Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
55.45 MB
2010-03-08 14:29:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
199
2900
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1933. 223-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
73. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

73. ftrMjnun 223. uáa
Nagykuíxu, 1988. október 1, vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxeikeutftaég él kiadóhivatal: Főút 5. tűim Megjelenik minden reggel, hétlö kivételével
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElólUetéil ára: egy hóra 8 pengő 80 ülléi S*erke»»tö»ígt éa kiadóhivatal! telefon: 78. n
Genf és Szlrmja
Irta : dr. Sxobó Zalgmond
A TOult héten ez történt. A Népszövetség genfi delegátusai tün-telrt tapssal honorálták Dolfuss kancellár beszédét, amelyben kijelentette, hogy Ausztria népe az utolsó csepp vérig megfogja védelmezni hazájának függetlenségét. I«elkesen megtapsolták a kis snájdig kanoellárl, de a In-ígért 3(X) millió silling kölcsönt nem folyósították. A leszerelési értekezleten a francia külügyminiszter most már tudja a jó Islen hányadszor kijelentette, hogy nem egyeznek bele abba sem, hogy Németország önvédelmére fegyver ke zl íessé k. Amire Neurath német külügyminiszter otthagyla Genfet és Paul Boncour urat, mire az utóbbi is hazarepült. Sinaiában összeüllek a kisenctentc miniszterei, akiknek Carol és Sándor királyok asszisztáltak, a jó Isten tudja, liogv hányadszor kijelentették, hogy mindenben szolidarisak; a gazdasági egység kérdését jövő évre halasztották, jól megebédellek a román király asztalánál, azlán elutaztak (ienfbe. Budapesten azonban átutazóban a pályaudvaron lefotografáltatták magukat egy barátságos, meleg kézfogás pózában.
Benes és Titulescu urak azonban jobban szerették volna, lia azon a ké|>en barátságos kézszorítás pózában Gömbös Gyula is otl lett volna. Mert ha Magyarország is beléjmea kisenlctelx\'. akkor az fí szájuk ize szerint rendezve lenne a dunai államok kérdése, nem kellene félni Mussolini-tői, se a revíziótól és nem kellene folyton hangoztatni, hogy minden talpulaltnyi földet fegyverrel fog nak megvédeni, bár ez utóbbit maguk sem hiszik el egészen.
A leszerelés, a nemzetek egyenjogúsági kérdése, a Duna medence államainak rendezése, sőt tovább mehetünk, az európai egyensúly kérdése, vagyis jobban mondva a l>éke vagy háború kérdése ma már Németország és Magyarország nélkül meg nem oldható. Ausztriának ebben a kérdésben döntősze-repe nincsen, mert jelenlegi önállósága problematikus £s ha meg is tapsolták Genfbon Dolfussl, otl mégis nagyon jól tudják, liogv az Ancshlusst csak ideig-óráig lehet megakadályozni. I)e a genfi tárgyalásokból, a kisenetente szinajai konferenciájából és a világsajtó közleményeiből az is kiderül, hogy Kurópa nagy politikai ós gazdasági szanálását csak egyetlen egy gyógyszerrel lehet meggyógyítani ésez az elhibázott békeszerződések r:vi-ziója.
Mussolini a négy hatalmi szerződés szövegéből kénytelen volt kihagyni a revízió megvalósításának elemi szükségességét, Franciaország még mindig ugy véli, hogy kis szövetségesei iránt nem lehet hálátlan és a nekik busásan odaajándékozott \' területek revíziója
nemcsak Franciaország biztonságát, de a békél is veszélyeztetné.
Amig Németországban a Slrese-mann által inaugurált locarnói han gulat uralkodott és a megcsonkított Magyarország fékentartását a kis-ententere biztá^k, a francia biztonság kérdése és ezzel az utódállamok területi integritása Ls cl volt intézve. De jött lliller és elemi erővel törte le a megalkuvó marxizmust, életre kellette a német nép nemzeti érzéséi és ma nem a békülékeny stresemannislákkal. hanem a nemzetek egyenjogusilását követelő, számában és erejében félelmes és hatalmas hitlerista Németországgal van a franciáknak dolga.
Másrészt pedig Magyarországon is megszűnt az óvalos, kertelő Bethlen féle polilika, mely a béke-revizió kérdését csak óvatosan ke. rülgctte, de kimondottan j>olitikai program pontjául nem tette. Gőm-l)ös Gyula kormányra léptékor a -nflu,*i >pwyh/>|!i!|od ;>ipj joizuoj lyévé és ezt az irányt katonás módon l>e is tartotta. A miniszterelnök l>átor, de mindig meggondolt fel-
lépésével olyan politikai súlyt biztosított Magyarországnak, hogy sem nélküle, sem ellene, megkérdezése és Iw\'lcegyezése nélkül Kö-zé|>európa válsága meg nem oldható. Az olasz, német, magvar politikai koalíció ma már olyan hatalmas tényező, amely Franciaország és szövetségeseivel szemben egyenrangú tényező, különösen azért is, mert Anglia rokonszenve a trianoni szerződés revíziója kér-déséhen teljesen Magyarország iránt nyilatkozik meg.
A genfi Népszövetség tudósai és a szanajai kisentente konferencia politikai bábái Benes és Titulescu elmélkedhetnek és határozhatnak amit akarnak, a világ történőié az igazság jegyében feltartóztathatatlanul halad előre és meg fogja hozni Furópa igazi békéjét és a gyűlölet állal fogant WkoszerzŐdések revízióját. A magyar nemzet pedig hálás lehel Gömbös Gyulának, hogy felismerte és megtalálta azt az utat, amely csonka hazánk területi integritásának, a nemzetek közötti egyenjogúsításának és gazdasági fel lendülósének eléréséhez vezet.
Kánya külügyminiszter tárgyalásai Genfben
Tervezet a dunai államok gazdaság-politikai együttműködéséről
Genf, szepteml>er 30 A Népszövetség szombati közgyűlésén a hollandi külügyminiszternek a némolországi menekültek elhelyezése tárgyában tett indítványára elhatározták, hogy a napirend előli bizottság vizsgálja felül azt a kérdési, amely mielőbb jelentést tesz a közgyűlésnek, llajlii delegátusa javasolta, hogy minden állam biztosítsa az egyéni szabad ságjogokat, tekintet nélkül ncnize-tiségi, faji vagy vallási különbségekre. Uruguay képviselője Népszövetség gazdasági tevékeny ségének fontosságára mulatott rá. Galdnrich görög megbízott bizalmának adott kifejezést a Népszövetség jövője iránt.
Genf, szeplemlK\'r 30 A genfi olasz delegátus a nagy- I
hatalmak képviselőinek és az egykori osztrák -magyar monarchia utódállamainak tervezetet fog átnyújtani a dunai államok gazdaságpolitikai együttműködéséről, amit már a slresai konferencián is megvitattak. A tcrvczetlxni azt ajánlják. bog)\' az érdekelt államok kössenek kétoldalú kedvezményes vám szerződéseket nemcsak gal>onára, hanem más terményekre is.
Cidlf, szeptember 30 Kinu/a Kálmán külügyminisztert szombaton délelölt Hfck lengyel külügyminiszter, majd a bolgár miniszterelnök, délután pedig Simon angol külügyminiszter kereste fel szállójában. Kánya külügyminiszter szombaton este elutazóit (leniből.
Az Eternit-müvek megvesztegetési bünperé-ben ma két érdekes vallomás hangzott el
!íudai>est, szeptember 30 Az Eternit-müvek szombati fő-tárgyalásán a szakértőként , kU hallgatott egyetemi\'tanárok kifo-talanoknak találták a szállítóit köveket. Fnglisch tanú áz elnöknek ama kérdésére, hogy (\'.zárán Péter kapolt-e jutalékot és kölcsönt, határozott igennel válaszolt. Zöld Péter Imre dr. ügyvédjelölt, az Eternit könyvelője elmondotta, hogy mindenki tudla a vállalatnál. hogy a könyveikben szereplő Aggteleki név azonos (\'.zárán Pé-
terrel. Személyesen látta egy alkalommal. hogy Klein igazgató pénzt adoll át C\'.záránnak. Annak ellenére, hogy szabadságonvan, a fő-tárggyalás előtt Klein igazgalóma-gához hivatta és kijelentelte elölte, hoogyha a főtárgyaláson megfelelő vallomást lesz. akkor elő fogja léptei ni és fizetésemelést is kap. Klein vádlott a tanú szavait hazugságnak minősíti, (\'.zárán Péter is megjegyzi : Zöld ur, ön a legal-jasabbau hazudik ! Majd Barry Zoltán ügvész mondolta el vádbe-
szédét, hangoztatván, hogy ebben az országban ki kell pusztítani a közintézményekéi azokat az cml>e-reket. akik nem a közt szolgálják. Szigorú és igazságas Ítéletet kér. A főtárgyalás! kedden folytatják.
A szénárak szabályozása
Budapest, szeptember 30 Fabini/i Tihamér kereskedelmi miniszter rendeletileg szabályozta a brikett és szénárakat. A brikett mázsája nem lehet drágább, mini 5 pengő B0. A hazai koksz 50, a külföldi |>edig mázsánként 15 fillérrel lesz olasóbb.
A felekezeti tanítók Illet ményrendezése
Budapest, szeptember 30 Ilónrann Bálint kultuszminiszter kijelentette, hogy a frlekezieti tanítók illelményrendezési kérdés-.* tárcájának egyik legfontosabb pro-plomája. A kérdés végleges ren-dozése néhány hónapot fog igénybe venni. Az idén is, mint tavaly, minden olyan iskolát, ahol a tanítók helyi illetményének kifizotésélx-n nagyobb hátralékok mutatkoztak, rendkívüli államsegélyben részesíti.
Emelkedett a zsinagóga-szerencsétlenség áldozatainak száma
Bukarest, szeptember 30 A zsinagógában pénteken este tör-té.nt borzalmas szerencsétlenség áldozatainak száma szombaton reggeln\' 10-rc emelkedett és további három súlyos sérült haldoklik. A vizsgálat meg-állapította, hogy csupán rövid zArlat történt és ha az u bizonyos (ioldstcin jicvű ember nem kiált tűzet, akkor a pánik iiem tört volna ki.
(hlknrest, szeptember 30 A zsidótempkim udvarán egész íj-szaka néhányszáz. hivő Imádkozva virrasztott. A templom kapuját egyébként csak reggel nyitották kl, nehogy a nagy |>ánikbnn elvesztett tárgyak illetéktelen kezekbe kerüljenek. Három nőt olyan borzalmasan összetapostak, liogy nem lehetett megátlapitani a smj-mélyazonos-ságukat.
Szovjetludósok sztratoszféra repülése
Moszkva, szeptember 30 Három szovjel tudós szombaton reggel felszállott léggömbön a sztratoszférába. A léggömb utasai állandó érintkezésben vaunak a földdel. I)éli 12 óra 13 perckor elérték a 18..r)00 méter magasságot, 18 öra 50 perckor l>cdig sülyedni kezdett a léggömb.
Moszkva, szeptember 30
A Reuter Irodn jelentése
sztratoszféra repülök léggömbje ih\'l-•ulán f» órakor Moszkvától 110 km-rc minden baj nélkül földet ért.
ZALAI KÖZLÖNY____IW8. <*t6ba 1.
Hasznos tudni,
hogy SCHMIDTHAUER természetes
lumandi
kescrOvizc, gyorsan elhárítja a sok evíatől és Ivástól ercdS kellemetlen érzéseket.
Gömbös miniszterelnök megvizsgálja, hogy követett-e el Drózdy Oyóző osztályellenes Izgatást Kiskomáromban
Nagykanizsa, szeptember 30 Ideges hangulat lett úrrá a kikomáromi választókerületben, amióta kibontotta ott is zászlajáb a Nemzett Egység Pártja. A szervezkedés első megmozdulása, ugy látszik, jobban sikerült, semhogy egyszerű kézlegyintéssel napirendre térhetnének felette a kerület más pártállásu politikai tényezői. Erről tanúskodnak az alábbi jelentések.
Oróf Somssieh panasza
Budapest, szeptember 30 Az MTI jelenti : Somssieh Antal gróf, a kiskomáromi kerület országgyűlési képviselője pénteken délelőtt megjelent a miniszterelnökségen. hogv kifogást emeljen Göm> bős Gyula miniszterelnök előtt amiatt, hogv kerületében a vasárnapi népgyűlés alkalmával Drózdy Győző volt képviselő a grófok ellen olyan kijelentéseket tett, amely osztályellenes izgatásnak minősíthető. A miniszterelnök el volt foglalva a minisztertanácson és ezért nem fogadhatta Somssieh grófot, aki szombaton újból felkeresi ebben az ügyben.
Nagykanizsa, szeptember 30 Közben gróf Somssieh Antal a következő táviratot intézte Gömb fis Gyula miniszterelnökhöz :
«A parlament szünetelése folytán ezúton a leghatározottabban tiltakozom, hogy Drózdy Győző a Nemzeti Egység Pártájnak védnöksége alatt kerületemben osztályéi-lenes izgatást folytasson és destruktív szónoklataival a sulvos időkben kerületem békéjét zavarja.
Miután Drózdy Nagyméltóságod bizalmasának és kiküldöttjének mondja mngát, kérem a miniszterelnök urat, nyilatkozzék. azono-sitja-e magát Drózdv kijelentéseivel ? Somssieh Antal országgyűlési képviselő..
Drózdy nyilatkozata
De" megszólalt Drózdy Győző Is, aki viszont az MTI utján a következő nyilatkozatot adta közre :
Budapest, szeptember 30 A kővetkezők közlésére kérték fel a Magyar Távirati Irodát : A délutáni lapokból értesültem arról, hogy Somssieh Antal gróf fenn járt a miniszterelnöknél, hogy ott tiltakozzék állítólagos izgatá-
saim ellen. A gróf ur nagyol) kétségbe lehet esve, amiért én^telszó-laltain azokon a gvüléseken és ezért most Igyekszik engem a magasabb helyeken destruálni. Nem akarja belátni, hogy a választókerülete nem hitbizomány,hanem ott másnak is van joga szervezkedni. Nem izgattam osztályok ellen, de azt igenis mondottam, hogy elitéleni azokat a grófokat, akik a detronizált Habsburgok uralmának visszaállításával ujabb izgalmaknak akarják kitenni az országol. Drózdy Győző.
Gömbös miniszterelnök válasza a panaszokra
Az érdemben való elintézés első lépéséül kaptuk az MTI következő jelentését.
Buda|>est, szeptember 30
Gömbös Gyula szombaton fogadta gróf Somssieh Antalt, aki tájékoztatta őt Drózdy Győző beszédéről, amit az a kiskomáromi kerületben mondott és amely lx*-széd állítólag osztályellenes izgatást tartalmazott. A miniszterelnök ku jelentette Somssieh grófnak, hogy az átvett jegyzőkönyvek alapján megvizsgálja, hogv Drózdy Győző valóban elkővette-e az osztályelle-nes izgatást. Ha elkövette, ugy szükségesnek tartja kijelenteni, hogy azzal természetesen a leg-kevésbbé sem azonosítja magát, mert a politikának ilyen hangnem-Ikmi való vitele távol áll személyétől és az általa képviselt politikától.
Áldott állapotban levő nők és Ifjú anyák a természetes „Ferenc József keserűvíz hasznalata állal rendes gyomor- és bélmük^dést érnek el.
Szép ruha ouk jó szBvetbAI késxOIII
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schtitz Áruházban.
Mit kíván a nagykanizsai Balaton-menetrendi órtekezlet ?
Nagykanizsa, szeptember 30
Látogatott menetrendi értekezlet volt a nagykanizsai városházán. Az értekezlet célja, hogy a jövő évre megállapítandó menetrend .összeállítása alkalmából a város a Balatoni Szövetség utján arra kérje a MÁV igazgatóságát, hogy legyen tekintettel mindama körülménvek-re, melyek a magyar tengert\' kő-zelebb hozzák Nagykanizsához és a dél zalai közönséghez.
Az értekezleten dr. KrAlky István polgármester elnökölt, előadó dr. Hegy1 Lajos főjegyző volt.
Az értekezlet beható vita után kívánatosnak tartotta, hogy a reggeli személyvonat vagy korábban induljon el Nagykanizsáról, vagy ha megmarad a jelen indulási ideje, akkor egy órával előbb motoros indittassék. Az a motorosvonat, amely 12 órakor indult. 1 órakor induljon vagy fél 2 órakor A személyvonat esti ideérkezése is korai. Az eddigi érkezés helyett a személyvonat ugy közlekedjék, hogy az eddigi este 8 óra helyett éjjel 11 órakor érkezzék a nagykanizsai állomásra. Az a motoros, amely eddig csak hétfőn futott be reggel 8 órakor, naponta induljon a nyári idény alatt. Az 50 százalékos menetiérti jegy kiterjesztését is kérték, hogy az ne csak szombat, vasárnap és hétfőhöz legyen kötvén hanem a hét minden napjára legyen érvényes. lloch Oszkár dr. azt is kérte, hogy Nagykanizsa a balatoni körtelefonhálózatba is be-lekapcsoltassék. Foglalkozott az ankét a Balalonszentgyörgv-komár-városi szakasz kiépítésével, hogy ne kelljen nagy kerülőt tennte a vasútnak, ami nemzetközi forgalmi szem|>ontból is fontos. Végül kitért az értekezlet a balatonmenti villatulajdonosok és szőlősgazdák ama kérésére, hogy ezeknek is egész éven ál 50 százalékos menettérti kedvezmény adassék.
A határozatokat beküldik $ Balatoni Szövetségnek, amely ezt felterjeszti a MÁV igazgatóságához.
Időjárás
(Bltxakal rddióJtkntM a ■•t*ar*lé« fllal latáaat ialeatl aate lOérakiri Daráit, maleg 146 várhat*.
Felhőzet: Röggel tiszta, délben felhős, este tiszta.
Szélirány: Reggel északt, délbon és este északkeleti.
Zsolnay pécsi porcellángyárának
összes gyártmányai
PORCES.LÁN £
ÜVEGÁRUK
HORTHY MIKLÓS-UT 2.
Nagykanizsa
üzletében legnagyobb választékban
Üzletünket átalakítottuk és a legújabb divatnak megfelelő teljesen friss áruval felszereltük. — Kérjük szíves látogatását, a legelőzékenyebb kiszolgálásban bemutatjuk naponta érkező divatoip6inket. Áraink a legolcsóbbak I
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza
Fő-ut 2. szám Nagykanizsa, Városház palota Alapítva 1877-ben.
1983. októtar I.
ZALAI KÖZLÖNY
Zeneiskola tananyagának
legnagyobb válás Méta ereded kiadói árakon kapható.
Tanszerek legolcsóbban
Scbless Testvérek
könyv és papirkertftodéielben
hók: Horthy M.-ut 8.
Főtttlot: Deák-tér 10.
Kettőn párbaj az Erg«r-Berger nóta
miatt
4 Nagykanizsa, szeptember 30
Nemrég történt, hogy a keszthelyi gazdasági akadémia udvarán a praxik összejöttek, köztük ; Nádas\'cly I-ászló 21 éves akadémiai hallgató, gróf Nódasdy Tamás nádasladányi nagybirtokos és gróf Wenckheim Mária fia és Kövess László, az ungjakabfai Kövess Jenő nagybirtokos ugyancsak praxi fia. Akkor haladt arra Steinilz István akadémista társuk, akiről a fiatal praxik az tartották, hogy kikeresztelkedett.
A két praxi erre hangosan kezdte énekelni az Erger-Bergcr-t, amit Steinitz nem is értett félre, mert magára vonatkoztatva, néhány pero múlva provokáltatta segédjei utjáu u két társát, elégtéltelt kérvén a sütésért.
Ugy gróf Nádasdy, mint Kövess elfogadták a kihívást és mindketten a keszthelyi laktanya udvarán kardpárbnjt vivtak Steinitzzeh aki mindkettőtől megsérült. A kettős párbaj után a felek nem békültek ki.
A három párbajozót feljelentették és ma vonták felelősségre a nagykanizsai törvényszéken. A vádlottak részletesen elmondották a kettős párbaj előzményeit és lefolyását. Feltétel volt: teljes bandázs, könnyű kardokkal.
Steinitz nem jelent meg a tárgyaláson, ő ellene külön tárgyalást folytatnak le. A bizonyitási eljárás befejezése után a törvényszék. Nádasdyt és Kővesst bűnösnek mondotta ki párviadal vétségében és ezért őket fejenként 100-100 P pénzbüntetésre itólte. Súlyosbító körülménynek vette a törvényszék, hogy a két akadémista az Erger-Berger éneklése által provokálta ki a párviadalt. Az Ítélet jogerős.
Ma este olasz cserevonat érkezik
Ünnepélyes fogadtatás
Nagykanizsa, szeptemlx>r 30 Idegenforgalmunk örvendetes fellendülését jelenti ama, vasárnap este érkező ujabb csenevonat. Ez-uttat is a baráti olasz nép fiai látogatnak el hozzánk ; 300 előkelő olasz utas érkezik a külön gyorsvonattal, amelynek ugyanaz a menetrendi beosztása, mint a legutóbbi vonatnak volt, vagyis közvetlenül a rendes t reszt i gyors után, fi óra 25 perckor fut lic a pályaudvarra és l» óra 55 perckor
lesz a pályaudvaron
megy tovább.
A város ünnepélyes fogadtatásban részesiti a vendégeket. Hegyi Lajos dr. polgármesterhelyettes olasz nyelven üdvözlő beszédet mond, a leventezenekar ínxlig az olasz himnuszt játsza és indulókkal szórakoztatja a vendégeket. A rendkezőség ezúton is felkéri a közönséget, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a fogadtatáson.
A pályaudvart ^/alkalommal is feldíszítik.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sinser Dluatdruhúzban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Vakmerő rablótámadás a szomajomi postamesternő ellen
Szombaton guzsbakötve, ájultan találták meg Bencze Erzsébetet
Kaposmérő, szeptember 30 Vakmerő postarablás történt pénteken este 8 óra tájban Szoma-jom községben.
Bencze Erzsébet postamesternő, aki egyedül lakik a szomajomi posta épületében, pénteken este 8 óra tájban épp vacsorázni készült, amikor zörgettek az ajtaján. Gyanútlanul nyitott ajtót és két ismeretlen fiatal, emberrel találta magát szemközt.
— Egy nagy szívességre szeretnők megkérni, — kezdte az
egyik, aki feltűnés nélkül már be is lépeti az előszobába.
— Mivel lehetek szolgálatukra? — kérdezte előzékenyen a postamesternő.
Ebben a pillanatban az alacsonyabb fiatalember hirtelen becsukta az udvarra vezető ajtót, amelyet bezárt belülről Ugyanekkor a nagyobbik revolvert szegezett a postamesternő szivének és vésztjósló hangon súgta a fülébe :
— Nehogy kiáltani merjen, meri
«k.r ö„ kevés pénzért
elegánsan öltözködni?
Nézze meg
GRÜNFELD
RUHAÁRUHÁZ szenzációi gyapjú szöveteit
Elsőrendű uriszabóság!
rendelése* i___
ben •lállhh* • í . . Mmpáí 7UI-sa Orton rtdksl m.lu koltawflm c törökkel koionlcgm mog dlnamlvut kano-•léróvel ellátóit tund-p«*s eurtpe v»rö, álló-
átviuomott ikiltval 1»nger6«nbáluoj6*«l éifongiiincirtvájtóvtt cien nésaqkh (•!)•■ han0«rúv»í, aielekuren houu eurúpa mlmun nímotuvö é---------
k*.íj>4wa« I». m-
-íUUUó
.. OMÓn fa
nyomban agyonlövöm.
A merénylők ezután betuszkolták Bencze Erzsébetet a hivatalos helyiségig, ahol kezét-lábát összekötözték és zsebkendőt gyömöszöltek a szájába.
A megkötözött postamesternő ezután tehetetlen kétségbeeséssel nézte, hogy mint feszitik fel egymásután a rablók az íróasztalok fiókjait, melyek egyikében nem találtak azonban pénzt.
Utoljára hagyták az tjgylk szekrényt, amelyei feltörve, valóban ta» lállak is benne 229 pengő készpénzt. Magukkal vittek még egy 6-os töltött forgópisztolyt Is, majd razíírták a postamesternőn*; a lakást és eltűntek az éj sötétjél>en.
A vakmerő rablást csak szombaton reggel fedezték fel. Feltűnt ugyanis hogy Bencze Erzsébet nem nyitja fel a postát. Amikor nugy nehezen behatoltak mégis, megdöbbenve látták, hogy a postamesternő ott fekszik összekötözve, ájultan a padlón. Amikor az orvon magához téritette, elmondotta, hogy mi tőrtént vele. Egész éjszaka ájultan feküdt a kötelékei kőzött.
Bencze Erzsébet, amint magához tért, nyomban jelentést tett telefonon a rablótámadásról a pécsi postaigazgatóságnak, egyúttal értesítette a kaposmérői csendőrséjjet is, melynek egy kerékpáros járőre félóra múlva már ki is érkezett a rablás színhelyére.
Bencze Erzsébet szerint a két rabló személyleirása a következő : 1. 18-20 év körüli, 170—180 cm. magas, sovány, vöröses, szeplős, beretvált arcú, szürke, világos, csikós kalwUol, sötétszürke nadrágot és világosszürke sapkái viselő egyén. 2. 10-18 év körüli, 10O-1G5 cm. magas, barna, beretvált arcú, fekete ruhái ós világos, csíkos sapkát viselő fiatalember.
A kaposmérői csendőrség még a délelőtt folyamán országos körözést adott ki a postarablók ellen.
Bencze Erzsébetnek különös szerencséje van ugy látszik a posta rablók közön, mert ez már a második kalandja velük. Elsőizben 1931. julius 18-án éjjel árt nála egy ü cigányból álló rablóbanda. A nyomozás akkor eredménytelen volt. Most, két év után egy cigány, aki a Sopron—kőhkiai fegyház-ban tölti a büntetését, őnkónt jelentkezett a fegyház igazgatójánál, akinek bevallotta, hogy két évvel ezelőtt ő ralwlta ki 5 nagyszakácsi cigánnyal együtt a szomajomi postahivatalt.
— Elsőrangú müjóg kapható a Tran 8 danub i a Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.
ZALAI KOZIONT
1933. október 1.
Divatban
legújabbat
Minőségben
nyújtja
legjobbat
Árban
legolcsóbbat
a holnap kezdődő
nagy őszi árusítása.
Tennisz flanell i-a minőség
70 cm. széles, szép divatminták Cíl métere csak ........"w
Ingzeffir
szép mintákban .....
Rózsás flanell
A sok közül pár kellemes meglepetés:
Crepe de chine ,
az összes létező divatszinekben P 1,80
Mintás crepe de chine ,
jó minőség, szép minták . . . P 1.90
Tiszta gyapjú Tweed szövet
60
a legszebb ruha és pongyola mintákban........P
1
Selyem Mattlassé
divatos színekben, legszebb pongyola mintákban........P
Selyem ágyelö
kiváló minőség, szenzációs ár
Szép pézsma-bör
darabja.......
1.80 2.60 70 ii
Női télikabát
komplett nagyságban, bundagallérral, szép faconakban, csak......
divatszinekben, csak.....P
Casán
tiszta gyapjú minőség, színekben . P
Férfi sport-szövet
szép csíkos és kockás minta . . P
Férfi felöltö-szövet
meglepetés, métere csak . . . P
Tiszta gyapjú férfiszövet
elegáns mintákban, 140 cm. széles P
2.40 3.40 3.60 5.60 8.88
28,
pengfi
Nagy értékű szövet maradékok az árak maradékáért. Ószl és téli dlvalnjdonságalnkat bevásárlás előtt vételkényszer nélkül feltétlen tekintse meg.
Araink csak a vásár tartama alatt érvényesek!
Áruház
1936. október I.
ZALAI Ktl/LONT
T«i«fon 17*.
Zongora-, hegedű- és ciettt) fikolík, gyakorlatok,
minden zenemű
kapható
FISCHEL kÖDHVküMM
NAOYKANIZSA.
A nagy szezon
A/. ósz beálltával a mozi igazgató-»á«a bejekrrttl, l»R.v a"l«Kkösri*hhi jövőre műsorába ilieszlt\'llc az klci film-produkciók legnagyobb alkotásait. Klőadásra kerülnek u többek között: V meUétatra, Kómuök, Se ver In kapitány, MlhatiiiWn tfúrda, C«Vk«l Vero-pfca, itala* « mánnr, VNiUmfc a pokol, A t|l«fc«ala» Gnwi, stb., stb
Erek n filmek a legszebb bizonyítékai, hogy » mozi direkciója nem Mtriél^ költségét. meglmz minden áldozatot. hogy a kanizsai közönség szellemi igényeit teljes mértékben kielégít*.
A mozi igazgatósága liosszas és beható mérlc^lés után elhatározta, bogy
dacára e nagy világfíhnek hoiYihilis k&lcsöndÍjainak és á főszezonban természetszerűleg l>ekf»velkezö egyéb jelentékeny költségsza|>orulnfnak, az *•<!-digi olcsó nyári belyárakoit csupán annyi változtatást eszközöl, hogy a páholy- és zsöllye-jegyek áruit 10, azaz tíz fillérrel felemeli. A zárlszék és túmlásv-ék ára a nyári 30, illetve jü fillér marad, mtg a zsöllye- és páltoly-flegvok ára a nyári ?ü. illetve IX) fillér helyett 80 fillér, illetőleg 1 pengő hm.
Ennek a két Jegytipusnak flz áremelése korántsem fedezi u szezonbeli költséRszaponfatot. de a/, igazgatóság árért nem omcli a hdyárakat maga-kabhra. mert erre a gazdasági viszonyok korlátokat szabnak, no meg azt is akarja, hogy a nagykanizsai mozi ezután is « KtfoTesóbb mozija
letten.
Kz a helyárválkizás oklólK\'r il-iin, kedden lép életbe, amikor az i«k i szezon egyik legnagyobb filmje. »A mel-lékulea< keriil beinti latitsra.
A Városi Mozgó a legsikerültebb filmekkel felpakkniva indul az -jJ sze-eonlAi s réméli, \'hogy a nagyközönség teljes megelégedését fogja kiérdemelni.
Tánciskola.
Ma este 8 órakor
össztánc . Kaszinóban.
Kgyben érteeltem a u. é. küzőnséget, hogy a baba tanfolyam
szerdán d. »/«5 órakor veözl kezdetét.
Különóra egész nap.
ám Gábor tánctanár.
Ha láj a leje és szédOI, ha teli-séget, bélizgalmat, gyoraorégéit, mell szorulást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi .Ferenc fózset" keserűvlzet. — Oyomor- és bélszakorvosok bizonyilják, hoay a Ferenc József viz remek természetalkotta hashajtó.
I)lvat»zörme «}*HMuig»k a *egn«-gyobb választékban Singeméi.
Három zalai jegyző fegyelmi ügyében hozott Ítéletet az alispán
Zalaegerszeg, szeptember ;K) MM a Zoliin alispán három zalai jegyző űgyélx>n hozott Ítéletei n napokban. KlsŐnek Szokó Lst-ván volt nagyleugyeli, jelenleg nvi-rádi körjegyző ügyében hozoll ítéletei akit pénzkezelés körül tör-
télit szabálytalanságok elmén hivatalvesztésre és a hozzátartozók ellátási igényének elvonására itélt.
Xeu/utr Béla szécsiszigeti adóügyi jegyzőt és Tihanyi Dezső zu-laszenthnlázsi körjegyzőt hivatali szabálytalanságok miatt állásától való felmentésre itélte.
Iratkozzék be a »Zalai Közlöny « angol és német nyelvtanfolyamára /
Soha nem volt olyan jelentősége az idegen nyelvek tanulásának, mint ma, amikor egyfelől megnehezedett a kenyérszerző élei a szűk magyar halárok közt, másfelől az idegenforgalom folytonos fejlődése minduntalan hozza össze egymással az egymás nyelvét nem értő emberekéi. Magyarországon, főkéail a főrárosbau a nyelvtanulás ma olyan divat, mint akár u bridzs. l£z az értékes »divat i most kezd terjedni vidéken is,
A »Zalai Közlönv< módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el a leggyakorlplibb ér-
tékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vezeteti nyelviskolát lesz hozzáférhetővé minden igazolt előfizetőjének. A* iskola vezetője" Pallót Ecuib°i, aki a londoni egyetemén saenezle meg a nyelvtanári diplomát A »Zalai Közlöny* nyelviskolájának kól tanfolyama van, egy- angol és egy német. Az angol kurzuson a kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja, hogy az anyag minden órán Mr. Walter Ripman, a londoni egyelem fonetika tanárának \'eredeti grammofonlemezein is közvetítésre kerül. Kz a módszer hibátlan iro-
Jól jegyezze meg
Ha szövetet, selymet, vásznat, vagy szőnyeget vásárol:
^yindent
a legjobb minőségben,
tehát
m
m
indent
a legolcsóbb árakon,
indent
kizárólag
KIRSCHNER MÓR
divatáruházában.
Az én talpam Okmatalp Kevés pénzért soká tart
PÁLMA
OKIAk
snMnm a. HA*. Üt, tantÓMÁjootf CAocLÓM^notovroi
Ezt kérje!
(talmi londoni kiejtési biztosit. •
Minden tanfolyam 0 hónapos, hetenként 2 órával. Egy-egy órán legfeljebb 4 növendék vesz részt, tehát nem csoport-tanítás.
A tanfolyamokai a >Zalui Közlöny* előfizetői havonta 5 pengőért látogathatják. Ueiratkozni Pallos Erzsébetnél lehel (Erzsébet-tér 1K. II. cm.), a névre 6zóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők havi 10 pengőért iratkozhatnak be a tanfolyamra.
Elfogták a ráckereszturl gyilkost
Székesfehérvár, szeptember .\'Ml A székesfehérvári psendőrség szombaton elfogta az egyik ven déglöben ifjn Száraz András frtW-művest, aki Ráczkeresztufoh szerdán féltékenységből egy kapával agyonverte vud házastársát. Száraz a gyilkosság után mejpzökött, napokig iMtjkáll a kukorica földeken: majd bemerészkedett Székesfehér várra, ahl aznban felismerték
Borzalmas monsurn pusztít Indiában
Ixtndon, szeptember 30 Indiában rettenetes monsum dühöng. Kddig 00 a halálos áldóbtok száma. 170 állal vízbe Ml. !MH) fmber a kolerának lett tialálff. tfK Uozata, 700 luír r«unlia<lőlt, H> eaer megrongálódott, az egész évi termés elpusztult.
Erzsébet királyné szálló
Budapaat, IV., Egyotem-uíoa B.
(A Bclvírot kOzponljában^_
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi futís. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. Az Emébat pinoibaa egypmoér randáiért „ Manű • I pengA BO filMn
LALAI KÖZLÖNY
1933. október 1
RÁDIÓ-MŰSOR
liudapest. október I.
10: Reform iltus iulcnUsztelol a Kál-yin-téri templomból. Prédikál dr. Kuvasz László püspök. H: Kgyházi ének és szentbeszéd u királyi vuharl v.ir plébánia templomból. Szentbeszédet moiul Hudyma Lmil dr. Majd: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar liangverseneyez. - SzünotlHMi • Hú\'-diókróiiika.. 2: Rolydon-Hrunswick gramoftmlcmez.\'k. - 11: A m kir. földművelésügyi minisztérium rádlóelő-adássorozata. A tej szövetkezetek mii-ködésc a jclenl>cn és hivatásuk a jövőben. 3.30: Helyszíni V >zv»tités u svéd-magyar atlétikai mérkőzésről.
I.ltü: »Az uj falusi ház .. Felolvasás.
5: Budapesti Koncert Szalonz.\'nc-kar. (>: • A jánosliidai avar hangszer.- (»:«): Magyar nóták. tflöadja Karácsonyi Margit. Csóka Héla és Kurina Simi cigányzenekara. 7 l">t • Kienged a gálya.- Klbeszélés. 8.30: Hudapesti Hangverseny Zenekar. 10.10: Mándits jazz a Pátria-kávéházból. 11.15: Bodrics Béla cigány-zenekara.
Bér*. 8: Gramofon 10 Dostal Viktor orgonaművész játéka. 10.V): Ku.\\ lledda szoprándalokat énekel. 11.20: Ájtatosság. Bécsi kamarakar. Kg>\'házi énekek. 12: A bécsi kamarazenekar és Sehulhoíf Ottó zongoraművész hangverseny.\'. 14.20: Dvorzsák; Asz-dur vonósnégyes. 10. lő: Magy arország Ausztria labda-rugó mérkőzés helyszíni közvetítés". II. félidő. Beszél Schmiegvr \\V. 17: MandoÜn-zenekar. 18.-1 ">: Bécsi
■ Szimfonikusok. Keringő- és balcttzenc.
20: Heich: A szervlem diadala, ha. rangjáték. 22.05: Bécsi szlmfónikn-sok.
Url mellékfoglalkozás.
Állandó képviselőt keres Nagykanlua és vidékére jutalékrészesedés mellett fuvar-levílfelUlviz8gáló iroda. A képviselő teendője az ottani kereskedők vasúti fuvarleveleit havonta összegyűjteni és Irodámhoz abcól a célból beküldeni, hogy a kifizetett fuvardíjak helyessége a kereskedők érdekében felülvizsgáltassanak és a tévesen beszedett fuvardijtóbblet nekik visszafizet tessék. Háromszáz pengőig terjedhető havi mellékjövedelem. Levélbellajánlat Schiff«r M. c4g Budapeit, Népszinház-utca harmincegy alá küldendő. 3804
Emlékeztető
Október 1. Kath. 1. egén végy let szüreti mulatsága Tél fl-kor\'az Iparoskörben.
Október «. Az Irodalmi és Művészeti Kór hazafias ünnepélye 5 órakor a városházán.
Október 7. Revíziós Liga ülése ti órakor a városházán.
A kath. egyházközség diszgyülése 5 ófakor a plébánián.
Tanári hangverseny 9 ódakor n zeneiskolában.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje u Kaszinóban.
\'Október 8. A Kath. I\'érfiliga teája 5 órakor a fehérteremben.
Október 15. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában fVannuy J.
Szent Hona I.cányklub teaestje.
November 0. A kongregációk szinelő-Adj\'tsa a színházion.
November 15. Növcndéghnngvcrscny 1) órakor a zeneiskolában.
November M. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.)
December IS. Városi Nőikar hangversenye 9 órakor a zeneiskolában.
December 2t. Növendékhangverseny 15 órakor a zeneiskolában.
Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butOrvAsárlási alkalom. Modern bemudezések, tökéletes jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopetetu bútoráruházban, Horthy Miklős-ut 4.
Csak ntfitiny napig t
fe&érnemüete
csodás színekben éí legdivatosabb mintákban, legkiválóbb
SSwbö, csodálatos olcsó
úraKon!
nnÓNYAl divatúruijáxtoan
HOKTHY MIKCÓS-VT
Csak tjitnHlan árút árusítok.
Meggyulladt egy munkái
Ta|>olca. szeptember 30 Az edcricsi szénkéneggyárban borzalmas szerencsétlenség történt. Szilágyi József munkásnak egy szénké-neggol teli nagyobb edény volt a kezében. amit odébb kell \'tl volna vinnie, de abban a pillanatban leszaktfdl alatta az emelvény, ahol átment és a gyúlékony folyadék ffiömlölt a szerencsétlen emberre, aki a kályhából ki-paltant szikrától tüzel fogott é,s mint i a fákly;i égett. Munkástársai siettek J segítségére, vizes ruhákkal oltották a I tüzet. <lc Szilágyi oly borzalmas égési sebeket szenvedett, hogy súlyos állalmiban beszállították a* ia|x>ícai kórházba.
(A polgarlMa e*erké»zek v«\'t|telt-képes jamboree előadása) nagykanizsai áll. |x»lg fiúiskola 7">. sz cserkészcsapata október l-én (vasárnap délután föl .» órakor az intézet tornatermében velitellképes jamboree előadási tart. Belépődij jiincs. de ön-kénytes adományokat köszönettel fo-gndunk és azt leljes egészében s/.e-génysorsu cserkészeink nyári láborozá-sára fordítjuk. Az előadás .sok kedves és felejthetetlen jelenet Ííemutatásával szórakoztatja a mélyen tisztelt szülőket és cserkészbarátokat. Parancsnok-ság.
Pézsmákat, opovtmm seal és mit-rietle bőrök legszebb választékban Schütznél.
Megszünteti gondját a m. kir. osztálysorsjáték. Minden második sorsjegy nyer. — Elérhető legnagyobb
nyeremény 50O.UUO aranypeiigft.
Kisorsolásra kcrlll cca 8 millió aranypengö. Sorsjegyed és tervek kaphatók
ifj. fiirschler Miksa osztálysorsjegy IMID Kaliton
• hál a* elmúlt sorsjátékban a 2S 000 pengfli ffl-rjfO\'imAnyt ée t0bb nagyobb nyereményt nyertek Siessen venni, \'mert a húzás már okt. 14-én kezdődik ét a kereslet igen nagy.
Hivatalos árak: V, P 24-—, >/, P I2«—, •/« P 6- , \'/, P 3-—
Általános nzokás. hogy minden uj sorsjáték előtt sok százezer kör\'exe-lel küldenek u főárusltók, sőt sokan az eredeti sorsjegyei is elküldik előzékenységtől. Figyelmeztetjük t olvasóinkat. hogy csak a húzás előtt kifizetett sorsjegyeknek van nyeremény-jogosultságuk\' Nagy hiba és érzékeny kárt okoznak, Iva a sorsjegyeket idejében nem fizetik ki. vagy ha nem akarják megtartani, nem küldik azokat azonnal vissza.
Üzletfeleink szives figyelmét felhívjuk,
h< gy irodánkat Caengery-ut 4. «z. alá, a Níplakarékpénzár R. T.-ízékMzlba helyeztük ál.
Magyar Hollandi Biztaaitó R. T.
37SO nagykanlisai löUgynöksége.
Nagy választékban
raktárra érkezett
Női kabátok Gyermek kabátok Boy kabátok
melyeket már most olcsón áü\'usitunfe.
Weiszfeld és Fischer
divaUruhiia a „Gólyához"
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október lf vasárnap
Római katolikus: Remlg. Protestáns : Malvin. Izr.: Tliri hó ll.
Városi múzeum és könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt I0-IÓI
12 óráig.
Gyógyszertári éj|eli szolgálat e hónapban: a Metkly-Belus gyógyszertár Pő-ut 12. b*. is a kiskanlisai gyógyszertár.
QőzfUrdő nyitva reggel 6 órától esle ti óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egén* nnp nőknek).
Október 2, hótfö
Róm. katolikus : Őrzőangyal. Prolejt. Petra. Izr.: Tlari hó 12
(Személyt htr) l)r. Béres l.ászló, a nagykanizsai ()Tl kirendeltség vezetője 3 heti szabadságra utazóit.
(Az Irodalmi Kör október tián) a Kör hazafias tradicióihoz méltó H_vás/.ünne|>élyt rend-z. Délelőtt Mórakor gyászmise a plébániatem|>U>ml>au, ugyanekkor közös protestáns istenlisz-lelet az. ev. templomban és istentisztelet az i/.r. templomban Délután fi órakor műsoros ünnep a városháza dísztermében, ünnepi szónok Gazdag I-\'erenc püspöki tanácsos, szaval Schlcss Gyula, énekel Kelling I-\'erenc karnagy vezetésével a Kör Veg^veskara.
(A Nagykanizsai Hóm. Kath. Kgv-liázkftzaég) az idei nagygyűlés alkalmával a megj\'éspüspök ur rendeletére 193.1. <fktöber hó 7-én délután .\') urakor diszgvülést tart. melynek tárgya az Actio (jitbolica lesz. Az elnökség eznlon hivja meg jiz i^gyházkőz-ség képviselőtestületének tagjait o gyűlésre. I\\ Molnár Arkangjai egyházi elnök.
(A kongregációk Jőlfkonycíhi szi-
nlelőadása) A nagykanizsai Úrasszonyok és l\'rleány^k kongregációja karácsony előtt, már évek óta őrömet szokott szerezni az állala egész éven át gyámolított, ebéddel ellátott gyermekeknek azzal, hogy tetőtől.talpig fel is ruházza őket. Hogy ez emberbaráti célra szükséges összeget előteremtse. novemlH\'r (í-án színielőadást rendez a városi színházban, amelyre már serényen folynak a próbák és előkészül tek. Városunk vezető, előkelő családjainak hölgy tagjai is színpadra lépnek ez alkalommal. A műsoron egj tanulságos, lelket nemesítő I felvonásos színdarab és élőképes irredenta darab fog szerepelni. Epp azért már jóelöre Felhívjuk mindenki figyelmét r kedves, nemes szórakozást liyujtö eseményre.
Gyermek boy kabátok, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
(A zeneiskola tanárainak e»ö
hangversenyére,) mely október 7-én, szombaton este lesz a zeneiskola ka-inaraiermél>en. a jegyek már kaphatók a Krátkv tőzsdében "és n Vágó-féle ü-latszerlárbau. Tekintettel, hogy az elővételben vásárolt jegyek olcsóbbak, mint az előadás napián váltott jegyek, ajánlatos a jegyek mielőbbi ljeszcrzés*. Elővételben: számozott ülőhely 1 I\', állóhely «) fillér.
Mellékutca
keddtől — péntekig I
(V Kath. Legényegylet mai szüreti mulatsága) a Kath. Legényegylet ma estére ünnepi díszbe öllöztólle a/. l|uiroskör nagytermét, "hol fél !> órakor tartja az idei hagyományos szüreti mulatságát. Az ifjúság U\'ngy\'l János vezetésével minden erejét ősszc-téve arra törekszik. hog>- az egyesület vcndégein.k minél kellemesebb isiét szerezzem!.
Natúr *0 fekete perzsaláb, shirfts és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
1933 október 1.
ZALAI KOZLONT
(V tMjtgórl rtuHkola Jnmboree-elöudáxa) A |xtlgári fiúiskola 7.">. sz eserkészcsapala ma délulán fel órakor az, intézel tornatermében velitett-képes jamboree-cKiadást Inrl. lielépo-dij nincs, önkéntes adományokat\' a szegénysorsu cserkészek nyári táborozására , fordltjuk. Körülbelül 7<> kép. í)cn less bemutatva a világtál>or ösz-szes érdekessége. 1\'elvoniilnak a/, idegen kontingenst c^rkészosapalai js. bemutatásra kerül a megnyitó ünue-pély, a kormányzó diszszemfé.je, lii-Pi bácsi bucsii/ása. Szemlélhetjük az egyéni, al- és »egédtál>or életéi.
Hirschler trafikban
nyerlék a
25.000 pengős
főnyereményt
(A KatboIIWus Fértlllga) október JVán délután 5 órai kezdettel ugy tagjai, mjnt a Szivi-sen látott vendégei részérc műsoros előadással egybekötött teadélutánt rendez. Az október 7-én esedékes liga gyűlés ez alkalommal elmarad. lihelyett a 8-án megtartandó családias jellegű estélyúnkro várjuk cl a liga összes tagjait.
(A* Úrasszonyok Mária Kongregáció) havi gyűlése októlx-r 9-én délután 5 órukor lesz. Praefccla
(Ar »í)8ázeUrtú8<) asztaltársaság októberi összejövetelét ma, október 1-én esle 8 (>rakx>r a Rózsa-vcndéglö-ben tartja.
(A Várost Nőikar) e heti próbá-ját kivételesen hétfőn délután fi órakor tartja a zcnőiskolában, mely alkalommal uj tagokat is szívesen látnak.
Mellékucca
keddtől - póritokig!
(Felhívj h voll lengyei\'légionls-
táUuiz) Akik még nem jelentkeztek vagy igazoltatásukról értesítést nem kaptak, jelenlegi címeiket, a légióknál volt beosztásukra és szolgálati idejükr.\' vonatkozó adataikat közöljék levelező-lajxm Miklóssy Ferdinánd l.cóval. Ru-dapest, X., Szubóky-utca 5H. címen. Ez a felszólítás azoknak is szól, akik a világháború után teljesitettek Lengyelországban szolgálatot, a Rjdiula, (kiloisik, Oleksák, Hácz, Szopkó, Wcisz íéle alakulatokban.
A »agy amerikai karrlérek "hősei nem bil>orban született hercegek, hanem ügyes sólf-madc-manok. Kzektől tanul Ina (io\'dcn Sinclair Lcwis regényének hősnője, aki elhatyrozza, hogy nő létére utánozni fogja ezeket a modern hősöket Ennek a bátor kislánynak a történetét írja meg Sinclair Lcwis: >Szegény lány pénzt keresi cimü regényében, amely most jelent meg a Pantheon kiadásában a t.ló Könyvck« sorozat első köteteként. Ara fűzve !)0 fillér, vászon\'kótésbcn, finom pa|Anoü \'1 pengő 90 fillér.
(iyermekclnlaieV isfcolaelpöt, fehér, szürke és fekete toriuici|>őt Mil-tényi eipöbollban Ycgyüüuk. Fő-ul, Városház-palota.
Mellékucca
k«ddtfil — péntekiül
(Beleesett egy 0 \'<»"6-
vizbe) Haucr Gyula zalaszentgröti hitelszövetkezeti igazgató 2 éves kisfia, aki a cseléd felügyeletére volt liizva, az udvaron játék közben beleesett egy forróvizzel telt cdényl>e. Oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az állajiota életveszélyes.
(|-:gy hónapi fogház kulynliarfc-pó»értj Valkonya községben Nagy János gazda komondora megharapta Németh Jenő njlwrsfai fiúcskát. A nagykanizsai törvényszék a kutya gazdáját egy liavi fogházra Ítélte.
Tejszínhabos gesztenyepüré
kapható a
Makoviczky-cukrászdában.
Nem k\'hoi mimlttifil
valamilyen cikket vásárol fémeknél a fémjelzés, má hiztosilékni nyújt a gyár \\
Orion
ádiökés;
lékel
édjet
gyár leljes szavatosságot vállal. <1 csak az a készülék eredeti, mely a hármasrej védjeggyel van eTlátvu. A rádiópiac újdonságai iráni oly nagy az érdeklődés, hogy a 7^11 -es\' ;t phr. 1 lámpás Raiul Pass Kurópavevü Orion* rádiói a kereskedők csak a/, előjegyzések .sorrendjében tudják kiszolgáltatni.
\\z ö»z ezernyi szépségéi, arnel. elt leljes gyógyulást, legideálisabb pi-icné\'t nyújtja évtizedük óta u hadén ici wieni tiutenbrunu Szunalórium. >011 ki sem érzi. hogy szanatóriumban an. a főúri kastély meghilt vendég-izercle.lt;, a legjobb uri társaság, a a-<l\\eltebb szórakozások - délutáni ■s esti tánc, saját kínó, hangversen-ivek, briddge teszik kellemesé az dől. Kitűnő konyha, kiváló orvosiik, t legtökéletesebb komfort. Pengöliefi-:<.ié» Hudapesien, Vll|., Kisfaludy-
(Jriasi szerencse
érheM önl Is, ha oszlálysorsjegyet vásárol
Milhoffer Kálmán föelárnsitó
uj helyiségében: Csengery-ut 5. alatt.
SoriJejyek Arai: Egé.x 24. , fél 12.—, negyed 6. , nyolcad 3.- pengő.
Siessen, amíg a számokban választék van I Húzás már október hó 14-én 344
F6 az üzlet I
Calvlllc angol állnmtltkár a liclsinglorsl .angol Ipari !iél"-rc érkezik, ahol a fldn állam elnOkc (jobbról) fogadja.
Férfi ég nöl dívalujdonságofe kabát- és rnha-szövelekben
bársonyok, azörmék, flanellok, szőnyeg és vászon árukban
legolcsóbb =
GolensxRy Ferenc
divatáruháza.
!
LOPOKROCOK
legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél

Hirdessen a Zalai Közlönyben
(Felakasztotta .naHát) lllricb József volt tapolcai festörm\'ster, magánzó ta|»oleai lakásán felakasztotta magát. A XO éves életunt tettének oka: leljos •anyagi összeomlás.
ön még nem Iát la a (íriiufeld rtihaámház gyapjúszövet * különlegességeit?
I.cfciLolsó dlvalu és szabású nfíi és leányka kabátok óriási választékban Singcr divatáruilázban.
MAOYAK SZÉNNEL, BRIKIiTTEt.
IMI DUPLQ Éli
TÖKÉLETES A TÜZELÉS I itOJ OYAR1 AKHAN KAPHAT61
FASCHKA és TÁRBA
Budipcit, V., Mirlt Vtlérli u. 10. AlipUiil iv 1|8(,
Vágtfiló lx>s»ni. .Jolui üurai« Jöjj kii — kiáltott be egy férfihang az ablak alatt, amire Jolm Woodbury, a többszörös milliomos elsápadt és kiment az éjszakáltfi. A fia ultlna sietett, de már késő volt: a titokzatos éjjeli párbaj véget ért, a gyilkos I>eUig nyomtabuul eltűnt. Antltouny megfogadta, hogy bosszul áll apja lvalá-Jáért. Kbböl a fulbsztóau izgalmas atinos/.roral>óí |>atlan ki és roltan tovább őrült vágtatással a regény további cselekménye. Anlhonyl gy>lkos bosszúvágya sodorja magúval u vad nyugat leié. Itt uzuláu csakhamar vészelt hire kerekedik, mttrt a legwudabb musztánglovat is báránnyá ^Zeliditi, mindenütl^zavart csiuál, magába lxi-londitjja a Jleiinyokat, jobban ért a rc-\\t)Tverhez, mini a legelszántabb pusz-tabetyár. Az élűt romantikájának káprázatos szineUwI szövi meséjét tovább az iró; a képzeletnek olyan kimorit-heletlen forrásából mo/il s Olyan száguldó iramban rohan Véhuik a leglui}-nieresztöbb kalandokon ál, hogy szinte beleszédülünk. A Palladisnak ez az uj egy l^engös Regényével, szellcnK^s sli-lusa és köjmycd, Iriüs humora Is megérdemli, hogy a Pengős Regények lúg-java között kapjon helyet.
Mellékucca
keddtől péntekig I
On még nem látta a Grünícld itiliaániház gyapjúszövet külöhlegos-ségeit?
Plvnrna és ruhaflaneHokban nagy raktár Singeméi,
Közgazdaság
Terménytóíide
Uuu llsuv. (u|l 77-es 770-7-9), 78-u
7-80-8-0), 79-es 7^0—810, B01»
8-. 0—8-70, ilunánl. (uj) 77-c( 7 40-7-50 78-as 7Í0-7-60, 19-n 7-60—7-70, 80-u 7-70 7-80, roll (ui) Mi-MS. Zab kíliíp tj 60 -fi yo, óleaKcrí tluániull 7*00—71U,
Olvassa dt figyalmásén mai apróhirdetéseinket
MENETREND
Nagykanizsa—Letenye
(Naoykanlzsavldékl Autóbusz Vállalat, Unger és Teutsch.)
írk. 4 1.1
14-30 J
1440 3
14 56 7
1510 10
15 25 17
15-40 73
H«gyt«niii» p, u. .. Nígyk"1\'". D\'Ogwi KUkinUu...........
Eiítífígnjt, Rlgyíe.. B«c$»h«lj, Pol«......
■3
ft
ZALAI KÖZLÖNY
1933. október 1.
SPORTÉLET
Szabárla Játékosokkal megerősítve játszik ma Nyugat bajnoka Nagykanizsán
A* Elektrán rádiót n«r«l a Zrínyi .port pályára áa kSivatltlk aa ositrák-magyar ■uérkAxéi 0. félUeJít
Sportkörökben egész hélcu másról sem bcszélnvk, mint a ma délután »orru kerülő Szombathelyi MAV • NTEZrinyi kombinált fulballmérkő-zésről. Ex teljesen érthető is, hisz nagyobb hitluillcscmegét nem tudtak \\*>lna egyleteink nyújtani a nagykanizsai sjwrtrajongóluiak. Nagy "ftuyagi áldozatuk árán sikerűit fcsak u Nyugat reprezentánsát, a Szombathelyi MAV-ot egy mérkőzésre lekötni, mely együttes IJoda és Paár, a Szabária két átigazolás alatt álló játékosával megerősítve veszi Jol a küzdelmet az NTh-Zrinyi kombinált csapatával. Alkalma lesz tehát Nagykanizsa város sport-közönségének látni a nagyszerű játékerőt képviselő és az ország egyik legszebb futballt játszó együttesét. Érdekes összehasonlításra is ad alkalmat a mai találkozás. Ugyanis Nyugat bajnokát, egyúttal Szombathely legjobb csapatát látliatják 6zemben délnyugat kaposvári alosztályának legjobbjaival. Kétségtelen, hogy jelenleg a kajiosvári alosztály legjobb tizenegyét Nagykanizsa tudja" zöldgveprc állítani, így a mai találkozás kimenetele ad feleletet arra, hogy a nyugati futballcsapatok tudása valóban annyira fölötte áll-e más kerületek csapatai fölött.
Az NTE-Zrfnyi kombinált a következő felállításban játszik: Csondoi", Kárpát, Engelleitcr, Csáki, Üabofí, Munkácsi, Póor, We"ák, lUtter, Pum, Csász.
A kombinált csapat védelmének összeállítása sikeresnek mondható, a közvélemény azonban észrevételezi Farkas és Jakubccz kihagyását.
A mérkőzés délután fél -» órakor kezdődik a Zrínyi-pályán. Biró Kauf-
""Ső\'tte, fél 2 órakor Ekswrés^-13 FC levente bajnoki mérkőzés körül lejátszásra. Biró Izsák.
Külön attrakció lesz, hogy űz Elek-Inon Hádiótecluiikaí Vállalat rádiót szerel JJel a ^Zrínyi S|x>rtpálya tribünjére, amikor a helyszínről hallható lesz a Bécsben lejátszásra kerülő Osztrák-Magyar válogatott futballmér-kőzés II. félideje.
Ma teljes bajnoki fordulót Játszanak a leventecsapatok
Teljes gőzzzel indul jneg ma a levente futaiIbajiwkság. A benevezett 15 csapat közül 14 ma bajnoki mérkőzést játszik. A mérkőzések beosztása a következő:
Zrtnyi-pálya- Fél 2 ómkor 13 FC-tkszerész. Biro Izsák
Magyar-utr«l pálya. Fél 2 órakor VO(iE I.-Teleky. Biró Lackenbacher. Fél 4 órakor Barpkk-VOliE II. Biró Bárány.
TeWiy-*itl pálya. Fél 2-kor Reálgimnázium—Törekvés. Biró Szirtes. Fél 4 órakor Kcresk. jsk —.Hunyadi. Biró Flumbort.
KUkanlrsa. Fél 2 órakor Sáska-Rajna. Biró Czvclkó. Transdanubúi-Petőfi. Biró Fenyvesi.
Ma Csurgón szerepel az NTE tornászcsapata
Pályát avat a C.urjól Taitgyakorlók KSra
Nagy i\'mne|*J van nva n szomszédos Csurgónak. A CsTK uj sjwrtgályát ípitett s nagy ünnepségek kerc ében ma avatják fel. Az avató ünnepélyen szerepel az NTE tomászcsaj>ata is, amely dr. Krátky István |*>lgármeslvr, az NTE elnökének és dr. Vit Ferencnek, a tomaszakosztály jgazgatójának vezetésével >«sz részt uz avató ünne. pélyen.
A 8-as csa]>at nyújtón, korláton és kivon mutatja be szebbnél szebb gya-^rlatait, »melyekWl |ugnap Msic k2U.
a meglevő lámpáit „Kronos égővel
A legjobb eddig létező petróleum izzóléuy égő, lakószoba megvilágítására.
Kapható
STERN
Oveg ém poroetlán Qxlatáben Vároaháx-paiota. Telafon 196.
kebb meghívott közönség flott hatalmas sikerrel bemutatót tartott a gimnázium torualcrmél>en. Csodálatos «z a haladás, amelyről az N\'TK tornászai számot adtak. A tavaly itt szerepelt finn tomászhircsségnek. Pa-karinennek úgyszólván összes gyakorlatait megcsinálják már s örömmel látja az ember tizt a nagyszerű s|xirl-fegyclmrt, amely a -1Ü férfi és :ki hóIgytaRot számláló szakosztályban xiralkodik. A szakosztály Korácsonyk.ir fog a nagykanizsai Sportkőzónségnek bemutatkozni.
^Iailíelleller H* lUdleH Isméi Játszik «* NTE-bea) Az NTE vezetősége és t» játékosok előtt a két játékos jóvátette hibáját, igy Engclleiter és Hadies továbbra ís játszik az >\'TE színeiben.
APRÓHIRDETÉSEK
Kiadja ■ laptulajdonoi HAigazdaságl Rt. Gutenberg Nyomda íi Délzatat I.upkl.dó Vállalata Najykanlzlán. felelős kiadd: Zalai Károly.
A Magyar Királyi
Osztálysorsjáték
ffiirusitói kérik,
hogy mindazok, akik a postán küldött sorsjegyek árát még nem
egyenlítették kl, szíveskedjenek a megfelelő őaszcRet azonnal megfizetni. mert « nyereménylgény csak ugy biztosítható, ha a sorsjegyek ára a hiv. megállapított 30 fillér kőltségáltalánnyal együtt a hu zAs előtt klegycnllttetelt.
Aki azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket nem akarja inegtar-
taní, »zlve»kedjék azonnal vlssza-kflldenl az illetékes helyre, mert ur. Idejében kl nem fizetett sorsjegyek semmi Jogot nem biztosítanak, a föárugitóknak azonban kárt okoznuk, ha azokat nem
kapják vl»»za._
A húzás október 14 én kezdődik
Raktáron lewS Slixai árukat Igen olcsón aláirjjaltjuh. Armuth, Baxár-udvar.
rium.
3022
áron eladó Csengerl-ut 24.
IS19
Zákányi hegyen, L)ráva parton, fürdőhelyen, állomástól 10 percnyire eladó 2 hold fele izőlő, fele gyümölcsössel, 16 méter holszu lakóházzal, terméuel, edénnyel együtt. 6(0 pengővel átvehető, maradvány 26 pengői havi részlettel törleozlhetó. Tulajdonos Slnkovlta, Zákány. 3771
Hölgyeim I A legkényesebb Igényeket Is kielégítő fQKÖliOIOnlouoaaégelm árait mélyen laaxállltuttam. Várom b. megrendeléseiket. B. Dencze Magda Rozgonyi-utca 6. . 3606
Egyszobás utcai lakáa mellékhelyiségekkel november l-re kiadó. Csányl László utca 26. 3827
Józselfőherceg-utca 71. s*. uj oaaládl 3 szoba, fürdőszobás ház betegség miatt jutányos áron sürgősen eladó. 3829
Bognirmesturt és gépéaxkowá-oaot Keresek azonnalra, Klein, Nagykanizsa, l\'ó-ut 8. II. 11. 3820
Autátaxl viteldíját leszállítottam. Ká-nyalmaa csukott kocsik bármikorra rendelhetők Kaulmann Manónál. Telefon : 167, este : 571. 52
Háxmaatarl állást keres november l-re gyermektelen, komoly, megbízható, a virágkötészethez értő háraspár. Clm : Rozgonyl-utca 3/a. 54
FSIOaOtt taj állandóan kapható Tejközpontnál. 55
kprtóc7 fdvéu,ik az uinéP\'
llCI IC JL gazdaságbiD. U. p. Magyarszerdahely.
Sxenxáolóa kávái Sohasem ivott Jobbat. Leg|obb kávéfajok törmeléke. I kg. 4 pengó, pörkölve, darálva. Utánvéttel kUldl Amerikái Kávébehozatal. Budapest. IX. Tompa-n, 1. 2 kg. már portómentes. 3703 Két- és háromszobás lakások kiadók. Bővebbet Relchenfeld hustUlet, Erisébet-tér. 3769
Bejáró takarítónőt keresek október l-re. Dr. Qyulalné Rozgonyl u. 10. 3783
Udvari kétszobás lakáa mellékhelyiségekkel együtt kiadó nov. l-re Zrinyl M. utca 20. 3/94
Fiatal nós kartéu állást keres, kl a kertészet mlnden\'ágában gyakorolt és mé-héss, hosszabb Dizonyitványokkal. Clm a kiadóban. 3792
Planlnot jó hangút bérbe keresek. — .Pannónia" szálloda. 3791
Elafirangu jó koaxt kapható Kl-niiai-u. 19. sz. alatt. 3815
— Gyönyörű malllasaé pongjoUi anyagok legdivatosabb színekben és miutákbaji Schütznél
Keresek háamaatart, lehetőleg aki a kertészethez ért. Klsfaludy-u. 30/a. 3816
Horthy Mlklóa-ut 43/o. siámu házban szép kétszobás udvari lakás mosdó-fIlikével, előszobával, verandával, vízvezetékkel, parkírozott csendes udvarban, no-vemben- l-ra kiadó. 3802
Caengery-ut 27/a. siámu háiban modern, óaaxkomfortoa háromaio-
báa földszintes lakás aaonnal, vagy novambar l-ra kiadó. Ugyanott komplett ebtdlóbutor, csillár, Íróasztal, ágy sodronybetéttel, gramofon 30 lemezzel, szekrények, képek olcsón eladók. Házmester. 38i/3
Báthory-utca 3. számú házban emeleten. 3 szobáa lakás mellékhelyiségekkel, Erzsébet-téri bejárattal azonnal kiadó. Bővebbet Vörösmarly-utca 9. 3742
Háromszobás utcai lakáa kiadó — Szemete utca 2/c. 50
Magánjáró szalagfűrészgéppel olcsjn vállalok latQréaxeléat és aprítást. --Szarvas udvar, Erzsébet-tér 18. 3ö84
Vincellér gtda.ágba:nu|né,,i
U. p. Magyaráierdahtly.
Amarloana Agava szép nagy, jutányos áron eladó Magyar-utca 71.
Két- és háromszobás lakáa József főherceg-ut 24. alatt november 1. kiadó. 3848
Oxlathelylaág és aflyaaobáa udvari lakás kiadó Kossulh-tér 3. 3831
Kátaxobáa, verandás udvari lakás azonnal kiadó KinizsUu. 11. 3842
Egy varrólaány felvétetik — Zrínyi ""klos-u. -
Emeleti 3 szobás modern utcai lakás kiadó Eötvös-tér 30. 3843
Dáll, vagy keleti fakváad alápincézett, háromszobás, tágas, tiszta lakást kelesek, esetleg novemberre. Címeket a kiadóhivatalba. 3845
■ ut ó*áa* motor- DUCII kerókpár f ü L Ily
autóalkatrészek
amerikai kocsikhoz, Cltroea összes ,5<4 typusaihoz,
falaxeraláal olkkok lagoloaóbb baaxarxóallorráaa I
Saját érdekében kérjen árajánlatot. NriCV irtlfCC •■•omobll •zakOzltte, nAiJf JUtStí »«"»■!>*•«. VI. AadráMjr-nt M
juiíVLi Tel. AuL 221-07, 285Í3.
Amerikai csapatok utrakószon Kuba felé.
1933. ok\'óber 1.
ZALAI KÖZLÖNY

— SzükséiilelBit «—;
mindönki a helyi kereskedőknél ée Iparosokn&l szerezze be!
404—1933. ikt. szám.
Pályázati hirdetmény.
A nagyxanizsai városi közkórház egy szülésznői állásra pályázatot hirdet.
A pályázati kérvények i 933. október 15-ig a kórház igazgatóságánál személycsen adandók át. Csatolandók: oklevé1, anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, szolgálali bizonyítványok. Fizetés havi 30 pengő és ellátás.
Nagykanizsa, 1933. évi sieptem-ber 29-én.
Horthy Siklós városi köxkórhái
3tu Nagykanizsa
Hirdetmény.
Az iharosberényi kisvendéglő, mely áll keltő ivóterembSl, egy lakószobából, egy konyhából, egy sön-tésből, egy földpincéből, újonnan épitett jóforgalmu husmérő-székkel és az összes melléképületeivel, újonnan épült istállóval, jókarban levő jégveremmel stb. együtt 1933. évi október hó 23-án d. e. 9 órakor a helyszínen, nyilvános árverésen, - jogfenntartás nélkül — 1934. évi január 1-től kezdídő egymájt követő három évre haszonbérbe Üdatik.
Kikiáltási ár 500 (ölszáz) pengő, bánatpénz 50 (ötven) pengő.
Az árverési feltélelek a társulati alelnöknél bármikor áttekinthetők.
Iharosberény, 1933. szept. 28 II]. Cseresnyés lános Döme János
társulati Jkv. m$ társulati alelnök.
12288/1930. B. szám. Adó.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejíben lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. §-ai értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve : Mihalecz József. Lakása: Pivári-ut 7. sz. Az ej6Ő árverés helye: Állatvásártér.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1933. október 3. d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. október 11. d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 drb vt. tehén 350 P, 1 drb 4 hónapos sárga mén 50 P, 1 drb 3 hónapos sárga mén 50 P, 1 drb 1 <ves zsemlyeszőrü tinó 120 P. 1 drb 1 éves zsemlyeszőrü tinó 120 P = 690 P összes beceértékben.
Árverési feltételek.
I- Az első árverésen az.egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább »\'< része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul
a legtöbbet Ígérőnek mindeneidre eladatnak.
3. A vételár készpénzben fizetendő, vevő altat fizetendő a forgalmi adó és az eset-"eges fényűzési adó is.
Kell Nagvkanizsi, 1933. évi szeptember hó 21-én.
Lehoczky Lajos s. k.
3825 v. végrehajtó.
Mindnyájunk tulajdona a liget és az utca fája és virága. Ne engedjük pusztítani.
Qabona
osávázászereki
Porpácok: Nedveipácok:
Arzópáo BlgHol PopxoI Higozán
Tillantln Tlllantln
eredeti gyári árban ét csomagoUUbau.
NütrAgyáki
Péti-só
Aav. ■fupcpfoszfál 40,-oa kúliaó MiunHrosén Thomakaslak
kg -kint. Kák-uénra éfl waggonMte-
lekben.
FUTORi
vegytiszta szénsava* takarmányméu.
PEKKi
„D" vitamin kéfiilmíny. BesurezhetAk:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmlax«rek
stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
^JA bíróság mellett) Telefon 180.
He küldje pernél ideoenbe 1: ummimmi^mv,
ki uj osztéLlysorsjátékban uj szerencsét hoznnkl
Nyíltan vagy titokban, dé mindnyájan nyerni szeretnénk. — Vásárolja meg sorsjegyét a húzás előtt a
M. EIB. DOHÁNTNAQYÁRUDÁBAN
Horthy MiklAa-ut 3. Cimro agyaijeni
Nikkelezés, JB ■ m r | r Minden
Galvanizolns r
Macsek Lajos Nagykanizsa; ce"S!£h":
Férfi- és női- > ons és W koloproktór1 mm - míijmm
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16699/1933. sz. 3I23
FAELADÁSI HIRDETMÉNY
A v. képviselőtestület 9616/1933. sz. véghatiroiafa értelmében hivatalos órákon belül a városi erdőhivatalnál készpénz-fizetés ellenében bárki, közszolgálatban állók pedig a rendelést követő hónip elsejétől kezdődő 6 havi kamatmentes rés?letfizetés melleit házhoz siállilva
gyerlyánhasábfát 40 pengőért tölgyhasábfát 35 pengőért
bűkkhasábfát 40 , nyirhasábfát 33
cierhasábfát 40 „ egyéb hasábfát 31
gyertyándorongot 35 pengőért tölgydorongot 33 pengőért bükkdorongot 35 „ nyirdorongot 29 „ cserdorongot 35 „ egyéb dorongot 25 „ kis tételben is (legalább 1/2 ölenként) beszerezhetnek.
Nagykanizsa, 1933. auguszlus 5-én Polgármester.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Az^önállójr hadsereg első gyakorlata.
_ZALAI KÖZLÖNY _Í938. oWbg 1.
BÚTORT
szépet, = Ízléseset, = jót, kevés pénzért
===== csakis =====
vásárolhat.
Nagykanizsa Sopron Szombathely Békéscsaba
Horthy Klfclót ut
Minden igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamlerok, fotelok, hálák, ebédlők és konyhabútorokban.
Kedvesé fizetési feltételek 1 Díjtalan szélütésI
végrehajtatónak chajtást szenvedő
\' A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
7352/tk. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek
Angol Magyar Bank rt. ... vb. Dervarlcs Áko» végrehajt... . ellen Indított végrehajtási Ügyében a lelek-kőtiyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t.-c. 144., 146. éa 147. §-al értelmében elrendeli a végre-lisjtáil árverést 3648 P 64 I. tökekövetelés, ennek 1933. évi lullus hó 18. napjától láíó bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, i\\*>h váltódíj, 2199 P 20 I. eddig ni«ál!apitott per éi végrehajtási ét az árverési kérvényért ezúttal megállapított 116 I\' 31 f. költség, valamint a \'cutla-kozottuak kimondott dr. Bartha \' József 6000+1500 P tőkekövetelése és Járulékai behajtása végeit, a nagykanizsai kir. járásbíróság tertlletén levő, Orosztony, Hahót és Unglakabfa községekben fekvő a I. orosztony! 18 sztjkvben 255/a. hisz. a. foglalt szőlő a Vaafuikón végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlanra 69 P 20 f., II orosztonyl 39S. BzTlkvben 254. hrsz. a. foglalt szőlő a Vasfurkóban ugyanannak nnvén álló ingatlanra 68 P,
255/b. hrsz a. foglalt szőlő u o. Ingatlanra 71 P 00 I.,
256. hrsi. a. foglalt szőlő u. o. ingatlanra 79 P 20 í,
257/a. hrsz. a. foglalt szőlő u. o. Ingatlanra 1442 P,
III. orosztonyl 703. sztjkvben 253. hrsz. a foglalt szóló a Vaslurkón ugyanannak nevén álló ingatlanra 2030 P 30 f.,
258/4. hrsz. a. foglalt szőlő u. o. Ingatlanra 274 P 80 f.,
259/a. hrsz. a. foglalt szőlő u. o. Ingatlanra 274 P 80 l„
IV. ungjakablal 396. sztjkvben l/d. 2. 11. hrsz. a. foglalt erdő a Jakabfapusztán Ingatlan végrehajtást szenvedő nevén álló \'/i részére 910 P 80 f.,
l/d. 2. 12. hrsz. a foglalt erdő u. o. ingatlan >/s részére 151 P 80 f
V. hahótl 1945. sztjkvben 1594/a. hrsz. a. foglalt berek ugyanannak nevén álló egész Ingatlanra 10Ö0 P kikiáltási árban, de a hirdetmény I, II. éa V. pontjában felsorolt Ingatlanokra 4949/tkv. 911. sz. végzéssel özv. Dervarlcs ímréné Udvardy Ilona javára^ bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi |ognak leimtartáíával, mégis amennyiben az Ingatlanokért a szolgalmi
jog fenntartásával «z azt megelőző Jelzálogos teher fedezetére ezennel megállapított 5000 P be nem Igértetnék, az á^/erés hatálytalanná válik, s az Ingatlanok j szol-galmllog fenntartása nélkül kerüln\'k ugyanazon határnapon árverés alá,
a hirdetmény I. pontjában felsorolt Ingatlanok dr. Baitha Józsel követelését illetően 30.000 P, a II—V. pontban felsorolt Ingatlanok pedig ugyanannak követelését Illetően 72 500 P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhatók azzal, hogy ha bármelyik ingatlan vételárából a megelőző jelzálogos terhek fedezetet nyernének, a többi azok levonása után fennmaradó legkisebb vételáron, vagy ha ez kisebb, a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dlóskál községházánál megtartására 1933. évi október hó 31. napjának d. e. 9 órá-JAt, Orosztony községházánál ugyanaznap d. e. 11 óráját éi Hahót községházánál
ugyanaznap d. u. 3 óráját ttlrl ki \'és az Árverési feltfteleket az 1881 : LX. t. c. 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg:
1.\' Az árverés alá cbő ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál, illetve a megállapított legkisebb vételárnáralacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. t-c. 26. §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100.\'o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. t.-c. 21,§.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka gzerlnt megállapított bánatpénzt az általa Ígért árugyinannyi szá-
zalékálg kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. §.)
Nagykanizsa. 1933 évi Jullus hó 21. Dr. Bentzik a. k. kir. l.blró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
38)0 trodilliit.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy 100 folyómótor aranyozott lécoel
szobát fest 22 pengőért
sor garancia mellett
LELNER FESTŐ
VörÖ8marty-utca éa Potőíl-ut sarok. Hutáimmal hívásra hásbos megyek.
203 ház ógott le Ooschelbronn b. Plorzholm nevű nómot vároakában.
Nyomatott a laplulajdonos Közgazdasági R-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
78. értofyun 224. uám
Nagykanlm, 1933. október 3, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
V\'WtKtWÍ\'
\'•LITlKAl HtriLír ^---
ItttkeulialK í« kledihlvel.l: főul 5. n-m Megjelenik minden reucl, héttő kivitelivel
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
Elöllieléil irt: egy liöre a pengi 10 llllíi Sieikemiaigl él klediblv.UU leklon: 78. u
Nagykanizsáról Küldöttség megy Gömbös Gyula minissterelnökGösz
A nagykanizsai nagyválasztmány egyhangúlag elítélte a politikának a templomi szószékre való bevonulását - „Vakmerő játék folyik a magyír királyság magasztos gondolatával"
Eddig 2534 választópolgár lépett be a Nemzeti Egység Pártjába
Társadalmi megmozdulás már régen találkozott olyan általános érdeklődéssel, mint a Nemzeti Egység mozgalma. A megmozdulást a döntő siker stádiumába juttatta a városi nagyválasztmány vasárnapi első értekezlete. Közel 200 tagú nagyválasztmány délelőtt 1/ órakor jött össze a párt saját helyiségében. Az elnöki székben Gyömörey István volt orsz. gyül. képviselő ült. Németh Mihály ny. polg- isk. igazgató és vitéz lienlzik Ferenc bankigazgatóval a/, élén megjelent az egész városi szervezet vezetősége.
l)r. Szabó Zsigmond főorvos, a párt III. körzetének alelnöke meggyőző erővel tárta fel a Nemzeti Egység térhódításának szükségességét. a nagyválasztmány élénk helyeslése\' közben.
• Elhisszük —■ mondta hogv egyesek régi politikusokat drágakőként tisztelnek. Mi is tiszteljük őket, de meg nem tarthatjuk. Mert ma
nem brllliánsok kellenek nekünk, hímem kenyér.
értéktelenné válik n brilliáns, ha szomjazunk, vagy éhezünk mellette ! A bríllíáhs pedig nem hozott kenyeret ennek a városnak, amikor .adhatott volna, szegénységünkben tehát túladunk rajta ! (\'/ujon helyeslés.)
Majd Gyömörey István, a kerület elnöke fejtette ki az összetartó zás szükségességét akkor, amikor még mindig vannak olyanok, akik nem akarnak az idők kívánságaihoz alkalmazkodni, akik nem akarják észrevenni, hogy megváltozott körülöli ük- a világ s egyedül maradtak azokkal, akik még ma is talán csak baráti bccsületl>ől kitartanak az.elavult jelszavak mellett, melyeklMÍI
egy évtizedig más eredmény nem született, mint most a kritika bonckése I
Sem n Független Kisgazda-párt, sem a N\'emz-li Néppárt ir:m hűl na ma többel alkotni a legjobb szándék mellett sem mini amiI a nemzeti kormány egy én alall eléri.
,A magyarságnak nem szabad csalódnia a királyság gondolatában"
Akik nem látják be, hogy a király-kérdés ma nem aktuális s » magyar közjognak c dicsőséges intézményét válságba viszik,
vakmerő játékot flznek, mert Istenen kfvM pillanatnyilag senki meg nem oldhatja a válságot,
amihez hosszú előkészítés, egész Európával összhangzásba hozott, céltudatos tervek végrehajtása kell. S ha a király sem segíthetne, ugy diszkreditálva lenne ez a magasz. •os gondolat, mert csalódás töltené fl annak a magyarságnak a leikét, amely pedig nagy tisztelettel «üng Szent István bilx>ros trónján.
De ezek többnyire csak jelszavak, mert pillanatnyilag nem is a király-kérdés, hanem igen sok esetben a: azzal gyülljáró esvlle-Ofs előnyök, slalhunok izüatják a l\'inláziál, csak nem monflják ki nyíltan, meri tudják, hogv abban Pillanatban elfordulna tőlük a
közvél.
einény. mint ahogy cl is for-•wl. ha meglátja a kisded játékok
céljait.
— Sajnálatos éppen Nagykanizsán, hogy a napi politika bevonult a templomba, a szószékre, a vallási életbe Is. Ez pedig óriási kárt okoz szent Egyházunknak, s tagjainak egyaránt, mert mi. akik a Nemzeti Egység szervezetéin tömörülünk, hazánk és városunk jövője, magunk és fiaink érdekében, alázattal hajt jak meg fejünk»l aesen-tjelyü szavára, dr -Ivárjuk, hogy papjaink a polllilxi berkeiből Iá voltarlsák magukat s az erre löl-löll időt /ordítsák ATisztás igéjének lanilására. A hegyi beszédet, mely pedig 2 ezer év válságában is kristálytiszta épj/gcl»en fennáll, senki " földön ujabb hegylb -szé-I(lekkel> n- profanltflja.
lilénk helyeslés kisérte az elnök Szavait, s a választmány egyhangúlag bizalmait szavazol I az elnökségnek és hosszasan eltelte Gömbös (Iyu Ia in i 11 iszler el tiököl.
\'lobb hozzászólás lilán a nagyválasztmány ugy határozott, hogy küldöttség keresi lel Gömbös Gyula miniszterelnököt, hogy felkérje a Nemzeti Egység párt zászlóbontő ülésén való megjelenésre.
Ehhez a tárgyhoz főképen Németh Mihály körzeti elnök szólt hozzá, aki előreláthatólag a d-pulációt naptikban vezetni fogja.
(iömbös miniszterelnök legközelebbi hetei fontos külpolitikai utazásokkal vannak betöltve, Ausztriától Ankaráig járja Európa vezetőit, hogv előbbrevigye Magvar ország sorsát, ezért tehát Nagykanizsára való lejővetelc a közeli napokban nem valószínű. Ezért a nagyválasztmány egyöntetű határozatot hozott, amely szerint •» zászlóbonló gyűlési akkor fogják meg/arlani, amikor a miniszter-1-nők elfoglalsáya leh"Ifivé l\'szi az azon való megjelenését.
„35 évig ettem az ellenzékieskedés keserű kenyerét"
Érdekes felszólalás hangzóit cl váratlanul a gvüléscn : a választmány egyik tagja, aki egész élctélxm közismert volt erős ellenzékiem felfogásáról, a következőket mondotta :
■— Akik ismernek, tudják, hogy .\'!.") esztendeig eltein az ellenzékieskedés keserű kenyerét s hosszú idő alatt nem egyszer tévútra vezetlek engem is politikai jelszavakkal. Mi«j azonban, amikor Önök ill látnak engem, győződjenek meg arról, hogv csak azért jöttem ide. m rl lálom azl az eyt/eifs. bátor és egyetlen k\'wzefö utal az európai káoszból, amely Mai/yirorszái/ot Gömbös Gyula miniszterei nökn-k vezeléséwl egy szebb jövfi felé vezeti I
Percekig ünneixdték a felszólalót,
mert egyszerű, spontán szavai önvallomásként, szívből fakadtak.
Majd a nagyválasztmány előtt leszámoltuk a körzetek titkárságai1 a szervezés állásáról. A 8 városi körzetben már eddig Is 2534 szavazó lépett be a pártba, úgyhogy magában ez a szám döntő mMon érvényesül bármilyen országos. vagy városi megmozdulás esetén.
Természetesen azonban még vannak egész utcák, ahova nem juthattak el a szervező választmányi tagok. ugvhogy türelemre kérik azokat. akiket még Itelépésrc az idő rövidsége miatt fel nem kérhettek. Kárki azonban személycsen ls je-lenlkezhelik a párthelyiscgb\'ii, ahol a felvételi iveket aláírhatják.
A Népszövetség javulást lát és további javulást jösol Magyarország helyzetén
Genf, októlKT 2
A népszövetségi közgyűlés pénzügyi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottságában az előadó Magyarországról azl állApilolla meg, hogy a magyar kormány munkájának köszönhető, hogy az
clmull 12 hónap alatt a gazdasági helyzet megjavult és jelek mutálnak arra. hogy a legutóbbi hónapokban ugy az általános gazdasági helyzel. mini a kiviteli forgalom fellendült.
Magyarország kedvezően fogadja Mussolini Középeurópa-javaslatát
Berlin, október 2
Budapest, október 2 Kánya Kálmán külügyminiszter hétfőn délben egy óra hosszat tanácskozott (tömbös Gyula miniszterelnökkel, majd az olaszok középcuró|>ai javaslatáról ugy nyilatkozott, Jnjgy azt az agrár államok és Magyarország is kedvezően fogadják, meri preferenciákat biztosit a mezőgazdasági államoknak minden terményére. Az olasz javaslat tárgyalása ^s elfogadása nem zárja >d a WZomszéd államok között a kétoldali szerződések kölésót, sői egeknek az olasz javaslat alapján kellene lör-lénnie. *
Az olasz népszövetségi bizottság a német népszövetségi kiküldötteknek emlékiratot nyújtott át Genfijén, amMy ismerteti azokat a keri\'.skcdek-m|x>liti-kai rendszabályokat, melyek segítség -vei a dunai államoknak gazdasági támogatás nyújtható. Az emlékiratból kt-1 tiiiik, (hfr>gy a 2 kormány felfogása a Dunavidók kereskedelempolitikai megítélésében alapjában teljesen megegy -zik és igy remélhető. hogy a válság alall szenvedő dunai államok javára a gyümölcsöző gazdasági együttmükö-désre lelu\'löséjj nyifik.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. október 3.
Nyoma veszett a Bulgáriába igyekvő szerb király hajójának
Szófia, októlxM\' 2 A ■Dubrovnik* nevű jugoszláv cirkálót, melyen a jugoszláv királyi párnak Kuxinogrudba kelleti volna érkeznie, este 7 óráig hiába várták a kikötőben, l\'anov ezredes, Jktris király szárnysegédje gépkocsin Haicic roiuáu városba hajtatott, hogy érintkezésbe léj)jen a jugoszláv udvarmesterrel.
A belgrádi síijló egyébként élénken foglalkozik Sándor királynak huris királlyal és Kcmal pasával kuszölíön álló találkozásával. A • l\'olitikn> közli egy román politikus kijelentését, mely szerint Sándor király tőrökországi utja fogja rendezni u Szovjet és a kisantant viszonyát. A balkáni államok egymással megnemtámadási és biztonsági szerződéseket kötnek, melyek rendszeréi később a Szovjetre is kitcrjezleuék.
Olasz képviselők is érkeztek a vasárnapi cserevonattal
Patakokban folyik a polgárvér Havannában
liuvunna, október 2 Havanna lakói hétfőn reggel heves puskatúzre ébredtek. A katonaság ugyanis megtámadta a N\'aeional-szállót, amelybe szeptember U-én, a Ces. peUes kormány bukása alán l.»l olyan liszt zárkózott be, akik ellenezték Ballista őrmesternek vezérkari főnökké va ó kinevezését. Négyórai szakadatlan fegyvertüz után a lámhdók 2U, u védekezők |>edig 3 haiollat veszteitek. A sebesültek száma mindkét oldalon nagy.
Havanna, október 2 Havannában patakokban folyik u vér. A szállodát rostává lőtték már,uz ágyuk, de a tisztek még mindig tartják magukat.
Az Associated Press szerint a zavargások elérték telőpouljukut. Jlir szerint San Martin elnök helyét Dal-tisla ezredet foglalta cl.
Útépítésekkel segítenek a jégkárt szenvedett zalai gazdákon
Zalaegerszeg, október 2 (iyómőrcy György főispán közbenjárására a Balaton-vidék jégvert lakosságának fel.segítésé re. a kereskedelemügyi miniszter több sürgős útépítési szükségmunkát rendelt el.
Megépítik a Lt|>olea kisapáti— ne-mesguláesi ats/akasz egy részét Ili.tfIX) pengős költséggel, a rajwska ln^yrna. gas szigligeti ut egy részét 13.2u0|>en-g..s költséggel, a kékkút salfó\'d—áb-rahánii ut egy szakaszának földmin-káil 7.200 pengő költséggel, a köves-kál balatonhenye—taliándörögdi vicinális ut egy részét 9.900 pengő költséggel, a balatonfüred monoszlói ut egy részének földmunkáit tf.lUU pengő költséggel. Az összes költség ">0.000 pengő.
A munkák sürgős helyszíni felvételéi e és megindítására a zalaegerszegi ál amépitészeti hivatal utasítást ka|>ott.
X agy k a 11 i zsa, ok lói>ec
Nagykanizsa város közönsége most is lelkes fogadtatásban szesitette a vasárnap esle Olaszországból érkezett olasz csenevonat utasait.
A zászlókkal, virágokkal gazdagon diszitelt és ezalkalominal ki logástulanul kivilágított pályaudvart ezrekre menő tömeg töltötte meg. A rendőrség intézkedésére kó télkordoni is húztak, hogy meggátolják a legutóbbi fogadtatáson lejátszódott jelenetek megismétlődését. KI kell ismerni, a kanizsai közönség most vasárnap olyan szépen, olyan fegyelmezetlen viselkedett, hogy az olasz vendégek jóleső érzéssel raktározhatták el a kanizsai fogadtatást magyarországi impresszióik tárházába.
Menetrendszerű pontossággal eslo ü óra 25 perckor gördült Ixr az olaszok vonala a pályaudvarra, ahol a minden alkalommal derekasan helytálló Lcoyiil-.\'zciu-kar (íio-vinezza-ja fogadlja az érkezőket. A kölcsönös üdvözlőkiáltások el-csendesedése ulán dr. Hegyi Lajos polgármeslerhelyettes a város nevében köszöntötte olasz nyelven u vendégeket.
Beszédétjén leszögezte, hogy az olasz vendégek érkezése minden alkalommal örömet jelent számunkra és reménységgel tóit el IxMinünket egyrészt, mert meggyőződtünk *köl-esöuösen arról, hogy az olasz-magyar barátság nem csak üres szólam, hanem a lelkek mélyén élő valóság, másrészt örülünk, mert vendégeink személyes impressziók alapján meggyőződhetnek, a bennünket ért igazságtalanságokról és igv nagyobb meggyőződéssel szállhalnak sikra a magyarság érdekében. Reméljük, hogy minden ilyen
alkalommal erősödik a töbl►évszázados . olasz-magyar barátság, amelynek segítségével bizunk abban, "hogy igazságunkat a nagy olasz nemzet, kiváló vezérével Mussoliní-xal győzelemre segíti.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után O/i. Linó Yascéllari olasz képviselő mondott köszönetei a kedves fogadtatásért majd előkerüllek a pezsgőspoharak a kölcsönös barátság megpecsételésére.
A cserevonal utasai, mintegy 200 előkelőség, erre odamentek a kordonhoz és ugy, ahogy elbeszélgetlek a kanizsaiakkal. Közben élvezettel hallgatták a Leven le zenekar indulóit.
llajduczky István, aki az lUlJSz részéről a murakereszturi határállomáson fogadta a vendégeket, elmondotta munkatársunknak, hogy az olaszok 5 naj>ot töltenek Magyarországon, ahol kirándulnak a bugaci pusztára és visszafelé jö vet megtekintik a Halatont is. Az utasok nagy része közé|K>sztálybcli kétharmadrészük I. osztályon utazik. Számos képviselő is eljött erre a kirándulásra.
Kimondotta még informátorunk, hogy már Murakereszturon is kellemes incglepetéslvu volt részük az olaszoknak, akiket az ottani állomásfőnök kisfia magyar ruhában és virágcsokorral fogadott. Feltűnt nekik a félárbócra eresztett murakereszturi országzászló is és amikor megkapták a felvilágosító magyarázatot, megilletődve szemléi lék.
A kanizsai állomáson megható jelenet volt, amikor az olaszok határozott felkérésére a magyar Himnuszt intonálta a I.evcntezenekar.
Könnyek csillogtak a rokonér-zésü olaszok szemében.
Kevés pénzért
elegánsán öltözködhet a
ruhaár
Elsőrendű uriszabóság! Szenzációs gyapjúszövetek!
Szép puha csak jó szövetből kéazUI 11
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
Az első szfiretl mulatság
Nagykanizsa, október 2
Vasárnap este a hagyományos külsőségek és siker jegyében zajlott le a nagykanizsai Katliolikus Legényegylet szüreti mulatsága. Nagyszámú közönség töltötte meg az Iparoskör szépen reldiszitelt nagytermét, melynek menyezetéről az aláfüggő zamatos szö-lŐfürtök, komoly körték és mosolygó almák esábitották tulajdon elleni kj-hágás vétségére a megjelenteket.
lVintlKui 9 órakor kezdődött a műsoros mulatság a magvarruhás párok felvonulásával, akiknél?1 élén a hegybíró pár, gróf Batthyány Pálné ós dr. Krátkv István polgármester haladt.
Dr. Mutschcnbach-T Edvin, az egye-sülét világi elnöke szeretetteljes szavakkal üdvözölte a megjelenteket, majd Parragi Erzsébet és Cserép József, aki egyébként a bakter tisztes szere|>ét töltötte be, köszöntötték fel talpraesett, ügyes )>cszéddel a hogybiró-párl.
Ezután egy parasztjelenet következeti, melyben Buza János, Gerencsér Pál, Pápai József és Berncckcr Ernő nyújtották tudásuk legjavát. Meleg, őszinte sikere volt Papp Kerenenek, aki egy ügyesen interpretált irredenta költeménnyel dolxigtatta ineg a haza-fias sziveket, I-elkes tapsokat kapott Perger Imre is kellemes baritonján előudott, belső átérzéstöl fűtött magyar dalaiért, Gódi Lajos sikeres maszkja és ügyes előadói készsége is megérdemelt tetszéssel találkozott.
Megkapó jelenség volt a szüreti balett is, ainit Halász Emma, Molnár Kató és Bcdekovics Js\'usi lejtettek ügyesen.
Művészi élményt nyújtott Oláh Sándor (ismert, régi kanizsai cigány), aki Arnbergcr Rezső zongoraaláfestésévol magyar nótákat adott elő hegedűn. Nagyon tetszett.
Szabó István preciz betanításában ezután a Pe rendi József—Vida Rózsi, Büki János—Varga Mariska, Szívós (lyörgy—Major Manci, Baj György— Heim Bözsi, Skobrics Pál—Kálovírs Ilus, Török József-Mutyasics Manci, Papp József—Czindric« Annus, Do-minu Zsigmond- Vida Ilus, >Volf Antal—Francsics Manci, Harangozó Sándor—Tóth Margit, Pápai István—Ká-rossi Bözsi, lakács Gyula—KirossJ Ilonka párok el lejtették a tol>orzó táncot, amit meg kellett ismételniük.
A kiadós műsor után táncra perdült végre a fiatalság Torma Tóni Jónovü bandájának muzsikájára, amely luj-nalig húzta a talpalávalót.
Nem szabad végül megfeledkeznünk Tóth Ferencről, aki a kisbíró hálás szcrc|>ében árasztotta u derültséget, valamint a Lengyel János vezetésével az agilis rendezőgárdáról, amely fáradhatatlanul dolgozott heteken át a megérdemelt siker érdekében.
Gazdasági takarók, pokrócok
legolcsóbban és legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mórnál, Fö-ut
3.
193a október 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Kétszer lelopták a feszületet a keszthelyi templom oltáráról
A 374-es öregcserkészek szeptember havi munkája
A Jumboroe jótékony nevelő és lelkesítő halása alatt szeptember 15-én újra megkezdte munkáját a nagykanizsai öregvserkész-esapat.
Az első csapatösszejövetek\'n Caz-dog Ferenc parancsnok indította a fiuk munkáját, megmutatta az utat. amelyen haladnia kell annak a csapatnak, amely még a világ-tálx>rban is elismerést szerzett jó munkájával és tömör egységével.
Most uj Célokért, uj keretben indul a csapat. Két önálló rajjal, de egységes munkával igyekszik elérni a kitűzött oélt. Az 1 raj I>elermann, a II. raj C.sarankóJenő rajparancsnokok vezetése alatt.
Munkaterv: az önnevelés és a magyar cserkészet szolgálatán kívül a nyári állótálx>rozások helyett, az öregcserkós»ekhcr közelebb álló mozgótábor inditása lesz.
A Jamboreen a lengyel öreg-cserkészek meghívták csapatunkat a Lengyelországban tartamié öreg cserkész-kongresszusra, ha ert megtartják. akkor I^ngi/elorszái/ba, ellenkező esetijen olaszországi ta-nulmányn\'ra indul a csapat. Az olasz nyelv tanulását már meg is kezdték a fiuk.
Ezek volnának az év irányító feladatai és az, hogy a 371-os öreg-csapat ne csak megtartsa azt a helyet a inagvar cserkészetIxm, melyet eddig kivivolt magának, hanem küzde fel magátj Magyarország egyik legerősebb és legmunkásabb csapatának.
Az alap jó és a munka ugy halad, hogy erre nem kell sokáig várnunk...
Áldott Állapotban levő nők és Ifjú anyák a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nögvógyitás főképviselői a Ferenc Jőzsef vizet igen sok esetben kipróbálták és ki-vélel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fá|dalom nélkül hatónak találták.
Emlékeztető
Ofctóber • Az Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepélye 6 órakor a városházán.
Október 7. Revíziós Liga ülése 6 órakor a városházán.
A katli. egyházközség diszgyülése 5 örakor a fehérteremben.
Tanári hangverseny 9 órtakor a zc-nciskolábau.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban.
Omke előadás 9 órakor (dr. W\'Cisz I-ajos).
Október 8. A Kath. Férfiliga teája 5 érakor a fehérteremben.
A Kerékpár lígylet szüreti mulatsága (Magyar-utca 9.).
Október 15. Matiné fél 12-kor a zjene-iskolában (Vannay J.).
A V0(1E zenés őrségváltás-parádéja 32 órakor az országzászlönál.
Szent Ilona Leányklub teaestje.
November C. A kongregációk szinclő-adása a színházban.
November 15. NóvendékhangVorsrtiy 9 órakor a zeneiskolában.
Notember U. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
December 13. Városi Nőikar hangversenye 9 órakor a zeneiskolában.
Dceember 2t. Növendékhangverseny ü órakor a zeneiskolában.
Keszthely, október 2 A mult héten a keszthelyi plébánia templom Szent József oltáráról eltűnt egy nagv feszület, mire a sekrestyés egy másikat telt az eltűnt helyére. A következő nap ez a feszület is eltűnt, ellenien a tolvaj visszahozta az első alkalomkor
A magyar kormány a napokban foglalkozott a szegényebb néposztályok olcsó felruházásával. Ezt a jó szándékot egy nagykanizsai rőfös- és divatárukereskedő cég Is teljes mértékben helyesli és magáévá teszi. így a kevés pénzzel rendelkező vásárlók is már most
Kaposvár, október 2 A keszthelyi csendőrség telefonértesítése szerint hétfőn délben Keszthelyen elfogták a szomajonii postarablókat, akik péteken éjszaka megtámadták és összekötözték Bencze Erzsébet postamesternői, majd 229 pengőt és egy revolvert elvittek. A tettesek: Spk-gcl Pál sárzscnllőrinci gyárimunkás, Takács József óbecsei borbélysegéd
ellopott feszületet, amelyWil azonban hiányzott a felfeszitett Krisztus. Az istentelen tolvaj abban a hiszeniben lehetett, hogy Krisztus alakja aranyból van, holott csak tüzzománoos aranyszínű ércből volt. Szigorú nyomozási inditqü a csendőrség.
hozzájuthatnak az őszi és téli ruházkodási cikkekhez jutányos árban. Az alant felsorolt áruk mind, mind nagyon olcsón kaphatók Singer József és Társánál, Nagykanizsán, Erzsébet-tér 23. Az olcsó cikkek megtekinthetők a cég kirakataiban és üzletében.
és Tánczos Sándor nagykanizsai szal)ósegéd. Mindhárman beismerő vallomást tettek.
Köztisztviselők réstfre rendkívül előnyős butorrásárlási alkalom. Modern beieuderések, tökélőtes Jó kiviéiben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
A gödöllői cserkész-emlékek életre kelnek Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 2 Szerencsés gondolata volt l)°ák István jK)lgári fiúiskolái és Morváih Béla testnevelési tanárnak, hogy a gödöllői jamlxiroe emlékeit megrögzítsék és azokat csokorba gyűjtve az utókornak megőrizzék. Deák Lstván igen értékes munkát végzett, amikor különös tekintettel volt szorgos munkájában a nagykanizsai cserkészekre és azoknak gödöllői szereplésére. Nemcsak élénk színekkel megisiuerteltc velünk vasárnapi előadásában & gödöllői világtábor pezsgő életét, a magyar cserkészek jellegzetes táborkapuit, hanem a külföldi cserkészeket, azok felvonulását, táborait is, melyek közül különösen feltűnt a tiroliak hatalmas Krisztus kapuja. Láthattuk vetített képeken az oceántuli népek cserkészéit, végig a franciák, hollandusok, svédek cserkészein át a legtöbb magyar cserkészcsapatot. Zajos éljenzés fogadta, amikor a vetitő kép Bl-Pi bácsit vetítette a vászonra derűs, jóságos arcával. Zajos tüntetés fogadta a nagykaizsai cserkészekről való felvételeket. Ott láthattuk a mi fiainkat, az összes táborozó kanizsai cserkészeket. Deák tanár a melegszívű pedagógus és a lelkes c.serkész-nevelő nagy gondossá gá-szorgalommal gyűjtötte össze mind-a világtábor élményeit és hangyaszorgalommal gvütöttc össze mindazt. ami érdekes és vászonra kívánkozik. Nagyon szép munkát végzett, mert közelebb hozta a jamboroet és magát a cserkészmoz galmat azokhoz, akiknek nem volt módjukban Gödöllőn személyesen mindezeket végignézni, másodsorban pedig megkedveltette még jobban a cserkész-intézményt azokkal, akik talán még ma sora tudják, milyen nemesitő, nevelő hatása van a cserkész-intézménynek.
Deák és Horváth tanárok elérték céljukat előadásukkal. A közönség hálásan honorálta munkájukat és sokat és melegen tapsolt a nagyon szépen sikerült előadásnak, amelyet valószínűleg meg fognak Ismételni\'
értesülésünk szerinl Dada István kegyesrendi tanár, a gimnázista cserkészcsapat parancsnoka is nagyon sok érdekes emléket és fotográfiái gyűjtött össze a jamboroe-ról. Ezek jelenleg a gimnázista cserkészek otthonában vannak kiállítva és rövidesen egv hasonló előadás keretében a nyilvánosságnak is rendelkezésére fognakállnl
Kedves meglepetés érte Krá/kg István dr. polgármestert. A két polgári iskola igazgatója, Dittcra Béla és Polongl György egy j>oI-garista cserkésszel megjelent a polgármesternél. Bittera Igazgató ősszlnte, meleg szavakban köszönetet mondott a polgármesternek, aki megértő támogatásával, az ifjúság lelkes szeretetével lehetővé telte cserkész-fiainknak a jam-boroe-n való részvételi. Majd a kis cserkész átnyújtotta a polgármcsier-nek a jamboree fényké|>einck albumba gyűjtött szép sorozatát.
«»Elsőrangú müjég kapható a Transdanubía Egyesült OOzmalmok Részvény társaságnál.
Csak néQdny napig í
fel}ér neműek
rMdd§ sMInckben éa lcqdlvaioaabb mintákban. legkiválóbb ... . , ,
rmom csodálatos olcsó
anyagból
áraikon !
BRÓNYAM dlvaiárutfáxban
HORTHY MIKCÓS-VT ^
Csak fjlbáltan örút árusítok. Hlbila. ,rír//r» (parii)
ttrut nem túrtok
Már lehet Nagykanizsán beszerezni olcsó téli ruházati cikkeket.
Tennlsflanellok 58 fillér, /elírok 58 fillér, kana-vásznak 58 fillér, mosódelének 50 fillér, slffon 68 fillér, pohárruha 60 cm nagyságban 55 fillér, 6 rirb
zsebkendő 1 pengő, ezenkivlll olcsón kaphatók:
kartonok, lepedők, anginok, női- és férfiszövetek, hárász- ós fejkendők, ágy- ós asztalgarniturák, flanelltakarók, lópokrócok, paplanok és szőnyegek. Leányka kabátok. Leány és fiu boykabátok.
Női télikabátok már 20 pengőért!
Egy kanizsai is van az elfogott szomajoml postarablók kőzött
111
Zongora-, hegedd- és cselló Iskolák, gyakorlatok,
minden zenemű
kapható
FISCHEL kMetfíiii
NAGYKANIZSA.
A zalamegyei népművelés mult évi munkássága
Zalaegerszeg, október 2 Most került nyilvánosságra Zala váraiegye Iskolánkivűli Népmüve-lósi Hi\'.ottságának elmúlt évi munkássága. melynek statisztikája érté-kos haladásról tesz tanúbizonyságot. Már csuk ezeknek a holt számoknak a megtekintéséből Ls elegendő fogalmat alkothatunk magunknak a népmüvelés óriási jelentőségéről, melynek évről évre nagyobbarányu megnyilvánulásával találkozhatunk
ZnlavÓrmegyéhen az 10.12- .13. évi népművelési időszakban a kővetkező munka folyt :
Népművelési é.s közműveltségi előadások szórna 15)28. Analfa-béta tanfolyam volt 5. 592 óraszámmal, 7t hallgatóval. Alapismeretterjesztő tanfolvnm volt 8, 480 óraszámmal 271 hallgaatóval Népműveltség! és közműveltségi tanfolvnm volt 2, 100 \' óraszámmal. 81 hallgatóval (Ivakorlati tanfolyam volt 0, amelyből 1 gazdasági. 3 gyümölcstermelés). 1 gyorsírás! é.s 1 németnyelvű volt. Orrtinnk sfcáma 221, a hallgatóké pedig 202. Nőnevelési tanfolyam volt 2. nmelvMI 1 esalád-gontlorási, 1 pedig kézimunka tan folyam volt. Kzek óraszáma 05, hallgatóinak száma pedig 13. Tanulmányi kirándulás volt 00. — Népművelési hangverseny volt 51.
A 4—0 éves gvermekek részérő 277 mosedélutánl tartottak. Alkalmi ünnepélyek száma 510. Rádió szalídegyetemi előadások száma 50-1" volt. Műkedvelői előadások száma |>edig 203 volt. A népművelési egység ösz-szes száma 8105.
A felsorol! népművelési munkákat 1322 előadó végezte, akiknek száma a folyó munkaévben 421-el emelkedett. Az előadók foglalkozás szerinti megoszlása : r. kath. leikés* Ml, prot. lelkész 31. tanító 151, tanítónő 110, tanár 85, tanárnő I, jegvzŐ, illetve s Jegyző 205. rmbor-orvos 07, állatorvos 30. ügvvéd 7. mérnők 7. bíró 2. közigazgatási tisztviselő 27. földbirtokos 10. gaz datiszt 3:>. iparos 1. kereskedő lés egvéb foglalkozású 03.
A vármegye területén 100 közkönyvtár van, amelveket a vallás-és közoktatásügyi minisztérium adományozott. A könyvtárak köteleinek száma 10.572 A könyvtárakból az elmúlt munkaév alatt 7700 egyén 27.654 könyvet váltott ki.
Időjárás.
(ÉJttakal rádltJiUnltz) A M*taar«l«. • l"Ur«tl.ltn»l o.te 10 órakort F«lh6* Ida várható, a hómér. •4kU« oa0kk«néa4val.
FelhAzet: Reggel tiszta, délben felhöe, eate tiszta.
ZALAI KQZLONT
I
erem-e. tiltott ösvényeken !
A „Back Strét" felejthetetlen története erre megadja a választ I
Az asszonyok filmje!
az őrök szerelem — örök szépségei I
Magyar elme:
MELLÉKU
ízlést, finomságot, eleganciát lát ebben a filmben, melynek főszereplője 27 féle tollettben jelenik meg.
a magyar VARSÁNYI IRÉN nevétől visszhangzik az 5 világrész.
Szép, ragyogó, vonzó, bajos és elragadó!
Partnere a daliás
okt. 3-tól, keddtől okt. 6 lg péntekig van műsoron a
1933. október 3,
Értesítés !
A csikágói világkiállításról Párison keresztül a legújabb modellekkel hatodikán érkezem.
Windiacöné
Révész Magda.
Nagy ellentétek a kisantant között
Berlin, október 2 Berlini lapok szerint Mussolini tervével a dunai politika ráterelődik a természetes és gazdasági sxükégszyrü-ségek megfelelő útjára, vagyis arra, t*>gy a kértlések megoldását maguk az érdekeltek intézzék el. A, kisantant é« különösen Benes mindig arra törekedtek, l»ogy Magyarországot és Ausztriát ,is bevonják Prága Bukarest én Belgrád érdekkörébe, pedig ez sokkal kevésbé felel meg a helyzetnek, mint Mussolini terve. A kisantant kebelében az utóbbi hetekl>en különben is nagy ellentétek merültek fel. Többek között Bulgária sem akar csatlakozni a kisantant által tervezett balkáni >U)kar-nó<-hoz, mert nem mondhat ir. a tbékfr*-szerzőtlések újjáépítési politikájáról.
Halál a teherautó kerekei alatt
Zalaegerszeg, október 2 (Tudósítónk lekéin jelentése) Vasárnap este egy bécsi gyümö\'csszállitó cég teherautója robogott Zalabér és Aranyod között. Szembe jött az országúton l\'lacz József 07 éves ura-nvodi gépész, uki kötélen egy borjút vezetett. Az állal az autó tülkölésétöl megijedt, ficánkolni kezdeti, úgyannyira, hogy gazdáját az autó kerekei alá lökte. Placzot az autó utuwl vérében vették fel é.s szállították be a zalaegerszegi kórházba, de már csak a holttestével érlek oda. Schütz Richárd sof-főrt letartóztatták.
Megzenésített Ltdltt-versek a zeneiskola szombati koncertjén
l.iditt Julla néhány megzenésített verse is szerepei a zeneiskola tanárainak szombat esti hangversenyéu, melynek miiulm száma érdekes és értékes mü lesz. lleelyárak clővétellxu: btá^ mozott ülőhely 1 pengő, állóhely 60 fillér. Jegyek a Králky tőzsdében és a Vágó-féle illatszertárban válthalók. Az előadás napján és nz esti pénztárnál váltott jegyek az elővételi árnál agnsabb árban \' lesznek kaphatók, igy ajánlatos a jegyek mielőbbi megállása.
A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emész\'és, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes „Ferenc József" keserűvíz Irsználala által sok esetlen elmu\'ik.
Üzletfeleink szíves figyelmét felhívtak,
hogy Irodánkat Cltngerjr-ul 4. u. alá. a Niíplakarékpétuár R. T. székhúiába helyeztQk ál.
Magyar Hollandi Biztosító R. T.
nagykaoliui löügynökíígt.
1938. október 3
ZALAI KOZLONT
napi hírek
NAPIREND
Október 3, kedd
Római kaiollkua: Teréz. Protestáns: Helga. Ixr.: Tini hó 13
Városi muzeum és könyvtár nyílva csütörtökön é« vatárnap délelőtt 10-IŐI
12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat <■. hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertár Fő-ut 12. s*. és a kískanlzsai gyógyszertár.
OözlUrdö nyitva reggel ö órától este 6 óráig (héttő, izerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
(KmlzaaJBk V evan^lltain p^y. Iiázkerütot gyOIéaéfl) A soproni evangélikus egyházkerület moV tartja rendes egyházkerületi gyűlését Kapi Béla püspök elnöklete alatt. Nagykanizsáról Horváth Olivér lelkész és Kalmár Zoltán, Boross lüszló, Várikos Jenő egy-házkózségi vezetőségi tagok vesznek részt a gyűlésen.
- (A* OMKE második előadása) I)r. Weisz I.ajos nz OMKE előadás-sorozatában folyó hó 7-én, szombatom es|p u (órai tezdctícl előadást tart >Az amerikai mamut vagyonok keletkezései címmel.
(A Komárvárosl Dalkör.) a zalai daloskerüietnek egyik legbuzgóbb és legszorgalmasabb dalárdáéi, vasárnap tartotta tisztujitó közgyűlését. A 8 éyc£ dalárdának ujjászéi vezése óta cz volt az első évi közgyűlése. Minőkké ujbói a dalárda eddigi lelkes vezetőjét, Sza-tucsek Jánost, karnaggyá is újból a faradat la n odaadással dolgozó Poionyi Istvánt, alelnökké Vitális Zoltán körjegyzőt, a falu kullurájának és dalos-ügyének pártfogó barátját, titkárrá az agilis Szűcs Jánost, pénztárossá az édesapja nyomdokain haladó Szatu-csek Gézát választották meg.
- Gyönyörű matttassé pongyola anyagok legdivatosabb szinckbén és mintákban Schülznél
(Izgalman közelharc egy szoknya körül) Tóth Istvánnénak egy pongö munkabérrel tartozott Kolonics l\'e-rencné zalai asszony. Tóthné nem tudta megkapni a pengőjét, mire elment az adósáltoz és kérte tőle a |>én-zét. Kolonicsné durva válaszára Tóth-ué fogta adósának egyik szoknyáját, hogy elvigye magával követelése fejében. Mindkét nő megfogta ,a szoknyát és huzigálták jobbra balra. Kolonicsné végül fogott egy zsebkést és azzal háromszor megszúrta elbufelét a mellén, aki erre kénytelen volt kiengedni kezéből a zálogot. Kolonicsné ellen súlyos teslisértés, Tóthné ellen |>edig viszontvád alapján, zsarolás cimén indult meg az eljárás. A bíróság a h«r-pias KoloiAcsnét 3 heti fogházra Ítélte, mig Tóth Istvánnéval szemben mellőzte az Ítélethozatalt.
- NŐI kabátszövetiiülönlegesfégofc nagy választékban érkeztek Singer Divatáruházba.
- (A Kerékpár KgyK* szürell nw-bitsága) A Kerékpár Egylet októl>er hó 8-án tartja szüreti mulatságát Ma-gyar-utca 9. sz. alatti helyiségében, a melyre uz előkészületek a legserényebben folynuk. I/Osz tekeverseny, szépségverseny, elsőrendű kabaré műsor, magyar tánc, műsor iilIn tánc reggelig. lielé|>ő«lij 20 fillér. Olcsó, jó és Ízletes ételekről és italokról gondoskodva van. l\'lsőrendű cigányzene.
(Bünfts asszonyok a vádlottak padján) A kiskomáromi csendőrség annakidején nyomozást indított llego (lé-záné isqiert nagykanizsai szülésznő ellen, aki állítólag Durgó Józsefné sá-godpusztai \'erdőfelügyelő feleségén tiltott műtétet végzett. A szülésznő rövid tagadás után annyit beismert, lw>gy valamivel eegUnt Durgónén. A nagykanizsai tőrvény szék zárt tárgyalás után Durgó Józsefnét hat havi, Hege tiézánét pedig tix havi börtönre itólte. A vádlottak enyhítésért, aa ügyész súlyosbításért fclleblWButt.
Vegyen osztály&orsjegyet a Hiraohler trafikban (Korona szálló épület) ahol az elmúlt aorajátékban a 25.000 pengfte főnyereményt és több nagy nyereményt nyertek azerenoaéa vewof.
Minden második sorsjegy nyer. Kisorsolásra kerül cea 8 millió nranypsngö, me!y kéazpénzben kerülklfizetésre. Legnagyobb nyeremény 500.000 aranypengő\'
Húzás már október 14 én, siessen mert a kereslet nagy.
Hivatalos árak: «/, P 24-—, »/a P 12\'—, •/« P 8\'—, >/„ P 3\'—.
Sorsjegyek és lervik kaphatók:
■11- Hlrscbler Miksa ffŰíJWí
traflk-3*16
ölventagn kanizsai frontharcos-kaidOttaég vett részt az országos frontharcos seregszemlén
Nagykanizsa, októboer 2 j
Páratlanul impozáns volt a magyar frontharcosok vasárnapi seregszemléje Bu<la[>eslen. A frontok 20.(MM) hőse és a közönség beláthatatlan tömegei vonullak fel a Hősök-terére, a milléniuini emlék lóvébe. ligcsz zászlőe rdő volt az alukulalok zászlótartóinak külön szakasza. A német, osztrák, olasz, emigráns orosz frontharcosok csapatai is felvonultak. A főváros és az országos közélet katonai és polgári vezérei Józsii főherceg és Gömbös miniszterelnök vezetésével teljes"\' számiján veitek részt az ünnepségeken. A díszmenet 0 ezredben, 10 zenekar hungjai mellett 70 percig - tartott. Az országzászló előtt (iömbós miniszterelnök mondott beszédet.
A nagyszerű ünnepen resztvettek
a nagykanizsai frontharcosok is, akik Fülöp Györggy dr. elnök és Németh Zoltán vezetőliszt vezetésével 50 tagu küldöltsséggel utaztak fel liudajH\'stre. A hősók motoros csillagturájának 317 résztvevője közt is volt két kanizsai frontharcos : Hám László és Iliid József, oldalkocsis motorkerékpáron, ök Ls megkoszorúzták a hősök emlékét és a tura díjkiosztó diszebédjén mindketten plaketlekct kaptak kiváló teljesítmény ükért.
Nagykanizsa egyre erősbödő front harcos-szervezete a város hazafias érzéseihez ós l>ccsülctéhcz mélló mó don reprezentálta a végvárost a hatalmas seregszemlén, a bajtársi együvétarlozásnak ezen a gyönyörű ünne|)én. Hála és elismerés érte derék frontharcosainknak és lelkes vezetőiknek.
Egy próbavásárlás meggyőzi önt,
hogy szavatoltan tisztagyapja ♦
minden igényt kielégítenek!
Nagy választék Fővárosi izlés!
MH minták!
Olcsó
árak I
- Natúr (0 fekete ]*rz*aláb, «hir«8
ós valódi perzsa bőrök legszebb választékban SchüUnél.
(A Upl-e*árda pu.net! bíbort* vá«ároN)lí Ugye) Húsvét előtt történt, hogy több nagykanizsai vásároló kereskedő a kiskomáromi országos Vásárra ment. Aznap délután két szekéren jöttek vissza. Az egyik szjekerct a vásárosokkal és portékájukkal ifJu\'Ku-mics László, a másikat DervóTics (iyórgy nagykanizsai fuvaros Vez»tte. Semmi som zas-arta a hazatérő^ csendes útját, amíg a I.api-csárda utáni emelkedőhöz értek, lít az «gyik fuvaros előzés közben felborította a másik szekerét, melynek utasai hatriTmas ivben kirepültek az útszéli árokba. Egyik-másik nagyobb Sérülést juen-verlett, főleg I-\'urmen Imre nagykanizsai cipészmcstcr, ennek fek\\ségo és kis fia, fikiket hosszabb időn át gyógykezeltek. A bíróság mindkét fuvarost 30-30 j>engö i>énzbüntetésrc Ítélte és kötelezte az orvdsi és ügyvédi költség megfizetésére.
Női kábáinJdon«égo* megérkeztek Singer Divatáruházba.
Sandl rrádM cataál. (WaUace Afrikai Regénye. Palladis kiadás.) San-ders -- a középafrikai néger folyamvilág hőse, az angóT világuralom helytartója — már végleg efbucsuzott ettől a világtól, de mikor az egymSst öldöklő feketék általános fölkelése megindul: vállalkozik az emberfölötti feladatra, beleveti magát a hihetetlen veszedelmek és romantikus kalandok forgatagáig. S ahogy vele sodródunk mind mélyebbre a halálos megpróbáltatások szédületébe, ahogy az iszony egy-egy pillanatában kitépjük magunkat a könyv lapjai közül és eltakafjük szemünket: egyszerre megvilágosodik! előttünk, hogy Itt hemcsifk a romantikus regényírás lxiszoiTíányos tfrtuóz-kodáto folyik előttünk, hanem sokkal többről van szó. Magának Wallacenak, az egykori afrikai angol katonának visszasodrodó ifjúkori emlékei csordulnak ki Wallace könyVéböf. A díszesen kiállított kötet ára fűzve P 1.45.
Divat Kzőrmc ujdonságo* minden mhiőségben Singernél.
Közgazdaság
T«rmí»ytöii4e
Bum tlsiar. (u|) 77-m 7\'80—í\'00, 7*90—í\'lo, 79<« 0-00—fr20, Wu S\'10—830. dunint. (uj) 77-« ÍK-1-K 78-as 7 60—7-70, !9-ei 7-70-7-»l, 80-la 7-80-7-90, roil (ul) <-60-4\'7a — Zab kSléo 8-70 -6«0, élenstti tlulnluli 700-7ÍÍ
RertíHáíír
felhajtás 6201, eladatlan \'J71. BM-rendü 07J-0-75. aifldett 071- 0-75, ite delt k»típ 070-0-72, KOnnyll OM -Ott, tM rendű Öreg 068 0«8, It-od rendű Orea OW-O-M, anjnl süldt L OS2-MO, (ratonna nagyban 09 >-0-94, aalr W6— 100, tus 100 — 1-14, lélserut 096-104.
POBPÁcotAfcSAL
0ill.HIH.IKU .I.Hl.lM.11.
LUlTw.nton Wll.ll-\'^
^^ •lanti «4fn41 flÉ
orbzAq József
mag. mfltrágya, növényvédelmi azerek atb. kereskedése 3144
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
A bírósági palota mellett Telefon 130.
ZALAI KÖZLÖNY
I98a október 3
SPORTÉLET
A Szombathelyi MÁV nagyszerű játékkal győzte le az NTE-Zrinyi kombináltat
A kombinált csapat gyatra Játékot matatott
Nagykanizsa, október 2
Szépszámú közönség vonult ki vasárnap a Zrinyi-pályára, hogy, hosszú idő után ismét tanúja legyen a Nyugati kerület legjobbjának, u Szombathelyi MAV játékának. A MAV Ih- is váltotta a hozzáfűzött reményeket, mert elsőrangú játékot piutatott és csak Csondor bravúros védésének köszönhető, hogy nem súlyosabb vereségről számolunk l>e. A vasárnapi mérkőzés megmutatta, liogy nagyon el vagyunk maradva a Nyugati kerület futballcsapatainak stilusátóí. Igazi profi-stilusban Játszik a MAV. Latws "játékot folytatnak és passzaik szinte gépezet módjára mennek előre. A csatársorukban azoiiban valami Jiiha vau, mert ennyi szépen kidolgozott helyzetből sokkül több gólt kellett volna lőni.
Elszomorító volt azonban az NTE-Zrinyi kombinált gyenge jáléku,_ dc még sokkal szomorúbb, hogy amikor egy ilyen nagy. csa|>at ellen egy iagy-«erü "válogatottat kellett volna kiállítani, akkor klubérdekek érvényesül-ép a legjobb formában lévő Játé--r\'\'ikat nem szerepeltetik. Jiz é|>cii eiég arra, hogy Nagykanizsa Yutball-snortjának egy kissé már emelkedőben lévő jó\' hírnevét tönkre tegyék, valamint l»gy a közönséget elszoktassák a futballmérkőzések látogatásától.
Rossz volt nézni azt a vergődést, amit u kanizsai csapat a mérkőzés háromnegyed részében mutatott. A nagykanizsai iJportközönség nagyobb körültekintést kívánna egyleteinktől az ilyen válogatott összeállításánál, ha pedig a csapat felállítás terén nem tudnak egyezségre jutni, akkor állítsanak ki klub csapatot, mert mégsem mindegy Nagykanizsa futballsportjára az, ha Szombathelynek egy klub csapata legyőzi Nagykanizsa válogatottját. A két c-sapat következő felállításban játszott: SzMAV: Pintyőke Iván, Marth •- Krascsenics, Gazdag, Pecker • Hende, Nagy, Boda, Paár, Kis. NTE-Zrinyi komb.: Csondor — Engelleiter, Varga — Csáky, Bulxjs, Munkácsy — Poór, Wellák, dingi Pum, Csász.
\'Mintahogy vasárnapi számunkban fozrevételeztük Farkas és Jakilbeez hiányát, a mérkőzés teljesen igazolta, hogy nem lett volna szabad őket kihagyni a csapatból. Különösül Farkast, aki jelenleg nagyszerű formában van. Kárpát lemondta a játékot és Varga játszott helyette, mig EngeUeiter a neki szokatlan Jobbhátvéd poszton Játszott.
Első félidőben Paár révén vezetéshez jut a szombathelyi csa|>at. Szü-nét után (iingi és Babos helyet cscréf, dingi a centerlialf poszton nagyszerűen működik és Csákyval együtt mintegy negyedóráig le-szoritják a MAV-ot, dc a tesatárSor a végtdensé-gig lehetetlen. A MAV Boda révén belöki a 2 gólt és ezzel meg|>ecséle.li a mérkőzés sorsát
\'A MAV csa|>ata nagyszerti kéj>css5-geket árult d. A tartalék kapus Pintyőke kitűnően védett. A veterán Marth meg mindig tud. Gazdag centerlialf, Boda ós Paár játéka emelkedett még ki a jól összeszokott együttesből.
A kombinált csapatból Csondor remekül védeti. Kifutásai nagyszerűen sikerültek és neki köszönhető, hogy tóbb 3ÓI nem -.-sett. A hátvédek közül Varga befutott. Nagyszerűen helyezkedett és májíjnem egymaga állt ellen a sorozatos MAV támadásoknak. En-geMPltert ilyén rosszul még nem láttuk játszani. Á halfsor legjobbja Csákv volL Ez a fiatal játékos meccsről meccsre java\'. A centcrhalf |x>szlon Gingi volt a jobb, de Babos is igyv. kezC-lt. Munkácsy nem érett meg ilven nagy küzdelmekre. A csatársor "kriti-
kán aluli volt. Egy játékos sem érdé-mel em\'litésl.
Biró Kaufman.
Tehát ha tanulni nkarufik futballozni. minél többet kell játszani a Nyugati kerületi csu| ki tokkal. vagy sürgősen átmenni a .Nyugati kerületbe, akkor lesz kö\'/.őnség is a meccseken.
(011)
Gyermek boy kabátak, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapliató.
Levente bajnokság
fikszerése—13 IT, 3:0 (1 :0\\ Az ékszerész megérdemelten győz Kardos, Stróbl (öngólt és Hadics góljaival. Biró Izsák.
Teleki—VOGE I. 2 :1 (1. 0). Izgalmas mérkőzés. Góllövő Süsslcck illetve Bolf. Biró Lackenbaclifcr.
"Barakk—VOGE II. 2:0 (0 :0). Biró Khiger.
Sáska--Itajna FC 0:2 (2.1). Ar. újonnan alakult Sáskák fölényesen győztek. Biró Czv. tkó.
Keresk. jsk.—Ilunyaíív 3:2 (3:1). A keresk. isk. válogatottja jól mutatkozott hc és megérdemelten győzött.
Reálgimnázium—Tönikvés mérkjizés elmaradt.
Transdanubia—Petőfi 5:2 (3:2).
Férfi és női dlvalnjdonságoh: kabát- és ruha-szövetekben
bársonyok, ufirmék, flanellak, azAnyoa és vászon árukban
legolcsóbb ==
GolensxRy Ferenc
dlvatáruháza.
Vasárnapi eredmények
Ausztria—Magyarország 2:2 (2:0) A magyar csapat tiO.OOO néző elölt Bécsben szenzációs játék után megérdemelt döntetlent harcolt ki. A gólokat Ava és l\\>lgár lőtték.
Attila—Somogy 5:1 (1.0) A So-mogy otthonában súlyos vereséget szenvedett.
Kispest—Saeged 1 :0 (2 :0.i.
Amatőr eredmények
Itszak—Délnyugat 2:2 (1 :0).
DVOGE—SBTC 2:0 (2 0. Simon-tornya e/x\'n vereségével már csak a rétien a kajiosvári alosztály-
APRÓHIRDETÉSEK
Raktáron lavé öaaxea Arukat Ifjan oIobóm Kiárusítjuk. Armuth,
3022
Mázat, babot minden mennyiségben veszünk. — Ajánlatokat Pollák és Fürst, Szombathely dmre kérünk. 3857
Mindenki ulát maga kittelheti az ablakalt az általam készített fahér hittel. Kapható kilogrammonként 68 fillérért — Melcser üvegkereskedésben, Horthy Miklósul 1.____3863
Magórkoxtak legújabb kézimunka mintáim. Elönyomtatott konyhagarnlturák,
hurkoltszélü zsebkendők stb. jutányos árban. FéviaxélQ diaxgombokát mindenféle kelméből készítek. — Stoll-né,
Klrály-u. 13.
3858
Jobb megjelenésű takarltólaény ajánlkozik azonnalra. Vörösmartyu. 20. 3859
Egy cserép-kályha, egy sheol closet és ^cgy sparherd olcsón eladó Cscnger^-
Ügyes kéxllaéayok felvétetnék -Báron ;Mici varrodájában, Horthy Mlklós-ut II. 3861
Csengery-ut 27/a. számú hátban mo~ darn, Összkomfortos háromtxo-
béa löldszlntes lakás azonnal, vagy nowambar l-ra kiadó. Ugyanott komplelt ebédlöbutor, csillár, íróasztal, ágy sodronybetéttel, grsmofon 30 lemezzel, szekrények, képek olcsón eladók. Házmester. 3803
Zrínyi ■ Imi 11.
Atlétika
Svédország—Magyarország 76 :663. Rekordközönség előtt izgalmas küzdelemben Svédország győzött a mTisodik Svéd—Magyar mérkőzésen.
Kiadja a laptulajdoncs Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda ésDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. azám
Egy torinói győztes. A német Pflug, a 100 méteres futás világbajnoka.
Az Aladdin lámpatulajdonoaok figyelmébe I
Az Aladdin izzók árát a gyár 2-80-ról a pengőro leszállította. 20 P-ért bármilyen lámpát Aladdinra átcserélhet.
A inai korban ez a legtökéletesebb petróleum világitáB. Alkatrészok és lámpák csak kizárólag a lerakatunkban
IELCZER fivegkeresbedésben, Horthy unó*-ut 1.
kaphatók. JU2
[
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZE0Ó cégnél
Kocsltakaró Lóizzasztó
páronklnt és méterben Zsákok minden célra
órház-utca 7/a. aznmu ház szabadkézből aladé. 3868
Udvari kétszobás lakáa mellékhelyiségekkel együtt kiadó nov. l-re Zrínyi M. utca 20. 3794
Háromszobás utcai Sztmere utcá 1/c.
lakáa kiádó
Mláidoaoolaáay. ki mindenhez ért, azonnal felvétetik: Bánde Eötvös tér 16.
Egy ebédlő ét így hálóeaillár olcsón eladó. Bővebbet a kiadóban. 3866
TIsitelettel értesítem a t. közöiuéget, hogy háztartásbeli alkalmazott alhalyaz6 Irodámat megnyitottam. Kérem szíves pártfogásukat : özv. Kohn Zslgmondné, Fó-ut 21.Jx. 3665
Reálgimnázium! é/efteégit tett fiatalember elvállal dlákout tanításra. Cini a kiadóban. 3864
- - Pérmnákat, opossuin seal és nut-rielte bőrök legszebb választékban Schütznél.
Olvassa dt figyelmesen mai apróhirdetéseinket
Nyomatott a laptulajdor.os Közgazdasági R.-T. üutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nigykaniwán. (Felelős üzletvezető t
Zalai Károly.)
Ingyenes mutatványsiám. Szíveskedjék ismerősei körében terjeszteni
ZALAI KÖZLÖNY
Irtrkeulöifg hlidóblvili!: FOut \' uin> Megjelenik minden reggel, héttő klvetelóvel
"•LITKAI K4PILAP
Felelős szerkesztő: Bnrbarlts Lajos
Rlőllietéil ári: egy hóra 1 pengd 01 bierkentöiÍRl él kUddhlviUH tdeton:
00 Ittlét 78, n
A leányzó nem halt meg . . .
Nagykanizsa az optimizimis \' ványok teltek meg áruval, uj
városa Eveken át keserű magárahagyatottság és reménytelenség hinara fojtogatta ennek a városnak életerejét, de nta, a világot pusztító mindenfajta válság közepette, a Zrínyiek ősi városa önmagám talált és az élet tij lendületével készül a jobb idők eljövetelére.
lia a kanizsai polgár, vagy a vidékről beérkező falusi ember megáll a kanizsai Erzsébettéren, megáll a húszas hősök bronz-szobra előtt, megemeli a kalapját és körül néz a piac forgatagában, lehetetlen nem éreznie azt, hogy ebben a városban uj élet csirái bontakoznak. Csak ez az egy pillantás is elég annak megállapításához, hogy ez ,a leányzó nem Italt meg, ez a leányzó még csak nem is alszik, hanent él, dolgozik, fejlődik és napról-napra szépül.
Pár évvel ezelőtt, ha körülnézett az ember a város szivében elterülő téren, csak a piac zsivaját, piac elmultával annak visszamaradt szemetét tartotta meg a szem megragadt impressziónak. Ma aszfaltos utak keretezik a teret, a piac pirostéglás porondján facsemeték árnyékán pihenhet meg a szem, előtérben magasodik a hősök monumentuma, szemközt néz vele hol mélabús fájdalommal, hol a jövő hitének ég felé csapdosó, bizodalmas lendületével az országzászló.
\'ks még valami!
Azon a téren, ami a hajdani Nagykanizsa üzleti életének a lüktető szive volt. a kereskedelmi egyedek pusztulásának esztendeiben itt volt a legtöbb a lehúzott redőnyök, bezárt üzletek, dobra került raktárak szomorú romhalmaza. Mind-egyik egy-egy vérző sebe volt Nagykanizsának Mindegyiktől ugy búcsúzott ez a város, mint a véréből sarjadt kedves családtagtól. Mindegyik megszűnése ugy fájt Nagykanizsának, mintha az élő testéből szakították volna ki.
De a leányzó nem halt meg.
A szomorú romok helyén csakhamar uj élet vert gyökeret. Uj portálok nyíltak, uj ál-
irodák munkával, uj emberek szivébe költözött vissza a bi zalom, az élet felfelé törekvő energiája, uj hajlékokba költő zött be a kenyér jóságos ize és nyugodt álmok boldogsága.
Ennek az uj, dacos életerőnek, ennek a szilárd alapokon épülő uj magyar vérkeringésnek, ennek a kenyeret, nyugalmat, boldogságot adó uj munkának a szimbóluma a megszépült kanizsai piac-téren a Schütz-cég hatalmas áruháza
Nem csak egy darab fővárosi szint, nem csak egy kiviil-belUI modern uj üzletet kapott vele ez a város, hanem fővárosi és modern lehetőségeket a beszerzésre, kenyeret sok alkalmazottnak, munkát suk cm bérnek
Aki azóia áll meg az Erzsébet-tér közepén, a hősök szobra
tiivíben, mióta ott pompázik a Schütz-tlzlet, a maga nagyszerű formáival és méreteivel, a maga eleven és szüntelen forgalmá-val, az nem érzi többé a pusztulás szelét a kanizsai üzlet soron, hancin érzi a bizakodást, a gazdasági erők uj, friss buzogását. Érzi, hogy a keserves inának is megvan a/, utja a boldogulás felé. csak keményen, hittel, okosan és szakavatott biztos fogással kell megmarkolni a gazdasági jobb jövő ekeszarvát Ezt iették Schützék. Ha nyitott szemmel, énő füllel, a szebb holnapokban hivő lélekkel figyelünk arra, amit egy üzlet tud mesélni a kanizsai piac-téren, meg kell hallani, látni mindezt Nem történt csoda Csak az élet szívverése dobog.
Mert a leányzó nem halt meg. .
már olyant, aki egy vitás ügyet így itöntötl el:
— Nekem ne beszéljetek I Határozottan tudom, hogy a dolog két éve télen történt. Átért emléksiem egész biztosan, mert tudom, hogy akkoriban volt a Schtltzéknek ez és cz a kirakata...
Nagykanizsa közönsége elismeréssel adózliatik kereskedőinek, köztük az uttörö, a versenyt elindító és ál-Mandóan fenntartó Schutz-cégnek^ I akik nélkül még ma is a régi mezíí-város-arculala lenne Nagykanizsa ■ üz\'eli utc.i-soraiuak.
A kirakat-kultúra rohamos
fejlődése Nagykanizsán
\\ szépülő várost a kereskedők is segítik az utcák csinosításában — Schfltz-ki rakat, mint időmérő
Nagykanizsa, október 2
Minden város külső képe éppen olyan fontos, mint az embernek a ruházata. Ncin a külső teszi az embert, a várost sem, de a külsőből következtetni lehet a belsőre, meg lehet látni a gondból, csínból, Ízlésből vagy ellenkezőiből az embernek is, a városnak is a jelleméi, a jó vagy rossz tulajdonságait.
Aki az utóbbi időben mpgnéM Nagykanizsát, mindenki elragadtatással nyilatkozik annak megújhodott külsejéről, csupa virágba, szinbe, szép formákba, gondosságba öltöztetett utcáiról, tereiről. Hogy Nagykanizsa ilyen szép lett, abban kétségtelenül nagy szerepe van a város kereskedőinek, akik egyik a másik után lepik meg a város és a vidék lakosságát a szebbnél-szebb üzleti portálokkal, az izlésesnél-izlésesebb, világvárosi nivóju kirakatokkal.
Ma, amikor már szinte természe tesnek vesszük, hogy járlunkban-keltünkben a legpompázóbb, modern
kirakatok sora teszi csinossá, kedvessé, elevenné utcáink képét, gondoljunk hálával és elismeréssel a Schülz-cégre, amely első pionírja, áldozatkész uttörüje volt a nagy iramot vett nagykanizsai kirakat-kul-lusznak. A Schütz-áruház volt az első, amely Budapest legszebb üzlet-negyedeinek hangulatát v rázsolla az ódon Erzsébet-téri házak sorába. Azóta is valósággal eseményszámba megy minden egyes kirakata. Pedig van ugyancsak egy csomó kirakata a Schütz-áruháznak, amely egyik legnagyobb ilynemű üzlete az egész Dunántulnak. A felnőttek csak ugy, mint már az apró gyermekek is valósággal számon tartják a Schülz-kirakatokat s e sorok írójának kis gyermeke is, ha apukájával sétára indul, akárhányszor kéri:
— Apukám, most már biztosan van uj kirakat a Schülzéknél. Nézzük meg!
És hogyan emlékeznek az emberek ezekre a kirakatokra ! Hallottunk
Abridzsnek van már konkurenciája
Nngykanlna, október 2 Egy zsurt, de talán még egy bridz^ partit is könnyebben mulasztanak cl a kanizsai hölgyek, mint Schühték valamelyik divat-bemutatóját. Érdekes Í6 az nagyon. Még annak is, aki nem éppen vásárló szándékkal nézi végig. Annyira érdekes és szép í egy-egy ilyen divatrevü, annyira fej ; leszli az ember ízlését és annyira ! tájékoztatja a korszerű haladá6 irányairól, hogy nem csodálkozunk ! cseppet sem, amikor férfiakat is szép j számmal látunk az érdeklődők között, j Meg aztán egészben véve is kellemes egy-egy ilyen bemutató hangulata. Az előzékenység, kedves *érlnt-j kezési modor, ami általánosan is-: mert tulajdonsága a Schütz-üzlet j levegőjének, ilyen alkalmakkor még csak fokotódik. És fokozódik rain-! den alkalommal az az ötletesség, | ami a Schütz-üzlet kitűnően össze-; válog tolt vezető-gárda ját és egész | személyzetét jellemzi. Az elrendezés, a csinos mannequin-ek, a változatos zenekiseret, a szakszerű magyarázatok, a kellemes miliő, mind csak arra jó, hogy minél inkább megkedveltessék a közönséggel az öltözködésbe kevés pénzért is bevihető csini, izlést és a változó divattal való haladási.
A legutolsó alkalommal már olyan tömegek vonullak fel a bemutalókra, hogy az eredetileg hirdeletl két bemutatás helyett hetei kellett tartani. (Schützék figyelmessége odáig terjedt, hogy a bemutató közönségéi cukorkákkal is megvendégelték. Ecélra jó egynéhány kiló bonbont szereztek be. Ez azonban már az első bemutatón az ulo.\'só szemig elfogyott, akkora tömeg élvezte végig a párisi szalonok kreációit és az eredeti Schütz modellek szépségét és olcsóságát.)

$
Nagy
Nagy QSZI
ÁRUSÍTÁSUNK
OLCSÓSÁG JEGYÉBEN
megkezdődött.
Meglepetésekben felülmúl minden eddigi
ki
Tennisz flanell i-a minőség
70 cm. széles, szép divalminták métere csak . .
PrimatenniszHanell Í=*S
56 60
a ritkább szövésű áruval) szép csikókkal, métere
Ingzeffir rc
szép mintákban.......*»"
Rózsás flanell
a legszebb ruha és pongyola mintákban......
Selyem Mattlassé
í
divatos színekben, legszebb pongyola mintákban........P
1.80 2.60
Szép pézsma l)ör _ jq.
Selyem ágyelö
kiváló minőség, szenzációs ár
Crepe de chine
az összes létező divatszinekben P
Wintás crepe de chine
jó minőség, szép minták . . . P
Tiszta gyapjú Tweed szövet
divatszinekben, csak.....P
Casán
tiszta gyapjú minőség, színekben . P
Férfi sport-szövet
szép csíkos és kockás minta . . P
Férfi feíöltö-szövet
meglepetés, métere csak . . . P
Tiszta gyapjú férfiszövet
elegáns mintákban, 140 cm széles P
1.80 1.90 2.40 3.40 3.60 5.60 888
Nöi télikabátok minden árban kaphatók. Nagy értékű szövet maradókok az árak maradékáért.
Áruház
ószi és téli dlvatnjdonságalnkat bevásárlás előtt vételkényszer nélkül teltétlen tekintse meg.
Áraink csak a vásár tartama
alatt érvényesek 1
Nyomaloll a liptula|donoi KOi|jiiJ««ási R-T. Oulenbítg Nyomda éi Dtlialal Lapkiadó Villalala kOnyrnyomdáiiban NnykanliUn (PelílOa Qilrtyeiatö: Zalai Kiroly.)
73. évfolyam 225. uám
Nagykanlzw, 1983. október 4, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
XMikes«tM« é« kiadóhivatal; Főút b. tiim Megjelenik minden reggel, hétfő kivételével
r«UTIKAI KAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést íra: egy hóra ft pengő 80 fillér Sierkeiitőaégl éi kiadóhivatalt telefon: 78. aa
Revolveres merénylet Dolfuss osztrák kancellár ellen
A szociáldemokrata véderAszBvetség volt tagja kétszer rálőtt a kancellárra — Dolfuss sebesülése osak kBnnyebb természetű — A merénylőt Stockinger miniszter lefogta és leteperte
Bécs, október 3 Dolfuss osztrák kancellári kedden délután a páriáméul épülete elöli egy ismeretlen fiatalemttpr két revolver lövéssel megsebesítette.
A kancellár a keresztényszocialista párt ülésén vett részi. A merénylet egynegyed 3 óra elölt néhány |>ercocl történt, amikor a kancellár távozóban volt a párt értekezletéről. Az épület előcsarnokában még többen akarlak beszélni vele, ezeket azonban a lakására kérette.
Amikor lehaladt a lépcsőn, eléje lépett egy fiatalember, aki kérvényt akart átnyújtani. A kancellár kíséretében levő detektív vet le át a kérvényt, mire a fiatalember hátra lépeti, előkapta a revolverét és két lövést adott le a kancellárra.
Stockinger kereskedelmi miniszter nyomban rávetette magái a merénylőre, akii a földre tepert. A kancellár a portásfülkébe, majd a legközelebbi mentőállomásra ment, ahol megröntgenezték.
Megállapították, hogy az első golyó átütötte a kabátot a mellén, de az ingéi már nem érte. A másik a jobb felkaron hatolt keresztül, de itt is csak a bőr alatt futott ál A kancellár jól érzi magát és fogadia Feg alkancellárl is, valamint Nelkg Jenő maggyar követel, aki az első volt az érdeklődök között, hogy értesülést szerezzen a kancellár állapotáról. A kormány
vezetéséi Dolfuss kanoellár egye-lőrc a lakásán látja cl személyesen.
A merénylőt előállították a rend-őrigazgatósáf/ra. Kihallgatása alkalmával Ilcrtil Rudolfnak nevezte magát. Bécsi lakos és 11)11 március 26-án születelt. Kijelentette, hogy nem tartozik semmiféle párthoz. Ezzel a megjegyzésével elkmtéllx-n áll azonban az a későbbi megjegyzése, hogy Dolfuss helyett. más emlx>rt akarl a kormány clér^ Tagadja a gyilkossági szándékol, bár beismeri, hogy az ügy rosszul is végződhetett volna. A lövéseket egy hat és fél milliméteres, két csöves kis pisztolyból adta le.
Bécs, októl>er 3
A rendőrség szerint a merénylő nem Rertil, hanem D-rtil Rezső, aki a szövetségi hadsereg volt őr vezetője. Derül, aki jelenleg munkanélküli, kiejlentelte. hogv nem a nemzeti szocialistáknak, hanem szociáldemokrata véderő szövetségnek volt a tagja. Azt hiszik, hogy
a merénylet bosszú müve. amiért olbecsájlotlák a szövetségi hadscreglxSI. Dertil kijelentette, hogy a merénylettel az volt 1 a célja, hogy felakarta hívni a figyelmet egy férfire, akii ké|X\'snek tart arra. hogy Ausztria vezére legyen. Frről azonban többel rffín mondott.
A merénylet ulán Fey alkanoel-lár elnökletével minisztertanács
ült össze, majd Fey a rádióban személyesen tájékoztatta a nyilvános-\' ságot a merényletről.
A «Reichspost> szerint a merényi lőt nemzeli szocialista üzelmek miatt távolitolták el a szövetségi hadseregből.
A szociáldemokraták kijelentet}-ték. hogy Derlil sosem volt tagja szövetségüknek.
MacDonald éss Sir Simon táviratban. a pápa a bécsi nuncius utján, Gömbös miniszterelnök telefon utasítására pedig N-tky kó vet személyesen fejezte ki Dolfuss kancellárnak a magyar kormánynak szerencsekivánatail megmenekülése alkalmából.
Bécs. októlíer 3 Dolfuss kancellár este 8 órakor a szobájából rádiólxszédet mon-doll, mclvlMM) hangoztatta, hogy továbbra is felléllcn kitartással tel jessiti a reá váró feladatokat hazája és az osztrák nép érdekében.
Bei-
október :»
Neuralh báró külügyminiszter táviratban fejezte ki a birodalmi kormánv jókívánságait Dolfuss kancellárnak szerencsés megmenekülése alkalmálíól.
A birodalmi nemzetiszocialista párt hivatalosan is elítéli a inerény letet, mert szerinte a nemzetiszocialistáknak nincs szükségük ilyen erős za k os csc le ke< le te k re.
A kormány a kisiparosokai anyagbeszerzési, a kiskereskedőket árubeszerzési hitellel segiti
A Mezőgazdasági Kamara tárgyalásai a pénzügyminiszterrel a gazdaadósságok rendezésére
Budapest, októlxr 3
Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter néhány nap óla hiteltárgyalásokat folytat, hogy a bankhitellel nem rendelkező kézmű-iparosokat árulwszerzési hitelhez segítse.
A terv szerint a kisiparosok fngag, a kiskereskedők |>«Iig áru beszerzési hitelt kapnának, melynek maximális összege 200 pengő lenne.
A várasoknak ugyanannyival kell hozzájárulniuk az összeghez, mini a mennyit az állam ad. Ma tehát az állam valamelyik városnak 20 l*»KŐI szán, akkor az ottani kis •párosok és kiskereskedők 10.000
[>engő hilelkőlcsönt kapnak.
Buda|>est, október 3 A mezőgazdasági kamara választmánya ma szerdán fogja tárgyalni az október M\'lcjé.n lejáró gazdamoratóriummaí\\ összefüggésben a gazdaadósságok ügyét
A kamara vezetősége cblx\'ii az irányban már behuló tárgyalásokat folytat olt a pénzügyminiszterrel.
Gömbös és Kánya törökországi és bulgáriai utja
Szófia, október 3 Az egyik legnagyobb bolgár lap Ixjjelenti, hogy Gömbös Gyula
miniszterelnök Kánya Kálmán külügyminiszter kíséretében októlxr 18 án utazik keresztül Szófián, Törökországira menet, majd visszatérőben 26-án érkeznek Szófiába és ptt töltik a 27-ikét is.
A miniszterelnök tiszt-létére a Ixilgár miniszterelnök vacsorát és fogadóestélyt rendez. A Ixilgár király kihallgatáson és esetleg vil-lásreggelin fogadja a magyar politikusokat, akikkel Marinon. a kamara elnöke szintén m \'glxjszclé-sekel akar folytatni.
A zalai dalos-vidék legszebb Onnepe volt a kiskomáromi
Kiskomárom, október 3
(Kiküldőit munkatársunktól.) Mindössze egy éve tagja a zalai daloskerülelnek a Kiskomáromi Ikilkör, tehát Benjaminja a zalai daloséletnek. Amit azonban ez a jelen szervezetében -fiatal daláui vasárnap rendczéslxm produkált étf tudásban bemutatott, az öreg dalárdáknak is becsületére vált volna. (Külőnlxm Kiskomáromban 50 év óta mindig van dalárda-élet.)
A daloskerület vezetősége m «t sorozatosan váltja valóra azt a p;o-gramjál, hogy tag-dalárdáit ami\' ..>r» valamely alkalom ezt lehetővé teszi, a vezetőségi tagok meglátogatják, hogy megismerkedjenek a daláii dák viszonyaival, lássák a dalosok hangulatát és figyelemmel kisérjék fejlődésüket. Erre adolt alkalmat vasárnap a Kiskomáromi Dalkör egy felejthetetlenül szép és színes, igazi magyaros szüreti mulatsággal. A daloskerület vezetői ennél a látogalásnál újra láthallk, hogy hálás és érdemes dolog a vidéki flalas-népével komoly lelkesedéssel foglalkozni, gondjaikban és örömük ben osztozni.
A kerület képviselelélx-u Itarba-rits Lajos főtitkár. Vannay János ker. karnagy és Krtliny Ferenc, ker. társkarnagy érkeztek Kiskomárom-ha. A kiskomáromi állomáson lovas bandérium, magvar ruhás lányok gyönyörű sorfala, felpántlikázott, virággal tele négyökrös fogatok, zenekar fogadta a kerület küldötteit, kiket a dalárda elnökség • üdvözölt, majd három kislány virágcsokrokat nyújtott át a kerület kiküldődéinek. A fogatok ezzel az egész díszes kísérettel indultak el vidám zeneszó melleit Kiskomárom ha, ahol a dalárda otthonánál diszkapu, majd a Tűzoltó Zenekar szerenádja és lépten-nyomon gondosság, szeretetreméltóság és figyel m lepte meg a kerület képviselőit.
A vendégek tiszteletére a Tűzoltó Zenekar a délutáni órákban hangversenyezett Kávé János fŐtanitö, a kitűnő karnagy vezetésével. Iktr-barits főtitkár lelkesítő lx-szédel intézett a zenekarhoz, majd Vannay kerületi karnagy fejtette ki a telje-sitmény szempontjálx\'>l őszinte elragadtatását a tapasztalt emlménv felett. A zenekar után a. dalárda adott egy műsort, ugyancsak Kárfi János karnagv vezetésével A fő litkár hosszabb beszéde után Vannay és Kclling karnagyok mondl i!< csupa elismerés és a teljesitmény értéke felett érzett őszinte öröm hangján buzdító beszédei a dalárdához.
Különös elismeréssé kell adóznunk Arany István vendéglősnek, a dalárda szerény, de. annál áldó zatkészebb, annál gnvalléral>b elnökének, aki az ősi kiskomáromi vár falai közt, (amely ina Aranybátyánk vendéglője és szállodája)
ZALAI KÖZLÖNY
1939. oklöbül 4
Telefon 179.
likolík, gyakorlatok,
minden zenemű
kapható
FISCEEL könyvkereskedőben
NAQVKANIZSA.
két hatalmas, szép termet. fűtést, világítást és (felesége jószivével megtoldva) azon felül is sok mindent ad a dalárdának. Ennek a dalárdának nincsenek is tagdíj gondjai !
A dalárda Dicnstführonder-e Vidor Imre. dalosköri jegyző. Ismerik Kanizsán a régi fényes KAOSz-ren-dezések idejél>ől. Valóságos rendező és zseni. Egv kedves. a mun-kál) an fáradhatatlan Mádchen fúr alles a dalárdában. Városiak mehetnének rendezői körültekintést tanulni tőle. fis még százfelé tépi magát a körülölte zajló szüreti mulatság sikeréért, de már lelkesedéssel telve magyarázza, hogy inAydus 15-én a dalárda Knssath-s ru -I avat, a tavasszal zászlót s:en.,i és már 10 serleg van együtt a falusi dalárdáknak a kerület állal már elhatározott külön didosnerseityfir-. Nemrégen vett a dalárda egv zongorát 250 pengőért.
Ami pedig a dalárda é-s a zenekar művészi részét illeti, nincs az a dicsérő szó. amit Káré János fő-tanitó meg ne érdemelne. Megmutatta, szeneteltel, az egvelérlés szel lemének á|>olásával. odaadással, a magvar tanító áldozatosságával mit lehet egv falu népéből kicsiholni. Például lehet őt állítani a magvar vidék dalkulturája elé. K-tünőcn összeválogatott dalos-anvagábólneni csak a dal-kultura erkölcsi ériékeit, hanem az elérhető művészi értékekel is biztos kézzel formálja ki. Nagvon hálás lehet Kiskomá-rom ezért a munkáért a fölniiitó-jának. ;(
Ritka az az egvség é-s dalszeretet-ben való össze forrás, ami megvan Kiskoináromban. Ez pedig a dalárda vezetőségének énlenve. Ahol olyan derék, becsületes magyarok állnak a dalos-ügy élén. mini Köfí János ügyvezető elnök és a már említettek, meg a többiek, kiknok nevét nem is tudta feljegyezni a szép esemény krónikása. ott a magyar dal magvetése öröm. aratása pedig a magyar föld szebb holnapjainak égig zengő Ígérete.
Este vidám szüreti mulatság volt a gyümölcsökkel, virágokkal díszített termekben. Neríies Mar\'on József. a jókedélvü. dalszerelő hegybíró és a s/eret el tel körülveti T<u káét Jánosné hegvbiróné ugyancsak gvőzték a munkát a fiatalság szöllőlopó kedvének ostromálmn.
De szép is volt ez a mulatság ! KKiskomárom leányait jókedvében teremtette az Isten. Kgvik szebb, mint a másik, fis megőrizték a gyönyörű, hamisítatlan magyar vi-
seletet. Olyan volt a bálterem, mint egy napsugárban ragyogó pipacs és búzavirág tábla. A táncot a hegybíró engedélye után a kerülői kiküldöttei nyitották meg. Hogy jól érezhették magukat, mi som bizonyltja jobban, mint hogy a gyorsvonathoz előállott fogatig abba se hagyták a táncot.
Külön fejezete a kiskomároml dalosnapnak, hogy megjelent azon a Koniároárosi Polgári Dalkör is
és ezzel a dalos-testvériség a két szomszéd község közt helyreállott. Iiarbarits főtitkár külön beszédben üdvözölte a komái-városiakat, akik a szüreti mulatság megkezdése előtt legszebb énekszámaikkal gyönyörködtették a közönséget. Köszönet jár a dalosegység ilyenirányú, nemes szándékú munkálásáért a kitűnő dalárda elnökének. Szalucs-\'k Jánosnak
Az első 300 pengős adomány az Inkey-hápoína megmentésére
Nagykanizsa, októlnr 3 Az a határozott lendületű akció, amit dr. Krá/kg István polgármester kezdeményezett a pusztulás előli álló Inkey-kápolna Restaurálása érdekében, eredményesnek mutatkozik. A ]>olgármestcrnek máris sikerült az első nagyobb adományt az Inkev-családtól kieszközölnie. ííróf Halfln/áng Pálné 300 pengős adománnyal nyitotta meg az adakozási a kulturhistóriai értéket mentő akció számára. Az Inkey-család eme részéről való nemes áldozatkészség bizton remélni engedi, hogv az akció anyagi előfeltételeinek biztosítása elé most
már nem gördülnek a múltban sok hasonló törekvést megakadályozó nehézségek és az Inkey-család és a kanizsai társadalom áldozatkészsége meg fogja menteni a minden pillanatban fenvegető ösz-szedőléstől a lazsnaki kápolna omladozó falait.
A legkisebb filléres adományt is szívesen fogadja és nvugtázza a y.alai Közlőn;/ szerkesztősége.
Időjárás
(Bjuakat rádiójtknHt) fl Srtec.-oló* fial Intéxat jvlantl ••«« lOéfttkari HOwfla, falhOa idS várható.
Zsolnay pécsi porcellángyárának
összes gyártmányai
PORCELlflN
UVEGARUK
HORTHY WIKLÓS-UT 2.
m°kXut 2. Nagykanizsa
üzletében legnagyobb választékban
Szép ruha oaak jó szövetbfil készül 11
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
Húszas önkéntesek találkozója
Nagykanizsa, októl>er 3 firdekos találkozó volt vasárnap
Nagykanizsán. A 20. honvédgya-logezrednek 1913 októberében bevonult önkénteseinek voft a bajtársi összejövetele. Előző este a Koronában vacsorára jöttek össze, vasárnap délelőtt misét hallgatlak, majd kivonultak a hősi temetőbe egv elesett bajtársuk. Szabó István főhadnagy sírjához, majd megkoszorúzták a 20-as hősök szobrát. 1913-ban 12-en voltak, 13 eleseit közülük s ezen a találkozón 10 huszévelőtli önkéntes jött össze, ma már valamennyien tekintélyes tagjai a társadalomnak. Közöttük volt, mint ugyancsak t l.beli önkéntes. dr. Hegyi Lajos polgármes-"tcrhelyettcs is. A találkozóra meleghangú leveleket küldtek az a k-kori önkéntes iskola volt tanárai és vitéz Szepessy-fíugseh Aladár nv. altábornagy, aki akkor még századosi rangban, parancsnoka volt az iskolának A találkozóról a régi önkéntesek meleg szeretettel táviratilag üdvözölték lovag Synlew-szkg György nv. allál>omacyot, volt ezredparancsnokukat. valamint a volt iskolnparancsnokot és tanárokat. A megjelentek névsora ;
Bódog Eerene adóhivatali főnők (Dombóvár), dr Diskai Imre orvos (Nagykanizsai, vitéz Föld-l-ázv Pál százados (Budupesh.dr. Hegyi Lajos főjegyző (Nagykanizsa\'. Kiss József tanító (Soniogv-udvarhely . Lakits Pál százados (Ruda|>est\', Nóvák Kálmán banktisztviselő (Budapesti. Németh Jenő tanító (Nagvkanizsal, Ország József mngkeroskedŐ (Nagykanizsa), Waligurszkv Béla városi mérnök (Nagykanizsa).
MozMilrok
Ma. holnap é-s holnapután még műsoron tartja a Városi Mozgó a nagysikert filmet, a .Mellékulcá.-t.
Ez il- film ncnwwak n magyar fővárosban, de az egész világon óriási sikert aratott 8 |ugv látszik, a kanizsai közönség Is felismerte ennek a filmnek a nagyszerű kvalitásait, meri a tegnapi előadások után a közönség részéről a legjohh kritika luingzo\'tt el.
Kbböl következtetve. előrelátható, hogy a fihn a hátralévő előadásokon is zsúfolt nézőtér előtt fog leperegni.
Külön említést érdcmol a mai kiséro műsor, amelyben bemutatják a Magyar Híradón kivúl a rendkívül mulatságok és utólérhelellen komiku«nak, SUM-uek a filmjét.
takarók, pokrócok
= legolcsóbban és legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mórnál, Fö-ut 3,
1983. október 4
ZALAI KÖZLÖNY
Megszünteti gondját a m. kir. osztálysorsjáték. Minden második sorsjegy nyer. — Elérhető legnagyobb nyeremény 5U0.0U0 aranypengü.
Kisorsolásra kerül cca 8 miIMó aronypengö. Sorsjegyek és tervek kaphatók
ifj. hirschler Miksa oizlíMegy liuilld tolüi
■ hol mm elmúlt aorajAUkban a i.5 OOO pangfia főnyereményt éatdbb nagyobb n^araményt nyartak
Sleiien venni, mert a húzás már okt. 14-én kcidádlk ét a kereslet Igen nagy.
Hivatalos árak: »/, P 24--, V. P I2-—, >/* P 6- .\'/. P 3-—
_____36-5
Rászakadt a föld hét kis gyermekre, az egyik meghalt
A szegedi „Harmónia" Hangverseny rendező Vállalat koncert-sorozata Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 3 Országos visszhangra talált a szegedi Harmónia Hangverseny-rendező Vállalat jubiláris 200-ik hangversenye, amit az elmúlt hetekben rendezlek meg Szegeden. A vállalatot dr. Kun Izidor, a Szegedi Filharmóniai Társaság volt főtitkára alapította 12 évvel ezelőtt. A 200 hangverseny műsorán a hazai és külföldi művészek, együttesek, énekkarok világhíressé* gei szerepeltek. A rendszer: bérleti alapon havonta egy hangverseny, ami Szegeden a legkitűnőbben bevált.
A rendező vállalat most a magvar délvidék zenei kultúrájának fejlődését azzal is elő szeretné mozdítani, hogy működési területét kiterjeszti és ebben a programjában a fejlelt zenei életű Nagykanizsát lalálta első sorban hálás területnek.
A vállalat Nagykanizsán hat hangversenyt tervez. Az első Kl\'inelh Máriáé lenne, majd Fischer Anny, lingv! Iván, iAszIó/if Margit, Zulliurcczky Kde. Szigeti Dezső, Ilátliy Anna; esetleg BasiUdes Mária vagy Vasa Prihoda.
A bérlőknek havonta (10 hónapon át) 2.50, 2, 1. 1 50, 1.20 vagy 1 pengőt kell fizetniük. Az első koncert novemberben lenne. Akik bérletei váltani kívánnak, jelentkezzem nek október 15-ig Mayr Grete könyvkereskcdésélwn.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, lár, székszorulás, hányás, vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz gyorsan, bizlosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul.
Emlékezteti
Október I. Az Irodalmi és^MüvésacU Kór hazafias ünnepélye 0 órakor a városházán.
Október 7. Revíziós Liga ülése G órakor a városházán.
A kath. egyházközség diszgyülése ő őrakor a fehérteremben.
Itanári hangverseny 9 óidkor a zc. nciskolábun.
Omke előadás 9 órakor (dr. W\'JÍsz Ujos).
Október 8. A Kath. FérfiUgu teája 5 órakor a fehérteremben.
A Kerékpár ügylet szüreti mulatsága (Magyar-utca 9.).
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája G órakor (Szent Imre hcroeg-utca 14.).
Oklóber 14. Az Ipnroskör magyar nóin. estje fél 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban.
A VOUE zenés őrségváltás-parádéja 12 órakor az országzászlónál.
Szent Ilona Leányklub teaestje.
Oklóber 22. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
November 8. A Kongregációk szinelő-«ulá&a a színházban.
November 15. Növendékhangverseny 9 órakor a zeneiskolában.
Novemlwr 2«. Matiné Xél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
December 13. Vátosi Nőikar hangversenye 9 órakor a zeneiskolában.
December 20. Növendékhangverseny 0 Órakor a eeneiskolában.
Kiskomárom, október \'.I Halálos kimenetelű gyermeksze-rencsétlenség történt tegnap délután Kiskomárom közelében egy pusztán.
liiczó János 11 éves földműves-fin a 8 éves Józsi nevű öccsével és még néhány pajtásával egy ült kinn játszadozott az udvarnak egy partos részén. A gyerekek hatalmas barlangszerü üreget vájlak a portba és azzal szórakoztak hogv bebújtak ebbe. az üregb". Kköz-Ik\'ii a föld rájuk szakadt és be-lemelte a két Biczó fint.
Nagykanizsa, ok|ól>er 3
Mint néhány sorban megírta a Zalai Közlöny, a keszthelyi csendőrségnek sikerült elfognia uzt a három suhanoot, akik pár nappal ezelőtt megtámadták a szomajomi postamesternőt, akit megkötöztek és utána 229 pengőt elraboltak a postáról. A kézrekerült postarablók kőzött van egy kanizsai fiatalember is. a 20 éves Tánczos Sándor szabósegéd.
A Zalai Közlöny munkatársa felkoreste Tánczos Sándor volt kanizsai munkaadóját. Magyar József szabómestert Honvéd-utca 3. szám alatti la. kásán. A joviális areu rpester őszinte megdöbbennéssel értesült munkatársunktól úrról, hogv hajdani tanulóját rablással vádolják.
-- Szinte hihetetlen ez, mondotta szomorúan a derék szabómester. Négy ós fél évig -tanult a f?u n kezem ialatt, nyugodt lelkiismeretiéi mondhatom, hogy soha cg>\' szó panasz, nem merült ícl ellene. Szorgalmas, megbízható fiúnak Ismertem, akire annakidején gyakran bíztam t :>"Ü pengőt, hogy adja fel t postán, vagy fizessen adói. Sokszor hagytam egyedül Itthon a lakás-
A szerencsétlenséget nyomban ésszrevették a gyermekek szülei, akik sietve láltak hozzá a mentési munkálatokhoz. A kis Biczó Józsefei sikerült is eszméletjenül, de még élve kihúzni a homok alól. a liátyjál azonban, akit mélyebben i betemetett a föld, már csak holtan Indiák kiásni. A szerencsétlen gy« r mek megfulladt a homokban.
A nyomozás megindult annak megállapítására, hogy a szerencsétlenség ügyél>en terhel-e valakit gondatlanság\'.\'
ban, de egyszer som vettem észre, hogy bármi i.s eltűnt volna. Szegény fiúnak rendőr volt az édesapja, majd amikor megvált a rendőrségtől, uz. akkori Bogcnricdcr-patikábnn volt laboráns és elég jól keresett. Sajnos, mintegy 7 évvel ezelőtt megbetegedett és meghalt. A fiu nagyon szívére vette az apja halálát és hosszú ideig búskomor volt ulána. Amikor felszabadult, én nem tudtam neki munkát adni, mire Egerszegre ment dolgozni.
— Mikor találkozott vele utoljára?
—- Alig egy hónnappal ezelőtt váratlanul beállított hozzám. Nagyon szereltem é-s ugy Jön mindig liozzám, mintha az apjához menne. Érdeklődött, liogy nem kell-e segíteni egy kicsit kinn a szőlőben? Láttam rajta, hogy nagyon le van rongyolódva. Elmondta, hogy 3 év alatt bejárta Tol-nát-Haranyát. de seholsem kapott munkát. Legutóbb a Balatonban fürdőit és akkor még a ruháját is ellopták. Nagyon megsajnáltam és iu is tartottam 2 nupíg magamnál. Amikor elbúcsúzott, azzal meni el, hogy most Kaposváron próbál szerencsét, hátha sikerül munkát kapnia.
Miben találja magyarázatát, hogy egy ilyen kifogástalan viselkedésű fía-
talember |H>starabIásra szánja él magát?
Részben a nyomor vihette rá, részben plédig a rossz társaság, lllköz-ben biztosan ósszetalálkoxott •zfcal n másik kettővel, akiket szintén elfogtak a csendőrök és azok biztosan addig beszélhetlek neki, mig végre rászánta magát, hogy királxdja velük együtt a |x>stahívalall.
Tánczos Sándor példája Uplkus bizonyítéka annak, hogy sok embert nem a veleszületett rossz "hajlam, hanem a «zcrortrséllen körülményék és főleg a rossz társaság Visznek a bűn útjára.
Leégett a lakocsal lazarista missziósház
Kaposvár, október 3 Nagy tűz pusztított I.akocsa községben, ahol éjféj tájban kigvul-ladl a község középén álló lazarista missziósház.. A szerzetesek, akiket álmukból riasztott fel a tűzvész, ablakokon ál menekültek a lángok elől.
A missziósház tetőzete teljesen leégett és a menyezet Ls beszakadt. A szobákban levő ruhanemüek mind odaveszlek. Az volt a szerencse, hogy szélcsend volt és Így a tűz nem terjedlietctt át a szomszédos házakra is. A kár így is 40 ezer penggő. A tüzel egy kéményből kipattant szikra okozta.
Mozgószinház
Mellékutca
Találóbb címet nem is leheletl volna adni Fanny Hurst hires regényének, melynek filmváltozatát tegnap mutatta be ]>éldátlan siker mellett « kanizsai mozi. Fanny Hurst neve ma mír épp olyan biztos üzletet jelent az amerikai könyvkiadók számára mint nemkevésbbé hires jrótársnőjé-nek, Ursula Parrott-nak. Miud.u kettő a modern nő független életét mutatja be azsfcil a különbséggel, hogy mig Ursula Parrotl a szexualitás szemszögéből muUitja be hus-vér alakjait addig l\'anny Hurst ugyan ezeket az alakokat a hálószobák fülledt levegőjétől mentesítve vonultatja fel az élet porondjára. Emberek, szenvedő-szerető némberek ezetk a fanny hu rs ti alakok, akiket uz irónöi finomság minden Ízlése mellett .sem idealizál, csak éppen bebizonyítja, hogy u legkényesebb témához Is hozzá lehet nyúlni megfelelő művészi eszközökkel.
Két embernek szinte emberfeletti szerelmét hozza elénk a Mellékutca. Két emberét, akiket csak a szeszélyes véletlen sodort cl a törvényesített közös útról, de akik ennek ellenért) mégi,s kitartanak egymás melletl egy életen át. A feleség mellett ott a barátnő, akinek nagy .szerelmél>on pín^cs más életcélja, mint boldoggá tenni azt az embert, ukit csuk a buta véletlen sodort el mellőle. Szerető, aki azonban telítve van a legnemesebb feleségi és anyai tulajdonságokkal. Szinte fáj látni, hogy ezek nem bontakozhaUiak ki ebből a lélekből olyan formában, amelyet az emberi társadalom is szentesit. lg)- ez a saerclem mindig csak a mellékutcákon bújhat meg, pedig szándékaiban mélyebb ós nemesebb ezer más elismert változatánál.
Irene Dunne ez a nemesitett Mar-lene Dtetrich ezzpl a filmjével egyszeribe befutott; a (legnagyobb filmsztárok közé. Csodálatos asszony, akinek intelligenciája egyenlő mértékű a tehetségével is. Ragyogó alakítása szinte feledhetetlenn impressziókkal tóHi el az embert. Kitűnő partnere, John Roles szintén igen szimpatikus ebben a szerc|>él>en.
A 7 ép 9 órai előadásokat zsúfolt ház né/le végig. Sokan távoztak jegy nélkül. Ezt a példátlan érdeklődést joggal inegérdomli a Mellékutca.
D M, /, j
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sin ser Divat áruházban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
A szomajomi postarabló kanizsai mestere beszél az egykori inasáról
ZALAI KÖZLÖNY
1063. október 4

agy OSZI
ÁRUSÍTÁSUNK
„ OLCSÓSÁG JEGYÉBEN
megkezdődött.
Meglepetésekben felülmúl minden eddigi várakozást I
Tennisz flanell i-a minőség
70 cm. széles, szép divatminták métere csak . .
Prima tenniszf lanell S^S
a ritkább szövésű áruval) szép csikókkal, métere
Ingzeffir
szép mintákban.......
Rózsás flanell
a legszebb ruha és pongyola mintákban........I\'
Selyem Mattlassé
divatos színekben, legszebb pongyola mintákban . . ,.....P
Selyem ágyelö
kiváló minőség, szenzációs ár . I\'
56 60 56
1
1.80 2.60
Szép pézsma-bör on....
darabja.........pfU E
Női
Nagy értékű szövet maradékok az árak maradékáért.
Crepe de chine ,
az összes létező divatszinekben . P 1,80
Wintás crepe de chine |
jó minőség, szép minták . . . P 1,90
Tiszta gyapjú Tweed szövet *
6.40
3.40 3.60 5.60 8.88
divatszinekben, csak.....P
Casán
tiszta gyapjú minőség, szinekben . P
Férfi sport-szövet
szép csikós és kockás minta . . P
Férfi felöltö-szövet
meglepetés, métere csak . . . P
Tiszta gyapjú férfiszövet
elegáns mintákban, 140 cm. széles P
legújabb faconokban, minden árban kaphatók.
ószi és téli (livalnjdonságainkai bevásárlás előtt vételkénysxer nélkül feltétlen tekintse meg.
Araink csak a vásár tartama alatt érvényesek 1
Áruház
1938. október 4
ZAlJU EOZLONT
Óriási szerencse
érheti önt is, ha osztálysorsjegyet vásárol
Milhoffer Kálmán főelárusitó
uj helyiségében: Caongery-ut 5. alatt.
Sor.j.fT«k Arai, Egá« 24. , fél 12.-, negy.d 6. , nyolc*d 3. p^ngö. Siessen, amíg a számokban választék van 1 Húzás már október hó 14-én 3«
Amikor nyílt pályán meg kell állítani a gyorsvonatot,
hogy egy batyuzó árusnak kevesebbe kerOIJÖn a csomagszállítás
Nagykanizsa, október 3 firdekes ügy került ma délelőtt a nagykanizsai törvényszék elé. Ugya-iis egy idő óta meghonosodott szokássá lelt, hogy a vásározók és az egész Pestig felutazó piaci árusok hazaérkez-tükben a megmaradt nagy csomagokat ugy igyekeznek a vonatban elhelyezni, vagy maguk között felosztani, hogy azok után ne kelljen póUlijat fizetniük. Ugyanis két csomag meg van engedve, de több után mii fizetni keli ar. üzletszabályok érlelmében. Nagy-Icaniz-sa -Rudapcst szakaszán is ez volt a divat. A .vasutasok isme.ték a furfangot és megfelelően igyekeztek védeni a vasút érdek; it Egy idő óta azonban feltűnt a vasutasoknak, hogy a vásározók hazafelé jövet vagy egészen kicsi, vagy egyáltalán semmiféle csomaggal nem jönnek vissza. Kutatni kezdtek és arra a meggyőződésre jutottak, hogy valószínűleg a vonatnak az állomásra befutása előtt, a kanizsai határban ledobják a csomagokat és igy játszák ki a vasutat.
A vasutasok egy alkalommal lesbe állUk a sötétség beálltával, amikor a budapesti vonat befutott az. állomásra. Kimentek jó messzin- a sinek mellett és várták a törlénendőket. Rendőrt is vittek magukkal. A vadászatnak meg is (Volt a foganatja.
Mikor a vonat már lasitolt, egyszerre az egyik kocsiról ledobtak egy, majd még egy csomagot. A sinek mellet a sötétségien pedig megmozdult egy alak, utána egy másik és a csomagok után vetették magukat. Nagy Rezső vasúti tiszt a rendőrrel az emberek után sietett, akiket utói is értek és akiknél megtalálták a ledolxitl cso-magokat. Revitték őket az. őrszobára, ahol az elfogott asszony és ember kijelentette, hogy a csomag ugylátazlk kieshetett a koésiból és ezért vették fel ők a Sinek mentén. RrdekeS, hogy az egyik csomag »véletlcnfil« éppen az egyik s/jereplő asszony földjének a határára esett.
Jelen esetl>en azonban súlyosabb dolog is történt. A csomag olyan nehéz volt, hogy estében elszakította a >szabad« jelzést adó jelzősz.-rkiv.et
dróthulazát, az egész jelzőkészüléket megrongálta ugy, hogy az Utána befutó gyorsvonat, nem látva n >szabad< jelzést, a nyílt pályán kénylele-i volt
megállni szabad rombol;! zott ós
li és- érdeklődni, miért ittin i befutás és akkor derült ki a simít a ledolxitt csomag oko-eselleg ki nem számitható
veszedelmet zudithatult volna n l>cf-.itó vonatra ós utasaira. Miután a szereplők személyazonosságát megállapították, a vasút feljelentést telt.
A nagykanizsai törvényszék a csomagokat hajigáló Sternátz I\'orencnét egy havi fogházra és 50 ]>cngö pénz-büntetésre. a többieket egyszerű kihágásért fejenként 10 -10 jx ngő pénzbüntetésre itélte. Kötelezte SH-rnála Fcrcucnét arra is, hogy az. okozott kárt a vasútnak térítse meg.
Epe- és májbetegségeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes .Ferenc József" keserűvíz a ha.-i szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti.
Most érKexeit leyufabb tfSvaíu
nöi kalapolc
a mostani gaxáaadffl vlaxonyok&ox
csodálatos olcsó
árakon
nílÓNYJlI divatáru&áxban
HORTHY MIKCÓS-VT -0
il I a h I 1 ti o K <1 í (i legutóbb modellek után elmtírauyu budapesti munkuerűlfker végezek.
Egymás után vesznek meg a marhák és lovak a kanizsai járás falvaiban
Egy nagykanizsai állatorvost a Pasteurba szállítottak
Nagykanizsa, októl>er 3
IZMI,
Nemrég jeU-nU\'tlük, hogy egy k(\')l>or juhászkutya végig szaladt tóbb zalai községen, főleg a nagykanizsai járásban és einbcrl-állalot egyaránt megmart. Utóbb kid<--rült, hogy a/, állul vészelt volt. A dühöngő ebet a lakosság egyik határhói a másikba, községről községre kergette, valóságos hajtő-vadászatot tartva ellene, azonban a kutyát nem sikerült elfogni, hanem ez alatt az idő alatt kutyákat, szarvasmarhákat, lovukat sorban mart meg. -"*
A veszett xfuilya íőleg Balaton-magyaród közscgl>eu garázdálkodott, ahol a Walkó-uradalom több
„Kronos égővel"
Sxerelje fel a meglevő lámpáit
A legjobb eddig lótoxö pctrolüum lizótóny égfl, lakószoba megvllftgiláaéra.
Kapható STEHN
Ow«a \'6a porcallán Uxtatéban Vároahéx-palota. Tolulon 188.
üzlethAzmegvétel.
Alulírott tisztelettel ezúton értcsitem a Jótímeiíselmet é« a m. t. köiönséget arról, hogy a Balatonmária-
"r?o" „Mátia éttermeket"
átvettem, illetve megvettem, s mint ilyent, a a Jövőben saját nevem alatt tovább fogom vezetni. Ezúttal kérem a jövőben Nagykanizsáról Balatonmária-fürdőre kiránduló fürdőző közönséget, hogy szives pártfogásukkal megtisztelni síiveakedjenek. Balatonmárlafürdő, 193a szeptember hó 26-án.
Maradok (eljes tisztelettel Uadlya AI«jo» vendéglő*.
szarvasmarháját megmarta, mire kitört a veszettség a tehenek közöli. Kddig 1(5 telién l»etegedett meg ve-szcllségl>en, melyeket mind agyon kellett lőni hatósági rendelelre. Valószínű, .hogy ez a szám tovább emelkedik, noha dr. Laubhaimvr Alán főszolgabíró és dr. Wolff Sándor járási föállatorvos drákói szigort alkalmazlak a vész tovaterjedésének megakadályozására.
Nagykanizsáról dr. Wolff Sándor föállatorvos és dr. Takács János állalorvos mentek ki a balatonma-gyaródi uradalomba, ahol a kí-irli.lt állalokal fellxmcolták. A boncolás alall dr. Takács János fiatal nagykanizsai állatorvos, akifc csak nemrégen oszlottak be dr, Wolff föállatorvos mellé, megsértette az egyik műszerrel a kezét, ugy, hogy allól kell tartani, hogy fertőzési kap és azért nyomban felszállilolták a budapesti Pasteurintézel be.
A legujab bjclentések szerint a balatonmagyaródi tömeges veszett-ségi esetek után Kisrailáról jelentette a községi elöljáróság, hogy ott egy ló veszeti meg. Nagyradán 3, KuináJ\'t>úfosun több tehén és más községből is jelenteitek vesaettségi eseteket szarvasmarhákon. 1 Wolff föállatorvos. a járási állatorvosi hivatal vezetője, kiszáll! a veszélyezteteti községekig és végig Vizsgálta a gyanús állalokal. Minden állatot, amelyen megállapítják a veszettség kitöréséi, hatóságilag kiirtják.
firlesü lésünk szerint a veszettség terjedéséről jelentést tettek D6d\\) Zoltán alispánnak is.
NAPI WRIK
NAPIREND
Október 4, sxerda
Róma! katolikui: A. Per. Protcstáru :
I\'erenc, btr.: TUrl hó 14.
Városi muzeum és könyvtár nyílva csütörtökön ét vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Qyógysxeitín éjjeli sxolgálat e hónapban: a Merkly-Belui gyógyszertár Pö-ut 12. sí. és a kiskantzsal gyógyszertár.
OözfUrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlo, izerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Nagy Samu a 8 Órai Újság felelős szerkesztője
Nagykanizsa, október 3 Törs Tibor, a ti órai Újság felelős szerkesztője megvált tisztétől s abban utóda Nagy Samu, a Budapesti Hírlap eddigi politikai rovatvezetője.
Nagy Samu, akii évek óta a legtehetségesebb újságírók sorában ismer a budapesti zsurnaliszla-tá-lx>r, Nagykanizsán, a Zalai Közlón y-né\\ kezdte újságírói pályafutását, majd közel egy évtize*len át volt a Zala felelős szerkesztője, mígnem Budapestre került.
Nagykanizsára őszinte örömet hozott a hir, hogy egy cbl)öl a rögl>ől termett és itt felAött tehetség méltó helyére került.
(A veszprémi megyéspüspök) 1400 pengőt adományozott az augusztusi jégvihar által erősen megrongált kő-vágóörsi templomtorony restaurálására.
(\\z Izr. Nőegylet fckrte-wítje.) tekintettel a szombati zeneiskolai hangversenyre ás az OMKE ugyan-ekkori előadására, október 7-ikc helyeit M-én. következő szombaton lesz a Kaszinóban.
(Hirtelen halál a ppcon) Kedden délelőtt 9 óra tájban tragikus eset történt az Erzsébet-téri piacon. Ra-logh I\'élerné őt éves kiskanizsai flsz-szony szivxzélhüdést ka|>ott, összeesett és néhány perc múlva meghalt. Holttestét kiszállították a kiskanizsai temető halottasbázába. Az ügyészség megadta a temetési engedélyt.
(A kfskanizHal gyógyszertár) telefonját ismét felszereltette, hívószáma 107.
Gyermek boy kabátok, barna és
fehér bAby bundák minden nagyság-\'ban legolcsóbban Schűtznél kapható.
A* UJ Idők Nótáskttnyve a magyarság szellemi kincsestárának 133 csodálatos szépségű igazgyöngyét foglalja magába. A Gondviselés talán kár-ixítlásul adta ezt a kimeríthetetlen dal-tengert a balsorslépte magyarnak, hogy a zivataros századok szélcsendes napjain megfürdethesse benne fáradt és sebes lelkét. A dalok megőrizték a magyarság érzésvilágának minden rezdülését. Jobban mint bármely más forrásból meg lehetni\' Írni a dalok alapján a majjynr lélek élettörténetéi az ázsiai puszták beláthatatlan mtesz-szcsé^élől a doberdói-fenslklg, sőt azon lul is. Ebből a kincscsházbó." adott az Uj Idők egy maroknyi drágakövet olvasóinak, amikora Nólásköny-vet összeállította. Az. Uj Idők már szétküldte a Nótáskönyvet, amelyet minden előfizető ajándékba kapott.
NŐI kBbiit»znvctk(il9ii»egeH«étí^ "hagy választékban érkeatek Singer l)i-vutáruliázba.
Magyar viszonyok fcöítfll f«inlc fantasztikus példányszám teszi lehetővé, hogy a Pantheo\'n könyvkiadó füzv • 90 fillérért, vászonkötésben finom |>a-piron P 1.90-ért adhasson a .Jő Könyvek" sorozatát, a inal külföldi szépirodalom legjavát. Első kötőt a NoIm-I-díjas amerikai Sinclair I-t-wis: »Sz -gény lány péaizt keres, című regénye.
ZALAI KÖZLÖNY
1933 október 4
A közoktatásügyi miniszter köszönete
Nagykanizsa, októbe
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter elismerő köszönetét fejezte ki a következő nagy kanizsaiaknak azért, mert azelnmll év folyaman tehetővé tették .sok ál dozatkészséggel számos nagykanizsai gyermek felruházását: Szent Ferenc Harmad Rendjének, Úrasszonyok Máriakongregációjának, Szociális Missziónak, Keresztény Jótékony Nőegyletnek. Krátkv István dr. polgármesternek, vilóz Barlay János ezredesnek,, a Itiff-kabil asztaltársaságnak. A miniszteri elismerés tegnap érkezett Nagy-kanizsára.
- (A« OMKE móHo.irk előa<lá*0
"Dr. Wcisz Lajos az OMKE előadás, •orozatáhan folyó hó 7-én, szoml>a. •on ep* tf órai kezdetid előadást tart >Aa amerikai mamut vugyouok kelet-kei4se< eimmel.
- (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsá i az elmúlt héten J9 gyermek született, 13 fin és 6 Icánv: Kopccskó József napszámos és Takács Teréziának rk. fia, Tamás György postanltiszt és Ku-maaovlca Juliannának rk. leánya, Nóvák György napszámos és Németh Máriának rk. fia, Németh József napszámos és Balázs Annának rk. fia. Márton József ács-segéd és Kunics Juliannának rk fia. Albrecht Lajos vas-otl villan a. - Velő és Józsa Jolánnak ref. Ufeiya ..lalics János kovács-m\'es-ter és tóobiár Máriának rk. fiu, Gálkír F.míl magántisztviselő és Rogenbcrgcr Lujzának izr. fia. 1.iszik János nv.ig. vasúti kalauz és Samu Annának rk. 1 fia 1 leánya, Horváth Anlal téglagyári munkás és ffoleez Máriának rk. fia, Horváth József bolti-szolga és Tánczos Margitnak rk. fia. Mikó János napsai-, mos és Szekér Annának rk. leánya, dr. Dibersek József városi tisztviselő és Gáspár Máriának rk. leánya. Házasságon kivül született 4 fm és t leány. — Halálozás 5 történt: Hánvai Albert nyug. posiflfáfelügvx\'lö ref. ?2 éves, Kluger Miksa koresk. dő izr. 51 éves, Fehér György nyug. fogliázőr rk 1)3 éve«, özv. "Németh Miliálvné Gelencsér Rozália rk. 81 éves, MiNei Zsuzsánna rk. 2 hónapos — Házasságkötés nem volt
— Pézsmákat, opomim senl és nut-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
— (A Kerékpár KgfM szüreti rnu-
taWilto) A Kerékpár Egylet október hó S-án tartja szüreti mulatságát Ma-gyar-utoa 0. sz. alatti helyiségében, a melyre az előkészületek a legserényebbéi. folynak. Lesz tikevers. nv, szép-«éi;verscuy, elsőrendű kabaré műsor, magyar tánc, műsor után tánc reggelig, licléjtőilij 20 fillér. Olc«ó. Jó és Ízletes ételekről és italokról gondoskodva van. Elsőrendű cigányzene.
— (Zsebtolvajlás az ursöignivású-ron) A tegnapi országosvásárról sem maradlak el a zsebtolvajok. akik rendszeresen megjelennek a kanizsai vásárokon. Egyelőre csak egy zsebtolvajlásról tud a rendőrség, amil (Vjlyás Nánílor magántisztviselő felesége Jelentelt be, akinek zsebéből kilopták a pénztárcáját 12 J» tartalommal. A nyomozás megindult. f
— Gyényörü roaíllanaé pongyola anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Schütznél
— Elsőrangú müjóg kap~ ható a Tran 8danub i a Egyesült Gőzmalmok Héeuvónytár saságnál.
Férfi és női dlvatujdonságok kabát- és rnha-szövetekben
bársonyok, »zőrmék, flanellok, szőnyeg és vászon árukban
legolcsóbb. —
Golens&Ky Ferenc
divatáruháza.
SPORTÉLET
Nagyszerűen sikerült az NTE tornászcsapatának csurgói bemutató tornája
Csurgó, október 2 (Kiküldőlt sporlrovalvczelőnk tudósítása) Ugylátszik az égiek Is méltányolták a csurgói sport barátoknak hatalmas erőfeszítését, melyet uj sportpályájuk megépítésénél fejteltek ki, mert nagyszerű időt kaptak el pálya-avuló ünnepélyükhöz. Érdemes is volt egépileniók, mert 800 Jönyi csurgói szonylatban hatalmas számú nézősereg lepte cl a pálya nézőterét. Olt láttuk báró Inkcv Pál országgyűlési képviselővel az f-léu a nagyközség gész intelligenciáját és a társadalom minden rétegét szép számmal képviselve.
Nagykanizsáról dr. Krátkv István l>olgármestcr rándult át, hogy megtisztelje az ünnejiélyt és jelképezze aül, hogy minden sporteseményt nemzeti ügynek tekint. Az ünne|>ély fény|>ontju ndenesetre az elnöksége jilatt álló NTE tornászesupatának bemutatója volt. Ezért nagy hála jár dr. Vit I-e-renc ügyvédnek, a szakosztály országos nevű vezetőjének.
pálya megépítésének legnagyobb harcosa Zarka Dénes igazgató volt, aki mint a dsurgói TK elnöke szép löszödben Melle át a pályát a község birájá-lól. Majd megkezdődött a pályaavató ünnepség az összes szereplők diszes felvonulásával,
A felvonulás után Csurgó előkelőségének felkérésére dr. Krátkv István állt fel a pódiumra. A váratlan nug-tiszlelés dacára olyan Jrapáns, igaz ■ magyar érzésű sj>orllámogfltó beszédet i intézett az egybegyűltekhez, hogy utána sok embernek köimy csillogott a |
személ>en. Percekig zúgott is taps, őszintén írhatom, hogy megérdemelten.
Magyar ruhás leányok és legények nemzeti tánca nyitotta meg a lálvá-nyossági számokat. A következő számok az atlétika minden ágát fc\'-öhlő bemutató helyi versenyek voltak, melyek után az atHrakchY, " \'.) UiglxM álló nagykanizsai tornász csapat tartotta meg gyűrűn, nyújtón, lovon és korláton a várakozáson felül sikerüli bemutaló gyakorlatait. Im|>ozáns volt a fiuk ícgyclmezell viselkedése és jól is festetlek az uj tornász mezükben. Befejezésül a CsTK labdarugó c-.uip.ifn játszóit 2x25 perces bemutató mérkőzést a csurgói járás válogatott csapa-tával, melyei a CsTK nyert meg 3:0 gólaránnyal.
A közönség nagyon hálás volt és minden számot kitörő örömmel üdvözölt. mely különösen az NTE tohin-bemutatójánál érte el a tetőpontját. Feltűnő csak az volt. hogy a járás fő-szolgabiráju nem jelent meg ezen nem-zcli érdekből fontos sporteseménynél.
Este nagyszabású sportbált rendezlek a vendéglátók, ahol bizony szintén nagy sikert aratlak n kanizsai gyerekek, különösen a szépnemnél. Bizonyára sokan közülük alig várják, hogy tornabemutató legyen Csurgón NTE tornászokkal. Holjó
— Közalkalmazottak figyelmébe! Bu-
toráruinkat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú icjáratu hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Nagy választékban
raktárra érkezeti
Női kabátok Gyermek kabátok Boy kabátok
melyeket már most
oEcsún árusitunfe.
Weíszfeld és Fischer
divatáruháza a „Gólyához".
Október 6-én rendkívüli városi közgyűlés
Nagykanizsa, október 3 A |>olgármes|cr október 5-én délután I órára rendkívüli képviselőtestületi ülésre hívja össze a városatyákat. Szükségessé tcs?(i a közgyűlés összelő-vását a vármegye alispánjának leirata, a városi üzemek és vállalatok üzemvi-telének felülvizsgálata tárgyában. Nagykanizsának mindössze három üzeme van: a vízvezeték, csatornázás szeszgyári-üzem. A fentieken kivül még néhány tárgy|>onlot is lc fognak tár-gyalui. A rendkívüli közgyűlés ilyenformán nagyon rövid ideig fog tartani.
Értesítés !
A csikágói világkiállításról Párison keresztül a legújabb modellekkel hatodikán érkezem.
WindlacGné
Révész Magda.
I)hat szőrme újdonságok mindn minőségben Singeméi.
A nevelő halál. • Minden lwesű-leles skót kastélynak pteg\'van n maga kísérteié- — szokták tréfásan mondogatni. Paul Smoresl, nz fedzett szívú orvos mégis félelemtől verejtékezve tölti az ősi Wrcight-kasléjyban leg-első éjszakáját. Az emeletről hátborzongatóan éles, rémüli sikoltás hasit bele a kísérteties árnyakkal teli sötétségbe. A lord idegbeteg, öreg nővérének sikoltása ezt... Vagy inkább a kisérlel borzalmas nevelése?... A kas-VCIy személyzete fogvacogva Suttog az éjszakai rémről De megérkezik Hughes, Raulnak zseniális detektív barátja, lwgy szemébe nézzen az"éj(</ákai borzalmaknak és föllebbentse a titokzatosság fátyolát a nevelő halálról, aki mind ujabb és hátborzongatóbb meglepetésekről go|1(b>skodik a kastély lakói számára. Csupa izgalom, rejtély és váratlan bonyodalom ez a regény, amelyet egy elöltünk szövődő szerelem szálai és az itt-ott megcsillanó humor lesznek még változatosabbá. A Pállá, dis-nak ez a legújabb I-\'él pengős Regénye biztos sikert jgér.
— Natúr f* fekete perzsaláb, 0hir«s és valódi perzsa bőrök iegtzebb választékban Schütznél,
MAQYAR SZÉNNEL, BRIKETTEL
TÖKÉLETES A TÜZELÉS I »0I OYARI AKIIAN KAPHATÓI
PASCHKA és TÁRSA
Bud«p<tl, V., Mii la VáltlU u. 10. Alapltiil ív 1S86.
Magyar nótaest
lesz októlkír 11-én u nagykauizsai Iparoskörl>cn. Neveaeles esemény lesz ez, inert közreműködik azon a rádióból közismert Bodán Margit és Kubányl György, a kél közkedvelt nólázó művész. Szerojicl a műsoron az Ipartestületi Dalárda Is, ezúttal először uj karnagyának, Kelting Ferencnek vezetésével.
Ab Atoddin lámpatulajdonosok figyelmébe I
A* Aladdin Iraók árát a gyár 2-80-ról a pengőro leszállította. 20 P-éri bérmiiyen lámpát Aladdinra átcserélhet.
A mai korban ez a lefltOkélotoMbb petróleum világítás. AlKatrészek ős lámpák csak klzárólsK a lorakatunkban
■ELGZEB üvegkereskedésben, Horu>r Miklós--nt 1.
k m p I. A « 6 k. ...
NŐI kabátujdonságok megérintek Singer Divatáruházba.
Nikkelezés, rezezés, ezflstőzés, aranyozás
Galvanizálás
Macsek Lajos Nagykanizsa,
Minden tárgyat és
lémet.
löher-
87. .7.
1933 oklöber 4
ZALAI KÖZLÖNY
RÁDIÓ-MŰSOR
Hudape\'l. október 4.
6 45: Torna. Utána gramofon. 9.45: Hírek 10: 1. Hí«i levelesládából. (Hlmélkedés n holdról , 2. Mai kis lexikon. (Felolvasás., Közben gramofon 12.05: Szervánszkv-szalon-zenekar. 12.30: Hírek. - iir, idő-jelzés. - 1 30: liuRcn Ste.pat balalajka zenekara. Oroszországon út Pétervártól Cralon Iliiig - 21.\': Hirek. - 3.30: \\ rádió diákfélórijn. 4: Ifjnsági előadás. 4.45: Iilöjárás. hirck. 5: Gramofon. 6: Olasz nyelvoktatás.
6.30: H. Nagv Béla zongorázik. 7i10: \'Mit kutat Piccard n sztratoszférában." Párbeszéd l\\»gány Béla dr és Komjáthy Madár dr. közölt 7.45: Operaelőadás a Stúdióból. »Si-niona néni.« Vigopera egy felvonásban, t\'tihia operaáriák. Klőadja Basilidi-s Mária, Halász Gitta, Szal>ó Lujza, Koréb Endre. Ixiurisin Lajos és Svéd Sándor. - 0.45: Időjelzés, hiwk. 10: Cigányzene. — 11: Olasznyelvü előadás.
Bérs. 11,30: Rádiózenekar. — 13.10: Müvészlcmezek. — 15 50: Finn z<ne lemezeken. 17.20: Uhl Alfréd zeneszerző müvei. — 18.10: A modem riő arckozmetikája. — 19: A bécsi sz"im-fónikusok hangversenye. \'22 55: A Ilaupt-zcnckar játéka. L\'tána közvetítés a Krantz-Amhassador-sziílló Grinzingi pincéjéből.
Közgazdaság
A kanizsai vásárra
mintegy 1000 lovat és 800 szarvasmarhát hajtottak fel tegnap. Idegen keres-kedők is voltak, meglehetős vételkedvvel a nagykanizsai vásáron. A vásár számszerű adatait holnap \' tesszük közzé.
( ) Vásári htr. Gclsén az október 26-iki vásárt az ugyané napra cső pa-csui vásár miatt november 13-án tartják meg.
Tennénytöíide
Huza tiszav. (uj) 77-cs 7 80—8 C0, 78-as 7-90—«1íí, 79-es 800 - 8 20, 80 as R 10-830, dunánt. (uj) 77-e» 7 45-7 60 78-as 7-5Í-7-70, 79-es 7-65-^80, 80-as 775-7-90, rozs (uj) 4-50-4-60. — Zab közép 6 70—6 E0, ótengerl tiszántúli 690-700.
SertéiYásár
Pelha|tás 1174, eladatlan 12R F.lső rendU 073—0-75, atedeH 0 73 -075, ?ze deli közép 070 -072, könnvü 064 068 első rendű öreg 066 068, ll-od rendű ö/eg 060—0 64, angol aüldő I. 0 82 0 90, szalonna nagyban 091- 0 94, talr 0 95 100, hu* 100 1-14. félsertés 0 96 1 01.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rl. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Pelelöa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
•• or ii_
1 MHHHHMMÉ
I la sok péaatt 1 takarít mg, Ih. | nyamtatváay-I axUkaéglatét 1 éa klnyvait I lapunk I nyamdiJAbaa, 1 Fí-ul B. al.M 1 raarfali Meg.
Egy próbavásárlás meggyőzi önt,
hogy szavatoltan üisztagyapju ♦
minden igényt kielégítenek!
Nagy választék Fővárosi izlés!
LeguiÉ mini!
Olcsó
árak I
Elszomorodott szivvel jelentem, ugy a magam, mint az alulírottak nevében, hogy forrón szeretett férjem, legjobb édesapa, apói, testvér, nagyapa, illetve rokon
Várnai János
nyug. postaaltiszt
éleiének 64-lk, boldog házasíágának 38-ik évében, hosszas szenvedés után vis zaadla jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halot\'unk földi maradványalt f. hó 5-én délulán 3 órakor a Csányi Láizló-ulca 21. számú gyászházból kisérjdk a róm. kath. temetőbe, örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szenlmise-aldozal f. hó 5-én d. e. 9 órakor a szentferencrendi plébánia templomban fog az Egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1933. október hó 3-án.
Szeretetünk kísér utolsó utadon. Nyugodjál békében!
özv. Várnai Jánosné szül. Varga Rozália neje, Rózsi férjezett Oyergyák Pálné leánya. Oyergyák Pál vője, Oyergyák Palkó és Rózaa unokái,
Vuklcs István ós Mária testvérei, Varga Oyöri \' ........
szül. Kreznár Mária ée Varga Oyőrgynó szül
./ aógora, Vuklea Istvánné . Snetf Erzaébet sógornői.
Férfi- és női-iGYERES is
kOlOProHIÚr\' MM!: minamm
™ U74
r-
lm
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél

APRÓHIRDETÉSEK
Raktáron la«A Ssuaa árakat Igán oloaów alárusltjak. Armulh, ■aiár-udvar. 3022
Háiomszobáa utcai lakás kiadó — Szemere utca 2/c. 3837
Autótaxi viteldíját leszállítottam. Ká-ayalmaa csukott kocsik bármikorra rendelhetők Knulmanii Maaánál. Telet\' n : 167, este: 571. 3347
Háxmaatarl állást keres nove\' ber 1 re gyermektelen, komoly, megbízható, a vlrágkertészethei értő háuupár. ( lm: Rozgonyt-utca 3/a. 54
Fftl«B«tt toj állandóan kapható Tej-
központnál. 55
Mindenki aaját maga kittelheti az ablakait az általam készített fahér klttal. Kapható kilogrammonként 68 fillérért — Melcaer üvegkereskeiésben, Horthy Mlklós-ot 1. _3863
Ceengery-ut 27.a. uáma háiban mo-átrn, Saaakamfortoa háromaia-
báo löidatlntei lakás auaastisal. vagy itawosabor l-ra kiadó. Ugyanott komplett ebédlőbutor, csillár. Íróasztal, ágy sodronybetéttel, gramofon 30 lemezzel, szekrények, képek olcaón eladók. Házmester. 38(3
Udvari kétszobás lakás mellékhelyiségekkel egyUtt kiadó nov. l-re Zriayt M. utca 20. 3794
Flatsl nős kartóas állást keres, U a kertésset minden\'ágában gyakorolt éa mé-hés«, hosszabb bizonyítványokkal. Cim a kiadóban. 3792
Jézseliöherceg-ulca 71. ss. aaj oaaládl 3 szoba, fürdőszobás ház betegség miatt jutányos áron sürgősen eladó. 3829
szabadkéa-3868
őrház -utca 7/a. számú I bői otadó.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy háztartásbeli alkalmazott atholysaft irodámat megnyitottam. Kérem amtvaa pártfogásukat: özv. Kohn Zaiginondné, Pő-ut 22. sz. 3885
Reálglmnázluml érettségit telt fiatalember elvállal diákokat tanításra. Cim a kiadóban. 8864
Másat, babot minden mennyiségben veszünk -- Ajánlatokat Pollák éa Fant, Szombathely dmre kérünk. 3897
BAroarnltsra
habőrből eladó
j, legfinomabb mar-Oerő kárpitos. 3885
FOssarDsIot lakással, berendeléssel •somsaira kiadó. AttlIU-ntca 3. 3878
Fő-ut 13, Bogenricder palota első arne-lete, Bslthyány-ntca 6. as. a. 4 siobáa lakás, Csengery-ut 13 sx. a. kiaebb-nagyobb lakások, Zrínyi-utca 6 ss. a. utcai és udvari lakások jutányosán kiadók. 3886
Rgy drb. uj lapoa kocsi aladó. Megteld,ahető Rltser Mór vendéglős udvarában. Henteseknek, silkvlzgyárosoknak, kereskedőknek éa gyUmö\'.caatállltásra alkalnuur
■ Indanas axakáosaáaok felveszik ügyes, Jobb klnézéatl nőt. — Btrtm Caengery-ut 72. 8681
Kauolókápao nős fiatal ember Iroda-
szolga, házmester vagy hasonló illáit keres. Cím a kiadóban. 3877
Kiadó és 1931 lanuár 1 én elfoglalható Galambokon a László féle füszerüzlet hozzátartozó két szoba konyhás lakással. — Bővebbet Anhoffer Ferenc kidármestemél Galambokon. 3880
kapható
I kiüli1
8
ZALAI KÖZLÖNY
1933. október 4.
BÚTORT
szépet, = Ízléseset, = jót, kevés pénzért
csakis
Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
Sopron
vásárolhat.
Szombathely
Békéaoaaba
Minden Igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamierok, fotelok, hálók, ebédlők és konyhabútorokban.
Kedvező fizetési feltételek I
Díjtalan széllitáal
Elek Láazló nagykanizsai klr. Járás-bírósági végrehajtótól.
Vh. 498/1933.
Árverési hirdetmény.
Vb. Klslaludi és Krausz nagykanizsai cég csődUgyében a csődválssxtmány az 1933. évi szeptember hó 23-án kelt határozata alapján a csődtömeghez tartozó és külön kimutatásban 1—321. t. ss. alstt (elvett behajthatatlannak lát&ió 13.711 pengő 30 Ml ér kintlevőséget
1988. évi októbsr hó 9. napján d. a. 10 órakor a nagykaniisal kir. járáibiióság, földszint 11. ajtó hivatalos helyiségében a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett elárve ruem.
A csődválasitmány ai eladásra kerllló kOnlevőségek fennállásáért ís behajthatóságáért felelősséget nem vállal.
Nagykanizsa, 1939. szeptember hó 29-én
Elek László 8. k.
3875 kir blr. végrehajtó.
BIZTOS
e*«fanéj»yt csak ugy ér el,
ha hirdetéseit a naponta t«tbo*«r példányban meg-Jeleii&.akMze vidéken la J-tvrledt ZALAI KÖZLÖNY-ken adja td. Kiadóhivatal Póuí 5, (az udvarban.) Tel. 78.
=00
II
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
SI villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 százalék engedményben részesülnek.
-
rffl
Hirdetmény.
Zalaigricei közbirtokosság korcsmáját, szatócs-üzlettel
1933. október 8-án, vasárnap délután 2 órakor a legtöbbet Ígérőnek bér bead ja
1934. január hó 1-től 1937. december 31-ig terjedő Időre.
Zalaigrice, 1933. okt. 4.
Közbirtokossági m elnök.
Qabona
osásézószereki
Porpácok: Nedveipácok:
Arzópéo Bigrlol Porxol Hlgoxán
Tillantin Tillantln
eledeli gyári árban é» ciomigolá»ban. MUti-éyyékl Péti-só
Atv. szupsrfoszfét 40 .-os kálisó Mésxnltrofjén Thomsssslsk
kg.-kfint, iták-iiámri í« wiggontéte-lekbcfl
FUTORi
vegytiszta szénsavas takannánymíu.
PEXKi
„D" vilamin készítmény. Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védclmlazerek stb. kcrobkedésébe.i
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A birótág mellett) Telefon 130.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)

73. éTfolyim 226. uái
Nagykanlzta, IttSS. október S, csOtOrtfik
Ara 14 Hlltr
ZALAI KÖZLÖNY
rtklTIKAl NAPILAP
SMdM»itt*éf iá kiadóhivatal; fönt 5. Ilin Megjelenik minden reggel, béttó kivételivel
Felelős szerkesztő: BarbaHts Lajos
EWflietéil ír a: egy hóra B pengő 80 fillér Sierkeiitóaégl éi kiadóhivatalt teleion: 78. n
Magyar Ifjnság 1933-ban
Ez a probléma nem egy hazaéri aggódni tudó honfi tejét ejti gondolkodóba. Ezen rágódnak a lélekbúvárok, a történészek, pedagógusok és állambölcselök egyaránt. A felületes szemlélő nem lál többet az ifjúságban, mint egy adag cinizmust minden nagy és szép iránt, cgv adag hirnév utáni vágv^.ást] minden komoly alap nélkül, egv kis adag féltudást és nagy adag sznlmalángszerü ambíciót.
Hol a hiba? Ml okozta ezt a szomorú látszat-valóságot ? Erre a kérdésre nem is keres komoly és elfogadható választ a napi gondokim, kcnyérlelenségl>e fásult mai ember. így nem is láthatják azt, hogv e szörnyű látszat alatt, mrnt a mo-hós kövek, árnyékában, szerényen meghúzódnak az ősmagvar vérnek ragyogó képességei. Az ősi magyar intelligencia. A gyors felfogó ké-pessség. A kemény magyar koponyákba zárt ész rugalmassága és alkotni tudó tehetsége.
Műveletlen bányák, csiszolatlan gyémántok a magyar ifjak. Nem lehet, nem szabad, hogy mindent a trianoni nvomornságunkra fogjunk, mint olyanra, ami ezt a szerencsétlen mai állapotot nyakunkba zúdította. Ezzel megtagadnánk a magvar faj élnitudását és joggal kérdezhetné bárki. hogy. hol van hát a magyar faj észbeli fürgesége? Kérdezhetné, hol az a tetterős gondolkodó képesség, ami a bajból a kivezető utat ezeréven ál annyiszor megmutatta ?
A magyar jövő ott van az ifjúság meg nem nyitott bányáiban cllc inetve, ott van nemes szivek é.s lelkek csiszolatlanságában. I)e miért van ott ?
Ha röviden akarunk felelni, bátran mondhatjuk : — azért, mert atyáink, a mai öregek a legjobb akarattól, a legnemesebb hazafias érzésektől tüzelve, de mégis hiába, annyit beszéltek, annyit panaszkod-lak. hogv elfonnyadtak -&>lkúkl>en az iskolában beléjük nevelt telire-készségnek, nagy éleire hivatottságnak virágos l>okrai. Magyarok vénei, kik megteltétek kötelességei-leket, fejetekre hull vissza fajunk pusztulásának vádja, ha nem engeditek idejében a fiatalság tettvá-gvál nagyra, életerős tölggyé fejlődni. lirtsélek meg. hogy uj idők hajnalában járutik I f.rlsélek meg, hogv ennek az uj időnek inegván a maga uj hirnökcsapata. Higy-jétek el, hogv ezek ma már nem a li soraitokból fognak kikerülni. Ezeket a hírnököket már évekk- l ezelőtt a ti időtők fárasztó I >ve-gője, magáitól, ebből a ma látszólag nagy dolgokra nem képes ifjúságból nevelte ki. E/ck az ifjak nem gondtalan diákok, nem rajén-gó gimnazisták, hanem a tanulmányaikkal már régen végzett, téllen ségl>eij,. álláslnlanságbnn és muu kanélküliségben tengődő, emiatt
Benes válasza a magyar delegált genfi beszédére
Genf, október I A Népsszövetség VI. bizottsága, amely a kisebbségi ügyekkel foglalkozik, szerdán íolytalta ülését. 11:.\' nes cseh miniszterelnök utalt arra, hogv a kisebbségi probléma ma Európa egvik legnagyobb kénlése Kitért ezután li< r \'niini/ Zoltán magyar kiküldőit keddi beszédére, mely szerint Csehország nem lett eleget kötelességének. Ezl az állí-
tást Menes visszautasította. u London, októlier I
A Morling I\'osl szerint a kisebbségi kérdés súlyosságát mi sem mutatja jobban, mint a magyar népszövetségi megbízottnak az a ki-jelentése. hogy a magvarság cgv-harmadrésze a trianoni szerződés kóvelke/lében Magvarors/ág jelenlegi halárain kivül kénytelen élni.
Dollfuss állapota annyira javult, hogy szombaton Gömbössel és Kállayval vadászik
Héra, októlnr I Dollfuss kancellár teljesen jól érzi magái és lázmenles.
Az elmeorvosok megállapilollák a merénylőről, hogy teljesen épelméjű és l>eszámithaté állapotban követte cl tettét.
Szerdán délelőtt a Szent István templomban a bil>oros érsek bálaadó misét pontifikált, amelyen megjelentek a kormány tagjai.
A rendőrség ötven tanút hallgatolt ki és házkutatást tartolt a nemzeti szocialisták vezetőinél. Innsbruckban hat nemzcli szocialista vezetőt, köztük egy cgyejjemi tanári is, letartóztatlak. A merénylő mostoha szülei kijelentették, hogv Drríil Rudolf sose volt tagja a nemzeti szocialistáknak.
A rendőrség Derlil ismerősei közül több gvanus alakot előállított, inert még mindig nem tudják, hogy összeesküvésről van-e szó. Derlil nővére tagadja, hogy öccse tagja leit volna a nemzeliszocialista szervezetnek.
Dollfuss elnökhöz rengeteg távirat érkezik annál is inkább, mert szerdán ülte ll-ik szülelése napját.
A keresztényszocialisták és szociáldemokraták szerdán felkeresték Dollfuss kancellárt a lakásán, hogy kifejezzék szercncsckivánalai-kat.
A kancellár állapota olyan rohamosan javul, hogv mindenkép megtartják a szombatra tervezett vadászatot, amelvre Gömbös miniszterelnök és Kállaii miniszter már régebben meghívás! kaplak.
A nyugdíjtörvény kerül elsfinek a Ház Asxi ülése elé
A gazdaadósságok ügyét még ebben a hónapban rendezik Gömbös informálta a kormányzót a kormány terveiről
A magyar gazdák kívánságaival foglalkozott az Országos Mezőgazdasági Kamara
részt vett a kihallgatáson Tél kel löig. A kihallgatás után Gómliös a kővetkezőket mondotta a várakozó újságíróknak :
Budapest, október I Gömbös Gyula miniszterelnök szerdán délelőtt kihallgatáson volt a kormányzónál. Eél egy órakor Kánná Kálmán külügyminiszter is
Referáltam a kormányzó
újra kiskorúságba, szülői gondoskodás alá visszaeső, gondlerhes arcú öreg gyerekek.
Engedjétek Őket a\' tellek mezejére ! Engedjétek ezeket \\ tétlenségre kényszeritell. öieg (lő. de lenni és tudni akaaró il\'jakal a küzdőtérre\' Ne jöjjetek még ma is a darvak öreg meséjével, mert ma gyors teltek kellenek, nagv l -I-tek, amelyeknek készségei az ifjúságban szunnyadnak. Ti ma is apáitok csendes öregségéi foktat-játok. hívén talán azt. hog.v ez a nemzeti hagvománv. De mi öi\\:g-irjak. ápolandó hagyományoknak csak azokat ismerjük el, amelyek a magyarságul feltámasztották a muhi csata végzetes követ kezmé
nyeibŐI. amelyek a mohácsi nagv vereségre, a Bach-korszak sóiéi ej-, szakájára újra meghozlák a fel-virradás. az élet meleg napsuga raji. Nekünk nem kellenek ma már palópálok ! Nekünk az örök ifjúság tüzétől hajtott, leltre, okulásra mindig készegé^iz emlvivk. r.ekünk az IDM-ban ellakart irju erők kellenek.
Akkor lesz relvirradás akkor lesz újból Ixiklog .\\hgvaivrizá.{,ha n magyar közéletIxil eltűnnek az álláshalmozásra, kijárásra bácsipolitikára való hajlandóságok. Ennek a felfrissülésnek sz\'tlem.- vajúdik a becsületes szándékú,tenni tudó és akaró mai magyar ifjúság* j ban.
nak a kormány terveiről, valamint az általános kül- és l>cl|>olitikáróI. A külpolitikai kérdések tárgyalásakor jelen volt a külügyminiszter uv is,, aki párisi és genfi útjáról tájékoztatta a kormányzó ural. Bejelenteltem. hogy októlwr 17-én Ankarába utazunk és visszafelé láto-■ga*ást teszünk Szófiában.
Az újságírók ezután a kormány őszi tervei és a parlament munkarendje iránt érdeklődtek.
- Azl hiszem — mondotta a miniszterelnök — hogv a nyug.lH-törvény lesz az első javaslat, amelv majd foglalkoztatja a képviselőházai. A program megállapítására egyébként csütörtökön és pénteken minisztertanácsot tartunk A gazdaadósságok ügyét még ebb-u az évl>en feltétlenül rendezni akarjuk. Talán sikerülni fog már az októl>er 31 -í haláridő előtt tető alá hozni a végleges rendezést.
Olaszország középeurópai javaslat ál Magyarország a legnagyobb örömmel fogadja
Kijelentette végül a miniszter I-nök. hogv törökországi utján a rodosstói Rákóczi-ház ünnepén beszédet fog mondani.
Budapest, október I Az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgató-választmánya szerdán ülést tartott, amelyen az időszerű gazdasági kérdéseket beszélték meg A gabonaadóval kapcsolatban örömmel fogadták a kormány rendeletét az adóbátralékoknak gabonában való lefizetéséről. Az ülésen különlx">ző ktvánságo lkat terjesztetlek elő. lóbbek közölt n*t \'hogv ne csak a hátralékos adói hanem a hátralékos illetékeket is gabonában fizethesse a gazda é.s hogv a folyó évi adó egy részét is fizethesse lerménycklxm.
Khuvn-ll/diTvártj Károly gr<\'C azl javasolta, hogy a megolt!ás olyan legven. hogv a gazdára háramló összes teher,Ixdcértw a tőkét é,s kamatot is, ne haladhassa meg a gazda teherbíró képességét. Marscluill Eerenc. a Kamara igaz-galója az iparcikkek áralakulásának ellenőrzéséről telt jelentést. A Kamara szükségesnek larlja. ho-\'v hatályosabbá I egv ék az árenged-ménvek kereszt ül vitelét, másrészt pedig annak megfontolását, hogv az ár ellenőrzésével foglalkozó szervek intézkedési jogot is kaphassa nak.
A rendőrség ujabb bolsevista mozgalmat leplezett le
Budapest, októtwr l A főkapitányság politikai cm porija ujabb Ixdseviki megmoz !i; lásl leplezett le A szervezők ezúttal a szociáldemokrata szavaló kórusokat próbáiiák a kommunista eszmék szolgálatába állítani. A mozgalom vezetőit : Bcis I.ajo.t. I.áug Márton és Sleiner Méla m i gauliszl viselőket többekkel egy ült letartóztatták.
ZAUU KÖZLÖNY
1968. október 5.
Szép ruha osak JA ■zBnatbftl készül II
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
A kontinens legszebb kémnőjét elfogták
A véletlenek szerencsés összjátékának és kivételes szépségének köszöif heti a berlini Latige Ellen nevű liaju-dón, liogy kimenekült abból a baiv dából, amely az ő naivitását felhasználva az angol kémszervezet kerzére akarta juttatni a helgolandi akiw-zárör stratégiai terveit. Hihetetlen bonyodalmak és viszontagságok után- kapott ez a .tapasztalatlan leány állást a kopenhágai »Lyra« zeneműkiadóban, a mely nem volt egyéb, mint az angol kémszervezet irányító központja. Felhasználták a naiv leányt különböző kémszolgálátokra, anélkül, liogy annjak sejtelme lett volna arról a veszedelmes működésről, amit kifejt. A leány hálójába került egy asszonynak, aki őt saját lányaként utaztatta s vele Végeztette azokat a halálos kockázattal járó kém-műveleteket, amelyek a német U-flotta clsülycsztésére vonatkoztak. Amikor a leány tudatára ébredt, liogy ő saját liazája hadereje ellen végzi ezeket a szörnyűséges szolgálatokat, mindenáron szabadulni akart az dllcnsé-ges kémszervezet karmai közül. Természetes azonban, hogy a jól megszervezett kémbanda minden szabadulási kísérletét meghiúsította, sőt halállal fenyegette meg. A leggyalázatosabb és legembertclenebb cselekménye volt ennek az aljas szervezetnek, hogy a leányt ki akarták szolgáltatni a német kémszcrvezelnek azzal, hogy ő német leány létére az angol kémszervezet szolgálatában állott. A legbiztosabb és legcsunyább halál várt reá, amikor az utolsó pillanatban mégis-merkedett Erik Larsennel, aki segítségére volt a nagy veszedelmek köze-pelte és sikerült a kémhálózatbői kiszabadítani és megmenteni öt hazája és a maga részére.
Ezt az izgalommal teljes esetet mulatja be szombaton és\' vasárnap a Városi Mozgó. I
Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszoru-lás, szívdobogás és szédülésl rohamoknál a természetes Ferenc József keserűvíz haszná\'ala kellemes megkönnyebbülést eredményez.
Kevés pénzért
elegánsan
öltözködhet a
Grünfeld
ruhaáruházban
Elsőrendű ariszabóság!
Szenzációs gyapjúszövetek!
Krisztus palástját elzárják Trlorben. Közel harmadfél millió Idegen fordult meg Trlerben az ereklye előtt, amit most hosszú Időre megint elzártak a nyilvánosság elől.
LÓPOKRÓCOK| | „|„|„, J
■ Kocsltakaró i Lólzzasató
legolcsóbban I HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél | j páronklnt éa I méterben Zsákok \' tnlndon célra
Nvolc millió ember halt éhen Oroszországban ebben az esztendőben
London, oklólxir i A Snnday Graphic jelentőse szerint SzovJeloroszországlwm legkevesebb 8 millió ember halt éhen cl; Immi az esztendőben. A "h\'ulóságok több csell)en emlKrevést is megállapítottak.
Számos áldozat szénné égett a hoüyvoodi erdőtűznél
I-os Angeles, október I A város környékén-hatalmas erdőtűz pusztitotl. A tűz körülvett l.">0 inunkanélkülil, akik a sziklahasadékok közé szorultak. Eddig 113 szénné égett e ni Irt holtlestét találták meg. Sok a súlyosan sérültek száma. A lúz: t 3000 lüzolló esak több órai erős küzdelem után tudta megfékezni.
A liollyvoodí erdőtűz halálos áldozatainak száma Gl-rc emelkedett. Őrizetbe vettek egy filmfelvevőt, akiről azt hiszik, hogy köze vart az erdő fcl-gyujtásához.
Gyömörey főispán rádióelőadása
Budapest. októl>or 4 Gyömörev György Zalavármcgye főispánja félórás rádióelőadás! tartott a most mcgnvilt országos gvünr"\' és kertészeti kiállítással kapcsolatain
"Előadásából közöljük az iflábhi szemelvényekéi.
Gyömörcv rendkívül értékes és szakszerű előadásában fejteget le. hogy amikor ma és belátható időn l>elíil a huza világpiaci ára messze alatta marad a termelési költségeknek, amikor a kormánynak csak a )egnr>gvohh művészettel sikerül buzafölöslegeink nagy részét, több mint 7 millió méter-mázsát külföldön elhelyezni, akkor ütött számunkra is a tizenkettedik óra. hogy föleszméljünk és olyan ter-nu\'ési ágak felé tájékozódjunk, amelyeknél nem kerülünk sz<ml>e egy e;;ész világ versenyével. mert a tulter-me\'ésnck határi szabnak olyan természeti erők, melyeknek adottsága, vagy hiánya halátv>zza meg u termelés rentabilitását.
Ma, a gazdasági elzárkózásnak, u« önellátás esztelen erőltetésének ebben a/sivár korszakában az a hely/H. higy nz egészséges, jól osztályozott (•< a külföldi igényeknek megfelelően csomagolt
lésí ágakat részesít előnyben, amelyek kisebb területeken is biztos megélhetést biztosítanak a szorgalmas, munkás kezeknek.
Aliiig ugyanis normális gazdasági viszonyok melleit, vidékenként Változóan 10-20 hold föld ad egy családnak megélhetést mezőgazdasági művelésben, addig okszerű gyümölcstermelést
feltételezve, már 3 -4 hold elegendő egy család eltartására. \\
Nem szorul |>edig bizonyításra, mily fontos állami feladat minél több független kisegziszteiieia kitermelése, mert J mennél nagyobb hányada a lakosságnak az önálló, független élem, annál crösebb maga az állam, annál nagyobb erőkifejtésre képes a nemzet.
Az 1933—34. év isholánkivüli népművelési programja Nagykanizsán
Nagykanizsa, októlicr I A nagykanizsai iskolánkivüli népművelési bizottság most tartotta ülését dr. Hegyi Lajos főjegyző elnöklete nlatl, amelyen megállapították az 103:1-3-1.\' évi programot) A főjegyző bcjelen tel le, liogy a népművelési munka előkészítése már hetek óla folyamatban van. A tervlHivelt .széleskörű, magas szín vonalú ós sok irányú előadások előkészítése hosszabb időt és sok munkát igényel. A szükséges előkészítő munka után a következő programot terjesztette elő:
Liccálls és ismcr-lhrfd\'zJö előadások :
A Zrinvi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór 21 liccális előadást, a Katolikus Legényegylet 12 ismeretterjesztő előadási, az Kvangclikus Ifjúsági Kör (i isnicrcllerjesztőelő-adást, a Városi Zeneiskola 35 ismeretterjesztő előadási tart. Föld-
műveseknek az I. és II. ker. 12 gazdasági irányú előadás, KLskani-zsáu a felnőtteknek 20 ismeretterjesztő előadás, leventéknek az I. és 11. ker. 21 ismeretterjesztő előadást, leventéknek a III. ker. 18 ismeretterjesztő előadás van tcrbvc véve. Söncoclésí tanfolyam: Nők részéire egészíjégügyi tanfolyam 10 előadással. Gifakorlati lan/oli/am : Olasz nyelvű tanfolyam 32 órával. Könyvelési és levelezési tanfolyam iparosok részére 21 órával. Analfabéta tan/olyam : Analfabéta tanfolyam az I. és II. ker. kellő szánni jelentkező esetén 80 óraszámmal. Analfal>éta tanfolyam a III. ker. 80 óraszámmal.
Ahi]>ismerctl rjeszlö tanjoli/am : Kél ismeretterjesztő tanfolyam 00 —00 óraszámmal.
gyümölcsnek «z\':iile korlátlan! kl-vihelö lelwlősfg ■ van.
Anglia az elmúlt gyümölcsévadban, tehát 1U32. julius elsejétől 11)33. június harmincadikáig (ezer ládákban beszélve az Egyesült Államokból MIS. Kanadából JVUK), Ausztráliából 121)0. I\' jzélandból 1IIV», Franciaországból Ilii.\') és így tovább, összesen 1U.i>30 számban importált, mely bevitelb-n Magyarország csak a ■más állam >k megnevezésben szerepel, melyek összesen 211-et reprezentálnak nr/- impirl-ban.
Néinclország ugyanebben az évad-ban 14.001 számban imjx>rt:\'ill és ebből, hogy esak a kirívó ellentétekre mutassak rá, az Egyesült AHainók 3 W.J; a szomszédos Ausztria 311(5 és , Magyarország 81 számmal szerej>el.
I\'.x|x>rt kereskedelmünk a legnagyobb nehézségekkel küzd, mert ma még nem áll rendelkezésre fajta-azonos, jót kezelt, helyesen csomagolt gyümölcs olyan tömegekb.n. mellvel komolv, áliandó piacot lehetne biztosítani.
Hogy szociális szciii|x>nll>ól mit jelent az okszerű gyümölcstermelés, cl4g hu reá mutatok Hrra a körülményre, ÍKigy egy olyan országban, ahol a népsűrűség — mint hazánkban — 112 lélekkel szerej>el négyzetkilomélerenkéii.t, még kedvező gazdasági viszonyok mel-fett is, minthogy nz iparosítás nyersanyagok hiányában nem Igen fokozható, csak akkor talál minden ember pninkát és kenyeret, ha olyan terme-
1933. Jklóbcr.5_
ZALAI KÖZLÖNY
T.I»fon 179.
Bridge könyvek
Bridg* l»kol» Brldg* IrAauübályok Bridga blookok Bridga JélékkArtyAk
kaphatók
FISCHEL kQnyvkernkedésbeo
NAOYKANIZSA,
Horthy Mlklós-ut 1. szám.
Furcsa táblák
Nemrég több budapesti újság mosolygott a kanizsai strandigaz-Hatóságon, hogy egy valószínűtlen-nclí látszó (de mégis igaz találmányt rcndszcresilett.
— Oh, áldott kémia I — mondták gúnyosan.
Pedig Pesten is látni sok furcsaságot. Ugy hamarjágan, séta közben is. Most maradjunk a furcsa kiírásoknál.
Valaahol a Palatínus házak mögött, az uj Lipótvárosban láttam egy olyan cégtáblát, melynek tulajdonosának igen megtetszhettek az idézőé j les kiírások (pl. «Ház-larlás) szövetkezet, (Hunnia* evezős egylet stb.). Az ő jeles cipészeiét hirdető céglábián - gondolkodott — mit lehetne idézőjellé lenni ? A nevét nem akarta, ezért jgy oldotta meg a fogas kérdést:
Barabás János
„cipész"
A külváros felé az egyik él kezdés sszervezett munkásokból álló fogyasztói tiszteletér;1 ezt irta ki:
Tej- kávé és étkezde
a vlg szervezethez
Bizony ezen gondolkodtam soká, meri étkezde az egészséges .szervezethez, elég logikus lenne. IX\' miként értendő : «vig szervezethez* ? Kellő utánjárás után megtudtam, hogy a szóbanlevő «Tej— kávé- és étkczde« a jókedvű szervezett munkásemberhez szól. (Az egyik t elmaradt.)
Kedves emlékeket ébneszget a várhegy alatti alagút mindkét végén ott maradt szigorú figyelmeztetés. amely inti az alagúton áthaladó jármüvek vezetőit:
< Ostor csal foglalás szigorúan tilos.,
(iycrmekkoromlmn a régi jó omnibuszon utazva az alagúton át. legnagyobb öröm volt, ha elől a kocsis mellé ülhettem." A tüzes lovakat sokszor nehéz volt ostorcsnt-toglalás nélkül fegyelémben\'tartanl A pesti utcávól most már évek óta ollílni a konflis, a fiákker és az omnibusz s az alagúton teherkocsi sem haladhat át. Lármát az a bizonyos «nyilt kipuffogó* csinál.
Jó lesz azért künn hagyni azt a táblát, nehogy azon a zajos, forgalmas helyen próbálja ki valaki, hogv valóban végén cssattan-c az ostor?
Muttchenbacher Imr?.
Időjárás
(Btnakal ródláJtltnH*) A H*f«nr«1é-
»«H4*«tl-Untl ••«• IO órnkori
mö»8«, fBlhSa 106 várhntó.
hu \'!!"5?\' •\' KeRgel és délben felhős. Úszta.
e»Kéínyu^SfK01 Ó8Zftk1, délben é"
Sirkövet kapnak a bakónaki vértanuk
Ertünk, a polgári társadalomért hallak meg. Vértanuk voltak. I-\'.gy-szerü, fakereszles sírban fekszik a három l>akóuaki gazda, akiknek volt gerincük szembeszállni egy felforgató világnézettel s annak uraival. Meghallak... ériünk. de emléküket nem Őrizzük kegyelettel.
A MOVE Nagykanizssaí Lö vészegvlet vezelőéjé. /Vvirs Jenő állampénztári főtanácsosé az érdem, hogy végre méltó keretben pihennek majd vértanúink. Az vétellé Tel az eszmél, hogy Nagykanizsa társadalma sírkövet állítson
a bakónaki vértanuknak. A Lövése-egylet 10 P-t ajánlott Tel o célra s ezzel megindult a gyűjtés.
A nép vértanuknak nevezi őket. A népnek igaza van. Hazaszeretetükért és a polgári társadalomért lettek vértanuk. Kmlékezzünk 1 Min deuki tudja, mivel tartozik nekik Nagykanizsa. Adakozzunk I Véssük kől>e nevűket, ők vérükkel készítették elő a magyar boldogulás útját. Ne felejtsünk s állítsunk méltó emlékei !
Az adományokat a Zaffli Közlőm/ szerkesztősége vészi át és hírlapi-lag nyugtázza.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sín$er Diuatóruhúzban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Száz villa és szanatóriumok épülnek a zalai Balatonparton
Balatonfüred, oklólx;r 4
Már hírt adtunk arról, hogy a Balatonfüred és Alsóörs között, Csopak, Paloznak. Lovas és Balaton kövesd községek halárában a veszprémi káptalan által parcellázott területei halalmas> balatoni fürdőhellyé és üdülőhellyé kívánják kiépiteni.
Az akciói lelxmyoliló budai Centrum szövetkezel most külföldi tőkésekkel lépcit érintkezésbe,akik a devizakorlátozás következtél>ey itlrekedt tőkéiket gyümölcsöztető magyar vállalkozásokba óhajtják fektetni. A külföldiek méjj az ősz folyamán megkez<Iik 100 lakóház építését, amelyeket a telkekkel együtt részletfizetésre adnak el az érdeklődőknek. Ezenkívül megépíttetik az utakat, a vízvezetékei,
csatornázást, építenek 2 strandfürdői, sporttcIej)el, villanyhálózatot, továbbá szanatóriumot emelnek a lovasi vasas-szénsavas gyógyforrásnál és a csopaki Szent József gyógvkutnál. Az állam is tervez Lovason egy szanatóriumot, az Ir-galmasrend |>edig Csopakon már építi is modern szanatóriumát és kápolnáját.
A külföldi tőkések Balatonfüred den, Tihanyban és Badacsonyban is terveznek ljeruházáspkat.
— Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül "előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln buto rá ruház, Horthy Miklós-ut 4.
Most érKexeii legújabb divatú
nöi Kalapok
j a mostani gaxáaadql ilsxonyokfiox
mérten la CSOdÚlatOS OlCSÓ
árakon n-RÓNYAI dlvatáru&áxban
HOKTHV MIKCÓS-VT J
/llakltdaokat a legu/abb modellek Illón elaörangu budapeati munkaerők kel végexek.
MozMilrek
Változatlanul lelt házak előtt mulatja bc a Városi Mozgó a »Mellékutcai riirtú nagysikerű Ilimet. Ugy a főszereplő Irene Dunnc, mint a part-, nerc, JoJin üoles olyan művészettel \' mutatják be I-\'anny ILirslnMk, a film írójának az elgondolását, hogv az ember valóságos megbocsátást érez e költött alakokkal szemben azokért a bűnökért, amelyeket — a mostani társadalmi berendezkedés és erkok\' ,ök szerint — elkövetnek.
A film a legtisztább irodalom, a mely a való éle lel dolgozza A
darab értékét nagyban növel . sze-replő művészek nagyon jó :gjcle-nése, szépsége; a közönség az • ső pil-lanaltöl kezdve rokonszenvet érez a szép Irene Dunnfc Iránt, aki a szerető^ alakítja, vulum\'uil a nagyon gazdag 6s szép John Üoles iránt, aki a békés és zavartalan családi élet mellett egy egész életen át turtö szerelmet aján-dékpzott a szép szerelőnek.
A műsor ma és holnap marad még Kanizsán.
Mivel az előadások |x>nlosant 7 és 9 órakor kezdődnek, kéri az igazga. tóság, liogy a közönség a helyét a v kezdéskor pontosan foglalja cl, mert az elsötélitclt nézőtéren a padsorokba bemenni ntem lehet. Ez rendőri intézkedés.
A kísérő műsor mu is a nagyszerű •Síim, a nőrubló.f Szakadatlan ka-
. cagás.
A gyomorfájás, gyomornyomás, béleárpangáB, nagyfokú erjedés, rossz emésziés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvellen-Bég a természetes „Fercnp József" keserűvíz használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe.
Emlékeztető
Október 6. Az Irodalmi és Művészeti
Kör hazafias ünnepélye ö órakor a városházán. Október 7- Revíziós Liga ülése 0 órakor a városházán.
A katli. egyházközség diszgyüléso 5 őrakor a fehérteremben.
Tanári hangverseny 9 ó^kor a zeneiskolában.
Omke előadás 9 órakor (dr. W^isz Lajos).
Október 8. A Kath. Férfiliga teája 5 órakor a fehérteremben.
A Kerékpár Egylet szüreti mulatsága (Magyar-utca 9.). Október 10 Keresztény Jótékony Nő-
egylet teája, déhilán {j ómkor. November 12. Keresztény Tisztviselőnők tcáju 0 órakor (Szent Imre hcroeg-ulca 14.). Október 14. Az Iparoskór magyar nótu. estje fél 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban.
A VOGE zenés őrségváltás-parádéja 12 órakor az országzászlónál.
■Szent Ilona Leánykhib teaestje. Október 22. Matiné fél 12-kor a zene-
iskolában (Vannay J.). November U. A kongregációk szinelő-
íutása a színházban. November 15. Növendékhangverseny 9
órákor a zeneiskolában, fcovember 7M. Matiné léi 12-kor a
zeneiskolában (Vannay J.). December 13. Városi Nőikar hangversenye 9 órakor a zeneiskolában. December 29. Növendékhangverseny (J órakor a zeneiskolában.
— Elsőrangú müjég kapható a Tran8danubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. október S.
A Kálmán bankói és egy kanizsai terményflzletet Is ki akarlak (osztani a szomajomi postarablók
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 5, o«ü»ör»Jfk
RóniaI katolikus) PUdd. Protestáns: AuróL Ur.: Tlarl hó 15.
Városi inuzeum és könyvtár nyitva caütöitökön éa vasárnap délelölt ,10-101 12 óráig. x
Gyógyszertári <||ell szolgálat e hónapban: a Meikly Uelua gvógysxertáx Fő-ut 12. aa. a kiakanliaaf gyógyszertár.
QözfUrdő nyitva t«gg«l H órától este 6 óráig (hétfő, tierda, péntek délutáu, kedden egáaa nap nőknek).
Csak megcsókoltalak...
Földiq hajló szomorú/üzfák árnyékában, egy kinktix domboldi-lon két kis ötéves gyermek játszadozott. Egyik /in, másik leány. Ma sratos colt az \'ircocskájuk, de leg-maszatosabb W: orruk alatt, -ihol sáros kezeiket süril szipákolds közben oly gyakran végig hu zogal-Iák. Kacagva folyt a játék, zavartalanul épüli a sárból készüli Ixir-laogiúr és az egész munkának kívülem csak az a ravasz szöcske volt a tanúja, amelyik Ixele-bsk csiripelt a lermész?t áhítatos cs.\'n-des zavarlatonságálHi.
Sürgött /ornott a kis legény és horilla sapkájában a sárhozto vizet. A lányka dagasztott teljes buzgalommal és igy történhetell, hogy rtagg. elfoglaltságuk közben a kisfiú nagy buksi fejét bet "ütött? a kislány arany fürtös lejébe.
— Gucc... — kacagta el magái u flu.
A kislány is kaaigna, (fc\'aini fáj, azt eltitkolni nrm l-het és kis sáros keze törölni k-zdte lefolyó köny-nyeit.
Hál te ezért is sirsz, — mosolyog a legányke — hiszen nem ütöttelek fejbe, hanem csak megcsókoltalak.
— Megcsókoltál ?... — gömbölyödnek mosolygósra a könnybenázott szemek. — Az más, azt hittem, hogy megütöttél.
A napsugár u kislány arcán gyorsan felszárít ja a még visszanmradt csillogó gyöngyszemei s a két gyr-mek beleneveli élete tavaszát a lehajló füzfalombok suhogásába.
A lapuló szöcske nagyot ugrik, mikor a kislány koppant egyet /••-jéuel a legényke homlokán és most már Ő kacagja oskilfán, hamiskásan.
— Gucc...
Nem volt más tanuja ennek, csak én, meg a ravtisz szöcske, meg talán az a bárányfelhő, amelyik, ha jól láttam, elnvisolyogta nyagát.
Dr. Llchtscheln Ödön
(A Kath. IVrflltga vasár rw pl lea-
déluUiija) Jeioztúk, hogy a Nagykanizsai Katii. Férfiliga vasárnap délután 5 órakor nagyszabású, műsoros tea-délutánt rendez. Az elnökség most állapította meg a teadélután műsorát, mely a következő: Megnyitó beszédet mond P. Molnár Arkangyal plébános, elnök. Mngy ar dalokat adnak elő az. I egyesület pártolóiból alakult zenekar. Térey Sándor: •Harangok a kassai dómban. Szavalja (lozdáu Ernő. Nép-dalegyvelctf. Klőadja n zenekar. GyuTn diák: \'Késik a vonat< egyfelvonásos vígjátéka. Szinre hozzák Hcffcr Margit, Martinék István, Wenz.el Nusi, Szal>ó István, llorvrtth Krzsi és Heisin-ger Klek. Dr. Dómján Lajos előadás;!: Hitler faj védelmi elmélete. Utána a tea felszolgálása, miközben a zenekar magyar nótákat ad elő. lk>\'é|>őjegy tca/eggy^ (» fillér. A teát az OÍlár-egj-osüUít ifjúsága szolgálja fel. Tekintettel a jótékony célra. minuUenkit szívesen vVu az elnökség.
Kaposvár, október I
A Keszthelven elfogott |>ostarah-lókttt, Spiegel Pált, Takács Józsefet és\'a kanizsai Tánczos Sándort leg\' nap helyszíni szemlére vitték ki u csendőrök Szoniajoinba.
A helyszíni szemle alkalmál>ó! Tánczos Sándor kanizsai szabóse-géd a kővetkező vallomást tette .
Nagykanizsán születtem, ott is lakik édesanyám kezdte meg \'érdekfeszítő vallomását a lwtörő » \'apám államrendőr volt, de két Iévvel ezelőtt meghalt. Munkát nem j kaptam és vándorbotot vettem a Ikezemlx.\'. Bejártam Kőszeget. Ka-ipuvárl. Csornát. Dunaföldvárt-Izsákot, Kiskunfélegyházát, Kecs-; kemétet, voltam Pesten és onnan már négyen, Sinkó János pincér rcl jöttünk Kaposvárra.
— Spiegel kinézett Nagykanizsán egv bankot, a I.eó bankot (Kál mán I/OÓ bankháza) és egy terménykereskedőt, azonban ezeket nem tudtuk megcsinálni. Kaposváron a város végén elváltunk és egyenkint mentünk be az apácákhoz ebédelni. Jó szívűek is voltak, bőségesen elláttak bennünket és csütörtökön kimentünk Kaposmé-rőbe, Uogy az ottani postát kifosztjuk. Spiegel nézte ki a terepet, mivel ott a szomszédban egy csendőr lakik, átjöttünk Szohiajomba. Takács a vasúti sincken álkulcsok kalapált és a csütörtöki tere|>szcml"-után határoztuk el. hogy bármi módon is, de kifosztjuk a postát. Pénteken este én az ut melletti bozótba feküdtem l>e, Spiegelnek azzal a megbízásával, ha az időközben eltávozott iMwlaraeslernö jön haza,
az udvarba egy csomó hantot dobok be. Amikor jóit a postamesternő, bedobtam a hantot és azután egy sikoltást hallottam és a posta kifosztása után a nekem adott pénzzel elmenekültem. Keszthelyen találkoztunk Takáccsal é-s Spiegellel és ott — sajnos lefoglak bennünket.
A banda másik két tagja is ha sonlö értelemben vallolt.
Nem lehetetlen, hogy ez a banda tőrt l>e annakidején a kanizsai felsőtemplomba is.
SPORTÉLET
Vasárnap a KPAC játszik Nagykanizsán
•ló formában levő csapatunknak a Zrínyinek vasárnap az .NTK-t Verő KPAC lesz az ellenfele. Kíváncsian várjuk, hogy folytatni fogja-e győzelmi szeriáját. A fontos mérkőzésre váló tekintettel fokozottabb edzést tartott a csapat, melyen minden játékos részt veit. Főleg kondíciójáéit) ;gyakorlatokat végeztek a játékosok. Még a héten legalább egyszer pályán való edzés lel*, amely (iitán a vasárnapi csajjal összeállítását is megejtik.
Gyermek boy kabátok, barna és fehér bflby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schfltznél kapható.
A Milliók Könyve minden száma 20 fillér, kapható mindenütt. Min-den számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal, amelyekre mindenki egyforma eséllyel pályázhat. Flőfizelési dija, ne-gved évre 13 regény, 2.10 pengő.
(A IftdWielqfru*.
<tozé) intézelben szeptember hó folyamán 36 uj beteg jelentkezett, összesen .120 beteget, év elejétől fogVa 1068 beteget- kezeltek. Röntgenvizsgálat 16, lalxiratóriumi vizsgálat 27 Stílt. A gondozónő 21 látogatást lelt. Segélyt kapod 47 beteg, nkik *özt a Szanatórium Kgyesület 10-18 liter tejet osztott ki.
(A líktkanlwal gyógyszertár) telefonját ismét felszereltette, hívószáma 107.
(A Keszthelyi Yachl KUib) szép sikerrel rendezte meg változnak Ígérkező téli programjának kezdetéül szüreti vacsoráját a Keszthelyi Társaskör helyiségeibeu. Szépszámú közönség helyezkedett el a virágokkal izlé. sesen feldiszltett asztaloknál és egészen megtöltötte a Kaszinó étteremnek berendezett nagytermét. A Klub n. vében a hivatalos uton levő Svostits (iéza elnök helyett Koller László parancsnok üdvözölte közvetlen szavakkal a megjelenteket és mondott kösző* "íiqtet a Kaszinó vezetőségének és elsősorban Heischl Imre városbírónak, a Kaszinó elnökének a vendégszeretetért, mellyel a Klub vacsorájára a Kaszinó helyiségeit átengedte. Jti\'ischl Imre hitvallást tett a békés együttműködés mellett és felajánlotta u Kaszinó helyiségeit a Yacht Klub téli helyiségéül és különösen a Klub fiatalságának további agilis munkásságát kérte. Vacsora után a fiatalság Vidák Miklós é-s cigányzenekarának hangjaira táncra kerekedett, mely pompás hangulatban a késő órákig tartott.
Női kahátflzfivctkfililnlegem^efc tiagy választékban érkeztek Singer l)i-valáruházba.
(Az Irodalmi Kör hazafias gyá"/-üniu\'pségc) p\'énleken délelőtt 10 órakor kezdődik istentiszteletekkel az össtu-s felekezetek templomaiban. A jnüsoms ünnepség délután 0 órakor lesz a városháza közgyűlési termében. Műsor: Hiszekegy, énekli Ketting Ferenc karnagy vezetésével a Kör vegyeskara. ünnepi beszédei mond: (íazdag Ferenc püspöki\' tanácsos, (íyászdal, énekli a Kör Vegyeskara. Költeményt szauil Schless (iyula. Szózat, énekli a vegyes-kar. Belépődíj nincs, az érdeklődőket ezúton is meghívja a Kör Vezetősége.
— (A zeneiskola tanárainak ,szomb.il e^l hangVíTSí-nyén) n mull század romantikus irány,i müvei dominálnak. Azok közül is olyanok, amelyek közkedveltek. Az elővételben váltott helyetrak olcsóbbak, mint az e\'őadás napján váltottak és 00 filléres, valamint 1 pengős árban ji Krátky tözsdél>en és a Vágó illatszertárban már kap. hatók.
(íyönyörü matllaiwé pongyola anyagok legdivatosabb sziliekben és mintákbun Sehülznél
Vegyen osztálysorsjegyet a Hiraohler trafikban (Korona szálló épület) ahol az elnult sorsjátékban a 25.000 pangfia fftáyereményt és több nagy nyereményt nyertek szerencsést vevői.
Minden második sorsjegy nyer. Kisorsolásra kerül cea S millió aranypengft, mely készpénzben kerüfklllzetésre. Legnagyobb nyeremény 500.000 uranypengő
Huzds már október 14-én, siessen mert a kereslet nagy.
Hivatalos árak: »/, P 24\'-, >/, F 12\'-, «/« P •■—, \'/, P 3\'-.
Sorsjegyek és tervek kaphatók:
ifi- Hlrsohler Miksa
_.■■ _34)5
Horogkerssztes ünnep Berllnbfln.
1938. október 5
ZALAI KÖZLÖNY
8
— tA KerfUány Jélrkoiiy Ntfeifr-lel teája) kedden, 10-én délután 5 órai kezdettel lesz dr. Krátky Istvánné $u-gár-ul 18. sz. alatti lakásán, amelyre a tagokat és azok vendégeit ezúton hívja meg szeretettel az elnökség. Tea süteménnyel együtt 80 fillér.
(A« OMKE mMorilk előadása) I)r. Weisx Ujos «z OMKE előadás-
sorozatában folyó hó ,7-én, szombaton 9 Órai kvzdettel előadást Urt >A» amerikai mamut vagyonok kelet-kc>*$«< címmel.
(Gyűjtési engedély) A belúgymi-niszler megengedte, hogy a gvilónházai ós liekóvadamo-si róm. kaih. egyházközségek a Gellénházán létesítendő templom és plébánia fölépítéséhez szükséges anyagi eszközöknek résében való megszerzése céljából folyó évi október 15-től egy évi időtartamon át tizenöt gyűjtő könyvvel az összes dunántúli vármegyék területén |>énzl>cli adományokat gyűjthessen.
Dh*t Hzőriut újdonságuk mindiw minőségben Singeméi.
(Vá«4r*theiy< :é») Az alispán meg-engedte, lnogy Gelso község a folyó hó 26-ára eső vásárját az ugyanakkor l\'acsán tartandó országos vásár miatt iM)Yember 13-án tarthass;* meg.
(Tű* Somogy»zentmlkló»on) Sz> r-dán déluLán 5 óra tájban eddig még ismeretlen okból kigyulladt M\'tés \'János somogyszeulmiklósi gazdálkodó hatalmas szalmakazla, atnciy mintegy 41)0 keresztet foglalt magába. A veszélyt fokozta, hogy köröskörül széna-és szalmakazlak, valamint jnklfedeles házak voltak, amiket, ha egy kis szél faj, senki sem menthetett volna mi\'g u leégéstől. Szerencsére sz«\'lcM^*volt fes így a .Szentmiklósi tüzoltók^^^git-ségül hívott kanizsai tűzoltókkal együtt idejéén lokalizálták a tüzel. A hatalmas szalmakazalból mindössze 0-8 q szalmát sikerült megmenteni. Nyomozás indult a tüz okának megállapítására.
I\'ó/Miuikat, opowmn seal éa nut-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
(Éjjeli clgúnyhálwru Jlahóton)
Vasárnap délután egy 30 tagú cigánykaraván érkezett Hahóira, ahol éjfélig borozgattak a Iteich-féle korcsmában. Éjfélkor a részeg cigányok valami miatt összeveszlek, majd kivonulva az udvarra, utl lőcsökkel és dorongokkal estek egymásnak. A verekedők fele már véresen feküdi a földón, mire valaki elkiáltotta magát, hogy jönnek a csendőrök. A cigányok erre kocsira rakták a sebesültekéi és elvágtattak.
Ai Opág uj száma feUünéstkeltő vezéreikkel közöl •NagysictVe Jöttem ide« címmel, a vásár|>énztári vizsgálat crcdményérőf, Nők ne párbajozzanak. Zsidókkal nem szal>ad táncolni. Milyen hasznot hozivak u filléres vonatok. Az lutbella-léreu megöllek egy öreg regényt. Lg)\' operaházi galamb naplója a hét legkóserebb viccei és Cséndzs-játék 230 P kész|>énzjutalómmal. A lámpás vicclap ára 12 fillér.
- Női kabátujdonaivok megérksa-tek Singer Divatáruházba.
l\'Jíogy a inagvfliHigt Ezen a ci-Wn u Nyugat október t-i száma ankétot rendez a dunántiili magvarság pusztulásáról az ott élő németség tér-foglalásával szemben. Babits Mihály, Schőpílin Aladár, Braun Jlóbert, Fülöp 1-ajos és Harsányt Gréte irnak a sorsdöntő \'kérdésről, \'a folyóirat tartalmától kiemeljük Schöpflin pikkél a 70 éves He rezeg Ferencről. A számmal egyidejűleg kapják meg a Nyugat előfizetői Karinthy Frigyes; Még min-lli8 >gy irtok ti cimü uj könyvét.
Nakír <a fekete perzaaláb, ahiras valódi t>erxsa bőrök legs^b választékban Schütrnól,
JUK indnyájunk tulajdona a 1 liget és az utca fája és
; virága. Ne engedjük pusztítani.
Szenzációs olcsó árak : Selyemharisnya, garantált hibátlan
1.60 matt 1.80
EHREM8TEINNÉL, Horthy Miklós-ut 3. u.
K.vímoII szerelem. Könnyed kézzel, finom művészettel rajzolta meg &/. iró egy házasságban kiltoniakozó szerelem egyszerű, mégis változatos szj-nekkel téli történetét ebben az uj Fél-pengős Ilegényben. Szeretet, jóság, hála és őszinte becsülés vezeti Anna Máriát a gyámjával kötött házasságba, amely tulajik>nké]>en csak formaság. A férfi, hősies önmegtartóztatással száll harcba szerelme viszonzásáért, félreértés. féltékenység és egv\'cb gátló akadályok ékelődnek kntőjük hö/\\ pe-dig titkon már az asszony lelkélK-n is mind crősebb fészket vernek a gyötrődések. Végül, az utolsó pillanalban, elröppen ajkukról a boldogságnyitó, bűvös »Szezám< szócska ... Igazi regény, folytonosan előrehaladó lelki fejlődéssel, finoman megrajzolt, pompás jellemekkel, bő mcscs/.óvésücl és az élet eleven lüktetéséi éreztető, modern miliővel. Megjelent a I\'alladis Fél pengős Ilcgényeinek sorozatában.
Termánytőíide
Buza tlszav. (uj) 77-es 7 53—7\'80, 78-aa 7*65—7-9), 79-es 775—8\'00, IX) as 7 85-810, dunánt. (uj) 77-ei 7-25-7 40 78-as 7-35-7&0, 79-es 7-45—7-60, 80-as 7-55-7-70, rozs (uj) 4 35— 4 45. — Zab közép 6 70 -6 bö. ótengeri tiszántúli 6-93-700.
Bertéiráiár
Felhajtás 1788, eladatlan 213 Elsőrendű 072-074, szedett 073-075, sze dett közép 070-072, könnyű 066 -068, első rendű öreg 065 068, ll-od rendű öreg 060—064, angol aüldö I. 080-087, szalonna nagyban 0 9)-0 94. zalr 0*95— 105, hus I Ó0-1M2, félsertés 0 94 -1 00.
RÁDIÓMŰSOR
Budapest, oklél>er 3.
0.45; Torna. Utána gramofon. — 0.15: IIirek - 10: 1. Magyar városok. 2. A kis narancsáruslány karriérje. ■ elolvasás.,\' Közben: Gramofon. — 12.05: Az. 1. lM)nvédgyalogeZred zenekara. 12.30: Hírek. — 1.15: Időjelzés. 1.4Í0: Cigányzene. — 2.45: Hirek. t: >0z a kertemben * Móra László ifjúsági előadása. — 4.45: Időjelzés, hirek. -• 5: »A takarmányter-mesztés és a magyar lucerna. < - Budapest (II.) 5-5.30: Gramofon — 5.30: Bertha István szalonzenekara. 0.30: »Márványmcnyasszony.« Laj-zkó Géza elbeszélése. - 7: Butlula László gordonkázik. - 7 30: »A jubiláló bécsi Szent István dóm.< Gcrevich Tibor dr. előadása. — 8: I.anrisin Miklós zongorázik, I.aurisin Irén és Lajos énekel. 0.15: »Madách.. Bisztrav Gyula előadása. - 9.40: Részletek Madách: «Az einbcr tragédiájá«-l>ól (a tragédia szin|>adra vitelének ötvenjév^* jubileuma alkalmából). — 10.30: Időjelzés, hirek. — 10.15: Gramofon.
Bécs. 10 50: Müvészlenu\'zek. — 12: Uádiózenckar. -t 15.55: A Bohémc-ze-nekar lemezei. — 17.25: Slukar Clarisse dalestje. — 19.25: A zsidónő, opera. — 23.30: Gramofon.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzaa 78. txám
Iratkozzék ba a „Zalai Közlöny" angol ós nómet nyelvtanfolyamára
Soliu nem volt olyan jelentősége a/, idegen nyelvek tanulásának, mint ma, amikor egyfelől megnehezedett a kenyérszerző élet a szűk magyar határok közt, másfelől az idegenforgalom folytonos fejlődése minduntalan hozza össze egymással az egymás nyelvét nem értő em-l>erekct. Magyarországon, főként a fői-árosban a nyelvtanulás ma olyan divat, mint akár a bridzs. Ez az értékes »divat« most kezd terjedni vidéken is.
A »Zalai Közlöny* módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el a leggyakorlatibb értékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vezetett nyelviskolát tesz hozzáférhetővé minden igazolt előfizetőjének. Az iskola vezetője Pallos ErzsébU, aki a londoni egyetemen szerezte meg a nyelvtanári diplomát. A »Zalai Közlöny, nyelviskolájának két tanfolyama van, egy angol és egy német. Az angol kurzuson a kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja, hogy az anyag minden órán Mr. Walter Ripman, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammofonlemezein is közvetítésre kerül. Ez a módszer hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosit.
Minden tanfolyam 6 hónapos, hetenként 2 órával. Egy-egy órán legfeljebb 4 növendék vesz részt, tehát nem csoport-tanitás.
A tanfolyamokat a »Zalai Közlönyt előfizetői havonta 5 j>cngő-ért látogathatják. Beiratkozni Pallos Erzsébetnél lehet (Erzsébet-tér 18. II. cm.), a névre szóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők havi 10 pengőért iratkozhatnak be a tanfolyamra.
Budapesten szálljunk a
METROPOL..
Rákóczi-ii* 88.
150 kényelmes szoba, hideg-meleg folyóvízzel, telefonnal, elektromos fényjelzésekkel.
Patinás hlrö, kiváló konyha. 8*obs 4 p*nBOtöl.
Cigánymuzsika. Virágoskert. T«ije« paaxló 8 P-tUI.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Három lapp gtnaráoló
ZALAI KÖZLÖNY
1981. oltftbtr 5
áPBOHIRDETÉSEK
Raktáron lav« 0«a«aa árukat Igaa olcsón alárualtjuk. Armuth, luár-i<nr. 3071
Tls* tejettel értesítem f t. közönléget, hogy fiáiUrfésb\'\'\' alkalmazott elhaljraxO Irodámat megnyitottam. Kérem szíves pártfogásukat: özv. Kohn Ztlgraondné, Fő-ut 21. Bz. 3865
Reálglmnáziuml érettségit lelt fiatalember elvállal diákokat tanításra. Clm a kiadóban. 3Í64
Egy drb. u| lapos koca! aludd. Megtekinthető RiUer Mór vendéglős udvarában. Henteseknek, stlkvlzgyárosoknak, kereskedőknek é* gyUmölcsazállltásra alkalmat.
^__ _____ 3882
ElvausH izombalon egy pár barna kézielvarrott »;ől bőrkeztyü. Becsületes mec-találó kéretik a kiadóba leadni 3995
hoipamm**\' to «II >H\'füfcAjyi n*<j_
porpAcoiAssal
OllllHiMtillla TIHMÍITÍI
\' HUimiMti
SB alanti séfnél ^B
MAIIOM A MtVM HAMM H«M """"""^
orbzAq József
mag, műtrágya, növényvédelmi szereli stb. kereskedése asu
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
7124/tk. 1933. szám!
Árverési hirdetmény és árverési feltételek
Plrbut Sándor éa neje Sós Rozi és Ko-tzoru litván végrehajtatóknak Szabó litván (nóa Hóbor Erzsébettel) végrehajtáit szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144, 146. éa 147. §§-al éltelmében elrendeli a végrehajtási árveréit 800 pengő lőkeköve-Ulés, ennek 1930. évi március hó 14. napjától Járó S»/o kamaU éa 151 P tóke, ennek 1932. évi október hó 24. napjától Járó So/o kamata, 114 P 10 f. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kéivényért ezúttal megállapított 26 pang* költség tőkekövetelése él lárulékai behajtása végett, a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő Magyarszerdahely községben .fekvő, s a
I. mígyáraierdahelyl 341. sz. tjkvben 10. hrgx. aJ foglalt ház 10. iz. a. udvar kerttel Ingátlay végrehajtást szenvedő nevén álló 7/16." réure 1500 P,
II. magyarizerdahelyl 433. sz. tjkvben
410. hrsz. a. fog alt szántó a nagyujnénl dűlőben Ingatlan ugyanannak nevén álló leltrészére l\'.O P,
III. magyarszerdahclyl 1024. sz. tjkvben 667/a. hraz. a. foglalt szántó a Homoki dülóben ingatlan ugyanannak nevén álló fele rénére 50 P,
IV. magyarizerdahelyl 240. iz. tjkvben 915/a. hri*. a. alatt foglalt siólő a Ciák-hegyi dülóben ugyanannak nevén álló Ingatlanra 90 P,
V. magyanzerdahelyl 1046. n. tjkvben 610\'a. 9.J/b hm. a. foglalt legelő a Nákói dűlőben ugyanannak nevén álló Ingatlanra 25 P. kikiáltási árban a hirdetmény III. éa V. pontjában Irt ingatlanok egyhalod ré-réizére 4393. tkv. u. végzéssel özv. Rudlcs Sándorné Dómján Katalin Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi ;og nak fenntartásával,
VI. magyanzerdahelyl 621. iz. tjkvben
411. hrsz. a. foglalt szántó a nagyujnépl dülóben Ingatlan ugyanannak nevén álló tele részére 440 P kikiáltási árban.
bírói letétbe helyezésétói kláültott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árveréii leltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c
147., 150., 170. 1908: XL. L-e. 21. 5.)
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Magyarmrdahely kőziégházánál meglartá-iára 1933. évi október hó 25. napjának d. e. 10 óráját tűrt kl éi az árverési fellételeket az 1881 : LX. t. c. 150 §-« alapján a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső Ingatlanokat és pedig 10. hrsz. ingatlant kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadánál, Illetve n megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron elidni nem lehet. (1908 :XU. t-c. 26. fi.)
Az árvetelni izándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár ...<Yo-át készpénz-ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óva-dékTtépes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek elóleges Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet leérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száuléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. §.)
Nagykanizsa. 1933. évi Jullus hó 14. Dr. Bentzik s. k. kir. J.blró.
A kiadmány hiteiéül: Klsa s. k.
SaOS Iroditlut.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
8326/lkv. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Haszon Jánoi végrebaltatóuak Krisztián Ferenc éi neje Plánder Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében- a telekkönyvi hatóiág a végrehajtott kérelme következtében az 1881 : LX. t-c. 176. § a értelmében elrendeli az ujabb árverést 34 pengó 50 fill. tőkekövetelés, ennek 1032. évi február hó 1. napjától Járó jó.0 kamata, 23 P 8 ) I eddig megállapított és a Jelen kérvényét! megállapított 6 P költség, valamint a csatlakozódnak kimondott az Ingatlannak Krisztián Ferenc nevén álló Telerészére Krisztián Ferencné Plánder Mírla 448 P, az Ingatlannak Krisztián Ferencné Plánder Mária nevén álló feleréizére Boda Károly 74 P, az égési Ingatlanra a Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. 1880 P és Szattler Oszkár 60 P tőkekövetelése és Járulékai behajtása végett, 1 nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő, Nagykanizsa városban fekvő 8 a nagykanizsai 1825. sztjkvben A f 8. *or, 8622/b. hrsz a. foglalt ház, 2334. sz. a kerttel Kiikaniztán végrehajtást szenvedő-
m-

A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizeténéval,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
aiunvj nu/.)Jvuii
villatelkekről.
m
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 szAzalék engedményben részesülnek.
ket tllstett, Jelenleg Juhász Lajosné Kriiz-tián Juli nevén álló ingatlanra 2500 P kikiáltást átban, az Ingatlanra 2050/tkv. 1933. sz. végzéssel Krisztián Ferenc Javára éi 2234/tkv. 1933. sz. végzéssel Krisztián Ferencné Plánder Mária Javára bekebelezett klkölményl Jog fenntartásával rendeli el, de ha Igy az ingatlanért az azt megelösö Jelzálogot terhek fedezetére ezennel megállapított 3200 P be nem igértetnék. az árverél hatálytalanná válik s az Ingatlanok a klkölményl Jogok fenntartása nélkül kertinek árverés alá, de az Ingatlan Szattler Oszkár követelését Illetően 2470 P, Boda Károly követelését Illetően 2620 P Hation János követeléiét Illetően 2720 P megállapított legkliebb vételáron alul el néni adhatók.
A telekkönyvi hatóiág aa árverésnek a kir. Járásbíróság hivatalos helyltégében (Igazságügyi palota lö dszlnt, 11. ajtó) megtartására 1933. évi október hó 21-lk napjának d. e. 11 óráiát tüzl kl és az árverési feltételeket at 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapltja meg:
I. Az árverés alá eső Ingatlanokat a kikiáltási ár (elénél, illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t-c. 26. §.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár IWo-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapfrosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 ; LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908:XL.L-c. 21. § )
Az aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Igétnl senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1933. évi szeptember hó 12. Dr. Bentzik b. k. kit. Jbltó.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 3W lötluL
mmuiiuriMi numu hiuhi
MENETRENDJE
érvényes 1933. október 8-141

Vasulillomáii. Emébel-térre
425
545 O
8 25 11 20 12 55 13 20 1410 16 50 1700 18 06 1955 21 W 2340 Visszaindulás a vonat érkezése után
L alanyéi menetrend
l.lMjWI ind. B 45 N^kliJiti/W in.. 14 30 NmkuiulM *rt. 8 00 LlMjir. «> 1S 4S
Spanyolországban Is divat a fiatalság.
Az uj spanyol kabinet majdnem minden tagja a negyvenes évjáratból való.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata köny vnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. írfelyim 227. uán
Ntgykuiiu, 1958. október 6, péntek
Ara 14 flliír
ZALAI KÖZLÖNY
^TLZ^F\'U^ti&Z Felelős szerkesztő: Hv.rb.rlt. L.jo.
vak eszköznek számitolt és kegyet-len, emberietlen Ikxsszu sújtott le rá, valahányszor istenadta és ezer év állal-szentesített jogáért felemelte szavát és a kardját.
1033 magyarjai! Az ar«di tizenháromnak nem csak emléke van, hanem tanulsága is..
Emlékezzetek, gyászoljatok és okuljatok ma, amikor templomok szószékein, szomoru-zsolo?K-más gyászmiséken, fekcle drapériás ünnepi dolxigókon szerte ez országban Róluk szól a dicsőítő emlékezés és Értük száll magyar ajakról, magyar szívek mélyéről, magyar szó szárnyán az imádság...
Október 6. — nemzeti gyászünnep
& klskomáromi „Izgatás"
A kiskomáromi választókerület f, évi szeptember 21-iki sázzlóbontó népgyüléseivel kapcsolatban több fővárosi és vidéki lapban nyilatkozatok jelenlek meg gróf Som-ssich Aidal ur. a kerület képviselője és Drózdy Győző ur. a kerület volt képviselője részéről és gróf Somssich Antal képviselő r ezen nyilatkozatok tartalma swirinl megjelent Göml>ös Ovula miniszterelnök ur előtt s előadta. ho-«v Drózdy Győző volt képviselő ur a grófok ellen olyan kijelentéseket tett, amelyek ostfálvellenos izgatásnak minősíthetők.
Nemzeti Onnep
(bl) Nemzeti ünneppé avatta a magyar nemzet mától fogva október hatodlkát.
Mindig megülte a magyarság ezt a keserű szájizü, véres emlékű, ókólszoritó napot, — mindig elzarándokolt gondolat, imádság, gyász-ZKolozsma szárnyán az aradi tizenhárom ]>orai fölé, dc Igazán ünnep, hivatalosan is a magyar nemzet egyetemének imne)*: csak ma lett u a jövőben a tőrvényhozás fogja ezt a mai rendelkezést szankcionálni.
Az egész magyar nemzet lelke sirt eddig is minden október hatodikán a vesztőhejro hurcolt tizenhárom magyar emléke felett, — az egész magyar"\' nemzet lelke telik meg szomorú örömmel ma is. amikor végro ez az ország hivatalosan is magáénak ismerte el nz aradi golgothán kiontott véri, az olt kioltott dacos magyar életek gyászos emlékezetét.
Arad tizenhárom bus szelleme hadd idézzen ma Benneteket a súlyos keresztjét cipelő magyarság !
Ti az életeteket adtá\'ok értünk. Elvette Tőletek a kétfejű sas vérszomjas önkénvo a legdrágább isteni adományt, az életeteket, csak azérl, mert odaadással, hittel, bátor meg-nemnlkuvással mertetek magvarok: csak magyarod leni. Megöltek Benneteket, mert hűséges hitvallói vnl* tatok az öncélü magyar rendeltetésnek. Kiirtoltak Benneteket, mint a társadalom gonosztevőit, mint az erdő kártékony iduvadjait. csak azért, mert nem tudtatok és nem akartatok másként, csak magvarul magvarok lenni. A bitó kötelét akasztotlák kemény nyakatokba, mert útjában voltatok az osztrák im)>erialismus kegyetllen vashengerének. Ez alá a telhetetlen étvá-gvu henger alá évszázadon át tőrlék a magyar föld minden rögét, minden rögnek minden magyarját, aki nem hódolt be a bécsi önkény kénye-kedvének, hanem merte tettekkel is hirdetni, hogy a magyar nemzet nem rabszolgasorsra, hanem Középeurópa népid közt egyenlő jogú nemzeti éleire váltotta meg az isteni végzés adomány levelét. amikor ezer éven át vérzett, szenvedett, pusztult és épített, hogy azalatt a felix Austria» nyugodtan gyarapodhasson a MabKburg-korona fényeinek tekintélyében és a müveit Nyugat nyugodtan építgethesse az európai civilizáció erődítményeit.
Tizenhárom magyar élettel lett kevesebb ezen a napon. De ez a tizenhárom vértanú nem ontotta hiába a vérét. Egy cseppje olt szunnyad ma is minden magyarban. Nem csak azokban, kiket (mint éppen e sorok rovó ját isi vérségi kötelék fűzi valamelyikük hőz, hanem minden magyarul érző, ni agyarul gondolkodó fiában ennek a szerencsétlen sorsra jutott
nemzetnek. Itt buzog a vérük az ereinkben . A görcssóss haláltusa, amiben a testük összevonaglotl, itt duzzasztja, fesziti a mi izmainkat. A szemük megtöri fénye itt lolx>g áldozatos ollártüzként a mi lelkünk mélyén.
fis itt él az agyunk minden sejtjében a szörnyű justizmord tanulsága is.
Aki nem volt térdet-fejel hajtó szolgája a kétszínű, önző osztrák pollitikának. annak pusztulnia kellett. Hiába volt n király fején Szent István koronája : - a Habsburg-nagyhalalom trónjának ap«xs-toli árnyékában Magyarország csak
Buda|>cst, október ."> (ióinbfis Gyula miniszterelnök kívánságára az októl>cr 6-át az idén mint teljesen nemzeti ünne-pet fogják megűnnejíelni. Az állami hivatalokban munkaszünet
Szekszárd, oklól>er 5 Márkus Szabó János madocsai kovácssegéd, akit Musztúcs csend -őrőrmester agyonllövése miatt s/aT-dán halálra iiéll a törvényszék, csülörlökrc virradóra öngyilkossági szándékl)ól a cellájában egy kanál nyelével felvágta kezén az civil.
Budapest, október 5 A kormány három fontos törvényjavaslatot terjeszt az október 22-én ószesülő képviselőház elé. Iinrédy Béla pénzügyminiszter az uj nyugdijlör-vényjavaslatot, Keresztcs-Físcher 1k*1-ügyminiszter nz alsófoku közigazgatási hatóságok megszervezéséről szóló törvényjavaslatot, Fabinyl Tihamér ke-rcskedeíml miniszter pedig az uj .it-törvényjavaslatot terjeszti a Ház elé, amely-ezeket fogja először letárgyalni. A javaslat bizottsági tárgyalása alatt természetesen a plénum nem ülésezik.
Budapest, október 5 llómau Bálint kultuszminiszter csütörtökön a következőket jelentette ki a Magyar Távirati Iroda munkutársá-uak:
A parlamenti ciklus kezdetén szándékozóin az egyetemi tartsí.ékel uj Ilonnál létszámát megállnjíijó rendeletei és a gyakorlati írán\\V egy-tani oktatás újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslatot tető alá hivni. llan-súlyozom, liogv u legnagyobb méltányossággal vettem tekiulctbe a vidéki egyetemi városok érdekeit és igazságosan remé\'em a problémát megoldani.
lesz. akiket azonban beidéztek, azok ügyét, elintézik. A jövőlxm a kormány valószinüllcg törvény utján rendezi a kérdést, hogy október 6-a nemzeti ünnep legyen.
Heggel fedezték fel tettél és súlyos állapotban szállították be a kór liátflw, ahol vérátömlesztést haj-tottaak végre rajta. Betegágyánál 2 szuronyos fogházőr vigyáz, hogv meg ne ismételhesse az öngyilkossági kísérletet.
Budapest. októl»er ■"> A hivatalos lap mai. |>éntcki száma közli a belügyminiszter rendeletét, az egyesületekben kártyajátékokkal űzött visszaélések megakadályozás;! tárgyában. A kárlvorcndelct nyomban megszűntet hal fővárosi klubot, melyek főleg kártyából éllek.
Budapest, október ."> A miniszterelnökség sajtóosztályának értesítése szerint a csütörtöki minisztertanács, amely délután 5 órakor kezdődött, a folyóíigyek letárgyalása után Imrédy Béla pénzügyminiszter ismer-tetésél>eii megkezdte. a gazdaadósságok rendezése űrének tárgyalását.
Időjárás
(Éjnakal rádló/ettntéi) A M»ta« alai In1é*«li«unti ««t« 10 Arakari Élénk uél várható alaoaany hö-mérséklettnl.
Felhőzet: Reggel, délben és esto tiszta.
Szélirány: Reggel szeles, délben és este délnyugati
Minthogy a Nemzeti Egysét? Pártja kiskomáromi választókerületének elnöke vagyok, s minthogy a kiskomáromi kerület f. évi szeptember 21-én Kiskomáromban, Galambokon, Gelsén és Zalaszent-balázson megtartott zászlólxmtö népgyülésein, mint a kerület elnöke. mindvégig jelen voltam s minden gyűlésen én elnököltem, én tartottam a megnyitó és záróbeszé-deket. igv a gyűlések rendje fel.-II én őrködtem első sorban, tehát ekként a gróf Somssich Antal képviselő ur részéről tett ujságnylln kozatok engem is érdekelnek, a l-g határozottabban kijelentem és meg nyugtatom a képviselő urat, hogy a grófok elleni s egyáltalán osztályizgatás nem történt, mert ez esetlHMi a gvülést azonnal bezár tani volna. Dc nem leli a kerület békéje sem megzavarva és nem lel tek a képviselő ur ellen rőpcédillák sem terjesztve. Hogy Drózdy Győző volt képviselő ur szavait idézzem: <a kisgazda köntösbe öl tözött grófok és ügyvédek elllen nyilatkozott, akik az ország sir.il masan szomorú helyzetében idő-szerütlenül, politikumból beledobják a tömegek közé a király kér-dést, mint mentő asylumot..
Ha én büntetőtörvénylH\' ütköző cselekményt ismertem volna fel Drózdy Győző volt képviselő ur l>cszédcibcn, semmikép nem terheltem volna állítólagos sérek-m inel a miniszterelnök urat. akinek amúgy is elég gondja van az ország sorsáért. Hanem egv<?dfil illété kes fóruma : a büntető bírósághoz fordultam volna feljelentésemmel.
De én ugv vélem, hogy gróf Somssich Antal képviselő ur tévesen lett informálnia, mert grófok vagy ügyvédek elleni izgatásról nem lehet beszélni, sem pedig a kerület békéjének megzavarásáról, legfeljebb csak arról lehet s/ V hogy gróf Somssich Antal képviselő ur helyzete meg lett nehezítve. mert a kcrülctlien egyhangú vá« lasztásról szó sem lehet. De ez nem jelenti a kerület békéjének megzavarását, mert ez esetben minden pártszervezést csírájában el kel len-• fojtani. Sőt annvira nem lehet leszólni ezen gyűlésekkel kapcsolatban a kerület békéjének megzava*
A halálraítélt csendőrgyilkos öngyilkos akart lenni a cellájában
A minisztertanács megkezdte a gazdaadósságok rendezése ügyének tárgyalását
Ar egyetemi oktatás újjászervezése, az úttörvény, az alsófoku közigazgatási bíróságok megszervezése a Ház munkaprogramja homlokterében — Belügyminiszteri rendelet megakadályozza az egyesDletekben a kártyajátékokkal flzött visszaélést
ZALAI KÖZLÖNY
T«l«*on 179.
Bridge könyvek
BpMga Iskola Brldae IráMiabtlfok ■ridga Moofcok BrMg. játékkártyák
kaphatók
FISCHEL kűajfvkerakedésbei
NAGYKANIZSA,
Hiwthy Mlktós-ut 1. szám.
Tilsáról cs^ tehát u közhangulat elleni agitációról, hogy a gyűléseken nekem köszönetet moudtak ezen gy ülések megtartásáért, sőt uiús. Községek vezetői qgyeunacn kértek, hogy kisebb községekben is tartsunk gy üléseket ós fogunk is tartani, inert nem azl nézzük, hogy egyeseknek tetszik-e valakinek a személye vagy sem, hanem a célt, a polgárságnak egységbe tőmórité-sét a revízió és gazdasági kérdések mellett és kiküszöbölünk minden olyan kérdést, amely zavarja a polgárság egységét.
És ne vegye tőlem gróf Somssieh Antul képviselő ur rossznéven, lia a rosszul szerveit információi közül egyre rámutatok. Vaj* jon mit üzólt vollna a képviselő ur, ha Drózdy Győző volt képviselő ur részéről merült volna fel a sajnálatos eset. Gróf Somssieh An lat képviselő ur egy nagykanizsai ügyvédről és barátomról rosszul szerzett információja alapján, az 1932. február 20-iki parlaameuti ülésen Általánosítva, az ügyvédi társadalom ellen tartott beszédet, s ügyvéd barátomat az ügyvédi tisztességekbe ütköző cselekmények kel vádolta, sőt ezzel sem elégedett meg, hanem parlamenti beszédét sokszorosította, kerületének; községeibe megküldte s a kózségbüákat felkérte, hogy ezen ügyvéd-ellenes parlamenti beszédéi a nép előtt olvassák fel, terjesszék. (11a a képviselő ur tárgyilagoson mérlegeli
a történteket, milyen kis ártatlan
dolog a mostani zászllóbontó gyűléseket hirdető :>0Ü0 lxl. röpcédüla terjesztése, amelyen nem volt egyéb irva, mint az, hogy én, inint a kerület elnöke és Drózdy Győző, mint a Nemzeti Egység Pártjának központi kiküldöttje fogunk beszédeket tartani; de senkinek tisztessége érintve nem lelt.) És a képvisellő ur akkor sem kereste az illetékes fórumot, nem tett feljelentést az ügyvédi kamaránál a téves információi alapján pellengére állitolt tolt ügyvéd barátom ellen s én állottam barátom rendelkezésére, mint az ügyvéd szövetség elnöke, a téves információra alapított támadás visszaverésére.
A szeptember 21-iki népgyűlések-kel, illetve Drózdy Győző v. képviselő urnák a kerületben történt megjelenésével kapcsolatban, nyilatkozatáéin dcstruálásról is beszél a képviselő ur. Én e részben is disztingválok és különbséget teszek báró I látvány Lajos, Hock János, gróf Károlyi ^Mihály és Drózdy Győző eljárásai \' között, mert amig előbb nevezettek elhagyva az ország halárait, külföldön a magyar nemzetet gyalázták, addig Drózdy Győző elhagyva lia-záját, Amerikában hét éven át a
legnemesebb, a leg hazafiasabb
munkát fejtette ki s a magyar ügy részére Amerika legnagyobb vezető embereit megnyerte. Drózdy Győző v. képviselő urnák a kiskomáromi revíziós gyűlésen tartott beszéde, amelyen a Revíziós Uga vfczére, llcrczeg Ferenc őnagy méltósága is megjelent és részt vett gróf Somssieh Antal képvisellő ur is, a vezetőség elismerésével találkozott, s a szeptember 24-iki népgyűlésen tartott beszéde is az aktuális poll-tik céljait szolgálta. Azt pedig meg kell állapítani, hogy volt választó kerülete ma is szeretettel ve-pzi körül s a revíziós gyüllés nagy embertómegeit messze vidékről az ő megjelenésének hirc hozta összjc.
Dr. Hajdú Gyula kerületi elnök.
Epe- és májbetegségeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes ,Ferenc József" keseiüviz a hui szervek működéséi élénbebb tevékenységre serkenti. K inlkai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni Ivókúra különösen hatásos, ha a Ferenc Jóísef vitet kevés forró vlxzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk.
Most érkexett legufabb divatú
nöi KalapoK
a mo»íanl ga*da*dgl vt»xonyoUOox
mérten CSOdÚltlíOS OlCSÓ
Urakon BRÓM\'AI dlvaiáru&áxban
HOKTHY MIKCÓS-VT ^
Alak Itaaok dt a I egu/abb modellek uMn elsőrangú budapcmll munkaerőkkel uégeMetc.
mjtyxj
Szép ruha ommk jó •zflvatbAI kéazfllII
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
Fegyházra ítélt
kommunisták
Budapest, október 5 A budapesti törvényszék tesü-törtökön három kommunista munkás felett ítélkezett. Csermamk János müszerészsegédet, Rada Ervin mérnököt és Molltár. Lászlló gipsz-szobrászt fejenként 2—2 évi fegy-ILázra Ítéltek. A szökésben levő Sebes György bankhivatalokot szin tén bűnösnek mondotta ki a bíróság, de az Ítélet kiszabását mellőzte
Agyonszúrta szerelmesét, majd Bajat mellébe döfte * kést és felanasztotta magát egy legény
Berettyóújfalu, október 5 Veres István kózségbeli legény az elmúlt éjjel késsel agyonszúrta szerelmesét, Nagy Erzsébetet, majd saját mellébe dóíte a kést 6» felakasztotta magát. Egyik öngyilkos-fiáigi kísérlete sem sikerült mert a a kötél leszakadt. A csendőrök letartóztatták. Kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy közös elhatározással akarlak a halálba menni, mert 6züleik ellenezték házasságukat.
— Gyönyörű pongyola
anyagok legdivatosabb »ziueklxu ím mintákban Schülxnól
A megátkozott íügeía
(A KrUztua-Logendákból) Irta: B11A8SANY1 GYULA ...Előző nai>on Jeruzsálemlnni, a templomban sokat predikállt a .szent Babbi. Késő esivéli óra volt már, mikoron tanitváuyai figycl-mezlelték :
— Mester I A sötétség mái- fekete fátylat aggat a pálmafákra. Ki-gyultauuk az esti csillagok is és egyre kevesbedik az idő, hogy Bc-lániába indulhassunk...
Azonban u Mester csak reájuk emelte meleg pillantású szemeit és a tanítványok engedelmesen vártak tovább.
Amikor pedig Jézus elvégezte tennivalóit és megindultak a sziporkázó icsillagok ragyogó fénye mellett, a susogó pálmákra már ráhajolt az öreg este és a szürkületbe veszett hithatár mosódott szegélyén már nem látszottak Beláuia fehér falainak éles rajzú kontúrjai.
És mentek szótlanul... A Mester már fáradtnak látszott. Egész napi prédikálása, a lxítegek látogatása és a sok hitetlen lelkével való foglalkozás [áradt vonalakat rajzolt az Istenember nemes arcára A szeme is mintha ávnyékosabb lelt vollna és a vállára omló bronzszínű huj csak sáppadtabbá tette finom vonalú arcát. A tanítványok is hallgatlak. Nem
mintha mondanivalójuk lett volua
kevés. Korántem. Keleti nép fiai voltak. Nyelvük pergésének szajKV rasága jellegzetes sajátsága volt Izrael fiainak. Ez alól — jóllehet kiválasztottaak vollak — nem ké-peztek kivételt a tanítványok sem. Most azonban hallgattak. Ösztönösen érezték, hogy a Mester pihenni akar. A Beláuia felé vezető ut két oldalán gyümölcsöket ringató pálmafák állottak. A láthatár peremére könyöklő hegyek olajfáinak fűszeres szaga összeolvadt a bősé-gesharmatlól üdült mezők sokféle lehelletével és u szent Rabbinus leli tüdővel szívta magába a végtelen csend jószagu illatait. Neki ez a több mérföldes gyalogolás pihenést jelentett. Illyetikor a lelke szárnyat bontott és a végtelen csodálatos panorámája felelt lebegve, arra késztette követőit is, hogy azok nyelve is megpihenve, az örök atya. végtelen alkotásaiba gyönyörködve, ezekre a pillanatokra megszabaduljanak a fóldLség minden kötöttségétől.
Amint róvták az utal, a láávolo-dó Jeruzsálem falai alól a kürtös katonák dallamba olvadó lágy trombitaszava kisérte őket egy darabig. A füves mezőkön barom-csordák pihenő foltja feketéllettek csillughimes éjszukában...
Ezúttal a Mesterrel gyalogolt mind a 12 tanítványa, és későb-l)en, amikor a csillagok már mind magasabbra háglak volna a
gyöngy hímes égmezőn és közeledtek volna Betánia falai aláj az élénkülő széláramlásban elsőbben suttogó, majd mindinkább erősbödő vita kerekedéit a tanítványok hátsó csoporjában. Jézus füléhez is elverődtek a szavak, melyek né-lia szenvedélytől vollak fűtöttek és csak akkor, amikor érezte, hogy a vita általánossá lesz és az apostolok szavainak lángja mind magasabbra csap, állott meg pillanatra a Mester és reájuk emelte sáppadtan fehér arcánál kiragyogó csodálatos pillantását és ekkor a vitatkozók elhallgatlak. .Mert szerette, liaazok egymással sohasem veszekednek.
...Bctániábuu másnap a szent Rabbi ismét sokat prédikált. Fáradtan indult vissza Jeruzsálembe, mert a folytonos vándorlás, a hosszú gyalogos utak kimerítették fizikumát és az egyszerű táplálkozás inkább szük volt, mint bőséges.
Amikor Betániát elhagyták válói a Mester egy útszéli fügefához ment és a fa sürü levelei között gyümölcsöket keresett, hogy azokkal magát felfrissítse. A kutató szent kezek azonban egyetlen gyümölcsöt sem találtak u fán, lianemcsak kövér leveleket.
És ekkor történt vala, hogy a Mesterben egy pillanatra megszólalt u türelmetlen földi ember szava. Amikor ajkai vágyódva nyíltak szét az illlatos füge zamatos húsára
gondolva és az ösztövér fa azt nyújtani nem tudta, Jézus ajkain kibuggyantak a nehéz, megróvó szavak :
t...Soha ezután senki ®e egyék rólad gyümölcsöt!...»
Azon napon, másnap és harmadnapon is a tanítványok lelkében kigyúltak a kételkedések lángjai és egymástól kérdezgették, miért mondotta volna azokat a szavakat a Mester V De nem tudtak egymásnak mit sem mondani és nem merték a Mestertől megkérdezni.
És a szent Rabbi mosolyogva nézte a tanítványai arcán redőkbe szaladó gondfelhőket és egy össze, jövetelen, amikor mindannyian együtt voltak, reájuk emelte meleg fényű szemeit és mondá nekik :
— Mert azon fa, aki a tikkadó-nak nem nyújt árnyhelyet, gyümölcseivel nem enyhíti a szomjas, éhes ínyeket, hasonlatos azon em-berliez, akinek szivébe az én teremtő Atyám szeretet oltott és az azt hiábavalóságokra pazarolja és a mások szenvedéseivel szemben meddő marad... az a fa nem érdemli meg, hogy gyümölcsöket hozzon... És az én Atyám akaratából ki fognak mindezen fák száradni, hogy fejsze nyomán hulljanak el...
A tanítványok lehajtott fejjel hallgattak... Mint mindannyiszor már, amikor érezték, hogy lelkűkben ismét kételkedni merészeltek...
1988. okWwf 6.
ZALAI közlöny;
s
Megszünteti gondját a m. kit. osztálysorsjáték. Minden második sorsjegy nyír. — Elérheti legnagyobb
nyeremény sqo.OOO apanypengö.
Kisomolásra kerül cca 8 millió aranypengft.
Sorsjegyek és tervek kaphatók ;
ifi. Hlrschler Miksa oiMwinii WMM,
aihol ax simult sorsjátékban a 25 000 pengőa 16 -nyereményt éa több nagyobb nyereményt nyertek
Siessen venni, mert a húzás már okt. 14-én kezdődik éi a keretlet Igen nagy.
Hivatalos árak: >/, P 24--, >/» P 12*-. »/, P 6" V, P 3\'—
96,\'S
Nagykanizsa város a legteljesebb racionalizálást vitte keresztül közüzemeiben
A városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlése
Ifetazett mnntarhét
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége »Nemzeti Munkából• keretében a {ársadalom és a nemzeti munka egységének propagálására ünnepi hetei rendez,\'amelynek méretei felülmúlják a Magyarországon rendezett eddigi, ha-sontt megmozdulások arányait.
A »Neraaeti Munkahét* nagyarányú akciójában nenvesak a TESz sokezer tagegyesülete vesz részt. hanem főként a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi érdekeltségek, valamint a legkülönfélébb foglalkozási ágakhoz tartozó intelligencia is csatlakozik a Nömzcti\' Egység eme újszerű propagandájához, ami minden jel szerint átütő erővel fog megnyilvánulni. A »Nemzetl Munkahét* kepeiében megtartandó országos társadalmi kongresszus előkészületei máris sejttetni engedik, hogy az ünnepi héten csakugyan a társadalom teljes egysége fog kidomborodni.
A »Nem»eli Munkahét* eredetileg október hóra volt "tervezve. Gömbös Gyula, a TESz vezérelnöke, aki a Munkahét üni>epségcin feltétlenül részt kiván Menni, oktöl>er 17-én a törők kormány meghívására Ankarába utazik és onnan csak november 4-én tér vissza. Utazása miatt az ő rendelkezésére a »Nemzeti Munkahét* ha-táridejét most végérvényesen novemlrttt 11 19-ike közötti időpontban éllapi-tották meg.
A Társadalmi Kgyesületek Szövetségének székházában (Rudapest, V., Falk Miksa-utca 1.) permanens munka folyik. Hatalmas apparátus dolgozik a rendezés nem mindennapi kereteinek megvalósításán. A »Nemzeti Munkahét «-re vonatkozó minden megkeresés, érdeklődés oda irányítandó, ahol készségesen adnak mindenről felvilágosítást.
A vidéki lakosságot érdeklőén lapunk is állandóan a »Nemzeti Munkahét* sikerének szolgálatában áll és időről-időre közölni fogjuk ennek a rendkivül nagyjelentőségű nemzeti propagandának híreit ós a rendezés részletelt és ebedményeit.
Emlékeztető
Október $. Az Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepélye 6 órakor a városházán.
Október 7. Revíziós Liga ülése 0 órakor a városházán.
A kath. egyházközség diszgyülése 5 őrakor a fehérteremben.
Tanári hangverseny 9 ó^kor a zeneiskolában.
Omke előadás 9 órakor (dr. W^isz Lajos).
Október 8. A Kath. Férfiliga teája 5 órakor a fehérteremben.
A Kerékpár Egylet szüreti mulatsága (Magyar-utoa 9.).
Az Ixr. Leányegylet (teája a Ontrúl* 5 órakor.
Október It. Keresztény Jótékony Nőegylet teája, délután 5 órakor. Dl*. Krátky Istvánnénái.
Október 14. Az Iparoskör magyar nóta. estjfe fél 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet fekelekávé-estje a Kaszinóban.
A VOGE zenés őrségváHás-parádéja 12 órakor az országzászlónál.
Szent Ilona Leány klub teaestje.
Október 22. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
iVovembt* S. A kongregációk szinelő-iuUsa a színházban.
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája 6 órakor (Szerit Imre herceg-utca 14.).
November IS. Növendékhangverseny 9 órakor a zeneiskolában.
November 2«. Matiné féJ 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
l*c*mber 2. Izr. Leányegylet piknikje.
I*oemb«r 2-4. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December 13. Városi Nőikar hangvvr-senye 9 (órakor a zeneiskolában.
Oecember 29. Növendékhangverseny B órakor a zeneiskolában.
Nagykanizsa, október 5 A városi képviselőtestüllet csütörtök délután rendkívüli! közgyűlési tartott,, amelynek mindösz-sze két tárgypontja volt : a városi üzemek felülvizsgálatának ügye és egy illetőségi ügy.
Meg is látszott a képviselőtestület tagjainak számán, hogy nem igen érdekli őket a tárgysor két pontja, aminthogy voltaképen tényleg csak formális ülés volt, hogy
a miniszteri rendelkezésnek elégté tessék. 15 képviselővel nyilott meg a közgyűlés.
Králky István dr. polgármester lejelentette, hogy a Ix-l ügy miniszter reiuMelct addott ki. mely szerint mindenhol felül kell vizsgálni a városi közüzemeket rentabilitás, takarékosság stb. szempontjából.
PoUyondy József dr. aljegyző ismertette a vonatkozó miniszteri
rcndclletet. Majdegymásután felső rolta a város üzeméit. Utalt az erdőgazdaságra, amely nagyszerű munkaprogramjával, termelési akciójával szaporítja a város jövedelmét. A Központi Szeszfőzdét fejlesztették, a bérfőzésről áttértek a házikezelésre és itt is sikerüllt a múlttal szemlxm kedvező állapotot teremteni. A Városi Színházat js igyekeznek kellőleg kihasználni. Jelentékeny megtakarítás volt a városi csatornadíjaknál, a Speycr-kölesön kamatszolgáltatásának leszállítása kapcsán. További csökkentés nem igen tehető. Személyi redukciók iveir. eszközöllietők, főleg a kórháznál, ahol a normál státusnál jóval alacsonyabb a létszám.
Kimondotta a közgyűlés, hogy a vízmüveknél, a csatornaműnél, a Központi Szeszfőzdénél, a Városi Színháznál, az erdőgazdaságnál, a kózvágóhidnál, a köztemetőnél, a kórházi üzemnél, stb. újból felülvizsgáltak mindent és a már eszközölt csökkentések és lefaragások után további csökkentéseket a képviselőtestület nem talál szükségesnek. Amennyiben ilyenek mégis időközökl»en szükségeseknek mutatkoznának, akkor a polgármester tegyen erre vonatkozó javaslatot.
Mozl-hliek
Ma még műsoron van a Vánosi Mozi-góban a nagysikert >MfIlék*itcfa,c ami kezdcllől \'fogva mindennap zsúfolt házak előtt pereg. íKfcatot 7 és 9 VJr-a.
A zeneiskola tanárainak szombatesti hangversenye
pontosan 9 órakor kezdődik a zeneiskolában. Jegyek 00 filléres és 1 P-ős árban a K/átky tőzsdében és a Vágó illatszertárban kaphatók. Az lelőadás napján és az esti pénztárnál váltott jegyek 10 százalékkal magasabb árúak, így ajánlatos a jegyek elővétoli beszerzése.
Értékes művészt esemény
számba megy a kanizsai ipartestület október 11., szombat estére tervezeit Magyar nóla^slje, melyen az uj karnagy, KeUing Ferenc vezetésével először lép fel az Iparicsi ül cl i Dalárda. A magyar nóta pirosbetüs ünnepe, lesz ez a nap, nmelyre az agilis vezetőség a magyar nótatelevénynek két olyan kiváló művelőjét is lehozatja, mint a rádióból már jól ismert fíodán Margit és Kubányi György, akik reperteáruk legszebb darabjait fogják énekelni. Az ipartestület vezetősége ezzel a nóta-esttel is csak szorosabbra akarja fűzni azt a családias kapcsolatot, amely az Iparoskör megalakulásu óla egyre közelébb hozza egymáshoz a kanizsai ipanos-családokal. A tiszta l>evételt az Iparoskőralapja javára fordítja a rendezőség. Belépődíj páholy 6 sszemélyre P 8, I. hely P 1-40, II. hely P 1.20, állóhely 80 fillér. Az állólmly jegyei kizárólag a nólaest végighallgatására jogosítanak, mert műsor után lánc következik reggelig. A nótaestre már elkészültek az Ízléses meghívók, melyek szétküldését most végzi a rendezőbizottság.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Slnser Dívatáruházban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Dagadó vitorlával a tengeren.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1935. gjMjjg 8.
A magyar delegált lagyarország állásfoglalásáról és a kisebbségek helyzetéről
NAPI HÍREK
NAPIREND Október 6, péntek
Római katolikus: Biunó. Protealáiu : Brúnó. Iir.: Tlirl hó 16.
Városi múzeum és könyvtár nyitva csütörtökön 6a vasárnap dfcWött 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári é)|eli Biolgálat e hónapban: « Metkly-Belui gyógyszertár Fő-ut 12. ex. és a klskanU8aí gyógyszertár.
OőzfUrdö nyitva reggel fi órától este 6 óráig (hétfő, izerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A* aradi vért»n«iU emlé**) Ma
délelőtt ünnepélyes gyászmise lesz 10 óidkor a plébánia fcemp\'omban a ,wm,-ztft nagy vértanúiért, akikel az osztrák önkény bitóra juttatott. Ugyanekkor gyászistentiszteletet tartinttk a másvaf-lásuak templomaiban is. Délután fi órakor a varosházán lesz az Irodalmi és Művészeti Kör gyász-ünnepsége.
(Változás a Nemzeti Egység *u-laI v*z*tőségében) Gömbös Gyula miniszterelnök. a Nemzeti Egység vezére Békássy Istvánt saját kérőimért\' felmentette a zalai keleti körzet titkári tisztsége alól s (helyébe a központból dr. Antalffy Lászlót küldte ki.
(«Utób«r «. a 0miiázlunibanj A tóm. kath. kegyesrendi reálgimnázium október 6-án délelőtt fél 10 órakor tartja kegyeletes megemlékezését az aradi vértanukról, amelyre ezúton is meghívja az iskola bará\'tjait és az érdeklődőket az Igazgatóság.
— Női kabátojdonságo* megértitek Singer Dlvatáruházba.
— (Frontharcosok figyelmébe) Felkérjük a bajtársakat, liogy a Zrínyi Miklós Irodalmi Kör mai, pénteki hazafias ünnepségén formaruháiéi jelenjenek meg. Gyülekezés délutáu 6 órakor az egyesületi helyiségben. Vezetőség.
— (A N*m*etl Egység ifjúsági szervezetének felhívása) A Nemzeti Egység nagykanizsai ifjúsági szervezete vasárnap este 8 órakor helyiségében, a Rozgonyi-utcai régi iskola termeiben fontos értekezletet tart. amelyre az ifjúsági szervezet minden tagját meghívja azzal, hogy azon pontosan megjelenni szíveskedjenek. Meghívják egy-ben Nagykanizsa város minden magyar ifját, aki végzett és elhelyezkedés nélkül vau. Az ifjú magyarság saját érdekélten jelenjék meg minél nagyobb számban az értekezletén. Vefcetőség.
— Pézsmákat, opoMHim seal és nut-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
— (Felhívás a távbeszélő Höftef-
tőkhöz) A nagykanizsai postahivatal ezúton kéri távbeszélő névsoruk meg-felelő helyén pótlólag Stcm J. Kálmán üveg és porcelláii kereskedő I\'ö-ut 2. 190 sz. előfizető szíves felvételét.
(Postai hlr) A nagykanizsai |x>stahivatal október hó 0-án, pénteken korlátolt szolgálatot tarl. Ebből kifolyólag értéklevél, csomag-felvétel, utalvány- és csekkb efizetés 8-1 Mg van. Ajáu\'ottlevél és táviratfelvételt és távirat-szolgálatot a korlátozás nem érinti.
— Nőt ka|,átsz«velk(Ilünle|{es»(ig«U
hagy választékban érkeztek Singer Di-vatáruliázba.
— (A* OMKE második előadása)
Dr. Weisz Lajos az OMKE előadássorozatában folyó hó 7-én, szombaton este 9 órai k-zdetlel előadást tart >Az amerikai mamut vagyonok l.olet-kezéset eimmel.
(Kivirágzott az oigona) Kftulzer Dezső c. kanonok, gclsei plébános kerljélK-n az utóbbi napik kedvező időjárása következtében másodszor is kivirágzott az orgona. A Virágok illata sokkal erősebb, mini üz olsövirágzás alkalmával. .
I)hat szőrme újdonságok minden minőségben Singeméi. ,
Genf, október 5 A Népszövetség kisebbségi bizottsága csütörtökön folytatta tanácskozásait. A vita (előtt a francia delegátus módosító indítványt terjesztett elő a leszerelés kérdésében. A norvég meg-bizolt halározbti javaslatot nyújtott be. A román kiküldött szerint nincs
szükség a kisebbségi eljáráson való változtatásra. Baranyay Zoltán magyar kiküldött Benes szerdai beszédén) válaszolva kijelentette, hogy Magyarország mindig azon volt, hogy a helyszínre küldött bizottságokkal tanulmányozta bd kell a kisebbségek helyzetét.
(Kőrőmek firfyvédl Iroda
kraSAconyl) A zalaegerszegi törvényszék elrendelte Mojzer Elza volt ta-jwlcai ügyvédi irodakisasszony körözését és megtalálása esetén letartóztatását, mert egy ellene folyó bűnügy főtárgyalásán ismételt idézés ellenére sem jelent meg.
— Elsőrangú müjég kapható a Tran 8 danub i a Egyesü.lt Oőamalmok Részvénytársaságnál.
A detallMa reklámtcvékwiyséiíé-
vel hatásos kirakatával, u modem kiszolgálás kérdéseivel foglalkozik a • Reklámélet« legújabb száma. A Balogh Sándor szerkesztésében rncgjQlenő iximpás kiállítású szaklap dekoratív kirakat-képeket kőzöl és érdekes cik-kel lioz a jó füsserkereskodő-kirakat feltételeiről. Előfizetési ára egy évre ajándékkönyvvel együtt 12 pengő. Kérjen mutalványszámol. Kiadóhivatal; Budapest, V., JBálvány-utca 12
— Natúr feketa parzaaláb, ■hirtui és valódi perzsa bőrök UgiMbb választékban Schülznél.
(Adományok a Napközi Otthonnak) a kanizsai missziósnővérek által vezeteti Napközi Otthon egyik legáklá,-sabb szociális intézménye a városnak. Sok kis ártatlan lélek talál itt menedéket addirf az utca veszedelmeivel és az éhséggél szzemben, amíg szüleik verejtékezve keresik távol az otlliontól szűkös kenyerüket. A munkába induló szülök reggel beadják a missziósnővé-nek Napközi Otthonába a kicsinyeiket, akik olt egész nap biztos, jóságos kezek felügyelete alatl vannak, hogy este azután ismét hazatérjenek fáradt szüleikhez. A Napközi Otthonban naponta 80 gyermek, 2—10 évesek, részesül teljes ellátásban, ami havonta 2100 ebédet, tízórait és ozsonnát jelent. Sok gyermek van, akinek ez az qgész napi tápláléka, mert a szülei nem tudnak Vnnnyit keresni, hogy reggelit és vacsorál is adjanak. Á missziósnővérek rnagyrészt a jólelkű emberek adományaiból fedezik a Napközi Otthon szükségleteit és minden beérkezett adományt hirlapijag nyugtáznak. Szép. (emberben a kővetkező adományok érkeztek, pénz: özv. Plánder Jánosné, dr. Tamás Jánosné, Száva Nándomé 5—5, Török Gizella 1, dr. Mutschen-bacher Edvinné. N. N. 2-2, N. N. 1.50, Hűli Cecília, N. N. 1—1 pengő. Természetbeni adományok: N. N I kg.\'kenyér, Séllyey Teréz 1 drb süldő,
1 zsák alma, két kosár körte, Kaán Irma 3 Jiszt, Hűli Cecília h. ruhanemű, Mátfics Etiol 1 kg. cukor, dara, 1 kg. rizs, Szabó ZsígmOndné
2 k& liszt, 1 kg. dara, 1 kg. mikor, Plánder Jánosiig 2 kosár gyümölcs, 20 drb tojás, 5 kg. liszt, gróf Batthyány Pál né 1 kocsi fn, Surányi Gyuláné 2 kosár almu, szilva, Kovács Sebestyén Miklósné 2- zsák alma. Varga Ottóné h. ruhanemű, N.. N. 1 kosár szilva, Somogyi Gyuláné 1 kosár alma. Oskó Péternó h. ruhanemű, Hajas N.-nó 2 kg. gyümölcsíz, Szabó Kálmánué 2 h. sapka, Wéber Károlyné 2 kg. liszt, herceg Batthyány Strattmann László 10 rrféber £a, 3 h. bor. Az adományokért ezúton is hálás köszönetet mond a Missziósház főnöknője.
- Köztisztviselők részér* rendkívül előnyős bulorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4
Egy pengőért
kapható még néhány leszállttól! áru plldíny
Lidltt Júlia:
Bánat-tó partján
c. verseskönyvéből, a könyvkereskedésekben és a 8zerkc8ilőségben.
Iratkozzék be a »Zalai Közlöny« angol és német nyelvtanfolyamára !
Soha nem volt olyan jelentősége az idegen nyelvek tanulásának, mint ma, amikor egyfelől megnehezedett a kenyérszerző éhet a szúk magyar halárok közt, másfelől az idegenforgalom folytonos fejlődése minduntalan hozza össze egymással az egymás nyelvét nem értő embereket. Magyarországon, főként a főrArosban a nyelvtanulás ma o Víi. divat, mint akár a bridzs. liá. az értékes >divat< most kezd terjedni vidéken is.
A >Zalai Közlöny* módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el a lcggyakorlulibb értékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vcz-elcit nyelviskolát lesz hozzáférhetővé minden igazolt előfizetőjének. Az iskola vezetője Pallos Erzsébtt, aki a londoni egyetemsn szerezte meg a nyelvtanári diplomát. A »Zai§y Közlöny* nyelviskolájának két tanfolyama van, egy angol és egy német. Az angol kurzuson a kiejtés
tökéletes elsajálilását bijtfosit.ja, hogy az anyag minden órán Mr. Waiter Ripman, a londoni egyelem fonetika tanárának eredeti grammofonlemezein is közvetítésre kerül. Ez a módszer hibátlan irodalmi londoni kiejtési biztosit.
Minden tanfolyam 6 hónapos, hetenként 2 órával. Egv-cgy órán legfeljebb 4 növendék vesz részt, tehát nem csoport-tanitás.
A tanfolyamokat a > Zalai- Közlönyt előfizetői havonta 5 pengőért látogathatják. Beiratkozni Pallos .Erzsébetnél lehet (Erzsébet-tér 18. II. cm), a névre szóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők havi 10 pengőért iratkozhatnak be a tanfolyamra.
A serdülő Ifjúságnak reggel felkeléskor epy-egy kis pohárnyi természetes „Ferenc József keteiüvizet kell adni, mert gyomor-, bél- és vér-iisztitó hatásának fiuknál és leányoknál igen fontos eredményektt köszönhetünk.
EZRE y
w á■árólnak /
02,
nagy
" őszi árusításán.
Divatcikkeink minőségben és olcsóságban vezetnek.
1938. okióba 6.
SPORTÉLET
DanántnI válogatott atlétagárdája Nagykanizsán
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy napja lesz vasárnap a dunántúli atléta gárdának. Ugyanis Stájerország válogatottja lesz ellenfelük Grácban. A válogatott pia délután 4 órakor érkezik Nagy kanizsára, Itt csatlakozik hozzájuk Józsa és Vass, a Zrínyi két jeles allétája. A gárda ma délután a Zrinyi sportpályán könnyű
tréningei tart, melyre lezuton ls felhívjuk Nagykanizsa sportközönsé«ét*ck figyelmét Az atléták az éjszakát Nagy-kanizsán töltik és szombat reguol mennek u»- ább Grácba.
Reméljük, hogy a két Jeles alléla Grácban is megállja helyét.
Felhívás a magyar Ifjúsági testnevelés vezetőihez
A Magyar Országos Torna Szövetség a I\'édé ration Interoatjonalc, de Gym-nastique megbízása alapján 1931-ben bonyolítja le a tornászvilagbajroki versenyekéi, mely alkalomból nemzeti tornnüíinepélyt rendez.
A Magyar Országos Torna Szövetség tanácsa továbbá elhatározta, hogy « rendezményeket megelőzően Budapost-re Nemzetközi Ifjúsági Testnevelési Jtongressmst hiv egybe. A kongresz-szus fővéduökségét a Kormányzó Ur ö Főméltósága vöU kegyes elvállalni.
A kongresszus tulajdonképeni tíélja: számot adni — külföldi szakemberek wlőtt is — a magyar ifjúsági testnevelés fejlettségéről, további törekvéseiről. E cél megvalósítása (érdekében a kongresszus keretében szakelőadásokat, testgyakorlati bemutatókat, sporllré-níngeket és versenyeket kívánunk tartani.
Ezek előrebocsátása után azzal a kéréssel fordulunk a magyar testnevelés ügy vezetőihez, oktatóihoz és barátaihoz, hogy törekvéseink piegvaló-silása érdekében a kongresszus tagjai sorába csatlakozzanak. Ezen felül kérjük ügyünk iránt érdeklődő minden magyar testvérünket, hogy a magyar ifjúsági testnevelés eme nemzeti szempontból is nagyjelentőségű megnyilatkozását saját munkakörükben támogassák.
{irr Közgyűlése) ma este fél 9 órakor az ipariskola helyiségében.
— Gyermek boy kabátok, barna és fehér büby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schútznél kapható.
Vasárnap KPAC—Zrínyi
Egyik legfontosabb Sporteseménye játszódik le vasárnap délután a Zrinyi pályán a kaposvári alosztály labda-wgó küzdelmeinek. Ugyanis a Zrinyi vjVja a KPAC-val bajnoki mérkőzését. Már az NTE ellen láttuk, hogy n KPAC csatársora mini együttes e^iko a kerület legjobbjainak, hisz ennek Köszönhette az NTE fölött váratlanul uratotl győzelmét ls. A Zrinyi csapata ezldelg veretlen. Nagy kérdőjel, hogy megtudja-e tariani ezen kellemes helyzetét. A vasárnapi mérkőzés adja meg majd prjje a Tele letet. Értesülésünk szerint a KPAC n legkompletlcbb tel-állításában tud vasárnap kiállni, Így nívós és érdekes mérkőzésre van vasárnap kilátás.
Reméljük, hogy a Zrinyi beváltja majd a beléhelyczelt bizalmai ós győzelemmel fojg a jutpró-napra növekedő szurkoló táborának kedveskedni.
A Pesti Napló megemlékezése Berke Jóskáról
Magyar umótrónsr «ik«ro GSrSgorazágbau
örömmel tesszük át a PeslJ Naplóból az alanti sorokat, annál is inkább, mert orré büszke leliet Nagykaniii*. A pikk a következőket irja:
A nagykanizsai Berke József a nyáron Görögországban tróncrkedett. Miui-kájáuak máris szép eredménye van, a bajnokságok során a görög úszók komoly eredményeket érlek ph A 100 m. gyorsúszást Mairgiorgíos 1 p. 01.8 mp-el, a 100 jn. hátúszást MadUdis 1 p. 11.0 mp.-cl, a 400 m. gyorsúszást Ro-valopulus 5 p. 25.7 mp.-el, az 1500 m. úszást ugyuíiő 22 p. 55.9 mp.-ei nverle. Valamennyi eredmény uj görög rekord. \'
\'Rerko Jóska, a jóncv\'ü tréner Nagykanizsán a Herkules strandon foglalkozott egy szezonon át a nagykanizsai úszókkal ós jugyszólván a,/. Ö .nt\'vtt-hez fűződik az uvógárda összeliozása.
A strandfürdő megépítésével kapcsolatban nagyon fontos volna egy uszó-tréner alkalmazása és erre melegen ajánlluitjuk Kanizsa szülöltjét, Berke Jóskát. ♦
A kaposvári alosztály őszi sorsolása
Október 8. Csurgói TK—NTE, Zrinyi —KPAC, október 15. BIOK-NTE, Zrinyi szabadnap, oklóber 22. KTSE NTE, Zrinyi—-VOGE, október 29. SBTC-NTE, B1ÜK—Zrinyi, november 12. NTE—VOGE, NTSE-Zrinyl, november 19. NTE-SzAK, SBTC-Zrl-nyi, november 36. NTE-NTSE, CsTK —Zrinyi.
Az előláQók a pályavátasxtók. I
Óriási szerencse
érheti önt Is, ha osztályaorsjegyet vásárol
Mlhoffer Kálmán föelárnsltó
uj helyiségében: Osengery-ut B. alatt.
Sor.J.„.k ár.li K,.- M.-, fii U.-, -TI* Slauan, >ml| a számokban választék van I Húzás már október hó 14-én
Az Aladdin lámpatulajdonoaok figyelméből
Az Aladdin Izzók árát a gyár 2-80-ról B pengőre leszállította. SO P-árt bármii] en lámpát Aladdinra átosarálhot.
A mai korban ez a legtökóletcwbb petróleum világítás. Alkatrészek éa lámpák csak kizárólag a lerakatuokban
MELCZER flvegkereskedésbeo, Horti, ukunt l
ka lé k. ma
RÁDIÓMŰSOR
Itudapesf, október »
0.15: Torna. Utána gramofon. — 9.1;"): 11Írek. - ÍO: 1. I.einingcn—\'Wes-lerburg Károly vértanú tábornok naplója. 2 A nemzeti gyász verseiből. (Felolvasás.) Közb.\'n gramofon. — 12.05: Szalonzenekar. — 12.90: Hírek
1.15: Időjelzés. - 1.30: Fóthy Ida zongorázik, Kélhelyiné Wakots Margit énekel. — 2.45: Hírek. — 3.30: A rádió diákfélórája »A nap meg az cm-ber.« 4: .Az aradi uj vérianu-sirok Tel tárása, előadás. — 4.45: Időjelzés, hírek. — 5: Országos Postászenekar.
— 0: Gyorsirótanfolyam. — 0.30: Magyar cimbalomótós. — 7.20: »A magvar s|)ort és testnevelés a nemzeti úgy szolgálatában.* Kelemen Kornél dr. előadása. — 7.45: Gramofon. — 9: Külügyi negyedóra. — 9.15: Cigányzene. - 10: Időjelzés, hirek. — 10.10: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. — 11.40: Lugossy István tá-rogatózik.
Béc*. 10.50: Rádiózenekar. -. 12: DéÜ zene. — 13.10: Müvészlemezek.
— 16: Gramofon. — 10.50: Ifjúsági Seliubort-hangverseny. — "17.15: Fúvós kamarazene. — 19: Bécsi szimfóniku-sok. — 20:15: Kémek a hangárban, hangjáték. — 2215: Bárzene.
Olvassadt figyelmesen mai apróhirdetéseinket
Közgazdaság
( ) Száj- t« körömfájás pluszig JJalatonecH-rlcflen. BalatonedericBen ]ár-vánvszerücn lépett fel a szarvasmarhák" között a fszáj- és körömfájás, aniit valószínűleg Veszprém-megyéből hur-oollak be. Eddig 8 edericsi gazda udvarán észlelték a l>etegséget. A ható-sagok minden intézkedést megtettek a betegség továbbterjedésének jnegaka-dályozására. •
Terméttftőx&de
Buza tlszav. (uj) 77-es 7 45—7*70. 78-t« 755—7"8\'\\ 79-es 7 65—7-90, 80 «• 7-75-8 00, dunánt. (uj) 77-e» T15-730 78-as 725-740, 79-es 7\'35-7i>U, 80-as 7 45-7-60, rozs (ul) 425- 4 35. -Zab közép 675-6 85, - ótengtrl tlasántull
Bedéaváiár
Felhajtás 2588, eladaUan 90. Els*-rendü 0-73—0*74, szedett 073—076, Ize-dett közép 0-71-0-72, könnyű 0-66-0-68, első rendű öreg 0-68-070, tl-od reodtl öteg 0-64 -066, angol süld* 1. 0 80 087, szalonna nagyban 09J-0"94, «str 0"95— 1 05. hus HX>-H2. félsertés 094-1-04.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. ssám
„Kronos égővel"
Szerelje fel a meglevő lámpáit
A legjobb eddig létezd petróleum izzólény égd, lakószoba megvilágítására. Kapható STERN
Uvey éa porcellén dxletéban Vároahix-palotB. TaUfon I9S.
Nők a gáton A welmarl nő bajnokságok egyik Jelenete
Férfi és nőt divatnjdonságok kabát- és nüia-szOvetekben
bársonyok, azSrmék, flanellok, szőnyeg éa vászon árukban
legolcsóbb
GolensxKy Ferenc
dlvatáruháza.
ZALAI KÖZLÖNY
<933 október 6
KOszOnetnyllvánltás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, valamint a posta tiszti és altiszti barinak, kik a fe-lejlheletlen jó férj, apa, n;gy-apa, testvér, após és rokon Várnai János ny. poitaaltiszt elhunyla alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették és a boldogult temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk háláé köszönetet A gyászoló család.
APRÓHIRDETÉSEK
Raktáron lavfl Oaaxes áruhat Igán oloaón aláriialtjuk. Armuth,
3022
Háromszobás utral labáa kiadó -Szemerc utca 2/c. 3837
Autótaxi viteldíját leszállítottam. Ká~ nyalmaa csukott kocsik bármlkorra rendelhetők Kaufmann Manónál. Telefon \' 167, este: 571. 3847
rsitfafitt taj állandóan kapható Tcj-köi pontnál. 55
Mindenki saját maga kittelheti az ablakalt az általam készített f«hér klttal. Kapható kilogrammonként 68 fillérért — Melcieí üvegkereikídésben, Horthy Miklósul I. 3863
Udvari kétszobás lakáa mellékhelyiségekkel együtt kiadó nov. l-re Zrínyi M ntca 20. _ 3/94
Használt bútort vaax és alad ötvegy Kukecxaé Erasébet tér 11, törvénysiik mel lelt. Ugyanott egy modern ebédlő és egy modern háló eladó. 3910
Karaaak szobát bútorral vagy anélkül, 1 ló részére Istállót ét kocsiszint. Cimeket . I a kiadóba. 39:8
Ujonan épü\'t udvari egyszobás 0sax-komfortoa lakás a város belsejében november l-ére kiadó. Irodának Is alkalmas. Érdeklődés Csengery-ut 6. emelet. ____3966
Eladó Petőfi-ut 48. uám alatti Oxlet tiáxxal egydlt Azonnal átvehető. Bővebbet Major János tiszthelyettesnél Vörös-marty-utca. 390j
Jobb mlndanaalaányt keresek aion-nall belépésre Gábomé Rozgonyi-u. 9. 3904
ConUnentál lróaép, Jó állaootu, eladó dr. Knatuz ügyvídnéi. (Pó-ut 21.) 39(3
i—► unumiHi y—j
I mindenki a helyi kereakedflknél I és Iparosoknál axoreue bul
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.484/1933.
A László herceg-utcai vízvezetéknek a Bagolai-sorig való meghosszabbítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a leltételekben megadott címzéssel folyó évi október hó 11-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy pós-tán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 úra között a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1933. október hó 4-én.
aM Polgármester.
1
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
HIBSCH fis SZEGŐ cégnél
Koosltakaró Lólizaaitó
páronklnt és méterben Zsákok mlndon célra
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.565/1933.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdő folyó évi október hó 5-ével véglegesen lezáratott. Felhívom a fürdő-közönséget, hogy a strandfürdőn elhelyezett tárgyakat a portásnál vegyék át.
Nagykanizsa, 1933. október hó 5-én.
mi Polgármester.
A/KIndnyájunk tulajdona a ** * liget é§ az utca fája és virága.Neengedjük pusztítani.
i nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
7069/tk. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek
Dr. Beck Dezső végrehajtatónak vitéz Szakos Oyöigy végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX t.-c. 144, 146. és 147. §§-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 68 pengő tőkekövetelés, ennek 1933. évi március hó 1. napjától járó fc°,o kamata; 6 P 60 I. eddig megállapított per éa végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 8 P 5) f. költség, valamint a csatlakoiottnak kimondott dr. Petrlcs József 4> pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végeit a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő Esile-regnye községben fekvő, s az eszteregnyel 18<0. sz. tjkvben A f 1-2 sor 1847b és 184/a 2. hrsz. alalt foglalt kert és beltelek-ben természetben összefüggő egységes egészet alkotó Ingatlannak végrehajtást szenvedőt Illetett jelenleg kk. Kis Mária nevén álló (ele lésxére 11C0 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Eazteregnye köiségházánál megtartására 1933. évi október hó 23. napjának d. e. 10 óráját tüzt ki és az árverési feltételeket az 1881 :LX. t. c. 150 §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső Ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (19C8 : XLI. t-c. 26. §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár KXVo-át készpénzben, vagy ai 1881 : LX. t.-c. 42. S-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX, t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XL. t.-c. ?,!.§.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomba < a kikiáltási ár százaléka szerint megMapitott bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (iM : XLI. 25. §.)
Nagykanizsa. 1933 évi július hó 13. Dr. Bentzlk s. k. kir. j.blró. A kiadmány hiteléül : Kiss a. k.
Irodádul.
Nikkelezés, rezezés, ezüstözés, aranyozás
Galvanizálás
Minden tárgyat és
lémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, Józ\'tl,fiher-
ceg-u. 87. sr.
A yorkl tvarcog és horoegnő skót vlselotben.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9412/tkv. 1933.
Árverési póthlrdetrnény
A telekkönyvi hatóság közhírré tessl, hogy dr. Beck Dezső végrehajtatóaak vitéz Ssakos Gyöigy végrehajtást szenvedő ellen 68 P tőke s járuléka ereiéig indított végrehajtási ügyében az 1933. évi jullus 13. napján 7069/tkv. 1933. szám alatt kibocsátott árverési hirdetménnyel a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő Eszteregnye községben lekvő s az eszteregnyei 1840. sz. tjkvben A f 1 - 2 sor 184/b éa 184/a 2. hrsz. a. foglalt kert a beltelekben természetben összefüggő egységes egészet alkotó IngaUannak végrehajtást szenvedőt Illetett, Jelenleg kk. Kis Mária nevén álló fele részére 1100 pengő kikiáltási árban Eszteregnye községházánál 1933 évi október hó 23. napjának d. e. 10 órájára kitűzött árverést az 1881 : LX. t.-c. 167. § a értelmében özv. Dávid Ferencné Varga Anna végrehajtató 15 P 40 1. tőke «s Járulékaiból álló követelésének behajtása érdekében Is meg fogják tarlcnl.
Nagykanizsa, 1933. évi szeptember hó 26. napján
Dr. Bentzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül P. H. Mlkó s k.
Mikit.
Gabona
oaávázóazereki
Porpácok: Nedvespácok:
Arzópáo Bigriol Por>zol Higozán
TUlantin Tíllantin
eredeti gyári árban és csomagolásban. Műtrágyák. Péti-só
Aav. azuperfoazfát 40 -os kálisió Méaznitrogén Thomaasalak
kg -ként, xsák-számra és waggontéte-lekben.
FUTORi
vegytiszta szénsavas takarmánymés*.
PEKKi
„D" vitamin készítmény. Beszerezhetők:
orszAg József
mag, műtrágya, növény vádtlrolazerek
■tb. kerekedi.ében Nagykanizsa, F.rzséhet-tér 10.
(A bíróiig mellett) Te uton 130.
aak pénzt takarít mag, ha
nyamtatvéay-azflkaéglatét éa kSnyvait
lapunk
nyomdájában, F6-ut S. alatt rendeli mag.
Nyomatott a laplulajdonos Kö!ga,dasági R.-T. Uutenberg Nyomda és Détialai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán (FeTe
(Felelős tlilctvezetö : Zalai Károly.)
73. évfolyam 228. asta
Nagykanizsa, 1988. október 7, szombat
Ara 14 Hllér
M(bMtM| éa kUöóbKuttl; PM 5. .sá« M<«)«leulk uündea reffel, bétlö klvéttléval
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
E!őílxcté«i áia: egy bóra 8 pengő 80 Iliiét Siexkeaatóaégl <« Hadóhlvatali teleion: 78. u
Egységrontók
Irta: dr. Sm^ £alg»«ml
Gömbös Gyula, araikor egy év előtt Magyarország kormányzójától átvette kormányelnőki \'megbízatását, nyiltan, becsületesen, katonásan Hitvallást tett nemzete előtt, hogy mii akar cselekedni és hogy az ország mit várhat tőle. A kormányzó bizalmát bírta, most a nemzet\' bizalmát is meg akarta nyerni. \\ Tisztán és világosan nyilatkozott minden kértlésről. Nerrt-zctét rajongásig szerető becsületes lelkének hazafias megnyilatkozása volt ez; amelyen mint vörös fonál, egyetlen egy vezércszme vonult keresztül, és ez a mindent átfogó gondolat volt ez: Magyarok vagyunk mindnyájan, egyesüljünk valamennyien testvéri szeretetben, egy gondolatban egy akaratban és nagy leromlásunkban, nagy nyomorúságunkban feledjük cl már egyszer a széthúzást és közös nehéz munkával épitsük fel újra Szent István megtépett, megcsonkított birodalmát.
A trianoni hóhérbékc által harmadrészére szabdalt ország ezer gondtól sújtott lakosság szomjas ajkkal itta be ezt a szózatot. Uj volt ez ar egyszerű közvetlen hang, amely minden hazáját szerető magvar lelkében visszhangot kellett, fis mindenki érezte, hogy bizalom « reméhy tölti be, hogy fez a fér fias munkakészség, ez a szilárd meg nem alkuvó akarat uj irányt sah, eloszlatja a csüggedést és életre fogja kelteni az egész nemzet tettrekészségét. A magyar nép fel. ujjongott, mintha fénysugarat lá tott volna előviHámlatni a borús magyar égből és a fénylő sugár világánál a menekült, a kiüldözött magyarok elhagyott szülőföldjük templomtornyait. Szeretteik rég nem látott\'sírdombjaK látták.
A rádió tova Vitte a trianoni határokén tol egy erős akaratú, talpig férfiú hiitató érces hangját, a magyar feltámadás zengő harangszavát. \' fis a bus rabmagvarok ott a Kárpátok alján, a Székelvségben. a bánáti bácska végeken,r remegő lélekkel hallgatták az eddig még nem hallott megnyilatkozást, hogy ime egy magyar kormány," mely bátran odakiáltja a világnak, hogy ujra egyeS ttéhi akarja a szétszórt & megalázott szenvedő magyarságot.
Ez a rádió hullámain át terjedő beszéd csodát tett, mert a feltámadás közös gondolatában egyesi-,ette a szétszórt magyarságot.
fis akkor ennek a szózatnak hallatára sem benn* » csonkaország-ban, sem a trianoni halárokon tul egv magyar sem kérdezte a másiktól. hogy milyen valláson van sem azt, hogy örökös királyt aknrie. VaK>\' szabad királyválasztást, csak egyetlen egy gondolata volt mindenkinek, egy nagy felemelő, minden ellenséges erőt megdöntő gón«
Gömbfit Bécsbe utazik
A minisztertanács elfogadta a gazdaadósságok rendezéséről szóló tervezfetet
Budapest, október 6 A csütörtöki minisztertanácson a pénzügyminiszter kifejtette azokat nz elveket, amelyek alapján a gazdaadósságok kérdése rendezhető. A minisztertanács magáévá tette a pénzügyminiszter elgondolását.
A gazdaadósságok végleges rendezésére vonatkozó terveket rövid időn belül elkészítik, ugy hogy még valószínűleg Gömbös Gyula miniszterelnök törökországi utju előtt kerül a minisztertanács elé. letár-gyalásra.
Beavatott helyről szerzett értesülésünk szerint Gömbös Gyula miniszterelnök még törökországi útja előtt felkeresi DoUfuss kancellárt.
Az
IgMzsáaDgytninlBzter ügyvédnyomorról
az
Budapest, október 6 I.ázAr Andor igazságügyi miniszter az ügyvédkértléssel kapcsolatban kijelentette, hogy az ügyvédnyomort csak a gazdasági helyzet javulása szüntetheti meg. azon jogszabályokkal nem lehet segíteni.
Német bomba robbant az orsztrák Hazafias Front egyik székháza előtt
Bécs, október 6 Kremsben, a Hazafias Front szék háza előtt péntekre virradóra
bomba robbant, amely azonban szerencsére nem tett kárt emberéletben, csupán a székház épületét
dolat: Magyarok vagyunk, tcstvé rek vagyunk valamennyien ! Erősek leszünk, mert egyet akarunk : visszaszerezni elveszett hazunkat.
Egy év telt el azóta. Nagyon rövid idő egy nemzet tórténetél)cn és még rövidebb ahhoz, hogv egy ország újraszületése megtörténhessék. Sok, sok tégln és még több munka kell egy ilyen hatalmas, világraszóló épület felépítéséhez. De minden nagy munkához a vezető iránti törhetetlen bizalom és közös akarat szükséges. De bármilyen világos és biztosan célhoz vezető legyen is egy nagv mü elgondolása, mindig akadnak olyanok, akik azt képzelik, hogy ők mindent jobban tudnak, mint más és csak az lehet jó, ami az ő eszük után készül." fis máris megbántódnak azért, mert nem ők álltak az élre. Ezért nem akarják azt, hogy a nemzeti munka sikert arasson.
fis megbontják azt az egységet, mely egy év előtt a feltámadás közös gondolatában egvesitette a magyarságot. Megakadályozzák a nemzet munkásait, hogy hangyaszorgalommal az egységes nagy Magyarország templomának alapfalát lerakhassák. A krónikások elbeszélik, hogv a flórenci dóm építésénél akadtak olyan egyének, akik a munkásokat lebeszélték, hogv ne hordjanak köveket a kupola felépítéséhez, mert ez istenkísértés az épület rájuk fog szakadni. Olasz nyelven guastamcstieri-knck, mun-karontóknak nevezték el az ilyen embereket. Egy évre a Vezér nemzeti munkára felhívó szózata után már jelentkeznek is a\'münkaron tók.
Gömbös Gyula munkaprogramjában legfőképen a kisgazdák megsegítését tűzte ki célül. Most az urak elégedetlenek a kisgazdák nevében és érzésben és gondolatlan egyszerre egyek lettek a kis gazdn<Mefc>ktttt* "Nem etfg nekik
és nem kell nekik, amit a kormány kinál. Tudják, hogy ennél többel ők sem tehetnének, de mégsem kell mert nem Ők adják.
A legitimistáknak pedig nem mondhatunk mást, mint hogv u királykértlés nem szerepel a Nemzet/ Egység Pártjának programjában. Mi sem kérdezünk meg senkit, hogy milyen az állásfoglalása a királykérdésben. Nem kérdezzük, mert ez a kérdés számunkra jelenleg nemlétezik. A boszorkányokról, amelyek nem léteznek, ne legyen említés, igy mondta ezt évszázadok előtl Szent László királyunk. Mi azt is tudjuk, hogy sokan léptek be olyanok fs a mi pártunkba, akik "majd egykor, ha arra megfelelő Ifyel- és külviszonyok megengedik, legitimista álláspontra fognak helyezkedni. £s ezek a komolyan gondolkodó egyének nagyon jól tudják, hogv ez a kérdés nem időszerű és a királykérdés megoldása jelenleg, sőt a kózel jövőben is lehetetlen. A legitimistáknak és a Nemzeti Egység pártjának is. Sőt tovább mfegvek, ha Göml>ös Gyula a királykérdés \'ilyen vagy amolyan megoldását programjába vette volna, vogv tegyöK* fel. hogv ezt n legitimisták elve szerint óhajtaná megvalósítani, ezzel csak leheletlen dolgot igérne. amelyet megvalósítani ugy sem tudna.
Mérhetetlen kár a legitimizmus-Mi vallási kérdést csinálni és a különböző vallású magvar állampolgárokat egvmás ellen uszítani. A legutóbb itt járt külföldiek Ma-gyaroországol o nyugalom országának nevezték cl. Annvi sorscsapás és belső viszáálv után mi ebben még igazuk van. De mi is azt akarjuk. hogy sokat szenvedelt hazánk továbbra is a nyugalom országa maradjon, fcs teljes erővel és minden törvényes eszközzel azon is leszünk, hogy minden politikai párt czl akarja.
rongálta meg. A csendőrség a tettesek nyomában van. Valószínűleg német nemzetiszocialisták a merénylők. Salzburgtól nem messzire két határőr észrevette, hogy bajor terület felől két rohamosztagos kúszik a határkő felé, amelyre horogkeresztes röpiratokat helyeztek. Az Osztrák határőrök lövöldözni kezdtek, ide a golyók nem találtak.
A nagy per
Lipcse, október 6
A nagy-per pénteki főiárgynlá-sán Torgler kommunista képviselő az elnök kérdésére, hogv hol tartózkodott a gyújtogatás éjszakáján, azt válaszolta, hogv egyik barátja lakásán aludt. A tárgyaláson Di-mitroff bolgár vádlott olyan kihívóan viselkedett, hogy a bíróság kénytelen volt eltávolítani az ülésteremből.
Október 6. ünnepe
Nagykanizsa, október 0
A hazafias gyász érzésének méltóságteljes hangulatával ünnep dtc meg Nagykanizsa az idén először nemzeti ünncp|>é nyilvánított október B-át. A középületekre, thagáu házakra kitűzték a gyászfátyolos trikolort s a magyar szivek mélyén kigyulladtak az emlékezés mécsesei...
Délelőlt 10 órakor a jdebáuia-templomban gyászistentisztelet volt. amelyen ,a város vezetősége, élén dr. \'Hegyi Lajos polgármesterbe-lyettessel, a katonai tisztikar az állomásparancsnok vezetésével, a hivatalok, közhatóságok fejei és küldöttségei megjelentek. Gyászistentisztelet volt ugyanekkor a protestáns vallásúak részére az evang.\' likus templomban és az izraelita templomban is.
Délelőtt minden iskolában haza fias ünnepélyek voltak. A gimnázium ünnepségén Pajor Lajos VIII. o. tanuló, az önképzőkör elnöke mondott beszédet, az ifjúsági ének-é.". zenekar Ktrkay József dr. vezetésével működött közre és szavalatok voltak műsoron. A felsőkereskedelmiben Csiszár László IN\', évf. tanuló volt az ünnepi szónok, szavalatok vollak és az ifjúsági kar énekelt. A polgári iskolák közös ünnepélyének Kerszsy Géza tanár volt a méltatója, szavalókon kivfi) az iskola vegveskara énekelt Kct-tlng Ferenc karnagy vezetésével. Az elemi iskolák körzetenként rendezték ünnepségeiket.
Délután az öregcserkész csapni felvonta a-Ttiszlobogót az országzászló árbóeára és diszőrséget állított a szobor tövébe.
Az Irodalmi és Mü véste ti Kör a város felkérésére a városháza dísztermében rendezte meg hazafias ünnepélyét, diszes közönség előtt. Kivonult a honvéd iiszlil.ar az uj állomásparancsnokkal azélcn. a frhnthorcosok formaruhás nagv küldöttsége dr. Fülöp György el-
ZALAI KÖZLÖNY
1938. október 8
falaton I7B.
Bridge könyvek
Bpldfla Iskola Bridga Iráaazabályok Brldga blookok Bridge játékkártyák
k utók
riSCHEL künjrvkerexkedfisben
NAGYKANIZSA,
Horthy Miklós ut 1. szám.
11 ök vezetésével, az egész Oregcser-kész-csapat. Az üiuícpi beszédet Gazdag Ferenc püspöki tanácsos mondta. Komor, megrázó erejű színekkel festette hallgatósága elé az aradi golgothál, majd liangsu-lyozta, hogy az igazi hazaszeretet nem egymást/a harapásra, hanem egymás szereleiére, az emberi szenvedés és nyomor megszűnteléstte ösztönözzön bennünket. A hazaszeretetnek kell ma megtanítani a triiianoui magyarságot testvéri ösz-sze fogására. Az aradi 13 példája tanítson meg berniünket hazát szeretni, összetartani, egymást megbecsülni. Schless Gyula, a Kör tagjának a lélek mélyéig átérzett, iiazaíias tüz lendületétől áthatott szavalata nagy sikert adatott. A\' ting Ferenc gyönyörű gyászdal;\'\' az Irodalmi Kör Vegycskara remekbe akta elő, lenyűgöző szépség-«cl.
Az üunepség után az Oregcser-készek bevonták a fUszlobogót s azt diszmenetlnyi visszavitték, az árbocra pedig felhúzták a hétköznapi oi-szágzászlót.
Németország visszautasította a francia Javaslatot
London, október tí A >Frt<w» Assoclaclonsí óit«*ülé»c *«VUit a német kormány pénteki szóbeli válaszában visszautasította a fejíy-verkezések nemzetközi elleníírzésére vonatkozó frajneia Javaslatot, ha a fegy-ve,ké«lt kflzt n»o*t fennálló egy«nlöt-lenséget az ellenőrzi* Ideje alau Is fenntartanák. A uérnet kormány azt javasolja, tHitfy u fej^veikez^ei nemzetközi ellenőrzésének megkezdésével egyldejüb-g «n#edjék m«"« Németor-szaguak a ve,»i,"Üesi f>zerződé«be,n megtiltott feityvciek tar/ását, Igy u katouaj repülőgépeket, tankokai, águkat buváruaszádokal.
Fólmilliós valuta-panama a Dunántulon
Budapest, október 0 A budapesti rendőrségnek tudomására jutott, hogy egy vidóki nugy állatkivil.eli cég a befolyt exportvalulákut nem szolgáltatta Ihí a .Nemzeti Banknak és ily módon mintegy 500.000 P értékű valuta került zugforgalomba. A kiviteli cég egyik főnökét most hallgatják ki a budapesti valuta-ügyészségen, libben az ügyben Miskolcon, Kaposváron és Dombóváron is folyik a nyomozás.
Három évi fegyházat kapott a Földhitel sikkasztó igazgatója
Budapest, október 0 A budapesti Ítélőtábla Pender Kálmán Farkast, a megbukott Földhitelbank volt igazgatóját csalás büntette miatt háromévi fegyházra itéite. Az itélet indokolása szerint Pender a bank pénzéből 11)0.000 |>engőt u saját céljaira fordított
Elítélték a földbirtokost, aki megrágalmazta Hertelendy Árvaszéki ülnököt
Zalaegei-szeg, október 6 Áz egerszegi törvényszék most tárgyalta Erdei János 13 éves budapesti lakos, vasmegyei földbirtokos bűnperét, aki ellen vitéz dr. Ilertelendy Ferenc vármegyei árvaszéki ülnök, volt egerszegi szolgabíró feljelentésére hatósági közeg megrágnlmazása cimén emelt vádat a kir. ügyészség.
lirdel János még 1931 év nyarán az egerszegi járás több köíségél>en lejgyújtő tehpeket létesített, melyek azonban egészségügyi szempontból hatósági kifogás alá estek. Mivel
Erdei nem tett eleget annak a hatósági felszólításnak, hogy pótolja a hiányokat, Hertelendy szolgabíró kihágás cimén megbüntette.
Az itélet után Erdei panasszal fordult az alispánhoz és azzal vádolta Hertelcndyt, hogy az vele szemtwn elfogultan járt el és jogosulatlan pénzeket kövelelt tőle
A törvényszék a terhelő bizonyítékok alapján 10 napi fogházra! helyettesíthető 100.pengő pénzbün-telésre itéite a földbirtokost, aki fellebbezést jelentett be az itélet ellen.
A pacsai képviselőjelölt és a söjtöri állatorvos pere
A tábla felmentette az állatorvost
Budapest, október ti
Az 1932. évi választások idején elkeseredett küzdelem folyt a pacsai kerületben Zsirkay János \' és Mikolits Ferenc dr. söjtöri .állatorvos közöli. A választókerületben röpcédulák jelentek meg, melyok szerint Zsirkay kommunista volt, mert a «Tüz> és «Ember» cimü lapokban kommunista cikkei jelenlek meg. A röplap ezzel végződött : <Aki a tök és a gerslii uralmát akarja, az szavazzon Zsirkay János fajvédő képviselőre.»
A budajksli törvényszék Tcreky tanácsa .előtt Mikolils \'azzal védekezett, hogy joggal gondolta Zsirkayt kommunistának, mert hiszen cikkei a «Tüz» és az «Ember»-bcn jelenlek meg. A tárgyaláson Zsirkay tanúi viszont azt állították, hogy Zsirkay eme cikkek leple j alatt
dolgozott az ellcnforrddalom előkészítésén. A törvényszék ennek alapján 200 pengőre itéite az állatorvosi.
A Táblá Gflí/ó-lanácsa most tárgyalta ezt az ügyet és felmentette Mikolitsot a vád alól. A Tábla nem ment l>elc a valódiság bizonyításába, inert megállapította, hog>\' Mikolilsol ugyanezekért a rőpcédtilákérl választási kihágás cimén n\\ár megbüntették, márpedig a tőrvény értelmében ncin lehet valakit ugyanazon tényálladéki elemek miatt kétszer elitélni.
lakaci székrekedés, vastagbélka-taiU8, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, caipöfájás eseteiben a természetes .Fereic JóiseT keserűvíz, reggel és este egy-egy kid pohárral bev^ve, rendkívül becses háziszer.
ö&sct árusiiásún.
Divatcikkeink minőségben és olcsóságban vezetnek
Szép ruha osak Jó sz5v«tból készül II
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
Jugoszlávia és Románia keresztezi üömöös utazásait ?
Párizs, október 6 A i\'etit Párisién értesülésbe szerint a jugoszláv királyi pár várnai és iszltambuli látogatásának következménye török—jugoszláv barid-sági és döntőbírósági szerződés megkötése Lesz. Szó van jugoszláv —bolgár egyezmény megkötéséről is. Tilulescu viszont Ankarában és Szófiában román—török, illetve román—ltolgár egyezmény megkötését tervezi.
Meghalt Fetser Antal győri püspök \\
Győr, október ü \' Fetser Antal győri megyéspüs|>ök pénteken este fél 8 órakor 72 éves korában elhunyt. Fetser Antall 1885-ben szentelték pnp\'pá, 11)15 március 15-én pedig győri megyés-püsi>őkké. Már évek óta betegeskedett, idegbéhulás támadta meg a szervezetét. Elgyengült szive pénteken este felmondta a szolgálatot.
Az iparostanonciskola n) igazgatót kapott
Nagykanizsa, október 6 A kultuszminiszter rendelete alap ján Brauncr, Lajost, a nagykanizsai iparos tanonciskola érdemes igazgatóját ettől az állásától, tekintettel nyugdíjas-voltára, fel kellett menteni és az állási, addig is, mig (a főhivatású igazgatói széket megszervezik (folyamatban van I), be kell tölteni. Ebben az ügyben ült össze az iparostanonciskolai felügyelő bizottság Uoffmaiui Henrik elnöklésével.- Jelen volt dr. Krátky István polgármester és dr. Hegyi Lajos főjégyző is. A bizottság őszinte sajnálkozással tett eleget a jílUiiszteri rendeletnek Brauner igazgatóval szemben, érdemei teljes elismerésével és sok-sok hálás köszönettel emlékezett meg hosszú ét> kiváló működéséről. Az igazgatói teendők ellátásával j>edig Ortutay Gyula tanítót bizta meg. A megbízás a legjobb kezeklje tette le az iskola irányítását, amikor a kanizsai tanítói kar egyik legértékesebb tagját bizta meg az iskola ve--zetésével. •»
Időjárás
(B/uakal rMUllmUi) « I.imp.1.-■ ■•I laMaat Jalaall ma 10 érakari I»ha, daruit Ml .irkili.
Prthóut: Reggel Uncia délben é» a«te borult
Sztílrdny: Reggel déli, délDen é< Mto éasakkeletl.
— BlaOrangu müjég kapható a Tranadanub t a Egyeíült 00xmalmok Réazuénytdraasdgndl.
ZALAI KÖZLÖNY
Minden
külHn értesítés helyetti
_ anlzaal Ixraallta Jóték rállm Ltányéivlil szagénvol Javára
októbar
A nagykanizsai Izraallta Jótékony éa Kultu-.aányégylat azagényal javára 1033. i hó 8-án, vaaárnap délután
ötórai táncos teát
rondezűnk a Centrál éttermében, melyre az egyesű-lat tagjait és Jóbarátalt tisztalattal machívjuk t
Dr. Rotschild Bólánó és Társa Külön meghívókat nem kQldQnk kl.
Hogyan fejtenek meg egy közel kétezer esztendős feliratot ?
A trencséni vár falán talált római felirat meüfeitése — Braneczhy József, a trencséni piarista gimnázium igazgatója szerint Langaritio volt Trencsén latin neve
1963. október 8
Barbarlts Lajos székfoglalója a Gyón! Társaságban
Nagykanizsa, oklóber 6 BarbarUs Lajost, a -Zalai Köz-löny» felelŐ6 szerkesztőjét aGyóni (k\'za Országos Irodalmi Társaság még tavaly tagjai sorába választolta. Most volt Buda|x«lcu a székfoglalója, Pápai Molnár Kálmánnal, a Fráter Lóránd Társaság elnökével együtt. A Melropol külőn-termóben tartoll irodalmi előadó-estnek iró és muzsikus körökből rekrutálódó igen szép kőzónségo volt. Verseivel szjerejx-.lt a gazóag műsoron a két székfoglaló j>oétán kívül Vehér Tibor. Dr. Kárpát Zoltán, a rádióból is jólismert komponista, szerzeményeiből zongorázót!, Hámora Jenő Uray Margit kisérote mellett énekeli, Ituizka-Ilányai Elemér egy novelláját olvasta fel, Népcsy Lucia a tagok szerzeményeiből bemutatott dalokat énekelt. Sz. Tompa Mária székely balladát és székely néjxialokat sza vall a Kriza-gyűjteményből, Sz. Bárány Dóra hegedüli. A Társaság lirrczeg Ferencel táviratban üdvözölte országos ünneplése alkalmából. A Társaság Gyónban, Gyónt Géza szülőliázát emléktáblával órókitelte meg, amelynél október 31-én ünnepséget rendez.
SsobMob él ratárnap
nyulvacsora
a«*ny. gombóccal 60 fillér
Fekete sas vendéglőben.
ms
Emlékeztető
Október 7. Revíziós I.lga ülése 6 órakor a városházán.
A kath. egyházközség diszgyüléso 5 órakor a fehérteremben.
Tanári hangverseny 9 ónakor a zeneiskolában.
Omke előadás 9 órakor (dr. Weísz Lajos).
Október 8. A Kath. Férfiliga teája 5 órakor a fehérteremben.
A Kerékpár Egylet szüreti mulatsága (Magyar-utca 9.).
Az Izr. Ijeánycgytet (teája a Centrál-
fcön 5 órakor.
Október lt. Keresztény Jótékony Nőegylet teája, délutáni 5 órakorj Dr. Krátky iMvánnóniU. \'
Október 14. Az Iparoskör magyar nóta-est^ fél 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban.
Október 15. A VQfcE ;jenés
váJ(ás-parádéja 12 órakor az or-•.azájpászlónál.
Szent Ilona Leáqyklub teaestje.
Október 22. Matlué\' fél 12-leor a zene-Iskolában (Vannay J.)4
November 8. A kongregációk szinelő-■adása a színházban.
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája 6 órakor (Szent Imre. herceg-utca 14.). \'
November 15. Növendékhangverseny 9 órakor a zeneiskolában^
November U. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Decfmber 2. Izr. Leányegylet piknikje.
December 2 1. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vasárja.
December ÍJ. Városi Nőikar hangversenye 9 órakor u zeneiskolában.
December 20. Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Ma este: a salsoti etsfl hangversenye a zeneiskolában
A zeneiskola tanárai ran este tartják első tűingversenyükjtf a zeneiskola Ua-maratermél>cn. A műsor csii|>a közkedvelt számból áll, melyben Lidiit Júlia megzenésített versei is előadásra kerülnek. E hangversenyre meghívói senkinek sem küldtek, de mindenkit szívesen (látnak. A hangverseny lantosán 9 órakor kezdődik. Jegyek: ülőhely 1.10 P, állóhely 70 filléres árban a Krátky tőzsdében, a Vágó illatszertárban éi az esti pénztárnál kaphatók.
Trencsén, 1933. oklóber.
(Copyright) Starek Lajos trencsóni apátplébános a mult század ótveiws éveiben römai leletre bukkant egyikén ama szikláknak, amelyen a Csák Máté büszke várának omladékai dacolnak az enyészettel. Ilat méternyire a földtől sziklába vésve hirdették a közel kétezer esztendős belük, hogy :
V1CTORIAE AUGUSTORUM EXBRTITUS C VI LAV CARlTlONli SED1T MII,
L II DOCOLV TANS LEO II CUR F. . Tudományos körök hossr.i ideig nem foglalkoztak részletesen az érde-
kes lelettel és sokáig azt tartották róla. hogy: hamisítvány. A feliratot végül Mommsen Tivadar, a világhírű német archeologus fejletté meg. aki hosszabb tanulmányt irt róla. De bizonyos vonatkozásokban Mommsen is tévedett. Most aztán a trencséni piarista gimnázium tudós igazgatója, Branyecsky József minden részié! -ben világosságot derített arra a leletr\'. a mely legrégibb vágvölgyi cm lék a római légiók idejének.
Alkalmam volt a kiváló tudóssal l»e. szélgetésl folyta tani. Az igazgató ur ezeket mondotta nekem:
— A szöveg helyes megfejtése Mommsen szerint magvar fordításban a következő lenne: A császárok pőréimének emlékezetére szentelle a had-
sereg, amely Laugaritioban székel. Készíttette a második légió 585 katonájának |>a ancsnoka, Constans legátus.
— A kulcsot a megfejtéshez ux »AUCiUSTORU\'M« szó adta n»eg. Ez a császár szó többt\'s száma, leliát azt jelenti, liogy császárok. Felmerült a kérdés: mikor uralkodtak Rómában császánokt vagy e több császár. A fe-lelel rá: Marcus Aurelius idején. Mar-cus Aurelius ugyanis még életében császárrá koronázta fiát, Commodust. Az az esemény, amelyről a trencséni tábla számol ad, tehát Marcus Aurelius uralkodása idején történt. I)e mikor? Marcus Aurelius és fia Krisztus után 170-tól 180-ig uralkodtak együtt, 180-ban a császár Bécsben, az akkori
Vindolvonában meghalt. Tudjuk a történelemből, liogy a császárok légiói hadjáratot vezettek a quadok ellen és Krisztus után 179-ben győzelmet is aratlak feleltük. Tehát a (rencséniem-léktáblát emvok a jgyőzelemiK\'.k az emlékére cmeltq Konstans. a másnlik ki-segilő légió parancsnoka.
- Eddig szól \'Mommsen Tivadar magyarázatu, amelvet <xldig teljes mér-lékljcn helyesnek "fogadhatunk ej. Véleményem szerint a tévedés ott van, lw>gy eddig senki sem tudta megállapítani, hol íeküdt pz a I«augurito, ahol a római Aégiók Székellek ós ahol győzelmet arattak a epiadok felelt. A tudósok közül többen azt állítják, hogy: Luuxaritio valahol a Duna balpartján feküdt.
— Ezzel szemben én azt állítom, l»ogy I^augaiitio volt Trencsén latin neve és ott, ahol ma Trencsén fekszik, létezett egykoron Laugaritio.
— A magyarázat kézenfekvő.
— A quadokról tudjuk, hogy «z egy germán néptörzs volt, amely a szjávok bejövetele elölt az "Első évszázadban a mai Horvátország területén élt. Keleti szomszédaik voltak a ma\'\';omá-nok, velem együtt sokan az áHitJuk, hogy a két elnevezés voI(aké]>eu egy néptörzset jelöl meg. A quadok állandóan nyugtalanították a római provinciákat és részt vettek löö-ban Aqui-leja ostromában is, A Vág völgyében állandóan találunk a quardok nyomaira. Ahol mosl Trt\'ncsén áll, olt is éltek. Marcus Aurelius, aki birodalma határait állandóan védelmezni volt kénytek-n a quadok támadásaival szemben, hadjáratot indított (ellenük. A légiók ern- lőttek. A római léglók ott, ahol dl ka! inas Jietyct találtak erődítések építésére, ezl sohasem mulasztották el. Bizonyos, hogy a trencséni várhegyen is emeltük erődítést, Itt Is létesítettek fossa-kat és valium-ökat — árok és sánc — és nem fér kétség hozzá, hogy Trencsént, már csak természetadta előnyei miatt js állandó tartózkodási helynek tekintették.
\' — Hiszen emlékeink vaiuiák arról, hogy a régi rómaiak már ismerték a trencséntcpllcl hőforrásokat és a légiók beleg katonái használták is ezeket. A rómalak kedvelték a fürdőket, a hőforrásokai nagyon megbecsülték és a Ireucséntepflcl hőforrások közelség^ is egyik oka lehetett annak, hogy a má! Trencsént telték meg az operáló hadsereg székhelyének.
— Aztán felvetődik egy másik kérdés is. Tudjuk, hogy a rómaiak is ott emeltek emléktáblákat, ahol azok az események, amelyeket megörökítettek, le is\' játszódtak. Mi szükségük lelt volna arra, liogy távolabbi helyen-véssék eseményeiket a sziklába. A trencséni szikla alapos munka. Hat méternyire van a földtől. Annak, vagy azoknak, akik dolgoztak rajta, alajxis munkájuk vóTt. Ix-golább egy hétig tartott el. Tehát: ésak olyan helyen készítettek el a táblát, ahol állandóan tartózkodtak. Trencsén cun\'él Togvfl állandóbb tartózkodási hely volt. Nem íér kétség hozzá: a mai Trencsén vdTt Marcus Aurelius éleiének utolsó esztendeiében az a laugaritio, amelyről a tábla beszél. Tudjuk: a légiók jártak Komáromban, Pozsonyban, mindkét helyen voltak városaik: miért nem örökítették meg a quadok felett aratott győzelmet emo helyek egyikén. Egybevetve mindezekéi megállapíthatjuk teljes biaonyossággal, liogy: a mai Trencsén közelében, az itt épített erődítés helyén aratlak győzelmet a császárok csaimtai a quadok fölött és talán tauiek a győzelemnek az emlékéro, talán azonban már előzőleg építették meg a trencséni várbegyen, vagy annak alján azt a l-augaritiot, amelyről eddig csak a szikiál>a vésett mondat emlékezik meg ...
- NŐI kabétezflvetfcülfotogNMtfr*
hagy választékban érkeztek Singer Divatáruházba.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy vélaaztéka
Singer Diualáruhnzban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Izgalmas! Bravúros! A kémnők. Ma és holnap van műsoron.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. októbef 8.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 7, szombat
Római katollkm: 0. B. A. Protestáns: Amália. Ur.: Tliri hé 17.
Vártul nfczeum és könyvtár nyitva Csütörtökön ét vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig. „
Gyógyszertári éjféli szolgálat e hónapban: a Merkly-Belui gyógyszertár l\'ó-ut 12. w. és a klskanlzsaígyógyszertár.
Oőzlttrdó nyitva reggel fi órától este 6 ót\'ig (bétlÓ, szerda, péntek délután, kráden egész nap nőknek).
Az életem az enyém
Megszüllek, ólok.
Erős vagyuk.
Nem sirok könnyen.
de hogyha néha mégis sirok,
misé a könnyem.
Az életem az enyém.
Nem vagyok léha,
azért mégis
nevelek néha
nekik. Nem nekem.
S ha akad olykor
egv szomorít legény,
kinevetem.
Az életem az enyém.
Van néha legiui|>om
és előre élek n holnapoknak,
mig a többiek
mákat lopnak
és szánva mondják :
bakiiul szegény.
Tán igazuk van..
Az életem az enyém.
Szent pélerl 1). János
(Rakott Géza l*ic«u-estjt>) l)r.
Bakos (léza ny. Járásblró, ügyvéd rövidesen végleg "bucsut mond Nagykanizsának. Kmlkalomból a város társadalmának széles rétegeiből nagyszámú barátai és tisztelői a Koronában, szombaton este 7 órakor baráti összejövetelt tartanak, hogy Bakos Gézától buciit vegyenek. Akik a búcsúztatáson részt óhajtanak venni, jelentsék ebéli szándékukat dr. Gaertner Antal ügyvédnél. A Biffkabil Asztaltársaság októberi összejövetelét lt Korona kávéházban szombaton este fél 7-kor tartja és ennek keretében vsz bucsut elnökétől, a Bmlapestro TSxizó dr. Bakos Gézától.
(A Magyar R«v|zlós I,lga) lielyi szervezetének leszámoló gyűlése október hó 7-én, ma szombaton délután 6 órakor lesz a Orosháza dísztermében a már közólt pn^am alapján
(Ai OMKF. második előadása) Dr. Weisz Ujos az OMKE előadás-sonozatáhau folyó hó 7-én, szombaton este 9 órai k-zdetlel előadást tart »Az amerikai mamut vagyonok keletkezései címmel.
-- Gyönyörű malllatwé pongyola anyagok legdivatosabb sziliekben és mintákban Schülznél
(A keszthelyi gazdasági akadémián)" oklóber l»-én. hétfőn délelőtt 10 órakor az akadémia disztermélicn lesz "u tanévmegnyitó ünnepély. 1. Magyar Hiszekegy, énekli az líj. dalegvkt. 2. Megnyitó Uvs/étl. Tartja IVstliy Béla Igaigató. ;i l\'jabbkori módszerek és eszközök a vonóerő jobb felhasználására a íjazdaságokban elmen értekezletet tart Snss (iál>or r. tanár. I. Himnusz, énekli az ifj. dalegvlel
filadenoapog »Eókí*orulá», vastag bélhuiu\', felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdobogás, fejfájás, fül zúgás, szédülés és lehangoltság ese Uiten a természetes .Ferenc lósieí" keserűvíz a bélmüködést rendbehozza s megszabadítja az emberi a kellemetlen érzékektől.
Vegyen osztálysorsjegyet a Hirsohler trafikban (Korona szálló épület) ahol az elmúlt sorsjátékban a 85.000 pengős főnyereményt és tfibb nagy nyereményt nyerlek szerencsés vevtti.
Minden második sorsjegy nyer. Kisorsolásra kerül cch 8 mltlld aranypancfi, mely készpénzben kerül kifizetésre. Legnagyobb nyeremény 500.000 aranypengő
Húzás már október 14 én, siessen mert a kereslet nagy. Hivatalos árak: >/, P 24\'-, >/, P 12-—, >/« P 8\'-, >/, P 3-—.
Sorsjegyek és lervek kaphatók:
iíj. Hlrscbler liksa
Dr. Bród Tivadar távozik Nagykanizsáról
Nagykanizsa, október 6
Bród Tivadar dr. Zala szülötte és közel 50 éw lakik Nagykanizsán. A mai súlyos gazdasági viszonyok öl is arra készletlék. hogy Buda|>estrc költözzék fiálio/-, ahol annak irodájában, mint társa fog működni. Dr. Bród Tivadar ügyvéddel egv darab régi Nagykanizsa költözik el a városból. Mint ti városi képviselőtestület tagja, mini tör-vény luitósági bizottsági tag, mint ügyvéd. mint a zsidó hitközség elnöke, mint jxilgár: hervadhatatlan érdemeket szerzett, amit nem lehel figyelmen kívül hagyni akkor, amikor egy emberöltő után el készül hagyni azl a várost. amellyel teljesen összenőtt és amelyért közel ötven esztendőn át küzdőit \'ós dolgozott.
Bród Tivadar dr. a tiszta közélet, a puritánság, az emberszeretet munkása, a vallási béke őre, az embretár-sakon való segítés embere volt. Mindenki szerette, lisztelte és nugyrnbc-osülte. Mindenütt olt volt, alul a l>ó-két szolgálni, a sz.\'rctelet megvalósítani, emlwrtársainak jót tenni kelteit. Ha körülményei arra kényszerítik is, hogy itt hagyja az ő Nagykanizsáját, ez a város mindig meg fogja őrizni az ő munkás életének, becsületes akarásának és szép lelkiségének emlékét.,
— Bútorvásárlás nem gondt Teljes
berendezéseket rendkívül ilőnyős részletfizetésre, sőt kamatiuentesen is szál-Utunk. Kopstein butonir.iház, Horthy Miklös-ut 4.
(Vasárnap t«fl)a a Kerékpéregv-
W) Szüreti mulatságát Magyar-utca <). sz. "alatti helviségélKMi és feldíszített udvarában. Délután .\'1 órakor lekever-smy, három ériékes díjjal. l£sle 7 órakor hegybíró né és hegybíró fogadta-tása, majd kezdődik űz elsőrendű ka-baré műsor. Utána tánc reggelig. Szépségverseny. Elsőrendű cigányzene. Be. léjiődij 20 rillér.
- Nőt loibáHíJdonséiíok megérkeztek Singer Divatáruházba.
(A le>Vnlerenelutr tagjai) vasárnap délelőtt egynegyed II órakor ki-vonuláslioz felöltözve, haugazerokkei jelenjenek iwg u zeneiskolában.
Gyermek boy kabátok, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
•I.CBzeíelés-rels\'reitTís. Az «géstt világ közvéleményét az tartja izgalomban, hogy mit határoznak a íugvhatalmak llenflien. U-szercflik-e a Iwmlw-vetökel, a mérges gázokul árasztó re-pülőgé|>ekel? A világ jobbléte függ ettől és természeléseji hazánké, is. De a fegyverek leszerelése mellett a gazdasági ja\\aktól megfosztott osztályokat a felszerelés is foglalkoztatja: Ki fogja leromlott otthonunk készleteit uj szükségleti cikkekkel felszerelni? Furcsa, de ugy van. hogy évről-évre gondol erre egv folyóirat, amely a magyar értelmiség otthonának szebbété leiére már annyit cselekedeti. A »Tündér-, ujjak Magyar Kézimunka Újság ezúttal is hü maradt eredeti célkitiWsé-hez. Négy ágvpárnázatlal (kél nagy "és két kispárnára valóval ajándékozza meg az uj előfizetőit, illetve mindazokat, akik I> 11.40-nel a kitűnő kézi-
fiíost érttexeíí legújabb úivaíu
nöi Kalapok
a mostani gaxdasdgl vtsxonyokQox
mérten ls CSOCftíld/OS OlCSÓ
áraHon nnÓNYAI dlivaíáru&ástban
HORTHY\' MiKCÓS-VT
Alakításokat a legújabb modellek utdn elsőrangú budapesti munkaerőkkel végexek.
minffta újság tfiósz évfolyamára egy összegben előfizetnek. Hogy az ő hatalmas arányú ajándékakcióját e fo-lyóirat már október elsején meglndi-tolta, azl az olvasók nagy tálxnának óhajára cselekszi, mivel jgy lehetővé válik az októberi előfizelésével a karácsonyi ajándékul szolgáló párnáknak a gyönyörű, előrajzolt minták alapján való gondos kihímzése. Aki tudniillik vvvst a P ,14.40-et (Iwzzácsatolvia a Jü fillér |»ortó az ajándékcsomag vidékre való kézbesítéséért) beküldi a Tündér ujjaknak. Budapest, IV., Szerviln-tér 3., az nyomban l>irt»kálja jut az ajándéknak," mig a folyóirat megindítását egy évre, kívánsága szerint, akármikorra kérheti.
— Natúr é* fe*et« perzsaláb, shíras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vixelési Inger, derékfájás, mellszoru-lás, szívdobogás és sréddléfti rohamoknál a természetes Ferenc József keserűvíz haszná\'ata kellemes megkönnyebbülést eredményez. — A belső bajok orvosai az Igen enyhe hatású Ferenc József vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-pgy félpohárnyl mrnnyiíég-bsn lendcfik.
Ma és holnap este
Bakónál
Adományok az Inkey-kápolnóra
Nagykanizsa, október 0 Marton János (Toleki-u. 25.) i l>engöt, özv. Csillag Károlyné 50 fillért küldött a «Zalai Közlöny» szerkesztőségébe az Inkcy-kápoina megmentése érdekeljen indított akció céljaira.
Öregedő egyéneknél, ha az erek mesza-jsednek,
Igmándlval segíthetnek s évekkel tovább [élhetnek
— Dlr«l szftrme újdonságok minden minőségben Singeméi.
Egy pengőért
kapható még néhány leszállítóit áru példiny
Lidltt Júlia,
Bánat-tó partján
c. verseskönyvéből, a könyvkereskedésekben és a szerkesztőségben.
Franola hadihajó látogatása a hamburgi kltötöbon
i—* MmM
I mindönki a helyi kereskedőknél I és Iparosoknál szerezze bel I
\\m. október 8.
SPORTÉLET
A Somogy anyaegyesülete,
a KPAC játszik vasárnap Nagykanizsán
Az Őszi évadban a Zrínyi cgvik legnehezebb mérkőzésére áll ki vasárnap délután, hogy bebiztosítsa a je-lentegi első bolyét a talH\'lláii. Reméljük, sikeres lesz a vasárnapi mérkőzése. Nagyon fontos mérkőzésnek tartja u KPAC. ís, mert a mérkőzés vezetésére a nyugati kerületből kérlek biröt. A biróküldés szerint Czeczey lesz a mérkőzés ltirája.
A Zrínyi végleges csapatösszeállítás sát holnapi számunkban közöljük.
Az NTE vasárnap Csurgón játszik a bajnoki pontokért
A lelne lel len rossz .sorsolás folytán az NTE négy egymásután!- vasárnap vidéken játszik a bajnokságért. Vasárnap fiz iujonc Csurgói TK-hoz rándul át, lx)gy lejátsza bajnoki mérkőzését. Több alkalommal szcre|>cll már az NTE Csurgón és minden alkatommal 1, /illetve 2 góllal gyözött. A lel-\'kcs fiatal csurgói gárda nem lebecsülendő (ellenfél, amit bizonyít az is, liogy a jó formában lévő Simontor-nvai BTC-től annak saját otlltonábon csak 1 :0-ra kapott ki.
Az NTE-nek ez lesz az őszi szezon első vidéki mérkőzése.
Tizenkét levente futballcsapat játszik vasárnap bajnoki mérkőzést
Második fordulót jálszák vasárnap
levente csapataink a bajnokságért. A mérkőzések beosztása a következő:
Zrínyi-pálya: Fél \'2 órakor Zrínyi II.—Hunyadi.
Telcki-uti pálya: Fél 2 órakor Teleki - Petőfi, fél 4 órakor VOGE II.— Törekvés.
Magyar-utcai \'pálya: Fél 2 órakor VOGE I.-Trausdanubía, léi 4 órakor Ékszerész—Rajoa.
Kískauizsa: Fél 4 órakor 13 FC-Sáska.
Pelle István tomászvilágbaj-nok 15-én Csurgón szerepel
Hatalmas falragaszt IwzoU a posta szerkesztőségünkbe, mely sz*?rint alosztályunk legifjabb s|>ortegycsüloUi, a CaTK megliivására, Pelle István világbajnok az olimpiai bajnokságon b»-mutatott anyagát ismételi meg.
Is •ok pénzt | takarít mtg, ha
nyamtaWáay-I aaflkséfUtéf éa Mayvalt
ay aaMhÉJA INM^i
ra-m K. rtiitH
Férfi- és női-1 kalapraktár1
A birodalmi elnök palotája Berllnuen
í
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZE6Ő cégnél
Kuc.itakaró Ldliiiailft
p&ronklnt 6a méterben
zitkit
minden célra
ZALAI KOZLONT
EHZÁCIÓB OLCSÓ ÁRAK.
SBLYEMÍIA Ií ISN YA
garantált hibátlan
f-60 matt 1.80
EHREW8TEIWWÉL, Horthy Mihlóa-ut 3, az.
Ingyen szálloda a „Zalai Közlöny" Budapestre utazó előfizetői részére
A fővárosi lapok ma már a legfantasztikusabb kedvezményekkel igyekeznek egymásra licitálni, csak hogy kedvében járjanak előfizetőinek. Ölkilós aranytömbtől az ingyen nyaralásig, kelengyétől az ötemeletes bérpalotáig a legkülönfélébb dolgokat áorsolják ki, külföldi nyári utazásokat rendeznek és a reklám ezer ötletével csinálnak propagandát őnmagukuak.
A »Zalai Közlönyt a maga szerény vidéki keretei közt nem tud egetverő meglepetéseket ígérni előfizetőinek. Mégis igyekszik lépést tartani és előfizetőinek olyan kedvezményeket biztosítani, amelyek nem egy szerencsés nyerőt tesznek gazdaggá és boldoggá, hanem minden előfizető számára egyenlő joggal és egyenlő eséllyel, bármikor elérhetők.
A *Zalai Közlönyt minden igazolt előfizetője, ha Budapesten van dolga és szállodára van szüksége, jelentkezzék a szerkesztőségben, a hol utalványt kap, mellyel egy, esetleg két napon ál díjmentesen lakhalik a főváros egyik legjobb-nevü szállodájában. Szoba-számláját LL a •Zalai Közlönyt fogja kiegyenlíteni.
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez a kedvezmény a »Zalai Közlöny «-nek anyagi áldozatot jelent, de szívesen ajánljuk fel előfizetőinknek, hogy amikor Budapestre
kell ulazniuk, megkönnyítsük vele gondjaikat.
A kedvezményt az újonnan belépő előfizetők is Igénybe vehetik. Tömeges jelentkezés esetén a jelentkezés időrendjében fogja a szerkesztőség az igényeket kielégíteni.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, október 7.
0.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hírek. — 10: 1. Időszerű anyag. 2. Első segélynyújtás. (Felolvasás.) — KözIk\'ii gramofon. - 12.05: Dalmáth Lenke zongorázik. Szabó László énekel, Rákos Arnold hejjedül. - 12 30: Hirek. 1.30: Időjelzés. - 1.45: Helyszíni közvetítés az Oktogon-térről.
- 2.45: Hirek. - 4: A Rádióélet meseórája. — 4.45: Időjelzés, hírek.
— 5: >Ragadozók és háziállatok közölt afrikai termünkön.. — 5.30; B.ida|>osti Hangverseny Zenekar. -- 0.30: Rádió amatőrposta. — 6 30—7: (Budapest 11.): Gramofon, hirek. — 7: Diósy Edit énekel. 7.30: Szinmüelőadás a Stúdióból. »A boldogító n«m.« Irta Har-sányi Grele és Pálossy Éva. — 9.15: Időjelzés, hirek. — 0.330: Bachmann jazz. — 10.10: Időjárásjelentés. — 10.15: Cigányzene.
Béc«. 11.30: Paraszttánook lemezeken. — 12: Bécsi szimfónikusok. — 13.12: Dité: Bécsi Szvit. — 10.30: A döblingi munkás dal egy let liangver-senye. — 17.35: Ismert árúik lemeze-ken. — 19: Rozanska Jozefa zongorázik. — 22.30: Hegedús Klára és zenekara hangversenye.
— Pézsmákat, opowum seal és nut-riettc bőrök legszebb választékban Schütznél.
Irak u] királya, a 21 éves I. Oluxl.
porpAcoiAbsal
OlltlMINTIIllt TKHÍITliWt
_ latxAunon m \'
gsg alanti •ifftái A \'
mm iiinii l» »ouol%»m *ííóo!\\
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek stb. kereskedése am
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
ZALAI KÖZLÖNY
1933 október l
„Mutasd mag a kutyádat, megmondom, kl vagyl" i szentimentális, mozgékony német boxer. Középen a nehézkes öntudatos angol buldogg. Balról a finom, kokett francia törpe-buldogg.
Közgazdaság
Gazdasági cselédek, munkások, földmunkások és munkaadóik figyelmébe
A földművelésügyi miniszter — az elmúlt évekhez hasonlóan — az 1031. évlK\'il is pénzbeli jutalommal és elismerő oklevéllel kívánja kitüntetni az arra érdemes jfizdasági cselódokct, gazdasági munkásokat és földmunkásokat.
I\'zwl kapcsolatban felhívjuk nz érdekelt gazdásági cselédeket és munkásokat, amennyiben ezen jutalmat el-nyerni óhajtják, forduljanak kérelmükkel akár a ivármej^ei (iuzdasági Kgyo-t»»ileihez, akár u KamarálK>z. A kérelmet legkésőbb 1933. november 30-ig kell lienyujtani az illetékes vármegyei (■azduság£ Kgycsülelnél. vagy az Alsó-dunántúli Mezőgazdasági Kamaránál. A kérelemhez helyhatósági bizonyít-ványl kell csatolni.
A gazdasági cselédeknél legalább 2"> évi egy helyien eltöltött szolgálati idő igazolása szükséges. Khlx- beleszámít az időközben teljesíteti katonai szolgálat is. A gazdasági munkások részéről szolgálati idő kimutatása nem
szükséges.
Kizárólag háztartási munkát végző házi belső cselédek pld. parádés-kocsis, liltériás ina, s|b. továbbá olyanok. ukik a piuKban már ilyen kilün-teléslx\'ii részisüllek, nem jutalmaztatnak.
gél. azxin kéréséül kapcsolatosan, l*oj(y a falvakban uz uradalmi liszlek, földbirtokosok, lelkészek és tanító •urak e munka fontosságára és annak keresztülvitelére hívják fel a kisgazdák figyelmét is. _
Terménytőííde
t tlszav. (uj) 77-es 7-50--\'-75, 78-aa 7 /•85, 79-es 7-70-7-95, 80 as 7 B >—8 05, dunánt. (uj) 77-ei 7 20-7 35 78-as 7-39—7-4\', 79-es 7-40-80-as 750-7-65, rozs (uj) 4-25-4-35. -ZaD közép 6 75—6 f5, ótengeri tiszántúli 7-00-7 10.
SertéiTáiár
Felhajtás 288, eladatlan 121 Elsőrendű 0-73—0-74.. szwtett 07JD76, sze dett közép 0-71-0-72, könnvfl 0-86-0 68 első rendű öreg 0*68 0-70, ll-od rendű öreg 064-06(5, angol süldő I. 080-0 87 szalonna naivban 00J- 0 94, zsir 0\'91 1 05, hus 096 112. félsertés 0 96-1 02
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kindó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
APRÓHIRDETÉSEK
Hektáron léufl Omm*mm árukat Igen eioaőa alárualtjuk. Armuth, Bwxár-udwar. 3022
Felhivás buza-üszög elleni védekezésre
A Kaposvárott székelő Alsóduuán-lull Mezőgazdasági Kamara a >/.ulai Közlöny utján felhívja a flazdakó-zőnség figyelmét arra. liogy a buza vetések előtt a múlhatatlanul szükséges üszög elleni védeke/ésl akár a gazdák állal ismeretes rézgálicos oldattal való |x rmetezéssel, akár a ma már közismert |>orcsávázó szerekkel mcgfcleliMíii foganatosítsák.
I.z.en felhívási a kamara különösen azzal kajtcsolalltan intézi a gtydutár-sadaknnltoz, mert a M. Kir Külke-resl.whimí Hivataltól u kamara átiratot kapóit, melyben nevezeti hivatal közli, hogy az ez évi külföldre sfcálli-tott búzák között egyes vagonlételek-nél nagyobb arányú üszógrertözést ta-pusztullak a minőségvizsgálatoknál. Tekintellel arra, liogy a buza minő-ségvizsgálati kérdései! az ex|>orlra történő értékesítéseknél ugy uz ez évi I rmelésiiél. mint a jövő évi termelés, nél nagy figyelemmel kell roganatosl-4ani a jpzdaközönség érdekél>en lévő, hogy buzaszállitmányok üszög kár s/ein||onljálx\')l kifogás alá ne essenek.
Tekintettel arra. hogy az üszög kártevést az 1 2 százalékos rézgálic oldatban való búzavetőmag átmosással el lehet kerülni, a kamara e/uttul is levelinél*-, ajánlja a gazdáknak u buza vetőmag csávázá-snak szükséges.*--
Nagyobb tétel burgendlrápa eladó Magyar-utca 74., Sálrán Józsefnél. Tele-\' 3924
Két- éa háromszobás \'akáaek kiadók. Bővebbet Relchenleld husüzlet, !Eriiébet-tér. 3915
Elsőrendű háalkaa^t kapható Kinizsi utca 19. alatt. 3916
Bfirgamltura uj, legfinomabb marhabőrből eladó — Oerő kárpitos. 3885
Használt bútort waax és alad özvegy Kukeezné Eissébet tér 11, törvényszék melleit. Ugyanott egy modern ebédlő éa egy modern háló eladó. 3910
Újonnan épat udvari egyszobás fiaax-komforton lakás a város belse|ében november 1-ére kiadó. Irodának Is alkalma". Érdeklődés Csengery-ut 6. emelet. _______3906
Contlnentil Irágép, jó állaootu, eladó dr. Knaiuz ügyvídné). (Pő-ul 21.) 39(3
Kgy nagy szoba előszobával, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Petóil-ut 6. 3897
Egy jzerény igényű mlndanaalaányt azonnal í;!v«szek. Horthy Mlklós-at 53.
Olcsón aladák fotelok, stekrények és íróasztal. Szemere u. 4/b. 3926
Közalkalmazottak figyelmébe! Bu-
torániukat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú >ejáratu hitelre is, kamatmentesei?. Kopstein butorár.i-ház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az ulolsó havi előfizetési nyugta ft lmulatása mellet
napi 2 fillérért
tagja lehet a többszer kötetes nagykanizsa Horváth-Hle ujságüzlet k öle alkönyvtárának. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön könyvtárból, ahányat csak el tud olvasni
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
\' ^ffl
A cigaretta \'üstje... elszáll a levegőben, a hamut a.\' szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, Hogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger
paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2*70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saiátotthonalesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
villatelkekrőt.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai KOzlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 20 százalék engedményben részesülnek.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évlttlyam 229. síim
Nagykanizsa, 1933. október 8, vasárnap
Ara 16 ""ír
ZALAI KÖZLÖNY
Ittfkeaatffég éa kiadóhivatal ; Fóat 5. uira. Megjelenik minden reggel, héttő kivételével
rtVITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Rlőflzetéat ára: egy hóra 8 pengő BO MIM S<erkr.«atőiégt éa kladóhlvatall teleion: 78. i
ítéljen Nagykanizsa közönsége!
Soha fájdalmasabb őrzéssel, vérzőbb lélekkel nem vettünk fel késztyiil. mint amit most dobolt riibénk a katolikus papság Nagykanizsa plébánosának kezdeményezésére és javaslalára.
Nem mi akartuk, nem mí keres-lúk. Sőt : - ki nkartunk térni a kesztyű felvétele elől.
Vasárnap kél szószéken szóltak ellenünk : nem reagáltunk. Kedden a papi gvülés politikai haragjának lelt bűnbakja a Zalai Kózlöny : nem védekeztünk. Szer dától péntekig az ellenségnek nyilvánítás minden fázisát hallgatva tűrtük. Pénteken újságban pellengérezlek ki Ixmünkct : nem válaszoltunk. Százával jöltek az emberek ■ iüri ezt a Zalai Közlöny szó nélkül ? Türlük. Nem akarluuk polémiát, Erre szombaton kíplaká-lollák a Zalai Közlönyt a templom kapuin és meghurcoltak bennünket fővárosi lapok hasábjain
A mérték iH\'telt. Tovább hallgatnunk és tűrnünk erkölcsi lehc-tel lenség.
A gonosztevőnek is módol adnak, liogv elmondja, amil érdekében elmondani akar.
Anélkül, hogv bármikor össze-lévcszletiük volna a magvarságot valamelv valláshoz való larlozá.v sal. anélkül, hogv a felekezeti békél I\' arl pour l\'art Ixmtogalni igyekeztünk volna, éviizede állunk a katolikus ügvek és érdekek szolgálatában. iroll és mondott szóval, de cselekedetlel is. a közélel minden fórumán, ami az ujságirónak nvilva áll. Megszoktuk, hogv az ujságiró a verítékéi, az idcgoil. a munkáját, n lelkesedését adja a mindenki ügvéérl. vállal súlyos ódiumokat a közért s ha ezt éviizeden át becsülettel tetle. akkor mindent kap érte. csak hálát soha.
■ni várluk ezt a katolikus ügvek szolgálatáért sem, mert meggyőződéssel szolgáltuk. Ixdső parancsra és újságírói kötelességként. De hogv /.- dolikuseUcn -sn •/: minfc\'t--7 /.„Ini Közlönyt a kvtolikih egyháznál; azok a szolgái. kikn-\'k x:dnuira ebben a vörosbaji a Zalai Közlöny leremMle meg és ápolta mindmniylan u katolikus mniíkn lehetőségének légkörét. - hogy a katolikus ügy ellenségének kiállják ki azt a Zaiai Közlönyt, amely a katolikus temető J300 hősi .sirj\'álól az apácazárdáig, a katolikus cgve-m\'iletektől a hitközségi éleiig, a ferencesek ótszázéucs érdeme inek lorténelmi elismerésétől a * megszakadozott katolikus belső béke. fenntartásáig minden téren és min-dig
az első sorban harcolt, ezen »em csak a Zalai Közlöny lepődik n>eg, hanem tamáskodt>a csóválja rajta o fejét Yiz rqész kvitolikus köz-"éleménif is és keresi az okokat.
Kos hát, a kesztyűt elibénk \'lobták. nem mi provokáltuk ki nézzünk szembe az okokkal !
Kedvenc volt a Zalai Közlöny katolikus szempontból egészen a legutolsó hetekig, amig meg nem indult hatalmas lendületlel Nagv-kauizsán a Nemzeti Egység Pártjának szervezkedése. Akkor egyszerre hibákat fedezlek fel a Zalai Közlöny kalolicilásában. Az cgvik hiba pl. az volt, hogy a Zalai Közlöny teljes erejével lxdeállt az apáca-zárda ide telepilésééri indított akcióba, amil a ferences plébánia nem jó szemmel nézelI s amit a Zalai Közlöny ennek ellenére is sikerre vinni scgilett. Ennek nyomán kezdődtek az előcsatározásuk. Jöttek a kifogások a Zalai Kölöny ellen. Ilven voll pl., hogv a Zalai Közlöny közli a Színházi f\'.tét öl-hatsoros reklámjait. Nem beszélve beszélve arról, hogv a legkatolikusabb lap is hirdetésekből él. rögtön fcllünt nekünk, hogy miért kifogásolja a plébános ur ezeket a (szedé.si módjukban is mcgkülön-l>öztelett, léhát a lap szellemi részéhez nyilvánvalóan nem tarlozó\' kommünikéket és miért felejti el ugyanakkor, hogv a Zalai Közlöny leplezte le legelőször a Színházi 1-iet szépségverseny-botrányát. ami a Zalai Közlönyből került lxde a fővárosi iajKikba ? Miért feleili cl. hogv nincs esztendő. amikor ripor-lol. cikkel ne lalálna az olvasó a Zalai Közlönyben a Színházi ftlet leánvvásárai és cgvéb erkölcsökig ütköző üzieli trükkje ellen ? Miérl feiejli el. hogv a Zalai Közlöny szerkesztője tartoti előadási az egyesülelek egész sorában a katolikus erkölcsi világnézel védelmélxm a szépségversenvek ellen ? Miért felejti el. hogy ugyanakkor újságban is mcgl>él végezték a Zalai Közlöny szerkesztőjét előadásának lul-ságosan katolikus etikai alapja-miall V Miérl felejti el.\' hogv se szószéken, se sajtóban senki sem tiltakozott a llorsszcm Jankó címlapjára karikírozott Krisztus ellen, egyedül csak a Zalai Közlöny, amelynek szerkesztője |>edig egészen addig pénzl kapoll a Borsszem Jankótól a humoros írásaiért? Folylnlhatnánk hasái>okon ál... De felesleges volna. A Zalai Közlönv szelleméi nem a hirdetéseiből kell éíjy-szabad mcgitélni, hanem a cikkei követk<z<-tes állásfoglalásából.
Ez volt a prelúdium.
A tulajdonképpeni ok azonban már ekkor a hátiérben volt. fó ez az ok a palitiÍm voll. A : politika. amelynek pedig a Fipfelti Szentje nem adott szereiét a reguláiban.
Nagykanizsa plébánosa egv |w>-lilikai mozgalom élére állt. Az annviszor liberálisnak szidolh Kálin/ Tibori a katolikus politika tengelyébe állitotla és cikket irl, minden sorából nvillan kihangsúlyozol I felekezeli éllel, Kállay Tibor polilikája mellett és a Nemzeti
Egység Pártjának szervezkedése ellen. A Zalai Közlöny semmi r.gy?-bet nem csinált, csak ezt a cikket a legudvariasabb formában visszaadta, ugyanakkor azonban a lap első oldalán kéthasálxw címmel, jelezve. hogy a nagykanizsai politikának nagy eseménye lesz, közölte a plébános cikkének regiszirativ tartalmát.
Erre indult meg az irtó hadjárat a Zalai Közlöny ellen. Az anyagi és erkölcsi harcot külön-l>en a plébános már a kézirat átadásakor bejelentette az újság ellen. Némi feledékenység kell tehát ah-hooz. hogv a papi gyűlésen (lyömö-rcy Istvánnak a vasárnap déli beszédét foglalták határozatba a bar.*, inditó okául. A harc elhatározott dolog volt a "katolikus Kállav-párti» cikk közlésének megtagadása pillanatában, sőt meg is in-\\lult a harc a uisárifapi mise után, a templomi szószéken, mielőtt még Gyömörcy István brszétl•• ■!hangzott volna. Gvömörev István l>c-széde már csak visszhangja volt a szószékről elhangzottaknak és a kézirat visszautasításánál tetszetősebb űrügy volt a nyilvánosság számára a Zalai Közlöny ellen indított hadjárathoz.
Vagyis : — vasárnap délelőtt politikát prédikáltak a templom szószékéről . ugvanonnél megvádolták a Zalai Közlönyt. Ezt kövelőleg: vasárnap délben f.vómörey István tiltakozott a politikának a templomba való bevonulása ellen. A papság határozala tehát mi jogon hozza fel a <szószék jogbalóságának megsértését\' A szószékről politikai tán,adós történt, mire a m-y-támadott pártggillésen válaszolt. F.z történt, semmi több. Ne lessék az Isten felszentelt hajlékából politikai küzdőteret csinálni, akkor a politika |>orondjárói senki sem fog válaszolni. Avagy a tcmplomlvm politizálni is szabad, a politik\'d giliilésen pedig tilos a templomban elhangzott támadásra vtllaszolnlf Hol van a jog és paragrafus, amelyik igy értelmezheti a szószék joghatóságát \'.\' Hogy a papsri /n/tk politikai jogin- vanmtk. azt senki kétségbe nem vonja. De hogy a szószék Uxnnr a politikai jogok ggaknr lábára alkalmns he/g, azt nem hisz szűk el.
No és - bűnt követett-e el a Zalai Közlöny, amikor kommentár nélkül közölte Gyömőrey István beszédének rövid kivonatát ? Hiszen ugyanez a Zalai Közlöny kommentár nélkül közölte a plébános cikkének kivonatát is, Ezl is. azt is az első oldalon. Ezt is. azt is kéthasábos lijjografiával. Pedig a Zalai Közlöny nem csinál titkot Iw-lőie. hogy a Nemzeti Egység Pártjának programjában látja a nemzet jobb jövőjének útját. £s ha Kállay Tibor fog beszélni Nagykanizsán. közölni fogja annak a lxvszédét is.
Ha pedig egyoldalúság és sérelem egy párthoz tartozni, akkor
egyoldalú és sérelmes a papság állásfoglalása is - az ellenpárlon. Retorzió, újságokban, szószéken, templomokban- való ki|>ellcngérezés jár azért, ha valaki lwcsületes m. g győzödéssel az egyik párthoz tarló zik ? Ezért szabad bosszuló hadjáratot indítani egv egvclx\'klxMi jó katolikus lapvállalat ellen ? Ezéri kell eltanácsolni a híveket a Zalai Közlöny erkölcsi és anyagi támogatásától 1
Miért nem kerül akkor pellengérre a zalaegerszegi újság, aiwlv-nek a plébános a nálunk el o in fogadott kéziratát elküldte ? Az az újság Pclim apálur inlranzingens katolikus lapja, meg is jelentet\'^ a. kanizsai plébános cikkét. Ig-n ám ! Dc gondosan kitörölt lxdn! • minden katolikus és protestáns szót, minden felekezeti vonatko zásl, minden osztrák-uniót és cgvebel. Hát ha az inlranzigens katolikus egerszegi újság nem találta közölhetőnek a cikkel, csak ugv. hogy előbb kicenzurázia annak egész tendenciáját, akkor miért olvan szörnyű bűn az, hogv a felekezeti l>ékére mindig vigyázó Zalai Közlöny udvariasan kitért a közié elől ? Avagy; Pelun opátur sem elég katolikus 1 Az ő ítéletében és cenzúrázó piros-ceruzájában ott van
a Zalai Közlöny igazolása is. *
Ezek után állapítsuk meg őszintén és nvillan, hogy nem is a Zalai Közlöny n fő céltábla ebben az egész ügylxm. Nem csinált a Za lai Közlöny soha semmi papelleneset és nem is ez volt a fáió pont. hanem a Nemzeti F.gvség Pártja a támadás tulajdonképpeni célpontja. Tehát a jíolitika. A vá lasztás. (Ami mellesleg hol van még ! f)
A Zalai Közlöny ezzel az ellene indított koncentrikus támadásra adott válasszal csak a katolikus ellenessúg és pap-ellencsség vádját ulasitja vissza és azokat a vádakat, tűzte tollhegyre, amikkel ellene propagandát csinálnak.
Az ügv politikai oldalával nem sokat kell vitatkoznunk. A Nemzeti Egység Pártja megy a maga kitűzött utján, felekezeti különbség nélkül hiv táborába minden becsületes magyart és egylWogolt kézzel és akarattal dolgozik a jobb magyar sorsért. Akkora katolikus tömegek vannak máris a Nemzeti Egység tálK>rában, hogv egyes helyi jelentőségű ellen akciók legfeljebb a katolikus tálxirt szakítják részekre és veszélyeztetik a politika kedvééri az igazi hitéletet és feláldoznak meggyőződéses katolikus vezetőembereket mü-katoiiku-sok politikai inlrikái kedvéért, de a Nemzeti Egység Pártjának egész országot átfogó szervezkedéséi már meg nem akadályozhatják.
A Zalai Kózlöny nem kiált ügyészért felekezeti izgatás miall, nem siet a bíróságra üzlelrontás miatt. A Zalai Közlöny megmarad továbbra is a katolikus eszmény
»
ZALAI KÖZLÖNY
1838 október 8
Hasznos tudni,
hegyi
Igmandi
ivókúrák
a megfelelő kóresetekben otthon minden évszakban sikerrel alkalmazhatók.
ép|>en olyan szolgájának, mint ed dig volt. Nem fogad cl azonban sem vallási, sem politikai utmutatást azoktól, akik talán sohasem imádkoznak, de a vallást fallörőkosnak akarják felhasználni poolilikai szol gálatok érdekében. Politikai hitvallásunk minden erő összekovácsolása. nem pedig az egység megbontása. Katolikus hitvallásunkat pedig a bibliából tanulluk. abhan azonban csak szeretel van és nem bosszú és nem gyűlölködés.
ítéljen felettünk Nagykanizsa közönsége !
Gfimbö* és Hóman tárgyalásai a harcsg-primással
Budapest, október 7
Hóman Hálint kultuszminiszter felkereste Crómbós miniszteielnőkrf, hogy tárcáját érintő néhány kérdésről tárgyaljon vele. Késöbli megjelent Kánva külügyminiszter is és együttesen folytatták tovább a tanácskozást. Déltájban Hóman miniszter (iömbös miniszterelnökkel együtt autón Serédv hercegprímáshoz ment. akivel folytatták a tárgyalásokat.
A tanácskozások tárgya a kanizsai Nemzeti Egysén Pártja és a |>apság közt felmerült affér volt.
Revízió és népszavazás\'
Madrid, október 7 Az interparlamentáris értekezlet vitájában Lukács (ívörgy nyugalmazott miniszter beszédében rámutatott arra. a Ihuiavölgyl-állnmok politikai és gazdasági összeomlásának megakadályozása céljából feltétlenül szükséges a fhinavőlgy rendezése. Magyarország támogatja ezt a törekvést, , nzonh.ni csak a teljes egyenjogúság alapján. Múlhatatlanul szükséges a liékeszerző-dés területi rendelkezéseinek megváltoztatása. Magyarország követeli a magyar lakta területek visszaadását és a vegyes ajkú területeken semleges felügyelet alatt tartandó népszavazást
Olasz-francia megegyezés jött létre a dunai újjáépítés ügyében
London, október 7
A Reuter Iroda genfi távirata szerint hivatalosan Jelenük, hogy barátságos megegyezés jött létre Franciaország é-s Olaszország között n dunai újjáépítésre vonatkozó olasz, tervezet ügyében. anxdy a stresai javaslatokon kivül r«lké|>en\'kétoldalú szerződéseken alapul. Ugy tudják. Ikíjiv a kisantant, különösen Csehország ellenzi az olaáz tervezetet. Lengyelország azonban nem barátságtalan Őzzel szemben.
— Eméaxtéíl gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigy be\'egségek, bőrkiütések, kelések, íurunkulusok eseteiben a természetes „Ferenc J6*sef" keserűviz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőződölt arról, hogy a valódi Ferenc Jóuef viz hatása mindig kitűnően beválik.
Zsolnay pécsi porcellángyárának
összes gyártmányai
PORCELLÓN
ÜVEGÁRUK
HORTHY MIKLÓS-UT 2.
=uT 2. Nagykanizsa
üzletében legnagyobb választékban.
A Revíziós Liga mnokájának eredménye: hogy kedvező légkört teremtett a békeszerző dések revíziójára
A Revíziós Liga nagykanizsai csoportjának gyűlése
Nagykanizsa, október 7
Diszes közönség előtt tartolta beszámolóját j nagykanizsai Revíziós l.iga munkájáról dr. Szálló Zsigmond tl). vm. tisztiföorvos, a Liga helyi ü. v. elnöke A közönség soraiban ott volt dr. Krátky István |X)lgármeslcr és dr. Hegyi Lajos főjegyző is.
Szabó Zsigmond dr. nagy szereteltel felépített beszámolójában mindenekelőtt kitért a békeszerződés revíziójának ügyére, amely kedvező mederlK\'n halad előre. A Iteviziós Liga a kor-máiuival együtt küzd a magyar területek visszaszerzéséért és ahol nerrizeti-ségi\'k vannak, ott népszavazás elrendelésül követeli.
Majd kitért a felvidéki attroeilá-sokra, amelyek mind jelenségei annak, Itogy az ottani lakosság most már csak Magyarországhoz való visszacsatolásától várja helyzetének jobbrafordulását. Ismertette a romániai helyzetet. Muraköznek az idegen impérium alatt történt teljes elszegényedését. Népszavazás esetén 80 százaléka a muraközi lakosságnak Magyarország mellett szavazna.
A revízió ügyében a döntőlépés Franciaországtól függ. Kétségkívül clő-haladás tapasztalható a revízió kérdé-sében. Az általános atmoszféra javult, a négyhatalmi szerződés keretében.
Majd kifejtette, hogy milyen szép munkál fejtett ki a Iteviziós Liga teljesen zajtalanul, de annál credményc-sebben. Ennek a tevékenységnek kö-szönh \'t\'i l ogy mind töbl>eii és többen ide^ciuk a helyszínen tanulmányoz-zák a magyar kérdést.. Utal a külföldön megjelent könyvekre, tanulmányokra. melyek a magyar problémával foglalkoznak. Ma az a helyzet, hogy a világ|>olitika Jiomlokterére fiikerült tolni a revízió kérdéséi.
Majd bejelentette Szabó dr.. hogy kikel javasolnak a megüresedett igazgatósági és választmányi tagok helyébe, amihez az ülés hozzájárult. A l.iga nem kér semmi mást, cxakltogv mindenki megváltsa az egy évi tagsági jegyét egy pengővel. Ennyit áldozni
a nagy célra nem lehet áldozat.
Köszönet illeti Szabó Zsigmond dr.-l, a magyar revizió lánglelkü harcosát azért a fáradliatatliin és önzetlen tevékenységéért, amit a magasztos cél érdekél>cn olvan izzó hazaszerotettrl és lelkesedésül kifejt.
Adományok
Nagykanizsa, október 7 Az Inkcy-kájxjlnára a Néptakaték-l>énzlár \'20 \'pendít küldött a Zalai Közlöny szerkesztőségébe.
A nagybakónaki vértanuk síremlékére a Nagykanizsai MOVE Lövész-egylet 10 pengőt, a nagykanizsai m. kir. adóhivatal személyzete 20 pengőt adományozott.
Időjárás
(Éluakai rddiújiUnlit) A a«U*rolé-glal lNtéK*II«Un«l «■»« 10 árakon H6«m*lk«déa várható f-thö.ö-tféuil.
Fethői\'t; Reggel tiszta, délbon és eate derült
Szélirány: Reggel és eete Bzclea,
ASPLRIN
tabletták, i
beváltak a 7MohÜlés etó> jekúubl és-föfájásnal
1083. október 8_
Minden nílnek kötelessége
— ha p arcbőrt akar — é J J•I*• — nappalra
Eukutol 6
zsíros, de nem zsírozó arckrémet használni. Tökéletesen beszívódik éa Így arcbőre fénytelen, bársonyosan puha lesz. — E<y dohos haaxnálatánál már csodálatos ax eredmény. Hasonlítsa ftaaxe más krémekkel.
{;; Kapható szaküzletekbon
Dr. Bakos Géza búcsúja
Nagykanizsa, október 7
Dr. Bakos Géza ny. járásbiró, ügy-védtől, "ki rövidesen végleges bucs.it mond Nagykanizsának, hogy JJuda-pesten élvezze békességben egy emberöltő tevékenységének gyümölcseit, szombaton este baráti összejövetel keretében megitató módon vettek bucv.it a barátai, tisztelői és a ItiffkabU A>z-taltársaság, amelynek ő üz alapító el. nóke. Szimpatikus, url modora a jó-barátok nagy seregét vonzotta búcsúztatása alkalmával a Koronába, aliol a város uri társadalmának legkiemelkedőbb vezetőegyéniségei t, bírákat, ügyvédeket, orvosokat, tanárokat, tu-nitókat és a legkülönfélébb foglalkozási ágak reprezentánsait láttuk, élükön dr. Krátky István polgármesterrel.
Az első búcsúbeszédet dr. (iaertner Antal ügyvéd mondotta, kiemelve azt a sajnálatos veszteséget, Ami a lelkes irredenta és a szegénysorsu iskolás-gyermekek, a »rongyos-gárda« aranyszívű patrónusának távozásával éri ezeket a nemes mozgalmakat.
Brassányi Gyula telekkönyvvezelő a tisztikar nevében mondott költői szépségekben gazdag, hazafias és emberbaráti érzésektől fűtött beszédben is-lenlwzzádot a távozónak.
Dr. Krátky István polgármester a jóbarátok, tisztelők é-s a város közönsége nevében vett bucsut dr. Bakos Gézától, aki lelkes, idealista eszméivel önzetlenül állott mindig a uagy célok szolgálatában.
Dr. Bakos Géza a mindenfelől megnyilvánuló szeretettől elfogódott luin-gou köszönte meg a meleg búcsúszavakat. Ismert szerénységével igyuke-zett elhárítani magától a m-ki tulajdonított érdemeket, mondván, hogy a/.ok a nemes eszmék mindenki lelkében ott élnek ós őt ha elismerés illoti, ugy Ö erre csupán emo eszmék felszínre segítésével szolgáltatott okot.
Az est folyamán számos pohárköszöntő lumgzott még cl. liz a Szeretetteljes búcsúztatás ugy a távozó, n»int a maradók .lelkében sokáig élénk színekkel fog élni.
Nagykanizsa 2800 pengőt kap a kisiparosok kölcsönéből
Zalaegerszeg, október 7 Mint ismeretes, a kereskedelmi miniszter 210.000 pengős kölcsönt ad a kisiparosoknak és kiskereskedőknek, ukik ebből az összegből 00—150 pengőt kaphatnak szemé-
lyenklnt.
A kölcsönösszegből a soproni kamura területére 12.800 pengő esik, mely az egyes városok között a következőkép oszlik meg :
Szombathely 3800, Sopron 3100, •Nagykanizsa 2800, Zalaegerszeg MOO, Kőszeg IKK) és Mosol! Magvur-óvár 800 iwngő. A fenti ősségek felét a kormány folyósítja, felét pedig a várasok tartoznak pótolni. A kölcsönt az iparosok és kereskedők személyi biztosítékra kapják ü és fél százalékos kamatra. Később « hitelakciót a községekre is kiterjesztik.
Nagykanizsa, oklóbcr 7 Bizonyára sokan nem ludjrtk, hogy 0 kivégzett 13 aradi vértanú közül, akikel az osztrák kanurilla gonosztevőkként b bitóra küldőit, bogyan végrendelkezett utolsó pillanatban Aulich Lajos vértanú. Nagyon érdekes feljegyzés van erről Vclhr Hezső nagykanizsai pos-lafőcllenőr birtokában, akinek édesatyja 83 éves korában Kassáról megírta ezt a fiának.
Vctler Károly, Vctler Itezsőédesapja, a szabadságharcoklMin mint la pozsonyi 2. sz. Sándor császár nevét viselő ezred kadettja vett részt, ahol akkor Aulich Lajos, mint kapitány szolgált. (Ugyanaz az Aulich, aki Napóleon ellen mint kadett, részt vett a háborúban.) Vetter jelen volt a világosi fegyv r-.
ZALAI K0ZL0NY
Kire hagyta Anlich kél lovát
Lajos kivégzése előtt és kocsiját ?
letételnél is, ahol már mint a 6. sz. tiroli élcslövészck kapitánya, kőny-nyes szemmel volt kénytelen katonáitól bucsut venni.
Aulich Lajos kivégzése előli elküldte kedvencének, Vetücr Károlynak kocsiját kél szép lovával emlékül és szeretete jeléül, mint utolsó végrendelkezéséi. Vellcr Károly nagy Inicsben larlotla Aulich hagyományát és féltő szeretettel őrizte.
Ugyancsak Vctler Károly írásából olvassuk, hogy ő volt az első, aki Szenttamásnál katonáival a sáncokba hatoll, amiért későbben Kossuth érdemrendet ka|>oll.
Jól esik visszaemlékezni erre, amikor a vértanuk emlékezetét üljük,..
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sín$er Díuatáruházban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Háromhavi fogház orvvadászat miatt
Ifj. Peti György ujabb esete a hatóság előtt
Nagykanizsa, oklóber 7 I)r. Mcrlhon György rendőri bün* telőbiró tegnap iiirdctelfilélelct\' a nagykanizsai főszolgabíródon ifj. Peti György 28 éves ismert sormás! fiatalember kihágási ügyében, akit
oruüiulúszul is tiltott legyei rtartás cimén jelenteitek fel Cs.\'prcgi István vádlotlársával szemben.
A csendőrség feljelentése szerint ez év nyarán, julius 1-én délután ifj. Feli György és Csepregi Islván
Kevés pénzért
elegánsan öltözködhet a
Elsőrendű uriszabóság! Szenzációs gyapjúszövetek!

Orlor
SonjoJl Wöí búkn llja ca • UrhelO Ugnogyobb .í.lcUlv\'JŐU. KGtOaU. píton twkauteH no. búlyaz6voi o lokdi okmiKtójónok magfe-■fctóNangerőro&ihona-ittnewtre ÓJI HhfaíA. fc, a nÚMUo l«hnlfcoJ 6\\t-•duói Mtzereli két-O-
likoUokényeiabb
Sutot ? ¥M.\'
O66
hódié
kinn vadászgattak a Nagykanizsai Tiszti Vadásztársaság sormási vadászterületén, ahol állítólag egy nyulai is lőltek.
A tárgyaláson csak ifj. Peli György jelent meg, mert Csepregi elhint a községből és még a mai napig sem tudták megtalálni. Ifj. Peti György, akinek hol a szüleivel szemben tanúsított magatartása, hol egyéb cselekmények miatt gyakran vandolga a hatóságokkal, kijelenleile a tárgyaláson, hogy a jelzeit napon valóban kinn járt ^ vadásztársaság területén, de csak azért, hogy olt kipróbálja a kéz alatt vásárolt vadászfegyverét. Tett is egy próbalövést, majd odaadta a fegyvert Gsepreginck, aki szintén lőtl egyet, de egyik cselben sem találtak vadai. Azt beismerte, hogy nem volt engedélye vadászfegyver tartására.
A rendőri büntetőbiró engedély nélküli vadászfegyver tartása miatl 90 napi elzárásra Ítélte a fiatalembert, aki fellebbezést jelentelt bo az ítélet ellen.
Dr. Marthon rendőri büntetőbiró a vármegye alispánjához felküldött iratokban a következőkép indokolta meg ezt a feltűnően szigorü ítéletet: közbiztonsági szempontból szükségesnek látom terhelt életmódjára való tekintettel őt ujabb fegyver beszerzésétől szigorú büntetéssel elriasztani.
Az Actló Catholica szervezkedése Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 7
Szombaton délután volt a nagykanizsai róm. kath egyházközség dL^/.gyűlése, n megyéspüspök rendeletére, az Actio Catholica megszervezése ügyében. (A világszerte nagy erőv: és sok eredménnyel folyó szervezkedés nemes elgondolásairól legközelebb.)
A szervezkedés célját Molnár P. Arkangyal .egyházi elnök Ismerteit*". Majd bizottságot választottak. A hitbuzgalmi bizottság elnöke dr. Sza-bady Lőrinc, tagjai: dr. Almássy Gyula, dr. Malek László és Grimm IC mii. A. kultur-bizottság elnöke Kelemen Ferenc, tagjai: dr. Hegyi I.a. jos, IVdonyi György és Barbarits l.a-jos. A szociális bizottság elnöke dr. Krátky István, tagjai: Baboohay György, Miklós János és Viezenty Árpád.
Az uj menetrend
október 8-án lé|>elt életbe. A »Zalai Közlöny* szerkesztősége által össpeálli-toll helyi menetrend-táblázat, a MAV nagykanizsai állomásfőtiökségo által beküldött uj számadatokkal mai «sá-nnuikban megjelent ( ^
4
ZALAI KÖZLÖNY
iy33. október 8
Vegyen osilílytor8|egycl a Hiraohler Ipalikban (Korona szálló épület) ahol az elmúlt sorajátékban a 35.000 pengő* l&nyereményt és több nagy nyereményt nyertek azerencaés wewfli.
Minden itláíndik sorsjegy nyer. Klfcorsolésrs kerül cca 8 mltlIA nranypentifi, mely késrrénibcn kerül kMi/etésre. l.c|£nsi(yobb nyeremény 300.0(10 aranfpeniíö-
Huiás már okltíbtr 14 én, sitSsen mell a kcrtM nagy. Hivatalos árak: V, I\'24—, \'/, 1\' 12\' , P 8- , V, I\' 3---
S[.rsjcg>ck és Iciv. k ki.phalók:
ifi- Hirschler Miksa yS^JStm^
A világgazdaságban javulásról tudnak beszámolni
Látogatás egy kanizsai bankház főnökénél
A zeneiskola tanárainak első hangversenye
Nagykanizsa, október 7 í jra kezdődött az a nagyvonalú és komoly koncepció alapjaira épült zc-jycí kulliirmunka. ami évek óta folyik a nagykanizsai Városi Zeneiskolában. Céltudatos és crcdméuycil>cu jvndki-vfll értékes az » szívós kitartás, amivel Vannay János igazgiló vzl a programot kerc§zlülviszi és évről évre gazdagabbá, sz^ksebbé .teszi, nem kis ör-\'jj-bülésére Nagykanizsa kulturális jőhir-nevénck.
\\ közönség is egyre jobban értékeli ezt a \'munkásságot. Az idei első tanári bankversenyre már rekord-közönség töltötte mc.g a zeneiskola előadótermét. A város kultúréletének . kiémje ült a széksorokban.
Az idei ciklus folytalása a tavalyi programnak, lizidén a 11). század ro-iiianlikus muzsikája a keiét. aminek első része voll ez a hangverseny. Az első koncéit-müsorbau diagonális keresztmetszetet kaptunk ebből a programból. Hallottuk a romantikus irány két szélső értékét: az útnak Indító . Schubert tiszta -romantikáját az I. zongorátrióban (op. \'.KI ). melyben főkén! 2-ik és utolsó téléiben figyelhettük meg a romantikus elemekkel való lelileltséget. Hallottuk a másik szélső értéket, a francia 1\'rJUi.ck Caesart, majd a közbülső roin. .. isik.it, Chopint. I.isztet, minden ir. ;>ól annak legpregnánsabb képviselőjét. A romantikus irány továbbvivője az. angol Gyrill Soott, akinél már impresz-szionistu elemek keverednek a romantikus kurakterhe. Debussy-nak programon volt kél dala pedig már egészen az impresszioniizmus ismérvei! tükrözi vissza.
T.nnek a li)-ik század elejétől a 20-ik század elejéig ívelő fejlődésnek lészleleit, elhajlásait u további hangversenyek fogják feltárni a kanizsai zenekedvelő közönség előtt.
Külön kell megemlékeznünk Vannay kél itt bemutatott uj szerzeményéről, I.iditt Júlia két bájos versének megzenésítéséről. Csodálatos finoman találkozik író és muzsikus az alaphangulat zenei érzékel|elésélx?n. Az >Ks|í imu\' erőteljes dránuiisága, a .Koldus ■ princessúu modernebb. jK)litonális felépítése a komjtonislának zenei érzésben és eszközökben való költői gazdagságát dicséri.
A zeneiskolának a műsoron szereplő tanárairól művészi szem|ontl>ól ujat nem tudunk megállapítani. Kiforrott miivészclük színe-javát adták vala. mennyien. A közönség az idei első találkozás örömében és a teljesítmény feletti elragadtatásában zajos ovációval ayulla igen meleggé a siker hangulatát, amelynek részesei voltak igen megérdemelten:
llonli Honn. I.. .Weber Margit, F. I\'ásztor Irina, Fliltner Jtózsi, Kerekes Irén, !•\'. darai Margit.
(1*1)
Tánciskola.
Ma este 8 órakor
a Kaszinóban össztánc
lesz.
Baba tanfolyam órái szerdán és szombaton d. u. l/t5 órakor
KQIőnúra egész nap.
3»3 Gábor* tánctanár.
Tisztelettel értesilem a „űgyír-demll közönséget, hogy a
főzőtanfolyamot
október 15-én újra megnyitom, ahol a hölgyek mindenféle sütés-főzés ben alapos oktatást nyerhelnek. — Jelentkezni lehet özv. Zlgler József-nénál (Han6i) Bazárudvar, Fő-ut 8. III. lépcső I. emelet.
Nagykanizsa, október, 7 | Hosszú idők után ismét felkerestük lápunk barátját, az Ismert nagykanizsai bankház főnökéi, "hogy a. gazdiiság helyzetről, a jövő kilátásokról és helyi aktuali tásokrói érdeklődjünk.
A világgazdasági helyzetről, továbbá hozónk speciális h"li/z\'lt-röl és jöoöjt\'rM következőképp ;n ngilat kozott :
— llppen e napokban kerüli nyilvánosságra kél hivatalos fórum jelentése a gazdasági helyzetről, az. egyik a .Népszövetség gazdasági bizottságának jelentése a világgazdasági helyzetről, a másik a Nemzetközi munkahivatal beszámolója a folyó év harmadik negyedéről.\' Mindkét jelentés
a világgazdasági helvR\'l javulásinak egyos szimploináhu Uul rámutatni, elleniéiben az eddigi állandó visszaesés-el.
I Loveduy, a Népszövetség pénzügyi bizottságának titkára, előadásában már nemesük egyes javulásra , mutató szimptomákról, hanem szé>essbbkj),-U javulásiul adóit lKíszámolót, mondván, hogy az ipari termelés a legtöbb mértékadó ipari államban - még ott is, ahol nem inflatorikus kísérletekkel próbálják az ipari termelést fokozni - jelenlek:i\\y;n jwvck•■ dett, a dolgozó nullássá;/ szórna szaporodott é$ a keres k\'d-Imi for íjaloni évek óla először — javuló eredményt mulat.
— Kétségtelenül kedvező jelenségek, amit itt felsoroltam, de túlságos jelentőséget mégsem szabad azoknak tulajdonítanunk, mert egyelőre a megoldatlan problémák egész tömege áll útjában a világ-krízis igazi megoldásának ; ilyenek a magas védváinook, a nemes valuták ingadozása, az agrárválság és
MAQYAR SZÍNNEL, IIRIKETTI\'.I.
TÖKÉLETES A TÜZELÉS\' 3907 0YARI ARÜAN KAPHATÓ-
PASCHKA és TÁRSA
Budapcd, V., MArli VíIOIj U. 10 Alapítási év IÁM.
nem utolsó sorban az egyes európai államok közötti j>olilikai ellentétek.
Hazánk gazdasági körei, a bőséges termés nyomán, gazdasági életünk fellendülését remélték,azon ban a termények árában beállolt nagy visszaesés o reményeket tel jesen lerontolla. Az agrárválság változatlan fennállása ellenére
találkozunk hazánkba i |s ulym jelrnségtkkel, amelyek bizonyos reláeiówan gaZuasági életünk pumi Javulása a engi\'i.liiK küvelkcziol^ii;
ilyen jelenségek a lakareklxMélek emelkedése, a munkanélküliek és Ínségesek számának csökkenési-, államháztartásunk deficitjének apu-dása, valamint kereskedelmi merlegünk javuló irányzata.
Jövő iHjIdogidásunk nagyrészt belső gazdálkodásunktól, u terményárak alakulásától, a gazdaadásságok rendezésétől és a szomszéd államokkal kötendő kereskedelmi szerződésektől lugg. De l>ol-dogulásunkat erősen lxuolyásolhat-ja a világgazdasági helyzet alakulása is. Tagadhatatlan, hatalmas erők munkálkodnak mindezen problémák megoldásán, hogy eredményes lesz-e és mikor, azt csuka jövő fogja megmutatni.
l\'engönk szilárdságáról
a következő véleményt hallottuk:
Pengőnk belső vásárló ereje — mint mindenki látja —- állandóan erősödik és külföldön is kedvezően itélik meg. Elült mái-teljesen a pengölöl való félelem, azok is, akik idegen valulál>an kötötték régebben biztosításaikat, nagyrészt pengőre változtatták, l\'en gőnk jó megítélésében igen nagy érdeme van jelen kormányzatunknak, mert a deflációnak törhvtitlen hioe és abszolút rciid, nyugalom uralkodik hazánkban. Arra a kérdésünkre, hogy a hitelélet terén városunkban van-e javulás, ilyen felvilágosítási kaptunk:
— Rövid lejáratú, mobil kereskedelmi ügyletekhez, úgyszintén áruk, termények, közraktár jegyek megelőlegezéséhez pénzintézeteink minden nehézség nélkül rendelkezésre úllunak. Jnlézeteiuk még kisebb házkölcsönókel is folyósita. nak ; nem egy olyan építkezés van városunkban folyamutban, melynél pénzintézet segítségét vették igényin;. /I hiteléi?! Urán kétségtelenül nagy előnyben uaggufik sok-más vidékkel szemben. Á mi termelőinknek nem kell dcpytációzni minisztereknél, hogy gammájukat megelőlegezzék.
Meghitté és kellemessé teszi otthonát egy szép szőnyeg . ..
——- y
Kézzel csomózott
Magyar perzsa és Torontáli, valamint eredeti Gyapjti-Boucló
szzönyegek
legolcsóbban és
legnagyobb választékban
KIBSCHNEB MÓR divatárnházában
-K\' ♦ --
Tekintse meg, vételkónyszer nélkül, a raktáramra érkezett
íérfi- és nöi-sssöveí
újdonságokat

Telefon 179.
Öizl-téll
DIVATLAPOK
nagy választékban
Vasúti menetrend
téli kiadás kaphatók
riSCHEL lityiflffiMtito
NAGYKANIZSA,
Horthy Miklós ul 1. szám.
1933. október 8

Hirschter-trafikban
nyerték a *\'«
25.000 pengős
főnyeremény*
Szerdától kezdve az Eötvös-téren is lesz piac
Nagykanizsa, október 7
A városi költségvetést Jíirgyaló legutóbbi közgyűlésen SzátlLng?r, Betlrnek. dr. Kjiaus; és Szabó képviselők tolmácsollak az oltani lakosság kívánságait, hogy egyrészt praktikum szempontból, másrészt egzisztenciális okokIki 1 a város felső részére piacot állitson fel a város. Az illeni rayon kereskedőinek fontos érdeke volna, hogy id • is jusson a vidék közönsőgél>ől, a forgalomból, viszont a lakosság is szívesen venné, ha közelebb érné a piacot. A |>olgármosler a felszólalásokra akkor igéretel is t II a kérdés tanulmányozására és annak a lehetőséghez képest való kivitelére.
Az Kótvös-téri rayon közönsége év kereskedői bizonyára szívesen értesülnek arról, hogy Králky István j dr. polgármester intézkedése folytán már a legközelebbi szerdán felállítják a jelenlegi Eötvös-téri játéktéren a piacot, a közgyűlésen elhangzóit kívánságok alapján.
Dr. Novai Imre tanácsnok, az ügy referense, elkészítette az eges/ ügyrendet, amihez a polgármester ma hozzájárult.
Szerdától kezdve tehát az Eötvös lércn is lesz rendes piac.
(A kf*zlh«lyi kflzaégl orvosi 61-
lásr*) csütörtökön több pályázó közül dr. Johbs Viktor szanatóriumi főorvost választották meg.
Pézsmákat, opoMum scnl és nut-rietle bőrök legszebb választékban Schfltznél.
NAPIREND Október 8, vaeérnap
Kónialkatolikus: M N. A. Protestáns: Etelka. Izr.: TUd hó 18
Városi muzeum f-s könyvtár nyitva csütörtökön éa vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyégysiertátl íjlell saolgá\'at e hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertár PÖ-ut 12 sí. és a WiHkanlisaf gyó^yezt fUr.
Qö/flirdö nyitva reggel órától esle 6 óiéig (hétfő, tzerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek).
Október 0, hétfő
Róni. katolikus : Dénes. Protestáns : Dénes. Izr.: Tlari hó 19
Értesítem a n. é. közönséget, hogy hosszú idő után a Bagladi Béla cégtől kiléptem és Ciengeryut I. ez. alatt (Nagykanizsai Takarókpénztár épületében) az udvarban
uriszaM-mBhelyt nyitottam.
Munkáim a legkényesebb igényeket !■ kietégllik. Kérem a nagyérdemű kOiOníég síiíes párlfogfluM
Tiszteleltei Horváth János
NAPI HÍREK
(Személyi hlr) Nagykanizsa uj állomásparancsnok* a iniilt hét-\'n m<g-érkezelt székhelyére és elfoglalta hivatalát. A bél {Utolsó napjaiban látog)-lásokal lett « közhatóságok, hivatalok slb. fejeinél, hétfőn pedig hivatalos útra indul, amelyről a hét végén, szombaton érkezik vissza. Nagykanizsa meleg szcreU\'Uel fogadja az uj áll >• másjiur.iuesnokot, akin-\'k megnyerő egyén iségélwn, kiváló katona-voltában garanciáját látja u katonai és |>olgári társadalom további harmonikus életének, unnak u/. összehangolt, g\\ közös célra tört) magyar éleinek, "mit ,t nemzet nagy szcm]>ontjai ill a trianoni végeken fokozott mértékln-n megkívánnak.
(A Ke:««zlény Jótékony Nőtgy-lel *Lsö te(lja) itt az ősz és az ősszel előreveti árnyékát a tél és annak minden nyomorúsága. A jótékony egyesülelek (idejekorán munkához kezdenek, hogy minél több jajt elcsitithas-sanak, minél több éhező, didergő,
rongyos embert gondoskodásuk szárnyai alá vehessenek. A Keresztén\\ Jótékony Nőegylet is megkezdi kedves (cudélulánjai sorozatát. Az első k.-dden lesz, dr. Krátky Istvánnénál (Sugár-ut IX. szám alatt). A Nőegylet elnöksége szereleltei hivju meg és várja tagjaii és az egyesület barátait, l a süteménnyel 80 fillér.
Női kabútazővetkülUntegeHs^ hagy választékban érkeztek Singcr Divatáruházba.
(Szftlftl értekezlet) \\ U. körzeti ltozgonyi-utcai) áll. elemi iskola ta-nitótestülele ma (vasárnap, délután 1 órakor szülői értekezletet tart az is-kuln tornatermélK-ji, melyen dr. Mészáros Béla hitoktató a jó és á rossá gyermekről fog beszélni. Melyre. a szülőket és tanügvbarátokat tisztelettel rnoghivja a tunitóleslület.
(A Nem«eil uagyk.n^sal
tfj*i«á«l iMf^zetó) ma esle 8 órakor helyiségében, a Hozgonjl-utcai régi is-kola termcil>en fontos értekezletet tart, amelyre meghívják Nagykanizsa minden magyar ifját, aki végzet! és elhelyezkedés nélkül van.
A VEVŐK
össti árusításán.
Divatcikkeink minőségben és olcsóságban vezetnek.
Az ón talpam Okmatalp Kevés pénzért soká tart
a PALMA
OKMA
minm, ástík óit, Tafitáfiiijao^ , C^odÓA^JifyűjLaAOi
Ezl kérje!
(Az Ipartestül;! nótaestj*) A
nagykanizsai ipartestület az Iparoskör javára Magjar Nótaeslet rendez október 14-én este fél t) órakor a Polgári Egyletben, melynek keretében fel-lépnek Bodán Margit énekművésznő és Kubányi György énekművész az Iparos Dalárda közreműködésével. A Magyar Nótaest eseménynek Ígérkezik és azérl felhívjuk reá a város közönségének különös figyelmét.
Gyermek boy kabátok, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
(A Ki«kanlr»*l Polgári Olvasókör) október 15-én, vasárnap délután (1 órai kezdetiéi nagyszabású szinelő-adást és táncmulatságot rendez Bolff I.ászló rendezésében. Előadásra kerül a kedves régi magyar népszínmű: •Juhászlegény, szegény juhászlcgény.« A szlnelőadás után táncmulatság Belépti <lij a legminimálisabb.
(A* Iir. Jótékony Nőegylet) f. hó 14-én, szombat este 0 órai kezdette* fekete-kávé estet tart a Kaszinóban. Háziasszonyok: Frank Jenőné. dr. Vajda Béláné. Tánc és bridge gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról.
— Natúr & ícketo perzsaláb, shiras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
(Kanizsai előadó a kenttxtyl M-tőkongrewzMHon) Vasárnap Keszthelyen a fiiagyar sütők balatoni körzete kongresszust tart, amelyen Bz összes dunántúli vármegyék sütői ^sssejönnek, hogy megbeszéljék legfontosabb s<zak-probiémáikat. Nagykanizsáról az itteni sütői|kari szakosztályt Márkus Károly elnök képviseli, aki a kongresszus egyik előadója is lesz.
(A Városi Nőikar) hétfőn 0 óra-kor próbát tart a zeneiskolában. Uj tagokat szívesen látnak.
- Gyönyört mattlaMé pongyola anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Schütznél
Erzsébet királyné szálló
Budapest, IV., Egyetem-utoa 5.
(A Belváros központjában).
100 modem kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi Fűtés. Az étterem és kávéházban minden este izalonzene. Az Erzsébet pincében egypinoér rendszar I „ Menü ■ I pengő 60 fillér.
/.ALAI KÖZLÖNY
1963 október 8
Értesítés.
Nagyrabecsült vevőim és Üzletfeleimet értesítem, miszerint Fö-ul 1. szám alalti virágüzletem vezetésétől mult év szepíen^er hava óla teljesen visszaléptem s azt átadtam ftam, ifi. Petermann Józsefnek.
A „ Virágüzlet" és a rági „Janda-Petermann kertészet" ezidötól számítva egymástól üzletileg teljesen különvált.
A Bálhory-utca 22. 82. alatti régi kerléízetet
„Peiermann Ueriésxei"
név ala I, Károly fiammal fogom tovább vezetni, ahol minden a kertészettel összefüggő dologban, a Iegjutenyosabb árak mellett, állunk nagyrabecsült vevőink rendelkezésére. Tiszteleltei kérjük ez irányban! további szives támogatásukat.
Amidőn ezl nagyrabtcsült régi vevőim és üzle feleim szives tudomására adom, egyben őszinte, hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik virágüzletemnek 26 éven át jó és rossz időkten mindenkor, szives és jóakaratú tlmogatói, segitöl voltak.
Nagykanlisa, 1933. október 7-én.
fdL Vetermann Jóscsei
(A Magyar Nrmzíll SzOvelség francia nyalva fikzeK\'l) A Magyar Nemzeti Szövetség nemrégiben francia nyelvű füzeteket küldött egyeseknek azzal a felkéréssel, hogy a francia közvéleménynek a magyar revíziós tö-rekvések felöli felvilágosítása céljából küldjék azokat meg a cimzellekuek és u Magvar Nemzeti Szövetségiül, i! pengői küldjenek be a füzetek áráért. A Magvar Keviziós"I.igátóí kakilt értesítés\' szerint a \'Magvar Nemzeti Szövetség a Ligától teljesen függetlenül rolvtatja kiadványainak terjesztését és igy a beküldött ti pengők nem o Magyar Ileviziós l.iga részére adatnak és nem u Magyar Keviziós Liga külföldi munkájának anyagi megerősítéséhez nyújtanak alapot. A Magyar H v|*ló* Llgs uag> kanizsai •nzervwi\'iifciiéU
WnőMége.
I)l\\at szőrme újdonságok minden minőségben Singeméi.
(Ulba|gpz|lát>) A -Zalai Közlöny, tegnapi számában megjelent > Kgység-rontök< eimü vezércikkembe!) t >"• hU>a folytán Könyves Kálmán király helyeit Szent László király neve ke-tült u szövegbe, amit most helyreigazítok. Dr. Szabó /."itfmuiul.
(A* Ur. Leányeg>\'lel mai teája) órakor kezdődik a (x-ntrál éttermében és a legkellemesebb szórakozást igéri a fiatalságnak és felnőtteknek egyaránt. Dr Holschikl Héláné elnöklő a háziasiwouy. kinek ebben a mi-Hőségében egy mindeddig inkognitóban maradt -és Társa* is van. A jótékonyság gyakorlásában mindig pf,!-dás szorgalmat* tfiftusitó egyesület te.i-la Iráni élénk és megérdemelt érdeklődés mutatkozik.
Meghívó
A NAGYKANIZSAI IPARTESTÜLET
az „Iparoskör" alapja Javéra folyó hó 14-én a* Iparoskör össxoa termeiben (volt Polgári Egylet) esta >/t0 órai kezdettel
Magyar Nótaestet
rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel meghívja
a RENDEZŐSÉCI.
A nótaest keretóban fellépnek: Bodin Margit énekművésznő, Kubányl Oyörgy énekművész ós a N««ykanl*sal Iparosdalárda Kettlng Feronc karnagy vezetésével.
HELYÁRAK: Páholy (6 személyre) 8-- P, I. hely 1-40 P, II. hely 1-20 P, állóhely -80 P, karzatjegy --60 P, mely utóbbi azonban kizárólag osak a „Nótaest" végighallgatására jogosít. Műsor után tánc.
Az Ipartestület és Iparoskör tagjai külön meghívót nem kapnak, ezúton hívja mog őket a rendezőség.
Jegyek elővételben Zsoldos Qyula és Sohnitzer és Qöndör ékszerészeknél kaphatók.
Most érKexeit legújabb öivaiu
nöi Kalapok
a mostani gaxdasdgl visxonyohtiox
míweni" csodálatos olcsó
áralcon
nnÓSVAI dlvatdru&dxban
HORTHY MIKCÓS-VT ^
j! I <i K 11 (I * «, h « í a Icfjufabb mudcllch után f>Is*Jra,i,/u buűapcali munhaerOUHv 1 Légcxek.
Óriási szerencse
é> heti Önt is, ha osztólysorsje^yet vásárol
Milboffer Kálmán föelárnsitó
uj helyiségében: Csengery-ut 5. alatt.
Sorsjegyek árait Egén 24.—, fél 11.—, negyed é.—, nyolcad 3. pengő.
Siessen, aml| a számokban nála&ziák van I Húzás már október hé 14-án -p| 144
Nagy választékban
raktárra érkezett
Mői kabátok Gyermek kabátok Boy kabátok
íjjelyeket már most olcsón árusítunk.
Weiszfeld és Fischer
diwatáruh iza u-„Gólyához"
(A le»\'ntezenekar tagjai) vasárnap délelőtt egynegyed 11 órak.ir ki-vonuláslioz felöltözve, hangszerekkej jelenjenek nuyg a zeneiskolában.
(Frontharcos hírek) Felkérjük a vezetőségi, intézőbízoltsági, számvizsgálóbizottsági tagokat és jtótlagokai, valamint az egyes bizottságok vezetőit, hogy az országos vezetőség ulasit:ísa folytán a helybeli, vezetőségről készítendő fénykép felvétele végett folyó hó K-án, vasárnap délelőtt fél 12 óra-kor jelenjenek rm$ a hivatalos helyiségben. Megjelenés formaruhában és sisakban, vagy sötét polgári ruhában, kitüntetésekkel. Azon bajtársak,
akik iijabl>au szerezték be a forma -rulu\'it, jelentsék ezt be Bágyoni titkárnál. A vezetőség.
Női kabáMJdonségo* megérezték Singcr Divatáruházbu.
Néhány hete zárult az őszi lakberendezési vásár, ahol először kerültek )>emulatásra az Orion rádió :ijdon-sjigok. A nagy érdeklődés folytán a kereskedők csak az előjegyzések sorrendjében tudták a vásárlókat\' kiszolgálni. Az újdonságok főbb típusai: Orion 7221. 2 plus l-es univerzál egyen és váltóra), Orion 733U 3 plus l-es Hand-I\'ass Kurópavevő, Orion 71113. 3 plus l-es kis super, Orion 70(>G. 0 plus l-es nagy super. Kzen készülékek minden jobb szaküzletben kaphatók.
Ab tan- éa Bxivbötepóg, mel
és tüdőbaj, görvély- és angolkór, pajzimirigy-nagyobbodás és golyva-képződés eseteiben a természetes „Ferenc I6u®l" keserűvíz a gyomor és belek működését kitűnően szabályozza.
VÁROSI MOZGÓ
Vasárnap Héttőn és kedden íhnrlnrb Unlmrtr
mm imk CJlve Brook a főszerepben
nök és II minták Inuanía
3. 5. 7 és 9 H pUHluli luVauja Georg O\'Brlen a főszerepben.
órakor 7 és 9 órakor.
Tejszínhabos gesztenyepüré
kapható m
Makovlczky-cukrászdában.
Férfi és női dlvalnjdonságok kabát- és rnha-szövetekben
bársonyok, szőrmék, flanellok, szfinyeg és vászon árukban
legolcsóbb
Golensszky Ferenc
divatáruháza.
Az Aladdin lámpatulajdonosok figyelmébe I
Az Aladdin tezók árát a gyár 2-80-ról 2 pengőre leszállította. 20 P-ért bármilyen lámpát Aladdinra átcserélhet.
A mai korban ez a legtökéletesebb petróleum világítás. Alkatj^szok és lámpák csak kizárólag a lorakatunkban
HELCZER tivegbereskedésbco, Horthy uuói-vt i
kaphatók. _
SPORTÉLET
Az NTE ma Csurgón játszik
Az őszi szezon első vidéki mérkőzéséi jálsza m:i az NTE Csurgón a jó-képességfl fiatal csurgói legénységgel. A CsTK az idén nevoezett be n ka|x>>s-vári alosztály bajnokságába és máris szép eredményeket tud felmutatni. A Nagyatádi Turult 2 : 1 arányban megverte. Simontornyán pedig csuk 1 :0-fa k»|M>tt ki. Nem kétes az NTE győzelme, azonlmn meg kell küzdeni érte, mert tudjuk, hogy az ilyen kisebb helyek csapatai fanatikus "közönségük előtt a legnehezebb ellenfelek. Az NTE a következő felállításban megy Csurgóra: Csondor - Czigler, Engel-leller - Csáky, Glngi, Kudich .— Farkas, Szollár, Jakubecz, .Wilheim; Csász.
A levente bajnoki mérkőzések mai progrtmja
Zrínyi-pálya: Fél 2 órakor Zrínyi II.—Hunyadi. Biró Bárány.
Magyar-utcai pálya: Fél 2 órakor VOGE Transdanubia. Biró Szirtes. Fél 1 órakor Ékszerész-Rajna FC. Biró Wolr.
Teleki-utcai pálya: Fél 2 órákor Teleki -IVtőfi. Biró Khiger. Fél 1 órakor VOGE 11. Törekvés. Biró Czvetkó.
Kisknnizsa: Fél I órakor 13 FC— Sáska. Biró Flumbort.
Közgazdaság
Terményt ftsíde
Buza tlszav. (uj) 77-es 7 70—7-65, 78-<s
7 "80—8"o5, 79-es 7 90-8-15, 80 fls
8 00—8 25, dunánt. (uj) 77-et 7 30 -7 4{S 78-as 7\'40-7\'W, 79-es 750-7 65, 80-as 7-60-7-75, rozs (uj) 4-35—4-45. — Zab közép 6 85 -6 95, - ótengeri tlsiánlull 715-725.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkladö Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sxám
Szép ruha osak jó •zövetbfil készül 11
Legszebb szövetek,
legnagyobb választókban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
1983 október 8
ZAIAI KOZLONT
Emlékeztető
Október 8. A Kath. Férfiliga teája 5 órakor a fehérteremben. A Kerékpár F.gylet szil Mi mulatsága
(Magyar-utca 9.). Az Izr. Loányegylct ,Icája u Ontrál* lxm 5 ómkor. Október 10. Keresztény Jótékony Nőegylet teája, délután 5 órakor. Dr. Krátky tstvánnénál. \' Október 14. Az lparoskör magyar nóta-estje fél 9 órakor. Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban. Ok|óber 15. A VOGE zenés őrség-váltás-|>arádéja 12 órakor az ur-KzágzászJónál. ■Szent Ilona I.eánykliib teáestje. Október 22. Matiné íé.I 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.). November 6. A kongregációk szinelő-
Éidása a .színházban. November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája 0 órakor (Szen\'t Imre herocg-utca 14.). November 15. Növendékhangverseny 9
órakor a zeneiskolában. November 2«. Maiiné fél 12-kor a
zeneiskolában (Vannay J.). December 2. Izr. I.eányegylet piknikje. Dee«nber 2 3. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja. l)ecpml»er 13. Városi Nőikar hangvvr-senye 9 órakor a zeneiskolában. December M. Növendékhangverseny G órakor a zeneiskolában.
Elsőrangú, müjóg kapható a Tran a danub i a Egyesült 0 0 urna lm ok Ró 8zvóngtársaságnál.
Dollfuss merénylője, R. Dertlll
Nyomoznak az osztrák parlamentben 1 Dollfuss cllea elkövetett merénylet színhelyén.
ZALAIKÖZLÖNY
1933. október 8.
APRÓHIRDETÉSEK
Raktáron le«0 dsssss áriakot Igea oloséss slárusltjsslr Armsith,
Igán olo Baxál-U
302^
Hároméi.—a utcai lakás kiadó — Sztmere utca 2/c. 3837
Astótaxl viteldíját leuállltottatn. Kényelmes csukott kocsik bármikorra rendelhetők Xsufmann Manónál. Telefon : 167, este: 571... 3844
kait az általam készített fehér kittel. Kapható kilogrammonként 68 fillérért — Melczer üveg kereskedésben, Horthy Mlklós-ut 1. 3863
ÜdvaxTlétttObát lakáamellékhelyl-ségekkel együtt Idadó nov. l-re Zrínyi M. utciJO.________3794
Jówffőherceg-utca 71. sí. uj osaládl 3 szoba, fürdőszobás ház betegség miatt Jutányos áron sürgősen eladó. 3829
Pó-ut 13, Bogenrieder-palota első emelete, Batthyány-utca 6. iz. a. 4 szobái la-ká>, Csengery-ut 13. ss. a. kisebb-nagyobb lakások, Zrínyi-utca 6. sa. a. utcai éa udvari lakások Jutányosán kiadók. 3886
Klsdá és 1934. Január l-én elfoglalható Oalambokon a László-féle fUszertizlet hozzátartozó két szoba-konyhán lakással. — Bővebbet Anhoffer Ferenc kádármeiternél Galambokon. 1 3880
Égy nagy szoba előszobával, í. . •helyiségekkel azonnal kiadó. PetólI- \' c 3897
KmMk szobát bútorral vagy anélkül, I ló réuére Istállót és kocsiszínt. Címeket 39:8
Újonnan éptllt udvari egyszobás összkomfortos lakás a város belsejében november 1-ére kUdó. Irodának Is alkalmai. Érdeklődés Csengery-ut 5. emelel. _______3906
Contlnentál írógép, ló állapotú, eladó dr. Knauiz ügyvédnél. (Fő-ut 21.) 39(3
Keresek hásmestsrt, lehetőleg aki a kertészethez ért Kisfaludy-u. 30/a., 3816
Bátbory-utca 3. azámu házban emeleten, 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel, Erzsébet-téri bejárattal azonnal kiadó. Bővebbet Vöröamarty-utca 9. 3835
Szép négyszobás utcai lakás a Batfhyány-ulcában 85 psngfiért, szép ksttö szobás udvari Iskás a Kinizsi- utca elején 32 pengőért
november l-re kiadó.
Bővebbet: Batthyány-utca 10. szám a\'att.
Kit- <s háromszobás lakás Összkomforttal november 1 re kiadé. — Érdeklődni Kálmán mérnöknél, Klrály-u. 39. 3976
Hármas tükrös fehér szekrény eladó. Cím a kiadóban. -3921
_-J Kos»uth-tér 1. ház jutányos áron.
Érdeklődni Kowuth tér 11. 3917
Két nagy legyező pálma eladó József tg-ut 34. sz. 3913
főherceg-
EIsfirendQ sbádkssart kap.iató 80 fillérért Szemere u. 1. 3940
VMIanysxsreléei munkát költözködések alkalmával legolcsóbban végzek Szobafestés elótt a vezeték falbasülyesz-tésére díjtalan árajánl\'ttal szolgálok. Szíves pártfogást kér Dautsoh L. villanyszeielő, Batthyány-utca 1. 3942
KQIAabeJáratu bútorozott szoba kiadó Ba|sa-u. 8. - 3 .\'43
■iklóa>ut 4Hív. számú Iiáiban kétszobás udvari lakás •\'ndófül-kével, előszobával, vízvezetékkel, verandával, parkírozott csendes udvarban, november l-re kiadó. 3944
Háromszobás modem, össr-komfortos földszintes lakás uxou-wal, vagy aovember l-i-a kiadó. — Ebédlóbutor, csillár, íróasztal, ág/ aod-ronybctéttel, siekrény, gramofon 20 lemarni, képek eladók. Csengery-ut 27/a. Házmester. 3945
modern háa kamatmentes KMwztémi eladó. Cbn a kiadóban. 3928
Kocsis Fttrsnc ugy a saját, mint alulírottak nevében mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett felesége, a legjobb anyós, nagyanya és rokon
Kocsis Ferencné
szül. Horváth Rozália
folyó hó 6-án életinek 07-ik, boldog házasságának 50-ik ériben a haldoklók szentségének ájta\'os felv.te\'e ut*n elhunyt.
Drága halottunk földi maradványalt f. Iió 8-án délután 3 órakor fogjuk a Pivári-ulca 24. számú gyásrházból a kiíkanlzsai temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
A boldogult Ttlklüdvé\'rt az engesztelő gyászmise-á!dozat október 9 én reggd \'/i8 órakor fog a kiskanl7\'ai templomban a Mindenhatónak bemutattalni.
Nagykanizsa, 1933. október hó 7-én.
Áldás ós bóka poraira!
Batlcza Jói».t vöje él neje P.pp Zsuzsanna.
Manci f« Zauziltra unoVái.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
16699/1933. sz. 3 íj
faeladási hirdetmény
A v. képviselőtesttilei 9616/1933." sz. véghat/ro ata értelmében hivatalos órákon belül a városi erd^hivatalnát Készpénz fizetés ellenében bárki, közszolgálatban állók pedig a rendelést követő hén p elsejétől kezdődő 6 havi kamatmentes rts/lelfizelés melleit Irtzhoz s\'álli va
40 pengőért 40
40 „ 35 pengőért 35
35 „
kis tételben is (legalább >/2 ölenként) beszerezhetnek. Nagykanizsa, 1933. auguszlus 5-én
gyerlyánhagábfát bükkhasábfát C6erha8ábfnt gyertyándorongot oükkdorongot cserdorongot
tölgyhasábfát 35 pengéért
nyirhasábfát 33
egyéb hasábf/.t 31
tölgydorongot 33 pengőéit
nyirdoronget 29 ,,
egyéb doiongot 25 .
Polgármester.
Már teljesen átment a köztudatba, hogy a
Siern-féle fehér ABLAKRAG&CS
felülmúlhatatlan.
Valódi fehér kitlel kizárólag a fenti cég árusítja
Fö-ul í. - Véraaháa-palola.
Férfi- és női- > mis és Kalaprahtűr\' mm : mm-ami
Nikkelezés, rezezés, ezüstözés, aranyozás
Galvanizálás
Minden tárgyat és
fémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, Jó"e,">her
ceg-u.87 s-.

L0P0KR0C0K
legolcsóbban
BIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Koosltakaró Lólzzasztó
pAronklnt ós méterben Zsákok minden célra
1
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
IstvAn király Szálloda
; Budapest, VI., Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Özv. Doroghy Kálmánné szül. Kárlovlts Mária ugy a maga, mint gyermekei Ilus és Magdus nevében szomorú szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva jelenti, hogy szeretett férje, illetve édesapa és
életének 37-ik, boldog házasságának 14-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó hó (>-án este fél 7 órakor elhunyt.
Drága halottunk htllt tetemét tolyó hó 8-án délután 4 órakor fogjuk Kiskani/sán, Ország-ut 82. szamu gyászliázból a kiskauizsai temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1933. október 7.
Nyugodjék békében I
15 éve fennálló mész, cement kereske-dés haláleset miatt bérbeadó. Mcdellok cementáru készítéshez eladók Zrinyl Miklós ut 30. 3s\'4Ő
Értesítem a n. 6. hö\'gykOzönséget, hogy több évi budapesti működésem után francia női divatszalonomat újból megnyl-to\'.tam, hol a legkényesebb Igényeltnek meglelelő munkákat Jutányosán készítek. Perísz Kató, Zrínyi Miklós u. !>6. 39«7
Szép kétexobáa udvari lakás mellékhelységekkel azonnal kiadó. Clm a kiadóban. 3971
Két azoba elegánsan bulorozva, előszoba és fürdőszoba használattal azonnal kiadó. Clm a kiadóban. 8970
Jó állapotban levő szüretelő kád megvételre kerestetik. Ugyanott hassnált jő boroshordók olcsóért eladók Batthyány utca 10. alatt. 3950
Reálglmnázinml érettségit| végzett fiatalember tanítványokat olcsón elfogad. Bővebbet kiadóban. 3963
Oyermekteten házmester felvétetik Csengery-ut 36.
azonnal 39ö7
Egy hstkéses káposzta gyalu eladó —
Király-u. 30., földszint. 3969
Kétexobáa udvari lakás kiadó nov. 1 re Klnlzsl-u. 7. 3975
Ltbahue, máj és zsír állandóan kapható Singeméi, a piacon. 39/4
Nttl kalapokat legújabb divat szerint legolcsóbban alakit — Perlez Róva,
Zrínyi Mlklós-u. Í6. 3964
Harisnyák, kötött kabátok, ernyők, fehémemüek, rövidáruk, iskolatáskák alb. legolcsóbban, mllselyem harisnyák 98 fillértói kaphatók — Paris* Vilmos .Elelánt* divat és rövldárukereskedésében, Király-utca elején, adóhivatallal szemben.
3961
Balogh István gétyei üzletét átvettem, hitelezők nyolc napon belül Jelentkezie-nek Horváth Sándornál, Szentpéterur. 3958
— Köztisztviselők részér® rendkívül előnyős butor*Asrtrlási alkalom. Modern berendezések, tókíletes Jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopate\'.n butor-Aruházbati, Horthy Miklós-ut 4.
Egy pengőért
kapható még néhány leszil-li!o!t áru píldány
Llditt Júlia:
Bánat-tó partján
c. vei seskönyvéből, a könyvkereskedésekben és a szerkesztőségben.
1933. ok\'óber 8.
ZALAIKÖZLÖNY
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.199/1933.
Földbérbeadási hirdetmény.
Folyó hó 10-én d. e. 9 órakor a város erdöhivatalában megtartandó árverésen az 1980 négyszögölnyi Igri-Kóté-Májkó szántót 6 gazdasági évre bérbeadom.
Nagykanizsa, 1933. október hó 5-én.
„a Polgármester.
A letenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
2870/lk. 1933. szám.
Árverési hirdetmény kivonat
Letenyel Takarékpénztár R-T. végrehaj-Utónak Révész Gáspár és ne|c Bagladl Teréz végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hitó ság a végrehajtási árrveréit 1500 P tőkekövetelés é* Já\'ulékal behajlása végett
a letenyel kir. Járásbíróság területén levő Pola és Bonla községben fekvő s a polal 253 sztjkvben felvett 103)/b hrsz. ingatlanra, szántó a Tódorhegyen 3C0 P.
a polal 213 sztjkvben felvett 976 hrsi. szőlő a Tédorhegyen B. 14. sorsz. szerint Révész Oáspár végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségére 1200 P,
a pilal 371 sztlkvben felv. 1154 hrsz. ssánló a Tódor hegyen ingatlanból B. 12 szerint Révész Oáspár nevén Allé Illetőségére 180 P,
a borsfái 948 sztlkvben felvett 120/28/21 és 10 hrsz. szántó a Róka hegyen B. 1. som. szerint Révész Oáspárné végvehajt. szenvedő nevén álló illetóiégére 350 P.
a borsfai 867 sztjkvben felvett 120/28/21 ét 29 hrsz. szántó a Róka begyen B. 1. sorsz. tzerlnt Révész Gáspár végreha|tást szenv. nevén állo Illetőségére 150 P kikiáltási árban.
A fedezeti elvre tekintettel az árverés alá bocsátott Ingatlanok a Letenyel Taka rékpénztáé r. t. végrehaj tóló kérelmére megtartandó árverés esetén a kikiáltási ár </s részénél.
SiUKflH János csatlakozott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén a borsfal 120/28/21/29 hrsz. Ingatlan 114 P őn a polal 1030/b hrsz. ingatlan 228 P, az u.o. 976 hrsz ingatlan 1540 P, az u. 0. 1154. hr*z. ingatlan 137 P-ön,
dr. Miiek LáBzIÓ csatlakozott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén a polal 1030/b hrsa. Ingotlan 360 P, az u. o. 1151 hrsz ingatlan 230 P, a 976 hrsi. ingatlan I70Q P-őn\'
Lellner Ödön csatlakozott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén a polal 1030/b hrsa ingatlan 440 P, az u. o. 1154 hrsz. Ingatlan M0 P, az u. o, 976 hrsz. Ingatlan 22K0 P ön alul eladni nem lehet.
Szugllll János kérelmére a borsfal 120, W/21/10 hrsz., dr. Málék Uszló és Leltner Ödön kérelmére a borsfal 120/28/21/10 és 120/28/21/29 hrsz. Ingatlanokat eladni nem lehet
Az árverési 1933. évi október hó 27-én d. u. 3 órakor Pola községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vsgy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti el-ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX t.-c. U7., 150., 170. §§.; 1908: XL. L-c. 21. §.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ir százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. §.)
Letenye. 1933. évi junlus hó 7. Dr. Bányai s. k. kir. J.blró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
80=
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Mér hali P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Salát otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még 111a dijtalan prospektust térképpel, árakkal a
-! Inkey központi
SI villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 ezézalék engedményben részesülnek.
A letenyel kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1093/tkv. 1933. u
Árverési hirdetmény-kivonat.
Letenyel Járási Hltelsiövelkezet végre-liajlalónak Horváth Itlván él neje Kurdon Anna végrehajtási szenvedő ellen! Indlloll végrehajtói Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajláil árverést 1110 P tőkekövetelés éa járulékai behajtála végett a letenyel kir. járásbíróság területén levó Molnárt községben lekvó 8 a molnárit 9 íztjkvben lelvelt A II. l -t sorai. a. felvett 140/d. hrsz. azánló a üraditcha üülő ben, 261/d. hrsi. rél a Iterek dülóben, 387/a. hrsz. rét a Berek dűlőben éa Wll* hisz. szántó Porszednye Polje dülóben Ingatlannak a 9. forsz, azerlnl Margulla tiyörgy (tiöt Horváih Máriával) nevén álló Illetőségére 1200 P,
az u. o. 41. sztjkvben felvett 59. hisz. háznak, 30. az. a. udvar é. kerttel B. 19 33. sorsz. szerint Markulla Oyőrgy (nős Horváth Máriával) lllelóségére 1CC0 I\', az u. o. 30. Bil|<vben lelvell 43. hisz.
hátnak Hoeválh István és neje Kardos Anna nevén álló lllelóségére 1000 P,
az u. o. 1(8 sztjkvben lelvell 234/c. hrsz rétnek a Berek dlllőben Ingallanből B 7—8. sotsz. szerint u, a. nevén álló lllelóségére 500 P,
aa u 0. 188 azt|kvben lelvell 318/c. hrsz. rétnek a Berek dlllőben Ingatlanból B. 7—8. sotsz. szerint u a. nevén álló lllelóségére 56 I\',
az u. o. 501. sstjkvben felvett 460. hisz. szántónak a Prl Cilin dűlőben Ingatlanból B. 5 6. sors*, szerint u. a. nevén Ülő lllelóségére <03 P,
az u o. 583. azljkvben lelvelt 665. hrsz. szántónak az Irtás dűlőben u. a. nevén álló Ingatlanra 800 P,
az u. 699. azljkvben lelvell Bzintőnak az Irtás dűlőben u. a. nevén álló Ingatlan 500 P kikiáltás! álban.
t n g a 11 a
telek-Jegyző könyvi siáma hely-rajtl száma kiklál lásl ára Pengő
MhlH 140/d
9 281 \'d 1200
M/a
382/a
41 59 10C0
30 43 1000
188 m/c M0
188 318,c SI)
501 460 <00
583 66S 800
699 714 500
i vég-reliaj-i.io
legkisebb vétclál melyen alul aladni nem lehel
a rsallakozotlnak kimondott
Kuhár Ottó
Phőnlx és Bécsi P.gyesUII Blzt.
követelése végett kérelmére meglsrtsndó árverés esetén
kikiált, ár i/i
kikiált, ár >/s
Angol Magvar Bink R.T.
Vacuum Oll Comptny rt
Az árverést 1933 év! október hó 28 napján d. u. 3 órakor Molnári községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingallanok a megállapító!! legklaebb vételárnál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bá-nstpénzül a klklálláal ár 100/frát kész pénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42. § ában meghatározott árfolyammal tzámllolí rtva-dékképes értékpaplrosban a kiküldőiméi letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit leléll elismervényt a kiküldöttnek áladnl és az ár-
1200 700 00
veréal feltéleleket aláírni. (1881 : LX. t-t 147., 150., 170. §§., 1908 :LX. t.c. 21. §.)
Az, aki aa Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igérelel leli, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnl megállapítod bánatpénzt az állala ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni; (1908: Xtl. 25 S.)
l etenye, 1933. április hó 27. Dr. Hllzelborger s. k. kir. jblrő.
A kiadmány hlleUul: Balaasa Sándor t.\'k, 3,\'fc l.lekkQajvvu.lá.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21,653-1933.
Hirdetmény.
Az erősen elszaporodott mezei egerek, illetve pockok irtását az egész város területén egységesen kivánom végrehajtani.
Értesítem a gazdaközönséget, hogy az irtáshoz szükséges foszfor beszerzésére az 1—11. kerületi gazdák a városi gazdasági hivatalban, mig a III. kerületi gazdák dr. Fülöp György ügyvéd v. képviselőnél jelenthetik be igényeiket.
Nagykanizsa, 1933. évi októ-br.r hó 7-én. •
Polgármester.
A feteny.l kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3331/tk. 1933. atám.
IM hiMtiHlnut.
Proieid Frigye. végrehaJUtőnak gról Rudi Collenbezg Welpeechlné sx. báró Inkev Nandlne végiehajlásl szenvedő ellen Indítóit végrehajtás! ügyiben a telekkönyvi hatóság a végrehallásl árvetést 12778 P 90 llll. tőkekövetelés és Járulékai behajlást végett a lelenyel kir. járásMródg területén levó ét kózlgazgatásilsg Idelgle-.eaen Murarálka kötséghez csatolt a trianoni békeaierzódés értelmében msgy.r Impérium alá eselt Murscták köztég haláráhoa tartozó a muracsáki 1241. ssllkvban 14S4/b. hrsz. füzes és rét a 23. sz. szakauban Ingatlanból gról Rudt Collenberg Welpeechlné sz. báló Inkey Nandlne nevén álló Ingatlan lllelóségére 1900 P kikiáltási árban.
At árverés nem érinti özv. Inkey Nán-dorné sz. Deym Ludmilla javára C. 1. sors*, alatt bekebelezett Óetfogyügianl haszonélvezeti Jogot.
A telekkönyv] hatóság a legkisebb vételárat, melyen alul az árverés alá bocsátott Ingatlan illetőség el nem adható, a következőkben állapítja meg:
1. Proféid Frigyes végrehajtató kérelmére tartandó árverés esetén a kikiáltási ár Vj része,
2. Hranyecz Pál csatlakozott végrehajtató kérelmére tartandó árverés esetén 16.000 P,
3. dr. Csempes* Dénes csatlakosott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén 18.000 P,
Az árverést 1933. évi október hó 30.
napján délután 3 órakor Murarátka községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlan llletőaé-gek a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOOfe-át készpénzben. vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. fiában meg->tt óvadékké-
határozotl\' árfolyammal számltotí pes értékpapírban a kiküldöttnél letenni,
vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltélele-
ket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., I908:XL. t.-c. 21. é.V
Az, aki az Ingatlanért a I magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni ;[ sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bl. natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni Í1908:XLI. 25. §.).
Letenye, 1933. évi junlus hó 3a napján. Dr. Bányai s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor s. k.
jOTO I«I« k kö n y w« J «tö.
III
kapható
\\ kiadóM
n
ZAIAI KÖZLÖNY
!933. október 8.
BÚTORT
szépet, = Ízléseset, = jót, kevés
eszi kis
Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
Sopron
vásárolhat.
Szombathely
Békéacaaba
Minden igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamlerok, fotelok, hálók, ebédifik és konyhabútorokban.
Kedvező fizetési fettételek 1 Dijtalan szállítási
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.700—1933.
Hirdetmény.
Folyó hó 9-én d. e. 9 órakor a város erdfihivatalában cca 100 Urm. forgácsot eladok.
Nagykanizsa, 1933. október hó 7-én.
Polgármester.
Oabona
eaávázáazareki
Pofpácok: Nedvazpácok;
Arxépáo bigriol Porxol Hlgozán
Tillantin Tillantin
eredeti gyári árban él csomigolá.ban.
Műtrágyák i Péli-sé
kmv. szaipsrfoszfét
40 -oa kélisé
Mésznitrogén
Thomsssslsk
kg -ként, nák-számri és waggontéte-lekben.
FUTORi
vegytiszta színsavat lakarmánymési.
PEKKi
.D" vitamin kéuitmíny. Beszerelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mtttrágya, növény védelmlazcrek
atb. kereskedéaében Nagykuuizsu, Erzaébet-tér 10.
^A blróaág mellett) Teleion 130.
I g y a r K i r á I
i v a s u t a k
MENETRENDJE
RaKTkiulisa íllomáira érkozó él a: onnan Induló fontokról. Érvényes i 1833. évi aktéber hé 8-tél kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
V0..1I Avonal N.-Kamriá- Hptblr.
"\'»■! neme J ró] Indul | (• kV ! érkezik
| Szem. v.li 0-30 2-01
Oyv. 6 10 714
Szem. v. 8-45 1008
Szem. v. 14 30 16 001
Molo, 17 50 19 07
Oyv. 11 18 24 19-40!
7 39 955 >6 05 I 3118
Vonal |A vonat Bpeslró1 u.ith.l,- N.-Kani-
■ iim. „eme Indul <41 U4.I zsára érk
1220 Szem. v. 21.45 250 435
1232 Motor — 553 7 27
1202 Oyv. 7 40 10.12 11 30
1212*-izem. v. 620 11-37 1307
1214 Szem. v. 14 15 18-35 20 07
1208 Oyv, 2003 22-40 23 50
1219 120\' 1213 1211 12311 1201
Közvotlan kooslk torialma:
Az 1231a 1232. az. vonatok közvetlen motorvonatok Nagykanizsa Keszthely közölt. Az 1202,1201. sz. vonalokkal szent 1-151 1931. május M-lg á következő közvetlen kocsik futnak ; 1 étkező, I III. kocsi Pragersko, egy I II III. oszt. kocsi Ventimiglia, I hálókocsi Cannes.
/Nagykanizsa—Ág/alva o. h.
E».\'l- Sioabll-1 irk. 1-b
6 00 / 13 35 15 C5
na . Molor j 18 35 li 23-10 , "tl.j Motor 1 20-20 21 50 1
16-06 18 35 21 14
Sopron- IzMablt- t|...I,
II Ml W. :! h.ljríl l«d,j \' \' 1
utli.[<Molór|| "—— |«Z7 Motor 5-30 7-11 nií iSz. v. 10 03
T
1,13 ! Sz.v. Ss. v.
13-18 1916
11-24 1502 21 44
5-40 830 12-05 IV5S 2205
10 IU 13-33 17 45 23-57
Nagykanizsa—Pécs
1.1,41 Indul B.ICtr. 4,4. | 4rk. M. j] 1.4 Nigykwl-zi4z. ki.
2420 Sz. v. 450 6 38 8 4 ) 2127 S, v II 5-10 7 IS
2444 Sz. v. 11-58 B|>. Keleti 2447 Sz.v. Hp Keletiből 8 13
2414 Sz.v. 13 40 15 47 1802 2413 Sz v. 12 14 1422 1606
2428a Vegy. 18-00 20 48 [23-39 2421 Vegy. 1700 19 30 21-55
A 2444/2447. sí. vonalok közvetlen vonatok ltudapest keleti pu.-ra Gyékényesen át. Nagykanizsa—Murakeresztur és Kotorlba
Nagyítani rsáról Indul
U 10
7-10 11-50
Trleait \'] M.-Ketesalui Ventimiglia
120) (lyors 2497 Vegye* 1207 Gyom
Trtesit
M Keresztiul Ventimiglia í
"Ragvkanl zsír. éik.
5S0
II 44
1801
A iugoazláv személyvonatok csak Murakereszturig, illetve MurakcrcszturWt közi. A Nagykanizsáról induló és Pécs leié menő vonatoknak Murakercszturon van csatlakozása a jugoszláv személyvonatokhoz és viszonl.
12843/1932. B. szám. Adó.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-ai érielmében eszközlendő nyilvános elárverelóséről.
A végrehajlást szenvedő neve: Ebenspanger Jakab. Lakása: Rakóczi-utca 12. Az első áivetés helye: Erzsébettér 4. 87.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1933. okf. 13. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 4. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. október 21. d. e. 9 óra
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 dib futókocsi 100 P, 1 drb IPcsöb kocsi 80 P, 1 drb pej herélt ló 150 P, 1 drb sezlon, takaróval 60 P — 390 P összes becsértékben.
Árverési teltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is. a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi idó és az esetleges fényűzési adó is.
Nagykanizsa, 1933. évi szeptember hó 11 én. , . , , , .
Lehoczky Lajos s. k.
J9S3 városi végrehajtó.
r"
I mind Hl
mindenki a holyl kereskedőknél Iparosoknál szerezze bo I
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai.Károly.)
73. évfolyam 230. uám
Nagykaoliu, 1833. október 10, kedd
Ara 14 «llér
ZALAI KÖZLÖNY
_____________ ——
faatkentMt kUMhiviUI: rjol 5 >ii> B„l„lAc D..K..U. I .In. DflflMlW 4x1: tv h6l.i < pengi 80 ll«J
Megjelenik minden reggel, béltfl kivételével relelöS SZerkeSZtö I BarbarltS La|OS S.erkei.lírtít h kl.dóhlv.till telelőn: 78. ■•
„Leleplező" levelet
olvasott fel vasárnapi szentbcszé-dében Nagykanizsa plébánosa a templom szószékéről. Nem mondta meg, ki irta a levelet. Pedig nagyon felelősségteljes vádak hangzottak el benne. A levél valahogy ugv kezdődött, hogy annak a nem katolikus szellemnek, ami Nagykanizsán van, «a féligmeddig liberális, zsidó Zalai Közlöny* az oka.
A Zalai Közlöny szentnek tartja a szószéket, amig azon szent dolgokkal foglalkoznak. Hogy azonban a politika nem a legszentebb mesterség, abban, azt hisszük, mindenki egyetért velünk. I)e mi a szent dolgokon tul. tehát akkor is tiszteletben tartjuk a szószéket, amikor abból politikai porond leli. fippen ez a tiszteletünk indit arra, hogv ne a magunk felháboro-dásával válaszoljunk a reánk szórt vádakra, hanem mi is nyilvánosságra hozzunk egy levelet, amit a Zalai Közlöny szerkesztősége ma kapott, Kgv előkelő katolikus kanizsai úrtól kaptuk a levelet, mini a plébános ur. Nem mondjuk meg a nevét, mint ahogyan nem mondta meg a plébános ur sem. De közzé tesszük, mint ahogvan közzé tetle a plébános ur, azzal a különbséggel, hogy ő kommentárokat fűzött hozzá, mi azonban nem füzünk hozzá semmit.
Íme a levél :
katolikus egyesület hálaadó dspu-tációt vezeteti Főszerkesztő Ur elé. Emlékszem arra is. hogy amikor a katolikusságot sérelem érte prot-s-lám bldalról cgv kis történelmi munka lapjain, milyen lendületes bátorsággal állt ki a porondra Szerkesztő ur akkor is, amikor a katolikus papok közül senkinek sem jutott eszélv megvédeni a kaloli-kusságol. I\'. in lékszem arra i>, hogy mikor Hangba páter tavaly Kanizsán előadást lartotl,a legmelegebb elismerés hangján mutatott le a pódiumról Önre, Szerkesztő l!r. és kijelentette, hogy szer-ncsés város Nagykanizsa, amelyiknek ilyn derék katolikus lapja fis sz°rk?sz-tője van. Km lékszem arra is. hogv az akkor még vitézlő másik újság, az Urbán Gyula Zalai Újság-ja következő számában durván megtámadta Rangba pátert és - gondolván : ezzel ártani fog a Zalai Közlönynek vaslag belükkel irta meg, hogv Rangba megdicsérte «a klerikális Zalai Közlönyt és annak szerkesztőjét.* Ki védte meg akkor Rangba pátert a Zalai Újságban ért támadás ellen f Talán valaki a nagykanizsai papok közül V Nem, Szerkesztő Ur, mi emlékezünk : On védte meg Rangba pátert a Zalai Kőzlönylx\'n. Arra is emlékezünk. hogv Urbán Gyula akkor emiatt sajló|>crl inditolt On ellen és On a katolikus ügy védelmében
Magyarország készséggel csatlakozik Mussolini Középeurópa gazdasági talpra-állításának tervéhez
Kozépeurópa újjáépítése a dunai államok gazdasági együttműködése nélkül lehetetlen
Mélyen tisztelt Főszerkesztő IJr ! Sok politikai harcot megértem mái* ebben a városban, soknak voltam akliv résztvevője is, de ilyn igazságtalan támadási, mini amit most inditottak a Zalai Közlöny ellen, még nem láttam. Széles baráti köröm és a magam nevében, fogadja., kérem, őszinte mellclte állásunk kifejezését. Tudom, Önnek nehéz védekeznie a lapja ellen hangoztatott vádakkal szeml>en, mert a templomok szószékeiről elhangzott szóval nem lehet vitatkozni otl és azok előtt, ahol és akik előtt a támadás elhangzik. A mérkőzés cscp-l>el sem lovagias. Mert támadni és vádaskodni csak annak szabad, aki nem sértődik meg, ha a megtámadott válaszol és a megvádolt védekezik. Már |>edig a templomi szószék és a papi ruha nem az a fórum, amelyik előtl a megtámadott fél egyenlő joggal parírozhatna. De no törődjék vele, Szerkesztő Uram ! A Zalai Közlöny védelme tisztes múltjában és a közvéleményben van.
A « féligmeddig liberális, zsidó» Zalai Közlönyt láttam én; Szerkesztő Ur. a vádlottak padján A/f-tolikus ügyek okielmében. Olvastam annak idején b. lapjában, hogv az egyik katolikus egyesület védelmében a laj) főszerkesztője sajtóért kapott, elítélték, fcllebbc zett, másodfokon is elítélték s csak harmadfokon, cgv év múlva, mentették fel. Emlékszem, akkor az a
Rudapcst, október 1) A magvar politikai és gazdasági körökben nagy örömmel üdvözlik Mussolini javaslalát Kőzépeurópa gazdasági talpraállilásáról és készséggel csatlakoznak az általa megkezdett megoldáshoz. Magyarország hajlandó a szomszédokkal való kereskedelmi viszony szabályozására, de politikai blokkra, amire a kisantant mindenképpen ráakarja kényszeriteni, nem hajlandó belemenni.
Róma, október !) A Giornalc d\'Italia genfi levelezője ugy véli, hogv a leszerelési értekezletet rövid időre elnapolják.
A többi lapok is élénken foglalkoznak a genfi olasz emlékirattal. Hangoztatják a jótékony hatást, amit Mussolini működése gyakorolt az európai |>olitikára és remélik. hogy a mostani olasz fellépés véglegesen lisztázza a Közép- és ke lel európai hclyzelot.
újra a rádiót lak pad/ára került. Arra is emlékszem, hogy. Lukács főtisztelendő ur egy alkalommal beszédet mondott, amelyben azzal is foglalkozott, hogy a Zalai Közlöny szerkesztőjét katolikus ügv védelmé Ih\'ii egy sajtój/erben elítélték. Többek közt ezt is mondta akkor Lukács főtisztelendő: «Ilt ül közöltünk a katolikus igazság mártírja... De legyen meggyőződve ö is, a Zalai Közlöny is, hogy a nagykanizsai katolikussáy szerel••!? mellettük áll és ezt sohasem fogja nekik cl/el ejteni.
A nagykanizsai katolikusság nem is felejtette cl. Szerkesztő Ur ! A nagykanizsai katolikusság ILszláb-ban lát ebben a harcban és annak okaiban, semmint sokan gondolnák. Ha ma ugvanezl a Zalai Közlönyt \'féligmeddig liberálisnak és zsidó-nak» hirdetik ki a katolikus templom szószékéről, ne. vegve azt nagvon a lelkére. Szerkesztő \'Ur, mert csak a politikai gvülölet izzásában foganhattak azok a szavak. Lilíerálisnak lenni felfogás dolga, zsidónak lenni pedig nem szégyen. Hogv a Zalai Közlöny mégis nem liberális és nem zsidó, azt tudja mindenki chltcn a városban, aki n Zalai Közlönynek akármelyik számát valaha is a kezébe vette. Katolikus, sőt bibllaforgntó ember vagyok és az egész családom az.. Szerkesztő Ur. de azt az igazságos mértékei, amit a Zalai Közlöny a felekezeti kcrdcslien évek hosszít sora óla követ, csak helyeselni tu-
Rudapesl, októlx-r í) Az egyik müncheni lap tudósítója cikkel közöl Kánya Kálmán külügyminiszterrel folytatott beszél gelésével kapcsolatban. A külügyminiszter kijelentette, hogy Kőzépeurópa újjáépítése a dunai államok józan gazdasági egvütlmüködésc nélkül teljesen elképzelhetetlen. Természetesen uze gyütlmüködésből nem lehet kizárni Németországot sem. Magyarország és Németország kőzött a gazdasági kapcsolatok ki-épilése mindkét államnak érdeké-
bfeií\'Hll.
Időjárás
(Éjtxakal rödlóleltnlét) « B»t*oroM-tflul Intéxet jelanti este 10 órakori Enyhe, e«6e idft várhalé.
Felhőzet: Heggel, délben és eato borult.
Szélirány: Reggel éa délben délnyugati, 08(o északkeleti.
doni. Ha ezért bárki támadja Önökéi, az visszapaltanik lapjukról a józan közönség ítéletének erejével.
Eli évtizedek óla minden vasárnap látom, Szerkesztő Ur, az Önök igen tisztelt elnökét, Gyömörey képviselő urat, amint buzgón hallgatja végig a miséi, végigtérdepeli nzur-fclmulatást. amit pedig kevés férfi szokott mainapság. Tudom, hogv elnök uruk és Önök sem állanak ki a szentélybe, az oltár elé mutogatni magukat, hogy <ide nézzetek, én itt vagyok ám !> - de tessék I-hinni : mégis Önök vannak közelebb az Istenhez.
Hogy kii ért ezek ulán a Jcerüleii papság határozata csak anyakönyv szerinti katolikusoknak, arra igazán kíváncsiak lennénk mi is. akik kívülről nézzük ezt a szomorú háborúságot. ami a szószéken kezdődőt! október els-jén és azóta nem tudunk ugy templomba menni, hogy a < szentbeszéd^ másról szóljon, mint a Zalai Közlönyről és a Nemzeti Egység Pártjának szerv: kedéséről. Hogv a plébános ur mostani legfőbb |>olitikai fegyver barálait nem láttuk soha gyóntató székben, meg templomban, az biztos. Kllenben hallottuk őket lá madni az egyházközségi adó ell n. meg a piarista tanárok fizetése ellen. Mindegyiket a «féligmeddig li-berális, zsidó Zalai Közlöny. védte meg cikkeivell. Risum tenealis, amici. . !
Azt is hallottuk az egyik prédikációban, hogy a Zalai Közlöny • piszkos anyagi érdekből • foltalja jelenlegi politikáját. Kzen aztán csakugyan nevetni kellelt. Szer kesztő Ur, nehogy túlságosan is T"! találjunk háborodni felette. Mit kapnak vájjon Önök a polilika jukért ? Szubvenciót senkitől. Sem cimet, rangot vagy trafikéngedélvl Sem a családtagjaiknak állási. Mii hál ? T-ls kitől ? Vagv az még sohasem fordult elő a világon, hogy egy eszmét önzetlenül, meggvő/ő-désből is leivel szolgálni 7
De abba is hagyom mosl már. Szerkesztő Ur. mert olyan utakra vinne a tollam, ahová mégsem szerelnék elkalandozni.
Gsnk azl kérjük a Zalai Közlönytől. hogy ha belckényszeritetlék is súlyos vádakkal abba, hogv a vádakra megfeleljen. \' »g\\v ezt a Zalai Közlöny továbbra is olyan nobilisán, mint eddig. Ne menjen át támadásba, hanem maradjoix meg védekező állásban. Ne dobja vissza u követ kővel, a vfádaskodás-ra ne feleljen hasonlóval. A vállakat megcáfolni önmagával iwló legemb-ribb joga Szt kesztő I i nak és b. lapjának s amig csak ezl teszi, addig rosszindulat és rövidlátás kell ahhoz, hogv valaki Önöket hibáztassa a polémiáért.
Maradtam Szerkesztő Urnák legmélyebb tisztelettel... Stb.
Kddig a levél. Csakugyan nem kell kommentár hozzá.
Szép ruha oaak Jó
»«8»etb8l ké»»niH
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
T»l««o» 179.
Ölll-IÍII
DIVATLAPOK
nagy válasitékban
Vasúti menetrend
téli kiadás kaphatók
FISCHEL kfiayvkernkedé2b£i
NAGYKANIZSA,
Horthy Mlk!6n-ut 1. «z4m.
Dr. Vélsz Lajos előadása az OlKE-ban
Nagykanizsa, október 9
Szombat este zsúfolt terem közönsége hallgatta végig az OMKIi disz-termében dr. Weisz Lajos rendkívül érdekes és alajtos fel készültséggel fel-dolgozott előadását az amerikai mam-rmith vngyonok keletkezéséről. Dr. Weisz 14jos mnffi is több izlx-n künn volt az £ szakamerikai Egyesült Államokban és igy saját tapasztalai alapján állította össze nagy tudásról és éleslátásról tanúságot tevő értékes tanulmányát.
IVujki István elnök- megnyitójában ismertette dr. Weisz Lajos városi képviselő közérdekű tevékenységét és meleg szeri-tettel adózott közéleti szereplésének, amely mindenkor csak a mások javát szolgálta.
.Weisz Ijijos dr. előadásál>an mindenekelőtt az öt év előtti időszakot ismertette, amikor még nálunk is jobbak Nt>ltak a fiszouyok. A világgazda-sági történek-mben nem volt még arra l>ékla, nliogyan u jiagy vagyoiwk ösz-szehalmozódtak a korlátlan lehetőségek hazájában: Amerikában. Olyan rengeteg vagyont gyűjtöttek össze, liogy a Krup|x>k, Notschildok, stb. vagyona ezekkel szemben csak jelen-tékteknuek látszik, Figyelembe kell venni, lnigy az Uo^) ( nz F-szakame-rikai Államok Szövetsége) miiulössze l.V) éves múltra tekinthet vissza. Alig van még állam a Világon, ahol u materializmus annyira érvényesülhet, mint Amerikában, a korlátlan lehetőségek hazájában. Az t\'nióban "sem nz állam, se ni a kormány nem nvatkozoll bele a magángazdaságba, a magán kezdeményezésbe. Majd kiiért arra, hogy Amerikában a magánosok, társaságok kezében vartrtfik a legnagyobb közlekedési vállalatok, vasutak. I>e ezek a vagyonok csak ott fejlődhetnek és nagyobbodhatnak. ahol u polgárság tel-jes egyenjogúsága, a szabadság teljes mértékben érvényesül. Az EgyesíVt Államok Szövetsége oly hatalmas területi komplexum, amely minden sj>e,-kuláeióra alkalmas és pedig hilkctcllen mértékbén. Ujabb ós ujabb iparok keletkeztek, -újságok, folyóiratok", r-\'k-lám, íilm: amelyek jnlnd elősegítették a vagyonhalmozást. A vagyon és a hajózás volt egyik főforrása a vagyonnak. A rohamosan fejlődő városokban u/ építkezés, a vasutak teremtették jtv-\'^ a vagyont. Az amerikai vagyonok nagy része oly módon és eszközökkel teremtődött meg. amelyeket nem lehet mindig kifogástalanoknak mondani. I\'zt példákkal Illusztrálta. Majd beszélt az öreg Vanderbiltről, aki gyermekkorában apjának segített a vizijármü vezetésében és unokája Marlbourogh hercegnőt vette már feleségül. .
Az amerikai dollárkirályok vagyonszerzése azonban nemcsak nekik teremtett jólétet és hatalmat, hanem jótékonyan hatott az í*gész nemzetgazdaságra. Kgyik legszimpatikusabb vonása a pénzfejed»-lmeknek, hogy életük végén vagyonuk jelentékeny részét humanisztikus célokra fordították.
A közönség melegen tapsolt afc illusztris előadónak, akinek kilünöt-n sikerült előadásáért Itajki elnök mondott köszönetet.
Gyermek boy kabátok, barna és fehér bftby bundák minden nagyság-ban legolcsóbban Schútznél kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. október 10
Az Izr. Leányegylet teája
Nagykanizsa, október 5)
Az Izr. Ix-ányegylet ebben az ősp.i szezonban is erőteljes harcot indit a téli nyomor ellen. TeadéluU\'mjai jövedelméből igyekszik enyhíteni a téli nyomor borzai mait és a szeretet melegségét vinni azokba a hideg, rideg szobákba, ahonnan azt a nélkülözés száműzte.
Az Izr, Leánvegylet, elnöknője, dr. Rotschild Bé\'áné vezetésével vasárnap <lélutáu 5 órakor rendezte táncos t,-a-délutánját a Ontrálban. Ami a hangulatot és a fiatalság szórakozását illeti, egyik sem hagyott kívánnivalót magaután. Annál meglepőbb, hogy míg máskor 100 140 pengő körül mozgott egy ilyen teadélután eredménye, addig a vasárnapi t.\'a rendezősége csak 00 pengőt tudott kimutatni, mert igen Sokon, akiknek ott kellett volna leiuiiök, nem jöttek cl. Pedig az idei tél előrelátható nehézségei még fokozottabb mértékben teszik mindenki számára a segítést. Meg kell érteni, Jw>gy yiemcsak a fizjv é> a szociális érzék, de az ész is azt diktálja, hogy mindenki tőle telhetően igyekezzék segíteni.
l-egyen szabad remélnünk. hogy mint az előző években, ugy ebben az fyben is teljes megértéssel karolja fel Kanizsa kózöns-ége a szociális tevékenységű egyesületek törekvéseit.
— Natúr é0 fekete perzsaláb, shiras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütrnél.
Adózás-ügyi feliratokat határozott el Zalamegye közigazgatási bizottsága
Zalaegerszeg, október 0
(Tudósítónk lclcfotij->l?nUsg) Zalavármegye közigazgatási bizottsága hétfőn tartotta ülését Gyömfircy György főispán clnőldésével.
A bizottság elhatározta az állategészségügyi jelentés kapcsán, hogy a nagykanizsai járásban fellépett veszettség járványra való tekintettel az összes ebeket 1* fogják oltatni.
Az adóhátralék a megyében 6,158.000 I\\ vagyis 121 százalék. Legkisebb Nagykanizsán : öl százalék, legnagyobba novai kerületben: 112 százalék. Zalaegerszegen 125 százalék.
Farkas Tibor kifogásolta, hogy a terményben való hátralék-fizetés megint a rosszfizelőknck ad kedvezményt. Kifogásolta, hogy a zú-logolásokat nagyon sürgősen foganatosítják. Feliratot javasol, hogy a közterhek behajtási tempója nem tartható fenn.
Malallnssky Ferenc sürgette az adóhátralékok rögzítését, igazságos ós elviselhető adóztatás erdekében felirat szerkesztését.
Dru:sa Gyula pénzügvigazgató utalt arra, hogy azért kel lelt korábban zálogolni, mert meglörtént a múltban, hogy mire zálogolni men- |
tek, nem találtak semmit.
Gyómörcy főispán kifejtette, hogy «z engedékenységben sem ke. bet a végletekig menni. A régi hátralékok elválasztását a kivetésnél maga is helyesli, ezért és az OTI-kamatok miatt feliralol javasol.
Farkus Tibor adókönnyítést kívánt a gazdáknak, kritizálta a deflációs politikái, a minőségi huzat termelés és az export-kérdések hibáit.
Figura György gazdasági felügyelő aggasztónak látja a burgo-nya-l>ctcgségck következtében előállott helyzetet. A takarmány-ter^ més jó volt, a bor ára és kereslete javul.
A közigazgatási bizottság utána kisgyűlés ülésezett, tudomásul vette Nagykanizsa 613.000 pengős függő* kólesónének meghosszabbítását, elutasította a keszthelyi jegyzőválasz-\' tás ellen beadott fellebbezést, majd csupa egyházi segélyezési ügyeket tárgyalt.
Agy és szlvéreltneszesedésben
szenvedő egyéneknek a lermézetes „Ferenc József" keseitlviz megbe-csülheleilen szóig1\'laiot lesz azáltal, hogy a bélt rtalmat kimélttesen távolítja el.
Megszünteti gondját a m. kir. osztálysorsjáték. Minden második sorsjegy nyer. — Elérhető legnagyobb
nyeremény 50O.O0O aranypengő.
Kisorsolásra kerül cca 8 millió aranypengö.
Sorsjegyek és tervek kaphatók
ifj.HIrschler Miksa oiztdlysorsjegy főárusitú Iraflklábao.
• hol ax simult Borsjátékban a 85 000 penUö- »«-nyaraménjft éa tflbb nagyobb nyeraményt nyartak
Siessen venni, mert a huzáa már okt. 14-én kezdődik, 6a a kereslet Igen nagy.
Hivatalos árak : >/, P 24-—, Va P 12--, */< P 6-—, V, P 3-—.
Elégették Anni* Besant holtteatét. Fenn i a teozofla alapltónójének holtteste, lenn i az égő máglya. A temetés Délladlábaa volt.
ina. Ofcrtlm- 10
ZALAI KÖZLÖNY
BANK, BETEVŐ, BIZALOM.
Irta: Kelemen Ferenc
Pár év múlva lesz száz eszten-tk-jc annak, hogy Pest vármegye egyik sötét udvari szobájában Bod Pál ügyvéd vállára vetett zacskóban elhozta 450 darab megtakarítóit ezüsthuszasát, hogy azt az ország legelső takarékpénztárának, a pesti Hazai Első Takarékpénztár Kgvcsülctének első pénztári napján, mint betétet ellielyezze. A legrégibb takarék |>ónztár első funkciója tehát egy betét elfogadása volt s ez az «üzletk\'»emény > szimbólummá nőtt a magyar hitelszei> vezet történetében. A pénzintézetek legfontosabb feladata azóta is a betétek elfogadása éjs azoknak hi lolalakjában való szélosztása. Különösen vonat kőzik ez a takarék pénztárakra s ezek közólt ói elsősorban az u. n. vidéki takarékokra, amelyek az elmúlt évtizedek minden gazdasági fejlődése és változása között elismerésreméltó követ kezetességgcl kitartottak tradicionáí ljs hivatásuk mellett. A vidéki pénzintézetek legnagyobb része valóban megmaradt annak, aminek Fáy András álmodta a «Bélteky Ház> ban és egvéb Írásaiban, többé-kevésbé altruista intézménynek, mely közgazda-sági szerepen kivül bizonyos szociális és népnevelési missziót is végzett. A kapitalista világrend organikus fejlődése, a termelési és értékesítési technika szédületes változása- s a tőke motorikus erejére támaszkodó szárnyaló vállalkozó kedv természetesen a takarék|>énzlári intézményt is modernizálták. Az üzleti élet kiszélesedett, az altruista alaptónusba erősen kapitalista szinfoltok keverőd-tek. A vidéki takarékok itt-ott h>ari vállalkozásokba fo«tak s általában nemcsak a hitelelosztás és betét gyűjtés terén, hanem a lüktető gazdasági élet minden területén cselekvő tényezőkké váltak. Ez a sokoldalú aktivitás a kiegyezést kővető fellendülés termésaeles következménye volt. A vidéki pénzintézetek trésorjaiba beszűrődő tőkék a kor szellemének megfelelően nem maradhattak tétlenségben. A ln-tét már nemcsak hitel alakjában termékenyítette meg a gazdasági életet, hanem hathatós eszköze lett annak a vállalkozó szellemnek, mely a mult század utolsó éveiben, különösen a millenáris időkben eruptív módon robl»ant ki a kor szavát megértő magyar lelkekből. I>e még ezekben a mozgalmas időkben is, amikor a pénzintézeti inicia tiva a magyar vidék szunnyadó vállalkozó szellemét élcszt#ttp s megmozdulása bnzditólag hatott azokra 9 társadalmi rétegekre,amelyek faji elfogultságból kezdetben ridegen elzárkóztak az uj kor gazdasági irány zatától, a pénzintézetek legfontosabb feladata mindenkor a tőkegyűjtés nagy munkája volt. Ez az • üzletág, szerves kapcsolatba hozta az ország minden társadalmi osztályával a magyar hitelszervezetet s megteremtette azt a bizalmi viszonyt, amely egészen a legutóbbi időkig a bank és ügyfeli kőzött fennállott. A betevő nyugodt lélek-k<>1 rábízta megtakarított pénzét az intézetekre, amelynek a vidék értelmiségéből és társadalmi és vagyoni kiválóságaiból rekrutálödö vezetősége éber lelkiismerettel őrködött az átvett pénzek felett. Belövő és bank bizulmon alapuló társadalmi szerződést kötöttek egymással, amelynek üdvös hatásait az egész
ország közgazdasági élete érezte. A 73-as krízis kivételével nem is igen volt oka a magyar betevőnek pa naszkodnia, a pénzintézetek mindenkor nagy körültekintéssel vigyáztak a rájukbizott tőkék érintetlenségére, ugy hogy a bank és ügyfele közölii viszony évtizedeken keresztül egyre mélyebb gyökereket ereszlett.
Ámde jött a világháború és er. a maga tektonikus rengéseivel ennek a bizalomnak gránitalapzatában is mély rc|>edéseket támasztott. A bankok ugvan régi tiszteletre méltó hagyományaik szellemében áj>olták a régi viszonyt, de jött a Pénz nagv tragédiája s ez éket vert a két tényező közé. A becsületes munka s nemes emberi erények eredményei a pénz devalválása folytán máról-holnapra valósággal megsemmisültek s a betevők rnib liós légiója előtt összedűlt egy bál vány • a betétként elludyczett tőkék érinthetetlenségéiK\'k bálványa.
I)e jött a belétvagvonváltság is* melv könyörtelenül megdézsmálta a még megmaradt betéttőkéket. A letevő társadalmat ezen a fronton is sulvos csalódás érte. Nem csoda hát, ha a megriadt betevő a maga részéről felbontotta azt a bizalmi alapon lélesult \'oontrat sociall,» amely évtizedeken keresztül bank és betevő között az ország közgazdaságának üdvére és mindkét fél megelégedésére. fennállott.
A valuta fronton később bekövetkezett teljes felfordulás, a magvar korona szomorú zürichi kálváriája aztán végleg felborította a helyzetet s a magyar kárvallott betevő, különösen pedig a legsúlyosabban károsodott középosztály hátat fordított a bankoklwn való tőkegyűjtés gondolatának.
A magyar |>engő feltámadása, az uj magyar pénz bevezetése s az aa bizalom, melv a Nemzeti Bank vezetőségével szemlén kezdettől fogva megnyilvánult, uj lendületet tudott adni a tőkegyűjtésnek. Ez a bizalom s egy céltudatos, felvilágosító pro|)agandn a nagy pénzügyi összeomlást kővető néhány esztendő átmeneti konjunktúrájának kisarjadd tőkéit ismét a bankok felé irányította. A betétállományok örjwndctcsen gyarn|>odtak s volt idő, amikor már jóval túlha-
ladtuk a békebeli állományok felét is.
S akkor megindult a nagy lavina. Megkezdődött az a gazdasági krizis, melyhez hasonlót a gazdaságtörténelem nem ismer. Amerikában, Németországban sorozatosan buktak el a legnagyobb intézetek s közvetlen közelünkben, a gondokkal küzdő Ausztriában is kigyulladt a hltelszervezet hatalmas vára Amikor a szomszéd háza ég, az óvatos gazda a maga |>ortáját is meglocsolja. így jelent meg 1931. julius 14-én az a rendelet, amely bankzárlat néven még évtizedek múlva is emlékezetes fog maradni a magvar hitelszervczet előtt. Közel 100 esztendős fennállása óta a |>énzintézeti életet ennél nagyobb katasztróf/i; nem érte. Az egészséges tőkeképzés folyamata azonnal megállt s a betevők megriadt hada ideges izgalommal követelte vissza a maga pénzeit. A betétállománynak több, mint 50 százaléka szivárgott ki azóta a pénzintézetek trésorjaiból s ezzel a magvar hitelszervezet erősen meg gvengült. A nagv vérveszteséget máról-holnapra pótolni nem leliet. de a kormány és pénzintézetek legnagyobb feladata, hogv a hitelszervek egvensulyi helyzetéi visz-szaállitsák s a magyar betevő bizalmát újból a bankok tresor)al felé irányítsák. A magvar pénzintézetek cégtáblái makulátlan fénv-ben ragyognak1. A nagy vilátrvíhar végigsepert rajtuk, de nem dobálta le azokat a banképületek ormairól. A magvnr pénzintézetek szilárdan állják a nagv ostromol s bár anyagi erejüket a katasztrófák mindent magával seprő áradata megtépázta, erkölcsi integritásuk, a mult évtizedes hagyományain épült szellemük töretlen erőucl él bennük. S ez a szellem ma is legnagyobb biztosítéka a betevő társadalomnak arra nézve, hogv a bankok trésorjaiba kerülő pénzei olt teljes biztonságot találnak.
Bank, betevő, bizalom hármas egvség. mely egvlk legfontosabb lénvezője, nélkülözhetetlen előfeltétele annak a regenerálódás! folva-j matnak. amelynek megindulását valamennyien oly türelmetlenül várjuk...
— \\Ő1 fcabátsxAvetküttaVftMséffek
hagy választékban érkeztek Slngcr Dl-vatáruházba.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sin$er Dluatúruházbon
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Hévlzlbumiil
rheuma (esős), iitlett bántál -miK él iáogzsábák (iioUis)
ellen a téli Időben az
Bndapeit, I., Tétényi-nt 12-16.
as eredeti hévlal radioaktív ertgy- I iszap és a glauber keserüsós forras-vix utólérhetetlen gyégyhstásu kombinációs kezelésével dr. SefenHier VIImm szakorvos, Mvlti (InMsrves személyes vezetése és ellenőrzése mellett.
Pensloelsőrendű ellátással, szobával, I iszapkurával napi . . P 7-®0 | kétágyas szobával . .
Közlekedés: 19-49-51. sz. mos kocsikon.
Kerékpárosak szüreti mulatsága
A nagykanizsai Kerékpár Egylet vasárnap este jól sikerült műsoros szú-reti mulatságot rendezett sportfelszerelése céljaira.
A műsort Krausz Lipót szavalata nyitotta meg, aki saját irredenta költeményét interpretálta ügyesen. Nagy sikere wlt Kohn Árpád humoros tót kupiéinak, amiket tánccal illusztrált. Nagy tetszés kisérte Német I,a)os saját szerzeményű magyar-nótáit Jgen Ifigyes Mólt a Bergsteín Pál által betanított matróz-tánc, melyben Herzsc-nyák Misi, Katona József, Balogh György, Dolmányos György, Tóth István és MUci János aratlak megérdemelt sikert. Dobri János Chaplin-mókáinak sokat és jót kacagott a közönség. Sántha Terike kellemes hangja kitűnően érvényesült az általa nagy készséggel előadott magyar nótákban. A közönség alig akarta leengedni a szín-padról. Egy bírósági páros jelenetben Krausz I.lpót és Kohn Arj>ád árasztottak nagy derültséget. Sántha Terike és Háry Terike magyar-tánc duettjét frenetikus taps lionorálta. Igen ügyesen és precízen táncoltak. Megérdemelték a lelkesedést. Blumen-scheln Lajos betanításában ezután 8 pár körmagyart lejtett, majd Háry Terike és Bergstein Pál apacstáncának tapsolt elismerően a közönség.
Műsor után tánc következett, amely a késő hajnali örákig a legjobb hangulatban tartott.
Bellonl József vigalmi elnök vezetésével elismerésre méltó munkát végzett p fáradhatatlan rendezőgárda.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, október 14.
06.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: Hírek. - 10: 1. Utazás a ,Harz ban (Heine utilcvelcjből), 2. Vitézi ének. (FeVolvasás.) Közben gramofon.
- 12.05: Cigányzene. - 12.30: Hirck.
- 1.15: Időjelzés. - 1.30: Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 2.45 Hírek. - 4: Ifjúsági előadás. - 4.45: Időjelzés, hitek. — 5: »A londoni saison.. Felolvasás. — 5.30: Gramofon.
— 8.25: »A világ, az anyag és az atom.< Párbeszéd Lambreclit Kálmán és Zechmeistcr László között. — 7: Francia nyelvoktatás. — 725: A m. kir. Operaház előadásának Ismertetése,
— 7.30: A m. kir. Operaház megnyitó előadásának közvetítése. .Hunyadi László.. — 11: Németnyelvű előadás: illngam im Herb«t«
Bécs. 11.50: Rádiózenekar. - 13.10: Művészlemezek. — 15.35: Modern gyermekdalok. — 15.55: Hangosfilmek zenéje gramofonon. — 1725: Hegedű és zongora hangverseny. — 19: Bécsi szlmfónlkusok. — 20.45: Kartnthiai z«--n«. — 21.15: Bécsi kamarazenekar. -22,30: Tánczene,
ZAUU KOZLONT
1983. október 10.
Az Ifjúság Gömbös Gyula politikája mellett
Niigykaniz.su, október !)
A Nemzeti Egység Pártjának lol. kes ifjúsági csojwrtja Rozgonyi-utcai helyiségében értekezletei tartóit vasárnap este. A fiatalságunk enio otthonában a trianoni kereszt, a hatalmas pártjelvény szép szimbóluma Gömbös miniszterolnók arcképe hirdeti, hogy önnek az ifjúságnak a hazaszeretet, a munka és a magyar összefogás az ideálja, ennek a jegyében keresik fiatal életük és duzzadó erőik érvényesülését. .
A Magvar Hiszekegy elmondása után Szabó Gyula titkár hosszabb l>eszédben fejtette ki az jegybe-gyültek elölt a Nembeli Egység táborába való szervezkedés célját,* utalva Gömbös miniszterelnök abéli törekvésére, hogy a lelvctöség határai között megoldja az elhelyezkedést kereső magyar ifjúság pro* blémáját. Kitartásra, hazaszeretetig és becsületes magyarságra buzdította a fiatalságot.
Bolff László, akinek versei és színdarabja Kiskanizsán már töbl>-ször aratott sikert, a nemzeti szellemű irodalomról beszélt.
Több felszólalás után a cso|>orl áviratot küldőtI Gömbös \'miniszterei nőknek, kérve, hogy akadályozza meg a |>olilikának a nagykanizsai templomokba való bevonulását.
Kimondotta ezután az értekezlet, hogy a tél folyamán erős kulturális tevékenységet fejt ki, továbbképző előadásokat, estéüyeket, szavalódéi* utánokat és szinelőudásokat fog rendezni.
Számos női bajnál a természetes „Ferenc József" keserüviz használata végleien naRy megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc József vizet különösen a szülészeii osztályon a legjobb sikerrel a\'kalmazzák.
Divat szőrme újdonságok minden minőségben Singeméi.
Emlékeztető
Október 19. Keresztény Jótékony Nőegylet teája, délután 5 órakor. Dr. Krátky Istvánnéuál.
Október 14. Az Iparoskör magyar notn-estjio fél 9 Órakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóiéin.
Október 15. A VOC.E zenés őrségváltás-parádéja 12 órakor az országzászlónál.
Az evangélikus hősi liulotlak emlék-táblájának felavatása II) órakor.
Szent Ilona I,cányk1ub teaestje.
Október 22. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
November 6. A kongregációk szinclö-íidása a színházban.
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája G órakor (Szeiit Imre herceg-utca lt.).
November 15. Növendékhangverseny 9 órakor a zeneiskolában.
November 2«. Matiné lót 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Deoember 2. Izr. I.eán végy let piknikje.
December 2 3. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December 13. Városi Nőikar hangversenye 9 órakor a zeneiskolában.
December W. Nóven<lékluuigvcr*ny G órakor a zeneiskolában.
KliUnö, llsxia gyapfuból Késxllll
férfi KalapoK
a legújabb divatú formúHban már G V-töl nnÓNVAI divatáruödiseban
HORTHY\' MIKLÓS-UT £
Fér/t és női tcalapoic alakltdaa a legdlvaioaabb modellek uído, mérnétcelt áralcou.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október IOf kedd
Római katolikus: B. Fer. Protcsláns: Oedeon. Izr.: Tlirl hó 20
Városi muzeum és könyviár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tői 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertár Fő-ut 12. ss. és a klakanlzsaf gyógyszertár.
QőzfUrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hótlő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
(Halálozás) Súlyos csapás érte Tóth József ismert nagykanizsai vas-kereskedőt, akinek édesapja, id. Tóth József alsórajki gazdálkodó, volt községi birö vasárnap éjjel hosszas szenvedés után 02 éves korában fneghalt. Temetésén, amely hétfőn délután 3 ómkor ment végbe az alsórajki temetőben, a környékbeli jföldhirloko-sok nagyszámban, kanizsai jóba rátái valamint a község lakói vettek r^zl, akiknek körélx-u barátságos modv>ráVi|l nagy szeretetre lett szert az évek s.-> rá n.
(BoHsnrálló kezek a gyümölcsösben) Nemtelen bosszú áldozatai leííek hétfőre virradóra Gelencsér IStváW ke-rcskedösegéd gvümölcsfái. Az éjszaka folyamán ismeretlen lettesek bemásztak Gelencsér István József f/ilierceg-kitca 102. sz. alatti házánalj/kcrtjél>e. íiliol négy értékes gyümölcsfát tőből kiváglak. A kár több, mint lOp pengő. A különös lxisszuállás ügyében nyomozást Snditotl a rendőrség. ..
(Kiloptak ejjy kerékpárt a tftposW elöl) Hétfőn délelőtt ismeretlen télies ellopta a fö|x>sta elől l.énárt Imre Deák-téri Iiörkere.skcdö »l\'uek« gyárt -máiiyu kerékpárját. A rcndüiség nu-g-^nditotfy a jnyomozást.
Az evangelikus hősi halottak emlékének leleplezése
Nagykanizsa, október 9 Vasárnap nagy napja lesz a nagykanizsai evangélikus egyházközségnek. Akkor leplezik le a világháborúban liősi halált ball l-l nagykanizsai evan-I géUkus egyházközségi tag emlékművét a Cscngeri-uti evangélikus lemploin-ban. Az avatás istentisztelet keretében délelőtt 10 órakor lesz. A lélekemelő ünnepélyen részt vtísz mindenki, aki n nemzet halott hőseihez közelállónak érzi magát.
(MegszököH a csfiidnröklöl)
Keszthelyről jelentik: A keszthelyi csenrlőrség egyik Járőre oklól>er -l én Znlaapáti községben elfogta Szal>ó Margit I!) éves cselédleányt, akit már régebb idő óla kerestek sikkasztás miatt. Amint a foglyot Keszthelyre :ikarta kísérni, a járőr. Zalaa pá ti hulá-ráluin egy őrizetlen pillanatban sikerült Szabó Margitnak megugrani.! a csendőröktől. A szökevényt, akinek lenszőke lmja van é-s szürke felöltőt visel, körözik.
Ide figyeljetek, r;yermekekl Kétszer ko|M>gtat W hozzátok minden hónapban a magyar tar/Ilók gyerinek-lapja. a Meseország." Món Laci bácsi, akinek a meséiben is, verseiben is simogatás minden szava, igazgató lett, nagyon »ak lelt a <l<ilga, ezért nom ő szerkeszti tovább a Meseországot- Nem vált meg tőle azért most sem. Az uj szám első oldalán is egy gyönyöoi ver-se köszönti a magyar gvermek-sereget. Az uj szerkesztő Jo-vicza Sándor, a régi meleg, j>edagógus Szellemben vezeti a gyermekek ked-(wnc újságját. Szeressétek, gyerekek, lovábbra is a Meseországot. Egy félévid\' 3 pengőért meghozathatjátok. C.im: Budapest, VII., Akácfa-utca 13.
Gyönyörű maliink pongyola anyagok legdivatosabb vzinekben és mintákban Schütznél
Filléres gyors |ön vwárnap Budapestről
Nagykanizsa, október \'.»
Vasárnap filléres gyorsvonat érke-zik Budapestről Nagykanizsára, Minire előre felhívjuk a közönség figyelmét. Kz a voltat hoz/a a VOGE *enekarát és frontharcos csoportját a vasárnap déli zenés országzászló-parádéhoz.
MeneirehdvéllozA". Téli menetrend lé|>elt éleibe októln\'r 8-án a Magvar Királyi Államvasutak é-s n magvar magán vasú |ak vonalain. A téli menet rendeket a most megjelent Vasúti Útmutató é-s MAV. Menetrend, a M. Kir. Államvasutak hivatalos menet, rendkönyve tartalmazza. A vasúti menetrendeken kívül, a Buda|K\'st-kör-nyéki és vidéki autóbuszjáratok részletes menelrendjei, vasúti díjszabások, valamint utazási kedvezményre vonatkozó ismertetések is bentfoglaltatnak. A Vasúti Útmutató és MAV. Menet-rend minden |>éldáiiyábun narancs, sárga színű »Utalvány« von elhelyezve, amely a kiadóhivatalnak (VIII,, Ksz.-terházy-utca 4.) küldendő )>e, hogy ennek ellenélien, a »Menctrendválto-zások Jegyzékét- - amely a téli menetrend érvényességének Ideje tffátt be-következett vasúti menetrendváltozás,,, knt tartalmazza, — a kiadóhivatal dij-(nlanul megküldlvcsse. \'
N«1 kabátujdonságok megérkeztek Singer Divatáruházba.
(HargllaviiBlpa Jelkép S«ékeíy-kiiwég 8zerveAe<lése) A Csonkaorsaíg területén élő összes székelyekhez llar-gilaváralja Jelképes Székelyközség szer. vező bízotlséga felhívást Intéz és kéri, hogy lépjenek Ive a község lakói közé. A község kötelékéin- való felvételért 1 j>engő Iclelcjx\'dési illetéket és évi 1 )>engö adót kell fizetni. Ha az érdeklődők október végéig a postahivatali ktoi Ke\'rendő felvirágositás után sem jutlialnának hozzá a felhivásbez, an-jiak megküldését u szervező bizottság •\'Inökélöl, Dimény Mózes «iy. jx>sta-igazgatótól (Budapest, II., Lánchíd-1. 8. sz..> kérhetik. A község reméli, hogy a megkezdett uton a Gsonkaorsiág összes székelyeit egv táborba tudja tómöriteni.
- Pézsmákat, opownim séal és n:it-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
Egy pengőért
kapható még néhány leszál-lüoit áru píldány
Liditt Júlia:
Bánat-tó partján
c. verse8könyvéből, a könyvkereskedésekben és a szerkesztőségben.
Japán kardkováos
előkelő társaság előtt a szent kardot kovácsolja. Az elötcibeu ül Salto miniszterelnök.
1938. okiéber 10
ZALAI KOZLONT
SPORTÉLET
Az NTE döntetlenül játszott Csurgón
Cntríál TK—Nagykanizsai TE 2:2 (0:0)
Értesiteru az igen tisztelt vevőimet, hogy minden hét keddjén frias
hurka és kolbász
kapható. ndler Miksa.
Csurgó, október ü (Kiküldölt sporlrovatvczetőnk jelentése) Az őszi sze/on első vidéki bajnoki mérkőzésén ismét pontot adott Uz NTE a lelkes finliil csűrei együttes ellen. A.Z. első |K\'rctől kezdve végig állandó fölényben játszik az \'"NTE, a csurgói csapatot szinte kapujához szegezi, de a csatársor a végtelenségig gölképtelen. Mintha sors üldözné minden akcióját az NTE-nck, mert szebbnél-szebb támadásokat vezet, de a l>e-fejezés elmarad. Ezúttal már feltűnő sok lövés is meni az ellenfél kapujára, de a tömörült védelem, valamint a nagyszerűen működő csurgói kapus a biztos gólnak látszó labdákat ártalmatlanná teszi.
Az NTE a kővetkező felállításban játszott: l\'.sondor -- Czigler. Engel-leiter — Csáki, Wilhelm, Kudich, Farkas. Szollár, Gingi, Jdkubcez, C\'-sász.
Az első félidőt nagv szél támogatásával játsza az NTE és Csondor egész félidőn át nem kap egy lövést sem. Az NTE csatársor a végtelenségig kombinál, de gól nem esik. 7-8 csurgói játékos van állandóan a kapu előtt, és sikerül gól nélkül megúszni az első félidőt.
Szünel után szél ellen is az NTE lámád, mégis a CsTK rug gólt. Az 5. |>ercbcn Sebestyén J. ofszeidhól lövi az első gólt, majd a 0. |>ercben így ártatlannak látszó /nagas labdát Csondor maga előtt a földre hagy fsai, keresztül ugorja és még Csondor j labdába boxol, hogy biztosabban a hálóba jusson. Az NTE elkeseredetten küzd, de Farkas kapufáján kivül nincs eredmény. A közönség már elkönyveli a győzelmet, amikor a 38. percben egy rálőtt labdáért tl-est itél i biró az NTE javára, amit Czigler védhetellenül a hálóba küld. A 40. percben |>edig Csász beadásából (iingi szép fejessel kiegyenlít. Elsöprő lendülettel működik ezután a csatársor, de már nincs idő a győztes gól megszerzésére. A tl-es megítélése után nfózönség kétszer is beront a pályára, n Végén pedig a csendőrség karjai közüli menekül csak inog a biró a tettleges inzultustól. A rendezőség bár igyekezett a rendet fenntartani, de a felhevült szurkolókkal szemben mindhiába való volt. Hogv mit kellett a liirónak Csurgón végighallgatnia, az már a s|«rt megcsúfolása.
Az NTE csapatában Csondomak semmi dolga nem volt. Több labda nem is ment kapura, mint keltő. A 2. gólnál nagy hibát követett el. A hátvédek közül Czigler voll a jobbik. A haIfsorból Csáki volt a legjobb,

de Wilhelin és Kudich is hasznosan dolgozott. A csatársor remekbeszab >11 támadásokat veaetdt. szinte szemkápráztatóan vitték a támadásokat, de Végtelenségig gólképlelcn. Egy gólképes csatársor ezen a meccsen egv tucat gólt lőhetett volna. A csatársor legjobb embere Jakuhccz volt.
A csurgói esapatl>«\'>l n közvetlen védelem remeke.lt. Tokai kapus ■kitűnően védett, nagy tehetséget íTrült e,l, de azért egy kis szerencséje is vo\'t. A balbekk Benkc és SclK\'slvén jáléka emelkedett ki nz együttesből.
I\'enyö ka|K)8vári biró gyengén vezette a mérkőzést. (Ofi)
Kegyeleti stafétafutás
Nagykanizsa, október 9
Vasárnap délelőtt 11 óra. A város főútvonalainak járdáin szorosan egymás melleit állnak az emberek, hogy az Erzsébet-téren álló hősi emlékszo-bornál vagy \'21)00 emberre szaporodjon a számilk. T. i. itt van a minden évben megren\'dezutt u. n. kegyeleti shi-fétafutós kiindulási és beérkezési helye. A hősi emlékszobornál városunk előkelőségei, a staféta \'megrendező! és a levente zenekar.
Fél 12 órakor áhilalos csend lesz. A zenekar .Miszekegyet intonál, l\'tá-na puskalövés, melyre 13 csapat kezdő futói indulnak, hogy több futótársu-kon keresztül a csapni utolsó futója baltérkoszorut helyezzen el az cjidék-szoborra annak jeléül, hogv azok, akik fel tudják áldozni uz életüket a hazáért, nem felcjthetők el soha. Körülbelül háromnegyed 12 óra, mikor áz Utolsó befutó is elhelyezi babérkoszorúját. Majd dr. Krátky István polgármester áll az ünnepi emelvényre, hogy méltassa a nap nagv jelentősé-
Ha táradt és izgatott, ha álmatlan ágban és gyako i fé elemérzetben s enved, ha hasgörcs, mellnyomis vagy szivfájás kínozza, akkor igyék éhgyomorra 1—2 pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez megszünteti az emésztési zavarok okait és elhárítja a vértóluláit
gét. Bcszédélxm, mely minden igaz magvar érzéseit magában foglalta, vázolta a ma {szomorú fiatalságának kötelességeit, erősen hangsúlyozva azokat a feladatokat, melyek az uj ina-gyar nemzedék vállaira nehezednek s-u-lyos trianoni teherként. Ezeket u n«-héz-ségeket csak az acélos izmu, fegyelmezett és küzdeni tudó ifjúság tudja, bármely harcok árán is legyőzni, ezért küzdjenek és edzzék magukat a jobb magyar jövőre, melynek mini a történelem is bizonyítja, \'egyszer csak el kell következnie. Ezután átadta a győzteseknek járó szép éremdijazást, hogy az ünnepség a Himnusz hangjaival érjen véget.
A befutók sorrendje a kövei kettő:
1. Reálgimnázium,
2. Kiskanizsai Levente,
3. Kereskedelmi iskola,
■1. Polgári fiúiskola.
A legnagyobb teljesítmény a kis polgáristáké, akik a náluk sokkal idősebb korosztályokat megelőzve uz előkelő l. helyet foglalták cl. Dicséret (ezért nekik és a tornatanáruknak.
Levente labdarugó ered-meuyek
fckSBCrész— Rajna FC\' "6:0 (5.0). (Biró: Wqlf.)
Zrínyi TE II.—Hunyady FC 9:0 (5 :0). (Biró: Bárány\'.")
Törekvés FC-VÖüE H. 3:0 (lv:0). (Bin\'.: Czvetkó.)
VOGE I.—Transdanubia FC 2 :2 (2:0). (Bíró: Szirtes.)
Dcleky FC-Petőfi FC 9:0 (5:0). (Biró: Khiger.)
Sáska FC—13 FC 2:0 (1 :0). (Bíró: Fhimbort.)
Váratlan eredmény.
Profi-eredmények
Újpest-Szeged 3:2 (1:0). Somogy-Hungária 3:1 (2i0). Phöbus—Kispest 2:2 (2:0). \'Ferencváros-Attila 2:0 (0:0). , Bocskai-Budai »U« 3:0 (1:0). BIOK—DVOGE 3:2 (1:1). SzAK - Rákóczi 4:2 (3:2).
Folyó hó 15-én lezárul a jelentkezés a futballbiró-tanfolyamra
Nagykanizsa, október 9 A Magyar Fulballblrák Területének Délnyugati Alosztályának vizsgáztató bizottsága a nagykanizsai futbáll-biró tanfolyamra v<dó jelentkezései f. hó 15-én bezárólag lezárja. Aki addig a 10 pengő vizsgadijat le nemi fizeti, már nem vehet részt a folyó hó 22-ón tartandó Írásbeli vizsgán sem.
Eddig jelentkeztek és fizetlek a következők: König, Izsák, Szirtes, Qzvot-kó, l.ac ke nba clter, Boros, j la vas, Né-meib, Nagy és Kluger.
Sajnálattal kell megemlékeznünk, hogy az egyesületek, kiknek az éixle-kében történt főként a tanfolyam lél-rehozása, egyáltalán nem képviseltetik magukat a jelentkezők között. I
A 1 .évente Labdarugók Szakosztá-lyámik intézőbizottsága a Szegényebb biró jelöllek közül 2-3 helyett meg fogja vásárolni a szabályokat tartalmazó évkönyvet. Továbbá a város részéről is kérni fogják hasonlóképen 10 birójelölt szabálykönyvének a megvételét.
— Elsőrangú müjég kapható a Tranadanubla Egyesült 00Mmalmok Részvénytársaságnál.
Közgazdaság
Terméiytöudfl
Buza tiszav. (uj) 77-ea 7 55—7-85, 78-te 7-65—7-75, 79-es 775—Wö, 80-as 7 85—8 15, dunánt. (uj) 77-et T15-TK 78-as 7-25-7-45, 79-es 7*35—746, 80-as 7-45-7-65, rozs (ul) 4-35-4-45. — Zab közép 6 85-695, - ótengeri tlaaántull 715—7 2S.
Bertéarásár
Felhajtás 4991, eladatlan 1256. Elsőrendű 0-71-0-72. szedett 0-74-075, «ce-dett közép 072-0-73, könnyű 070 -072, első rendű öreg 064 -0"66, ll-od rendű öreg 060-062, angol süldő I. 0-86-0-90, szalonna nagyban OO\'J-O-flO. rsir 095— 105, hua 090 -1 05, télsertés 0-92-1-00.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Bt. Gutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkladő Vállalata Nagykanluán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78, uia
Szüret ....
LÓPOKRÓCOK
legolcsóbban
HIHSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Kocsitakaró Lölzzaaztó
páronklnt és méterben Ziákok
minden célra
FUIéres-sfltemények a OakoTitzky onkrászdában
Nagy nlltcmfny............... íio t. II |ü dg. toaaütomóny >0 1
KU .Otemöny ............... 14 . 10 dg. logllnomabb bonbon »D-ao „
Tejaztnliabos goazlonyo-pUró... 80 . || Gmtenye golyó............... 10.
Süteményeink Horthy Ilkléi-nt 2 alatti cikorkaüilelbea li kaphatók!
ZALAI KÖZLÖNY
1983 október 10.
KOszOnetnyilvónitás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek,valamint vasutas karlársaininak, kik i felejthetetlen feleség, anyós, nagyanya, Kocsis Ferencné raUL Horváth Rozália elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették éi a boldogult temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet A gyászoló család.
APRÓHIRDETÉSEI
RakUircH la»5 ő««k«* Ainkal oloaén elárusítjuk. Armuth,
~ * " 3022
Prím llbaháj és hua állandóan kap-ható Velainénél KlnlzsI-utca 15. és a piacon.
Udvari kétszobás lakáa mellékhelyiségekkel együtt kiadó nov. l-re Zdnyl M. utca 20. 3794
özv. Kukeczné Erzsébet-tér 11. 39S1
Egy nagy szoba előszobával, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. P«tAfl-ut 6. 3897
Háromuobái modern, Oaax-komfforioa földszintes lakás aacon-nal, vagy november l-ro kiadó. — Ebédlőbutor, csillár, íróasztal, ígv sodronybetéttel, szekrény, gramofon 20 lemeszel, képek eladók. Csengery-ut 7//a Házmester. 3945
Értoaitáa. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyemet Erzsébet-tér 2. sz alá. SchüTz-Aruhá* udvarába, helyeztem át. Oarzó János urlszabó. 39S8
Vlnoellárt keresek 1934. január 1-én leendő belépésre, 30—45 év közötti kis családu egyént, kl hosszabb Időről szóló egyhelyben! bizonyítvánnyal rendelkezik. Ajánlatokat Kótal Ferenc Pogányvár, posta Dlóskll kérem. 3986
lntolllB«na. tanult, sokoldalú úrilány elmenne kitholikus csalidhoz gyermekek mellé napközben, tanulásban segíteni éa esetleg felügyelni kizárólag heiyben. Clm a kiadóhivatalban. 3993
Folyó hó 7-én szombaton olvaaaroH egy arany karkötő. Kérem a becsületes megtalálót, ad|a le Illő (utalom ellenében e lap kiadóhivatalában. 3989
Sioba-konyhás-elöszobás lakást kiadó uonnalra is Ktrály-ntca 13. 3994
Közalkalmazottak figyelmébe! Bútorára! okát .ényegesen leszállított árakon árusitjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstcin bútoráruház, Horthy Miklóa-ut 4. szám.

PORPÁCOIÁSSAL
0»«ÖSM«NT»B»ÍO tl«H«l
LauAuitOTt **o» MimiiHi
• alanti cégnél fg||
m a "tlvtlilíllmfts
cmc*«o«>i maaka* iiiajii ookiian vajóo-i
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek stb. kereskedése Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
RENAISSANCE PEliSlO
BUDAPEST szivében IV. Irényi-utoa 21.
Tökéletes komforttal berendezett családi ház.
Min ién szobában központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, rádió, telefon. — Kitűnő konyha. — Kívánatra diétás ellátás. — Társas helyiségek. — Villamos-és autóbuszközlekedés minden 3„ irányba. Lift éjjel-nappal
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából klsöprik. Naponta csak három cigarettával szív el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta hároin cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a Inkey központi
251 villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 2B százalék engedményben részesülnek.
Pk. 11224. sx. 1933. 1933. vghtól 2805. s*.
Árverési hirdetmény.
képviselt M. Kir. Államvasutak ]avára 560 P 74 flll. tőke éa löbb követelés Járulékai erejéig a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1933. évi 11224. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehaj tál Tolylán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi Jullus hó 1-én lefoglalt 1000 P becsült Ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végr. sítnv. lakásán Nagykanizsán, Király-u. 4. sz., Hild-féle házban leendő megtartására 1933. évi október hó 28. napjának délelőtt 10 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt I drb 6 üléses személyautó s egyéb ingóságokat el fogom adni.
Nagykanizsa, 1933 sseptember 21.
Haán Gyula s. k.
kir. bír. végreha|tó, mint bírósági kiküldött.
Pk. 9290 sz. 1933. 1933. vghtól 3240. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Báron Pál ügyvéd által képviselt Gerencsér János éa ne|e lavára 735 P tőke éi több követelés |áruléka( erejéig a nagykan\'zwl kir. járásbíróság 1932, évi 9293. sz. végzésével elrendelt kielégítési végreha|tis folytán végrehajtáit szenvedőtől 1932. évi december hó 12-én lelefoglalt 11506 P — f-re becsült Ingóiá-gokra a nagykanizsai kir. Jaráiblróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §a alapján a fent megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tűnő mái foglalhatók javára ls as árverés megtartását elrendelem, de ciak arra sz eieire, ha kielé-gltéil Joguk ma is fennáll és ha etlenUk halasztó hatályú Igénykereset folvamatba nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Nagykanizsán, Sugár-ut 10. házssám alatt a fizetett ösiaeg levonásával leendó megtartására határidőül 1933. évi október hó 26. napjának délután i/>3 órája tűzetik kl. amikor a biróilag lefoglalt gyalupadok, gőzgépek 8 egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul la - de a kiktáltáií ár kétharmadánál alacsonyabban cuk a végrehajtáit szenvedő beleegyezésével — el fogom adni.
Azon Ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610 1931. M. H. szimu rendelet értelmében csak azok árveiezhetnek, akik o kikiálláil ár >/io-ed részét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1933. szepL hó 22-én.
Haán üyula s. k.
kir. bir. végrehaitó, j«o mlat bírósági kiküldött
Ami* itt sxersctink, maradion <9 Mbnubon.
A nagy per.
Most állnak a német birodalmi gyűlés épületének felgyújtó! (fenn) n lipcsei törvényszék előtt. (Lenn a törvényszék épülete.)
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető j ZalaigKároly.)
73. ivtelytm 231. uáu
Nagykanizsa, 1983. október 11, szerda
Ara 14 lUlir
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkeutfotg ís kiadóhivatal; Pőut 5. iiia. Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
^•UTIKAI MAFILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési irt: egy hóra 8 pengő 90 HlU Sierkeutötégi é« kíadóblvatall teleion: 76. i
Ma rekesztik be a népszövetségi közgyűlés ülésszakát
Oflnf, októlwr 10 A Nemzetközi Fizetések "Bankjának igazgatótanácsa hétfőn helybenhagyta és megújította a magyar emissziós bankok számára 3 hónapi időtartamra o leszámítolási hitelt.
Genf, október 10 A főbizottságok munkálatai nnnyira előrehaladtak, liogy előreláthatólag mn, szerdán este berekesztik a népszövel-ségi közgyűlés XIV. ülésszakét.
A macedónok a Jugoszláv közeledés ellen
Belgrád, okióbor 10 A Ptoliüka-nak jelentik Szőriából, hogy ott a macedónok nagy népgyűlést tartottak, amelyen éles beszédet mondtak u Jugoszláviához való köze-ledés ellen.
A lengyel köztársasági elnök esküvője
Varsó, oklól>cr 10 |M)os|ciczky, a lengyel köztársaság elnöke kedden turtolta esküvőjét Dob* niska Mária asszonnyal. Az esketési szertartást a varsói hercegéinek végezte.
Tömeges letartóztatások Csehországban
Prága, október 10 Egész Cseliországban nagy házkutatások folynak. Eddig :«X) emln-rt vettek őrizetbe, akiknek nevét a legnagyobb titokban tartják. Annyi szivárgott ki csupán, hogy az örizetbev ettek leg. nagyobb része a feloszlatott német párt tagjai közül kerültek ki.
A leomlott fal maga alá temette a tűzoltókat
Karlsruhe, október 10 Hétfőn kigyulladt a városlwn egy nagy négyemeletes nongyfeldolgozó gyár. Oltás közben az épület egyik fala beomlott és 9 tűzoltót temeteU maga alá. Mi/iL a 9 tűzoltót reménytelen állapotban szállították Ím- a kórházba.
Kecskeméten gyilkol a dinnye
Kecskemét, októlx-r 10 Kecskeméten elszaporodtuk a bél-hurubos megbetegedések. Nyolc pap alatt 11 bólhurutos halálozás történt a városban. Ezért a városban n:igy az ijedelem. A járvány oka az, hogy a dinnyeszezon nagyon megkéseli az idén és most fogyasztják Kecskeméten nagy mennyiségben a dinnyét.
Időjárás
(B/utakai rádlájiltntií) A HUUofaW-
glal laMiallaltaH ••!« lüórakan E*fh«, derültebb Idfi várhaló.
Felhőzet; Reggel és délben borult, este\'tlézta.
Stílirány: Reggel és délben keleti, eate északnyugati.
Megszűnik a kétféle nyugdijkategória
Egységesen a szolgálati idő alapján állapítják meg a nyugdijakat
Budapest, október 10 A keddi minisztertanácson részletesen megvitatták a kormánytagjai « nyugdíj törvényjavaslat-tervezetei. A kiszivárgott hírek szerint kizárólag a szolgálati idő alapján állapítják meg egységesen a nyugdijakat és Igy megszűnik az eddigi rendszer, mely kétféle nyugdíj kategóriái ismert. A javaslat progresszív alapon állapítja meg a nyugdij-lakbért, ugy hogy a teljes szolgálati idő után járó lakbérösz-szeg 10 százalékkal lesz kevesebb
a most élvezeit legmagasabb nyugdijaknál. \'.la a nyugdíjas olyan állásba kerül, mely közjellegünek minősíthető, akkor arra az időre, amig ezt az állást betölti, nyugdija nem folyósítható. Közlisztviselőnek országgyűlést képviselővé való választása esetén nyugdíjba kell mennie. Kimondja a javaslat, hogyha a közalkalmazott szolgálattételre bármilyen okl)ói nem alkalmas. nyugdíjazható. A várakozási időt a törvényjavaslat fél évben állapítja meg.
Az egész ország tiltakozik a csehek népszámlálása ellen
A tiltakozó határozatokat elküldjük Genfbe — Sir Róbert Gower a kisebbségek védelmében
Budaixát, október 10 A Magyar Revíziós Liga október 22-én nagygyűlést tart, melyen a főváros fog tiltakozni a csehek népszámlálási módszere ellen. Ugyanezen a napon Magyarország minden városában lesznek revíziós gvülések, ameleknek tiltakozó határozatait megküldjük a Népszövetségnek és a nagyhatalmak kormányainak.
London, íxllólx\'r 10 Sir Róbert Gower nyílt levelet intézett a Manchester Quardian
szerkesztőségéhez a kisebbségi szerződések védelmében. Ixnvlélxni megállapítja, hogy a csehek meghamisították a statisztikát és a szám láló biztosok maguk állították ki a kérdő iveket. Igv tollát érthetők a kisebbségek számának óriási csök kenése a Felvidéken. Azokon a helyeken, ahol nagv kisebbségben voltak a csehek, ugy hamisították meg a statisztikát a biztosok, hogy néhány ezer cseh katonaságot vezényeltek arra a helyre és ezeket odaszámították ahhoz a lakossághoz.
Sonkászsemlyébe rejlett tlfasz-baclllnsokkal pusztította el szerelmesét egy bécsi fényképész
Bécs, október 10 Bűnügyi krónikákban majdnem ismeretlen gyilkossági kísérletet fedezeti fel a bécsi rendőrség.
/■\'iáin Félix 32 éves fényképész aki az egyik klinikai teljpen volt alkalmazásban, i>ckszeretet (\'•rabattén Berta 22 éves gépirókisasz-szonyba, aki azonban másnak volt a menyasszonya. A leány, aki szívesen elbeszélgetett a fényképésszel, amikor megtudta, hogy az szerelmes Ix\'lé, kerülte a vele való érintkezési.
Fiala Félix szeptember 4-én sonkászsemlyével kínálta meg a leányi,
amit az jóízűen elfogyasztott. A íiataletnDcr ezután másnap gázzal megmérgezte magát.
A fiafal leány nemrégiben tlfusz-gyanus tünetek között megbetegedett és az orvosok megállapították, hogy sonkászsemlyével szedte magába a bacillusokat.
A kórház feljelenlésérc nyomozás indult és kiderítette a rendőrség. hogy Fiala Félix az egyik laljoralóriumból ello|>ott egy tífusz és paratifusz-kultiu\'át, amit azután megetetett a leánnyal, akinek állapota reménytelen.
Lubbe nem nevezi magára vállalja az
Berlin, okttóber ÍÖ Kedden a birodalmi gyűlés épületében folytatták tovább a nagy-|ht tárgyalását. Flötter llans egye-temi hallgató elmondotta, hogy az éycs kitörése előtt látta, aminl egy embor lH\'vorl az~egylk ablakot é.s bemászik az épületbe. Buworl
meg cinkostársalt, egész gyujtogatást
rendörőrmcsler vallomása szerint Flötter egyetemi hallgató 9 óra után néhány perccel jelentelte neki az ablak letörését. Mire odaértek, a Ix\'lőrt ablakon keresztül lállák. hogy odabennt már felésupnak a lángok. l\'falUr 21 éves szedő el .mondotta, hogy amikor a biro-
dalmi épület sarkához éri, ablak-csörrenést hallott és nmikor odanézett, az volt a benyomása, hogv az ablakon két személy bemászott. 0 is rendőrt hívott, akinek elmondotta, hogy két embert látott bemászni.
A Mróság ezután több tanút hallga-tolt ki annak tisztázására, hogy vájjon \'"gy. vagy kél ember gyújtotta-e fe.l az épületet. A tanuk legnagyobbr/szo azt állítja, hogv két embert láttak. Iizzel szemben Lubbe védője azl vitatja, hogy csak egy ember volt jelen u gyujtogatásnál. Lubbe ;nuga is ki-jelenti az elnök kérdésére, hogy <> egyedül mászott be az\' ablakon és egyedül végezfe el a gyújtogatást is.
— Mások nem segítettek, kérdezi is-mélelten az elnök.
- Nem vallliatom l>e, válaszolta Lubbe rövid gondolkodás után.
A tárgyalást ma, szerdán folytatják.
Néhány szó a kanizsai strandfürdő melegvizéről
i.
Nagy problémáról beszélnek Kanizsán. A strandfürdőt szeretné a város egy 50 méteres medencével kibővíteni s ezt a medencét meleg vízzel táplálni. Esetleg beszél a Tárna egv fedett uszodáról is. A megnagyitáshoz a legfontosabb kellék a melegvíz lenne. Kzt u vizet kétféleképp lehet beszerelni. Vagy viszonylagosan óriáskőltségü melegítő berendezéssel, vagy i>edig a tudomány segítségével felitozni a melegvizet a föld gyomrából. Olyan sokat adott már nekünk az anyaföld : j>etróleumot, földgázt, ásványvizet. gyógyvizet, ásványokai stb. Vájjon miért ne lehetne, hogv a mi városunkat is szerencséltess.\' adományaival\'?
Hozzáfogtam a tudományos lehelőségét annak kikutatni, vájjon mi módon szerezhetnénk szülővárosomnak melegvizet. Kzt csakis mélyfúrással lehelnénk meg. tehát úgynevezett artézi kulat kell fúrni.
A fúrás különböző mélységű lehet. Ezt a budapesti fúrások szemléltetik legjobban. A budai oldalon fúrás nélkül is feltörnek a hévvizek, de alig kell 100 méterre lefúrni, máris bőséges mennnyiség-bon kapjuk a 60 70 fokos hőmérsékletű vizel. A Margitszigeten az artézi fúrás már 118 m mélyre hatol! le, M fokos vizet 9 m magasra naponkint 50.800 hektoliternyi mennyiségben\' hoz fel A városligeti Szécheny-fürdő alig 3 km-re van ide s már 970 m mélységből tárja fel a vizet, mely 71 fokos és 13 ni magasra szökik fel, naponkinti bőség 12.000 hektoliter. Sokak clőlt nevetségesek, mások elölt robusztusnak tűnik a természet szeszélyessége. Pedig igen egyszerű a felelet\'. Az Alföld ilt lesüllyedi, eltört a talaj a hegyektől. A süly-lyedós lépcsőben halad lefelé. A Gellérthegy dolomit sziklái a 13."> m Duna feletli magasságból a Városligetnél 970 m-re süllyednek. A
ZALAI KÖZLÖNY
1983, október 11.
Gellérthegynél fedetlenül áll előttünk az első lépcső. A Városligetnél 070 m mélyen megüti a fúró a \'dolomitot n u felszálló vízáramlás felhozza a melegvizet.
Az Alföld artéri kutjai más fajtájúak. Itt nem tudnak lemenni a dolomithoz, illetőleg a hegységek lesüllyedt kőaetkomplexnraaihoz, .íanem limnikus eredetűek, vagyis u \\íztartó rétegből a közlekedőedények törvénye szerint törnek fel. A Duna-Tisza között az alsó-levantei agyagos rétegből kapnak vizet, a Tiszántúl pedig a felsö-levantei homok ós kavicsrétegböl. A portusi tenger lerakódásait még nem érték cl az Alföldön, legfeljebb a széleken, Kanizsán i>odig 20—30 m mélységijén elérhető.
\\ viz hőfoka a kut mélységétől és a geothermikus gradienstől s ennek a meghatározású az évi kö-zéphőmérséklettől is függ. A geothermikus gradiens alatt értik a geologusok azt a mélységet, mely-ben a hőmérséklet 1 fokkal emelkedik. Tehát 17-es, geothermikus gradiens azt jelenti, hogy 17 m átlagos mélységkülönbségben a hőmérséklet 1 fokkal emelkedik, tehát 170 m mélységben 10 fok a hőmérséklet.
Nagy kár, liogy Kanizsán u vízvezetéki haszlátra fúrt arlézi kutaknak a geothermikus gradiensét mü-szerekkel nem hőmérőzlék le, illc-Jőle-( fúróval felhozott kőzet hőmé rs^K leié bői s az általános évi középhőmérsékletből viszonylagosan nem számították ki a geother mikus gradiensei, inert így legalább a mérési és számítási következtetéssel meg lelhetett volna kö-rn\'belül azt a mélységet határozni, ahonnan a melegvizet, illetőleg a strundmedenoe táplálásáru szükséges, kb. 30 fokos Uiermális-vizet megkapnánk.
Makoviczky Gyula tanár-jelölt.
Ischiásnál egy pohár természetes „Ferenc József" keserQviz reggel éhgyomorra véve eiőmozditja a gyo-mo\' és a belek működését s könnyű szikletet biztosit.
Korábban veszik ki a levélgyűjtő szekrény bői a leveleket
Nagykanizsa, október 10
Kddig, mint ismeretes, este 0 órakor szedték ki Nagykanizsán másodszor azokat a leveleket a levélgyűjtő szekrényekből, amelyeket Iluda|H»ten másnap délelőtt kézbesítettek. A mostani menetrendi változás folytán a levélszekrényekből másodszor délután 5 órakor veszik ki a leveleket, liu-da|iesten csak azt a levélküldeményt kézbesitik másnap reggel, amely u 2-ik gyűjtéssel (5 órakor) kerül ki a nagykanizsai mozgópostához. A későbbi gyűjtésre feladott levelek Budapesten már csak délután lesznek kézbesítve. Az I. számú hivatalnál, a postapalotán kifüggesztett levélgyüjtőszekrénybc éjfél előtti fél 12\'óráig továbbra is be lehet dobni a levélpostai küldeményeket.
Vegyen osztáíysorsjegyet a Hlraohler trafikban (Korona száiió épület) cihol az elmúlt sorsjátékban m 95.000 penaft* ffinyeraményt és több nagy nyereményt nyertek azerenoaéa wevttl.
Minden máaodlk torejegy nyer. Klaorwláara kerül cca 8 millió aranypaitflS, mely kéazpénzben keriltklflzctésre. Legnagyobb nyertmény 500.000 «ranyp«ngö-
Hutás már október 14 én, siessen mert a kereslet nagy.
Hivatalos árak: V, P 24\'-, »/, P 12-—, »/« P 8\'-, V, P ----
Sorsjegyek és tervek kaphatók:
átvaoralíav Mám....
épület.
Ilj. Hlrschler Miksa ffffiff^^
A vasárnapi acenés őrségváltás
10.10 árakor érkezik a filléres gyors Nagykanizsára
Valami felemelő szép lesz a vasárnapi zenés őrségváltás az Országzászló előtt, amelyre nagyban készülődik a rendezőség
A filléres gyorsvonat 10.10 órakor érkezik be a nagykanizsai állomásra.
11.30 órakor érkezik a YOGli a saját zenekarával, amely már any-nyi dicsőségei szerzett. A VüGIí fogadtatására kivonulnak a pályaudvarra a vasutasok, a fronharco-sok, az összes többi alakulatok, hogy minél impozánsabb és melegebb legyen a fogudtulás.
A rendtozöség felkéri a város közönségéi, hogy minél nagyobb szám ban jelenjenek meg a pályaudvaron.
A város közönsége nevél>cn dr. Králky István ünnepélyesen fogadja és üdvözli a VOGF-l. Utána bevonulás a városba. Elől a zenekara, utána a YOGF-csoportok,
díszruhás leányok, a vasutasok, alakulatok, levente csoj>ortok, cserkészek, iskolák, slb. diszszakuszai.
Felkéreük a város közönsége, hogy lobogózza ki ebből az alkalomból házaikat, hogy külsőleg is kifejezést adjon a testvéri együttérzésnek, a meleg fogadtatásnak.
A beérkező menet a 20-as hősök szobra előtt tiszteleg. Majd megtörténik a zenés őrségváltás a már megállapított módon és program szerint. A fronlharoosok nevében dr. Fülöp György üdvözlő beszédet mond. Utána folytatódik a gazdag program többi lélekemelő szép része, zenei műsor.
Délután 3 órakor sétahangverseny.
Amint ebitől is látható, vasárnap ismét kitesz magáért Nagykanizsa. A filléres gyorsvonatra any-nyian jelentkeztek, hogy már nem is lehet jegyet kapni.
á polgármester nevével visszaélve, egy erélyes ur „kórházra" gyfljl Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 10 Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Kérem szíveskedjék soraimnak b. lapjában helyt adni. Meg vagyok róla győződve, hogy a «Zalai Köz-löny» nyilvánossága eljut odu, ahol radikálisan elintézik az alábbi panaszunkat.
Tegnapelőtt történt. P.u az üzletben voltam, feleségem egyedül ottlion. Feleségein ismételt erélyes csengetésre lett figyelmes a lakásbán és sietett ajtót nyitni. Nagy ^meglepetésére erélyes hangot hall : — A polgármesteri hivataltól jövők I Mi oz, itt még ajtót sem
Nagy választékban
raktárra érkezett
Női kabátok Gyermek kabátok Boy kabátok
melyeket már most oloaún árusítunk.
Weiszfeld és Fischer
divaUruháza c „Gólyához".
Már teljesen átment a köztudatba, hogy a
Stern-féle fehér ABLAKRáGACS
felülmúlhatatlan.
Valódi fehér kittet kizárólag a fenti cég árusítja
- Vároaháx-palata. - Tslsfun 188.
F«-it 8.
nvitanak az embereknek ?
Feleségem hatósági köúoőgnek
nézte az erélyesen fellépő középkorú ural, akilől kíváncsian várta, hogy jelezze jövetelének célját.Mikor ilyetén módon kiadta erélyét, más hangon folytatta, most már kedvesebb skálával:
— Kórházra gyüjfök, kérem azé-ben...
Feleségem erre azt felelte, hogy férje az üzletben van, fáradjon az uraság oda.
~ Nekem nincs időm arra, hogy az üzletbe menjek... I Tessék nekem az adományt ideadni...
Feleségein egyik ámulatl>ól a másikba esett az adományt gyűjtő ur szokatlan hangja és modora fe-
Szép ruha csak Jó szövetből készül 11
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schütz Áruházban.
lelt és Végül is becsapta szeme előtt az ajtót.
Feleségemtől a másik lakásba csengetett be a kórliázra gyűjtő ur, aki a «polgármesteri hivataltól jött».
Ott azonban történetesen a férj is otthon volt. így amikor a háziasszony ajtót nyitott és a gyűjtő ur az előbbi arrogáns hangon kezdte cl mondókáját, a hölgy minden további nélkül kiküldte férjét, az etfvik tanintézet igazgatóját, aki azután alaposan megleckéztette az illetőt, hogyan szokás gyűjteni Nagykanizsán kórházi célokra, még akkor is, hogy ha az illető <a polgármesteri hivataltól» jön.
A gyűjtő ur erre gyorsan távozott a lakásból.
De hallottuk szomszédainktól, hogy ott is hasonló jelenetek játszódtak le. ,
Meg vagyok róla győződve, hogy a polgármesteri hivatal nem tud semmit az egészről. Nyilvánvaló, hogy valaki trükknek használta fel a polgármesteri hivatalt a férjek távollétében az asszonyok előtt, hogy jobban imponáljon előttük. Ha valahol az illető ur felbukkanna és ismét hasonló módon kérne adományokat kórházi célokra (?), ugy jól teszi bárki, ha felhívja rá a legközelebbi rendőr figyelmét.
Már elég volt a gyűjtők rnodor-talanságából, halósági védelmet kérünk ellenük I
Szívességéért előre is köszönetet mondva, vagyok Szerkesztő Urnák
őszinte nagyrabecsüléssel aláírás.
— ElsOrangu müjég kapható a Tranadanubia Egyesült 00zmalmok Részvény társaságnál.
Nikkelezés, rezezés, ezflatözés, aranyozás
Galvanizálás
Minden Urgyul
(I
lémet
Macsek Lajos Nagykanizsa, JÓIK"aher\'
ceg-u. 87. «.
V
______ZALM KÖZLÖNY_
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Slnser Dipnláruházbnn
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Nagy tüz pusztított Gutorföldén
1883. október 11.__
Báthory születésének évfordulója
Báthory István erdélyi fejedelem, lengyet királlyá választásakor nzt üzente követeivej a lengyel országgyűlésnek, hogy a lengyelektől elfoglalt területekért, a németekkel és az oroszokkal harcba fog szállani és nem nyugszik addig, amíg Lengyelország területi Integritását helyre jienl állítja. Báthory tiz évi uralkodása alatt ezt az igéretét beváltotta, jőrészt erdélyi és felvidéki magyar katonáival. Bá-thory liadvezéri erényeivel, -uralkodói bölcsességével is, történelmi hivatást töltött b« I-engyelországban, melynek hatalma tekintélyt, békét \'biztosított s olyan ragyogást, mely Erdélyt is elárasztotta. A lengjelek soha nem muló hálával, megkülönböztetett tisztek-ltel emlékeznek vissza Báthóryra, ami a magyarság lelkét büszkeséggel tölti cl. A lengyel Báthory kultusz nagyon elősegítette a Gömbös Gyula miniszterelnök védnöksége alatt álló Báthory István Emlékbizottság munkáját és programjának végrehajtását. Lukács György titkos tanácsos, ny. kultuszminiszter, Dömötör Mihály ny. belügyminiszter, Bajcsy Zsilinszky Endre, Kálnoky Bcdrt Sándor, Usetty Béla dr. országgyűlési képviselők, Szőnyi Olló dr. pápai kamarás, Szádeezky K. l-ajos egyetemi tanár, a wilnói egyetem tiszteletbeli doktora, Báthory tör-téneimének irója, Zulcvszky Elemér tábornok, a most elhunyt báró Nyáry Albert, Miklóssy Ferdinánd Ja-ó, a mozgalom kezdeményezője, stbi, buzgólkodtak, hogy a magyar nemzet mennél impozánsabb módon idézze és ünnepelje Bátliory születésének szep-tember 27-i ezldei négyszázadik évfordulóját. A magyarság hódolata már vj, év elején kezdődött s mosi éri el tetőpontját. A törvényhatóságok emlékeznek meg Báthoryról, akinek emlékét törvénybe iktabii kérte a Báthory István Kmlékbizottság (V., Kossuth 1-ijos-tér 4.). A már lezajlott és most sorra jövő ünneplés egyik legértékesebbje: Báthory szobrának felállítása. A társadalom, a társadalmi testületek, az egyházak, a községek, a maguk kis adományaikkal járulnak hozzá u szobor költségei fedezéséhez. A megcsonkított Magyarország fővárosában fcz a Szobor íogja hirdetni a magyarság soha el nem muló hódolatát Bátliory iránt, éppan azért, mert u megpróbáltatásokban gazdag Lengyelországnak minden talpalattnyi földjét magyar hűséggé, védte Báthory István.
Akiknek a szívműködése rendetlen, erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes Feretic József keiertlvizet. Szivsrakorvosok megállapították, hogy a Ferenc József víz szivelzsirosodásnál és bilientyü-hibáknál is enyhén, biltosan és mindig kellemesen hat. i
Kihirdették a tehetségver-seny tételeit
Budapest, október 10 Ma reggel 9 órakor hirdette ki dr. Szakáll Zsigmond főigazgató a vas-utcai kereskedelmi iskola \'dísztermében 120 résztvevő lelőtt a kereskedelmi iskolai tanulók teheUégversenyí iK\\k tételei!, melyeket a tanulmányi bizottság időszerű gyakorlati kérdésekből állított össse. .
A Ttözgazda&ágtani tétel Magyaror-zxág külkereskedelmi helyzetének ismertetését kívánja, a magyar fVvtíWéa létele cg>\' hazai j|>arcikk kivitelenek propagálását, -a német levelezés télej ?gy\' külföldi gazdasági egyesület ma-gyanországi tanulmányi utjának előkészítésére vonatkozik, a kereskedelmi számtan köréből pcajg a dollár érték-csókkenlésének a magyar buza áralakulására gyakorolt hatásáról koll In-szántolnlok a versenyzőknek.
A verseny eredméuvét október kö-
^péw hirdetik ki. , ,
Zalaegerszeg, október 10 Nagy tüz pusztított Gutorföldc községien, ahol éjjel fél 2 óra tájiján kigyulladt Kása Jánosnak a község szélén levő lakóháza. A tüz a nagy széllxm rövidesen átterjedt a gazdasági épületekre, ugv hogy a szomszédos epületek is kigyulladtak. A károsultak között van Rámán István gazdálkodó, akinek gazdasági épülete, 2 lova, egv anyasertése 12 malaccal, rengeteg ba-
Nagykanizsa, október 10 Szomorú képek peregtek k- ma délelőtt a nagykanizsai törvényszék MuLschcnbacher-tanáesa előtt. A vádlottak padján egy orosztony-hegyi, őrömvölgyi asszony, akii azzal vádolnak, hogy cz év február 15-én este az örömhegyon férje arcába marólúgot öntött, minek folytán az mindkét szemére megvakult. A nő szabadlábon van, vak férjét egy barátja vezeti. A házaspár az eset dacára még mindig cgv udvarban lakik, egy háztartásban. Az asszony ápolja és ellátja férjét. Az asszony védőjével, dr. Gyulai Béla ügyvéddel jelent meg. mig a megvakított férj jogi képviselője dr. Elek Mór ügyvéd.
romfija; ld. Málal Kálmán, akinek gazdasági épülete, 75 holdon termett szénája ; Borongák Kálmán volt képviselőjelölt, akinek istállója. pajtája, 130 q szénája és 1500 kereszt szalmája vált a lángok martalékává.
Oltás közben Nagy Lajosné 40 éves asszony és Tamás Sándor 27 éves szcntpétcrföldei tűzoltó sérült meg.
A tüzet gyújtogatás okozta.
A vádlott asszony elmondotta, hogy lí)20 ban kötött házasságot férjével. Legutóbb Öröm hegyen laktak az ö édesanyjával együtt, aki annak idején Amerikál>ól visszajött és egy kis vagyona volt. A férje jó ember volt, ha józan volt, de ha egy |>ohár bort ivott, nem leheteti mellelte megmaradni. Az asszony vallomása szerint a férje örökös szemrehányást csinált neki azért, merrt édesanyja nem iratla reá a vagyonát. <E1 kell puszittani azt a vén dögöt! Meg kell mérgezni l» — mondota ttöbb izben.
Én — vallja a vádiolt asz-szony hogy l>ékességem legyen, kénytekn voltain ezl is látszólag megígérni.
t
Elpanaszolja, hogy férje verte őt, meg az anyját is, úgyhogy számtalanszor kellett nekik elmenekülniük otthonról és idegenben tölteni azéj< szakát. F.gyszer baltával akarta őkel lemészárolni. Február 15-én történt, hogy részeg fővel ©alázta és szidta saját leánygyermeküket éti őt is, hogy a szomszédhoz Inenekültek. A férfi utánuk és követelte, hogy térjenek vissza. Rettegve mentek haza és ekkor a férje megtámadta az édesanyját, fojtogatni kezdte, majd rájuk kiáltott:
— Vérben úsztok máma I — és késsel a kezében neki rontott. Az agyongyötört feleség ekkor rettenetes izgalmában félkapott egy bögrét, amelyben épen szappanfőzéshez használt marólúg volt és azt férje arcába öntötte, majd fogta két gyermekét és az anyjával együtt elmenekült. Mikor reggel felé félve visszakullogtak és benyitottak, látták, liogy a férfi szemével haj van. Orvost hívtak, majd Körmendre mentek a Batthyány-Strattmami kórházba.
— Nem tudtam, mit tettem izgalmamban, — folytatja sírva a szerencsétlen teremtés. — De hogyha nem tea»cm, akkor lemészárolt volna bennünket.
A megvakult férj került ezután kihallgatásra. Akar vallani Mind a két szeme csukva, arcán valami vad keménység. Azt mondja, hogy mindaddig nem volt baj, amig az anyósa nem jött hozzájuk, aki össze férhetetlen természetű volt A tra« gédia estéjén először az anyása vágta valamivel szemközt, majd a felesége leöntötte marólúggal. Azt, hogy verte volna családját, tagadja.
Mutschenbacher dr. elnök szembesítette a házaspárt. Mindketten megmaradtak vallomásuk mellett.
Makáry biró : Kívánja a felesége megbüntetését ?
— A törvényszék büntesse meg a törvény szerint — válaszolt némi ingadozás után a megvakult férfi.
Kihallgatták nz anyóst is. Remegő hangon vallott a 05 éves asz-szonv. llgvlátszlk, még a biróság előtt is fél a vejétől. 0 is, a többi tanuk is a sértett férfi durvaságát hangoztatták.
A biróság a bizonyítás kiegészítése végett a tárgyalást elnapolta.
Szakács Sándor esőt* a kuglival
Nem jó, ha az ember fogadásból nyer
Szakács Sándor nagykanizsai lalakos az egyik kanizsai vendéglőién többekkel egvüft nagyban kuglizott. A játékosokat nagvobhszámu drukker vette körül, ahogy ez már szokás. Kuglizás közben Kovács Károly cipészsegéd Szakácscsal fogadott egy pengőbe, hogy ő mind a kilenc bábut leüti. A szerencse Kovácsnak kedvezett és megnyerte a pengőt.
Szakácsot, nagyon bántotta a do-log, ugy hogy későbben visszakövetelte a pénzt, amit Kovács természetesen nem volt hajlandó visszaadni. Szakács erre elővette kését és leszúr ássál fenyegette a szerencsés nyerőt. Rendőrt hivtak, mire Szakács még ingerültebb lott, Istent gyalázta rettentő módon és a rendőrt is megfenyegette.
Szakácsot feljelentették és most Ítélkezett felette a törvényszék. S«a-kársot fogházőr hozta Zalaegerszegről Nagykanizsára, mert most ott tölti néhány havi fogházbüntetését. A nagykanizsai törvényszék 8 havi börtönnel sújtotta,
Kevés pénzért
elegánsan öltözködhet a
EileW rnlÉÉÉn
Elsőrendű uriszabóság! Szenzációs gyapjúszövetek!
A megvakított férj és a megvert asszony drámája a nagykanizsai törvényszék előtt
ZALAI ItOZLONT
19*3. oktttar II.
NAPI HÍREK
NAPIREND
OMMmt II, BMrda
( Kdnial-katollktMi Pladdla. Prolestáaa: Aurél Ixi.: Tlad M21.
, VárocL umzcum és könyvUí nvttva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-lfll 12 órá*.
\' Gyógyszertári é|f«H saolgálat e hónapban: a Máikly-Uelus gyógyszertár Pő-ut 12. úriam klsksnUsafgyúgysxtrtár.
Uöxtürdö nyitva reggel 6 órától eale 6 éráig (bétfö, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknck).
Gömbös miniszterelnök köszönete Nagykanizsának
I Nagykanizsa.- október 10
Miniszterelnöki leirat érkezett hétfőn a polgármesteri\'hivatalba; Gömbös Gyula miniszterelnök sajátkezű tevéié-bén köszönetet mond Krátky litván polgármesternek azért a metag és szeretetteljes fogadtatásért, amibon Nagy. kanizta város kózóasége az ola^z balli-tAkat a trianoni határon részesítette.
- (Kuba(M#4á) Dr. Hajdú Géza rendőrfogalmazó visszatért nyári szabadságiról és ismét átvette a" közigazgatási ügyek vezetését.
(Férfi é* UJimági zarándoklat lk>-raokkowiáromba) Vasárnap reggel 7 órakor indul a plébániatemplomból a férfi éa ifjúsági zarándoklat a ho-mokkomáromt ösi Szűz Mária kegy. helyre. Elkéretnek a mesterek, hogy engedjék el erre a zarándoklatra ta-nwooaikat é* vegyeoeki részt maguk is eaen zarándoklaton.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, .október II.
8.45: Torna Utána gjamofou. — 0.45: Hirck. 10: 1. Beaiczky Péter .szentelt, vitéz magyar rigmusai. 2. Szabattéri társasjátékok. (Felolvasás.) Közben gramofon. - 12.05: Pál Ilonka énekel, Gróh Klára hegedő!.1 - 12.30: Hfirek. - 1.15; Időjelzés. 1,30: Gramofon. — 2.15: Hírek; — 3.30: A rá-dié\'cKákiélórája. - 4: .Miért, melyik életkorban s hogyan tanuljunk idegen nyelveket." — 4.45: időjelzés, hin*.
— 5: »Asszouygondok.« Adám Éva előadása. 5.30: K. Comensoli Mária zongorázik. — 6: >A jó reklám < For-báth 1-ásztó előadása. - 6.30: Buda-peati llaugvetüwuy Zeneka*. — 7.10: > A turistaság." I)r. Zsitvay Tibor előadása. — 8t Daai bá\' tapasztalatai a vüágjamboroeiL. — 9; időjelzés, hirck.
— 9.15: Lortzlng:. »Cár és ács< c. operájának ró vid-opera felvétele gr-tmo-fonJientozen. -- 10: Időjárásjekwtés. Majd cigáay«etve Kalmár Pál énekszámaival.
Béc*.\' 10.50: Wagner: MeaterdaUio-kok. 12: Hádiózenekar. — 15.55: Bécsi operettek lomezci. — 16.30; S(Chűbe rt: Kjs szonáta hegedű- és zongora.
— 17.25: Reldlnger zeneszerző művei.
— 19: Három évszázad osztrák táncai.
— 22: Tánczene.
Ón még nem látta a GritaWd iüh*árabár, gyapjúszövet kütórilcg"s. séggtT
Férfi- és nöí-kolaprohtir
fiíHS él VI
mm: m.MM
(A* Izr. N««i<y»et «»»mball fe-
kete-káví ertje) Az Izr. Jótékony Nő-egylet folyó hó 14-n, Szombaton este 9 órai kezdettel fekete-kávé cstot tart a KaszinóiHin, amelyen n háziasszx)-nyok tisztét Frank Jenőné és dr. Vajda Béláné töltik bo. A vendégek szórakoztatásáról tánc és bridge gondoskodik. A közeledő ,-Si súlyos gondok elé állítja az Izr. Jótékony Nőegyletét is. Sok a nélkülöző, hagy a nyomorgók pzáma, ^íkljk a Nőegy lettől várnak kor-gS gyomruknak Szerény falatot, a zord télben meleg szobát. Ámde. a szükséges állaudó segélyezések kimerítették az egylet anyagi erejét/ ezérl ar. agilis vezetőség nagy gonddal, fáradtságot nem kímélve, törekszik, hogy szegényei nyomorának, nélkülöeéaetnek némi enyhítésére előteremtse a szükséges összeget., Jelen feketekávé est is a nyomor enyhítését célozza, amiért a közönség azzal honorálja u v<\\zetőség
fáradozásait, hogy az egylet estjeit, rendezéseit nagy számban látogassa, inert ezzel nemcsak egy kellemes estet szerez magának, de nz éhező és didergő szegényeknek egy falat kenyerei, kis meleget ad.
- Gyényőrü maltlaaaé pongyola anyagok legdivatosabb színekben ós mintákban SchüUnél
- (A Városi Férfikar) ma, szerdán fste 9 flórakor a zeneiskolában próbát tart, mjaly alkalommal uj tagokat is szikesen látnak.
(Nem mindennapi *sküvő) Érdekes (osküvő volt minap a nagykanizsai anya könyv vezető előtt. Nemes Simon István nyug. vasati váltókezelő, aki 80 éves és már kétizben nős volt, most esküdött örök hüséflet Molnár Mária elvált 35 éves kiskanizsai asszonynak.
- On még nem UtU a GríVnfeld rtihaámház gyapjúszövet különlegességein
Legolcsóbban
a legtobbat
ösxi
árusiiÖ3Ón
vósdtrol&aifa.
Értesítem »n,í. közönségei, hogy hOMzu idő után a Bagladt Béla cégtől kiléptem és OMngefy-ut .Urtt (Nagy-
kanlzial Takarékpénztár épületében) mx udvarban
urtszibt-niltielyt nyitottam.
MankAlm a la|M*faad)b Igényelni It kielégítik.
Kétem 1 nagyérdemű kOiOntég silm párllogátll
Tistieiettd Horváth János
- (A Keit»rt*ny JóléktfQT Nö««ylr» ""enotmyitó tdraéMáajá) kedden dél. után szokatlan nagy érdeklődéstől ki. sérve, zajlott le dr. Krátky Istvánnó lakásán. Nagyszámú és előkelő ven-dégseneg vett részt teadélutánon, pfcgtöUvw a polgármealcrék összes szobáit. Az előszobában dr. Krátky Is(. frtin fogadta a vendégeket, akik mindenikét ezután a gondos háziasszony vett lekötelező szeretettol pártfogásába. Rövidesen igen barátságos, intim hangulat vett erőt a mintegy 100 főnyi vendégseregen, melynek kellemes meg-lejxitésként még művészi feseimgével is kedveskedett a figyftlmes háziasszony. Ez a csemege egy Schubert-trio volt, amit Pásztor Irina, Iveinbcr-kovils Atajoené és Gazai Margit mutattak bo a jelenvoltak nagy figyelme és őszinte tapsa kíséretében. Utána tánc következett ós már 10 óra is elmúlt, miws a kellemes teadélután utolsó vendége is bucsut vett a szcrfUe{a\'-méJLÓ háziasszonytól.
Influenza, torokgyulladás, az orr és garat e\'nyálkáíodása, a mandolák megbetegedése, valamint lüdöcsucs-hurut esetén gondoskodjék arról, liogy gyomra és belei a természetes „Ferenc Józaet" keserűvíz használata által többször ét alaposan ki-tisz tiltassalak.
- Na bar é» fekete perzsaláb, ahiou és valódi perzsa bőrök tagszebb választékban Schütznél.
- (A magyar d«to«ök) október hó 26-án Budapestről különvonaton Szófiába indulnak, ahol akkortájt Gömbös miniszterelnök is ott Jartózkodik. Az ut költségei, mindent belefoglalva, mindössze 60 pengő oda és vissza. Aki ezeu részt óhajt venni, sürgősen jelentkezzék a Magyar Dalosszövetségnél Budapest, IV,, Reáltauoda-utca 7. sz. alatt.
- Nőt kabálujdot**** megérUz-tek Singer Diratáruházba.
Em I éti eztető
OkWber 14. Az Iparoskör magyar nóta. estje fél 9 érakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban.
Október 15. A VOGE zenés őrség-váltás-parádéja 12 órakor az országzászlónál.
Az evangélikus hősi halottak emléktáblájának felavatása 10 (Srakor.
Üzent Ilona Leány klub teaestje.
Október a. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
November 4; Kereskedelmi Alkalmazottak kabaré-cstélye.
November 8. A kongregációk szinetó-adásii a azinliázban.
Nevember IlJ Keresztény Tisztviselőnők teája G órakor (Szerit Imre Iwroeg-utca 14,).
November 15. Növendékhangverseny \'J órakor, a zeneiskolában.
November 2A. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
DecemWt j. izr. I^Jánjtsgylet piknikje.
Deoember 2-1. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December 11. Városi Nőikar hangver-«nye 9 érakor a senciskolában.
Deeembco- 2$. Növendékhangverseny 6 érakor a zeneiskolában.
Óriási szerencse
érhell önt l>, ha ouUUysoreJegyet viaárol
Htlhofler Kálmán főelárnsltó
u] helyiségében: Oungarj - ut B. alatt
Sof.]e„.k ir.h Etin M.-, W 11-, H1TU t.~. .,.l..d l-
Slauan, »mla a számokban válasaMk van I Huaáa mér oUAbar hó 14-én ""
1938. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
(Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán
i mult hólon 9 gyermek szülelett, fi fiu fcs :i (leány: Krug Boldizsár kőműves-segéd és Németh Annának rk. len-jiva, Bfikv Béla törvényszéki dijunk fs Buza Erzsébetnek rk. fia. Dow. cseri József szabó-segéd és Kovájcs BozáÜának rk. leánya, Takács István cipész-mester és Tóth Annának rk. kánya, Bittér József szabó-segéd és Jlenk Paulának rk. fia. Varga I.ászló földműves és Bolf Juliannának rk. fia, Stelner Andor sznbó-mcster és l.idith Ilonának izr. fia. Hásasságon kivül született 2 /iu. Halálozás 12 történt: l.eilner Ödönné Pollák Bóza izr. 70 éves, özv. Horváth Ferencné jvii Julianna rk. 85 éves. Balog Pé-terné Gödinek Bozália -jrk: 51 éves, Borbély József nyug. vasúti munkás rk. 55 éves, Várnai János nyug. postaaltiszt rk. 63 éves, Jóna Margit nap. számos rk. 31 éves, Bácz József uradalmi cseléd rk. 26 éves (Vízvár , £o-csis Ferencné Horváth Bozália rk.\'Oö éves, Goriczay (Dorogi Kálmán pék rk. 37 éves, Knortaer llezső pincér rk. 61 éves, Németh József né Windisch Bozália rk. 32 éves (Csurgó), Boncz Mária tanuló rk. 10 éves (Gelsesziget). }-- Házasságkötés 3 Volt: Simon István (özv.) nyug. vasúti Váltókezelő és Molnár Mária (özv.; rk., Pop György kocsis és Kálovics Mária rkj, (iazda Imre aszlaVos-segéd és Biró Hona rk.
Nöl kabátszavetfcillőiilegejM.Agek hagy választékban érkeztek Singer Di-vatándiázba.
Szépséghibák Szemölcsök Szőrszálak
vóglegas öltávolitása (diathermia) dr. Beooillfné Láng Magda
kozmetikai intézetében
Deák-tér 3.
(A frontharcosok feUilvúaa) l el-kérjük azon bajtársakat, ukik zenéhez ériének, jelentkezzenek Frcyslinger bajtársunknál. Vezetőség.
GyemWi boy kabátok, barna és fehér bftby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
(A bakónaki vértanuk) a jnpgyar «szm|e, u nemzeti gondolat dicső mártírjainak síremlékére 20 svájci frankot l»a)tt a jicffca u szerkesztőségbe, amit Salzburgban élő hazánkfia, Schloss István küldött. Hazafias áldozatkészsége oúiiden dicséretnél szebben beszél. Ilu a hazafias közönség ilyen saeretclteJ teszi magáévá a bakóuaki mártírok H, mihamar elkészül e díszes síremlék a magyar hűség és áldozatos aagyarság zarándokhelyére, a bakó-"*ki vértanuk sírjára.
Divat ssftrm« újdonságok mhidcti minőségijén Singeméi.
Meaetidadvállalás. Téli /nenet-"nd lépett életbe október 8-án u Magyar Királyi Államvasutak és u magyar magánvagutak vonatain, A téli wiMTtrondeket a most megjelent Vasúti Útmutató és MAV. Menetrend, a M. Kir. Államvasutak hivatalos menet-reudkönyve tartalmazza. A vasúti me-Wrendeken kivül, a Budapcet-kór-nyéki és vidéki autóbuszjáratok részkies nunctrendjei, vasúti dijszabánok, Valamint utazási kedvezményre vwnat-tozó ismertetések is bcntfoglaltatnak. A Vasúti Útmutató és MAV. Menetrend minden példányában naranics-Rzinü »Utatvány« van elhelyezve, "mely « kiadóhivatalnak (VIII., Esz-terliázy-utca 4.) küldendő be, hogy ^k ellenében, a .Menetrendválto-«*>k JegysékéLc - amely u téli menetrend érvényességének ideje Alatt be-J&wtkezett vasuü menetrendváltozásokat tartalmazza, — a kiadóhivafltf dij-Wanul megküldbesse.
— PénmAkat, opowum scal éa nat-Mrök *c«sí«bb válasrtékban Unél.
KUUnö„ íisszta oyapjuból RésxUli
férfi Kalapok
a legu/attb divatú formákban mór 6 V-töl
nRÓNYAI dívatár ufiáschan
HOKTHY HIKCÓS-UT
Fér/l és nöl kalapok a I a h 11 d a a a logölvaíoaabb moúellck után. mflrsékeW (Irakon
SPORTÉLET
Példátlan inzultus érte a sport-ujaágiráat a ZTE rószórfil
Nagykanizsa, október (10
A vidéki sport életben példátlanul till az az eljárás, amivel a nagykanizsai Zrínyi Horna Egyk-t fotbaTl.szakosztálya megakadályozta n Zalai Közlöny s |)o rt ro va I ve ze tő jé t (aki egyben a Nemzeti Sporl munkatársa is) kötelessége teljesítésében.
Vasárnap volt Nagykanizsán a ZTE bajnoki mérkőzése a KPAC-eal. A kaiwsváriak rendjén megérkeztek. Hőire r József, a Zalai Közlöny munka-társa megjelent a mérkőzés kezdete előtt a Zrínyi-pályán. A |>énztárnál kijelentették, hogy ugy ő, mint u Zalai Közlöny másik sport-munkutársa, Ofenbeck Ferenc, csak ugy mehetnek l>e a pályára, Jia megváltaik a jegyüket. A határozat indokolása: — a Zalai Közlöny vasárnapi számában nem volt propaganda-kommüniké a jnérkő-zés számára.
Munkatársunk erre megváltotta a jegyét, de természetesen nem mint újságíró, hanem mint magánember nézte végig a mérkőzést.
A vasárnapi kommünikével a helyéét a kővetkező:
Hoher József csütörtökön a rovatban egyedülálló 20 soros, pénteken a tavat elején álló 21 soros, szombaton d rovat legelején álló 20 soros propaganda kommünikét helyezeti el a ZTE-KPAC meccsről a Zalai Kőz-lőnyben. Szombaton megkérte a ZTE pénztárosát, hogy egyéb halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága lévén, irja meg a kommünikét a vasárnapi szátn részéne a pénztáros Vagy valaki és vigyék be a szerkesztőségi*;. A pénztáros ezt vállalta is. A dplog azonban ugy látszik feledésbe ment, a szerkesztőségbe senki semmit^ nem hozott. Megtörtént teliát az a szörnyűség, hogy
a Zalai KözlönyljBn nem négyszer, hanem csak háromszor jelent meg egy ingyenes kommüniké egy meccs érdekében. ahol belépődíjat szednek és amelynek rendezése körül semmit sem követelnek és semmit sem kapnak ingyen, csak az újságíró munkáját és az újság meccs.pno|>aganda közleményeit (amelyeknek egyebekben soronként 50 fillér a tarifája;. Megtörtént pedig ez a szörnyűség — a ZTE mulasztásából.
Sehol az országban nem kapnak a sportegyesületek annyi díjtalan ráeccs-reklámot, mint Nagykanizsán. Csere-I>éldáuyainkból megállapítható, hogy se 1 tol vidéki lapban oljffn intcnzfv és aránylag olyan bőséges sportrovat nincs, mint a Zalai Közlönyben. &> seliol az országban nem történt meg, hogy egy sportegyesület a saját hibájáért az újságírót telle volna ilyen goromba formában \'felelőssé.
Sport-nrunkatársainli a ZTE futball-szakosztálya részéről korábban is állandóan annyi támadásdak voltak kitéve, liogy valóságos hősiesség kellett azok utáu is a ZTE futball-ügyeivel sine ira et studio foglalkozni, llolzer József ennek ellenére is teljes lelkesedéssel (irta a Cikkeket, fárasztó napi munkája után számtalan este jött be a szerkesztőségbe és kérdezte:
- Küldtek be valamit Zrinyiék a vasárnapi meccsre?
És ha nem küldtek, késő este, va-caora nélkül, fáradtan nekiállt propa. ganda-kommunikél Írni. (
Múltkoriban vidéken játszott a ZTE. llolzer nem tudott akkor velük utazni, megkérte tehát a csapat valamelyik funkcionáriusát, Ivogy visszaérkezésük után adja meg neki a szükséges információkat. Az Ígéretet megkapta, az információkat nem. Késő eslc szaladt
VÁROSI HOZGŐ
fi MEIE0R0L0&IA1 MÍEIEI JELEIM:
Szerdán:
ViffCirOS nevetés £
Csütörtökön:
fcacagö OTTÜCLH !
Szaladjon az esernyőjéért, adja el és azon is váltson jegyet a ZORO-Ht/R V film elöaaásaiöox
A KÉT 0OCDKÓHOS
5 órakor «énahelyárak I
akkor ls \' llolzer » szcrkesztÖségbí,
iHigy talán ide ltozlak valamit. Ide Se hoztuk. Akkor őssrefutkozta a kám-házakat, u korzót, keresett valakR, akiiül megkérdezhesse u siüksége» adatokat. Nem talált senkit. Felment eiff Gazdag Ferenc püspöki tanácsoshoz,^ ZTE elnökéhez, akit mér ágyban talált és bejelentette néki, hogy a dolgofc ilyetén állása mellett a holnapi számban csak az eredményt tudjuk közölni, de nehogy a ZTE megharagudjék e|jr győzelemnek ilyen kurta közlése mlat^ másnap adja meg valaki az információkat s jakkor a top következő számá-bau részleteiben is foglalkozunk majd a cikkel. Másnap megint nem jött senkitől semmi információ.
Ennyire viselte léikén Hoteer Jőzsej minden alkalommal a ZTE futhalji. üg^ét. Nem csak az itt kiragadott esetben, hanem mindig. Elfogulatlanul és a ZTE fotballistái részéről « Zalai Közlönyt ért sok méltatlanad ellenére is műidig a békesség szellemé-\' ben Igyekezett kgjobb lelkiismerete éa riégi sportújságírói rutinja szerint ele-get tenni az lujságiró kötelességének és a s|wrt érdekeinek.
Ezek után a közönség megítélésére bízzuk a ZTE fotbali-szhkosztályánals
eljárását.
A ZTE fotball-ügyeiröl természetesen ezek után mindaddig, arnig a fot-ball-vezelőség jobb belátásra neA ébred és a sérelmet nem reparálja, e hasábokon beszámolni nem áll mó> dunkban. A ZTE egyéb sportjának* természetesen változatlan ügyszeretettel továbbra is rendelkezésére állunk,
A vasárnap lezajlott mérkőzésről csak annyit, hogy azt a ZTE 3:0 (0:0) arányban elveszítette. Az ellenfél győzelmi lendületének pár kapós, vári játékos adta meg az árát: — agyrázkódás, borda-rugás, kéz-ujjak törése jegyében folyt a játék. A közönség egy része ezt Játva, elhagyta a pályát,
Ttlafonrra.
őszi-tét!
DIVATLAPOK
nngy vAIosztékbao
Vasúti menetrend
t6U kls<U> kupliatók
FISCHEL UmrlraMbla
NAGYKANIZSA,
Horthy Mlklön-ut 1. mám.
- KfltlIsrtTlselök rtutra rcndkiva\\
előnyős Imtorrátórlási alkatom. Woderu bor Midezí^li, tökéletes jő kivitslböD, hossru lejAratu rísitetro, sőt kamst-meut«sen is kaphatők Kopatsla butor-áruháiban, Horthy Miklős-ut 4.
Közgazdaság
( ) MínVIMtfilat a UllIM (árán bun. A nagykanizsai JArásbail ti"HHa[> volt u méiivizsgilat, amit dr. Wolrt. SíüMlor Járási veíető kir. föállatorvos vészelt. Kixleluvi, ho((y mlndősiiW! 8 mint WM;tU\'k elő, ami a \'ótniyésstés sromoni hanyatlását Jelenli,
T«raíraytSiu4«
Buu tiszav. (uj) 77-cs 7 &0—7-80. 78-as 7-60—7-V0, 79o 7 71)—8-00. DO-as 7 80-810, dunánt. (u|l Tl-a 715-7-80 78-ss 7 25-7 40, 79-es I«-7«, 80-ss 7-4S-7-Í), rozs (u|) 4-20—Í M. -ZM kőzáj. 8 85-895, - itmgtf! ttasáaialt
Ssrléirisár
Faltu|Us 1402, aluUtlan 804. BW-ranM 0-7I-0-72, saaMI 0 74 -0-7S, m dalt kőrtn 0-72—U-73, kőnoyU •TU-0\'72, első randi őras 084-M8. iiod rando
6Itt (MiO-062, angol siül I, Me-ffeo, ST.Inawi HBtH (fOO-0-90. zalr 0-Ö5— 105, hm 086-1-08, MlasÍMa M2-I-00.
Kiadja a laptulajdoaos KOznzáasáai tL Oui.nb.ra Nyomda 4a D4tsaW La*ítaM Vállalata NanykaaUaáa. fatolőa kiadd: Zalai Károly, lutanjrban tatafon: Nagykanizaa 78. tián

ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1938. oklóber 29.
BÚTORT
kevés pénzért
jót,
csakis
Nagykanizsa
r- rthy Mlklós ut
vásárolhat.
Sopron Szombathely Békéscsaba
Minden igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamlerok, fotelok, hálók, ebédlők és konyhabútorokban.
Kedvezft fizetési feltételek I
Díjtalan szállítási
APRÓHIRDETÉSEK
Raktér** U«A Ssszss érvhat loaa elesén elárusítjuk. Armuih. Saaár-iidvar. 3022
Kapható kilogrammonként 68 fillért Melcaer flvegkereikedétben, Horthy f>
Autótaxi viteldíját leuállltottam. Ká-ayslmss csukott koctlk bánnlkorra rendelhetők Kaufmann Hasánál. Telefon : 167, eate : 571. . 3844
Mindenki uját maga kittelheti az ablakait az általam készített fahér klttal.
) fillérért — , yMlklói-nt U____3863
Fő-ut 18, Bogenrieder-palota első emelete, Balthyiny-utca 6. sz. a. 4 szobát lakát, Csengery-ut 13. ss. a. kltebb-nagyobb lakátok, Zrínyi-utca 6. st. a. utcai & ud-vad lakátok jutányosain kiadók. 3886
Ksaoláképss nőt fiatal ember Iroda-szolga, házmester vagy hasonló állást keret. Clm a kiadóban. 3877
SKét- é« háromszobás lakás ötwkomíort-november l-re klsdé. Érdeklődni 3976
Kalmár mérnöknél, Klrály-u. 39.
Márefneuebás modarn, 0ssx-ksmfertes IflJdailntei likát axon-nal, vigy asvember l-re kiadó. — Ebédlóbutor, csillár. Íróasztal, ágy tod-ronybetéttel, tzekrény, gramolon 20 lemezzel, képek eladók. Csengery-ut 27/a. Házmester. 3915
Filléres rádiá és •lllanykarban-tartáe. Vlllanygép, um. porszívó, vasaló, hajszárító stb. karbantartását éa javítását havonta töiténö fillérei előfizetésért felelősséggel vállalom. Roeenberg Jenő. Meg-keretéaek Horthy Mikiót ut 2. cukorkaüzletben. 4005
Eőtvö*téf 24. uámu I
i ixabadkézból
előnyös árért elatk Ugyanott egy háromszobás udvari lakás olőóéit kiadó. Bővebbet ugyanott Frankit. 3938
Teleki ut 24. sz. alatt kétszobás la kát azonnal kiadó. AeztsItQxhelyt megvételre keretek. 4009
i első emeleti elegáns lakát belvárosban minden komfortot inájut l-re kiadó. Klválóaa alkalmat Ugy.édnek vagy orvosnak. Brauerné Cseogery-u, 9, 4008
Ax Aladdin lámpatulajdonosok ffigyePmébel
A* Aladdin Izzók árát a gyár 2-80-ról 8 pengőre leszállította. 20 P-árt bármilyen lámpát Aladdinra átcserélhet.
A mai korban ez a legtökéletesebb petróleum világítás. Alkatrészek és lámpák csak kizárólag a lorakatunkban
9ELCZER üvegkereskedésben, Horthy iikiós-nt 1.
kaphatók. 3M2
Négyszobái utcai emeleti lakás orvoil rendelő, iroda, vagy egyéhbre alkilmas he-lyliégnelr azonnal kiadó. Ugyanolt egy Uz lethelylség Is kiadó. Bővebbet a Vaikapu vendéglőben Kháljr-ulca 2ö.
iikapu 4007
Werthelmcassa Jutányos árban eladó. Klxáfy-utca 32. 4001
Egy golyók
Egy kilünő karben levő billlárrlaizlal _ >lyókkal. dákókkal együtt sladé. Vadlya Ala|oa vendéglőinél BalatonmárlafUrdőo.
Kladá kU Uzlelhelyltég, azáraz, világot raktár, kocsiszín, Kiráiy-ulca 32. 4002
RendkivOli közgyűlési meghívó.
A nagykanizsai Kerékpáregylet folyó hó 15 én délután 3 órakor tartja uját helyiségében
rendkívüli közgyűlését.
A közgyűlés tárgya:
Tisztikar megválasztása.
Felkéretnek a L tagok, hogy tagsági dijaikat okvetlen fizessék be, mert az alapszabályok értelmében aki három hónapi tagsági di||al cl van maradva, az nem választható és nem is választó.
A tagok megjelenését kéri
a Vezetőség.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20.161-1933.
Hirdetmény.
teszem, hogy az parkban a játszó-elárusító helyként
Közhírré Eötvös-téri teret piaci kijelöltem.
Ezen uj piactéren ugy a termelők, mint a piaci árusításra jogosultak a szabályrendeletben meghatározott időpontban árusítás céljából helyet foglalhatnak.
Nagykanizsa, 1933. évi október hó 4-én.
un Polgármester.
Oabona
oaávAzósznreki
Porpácok: Nedv.tpitij*
Arzópéo Blgriol Porztol HlguzAn
Tltlamtin Tillsintln
eredeti gyári árban ói ctontagolátban.
MUtrigyáki
Péti-só
Aav. azupBrfovxfát 40%-os fcélisó Méaznít rögén Thomasaalak
kg -ként, iiAk-uámr. é. wággontíle-likben
FUTORi
vegytiszta aiénsavat takermányméii.
PEKKi
^D" vitamin készitmény. Beszerezhetők:
ország József
mag, műtrágya, növény védelmiszerek
atb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. ^A bíróság mellett) Telefon 130.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
KBSCB ÉS SZEGŐ cégnél
Kocsitakaró Lólxzaeztó
páronklnt és méterben Zsákok
minden célra ,
Nyomatett a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. éYtolyam 232. uán
Nagykanlzu, (983. október (2, csütörtök
Ara 14 fUlér
ZALAI KÖZLÖNY
turkeailMt «■ kUMhtviUI: PM 5. ula
Meg|elenlk minden reggel, hélia kivételivel
rtuTiiti ükriLAr
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
EJAftietéal áll: egy hói. • pengj SO tilt SteikeuMMgl h kiadóhivatal! telelőn: 78.
A magyar élet szózata
A mezőtúri hősi emlékmű leleplezését országos nagy csoménny^ avatta az államfő beszéde. Néhány mondatból áll az egész s mégis ugy érezzük, hogy jelentősebb, súlyosabb alig hangzott cl mostanában. De hisz nem is beszédnek kell azt tekintenünk, se szónoklatnak a retorika értelmezéséhen, nem. Mert valójában sokkalta több annál. Egyrészről igenis magyar hitvallás, másrészről vezéri parancs, melynek teljesítése nz életet, meg nem hallgatása ellenben a pusztulást jelentené számunkra. Hogy kiknek szól ez a parancs ? Nem politikai pártoknak, se társadalmi osztályoknak, még kevésbé felekezeteknek. Hiszen aki mondja, az nem politikai pártoké, se nem osztályoké, sem felekezeteké. Hanem minden magyaroké, akik éljük a ma szomorú és vigasztalan magyar életét s akinek jobb sorsát, jobb jövendőjét akarja megszerezni és biztosítani a mezőtúri kormányzói szózat. Nem véletlen, hanem lieszé-des okszerűség, hogy éppen a magyar hősök emlékmüvétől hangzik hozzánk a parancs. Maga mondja az államfő :
A magynr hősók emlékét ün-nej>elni több a kegyeletes emlékezésnél, az ma hitvallást jelent ama eszmék mellett, amelvekért ők életüket áldozták ós vállalását ama kötelességeknek, nmrlvckot elesett hőseink kötolező örökségként hagytak reánk.
Hogy mik ezek a kötelező örökségek és kötelességek ? A munka, a kitartás, az önmegtagadás és a türelem. Mindezekkel csak igazoljuk elesett vértanúink és hőseink vértanuságál s megháláljuk nekik, hogy a mi életünk biztositásáért vállalták a hrflált is s hölgy « halál lal dicsőséget szereztek az egész világ előtt a magyar névnek. Tehát mind a dicső hősök halála, mind pedig a ma élők élete megköveteli, hogy ne válhasson meddővé az ő önfeláldozó haláluk. A mai magvar életnek kell igazolniu a multat is s biztosítani a jövendőt is. Nehéz, nagv. szinte eml>erfclelti feladat. Hősi nemzethez méltó feladat, amit meg lehet, de meg is kell oldanunk. Az államfő meg is ndja ehhez a herkulesi feladathoz az egyetlen csodaszert. Az egységben, az összefogásban, a testvéri megértésben rejtőzik ez csupán. Más nem szerezheti meg semmi, az államfő szavai szerint:
— Nemzetünk csak ugv állhalja meg helyét a népek nehéz versenyében. ha teljes egységre törekszünk és kikapcsolunk minden olyan kérdést a mi életünkből, ami ma megoldhatatlan s amelynek fcszegetésc és erőltetése csak nemzeti erőinket sorvasztaná s pártharcokba sodorná népünket végzetes kárára nemzeti óncélusá-gu liknak.
Nyjlt egyenes szó, olv nyilt és oly átlátható, akárcsak síkságaink
végtelensége, melynek nincsenek rejtett zugai, sem meglepetéseket rejtegető veszélyei. Mindenki megértheti .s ugy és azt értheti belőle, amit mondani akar. A nemzet jövendője és Ixddogulása az egyetlen fenséges cél, amit ugy kell követnie minden magyarnak, akárcsak eleink a csodaszarvast. Mert hogy követni tudták és követni akarták a veszedelmek ingovánvain és csalódások zsoinbékjuin keresztül is : a jutalom el nem maradt. Honszerzést jelentett számunkra a kitartás és a bátorság. Ma is ez a feladatunk. Hazát kell építenünk a romokból. Az összetört ezeréves kincset, amit csak ugy lehetett összetörni, mert nem tudtunk egyet érteni és egyet akarni : egységig keli újra kiépíteni. De \'hogyan lehetne hozzákezdeni a nagy, gigantikus feladathoz, ha nem tudnánk egymásközt egyel érteni és megegyezni a szent, a nagy célok érdekében. Talán azért áll éppen maga az államfő is hőseink emlékkövén\', hogy jelezze önmaga is,
hogy mennyire szükségünk van az egységre, hogy az élők egységéin; még a hős magyarok tálx>rát is bele kell venni, hogy a holtak hasi lelke is erőt adjon az élő magyar lelkének. Mert czultal nemcsak ellenségeink k;győzéséről van szó. Ebben mindig nagy és verhetetlen volt a magyar. I>c a mos-toni harcunk sikerét csak egy biz-tosithatja : ha önmagunk feleli is úrrá tudunk lenui.
Igen bizony.
Szenvedélyünk felett kell úrrá lennünk s a magunk akaratát alá kell tudnunk rendelnünk a nemzet egyetemes nagy érdekeinek.
(~sak ugy egybeforrva, minden egyéni törekvést háttérbe szorítva mindig és kizárólag n nen\'.zet érdekét szem előtt tartva, érhetjük el céljuink valóraválását. Nem szabad elfelednünk, hogv egy nagy ősszedobbanó lelki egységlWil születhet meg csupán a matéria egysége is : az egvséges ország, az egységes terület. I)e ennek a lelki egyséü az előfeltétele.
A magyar delegáció ma nyújtja át Genfben Apponyi Albert gróf arcképét
Népszövetségi főbiztos vizsgálja felül a német menekültek ügyét
Genf, október -11 Franciaország, Amerika és Anglia népszövetségi kiküldöttjei szerdán délután értekezletet tartót-tűk. A Népszövetség mai. csütörtöki tanácsülésén a magyar küldöttség átnyújtja a magyar kormány ajándékát : grói Apponyi AllK-rt arcképét, amelyet László Fülöp festett.
Genf, október 11 A népszövetségi közgyűlés szer-
da délelőtti záróülésén elfogadták a kisebbségi védelemről szóló jelentést és azt a határozatot, hogy főbiztosi küldjenek ki a német menekültek ügyében. Tor Walcr elnök zárósznvaibnn megállapította, hogy ma kedvezőbb a helyzet, mert az államok Indegágya mellől az éliiiakarás mind eröseblx\'ii nyilvánul meg. Ezután berekesztette a l-t. ülésszakot.
Jövő év április 1-én lép életbe az uj nyugdíjtörvény
A törvénytervezet további rendelkezései
Budapest, október 11 I mogatásl és ennek alapján •tanács áltnl kedden\' szüntetik a kettős javadalma
A minisztertanács által kedden letárgyalt nyugdijtörvényjavaslaltal kapcsolatban a következő ujabb részletek kerültek nyilvánosságra : A tőrvényjavaslat kimondja, hogy a kettős állami állásról szóló rendelkezés nem vonatkozik a kisebb nyugdijasokra. Egyébként rövidé sen összeírják ama vállalatokat, amelyek közpénzekből kapnak tá
meg-
javadalmazáso-kat. Az uj tőrvény 15)3-1 április 1-én lép életbe. A minisztertanács véglegesen döntött abban is. hogy az eddigi lakl>érosztályokut megszüntet ik és a nyugdijasok az eltöltött szolgálati évek alapján, bárhol is lakjanak, egyenlő összegű lakbér-pótlékban részesülnek.
Lukaslcs altábornagy mindent megtett a forradalom kitörésének megakadályozására
Pázmándy Dezsőt bűnösnek mondotta kl a bíróság
Buda|>est, október 11 I Géza nyugalmazott aitál>on>agy in-A budapesti törvényszéken szer- dilott Pázmándy Dénes újságíró cl-dán folvlaiták annak a sajtóper- len. aki azt irta róla. hogy meg nck a tárgyalását, melyet Lukacsira | felelő erővel megakadályozhatta
volna 1918 októberélien a forradalom kitörését.
A szerdai főtárgyaláson Szr-pessy (Bugsch) Aiudár nyug. altábornagy kijelentette, hogy Luku csics mindent megtett a forradalom kitörésének megakadályozására, d; n legénység akkor már nem volt megbízható.
Friedrlch István, Hadik János gróf és más tanuk kihallgatási ulán a biróság bűnösnek mond >ltu ki Pázmándy Dénest sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében s ezért őt 500 |>engő pénzbüntetésr • ítélte, de annak végrehajtását 3 évre felfüggesztette.
Zita királyné látogatása az olasz királynál
Hótna, október 11 Zita királyné szerdán meglátogatta az olasz királyt. A királyné ezután az osztrák főnemesednek az olasz fővárosban i,dőzö tagjait fogadta. Kgyik hír szerint magánjellegű /.ita királyné olaszországi tartózkodása, másré^t azonban az a felfogás uralkodott, hogy tulajdonkép a Habsburg és Savoya házak között igyekszik a kapcsolatot szorosabbá vonni.
-------^-^^^V^-^WkW
10 évi fegyházra ítélték a rabló dohánygyári tisztviselőt
Budaix\'st, októl>er 11 A huda|H>sti törvényszék szerdán hozott Ítéletet KÍrjU?r Oszkár dohánygyári tisztviselő ügyébeu aki ez év áprilisában nagy vas darabbal fej be vágta II-Jász Lajos |>éiizl)esziedöt, akitől elralxdtu f> ezer |>eiigőt tartalmazó pénzest ás káját. Klejber a szerdai tárgy alá son kijelentette, hogy nem érzi magái bűnösnek, mert nem emlékszik semmire és tettét önkívületi állapotban követte cl. A biróság rub-lós büntette miatt 10 évi fegyházra i Ítélte.
A nagy per
Berlin, október II Szerdán folytatták a nagy per tárgyalását. Dimitroff vádlottat agresszív magatartása miall az elnök eltávolította a teremből. Az egyik rendőr-tanú vallomása szerint I.ubbe a helyszíni szemle alkalmával bevallotta tettét. Ma csütörtökön este 8 órakor a biróság helyszint szemlét tart a birodalmi gyűlés épülete előtt. hogv megállapítsa: egy embert és az árnyékát vagy pedig két embert látlak a tanuk bemászni az ablakon.
Halálos motorkerékpár-szerencsétlenség
Buda|>est. október 11 A táti motorversenyen halálos kimenetelű szerenctttlen4ég történt. Scbo-mariva János, az MIK fiatal versenyzője neki szaladt motorkerékpárjával egy kilométerkőnek és koponyaalap i törési szenvedvén, a helyszínen in-g-halt.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 15.
Titulescu átutazott Budapesten
Iludnpest, október 11 Titulescu tornáit külügyminisiter szerdán (léiben kercsztukitaaott ft^da-|X\'st«a és egy órát töltött a hiagyar fő-vánosftan.
Byrd elindult ujabb délsarki útjára
lioston, október 11 Uyt*l ellentengernagy szerdán elindult legújabb délsarki útjára. Az expedícióban több kiváló tudós és nagyszámú személyzet vesz részt.
Óriási bélyegcsalások Romaniaban
Bukarest, október 11 A román pénzügyminisztérium nagyarányú bélyegcsalásról értesült, amit ugy követtek el a bélyeggyárban, liogy a régi bélyegeket és váltókat, amiket meg kellett volna semmisíteni, újra forgalomba hozták. A bélyegese-lás arányaira jellemző, hogy az utóbbi hónapokban a bélyegből befolyt jövedelem majdnem kétmilliárddal csökkent.
Félmillió kárt okoztak a sin-falvai rombolások
Kolozsvár, október lt A tordai törvényszéknek a műit na-Itokban kellett volna megtartania a li\'tárgyalást a sinfalvi és borrév! rom-Ixilások ügyében. liáÜut Alex, Nlcbiel Joun, Dimitrescu Stefan és még 20 társuk ellen ingóvagyon rougálás, nemzetiség elleni izgatás és lázadás cimén emelt vádat az ügyészség.
A felolvasott vádiratból kitűnik, hogy a rombolások nem is voltak •olyan jelentéktelenek, mint ahogy annakidején ezt a hivatalos jelentések feltüntették. A hivatalok jelentésbo fel-vett 30.0U0 leu-val széniben valójában 457.00U leu a kár. Mivel a "feltűzött főtárgyaláson sem; a *J3 elsőrendű vádlott nem jelent meg, a többiek közül is csak 12, így, a bíróság november lD-rc lialusztottu el a főtárgyalást.
■■ SlaOrangu műjég kapható a Tranadanub i a ügyesült OOamalmok Hósavóny társaságnál.
A felsötemplomba járó hivek nyilatkozata
Az iskolába is bevonult a „Zklai Közlöny" ellenes propaganda
Nagykanizsa, október 11
Az az áldatlan háborúság, aiui a napi politika és a kerületi papság között kitört s amiben a Zalai Közlönyt katolikus-ellcnosséggel vádolják, ma uj fejezethez érkezett.
A felsötemplomba járó hivek 17 aláírással a következő nyilatkozat közléséi kérik :
•Tekintetes Szerkesztő Ur I B. lapjuk két számában is szóvá tették, hogy a kanizsai templomok szószékeire felvitték a papok a politikát s ezt a fővárosi lapok is átvették. Bennünket, felsötemplomba járó katolikusokat bánt ez a beállítás és általánosítás, inert a püspöki biztosság papjai nem vitték a napi i>olitikát a szószékre. Azért kérjük a Szerkesztő Urat, hogy ne méltóztassék általánosítani, hanem amint meg szokta irni, hogy ez vagy az az ünnejxség az alsó, felső, kiskunizsai templomban vagy a szentgyörgy vári hegyi ká-polnában történt, ugy azt is irja meg, hogy a politizálás melyik templom szószékén történt. Ezt kívánja a tárgyilagosság és igazságosság. üzen soraink b. lapjában való közlését kérve, maradtunk a Szerkesztő Urnák nagyrabecs ülő tiszteletünk nyilvánítás;! mellett, Nagykanizsa, 1933. október 10-én Aláírások.»
A nyilatkozatnak készséggel adtunk helyet. Az általánosítás vádja
azonban nem illet meg bennünket, mert a kórházi kápolnában is történt felszólalás a Zalai KAzlöny ellen, különben is Írásban, magánlevélben és szószéken mindig hangsúlyozva hallottuk, hogy a«kerületi papság* nevében. Kérjük azonban a nyilatkozókat, ÍK>gy a dolgok teljes tisztázása végett kérjenek hely-reigazitó nyilatkozatot attól a zalaegerszegi újságtól is, amelyben Molnár P. Arkangyal ferencrendi plébános válaszol a Zalai Közlöny cikkeire és a háborúság kiinduló pontját éppen a fclsőtemplom szószékére lielyezi. Azt mondja ugyanis u plébános nyilatkozata, hogy a kerületi papság sérelmesnek találta a Nemzeti Egység Pártjának agitációs eszközeit és (szószerint) <</r. Mészáros hülanár ezt kifogásolva, jogosan emelte jel szavát október 1-én a felsőtemplomban ■elmondott beszéltében. Erre jött Ggőmöreg István dörgedelmes és a katolikus papságot megleckéztető beszédje.*
A plébánosnak ezt a nyilatkozatát különben u nagykanizsai korzón ki is plakátolták.
Mi tehát u magunk részéről ezt a vitát eldönteni nem tudjuk.
A plébános nyilatkozatával nem szállunk vitába, mert két cikkünk egyetlenegy állítását sem cáfolja meg. Nem is próbál cáfolni mást, csak azt, hogy nem a kézirat visz-szaküldéséből emlő hiúsági sérelem volt k>ka a Zalai Közlöny el-
Megszüntetl gondját a m. klr. osztálysorsjáték. Minden második sorsjegy nyer. —- Elérhető legnagyobb nyeremény fi0O.OttO aPaiiypaiigfi.
Kisorsolásra kerül cca 8 millió aranypangS.
Sorsjegyek és tervek kaphatók
ifi. Hirschler Miksa QJZtlInoMíiti tiatUjíbu.
ahol mm almait aaraj*t\'kba» a BS.OOO p«nBa> **-nyaraményt éa tflbb m igyabb uyaraményt nyartak
Siessen v»a«l, mert a huzáa már okt. 14 tn kazdádlk éa a kereslet Igen nagy.
Hivatalos árak : »/, P 24\'—, >/a P 12\'-, »/* P 8-—, »/, P 8-—.
Szép ruha oaak jó szővetbAI kóczlll II
Legszebb szövetek,
legnagyobb választékban,
legolcsóbb áron Schtitz Áruházban.
len indított hadjáralnuk. Ezt azonban kár volt cáfolni, mert ilyent a Zalai Közlöny nem irt A Zalui Közlöny azt irta, hogy a kéz irat visszaküldése «árfigy» volt és a Zalai Közlöny világosan megírta, hogy *a tulajdonképpeni ok a politika volt.n Ürügy és ok között — ez talán mégsem szorul magyarázatra — különbség van. Hogy a plébános ur gyerekes és komolytalan mesének minősíti a Zalai Közlöny okfejtését, — ez lehet egyéni felfogása, de semmiesetre sem olyan hangnem, amivel (a Zalai Közlöny szembeszállhatna, amikor a vitázó felek egyike Isten szolgáinak szentelt ruháját viseli.
Ezek után ínég csak annyit, hogy október elseje óta a ferenc-rendiek miséin, litáuiá^u, a Férfi-liga, a Kongregáció összejövetelein, mindig és mindenütt a Zalai Közlöny és a politika volt a «szent beszódek» témája, ugyany-nyira, hogy u Kongregáció hölgyei már nyíltan Is óvást emeltek ez ellen. .Most már azonban bevonult u Zalai Közlöny elleni propaganda az iskolába is. Az iparostanoncia-kólában a ferences hitoktató ezt u témát találta alkalmasnak a fiatalság nevelése számára. Bizonyára ama elv alapján, hogy aki téged évtizeden ál kenyérrel dobott meg, azt te dobd vissza kővel..
Hasszorulás, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folyamat a gyomorbélhuzamban, bélbakiérium- és gyomorsavtultengés a termésxeles „Ferenc József keserüviz használata mellett visszafejlődnek.
A legszebb tangó
Irta: tfj. OrtaUjr Gyula
Gáspár Endre azon az estén csinálta meg u karrierjét, amikor Juanitó l3orréas-val találkozott. Gáspár Endre azok közé a fiatalemberek közé tartozott, akiknek sem szépsége, sem csúnyasága, sem esze nem elég feltűnő ahhoz, hogy várjon tőlük valamit az ember. Nem magas, de nem is alacsony, barna fiatalember volt Gáspár Endre ur, joghallgató, kicsit nagy, ábrándozásra hajlamos szemekkel. Voltak álmai néha, do azért élni is szeretett és igy néha eljárt táncolni ide vagy oda. így volt ez azon az estén is. Egy finom angol keringő után ott állt meg véletlenül a zenekar mellett. Szeme derengő fel-ismerésérzeltet tapadt az elegáns kávéház jazzkarmesterének arcára. Juanitó ur, uki valaha együtt járt vele egy vidéki gimnáziumba és akit ükkor még kevésbé jól esengő néven neveztek, szintén felismerte öt és a szünetet felhasználta egy kis leereszkedő beszélgetésre.
— llát te is erre lézengsz, Bandikéin t Na kedves, kedvest Hát aztán komponálsz-e még ?
— 0 néha I Múltkor is irtani egy Jüs szonatinát..
— Persze — húzta elnéző mosolyra szép spanyol ajkát Juanitó ur — mindig élhetetlen voltál, kisöreg ! Szonatina I Jazz kell a népnek, fiam I Butuba, amitől sza-ludnu jön kedved, vagy tangó, amitől olvadóan lehet nézni az édes nőre.
Gondolod, Gyuri, hogy nekem is... 1
- Persze, hogy gondolom. Csinálj nekem egy-két jó számot és híres embert csinálok Ixdőled.
Egyéb elfoglaltságán kivül Endre ur néha szerelmes is volt. Editnek hívták az édes szőke gyermeket ükkor s Edit, ahogy ez egy nőhöz illik, kegyetlen ás hideg volt Endre úrhoz. Szomorú és fájdalmas volt emiatt Endre ur élete, asz is volt, vörösen hulló falevelekkel és borult egekkel, egyszóval Endre ur egy nap beállított Juanitóhoz élele első juzzszerzeményével. Az körülnézegette a kottát, kiverte egy ujjal a melódiát a zongorán és azt mondta: *
- Tűrhető kis tangó. Má hétfő... szombat este bemutatom a kávésnál.
Fényes kávéház a körúton. Szombat este kilenc. Edit odasuttogja Gáspár Endre urnák :
— Ez a legszebb tungó, Bandi, amit életemben hullottam.
Később aztán el kell mesélni mindent, szép zenei álmokat és Juanitó val való ismeretséget. Edit kíváncsi lesz, s vagy félórával később be kell mutatni Juanitó Dor-réas-nuk.
Gáspár Endrére mintha a szerencse zudult vblna rá azon u héten. Egy átuluzó nagybácsitól 20 l>engőt tudott kivasali. Egyik tanárjától kifogott egy praesentiát, Juanitó |>cdig felvételt csinált egy gramofon céggel u tangóról. Mindezeken felül Edit édesebb volt, mint valaha. Neki igy aztán minden oka megvolt rá, hogy dolgozni tudjon. Egy pompás foxot irt, meg egy tűrhető chansont.
Juanitóhoz vitte ezeket is. Jua-niló elegáns kis szobában lakott. A ko|>ogására nem felelt senki, benyitott. Hangulatvilágítás, gramofon szól, tangó, az ő tangója. Juanitó pedig se látva, se halva csókol éppen egy édes szőkeséget, Edithet.

Mi van veled, hogy ivégy le. velemet csak elereszted u füled mellett 1 — förmedt rá Juanitó. — De csak hoztál legalább valamit 1 % Istenem ! élni kell... hát hozott.
— A fox tűrhető, — jelentette ki Juanitó — a chanson buta, a passodoble azonban pompás. Úgyis miiiden mindegy I Óriási sláger lesz. Sőt még a szövege is maradhat az, amit te írtál. Hanem tangót nem írtál ?
— Nem irtain — mondta csendesen. Gáspár Endre — ós nem is irok egyhamar.

Sárosyuénak, egy miniszteri tanácsos özvegyének kányán, Magdán kivül két szobaura volt. Esténkint ezek bejöttek néha szórakoztatni a kedves asszonyt és leányát.
Magda megkérdezte egy ilyen este az egyik fiutulcmbert: * — Mondja, Endre, mennyire van az operettjével 1
-- Már megvan, — mosolygott u fiatalember. — Sőt már tegnap is megvolt, csak ma a librettístáni kihúzott belőlem még egy dalt. Az/ moiidja, nem lehet operettet irni ma tangó nélkül.
— Nem hát... tangó... jai» játsza el nekünk ?
(iáspár Endre engedelmesen ül le u zongorához és felcsendül a dal. Magda elragadtatva tapsol:
Jaj I ez a legsaebb tangó,amit csak hallottam. Pista, jöjjön, táncoljunk — kéri a másik fiatal-
____ZALAI KÖZLÖNY__
Agyonlőtte magát egy bornagykereskedő Keszthelyen
1983. októbw 12
Gyermekeket filmező szélhámos ügynökök járják a vidéket
, Nova, október 11
(A Zalai Közlöny tudósítójától) Mintegy másfél hónappal ezelőtt nagy izgalmat keltett n novai szőlők körében egy ismeretlen, jómogjolenésü fiutal-ember, aki közel egy hétig tartózkodott a községben, hogy olt megszerveztem egy filmfclvélclre. vállalkozó gyer-moktársfaságot. A fiatalember előadta, hogy ö a .Városok és Községek Budapesti Filmirodájának kiküldöttje, aki azért jött Novára, hogy összeírja azokat n gyermekeket, akiknek szülei beleegyeznek abl>a, hogy kicsinyeik egy filmben szerepeljenek. Az ügynök színes szavakkal ecsetelte a nagy filmsztárok életét és a Kiérik novaiak ugy néztek apróságaikra, mint a jfivon^fl (iréla Garbójára, vagy Hámon Xovar-rójára. Mindez pedig s^mélyenkint csekély 3.50 pengőlNj került.
A novai szülök közül többen való-ban vállalkoztak is arra. hogy gyermekeik szerepeljenek a község filmjében. I>e is fizették többen a 3.50 l>engőt. azonban akadtak olyanok is, akik gyanúperrel éltek és ezek kije-lentették, hogy csak n filmfelvételek megkezdésekor hajlandók fizetni. A következmények ezeket az óvatosakat igazolták.
Másfél hónap telt el « budapesti filmiroda állítólagos megbízottjának látogatása óta, azonban mind a mái napig »em róla, sem a filmirodáról nem érkezett híradás Novára. Akik annakidején lefizették a 3.50 pengőt, azok most feljelentési tettek a fcsend-örségen, amely megállapította, hogy az ismeretlen ügynök által bemondott filmiroda teljesen ismeretlen Hudu-pesten,\'(9e méjg u fővárosi filmszakmában is, ahol pedig még a legkisebb fényképészeti műtermet is nyilvántartják.
Miután nyilvánvalóvá vált. liogy valaki ezzel a hangzatos trükkel csak meg akarta károsítani a novai szülőket, az ottani csendőrség pontos sze-mélyleirást szerzett az ügynökről, akit inost országszerte köröz.
Epekő, vesekő- és hólyagkő-betegek, valamint aiok, akik hugy-savas sók tulszaporodásában és kőszvényben szenvednek, a természetes „Ferenc József" keserűvíz állandó használata melleit állapotuk enyhülését érhetik el.
Keszthely, október 11 Megdöbbentő tragédia történt hétfőn rogjjel Keszthelyen, ahol dr. Iloffmann Imre .(7 éves keszthelyi l>ornngyke. íVskiedö, a Keszthelyi Kereskedők Társulatának alelnök.\' s a Kereskedő Da-Járda alapító elnöke, Frommer-ptez-tollyal fejbelőtte magát és meghalt.
Dr. Iloffmann Imre, aki már félév óta teljes visszavonultságban élt, ismerősei előtt gyakran ugy nyilatkozott. hogy fél az édesanyja sorsától, aki ,r)6 éves korában elmebeteg lett. Iloffmann dr. az utóbbi hetekben egyre izgatollabl>an viselkedett, miro
nővére, dr. Simon Sándor szemorvos felesége rá akarta beszélni, hogy vonuljon szanatóriumba, azonban erre nem volt liajlandó. ,
Hétfőn reggel Iloffmann dr. már fél fi órakor felkelt, izgatottan sétált a lakásában, majd ismét lefeküdt ós elővéve « I\'rommer-pisztolyát, azt né-zegette. Házvezetőnője egyszer csak dörrenésre lett figyelmes és amikor berohant a szobáid, ott találta gazdáját állölt fejjel, holtan az ágyban.
Semmiíélc bucsuleveiot nem talált a csendőrség.
_1
ZenemQuJdonsáfjok
Farlui s Van nekem egy »elyemkendőm Fehér-Szenes: A ulv egy buta jószág Sándor: Félre állok az útidból Mlllöcker-Szenes: Dubarry Hajéi-Szenei; Áprilisi vőlegény (fllmop) Hetényl-Imocent: Viola virágom Haber-Farlut: Ml letz ha majd Heténjrl-Szenes: Nem tudora én elfeledni Etn Lled lür dlch (Dalol a mámor) Eln Lled geht um dlt Welt kaphatók
riSGHEL ktonMtsta
Horthy Mlklós-ut 1. szám.
voltát, ami oly nagyfokú kedélyl el-válozást idézett elő, l»ogy cselekménye elkövetésénél elhatározó képessége nagy mértékben csökkent. Ez pedig büntetőjogi szempontból a * cselekménye elbírálásánál enyhítő körülmény.
értesülésünk szerint Tlbenszky ügyo valószínűleg a lövő hónapban kerül büntető főtárgyalás alá.
Gyujtogatók garázdái* kodtak Sümegen
Sümeg, október 11
Vasárnap éjszaka hatalmas tüz pusztított Sümegen. Az éjszaka folyamán Ismeretlen tettes felgyújtotta a nümvgl szérűskert egyik nagy szalmakazalját. A szeles időjárásban a tüz pillanatok alatt tovaterjedt és félóra múlva már az egész szérűskert lángokban állott. Messziről, az éjszakában ugy áéraett ki, mint egy égő pokol. A saomszJyos községek tűzoltói abban a hisziembcn, hogy maga Sümeg ég, nagy készültséggel vonultak ki a tüz ízinhelyére, alvol a sümegi tűzoltókkal együtt vették fel a küzdelmet az egyre jobban terjedő lángok ellen. Hiábavaló volt anonban a tűzoltók minden önfeláldozása, mert 47 szalmakazal és egy cséplőszekrény a lángok martalékává vált. A kár több, mint 2500 pengő.
A sümegi csendőrség erélyes nyomozást indított a tüz keletkezésének megállapítására. A vizsgálat kétségtelenül megállapította, hogy gyújtogatás történt. A nyomozás folyik
Emlékeztető
Október 14. Az Ipnroskőr magyar nót«-es-tjo fél 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban.
Október 1$. A VOGE zenés Őrségváltás-parádéja 12 órakor az or-szágrászlónál.
Az evangélikus hősi halottak emléktáblájának felavatása 10 órakor.
"Szent Ilona Leányklűb teaestje.
Október 22. Matiné fél 12-kor a zene-iskólában (Vannay 1.).
November 4. Kereskedelmi Alkalrmi-jjottak kabaré-cstélye.
November 8. A kongregációk szinelő-aduVvi a színházban.
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája 6 órakor (Szerit Imre heroeg-utca 14.).
November fi. Növendékhangverseny 9 órakor a zeneiskolában.
November 24. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
Deoeml*r 2. fzr. Ijeányegylit plMkje.
Deoembet 2—1. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December IS. Városi Nőikar hangversenye 9 tórakor a zeneisicolában.
December 2». Növendékhangverseny 6 órakor a zeneiskolában.
Idöjá rá t
(Bjuakal rádlóJtltnUti A IttMralá-alal lattéxetJeletat I es«e lOérekeri Enyhe, felhSai Ml «árh*M.
FelMut: Reggel és délben derült, eate tiszta.
Szélirány: Reggel ó« délben északnyugati, eate déli.
Csökkent elhatározó képességűnek nyilvánították az a83zonygfllko8 Tlbenszky!
Nagykanizsa, október pi Megírtuk, hogy Tilx-nszky Fercnc«y, az nsszonygyilkos nagykanizsai nvug-flljus törzsőrmester! elmebeli állapotának megvizsgálása végett védője, dr. EHényi Géza kérelmére felszállították Hu[da|K\'stro az országos gyüjtőfogtiáz-ban levő elmebetogfigyplöbe. Til>enszky hat hétig volt Uudu|>cs-
ten, mely fdő alatt neves prófoss»orok Vizsgálti\'ik meg. A hat hét tegnap\'járt k-. és Tibenszky Ferencet két fogliázflr megbilincselv • hozta vissza a nagykanizsai fogházba.
\'Az orvosi vizsgálat ^megállapította, hogy bár ezidőszerlnt Til>enszkyn nz elmclH\'leg.ség tünetei nem mutatkoznak, mégis megállapítja alkoholista
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sin$er Divatáruházban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
embert.
Gáspár Endre zongorázik, Magda táncol a másik szobaurral, a mainu kifut egy pillanatra. A zongora felett kis\' tükór lóg. Endre felpillant rá véletlenül s látja, hogy Magda és Pista szerelmesen hajolnak óssze a háta mögött.
Kár! —- gondolja — ezt a
kislányt ugy tudtam volna szerelni. •
Az operettet előadják. A primadonnát Margitnak hivják. Barna i^iaja van és gyönyörű szemei. Endrének sikerül a 25-ik előadásra jól összebarátkozni vele. Sokat mászkálnak együtt ós Endre már arra gondol, hogy kivesz valahol egy kis lakást.
50-ik előadás. Uj bonvivant jött. A közönség tapsol, tombol. A nagy tangót ötször ujráztatják. Margit kacag :
Nem csodálom. Ez az életem legszebb tangója — mondja és kimegy újra bonvlvánttal. A tangó végén/csók, a függöny lehull és Ciáspár Endre valami furát érez. Az nj bonvivant tuj sokáig csókolja a primadonnái. Es a 100-ik előadás után nászútra megv vele Hivierára. »
Endre ur a jogot már otthagyta
végképp. Irt még egy o|>erettct azóta s végigjárta vele fél Európa színházait. Nyáron Abbázia. Magazinok és képcsla|>ok hozzák az arcképé.U- Fáradt férfiarc, rizsporozott, őszűlőnek tetsző halántékkal. Zongorával, zenekarral vagy anélkül. Esetleg pizsamában, cigarettázva, ahogy kinéz a tengerre. Endre ur gúnyos és divatos ur lett.
Egy filmvállalat szerződést ajánl neki. Elfogadja, de egy feltétellel. Tangót nem kominál a filmhez.
Filmesek igy is belemennek. Hát ^jó I Jön a film.
Kijár néha a filmg.Mfba, mert érdekli a sok csillogó gép, kosziüm, díszlet. És a filmesek is k dves emberek. Van például egy Wmy. A film főszerepét játsza. Különös, komoly szinésznő. Megközelít lelet-len és hideg. Csak vele szemben olvad fel. Odajön hozzá, beszélgejl vele, kedveskedik neki. Utána néz a dolgai után, soffőrt keres neki. ki dobja a titkárját és zongorát vesz. ö néha már megijed ettől n sok jóakarattól. De a leányt a legvadabb gúnnyal, sőt durvasággal sem tudja elverni maga mellől. Ez a leány valósággal udvarol neki. Néha már azzal indul a gyárija.
hogj\' ma össze fog veszni Eudával, hogy miért fut utána. Do a leány lc.fegyverzi. Mindent eltúr neki és mindent megbocsát. Nagyon jó Uozzá-- fi maga is kénytelen felolvadni ebben a légkörijén lassan. Idegesség, guny észrevétlen lesz kevesebb benne. Végül azlán egy gyenge pillanat jő s az utolsó héten mégis ir tangót a filmhez.
Ez az utolsó tangó lesz a film legnépszerűbb zeneszáma. A legnagyobb filmszínház mutatja be a filmet. Siker. A tapsoló, kavargó, kitóduló emberár felett megszólalnak a hangszórók és lehintik közéjük mégegyszer a tangót, a nagy tangót.
Edna ddasimul hozzá a páholy mélyén.
— A tangód! A legszebb tan-gó-
Gáspár Endre fájdalmas mosollyal néz rá:
— Igen ? A legszebb tangó. Kár ! — mondjá csendesen, aztán feláll, veszi a cilinderét és otthagyja a leányt.
—- A legszebb tangó — suttogja, ahogy lépked le fáradtan a lépcsőkön.
A legszebb tangó... Kár...
ZALAI KOZLONV
1983. Október 12.
Egy nagykanizsai öreg cigány utja
a bajor király udvari ebédjétől á kanizsai inségakció népkonyhájáig
Sürgő* intézkedésre van szükség a kanizsai cigány zenészek érdekében, akik nyomorognak akkor, amikor az importált zenészek 2—4 pengőt és teljes ellátást kapnak naponta
l Nagykanizsa, októberül
\\z elmúlt napokban Oláh Sándor, 1 \'forma Tóni én Szálai Iá ipa Ismert I kanizsai Hgánwk keresték fel a szer-kesitőaégunket, liogy előadják 35 ka-niuai eigányze-ués/. család kétségbe-esett -helyiclél.
■Mint minőién foglalkozási ágra, ugy a cigány zenészekre- is rányomta ke. gyeden bélyegét a munkanélküliség Minf informátoraink elmondották, je-lcnleg az a helyzet, hogy Nagykani* zsán 35 zenész)csalá<l <51 a legnagyobb nyomorúságban. Hu csak minden csa. flájjra 3 tagot számítunk, akkor is 105 embert jelent fiz a fczám. Ennek a 105 embernek még néhány évvel ezelőtt^ ha szűkösen is, de megvolt a mlnd(fcn-■napi betevő. falatja, És most van olyan hónap is, a\'mlkor a családfő w*n tuJJ:többet keresni 5-^It) peilfrőnél. • Tessék elképzelni, hogy élhet egy háromtagú család havi 10 pengőből.
Kzt nr összeget is csak ugy tudják megkeresni, hogy néha ósszeállanak négyen-öten egy bandába és -vala. . melyik kia külvárosi korosmában, táuc-mukatság alkalmával szórukostatják a köaönségel. (M»rl a nagyobb belvárosi helyeken már régen ismeretlenek a cigányok, akiknek helyét az idegenből Importált -zenéspek foglalják o<.
A ciga: \' úldötlség tagjaitól meg. tu,djuk, Hogy más nagyobb városokban a Thmántulon /rag" a hivatalos hatóság akadályozza meg nz idegenből i0tt\' aenéseek alkalmaztatását, hogv ezDeH* biztosítsa a saját ^zenészeinek kenyerét. Bralai János kanizsai cimbal. mo.s pl nemrég1 még Szombathelyen Játszott egy ottani bandában, de cl> kellett jönnie, mert iiem engedték, hogy idegen létére elvegye egy ottani cimbalmos kenyérét. Kaposváron sem aktnak működési engedélyi nz idegen cigányoknak épp ugy, mint az importált jazz együtteseknek.
— Itt Kanizsán, mondotta Torma Tóni elkeseredve., az idegenből jött tlzscs.NzejwköCk óeroélyeaklnt 2-1 pengőt és teljes ellátást adnak naponta a kávdhílztulajdonosok. Ml stlresbn megelégelnénk napi 2 pengővel is és • még ellátást sem kérnénk, csak engednének játszani. Most, ha keres-ní aku. runk, kénytelenek vagyunk tmgú&lyt kémi valamelyik vefldéglőstöl, hogv engedjen bennünket díjtalanul játszani, hogy, legalább a táuyérozásból keressünk, néhány pengői. Valamelyik nap felmegyünk a nagyságos polgármester úrhoz és n nagyságos rendőr-tanácsos úthoz, akiket megkérünk, liogy legyeat\'k segítségünkre <jnozgal-muikban. A városnak spját. érdeke is icz, \'mert ha nem tudunk keresni, akkor kénytelenek vagyunk az inségakcióhoz foKaulni segítségért, nmi több, mDit 100 embert jeleni. Megkérjük\'a hatóságok vezetőit liogy más városok példájára Nagykanizsán se adjanak működési engedélyt aiklig az illegen zenészeknek, atnig éhezd cigányok vannak itt a városban.
Valahogy tényleg baj vau üt a kanizsai cigányok körül. Amint végig-Jftkjnt .a, a-jraikpn az, ember, meddób-benve latja, hogy a legjobb\' neveik viselői kcpyér és állás nélkül tengetik amúgy sem valami rógyogó \'életüket. A leghíresebb kanizsai olgányősők tlékai krajcárokért kénytelenek muzsikálni a külvárosi korcsmákban, Iwgy élien ne vossaen u családjuk. 111 van pl. a szerkesztőségben járt küld >tlség egyik tagja a <>2 éves Oláh Sánd >r, akinek megejtő Játékát a Kath. legényegylet vasárnapi Szüreti mulatságán hallgatta végig gyönyörködve a közönség. Nertic: .u az apja. Oláh Jó-zs\'-\'f volt hires kottlsta, csodált cigány a maga \'Időében, hanem u fia. Oláh Sándor is egyike volt néhány óv tized -dcl eztdőtl a legismertebb magyar c\'i-gányokuak. Az öreg Oláh József 1881-
ben még Tnrinban Is kinn járt, ahol Ijijos napján a másik nagy magyarnak, a száműzetés keserű kenyerét evő Kossuth I .a jósnak is húzta az \'édes-Ints magvar nótákat. A fia. Oláh Sán-"rfon pedig, aki még ma sem ismeri a kottát, de aki betéve tudja a legszebb operaáriákat és aki hallás után nyomban lejátszik bármilyen nótát is, szintén nem muzsikált kisebb embereknek, mint többek közt "Münchenben az ak-kqr még nem olyan súlyos beteg Vilmos bajor királynak. F.s most az, khvük súlyos gondot okoz a mindennapi kenyér megszerzése, annukidejón évekig élt külföldön, ahol egy tíztagúbandá-val\'sorra muzsikálta a legnagyobb városok legelegánsabb kávéházait. Már inint 6 %es gyermek feltűnt a Margitszigeten egy igen közismert főhercegnőnek, aki magához akarta venni, Iwgv ki tani t tatja 20. éves koráig. A kis budai liáz elé érkező főhercegi hintót azonban azzal a» üzenettel küldte vissza at apja. Iwgy nem hajlandó odaadni a fiát, mert ugy érzi, hogy nem t:id megválni tőle. Fhime, Abbázia, PoIh, C.órz, (irúc, Marburg, Klagenfurt a leghíresebb dél tiroli fürdőhelyek, Innsbruck, l/jseru, Lausanne, Zürich, Genf stb. sorakoznak Oláh Sándor imfltjá-ban, mint a régi nagy sikerek s/ín-helyci. A külföldön élő magyar nagykövetek elegáns estélyein muzsikált társaival együtt Oláh Sándor, akinek\' apját annakidején ínég a törők szultán udvarába is meghívták egy tizen-kéllagu cigánybandávat együtt vendégszereplésre.
(Ma azt sem tudja még. hogy holnapra miből fog iebédcl főzni a felesége és ha nem történik sürgős intézkedés, akkor a tél beálltával, kezében qgy csajkával ott fog az, icség-konyha előtt emlékezni azokra a pompás ebédekre, amiket egykor a bajor király udvarban evett.
D. M. J.
KliUnö, ítsxia oyapfuból kés*!ÍM
férfi Kalapok
a legufabb divaiu formáidban
már 6 P-/ÖI nnÓNYAI divaiáru&áseban
HOHTH\\ MtKCÓS-UT j|
Férfi és ntíl kalapok alak líd a a a legdivatosabb modelleK után, mérsékeli draUou.
Iratkozzék be a »Zalai Közlöny* angol és német nyelvtanfolyamára !
Soha nem volt olyan jelentősége az idegen nyelvek tanulásának, mint ma, amikor egyfelől megnehezedett a kenyérszerző élet a szük magyar határok közt, másfelől az idegenforgalom folytonos fejlődési) minduntalau hozza össze egymással az egymás nyelvét nem értő embereket. Magyarországon, főként a főrárosban a nyelvtanulás ma olyan divat, mint akár a bridzs. Ez az értékes »dival« most kezd terjedni vidéken is.
A »Zalai Közlöny* módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el a leggyakorlatibb értékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vezetett nyelviskolát tesz hozzáférhetővé thlndan igazolt előfizetőjének. Az iskola vezetője I*allos Erzsébet, aki a londoni egyetemen szerezte meg a nyelvtanári diplomát. A »Zalai Közlöny* nyelviskolájának két tanfolyama van, egy angol és egy ué-
Az Aladdin lámpatulajdonoaok figyelmébe 1
Ax Aladdin iazók Arát a gyár 2 «fcrói « pengőre lonzállitotta. 80 r-éri bérmilyen lámpát Jüeddim a átcserélhet.
A mai korban ez a legtökéletesebb petróleum világítás. Alkatrészek és lámpák csak klzáróla^.a lerakatunkban
SELCZER Ovegkereskedósben, Horthy Hikié>nt 1.
k a n h a « 6 k. a,,,
met. Az angol kurzuson a kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja, hogy az anyag minden órán Mr. Waller Ripman, a, londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammofonlemezein is közvetilésiv kerül. Ez a módszer hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosit.
.Minden tanfolyam 0 hónapos, hetenként 2 órával. Egy-egy órán legfeljebb 1 növendék vesz részt, tehát nem csoport-tanítás.
A tanfolyamokat a »Zalai Közlöny* előfizetői liavonla 5 pengőért látogathatják. Beiratkozni Pallos Erzsébetnél lehet (Erzsébet-tér 18. II. em.), a névre szóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők havi 10 pengőért iratkozhatnak be a tanfolyamra.
Az Ipartestület nótaestélye
Október M-én, szombaton este lc*z nz Ipartestület nagy Magyar "Nótacstje, amelyre hetek óta lázasan készül ugy a rendezőség, mint a nagyközönség, melynek ritka művészi élmény ben lesz része. A nólnest kerctélx-n fellépnek Hodáu Margit énekművésznő és Kubií-nyV (iyőrgy énekművész, ugyszinlén Kelling I\'erenc karnagy vezetésével az Iparosdalárda. Az esi után tánc következik, amely a hajnali órákig tarl. A befolyó Jövedelem az Iparoskör alapját szolgálja.
l* JL-. » BJ"1—4 kifli P. ^r ■ mBffl 1
r ,
t\' ^HgL., J BK^Mtl
Aj angol feketeinges fatolaták főhadiszállása.
1138, okifocr 12
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND Olttóbar 18, otMttrtök
Kórnál katolikus: Miksa. Protestáns:
Miksa. Ur.: Tlirl hó 22.
Virosl muzsum és kdnyvUr nyílva csütörtökön éi viUrnnp délelőtt 10-töl
12 óráig.
Oyögysttrláil é||eli ssolgilal e hónapban: a Metkly-Belui gyógyszertár Pö ut 12. 8«. és a klsksnlzsaí gyógyszertár.
UözfUrdö nyitva reggel 6 órától este 6 ériig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
(Az Inkey-kápolnára) «zv. Váry Józsefnó 1 pengőt \'küldőit a szerkeszt tőségbe. A /düledező műemlék renoválásának költségeire minden adományt szívesen fogad és nyugtáz a Zalai Közlöny.
(Wlimerés) ifj. Hőhn Béla lenli körjegyzőt a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló pályamunkájáért dtcsé-retlten részesitelU\' a belügyminiszter.
(Frontturc«s-hlr) A nagykanizsai fronthara)S-föc!><)i>orl sajtó és propa-^iin\'da bisottsága pénteké i este 9 óita-kor a főcsoport helyiségél en (Panno-niu) ülést tart.
_ Pézsmákat, opornim seal és nut-riette bőrök legszebb választékban Schütmél.
(A nagykanizsai ipartestület) elől-járósága ma este 8 órakor tartja rendes havi elöljárósági Ülését.
(A kamétfcfc adóbehajlási fela-
l<is*é&) A közigazgatási bizottság 391 zalai községre kimondta az adóbehajtási felelősséget, mert az egész évi előírás után számitott hátralék a 75 százalékot túlhaladja.
Gyönyört tnaltlaMé pongyola anyagok legdivatosabb sziliekben és mintákban Schütmél
- (I,ovas-hlr) A Somogy-zalai Lo-vassport és Lótenyésztő Egylet október 11-én délelőtt Jiegyed 10 órakor tartja választmányi ülését a keszthelyi laktanyában.
(Keszthely nyári WegPnforgslma) Most készült el Keszthely nyári Idegenforgalmi statisztikája, mely szerint 581 külföldi tett látogatást s töltött pár napot Keszthelyei és pedig: 250 osztrák, 118 csehszlovák, 47 német, 27 jugoszláv, 20 román, 22 francia, 18 svájci, 12 olasz, 11 amerikai, 8 belga, 7 angol és J8) más külföldi állam-1 polgár.
A Magyar Kultur" október eleji p Zárna a megszokott gazdag és változatos tartalommal jelent meg. Tanulmányai, szemlc-nuvaláuak cikkei és kritikái, a napló-rovat aktuális problémái, polemikus irásai és szépirodalmi része egyaránt igényt tarthat u katolikus világnézetet valló k ulturemberek érdeklődésére. Kiadóhivatal: Budapest, V., Honvéd-u. 10.
- Női kabótszflvetkülönteiíwwéiíefc hagy választékban érkeztek Singer Divatáruházba.
— (Talált tárgy) A nagykanizsai jwslahivalal felvételi csarnokában f-nó 9-én (délután 4 óra körül egy drb. női bőrerszény találtatott. Átvehető a |>ostafőnökségnél.
(Ipartestületi közgyűlés rendőri k«rt»t»WHnn#l) A sümegi járási ipar-teslülcl most tartottja rendes évi köz-gyüléSét, amelynek főtárgypontja volt "az uj alaj>szabáIyok ismertetése. A Kyüléscn Németh Lajos ipartestületi elnök elnökölt. A gyülé-s rendkívül szenvedélyes és izzó Jiangiflat i volt, ugy hogy" az telnók a rend és *ny ugatom biztosítása érdekében elrendelte a nyilvánosság kizárását. Mindazoknak is. akik \'tagdíjhátralékban vannak, el kellett hagyniuk a közgyűlési termet. Az elnök intézkedései heves kifakadá-sokat provokáltak, majd a hangulal olyan szenvedélyessé vált, hogy a rendőri karhatalmat kellett igénybe |Veo»l a rmi^J helyreállítására.
A Szent Ilona Leányklub kitüntetése
Nagykanizsa, októberül Nagyon megérdemeli dicsőséggel jött haza az országos katolikus napokról a nagykanizsai Szent Ilona Leányklub. a missziósnővérek munkásságának ez a lepszebb liajtása. Az ország leányklubjai közül minden évben egyik megkapja a Szociális Missziótársulat, leányk\'ubjainak vándorzászlaját u legnagyobb évi munkateljesítményért. I-zt a zászlót az Wén a siófoki lányok vitték haza. Az összes többi loánykhibok Udpzül a nagykanizsai volt az ügyetlen, amely nagyszerű munkáteljesíiményé-ért külön \'dicsérő elismerésben ré-Hresült.
— NŐI ka|>á(újdonságok megérkeztek Singer Divaláruházba.
Agy- és szlvérelmeszesedésben
stenvedő egyéneknek a természetes „Férenc József" keserűvíz megbecsülhetetlen szóig latot tesz azáltal, hopy a béltrrt Imat kiméhtesen tá-volitja el. — Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc József víz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megköny-nyebbülést okozott.
— Divat szőrme újdonságok minden minőségben Singeméi.
- KftafcalnttMtUk I igy elméből Bu-
lorár.iinknt .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Ha ön gyorsan akar, Jól megkönnyeb [bülnl,
Has.náljon „Igraándlt" a be fog tel-[lesülni.
(Veszelt toutya garázdálkodása)
Oszlopán községbe betévedt egy vidéki veszett kutya és ott Farkas Lajos ácsmestert megtámadta. Az ácsineslcr védekezett, a kutya a bal kezefejét összemarcangolta. Farkas Lajost azonnal a I\'nsleurba szállították, a kutyát púdig kiirtották.
4
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
H1BSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Budapasten szálljunk a
METROPOt
RAkóozi-u« 58.
190 kényelmes szoba, kideg-meleg folyóvízzel, telefonnal, elektromos fényjelzésekkel. Patinás hlrfl, kiváló konyha.
Virágoskert
C^ytsy muzsika.
Batobai 4 p«r.götöl. Taljss pstíjcie B P.tAI.
MiMuiHOI litttiu Hllilit
MENETRENDJE
ér.iayei 1933. oktüb.r «-!«!
Erxsébat-tér—VaauUMIamAa
<25 645
|25
11 m 12" 13 80 1410 15 50
I ■/« 1B05 19 55 21« 2340
üiuttcl-ltne
Lat anyai mmtatrend
L.l.i.,ír6l Ind. 1-45 M.,jki.í!.iri írt. 100 N»g,k..ii.íríl M. 14» W 11-48
Angol rapDIdgépHinyahaJö.
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1938. oklóber 29.
RÁDIÓMŰSOR
Budap«H, október IS.
6.45: Torna. Utána gramofon. —
0.45: Hírek. — 10: 1. Magyar városok. Kecskemét. 2 Ételreceptek. (FeloU vasás.) Közben gramofon. — 12.05: Szorvánszkv szalonzenekar. — 1230: Ilinek. - 1.15: Időjelzés. - 130: Országos PostAsrenekar. — 2.45: II Írek.
4: Tutsek Anna ifjúsági előadása.
- 4.45: Időjelzés, hirek. — 5: Prack
1.ásxló dr. gazdasági akadémiai tanár: »A mezőgazdaság termelési költségeinek csökkentése.« - 5-5.30: ,Huda-l>est II.): Gramofon. — 5.30: Cigányzene. — 6.30: Angol nyelvoktatás. — 7: Csuka liéla gorrionkázik, Sz.\'iido Ferenc énekel. — 8: Szinmüclöndás a Stúdióból. »Ai elcserélt ember.. Irta Itönyi Ajdorján. — 10: Időjelzés, hirek.
- 10.15: Szalonzene. — 11.30: Cigányzene.
Béc*. 11.30: Rádiózene kar. - 13.10: Mű vész lemezek. — 15.55: Gramofon. — 17.25: Zongora. — 19: Rádiócenckar.
21: bécsi szlmfónlkusok. - 22.30: Tánczene.
Közgazdaság
Tiratajtüirie
Bull tlazi* (uj) T7-Í-1 7-46—Í-75. 78-aa 7*55—7\'85, 7»-e« 7« 7»5, S0-M 775—Í05, dunint. (uj) 77-el 7 15-7-25 781» 7 25 -7-35. 79-ea 735-7 45, 80-aa 7-45-7-55. roll (u|) 4 10-4 20. — Zab kölép 6-85-8 95, ólengeri liiiintull T-J0-71S,
Sertéitáflér
1857, eladatlan 849. P.lad raodd 0-71-0-72. luKlett 0-72-073, ne iktt köiíp 0-70—1)71, konaro 067 -0-68, tU rendű öreg 0-64 0-66, ll-od reodo Oret 060-062, ingót atlldö I. 0*80—090, mKHKM unbu OStí -0-90, ulr 094-1-00. hu» 0Í8-1 Od. télurlé. 0-90-0-98.
Kiadja . lapt.lajdonoa Közg.zdaiágt Rt. Qvt.Bb.rg Nyomda él Délialel LapCladö\' Vállalata Nagykanlzaán. felelő, kiadó: Zalai Károly. tatwnxtMn Utalón: Nagykznlzaa 7a aiám
APRÓHIRDETÉSEK
Kaktároa lawtt Aasxas árukat oloaéu elárusítjuk. Armuth, Bsatár-udwsr. 3022
Mindenki saját maga kittelheti az ablakalt az általam készített fehér kittel. Kapható kilogrammonként 68 fillérért — Melcaer űvegkereskedésben, Horthy Miklósát 1. __38Ö3
Értaaltéai Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyemet Erisébet-tér 2. tx alá, Schütz-Aruhái udvarába, helyeztem át Qarxó János uriszabó. 3988
Fllláraa rádiá ás villsnykarbun-tertás. Vlllanygép, um. porszívó, vasaló, hajszárító atb. karbantartását és javítását havonta történő filléres előfizetésért fele-lőaaéggel vállalom. Rosenberg jenó. Megkereslek Horthy Miklós ut 2. cukorka-üxletben. 4005
Folyó hó 7-én szombaton alvsaxstt egy arany karkötő. Kérem a becsületes megtalálót, adja le Illő jutalom ellenében e lap kiadóhivatalában, 3989
Édssmnst kapható 25 literes tételben Is. Cengery-ut 39 . 4016
Kályhák fa vagy széntüxeléare olcsón Sörlel vas éa festékkereskedésében, Eötvösiért piac mellett. . 4015
If
kapható
lí kiadó
EP
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet éi megtakarít annyit, liogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger para licsomábaín,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
MAr heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 százalék engedményben részesülnek.
m
lagyar Királyi Államvasutak
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkező él az onnan Induló Tokátokról Érvényééi 1833. évi október hó 8-tóP kezdve.
Nagykanizsa—Budapest
Voa.ll A vonat neme N.-Kanizaá- K.nlh.i,-zól Indul 1! <• ki. Upealit érkezik Vooji JA vonal i| neme Bpeatröl Indul KMtlhw,-rll Ud.l N.-kanl-laira érk
1219 120\' 1213 1211 1231a 1201 Szem. v. On. Siem. v. Szem. v. Motoí Oyv. 030 I 2"0l 610 7-14 8-45 10-08 14-30 |] 16-00 17 50 : 19-C7 1824 1940 7-39 955 16 05 21-18 22-20 1220 Siem. v. l232.Moto< I202ja,y. I21j]5zem. v. 1214 Szem. v. I20S uyv. 21.45 7 40 6-20 1415 20-03 2-50 553 10.12 II-37 18-35 22-40 435 7 27 1130 1307 20 07 23 50
Közvetlen kocsik forgalmai
Az 1231a/1232. sz. vonalok közvetlen motorvonatok Nagykanizsa—Keszthely között. Az 1202/1201. sz. vonatokkal szept. 1-től 1934. május 14-ig a kővetkező közvetlen kocsik futnak ; 1 étkező, 1 III. kocsi Pragersko, egy I 11-111. oszt. kocsi Vcnlimielia 1 hálókocsi Cannes. *
Nagykanizsa—Ágfalva o. h.
li.li.í-*U4.| 4.t | tlMklt- Wi M. Sopí.n-W4 M. ttMkat- Wjríl w. M.I Kulzal ra kk.
1411 Sa v. 600 TV, 8-47 1043 Httl Moto _ 5-40
1.24 Sí. v. 1335 15 C5 16-06 — 1417 Mnln 5-30 7-41 8-30 10 19
1411 Sz. v. 1615 1/40 18 35 20 tltí I4IS Si v 10 03 11-24 1205
I4W Motor 18 35 2010 21 14 — 1413 Si.v. 13-18 1502 15-55
Motor 20-20 21-50 — 1411 Se. r. 19-46 21-45 221)5 23-57
Nagykanizsa—Pécs
HantaJ. 1.1^4 1^.1 Btrur. II M. | 4,1. F-4ti.ll U. Bvwdl Ut ui/a 4Hi.
2420 2444 2414 2428a Sz. v. Sz. v. Sí. v. Vcgy. 450 1158 1840 1800 6-38 |l 8-49 Bp. Keleti 15-47 I 1802 2048 23-39 2127 2447 2413 2421 Sz v. Si. v. Sz v. Vegy. •- II S 10 Bp. Keletiből 12 14 i| 14 22 1700 19 30 715 813 1606 21-55
A 2444/2447. sz. vonatok közvetlen vonatok Budapest keleti pu.-ra Gyékényesen át. Nagykanizsa—Murakereszlur és Kotorlba
Trlesat M.-Keresztút Ventiralglla
illetve Murakercszturtól közi.
5-50 11 44
1804
A iugoszláv személyvonatok csak Murakereszturig, A Nagykanizsáról induló és Pécs felé menő vönatoknak Murakereszturon van csatlakozás^ a j«go«láv személyvonatokhoz és viszont.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. s
19.592—1933.
Árverési hirdetmény.
A bessenyei dűlőben levő szántóföldek 6 parcellájának ut által el nem foglalt részeit f. évi október hó 19-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom.
Nagykanizsa, 1933. évi október hó 5-én.
,0„ Polgármester.
porpAcqiAssal
...fl.H.NI. ....

almU oégail
ORSZÁG JÓZSEF
m.(, műtrágya, növényvédelmi aierek atb. ket.akedéa. ...
Nagykanizsa, Erűébe! tér 10. A blrfeégt palota mellett Telelőn ISO.
Egy pengőért
kapható még néhány leszíl-lllolt áru p\'ldány
Lidiit Julin:
Bánat-tó partján
c. verseskönyvéből, a könyvkereskedésekben és a szerkesztőségben.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elteiéit.
Ka ITIOSt dOtoJt.
Nyomatett a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
78. tvMyim 233. uám
ZALAI
Nagykanizsa, 1888. ohtóber 13, péntek
Ara 14 fillér
SMfkeutMg íi klidóhlvil. ; í\'^ut 5. lián Megjelenik minden reggel, bétlö kivételével
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
l\'MIKetM In: egy Mie > pengd au tlll SietkeulAeégl é» klidóblviUll teleion: 78. i
Idézetek
a katolikus napek szónokainak beszédeiből
Befejeződött az országos katolikus napok méltóságteljes <^mon-strációja Budapesten. Olyan volt ez a pár cuielkodelt szellemet. sugárzó nap, mint ennok az országnak egy nagy lelki fürdője, amiben a katolikus milliók, szive őuz-sfcedobbant és újból Öntudatra ébresztette Magyarországnak a katolikus lelkiség pilléreire felépitelt rendeltelését. Megmulalta ez a pár nap azokat az ezer év óta halmozódó mérhetetlen értékeket, amik a katolikus eszmék talajából nőttok ezen a földön a magyarság erkölcsi, kulturális és szociális életében. & megmutatta az utakat, amelyeken a katolikus magyarságnak járnia kell.
Az elhangzott bezédekből az alábbiakban közlünk néhány megszívlelésre érdemes idézetet. Eg)ik idézet sincs torzítva, egyiknek sincs az Igazi éle a citátumok kiragadásával megváltoztatva, minden idézet hív szellemben örökíti meg a felszólalóknak állásfoglalását.
Serédi Jusztínián hercegprímás :
— Az ország színe előtt is hangsúlyozni kívánom, hogy az Actio Catholica nem politikai szervezet, Hiszen tagjai most is különböző pártokhoz tartoznak.
Angclo Rótta pápai hunch"- •
— Az Actio Catholica jelszava : Krisztus békéje Krisztus országában... Az Actio Catholica minden pártérdeken felül áll.
Kelsmen Krizosztom pannonhalmi bencés főapát :
— A pap első kötelessége legyen a hitélet elmélyítése !
Ihingha Béla S. J :
— Helytelen, hogy a katolikus sajtóval szemben sokan túlzott tfritikus hangot ütnek meg és naiv kívánságokkal állnak elő.
(Hattfthter Gyula püspök :
— Az egyház nem szögezi le magát történelmi vagy gazdasági rendszer mellé. Minden életforma, melyet az emberiség erkölcsös módon kitermel s benne boldogulási keresi, az egyház támogatására Skámltbnt. I)e mindwiütt: monarchiában vagy köztársaságban, de inokrádában vagy arisztokráciában, tőkés vagy kollektív gazoa-sági rendszerben azt sürgeti, hogy az anyagba, a munkába, a jogba Krisztiig szelleme legyen. 1
Hun/fán István szegedi ítélőtáblai oiró a világiaknak az Actio CatholjQaba való In-kapcsolódásáról bcjftélt, mint a lapok irják : tapsokkal. éljenzfeeNMrl, hriyrslé-sekkel aürün megszakítva.» Egve-wk közt ezeket mondta :
Minden pártkereteken felül alló katolikus hi lel vek érvényesítése jelenti a katolikus közéleti meg gVőződ és nck tettekre váltását, \'\'•gyetlen párt sem sajátíthatja ki "jagának az egyházat és egy fxlrt e, n sr\'» l"hct a: egyház hevében harcolni (Nagv taps )
A Népszövetség dísztermében helyezik el gróf Apponyi Albert arcképét
A pénzügyi bizottság előterjesztette Magyarország helyzetére vonatkozó jelentését
Genf, október 12
A népszövetségi tanács csütörtöki ülésén adta át Tánczos Gábor tálwnok gróf Apponyi Albert arcképét, amely a magyar kormány ajándéka. Á tanács elnöke válaszában megemlítette, hogy a Népszövetség hálásan fogadja az arcképet és azért köszönetét fejezi ki a magyar kormánynak. Apjjonyi mondotta — a leggazdagabb volt közöltünk politikai tudásban. Hit és bátorság terén senki tul nem szárnyalta őt. Aoenol főtitkár bejelentette, hogy az arcképet a Népszövetség dísztermében függesz tik ki.
A tanács délulán/ ülésén a portugál kiküldött jelentést terjesztett elő a németországi zsidó és más meneküllek nemzetközi segélyezésének szervezési munkálatairól. Ezen a tárgyaláson nem vett részt a német kiküldölt. A jelentés megbízta a tanács elnökét, hogy erre
a célra mielőbb nevezzen ki fő-megbizoltal előadóval együtt. a spanyol, francia, angol, olasz, holland és cseh kormánnyal egyetértve.
Ezután Rule, a pénzügyi bizottság előadója előterjesztette a Magyarország gazdasági és pénzügyi holyzetére vonatkozó jelenlésél. A jelentés meghallgulása után az elnök ama reményének adóit kifejezést, hogy a magyar kormány törekvése rövidesen eredményre vezet.
Páris, októl)cr 12
A tegnapi minisztertanácson Paul Jioncour beszámolva a genfi tárgyalásairól, leszögezte, hogy Frap\'\'Írország, Anglia és Amerika közösen ellenzik Németországnak újra való fegyverkezését. A három nemzet szakértő képviselőinek jelentéso felett a főtanács október lő-iki ülésén fognak dönteni.
Készül a 10—15 millió pengős beruházási program
Még az ősszel megindulnak a nagyarányú közmunkák
Budapest, október 12 A kormány nagy beruházási programot készit elő, amely a jelenlegi pénzügyi helyzet mellett is alkalmai teremt a gazdasági élet fellendilésére. A pénzügyminiszter mint értesülünk — 10-15 millió jHMigő körüli közmunkák kiadását
tervezi. A közmunkákat az ősz folyamán megkezdik. Elsősorban vi-zitnunkák, földmunkák és vasúti l>cruházásokról vau szó, de nagyobb útépítési és egyéb gazdasági célú munkák kiadását is tervbe vette a kormány.
A magyar ifjúság tüntetése a csehek magyarirtása ellen
Hudapesl, október 12 Csütörtökön délelőtt a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészhallgatói nagy tüntetést rendeztek abból az alkalomból, hogv « csehek Kassál, IW-sonyt és Iingvárt megfosztották magyar jellegétől.
Atónér Jenő, az ifjúság egyik vezére részesen bmertetto a tiltakozó gyű-
lésen az 1918. évi eseményeket, melyek során a csehek a felszabadítás jelszava alatt beolvasztották a felvidéki Gólokat, iflnd a ítárom eddig rendezett népszámlálás adatait meghamisították, pedig ezekben a városokban magyarság most is épp ugy többségben van, mint azelőtt.
Ulabb angol képviselőcsoport érkezik lagyar-országra i trianoni határok tanulmányozására
„Magyarország több szolgálatot tett az európai művelődésnek, mint többi szomszédjai együttvéve" e
szomszédjai együttvéve. A magyarok követelései nem szerénytelenek, írja a lap, csak "azt akarják, hogyörszáguk határait a Józan ész parancsai, nem pedig ellenséges szomszédai stralégiai érdekei szerint vonják meg. A magyar királyság szilárd és teljes egység, a trianoni szerződés által teremtett
London, oktöber 12 A Birmingham Post» hfosszabb cikkben foglalkozva Magyarországgal. megállapítja, hogy az ország magas műveltsége, a magvar faj kullurája, régebbi kclétü, mint a normán hódítás és hogy Magvarország több szolgálatot teli az európai művelődésnek, mint többi
többi ország ellenben nem.
London, október 12 Rövidesen ujabb angol képvi-selócsojwrt érkezik Magyarországra, hogy a helyszínen tanulmányozza a gazdaság, iwlitlkai és pénzügyi helyzetet, valamint a trianoni béke határait.
Gömbös és Kánya ankarai utja
Budapest, október 12 Gömbös miniszterelnök ép Kánya külügyminiszter október 17-én délijén 1 órakor utaznak el Ankarália. I\'opoff bolgár követ egyébként csütörtökön délelőtt felkereste a miniszterelnököt, hogy megbeszélje vele az ankarai ut részletelt.
Bebörtönzlk a csehek a tót néppárt tagjait
Prága, október 12 A csehek tovább folytatják a lőmeges letartóztatásokat. Már nemcsak a nemzeti szocialista, de a tót néppárt tágjait is bebörtönözik. Trencsénbcn kilenc emberi Jogiak el, akik mlnJd a város régi, ismeri, tiszteletben álló polgárai. A letartóztatások állítólag a nyitrai Pri-bina ünnepséggel vantiak összefüggésben.
Brünn, október 12 (Cseh Távirati Iroda) A német nemzetiszocialista párt és a német nemzeti párt körzet ven.\'lő inéi Brünubcn és Morvaország más városaiban házkutatást tartottak. Wicker Bichardot, a német nem zetiszocialisla munkáspárt kerületi titkárát letartóztatták.
Amerika! fasclsták vakmerő puccstervét leplezték le
Eíladelfia, október 12 Egy fascísta szervezet vakmerő puccsot készítetlek elő, melyről azonban meg idejében értesült a rendőrség. A terv szerint afaxeis-ták megrohanták volna a villanytelepet. sötétbe borították volna a várost, hogy egy másik csoportjuk ezalatt kimenjen a munkásnegyedbe, halomra gyilkolni a kommunistákat. Utána a fascisták a közben önként hozzájuk csatlakozókkal együtt Washington ellen akartak vonulni.
A rendőrség, amint tudomást szerzett a vakmerő tervről, gépfegyveres osztagokkal szállla meg villanytelepet és a város főbb utvonalait, mire a itarénvlel tervezői elállottak a terv végrehajtásától.
Zita királyné elutazott Rómából
Itóma. október 12 Zita királyné csütörtökön reggel el-utazott Rómából. Előzőleg a Szentatya fogadta külön kihallgatáson.
IALA1 KOZLONT
1W8. október 13.
E hónap végén elkészül a leányllcenm kápolnája és megáldják a zárda-klaaznrát
Kevés pénzért
elegánsan
öltözködhet n
Grünfeld
ruhaa^uházbati
Elsőrendű urlszabóság!
Szenzációs gyapjaszövetek!
Véres tragédia egy ügyvéd irodájában
Innsbruck, október 12 Csütörtökön este megdöbbentő fru-gédia történt dr. .Nieder Wiescr innsbrucki ügyvéd irodájában, ahol heves viU» után egy Leonardi nevű másik ügyvéd revolverével agyonlőtte dr. is\'ieder Wiesert és súlyosan megsebesítené KröU orvost. A gyilkosság Leonardi autón megszökött.
ítélet a pécsi kommunista perben
I\'écsó október 12 A törvényszék csütörtökön hirdetőit Ítéletet abban a monstre kommunista perben, amelynek 32 vádlottja volt. A törvényszék Haraszti Istvánt, H orvát h-Malcovics Józsefet és Taksonyi Józsefet 1—1, évi börtönre, nyolc másik vádlottul kettő—tíz havi fogházra, illetve börtönre itélte, a többi vádlottakat felmentette. Ugy az ügyész, mint az elitéltek fellebbezlek.
Román diákok tüntetése a bolgár követség ellen
Bukarest, október 12 A bukaresti bolgár követség előtt zajos tüntetést rendezlek a román egyetemi hallgatók. A tüntetők közül ötvenet előállított a rendőrség. A tüutctós utón a román külügyi államtitkár nyomban meglátogatta a bolgár követet, aki előtt sajnálkozását fejezte ki.
Szófia, október 12 A bukaresti bolgár követség ellen lezajlott tüntetés kínos hatást keltett Szófiában annál is inl^bb, mert összeesik Titulescu szófiai útjával. A bolgár la]K)k eléggé hűvösen üdvözlik a román politikust, akinek szerencsét kívánnak.
Gyermek boy kabátok, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznéi kapható.
Nagykanizsa, október 12 A nagykanizsai leánylioeum átalakítása és az apácák kápolnája nak munkálatai már nagyban előhaladtak az intézet épületében Király Sándor műszaki tanácsnok vezetése mellett, hogy c hó végén átadható legyen rendeltetésének. A kápolna nemcsak a Notre Damu rend tanárnőinek lelki szükségletét lesz hivatva kielégíteni, hanem az intézet növendékei is ebben a kápoiában vesznek részt az Istentiszteleten, ami különösen télen lesz kedvező, mert a kápolna fűlve lesz. Ugyancsak befejezés előtt áll
Bécs, 1933. október.
(Copyright.) ... és Julla Claudia, szerelmese a gladiátor Primusnak, bevonult mozaikokkal kirakott szobájába, élővé Uc a csillogó tűkről, amit hol(d-mcgujulásknr vásárolt u dagadó vitorlák alatt ÍVkezett foeniciai kalmártói, rabszolganői sorra rakták lu eléje az illatos olajokkal telt keskeny qtíényeket, előkerültek a kenő-icsők, amikről azt mesélték, hogy Cleopatra rendelte őket valamikor egyptomi mágusoknál és Antonius hiozta a titkos írással ékes edényeket Rómába, kifényesiteltc az aranyos abroncSot, ^tiuvel körülfogta rövidre levágott haját, körtoeit bekente rikító karminnal, (a tenger fenekéről hozták fel ezt görög buvirok), keskeny nyakú üvegcséből titokzatos nedűi pse p| H-n le 11 a szemei sarkába, (ugy csillogott ettől a szeme, niint Vesta űnivc])ének éjszakáján a szerelmesen röpködő János|>ogár,) felrakta gyöngyeit és arany karperecét alabástrom karjára, aztán beült a gyaloghintóba, hogy a rabszolgákkal a cirkuszba vitesse jnagát...
Mert Júlia C\'audia szép akart lenni és — fiatal.
fos évezredek óta szép és fiatal akar lenni minden Eva képmására teremtett asszonya és lánya n világnak. Az is, ukinek lovagok térdeltek lábai elé a hegysziklára épilelt kaslély toronyszobájában és uz is, aki zsupfe-dél alatt álmodott a kako-ricakcnyérről. Az egyik: drága kenőcsöket és olajokat vásárolt csengő uranyért me«szi idegenből érkezett kalmártól, a másik: í.uea napjának éjszakájdu réaűstben főzte kl a rebarbara gyökerét, "vagy friss kecs-KctejJei moxia meg KaKaskutoröko-Jáskór az arcát.
l\'linius és Owidius liirt adtak már az asszonyok kozmetikájáról és iniciálékkal ékes albumok selyem lapjai jegyezték fel Madame Pompa-
— Elaórangu müjég kapható a Tran8danubia Egyeaült QOxmalmok Rőazvónytdraaadgndl.
az apáca-klauzura, amely a zárda első kelléke. Ugy a kápolnái, mint a klauzurát elkészítése után ünnepélyes keretek között benedlkálnl fogják.
A kápolna berendezésére folyik a gyűjtés a városban. Aki együtt-érez a tisztelendő szerzietesnőkkel és közelállónak vallja magát, szíveskedjék adományaival segítségükre lenni a ká]>oIna belső berendezésének előteremtéséhez. Minden legkisebb adományt, vagy egyházi felszerelést készséggel nyűg táz a Zalai Közlöny szerkesztősége.
dour, fhibarry asszony és Lady. Ha. >milton órtlóngős praktikáit...
lígykoron: csák a kiválasztott gaz-atlagok tekinthettek be lopva u ötk<fk titkába, ma: minden asszonynak és íánynak joga van ahhoz, ltogy — szép és fiatal jnAradjon...
A kozmetika, mint szociális probléma
Év-századok leltek el addig, amíg a kozmetika közkincsévé vált a világ minden asszonyának. De amíg csak néhány esztendővel ezelőtt is ugy néztek a kozmetikát használó hölgyekre, mint Könyves Kálmán előtt a boszorkányokra, akiket igen bölcsen megégettek, addig ma a kozmetika épen ugy hozzátartozik
Szép ruha csah jó szövetből hészül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron

a mindennapi élethez, mint a fürdő, avagy a fodrászszalon.
Félreértések elkerülése végeit mindjárt itt hangsúlyozni akarom, hogy a kozmetikának semmi köze nincs se a ruqshoz, se a puderh ?z, se a többi piper?clkk?khet.
A kozmetika : más.
Ma már : tudomány. Komoly cél-jai ós komoly mesterei vannak.
Örákhosszat beszélgettem el ma egy érdekes asszonnyal. Születésére orosz, szülei nagyon közel laktak a cár palotájához, a hölgy teljes néven Madame Alexaridiin d? Jíirss Párizsban tanulta meg a kozmetika mesterségét. Nem a titkok titka után érdeklődöm nála, hanem azt kérdezem : vájjon a kozmetika képes-e kenyeret akni lányoknak és asszonyoknak, akiket az irodából ós a boltból kiszorított a férfi és a gazdasági krizis ? Vájjon uj életpályát jelent-e a kozmetika a modern nőnek : ezt a kérdési intézem madame de Jilrsshöz.
Kérdéseimre a következő feleletet kaptam :
A kozmetika egészjen uj tudo-
1 , H í \' ^ | ji
N ■i Legolcsóbban a legjobbat
III ÍXjW3öasci ^^^ árusításán vásárolgatta.
H
mm
Uj életpálya a nök számára: - a kozmetik
Hogyan ápolták szépségüket az asszonyok Cleopátrától napjainkig? — A kozmetika ma: kitolja a fiatalság határalt...
Vegyen osztAlysorsjegyet a Hiraehler trafikban (Korona szálló épület) ahol ax almult eorajétékban a 25.000 pengfia főnyereményt és t5bb nagy nyereményt nyerlek ezerenoaée wewöj.
Minden második sorsjegy nyer. Klsortoltsrg kerül ccá 8 millió aranypengö, mely készpénzben kerülklflzetésre. Legnagyobb nyeremény 800.000 •rínypengő1
Húzás már október 14 in, siessen mert a kereslet nagy.
Hivatalos árak: «/, P 24--, \'/, P Ifi\'-, V4 P , \'/, P .
Sorsjegyek és tervek kaphatók:
Uj. Hlrschler Biksa ffíl^W\'
1983. ottópg 13
ZALAI KÖZLÖNY

Meghívó
A nagykanizsai ipartestület
« „Iparoskor" »lap|a |avára lolyó h6 14-én az lp.ro.kt>r ösazaa tarmaiban (volt Polgári Egylat) aata \'/■> Orsi kozdattal
Magyar Nótaestet
rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel meghívja
a HENDEZÖ8ÉO.
A nótaest karatéban (ellépnek: Bodtn Margit énekművésznő, KubAnyl ayflrgy énekművész és ■ Nagykanlxsat
Iparosdalárda Kettlng Fereno karnagy vezetésével.
HELYAWAK: Páholy (Ö személyre) 8- P, I. hely 1-40 P, II. hely 1-BO P, állóhely ~ Q0 P, karzatjegy - -60 P, mely utóbbi azonban kizárólag osak a „Nótaejt" végighallgatására jogosít Műsor utAn tánc.
Az Ipartestület és Iparoskör tagjai külön meghívót nem kapnak, ezúton hívja meg éket a rendezőség.
Jegyek elővételben Zsoldos Úyula és Sohnltzer és Qöndör ékszerészeknél kaphatók.
niány. Húsz évvel ezclőtl egváltalá-bau nem foglalkoztak vele. Téve dé.s azonban azt hinni, hogy az a hóig)-, akinek alá van festve a szeme, ujka égővörös a rúzstól, körmein lila, zöld, vugy karminszinü a lakk, a kozmetikai szalónban merte ezl a kikéezitést. A kozmetika egésaen más: biztosítása a fiatalságának. A púder, rúzs ós arcfesték csak pillanatnyi külső hatást jelentenek, ezzel szemben n kozmetika sziszlematlkus a reá/tolás, amelyeknek hatása hosszú esztendőkre terjed. A jövője nagy, mert eredményei hihetetlenek.
A kozmetikának céljai vannak ; biztosítani a bőrszövetek jobb táplálását, erősíteni az arc izomzatát, konzerválni az arcbőr rugalmasságát, regenerálni az el-pettyhüdt bőrszöveteket, mindezekkel pedig eltüntetni az öregség Jeleit.
A modern kozmetika fel adatait különböző módokon éri el, ezek a módok már nem titkok többé.
Kitolódott a fiatalság határa
— Mióta divallá és szükségletté vált a kozmetika, azóta a fiatalság határa kitolódott. A kozmetika : műtét nélküli Steinach-kura. Ma már nem ritkaság, hogy hatvanéves hölgyek járnak kezelésre és |>edig — Ilcljes eredménnyel. Amit mi, kozmetikusok elértünk, az eleinte megdöblxmtette a világot, később l>edig egvre nagyobb és nagyobb tömegeket küldött cl hozzánk, fis a hölgyek számára egy uj kenyérkereseti )>álya született meg. Ez inast van kifcjlődésbt\'n. Szociális szempontból hallatlanul nagy jelentősége van a dolognak.
— Hiszen tudjuk : a nő kenyérkereseti lelvelősége egyre szűkebb és szűkebb térre szorul. Ma már a gé.|>ek könyvelnek, összeadnak, számlákat írnak ki az irodákban. A férfi, hogy megkeresse a mindennapi kenyerét, versenytársává vált a nőnek ama pólyákon is. amelyek évekkel ezelőtt kizárólag lányok és asszonyok számára jelentettek exisz tcnciát. Vállalatok légiója szün-tettc l>e üzemét és a meglévő vállalatok egyre-másra építik le alkalmazottaik seregét. Ilyenkor aztán a nő az első. aki az utcára kerül.
— És ugvanckkor mint uj mesterség, mint uj kenyérkereseti forrás, megszületik a kozmetika. Végre valami, amit nem vehet el tőlünk .i férfi.
Ml kell az uj pályához?
Ki lehet kozmctlkusnő és mire van szüksége annak, aki az uj pályára lép ? ezt a kérdést intéztem informátoromhoz. Mudume de Jürss igy válaszolt:
- Minden nő kiképezheti magát e. pályára. Mindenütt nagy jövője van az uj élethivatásnak. A nő örök vágva : minél tovább fiatalnak maradni. N\'os, ezt a vágyat, persze a lehetőség határain belül, ki tudja elégíteni a kozmetika. Nem kell jósnak lennem ahhoz, hogy megmondjam : pár esztendő múlva alig lesz falu, a városokról nem is beszélek, ahol ne boldo-
gulna a kozmetikai szalón. A nők elvégzik a tanfolyamokat, megtanulják az elméletet és a gyakorlatot, kiképzik naagukat különböző rendszerekben, amelyeket tudós professzorok álliloltak össze és Írtak elő, megszerzik a szükséges hatásági engedélyeket és —■ máris Jöhetnek a vendégek.
— Persze a szalónt be is kell rendezni. Egy a célnak megfelelő szalón berendezése nem kerül túlontúl sokba. Ezer pengőből a szalón már berendezhető. Sok pénz. de: alapja egy cxisztenciá-nak. Mi vehető meg érte 1 A kezelő-fekvő szék, két orvosi asztalka, ennek felszerelése, Yilalux besugárzó lámpa, kél darab prof. Gold-schcider-fék, lámpa, orvosi szekrényke, szintén a szükséges berendezkedéssel. aregőzőlő asztalka, egy elektromos kezelésre szolgáló gép, valamint a szükséges fehérnemű. Mindezt természetesen luxuriozu-sabb kivitelben, kedvező anyagi viszonyok közöli drágábban is meg .veheti. A lerendezést később ki lehet egészíteni, de •— már csak bevételből. Mert a szalónnak jövedelmeznie kell. A kozmetika egvre terjed, mindenütt vun létjogosultsága...
A téma. amiről az előkelő bécsi szalón halljában elbeszélgettünk, kétségkívül érdekes. A kozmetika elérkezett oda, ahova nem vártuk megérkezését : a szociális probléma határáig. Az intervju egyes mondatai immáron nemcsak a hölgyökéi. hanem a szociológusokat Í8 érdeklik.
Paál Jób.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
sinser DiuatdrulitizbQn
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Olcsó ruha-anyagot kap a földműves lakosság
A kormány teljes tudatában van annak a nehéz helyzetnek, amelybe a földműves lakosság az agrárolló folytonos tágulása következtében jutott, minden eszközt megragnd tehát arra, hogy földműves osztálynak olcsó iparcikkekkel való ellátását és főleg ruházkodását elősegítse.
Ebből az elgondolástól kiindulva a kcreskedek\'inügyi miniszter a nyár folyamán tárgyalási kezdett az ipar. kereskedelem és a mezőgazdaság érdekképviseleteivel ujabb olcsó ruházati akció megszervezés? erdekében. Ezeken a tárgyalásokon az érdekképviseletek bevonásával a földműves lársadulom ruházkodásá
hoz szükséges 3 féle szövetanyagot választottak ki, még pedig egv meleg kabátnak való u. n. bekecs szövetet, egy szívós nadrágszövetet (strux) és egy fehérnemű anyagot, amely nyersen, fehérítve, illetve festett, vagy nyomott állapotban kerül forgalomba. A 140 cm széles bekecs szóvet kiskereskedői (fogyasztói) ára méterenként 4 P 83 fillér, a 126 cm széles nadrágszövet (strux) méterenkénti ára 2 P 9 fillér, a 78 cm szélességű inganyag nyersen 48.3 fillér, 72 cm-es szélességben fehérítve 62.3 fillér, festve ixxiig 68.8 fillér.
A kérdéses ruházati anyagok a kereskedőknél is kaphatók lesznek.
Mit mondjunk?
Jó?
eisörnníu? Ina ki m ntt ?
Nem!
Csak azt:
Péntek, szombat vasárnap a
Városi mozi-
ban.
4
IA1.A1 KÖZLÖNY
1983. oktöbw 13.
A Nemzeti Egység
nagykanizsai szervezete tegnap este elnökségi értekezletet tartott Gyó-mőrey István kerület jel nők és a körzeti vezetőségek részvételéül.Az értekezleten Bíró Ignác központi titkár megejtette az adminisztráció előírásos felülvizsgálatát, felvilágosításokkal és utasításokkal látta öl a helyi vezetőséget, majd hosszú eszmecsere fejlődött ki a körzeti vezetőségek és a párt-egvütles aktuális kérdései felett. A központi titkár örömmel konstatálta, hogv a szervezkedés a tagok számában olyan eredményeket tud a k\'gtóbb körzetben felmutatui. ami biztositéka annak, hogy egyetértő munkával, egységes elgondolások és irányítás alapján a nagykanizsai párt a szervezkedésbe fektetett enei^iát a nemaet és a város érdekében hasznos eredményekre fogja tudni váltani.
Elrontott gyomor, bélzsvarok, énHyqés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, lár, sxékszoruHs, hányás, vagy haimenés ew\'elnél már rgv pohár le/méstete* .Ferenc József" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat.
Dr. Mészáros hitoktató nyilatkozata
A nagykanizsai felsőtemplom híveinek nyilatkozatára reflektálva, kötelességemnek tartom magam is kijelenteni, hogy a Zalai Közlönyben és a Zalamegyei Ujságlwm említett beszédemben semmiféle politikai pártról említést nem tettem, Senkire személyileg vagy névsze-rint nem hivatkoztam, sem a helybeli politikai szervezkedést nem kritizáltam, hanem az evangéliummal kapcsolatosan beszéltem a katolikus egyház egyedül igaz voltáról.
Mészáros Béla dr. hitoktató.
Elkészült a zugirászatról szóló törvénytervezet
Bu<la|>est, október 12
Az igazságügyminiszteriumban cl készüli a zugirászatról szóló törvénytervezet\'. amely rövidesen a Ház elé kerül. A tervezet szigorú büntetéseket szab ki a visszaélések elkövetőire. A zugirászat miatt elitéltek névsorát a bíróságok és egyéb hatósági helyiségeklnm is kifüggesztik. *
Mozi-hírek
Táncverseny a moziban
Ne tessék megijedni, nem a nézőtéren! A mozi vásznán lesz ez a táne-íverseny, ami; a most műsoron lévő slágernek kiséröfilmje. Ez a táncverse,ny-film olyan szenzációsan szép, hogy avval a kritika külön cikkekben foglalkozott. Nagyon szórakoztató művészi előadást produkálnak ezek u táncosok s 4k4t n művészi táncok érdekelnek, azok no mulasszák el azt megtekinteni.
A \'Scvcrin kapitány«-nak ez a film méltó kiegészítője, mert a maga nemében mlndakcttö művészi alkotás.
Óriási szerencse
érhell önt Is, ha oszlálysorsjegyet vásárol
Milboffer Kálmán föelámsltó
uj helyiségében: Caengery-ut B. alatt.
Nü,.j.,..k Arqji E,í« 14.—. tíl 11-, „egyed 4.—, „jolcd 1- pMXS. Slasaen, aml( a számokban válaazták van I HuzAa már október hó U-«n
NAPI HÍREK
NAPIREND Október 13, péntak
Rómát kaloltkui: Ede. Protestáns: Kálmán. Ur.: Tlul bó 23.
Mozi előadások hétköznap 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Virosi muzeum és könyvlár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től
12 órtlg.
Oyégysiertárl éjjeli szolgálat e hónapban: a Merkly-Belui gyógyszertár Fö-ut 12. ss. és a kiskanlisaí gyógyszertár.
OőzlUrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek).
A virágok Is
mintha csak éreznék, hogy valami nincs rentlben a természetben, melynek jagyensulya az utóbbi időben egyre jobban felbillen, összezavarodik, szinte lázadozva adnak kifejezést a maguk módján legyéni véleményüknek. Tagad-Hatatlan, liogy a föld az utóbbi évek során valami titokzatos, romboló hatású égi sugárzás bűvkörébe került, ami nemcsak magáiba a földre, a természetre, de az emberekre js intenzív hatást gyakorol. Kell, hogy valami igazság legyen a régi aszlronómusok ama feltevésében, hogy bizonyos égitestek veszedelmes befolyást gyakorolnak az emberi életre. Ez az idegállapotra gyakorolt befolyás ingerlékenységben. rossz hangulatban, elernyedt tetterőben, sokszor végzetes életunt-ságban, tehát általános romboló hatásban nyilvánul meg, ami mindenre in-
Meghitté és kellemessé teszi otthonát egy szép szőnyeg ...
Kézzel csomózott
Magyar purisa és Torontáli, valamint eredeti Gyapju-Bouclé
szőnyegek
legolcsóbban és
legnagyobb választékban
KIBSCHNEB MÓR álvatárnházában
--
Tekintse meg, vételkényszer nélkül, a raktáramra érkezett
íérfi- és nöi-sseövet
újdonságokat
*z Aladdin lémpatulajdonoaok figyelmébe 1
____ A» Aladdin luók árit a gyir 2-80-ról I pengíro leazillltotta.
20 P-*r« bánmilyen l*mp»» Aladdinra Atoaerélhat.
A mai kortan ez a leftÜAIetCMbb palroloum vlUglUu. A1katreazo k és límpák caak VtiárólaR a leraknlunkban
■ELCZEB flvegkereskedésben, soruj aikum 1.
k a p h ■ « 6 k.
káhb alkalmas, csak arra nem, hogy megteremtse, illetve fenntartsa Hz általános harmóniát. Soha nem voltak olyan hatalmas viharok, földrengések, árvizek, katasztrófák, minit épp az utóbbi évek folyamán. Az évszakok változásaiban is észlelhető ez az eltolódás. Két nappfti ezelőtt még a Mi-kabátban is fáztunk, ma pedig kisku. hátban örvendünk a nap áldó sugarainak.
\'Államférfiak, politikusok soha nem dolgoztak olyan kétségbeesett erőfeszítéssel a béke fenntartása érdekében, mint épp napjainkban, amikor köze-lebb vagyunk egy világháború borzalmait ifi felülmúló háborúhoz, mint valaliM.
Ebben a lázas kavarodásban, ebben a megbolygatott világrendben jóleső, majdnem biztató érzé*sel tölti el az eml»ert, amikor olyasvalamiről értesül, ami a dulakodásról kissé szelídebb területek felé irányítja a figyelmét. Khhez a területhez "tartoznak * virágok is, melyek lázadásáról nap-nap után érkeznek jelentésed. Alig néhány nappal ezelőtt adtunk cs^k hirt arról, lbogy Krcutzer Dezső gelseí c. kanonok-plébános kertjében "kinyíltak az orgonák. Ma ujabb virágjelenségröl számolhatunk be: a kedvező őszi időjárás következtében Nagykanizsa környékén, fciiín a ,mczőn kinyílt a fcnjnfüi-lin is, ez az élénksárga szirmú, tavasai virág, amely egyébként rendszerint a tavasz első himőke, a hóvirág után bontogatja apró szirmait. A kis didergő sárga virágok, mint valami ősi lázadás rikító szineí bontják meg a harmatos mező őszi hangulatát. Az ősz tompa színéből ugy válik ki ez a sárga szín, mint csüggedt szomorúságból a vidám kacagás, amely vigasztalni akarásában kissé erőltetett t»z első pillanatban, kissé ^üsszonáns és megdöbbentő, de mégis a reménykedés \'fdes-kés escppjelvcl tölti meg a pesszimizmus keserű serlegét.
"A Ma embere, aki csordultig telítve van a keserT* gonöokkal egy pillanatra megenyhült vonásokkal áll meg a \'jelenség előtt, újra izzani kezd lelkében a reménykedés hamvadó szikrája és talán öntudatlanul is egy halk köszönetet küld megkínzott belsejéből az istennek, aki talán ezzel a kis jellel akarja tudtunkra adni a mintH\'nért kárpótló Holnap reményiadó közelget.
Kicsi virágok, szomorú őszünkben köszönjük nektek ezl a tavaszi 1 áldást.
D N. J.
(A Iv*ányklub magyar diUUfaja)
A Szociális Missziótársulat Szent Ilona Leányklubja vasárnap délután pontosan fél 5 órai kezdettel a filléres gyorssal érkező pesti vendégek tiszteletére műsoros magyar délulánt ren-;dez. A kitűnően összeállított műsor \'kridves szórakozás lesz a klub kanizsai barátai és fővárosi vendégei számára. A kezdet — tekintettel a filléres gyors indulására — pontos lesz.
(Keszthelyi kereskedők « országos vásárok elten) A Keszthelyi Kereskedők Társulata választmányi ülést tartott, aliol több felszólaló foglalkozott az országos vásárok számának csökkentésével. A választmány elfogadott határozatában azt kiváuja, hogy állítsák vissza Keszthelyen a 6 régi országos vásárt, amelyik hónapban pedig ninfcs országos vásár, abban tartsanak havi vásárt állalfelhajtással, ezeken azonban csakis keszthelyi kereskedők és árusok árusíthassanak a kirakodó vásáron. Hogy azonban a község ne károsodjék, a havi vásárokon a helyi kereskedők és árusok fizessenek belypénzt.
Nikkelezés, rezezés, ezüstözés, aranyozás..
Galuanizálás
Minden tárgyat
<9
lémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, Jé"e,Mher-
ceg-u. 87. •>.
1938. október 13
ZALAI KOZLONT
S
vArosi mozgó
Október 13—14—15. — Péntek, szombat, vasárnap
lyis Trenker és Várkonyi Mihály főszereplésével
Severin kapitány
(FEGYVERRE)
NŐI főszerepben az u) szőke csillag: Lulse Ullrlch
FIGYELEM 1 A Severin kapitány bemutatása előtt
nojy túncuerseny!
Estélyi ruha nem kStelezS I
Előadások 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
- (ötféle fcv*lwly<^t von ki a förtfuk>mbó» a po»U) A postavezérigaz-gatóság ismételten felhívja a közön-ség figyelmét, liogy a "koronázási jel. vényeket, a | Halászbástyát és n királyi várat ábrázoló levélbélyegek, valamint H fölkelő nap előtt szárnyaló sast, il-íctyo a repülő hason ülő emberi alakot ábrázoló légipostabélyegek ez év végével érvényüket vesztik. A közönségnek érdeke tehát, liogy a birtokában levő ilyen bélyegeket minél előbb felhasználja.
NM tabéUzövetlíniönleiíMsígek nagy választékban érkeztek Singcr Divatáruházba.
(A ro-«z pétérelW-gl o/án eltűnt egy fiatalember) J.övei Pál Bak községben lakó fiatalember még szeptember 12-én azzal távozott el a JsfcSUf^-töl, lmgy Székesfehérvárra utazik |>ót-éreltségit tenni. A ^kétségbeesett szülők azóta semmit sem hallottuk felőle, érdeklődtek a vele együtt |>ótérett. ségizjett fiatatemlK-rektölV ákik elmondották, hogy Lóvéi Pál u |>ótéretlsé-gin is megbukott, mire nekik kijelentette, hogy n.em megy többé haza, luuiern Budapestre utazik szerencsét próbálni. Az egerszegi főszólgabiróság országos körözést readelt el a fiatalember felkutatására.
Epe- és májbetegségeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes .Ferenc József" keserűvíz a ha i szervek működését élénkebb tevékenységre rerkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a^Ferenc József vizet kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk.
Közömért az A«plrln Tabletták
fájdalomcsillapító hatása minden meghűléses megbetegedésnél. De nem mindenki tudja, liogy "hamisítványok is vannak foignloml>an és gyakran pótszereket is kínálnak megvételre. Hogy magunkat káros utóhatásoktól megóvjuk, ügyeljünk Aspirin-tablelták vásárlásánál múulig az eredeti >Bayer« csomagolásra (.a zöld szalaggal), mert csak ebben kerülnek forgalomba az eredeti tabletták.
- NŐI kabálujdonaáfíok megérkeztek Singer Divatáruházba.
- A Nyil következő számában Dá-nielné Ixngyel I.aura legújabb regényét adja, cime: Aki itt maradt. Az illusztris irónő az élő irodalom egyik
j finomabb, legkulturáltabb tehetsége, uj i regényéijen egy asszony életének tör-1 ténetét mondja cl, megjárta az
. élet mélységeit s kinek lelkében olt \' (61 u jmeii^kalós a tisztaság és felemof-
• ktldés után való vágy. > - Gyöcyöíű mallbiwé pongyola I anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Scliütznél
— \\ színházi* fjet C heti ifyrab-jnelléklote a szezon eddigi legnagyobb sikere, a Fővárosi Oj>erettszinház uj-<^nsága a Dubarry. Kottamelléklelén j>u^ig az Ugy várok magára cimü slá-
ú gert közli. F.rdekcs cikk számol be Paulay Erzsi látogatásáról a beteg 1\'cOák Sárinál. Itatvany Lili Indlg Ottó uj darabját és a heti filnVujílon-ságokat ismerteti. Apák és fiuk címen Nádas Sándor irt érdekes cikket
Natúr 6* íekefr perzsaláb, shiras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
Sigrid l\'nrtoei. KrKHta Lavrares-♦latter. A század nagy regényel közül a Nobel-xtijas Sigrid Undset háromrészes alkotása, a • Krislín l.nvrans-italter. a legelsők közöli áll. Sigrid l.\'ndKel ezzel a regénnyel a világirodalom legjelentősebb egyéniségei közé emelkedett és pozícióját erős kézzel, erős szivvel tarlja. A háromrészes re-géayíiek második kötete jeleni meg az áldozatkész és művészi érzékű Káldor Könyvkiadó kiadásában. Hajdú Henrik kitűnő fordítása \'és a kiadó Ízlése szép külsőt és belső ériéket ad a magyar Kristlnnek is, akinek kemény, erős léikét szívszorongva isméjük meg és lélekzelünket visszafojtva követjük romantikus, emberi utján. Egy asz-szonyt ismerünk meg, uz Asszonyt, aki nemcsak szeretni és szenvedni tu,d, hanem akarni is és akaratát keresztül tudja hajszolni minden |>oklon át. Gyönyörű olvasmány ez a könyv: a női lélek finom és érdekes könyve; uz asszonyi sziv kálváriájának meséje: A Nobel-díj iguz értéke, az irodalom Igaz kincse, a könyveS|*>le 5guz szenzációja. Krístin Lavransilalter mesteri tollal megrajzolt figuráját és drámai erővel elmondott történetét minden pvagyar olvasónak meg kell ismerni.
I! QluÉ lesz 3 marhahús I!
E hó 14 tél, szombattól kezdve 1 kgr. Jómlnöiégü marhahús csak «0 BO fillér less SIMON ISTVÁN hentes és mésiároi mesternél a piaci huspavillonban (kSzel a halas mellett) és,Klskanl*sAn, Varasdl-ut 3/c.
— Divat szőrme újdonságok minden minőségben Singeméi.
— I bútorvásárlás Uem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is czál-litunk. Kopsteib butoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Időjárás
(ÉJttakai rádlójtltnlit) A (■•(•« ra!*-yItal InlAxat Jalntrtl •■(• 10 érakor I Enyhe, muBm Idtt wárkalé.
Felhőzet: Reggel tiszta, délben éa este borult
Sz/Urdny: Reggel szeles, délben éa eeto északkeleti.
Agyvértódulás, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, Idegesség, fejf tjás, lehangoltság, álmatlanság a terméAzeles „Ferenc József keserüviz használata állal igen sokszor megszüntethetők.
Emlékeztető
Október 14. Az Ipaioskőr magyar nóta-
estje fél 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet fekelekávé-estje a Kaszinóban.
Október 15. A VOGE zenés őrség-váJtás-parádéja 12 órakor uz országzászlónál.
Az evangélikus hősi halottak emléktáblájának felavatása 10 órakor.
A Szent Hona Jxányklub mogyar .délutánja Tél 5 óta kor.
Október 22. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
November 4. Kereskedelmi Alkalmazottak kabaré-estélye.
November 8. A kongregációk szinelő-i&dása a szintlázban. 1
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája 0 órakor (Szerit Imre heroeg-utca 14.).
November 15. Növendékhangverseny 0 órakor, a zeneiskolában. 1
November M. Matiné féJ 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
December 2. Izr. Leányegylet piknikje.
December 2 3. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December IS. Városi Nőikar hangversenye 9 ómkor a zeneiskolában.
December 2S. Növendékhangverseny B órakor a zeneiskolában.
RÁDIÓMŰSOR
lUwlapest, október IS.
0.45: Torna. Utána gramofon. — 9.45: lfirek. — 10: 1. IdŐsnerü anyag. 2. Apró háztartási tanácsok. Közben gramofon. — 12.05: Az államrendőrség zenekara. - 12.30: Jlirek. — 1.15: Időjelzés. - 1 30: Cigányzene. — 2.45: Hirek. - 3.30: A rádió diákfélórója. — 4: .őszi .munkák a virágoskertben < előadás. - 4.45: Időjelzés, hinek. — 5: Munkásfélóra. »Uj népbetegség fenyeget." — 5.30: Jámbor Ágnes zongorázik. — 6: Gyorsíró tanfolyam. —• Ü.30: A Magyarországi Mintakészitők Dalkara és a Bujdapestl Könyvnyomdászok Dalköre. — 7.15: Kosztolányi Dezső elbeszélése. — 7.45: Az. 1. hon-védgyalogezred xenekara. — 9: A ríldló külügyi negyedórája. - 9.15: A Wald-bauer— Kcrpcly vonósnégyes kamam-zenoestje. Közreműködik Dohnányi Ernő. — 10.15: Jidőjelzés, hirek. — 10.30: Gramofon. — 11.10: Cigányzene.
Béc«. 11 30: Alpesi dalok lemezeken.
12: Rádiózenekar. — 15.55: Operalemezek. — 17.25: Brahmsz A-moll trió. — 19.10: Schrammelnégyes. — 20: Mnfschncr: A vámpír, romantikus opera. — 23.15: Gramofon.
Jó rádió: Tranadanub (a
— Pézsmákat, opossutn seal éa nut-riette bőrök legsaebb választékban Scliütznél.
Közgazdaság
A mezőgazdasági bizottságok tagjainak újraválasztása
Nagy esemény következik be a Jövő évben Talusi lakosságunk életében. "Ugyanig a törvényes rendelkezések \'értelmében akkor kell újjáalakítani a mezőgazdasági lakosság törvényes érdekképviseletének legalsóbb tagozatait, a községi és városi mezőgazdasági bizottságokat. A községi (városi) mezőgazdasági bizottságok megalakiflásia után választják meg ezen fiízottságok a járási, a járási mezőgazdasági bi-tottságok podig megalakulásuk után a vármegyei mezőgazdasági biaottsá-gok tagjait. Ezek után történik meg a kerületi mezőgazdasági kamarák, majd az Országos Mezőgazdasági Kamara újjáalakítása.
Az kétségtelen, hogy az eredményes érdekvédelmi tevékenységnek az a leg-íőbb feltétele, hogy a szervezet alappillérei, a községi mezőgazdasági bizottságok, helyesen legyenek pieigala-kitva és Jól működjenek. A községi
ZenemUujdonsáBok
Farkas: Van nekem egy •elyemkendőo Fehér-Szenes: A a*lv egy buta jószág Sándor: Félre állok az utadból Mlllöcker-Szenea: Dubarry Hajóa-Szenea: Apdllsi vőlegény (fllmop.) Hetényi-lmocent: Viola virágom Habcr-Furkai: Ml lesz ha majd Hetényl-Szenes: Nem tudom én elfeledni Eln Lled lür dlch (Dalol • mámor) Eln Lled „eht um dle Welt kaphatók
FISCHEL UDirknekitbla
Horthy Miklós ul 1. náu.
Gyönyörű csillárainkat ^^Iir
Legújabb típusok! :: Olcsó árak!
TrANSDANUBIA R.-T. Caengery-ut 6. Telefon: 4-13.
ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 13.
Már teljesen átment a körtudatba, hogy a
Stern-fóle febér ABLAKRAGACS
fetMmulhatatlan.
Valódi fehér kittel kizárólag a fenti cég árusítja
F4-Mt I. - Wáro.há.-»«lol.. _ Tltafw 190.
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
HIBSGH ÉS SZE6Ó cégnél
Kocaltakaró LÓIZZMHZtÓ
páronklnt ós móterbon Zsákok
minden célra
.(városi) mezőgazdasági bizottságok a kamarai intézmény tapintó ós figyelő szervei. Ezek figyelik a mezőgazdasági lakosság életének minden mozzanatát, a gyakorlati gazdálkodás alakulását, az azt előmozdító és gátló tényezőket, stb. Felveszik a panaszokat, kívánságokat és eljuttatják a magasabb tagozatokon keresztül a kamarához, vagy «hhoz a közigazgatási hatósághoz, u melyiwk módjában áll az ágyét éUn-?ésmi. A községi mezőgazdasági bizottságok a közigazgatás helyi szerveivel párhuzamban működnek, azoknak véleményező szervei. Jogaik és kötelességeik nagy részét a közigazgatás helyi szervezeteivel kai>csolatosan gyakorolják.
Az érdekvédelmi szervezet megalakulásának első fázisa a községi (városi) mezőgazdasági bizottságok tagjainak újraválasztása. Ezt megelőzőleg, történik mefc a választásra jogosultak ösz-szeirása. A községi mezőgazdasági bizottsági tagok választására Jogosultak összeírását a m. klr. földművelésügyi miniszter ur 20.000/1933. Vtt 4. sz. körrendeletével elrendelte. Ezen összeírás megyénk területén is folyamutban van.
A > ztők összeírása választási csopoi/flV szerint külön összeíró jegyzékeken történik, melyek 15 napig közszemlére tételnek ki. Az összeírás ellen a kifüggesztéstől számítolt 15 napon btfüffelszólalásnak van helye, a Járási főszolgabíróhoz (városban a nolgár-mesberbex),, kinek határozatát a közléstől számított 15 napon belül meg lehet fellebbezni az alispánnál. ,
Az összeíró jegyzékben 5 csoportban vannak feltüntetve a választásra jogosultak és pedig:
az első Csoportot (curia) alkotják a mezőgazdasági munkások, cselédek és azon gazdasági alkalmazottak, akik a tőrvény értelmében nem más «sopoft-ba tartoznak.
A második csoportot a 10 kat. honnál nem nagyobb törpebirtokosok képezik,
a harmadikat a 10—30 holdas kisbirtokosok,
ja negyediket a 80—100 kat. holdas birtokosok,
fci.•.tődiket pedig azok, akiknek birtoka 100 kat. holdat meghaladja.
A második, harmadik, negyedik és ötödik választási csoportba tartoznak még ezen birtokok haszonélvezői és haszonbérlői is.
Az őt választási osztályba sorozott választók esoportonkint egyenlő számú tagol és j)óllagot választanak a községi (városi) mezőgazdasági bizottságba. A beválasztandó tagok száma 10, 15, illetve 20, a szerint, hogy a választók száma 500-nál kevesebb, 500-tól 1000-ig terjed, vagy ezernél több. Ugyancsak Iniriáli* alapon minden bizottságba ugyanennyi póttagot is lselK választani.
Mindezeket azért k&zőljük olvasóinkkal, mert magunk is Igen fontos-jiak tartjuk a mezőgazdasági érdekképviselet, különösen a mezőgazdasági bizottságok működését. Hiszen mezőgazdasági ország vagyunk, miért is cúő-korban a mezőgazdaság érdekeinek kell érvényesülni. Ennek pedig előfeltétele, hogy a mezőgazdasági törvényes érdekképviselet egyes tagozataiba jnin-0cn tekintetben megfelelő egyének legyenek beválasztva. Már ez alkalommal Jelezzük, hogy ezen kérdéssel későbben is. kivánunk foglalkozni az ügy fontosságáéi,\' mérten.
__(Ur. í*. J.)
Ttméaytöuie
, Buza tlszav. (uj) 77-es 7 30—7-40, 78-as t-40-750, 79-es 7-50-7-60, 80-as ?-60—775, dunint. (uj) 77-ei 7-15-7-25 78-as 725—735, 79-es 735—7-45,
80-as 7-45-7-55, rons <uj) 4 20—125. —\' Zab közép 6 80-690, - ótent 7*20—72S.
KitUntí, tl&xta gyapjúból KésxUlt
férfi Kalapok.
a legu/abb divatú formákban mcír 6 V-töl
BKÓ\\Mf aivatdruőúxban
HORTHY MIKCÓS-VT
térit és aOI kalapok alakítása a legdivatosabb modellek után, mérsékelt árakon.
StrUniür
F«tlla|láa \'7894, eladatlan 401. Uled randa 071-072, .wtott 072-074, u, dett kfliíp 070—071, könnyű 06S—OM eltó -endl] öreg 084-066, ll-od rendi dteg i ■ 60 --0 67, angol 1ÍIM I. O80 0-90 •ulonjM nagybu 090-092, tttr 094— 100, btiá 08)—1-04, tálMTtá. 0-90—0 98.
Kiadja a laptulajdonoa K0zg.xd.a4gl Rt. Outenberg Nyomda ét D4lzalat Lapkiadd Villalala Nagykanizsán. Felelő. kiadd: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagybanit** 7a txim
Egy pengőért
kapható még néhány leszállítóit áru píldíny
Lidltt Julii:
Bánat-tó partján
c. verseskönyvéböl, a könyvkereskedésekben és a szerkesztőségben.
Vigyázat!
Figyelem!
Az eddig la Ismerd olcsó áraimat agy uj
25 filléres
osztállyal bővítettem ki. A\'ig pár fiilé\'ért az alant felsorolt garantált Jó minőségű illatszereket és kozmetikai cikkeket hozom forgalomba:
2 doboz Dr. Helder-féle fogpor
1 . Baby hintőpor
1 , Velutlne púder
1 tulm, Alabástrom fogkrém
1 tégely Citrom krém
1 . Szilárd Brillantin
1 üveg Folyékony Brillantin
1 . Bay Rum
1 , Szájvíz
1 . Dióolaj
1 , Körómtack ecsettel
1 . Kőrömlemosó éthei
1 . Illatos glicerin
1 . Kölnivíz
fillér
Ezen kivül dus raktár és nagy választék a legfinomabb illatszerek, kozmelikai és pipere cikkekben.
Figyelemre méltók a Budapesti Ralsz áruházak lerakatának olcsó háztartási cikkei.
\'Játákárakban óriási választók I
VÁGÓ ENDRE
illataxertira — Fő ut 14.
Reklám árak;
csom8g Papírszalvéta 88 csomag Toilettepapir 88
fi lér fillér
APRÓHIRDETÉSEI
Raktáron I«v6 diuaa árukat Iquh oloertn elárusítjuk. Armtilh. Baxár-udvar. 3022
Mindenki aajit maga kittelheti az ablv kait az általam készített fehér hittol. Kapható kilogrammonként 68 fillérért -Melcier üvegfcereikedétben, Horthy Mtklój-ut l. 3863
Detaril-OnlnHelnk látoantáeér«
keretek ruházati cikkekben járatot agilis uilembert Ajánlatokat kérek .Textil- elmen a kiadóhivatalba.
Két- és háromszobás lakás Ösukomloit-tal november l-re kiadó. — érdeklődni Kalmár mérnöknél, Klráty-u. 39. 3976
Vincellért keresek 1934. január l én leendő belépétrr, 30—45 év közötti kis caaládu egyént, kl hosszabb Időről szóló egyhelybenl bizonylivánnya\' rendelkezik. Ajánlatokat Kótai Ferenc Pogányvár, posta Dlóskál kérem. __3996
Otsaebán első emeleti elegáns lakát belvárosban minden komforttal májúi l-re kiadó. Kiválóan alkalmas Ügyvédnek vagy oivoaaak. Breuc/né Cseogery-u. 9. 4108
Kiadó kla Üzlethelyiség, száraz, világot raktár, kocalszln, Király-utca 32. 4002
Werthelmcassa jutányoa árban eladó. Király-utca 32. 4001
Deuteehea Pi.\'lnleln wlrd geaurht zu zwel Kinder. Adresse In die Admlnistrazlon dicset Blattén.- 4020
Festéket, zománcot, vaiárut olción kaphat Sörlel vas ét lestékUiletben. Stent-háromiágl piac mellett. 4020
Utcai kétszobás lakán előszobával, kertrenyllló Ovegverandával november l-re kiadó. Király Pál-utca 3. Érdeklődni a hátsó lakáéban. 4027
ElkAltflaón miatt újonnan renovált két-trobás lakát mellékhelylséeekkel együtt
november l-re átadó. Kmilminn Ciengcry-ut 19.

— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern bereudezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Qabona
osávázószereki
Porpácok: Nedveipácok:
Arzópáo BJgríol Porzol Hlgozán Tilluntin Tillantin
eredeti gyári árban é» caomagolávban.
Műtrágyák! PMI-»é
Ah. szuparfosilát -40-O. kAliaó
Mósznltrsgón
kg -kénf, xiák-számra és waggontéle-| lekben.
FUTORi
vegytiszta szénsavas takarmány mét»
PEKKi
„D" vitamin készítmény. Beszerezhetők:
orszAg József
mag, műtrágya, n5*éair»édílmlBZerelí ■to. kereakMeaében
Nagykanizsa, Ensébet-tér 10. (A bíróig melleit) .Ttltlon 130.
Njematotl a lsptula|do,ios Közgazdasági R.-T. Qulcnberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. «k
(Felelía üzletvezető: Zalai Károly.)
73. évtoljun 234. lila
Nagykanizsa, 1833. október 14, szombat
Ari 14 H»*r
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkMritef éa kiadóhivatal: Fönt 8. uAm. Megjelenik mJuden reged, hétfő kivételével
rtUTIKAI N AflLAf
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előftzetéal ára: egy hóra t pengő «0 fillér Saerkeaitőaégl éa küidóhlvaUll telefon: 78. sa
A holt és a hasznos teher
Irta: Z*lovlch Kornél
" felsőházi tag, műegyetemi tanár
A magyar Államvasutak 1933— 34. évi költségelőirányzata veszteséget mutat.
Ha az üzemnek gazdaságosságát befolyásoló tényezőket vizsgáljuk, csakhámar megállapíthatjuk, hogy a deficit korántsem azzal függ ősz-szc, hogy az Államvasút üzemét esetleg nem vezetnék gazdaságosan, hanem a veszteség elsősorban a közismert nagy nyugellátásnak, tehát a világháborúnak, másodsorban pedig a mai gazdasági válságnak következménye. Az előirányzat szerint a R7.2 millió nyugellátás a rendes kiadások 25 százalékát teszi ki. A világháború előtt, 1913-ban a nyugellátás az akkori kiadásoknak 3.12 százaléka volt. Ha manapság is ilyen mértékű lenne a nyugellátás terhe, akkor a deficittel szemben 4.3 millió pengő felesleg mutatkoznék, amely kétharmad részben még a 6.5 millió pengőben előirányzott beruházási költségeket is fedezni tudná. IV természetesen, összefügg a magyar Államvasút deficitje a gazdasági válsággal, a forgalomnak szinte romboló csökkenésével. Hiszen a reformtarifa életbeléptetése óta, 1924-től 1930-ig. ameddig a forgalomnak csökkenése nem volt olyan nagymértékű, az akkor is igen nagy nyugellátás ellenére, a magvar Államvasút háztartása egyensúlyban volt. Abból tehát, hogv a Máv üzemi hányada 100 százalék felett van, nem következik, hogv az üzem nem gazdaságos.
Ha a vasútnak üzemét a gazda ságosság szempontjából akarjuk birálni, akkor a kiadásokat nem a bevételekkel kell vonatkozásba hozni, hanem a teljesítményekkel, a vasút által végzett munkával. És ha a vizsgálatot ezen a helyes ala-pon végezzük, megállapítható, hogv n Máv már a forradalmak utáni rekonsrukció óta, következetes és sikeres tevékenységet fejt ki az üzem racionalizálása, a gazdaságos üzem érdekében. Fz a tevékenység különösen jelentős eredményt ért el az áruforgalomban.
A hasznos ós holtteher viszonya, amellyel nagy mértéklxm függösz-sze az üzem gazdaságossága, lényegesen megjavult. A világháború előtt a magyar államvasuti áruforgalomban egy tonna haszontc-her továbbszállítására több, mint két tonna holtterhet kellelt mozgásban tartani, ma |>edig csak egy tonnát. Ez rendkívül jó eredmény, melyhez hasoriló a középeurópai vasutak kőzött nincs ; még az üzem Kazdaságos vezetése szempontjából mintául szolgáló német birodalmi vasutakon sem értek cl ilyen eredményt. 1909-től J027-ig a teherkocsik kihasználása a Máv-nál 20 százalékkal javult : ugvanez.cn időszak a\'all a német birodalmi vasutaké «ak 9 százalékkal.
Koránt sem \'ért el azonban ilyen kedvező eredményeket a Máv a személyforgalom lebonyolítása terén. Ennek oka elsősorban az, hogy a személyforgalomnak igen nagv a holttérbe. Igen nagy a holtleher azért, mert nem csak nálunk, hanem a külföldön is a vasutak mindinkább törekedlek a kényelmes utazást lehetővé tenni és ennek következménye, hogy ma például egy I. osztályú gyorvonali kocsiban egy ülőhelyre 1000 kilogram, egy III. osztályú kocsinál 500 kilogram,.sőt még a személyvonatok III. osztályában is 300 kilogram holtleher esik.
De nyilván nagv mértéklwn emeli a holtterhet az ülőhely kihasználásának kedvezőtlen volta is, ugy hogy az Államvasuti háztartás javítása céljából törekedni kell az ülőhely kihasználásának na-
gyobbitásara, növelésére. Éppen ezért a személyvonatok szaporításában óvatosan kell eljárni, mert nagyon nehéz egy, a menetrendbe már felvett vonatot, ha annak esetleg nem jó a kihasználása, megszüntetni.
A személyforgalomban a haszon és holtteher viszonyát feltétlenül javítja a motoroskocsik forgalmának kiterjesztés. Fzcknél ugyanis az egy ülőhelyre eső holtleher jóval kisebb és a tapasztalat szerint az ülőhelyek kihasználása lényegesen kedvezőbb, mint a nagy vasúti személykocsikon. Azok között az aktuális közlekedési kérdések kőzött, amelyekkel Fabinyi Tihn-mér kereskedelemügyi miniszter fáradtságot nem ismerve, behatóan foglalkozik, a gazdaságos üzem szempontjából egyike a legfontosabbaknak a motoros forgalom.
A gazdaadósságok rendezésénél a tőketörlesztést felfüggesztik, a kamatot pedig 4%-ra mérséklik
A közüzemek megszüntetéséről szóló rendelkezés a veszteséggel dolgozó község! mozikat is megakarja szüntetni
Buda|>est, október 13 A gazdaadósságok rendezéséről szóló rendelettervezet, hír szerint, lényeges kamatleszállítást jelent a gazdák számára. Az adósságok után állítólag legfeljebb 1 százalék kamatot kell majd fizetni, a tőketörlesztést pedig egy időre felfüggesztik.
Budapest, október 13 A belügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel együtt október 24-ón a képviselőház elé terjeszti a városi és községi üzemek, valamint műhelyek megszüntetéséről, il let ve működésének korlátozásáról szóló jelentést. A jelentés általában ugy rendelkezik, hogy meg kell
szüntetni azokat az üzemeket, melyek feladatát a magánvállalkozás is el tudná látni. A községi mozik közül a veszteséggel dolgozókat is meg akarják szüntetni. Ahol magánkertészek vannak, ott a községi virágkertészek kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. A köz ségi korcsmákat is bérbe fogják adni.
Budapest, október 13 Pénteken reggel 9 órakor minisztertanács volt (lömIrts Gyula miniszterelnök elnökiele blatt, melyen letárgyalták az őszr munkaprogram egy részét, majd a folyó ügyekre került a sor.
Felbomlott az amerikai, francia és aagol egységes front az amerikaiak engedékenysége miatt Németországgal szemben
Genfben kiadták a jelentést Magyarország helyzetiről
Genf, október 13 Kiadták az összefoglaló jelentést a Népszövetség pénzügyi bizottságának Magyarország helyzetével foglalkozó icgulóbl^i üléséiről. A jelentés szerint örvendetes javulás jelei mutatkoznak gazdasági ós pénzügyi téren. Az ipari és mezőgazdasági termények árai között még mindig nagy különbség áll fenti, épp ezért a bizottság szükségesnek lálná egy centralizáltabb bankszervezet megteremtését.
Genf, oklóber 13
Az az egységes front, amely Amerika. Anglia és Franciaország kőzött egészen a tegnapi napig fennállott, j>éntcken megbomlott. Ame-
rika képviselői ugyanis olyan tárgyalási tevékenységet fejtenek ki és ennek során olyan engedékenységet tanúsítanak Németország iráni, hogv az angolok és franciák ezt helytelenítették.
London, oklóber 13 Lloyd George sürgeti az angol kormányt, hogy vállsa be a leszerelés tekintetéíxm Némelországnak telt ígéretéi, mert Franciaország az ellenőrzési időszak meghosszabbításával meg akarja semmisíteni a versaillesi szerződést, amire Németország azt mondhatja, hogy a békeszerződés többé nincsen ér-
A nemzeti munkásság nagygyűlése
Budapest, október 13 A gazdasági ós szociális érdekeink védelmére nemzeti alapon szervezkedő magyar munkásság a MOVK székházában nagygyűlést tartott. Szeder János ügyvezető alelnök\' vázolta a nagyjelentőségű mozgalomnak a MOVE keretében való fejlődését, mely a pénteki n i pon eljutott odáig, hogy Nemzeti Munkaközpónt néven a nem / >11 egység mozgalmában önálló szervvé váljék. Idézte a miniszterelnök kijelentését, hogv a szociáldemokrá cia nem sajátíthatja ki a mag ar munkásságot. \\Wz Marton Béla országgyűlési képviselő, a MOVIÍ országos elnöke, bejelentette ezután. hogy Gömbös miniszterelnök a Nemzeti Munkaközpontnak, mint szociális intézménynek a felállítását jóváhagyta. Gömbösnek üdvözlő táviratot küldtek.
A nagy per
Berlin, október 13 A nagy-per pénteki tárgyalásán a rendőrölt azt vallották, hogy a tör alkalmával nem talállak gyújtó anyagot a helyszínen. Poesehel rendőnír-mcsler kijelentene, liogy I.ubbc elfogatásakor megmotozta a vádlottat, de sem gyujtózsinórt, som más gy.ijtó-anyagot nem talált náln.
Berlin, októl>cr t:i Vendt tanu. aki az V-ik kapunál teljesített szolgálatot, űzi mondotta, hogy II óni után 5 perccel értesült a tűzről. A tűzoltók már 2 perc imilva a\'helyszínen voltak. Ezen idő alatt egy |*>l-gári ruhás ember, aki mint képviselő igazolta magát, (ez Toifcler volth lépett ki az épületből. A tanu szerint, Torgleren kivül senki más nem hagy ti el az épületet. Schalz védő ama kérdésére, hogy Torgler menekülés sze. riien távozott-*\', tanu kijelentene, hogy egész nyugodtan így mint máskor, hagyta el az épületet.
Az Istambull különvonatra még lehet jelentkezni
Buda|x?sl, oklóber 13 Az isztambuli különvonatra október 20-ig még lehet jelentkezni. A vízumot 0 pengő ellenében megszerzi a lörök—magyar kereskedelmi kamara : V., gróf Vigyázó Fe renc-utca 8. szám alatt. Az október 22-IŐI november l-ig tartó utazás összes költségei teljes ellátással II. osztályon 328, III. osztályon 205 pengő.
Kitiltják Ausztriából a Nácilapokat
Bécs, oklóber 13 Beavatott\'körök szerint a legk<> zclebhi órákban olyan rendelkezés várható, mely a német nemzeti szocialista lajKjkat egy évre ki fogja tiltani Ausztria területéről.
ZALAI KOtLOHT
1938. október 14
Z0ntmflujdon#ások
Farka*: Van nekem egy sthrttnkendMl - _ buta
S4o4or: Pélre áHok a«
A Ulv
eay bui, uladbói

Millöck er-Szenei: Dubany
Mi|óa-Sa«nei: AprlHsl Wllerfay (lllmop ) Me(ényHtnocent: Viola virágom Hatttf-Fwkai: Ml I«* h« ma|d
Heiényl-Sienes: Nem ludom én elfeledni Eln LIed lür dlch (D«lol a mámor) Eln Lled geht um dle Welt kaphatók
F1SCHEL feíBfTkemhnlÉtbfi
Horthy Mlklóa-ut 1. stAm.
Romániában visszaállítják a statáriumot
KoaauaisU t«aUU» a aim«t köveUÍ* •lítt
Bukarest, október 13 A Tempó cimü lap értesülése szerint, tekintettel arra, hogy a szélső jobb és I túloldali mozgalmak egyre nagyold) méreteket öltenek Romániában, a kormány az ország egyes részein isinél visszaállítja az ostromállapotot.
Bukarest, október 13 Pénteken délelőtt 11 órakor sok kommunista suhanc tüntetési rendezett a német követség előtt. Az épület ablakait beverték. A német ügyvivő nyomban megjelent a külügyminisztériumban, ahol bejelentette tiltakozását. Ugyanebben az, időben még két másik romániai követség előtt is tüntettek.
Bukarest, oklóber 13 l\'ierre C.ol francia légügyi miniszter november elején Romániába utazik.
Epekő-, vesekő és hólyagkő-betegek, valamint azok, akik hugy-sav*s sók tulsiaporodásában szenvednek, a természetes Ferenc József
kesirtlvlz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. — Az orvosi gyakorlat számo* kiváló fcifia hosszú megfigyelés alapján megállapilotta, hogy a Ferenc Józset viz biztos és rendkivOl kellemesen ható hashajtó s ezért proslatabeteg-ségeknél is ajánlják.
Felakasztotta macát agy fiatal legény
Nagykanizsa, október 4-1
Putri Imre balatonmagyaródi gazdálkodó /pénteken reggel bejcleiilolte a jegyzői hivatalban, hogv öccse, u 2G éves Pátri Lajos. aki saőlöpásitor, u bora reggeli órákban felakasztotta magát ís meghall. Elmondotta, hogy öccse pénteken reggel a szokottnál korábban kelt fel és rövid ideig az udvarban látták izgatottan le-föl járkálni, majd eltűnt. Amikor keresésére indultak, a széna|iajtában találták meg, ahol uz egyjk gerendáról függött alá élettelenül.
Az öngyilkosság ügyében osonnál megindították a vizsgálatot, mert az életunt semmiféle búcsúlevelet nem hagyott hátra, amelyben megindokolta volna végzetes tettét.
Időjárás
(Bjotakai rddiájtkntét) A |lal latéa«l|alMtl mmtm 10 érákon
VrlMut: Heggel, délbea és oata borult
Szélirány: Heggel szeles, délben éa eate északt.
— Elaórangu mOJég kapható a Tranadanubta ügyesült Oóumalmok Részvény társaságnál.
Vasárnap délben 11.30 órakor érkezik a VOOE csapata a zenés őrségváltáshoz
A filléres gyorsvonat 10.10 órakor tut be a kanizsai állomásra
Nagykanizsa, október 13 Beszámoltunk már röviden a
zenes Országzásxló-őrségváltásról és jeleztük azt is, hogy vasárnap a déli 11.80 órai vonattal érkezik Nagykanizsára a VOÜK csapat. (A filléres budá|>esti gyorsvonul délelőtt ,10.10 órakor lul be a nagykanizsai állomásra.) ,
Pénteken délután volt ebben az ügyben értekezlet a városházán, amelyen végleg megáliapitották n vasárnapi őrségváltás és a VOGii únnei>élyes fogadtatásának rend-jét.
A VOGE az Kreklyés Országzászló budapesti egyik őrsége, amely uz Istvánlelki MAV főműhelyének iiadviselt kitüntetett es fiatul szukaszaiból áll. Velük jón u •Testvériség* körének zenekara l\'uljer József karnagy vezénylete alatt.
A VOGü csapatot ós a Teslvé-riség zenekart az állomáson ünnepélyesen fogadják a vasutasok} a leventczenekur, a fronlharoosok formaruhában, u frontliaroosok |K)lgári ruhában, cserkészek csoportjai, levente-, gimnáziumi-, kereskedelmi- és polgári Iskolai dísz-szakaszok slb. Dr. Králky István
polgármester üdvözlő beszédű után tórumik a bevonulás a városba. A 20-as honvódszobornál tisztelgés, onuól felvonulás az Országzászló elé.
A Himnusz után történik az őrségváltás, majd dr. Fülöp György u lionllnuousok neveben inouü üdvözlő beszédei. Utána a VOGli részéről lórtéuik válasz. A Testvéri-ség zenekar ezután előadja Erkel: Bánk-bán cimü operájáoól az Abránd-ot. ügy gimnáziumi növendék mond beszédet. Majd Bor-say : Kuruc tanyán cimü egyvelegét adják elő. Következik egy kereskedelmi iskolai növendék beszéde. Majd Krául : Zrínyi Miklós indulója a Teslvériség előadilsában.
A leányiskolák magyar ruhában jönnek az ünnepségre. Délben a Koronában társasebéd.
Délután I órakor térzene a Ko-rona-szálkxia elölt. Kedvezőtlen idő esetén a Polgári ügyletben. A budapesti vendégek este a fél 7 órui vonattal utuzuuk vissza
A rendezőség felkéri u város közönségét, hogy a VOGIi csapat pályaudvari fogadtatásánál minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
A jövő hónapban adják át az aj kanizsai református templomot
Nagykaniasa, október 13
A Hunyady- és Kölcsey-uteu kl-szógclésébcn épülő nagykanizsai református templom építési munkálatai már olyan előrehaladott slá-diumhun vannak, hogy maga uz épület egy-két héten belül teljesen elkészül. Kalmár Zoltán építészmérnök olyuo épületet emelt azuj templommal, amely nagybau emeli a város széjwégét.
A templom teljesen modern stílusban kószüll és őrtorony alakban valóban imponálóan uralja az egész kórnyékei ugy dimen&ióiban, szépségében és architekturában. Az átadás a jövő hónap első napjaiban lesz.
A belső berendezésit) és felszerelésre csak a tavasszal kerül sor. Az avulás ideje még nem biztos, inert a belső berendezés teljes elkészítése még anyagiakon múlik.
Az u remény, hogy a város vezetősége módot talál u két éven át megszavazott 5000 -5000 1\' segély előleges kiutalására s akkor nem lesz akadálya a templom végleges befejezésének és a lelkészlak felépítésének.
A templom ünnepélyes avulása dunántúli keretek közölt fog végbe-
Bárklntk dljneatM felvllágosltállal szolgál Kazán vlzköképzódéa gátlására Kaiánvlzkő oldására, valamint VUközömbösltésre való eljárását, aki koall velünk, hogy milyen rendszeiU és gyártmányú kazánja van. (KmUcc a ríj németfoku k.niénységít l«.) ■ a svak VCfiTTKONRIIál
tOrv. védjegyezett kOlOmlcbcsbébkk gyAra
Budapest, VI, Eötvös-utca 33.
m
vAroíi hozgó
Október 14—15. — Szombat, vasárnap
Luis Trenker és Várkonyi Mihály főszereplésével
Severin kapitány
(FEOTVEMIE)
Nöl főszerepben az uj szóké csillag: Lulse Ullrlch
FIGYELEM 1 A Severin kapitány bemutatása előtt
nagy ttineuerseny!
Estélyi ruha nam kStsIsxtt 1
Előadások 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Szép ruha csak jé szövetből késiül
Legszebb siövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
Stjb^JÍmMiSaji
Gyermekek a biróság előtt
< Nagykanizsa,-október
Fiatal kornak bírósága. A hallató-ság pacfoora tele van szülőkkel és szorongó fiatalokkal.
/Három iskolásfiú, (iummipuskákkal lelőtték a távirdapóznák |w)roolián szigetelőit, de lelténérték őket és tsendőrkézre kerültek. Olt persze beismertek mindent. li{ ma csodálatos módon tagadnak. Egyik sem ukar tudni semmiről. Valóságos bűnözési szolidaritás van n kis vádlottak kóíött, kiknek mindegyike mögött ott áll az édesapja, myszeri) munkásemberek, kiknek arcáról lerí az életküzdekvn és a szegénység minden stigmája. Persze, mindegyik menteni igyekszik megté-•dt nebulóját.
— Kérem, méltóságos uram, legalább most az egyszer bocsássanak meg, kéri az egyik apa dr. Mutschenbacher tanácselnököt.
—• Térítsék meg az okozott kárt a postakincstárnak, válaszolja a bíróság elnöke.
Még cipője sincsen a fiamnak, honnan vegyek pénzt erre?
(Mutschenbacher dr. egy pfllanalg gondolkodik, majd kimondja a szentenciát az apák felé:
— Fenyilség meg jtt a bíróság előtt
a gyermekeket!
Erre az ftgyik, a másik, a haqnadlk upa előveszi kúria fogással drágalátos csemetéjét és ki kézzel, ki a séUibot-jával ugy elhegedüli u fiacskáját, hogy csuk ugy |*>rzik a nadrágjuk ...
Sirás, könnyek, jajveszékelés a nyomában. At apák arca vésztjóslóan komoly, a rizsporoshaju angol biráké sem lehet különb.
(Miutsoheubttcber dr. a fenyítő aktus után odaszól a három delikvensnek:
— No, most menjetek oda édesapátokhoz, csókoljátok meg a kezét és kérjelek tőle bocsánatot. ígérjétek m«g nelú, hogy ilyesmit soha nem cselekedtek többéi
A három vádlott könnyes a nemmel odamegy ki-ki az édesapjához, megfogja annak kezél és brúhúhu... kezet cíókwl és javulási igér...
A jelenet ot egya»cnl nép fiait is meghalja: az apák szemébe könny szökik.
JMutschenbacher dr. módszere nagv-srerű.
Afcisik csoport. I^lonyeiek. llgj-an-csak hasonlót követlek el, műit az előbbiek. Csakhogy erek őszintén el-mondották az elnök kérdésére, hogy öélbalötiek és eközben lőtték Ic a poi<. cellán szigetelőit. Tehát beismerték. Nem hazudtak, nem kertellek, mint a* előbbiek. A bíróság is mindjárt másképen kezdi az őszinte beismerőket és Javulást Ígérőket. Persze mindegyikük lapul, miht a megriadt ny.il és idegesen néznek hátra... Hátha az előbbi jelenet náluk is megismétlődik. Kélve s&nditanm, hol " vezető biró felé, hol apjukra, várva m előbbiek sorsát. I>o az ancien esetben maradt. Az őszinte beismerés megmentette őket a bíróság előtti fenyítéstől. Meglátszik rajtuk, bogy egy toktat jó gyermekek, á mostani cstnyte-vés .. . Istenem, megesett. A biróság is Így fogja fel.
„Mikor azonban u elnök fcl«ólü)» az apákat, hogy fisossék nWg « p«sta-kincstárnak az okwíotl kárt, mond-
1983. oitóber 14.
ZALA! KÖZLÖNY
Ifj. Peti György szabadságvesztés büntetését az alispán is jóváhagyta
Peti ujabb esete a botpuskával — Az érdekes bűntárgy a csendőri bünQgyi muzeumba kerül
ják, bogy még k«nyérre sincsen.
A fiuk szemeiben a megbánás kénnyc»«ppj«l...
Az eset ugy végződik, hogy mindegyiknek )>ocsánatot kell kérnie apjától és keret csókolnia.
(Most az egyszer dorgálássul menekültek meg.

"17 éves k;tényei legény. Társajvai ^íVnctnlnnin volt egyik háznál. Annyir.i beszeszeltek, tógy a szomszéd keres-krtdöiyt varrtra mentek és onnét pokrócokat és lószerszámokat hozlak ki és a holmin megosztozkodtak. A vádlott főhős megbánva ismer be mindent és őszintén sajnálja. Itt is rövidesen végez a birósrtg, látja, hogy jóindulat van a k-génvl>en. Illő dorgálás után inost nz egyszer ö is megmenl\'kül n fogháztól.
A mozaik-ker^k tovább fong...
Gyomor-, bél- és anyagcserebetegségeknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz az emész-töszervek működésit hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vé\'be kerüljenek.
Milyen idegenforgalmat jelent Sümegnek a muzeuma?
Sümeg, október 13 A lezajlott nyári évadbon • a kod-vezölten idő dacára — a muz um idegen látogatóinak száma 8,\'>72 \\\\>lt. Az évről-évre növekedő kirándulók száma cz évben félezerreJ szapomdott. Ez évben 29 tanintézet növendékeit boz-ták el Sümegre, a múzeum műkincseinek tanulmányozására. A budapesti Szabad I.yceum hallgatói dr. l\'elviuczy Takács Zo.lfán, a Hopp-múzeum igazgnlójának vezetésével egéjiz napot töltöttek \'tticrévos Sümeg törté-nelmi nevezetességeinek tanulmányozásával. l\'gyízlntén Somogy vármegyét Iskolán ki vüli Népmüvelüdési csoportjának jegyzői és tanilól kani két iz-l»en Jött tanulmányi kirándulásra a sümegi muzeumba, Társaskocsin a kőszegi Concordla férfi \'dalegyesülel 17 tagja é-s a kalocsai iskolanővérek cso-imrlja. Nagyobb társuságok jöttek hazánk megszállt területéről, ugy Ausztriától, Hollandiából, Francia-\' és Németországból, Megtekintették a muze-.i-mot amerikai, brazillal, japán, perzsa és indiai stb. átutazók. M. Morison vezetésével 80 angol cserkész, tolmács kíséretében meglepeléssét szemlélték a muzejm termeibe felhalmozolI 30 ezer datehnyl régiséget. Az összes látogatok körében mosl is legnagyobb ér-deklőVfést váltott ki a világon egyedül álló mcglwcsülhctetkm értékű - Krisztus előtti »kelta < pénzverő é-s öntő műhely teljen felszeretése, u Somogy. Szalncskán lelt római aranyékszerek és az unikumot képező a Somlyón Ifit vízhordó asszony 3000 éves bronzszobra.
I\'ár százat meghaladják a muze-.im kincseinek megtekintésére Sümegre ér-kezelt közismert látogatók száma. Sok főúri, egyházi, katonai előkelőségük, tudösok, egyetemi tanárok, művészek, országgyűlési képviselők, legfőbb bíróságok tagjai slb. Nagyobb számú külföldi tudós tátogatott el Sümegre. Egyik biológiai tudománnyal foglalkozó társaságot Tihanytól dr. Kre-puska Gyula vezette, közöttük volt: Siegonne Havaty (Brukselesi, dr. Hass Werner (Hamburg\', Valkó SpiegellH\'rg <IV)stock\\ Hollandiai uttechti egyetemről H. J. W. Keidet bölcsésztanár slb. Nagy Endre ez évben is ellátogatott Hévízről székesfővárosi előkelő művésznők és színművészek társaságában Sümegre. Az őszi évad uj tátogató közönséget 1h>z « múzeumba, megkezdődtek az iskolák tanulmányi kirándulásai. E héten a szombalhelyi jánosházal elemi és znla.rCntgróti
Klgári iskola növendékei rándullak ki megte tanulmány útra.
Női luibAtuővetkiilönlstfswégek
n«Ky választékban érkeztek Singé r Di-
*átáruházba,
Nagykanizsa, október 13
Mint ismeretes, a Zalai Közlöny nemrég megírta, hogy a nagykanizsai föszolgabiróságon dr. Marllion György rendőri büntelőbiró engedélynélküli fegyvertartás címén IK) uapí elzárásra ítélte iíj. />••// György 28 éves sormás! fiatalembert, aki különféle ügyeivel már eddig is sok dolgot adott a hatóságoknak. Tegnap Peti Györgynek egy másik hasonló ügyében érkezeit le Kanizsára a vármegye alispánjának másodfokú ilélclc.
Még cz év tavaszán történt, hogy a sormási csendőrség\' bizalmas utón arról értesült, hogv ifj. Peti György egy bot puskának van a birtokában, amelyre viszont nincs fegyverviselési engedélye. A csendőrök turlottak is nála házkutatást, de a botpuskái nem találták nu\\>\' A fiatalember ekkor azl adla elő, hogv a fegyvert már régen összetörte és darabjait szétdobálta a homokkomáromi erdőben.
Nagykanizsa, október 13 Érdekes törvényszéki tárgyalás folyt le ma délelőtt a nagykanizsai törvényszék dr. Mulschcnbacher-hüntelőtanácsa előli.
Ugyanis annak idején történt, hogy Luká(s"József, Lukács Vince és ezeknek édesapjuk, a 75 éves Lukács Márton tótszerdahelyi lakosok gesztenyefái raktak kocsijukra, amit az öreg Lukács adott fiai-
Junlusban ismét tudomást szerzett a csendőrség arról, hogy ifj. Peti György engedély nélkül tart magánál egy kétcsövű vadászfegyvert. A foganatosított házkutatási alkalmával ezután nemcsak a kétcsövű vadászfegyvert, de az előzőleg keresett botpuskát is\'megtalálták a csendőrök.
A rendőri büntelőbiró a botpuska tarlása miatt annakidején 15 napi elzárásra és 100 |>cngő pénzbüntetésre \'ítélte ifj. Peti Györgyöt, akinek ezt<n büntetését most BMy Zoltán alispán is jóváhagyta másodfokon.
Érdekes, hogy u különleges, ritkaságszámba menő botpuska any-nvira felkeltette á csendőrség érdek lődését, hogv külön átiratban kérték a kanizsai főszolgabiróságot, hogy az ügy végleges letárgyalása után engedje át az érdekes bűnjelet a csendőri bűnügyi muzeum számára.
nak. A fafelrakás közben történt, hogy Lukács József összeszólalkozott fivérével, az erősebh Lukács Vincével és azt megtámadta. A két fivér egymásnak ment és csakhamar olyan ádáz közelharcol vívlak", hogy a szó legszorosabb értelmében letépték egymásról a ruhájukat, sőt a legutolsó darabjukat. Ment, folyt a küzdelem, véresek lettek a testvérháború ha 11 és ami-
Kltflnö minőségű legjobb
timzirmrl Mziciplk
elsőrangú kidolgozás
LÁSZLÓ cipőgyár
BUDAPE8T. n, Hijói-itca 25.
Lehajtós Nyelves női Nyolves férfi
p2.36 F2.35 r2.M
Csatlós níl Csattor fírfi
F2.m r2.95
Csak viszonteladóknak.
kor már a földön hemperegtek, csak tovább folyt a tusa. Lukács József alulra került, az erősebh Vinoe felül. Mikor József nagy ne-hezen kiszabadította magát fivérének vasmarkából, kasza uiáo sietett és azzal támadt Vincére. Félő volt, hogy borzalmas vérfürdő támad, ezért odasietlek a többiek és lefegyverezték a dühös fivért, aki az édesapját is le akarta vágni.
Nem tartott azonban sokáig a béke. Percek multán ismét, mint kokinkinai kakas, összekerült a két fivér. Vinoe, aki félt, hogy testvére még lemészárolja valahogy, karót ragadott és azzal csépelte József fejét, hogy véres lett tőle. Lukács József kórházba került és még a mai napig is ott ápolják. Orvosi vélemény szerint a ko|>onyacsontj« van betörve.
A mai törvényszéki tárgyaláson a vádlott Lukács Vincét tír. Gyulai Béla ügyvéd védte.
A bíróság egymásután hallgatta ki a szemtanukat, nevezetesen a két fivér édesapját. Lukács Mártont, aki elmondotta, hogy a kettő folyton veszekedett egymással. Ugvanis Vinoe fia künn voll Kanadában huzamosabb időn át és ezen idő alatl József fia folyton azon volt, hogv Vinoe jussát őneki adja. Ez volt az ok, hogy a két fivér között gvakori torzsalkodás volt. A József fia őt is megverte.
Vitéz Szllij Dezső kir. ügyész a kórházigazgató\' meghallgatását kérte arra vonatkozólag, hogy milyen gvógytartainu Lukács József sérülése.
A bizonyítási eljárás lefejezése után Szily ügyész szigorú büntetést dr. Gyulai védő felmentést kért.
A bíróság figyelemmel a nyomatékos enyhítő körülményekre, az enyhítő s,.ak\'aszt alkalmazta a vádlottal szemben és mindössze három havi fogházra Ítélte. Indokolásában kimondotta a bíróság, hygy Lukács Vince túllépte a jogos önvédelem határát és ezért kellett megbüntetni. de figyelembe vette azl. hogy a harcot a sebesült Lukács József kezdeményezte. Az itélet jogerős.
— Gyermek boy kabátok, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
Szombaton és vasárnap
ol|áH|IMé««l
«Ma rkó-féle vendéglőben
Bbonnensek felvétetnek
Megszünteti gondját a m. kir. osztálysorsjáték. Minden második sorsjegy nyer. — Elérhető legnagyobb nyeremény BOO.OOO aPanypengA.
Kisorsolásra kerül cca 8 millió aranypengft. Sorsjegyek és tervek kaphatók
ifi.Mler Miksa rctMtitttf Mmi
ahol mm almait aoraJAUkban a BS 000 panflAa nyaraményt Aa több nagyobb nyaraményt nyartak
Siessaa venni, nert a húzás már okt. 14-én kezdődik é( a kereslet Igen nagy.
Hivatalos árak : \'/, P Í4*—, Va P Vi PB-—, V, P 3-—.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Singcr Dlvatáruhilzban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Két fivér véres közelharca
A tusában letépték egymás ruháit — A megsebesült már három hóuapjn kórházban tckszlk — A vad gyűlöld oka : vagyoni kérdés
ZALAI KÖZLÖNY
KliUnö, ílaxía uyap/uból késxUlí
férfi RalapoR
a legu/abb divatú formákban
már Ö P-IOl HltÓN\\/lI dlvaiáru&öxltan
HOHTHV M1KCÓS-UT J
férfl éa nöl Kalapok alalcltáma a legdtMifuMbb modvllvK u/dn, méMéhelí drahoo.
-fi_
Bodán Marsh
és Kubányl György tfó taeatje
ma este Tél 9-kor kezdektik a nagykanizsai \'.partostület (volt Poljjiri Egylet) összes termeiben. A kivételei fráokl+h\'-s ké\\«tk*tébon <a jegyek nagy *észe elővételben elkelt. fcrtiiető ez, liiizvfn Bodán Margit, a rádió kedvenc magvai- énekese egymagában is zsúfolt házat votvzau^, hát még az ugyanolyan jólismert Kubányi Györggyel való együttesben ! Az iparoslársadalom is megérdemli azt a szxsrotetleljiis együttérzést, amivel Nagykaniau íársadalmának minden rétege résit kér az Ipartestületnek a fi«Tíal •Iparoskor céljaira rendezett kultur-cseményéből és az azt követő tánc-vigafiOg örömeiből.
A Kurla Js eritélte a Meizler dr.-t rágalmazó •zoc. dem. párttitkárt
Budapest, október 13 A keszthelyi választások után dr Meizler Károly, a kereszténypárt jelöltje sajtóper! indított Fodor Imre szociáldemokrata párttitkár ellen, n:<\\rt«-egy, a választások után kiadó . 5plapban súlyosan meg-rágaln ./(a dr. Meizlert. A Kúria most tárgyalta végső fokon ezt a sajtópert és Fodor Imrét 200 pengőire, valamint az összes költségek megfizetésére ilélte.
Ugyancsak ezzel egyidejűleg tárgy a Ma a Kúria dr. Meizlernek v\'gy másik ügyét is, ezúttal váolbtti minőségben. A Fodor-féle sajtóper főtárgyalásán ugyanis az ügyész ség vádirata szeriül Meizler dr. vádbeszédében alaptalanul tetté szóvá á keszthelyi választókerület közigazgatási tisztviselőinek állítólagos törvénysértéseit. A Kúria most megállapította, hogy a vádemelés alaptalan volt. mert dr. Meizlert, mint a főtárgyaláson saját ügyében felszólaló ügyfélt, mentesség illett? meg az ügyre vonatkozó kijelentéseiért és igy azokért meg nem büntethető.
Mozgószlnház
SeverJn kapitány
I.uis Trenker az 1809. évi tiroli szabadságharcot dolgozta fel ebben a monumentális filmben, amikor Tirol egész népe összefogott N\'apoleon betörő soregei ellen. A kemény sziklák kemény népének szabadságharca ez, mtclyn«\\k a hófedte csúcsok nyújtanak impozáns keretet. \'
A felvéteJek Tirol legszebb rész-it hozzáül elénk olyan ragyogó rendezésben, melyet minden részében a művészi Ízlés hat át. Kevés rendező ktv.e. alól kcrfll ki ilyen film, mint I.uis Trenker Severin kapltánv-a.
Maga az iró rendező és főszereplő is egyúttal. Férfias egyénisége, nyers, ő®erötöl fú tót t művészete v,káig ma-radnndó emléket nyújt a tiroli szul>ad-•ságliös .-aerepében. Kitűnő partner-\' Luise llllrich, aki egyszerű játékával, csinos arcával már az első jelenetnél belopja magát a néző szimpátiájába.
Ezt a grandiózus filmet, amely u szabadság és szerelem éposza, kitűnő kisérŐmüsor vezetj be, melyből a kű-iónbózo koro-k táncai tarthatunk külö-né» -érdeklöflésjc számot. (D)
NAPI HIRIK
NAPIREND Októbor 14, szombat
Kórrnl katotlkui: KallUtt Protestáns: Hdén. izr.: TUd hó 24
Mozi előadások hétkör.nap 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Vároil muzeum és könyvlár nyitva csütörtökön éi vaiárnap délelöli 10-től 12 óráfe.
OyégystcrUri «||elí szolgálat e hónapban: n MerktyBelui gyógyszertál Főnt 12. sí. és a kiskanlisalgyógyszeilár.
Gőzfürdő nyitva reggel b órálól est* 6 óráig (hétfő, izerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
^negációk hölgyei már nagyban készülnek. I-esz egy igen kedves vígjáték előadás és több gyönyörű kosztümökben bemutatandó - hazafias irredenta élőkép, szavalatokkal, énekkel"és zenével. A sz repck-el városunk "legelőkelőbb úrhölgyei fogják alakítani.
1963. Qfctófef u.
NafTY örej? v«rj«k ...
Nagy öreg varjuk tudják ewtk nótám. Tűnő KMne.lmeJi, siratlak én; ftdes virágom — elveszett párom, Csak sírni tud *gy öreg — \'egány.
Kár, liogy elszaladt az ifjúságom, |K;ir, hogy a síivem se ád, se kér, Kár, lwgy nem hívnak májusi esték, Kér, hogy fejemre \'loszáll a dér.
Napsütött rétek tel^ virággal,
— Jaj! nem találok egy lábnyomot. Kar-karl>a fűzve, kislány diákkal;
— öreg szivemmel csak álmodok.
Kár, Imgy elrepült, mint fényes\'felhő, Az őszbe lassan beköltözőm. Nem jut koszorú gyérült hajamra, Nem hull ölembe virágőzön.
Nagy öreg varjuk tudják csak nótám, Kifogyott csókom, én angyalom. Vén hurok zsongnak valahol mélyen:
— Az ifjúságom biic«u*t*»oni.
Völgye*! Józ**!
(A* tparfcatülM mai M*JJTI, Nélaeslje) A nagykanizsai ipartestület ma, folyó hó J4-én este ü órai kezdettel rendezi »Magyar Nóta.-estjét sa. ját székházában, amelynek keretében fellépnok Bodán Margit. Kubányi György énekművészek és az Iparos-daláiida Ketting Ferenc karnagy vr. zetésével. A rendezőség kéri az elö-jegyzett jegyek szombat délig való átvételéi, mert jegyek már csak nagyon ko/ÍAtoU számban álliui\'k rendelkezésre. Jegyek kaphatók Zsoldos, vala. mint Schnltzer és C.öndŐr ékszerészek-né! jffs \'este 8 órá;téf a pénztáraknál.
Szombaton 6» vaiárnap
diszDótoiBS mm
(60 fillér)
a „F«fc«t« mmmu vendéglőbe n Cigányzene Édes must!
(FíIhKáa a irorfttiaroa*o*th><:)
Frontharcos bajtársainkat figyelmeztél-jűk a VOGE vasárnap délelőtt az országzászló előtt tartandó wnés örs^K-váltására. A VOGE hadviseltek c>-porija nagyobb számú küldóllségg>\'l és országos hlrü nagy zenekarával érkezik, az állomáson a hivatalo* vár» fogadja őket. A fogadtatáson és sir. ünnc|>élyen föcao|>ortuuk is résztveia. Gyülekezés fél 11 órakor a szinbár előtt, ulionnan zárt sorokban vonulunk uz állomásra. Megjelenés formaruhában, sisakkal, kitüntetésekkel. A polgári ruhás bajtársak kitüntetévekkfl. Esős idő esetén mindnyájan polgári ruhában vonulunk kL Tartsa mindoi bajtársunk frontharcos kötelességnek az ünnepélyen való megjelenést! A Vezetőség.
- Pézsmákat, opowum seal (* "út-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
- <Foghá*r* ítélt Gáapár Elek budapesti kömüves-segédtöl kőícsón-kérte kerékpárját öccse, Gáspár József zalai lakos. Gáspár Elek nem többé kerékpárját, mert Jivfce eladta é-s a pénzt\'elköltötte. Feijetontetlók. A nagvkanizsai tőnényszék most foglalkozott ezzel az üggyel és Gáspár Jó-rseh-t vsalásért 3 havi fogházzal sújtotta. Figyelembe vwtte a biróság.bngv a vádlott már több ízben volt büntetve.
- Ndl kabélujdonaá** >negérto*
tek Singer Divatáruházba.
(A* Úrasszonyok Kongiegáelójá-
nak) szokásos téli vbédakciójában 3ő szegény tanuló már folyó hó 10-ától kezdve kap mindennap jó meleg ebédet. Hogy védenceinek mielőbb cipőt glt ruhát jultathasson, «erne a célrü rvri,-átzi az l.\'rk-ányok Kongregációjával karőlhe november 6-án a Városi Színházban nagy estélyét, amelyre u Kon-
(A polgármester lárgyaléaal Btida-pí«len) Dr. Krátky István pelgármes-ter csütörtökön Budapesten tartózkodott, ahol több fontos ügyben eljárt az egyes minisztériumokban.
(Ar Izr. Jótékony Nőegylet mai fekete-kávé eslje) \\ z„rd tél minden bajával közeledik, a szűkölködők nagy száma várja a jőtékouy eg>\'lettől a nélkülözések enyhítését. Az Izr. Jótékony Nőegylet vezetősége fekete-kávé estek rendezésével is fokozottabb anyagi erőkhöz óhajt jutni, amikor a szórakozás rpclletl mindenki a jété-konyság oltárán is áldoz. Az első fe. kete-kávé estet, amelyen a házi-asszonyi tisztet Frank Jenöné és dr. Vajda Héláné töltik be, ma este 9 órrd kezdettel tartja az egylet a Kaszinó, ban. A háziasszonyok és az egylet elnöksépo szeretctleí kéri tagjainak és a jótékonyság barátainak számos megjelenését, l*ogy az egv\'et minél luith-i-tósabhan gondoskodhassék szegénveinek állandóan növekvő táboráról."


■n-íu t-m-


1033-ban It
Ilyen régi parókás koutUmökben Vonul fel az angol blróaág a törvényszék megnyitó Ünnepségére.
Férfi- éi női-1 ilflfs« holopfohtar\' mm : Maníi1
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
H1BSCH ÉS SZEGŐ cégnél
LúliRaailó
párooklnt és méterben 2aáft«k minden oölra
t»M. október 14.
ZAUU KÖZLÖNY
I! Olcsóbb te! a iiiéés I!
E hó 14 (A*, szombattól keidre 1 k*r. JómlnAségQ marhahús csak 60 80 fillér less SIMON ISTVÁN hentes és mészárol misternél a piaci buspsVillonban (kizel a halas mellett) b Klikanlisán. Varaadl ut 3/o.
nífátólÉál 1 1 r\'\'%
"TI""" Mfcí II *|
[7 S t) jr"P
■ 1:; ! I li | U
HV\' <

Olimpiai versenyzókot válogatnak a német Ifjúság közül 1936-ra.
Rádiósok I Pénzt t\'karianak mei<, In késiUléi-eikheT a jól beváll, nají>k >p cilá u TENAX anódtelep I
hasiníljík
120 Vottoa 13.20 P 90 „ 980 . díjmentes csom»gilás és szílltásl Kér|e i jíndékakcióm f.llétclei: I — polgár Endre villamossági vállalata Zalaegerszeg.
(Kíi^kpáro" ba»^?t a I*áS-tér:\\n) Csütörtökön este kis?bb kerékpáros haleset tórtéut a l>cák-tér tó. sz ház előtt, bakonyi József 27 éves bolti-szolga ét akart menni a kocsiul >u, amikor az Eötvös-tér felől hagy sh-Ik\'S-séggel oduérkez.tt kerékpáron I"ólde,s József 34 éves sertéskcicskctffl, Rózsautca 25. sz. alatti lakos. Földes csengetéssel figyelmeztette bakonyit aki azonban megállt a kocsiul közepén, mirje a kerékpáros, nem tudva már ki-tértii előle, nekiluijlott. J\'őldes lezuhant a kerékpárról és 20 na|x>n IhjIüI gyógvülő koponyasériil\'sl szenvedett. Bakonyinak nem történt különösebb baja.
— Oyönyörü csillárok : Transdanubia.
(Tüz Nemesa pátiban) Szerdán >ste 8 óiia (tájban Felstineme.supátiban kigyulladt ózv. Kania Sándorné zx.ipp-Te Jeles lakóháza. A szélben rövidé, sen átcsaplak a lángok Jónn Miklós és Jóna István szomszédos házaira is, A tűzoltóság csak erőfeszítés árán tudta meggátolni a tüz továbbterjedéséi. A 3 lakóház teteje teljesen leégett, csak a csupasz falak maradlak meg. C.yaj-togatásra gyanakszik a csendőrség.
— (íyönyörü matllossé pongyola anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Schütznél ,
— Felilvjuk t. olvasóink szíves fi-gyeiméi I.ászló-clpögyár (Budapest, VI., Hajós-utca 25.)) kitűnő minőségű leveszörszerü házici|>ök mai hirdelé-sé-ben foglalt olcsó árajánlatára.
— Dl\\»t sztfmM újdonságok műiden minőségben Singeméi.
(Háromévi fegyházra Ítélték u s»omSzé«lavszony szurkátóját)) A marcali szőlőhegyen ösz Jenő ci|>észseg?d már régebb idő óta haragban volt szomszédasszonyával, özv. Aíjva Mi-hálynéval, akinek csirkéi közül nemrég kettői agyonvert. Emiatt másnap Ar-Vi\'uié megtiltotta Ősznek, hogy vizet vigyen a kutjábót. Szóváltás támadt közöttük, melynek hevél>en Osz egy késsel mintegy hatszor meg.szur\\u a szomszédasszonyát. A kaposvári törvényszék most tárgyalta ezt az ügyet |és Osz Jenőt 3 évi fegyházra Ilóite és az ítélet kihirdetése után azonna" le-lartóztallák. Az Ítélet nem jogerős.
KözatkalmaaotUk figyelmébe! Bu-toráruiukat .éiiyegcsen leszállított árakon ár-isitjuk. Hosszú icjáratu hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Nitur éa fekete perzsaláb, shíras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
RÁDIÓMŰSOR
Ihulapesl, október 14.
Ü.45: Torna. Utána gramofon. — 9.15: Hirek. - 10: 1. A vallomás. 2 Vidám kaszárnyatörténetek. (Felolvasás,^ Közlőn gramofon 12.(X">: Gra-mofon. 12 30: Hirek. 1.15: Időjelzés. — 1.30: Budapesti Hangverseny /ahiekar. 2.45: llirek. — 1 A» »Rádióélel« mese*\')ráju. 1.15: Időjelzés, hirek. — 5: A Szociális Missziótársulat előadása. Farkas Edit alapító
főnökasszony: .Missziós üzeneteit* — 5.30: Buda|>esli Koncert Szalonzene-kar. 630: >til üzen a rádió. - Ö.30 (Budapest II. : f.rumofon. — 7; SzüV\'s László dalokat énekel. — 7.45: »Forgó-hinta. (lWka est). — 9.45: Időjelzés, hirek. 10: Jazz-zene. — 11: Cigányzene.
llé>es. 11.30: Állástalanok zenekara. - 13.10: Művészié mezek. — 10: Man-dolinzene. — J7.05: Mű vészlemezek. — 18.45: Rádiózenekar. - 22: Haupt-zenckar.
Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata könnyű és pontos bél-makődést biitoslt.
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap Barcson játszik
A vasárnapi csurgói döntetlen mérkőzése után ismét vidékre rándul az NTE bajnoki mérkőzésre. A barcsi együttes a mcglejictések csapata és különösen saját otthonában pagyon komoly ellenfél. Az idei bajnokságban néhány szép eredményi éri el. így vasárnap Dombóvárott a VOGE ellen 3 :2 arányban győzelmet aratóit.
Az NTE-nek nagyon komdlyan kell venni a mérkőzési, neltogy csurgói mintára meglepetés érje.
Levente válogatott Reálgimnázium és VOGE csapatai játszanak vasárnap a Zrínyi pályán
A Zrínyi pálya vasárnap nem gáltat bajnoki küzdelmet, \'de programja mégis nagy érdeklődésre torthat számot. Nyilvános mérkőzés karetflben vasárnap lép elősriij- a pályára a BteU-gimnázium, valamint a Nagykanizsai VOGE újonnan alakult futbalt-csapa-tai. Mindkét együttes tósztvesz a levente bajnokságban és ezen\' találkozásuk a bajnoki pontokért megy.. Ezen mérkőzés fél 2 órakor kezdőák. l\'láua a Levente válogatott játsza le Spitzer kupa mérkőzését a ZTE <**>-pata ellen. A Levente válogatott a következő felállításban játszik: Per-Sovits , V\'Kíuznui*, Alehla, Stróbl, (Cer ján L), tollár, Horváth I , Janisa, (Tamás;, Kprdtos, Kiss, Míncaeki Bölcsföldi. Jelinek.
A válogatott mérkőzése fél 4 órakor kezdődik. A játékosok tartoznak fél 3 órakor alsó felszereléssel a Zrinyi pályán megjelenni és Hárt József mb. szövetségi kapitánynál jelentkwBil.
A Magyur-ulcai pályán a Transdanubia—Petőfi levente bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra JftSi 2 órai kezdettel.
A Teleki-utcai pályán a Tórekré*~ Jlunyadi barátságos mérkőzés Y«n programon, melyen a birójelöltek vixs-
úísznűforos rara les
umiMm *• .aalra.p.
Minden báillag késilUe. Kerwiesyt Mm ásít ll lalll Török Pétar
«»l Klalu; ulc< 31.
Itt az ideje,
Őogy rendbefio-szassa rádió fát.
II
Axonnal orvosolfuk panasxúi ingyenes, megblxQaió sxaKta-nácsunhakal, sstolid KisxolgdldsunKIcal t
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut 6. Telefan : 4—13.
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1938. oklóber 29.
Emlékeztető
Október 14. Az Iparoskör magyar nóta. estje fól 9 órakor.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-estje a Kaszinóban. Október 15. A VOGE zsenós őrség-vA 11As-1>anUIéja 12 órakor az or-szAgzAs/lónál.
Az evangélikus hősi halottak emlék-táblájának felavatása 10 órakor.
A Szent Ilona leánykhib magyar délutánja fél 5 érakor. Október «. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
4. Kereskedelmi Alkalma-aottak luibaré-estélye. November C. A kongregációk szinelő-
julAsii a szhiházban. November 11. Keresztény TlsrtvHeló nők teája ö órakor (Szerit Imre heroeg-utca 14.)i November 15. Növendékhangverseny Ö
órakor a zeneiskolában. November M. Matiné fél 12-kor a
zeneiskolában (Vannay J.). l>eoemb(í* 2. I*r. Leányegylet piknikje, üeoember 1- J. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja. December IS. Városi Nőikar hangversenye 9 tórakor a zeneiskolában. L)eo*mb«r Növendékhangverseny B érakor a zeneiskolában.
Közgazdaság
TantuttuM
Buta tlaaav. (uj) T7-C 7-Í0- 7-aa. 78-at TK—Tli, 79-ea T<0—7Í5. 60-aa 7-70-7 90. dunánt. (ul) 77-« 1<»-7-2\') 7S-at 7\'15— 7 30, J9-ea 7-25 -7 40, 80-ae 7JS-7-M, roll (ul) 415-Í M. -Zib köiíp Í M 6 90, - úleogeri tlaaántull 730-7-40.
SwtétTálái
ralb.|Ue 533, dadatian 330. KH4-™odí 071-071 Halott 072-0-74, «ie delt kOiép 070—(771, kOnnyd 06!-06« elaő rendű Oreg 064 -046, ll-od rerKla öref W0--O62, angol eoldő (. 080-0"*), aaalortna nagyban 090-092, tair 094-I O0. hua 08 )—1*03, télawtá. 09l)—096.
Kiadja a laptulajdoaoa K6ig.id.iigl Rt. (tateaberi Nyomd, éa DáU.1.1 Lapkiadó Vállalat. Nagyk.nliián. felelői kiadó: Zalai Károly. laUfurban Idolon: Nagvkanlu. 78. alám
TiláMIM - "*á -t.
MlWfw tii wi\\m mrih ikl
PORfXcaiASSAl
hiitntuiMlO \'•»"«\'«\'
m HIIUIIMlt
alaatl eégaél
ország József
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek ■tb. kereskedése
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mollett Telefon 13a
Síikséglitdit —
r*
I mindenki a helyi kereskedőknél | (* Iparosoknál szerezze bol
APRÓHIRDETÉSEK
RakUr.a l.ví Iiaa.a árakat lg» •!••*» .léPM.IljMh. Armuth, ■adr-aánr. 3012
D.Mt.oh.. Prlaleln wlrd aea.rhl lu iwcl Kinder. Adreue In dle Adnlniiluiion dieiei BUItei <020
u.tall-a.l.lf.l.lr látogat..*™
kr retek ruhául! cikkekben ;iraloi iglllá uUemberl. Ajánlatokat kérek .Textil* elme. ■ kiadóhivatalba.
áutáuxl vtteldllát leiaállltollam. «.-a|.lm.a csukott kocáik hármlkorrt rendelhetők Kaulminn Mmmómál. Telefon : 167, eite: S7I. 3344
■ •IMikHIk Hgyelmtbe, tllUnyál, rádióját olctdn. auhaieracn átwerclcui — Megrendeltek Horthy Mlklóa-ul 2. (ukor ka üzletien 4006
Be|áró tah.rllót.ány ajánlkoilk |obb helyre. Vóröimitly ulc. 20. 4039
Ügye. MlMl.H..l.áityt felvettek, felvciiek. Király-utca 30. lOidttlnl. 4043
Egy aiáp butoroaatl ai.ka, kötél e vaiuthoi, kiadó. ű. a kiadóban. 4046
KBtflnb.JAr.tu leljeten uepnált ato-bát ker.iek AJánlitok ár meglelólíuol .Kényelmei" Jellgtre ■ ktldóbi 4047
Egy pengőért
kapható még néhány leszál-lllolt áru píldány
Lidiit Julla í
Bánat-tó partján
c. verseskonyvéból, a könyvkereskedésekben és a szerkesttöségben.
A niiyk.nfiá.1 Ur. Járáahlróaig.
mini telekkönyvi hatóiágtól.
7769/lktf. 1933. alám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
NagykanUut Bánkegyeilllet át Délrtlil Takarekpénllir rt. vágrehajlalónak Kit. Terét. Kitt Jánot é. Torok litván Ibtlog) vévrehajfáii taenvedók ellen Indítóit végre hiflátl ügyében s telekkönyvi hil&ág végrehijtilo kérelme kOyelkeilében ai 1881: LX. t -c 176. §-a ártelmében elrendeli ■■ ulibb árveré.1 3SC0 ar. pengó töke, ennek 1931. atept. 12 lói 1933. Jtn. l-lg ét 1933. lunlur 5-tll |áró blrólltg ér-vénycallbelA legmagáUbb kamala, \'/r-.o vállódlj, 20 P 50 I. óváal, 30 I. ktulétl dl|, 372 P 30 f. eddig áa a leien térvényért 31 P 10 f. megállapított kWiég tókekóve-teléte él Jtiulei.l f*hl|táia végeit a nagy-kanlttal kir. |árálblrótág terllletén levó Nagybakónak él Nlgyklnlm kóttégben lekví a ■ nagybakónak! 2137. ai. tjkvben A t I. tor sffjs. hrai. alalt togtlll uánló ét aürg a Farka. oldal dlllíben TOrók (balos) litván éa neje Klái Terét nevén Illó Ingatlanra 216 P, nagykanltnl 1781. ai. tjkvben A t 2 tor 3042/b hnt Halt loglilt iióló él pince a cterlól putilán Kin Terét Török (balog) litvánná nevén álló Ingatlanra 1137 P 50 I.. a negyk.nl taal 103. az tjkvben A t 8- 9 tor 4336\'!. hru. ilalt loglilt rét a Magyar ulcil léteken Kitt Jínot nevén álló Tngtilinrá 400 P, 113.1,. hm. alatt foglalt hát 651. ti. t. udvar é. kentei unanannak nevén álló ingatlanra 3000 P klklálláal árban — mégpedig a 4336,i él 113/b. hm. alalt In-, .illanókra lOMIkv 1870 ai. végréaael ítv. Molnár Jánotné Horválh Koiilla |a-váta bekebeleielt Idkölményl Jognak lenn-tartáiával.
A telekkönyvi halólig at árveréanek ■ kir. Jitátbliótág hiviuloa helyltégében (Igaiaágllgyl palola lödailnt. 11. ajtó) meg-lartáiára 1933. évi november hó 4-lk napjának d. e. 10 órilit éa Nagybakónak kötiéghiiinll ugyan.cnap d. u. I óráját tuti kl át it árveréii fel-lételeket aa 1881 :LX. l-e. 130. 5-1 alip-Jáu a kövelkctókben állapítja meg:
I. Ae átveréa alá etö Ingatlanokat éa pedig i 113/b. hm. Ingatlant a klklálláal ír telénél, a többit kátharmadánál altcio-nyabb áron eladni nem lehel. (1909: XU.
t-c. 26. 81
Ai árvetelnl nándékoiók kóteleaek bá-natpéniül a klklilUll ir IO°,»-át kéupáai-

EB=
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv cl kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger
paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 ■•fizetésivel,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még nift díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
II villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 2B százalék engedményben részesülnek.
ben. r«gy az 1881: LX. t-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételekel aláírni. (IMI ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. 8.)
Az aki az Ingatlanért a kikiáltási imái magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni! (1908: XU. 25. §.)
Nagykanizsa, 1933. évi azeptember hó li Dr. Bentzlk a. k. kir. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k. <038 fftllul.
Pk. <405/1933. sz. 1933. vghtól 405. u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bród Tivadar ügygondnok nagykanizsai ügyvéd tavára 1846 P 85 f. töke éi több követelés járulékai erejéig a nagy. kanlzaal kir. járásbíróság 1931. évi 223Ö\\x. végiésével elrendelt kielégítési vé«rehajUi folytin végrehaltiit szenvedőtől 1933. aug. 11-én lefoglalt 1780 P becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, aa-nak az 1908. évi XLl t.-c. 30. §-a alap-ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tUnő mis (ogtallatók lavira Is aa érverés megtartásét elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielégítési joguk ma li fennáll él ha ellenük halasztó hatályú Igénykereiet folyamatba nincs, végrehajtást azenvedö lakásán, Nagyksnltsa, Rozgonyl-u. 8. házsz alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi október hó 16. napjának d. e 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, stőuyegek, képek, rádió, fegyver, csillár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késx-pénifizetés mellett, esetleg becsáron alul Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni.
Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ara egyezer pengőn felül van, az 5610— 981. M. E. aaámu rendelet értelmében csak
azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénzül leteszik. Nagykanizsa, 1933. szeptember 27-én.
Elek Lászlö s. k.
kir. blr. végrehs|tó, <044 mint bírósági kiküldött.
12828/1932. B. szám.
Adó.
Árverési hirdetmény
a közlartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-ai érteimében eszköziendő nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajlá8t szenvedő neve: Weisz József és Lajos.
Lakása: Király-utca 47.
Az első ái vei és helye: Erzsébct-tór 4. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1933. oki. 16. d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Erzsé bet-tér 4. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1933. október 24. d. e. 10 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 drb ebédlöszekrény 120 P, 1 drb pohárszék 60 P, 1 dib tükör 30° P, I drb hintaszék 15 P, 2 drb éjjeli siekrény 15 P, 1 drb fali ingaóra 15 P, 1 drb fotel anlik 20 P, 1 drb luszter 20 P — 295 P összcí becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingósá-
Sk csak skkor fognak eladatni, ha a becs-
éknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi dó és ai esetleges fényűzési adó is.
Nagykenizía, 1933. évi szeptember hó 22 én. , . , . , . c w Lehoczky Lajos s. k.
városi végrehajtó.
Nyomatett a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73 évfolyam 235. uán
Nagykanlua, 1038. október 15, vasárnap
Ara 16 "Hír
ZALAI KÖZLÖNY
Ssefkeutőség és kiadóhivatal; főút 5. nia. Megjelenik minden reggel, bétlő kivételével
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy bóra tt pengő 80 Iliiét Sieikeiitőségl és kiadóhivatal! telefon: 78. u
REVÍZIÓ
írta: dr. Szabó Zalgmond
A délelőtt i langyos őszi eső után kiderült 40.z ég é.s októl>eri verőfény aranyozta be a sétákért fáinak immár sárgulni kezdő lombozatát Párás, meleg a levegő, nagy mély csend ül a fasorok közt ós ahogy leülök az egyik padra, a nagy némaságban hallom a hulló falevelek susogó neszét. A sétakert majdnem üres, csak egy távolabbi padon ül négy öreg |>olgár. Az őszi elmúlás bus hangulata némává tette az öregüket is. Csendesen ülnek és hallgatják ök is a hulló falevelek sóhajtását. Vájjon mire gondolhatnak ? Ennek a szép Őszi délutánnak melanchóliája pihenésre vágyó lelkükben bizonyára kiváltotta n közeli elmúlás gondolatát és mintha saját gyászinduló-juk bus akkordjait hallanák, figyelik ők is a hulló falevelek su» sogó neszét.
A természet elmúlásának ebben a poétikus őszi hangulatában jól esik kiragadni magamat n minden napi élet hajszájából, fis ahogy ott ülök a langyos őszi verőfényben, eltávolodik tőlem a ma, tisztán é« világosan látok fe Ítéletemet nem befolyásolja egyéni vagy pártérdek. Multamra gondolok, fér-fikorom tetterős idejére, amidőn az osztatlan Nagy-Magyarországnak magyarságomra büszke jiolgára voltam. Kiöltem is, kortársaim elölt is szent volt annak minden röge és ugy tudtuk, ugy éreztük, hogv a honszerző Árpád állal hódilott föld évszázados szent határaiért életünk sem lenne nagy áldozat.
£s mintha gyorsan rohanó film-ké|>eket néznék, kinl látom mnga-mut a harctéren és rendületlenül bizom a végső győzelemben. Mert nem tudom és nem is akarom hinni. hogy a magyarság nem tudná megvédeni uz ország szent határait. fis u filmkép változik : látom magamat az észnélkül visszaőzönlő felbomlott hadseregtxm, látom a szerb lovaskatonákat, amint ellenállás pélkül birtokukba veszik Muraközt, újra hallom a Ilii-eket, hogy a Murán tul nincs már király és nincsen hadsereg, hogy Erdély, Délniagyarország és 11 Felvidék román, szerb és cseh megszállás alatt van. A Jugoszláviá nnk nevezett tákolmány államban nap-nap után biztattam magamat, hogv újra fog ébredni az ősi magyar erő és a honszerző Árpád késő ivndékui uj honfoglalásról tesznek hősi tanúságot. A film tovább |>ercg és Kun Bélát és társait látom a magyar királyok ősi palotájában, majd az általunk tönkre vert románok hadseregét, mint hódítókat Budapest utcáin.
£s változik a kép. Nemzeti zász-lők alatt magyar katonák masíroznak és a bevonuló sereg élén fehér paripán Horthy Miklós ül. A lelkem megtelik szilárd bizako-dfissal. Oszlik az éjszaka és itt a
Németország teljesen szakított Genffel
Németország otthagyta a leszerelési értekezletet és kilép a Mépszttwetségbfil — Hindenburg feloszlatta a birodalmi gyűlést és uj vAlaaztásokat tűzött ki
Berlin, október 11 Miller kancellár a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy Németország kilép a Népszövetségiül és otthagyja a leszerelési értekezletet is. Feloszlatják a birodalmi ülést és népszavazást rendelnek cl a kormány |>olilikájáról.
Berlin, október 14 A birodalmi elnök októlier Ítéli kelt rendeletével a birodalmi gyűlést feloszlatta és az uj választásokat november 12-re tűzte ki, hogy a német népnek alkalmat adjon a nemzet sorsdöntő kérdésében való állásfoglalásra.
Berlin, október 14 (löbbels dr. birodalmi miniszter Németország sorsdöntő lépéséről a
kővetkezőket mondotta a sajtó képviselőinek :
— A birodalmi kormány nevé-l>cn a következőket kell közölnöm : A kancellár felhívást intézett a német néphez, mely többek között azt mondja, hogy a korábbi kormányok hajlandónak nyilatkoztak belépni a Népszövetségbe és részt (venni a leszerelési értekezleten. Németországot azonban keserű csalódús érte. A német népet és kormányát azzal, hogy Németország valódi erkölcsi tárgyi egyenjogúságát tudatosan megtámadták, ismételten a leíjstiltiosablran mc<jalázt<\\k. Most az államok hivatalos képviselői nyilvános beszédekben közölték, hogy Németországnak ezt az egyenjogúságot nem adhatják meg.
— Minthogy a német kormány
ezt az eljárást a német nép igazság talan és lealacsonyító kiközösitcsé-nek tekinti, nincs abban a helyzetben, hogy ilyen körülmények között, mint jognélküli és másodosztályú nemzet, továbbra is részt vegyen a tárgyalásokban, melyek igy csak ujabb parancsokhoz vezetnének.
— A birodalmi kormány a legmélyebb sajnálattal kijelenti, hogy kénytelen elhagyni a leszerelési értekezletet és ezzel a Né|>szövelség-ből való kilépését is be fogja jc lenteni. Ennek következtében Ilil-ler kancellár Hindenburg elnöknek azt javasolta, hogv a biro-
megváltás hajnala és megint remélni kezdtem a győzelonilien mint egykor lent az olasz harctéren. I)e mint a dermesztő északi szél, mely fagyos májusi hajnalon le|>erzseli a fakadó rügyeket, ugy fonnyasztotta el bizakodó reménységemet Trianon kegyetlen békc-parancsa. A hajnalhasadást nyomon követte a sötét és mélységes .éjszaka. I)e újra pirkadt. A ineg-gvötört nemzet leikéből elszánt akarással tört ki a «N\'em ! Nem ! Soha !> jelszava és a sokat szenvedett nemzet összes lakóinak arájából elemi erővel harsogott a gonosz béke alkotói felé : Revíziót ! Revíziót!
Es ismét egvbcforrl a nemzet a trianoni halárokon innen és tul. A Csonkaországban minden párt minden polgár egv tál>orbu szállt a revízió gondolatában. Megszólalt lord Rothermere. megiwMilo a világnak. hogv Magvarországnak helye van a nap alatt. elhangzott Mussolini szózata, hogv a Párizs körüli békék nem örökéletüek és revízióra szorulnak. Az uj hangot helyeselte az angol, az amerikai közvélemény. csak egyedül a hivatalos magyar kormány hallgatott. Ámde ha a kormányok változtak is. a l»é-keszerződések revíziójának követelését egv sem tette programjába.
Egy év előtt vette át Gömbös Gvula a kormányéi nőkstfget és a nemzet ujjongó helyeslése közie-pette kormányprogramjának élére a revíziót tette. Tisztán és világosan megmondta, hogy az ország jelenlegi nyomorúságos helyzetéből
csak egyetlen kiút van és ez a revízió. I)e megmondta azt is, hogy ezt a nagy és saent célt csak ugy tudja elérni, ha egy emberként mögéje sorakozik az egész nemzet. A világnak látnia és tudnia kell, hogy a magyar nemzet egv nagy akarásban egységes is tud lenni.
Es pereg a film. Látom az egész nemzetet egyesülve a magasztos, szent célban. Nincsenek töblié pártok, nincsenek öncélok, sem egyéni érvényesülések, csak egy dacos, félelmes, közös akarat. De csakhamar*változik a kép. A magyarság régi átka, a pártoskodás bontja meg az egységet. A revíziót kivívni akaró kormány ellen a királykérdést szegezik. A 110111 Mi egység szervezői hiába jelentik ki, hogy a királykérdés ma még nem időszerű és hogy annak még szakolt felvetése megbontja a nemzet egységét és megingatja a nemzeti frontot a revizió kikiizdé-sében. A józan, okos. megfonlolt szó nem használ, már a szenvedély lesz úrrá a királykérdés harcosain, már egyé 11 rőI-egyénre megy a harc, már óleshangu sajtó polémiák folynak, hirdetve országnak, világnak a nemzeti egység kudarcát.
Vájjon nem gondolják-e azok, akik ma a nemzetet pártokra szakítják, hogv a pártoskodó. egymásba vádaskodó cikkcikel ellenségeink igaz örömmel olvassák. Hogy amig az országrablók a közelmúltban fogvacogva reszkettek attól, hogy az egységes magyar akarat vissza fogja tőlük szedni csalárdsággal szerzett országrészein-
ket, 111a már bizakodva és meg nyugtatva szemlélik a trianoni magyarság áldatlan testvérliarcát.
Ülök a langyos fezi verőfényben és őlemlK4 hullanak a sárguló falevelek. Mint egv világos tükörképen, tisztán látom az igazságot. Csak a revizió hozhatja mjeig a feltámadást és csak szoros nemzeti egységgel, valamennyiünk egybeforrt akaratával érhetjük el la revíziót, fis mindenki, aki ezt a nemzeti egységet megbontja, nki-a nemzetnek egy célra való egységes tömörülését ellenakciókkal megakadályozza. vétkezik ha*ájM ell 11.
Revizió ! Revizió ! Öregedő koromnak egyetlen hő óhaja, egyetlen célja ! Felkel az esti szél és gyorsan husiiI az imént még langyos levegő. Mentiem kell. Körülnézek még egyszer az alkonyi fényben uszó tájon. Borongós elmúlás szerte mindenütt. Hervadó lombok. avar virágok illatát hozza la szél és a hulló sárga levelek a reménytelen hideg tétről suttognak. Es clhusultan gondolom, hogy ebben a pártoskodó országban nem élem én már meg Trianon revízióját. Menni köszülök és ime az avar fiiben az alkonyi verőfény rőt világánál tavaszi virágot látok, amelyet kicsalt és életre keltett a kc.ü ősz érlelő melege. Tavaszi kis virág a megújhodás, az újjászületés ígérete ! Hiszek benned és hiszek a magvar nemzet küldetésében, az isteni igazságban. Mert mégis meg fog szűnni a párloskwlás és meg lesz a revizió I
s
ZALAI KÖZLÖNY
193a. oklóber 15.
Ha Ón gyorsan akar, jól megkönnyebbülni, Használjon [ l ^nMflTTl-fsfre fog teljesülni
tlalmi kormánynak ezt n politikáját bocsássa népszavazás alá.
A német kormány kénytelen volt uj utakra térni
Berlin, október 14 A nemzetiszocialista sajtóiroda közli: A birodalmi kormány nacrvjelenlőségfl elhatározása é-s a birodalmi elnök rendelete letépték a genfi egyenlőtlen leszerelési játék fátyolát és tisztázták a politikai helyzetet. Ezzel valóban államférfiúi tettel ~.ij korszaka kezdődik a népek megértésének. Miután más hatalmak megszegi ék jgérelüket. a német kormány kény leien volt Tij Utakra lépni. Ha a német nép kinyilvánítja nma akaratát, hogy a ri^met nemzet jogos követelését tárgyalások és szerződések lilján biztosítsa, ugv a jövőben az egyenjogúság lesz az alapja a népek ilyen, igazán eredményes ncmze("közi együ11mükődésénck.
A német delegátus elhagyta Oenlet
Genf. október 14 A Népszövetség tanácsának szombat lélutáni nem nyilvános ülésén, melyen danzigi népszövetségi meghízott kinevezéséről tárgyaltak, a német kiküldöttek már nem vettek részt.
A Népszövetség főtitkársága nyilvánosságra hozta a német külügyminiszter táviratát, melyben bejelenti Németországnak a leszerelési értekezletről való távozását. Ilenderson elnök kijelentette, hogy a főbizottság eló fogja terjeszteni a lávirht tartalmát.
Genfből a német küldöttség már el is utazott Berlinbe.
Párlst konsternálta a német lépés
Páris. oklóber 11 Németország lépése a korndéHitáni órákban vált ismeretessé Párisban. A l>olitikai körök teljesen tanárslalauuf állanak a rm\'glepetésl keltő elhatározás elölt. A külügyminisztériumban sem tudlak még állást foglalni és megelégítek azzal a kijelentéssel, hogv a kérdés igen komoly és nagyon váratlanul jötl.
Ixmdonban Wlitler bombája*. \'Németország kilé|K\'lt a Népszövetségből\', Berlini szenzáció\' stb. eimü cikkek közlik a közönséggel az eseményeket. A diplomaták igen komolynak itélik a helyzetei.
Genfben a Népszövetség épületében kisebb-nagyobb csoportok tárgyalják az esetet és megegyeznek abban, hogy messzeható következményei lehelitek.
Németország súlyos nyomástól szabadult fel
Berlin .oklóber 1 I A Dt\'ii/aclirs AHym-inv \'A\'ilunif irja : Németország ugv lélegzik fel. mint aki súlyos nyomástól fels/.a l>adult. Mindenki tudatában van a kormány lépésének jelentős következményeivel. de a választás majd megmutatja, hogy az egész német nép a kormány mögött áll.
A visszahatások beláthatatlanok
London, október 1f Snowdcn lord a következőkben foglalta össze nézetét a német kérdéssel kapcsolatban : Németország elhatározása olyan megrerdilő hoí?v- azt sqm tudom, mii jnun íjak. Még nem tudom Hitler eine drasztikus lépésének okail megmagyarázni. A. visszahatások beláthatatlanok.
Az amerikai pénzvilág aggodalomig il nézi a helyzetet
Washington, október 14
Washingtoni |>olilikai körök Né
mclországnak lépését a világbékére mért csapásnak minősilik. Aggodalommal nézik a helyzetei a pénzvilágban is\', mert a német kölcsönökben óriási amerikai tőke helyez kedett el.
A német mérnököknek el kel! hagyniuk a szovjet terOletet
London, október 14\' A szovjet kormány elrendelte, hogy a Szovjet területén dolgozó összes német mérnökök azonnal hagyják el az országol. A néniele-
Nagykanizsa, oklólxT 11 A nagykanizsai csj>cresi kerület nevében az alábbi nyilatkozat jeleni meg a zalaegerszegi és egyes fővárosi lapok hasábjain :
\'Aluliról! minden félreértés kikerülése végett kijelentem, hogy a nagykanizsai esperesi kerületnek Homokkomáromban f. évi oklóber 3-án tartott papi tanácskozásában hozott határozatában ezek a kifejezések : \'Azonban a katolikus papság kötelességének tartja, hogy liiveit politikailag is felvilágosítsa és irányítsa. A papságot eme jogának gyakorlásában senki meg nem akadályozhatja. Különösen azok nem, akik maguk is csak anyakönyvezett keresztények vagy magyar állampolgári kötelességeik teljesítésében súlyosan kifogásolhatók. állaliinosstígbnn hozatlak és nem vonatkoznak (\'!/<>\' mfirry István személyére és ől nem is volt szándékunk sérteni.
Krculzrr D-zsfí tb kanonok. esjy.tvcs •
A papi határozatban emelt é-s a fővárosi lapokban is megjelent
ket francia mérnökökkel helyette-sitik.
Paris, október 14 A U Temps azt igyekszik bizo-nvilani, hogy Németország azért szakított a leszerelési értekezlettel és a Népszövetséggel, mert fegyverkezni akar. A lap szerint Európának egyik legsúlyosabb válsága közeledik. A béke é-s nemzetközi egv üti működés politikája végei ért. Nehéz Uvsz ezt a politikát élelre-kelteni. A leszerelési értekezlet balsikere kővetkczlébbn isinél fegyverkezési veszedelem fenyeget. A világ veszedelmes napok előtt áll.
Bóma. oklól>er 14 A római olasz lapok foglalkoznak ugyan a német eseményekkel, kommentárt azonban nem fűznek hozzá.
súlyos vád ügyének tisztázása ezzel a nyilatkozattal még komplikáltabbá válik.
Az a része a papi határozatnak, amely a Nenjzeli Egvsóg vezetőit és harcosait most már általános ságban» csak anyakönyvezell keresztényeknek minősiti, nem izgat senkit. (Bár a szövegezésből világosan kitűnik, hogy igenis : határozott személyekre történik célzás.) A keresztény meggyőződéséért és éleiéért mindenki Istennek és a lelkiismeretének felelős. A papi határozatnak ezt a vádját tehát a Nemzeti Kgvség minden rezelője ós harcosa el tudja intézni Istennel és lelkiismeretével.
A földi törvényekig ütközik azonban, még pedig súlyosan, azl állítani valakiről, hogy - magvar ál lampolgári kötelességei teljesítés Ikmi súlyosan kifogásolható.\' Annál keményebben ütközik ez a kilétei a törvényekbe, mert most már kétségtelen, hogv a vádat általánosságban. állilottá,k fel, "ellát a Nemzeti Egység Pártjában mindenki magára vonatkoztathatja. Hávu papi határozat hozói tehát meg nem nevezik azokat ( állalá-
Szép ruha csah jó szövetből hészül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
nosságbnn» lévén a vád felállítva, ilyeneknek töbltth kell lenni), akikre súlyosan megbélyegező vádjukat értik, akkor értesülésünk szerint — a Nemzeti Egység Pártja törvényes uton lesz kénytelen ezt a kérdést tisztázni ós a párlnak és tagjainak állampolgári feddhetetlenségét megvédeni. I)c ugyanilyen lépésekre kényszerül a Zalai Közlöny is, amelynek emlegetése a papi határozatban olyan tendenciájú volt, hogy nem lehetetlen: - reá is vonatkozik az \'általánosságban. A Zalai Közlöny minden vállalati ós szellemi vezetője és dolgozó-társa a becsületes szegénységen kívül egyel»et nem szerzeit a Zalai Közlönyből, de egyetlenegy sincs közlük, akinek feddhetetlen magyar állampolgári voltál a legvakmerőbb fantázia is kétségbe-vonhatná.
A közvélemény tehát nyilt színvallást követel é.s tudni akarja, hogy akik elég bátrak voltak ilyen rendkívül súlyos vádat általánosság ban felállítani, elég erősek lesznek-e helvl is állni azokért ?
Időjárás
(Éjttakal rddlóJtltnUi) A RUt««r*lé-0Íal IntéMtJaUnlI • •(• 10 érmkmr i Klaabb f*fmal«g«dé* várhalé.
Felhőzet: Reggel, és délben borult, este tiszta.
Szélirány: Reggel bzoIob, délben ós eato északkeleti.
irwM m
most, őszi árusításunkkor vásárolhat legolcsóbban. Elegáns modelldarabok nagy választékban. •
Aru&úx.
A kerületi papság nyilatkozik a határozatában foglalt vádak ügyében
1983. október 15.
ZALAI KÖZLÖNY
14 év múlva kerültek a hatóság kezére a szerb katonák, akik a Muránál agyonlőtték éa kifosztották a vörösök elöl menekülő magyar alezredest
Nagykanizsa, október 11
Szenzációs bűnügybe kapcsolódott a nagykanizsai törvényszék. Még lül? augusztus havában történi,\'a zavaros idők egyik napján, amikor a Murán innen é.s t«l nemesük nagy csempészés folyt, hanem legjobbjaink, kiket u vörösök háláira kerestek, ill meneküllek a Mura-folyón át biztonságosabb területekre. Magyarországon nagy élelmezési nehézségek vollak. A halármenti lakosság bizonytalanságában sietett eladni marháit, örült, ha valaki megvette azokat, mert nem lehetett tudni, nem luijt-ják-e el szerb bundák és más telelődén eleinek. Magyar állatkeres-kedÖk és mészárosok is felkerestek a községeket, főleg Lebenye mentén, hogy az ország közélelmezése részére Budapestre .szállítsanak nagy vagonlélelekbeu. Faekben a vételekben és szállításban riszt vettek nagykanizsai állalkcreskedők és mészárosok is. Így többek közöli; l\'ráyer l-\'erenc, R-jüi Béla, Deulsch Adolf, UuxlMium Ignác, slb.
Fgy napon a nagykanizsai mészárosok marbavásárlás céljából ismét a határközsegek felé mentek. Mindegyik kellő pénzösszegekkel. Akkor az úgynevezett «kék péuz« divott nagy ban és csak ezért lehe-tell vásárolni. Práger és társai is kellőleg felszerelték magukat megfelelő kék ezresekkel, hogy egy ngyobb mennyiségű vételt eszközölhessenek. Práger Ferencnél kö-rúlbelül 200.000 korona kék pénz lehetett, inind csupa cznes bank-Jegyekben, ainlt tárcájában, ka-bálja belső zsebében tartott.
1-etenye felé vették utjukat, ahol akkor a közbiztonság sem volt ép-l>en kitűnőnek mondható. A határmenti falvakban a lakosság már ismerte őket ós az eladásra kerülő állatokat eléjük vezették. Egyszer csak azt vették észre Prágerék, hogy a lakosság jajveszékelve kiáltoz :
— Jönnek a s»erb huszárok 1
A következő pillanatban, ki merre látott, igyekeaett a kukoricás ba bemenekülni a vágtató szerb katonák elől. Prágerék is. Mindenki féltette életét és kis vagyonkáját, amit akkor rendesen magánál hordott, a garázdálkodó szerb hordák-Jói, akik nem vollak válogatósak eszközeikben.
A szerbek azonban a kukoricásba is utáunuk ügettek és Práger Ferencet és társait kizavarták ounót. A szerb huszárok mellett egy civilruhás legény is volt,akit «Gyuró» nak hivtak és akit a marhavásárlók e néven ismertek.
l\'rágcr Ferenoet az egyik katona puskatussal verte oldalba, mpjd odakiáltott a mészárosokra :
— Vetkőzzetek Le I
A civil legény odarohant Práger-liez, kizsebelte őt, elvette tőle aranyóráját, aranyláncát és egyéb ériékeit, majd kivette bolső zseléből duzzadó pénztárcáját, de az ezresek kieslek és a többi katonák odaugorva, felkapkodták azokiat.
Mikor a nagykanizsaiakat ilye-I én kép kifosztották, Práger Ferenc társaival együtt elgyalogolt Hátkára, otl bement egy korcsmába, ahol megpihenték, majd folytatták útjukat l.etenye felé. Práger Ferenc a magyar osendőrőrsre sietett, ahol elmondta, mi történt vele. Hövide-
sen felszólítást kapott Perko szerb alezmlestől, hogy menjen el Alsó-lendvára, ahol ki fogják hallgatni. A szerb tiszt jegyzökönyvei vett fel, majd egy csomó gyanús kálónál mulatott, akik közölt Práger felismerte azt, aki őt bántalmaztál. Práger akkor 32.000 kék koronát viszzakapott, de a többi pénze odaveszett.
Fzalalt azonban napirenden voltak a fosztogatások a határnál. Fgy este megjelent a Mufánál egy Java-korbeli, szálas férfi, fekete ruhában, magatartásán látszott, hogy katonaember lehet. Hadka községnél egy molnár hozta ál a Murán. Valószínű, hogy menekülőben volt. A Murscsak-erdőnél kél szerb bu-
gyii kosok még az inget is lehúzták kifosztott áldozatukról.
Fgv . napon szerb |>é.nzügyörök oszlásnak induló férfi holttestre bukkantak a kukoricásban. A szerb pénzügyőrök jelentést teltek a leletről a re lel les hatóságuknak. Megindult a nyomozás, de ez is csakhamar <holl pontra- jutott. A holttestet annak rendje és módja szerint elföldelték, mint ismeretlen hullát...
Multak az esztendők és már senki \'sem emlékezett vissza a Murscsak-erdőbeli áldozatra, kivéve könnyező kis családját, valahol Budapesten.
Doronga István közben megunta a sz^rb katonaéletet. Főhadnagya,
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sinser Dluatdruhúzban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
szár, egy káplár és egy közlegény közrefogták. A szerb huszárok egyike Dorongu István volt, mig a másik Lozán Mitár. Az idegent először Doronga káplár lőtle mellen, mig társa a homlokába eresztett egy golyót. Az idegen véresen terült el a földön. Mikcr Doronga lehúzta a halott ruháját, láthalóvá vá^t az polgári ruha alatt a magyar alezredesi disztinkció. A kegyetlen
egy Kajyanovlcs nevú tiszt azonban nem akarta hazaengedni. Doronga nagyon feldühödött és kijelentette egyik bajtársa előtt:
— Majd ez is ugv fog járni, mint az a magvar alezredes, akit a Muránál kikészítettünk...
Bizalmas jelentés ment az ezned-parancsnoksághoz é.s a másik órában Doronga ott állott MUelict főhadnagy előtt. Nem is tagadta az
A „Severin kapitány" helyett ma, csak egy nap "SQ
£iane Hald, SscöKe SxaKáU
minden eddigit felülmúló alakításával
Csábítson el
Előadások ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
esetet, hanem kijelentette, hogy igenis ö kő veti e el a rablógyilkosságot egy bajtársával, 1/izan Ml-tárral. Kifogták l.ozan Mitárt is, de ez tagadott. Mindkettői azonnal vasraverték . és beszállították a Csáktornyái fogházba, ahol a mai napig is vizsgálati fogságban vannak.
Megindult a nyomozás és az aktákból előkerültek az akkori idők bűnei és guzságai. Visszaemlékezésbe kerüli l\'rágcr és társainak kirablása is. Miután olyan jelenségek merültek fel, hogy Doronga és lársa voltak az akkori rablásoknak is tettesei, a szerb halóságok megkeresték a nagykanizsai törvényszéket, hogy hallgassa ki Práger Ferencet és az akkor szereplő társait és kérjen tőlük személyleírás! a tettesekről.
Almássi/ Gyula dr. törvényszéki vizsgálóbíró most foganatosította Práger Ferenc és társainak kihallgatását.
I I év telt el, mig az Igazság sújtó keze lecsa|M)ll, mig az Élet Ura, az Igazság Islene felemelte jobbját, hogy igazságot osszon és a meglapuló gyilkosok elvegyék méltó büntetésüket a földi igazságszolgáltatástól is.
Mert van Islen és minden bün megtoroltatik már e földön...
Benedek Rzzsö..
Gyengélkedés Idején, kalőnősen
ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Ferenc József" keserll-viz fájdalommentes székürtliést és ki\'Fgitő emési tést hoz létre.
ü OlQűbö lett a imata !!
1 kgr. Jómldfl.*iü marhatnia csak «0 eo fillér, ..rléahua < p.n.O 4a 104 P SIMON ISTVÁN heatea 4. mtuáro. mmUr-nél . piaci huepavlllonban (ktoel. balaa mellett) ím KI.kanlx.An, varMdi ut 3/0.
Wil UMwtii
ti gerendák, továbbá e|y 4Vi löerós villan,mo\'or ás egy ipariáram- j>
mírö óra QlUQO. Clm a kiadóhivatalban. «<aa
4
ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 15.
Női télikabátok
a legújabb fazonokban, elsőrangú kivitelben, valódi szőrme gallérral
női és férfi kötött-szövöttáruk
legolcsóbban beszerezhetők
nHÓNYAI divatáruöáxban
HOUTHY M1KCÓS-VT
Utazás anno 1933...
Irta: P«ál Jób
IsU\'dIh\'ji boldogult őreganám, aki honvéti volt iH\'gyveunyol cbiUl és Klapka katonáival együtt menetlevéllel hagyta el Komárom várát, hogy azlán lisztes hádogosmcslcr legyen a ko-máromm\'ígyei Tatán, életi\' végéig jó-egynéhányszor mesélte ei nekünk, gyerekeknek csodálatos utazását Almásfüzitőtől Pécsig. Abban az időlten azok, nkik Ilyen hosszú .itra indullak, végrendeletet hagylak otthonmaradt famíliájuk részére, azlán szekérre szálllak és váltott lovakkal mentek a császár rezidenciájába. Istenben boldogult örega|)ám még élete végén is reszketve mesélte cl. hogv útközben, valahol a Bakony tájékán »szegény legények- állították meg a szekeret és bizony csak az l\'risten kimondhatatlan szeretele telte lehetővé, hogy az utast) k folytassák nz utj.ikal. |)c ezenkívül is hol zsandárok, hol |uuidurok, hol >armer ltciscndcr<-ok állták útját
a l>ékés utasnak, aki bizony boldog volt nagyon, amikor a bécsi vendég-fojjadöhan lemoshatta magáréi n hktsz-szu :it |*>rát.
Jónéhány évtized lelt el azóta, hogy az utasok jlyenké|>eu telték meg uz utat, de valahogyan öregszülőm meséje jut az eszembe most, hogy római utániból megérkeztem Peslie.
(Megpróbált>m elmesélni, milyen is ina: a repülőgép, rádió, JOcppelin korszakában egy ilyen huszonöt órás ut<
Itáliában nincs semmi bili. Az ember este nyoUikor beül Humában a hálókocsiba, amely tiszta, -Jcényclmcs ós még csak nem is drága/ a jegyeit odaadja a hálókocsi kalauzának és reggel kilenckor kipihenten ébred fel Triesztiién. Mennyire más nz utazás Trieszt\'Pestig .\'..
S. PR\'tm előli az olasz határrendőrség elszedi az útleveleinket, ezeket csak Poslhumián kaptuk vissza. Közben megnézik, kilyukasztják a jegyeket, ki kell nyitni a koffert, ide hamarosan megérkezünk az olasz határhoz és naivul azt hisszük, hogy: na most már aludni is lehel. Milyen naiv képzelődé-s! Posthumia után jönnek a jugoszláv hatóságok különböző közegei. Nem mondom, udvarias emberek, bizonyára nem telik örömük abban, hogy megzavarják az utasok éjszakai nyugalmát, de bizonyos, hogy nemigen juthat Ixizzá az ember ahhoa, liogy álomra hunyja be n szemét. A pár |*\'rcee.l előbb visszaadott útlevelet elszedik, stampigllál ütnek bele. és liz dinárt kérnek azért, mert keresztül-ulazunk az országon. Alig mentek ki a fülkéből, már jönnek a fináncok. Megkérdezik, mennyi pénz van nálunk. Ezt jegyzékbe veszik, a jegyzék három |)éldányban készül, nekünk is alá kell /imi, egy példány megmarad nálunk. Aztán -sor kerül a kofferokra. Majd jön a Jcatauz, megnézi a jegyet, kenvsz-tüUyukaszlja, útközben, amikor egy kicsit clszunditotlunk már, jön az ellenőr. Aztán ugy hajnali három óra
felé visszakérik tőlünk hzt a cédulái, amelyre feljegyezték pénztárcánk sovány tartalmát. Vagy Télóra múlva liozzák vissza az útleveleket. Izgatott keresgélés, mert hiszen az útlevelek limeseitek abban a Sorreudlien, ahogyan anokat elszedték tőlünk, a bölcs bürokrácia nemzetiségek szerint szor-lirozta az útleveleket és minden fülkében jiercekig tart, amig mindenki meg tudja kapni a magáéi. Aztán .íjra jön a jugoszláv kalauz. u már egyszer kilyukasztott jegyei elveszi tőlünk és zsebnevágja. Alvásról persze szó sem leliel...
01 óra ...
A magyar határ...
Nagykanizsa...
Kezdődik élőiről minden, egyetlen vigaszunk azonban, hogy itt aztán az egész az alatt a félóra alatt bonyolódik le, umijg a Vonat a kanizsai állomáson áll. A koffereket, vagy közülük legalább is egyet le kell cinen? a hálóból, megint megnézik és lebélyegzik nz útlevelet, kontrollálják és átlyukasztják a vasúti jegyet, aztán jön a pincér, ukij kávét kínál, leteszi a kávés ibiikekei az asztalra, oltliagyja, utazik, velünk Boglárig és amikor már egy kicsikét tényleg elszundlbottunk, szedi ósszíc a /iiiflzsákat és a jkfrudu-\'.at.
Trieszttől Nagykanizsáig, este nyolc órától reggel ötig három ország közegei pontosan huszonhétszer zavarják n*eg " szegény utasok éjszakai nyugodalmát. Trieszttől Nagykanizsáig kilenc óra alatt nincsen egyetlen negyedóra, amikor ne lenne találkozásunk három ország valamelyik hivatalos közegével, listc nyolctól hajnali ötig a Ikjsszu vonatsor vagonjainak egyetlen utasa se szundithat el, kifáradt emberek minduntalan kénytelenek felriadni, meri így rendeli ezt el a magasabb bóleseség...
Tisztelője vagyok minden állam törvényének é-s még nagyobb tisztelője vagyok a hivatalos tekintélynek. IX\' valahogy ugy érzem, hogy ez igy nincsen rendjén. Aaok az urak. akik bennünket Trieszttől Nagykanizsáig huszonhétszer zavarnak meg: ha tár rendőrök, fináncok, kalauzok, ellenőrök^ meg egyéb hivatalos emberek kivétel nélkül jóindulatú, udvarias férfiak, őszintén szólva őket 5s sajnálom. Ok is álmosak szegények, nekik is van családjuk, szőkehaja vagy fekete gyerekük, puha, megvételt ágyuk, fölötte feszülettel, és a Szüzanya képével, odakint zuhog az eső, kietlen vidékek kis viskójánál agyonfázva és agyonázva várják, amig befut a gyors... bizonyon, hogy ők is szívesebből aludnának odahaza, minthogy itt bennünket utasokat, akik okkor, amikor lefizettük az utazásért járó pénzt, ingót váltottunk arra is, hogy zavartalanul utazzunk, háborgassanak ...
.IX\' a magasabb állnmbölcsesség igy remielte tjzt cl.,.
Pedig ez igy nincsen rendjén. Kgy kis jóakarattal és okossággal meg teltetne ezt rendesebben Is csinálni. Vájjon nem lehetne-f találni olyan megoldást, hogy mondjuk Triesztben a fülkébe való beszállás előtt kere.sz-tülesnen az ulas minden torturánt
Családja és jövöja érdakébon
szerezzen vagy építsen
családi házat.
Hosszúlejáratú kamatmentes DIB taka-rékkőlcsőnnel hozzásegítjük.
Díjtalan felvilágosítás: Budapesti Ingatlan Bank r. t. VII, Kikócil-ul 10. vaty Aczél Iroda, Nagykanizsa llodhjr Mlklói-ut 2.
Mind a huszonhéten? p.s aztán Isién nevében aludjon nyugodtan, ha tud...
lírdemes lenne foglalkozni (ezzel a problémával és lehetővé tenni azl, {wgy a modem technika korának szerencsétlen gyermeke ne utazzék ugy, mint utazott Istenben boldogult szegény öregapám, amikor váltott lovakkal ment cl Almásfüzitőből Bécsbe...
A tennlaz nagyjai. Balról az amerikai Tildén, Jobbról a német Nllssleln.
Egy pengőért
kapható még néhány leitíl-lllolt áru példány
LldUt Julin
Bánat tó partján
c. vet sesköny véből, a könyvkereskedésekben és a szerkesztőségben.
Az elegáns
megjelenés titka:
a KIRSCHNER
DIVATÁRUHÁZ
szövetkülönlegességei
MAOYAR SZÉNNEL, BRIKETTEL
111 ím KÁLYHÁBAN
TÖKÉLETES A TÜZELÉS I M07 OVARI AKBAN KAPHATÓI
PASCMKA ém TÁRSA
Budtptil. V., Mirlá Valéria u. 10. AUplUtl év IS84.
ZALAI KÖZLÖNY
Nupoleon halotti maszkja.
Kevés pénzért
elegánsan öltözködhet a
Erii i\'iilii\'ÉÉii
——i tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmtmammmmmmmaammmmmm
Elsőrendű uríszabóság! Szenzációs gyapjúszövetek!
Tiltakozó gyűlés Nagykanizsán
a csehek magyar-irtása ellen
1838. október 15__
Agyvértódulás, siiv6zorongás, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes „Ferenc József" kesertlviz használata állal igen sokszor megszűntethetök. Tudományos megállapítások megerőaillk, hogy a Ferenc József viz a makacs székszorulás mindenféle jeleinél a legjobb szolgálatot teszi.
Ingyen szálloda a „Zalai Közlöny11 Budapestre utazó előfizetői részére
A fővárosi lapok ma már a legfantasztikusabb kedvezményekkel igyekeznek egymásra licitálni, csak hogy kedvében járjanak előfizetőinek. ötkilós aranytömbtől az ingyen nyaralásig, kelengyétől az ötemeletes bérpalotáig a legkülönfélébb dolgokat sorsolják ki, küitóldi nyári utazásokat rendeznek és a reklám ezer ötletével csinálnak propagandát ömnagukuuk.
A i>\'/.aUii Közlöny« a maga szerény vidéki keretei közt nem tud egetverő meglepetéseket igérni előfizetőinek. Mégis igyekszik lépést tartani és előfizetőinek olyan kedvezményeket biztosítani, amelyek nem egy szerencsés nyerőt lesznek gazdaggá és boldoggá, hanem minden előfizető számóra \'egyenlő joggal és egyenlő eséllyel, bármikor elérhetők.
A »Zalai Közlöny« minden igazolt előfizetője, ha Budapesten van dolga és szállodára van szüksége, jelentkezzék a szerkesztőségijen, a hol utalványt kap, mellyel egy, esetleg két napon ál díjmentesen j lakhalik a főváros egyik Icgjobb-neuii szállodájában. Szoba-szám Iáját t. i.. a tZalai Közlönyt fogja kiegyenlíteni.
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez a kedvezmény a »Zalai Közlönyének anyagi áldozatot jelent, de szivesen ajánljuk fel előfizetőinknek, hogy amikor Budai>estre kell utazniuk, megkönnyítsük vele gondjaikat.
A kedvezményt az újonnan belépő előfizetők is igénybe vehetik. Tömeges jelentkezés esetén a jelentkezés időrendjében fogja a szerkesztőség az igényeket kielégíteni.
Tánciskola.
Ma este 8 órakor
a Kaszinóban össztánc
lesz.
■aba taafolyam órái Bzerdán és szombaton d. u. >/*& órakor
Különóra egész nap. *?3 Gábor tánctanár.
Nagykanizsa, október 11 Északi szomszédaink, a csehek nem elégednek inog azzal a hatalmas zsákmánnyal, amelyei a trianoni diktátumban tőlünk elraboltak, hanem ezen területükön magyar testvér.-Juk teljes kiirtására törekednek, Ezt a célt szol. gália az a legújabb intézkedésük, mellyel az ösi magyar városokban, lVizaonyban, Kassán, Ungvárolt a túlsúlyban levő magyarság arányszámát a törvényes 20 százalék alá sűlyeszlel-ték és eV. alapon száműzték a magyar nyelvel a hivatalos érintkezésből, de. száműzni akarják a magánéletből is. 1
A Magyar Revíziós T.Iga elhatározta, hogy hangot ad a magyar nép tiltakozásának és október 22-én, vasárnap ugy a fővárosban, mint országszerte\' a vidéken tiltakozó gyűléseket rendez, a gyűlés határozatait pedig a Népszövetséghez eljuttatja.
A Magyar Iteviziós l.iga nagykanizsai szervezete folyó hó 22-én délelőtt 11 órakor a városháza dísztermében rcmlezi meg tiltakozó gyűlését.
Ineguyitó beszédei dr. Králky István i»lgármester fogja mondani.
A gyűlés bővebb progrumját később közöljük,
Az én talpam Okmatalp Kevés pénzért soká tart
« pálma
OKMA
Ext kérje!
-. | MI" ■IJ;U11 ;
A szlnházkertel ls tessék említeni!
A filléres gyors vendégei bizonyára nem mulasztják cl, Kanizsa egyéb nevezetességei közi, a színház-kertet is megtekinteni.
A két virágszönyeg, amely ott., iái-ható, a magy.lr Mi Ki műépítészet re-\' mekéve!, a moziszinházzal a háttérben, oly hangulatot teremi a fogékony, szcmlélőlx\'n. amely hosszú időre rezgésbe hozza a kedélyt. A virágok sziuegyvelege oly megkapó, liogy igaz bánattal gondolunk az clm-.ilásra, az őszre. A hervadás bánata ez, amiért ismét egy évre megfoszt bennünket a kedves látványtól a természet enyészete. Kz a kertészeti iflkotás, amelyhez a környék épületei, a \'mozipalota és a református templom a művészi keretet képezik, oly ékes nyelven \'szól. nak Nagykanizsa megyei város szépérzékéről. hogy szegénységünkben sincs okunk panaszkodni szépségünkről.
A nélkülözők és nincstelenek sokszor itl fogyasztják cl ebédjüket, ebben a símSp kertlnn. A nép el is nevezte Kanizsa legszebb kcrt\'jét: -a Koplalók szigetének.-. Csak örülhetünk, liogy szűkölködők is éreznek vonzalmai a iTmderkert iránt, nemcsak a Jólétnek örvendezők.
A mozi-színház, amelynek Szokatlan stilusu oly nagy idegenkedést váltott ki, ugy beleilleszkedik ebbv- a kertt>e, liogy szebb építmény a kert közepére nem is képzelhető. A kert ápolása kifogástalan és ha visszagondu.iuik a ]>ékcl>eli Kanizsa külső képére, csak akkor tudjuk értékelni, mennyit haladtunk a háború és a végzetes ósz-szeomJás óta, Kz 0 \'szinház-kert csak egy részlete- az átalakulásnak. Ezt a változást meg is kell becsfltnÖük.
rti
^^saad^fTgyel/^Sri
mai apróhirdetésünket
Filléres-sütemények a lakovitzky cukrászdában
Nagy sütomény............... BO f. II 10 dg. teasütomény -., ...... 50 f.
Kla sütemény ............... 14;,, 10 dg. legfinomabb bonbon 00-80 „
Tejszínhabot gesztenye püré . 80 , || Gesztenyegolyó............... 10 „
Süteményeink Horthy Itklói-it 2. alatti oakorkafcletben li kafhatók I \'
100 modern kényelmes szótőt. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Ktot ponti fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene.
Erzsébet királyné szálló
(A Belváros központjában). u> MenUi I pangfi 80 fillér._
ZALAIKÖZLÖNY
1933. október 15.
Iratkozzék be a „Zalai Közlöny14 angol éa nőmet nyelvtanfolyamára
Soha nem volt olyan jelentősége az idegen nyelvek tanulásának, ininí ma, amikor egyfelől megne-heaodett a kenyérszerző ékít a szók magyar határok közt, másfelől az idegenforgalom folytonos fejlődése minduntalan hozza össze egymással az egymás nyelvét nem értő emberekéi. Magyarországon, főként a főrároshan a nyelvtanulás ma olyan divat, mint ukár a bridzs. Ez az értékes »divat« most kead terjedni vidéken is.
A >Zalai Közlöny* módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el a leggyakorlalibb értékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vezetett nyelviskolát tesz hozzáférhetővé minden igazolt előfizetőjének. Az iskola vezetője PtrHos Erzsébtt, aki a loit-doni egyetemen sserezte meg « nyelvtanári diplomát. A »Zalai Közlöny\' njv .. kólájának két tanfolyama van, .^y angol és egv nó-
o-x—x_l:lxi.
OZOpSB^iliDaK
Szemölcsök
Szőrszálak
végleges eltávolítása (diathermia) Ir. Beiedlfié Laog Kagia
kozmetikai intézetében
»* Deák-tér 3.
met. Az angol kurzuson a kiejtés NVkéletes elsajátítását biztosítja, hogy az anyag minden órán Mr. WaHer Hipnian, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammofonlemezein is közvetítésre kerül. Ez a módszer hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosit.
Minden tanfolyam 6 hónapos, hetenként 2 órával. Egy-egy órán legfeljebb 1 növendék wesz részi, léhát nem csoport-tanilás.
A tanfolyamokat a > Zalai Közlötty • előfizetői liavoata 5 pengőért látogathatják. Barátkozni Pallos Erzsébetnél lehel (Erzsébet-tér 18. II. em.), a névre szóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők liavi 10 pengőért iratkozhatnak be a tanfolyamra.
« Olcsón, megbízhatóan építjük út telepes rddtőjdt Hálózativá: Transáanubía.
Az Aladdin lámpatnlajdonoeok figyelmébe!
Az Aladdin Izzók Arát a gyár 2-80-ról 1 pongőro leszállította. 20 P-ért bármilyen lámpát Aladdinra étoserélhot.
A mai korban ez a legtökéletesebb petróleum világítás. Alkatrészek és lámpák csak kizárólag a lerakatunkban
1ELCZEB Dvegkereskedésben, Hortu, «ikió.„t i
kaphaták. 3M2
ZegiamOaJdanaáyok
Farkas: Van nekem egy setyemkendóm Fehér-Szenes: A astv egy Buta Jószág Sándor: Félre állok az útidból MlllOcker-Szenei: Dubany Halói-Szenei: Aprtttol vőlegény (Űrnap ) Hetényl-Imocent: Vtola virágon Haber-Farkai: Ml kas ha majd Helénvi-Sienes: Nem tudom én elfeledni Eln Lled für dlch (Dalot a mámor) Eln Lled geht um die Welt
FISCHEL
Horthy Miklósát 1.
Emlékeztető
Október 15. A YOGE zenés őrség-
váltás-pan\'idéja 12 órakor «u or-szágaászlóuúl.
Az evangélikus hősi halottak emléktáblájának felavatása 10 órakor.
A Szent Ilona Leányklub magvar délutánja fél 9 órakor.
Október 22. Matiné fél 12-kor a zene-iskolában (Vannay J.).
A Revíziós Liga tiltukozó gyűlése 11 órakor a városházán.
November 4. Kereskedelmi Alkalmazottak kabaré-estélye.
November S. A kongregációk szinelö-edása a színháziján.
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teáju 0 ómkor (Szent Imre herceg-utca 14.).
November 15. Növendékhongverseny 1) órakor a zeneiskolában.
November 2«. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
December 2. Izr. Leányegylet piknikje.
December 2- 3. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December IS. Városi Nőikar hangwr-acnye 9 órakor a zeneiskolában.
December 20. Növendékhangverseny ti órakor a zeneiskolában.
NAPI HIREK
Tanulmányutamról
megérkeztem, a legújabb kötőit, horgolt-, keztyD-, pullo ver-, tapka-, sálmodellekkel illók a I. hölgyek tetidtlkeié-síie. Minden hölgyet megtanítok, aki nálam veszi a fonalat.
OLGA kalap és kézimunka szalon, Horthy Miklós ut 5. sz.
NAPIREND
SkUhar M, vasárnap
Hómat katolMma: Taréi. PioteaUni: Tata Ur. Ttai hé 29.
Moll elOadiaot hétköznap 7 é. 9, vaséiu.p 3, 5, 7 éa 9 órakw.
_i (i kOny.tír nyitva
i vaaéinap délelőtt 10-tAI
(Mfyuatai ébalt aiotgálat e hónapba*: i UaUy-Bab jrtgyaurtli P6 ut 12. aa. éa a klakantaaat gyógy,zctUr.
(lOzltlídfi nyitva reggel fi érától eate 6 OrAtg (hétté, alti dl, péntek délután, ktddtn egész nap néknek).
Oktéb.r 18, hétfő
Róni. katolikus : Oál. Protestáns: Oál. Izr.: Tini hó 26.
XI. Pius pápa két nap alatt háromszor fogadta Paál Jóbot
Róma, október M Paál Jób, a Zalai Közlöny illusztris külföldi szerkesztője hetek óta Rómában tartózkodik, ahol u Vatikán állam koitnányzójának engedélyével tanulmányokat végzett a pá|««i államban. Paál Jób abban az egész különleges megtiszteltetésben részesült. hogy két nap alatt háromszor fogadta öt kihallgatáson XI. Pilis pápa. Ezekről a (kihallgatásokról, a vatikáni állam életéről, ji pápáról, a pápai udvarról, Paál Jób cikksorozatot ir most lapunk számára Kómában. Az érdekes sorozat közléséi legközelebb kezdjük meg.
(A /od&tí-i, Rákáeil-ká* fclava-lá»l üiu.epaégére.f mint ismeretes, kü-lönvonut indul Mkgyanrszágröl októ-Ikt 22-én. Részvétetje díj 11 nanru gyorsvonat II. osztályon P 328. a III osztályon pedig ,P 2lü, A vízumot (\'. pengő beküldése ellenébén a Tőrök -Magyar Kereskedelmi Kamara szerzi meg (Budapest, gróf Vigyázó-utca 8.) Jelentkezni lehel a Kamaránál, vagy az IBUSz kirendeltségénél legkésőbb október 20-ig. A részbevök Budapestre és vissza 50 szúialékos kedvezménnyel utazhatnak. A résztvevőknek, 2 fény-kéj>et kell magukkal vinniük.
Gyönyört matllasaié pongyola anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Schülznél
Nikkelezés, rezezés, ezflstözés, aranyozás
Caluanlzúlás
Minden lirgyat h
lémet.
Macsek Lajos Nagykanizsa, Jó"t,Mher-
ceg-u. 87. sr.
Gyorsírói- és olasz nyelvi tanfolyam
Az iskoláukivüü népművelési Jnzoll ság a folyó fotiévbcn gyorsírói- és olasz nyelvi tanfolyamot rendez. tanfolyamokon való részvétel díjtalan. A tanfolyamokra jelentkezni lehet október 2Ó-ig napbnta délután 3-.r>-íg Fi ló Ferenc iskolaigazgató népművelési gondnoknál a Hozgonyi-utcai áll. el. iskola irodájában, aki a további felvilágosítást megadja.
(A «**oml>at esti) ipartestületi magyar nóta-est műsora éjfélen tu! tartóit, igy arról és az Izr. Nőegylet •estélyéről következő számunkban I i-dósitunk. ,
ÉDES 1MHJST kapható Wolláknál.
(I«kotah{»vit^| kémnek a .tormásiak > A aormási elemi iskola növendékeinek létszáma annyira megszaporodott az idén, hogy szükségessé váll még egy osztály felállítása. A közbirtokosság már meg is szavazta U szükséges összeget, amelyből még egv osztályt lehetne épiteni uz iskolához, ezi a határozatot azonban íncgfcllcbbczle. az egyik tag. (íyömörey György főispánt tegnap felkereste a sormásiak-nak egy küldöttsége és támogatást kért az osztály felépítéséhez, amil u főispán meg is ígért-| — Pézsmákat, opetwum seal és nat-rictte bőrök legszebb választékbau Schfitznél.
Megfőtt a filléréé gyere Liane Haid ée Szőke Szakállal
Ma a Városi moziban láthatók!
(Az jlc*ó szollal dulos-kirúndu-
lás) külön dalos-vonata, mint jelentettük, október 2ö-án éjjel indul B\'J-dapestről. l\'tazás és négy nu|>i teljes ellátás 00 ]>engö. Az ország bármely Készéből Hudu|K\'stre félári utazásra jogosító utalványl ad ki az Országos \'Magyar Dalosszövetség (Budapest, IV., Reáltanoda-u. 7. . Jelentkezési Jialár-i/ttíi október 20. a részvételi -díjai egy-Wejüleg l>e kell fizeuu. I^va a napi árfolyamon a Szövetségnél beszerezhető.
— Rádiósok! Pénzt takarilanak meg, ha készülékeikhez a jól bevált, nagykipíci\'á u TENAX anodteleptt használják
120 Voltos 13.20 P 90 \' „ 9.80 w dilmenles csomagolás és szállítás! Kérje sjándákakcióm fellételeit! -Polgár Endre villamossági vállalata Zalaegerszeg.
Néhány hete zárult a lukberendezési vásár, ahol először kerültek bemutatásra az Orion rádió újdonságok. A nagy érdeklődés folytán a kereskedők csak az előjegyzésik sorrendjében tudták u vásárlókat kiszolgálni. Az újdonságok főbb típusai: Orion 7221. 2 plus l-es ani verzál. Orion 7:»31 3 plos l-es Band-Pass Európavevő, Orion. 7133. 3 pl;is l-es kis hu per, Orion 706ö. 6 plus l-es nagy super. Iizen készülékek az Orion rádiókereskedőknél kaphatók szaboti áron, feljes gyári garanciával.
Raktárra érkezett nagymrtnyiaéga
melyeket mai naptól kesidve
mélyen lesxálliiott árakban árusítunk
nöl és leányka kabátok,
Weiszfeld és Fischer
1983 október 15
ZALAI KÖZLÖNY
Férfi- és nöi-RnInproKtór
ütltS és VI
Olafi írak!:: Festés, alakítási
Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fö fuvó-dásnál, gyomorégésnél, felböfögés-nél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc József keserűvíz alaposan kiliszlitja az emésztöutakat.
őszi árusításán!
(A I^vent* y.m»ekar) tagjai a kiadott rendelkezéstől eltérőleg ma délelőtt háromnegyed 9-kor jelejijenck meg n zeneiskolában.
— Elsőrangú müjég kapható a Transdanubia Egyesült QOxmalmok Részvénytársaságnál.
(Polliivá* » Tronlhsreo»okt»ozf)
Frontharcos bajtársainkat figyelmeztetjük a VOGE vasárnap délelőtt az országzászló előtt tartandó zenés őrségváltására. A VOGE hadviseltek csoportja nagyobb számú küldöttséggel é.s országos hirü nagy zenekarával érkezik, nz állomá1son a hivatalos város fogadja Őket. A fogadtatáson és az ünnc|>élycn főcsoportunk is résztvesz. Gyülekezés fél 11 órakor a színház előtt, ahonnan zárt Sorokban vonulunk liz állomásra. Megjelenés formaruhában, sisakkal, kitüntetésekkel. A polgári ruhás bajtársak kitüntetésekkel. ICsős idő esetén mindnyájan polgári ruhában vonulunk ki. Tartsa minden bajtársunk frontharcos kötelességének az ünnepélyen való megjelenést! A Vezetőség.
— NŐI fcaUiazflvetkalOiiletfeMégek
hagy választékban érkeztek Singer Di-YttAruházba.
Köztisztviselők ré«tzér« rendkívül előnyös butorvásárlásl alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopateln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Ha
bórautóra van szüksége
Telefonáljon544 rs
Kényelmes csukott kocsik, 4 ti 8zeinélye« vidékre és helyben mindenkinél *** olcsóbb éjjel - nappal.
BOJTOR GARAGE
M l mtijt o |>a<l<«nl Gut«ib;«nn szanatórium vendég* InekT A twvlrn komfortos lnitel minden kényelmét, a tökéletes szanatórium kitűnő\' orvosait, a legújabb és legmodernebb orv.iSi berendezkedéseket. A házba Jievezc telt kénes források. Szívosztály. A legjobb uri társaság. Világhírű konyha, individuális tiéta. Mérsékelt árak. Pcngőbcfizetés. Budapesti iroda: VIII , Kisfaludy.utoa ő.
— Divat szőrme ííjdoiwátfok minden minőségben Singeméi.
0»zi vasárnap délután. A falu minden l>ékés derűje otl mosolyog a Magyar I.ányók uj számának címlapján. Külön meg kell említenünk a meleghangú, kedves szerkesztői özeneteket, egy szép váltásos tárgyú versel, az Otthonunk művészi kézimunka-lervcit, ötletes divatrovatát. Katóka derűsen és kedvesen számol be háztartási ta|>aszlalutairöl. A kiadóhivatal készséggel küld mutatványszámot, Budapest, VI., Andrássy-űt 16.
— Natúr é* fekete perzsaláb, shiras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban SchüUnél.
IVhzII Pikszll kalandjai a «Űme Tulsek Anna bájos mesesorozatának, melynek második darabját hozza Az £ii l\'jságom legújabb száma. Benne találjuk Ali basa meg a kacsa történetét. Zsömle Zoli, Kirli Karcsi, régi jó ismerőseink sem maradtak ki az uj számból. Tomarovat, gyermekfoglalkoztató, térképolvasás élénkíti a sZá-mot. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 1Ü.
— NŐI kabáluJdonságoV megérkeztek Singer Divatáruházba.
SPORTÉLET
A Reálgimnázium és a VOOE bemutatkozása és a Levente válogatott Spltzer-kupa mérkőzése ma a Zrínyi pályán
Régi óhajtott kívánsága valósult meg a nagykanizsai sporttársadalomnak. Sikerült a (diákságot is megnycnli Nagykanizsán a rull»álls|K>rl szamára. Mint ismeretes, ugy a Reálgimnázium, mint a Kereskedelmi iskola Ixnevezte válogatott futballcsapatát a levente bajnokságba és ennek keretében ma lép először pályára a nyilvánosság előtt bajnoki küzdelemben a Beáigimnázium csapata, úgyszintén t»z idén alakult Nagykanizsai VOGE is. A két újonnan alakult csapat bemutatkozása sportkörökben nagy érdeklődésre talált. Hí a ínérkőzés délután fél 2 órakor kezdődik. Biró Flumbort.
Utána tfét 4 jártakor a Levente válogatott futballcsapat Játsza le Spitzer kupa mérkőzését a ZTE II. csaj>ata ellen. A Levente, válogatott az NTE-től 3 héttel ezelőtt vereséget szenvedett, igy a mai győztes kerül össze novcmlwr 4-én az NTE-vel a Spitzer kupa döntőn. r
A Levente válogatott a következő felállításban játszik:
Persovics, (Kozma1) Alehla, Stróbl (Czerján) -- Tollár, Horváth I., Jnnzsa (Tamás) — Kardos, Kiss, Mancsok, Bölcsföldi, Jellinek.
A játékosok tartoznak fél 3 órakor a Zrínyi pályán a1 só felszereléssel megjelenni és Hári József mb. szövetségi kapitánynál jelentkezni. Biró Wolf.
A két mérkőzés 50. 30 és 20 filléres helyárakkal megtekinthető. Hölgyeit bclépé.se díjtalan.
A Magyar-utcán Transdanubia—Petőfi levente bajnoki mérkőzés lesz. fél 2 órakor. Biró Fenyvesi.
A Teleki-utcai pályán Törekvés-Hunyadi barátságos mérkőzés kerül Uelátszásra fél 2 örakor, ahol a bíró-Jelöltek vizsgáznak.
I.eténye: Sáska FC-Utenye FC. Biró Bárány.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy hosszú idö után a Bagladi Béla cégtói kiléptem és Caengery-ut I. az. alatt (Nagykanizsai Takarékpénztár épületében) az udvarban
uriszaüó-mQhelyt nyitottam.
Munkáim - legkényesebb igényeket l« klclégllik. Kérem « nagyérdemű kOzónaég biívcb pírtfogÍBát
Tinteieiisi Horváth János
3972 uríaxabó.
ROYflL NAGYSZÁLLODA Rmta noct111 tro*,t u "
PUUdyCJI iwYAioni.
Olcsó ószl és téllellálás
hideg-meleg folyóvízzel ellátott, modern kényelemmel berendezett Rzoba é« napi 3 étkezésből állö
TELJES PENSIO
3galább 3 napi Igénybe- sfk étel esetén személyen- J| I n f \'"< napi i lU H
legalább 7 napi Igénybe- mm vétel esetén személyen- B%p% II 4X1 klntéHht\'tonklnt7napra\\|«J f ||J|
Borravaló I0°/o-al megoltható.
Rövidebb tartózkodásra kéaxoéggel szolgálunk Igen olcsó szoba vagy
teljes pensló árakkal. _
Az NTE Barcson játszik bajnokit
Nehéz ellenfele lesz ~ma az NTE-nck Barcson. A fiatal barcsi együttes saját otthonában komoly lellcnfél é» az NTE-nek minden erejét küzdelembe kell vetni, hogy győzelmet arathasson. A tavasszal is csak nehezen sikerűit 2:1 arányban győzni az NTBtiék. A barcsi csapat jelenleg nagyszerű formában van, amit bizonyít a múlt vasárnap Dombóvárait 3:2 i arányú győzelme a VOGE eU^í^^w
Az NTE a következő csapattal Indul ma reggel 4 óra 60 perckor Barcsra.
Csondor — Czlgler, Engellelter — Csáki, Wilhcim, Kudich — Farkas, Szol Iá r, Glngi, Jakubecz, Csás*.
Biró Csík Pécs.
A Futballblrótestület közleményei
A ma délelőttre tervezett ősstejóve-tcl elmarad.
Délután háromnegyed 2 órakor a Telek i-nti pályán gyakorlati biró vizsga lesz, melyen a következő blrójelöltek tartoznak megjelenni: Andris, Boros, Kohn, Ofenbeck.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykaidzsáa. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sxim
hhhhbhhhi

1 1 r

óul Játék: — sérkányarasztés,
4 ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 15.
umiliuiltitl lilllm Vállalat
MENETRENDJE
érvé.yM 18BS. „klúber S-lúl
Inaék«Mér VaBeeUllMeáa
Vaíulillomáare Ernébet-térre

6« O
|M a
11 20 o c
lt« : i
tíM
1410 ■s s

i7« 1 • C M
ir» « i
18 M 5

2J«
Latanyai n menetrend
M^MIM 146 Ni^kuuiin írt, 8 00
aM,k«;„i,.í ** 14 90 U(wiy«f. Wt. t6-4b
tiyemxk boy kabátok, barna és fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
Qabona
Olávézótzereki
Porpácok: Nedvespácok:
ArxófMfcc Bigriol Powdl Higoxán
Titlantin Tillanftin
eredeti gyárt árban és csomagolásban.
SNOtr Agyák i
PMI-aA
Aa*. uuperfoulát
40%-oa kállaó
aéunHro««n
Thon»iMl»k
kg \'kint, aaák-aiámu és wafgontét«\'| lekben.
FUTORi
vegytiszta stéaMVM takarmánymési.
PEK.Hi
„D" vitamin készítmény. Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag,műtrágya, növény védelmliuerek
stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. ^A bíróság mellett) Te.efon 13a
ÜZLETÁTHELYEZÉS
(Elitem irma
Tisztelettel értesítjük nagyérdemű vevőinket, liogy a közeli napokban varrógtípüzletllnket Fő-ut I. sz alól
Fő-ut 10. izém alá
(Dobrovits-féle ház) helyezzük át.
SIIMGER Varrógép Részvénytársaság Nagykanizsa «
A hlr.t saneaojcl ez.lmalom renovált, alalt. A 200 ÍV J izílmalom Nagy Frigyei óla történelmi neveze\'.euége a potidaml parknak.
■agykanlcaalak találkozóhalye az
István király Szálloda
Budapeetk VI., Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékelek. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Közgazdaság
A PrlncIpállsvölRyl Lecsapoló Társulat rendklv. közgyűlése
Nagykanizsa, oTüóbír H A PrinripáÜsvölgyi I/\'CSujkjIó Tár-sulut rcndkivüli kőzgyfilést tarlóit dr. Králkv István polgármester í-lnöklcu-alatt. A kő/gyűlés uöl-rc a hnldan. kénli járulékot 1.92 pengőben állapi, lotta meg az előző évi 2 pengővel szt\'mlien.
III omllljük inog, hogy Nagykanizsa vámsának a hvsajHilási /iituikálat.»k-hoz a földművelésügyi miniszter MMa pengőt utalt ki, a iKjlgármcstcr ismételt intervenciójára.
Terménytőzsde
Buza tiszav. (uj) 77-cs 7 30-7 55, 78-as 7MU—7-n5, 79-es 7JO—7-7ö, 80 as 7\'6.\'—V\'85, dunánt. (uj) 77-et Ö 95-71U 78-as 7 05—-7\'20, /ö-es 7\'15—?-30, 80-as 7-25-7-4", rozs (ul) 4-05-4 5. -Zai< köxép 6-80—6 90, — óiengeri tlacántu I 7-35 -7 45.
APRÓHIRDETÉSEK
Tel|esen elkülönített szépen, kényelemmel butoroKott szoba jutányosán kiadó Csengeryut 31. 4075
Raktárán lawtt Assisi árukat Igán oloaón elárusítjuk. Armuth, Baiár-Hdnar. 3022
Zsák lavltónőt keresek. — Orsrág, Engéoet-tér 10. 4)^9
RózM-ulca 17. számú Bővebbet Telekl-ut 50.
hátxhaly eladó.
4)60
Eladó szentgyörgyvári hegy harmadik hegyhátán két katasztrális ho d szőlő szántóval és réttel. Bővebbet Ozv. Kotnyek Mlhilyné örökösei nevében Mátés Ferenc Pcrisnél, Somogyszentmiklóson. 4061
Zongsra, kitűnő állapotban, bécsi gyártmány, továbbá pilma 3—5 hektoliteres boroahordók eladók Julányos árban Magyar utca 64. 4,58
Elwaaaatt egy nickel karkötő-óra kórház kaputól Kisfaludy-, Csengery-uton át Sóházig. Becsületes megtalálót kérem ad|a le Jutalom ellenében Hajcsár-u 1. Schnitka Rozáliánál. 4055
Elvesastt 8-án a belvárosban egy barna tiarvasbór kesztyű. Megtalálót kérem Széchenyi (éri trafikban leadni arives-kedjék, hol jutalomban részeiül. 4056 Háronmzobás lakás november 1 -re jutányosán kiadó József főherceg ül 22. n. alatt 4062
Vennék 12-es, vagy 16-os kakasnélküli vadásifegyvert. Cserép József bádogosmester, József főherceg-ut 64. 4)64
Öntőt* vaakályha eladó
főherceg ut 65/a.
József 4066
Irodának is alkalmas butoraaett szo rosott ssobát keresek azonnalra. Címei » kiadóba kéiek. 4067
CSÁBÍTSON EL
A MOZIBA!
Ma, csak agy nap! Llane Haid, Szőke Szakáll
főszereplésével
1933. ok\'őber 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Vssxsk használt drótfonatot 1 ?0 200 magasat .Horganyzott\' jeligéié kiadóba.
<068
Vennék egy lókarban levő hnsznált, szénlUtésre is alkalmas kisebb vnekály-hát. Ajánlatot: Musiel, Csengery ut 33, vagy Munel és Frledenthal csemegekeres kedésében kérem leadni. 4\'73
Szép négy szobás utcai lakú* három szobái árban P 65-ért november l-re M-sdó Batthyányit. 10. alatt. 4076
Autótaxi viteldíját leszállítottam. Ké. dyfllmeB csukott kocsik bármikorra rendelhetők Kaufmann Manónál. Teleion : 167, este: 571. 3844
Mindenki saját maga kittelhetl az ablakait az általam készített fehér kittel. Ksphstó kilogrammonként 68 fillérért — Melcier Uvegkereskedésben, Horthy Mlklós-ut 1. 3863
Ffl-ut 13, Bogenrieder palots első emeletén Iroda v. gsrxonlakás, üzlethelyiség, Csengery-ut 13. sz. a. kisebb-nagyobb lakások, Zrlnyl-utca 6. s«. a. utcai és udvari lakások jutányosai* kiadók. 3886
Értssltés. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyemet Erzsébet-tér 2. sí alá. SchüTz-Áruház udvarába, helyeztem ál. Oarzó János urlszabó. 39S8
ötsxobás elsó emeleti elegáns lakás belvárosban minden komforttal má)ui l-re kiadó. Kiválóan alkalmas ügyvédnek vagy oívoinak. Breuerné Csengery-u. 9. 4CÖ8
Négyszobás utcai emeleti lakás orvosi rendelő, iroda, vagy esyébbre alkalmas helyiségnek azonnal kiadó. Ugyanott egy üzlethelyiség Is kiadó. Bővebbet a Vaskapu vendéglőben Kliály-utca 26. 4007
Filléres rádió ée vlllanykarban-tartéa. Vlilanygép, um. porszívó, vasaló, hajszárító sth. karbantartását és javítását havonta tőiténő filléres elöllzetéséit fele-[ősséggel vállalom. Rosenberg Jenő. Megkeresések Horthy Miklós ut 2. cukorka-üzletben. 4005
Kiadó kis üzlethelyiség, száraz, világos raktár, kocsiszín, Király-utca 32. 4002
Werthelmcassa jutányos árban eladó. Király-utca 32. 4001
Vigyázat!
Figyelem!
"I
Az eddig i« ismeri olcsó Araimat egy uj
25 filléres
osztállyal bővítettem kl. Alig pár fillérért az alant felsorolt garantált jó minőségű illatszereket és kozmetikai cikkeket hozom forgalomba:
2 doboi Dr. Helder-léle logpor
1 , Baby hintőpor
1 . Velutine púder
1 tubus Alabástrom fogkrém
1 tégely Citrom Krém
1 . Szilárd Brillantin
1 üveg Folyékony Brillantin
1 . Bay Rum
1 . Szájvíz
1 . Dlóolal
Köröminek ecsettel
1 " Körömlernosó éther
t „ Illatos glicerin
1 „ Kölnivíz
fillór
Ezen kivül dus raktir és nagy választék a legfinomabb illatszerek, kozmelikai és pipere cikkekben.
Figyelemre méltók a Budapesti Reisz áruházak lerakatának olcsó háztartási cikkei.
Játékárukban óriási választék I
Reklám árak;
5 csom8g Papírszalvéta 88 fi-lér 5 csomag Toilettepapir 88 fillér
VÁGÓ ENDRE
illatszertira — Fő uí 14.
Eötvös-tér 24. számú ttáa szabadkézből előnyös árért eladó. Ugyanott egy háromszobás udvari lakás olcsóért kiadó. Bővebbet ugysnott Fraakné. 3998
Elk6lt«xéa miatt újonnan renovált kétszobás lakái mellékhelyiségekkel együtt november l-re átadó. Kautmann Oyörgv Ciengery-ut 19. 40®
Deutsohos PrSnleln wlrd gesnrht zu zwei Kinder. Adresse In dle Admlnisbazlon dieses Blattes. 40%
Dotall-Oiletfsleh látogatására
keresek ruházati cikkekben láratoi agilis úriembert. A|ánlatokat kérek .Textil" dm«B a kiadóhivatalba.
Háromsacsbás modern, komfortos földsxlntca lakás Ml, vagy november l-re kiadó. Ebédlőbutor, csillár. íróasztal, ágy sod-ronybetéttel, szekrény, gramofon 20 lemezed, képek eladók. Csengery-ut 27/a.
3945
Horthy Mlklás-nt 4 S/e. aiámu
hátban kétszobás udvari lakás mosdófttl-kével, előszobával, vízvezetékkel, verandával, parkírozott csendes udvarban, p»s-vem ser l-r® kiadó. 3944
Fő útvonalon 30 éve fennálló fOeser-Oxlet betegség miatt azonnal átadó. Clm a kiadóban. 4078
Klscserfőn 3, esetleg 4 hold szölö, szántó és rét szabad kézből eladá. Felvilágosítás dr. Hocb Oszkár ügyvédnél kapható.
Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó november 1-ie Klrály-u. 14. 4081
BOkkfs hálésxoba, íróasztal, elő-szobafal készítőnél sOrgőten eladó: Vodl-nák, Teleky-nt 7. 4078
Kétsssbás udvari verandás lakás azonnal kiadó Kinizsi u. 11. 4080
Újból megkezdtem salát termésű ps-gányvárl Ide* rizling fijboratm kimérését : Holczer, Eötvös-tér 26. 401fe
ventlóra keres november l-re balfttonma-gyarodl gazdaság. 4040
A rádiószezon újdonságai:
TKT
Super-OllmpIKon 3+1-csöves sxupergép
Standard RX
ha iToarmsa
2 1 csöves nagytelleaUményU Ma gép rövtd-. Közép és Oosaxu Qullömra
Dinamikus hangszóróval.
Transdanubia Rt. SEETÍi
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1938. oklóber 29.
BÚTORT
= Ízléseset, = kevés pénzért
jót,
csakis
Nagykanizsa
Horthy Miklós ut
vásárolhat.
Sopron Szombathely
Békéscsaba
Minden igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamlerok, fotelok, hálák, ebédlűk és konyhabútorokban.
Kedvszfi fizetési feltételek I
Dijtalan szállítás I
16035/B. 1930. >. I. b.
Ara •rési hirdetmény.
Közhirré teazem, hoey Weiser J. C. nagykanizsai Sugár-ut lé sz. a. lakosnál OTÍ járulékok fejében lefoglalt következő ingóságok:
drb 3\'/i Hp. gőzlokomobil 1500 kg-os mérleg 30 calos kőjárat K. M. kukorica morzsoló agyag gyúró
D. 2-es daráló á 200 P T. C. répavágó á 2C0 P 2-es sz. Triőr F rosta
olajpogácsa törő C. D. szecskavágó F. A. 31 szecska vágó H. J. járgány 3 A. rosta „ D. K. I. szecskavágó , R. P. A. répavágó köhengeres zuzó á 100 P \' b I tlsztitós cséplő
500 P 200 , 950 „ 260 . 180 „ 400 . 400 . 200 . 1ÜU » 160 „ 150 . 260 . 200 . 300 » 160 „ 160 „ 500 . 200 . 150 .
2 lovas Idegen járgány 200-as Drenáa cső á 30 P 8 Hp. gőzlokomobil 1000 . t7 soros vetőgép 750 ,, 15-ször 4-es Perfekta 530 . 15-ször 4-es Zaladril 580 . 14>/i Hp. szivógázmotor 2500 . R. R. A. répazuzó 220 _ K. M. morzsoló á 240 P 480 „ 140-C8 zuzó 130 , Sz. M. zuzó 60 „ F. A. 31 szecskavágó 320 . R. 25 szecskavágó 300 . V. I. szecskavágó 300 , Bl. eke taligával 700 . B. B. F. eke taligával 300 „ köhengeres zuzó 140 „ Blajton Oy. 8 Hp. gőzgép 1C00 » Autóeén hegesztő 4C0 . MHW. 17 PAí szivógázmotor 2000 , iS-szor 4 Perfekta 470 . M. R. P. .épavágó _240 .
összesen: 18030 P becsértékben elárvereztetnek.
Az első árverés helye: Sugár-ut 16. sz.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1933. október h* 19-én d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Sugár-ut 16. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1938. .któb.r 27-4* d. •. 10 ir, \'
1. Az első árverésen az egyes Ingósá-gok csak akkor fognak eladatni, ha a becs-
értéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzzel íizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényüzésiadó is.
Nagykanizsa, 1933. szeptember 21.
Kengyel Oyula s. k. «63 városi végrehajtó.
MéQésx aKar lenni ?
Eladó méhek
elsőrangú koptá ban Ball Istvánnál Somogyszentmlklós, 4067 Posta-ut.
5860-1933.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy az 1933. évi julius hó 13-án kiadott 7.500—1933. M. E. s>ámu rendelet szerint azokra az átalakításokra, melyeket 1933. évj november havában megkezdenek, \\a munkálatok befejezési határidejét a rendkívüli ideiglenes házadómentesség szempontjából 1934. évi julius hó l-ig meghosszabbította.
Annak ellenőrzése céljából, hogy az átalakítási munkála-
L0P0KR0C0K
legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Koealtakaró Lóliiantó
páronklnt éa méterben Ziákok minden célra
Nyomatett a laptulajdonos Közgazdasági
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16699/1933. sí. 3I13
FAELADÁS1 HIRDETMÉNY
A v. képviselőtestület 9616/1933. sz. véghatároiala értelmében hivatalos órákon belül a városi erdóhlvatalnál készpénz* fizetés ellenében bárki, közszolgálatban állók pedig a rendelést követi hónsp elsejéim kezdődő 6 havi kamatmentes részletfizetés mellett házhoz szállítva gyertyánhasábfát 40 pengőért tolgyhasáblát
bükkhasáblái 40 cierhasábfát 40 gyertyándorongot 35 pengőért btlkkdorongot 35 cserdorongot 35 . kis tételben Is (legalább i/ü Ölenként) beszerezhetnek. Nagykanizsa, 1933. augusztus 5-én
35 pengőért nylrhasábfát 33 egyéb hasábfát 31
tölgydorongot nyiidorongot egyéb dorongol
33 pengőéit
29 25
Polgármester.
toknál adott esetekben az előirt határidő betartatott-e, az átalakítási munkálatok megkezdését 1933. évi november hó 30-ig a városi adóhivatalnál be kell jelenteni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1933. október hó 12-én.
Polay
v. számvevő
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.509—1933.
Tárgy: Vasúti sorompók lezáiásfl.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a M. Kir. Államvasutak budapesti üzletvezetője a Budapest déli p. u.—murakereszluri vasúti fővonal 103.921. sz. szelvényénél a Fekete hiddal szemben levő, a vasutat keresztező mezei közös dűlő ut sorompóját 1933. évi november hó 15-én lezárja és állandóan zárva tartja. A zárvatartás ideje alatt a sorompó kulcsát a 64. sz. őrháznál őrzik.
Nagykanizsa, 1933. évi október hó 13-án.
ím Polgármester.
r—
I mindenki a helyi kereskodőknél éa Iparosoknál szerezze bel
R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
73. éYÍ«ly»m 238. uin Ntgyktnlm, 1BSS. október 17, kedd Ani 14 lülér
ZALAI KÖZLÖNY
-----____
ESZTCd^T^^^. Felelős szerkesztő: B.rb.rlts Lajos ES^SJS^U&V.S^u&ÍVÍ
A Népszövetség válasza Németországnak
Mussolini vállalKoszoii a leetié sszakadt Európa össazebélzitésére
Október 26-ig elnapolták a leszerelési konferenciát
Budapest, október 10 Németországnak n Népszövetségből való kilépésével kapcsolatban magyar körökben az a vélemény alakult ki, hogy a Népszövetség ós n leszerelés kérdése magyar szempontból\' is a kül/foHHka első uona-lálxi halóit. Még nincs döntés semmiféle irányban, hiszen a németek ügye nincsen lezárva. G\\*yi/-ben tovább folynak a tárgyalások. Valószínű, hogy a hétfő délutáni minisztertanácson is szóba került a nemzetkőzi helyzet mérlegelése.
Bizakodó hangulat Genfben
Genf, október 16 Vasárnap már kissé lecsillapullak a kedélyek. A vezietőpolitiku-sok nem hajlandók nyilatkozni, /t hangulat blzakcxtó.
Vasárnap este a leszenelés kérdésével foglalkozó nemzetközi tanácsadó cso|>ort ülésén lord Cecil kifejtette, hogy az lenne a legmegfelelőbb eljárás, ha nagyon liberális és az igazság elvén alapuló egyezmény tervezetet dolgoznának ki és le/ajánlanák Németországnak.
Ifenderson kifejtette, hogv Németország kilépése után minden erővel meg kell szervezni a világbékél.
Enyhe válnszt kap Hitler Franciaországtól
Páris, október 10 A francia kormány álláspontja még nem alakult ki. Daladier miniszterelnök a kamara keddi ülésén válaszol Hitler rádió beszédére. Hír szerint a válasz enyh- tónusu lesz.
Oenl nélkül is van ut a kibontakozásra
Róma, október 10 A félhivatalos Popolo d\'Italia szerint nincs ok aggodalomra Németország kilépése miatt. A politikusok az uj helyzetet nyugodtan fogják megítélni, mert van ut a kibontakozásra még a Népszövetségen és a leszerelési értekezleten kívül is. ,1 négyhalalmi egyezmény ugyanis módot ad arra, hogy ri tegkényesebb kérdéseket is megoldják.
Honfi hír szerint Mussolinii tartiák a legilletékns ebbnek arra, hogy kibékítse a két pártra szakadt tábort. A Duce hajlandó is erre a f\'ercpre vállalkozni.
Hír szerint Mussolini rövidesen tanácskozásra hívja össze a négyhatalmi szerződést aláíró államok külügym i n Lszterci l.
A római német nagykövet ugy nyilatkozott, hogv kormányának elhatározása nem irányul a leszerelés és a Népszövetség ellen, hanem csak az ott lábraka|>oU rendszer ellen, Ném-tország megtart minden olyan szerződési, amely"1 aláirt, de csak akkor, hogyha azt mások is aláírják. Németország követeli a háborús szellem kiküszöbölését ós a teljes egyenjogúságot.
(lenf. október 16
A főbizottság hétfői ülése előtt a leszerelési értekezlet elnöksége ülésezett. Heiíderson "bejelentette, liogy szombaton délután kapta meg Xe-.ir.Uh külügyminiszter táviratát és minthogy az olyan megállapításokat tartalmaz, áflWyek nem teljesen helytállók, előterjeszti azt a távirali szóvégit. me-iyít lebben az ügyben Neuralhhoz óhajt intézni. A távirat szövege a "következő:
>A főblzollságv\'áf közfbm Nagymíl-t óságod táviratai, mely szerint a német kormány a Ies/er<Té*l értékértéi minden munkájában való részvételt megszüntet. A német kormány ezt az Inlé/,-fced&t abban az Időben telte, amibor az elnökség éppen elhatározta, hogy a föblzolIHágol pontosan kőrVonaiazptl programmal fogtalkortatja. K* a program, Irt*gíeküő biztonsági hilézk,élésekkel bl*lo»ll«IU» u Jogegyenlőség megvalósllását is, melyei « némerkormány mindig kitartóan » követelései előteréig állított. Ilyen körülmények közöli sajnálom, hogy kormánya ezl a mélyrehaló döntést oly okokból hozta, melyikei én npm larthatok helytállóknak..
A szöveg felolvasása ulán Tánezos Gábor magyar kiküldött emelkedett I szólásra. |
— Érthetőnek találom, mondotta, \'
Nagykanizsa, október 10 Szomorú elmélyedésre, de ugyanakkor bittel a jövőbe nézésre késztelő volt az az ünnep, aminek keretében a nagykanizsai evangélikus egyházközség vasárnap délelölt leleplezte I I hősi halottjának a templom belső falán elhelyezett emléktábláját. A templom megteli az
Németország örül az olasz és amerikai közvetítésnek
Berlin, október 10
Ncuralh külügyminiszter a külföldi laptudösitók előtt örömének adott kifejezést afelett, hogv Olaszország és Amerika komolyan fáradoznak a feszültség eloszlatásán.
Páris, október 10 A Temps kifejti, liogv a Hitler kancellár részéről felajánlott francia—német közvetlen meglx\'szélésektervencin időszerű, mert annak elfogadása elszakíthatja Franciaországot Angliától és többi szövetségeseitől.
Jiogy a főbizottság az elnökség utján választ adjon Németország üzenetére és távol tartva magam minden vitától, csak annak megjegyzésére szorit-kozhatom. liogy Magyarország a k*. szerelés kérdésének tárgyában kötőit szerződések folytán s|x-eiális helyzetben van. A leszerelési problémát léhát Magyarországnak ebből a szem)K>nt-ból "kell megítélnie.
Az elnökség ezután elhatározta, hogy a német kérdésben való állásfoglalásra minden kormánynak elegendő időt engedélyez é.s ezért a legközelebbi ülést október 20-án tartja. Az elnökség 25-én ülésezik. 1-:zután berekesztette az ülést.
Egyöntetű állásfoglalás a budapesti minisztertanácsban
Muda|>est, október 10 A kormány tagjai hétfőn délután 0 órakor minisztertanácsát tartottuk, melyen Kánya külügyminiszter tájékoztatta a kormány tagjait Német.ir-szágnak a Népszövetségiül való kilé-|)ése, illetve a leszerelési értekezletről vuló eltávozása következtében eJöál-lott helyzetről. Knnek megítélésében a kormány tagjai t\'ljjesen egyöntetű felfogást juttattak kifejezésre. A gazda-adósságok rendezése tárgyában Joga-I natositott intézkedéseket tárgyalták le ezután. Az ülés éjjel háromnegyed 11 I órakor ért véget.
egyház híveivel, a város vezetőségének. a honvéd-tisztikarnak, a hivatalos meghívottaknak képviseleteivel.
Az istentisztelet ulán Horváth Olivér lelkész kőnnycztelöen szép beszédben tárla fel a hősök kegyeletének jelentőségét a család, az egyház és a nemzet szempont-
jából.
— Tanítson arra l>ennünkct ez a tábla, hogy mi sohasem egymás ellen harcolunk, hanem mindig egy vonalban, egy célért küzdünk minden magvarok egy ellensége : a bün ellen, egyházunk felvirágoztatásáért, a tiszta erkölcs uralmáért. Ez az egyedüli alapja a kitartó, önfeláldozásra is kész hűségnek családhoz, egyházhoz ós hazáhiz. mint az emberi élei-közösség fundamentális eszményeihez. Minden magyarnak egy vonalban egy c -lért kell küzdeni, az integer Magvarország fel lám ad ássVért.
A padokban ültek a hősi halottak hozzátartozói, kiknek csak a/ a fekete gránit kockára véseti pír arany betü maradt meg szeret! iu földi létéből. Csupa könny é.s sirás volt a templom, amikor három eserkészfiu lerántotta a leplet az emléktábláról és felragyogott a 14 hős halott neve ós minden szemben a reájuk való emlékezés Megkondultak a templom harangjai, az Evang. IF.gyházi finekk ir Vánkos Jenő tanár vezetésével énekelt, majd Kalmár Zollán pgyház-községi felügvelő az egyházközség, dr. Králky István polgármester a város. dr. Tholway Zsigmond posta-igazgató a református egyházközség. I\'reislinger Gusztáv a frontharcosok nevében hels-eztek el koszorút az emléktábla köré. Majd a feketébe öltözött hozzátartozók tették le az emléktábla tövébe virágaikat és imádságaikat a haziVérl meghalt szerelteikért.
Bodán flargi! magyar nóta-estje
Nagvkanizsa, október 10
Szerencsés auspiciumok jegyélvn nyitotta meg a nagykanizsai Iparos kör a kanizsai téli társasélel idei szezonját. Szerencsés volt n rendezés a választott programnál va. ami a közönség nagy és igen szép együttesét hozta össze a Polgári Fgylct megújhodott falni közöli. Az ifjú Iparoskör az ipr>r testület rendezésében olyan mel.-g sikerű, ériékes, hangulatos estével mutatkozott lx\' a kanizsai társada-lom elöli, hogy biztosra lehel venni : — ha megmarad az Iparoskör éleiének kezdeti lendülete és vezetőinek önzetlen munkakedve, akkor nagyon sokat várhat tője ennek a városnak társasélete és elsősorban iparos társadalma. Minden arra hivatott tényezőnek köteles gége, hogy az életrevaló iparos-egyesülés célkitűzéseit a maga ha táskőrélx\'ii minél áldozatosabb melléállással elősegítse.
A szőnihatcsti magyar nóta-esl díszes közönsége sorában olt volt a város vezetősége, élén a .polgármesterrel. a honvéd tisztikar, élén az uj állomásparancsnokkal, a város intelligenciájának képviselői i\'s a termet megtöltő hatalmas száni-
tuuvuwiAATíjLrijvir^^ -i-n---***********
Leleplezték a nagykanizsai evangelikus hősi halottak emléktábláját
Henderson távirata a német külügyminiszterhez
ZALAI KÖZLÖNY
1988. Qktófcy 17_
ZenemOujdonságok
Fatkaa: Van nekem egy aelyemkendóm Fehér-Szenes: A wűv egy buta jószág Sándor: Félre állok az utadból MlllöckerSxenn: Dubury Majót-Szenea: AprlHal vőlegény (fllmop) Hetényl-lmocent: Viola virágom Haber-Farkai: Ml leai ha majd Hclényi-S«nes: Nem tudom én elfeledni Gin LÍed Mr dlch (Dalol a mámor) Fin Lled geht um dle Welt kaphatók
FISCHEL hflayvkeresltedésbeH
Horthy Mlklós-ut 1. szám.
hun a nagy kanizsai iparos-család lúgjai.
A műsor Bodán .Margit fellépésé\' vei kimgaslö emléke lett a kanizsai műsoros eslélyek krónikájának. A magyar nóta kitűnő művészének nevét és hangját mindenki ismeri a rádióból és ennyivel szeretetteljesebb volt az a meleg ováció, amivel Nagykanizsa közönsége öt az Iparoskor pódiumán fogadta férjével, Kubányi Györggyel -együtt. Bodán Margit személyes megjelenésének kedvessége, temperamentuma, előadás modorának bája, pompás magyar öltözéke csupa eleven, szincs impresszióvá váltotta a rádión keresztül való megismerés egyoldalúságát. A közönség ritka lelkesedéssel ünne|)elto a művésznőt és egymás után erőszakolta ki tapsviharokkal a ráadásokat. Ku-bányi György irodalmi szépségű ós a magyar nóta-kultusz lelkesedésétől fűtött bevezető beszédével, a régi-régi magyar nóta-kincsből, Hrdélyország, Duna-Tisza köze és a háborús baka-világ népdal-ler-inéséből adolt elő tomboló siker mellett, élvezetes és ériékos magyarázatokkal, pompás előadó- művészettel.
A kísérőjük Torma Tóni volt, a zenekarával. Nagyszerűen állták meg u helyüket. (Etúlgondolkodtunk ezen az estén a kanizsai ci-gányzeuészek sorsán is. Minek is hozatunk mi idegenből efajta zenét, amikor ilyen jó bandánk küz-ködik a falat kenyérért a város-ban ?;
Ezen az estén először lépett pórondra az Iparleslüleii Dalárdc uj karnagyának, Kelling Ferenc vezetésével. Minden számukon meglátszott aszakavatott, szeretetteljes, gon dos előkészítés és a szorgalmas, lelkes munka. Nagykanizsa büszke az cnisvonalu előretörésben lévő ipa-rrxs dulárdájára és ezt a büszkeségét a neki jutott tapsok bőven ki-íejezték.
A Múrkut Károly elnök vezetése é.s odaadó ügyszeretete mellett működő Iparoskör csillagos egyesre vizsgázott ennek a szép estének megrendezésével. A vidám láncmulatság hajnalig tartott. A rendezés figyelmes, sima, mintaszerű volt, amiért Szabó Pista vigalmi elnöknek ós Schnilz^r Géza háznagynak jár elismerés.
Tapolca ét környékéről tlz embert szállítottak a Pasteurbe
Tapolca, október lő
liőrgöndröl nemrég egy vcszettkulya került Tapolcára, amely rövid idő alatt liz embert megmart. Mindnyájukat felszállították a Ppsteurlui. A veszett k i-tv át kiirtották, több állatol pedig megfigyelés alá vettek.
(P.Jtxakai rddlójtUnih) A alal latéval |<aUatl <*■«« 10 érakari Ködös, falhfia, axalaa Idfi vér-
haté.
, Nagykanizsa az első magyar irredenta város"
A VOOE diszőrség-parádéja a murai határ országzászla/ápál
Nagykanizsa, október 10
Megint egy ünnepet adott Nagykanizsának az országzápzloja. A nemzeti érzelmű budapesti vasúti munkásság 111 főnyi diszörségél küldte le a déli határvárosba az Ereklyés Oi"szágzászló Nagybi/.otl-ság. Elkísérte az őrségei a VOGE (Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületei 2!) tagu zenekara és a VOGE, valamint az Országzászló Nagy bizottság vezetőségének tagjai.
E zalkalomból délelőtt Tél 11 órakor 20 Pullnianu-kx>csil>ól álló filléres gyors érkezeit Budapestről Nugykanizsára, 1U0Ö utassal. A vo-natot a Le vént? \'/y: ne kar fogadta a díszbe öltözött pályaudvaron. A diszőrség fél 12-kor a gyorssal érkezeit meg, ahol imj)ozáns fogad-talásban részesült. A frontharcosok, cserkész-csapatok, leventék, középiskolás diákság, mind zárt rendben, mind zászlók alall vonult ki a fogadtatáshoz. A >befutó vonatot a Levente Z\'nvkar köszöntötte. Az érkezőket dr. Krátky István polgármesler üdvözölte.
- Dokumentuma ez az ünnep mondotta beszédében — annak, hogy fővárostól a halárig egyek vagyunk mindnyájan abban u hitünkben, hogy uz országzászló felrepül egyszer árboca csúcsára...
A kanizsai közönség hatalmas tömege háromszoros éljent dörgött az üdvözlésre, majd Róbert Emil kincstári tanácsos, a VOGE elnöke válaszolt.
A társadalmi, politikai, vallási, gazdasági, harcok szembe állítanak bennünket egymással mondotta egyebek közt — de minden magyarnak egyesülnie kell az irredenta gondolat aktiv szolgál u-tában. Az irredentizmusról rém elég beszélni, uzérl dolgozui harcolni is kell. Ennok u tetterős irredentizmusnak szimbóluma minden magyar országzászló. Háromszoros «lmj-huj-hajrá !--ul köszönték meg a VOGE-diszőr-ség lagjai az üdvözlést, niajji a menet, élén a polgármesterrel és az érkezettek vezetőivel, gyalog elindult az irredenta virágágyakkal zegell Horthy Miklós-ulon. Disz-Ivonulás volt a 20-as hősök szobra előli, majd az országzászló tövében, rendben felsorákózott haUdmas tömeg jelenlétében megkezdődött a> lélekemelő parádé. A kanizsai front harcosok őrségél leváltotta a VOGE-őrség, mialatt meghajoltak a zászlók és imához merevedtek a gyö-
I nyörü rendben felsorakozott csapatok, kezdve a magyar ruhás is-kotósleányoktól, az összes többi iskolák csapalailóJ, a front katonák formaruhás szakaszáig.
Dr. Fülöp György, a frontharcos főcsoport elnöke beszédei mondott. — Ma is háború van, — mondta sokkal kegyellenebb, alattomosabb, mint a fegyverek háborúja. A magyar jellem, amely sohase kívánta a más földjét, de a rabszolgaságot sem, nem lud ebbe belenyugodni. Óriásokat kell nevelni minden magyarból, hogy ami elveszett, vissza tudják szerezni.
Róbert Emil, a VOGE elnöke elcö irredenta városként aj>osztro-fálta Nagykanizsát beszédében.
..... Ez uz ünnep — mondta — a
magyar munkás közösségének ünnepe a magyar n:mz°Ai ideálokkal. Egy ország fogalmát nem kulisszák és nem papíron meghúzott hatftrok állapítják meg, hanem a szellem egysége, u nemsw;l, a fuj érzése. Aktiv irredentizmusra van szükség, hogy élessze szivünkben a Imxsszu lángjai, a revans gondolatát.
Grill Lóránt dr., az Országzászló Nagy bizottság főtitkára utalt, arra, hogy a Trianon elleni fronl tökéletesen kiépüli, hiszen itt van már a munkásság diszörsége is az országzászló ulatl. Az országzászló, amiből 70 leng már kórul uz országban, cselekvő mozgalom. Nagykanizsa volt az első, amely °,it a cselekvő nwzgalmal a vidéken ?lindította. Békél és igazságot követelünk. Ezt hírdelik az országzászlók szer-le a megcsonkilőtt magyar földön.
I\'ajor Lajos VIII. oszt. gimnazista beszéde, id- Balogh János felsőkercskedelmista szavalala és a VOGE zenekarának számai, majd disz-elvonulás lelték felodheletlenül széppé ezl az ünnepi programot. A városháza rendező-apparátusa dr. I\'ollybndy József aljegyző vezetésével megint brillírozott.
A Koronában társaseWxl volt az ünne|w>ég után. A vendégeknek igen tetszett a Korona zenekarának játéka, aminek sokat tapsoltak. Róbert Emil a polgármestert köszöntötte fel, lelkes ováció közben, mini az országzászló megvalósitásíV nak fő erősségét, kinek nevét a VOGE aranykönyvében meg fogja örökíteni. Krátky i>olgármestcr Róbert elnököt és Urmánezy Nándort köszöntötte, javaslalára uz utóbbit távirulban üdvözölték. Dr. Grill Lóránt, Pilllch Náudor
Női télikabátok
a legújabb fazonokban, elsőrangú kivitelben, valódi szőrme gallérral
női és férfi kötött-szövöttáruk
legolcsóbban beszerezhetők
nnÓMYAI üivatóru&ásctaan
HORTHY1 MI KLÓS-VT
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
^ilí^JÍmJmiSm
VOGE-Ulkár, Mhalik Dezső VOGE-főtitkár pohárköszöntői után Bar-Inirits Lajos, a "Zalai Közlöny, felelős szerkesztője az Országzászló-gondolat országos harcosét, Grill főtitkárt és a gondolat kanizsai elindítóját és lelkes harcosát, Uoda Károlyt köszöntötte, lkxfa Károly Nagykanizsa áldozatkész közönségére a hála szavaival üritelte poharát. fícxfor JáiiOjS István-főtelki MAV munkás, a diszőrség tagja irredenta énekel adott elő. Dr. vitéz Kovásznay Béla központi főtitkár pohárköszöntője fejezte be a lelkes, szebbnél szebb felköszöntők sorát.
Délután 1 órakor a VOGE zenekara nagy közönség elölt térzenét adotl, majd az esti vonattal visszautazlak Nagykanizsa kedves vendégei a fővárosba.
Étvágytalanságnál, rossr gyomornál, bébekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél éa bőrviszVetésnél a ler-mésze\'es .Ferenc József* keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek mlPödétét s megsiabadi\'ja a lesiet a felgyülemle\'t rohadó mysgoklól. Az orvostudom iny több úttörője megállapította, hogy a Ferenc József víz abszolút mrgbhható hathajló.
Felakasztotta magát egy Iflzér-rekrnta
Nagykanizsa, október 1G Hétfőn temették a kanizsai kath. temetőben Sípos János 22 éves zaln-szentmihályi fiatalembert, aki alig egy héttel ezelőtt vonult be a kanizsai lüzérezredhez. Sipos János, aki bevonulása óta állandóan betegeskedett, búskomor volt, szombaton hajnalban kiment a laktanya egyik félreeső lie-lyére, ahol imdrágszijával felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már nem Icljelelt rajta segíteni.
A fiatal tüzér öngyilkosságának előzményeit a legteljesebb homály Tcdi. Búcsúlevelet nem hugyott hátra és jgy a imjlátsal js csak krtlftrflW kisebb jelekből próbálnak következtetni végzetes tette indító okára. Különösen icét feltevés tartja erősen magát. \'Az egyik szerint Sípos János szerelmi bánatában dobta el magától az életét, egy másik verzió szerint azonban Sí* |h)S, akinek édesapja Zalaszentmlhály egyik legmódosabb gazdája és igy fia is a falu első legényének számított, sehogysem tudott l>elcny-jgodni jelenlegi függő lielyzetébe. ő, akinek ott-hon dolgoznia sem kellett, aki <*ak parancsolgatott a cselédeknek, pom tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, "hogy ezentúl neki Is kelljen lovakat kefélni az Istállóban.
Hogy ezek kózül most már mi az igazság, aií csak ő tudta volna megmondani.
Egy évi börtönt
szabott ki a nagykanizsai tőrvénytfék Wcininger Józsefijé, egy kanizsai sza* bósegód fiatal feleségének büntetéséül, mert tiltott beavatkozással egy bánok-srcntgyőrgyl Hány halálát okolta. ,
1833. okiéba 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Születése napján, a szülei sírjánál agyonlőtte magát egy nagykanizsai magántisztviselő
Nagykanizsa, október 16
Vasárnap délelőtt 10 óra tájban abban az időben, amikor n közönség vonult ki a vastiti állomásra, hogy fogadja a filléres-gyorson érkező hozzátartozóit, három, gydrs egymásutánban történt dörrenés irányitolta az emberek figyelmét a zsidótemetőre, melynek egyik sírjánál véres tragédia teritette halálos fátylát a verőfényes őszi vasárnapra.
Karakai István; a temető kertésze nyomban á dórrené.s irányába futott és a temető déli részén, li-rg-r Mór és feleség\\ sírköve IÖvében áll/Hl fejfel, holtan, kezébsn még n füstölgő revolverrel egy férfit talált, akil>en Derg.tr Lipót 53 éves magántisztviselőre ismert. Karakai, amikor látta, hogy minden orvosi segítség hiábavaló, értesítette a rendőrséget, ahonnan bizottság szállt ki a helyszínre. Amikor a bizottság a vasúti sorompóhoz ért, egv sovány, szemüveges fiatalember nézett érdeklődve utánuk ; Bergen Lipót 21 éves fia. Berber Andor, aki akkor még nem tudta, hogv édesatyját megy agnoszkálni a bizottság.
A bizottság már javában végezte szomorú kötelességét a helyszínen, amikor könnyes szemmel, holtsáp-padtan odaérkezett Bcrgcr Andor is, liogy holtan lássa viszont édesapját. A szerencsétlen fiatalember, amint megbizonyosodott a szörnyű tragédiáról, lélekszakadva rohant haza Arany János-utca 12. sz. nla.lti lakásukra, hogy édesanyjának is megvigve a szörnyű hírt. Nem merte azonnal tudtára adni a tragikus valóságot, csak annyit mondott, hogv édesapja rosszul lelt kinn a temetőben.
Közben a rendőri bizottság elvégezte n helyszíni nyomozást. Négg level-t találtak Berffer l.ipól zsebében. Eaek közül kettőt a hozzátartozóihoz, egyet dr. Winklvr Ernő főrabbinak, egyet ]>edig hivatalfőnökéhez intézett.
A szerencsétlen emljer egy 12 milliméteres, amerikai gyártmányú revolverrel végzett magával. A revolver /? golyóni volt töltve. ezek közül azonban három hiányzott Az áldozaton viszont, cllcntetbo.n a tanuk vallomásával, csak egy sérülés volt látható nz első pillanatban : a jobblialántékon. Csak dr. Goda Lipót tiszti főorvos tüzetesebb vizsgálata derítette ki, hogy még egy másik lőtt seb is van a balmellen. Ezt először azért nem vették észre, mert amikor mellbe lőtte magit, előzőleg szétnyitotta a felsőruháját, ugv hogy a rövid, zöld lluherlus-kabáton nem volt látható a lőn.vom. A tanuk által hallott három lövés közül az egyik, mégpedig az első, próbalövés lehetett, melynek nyomait meg is találták az egyik közeli sirkő\'n.
Amikor a rendőri bizottság eltávozott, a Szentegglel szolgái beszállították a holttestet a halotlas-házba. A szomorú menet már majd nem elérte az épületet, amikor fiától ós egyik közeli hozzá tartozójától támogatva kiérkezett a temetőbe llerger Lipótné is. A szerencsét len asszony, aki ekkor még csak annyit tudott, hogy rosszul letl a férje, kétségbeesett sírással köve\'.clle. hogv vezessék azonnal az urához. i\'l>ben a pillanatban tünl fel a fasorban n szentegyleli szolgák s/o-inoru menete.
Kerget\' Lipótnéban ekkor rémlett fel a szörnyű valóság é.s a fájdalomtól szinte félőrülten lépte ki magát hozzátartozói kezéből, hogy a következő pillanatban odaomol-jon a férje mellé. Amint a férje arcából szembenézett vele a véres halál, velőtrázó sikoltással összeesett. Akik szemtanúi voltak a megrázó találkozásnak, azok is lelkük mélyéig megrendülve nézték a szivetlépő jelenetet. A félájult asz-szunyt ugy vitték el a karjukon hozzátartozói és autóim öltetve.ha-zaszálljtották a lakására, ahol ápolás alá vették.
A rendőrség kötelességszerűen nyomozást indil az öngyilkosság hátterének megvilágításra. Eddig még pozitív támpont nincs arra vonatkozólag, hogy Berger Lipót miért követte el végzetes leltét. A halálesettel kapcsolatban különféle hírek kerüllek forgalomba. Az egyik verzió szerint Berger Lipót, aki több kanizsai egycsületlnni viselt mellékfoglalkozásként tisztséget, állítólag azért dobta volna el az életét, mert az egyik egyesületben
differenciák merültek fel ügykezelésévé/ kapcsolatban és az érzékeny lelkületű ember, aki túlzott nagyításban látta az esetet, ezzel a végzetes tettel remélte elintézni aggodalmait.
Berger Lipót egyébként a Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezetnek volt a főtisztviselője. Érdeklődtünk hivatali főnökénél, akitől csak a legjobb információkat kaptuk személyére vonatkozólag. Informátorunk szerint szorgalmas, pontos. megbízható tisztviselő volt. aki a legszerényebb családi viszonyok közólt élt feleségével és fiával együtt, akit nagy áldozatok árán taníttatott Bécsben.
Berger Lipót szombaton délután 4 óráig még benn dolgozott a Szövetkezett irodájában és még elő is készítette hétfőre, a szükséges hivatali iratokat, neliogy fennakadás legyen az üzletmenetben. Semmiféle különösebb idegességei nem lehetett rajta észrevenni.
A végzetes vasárnap délelőttön már a kora reggeli órákban ismét bement egyedül a hivatalába, de csak azért, hogy megirja a búcsúleveleit. Kzi)tán kiment a temetőbe. hogv |xmtosan az 53-ik szüle-lése napján eldobja magától az | életét.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sfn$er Díuatúrutiázban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
Megszüntették az eljárást a Schnitzer és Göndör ékszerész-cég ellen
Nagykanizsa, október Ifi
Nemrégiben Nagykanizsára több budapesti ügynök érkezett, akik aranyat vásároltak össze Nagykanizsán. Többek között a Schnitzer és Göndör aranyműves cégtől is. A vásárolt aranyat fclküldték megbízóiknak Budapestre beolvasztás végeit. A budapestiek azután megállapították. hogy Nagykanizsán volt olyan lánc is. amelyik nem volt teljes egészében 14 karátos, hanem csekélyebb értékű. Az egvik Schwaclz nevű ügynök erre lejött Nagykanizsára és a rendőrs\':.cn feljelentést telt azzal, liogy a kifogásolt aranyláncot valószínűleg a Schnitzer és Göndör cégtől vette.
Ezen az alapon megindult az eljárás a cég ellen, amely azzal védekezett. hogy ő rendesen fémjelzett aranyláncol adott el az ügynöknők, ha mégis kevesebb sulvu láncol talállak a budapesti ln-olvasztás közben, akkor azt bizonyára másutt vásárolták. Az ügyben több nagykanizsai tanút hallgatlak ki. majd
mivel az összeg, amiről szó volt, egészen jelentéktelen, átlőtték uz ügyet a kir. járásbírósághoz.
Ma délelőtt tárgyalta ezt az ügyet Szabó Győző járásbirósági elnök. A panaszos budapesti ügynök elő adta, hogv budn|>esti megbízóik adtak nekik megbízást aranyvásárlásokra, dc ők maguk nem szakemberek, nem ismerik az aranyal, nem tudták azt sem — mondotta — hogy mit vásárolnak. Pesten tudták meg, hogy az egyik aranylánc nem volt 14, hanem csak 6 karátos. A feljelentési ismeretlen lettesek ej len telték. A nyomozás folyamán kitudódott, hogy Schnitzer és Göndöréknél is vásárollak láncot. A nyomozás eredményét nem tudják.
Göndör Ferencet hallgatta ki ezután a bíróság. .Elmondta, hogy valóban adott cl ő is az ügynöknek láncot, dc nem azt. amit eIfitJe felmutatták. Az ő lánca 11 karátos fémjelzett aranylánc volt. amely sok kai vastagabb és súlyosabb is volt, mint a felmutatott. Majd kikeli az
ellen, hogv idpgen ügynökök valósággal ellepik a városi és itt minden szaktudás nélkül a rang üzl "leket kötnek. Tiltakozik még a feltevés ellen is, mintha ő, vagy cége kisebb karátu vagy sulyu aranyláncot adott volna el.
Schwartz ügynök a biró kérdésérc kijelentette, hogy nem merne megesküdni arra. hogy valóban uz volté a lánc, amit felmutatlak előtte, amit ő a Schnitzer és Göndör cégtől vásárolt. Ennek alapján feljelentéséi visszavonta.
A járásbíróság ennek alapján megszűnteit" a további eljárást. A megszűntetés jogerős.
Szenvedő nőknél a termésretes „Ferenc Jóisef" kecerüvlz könnyű, erölkffd\'s né\'kOl való hé\'kiürtllést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a beteg szervekre.
MozMilrek
Nagyban készül a Városi Mozgó árra az ünnepi előadásra, nmClybcn bo fogja mutatni a kanizsai .közönségnek az eszténdö legkedvesebb filmeseméinél: Gaál Franciska és Hórbiger Pál filmjét, n > Csókol Veronikáit.
Minden mozilátogató tudja, hogy ez n filní a magyar Hunnia filmgyár reprezentációs filmje, amtolybcn n magyar Gaál Franciska, n pesti közönség dédelgetett kedvence és a magyar Hör-biger Pál, aki Vnár eddig is európai nevet szerzett a filmen. — játszák a főszerepet. A film Kzüzséjét Is magyar szerző irta: Nótl Károly, akinek nagyon sok bohózatában és egyéb nagysikerű filmjeiben gyönyörködött a mozi közönsége.
A mozi igazgatósága fennek a filmnek a bemutatóját Valóban ünnepélyessé akarja tenni, mert a nfozl nézőterének ezen a jnapon már téli jellege lesz, dc egyben arróí is gondoskqdctt, hogy azt intimebbé tegye, különböző olyan újításokat eszközőT. amik a szemnék is. meg a \'féfeknek is kellemc-
A ><»óM Veron lka < (előadásaim a jegyek már eljegyezhető*. A Jegy** a napi előadá-sakia a déli órákig átveendők •
— Rádiósoki Pénzt takarítanak
meg, ha készülékeikhez a jól bevált, nagykapacitású TENAX anodtelepet használják.
120 Voltos 13.20 P 90 H 9.80 m díjmentes csomagolás és szállítás Kér|e ajándékakcióm fellételeit I — Polgár Endre villamossági vállalata Zalaegerszeg.
Herczeg Ferenc emlékezései
»Ilerozcg Ferenc Emlékezései egészen egyéni könyv. Nem Ítélkezik sem a világ, se..i egyes emberek felett, minden a háttérben van. az jró csak magamagával beszél, igaz, hogy érdekesebb tárgyal nem is laláihat. Az olvasó esallui la liánul érzi. hogy az Író nem szépítgeti sem magát, sem uz elbeszélt történeteket, lebilincselő őszinteség árad minVten sorából. F.gy boldog ember naplója ez, az optimizmus könyve.« Ezeket a sorokat Voinovich Géza la-ínilmányábói idézzük, amely1 tanulmány H-í rezeg Ferenc *I\\^l^ékczéseinck, első kötetével foglalkozik. A kötet a Herczeg-jubileumkor hagyta cl a sajtót és egy hét alatt 5000 példányban fogyott el. Ez a rendkívüli könyvsiker bizonysága annak a Szeretetnek és érdeklődésnek, amellyel az egész magyar közönség a nagy iró felé fordul. Voinovich (íéza értékes tanulmánya az
t\'j Idők eheti Számában jelent meg.

5 V\\ W-i v. L. \'V—J \\_i
4 ZALAI KÖZLÖNY
22 hónapos. Sárccx János földműves rk. 67 éve*, Nóvák József vasúti altiszt rk. 45 éves, Bodri Vendel kisbérlÖ rk. 47 éves (Ilike), Berger Miiui vá-rosi szegény izr. R5 éves, V\'inzelbaucr István rk. 7 hónapos, Faics János földműves rk. 6!) éves. (lőcsei (iyórgy földműves rk. 59 éves (Nagybakónak , Bébecx Jánosné Szörcsők Hozália rk. 52 éves (Somogyszentmiklós). — Hátságot kólöAt 2 pár: Simoncsics La. jos kőmüves-segéd rk. és Baj Katalin rk., Milei József bolti szolga és Stot^ker Julianna rk.
— Pézsmákat, opowwm seal és nut-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
MrKfHtont a Milliók Könyve l.g. ujabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden számhoz kereszt-rejtvény értékes dijakkal. Előfizetési dija, iKgjedévrc. 13 regény, 2.10 jKiigő.
Divat szőrme ujdunsátfok minden minőségben Singeméi.
(A Szent Ilona I.eányktub) vasárnap délután 5 órai kezdettel műsoros Magyar-délutánt rendezett a Misz-sziósházban, ahol szépszámú közönség gyűlt egyln*. Szabó (iyórgy (hegedű) és Arnberger Budolf (zongora) zeneszáma nyitotta meg u műsort. Kéler: Magyar vigjátóknyilány ós Arn-lx\'-rgernck egy sikerült, erőteljes kidolgozású magyar nyitányát adták elő nagy tetszés kíséretében. Tarcsay Erzsébet (Jyónl (íéza örökszép költeményéét, a Csak Cgy éjszakára szavalta el lendületcsen. A I.eányklub énekkara Somoskérv Iknui dirigálása melleit adta elő nagy sikerrel, ügyes betanulásban Tárnoki: Krasznahorka büszke várá-t. A nemesi levél ciinü 5 felvonásos szlndurahbau Somoskérv Ilona, Zrim Honka, Schlcss Mártika, Oper-za Annus, Takáts Katóka, Malolics Lujzi, Klein J ilcsi, ifj. Szabó Zsiga, Vuss Juliska, l^atin Terike, Papp Erzsike, Ilillender Matild és GcrócS Blanka nyújtották tudásuk legjavát. Valamennyien ügyesek, kedvesek voltak és megérdemel lék a lapsokat. A műsort a Leánykhib |>ompásan összetanult zenekara Arnberger: Ilona ül-ctuló-jával zárta be.
Gyönyörű malllaiwé pongyola anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Schütznél
1983. október 15.
HUZATOS
a
LAKÁSA
7 VEGYEN LÉGELZÁRÓT
O HIRSCB ÉS SZEGŐ cégnél
Vér-, bör- és Idegbajosok a természetes .Ferenc József" kese-rüvizct mint igen Jó béllisititó szeri eredményesen használják.
— Női kahá(újdonságok megérkeztek Singer Divalárnházba.
— Elsőrangú mttjég kapható a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaságnál.
RÁDIÓMŰSOR
Hudapmi, oklöber 17.
6.45: Torna. Utána gramofon. 0.45: Hirek. 10 t. Biedermeier furcsaságok. 2. A képességvizsgálat. (Felolvasás.^ Kózlien gramofon. 12.05: Cigányzene. 12.30 llirek. -1.15: Időjelzés. 1.30: Szalonzene. -2.45: Hirek. 3 Az Országos Test-nevelési Tanács előadása. I: Ifjúsági ellx\'szélés. 1.15: Időjelzés, hírek. - 5: »Dollár a láthaláron.i Csur-ka Péter elbeszélés,-. — 5.30: (iounod-emlékcst. A bevezetői irta Papp Viktor. ((iramofonlemezek. 6.10: >A dráma és a íil\'m a XX. században.. Sebestyén Károly dr. előadása - 6.40: Az 1. honvédgyalogezred zenekara. 7.25: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése. - 7.30: A in. kir. Operu-ház előadásának közvetítése. »A lxily-gó hollandi.< - 10: Idő járásjelentés. (Majd cigányzene. -- 11: Jazz.
Bécs. 11.30: Al|»esi zene\' gramofo-non. 12: ltádiózcnekar. -- 15.35: C.yermckórn karénekkel. — 16: Itavel-lemezek. — 17 25: Kamaroénekkur. Világi és egyházi dalok. - 19.25: Operaközvetítés. 22.15: Bárzene.
Jó rádió: Transdanubia
Az Aladdin lámpatufajdonoaok figyelmébe!
Az Aladdin Izzók árát a gyár 2 80-ról a pengőre leszállította. 20 P-ért bármilyen lámpát Aladdinra átcserélhet.
A mai korban oz a legtökéletesebb petróleum világítás. Alkatrészek és lámpák csak klzárolog a lerakatunkban
IELCZER üvegkereskedésben, Horthy híuós nt i
kaphatók. 3s«2
Közgazdaság
Terménytőxide
Buza tiszav. (uj) 77-es 7 30—7 55. 78-u 7"40—7\'65, 79-es 7-50-7-7B, 80-as 7-60—7 85, dunánt. (uj) 77-ei 6-95-710 78-as 7 05—7\'20, 79-es 7-15-7M 80-as 7W-7-40, rozs (ul) 3-95-4Ó5 J Zab közép 6-80-6 90, - ólengtri UsOnlult
Értesítem ar. Igen tlsstclt vevőim^ hogy minden hót kaifajéa
friss hurka ós kolbász
kapható
Adler Miksa
Dwténiiir
PemalMt 4159. eladatlan 472 BM
randa 0-70-0-71, t>«M 0 72-0-74, ne deli ktaíp 070-U-7I, kOnnyO 08Í-068 e\'sö rendű öreg 0-6? 0-64, ll-od ttndfl 0 CD 0-60-0-62, angol aílldö I. 0-76-086 prafonna naivban 090-001, Mlr 096-1-03, bua 080-1-04, MhKrtéj »W~Mb
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
J0V0 U4 daejéif,
most
NAPI HIREK
NAPIREND Október 17, kedd
Kórnál katolikus: Hedvig. Protestáns: Hedvig. Ur.: Tlirl hó 27.
Mozi előadások hétköznap 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Városi múzeum é» könyvtár nyitva CSflt*tököa in vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Qyógyszartáii éj|eli ssolgálat e hónapban: a Merkly-Belus gyógyszertál Fö ut 12. ss. és a klsksnlisaí gyógyszertár.
Oőzlördő nyitva reggel 6 órától este 8 óiéig (hétfő, szerda/ péntek délutáu, kedden égést nap nőknek).
— (Tü*rendé«wtl IdilgjelŐk ért*-tekezlele) Zalavármegye járási tűzrendészei felügyelői értekezletet Jartotbik Zalaegerszegen, mulyen - letárgyalták u inegye tüzrnulészeti állapotát, az őszi ellenőrző kórul tapasztalatait ös u kívánatos intézkedéseket. Az értekezleten Nagykanizsáról Varga Jenő járási tűzrendészet! felügj-elö és Vecsera Antal tüzoltótlszt %-ettek részt.
(.U Izr. Nőegylet reM^távé-r«t>e) kedves és szép együttest hozott össz« szombaton este a Kaszálóban. A . \' ,z Ernőné agilis elnöksége alatt mű úí egyesület a téli nyomorenyhítés wmy gondjára már most igyekszik felkészülni s csak tagjainak nemes áldtjzatkészsiéigét mutatja az a tény, hogy a szombati fekete mellé semmi programút som-hirdetett a rendezőség, mégis a curitas szellemének Vótolusségérztlu sok vmberl Ikozott együvé a kártyaasztalok és osendes szórakoziis m^lié. A szere te I ivxnél tóan figj-elmcs liáziasszonyr)k. Erünk Jenöné és dr. Vajda Bélánd voltak.
— Gyermek boy kabátok, barna és fehér biby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
(A volt 4», gyalogezred) h/isi halottainak emlékéi*\' állítandó emlókosz-lo]>m befolyt adományok: Schőll He-z*ő, dr. Schichtancz István 5-5, Lidit! Samu 1.60, Kelemen Bezső, Szabo-Ücs József, KU\'infeld Ignác, Bokor Manó, (irár Béla, Ertvdenthal László, IUtkai László, Kustos József, Fata István 1 — 1 i>eng<), Tomasits (lyula 60, özv. Farkas Kánolyné, Lóbl Béla, Tóth József, Krausz József 50—50 fillér, /Magyar (iyula 20 fillér.
— Mzolid, megbízható rddiójavidás : Transdanubia.
— NŐI kabátazövetkülönlei{e«»ígefc
hagj\' választékion érkeztek Singer Divatáruházba.
(Anyakönyvi hlr*k) Nagykanizsán at <!7oiult héten 17 gyermek szüktett, 7 fiu és 10 leány: Horváth Kái\\>ly hi\'rttes-segéd és Peti Katalinnak rk. leánya, Vas I»ál kocsis és Szabó Mar-gitnak rk. leánya, Trinki Miklós vasúti segédtiszt gyakornok és Kehnilz Rozáliának rk. leánya, dr Istvánffy Miklós orvos és Corusán Mária rk. leánya, Flumbort József lakatos-segéd és Mblnár Juliannának rk. fia, Nádasi János vasúti fékez/) és Bigler Annának rk. fia, Mórocz Dénes vasúti munkás és Nagy Karolinának ág. h. ev. leánya, (iodina Antal földműves és Varga Katalinnak rk. leánya. Noll József reálgimnáziumi rajztanár és Horváth Erzsébetnek rk. fia, Horváth József asz-tolos-wji.éd és Venlics Máriának rk. fia, Sznu^dics 1-erenc napszámos és Benczek Máriának rk. leánya, Tóth József lostnaltisz^, és Szmodics Ka-talinnak rk. leányi. Sneff József nap. számos é> Ilak)gh Annának rk. fia. Némélh JózM\'f iw»gnár mester ós Peszt Viktóriának rk. Ha. Házass;igon kivül Pr.üleVtt 2 (leány. 1 fiu. Halálozás 10 történt: őzv. Kovács Jánosné Kocsis Katalin rk. 73 éves, Horváth János rk.
Az alpusztult R. 101. órlfts-téghajó emlókmüve Délfri-nciaországbar.. Daladler francia (balfclől) éa Macdonald angol (Jobbról) mlnluterelnök a monumentum tövében.
1938. október 17.
SPORTÉLET
Az NTE remek finissel győzött az utcljó negyedóráig vezető BIOK ellen
Nagykanizsai TE—Barcsi 10K 5:2 (1:2)
ZALAI KOZLOHT
Nagykanizsa, október06
(Kiküldött sportrovatvezetőnk Jelentése; Az őszi Szezonban elért gyenge eredmények után kevés győzelmi reménnyel rándult át nz NTE a l>are.si oroszlánbarlangba, bajnoki mérkőzésére. A barcsi csajjal voll a fuvoritju a meccsnek, annál js inkább, mert a BIOK tíz ősz folyamán néhány szép eredményt ért, az NTE pedig még u legjobb formájában is 2: l-re tudott Bairatn győzni. A mult vasárnap * VOCE ellen aratott BIOK győzelem után szép számú közönség vonult ki a meccsre, reménykedve, hogy a Jelenleg gyenge formájában lévő NTE fölött könnyű lesz győzelmet aratni. Az NTE azonban rácáfolt \'gyenge hirére, mert elejétől végig szépen játszott, majd a II. félidőre a teljesen felforgatott csapatával olyan remek finist vágóit- ki, liogy egy negyed óra alalt •I dugóval terhelte meg a barcsiak hálóját.
Az NTE a következő felállításban játszóit: Csondor — CzlgUr. Engollel-ter Csáki, Wilheim, Kudich -Farkas, Szollá^, dingi, Jakubecz Csász.
Váltakozó játékben indul a mérkőzés, az NTE többet, a BIOK veszélyesebben támad. A 21. perelni Pfeif-fer megszökik, Czigler igyekszik Szerelni és bár a labda a barcsi csatárnál marad, (a lövést Csondor kifutva menti), a biró nagy meglepetésre 1 l-est Ítél, amit Wondrák u hálóba lő (Oíl).
Az NTE-t clkedvellcnili a 11-es és már a csurgói eredmény réme fenye-get, nmikor a 05. percben a csatársor szép összjátékából (iingi kiegyenlít
1:1). Nemsokáig örülhet az NTE a gőlnuk, mert Harmati a 40. percben nagy védelmi hibál>ó! jsmét gólt lő (1 :2). 1
Szünetben nagy az elkeseredés az NTE táborban. Csupán Vágó Endre, a Kanizsáról átrándult szurkoló bizik, aki megtippelle földijeinek, hogy f»: 2-re győz az NTE. A végén bizony szűknek bizonyult a mellénye és hízott a büszkeségtől.
Dezső József, az NTE intézője látva, hogy a csapat ezen összetételében a csatársor csak szemre játszik széjien, de eredménytelen, -teljesen felforgatja a csapatot és a II. félidőre a következő felállításban lé]) az NTE a |kályáru: Csondor — Czigler, Farkas
- Csáki, Jakubecz, Kidich - Wilheim, Szollár, (iingi, Engelleiter, Csász.
A csapat ezen összelételélren sokkal szebben játszik. Egymásután 1 korner! ér el az NTE, de Engelleiter fejesei elkerülik a kaput. Az 5. percben t>ingi Itomiokán feliepcd a bőr, bekö-túzólt fejjel visszatér és jobbszélen helyei cserél Wilheimmei. "Vészesen múlik az idő, de gól nem esik. A 20. I*rcbcn Szollártól Engelleiter elé kerül a labda, aki lehetetlen éles szögből is eltalálja a hálót (2:2;. Most mintha szárnyat ka|x>ll volna a csapat, minden támadás gyönyörű. A barcsi csa|>at elkészült erejével. A 30. I>ercbcn Kudich 25 méterről gyönyörű sarkos szabadrúgását a kapus csak bravúrral tudja kornerre védeni, a komerből Szollár megszerzi a vezetést (3 :2).
Utána Jakubecz 25 mélcres bombája « kapufát döngeti ;neg. A 35. j>ercben Kudich 30 méteres szabadrúgását Engelleiter gyönyörű fejőssel a lóo "Iá (4 :2). Majd befejezésül (iingi bekötött szemmel a jobbszélen leszalad és mintha bosszút akarna állni sérüléséért, 20 méterről a mérkőzés legszebb gólját \' lövi és ezzel beállitju a végeredményt
Az NTE II. félidőbeli felállilása nagyszerű sakkhúzás volt. Az uj po&z-tou minden játékos kiválót nyújtott és itfy a csatársor is sokkal eredményesebbnek bisonyult. Csoudornak nem volt dolga, a gólokai nem védhelte.
A bekkek közül Czigler mindvégig kitűnő volt, Engelleiter a bekk [x>szl«n bizonytalan volt, a csatársorban értékes fejeseivel tünt ki. Farkas nagy-szerű bekknek bizonyult, minden labda elakadt rajta, Jól fejel, mindkét lábbal rug é,s nagyszerűen szerel. A hnlfsorból Kudich a mezőny legjobb embere volt. Jakubecz a ccnterhalf Ix).szton is okosan játszott és különösen pontos labda osztogatásaival tűnt ki. Csáki hasznosan játszott. A csatárkor a U. félidőbeli összeállításban sok szép támadást vezetett .Wüheijnl a oen-terlialf jobbszél sö és balösszekötő l*>sz*on i« megfelelőt nyújtóit. (Iingi mindvégig agillsan dolgozott. SzolU\'ir-nál a lövésekkel van hiba, íjászt pedig- nagyon fogták.
A barcsi csaj>al dicséretet érdemel lelkes játékáért. A II. félidő közegig nagyszerűen tartotta magát, de tovább már nem birt az NTE sorozatos támadásaival. A két bekk Németh l. és II., valamint Szirtes nagyszerű Játékos.
Gsik biró gyengén vezette u mérkőzést. A 1 l-est nem lett volna szabad megítélni. _ (OH))
Profi eredmények
Ferencváros -Újpest 4:2 (1:0).
111. ker.—Somogy 7:0 (3:0).
Atilla—Budai 1:1 (1:0).
Szeged—Nemzeti 8:2 (4 :0).
Alosztály eredmények
KPAC—KBSC 2:1 (1:1).
KTSE-CzTK 2:0 (0:0). *
vArosi mozgó
Október 17 és 18-án, kedden és szerdán a legkedveltebb filmcsillag:
Magda Schnelder utolérhetetlen Játékával
Stransky-muzsika Kék szoba.
Fényes kiegészítő műsor.
Előadások 7 és 9 órakor.
Levente eredméuyek
VOGE IReálgimnázium ? 6 (IS).
Az első mérkőzését jálszó Hcálglmná-zium csa|>ata nagy őrönK\'t szerzett a nagykanizsai labdarugóstul barátainak. Példás sportszerű fegyelmezettség mellett fiatalos keménységükkel és gyorsaságukkal nehéz j>ercekct szerezlek a 1 .évente bajnokság egyik legjogosabb aspiránsának, a VOGE I. csa-jvatának. Ha több mérkőzés rutinj-.ik lesz, nagyon szép eredményeket fognak elérni. A győztes csa|>at mindkét gólját Kis rugla.
Transdanubia peiőfl 5 1 (3 1). A megismételt mérkőzést könnyen nyerte a Transdanubia.
Sáska FC-Letenyel Icveulo 4:2. A klskanízsai csapat értékes eredményt
Villamos vasalók Villamos főzőlapok Villamos teáskannák Villamos kávéfőzők Villamos forralók Villamos inhalátorok Villamos kályhák
Villamos testmeiegitfik Villamos kenyérpirítók Villamos hajsütővasak Villamos hfisugárzók •Villamos forrasztópákák
stb. stb.
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut 6. Telefan: 4—13.
ért el lx-tényén. Utóbbi most kapcso-lódott be a levente bajnokság küzdelmeibe. Vele együtt Ili csapatra emelkedett a I.oveute szakosztály köretében működő csapatok száma.
ZTE levente válogatott 5.1 (1. I). Biró: Wolr. A válogatott csapat kel-leines meglepetést szerzett. 80 percig döntetlenné tette, a mérkőzést. ,Majd a nag>\' iram megölte a csapatot, mely elég volt ellenfelének ahhoz, liogy 3 rúgott góljával biztosan nyerje a mérkőzést. A válogatóit összeállítás jói sikerült. Alehla, Stróbl, Horváth, Bólcs-földy és Kiss tűntek ki a csapatból.
— Natúr é» fekete perzsaláb, shlras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
- KOalkalmazoUik figyelmébe! Bu-
toráruiukat .ényegesen leszállított árakon árasitjuk. Hosszú »ejáratu hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. szám.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelőt kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
APRÓHIRDETÉSEI
RaktAr.a ln| Sa»aa. iratai JgM^.Ioa.a alértial||uk. ArmaUj^
K.aaralrall, ItUtoltbuíáru, .Ult liba-má| állandóan frluen k.pbaló Kohn cu-korkaüilelben Horthy Mikid, ul 2. «03
Mindenki u|lt maga klItcIhcU u .bit klll >1 áll.Ilin ktalllelt Ialtér kltM. Kapható kilogrammonként 68 ftllérérl — Melcxaf üvegkere.keléiben, Horthy Wtktó. ut I. 3863
Bikkfa héliaa.ka, Iróaail.l, eló aiobalal kén! Iónéi illrgóaeu eladó: Vodl nák, Teleky-ut 7. 40TS
Kgyévea héadra. él níey patkányfogó kfl!,flkk«tfa aa állalyédó egyeaület talapén VAraal Jolánnál lUkte, utca 16. Ia»« álvebetfl. 4103
üli k tl Í k i kai bKMrthk WlOrtin le.ó öntött vaa hannált kályhákért. Scble-alngar Gyula vaakereakadd, Magyar-utca X aa. 4100
luaxer latelemben 30 éy körttll jó megjelenési luacgta MMáu lutalenibeit. Clm a kiadóba. 4080
0..m.|. aiölö aaaaelá. éa paaaatnltl eladó pogányvárl .aadaaágunkból rekeeeek-ben kfiónllnt 96 filléréit báiboa ..állítva. Rendeltek leadandók Caangalyut W. Ltchtenetelnnél délig. 400T
Klllönbéjáralu buloeoaolt aaoba InrrM-axobb haainálatl.l aloa.a kiadó Sugárút 31 K
liletea |ó
utca 37. K.
ZALAI KÖZLÖNY
Alulírottak ugy a magunk, mint pedig az összes rokonság nevében mélységes fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy hőn szeretett férjem, drága apám, Illetve rokonunk
Berger Lipót
folyó hó 15-én d. e. hirtelen elhunyt.
Drága halottunkat ma délután fél 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a helybeli izr. temetőből.
Nagykanizsa, 1933. október 16. Berger Llpólné felesége, Uerger Andor tta és az Összes roV onság. Nyugodjék békébent
A Nagykanizsai Segél ígylet Szövetkezel igazba, felügyelő-bizottsága és tisztviselői mélyen megrendülve tudatják főtisztviselői üknek
Berger Lipót urnák
f. hó 15-én történt tragikus halálát.
A megboldogult 23 éven át becsülettel, fáradhat-lan odaadással állott intézetünk szolgálatában és emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk megőrizni. Nagykanizsa, 1933. évi október hó 16-án.
RENAISSANCE PENSIO
BUDAPEST szivében IV. Irányi-utoa 21.
Tökéletes komforttal berendezett családi ház.
Minden szobában központi fűtés, hideg-meleg folyóviz, rádió, telefon. — Kitűnő konyha. — Kívánatra diétás ellátás. — Társas helyiségek. — Villamos-és autóbuszközlekedés minden „„ irányba. — Lift éjjel-nappal
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
B;
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggai.
Saját otthona lesz . gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a -j Inkey központi
jI villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 százalék engedményben részesülnek.
Pk. 10847 sz. 1933. 1933. vgh tói 2689. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Lenkei Gyula ügyvéd által képviseli Duna Alt. Blatositó r. t. Javára 138 P 60 f. tőke éi több követelés járulékai ere|éig a naeykan ziai klr. Járásbitóság 1933. évi 1(8)7.1/ végzésével elrendelt kielégítési végrtha|lás folytán végrehajtást szenvedő tői 1933 évi április hó 21-én lefoglalt 2590 P — l-re becsült Ingóaágokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj táit szenvedő lakásán, Szepetneken, 43/. háuzám, ezulin fo\'vtMva Nagykanizsán. Király-u. 8. az. a. leendő megtiltására határidőül 1933. évi október hó 24. napjának délután 2 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, cséplőgép atb. el fogom adni.
Nagykanizsa, 1933. szept. hó 21-én.
Haán Gyula s. k.
klr. blr. végreha|té, 1095 mint bírósági klkQldött.
r—► Miisegieimi «—>
I mindenki a helyi kereskedőknél I ée Iparosoknál szerezze bel I
1933. október 17.
POP PÁC#l ÁS5AL tiitéHiN\'iiat* nnH«»rí«im
_ l«H<Ul/té" MMMIIItl*1
^jjfr alaatf «áf«4á ^Hp
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek atb. kereskedése 2*44
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 190
A lelenyel klr. járáabiróság, mint telekkönyvi hatóság.
1320/tk. 1933. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Letenyel Járási Hitelszövetkezet végrehajtatónak végiehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hilóság végrehatási árverést 2000 P 4- 1050 P tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a letenyel klr. (árásbiróság területén levő Bánokszentgyörgy községben lekvö o a bánokszentgyörgvl 619. ss. tjkvben felvett 89/a. brsz. ház, 32. az. a. udvar kerttel B. 1. 5. a. végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlanra 1436 P u. o. 827 tjkv. 3C4/g hrsz. szántónak Mogyorósay dtll. B. Z szerint vh. szenv. Illetőségére 10 P 50 f. u. o. 316 tjkv. 587/a hrsz. Rétnek a Kertaljai dBl. B. 3. szerint vh. szenv. Illetőségére Í6 P u. o. 221 tjkv. 450 hiax. Szántónak a Szabó verme dül. & 11.21. azerint vh. ssenv. Ille-
tőségére
u. 0. 851 tjkv 121/a hrsz. Kert a Beltelekben tőségére
u. o. 851 tjkv. 237/a hrsz. Rét a Haraszti dűlőben] tőségére
u. o. 851 tjkv. 248/b hrsz. Rét a Haraszti dűlőben tőségére
u. o. 851 tjkv. 331/b hrsz. Szántó a Nyírei dűlőben tőségére
u. o. 851 tjkv. 340/b hrsz. KexUlattl dűlőben
121 P
1. 3. szerint vh. szenv. Ille-48 P 50 I. 1. 3. azerint vh. szenv. lile-160 P
1. 3. szerint vh. szenv. illc 89 P
II. 3. szerint vh. szenv. ille-116 P
1. 3. szerint vh. szenv. lile-169 P
1. 3. szerint vb. szenv. llle-55 P
tőségére
u. o. 851 tjkv. 512/b hrsz. Rét ■ Porrisl dü\'öben tőségére
u. o. 401 tjkv. 304/c4/b hrsz. Szántó a Magyarósköz dűL B. 14. szerint vh. szenv. Illetőségére 61 P n. o. 832 tjkv. 304/c 1 hrsz. Szántó a Magyarósköz dűl. B. 1. szerint vh. szenv. illetőségére 100 P u. u. 898. tjkv. 236/b hrsz. Rét a HsraszU dűlőben B. 2. 5. szerint vh. szenv. Illetőségére 65 P u. o. 897 tjkv. 354/a hrsz. Szántó a Kertföldi dül. B. 2. 5. szerint vh. szenv. Ille-
tőségé re 262 p
kikiáltási árban.
A fedezed elvre tekintettel as árverés alá bocsátott illetőségek a következő legkisebb vételáron slul el nem adhatók.
■ ■ a g a 11 a n legkliebb véteüU melyen alul eladni nem leijet:
leiek- Línyvi aráma helytáll! siáma klkiál-Ual ára Pengő a vég-rehaf-I«IÓ ■ oatlakozottnak kimondott
dr. Lakd Imre Buentgyörgyl Htteliidv. (i.tlikoioft dr. Siabó litván 4(r.h.Jtit6k Hél|a La|oi el neje
követrléae égett kárelmétc megtartandó árvaráa eialén
kikiált. kikiált.
619 89/a >436 ar V, át\'/, 3159 8200 3260
811 304/8 1000 1300 5030 5010
kikiált.
316 587/a 56 56 ár h 123 130 150
kikiált.
Ml 453 121 ár l/l 256 270 280
Kii 121/a 46 50 49 105 110
851 237/a 160 160 352 393 _
SÍI 248/b 89 89 195 2-0 280 _
851 331/b 116 116 255 _
851 340/b 169 169 t> 415 450 _
851 512/b 55 55 121 130 _
kikiált.
401 >M[ 11 64 ál >/! _ _ _
832 304/c/l 100 110 120 _
698 23<Vb 65 143 160 170
897 3i4/a 262 6/6 600 620
Az árverést 1933. évi november hó 3-án d. e. 8 órakor Bánokstentgyörgy községházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a megállapított legkisebb vételárnál alactonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOo/o-át készpénzben, vagy as 1881 : LX. l-c. 42, 6-ában meghatározott árfolyammal számítolt óva-dékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésétől kiállított letéti el-ismervényt a kiküldöttnek átadni és
147., 150., Az. aki
170. §§.; 1908 : XL. t-c. 21. §.) ingatlanért a kikiáltási árnál
msgasabb IgéreFet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomben a kikiáltási ár száuléka sxexlnt megállapított bánatpénzt az általa .Ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (I9W : XLI. 25. i )
Letenye. 1933. évi áprilla hó 23. Dr. Bányai s. k. klr. J.blró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor
Ultkköujrvvtittá
______árverési leltételeket aláírni (1881 : LX. t.-i
Nyomatott • IsptulaJdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaniz»án (Felelős üzletvezető: Zalai Károly!)"
73. évfolyam 237. tiim
Nagykanlzaa, 1938. október 18, szerda
Ara 14 Hlltr
ZALAI KÖZLÖNY
lurkesitőség <i kiadóhivatal • Vőul 5. uiw Meg|elenlk minden reggel, hétfő kivételével
r»LITIKAI HAPILir
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWflietésf ár«: egy hór« a pengő 80 Iliiét Sierkeiilfiiégl é« kladéhlvaUII telefon: 78. ss
Az egész világ szeme
Németországon és Genfen függ. Mindenfelé rendkiviili megle|K"tűssel fogadták Németországnak azt a bejelentését, hogy a leszerelé.sl tárgyalások sikertelensége miatt kilép a Népszövetségből. Még emlékszünk arra a nemrégmult időre, amikor úgyszólván az egész euró pai \'diplomácia azon fáradozott, hogy Németország lépjen a
\' Népszövetségbe. Éz meg Ls történt Stresemann k ü I ü gy m i n is z 1" rsége alatt, de sajnos Stresemann pár év óta már halott s halott az a Briand is, aki Stresemann törekvéseit megértve. nemcsak a nagv diplomata belátásával, de baráti sziwel is őszintén dolgozott a két ország ki\' békitésén. Most, hogv az esemény bekövetkezett, mutatkozik meg igazában. hogy mit jelentett az európai béke és egvensuly szempontjából ennek a két eml>ernck az őszinte együttműködése.
Az események azonban meg ívni változtathatók s ma azzal a tény-nyel kell számolnunk, hogy Német-ország már nem tagja a Népszövetségnek. Az előbb mondottuk, hogy a kilépés hire nz egész világon nagv megdöbbenést kellett. Pedig. hn egy kissé a kulisszák mögé nézünk, ezt a lépést a hitleri Németország részéről egyenesen várni lehetett. Mikor a német nép hűséget esküdött Hitlernek é.s az általa képviselt uj német nacionalista gondolatnak, ez szerves fejlődés eredménye volt. A legyőzött Németország a l>éke-szerződések aláírása óta kétségtelenül igen sok megalázásban részesült, igen sokszor követték a szép igéreleket kiábrándító cselekedetek. Teljesen átérezzék a német nép keserűségét, mert a Grelhe, Bethoven és Kant Németországával nem lett volna szabad ugy bánni, mint ahogv bántak Meddő és hiábavaló dolog a háborús felelősség kérdését feszegetni s egvencsen igazságtalan ezt a felelősségéi teljesen Németország nyakába varrni. A háborút nyilván nagvon sok tényező összejátszása okozta s Németország, mint a többi legyőzött állam is. már megkapta a maga büntetését akkor, amikor megalázó békefeltételeket kellett elfogadnia. Nem lett volna szabad ezen tul-menőlcg a győztes államokkal szemben fenntartani nz ellenségeskedésnek. a másodranguságnak azt a légkórét, amelyet egy nép sem viselhet el tartósan s különösön nem viselhet el nz a Németország, amely nemcsak területénél, lakossága számánál, de történelmi és kulturmultjánál fogva is a világ vezető nagv nemzeteinek sorába kell, hogy tartozzon.
Minket, magyarokat, akik ma is szenvedjük még a trianoni békeszerződés nyomasztó következményeit, Németország lépése nem lep meg, mert azt teljes egészéhen megértjük. Más azonban az érzelmi állásfoglalás és más n politikai
okosság tanácsa. Magyarország önálló politikát csinál s azon az uton halad, amely a legtöbb kilátással kecsegtet nemzeti céljaink maradék talmi elérése szempontjából. Mi tehát nem foglalunk állást sem jobbra, sem balra, mert szemünk előtt egyedül és kizárólagosan az öncélú magyar nemzet lebeg s minden lépésünket meg? zab ja nz a meggondolás, hogy függetlenek vagyunk s nemzeti szuverenitásunk birtokában ugy kell cselekednünk, hogv belőle ennek a nemzeti szuverenitásnak s a ningvar jövendőnek a lehető legnagyobb haszna legyen.
Érdeklődéssel várjuk tehát az cscménvekiet s a legújabban érkező hírekből ítélve, ezek talán nem is lesznek olyan sötétek és vészteljesek, mint az első pillanatban gondolni lehetett. Az a rádióbeszéd, amellyel Hitler a német nemaet-
nok megokolta a lett lé,pés szüksé-gésségét. nemcsak érveinek megdönthetetlen igazságaival, nemcsak a mélyen, megsértett német nemzeti önérzetre való hivatkozással, hanem csodálatosan nyugodt és békülékeny hangjával is Igen mélv hatást keltett a világ minden népénél. Ugyiátszik, az eredmény máris jelentekezik. mert Oenf olyan választ adott Németország bejelenté sére, amely higgadtságban nem marad el Hitler rádióbeszéde mögött. Tiz napra elnapolták a leszerelési konferenciát s ezncl mintegy lehetőséget nyújtanak arra. hogv nem hivatalos diplomáciai megbeszéléseken tisztázzák a helyzetet s ha csak lehetséges, rábírják Németországot a Népszövetségbe való újbóli belépésre.
Ismételjük, ebl>en a pillanatban . ez a helyzet. Hogy mit hoz alog-I közelebbi jövő, nem tudhatjuk. Azt
azonban tudjuk, hogy Kurópa vezető hatalmai és Amerika az egész világ előtt súlyos felelősséggel terhelve állnak. Alig 15 esztendeje, hogy lezárultak a legszörnyűbb világháború aktái, amelyei az emberiség eddig vivott s éppen ezért nem szabad, hogv felelős politikus ajkáról elhangozzék ez n szó: háború. Ila Németország talán diplomáciailag nem a legmc/j-fontoltabban és a leghelyesebU n cselekedett is, lélektanilag teljesen megérthető ez a lépése, meri egy agyongyötöri nép újból feltámadt önérzete reagált azokra az arculcsapásokra, amelyekben 15 éven át volt része.
Mi minden erőnkkel \'a bóJcét akarjuk s hisszük, hogy ebben a/ az érzésben egyek velünk mindazok, akik igazán és őszintén óhajtják az emberiség jobb jövőjének elkövetkezését.
A francia kormány Németország szakításának minden k5vet-kezményelt vizsgálat alá veszi
Daladler miniszterelnök a szenátus Illésén nyilatkozott tíitíerék lépéséről ország Idakar tartani az együttműködés politikája mellett
Francla-
Páris, októt>er 17 Kedden délután nyílt meg a képviselőház és a szenátus ülése, melyen Ikilad\'nr miniszterelnök előterjesztette a gazdasági talpra állításról szóló törvénytervezetet, majd áttérve a német eseményekre, hangoztatta, hogy helyre kell állítani a rendet a hazai költségvetésben, mert ez feltétlenül szükséges a francia külpolitika szempontjául, amelyet Keurópa békéjének és a nemzet biztonságának -gondja töll el.
\\ A francia kormány most azzal foglalkozik, hogy Németország me-
rész lépésének minden következményeit vizsgálat alá vegye/Franciaországban egyetlen szó sem talál süket fülekre, de Franciaország nem vak semmiféle cselekedd lel szemben sem.
Felvetette Daladier a kérdést, hogy ha Németország egyetértést akar, akkor miért kívánja azt szakítással elérni ; miérl ellenzi az ellenőrzést. ha készen áll arra. hogy elpusztítsa az utolsó puskát és nz utolsó gépfegyvert is\'? Leszögezte, hogy Franciaország hiven ki akar tartani az egy üt! működés politikája mellett, mert az uj helyzet nem
csupán Néniéiországot és Franciaországot, hanem a népek közösségéi is érlnii.
Berlin .október 17 Gőbbels birodalmi miniszter kijelentette az újságírók előtt, hogy a kormány a német nép nevélK\'ii az egész világnak felajánlóit a a békét é.s a megnyugvást. A kancellár olyan kijelentést telt Francia országgal szemben, amilyenre eil-dig Németországban .nem volt még példa. Németország békét akar mindenkép és elveti az erőszakot.
Gömbös a nemzeti munkatervről,"^a\'kormány béképolltlkáról és a nemzetek egyenjogositásáról
Gömbös és Kánya kedden elutaztak Ankarába — Közös kérdésekről tárgyalnak a magyar államférfiak Törökországban és Bulgáriában*
Budupcsl, október 17 Gömbös Gyula miniszterelnök Kánya Kálmán külügyminiszter, báró A|*>r Gábor, Máriássy Zoltán miniszteri tanácsos ós vitéz Somogyi Ernő őrnagv kíséretében kedden délben 1.48 órakor elutazott Ankarába. Gömbös elutazásakor rogiulta az újságírókat,^ akiknek a következőket mondotta:
— Nagy örömmel utazom Ankarába és Szófiába, ahová rokonokhoz me-gyünk, hogv megbeszéljük az országainkat érdek tó közös kérdéseinket.
Itthon folyik minden a maga normális medrében. Minisztertársaim kidolgozták a nemzeti munkaterv alapján az 1933 -31. év részletes munkaprogramját. Minden tárca tudja, hogy ittít fog tenni, l\'gy ítélem meg a rész-
letes terveket, hogv azok végrehajtva - meri realitásuknál fogva végrehajt-halók — ismét étibbre viszik egy lépéoscl a magvar életet, a következe-les munka jegyében.
—■ Amint már többször említettem, a legfontosabb kérdésnek a gazdaadós-ságok végleges rendezését tekintem. Kt rövidesen egy kormányrendelet formájában meg is történik. A képviselőház, amely október 21-én ül össze, a nyugdíj javaslatot fogja tárgvahii. ErrO azért helyezünk nagy súlyt, mert ez fesz a törvényhozás, de a közvélemény által Is annyira sürgetett racionalizálás ujapja.
Külpolitikai téren a kormány lo. váhhru is u béke érdekében fog »k»l-gozni, Németországnak a Népszövet-
ségből való kilépése Állal előidézett helyzetet nyugodtan ilélem m<"g. A válságok által meggyötört népeknek egyformán értieko a béke és harmónia biztosítása. Remélem, hogy Európa és a világ döntő hatalmi tényezői eliten a szellemben fognak munkálkodni. No legyenek első és másodosztályú és na legyenek megalázott nemzetek sem. A leszerelési értekezleten logutóbb beterjesztett javaslat ulbóll rovideálása <•!>-hői a szcm|H)ntbói tehát szükségesnek mutatkozik.
A leszerelési kérdésbeu elérni az egyenjogúságunkat ós biztonságunkat : Magyarország külpolitikai törekvésének ejt>\'ik fontos főfeladata, mely nincs ellentétben a
£ALA! KÖZLÖNY
1983 oHábtr 18
Szépséghibák Szemölcsök Sadrszálak
végleges eltávolítása (dlathermla) dr. Benedlgné Láng Magda
kozmetikai intézetében
•w Deák-tér 3.
leszerelési gondolái leljes érvényesülésével. Amikor a világ összes néj>einek lelkében Mkevágy uralkodik, lehetetlen, hogy "a vezetők ne éreznék súlyos felelőségüket. Hiszek a béke igazságában és az osztó igazság győzelmében.
Budapesl. október 17 Hir szerint a rövidesen nyilvánosságra kerülő gazdaadóssági rendelet a kamatokat <i százalékra szállítja le. A hátralékokat az adósok tőkésíthetik. A végrehajtás a mezőgazdasági adósságok után felfüggesztésre kerül és az adósok 3-4 évi türeimi időt kapnak.
Négy debreceni orvost letartóztattak egy fiatal urlleány halála miatt
Debrecen, október 17 Fflv héttel ezelőtt tőrtént hogy FöJdessij Piroska 19 éves debreceni urileány feikere.vtt egy orvost, akinek elmondotta, hogv anvai örömöknek néz elébe, de tüdőbajban sz»nved és mivel veszedelmesnek íartja a szülést, kérte, hogv vizsgálja ót meg. vájjon javasolható-e orvosi szempontból a művi beavatkozás. Az orvos megvizsgálta Fől-rfesKvt és egy másik orvossal együtt megállapította, hogy a tüdeje meg van támadva. Ezek után még7 két más orvos vizsgálta meg és azok is a terhesség megszüntetését iavasol-ták. A műtétet szombaton délután hajtották végre Főldessy Piroskán, aki utána nyomban nagv fájdalmakról panaszkodott, majd vasárnapra virradóra a rendelőben meghalt.
Az orvosrendőri boncolás megállapította. hotrv téves volt a diagnózis, mert Földessy Piroska nein volt anya. A boncolás súlyos orvosi műhibát állapított meg. Kiderült, hogv az orvosok átszúrták a hasfalat és a 1 k-ieket méterszám vagdalták ki a szerencsétlen leánv testéből. Az áldozatitól fi méler vé-konv bél. 1 méter vastag 1x51 és egyéb bél részek hiányoznak.
A boncoló orvosok szerint a műtét páratlan az ilyen műtétek krónikájában. Hétfő e.sle mind a négv orvos már a rendőrségen volt. Va-lamcnnvicn ellentétes vallomást tettek. A terhelő bizonyítékok alapján kedden délben dr. Marossi/ Imrét. dr. Moskovitz Zsigmondot dr. Takács Jánost és dr Gáex Jenőt előzetes letartóztatásba melvez-ték.
Az ujabb nyomozás azt is megállapította, hogv Fóldessy Piroska a halált megelőzőleg már hal nappal keriílt az orvosi rendelőbe/ahol naprói-napra műtétet hajtottak végre rajta.
— Elsőrangú müjég kapható a Transdanubia Egyesült QOxmalmok Részvénytársaságnál.
Vasárnap tiltakozik Nagykanizsa a csehek magyar-irtása ellen
DéUlőti fél 11 kor tiltakozó nagy-gyűlés a városházán
Nagykanizsa, október 17 Jelentettük már. hogy a csehek felháborító felvidéki magyar-irtása ellen Nagykanizsa hazafias érzésű polgársága is tiltakozni készül. A tiltakozó nagy-gyülós október 22-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor lesz a városháza dísztermében, a Revíziós Liga rendezésében. Az elnöklő dr. Pt\'.hál Viktor felsőházi tag, a Revíziós Liga helyi elnökének megnyitója után az Ipartestület: Dalárda a Hiszekegyet
énekli Kvltiny Ferenc karnagy ve-, zetésével. Beszédet mond dr. Krátky István polgármester. Énekszám után dr. Szabá Zsigmond, a Revíziós Liga helyi ü. v. elnöke ismerteti a tiltakozó határozatot. Lányay Ilonka oki. tanítónő Széli Lajos Miklós : "Sorsunkat az Isten kezében tartja* c. irredenta költeményét szavalja. M. ünnepélyes tiltakozó gyűlési a Himnusz fejezi be. Belépés mindenkinek szabad és díjmentes.
Frontharcos székház tervel Nagykanizsán
Élénk élet indul meg a frontharcos főcsoportban
Nagykanizsa, október 17 Ma már nem is teljes nz az ünnepség, társadalmi megmozdulás, ahol nem látjuk ott a frontharcosok egyenruhás, snejdig csapatát. A frontharcosok ma már beletartoznak a mindennapi életünkbe, mint disze annak. De ha jólesik a város ételének az a dekórum, amit frontharcosaink kölcsönöznek öntudatos, fegyelmezett fellé-j>ésükkel, szorgalmas munkájukkal, akkor a város társadalmának abban is « frontharcosok mellé kell állnia, hogv célkitűzéseiket elérjék, annál is inkább, meri hiszen a ma társadalma adósa is a frontok minden vitéz katonájának
Nagykanizsa társadalmának a közeljövőben éppen elég alkalma lesz megmutatnia, hogy nem csak szereti és értékeli frontharcosait, hanem segiti is őket abban, hogv eredményekre válthassák a hazafias érzés lángjától fűtött elgondplásai kat.
Minap a főcsoport sajtó és propaganda bizottsága Polzner Frigyes elnöklésével ülést tartott. To bak János, a bizottság jegyzője felolvasta az előzős ülés jegvző-könyvét. Az elnök meleg ünneplés j közlőn üdvözölte Harbarits La-jast, a < Zalai Közlönv» felelősszerkesztőjét a bizottságba való be
választása alkalmából. Barbarils Lajos megköszönte a beválasztást és javaslatokat tett a sajtó-ppopa-ganda tekinlelében.
Diskai Imre dr. a háborús önkéntesénfoh/amok találkozóinak rendszeresítése tárgyában tett javaslatot, amit hclveslés6\'d fogad tak.
Polzner Frigyes bizoitsági elnök a frontharcos-társasélet élénkítésire vonatkozó lerwxelct ismertette.
Szabó Győrgv, Ihrhtrils Lajos és ftoross László indítványára elhatározták. hogv az Irodalmi Kör program iában cy\'y frontharcos /;-cedlis előadást kérnek és kifejlés/ tik a főcsoportban az irodalmi, zenei életet is. Egv frontharcos-zenekar szervezése máris folyamatban van. A főcsoport egv hadi-foffoly-mfisort fog a tél folyamán rendezni, csupa volt hadifogoly számokkal és szereplökkel.
Freyslinger Gusztáv bejelentette, hogy a nagykanizsai frontharcos székház céljaira megkezdte a tég-lajegv-akció megszervezéséi. A szegény bajtársak gyermekeinek felsegélyezésére loál rendeznek, karácsonykor gyermek ruha-segélyekot osztanak ki. Utóbbi célra perselyekben is állandóan folyik n gyűjtés., Pár ruhadarabot, cipőt a központ. is szokott erre a célra kül- |
Szép ruha csah jp szövetből készül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb Qron
^iíi^JÍraÁázáa/i
deni.
A nagykanizsai front haroos-z<>szló már megvan, a tavasszal meglesz a felszentclési ünnepsége is
Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata könnytl és pontos bél-müködést biztosit. Klinikai virsgála-lok iga-ol|ák, hogy a Ferenc Józset viz különösen agyvérzés*e és guta-ütésre hai\'amos idősebb embereknek kitűnő szolgálatot tesz.
őskori leletek a zalavári berekben
Keszthely, október 17
Zalavár és Báránd községek közólt útépítési munkálatok folynak, melyek során most érdekes fis kori leletre bukkantak a munkások. Az ut ugvanis metszi az u. n vársáncot, amely ma már csak egv körlxm húzódó fö kiemelkedés. Ili ásás közben egv különös szerkezetű, fejlett építési technikára valló gerendarácsozatot, lapos homokkőből készült falmaradványt és őskori kőedénydarabokat lalálak. Tompa Gyula utmeslernek sike rült megmentenie egy szép ködöm-Iwirmüvet, amelyet átadóit Zalavár plébánosának. A Balatoni Muzeum értékes leletekkel gazdagodnék, ha módjában állana a kutatásokat folvtalni.
dMII\' Is
most, őszi árusításunkkor vásárolhat legolcsóbban. Elegáns modelldarabok nagy választékban.
rfruöáx.
I933L október 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Majdnem húszéves orosz fogság után hazaérkezett egy ihárosherényi földműves
Rott Nándor megyéspüspök Rómába indulóban átutazott Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 17 A katolikus püspököknek, illetve egyházfőknek minden öt esztendőben meg kell a Szentalyát látogatniuk te egyházmegyéjük állásáról hitéletükről részletesen be kell számolniuk, hogy a pápa tiszta ké|>et kaphasson minden egyházmegyéről.
A megyéspüspökőknek cz az ót évenkénti látogatása kötelező. Ezl az apostoli látogatást végzi mostdr. Roll Nándor, a veszprémi egyházmegye püspöke is, aki ma utazott el Dudapestről Rómába és útjában keresztül utazott Nagykanizsán. A Youatnak a nagykanizsai pályaudvaron való tartózkodása alatt a megyéspüspök előtt tisztelgett
Gaziluy Ferenc püspöki tanácsos is. A népszerű főpásztort a nagykanizsai állomáson sokan felismerték és megéljenezték.
A has teltiége, májtájéki fájdalmak, emésztési nenézsígefc, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes .FereilC József keserűvíz használata altul megszUnleihelök és az agy, a szem, tüdő vagy sziv felé irányuló vértólulásuk ellensulyozhatók.
Átköltözött az Egészségvédő Intézel
Nagykanizsa, október 17 Nagykanizsa egészségügyi intézményei Borában egyik ieglontosabb missziót tölti be a pár éve létesített Egészségvédő Intézet. Az a szomorú vezető hely, amit Nagykanizsa tölt be a vencreás betegségek statisztikájában, csak azon az uton szűnik meg, mint keserű nevezetessége ennek a városnak, ha az intézményes védekezést ez ellen a távoli generációkat is veszélyeztető bi-tegség-csoiKirt ellen, minél joblwn kiépítjük és az Egészségvédő Intézetet minél eredményesebben népszerűsítjük. Eszempontból jó hatásúnak Ígérkezik a váras vezetőségének ama intézkedése, amellyel a Stefánia anya és csecse-mövódö bővülése során a városnak ugyanabban a házában kedvezőbb elhelyezkedési biztosított az Egészségvédő Intézetnek. A hurcolkodás miatt uz intézet ingyenes rendelései most néhány napra szüneteltek, de ma már készen áll az uj helyiségben minden ós a rendelések újra megindultak. Megkérdeztük aa Kgészségvédő Intézet fejlődésinek eme uj periódusánál dr. Keszller Istvánt, az intézet kitűnő vezetőor-vosál, hogy milyen jelentőséget tulajdonit eiuiek a változásnak \'/
- Az uj helyiségekbe való áttelepítést — mondta dr. Késztler — feltétlenül előnyösnek tartom. Már maga az a körülmény, hogy az emeletről a földszintre került a rendelő, nagy előny a betegek szádra, akik könnyebben, diszkré-v\'i\'ihíii tudják az Intézetei felkeresni- Külön előny az is, hogy az in-Wzet most teljesen elkülönített Azonkívül pedig a rendelő is jóval tágasabb, mint volt. A cserével tehát jól járt a Stefánia, amely három uj helyiséget kapott és jól í^rt az Egészségvédő Intézet is, "mely mindenképpen alkalmasabb tílliojjt talált uj helyiségeiben
Iharoslwrény, október 17 Szila Ferenc ilrarosberényi föld műves, aki ZJ éves korában 1915 nyarán Hovnó alatt cselt orosz hadifogságba, tegnap 19 évi raboskodás után hazaérkezett III áros herényi en lakó szüleihez, akik mát meg sem ismerték a közel két évtizede nem látott gyermeküket.
Szűcs Ferenc a fogság éveinek jórészét a távoli Kaukázus vidékén töltötte, háromszor kísérelt meg szöktet, de mindig elfogták és víbz-szaviltélv a Kaukázusba. Végre most
Nagykanizsa, október 17 A réc.sei erdőben történt. Nagy András nagykanizsai fiatalember, aki VI. gimnáziumot végzett, egy napon ásóval elihdult a városi erdőbe, hogy Horváth Ordjíslől engedélyt kérjen vadrózsa szedésére. Bement az erdőbe, do HorvrtUiot nem találta meg. Közben eltévedt az erdőben és ivein tudta, hogy már récsei terű leien van, amikor hirtelen elébe került egy vadőr, név-szerint Figura Pál, aki szolgálali puskával a vállán, igazoltatta n fialajem-bort, meri azt hitte, hogy valami orv-
rendes útlevéllel hazakerült. Itthon apja ós ódosányja várták, de 19 év után ők sem ismerték meg fiukat, sem pedig Szűcs a szüleit. Szűcs már hibásan beszéli a magyar nyelvet, a hosszú Idő alatt sokat felejtett belöki. Meséül, hogy még igen sok magyar hadifogoly él kint Oroszországban, de ezek legtöbbje nem is akar hazajönni, mert megházasodott, családot alapított kint a fogságban r már egészen beletörődtek abba, hogy nem térhetnek vissza régi hazájukba.
vadász társaság elővédje lehet. Nagy elmondta, hogy Horváth erdőst keresi, de nem találta. Figura erro — Nagy panasza szerint — rákiáltott, hogy kövesse és elvette az ásóját. F.fől ment « fiatalember, hátul a puskával Figura. A lesházban Figura rátámadt Nagy Andrásra és alaposan helybenhagyta. Durva jelzők közeliié egyre-másra pofozta, hogy a fiu szinte belé-szédült. Saját vallomása szerint 18 pofont megolvasott, de lehetett az "Ötven is. Figura mindenáron nzt akarta tudni, hogy hol Vannak a társai és hova
Ha
bérautóra vanszüksége
T«IMoa*l|on344"
Kényelme* oaukott koc.lk, 4 11 uemélyea vidékre én helyben mindenkinél «*> oletúbb é|l«l-nappal.
bojtor garage
viszik az elejtett radat. Persze Nagy Andrásnak fogalma sem volt semmi ilyesmiről. Figura mégis délután 5 óráig ott tartotta maga melleit a fíAl«0-
cmbert.
A törvényszéki tárgyaláson Figura Pül tagafrlla a vádakat és semmit sem akart tudni arról, hogy Nagy András személyes szabadságát megsértett* vagy őt inzultálta volna.
Vagy tiz tanút hallgatott ki a törvényszék. Különösen terhelő volt Rémei Ferenc erdős vallomása, aki elmondotta, liogy Figura dicsekedett áztál, hogy hogyan Öntözte cl< és .adott útbaigazítást. a fiatalembernek. A tanú kijelentette, luogy Rutics intéző, aki időközben megvált a nagyrécaei uradalomtól, neki azt «z utasítást adta, liogy az egyik Császár nevü munkást hivassa és mondja meg neki, hagy hu vallani mer Figura iellen, akkor kicsapja. Később Császár ugyanezt meg-erfSsitette vallomásában. TerUfJócn vallott Figura ellen több más tanú is. figura a terlietyi vallomásoknál mindig nzt luuigoztaita, hogy «azok neki ellenségei.\' ugy, hogy az elnök minden terhelj vallomásnál már clöro kérdezte Figurától: »Ee is elleoségo magánaké
A biróság a bizionyitási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta ki Figura Pét enSöst sanyargatásban személyes szabadság megsértésében és ,61 ezért három havi fogházra ilélbs.
8 évi fegyházra Ítélték a raerénylő esztergomi rendér-dljnokot
Esztergom, október 17 Még pünkösdkor történt, hogy Boka Gyula vo\'t rendőrdijuok ut esztergomi kapitányság épületében revolverrel s-ulyosan mcgscbcsitctto felettesét, dr. Sütt(5 István rendőrfogalmazöt, aki mulasztása miatt megintette <St. Az esztergomi tőrvénysték ma tárgyalta ezt az ügyet és szándékos emberölés bűntettének kísérlete cimén 8 éri fegyházra Ítélte Beke Uyulát.
Elfogták a Szent Péter templom elleni bombamerénylet tetteseit
Róma, október 17 A rendőrség elfogta a Szent Péter lOmplom elleni merénylet valösjünü tetteseit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy junius 23-én a templom előcsarnokában bombamerényletet követtek ei egy Párisban él«5 menekült fascistH megbízásából.
A TESz dlvatmagyarosltásl akciója
Budapest, október 17 A TESz kezdeményezésére pagys«-básu mozgalom indult pKg a divat magyarosítása, érdekében. Eblxfflf « tárgyban k«dden ankét volt, melyen elhatánozták, liogy az egész vidékre kiterjedő országos pályázatot Imak ki modern oöi és férfi dlvatruhákra, megyek a magyar szellemet és Ízlést va-lósltják meg.
— N«l k»báliHöve<fcülöii]er«aé#* hagy nálasztékban érkeztek Siugor I*-wtámhásbH, .
Kevés pénzért
elegánsan öltözködhet a
Elsőrendű uriszabóság! Szenzációs gyapjúszövetek!
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Singer Divqtáruhnzban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
18 pofont olvastam, de a többit már nem tndlam számolni...
Három hónapra ítélték a goromba récsei erdőst
4
ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 15.
Az éhező kanizsai Cigányzenészek ügye a polgármester kezében
Nagykanizsa, oklóber 17 Néhány nappal ezelőtt hosszabb ri-porlban számoltunk hu arról a nyomorúságos helyzetnél, melyben mintegy X> 40 kanizsai cigányzenéd est. Iád tengődik. Mint megírtuk, ezek között akad. számos olyan családfő is, aki még 10 p\'ngöt sem tud megVc-resui egy hönaphan. meri a vendéglő-sök többnyire idegen zenészeket alkalmaznak » cigány zenészek helyett.
\'torina Tóni vezetésével tegnap dél-toll a kanizsai cigányzenészeknek egy ku.dóttsétfC kereste fel a városházán dr. Krátky István |x>lgnrmes|ert. aki • \\v.lt leplezetlenül fe táriák a kanizsai z\' iiészesaládok nyomorát. i
A küldöttség kérte a polgármesteri, akadályozza meg, hogy idegcnlx>l jöll zenészek játszási engedélyi kapjanak akkor, amikor itl Kanizsán egész jó-nevü cigányok állás nélkül küzdenek.
Beszéltünk több nagykanizsai koncsmárossal is, mondotta a küldöttség szószólója, akik kijelentették, hogy s/ívesen alkalmaznának berniünket, ha alacsonyabb Venne a rendőrségi zene. díj. Szégyeljük magunkat. liogy helyetlünk a gyermekeket kell kiküldenünk az illatra, liogy cincogjanak össze né-iiáuy fillért a esalád számára.
A |»lgármestcr (Őszintén átérezve a tolmácsolt szavak súlyos igazságait, igérelel tett a küldöttségnek, hogy lé-péseket tesz a rendőrségi zenodij leszállítása tárgyában, egyultal fel lógja hivni magához személyesen a nagyobb kanizsai vendéglők tulajdonosait, uki-kel külön is megkér, liogy idegenek helyett kanizsai zenészeket alkalmazzanak helyiségeikben.
A küldöttség tagjai bizakodó hangulatban hagyták el a jiolg-ármesleri szobái.
A szegedi „Harmónia*\' hangversenyei Nagykanizsán
A szegedi »lIarmonun Hangverseny-rendező Vállalat, melynek 200-ik hangversenyét nemrégen ünnepelte nagy kultur-|)oinpávul Szeged város közönsége, bérleti alapon Nagykanizsán is liz európai nivója hangverseny ren-dezését velte tervbe. Az első hang-wrsenyen Németh Mária fog fellépni Nagykanizsa közönsége előtt. A Wrtet-gyüjtés és az előkészítő munkálalok már folyainatl>an vannak és annyira előrehaladtak, hogy a koncert-sorozat rövidesen megkezdődik. I)r. Krátky ist. ván polgármester a Színházat havonta egy estére méltányos bér ellenében már rendelkezésére is bocsátotta a rendezőségnek. \'Akik a nagyjelentőségű zenei kullurct>omények iránt érdeklődnek é-s bérletet óhujlanak jegyezni, (szíveskedjenek «ilrgtt*eu jelentkezni Hayr lireti kóuyvkereskedéaíben.
Zenei iiceális
A Városi Zeneiskola tanárainak Iiceális matinéja vasárnap d. e. fél 12 órai kezdettel lesz a zeneiskolában. Hz alkalommal Vannay János igazgató <A komponista műhelyéből* címmel tart előadást. Jegyek igen minimális úrban a Vágó illatszertárban és a Krátky tőzsdében már kaphatók. (Ülőhely 70, állóhely 50 fillér).
Az Aladdin lámpatulajdonosok figyelmébe I
Az Aladdin Izzók árát a gyár 2-80-ról S pongőre leszállította. 20 P-ért bármilyen lámpát Aladdinra átcserélhet.
A mai korban oz a legtökéletesebb potroleum világítás. Alkatrészek és lámpák csak kizárólag a lorakatunkban
■ELCZEB flvegkereskedésben, horthy kiuós Dt l
kaphatók.
Sürgősen jelentkezzék a »Zalai Közlöny« angol és német nyelvtanfolyamára !
Soha nem volt olyan jelentősége az idegen nyelvek tanulásának, mint ma amikor egyfelől megnehezedett a kenyérszerző élei a szűk magyar halárok közt, másfelől az idegenforgalom folytonos fejlődése minduntalan hozza ö»sze egymással az egymás nyelvét nem értő emberekel. Magyarországon, főként a
főrárosbau a uyelvtauulás ma olyan divat, mint akár a bridzs. Ez az értékos >divat< most kezd terjedni vidéken is.
A > Zalai Közlöny % módot akar adni előfizetőinek, hogy olcsón sajátíthassák el a leggyakorlalibb értékű világnyelveket. Evégből egészen modern alapon vezelett nyelviskolát lesz hozzáférhetővé minden igazolt előfizetőjének. Az iskola vezetője /Ví//oj Erzsébet, aki a londoni egyetemen szerezte uieg a nyelvtanári diplomát. A »Zalai Kózlőny« nyelviskolájának két tanfolyama van, egy angol és egy néniéi. Az angol kurzuson a kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja, hogy az anyag minden órán Mr. Wallcr Hipman, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammofonleinezein is közvetítésre kerül. Ez a módszer hibátlan iro-
dalmi londoni kiejtósl biztosit.
Minden tanfolyam 6 hónapos, hetenként 2 órával. Kgy-cgy órán legfeljebb •! növendék vesz részt, tehát nem csoport-tanitás.
A tanfolyamokat a »Zalai Közlöny* előfizetői liavonta 5 pengőért látogathatják. Beiratkozni Pallos Erzsébetnél lehet (Erzsébet-tér 18. II. em.), a névre szóló utolsó előfizetési nyugta felmutatásával. Nem előfizetők havi 10 pengőért iratkozhatnak be a tanfolyamra. • A kurzusok október 15-én megkezd (kitek. Aki még részt akar venni akár az angol, akár a némcl tanfolyamon, sürgősen jelentkezzék, mert későbbi jelentkezés esetén a már előadott anyag pótlása megnehezíti az uj növendékek előmenetelét.
Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor és bélzavarok, máj-és lépduzsadás, hát- és derékfájás ellen a terméareladta Ferenc József keserűvíz, naponként többször be-véve, halható* fcf>lt*é?et nvujt.
Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendeléseket rendkívül -előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szál-lltr.tk. Kopateln bútoráruház, Horthy »iiklós-ut i.
VÁROSI MOZGÓ
Október hó 18-án, szerdán a legkedveltebb lilmcsillag:
Magda Scbneíder utolérhetetlen játékával
Stransky-muzsika
Kék szoba.
Fényes kiegészítő műsor.
Előadások 7 és 9 órakor.
Mozgószinház
Kék szoba
A címnek tulajdonkép édeskevés köz*: van a darabhoz, amely ennek ellenére, vagy talán épp ezért egy egész rendes, szórakoztató, kedves, ze-nés vígjáték. Különben lehet n>ssz egy darab, amelyben kél olyan kiváló filmcsillag dobogtatja meg a sziveket, mint Magda Sclineider és licorg.-Alexander? .Muzsika, szerek\'m és vi-dániság varázsolja aranyossá a Kék szobát, melynek egyébként Stranskv muzsikája ad fülbemászó tartalmat.
JMagila Sclineider elragadó játéka, kellemes liangja ebben a szercpél>eii is kilüni>en érvényesül és igazán nem kell Cioorge Alexander urnák sok cnöi. ködés ahhoz, liogy szerelmes legyeji belé. A közönség |s minden bizonnyal egyet fog érteni vek\'. A hangfelvétel elsjörangu |6s a (eadás is kitűnő.
A kiegészítő műsor érdekessége a Magyar Híradó jubileumi számú, a mely rövid összefoglalót ad az ulóbbi évek kiemelkedj eseményeiből.
(D)
Zenemflujdonsáflok
Fflilus: Van nekem egy aelyemkendóm Fehér Szenes: A »zlv egy buta jószág Sándor: Pélre áHok az útidból Mlllócker Szenei: Dubirry Hajói-S/enei: Áprilisi vőlegény (lllmop ) Hetényi-lmocent: Viola virigorn Haber-Fnrkai: Ml lesz ha majd I íetényl-Szenes: Nem tudom én elfeledni Kin Lled lür dlch (Dalol a mámor) Ein Lled gehl um dic Welt kaphatók
FISCHEL kDoyvkemkeú^ibea
Horthy Mlkló«-ut 1. Bzám.
Mozhhlrek
(laál Franciska. Hörhiger Pál és Nóti Károly. Iiz a három név Jellemzi a >(>*ókol Veronika* cimü filmet, amely rövid idő a^ait egész liurópát meghódította. Dicsőséget szerzetl a magyar művészetnek, a magyar irodalomnak és u magyar filmiparnak. Mindakét filmsztár tudása és művésze-le legjavát vilto ebbe a filmbe s így nem csodálkozhatunk azon, hogv ez a két istenáldotta magyar tehetség a filmvilágban olyan iffipsz.\'rú leli. b>gy csaknem va\'amennyi eurój>ai filmgyár szerződésekkel ostromolja őket.
A mozi igazgatóságának sikerült ezl u filméi Nagykanizsa részére négy napra lekötni. A .Csókol Veronika, csütörtök este kerül először bemutatásra ünnepélyes keretek közölt.
Az előadásokra váltott Jegyek a \'déli órákig mindennap átveendők, meri £ú-Iönben a ]>enztár eladja azokat.
jfcta este 7 « D órakor Srtinekbr IT*ug«ta filmje, a iXék szoba« megy, nicfynek kisérő filmjei a legnagyobb érdeklődést válljiík ki. Schneider Magda partnere a nagyszerű (Veorg Alexander. A kisérő filmek közül kiemelkedik Fekete Pál énekszáma, valamint a »Néger mámor, cimü revü. A Magvar Híradó bemutalja a mosl készült Apponyi-filmet.
— Ideálisvaaaldsvillamos vasalóval: Trans-danubia.
"Etszss? nöi és leányka kabátok,
melyeke* mai naptól kezdve
mélyen lesscállltott árakban árusítunk
Weiszfeld és Fischer
1938. október 18
napi hírek
NAPIREND
Október 18,azerda
Római katolikus: Lukács. Protestáns: Lukács Izr.: Tliri hó 28
Mozi előadások hétköznap 7 éi 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Vároil muzeum és könyvtár nyitva csütörtökön é« vaaárnap délelölt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hónapban: a Merkly-Belua gyógyszertár I\'ő ut 12. sí. és a klskanlisaígyógyszertár.
Gözlürdö nyitva reggel fi órától este 6 óráig (hétfő, azerda, pétiek délután, kedden egész nap nőknek).
Holdas estén
A fasorban a fák, Mint |>osztra rendelt délceg katonák A hamuk » o Hoki* a vén legény 1-lzQst lámpással mikor útra kél, Az ökörnyálas bus mezőn 1-élrelibbent lámpásából A csillanó olaj mig szerié foly: A hínár alatt csöndben kanyargó IVity\'i vizében pár bus vartyagó Béka neszez még s vékony hegedűn Mg)1 pár didergő tücsök hegedül... Az áteresz fölött vasul rohan, / IMS füstfátylában a lasor olyan, Mint ciprusokkal szegeti temető, ...\'A fasorban a barna QKuhás fák Mig hallgatják, a zengő ftlegráf Itama húrjain mit csellóz az éj, Kopott üstökükből egy-egy maroknyit Kitép s könyörtelen szerte szór a szól...
Brassányl Gyula
(A föfcpán Ihidapeeten) Gyó-mörey György főispán kedden egy heti tartózkodásra, hivatalos ügyekben Budapestre utazott.
- (Névmagyano*lUta) A bclügymi-niszter megengedi©, hogy Tabak József nagykanizsai postatávirda tiszt családi nevét »Bánhidy«-ra változtassa.
(A* Inkey -kápolnára) Szűcs János ixjsta-szakalliszl 2 pengőt adományozott. A nemes áldozatkészség, ami kisemberek soraiból egymás után juttatja a verítókesen megkeresett pengőkéi az Inkev-sirbolt megmentésének céljaira, reméljük, fel fogja ébreszteni uz áldozatkészség szellemét mind-asokban, kiknek lelkében fájó érzést keltene a gyönyörű műemlék összeomlása. Minden, a legkisebb Adományt is nyugtáz a »Zalai Közlöny* szerkesztősége.
- (A Vároal Férfikar) ma, szerdán esic U (Wakor a zeneiskolában próbát tart.
Natúr t0 fekete perzsaláb, ahiras ás valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
(A Ktekantzsal l>0lgárl Olvasókör)
műkedvelő gárdája vasárnap délután nagVj érdeklődéstől kisért színielőadást rendezeti az Olvasókör székházában, melynek nagytermét zsúfolásig megtöltötte a közönség. Török—Magyar: Juhászlegény, szegény juhászlegény cimú énekes színmüvét adták elő ügyes betanulásban. Szép sikere vo>t Csapó Hózsikének, Bolf Józseínek, Pápai Manci kának, Horváth Jánosnak, Pápai Istvánnak, Spingár Jánosnak és Bolf l\'enencnek. de a többi szereplők is; Kovács Irénke, Vajda Annus, Kovács Margitka, l\\ichy Bózsike, Kovács Mariska, Spingár Mancika, Gödinek Ferenc és Vajda József is megérdemelt tapssal jutalmazott játékkal Járultak hozzá az előadás jsikeréhez. Műsor u\'án tánc következett, melylH\\z a Rur-bucs-renckar szolgáltatta a zenét. A tiszta jövedelem 10 százalékát a kis-kanizsai hősi halottak emlékművére fordítja a rendezőség. Értesülésünk •itrint a jövő vasárnap, október 22-én délután t) órai kezdettel olcsó "hely-árakkal megismétlik a Jólsikerült elő-
WH.
A nagykanizsai Vöröskereszt
újjászervezése teljes erővel lyik. Arra való tekintettel azonbfp., ,iogy niindcnkil a Inggyüjtő ivekkel felkeresni és a belépésre felkérni a szervező városi tisztikar nem tud, a polgármester ezúton is felkéri Nag. Kanizsa város közönségét, hogy aki. a Vöröskeresztbe Ijc akar lépni, szíveskedjék ebbeli szándékát dr. Szűcs László polgármesteri titkárnál bejelenteni, akinél a laggyüjtö ivek is rendelkezésre állnak.
Szíves tudomására hozzuk ezzel kapcsolatban Nagykanizsa város közönségének, hogy ezen egyletbe való l)clé|)é.s senkire anyagi megterheléssel nem jár, meri az évi tagdíj csak 1 I> s ezt is csak 1931-ben kell majd, fizetni. Aki alapító vagy örökös rendes tagságot nkar vállalni, ennek feltételeit is fenti helyen tudhatja meg. Reméljük, hogy c felhívásunkra sokan fognak belépni eblx- a nagymultu é.s nemes célú egyletbe.
(A Batlhyány-utca csatornázása)
Megkezdődött a Batthyány-utoának a Kisfaludi-utcától a vasútig való cíyi-tornázása. A mimkálatokat Iiarllta Károly mérnök végzi. A csatornázás a jövő hónap c\'.ején befejeződik.
- Divat szőrme ujdonsálíok minden minőségben Singeméi.
(Imakönyvet lopolt egy «zenl-mlklósl asszony) Nemrégen történt, liogy az egyik (nagykanizsai könyvkereskedésbe beállított egy somogysmit-miklósi asszony és csomagoló|>apirt vásárolt. Közben nézegette a pulton levő imakónyveket is, majd kifizette a csomagoló jxapirost és eltávozott. Később a kereskedő észrevette, hogy a somogyszentmiklósi nénike magával vitt egy imakönyvet is. Az üzletembert bosszantotta, hogv akad ember, nki imakönyvet lop, jelentést tett az esetről. A község határában a csendőrök ■utólérték és vallatóra fogiák az asz-szonyt, aki fogadkozott, hogy ő semmiféle imakönyvet nem vitt el. Persze icgnézték a kosarai, ahol a csomagoló papiros között olt talállák szerényen meghúzódva az — imakönyvet. Hiába lévén minden tagadás, uz asz-szony könyörgőre fogta a dolgot, de feljelentés is lévén, a bűnvádi eljánís lefolytatódott. Most volt ebben az ügyben a tárgyalás a járásbíróságon. A biró figyelemmel volt az órók emberire, az emberi gyárié s.igra, de. figyelemmel az asszony vé kezesére is, liogy >a csomagoló i>apir -Ivitele közben csomagollyitta be az imakönyvet* és igy mindössze 10 pengő büntetésre
Ítélte.
ZALAI KOZLOI1Y
Női télikabátok
a legújabb fazonokban, els6rangu kivitelben, valódi szőrme gallérral
női és férfi kötött-szövöttáruk
legolcsóbban beszerezhetők
nnÓNYAI divaidtru&áízban
HORTHY MiKLÓS-UT
A balatonfenyvesi róm. kaih. egyházközség kérelme
A balatonfenyvesi szent Erzsébet róm. kath. egyházközség templor mot szándékozik építeni és arra kéri Nagykanizsa nemesszivü közönségét, hogy tehetségéhez mért kegyes adományával, akár 10 fillérrel is, járuljon hozzá n templom/ é|)ités költségeihez. Akinek Islen adott, áldozzon az ö dicsíiségére épülő templomra, elnyeri érte jutalmát. Gyüjtőiv Szabó Antal üzletében, l\'ő-ut 5 szám alatt fel van fektetve.
— Gyönyörű matllassé pongyola anyagok legdivatosabb sziliekben és mintákban Schütznél
- A Nyugat október lü-iki számában Illyés Gyula a Nyugat ankétjának (A magyarság pusztulása) eddigi eredményeit foglalja össze. Fenyő Miksa folytatja Hitler-tanulmányát, Babits Mihály készülő regényéről "és Karinthy uj >Igy irtok ti< cimü könyvéről Ír. Hevesi András Herczeg Ferenc emlékezései l méltatja. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest,V., Vilmos császár-ut 31.
— Pézsmákat, oposaum seal és nut-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
— NŐI kabáMJóonaégo* megérbez-
tek Singer Divatáruházba.
- (A Vakokat GyímolRó »agjar Egyesületek) országos elnöksége kéri a nagyközönséget, bfogy, a most nv^UjÜ-lott országos gyűjtését, mint a múltban is, szjepowttel karolja fel, mert a mai nehéz gazdasági viszonyok között, — amikor már Jöbb vak gyámolított család kilakoltatására ls sor került — fokozottabban szükség van az áldozatkész magyar közönség megértő jósci-vére. Az országos gyűjtés az őiwzjes magyar vak gyámolítottak érdekét egyformán szolgálja és {abból a magyarországi egyesületek arányosan fognak részesedni. Az országos elnökség felkéri a Igatóságokat «.Ss a nagyközönségei, l*>gy kiküldötteinek liivatalos megbízásáról minden egyes eaetben szíveskedjenek meggyőződni. Annak ellenére, hogy az országos gyűjtés alig indult meg, mégis — különösen a vidékről — visszaélésekről és más gyűjtésekkel kapcsolatban jogtabuiul a »vakok«-ra való hivatkozásról kapott értesítést. Az ilyen visszaélőket kérjük a hatóságoknak étadnJ. Felhívjuk ix nagyközönség figyelmét, hogy á • Vakok* hivatalos saervei semralféla árut (seprűt, kefét, könyvet, vag^\' mást) ügynökök, vagy házalók ulján nem terjeszt és nem terjesztett, azok, akik ilyet árusítanak, a legsúlyosabban visszaélnek a vak gyámolítottak, llk-tve uzok hivatalos Intézményei nevével.
Férfi- ÉS nfii-knloprnhtőr
GYEHES ÉS VIDA
MM\\: festés, alaüsl
Luther szobra azQlővárosa főterén.
Eitlebcnben nagy pompával ünneplik meg Luthw wttleUtfack 460-lk évfordulóját (14#3, nov, WJ
4 ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 15.
Értesítem > n. é. kOiOniégii, liogy homu Idö mán a Bagladl Béla cégtfil kiléptem és Caengei\'y-ut I. sz. alatt (Nagykanizsai Takarékpénztár épületében) u udvarban
urlszabó-mahelyt nyitottam.
Munkáim a legkényesebb igényekei is kielégítik. Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását
TiMteieitd Horváth János
3972 urlsxabó.
— Rádiósok! Pénzt takarítanak meg,, ha kéartüékeikhez a jól bevált,
nafyfcspsci\'átu TENAX anodtelepet használják
120 Voltos 13.20 P 90 . 9.80 „ diimentes csomagolás és szállítás Kéíje ajándékakcióm feltételeit! — Polgár Endre villamossági vdllaluta Zalaegerszeg.
Emlékeztető
Október 22. Matiné fél 12-kor a zene. iskolában (Vannay J.). A Rc\\1ziós Liga tiltakozó gyűlése ról 11 (órakor a városházán.
Oki .i«r 2S. Megnyitó HeeáUs cMadás tí órakor a városházán (Vannay . J.nos).
November 5. Kereskedelmi Alkalmazottak kabaré-cstélyc.
November í. A kongregációk sztnelő-adióa a színházban,
November 12. Keresztény Tisztviselőnők teája 6 órakor (Szerit Imreherceg-utca 14.).
November 13. Növendékhangverseny 9 órakon a zeneiskolában.
November M. Matiné fél 12-kor a zeneiskolában (Vannay J.).
I>eofmbe* 2. Izr. Leányegylet piknikje.
December 2-S. A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárja.
December IS. Vár., ; tőlkar hangversenye 9 órakc . zeneiskolában.
December 21. Növendékhangverseny 0 ómkor a zeneiskolában.
■PT™"™
Értesítés
Tisztelettel értesítőm k. Umerősel-
raet é« a t vásárló kőzőnaégot, hogy
Efitvás-tér 27. ném alatt a ■•tteri-
dorfer StMrt-féle
kereskedést
átvettem és azt a mai kor Igényelnek megfeíotflon kibővítettem. Első kézből történő bevásárlásaim folytán módomban áll Igen tisztelt vevőimet a legolcsóbb árakon kiszolgálni. Szivea pártfogást kérve, vagyok tel Jen tisztelettel
Ungár Árpád
RÁDIÓ MŰSOR
Itudapwt, október 18.
6.45: Torna. 1,\'tána gramofon. 9.45: Hírek. - ÍO: 1. Deák Ferenc levelesládájából. 2. Petőfi: A szerelem álka. (Felolvasás.) Közben gramofon.
— 12.05: Magyar Tamás hegedül. Somogyi Olga énekel. - 12.30: Hirek.
— 1.15: Időjelzés. - 1.30: A m. kir. államrendőrség zenekara. — 2.45,: Hirek.^- 3.30: A rádió diákfélörája. »A fuekétől a traktorig.. - 4: Cigányzene. - 4..15: Időjelzés, hirek. — 5.15: »A ma éleim ú vészetek. Előadás. -5.45: Szalonzenekar. — 7; \'Háztulajdonos lettem." Szilárd János felolvasása.
— 7.40: .Az induló.< Zenés hangjáték. Irta Vilndor Kálmán. Rendező Odry Árpád. - 9.40: Időjelzés, hírek. -10: Vitéz Tibor énekel. — 10.30 Cigányzene.
Hé**. 11.30: Rádiózenekar. - 13.10: Müvészlemezek. - 15.35: A (rodwin-zenekar lemezei. — 17.05: Spiúmüller —llartmarsl«ach zeneszerző müvei. — 19: A 4. gyalogezred zenekara. — 21.10: Duban barilonénekcs Mhkí József dalait énekli. - 22.25: Zen-kar p Uhár-teremből,
Közgazdaság
Megkezdődik a talaj-vizsgálat Nagykanizsán
• Nagykanizsa, október fl7
Jelentettük, hogy a fcormánv a növénytermesztés racionalizálása kapcsán az egész országban megvizsgáltatja a talajt, hogy megállapítsa, Jiol milyen növény termesztésére alkalmas és megfelelő kioktatásban és útmutatásban részesítse a termelőket a termelendő lmzafajtát, vagy más növényt illetőleg. Kedden d<yben dr. Králky István |K)I-gármester táviratot ka|>ott a füldmü-vViésügyi minisztertől, amelyben közlik, lvogv szerdán délben a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezik l\'rbányi tanácsos, aki itt talajvizsgálatot fog tartani.
l\'rbányi először Krátky jxjlgármes-terrel, majd Erőss Rezső erdőmérnők-kel és Hering Dezső gazdasági segéd-felügyelővel fog tárgyalni, akikkel együttesen tartja meg a talajvizsgálatot. A vizsgálat icredményéröl hivatalosan fogják értesíteni a városi.
( ) Oi«zégosvásár. A pákai országos állat és kirakodó vásár október 23-án lesz.
(--) Hogyan iiltttWilk a gyílmöte.H-fákat? Erre a \'kérdésre ad feleletet a >Növényvédelem« és •Kertészet\' legújabb száma. Cikkeket közöl még a szőlő \'ültetéséről, a gyümölcsfakurbo-litiv\'um alkuimázásáról. a nvesterségüs (lágyáról, a magyar gy<i|>oltermcsztés-ről. Ismerteti, hogy milyen vidékre milyen gyümölcsfa való s|b. A dúsan illusztrált kél szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Rodapesl, V., Kossuth l,njos-lér 11 sz.> egy ifi-kalommal díjtalanul küld u "Zakó Közlöny.-re való hivatkozással mutatványszámot.
Bartéiváiár
Felhajtás 4C6, eladatlar. 139 Elsőrendű 0-79—0*71, szedett 0 72-074, sze dett közép 0-70-071, könnyű U6Í-068, első rendű öreg 062 064, ll-od rendű Oieg 060 -0 62, angol süldő 1. 0-76-086, szalonna, nagyban 0 90 0 9 2, zsír 096-1 03, hus 08J-1-00. félsertés 0*90 -0 94.
Terménytöside
Uuza tiszav. (uj) 77-cs 7 30—7-55, 78-as 7\'40—7-ft5, 79-es 1 0—7-76, 80 as 7 60—7-85. dunánt. (uj) 77-et 6 95-7-10 7&-as 7 05-7 20, 79-es 7M5—7 30. 80-as 7-25-7-40, rozs (u|) 3 95- 4 05. -Zab közép 6 85 -6 95, - ótengeri tisiánlull 7-63-7 7S.
Kiadja a laptulajdonos KözgazdatAgl Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzaa 78. Mám
Bél-lnfectlónál „Igmánd" gyorsan segít, Mert pár óra alatt gyomrot belet tlíztlt -r- Gyermek boy kabátok, barna ék fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
DUOHaavma
(ősi! ve éire) HERHYÓENYV
GVOmOCCBFA.
VÉDELMISZEREK
(fiszl permetezési e) MŰTRÁGYÁK
FUTORi
(nélkülözhetetlen minden állit t> n/ész ésaél él lilzlaláinál)
PEKKi
.[>■ vitamin készümény.
Nikkelezés, rezezés, ezQstözés, aranyozás
Galvanizálás
r _ Minden tárgyat és
lémet. József (öher-
Macsek Lajos Nagykanizsa,
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmftzerek stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
^JA bíróság mellett) Telefon 130.
Qlgantlku* aligut-tervek.
Frnn: a Olbraltar sziklafala, ahonnét alagutat akarnak fnrnl a tenger alalt Afrika partjáig. A munkát 7 évre tervelik. Lenn; A Montblanc, ami alatt az olasz kormány alagutat akar fúratni az olasz-svájci autóforgalom számár-.
1933 október 18
ZALAI KOZIONT
7
Gyönyörű csillárainkat
Legújabb típusok! ::
Transdanubia r.t.
néne meg vételkényszer nélkül.
Olcsó árak!
t
CMüsery-ut 6. Telefon: 4-13.
APRÓHIRDETÉSEK
TliiteleHtl értesítem Igen tlutett vevőimet, hogy káatmuMka éa «l6nyomdia
üzletemet Zárda utca 8. alá (volt dr. Krel-nei lakás) helyeztem át. Bőhm Antalné.
Raktáron lawA Isuaa árukat |B«n oloaéa alárualtjuk. Armuth, Basái-udvar. 30M
Autótaxi viteldíját leszállítottam. Ká-nyatmaa csukott kocáik bármlkoira rendelhetők Kaulmann Manónál. Telefon: 107, este: 571. 3844
Mindenki »a|ál maga kittelheti az ablakait az általam készített fahér hittel. Kapható kilogrammonként 68 fillérért — Melcier Uvegkereakedésben, Horthy Mlklói-ut 1. 3863
Különbe|áratu bútorozott szoba fürdő-szobb használattal oloaéa kiadó Sugárút 3f. 58
Fő-ut 13, Boginrleder-palota első emeletén Iroda v. garxonlakás, üilethelylség, C8engery-ut 13. sí. a. kisebb-nagyobb lakások, Zrinvl-utra 6. sa. a. utcai és udvari lakáiok Jutányosán kiadók. 3886
Otavobáa első emeleti elegáns lakás belvárosban minden komforttal május l-re kiadó. Kiválóan alkalmas Ügyvédnek vagv orvosnak. Breuerné Csengery-u. 9. 4C08
Négyszobás utcai emeleti lakás orvosi rendelő, iroda, vagy egvébbre alkalmas helyiségnek azonnal kiadó. Ugyanolt egy Üzlethelyiség Is kiadó. Bővebbet a Vaskapu vendéglőben Király-utca 26. 4007
Fllléraa rádiá áa wlllanykarban-tartáa. Villanygép, um. porszívó, vasaló, hajszárító stb. karbantartását és javítását havonta tőiténő filléres előfizetésért felelősséggel vállalom. Rosenberg Jenő. Meg-kereaSek Horthy Miklós ut 2. cukorka-üzletben. 4005
kiadó november l-re Király-u.
Szép négy ssobás utcai lakáa három szobás árban P 65-ért november l-re kiadó Batlhyány-u. 10. alatt. -1076
Rózsa-utca 17. számú háafcaly eladó. Bővebbet Telekl-ut 50. 4060
ízletes jó héalkaaatlkapható Klnlzal-utca 37. sz. 4101
Uj kályhákat becserélek jó karban levő öntött vas használt kályhákért. Schle-singer Qyula vaikereskedŐ, Magyar-utca 2. sz. 4100
___________fUszerUiletemben 30
év körüli Jó megjelenésű izraelita vallású lUtalembcít. Cim a kiadóban. 409Ő
KlKserfőn 3, esetleg 4 hold szőlő, szántó és rét szabad kézből aladá. Felvilágosítás dr. Hoch Oszkár Ügyvédnél kapható.
4002
álló - emeleti helyiségei jutányosán bérbaadataak. A helyiségek
Íó utszóbundsés lábzsák Jutányossn al-á Prank Manónál. 4102
A Nagykanizsai Ipartestület — 3 terem és előtérbíl "
nyosan I______________„ _
alkalmasak biztosítást Iroda, egyesületi htlyl«íg, társaiköx és hasonló célokra. Bővebbet az Ipartestületben. 4017
Valkó tlgybenl tárgyaláskor elhagyóit f»ot átvehető törvényszék 10. számú szobijában. -4096
Csütörtökön elsőrendű muakotály- és
Qyönnyaxfiia kapható Csenge ry-ut^3&
Az U. S. A. pánoél-gyürOJe.
Két amerikai óriás-csatahajó képe.
HUZATOS
a
LAKÁSA
7
VEGYEN JSflKL LÉGELZÁRÓT
HIBSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Nagykanizsai m. kir. dohányáruraktártől.
470/1933. sí.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai m. kir. dohányáruraklár 1934. évi január hó 1-től december hó 31-lg, esetleg folytatólag 1935. évekre terjedő Időre a nagykanizsai vasuli raktárból az állami dohányáru-raktárba és onnan viasza a vasuli pályaudvarra leendő dohánysiállilis tekintetében nyilvános pályázatot hirdet.
Az ajánlattevők kötelesek 2 P-ós bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlataikat a nagykanizsai ni kir. dohányáruraklárban legkésőbb folyó év november 2-án délelőtt 10 óráig benyújtani és ajánlatukkal egyidejűleg 40 P, azaz negyven pengőt készpénzben bánatpénz elmén elismervény ellenében befizetni.
Azon ajánlattevő, kinek ajánlata nincs az elsősorban figyelembe vehető három legelőnyösebb ajánlalo\'c között, letelt bánatpénzének még az odaítélés előli? kiadását klvánhalji, mely esetben bánatpénze azonnal vissza fog fizettetni.
A legelőnyösebb a|ánlallevő bánatpénze, mely az évi keresmény átlagának 5%-ára lesz kiegészítendő, a dobányjövedéki központi Igazgatóiig elbírálása után biztosítékul visszatartalik és vele a szerződés megköttetik. A m. kir. dohányjövedék szabadon választhat a tekintetben, hogy a szerződést az ajánlattevőkkel egy vagy két év te köll-e meg. A szerzódéal feltételek a nagykanizsai m. kir. dohányáruraktár hivatalos helyiségében, a hivatalos órák alalt beteklnthelök
M. kir. dohényáruraktár Nagykanizsa, IS33. évi okt. hó 18-án.
IIJ. Kovács József
hivtlilíúnök.
ÖNÉ_
Is aak pénz takarít mag, ha
nyomtatvány-aadkeéglatét
éa kfinyv.it lapunk nyomdájában, F6-o» B. alatt rendeli i»|,
Nagykanizsai Kerékpíregylet
Minthogy a folyó hú 15-re hirdetett Közgyűlés határozatképes nem volt, a Nagykanizsai Kerékpáregylet folyó hó 22-én délután 3 órakor tartja
rendkívüli közgyűlését,
tekintet nélkül a tagok számára.
A közgyűlés tárgya:
Tisztújítás.
Felkéretnek a t. tagok, hogy Ug-sági dijaikat okvetlen fizessék be, mert az alapszabályok értein] \'1 en aki három hónapi tagsági díjjal el van maradva, az nem választhaló és nem is választó. A tagok megjelenését kéri
a Vezetőség.
NGYEN
kap)a a
Zalai Közlönyt
jövő kó elsejéit,
h. most
I
ZALAI KÖZLÖNY
1933. olrtóbtt la
BÚTORT
= Ízléseset, = jót, keirés pénzért
csakis
Nagykanizsa
Horthy Miklós ul
toppon
vásárolhat.
Szombathely
Békéaosaba
Minden Igényt kielégítő választék: Kombinált szekrények, recamlerok, fotelok, hálák, ebédlők és konyhabútorokban.
KadvezA fizetési feltételek I
Díjtalan szállítási
A nagykanizsai kir. járásbíróság, miat telekkönyvi hatóságtól.
93 58/ti v, 1933. síim?"
Árverési hirdelmény és árverési feltételek.
Biró Olzells végrebajtatőiiak Fülöp Lisiló és neje Slmoiictlcs Mária végreha|tist szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatósig u végrehajtató kérelme követkeatáben sa I881:LX. t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli sz ulabb árverést 320 P tőkekövetelés, ennek 1932. évi május hó 1. rapjától Járó 80/0 kamat*. ivs°A) váltó-dl), 42 P eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 15 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Központi Bank és Pénzváltóüzlet Kálmán Leó 1730 pengő, Htvas László 73 pengő, özv. Varga Pe-rencné ICC pengő és ai ingatlannak Fülöp László nevén álló fele részére Lanciák Jenő 17 pengő 46 f, az ingatlannak Slmoncslcs Mária nevén álló fele részére Remecz Istvánná Zibrácxkl Aranka 80 pengő tőkekövetelése és Járulékai beha|táM végett * nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő, Nagykanizsa virosban lekvö s a nagykanl-m»i 4405. si. tjkvben A f 4. sor 807 t/c. ojflalt ház. 37/1.
néptorss.
2. hrsz. alatt fogli népsorss. a. Kulunlisin végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra 2000 pengő U1 kiáltás 1 árban, de a* Ingatlan Fülöp Láizló nevén álló felerésze
Lancsák Jenő követelését lllelően 2650 P Slmoncslcs Mária nevén álló fele része
Remecs Iitvánné követelését 111. 2650 P u rgész Ingatlan Havaa Lásiló követelését Illetően 2800 P fliv. Varga Ferencné követelését I1J. 2900 P ét Biró Olzella követelését III. 3050 P megállapított legkisebb vételáron alul cl nem adható.
A telekkönyvi hatóság aa árverésnek • kir. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota fö dszint, 11. ajtó) megtartására 1933. évi november hő 7-lk napjának d. e. 10 óráját tüsl ki éa aa árverési feltételeket az 1881 :LX. t-c.150.6-a •lapján a következőkben állapltja meg:
. Az árverés alá eeő Ingatlant a kikiáltási ár felénél. Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1901: XLÍ t.-c. 26. §)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lWo-át készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított ófadák-képes értákpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881; LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908 : XL. t.-c. 21, §.)
Az aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt ai általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL1. 25. §.)
Nagykanizsa, 1933. évi szeptember hó 25. Dr. Bentzik s. k. kir. |biró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. IAiUiL
A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
9420/tkv. 1933. tiimT
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Varga Teréz Szabó Józsefné végrehajtatónak Szabó Jóisef (gróf) végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatósig a végrehajtató kérelme követkeitében az 1181 : LX t.-c 176. §-al értelmében elrendeli az ujahb árve-lést 1931. május 5. napjától 1932. dec. 27. napiáig lejárt Időben esedékessé váll havi 40 prngő, összesen 772 pengő nő-tartási dij tőke és 1931. évi július hó 1. napjától 1913. Január I. napjáig "ejárt
időben esedékes vált hsvl 15 pengő, Összesen 285 \'pengő gyermektartási dlj tőkekövetelés ezeknek a mindenkori esedékesség n\'.pjától járó 50,0 kamata, 183 P 20 f. edaig megállapított per s végrehajtást és sz áúerésl kéivényért ezúttal megállapított 39 P 44 I költség tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr.Járásbiróság területén levő Hahót köz ségben fekvő s a
T. hahóll 1611. sz. tjkvben 247 hrsz. a. foglalt ház, 63. sz. a. udvartér s kerttel Alsóhahóton Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló \'/« részére 500 P.
II. hahóll 720. sz. tjkvben 1175. hrsz. a. foglalt szőlő s Belső hegyen 10-ed dézs-mas Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló */a lés lére 150 P,
1108. hrez. a foglalt szőlő és présháx a Belső hegyen Ingatlannak ugyanannak nevén álló «/s részére 350 P,
1137. hrsz. a foglalt ssőlö az öreghegyen Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló fele réizére 100 pengő irbao, — az I. II. pontban Itt 247. és 1108. hrsz. Ingatlanokra 6217/lkv. 1919. ss. végtéssel Bakonyi Anna ösv. Szabó Mihályit* Javára bekebelezett haszonélvezet! szolgalmi jognak fenntartásával,
III. a hahAil 2 89 sz tjkvben 1587/33. hrsz. alatt foglalt szántó az Urasági tagok dűlőben Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló «/* részére 210 P,
1587/32. hisz. a. foglalt szántó, ugyanott Ingatlannak Vt részére 120 P,
IV. hahót! 1288. sí. tjkvben 1583/31. hrsz. a. loglilt szántó as Urasági tagok dűlőben Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló »/«észére 150 P kikiáltási átban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Hahót községházinát megtartására 1933. évi november hó 7. napjának d. e. 10 óráját tüzl kl és az árverési feltételeket az 1881 :LX. t.-c. 150. § a alapján s következőkben állapltja meg:
1. As átverés alá esö Ingatlanokat éspedig 247. hrsz. Ingatlant a klklálltáil ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. <1909: XLI. t.-c. 26. §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. L-c. 42. §-ában meghatározott irfolyammal számított óvadékkt-pes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, v»gy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervény! s kiküldöttnek átadni és az árverési feltéleleket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908:LX. t.-c. 21. §,).
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szálaiékiig kiegészíteni (1908 :XLL 25. §.).
Nagykanizsa, 1933. évt siept. 26. napján. Dr. Bentzik sk. kir. lblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
4106 fótiul.
Vitorlásverseny a tengerparton.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Qutcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető : Zalai Károly.)
73. érf«ly»ni 238. uin
NagjlnnlzM, 1933. Október 19, csütörtök
Arm 14 fillér
ZALAI KOZLQlNY
« >>LITI«A[ lUflUf V^Hg\'jgy
SMfheaitMf éa kiadóhivatal; Pőut 5. uím B„1„lí„ . D..h..lt. I .u. OJIüetéai áll: eg, bíra • pengd >0 Iliiéi
Meg|elenlk minden reggel, héllrt kivételével relelÖS SZerkeMtö: BarbarltS Lajos SaeikeaiUeégi éa kfadéhlvatall lelilon: 78. aa
Kik bontogatják az egységet?
Treuga Dei-t parancsollak a súlyos idők a francia hel|)olitiká-ra az első pillanatban, amint komoly válságok árnyéka borult Genf felől a Quai d\'Orsay fölé. Magvarország fölé Trianon óla borid történelmének legkomolyabb válsága és az «Isten bókéjé »-t még ma is minden eszközzel, még az Isten nevével is bontogatják. Pedig a francia belpolitika a győztesek hatalmának csúcsán megengedhetné magának azt a fényűzést, hogv a háború óta felduzzadt erőinek egv részét párlszempontok és világnézetek érvényesítésének harcába állítsa. Az összetiport, minden erejéből kiforgatott kis Magyarországnak bezzeg jut ma Is belső villongásokra, egymással marakodásra. Sőt, — csak arra jut. A vezetők minden erőfeszítéssel, országról országra utazva keresik, készítik Magyarország helyéi a nap alatt, ml-nlatt a nemzet, amelyért dolgoznak, itthon egymás lábikrájába mar. ahelyett, hogy falanxot állna vezetői mögött azért a jobb magyar hol-, ri&pért, amikor majd marad idő és energia arra is, hogy elintézzük az egymás közötti elszámolásokat.
sárnapi másik cikkében a Nemzeti Egység Pártjának országos főtitkárát és a Zalai Közlönyt, mégis fenntartjuk ezt a véleményünket, mert hiszen, lám. gyakorlatban ugyanezt az elvet vallja a plébános ur is, amikor közös |M>litikai front megl>eszélése végett értekezletre hívta Nagykanizsa zsidó vallású jjolgárságának vezetőit is.
A Nemzeti Egységnek éppen az a legfőbb jelentősége, hogv minden magyart a táborába fogad s hu minden magyar megtalálja oda az utal, akkor megvan az összefogás erejében a mód, hogy vallási szempontból is érvényesüljenek a pártban levő tőblxség jogos kívánságai. Sőt: — csak igy érvényesülhetnek. Mert nmig a katolikusság egvik része a Nemzeti Egységben, másik része az ^Heti-fronton sorakozik fel, addig fantazmagória arra számítani, hogy a katolikus-ság m.ást is cl tud érni, mint a harcot - egvmás ellen.
Ki hívta életre ezt a harcot ? Talán a Nemzeti Egység, amely mindenkinek, tehát minden katolikusnak is helyi ad táborában s ezzel lehetőséget nyújt, hogy a párt
nak domináló katolikus többsége legyen, amely igy elérhesse megillető kívánságai teljesedését \'.\'Nem ! Ezt a harcol azok a sugalmazók keltelték életre, akik politikai érvényesülésért vivőit harcukban a vallást és annak papjait, mint ■pajzsot tartják maguk előtt, nem iö-rödve azzal, hogv minden ülés, ami a politika porondján elkerülhetetlen. a vallást és a papot is éri. Hát volt itt felekezeti harc. volt ill katolikus kettéhasadás, mig a plébánia meg nem indította az ostromot a Nemzeti Egység ellen ? legyünk végre tisztában azzal, hogy az egységei az bontotta meg, aki ezeket a kérdéseket K-ledobta a harcba. Ez pedig nem a Nemzeti Egység volt.
A legitimizmust illetőleg hasonló a helyzet. Ennek az országnak mindenekelőll élnie kell. Ha először az életünket biztosítottuk, a logika és az életösztön őrök törvénye szerint csak akkor kell gondolkodnunk afelett, hogv a megóvott életünket milyen államforma keretei közé illesszük. A Nemzeti Egység függetlenül tagjainak és vezetőinek ebéli egyéni felfogásától mostani szervezkedésével kizárólag a primár célt : az élelmen-I tést szolgálja. (Avagv nem lenne
A magyar és bolgár államférfiak tanácskozása Szófiában
Gömbös miniszterelnök és Kánya külügyminiszter ma érkeznek Istambulba
Szófia, október 1K
(ifímbös miniszterelnök és Kánya külügyminiszter vonala szerdán reg gel érkezeit a bulgár határra, ahol már több bulgár újságíró eléjük utazott.
Gömbös kijelentette, hogy a bulgárok és magyarok között nin-
csenek ellenietek és reméli, hogy sikerül a két ország gazdasági ellentéteit megoldani.
Nagy hatással volt az újságírókra, hogy a miniszterelnök horvátul beszéli hozzájuk. Szófiában a bulgár miniszterelnök, a hadügvminiszl-r és a király képviseletében a test-
őrség parancsnoka várta a magyar minisztereket. A vonat egy óráig tartózkodott az állomáson és eznUH a magvar és bulgár miniszterek a váróteremben tanácskoztak. A magyar politikusok ma, csütörtökön érkeznek Isztambullá.

Németország mindaddig passziv marad, mig nem kapja vissza egyenjogúságát
Az angol kormány szolidáris a franciákkal — Lloyd George a világtörténelem leggyalázatosabb hltszegésével vádolja a nagyhatalmakat Németországgal szemben
Nagykanizsa plébánosa |x>lilikai cikket irt egvik zalaegerszegi újság mai számának , hasábjain. A cikk minden sora szembeállítja egymással a katolikus és a proles-, táns magyart, szembeállítja a legitimista és a nem legitimista ma-magyart, sőt szembeállítja a kegyelmes és méltóságos urat minden egyéb magyarral. (A zsidóktól sajátságos ! — ezúttal nem félti a katolikus érdekek érvényesülését a plébános ur, sőt, a kanizsai zsidóság vezetőit minap sajátkezüleg hivta össze értekezletre." elfcledkez-ve bizonyára arról, hogv milyen erélyesen liélyegozte meg pár nan-pal előbb a szószékről a <liberális és zsidó» Zalai Közlönyt. Mi ez, ha nem politikai játék a felekezeti kérdésekkel ?)
Miután öpedig igy mindenfajta magvart szembeállít egymással, a végén mindig oda konkludál, hogy • nem mi bontjuk meg az ország egységét, harmóniáját, békéjét, hanem az önök Egységes Pártja.»
Feleljen már most bárki, aki ismerős a Nemzeti Egvség programjával, kérdezték-e ott a felvétel feltételeként bárkitől is. hogv milyen vallású, kérdezték-e. bárkitől is. hogy mi 11 felfogása a királykérdésről. kérdezték-e bárkitől is, hogy kegvelmese, méltóságos-e vagy csak egyszerű cim és rang nélküli ember ? A Nemzeti Egvség csak egvet kérdez mindenkitől, mielőtt tagjai sorába avatja : - azt, hogy becsületes magyar-e ?
A Nemzeti Egységben a vallás magyart a magyartól el nem választhat. Bármennyire megleckéztette ezérl a plébános ur mull va-
l\'áris, október 18 | A Malin szerint a párisi angol nagykövet biztosította Daladicr miniszterelnököt, hogy az angol kór-mány teljesen azonos felfogásban van u francia kormánnyal az uj nemzetközi helyzet megítélésében.
A világtörténelem leggyalázatosabb hitszegése
I-ondon, oklóber 18 Lloyd Gcorfft volt miniszterelnök az egvik angol lapban irt cikkében azt bizonyítja, hogy Németország eleget eleit szerződéses kötelezettségének, de a többi nagyhatalom évről-évre nagyobb hadseregei szervezett és elkövette a világtörténetem leggyalázatosabb hitszegését.
Franciaország csak magára és középeurópai s övétségéselre számíthat
l\'áris, oklóber 18 Iierllnar az Eclio de Paris hasábjain a A\'euralli német külügyminiszterhez intézeti levelet ugy értelmezi hogy Franciaország teljes mértékben magáévá leszi az angol külügyminiszter leszerelési tervezetét, -amely azonban nem fér össze Franciaország honvédelmi érdé keivel. Franciaország esetleges bo nyodalom esetén csak saját magára és középeurópai szövetségeseire számithat. Németország csak békét akar Berlin, október 18 A nemzeti szocialista párt ked-
furrsu egy fuldoklót kihúzni a vízből és először azon vitázni, hogy a szmokingját vasaltassuk-e ki a holnap esti theatre pare-rv vagy a frakkját s csak miután ezt a vitát eldöntöttük, látni hozzá ahhoz, hogy életet verjünk Iwlé ?) Ezt a kérdési is magyart a magyartól elválasztó éknek dobták liele a nemzet hangulatába azok. akik még a hil és korona legmagasztosabb eszméit sem sajnálták (hogv a plébános ur szavaival éljünk ■.) a politika korpája közé keverd, holott a Nemzeti Egység Párlja, nagyon helyesen, egyiket sem is meri el válaszfalnak a nemzet életmentésében résztvenni hivatott lö-megek között.
Semmi egyéb nem kell. csak egy kevés józan gondolkodás ahhoz, hogy mind nz a kissé komikusan is hangzó vád. ami a Nemzeti Egység jegyében való szervezkedést okozza az egvség megbontásáért, összeomoljon és vísszaszálljon n tények és a tisztánlátás erejével azokra, akik a vádakat felállítottak még pedig ép|>en azért állították fel. hogy az egységet megbontsák s ebből, akár a legszentebb eszmények kockáztatása árán is, |>oliti-kai előnyöket kovácsoljanak.
den esi,- vezetőségi ülést tarlóit, amelyen felszólalt llillnr kancel lár is.
A jogegyenlőség helyreáll i tása előtt mondotta — céltalan minden nemzetközi értekezleten való részvétel. Németország békét akar és semmi mást, csak békét. Németország elhatározta, hogy a jövőben semmiféle megállapod.\'sí nem köt ós semmiféle szerződést nem ir alá u<Jdig. amíg nem kapja vissza egyenjogúságát. Ebben a szel lemben kell lefolynia a választási hadjáratnak. Kezel kell nyújtani politikai ellenfeleinknek is, ha lx-bizonyítják, hogv a német l\'c csület és békeszerető hitvallói. A nagy nemzeti célnak mindent nlá kell rendelni.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1983. október 15.
Bethlen István gróf a németek bátor eljárásáról
Budapest, október 18 Bethlen István gróf a politikai helyzettel foglalkozva, kijelentette az újságírók elöli, hogy csepi>et sem cs(«l ál kőzik Németoiriág el-határozásán, csak az-okon, akik ezen csodálkoznak. Reméli, lwgy a né-mc- elhatározás nyomán nagyobb bonyodalmak nem támadnak. Helyesli, hogy a magyar kormány a várakozás álláspontjára helyezkedik. J^jéuyt tartunk arra, hogy a lefegyverzést a volt győztes hatalmak is kereszlülvigyek és amilyen mértékben magukra alkalmazzák, ugyan xigy ulkalmazzák reánk is.
Bethlen gróf .különben novem-lxTben angol mcgliivásra Londonba ulazik és Angliában három eiö-adást tart Magyarországról ós Közé peurópáróL
Pár is, október 18 Lkiluílier keddi beszédével kapcsolatban a Temps ama reményének ad kifejezést, hogy a miniszterelnök szuvai megértcsre találnak Berlinben. Kifejti a lap, hogy Franciaország nem zárkózik el a megegyezés elöl, de ez a megegyo-zés csuk a szövetségeseivel való teljes egyetértésben tör lén luo lik uwu- i j
Róni., klóber 18 A Tribuna szerdai vezércikkében Daladicr miniszterelnök beszé-üevel loglalkozva, azt irja, hogy különösen fontos beszédének az a része, hogy \'Franciaország érzi saját kalonui védelmének súlyos nyomását, in<frt végre ki keli kerülnünk abból a légkörből, melyben Franciaország még 11 évi irtózatos fegyverkezés után is fél a lefegyverzett Németország ördögi támadó terveitöl.>
< Berlin,\' október 18
Goebbcls birodalmi miniszter átvette; a küszöbön álló választási mozgalom irányítását. (
Párisi, október 18 A képviselőház külügyi bizotlsága tegnapi ülésén a Saar vidék kérdésevei és a genfi helyzetűd foglalkozott és megállapította, hogy h néiiylMlalm/i r/<odé-sl Németország magatartás* következtében «em K>l»et UbOé «lm»l-mauii.
Kötéllel fojtották meg és felakasztották a családfőt
Anya és leAnyn gulyoa íegyhAxbüntot黫
Debrecen, október 18 A debreceni törvényszék most vonla íelelkiségre özv. Pup Józsefuót.és leányát, Kis jmiénél, akik ellen s/úndé-kos emberölés büntette miatt, emelt vádat az úgyéskség. A vádirat szerint a két asszony még j1918. áprilisában kö.téllel megfojtotta és felakasztotta Papné eisü íérjól, liede Miklós gazdálkodót, akii$l még a halóságok is azt hitlék, liogy öngyilkos lelt. liz év júniusában névtelen levél alapján öri-zellxj vette u csendőrség l\'apnét és leányát, akik bevuUották, hogy, valóban (ük fojtották meg Bedé .Miklóst, uki iszákos, veszekedő természetű ember volt.
A szerdai főtárgyaláson Papnét 10, leányát pedig 11 évi fegyházra itélto u biróság.
Dr. Berkes Róbert —vkor-mányfőtanácsuü
Budapest, október 18 A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére dr. tkrkiea Róbertnek a magyar sajtó terén szerzett érdemei elismeréséül a nx. kir. kormány.főtanácsosi cimet adományozta.
Szakadó estiben bét órán keresztül égett 20 ragon takarmányszalma a sóspnsztal Éhmann uradalomban
Nagykanizsa, október 18 Szerdán délután óriási tüz pusztított a Fityeháza községhez tarlooó Sóspusztán, ahol dr. fihmanu Rezsőnek fekszik a bérelt birtoka. i
Az uradalom egyik kocsisának 8 éves kisfia gyufával játszadozott áz istállók mögött álló szalmakazlak tö-vében és az egyik kazal meggyulladt. A nagy szélben percek alatt lángba-borult a/, egész szérűskert. A bajosai és fityeházi tűzoltók sietlek ki a lüz színhelyére, majd amikor látlák, hogy még igy sem tudják lokalizálni, inert a közeli istállókat is felgyújtással fe-
nyegeti, fél 2 óóikor telefonon kérlek segítséget a kanizsai tűzoltóságtól, n mely egy motorosfecskendővei vonult ki Sóspusztára.
A tűzoltóknak, bár a sztakadö eső is segített munkájukban, c-sak este 8 órára sikerült clollaniok a tüzet. Ekkorra azonban már több, mint 20 vagon szalma jds egyéb takarmány vált a lángok martalékává. Az volt a szerencse, hogy északkeleti szél fujt és nem déli, mert akkor az islállóépülelek is leéglek volna. A kár többezer pengő, de biztosítás révén megtérül.
Nagyobb teret kell kiképezni a kanizsai állomásépület előtt
Panaszok a bécsi sorompó körül
Nagykanizsa, október 18
Hgymás után kapjuk a panaszokat a kanizsai uniósoktól, liérkocsísoktól és magánosoktól a vasúti állomás körül fennálló jármű- és gyalog-közle-kedés akadályairól. Ilyen pl. az is, |h*igy u J>ócsi vonat előtt li-8 perccel leeresztik a (*>roinjjót s addig az állomásról ós uz állomásra tarló jármüvek ott vesztegelhetnek a soroml>ó elölt. (Kgy alkalommal az is megtörtént, hogy kerek 12 porcig álltak a jármüvek u sohompó előtt.) Teljesen érthetetlen, hogy miért kell egy-egy vonatnál pár percnél hosszabb ideig elzárni a forgalmat\'/ Főként a vasútra igyekvjö utasok számára kelUjrtetleu és idegesitiő <iz a hosszú várakoztatás, ami után lélekszakadva kell sokszor rolumniuk, hogy le ne késsenek a .vonaljukról. , Nem liisszük, liogy ezen valuminft intézkedéssel segíteni ne lehetne.
Más panasz uz állomásépület eUilll tér szük volta és az emiatt igen gyakran elálló veszedelmes forgalom-torlódás. itt volt például u vasárnapi filléres gyors érkezése. Az utasért versengő autók természetesen siettek rtii-nél gyorsabb tempóban sürögui-forog-ni\' a vonat érkezésekor az bidóház eljíilU Valóságos csoda, liogy azon a szúk helyen yalami baleset nem történt. .Minden juagyobb állomáson egy nagyobb teret ké|>eznek ki a vasúti indóház el/5tt, hogy oll a jánnüvek megforduUiassanak és u forgalom- iránya szabályozluitó legyen. Ugyanezt Nagykanizsán is meg lehetne csinálni. Hely van egy megfelelő tér kiképzésére és a /nos tani gyönyörű parkosítás nagyon széj»cn alkalmazkodhatna a tér iormájálioz. Akkor aztán nem állana eljő az u helyzet, ami ma van, hogy, a vasúira (érkező autók lnolyszüke miatt
majdnem belerohannak a helyűket elfoglaló fiakkerokba. A kut olt marad-hatna, aliol Van, ez lehetne a forga-lorfl-irányitó közép|>ont. A szükséges tér feltöltését jnségmuhkáva! m<\'g Cv hetne csinálni. Ilyen olcsó munkaul-kaUun \\igyse mindig akad.
Ajánljuk ezt az elgoudolást illetékesek figyelmébe.
Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fö.íuvó-da8nái, gyomorégésnél, íelböfögés-néi, szédülésnél, bomlokfájásnal, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc Józset" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztöutakat. — közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc Józset vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik.
A Bencésrend került ki győztesen a hosszadalmas perből
( Budapest, október 18
A tőrvényszék szerdán hozott Ítéletet a J^cnpésrend és a Balatoni Gyógyfürdő RT. között, az évek óta folyó perben* A biróság kimondotta a szerződés további érvényben tartását és 1930. április 1-től visszamenően évi 40.000 iiengő bért állapított meg.
Kifosztották az >i3USz menetjegyirodáji>t
í Budapest, október 18
Az IBUSZ Vígadó-téri menetjegyiro-dáját szerdára virradóra betörök\' kifosztották. A tettesek 10.000 pengőt vittek el a páncélszekrényből.
VÁROSI mozgó
# £ /
Szép ruha csah jó szövetből készül
Legszebb szöveteh
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
Sj^jfru/iázÉan.
Benes Bécébe érkezett
Bécs, október 18 llenes cseh külügyminiszter szerdán délelőtt Bécsbe érkezett, ahol Dol/uss kancellár fogadta az állomáson. Benes először Dolfuss kancellárral tanácskozott, majd meglátogatta Miklas köztársasági elnököt is. A bécsi cseh követ nyilatkozata szerint Benes kizáró-lag gazdasági kérdésekről tárgyait, de szóba korült Mussolini dunai terve is, amely bizonyos módüsitásokkul alkalmas a tárgyalásokra.
Bécs, oklóbcr 18 Benes és Dolfuss a tárgyaláok során megvitatták a különböző jh>-litikai ós .gazdasági kérdése kel is, majd a cseh külügyminiszter délután tovább utazott Prágába.
SzovjetrepQlőgépek bombáztak Mapdsuria fővárosát
Peking, október 18 Pekingi lapok jelentése szerint több szovjet repülőgép tegnap bombázás alá vette Mandsuria fővárosát A halottak szma 200.
Sikkasztás miatt elmozdították Equador elnökét
London, október 18 iüpiadpr köztársaság elnökét hivatali sikkasztásban találták bűnösnek é* ezért a szenátus 19 :4 szavazat arányban kimondta az elnöki tisztség" meg-
üresedését. \\
Akció Indul a drávai rossz országhatár revíziójáért
Kaposvár, október 18 Jászberényi András gazdasági akadémiai tanár nyilt levélben arra kérte Somogymegye tőrvényhatóságát, hogy indítson mozgalmat a lehetetlenül rassz drávai országhatár sürgős revíziójáért Ennek a rossz határvonalnak az eredménye az, hogy a barcsi és gyékényesi kettősbirtokos gazdáknuk évről-évre odavész a termésük, eltekintve attól, hogy sokszor tűzharcba is keverednek az erőszakos granicsá-rokkal.
Somogymegye törvényhatósága, liir szerint, lépéseket tesz ebhen az ügyben, melyben magamógótt fogja találni az ország egész lakosságát.
Időjárás
FelMztt: Keggei, délben és «te
borult,.
Szélirány: Keggei és délben északkeleti. ette keleti.
(ÉJuaJtai rádtáhiuMt4 A ■»—»>•»+• ■1*1 krtáawti^MBti Mto M éemkmr.
1068. október 19-
ZALAI KÖZLÖNY
Veszettkutya támadott meg egy játszadozó gyermek-csoportot
Nagykanizsa és a kiskereskedelmi és kisipari kölcsön
Nagykanizsa, október 18 Egyik legutóbbi számunkban közöltük a kormánynak azt az intézkedését, hogy a városok bizonyos összeget kapnak kiskereskedelmi és kisipari kölcsönökre, ami a mái súlyos helyzetben némi segítséget jelent a kis kategóriáknak. A szükségelt összeget felerészben az illető városnak kell előteremtenie., a másik részt a kormány a Pénzintézeti Központ, utján utalja ki.
A nagykanizsai ipartestedéi elnöksége nagyban dolgozik a kormány eme segítő akciójának minél sikeresebbé tételén. A veaclő-ség felkeresi a polgármestert, hogv a leÚttiyolitás mikéntéjt megbeszélje. Azok a nagykanizsai kisiparosok, akik igényt tartanak a fejenként maximálisan 200 pengő kölcsönre, jelentkezzenek az ipartestület jegyzőjénél.
Az OMKE vezetősége is intézkedett, hogy a jelentkező kanizsai kiskereskedők, ajánlásukkal ellátva jelentkezzenek a Pénzintézeti Központ helyi megbízottjánál, a Rank-ogvesületnél, a kölcsön felvételére
Az akcióval kapcsolatban felke restük dr. Krátky István polgár-mcstert, hogy megkérdezzük, a város milyen intézkedéseket tett ebben az ügyben. A polgármester kijelentette, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet még nem érkezett meg a városházára, igy nem tudja pontosan a teendő intézkedéseket.
— Igaz — mondotta a polgármester - hogy a város súlyos helyzetben van és még nem tudja, honnan vegye a szükséges pénzösszeget, de minden esetne, mivel a város kiskereskedelmének és kisiparának segítéséről van szó, mindent el fog követni, hogy ez az ősszeg előieremtődjék a kormány intenciójának megfelelően.
Felkerestük egyben Miklós Gyin lát, a Bankegyesülct igazgatóját, aki kijelentette, hogy a Pénzintézeti Központ valóban az intézetet bizta meg a kölcsönakcíó lebonyolításával és erre a célra 5000 pengőt lx>-csátott rendelkezésre. Nem tudja azonban, hogy ez a keret kizárólag csak a kiskereskedők vagy pedig a kereskedők és iparosok együttes kölcsőnigénylésénck kielégítésére szól-e. (Valószínű, hogy csak a kiskereskedőknek, mert lehetetlen, hogy 1100 lajstromozott nagykanizsai iparos mellett ilyen csekély összeget bocsátottak volna a két kategória rendelkezésére Szerk.) Kijelentette Miklós igazgató, hogy a kiskereskedők részéről nagy érdeklődés nyilvánult meg máris a kölcsön iránt és ma adták ki az első kölcsönt az egyik kereskedőnek. A kölcsönt a pénzintézet bekebelezésre, lombard fedezetre vagy két kezes mellett adja. Az ősz-szeget legkésőbb 1936 december 31-ig kell visszafizetni.
A kölcsön maximális összege nem nagy, de a jelenlegi viszonyok között mégis olyan összeg, amivel sok kisegzisztencia valamit segitetw tud magán. A város képviselőtestületének is mag kell ártenfc a kormány segítőkészségét és hozzá kell járulnia a szükséges összeg felének biztosításához.
— Mlaórangu müjég kapható a Transdanubta Sgyesült QOzmalmok Ré8nvéngtdraa8dgndl.
/ Pacsa, október 18 (A t\'Aaiai Közlöny» tudósítójától) Nagy izgalma*, kellett kedden egy garázdálkodó veszetlkutya Pacsán. Az egyik pacsai gazda kutyája, amely megveszett, megtámadott az utcán egy játszadozó gyermekcsoportot és két kisfiút összemart. A gyermekeket nyomban felszállilot-
Cserkész-levelezés
Nagykanizsa, október 18 Az alábbiakban közöljük egy luxemburgi cserkész levelét, amit az egyik nagykanizsai örcgcser-készhez, Dienstenberger Gyulához küldött, akivel Gödöllőn meleg barátságot kötöttek ós amelynek folyományaként megindult a levelezés egymással.
Ez a levél többet jelent egy diplomáciai levél vagy jegy/-ékváltásnál. Benne van a fialal cserkész szive, amely nem ismer gyűlöletet a más nemzetbelivel szentben.
Rendkívül érdekes a fiatal luxem burgi cserkész levele, amelyből a következőket közöljük :
— Dacára Magyarországon való rövid tartózkodásomnak, megtanultam ezl a népet nagyrabecsülni és szerelni. Sőt, majdnem azt állithatom, hogy nekem Magyarország a második hazám lett. Ha nem volnék luxemburgi, akkor magyar
ták a Pasteur intézetbe, a kutyát pedig hosszas hajtóvadászat után kiirtották.
Megállapították, hogy a veszettkutya njég több kutyát is megmart a községben. Ezek közül töbl>et már agyon is lőttek, a többire pedig szigorú obzárlatot rendeltekel.
a jamboree után
szerelnék lanni. Azon országok közül, amelyeket eddig megismertem és tanulmányoztam, egyikben som találtam meg azt a nyíltszívű és szívélyes testvéri fogadtatást, amely Íven a te hazádban részesültem. Az én szándékom az. hogy amennyit csak lehet, Magyarországról olvassak és halljak, hogy ala]>osan megismerjem az országot, szokásait, népét és ehhez a nemes néphez vlsz-szatérhessek. Talán lehetséges lesz ez a jövő esztendő folyamán. legforróbb vágyam, hogy a magyar nép közötl egv ideig feltűnés nélkül tartózkodhasson). Sajnálom, hogy a magyar nyelvet nem értem és nem beszélem. Ugy én, mint valamennyi luxtunburgi cserkész a jamboreeról visszatérve, szerelmesek vagyunk Magyarországba, a magyarokba. Minden újság és minden folyóirat tele volt a magyarországi felejthetetlen élmé-
Ofcsénhjjct
wtöamczibm SzcrakozTiatik
nyekkel, a magyarok rendkívül előzékenységével és a jamboree kifogástalan megrendezésével. De nekünk, cserkészeknek, akik ezt átéltük, ezek mind csak üres szavak, amelyek a mi érzésünket nem adják vissza, mert ezeket átélni kellet. Mi, luxemburgiak, nem fogjuk elfelejteni Magyarországot soha.
Ez a levét mindennél szebben hirdeti, milyen érzelmeket fakasztott a gödöllői jamboroe az idegen nemzetbeli cserkészek szivében és hogy hiindcgyik egy-egy apostola, egy-egy propagandistája lett a megcsonkított Magyarországnak.
Bíró Fereno bncsnla
Nagykanizsa, október 18 Tegnap este vett bues.it Nagykanizsa bank-életének társadafma Biró Fc-rentSől, a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókjának főnöki minőségbeli Békés-csabára helyezett főnőkhelyeltesétöl. A város összes pénzintézeteinek vozetyil és tisztviselői ülték körül a Korona fehér asztalát n barálian meleg hangulati! bucsuvacsorán. Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója/igen találó jellemzést adott po-hárköszóntöjében az ünnepeltről aki kanizsai működésével általános és Igen komoly megliecsülést vivőit ki magának. "Szerénysége, a fontos poszt, amit erős kézzel töltőit be, határozott egyénisége, nagy hivatali felkészültsége, in-\' telligenciája, eredeti világszemlélete zárkózottsága ellenére Is tiszteletet parancsod számára és szeretetet barátai részéről, akik telőtl ha feltáruH a lelke, tele volt az drága gyöngyökkel.\' Igy jellemezte a jbiicsuvackorfi szónoka Biró Ferencet és minden Ismertjének, minden barátjának lelkéből besiW. A távozó "kolléga és jóbarát keresetlen őszinteséggel mondott köszönetet az űmteplésért. A kedves társaság az éjféli órákig bontatlanul maradt együtl, liogy bucsul vegyen a szerdán végleg távozó Biró Ferenctől.
— Eméixtéil gyeigeiég, vérszegénység, lesoványodáa, sápadtság, mirigy betegségek, bőiklűtések, kelések, furunkulusok eteleiben a természetes „Fereno JÓEseí" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését.
SPORTÉLET
Birójelöltek figyelmébe
A futballbirótanfolyamra a jelentkezés lezárult. Az összes jelentkezett és a vizsgadíj első; röszét befizetett bitó-jelöltek: Ik-nkö, Boros, Brcuer, Czvct-kö. Havas, Horváth, Jeszek, Izsák, Kluger, Kolin, König, Lnckeribacheif, Nagy, Németh, Szirtes és Waldmaun tartoznak legkésőbb folyó hó 21-ig Bő hm József szövetségi birónát {Csen-gery-uten 19.) a bírói nyilatkozat kitöltése miatt megjelenni, továbbá minden jelólt állítson ki egy biró jelentést tetszés szerinti csapat összeállításokkal és két játékos kiállításával (durvaságért és birósértésért: ezen fenti ittőf pontig. A bíró jelen lések kaphatók Szirtesnél (lkmkegye/iülel).
Az írásbeli vizsga folyó hó 22-töl fogva minden vasárnap várható.
Divat szőrme újdonságok minden minőségben Singéinél.
Női télikabátok
a legújabb fazonokban, elsőrangú kivitelben, valódi szőrme tallérral
női és férfi kötött-szövöttáruk
legolcsóbban beszerezhetők
■BHÓNYAI divatárujáéban
HORTHY MIKCÓS-UT
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Slnser Diuatnrufíázban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
„Ha nem volnék luxemburgi, akkor magyar szeretnék lenni"
ZALAI K0ZI.0NY
Ruha-flzletekben meg lehet nézni az olcsó népruházati akció mintáit
1933. oHóhgio
NAPI HIRIK
4
Culidja és (flvöj. «rd*kéb*n
siereittíl vagy épftM.
oulidi házat.
Hosszúlejáratú kamatmentes BIB laka-r ék kölcsönnel hozzásegítjük.
Díjtalan felvilágosítás: Budapsstl Ingatlan Bank r. t. VII, Ríkó<«l-ul 10. vagy
Aozél ireda, Nagykanizsa
Horthy Mlklói-ut 3. 40*\'
Gazdasági cseléd ós munkás kitüntetési akció
. Nagykanizsa, október 18
A föJmüvelésügyi \'miniszter abból a óéiból, hogy serkentő példát nyújtson 1934. évben Is pénzbeli jutalmat és elismeri)\'oklevelet ad azoknak a gazda-osalédeknek és munkásoknak, akikegyhelyben töltölt hosszú szolgálatik alatt megbízhatóságukká! és szorgalmukkal kitüntet lámáik közöl. Kbbőf a célból Győraőrey György Küsjtán átiratot intézett p nagykanizsai f<>-szolgabirósághoz, melyben felhívja erre a körülményre a munkaadók figyel\'nuH.
A jutalmazásra javaslatba hozuhdó egyének nevét, Jakhelyél, életkorát, csa-ládi állajKitál, viszonyait, a múltban lezajlott rendkívüli Időkben tanúsít itt magatartását és az. egyhelyben eltöltött szolgálati ídtt tartamát helyhalósági bizonyítvány faatoláso mellett K-g. ké*xbb november 3\'J-ig kell a munkaadóknak közölniük u hatóságokkal, vagy az ottani, gazdasági egyesület el-nftkévul. v
A jutalmazásnál csak olyanok jöhetnek számításba, akik legalább 25 esztendőt töltöttek egy munkaadónál, vagy gazdaságban. A gazdasági carlé-dek szolgálati idejének kiskd<nitásánál tekintetbe kell mini az időközben tel-jesitutt kalunai aaolgálalot ls.
Háztartási munkát végző belső házi-oedédek, parádés kocsis, llltériás inas, kiknek jutalmazás;! » l>elügvmúnszter hatáskörébe tartozik, továbbá, akik már egyszer kitüntetésben részesüllek, most aon» hozhatók ismét javaslatba.
Ha fái a feje é« szédül, ha telt-séget, bélizgalmat, gyomorégést, mell Morulást vagy szívdobogást érez, igvék minél eltt>b valódi .Ferenc Jóiacl* keMfOvizet
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, október IS.
6.45: Torna. Utána gramofon. -9.45: Hirek. 10: 1. .\\fcugyar városok. (Nyíregyháza.) 2. Konyhagondok (hal-étek-k . (Felolvasás.) Közben g*amo-fon. — J2.05: Az Egyetemi Énekkarok szólókvartettje. 12 30: Ilink. -1.15: Időjelzés. 1.30: Szalonzene. 2.451 Hirek - 3: Az Országos Test-nevelési Tanács előadása. - 4: • Dt\\at-caevegés. 1.15: Időjelzés, hirek. 5: A kender és len feldolgozása. 5—5.30: (Budapest II. : Gramofon. 5.30: A ni. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. 7.15: .Ami a háremből megmaradt- útirajz gramofon-lemezekkel. 7.55: Kis színpad. • Szenzációt akarok. Kfirthv György hangutánzata. - 8.30: Zoívgum-gor-(kmku szonáták. - 0,10: Időjelzés, hirek. - 0.30: Cigányzene. — 10.15: Külügyi negyedóra. — \'1032: Időjárás, jelentés. - 10.35: Ney Dávid énekel. 11.15: Pataky-jazz. Bécs. 11.30: Müvészlcmezek. 12 Rádiózenekar. 15.30: M -se zenével. - 15.55: Olasz oparalemezok. — 17.30Í Stranskv Jozefín dal- és árlacsl f. 19: Szórakoztató zene. 20.45:
A azimfónikusok. az áll. operai énekkar és llolletgruber Lujza szoprán, hangversenye. - 22.35: Gramofon.
Az Alsó dunántúli Mezőgazdasági Kamara közli a következőket:
\'Mint jelentettük, a mezőgazdasági munkások, földmunkások, cielédek, kisbirtokostik ruhaszükséglelére nagyon megfelelő minőségl>en. ík<íh jutányos árban kerül bekecs és nadrágszövet szétosztásra a kcreskeikJcniRgyi mlnisrtérlum Intézkedésére. Hz az ak-r«ó a pereskedők bekapcvi\'lásával történik akként, liogy meg van határozva az ár, amely mellett eme anyagokat a gazdáknak, földmunkásoknak, •.irodalmi cselédeknek kiszolgálni kötelesek.
Az olcsó ruházati akció nii\' ívil a Magyar Textilgyárosok Országo ■ Egyesülete szélküldi a kereskedelmi és iparkamaráknak, amelyek továbbítják! a kerületükben \'működő kereskedőkhöz. így tehát a minták megnézhetők (ugy a vidéki, mint a városi ruhanemű kereskedőknél. Az ükei*\') keretében fe-
I liérnemü anyagok is szerezhet,ök t>e.
| Az olcsó ruházati ákció során a következő anyagok vás iroUialók az alább feltüntetett árak mellett:
üokccs-Kzövot: szélesség 140 cm., .fogyasztói ár: P 1.83 m-kénl, Strus-szóvet: szélesség 120 cm., fogya-szlói ái7: P 2.09 m.-ként, inganyag: a)iiyeite pannitszőwt 78 cm. 15/íl 2D/2Ö, fogyasztói ár: 48.3 fillér, b) fehérített pamutszővet 72 cm. 15/14 20/20, fo-gyasztói ár: 02.3 fillér, c sima feslett pamulszövel (kék vagy fekete sziube.11) 72 cm. 15/14 20,20, fogyasztói ár; U6.0 fillér.
I-Vnti árnk uetlo készpénzfiaetós esc\'-tóre értendők.
Aaik az üzletek, amelyek a^ ákció-szöveteket árusítják, iezt "a körülményt üzleti helyiségük feltűnő helyélt <«sel. ícg kirakalábair kífüggesztell. nemzeti szinü keretben készült píakállal adják a közönség tudomására.
NAPIREND
Október IS, oaütfirtftk
Római katoHkua: Péter. Protestáns Luclus lu.: Tlarl bé 29.
Mozi előadások hétköznap 7 H e vasi rnap 3, 5, 1 éa B órakor.
Városi uiHzeum és könvvtár uyitva csütörtökön és vasárnap déldóit 10-tól 12 óráig.
Oyógysxertáil éjjeli szolgálat e hónip. ban: a Merkly-Belus gtógyaaertái Pö ut 12. ss. és« kiskaalasaí gyógyswiUr.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától e«|« 6 éráig (héHö, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
(MegbaU gróf Jank(1vict»-B**in
l\'jidréjié) A somogyniegyei Szegéwyrk Igazi nagyasszonya, az árvák és ciha-gyottak melegszívű védangyala huuyH le örök álomra a szernél Öreglakai Jankovich-Bésán Fndréné grófnő átv. mélyében. A pápaleszári földműves, iskola, a buzsáki ^zóvőiskola, a gk-i háztartási Iskola és számos más, iniciális intézmény alapítása fűződik a nemeslelkü grófiul nevéhez. A gyús^z-szertartást Mikes János grór szimbat-helyi megyéspüspök végezte.
flpelhlvá* a frontharcosokéi) Bajtársak! Főcsoportunknak vesztesége van. Sneff Ferenc bajtársunk elhunyl. Temetése ma, *l»-én délután 3 Órakor Kiskanizsán. Flórián-tér 27. sz alól lesz. Tenivlé>»éo lényünk olt míndnyá-jan.. M\' gjeli\'jié.s jó idő estién forma-ruha kilüjílclésekkeJ, rossz idő e«etén leheUvIem sóiét rulia. \\ vi\'zetfi^
Ón is nézze meg: hogy Csókol Veronika m moziban.
Gyermek boy kabátok, barna é> fehér báby bundák niiuden nagyságban legolcsóbban Schütznél kaphaló.
(Hirtelen halál az üdrtben) Sm-Jf FOrenc 13 éves nagykanizsai \\asuU> szerdán reggel fél 7 órakor kiment Kis-kanizsára Pap Péter fúszerker skedű üzlelélK*. aki egyébként jó Ismerős.\', hogy megkérdezze, mikor lesz a tfürvl. Ik\'.síéJgeUVi közben Síu-ff Ferenc egy-swr «^ak a .szivéliez kapott és ö^tuc-esell. A kihívott orvos már csak a beállott baláU konstutállu»tU». SzívsiéJ-hüdés ölte meg. Holtleslét kiszállítói-ták a •kiskaplzsai temető halyttuihi-zába. *
Összetörte a szentek szobrait, gyilkolni és gyaj togatal akar egy elmeháborodott klsrécsei legény
Nagykanizsa, oklól>er 18 Ktxid dél óta Kisrécse köz.scg egész lakosságát ixutcgé.slwMi tartja i\'gy clmchál)orodott legény, Hrbcr József 21 éves kisrécsoi lakos, aki a községet felgyújtással, a hozzá közeledőket pcnlig kiirtással fenyegeti-Hél>or Józsefen már egy évwi ezelőtt kitört az elmebaj. Akkor is felgyújtással fenyegette meg a községet, sőt az utolsó pillanatban, l>j> akkor telték ártalmatlanná, amikor éyfí csóihU akart dugni egyik szomszédjuk zsuppleffí/? <dd. Akkor hóna|X)kig kezelték, majd amikor javult az állapota és ugv látták, hogy nem közveszélyes többé, hazaengedték.
Kedden délelőtt Béber József kinti turlózko<lott a Kisn\'ícséliez t a r I ozó (i eszte 11 y és-sző I ő hegye n, ahol isiuét kitört rajta az elmebaj. Dühöngeni kezdett, majd felku-poJJ egy lejtőét és a sz0l6h?gy b«-járulónál álló Száz Mária és Szent Vendel szobrokat darabokra zúzta. Amikor a szőlősgazdák cl akarták venni tőle a fejszét, vérbenforgó szemmel kijelentelte, hogy senki se merjen hozzá közeledni,, mert megöli. Ezután hazament7 Kisréesére. ahol a sziliéi is el akarták venni tőle a fejszét, de azokat is meg-
I fenyegette. A megfémült szüUik
erre rázárták a lak/\'fsl és jelentest lettek a főjegyzői hivatnlhAir
Sclicllcr Zoltán főjegyző szerdán\' délelőtt felkereste dr. Luubhdim r Alán járási főszolgabírót. akit megkért, hogy tegyen lépéseket a dfiliőngö legény ártalmatlanná tételére.
A lakosság addig is, mig kiérkeznek a nagykanizsai meulők, őrségei áll a Hélwr család háza előtt, nehogy kiszabaduljon Béber .\'József, aki most is állandóan azt kiabálja, hogv felgyújtja a: ? /ész latul.
A komponista műhelyéből
címmel tart Vannay JiUkí igazgató eVindási a zeneiskolai Unánik vasárnapi liceáÜs tnatinéjá;., melyen még szóló zongora és szóló gordonkiiíírá-mok lesznek. Vz elővételben váltott jegyek olcsóbbak, mini az eliőadils napján váltnndók és ülőhely 70 filléres, állóhely 50 filléres árban a Vágó illulszertárban és a Králky tőzsdében már kapható.
A zeneiskola érdemes növendékei-nek segélyezésére fordítandó felülfiz -léseket az iskola köszóii.\'ltel fog-id.
K-M ú
A jövö háborújából.
Légi gáztámadás után. Az ntcák viizel locsolva, a klórmeszes kocsi után (elszedik az uttestet, hogy a gáz leüllepedtU maradványalt a klórmész magába szívja. Ma ez még csak gyakorlal . . .
Egész héten Csókol Veronika a mozibon
I§34. október 19
ZALAI KOZtONT
ZenemOuJdonságok
Farkas: Van nekem egy selyemkendóm Fehér-Szenes: A szív egy buta jószág Sándor: Félre állok az utadból MJIlöcker-Szenes: Dubarry Hajós-Szenes: Áprilisi vőlegény (lilmop ) Hetényl-lmocent: Viola virágom Haber-Farkas: Mi lesz ha majd Hetényl-Sxenes: Nem tudom én elfeledni Kin Lied lür dlch (Dalol a mámor) Eln Lled geht um dle Welt kaphatók
FISCHEL UqrtraMMci
Horthy Mlklós-ut 1. szám.
(A i»ö»l sírokra «**„> gyertya)
adományokat szíveskedjék u közönség akÁr természetben, akár ]>énzt>en a Stampf-féle üzletben leadni. Az adományok hirlapilag nyugtáz tatnak.
Jó rádió: Transdanubia
- (A nyomorgó kanimal cigányok)
küldöllségjárásával kapcsolatban annak megállapítására kérték fel szer-kcsztőtségönket, hogy u vendéglősök által sokallott dij nem a rendőrségi, Jinaem a Zeneszerzők Országos fegye-«ú le lének engedélydija, az u. n. szeraty jogdíj, melynek mérséklése ügyében dr. Krátky István ]K>lgármesler Szombathelyen fog lépéseket tenni. |
- NŐI kabátezövetkUlönk>i{eMégck "hagy választókban érkeztek Singor Di-vatárwliáaba.
Hörbiger Pál magyarul éneke! Qaál Francival.
— (Vigyázat, szélhámosok l) A kani-zsai rendőrkapitányság tezuton figyelmezteti a közönséget, Iwgy az utóbbi idíjben a uem létező Országos Magyar Anyavédői Egyesület részérc szélbároo--sok gyűjtenek a Dunántúlon. Az egyjtó szélhámos századosnak adja ki magát.
,Aklnél jelentkeznének, ladja át öjtet az első rendőrőrszemnek.
— Natúr é* fekete perzsaláb, shiraa és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schűlznél.
(KtsJXirt* o tár«n8J® szernél) A nagvrécsci Vulkó-uradalomban, répa-szedés közben, Barát Magdolna késsel véletlenül kiszúrta társnője, Nagy Klára 18 (éves munkáslcány balszemét. A szerencsétlen Jeányt beszállították a szombathelyi szem kórházba.
— Női kabátujdouaátMt piegérkeE-tek Singer Divatáruházba.
— A primadonna szive, a Szinházi Élet uj száma meghatóan számol be arról az juzsonnáróT, amelynek keretében Alpár Gitta huszonöt pesti gyermeket ruházott fel és vendégejt meg. Egyed Zoltán cikke egy magyar szer-ACifö 1, akinek Hollywoodból 2^>00 dol-lárt utaltak át, d« nem kaphatja kézj-hez, Fazekas lm re cikke az amatfütr filmszínészekről, Kosztolányi Diqzső irodalmi levele, Erdős • Renéfi gyönyörű novellája és ínég rengeteg cikk és \'kép vau a Színházi Élet uj számában.
— IV\'utiiiáluit, opo«um sei.1 és nut-riette bőrök legszebb választékban Schütznél.
A* OJ«ág <uj száma közli, hogy Hitler kilépett a Népszövetségből és nem tudják hová ment. Igaza van-e 0. F. B.-nekt Hogy vagy? — mit kell erre felelni. A l>ólcs Habi a Vásár-l>énztárról. Es wor éinma\' cin Miusikus (Betlilennel). Kacagó esték Genfben, a iiél legkóserebb viccei. Mutatványszámot küldi a kiadóhivatal VI., 0-utca 18. szám.
— Gyönyörű malltawé pongyola anyagok legdivatosabb sziliekben és mintákban Schütznél
Köztisztviselők részér* rendkívül előnyös bulorvásárlási alkalom. Modern beicudexésck, tökéletes jó kivitalban, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók KopsUin bútor áruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— Rádiósok I Pénxt takarj aaak meg, ha készülékeikhez a jól h vált, nagykapaciláiu TENAX anod l pet használják.
120 Voltos 13.20 P 90 m 9.80 . di|menles csomagolás és száll.tásl Kérte ajándékakcióm feltételei: 1 — Polgár Endre villamossági vállalata Zalaegerszeg.
A fttagyar Müvfcwrt legújabb, ok-tóberl számában a Bécsből hazahozott magyar műkincsek Ismertetésének folytatásául dr. llo ff maiin Edllh a gyönyörű miniatűrökkel ékesített kéziratokat méltatja gazdagon illusztrált tanulmányában. Dr. Hévészné-Alcxandcr Magda bemutatja az amszterdami Rijksmuzeum legújabb két szeneinél-nyél, mindkettő Jtembrundt-fesbnény. Dr. Bárány Istvánné a Pécsett 1745-40-ban ai\'.pttani ferencrendi zárda ré-zsére Jani Lukács laikus fráler által készített remek sekrestye-szekrénnyel foglalkozik kitűnő reprodukciókkal ékes dolgozatában. A legelső külföldi művészeti orgánumokkal egyszinten álló, népszerű mélynyomásos ké|x>k százaival díszített, kliünő magyar "folyóirat előfizetési ára leszállítóban negyedévre 7 pengő 50 fillér. Illusztrált tájékoztatót szívesen "küld a ki^lfthlvu-tai: Budapest, Erzsébet-körut 7.
Tdmogassuk cm érdemem
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik a legjobb hitves és édesanya temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Sípos család.
HUZATOS
a
LAKÁSA
?
VEGYEN
LÉGELZÁRÓT
HIRSCH ÉS SZEGŐ cAgaél
Közgazdaság
A jövő héten megindul a vajexport Kanizsáról Angliába
Nagykanizsa, október 18
ismeretes, liogy az Országos Tejszó-vejkezeli Központ nagykanizsai vaj-gyára elkészült és a mull napokban megkezdte működését. A kélemoletes modem épülcí belső berendezése és a legmodernebb gép-felszerelése bármely külföldi hatfonló intézménnyel veteke-, dik. A vajgyártás már teljes erővel megindult és ahogy (lábor igazgatótól értesülünk, a jövő héten megindul a vaj-export Angliába, Ugyancsak tejszín Olaszországba. ahol piacot sikerült teremteni.
Egyenlőre hetenként egy vagon vaj a kapacitás, fan-4 a piac előretörése és ujabb piacok teremtése esetén fokozódik.
A nagykanizsai elhalkult gazdasági és kereskedelmi ék\'tben nagyjelentőségű az Országos Tej szó vet keleti Köz-pont vállalkozása, annál is inkább, mert sok nagykanizsai munkáskezet tud foglalkoztatni, miért is a város megfelelő kedvezményeket nyújtott a vállalkozásnak.
Msi, amikor nap-nap mellett kevesebb lesz a dolgozók száma, a munkáskéz, minden olyan íutézméaiyt, amely munkát és kenyeret biztosit a nagykanizsai dolgozóknak, csak örömmel lehel üdvözölni.
Itt az ideje,
£}ogy renábe&o-xassa rádióját.
Axonnal orvosol/uh: panasxáí ingyenes, megblxQató sxaKta-ndcsunlckal, sxalid Rlsxolgdldsunlclcal I
Transdanubia r.-t.
Csengery-ut 6. Telefan: 4—13.
Névleges szüret lesz cuk P.icsa vidékén
Pacsit. toktMier 18
(A .Zalai Közlöny. tudrt»lt6)4t*l > l\':u-su vidtkóu ina, laútórtókftti k«xdű-xlik a pzúríit. llkilvc csak kecdö\'dno, h» a kritikus ny\'iri MfljiirAs és a Ji<gvcró, jnílr el jKtn véged. volna knrtUitwn. Ikv a ga/dilk inkitbb esak nóvfeflWen szína\'telnek, lil.e alig van *z3tő . tútó-kcn. A hí.utó a boriirak uapról-iMipna t\'m.lkMnck.
KmUftiuie
Bum tisrav. (ul) 77-e. 7 40—7-65, 78-as 7SJ-7-7Ó, TÍ-ei 7« 7\'86, W-u 7 70—7 S5, diinlnL (u|) T7-« 5-7 30 7\' IS—7\'fl0, 19-t* 7-25-7W, 80-u 7 S1-7Í0, roa (ul) .OÖ-VIS. — Zab kmlp 0 M 9 s», — í Imgeri Uuánlull 715-7Í5.
SorUnáiir
l\'elbajtid IDtő. .ladaU.n IS8 Hlrt-r.ndll O-JO-O-72, mUl d.tl k6iép (C70-01I. kOnnrí 061-0-6S. <taA randfi O.ag IMÍ-064, ltod Mod« Olca OOU -MJ, uuol ,0ld4 L »76~0 nJonn. DWtu Í90-0BJ, alr ttM-, OW-l-OO. HbmtU 0
103, hu.
100. HUalU
KI.41. » Upl«Hdo«o. K0u«*Mtal Rt Out.nb.rg Nyomd. * MaUOvfilM yálliial. NaeykralWU. Pelelöa kl.dó: Z.1.1 Károly. IntemrtMn tel.íon: Nitykuizn 78. fim
APBÖBIBDETÉ8EI
M.UrM iw. ■ ■ IN.
,IM. •Mni.Hiak.AnaXk,
■aiér-al.ar. 8027
KfllOnlMjArilu bulonaott uob. »rdí-íiobo UuinllilUI .I.Ma kud4
lltek. |« Ü^HMMt k.pb.;i Ualul-nlc. 87. 17. - 4101
0«t»r*»>»H«l.a.«««««*. cak-ráBiflüttméayfk (lenlllTlotl 14, 10 WUrcj álban) UludAan Muci, modem |11U-irak ugy vtlaulikban kapWók Kohn i:,..(beinti Horthy MlkiU-at 1. VTA
Jól IM IUI.I uakiwi ÍM_____
lámr ItWétilik, PlKhn Igaiglló Tt«a»-duubia. «12<
„T«M-kéK«M" fa <a néatlttltei kiválóan ^kalans, tííoyM«o lopható Sörlel vas* h fM«kktre.k«lírtb«i Si«rl-liáiomsig melleit. 4127
a.xnh.r 4>ra egy Mob.-konylU. lakáa nwll4kh.lyMf.kk«r egytttl havi IS pengMtt ki,dó. Malma TlMM 11. 4114
ORSZáOJÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi slerek -stö. kereskedése mu
Nagykanizsa, Erzsébet tér la A bírósági palota mellett Teltfen 13Q
ZALAIKÖZLÖNY
1883. október 19.
Versenytárgyalási hirdetés.
agyi
élelmezése részére 1933. november 1-től 1934. október 31-ig terjedő Időben szükséges 1. marha és borjúhús, 2. kenyér és péksütemény szállítására versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatok zárt lepecsételt borítékban 1933. október 25-én déli 12 óráig hozzám adandók be. Elkésve beadott ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Szállítási feltételek nálam beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1933. október 14-én.
A kórházi Irgalmas nővérek „„ főnőknője.
A nagykanlzaal Ur. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
7354/tkv. 1933. ssám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr. Petrfcs Jóssel végrehajlalónak F.I-ku Oyörgy (nöi Kóboc Annával) végrehajtsa! sienvedfl ellen Indított végrehijtásl ügyében ■ telekkönyvi hatóság a végre hajtató kérelme kövelkealében ai IMI : LX. L-e. 144., 146 és 147. f-a! értelmében el \' \' ajtá.l árverést 80 P tdke.
kiveted ennek 1927. írt október hó 1. napiétól |4ró 6"o kamata. 14 pengő 50 t eddig megállapított per és végnlittásl íi aa árverési kérvényért eznltal megálla-pttott 12 P 80 I. költiég, vitamint a ciat-la köröttnek kimondott, a sxepelnekl 698 az. Ijkvben logialt Ingatlanra dr. Beck De-aaí 98 P éa Nagykanliaal Segélyegylet Siővetkeicl 400 pengő tőkcköveteléie és |áiuléksl be hallása végett, a nagykanizsai Ur. |áiáablióeág területén levő Siepetnek községben lekvj a
L szepelnekj 698. ez tjkvben 737a. hrsz. a. foglalt biz, 365. az. a. udvar ■ kerttel végreoalláat szenvedd nevén álló Ingat-lanra 700 P,
U. ssepetneki 1846. az. tjkvben 645/b. hraz. a. toglsll szántó a Telekjpodve.it! dtllóben végrehi|táit szenvedőt Illetett, jelenleg Kresnár Oydrgy (s ne|e Ssanlner Márta nevén álló IngsTlinra 2tl P,
III. axepetnekl 16! brsz. alatt foglalt ti ben vágrchajtáat szenvedőt Illetett,
. az. tlkvben 1731/c hisz. alaft (ogl.ll szántó a Téglaszln dülő-_ rbajtáat szenvedőt llleletl, jelenleg Kreznár György és neje Szsnlner Márta nevén álló IngsU.m. 208 P 50 !.,
IV. aiepelnekl 1578. sz. tlkvben 2698/c. hraz. a. foglalt szántó a Keiesitti! düiő-ben végrelialtáit szenvedőt Illetett, lelen-leg Poauveca Jóssel éa ne|e Vlgh Málta ■evén átló Ingatlanra 107 P50 I. kikiáltási árban, de a hirdetmény 1. pontiéban Irt Ingatlan dr. Pelrtcs jói,el követcltsét illc tóén 500 pengő, dr. Beck Dessó követeléséi Illetően 660 pengő megálliptlott legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Síelhetnek községházánál megtartására 1933.
la. i.-c. lou. s s aiapisn s a állapltja meg: a aláeső IngatTsnokatéa pedig lattant a klklálltási ár feléréi,
év! okfóbar hó 28. napjának d. -10 óráját ISs! U éa aa álvertai feltétele ket az 1881 :LX. t.-c. 150. 5 s alapián a
követkeeókben "■—......
I. Aa árveréa 73/a. hraz. In a többit kéthirmidánál, Illetve a mcgálla pl tolt legklaebb vételárnál alscsonysbbáron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c 26. §.)
Aa árvttelnl siándékoiók kötelesek bá-nílpénrul a klkláltáil ár IOoA>-At készpénz-ben, vsgy sí 1881 :l X. t-c. 42. J-ábsn meg-halároaoH árfolyammal számított óvadékké-pei íitékpaptrbsn a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegei bliól letétbe helyezéséről kiállított létén elismervényt ■ kiküldöttnek átadni él sí árverési teltételeket aláírni (I88LLX. t.-e. 147., 150., 170. «.. 1908: LX. L-e. 21. 6 ). Az, akt ai Ingatlanért a klkláiiáii árnál [asabb ígéretet tett, ha többel igírnl sem akar, kölelei nyomban a kfklál-táal ár százaléka sieilnt megáUsptlott bá-
msgsi senki
siá-
nalpénzt íz általa ígért ír ugyanannyi salekálg klegésiltenl (1908:XLI. 25. §.!.
Nagykanlua, 1933. jullua hó 21. napján. Dr. Bentxik sk. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k. \'«\'• IroeiUut.

. \' • ; IflT

m.i
\\ JAVA
Jáva legnagyobb vulkánja, i Merapl ujbél működni kezdett és elpusztította a környező községeket.
Budapesten szálljunk m
METROPOl
BA
Rákóozl-ut 08.
150 kényelmes szoba, hideg-meleg folyóvízzel, telefonnal, elektromos fényjelzésekkel. Patinás hírű, klválö konyha. Cl^ánymuzalka. Virágoskert
Sióba 4 peNQŐtöl. Taljas panxi* 8 P-töl.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben,,, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pénzből
saját otthont
teremthet magának paradicsomában,
magyar tenger
ffi=
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefizetésével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Saját otthona lesz ■ gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
villatelkekről.
Bővebb felvilágosifással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 százalék engedményben részesülnek.
A latanyai klr. járáablróságtól.
Pk. 2101/(1933 arám.
Árverési hirdetmény.
Dr. Caempcsz Dénea és dr. Rkhler Bél* ügyvéd lelenyel lakosok Javára 1867 P 32 llll. lókéból még fennálló lóké é, Járulékai ere|élg a lelenyel klr láráablrósá, 1932, év! 1698(6. sz. véglésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi suguailus hó 2-lk napján lefoglal! a a végrehajtás! Jegyló-könyv 3—5, 7—8, 10—18 él 21 t. alatt lefoglall 2978 pengőre beeatllt Ingóságokra a leleayel klr. járásbíróság lenll aa. végié, aével az árveiaa elrendeltetvén, innsk n 1908. évi XLI. t.-c 20. $-1 slaplán s len! megnevetett a a foglaláal |egyzőkónyvMl kl nem tUnó más luglsllstók Javári Is at árverés megtartását elrendelem, de etek ura as esetre, hs a kielégítési Joguk mi I, fennáll é, hí ellentik halasaié hatályú igény kereset folyamatban nincs, végrehajtási sienvedó puiitá|án Mursrátks köiiég-ben, msjd folytatólagosan Zitndetrei pusitánleendó meglsrtásárs határnapul 1931.
évi október 30. napjának d. u. 2 óráját a bitóila.....
í, tahenger s egyéb lugóságoksl s legtöbbet
tIlletik kl, amikor a bitóllag lefoglalt gitxu néni, bárányok, szalma,blbortiereguba.tflii
ígérőnek" kéupénillzetéa mellett esetleg b.csáron slul U — de a klkláltáil ár kéf hn.nsdánál slscsonysbban nem — el lógóm idnl.
Azo,r Ingóságokis, amelyeknek becaétléke \'a klkláliill ára 1000 P ón leiül vsn. u 5610/1931 M- E. sí. rendelet értelmiben caak arok árverezhetnek, akik a kUláltáil ár i/to léezét bánslpénsül leleailk.
A véfiehsltásl jegyzőkönyv 6. éa 9. I. alatt öiaielrt a 540 P SO l.-re becsüli Ifi; bonét a végreha|lá,t szenvedett gaiduáfl nelédjel lészéle convenlló lejében táaa-hagyom.
Ezl ai árvetés! a helárnspol megelíiá utolló előlll hétköinapon déli 12 óláig be kell jelenteni és s hlllsppéldányt ai átvt-tés mcgkeidésc elől! át kell sdnl.
KlUiésI dlj 5 P 60 Iliiét.
Letenye, 1933. oktőbei hó 14. nsplán.
fát Gyula <111 kii. jbliőaágl ke«»
h. végrehajié.
Egy pengőért
kapható még néhány le"H-litolt ára példány
Lidltt Julién Bánat tó partján
c. verseskönyvéböl, a k»nyv-kereskedésekben és a 8ztrkc8zlÖ8égben.
Nyomatott a Uptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és »élzalai Up kiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős\'üzletvezető: Zalai Károly.)"\'
73. értolyun 239. uán
MagykanUu, 1998. október 20, péntek
Arm 14 Illír
ZALAI KÖZLÖNY
lMikuitMg ti kUdáblvat.l; Pőuí 5. uja. Megjelenik minden reggel, bétlfl kivételével
r*UTI>il mpiiir
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Sieikei.l0.4gl él kiadóhivatal! lelelon: 7».
Bár megint az Iskola...
(bl) Olcs szenzációvá dagasztották megint egyes fővárosi lajxik egy középiskolai tanár esetét; aki egy kis nebulót nyakonütött valami haszontalnnkodásért s a jó szülei feljelentették testi sértésért. Valóságas élvezettel tálalták fel a ln)x>k ezt a kis bírósági «csemegéi.. Anélkül, hogy a tanárt, aki esetleg durva a növendékeihez, a legtávolabbról Is védeni akarnánk, meg kell állapítani, hogy az újságok már kissé feltűnően feküdtek Ix-lc az iskolai botrányok szellőztetésébe. Van azon a törvényszéken annyi minden egy nap, de ha valahol egy iskolával kapcsolatos olyan ügy fordul elő, amivel a tanár, az iskola tekintélyén ütni lehet, akkor a törvényszéki riporter választása
- lapja szellemének megfelelően
- egész biztosan az iskolai \'Szenzációra. esik. Pedig a társadalomnak, a közéletnek mennyivel nagyobb bűnösei szaladgálnak büntetlenül, vagy büntetés esetén is buzgón elhallgatva, mint épen az a tanár, aki esetleg egy idegesebb pillanatában, lévén ő is az. élet ezer gondjának, bajának kitett ember, elfeledkezett magáról.
Ha tudni akarják azok az iskolai Ixitrányok körül különös előszeretettel szaglászó lapok, hogy micsoda roníbolást végeznek a közvéleményben, az iskola, az Ifjúság nevelése terén, itt Nagykanizsán is szolgálhatunk nekik példával.
Minap volt a \'kanizsai második körzeti elemiben az első szülői értekezlet. Né|>es, szép és értékert pár óra volt a szülők és tanitók számára. Fíló igazgató pár idei cselei ismertetett a szülő és nz iskola viszonyát illetőleg. Az egyik eset:
A tanítónő az üzenet-könyvecskébe beírta, hogv ügyeljenek Joliban a gyerek tisztaságára, mert piszkosan jelenik meg nz iskolában. A szülő a gyerekkel (I) flzenle vissza a tanítónőnek : «Ilyen üzenetre nem vagyok kíváncsi, van az enyémnél szutykosabb is az iskolában.* Ugyanez a szülő az üzenet-könyvecske szóbanforgó lapját egyszerűen kitépte. Egy másik esetben a tanító hazugságon fogta a gyereket és ezt tudatta a szülővel. A szülő ahelyett hogy megköszönte volna és maga kért volna iskolai büntetési a gyermek számára, ezt üzente vissza: «Nekem ilyen szamárságot ne üzengessenek.» Van szülő, aki odaírja az üzenet mellé, liogy «láttam» és másnap nem köszön a tanítónak. Magam voltam fültanuja egyik nap, mikor a gyerekek haza özönlöttek az iskoláljól. 1-gy tanítónő a Rozgonyi- és Sugárút keresztezésénél megállt és várta, mig a gyerekei szótoszolva átjutnak a keresztezésnél, ahol autók, kocsik, motorkerékpárok érik egymást. Az egyik .gyerekre rászólt, hogy menjen a rövidebb uton haza. akkor nem kel! többször is átmen- j »ie kocsik, biciklik közt mz uttestén. |
Két jól öltözött hölgy hallotta ezt és jó hangosan, ugy ho£v a tanítónő is meghallhatta, megjegyezte : « Borzasztó ! Most már abba is lxile-avntkoznak, hogy merre menjen a gyerek haza I Mi közük a gyerekhez iskola után ?>
Megdöbbentő példái ezek annak a szellemnek, amit évek óta szisztematikusan tenyésztenek a kőzvé-Ieménylxm egyes újságok. Mert cz a szellem azokból a belükből fakadt. Az olcsó népújságok és szenzációra éhes bulvár-lapok lelkiismeretlen és alantas gondolkodásra épített mételyhintésének már jelentkező aratása ez.
Mi lesz abl)ól a gyerekből az életben, aki ilyen levegőben nő fel ? te mi lesz a szülő sorsa is, ha majd az elrontott lelkű gyerek elkezd a maga ónálló eszével az apjával, az anyjával szemben is ha-
sonló vágányokon gondolkodni ? fis mi lesz ezzel az országgal, mi lesz a magvar jövővel, lila ez a fertőzés beleevődik nz uj ""generációk lelkébe? Hol fog megállni az a lélek-mérgezés, amjit a szülők maguk segítenek elő a krajcáros lapjaik sötét szándékú utmutntása nyomán ? Ugyanolyan bomlaszlásnak az előőrsei ezek a mai magyar élei frontján. mint amilyen szerepet a világ-báboru frontját szétzüllesztő röpiratok töltöttek be annak idején a lövészárkok világában.
fis ezek ellen ne lenne védckcl-zés ? Az itt fenyegető bajok előtt nem hunyhatja be a szemit a magyar társadalom. Ilt lenni kell valamit. mielőtt az iskola tekintélyének (már-már azt kell hinnünk: tervszerű) rombolása helyrehozhatatlan katasztrófát nem zúdít a magyar életre.
Hivatalosan is megtörtént Németország kilépése a Népszövetségből
Angol—francia, olasz,
Berlin, oklólwr 19 A Wolff Ir\'oda éj-tcsüléso szerint a birodalmi kormány eljuttatta a Népszövetség főtitkárához n hivatalos értesítést, melyben Németország bejelenti, hogy kilép a Népszövet-•ígbői.
I.ondon, október 19 A tegnapi minisztertanácshoz fűzőit megjegyzésekben a Times jelzi, hogv a legközelebbi napokban diplomáciai uton tárgyalások fonnak megindulni Anglia, Francia-ország, Olaszország és az Egyesüll
amerikai tárgyalások
Államok közöli. A cél az. hogy megbeszéljék azt a módot, hogy miképpen bivják vissza Németországot a tárgyalási asztalhoz.
Franciaország nem tér le az aranyataprói
Páris, oklóber 19 A Havas Irodának Bonnes pénzügyminisztertől kapóit nyilatkozata szerint nem felel meg a valóságnak a ne.w-yorkl tőzsdén elterjedi ama hir, hogy Franciaország le akar térni az aranyalapról. A pénzügyminiszter a leghatározottabban cáfolta ezt a híresztelést
Enyhítették a hadikOlosön-segélyezés feltételeit
Hihetetlen mértékben megnőtt a kérvényezők stáma
Budapest, október 19 A belügyminisztérium hadikől-csön osztálya oklóber elsején kezdte meg az Idei segélyekre beadott kérvények elintézését. Eddig 5 (1 ezer kérvény sorsáról döntöttek és az összesek elintézése március végére várható. A gazdasági helyzet romlása miatt hihetetlen mértékben megnőtt a kérvényezők száma, de segélyl>en csak 31- 32.000 tulajdonos részesül. A segélyekre az idén
is 3 millió 200 ezer j>cngől fordit a kormány. Idén enyhítették a segélyezések feltételeit". Most léptették életbe azt a szabályt, hogy már azoknak is adnak kis segélyt, akiknek 1000 korona, vagy 1000 en felüli címletük is van,-de csukákkor, ha valóban szükségük van a segélyre. A segélyek összege 10 900 pengő között váltakozik, aszerint, hogy a kérvényezőnek mekkora értékű címlete van.
Csak a bizottságok ülései után kezdődhetik meg a képviselőház érdemleges munkája
Budapest, október 19 Almássy László, a képviselőház elnöke csütörtökön nvilatkozolt a Ház munkarendjéről* illetve az őszi ülésszak megnyitásáról. Ki-jelentette, hogy elnöki előterjesztése után az illetékes miniszterek beterjesztik nz eddig előkészített javaslatokat, illetve jelentésekjeI. Igen gazdag anyag áll készen ebben a tckjnletlxMi. ugy hogy a Ház munkásságát hosszú ideig Igénybe ve-
hetik. A Ház érdemleges munkája természetesen csak a bizotlságoA-tárgyalásai után kezdődhet. A bizottságokra nagy munka vár, mert a javaslatokon kívül még "i0 mentelmi ügy vár elintézésre. Valószínű, hogy a keddi ülésen napirendi vitára ls sor kerül. Több képviselő interj>ellációra kéri engedélyt. de a Ház elnök.\' mindezekéi elutasította Ma, jiéntcken, Kcreszics-Fischcr
belügyminiszter elnöklete alatt minisztertanács lesz. melyen a gazdaadósságok rendezéséről tárgyalnak.
Az ankarai ut
Isztambul, október 10 Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter csütörtökön délelőtt Isztambulba érkeztek, ahol a pályaudvaron ünnepélyesen fogadták őket. Eslo folytatták utjuknt Ankarába.
Isztambul, októl>cr 19 A város kormányzója és polgármestere nem hivatalos jellegi!ebéden látta vendégül a magyar politikusokat.
A londoni Reuter Iroda isztambuli tudósítójának Jelentése szerint a magyar politikusok látogatásának az lesz az eredménye, hogy meghosszabbítják a török magyar barátsági és döntőbírósági szerződést.
Az osztrák-cseh gazdasági közeledés nem árt Magyarországnak
Bécs, október 19 Jól értesüli magánforrásból származó értesülésünk szerint Dolfuss és fíenes tanácskozásain előhala-Hás történt a kél ország gazdasági közeledésének irányában, anélkül, hogy a Magyarországhoz. Olaszországhoz és Németországhoz való jóviszony kárt szenvedett volna.
Rfueeolini lapja élesen cáfolja az Ottó-híreket
Milánó, október 19 A legilletékesebb olasz helyről cgvszersmindenkorra cáfolják a különböző Ottó-kombinációkat. Mussolini havatalos lapja, a Popot o dllalia a legélesebben megtai\'ad minden közössége! Ottóval s olyan hangon ir róla, amely nem hnt\'v kétséget az olasz kormány álláspontja felől
Az osztrák legitimisták vezére. Wolff ezredes egyik legutóbb megjelent nyilatkozatban azl mondotta, hogy ha Ottó feleségül veszi nz olasz király leánvát, akkor Olaszország visszaadja Déltirolt. F.z a fellevés .kolosszális értelmetlenség." -- Írja a Po|«olo d\'Ita\'iit, — majd Így folytatja: .Házasság Ide, házasság oda. Déltirol olasz marad, mert ugy földrajzilag, mint történelmileg olasz tartomány, még akkor is, ha nem egy, de ezer házasságot kötnek. <
Gyilkosság Nagyszebenben
Nagyszeben, oklóber 19 A mult léjjel ismeretlen tettesek Hz késszurással megölték Popp nevű főhadnagy özvegyét. A gyilkosságot 10 éves unokahuga szemeláttára követték el. A tettesek ezután kirabolták a lakást. ,
A csehek magyar-Irtása
Ungvár, október 1!)
A hatóságok keresztül erőszakolták, liogy a községi képviselőtestület 27:IS szavazat arányban állási foglalt a inu^-gyur tárgyalási nyelv ellen.
ZALAI KOZLOKY
im. (ftttbet 2Q
Schless István 20.000 pengSs irredenta szobrot állíttat Nagykanizsán
Nagykanizsa, oklól>er l!)
Nullás megliatódoltság nélkül kézbevenni a tollal, amikor liirl adunk az alábbiakról.
I\'.gy idegenbe szakadt kanizsai magyar ember a Széchenyiek gesztusával olyan egyedülálló példáját adta a mélységes hazafiságtól fűlött áldozatkészségnek, amire nincs példa Nagykanizsa lórié iveiében ós ami kimagasló esemény országos viszonylatban is.
Schless István, Salzburg közelé-Ix-n, osztrák földön élö atyánkfia nevét a közcélú adományok listáiból jól ismeri már Nagykanizsa közönsége. Most pedig 20.000 pengőt ajánlott jel a polgármesternek, nogy abból Nagykanizsán egy irredenta emlékművel létesítsenek.
A tervpályázati hirdetmény amit a levelezés utján lolylatott tárgyalások eredményeként a i>olgár-mesler bocsát ki, IMA. f ebruár etse-jel jelöli meg luitáridóul egy Magyarországot szimbolizáló emlékmű eszmei tervének elkészítésén}. A pályáiul jeligés és a polgármesterhez kell benyújtani. A bírálóbizottság lúgjai. dr. Kral kg István pol-.! gánnester, Király Sándor műszaki tanácsos és az adományozó Schless islván. Az első pályamunka 2UU, a második lüt) pengő jutalomban részesül. Az olsö díj nyertese kap megbízást a részletes tervek és költségvetés elkészítésére tfs a mű építésűnek vcaelésérv, umijéxl külóu 20ÜU pengő jutalmul kup. 11a megjelelő terv nem érkezik bű, a bizottság uj pályázatot birdetbel.
Kikötés, hogy uz emlékműnek Magyarországon luUílInaló gránitból kell készülnie. Ki kell fejeznie : 1. A történelmi Magyarország egyse-gél és osztliatutiunságát, 2. A trianoni békediktátum tarthatatlan* hágát. A mü fő eszniójo a 03 vármegyének a szeut Koixmábuu való egysege, de kifejezés iv kell jutnia a trianoni mcgcsonkilotlságnak is. 3. A műnek ki kell fejeznie a ma-gyarságnuk u hazájáért hozott vér-áldozatokat, Mohács, Bécsújhely, Nagyenyed stb. helynevek feltűn-
tetéaévcl.
Az emlékmű tér kö£cpél>cn,kiorle-Bitcit környezetben a Főutca lezárását fogja képezni egy mögötte kb. 30 méterre építendő epüleltel együtt.
A pályázaton részi veivel minden magyar honos (menekült is) szobrász és építész, aki Ingja a Mérnöki Kamarának. A jutalmazol! tervek Schless István tulajdonát fogják ké|>ezni, a nem dijazotlakat visszaadják.
11a minden magyar emlxn* a trianoni határok között olyan szent lelkesedéssel érezné u megkinzott hazájának fájdalmát, mini ahogyan érzi azt Schless István, — és ha minden magyar emberesük egy ezredrésznyi aránylagos áldo-
rntos lelkei hrrfnn hnrfja srolgála-
tába állítani, mint ahogyan azt Schless István tette, akkor a nagykanizsai országzászló, nndben ugyancsak otl van SehkSs István igen jelentős adománya, sokkal hamarabb repülhetne Tel az árbóc tetejére.
Nagykanizsa közvéleménye reméli, hogv a déli végek hatitrvárosa tudni fogja a bála kötelességét Schless Istvánnal szemben.
á hal teltlége, má|tá|ékl fájdalmak, emésztési nehézségeit, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes „Ferenc JóueC keserűvíz használata által megszüntelhelök és az agy, a szem, tlldö vagy szív felé Irányuló vérlólulások ellensulyozhatók. Gyomor- és bélspecialiaták igazolják, hogy a Ferenc lóxieí vízzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál nagyon kedvező eredményeket érnek el.
A Zalai KAzlöny sorozatos panaszainak ered-mónye : — rendbehozták a katolikus temetőt
A < aZlai Közlöny» több Ízben pauasztárgyává tette a katolikus te.
mető elhanyagoltságát, tűrhetetlenül rossz utait. Cikkeinknek megvolt a foganatja. Krátky István dr. polgármester utasitotlu a város (műszaki osztályéi az utak sürgős \'Helyrehozatalára. Király Sándor műszaki tanácsnok elkészítette h ler. ve kel és ennek alapján a temető utait, amelyeken esős, sáros időben már nem lehetett megkőaeütcni a sírokat, alaposan kijavították. Több Heti munka után ez a munka befejeződött, ugy hogy a közönség most már meg lehel elégedve a temetői utak állapotával. A kápolna előtti térséget, ahol mindig nagyszámú közönség tartózkodik temetések alkalmával, újra téglázták. Az utakat is kirakták légiával.
Btöl) iraM >j
most, őszi árusításunkkor vásárolhat legolcsóbban. Elegáns modeüdarabok nagy választékban.
AruQást.
Pete Gyuri lllozóíiája
Irta: Huhn GyuU
Duhaj kis legényke volt l\'ele Gyuri. Ugy állt neki a garázdálkodás, mint tavaszi fának a rózsaszínű alipafavirág. Iléthalárraszóló bicskás volt őlegénysége. A falu többi legénye csuk apró komondor volt mellette, akiknek legfeljebb csak vakknntuniok volt szabad, ha Pete Gyuri nagy vasárnapi legénysége ezl megengedte.
Munka, szánti\'is. vetés, favágás meg a falusi házak apróbb dolga számára olyanok voltak, mint ördögnek a szenteltvíz. 11a magára-terítette duhajságát. hét járás cigánybandájának Inigője bánta meg, mint Bolond Istók a Debrecenbe menést.
lla egy-szer felhúzta az ünnepi ködmönt ós vasárnapiasra pöndör-getle suhanckoru bajuszkáját, még szive szentje, a sósgurgulaszemü Yergu Kati is csak bakaujoncosan mert előtte megállni. Pedig hát akkora szerelemmel volt Kati Gyuri iránt, mint képviselőjelölt a mandátum után. Néha-néha ttgyau kiszepegett Katiból u mersz :
Te, Gyuri, ha mégegyszer
ordénáréan vetélkecc velem, h\'U odaadom a rettentő nagy szene lme-met a Csóri Tóniuak. Az legalább valaki. Káplár a bakáékiuií és olyan fiuom-gyönyörűségesen tud beszélni, hogy két |>engővel olcsóbban is eLvzolgáluék u Yizkelneki nagyságos urnái, ha minden nap hallhatnám szóját.
Pete (iyuri szerencsére nem járt magasabb iskolákat, jgyhát nem sokat konyított a filozofáláshoz; logikához, intelligenciához. meg ilyesféle roppant nagy tudományokhoz és finomságokhoz. Ősei azonban magyarok voltak, hát értett a gyors és hirtelen cselekvéshez. Ugy odasubickolt szive szép szerelmének, a gurgulaszemü Katinak, lapálnugyságu tenyerével, hogy Kati a tubafa árnyékának gyö-nyörőségében érezhette volna ma gát, ha történetesen igazhitű müzlim lett volna. Dörgött is Gyuri a teltliez :
Aztán ha mégegyszer bele akarsz bolondulni a Csóri Tóniim, csaK. szólj I Hajlandó leszek veled megest incselkedni. Hajlandó én 1
Kati egyelőre ugy cl volt bá-i jolva Gyuri incselkedésétől, hogy
nem óhajtolt felcsapni regényírónak, hogyhát folytatása következik — ezt szerelném.
Így dühöngött a szerelem Kath és Gyuri közöli. Ha legalább vjjA lami vihar töri volna ki hélHj-hóba közöttük, de ilyen sinxáo, csendesen folydogált életük, mint a Principális-csatorna vize nyáron, amikor pénzért is ulig lehet benne vizet találni. De igy van ez, ilyen a nép egyszerű, naiv és romlatlan fiainak szívbéli élele.
Nem is történt volna különösebb, hu (iyuri nem kanyarodik bele u buszt)negyedik évébe. Mivelhogy ugy van az mogirva : terem-telt léleknek illik, sőt mi löbb, ku-tyakőtelcssége viselni a császár mundérját, Gyuri is méroe alá állt. Az orvos ugy meghartnato-zott Gyuri izmaitól, hogy kedve lett volna é|>oszt imi a magyar faj izmokban megnyilvánuló hősiességéről. Iih, éposz I Ott volt a segéd-orvos, aki valamikor mezei jogászként ijesztgette az egyetemet, az rögtón készen volt dissertációjának címével, amit majd annak idején fog megírni, ha megint bekesántul a jog útvesztőinek hepe-hupáiban : Pete Gyuri jzmajnak keresztmet-
szete a huszadik század jogtörténetének megvilágításában.
(iyuri olyan katona lett, minta pinty, ha ugyan a pinty egyáltalán szimpatizál u honvédelem nemes eszméjével. IIlett is rá a ruha mint Meskó Zoltánnak a Hitler-bajusz. Mivel azonban mindenütt van baj a világon, Gyuri is szembe-találkozott mindjárt másnap a bajjal, aki Csóri Tóni káplár ur képé-ben jelent meg, kiképzendő u poros fülüekel.
Amikor Csóri káplár ur meglátta Kati koloncát, olyan barátságosra mosolyodott a képe, mintha mézet nyalogatott volna az előbbi minu-tában :
Ahá, itt vagyunk, vetélytárs? Na, majd mindjárt beszélgetünk!
Gyuriban kétlábra ágaskodott a virtusság. Hirtelen lwleugrott a tenyerébe a viszketés. Hü, mindjárt, do mindjárt megméri ennek u négyszögletes pofájú káplárnak a szája hosszúságát. Csóri Tóni meg csak zengett szelíden:
— Ha osztán panaszra jakarsí menni, lehet I
Gyuri arra gondolt, liogy most hirtelen bőgővé válnék ez a muudérkop.tutó, hát aligha mot*
1883. október 20.
ZALA! KÖZLÖNY
8
ZenamflujdonaAgok
Farkas: Van nekem egy selyemkendőm t\'thér Sienea: A Mlv egy buta jószág Sándor: Pélre állok az útidból Mlllöcker-Szenei: Dubarry Hajói-Szenei: Áprilisi vőlegény (lllmop) Hefésyl-lmocmt: Viola virágom Haber-F*rlu«: Ml leax ha ma|d Helénvl-Swnea: Nem ludom én elfeledni Eln Lled ÍOr dich (Dalol a mámor) EJn Lled gebt um dk Welt kaphatók
FISCHEL kfiairternkednbn
Horthy Miklós ul 1. BzArü
Nem bírják kórházba szállítani a klsrécsei dühöngő legényt
A kápolnától a hősi temelőig mészkő és makadám ut készült. Á gyermek-síroktól le a keleti I bástyáig szintén makadám utat raklak, a Vécsey-fasor végéig pedig kavi-csozott az ut. Hal mellékutat is kavicsoltak. Azonkívül az idén 110 méter további drótkerítést huz-lak, ugy hogy a jövő évben befejeződik a temető bekerítésének utolsó szakasza is.
Az egész temető uj ké|>et kapott és szinte uj köntösben várja Halottak-napján a szeretteiket felkereső közönséget. $
Egyidejűleg megindult a temető rendezése, o régi temető fokozatos kiürítésé. Az 50. 100 éves gondozatlan sirok sírköveit elárverezik. a földi maradványok azonban egyelőre még ott maradnak. Ezt a területet a tervek saerint parkírozni fogják.
; Kár, hogv az esős idő megakadályozta, hogy a mindenki síremlékéi is revonálják.
Schullz Mihály temetőgondnok nagyon szép munkát végzett.
Nagykanizsa, októbor 19
Mint megirln a .Zalai Közlöny,-kedden délben ismét kitört nz elmebaj Bél>er József klsrécsei gazdalcgényen, pki n (Gesztenyés.szőlőhegyen egy\'fejszével összetörte, a Szűz Mária és Szent Vendel szobrokat, majd hazamleni n .szülei lakására és kljolenletto, hogy aki közeledni merészel hoZzá, azt megöli.
Scheller Zoltán főjegyző jelentést tett dr. I.nubhnimer Alán főszolga-bírónak, akinek utasítására u nagyka. nlzsal mentők szerdán délután kimentek Kisréesére, hogy kényszerzubbonyt húzzanak a dühöngő \'fiatalemberre, akit be akartak szállítani a nagykanizsai közkórházba. H&)Cr József, aki a szobrok szétrombolása óla állandóan dühöng és az egész községet felgyújtással fenyegeti, egy |>ercri- sem válik )n»eg a fejszétől, amellyel szétdarabolta a szobrokat. Amint megpillantotta a mentőautót, nyomban tjdla, hogy érte jönnek, mert egy évvel ezelőtt már beszállították egy alkalommal a mfm-Hök a kanizsai közkórházba. A mentek megpillantásakor balkezében u fejszével, jobbjában pedig egy halai-
inas karóval kiabálni kezdett, hogy senki se merjen hozzá közeledni, mert végez vele, A mentők hosszasan pró* bálkozlak a lefegyverzésével, de nem tudlak boldogulni a dühöngő k^ény-nyel. A mentők még csak meg sem tudták közelíteni, mert kockáztatták volna az életüket. Igy Is az egyik vakmerőbb mentőre olyat sújtott a karóval, hogy ha törléneiesen a fejét érte, volna az ütés. szétroncsolta volna a koponyáját. A mentők órákon kereszv tül próbálták lefegyverezni Héber Jó-zsefet, majd amikor látták, hogy nem boldogulnnak vele, visszafordultak Nagykanizsára.
értesülésünk szerint most az állandó rettegésben vlő szülők kaptak utakjjtást arra, hogy á\'mában lepjék miqg a szerencsétlen legényt és ha sikerül összekötöznünk. értesítsék a kanizsai mentőket, akik aaoiuial kimennek érte, hogy beszállítsák a kőzkórházba.
A mentők eredménytelen utja most ínég nagyobb rémülettel töltötte, el Kisrécse lakosságát, melynek egy percnyi nyugalma sincs kedd dél óla. Az egész község attól fél, hogy Héber József egy őrizetlen pillanatban vuló-"
Családirtás egy álom miatt
Florida állam Tanipa nevfl községében az éjjel egy fiatalember felébredt álmából és baltát ragadva megölte szüleit, nővérét és két fivérét, mert azt álmodta, hogy ő egy falnál állt, apja szidta, ütötte, anyja feléje szúrt, nővére pedig levágta a karját. Ebben az álomban olyan irtózatos izgalom vett rajta erőt, hogy felébredve, szinte öntudatlanul követte el az ötszörös gyilkosságot.
Szőrme, szövet, kabát és flanell-ujdonságok
nagy választéka
Sinser Díuatúruhózban
Naponta érkeznek a saison legszebb divatcikkei.
ranna egyet is életében tAbbet.
Csóri káplár ur meg elövetle a cigarettás dobozát és odanyújtotta Gyurinak :
Tessék szíveskedni egv finom altiszti cigarettát!
Gyuri mit tehetett cgyel)et, rá-dühóskódőtl a komisz pénzpazarlóra. Nem tudta, mit kell ilyenkor csifiálni. Vagy talán tudta : amolyan civilkorabeliesen kellene ezt elintézni, de nagy diplomata lévén, mióta mundért visel, nem tartotta időszerűnek a kérdést
Majd talákozom én veled az utcán, vagy a kocsmában ! — gondolta — s akkor megmutatom, ki az a Pete Gyuri.
Katonáéknál is van szárnya az időnek. Elmúlt pár hónap A két ballábak ezalatt kellőminöségü végtagokká léptek elő s megkezdődött a kimenő.
Gyuriban tnár 25 köletcs folytatásos regénytómeggé hatalmasodott a rettentő szívbéli érzelem Kati iránt. Ma találkozik vele I De. jaj, ha valakivel mással látná meg. Kettős temetés k*z akkor ! IV füstölővel, meg köpönyeggel !
Omlik az ujönctársaság kifelé a l\'agjr kapun. KI á városba ! Gyuri is. Csak jön ám szembe egy-egy
Kati, meg Julcsa Hát a Verga Kati hol van ? ,
Jön, jön az is. \'Gyurinak ködös lesz a szeme. Ugy bclecsimpasz-kodik valakibe.. mint hatéves gyerek az első iskolai nai>on az anyja szoknyájába ! Ivs mosolog, mosolog az átkozott ! De ki az a valaki ? Ahá ! — katona ! Na, megállj I IV fon ? Rúgás ? Kés ? Egyiknek, vagy mindkettőnek ?
Halál, halál, mind a kettőnek ! — fordult fel a világ Gyuriban.
Közeledik feléjük. Csóri Tóni káp lár ur édesíti Kati életét. Dehogy káplár, szakaszvezető I Előléptették. Mindegy. Szebb temetése lesz !
Csóri szakaszvezető ránéz. Gyuri előtt a három csillag fényesed ni kezd. Beleharap duhajságába. s lenyeli. Kihúzza magát és — feszesen tiszteleg. Csóri Tóni megveszteget ően elegánsan fogadja a tisztelgést. Kati megbillenti fejét s oda-csicsereg :
— Szerbuc. fiam. szerbuci,-— s továbbkellemeteskedik Tónival.
Gyuri meg megy, megy. B" a kocsmába. Egy liter, két liter. Aztán nagyol ordít :
— Minden fehérnép ordénáré I Na! Aki nem hiszi, azzalmajdbeszélek. De akkor • temetés lesz. Aszondom I
RÁDIÓ-MŰSOR
lhidapest, oklóber 20.
0.45: Torna, l\'tána gramofon. — 9.45: Hirck. — 10: 1. Időszerű anyag.
2. Tiz perc derű (anekdoták). — 12.05: Az 1. honvédgyalog«,zrx.Hl zenekara. 12.30: Hírek. — 1.15: Időjel/és. - 1.30: Duhnányi Iírnő dr. zongorázik. — 2: Gigli-lcmezek. — 2.45: llirek. — 3.30: A nldió diákfélórája. - 4: >At a küszöbön.\' Sz. Szabó Mária elbe!«élé!*.\\
- 4.45: Időjelzés, hírek. — 5: »Hus-evő növények s egyéb esodák a |>cstl füvészkertben.« Előadás. - 5.30: Horváth Rezső cigányzenekara. — 6.15: Gyorsirási tanfolyam. — 6.45: Zilahy Lajos felolvasása. — 7Í5: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése — 7.30: A m. kir. Operaház előadása. 1. Magyar Himnusz. 2. Angol Himnusz.
3. »Parasztbecsület.« Németh Mária venttégfelléptéveJ. 4. »Székcl\\fonó.< Kodály Zoltáu daljátéka. 5. Rákóczi-in-duló Rerlioz átírásában. Majd cigány-zeiie és jazz-ízenckar.
Bécs. 13.10: Müvészlemezek. - 16.05: Hangosfilmek lemezei. — 17.20: Bect-hoven: A-dur hegedű- és zongoraszonáta. — 19: Szimfónikusok. — 20.05: (ionoourt E.: Az isteni Fa-.isztlna, színmű nyolc képben. — 22.15: Gramofon.
(Bjuakat rádlójtltnUtl A I ■lai laMxstlelsntl IO érakor. Hftvfia, kBdsa Idtt várható.
OfcSM&jjof náftamezitwn szótakoxhatik
ban felgyújtja a tykul. Az is rélő. lu>gy esetleg a ,legény szülei válnak elsősor-ban is áldozatává gyermekük dühöngésének. Héber József még a szüleit sem engedi közelíteni magához. A fejszét egy pillanatra sem teszi lo a kezéből.
A község lakói érthető rettegéssel tekintenek a következmények elé.
Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes „Ferenc József keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet.
MozgÓ£zinház Csókol Veronika
Csókol Veronika: ez a rejtélyes, de tagadhatatlanul kellemes üzenet lepi n*eg minden reggel egy Ibolyacsokor kíséretében Itainer (Paul Hőrbiger) berlini vállalkozót, aki agglegény és fogaltna sincs arról, hogy a belé szerelmes kis virágáruslány (Gaál Franciska) küldözgeti tulajdonkép a virágot. A véletlen ugy hozza, hogy Veronika, Rniner leendő üzlettársának felesége előtt kénytelen magát Rainer-nénak kiadni és"az a játék addig folyik, mig végre valóban Rainernélesz belőle.
Iíz Gaál Franciska és Paul Hörblger legújabb zenés vígjátékának a rövid tartalma. A két kiváló magyar művész Játéka, Cnrl Boese rendezés;1 és Hans Wnehsmann zenéje azonban olyan l>első tartalmat adnak ennek aü eléggé gyakmn felhasznált témának, Ikogy a jiéző előtt egész újszerűnek tűnik fel.
A film lelke, ragyogó napsugara, motorikus erője, sikerének biztoskezü megalapozója: Gaál Fmnelska. Kifinomult Ízlése, óriási rutinja, tehetsége, intelligenciája Irányítja minden mozdulatát, minden arcjátékát. Kiszámított, biztos hatással dolgozik és ugy Játéka, mint személyi varázsa révén kétségtelenül egyike a legjobban kedvelt filmszlnésznőknek. Paul Hörblger, a film másik magyar erőssége, szintén elsőrangú alakítást nyújt a kedyesen félszeg agglegény hálás szerepében. Olyan büszkén és Jól esik Icimi. hogy (ezt a .Budapesten készült filmet ez a két kitűnő magyar művész vitte sikerre. Kellemes benyomásainkat csak l>etclőzi a*\' a lény. hogy szcenárium is a |nagyar Nóti Károly munkája.
Fzt az elsőrangú sléger-fllmet hozjtá méltó műsor egészíti ki. Nagyon let* szelt nz alpesi utazás ós a bécsi séta, mely a régi császárváros mai arcképét adja elsőrangú felvételekben.
A fűtött nézőtér kellemesen lepte meg a publikumot.
D M. J.
Időjárás
Felhőzet: Roggol, délben éa este borult..
Szélirány: Reggel, délben és este északkeleti.
Húsár leszállítási
Tisztelettel értesítem a huivásárló kő-zöniéget, hogy a marha- és sertéshús árát tetemtsenleszélllt-Utam. t k*r. jó-mlnflségü marhahús csak 60-60 fillér, sertéshús 1 P és 104 P, Kisütött sertészsír 1-40 F. Állandóan csak elsőrendű árflt tartok. Tisztelettel SIMON ISTVÁN heateiéa ir.éaiáros mester a pia on (klzel a halas mellett) ts Klskanlzaán, Varasdl ut 3/c.
ZALAI KÖZLÖNY
18M. Ottóba 20.
NAPI HIREK
NAPIREND
Október 80, péntek
rfúmat kitollkvat Vendel. Proteatána: Iréné, Izr.: TUil bó 30.
Mozi előadások hétköznap 7 ii 9, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 őrekor.
Várod in-zeuni és könyvtár nyitva cafltörtököa íi -.\'atárnap délelőtt 10-től 13 óláig.
OyógvszeiUil éjieli MOlgálat • hónapban: a Merkly-Beluj gyógyszertár Fó-ut 12. u. éa a kiakanUMl gyógyszertár.
CíöztUxdö nyitva réssel 6 órától eaie 6 óráig (bétlő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
— (A polgármester B»idapr«I*n) Dr.
Krátky István polgármester két napi hivatalos tartózkodásra Ihidapestre utazott. ^
— (HI*"t«lvlK»g.L«"» a portán) Ruté-nyi Árpád postaf(öignzgató, fl pécsi postaigazgatóság vezetője tegnap hivatali látogatást tett a nagykanizsai I. sz. postahivatalban. Látogatásának befejezésekor dr. Tho\'way Zsigmond |>os. tahivatali igazgatónak, az I. sz. hivaUti vezetőjének, a hivatal\' . tapasztalt rend, ügykezelés és t.^-\'-em feleit dicsérő elismerését nyilvánította.
— (TJltakoíé nagyjfyülM) rendez a Magyar Revíziós Liga kanizsai szervesébe október 22-én, vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel a városháza dísztermében, válaszul a csehek felsáSma-gyarprszági erőszakoskodására. PVo-gnam: Dr. Plihál Viktor főrendiházi tag, elnök .megnyitja a gyűlést. Hiszekegy, énekli Ketting Ferenc karnagy vezényletével az Ipartestületi Dalárda. Megnyitó beszédet mond dr. Krátky látván |»olgárme«ler. Nem. nom, soha! énekli az Ipartestületi 1 Dalárda. Lónyay Ilonka szaval. Dr. Szabó Zsigmond U>. főorvos, ü. v. elnök ismerteti a \'.Nfugyur Revíziós Liga átiratát és a tiltakozó határozat szövegét. Az elnök zárószavai után a Himnusz eléneklé-sével ér yégot a tiltakozó nagygyűlés.
— A mozi fűtve va:\\
— (A* llrasatonyek é» lirleáOiyok
K^ogregieléja) részéről felkérem a t. hölgyek*!, kik a november (Viki élő-képelőadásoa szerepeket vállalni sxi-vosek voltak, bogy lioluap, szombaton ídélután 5 ("wak/or a 1-Vhérlerembon tartandó megbeszélésre teljes számmal olqvéilenül megjelenni szíveskedjenek. Pnwjfecta.
— Divat hcörme újdonságok mlndtti minőségben Singeméi.
(A zeneiskola tajtárafaftk vasárnapi matinéja) a szezon első; ilyen reixiezéíKí lesz. A matiné fél 12 órakor k<ia<Iö,dik és egy óra hosszat tart. Szabadelőadás, zongora é» gordontyszá-moto alkotják a műsort. Jegyek elővételben a Krátky tőzsdében és a Vágó illatszertárban kaphatók. Ckö-hely- 70, állóhely .00 fillér.
=- A mozi ffltve van.
(A kfrkanlzsal hi*ftk emlékére)
egyre folyik, a gyűjtés. A nagyközönség meleg szeretettel tette magáévá Fülöp György dr. szép akcióját és most már minden remény megvan arra, hogy a tavasszal megvalósul a kiskanizsaj polgárság régi vágya, a külön hősi emlékmű.
Beszámoló a 86 éves Nemes Simon István harmadszori nősüléséről
és az egyedüli boldogító életformáról a földön és a paradicsomban
i Nagykanizsa, október 19
(Most alkalmam- volna arra, hogv Nemes Simon István házasságán keresztül és az »öreg ember nem vén ember, kissé elcsépelt, de időtálló igazsága segítségével bizonyítgassam a közmondások erejét. \'Módomban állana. ugyancsak Nemes Simon István segítségével, az érdekes és nem érdekes események relativitásáról is értekezni. Mert például az érdemes főtéri fűszer-kereskedő, vagy a reggelizés unalmai újságolvasással elűző ügyvéd minden bizonnyal elolvasta a leszerelési konferenciáról szóló távirutokul, de figyelmen kívül hagyná a nag.vkuniz.sai anyakönyvvezető hivatal multheti beszámolóját és a .Házasságot kötöttek< rovatában észre sem venné Nemes Simon István és Molnár Mária nevét. Kifelejtené, mint nem érdekeset.
IHídig a dolog kétségkívül érttekos.
Leginkább talán regényt kellene írni u nyolcvanhat éves Nemes Simon István házasságáról a harmincötévé* Molnár Máriával, akit már tizenöt észten-\' deje elhagyott az ura és valahol Amerikában van, ki tudja hol, mialatt felesége Kiskanizsán zöldséggel kereskedik, piacra, meg házakhoz jár, fenntartja magát és a saját bútorai közt lakik magányosan, mindaddig, amíg Nemes Simon István ...
így kezdődhetne a regény, ha akadna erre regényíró. De nem akad. Csak ri|»rlcr. aki kisétál Kiskunizsára, hogy közelről megnézze azt az érdekes házasságot.
Tény az.Tjogy Nemes Sím >n István szerint a házasság mindenekelőtt... Lehetőleg tíorán, de semmi esetre sem —- soha. (Hiszen már a Paradicsomban is milyen busán és ma^Snyosan járkált Adám mindaddig, amig az"Tristen ezt észre nem vette és azt nem mondotta neki: Te, Adám... így folytatja Nemes Simon István kenetteljesen, de a Biblia után kissé J/jlszabadon. (
A menvecske némán hallgatja és ezalatt alkalmam1 vau körülnézni a
T
fantasztikusan kicsiny szobában. Megnézem a régi Mária >kój*et, mely olcsósága és kopottsága ellenére is szép tud lenni, az álló feszületei két nagy gyertyatartó között, fl meszelt falon néhány kis képet, melyek közül az egyik fenn, magasan, a kályhakürt kivezető nyílását fedi. de kályha nincs sehol. A piros ágytakarón fekete minták, a földön egymásra rakott matracok. A jmenyecske követi tekintete-met és félbeszakítva Nemes Simon István előadását, mentegelődzlk, hogy még nincsenek egészen rendben. Csináltattak két uj ágyat, majd megmutatja, ha kimegyünk ...
A mese tovább folyik a paradicsomi jelenetről és a magyarázat hevében még jobban (lekókad Nemes Sünön István hosszú, ősz bajusza...
— De fivn mégis ln-csapt" Ádámot — patiant fel hirtelen meglepő élességgel Nemes Simon István hangja.
Eleinte nem érleltem. Majd Nemes Simon István mond valamit n Tudás fájáról, meg a kígyóról és elhallgat...
Mi vitte rá. hogy ilyen k írban harmadszor nősüljön? — érdeklődtem.
Unatkoztam magányosan — világosított fel. Egész nap csak h ön töröltem az ágyban, meg pipáztam. Nem vagyok kocsmábajáró, meri az. tönkretesz mindenkit • kiabált a rosszul halló emberek szokása szerint.
Előszedi a vasúti igazolványát. Nyugalmazott vasúti váltókezelő volt. Segélyegyleti könyvében kitőllelkw orvosi receptkönyv.
—. Ha meghalok, a segélycgyletnek ötszáz pengőt kell kifizetnie mondja — amit ö fog megkapni, mutat a fc-lleségére, aki helyeslően bólint rá néhányat. (
Büszke a(/u, hogy régebben negyven pengős fizetése mellett tizenkot\'.on ültek le állandóan asztalihoz, mégis mtíg tudtak élni, sőt két házat és szőlőt is tudott sjoerezhl. Sokat beszél a fiúitól, meg a lányáról.
A ,második házasságnál gyerme-
Potroleum világításnál o»«k
kizárólag flLADIN lámpát használjon.
A legtökélotoflcbb és a legolcsóbb világítás 125 gyortyafénnyM ég. Kapható kodvező részletfizetésre ls kizárólag n vezérképvisolomól:
MELCZER flvegbereskedésben, Horthy humi.
üiamban bármikor mogtekinlhalö 1
Női télikabátok
a legújabb fazonokban, elsőrangú kivitelben, valódi szőrme gallérral
női és férfi kötött-szövöttáruk
legolcsóbban beszerezhetők
WRÓNYAI dlvatáruQáxban
HORTHÍ MIKCÓS-VT 4
J-
Szép ruha csah jp szövetből készül
Legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron

keim gyengcelméjünek akartak nyilvánítani, sőt ellenezték a harmadika! is — mondta Nemes István.
— Kihasználták — vetle át a szót a menyecske. — Egy gomb felvarrásáért, vagy foltozáséri nagy pénzeket követel! lek tőle és ő Mindenkinek gavalléroxan fizetett... (•
Kimenet még megmutatták ozt a szobát, ahol Nemes Simon István a házassága előtt lakott...
— Ala|)osan kiismerhettem az éu kis feleségemet. — öleli át Nemes Simon István a .menyecskéi, hiszen hosszú ideig egv házban laktunk.
Jmc n iromanlika ...
Most már nem hagy az uram kijárni. hogv kereskedjem - búcsúzkodik a fiatal asszony és súgja: - mert féltékeny...
_Kertész Zoltáu
(Elítélték az OTl tUztvIseáöV rá-galmaző asztalosmestert) Pollák Ignác M éves bánokszentgyörgyi asztalosmester ez |év elején a Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kirendeltségéhez levelei intézett. Ebbeu a levélben az OTI Zala megyei tisztviselőit zsarolással vádolla meg. Az ügyben szerdán volt a főtárgyalás. A zala. egerszegi kir. törvényszék a- terhe.tő adutok alapján Pollá\'kot hatósági közeg mcgrágalmazásának vétségében mondotta ki bűnösnek és eJ is ítélte 3 luipi fogházzal helyettesíthet^ .\'*> pengő |)énzbünt«tésre. Az Ítélet jog-ejt*.
— Rádiótok! Pénit takarítanak meg, ha készülékeikhez a jól bevált, nagykapacitású TENAX anodtelepct használják.
120 Vollos 13.20 P 90 „ 9.80 . díjmentes csomagolás és szállítási Kérje ajándékakcióm feltétetett I — Polgár Endre villamossági vállalata Zalaegerszeg.
Borzalmas népítélet egy néger ellen
( Newyork. október 19
iM>nrryland állam Prlncess Anna nevű városában egy 5000 főnyi reldühö-döll tömeg p>eg<)strnniolla a fo^ázar, amelyből elhurooltak egv fehér nő elleni erőszakoskodással vádolt négerI. A foglyot meztelenre, vetkőztet tjék, ha-jiinál fogva futóhoz kötötték ós végig hurcolták a városon. l-lz;utáu a biró lakásával szemben egy fára felakasztották, majd amikor meghalt, levág-Iák a kőiéiről és a város rőtjén l>etrólcummal leóntve. holttestét elégették. A rendőrség és a tömeg között összeütközés támadt, melynek sorin számos sénllés történt.
Gazdasági takarók,
===== nagy választékban a legolcsóbban kaphatók
Kirschner Mór dhratáruháZába„ Fö-ut
1938. okttber 20
ZALAI KOZLONT
városi mozgó

* /0/i /J&//
Nagykanizsai sport-siktr
lhulapesl, október l!)
A nemzetközi galamblövő verseny első napján a Duna-díjban az első, a sas begy i-dijban jxylig az ötödik lelt dr. Hajdú György uag.vkanizsai ügyvéd.
— A mozi ffltve van.
-í NŐI kabát«zflvetfcŰl8ato|fM*éj{<ft íiagy választékban érkeztek Singer Divatáruházba.
a vak,* «yÜJti\'«e ügyé-Ikmi) A vak gyámolítottak- részérő az országos gyűjtés jelenti a legnagyobb bevételt. Mégis, amint a múltban is számtalanszor megtörtént, a .Vakok, most megindult országos gyíljlésévcl kapcsolatban, különösen n vidéktfőj, folytonosan panaszok érkeznek uz Országos Elnökséghez, hogy lelkiismeretien egyének más célú működésűk közben jogtalanul « »Vakok.-ra lii-vatkoznak. Például vak gyermekeknek gyűjtenek, amilyen Igyüjlés nincs. Eunélfogva a Vakokat (iyáinolitö Országos Egyesület, Budapest, VII., Herminádul 7. jnyomhtéloosan felkéri u közönséget, hogy ha valaki a »Vaícok«-ra való hivatkozással fordul hozzá, a leg-aUiiiosabUui kegyeskedjé« ugy az igazolványából, mint a nála levő tveklWil meggyőződni, hogy az Orszá.^os Elnökség hivatalos és »érvényesilelt« Igazolványával van-e ellátva. Az esetleges visszaélésről kérjük az Országos [•\'!-nókséget értesitcui. Egyben a nagy-közönség tudomására iiozzuk, liogy a • Vakok, hivatalos szervei semmiféle árut (kefét, seprűt, könyvet, képet) ügynökök, vagy Iiázalők utján nem terjesztett és nem is terjeszt. Akik ilyeneket állítottak és állítanak, azok a közönséget (megtévesztik és a vak gyámolítottakat megkárosítják.
— Gyönyörű csillárok : Transáanübta.
— Natúr é« fekete perzsaláb, shiras és valódi perzsa bőrök legszebb választékban Schütznél.
mindig gvtlko. ■ vtlághá-Ihh»i) Zalaegerszegről jelentik: Tornyos
Károly budafai gazdálkodó egyike azoknak, akik testileg, lelkileg/teljesen összetörve kerültek kl a világháború vér/.ivalarálMil. Amikor lüH-ben ha-zakerfllt a frontról, bekerült az egy^k kórház elmoosztályára, ahol éveken át ápolták. Amikor valamennyire "javult az állai>ola, hazaengedték és azóta otthon, a családtagok szeretetteljes á|>o-
lása Igyekezett elfeledlelnl a búskomor, ágybanfekvö emberrel az álélt borzaimakut. A hozzátartozóknak ez a fáradozása azonban nem vezeteti eredményre. mert a szerencsétlen ember állandóan azt hajtogatta, hogy öngvil-kos lesz. Elkeseredett tervét most valóra is váltotta. Egv észrevétlen pillanatban magához vette a forgópisztolyát és az ágyban szivenlötle magát. Azonnal meghalt.
— Gyermek boy kabátok, bama és
fehér báby bundák minden nagyságban legolcsóbban Schütznél kapható.
— Elsőrangú müjég kapható a Transdanubt a Eay e 8ü 11. Gőzmalmok Részvény t ársaságnál.
A gfirgényl pásztor a cln^-a Nyií legújabb regényének. Barabás Gyom, Erdély szeneimet irfca s a c«yWs érdél vi havasok világában játszóklik le. Ara 10 fillér. Mindenütt kupható.
— Nőt kabátujdoaaáfctk megérkeztek Singer Divatáruházba.
A hálószoba s*h*>. Sokféle kísérletei végeztek már, liogy milyen szln-lwingulatnak Mell "-.iralkodnta az alvást* szolgáló szobában. Régente « sötét, imjajri a zöld telnek »megnyugtató« listásairól beszéllek. Ujabban ogyr-- jobban hódit t»z " belátás, hogy u háió-szoba egészem világos, lehetőleg fehér legyen. A eeontfehér falak mellett\' a hófehér ágynemű, hw az duzzadó és jniha, némcsák hlglénát, de nyMgtwH álmokat is jelent. Ez vedet* a .magyar kézimunkázó nők lapját, a" Tündér-ujjakat Is, mikor megindítva tartalmas ajándékakcióját, elhatározta, hogy minden egész éves előfizetőjének négy liompás párnahuzatot (két nagy és két kispárnára valót) küld ajándékba. Ezért helyes már most elküldeni a P 14.40 egész éves előfizetési dijat . a Tűndérujjak kiadóhivatalának íftudia-l»est, IV., Szervlú-lér 3.), amelyben az előfizetési ajándékot, a négy ágypárnát, azonnal elküldi a fclraktározott óriási készlet díszesen előrajzolva, hátlappal és azonkívül még egy teljes doboz mi himzőfonatat is. Vidékre való szállítás esetén 40 fillér portóköltség is beküldendő. Mutatványszám ingyen. (
— Gyönyörű matltassé pongyola anyagok legdivatosabb színekben és mintákban Schültnil
— Kttt—rabttt—Oak rgjeimébe! Bu-toráralnkat .ényegesen leszállított Arakon árisltjuk. Hosszú iejáratü hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln bútorára*
| ház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
HUZATOS
VFGYFM AJTÓH0Z
v cu I C,m ABLAKHOZ
a | LÉGELZÁRÚT
LAKÁSA • HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
A rádiószezon újdonságai:

Standard Supcr 34 4+1-caUvea axupargép
TRI
Super-Ollmplkon 3+1-caOvea axupergép
Standard TRT
RX ProareM
2 :1 caifvea nagytel/ealtményU kis gép rövid-, kiUcép éa &ossaiu Otíliámra
Dinamikus hangszóróval.
Transdanubia Rt.
ZALAI KÖZLÖNY
1953. október 20,
A debreceni műtét Qgye
Debrecen, október 19 A háUV» műtéttel kapcsolatban a hatóságok mostan a négy gyanúsított orvos régebbi működése után is nyomoznak. Csütörtökjön az egyik orvos lakásán egy tovelot találtak, melynek tartalma arra jenged következtetni, lw>gy az orvosok már a imiltban is követtek el liasonló bűncselekményt.
Debtieccn, október 19 A honvédűgyészsíg csfltörtökfyi vizsgálati fogságba hdyeste dr. Marosi Imre honvédorvost, a debreceni orvos-dráma főszereplőjét. A debreceni törvényszék vitsgálóbirája szintén a fog-vatartás mellett döntött Ur. Moskovilj Zsigmond kihallgatása után. A másik két orvos Jclliallgatása még folyik. Két BiabadlibrM helyeiéi. v Debrecen, október 19
A vizsgálóbíró dr. Tukaos Jánost\' éa dr. (".ács Jenőt szabadlábra helyezte, mert a várhaló büntetésük nem lesz tvly nagy, hogy a szökésüktől tartani lehetne. Egyébként a főlárgyalásig itern szabad elhogviuok n város terű-
Közgazdaság
( ) t>r*aágoavá»ar W* 1\'m-nAii tik-töher 26-án, H Icgköaeleblil hönni.iN-vdaárt |>«dig november 2-án, csütörtökön tfl.lják.
Verméitytőzsdö
Bull ttsiav. (uj) 77-ei 710—7-25. 78-as 7-20-7-35, T»-a 730-7-45, B0 •• 7 40—7 55. dunánl. <u|) 77-n 710-7-25 - *..... 7Ka 7*30—7-45,
7JO-7S 80-aa 7-40-7-55, roia (ul) Zab köiép 6 90— 695, — ot 7-50-7 SÍ
4<B—415. \'tengert ttarlntuH
8trUnáiár
Faibajtáa 2774, eladatlan 502. HM
datt köiíp 069-0-71. könnytl 065-068, claö randí ötas 062 064, ll-od randi öreg 060—(762, angol allldö ------
aaatonna nagyban 090-091,
10Í,
076-082, , o»v— ut>., aalr 0-98--089-102, fálaertee 090-096.
Kiadja a lantulajdono. KÖIgaidaiágl Rt. Gutenberg Nyomd. 4a Dálulal Upkladó Vállalata Nagykanlialn. Kelelöl kiadó: Zalai Károly, latomban lalelon: Nagykanlua 78. uám
APBÓHIBDETÉSEI
faaa aloa«» alArualtjak. ArsMtith. ítaaái-arivar. 8022
■acrgalmaa és nagy Ismeretséggel bkó egyénaket akviildós munkára azonnal felvessünk — Mtgytr Francia Blito-•ttó Fiókja. 4139
15. alatt 2 szobás lakát MonnaUa is kiadó. Bővebbel Fő ut 6. (ka-Upüxlet). 4138
Vaavolr és akácméaet mlna.
WOS/iCa d«n mennyiségben a legmagasabb napi áron aionnall Vészpéni-Uzetéa mellett Schulzo Ottó Sárvár, Vasmegye. Telefon 26.
Aatétaxl viteldíját lesxáilltoltam. Ké-» csukott kocáik bármikorra ren-
Telefon: 3844
dclhctök Kaulmann 167, eate: 571.
OMkarkakOI0nlaaa***fl«k, cukrászsütemények (leszállított 14, 20 filléres árban) állandóan frlsaen, modern Játékáruk nagy választékban kaphatók Kohn Erasébetnél Horthy Miklós-ut 2. 40(4
Jó ulazóbundaés lábzsák Jutányosán al-ó Fiánk Manónál. i 4102
Ixletes Jó HAaikoajct kapható Klnizsl-ntca 37. sz. 4101
saeméljes márkás Igen olcsón kláru> réízl ......
Óriási raktár miatt 12 étfcM*-kéMUtelU«
•ltom. Kapható kedvező részletfizetésre is. Vélelkényaier nélkül megtekinthető Mclcxer Pveg kereskedésben, 3863
opomim scal éa mit-legszebb választékban
riette bőrök
Schötznél.
Faaték. Por-,
minőségű olcsón l vaskereskedéaében í
. olaj-, aománc-featék ló kapható Sőílel festék- éa n Szentháromság mellett.
Elsőrendű muakolály- és oyOngy-
axfilti lupható Csengery-ut 39. 4144
Kéalmunka és al0K>y«e>nda Üzletemet áthelyeztem Zárda-utca 8. alá. Elfogadok tanítványokat kézimunka tanítására, úgyszintén párnák montfrozáaát a legolcsóbb ár mellett. A legdlvato-
ubb mintáim megélkeztek, meíyek a legkényesebb Igényeket is kielégítik.— 41.1 Tltiteieltel Bakot Antalaá
fltaxobáa első emeleti elegáns lakás belvárosban minden komforttal májúi l-re kiadó. Kiválóan -ilka.Jiai ügyvédnek vagy oivoinak. Breuerne (j»«ngery-u. 9. 4112
DUGHAGYMA
(őati velésre)
HERNYÓENYV
GYÜMÖLCSFA-VÉDELMISZEREK
(ö«il permetezésre)
MŰTRÁGYÁK
FUTORI
(nélkMötbelellen minden állal tenyész ésnél és hizlalásnál)
PEKKi
,D" vitamin készítmény.
Beaierezhetók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védclmlezerek atb. karaakadéaéban
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróaág melleit) Teleion 130.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.931/1933.
Árverési hirdetmény.
A Bunyady-utca 18. sz. kertet, valamint a kertben és az udvarban levő gyümölcsfákat folyó évi október hó M-én d. t. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban 3 gazdasági évre bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1933. október hó 12-én.
Dr. Krátky István s. k.
41M polgármester.
la eolí pénaft takarít mag, ha
nyomtatvény-ezBkeégleUt éa kSnyveit lapunk
nyemdéjéban, FS-ut B. alatt rendeli ms§.

ffl=
A cigaretta füstje... elszáll a levegőben, a hamut a szeméttel együtt a szobából kisöprik. Naponta csak három cigarettával sziv el kevesebbet és megtakarít annyit, hogy a megtakarított pínzböl
saját otthont
teremthet magának a magyar tenger paradicsomában,
Balatonfenyves üdülőtelepen.
Már heti P 2-70 lefiietéeével,
tehát annyival, amennyibe naponta három cigaretta, vagy egy korsó sör kerül, vásárolhat magának egészséges partmenti villatelket strandjoggal.
Jaját otthona lesz: gyümölcsössel, szőlővel, parkkal.
Kérjen még ma díjtalan prospektust térképpel, árakkal a
Inkey központi
Sl villatelkekről.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A „Zalai Közlöny" előfizetői és számonkénti vásárlói 25 ezáxalék engedményben részesülnek.
m
Pályázati hirdetmény.
A Zalavármegyei Nemeal Pénilári éa Alapítványi Válaazlmány, az általa kezeli „Vlilendvay Sándor-féle tanulmányi alap" nál megüresedett alapítványi ösztöndíjra pályáialot hirdet.
Eten évi 400 F 0szt0ndl| 1933/34. tsnévlöl kezdódóleg egy zalavátme-gyd illetőségű, rom. Sálh. vallású, hazafias, lómagavlaelelű a tanulmányaiban |ó előmeneteli tanuiiló közép vagy felaólakolai, aiegényaoran tanulönak fog adományoKlalni.
Aki éten Osztöndl|»l elnyerni akar|a, eziránt való Írásbeli kérelmét, legutóbbi iskolai bizonyítványával éa szegény soisál Igazoló köiségható-sági bizonyítványával együtt a ke-7.1-15 választmányhoz: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 43. az. a. 1933. évi november hó 30 lg nyujlsa be.
Zalaegerszegen, 1933. okt. 12-én.
Dr. Tsránjl Ferenc a. k.
a válasitmány elnöke.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.948-1933.
HIRDETMÉNY.
A M. kir. Föidmiveléstlgyi Miniszter Ur abból a célból, hogy a gazdasági cselédeknek, gazdasági munkásoknak és föld (kubikus) munkásoknak serkentő példát nyújtson és hogy a becsületes munka s hűséges szolgálat a gazdasági munkavállalók körében erkölcsi elismerést is nyerjen, az olyan gazdasági cselédek és munkások, illetőleg föld (kubikus) munkások részére, akik az egyhelyben töltött hosszú, szolgálat, illetve munkásságuk, magatartásuk és jóravalóságuk által társaik közül kitűntek, hűséges szolgálatuk elísmerésekép az elmúlt évekhez hasonlóan az 1934. évben is, pénzbeli jutalmat és elismerő oklevelet kiván adományozni.
Ecélból l/a jutalmazásra javaslatba hozandó egyének nevét, lakhelyét, személyi adatait szolgálati viszonyuk körülírása mellett velem, vagy a gazdasági egyesület elnökével kell az érdekelteknek legkésőbb 1933. évi november hó30-lg közölni.
Nagykanizsa, 1933. október hó 12-én.
„s Polgármester.
Eoy pengőért
kapható még néhány leszállítóit áru píldány
Lidiit Julim
Bánat-tó partján
c. verseskönyvéböl, a könyvkereskedésekben és a szerkesilőségben.
Nyomatott > Up»uk|donos Közgazdasági R.-T. Qutcnberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalat* könyvnyomdájában Nagykanluán. (Fefelős üiletmető: Zalai Károly.)
73. évMyun 240. uáa
Nagykanlzu, 1988. október 21, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SMfkeutŐaég és kiadóhivatal: Kőat 8. ttioa. Megjelenik minden reggel, bétfö kivételével
r»LlTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lüőfUctéíl ára: egy hóra 2 pengő 80 Iliiét Saeikuatóaégl és kladóhlvatall telefon: 78. u
Debrecen és az orvosok
(bl)) Még a legkényesebb Ízlésű újságok hasábjain is napok 1 óta hátborzongató realitással megírt tudósítások jelennek meg \'arról a szörnyű tiltott műtétről, aminek Debrecenben egy fiatal leány és négy letartóztatott orvos az áldozata. A vandál módon halálra szurkált és vagdalt leány esete megdöbbentette az egész magyar társadalmat, amely -- notens volens - erről a rettenetes esetről tudomást szerzett. Az embereknek egy nagy része pedig nyomban beleesett egy orvosilag alig kezelhető sulvos betegségbe : — az általánosításba. «Nn lessék ! — halljuk innét is, onnét is — ennyit ér az orvosi tudoniánv.» Vagy: «Igy lehel megbízni az orvosokban !» mondják mások. Még az egyik fővárosi újság kommentárja is azt mondja, hogy cz a négy debreceni orvos megrendítette a bizalmat az orvosi tudományban.
Akár a tudományban, akár az orvosban veszti cl az ember a bizalmát, az igazi vesztes nem a tudomány ós nem is az orvos lesz; hanem maga az ember. Azért kell ebbe a kérdésbe nyugodt tárgyilagossággal belenézni és ugyanazon a helyen, ahol a (debreceni rémdráma híre eljutott a közönséghez, felvenni a harcot a halálos műtétnél is károsabb, mert járványosán terjedő betegség: az általánosítás pusztító epidémiája ellen.
Mi történt tulajdonképi>en Debrecenien ? Fiatal, egészen fiatal orvasok, talán az első komoly ojve-ráció elfogultságában és ideges lázában, súlyos hibát köveitek el. Bűnhődniük kell ezért, mert emberélet forgott a kockán s nekik, mint orvosoknak, tudniuk kellett volna, hogy életre szóló operációt kockázatos vállalnia kezdő orvosnak, aki még nem esett át az operálókés lámpalázán. De ennek megállapítása után gondolkozzunk emberi mértékkel. Hány szónok, hány nagv művész, akinek ez a tanult mestersége, sült már l>ele a legjobban megtanult beszédébe vagy szerepébe? Megbocsátunk nekik a lámpaláz nevében. Ki van a mesterségében, aki ne rontott volna el egy első üzletet, első reábízott ügyet, első akármilyen foglalkozásbeli ténykedést? De eszünkbe jutotta ezért elitélni nz egész kari, amely ugyanazt a foglalkozást űzi? Vagy eszünkbe jutott-e egy-egy ember még oly sulvos tévedése miatt Ls lekicsinylő konzekvenciákat alkotni az emberi életpályák bármelyikéről?Az orvosi pálya Moliene óta cipeli igazságtalan és méltánytalan árnyék gyanánt a hibákra vadászó köz-figyelmet. Dobogó sziveket operálnak, csodával hatásos uj nieg uj gyógy-eljárásokat találnak ki, lelkes és tudós orvosok esnek áldozatául a tudománynak, halálos veszedelemmel járó kísérleteknek,
Ankarában ünnepélyesen fogadták a magyar államférfiakat
A téli ínség enyhítésére 15 milliós beruházási munkMa* Indit meg a Gömbös-kormány
Ankara, október 20 Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter péntek délelőtt Ankarába érkezett. Az állomáson a (miniszterelnök és, külügyminiszter, valamint a török közélel számos kitűnősége fogadta a magyar |>oli|ikusoknt, akiket melegen ünnepeltek.
Ankara, októl>cr 20 /\\ török félhivatalos lap vezércikkben üdvözli a magyar politikusokat. akik sorrendben : a török külügyminiszternél, a miniszterelnöknél, végül a nemzetgyűlés elnökénél tettek látogatási.
Ankara, októl>er 20 Nemcsak a hivatalos körök, de
a város lakossága is nagy szeretettel veszi körül a inmgyar politikusokat. Gömbös és Kánya délután 3 órán át tanácskozták Izmed pasa miniszterelnökkel, aki este dinéi adott tiszteletükre.
A kormány segít a munkanélküliségen
Budapest, oklóler. 20 A kormány a téli munkanélküliség enyhítésére novemlter c lején kezdi meg a beruházási munkálatokat. melyekre 15 millió j>engőt szabadítottak fel a transfer pén-zeklx\')l. Ebből az államvasutak kocsiparkját egészítik ki, majd na-gvobb útépítő és vizimunkálatokat kezdenek.
Az angol nemzeti béke-tanács elismerte Németország követelésének jogosságát
A prágai parlamentben a Magyar Párt tiltakozott pártok feloszlatása ellen
politikai
London, októl>er 20 A nemzeti békelanács végrehajtó bizottságának csütörtöki ülésén határozati javaslatot fogadtak cl,mely elismeri Németország követelésének jogosságát és hivatkozva Hitler kancellár ki jelentésére. kijelenti,
hogv sokkal messzebb menő leszerelést hajtsanak végre, mint amilyent az angol tervezet javasol.
Francia kormányválság küszöbén
I\'árls, októlKT 20 A francia kormány pénzügyi ja-
önfeláldozó kötelességtel jesítósaek. Ilyenkor olvasunk egy-egy pársoros hírt az újságban, a közönség pedig elsiklik felettef\'mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, hogy egy orvos meghal, mert fertőzést kapott a betegétől, vagy mert az emberiség érdekélen folytatott kísérletezések közben kockára telte a saját életét. Ilyenkor eszünkbe sem jut általánosítani. Ilyenkor nem igen jut eszünk le hálás csodálattal és tiszteletiéi felnézni arra; a tudományra, amelv névtelen hősöket nevel és a lehelet-lennel is felveszi a harcot az emberéletért. Vagy ha eszünkbe is jut. csak csendben, magunkban intézzük el. Bezzeg, ha jön egy debreceni eset. Hangos tőle az egész ország ós kész az ítélet, hogy az ortxaok így. meg az or «\'<«>/,• ugy. Hololt éppen az a tény. hogy egy ilyen szörnyű esel, mint a debreceni, ekkora port ver fel, bizonyítja, hogy az orvosi praxisban ritka a katasztrófái is meglévelye-dés. Egy százezerpergős panamának ma már oda se igen. nézünk. Miért ? Mert sajtit* voll belőle elég. Kgv sikkasztás, egy gyilkosság ma már csak arra jó. hogy a címét elolvassuk. De debreceni esel csak egy volt, egyedülálló, eblK\'íl tehát az egyetemes orvosi karra és az orvosi tudományra
semmiféle állalánosiló megítélés nem származhatik, legfeljebb csak annyi, hogy kiváló testületnek kell lennie, amelyikben egy excessus ekkora szenzációt érhet.
Hangsúlyozzuk újból : a
debreceni orvosok vétkesek s lia ezt a földi jogszolgáltatás is megállapítja, el kell venniük méltó büntetésüket. De önmagát bünteti meg nz esendő, minden nap orvos-kéz alá kerülhető ember, aki cblx\'il az cselből négy megtévedt emler hibáján túlmenő következteléseket von le. Hála Istennek: a magvar orvosi karra ezerszer inkább áll az a jogos általánosítás, hogv európai viszonylatban is elismerten hivatása magaslatán áll. nem csak tudásban, hanem lelkiismeretben és tőr vény t is zte let len is. A laikus emler tehát akkor cselekszik helyeseli, ha az orvos tekintélyét, az orvosi tudomány megbízhatóságát és az orvosi hivatás magasztosságál nem egy debreceni cselből ítéli meg, hanem a mindennapjaink ezer meg ezer esetéből, amikor az orvos veszedelmet és fáradságul nem ismerve a XX század szent György lovagjukéul száll szemle az emberi fájdalommal, pusztulással, halállal és naponta ezer és ezer csodát müvei, amivel életei ad c sirulomvőlgyc soksok szenvedő emberének.
vaslatai körül nagy harc tört ki, mert a szocialisták ellenzik a lisztviselői fizetések megadóztatását is a radikális párt sem helyesli a pénzügyi terveket. Ilymódon Da-ladier miniszterelnök kormányának nincs löbl)6ége és ez kormányválságot idézhet elő.
Pár is, októler 20 A képviselőház pénzügyi bizottsága elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely kimondja, hogv az állami illetményeket 1931-ban rendkívüli levonásnak vetik alá.
SzflllA Géza deklarációja
Prága, október 20 A képviselőház pénteki ühV-n tárgyalták a politikai pártok feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot. Szüllö Géza a inagyarpárl és a kiseblxségek nevélen deklarációt olvasot