Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
110.05 MB
2013-01-15 14:38:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
670
5445
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zala 1914. 001-025. szám január

Zala - Politikai napilap
41. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

TfTBETEET
Mlrlat>ktayvUr| H^vMékaap\'ó
NAGYKANIZSA,
87*
POLITIKAI NAPILAP._
látiflVJiv
ek »oromként 30 Hí».
T

legyzetek a szeruczési szabályrendelethez.
Nagykanizsa, december 31.
(V. L) Elérkezett az ideje annak, hogy a városi közigazgatásról ugy be-széijünk, mint teljesen kölönállő dolog-rőt. Az a felfogás, mely a városi köz-Igazgatást te pusztán csak adminisztrációs keretnek, — ha szabad jgy kife-. jeznem — pusztán csak a közigazgatási Jog terfllétének tekinti ma hűCl nem állhat meg és ennek a felfogásnak öntudatos követője talán nem Is akad. De az emberek nagy többsége önmagától nem nagyon törekszik a megkülönböztetést ke: eszttfl vinni, banem elfogadja avult törvényeinknek még avultabb kifejezéseit, amelyek m nilg és miadtiiiM «actk * áfci&nes köatgazga* Üst, aaak a köoigaagatási hatósági tény-kedéseket tarjak szem elM. Az 1866: XXI. t.-c. á yármegyui lérvényhatösá-ga«u&\', a XXII. l. t nedű. a kéasé-\' gektől lényejpiK semmiken sem ki-Iönhi7teti meg a varosokat és e két törvény kereteibe keli a városi köz-
igazgatás tartalmasabb^ várospolitikái tevékenységét is beleszorítanunk. Reméljük. hogy az e tekintetben fennálló nehézségeket az uj városi törvény teljesen kiküszöbölj. . -
A városi közigazgatás—mint már emiitettem — nem tekinthető pusztán csak a közigazgatási jog területének, sőt mindinkább felismerhetjük azokat az uja bbn ÜT üjább (v iruSpoiitikai\'* ~TeF adatokat, amelyeknek a közigazgatási joghoz semmi közük.. legfeljebb annyi, hogy a sablonos közigazgatási jógi lor-nyaHtasqk rr igirifrr nagy SS értékes feladatok keresztülvitelét nagyon gyakran akadályozzák. A városi közigazgatásnak ezt a részét helyesen nevez hetnök «városigazgatás\'.na-. A közgazdasági és a társadalmi politika, a városépite* és városfejlesztés, de ezeken-kfvfil a várospolitika gyűjtőfogalma alá sorozható szánusf*:^ i,íádkt ör . olyan nagy és oüyan fontos terfrle;et itlöl ki a városi közigazgatásnak,, hogy fia fontos az államra nezve az átruházott hatáskörben teljesített köz\' gazgafás krfo-gfelálansága, a fentebb körvonalazott városigazgatást ka.án még tan|osabb-nak, dó; tő jelentöségfl^e^ keü • teki»
tértünk. Nem vonhatja senki kétségbe, hogy a várospolitikai feladatok helyes megoldása csak az arra hivatott és arra nevelt tisztviselők munkálkodásától várható, meri ha adnsk ls iránft e tekintetben az Önkormányzati bizottságok, előrelátó, tervszert és mindent átfOgó program m elökészitését Vés az elfogadott tervek részeletefyiek gondos megvalósítását csak azok végezhetik el. akiknek ez élethivatásuk : a tisztviselők. Eltekintve tehát attól, hogy a város érdekében állana, ezekre a feladatokra szakképzett tisztviselőket nevelni, kétségtelen, hogy e feladatoknak -esak ugy— ahogy, a rendes közigazgatási feladatok mellett való teljesítése is; a város tisztikarára jelentős terhet ró és hogy e terhet legalább az előadói állások számának megállapításánál feltétlenül tekintetbe kell venni....
Éppen ezért megdöbbenté a tény, hogy a srervcaési" szabály aende« let kidolgozásánál a várospolitikai lel-adatokat nálunk csaknem figyelmen kívül hagyják. Fel kell hivnunk a vát%s iatézo-kűfeinek figyel nét arra« bogy amennyire indokolt a k reiőhivatalok-nak, sőt a rendes közigazgatási fclada-
Párbaj a csatatéren. ^
Irta: Farkas Emcd.
A pononyt fóhadiszái.\'ttor. nagy tQrgét fotgás »ott Futtrof, euptnizzttk, kémek, kSI-dtacök Jöttek mentek, ax őai primáii palota elöl tarka katonai .cs\'pitok Ilonák ftónk besxéiretézbe m< rflivr. Oorgei előszobája lörave voM minden fegyvernembeli tiszt e\', akik parancsokat, levtleke\', jelentéseké botlak, vagy kihallgatásra várakoztak. I Qhfeka egy mailt, nyuánk, décek kapitány Kpctt be a Ha rdegg-vértetek egyee-rafcá|ébar. A tisztek mind feléje fot dúllak s meglepetve tugtak öasze:
— Mit keret itt ex az osxtrik liszt ?
A vétteshapiiany egyenesen a tegédtuzt Wpe\'t.
— Oráf Zichy Pál vtgyok, kérem, pentán be a »Ibomok urnát.
— Oróf Zichy Pál ? — csodálkoztak a boavédiltztek m<- Seaaéb húzódva, biszen ex a kivégzett gróf Zichy OdCn testvéröccse. Mit akar n itieo ?
Éi álmélkodva méregették a vérieakapt-Muyt tetőt Sl-talpig, némelyik lakMc kmsxtll-szúrta a tekintetével " v
A segédtlast maga is meg VolK Myombtu Mállóit is benyitott Göfgelhtz
Egy perc nauhra Oórgei magár, nilr, aaamhvtgea aukts jelent atg a kkárt a (tóban
A aióf betMMi, a tábornok kikIMMa a hoanlevóket • OSvgei agyad« maradt láp
: — Ax So laboréban akarok azelgátol ...
OOggi ofratait éract. miniba itoi >u érintette voln» mellét. A wempiláj» megrezzent a ax agyéban hívó* txélrohsmot éneíf.
— AJén 6 levrei bozta.n Kostu biói, — tolytana hidegen a gtóf.
OBrgei peicekig nem udo t tz6boi |U ni RecdkivDl meglep e ex a kijeien.é». Énébe futóit, bogy akkor látta tIStxOr éa uoljlra a grófot, amikor hadifogoly volt t a véiztörvénv-azék itéíkeielt fölOt.Ok. t
Bátyját ax ó döntö ial>u sxxvára ítélték haláhr, Öccsét pedig ffllmet>»enéh
— Telti? gróf ur honvéd akar tnat?
— Iger, mcit mre\'em hazámat s kgssi-veseoben szotgálnék tábornok nr tört akart bar.
— Akkor a Vilmos bnazárokbot lessem aaámfeletli őrnagynak t a nyargocc litaiek pa-rinctnokántk nevetem ki.
A gróf khaé meghajtotta a fejé\', a tábornok kent nyújtott néki és Zichy gróf még a>-nap lelOHOMe a bomédrubkt.
•OOrgti környezetében rögtOn titre futott ennek a ezerféle találgatáat tűztek hozzá :
Vigyíi nunk kell minden lépésére, meri egész ea bixortyov, hogy csak a tért akar Oörgei közelében lenni, hogy bosiiu* álljon raj\'a bátyja haléiáérf.
— Csak a«m gooáoljáiok. hogy egy Zichy gróf orgyilkotaégra vetemedik t — ja-lyezte mag Pnattelnik őrnagy. \'
— Másképpen tahatatles megártani, hogy ép at ó táborkatába furakodjék be.
A i taxi lkat tnlmomó többség* Maytag nagyon teMatesk találta Zichy gróf hUnáího-
xaaát I ei kt tárói tat, hogy folyton szemmel
tú\'jllt_____
Másnap reggel á kémstemlére kSidOtt hntaárórjtba ok 4C!eniették, hogy Dteényujlaiu-nát ellenségre bukkantak.
Oörjtei\' azonnal lóra pattant a Putxtetak éa Z chy Fii gróf őrnagyok a néhány veaérkari tisst krtéreteben a Morva folyó hídjához vágtatott. A hidffi iooenaó felén megállottak. Túlzói, a siemkött fekvő Scblosahoff felől eróa agju\'Oz fogadta őket.
03igei végiglovagolt elódflk, Zichy Pál mindig mellelte nyaigak A folyó partján, g hidól jobbra roxoga vámaxedóháa állott. Oör-gei emellett ugratott a hidra. Zichy utánna. Ax ellenaég alig volt tólflk asázOtven lépésnyire. NsgysxeiB célpontok voltak ax oaxtrákoknak I
Hst- és liaeokét fonloa golyók csaptak a bid karfájára, a bidfóre a recsegve lupagvn hullottak M a meyperzaeH, leszakított torgtezok. Óránál ok sivitottak a fejű KUöct «a txétpaá-tanva éa atétrobbant meteor tSskigyóthént sak-lotUk al mellettDk pokoJi tuslorgáau1. <Se A nem moadultak.
Oolyózépof aivhott tetéjSk a eMMSk «§ mögött Bk alrl kopogáaaai vtrédah a Mim a puikagoiyók. Puatleloik oldalt áM tóMk. de é se aaóh, csak aátta a kCMoöa párfcaft, a hó-lotság, a hidegi ér, a halálmsgvMáa aa iagná-mas párbaját.
Ittenit élet ea I A golyók mm a mcc«ár KM Ott. ety ifrta rephtdMk hl lik. Nétaelyih haiocaapaát S rtshr, egósa Maháatianij itt caspott HL A
M latna tS aUst.
Nagy kanbua, ttU. janaár 1. csfttOrtOfc.
\' 1 0tém
1
1914. jinuár 1
tokit teljesitó szakhivataloknak is p vármqpgiekkel és államiakkal vató. összehasonlítása, azok mintájára vjjló szervezése és fleykezetésAk egyuejtt-tése, annyira efMbizatt dolog volna a városi előadók munkájának a vármegyei vagy pid. a pénzügyigazgatásáéi előadók munkájával való összehasonlítása. Ez a várospolitika leges negötáje volna. Apró részleteiben pontossá, töké-ieteséé tehetnők ugyan a városi köz-\' igazgatást, de kiölaök belőle azt, auit pedig öntenünk kell bek, — a lelket.
rA tanácsi előadók munkaterhellek megítélésénél tehát figyelembe kell venni a várospolitikai feladatokat, áz azokkal járó magasabbrenda, intellektuális munkát is. Nem szabad engednünk, hogy e tekintetben a város szervezetének re-konstruáJásft az intézó-kürök elhibázzák, mert,joggal mondhatjuk, hogy ez esetben Nagykanizsa fejlesztésének alap-kövét hibásan rakják le.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legiutányosabban szállít
v Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Csengery utca.
mgás, a pattogás, a dörgéi, a siviiás pokoli fc*BfT:r»<njrébin, »mely az «1 élkfcgekal is megrázta »0Én, w meg k meccantak paripáikon. -----------------
Paraacsórtinlek vágtattak Göigeihes. — Végighallgatta a ieientéeeket, pár nöt bók, vagy utasítást adott anélkül, hogy megfocduH vafia.
Aztán megint farkasatemet nézett az et-lenaéigei, a halálloszó ágyuk érc torkára!, 1 puskák ciövével, amikből egyre lOrflbben topogták a |otyók.
Közel egy fél óra botiul álltak igy egymás mellett mozdulatlanul. Ezalatt a Vilmos huszárok megkerülték az ellenségei és gyalog szállva vad rohammal foglalták el az alknséges nmikst
Aaonlul Zichy gröt lett a Qörgey legjobb alvezére.
Elvonul hál végre ez a saemoru Hrindi fáteil. a mefp ébélaiások. teméiHa* és étaégmdok keserves évi ; 1913 ! Csakhogy tat estlak rajta t
Mert h il mosva szakadt ránk f válság mindenfelől. A ftlhéiiélsifcel «Ou tes átaUtra-lésa, sj iMtastí helyset alá álUiott a éntsWsk o*Êtmàn lag|MitsaiHiik betlstt. A vthar ges-dssági dep-essziôlkal járt egész Enróplbse, amit a magyar köiélet la nagyon megslnytott. A p^i lkai válság viatzihatássil veit az or-szág nemzetiségeire, a a társországokhoz raié viezoayankrs, a piniválság pedig saodáhs ba-lalokrs. Elemi csapások is eujtottak ; árvis öntötte al Erdélyt s a ssörénységet. s délvidéken padig a kolerajárvány mutatkozott.
Hogy as a sok baj egyike sem hatalmasodjék el raj*aok, aa etaö torban a kormánynak erejét dicséri Szerencse aa országra, hagg Jg nehéz viazooyok közt veieiö szeriül
erfls kormányt kapott_
A külpolitikai krízis alatt ha\'liaíóaan támogatta a kötöa minisztereket a monarchia érdekeinek b^ie megóváaábin. A pénsválaág vaeiertetiueit twdla ciDkkeeSsui anrytra, hogy aa (Maii katasztrófát, amilyen 1873-ban éa JIB7 ben rettenetes rázkódtatást okozott, fiattal nem következett be. Oondoakodott róla, hogy államháiiartásaQk fejlöképes maradjon, a állam bt lelünk e nehéz év minden teherpróbáját kibirji. . . ?
A nehéz esztendő multára! megnjutnak reményeink a jobb jövő iránt. A múltban asm vesztettünk semmi lényegeat, a igy a jövőnek megmenthetünk mindent. Biztos alapul szolgál e reményhez a mai bfeyfcet, a a történtek természetes logikája.
A HÁZIÚR~~
meg a jó isten és a rendőrség. -
Nagykanizsa, december 31.
Miadabárom magas, hatalmas fórom, de most nem mint hatalom kMMek egymás mellé, hanem egész más vdaatkozáaban.
Hogy a hó esik, az a jó isten m fi ve, vagy valamelyik égbeli gazdasági taaáciosé, akinek a hó-szórás a hatáskörébe tartozik. (Mert ott már biztosan életbe lépett ss uj szervezési szabályrendelet.) Olt a migaaaágoa égben biztosan megvan as alapos oka annak, hogy miért esik a hó. Ez igy van, akár tetszik nekünk, akár nemi Ez ellen nedí lehet appellálni,
a szegény kiusserázott, megsanyargatott iakók valósággal élveznék, ha egy-egy alaposabb hózivatar yan. Ilyenkor láthatják a háziurat aserengatott lelkiállapotban és hslálos
mbMéeeb géiflu Met a kftw otyee ktts* «Min, akinek háaa rae, Ha seprője, h*to> pá^a.^kipatája ás füag — Miamin ntecaga. Hi tatén agyik a sok Matt pagvm le, a aki okvetlen Ményztk. Már pdHg a fcújanét Mg—eter nélkül épen annyit tehet, •fiTe béameater bétypjt aíjn A hfetar le-1 ML a^dával néz\'. hegy mik a hé. Táti, hogy eték, mert ezt aa arMea akarja, asaal pedig g nem nstfdkná, aa nvm laké.
A rendőreégnak sem telezik aa Ur ama Iatfakaéjfe, mert hóeeéa nemcsak a kótaai-róknak ad maakét,~~ hanem \'neki is. T&Sbat, ■lat azoknak, fis azt nrand|a a rendőrségha eelk Is a hó, ne igyta, Az úristennek nem pariacaothat, mert nem haMg* rá, perancaot hát amsek, akinek — árasáéi veku réhaUgatnL Atonban amint aa ábra matat j t as aem haMgat rá. A hézlnr. A háziúr aaoabaa csak a laké előtt nriaten, a rendörségen előtt nem. Ebben a hó dologban a rendőraéf az igazi nhhsl respektálja, de a házierra agy rágömbölyiti a bírságot, hogy caakagy nyög bete — a laké. Mart hát csaft nem gondolják, hogy ebban a hé éelegbaa a htzlnr «*«■ »««j« ptrtH a lakót I Vigw adaté eyében a lakó fiaeti a bírságot — hópéa« elmen.
Legfgnk aanaban elfogulatlanok. Ebban az esaibsa a háziúr as áMóaat. Aa artaisa te, meg e raaddreég is egyeneaee őrá atasik. Aa. arieten pláne. Mart as, aU mindent Ind, azt ts tudja, hegy a főkapitány nem tart a Járdán a havat. Hát akkor ari as tol.. óh, . . , minek es a hó dolog ? A rend Őrségnek pedig égy csöpp betátáas nincs; asert ba a hAsinras elaő havat otthagyta a ezért megbírságolták, agéiaae fölösleges, hogy sat legközelebb megismételje, mert a hó aem ugyanaz, caak a járda. Aztán mag miért nem Útja be a rendőrség, hogy a báziar valózágoe sziszifuszi munkát végezne a bó-le takarítással, mert, hiu ott fönt ainca ám balálás! ha moat letakarítja a háslnr a járdáit délután, vagy holnap, vegy tán agy hét maira magint csak esik a hó. Mit lehet tadni télen 1F
Még szerencse, hogy a háztetőt aem söp-retik a háziurakkal Mart hizz az is okozhat beleseteket, ha a hólömeg onnan lecsnsiamük. Lállnok is egypár „nép" esetet; jó hogy Id neas törte i nyakát, aktt a hó tömeg a földhöz csapott. A rendőrség itt la hnminiaainst gyakorol. Aki elcsúszik, aa a lábát törheti, annak fáj a lába, akinek a hócsuszámlás a nyakét tOri, annak többé nem fáj semmi.
No meg... a háztetők söprése keoűkna lé volna. Tessék elképzelni a képet: a háziúr a háztetőn bócsizmlban, hólapáttal I Mert ezt a bóesuusmlást másképpen nem lehal mag-akadá « hja, pirase 1 csatorna I igaz is az, ss még a legkönnyebb megoldáe volna I No aat az eszmét kölcsön adom as .illetékes hely\'-nek.
Hó-ka.
ALAPÍTTATOTT ^ „ r| 1841. évb«n 172 millió korona. . PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK \' S k Betétállomány 1912. év végén 352 mllié korona. t Ffsti Rinfir kirnkiMii bank iiufkiiizui fii kii u ipd takarékpénztári betéteket 1
itltÖB megállapttauadó lepkaévutbb kaauteeássel. I rUaaaftaetMkel Ulmoadéal Idő aMllSaadvet^ 1
Nagykanizsai fiókt J M ealadea dUUvoau&a aélktU Makösöl. M 1 MT Ufcsaysllt a PfWba**kmálMi vég* alsiiyplnliin 1
ITrTifJ".\',1IJ"" Tru: ,"1 "M1....... 1,"r;\' \' ™
1914 januAr í.
ZALA
Kanizsai utcák.
Mi leu » hóval f
I — P H
Az atsó hé aaár régen leaeatt, iiéH mit Mhat* tHiliii áll ea agyee utcákon a 14 á kével egjan meghkaaieh a msgaaukotl !«■ gilklli lk 1«. Mi laaa a kM? *
Aa atuatshil» a város u kara ja d i U-nórétaget. A |ái dákon aaoobaa, a caapadéh megfagy éa owmMi rögükben laptd a köveseire. Ül 1«. ott is sprébb balesetek történtek amiatt, hogy valaki megcsu-asott a Járdán, latién csodája, hogy valami nagyobb baj nem esett eddig a a háatwak még áriádig a fégi kOnnyelma Hloeóflával keielik a járdák dolgát; Art ói, hogy u clóirée uerint trikliilt valami porral, as6 aincaen. Még a kanén aam. akol pedig dég ttaiteaeégca tor-
A fökapi\'ány ■sgstégalts a bériünk peei-■jamiailiail«|H én atkaMioem, kogy kaaontó eeaishhin a legerltyeoabb szigor»! lép lel a gNflbea. Ma délelőtt negyven háziurat birsé gek meg a rendőrség s kogy jövőre meggon-dolják egy kicsit a dolgot, a bírságot fölemel-lék 20 kT-wérv.-ganylt BnLjMiisl-Jtk: háziúr, aki nem Mntetl be a járdát a háza előtt —I A bő ellakaritását e mérnöki hivatal !á\'|a el Tizenegy kocsival bnssonöl napszámos hordta n havat az utlestekrél. Ma délutánra a derék napszámosok már lisztén kaparták a köveselet a aa ntszélén begyes kupicokba gyűjtötték a hant. Most már csak az el bordás ven hátra.
"*H rendőrség újjászervezése.
Nagykanizsa, december 31. .
A vidéki rendőrség Mzzöbön álló (?) ál -IneaMu a ez en^ek kire nyomán a v. rend fteájgil iinnh ii maiftg;as111 isnnsili II mos-loba elbánáa as oj utrvx srrbUyrendt létben is visszsiBiröződik
Az 1912 r LVII1 »-c. 28. § a . kö.eie*ié-ggkké teszi a várc;okrak. hogy a biva\'kozott DrVényhei mtltéktlt B) illetve Q táblást ttz rini egétíiWéfe ki (isitviselőik lé;tiáraát. é« hoty - a mér meglevő Illátokat ezeiL tiblázatokntk megfelelőlei szervezzék át A \'.örvécy ezen lendelkeiéi/rek óhajt eleget lenni az uj sza báty rendelet ttrv esete, amidőn kimondja egy rendt riogat mazói éa egy rendőrtinti állás szer vezérét és ezen állááoknak a legközelebbi liszt-njités alkalmán! leendő betöltését.
Eddig rendjén volna a dolog, ha ezekkel a betöltendő állásokkal nem járni eg) úttal a X. thetéai osztálynak megfelelő iavadalmazáa fa, amely elől azonban a terveret reodkivül
áttamisgély leikén ktaaoad|a, hagy aa eaan áHéaok
jéré kMkágik a várost eem l_____
Aasée viszont aaaal — hogy njjan as sagéhbdl fatja-e a hét betMtsadő állás
— e tervezet öesis llWáeénál kdnre-énottség nem széasolt; mart ha csak egy Ma összeadás! oéveMet easköeök volna, rájött volna arrs a s»omora valón, begy biz az HamugHy még a rendőrtagényaág flnllilaik n és családi pótlékán na aht-cmineh pedig a segély reodeKatéaéaét fogva staö sorban beit fadeamet nyernie
Így uutáq e körei jQtóbéb előálltaina az a páldétlaa éa koarikua halyset, begy e véna képviselő-teaiülete megválaattja a rendőrtogal mázét éa n rendőrtiezte», nnek elfoglalják áUáau-k#, a hó eteő napján padig a v. pénztár aaaal ataattja viasaa a fnetéUk felvételét teanské nyugtát, kogy ana nincs Irdesat.
Ugyanúgy állunk azsal aa évi átalány-ösazeggd is, maifH a lervaxet s rendörtisstvi-aelők résaén ruhnétaiány ciaiéo és tr «fiell asolgálattal járó kiadások fedezésére megáll «pl* tott, — p piroson, ugyancaak tieatáa ez állam* segély terhén.
Ari hisszük, hogy s képviselőtestület a tervezetnek ezt a tmgy htbáját kifogja kkeaö-bölni annyival h inkább, mert hit« legfeljebb csak egy évről van szó, r— ez államoaUás -tovább nem héeoetik.
I
100 darab, elegáns
Névjegyet
4 horogéért kénest a
„ZALA* Jtyoeode ri.
-=r
és legdivatosabb far-sangiaj onságok olcsó — r.áronbészerezhetölc..
WE1SZ MIKSA
divntáraházában, Fő ut 8.
Rözdelem
ar alkohol ellen. / ■ ■
Kötetekét utak már az alkohol nmbolé pusztításaitól. De ka e j*m> Há aam is vttték vekM ezt Iráshsn n nagy ayiteÉaoaalg até. nem maisrtksánn volna as aanki előtt tkeé, Mae lépten nyomon azamBnk eM tárulnak aa ihs-hol romboló pnsztkéaának ikattentő példái.
Aa anokot ét vese le nemcssk megrontja, balaggé tani aa emberi szervezetei, kenem igee gyahnn emhsilamirogáfcál annyira klvalhflatati, aogy köeayehren .dieená* laaa betőle. ~
Esen értetlen átváhoséseat tán még meg. tudnának békülni, ha otthon nem ayonotnfan u aaazony éa nem éheznének aa ártatlan gyermekek, ka a békn polgár nem lenne őseaal tanúnak kktve, — kait alkohol okSfGT hév nem járna oly selycs erkölcsi, gazdasági éa ssjnnn igen sokszor büntetófngi következményekkel.
Az alkoholellenes tgyesMkkk tttzágt* ligája lelkesen felkarolva az alkoholellenes mozgalmat arra törekazlk, hogy a szesses italok togyaaztásának káros következmények minél uéleeebb körben megizmerteen éa a táissdal-mnt abazlinena irányban nevelje. Cékroa továbbá a korezmák éa Malméréaek vaaérnapi éa Bnnapnapi zárvatariását, illetve esen kérdések felaziaen tartását.
A nagykanizsai kertiek munkásMztosHé pénztár Igazgatósága is ki .skarja venni részét az alkoholizmus etfen folyó küzdelemből éa megbiváM folytán az országos liga Nagykani-I ssán is hirdetni fogja magaaztos, embermentő Igéit.
Jinuár hó II.én vaaárnip délelőtt e liga egyik legkiválóbb előadója népszerű előadáet tart Ntgykanizsán. Ezen célra Armuth Náthán ur az Uránia szinbáz fulajdonoea helyiségét szívességből a rendező munkázbiziositó pénztár rendelkezésére bocsátotta, mi lehetővé teszi, hogy az elő* dó nemcssk ssóvsl, hanem vetüett képekkel ia elénk fogja támi as alkoholizmus puisliiássit.
As előtdás ingyenes lesz, mert s pénztár ígaxgalótága azt célozz«, hogy z legszegényebb ember Is egész valójában imgiiitmhaaee -a barátjául fogadott legnagyobb ellenségét — aa i alkoholt —sz.
Nem. okoz többé .gondot,^ hol és mit vegyek újévre, mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok.
Angol sima velodin zail K 3
Pepita szövetruha
K 3,
Mosókötény
K 1 — 1.20
Kiváló finom színtartó delénruha K 3 4
Fekete diazkötény
K 1.90—1-10
Angol egéea koaztümre való szövet K 3.50-4.30
4
¿ALA
UM. tumár i.
A VILÁG. :: TELEFON
Milicza, • nagybeteg montenegrói királyné.
A HAz programmja
Budapestrói jelentik*: JanűSr 12-én ül össze ujbÖT I Ház. Tárgyalás alá s sajtórelorm kerül. Február végéig még letárgyalják a választó keriietek uj beosztásáról, a község! és a megyei közigazgatás reformjáról szóló törvény-javaslatokat. > ^
ösazeesklvés a„cári család ellen.
Páictv*rról jelentik: Pétertároe, Mojzkvá-ben át Kevbcn • rer.dórtég tzárnot emberi lelartóataiou, m*rt e&y öiimiküvétnek jöttek a nyomára. Az öcazeecküvét a cári ckalád élete tllen irányult.
Véget ér a Ganz-gyári kizárás.
Budapestről jelentik : Hétfőn véget ér a Ganz-gyári munkáskizárás.
A trónörökös kös/öneie.
Budapestről jelentik: Ferenc Ferdinánd trónörökös ma Konopistböl gróf Tisza Istvánhoz meleghangú köszönőlevelet intézett, melyben köszönetet mondott az alkalomból, hogy a Ház üdvözülte ötvenéves születése napján.
A török hadftgyminiszter lemondása
Konatantinápólyból jelentik; lued paaa hadSgyminiaiter ma benyújtotta a szultánnak
Ujabb éjjeli Biés a na borban.
Zágrábból jelentik: A sábor tegnap délelőtt megkezdett Ölése ma reggel M órakor ért véget, viharos jelenete^ ■tán. Az ülésen a magyar fcormány korvátpolitikája fényes, döntő diadalt aratott. Az összes ellenzéki indítványokat leszavazták. Radlc István parasztpárti képviselőt az elnök Indítványára IS ülésnapra kizárták a sábofból, Ma délután folytat|ák az aiést.
HÍREK
Glamptetro József f • berlini Metropolszinkáz híres alapítója.
Elitté Női Zenekar
1913. december hő 31-én és következő pár napon a Fiume kávéházban
Hangversenyt tart.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri
Csapeh flqoston Bergcr Ignác
karmester. kávéa.
Kossuth Ferenc javulóvaa.
Budapestről jelentik : Kossuth Ferenc állapota ma lényegesen javult.
Szabó és tfjársa
nöi drvatterme <S> ^Budapest, n\\agy(canizsa. <$>
\'üisifcfettel érftsrf/űk a t ftüfyy közönséget, fiogu Hagqkanissén ■ it *í6nyó\\cr: ismeri budapesti
JdT divatszalonunkat ^ST
írferjesttve, Hlagytarifásán őr* zsébettér !k. ssdm aíati cJtabó jOT Sándor vesefeséveí
szaíont nyitunk. JST
WtiSn errSt érfisjfjBt, Itlltefwt\'---
tef térjük szrves megbízásaikat
JOT Szabó és Társa. JST
HOLNAP
M at nj ii iti nál. Aa efeaSlMt aaár ma magbanSiti» a haiyományoe M-vesster estékkel Aaatán K»n ae e| ntttnáá örömeivel áa kíltomeiieatégdvei. Ai örömök, azok aa a|án<áinl óa üdvözletek, amiket «a kapok ét bogy aemmifile tartósát\' nem lör-ieixtek aaoa a elmen, bogy njé* vsa. A haá-temitlsnaágak aaok aa Sdftaieieft áa ajándó-bok amikot nekem ball eaiközötni. Mo de mindagy. A fő, bogy ggy etstendővel magM előbbre vagyunk.
At «1 esatendSvel uj évfolyamába láp a Za/a is, csattal a negyvenegyedikbe. Nem akarnak esen a bolyén dicsekedni. Aa otvaaá-kStönség maga ii tudja, bogy a Ztls mityea egész, bátor óa beca Sleies munkát vég mi addig la, a hogy eat tudja, annak kíteégtetaa lele az s várröianpn roaonuenv és páilniáa, mellyel ggygtibot a egyúttal éá ugyanekkor a város Bgyót telkareiu. At elvágselt mnaha beszél batyattlak.
A Zala Nagykanizsa erdekeinek barooa hirdetője áa bátoraaavn védelmezője. Hrssot-gálatunk pontot, gyora áa kimerítő. Mta-denrfll számot adnak, mindent a ksitő ob-jtkuv magvilágttáaba helyezünk a ha kai, •attól sem riadnak viasza, hogy perbmaáll-|uak azokkal aa érdckatférákkal melyek a várna érdekeinek rováaára akarnak árváaya-sOlnl. Aki tebát lelkes ét Ooaeden prgára Nagykanizsának, az tovább ia táoofatja a
zalAt.
At uj aaaiaidóvet aj előfizet esi nytt a Zalára a kiadóhivatal. A ZALA előfiaetéti ára:
belybta egy hóra 1 K 20 fül. Negyedévre 3 K 90 m Félévre 7 K Egy étrra -14 K
vidéken l K 50 HB. 4KH ( • K -16 K
Eaael szemben az olvasó kapja a Dn. náatat Itgtaralmisibb, lagairóiibb mp* táját, a Zalát. Vasárnaptól kezdve még egy nj. rendkívüli és páratlanul álló hadratméaayal is saolgálunk olvaióinkaak: a Zala kép«, vaaárnapi mellékleté rel. A melléklel négy oldalú lesz áa a szépirodalmi réia mellen, melyhez a hazai éa külföldi írók legkiválóbb* jainak köxremiködéséi sikerült megnyernünk, a világ legtriaeabb eseményeiről számot ha kttünfl fényképfelvételek kiaérelébsn.
—Ekkora áMoxatkéaaaóget egyotlen vidéki, de fóvároei lap sem lanusiiott otvaaóé-val szemben Mindenei olvasóink hó tágat kitartását akarjak meghálálni A ZAL4 marad
^ 4 ■■■■■
Bot. peiftgo. isváayviz H Unom Ixattainilt up rak -tár«.
Naponként éikewk FRISS BÉCSUJHKLYI TORMÁS VIRSU, DEBRECENI ÉS SZEPESI KOLBÁSZ
• I bU< rtzUafbar N fíBár

csemege- fűszer- és borkeHeskcdése fegyver és Weier raktára
Nagykanizsa, Deák-tér 15.
Tisztelettel értesítjük m.-t. vevőinket, hogy a téli idény alatt, zaurokra, uzsonnákra, estélyekre és lakodalmakra, zsardinettek, aszetlik és diener-ek készítését, sonkás felvágottat, halas éa »ajtoa tálak diasitiaét a legízlé-aesebb kivitelben díjtalanul eszközlünk. Egész Table d\'o-kat hideg étkekből elvállalunk.
1 Itter tdatum I K.
1 ákf.
10 llllér,
1
l Ujj. MM 140 K.
Vslódi PEKAREK TEA, eredeti csoieyeléekea ée kimérve, ispl rumok, kkt-éa belföldi NMrtt
Tescheni
teavaj*
I liter n^ikliiti 2 K.
1914. január 1.
ZALA
S
ta as, mi na», s MM|M, pontea. gyora. «u. «mgbtahali, bálor él ata
I fNfMMiMIMri n al
— Lapunk legközelebbi száma pénteken esie 6 órakor jelenik meg.
lwáh. Lapunk olvasóközénségének boldog újévet kivin a Zmlm szerkesztősége is ktadókivatala.
A »arM<kt«»tt»<| olmőkévé dr. PRhái Viktor királyi közjegyzőt nevelték ki. As HhtJA sorozóbizottsag elnöke a polgár-»••tcr iatt. A segédkező tiszti orvos dr. Riti Mbk
Aémmtárny m li<»RI-»gjlttBsk. Fraai Lajos és Fiai fftwiloa és villan fixes» réaxv -társ. a Szépítő-Egylet céljaira 100 korosát adományozott, mely nagylelkű adományért ez uton is hálás köszönetét nyilvánítja aa Egyesület elnöksége.
- Uj orvon. Dr. Miklós Imre Berlin ben és mi külföldi nagy városokban vépett tanulmányai befejezése után basaérkezve, Nagykanizsán letelepedett és orvosi gyakorlatit megkezdette.
• — A korcsolyázó-egylet ez évi kozgyü-"táoáé január bő 3-án. szombaton déUtáo fél 6 órakor\' a városháza kis tanácstermében tartja ateg. Uj pálya és pavillon létesítése és egyéb fontos újítások .iránt tesz a vezetőség előterjesztést, miért is felkéri a tagokat és éedek födőket, hogy a közgyűlésen megjeleutu szíveskedjenek.
— A Nagykanizsai Magántisztviselők ■gyeaüieie jaanir hó ll-én, vasárnap déhMH 10 órakor aajM helyiségében (Fő nt 24) tartja évi mttáee kOagyüléaét a következő tárgyai aatial: efnöki megnyíló, titkári jelentés, tár aaámodár, at 1914. évi költségvetés magátta pttósa ét ezzel kapetólaiban a lelmentés mag adása, alt ptzabály módotitár, elnök, alelnököt tisztikar, választmány ét tzáravizsgáló bizo<lsiir megválaaztáaa, végül etetlegca indítványok és otatoa it kéri a tagokai minél ttámaaabb mag|aicnépe.
I
SOMOGYI
kárpitos
< Vároaház palota, t
Uávi litiiil vásár Uolódi Perzsa-szőnyegek
Jappin Indus és Török hímzések, párnák és terítők, Ízléses és divatos függönyök, diszbu-torok, képek, szobor- éa .virágállványok. — Saját kéazitményQ angol bőrbutor különlegességek
Tesssék megtekinteni vétellényszer nélküli
Emeleti bu tortermek I V Saját kárpitos műhely I
Legrégibb. logetSkeMbb
ím uiiiiKi mm
COGNAC
BUDAFOK.
Seámoa bel- és külföldi kiálKtásoo kizárólagosan DUZOKLEVÉLLEL KITÜNTETVE
haráeaoayt vieárjin s
Lefna éa Fial » har. M Ernő, POed M.gynt Kereskedelmi Baai, MarM Arnold 30-» har., Fátria altaáHuái I» hat., HailaabiH Tát-
_= Wóv ingjamittáa. A hivatalos lap mai ssáma közli, hogy kk. Pollik Miksa, Jooó, boré, Lajos, László és Idára nevüknek „Beaczt\'-re való átváltoztatását a belügyminiszter jóváhagyta.
— Eljegyzés Weisz Hermlnt el|egyeste Sípot Andor. (Minden hfilőn értssités hely««.)
— BatlaaMaah A Nagyh. Tahp. áttal alapított Önsegélyző Szövetkezetnél a beftzeté
lal a caítörtöki ünnep miatt a btttseléacket piátokén tartják mag.
A Oatdaaági önsegélyző SzSvei kezet ctü-törtökre eaő beltaaiéaét at laaep mlelt pintéi déWőtf (2-án) tartja mag. \'-ve
— A habahAt. A Nsgykanizsai tar. Jó ihony Nőegylet 1914. évi |saaár hó 3-én, tana halon a Caaíno áitiler miben, thgétyalipja javira jetmezea bsba ettétyt tender,—B«li| éa karzati ülőhely 3 korona. Karaad legyek előre «álhatók január hó 2-ia, Kobn L Lajos ar üzletében. FelSItiiatiaak köszönettel fogad-tataak. A három legszebb (elmet pályadíjai nyer. Kezdete ette 9 órakor.
— Adomány. A Frant Ltjoa éa Fiai górna lom is villámot Ütrm részvénytársaság a helybeli őok. tütoltó tciiülclnek 200 koronát adományotok, melyirt a pararctnoksig etnton it hálát kÖaaőnetCI nyilvánltj*.
— Sylvtaler-eslé y. At évfordulói mag ünnepli a Legényegylet it saját hetytaégibea, hol ia a tagok részére összejövetel lesz, melyre as agylel Oaaaea pártoló is rettdes t\'gjalt etalon ia meghívja aa rgylct elcö\'rtégr. Tagok által hete teteit vendégek stiveaaen tiltatnak.
— Azok n babák, akik ~ leguabbek akarnak lenti Ián, földúljanak levélben Hunyadi-u m 16. Arcápoló in ézet. Házakboa va i hívás ldc|ebtn kéretik.
— A karácsonyt e\'őadás iamétléae Mint már t Afflaltttk, a Legényegylet karácaonyi jól liketilt fim api előtdáaál megismétli. A terv aa volt, hofy éjiv napján, amit már tsintin jeleztünk it. Ma arra kért bennünket aa egylet eloöktége, hogy at előadáa elbalsszliat asen vtd, mert nem mint tervezve volt jan. 1-én hanem váratlanul felmerült ihadüyok miatt 4-én, vaiároip fog aa előadáa megitmélaltetoi.
— A tél ildoiata Bónity Mariin nap aaámoa a karácaonyi ünnepeket tsfllőfalnjában Hercegnán ón skarts eltölteni. Vonatta nem vok pénze a iiy gyalog igyekezett baza ja: ni a hideg éjtzakában vándorló embert a fáradt sig ia ilom elnyomtr, egy kazal alatt a Inda lekfidt le, ahol reggelre megfagyott.
— Nagy tflz Mikén. Szombaton Mlkr köi sig ben nagy lltiveatedelem pusztított. Egy dohánypajta kigyullad*, amitől mig 19 fogot tüzet ét mlrd elhamvadtak. A pajtákban nagy mennyit égü dohány igett el. A kár 10—70 tzar koionr, ami biaioaMáe utján megtérül.
— Mélyen leasállltott ajévl árak zseb- fali- ia ébreartő órákban, amely o|áfldik tárgynak a legalkalmasabb. Kapható Sthét Antal aáóráa ia litaaeráasoü. Oalat Saarvat átálló épületiben.
Wagykaalaaal Tahmüpiaalii, Dtá Kstoartótáitaiág. dr Kiaháer (óaatlai VI EadL Magjkaaliaal BaahagytsSM, Oyttla, Bogeariadat Jflaaita«, dl. Tahóig Oy aláné, dr. Fábián Tdgmnaiai. Mtahal FSttp Fial, Maalai Ta Qatdaaági Takarékpénztár, Sav. dr. Nindotné, dr. LSta Emil, Ah «a Uka, át. Tamás Jitmaaé, Staru Séadorni, Hiptahaiü pinatar, Falca Lajos, Pimiatnll Itaeigjlitiiiü Izeeaftaami i Részvénytársa a*. Süley Tarca ha, dr. Pihil VBáorai, Vtataadvag áánáor Dozsaak, Daáhai 10-10 horoait, Pallér já-noaai Maraharaaatnr, dr. tolaaMM Simámé, Da nacha OMÓni, Zerbotrtlz Lajoaai, Kőhfor Nlaa, Joaltovtae Mttvojné. Wneall Lajeeaé. László Jóeattai, Cataaaadia Vilma, dr. Olt
S—6 koronái. Hartó Náadorni, János né, özv Kobn Jflatilii«. Sav Lajoaai, Bbakovich Kllmiani, Ttipammer Oynla, Waiaa Jagu
SabflMn Ftatovtce Hugó, l. Iftat OySiáái.
Jóaattné, Panlna Jóuef. atpingtr Sypnievtky OyOtgyná, Kelta Sándor, Palin, Farkat VUaae, dr. Kaháant, Ungeraé, Riedl Jenóné, MUlinyi Oyuláné, Sarkady Tltuaané, Schmídué, dr. Ráta Kálmán, Petémé, Svaalito Elemér őrnagy. MUlinyi Sándorni, Szegő Oyuláné, Kondor Józeefni, Saavebet Józaefné. Oroazváry Oyuláné, Zadnhanaaky Ltjoani, Oyőtfi Jánosáé, dr. Beátáik Fereucai, Mevey Flóta, Dreger árlurné, Zavordy Albumé, dr. Perenczyni, dr. Fcéorné, ünger Prrenan*. Neumann Aladár, öev. Vigner Károly né\' Bettlheim Aladárné, dr. FlWec Soma, Ktpota Oézáné, Polgár Zsigmond, Btaa Lajos 5-5M koronát. (Potytatjnk.r ~
— TaMntaa meg Petkó Péter dm- it taobafealő modern mintáit. Zárda-utca 14. szám alatt.
SZÍNHÁZ
URANIA
■ ■" 1 Roagonyi-utca 4. sa.
Nagy Szilveszteri és Újévi sláger bemutató !
1913. december hó január 1-én, szerdán
31-én éa 1914. és caütörtökön
(Gespensterzug)
fantasztikus nagy dráma S telv
Rendes helyárak.
7 * LA
1 jdnuár I
— A járda, A rendőrkapitány figyelme*\' tatéit tesz köxxé, bogy a köxönség naponként
löbbsxör lartta Hután a járdát, mert elciatiá* tokból eredő balesetekért a Járda-rétx tnla|do-notai lennek felelőtek.
— Fiatalkorúak és a Hírlapi közlés. A belügyminitxtar elrendelte, hogy a gyermekek, vagy fiatalkorunk Qgyeiben tilos a httó-»ághoz intéseit beadványt, hatótági iratot vagy a folyamatban levő eljárásnak bármely réitét köxxétenni. A tilalom meguegéte vé tég, amelyet megfelelően büntetnek.
— A gyermeke után. S raiier Emil soproni banklisxtviselő Ebringer Eriséket nevű csclédleánya a Daák-téren levő lakásán öngyilkossá lett. A kloxetben felakasxtotta magát. A cselédet állitőlag bnskomorsága kergette halálba. Néhány éve Amerikában Járt. Itt gyermeke ssflletctt. Gyermeke Tolnamegyében van gondolás alatt és folyton axután sopánkodott. Most, hogy gaxdája ax flnnepekre elnlaxott éi egy eddi maradt, még (óbban elhatalmasodott rajta a gyermeke utáni vágyakoxán, ami elvette ax esxét.
— Szerencsétlenség répaszállltás közben. Simon Pál 53 éves rácegresi napsxámos Bagolapunlára járt napszámba. Szombaton a répasxállitás körül foglalatuikodoU. A répát a vaau\'i állomásról ax iparvágányon sxállitották. Eköxben ax Qtköxők köxé került éi axok mellét össxenyomták. A txerenctéllanül járt napszámost a kaposvári köxkórháxba sxállitották \' éi moit ott ápolják. Ételben maiadásához ke vés a remény. A kaposvári kir. ügyészség az ügyben megindította a vixsgálatot, mely meg fogja átlapitani, hogy a sxerencsétlentégért kit terhel a felelőség.
— Tiz gyönyörű művészi képpel egy egésx lakás arculatát meg lehet változtatni, jóformán ingyen juthat ilye»:: t<t nincs művészi kép birtokába, ha eziránt egy levelező tippel a Képes Hét kiadóhivataláhox (Budapest V., Visegrádi-u. 13. i) fordul.
— A kísértetek cimmel nagy szilveszteri aktuális drámát 6 felvonásban mutat be ma és újév napján az U ánia mozgókép palota. A főszerepet Marió Bonnart, a .Sálán" főszereplője játsza s igy a darab erkölcsi sikere máris bixtositva van. - Minthogy ax Uránia moxgó-kép pslota előadásait az 1913 évre befejezi, az uj évad sorozatait az újév alkalmával megkezdi» kedvet látogatóinak ezúton kiván beldog újévet I
— Az fttet cimü szépirodalmi hetilap december 28-iki sxámában Török Qyula befejezi A xöldköves gyürü c. regényét, elbsszélé-teket találunk Oláh Oábortól ét Somlay Károlytól, verteket Lampérth Q \'.ól ét Szalay Mátyástól. EzenkivQI PelhŐ Sándor rortrét irt Samasst érsekről Diwald Kornél érdekes műtörténet! visszaejutékezéseket köxöl a tárót-pataki várról, Halasi Andor betxámol a szin-háxak újdonságairól. Exenkivül a rendet eleven kritikai ét aktuálii rovatok, valamint a bő
i illusztrációk egétzitik ki az Étet uj txámát. Szerkeszti P*thő Sándor. Sxerketxtőtég ét kiadóhivatal Budapest, VII., Damjanich-utca W. Előfizetési ár félévre IC korona.
—• Újévi fidvöziet. A Bersonmlvek ax uj év beálltával sxivélyes advöxletQkel küldik a Herton gummiiarkot vitelő közönségünknek ét egyben tudatják, hogy január li ig mindenki tgy a Bertonmlvek által kiadott ixlétct kiviteli xsebnaptárt ingyen kap, akt axt cipészénél, eipö vagy borkereskedőjénél kéri.
Az ö n szállítójának
m

mást adni,
_ _

i<
Önnek azonban
NEM LEHET
mást elfogadni,
mint ezen védjegyű
valódi
kaucsuk
sarkot,
mely kipróbált,
minőségű magyar gyártmány.
— Az sgészséfflgyi bizottság tagnapi ülétén foglalkozott az uj egéstségü^yi siabály-rendelettel, melyet még tegnap részletesen ítmer-tettünk. A bizottság javaslatba hozta, hogy lé~ tetitten a várót szabadfCMőt és nyilvános illemhelyeket.
— A közgyűlés Tegnap ismertettük a közgyülé« nagyobb réizének lefolyását. Lspunk zárta után Király főmérnök ismertette a vízvezetéki előmunkálatokat. A várói felmérése tárgyában létrrjMt jegyző könyvet a közgyűlés jóváhagyta. Ezu\'án rr.egafokitották ax uj egészségügyi bizottságot. A közgyl és hat óra után ért véget.
— A nyomor megőrjítette. D. M vasgyári munkái Nigykaniisán a Merkúr-gyárban volt alkalmazva. A gyár néhány héttel ezelőtt tüxvésx folytán elpusztult és a többi, mintegy nyolcvan munkással együtt, D. is kikerült az utcára. D nek nagy családfa van, a felesége foiyion betegeskedik, ő maga sem egészséges ember és akárhova fordult, nem fud >tt msnkát kapni. C «alád jávai a legnagyobb nyomorba ju\'ott, amit csak némileg enyhített diUoxó munkáttársai segítsége. — A kilátástalan, ké ségb-ejtő helyzet, meg az, hogy háiigazdája a lakásból is ki akarta tenni őket, annyira megviselték a gyönge idegzetű embert, hogy elmé|e elborult. Dühön-geni keidett ts a rendőriégnek kórháxba kellett szállítani. Hi helyet kipnak beviszik fala-melyik országos ¡tébolydába.
Szerkesztői üzenetek.
N. Gy. Eiek a vertei már mintha kétteb-ben nótásabban csengenének, mint a régebbiek. Dr még exekben is sok a keresetség, a formával való küiköd*t. Talán majd később.

Főzzél ¿jcszet Ez a modern asszony elve. A .rég bevált titkos receptek" idejüket multák. Ma a főcél a változott gazdasági viszonyoknak megfelelő |ó és ixtetes konyhát vezetni ezért jó gazdaasszonyok Dr. Oetker-fé e sütőport használnak, mivel időt, munkát ét pénzt takaríthatnak meg, ezenfelül biztosítékot nyújt bárraifé\'e sate-mény sikeres elkészítésére. A világos fej a legszebb és legtalálóbb symboluma ezen kiváló konyhaszernek. Ezen fej mintegy figyelmeztet arra, hogy „Főzzél ésszel.-
III
halnagykeretkedéae, Központi vásárcsar nok. •— Alapíttatott 1820-ban. Sürgönyeim Ztmmer halászmester. — A Balaton Halászati Rt. kizárólagos képviselője. — Fióküzlet: V. József tér 13. Telefon 138 — 19.
Vidéki megrendelések pontosan
és gyorsas, a legolcsóbb napi árakon teljesíttetnek
19U január I
ZALA
Seson előrehaladottsága miatt I raktáron levő stőrme ánik: boa, muff, valamint férfi-, fiu és gyer-mekkalapok, sapkák a legolcsób-ban el lessnek árusítva.
Finom loden kalap K 3.—
Puha és kemény nyúlszőr kalap K S.
Divatos gyermek kalap
IC 2.40, 3.—
Mim* Syili «Mi
lirtwiy iHa, MwhWi Ma.
K0ZGAZPASÁ6
Gabona-Ozlet.
Badapat, étztmbm 31.
VMonMra.
______ Busa ápr. 1914.
Ron ípr 1914. Zab áprill« 1914 Tatot máfuira gHOpnpit ttzade
•-■ i. i 4.U-I flil PtnainéW
kOfOPatfnda 82 90 ; Osztrifc-iragvar «<• lamvrot 713 50; jeliatogbank 436 — ; Lassi »HofŐban k 525 —; Hasal bank 289 —; Matyai bink 533*-; IW—ifitil] I 643 -; SaigoUr *ni 739 —; Köxaö vasat 630 ; Viroti ra anl 340—.
ftUU mmkmM:
nmrn u|m
NlínhjH^lDlllttlHÜ
„Tungsram" J
fölirásu
valódi drótlámpát Hazai gyártmány.
Tiszta nép njaáf
JVtakuIatuppapir
Kilónkint 10 fillér:
UdHti FilCtlIflIflfilHWtnik
Nagykanizsán.
A Csengery-utcában, a sóház melletti I
Blauiü? telken
iges \'Icsfy} adatnak bl a
| Egy jp karban wó
IMIos ógép
| jutányos áron \'eladó, hivatalban.
Chtt a loadó-
cognacgyár.
DB. K. FEILER
Ituifiruiii Parkszanatóriuma
Jaderidorf, Gric m«U«tt
A stájerországa Meran.
Pompás ini és téli tartózkodás, valamennyi hilri aayafcaare- « idwbejefa*. Efést éven át Byitva. "* Puiuhát-ir, prospektus ingyen.
MIELŐTT-------- . SZŐLŐVESSZŐT
SZÖLŐOLTVAHÜ
— BORI;—
jjumölci él diixfát .
vásárolna, a saját értékében kérje legújabb képes árjegyzékünket, mely mindenkire nézve sok haszna* tudnivalót tartalmaz. Pontos czim:
Szűcs Sándor Fia
ss&MMtvinytetep és twrtarmcIA réazv.-tirs BIHARDI.0S7.EG
~282M 15137
Pályázati, hirdetmény.
Zalavármegye alispánjának 26000 ni. 913. illetve 27182 913- számú rendelete folytán a Nagykanizsa Tr~t. városnál üresedéiben kvő a VIII ik fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott főjegyzői, a IX-ilc fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott ügyészi, továbbá a rendszeresített és a Xl-ik fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott polgári biztosi (detektivi) állásokra pályázatot hirdetek.
Pelhivom mindazokat, kik ezen állásokra pályázni óhajtanak, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényüket a v. tanácshoz címezve bezárólag 1914. évi január hó ^-tk napjáig a y. iktatónál a hivatalos órák ala t nyújtsák be.
Pályázók születési és erkölcsi bizonyítványaikon kivül kérvényeikhez csatolni tartoznak és pedig a főjegyzői állásra pályázók áz 1883. évi I. t-c. 3. §-ában megjelölt képesítésüket igazoló okmányaikat, az ügyészi állásra pályázók pedig ügyvédi oklevelüket.
Pojgári biztosi állásra az általános feltételek igazolása mellett azok pályázhatnak, a kik a középiskolt 4-ik osztályát sikeresen elvégezték, vagy igazolványos altisztek s hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy rendőri szolgálatra alkalmasak és 24 ik életévüket betöltötték.
A v. rendőrfőkapitány által 5508 913- sz. a- po\'gári biztosi álláara __ hirdetett pályázat folytán beérkezett pályázati kérvények figyelembe vetetnek s igy ezen pályázóknak újból pályázníok nem kell.
Nagykanizsán, J9 3- évi december hó 30 án.
Dr Sabján Gyula S k. polfémmt«.
ZALA
1914. )«nut/ I
=¡s¡r*
Mireifaniszüksége? %
Hol szerezze be szükségletét ?
mAmtca j Aitot
I IMNI és Íf Öfmlű é» HMwNn Mányat áron. >HlÉMlvÍl «MHáfeNl Mi-
«■^ncin i tlaartéfc MIM m|iMift
MOLliR SÍII8R
» fi Készit Jéw bútorokat tiftMrl ét liyltioaaM kMaafcen. ugyaihnén ésataauMnká k ar és bc
Cjiiiiesir Finis
kocsésovács éeMpalkaftó
felvállal e saakb* vágó munkát itgjufHnyosabh árakon. — TMefon m**» hívásra házhoz RKfytk
Brantin JóisfY TBfTttZBl lálUUTA iátytasoia, EMm-ttrl n.
(lAfTU» Mát í 1---
Káét kaaofték bftáAuos áfáft NiphtléV — ClválialoK *|U ttará 4« llmirtt temtt-Ktxáaekai Aailalti AtMtm« Nn ktti bútor i»s*lctébb áron kapftafS. ■■fMimmái
Papírszílwtik
Nagy váittiMihM igen fatányfc ttfon ínipfmát
FiSCÉfMpHl
II PÉi/TMCAIVTAS I
Aki i isiién. 4a tlcifi akarja ruhát 41 anrwik «láHoni sétát gyér» isáaya a vintttffft • séd« és • « é-3 * poromat. a
nuii unt
<ai|pr<>i wiaátnas
T
Irodaszerek
Ftachcl Fülöp Fia Msrrtimbfcsifce
•n*-* - ¡*u*k k Wyluy — v»-vibb - rrp >t—ktfn*— —: íj : * nékban.*
SMBOQfi Frat ÉpM
77.
Elvállal let munkák*\' kivitelben* régi átalakítását — Tervek af kMnépaiMfea
Sakik Károly oras
Hmüttn. OrüMNl
a l>nir> Mii «• Ajánlja raktárát a IcgjoMi gyártású mindenféle fali, ia m »ztééá mkáráfc kai). órafavirások 1 ¿Vi ióxálláfl melleit Wkti*e*«toaa auiazatttM
VELECZ EDE CMAftry-nt a.
(0r. Kfilrtii *aa).
Készít ui rendszeri! AGÓ CIPŐKET Mtgiié» és r varrás nélkül jutányos áron.
Kézimnnka s dö* nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az ömms anyagok, valamint a legszebb Mfcmiiuák legnagyobb vá-laazlékban jutányos áron
kaphaiók wüa mmi
•OtSIf —a
SkrliaUts iitvái
MM É
Ajánl)«3 a legtoos méÜ iifiiliéiiTiliaÉtM oaa denncmU VabbeHt tlyn olcsón bocsalt a i fcüsOaaég rtndeik rfn «kjének

tüfrí Bylili
■■»»jiwrtfi^tci. 54a II* moté és
va&ato intéxsts.
i ái i>Mgi
ufeák nem rongálódnák* i- Ok»*\' ¿falh V. ifugáatalan Bunkd - Kívánatra a nMiáén hathoz is megyek
BERECZ LAJOS tibes m-m mmnom
IHÍ^KÜU, KIHÉI H Készít mindtoaeimi
tzirÓKET ::
legiulanyooaM» áron. Jattiuta! tlttia *UL
ORBÁN MIHÁLY CM nagy kanizsai tuN-pén Mimo««-, fény* vasaié- és vegytisztáé Intézete ESrvfts tér 29 gt\\ áirakau az ttaategjtg*-tártáé« ICMlueUlLlCk tlSI-titását legolcsóbb árban. Vidék fñieg Mláaok arpom tosan fellesitek
Leficz Boldizsár
Maties- is cséropas-aasts PatöfK-öi aa-ik ÍW
¡TtválM fcrtmlu»«»\' fa CSC\' rtprs munkákat. ugysflhr\' lén .miuáft! átalakítást ¡ árun. m
Steinor FOI5o
férfi- éa ncjl cipáax aattiory-utcs ta. aa.
Részit mindennemű férfi- s aél áplku legdivatosabb kivitelben, jutányos árak mellen. Munkáim tanda *ágáérf szavatolok. ::
Levélpapír
A legszebb és legolcsóbb levélpapíroa-újdonságok Fischel Pölöp rití papírteraa-kedíseBcti kaphatók
tré-és ealaaaaraaai la éiüll raktér.
E67ENRUHA-SZABÓ
Krausz lózsef
Suftár-ut tl. »tr
atoáiUt bármely tevvvrr-semb<« uriorő agyén« ruha e)ké*?ir<Hér é* át-
— Önk/fltwk ím tmneif K. * rhi«lc k rtoilrc iel-lat m4iiri«rm-
ku Srm" k|Atft<k
Lefjatsts saimiÉli ~ a Klapipa vsadaglé
** Uf ir * M
Ltvfvrt fStaaf) hémtsátarian tadtesonfí Imwi ik.. irclu és hid^ cH\'lek, kiftíno itatok minr-den idében a fc ende!kc»e«éro »»\'lan :K.
PORIIG ki irk itkex
ítlt cl\'ve sóim\'\'
ti.
MENBLOVITS JÓZSEF
»zesígyár berendezési V\'tflalata - Krráiy-u. 4:».
Ctv«l¿!tft e szakba v.ícu niint-enpemU^munk JKat, Ipyibbé v!/w/^ick*U« vfzmctcgi\'^k. rcziWtCk\\ és p ermcfrz^v^tírtiht rs iaxUa^át, valamint rc/^ttwiiyek ónozáaát.
ÜRI ÖIVUTSZÜBO-HUHELY Gottreich Anlat
Kiraty-u<c« 4§• A mai k*»r leénvrlnalt min*
i«n trklni<f?K>n m«fl«l«M mo<l»rn url rtihAli kéaaé* f*aét lutádyot aran váf-. LcvCIbfti \'ftrvfttre-minto^yUiu mtpvtm-* met Iá Ulmafyak. «v
KlNYVBEKOíÉSEK
szépen, gyorsan és olcsó Árban :: készülnek m ::
-ZALA- NVCMSA R. I.-IAL nagykanizsAil
Csitke István
átH!<t) és franc^la ;: nói (livatjcnk
Nagykani^^an*
Fisctiel
Fülöp Fia könyv-, papir- és irószBrkereskedése Nagykarrizsán,
PÉCSI antal f Étkezéare
Női divatszalon
IUTTMEB KÖVÉREK
NkíT ts. átaja Mi MMaaAi •
Bftf VtltrtttBTOl 1 MgiK
ffaaSá MillMli — (mm* kalapokat rövidlS6 alatt kt-ixlknck. Alilatűtáaokai Icf-fntán yosabb áron ctváHainaK*
Szobafestő és mázoló
MÓZSI SÁNDOR
miciiy-MUt 7.
A j á n 11 a magái a szakbavágó munkák modern, pontos jutányos elkészítésére.
Url fodráazterem
k Alo vicsi Anos
OnSfe-tar sa szám.
áiáatta mz I9W SmmM »rri-ItBilBilfÉÉfc kfgaultiaa M-rMáMÜ
11 foéréaa Mátét Zi
Aboncattfcal mm« klvSI te vállalok.
Weinstein Regina
késimuaU Sa aliayaméa BzMt :: IfiMlI fr 14.
Mindonnamá Maxéi) munkák é« egyéb kázl*mM«áát,j<«tánuot áron vállalok Eláf»yomdám mindonkof a loDüJabb modarn mintákkal van-laitraralva. — MindennomO házimunkához tsűi\'.aáaat mM*4 naott vaiatzlékban taito raktáron.
ZALA
politikai napilap
megjelenik minden hétköz» napon este 6 órakor. -Helyben házhoz hordva havonkim t kor. ftí\\
Női divatterein ::
BÁRON MICZI
KSicaay-utca 3.
Ajánlja a n. *. hfthpyk6zBn-Ng b. Agyaiméba elsőrangú angol éa francia női divat-termét méltányos árak mellett. — A lefulabb divatlapok mindenkor a I. rendelők rendelkezésére állanak. Vidéki meghívásra a munka átvétele céljából személyesíti kijövök
MODERN BÚTOROKAT
ietfizléseseftb kivitelben ---------készít
TORMA PÁL
műbútorasztalos Kisfaludy-utca 4. az.
SZUSYARTO ÉS NYEB6ES Klapper Gusztáv
KSIcaay-utca I.
Műhelyemben elsőrangú szngyáríó munkák készülnek iutányos árak mellen. UH böróndök
úfönnan való elkészítését, valamint axikattrll iavitátát olcsó áron vállalom.
itooigylfiT
Kazinczj-ü, 29. (Hifi sorház.)
Elvállal mindennemű ui kocsi készítését, valamint"1 - rágtok idJáitííÉMsét;;: fényezését és bélelését iutányos ár mellklt.
hivatalnok ét kereskedő segédek elfogadtatnak. Házakat ia elfogadok olcsó árban. Nagyk aniaaa i Magyar-utca 25. az.
Tisztelettel énesitem an.é
Hssvisárlé klzküiet, hogy
a marha- éa sertés hua árakat tetemesen le szállítottam éven tl
marha- éa aarfénttua nálam im-rezhető be lifolctóbb áron. Szíves pártfog a*» kér
Matyi "-SIMON - ISTVÁN •
pftaez. hentes át ipászároi.
Skerlók lános
vrídivat szabó Qzlaie Nagykanizsa, . ^ Széchényi-tér 2. szá« Szíves meghívásra hr-éékfe is kimegyek«
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles. faitonok és gazdasági szekereket. BOJTOR JÓZSEF patkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utca 18« (Major.) lilil is francia rü dhrattaraai Csete Anna (Sáfár Ödönné) Király Pál utea 8. fftris keresztes betegápolónő és taaaszirozónő ajánlkozik elAkeló házakhoz. — Nagykanizsa, Sikátor-utca 11. szám V Hungária11 modern cim- és szobafestészeti v vállalat EötvőS\'tér 33,
Újhelyi Ferencz S/lllk Nánisr Szőlősgazdák figyelmébe ajánlom nálam késztlt lel-nyithatlan vertbeim pince éá maktársárslBsat. Fürdőé Qyöffy lakatos NASYKANIiaáN, Rákóczy utca H
Javítások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyorsan és frontosán eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli spariallsta. Ragóa lovaknak calodába való vasalására. kütti^yárfó, Király u ca 41. ixám. Elvállal e szakmába vágó munkát a lagintáayosabb árban, u] kocsik kéaxlté* sét, réglek újjáalakítását, . fényezését és bélalését. Kérve ib. é. «ösbnaág a«Ive» pártfogását. épület- és ditzraflbádogo« Nagykanizsa, Kinixsi-u 8. Részit minden s* szak* mába vágó munkát tartós és modern kivitelben« Elvállal jótállás mellett; fOrdőaxoba, vízvezeték éa angol cloaatt baraaésaéte-katf kutfavltáat stb.
Müller Károly
férfi szabó Nagykanizsa, Fő ut 19 Xétzit minden néven ne-vezcttűó urí ruhákat, flu.
éa p--k öltönyöket,
legjobb és legdivatosabb kivitelben. — Mindenféle javításokat szakszerűen é* pontosan eazkőalök.
Csitke István
4Mtiagu angol és Iraacfta aöi dttasmaa Ksziacyutcs 12. hl
Zrinyi MAdós álca 3& ét ¿rinyi alca tarai
1914 jsnuár I
r
ZALA
9
MS
Budapest, VHL Jl—>4lwi1l."
TlLiroN I Jtmtl to U 4« j«t*«< 2* u. wtt««rn maii*«« ujtnnm »wiKmv, légfűtés, mé«( •• m«|*K vl» mind art «mimm, Ilit ,
Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától
l»t« vUir««iHi. A szobák HUtBm tiszták. U|«r)hui MvtMWtt PrNMO rMtIMrtak, „M| «||4t4« |kir«<itt\'t, m «11 Ml «
iHIM
Reggeli m5*»" Ebéd
•Mascar
immh ■ím hrftr,
ilmt
(Mi kM
VaCSörá y i****" I n|p\' tllátás S korona.
MHlll «H HM
Iftata
Saobak h»yt MrUtf« BŰ Utrtllittl tftii, «Il.fiu.^1
♦-
* . ■
k, c .2. o
ff e Ji
E»n m GN
TT i I
vég R. fonál 6 női ingre most 8.70 korona
Ne okozzon önnek gondot
a karácsonyi ajándék, mert a
- vállalatnál
PERLSZ VILMOS
Nagykanizsa, Kazinczy-utca
u oiues raktáron levő cikkek mélyen LESZÁLLÍTOTT ÁRBAN lesznek eladva.
Valódi Rumborgi Vászon maradékok, ágyteritők, függönyök, kész fehérnemüek stb. leszállított áron
Len törülközők 62, 78, 84 és feljebb
s
3 » o »
w» v
K-S" ff7® O "
ft» (I • Q_
o.
Umc?Tinos uióda
angol és francia
női szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék haíban
fodor lózset
modern viiveiet ékkel berendezett lajriu
terme Szarvas Szálloda
Íliirmi liuiiiMi
Havi c* bérletjegyek áU nvos ¿roa. Vasatascjfc ¿s muakisoU árengcdroéa}
B te jO <a
«5 isi
_ o 5 -o tv
n
HA JÓ ÉS QLCSÓ
! BÚTORT!!
akar vásárolni, akkor okvetlen \' " v \' te« intse meg -.-sTras
ftautmann ftrencz és Fiú
Mustot mtiitui bunrt^imrti -:;
Rákóczi-utca 4, szám.
ugyanott kész kárpitos Áruk raktárén, valamint tltjas konyha berendezések.
bablaonylto» lGUMMfT legjobb hyjjienlku
"OLLA"
wviionyirü
»wrlMr
— xUBalaaa»»*« m Tdjaa JéMMa Mwfr wil kaphaM
tSM, mint IX) 1 írvos múl a LEGMEGMZ-HATOBBAT Ajánlja.
kirakatokban kll«|aH lW IL1.A rodamtiibláraWk am á-iriailó helyeket jakák. Ara A, ¿i I K. tiKaliaárt. Kaikat* I\' rIt«!» ¿j Graal ii«»«n Betos Lajos, Neumann Ala4ár |R«rk Gyula f yf * w^tárak tonnát,
Reklámnaptárak
r r • * \'rw í H
gyönyörű képekkel, cégriyo,mással i? azonnal szállíthat a legolcsóbb árak mellett, különböző szín- és faaonlmn n
M
JUT Hírlapkiadó és flyomda H. I. fligjfkwii.
\\
Kívánatra mintákat bemutatunk.
12
¿ALA
1914 |ami4 r I
Kiváló uj faj borok!" Meghívás» ^ borok nafy ^"«tékban.
Mimi 0 MitfiM tmm IftÉtntt Utíniftirutln
Elnök: Nagyméltóságú Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. fe, Hevesvirm, főispán]«. Igazgatóság székhelye : Oyh|yl>. (Fő-tér, Lubyház, Uj bankpalota.)
PestaMk I. »iám Telető« ff. Mám — Sirgönydm Vlt ontamátra
Ó 1908- tfll. évjáratú és uj fajborok hon|>; mait. HIMNAÍ fa asM borok.
Hatáak li|»m«tt tarai honi oltvány MŐlStctepd Beültetett teriilet 540 bőid. EvI ttrmés 12.000 Hl.
A t vendéglős arakat meghívjuk szőlőtelepeink pincaészetének megtekintésére, szükségleték méltányos ár báni, idejekorán »aló biztosítása céljából.
Borfajok Méze«. Ezetjó, tizllng. Furmint (Som), Hárslevelű, Mtffckát Otonell, Chassela?, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madalaine, Kadarka, Otelló. Ofortt, Burgundi. Ka bemet.
Zala-, Vas- éa Somogymegöei képviselet: Polgár Dávid és Társa urak, Budapest, I. Fehérváry-ut 39. —
Telefon 144—14.
Olcsó jó bor
A ki olcaón jó boyt akar inni, ízlelje meg saját termésű boraimat, melyet —■ ■ 30 kr; uj bort 32 kr. litfrchkint kimérem. — Egy próba megg^l bárkit -boraira jóságáról: —
Grtinfeld Adolf, Magyar-utca 23. szám.
Bischifzky jyfíksóné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangszer-raktárában zongorák, píaninok, cimbalmok és barmoniumok nagy "álasgtékban réfzie\'fl etésre « Kaphatók
WEISZ SOMA^
m comaatárugyáta
f Nagykaniza, Erzsébet tér 4. V
httmrkaa T«Wm N5.
Az éfütés idény alkalmával bátor vagyok a szabadalmazott ,Te*renol\' tetőfedőpaiát saives K-■ gyeimébe ajánlani..\'
Á Terrctiol
a jelen kor legjobb tetőfedő anyag, ssbedaimazotl eljárás sierínt készül éa eráltal rend-kvül rügal mas, szilárd vizál-hatlan.es Imhiztqs. Fagynak, melegnek ellcntáll es évről-évre «zdárdabfc lesz. A ..TERSENOl." (esték hozzáadása aéBtil készül, ami által természetes szörke színét magtartja. A .TERRENOL" bármely gyártmánnyá! fel reazi a versenyt. amit ax ország különböző reszeiben /égzett fedése« bizonyítanak. Elvállalok bárból elofor-diiM fedéseket és kívánatra szívesen adok fehfüágosi-tást és szolgálok teljes ajánlattal. Kiváló tisztelettel
Kromsier Kálmán
Nagykanizsa, Király-utca 32. sz.
Ajánlj a valódi márványtermeinkből nárváiy aaocask lapjait, amelyek óriás nyomáén matarüaeni hydraÜkue sajtóval áMittalaak elő és mebordzemii kösaorülőtjápen tükör-sím Magura oaiaaolva, a legolcsóbb áru- kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák, fürdőszobák és templomokban. — Készítek mükőlépcsőkot. granitt terrozó burkolatokat, egyszerű és diszes színezett cementlapokat. Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatomázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cement és márvány mozaik lapokról diszes árjegyzéket ingyen küldök

férfiszabó
Jelefon 222.
Nagykanizsa
Kazinczy-utca 6.
Kaufmann Mór
*
Mayor Károly
NMML NtflV^t lÉHHMÉ fl pMH Iftl ./..\'.:, . . - NaiykaalaM ———:r
Fődzlet és gyár: Kölc*ey-utca 19 sa. Fióküzlet Főtér Korona száfló épálatb— Telefon ssáaii 928
Elvállalok mfoJenféle női és férfi rukák, katonai egyénruhák vegyileg való tisztítását átfestését, porolását és vasalásit, továbbá M őssxes háztartásig szállodát ruhák, női 4a férfi lehérnemöek mosását a vasalásit a legjutányosabb árban
Postai megbízások« gyorsan éa pontosan euMMn.
PtUflraz 111 Oomfrirotái I
Cessék a címre ügyelni*
Esetleg meghívásra személyesen is tvurte-letemet teazem.
ii_ jji ...
^•r vegyen jdii^ icrsr
5? cipőt, 3S
~~7* mig meg nem tekinti raktárunkat. Cipőink a legelegánsabbak Araink a legolcsóbbak 1
Egész cipő urak és hölgyek részére
K 13,90 és feljebb. Amerikai ur cipó fekete és barna K 20,— Amerikai női félcipő lack füzflt és gombos
. K 19.—
A marami női MMp« sewre WrWI K 18 -Mi fttoipö füz*s és gaabn* K 10 és félj. «ytrmeMp*, bánMpfk fc*lml Gip«k nagy vátascMMbaa vannak raMhron. — •rom ifotmekai) aámpé és árakon.
Saját gyáótr¿nyálukká is ütaadó nagy választékot t irtunk raktáiron jutányos áritou
Mérték után kémitBwk mindenfajta cipőárat
Miltenyi Sándor ós Fia
Nagykanizsa, Fftutorc.- v-irs palotájában.
Magyarország legnagyobb és legelterejdtqqa — szőlészeti szaklapja a —•
BORA-SZATI LAPOK *
mnly Újévtől kstdvt 4i-lk évfolyamban hatenktnt jelenik m«g Igán bo én vtltg, latot tartalomma1. , „ Ere a Makiap, mely nemcsak a magyar de a. 1 iíftfk.i ^zóefít-a -*t>* borászati viaaonyekat Ismerteti, a lett sokolda">bb ct legtsrtalmsssbb nné-lésztftl uj«*c,.n(l]r minden más szaklap olvn tátit teiasl«a,nsn* tnnxl.
a „BORÁSZATI LAPOK\'-na
Minden előfizető évenként négy nagy unt« nas mumciitklotat kap, valamely zöldfa M képét. Kéthetenként ingjé ét, mellékletként veszik: az etollutAk-a .,fsi<a«*gl Tanacasdá" o. lapot, mely) a mezőgazdaság, ax állattenvésztés. kertészet gyümölcsészi-t,-háztartás stfc. köréből veszi kAztomé-syalt
LsptalajOoaos: Baross Károly örököse.
Szczheazttttri H Madtatrt > Dr. Dracktr Jen4,
A lap elöfizetM éra.
f étre 16 tor. \'/, twn S tar. 1, étn 4 tar.
Mutatványuámol 3 Mten -át kéutéggsl MNrt a
Borásantl Lapok Iháétkililt
Budapest, DL, OlMH-ut m
Uajaam ltmaor«rhat4 a BoiáásáH fti>»< a- m lb |4 tvra, N lknH\'íhelWlen kAafv nkl n «H> «* yláregaida ttimrtr
ám (Uaaat yaaaoa kftiéab*» K.
Nyomatul\' a \'•\'i^pklidí éf tyofndf P^«7véftvtár«aaAfra kónyvnyotndájában NagykanUcsán. Igazgatö Pite NI Braö

Nagykanlesa. 1914. jauiár 1 weebet
2. \'wám
NAGYKANIZSA,
POLITIKAI NAPILAP.
W^WI SilHI Wt^PI W I RM, I
M.l hlgnt. Ml II I II I éi MT .ftmwkínf 50 Wér.
5 tcqpMu KBattecterfetaMa «
Dagykanizsa útban a visszafejlődés felé.
Nagy lomtua, |iru4í 2.
Nem csinálunk bevezetést. Követ kezik ennek i nagymultu városnak a végórlja. Abban a percben, amint az a)onnan tervezett szervezési szabály rendetet egy pontja életbe lép, az a város örökre elveszti minden reményét arra, hogy valaha nagyváros legyen. Elkövetkezik a visszafejlődés s kivan zárva annak a lehetősége, hogy valamikor egy lépést is tehessen a fejlődés felé. A ki szereti ezt a várost és kívánja annak egészséges fejlődését, annak az ég felé mered a haja, amikor látja, hogy e ■agy jövőjű város áldozatává lesz a knlturálatlanságnak és visszafejlődésnek, A bfin azért megbocsáthaflan, mert ez szándékosan és előre megfontolva történik.
Arról vas szó, hogy Nagykanizsa városát ezentúl ne az intelligencia ve-zesse, hanem az a szellem^ amit kis kanizsai polgárok hoznak be. Nekik jusson az a szerep, hogy a város gaz-
daiági, társadalmi és kn torátis__ügyei-
ben határa; zanak s ők tegyenek hivatva e váróit naggyá fejfezteni s
olyan hatalmassá, hogy az könnyen tudjon verserye2ni.a többi konkurrens dunántuii városokkal..
A tervezett Szabályrendelet célja vii\'gos. Kiszorítani a közgyűlésbőlízo-kat, akiket a kultúra, az iskolabizonyit-vány és az intelligenciafogékonnyá tett arra, hogy a város fejlődését és a szo? ciáüs haladást pártolják. Meg akarja
némítani az értelmiséget, hogy tobzódhasson a közgyűlésben a kulturálatlanság és a maradiság. Hogy-e szándéknak politikai\' érzés az alapja, ez egyszerűen nem igaz, Ez csak kendőzni akarja az a csúnya és szégyenletes lényeget, amely a város vezetését teljesen a kezére akarja játszani azoknak, akik minden egyébre alkalmasak, esak arra nem, hegy vezetőszerep jusson nekik ott, ahol fejlődésről; kuRurárói van szó.
Nem, — ennek nem szabad megtörténnie\' Tessék elképzelni, hogy nézne ki e város, ha azt a kiskanizsai polgárok dirigálják. Igenis, legyen szavuk és legyen sulyuk a képviselőtestületben, de hogy ők legyenek túlsúlyban s ö rájuk legyen bizva ennek a nagy városnak a szellemi és gazdasági vezetése; ez Őrök átka volna ennek a szép jövőjű Nagykanizsának.
Meg vagyunk győződve, hogy kiskathzai polgártársaink ezt a szerepet sohasem is ambicionálták, ismerik ¿1 a. magok szerény lntcllektnáltsáttn-pptáts tán eszfikben sem vólt—soha, hogy ők a vezetést maguknak vindikálják ; de hisz. tSri nem is ők ,ázok, akik ezt a jogot akar jak, h<*nen\' mások hívatlanul és kéretlenül az ő tarisznyájukba akátják csempészi, hogy alkalomadtán hasznát vehessék.
Hát ez, kérem, olyan tendenciózus merénylet egy kulturváros jövője,"ellen, amilyet csak itt, Nagykanizsán, ..lehet bqntetleiiüf elkövetni. Csak itt, ahol az emberek kritika nélk\'üf haladnak él a közélet eseményei mellett, ahol senki-sem törődik azzal, hogy peldáui mi is van az uj szervezési szabály rendeiet
ben. Ez s szabályrendelét szépen caOnü-ben életbe akar lépni ésjezzel szankcionálni fogja azt a régen panaszlott abuzust, hogy a mi virilistáink és választott képviselőink egy része csak akkor látogatja a kűzgyűlési termet, ka — szavasatát valamelyik jelöltnek elígérte. T
Hgyelmeztettik a városi képvhea testűlnt tagjait e szabályrendelet intézkedéseire már csak azért Is. mert ezen alapszik a város jövője hosszú évtizedekig s ez fog irányt szabni mindennek, ami e város gazdasági, társadalmi és kulturális intézményeire vonatkozik. Itt az idő, hogy megfontoljuk és mérlegeljfek e szabályrendelet minden egyes szakaszát, mert ezekben van lefektetve Nagykanizsa város jövője.
Sha-a ¡szabályrendeletnek minden egyéb pontja üdvös és eéirávezető volna Is» ez az1 egyetlen pont az, amely minden helyes Intézkedést ilhizorfussá tesz, mert a vezetést azok kezébe akarja adni, akiket az lotelligeaciájuk távolról sem kvaiittákái arra, hogy annak meg-f^f^lhess^fidc\'.
Üres és tartalmatlan ellenvetés, hogy ott, vannak a város virilistái, azok intelligens eten^merV akik ezt mondják, jól tudják, hogy a képvíselötestü-, leti közgyűléseken ez az elem egyáltalán nincs jelen\' Marad téliát a választott képviselők tömegei amelyre a fontos és a város jövő fejlődésére vonatkozó ;; életbevágó jcérdések elintézése -vár. S e szabályrendelet itt akarja, hogy a közgyűlésből kimaradjon az Ískíöfá-zott, a kulturált s intelligens rész s hogy ezeket a fontos és nagy kérdéséket a közgyűlésnek az a réSze „ intezze el,
Nem okoz többé gondot« bel és mit vegyek mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein hájban minden jó és szépet olcsón, mefka^qk.
Angol sima velodin zaál K 3 —
Pepita aiövetruha
K 3,
Mosókötény
K 1—1.20
Kiváló finom szia tartó ilclónruha K 3 4
Fekete diszkót én y
K L20—t.5ö
Angol egéa* kosztümre valátaöVet K 3.5Ö-4J0
ZALA
1914. január; 3
amely ?azt vagy rosszul, vagy ugy in-tézné cl, amint azt vele elintéztetni ki» vánják, de semmi esetre sem ugy, ahogy azt a saját meggyőződése diktálja, mert vannak kérdések, amelyben egyáltalán ki sem alakulhat a meggyőződése, mert a dologhoz egzszeiüen nem ért.
Ismétlem, tulajdonitok fontosságot a kiskanizsai polgárok közéleti tevékenységének, de semmiesetre sem akkorát, hogy kezükbe adható volna a vezetés és a döntő hatalom. A szervezési szabályrendelet vonatkozó pontja pedig teljes nyíltsággal ezt célozza.
Január 12-én lesz a szabályrendelet a közgyllés előtt. Énkor határozzák
el, hogy: lesz-e Nagykanizsa, vagy csak rolt.
1 Gyerünk tovább.
Nagykanizsa, január 2.
A csillogó karácionyíát vigyétek ki a szobából. Ne maradjon semmi, arai bennünket •a 11)3 as esztendőre emlékez.et. Nem kell sem a vidhnsága, te a szomorúsága. Tnzta, ózonoi levegője legyen ax uj esztendő legelső pillanatának is, talán éppen ax első Komában v is a remények teljesülésének ambieója.
Gyerünk, haladjunk, rohanjunk előre. Nme» idő a tétovázásra. Ax esztendő rövid éa amikor elmúlik, csaknem anayi, mintha nem ia lett volna. Éi elindulunk és roh:mu,k noha sejtelmünk sincs arró), hová, merre veiet bennünket az uS mely vágyakkal ét csalódásokkal van simára aszfaltozva.
E^yelőr: az adóiságctinálás örvénye hullámzik előttünk. Az államok és a törvény-hatóiágok ciaknem valamennyim vállóblan-keltákkal a kezükbea Jelennek meg a nyilt színpadon. A magánoiok ? Erről talán jobb hallgatni, b\'.enem, ki ne keresne most kölcsönt, I mikor közeledik a fjraang, diazHik a bálterme- I a u jl b l \'ijiimi\'j

*m
ket és oly drága minden, holott mulatni kell» mert aki nem mulat, az szegény és kihivja az emberek részvétéi maga felé, pedig bizonyára nincs kcgyttlenebb, axörnyübb emiseri árxés, mint az őszinte, igaz és meleg részvét, melynek élvezete elől menekülni szeretne mindenki — sokszor élete árán is.
Az adósságcsinálás egyik nagyszer« közlekedési eszköze az ilye í menekülésnek éa ezért a vállöforgalom megsokszorozása olyan nemzetgazdisági törekvés, mely a társadalom (nlnyomó több légének rokonszenvére siámithat az 1914 ik boldog uj esztendőben.
Csak a városokat nézzük. Valamikor nem ismertünk más hitelt esik azt, amit első helyen való bekebelezésre tudtunk felvenni. Minden egyéb kölcsön uzsorapénz volt abban az időben. A magyar középosztály pazarló kedve ebben az idJben volt legnagyobb, — a históriai gavalléros magyarok harminc-negyven százalékot fizettek kölcsöneik után.
Ma hol vagyunk már ettől. Az amortizációs kölcsönök négy százalékos kamatterhét is nyögve viseli a magyar fö!d, melynek urai pedig nem is gavallérok és a hires pazarlásnak még a morzsáival sem tudnak virtuskodni.
A városok ? Ezek me* éppen nem részesei már a primitív kölciön\'erhek viselésének. Kitalálták a községi kötvényeket, melyekkel annyi pénzt lehetett teremteni, amennyit csak akartunk, Éi ki tudná megmondani, hol a baj ? A könnyfl kölcsönterhek alatt éppen ugy elpusztult egy-egy társadalmi osztály, mint ahogy elpusztult a pszarló magyar középosztály az uzsorakamatok terhé ől. Ne is beszéljünk a magánosokról, a városok rekedtek meg ugy, hogy most alig tudják megtalálni a kivezető utat.
Miért? Nem minden érdekeaség nélkül való a felelet, amit erra a kérdésre adhatunk.
fáig a vi ágpiacon a községi kötvényeket örömmel fogadták, mig ezeket látszva lehetett elhelyezni, — a világért sem engedték meg a városoknak, hogy kötvényeiket kibocsájihassák. A magyar városok kénytelenek voltak, sőt szinte kötelezve voltak arra, hogy hitelszükségleteiket csakis a főváros néhány pénzintézetének közvetítésével vehessék fel. Ebben a helyzetben a
fővárosi bankok kartell kötóttek ét minden külföldi páázt, mely nem as A közvetítésük mellett akart bejönni ebbe as országba, kiszorítottak. A azabad Verseny Itt meg voft akadályozva mesterségesen. Ennek a megszorításnak végzetes következménye, kogy a pénzkrizis sehol a világon olyan kegyetlen, olyan letéj ó nem volt, mint Magyarországon.
A külföldi tökének Magyarországon legfeljebb tiz magyar pénzintézettel van össsa* köttetése, érdekeltsége. Egész Magyarország nincs . A külföldi tökének a magyar pénzpiac Itz emberből áll. A krizis idején erre a tíz cégre gondol, ennek a tiz cégnek az érdekeit ismeri. Exxel a tlx céggel elvégezte a dolgát az rgtsx világpiac, Magyarország pémflgyt viszályai pedig ki voltak szolgáltatva ennek a tiz köivetitő cégnek. Hogy ez a kartell, mü
ludjtt csinálni a krízis napjaiban, azt sírva néztük.
Ha ellenben szabad versenye lett volna a külföldi kapitálisnak a magyar p.acon, akkor a külföldi tőke a maga közvetlen érdekettiégét nem engedte vo.na elbukni as egész v^aaloo. A külföldi tőke nem tU céggel, hanem sok ezer céggel állana ma közvetlen kspcaolatban és a saját érdekét védelmezte volna meg pzzal, hogy védelmire siet a magyar válljlatoknak.
Eppur si muove!
Nagykanizsa, janssár 2
Az ám I Mintha csakugyan megmozdul! volna. Már hogy a föld, — éa éppen Nagykanizsán.
Nagy dolog az kérem á otaággaJ, mikor a városi köxgyflléa kulturális ügyekkei ia fog« lalkozni méltóztatik, még pedig napirend előtt. Est tette (egnap. Még Kiskanixsa jó Hegedűs Licija is szólásra emelkedett, as oakotahiány erányában. Na p:razel Evés közben megjön ¿ix étvágy. A polgármester előterjesztése és Uj-váry Géza baazédje ágét adtak as öreg kitka-nissai képviselőnek« Szóval a azep:<r>eki utcában nincs iskola. H;Jb, L-.ci bátyánk, ha ká-gyelmed mind sorra v*nné széles e hazában fczokat a községeket, melyekb&n templom ia van, meg kocsma is akad fölös számmal» —
M ■ ■■ iibmi ■■ > IILiiwyfMM—^ÜHM
Lilian.
Itta: Elizabet ürest.
Lilian sudárnövésü gyermek, kinek 8.eme sötét és áhitatoa nézésű, orra pedig nagyon egyenes, Litism apja tanár volt egy kicsi német városban. Lakásuk as országúihoz égésién közel levő villa, amely kedil/telen és egyhangn. Már mint a lakái: Hiányzott belőle ama bizonyos finom asszonyi kéz rendezése. A tanár l\'llannak két éves kora óla özvegy volt.
A rendkívül élescsiü gyermek nagyon jól ismerte apját. Csendes és figyelmes volt jeleneiében és meglepően, de kissé aggódva vidám, ha távol volt tőle. Lilian nagyon jim-bor gyermek és ezt a (újdonságot öreg ese lédjQktöl ssjátitolta el. Ez a (ámboraág jellemezte játszás közben is. Hálkan, csendesen, egyapfll Játszvit a vilta mögött elkrülö kis kertben, mely alig éssievf.betöleg emelkedett fel a hegy felé. Távolból szabálytalan begy lánc bótolt. Lilian minden szsksdéqot és emelkedést ismert, mely idesárgáilo\'.t a kékeseöld hegyek oldaláról. Kötörők dolgoztak ott az élénksárga foltokban s egyhangú kalapácsütést! k nélkül Lilian el sem birta volna képzelni a hegyek csöndjét.
ó.asiám elüldögélt vadvirágai közö t és velük együtt várla, mig elkaadeit esni as eső, uogy fe frissítse őket. Saját kii nyelvén érezte meg azoknak epedő szomjuságát.
I Esténként apjával együtt rótta a végtelen oek tetsaó széles országn ál. A tanár axoroaan
tartotta az övében gyermeke kezét. A kicnke pedig kecsesen és engedelmesen iparkodott lépést tartani apjával, szaporón jlrva„bogy utolérje annak hosszú llp elt. N^yon keveset beszéltek és ilyenkor is nagyon közömbös tárgyikról.
így nőtt, növekedett Lilian és lett éretté apjának szótlanul hozzáfüiö\'.t követelései mellett.
Pár hét óta minden reggel beiuent apjának dolgozószobájába és várt. hogy az tanítsa őtet Nagyon gyakran megtörtént, hogy apja észre sem vette a sóvárgóan várakozó gyermeket, aki ijyenkor csendesen, szótlanul, megértöleg siklott ki az ajtón. Máskor megint óraszámra iratolt, olvastatott és szaval-tátott vele ané\'hDI, hogy észre vette volna a kis leánynak sápadt kimerülését. Dc Lilian ükkor sem siót* semmit és elhatározott hőai-eiséget mutatott.
Egy alkalommal a kertben vo!t a kisleány és egy nagy kutyát kergetett. Végre elérte, aztán mindketten a fűben hemteregtek. Lilian átfonta vékony kia karjával a kuiya nyakát ét szembenézett vele. S mintha az ő sötét, mély tekiit ele világoaságot nyújtott volna magános kutyalélekbe.-SJnte megdöbbenve néztek egymásra. Aztán hirtelen felnevetett a loányka és megcsókolta a kutyának kicsi nedves orrát. Az pedig örvendve csóválta farkát és két lábra állt. Azt sem lud>a mit cnnáJjon örömében. Lilian addig bólogatta fejét, mig az utána csináld Jó darabig ugy bólogattak egymásnak, , mint k:t porcellánfigura, kiknek feje dróton I motog. Óriást mód komikus voüt
Lilian tizenkét éves lehetett. Az apja a kis városka egyik p:nziójába küldte tanú ui. És dacára, hogy a villa közel volt hoztá, mftgis a penzióba kellelt aludnia.
És rettenetesen nélkülözte a kertet, a házat, az esti sétákat De még joöban uáikft« lözte önmagái, azt, aki ó azelőu volt. A panzióban nem találta hoiyét. 01 Ah ő is a többi leánykával egysorban fehir rulában az asztal mellett As igazgatónő nagyon sxlvee volt hozzá; de tegnap felkelt helyéről ebédközben és szemrehányóan timitolta ki Lilian arcából a rakoncátlan hajfürtöket. A kia lány (u:c*án tekintett ulánna, amit az éites hölgynek meg kellett éreznie. D: akarata ellenére nem fordult vissza, pedig előzőleg teiiette magában. Lilian tehát nem lehetett boido*. Ujj mozgott a többiek között, mint ketrecbe zári madár. A tanításnál figyelmet volt, de hallgatag ás minden benső érdeklődés nélkül vaio. Az ember nem luda, mit kezdjen vele.
Egy nyári napon meglátogatta ót ap(a. Akkor bátran elmondta kívánságát, amely első volt életében. Vigye öt magával aaya. 0 a agy lány már ét semmi kedve sincsen aaokkpz a csínyekhez, amiért itt mcgbünleuk őket 0 m-gint vissza szeretne menni Isázulba, elvadult kertjükbe, ki ax orazágutu, közel a hegyek felé. Htsaen olyan rég neas iátus ókét. Dj igea, egyszer mégis látta, de akkor végtelen kossal földrajzi etóadáat kOlőttek bússá. Ea oem ia as ő hegylánca volt. As a szép. As a sárga.
A tanár beszélt az ig4igaíónóvel. ó iagy-sága megbotránkozott és három aivendéket ki-
19! 4* fiamét 3.
3
A HU Ml n •
gm mpnMI lU IhM mm. Kktb-bak és nagyobbak W** SlvMldm W siktaaak «1 a adláa. ax ■ ata,Mt M ■0« riáM ML UiastaMas hq iéIé ha* MM a raaaa adta HilWa b É » ba }a*ra *. 1i>)ii Oynta araak aat a p skaralnl, hogy aM fkbáató aMódM U aftBf|a ÉW mí aápkaftara iliikldHlkll. M •agy v _
aaa émi a |ü saánMks. A t agyao irtw bu|M hs^maUMaf vatta tado-aieai aa m naitoii riíto|MlM, áa a Deák Idhipháaj lkai kaaguaMnd adrfáha*
a ntfp haxábaa. 3 arfaaa MM. kap aa aa M, Md ■ Ipifé-raal l8n)lfcH a intolf a aaa* a Mm
Igy ilit«M|i a*Het1 btsooyttaat. Mftr pedig ka a MaBMMaad a Myd tanévben a város Hlw»l>w radkátk mMMI igényba-aékkaal váltad khakit peaaláai HbakMiaágai aek leJjmitétéie kényszeríteni bob fogj», — káét actajal a atxaakWiság átka
üaagsidjaaera. hogy aat aa Igyál csak aakanáhsn, csak a kfikaágvattt év kg tétjét MM és MM aHntésMni Ha Mát agy akarja vagy my fogja kodri a tanács, Mai példáni aa mrakfWaaáaak kérdését, akMr erősen fel. assa, hogy aa iltaori akM iskoláink takaafok-Sáriról uóió régi nóta altató dak lesz az uno~ káink^ak fs. _Bp MMI MWi
H»?i»ziii »lm
méterenként I SO fillértől utolsó újdonság Bérmentve és ekámolkn házhoz szállítva. Dos választék.
i HUH i Hitt tásini Hwi utfRUa ZBItCI
«atoll azonnal maga tít, akik gyerekesen ii> Ma arccal mesélték, hagy nagyon jól érzik ■ugMat Itten. A tanár gondolkodni látszott. És belátta csakugyan, hogy nem ex az ig\'ti hely aa 0 komoly kis kánya számira. £a elhatároz a, hogy káét augáboa részi gyér-
Nemsokára hazahajtottak. A ház izflrkén, ■agáocsin áR a távolban. Da agy ház aem lakd olyan ctunyr, ka egysaar aat egy kk May ugaaaiaM, kogy ne kapjon aa anoyoa aaaáacot a vuiontiá\'áakor. Lilian vadai áa aanvedélyeicn sirt, mikor kkyüotU a kert-sfd». Megy k tudott innen átjönni ? Letérdelt a fibe aa stsaán át virágok közé. Finom arcát kúüaairtti a fi közé és reszketeti, oly szent aak (lat M aeki ex 4ra.
A nap csak MMagaaaágbaa volt aár a Mgyek KM Olt. Sugarai már alvinMeltéh vakiló Ml Ital, bátran bek leMtett nézni. Uliaa aaadáMcs gytrmekmosolya lagárzott (inom, aaáp bálna arcán.
Aktstya blsaMan agatolt szik MMábao. Egy pldaaat — áa nlraatM áa Ml örömmel i«fisat Ulka kM. Ez utal átfogta 4t. A katya Iái ekd lábát a kk káay «diára Mk 4a aéiakiawi sásaM ML Liitaa aaglogk Mát 4a a aep Mé MdtoMa. Aa afeaa ákai fik ■ralkm sgyttt addig bárnak —mm aa ágd ra iáikká, aúg az artlfM lifeMid 4a M
A rtadórtég ügyforgalma Tiaztionrott 1913-Imul
KiskaajzaánaL
flagyhaataaa. knnái 2
A főkapitányság most adta ki be agánoiöját az 19t3. év ügyforgalmáról. A beszámoló több érdekes dolgot tartalmas. Kiemeljük kö/ülók a következőket
Közigazgatási eljárás alá kertiII 12006 ügy a tavalyi 11572.vei szemben. A kihágások száma az Idén erősen felszaporodott. 3035 kihágás került rendőri elbírálás alá, mig 1912-ben csak 1789. Bún ügyekben örvendetes csőkkenés mutatkozik. Az idei bün-krónika 009 ügy darabot számlál lel a tavalyi 665-tel szemben. ¿Az összes dihtézett ügy darabok száma az 1913-ik esztendőben 15596
Kiadott- a rendőrség az év tofya-mán 297 cseléd könyvet, 4 pásztor-könyvet, 10 gazdasági cselédkönyvet, 41 munkásigazolványt, 44 útlevelet, 906 méregengedélyt és OS türelmi bárcáL Az útlevelek száma csökkent tavaly óta, a méregengedélyek száma azonban majd a kétszeresére szaporodott fel. Ezt valószínűleg annak köszönhetjük, hogy a patkányok, akik a csoportház lebontásával hajléktala nokká lettek, egy ujabbkor! népvándorlás borzalmaival árasztották el a városL
A bejelentő hivatalban az idén 9327 embert jelentettek be és 9059 kijelentést vettek tet Bűnügyben való részesség miatt 222 embert tartóztattak Te, a rendőrségi fogdában pedig , 609 tolonc fordult meg. Ezek összesen 1684 adag ételt fogyasztottak el, arai ugyanannyi zárkában eltöltött napnak telel meg.
Orvosrendőriles 404 égyént. vizsgáltak meg s 69-et utaltak közűlök a kórházba. A város területéről 37 embert utasítottak ki.
Dolga ezek szerint bőven, volt az idén a nagykanizsai rendőrségnek. .
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban száll it
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAOVKANIZSA Csengery utca.
vm koaaaa «ágyék a A «imifeáal ka aoat aztán «gj dgyaa MM caMaal ki. bMoakaai laka taa a kkkaai naadilaaM A tksUorvaook ak osnpta 600 koaaaa évi llMilal4»M hidalt a várostét. A caakáty tksMaMij lapka k ata-a rátok kkMI
■kk: a nyilvéaoa
A Uaaáloiaoal áMaok átaaansiáaliati haa a M vkaoapatek kMtt aagyea k tMMI beoorárt—okkaa |MiMfe. a régi MaaaártM bakanreaákoa. A rtrsiklila MM aat MaMk. kogy a ayttadraa káaak nrmialsagáMt dt|M a városi saagáayakp aaáarika latija taaa. kÉaaaa a nyilvános kázak nyomorait párik alllkfe lálfefe úgyis csak a szegényházba ksrllotk.
Ezáltal aatáa lianlM kkiaMraa haaaag ssabsdai ki, aaMyal a «áros addig a saagáay alapra tatdkok. Ebbffl a pknbdl lakatae aaag. saervazai a harmadik üaaltaivoai ádáaL
Aa eszme áMkápaaaáge kátságaa. rdM felül áll. Több magyar vidéki váraafeaa aak rendsieresiletlák, hogy a rliagllkl di|ak a ssegényakp javára folynak ba áa aaaM akadályát nem lál|ak, hogy nálunk k igy
Egy jó karban jév6—
Mosógép
jutányos áron eladó, hivatalban.
Cim a kiadó-
E)a sihos o kövezet. ■ ■
A gondatlan háziúr áldoxatau
NagykonUMü, fan aár 3.
A tál beálltával aár jóctfre MkMak a kaniztai hiatida)doaoaok figyelmét arra, kogy a bekövetkezhető balesetek alkuikén Hintsék M a fagyos járdát a házak etfa aivaL A főkspitányság erélyes agiláddt InáMad azok ellen a háziarak aika, aktit az idavoaah kozó saabályrandaMaak aem tettek akgal a egymíaulin binágokák a renitens házi arakat. Ez aioaban, — agy lálazik, — egyálkláa aem szűntette meg a feaalwal háxtakjdoaaaak agy részének hadat taa indoknciálát
Erre muM aa, hagy amddl MkdM. tagnap «ágra iJifellialfeaMl Egy JáidkaM, - Ma* Idr Pdl, — mageaaaMd a Zriayi 43. aaáma káa aMtt, ataak letta 4a aakfaa
4
ZALA
1914 jasa* I
UjéV éjsxak» wáx éwel aaalőtt. Blücher poron tábornok aarage itkel Caub melle« a R.|Du,
Ikfiri ezredek Boiuriibu.
Bécsből jelentik: A elhatározta, hogy a 2. és ezredet a tiroli ezredek mintájára hegyi I ezredekké alakttja át Wcfcerte balesete.
Sa aaa tát a táne. Még ta ia. a* padig nkiN tadtaa üfeotai. tatusa«» várom m M« aatát. mikor ■ kiptnH neMfett, aad-tagd na«ta ta habaaaapa aabaaáabaa lova-mtftmM MÉ| tabnitia, 1
n«p ia*aar Magaoadlaar — na •ondóm meg. M«| MM. loo cata atan tas lógtak rája* nrani Padig Ma aaa-Rtaia, ta a Mk,éIb baaagtagbaa Mta
hagy tai, yiliMaik, a
Budapestről jelentik: Wekerie Sándor voíi miniszterelnök a főttdvar-nagyi hivatalba készftlt, hogy újévi gratulációját ieadja. Amint a kocsiból kiszállott, elcsúszott és a lábát satyosaa megsértette, agy» hogy most ágyban Ifekvó beteg.
__A ._. _» \'/_______• .»aa
IsMIa,
a napokban elhunyt svéd anyakirályaö.
HÍREK
A roaán egyezség.
Budapestről jelentik: A román paktum Agyében a miniszterelnök a tárgyalásokat holnap njbói megkezdi. A miniszterelnök ma délntánra magához kérette Mihályi Tivadar, Maniu Oyala és Branístye Valér ismert román pollikusokat.
A naikásba leset biztosításért.
Budapestről jelentik: A kereskedelmi minisztériumban legközelebb nagy szabás« aakátet tartanak a mun-Msbiztositás reformjáról, Az aj törvényjavaslatot 1914 első felében ter-fesztfk a törvényhozás elé. A^fla annHctálja AMsMMAtf
Lnndonböl jelentik: Egy átkelő aagol folyókat beavatott helyről száriul* mdösftást közöl, hogy Anglia ff Uv«snll aimektálta fogja ac edivayt
IHipia. Samaay BoMiatar,
aaa, betasaa tsenvtdta a tán, ~~ lllljl.
— Odvöalet megváltás Dr. Szekeres József igazgató főorvos 20 koronát juttatott el a Népkonyhához, az oiévl idvőzletek megváltása dmén.
— A ff—ataé ScUvsaataM. OyOapM IBaBna% IémIIHHm tartotta aaa| ff Kaatanft kW, kftBnóen dtaU Síitaaaata wtafét. Aa aaUfrnak up vooióerdt Mlciftuö« az a, hon at ttagáaa aaagbivá aiSaoro« aal«gata jatota. A programra Htf tataaáat aratott. Dr. Saabd Ziigmood latolvaaÉtil. Balta Jaad dr. maréui loagori játékát ta Bdtataaa Atadárta aaadamaa mtigtai kflioa M»a vihar c* tapa-aai ta nagy tataitaaal tagadta a jataaléfdk intim egjflttaae. Ai agyaa «sasokat ár. Rapota Aladár koafválta bt Stfataaaa, kidnaad A program« latajiáaa itta ■agtaadMWI a ttta ta tartott agtaaan reggelig.
— Agj wiirti ar apját. Smrvtatai jetaatik: PSapSky Aitm gaadátaodó tagpap tata itaa«ta tárt taaa ta fataa»i> ln|Hgatta tattaa. Plipöki Oa tt anyja iagtal|lia atatad ta
ját agy Matti aairaa aaarta. Aa Inlhn atta asaanal magtaH.
— Nagy vaaatt katadttaffta. Ml jataatfc: A agy lotaMMáiv ntkftm agy tabunutait Hl
Cl
A VII ÁG tAv»ATÉS
n VILHVJ. a TELEFON. A tairmarosi sfcizma-per.
Menetit négus birodalmát. AbissziniÉt. Ez a terv azonban nehézségekbe fltkö-zik, mert Ablssziníára Franéiaország Is jogot formál. ^
Mánnarosszigetrői jelentik: Ma folytatták |a mtén izgatási per főtár-gyalását Ujabban két vádlotton tört Id a vallási téboly.
A bababál
lagataal laaaMk aaoat a tagerfaabbaa a ka* niiaai tadüyafeat. még a aaayara péasBgyi-taiyxtt a as újévi keilesetleatégta is áttör patata, aaaiBiivi taaaata a nagy tardta mtl-tad; U adlyaa jatarabaa jataajtk mag a bababátaa? kataijak mag, - ahogy aa Igyvédl kai agy Haitatatijailtd tagja aaokta ■oodaai. — hanem lagalább ötvenen kértek mái tStaai taaáaaot aa Irányban. Vaióaággal hilatarti« a nagy taltaHlybt, hogy háta tadvta ta b«|aa fiatal Mtgyet érdekel aa «a b. adtanéaiaia. Aari HlOabea a tiagklrtat «ai, Ml aaa ár tant, ks havoota legalább agy baba-bak raadasaa aa lar. NStgytaL Ugy tataik tat értaai, bogy ottani nam átlsaa.
Hál Igy aa tWjelekből >télre biaoqy atap la tan a baksbIL Paivonatáata. faaMt eanptdoattak. aaiadaa, a<al aaáp ta diága ia jé, taaa aamdaláslg. Mliiiaaik atalajika padig agy aactg tadvtt ta aaa, fiatal May ta aaaway agy oaoaflkaa a Kaaalaá káprá-Md vma lakrtl kSatMt. AU aMta fe Mhbtt
Ifi 4. január J.
ZALA
&
ándaye 1914 Irt jamár ig
wnPf^iw 91
M
M. r. . J ■ ••
M la kása okai sdnes Ka nktsátek agy teidsaW a Uya MM kterlrthlidaMkna fiiiáfctedk V, Vkagfádl a. IX ■) jóformán ta-• betlemas hatyzatbe |atkatnak, hogy dieztt-
ML
Dr. Szdárd Fa-hagyatékából kkiemah tár-• »Pátria* ajialii DL. Olfl-at 2S.) lliiMÉIIiii éa
m
tttlaf — A pMftaMM a^fliuiiia,
la agy* laghiámibti saéplró|á-a kedves, értékes ia N|aa MM, amaly aa Oreaáfaa Magyar Egyaadtet hmitimla» aililn, a
ilJ___A____ A -11- »1 l^l^l
aio uXMicaif" ffwx icicni
M| |a aa Mkaayt Maak 40 Mrei|M tertd-um Qudát, vadáaaaabart, 4a a teraéazd-aafe adadea baMM ia bdaalrdl fogja érdekeid at a MML aMjMI a Mnaáaaataak aagytudáau maerde, a»É|B kaádata árad falánk 4a at hsdrm kaaMrral párosai, aaaty állandóan ■oaaiyt fafeaaM aa otvaaó afaftáa. A IMIM ssékeiy mOvéazdnk, D. Dobay
2 diaond ktráfe
rajzai áhawik A MHaMt aa
Mkaayt barátai azzal a kagjMMta szándékkal Mtem, hogy annak jOnddaddl a gazda-jsMs aaakáaéaak észter-gaad Mrja IBM aédd eaüékM állítsanak Elte-kMtvc attflt a kagyaMtas aékói, maga a kölet *y bated tartalmánál, MM kUaő alakjánál fogra aagérdtuiH aeascsak a gazdák, a vadászná, hanem adadaa igaz termésaatinridó legteljesebb figyelmét.
Aspirin
F25" tabletták6^
a f»j n (offi|áaiéi, rkMnéniL mftmnnil >tk.
«•»wwt, fájdaloitaaiapitóutr i a teknoT kxbb Mi.ku Wui<né*y*kkel utánozzák,
I----JwcrWHoni Tilödl Atrtrm k«ptimk. v*wv»k
k/ » JBayer" féle Aspirin tablettákat. Egy cwó SO % fro* tablettát tartalmaz ára I kor. 2»)HIL T Utinratoka: utaattaunk vissza.
URANIA
sznvÉAz
4 aa.
Pénteken, január 2-án
(.Das Gewissen") Nagy dráma 3 felvonásban.
Lóháton nehéz utakon Természeti felvétel.
A meglepett lelkész
Humoros.
Az elveszeit és. visszaszerzett Jiit
Dráma 1 (elvonásban.
— Ninca esnaydbb a lakda Ireafa\'ai-ndl. írjon a Képes HM kkddhtedaláhoa 4a 0a jóformán ingyen Hs mflvészi színes, a legkényesebb mflvéad iáidat Ueligilff képpel dtezM-heti M lakása csapni fatriL -
— A tanítók flxetéakiegéezitéaéaek jóváhagyáaa. A aiintertrr a tanítók flaatáaá nek liajáiiHlilia vonatkozó kflzgydiéd határozatot aaai agys*e«a, hanem aaamMyaakint hagyja (óvá. Ma károm tanító fizdétktegémdté-sénak jóváhagyása érkcaett tea ainiazterínmból.
— Az Uránia mozgókép palota remek képekkel kezdte meg az újévet, ma pedig megint agy igen szép éa irodalmilag páratlanol álló remek drámával kedveskedik, ugyaais színre hozza Erméle Zicconi vOághiri. olasz mdvásml a főszerepben a .Lelkiismeret" dmfl hatáaoa társadalmi drámát és még agy csomó remek képet, de ea esik agy napig lem lát-: kaid, kolnap ék vaaámap padig, aaaa a hó 3 áa éa 4 én tartja bemataldjM a ,Mid hercegnő* dml remek francia vígjátéknak, mety aa Oiztrigáa Mid & operetta alán lett filmre átdolgozva. — Egvszersmind aa Uránia tudatja, kogy a bó 9 én 4a 20-én mátatja ha a 2d Ik század legnagyobb csodáját, a Kiadatom (film Parian), melyre (agyak már előre válthatók.
— Maghalt a gyermekei atda. Nagybecskerekről jelentik: Dr. Hairarmann orvosnak. rövkl idd alatt kM gzermeke halt mag. Ezen anlyna csapás snnyira elkeserítette aa orvos feleségét, hogy mérgd hrott 4a rövid aaaa-vaóés után meghalt.
uakuaa RMk. f. dr, trikMrta Káraly,
■a» Latoaoé, Rdah ta-1-4 kor. Oav,\' Iteadaé, Na *. Sdgmaraé, lIsmMaé, Olnaj Aammé, Vitar Madaaao Márta, jaagar Ittvdaa ralla, *. Bartka O, atete. Otitter dr. Mfldds Otead,, Ledofaaky Mal Jdaaei Psrger Róbartaé, Sane Pom nady latdaé, Hslám Jdaaat, Ripock dr. HMpáaa Jaad, Pakte Oyaláa^ fttd aak, Watea Eradoé, da», dr. Watea Lajoaaá, dr.- Schtetfte k lakyaé, dr. Haaaa Hagdaé, k». Qydtgyaé, IMaÉiIjaá, Steiaar Siaoaaé,! Lajeaná. ft. f. féaag» Erdaay Onkáraé. Károty, dr. SchvarU Ado fná, Lsodvay VI-mosaá, dev. LOary Addtaá 4—4 km. Oyaam Desadaé, Kádár Lafraaá, Cdllag Jaadad, daa. Kovács Kárdyné, Saaaaahsrg Pilgiiad, Pal-Ma Tdgmiadaé. Anmrik Nátkáa, dat. Sknmal Marko Aatdné, Armatk Skndorné, dr. Oiaklg Lijoaaé, dr. RoMcklkl Jakakaá, Raatala Oá> aáaá, dr. Wjomm litváaaé, Pddaaaa Jd-zaataé, dr. Kdoigaé. S rém Tivadaraé, válk O/Orgyné, K aazter Mikaáné, di. QyOrgyaé, RoMckild Sama, Kteia Fdrady Albkuá, Kári Jaadaá, PaUóa Kéadyaé, Kayaesaé, Rauichanbergerné, dr. Pkaka Jd> zadné. Neo éé Ktein, PdUák Eadaé, Oraf litvánné, dr. Ber«íy Viktomé, Osteal Vddoraá. Hüd Láaallal, OroaAáry Lujxa, daa. Maaáa-ano Jóaadaé, Almáal Jáaoané, Haraay Oydrgyaá 3—S km. (Pdftaljak.)
- Taklntaa mag Pmká Péter dm- él nubalWtd madera mkdáW, Zárda-otca 14 azám alan.
r-

viwiiiaMmi. 0««f)«i ut. ta a
Hir|iR|-Uiiieit
i ** IB
• Hinm • Pala • kaaahsr
ka**Ttnfn^l
tr?«#>< -m. <.«. L-.
m
florgonykenes-kandca
klTtl M*mlll«>tM lm a M UlMlillél
aam jk
aati
[a
Sigf I® isi itsítx
REISZ GS SOHEIBER u^n^tólcl^molial sz^b^Í!
M élyen Icazállitqtt árakon kerülnek eladásra férfi-, fiu- ¿a gyermek öltönyök, télikabátok, raglánok, szőrmés bekecsek, városi- éa utazó bandák, kocái uürök, divat nadrágok és mellények éa boj kabátok. — Felhívjuk a nagyérdemű közönség szikes figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vételkényszer nélkül raktárunkat megtekinteni adveakddjék.
Nagy raktár idény előrehaladottsága miatt. t>ftj™ Aft ftphttihor Nngykanizaa, Emébat-tér, Mélyen leszállított árak. TllítdUttel XVÜIH^ üb Oün©lD©r L3fnfi .örtmanwWml ue^bon
ZALA
19 4 január J
9tm M A
jiavu«- «awMt Ml «I

AM AkM ön éksm éa OaM
KÖZGAZDÁSZ
Qabona-Qzlat
Bmduptm, jannftt X
ñmtáñát IiMi
Bon ipr. 1914 II 43
In aáj. 1914 1144
Som okt 1914 «63
Tentar! artfaara 6 57
Teaferi 1914 JaL 679
Zab április 1914 780
Zab 1914 akt. 946
grtákpaplr Itaatfa
Magyar MM 941»; Oastrák Mai 634-«•/, konraifradtt 82 70; Oarfrtk-matyar ál» Pml 713S0;Jahálofbaak 435-; Laaaá WWtbMk 525*—; Haaai baok 289 -; Macyar baab 530-—; Rimamürinyi 641*—; Ssifotar-|W 739*—; KQsnti vaaal 630 — ; Vároti fant 34»-.
p I
Mayer Klotild
gözmosógyárs Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyi* leg való tisztítása.
Ulti gallar is UiriHutUr
Szép i tiszta ntunks! Qyfljtfltelepek Fö-ut 13. szám Kazincy utca 8. Szíves pártfogást kér
Mayer Klotild
Szabó és ^Gfrsa
\' / 1 . "\' i\' \'jfx\' \' , oSé ^WMfMt
<9 Q)udap*st, n\\agykanr%*a &
CbaiaASH/ értwt/őJt m * ttmimuépH, 6opy fTuffá*nm*é* arfkbpáaaa wwt áadgpead
^ drvat* talonunkat
Wpfgfanitkái tf ntéktvér /+, abr dU<
.4P" Sénémr MNMM
sut font nyitunk.
wHrlrtmutjéí, jtimHkt HÍ Híjif akut ayljiliidif
F«Ufc MkMlI:
Wmrnú a Zalában
Kaufmánn Mór
^¡^fórfi szabó
Jelefon 222.
Nagykanizsa
Kazinczy-utca 6.
gyönyörű képekkel^* cégnyomással is azonnal szállíthat1 a legolcsóbb árak mellett, különböző szin- és fazonban h
Kívánatra mintákat bemutatunk
1*14 janaár 3.
ZALA
3.15 dib. 10 hiles uép egyforma aaaag«fie» malac, Február hó 1-áo átveendők
Ara drb-kéat 12 kor. Kolter Ferenc
Soaaogyauntmlklóa.
festő vállalatát
IT ñatea aj ■!>■■ 6 náa «MI
alá, saját ^^^ helyezte át, Tal «fon 171. si
Ifmidti M!
Ne vegyen addig kész
ST cipőt, 25
a ndg BMg nem tekinti raktárunkat. Clpfiiak a legelegánsabb*! Araiak a legolcsóbbak!
Egéaa dpó urak ¿a hölgyek részére
K 13,50 és felébb. Amerikai ur.dpó fekete éa barna K 20,— Amerikai nfli Wöpő lack fOaOa éa gtMbboa
—if^T . —:_ ."giac^
Ama ikai női Wcipó sewro bőrből K 18 — Höi lalöpö füzös és gombos K 10 és fdj. OjuibiH)*, klMUpa, ililjtil ilpflk aagy rálaaztékban vannak raktáron. — Oeaz (gakachni) aárdpö éa hócipő oicaó ,__áakoa.__
Saját gyártsiánjiialtiiB la áttandó aagy tartunk raktároa jutányos árakon
Mttft atán késxtfnk mindentaju cipóárut
T^IM *\' * \' - 1
1 Cyi uBitlgiw
Miltónyi Sándorós Fia
Nagykaaisaa, Pöirton, a város palotá|ib*n.
"OLLA"
GUMMtT több Ml SOBJ > mát • LEGMEGBÍZHATÓBB AT AU. A k»»k»UikhM kfi|iuittll OLLA iiiliMlitHiiltlk ■» d-inuitó helyeket jelnk. Ara 4, IfalK hmtjiért. Kapbat* -GatUch is Gra«l drogéria Lm, Nc—m. AWár
Eladó
Kisfaludy Sandor-utca 22. családi ház, mely 4 atoba, elő, fürdő éa cselédszobából, 6 lóra való istállóval éa külön kocsislakás, moly lakásnak átalakítható, -r- Bővebbet
Berényi Elek borkereskedőnél
Tinte mi* ajság
JVCakulatuppapii«
WibHii is mur
(ana m m fii waina.
Nagykanizsán
1 •a
•a
1 váf R. fonál 6 női ingre most 8.70 korona
Ni okozzon önnek gondot
az ajándék, mert a
vállalatnál PERLSZ VILMOS
Nagykanizsa, Kazinczy-utca
aa összes raktáron levő cikkek mélyen LESZÁLLÍTOTT ÁRBAN lesznek eUdva.
Valódi Riuabwgr Vászon maradékok, igyteritók, függönyök, kész febérnemüek stb. leszámolt ároa

I
Len törülközők 62, 78, 84 áa feljebb
a a.
K
U3 3 ff
Uincclános ulMa
angol és francia .*. női szabó .\'. Nagykanizsa, Fótit Mihályi pék házban
fodor József
modem vízvezetékkel berendezett lodráaa-taraw Saarvaa szálloda
Mm ui*
Havié* bérletjegyek juU-nyo> ÍKW: Vuutaaok M
■Mkiiil ilMlfata
• ben r 1111 «Bfariú
«N
L o 5 -o
Olcsó tüzelőanyag*
összeaprított tűzifa méter mázsánkint 2 korona, irifaili és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Tiádwi »4. II. ——BAZSÓ SÁNDOR, tüzelőanyag kereskedő Nagykanizsa, Eötvös-tér és Teltki-ut sarkén. .. ■ \' ~-v- ■•■.; ■—
Q Petermann József
mü és kereskedelmi kertész Nagykanizsán
. ^ Szállít egész éves át
ólőViTáffból esküvői, báli éa alkalmi caokrolcat, virágkosarakat, ■Pi.»■ éiő és művirág koszorúkat. — Pálmákat, caerépvirá-gokat, virág ¿a konyhakerti palántákat. — Fenyő éa rózsafákat, bokor rózsákat. — Gyümölcsfákat. — Idényárjegyzék kivánatra bérmentve.
Mire van-szüksége ?
Hol szerezze be szükségletét 1
■Attcs JAMOS
Htf I MOM és IsaiÉNIn
—» hí itTtniiii jnHnHIÉH«
___Jzé*at mintákbá* mm*
éa* »etagr* anasi ftliiiW
Itfül msftMvéere
• •■ae.
MOHÁI SÄUM
bátorokat tfytMfl teg finqmabbjl ma ofysiMi katésl
CsaiRicsír Firme
knnlfcu ém éeMpa*«iló
a MÉtam
elvállal c szakba vágO munkál lifj^yoMbb árakon. - Telelőn meghívásra háthoz megyek
Brantln JAiltl TEMETKEZÉSI VÁLLALATA RailbaizsiiEiMt-Nr2.il»
(tATttM Hál.)
Kéas kooorsák ivtánud* áron kapbstdk — F f* A Halak e«v «ero és ateiesett tww kezésekat Asztalos Salakomban kész bútor lagalcsóbb éren kaphsto. rnmmmmmmmm.
PapirszaMÉk
Ntfy válaaztákban Igen lutányo* áron kaphatók
FIscM Füép Fia ¡
R PÉHrr/ÜURTfAS !
Mrl HnflR H atcaón akfftl ruháját mosatai, awafc ■jáslow eálü yyáw
nteyviiliiiiapMa • iMa és M016. 2 poromat 3
PIUÜ UrtT iapv^ n.
CoépI » ■ ^IrtuMli n-li
Irodaszerek
Piache I Fülöp Fia
MriinsMMii Mtrfxfirt\'jfc íf *«Jutá " nvovt^i fron legna-yvo*>l> v rrékHkaác
swwfflfí Fim ipoa
pum «i 77¿ aa.
Elvállal let munkákat kivitelben; jralakiláaáf — TerraÉei.
kOituíf niaéaatom NÜyw
Simjjri^flfís
Ajánlja raktárát a tetriohb gyártású mindenlék fali, Skraail fl ¿ aasöérék-ban. ä Óraiavitások 1 M jótállás mollert
VELECZ EDE Ciamtry * t.
(Dr. elSlSl kát).
Részit u| rendszeri!
AftdiiPÖKfr szemezés és varrés nélkül jutányos áron.
Kézimunka s dó-nyomda üzlet,
I kgdhfilostfbb kezdett munkák az 6saata anyagok,, valamint a legszebb rajzrainlák legnagyobb vá-taaztékban latányoa áron
^^ M HUU
Skrivilíts Istvái
laaftaataa. MIM M.
Ajánliö a legjobb aaéáf készíláaU catoBéltéamh* deánemU lábbelit, melyei okaaón bocsáH ci vev^-fcOtflnaég retHklkiáini >. Vléflki randriéNk pot * san wUNRMmI
lölfijü Gyüláné
vai4>stnariy-uvu 94a
Hutlkk\' kc/tll ftVOSÓ ét
vualó Intézet*, racivoek <>etönye- hogy a uhák nem rongálódnák. Olasrt árak, kifogástalan i. - Kívánatra a italhoz nuntgvek
BEMECZ UUOf m- * tű-«* ájm lihü Halaata» IIART ». Készít míndeiwemu
:: CZIPÖKET ::
letf jutányosabb áron.
Jntttafct •létét lülaL
ORBAN MIHÁLY Paé nafykanlaal tiiU-^azrtaaaaé^—ttov» vaaaió- áa vegyftazrffö Intézete COtvda tér W
Elvállalom az Összes háztartási fehérnemtiek tisz-úfásán legolcsóbb árban Vidéki megbízásokat pontosan tefiesltek.
Lencz Boldizsár
Maira- és esarapaHMT
Petőti-ul fS-lk szém.
sTváílal kAmives /sese-repes munkákat, ugyszln^ tén minden átalakítást A ^ olcsu áron. 2
Steiner FOiflo
^ férfi- éa néi dpéaa áéttionr-wtoa té. aa
Készít mindennemű téré- a ndl cipőkei kfOvemaabi» "kivitelben. jutányos árak iMlttt. Munkáim tartósságáért azavatoloke ::
Levélpapír
A legszebb és legolcsóbb lévétpgjpirué» ujdöD&ágrok: rmeMf Pölöp Plo pöpirkeres-kedésében kaphatók.
Iré-éa talmiraklll lé érléal raktér.
EGYENRUHA-SZABÓ
Krausz József
S«9ét at tt. 5<.
fKáMal bátntely ktfVvifr-Mnhrr tartfiró egyen* ruha elkc\\LÍifNé! tS <it s»ék«!.i«sÁí tS
lar«al#^uo> *b«lrl> tétaért fel-«m-
. Itr #1r*.» árofl —
Laijobi zn^
a Kispépa traaéégtó Sufér mt aa.
(tul«|áoaae La ipart |éssaO Hamisiiailan badacaonyi boruk, meley és hide^ éieWk. kiiilno italok mtn; den időben a » klStö**%€* renderkc¿ésér^ állanok Pontoa kit»<olgAlas. Atmn^. 1 yf.tfy ^ll^jKlintmik\'
MENOLOVITS áBEfp szeszgyár berendezési vállalata - Kiráy-u. 4ő.
Elvállal e szakba vágó mindcnttemll rnunkdkái, tovább vízvezetékek, vIzmcfcirltAk, r^rüsT^k. es permetezők készítéséi éa iAvftásáf, valamint rezedén vek ^aO/Asal.
URL OtVATSZABu-UuHELY Gottreich Antal
Kir*ly»utca 49. A ipnl kor fféaycinek min*
ftWnír.<b«tt ipcftilell modern url rúttSk kaszt* »foSt (wtüliyof áron vat* 1»tiA, ."-- l-cvi\'ihtftt mcykera>
• me; ij.i.imirtrt;
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyorsan és olcsó Ariién :: készülnek a ::
„ZALA" NY01UA H-T.4L MAG YK ÁNIZS AH.
Gsitke István
angol és francsia :: női dfvaitenne mX
Nagykanizsán.

fm

■88- «dteíBSfcltóa.
Nói divatszalon
RUTTMER NŐVÉREK
fóut az.
A|A»tMk uöl knlapjeHcat a leveeyszcrBbbtai a tefete-nB»abb kivitelig. - OyAsz-kalopokat rövid Idfl alatr készítenek. A taiak italok ar lea-latanyosabh dron etvailainak«
Szoöafest ) es mázoló
MÓZSI SÁNDOR
Köfcsey-utca T.
Ajánlja nragát a szakbavágó munkákmodern. pontos és Jután y_o s elkészítésére.
Uri fodrászterem KÁLOV1CS JÄN05
Alánll« mi IfSB ll«llit uri-kOzdulfsdt bmslkn be-
fodrász feHatét
Abonenseket béati ktrfll te vAllatolL ntiH1»m> kaohat^k
Weinstein Regina
héeliwwiia üzlete
yomda 14.
Mlndennemá munkák
ém egyéb » islniitat jwténués
áron vfenafak. Elén»omdám mindenkor a lagatabb modern mmtakkal van faísi.eie\'va. -r MirdennemC: hédaariHék« szőkséoes\' a**eea4 neg¡j váiesztékban teriOK raktáron.
ZALA
politikai napilap
me^elcnllriiiiiiOeii héöt^z-napQn este 6 ^rakor. -Helyben házhoz hordva havonkint 1 kor. 20 8U.
iegizlésesebb
_________kjvifelben
késztr ^ r
TÖÍÍMA PÁl
- műbútorasztalos Kisfaludy-utca 4. sz.
Női divatterem :: j SZUGYÁRTO ÉS NYERGES Klapper Gusztáv
BARON MiCZI
Kötcaay-utca 3.
Aiánlja a n. 6. hSIavkdzttn-séff b. Sgyelméb* elédrangtt angol ée franela ndl divat-termét méltánzps Arék ihet* Icri. — A leeufaob dtyatlapo\'» mindenkor a t. rmddők ren-detkezeaere állatiak. V idéki meghívásra a mimk.* íh^efe etijáMii ssemeiveaen kíjftv«^
Kötcsoy-utca 5. t MUhélyemben \'elsőrangú
Í szíjgyártó munV4k ké-
sziilneH ja t á n yos árak ] mellett. Uti bördndOk I níonnan való elkésziíé^c\' v^\'.a-I mint szakszer« T«vVtóHát rojcaO ároq váilaloit^ ■ - «r-
te
PÉCSI ANTAL
kocsigyáré
Kaziaczy-ö. 29. (Regi sörház.)
piviílöí lUUiéeitiiüiiid kocsi készítései, valannni
fényezését ¿a beleltét jc-lányos ár mellett. ••
Étkezésre
Tiszteleltel éricsiícman c I
Hysvásárlé kozonsejí. b^v I.
a marha- és sertés j hus árakat tetemeden le i azáliiloftdm i-. ■ •• • éven m I
marttá- »o*^ --1 - I
rczíHa^Tbe l9|ok Szíves panro?.i-
Hetyt SlMtó \\í nentLSja^ »
híj orsn.
hivatalnok és kereskedő segédek elfogadtatnak. Házakat is elfogadok olcsé árban. ^Nagykanizsa Magyai>utca 25. sz.
Skerlők lános
i rtdlvat ^zakó özlete Nagykaiywa, Széchényi-téí 2. szánt Sztves meghívásra hr-dékre is kimegyek.
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles fáítc/nok és gazdasági ^szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
patkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utca 18. * (Major.) ^
Ja Titások és mindennemű e szakipába vágó munkákat gyorMBn ¿s pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Ruféi lovaknak calodAba való vasalására.
Angol es francia női
Csete Anna
(Sáfár Ödönné) Király Pál utca 8.
Újhelyi Ferencz
kocsigyár! A, Király o ca 41. srám. . elvállal a szakmába vágó munkát a legtalányosabb árban, uj kocáik kéaaltáz sát, ráglak újjáalakítását, fányaaéaát áa báleléeét Kérva a a. á. aOa^naáf aclvaa |>ártfo|ását
Vörös keresztes
betegápolónö és maaszlrozónö ajánlkozik előkelő házakhoz. —. Nagykanizsa, Sikátor-utca U. szám
„Hungária*1
^modern cim- és szobafestészeti vállalat
Eötvössév 33,
Szanek Nanúlr
épület- éa dlM zműbádogos Nagykanizsa, Kinlisl-ti 1 Késalt mlndtn e ink« mábs vágó munkát tartás éa modern kivitelben. Bl-vállsl Jótállás mellett: tOrdósaoba, vlavtaelák ás angol cloaatt barendaaása-Mt katjsvltási sté.
Szőlősgazdák figyelmébe ajánlom nálam kéaxSlt fel-nyithatlan vertbeim péece és maktáraánűa^t
FOrdói Qyörqy
lakatea NAéYKAIIIISAN, tákéeny «éaa SSb
Mittler Károly
férfi szabó Nagykanizsa, Fő»ui 19 Készít minden néven vezendő ari ruhákat, n«. éa gyerrn*fc.mt<%öltet, knobb és hvdlvatocabb kivitelben. — Mindenféle javításokat az^tearOaa éa pontosan a&tkOciök.
Csitke István
. dadraagu aagoi és inaciaaOi íhiaSams Kaxíncy ütta 12« fa.
Zikqri Mttóóa atoa SL és Zrínyi utas saráé
ari
Nyomatott a .Zala Hírlapkiadó éa Nyomda Réu^nylirstaág" kOnyvnyomdA)Aban NagykanizaAn. Igazgató; Piacitd EnsA |
XL1. évfolyam
Nagykanizsa, 1914. január 4. vasárnap.
3. •7ám
ít UMtAHvIri i
NAGYKANIZSA,
Tdbfon-ftxámi 7«.
HbéDUit 6* mti
Kuriit fw M
POLITIKAI NAPILAP.
FMf!*«tM árak
Hiriyuna kAakd
ím, bw. ..... miM .....SbftO .
I,- - »
Efiti íwi . . 4 . . — # t*o«t«ü «i<tklMén>»
Lír u. ..... \\M
Nayadfrr*..... 4-60 „
F.fÓM MM.....H.- •
Egyem nráni ( fillér.
MulaUágok, bili ktm«U«»ok és
közlemények soronként 30 fillér.
MM minta W/inti r(r I frita
Eljegyzési ég 5 koron«. Kört*önctnyflvinJtJs 6 k
A Cstn^ery-utcában, a sóház melletti
BlauJ!^ telken
igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS urnái
cognacgyár.
Olcsó jó bor
A ki olcsón jó bort akar inni, ízlelje meg saját termésű boraimat, - melyet O bort 30 kr., uj bort 32 kr. literenkint kimérem. — Egy próba meggyőz bárkit boraim jóságáról.
Grtafold Adolf, Magyar -utca 15. szám.
éf IW? JitféfjcHi < iiftr rtftfttll.
Mayer ELároXy
rikittiif, lejjUa/iiT pUsirtió ís gtineió lyán. —.. ■ ~ Nagykanizsa, ~
Főüzlet és gyár:1 Kölcsey-utca 19. sz. Fióküzlet Főtér Korojia szálló épületben Telefon szám ; 928.
Kivállalok mindenféle női és íérfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisztítását és átfestését, porolását és vasalását, továbbá &2 összes háztartási, szállodai ruhák, női és férfi fehérnemuek mosását s vasalását a legjutányosabb árban
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan
eszközlöm.
PHssiroz k!
Gouvriroz is I
Eesséh a.eimre ügyelni!
Esetleg meghívásra személyesen is tiszteletemet teszem.
44
OLLA"
GUMMWT több mint ¿000 oívo. rniqt a L£GMEGBÍZ Ajánl]
A kirakatokban kifü^caitatt OLLA reclamtáblácakak az el
% mint a LrAiMLO HATÓBBAT Ajánlja.
.....W"
^..... _..............ak az el-
it a pháté\'.A ár üsít ó helyeket jcliik. Ara 4, 6 éa ö K tucatjáért. Kapható
GoUach is Gr Belua Lajos. Neumann Reick Gyula, jn6gysa«rt*ak é« Straaaer Má/tv«ui*l,
__________________acf drojrexia
Belua Lajos, Neumann ¿JadAr
*o
•4) >
13 .
03
- C .2. o 2 o
C J*
S
un C M
n
S
já\'
i—
TD

1 vég R. fonál 6 női ingre most 8.70 korona
Ne okozzon önnek gondot
az ajándék, mert a
vállalatnál
PERLSZ VILMOS
Nagykanizsa, Kazinczy-utca
az összes raktáron levő cikkek mélyen LESZÁLLÍTOTT ÁRBAN lesznek eladva.
Valódi Rumburgi Vászon maradékok, ágyteritők,
függönyök, k£sz fe*crnenuiek stb. leszállított áron
*


I.cn törülközők 62, 78, 84 és feljebb
&L
" cr. o S
<A
O
LO D »—»
Ui
7T ^ O O -i v» O N
2 f*
• CL. Q-oq
Uince Idnos utóda
angol és francia női szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Yodor lózseí
modern vízvezetékkel berendezett fodrász terme Szarvas szálloda
llsóraimu kiszolftálte
Havi éa bérletjcfyak ¡utá nyoa áron. Vasutasok éa munkások áranfcilmóoy ben részesülnek.
DC
nz
c cn X)
KTJ CZ í*
1 -rX
X)
CTt
O 2
r
Tisztelt háziasszonyainknak
. v
áílcMicio használatba vételre ajánljuk:
* • f
az „UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY4 gyári jegygyei,
mely tökéletesbiti a kávéfőzet szinét, izét és zamatját. — Méltóztassék egy fözöpróbát
megejteni.
Újdonság „Hygdó" kávépótló szines festett
ezukordobozban.
t *
Lm punk mml uáms 12 «Ulal.
ZALA
At épités idény alkalmával bátor varyok a d»-badalmazott Jcrreaoi\' ietöfedőpaJát uives ft-gyelmébe ajánlaal.
A Terrenol
• jdeo tnjr lejjobh tattfadA aayaf. nli «^»iiiumí) eljárú ■Mil lía euf m uillil rend-kvül rugalmas, nalárd vixát-\' batlan éi tüiboioa. Fagynak, melegnek Ashill és évroMvrc TERSENOL f«tck houáadáaa nÜSt kíí?31, »mi által t»i mííicIm siurkc nM meg* tartja. A . TtRRENOt." bsrreelr gyártmánnyal M-l
wdardakh ka»*. A
kiUönböxö rMuibn általaik bárkel atSfor-
,«aaai a versenyt, apt at «uw
223&fl
teljes ajánlattal. Kiváló .tisrleÍHtel
^■Htnl ;*«vmM tadáaaa bitonjfHanak
|M fiáéwliri rs kivonatra niwit» adok falviligori tást m «rolfálo
Krtmsiar Kálmán
Najjfykaniiva. Kiráty-utc* N (»
Millió ember használ
KÖHÖGÉS
reked\'tte, kattrui, elnyálkátodát hurut te görcsöt MhOfte ellen kilátóiig • jóizfi
Kaiser fele _
Mell-kar amellák
(• hirorn fenyAvel) ~
cukorhit. — 6100k6tjegy«őuefbiteleiiteu biionyi váay orvotoktól te m/fánosotlól i biitot hitáiról. : R i\'dkivOl kellemet te föisO bonbonok.
Csomagja: 20és 40 fillér doboza 60 fillér.
Ktpbtló: N:un«nn A\'adár te Reik O/uli urak fyógyiieilárábtn.
festő vállalatát Kazinczy-utcza 6 tzám alól
alá, saját házába helyezte át, Telefon 171. szám.
i címre
Eratetl KÖRTING
áMA áa Inf ■ um
rtaéua
D! ISILMOTBROK
Szivögá2 ós benzinmotorok
■•««tn 4« nytrtalalta ca4pi4-•araltnrák, maganjarévat la. lcgtcpO i|«mM| I Megttpt i|<má|
Nyersolaj mo urok
- vta>atat»kawttiéi mm M*w»r«wr Htlütti......—.
BellÍpTlgnáríl és Tsa
mérntlkt tco4a Sudapaat, V , Koháry utea 4 SaH MiMM km ataaW I
HA JÓ ÉS OLCSÓ
! BÚTORT!!
akar vásárolni, akkor okvetlen _\'jü: tekintse meg .....
Raulmann ferencz és Fia
;; »»tta.ot nv. iier K butorraklárát ::
Rákóczi-utca 4. szám.

Bischitzky JYfíksáné
Nagykanizsa. 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangszer* raktárában zongorák, pianiffok, cimbalmok és harmoniumok nagy választékban részletfketésre is kaphatók.
fi I®jWz!omI* kdlszer sc bwű-lések részért
ült rii H 4.« tiitiauii tn.au» «ónt p).
a >iilll«i aéMM I» alpmln UtMMka ■a,Mu a .^fiiliw .
D. KOSR qyonnr balzsam i B. FRAGNER ¿¡ÜZ
w* KOm" Pr»t. KllMin\'l» a( PmUI nWIU. mulli.--
Hii.íii utdk
1 egén üveg 2 kai., 1 lét üv«r 1 kor.
fartéa MÁllilv. a |tín, iHI^«. Xlllli iliil. n 1 Ma •wttwai. t«n »m 1 kar atlwH.«
ti*. aif> Gvrj * w.. 14 «a«v 11»
Ai n a.- lasáar^a aiwaalf ASbaMatat
Mim.."» -»*»---,lt - Ráun. aa IM<I|> Mni-oHtlfl |)i||.
Ol im I A cMéMta awa4ia iWa •..:j^. - »•iaai.ii«
V
liEiadó
Kisfaludy Sándor-utca 22. számú családi ház, mely 4 szoba, elő, fürdő és cselédszobából, 6 lóra való istállóval és külön kocsislakás, mely lakásnak átalakítható. — Bővebbet
Berényi Elek borkereskedőnél
C WEISZ SOMA
canuatánifyáta
f Nagyk a tat z *, st tér 4
Interurbán Talp ton MS
H
Ajánlja valódi márványtőrmelekből készült márvány mozaik lapjait, amelyek óriás nyomású motoruzemü hydralikus sajtóval állíttatnak elő és motorüzemii köszörülőgépen tükör* simaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák, fürdőszobák és templomokban. — Készítek műkőlépcsőket, granitt terrozó burkolatokat, egyszerű és diszes színezett cementlapokat. — Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cement és márvány mozaik lapokról diszes árjegyzéket ingyen küldök
tv
M^TC/ Aa ERZSÉBET-1ÉR 16. SZÁM.
lilOAJ fejő ÖV^illJljlJjJCjri Liesingi sörcsarnokkal szemben.
M élyen leszállított árakon kerülnek eladásra férfi-, fiu- és gyermek öltönyök, télikabátok, raglánok, szőrmés bekecsek, vá roai- és utazó bundák, kocsi szűrök, divat nadrágok és mellények és boj kabátok. -*\' Felhívjuk a nagyérdemű kö zönség szíves figyelmét ennék meggyÖJíődéíéről, minden vételkényster nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék
Nagy raktár idény előrehaladottsága miatt, Mélyen leszállított árak. * Tisztelettel
Reisz ós Soheiber
XLL Moíyi
Nagykaaiaaa, IM4. JaanAr 4 yuáruf.
3. >Ua
közlemények soronként 30
ZALA
POLITIKAI NAPILAP, _
p*«^" j w^Bt >mb mim wn i wfc j
Zúg, forrong,
háborog egész Nagykanizsa, mint a megzavart méhkas fölizgatott népe. A> közönség érdeklődésének Izgatottságának középpontjában az uj szervezési szabályrendelet egyik szakasza áh, az, anre\'yik a városi képviselő választó ke* üietek beosztásáról intézkedik. Többször kifejtettük atár, hogy mik a hibil ennék á beosztásnak és mi az oka, hogy a nagykanizsai intelligencia ezt a be-o*ztást semmi szm alatt sem fogadhatja el. Nem ia akarunk erre most újból kiterjeszkedni. Csak annyit állapítunk meg és ezt igen jóleső örömmel tesszük: hogy magatartá-. sukat tekintve, ezúttal csalatkoztunk Kanizsa közönségében. Ennyi a közért való lelkes Izgalmat, tömörülést és tumultust, ennyi lázas érdeklődést, feszült figyelmet és felháborodott tiltakozást nem vártunk a kanizsai közönségtől. S hogy várakozásunkban ilyen kellemesen csalódtunk, ez meggyőz bennünket arról, hogy Kanizsán mindent lehet merni és csinálni mert a lakósáágban terjes mértékben megvan a reagálás készsége
iiak fel kell ébieszteni.__~

Január 12 ike az a nap, amikor az uj szervezési szabályrendelet a közgyűlés elé kerül. Ettől a dátumtól most már csupán nyole nap vá-iaszt el bennünket. Egészen , természetesnek tartaná tehát mindenki, hogy az uj szabályrendelet, amely az utolsó évtizedben talán a legnagyobb, legfontosabb, legsúlyosabb és legjelentősebb eseménye Nagykanizsának, amely évtizedekre utat szab a város fejlődésének, amelynél tehát a legvétkesebb mulasztás lenoe, ha a képviselőtestület tagjai nem tanulmányoznák át alaposan minden egyes «órát, mielőtt tárgyalás alá vennék ;
egyszóval, hogy ennek a szabályrendeletnek kinyomva, teljesen kiadjasz-tálva már a képviselők eiött kellene feküdni. Mert azzal mindenki tísztá ban van, hogy a szervezési szabályrendeleten nem lehet és nem szabad csak ugy kutyafuttában átsuhanni Tehát szikség van rá, hogy a szabályrendeletet már a nyilvánosság dé hozzák.—
Erről azonban szó sincsen. Nem tudjuk, mi az oka annak, hogy a szabályrendelet kinyomatása egyre késik? Tefjef bizalonmal vagyunk a ~polgárm«ler itmulul jóhiszeműsége iránt és feltétlenül mellette vagyunk minden tervében, minden szándékában, amelytől a város fejlődését, gyarapodását, erőben növekedését várhatjuk. De elkerülhetetlen, hogy egy ilyen nagy munkának, mégha egy korszakos zseni alkotása, is, ne legyenek apróbb, nagyobb fogyatkozásai. S ezeket a fogyatkozásokat a közgyűlésnek kell megkorrigálnia. Ezért nem tudjuk megérteni és meg bocsátani azt a mulasztást, meiy a a képviselőtestület tagjait elüti attól, hogy alaposan^ megismerkedjenek az ■1 szervezési szabályrendelettel.
~NeveIö~hatá87~
Nagykanizsa, frnuir 3.
A magyar parlamenti rend helyre állításának nevelő hatása kezd mutatkozni. A terror, az elrettentés, a kisebbségi anarkia szünőfélben van s ha valahol még fölemeli a fejét\' diadalmaskodik rajta a józanabb belátásu közvélemény ereje és elszántsága. Láttuk ezt a törvényhatósági közgyűléseken és a legutóbb megejtett időközi választásokon és mindenütt a közéletben, ahol eddig a szájhősök lármája, féktelenke
dése és garázdálkodása elöl a jobb Ízlést, higgadtabb elemek visszavonultak. Egyszer azonban ezzel a féktelen» Béggel mégis végezni kellett, a kisebbség alkotmányellenes uralmát meg kellett törni. És el lehet mondani, hogy mióta az az akció, melyet a parlamenti többség a kisebbség« erőszak megfékezésére indított, itkeresbefejezést nyert Azóta az egész vomémi mindenit! fölszabadulni kezd g jobbak, mtvel-lebbek, aelátóbbak, megfontolóbbak eddig-kmyügöiőtt akcióstabadsága ■ ét bátran szembeszáliva a közéleti OidJ^ hazafiak könnyS diadalokhoz szokott táborával, lassanként mindenütt véget vet a jogosulatlan féklelenkedők hatalmának s "biztosítják a többségi akarat érvényesülésének egyedül alkotmányos elvi győzedelmét.
Az egész országban minden téren észrevehető a magyar parlamenti rend helyreállításának ez a nevelő hatása. Ezt a hatást most legutóbb a horvát-szlavonországi tartománygyülés megnyitó ülésén is örvendetesen tapasztalhattuk. Ott is van egy\' elbizakodott kisebbség, mint volt a magyar parla* mentben, de most már a többség ott sem hagyja magát. Kitartó szivósággai állja és veri vissza a magyargyűlölő Frank- és Starcsevics-pártiak elvadult obstrukciós támadásait, érvényt szerez a többségi elvnek s biztosítja az anyaországhoz hü pártok politikájának s ezzel Skerlecz Iván báró nábobnak és Pejacsevlcs Tivadar gróf horvát miniszternek programmját, mely egyfelől békét és rendet teremt a horvát-szlavón, országi fölfordult állapotok helyébe, I másfelöl az anyaország és a társor-
ALAPÍTTATOTT ^ ^tÍJJSSlap 1 Plftl «Ifíí ItittMm ÚÚ M|]fklllZSI< Mfcjl 11
pest,"magTar XJZZZZJM takarékpéazíárí Ifíéíikfíl
____ \\ mmm ..........ll fcttHtai megáü—lt—é6 ImukmármaMbk ha—t—á—el. ■
BetétáB—aárny 1M2. á* wégém 352miBókoro»«. L^J^™* ft.ZLl .41
1. 1 1 I11L Caeagery-et 4. as. »-faM>" M |
Nagykanizsai fiók t « 2SZ "i >r u^.------■— ^ I
4
1914 január 4.
szágok körött h visszaállttá í r&B nélkülözött normáHs viszonyokat anél kfil. hogy Magyarország - érvényben gyökerező fogaiból egy jottányit is engegne.
A túlzók és fanatikus magyar gyűlölök minoritásának uralma tehát hamarosan a dráv n tul is véget ér s helyébe ott Is az alkotmányos rentf~ békés munkás korszaka következik, and egyaránt javára szolgál Horvát-Szlavonországnak is, de tagadhatatlanul Magyarországnak is- Ezt az örvendetes eredményt pedig bízvást írhatjuk a visszaállított s követendő például Önkéift kinálkozatt magyar parlamenti rend nevelöhatásának javára.
Inspekciód uton. r ■ —.—. ■ • . ■
A képVteilfllaatilctí bizottságok mükürtéae Nijurk«niru, január 3.
A parlamenttől keidre le a kiiközségek képviselőtestületéig mindenütt kén «éretem, ht valaki valsamly bizottságban nincs benn. El nüunk olyan hiúsági kérdés, arait ugy szoktak rfinéésni, hofy mindenkit .beleesnek" ralamilyen biiottaágbz. Et az intéskedéa izülí aztán aa eredményt, bogy egy-egy bizottságbin o\'ysn emberek találkoznak, akiknek fogalmok sínes a teendőkről, ami a bisottsfg hatáskörébe tartozik, l/y van ez Nagykanizsán ia. C*ak épen, hogy itt kevés olyan bizottság van, amelyben a boaáériők száma a „betett" tagok némát meghaladná. Előáll néha aa a komikat helyzet is, bogy a hozzáértő bizottugi tagok HHMiiWI ümaiiáuak a vtgy nem tartják meg az Héat, vagy pedig oiyaa véleményt mond a bizottság a ssőttyegen lérő kérdésben, amiben nincs köszönet. Szinte érthetetlen, hogy az •gyes biiottaágokba miképen lehetett bevátess-
tnt Mym k*pvta*óhet, «kik sem foglslkosá-autbAI kifolyólag, asm magánszorgalom if|áa való tanulmányozásból, vagy csak pnszts mt-kedretésböl ia ligninek szokbos a dUgokboa, ami a ssakbizottságok elé kmSL Nem bosa> kádunk elő konkrét adatokkal, mert err|l bárki iWggiWilHhillt, Sa végigolvaeea a bizottsági lisztákst. HU ez. kérem, aburos; ezt m«g keU szkn\'etni. Itt böaérdakrdl vsn szó, tehát nem j?he,t tekintetbe semmiféle btaság vagy más természetű személyes ambíció. A bizoU-ságokit ugy kejl öiszeállitsni, bogy csak oda-vofd, hozzáértő szakemberek keittjenek Ossse s akik nem puszta «írepléii vágybó\', de sxak-értelemmel és figybusgiloorail végzik a -köte-tesságüke*, amit a közbizalom ráfuk rótt.
Vannak után bizottsági tagok, akik elfogadják a "közbizalom megnyilvánulását, 4a a közérdeket nem tártja eMg fontosnak, bogy a bizottsági ülésekre el ia járjon. Et ia jellemző közéleti tünet Aa ilyen bizottság tag s*ye te a b rottsági tagságát, hogy helyette más valakit bektvbsssanak, akik tálán U b ts|tené azt a tevékenységet, aurft a köz tőle wegkiváo.
Hőixtrünek tartjuk mrgrmUlti^hiogy "■mnrnt ■■ til\'inKI \'ififtárntfálfesdulaak elő vtssásságok, de aa értőiben kikgldött egyes ad boc nisottságok öizzeállitása sem tetei mag a kívánalmaknak. A bizottságok kiküldése rendszerint polgármesteri előterjesztésre történik • nem volna Ulő,.tőt viassataszitő jelenet volna» ha as előter j ízlett képviselőtestületi\' tagok kö-stU bárkit ia valaki kifogásolna, ellenben as előterjesztett képviielőnek nemcsak joga, de a kőiéftté* liánt való kötelessége is volna att nyomban kijelenteni, bogy ő a bizottsági tagságot el nem fogadhatja. így legalább módjában volna a képviaetőteatütetnek a bizottsági helyet másaal betölteni. Csakhogy nálnnk nem dint a felajánlott iagaágot viisssdoi még akkor sem, ka eióre tudjuk 1s; bogy as ülésekre nem megyünk vagy nem mehetünk, fis minél kevesebbé érünk * Uzottalr iifndöfl«, annál többre becsüljük a felkínált tagságot, mert sze-mélyi jelenlőségünb dokumentálását látjek henna.
pjdiS «a aam a köaárdvt lHÉpntéii biaottsági Kgok kezéb* ángyon apktsor ás áéeffcrvágó kérd He k sorsa «aa tetéra a ha nem ia a Naotteág dBatf et asota*. aa van Hivatva, hogy szakszerű indokoéásisl Héssaáugt mondjon a javaslaton tagyen a tanáénak a törve tv« a képviselőtestületnek. amely tasamah ■st hiint lelkiismeretes ■akills iié^I a mottó kivé ia tnaalk a hoMimainkask rendszerint el is fogadják.
Kevesen vannak azonban todatábna annak, hogy af ilyen bizottsági tagaágok köiilwág tudáat ii kitAonsk, azt hUijk, erek a bisaS-tágok csak aaért vannak, bogy ól naakoOk tagjsi tehessenek. v«<w«ir\\\' v «\\.
Ereket s jWÍIr« nézvg kívántak monda*, mart a múltban elhOvatatt bi bábon oka te« Mkatausk less a köiet jövöben ismét bérolt séfoknt válssstan t.
ős legdivatosabb farsangi újdonságok olcsó . ..áron beszerezhetők-•
WEISZ MIKSA
Svatánkásákas, FS «t S.
• -uZTm ■
ZALAI K.STÚKOR
Egy régi uti naplóból. Korlntuszí oszlopok között. — 1908; — ?
Márvány cirádás, száz "korinti oszlop, $ középfitt vedlett, ócska kis szoba, Evezrek óta áll köréje posztot JEsövert oszlopok komor sora. A szentély minden díszéből kifosztott, A tört lépcsőkön ezredek pora: Mint\' egy bús álom, — régen szertefoszlott, — Olyan Athéné ódon csarnoka.
\' Bazalt oltáron szűz Atbéne szobra... Dermedt arcában két fájó zafír A messze kéklő tesszál hegyfokokra Qvötrődve, vágyva, titkon visszasír. Zárt tengerszem napvágyó, puha Jódra.«. S mint titkot őrző, bűbájos fakir,\\ Márvány száját keményen összefogja S évearek óta hallgat, mint a sir.
A vlu Appián
—<t908.
Métáiö á««k* sítók futnak ÖSsze Ab ódon át két oldalán. » A nyír belujMk álmodón at Hadié,
Rőt lombjait hullatja a platán Csak baktatok fáradtan összetörve. Rossz két lovat adtál Uram, alásn.. De már mindegy. Rövid az út, Ma este még elérem a kapát
Ugy illene, hogy most megilletődjek, S mulandóság búja szálljon le rám, Komor gesztussal, búsan tépelődjek: lm, ez volt Róma hajdan s ex ma. Lám. Egvkor azok, kik itt porrá törődtek, Tobzódtak az élet dús asztalán ... Hiába. Nem fáj ma az ős dicsőség, A korcs utód vezekli duhaj Ősét. \'
Törött reliefek, zordon torteák I Örök törvény: az élet meg nem áll. Szent kocsiján bizton suhan tovább És Rómát sem kíméli a halál. Elmúlok én is, kopott, kis deák. Az élet énrám már sosem talál... Róma dús volt... én így halok, Koldusán, mert kicsiny vagyok.
Az élet győzhetetlenül röpül Es Róma búsan, lassan elmarad. \' Os dicsősége emlékké kŐvÜl S megfakul évezrek pora alatt. Töri omladékán fénytelen kőd ül, Fölötte az élet tovaszalad ... Elszáguld diadalmasan, Da itt maradunk: Róma,ás magam.
oAcs DBturrsit
Beszélgetnek a fényképek.
Nagykanizsa, január 1
Épen es as a hslye a lapnak, amely a legkevésbé aam alkalmas Urai ollámlásak Ms-vetttétére. S ha es a Ida tráa szokásom, aaaa szokása .k sSsBáre ilyen Urai hangokat magütni aündjt* a- etején, ebből n " lessenek arra, hogy suttal S Hsa ja\'ott náló aaswpkaa. Nem. Es a hangénlyoaotl nyiaág itt csapán arra anolgál, bogy emc^a H as atáaa moadandók aord és székár tárgyiaaságát. Tehát altoBr a Bra.
Karácsony előestéjén Pestre utastaaa, ahaé boldog Idkantli léissl várt agy jóságat, kOny-nyaktm nedves area aassosy, aa Myám. Sgy Hatalembar é Potn, éJestpjs ániiáaai s< szép lakáaáhan, nálam agy jó fej|el magaaahh Valamikor, saonban — amláksssm, — öklöanyi, nagy szemű JsHttyke tol ás maSsáap—L Azóta sok év perdült Is a végtelenségbe a da szerető klváaaiteiggal vágytam tátrn a .hamm", ahogy mi, ssinián gyarmak psacaptowh uavaa-lük ágimét között a ránk Maott mág ktaObh gywmiáakiL
A .fiam- magadét
n«tt. Saáp, dsrak snrifjs afámaa más, thfíawhk A komoly, aslp, fiaénl ar-
sreast, adat agykor, coa elmosódva villant fal M, áM a» tV «ági
AM

Mm,
kévAI

Da
C
1914. január 1________
Véres SzHvtiitcr-est
Aa AJaótaadra meitetli Völtyilela Mu* hmramájábia a tiabatt nagy martt
■>ii> SiiiMut« aaMUB. Mulatta, táaa Mte» >1 »isa unlak a lnM a dgáay Malla a «asaetéate caM—ii rémes iBÉyiliit tafaK E|} k tagéay mindjárt a verakedáa kg-atajéa levarte a korcsma agyettaa íáaspálá\'. hogy a »ötftbeo se lásaék: U ad egy «gy ataré» un «té» t Ifla /«te* Jánoa 3» «m lagóuit agy kowi Innia«—iiHlal több lagéay a aarokba aaoritatta 1« botokkal, ütegekkel, széklábakkal téthoHra mték. Jakab a tejía as«r.ved»t igen lulyo» léiMteik» a itoataHi eéflt a fofa« la Mvertéb. A ifcaagiliaik nóg egén csomó kiaebb nagyabb iakn«tt|i na A mMllk »tan aa etjórte aa ikMiXiil Mr. |árt»WrA«áf róaafcól ai agía ja».
ZALA
Befagyott az iszapba. ■ ■
— s«j*i macairaiim, —
IrtócatoTitU—I ball n«| Tnkgua Jfb aaaf bóaterayei nartnbaraaketUI. A |Ppflt««S»>, tni kereskedő a napokban Miét asta Leadva vásárhely közeWben beteker«« egy ingovány lólába ét aa (napból nem tudván ktavtekétni batefigyotl • rakéiy »ízbe.
A Énn nercaciéHeniégről tteőtaedvíi tadóei\'ónk a kö«»keiők» jelenti:
Terbocta Józief öreg 00 éren fe 01! bán tanyai marbakereskedőt Ismerte aa egéta leadni (árát. Vásárokra járt aa öreg, aU aál-ktl alic eehatett mag állatvásár a környéken. Trrbocsa ««törtökön efjr tehenet vásárolt Alsó taodváo s aa állal ot maca elölt hajtva a délutánt órákbaa «Irt keU, bagy hazamegy a la taJéba. Már (ócikán besötéledetf. rollor far-bocsa te a tehénkéje a lendravásáihetyi erdőbe értei. Ott iTHHrvalaadlől negijedt, megbök rocodott te etexaladt. A tehetetlen, a boittu attól eiiáradt Tarbacsa niadea ereiét öasaa
hea dtena«iWi aa aM te amtet
tékába «aaIt Bér a M aókáay nattnlteiiill. kiliigiMik a féttg
Na iMtaM kii
■a|fc«nn»lk agyaa agy a« ut kii léé, bagg
"W
a attg vo« Infiato lábal
teeapbe, hegy rtáaciÉiin mataabaa, 4« kóbor ab vont a
Tar bocsa órák boaasal Mába UóBoatft ■Hllilghl. s Mába aiBbMüi, a nagy Máag baa abámn fagyó lata» te vis adódig art aabbaa tartották lom Ugy tts óra talé aztán attaflgatott a (ilgatás: Tarta ráa aaglagjutt.
Raggal a sialoaibeltak találták meg Tar bocsóL fekvő bcfrtelbaa volt a lóba betegyv* csapén a taft állott U a I^OL A azerencaéi tanság» »«ónnal jetestatték aa staétaadval já-Iteblrteégaál, «mely aa liaaialliln aa aage détyt ktadla.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengeyt
ftaiitii bármely állftfnlhra egéaz évi kötésre is legjutányosabban szállir
Pollák M. Emil
a
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA • Csengery utca.
Egy örült kato¿ri¿i&
...... • ♦ . i
Minea Mr a kOahdrteéabaa.
n^pHMBi faapBi #»
Várae. Is a fafatea aal akarná bagy ml M olyaa étaáal éMab, a* M te« ■Hgttaal mindea olyaa aa« a mtá m-bar láaaialbil. A vteoa tntatthMhépw Mar kfiipaaA aaalyaak katilinij\' vatea l■»■rálát k«u|iiateal a Mtiyiw la te kMagam annak ta gai«saégi te Unadahte Igéaya«.
Mi Mawaak a véms »arat vtaa^Bk, is aai akarlak alMMal a vtáagai, bagy áatrawbra la vagyaak. Eaask a »árJagiteik «M a a Daaáotalaak is astsaalas véroaa vagyaak, áa bagy taraiviMa eateáak. ataa baraaroaaa mm ladaáak bfaoayUékoÉal liünial Mart « katiara aaak k«ata\'tearfayakbaa subct taelet olyan böiiatésaHtayakbea, amelyek a «uihliaiil gs/daíág\'. kalaiüa te ^tew<fg|l átaMbea bármikor Ililgllllára Stt.
. ityaa padit Nagykaaitsán abras. Mglte a minden otÜM baagsaaak paaaaaok a k«*a tteméayak büaya mtatt. áa lobaaam karán rt S sor, hogy aaak orvoalá» ayartak volna.
tttk kusti» sora-óta. tart|ak aapliaailaa a kórbás kibövitéaétMk «gyét a agy íjaiibMag oaitáty MtaaMaÜ. Voltak is aMr tárfyaláaok, bisotisági liésak, ankétok aib, «a caab aU olyaa dolgok, aadkaak gyabot\'aü érték«! oíaca a csak srra |Ók, hogy ax lgy végtag e\'paaaé-nyosod|ék.
Magfitak már, bagy Oadcvics Károly gyárimaakte raagörtUl. Köt te Oavaaaálycs. Nejéi nrag abarpi fo{taai Kórhétbaa mncahalr-Rendőrség agáaa erstágba körtávlrelotott, bal krpbat iteaéra batyat? b a riport. Ha saauai egyéb, rt aa eaet megfoszt beanflnl» a »at-lurváros |aU«gélól. Htrmincerar lakói ■ viraa, a melynek aioct kellő kómára, aa aca tarthat uámot arra, hogy ka\'Wi\'téfaaaab tekiaiaék. — Annál keresbé, mart bitien aa a kérdés évek őt* Waihata van s módunkban lett volna a»
aagadv kaesaket tanMstateH, amint belépten beaté t hogy ■ alatta mit lud, lekapott rö^ Sn a vakkóaa \'gő viiltmot körte fénye mellett.
A Wp itt feksxtk előttem anal éa mel-tette egy regi képem. Aa ujon nebi itmertm m ifi mai, idegen aekem raltbogy et ax ember, pedig a Mt k*p köiöit miadöstze Utaac hó-a-pl kariisai tarttekodát fekarib. Éi ami M Mtabaég a mátodik te aa etaé kötött van, ax eiváksi batatlnul «aas»fg| aaaai a • hóatp paL Ex a IWtabaág Kaaiaaa kartktaráaek piajekció|a rtjüm karét» áJ MM mordiaa egy atfsaak et a kél fénykép, ha megnótataa t
Ax eftő : Nem taamrlek Sohatem láttalak.
A mátodik: ta Igea. Ta ax vagy, aki éa vettan agy <va.
— Alig bitxen. Hová lett a gubancot, barxax brjtí?
Miért vagy ugy lenyalva t
Olyan vároebaa élt», agyé, ahol ha agy-aaat téaWcOerSl mén* be a kávihásba, sí Isaaerőeeid irár létaaan érdeklődnek.
— Eltalált» d
\' — Purcst. Emléksiem, iltPaalea gyakran vttlél el a kávébáiba, a mellénymbedben. — Ptefan n eaberak kaayeral keresni (árnak a Uvébáxba, olt ax ily«sniv«l rankbam Mbódik, M fen tinik. Ahol te élix, otl agyléUsik nó-rakaani, pihenni |árnak ax emberik a kávébétba.
— Ugy agy. itt rctidaaaa te |ól élnek aa wattarik, mladtnktaek megvan a maga kiaxa bo« ailoglaltiági 1« nem Ismerik ax l|aukál, analy ösneolyad a nappallal a kenyérért, k Itaste gallérért való »vér iBtaktdéaben.
rteühldal aagyw ráéraak. •
Ét vigyonoaak, mint a kő.
____— De je nem vagy ax?
— Nem. Ebben aa agybea csapón, egr-sxea a régi maradiam, Da kllőnben né« ram, mennyire máa vagyok, mini le, aki «ottan.
— Két mély te kerek árok vaa a saaned alatt. Da aem fut ia tévetegen a fC\'dmpál felé, adat nálam még, hanem irabáiyos körbe kenkedett a sxiate megáNapodot*. Alatta hitt te gyttrettan a hu». Sokat dolgozol mostanában ?
— Eleget. De ezzel nem jutunk tovább. Kérdezi máit
— A axened unyább te loapébb tett, bár mélyebb. Már nem olyan r againat te érdeklődő, mint ax enyém.
— Itt mindennap ugyinaxon dolgok bánt keU érdtklődnöm. Muuij, mcit ezzel Itarxtm meg a hoxxávalól aa anyagcseréhez, mely \' ponta a|ból felfrlitlii a papillámat Alialábao itt nlDdankit mindig egy te ugyanegy dolgotf érdekelpek. Etórt ax emberek fogékonyabbak, nini niiutt, ax a] dolgok iránt. Bár nem tat-ságcsan, mindössxe addig, imig ez a txóra- | kozlatái balárain tni nem Wp. A tangónak pél- i dini bolondjai. Dr. Prtedmann sxéruma egr lénia kaiyát aan érdekel.
— Valami lobogáa hiányaik főképp és báalóan a szenedből, ax én nvstaai nemem I bőL Ext a Uibogáil érexlrm mindig ryugtalaa | aalved lölölt a bataő zaebben, a kávébáaban. A I aaired máiIkin éreitin, mikor megplllsotottál i valakit aa aialalok köaöt«, aki ihban a percbea asabb te lirilyibb volt a többinél, akik ■»■ lóa Jalaavollak. Hláoyxik ax na» mked ? I
— Nagyon. Ut saépek, okosak, kedvetek t ahogy Httb te |ó, romlottak ia agy kissé a lányok te ax aaaaonyok. De Mtatejbairiaa po\'gáriak te Igénytelenek. A cakrátzdfbaa aem felejted rajluk a szenedet, ba\'bet/paak. A borsón elmégytz naltettttk, mert már egyéaari látásra ia itmared őket. A saemed egy reggalcn kialszik te nem lobban tel többel. Vak trag», noha látex, mert agyaoaxokat a dolgokat lót« d újból ¿a egyre, a pupilládban egyetlen kép él tovább, niat a halottak nyitott izemébe».
u, — Milyen borzasztó, hogy éa naahattam a most már te étea kelyetlem. Ax éa flalan» ékd, amely |oc asariat te alvttázhatallanul tx enyém s amelyet ctupán Mlorotex. £a én e» ax ételei, amelyért el keltett pac uteon, bagy a tied tehessen, nan teneram. Idegen aahan.
— Nyugodj m*f, egy hete már éa b balod vagyok. Ax éielOnket egy barnadik bitorolja. aki mo» agy kteaé bAaatoaaa néz » fe-letlOnk és gépiesen írja a izivainkat Még a auvainkat is ellop|a tólttnk te idegeaak prédájává teaxi Aljai éa leik»Ica ember a te -négyciten ... négix : ixcrctan. et ákiübaa add mer, mi mindnyájan, akik atáaad Mit a mindazok, akiknek ta raboltad cl aa éMÜhat, csak bitorlók voNaak. Aa egytalea, ta «a» a egyedflt boldog birtokosa eanek a bitaag, hós-föl-kézre dobott ótetee* aaak agy pérdgli te ciafl volt «atedanayfaak köcött. Orak agy per-clg ó«, amig haarargó te caOtagó aaaaaa át -lobbsai as agóu laogateg tlgaa, aaatt aógy laton beim taiátl, áa ennél sachb te batóa-g»bb parattnk mteékttnk tohaaan aaB te naai telt.
f
\'IALA
tv 4 január 4
^ >Ll« ■ ■ ■■■ - -«---i . n _ ; \' nil.,, |„ á
■ WWTMf« tfllIRfliff} imCSMOyi
végett « IMrt
A
aágűgyl
lk ■ dotgot eaodáke ÍM InMI aagytosioeeágo.
indái zzempont-ii nnn mulasahte aaoak a Mányi hogy Bég adadig ottl iafázmányt á kórhés ac kaeooló a váron vezetőségé -ogy a lagfóbk gondjti képessék a kogy as ilyen anomátiák e*erüláee a sxoeiáhi szükség kWági-íjtaaaék a saár rág raj adó agán pTOgTSmm.
»ár* M arájának fokmérője aa egész-
Énok és Póíörke, ■ ■ ■
Kivándorló kanizsai gyermekek.
4 Az apjuk n\'án
—HagykaMmi, január 3. ^ £aok é> Pátttehe, ez amolyan szögedé aaa kangift Amint hogy ók onnan la kerültek Ma, a Ttaaa áa a niljamalIM Maros áMattsiőg-teMbM, ahol minden máeodik legény kél Éiok vagy Péiör néven ir be a tisztelendő ur a mátrkulábs. Ez addig ugyan egyáltalán nem ripirtemiü, de mingylr ia azzá less, mihelyt a véletlen baláasól.
Ha aa élet a legnagyobb dráma! ró, akkor Maoayára a véletlen a legjobb riporter. Es kosta nekünk aa alábbi Ma históriát is, aawiy-has a magánk fürgeség« bizonyára kevés leit volna.
Történi pedig, hogy kisárt szemekkel állított be szerkesztőségünkbe agy nemrevaló maajn ikr, afei a rendőriéget kereste. Tndvs-tevóleg egy érvel ezelőtt a rendórség még a mi ansteni kdyteágtnkben volt Nigyon derft biateaaégea asszonyka tehetett, hogy több, mint agy áve nem akadt dolga a rend örségen. — MM** a rendóraégre Uszítottuk volna, kikérdezi fik, ad haja, bánata van? A menyecske -r leszámítva a hflabeaeS ssepegáiSkit — elég lolyékonyan előadta, hogy 13 évvel ezelőtt férjhez ment S ¡egedre, de ott a férje nem igen tadott anyagilag megerö töd iri, amiért ia efea-tározták, hogy a férj kivándorol Amerikába, az aaasnay p;dig a két gyerekkel hazajön Kani* zaára a szfBeihei Bit a tervel meg ia valóéi-MMk. íiy áve már, hogy a fárjkintvan Amerikában, ő pedig itthon él uflkdaéJ a kát gyer-
Ülttőteg, hogy moit már gyerekek aélkül, mert Emk áa Pétöt ia eltűntek. Reggel ŐM nyomuk veszett. Ahogy hazajött a piacról, nem Málta őket
Hatá íflabatett a Ml gyerek ? Ki a meg-emodkalója aaaakf
— Jó aaaaaqy, — káidailik, — Macs valami barátja, iamarőae, játezópajtása a fiai» aak, ahol löketnek.
— Egy, kettd van, ott vottam. Ssboteem tudnak rólak.
— Nem ind, arrói, hogy a Iái saerettek volna valahová eljutni.
— Nem. Mosd ia? . . . Anzbogy . leaaan cwk várai. Aa apjnk ntán Siránkoztak arőeea, nagyon igaa aaeredk. .Azon tervellek agyra, hogy teáz, mint leaz, ha nagyok leesnek, pánsflk tesz. fsikoreahetik. megtátogsibstjlk ?
Hopp, ez az. A gyermeki klek ragéi csodálatosak áa tejtelmeeek. F.oom Ma hajazál-óaalöaök bozaák mfltödésb. naiv áa gasdsg képietetkkel. Hltha itt kereskedünk hslyaaaa?
Ezen a nyomán indulva, as asszoanyni ktbejattunk aa áliomásrs a ott érdeklődván magtadluk, hogy Étok is, meg Pétör ia Fin-méba jegyei váltottak s a tegnap déli vonattal Zágdb felé el s utsztsk. A pénztároensk még fel ia tkot, hogy a Ma gyerek — bizonyára a oagyobhik, as Éiok 160 koronás papirpáaaaal fizetett. _
Ránéz Bnk az anyán ? Honnan veszik a gyerekek a pénzt ? Mi van e mőgöU V
— (¿as ia, — mondja as aaasony, — ilyenkor szoktuk megkapni a pénzt, amit a férjem HM Amerikából. De as finok elmén ktttdi, mert én nem tudok, — itt aságyaQőaaé k tlkal\' a hangja, — írni. olvasni Ugyiátssik Énok főivette a pénzt a azon utaztak el.
Ez adatok birtokában az áBomáafőnökaág rögtön táviratozott Zágrábba, ahol éppen várták a kis bősök a vonatot, amelyei tovább atazsaak Pia ma felé Mi aem larmáasaieaehb, minthogy s gysisksk nem Fiuara, haaam Ka* tttzaa felé folyta\'fák n\'jókat
Ma reggel aaeg ia érkeztek ide á az anya örömét, unit a viszontlátás fölött árzett, nem roakotla aa, hogy Enok a 100 korottü bankó neiyntt csak « korona 42 fülért számo t el. IMM el te kitárolta as anya* begy nem csapja bár el a Ma prokoristát, de a cégjegyzési jogot msgvonji tőle.
MoM már tttfcoa vannak a csak azon bánkódnak, hogy nem látogathatták meg as spjnkal.
ttok anyja eteMadta, hogy a férje járatja Amerikában Is a Zalát Erdekük őt as itthoM dolgok. Msgkárdeatflk a kiadóhivatalban, téay-leg küldik a lapot neki, Daytao-OMbs.
Kél hát multán, ez a lap mrgárheilfc a messze, kormos, ezerkáméayl Dsyton-OMéha, ahol egy lémf^dolgosó gyár Maes pohtábsa verejtékezik és kBsködik egy kanizzai magyar, aM a szegényes ebéd mellett könnyes szeaunal olvassa a kicsi fiainak szomorú kalandját Cs akkor tndni fogja, hogy 111, Kanlssáa, cser Is
ssnr ■fc—dnike Diytaa-0tiMft talaa. ktad fla soka el aa emNhaa* aa i ádaanpfárn.
I * ■ r
Az év története
telegra«m~stilasbaa.
tffiy, aaa Jaauár.
^A hó 5 áa riaaz ó Mr terjodt M a vésne ■ baa, A bér ét, Hajós Sima tragihaa a agyi-knaaágásól beszéli, g-án volt Maisoka kUMm iiagfMhml snagorevaraaaya. Mlsaap mmiintMk fal lHgto MiUáet as Igazgatás vádji Mát Uiyeoasnap tett öngyilkos Égerszögen Orla-wítd Aladtr ás érkezett Kiateaára aa Aftáaéá-bót msaakllő OiavM bsy. 12 ée tartotta asag Kiskanisaán biesámoióját Boaayák Oki. U ára eeatt aa lpartaatllol évi bálja, a gymnáaéswrf koncert áa a ssodálteta nápgyttláa. II áa fal-íaaadtak a bórház bstngei, m:rt a bánéwnMdal nem vatták OMgeiágedvt. E napsa amát mág a Pjtronage évi köigylMee. 21 én nagy gylsz horoh Kiaissa előkelő társadalmára. M gbatt Z nmetman Oua tv 23-án vklnsitették meg a jelenleg Is hivatalban levő ipirttakóAgi mag-llilmMM II ia a vároei böagyliáe kimondeéM. hogy a csoporthésakal, aa Erasébet kát ié# szégyenfoltját teboa\'ják. A jaaaár hóttsp további rész - seamáai leien szürkeségbe vési. (Folytatlak.)
I
SOMOGYI
kárpitos
Városház palota:
Ukifii imr üalódi Perzsa-szőnyegek
Jappán Indus éa Tőrök htesaé-sek, párnák és teritők, Uéaaa és divatos függönyök, diszbu-torok, képek, szobor- és virágállványok. — Saját készfaaéByü angol bőrbutor különlegességek
Tesssék megtekinteni vételkényszer nélkül I
Emeleti butortermek I Saját kárpitos műhely!
Nem okoz többé gondot, hol és mit vegyek mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok.
Angol sima velodin K 3
Jtg iái
Pepita azővatruha
K 3,-
Mosókötény
K 1—1.20
Kiváló finom színtartó delén ruha K 3 4
Fokote diszkötény
K 1,20— ISO
Angol egéaa kosztunare való szóvet K 3.SO-4.5Q
IBM Január 4
ZALA
f
A VILÁG.
TÁVttAT ÉS 8 TELEFON
Az olasz kfllftgymlnisTter Bécsbea.
Becsből jelentik: San OfaHsno Kiéi, olaszkülügymintszter jaasir 20. éa 2S körött meglátogatja Bécsben Bgrcbtold grót külügyminisztert.
Gázol a cári voaat.
Pétervárról jelentik: A moszkvai vonalon az udvari különvonat elgázolt a hófúvásban négy katonát, akik azon-nal meghaltak.
Földrengés Tirolba«.
lnsbruckból jelentik: Ma reggel itt erös földrengést éreztek, mennydörgésszerű robaj kíséretében. A földrengés V percig tartott és déH fél l|-kor meg-isméttődőtt.
A Haderváry—Mándy affér.
Budapestről jetentik: Hédervárt Lehel országgyiléi képviselő ma terjesztette bTblzoiiyfféfcaft az összefér-hetadsnségi jury itt, gr Ismeretes Mándy-ügyben.
A francia elnök Pétsnrárott
Páriából jelentik: Polncarré elnök még a tél folyamán meglátogatja a cári udvart. Kokovcev, volt oroaz minlsztei-elnök,* mikor Párisbán időzött, tudomására hozta a kormánynak, hogy a francia köztársaság elnökét nagyon szi vesen látná vendegil a cári udvar.
Sckrunm Au«, a berlini Schabspielhaus legnépszerűbb színésznője, aki 70 évi azinéazkedéa után most vonok nyugalomba.
HÍREK
— Magyi
Mák
pótról aastAe. A
decim bar SO-áa TiligákÉa Molyt pőtvttaae-ráaoa aa«g>abüot1iági lagaak bárom j-toa kőagl T$rdk Dnkha pákai káalrc maliit vékái-torták meg aagy aaómhhaéggel.
— lába estély. A rigaioareadesóaég kéri a mai baba aaiályas jelmezbea asag|ekaő1. Hölgyeket éa arakat, bogy a Caalaó térnlgljó bia gySlekezni aaiaaskart|isab.
fa Közös táncgyakorlat. VaeArsap L éri jaaaftr 4 éa afbél tart köaöi tánegöakorla-tot a Legényegylet esti fii 9 öl ítl 12 ig a Pjlgári EfyM nagytermében. A tangó bitaaa-láaa is folytatódik. BeMpódij izemétyiegy 60 fillér.
— Baüaatósak. A Dókaki Takarékpénztárral EgyesSit 0 taagáiyaő Siniilbaaataél a folyó kó 6 ára aaő briizetéwk az Snaep miatt • éa vagyis pinteken dtietótt eszközölhetik.
. — Táncgyakorlat. A nagykanizsai posta-aNeakk Itt szolgák egyesStete vaaóraap, jiauár 4 én kAaOa táncgyakorlalol tart MbPeHitt léle vaatfégtőben Cteagery u. 50.
--— Petft ftaatéaak. A Ker. jó\'. Nfcgyki
karácsonyi vásárján a következők Haallik felSI: Scbnell Alfrédné, Keés Józsefné, Somogyi Z igmondné, Weker Jórsefné, Hiltai józsefné, Leitaer Ernőné, dr. Vajda Márk, dr. O lop Mónié, Reicbenfeld Oyu\'áaé, Lengyelné 3—3 koronái, Fiicber Antalné. N. N., dr. Ma\'achas bacberné, dr. Diráa Lásalóné, Pulayné, Katta-nar Edíné, Székács Pálné, Kottay Ltjoasé, dr. Donján Lajoasé, Pltz Oyörgyaé, Wdaenblck Jánosáé, Drwan Lijoané, Strén Károlyné, Kaaatsné, dr. Stabady LMacaaé, Oogt Stsaboé. Taaaaiy Tanáané, Tóth litvánná, Simanr Natbónsé, Witdaaé, dr. Ot taar Antal, Crigs-báay Antalné, Kerléu Lipótoé, Trdber, dr. Pridné, L-itnerné is ÁdámDÓ, Petrica György, PflrtSs iiió, Patoba Perencné, ÜL N„ Révéaz Lajosaé. Torna Lijoané, Pacbar Mari, dr. Dstrich, THaaay Abalaé, dr. Dóri Józsefné, Rriea Scbriber, Kováci jóiaaf. Pflrat Siadoraé. Qflnsberger Lipót, Fttakó Jáaor, Szivóe Imréaé, Keinfeld lgaácné, Sietan Oytdáaé, Kanta KM-ménné, Biankanberger. Riicbanfeld Edéné, Koatyák Lijoiné, WdUagaraé. PetriU ÖJöaoó, Pabróaé, Szanciek Oézáné, Qassmaan, Láag Perencné, KSvy Ernőné, Ksoesaeyné, özvegy Markóné, D:vaM Prigyeené, ösv. Briar Józaefné, Ssalóky, Eiekék. Mrás Kálnánné, Brosst Adolfaé, Scbvarta Lafoeaé, X. Y., Lehr Osikárné, Paaeiaó, Baaahnrice Jánoeoé, Kovéarica Jó-zaafaé. Erdélyi Jáaoaaó, Piatér Jlnomó, Kertóaa józsefné, Nénatk Mihótyné, Pergar Károlyné, P<éb Lsjosné, Lányi Ltaalóaé. BagáH Vendeiné, Qyurkovich Perencné, Lányi Pálaé, Pracaené,
M kala Aatal, Srtgati S >«aaé. Rt Bas 5 ima oá, BianknbWg I aróaé, gar Pateó, Wriaa L-josaé, ér Rfdk J« Kenóay Jáaeiaé, Pag A pMaé. Pilihsal. Klein Igaóeió, Barcaa Locvy Arnold oá, Prager Ptraacaá. fi rilmóasl, R uar T. WJaa Mól. Kiala Adodaá. Datach Patttaé, imahiaá. Hab Móráé, Hahakr jónateé, HoHmaaa B. tá doeaé, Qomboa laréaé Snghaó 01 W olt Lifoa, MUMbanani, ösv. PigaM P aiőpaa, Kraaaz Paay, Nethovssky Jóaaafoá, Aci JV-aaafaó, Risdimayeraé. HniMaikjil. 0jédfta-gané, KOrtlibóaytaé, Miklóiyaá, Tkaaay Mk-iőané 2 29-2.20 Imroraót, Seharts Laja e;óde, Holmann Mór, Wltnaaa Mátyóiní, Kaalóey Klflial. N. O, Huyátk iitváaaé. Sabféa nővérek l-l koronát. (Fátylaik.)
— Ta\'vaJ talatvaaakl ctns au «0 beb birSnkre vonatkosólag AkólaadeM lltitlkn késből na aat a lehrilágoeitást kaplak, bogy a iBóbnhugó lopta sokkal luabiaikli teraM-avetS, niat az elaő percekbea MNéh ÓS anórt a taSai el tan nam la lett tatjilnlóat a kóiaaab kereakedó.
— Vóraa varakadéa. Tartók Jóari vóraabid iabóat tagnapalőtt Jakab Juna agyasokká lakói *gM atefct Mflden jMapj* ok gflh fc« megtámadta éa agy Mgkduabbal tejbe varia. Ugyanabba a pMaaMbaaJakab lalaaáp agy karóval n|4o(ta lajbe.Turbékit, ki vóraaaa, eaanóWMaSI rogyott öaaaa. A magtóawdatt ember tértUéaal oly ntyoeak, bogy hnaawbb idáig laaa kénytelen az ággal őrittri. Jakab ég f Jeaége ellen aalyoa Inttiirlii miatt iadatt meg a bBavádl eljárói.
— Tekintse neg Ptrkó Péter oba* ós isobafeslő nodera mintáit, Zárda-slca 14 izén Matt.
Jí/íót megkezdődött a natjy vásár!__
Maradékok félárban! \' 5000 darab maradék kerül eladás aJá a
Rothschild Albert nagy diavtáruházában Nagykanizsán, Fo-uL
Sxflvatmaradékok árai egy tetyea ruhára S—4-5-4 koma. Kosaaanozi parget maradékok egy egéaz ruhára 2.50, 3, 4, 5 K-, 140 cm. széles finom kosztüm Icaiatok, ezelőtt 10 K -méterje, moat 5 K, 140 cm. azéMá legfinomabb Himalája kelméit ezelőtt 15 K méterje, most 9 K. Snoea bársonyok minden színben bluzolda, moat 1.Ő0— korona. — Legjobb minőségű pargatok ezelőtt 1,35, moat 80 fifiér. Stb. dk.
wMl<i iM Mm van m)a agy 10 éra tá|bea a Sngár-M fliMra V* ■yn piáim foa raaze, ami a amagase decin Untarte ms, kogy Wfebb-aiébb sétálva aaokaÉ plWMll »Hü
_ nagy i amia) akta |tn I Ml*r<a, uVrtntlW daürdá|a , Unanla as a lUlai. 4a erôtelfe» aa Ipoitrstaiataek egy kzd\'lyva flaaaa tartott, mtíjrtn — nlK később ind\'ük ety nagy aaámbea jekntak mag a alapiéi ás basáiéi, bogy a bőséget csíUsp<tsr<tt a trtaő sbtokokat M kaüah ayi-kmlaá. melyen aztán — eaah a aaty Mpaaai gai attrait gyteyflrt iiékapl IkillÉ». Min« haNfak aa IpartaalM jóbarátaioak — lebcnár l-4n a laaiaM éltei remkiendő MnceeWyee — taaa s na, bagy auaik a dalárdán»* kematelkozsisáa gyönyőrbBdhesesn a mff áaekartmokbar, amiket mi iKkii oly III iiééiI kallgaMnnk
— „Havtta" elismert sváiei zsebóra kg Mhb SMlteuniggal. Ksphsfó ScMa Antal 4» Mteaertuait. Ora ékaaar áa ■ olcsón kéaxfll 0.1«« Sssnrsi
— Maga«lkItt « rendfirség fogháza Mi MaM lalkBeBkbea immár a baramilk aaa*. hagy hbIMI »alaki a kapoavári rend őnég kiaklilbéi Ma *Ml Urnái msgszOköt< agy tetroJr, aki aMbb Ortaa Józsefnek majd Sehtesteger Jáeeetoek amadla magát. Allitólig gépOgyeak ka valami paaamra meM a rend MR. aboi salamilyea irányban szimatolt i akart. Wgé Jóraef rendőrkapitány vezetésével moai a várcs területén keresik a megisököt tagoM. aki kalap aélkOl lopózott ki a rendőr
Bég épaii léből
URANIA
SZÍNHÁZ
Raagwyi-ntca 4. sa.
Szombaton és vasárnap, 3. és 4-én
(Osztriga* Mici) Vígjáték 3 felvonásban.
A bocsánat
Dráma.
Az olasz tüzérség gyakorlatai
Természeti felvétel.
A szerelem bolondja
Humoros.
Álom és valóság
Nevettető.
vZALA
- A LegáagagjMI Mmpl olfaátaa. EmütauBk, hagy a kath. UfÉgspW |M Û-
1914 fémtál 4
Eaan ismftlés folyó ávi janaár 1ère, njáv nap |fln »oh Isrvezve, aiuakan akkor kOabefO i aksáályok miiH maglailhalé nam voh ás igy m ismátMs 4 Ira, VMiraapn bolaaaMánn. A lagáayagyM sMWbaági lapaak «lán le Wtnvj. e kflsOoaàg flgyalmM aaaa nom «»indenaapi aafirakozáara áa Mbéii artndasahM, aUk aansM la száp isérakoeáa barétai, asan repriaet amg-leklntaék. A katyárak ia leasáMNattsk. smany nyiben a lenntsrtott boly 10 flTár, n II fk 60 ñllér, a III-ik bely 40 Nlérben áUapihalott amg. Aa eldedáa kezdeie défntáa fél Ot éra
— A canlád becaflletéért Siilvaazter esSéjéo nagy tátanfg boros® ti a mnraaaantmá rial (Zskmeevt) korcsmában, mignem KOdme ñeca Jánoa 86 évw garda kfltobedni keadatt Karakán Jénos ftaial lagéanyel. Valami fiai na bazMMa k baten kOatBk. mert foiyton a lagéay családjá» ócsárotts. Karakán agy ideig tflrte a dolgot. végai WMujsllkülli m »rege» áa Mdobto M a\'cára. KOdmenrcs a nyskát szrgte ás oty salyos boM séiPMsakat mandait. bogy pár pare malva amghah. Karakán ellen ss «l|árás megiodnlt. *
— Aa ON Ma mozgék\'ppalou ma éa vaaárnap asas a bó 3-éo és 4 éa maiaijs be Oaoiges Peydeea Mraavre basoadmO di»b|t ntán iilmre átdolgosatt nmsfc vigjá\'ékát a .Mtd Hercegad" (Osstrigás kücj dmfi ramek vigjá lékot agy sarvg szebbnéi ssebb klpek kitére-retébea. Ay Untala igsigsláaága ez uton 1« Isiblvia Mlogafói flgyeimét a f. bó 9 ta 10 án brmutilando ki etvfon effiadáaaira >z»(6 fegyak aMaetea megvákáaára, merl a »idékrfll már h (Omagaeen érkesnek megkereséaek a jegyek irán\', a igy u éráekNMéa nly nagy, bogy mtn (.anM sa|ál érdrkében Jár M ha be1 y él áa ha-léffi jetyét. — teklntettvl srrs, bogy a belyek számoeva lesznek — már mosl slfire meg-váHja
Qabona-üzlet.
Htdapeti, jacuát S.
Uttln-liM i
5-tel olctóbb.
HatárMŐ-laloti
Boza ápr. 1914. Boza ináj 1914. Roza oto. 1914. Tengeri ftitjuzra Tengeri 1914. inl. Zab áprüia 1914. Zab 1914. oki.
1140 1144 864 6-56 6 71 780 6S6
Értékpapír tőzsde.
Magyar bile! 84250; Osztrák Mid 63580 4 •/, kororaiáradék 82 70 ; Osslrák-rnsgyar ál* lamvsot 717\'— ; Jelzálogbank 434 — ; Leesf-mitolőbenk 523 50: Hszai bank 280 50 : Magyar bsnk 53150; RtaNmmányi 642\'—; Saigotar-táni 739 — ; Közuti vasul 620*50 ; Várod varai 340—,
FalalSa »wkantS : nathal Lajoa
Megveszünk
minden mennyiségben compjett „....egy literes áa fél literes ,...*.
üvegeket
...ugjrszintén használt ládákat
flelsdicter }im\\ fiil
likőr éa rumgyár.
Német kisasszony
alkalmazást keres jobb családnál, esetleg gyermekek mellé. Cím a kiadóhivatalban.
vagy agyasert mladanai ka-reat*tik. Cl» a hímáibmm
Házmestert
állás elfoglalható* Király Pál-utca TI.
1529/913. végrh. sT*^"* "
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Alulírott birőéágivvégrehájtő az 1881: évi LX. t.-c. 102. értelmében ezennel köxhirré leszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1913. évi V. 1130/2. számú végzése következtében Dr. Balázs Zsigmond ügyvéd által képviselt Berényi Béla és Társa janára 130 K a jár. erejéig 1913. évi november hó 7-én foganatosított Kielégítést végrehajtás utján lefoglalt és 700 K-ra becsült 2 drb lóból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanissaí kir. járásbíróság 1913. évi 1130/1* számú végzése hátr. folytán 130 K tőkekövetelés, ennek 1913. évi május hó 13. napjától járó 5\', kamatai, továbbá 852 K 40 I tatán 1913 április 2-tól, 1913 május 13-ig számítandó J . kamatai, \'/•\'/• váltóaij és eddig összesen 114 korona 44 fillérben biróilag már medáliapitott költségek erejéig Nagykanizsán, Eötvös-tér 15. sr. a. leendő eszközlésére 1914. dvi január hó 5. ■apjának dálatád S órája határidőül kitfizetik és ahhos a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a érteimébén készpénzfizetés mellett, ■ legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felfilfoglaltatták ée azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 : LX. t.-c. 120. §-a és a vh. n. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1913. évi december hó 22. napján.
haAn gyula
kir. bir. végrehajtó
1
Bot, p«Wft. iivinfru él fmorn hentesáruk nmfj raktára.
N^mímI érkaáik FRISS BÉCSÚJHELYI TORMÁS VIR5M, DEBRECENI ÉS SZEPESI KOLBÁSZ.
t Hu, rnlw|W M Mlér.
4i luM
ccf««fe- fűszer- éí borkercslcodóse fagyvar fm tSiior raktára
Nagykanizsa, Deák-tér IS.
Tisztelettel értesitjük m.-t. vevőinket, hogy a téli idény alatt, zsurokra, uzsonnákra, estélyekre és lakodalmakra, zssrdínettek, aazellik és diener-ek készítésiét, sonkás (elvágottss, halas és sajtos tálak dissitését s legizlé-•esebb kivitelben díjtalanul eszközlünk. Egész Table d\'o-kat hideg étkekből elvállalunk.
I lltor taarnai S K.
X dkg. «Milu 10 fillér,
i
1 kg. cae«* I SO K.
Valódi PEKAREK TEA.; eredeti csomagoUUban áa kimérve, àngol niait, kalit belföldi tikírrV.
Tescheni
teavaj.
1 Mer náiiliktne 2 K.
ZALA
. . Av eladás és átvétel költségei, Mgy szintén a véteti illeték vev6t terhelik.
Ha a vevő a fettételek bármelyikének elegét nem tenne, bánatpénzét elveheti, azonkívül költségére és veszéiyéré uj ajánlati verseny tartható
A csődvagyón, mely Alsólendván közadósnak a Fő-Utcán völt üzlethelyiségében van elhelyezve, Dr. -Vitéz Gyula sliólendvai ügyvéd ur, helyettes tömeg-goódnok közbenjöttével bármikor megtekinthető, az ajánlati verseny napján alulírott tömeggondnok fog e célból a a venni szándékozók rendelkezésére állni.
Esetleges kérdésekre á tömeggondnok0 levél utján is készséggel ad felvilágosítást.
Zalaegerszegen, 1913. évi december hó 30-án.
Dr. Weiaa Endre
■ybíqg——ipi >n i M, «IMhHeiwtek.
^NAGY VÁLASZTÉKBAN SZönYííg, pLÜS, És SZÖVET
KÉSZ
(if üt ^t^P^ olcsó árak
KlTpNÖ MUNKAI
Mii! líll
KÁRPITOSNÁL
4 ja*a#r \\
Csődtomegetadási hfruetiÉTOy.
M ií ■ \' ,J iaskáJikL
Weiaz Zsigmond közaŐós, alsóteodvai
kereskedő csŐdto megéhez. Űrfotó\' es az Alaéleadyán felvett csödleltár I r-135 és 137 -157. tételei alatt, valamint a Zalar egerszegen felvett csődleltár 1 —25. tételei alatt felvett, kész szabómunkákból, «övetekből, bélésekből, férfi, női és gyermek cohfectio-ctkkekből, szabókellé-kekböl. lópokrócokból, üzleti éa vásározó ieiaaareléaakból álló ingóságok, amelyeknek a csődtehár szerinti beszerzési ára 36811 K 98 fillér és .leltári becsértéke 13317 K ?l f, a zalaegerszegi kir. törvényszék, mint csődbíróság 8037 P 1913. számú felhatalmazása alapján alulírott csődtömeggondook által az ideiglenes c^ódvffizsxtniánjr \'kőzbenjűllétfcl—azabad kézből zárt írásbeli ajánlatok éa ezek felbontását követő szóbeli versenytárgyalásból áHó
ajánlati verseny
\'utján fognak Alsólendván, a .Korona"-szálló első emeletén, az ötödik számú szobában 1914. évi jnsiuár hő 14-ilc ■apjáa délután 3* , órakor eladatni.
Az ajánlatok zárt borítékban 1350K bánatpénznek készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban való letétele kapcsán alulírott caődtömeggondnoknál, ennek Zalaegerszegen levő ügyvédi irodájában bármikor, vagy pedig az árverés napján déli 12 óráig Alsólendván a Ke-j rone-szálló első emeletén az 5. számú\' szobában nyújtandók be.
Csődtömeg gondnok fenntartja jogát hogy az összes ajánlatokat\' viaazautasit-hatja, uj ajánlati versenyt rendelhet, vagy a tömeget más módon értékesítheti.
Az áruk mennyiségéért és minőségéért tömeggondnok szavatosságot aem \'«állal.
Vevő a vételárt azonnal lefizetni és az áruraktárt három nap alattr^atvenni tartozik. Minthogy azonban az üzlethelyi-aég felett a tömeg 1914. évi május hó l-ig rendelkezik, tömeggondnok a helyiséget ez időig a vevőnek esetleg bérbe adni hajlandó.
Szivea tudomásul hozom é. HóLÖV KÖZÖNSÉGNEK, hogy Kórház-utca 3. szám alatt
| varrodát nyitottam*
Sok éven keresztül szerzett _ tapasztalataimra hivatkozva^ -kérem a nagyérdemű hŐIgy-közönség szives pártfogását
Tisztelettel J^átz Juliska.
Magyar-utca 29- szám
alatt 2 szobás lakás > azonnal átadó.
Egy jó karban lévő
|-l£osógép
I jutányos áron eladó. — Cím a kíadó-I hivatalban.
Figyelemre méltó olcsó árban a legjobb minőségű cipőit az alant jegyzett árakért ajánlja*
Hungária cipőgyár r. t,
NAGYKANIZSA NAGYKANIZSAI FIÓKJA NAGYKANIZSA
Erzsébet-tér 21. (tZtfM MtSKflilS \\ÜM Ét fH En*bet-tér 21.
J "o Mindennemű bálicipők, selyem, arany, bársony és classe cipőlcminden szinben. C-a
<t
h
J» 3 ÖC _o " — ^ Nagy választék. — 3 Ci . =r
■ X /Olcsó árak. o
Budapest, VIIL J6*—f-fcSnst lá.
TBLBFOH l JiSMl SÓ—SS- 4« Jtfaaat 20BS. »■Sora M*llod> u|*nmn btr«n«*<v*, légfdté«, hlSsg malac vlm mlndtn nobkktn, lift éJJ«l-n«M*\'*
Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától *
HHé«, vnagmisn I A fstkéh Újonnan k«v«mÍ*tt PEgMOrwIuwrlnk, allét*« S *Tiniért, m«iv aii i
Ezen napi ellátás 5 korona. loMt IhusN lartSttadáaaÉi aifttmto UHU
vnasaai ■■■!. A imMH MMS*etl««ék. Újonnan HvmMt PESiaiO randaaariink
Reggeli Ebed jjgu. Vacsora
\' SHialír \' - irwm
Swk*k imvi Sértofro «o kwmMM Mtéa, vna«ttaaaai
1*
ZALA
19)4 Januáf I
k. . \' \'• 1,1 1 rj•* \' ■ i i\' \' 1 • i ______\' ,,
Kiváló u) laborok! Meghívás borok nagy választékban.
RWI u litnlwiliii imm laHtBM Innmtín
Elnök: Nagyméltóságú Dp. KALLA Y ¿OLTAN v. b. t, t, Hevesvára. főispánjai Igazgatóság székhelye t Cylagyli (Fő-tér, Lubykáz, Uj bankpalota.)
— Slrgtayrim Vis on ta Mátra
Haliak lnnp«tt terreo hegyi ettváay itilftikfé Beüítetétt terület 540 UM. Évi termés 12JBQ.Hl
Postafiók 1. arám -< Telefon 99. szám.
Ó 1400- ISII. évjáratú ás uj" fajbotok. Pecsenye, csemege, stortoríxini ás üZú-twrék
A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőt ciepeínk pincsésxetének megtekintésére, szOkségleték méltányos árbani, idejekorán valő biztosítása céijábói.
Borfajok Mézes, Ezerjó, Rizling. Farmtet (Som), Hárslevelű, Máskát Otoootl, Ckasaetas, Kövidinka, Pozsoayt, Erdei, Müstos, Madalak*. Kadarka, Otelló, Opoírto, Burgundi. Kabaraet.
Zala-, Vas- és Somogymegöei képviselet: Polgár DávM éa Társa arak, Budapest, 1. Fekérváry-nt 39.
Telető« 144-14.
UNIVERSAL TABLETTA
(fejfájás ellen.)
Kéaziti:
GtyaHnati Emil
városi gyógyszertóra
JSaJa
7 határéban felülmúlja az aspirin tablettákat, minthogy egyúttal enybe hashajtó a sa >icyl készítmények gyógy érték ével. Nem befolyásolja a szivmöködést. Felülmúlja a külföldi hason készítményeket,
K\'rumió szeer meghűlést betegségek, influenza, nátha, zsába, csúzos és hurutos betegségek ellen. Azonnal fájdalomcsillapító fej-, fog ét fülfájásnál, kitűnően bevált ischias, rhtuma és szaggatásoknál. Olcsóbb az eddigi kűtfSlai készítményeknél. Egy 20 tablettát tartalmazó üvegcső csak 1 kor. Kapható az egyedüli készítőnél Gyarmati Emil városi
__ *• • fvJmniBafrma irujMn——
ÓM JAJ!
Köhögés, rekedtség
és elnyálkásodás ellen elismert gyors éa oooo bistoa hatásúak oooo
Egger mell-paartiHái
az étvágyat nem rontját és kitűnő izfiek.
Ilim 1 n Momi « Prtltiibii 51 Hfc.
Kapható gyógyszertárakban és drogériákban
[Mtfojt an « dtí Gjmr^.^t- EGGER A, FIA
koxott kohögéa!| kaktoi ^ > ^ kir. BÉCS
Kapfcat& Beíus I... Neumann A. ésReik Gy. zyőygzsprtáriban, valam. Geltaeh ét Gral urak drogériájában
A félszázad óta fennálló -
i!-f n liiiéfiü ?*4
legkitűnőbb minőségű
m\\mi pij§
minden hasonló anyagot túlszárnyal! Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsó! \'Anyagot asdUltmnkl Fadéat vé fialnak! Kérjen ajánlatot
Raktár éa képviaelet: Bargmr Pál céfsaél Nagykanimaa.
||alakba aayakrf.
kalangykeea ekaiáaa, K&zponU váaá\'cnar nak. — Alapíttatott 1820-bw. SOntieycka Ziraiuer halászmester. —■ A Balaton Halászati Rt. kizárólagos képviselője. — Ftókflzfet t V József tér 13. Teleion 138-<».
Vdéki megrendelések p »ntoaan
éa gyorsan, n lagotaaóbb napi mkoa teljesíttetnek
Medicinal
hivatalos óitmtérrml rllátoit — palackákbmH minrfinéff _ I
* kaphat* i
till is SU
fózüsemü- gyérébói
2$ areola
Tiifw i. wjmsm lüizuui
uMMUMti tatas« tees-«s ■itiáméiiaaaaii njrri a kalataat, aagaseatet\' 4 inaakuut akaaS TSama\'. —
Torokgytiiadisl, nkgtttiéeH *> ■MuM Mf-aaatM. nlu mint taxi kOMaOM* . cyomo\'gSrca 4* >!■ rilen.1 aiteMM snaytr ti altesti
SkNaÉBriÉrikíMBBmriH
fftnafmlf tlnüti iu«an»ii«—ti, «I m¡p
■ bevitt fax-
isnál, ixlva» lo« . THSSF alamint aa Oas a* na- és
a9ju
■aa jé Mtu kötik. Mr tal ■mV
■lim a u
X _
fogbetegségek, UaWtl mecüzDntefl a axij «a mortúl eiedO kén. M péntltkaglIIszUnll, Mrjisjr Dtl minden sebet, wbhetyt, orMa-col. UztAI liia bohragrt, ha-lértjarraiit oM. atWUIwW. ■wltpoll leatreuekei vart - MM-at. I fObdnta mak ail a
hatású Mtr.dea kázaál k HtaBsen tnfisicn a, kolera, vagy más lérványokntl kötnél mjn.
írjunk: Thlerry A őrangyal-gyógy-táránnk Pregrada, Rohltsch mellett. 12 kis vagy 6 dupla vagy 1 nagy apedalflveg 5 00 korona.
Iw# imMMmI lataaüiMj uM|Mm*f:
Mak sektar Balsaw
aSräUtuw^MM«*, jjtetfk^rada
ktlOn
íkirnl iftiftmtu gffttfM ^M CHkWía-kgaicn.
Megakadályoz s mafaaSat.t vérmér, ezéat. ttidatmas operdd&kat hdjrakraMaa la aalastsaa tese. — ¿tu -. Ilaain IWu gyertkigyas nOknél léié aT 1 . eolík, tejme£l dlUs, rekedés. emit- 5»)n
keményedé, elten Orblnc, tdtOtt é - — léhák, sebek, dagadt végtagok, caaalaau, fekäyek, líés, u rái. »
vés, vá a* vagy attaAdSa illal okozott aekekit 1 kitűnt ». ógytaatksu uar. Idegen taalak AívoUUaanL-, mint üveg, szatka per, serét, tBak- stb, bebkutns, kéezSdniéayek, vatambit rtt «isa. ttsag, intkaiS". köromgyUlés," MMs. éjtéal uta. Haan Vstsariktkaél ei3lardiil& fBUekvésnél, rtrketéaefcníl, ■»-í\'olyjanál, valamint kipillas esetén ea.\'CS« - Sk*«* stb.
stb. kitűnő batasn. Mf»V *rt X Xti) a\' fim* tíbtft ttémH mtUtH kaphati. Cadaaealen kapható: TSrfik 11«aal ptpttou. üb-aún aa anaaa ><cte*b gjlajirUitaa isjnami TSakusjll Tilli Tti iTIiuiVi- f™11 «Mus-vMa TuMnt inaautiibM !"■«■>wii \'— Akol ataca Itiakat na ««Mask kasuSi a
a tatMul mmimmm ■ ■■■ *■ ¿k 1| B^m^
IMITy >• ltN|r* piniiimR, npM Kohltach «ellett
Hiriitsiili a hiún
trfttttftfc m\'tdnrtt»* »tárrét-t.Í ( MP «lab MMMIt
»0 a péast vlaésaMMM. Aaiarikal Nicktl Ma K ¡M»
19» 4. január 4.
Olcsó tüzelőanyag.
összeaprított tűzifa métermázsánkint 2 korona. lrifaiH és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Telefon 294. u BAZSÓ SAN DOH, tüzelőanyag kereskedő
NajgÁcanuta, Eötvös-tér és Tetski-üt sarkin.
tm -Dunántul% _ legrégibb ékszerüzlete
KERÍIY JÓZSEF tt FIA
Nagykanizsán.
f«WM sas aan tmm se»

^PetermannJ ózsefQ
mű és kereskedelmi kertész Nagykanizsán
. - —-^— Szállít egész éven át
ÁI/JttÍ ráíyhí^l ^üvői, báli és alkalmi csokrokat, virágkosarakat, aaaMBM! ii élő és művirág koszorúkat. — Pálmákat, cserépvirá-
gokat, virág és konyhakerti palántákat, — Fenyő és rózsafákat, bokor rózsákat — Gyümölcsfákat — Idényárjegyzék kívánatra, bérmentve.

Szabályozható 14 karátos arany betüs gyürü 5 K Eaflet aranyozva — _— — -— 8 K
Szép nagy választók
Mim, iftint It im? itoiritlii
Nagy választék ^
^ Arany jegygyűrűkben,
kűlöölegcs formákban is.
Remek menyasszonyi ajándékok,
•- ;•\' finom Ízlésben.
teljes ezüst étkészletek,
hivatalos próbával eilAIVa.—1 ■ \').< ■
Javítások és uj munkák ssját villanyos erőre berendezett műhelyünkben gyorsan készülnek.
Eladás részletfizetésre is 1 _Jutányos és oics& árakj__
a ruKttiim ss LiGcjaas aaaaszaaa
BOUNDER!
Feltédea JélálMal
Mijw atiiin
afca^afc^ in ím srtfiá
NYERSOLAJ-NOTOKOK la aaafe aifcatráaaet kisárólag
ÁNYOS IMRE iST«
BUDAIPEST, VI PODMANICZHY-UTCZA 17. L
! <i" ■ Telefon 1276. —-~
JutaSyöi arain
Kedvező fiaetéat f«h*tr1r»M
Jbaaiiámi
inra m iif tisfcrttiu
CARNEVAL*«
C«r»h|ln Mn)
n létafi legjobb
Hygienikus gummikülönlegesség. Jótállás minden darabért Ara tucatonldnt eredeti csomagolásban 6 kor Kapható a központban :
BÜCHLER GYULÁNÁL
Wien, VII», Kaisetstrasse 109. Képes magyar ¿jegyzék ingyen, (zárt
__twrMfthaa 2fí fillér bélyeg elteidben.)—
VtaonfelArusitóknak magas jutalék.
MIELŐTT .SZŐLŐVESSZŐT
S Z Ö L ö O L TV A N \\ 1
BORI
gyümölcs és díszfát
váaárolna, a Saját érdekében kérje legújabb fcéges árjegyzékünket, mely mindenkire nézve sok hasznos tudnivalót tartalmaz. Pontos czim:
Szűcs ; Sándor Fia
r.-iárs..r1
BIHARDIÓSZEQ.
8 napi Próbára
Roskopf Patent Ara Am.rlkai OoMla éra Hoskopf raaati éra KMk.pt Vu|rtiMill Luoi váróét ora imitv ezüst duplafedél t* kor. arany ora Eredeti Omega éra VHÜIO. Mrt\'iléMB nlekelezve Zo cai magas | Jaagaas iegyfi « K j Kaamm Vllagitészlinl. „I Rádium haranggal J Kédlum 4 karaauai . Rádium Zaac Ingaóra TI éta m
Ingaóra toronyóra It (agáéra zeneébi észtével és 1 : ouerkci ttél
\'Kerekóra ébresztővel 6.— 3 évi\' Írásbéli jótállássa).
Szétkflldés utánvéttel,
BÖHNEL MAX
WIEN, IV. Margarethanstrasse 27/768. Eredéti gyári árjegyzék ingyen.
Felvéve ma ol«az királyság hivatalos gyógytári-jegysékében -■ . \'
QT/\'T3TTO Óvakodjunk hamisításoktól • utánzatoktól f
jO JL XV 1 Egészségháboritások kikerülése végett melegen
.,.• ajánljuk, hogy kizárólag PAOLIANO ERNESTO
aMMB^BBBBMBMBMB nápolyi tanárnak a mi védjegyünk alatt árusított
Pagl lauo Emeato nápolyi tanártól. Talata San Marco 4. PAOLIANO SYRUPOT tessék kérni.
Üvegben — dobozban — sűrített táblában. A legjobb vértisztitó és üditó-szer. Gyógymódra és egyébre vonatkozó felvilágositá-
Kitűnő tavaszi és őszi kúra, mindig jótékony hatású. sok nálunk beszerelhetők.
Kitüntetve: 1894. évi gyógyszerészeti kiállításon : az 1900. évi higien. kiállításon arany \' Levelezés bármely nyelven,
éremmel t az 1900. évi milánói nemzetközi kiállításon; az 1910. évi buenos-ajresi npm- Különlegességeink osztrák—magyar képviseiSaé-
zetközi kiállitáíön az araayár— nagy diszokmányával j az 1912, évi r#nai nemzetközi geink által ai egész Monarchiában frank* váaa
kygien.kmutásoniagy inlkM<inyl. Kapható minden nagyobb gyógyszertárban, árusittatnak. . \' _I074Í
PAGLIANO
M*0 LL- F EL
a bór ápolására, az arc bór azépitéaére éa fina
mitáaára PUDER
•fiv^. Legelegánsabb toilette, báli és salon poder. Fehér, rónaa-
« «in. vagy sárga. Vegyileg analysáhra éa ajánlva dr. J. J == POHL cs. és kir. tanár által BÉCSBEN. —:
HftMr tmfai a laviafefc Hráttél, alaáM tokutii iái Étin nmiI
f^pÉJ GOTTLIEB TAUSSIG
cs éa kii. a*, tatton* mnii 4a in.ia.st áréra, FSraktt, I u w«u-saa* x - Mate »>a.ik. —^ aaSaaaa«ilTasi— biBKiaa—mw.
Egjr dobom 2 IC 40 üli. Kapható a legtöbb Illatszer-, drogua- kereskedésben és gyógyiKeriár-ban. Nagykanizsán : Alt és BMa, Keleti M. Mór, KreinerOyula ésGeltch és Oreefeé*eke*l. továbbá Reik Oyul* gyógyszertáriban.
ha mindegyik üv;g Moll A.*>OJ«Ky«( tünteti fel és Moll Á. feliratú ónozattal van iázva. A Matt-féle sósborszesz nevezetesen, mint fájdaiomcall- < lapító bedflrsnAlési «ser,
köszvény, cauxl
éi s. m tghiiié •
SE1PLITZ-POR I
HOTEL ESPLANADE SZÁLLODA
a ^zent-LuKács éa Cá.^r-gyógyfö.dőui el szemben. "¡ffSSfiSS
BUDAPEST,
ni zsienono-u. ss *o. 1
CsMsa IM-« 6 sff«nyir. a nyugati <s Ml Msl pM**aS««alMI
modern technika leg-
újabb vívmányinak alkalmazásával teljesen ujonnsn épült Rézbutor, központi gözlfltés, minden szobában hideg-meleg viz villanyvilágítás. Liftek, külön olvfsÖ*, társalgó-, Író-szobák stb.
Psasitraaifamr ta. Kereskedőim! utazók is fürdSzflk- I j Villamos kMaindée minden iriavbaa. — Mérsékelt II Sai vas pázt* \'a«k ¡fan alkklmn», A vonatokhoz ««ját »utó|w«iok, || — polgíri árak, - Url *s n4i tadrisi a házbaa, — || Ugist kér
pazar fénnyel berendezett
250 szofcávüi.
[kirim tttmi Ii üitliz
Pailai Miksa, S&í
Nvomaiotl a (Zala Hírlapkiadó éj Nyomda Rétzvényfársaiág" könyvnyomdájában Nagykanizsán. Igazgató; Piache! Ernő
ZEl^udLó
215 drb. 10 hetes szép egyforma mangolica malac. Február nó I-én átveendők. ~ .
Ara drb -ként 12 kor. Koller Ferenc
Somogyszentmiklóa.
Ne vegyen addig kész
& cipót, S
a mig meg near tekinti mklÉiuiihsli Cipőink a kgekgánsabbak I Áraink a legolcsóbbak I
11 Egész dp6 urak és hölgyek részére
K 13,50 és leijebb. Amerikai urctpft fekete éa barna K 30.— Amerikai női félcipó lack füzös és gombos
K 19.—
Amerikai nói félcipő sewro bőrből K 18 — Női léidpö fQzős és gombos K 10-és lelj. Gyermekcipők, házicipők, alkalmi cipők nagy választékban vannak {aktáron. — Orosz (galoschni) sárcipő és hócipő olcsó árakon.
Saját gyártmányainkból is állandó nagy választékot tartunk raktáron jutányos árakon
Mérték után készitink mindenfajta cipőárut Teljes ttelefettel
Miltónyi Sándor
Nagykanizsa, Főúton, a város pal-)tájt..ft j
Rrk:ám nélkül n: nca siker I PKtoál jon csak reklámot cafnálni i ap< mk hirdetési rovatában ét sikere les«
w 4> január 4 ......tu—egy ""
Mayer, Klotild gAzmosógyára 1
HnnyadHitca 19. Saját ház. -VI l y ■ 3 i f we tr Sh 1 ■ í
Újonnan berendezve Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
(Mi Illik n Uzaii-asitÉhr
Szép tiszta munka 1 OyŰttótetepek Fö-ut ft. szám Kazfncy utca 8, Szíves pártfogást kér Mayer Klotild
férfiszabó
Jelefon 222. Nagykanizsa
Kazinczy-utca 6.
Legújabb módszer szerint készítek Isgltna-mabb gyarmak\' *• hölgy a»ap>ant a bőr okszerű ápolásra gyermekek és tatnöltek részére. Ara darabonként 40 «. 5 db, K i no. Mlndon darab gy.rmektisppsr Moll A. védjegy évei van allatva.
Fószétküldés; MOLL A. gytgyazaréai cs. és kir. udvari szállító áltat VKCa, Tueh-laubon B sx. — Vidéki megrecdelések naponta postaúlánvét mellett teljesíttetnek.
A fak tárakban tessék hat. rozottan »MOLL A.« aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérai.
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Pia
7 a LA
Kaufmann Mór
oaafc akkor valMI, tm mlnS.gytk Se» kon MOLL A. véajegyét én attlraut tdntotl tol.
Moll A.-(éle SoidlHx-porok tartós gyógy-batáaa a legmakacsabb gyimar- és altast. o*m»tm*k:, gyomörEörcs, gyűnrorhLV. rtezótt sztkrakadéa, mi (bénulom. vértoluiao, hranyér és a leRkülOnWJzöbb nöl betagaé-*ok ellen.- e jeles házisseraek évtizedek óta mindig nagyi bb terjedést szerzett. Ara tgj lepecsételt eredeti doboznak 9 koron*.
mi oLL-FELé 1
raaaECEBasEa
Hamisítások törvény Mag tonyltetnok siskákkor valódi
. egvébkovetkezméor nél legismertebb népszer.
Egy óoozot te redut üveg ára 2 korona
„NOLL* Gyermekszappanja.
/° viliázott Faszén ^m
pormentes nagy darabok bármely állomásra - I
• zsákokban
kisebb mennyiségnél vagy egéss vaaaonban ömfesstve ssáífít
íKíein öyuía (Barcs
<CűÜfa és szénnagykereskedő JL&egkitünőbb minőség ssavatoíva !
xu
******
Hagy Kanizsa,
\'bmir+m
trigiiii 1.1 *
POLITIKAI NAPILAP.
30 Méf. I I
A psüttka* helyzet,
Ntgfbm>ll. |Mfe<r B
Beléptünk teháf-a szebb és jobb reménységek ufeatenóefébe, anélkül azonban, hogy a polW kában valami jobb helyzetet remélhetnénk. Az elhangzód ofévt beazééekbél gébként JtíL hámozhatjuk\'aít, Iftgyven*
ayolcas ellenzék az u[ esztehdűbea sem akar szfba illan! Tisza Istvánnal éa a többséggel, Andrássy Gyula már azt mondja: „de legyünk készek a bé-
hm_ u. \'
Nos hit a tisztelt alkotmánypárt keresse a módot, hogy rátaláljon arra & útra a melyet Tisz* mi* la .kijelölt, a melyen a hiraionllras munkálkodás megteremthető volna. Aadriaay béke nyilatkozata azonban csak amolyan teoretikus szólás-mondás; mert hiszed a- harcban illó leieknek nagyon termé\' szeles, hogy a bekövetkezendő békén* is kall gondolniok. Andrá synak természetesen a békére esek akkor van ÍKihsfaer ha Tfsza megy.s ha- amtmr
kapártotsikerül összeroppantania. Ez az ókat- ped\'e magában foglal ja a -legélesebb harcot, amit csak elképzelni
Jusih és a többi vezérek már nyíltan hirdetik a harcot Csupán Kossuth óvta pártját a zabolátlan és heves harci modortól. Kossuth egyébként nem is híve az örökös harcnak, ö inkább sze-reti a kölcsönös megértést s politikája: a csendes és lasubb munkálkodással való nemzeti fejlődést óhajtja.
Tisza István az ¿¡esztendőben sem riad vissza az akadályóktól. Tovább
halad azqn az úton, apályén elindult, S az ujabb térvény alkotások egész sorozatával fog a parlatn nt elé lépni a mint mondotta:
— „Nem ragadtatjuk magunkat semmi heveskedésre, az ellenzék nélkül is teljes!tjOk kötelességeinket, de ha egyaaar* veünk akarnak dolgozni, lojáBganvigjakiöket A teljesen nor-- mális állapotok helyreállítása szempontjából szívesen veszek minden lépést és azt hiizení, ebben ab» kérdésben .helyesléstékkel- találkozom.".
Tisza .reménysége azonban aligha {og teljesülni. Andrásinak már1 többször kijelentett kormányhatalmi ambicló. vannak. Együtt tehát Tiszával nem dol£Ozhat, A\'negyvennyolcasok pedig, sem Tiszával sem • többséggel nem állanak szóba. Az ujválasztásokig tehát a politikában beiéről alig lehet szó.
A it unkapárton egyébként* azt mondják, hogy Tiszának békéshangu nyilatkozata az utolsó alkalom, mely a komoly ellenzéknek a kor nánnyai és a többséggel való egyfitjes és nyilt köz* remüködés alapján kínálkozik a nJr mális állapotok helyreállítása céljából. Ma talán még birtokában vannak az ellenzéken, egyik-mánk védelmi pozíciónak s a hadi muniaió sem fogyott el még teljesen, de ha meg sokáig ma kacskodik és bevárja inig kiverik az utolsó fellegvárából: végre h kénytelen lesz bolgárok módjára afféle bukaresti békét kötni. Még pedig a revízió lehetőségének minden reménye nélkül.
Az ellenzéken pedig azt hangoztatják, hogy "Tisza béke invitálására nem reflektálnak.. mert rendithetetlen
harquk a sikeres eredMényt, vafyts, a Tisza kormápy és mostani többség bú-kását úgyis megfogj! hoznf.
Hiszen egy kormány s egy többség élete sem örök, de hogy bakáaa mikor fog bekövetkezni? ez agordiusl csomó, ami ez Utó szerint megoldhatatlan. £>
Közegészségi bwrtiolé deceaber hónapról.
Nagykanizaa, jaaaár 3.
í Aa adatokat ér. Ráta Utstí orvos imám bori ataÉjailtkájábfil mutt. j
A közeg éaaaég áltaMhmi kailimé I ^ji koribb » qgaflsaatisk amgMagmMaa Nrtáoá gyermekbetegségét 12 aiatbaa kmutaiAMak. Eiek köafll 3 » örbeny, 7 difiária. 1 Utau áa egy kanyaró. A diliaria aárap esetben kalátoa volt, a többiek fetgyágyaNak. HimkJ nam for-uuü elö. j » -
RendOii baacoiáa egy tok. Balog Jásssl u]sifllöü liái, aki barom ¿fával grUágtattea tele után meghal\', vuagálták meg éa rénggör, caöt kon:találtak. Cz a gyöayOrü misaaíó méltán sorakozik a begdag, légdag, flcdag áa egyéb orvost m fiiu vak mellé.
HnHaazemlét tartott st a U eaztemtts Dávid Julin, slii SstvszáttiSdés Hwlkeiíében hunyt cl. Súlyos: lejti sértés kfWfl volt, öngyilkosság .egy, ennek s Somogyi flu a izenvedS, szss most már régtép nem sseavrdd bdse.
SzJUéi folytán etvérxeU Kálosícs LijoaMé. Elrtebijl Oudorici Károlyon konalsláltak. Veszel ti ég egy fordult sid. A megdlsrt embert falszálliloiták a budi pesti Pasteur- intézetbe a most már javuM félben van.
42 ba\'álaiát kfizgi 5 végkimeraiés, 3 ve-seiob, 5 agybánlalmak, 2 ktírasiQl&Jtség, 1 tnék-vénés, 5 szervi szivbzj, t ránggOrcs, 1 diftéris, 3 t fldőbíj, 1 béleliárodás, 3 ssivgyengeség, 2 (OdOgBmfikor, 1 bélhurut és I izületi csat folytán állott be.
Egy fiúgyermek balra szflleteíl. Két elve-lélés történt.
ALAPÍTTATOTT 1841. évben

ALAPTÖKE és TARTALÉKALAP 172 maillió korona.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
Betétállomány 1»12. év régén 352 zzüHó korosán.
Nagykanizsai fiók: ^«JTtía.4
at 4 is. w
k Pisti ii«yar kiruMilii bank wiiúim fiikji
kUlön augáhayituáé logkmdysdbbl_
Viaa—n—t—kot foliondáal Idd loUgaa^vaT mhsdmi á||larsaás aélkl laablnlll m Maá nafcidaaaikiatitii
ZALA
I #14 {«Már ••
n baba-cctély.
• i^oitv syagodt «i otytMv MMé-«Mk|áM«Mhol vota* (mm. •
*i mm
M
A IHMwMI 11—1» magMM a frakkos.
— . -UL —I^J - n^JI m
vos mgi, BOB ■■ i imO\'iiiM
■ ■ . » J . . fc. | . ■
0Oafwt(MM. l^MpiN tak • vaa agy parassttSnrask MftsAtt Ma-
rte tafear «ata végig a taaafesa a aagy tsAMba a jstssesaaek taita, ragyogd cantad
EMI aa ötök tf|a NMoad* Látaos halstf A rabatodAr pita jelmezben, M> pAmiarbata. Utáaa a takbteh. HA-
caataokkM a fata iHimia, Is lata saekfik-W a MiAgsi, magssMrku aelyemdpeilA fetott. bata Marcos plarafeik jönnek, majd agy kareu, ayaMak taafea May cow boy koaa-t lm ben, Ejorssstfesa fílelmetes lenne, fea s
aaétoa kartm é|b aatann w dMl ata vUtogoa
Ml patas ta Mmtad aatafi,
pifboe lata rsama. RM rénanastoa. si
> okoké gins hatod aIMM a höa-
antomégva így adtai aa A Egy «tos B0HHMHÍ g.|AMMmi oto aafahh-
tan vasM ■AgMtfek a karián agy Ml rataftA-
asaasb cam mm. Uo«k asM aa
aMaaobta i patftaaak M N
ZMM agy oMn k _____.Aüu aMuMMapba M U — • tm asa a
m sássés, m+érn asibi bata ti daak a
sséM faM. l ta aK-Wtoa gavaltor
Mplsl peeks asa. ON vaa a nép. tota le ardhg
M Ai a MbMife miad. s fáig tadaA 1 aMsvobd
Oéabeaa a Macmsmbaa air SáifeAay iiailaia. A seaMAsfc Mil * UfellM a n nupoopii arvAayMeAbaa. KM can» portat alafclfa UMkUk psMMUAh. a kattai, is Méashb arak M
advarába. A itoatffear rtoafe magéi rnéadeafek a« van a ata lata van, oaasa s fAkndv. a vtgneaAg aai fi|MI u An a pink a fttbertta fens gytttohasask. A uap HnytA és ssép mob-syok maguk kört gyfefdk hAdatt advaruhal. Ekfeora már sMIll as UgsMlau vért lata. At alsf Ltar Margitka. Aa 8 koaatflai|i IM-artter mafas oastopat feapoll luvsiAi MMMfefeM Vacsora ata Mb« keadfidttn a Maa la híjáéiig tartott. kUg aaatAa M aokaa maradtak aa, bogy a beígért korhely tovta MMvassék.
As eatéty nagy 4s uiilsMia Mkaiibta aa —. . - \' ■ —* — * — » . . » or mm en toss as tsraaaH ptongywe, aay aun-
dta iMWvsta, bogy sa aioiaMay semmi U •
véaai valót as hagytaa hátra. KilBnBaaa dr.
Usaaiinn Ediaé és Kivéss Lajoené tár ado ton
igen sota a sftar érdekében. Ds as iHaMaos
jóhaagoiat eMMéaéaébsn nagy réaas vok Sir-
hfiay kaanó iiaekartnak és Marlak bértfl pom-
pia kanybájtaak is.
Aa aMéty tajá
vuá> A MdtNUftSi
II
ás legdivatosabb far* aaafi újdonságok olcsó ..áron baaiareaheá&k.. .
WEISZ MIKSA
AraMrahásákaa, PC-art t.
KÖHÖGÉS
rekeátaág e* hurut «U«s mm j«W> •
Ü^m cukorkánál.
« • <ai|W HtTKT nliiiHI, M« M4 " «**»»» mm nwtia. MarfcOMi VMUall
Réthy-r
a-1» ah, wnV
w»fii >»»!■■ aa, *
llf... bUlHUi
HÍTKY-UUt > nnliln iltiaili IU Aa
<Un&]tn rmfU <aa • JBIHI ah
ÍWi. MM I éaUal T - ■ 11 II 1
■¿THY BÉLA «Hm"., m .Békéttüba.
Sytvesteri elmélkedés.
Irta M fttotvaata ér. Saabé Zalgnaond. t hölgyeim és Uraim I Mikor még nőm Hidráid, hanem cakaiá-bs szempontból s BsMiahm tartoztunk, akkor aség a cafeara fokmirrtts aMaak a ssappaa-fugyasstés vok. Amelyik város menyi szappant fagyasztott ssaa a tokán áat a cattarAaak.
Ma araim agy aéraa caltaráhi iiallaégé-aak lokmAréja a tototoaaAeok száma.
fis báaony njaoa ha s ad fetoivssAsaink »an atkáját veaazflk tekintetbe, szomornsn tapasztaljai, bogy minél iakáfeb Mssstk, hagy eitvaBdtak — ata fogy a szappan, Mas tudjat a saaroMahos sok szappan kell, ds aaoa siiaybaa kp s latotvaaAscik ssAma is. 1« abból sata as következik, kogy legjobb laM sség csak a régi Balkáni lokméröt haaa-aáW, ata kfeMabaa raaaaal találaáak kijönni.
Nitak igMua aMoaaég izámban megy agy-agy fsAoveaséa.
Ml saask aa oka ? A W oka aa. hogy s hBvaleM a katyboti latarasó-
A Mtata MoMsaiat, ami nálunk niata -Igsa ifefea — mart érégs M — sM asm I a salle am agy magtiklillal mfart a
AM kW sisji\'*\'. bagy ialén « aam «Mg MMRtaas afebss. bon aM SMféttos.
A. —. I | . A, ni - ^ i — L«
naiynwi isamvaaotoi pwn gan
•emuit.
HM L Mgyrlm és amim ebbe« sata MIM Mgjék IftaiM M tsa. Oe éi asig Is \'t •n nártita tanú tkévnt.
ti oom félak a flaom ganymoaaiyiM amely ott É azokon a bizonyos ajkakon.
Papim eeiaaam goadulatalmai csak agy poagyoMban amiai jóllek agymasn Aa.
Kin Mfogésna sz Is jó loezl zord voH a ktflu Tisztelt bOlgyoin és araim I Hiszek a reiocarnaiióbtn. bissem éa »altom, hogy artadaa ami a világon télezik, voM már agynak, a ami most «aa IsméiMMM fog. Mgteijebb más tormába a, más alakban.
Az emtai izsilam OrOkké valóságának lörtéoye szent M megmiai(katlan, ascára annak, kogy minden egyéb a IMSi mulandó, aemmi sem tart örökké, éa bár aa eita(mondásnak lAissik minden RUdl dolog a mtdaadó-sAg jellegét hordja ónmagin.
EaaMtt 25 eaataadfivM ültem itt a helyen. As akkori eigstomraadta biaoMaégaak M — bár egészen mái tagokból állott mául a |eiea-legi az a furcsa OUMs támadt adut a jilsalagl-oak, hogy L L as éa csekélységem Malaltsms valami vei a sylveszler-ast dissm Casioói MsOn-ségat Ei a telnearnatie maga.
Csak hogy agyM atfaialta a lilsalagi igen I Mphimianáii 1 blzoMaagI AM iMfy éa aaata s 21 eaatadó ata 15 éw*l kHaabb tettem éa azt, hogy a halgilftiig ssdM sokkal, ds soktsl Ifibbet, sMtaassabM vér attól, aM aty vakamrfi és váJaMoaö, hagy agy Uysa aM-
hamu MtaHMmis pubhenmnak fltataM agy rövidke félórára is y IlkTlii. bogy as s mattolt nevessen Is, loArabaaaéfe M és sMg vatota tanui|o3 la boüM*
Ds hM éa L bBIgyali és araim, fea saag-itoa M bAtorsAgam ss még vagyaa. am me a nem sag ansa araaaaai, amat mita a megta «Bbar MMI fesiásssagta a
mMi
a azt moodfa gyermek a)ra... alb. Rlgl ifjúkori emlékek Orfimo éa gyfioyfi-rttaégm ssAgaMinsk át Mfeamea és ata a régi aasMbsk adnak arfit és büorségat feossA és sgyaiM éhraselat ia ayu|taaak nekem asaal, kogy MafeHam.
Eaért Utal kto, aaayira agatoto vagyak As. Hagy aaaMa Oifik Usztelt kötfiaség fog-aak-a aaoa amit éa fatolvasok swlatM vagy« rajtam fognak a ma tatai az aafeam M|«sao oNÜébaa. A ffl, hagy miilsssaask
^ .Elagrt Altom, bogy taéta tudjam. Mi agykotoa — gyakorta — mily kamrvet fia fájdalmat okozva kínozott feUg Ha voltam és aefesabaML*
Mart ttoata bfilgyeim ás araim OaAk akta M mimilfiigaáasllifltog a atSletett krttlkn-sok, ha éa kslyettem bármtlyík bdyi nagyság aa xphM is Ma csakhogy akta Aa ia láüsta As hstaMa, tata sfefcor agy fllkaaggsl msga-aabban vagy alacsonysbbia nevMBéita.
MM padig agy fél hsag Ma vagy oda asa vagyaak anététa Nem
hölgyeim ^Mi I
ás arta IstatoMiM vidéki imfearaik a m|* MMm.|ábsa agysatf a lakictalltoiii Ma. >*«bor a lársMgAa mát csak pMMMvá váll. as anafe «sabiAa agr-
»9M }«Hrfr 4.
ZALA
3.
A VILÁG.
TAVUUT B6 n\' TELEFON
Elnapolják na tzgatásl pert
Mármarosszigetből jelentik: Ma folytatták a rutén Izgatás! per főtárgy a-lását. Délután 10 napra elhalasztják a főtárgyalás! az orosz ünnepek miatt*
Bonyodalmak Albánia köréi.
Pá fisból jelentik: A Tetnpc tegnap meglepő hírt kőzöl. Izred pasa volt török hadügyminiszter nagy hadsereg élén betört Albániába Izmait Kemalés Eaaad pasa szintén támogatják a volt hadügyminisztert abban, hogy a halaimat magához ragadja, Wid herceg a bonyodalmak miatt elhallasztotta albániai alját.
A francia sajtó Enver pisa ellen.
Páriából jelentik: A francia lapok eteshangu cikkékbentánudják a portát Enver pasa hadügyminiszterré való ki-neveztetéae miatt.
A munkapárt győzelme S atmárban
Nagykárolyból jelentik : Szatmár-megyében most folytak le a megye-bizottsági tag választások. A választási kampány a munkapárt fölényes győzelmével végződött. J5z ztlzennégy megválasztott közül Ü5 munkapárti. A boanyik-aábor a király ,elétt.
Bécsből jelentik: A király február elsején fogadja a boszniai tartomány-gyűlés tagjainak küldöttségét. A Paaics-kabinet marid.
Belgrádból jelentik: Péter király nem fogadta el a Pasicvkabinet lemondását.
Az t»j bolgár kormány.
Szófiából jelentik : Ferdinánd kirfly Radoszlavfot bízta—meg a kormány alakítással.
A farsang-idő közeik ed ésé he z jurra figyelmeztetjük a tisztelt olvasóinkat, hogy az „Odol* szájvíz-gyár Bodenback, megint ezen évben js becses vevőinknek Odol-reklám-anyagot éa minta-rajzolatokat, bájos álarc-jelmez-készitményekhez, rendelkezésre állit Az anyagok kis Eti-kettákat, zárjegyeket, Ida palackokat, úgymint nagyobb falragaszokat egész költségmentesen és franco, egy Oaol-üveg kibontásáról azóló utasítás beküldése iránt, (azon kis zászló, mely minden üveghez van hozzá adva,) legjobban egy levelezőlapra felragasztva éa ezen cím alatt: Mundwasser-Fabrik .Odol" Bodenbach 5 (Böhmen.)
SOMOGYI
kárpitos
Várónkén palota
KM 9tMf Uolódi Perzsa-szőnyegek
jappán Indus és Torok hinué-sek,- párnák és terítők, Üléses és divatos függönyök, disabu-torok, képek, s—bor és virága állványok. W Saját késsitményü angol börbutor különlegességek
Teaasék megtekinteni vételkényszer nélkül!
Emeleti bútortermek I Saját kárpitos műhely I
bsmyt Rasataka balyába Mmaá Mftai aaa baetaaai ér. haa Dámé T-éa ki IgpnkwnÉv Oyflfgy loasga*
panacaaai Nagykantaeéi. I« éa n* a demokrata aépgyOMs. 16 áa kaa mag Műm Oéaa. 17-áa tartották mag M lpmla«IKl Ma> gyBtáet. Itaáa aanaaUa városi Mspla ven. It-áa a iriaMMe kemeataiotsao« Nagykaaá-íaAa. 27 áa volt aa tnsoMa Nő-egytat és m isr. bfckflaaág Megjflláaa.
(Potyta\'fakJ
Az év története
telegramm-stilusban.
n n n Február.
Elsején tailották meg a kilflnőcn likciBII szanatórium pQmlket. Másodikán roll a Nép-lakarákpánstár kOigyOMse. 3 án tartották mag Cmrin János btoagyében ax eskBdtssáki tár gyslást. Ugyancsak ezen s ni pon volt a Polgári Egylet kOzgytUése és a Ktlszancl Bnnepély t főgimnáziumban. 4-éa kOvatlék el a kenlbely postalopást, mdy nagy pari vert fal az egész országbin. 10 én az Ifjuiági Köt tartotta meg hagyományos f<rssngi mu\'atságát. II ¿re esett a Bsnkegy esOiel kOigyBtese és s megy egy flléf 12-én volt s SvardstrOm Wallbor koncert, mcly-nek isinte pildállan sikere volt. Sorslcb dan dlrp- rsr.csnok is ara a napon láiogaiu mag Nsgykanisaát. 17-én *voH á népen \'átogaloit Faragó—Saa-léle képkiátiiláa. I9ién a Pakalló bázsspár lálogs\'áss hot ott siaaaációl Kinin» kfiaöniégéntk. 23-ánetaHoMa meg a Délsalsi lakaréksénsiár kOigyDléaét. M-én dr. Havas Hngó tartott igen érdekea elóaoáat a Faragó— Saa tárlaton.
Március.
A bónap agy falkáboriié bBnténnyel ia dalt. Jigasics randdrtiaedeat Légrádi Károly la-szarta. S-én nevezték ki tanfelügyelővé az el-
HÍREK
Almok Alánok . •
Almok, álmok, asioes álmok S »ala meany i milyen álaokf Htasek neki*, mint a gyermek 8 aa a tdh MXm tat ama.
Vasal a tok caalta álom Sippedákaar iagováayom Tlndároraaág meaaMM|áa — S egyaaar csak beayel sí Drvéoy . . .
Strtas.
— Klamvosés. Di. Baiáas Iák ZalMár-megye lőUpáojs, dr. Berysaayl Oerő klr. kOs jegyzői; a kessibstyi polgári leáayiskok gondnokává aevesle ki.
— Kinevezés. A Már igaafcaiáeága ae-metdédi Király Kálmán Máv. klvatalaokot, ki nemrég még Keszthely áBomáaoa volt beueafca, a IX. Haalési osztály 3. tokoaatáka láglegeeeii kinevelte a további ssolgl teltételre a ssombat-belyi flslet vezetőségtől a budapeat kiapoaü Bilelrczelöség terifelére belycsta át.
— Ui körorvos. A felsőlendvsi körotvoai kerület a napokban válarziotta mag kön* vasát dr. Krizaanies Mikláa, s budapeeti Ssant jáaos kórbáx volt gyakorló ocvoaa személyében.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
> Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban száll it
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Csengery utca.
farsanni újdonságok
Rothschild Albert nagy diavtáruházában Nagykanizsán, Fő-ut.
4
¿ALA
1914 január «
— Pllyéaal Mr teád iám
kapeicri hBiorvod állásra, Kartcsoey
»HimUli, lUllid I fcáidst jaira ir 15 %. ■■ . - ... —i .« k ■
— nwyreigasiina wimnm canea
■tMMM folytattak asoknak a
mfc. H _ ■ -- —. — \' \' . . \'
ím ■ nraxicnf ^ 9s|) iw iincKnyi MMMl Ce Us aCAAl cnmM Mi a Máitiibi. ipaii * WanM aam I -I, kwa 2-2 korosét Hadlak fe»\'.
— Megkezdették a Oaas-gjrérban a ■a« kát ladipmufll ¡eleatík : A asns-gjrirbsa
• kisért munkásokat, MMftaMl C topán a ISO biaalmMérfit aam válták faL
— IkyawkkiiÉi Enlaignmbál j«ten-ük. A Sfckáa)l|itk méeakA-tárná b ta wm agy
llamll Dlina tabobbsat. 2 báayáea migbaH. •
_A Iflkirft Hetekkel oaütt
kap Hfabii Mancer LáaalA lova dcsaeiatl. aa aa lanágakm tékát Hite éa mlyos kdaó sárt-léaAkat aaaawaáatt. álaacart amgaaináMa Mxái Károly, magákra vatta k lovat ás addig ápolta, iatf a saagény fára k aapahbaa teljesen fei-IfQfuM, pndáfáaak lairbatatfaa flrtíaára.
— Laaaatt a kaedrót. Lalaeyárfi ÜO rakaa fflaaal DtvW Irtván. Sirec Jtaaa, KArfla Oáza áa Vaifa litván aoftH ■Halak kactia Beciahriy (elé. UtkOsbaa Vuga latvén. aki aM ÍM a isekáma, a lovak MM bahn*, keresztülment nyakán a kocii áa halálra válva terült ai aa oraaágutaa. I<an saiyoa tárlllilvil kórházba azálHtották.
— Oapükil aggaatyán. Veszti Lijos mkáiaakaailli 61 áras lakói ptatefcmt áálalán idakaasMta msgáL Mii« liimiMS áa kvág-iák aár hatott vdf. As Ong tettének magys-rássláol életnntságát hozzák leL
— Taldntse meg Ptrká Péter dm- ás nobdalí aodera mintáit, Záida ntea 14.
cbzabó és ^öársa
nS divatterme <2> ¿Budapest, Nagykanizsa. <S)
Casfcfatoí értesrf/úk a (. fióíyy kőaónséget, hogy Ttagy&anrztán i• eíónqöttr ismert budapesti
JS&T divatszalonunkat Jftr
írter/esrtve, cT[agytanñuín Gr* —Aettér /a. ndm alatt eisabó jGT Sándor uetetéséveí
Jd^ szaíont nyitunk.
IKidtn errií ériesrt/üf, tintekt• teí kérjük ssroes megUtdsaiiat
JÖT Szabó és xÜársa. JöT
URANIA ¿Sí
—*— Rosgonyi-ntca 4. sa.
Hérf&n éa kedden, 5. és 6 án
nz orleansi szűz
(Jean D" Arc) Dráma 6 felvonásban.
\'Ezen kívül még:
Bemutatása a legdivatosabb éa lég-klasaikusabb táncnak, több mint 2j0 méter hossza filmen a
• • " JL H Tangónak
(Tangó Argentinó) %
— A axanatóriampkalk Tísé»el-ka ssával érkeznek hozzánk naponta levelek, melyek a a-anatórium egseattd piknikje után ál-deklódnee. Et is nalal|s a nagy érdeklődési, mellyel a pikniket várják. Stjnos, egyelőre még nem szoloálkalaak olvasóinknsk felvitágo-sitáial, de már a taghőselebbi napokban ismertetni fog(ak a piknik részletes programmját
— A malatnáf vége. Váras essmény-aek volt a uiakeiye a »alaagiriaegl aiaóerdői téglagyár. Horvátk litván, Táplar István és Tápl«r Oyftrgy téglagyári munkások névnapi ünnepélyt tartottak a gyárban levő lakásukon. Horváth Tstváaaak a felesége is rásst vett s mulatságon, akM n egyik vendig, Táplar Qyflrgy részeg főral valami v \' rregaértdt. Horváth a felesége védelmében «t-, »értette Táp-lat s szálán feleségével afcyfltt eBávoaotl. Nemsokára Táplar egy nsgy koayhakésael állított be Horvátbék lakáséra, aakirobaal Hor vátknak éa életveszélyesen őssznssnfcálU. Majd sz aaasoayra támadt, de az Igynaabb volt, kicsavarta a béri a keséből és kilOkte as sjlóo. Horváth állapota veszélyes. Tápier ellen aa eljárás megindult.
— A Unidad * (igyooA\'ate Myó kó It-áa órabor a CsaÉM é*k Is aaaÜU bapcaolilra utáni
k
rmH
Üha- k
réadataa miaort MlbdlM tiMirtdl.
— A glmniibaal beniirt. 4 angyáaai zaal kaik. M0aa4aiaa as HpiMgl aagM agyesfltat javára 1914. évi jaaaár bó 14-én a Pjlgári Egptot imgftmmftaa tánccal k%AH ifjnsági hangimiaayl readas. Jt árai: EmaMi páMy 1« K, Pótdssind 12 K PMdaiiaN fhníy I—n. aorig « K, llt — VI aorbaa S K. Jagy^ Mskovksky Oyabi ar cakrászdájábaa eWre ttfltbalák éa aala a pina tárnál PeMMsetássbal kaasőaeMal tafad «a UrlapOag nyagtáz a raadasflaág.
? Tapolca vtrUiatál aa ttU évbaa Tapolca naji Maiig IM4. évi lagtflhk agyaans adót fizető bipilaaiHi: Báró Moraág Káraly vaazprémi tlitoi püp^k, Lsaaaar Sáana (t niaii Ls|oa>. Liy JM, Takács faaá, Latig Jósad (Laitig Psraac, Pjaasr Mór) Bagpr Vilmoa (Basar Károly). Msrtoa Oynls, Kardon Mól, Mojmr Endre (dr, Mojsm OyOrgy), Ma* Jenő, Pollák Adod (Nsmáayi Oáaa, PollákPáD. Leaanet Jóaad, dl. KovAcs Vilmos, Olaaar Ma-dor, Boxxay János, Birgsr Minó, Praska Ferenc, dr. H4aaii L4asM, dr, Pischer OyaK Rccbnitsor Reaaő
— Hal Mba bárány. 4 lua^nmá Bükk pttastáa, Heim Mikaa birtokán a napokba a agy birka egjr bal lába áa hit tarka bárányt aüed. A báránykának, amdy éMban maradt, a háláé ráaaán na négy Mba.
— Halálnál NigyksnissAnsk lájéilmm nagy gyárak na. A hantiad HMM agytk M-váló alakja, dr. Bariba O/ala, ayaga polglri leteld igazgató ma raggal szenvedés aMa meghalt. As dhaayt hM pídagógni fait, agán nemied ékek gyátiotflk benne jáaágoe tmdlójnkat ás laveWJjiket. Temetése szard ka düatáa leas.
— BneeeaceéOcmség. Simon Pál U évoa aapnásaoa a Nigykanizaa meltotti baga-lal poaztára járt aapwámha. Swbdai a sépaasáUtáB kőrfll fogtaldoikodoM. A répái a vaaati állnmáakoi iparrágáayoa iiállltnlMfc EkOsben aa WbSafik kdaá kertit, amdfdk a melléi Oaaaaayomtáfc. Haldoklott, mikor a bár-hásba szállították
kivalo bor- éa
lithiumoa gyógy forrta
vese- evholyagbajoknal, köszvenynél, ezuttorbetagségnél, vörhenynél, amaaz-tésiés lélegzési aeervek hurutjainál kítiaá katáaa f—áuatM mmn\\m mvmjatM
SCHVLTIS A BŐST
lUptiaté IniliiiUliiatitaitta ál HtnaeMÉo.
SslnjlUyt—1 SaWatarfotrú- vélUlfti
v. aaástr-raar«« a.
Nem okoz többé gondot," hol és mit vegyek mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein Házban minden jó és»szépet olcsón megkapok.
Angol sima velodin
K 1 —

Pepita azővetruha
K 3,-
Moaókötény
K T—1.20
Kiváld finom színtartó delén ruha K 3-4
Fekete diaskotáa\'
zkotony
K t .20—1.50
Angol egész koaztunara valéaaévat K 3-SO-4.SO
zala
Az ön szállítójának
taM pAlrtm lartjlk MB. • * Ä O ladaaáfi BllMiil Ml
Mn (M*i) m6 tÉhUtill M a
f, M I él (pinMm) «MM tartja
A Btaéeképielané vA* Uilmaan a KM% lilifÉ «UM C f*cit itnrtimtt elriad irti a
mást adni
MmoUaaal kikértük | caAAA. imM ip« tBrataMita bueieaók Iwltll ci(ld»Ml t Mli| an tér betett ki annak MmAMiíIÍI A klImMH karnaa piaaaMval umM aa afeUva alalagy OlmUHd koronát tóműk. A. véggel kapeaolalban ÍM rtzAragyár irnWMaM Ml havi HaaMa uaiaaaüat adlak a gyárnak a aiapoa ■ reméoi, hogy n do—aMI—aMM Mg a phit MahaaMai. A cifidbe|utou cég voH MaOMrfii, Tiiatdf K Umánrót Mtaéaa éta MaM hlr.
— A gaida gytlkoen Sdgetvárrtl ittál \\ h mnH Moapban, 18 IMa. V.UAnybae agyon-MMa a kiraboMAk W.adbaua Jtaaal gaadk A* MM Mába katoMék, Ma MrMMk Mfi. Le-kai, hogy a vMadaaaég •••» ■ hatéiég Maiba Intiada a gyilbta. A minap egyik uicalvdrt vendégében agy itdiMlaa moaocvat Mril ma aagira a Jhgj limai. Egy ti Mira togymtaba a Itta borokat a agy ciomó nnlalagMayal riaknaa óinektpott. A raaáflrtlk Igianliai a IMII ajk Ml, a a aavM aan akarta mag-moodaai. Végre baaaélt. WJhata Oyfirgyaa aa khrták. hanaiacMÜvai, MagiM nlalitgl
önnek azonban
NEM LEHET
ÍRDEKE
mást elfogadni,
mint ezen védjegyű
U fagykisakban a aovaaba 23 MM nmiak M VicrtL Atóta cnvargiebói ia kilAnÜilil élt, hM koconit találtak nála. Aat ia mM, Hogy 18 ikáa Villány onn járt a atkor Kantea Irtván leadfcMahii tarokba naiho;kagy mii catnált a kfizeégben, aMipadt a a. cg«e tiltakozott a gyiikoaaAg aUaa. Bisonyit k aaaa még aWg. caM agy étfM malalikall Mar vallja, hogy mihor W,tham aélnk (Art, vMa kOMay vott nála. LmartiataMk • a vtUAayt caeadAraAg Arai.
— A vtlác legrégibb aallmalaal g légi agyipomi kikfilfivAroa, AMudna miM Ma Mv8 aoM iiAlailmnk Caaa mamna, melyaka a légi «yp*"Mk M Maal illliainuw
----- kfirfilbaM 8000 évaaak a raaaaaa
még |6 karban vannak THiMrtml MaMM lekíerttették, hogy a régi mjjploartk a gaba-aábél nem ciupán Untat, banaa gaboaaaAv« ia Meittettak. Erre a célra killamu aa arpél tianMkák, maya pOrkOMÉ a viaaal taitorrattak. a Arim, mely MAt már aa AviMg napa-nAl la fiarégi polgárjogot Alveaatt, an «M MrnevAra koraikban njbdi ritaotgaü. Lig-|óbban bizonyltja aa aa agta nlágoa eM-l«df, .maiátázott árpából keazia Kakrawnt-léM malAMAvé. At a aa, hagy .maMuaava* aaoobaa csak oly gyártmányt Mi mag, MM valóban malátából kénSI. az Árpa miniinaa-nak, vagyta ciiréztatAaánafc andanayv aa, ángy aa árpwaaa nMbalaiM lariaMainagai addak Maaya aaMMMM M MbAMbm
át, alg a naa ■iláláinM árpta M eaaan taaveM caM aMnea améani mag. A Hab ratoar-MM KeaMp aiMMMvét cnM ml\'» nhMI eabMMaM AipAbói Mai aMMaaak.
M mAr jetestak — NigykaaiaMa január hó tt-a dMMOM n aikokodaanaM a annak paMBé liMiltdl MfiadáM Mg MrinL Aa M8> adé Karto| Doawaboa, a Hga iroert aaalapM tagja Maa.
— Aa UrdMa mnzgóképpntotu aa a botaap, január i.k0b aoMM M SchflM vdAghka tragédM|át aa O.toanrt SiM vato-MM a Maabpr lagéhaiimlk MtotM a Taogó-t (Taagó Aigadlug). Ca aagybaa kdyaM aaalfi-MnfiMM CdMaa A. TaMa vBAgbM a cao-da MMIményiaak a riaaliliiaaifc (BaaaéM moagékép FIM Pariaa) baanrtaMaAra, mely araaaag cM a napig M voM kaaataMilll, a aat aaaeM helyben, Maan a vkM* Ma b oly Ariéai arányokat BNOd a Kinetotoa <han<in anagAhip) Mali bilMMéii, hogy n
valódi
kaucsuk sarkot,
ir*iy kipróbált, első minőségű magyar gyártmány.

ZALA
19 4 január 6.
~ A tegaap dél «ti ni eltedéa. Vasár Rip déJatán megismételte a Legényegylet karácsonyi eJőadáiát, mely uinlén a legjobb siker jegyében folyt le. A szereplők mind dereka«» betöltötték sierepkörflket és a meg-Jelent közöniég kellemes siórakosással (öltötte tl a délutánt. Kér hogy csak kevesen érdek-lödnek a komolyabb és nemesebb irányzatú előidáiok iránt. Krajcsovícs József énekét ez alkalommal a megjelenésben gátolt Lencz Mihály helyett Bánekovích Jánoiné kisérte zongorán, aki a legnagyobb kézséggel Tálal-
kozott ezen váratlan izerepléire, mely egy próba nélkQl is jól sikeiQlt.
— FelO fizetések. A Ker. Jó\'. Nőegylet karácsonyi vásárján a következők fizettek felül : Fehér Siidóm>, Singcr varrógép raklár, Oo-tenszky Jánoiné, öiv. Bodó Lsjosné, Horváth Jánosné, Pfaff Teréz, ÁcaQjula, 0;delf, Flscher Károlyné, Píchler Józief, Ooldmann Ignácné, Tccbné, Szalay Sándorné, Ctval\'onl Slndcrné, Bölciföldyné, Orosz Albertné, Bazió József, Nenfeld, Mixlmovits Qyörgyné, Orbán Utvánné, Kern Alidárné, Deisfl Alidárné, Oombots Jó-zsefné, Kőőoé. Rosenlhálné, Weiss nővérek Matea Károly, Ficcber Ignácné. Siltler Lajos, H. 5 K, Szurovyné, Wagner Miklósné. Raft Cecilia, Mi (on testvérek, Salyné, Horvátné2 2K, ölt. Fiedler Antalné, Qellért Henrikné, Witlen-berger Mórné, Lóier Józsefné, Rácséi Satmné,
Síuerminné, Ofeubrck Vilmosné, Lampert Józsefné, Vincenhmé, dr, Horváth Tivadarné, Nováczkyné, Ofenbeck Károlyné. Halósné, Blaikovicb, Biyer Vincéné 1 50-1 50 K,
— Megrontotta a leányát. S. BéJa bodoglári lakos, aki nemi merényletet követett el 14 éves leánya ellen. A szomszédok följelentésére a ciendőrség letartóztatta-
A Csengery-utcában, a sóház melletti
BlaírJ*!? telken
igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS urnái
cognacgyár.
Jó ruhához jó szappant használjunk !
I-
Rinom fehérneműjének, drága lepedőinek, finom csipkéinelc és himzéseinek mosásához csakis tiszta, jó szappant használjon. Győződjön meg róla, hogy az igazán kitűnő szappan használata milyen előnyös. A saját érdekében kérjük, hogy az összes szappanok közül a legjobbat, a Schicht ..Szarvas" Mosószappant vásárolja. Az ön háztartásában semmi sem olyan rossz, hogy azt közönséges szappannal kellene mosnia. Mosson mindent Schícht-»Szarvas Mosószappannal, mert legnagyobb kiadóssága . folytán ez a legol-, csóbb szappan,
— Vasvillával. PuchmciaUr Sebestyén 43 éves kocsis följelentést tett a rendőrségen, hogy tegnap este 6 órakor Vaiperi Qyttls te vezdfl kociistárss beléje kötött él egy vasvilla val miüd a két karján megsebesítette. As eljá rás megindult.
— „Havila" elismert sváici zsebóra legfőbb szavatossággal. Kapható Szívót Ártól rofiórás és látszerésznél. Óra ékszer ét látsssr javitáa olción készfll. Oikt Szarvas-szálfó épületében.
. — Biztos gyógy katAs. Mindazok, kik rosc ««ásítás vagy székrekedés Mrstksstében lelfuvódáiban, saomláakaN, flfíjásbas, étvágy hiányban vvgy sgyéb bajokba* ascnvrdsek, a valódi .Moll-féle seidlltz porok" kaszaálata által biztos gyógyulást érnek el. tgy doboz ára 2 korosa. — Szátkfl\'dás napeata atástréMel Moll A. gyóiysterész, cs. és kír. udmi szállítótól Bécs, I Tkcklasben 9. A vidéki gyógy uerlárakbaahatározotlss Moll A. késiUaiéayei az ő gyári jelvényével és aláir&tával kérsadő.
Olcsó jó bor
t

A ki olcsón jó bort akar inni, ízlelje meg saját termésű boraimat, melyet u bort 30 kr., uj bort 32 kr. literenkint kimérem. — Egy próba meggyőz bárkit boraim jóságáról.
Grttnfeld Adolf, Magyar-utca 25. szám.
Q&bona-üzlet.
Budaptjanuát 5. Késaám-ftslet t
Változatlan.
tfotáridő-flfllet i
Buza ápr. 1914. 11*38 -
Buia máj. 1914. 11*39
Rozs okt. 1914. 8 66
Tengeri májusra 6*54
Tengeri 1914. jul. 6 70
Zab április 1914. 7 59
Zab 1914. okt. 6\'56
Értékpapír tőzsde.
Magyar hitel 840 50; Osztrák fttlUU 633 6Q !•/, koronajáradék 82 70; Osztrák-magyar állam vaut 717 50; Jelzálogbank 434 50; Ltszá-mltolóbank 525\'—; Hazai bank 289 —; Msgysr bank 533 -- ; Rimamurányi 638 50; Salgótarjáni 738 —; Közúti vasút 629 — ; Várost vasul 342
. ax\'aa> i ncwa
KeleJÓ« szerkesztő :
"»•chil uioa
ariKSJt.
I
DR. K. FEILER
SlUiriruiil Parkszanatóriuma
Judendorf, Grác mellett.
A stájerországi Meran*
Pompás 6n\\ és téli tartózkodás, valamennyi belsf aayagc«ere- és idegbajokra. Egév éven át nyitva. Pauschál-ár, prospektus ingyen.

Vendéglő áthelyezés!
V» \' p^t,
Van szerencsém a nagyérdemű közönség nagybecsű tudomására adni, hogy az évtizedek óta fennólló jóhirnevü
Rózsa vendéglót „UJ RÓZSA44
cimmel a tulajdonomat képező
Fő ut 21 « számú házamba Helyeztem át»
i ■ * Újonnan berendezett helyiségem a modern kor minden igényeinek megfelel. Tiszta hamisitatlan boraim mai és kitűnő ételeimmel, nemkülönben pontos kiszolgálással a jövőbe is igyekezni fogok a közönség meg
elégedését kiérdemelni.
r
Az ünnepélyes megnyitás február hó 1-én tartatik.
Szives pártfogásukat kéri tisztelettel
özv. Kész Józsefné az „Uj Rózsa" tulajdonosa
Mossunk csakis
Schicht-szappan-Hl
A ruha kétszer olyan sokáig fog eltartani, mint azelőtt és mér ak-

___jiér
kor is olyan lesz, mintha teljesen volna. A „Schicht"-Szarva*" osószappan nemcsak hogy a szennyet távolítja el, hanem konzerválja a szövetet és a színeknek uj fényt és uj kínézést kölcsönöz. Meggátolja, hogy a ruha a mosásnál Összemenjen vaj^ szétessék s ez annak\' tulajdonítható, hogy ezen szappan hideg vízben is teljesen feloldódik és vele könnyen moshatunk. Ügyeljünk a SCHICHT névre és a SZARVAS jegyre, mely minden darabon látható.
lt»4. január 5
ZALA
Dunántul legrégibb ékszerüzlete
BERCIT ÜZSEF ö HA
Nagykanizsán, w iá i TI

b-
L ^ft *
Taakiljiikul 14 fcBÉlM ataaj Nü yfcé 5 K Ezfisi amayocva .— — — — — 2 K
Saép nagy ilanllk
MM, ptoM is nr (twniHi
Nagy Hfasiték
Arany jegygyűrűkben,
kül&eicgea formákban b. |
Remek mm|Mszongi ajándékok, » -«*-*- - -
nnoni izicfücn.
tetjes ezüst étkészletek,
Miülf prtUável dUfrs.
lnvbAsok ét u| munkák saját villanyos erőre Wfcndejctl niWjflflÉbfB gyorssn kéttOtack«
Eladás iÉsili«hi«iii isi -T....."" Jiatujws és olcsó árak!
Az építés idény alkalmával bátor vagyok a sia-badalmazott ,TerreBol* t et 61 edőpalá t szivet figyelmébe ajánlani..
A Terrenol
t j^w ktf l^juM) t ttóftdó anyag, ubadnanott jjáii ■ni km ni ím aaákal r«ad-k*9 nplan, uüvd viuJ-Katlan a tihiintM Fwnik, Mlmak ilatál « inB ím .TCRSENOL" faaták heoéwüse ■kai laaiinlM nirin niait wr háaili náitmánnyal fd-
nlMiU lesz. aáBcil IcészSL i tartja. A .TERRENOL «•an a wiait aaat ax «nat wm ««natt fwtiiaa bötoanUaak. Dnlilolt bárhol dôfor-áai fadáaalnt ás Si»—alia smaaaa adok hhiUna-tájt és szolgálok teljes ajánlattal. Kiváló tisiteMtal
- Kntssiar Kálmán Nagykaaana. Király iUi 38. «s.
Jjischitzky Jfíiksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek Örvendő újonnan felszerelt hangszer-raktá rában zongorák, pianlnok, cimbal-"nok és harmoniunok nagy választékban rtazletfizotéare In kaphatók
Olcsó tüzelőanyag.
összeaprított tűzifa métermáxaénkint 2 kn Irílsiii és különféle porosz szeneket cokszot, bftkkkasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz száfiit
Telefon 294. ss. SASSÓ SANDOS, tflaelSaayuC kereskedS
Nmuflmnutm, EetvSs-tértfs TMtí-mt tarkán.
I Ilii!ktrtskcilk inM.
A lélekkufárok leleplezése.
MM. Mn jMStM SaMift a MM JMMMtt WtM ftar-•hl as ,ni (MmMI Mk • sakM as a»
ÜM likasa — Jf. WíBtx « iám «SI sartaaaM
S^SSfi* SSS ¡Bim\'53RZ£S5Flií£S&
óuitoi WMt htfrűimm SaftaMMl AwwwM MWN NK7KT tJÜtDO*
• Mndéat ért el eddi« e Moyv sagal nyelv—.
Tartnl—t ■ -
I- Alaáaikvntiat Sarian
a R r Iinlpilt.
S. As egyiptomi Mofertöv
4. A MtLiikaafÉmtMti HtataaráL__
8 Kbiaa 4S a Már rak isalaakaraateáet S aihseetosflk ibMw. a
9. A kartlók klubit SaÜMMMB.
a Kgy niáSlltiri.itl bigádláis. (QtMscéll a tSf-
téast feóaaő)t) SSfe—
9, A b«n. m*»ttt}al. 10. Amerikai leányok a Cetet«. 11 A karttóaó «s s koaauL
IS VadhSsaMágtMa SIÓ papok s PhUlppI stúetakea
13. NÓk laiaHáláat az utcán «s s vasúton.
14. Egy navalánó menakBIése a leánykaraikadók
karmai kflc&L
15. Nyagtt férflst Kalet erkölcsivel. S Leleplezett kerttók. "TT
17. NéMáf VOm BUSStáfl taméu/eiiai.-
ta A Uáaykereakaááa ktirtlsáaak m Vtjsi.
A több adat 200 aldalrs terjedó kSnyv ára 3 k, Ifspksttf : Hódmesóváaárbelyen, a „Hédmező vásárhely" politikai napilap sserkssstóségé-ben. a pénz eWeges bektldése elliaébsa bérmentve, levélbeli megrendelésnél atáavéttel
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
(ilii gallér is kízili-uztílj
Szép tiszta munka I Gyfljtótelepek F6-ut 13. szám Kazlncy-utca 8. Szíves pártfogást kér Mayer Klotild
215 drb. 10 hetas saáp egyforma ■aagolica malac. — Február n-ó Irén * átveendők.
Ara drb -kéat 12 kor. Kdlef Ferenc
Soron gyszentmiklőa. w
Megveszünk
minden mennyiségben complett ......egy literaa és M literes......
üvegeket
...úgyszintén használt ládákat...
Fleiscfeacker fel fiii
likőr 4n rumjíyai
¡Z
festő vállalatát KLnalsacaysstcan 6 nnána alél
alá, aaját házába helyezte át, Tnlnl«» 171. ssána.
Um i cinre Mvstal
®Petermann József Q
mű és kereskedelmi kertész Nagykanizsán
Szállít egész éven át esküvői, báli és alkalmi csokrokat, .virágkosarakat, MMMnaaá^aM élő és művirág koszorúkat — Pálmákat, csarépvirá-fokat, virág éa konyhakerti palántákat. — Fenyő és rózsafákat, bokor rózsákat, — Gyümölcsfákat - Uléayéi)ngysék kívánatra bármentva
I
LALA
1914 |MUir •
FiscM Fü|i Ra küayy-r papír- « tfbazerfcariwlwMge Htaylaróm
Női divats2aion
Kfiíltt HVtBEI
rém u.
ImmMMI • tavate-ra» iii irfcitim ■¿■fciir
MMMk. IhkHMMlbf-■MIMul.
Stttafwíá is mázolo
MÚZSI SÁNDOR
mmmm« ?. Ajánlja magát a ■ÉMliivágŐ munkák modern, pontos de jutányos d-kiészftésére. .v
Urf fo<ta*m«r«m KALOVICSIANOÖ
ibvncDHital
t «Halok. a,
Weinstein Regina
MIn4*iui*M8 UMuMtwiMkik
II ll||<»l*iWlll|«l»llt»l
aren <IMN EMauofflWm mindenkar* MMM MtfH* Iliim«»«! H»Wnm>t — Mindaniwmä nHIwaiiM»« IlMNMt Hinti nlw
\'«»W\'íi
ZALA
IHMitikai napilap megjelenik minden Ixltöi napön NM t órakor. -Helyben hétbo* hordva havonkim\' I ko¿ W fitt
Női divafterem ::
B A RON M ICZI
MIHMillK» 3. AMnli* • m, t.
Mc t>. OK>«írnítn fij&r«m ■MM *4fr»ncl*>») dttMi-
MM n^MnyM in M* MK— *t*ro|«hb <HMa»a* MMMM«I rfqMAm-MtoMMMUMüjNw
«ii<^lnwr»l>w«ii MW»li I
M0IM9W B8T0R0UT
IpBulésesebb Wvftetbén készít
TORMA PÁÜ
artbatora&italoe KMWMlyHltM 4. u.
SZUCrMTl ß VTEMES Klapper Ousztév
WM«»«y IUI ». Műhelyemben elsőrangú síifgrjíáttó ííumkák ké> •gtUmek ist árva* ¿rak inciten IM b^rOnNk utaman viiHJ «Uf-jué-íi <*a»a-
MM *f«tM«»WtÍ| l-lcaá M*
MIM
Péom AHHU Étkeié«** Júvataiapk m
tacaigvíra Iliiül I, H
Eiffel * mm+rméMB uM kocsi MmíiSci. uUivor
íégtek miiaiak*.- i ffnyetcséi t« béjcle^i in pdyti> Bf <NW«n
Tístteteitcl crrtsjfwx
hmtttt
I mmrnm- ém mmri*% MM álakat _iüem?Si i áaálliMRtam Éjrm • IM- áa f i\'-* " - -.
Mébe móléit«» » it«i pérttogi* I v t
(VI SWOS <
¡wö «atóete fttdtatiMk. MaMá m elfogadok olesó t-t Hyksnhsa MagyeMÄa 73: m.
Skcrtlk János
, . irMtMrt wbó IIIM Nagykanizsa. ScéeMnyt-tér 2 Szive« magkivásra taJ détore h kiaMgyak.
Készít mindmeaii uj és divatos kocsikat, bomokfutok, nyitott és fedeles fautonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
patkoló- és kocsikovács Nagyluuiim, Kazincy-utca 18. (Major.)
Javítások és mindennemű e szak* mába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialiafca. Rúgis lovaknak calodába való vasalására.
Iipí is frBKta á Mim
Csete Anna
(Sáür OdOnné) Király Pál utea 8.
Újhelyi Furencz
krciitlár 6, KtS v uc< 41. srfte*. Elváltai e szakmába vátró munkát * le^jutnnyosabb árban, uj kocsik kénNé* sét, régiek ujjaaiakjlását. tayaaéaét ét bélelését. Kérve a a. é. nózöoaég szive* pártfogását.
Hm bmiü
betegápoló nó és ■Ma i |npiA"fi aJAal-kocik eiótaló kánk hoz — Nagykanina, sikátor-atea rr.
H
„Hungária*
modern dm- és szobsfaatéizctl vállalat « Eötvós-té*
Müllftr Karoly
férfi szabd Nagykanizsa, Főút 19 Kétat utadon sévaa m-TMifWI ari Mhilat BM áa. r----- ""-j-titai
lajtfa legakatäB
kivitelben. -^MmHB jávilá^okat iiiksiwflwi h
SZNIk Náaátr
épület- és doimdbidofo« Nagykaniwa, Kinteai-u,8. Késeit aMft a szak» mába vágó munkát tartós és modern kivitelben. Elváltai Jótállás mellett: fürdőszoba, vízvezeték és angol ciosott bareodezéae-ket, kutjavitáat stb.
MOlflsgMdák BgyitatM« ajánlom nálam készfitt ta* nyithatlan »«fHnini pince éa atklár^aiatl.
Fürdős Qyörqy
lakatos
NAGYKANIZSÁN, Rákócsy «ta SS.
Csitke István
elsőrangú angol és francia nöi dlvattermc KasMoy óm 12 ML
Zrínyi Miklós utca 36. ik JMml utCü sarok
feptf É MK. tanáarcM 1 ka rMMti
Mayer Károly
faWnti. nfTíkft^i pfmínn é |imu mári.
Nagykanizsa
FRüziet és gyár: Kölcsey-utca 19. sz. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületben Telefon szám: 928.
jE2y*ll«lok—jAiadeoléle 6& ét férfi ^n«-
~twv»\' egyiwMl^k- vegyileg «»I" t\'glrtitásáí" és átfestését, porolását és vasalását, továbbá az összes háztartási, szállodai ruhák, nei és férfi fehérnemüek mosását s vasalását a legju lányosabb árban
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközlőm.
PHssiraz^l
Gouvrlroz s!
lessék a. címre ügyelni!
Esetleg meghívásra személyesen is tiszteletemet teszem.
Né vegyen addig kész
cipót, 2
a inig meg nem tekinti raktárunkat. Cipóink a legelegánsabbak t ____ Araink a legolcsóbbak I \'
Egész cipő urak és hölgyek részére
K 13,50 és feljebb. Amerikai ur cipő fekete és barna K 20,— Amerikai nói félcipő lack füzös és gomb\'« . K 19.—
Amerikarri&i tUCtpfl ifWTO WrluM-it-ia.—_ NAi.téldpó füzös és gombos K 10 éa fel]. Gyermekcipők,v házicipók Ikaimi cipók\' nagy választékban vannak rakláron. — Orosz (galoschnf) sárcipó és hődpő olcsó árakon.
Saját gyártmányainkból is állandó qagy wálamli\'kol tartunk raktáron jutányos árakon
Mérték után készítünk mindenfajta cipóárut Teljes tisztelettel
M\'ltérryi Sándor asTla
Nagykanizsa, Póuton, 1 város palotájában.
Nagy kan iza,
latarwbaa Telefon 205.
Ajánlja " vafódr márványtórraelákbdl készült márvány mozaik lapjait, amelyek óriás nyomású motorüzemü hydralikus sajtóval állíttatnak elő és motorüzemü köszönilógépeo tükör-simasagtirá csiszolva, a legotcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás * konyhák, előszobák, fürdőszobák és templomokban. Késeitek műkőlépcsőket, granitt terrozó burkolatokat, egyszerű és diszes színezett cementlapokat, — Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készitésére, csatornázásokra, beton átereszek éá vasbeton hidak építésére. Cement és márvány mozaik lapokról diszes áijagyzákat ingyen küldök
"pttttüy act erzsébet-iér 16.
llJCilÖZi tíb ÖUllilllDlIjIl Liesingi sörcsarnokkal
SZÁM*
Liesingi sörcsarnokkal szembea.
Mélyen leszállított árakon kerülnek\' eladásra férfi-. Hu- és gyermek öltönyök, télikabátok, raglánok. szőrmés bekecsek! városi- és utazó bundák, kocsiN^zürök, divat nadrágok és mellények és\' boj| kabátek\' Rllhivjul^^ amádeal« közönség szíves figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vételkény szer nélkül raktárunkat megtekintő*! szlvewcfclljék
NW ^ \\diny ^^ ^ g^j^y jjjtff^gg*^
Mélyen leszállított árak.
NvbmatoM > ^ ¿ala Hírlapkiadó 4a Nyomda RéatvétiyfirSkliC*^^IfönyvnfomdllÄla NagykMÍktia. Igaigatd(- f>acM Cnaö
XU órtofrnm
H^plianhan, IM4. ¿aanár &
1 »
V POLITIKAI NAPILAP«
¡iip^ j MMMMi ééi mn ttí I Hí. j
HMpVHHt JWW
itevek uroitiil 30
Absztinencia és személyes szabadság.
A Jtóuár M 11 la tartard* snlialkohaHsla e»ó sdJs slk simából Irta Ifcl^MM Emil am képviseW.
E sarok címében eUemnondást lát-fcdidr «ok, kik az absztiaens mozgalmit csnk HiBomAsból. bmerffc és szállóigékből Ítélik meg. Hlsjc oly sokszor halljuk, hogy ac absztinencia követelése * személyes mbadsifot korlátozza ; szabad és lüggetlen embernek senki sem parancsolhatja meg, mit, árikor, hol és mennyit igyék, vagy ne igyék ; embertársaik cselekvési szabadsága ellen vétének az absztinensek, kik a szeszes Italok élvezetét kárhoztatják és e meggyőződésüket másokkal la ei akar)ák fogadtatni.
Valóban nem nehéz e vád fonákságáét és logikai botlásait felisnerni és aaegcáfoini. Azonban az alkohol élvezetének hivei minden, még oly elnyúlt érvbe Is belekapaszkodnak, hogy kedvelt szokásakat a gonosz absztinensek* kel szemben megvédjék és ezért szívesen hangoztatják, hogy az absztinencia nem iér össze a személyes szabadsággal és e réven megteszik magukat a szabadság megvédelmezóinek.
Megfeledkeznek azonban egyről: hogy az absztinensek tudományos érvekkel igyekeznek bebizonyítani á szeszes italok káros hatásait és azt, hogy ez ezerféle károk ellen az egyetlen biztos óvszer: az absztinencia. Embertársaik értelméhez fordulnak és tudományos meggyőzés utján akarják őket rávezetni az alkoholizmus veszélyeinek
kikerülésére. De lahet-e szó a személyes szabadság korlátozásáról ott, akol valakinek az akaratára az értelmén ke-resziül akarnak hatni ? Vájjon „szabad ság"-e az, ha a józan ész ellenére cselekszünk? Nem inkább oktalan kártékony, állati ösztönöktói való függés-e ez, melyből csak a Jobb belátás szabadithat meg? Valóban csak a műveletien, vadembernek .látszólagos szabadsága, hdgy mindent megtehet, ami aeki abban a pillanatban tetszik. A kuiturember sz badsága :^az oktalan, célszerűtlen, antiszociális, a pillanat hatása alatt született vágyak és öjztönuk megfékezése az ész parancsával, amely a cselekedelek hasznos vagy káros voltát aszerint mérlegeli, hogy hasznára vagy ártalmára vannak-e önmagunknak és a közősségnek, melyben élünk. Csak egy Igazi szabadság van: az értelemnek a szabadsága, hogy minden ártalmas szenvedélyeken és korlátokon keresztül uralkodhassék cselekedeteink fölött. A külső szabadság, az idegen zsarnokakarattól való függetlenség csak előfeltétele é belső szabadságnak. Mi absztinensek senkire sem gyakorolunk belső kényszert; ellenkezőleg : bensőleg akarjak szabaddá, függetlenné tenni embertársainkat mindazoktól az előítéletektől, melyek a szeszes italok élvezetéhez fűződnek; megakarjuk tanitani arra, hogy az elkábu-lás oktalan vágyának elleatálljanak, segítségükre vagyunk, hogy erejök legyen ugy cselekedni, amint azt az alkoholabsztinencia mérhetetlen egészségügyi, közgazdasági, erkölcsi és kulturális előnyeinek tudományos megismerése kivánja. Egyszóval el akarjuk őket vezetni ahhoz a szabadsághoz,
amelyet moat még nem becsülnek, mert nem ismernek. I
Nincs nagyobb csalódás, mint In az alkohol hivei azt képzelik, hogy szabad akaratuk van. Nem is gondolnak azokra a szerencsétlenekre, Idk akaratuktól q^egfosztva az iszákoaaüg rabbilincseiben vergődnek ; « szó legsötétebb érteimében vett alkoholistákra. Ezeknél sajnáJatfhméltóbb rabazolgát nem is képzelhetünk. De még az úgynevezett mértékletesek, kik Mazkék arra, hogy uraikadnak magukon, sem sejtik, hogy mennyire függenek mások* tói, holott azt hiszik, hogy tetszésük szerint szabadon cselekszenek. Vájjon nem gyakorol-e a férfiaknak alkohol-élvezetre alapított társasélete minden társadalmi oaztáiy tagjaira alig leküzd* hetö kényszert, melyet csak a medem alkoholellenes mozgalom enyhilett némileg ? Már a gyermekkorban Is színit erkölcsi kényszer alatt állnak, hogy igyunk, akár Izük, akár nem. A felnőttet a poharazó társaságokban unoa-untalan biztatják, hogy igyék és megint csak igyék s a sok rábeszélésnek végre is képtelen ellenállni. Hány embernek leszi egyenesen lehetetlenné a jótár-saság, hogy lemondjon az alkoholról, melyről tudja, hogy neki szubjektive árt. Teljesen esztelen ez a társadalmi kényszer a mégis mindenki megkódol előtte, anélkül, hogy a személyes szabadságát ért sérelemről panaszkodnék vagy csak azt észre is venné.
Az absztinencia megtanítja rá az esztelen társadalmi szokásoknak kódoló férfiakat, hogy kiszabadítsák magukat az ivás kényszere alól Mindazokat pedig, kiket az alkohol egészen hatalmába kerítvén, akaratuk és értelmük
«r
Nagy választékban érkeztek
Rothschild Alkart _ nagy diavtáruházában Nagykanizsán, Fi-ot
ZALA
1*4.
ertjéül »effésitott, elvezeti a ua|M-lég. ift—állh. Ismét megtanítja Őket értei mik használására. tár látnák meg azok, Kik az afcsiilngndátöl tzabt akaratokat féltik, hogy hol van az igazi szabadság és hol a saalgaság. Akkor március havában, á magyar nép szatadsághón apjában, mélyébben, Iga* zajtykan és tisztábban átéreznék a szabadig áldásalt, melyeket egykor nagy fért« Vltdft tt szártiiinkra, mint ma, aaukor önmagukat verik bilincsekbe, holott a kftlaő rabság láncait politikai életükben már rég széttépték. Megértenék és éreznék, hogy az absztinenciának ott van a helye a költök által lelkes rttaumekban me génekeit szabadság géniasza mellett!
Egy poMamctür
borzalmas flngyilkwsáfű.
■ • ■
relnyársalta ««fát a családja láttára.
i T.
Ur
laaé Ltadvawáaárhriy köxség tekánigál A Ma-ao| egyie i|ti aeptaeru, leaiainyti Sai/érti Oéaa postamester, hirtelen |0tl
nak. caalád|a mnaslieán
aaédea laM taurlftai beeasa iiiáuháeát ezivébe varia ip, hagy la étaa két hátán HM ki. Stfyártó a* vtáaM* ■Ha BmanogioW áa plr pillanat alatt vége rott
Az aaatfAl rtióteeátai ladáiitáak aaahat
hfa:
M/érit Ohm SÓ éven piatan mii agy* lagtekhttályasebb polcéra voN Laodtaiéaáihaly bliaágaah Srtjártó gyakran mcgtordelt« kör-agakbali un térsaaégokbaá, ahol nagyon kedvallék baaaa a nagy sportembert a a jé cka-boráL Két esztendőre! ezelőtt aaoahaa betagaa» hadai kezdeti a olyan aolyaa idegbajt kapott, hagy etaládja jéaak látta hldigelagyigjlalá aatha taéllitani. A boldogtalan, aajnélatra méh* embert két kéaapia apoMák a kdsstgi htdag-visgyégyiatéealbca. hoanaa knal bocaájtoWik el, hogy teljesen meggyógyult.
Ei a gyógyulás asoaban ciak időleges volt. Pgysser csak Srijártósak u|ból rohamai támadlak, agy, hogy bár továbbra 1« otthon tartották, állandó gyógykezeltetése váN szttk-ságessé, Családja eMsbea a legnagyobb ratta-géaben élt mellette, mert Sxijértóállapota nemcsak saját «agának, de környezetére aésve la állandó vtszélylyel járt. Végre is s család hálálta, bogy.tevább nem tarthatják otthon asm
él vaM l#d áa a vaK Omaaaaaana Oaá MNraa a *emag mm-aadiglaM ü a
írasd, borsaetáé MhC ssuJs Miaui itt t fi MtaL A •dafták a roi^aaal (j
m eteá pweben aam ladja, esd San a
hjW
_ m L^i
laaiu^viyi —■ v SH
aa ágya aMllé, hogy agy hamaál megfékezzék
Sutért* egy ideig ci «1 ngy S ón üfbaa ériari arSvel maga adH na órákat, IriapaM ás
adgaam az ikátllflki árt. Aa átflh aaa lotytoa-nyomában tokÉ, álamkbél talriatfi caahMtagek la,
a tjét áHaai a réama mdiMaml ra-s diádé a ham ngp« M*o> málybaa as abádlS laláa Mgó fggytertáMa eéOtt álalt mag a oaaaa lekapott agy méter boaasa pmgát« vadiartőrt. A melléje érkezett örök áa naalád|áBak taglal a aötétben aam vanatták ésare a ember esándáhál a így csak Sujtrtó a boessa vadásstórt hát hésaai, ériári erővel a mailébe ayoa^a agy, kagy a hüpm-gáfe a háián kijött Sdf ártónak a rámm hadat atáa még volt annyi areja, hogy a kiráncigáljt a melléből éa eláobfc de Mytoaoa rémes ordi iátok kásán Saaaaaaan áa pár pillanat mnhra a^hril Mim báaflkb Kuttria Ignác df. landvaváaárbalyi körorrot megállapította, hogy a tör Sdiártáaak a arivét járta át
Sylvefeteri elmélkedés,
Irta. éa Idolvaata dr. Saabé Zsigmaad.
Mi ebben a szerencsétlenül előrehaladott, talmi veit progresszív világban, amikor a mo-ntemntt, az evotatiót a mimteri elméletet sta-akU ftlnálás közben is emlegetik, bm, mikor borotválkozás közben sz endogén fejlődés tanárt! iart előadást a borbélyom, ér a fönök lchrilizál|t as stevuiÓ félbea levő Darvia elméletet — ma miről beszélhetne egy felolvasó? Hisz as öagyilkoeaággal egyenlő ma a felolvaeó ssztslhos aisL -. t
Dahát L hölgyeim ás aráin, aki az élet ben egyszer már egy ilyen öaiyilkoaaágot ri-hH*aH («mint látják nem hattam bele), as gyakran visszaealk. Ha még art is kibírom... jó, ha nem, cisndes részvétet kérek ...
O\'yan hölgy, tiszteit uraim, aki az első fetalvssáaomon jelen lebeteU volna, — nincs egyetlen egy se, — meit bevafkiltsn olyan \' Mos hölgy nem le látesik, a igy bátran hivat koihatom mint tanukra a hMgiehic, illetőleg aiüibatom, mert hölgyek nem fognak ellenem taáaihDiál, hegy as eleŐ felolvaaésom, a hölgyeknek nagyon letssatt...
S s férfiak ?,.. (Pardon... msjnem mondtam valcmii), M tud ma má* annak l másod-rsndfl népségr.c* olyat felolvasni, sai mohnak tessék... Isssék? \\
" Lfgteffelfts1 ii osrtilt taagfii bank agy tiastvtaelője - ezeileg Porbál főnők ur te hs
ták s Myngsáot (Mteg a Ktéattek )
Mit olvasbstnék isbát én fel azoknak, ami tessék nekik. Egy modem verset ? PaM-vasötn Íme. de áa egy síét sem értek betta:
„játékokat, hagy várjak várjak váljak Pótlásnak éa feledésnek ha haptam S ál alott hőse ss akarásunk Most itt állok akaratlan dermedlje Eser hazai Jtlékoa mát ka tágnak. Pa* etfltegok féiyflket rám asőrttk. -Elkábítottak olció tnandre-górák S az étet helyett nem jöttek esak órák...
Ezt a veraet minden Adiala megérti, (aam a legrosazabbat válaestottam ki, csak amelyik a kezem Bgyibe akadt.) ha bevallom még esi te igen-igea nehezen tudtam megérteni.
Pedig aki még a legérthetetlenebbet is meg nem érti, as el ven msrsdvs, az öreg vsgy buts. Annak as agyssjt|ei vagy kesdaask már elegenerálni; mert nem pcrcipiálják ezeket a mikf gondolatokéi — vagy mC retet lenek általában.
Á nagy modem tömegek azonban azt értik, de Igen sok mindent árt meg már a|ömag, amit én\'nem érlek.
A tömeg, as agy neveset! ifbktömeg. emelj ma mtr uralja a márril társaddmat tasak g láisktBmsgaak a psichologláji igazán báaai-latba, ,
Egy caomó hangos lánnáió ember, minden más embert alti nem tartozik kOiéflk, lg* klcilnyelre, elkiállja magált
Hl agyivá lartogaakk mi ajnagraarivilári, g leflódéit, az df Irályt Wvetefjflv minim N-rao/ ml modnnek vagyunk kökésastban. tndo-mányotben TI nagflay efmaradntlák 7T. HV>\' gaaaalnh. Padig Igán tokán vannak.
Dsbát Sckiller tsás év sMtt már sst mondta rájnk: . —
Was Isi da Mehrbett
Mtbrheii tel der Uaeiaa
ferstsnd itt ateta bei venlgaa gewmea.
A megfon\'oltaág a maggoadoHaág nétkau törne as embamhnek jeloavakon nyargal. Csak jelssavakon amelyek MgMfaa gondolatat teleznek ki, d: amely gondolatokba ők bate-aaáiycdai nem te tódnak nem te akareak.
Nálunk a ludomáayotkodáa te caak ktl-aőtágakban nyilváaa! mag. Caak admritt a Miföld -.t mindenben a lálaaatohhaa, da aohe a lényegekben.
Nálunk a tudományt beldeg huMugtekmha tölcsérrel akarják a fejébe hiliBatiai a aat hiszik minél több fejet és ablakot atnek ha annál több lyuk lem a ásohoo aztán MHcalraa
W-i- t — t--a jara< .,1 — * ndnMáwt .»,. .. .
Dwc icnn a meni ■ luaocninfi. w^H HM ( W|fye,m h ura^a ne ficamitenak Id mindent, költészetei, mlifiamat, tudományok »t a moderaaég kedvéért.
, A szocitismns lyöngörii daáam teSaaA IcUaatől j Mlí « M fogjuk be a
tmmémeliadcimányafcaá g m iS>llanmao<É*l«
___a

lovaknak, mdd utókb mail mag« tudótoklaszfiá a torsi afrikmk fogaioknak, amely szotülleta ambsrahm
káaflbb majd honiban helagari j
imártytikrt*1^^»« iiiftMjT^p rágédut rá-látok van aaakaak te aMhaah m a MuteiA,
aaag ariatfmriri a ta|lt
1914. imir I
ÍÜ. ZALA
As éw tórtéictc
tdc{riu4tíl«ilNüi.
Április.
l
Or I •
1 l-éa i taÉMl pAÉ ajttAasai leptek mg i tegjniáá fti» lett ■ taomiyc. 13-éa vott 0. 9l pflim. 14 <■ puntuó bór ihar tnili 4i a kfirayékao. 17-41 toH ■
Által I im^Ii ■ .■■itff, fi,Mlk_
■■ii rcszorr jigauci reooor BffVDCl i MMgjaiéi UpidÉI « HnHi* IN bttrtOan itatta, «■ «I MM 7 fet-ta. 21-én aylihH a dtaa-a i napon voltak a «aaMapéaalArt ta. 2Mi II
Májai.
l«M kak meg KMtar Astel. S-Aa tartotta ■Mg n iembu Nóegytat RMn Lijos Ilkád t. 7 -én Soégir kotort kikért Pécatat •-én had meg ESWta JAasefoé. 10-éa taptaiilk ta n aagjakitaéM Utt NM 11 Éi a oajijIMi btnlmat mm i bor ataptt 15-én adták mi n ngilttjl aa ra. Il-ta vott a munkáspénztái r«m. 21-én Révén Lajn igugaló ajból tato«lata tantálát, 23 «a knrtfiőfltt a pék-otréta. 21 ás tartották meg a gyirmiaapuf. Ugyanokkor vott aa aakmmay is. 27-éa tartatták mg s taaia a 1111)1 a régi Cantrilm. 29 én mm maliiéi vott.
A VILÁG.
TÁVIRAT 6t 8 TELEFON.
Leleplez a Pesti Hírlap
Budapestről jelenük ; A P. H. ma nagy cikkben foglalkozik azzal az áitt-tólagos szerződéssel, Melyet RoaUnÉa Szerbiával kötött a monarchió ellen.\' Az Est munkatársa beszélgetett erről a „leleplezésről" gróf Tisza István, miniszterelnökkel, aki ezeket mondotta:
— A szenzációsnak készülő híradás engem egyáltalán nem ért várat-lanul, mert már napokkal azelőtt, szőrül szóra ugyanígy olvastam a Novoje Wrtnje dmfi orosz lapban. A P. H. hírszolgálatának megbízhatóságára és komolyságára jellemző, hogy egy nem is a legjobb értesüléseiről hires, a monarchia irányában állandóan és tea-dendoznsan rosszindulatú\' orosz lapból adnden kritika nélkül vágja át közleményeit Az egész különben neqtegyéb szenzációt hajhászó, rosszindalatu koholmánynál.
Bécsből jelentik: Egy bécsi újság-iró ma meginterjúvolta Berchtold gróf külügyminisztert a P. H. leleplezéséről.
.— összes és hangsúlyozom: meg-bizható ~fnfonnádóinit,. — mondta a kültigyminiszter» ~ ellent mondanak egy ilyen nemlétező szerződés kalandos föltevésének. Cáfolatot nem adank ki, meri ennek elsősorban szerb és rnmán részről kell jönnie. A Félhivatalos cáfolat.
Budapestről jelentik : A félhivatalos Budapesti Tudósító mai számában\'fhr-
Méc a tadományas pályára direkt kétiflló agyaemi fiatalságaik ta igen kömény dió megbír! ózni é« meg is emésateni ininiI —I —É II e«Tetemen beteg?urnák a gyomrába, amit csak akkor Iái, ha kimegy n (leibe.
És akkor kazttbati eJlirdl, bérmenntita tani ta atadea fiatal adót, hogy ó mindeat ifi — nem — mindent a legjobban ind.
Dg besséttlnk esik sytaantanAL á syl-naiteraal f. hölgyeim éa uaia u orvotoknál agyaaaz, ami a n ¡dóknál a homanip elón télye. Aa artatai B\' zsidóknak botru napkor felejti ai, amit ágén éven ál ellövettek — a paaHáaa aa orvotoknak — ajesztendó wpján.
Nem akar es semmiféle célsás taaoi, — tea nan cétaA vottam rgéaz életemben, de tapaaxUlatból beszélek, És est csakis azért em-■lettem W aa ataden mellékeli cfikflf, bogy ha mr olyan jól tódnak az emberek felejteni ojév napján, tateftaék el kérem holnapra az én ■Mi klotmásomat is.
káért hogy én Mtakerflliem «re a belyre az bnrsáaattit kérek aua u én bloBm. nem is tnikff kinak u Ideája wü, nem ii sajtair, de éa is ■agbacsálfok n itleöaak »ion kikötéssé\' ha Boók sem neheztelnek ezért reém n, aa HM fira se. ^
KlíOobaa is ut agy laaiék felfogni, hogy a felelős surkeszifi ilyenkor a vigalom reoctazó-bizotttág, amelynek Mis vlrével most a választmányt is beoltották, de n s beoltás egyenlőn 40 fokos lám boaolt léire a váiatzimáojr-ban, s a krízis még a«n következett be, s így most már a választmány is tészbea jogilag felelős s a jövfi Magyfliésea azért hMteépa ta tetet vonni.
Pidta ami a mai proguauobaa rom az az A bQnOk, ami pedig baane jó az a tierep-10b érdeme.
Mert kBIÓnben kérdem, mire nló lelt volna\' a választmány falelfiaaégél 25 vállra reá-rekn\', ba aem {Ima aa olyan óriási fetalAnággal.
(Folytatják.)
sangi trétáaak bélyegzi a P. M latujabta szenzáció bajhászálát. „Egyúttal a leg-$lttrWöttábban megcáfolja a félhivata-los azt az dlenzékl híresztelést ta, miftttws Tisza István. Take Jones ca román belügyminiszterrel bármiiéle tárgyalásokat folytatna.
Aa ellem* ta eMtéU a P. M éretlen kedését
» Budapestről jelenük: Jtiemal a P. H. viselkedésének komolytalanságán, hogy még ellenzéki körökben Is elitelik. Andrássy Gyula gqpf egy újságíró előtt kijelentette, hogy a P. H. .értesülését" nem lehet komolyan veiuii. Ez az ellenzéki részről jött kritika föMatagitté tesz minden további aáfolgatást. A híresztelés tarthatatlanságát kölőaben fényesen igazolja az a köriHmény, hogy noha még dec 21-án jfteat meg a Novoje Wremje hasábjain, egrettea európai nagy lip sem tartotta érdemit nek fölemlíteni, fzsed Albánia tojedel aie (?)
BicabAI jataattk: A Neues Wiener Tag-kiatt ma saaazédAa táviratot kMN, mely m-rint Iznd pasa, vott NtAtt kiMgjialalaalii Hl hadsereg éléa bavoaaft »11 áaIIki Aa tafrl«-Immé proklamáltál ta magAt, Valaalkga pedig egyidejfileg kibírdatla az űatiaa*ltapBlBl. A Mr még nMprflsttisre mraL
A prezaaptiv trónörököa gyermeke.
Bécsből frta^ft: Ma détaMtt kaiaamtték meg aa antkottfi |ilinl<llbia KArety taw József fóbercag Ai ZMa pármai «agyba uag»* ujazlUMt taénykéjét, aki a tainataéjbn aa Adél nam nyerte.
<Z)zabó és x(jársa
női divatterme & (¡Budapest, niagykamzsa. <$>
T/i»icíeüeí értesrtjűf a i. bóhftf közönséget, Hdgy Tlagykanrstdn ím ríönaősen ismert badapati
JdT divatszaíoñunkai
fcrterjcsztve, <1Xpgykanhsdn £r* zsébetíér W. szám alatt chmké ^ Sándor ve*Héaéo*i j6T
JQT szaíont nyitunk. Jfö"
<mMn erről értesrtjüd, tisztelet» tel kérjük serves megbízásaitól
Szabó és \'Ctfrsa. jQf
M»»y*r«Mtilft K^pvll«^ i FtftiV >\'» rt*. B«<t»p«»t, VI, H#j<ü«-«ir>
4
¿ALA
1914 pwíL$
HÍREK B
a—■>ni ■ < iinpwwwwyg»
Vízkereszt «táa
Sean Hpi* • íw—ttin EiSveikaztk t bolondos, Udm Kkmiíi krai ImrhI —<i| tárté ptnkAtti kltályeiga- km • tárasén mm igm tártak, hagy M a farsang, md a maga magaaobott kerék
^ .vágáakan a Karnevál iikiaiiliől miatka mMm veaaa tmtoeaáal. Oi lp mv ma mk ■hinl*. Karnevál BMöahrtó W b dimüH ptjzán birodalmát Egyedi) Miszábtn várják még a régi lénnyel, régi Mi axertartáaaal. da olt ia inkább n üzleti érdekek, aa idegsa furgetem mint.
igazi farsangot aa már csak Nissábaa rabat tárni a aki igazát kliáenl rá: Nla-lába magy
Hasfaliii aügka Isss máhá atádja ka rféa a régi kim. farsangot beteknek. Nem _:is olyaa vok aa aa atomi esztendő. De mÉMtas más jél men|an csak, at elmaradt tnaaagi latnadért igen kavneea fvgják ■ngrtrrtn
- Maghaadtáh a gytftáat a asaaa tárna« plkaikjére. A asansürlamí piknik ida|e agyit köielg e a rendező-btsotlzág bötgytagjsi már mag Is kezdték a gyljtért. A raadaióaág reméli, kogy a kliBnaég as Máa ia olyan kedvae leás, mini tavaly ia aagyMkttaégévei lehetővé testi, bbgy a pikalk minél féayeeeb-kan sikerüljön.
- Vacak itt Jtnea f. A régi Nagybani ma Wratáküt alakjai kftaátt nevesetes saarepet jÉknairt Vacakfta János uram, ma reggel Ma immár néhai vaü éa iatenben boldogul. Vala-aribor vagyenoa, JémMn ember volt m öregut s minden vigaloesban, hembaa Indás, oroszlánrésze*. Ahol Jóemberek (óbort ittak, onnan Vacsküs Jlnos inkiasm veti eMg messzire, da i közti fa* ed tt mindig, sbol jótékony jobb-kesére, mindig nyitott ersaányéia voh szikség, mg biita. A vagyon, a szép ház ehnaott a nagy vigaaaágbsn és jótékonykodásban. Közben VncskMs János kaitanegyinhány nitaaillH latt, admlanMnek as Iklia belejálnotl egy kicsit s ma reggelre aztán ernndseew. egyaasitea, asm agy abogö éli, be,ordok a tabuk a átaludta magát az átomtabn, örök éja okába, mindenki ismerte, sokan, aHkhes jó volt, meg-sirslják s néhai vidám cimborái ia hallatnak egy-egy könnyet rtlsilelen el maiáss felett.
- Ilaláluaáa. Lesújtó csspás irta Nagy-kamzu társadalmának egyik elflhclóeágái, dr. Pflttz Samut. Édmaayja özvegy PiOMs Móráé tsgnap hajnalban Vaazpréatbcn elhunyt. A köztiszteletben álló doktor gyászában az égte várna közönsége osztozik.
— Négy torsa a égy kmiyár. A többé gáp ciupie riporter naialaa aaattol sem ma —aarlariü mahüsHIkil dolgosé aaakmáayaa toaatomater Maak Seemtoe makilia és naivra ősatoto, belliről meleg, balsó ragyegáa Ml vttágtti M színes, hneseHaall prinuür is ssigia a tagimntohb mlváaml lekelletátói autós tuTtkst találni PrWto iieiMai kmal, hagy as, amit almeaá mtodan astvbe megtalálja as agyaam utsi, mari az, sniie kástll sem ssArka riport, hanem a ayaamr fájdalmáé elégiája.
Az as hogy mágia: agy szírbe s talán ctak résslettibsn arokttlsn tragédia a ez avatja a nynamr lájdilmasin nagy tltgiájÉrá.
Ondortct Károly magrásó történetére miadmkí emlékesik még. Megőrli», mart nem tudott nanhá« kapni A keeerl csapás léi Wtoapáa szakadi la rá s négy gyereké«, feleségét kra|cár aagüaág aélkfll hagyta
Hsuk huzavonák Mán beszállították a szerencsé!len embert a zilaagárasegi köikór-házban Most szonban tsecinl itityot szeren Liálkaiág szakadt a Ma családra. Aa anya a klálstt lagálmáktól tnlyoeaa megbetegedett, agy, hogy mozdulni sem Ind. Mi lórtáaik a aágy gyámoltalan, ártatlan tpróaággal ? ^
A N.\'pkooyhát látogattak mag au dáfbea. Háromszáznegyven gykrnwh majszolt boidogaa a hosszú faaaztatok körli. Egyesem bejön agy kicsi, mag még egy Ussbb lány. Esek nem Ólnak le az asstaHtos. A felszolgáló Msaaaaoay négy vaatag karaj haayeret vág le nekik, azzal awgy a kél ártatianka a konybábi.
Kérdem, Uosndák?
— Annak a. uagáay Oadovicsaak a gyermekei, — mondja a mellettem áttó úriasszony. Kimegy Ink ntáaok a konyhába.
A nagyobbacaka, flaam, véna, tsjsrcn Ma teremtés, hát kicsi karecskájával épen ah-kor laasiti széjjel a szatyrot, aaadybe as tag szakácané rakja a négy adag leveet, négy adag boát, négy adag főzeléket. Vitzik hasa as ebédet =
As mi asszony, aki mellettetn áH, kérdi:
— fedés adtaim, talán adjunk még ke-nyeret? Vsciorára. __
A kicsi mort fölveti asomoru, fáradt, kék szemeit, amelyekből minden gyermeki vidámság hiányzik ás halk, 4ompa, sstots snásb« ees-tnélfcedó hangon mondja;
— Köszönöm néni. As vaa nehlak. Egy pák lakik mellettünk, as ád mindennap agy égte fekete kenyeret.
Störnyl, hogy egy hM évm ceBppaágnak, ennek az öklömnyi, ssagény, kicsi HAkáaak ilyen öreg, ilyen fájdalmaa hangja, ilyen to-mandó éa rezignált néste lehet. A mellettem álló úriasszony sssméMH hslkan elered a könny éa rápereg jóságos kezére, mely meg-megremegve simogatja a kicsikék haJM. A hangja
aieáaMI cSekHk ai, amhd asüto akar m nam tod. Ctak amgesáhafea i hM Mart aaáMto m> váay, lacnem aitiwihájál. «
\'Vafloa laaa-a valaki, aM a «lg, tiiiiagna napok kan agy peren Mirevmsi a maga vidám-Sági m«mt a Oadovicaák aaháa, aagy ha|M a szánó ssáwai etiattat kaiiájnk vatomi r tg már vaa. Egy ariai, aM ama ihaff« am«M negaeteaai, ma Us heraaát MM la aátoak Oa-dovkták rét tért, A aaáp éa nanm páldá—k rdméiják. akad még böieMji Kami kdtöv •ágéban,
— Lahaagrt«. bal vagy? Oimabajto gátolt fv ptpirral a krztben. ayaláak, estooa, fiatal laány átüt ha a ssnkemtfliágbt. Isgafort, akadó tó hangon bestéi, a szemébea vsa vtls-mi révedező, Mlöaös ktfajáiáa, smutt a. toMa-krte nyugtalsnai. Idegesen asShdáaeel ide oda
— .WtMckitz Jolán" vagyok, - kezdi. -A szerkesztő ar már biaoayosaa kallou róla, kogy as uaokatoetvérm Tnrak Ferenc pofon-rágott. Kárén engan. Éa kárén megírtam versben. Mi rdnll|iw az anhm agy ilyan ibva-giatlan emberrel * Tették leközölni a lapkta, hadd láaaa mindmM «ilyen agy kritikán atoll fiatalember. — Bölctátt kklöaben
láa adja a vertei
— Mit Cttoáliak áa kérem agy ifycaMto-veasélym emberrel, aki agy rídleien nóról aM átlitja, hagy .msgcsóVoltam ót\' áa ato\'áa po. fon vág T Azért írtam est a verset. Hadd láaaa niadeaki.
A verset nem adhattak le, WjacMU Jotka nagy puussál azonban magirtuk. Hátha akad agy kiesé legendái Lobeagrini aki battya vwrta caóaakjából Uagorván, megvív a védtelen — WoaaMts jolánirt a kritikán aln i bölctéstaeL
— Aa Uránia mosgikáp patotta ma éa balnap, 7 én áa Ma tartja bemutatóját aa jöi§mm c hatásos társadalari drámáank, melybea Honlbarg k. a Öregen nr a dánok hírneves mlvéssn játszák a fdaierepekel, valamint Seaaom k. a dán Ur. opera prima btiierinájt láncolja a .gdaaw fuUtm\' & ausztráliai táncor. A másik sláger pedig a .kmigyakorlmt Mknaf" c remek vígjáték. Alatt számunkban aajtó kébe folytáa a Klnetofom bemutatóját agy bosto lapaah, aagy as 9, tg ás ll-áa ás még 3 nap tartjuk. Helyre tgam-iásui közöljük olvasóinkkal, hogy lűaantaa bemutató előadásait as Uráaia e hú 9, 10 ás II áa tartja, vagyte péntek, aaombkt is vaaár-napon. |igyek már válthatók.
— Kai tor kép gyiaaharatbea, as a sab-tonoeei köpeti Ufajesm illene lag|ob*iaa arra a jelentésre, smtt most állítottak ön se a városházán a központi ataüasUkai hivatalban. A jelentéi ezerint Nagykanizsán 320 tanköteles gyermeket, 122 fiút és 198 laáayt aen Írattak be az ishoMbs. Ez lőrtéM MagyhaMzaáa, a Oa • nántul egyik legnagyobb váraaábaa. Na cmdil-kozzunk akkor aaohoa a saomora staHsrtikáhaa, amelyek as ország elhanyagolt, félvad kde-pótban élő vidékeiről kerülnek hL
Nem okoz többé gondot,, hol és mit vegyek * mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok.
Angol sima velodin K 3.-
ingi mf
Pepita aeövetruha
K 3,—
Mosókötény
K 1-1.20
Kiváló finom színtartó delénruha K 3 -4
Fekete diaxkőtény
K 1.20—150
Angrtl egéas kosztümre való ssSvet K 3.50-4.50
1914. január 8.
ZALA
A jó anya, aki \' uaratl ivarmtfcaH, Jó laiat ad naklk Kathralnar-féla • Knalpp maiét»* kávéval.
SírolÍnMRoche
— HasaÜvtakMó blsIiHeilAh. Kathy Zottéa mayaaM laluiHas taMlu kj« egy hiÉMM tavaNbaa: .Níocmh móka AmUbia. A mMNM| nemcsak INa-ffiiaiiHiM n n a npa; napéi, aaoe«n ■ g adagnak éa szabadnak aiaéak Amerikából la. Aaak. akik atnM iialajitglil abba he-lyeaték, hogy eok bej. «Mi, nMigM él Mrad-aég otán majd AariMf fclrtll* magok-aak ai M*a jobb életet, alá hétaiaraaaw caa-Mára, limiting, aaég bililimlil na vtaaiahl-itadoiaak a régi a aslMbaséba.
, Stflootai a araaha Aaaerifcábao. A tritartOk, a milliós vállalatok, a kapttattata Aanrika ml», áaa mankáltaMji marokba fogfa a pénaél te munkatiélMl\'vé tsazí azokat, akik a va-gpoM gjl|Mttlk láaatil. Hagy miért? Mart a kaphaltatll barna MaaMaak. — Karcra kéaaflnek a HWI kapitaürták afica. akik aa nj. demokrata llmtairiilayial vámtarifája ér-ilakébm réeat rakatnak a karaakaiWiai aaiaaaj ben. A profU ktaiibbadteéta ven kfláttea aa amerikai IröezinMgnAaohitak éa ex káaataii óket a dacra, a lailéabolAara. a manka magailala-léséra. — A nevywll magyar éa ooatrlk fö-ba—aka )áaaü. bagy aa atébbi napokban raMsigoa aé páradat rahaota aaeg a Mvfgki hivatalt éa aa amfevak esrei bOouyasva ingye-
- - . m i I I ■ n .iá■ L h ii ■■ ■!.■.. M ■
sas aafOfagjrtn aoayarogia«. nagy viaaume-beaeeoek a gaadag Aaiarikébil oda, ahonnan (Bllak. Magyarok, mliibiik aaAsával tárnak aankaaéUt. A koaialám azt is jataati, hogy a hilkéal hibára alkalaával aem volt nagyobb a kanamrtl nini, mint amt, pedig akkor a törvéay kéuysieiltattr a katonakflíeleaeket a
— TaajréasUka- vAaár. Nagykanissa fim és térés Oswlshllri iaaaAr hó 24-én tétaiött 9 órakor a régi aörkáz mellett Zerko-wita Lviaa kalytaégébuj taoyéoMha réaért randa. Felhajtani srial III lik legkésőbb 20 ig értoaitaék arról Téth latvén gazdakört titkárt. (Sogér nt lt cl) A beietcniéinéi magioKMandó aa Ihatok aalara, fajtája, kora éa vlgaö ára.
— A araaka aurtlrja. Simon Pii 53 ám napulmoa a bagotai aradalmi paaaUra {Irt dolgosai. Stombeto., több mnnkáa táraa-aágában a répeazáliUás Mftl feglalatoekodott. A répát a vasali áOomáaoa iparvágányon ssál-Ihottik Ep Mgfuti» rakomány szállítása kOs-baa a koclikai riwHÉMIt Ék ataakadt, min a monkavazató ráparancsolt Skaoon, hogy lépjea be a magtaban tavö kocáik kOaé éa kapcsolja Bmt a ssMOrt Maaot. Simon teije-aiteai akarta a panacaot, bOzbcn aa fllközők közé kartUt, amelyek a maOét öaazelapilották. Haldoklott, amikor a lakáaéra aaUMották. A asereactétlennak
agy családja van.
— »Havüa" aftaoart svlicl zsebóra ieg-
-----*---a---a wm--a—m a w. i a a m i
rOOD tXIVIRNII(|IL IlfpQHO üZnvf Mull
Im m m li\'-----*« a— a«-- .. _ -- $ m. _
maoris es Hntscrcssaci. un wmr cs látszer javitáa olcsón hésatU. Ozlet Ssama-száBó éplletébaa.
M tmáca. Egy ajaUnlvail aag-
HgyeHe, hogy aa
" MfláMám MMMma
Így a Mfea to aa e«ra aa«, a
jelez. Bármotyik
aaa vagyona nm opaMoor Mar-Mii Fnailrfl cbkorkát, maáy csak alftar voMái. ha ariadaa lukana a Mm«« tétt* BMa__mm/
Mioáea I*
a
hadiiiaglaaaif piraaca-
Igyi oaatüya tagnap
K Maaap aokaágnek. A« lógnak tartani, mint aipiituh agy
bon rakflt. A huwvKalai adóiam Wrt a reaboa, hogy a aotooo napokat szaporítsa, i a sor alá kariM ajoacokat alapaaabtiaa kai vizsgálni. A ha aákra van aalkalga a bogy azt ilkjB, a aa> rooOMonkilgaak askataa togényt slapaaaa kai aaatiialllnla. «ahogy a felllvtsagélatokoa magosén jolaaábaBMak a aaotgélatképMeaak — Srard ||1 (HaMI a aéta miatt ) tm-boaytataban (Vas) ágyék molatuk a ilbtall falort légényak a helybeUebhai. Malataág Mo-baa ifjibb Zivoc latváo rlbatMaim lagémr nótát reodett a haralnikla zenéaaaét akinél ngyaaakkor kóc reg ivén aaakoayfalasi gaaááá-kodó k parancsolt agyat. OsaaaaaÖlalkoatak, aira aa Irag Závcc dkiéitotia: .SzórdlaI" Aa fltabbik kéat rántott la azt Ráca« gyomrába dötta agy, hogy a «zereacsétten hdttaA drill ei a löldöo.
biztos hatású tartós köhögésnél.
a légutak hu rutainál, hörghurut és asthüiánáL Influenza és tüdőgyuladásokurána jóizü
Siroiin^Roche*- al való hosszabb kura megvéd az összes ártalmas következményektől. SIROiÍN\\,Roche"oldóbtg ¿8 fertőtlenitóifgrhat; elősegíti az.etvagyaf és emésztést, j Ssiveske/ék a yyogytarokbart¡határozotran.Siroiin \'Roche\'-f!kérni
í — A Kyaght Imías, Ady Endre la TampA Miksa iiiikniililkia aragjemö aaép-iroáalmi folyóirat 1114 jawiár hó I i l ad ssáma a kövatbaoA Ina érdekea tartalommal l\'laMNf: Bké Lajoai: A Serpolatta (Ragény), ItlMaa Imre: A aaM vikaros koraaakAbé\',Ta-saaaaky JAaal Jattf: A Márta tattArfa (Novofla) Báidoa Airar . tki fatvoaM agy kéaalf dré-mAbAi, FaapA Mite: fsép Enaö: Aa aoraaart királyt i. BttAsa Itta Laoaaai Aaaa anét-köoyva. Ady:Varaak Ltahoer 0Mat TanaloUay, Taajró Mikaa: Lm Vhmoa, áár Bodra: hHapsk la jóaMiok, Ham 0«a: Bíró Lsjoa 1913, Téth A"p«á: Hugftal Tfttaér: Hslál-karaváa. Lvsuu Aaaa i Örök aaléhak Reha Pál köoyva. Balén Báb; RHoAk Emma aj Mayn. SnbA Daaaö j SaautaMitoul Dsraay Kltmán. Trikó Béta t Tbomrs: A aa i illa a csiMdban. Btkat Aladár: Oodaaov Borin BABat Latao: A magyw atadioo, Bálint Aladár: tntaa Ötön ratn aM, Faiyö MAa: Egy kmnéiaégl cftkrtR, A Nvogat WnL FAmoaba-tának Ambras Zittla. BsMta Mihály, Etah Ártok. Hőtan laaa, Kain Margit, Laeakö (Mm, Mária Zdgmoad, Oratt Elit, SehApflhi AtattAr.
— Tla CaAkvéron. A attaap kigyoladt Csákvároa Hajodcay Pál mwipaF*!» A Ma-gok átcsaptak Híjnócay káaéaak tetósetére. Eiafli i nkhaaai tizet tagolt a kocatam la rlvtá bét éra atatt taégott a kiiom épltat. Sok takaraMayaaattaa, csöves kabwka Aa gaida sági esahOa tett a lla aartaMka. Nsjaócsky kára 32S2 borosa, araty Onsag MatoaiiAa révén miMrlL A Hsa károsaik gondatlansága
— Tekintse meg Pftké Pétar cta^ la —utaai—Ifl modem mintáit, Zárda-Ma 14 aaám alatt.
üRAWIA^i
■m Raafaayl atca 4. sz. > \'■■
Szerdán és csütörtökön, 7-éa és 8-án
Örökre
(Für Ewig) Katona tá anlalnti dráma 3 (elv.
Ezenkívül aaég:
A hadgyakorlat örömei Vígjáték 2 felvonásban
A Tangó
(Tangó Argentinó) a legdivatosabb tánc bemutatáak 250 m. hoaazu műfUaaen.
4—- \' \' , :_\' - " ZALA 1914 ja*uá¿ •
rf" 1 liter Brazíliai tarn ft Gyenss Is Szabó ^ fűszer-, csemege- éa vadkareakedéae, fegyver- éa lőszerraktára NAGYKANIZSA, Deák tér 1« 1 liter CsászárfclIrta-liUr
UoJódJ Pekareh Icák. Vr Eredeti angol rumok. : 1 Iftgr finom BrazHtai lea rum Z korona.. 1 dk. fekete tea keverék . 10 fölér. 1 kg. Cabos féle Cakes 1.60 . 1 kg. Caboa féle teasitemény 3.20 .
2 korona 2 korona-
Qabona-Ozlat.

I, IIBUál 5.
1914 ti\'» Bau adj. IM4 1117 .
!— Bs* eM IBti--999---
Tengeri a* fun éM
Tengeti 1914. JaL SM
Zab ápMe 1914. 799
Zab 1914. ott 9*39
Értéknap* IBIIÉI
Magyar kM 94150; Oaatrák bttel 93550 4*/. kujrtnedék 934S; Oaahék-oagyar II-kaaien 719—; J liÜ gtiaÉ 4»«-; Lessé aeSaMbenk 529 —; HaaM bank 29^50; Magyar tank 534-; Wamatiiiayi 645 50; Salgótarjáni 737\'—; KBaMi «asat 629 — ; Városi vs sut 342—.
r«MI* umkmmdt:
PIANINÓT
keresek megvételre.
Kérek értesítést a minőség és ár megjelöléssel Balatonberényt
Páli Lajos vendéglős.
f:
WEISZ SOMA
cwanwigjnit
gykawha, Erzsébet-tér 4.
Utmrbaa Talcfon J05
31
Ajánlja valódi márványtörmelékbői készölt márvány mozaik lapjait, amelyek óriás nyomású motorüzemü hydralikua sajtóval állíttatnak elő és motorüzemü köszörülőgépen tükörsimaságura qnszolva, .a legolcsóbb áron keriiliték eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, eiőszooák, fürdőszobák és templomokban. - Készítek mü kőlépcsőket, granitt terrozó burkolatokat, egyszerű és díszes színezett cementlapokat. — Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cement és márvány mozaik lapokról díszes árjafjrsékat ingyen küldők
Gk
Itt az alkalom ?
1 vég Római fonál — 8*40\'K
(női in re kitűnő minőség)
1 drb Len Damast abrosz 2*80 K 1 drb Selyenq^ paplan most 19*— K 1 drb Glocht Paplan K 7 50-től
Rumburgi vászon maradékok Agyteritök, függönyök, Piké par-getok, törölközők, készfehérnemOek
mindennemű vászon áruk. Kizárólag elsőrendű gyártmányok I
Leszállított árban ieaznek eladva Csak a
Kazincy-utca
NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ.
Olcsó jó bdr!
A ki olcsón jó bort akar inni, Ízlelje meg saját teiwéstt boraimat, tnelyet w bort 30 kr., uj bort 32 kr. literenkint kimérem. — Egy próba meggyőz bárkit\' boraim jóságáról. Grttnfeld Adolf, Magyar-utca 26. szám.
44
MOLLA\'
íGÜMMIT több nuoi 3003 w mmt a LEGMEGBÍZHATÓBB AT Mágia. tWkalatrk««! idMmixtctt
[OLLA recUatáblácdkák ú «t-usité helyeket jelzik. Ara 4. és 8 K tucatjáért. Kapható-Geltsch és Graaf >lro¿eri» leim ,Laios| Nnuaaaa Áladat aíck Gyula |TÓf7*a«rtérah Már É^m
Strasser Márto.oál
A féleizzad óta fennálló
Ijlslt féfli Is IMgtM lA
legkitűnőbb minőségű
Taaadk «Sgtl.hr. ksyaUi
minden hasonló anyagot túlszárnyal! Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsót Aayagot azálli tnnk I Fedáat vállalnak I Kérjen ajánlatot.
, Raktár és képviselet:
Bargar Pál cégnél Nagykaniaaa.
M44* ienuÉr «
...... " "-
tgy* kat láaeeifi keveset leásnák
Stabil liiziiiitír
főaziiial olcsón eUdó. — Megtekinthető FIScHL ISTVÁN gépműhelyében Nagykanizsa. Kisfaludy-utca 4. SZ.
Szátttási ás bizományi ¡¡sietem rámái i keresek
alkalmazottat
kinek ify minőségben gyakorlata ven.
Berényi Béla Keszthely,
ZALA
ZEla-cLó
215 drb. 10 bet es, szép egyforma MB|ofics maiac. Február hó 1-én átveendők.
Ara drb -ként 12 kor. Koller Ferenc
Somogy azentmiklóa.
Ne vanren addig kin
cipőt, 2S
a nig meg nem tekinti raktárunkat. Cipőink a legelegánsabbak! _Araink a hgalceéhbafc f
Egém dpó urak éa hölgyek réaaém
K 13,50 éa feljebb. Amerikai uncipő fekete ás barna K 20,— Amerikai afit felcipó lsck fltzős és gombos
Amerikai nfli feknpó sewro bőrből K 18 — NŐI félcipő Mafla és gombos K 10 éa Mi. Gyermekcipők, háztcipők. alkalmi cipők aagy választékban vannak raktáron. .->1 Orosz (gataechat) sárapó és hócipő olcsó _árakon._
rajll gjMilmÉBjnkaÉliill ii államin nagj lilasat^kiS tartunk raktáron jutányos árakon
Mérték mén készitánk mindenfajta cipőárut Teljes tisztetette)
Miltényi Sándor es Fia
Nagykanizsa, Fflmon, a város palotájában.
festő vállalatát Kadamy:atcza ( sxám «161
aiá. aaiát bálába helyezte át, ^
Talafen 171. »mim.
IBI I Üti HffUt I
Vendéglő áthelyezés!
Van szerencsém a nagyérdemű höeőnaág nagvbecau tudomására adni. hogy az ávtmedek éta fiinriáwá jékimavi
Rózsa vendéglőt ,UJ RÓZSA*
címmel a tulajdonomat kép azt
Fo-ut 21« számú háiiBilMi helyeztem át«
■ V*. ■
Újonnan berendezett hdméfmi a modern kor minden igényeinek megfelel. Tiszta hamisítatlan boraimmal és kitűnő ételeimmel, nemkülönben pontos kiszolgálással a jövőbe is igyekezni fogok a közönség meg
elégedését kiérdemelni. Az ünnepélyes megnyitás február hő 1 -én tartatik. Szives pártfogásukat kéri tisztelettel
özv. Kész József né az „Uj Rózsa" tulajdonosa
Petermann József f
O
mű és kereskedelmi kertész Nagykanizsán
O
Szállít efész éven át aaküvöi, báli éa alkalmi csokrokat, virágkosarakat, élő és művirág koszorúkat. — Pálmákat, cserép virágokat, virág és konyhakerti palántákat. — Fenyő és rózsafákat, bokor rózsákat — Gyümölcsfákat- - Idényárjegyzék kívánatra bérmentve.
fiüövirágból
Olcsó tüzelőanyag.
Összeaprított tűzifa métermázsánkant 2 korona, lrifaili és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasab és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Telefon 294. sz. BAZSÓ SÁNDOR, tüzelőanyag kereskedő
Nagykanizsa, Eötvös-tér és Tettki-ut sarkán.
\'} m rm i

liTéáa\'a
Kaufmann Mór
férfiszabó
Jelefon 222. f¡ Nagykanizsa
Kaaiaciy-utca 6.
I;.í U.4>XHV<MU#I *fl|ÍÍffÍ 4i
ZALA
1914» ÍBMAT C
ire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ?
mi nái ikmm
Csmütár finie
ráca és Mpadoto
17. : mm 2H
EíváOal e aaakaa vágd m un kii légjttiányosább bikM — T de toa mt Miit« bádra* megyek
■ranfla JóiMf ímthezül éluun upumam. £**-* 7. u. lUTna nAz .)
>*a»d«i - ttWltiá\'
«•rí* M MuwtM Un«\' HwM taMMt illMli-baa iM buter l||ÍMk áro* **>MN.
tTpaxnnpei
N^tiiMiwhixn igen (lányon érőm hafhrndk
RscMFKípHl
paMn
flPárniüffráct
AM 11*114* «a «tea*« akarta náM Maat «*Mk*|ÉÉMM|Í|fAl «tantilaaiaataa itéa* éa
S f""*»f £
nuiK uNt
Bfc|»<*aaamd
Irodaszerek
Piactxl Fülöp Pia
SMfllMiJpH
TV. HL
etvMdi
szrrczheNIk be legiulà oyosabb troa tagaa-rrobk «lUiitfkk«*
lei ainafcáhal ■ \' ... . . írnHMi, P*J
*i«i«fc*aaa — Ti
kB>i%\' *
Srtik Kinly iris
|«ÉM Mántla rak tárd a fegfobb «ymiiu mindenféle MN. ÍBMaatnii*i>áiék-baa. — Orifaviiáeok t féffikte- mtttmtt
HfeMfeMltMM
VELECZ EDE Oaangaig M a.
Készít uj rendszert! A O ó CIPŐKET lliajl lia # varrás nélkül iolàçyoe áron.
Kézimunka » dó-nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkált az Baates anyagok, valamim a legszebb rabmlnlák legnagyobb rt laaadkhan jutányos áron
Itt! MáTftJ
Skrivilits Istvii a.
a tagtokfe k<aiMaaialB»aiae á**«M látoaM. Oteadn bocsáft at
Vidai rendrHnek
Somogyi Gyiláié
Vörösmarty idea Séd baiting kearlt"
melynek Welörfyé, bogy a n*d nem mgadíd. Q>c»d árak, kifogástalan manka - Kiváltaira a rafedn házhoz ia megy ek
Készít S CZIPÖKET S legktiányoaakb ára«. Jrttttsaül llééél
OMBAN MNMALY
Inez Boldizsár
pin céBBMá-, lény • vaaaió éa miMW
Intézete Pkifc tér 29. Elvállalom az Oaaaeahia-tartád febérnemiiek liaz-rtttad legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan ttUeailtk. —
a
PiWW d SMk aaán*. elvállal k Ami ves és cae-reyes munkákat« agyadn-ién minden ^átalakítást :: oícsO áron. :: ::
Statnar NHio
férfi- éa nél öptmi\'
Kéazif mindennemű ttrft-a nét cktékd tagdKaioaaM kivitelben, jutányos árak mellen. Munkáim tartOa-aágéád aaaraáalak. s
Levélpapír
A lesasakè éa Isg-olcsóbb levélj apkoe ajdonaágok : Wnfcd
raoppta
kedéaébf i ra)«
M ártáM
mmmsm
Krausz József a««*r «a ta. «. bármely legyver-der iartozú. *gy** dkéadiéaéi és tí-atak.Unái - dal flick ím ■naMba* IhM i*a««n i<t-taMH»aiMk<la*WTmi\' fea» »lm tnm Unttd
3gri> 1 m
<
Hamisltallsn bsdacaoayi borok, rneleg éa hideg ételek. krttind Hatok minden időben a t. köziínség rcndrlkeséaére állanak. tNinm ki«tol(ál4>. Abaaaa-Mk «toMrl llhpatfuk.
MBMJVITS J8ZSEF aaeaagyár berendezési vállalata - Király-u 4&. Elváltai e aaakba vágó mindennemű munkák(T, továbbá vízvezetékek, vlzmelagttdk. rézüsfök, és permefezdk készítését és javítását, valamint rézedények ónoxáaái.
imi OMTSZáMKlY Gottreich Antal
* MtrShr-ataa «a. A mai kor idényeinek mineo* Ult intetheti aiftiid maesm *rt n»> b*ast-tasat lutánim aran rd-idia. - i.cvítb»» »mtai-sísre Bllnt»fytt|ltmi Ml la Uant\'il.
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépén, gyorsan éa olcad árbM s készfllnak a s JMJf iWM l-MÉL
MASTRAHIZSAa.
Csitkc István
angol éa fraacaáa s női (ttvaNenne 2
Nagykanizsa a.
Fisctie! Fülöp Fia könyv-, papír- és irószerkereskedése Nagykanizsán.
Néi divatszalon
CUTTVEA KÖVÉREK
taña
■am» id iü»aa. - qi««i HnM iMÍHIddM
..........."\'"a
Url fodráarterew k Alo vicsj Anos
ZALA
polMkal napilap
me^ leleuik ndudm bélkga-napon esle é érakar. — Helyben házhoz boréva havonkinl 1 kor. M BO.
mm wtiMKAT
leyialéseaebb kivitelben kéazit
TOKMA PÁL
múbulorasztaloa Kiataludy-ulca 4. az.
PÉCSI ANTAL
kocsigyárló
ÜHB6ZH. 21 tarkáz.)
BiVéMat mindennemű nf kocái kéaitléaa, valamim
régiek újjáalakítását, fényezéséi és bélelését jutányos ár mettett. mm
Étkeiéire
hivatalnok éa kereskedő aegédek elfogadtatnak- Házakat M elfogadok otcqö árban. Nagykanizsa Magyar-utca 25. ae.
SzÉMiésiázÉi
MOZSI SÁNDOR
Weinstein Refina
».
Női divatterem ::
BARON MICZI a.
Ajánl)a magát a szakbavágó . munkák modern, pontos éa Jutányos elkészítésére. .*. .*.
•MaaaM
«••aaaa
■unkák
mkaaaiisl «aaldsadalva. —
Aláalls a ■> áb Mlaykd; My k. Imdai dáan aaaal éa Innata nal ét
t«n
dtvatf
tfOkaéao aaaaaal naau »tmittaa— WéMÍ raktáron.
bma málMaras drak md-
tatt. — a Uniw a<Háp»h màmêmmtr a I. MaádSk raa-diHrilhir« éllaaak. Vlddd acgMváara a awlu AMM< cáilábai Sl
■dya
■ klia»Ok
szucráirrt és ryenes
Klapper Gusztáv
Műhelyemben elaórangm azteyértó munkák ké-sztlTnek (utányos árak mellen. UM aérSlldUl
doaaia vaM «lUsdMaa, vala-dta ssskssarB inww oleáé (raa vállalom. ——
TUrteietlri értcsilem an-é.
nUrlHiW U(MN|H) IWgy
a
Skerlúk lános
árakat tetemesen le-sxállIlonám E«*aa m ■arts- te aartéabaa stlam aaa-mkdfef kamdlktmai Bál»a* fdm»|«st k«r
simm istval
kanta« 4a «mirn.
* ti ridtvat Nagy: Seéchényl-lér 2. Sztvns megkivásra dékre la
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles faitonok éa gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
patkoló- éa > kocsikovács Nagykanizsa, Kaxiascy-atca 18. (Major.)
Jsritáaok és aaindennesaü á, szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedflfi ayelaMata. Ragóa lovaknak calsdáha valá vasalására.
tl|ll is fiucii á iinttim
Csete Anna
(Sáfár Ödönné) Király Pál ulea 8.
Újhelyi Farencz
kocsigyárló, Király u ca 41. szám. Elvállal a szakmába váaé ■ankét a lagtatáayoaabb dSaa. al ko3a káadté* ■él, rágták lijÉil*dd»át, lliigiilsit ét HtiKalt
kérve a a. 4 a-----
aatvaa gérttegáaát
Tiris brasztK
betegápoló nó éa ■saazlrszáaA ajánlkozik etákeló kásákhoz. — Nagykanizsa, Slkátor-ntca 11.
^Hungária*1
modern cim- éa \'szobafestészeti vállalat
Eötvös-tér 33,
Mmk li#
ápéM- áa éiasmébádago* Nagykanlasa, IQalad-a t KáaaH aüadsa a ad
adba vágé ma akit tartó* ta nwéark" Id i l tatban, ki
Wréáwak», vt*vasalék és sae»l daadl bereadaaéBa-Ttd, kngavkáat dk^
a*«lé*gaiit«k kgydmák* aiáalam nálnm kéasat tet-
■jltlmSa* v*dk*lw place éa maMáwémlmst
F|M6s 8||ri|

Müller Károly
lérfl szabó Nagykaaizaa, F6-ui (f
E«3t mtadaa névaa a*.
v*aanJ8 url ruhádat, g», éa ajni m*k- 1MB a) nil. Imriskb éa ligéliai iuS
kMtelbao. — javiláaokal panloaan
esitke
Nvomauiti a .Zala Hlriapktad^ éa rtyomdi Részvéwytársaa««" köayettyomdáiibak Na^kaaliaia. Igazgat^ Piad«! Créfi
wayÉÉti», 114. )>ti» i pá**.
I Háa
KT,.... v •
POLITIKAI NAPILAP.
M^toVk*» kd
30
i
** mnm * l Mr
R kormány munkaprogrammja,
Hitiwíimmm. fmméi •
Majdnem két évf? még ti I wlii. rogramm. melyet * Ttm fcof-méay Mg» elé flUött. Mint mondják • sajtéi* vasint visszavonásáról - vagy lényegesebb módosításokról szó sincs. A k^atae\'öba* január 12 tői egyloiy-Iában ajak órás illések alatt lógja \'ár-it*fct| a saj^javaslatot Ennek során nagyobb becézést fog mondám Halog jtak aki megvédi javaslatát. Egy mMakapérti saóaok pedig — valósai-» afileg Hegedűs Kálmán előadói de Mm kSeíetler, Hogy más — kifogja mutatn*» kogy amit az ellenzék e javaslatban tőként sérelmesnek talált azt a koalíció inter.cióinak megfelelő kodtflkcio aéüs munkákból vették át A részieteknél Kai czag Kererc. Kozma Andor, Farcas Pál olyan eoykttő módosítá s, kat fognak előterjeszteni, melyeket á kormány honorálni is fog. A sajtójavas-latvk a lertokoaottabb obstruk>aó ese-
tén is Január végére biztosan letárgyalják. Februárban elkészül vele a tőrea-dÜ4z. alkaimamat egyetlen ülésén» a még ebben a hónapban szentesítve is leaz a törvény éa fattus elsején lép életbe. Azzért ekkor, hogy éppen újság-évnegyedkor kezdődjék a hatálya és addigra a kaució ügyek ís el legyenek tetézve. t-t ^. ( . _
FeUuárban elintézik a restanciádat éa • költségvetést de már ekkuHketer-feszti a bizottságok elé Tisza a közigazgatás reformját. Meglepetés, hogy a kormány nem három, hanem őt javaslatát terjeszt be Vagyis nem c*ak a kerületek beosztásiról, a községi közigazgatásról és vármegyei közigazgatásról szóló re fonti Kit, hanem <V4 városi retormot és a rendőrség államo- f sitását h. Ez utóbbiban — és ez is awgiepetés. — csupán a törvényható ( & gi és rendezett tanácsú városok rendőrségét államosítják egyelőre, mert — többre nincs letteztt.
A közigazgatási reformjavaslaté- ; nak indokolásához fe használják az | Apponyi Albert ellenzéki korabeli bt- ( svédeit; az Andtássy Gyula b.szédeit I
és a Vázsoayl Vilmos cikkeit, amelyek ben a refonto* szükségét sürgetik, Így hát kiaebb nagyobb botrányokra is van kilátás. A benyujUs idejében különben nem csak vidéki« hanem orsiá-goa a agy gyűlést is rendeznek, amelyen az ágy védi. kereskedői és ipari kteftk fognak megnyilatkozni — éa pedig pártállásra való tikintet nélkül, sőt sok egyenesen ellenzéki kör Is — • reform mellett.
Nyári szünet aligha lesz. A közigazgatási reform elleni ebettukdó fogja titőlteki a nyarat Az öaazei keresztül megy még az nj-gö«őgkatotikuaokfa vonatkozó törvény, a munkásbetvgaé gélyzö törvény és a horvát kiegyezés. A közigazgatási reformnak, 1913. ja« elsején már életbe kall lépnie. Ekkoráta már össze kell állítva tenni az aj kerületeknek és az aj választói jog alapján jogerőre uj választói névjegyzékeknek is.
Januárban már elvégzik a költség* vetést és 19I& februárban feloszlatja Tisza a Házat és ar a szándéka, hugy I9t5. március és áprilisban megtörténjenek az általános választások. Az a
SyWcsteri elmélkedés.
ki éa tefelvaeia ár. Saató Zii|a«ai
Éa ícoaí még mffjegyztr, kogy ez as éa tototoetésea wmí mjébb, itiní így kia hematáa. egy i|aa ifién kosszá Motvaaéikr», arnyaik a végéi Oafib agy sem tudják bevárni ál ebbca n évben én Mlotvssásoaut be seai MjsikiHfm saért mandjnak csak aiiadig azé-pea a kamaléoaé?.,,
S oííiián a progama java még bálra ven, itatnia kall, mert láacalai ia akar a Fiatalság?... HálMimik aég liaiaiaás? Ma arts agy látom aúadenki Srtg, én ia to*g mgyok, as rgéas vitoaataMoy ts tkeg — ai mi-dnjájac öregtk vágynák
Ca azt tószt», aa már a caecsenák ia «•HA
A fiatalság.- ha aa Sieg kételkedők okos-ketttssit ke»f, kimar utalefti aatleUe fiatalságát.
Mert yceair, ibtot idealü maiía tt ma már aea ia aliaMck aai Hala ok.
Ma alt citpe me<* tátik esek niWMk Mindenki saám*. Matti ss Hat, s ba-MMér, a {Ariétonyság, oáaitáa aÉkdea, aih-Miakt MalMaág ik azéaltgai ... \\ Ebből leket kanon eanyt kár — eaayL. marná Uaato ayereaig . aemai.
Qe máailaak, wáakark ba Wolveiaak, aa toajattoik. ha meMabb
HHe át. ntffek-rfceasát, 4» esáalfaafc. — SMmaéaM 8«ik m srtr a KHaatm kpméé I
lét a—e begy ia«sulisak se tcgySnk míg a tórára se Tigyáanak i. gyta . , .
Minden leM, akiden le kesedéit minden iagatoir, atéf í. kócyóiKelaaaég tukos rugója ia véeetiaaesben a int iiinu s».
Ét agy Mtfssik * jó Öreg Prtbagusás is a ért tett osgy Bosoptus éa laoaefua :éért egyaSai mait mitikus ia. mert jókor megért ate a knasidik isázad ne é . . . Az ia ist bitté, Oiökké él éa most velünk ssámi*gaibatae.
Hisz labat, hogy igy van |4í, ahogy vsa, talán aa emberek okoaobbak lettek, azért tart jék izsmanknak az ideáhalákst
De ml len akkor, ba azok már mind kihtbak. akkor szamár senki se ke-, — a akkor majd éiö izaaurat aea tehet a;jd Mm. agy mint aa azt mordjik, beit asaaarat aenki m látott még.
Aa okosság a számítás uraia, igen salp és beesem dolog; de nem — mindig és aem as sayedU kdvóabó dolog a világon. AM mádig okoe akar lenni az kóveii el a legnagyobb oitobaaégokat.
Ugy mini poeiiiből magából ma Hbal megélni, »isiont aa élet poeaim nélkül tisztán saáailásból szintén ma. \'
Elsorvad, elhal aa emberek poézis nélkül s MM IdeaUsmass, korán Katák; n sivár Biee Ima u ékalak, tisztán agiaaba éleiét éMak alkar, ia as itma bensővé! egy Olt korán el gtMsitd a test is tttr, kogy korén aagftrai salak Inaiban éa méhben egyaránt.
Aa iftalmmnlt gondoskodás izástdábaa éllafe ás as a isised mm tt fog «atal, M-. Reá el, áawynkat. Vbrasaartyeke*
Az a mes eikék ¡klet as a letetett *l%i-icdés nem ét scamk, ál kall émr:, U le l ftoi amit Miittak, imit WMttak, aadt alvéea. amit tOltói MMkkel aiegleteattnk.
Igazi lyrai költészet eubobug alig teas, pedig ma is van tavam, éa van mesei virág. *
Oe tl matotiattuMdugk teljesen». Maian-aüa\'a Mas Mamnkiat mindenki a bol Mremlan Ekkor költői Mcdlls*, költdi ikM*, aHvéui ¡aspiráció ?
A kó>lói babért odaadják nem sotárs egy zsák babért.
A nagyváros^ap, vagy a nagyvárost majmoló vidéki t mporiuaokbaa oty aebé-, gad-Mtbes ss élst, hogy sem tirágill»*, kanem kenyér után i hitoi ik mtedea kOétö.
Igea, kOltób vaayaak ai aiadayéiA csakhogy többet költünk — atnt kelleoe
• S csak. mámoros fővelMbg heszámithaiJan áUipotbaa akkor Mbatünk csak ibledek és «de aliaták. amikor remegd inakkal, kábult főva^ pasgóiól aagittaaodva lej j<k a laagót , . .
A iadotnányok Mién sMaaetea oM vaa kai adás, nagy, csudás katodáa A MrkaiK a fizika, a vsayMa MM lépéséé he! latod atfr*. éa a paaeUMaak a károk aaitoM amiket végea» -végen dmény ben taMa válantl kia kaaeoa ia aurid belőle — Mbnuia. De aem mtod Haato haszon. A kuMara gússltiáaafi MMjiutol sok vetoa aai MliiMaaáana kaeetébea
«nak mindenbe a^yen, atopeeaet
_ itymbbai »taytifnk a Jarsaémat etadáP» aaaak Nmalt a vwéhet a mtoMamb
ZALA
lerv, hogy tea a teljes nem\'etiségf, »em a mnnkáskerületekben nem Állítanak ellen jelöltet Tiz tizenkét munkás-kerületben eszerint munkapárti ellen letölt nélkül akarják győzni engedni I szocialista jelölteket A töboi kertletekben azonban heves és szívós harcra készül Tisza. És megingathatlan meggyőződése, hogy nagy többséggel kert? kJ a választásból.
Az év története
telegramm-stilusban. ■ • ■
Június.
A hónap akó tatéban Illusztris vsadég-i valtak Nigykaalaaiuak: a Mérnök- és ¿pttéas-agytat ssn^bstftatyt flibjtaak tagjai. A vaudé-gdk 2 napot MMtöttck Nacykaaisséa. 6 in nyi Mák aag a ssiakássl Lekér Perenc »Éva" cini operettjével, mely nagy aikart aratott. tO-ia éikasait Kanizsáira Taador Oítő halálának hirs. IS la volt a Isuialés, melyen a több laduuiiayue IMhmlui k tépdsshsm magit I? éa nyitották mag m a) Caotrál kávéházat, a Fő ut éa Erssébet tér sarkán épl* Z:rhovtts-kásban. 21 éa betegedet meg Vécsey Zsigmond polgirmestar. A vároehen s polgármester betegségének kire néma megdöbbenést váltott ki A lakosság iigat ottan várta a Zala orvosi jilsntáse*, amelyek egyre aggasztóbb tzhtbea Hitették fel a nagybeteg polgármester állapotát A Mnap n*olaó napjaiban már nyilván való volt, hagy s polgármester sakbélgyul-ladáibaa ssenvad. Oeoeai tanácsára ekkor a csalid elhatárosts, bogy a már mozdu\'ai sem tűdé polgármestert P stre szállítják, a P;jn-szsnaíórmmbs. •
ttimntlyei
méterenként 1 50 fillértől utolsó újdonság Bérmentve és ililniellaa házhoz szállítva. Dus választ»
I KHHHi i ráit csáutnl Mnn tziDRáji ZtNCI \'
HÍREK

A gtmaártuaaf dlikhasgveruuap programmfa Megbírt, hogy a Mfeetflaa M-gtomásMai a bő lá én b^i aeeg hagpmai-nyos áff jétákoaycttu haagvtrseuyét A krog-rareaay ptogrammja, «etyet Horváth Orörgy igaagatá és Lu*áci József MHMMk Oeeaa, das és véttosatosea mfl^ssl szimatéul nagy sákert ígér. A programtjofl e kittnő seueeaéaMk «elten, melyeket a főglmnát\'um pomptaan bstaat-ott sane és énelhan ad elB agy Me sstnjé-táhnt k istálonk a legendás karuchorssak-hót. - A réisletes programmot itt kÖzöljak: 1. Lodokka. Nyitány Chrrublnitő). Előadja a Mgtmn. wós és M*á laaakar. 2 a) Brtug •eány. Etreeey B.-től, t>) Cikánynők kardala s Trsviata c dsimOból. V rdttót Étskli a fflgimn vegyaekar. 3 O\'votte. K\'asagi Sándor-ól DAsdja a Mgima. zaaeker. á. s) A csónakos. Z aeekowtsky B7 W. b) Vtndor 151: AM P. MM. Ének« s főgltnn. vegyeskar.5 S\'iapknak, Q du\'. H jdn JJsseftSI. E\'őadji a főgém. fooóa éa fovó zenekar. I. Kurucrilágbé Stinmfl egy fclvonáaban. Irtat Nk Etdre. R-ndező. Btron Pll VIII a k Személyek: Nigy Ofőaő VIH o t, Mlknta Szigfrid Vül, o. L. Stékely Vilmos VII. o. t, M«ir Pll VIII. o. I.. Sapka Perenc VIII. o. I., Horváth Oynle, B»rabéi Klímán, Pokcx Niador, Nérasth János VIII. oszt. tanulók. N\'metb J. Vül, Kovéca M. VII., B \'bics Vft 0. t. Baahldaa V Vleatta J„ Mityis Jlnos és Bsrger Egon VII oest tanulók. A rendezést és betanttáat Lukács József végezne nagy gonddal ia mg vészi hozzáértéssel.
— A „Zalam-gyel Tanítók loternátu-lá\'-rn i nagybsnizssi fpsrtasHpet 20 koroaát tolt srives bekfl\'deni. Amikor esi e belytn köszönettel registráljuk, egyben legyen szabad magkéiuBnk mindiaon les\'llieteket s intézeteket, melyek e célra bizonyos összegeket felajánlottak, kegyeakedjenek szokat bsklldeni, hogy ss illetékes bstóság elölt leendő végelszámolás u\'án illetékes helyére juttstbsssnk. — Bmekotiek Jüm sisoi. , ... ■■ _ ;___
sailBáéeit, tatán nemsesárs a agysejek ab aorsaMiaail k, mindent mindent, a rádiómban fdfedesHIk az örtk világosságot k
Dl minden ku\'atáa, minden törekvése ss emberiségnek csak oda kondutil, ahonnét kiindult ... a hasson ... sőt ez s hssznositis as önbaston fontosabb és sokasor csak ez az egyedll fontos — és fontos a fontnskodórs, de nem a tudományra magára.
Jtrádiumról. a mesotoriumról tudjuk, bogy roncsol, hogy etpnsztit minden szeme Mnyt, amit angarai bstásánsb kilesznek; most társaacéggé slakuttak.
Mindenáron biztatják a tudósok, bogy puizlltsák el s rákot k, de bizony eddig nem áBtak Miéinek. Esek k azt mondják már: wia hab kk dalon?
Arlalományoknál is, ugy mint a márészeteknél, as odsvezető ntsk mind ngyanssoa kOveaanei vannak kkakvs, éa ez a kő — a kenyér. Ei épen ezért, mert kenyérkeresetből kaá bogy mdomáayoakodjnnk, kell bogy k-jónk, kall bon gyógy lkunk, hogy P rlratot sserkassiflnk, hogy feeeáak, hagy szobrot fa-ragjunk, hogy MHkflnh, mindent, mindent csak a ksnyérért, asért cseszik bek .ennyi gisar, aaayi isépeéghlbs minden taUtmányuakba, astadaa mdomSayne mflkOdéalnfcba, s- asért nam örtkéletaek alkotásaink
A 2B ft század smbnri mankája a lázas sMaig, a MleaAlafoeekL a ptliaaeM»! eredmény büféséi hordja homlokén, a adaáema aagy amomaoaoa minnenmt mpm mag wiesan
kenyér
a aiunka verejtekcaeppjei melleii a sssg.
Ezért nem löVBetm még a tudomány terén sem sok eltolásunk, de főleg ezért nem ökéletes a XX ik szánd miményl foglalkozása bőseinek, költőinek, mi részelnek egyetlen alke-táaa aem.
Legnagyobb mi részeink, legnsgyobb professzoraink mitödésénen a kenyér esaga megérzik mindesfltt.
Olyan óriási a konkurrencla a kényét éli minden téren, bogy még a Irgeslegmegasabb régiókban la, a linóm szaglású emberek kiértik a kenyér rngit.
A gyermek az iskolában, az ifjú a tanár Idkén, a szaván, annak minden mozdulatán megérzi, bogy duzzogva, kedvteteafll robotolva, ambíció nélkül, máa, iskolán MvflH gondokba elmélyedve, tétova pillantásokkal, lélek nélkM tanit. ^ v
Robotol, szenved az iskolibsn. Miért, mert ka feje as kbatiben volna k Iáiig-meddig, a lette, a lelkesedése, and csak idesik-musbói eredhetne, nemJehet mag.
Hus ó k c»ak kútból éa virből tan, s s culadi gondok kiölik as eszményi gondolkodási.
A kenyérharc ráfafcssik a lélekre. Köts-Isiséghfll, lelkesedés nittfll csak agy itnlgialk mindenki, adat mikor a vmalaaok klmsaitják a passslv reiliiteaclil. ityea smlleml pasadv raziastaack nyomja as Ideáik Mgkihmlaa em-bamh WMt lllaailiaa a bkoay es még a saat-kaai mankálmn k \'
Mm
és legdivatosabb farsangi uj i^nságok olcsó „áron beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
ékatáreháiákea, Ifiét B.
— Apaáttatakat kapnak a salai Uh ságeb. A fHdaivetaalgyl mintaz er ma kkamt intéwtt Z t lemegy éhes, amelyben közti, bogy as ■f beaserséaére ez évben ta bajlanáá Mgélyeket adni. As ilyen irányú kk riuyih a gazdaaági WgyaMMa ialáseadök.
— A jó felekarát Nagy caapáa Ma december végén djabo Mncsar László kiafeaai-saal tavsros. Eset korona értákg tava sáci a Caeagail-atca alsó végén és sulyee sériüsehet euanvaáatt Már magjalant a mester, bogy as ériékea allatot magival mikor Mráz Kálmán, akinek megesett a ifjú Mac« bslaa, kqsienetta. hogy «agáhua veszi a tevst, amtg falgyágyot. Uéieáinok ta állott éa tegnap átadta a faágyágyuk lev« a gazdájának, akkát egy fIliért som fogadna dl ezért- A fdsbaráu iiarslataek ia nagytaáhflaá-gének ast á Aha példáját alig hinaák, ha aam eröaitené meg aaaga ifja Moe«r, ast tgy a nyilvánosság eMtt sksrta leriiu uálá|it Mrás nagy lei káaégeért.
— Jaki látó plákáaoa. Kaaztbalyről lalaalik : A oaáaap annepette KaaztSaty vámaa pMbáaoeának, Dunst Perenc dr. apátnak jaM-len mát A köskadreltaégü apM hussuaOt eemeu-deje lelkipásztori Kssstaatynuk és nagy Mama a várna taa^lamaiíiK mű resti raetaurieáija. Es slkalomból htvat a Haagária-sUllé trirág-dissm nagytumébeu a szaretet lagumlagakk-kiftjezéeelvel halam iMk eL Retschl l«re városbíró ia Oaái József tőgi«aiim«l tanár tartaá-ták as Baaapi ksHiishei; amelyekre a fubiláas meghaló baasidnw felelt. As áaaapMabaa fáaat vettek vala«eanyi fslekeml képvtaelőt k. A
nsp isiHkiír htvm aagyértéfcfl éa uMváml ^ ■ . . . . .. .... gottsus ueaeiyiyei leptaa mag.
gyflkoaaág. Mntk
lalaima. Huck Panac áB csak kfaknáMlrl kboaL Mind a kaááaa VI
a hamaatthaa aáapuaaa kraaaagudsa,
Ifi 4. iMUàr I.
ZALA
I.
Ab «i hsHsniéllamlHhnak- A kai-
ba a ha s| Mtai Mtanltlhir, «ami L»jn és v« WHirmu.
— PMu# mastaéa 7 4 pag a intilM faraaag. r~ M|i dot à legéaysgytat iph n tMhtk, Éft « taiaeaghll kliaailk • rtaflM. Et itainarenl «y kivélé nfétykn tan réne a megjetasdk-•afe, aaansplhn aa rtaOkségaefc aiherfk agy aiyaa neltaml élwetifll gaadoakodai, imi ■HÉtia ta nagy jsfentdeégt nanti). — Or. |Miv Opnla pipai praeiltas. tépÉntaii sagy-prépoat lac n staslonmal egy szocMogiai Hidtaa iHaiMal tartanL A Mvtld sserep, Mira Balltôilga V ¿esprémben a téran la he-«M, lataalU aa • k&cBIméay, bogy a enemi
». -a. Ini^anna laMnniaa IIUl m
ifmm wywMm ott W T^
kkMetben ia onfcoe «M, Matait haaaaakM anàt, hogy agy otysn rttts laaa rémtak, (ont a MMta »4g fcaHaain eidedési lehetség il caaMaboai») aa* iAh ritkén vin ■liilia—É réaat raketnl. -Drttt még vérœank etadranga ének M wt tatmégsl ia kéaaeéfgal véJtataostak, bogy M estélyt teedhetelesné tagyék. - Aria sdstokal kOzMm togjuk.
i
SOMOGYI
kárpitos
Városkái palota
ItaU «Ér
MBw VHM
Ualódi Perzsa-szón y egek
jappán ¡adu« ¿a Török hímzések, párnák ¿a terítők. Ízléses ¿a divatos függönyök, disabo-torok, képek, szobor- ás virágállványok. — Saját készítmény ü angol bőrbutor különlegességek
Tesssék megtekinteni ttlilhfiwi\' nélkül I
Emeleti batortermek ! Saját kárpitoa mQbely f
Nakk (ikMünr
é horvát BÉB aH
— Ab ItM. év
Bip M Itléka.
wm
átérett a rskádót. Pebruár kettős kulltt Etae* iiaéiBBp, máaodta pedig gjiiljaaaiawn Hiuvéi április 12 éa IMn Ptnbőed ünnepe az kMa hét hlaipHaa van. nafeBaávaaéraap má|ns Sl-éa tesz, pSa-liHaiftlIII padig iaalaa I ér. Augnsziua kfize-péa ia haBda ünnep tan. l*-éa, uoibHoa Márti bhotabmkk dl Id-éa vaaárnap. November egyetlen laaapnapia: Mindszentek vasárnapra esik. Á karácsony hármas lanep tan. IHatahan : karácsoajr, szombaton s István ti laaiinni a harmadik lnnep. A tamag ét npbói, vagy ka lokbsa tataik, éiazakábdl ál. Jaasár Ma kezdődik a lánc és csak tarzár 25 én tan hsmvazóeaarda. CiUtagéasatl érde ksaaágekben sem taaz hiány U aj «vka. Igy például lugusrltu 21 éa délben tal|n napfo-lystkozás tan. á itta jataaiégaai héieégfclvll sái dóra ia Orkkmk azok, akik a raOTagáml Iránt érdek)Adnak
— Barn éa Essák vasati téae. Ag vsaéki keieskedelmi HMg, anMlp )s-taBtfia összeköttetési tart ttn Bsrceast, mér régóta panaszkodik arról, hogy is i szék-pécsi reggeli gyorsvonatot Bsrsnyaszenüóriacnél nem várja ha a Karói előbb egy órával induló sseoélyvonat éa igy aki raggal Etzékról Barcara akar utazni, az aen haainállialis a a ára 36 perekor tadaló gyorsvonatot, hanem raggal i éra 40 petekor Mnjtain már etatazni a aaa métyvenattai. Az eszéki kereskedelmi él ipír klmara HhbnBri »íjatantéaére most illetékes kaipiB végre ugy döntöttek, kagy az reggeli gyorsvonatot BarsnyaszenUőrincnél bevárja a Barcsra iodalá pécsi személyvonat. Ez ni ss enéh barcsi taggeli öt szak öttel és lelju kél órával megrővidtl. Esaéhen és Baroaon Hywént Műnk, hogy még ■ májusi manaliand életbeléptetése előír visszaáltitják a hajdani kedvezőbb essék-barcsi összeköttetés\'.
— Halálos robbanás. A francia Qaamont Hlmváüalst f. t. Máriahilferatrasnn levő bécsi fiókjábaa na délelőtt egy szaiga benzinttel agy füatakercaat liszt ogalott. Tisztogatás közbe a I benzines Öreget ekj\'ette, amit borzaimn tzpkaió követeti. A robbanásnak három halott|a vao.1
— Megszöktek a győogyéletból soproamegyei Zsmény kiaiéghsn a kalárrand-őreég tatulóatatta H Tivadar, Ca. jánoa éa K. Károly katonaszökevény ehet, akik a temeaváii helyőrségből nőktek meg, Egyelőre i határ-rendőrség fogházába szállították fthet. Milyen vtesonyak lehetnek a lemeavári helyöraégbea ka csspslosss szöknek aanaa a katonák?
jóaaakaé, HA Daatack
Sbbi
jáaoaaé, Vtosz WÜiial rikné,
K
dotay, RalfasH Minr, Ni N. Uchtaekaia, N. M^ Sckvsrti Wetas *Emilaé, Sprtapr Pikittnitai, Strém Iggjrai, Vértes éatsiaé, Haaanbarg Jónatni, KekkaaMd EasOU, Bnányi, Kortes Oéaáné, Kován Pál, Viaktaraá, Pik J In a ni. BsWcsaé, jóssá Parsacaé, Sn váry Sátaáoraé. Bev. Kndteboé, Banczlh Jáaaatné, irat Siaanaé, Péter Lajoané, Kadics Parancaé. Morvilh Lajosáé, Ktaa Kirolyaé, Pnp OySrgyaé, Prsn-mer IgBénat, Marvakas jóssatné, Bajsr l.inUn», Sssndrey Károtyaé. Hil Élili Károly, Noidéa Vincéoé, PliWni, öev. ftaiili*j VUdorsé, Paar jáaoaaé, Simon lljnill, WWM Aatalné, Kralt JflnilBé, Ahna Osisauaaé, Sommer Parancné, Sándor latvánoé, Stara-barger Károly né. Haumiai MArné, Dénes JaaŐBé, Nagy Sáadorné, Sashonyi Qyöegy, Reia Ernő, koflartra, Némathaé. Bsssó Sásdor, L\'cktluaa Oyuiáné, Oraaágk Kálmáa, Papp Jánor, Weuberger Jenő, Utal áron, KnBay Ferenc, N. N, N. M.. Varga MUtalp. Zalai Qizella, Bay Oyörgyoé, PagdliMtai Rezaőné, Pintérné, Laknak lőkadaagy, ááatkU Jlinini, Móger Károly. Kokavéry Ödönné, öiv. Kován Mihályné, P etscbakker, OrtnleM Már, U|vAry Oéaáné, Németh Oyuiáné, Sckvartz Dinflaá, Polin Ella, 0;trick Uonlta, Sloftneraé. Nga Ignác, Roaenbnrg Banedahné, Simán Istvéané, őst. Jsocsics Antalné, Maachsnszksr Ittrtn Agoalon Floriánné, Pintér nővérek, Simonné. Nagy józselné, Szántó Isidonié, Tőuőay Pétimé, Simon Kálmánná, Scbott Anna, Ankoferné, Bognárné, Moetay hadnagy, Ztagerné, Tóth Lsjos, Hld, Oron Miksa, HirschUraé, HoMcMer Emma 1—I koronát. (Potytaifak)
Megveszünk
minden mennyiaéyben compiett ......egy literes él fél literes.,..,.
üvegeket
...úgyszintén használt ládákat...
Fleistbacker József flii
likőr áa rumgyár.
Nem okoz többé gondot, hol és mit vegyek
mert Kirschner Mór üzletében Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok.
Angol sima velodin
K 3-

Pepita uővetruha
K 3.-
Moaókötény
K 1 —1.20
Kiváló finom színtartó dnlénruHa K 3 4
Fekete dinkőtény
K 1.20— 1 J0
Angol ágén kosztümre való szövet K 3.50-4.50
¿aLa
január 9.
_ _ Ián. Tagnap défu\'ln fa-
fsaMk be as aj mmH iiiMIiiiiiIéIm aa ilaM|ibd. Aa ICiiH
lányain i filaiiB^ ■ fehér fütty«(lé mm mér buet Ma raggu• • őrahut nya|odt, délelőtti etáad vett i Tatekyutt Fehér Hittyu korcsmá V baa. Néháuy tmni MdogMt Cl upán caönde-tm, tűikor bui tiltott Virga Itaní kocái». A mdl| tökriesag «ott, amit abból la tárai, hogy a kOnllnAMp kérte a bort i
— Bari Ma as anyátok eatőfcbi, arait a váratokban gátolok ariagyárt.
A Fehár Hattyúié asoebta nem aa ai aaesoay, akt aa üyea hetveakudéa megijeszt a, kardia hangon kijelentette, hogy korhely inat/ póknak nem tart bort, fel is a», le is nt, ram hat oda, ahonnan jölf. f
Több sem haheti Varga Ferencnek. Vpt kebowH aaaraiel ugróit a Fehér Hattyuuépak, hagy fulngyért Térti vrasi éa meg le Inast ha a vendégek arag aura akadályoztak ebben a agyeettt aiősMki mm éobfMt ss utcára 1» hetetlen dtthábeu Varga agy vaovBUt kapoü fal a kocilftrél a sssst baetrto a krackara Baasaa ablakait. Csak asgynebeaen stkergH a dlkángő embert mugfékrzni. As kgynek tor-mémtossa a rendőrség elölt lelt -Mytatáea.
— Vásári csalók éa tolvajuk A bei-igymlaisatoraak a haláeigokbos iarésatt leirata ssarial ss ut Mágus vásárukon a vásári csalók, toktatok éa máa ssélhimosok fettttnó aiétvben megsssporodtak. Felhívta tubát a miniszter a renálrhatóeágokat. hegy a vároeoknak kösbis-toosági szempontból viló dlenŐnif t\' fokozottabb mérvben tdfesitsék s esen^gyenut ékiaakkel saamben rendőri bintetö, illetve kitiltás és to-loacolés slkalmaiásával erélyesen járjanak el. hgyuial értositeWe a bstóeágokst, begy a ms-gysruriságl vásári kereskedők ipartánulita as agyas vásárokra bizalmi emberekel szándékozik kiküldeni, sMk izélcskörti személyes lsmeret-tégikuél fogvs ss említett s élbámosok feliame-ré léuél és leleplezésénél a rendőrbatőságnknsk hasznos ssotgálstoksi lehelnek.
— Tekintse meg Pvkó Péter dm- ée saobafeelő modem mintáit, Zárda-ntcs 14. szám alatt.
KT Hurgóny-thywol-kflRőcg. "^jaaJ
(taartbk itHümkriM ayi«o»4* «|M ^B W ,.Mkn«t AAo* t«. — jd V
f lniiq-UiiMt ss

CafsM mpt
• Hsrgsay-Ptia -£**sM(r pűüék*:
VM\'lw««« MSnuSMa htUMokatl.
, kSnréaynU Hb.® Ö»»t), kot -JD. 1«,
Hergony-vas-albuminat-festvéiiy.
Hm.|l»filpli ii ^iitwü, 0»«rJ«: kor. IA
y
laatf bHMmWM
aotif j» tűn vunaar. dmut . uwmuti. Na t. amiaarnwi

L 1 - Váeaa lalplalam Jámbm Lvjoater-hngárd. házánál lakodalom V«tt, a amtotoigbll Horváth jónuf la ki akarta vauul a réauM. -Amint benyitott a lakod dmaa hás haaghijiha. a lagatoak köstti valaki sarai f<*adta a ha-mamáét. hagy hivattea eoaétgaah tágueebb kivál. Morváiknak nem totosatt ez a logedtatáa áe abbeli vMaméaflirak kli|nési is adott. Roaaaut tette, hogy est tette 1 Mart a lagzi népe nekiesett — balokkal, vtsaadássákku\', azé I kekkel ée egyéb slkslmstos saersiámokkal — és rattenutesen ötateverék. Faiét több helyen bevertek, karját fttlhaaitotlák éa egyéb maradandó emlékekkel látták el, azután kidobták. Béntalmaaóii a caendőriég nyomozza.
— Liliomtipró dgáay. A rendőrségen ma megjelent agy időiebb asszony és egy fittel leány, egy 13 esztendői vésni, fejletlen gyuruk-leáayka kiaérrében. Az asstntty előadta, hogy Erdélyi jlnoe mntskus- dgáay, aki velttk agy Msbsn tikit, erkö\'cstolea merényletei Miérait meg IS éves ktaleánykáji ellen s csak a véletlennek köszönhető, bogy a kisleány kétségbeesett sikolotáiára a közelben ál»\\ Rgyélawr laUák és a blntattet m^akaáálfották. A részletet bemondH aláa a reudárséguu TetvolMt a jeggiőkönyvat ée beMéaük a aragváMl cigányt, aki azonban tagadj t. hogy a kUfmayt cssk egy ujjal is megériatatte volna és ast vallji, hogy a faijelautée botzu ml ve. A taaavalluml-tok dSmik el majd. hogy melyik félnek a részén ran az igazság? ^
— öngyilkos fővámttsst. R Jbaly Jiaos toproni m. kir. fővámtisst a délivssotl szálló, ban Makaaziotta magái. _ A ssállóban lakott már bosazabb idő őtá csendes vtsasavonuHség bsn Ribsiy Jinos. Ma reggel be skartak hozzá menni de ismételi zörgetésre sem ayilt M as ajtó. Ekkor a rendőrségei bivák. A megjelent rendőrők feltörték as aj\'.ói Holtan találták ang. A kötélld az ablakra kötötte magái, vslóezi nlleg még aa éjjel. Rohaly 42 évaa, nőtlen ember volt. Teliének dalt még nem slksrfllt megállapítani. *
— Leforrázta magát a lorró lúggal. Vigyámtianaága miatt anlyoe éa életveizeiyes nerencsétlenség áldozata tolt Simon Ltetió kiskanitssi földműves felesége, A szerencsétlen Bsstony lúgot főzött Körmös- nlcs 16 ssám alatti lakásáa éa a forró laggtfnaB edényt véteti éufll magára snditotta, ngy hogy teljesen összeégeti. Saiyot sebeivei bassálHtották a közkőrházbs, ahol moat étet éa halál között lebeg. Felgyógyulásábsn ss orvosak num bíznak.
— Halál az utón CtöodOr János aradalmi béres legnipeiótt négyökrös megrakott szekerével vidáman tartolt hazafelé a azőke-dencai u\'on, amikor hirtelen lebukott a szakér tetejéről. A gazdátlan fogM a megszokott álon eljutott sz uradalomba, ahol azonban MltBnt, bogy Caótfdőr hiányzik róla. Roeezat sejtve, a béres keresésére indultak és Csóndőrt az uton holtan találták meg. A sserencsétlen embert szivsztikddés érte a kocsi tetején\' s mire meg -találtak, már halott volt.
URANIA^^
lasiaayl alta 4 aa.
Ma cuútÖrtőkiH, 8-én
■M
Örökre
(Für Ewig) Katona társadalmi drámu 3 fulv. Ezenkívül még :
A hadgyakorlat öröaiei Vígjáték 2 {elvonásban
A - Tangó
(Tátogó Argentinó) a legdivatosabb tánc bemutatáaa 250 m. hosszú mőfilmen
— Nimród, vadku- éa veracBjftsp. á baja színekben pouqtásó világos mezőről, ss erdőről, melynek titokzatos ctendjtben egogat-lan áB mag as ember, vagy a déli világrész bozótjáról, járhatatlan aflrljéről irl közlemény még aaaak is kadvea, M a vadáwazenvadétyt nem ismert, a vadáisaak pedig kétaaeruaaa gyönyőrg. As ijadl nyúltól kezd re, mely a bőr* ben, asámtelan apró caelM raeaukttnl próbái, vagy a zaombékból felvert róka, mely után agg egéaz faiba emhoija a halál himonasát, — az orostláa leterkáselg minden agym kép agy fa-fejthetetfoa emlék. A Nimród e vadáasképahat óhajtja maglliniBaiif \\ Nimród s vadlaaok hf barátja lem éa hagy azzá leheeien, as I vadáss- és adaden sportol kadvelő káaőasÉgttnh-lői fggg. Hinuflk. kogy asereietökbs fogadják, mart a Nimród g legjobbat akarja nyújtani — A Nimród a vadászat minden nemével taglal* kőzik. A caerkelő vadász, falkavidln vagp sgsrász egyformán megtalálja benne, arai őt érdakii Emellett a lovaupírt minden ágán különös tekintettel lessflnk. Leírásaink körtééinél nemesek arra vigyáznak, bogy ások Arde* keeek. hanem tanalságoeak la legyenek. Foa-tosabb «a érdekesebb vadászatokról pedig fényképeket közünk. E Nimród ra való ulőfUatáiie hívjak fel a aportkedvelő magyar Wtoö^aágBa-ket. Előfíietési ára: Egén évre 12 bor., fái-évre 8 kor,, aagyudávre 3 kar. Mnta»iáa>aaá~" mokat kBld a kiadóhivatal. „
fiiiimHimiiiiHmiuímiinnHmijLiHiniiinniiHniiiniiiiiiiim 1 Sirolin\'Roche" biztos 5 gyögyhatást nyújt ka tarr hu soknál 1 hörghurutnál,asthmanál, influenza után. \\ SÍ(OlÍnwRoche" htzdo4ó tüdőbetegséget | CSirájaban elfojt. Kellemes ize és az élvá-f 9fT*valt> kedvező oefolyása megkönnyítik § a Siroltn "Roche"-dl valö#hosszabb kurakatl • | a 8 j^íi laiii WPrMMMMto r I A légzési szervek meghülesejt legbiztosabban a I Siroun "Roche"- al kezelik. Ezért 1 nélkülözhetetlen ezen elismert és bevált szer minden háztartásban, i ,Szíveskedjék a jgyógytánakbaM határozott^naSírohn "Roch? -1 kérni. ,
ÉMHillllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllJllillllllJ Hlililllllllllu
HkM iaiMi»«.
ZALA
I
-«Iwm NM. én **aymm*» A iM mljuiliágaa Mm
__• |M IM
nl> nymai Miadee vril-taim s*MM u dMiálid héüős, fio Máa htadlságl Mr-DM ill Ml
- UMMIr maaoná. Magyar Aasa ■mM Men * reiidéreés IMHiiiiIiIIi címén M4MM MM, mart Pécsről egy pincér-Mi • péofráradi maiMőhd|ia eaéilbott.
— Aa (MM anigéMppakda tagnap (■MM benia«iö|»i két ktllnó siágvr darabja oM. MfH még GM* IWMÉ láthatók, as agytk dMi .0 ftkra* él tárgyasa 3 letvooáaoa át egy Ntal nő CMMéott szereimét, de tan Mm még agy igea «ép tánc bm ét A máalk M|n egy waaán readktvfllt kacaftdé hohflad Jk hiégiahiit* Orőmet". A* UlÉMa MMneégi mindvégig remek*! MissaM. — Holnap HM vM bWWJlatój» • MmM mMgéképTk » Id mIoIoimM, nulf a vitát •. caods|a éa «Mm mái nMit nlioroa marad, Mik 10 éa II én. A Utmolon irtat oty MM u érdeklődés. kou «ég vidéktől la ttmtgaeen ártniM tagya* M*>l lasglarssMih Tanácsos • |agy*> kat iMra megváltani, tntrt aiMb HMM* Maa MM jjigyek valósainOlag nem Adatnak M.
- Beiratások éa aMpMagák a pécM ^akadémián. A pécai püspöki jogakadémián * máaodik fáiévre ma kodMMk aaag • beire táaok él i M 22-lg tartanak, nMy MM tut caak WIBoBim ■agkiilnknit MiaM—ai lakat labmlr 2 ig beiratkozni. A« aiapviaagék * M 13-ta kezdődnek éa 15-én nyernek bdejeaM.
— Magaaavt az apMi. Emi i kijelen -léaaai áiHtok M tagnap MMM a rendőretgre Ujabb Otbor Fersac. OnroaJ liUtbUM la hozott magával, amaiyal igazolta, hogy iobbkarjáa agy 7 cp. kotazu, azélaa éa aaély, csootighsió szart aeb mi EgyébMM il canpi kék, a0M ■ taata, a halkarját mozdilani aam tadja, agy Oaaaaamia az ap(a, aaaiinta minden illő ok MIMI. A lawlfliaég a klMnőe ügybsn meg-tadltotia az aljárM A vérengző apéi ma Mar-tdziatták éa mgfigydée itt relék, miután a hatósági orvosnak az * gyanu|a, hagy mm épelméjű.
- Szinger Kornél a ptartaták u] ló «áj kormányzója. Érdekes Mit kapu k
. Saagedrői. A magyarországi kegyes tanitóreod most Cihntyt jószágkormányzója, Vámos Károly ét. helyébe a rend kormány* a rend nagedi «rakétának főoökd és i szegedi várad tő-glmaédum kiváló igasgaiójá\': Sdnger Kornélt delegálj« a somogymegyei Mernyére, a rand isvainak kormányzására. A piaristák Somogyban fekvő mintegy 25 ezer holdnyi uradalmainak Sdnger Koméi személyében fiataL jeles tshataég*. szigora, de jóazlvtl jószáfkonnány -rója lesz. aMnek biztoaan akkegMkdő az * btaak>m éa eaerdei, melyet Váaoi Károly dr. magával vili a abba.
— .Havila" elismert svéid zaabóra legfőbb szavatossággal Kapbdő SzMt Antal mőórás éa látszerészoéi. óra ékszer él Mtaaar javMa olcsón kéazfll. Odd Szanraa-saékó épOletében.
A VILÁG.
TÁVIRAT Ét a TELEFON
A Pesti H rUp ét a közhnngulat
Budapestről jelentik: .. A Pentt Hirlap tegnapi szenzációja, melyben Románia és Szerbia ellenünk irányúiét szerződését újságolta, nem sokáig élt. Minden oldalról rája zudutó illetékes cáfolatok eltemették. Ma reggel még az ellenzéki sajtó egy része Is hallgatással siklik el a közlés felett, maga a Pesti Hírlap pedig Igen erőtlenül Inkább a zászló becsületéért kardoskodik köz* leményenek hitelessége mellett. Általában az a vélemény, hogy a Pesti Hiriap nagy lelkiismeretlenséget követett eh amikor a közleménynek helyet adott, holott a legkisebb utánjárással is sifát maga meggyőződhetett róla; hogy a koholmány-a monarchia ellenségeinek boszorkánykonyháiéból kerüli ki. Nagy északi szomszédtfnl|J>ánazláv Sajtója bocsájtotta világgá azzal az átlátszó céllal, hogy a monarchiát ¡Romániától elidegenítse. Az az indok, hogy a kormánynak kellemetlenkedjék, mir gyar lap számára nem lehet elég ok arra, hogy ilyen célzatokat szolgáljon. A Pesti Hírlap\'ezen. szemrehányás alól semmiesetre sem mentesíthető, hogy Ilyen pánazláV machinációnak felfiit.
Román cáfolat.
Londonból jelentik: A iondoni román követség ma a leghatároxottab ban * megcáfolja a P. H. közleményét Az egészet csupán pártpolitikai taktikának tartják, amelynek nincs más célja, minthogy lehetetlenné tegye a közele* dést a magyarországi rom áh ok és a Tisza kormány között
A Ház első ütése.
Budapestről jelentik: Január 12-én lesz a Ház legközelebbi Ülése. Napirendre a sajtóreform kerül. Az ellenzék részéről elsőnek Bakonyi Sunu szólal fal. Ma délután az éUenzék vezérei tanácskozásra gyűlnek össze.
Cáfol a német tréndrOUi.
Berlinből jelentik: A német trónörökös megcáfolja azokat a híreszteléseket, mintha ö táviratozott volna Reu ter ezredesnek.
00r6f10r0k hhbnrn (T)
KoaMMrtinápotytyl jelentik; A M-rék kormány nagy csapattestektt Ant-pontosított Thráclában és KIMzaUban, hogy Görögőrazágot bármikor megtámadhassa. A görögök által megszáilMt Mytiline szigetével szemben a kisázsiai parton 40000 főnyi török hadsereg átt A helyzet válságos. Váltosáaok a török hadsereg körében
Konstantinápolyból jelentik: Enver pasa, az uj hadügyminiszter nagyszabású reformokra leésxilődik. A tábornoki kar 200 tagját nyugdíjaztatta, köztük van Slkri pasa Is, Drinápoly ble védője. Enver pasa feloszlatta a vezérkart is és ujat szervez helyette. A nyugtalan Albánia
Alessilóból jelenük: Az albán törzsfők Itt titkos gyűlést tartattak, amelyen elhatározták, hogy Szkutari lesz Álbánla fővárosa. Észak-Albániában nagy az Izgatottság lzzed pasi vállal-Irozáaa miatt.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Csengery utca.
Kttttnöfm rnes\'vetV-»
Mkiels latacbssas . S a<- haltai: « Mssts
g B «Í--(raaUsstklábál
" ^ * \' lakaá.
Több epidémiánál testesre bevall.
liter Brazilili tearun Gyenes és Szabó fűszer-, csemege- és vadkereskedése, fegyver- és lőszerraktára NAGYKANIZSA, Deák-tér 15. 1 liter Császárkőrte—ftkőr
üolódi Pekarelt teák. — Eredeti angol rumok. 1 liter finom Brazillal tea rum 2 korona. 1 dk. fekete tea keverék 10 fillér. 1 kg. Cabos féle Cakes 1,60 \'1 kg. £aboa-féle teaafitemény 3.20 .
2 korong 2 korona-
ZALA
1914 ftatiár •
KOZQAZDASAe
Qiboni-flilii
|Uuái g.
- Boa lm. 1914 11» 9am aá}. 1914. 11*41 Ion oát 1914. 8 «8 Tangert májusra < 99 Tangtri 1914. jtd. 9-73 Zab áprito 1914. 799 Záb 1914. «11 9 39 írtábpaptr Kínái Maca» Utal 84* 30; Osztrák háel 93410 á*f, batiiaaliiadil 931»; Oasháb-amgyar iá-|—al 714*39; jsáailigtiaak 437-40; lmá ■Saáábaek 315 -; Maaal bank 396 — ¡Hm baa* 53»—; nbaaaimiail 642»—; Mpb> ÜBl 73T—; Kön* vasul 623 — ; Városi vasal 3S7->.
FaMBa lurkMiti Hlrtll UtM
<Z)zabó és ^öársa
tói dnxrtierme
<9 (Budapest, ^Hagykamtsa. (S>
€>*attlr*r/ érttsiijií a t. n át ó megrí ásyy Hmffkatuaaém
m tlányóten ismert budapesti
JdT divatszalonunkat
kiterjesztve, Oiagykanitsdn 6r* ttébeHér /*. «a* alatt eisabá JT Sdndor vezetésével
JS&T szalont nyitunk. ^/QT
IKtéta trr&l értesítjük, fisaiéi\'H-* iel kérjék mávi megbndsaikat
jQr Szabó és ¿CdrsaV
Nyilttér*)
Folyó évi január hó I-én nálam történt betöréses lopás alkalmával többféle értékes Iratain (a mi másra nézve értéktelen) eltűntek, ezúttal kérem, bármiiéle uton hozzám bárki vitai a szolgáltatja, 30 (ötven) korona jutalomban részesítem.
Kovács János Liesingl sörcsarnok.
* E mvsiban kö lőttekért nem vállal telelAasé-gat a Szerkesztőség.
V-fl
Az építés idény alkalmával bátor vagyok a szabadalmazott Jsirasol* tetöfedöpalát szíves figyelmébe ajánlani.
A Terrenol
a jelen kor legjobb tetőfedő anyag, »abadaiataaott eljárás aierint káatfii éa ezáltal rend* Itvul rufalnuw, szilárd vizái* Katlan éa tűzbiztos. Fagynak, isisfa
__ SENC áiul tarnésMtaa Iiirki "sünét mag-tartás. K .TfflWeWOL" Mímaly gyirtmö-yal W-.aaat a váraaáyt, «mit aa «raaia kgHaMal rUMibaa rMv«M MM Maarltanak Oaálalak bárhol aMfar-Mé fedéseket éa kívánatra nliww adok (sMiasal tát éa ■ilgáliti tatyw aJWaUal KMU tlaataUttal Kramalsr gálián rtijikaalaia Klrály-utea M. ss.
TfRRENOL
aalárdaM lea »átkai kéasál,
A .TWMatOL
lék aikaUI éa ávrSXrs
A „TERSÉRŐL" faaték Hozzáadása
Itt az alkalom
■ 1
1 vég Római fonál — 8\'40 K
(női inj re kitűnő minőség)
1 drb Len Damast abrosz 2*80 K 1 drb Selyem paplan most 19*- K 1 drb Glocht Paplan K 7 50-től
Rumburgi vászon maradékod Agyteritök, függönyöd, Piké par-getök, törölközők, készfehérnemüek
mindennemű vászon áruk. Kizárólag elsőrendűi gyártmányok!
Leszállított árban lesznek eladva caak a
Kazmcy-utca
NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ.
Olcsó jó bor 1
A ki olcsón jó bort akar inni, jtMjt —mgr saját tuiaésB boraimat, ndyet kj bort 30 kr , uj bort 32 kr. Kterenklat kimerem. -=- Egy próba meggyőz bárkit boraim jóságáról.
GHbsfnld Aáolf, Magyar-utca 25. szám.
PIANINÓT
keresek megvételre.
Kérek értesítést a minőség és ár megjelöléssel Balatonberényt
Páli Lajos vendéglős.

WEISZ SOMA
earaiintéltyiia
Nagykaualza, Erzsébet tér 4-
htararkaa Tatai»» 1S3
3
Ajánlja valódi m árván ytörraelék bői készült márvány mozaik lapjait, amelyek óriás nyomású motorüzemü hydralikus sajtóval állíttatnak elő és motorüzemü köszörű lőgépen tükör-simaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és \' legtartósabb burkolás konyhák, előszobák, fürdőszobák és templomokban. — Készítek műkőlépcsőket, grnnitt terroző burkolatokat, egyszerű és díszes színezett cementlapokat. -Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Camaat és márvány oaosaik lapokról díszes árjagjrnékmt Isagyao küldök
Nagykanizsán forgalmas utcában, a téglagyár közelében egy jóforgslnau
Cím a kiadóhivatalban.
Mayer Klotild
gő? mosógyár« Hunyadi-utca 19. Saját hé?.
Ujongqn berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
Kilii iillír k kízili-isztílj
Szép tiszta munka! Gyűjtő telepek FO-ut 13. szám Kazincy utca 8. Szíves pártfogást kér
Mayer Klotild
IslcL
215 drb. 10 heten szép mangölica malac. — Február Vó 1-éa P- átveendők.
Ára drb.-kéat If kor. Kofler Ferenc
Somogym aalnmh In a
*M4» («már 9
ZALA
7
Olció ^loaof a|.
önfttapritott tűzifa métermáziánkint 2 korona*\' \'IrifaiK és különféle porosz szeneket, cokszot, bflkkhasáb és gyertyángöQibfát legolcsóbban házhoz száOit
Tateloa 294. sz. BAZSÓ SÁNDOR« tüielőnnyag kereskedő
Nafctfkamzsa, Eotvos-tér ét Tekki-ut sarkán.
Vendéglő áthelyezés!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség nagybecsű tudomására adni, hogy az évtizedek óta fennálló jóhirnevü
Rózsa vendéglót „UJ ROZSA44
—eimme! ■ falajiin«^ képező
Fő ut 21. számú házamba helyeztem át*
Újonnan berendezett helyiségem a modem kor minden igényeinek megfelel. Tiszta hamisítatlan boraim mai és utünó ételeimmel, nemkülönben pontos kiszolgálással a jövőbe is igyekezni fogok a közönség meg
cléfwdsaét kiérdemelni Az ünnepélye* megnyitás február hó l-én tartatik. Szíves pártfogasukat kéri tisztelettel
özv. Kész Józsefné az „Uj Rózsa" tulajdonosa
h ms
Mayer Károly aiuii pisfirtn a iísmí ÍVÉI
r Nagykanizsa - ■. 7 ■
Föüriet és gyár: Köicsey-utca 19. sz. Fiókodét Főtér Korona szálló épületben Telefon szám: 928
Elvállalok mindenféle női és lérfi ruháik, kakasai egyenruhák vegyileg »aló tisztítását éa átfestését, porolását és vasaláe át,"továbbá sb összes háztartási, szállodai ruhák, női és lévfi fehémemflek mosását s vasalását
legjaláiiyoeahh árban.
Postai megbízásokat gyorsan és pontoaaa eezköoőm.
PHssirezás f Gou vrfrozás f
tessék a cimre ügyelni í
Eaaéleg saeghiváara személyesen is tiszteletemet teszem. •
Ne vegyen nádig kész
SÉ cipőt, 2
a mig meg nem tekhitl raktárunkat Cipóink a legelegánaabbak > Araink a legolcsóbbak!
Egész etpó urak és hölgyek részére
K 13,50 éa feljebb Amerikai uridpő fekete éa barna K 20,— Ameríksl nól félcipő Isck ftkzőa és gombos K I«.-
AmeHkai nói félcipő sewro bőrből K 18 — Női Mdpő fűzős éa gombos K 10 és fdj. Gyermekcipők, házidpők. alkalmi dpőfc nagy választékban vannak raktáron. — Oroaz (galoschni) sárcipő éa hócipő otceó árakoa.
Saját gyártmányainkból la állandó nagy választékot tartunk raktárt» jutányos árakon
Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut Teljes uazteietteJ
Miltényi Sándor és Fia
Nsgyhsuliaa, Főúton, a város ptedájáhsa.
íass
Dunántúl
mj
legrégibb ékszerüzlete
BEKÉNT JlZJEfufii
Nagykanizsán
Tnáféan M mi Taiséan I

IrakHyuihaló Mhvátoa aranybetttsgytrfl 5 K EzOst aranyorva — — — — — 2 K
Szép nagy választék
MUt. fftílll n ifsvw Huntti
Nagy válaazték
Arany jegygyűrűkben,
kfllőnlages formákban is, j
Remek menyasszonyi afándékok,
■nőm izlöben.
rel|es ezüsi étkészletek,
hivatalos próbával ellátva.
Javításuk da ui ——»\'rf^ saját vtllanyoa erőn berendezett műhelyünkben gyorsan kés tűinek.
Eladás részletfizetésre is I ■ Jutányos éa olcsó árak f
festő vállalatát Kariisrry-utcaa 6 szám alól
alá, saját házába helyezte át, Talafoa 171. szást
/ \' -a ""
Kim i mi Wiiii!
J
UT?TQ7 a0 OnHTtTTOT?!? erzsébet-iér 16. szám.
rlijlijZj tíb Ö^XllliXjDJCiXV Liesingi sör csarnokkal szemben.
Mélyen leszállított árakon kerülnek eladásra férfi-, fiu- és gyermek öltönyök, télikabátok, raglánok, szőrmés bekecsek, városi- éa utazó bundák, kocsi szűrök, divat nsdrágok éa mellények éa bój kabátok. — Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vétefkényazer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
Nngy raktár idény előrehaladottsága miatt. Dniű7 ¿a CJnhűihűr Nagykmnixsá, Erzsébet-tér. Mélyen leszálfitoét árak. \' — Tisztelettel IVÜIBZ/ t>0 UüllülUüi Lissingi sörcssrnokksl szemben.
ZALA
itftcifedfc t
O \'H
Mire van szükségé?
-t— Hot szerezze be szükségletét ?
Brr iaSaS »«
—és iMltâ ta Ms/igaa áron. aB*aaaé«ef «alalia a ai remata üéa^n ansat <HMdé>
fcéaae <*eglw»aera *«asàre ta Ml. —•
MO LláK S Ali ÍR
Késeit féfty bútorokat ifyiml é§ legftnomakbkMiriban. ugysiiitéa «hébébbhas * kalée
Gsuitesir Firuc
kocatfcovéea éa tép lápig
IU«** ». : tmi m
elváltai e asakfca vágó munkát legtalányosabb árakon. — Telefon mcf hívéért h átkoz meg vek
Brantín Jóllét TBÈttMlU VÀlliUTA
(IATTVM HáZ*)
Két* kaatrtét fvtaiwae taaa kapnaték. — CivétteTek agu-Ilir^ és umtt-
katéeeeet Aaztaiaa wtiaiam-kan %ae* betör Hgilc»m árort nplMi
„PipifwahflM
Nagy választékban igen jutányos áron kaphatok
FíscM Fdlöp Fü
papM
n PÉn/nnmms i
Aki tisztán ta alfáéul ¿karja ruháiéi MtaM, »ennek alénlom *stat gyárt mánvu % z tlfttflMi9 a* ó tía é* ta* a*. p paramil. a
ftUil UPÉT
Canftrék a anae>a#
«m
Irodaszerek
Piechel Fülöp Pia UÜMlllllllnXl
* re/JacH^k lie ^iftuid" I nvi\'^bb áron Itgno-1" tf kUMLXifcfca Z J é JHr.a n-
SaiMffi Farav IpM
Petan-* Ti. ac. Elvállal nèteiK éptf
let munkákat Kivttcîheç» régi álalakTláaíi. — Tirrefcel. költség vetéseket ke ley
Silók Karaiy oras
nwfiTn, tt<M»«
Ajánlja raktárét a iegtofcb gyártású mindenféle fali» ièrintôéiifkèrÉfc
w. omavlnMt
I évi i «Mállás meliert
VELECZ EDE CtaftHnf*^ I.
(Sr. areisler h*xb
Készít ui rendszeri! A6Ó C iPÖKCT szegezéi és varrás nélkül Jutányos áron.
Kézimunka s cló-nyomda Qztet*
a legdivatosabb kezdett munkák ßi ttaetae anya Rok. valamint a legszebb rajzmlnMk legnagyobb vá-iwKKMii Miyw ártar keehertk. ffggg j||g| lurenr-M ^^—
Skrivilits IstvM
l^mhii hm* Sl
Máfitya a leg fok» tagái kéeaftéal) calziáH ea mi*-daaaemf. lábbeKl. melyei olcsói kocáéit a t. vwa-kotonaég TOlSMkeiMN*: Vidéki mnéiUaak »nála . aan essk&M^etnaà
Semefjri Gyuláné
Vlr0Mnártv-u(ci 54a nauieg kezelt mosd és
vasaid intézete, jjfhrffc \'nf i rí n>r hogy a ¿ajkak ítem tongelótfaéK. Ok.SÓ arak; kífíigáMíílun nur./rf. « Kívánatra a nei ét rí ajxítöz is megyek.
BCRECZ LAJOS ■ri- ü iéHM mm Irt* HikIMM OriM* M Keszii miwdeiieeinc :: CZIPÖKET S
legiuiÁnyosabb áron. MttSlkl! lillil íM.
ORBÁN MIHÁLY Cllé nagykanizsai tulipán gtfnnié». fény-vasaló- és vegytisztitó Intézete Eötvös tér »
Elvállalom az összes ház*: tartási fehernemllek Itss-hiéaát legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pon sosan teliesiíek.
L8ncz BoMizsar
ttaim- tt mv^-mte
Petöti-ut tt-ik szám.
Sivéllal kó míves és cserepes munkákét. ygysain-tán minden átalakítást n ukrsö áron. •: .ct
Stalnar Föittp
térfi- éa néi dgész •AtHory-utca H. ar
Kéazit mhtdennemt MHI- s ndi cipókét kgélvatoaeM> kivitelben. ímányos árak mellen Munkáim tartósságáért szavatolok, a
Levélpapír
A letfutbb és Jaf-oJfsdob tfvdpfl^roi\' ufdoosáuok : PiscíwH PDlöp Pl« papirkerva-ktdés&en kai>l^f<A.
ké- éa raiiMacskkM is óriási raktár.
OTUIHÂ-SZÂBO
Krausz József
"Ifir Mt ta. H.
arraiiú bármely aaBhe/ ian\'.^. egyenruha és jt^ aiafc. fo>4í -Onk<nu%«i ea wiani\'iflwf it rtoi^\'t itt-f »»af\'f»*! mSkci |tw-éct4 «nui aáa»itek
LdusM saritaMy ä a Klipipa vsaéagio
Suf ár-« JS (talaláénoi Laa^arf |éaaa0 iaimsitatian badacsonyi beruk. meleg es hidfg |lek. kittlnd Italok mlnr den kfríbrn j I közönség rcndcikczamcrc áiíaiwikr Poniua kuaolilUa. Aboaao-aek ¿tkrtfare affSyadtama*.
MEWLOYITS AZSEF
szeszgyár berendezési vaiialaia - Király u. 45. Elvállal e szakba vágó mindennemű munkákat. fövábbJ vízvezetékek, V izmelegitök, rézüstök, és permetezők készítését és javítását, v aldminl rézedén vek ónozásáf.
URI DIVATSZA6Ö-MŰHELY GoHreich Antal
Kiraly-utca 4S. A mai kor Igényeinek min«
Jen tekintetben aieffclelé módim urt ruhák kesat* tálát iulényas áron %ál-taliu. — LoáibrM mcfKcrc-aáarc mtuiáyylllcMvtlirtP-mal ta. kímcvyek.
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyorsan és olcsó árban :: készülnek a 3
,.ZALAé NYOMDA H-T.4láL NAST|(ANIZflS
Csitke IsKárt
aftyol ¿s frarteria ~ mft dhrotterttrc
N ajíy kint z s ánj
Fische! fitop 1ia .tói^v-, papir- és irószsrkereskedése Nagykanizsáit.
Ndi divat92alon
MIM KÖVÉREK
r6WT «s.
*k aéi *alap|aikal a warekMét a lépele-khiliaMa. Oyáaa-1 raVW léfl alan «WlkiiiaaíÍM: iKdáayaaakkáron clvádtalnalu
Szobafestő és mázoló
MÓZSI SÁNDOR
KWcaay-utca f. •
Ajánlja magát a szakba vágd " munkán modern, pontos ~ éa jytányos elkészítésére.
Urí fodráazterem
k Alo vics jAnos
AiAaHa aa Ipa« aaaáaü arl-kfltSni\'\'¿¿¡¿Ég*1** b«*
^ fotfráaa iaitlét n
miiipiaia eana mua ia váltalak, Bii<m>tiii lajtai.
Weinstein Regina
kázimuaka 4 Bxlátt :: Cr
Mindennamé aénaéal munkák éi eg ||á fcr kéiám umk él ¡rnténmo» áron váltalak. Wagameám iiiinitanlinr a laepjsÉkmnááni [mintákkal van falaz aratva. — JMindannemO >á*«munká^oz Hiûkaegea «apanef na ou tarcäk ra "
váiasztskkan I
i raktáron.
ZALA
politikai napilap
megje íenik-niinden hélktSá* npppn eate 6 órakor.. — Hetyben bálhoz hordva Savónk lm 1 kot. H) Iftl
Női divatterem :: BAKON M ICZI
Kölcaay-utca \\
AiAnlla a a. é. hOlK>UizAa-aég b. figyelmébe fbáranfu angol éa francia nél divat-1 termát míltányos árak me(-tan.—\\ lepatawo dlvartapatt mindenkor a I rendelék rcn-delkuIWrt állanak. Vidéki meghívásra a munka átvííctc céljából sxeniálvesen kijövök
MODERN BÚTOROKAT
legizlésesebb kivitelben— készít
TORMA PAIa
___jn0bulorásziaíbs Kisfaludy-utca 4. sz.
SZMGYiU^á tl NYER6ES Klapper Gusztáv
KÖlcaay-utca I.
MUbelyemben elsőrangú sziigyártó munkák ké-azümek jutányos árak mattén tltt berőnddk
nfonnan való e^kéastiéaát, va\'a-minf szakszer (I javítás ál oloaó áron vállalom. ■■> ■
PÉCSI ANTAL
kócslgyártó
KizitczjHL 21 (héjí sérHáz.\'
•EUvállal mindennemű ui kocái kéazitésél, valamint
régiek uiiáalakiiásál, fényezését éa bélelését íü-tányos ár melleit. -
Tlazielettel értesíteman é j
Hüsrásárló kozéaséget, hogy a marha- éa sarléá-hua árakat tetemesen leszállítottam Eeéas éven át , markáráá MrtéahuA nálam aze-öwheiő öe lagolcaéee áron. Saévea pártfeigdai I m-------f-
Helyi SIMON ISTViH
piaca, hantee éa maaaaroa. "
r Étkezésre
hivatalnok ét keres-t kedő segédek elfogadtatnak\' Házakat is elfogadok olcsó árban. Nagykanizsa Magyar-utca 25. sz.
Sheriúk János
i ridivat szabó Ozlete Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. szám Szíves méghhrásra le* dékre is kimegyek.
Készít mindennemű uj és divatos Angol is francia Vörös. keresztes 9» Hungária11 Müller Karoly férfi «zabó
kocsikat, homokfutők, nyitott és fedeles faitonpk és gazdasági szekéreket. BOJTOR JÓZSEF patkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Jtazincy-utca 18. (Major.) Javítások és miDdennemü éjszak-mába vágó munkákat gyorsai) és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Rugóé lovaknak caiodába való vasalására. Mi iiiattarai Csete Anna (Süár Ödönné) Kküy Pál utea 8. betegápolón A és masszirozónő ajánlkozik előkelő házakhoz. — Nagykanizsa, Sikátor-utca II. szám modern. clm~ és ^ szoba festészeti vállalat EötvöS\'tér 33. Nagykanizsa, Fö ut 19 Kéaslt mlgden néven nevezendő urt ruhákat, fiáéi eyermek-flí t5n vöket» legjobb és tegdivitoaaib kivitelben. - Mindenféle javításokat szakaserSee éa pontosan eszk&xldk.
Újhelyi Ferencz kocsit) ánö, Kiráiyuci 41. sxám. Elvállal e szakmába vM munkát a lé^jutAnyotuibb árban, uj kocáik kémlté* aéL rteiak ulláaUkilását, téa^esbét ás bAaléséi Kérve ii. é. aSsSeaág •ahraa páftlojáiát. SZIIIk Nániar ápfllet- él diázmflb&dogo.« Nagyítanixaíi, Kiolcai u Készít mindan, i szák. mába rigó munkát tartós éa modem kivi tel bem Elvállal Jótállás mellett: IjiBaiil, visvaaalák ét aegol doaati baraeéMée-kat, kutjavltéat att>. Szőlősgazdák figyelmébe ajánlom nálam készfiit fel-oyitbaHan verihaim piacé és aalitániraiaat. Fürdős (Jyörqy takatos NAeYKANlZf AN| Rákóczy utea ÜL Csítke Istváti elsőrangú artgoi is IranekaS dlvattenée Kazincy utca 12. ÉU Zrtnyi MikWe mos jk és tímjfi ékk i«p
Nyomatott a ^Zsls Hírlapkiadó-és Nyomda Ríszvéaytársaság11 könyvnyomdájábaa NssykaaiasAn. Ifaxgató: Pltchcl Ernó
XU Uiutftm.
Nagykanizsa, IM4. jaauár !• Iwlil
NAGYKANIZSA.
zmM
V POLITIKAI NAPILAP.\'
irr-1 iwmwr ■wjTiiWTwp BE i jniy. ^
¿i*. \\.t. g*»
\' mBmTT!
■fin tn
Igyaa
.k, lull
kA-
Bipiiii éi w^ .Nil aa iaa 5 bfiw*. Km^mikHMmMí a
4 szervezesi
szabályrendeletet ma kapják kézhez a képviselőtestület tagjai. Teljes 24 óra van még hátra a közgyűlésig, ez ugyebár elégendő, hogy a vaskos szabályrendeletet, melytől évtizedekre szólóan függ a város jövője, a városatyák alaposan áttanulmányozzák. Van-nak ugyan vakmerők, afciK * zt mondják. hogy 24 óra Vevés,~s£t kétszer 24 is kévés volna Ugyanevek azt mondják, hogy talán jobb volna egy héttel később megtartani a közgyűlést. A polgármester erre azt tetein bogy nem lehet, mert akkor nem emeftedik a tisztújításig jogerőre a szabályrendelet Jó. De kérem szeretettel. egy félévnél hosszabb idő volt a saab ály rendelet megalkotására Miért —aaaanit et mngts csak sas utalsa napon ? Ki ebben a hibás ?
Szombaton délután hisszük, hogy a képviselőtestület minden tagja ott bar a közgyűlésen. Ott ltai liiiwbAi, ha szívvel, lélekkel nagykanizsai, Próbakőnek is jó lesz ez a közgyűlés. Akik éhnafa&iik, azoktól tudjuk majd. hogy mit gondoljunk. •
Mi ¡8 van azzal a
román—szerb
szerződéssel?
Nagykanizsa, január 9
(0. D.) Tegyük lel,, hogy teljesen távol minden pártállástól, minden elfogultságtól, e percben 40 millió kilométerre innen a Mars bolygún tartózkodunk és pompás teltfonoszkógf^nk segítségével megfigyeljük, hogy mi történik azon a furcsa bófy^ ón, amely a Mars és a Mark ut ütsz között kering.
A teleszkóp ütósikjába e percben Európa helyezkedik. Véres háborúk, torlódó tömegkatasztrófák után olyan nyugalom-féle van a-levegőben, Európa megsebzett testén ugyan még itt is, ott is Mayttadozlk,. Y^gkkan egy,. egy gennyes daganat, amit a földiek története albán kérdés és török-görög konfliktus elmen fog majd elkönyvelni. — Nagyjából azonban bébe van.
-_Dg caak kfllsó béke. Agyuk nem
dörögnek, schrappnelek nem búgnak, véres embercsordák halálorditását nem hallani, de az egyes országok belsejé-
ben azért belső villongások észlelhetők. Minket egyelőre csak az a földterület érdekel, mely Európa közepe t*ján terpeszkedik a három Irányban megtörő hatalmas folyó vízrendszere körül, ott, ihol ez a folyó majdnem párhuzamos a délkörökkel és az Urafhegységgd. Ezt az országot Magyarországnak hívják: -
Egy napiig, a Pesti Hírlap a kormány leghevesebb ellenzékének vezér-organuma a minap egy szerződést kö zÖH, melyet állítólag Románia és Szerbia kötöttek, a monarchia ellen, Oroszország szankciójával.
Ml a Marson lakunk, bennünket a földi apró-cseprő bajok, közelebbről nem érdekeinak. -Tegyffk lel, hogy ez a szerződés, amelyet most lelepleztek, tényleg létezett.
s A Prsti Hírlap azonban téved, mikor itt csak egy jele átéget lát, azt, hogy a . szerződést megkötötték. Az éremnek egy másik oldala is van, az elsőnél sokkal érdekesebb: az, hogy a | szerződés a nyilvánosság tíé kertit. Mert nem kell azt hinni, hogy ez ok néUnl lóriént.
Sytvesteri elmélkedés.
Irta éa itJUrae\'a ár. Saaté*Zii|a«ad. Kivételek?
Vanask kivételek I Dekát a Wvételrkkei leket az. satKeii nam fejlfdfsA, tökélete-
elóbtie vinni. A vigalmi Wsoffvág lé\'mt már lOrtlmt t len, boyy ne naalmaaMd|Éfc.
Asi merdja ami. ssvok, mart mutatás és Wáogrig zz élet céJi», mert nem leheti, más. Á toidryiág és á gyCnj&frdéf, csakhogy eb-W F«ai lehel megélni — trocáotn én.
Mira ők azt válaszolják nekem, kegy a ■aakéa rmber la caak aaért btrja fgéaz bétán a ■ untál, mert btudHja őt már elén a varár-nvpi léleMdrfl. Mirdenki ugy a isjál íródja Sztiiftt Odi i s Ifikét, g Ck most egy bosaiu éven *i dolgozlak vers j*«keien csak azért, hagy no aiajd syiveaterkor kitomboljak magnnkat, ez aáott nekik rgéia éven át étét. Cs nekik is igtznk van. Irtrrt s ilssta báston asenrpontjáből agyán MasJeges a tnaWés, s akkuk egész életbmn-ár»é«r ryáay é\'eie nem egtlbb mini rtyaaiy Balett tílöryv, as aa is matasson sóba, mert aa s«y se ind mulatni — as csak ataizkirolsa a itiaifit. 1 * " \'1 \'\\
ffles múlatás stHMt la meglehet élni — aft m*g frbbaa.
á Éa aaért amMnak la kavaaabbai az emberek mini riien, bérka ifikbe* lólimtt ft A vigalmi Ifjak WrHálffák hekem Mi-
ben \'„IlC* aerrttí\' d?»\'i»imts, a ffiul-aa, zent BMMattatB! ssm nd igazán
tgaank van. Aki miadaaBtl caak as aranyak Csengéiéi leai, annak nincs bsflisa a dal, a dgánysene iránt, legtetfebb ugy »e»z, mintha élvemé.
S sierintem is caak as mnlaaaop, akinek a lelke la vrHunti\', nemcSaka telte. a kfltvefe.
S bizony ma a Mhek unalma melleit Is alég élénkek a mnlalaégok r- de csak kfll-sttsg.
fin h Mába erőfkŐdOm a vig alaphangot megtartani, mindig belet sem a komolyabb le-norba — akarallarul Is.
Ali klcés as tta\'abl\'kán, annak almegy a kedve ma a írulatáitál. Mert ma caak koraikas az éM — dk éftrn nem mulattató.
A minden áron való érvénylafllni akarás, s feltétlen boldogulás bánt! lörletésetben ha fellwuOk s szem Ovegdn kel —- mosolyognunk kell. ^
Hogy sláknlnsk ál az emberek piDanalról-pillsnaira . . .
Ha Milliói nézik őket igen kicsinyeknek ilantak lárázanl, bs a\'u\'ról, igea nagynak éa es « VafóMgoa átalltaié «Bvésiet már csak-agyan mulataégoa.
s a\' *
0« I. hWgyeim la tuaim leaetés köse-letflk tvmciiOk a *13-Ik eszterdói a azért ne almálknWBb a oaejertre \'thrlmeilen
Az aj mstendói amelyik elé aJjPttáok még nem iaarerjlk, még nem (Waibafflnk nekt
legtaiicbn caak sunaa. Kfttty. megénkk. A tégtt ne hamsuk a hatottakról csak jót.
Tudom, bogy agy pár |6 viccre számi-toltak artrv, de as sdomék és naiakkal ugy vagyunk mim a Mayákkal — soha aa \'ebet rólak Maloatn tadnl, May évaaak.
Tehát lükébb besiélfQnk még aébány szót a holnapról.
Vajon lesz-a holnap? agy-a aevalséges kérdés
HoM bizonyos, bogy lam, mondom én. y Sá tilojolui sst mond (a rl: »Abból a tapasztalaiból, hogy egvlk nap mán kOvatbasik a mánk, már évest daa óla nem khet biztosan köve<teitetni bogy a holnapi nap létezni log-e vagy sem" (JŐ nézflnk U Balla collegám I)
Nlnca ta igazi jognnk — mondja a bio-lófut — feltételezni, bogy egyáltalában aj jelenségek fognak e létrejönni, vagy ha létrejönnek, hogy ss előbbiekhez hasonlók taamak.
Á iSvQ. a tapasztalat saámára hoazáfér-hatler, egyetlenegy bizonyítéknak nlnca (ksffjtk bölite.m ?) bogy a jOvő egyábalábsn laaasUi-s, hogy » világ holnap folyia ódlk e, vagy ara.
Éi ngysbár mi miartrnnak dacára agy percig sem gondolkodnak agyikflnk aa, hogy hát lesz holnap la agf nap, a bogy Msaan ss it esak olyan laaz, mini a ami. — vagy Ma —\' mini az orvoaok Mssik még jobb agamat.
Igaz, hogy a mi ardaaakoa és hibák M-tsvéslak átég odtüg mindig iaéaüaaaÉaM.
Ha a ml óaniak blatoa saérnlmaak volna reá,, kotr van agy »vő, - asak Ima nam ma. NkflálTT De mi.. KI Indfa
~ A szerződést cüuir egy félhivatalos orosz kormánylap, • Novoje Wreaqe tette közzé. Ez pedig .ne« történhetett az orosz kormány tudta nélkül. Ml célja lehetett tekét az oroaz kormánynak azzal, hogy ezt a szerződést dobra verte ?
E¿j fcís türelmet kérünk. Mit lát a P. H. ebben a szerződésben a leg fenyegetőbbnek ? Azt, hogy a Románia és Szerbia szövetkezett a monarchia területi épségének rovására Oroszország égisze alatt Abban igaza van a leleplezöaek, hogy ez irgalmatlanul nagy baj .volna
De ha Oroszország olyan szépen megcsinálta ez a Ida puccsot ellenünk, miért árulja el most két hü szövetségesét, miért teszi ki őket a monarchia
beosztgáiiak?-
Megmondjuk miért? Azért, mert ez a szövetség, ha volt ls, többé nem létezik. Oroszország taktikája visszafelé sült el. Románia a szerződés dacára ma jobban ragaszkodik a hármas szövetség politikájához, mint valaha s különösen az fáj Oroszországnak, hogy az albán trón kérdésében teljesen a nwnarchiához csatlakozott Ez fáj az orosz kormánynak, ezért leplezte le\' Romániát, hogy valahogy éket verjen a monarchia és Románia barátkozása kézé. Mert az csak természetes, hogy ha Oroszország és Romáaia ma is ab ban a viszonyban vannak, nrinte szerződés megkötése idején, akkor Oroszország nem bolond a szövetségesének Ilyen galibát csinálni. De megtette és áriért másért, mint hogy bosaaut álljon Románián ? Ha pedig bosszút áll, mi
Hanaaa aaétt na laaaek basalni, Ma ex inkáb. caak vigsazta\'á». Lenni vagy nem lenni, közös sorsunk, a DamoMaa kantja ott Mg a paMflmtn lej* lelett a aa emberi tannéaaet még la mát olyan, bogy aatvnaan belenyugszik abba.
aora (p. akik a tatiat alatt Mink) banam édm mindnyájunkká. L» «Babai caak azért muadotlam el ím a végén, boy dmoadbaaaam OaMaak ulána a MMtá a gyönyört aorail:
Igen fiam, a Mdogtdg az élei Magért heó céiji - mert nem lebet máa. A boldogság 6 a gyönyörködéa - Az az Öröm. bogy gySnyörkOdkatSnk A napsugárban, naiy életre haltait E ina kedves virágban, a madár DalAbaa, éa agymáabaa. ka aalvflnk Rjzon éraéaban azornl össze kivan.
Az état. oly rivM, agy perc etapén, A fOM batalmaa életében, Mért kaaerfinók mag a töridke pjreat, Hi édeaaé tabetjflk agy nyaiatema E darla óm badvm aaéptégéval.
Érdctam a a gyászos Holnapén Még aiérgenHñaer vakkal a Mát, Blanay — mm érdemes a as éneimével Dciakvö áaaber mégis amgleslat ti intMé évek ambávaf I», Mindig mag fogja tenni, saját
Kic.inyta Mttfriya kOrSI fnmgváa, Mátsá a Máőa aam lattal soha.
(VÉOE.)
• / . . ■ ZALA
oka vin err«T~— iz, hogy Románia ma tetjasen ellenkező állásponton van1 mint Oroszontüc s a motiaivhlát támogatja diplomáciaÖag is. A sitrzódéx nyilvánosságra jutása tehát a monarchia diplomáciájának nagy dg fényes diadalét Jeiénti
Mitől léi akkor a Pesti Hírlap ? Hiszen a szerződésben foglaltak _ma már tárgytalanok. Hogy Románia és Oroszország között milyen éles ellen-1 tétek forognak fenn, (melyek a két ország jövőbeni közeledését teljesen kV zárják,)-annak jellemzésére csak egy vitáttkVrdé?! emiitünk fel.
Az orosz jmperiáiista törekvések Nagy Péter cár óta egy jelszóban kulminálnak : tengert 1 A roppant orosz birodalomnak Európában nincs tengeré, nincs egyetlen kivezető utja, ahol a saját zsírját lecsapolhatná. A Fekete-tenger számításba sem Jöhet a Balti-tenger pedig amellett hogy a világforgalom nagy keresztutjaltőP meglehetősen távol esik, télen át hajózhatatlan, mert befagy. Oroszországnak pedig tenger, levegő kell, mert különben megfullad. Kereskedelme, ipara száz év óta úgyszólván teljesen stagnál.
A tengerért lolyt le a mait század hatvanaséveiben a véres orosz-török háború, melybe egész Európa beleszólt A nagytanainak felismerték, milyen veszély refttk abban, ha Oroszország a Földközi-tengerhez jut s ezért visszaszorították a Fekete-tenger mellé.
A kalodába kényszeritett északi óriás nem sokáig maradt nytigton. 1905-ben kelet felé keresett .utat magának. A véres utat orosz-japán hábpru uéven ismeri a történelem. Oroszországot itt Is visszaverték.
Tenger azonban kell. Oroszország most ujbél a Balkánon át próbálkozik a Földközi-tenger felé. És ezért lontos rendkívül Oroszországról, hogy mi lesz Albániával? Albániát ÓroszorszAg biztosítani akarja magának.
Ezzel szemben a hatalmak egy német herceget a német császár unokaöccsét akarják az albán trónra ültetal Wled herceg, öccse a román királynénak, Carmen Sylvának és közeli rokona Károly királynak, ald szintén HohenzoUern. Románia a leghatározottabban Wled mellett foglalt állást* . És ezt nem bocsátja meg soha Oroszország Romániának. Mert az orosz érdekekre halálbs csapást jelent ha Albánia trónján egy német herceg, á hármas szövetség természetszerű barátja ül. Az orosz kormány tapintat lan leleplezése még Inkább elidegeníti tőle Románlát s ezzel diplomáciánk diadala teljej.
1014 január iq
Tékát mttflt ijedjünk ntéf H. máaodnyomaiu leleplezésében ? Hmaea Oroszország ma Vég elszigeteltebb, mint bármikor s balkán-pottttkáfávai újból kudarcot araiolt.
éa legdivatosabb far-sangi újdonságok olcsó ..áron beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
Övé ás ■kásában, fiat S
HÍREK
— A Urály ás a pastról |daatik i A máimimiaatgatt Mttegyaiás óaaam ittaai—la ffl élMmtáan laiHiHik azigaa-aágttgymlnMaMct la, aM aaakat a inéflrttkankal továbbétja a ksMaal imdinak A kabtnat Uoda aan\'áa pon oaaa táfékoataiji as araMailt a nagy pBr miadan agres fáataárái.
— A baaidiilml mlatilar lirsbae HiaM Saam báró kaaHittml Mataalar au raflgM Meaba ttliaill áa MtogMiai m Kratta-tia bósOa baiBgyminiaucrnél. Amtáa a haá-OgyMaÉMahamba msM, aimi raaaaurt agyak-rói laaáribniigt.
— Uj Járáapsrmaoaaatt. A anéttadaaár-vári ciaaáóikatllall paraacaaokaág Miaaiay taa-véa vaavéri caandár járáaórmeaiart Nagjlaaá \' zaéra belyezta «i Hj/éSa Csoiiner Lsjoa atri-ctóvári órmeatar karSl, aMI a parancwokaág járáadrmeaiené nevaaatt M.
— A bajor ktraty Sárvárott. Lsoaraá— báró Ifliailiiimaatai liliikilli a aárvari bajar kuályi uradalmi jóaaágigsagalóiágoi, aogy aa év májui kavában III. L>|oa bajot kiráky agéaa riaMrtJival a aárvári «irkaaiályba fog éraaou
a bol á bajor kkály bit béog. a Mrttyai as ■ iliijs bal béug fog Mrtáattnáji. UL Latas bajor Mrály aárvári vadMMartMMa Misabas moat lajaaAáiak be a ssokáaoa vaááasamtt. At eimoii év vadáaall anámáapg: S0Q0 sym. 1800 Mcáa, 3900 togoty éa aa*g pér mar speá vad.
— MagSrasiéaH i^Ml^sll áMtta» Pattér Dénm aóp« igljgjl aMI Ta—a
1914. iaauii 19.
ZALA
MM. Futat Jáaov. SM-btaája betegsége miaH állásáról
i Mii
Mnk t Varga Oábar, aairt, mert a »atamllrt amgdoraMla, a gasda kaáyá-)M taaainhfll ngyoasmta. Fdjalsalilill.
— TtB. Orinlgct htaágtaa tegnap ösv. taaak Mihálysé háza kfcyattadt la Patby Mi-hüy aaomaaádM lakllhiilvel <a •* gaadasági Ipáktckkel egy itt leéget*. OMa köaban larakné sz IMilUbél martai! akarta kivezetni, a köz-bea aa égő lattal rászakadt éa súlyos égési aababet saanvedett, hogy életben maradáaáboa keváa a tamlay. A teiaőőrl kórházba szállta* Mi. A gyajtogaiákat kaiaaik.
• — A msmMatBatstfa A limaié«, — melyre a ■■wkáaaig betek óta bécaűl a Mvá-roatan, agy látszik tényleg megvalóanl. A Nép-nm asal száma egy Mhlaáil közöl, melyben taaaáttja a munkáaoks», hogy kedden esie I órakor gydtekezzaeek a parlament aMtt.
- Mart tafglli kértek. Nemcsak ná->aak, hanem Európa minden nmigéhaa rettenetes ayomoe pusztít. Az ráaainmigl Albtaao ■mrtvimika iskoaaéga tegnap as ottani fölta ar, Docd Aataa kaatétya elé vonok, hogy taytnl kérten ébesó gyermekei aiámára. A Mdti m leletet hetyatt szolgámi a nép köaé lövetett 30 arnbar lu\'yosaa megsebesíti a agy tatai May azonnal magbalt DaccM letartó*-
i
SOMOGYI
kárpitos
1 Városház palota.
H|jj§i mit: Ualcdi Perzsa-szőnyegek
Jappán ludas és Török hímzések, párnák és teritök, ízléses és divatos függönyök, diszbu-torok, képek, szobor- és- virág-állványok. — Saját készitményü angol bórbntor különlegességek
Tessaék megtekinteni vétefcéayszer nélkül!
Fmeleti bútortermek 1 Saját kárpitos aalbdyl
_=• AgyaniWta a Mt PMOp jóssal tapolcai hegypáaator rossz vtaroaytan é* legény-sorban tavó öávsi. A Ka |otombéa béal as aatfávti a lagMbbsvBr aairt folt perpatvar éa s harag. Satrdta sete ismét sióváháa voN apa is ta között a a civódás hevében a t«ény késael támadt ss apjára. POöp arra előkapta ssolgálaH fegyveréi éa a fiára sStötte. A Mteéa halálosan érte a legényt. A gyilkos ipát a Csendőrség letaróztatta.
— A szigetvári járáaMróság Igya. Balta Béta járáabiró, a szigetvári Mr. járásbíróság vezetője átiratban arról (itattatta Szigetvár községét, bofy ha a jiráabiiáaág részére aBkségaa lelkat a község a már közöli föl tété-laknak ntegfetaiáea átadja, agy hajtandó aa Igasaégigymlniezter a vámnt rendazáaébez bért 9000 koronái magadni.
( — Mntal lelát Szigligetben. Oróf Esterházy Pál szigligeti Wrlokán, as a. n. Rózsahegyen szóló aM forgatnak. A mutt Ml folyamán a forgatók agy nagy római lámától tataiak lel, amelyben a aagymonnytaigfl caontváa mefloH római taipmcebM, fibntákal stb. talál lak. As érdetaa lateteket a gráf Órai.
— A tél áMoaata. Bóssiy Martin nap-mámos a karácsonyi gnnepnkat szitólaiuiában, HmeagssáMón akarta eNOtaat. Voggira nam volt pénsa a így iyalog igyakeseti basa jatni; a hideg éjszakában vándorló embert a láradt ság éa Atom agy elnyomta, agy kasai alatt tekMt le, abol reggelre meftagyolt.
— Verekedő hentaemeater. Zalassen! tamásról irja tudósítónk í Hefedls Pál ottani honteamester tagnap össsesióialkasott a kősság agy* ntetján Smbó Fetene henteaaal éa agy elvalta, top Szabó aértUésai betek malva gyógyulnak mag. A verekedő hentes mestert falja\'
— Aa Uránia mozgóképpalota ma tartja elaö bemutatóját Edison vnágbirtl talál, méayának a Kinetofonnak. A búzzadik század legnagyobb cscdáj*, mely igazin eiy tökéletes aztaházl előadás. — A aép nemcsak mosog, bsnam étathOen beszél, énekel éa muzsikál. — ötataáge a kitály, amikor neki Edison kinelo-fonjái bamuialiák, a mutatványok annyira mainkkal ragadták a királyt, hogy bámulatának a kővetkező szavakkal adott kifejezést: .Hiszen m maga as étet 1" „De hiszen az több a cso-dáaái I" .Ez a találmány őrlési 1 Hihetetlen I „Csakhogy még azt is megérhettem I* .Akit még agy óráig is elhsUgattam volna, oly nagyszer« és tatehaas I KHdjék Edison urtuk M-vOztetemei és köszönelemet as éhresaMit f Minden kulturális faktornak: a aajlónak, irodalomnak, tudománynak és aAvéasetaek vflág-sserte egybehangzó vétemápye szerint: Edtooa legmaradandóbb éa legtőkétataaabb találmánya A Kinetofoc. Előadások: Pénteken, jsnulr 9-én Mt előadás 0 és 9 érskor. Szombaton, jssnár 10-én három Mőadás 4, 6 éa 9 árakor. Vaaár-nap, jannár llén négy etfadia 3. 5, 7 éa 9 ómkor. KMyárak: Páholy 3 K. Zaölye 2.40 K, Körssék 1.10 K, Támlássék 1.20 K, Zártszék 90 tBMr. — jegyek előre vilihalók!
aairt, nílvM aam ts g)kboltik A réeafctah
Kaiba fulladt Nagy JáaMt áMtatal gasda kai|lba a aipuhtan MMM vaáar tata A gazda, .hogy kisagya MaMtaaS tata a kaiba. Mikor taüatf kosták, a catga liamkaitt. a a kátéi vaakampóta Nagy tata« aaob mteek követkestlben alijnlt te mlra kitárták mkr nem vöd bonná MM.
Képkiállítás Égerszögen. Zaltar Mihály budapesti laatflmiváaa agy-hét napig képMiWMal rvnta városunkban. Zeller moste nában az orazág nagyobb vidéki városai lálo-galja meg a képeivel mindenBM s lagtiljambb sikert aratta. Kötuiiában érkasett M hoszáak la a tekintettet mt, hogy caah pár napig mamá hat Bt felhívjuk a mflpártoM köoCnaég -figyelmét, hogy ragad)a mag a kedveső siralmai, tekintve meg Zalter taalmtayah éa sását aljon belőlük minél többől. Művészi képekhez tiyee olcsón ritkán jattal. A taMmtayak egész napon ét aa Amay Bárány kálábéiban vaaaak MUMvt.
— A K aetpfaa Nagyknntasáa. Még nam la saátaN mag Nagykanlasáa Eátaaa ká-tru latos tataminy, a bcaaéló moai, aaárta óriási éideklődéal váltott M S kösőaaég köré tan. A huwadlk aaásad egyik legnagyobb csodája, mii Európában Itmdna, lacM. Bécs. Badapaat, KtcstamM is SaAkestabénrár aMa Nagykanlzaán, ss Uráata mozgókép pataMhoa matatnak be dóazör, oly Mhitalae tatalmáay, produkciója annyira élaiM, hogy mlatadtt a legnagyobb elragadtaiáat váltotta ki a Ifiből. As Urániában Edtaon remaka azonbalon is vaaámap taifll bemutatásra 4, á is 9 órás kesddfl alőiáásokban.
— .Havila" elismert évűd zsebóra legfőbb szsvslotsággaj. Kaptató AMa 4aM mflórás ia látaiaiéasaÉL Örs étamr M Iái szar jsvitás olcsón kénBI. Ostat Smrvna-asálló épOMébaa.
— Tekintse mag Pvkó Péter dm- M szobafestő modern mintáit. Zárda-utca 14. szám alatt.
Aspiiiit
— tabletták
k .\'ottutlll. rbcamlnil, influenxáníl «ib.
rUmtt MJdatonM ilBtpWwl; biztosan a valódi Aiplrint kapjuk, feértak >,r- (élt Atpirín tablcttiljat. Kzrlc iinufoUibu cíuvenkínt 30 Ubtetta i M g \\ I kor. 70 aa Irt kaphatók. Irrid^n tablattfo h Asplrin né látható.
ALAPÍTTATOTT 1841. évbaa
ALAPTÖKE én TARTALÉKALAP 173 millió korona.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
BatéiAHomaámy 191g. éT végén 352 »iUó koroaaa.
Nagykanizsai fiókt ^¡¡JZUI
) Futí M|jir kmsbMii ktii Uffimsá tiéhji
MMa aangállnpltnndá la|ka4italMh
itsaáaaal
aa. :n
VlaasafUetaeknt fél BM _____
kmkaal
ááai tát
■sUéaaárST
álflavanáa máBta» ■■»■«. MM an váaá -----------
¿jkLA
1914. január-10.
«HMMMk
— Megérkezett u állaaisegély. Nagy rtrö* vei: ma délelőtt a városházán. M egérke itti e lisstviselsi kar fisettsének kiegésiitéiére •xolgáló államsegély, kerek 30.0S0 koror*. Ax államsegély felhasxnálásáról most a váró« fog gondoskodni sa|át haláikörében.
— Dr. Bálás Béláné főispánná, ax elnöksége álait álló Zalaegeuxcgi Kirácsonyfa Egytsölelnek 100 koronát küldőit Budapsslről, ahol betegen fekirlk.
— Felfl fizetése*. A Kcr, Jó». Nőegylet karácsonyi vásárján a kövelkcxők fixettek feJttl: N. N. 20 fill., Vucskicsné 60 fül.. Zibó Jóisef 14 fii!., öxv. Topolics Jánosné 50 fill., Nesx-nera Ferencná 40 fill., Berger Vilmosné 50 fülér, Geiger Jenő 10 fillér, Völker 20 fillér, Virgáné 20 fillér, N. N. 40 fillér, M. F. 20 fillér, Pflsncxer Ferenc 40 fillér, Tólbné 3# Mlér, Vuciák Oyörgyné 40 fill., N. N. 20 fill., Pintér Qjuláné 40 fillér, Németh Jóisef 40 fillér, Porpácxi Jánosné 40 fillér, Hirlcnder Oyuláné 40 fillér, Fekete imréné 20\' fillér, Boxsici Nándorné 10 fillér, Háry Iitvánné 60 fillér, Tóth Jóxsefné 50 fillér, N, N. 40 íillér, N. N, 20 fillér, N. H. 30 fillér, N. N. 20 fill., Lórián Ernő 20 fillér, N. N. 40 fillér, Reicb M. 60 fillér, Qál Dexsőné 20 fillér, Dukáix Dávid 40 fillér, Tóth Qyőxőné 40 fillér, Krex-nár 20 fillér, Frk Ferencné 80 fillér, L«Htner Mór 40 fillér, Riesx Lpólné 40 fillér, N. N. 24 fillér, Brod éx Wcber 40 fillér. A sxives adományokat hálásan kösxöni a ker. |6t. Nőegylet válaixlmánya.
URANIA
szinhAz
RoxjfOBfi-utca 4, sz.
Pcntck, szombat és vasárnap, 9-én, 10-én és II-én
Edison legmaradandóbb és legtökéletesebb találmánya
Előadások : Pénteken 2 előadás, 6 és 9 órakor, szombaton 3 előadás, 4, 6 és 9 órakor, vasárnap 4 előadás, 3, 5. 7 és 9 órakor.
Helyárak : Páholy 3 K, Zsölye 2.40 K Körszék 1.80 K, Támlásszék 120 K, Zártszék 90 fillér.
A CaenKCry-utcában, a sóház melletti
Blauií^ telken
igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS urnái
co^nacgyár.

— Május Ex a elmen néhány hónappal exelótt rokonaxenves siéplrodalmi, kritikai éi köxgaxdaiági revue indult meg a fővárosban. A minden szimpátiára érdemes bátor, friss él erői, fi ital folyóiratot az ujabb írói generáció két fajiulyoi, markáns tehetsége, Pá|is Elemér és Kázmér F.rnő sxarkssxtik. — Ax ixléiei kiállítású ffl*et Ic^atébbi sxáma rendkivöl érdekes, válfoxatox és éitékex tartslom-mai jeleni meg. — Novsllát Sxabó Dixső, Földi Mihály és Reményi Jóisef tői közöl. Karinthy Frigyes mélyensxántó tanulmányt irt legköxrlebb megjelenő Qulliver-forditisUél. Roxvánöi Vilmos, Értőd Tamás, Oyöri brnö éi Pajx* Elemér versei mellett Franyó Zoltán, i kitűnő mőfordité ad néhányat Dehmel Richárd legsiebb versei köxöJ, amelyek mellé Ladwlg Emil irt egy kis remekmf számba menő finom asxayL Ax utolsó tix oldalon a hónap mfWésxi és irodalmi életének meglepően friss és nobilis kritikáját találjuk legkitűnőbbjeinek neve alatt.
— Megszökött m halottkém. Kóger Jó-xsef náautfövői halottkém meglépett Amerikába útlevél nélkül. Most a sxombatheljfi sxolgablrő-ság a horvátlövői halotlkémet rendelte ki he-lyettetffl.
— Albir Tclegdl Kálmánról. A mai
nap folyamán ellenőrixbetetlen forráeMf o^an hírek ketingtek a városban, hogy Teltgdi Kálmán megkerült. A hir szerint Telcgdi Kálmán nem li ulaxott el Péciről, hanem itthon volt elfejtve s raa akadtak rá. Terraésaciesen a hir farsangi tréfánál nem egyéb a valaki alaposan felültette a hisxékeny embereket,
—- A királyi hercegnő busz neve. A praxumptiv trónörökös ujixölött leányát a het-xendorfi kastélyban megkeresitelték. Az uj-sxülötl, mini a hivatalos |ap mai sxáma Jelenti, a követkexő neveket kapta: Adelheld, Mária Jozefa, Síix\'a, Antónia, Roberta, Oltonia, Zita, Sarlotte, Lujxi, linmakulata, Pia, Teréxia, Beatrix, Franciaka, 1 tabella, Henrietta, Maxl-mVWans, Genovéva, Ignácia, Markuiz cfAviano.

— Az Uilaunn-esöd kitárj« pécsi törvényszék legnap elreodelie a öxvcgy Ulmann Károly né axttl, Tetagdi Irsu, a bankhái sxökésben levő főnökének a Tetagdi Kálmánnak édesanyja ellen. Oiv. Ullmanné jelenleg Bécsben lakik és minthogy tagja volt as Ullmann-cégttak, a hitelesők ax ő vagyonrészére 4s egyéb bárból feltalálható vagyonára is kérték a ciőd megnyitását, amit a bíróság el is rendeli. Klterfesxtetle axonklvfll a bíróság • e csödöt Telcgdi Kálmán felesége, valamint Ull-mann Mór aégiag egésx vagyonáré is.
— KAzdeleni a cecaip ¿ezekkel. \' Iigal-(uas éjjeli csaláró1, vesiedeltms puikaropogás-iól Jön hir sxerda éjsxakájin történt ax izgalmas Jelenei, amely békés időkben a péniQgyi szolgálatban párját ritkii)«, de nevexetes jelensége axoknak az állapotoknak, amelyek a stájer határsxéien uralkodnak. Ax u\'óbbi időben a murasxombati pftnalgyőri kirendeltség gyakran tapasztalta, hogy^csempéizet folyik a hitáioo. Cukrot, szivart, sőt a gyanú szerint sacharint ii csempészlek át as oixlrák határrá!. A esem-péixek fellépéso egyre aggrcisxivcbb lett, ugy hogy meg kelleit erősíteni a határaxéli szolgálatot felfegyverzeit puskás pénxflgyörökkel. Vaaa lé etxtendős fiatal péniOgyőri karáciony estéjftp Muraszombatból elindulva a határon levő po-lánicl major kör01 cirkált, amikor Mákokat cipelő gyanúi alakokat pillantott meg as éjsia-kában. A fiatal pénxttgyőr távolról megállásra aióiitoita fel őket. Szavára két puskalövés volt a felelet és két golyó süvített el a pénxflgyéf flle melled. Váis litván lekapta fegyverét éa lövésre készen huiódoti vissxa egy fa mögé. A három gyanús alak faléje tartott és támadó-lag lépett fel, ugy hogy a pénzügyőrnek használnia kellett fegyvarét. Kétszer lőit támadóira, de nem ludia ellenőrizni, találtak e lővésd, annyit axonban elért, hogy a lámadó caempfr»
sxek visaxafordutak éa hamarosan ektfatek as
*
éjixakában.

Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA
\\
Csengery utca.
Nem okoz többé gondot, hol és mit vegyek mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok. 1
■X\'vV . . \'-„\' SEP»?
Angol sima velodin Mosókötény
K 1 —1.20
Kiváló finom színtartó delénruha K 3—4
Fekete diszleötény
K 1.20—1.50
Angol egész kosztümre való szövet K 3.50-4.50
MM Mwtf 40.
ZALA
«i
oteeaókOataa4«a«l. Hm* la«aki«átteabb kápaM
iilil akin aalyl heJy« a Mp k
>M MMMMI
Aa IriÉH UtM« nlnitaa «Máteaaá|e amg r*»Édekea U}«ftg DMewmNM. a a aerar MNM «4a
űkotását lailaM..... •
cvrt. itapammlKM ...........
ML El* kaílianmáay p íratlan. M MM« aaataiHiillkljlkin Mart a MAMI ni étaMsta rtaő MM« M>iin ú*T«n 1« MMM «MHIitaflaMaÉ tMaltuÉiÉn, aki 1914. Mmkr Ml Ml Ml tagrtább agy M||M»h aMfizaLZgy P«^« UáWMnáS
mñtU+9 irodalmi jitalllOeági mM |«H 1(1 trttoaen ingyen minden «MtMáő bír okába a aaec ripaik ráta győaődae, Mf» m m «Ma Ml csM tanaőbbá «i állandóbbá ta«.- tenoi l McwlM Ai Érdekes U,ság 4a MaB-Hi
A V/tl kft TAVtfcAT tM M» I ~ » ii-rvva. u TELIPON
A miMaateraMh Bkabaa.
•fccaból jelentik . A miniszterelnök ma délelőtt titkári« ktaérelében oá a érkezett. Grót Tbu valí»xinaie* két napit marad Btcaben éa tanlcikotal toc « közős miniszterekkel. Délelőtt ttl órakor a miniszterelnök elhagyta a Magyar Házat és tólkere^te az uralkodóház tagjait. hogy átad|a nekik a magyar parlament u\\evi jókívánságait Hogy mikor jelenik mag a miniszter -elnök ax uralkodó előtt, annak az Időpontját még nem állapították meg. Obstrukcló a Relch «játban
Bécsből jeleattk: A Retcharalh mai ülésén a csehek megbeszéléaakhöz híven mát megkezdették a technikai obatrukclőL
OalmiiM ttrtaA.
S-M ma^anbb
hmim ím.
Mi ng Ilit tan oka. itlá. Ta«M maiam* Teamart l*\\L Ml £»b a«aM« \\1U Zata AU.
W41 W«\' %T4 *M
a 14
TM I»

Magjai MáMl - .Oateikk MM «9b Mi i iMnHI VMS-.OaaMta-MTI»-;KMMMk 4*1—r ■MaÜbaak M9 — .HtulbankM - • MM 533 — ; WMammM|l M3 — jWm—.IBMIl «aaná — art 337 30.
A hámiáiiAvcliég éa az éget szigetek
Londonból \'jelentik-. A Dklly Mait jelentése szerint a hármasuövelség hirtelen megváltó itatta magatartását az égel szigetek kérdésében te a béke érdekében csatlakozott az angol javaslathoz, mgly több tekintettel van a török érdekekre.
HyUttet.
Buciuió.
Mindazon j6barhtaint\\ik és umaa & aeimnek, kiktől athdyettafcHem mával az \\d& rövidségé toYytán samé lyesen eV nem buc*uxVi«rt«m, ezúttal mondok, \\stenhozzadol.
Yxsrián fcrm* a\\\\ mértékKiteVemlö
Görög —albán harcok
Belgrádból \\ekntik: Görögök te albánok között napok óta hevet itkö-aet folyik. A görögök Monasztiron át segítséget kaptak. Az ttktiet még tart t kimenetele bizonytalan. (Et a belgrádi távirat megerősítésre szorul.)
Megveszünk\'
. minden mennyiségben completl „egy literes te tél literes...
Kft«zft*etmy\\Wtid\\áa.
Mindazon )¿bttklaim éa ismerőseim, akik le\\ejt\\\\et\\en \\6lét-jra halála alkalmával részvétükkel I Oldaliamat enyhítem Iparkodtak, esen uton togad\\ák köszönetemet..
In — «
aMtl. Ur4 VMnlm.
üvegeket
...úgyszintén használt ládákat...
M\\M\\\\ ]m\\ M
ttkőf «• tmmgé*.
Olcsó jó bori
A kl olcsón \\ó bort «kar Mai, meg saját termésű horalaart, i U bort 30 Vur.,ujbortól kr.Wte kimérem. — Egy próba meggyé boraim jóságáróV
Gvtmfnld Adolf, NUgynr-utea 1
f nw tttti
Rotbachild Albert nagy diavtáruháxában Nagykanizsám
t
LALA
IV 4 jiMár 10
Jiischitzky jftíksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangszer», raktiraban zongorik, pianinok, cimbal-■ok és hainioaiuiuofc nagy választékban részletfizetésre is kaphatók.
Hirdessünk a Zalában
KÖHÖGÉS
nMb«| a burwt dtaa waa j*W> ■
Réthy-%^ cukorkánál.
Itt az alkalom!
1 vég Római fonál — 8\'40 K
(női ingre kitűnő minőség)
1 drb Len Damast abrosz 2\'80 K 1 drb Selyem paplan most 19\'— K T drb Glocht Paplan K 7 50-töl
Rumbth-gi váazon maradékok Agyteritők, függönyök, Piké par-getok, törölközők» készfehérnemück
mindennemű vászon áruk. Kizárólag elsőrendű gyártmányok!
Leszállított árban lesznek eladva csak a

Kazincy-utca
NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ
41
i iT\'irii 7« üS
wtrwr-m
__i i >iln — ■ JjnHT *
1 in M fiflír, > ,1 lif mimé—m*.
Mk MM f Mal I < llinillil
RÉTHY BÉLA
Békéscsaba.
A félszázad óta fennálló
Djllli fé|te k
legkitűnőbb minőségű
minden hasonló anyagot túlszárnyalt Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsó! Anyagot náDttwk! FaM vMhhnk!
Kérj«« ajáalatot.
Raktár és képviselet: Berger Pál cégnél Nagykanizsa
ÜÜTC7 QnUUTRFP ERZSÉBE1-1ÉR 16. SZÁM.
ílJLil u/J t3b ÖL/iirjlDrjlV Liesingi sörcsarnokkai szemben.
Mélyen leszállított árakon, kerülnek eladásra férfi-, fiu- és gyermek öltönyök, télikabátok, ragiánok, szőrmés bekecsek, városi- és utazó bundák, kocsi szűrők, divat nadrágok és mellények és boj kabátok. Felhívjuk a nagyérdemű közönség azives figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vételkényszer néllcűl raktárunkat megtekinteni szíveskedjek
MM, MdM^ ReigZ ég goheiber N^*-^ tófttefc
Mélyen leszállított mák.
Lisetofi körcsarnokkal szemben.
IPI4 jiaüár 10
LKU
MOLLAM
GOMMT t«A arát jJO
tfiWini» ILLA r«iln H>Mi ihit m at witó IhMwI jaUk Ara 4.
8 IC tBnÜiátf. KmUM-UM 4a M éM* LáM, Nmm AUlr
Sggr*
Egy hat lóerejö keveset Hannák
Stabil BenzíiiRotof
főszijjai olcsón eladó. — Megtekinthető F1SCHL ISTVÁN gépműhelyeben Nagykanizsa, Kisfaludy-utca 4. sz.
MM clii estéinkre
Dorechewreaux Lackchewreaux Chawreaux
Bársony
Glace
Vásson
Antilop
a legelegánsabb.
Safát gyártmányainkból ü állandó nagy iiyti4*"\' tartsak raktáron talányos árason
Mánák atáai héaiifnk labntenfaja dpőána
Tdfoa MninliiSÉ
Milténvi Sándor ós Fia
Mapbaalna, FAutror, » váms pstotá>ábiin.
Reklám nélkül nincs siker I Próbál jos cwűt reklámot csinálni lapunk Urőe esi rovatéban es slaere te»*
. festő vállalatát
Kkihf ij-ttos i
alól
alá, a^át hasába helyezte át, Tol «loa 171. ssána.
Imi cin jm
Olcsó tüzelőanyag. _
^MWyHtott tflitfa asétermáxsAnldnt 2 koroaa. IrifaiK és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házherz szállít
Telefon 2M.«l BAZSÓ SÁNDOR, tkaaW—yt kiraikaéi
Nagykanizsa, Eőhw-tér és Tctekt ut tártéit.
Mayer Klotild
gőznuaógyara Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve.
Nöi és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
Uii iillír is kiiali-uztihr
Szép tiszta munka t Qvflitőtcicock Fő-ut 13. szá% Kazrncy utca 8. Szives pártfogást kér
Mayer Klotild
C^zabó és tf5ársa
női diwttíjprme <S> Budapest, Nagykanizsa. <& Om*t***f armpí-Y-r.
fliáH^rt, Sogy íf^yátwM* b étSnySsm ismert ^Ktdapestr
JQT divatszalonunkat jQr
kiterjesztve, íT[pgy ka őrssé* őr* sséhetter /*, msém miatt ehaké
jtr Sándor Mwwiarf ^gr
jQT snaíoni nyitunk, jgr
QKidSn értét értesttiék, (íiiftfa tét térjék ssbes mafthéeéttat
^ Szabó és Társa.
Kaufmann Mór
férfiszabó
Jelefon 222. Nagykanizsa
Kazinczy-utca 6.|
^ Petermann József f*
mű és kereskedelmi kertész Nagykanizsán
Szállít egész éven át esküvői, báli és alkalmi csokrokat,
virágkosarakat.
élővirágból T* ..... „, .L
....... V elő ea művirág koszorúkat —• Pálmákat, cserepvira-
gokat, virág és konyhakerti palántákat. — Fenyő éa rózsafákat, bokor rózsákat. — Gyümölcsfákat- — Idén/árjegyzék kívánatra bérmentve.
A lagjakk áa a la|lmtt|aák Oéknálai Uaapa. Haaatt lillnimi Wh ilkai nbilii
dnmytslspaken áa a n. Tarái-kárai 38, Ifár itta Q.
ZALA
1914» jsftti& !#.
Mire $an *züksége?
Hol ( szerezze be szükségletét ?
■AMCS JÁNOS
SS? •a«y«iSTa5333a¡e-p
HMtMiitik IvUbu« tárán. MMitxi "Miteaeai «twin <atnyr* Aritti »ÉtMlUt Hm « MHiim "MA\'« * . ii ii mii i -
ftroLiáü Sült*
Swu
buerakw ecye*árH és legfinomabb IMAm, ug> színien aHaa*a"»k« kai éa be "
Csamicsir firiie
köcsíkováca <»H>I»«W
Na»«* Sí. ; MM« 5tl
EIváBai a aaakba v%n munkái Iqjiitoyoxbb 4rakon. - Telefon meg-Htváara házhoz megyek
Brantln ilsltl TEIÍETTÍEZESI VAUiUT* »HfWrrtt, EMKl-Nr7.lt. ««mu MÁu
Ml MMnMjaáawi tW
k^SbtH- — ■¿Kiélek\'ata-
ázarn M átataaabb Immn-UI4N*«1 AIIÜM ftlWM-ban Max bútor lagataaM* Iran kaiMM. I ■■ >n
^pkszikük
Napy vátaaziékban lycfi lu.ánvoe Into kaptiaMk
»el Fülöp Fia
l^ymMHk«.
!! PÉlHAURtTtS 9
*kl tisttán «•
«hería neháMi mmtM, ama k ajánlom So)* M>arv mmvu 11 rawtt p an lltdt •» mii-s paraníat.
felit LPt!
Irodaszerék
Piachél Fülöp Fia
SMMQf FMK Sp0#
M 77. ML Elvállal in In i int a, lel munkákat
I sicrerheKVk be lefiuM-I \'hiimMi áron. legna-4- »*i*sziekban.
krvtietkwi; JtaíaktMaai kdtisep
área
ri
Tarrefcal.
SiMk Károly iris
NinkaÉai. Drií^stei
ts awttMp-ftáa b Aiánlfa" r«ktil4t a Icjriobb áyáriáau. minden teli fali, Sbraáztéé^iaébsrél-ken. to. ÓrajaVitások 1 ¿vi jótállás mellen
MÉSMTltMH NBMMMI
VELECZ EDE
Csanjary ni 1
«O». Kralalar Ml).
Készít u\'t rendseeriJ ABÓ CIPŐKET utgetfl és varrás nélkül kiiényos áron.
Kézimunka s clö-nyomtía üztet,
* kezdett
mamwk m Ha«» *St*1
rUflfi IMák «r« r»«pyoWi va NnalMMrkatRyaa ám» hapfcaMk ggg, mm awii ne »a-m —a—
Skrivalíts istvái
liHHIHIHftb flf«
MáaSa a l«ak>W> $ÍÁt kterir Ml oá I *Mt t ** oénnkmll láUbé* SNl n Wmtn VCKMfht* HHOantf itiiteftuwen. Vidéki retdeléee» pontosan eozkitzBi tétnek
Soffltffi eysléftfi
Vörösmartyulca, Ma iá« kezel\' mo*6 éa «•MM imtem,
melynek \'OelAnye. bogy • ruhák nem rongáMOnak Olcsó árak, kifogástalan Umj KlvMlri a ki házhoz is mep> ek.
BERCCZ UUOS irt* is iéhíW ípuMfcrtrti MB^ttÉriiAti 31
Készít mliidewwnii X CZIPÖKET X
Ic^iutánvosabb aron jir.twáil Iliiéi
ORBÁN MIHÁLY
CÜ6 nagykanizsai tulipán rdüaeaó-, fény-vatalé- te vcgytiszülő intézete EBívÖs-tér 39
Elvállalom az összco háztartási fehémemilek tísz-tlbásil ltjpólcsöbb árban V\'ide* i nrnnt^ásbkM iKin tősen, telicsitck.
Lencz BolAizsár
kMnt- B cswtfto atxttr Patöti-ut tt-ik «iám.
átváltai kömives és cserépén munkákat, ugyszln-rcti mimlcn ÁtflakHáSt • - olcsó áron. 2 • fa
Steiner FUlAo
térő- te ndi clpeai Sathory utca ««. éa.
készít mindennemű Mr(t> s nőt cipőket legdivatosabb kivitelben, lUíáriyos érek mellei!. Munkáim tMPtús-ságáéri uavalolek. ::
Levélpapír
A legszebb és jeg-l olcsóbb kv^tpipira«-uidoqa49^k : t1ncb«l Piilöi? Fia papirkena»-kt4éitébfii kapha*1*
lré>étralitMratMI I* Artasi NH».
E6YENRUHA-SZAB0
Krausz |ó/scf
tMfAr ul 18.
bartnetv - teyvver-Kmnr .íjru^ii~ agyai» rvtia <-lkrvr>e>e: es jl-MA ■ la *ai 6nkimtwii t* amiOii a».M »aaafkli«!\' kM <l^#tr«MM((lllltl>llem.
IMSA <>rtti% VMrlI^k
LafjMk uffBuBÉ) a M«pl»« »»adagit
9avar-a> • \' ttutataanaa UnfM taaaaO HomiMiaHan badacsonyi ",l,uif in »-«Mlf etelrk, kititiin italok minden lotiben « i kUiímsqi nendelkezesere állanak PkaMi kimlptia, v>own. wk ttkcitm at\'a(<pjráak.
«KOLOVITS JOZSEF
azeakgyár berendezési vállalata - KirAly-u. 4b.
Elvállal e szakba^ vápó mindennemll munkákat, tnvábbá—>rlr< tzetékek, vizmelegilAk. rézüartfk, és pcrmclejiSk Áé.Dtltiset es iaviiésát édldéiijÉu rézrdenyek
URj OlVATSZABfr-MÜHELY Gottreích Antall
Ktraly-ulc* «•. A mai kar IflayiliiÁ mik len Ickinlclhcn mcflrktá
■■^iffi Mii n*Mfc kaay-
mmi |uUnf04 trón . #-l«t|a. — t tvíibci mc«kcA-> t >rt mlntaayStlcm^nyaA-
p- mci 1» kiMa«r«e A *
KÖtíYVBEKÓTÉSE*
szépen, gyorsan éa o4ca6 Árban :: készülnelt a :: ^ZAU" NYOMDA IL-I.-ML
N A 8 YKAMIZSéN.
Csitke István
dñ^\'il (a traocift :: női dlvatierm« :
Napykani /
Fischei Fülöp Fia könyv-, papír- es iíoszerkettóliátt« ^fte^n,
N6i divatszalon
WTTItfi HÖVÉREK
rt«T «a. «iMlák »« katapiatkat
kMMte. — Ojte-ilitlW Maá ké-
n ,.fc■ i.,11. I. ____i.
3Z«wR9SI9 IS HUZM
MÓZSI SÁNDOR
taiim utca ?.
Á)énl|a magái a szakbavágó munkák modern, pontos és intányos elkészítésé re. .*. .*.
Uri fodrász!erem
kalovicsiAnos
D»«> MM Mi aiam.
AtaaSa aa. Man audi «rl->Íil»iljMkwalliM ba-
:: fodrász ■■!■>*! ::
riliiiiHiiaMMI vanatok. ib
ktr«l m
Ma ha tét
Weluslelu Rey Imit;
ZALA
polltllial napilap
megjelenik minOe n hé tköz n.ipon este 6 órakor. Helyben házhoz hordva havonkin] 1 kor. 90 Ml.
MindannaiteMaaiáSt nanatk •• «0 u«b kélMiinhiljttlánuoa Ma« váltalak . EMagomdám iBiadanKora t«MÍtMMraaam méiteákál w»afcliiilVif— MiadaoaamA. kézkwnkáksz ■zOktéaas aaaaaat nagy v&laaztakban tartok raktára«.
NöttMvotterem ~
BÁRON MICKI
Kltaaay laa 2.
Aiáalla m n. 4 MlaykfzáH-alfk. HpyaMMSa alaaAagii angol aa tiaacta nöi divat-termát nelMnyos árak mai-, lett. A, lagwJaSb dlvailapo!;\'
lámdeaesr art reMkWk »n-
áalkaaáiána állanak. Vidéki meghívásra a munka átvétele céljából személyesen tct)OvOk
MOOERN BÚTOROKAT
legislésesebb klvHelbfii készít
TORMA PÁ^a
műbútorasztalos Kimlaludy-utca 4. ér.
SZUÍYMIW ÉS «YEWES Klapper Gusztáv
MUfielyeniben elsőran sziigyárlő munkák szilinek luí á luros ári vAMH. Ufl WBrbndl
ulonnan való alkáaittáaát. mint sxakazertt lavltáj -olcsó áron vállalom, fl
PÉCSI ANTAL\'
kocsigyátiö
iéwii n anmnte.);
SvéUal mlndennértiffTtt I kocsi készUését, valamint-}\' régiek uilétfakiJHMi. I fényezélél és bélelését |a-\' tányos lr tadlea. .aa\'i\' j
Tisztelettel énealiem an.é i
fenltM kunsi|M, hoev i
a marha- *m aartéa } mis Irakat ictéMmeitle-szállítottam Beás* éven ál Warba-.áa sertésbim nálam axe-laawpV lagolcsóBb áron. Szlvea ááritdfi*) ttr
iw,» SIMM ifiVMI. ¡
pianii n»niaa a* nhma. - 4*-»bl—-H
Étkerésre hivatalnok és keres-kadö iaaédsJr «Ka. gadtatnak- Házakat is elfogadok olcsé árbán. naffkanissa
NqifewliP* «»> Skerlok lános
i\'ridivat szabó az fete Ñsgykseize, Széchényi-tér 2.
msjliivtsra iflUuc B NaayeL
Készit mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles faítonok és gazdasági szekereket.
BÖJTOR J Ó ZSEF
patkoló- és kocsikovács Ns^ykanlaaa, Kzizlncy-utca 18.
(Mái«\')
JavitÁaok és BÜndennemii t szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli spaciallata. Rugó* lovaknak caiodába való vasaiteára.
lip) is friacia «ii tama Csete Anna
(Sáfár Ó¿6aué) TOfSBjr Pll W6t 1. \'
Virfts kirisztis
betegápoló né és «asszlrozóaö ajáél-kozik siékelé házakhoz — Nagykanizsa,
sutiwMii n
„Hungária1
modern clm- és , r szobafestészeti vállalat
EöWós-tór tt.
Újhelyi Furencz
k(csudát ó,
Kirá y u ci 41. izám.
Elvállal • Mtakmába vk«6 munkát a lafrivtányosabb
érttan. ul kocsik kéa*M> •ái. rtelak MlÉáalafclIésáT. ■féuywteét éa bélalétet Kérve a n. é. nMwég »».Ive« |*ádtogáaát
&ZUÜ Kii*
ópfllot- és dUzmtbidogo« Negyfcsaiaa«, KtnUil-u t KéaaU aikidaa e taták* mába vU munkát tor tél aa moddW kivitelben BU vállal iótállál taelMt : Wrdtesote, vtsránték ét artgol doaott bu reate iéaa-M, kut|ivlléa» (te.
^zóitefasdák hlyeimébe a|tekMn nálam kéaaMt M-njithntUn vwrUiatw piaca éa mak társéra!ntat
Füfdós SyQrn
NMVHANHAN, ate* Ml
Müller Karoiy
JéHl ttzo) NaurksjézM, Fó-ut (9 KéíSt mfndso néven m-vezendő uri rukákát, flp.
Csitkc István
daóraa«u «aguí és bandanfll Éii—i Kaatecy DM ll a
IiNjl NHrtte mos 36. és Brtayt moa
hvomatutt a „¿sua HitispkisÖo és Nyomd« RészvénytérsatáK" kftnyvnyoimiAiábán Na^kantauii. Igázgstó": Plscbei ILmfi
XLI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1914. Január 1 vasárnap
I Mám
tt " 11 NAGYKANIZSA,
Talafnaa niai 71w
\' ^ A l . ^ „A
IVNSIVPW nmi vanov <MS fal
POLITIKAI NAPILAP.
inff^R^fi
NilfuM UUkM Mii»« « L) k*. ... ..aiak» jCmlhn. • . . . M* . F*\'Äm »._ * » • . Jj-rrr /«
-Inka áwry , . . . ». H. «
r I >1 ■ I wmêmmÀàamrn» ■ \' iff Mira ; . , un la».
ÍGwnááwv. • • « « kJ* Ntti*. , •
S«*m ta. m. .
Egym aaAaa 4 fillér
MR k
»kM JÜ
! MM «Mi Mump Wt» I Wir
Hi|)ild «s MkaHat tm»ii>
< \\ornna KlhtfaMiiYff»ittttl 1 6 k »
r
Itt az alkalom
1 vég Római fonál — 8-40 K
(női in re kitűnő míiuW^)
1 drb Len Damast abrosz 2*80 K t drb Selyem paplan most 19v K í drb Cloth Paplan K 750-töl
Rumburgi vászon maradékok Agy teritők. függönyök, Piké par-getok, törölközők, készfehérnemüek
mindennemű yászon áruk. Kizárólag elsőrendű gyártmányok!
Leszállított árban tesznek eladva csak a .
Kaziitcy-ulca— NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ.
Az épités idény alkalmával bátor vagyok a sza-badalmatott Jcmnol* trtfifed6|ialát «éves fk gyeimébe ajánlani.
A Terrenol
a jelen kór legjobb tetőfodó aayag. lifatdkisuott alj árú Briil kászu] is ezáltal rend-kvűl rufilaas, szilárd «ott\' haHaa áa láitáha, Fagynak, alanak eOeatáll áa éw«K»if ■awilalifc lesz. A TERSEMÜL" festék hozzáadása ittil késaS, aaaá áU kiaintlM szarka színál ■<(•
tartja. A .TERRENOL* bármWv nártmáaayal M-Kuj a i aiaanil. aant az tm« UHM«f rirnihi Wazstt tadiaafc btzoayitaaak. Ervállmlok bárból titfol1 émi fedésekel áa kívánatra liirma adok MvSámat* tárt ca «zolgálok te|es ajáalaUal Kiváló tisztelettel
Knaukr Káhiáa
Nagjrkaaina, Krály-utca 32. az.
Nagykanizsán forgalmas utcában, a téglagyár közelében egy jőforgalmu
Gm a kiadóhivatalba».
k ML tár|éa>cin i ki;:\' fi&itnti.
OKayor Károly
nWmt, ntrflti^i «ütsiftii a |fe«5§ im ___-_. Nagykanizsa.
Főüzlet és gyár: Kölcsey-utca 19. sz. Fióküzlet Főtér Koroaa szálló épületben l* Telefon szám: 93tL
■ r ___. -v/f. _ i, •*
Elvállalok aMndcnféie női és férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisztítását és átfestését, porolását és vasalását, továbbá as összes háztartási, szállodai ruhák, női és férfi fehérneműik mosását s vasalását a legjutányosabb árban
Postai megbízásokat gyorsan és porgosan eszközlóm.
Plissirazas!
Couvrirez s 1 t
lessék a cimre figyelni!
Esetleg meghívásra személyesen is tiszte-* letemet teazem.
Szállítási és bizományi üzletem részére keresek
alkalmazottat,
kinek ily minőségben gyakorlata van.
Berényi Béla Keszthely,
Bársony
Glace
Vászon
Dorechewreaux Lackchewreaux Chewreau* Antilop
a legelegánsabb.
Saját gyártmányainkból Is állandó nagy Választékot tartunk raktáron jutányos árakon
Márták után készitbnk mindenfajta cipóánit . eljes tisztetettei
Miltónyi Sándor ós Fia
Nagykanizsa, FAnton, a város peknájákaa.
Millió ember használ
KOHOGES
reked\'aég, kataiua, c .iyálkásodis hurut és ;Prci6a kőbőgéa ellen Hekfótág a jók*
Kaiserféle
Mell-karamellák
(a bírom fenyővé») — _ /.....
cukorkát — 6100 kőatagytőlleg biialasireti bizonyítvány orvosoktól és magápoaoktól a bft\'o« hatásról. :: Rendkívül kellemea és jólzfl bonbonok.
Csomagja: 20és 40 fillér doboza 60 fillér.
Kapható: Neumann Aladár és Reik Qyala nrak gyógyszertárában.
Bischitzky Jtfiksáni
Nagykanizsa J
37 év óla fennálló legjobb hlrnévtíek őrvendő ujonnsn leiszerelt hangszer-raktárában zongorák, pianinok, eimbal-rnok és barmaniumok nagy választékban részletfizetésre is kaphatók.
al Mémo ta ••«*>.
ZALA
.1014 január II
Petérmann József tí
mü és kereskedelmi kertész Nagykanizsán
1 1 ,. . I 1 iii i il i
Szállít egész éven át
ólöVlrá.^bOl eS5tÜVÖ\'\' ^ ®s alkalmi csokrokat, virágkosarakat, " élő és művirág koszorúkat. — Pálmákat, cserépvirá-
gokat, virág és konyhakerti palántákat, 7- Fenyő és rózsafákat, bokor rózsákat. — Gyümölcsfákat- — Idényárjegyzék kívánatra bérmentve
Medicinái
hivatalos ólorrtzdrral ellátott palackokban mindenütt kapható
II
\\1Lml
g^fütemű gyárából
Jfcrrcolcr
Maver Klotild
gózm )8Ógyára Hunyadi-utca\' 19. Saját
ház.
v .Újonnan berendezve. • Női és férfiruhák vegyi« le? való tisztítása.
lilii lilik is kiziti-iifiily
,\' Szép tiszta munka I Gyüjtőtelcpek F5-ut 13. szám Kazincy-utca 8. Szives pártfogást kér
Mayer Klotild
Figyelemre méltó olcsó árban a legjobb minőségű cipőit az alant jegyzett árakért ajánlja;
Hungária cipőgyár r. t.
NAGYKANIZSA NAGYKANIZSAI FIÓKJA NAGYKANIZSA Erzsébet-tér 21. (tZSÜll IMSIIOTS ffltUR H ÍN f. t) Erzsébet-tér 21.
-W
a ■
I s .8 *
I ■
Mindennemű bálicipők, selyem, arany, bársony és classe cipők minden színben.
— Nagy választék. —
Olcsó árak
3
Ci ar
2L
mi < Dunántúl !ÜL legrégibb ékszerüzlete
BEREüY JdZSEF ü flA
Nagykanizsán
t«i«r«a ni ama t^m w
Szabályozható 14 karátos arany betűs gyűrű 5 K Ezüst aranyozva- , — — — - XJC.
Szép nagy vftlábzták
irtim, vfeM n m ÉkinntHi
Nagy választtt
Arany jegygyűrűkben,
különleges formákban Is.
Remek mtngaíőzon^í ajándékok,
finom ízlésben
teljes rzQst étkészletek,
hivatalos próbával ellátva.
lavNAanb áa uj íaaakák saját iMana erőre beiendeaalt mébdySakban gyorsan kéarttask.
Eladás részletfizetésre la I Jutányos és ölesd árak I
festő vállalatát Kjazdascxy-ntcxa € aaána alél
alá, saját házába helyerte át, Talafoa 171. ssáaa.
ttmidn Ml
iff Mm&sw tlilts!
T>T?TCÍf7 Áa !QnTJT?TTíT?T} ERZSÉBEVIÉR 16. SZÁM.
XllllIijZj (38 Liesingi sörcsarnokkal szemben,
M élyen leszállított árakon kerülnek eladáara férfi-. Hu- és gyermek öltönyök, télikabátok, raglánfek, szőrmés bakacaak. vf rosi- és utazó bundák, kofcsi szűrök, divat nadrágok és mellények és boj kabátok. - Felhívjuk a nagyérdemű közönség szíves figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vétélkenyazer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
•Nagy raktár idény előrehaladottsága miatt. Mélyen leszállított árak; Tiafetelettel
Reisz ós Scheiber íffiSr
. _jtsaa, Ensábet-tér.
.ismngi sörcsarnokkal szemben.
m éatatyam
Nagykanlzu, 1914. január U. vuárMf
ZALA
POLITIKAI NAPILAP.
II 11 lȃ, bfli
■ -T . I
•óraként 30 fiBár.
MMM IMH MMW BH I Mv. I s^Tll!1 n fTTi Sftí ■
Puff! sikerfllt!
tudniillik sikerült a pubinak, hogy a fagyos, kemény hólapdát a báci arcába hajítani. Ez, námHch, a fiacskák szórakozása a korcsolyapályán a legutóbbi klökben. Szép mulatság a korcsolyázás, de a pubi ezt nem Vart pour /art műveli, nem a sportot látja beane. hanem az aKáktaf a pajzán kodásra és éretlen tréták elkövetésére, Nem akarjuk ennek a sportnak a főszerét elvonni s elismerjük a tréfák éa szelídebb csintalanságok gika-lomszerüségét, de az ilyenek ettáju-láaát nem tartjuk megengedhetőnek, mert ezek aztán a korcsolyapályát népszerűtlenné teszik a felnőttek előtt.
" Tudni kell ugyanis, hogy a korcsolyapálya nem csak gyerekek, de felnőit korosabb araknak és hölgyeknek is helyt, «ek pedig már sokkal ritkábban találják mulatságos-aak, ha a hóiapda |ől az arcukba vágódott Talán tehetné valamit az elnökség, hogy az ilyen gyerekcsi-
nyek többé ne forduljanak ekS. _____* .
Magunk is unjuk már a járda-Agyét, de kötelességet teljesítünk, ha a hibákat aaóvá leaszük é& ^-bsjWr orvoslását sürget ők. Kert áz ieazán érdekes, hogy a rendörségen tömegesen róják a bírságokat a háztulaj dooosokra, de még nem hallottuk, hogy a mérnöki hivatal kapott volna bfiotetőpiranc ioL Vannak ugyanis járdák, amelyeknek tisztítása a város kötelessége. Ilyen a Kszinczy-ulcának az a része, amely a sorompótól az állomásig terjed. Itt se kire, se hamva a járda takarításnak Van a városnak munkása elég, tessék azok közül néhányat odadirigálni, hogy a vasúthoz és vasúttól közlekedő gyalogos kő-söaaég ae legyen kéntelen térdig kóbaa mászkálni. De ez még a job bik eset, mert igen gyakran előfordul az is, hogy az el nem tisztított hó
odafagy a kövezethez, akkor aztán isten Irgalmazzon minden jámbor járókelőnek, akit rossz sorsa arta visz.
Hogy épen most, amikor a kanizsai háztulajdonosok amúgy is bü-nőa könnyelműséggel teszik kockára a közönség testi épségét, hogy épen most kell a városnak ilyen rossz példává! eWjárnla. Ez nem mchel igy. a
S ha- már olyán nagyon benne vagyunk s hóban, hát még valamit. A kanizsai háztulajdonosoknak c&k a gyalogjárót volna kötelességük rendben tartani,, de azt sem teszik. Hogy gondoskodnának tehát a kocsiutak fethinléséről ? — holott erre semmiféle szabályrendelet nem kötelezi őket.
Oe igenis, — erkölcsi kötelessége a városnak, hogy törődjön egy kiolt az adófizető vagy nem flztíő polgárok testi épségével. Már pedig a kocshitakon is csak keresztül kell menni s vannak a városnak egyes pontfai, ahol különösen élénk sürgés-forgás van egész álló nap és ette az úttest innenső és túlsó oldala között. Hogy csak egy példát említsünk: a Centrál-kávéház ^s i városház kő-zőtt. Legalább ezeken a pontoson\' felszólalhatná a kocsiulakat a város. Nagy pénzbe egyáltalán nem kerül s ki tudja, mégis milyen szerencsétlenségnek veszik elejét ezzel?
KISKANIZSA,
\\agjkanaac. jinuir 10.
Célzatosan irjak e cimet cikkünk fölé. E hé 3-iki számunkban a szervezési szabály rendele: bírálása -közben kifejezést adtunk abbeli aggodalmunknak, hogy á város Képviselőtestületében túlsúlyra jutna a kispolgárság, Illetőleg a VI. és VII. kerület, ugy veszé-
lyeztetve/látjuk Nagykanizsa város kulturális fejlődését Est a véleményünket ma is fenntartjuk. Az említett cikkben egyáltalán nem kicsinyeltük kisksnizsai polgártársaink érettségét és közéleti tevékenységét, sőt ellenkezőleg kifejezet ten fontosnak tartottak az*, csupáa azt kifogásoljuk, hogy éppen a VI. és VU. kerület tegyen S vároanak az a kiváltságos része, hogy az», több képviselőt küldhessen a képviselőtestületbe, mint a többi öt kerület Aggodalmat akóz ez különösen a?ért, mert ezek a kertietek azok; ahonnan nem küldenek Intellektus képviselőket, akiknek ha van is gyakorlati érzékük bizonyos téren, semmikép sem rendelkezhetnek azzal a széles látókörrel, amivel a kulturember az iskoial tanulmányik s egyéb tudományos képzettség folytán rendelkezik. A cikkben használt Jíiskanizaa" kitétel pedig korántsem akarta azt jelenteni, it^gy tán mi Kiskanizaát nem valtjuk magunkhoz tartozónak; ez kizárólag rövidítése akart lenni a „VI. és VU. kerükt"-nek ; no meg két ebbe már azért sem lehet belekapaszkodni, mert hisz e két kerület a köztudatban máskép nem is ismeretes, mint „Kiskanlzss".
Az s „több kisksnizsai polgár", aki a Z. K. t»iki számiban azzak kér-kepik, hogy ad sokszor leparoláztunk velük „az*1 idebent keresendő, sőt azt mi már meg is találtuk. Nem kívánunk vele vitatkozni, mert hisz ő maga sem hisai, hogy e város érdeke volna, ha a kispolgárság kezébe kerülne a vezetés. Egyébként az „ő" megnyugtatására kijelenthetjük, hagy ml soha senkivel le nem paroláztunk sem egyéni, sem „osztályérdekeink" (?) előmozdítására. Enyhén szólva ez az értesülés téves.
Nagy választékban érkeztek
RoAkUU Albert ugy diavt áruházában Nagykannaán, Fő-ut
4
ZALA
Eddig is hangoztattak, most Is, hogy Nagykanizsa csak ugy vehet részt a városok versenyében a e város caak * agy elégítheti ki a hozzáfAzött gazdasági és kulüváits igényeket, ha aanak vezetése olyan képviselőtestület kezében van, a netyben tudás, az iskolázottság és intelligencia van túlsúlyban. Szükségesnek tartjuk, hogy ótt a Irts polgárság képviselve legyen, de ne aznn a jogon, amit az őseiktől örököltek, hanem kizárólag, mert rájuk szociális szempontból szikség van. Ez azonban csak ugy üdvös, ha a képviselők száma nem több, mint a többi kernteteké. Nem üdvös, de nagyon is káros volna, ha a kispolgárság az ö egyoldalú nézőszem pontjából a képviselőtestületet majorizáfná. Hová jutna a kalhira, jl kereskedelem, az Ipír, amiknek egy város fejlődésében mégis csak a legnagyobb szerepök van.
De nemcsak a kispolgárság képviseletét óhajtjuk, mi a város vezetésében, hanem kívánatosnak tartanók oda bevinni a munkáságot is; mert az kétségtelen, hogy a munkásság az é haladó szellemével nagyban előmozditaná a város szociális haladását Mert tudvalevő, hogy a mai munkásság talán egyedüli erjesztöje a kulturális és szociális fejlődésnek.
Szeretjük és becsüljük a kiskaní-zsai polgártársainkat s nem ellenük, de veMk karöltve akarjak e város érdekeit előmozdítani. A közjóért való munkában szivessen vesszük a támo-
gatásukat, sőt ebben mi H Minden pillanatban melléjük szegődünk.
Hogy Kiskatiizsa, illetőleg i VI-VII. kerület fejlődése mi^a intézkedéseket kiván, az más lapra tartozik,^ de nem késünk k^eienteni már most, hogy igenis e városrész fejlesztésére fokozott mértékben szükség van, mert hisz a közterhek vi Résében épugy kiveszik a részüket. mint a többi 5 kerület Ez azonban még nem indokolná a kiskanizsai képviselők számszaporitását, mert hisz ál-landóas hallhatjuk, amint a jelen közgyűléseken panaszaikat hangoztatják, amiket rendszerint-orvosolnak is. Ezeket a panaszokat kevesebb kiskanizsai képviselő is napirenden tarthatja és meg vagyunk győződve, hogy egyetlen intelligens városi képviselő sem akad, aki Klskanizsa fejlődését előmozdítani ne akarná, vagy a panaszok orvoslását ne óhajtaná.
A tervezett szabályrendelet csak akkor válik be a gyakorlatbana^ha ott város minden érdeke kellően meg lesz védelmezve, ha ott a város minden részére kiterjedő leg a jövő fejlő» dés biztosítva lesz s ha garancia lesz arra, hogy a város kuHurája, ipara, kereskedelme s általában minden gazda sági szerve abban kettő támogatásra és védelemre talál.

J! kanizsai „piac."
M^pinMi lauuir Ml Mát tort a rthsr, még a eékégan, laglPlabti caak hmkr hogy cetliapui ás tátin eameahéia Műk Mieteamiia. Jete ennek a piianplm és ennek aromáé a etöbméee a as SsieU
A haiaited illem as a gaadaaégt ág, a «Mg gaadaaági Hatlaak tagp«$tiyibh Atdflléaét is magliat Tarméostee is, mm «a san teaWtevaltenobb kspcsotethaa a Ennek alapi* nem ctupin a «fika, de etetne a hitel Nincs a világon olyan delmi cég, amely Midtet áa Wteteeéeael as 4el-coinék. Épugy mini a MuSflÉ 4a etlégalgek, agy a vidéki aialécenk la «fénybe veszik a MteH ts klhilelsswofc ■
lermésMlcs, hogy ahol a MM ilyen aas> repet {átesik, olt ki van feilffdvo As a kellék, sót a kereskedő MMIinal alapi« is WrilKslat « beciBtet 4« « Uasteaaég« Mím Mind«« táras, ugy essa « téren ia van kivétel, 4a iltsIAnoa Mgbaa az olyan hatajdonség, smrty tomMA-nél nem mini erény i&a ssAraitAsbs. heoem a tökél póüó és ktegéesltó azlatanctAlte csehit.
Nem akarnak slkalandontl ás nem szándékolunk nemsetgezdászatt kérdéeekei tárgyal««, csupán as alkalmat ragadjuk Még, hogy a kezdődő |obb gazdasági idSaaak bekövetkezésekor annak az Marnék és bAaihaaégnek MejeaéR ne adjunk, ami méltán dagasztja a bak iikat Büszkék vsgyunk és OriMnk, hagy «a a rettenetes gawlsiégi válság éa kriminális rom latod étel, ka éreztette i« súlyéi velflnk, a|y-«sálván nfnmtelaaifl haltdt II Nagykaalaaa kereskedelmén. A mi karoahaddiok állották a vihar\', « pusztulás nem dall kAaOUBk a bármilyen küzdelemmel éa embertdetti munka árán te, de megaMoteftlk a kanizsai piac, a kanizsai kereskedelem bacahtelél. Tudlak jól, hogy minden kereekedöoek erkOlcai áe anyagi
ZALAI k,S TÜKÖR
aananBBHaMamiiamaMi
E)gy régi utí naplóból.
PuisnoU. — 1906. —
Lágyan lehulló lombok, levelek Feküsznek fénylő, fehér füz alatt.
Halvány hold sarló tétován halad Csillámló, rezgő csillagok felett.
Finom fátyolt feszit az éj s földre, Szent illatok páráznak fel puhán ...
Fehér szirmok ezüst esője hall, hall, H&s hoUkugir halkan permetél-
„ Ezüst magnóliák, Olvadt ezüztsben úszó levelek, A hold izzott a kert felett És megolvadt a kert lelett, jer szivem, hiv a hold I"
\\
«Szivem, ázott galamb, Szegény, édes szivem f Hallgasd csak « izén,
ttwl könnyet sir és izea — ^ jer szivem, hiv a hold!"
.Ezüst eső- pereg, Ezüst csŐl meleg ... Valaki zokog valahot A hold zokog, a hold dalol Jer szivem, hiv a hold I" a
Lágy dat Vágyó, zengő Szavak S egy karcsú lény fölvilló szilaetje, Es ciprusok és piniék a fényben, Az ezüst földön kék árnyékot vetve.
A dal eped, A Uny eped, zokog, És remegnek a karcsú piniék, Vágytól remegnek a vén ciprusok.
Es lihegő, zord, lázas remegéssel (K Epednek a fehér kaméliék.
S az egész föld illatosan és forróé Ugy kínálja fel az éjnek magát, Mint agy alélt és csodaszép virág.
Stona.
— 1908. — Alvó, sötét völgy. Kopár, lei templom Tornyán csillan a végső aapeugér.j Hámlott falain képek ... régi. szent lam, Rájuk ea alkony glóriája száll
.\' Kopott ruhák, megfakult, mélaaraok w. Finom homályt libbent közénk as este Halkan bug hivő, portó régi harcok Es holt zsoltárok korhadt, mély keresztje.
Kanizsai témák.
Nsgykantaaa, jsnuár 10.
EJŐsstr talán egy Ua éjiek képet, amelyben slritva és Kteutva nwaaálana minden benne van, ami intenairca es |ettsmatai asgy-kaaiaaai nmathosás. Tehát ap isawrőeösa, akinek mlanap hétkor kad fölkelnie, mert hivatalnok ás nyolcra Már pontosan as kóoaatala «tftt kell lloie, reggel négy órakor hasrfslé igyekezett a Fő-ut «grik «as—HHcjján. Hog miért megy haaa vetaki négy áfához ahinah hétkor ksB leikelni, arra nem Indok lalaiaL Ds aa agy kaaiasai speciaHtáa. .
Tehát bandakol a ropogó, kamteyra fagyott havon hazafelé. Amint as «gytk abtafe alatt sBislad, as ablak iflmnve kicsapódik a a következő pillanatban egy sBtét témegxaiaaa kOrsaslis éa magsaélal: (A fossassbr
Tudniillik, de htas ss termésaatea: ■ gya-" nem volt fattntvn s a teauhaaé nr a mailé még d te canasott a Ü0«s Ift-
vaiaten Is
Hogy Miért hal hatMl iigy órahor a
Ittt jtauár II.
ZALA
I
«■i1mciii« • _
I kimig AHI aaaAt, aa I» «Art mm «Araah, da aaa la *
IMIM «MmAé arról a gMAazí aaaháfM. mit «ApaM « • lliMw M, ata t«gig batcoita • pmtM. gyMoló altea. Nm la akarnak • sorok aaaaai
_ ulti angAMpNta ■ Majt, toQ a
m laden knaiklAlji np erőt fejlett Ii Mr aa HaAaainHaArt. mágia aokaa. a «Mg Maden MaeAMa iBinagana aatak al a Made Matal a karoksdók. Ha aaa la aa akarat Aa t ttwaiditnn, da aa «neigte MAapa Aa a MAbinM MadAa fatális AraAae roh ar. aal IMBtaai AAct, da N^Ualua taaafcuM kattrt mm (aaanaa dotgostak a vanMhas laari Aa asaSeaá anialil «Agaatak, Mir taaasttt-a^Ak aagata a ráliágoo, aa Afcoe ga\'AaaAgl
togaoh «Mm a a jott Mflkhaa laaaaafc aa ohaaR «tra(Mta Aa
MaAMjlk, BtBMok Aa aagyoo bksskák apM a karnisai kanshcddkn, aart «ag-AriaMk Higjkaaáaes «Ana kmnkaiilal )i M-aevAT, i ougeróaitanék 8 WM UM m, MQ Nagytaüsu MraakadaMa egdasaágm atapoMa
MMMi a kiiaikailAlhia a Ii......Él Aa M-
«ata« ana a anayoatok. aarik MaytedAaatt-
A aaadaaAci AM nao IpMartaah ttpéUán a kaaahcdetaa. Ea a tétel Apa» raaalkoaik aa acyea vároaokra, alai a aaanthUal gazda aAfi «Mea. NacyMaisaAiiak la legfontoaabb g"*»«tlgf Aga a kereaáade «m. Annál nagyobb MAI as QitaMk, aart a\'giiéaiági AM aaa ha« aasrvAt tata, Ijil illatai kanabbra ttjai. Ny age dial vágytak, aart a M kereake-déinb Marea btaoaylAMi adlák étel képességeknek • iManll «AM« statt a eabarl astai-táaaal, da órttai Aa aabariAMU erővei távol ártotta! Kanizsától raioden BjpMMbM éa atarftb nekik as s lOnkvAalh, bogy Ibpli-nlssái saaatMs fixdaaáfl defektus nem Arte.
ResMjBk, bog y a ssMptnaákst kösva-taaai követni lo« ja a gazdtagi élet leljea ggó-gyattaa, saibor astáa a ai baraakedtab bol-
es legdivatosabb farsangi újdonságok olcsó ..áron beszerezhetők..
WEI5Z MIKSA
átralánkáiálaa, Fő nt 8
Megugrott az uj férj. ■ ■ *
Kaland a nászéj előtt.
Nagykanizsa, január 10.
Egr aiomaaédoa IBaaAgbia tegnap Ata aaa mindennapi pikáaa iBrtéaalről hatattak. Saól padig a krónika az agy napos ífju férjről, aki aa aalflvő alán csak éppsr, bogr kcal kaparintotta a hozományt, salán ül a berak, kanfcal oldott egy bWgylkével. Ei a kis böl-gyika aaonban nem a feleaége »oli.
a nana gyám eaana a szép kisaassoMyaá, A dogslga slg agy Maaplg tartóit, aaart a gAay klaSigana aa aaMvdL A| aa vak aaMdAM aoMig Mlngtai
A bnktngaAglfll lugánó fiatal pár tat aa aayabOuyweaető MM, aki aaaah módja aaartai rájak ata a HbiAajaa AHM. As aaMMa ata pedig vtdáa dártdán gyflS Aaaa a rokonaág.
A cigány la tasta, a aaAp frin meaytcska bnldogaa MmoM ■ mearaaarajtaanl. a ataaép vigaa mulatott a gaadag aatali Az n| férj padig bOtben ta rónait fkn ipaurAasJ, aki teartaMda ata a jaMnllMay Saaaagl boaoatayt Tahaittptei-tári kOoyv, nagy bankó, aag csángó arany: abból állott a manyaaaaony moringja.
A mulatság mág tovább tartod, da egyszer csak bánta MsdIAk a boldog (Qa MjsL Hol vaa, aarn jAr 7 A Ma maayiraM elint« pironkodva (Art M a kérdAaak aM, de-később aags la Izgatottan aaglMt iBvé MM a Msal is ara utta.
A vldáa kedvnek «Aga Mt a nagy «gátam telepeden la a lahmIMnaa Msba. Aa éj-asakát M«tnasslatiAá s aaa került aag a Mrj sehogy. Csak raAanap, mikor tar a caaaddr* aég aagitaégél akarták JgAajbeiauaf, dartM ki. bogy a Mrjuram aagssObOtt a Maoadanyal,
A boaomáaynah oda aa. Da angaadtaM legjobb barátjának azaretójél. agy MhAaő caé-noa, szőke aevMőaOL Azzal hadait M leaera ta barálaAgoe tájakt felé, az akM alán, a nászéj eKML
att aagntah MaM - aaaoleea MounAk M — nyögött egy MMabnata Aa MsArtaM Mt, bogy MtépAaabodjoa, aM azonban sebogyna akart likrrfilnt—
- Mt bémaHon Mt kére*, — szók «Agn az taaardaOamcz, — segítsen egy Mesa 1
— MegbohadaMa f kérdezte erre az M üaaidaBa, aM tat nap ctaikos moeoMya* aaoadte sal al
— MM legalább ata a beea«Masa«tt, hogy andi aag Mart, aen kinek aan aM agy ata aan.
— Ennyire tar igazán aan hotadaMa aar, — «MMt an az M laaaróita, aM a feljebb emitt ed dnikna mosollyal másnap stbi s azsM a legnagyobb leftf nyugalonaal tovább
AnM tan taAbbi tndnwána, hngy a ataM ami mi tBrtta
kt a Xtatata Hagykaaaaán. AM akarja aag la baflgalbatja a minden áldosaln kén Ara: ab awaljáMa. Nem akarjak diesMtsai Edbon Tatas aj aodájál. Maden AiaAI ésnél anbbea bénél auga ai a May, hogy a KM a alán bantai is log. A M\'ó éa halté szerve tart czalte tékái már kieMgki a aozi. Moal aAg «sah n kiáayaik, bogy a lapMé M aaagló érzékink la aaagkata a augAét.^irtAo an hm Sha anjd aa izM0 asentan«. M Ion ásatta n igazi. Meg Ina ettva a nép nymán nagy-Aa ttjdatan problémája. Aa aabar MM JjMfinnHHrn ^agpdjj^aaaiM M agyiét
M «aoaosAMi AMn
csak igazán M a moi\'. Est még elvárjuk aa Ong Edison léi.
a \'____V - ■■
—MAi maiiul ■ gyttagjárdk. Itten bisoey, rémbe a borsalmas, réazben kinoa már, bogy mennjif foglalkomnk ezekkel a gyalogjárókkal. DeMt kinoa, azórnjfi és bonahnas as k, hogy a haaismi bázluls|docosokst mennyire nem aüerálja ez. Ok haladatt aenv köreikezeles-aéggel tovább is a régi nton. S:ép dolog a következelesiég, de nosl as egyswr elengednek. A vároa kőaflniége fele van kesorh pa-naaanl s enaaő«, aikoa gyalogjárók miab. Egy IiaaiHiHa lagaap a KmobMM a SogAr-niig tarjedő atiesten, — megasámiállam, — kilenc sta esassoH aoi s csak a jó azerantaje őrizte, kogy ezek a Ma aalOrOk nem jArtah azomornbb hSvolkmméflyakkeL Mágia borzasaid, bogy a kanizni Mzialajdonoaoh milyen caőkő> ayőa rontadaMlal és vétkn könnyeim BséggM fnmigllják emberi áruik lesli ípaégét. Nem a kárbróm mondatja velflnk; de sierelndk meg* Arai, hagy agyún már nthAny kázlalajdonoa Is al< posan elesasszon, leMlőleg a njAl háza
tML Akkor talán angjta a jobbik esaOk. •
Mostanában terméasetaaen sok nó nlk a taraanyróL NahAt, noaorn egy ffraang fan as MaL Nagyon nvaflia a Mngofat vároa-saarte. Aa MAn valamivel keveacM megronde-MM kapnak a aél nabób, mini annak aUMte Hyaahor. Aa agAssMn Ak járnak a lagronsab-bai, ao aaeg a szegény dgányoft.
a
SaAffjaab M agy MaM a katariaméi Aa tarkák noUai egtaan AasinMk. Arakra, akik
as újságot cainálják, rosax idő vAr as ajan-lebddbea. As ehnuN caatendóban adadaaM, minden vonalon raanul ment, egyedOl a lapok zárattak a asokottnál nagyobb nyeméggel. Aminek az oka Igén egyszeri. SoM a ssea-xédds események annyira nem torlódtak egy-máa hegyén bátán. mint az almait évben. VI-lágbáboruk, politikai »álságck, kraebok, ateai csapások, diptatadal karcok, nagy pata, Összeomlások, a tegnflraylbb és legváHosato-abb események éa awnaádék aaádBtetn skálája MztoaüoUa a lapoknak a mindennapi ArdeMO-déat. Ezer bajában ulndanM fokozottabban érdekeli: tOrténi-e valanH, aad ha levAta la, enyMii a kibirbatallan MnnayokM. As ajttgah-nsk tehát Mlnőea mant. De ama jOn azéraa kellemetlenebb oldala: a pabHkaa végkép M vau kényeztet re a as idei esztendő akjgM len olyan alkerllt, — as ajaá|irók asempocfjAbdi, — adni a tavalyi. Nehéz aegpréMkatta «Ar ebben ss esztendőben a lapokra. NaMk bel kierőszakolni as enményrba, M azok magoktól sem akarnak aagnMeta>.
Esek birasy nem «oltok toűOAgoaaa nisaai lémák, jöjjön agy hatrAayoaaMaa nimibb. As isnata Nóegytet astáiya, — átadják — nem sikerait agy, adat a taa%i Ebben penae a Nd Egylet egy áitakta aaa MMa. Vannak, akik ofcál la adjAb aaaak a as ohonteuo-sserle, hol loltagják, hol ihm rada« baagoa kri ailják a Mnyos polgárt aaydk. laaaMM MlBalagw ta aa okot, anrt agyia tanárt arta-daaki.De btaoayos, hagy sata Matnaihh M-Ottt
IALA
Aa apée, atf jlaeéáa fOMbirtokpa. agyaapxMfrt hÉzesságssédsigép aM
Oyilkosság a mulatságod.
Kiszélesítik
a kiskanizsai utat
♦ V v
HéHaaéihfll lefesti taáőiüóak: Tragftoe mm irts Bsrtelaaics Alajos JO éves vlrieodvsi Malii BrriaáaMcs a psltér bátyjával mi MmW *rt felfogadni liarvsslBk löaaégtm Mikoc dolgokét efvégszték, elmentek a Miségi bnrcaeaiba. kap alt mnwwlnisit és MŰI BttlMS|iS9k a tatajokbi. A korcsmában éppen táncmulatság vad, a két Bartalaoks tehát kéeé éjssekáig oh meredt. Amint csan-éesea iddogáltak u egyik asatalsál. odament MV Néoy, akk düis\'ln munkáénak mufldteHek ál a pallértói elöleget kéri.
A pallér Berlalanics oem adott, mire a legény ptszkotai kezdte. Ebhffl veszekedés, mejd pedig mekeéti támad«, amiben később a amtataág egén kötöniége réeat veti. Aa éhallnni kavarodás köebea többee a peHérra f-r*»"* éa le akarták szarai A fiatalabbik BertaMca a bátyja védelemre keh, odsáHott pallér eü, de »észtéi* tett« mert ea egyik samáara emeli kél 61 érte. A megesett legénj IlMmi Mll ás nyombeo megbeB. A kis a szivét tárta át. A gyökös kilétét még aetn aikerBM megállapítani.
II
SOMOGYI
kárpitos

t Vároaháx palota, i
• WdW vssáf Ualódi Perzsa-szőnyegek jappán lndtu és Tőéök hímzések, párnák és teritök, bléses és divatos függönyök, diszbu-torok, képek, szobor- és virágállványok. — Saját készitményü angol börbutor különlegességek
Tesssék megtekinteni vétdkényszer nélkül 1
Emeleti botortermek 1 Saját kárpitos műhely!

A mérnöki hivatal éWerjaaitétt.
MgyiiwfM, |anoér 10.
RaadkhrBB érdahes aWerjmrtlasol taglal-kaaon e péatski tfnémBlé« Aa el6ler(esatéal a mérnöki bévofc< leMs éa banéiénjlkan teljes rleilHl—ájjil »IkáiMilW a Ih MNegykaaizaa kősöa etmmM oraMgal kieséiesttéséwek tervéi. Aa sMte^easléet, melyei s Isaica bely boabagyoit, eocBett Wbb érd -kas {avaslatot la tartalmas. Nevezetesen ez orsaégst befáaltésái éa Kjrüyr ■Ica roaoga régi hld Wcseriiéeél. At tíőterjesj lós emet fölmegy a kereshsdehM mlnluitart-uabs éi ed dói el, hogy magvalóiol a a kBaeijBrŐbon ? — Biztató kflrBbaéay aaoahMU hagy a terv, mely a részletes hlllaégialéal Is beéBBja éi magnevezi azt aa Bssssget, meilyet a vámé boaaá|áral a terv megvslétltaeáboz. Aa v, atréM ugyanis aa állam tulajdona, a péce-vataadl orsiágai átkelési szakasza,^- B 1902-bea, mikor kiépilették, akkor ia a kiocatár viselte a kBBaégak tetemesen nagyobb réeaét. Aa államépttéaaeti Mvetelboa már iemertk a terve» zetet ée pártolót* viselkednek. A minisztériumban sem idegeskednek a megválódlártél, miután aránylag egészen csekély BsiiegtW vsa szó. Komoly kilétáeank yaa rá tekét, hogy m at terv szeli kissétoeBéaéoek munkálatait mér a jövő év totyamia megkezdik.
IB02 ben kéezBii el a Nagy- ée K<ska-nizaa között elterülő országát, melyet három vasttddal láttak eL A kid ikat az áBamépitészsU bivatsl hozta Mbe a kincstár MBelgln - a a város csapén a főid munkálatokat légaeleHe HamaroMB kidertlt azonban, hegy aa aj nt rgyáltalán nem lelel meg randeltelésének ée QrökOe psnassok forrása lett. Aa nl ogyanta a Pranz malom éa a Saesafl tomiló böaött 15 Sk izéka, de a Principllia csatorna éa a vágóhídi kanális hidjai között e< a azéleaaég 10 mí\'imta asBktt, a két Md pedig csépén 7 m. saétae. Természetes, hogy ez aa anoméha állandó aaa-méiyes teherforgalmi torlódási Idéa eü a randid vti forgalmú utvonak», ami eröeen veszélyeztette a járókelők teeti épéig« ia.
Aa eMlerjeeatéa maBé caaloN mBazald jelentés erről ez utvoaahél magállapitja, hogy „aa igaa nagy aaaeaéty is teher forgalom iebo-nyolhéaéra elégtelen, aat Igaa magsekaiBl s 8 közlekedők laett épatgét ia áBaiidó veszéllyel fenyegeti. Miért la föBétteoBl azflkaé|ea agy az at, mint a hidak kliillaiiliii, illetve a gyalog-közlekedtetek a kocaBorgalomMt való teljes elkfllönilé se I"
1014. január 11
éBSfeL 0«BMl III ■ tabu a eliü hka «1 rtfllaajMiléBH, mely aeehaefe a légi éa
Aa alleijeeeléaÉae liláin B Msaésaoa tervezel aaartM aa aSI méoden paaáea II míMrs saéieeheaéb a aa Igy nyeri aeémefllési gyelogjlsőhkl alakBsaák ét éa harholaitai Mlaék aL eddig agyMria az atawk igjüiÉlii asm vei gyaleg|áré|e (J/yeecsek gyMugjlilh |ai látnék el kéloMsll a hidakat la t m. BB cm. eaétaBoégbea. Ssoroeaa a két hM eaeBé lehat kél hl», őeeseaea aégy veehahm hidat Mrvaanah.
EaenMvBl a Kkallysrca végén levő ** ás rozzant Md lak a Jé iát éa bolyéba agy a|, vasbeton hM épitéeél javasolja az elólerjtealéa Aa étalakltéenk őeeeea bBhaégal SOéOB hwoaél igényeinek, amthaa a város 9SOO hnraeét ajánlana lel a krne «tárnak.
Aa eMerjeesléa eaég hál jevaslatol tartalmi. Aa aje6 ss at baléaHáia. Tagadhstaitaa, hogy assal aa orsaégM igaa eokM nyerne kBtsé ■lépaégkaa a ajéri Idóhaa vsiéiégos éMée lenne a váróéra. A baéáelüat kBWmhaa Mh maglMiirtiih, ás asért keU a ■lelaeléilea «n , lerjaaeMni, ewt aa ál állami tatajdaa lévén. aaSkeégea ahhaa a miaáeztertam baáegyeeéee ia.
- A befásltésra egyedéi a geo*ei|rfi SW-maa. Aa nt tnáaiBBk ama haeaahoa, meri ev 4 m«er magas aaéaparayo réteggel emeHék a meső azintje MM. Máa fa ps«g Byea Majma oem él aaag. De aa nem la baj, mert a bSvöa. árnyékot őraö, nagyievell gMilnityalánéi erre a céhe alkalmaaabbat találni aBgha lehelne.
Jevaaoi|a még aa előle»jesilée, hogy he-reaee meg a véroe a déB eaent vaaetőeégét, hogy as oaaaégnton fekvő jslealegl nWaM an> rompót léeea el gyalogjáró aamoapöval Is. Aa atalaéié anompót u/yanis 10 perccel a venM éfheaéee eMB kell lebocaéMai a eszet a aee-inétykwgalmal erőeea BétráWeljéfc.
FigyelemI Aa agéaiaégtlll ven eaól Aa agéazaég drága és Mégis a legkevesebb eaah.r tndja, hogy milyen tonloe e rendes, já eeaéea-Ms: esért oem la ftgyeBk mag eléggé e gyomot él a balek aMMéűL Amikor kOaei 40 eaa-lendővel ezelőtt s hsióságüag elismeri bodsl Ferenci Jóasaf források éeványviaével aa eleé kleérleleket megiMlék éa a gyógyüóeaar aotot-daln bssználbslóeágát tudományosan ■agilis piloUák, a londoni Hospitál Qiaatla elml orvosi világlep akkor mér miot egyika aa aleők-nek a következőket közölte; A lerméissles ntmm /iatf kesetlviz haahajió lékben gaa-dagabb, mfan minden Méa niagiainraaigi vb. Hatéea Uvétai nélkSI ■egyee UMégBő ée aoh-kel jobban iahk, mini IhaMnoaeégban a legtöbb máa orvosság Kértem meg btseieai orvoséi I A gyógyazertárban, drogériában, IBaasrtsm kedőoél haliroooUaa Ama /deaef keeerflviaet kell kárai, ahol pod% nem kspbató. közvM-lenOI a aaétkBMéai igngelóaéghos DaJíjMri keU tördelni. Ké^Bk aziveskedjék haráiéinak la ajlnlaai.
alapittívtott ^ tun^ular .1 taUnía hrnbUai há notnizoi iikji
pes^ctar éé takarékpéizííri betéteket
_ ... , .M\\ , . . ... .„,. ktBMhsasagállapMm** legkelvaaftk h—aateséeenl
BtétáliomáMy 191^ év véjéa SS2 ■smókorgga, Tt^a^^^aldiM láá naaB-5HT
— . iii f| 01 fssesM ■ ■! 4 a> OM .aalpaam éjjlevaesa sélkM aamkOaBL IMI
Nagykanizsai tiok i ZTSÜ í p»- ^ ,„ i , ..„
Iftl4* január II.
ZALA
f
A VII int TÁVIRAT ÉS ^\'M^^* É TELEFON.
A Pesti Hírlap meg.nt okvetetlenkedik
Badipeatról |nlnllk : A Fnü Hírlap mai nám Mbéi ao JiUllMlir UMi a rónán liaMaw" jlaMte beiyan « P K kOsfcmáoyát a laghalarraonahh tmnábaa Müiaiia magcé-ttttk.
Nem átállították 1« a kamatlábat.
B*eab6l IdaaHk: Aa Oartrák—magyar bank ami MlanaaiiláeAn a kamatláb Imábll-adt aan banrositt ai.
Faaics a román—szerb mnMéirti.
Srtgrédbói jdaatlk: Paaim aaarb mimn-
Isnlala ma Aa Bá amaknáma atftt Ujai«
Mka, boga iyaa mniáb aobmiai létaaeU. Marén UnUui ■Maiaábfi aa agáaa.
Az albán trónkérdés.
Budi pestről jaiaaUk: W.ad herceg a bö végén Albamába ataaik.
Khnen-Héderráry ét Tisza.
BndapaaMI Jelentik t Őrét Kiman IIMar vdry tej nailMi egy újságíró előtt, hogy Tiasá-aak am lalban hb Mm, mint raliba éa esse Agában sincs fronddrőskodni. A munkapárt teljesen egységes.
A prezumtiv trónörökös Budapesten.
Bodapestről jelen ik: Munbapérti körtk baa káré jár, bogy Károly Paranc JÓaaal presamtir IróiOrOhőat átbelyesik Bodipestre s asatáo állandóin Bndán, a királyi várban fog laftai.
Iüém teittmm
TBbbiabaa ngbkái hogy ndyaa asaraa-csAMntt járt el a «Ama. mikm a aaaraaaM asabályramlaÉaáal tárgyaié köagySMel 12 én
Most azután, aaaak a révén, Mv « Elba nyomda ®«t áriadig aam kéaaSk al a mbáfyrsndelet Idayooatéaával, kadvexd forda * lal állon be aa Agybaa. Miatán a »árosatyák csak bálfSn kapják meg MayonaMI szabály-endeletet, a kOagySMal béJóa lehetetlen mag-tartani a aaért péntekre, a bö 16 ára balaartnt-ták. Igy moal négy aap tt a bHagySüs rendal-Maéaára, bogy a asabályrendalcttel atepisaa megismerkedjen. AM mlada.naaUi Mbb, mini agy aap.
IS lia aa utolsó dáiam, amelyen a kSa-gyfllési magiakat tartani, nsrt asonal már a ■agyagi MM am fagfalB»itbataa a atabály laiidiihiilal s igy as áMatáaoa liílajlijai min
lépne éleibe. ........................OrOmmal ragiut-
ráljuk, bogy Nagykanisn kfliflaiigának áNalá-aoa psaassa, mely a ZdAn haraszti] nyllatko-SoM mag, ilrenformán kedveiden aSatflodBtt.
Legrégibb, lagaMkalBbb márka
hí mim istiii itrii
COGNAC
BUDAFOK.
Ssámoe bel-éskSlfőldi kiállításon kisárdlagoean
díszoklevéllel sjiOniiive
Székesfehérvár
tanulni akar
Nagykanizsától
Nagykanizaa, jaaatr 10.
HáHaleanak esakbogy mi tőMak iatannlni valsmil. Erről most győaddtlnk mag, amikor olvaalnk Sigby Qyala aaáfcaaiafcii i<il rendőrfőkapitánynak, nagykanlsaai kollégAjákos intézett átiratát, mely ben arra béri, bogy kflldja nag a kanizsai kősvUAgMarói a aaaat szolgál latd müvekről rendelkasO szabályrendeletet. A iiéfcnfihéuáii kőzvilágUAa kSrll agyanis a kdaabultban nagy ba|ok voltak. Aa ottani aajló AM banga cikkbaa láamdta mag a viüa-mosaági táraaaágot, a botrányos kdívllágitáa miatt. A fehérváriak moal aztán agy próbáinak segíteni a noigon, nogy ananatmanyozzaa agy-nébány danAntuü várna kflzvOAgilÉei baraadez-kedáaól.
HIREK
vwmaamaaanammaBiMnmmnammansanaBn
— Klnaveiéa. Aa l«MAal0aBÉÉa|f NI n^fo iimmvp vit pnvwpi^m lilsAMaj martillé .aasaatt kL
- áMnlyaaM. A kmaakaésii ■mina UrtáH Eraá ■ áiHkklliIrahW Han a 11 illh Nagy-kialiilidl Kectkemétrv, Ségi Lsjoal padlg Kacabamétrdl Nagykaaisaéra hrtjaata AL Lartéa Erad a kaaiaaai Ifjaiégosk Mdvall lagja ve«.
A Waayknalaanl Magéatlnl.iaelM EgyiaSlaiáuab boiaapi aadiabortrtfl détatáa» jára ttép-n foiynak sa illfklllllrtlk «a a kflntMifl aaS«n aaár alóte tt a ttgaagiwiM aiknt bixtoaüji 1. Sagat* Maaah Korac já noatél, Main liabaMr iat Ma Wabn Eagaa Hildacb ói da Magyn aApdatot éaahh Ratear Ernóat aiaaaminj, anegarán kttért PánM Mlhaa ar. 2. Kfeigasgstás tttka. VhMn lltiMart Uta áa feiolvaaaa HaUa latváa m véroal laü-esos, pnlgámaalm haliattai * Ranean Man-liiak||<a. bagedla jáMn BdcMn Már n, aoagoráa Maári Páaatar Miku n. MApS d| Maca. VaodAgakat asMoaaa lAt a rmiésartaAS Programm után lAirmalaiaAg bBvalkarik A aadraboaiaáA rttMiAaaah aklisMlkaitia am libara laas.
- A hSItaégetélráayaat. A vároa 1*14. évi bnnaAgainiréayaata a bó vAgAn barQl a pAasSgyi tilinliaAg aM.
- FMSIvIaigllBl Aa u( aagykaaiml kerat-mtmilaji épitkesAsi muikáiataisSk MU. MaagAlaMn aa «HamAplMMI hivaial Zi«gM Báia Mfályi aaArnAhOt kSMta kL A lalBlviaagá-M a M 14 Aa, AMAOS Id Arabor haadddft
-—.A Legémyogylet hfrébél. A asoká-aaa MsOs vaaArnapi lAncgyabnrtaioi a Lsgéap-agyM a jaaaár 1S M awMaAgiA vaM takinM-M Mlaap 1I M non tortjik mtg.
- KSzgylláa. A aagykaaiaaai MagM* itmwiee6k agyaaMaM a M II M, vaaánM détaió i, Lendrai Vilmos AliMklAaAral aaját M-ly ségében hSagySMal Mrt. Tárgyaoraaat: rt-aOM magayüó, titkári jManMe, 1913. évi zMé-asAnMM, Itlé. évi MMilgidii aaegAlapUÉas, HaiHhar vMaartás, alapanbály mádnsUM, fotyé Agyak, udlagli iodltvAoyok. A MagyllM dél-ntáa azórakostató fMiijBrsM Mvett, meiyaek programn»ját lapnak mAa beiyéa lamertetjak.
- TsoltóvélaaztAa Nacypalináa P. bé S-M ejtették mag aa MáMaadvai járAabaa laM NagypaSaM as sjonau raadaaaraaiMI mása-dlk As harmadik Unerói áliAan a vAMMAst A váissztási sMaaaAl SaabovM Jóaaaf Mata* nyai plébAnoa ainOMM. Msgváiasetották aa agyik oazláiytanilói Alláara Sndnk Jéana bM-tornyai tanitót, a máalkra padlg Kan IkmM dMM lanüóndt.
Nem okoz többé gondot, hol és mit vegyek mert Kirachner ltlór üzletében
Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok.
Ansrol aima velodin
K J-
£¡r
Pepita azdvetruha
K 3.-
Moaókötény
K 1 — 1.20
Kiváló linóm színtartó delénruha K 3 4
Fekete diszkőténv
K 1.20-1.50
Angol egész kosztümre valóazővet K 3.50-4.50
ZALA
1014. JtOttár II
*ana a moghaMtgOB rjiüiMO. atoashihmln-é—M von. A uáaiiBaileitésl a varas* gör. ML Mhéaa vágeske, melynek magtörténés * ms ■ ataaajl aM ee|e ahboBjéM dbe
— KeptiáUltás Nagjhanlssáa. Zdhr
1« ataerth IBMBIil. aaBitaal ulijtaetmtaiiltirtl, raolaalii Éit—II éa képet a Cemrál-IBBoiia IL A póttpla lajfestmé aeh >1 émi ■IHfai far, a laBitaa elegáns, kágrásal\'Jia« gasdag «a vétosalos ecadheaalé flAa meglátszik, dogy p* itaneyt eegy mssler-tek. Lata Károiyaak egyik tagkOtoőbb tatait Bátya VO*. Képein éretni a natr Hatását. aaéMB BBBtfcat, bőgj ~ a> siiiMiaégMhfli, lrtaaiaal|Mtfll vatamB laiuuai. A legbámula taeahb aaotMa ai .a MBMMUaaat «lead ár, a aaBtiaa értékes bépet egyaaélvéti
- Üld bassaáiatra. Teahéaask fájdal-mei, censas éa BBaailtiaa hajak la miaáea-aaai gynBedáeok a .MolWéle sésboces\'-ead gtljjMMtal báztoa aikerre1, Egy Bvt| in 2 ■ma. JaMBhMa napoakátti atátvétaBal Moll A gyégfaemtaa ea. éa kh. adv. asáülté IBal Bécs. L TacMathat 9. A vMéM gyégyayeiM-rakbao M sayagkareskedésekben halárotoBaa Mofi-Ms kémitmédy kérendő az A gyári jehrí-ayévti éa aléiréaávaf. W1
URANIA
SZÍNHÁZ
Kaagatyi^rtea 4, ss.
Szombat éa vasárnap, 10-án és 11-én Edison legmaradandóbb és legtökéletesebb találmánya
Előadások: Pénteken 2 előadás, 6 és 9 órakor, szombaton 3 előadás, 4, 6 és 9 órakor, vasárnap 4 előadás, 3, 5, 7 és* 9 órakor.
Helyárak : Páholy 3 K. Zsölye 2.4OK Körszék 1.80 K, Támlásszék 1-20 K, Zártszék 90 fillér.
** A laata
ofsséggyMéai válásai ók 1014 B
A"
la egrel t
W, agyai a
V, egyet pe^[ Matatva t hm*-.» — . ■ .. * . ■. .. .i i ... levő svaiyi snatagyzot sbm
A negyedik példányi az egyes
vétaaBMMrfltataktek MMték meg, aáiueoutM\',
■ iwn|yi1|wfiiigni nr
- — \' \' ■ m- «a - -«— k-i-li
ÖWTI ■ pOrfVlMPin, UmTI rOilO^lDlrOJ
Mvotak* atjáa A névjegyzék saerint a MM-saal BerBtatnak 2593 orziággytlésl választ é-potgéra na.
— Életveszély aa feayegeMa Tarcer-borger Jéaoe fOHsisatatta Babos JéeaeM, aM azzal tatitgeWe. hagy megöli
— Erhölcti a ndf vés A rendőrség 8 taB* nagyobb créByel folyta |a a tBMt kéjelgéeeo kapott ctaMdlényofc ellen tadBoM inóhadjára m. Naponta Miével, kassával vtasaél|ék aaag éhei. Eddig S7 ti alaajlBak meg. B-M kösaiak Htliiiluhil, 13-at pedig a kéthliba kfiid ek
— PrlhaiBaéatk, A Maggi-leveskocka véBstat tagnap éa aat ptábaMeéeskat ratdea több Büstben A próbafőaáseken mindenki tagyen kap koetaMt a Magglvsl MbbBB levesből.
— At Uréata aaeeaóbéppatata igargafó-aégéttk nagy atén|éráasal aikerált a világ és a század legaagynbh eaodlMl Ediaoa remekét a Ktaatolon baeaMetéal jogit még egy tton megaiiiniel. a hagy aat miarienli megtekint besse e vasársapi (11 ét) eMtitiank belyársi /tan/ kjtbb szállíttattok. E helyen meg ken emlékeanflik dr. Lányi Viktorral, M mint az Ediaoa fltaatrta Mptaméilrtlaigaa szatteaaas kootaréoB keletében méhstta Edison e temekéi, a konlerénsát a kBsOnság részéről |ól megérdemelt tapa hoaortta.
— Szőlősgazdáink aajét érdtkBkhen CBBlakaaaweh, M mielőtt izflkeégMBket beszerzik, a hírneves Bertandieri—R pária Tataki ssó-lőkezelőségiől az njonnen mc« jelent képes nagy árjegyzéket bekérik, melyM aa érdeklődőknek ingyen békéld sn*k. Pontos dm i Teleki Zaig-mood, Villány (Baranya m )
— Igen plkána tojáaom\'ett. S tojéaböl M 2 evőkanál édes te|Mböi. kevés só hoézá edtaéval (jól összekeverve) fonó vsjtat aairoe tojáeomletiet sfl Bak, a aat a köveikaső töltelékkel megtöltjük: 2 evőkanál sós vissal leforrázott, finoman éUőrt parajt, 10 csepp Maggi-féle izeskőt és két szálkától megtisztított nardel-lát jól őesasvegvi Bnk, a keveréket egyenletesen az omlettre kenjék, meleg vajfsl becsöppeatják, az omIntet áthíj jak a egy fcea forró táblács-kira csaszta\'juk, mire az azonnal tálalható.
— Köztudoaáto, hogy a csaMflMjota|al semmi sem pöiolbaija,
mert mttaem emészt a gyermek könnyebben, mint a liaata cankamáj olajat. E könnyű eméaztbe őségben rejtik a tiika sa olaj tápirtékéOBk, ezért tehát nem mást mint ZiMán- féle csukaosé|olsjit sdjaok a gyermeknek. 0\'egje 2 korona. Zol áo B. gyógyszertárában Bodapealen és a győgyeaertárakban.
— Tekintse meg Pttké Péter dm- éa tzobefealő modern mintáit, Zárda-otca 14 szám alatt
vh
ip «MMM II taMata amg tag tatai aa üa sslnhai (Arsry Saarvae-saáhoda). ehM
gos rtaájáaah egyik uwíévsSj» irMan adást tag taatam at tMoheMasanefél. aa ea ayoasot utégoé, atagéeyaés. Mtaneéaab éa MlÉi kgagysta iwénea okwójéséi. Aa
MM_Magy köaáráehteeénéaél
a társadalom minden rétegébe« étfnk déa eiBvánnl. At iMbMiT mtadenki
-* \'* . a m * « - — aa h-lj-l - -
ilrCl^llOVI IWOfl, — rx«fpO-«t|ftf
km-
MmwiM* eliaanaal n^Li glMvUl VIIMBCn IWCI
főbb aatealoaeéggeL Kapható Sztata mftóráa éa MtataMatML óre lát szar ja vitás olcsón hészé. Oatet aaéhó
ff M éa
KáZ6AZDASA>
Qmbona-0il«t.
Otdopeat, Jaanái UL
5-lel magaaabb
■aááiiál isisai
Bttaaápr. 1914 Basa máj. 1014. Rozs oM. 1914. Tangert míjnsra Tengeri 1914. joL Zab IprMa 1914. Zab 1914. okt.
ti SB i 1194 BBI 4-94 6T9 799 793
Brtéfcpopér Manda.
Magyar MM 939^0; Osztrák MM !•/. kutonaiársdéh 83 20; Oestráfe-aeegyer ét tsmvaat 71990; Jetaétagbaok 499—; Laeaá eitolóbank 519 —; Hasai bank 299*—; Magyar bank 530"—; Rlaia—M|l 939 — ; SMfttar-|éM 733—; KBenll vasal 020 —; Várod vasat 325—.
viaakal lalaa
Bar, ptifi, ág.—yvíc aa fata haa<a>árak "P rak- -
ww v w v v w v v w
i.at «ktuli Fltl&S BÉCSUjHEi Yl TORMÁS VKSU DEBIt£CEM| tS SZITUI KOLOASZ
■ BÉCSI
SVBULJ S2EJ
tea
> Btaa riJijtír BB Már.
ly^ii U teW
tiia^f Sntr- M kwliaiiaa«Jí«i hpia é» léaaar raktára
Nagykanizaa, Deák-tér 15.
Tisztelettel érteeitjék m.-t. vevőinket, kogy a téli idény alatt, utarokra, uzsonnákra, eatélyekre éa lakodalmakra, tsardiaettek, aaictlik és dieaer-ek kéazitéMt, sonkás lelvágottaa, halas éa sajtos tálak díszítését a lef Ízlésesebb kivitelbea dijtalaaal eszközlünk. Efésa Table d\'o-kat hideg étkekből dválUlnak.
I fltar taaiaa* B K.
1 4kf. araaalaa 10 Méi,
i
>»»»4. január II
ZALA
•V Eami raadltfvél fontos kérdés loglatk «itatja «¡Vadasakat, «kik aatkaUbaa, tüdő éa torokba!! fi\\»Skofb*a, téálcia *a
__xiék kdbögéebaa, elnyálkásodífbut, botsa as rekedtségben azenvedaak é« eddig yyijfyuUsí talállak. <W bit«| kap tSü.ik
^Ti t«faa«a ingyen ¿a bémawtve agy ábrákkal alított könyvet Írta Dr. mcd. G- Guttaaaan, a Fi»a*nry6fyiatáia< (Aorvoia ái a kéayv
y^rdiat tárgyafia; ..Qvógyitbaták « a tüddbajok?" asonkivfil küldünk agy adatát,\'a mi bevált viUjfhírÖ diétikas taánkMU S»k aaraa dicsérik m t addig kaaanálták. Gyakorló orvoaok « taát mint kiváló diátikuaot baataákák éa tficsérflt tfidSyttiaSkómál ts«rvadé«>iil^ a%»ii<«v bennebbi«, , prok karóét e*«tetb«n gdgg* El A tea nem titkos nar, Uabmlkvakbél ven öaueáliitva, Melyek csauári randa!at lalytáa a asabad forg«|«a.
vaaaak átengedve, Ai ára oly jutányos, bogy a vagyontalanok Is m«gsaer«abatik. De bogy saladan betegnek alkalmit adjattk, hogy a taál daa <kackáaat nélk&l ki próbáik ássa áa ipqánkk mi«amflifgs hréat tájékoaódhaaaák, elhatároztok, hogy minden betegnek mogküldJUk a „Gyé-P^kalók-e a tkddbaiok ? cimt könyvet áa egy próbát a teánkból és padig teljes«* Ingyen és birmentv«. Csak t«s»ák agv levalatélapat irat »toa címéval aa alábbi cégnek: PUHLMaN é Co., Berlin SS5 Mll«al«traa»a IS.
"OLLA"
BUMlUT több , wat om« rniat a LEGMSOS12
HATOMAT MUi. A kirakatokba* MWayaliK OLLA r»«Ja»UWác»kÜ aa d-mM kab\'h\'» ialuk. Ara 4, àa S K lueatlMrt. Kaphatá-iknli és Cuaef áanrii M« I n|T". Nimiii Mádé« ^taiek Grd* j^ywartárafc
Tinte nép njnáf
JVtakuIaturpapir
Kltóisklnt 10 fillér.
lafcU : HKM fW Hl liOIbnL
Nagykanizsán.
V^n szerencsém a nagyérdemű közönség b; tudomására adni, Hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utcá 6. szám alatt, volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágó munkát, spedallMtotn az flueqtfwláMa lesléft, ajonltlül az 5aam konl.Cs kfllUUdi luazh tó márnáim utánzat ;— Hangzatos ígéretek helyett csak azt emlitem meg, hogy Nagykanizsán Keiaznél éjeken át folytatott sikeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett és utalok a Nagykanizsán már meglevó, legnagyobb részben általam festett üveg éa cimtáblákra. Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, ízlésem és művészi tudásomról meg fog győzni. -A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel
Nagykanizsa, Kasincy-utca volt REISZ-FÉLE műhely.
Czoczek Imre
Mire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ?
asAotcs jamos MOLiÁR UlfiOR I Csiviicsir Firme Brantln József temetklzksl vállalata HetebsfcEiblHbl.il. (sanui air > Papírszalvéták n pÉnrruARiris i
^jana m Man mg à laHNta *a taoaivato- a a.....ni sa. a Tatai— sm. a Kéaait Mayaan áa mait bátorokat tfflMfl éa lt|fiaoa*M kmim gjysiMi nmméé- kocoékoaéaa éeMpoéiotO lkpH.S.: TiMm 713. ----k-fc.- «■ « Naey véUaxtékban ifcn tulényoa érőn kaphatok Aki tlaatéa aa oteada akarta ruháiét mosatni, annak ajánlom salát gyárs-ményu azlnazappon
Naiiaaxévai nfettkMI na>- ^Ma ■ -. ■ ■ - .. nMa nMaifrtoéara \'itainn mánkét leetményoeebb érákon. — Tatefon mev Wvéara héakn megyek Ki»* koooraék Jutánua* áraa kaatMrtM — KIvaHaTok «gy-aaafé éa aiataaakk lamati. kaiéaakat Asitaioa üiietem-b«n ktai bútor laaaictaaa Fisclttl Fülöp Fia mttimtikiaa, síéés éa aasé> a poromat. 3 pollak upót itepa^n.
alMi ■ ■■ it ift ■. éren kaakaM. mm^^*?^. Ifgpfélia mteéenMN neeeeSi
Irodaszerek Finche) Fülöp Fía t ^t^erhdók be iegiutá-(tuMi Jron legpa-1 gwpi»i> vél*astékban. ívomojyi fw ipflfe l*a*m a 79. aa. EMUaMmNn#l-tat waaenai aasasaart kivMbaa: ránl épdtamk élmtsÍlAMl> i^nMBA kfltwévymáaaaaf mnyaa éraa Ma* Silik Károly arás ■ laMwHMi a Aiéaiia raktárét a leglobb gyártéao mindenféle taH, abreandéesaabOréli kan. — Oralavttéaok 1 évi fótéUéa inatlctt ktmtenwiiinmad VELECZ EDE Caanjary a* S. (Dr. Kaalala» Mi). Készít u) rendszeri) A6Ó cipőket szegezés és varrás nélkül jutányos áron. Kézimunka s dó-nyomda üzlet, a legdivatosabb keiden munkák az összes anyagok. valamint a legszebb rojzmlnlák legnagyokb v é-loaatekhan jutányos áron neki MálU ibvaéy^véwk mtetek. Skrlvillts litvit »—i— a^ia ^ n MgAasui, rsnvd 17. Aiéaiia a leglobb aaéél kéozHénactiIsmáWéaada-demaemtl lébbett, meiysé ólcsdn bocaék a L n»é kfladaaég remMMaáaén. Vtdéki rméiltuh ptoaSa- mm cummmnii.
S»iO|yi Syuláne i Viír-ftsruárty-ufca 54a Í\'fi-Mriay kexah mosd aa «aaatO latteat*. asetyoek fóaWaya. hógy a rafcék nem rowgélddaak. Otead árak, kiloeáaialaa amaba Kívánatra a rabién kérimr Is magyak MMCCZ UUOS ai- n n-dn dpmdte mmrnn M. Késslf niliiiianmH :: CZIPÖKKT :: legiutányoeabb áraa. Janiasasal »Inéi dia omsAn mihAly EM nagykanizsai tulipán rtaraaó-, téay-vasalo- ás vcsytlsztltd hitézete eotvaa-tér 9*. elvállalom aa összes háztartási fehémemtlek tlsz-tkéaát lagotcaébb árban. Vidéki racgbtséaokat Pon-loaaa tekaaliak. n Uiez Boldizsár taílíW" és »aien-at aa-ta mm. Elvállal kdmivaa éa cae-rapaa munkakai, ugyaxln-lén minden éfabikltAat 1 ,*. : olcsó áron. : ; Stalnar FOlöo Urft- éa ndl dpéot nattiorv-utco m. aa. Kéaait miitdennetiiü Jerfl- a <M c»ébet ligáKamaoMi kivitelben, ¡utányos árak meSett Mnnkéhn lartds-aégéért asava»ale>. a Levélpapír a legszebb ia legolcsóbb le velpapiroa-utidonságok: Hacbai PWöp Pia papirkaraa-kedésében kipkdik ird-do tajiasarsnm te érnat raMár.
mmm-mù Krausz Józsaf a««ar «t ta. u. «•mai MraMty Iseyver- uh* urnáim ~ ni^bépmi vm*éfll# Basa at m (l»laj«»a»» laapwt h«<«| HanUaMada* haéaaaoeyl borok, maisa áa klán éta Ml, kkané Hatok mto-dsn |ddbn « i kttattaaée rendalk isii trr SUanak Plllil khMatféMa. Uaw menolovtts józsef sseaxgyér berendezési vállalata - Klrély-u. 45. RtváBal e asakba véed minderinemli munkákat, un mmiM&m.i Oottralch Antal a wwt kar marául min - KÜNYVBEElTÍSEK Uépan, gyoraan éa oleaA árban tt k éaaMnob a a -jutr mm l lte sésraaausáa Csitkf István angol ds bawrala ndl dl valtai ma Nagykanizsán.
MHker Mrtoad agyaa- aafea ommiiMi ^ *t mnanak -fcasa»aa«a 4a mjgNk^jain* lóvábbd vtsvaaafékak, WsmaUfltdk. résüaNtk, é| panaeroadk kéasbéaét éa |ávHáaél, valamint mSm art mkm aaaa< aa^dá *—-----É.aa vü. nooi i««mn|mn an^ma vma* M|t, ma LíVgiMlI IMgMfi* Mar« iMifylIMirte\'
réaaééwysk daoaáaét
10
/ALA
IM 4 lemér II
Kiváló uj faj boroki
Méghi
ivas.
ó borok nagy V alant ék ban.
tt Mmto JrtüttHi IkMtaH InmtMn
Elnök i Nagyméltóságú Dk. KALLAY ZOLTÁN v. b. t tt Havesvárss. főispánja. Igazgatósa* taékbdy e : Oylfyla. (Fő-tér, Labyház, Uj baakpalota.)
Poelaltáh 1. siám — TaMoa M szám. — SOrgtnyctm Vlsoabunátra
Ó IfOS-lftl. évjárata «a uj tqbatalc. Haxáak lefMryobb tsroö hepi ohvioy «SISíelcpd
fi 11 ia) I. n II f a. Iiinniai la aaza boraié, Baá\'tatatt téri lat 540 kaid. Evi termé* 12400 HL
A L vcudéglős urakat asegbtvjuk srőiotclepeink pinczéssetéaek megtekintésére, szlkságtetik méltányos irbani, Idejekorán való biztosítása réljából.
Bortajok Mézes, Eaorjó, Rizling. Furmint (Som). Hárslevelű. Muskét OtoMlI, Chssaelas. Kövidinka, Pozsonyi, Erééi, Masina. Modalatn*. Kaéarka. Otnfto, Oporto, Burgundi. Kabernet.
7sU . Vas- és Samogymsgőei képviselet s Polgár Oévié és Térsa arak, Badapeet, I. Pehiérváry-dt 39. — Telefon 144 — 1 4.
NAGY VÁLASZTÉKBAN
SZŐNYEG, PLOS, ÉS SZÖVET
KÉSZ
ÉS
Klf tál Meglepő olcsó árak KITŰNŐ MUNKA!
\\m hu
kárpitosnál £
izsa mellett, «1
MIELŐTT
SZŐLŐVESSZŐT
SZÖLÖOLTVANYl
— BORI —
fyftmölcs és díszfát
vásárolna, a saját érdekében kérje legújabb képes árjegyzékünket, mely mindenkire ■tní sok hasznos tudnivalót tartalmaz. Pontos czfat:
Szűcs Sándor Fia
szólóattványteJep és bortermelő részv.-tái*. BIHARDIÓSZEG.
Eredeti - KÖRTING r
KftUMOTIIír^
Szívégáz és benzinmotorok
asnsln Sa nyaraoiajoa naéplé» OarnlturSta, magáijtréval la.
Nyersolajmoíorok
etyMjtéfj. vliftnliéntsussAaaén *¡B kampraaasor nélkOl,
Gellért tgnácz és- Tsa
■liarni Iraaa ■unapaat, V., Kaháry irtsa 4. HS- kii MtlAsi Mn uMktstl «^ta
HÁ JÓ ÉS OLCSÓ
! BÚTORT!!
akar vásárolni, akkor okvetlen == ■ tekintse meg \' ;
iaufm&nn Serenez és Fia
r. asztalos mesterek bntorrSkttrét ::
Rákócziutca 4. szám.
ugyanott késs kárpitos árak raktáron, valamint tdljes konyba baiandazéea*.
Olcsó jó hp* 1
A ki ölesén jé bort akar Inai BMW saját tnmlsl boraimat, maápal
o bort 30 kr., uj bort 32 kr. ttarnuáám kimérem. — Egy próba meggybe bárkit r _ borain jóságéról OlBoftli A4mU. Magyar alca 21
A fájdalmak és gyulladásos sebek megvédésére, höaí-téoére, enyhítésére.
aaanaar Hpikiaés Ilié »atWiaptAca«
Prágai házikenőcs
saegóv fertőzéstől, seb gyulladástól, eaytdtt a fájdalmat, sietteti a gyógyulást és soaféla haszñilhatósága folytán, mfct pubilá kenőcs egyetlen házban saa nélkélöshatő.
1 tégely 70 filL Postai szállítás naponként A pénz eMUegns beküldése ellenében -é táfdy 3 -K 16 I, 10 tégely IJt bér-mentve bármely állomásra.
B. FRAGNER ¿ U,
káonntn Jm meríts flj PHfi BlalnaelSa lehn Aar üss aOa i»0á Raktáram az Osstrék Magyar gyégysRrtá* rakban. A csomagolás anuden részén látható a tőrvényesen bejegyzett védjegy.
ltot
Reklám nélkül nincs siker I Próbál jon csak reklámot csinálni lapnak hirdetési rovstábsn és alkere lesa.
WEISZ SOMA
HMSlinljél
Nagykaniia, Erzsébet tér 4 bt
Ajánlja valódi márványtői me lékből készült noárvázay mozaik lapjait, aMtiljjtíV óriás nyomású motorüzeoaá hydralikus sajtóval állíttatnak elő ás motorüzeusü kőaaorulőgépon tükör-simaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb áa legtartósabb burkolás konyhák, előszobák, fürdőszobák és tempkűnok-bán. — Készítek mőkólépcaölsnt, granrtt terroző burkolatokat, egyszerű és díszes színezett cementlapokat. -Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, botoa átereszek és vasbeton hidak építésére.
Upnfaél
Cement és márvány mozaik «hazos árjegyzéket
küldők
BUDAPEST,
HOTEL ESPLANADE SZÁLLODA ll
Cí^Z" 250 szobával. ^¡STStt SS? .\'Sík\'StíK: MN* ÍM k IMfe.
PMlkiaéMi m. Karnktédji alasik la JWM- II VBhaM* klJdnll. aáia tráaskaa. - MérsOak II S*«e f»_H * SflL.^^ lJL-U »■¿.Ti« MjM sJUjfcsSah. fl - H«*" irak. . Url *.aé faértst » Uakaa. - || ■SUSI Wilt, SCI*
P*Mn ma alnas királynét Uvitalo« ayóxytAri-jagyséké hmm
PAGLIANO SYRÜP
■■■■■■■■■■■■MUUJHBMHMHMHaHI
Fagl ím« EraMto Báfolyi iuártü —r ~ Talata Smm Marra 1
Öregben — dobosban — sűrített táblában. A legjobb vértisztitó ás üditö-szer. Kitűnő tavaszi és őszi kura, mindig jótékony Hatású.
KMatntve: 1094. évi gydgyasoréaaeti kiállhiabn: ss 1900. évi higien. kiállításon arany éremmel; az 1906. évi milánói nemzetközi kiállításon; as 1910. évi buenoa-ajreai
--** I LlitllA t____ - - # a aaa . . Jt m i ■ L— Z —i---1 . .. 1010 laM ---
íközi kiállításon az bygien kiáUtáson
--------—i\' ■ , -— - — - — — - - —— — - ■ ■
nagy diszoksaáayával; as 1912. évi római neaaaaftkőii >yal Kapható minden nagyobb gyógyszertárban.
Óvako^ssk >aaaiaátáaoktdl éa stáasataktél t
Egéazaégháboritások kikerülése végatt melegen ajánljak, hogy kizárólag PAOLIANO ERNESTO nápolyi tanárnak a ni védjegyünk alatt árusított PAOLIANO SYRUPOT tessék kérni.
Gyógymódra és egyébbe vonatkozó feMligoaitá-sok nálunk besz erezhet ők.
Levelezés bármely nyelven.
KOldalegesaégeink osztrák—magyar képviselőségeink által as egész Monarchiában (rsaka véna Arusittatnak 1974*
8 napi Próbára
\'I I Mvrtn nvt IB
Karakóra ékraaill»J a.—
-a-t
Szétküldés utánvéttel.
BÖHNEL MAX
27/768.
„CARNEVAL"
+ P«| I la|M«a aéévat n
n létei Itflakb
Hygienikus gummikfllOnkgesség. Jótállás minden darabért Ars tucsionkint eredeti csomagolásban 6 bor Kapható a központban :
BÜCHLER GYULÁNÁL
Wisa, VII., Kaisaratrsase 109. Képei magyar árjegyzék ingyen, (zárt borítékban 20 fillér bélyeg ellenében.) VissontelárusitOknak magas jatalék.
¡yl4 |knuár 11.
r —--<-
Olcsó tüzelőanyag.
összeaprított tűzifa métermázsánkiat 2 korona. "Irífaili és különféle « porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Telefon 294. sz. . ) \' SAZSÓ SÁNDOR, tüzelőanyag kereskedő
Nagykanizsa, EőtoSs-tír ét Teleki-ut tarkán.
UNIVERSAL TABLETTA
(fejfájás e|len.;)
(*Yaiimati Emil
Készíti városi gyógyszertára
hatásában felü múlja az aspirín tablettákat, minthogy egyúttal enyhe hashajtó
Si^ÍIIÍIMÉÍíwíWHBBMw
ja a külföldi hason készítményeket.
a sa *icyl készítmények gyógyértékévei.
JSaja
logv egyúttal i Nem befolyásolja a szívműködést.
ZALA
Egy hat lóarejű keveset használt
Stabil Benzin motor
fő szíjjal olcsón eladó. — Megtekinthető FI8CHL ISTVÁN gépműhelyeben Nagykanizsa, Kislaludv-utca 4. si.
halnagykereskedése, Központi vaaaicaar aak. — Alapíttatott IS2b-ada. Sürgönyeim Zbnmcr hslássmcster. — A B italon Halászati Rt. kisáróiagos képviselője. — Ptftkttyett V. jfaaef »ér IS. Telefon 138-ttt.
Vidéki megrendelések pontosan éa gyorsan, a legolcsóbb napi árakon tsljasittctnek
Tisztelt háziasszonyainknak
állandó használatba vételre ajánljuk:
az „UJ PATRIA" pótkávéi
a „BIVALY\' gyári jegygyei, mely tökéletesbiti a kávéfőzet színét, izét és zamatját. — Méltóztassék egy főzőpróbát megejteni.
Újdonság „Hygdó" kávépótló színes festett ezukordobozban.
Ä Tölszäzad ota fennálló
•wk ate kar valMl, Im hwlm» •Ml MOLL A. H<tmH Sa altir*«** Mntatt tat,
Mol» A.-Ml« SaltfUtx-poroH mm katáa* a legmakacsabb gy«Ri»r as tlu»t. Mntnlmak, (jmmmni, gyomorhi 1, »AginV. aaekrakaa*a, méibintainm, vértt»lul*a, hranyér 4a a lifUilcMWM) nu katasaa-Vak ellen, • jeles ké^ssemek cw rd»k Au mindig nagv bb tartsáési Meneti Ara e^y I*. pecsételt eredeti dobosaak 9 korona.
legkitűnőbb minőségű
minden hasonló anyagot túlszárnyalI TÖz-
álló. fagyálló, tetszetős és olcsói Anyagot suállttaakf Fadéat vállalunk t Kérjen ajánlatot.
Raktár és képviselet: Berj>er Pál cégnél Nagykanizsai
caakakkar valAdn - ^ MOS
ha mindegyik o* a I U^mm
Matt a. v*njaCyat I
táatet: tat «a Mail A. /\'(
teilrmtu Aaoutul van rl
Sém A seotMéla fel j/^fl
IMmiíu HTCMH
sea. mint fájdalo\'ntcsll
lapító bedört-Olc i JR ■^■EH
klsavlay, es4s|K|K7^Bc
* s ms|kllias\'>|L m I
H\\ébk»tvstkes»enyri- 1 V W ■ *
net IrglsninrtebbjJBépsn r Bar ónmolinM-i üveg in 3 korona
„MOLl" Gyermek szappanja.
Legujkbb módszer siorlnt k*»>l\'*k lagtlna• mskk a>armak- én h»i|»s««pa»»i a bőr oksrerO ípi lkstr» ayvusekak éa Mné\'kk részére. Ara darabonként «O t. 3 db. K t.ao.
Mladaa Sarsk gyarmahsaasaai» MtH A. vaajagyava van ailatva.
Pdaseiküldéo MOLL. A. nyonyeaareaa cs. fa kir. udvari ttMlltó által nSCS, Tuch-laiHsan a aa. VMékl moürendoW^sk naponta pestau\'áwft melleti telj«»lttotiiek.
A raktárakban tessfk hat\' roiotisn »MOLL A.» aláirtaival és vfdjreyrvrl »Itatott ké»sitnvnycV»t kérni.
Raktár Nagykanizsán: Rosenfelá Adolf Pia
a bőr ápolására, az arcbőr szépítésére és finomítására PUDEf*
v Legelegánsabb toilette, báli. és salon púder. Fehér, rózsa-^xjT \' sein, vagy sárga. Vegyileg aaalyzáhra és ajánhra dl. j, J
t = POHL cs. és kir. tanár által BÉCSBEN.
é^fe^v V n,Mr 1 MiiKi MHHiln nam
f^pR Gottlieb Taussig
c* Sa ate. aar. taUatta ateiu SS lUatesar o*ra. Faraktár l L WaH-•aSa J. - SateaaUMs rtSarft. »am aa famlUwi« bateBSaat aisUaW.
Kay OaSuz 2 K. té Htt. ksabalé alagtflbb illataser^drot»«- kereskedésben is gyófyt/trtir-Uan. Netykaoinéa : Alt éa Böhm, Keleti M. Mér. Kreiner Qyala éa Qeltchés Qraaf cégvkoéL tavibbá Ralk OyuU gyégyasertiraban.
UtoUrtictettc haUsu taes aa s»*NMeseSasiaeLmMH a balaraM, ■iintiai a A^^BA MteM i sil aeaapa JfM KaIvL TaMúr i*un. mam^r n n~aXsZ n ■kaiipkit mb-ami. vai 1* alal msi. kawasna ió iuISmi nowarn «s MMk> rttan <—"SUi^B a»na|tat*iii ««»*( H <na*u MatehaakaU, oHntfi ■ maa ] wm smanamsts. hm tí tx
- nni irnüimm. K tuaA«n t>«wit b«-
InBitu ISI\'MSI, ndvkl toss , sIMa-
■Ml III] nil. almmánt aMa HU- te
taailf h>«b<lrt>teck. boaaete Hka,
~ jP" ainMHf «i*| ti r na
UCH-DlEnl modöt erdő bSit. JA Iuiém
sfcstel SSJtm:
uamfjamaraaa antaiiti tsat ramm. wt SBMBS9BS5* ■s\'kWIisI FMSteiaak «Sra kUSaa. katteuy Minden háxnil k ISatew InSMMta, kőim, v*cy nte iltvfnyokaU ktenö \\rngm.
Írjunk t TWerry A. örangyal-gyógy-
tárának Pregrada, Robltsck melleit.
12 kia vagy S dupla vagy 1 nagy
spedaláveg 5 80 korona.
tsusajau acxaszsao
TIÉrnl ifimwte qnül niMi Ciitiltukiikii
Mipkllllyi»» «ipaa.1,*;
aít extet tstaakam ■ aawauskai jiBk
kmtiiNM kuknál ka. — yy^A
WUMM usaajmnn MÍ* Ár Srvxi
Kaufmann Mór
férfiszabó
Nagykanizsa
Kazinczy-utca 6.
Jelefon
«Ms NMMk MÉMHUIsfeMii káskriS
aassms sss^^n ^^WIBUH ^asHHHVBm eea^n^mn»
Tktsm I. kisivé jipunliiii, hmk Rohltsch meltett.
Nyomatott a .Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság* könyvnyomdájában Nagykanizsán. Igazgató\': Fische! 6mA
XLL ivMyta.
Nagykanizsa, 1914. Január 13 kadd.
9.
l^T • öa a
MKm . . * i • . «r-- • <M . . k . • •
•ay mi -.r. , . mita»
SAi. ... • ta ,
POLITIKAI NAPILAP, ^-é-SmL slngBf^* | IWpjWR Wtj^W MlW/iiPI fffr I ^FffcB, | s^SSÜ? law^TuVittiTtrtLJS
M I > laih. bál kdmwi" v efc
NfMWnt
Brr!
de hideg van odakünn. Az utcánjarők fülét mintha ezer éles késsel hasogat nák, milliárd, apró, jeges tűvel szurkálnák. Hogy milyen jó ilyenkor, ha télikabátja vagy bundája vagyon,\' no meg befűtött szobája a szegény embernek és milyen borzasztó, na egyik sincs a még szegényebbnek, az igazán szegénynek. Ez a jótékonyság valódi szezonja. Ilost megmutathatja Nagy-kaaizsa jótékony hóígykőzSaaága, hogy komoly ambícióvai kezeli a jótékony-aág ügyét.
a
Ma délután kapják kézhez a váram képviselők a szervezési szabályrendelet kinyomtatott példányait Kedd, szerda, csütörtök, ez a három nap van még a közgyűlésig hátra, ennyi idejük marad a városatyáknak arra, hogy a szabályrendeletet a legteljesebb részletességgel áttanulmányozzák Akibon meg vaa a hozzávaló ióaka-rat én rimánál annak ez a három nap elegendő lesz. Ea hisszük, hogy nem leaz a városatyák kőzött olyan, aki ezt a három napot nem használja fel, ugy ahogy áü a város érdeke
\' jpÉiiwiii^a

Mégegyszer és utoljára beszéljünk a járdákról, amelyek a hirtelenül beállott rettenetes fagy következtében ma reege! óta síkosabbak és veszélyesebbek, mint bármikor eddig. A
kanizsai lábak és nyákok nagyobb veszélyben forognak, mini valaha Minden megváltozik a míg a vén föld egyszer megfordul a tengelye körűi, a kanizsai házi urak botrányáé nem térődömsége azonban annyira nem változik, hogy az már egyszerűen felháborító Helyes kifejezést a megengedett szavak szótáriban már egyáltalán nem találunk ennek a lehetetlen és példátlan hanyagságnak, gonda^anságnak, a jellemzésére. —-Csak az reményünk/ hogy a város szenvedő közönségének egyszer csak elfogy a mélységes, krisztusi, Hinagy-türelme s akkor mingyár megtalálja a szükséges * szavakat és eszközöket, hogy embertársai testi épségének tiszteletére kényazeritsen egy\' néhány háziurat. Mert a rendőrségi bírságolások ugylátszik, egy alt alán nem használnak.
H politikai helyzet.
NtffyfcftitixM, |tnuár 12
*
A politikai helyzetre nézve, minden nagyképüsködés nélsnl ellehet mondani, hogy Tisza a helyzet ura. Pártmegbomlásról, frondörködésről beszélni sem lehet. Khuen Héderváry grót nylrztko* zata megdönthetetlen bizonyítéka annak, hogy munkapárti szempontból amit Tisza cselekszik, az jól van! léve.
Egyébként is bé keii várai, ugy a bordátokkal, mint a románokkal kötött egyezmény végeredményét. Ha volt is Khuen Héderváry baa valami bizalmatlanság a horvát dolgok miatt, az már el is oszlott, mert ez idő szerint lg ta-i pasztaiható, hogy Skeriecz báró rendet log tudni teremteni Horvátországban. A ! román paktum? Igaz, hogy nemzett l szempontból ez igen kemény dió. és | viszinajor is lehet belőle, dn egy igen lontos biztosítékunk még la vaa benne s ez Tisza István gróf hazafisága; neki ugyanis célja az, kogy a
hazai oláhokat úrrá tegye a magyar fölött. Ez Hirden kétségei kizár, S Khuen is kijelentette, hogy bízik Tisza hazafiságában.
A ml pedig az eienzék további-állásfoglalását illeti, szerintük már csak barikádok jöheinek. Hiszen a hatvanhetes Andrássy Gyula hirdeti legjobban a harcot Sőt egy hírlapíró előtt oda* nyilatkozott, hogy a mai helyzet sokkal rosszabb mint volt azelőtt, s hogy általában ez jellemzi ezt a kormányrendszert, hogy a politikai helyzet mindig annyira romlik, brgy a fgnajpot a mához hasonlítva, a tegnap Irigylendő Idill.
Csoda-e hát, hogyha a nemzetközi á forradalmi szocialisták most már nem
Egy chinai ebéd
Stabadon »ordította Oydrffy Tivadar.
Érdekesen beszéli cl Doifct, — a bites banda a\'aió — rgy előkelő chinai bárnál sdett ebéd kfolyásé*.
A mrgbiiólil Oké bar kán a pé\'dány-ban kildi»-, illettre adják át a meghívottaknak, áa «¡tő met hitét \'17 aigy vérvBifis b p» piresia írják, Baaitbajiogtlvr, saoryosan k pecsételve, Fegttffcb nyolc nappal a megtartandd ebéd eJAt Ildik ssét A métodik makitól as ibéd elfittl np kés« dé után dtáibsa kapja a aavgblvou ta as tétiasala papiros» kUt ka lékkel van írva; a hanatdik mcikhd fisra jattba ckiaal piptaostöl v»r, ifltös selyrm valsgolkal gardaion dbiüve; — aietédelfltt idfák ét Ssévt|bca mindkárcm megthdmag * igézik és a m»tat egyik srm lartalaum.
A m«|kfvotlak agy aagyebb icrcabcn pVtkrrcc^, a Ms milra Jelrn, fél» Bt btn Myetltdvék r1, rémén vétva a béadbb ír»r iákrt ta cstk iklor llnrk la, ka t* afokd vtfdég is sugériaitH; »est vir a lőtvefler •»«■néddai inllrghalsak, da sioaasl elréatni ■kden diikortas, mkőn mtguőfafntk méh karén dorjék: átver ah. ak as ebétffibr, akol ■<lM»i»al Nv«*llk a vradéglárd csattá lag-M- - Hl m Mlarambtn bd slkaims ayblk t
káii arnak ű pl máctsir indás rőt bizonyságot lenai éa gatdaságál is Itt mata fs be-
Micden vendég rgy kiJCn asstalt kip, de ha as belymflkr, vagy máa okból kketelkn, ngy a ckinsi Ilik ette azt parancséi Ja, bógy kg-hifibb bárom ucmé\'y Bi|fin egy asztalnál, -4 rmelleit a házi nrnsk nagy figyelmet kelt fordítani sin, hogy vendégelt rang és dm szertlt fikesse asztalait bor. Colnaiaak keikae lenai, begy átérem! n ember rgy vendégiáid ház k (ének gordfait éa aggcdaJKib ss elkrlyetés mrgállapi ásácál, mrtt a. rsngkBIBmbsétre, bbsmoadásos énékem cbinsita halálos lértés volna egy alscionyabb rangú, dmQ vendéktár sávsl egy imtsl csoporthoz ketOf, — vagt ts fán ments, egy aszalnál Blnii Ha még tigye lembe vtsiiii*, a Menyei birodilom kidarcbi-kas társa dalmátak ezerféle, finoman r ájcstiro-soit lim ii rang tokosaién értketö bogy/a kg-aigyebb alfivigjázii itm 6» ja mrg a totóvt báztgaiaát apré-citprO lévttksekiől. Hosasm, — a kckli népekei jelknsiő, — BreW bdkolás és balJo>|ás u án légre aaxtalbos BÚek a vendégek éa — látni kcüetiB a veodégli\'6 gazda boldog ii eái: vendégei mind fllnek/Nagy \'lt ez, miit\'akinek helyet lévcsstn jefUték meg, az ibédét t- Alva mii végig. /
" A vendégek Dinek, ismét FcT
vasal * motgák aflil Ibamge. Rovpanl kizárni bat na cmépsTM, midőn ii laadfcl II sm
bar axotgálla ki, da as eikvaibaicilaa: minden asztalnál agyasaim saarvitoasak éa eseakivfll agy inasra vaa nBkaéga a cbinainak, ki fit sz ivésnél — kkioigália. A barmincegytdik felszolgáló neméiy a azartartásmester, raadaaan as ekő komornyik.
É vá^ygerjeiitfifll agy csésze maing mandula -ejet testnek a vaadég aasislám, az ss cbéd\'hcvesnidjf. Cifogyasaiása n\'áa megarvd a társalgás. A mandula tej máa racdesen martm-toaou hal, hidrg soakr,pMoU szárnyas begy, sBH máj, előkeld kásaá\', — lóaott pulyka vagy kacas. aieietekrc végeit száritott, legalább 8—10 bdaspoa, frisses nem meizea lo|áaekkal köritvs, éa a ckbtai garmandok ktdvanc eledek: a cukornád kakas laas kHáiotva. Tála áa ntán a ha» ma veadégdi MUaaBalva agészaégflm Bibi pohsiát, — a vsadégak egyBaasan viaao-soasák a jótováaalmakal.
Az aaslalak atacsanak amépai nádon lethvr, kanem a aebés aaBrke saiyam saataJ-lerMda kél nagy fáim laksz*, a felad iák* mirdan larkéb ntán kicserélik és n alad Mi-cáréi sterelik W avdmsWMkkeL Aa agym láMáaab bflaW, — károm táioiás vsa, -sétálva IBWmbBad ^aMakságokat i cukorban pirilelt pékol da ariagymás basoaté ebkasi .-»rmegét logyssstsaak Séta kBaba*, - In t írás ja as aUM, — taNUoa él Irétáa kéiááaJ-kvl mnlallat)ák sgyasáai; a mitarttiamattT baa-
ZALA
IM4. jttttttéf II
trnycgetMmittk, kanén tenni szánul» koxnak kedden este. S tMre láthatói* az utca lámpái és a kkatok üveg*ia-kai aiegadják az áfát a szociális harag nak, s mlndan valószínűség szerint, ez tetszeni is fog a tiszten rlicnzéknak A szomorú vége azonban a dolognak az lesz, kogy néhány szerencsétlen munkás betört fejtet, alaposan megkardfapozva keif) haza, vagy a mentők ápolására szorul. Boda főkapitány egyébként most is kilátásba helyezte, kogy egy cseppet Km lesz kíméletes a szociállsta vezér-kárral szemben sem, mert a tisztelt rendező és bujtogató arak Is a hűvösre Ingnak kerülni.
Bár tényleg Tisza a helyzet ura, de a helyzet mégis vigasztalan, mert rendesen á nemzet Issza meg a levét az ilyen politikai hercehurcának. És hogy- őszinték legyünk az ellenzék ed
hárci meddő volt az egész vonalon. A panama botrányokkal folytatott hajsza csődét mondott s a Tisza személye ellen intézett személytámadások sem vezettek eredményre, a nemzet becsületének az ellenzéki delegátusok által a küllőid elé vitele pedig teljesea hatástalannak bizonyult: a nemzetiségj kérdésben keresi most az ellenzék- azt az emeltyűt a melynek segélyével ki-emelhetni véli Tiszát a miniszterelnöki székből.
A horvát bonyodalomnak a Sker-.lecz inauguralásával való megoldása és Tiszának a romáa vezető politikusokká folytatott tárgyalásai az ellen\' céknek kedvező alkalmul ígérkeztek Tisza kormányzata ellen Irányuló ujabb campagne megszervezésére. E végből még a rutén és a tót kérdést Is beil-lOKtt az ellenzék.
gos, a második isuüast jébé szavaira mindent! i helyért siet ás néma gyOny Orrét várja a meanyei birodalom szskácsmtréizeéoek légin-eslklandoztatóbb remekát. a fecskefészek levest 1 A frctheféaaek leves a lengeti fecike, hirundo czenleeta, beted részeiből késrfll; ei egy kocsonyás anyag, mikez ayera galamb áa bibfctojást kevernek és erőa f az erekkel, közép szertea siti levessé f zik.
Hogy fogalmunk legyen, minfi nevezetes laoloiságu a ckinai iremében a fec .kefészek-leves eleg. ha a leszolgáló inaakid fosioskcdó tiklilUtt látjuk áa megtigyeljík a vendétsereg ádas vágyakozáséi, msttyet a minden ételek MfctByát férjék 1 Csak egy mOvész ecsete kép» a tecskeieves élvezó cbinii srckitejezésit bBen lefesteni I A knrauáik tálslás előtt mindenki tttMpsánlI a vendéglátó báz gazdáját: erkW-cjÍ\', gazd tgaágá\', tsnáltmiialtttt áa — fecske* leveséi dicsérik, túlárad« virágos szavskkal. As utolsó lelkössöotő elbingsáss ntáu szolgálják M a ksrosdik fogáét; mi párolt kai, vagdalt a etánt farok, KM elefánt ármány éa nyárson sSS apró madarakból, lizléle mártás áa agy aagy iái fáit áa eróaaeu láaaarsasM riaabfll áll. Egy cHaai ebédnél nagy szemet játszanak a ksnmktlsll bosok.édes ás erfltK pálinkák la. A csemege friss gytaMMca éa agy MMMOa a Mrtk liknál i baaooló édes tészta, mit güálva tagyamtaaak. Aa ebédet a saartartlsaiatti aaaaat Mae* bt i A taáaHhan párolog s tkee I
Intrika. panmnabntráaytaAlzak. ez , ugyaa nem fog Hazán : ndndaakl mást \'talán megingat, de őt csak daotsabjbá, elszántabb* teszi. Ellenben a parlamenti fegyverekben ó se kgyőahetellea. A néhány főnyi ellenzéki kiküldöttnek, a delegációban való szónoki sikere, például egészen klkozta a flegmájából, idegessé tette, — szinte megijedt Tisza az efleazék hatásos (nert parlamenti formák kést történt) slkams nsraplé« tői. Csak a parlamentben és csakla páriamenti fegyverekkel lehet Trszgt \'^megbuktatnia az ellenzéknek, ez ma íjjfár világos. Mióta akarja már az ellenzék most, ma bunkóval leülni Tiszát és nem megy ? Miért nem veszi fői inkább a kevésbé mohó, kevésbé lihegő de csak- annál biztosabb normális parlamenti karcot Tiszával szemben — amikor ez a leggyorsabb módja megbuktatás inak. Etek az nrak egészen megfeledkeztek arról, hogy a parlamentet azért vívta ki ^rontás Arán is magának a nép, mert ez a legalkalmasabb módja annak: hogy minisztereket meglehessen buktatni.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Csengery utca
Megholt
a gyermeke után.
Alsóiendvai ludöiilónk jelenti; BtUnga Erzsi tolnamegyei saármaaáeu leány Hoaaan-hlnban szolgytt egy bsaládaál. A leány egy aatendévei ezelóil kertit Zalába a mielőtt a faktjából eljött, pir héaapoe kis eseetemöjál fing szüleinek geuáutáaáia bisU. A leány aa alak as egy áv alatt folyton pzon sopánkodott bogi gyermekét szeretné látni
Tegnapelőtt levelet kapott aa anyjától, amelyben aa állotl, hogy párnapi betegeakadáa u\'áa a gyermek maghalt, jójjón haaa a temeté-iéra. A szegény csekádlcány, aki rajnngáalg szerette a gyermekét, szsbsdssgot kárt á gazdájától, tegy haaamsbeaaaa á temetésre, de gazdájs negtagadts a káráé taljeniáeál. Es any • eytrs alkmarásMa a megény Emit, hogy agy észrevétlen pUlsnatbss felment a padlásra áa ott fslskssáotta magát. Mire ráakadtak, halott volt Egy kk paplmelatrt talállak mellette, amin imatka bétákkal es álatt: .4 gjnnitiii után hitt Ml|t Mmh lüMl ÉMMiy
)
II w
és legdivatosabb farsangi nj donságok olcsó ..árén beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
•tathaMiftm, Pást I,
üj szabályrendelet. #
A p Intakt kOsgySlés nem csak S saarva-záai szabélyrsodatet tárgyslja majd, hanem fotfMkaaft agy uj aaahátyiend nettel te én 4 szabály rend elet, melyei elébb kivonatosan tsaser-tetáak, a lalikkHajii átirátokér fianaedá pét-dijakrói szól la adadeaképaa alkalma wra. hogy a várasnsk jdialli, aj jbraáelem lámám lágyon. Nsgyfcaniseáa aránylag igea gyahoriak a telekkönyvi áHiáeoh a ezért snafuncsáanek mondhatlak aa aj siabtlyrendsietet, eenáy tekintélyes jövedelmet biztosit a városnak. máHH, hegy aaari polgáraira ujabb tarával róna. Mari Maasa nem hs> issgyerlsal, hagy az akinek mádjában van tetbehst átkaim a uját nsvára, az Mkuyan etviaeh aat a Ma terhel, aadt aa uj asabálirraaddat rászab.
A izsbáJyrendelei vázlatos tartahuá! Itt ad|nk:
Nsgyhaakna r. L város terttnán Iskvd ingatlanoknak átruházáaa esetén aa Stmháaatt iagntlanok értéke aaarint a város hád pénztára javára 1 százalék vároei Malik lueteadl Ifi pótilleték aa agyeneaadó módjára béhaftanáá közbOretelések termésic éveJ bir, eláválás ás dsóbbtég tekintetében a kOzsdók módjára ka-Hajlandó kflvnntaak részére aa IMS. évtXUV cikk, Olstve az IMI. évi XXXIV. kákSn^ által nyújtott kedvezményekben résaeshl. A táróéi pótílleték mindenkor aa i^pttMt terhel A vároei pMUelák Hsnháaáaél aa i«athm érékének vétetih: l. adáa-fsillatait Msértve a bárói árveréseket ia a vételár aa alfálatt matté -km ssnlgihaláank értékel agyttt) 2. jigkgili teknéi, hsgfMhnlnlI a Isttároaás athatméen fetveU becsérték, vagy aa sááhht pomban meg-határoaott Mák kiáttyábaa s barai«tt bsesérták.
A legkiaebb érték, aNtrett aW a vánal páMMáh kiszabásán»k ilifjlsl nmtgálá értik Osaaagét u eMsO I «. rsadslkeséaéhm képeel nem assbad Maaaait
aa l«H. árt XU. L-ctkk 4 mn-
1014. január 11.
ZALA
1
MrPI jogBgytelbea többféle MA fel. a «Anal yñim—as *MMNR Baalaaill
Ha padig salamat? logigyM ismdiiddd aoiggkatAankat foglal magában, akkor aa ttmül-lidB szolgákatások értékének <na«iliap«É*adaAI a bétye« Ca HMM iránti törvények da aaabd-tok Miatelui HsswidmUaiaali «1. $ Iban mg alvafe saartel MI eljdmi. A vAmd pWdft Iteaa sadmra stebBaaaag oten imbiadl fei aa • tenate Ir MI Basaaad 10 kaB veani, aa 9 hnrcaAlg terjedő padig Ittel abda ate aaai aa».
A váioai pót illeték aa aaaafe tárgyéi M-päd ingattam kthsattea leihet Na a feteaafeda ateaüal a 4L f. aariatt l^feteifek érték vdte-tett da 4M am« tegblaabb érték kteaAatflAsAaak atop#a1 vaa Hatea lövödetem biabte vigy hés-
¡¡«Mteteil. akkut a vAraai pdttaaék te • hsfeeabMntt lagfelaabb Artife alapján srtnytago-aaa kiigazítandó
A városi póttliaiéb siempoajábói as áUami BMék agjaMrlikt slá aad lagteliDt aaai ré-aaaaAlmk feMBo slbAaAabaa, labAI r várod pllBMIkil aa iogstlaat ssarsd agjtetek, tárta , httAaateh ab. ia fiaalat tertmaafe A rárost pilBMIbal a kötssoieákatésok kezeléséről aaAM IM> évi XB. tdkk Atelba léptéig a várod adólriva al kivddból sssbja M.
SaBkaég esetén a pótMdAfe ftaetáaére köteteset hlaaM a Imigy lette londhcaó okad-ayoknak A aap alatt vald hamalatAtera Uvje tel a amennyiben a dtkaött batAridd alatt as okmányok be tmm mutattaánsk, a városi pót-■telkit a raadalkoésra AKd adatok dapiáa aaebja ki.
Et a szabályrendelet kormány baiéaági jóváhagyása éa a MpvttaWeaHteB kBtgyOésen történi kikiidetése után 4 ik napon lép étetba da rendaOretéasi átoknál as tetatlaa Arabázá-soknál teteihaatanddk. melyek a ttabályrenda-Ist életbelépő n\'án létre jBtt jii|Bg|lateáan. — angnylfe Otökségsken ak púinak.
i) , i ■ i ■étemként 150.
x5aii selyem *
J donaág Bérmentve
én terkmaltaa káxtwx saáltkra. Das ráiaanték.
L ttHUUi t na« cucnJ Mar udMk ma
A magántisztviselők közgyűlése és szórakoztató délutánja.
Magyáanfiaa, lanuár 12.
A Bigjkaaliaal ■agAalliilikrtítfe lala vaaAtnap délelőtt tartotta ramtea évi tete-gytMaAL Laavai y sana elnök s köagytttéat ha-lAtuaAlbApaanik nyBvAaPji As a gjteáil mag-ayttja. ffndds a ittfeAti latentes kAsakaaatt, l tagokat a kari Baatatertlira és aa egyaaBMara basdkja, maid aa agttte elnöknek kBlinaalte sssvastet. As 5 tAraiteAgnl aaaa liairfl raaké-|lnak As aa agyesBM érdelét aldia vivő aabi. dd|Aaak lapbalé ba, bngy a tagok ssáma na* poóként növekszik. Továbbá sa «yeaBM tef buigdbb tátiénak. LásxM Vilmosnak és tevé> kany Bgjéaiiaek, dr. Miklós Daaaflaak, Mk díjmentesen válla Hak a aaakiaaMyam Mtesittaa-kor aiösddi Uaalaaf, aa ogyaaBlal adag kö saBndAl lolaácsoljs.
A pénztárnok AM baerjassletl séreséma-dAai Aa 1914. évi kBltaégnlökáayaaéot a köa-gyfttés latonAad salte, maid ss dapamhily mddoaüAi Aa tedftváayot alán a üsitikat laateAaa kövtlhamW. a*
Elnökké Lendvsi Vi!mos, Alelnökökké Dtn Vilmos, KteteMd Ignác, TbftAnA Hatna JAaaa, Jegyiökké Balázs VHama, Kostete Ferenc, PAa> (árossá Miklós Qyala, Ellenöné BBcbtet Mór. Ügyésszé Dr. Miklós Deaó, Háznagyokká Krenik Margit, Lászió jóssef As Rtbbargar lata lettek A vAlaateaAoy (adatait Blaa Art kar, Breuer Irma, Dezső Aladár, Piteada» Miksa, FBrtöa Izsó, Qohiachn János, Ooaboa Imre, Hochfiaa Soma, Katoar Erad, Kálmán Leo, Kassier Miksa, KartAaa Lajoa, Klein O/ate, Knasa AlbeH, Lányi Pál, Loria Sándor, hügics Etel. Nyitni CHgv, Oderrdcber Jdaad, Péter Hagó, Révész Lator, Rosanbatg Oszkár, SpKaar Oynla, Vidos Jitad Aa Wi\'da Ferencet vAlaan-tobAh. A fdAgyatö bizottság tagjai teltek Broch Eail, Orbán JAana, Sckapringer El el Aa Wieaar Bertalan
Aa aj liszt ikar asvAbaa as ilnök kflsaOas let mondott a beléjftk helyezett bizalomét«. A kOzgyBIés sajoa Aa lelkes óvAddk közöU Alt
DtfteAa Bt önkor kesdódötl meg a szó-rakoatalö dél alán a Kaazteó nagy leimében, melyei a agyazerB programm reményében az teolaó négyzatmilliméierig aaép Aa diazaa kö aöaaég töltött meg. Halte latvAavArnai\'teaAcaoB agy nadklvtl érdekes és mulatságos bijool d-vatott tel .A közigngaláa Wfea" dmen. Eaatfa Bflckicr Mór n A vésd és aagy képaatlségre valld begedlsyáaa következett, majd Kate» Ernfeflé lépalt a pódiaare Aa b\'anai, mindea variációt kihozó, eiBstös uinesésB basg.án néhány ndt
A penfraaa aMa SAihBsy Daaad | saaakara bdraskadsH d a lUhaa ai
i hlaa boaatea IBhld« párak a Kaadted dan paabab|An. A Mafak) reren« Mtta d and a Aa rniilkiajiiggH. aaated a eddi« akadna alak teA aalalaAg
Jtoi SMr ikirtni Mt
Afagyáuitesa, jannár II
Ezt a haagatena tojalaateai ag 1b bteuadaaa sahaac tette tegaapalfitt a ság előtt. Még paé% ■ kBialbaifl
Hároas nappal feflid efe ba ba a bBaglI Mergday aa)MbAI Qd-sAre a renda napá pontéért. VteaaateM a teaaa-map h7 lanarann gyvraa aiaiaa mag as inatgarei, a haaAbéh teagd-ptean%d te la|aaávtl. A gyerek a tegéayt teaaáBtetta a lováról, s melyre adáa 6 maga fett tel As Od» sziget MA aBovstdt. A talaba Am haltet • kaiaadiuahua Aa mabáaah saageara a largó-pisztolyt batyáros tempóval rtpabodatt rá ;
— ttott ktel
A korcsmáros mrakna aaa i|adá aaeg a kis betyártól Aa kiBtBtte • keséből g ptaatolyt A Ba ana Magyanaardahaly kAayikaa attdott. A kot canteros falkapott a kla lókötö lóvén, db aaa ladhl már magkite Jateada! tett a Wd röl a nerdabalyi caaaáőfflnaah, afed nyoaosAte indítottak a Ba a\'An, akit vÁgn sikarflb latartóstetai. Mikor tök, hogy atert kötötte d a toag^ rá, hagy Róaaa SAadoc llnHlitjAii pd|ái>
A dicsdaégsxna|as inbancot mér baaaái-ütötték a kanhui Bgyészségn. Minden vdá-ulnBség tztrinl javKé inlézalbe barM, ahd majd leszoktatták öt raaaalttas ábránd|sirti. Még caak ad iagyassBk aag, bngy ntvntal azért ata emlttettflsk, samt a flalalufeiAI adó As es Av alsó aapjáa életbelépett törvéay ad aaglfllolte.
Nem okoz többé gondot», hol és mit vegyek mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein házban minden jó és szépet olcsón megkapok.
Angol lima velo din
K 3.-
zr
Pepita asővetruka
K 3,-
Mosókötény
K 1 — 1.20
Kjváló finom aziatartó dalénruba K 3 4
Fekete diszkötény
K 1J0-150I
Angol agám koaztöaam való szövet K 3.50-4.50
ZALA
1914 jáftttár f ii
A VILÁG.
A niiinttrtMk Záfrib^ti.
Tkn István\' gróf január 15-én »««látogatja a horvát «várost Tiszte-feü a Nemzeti színházban átsaddadás lesz
Vasatí tolvajnak nézték Lónyai Etanér grófot
Romából jelentik: Óról Lónyai Elemért a rendőrség letartóztatta, mert vásni tolvajnak nézték. Csak akkor bocsátották alázatos bocsánatkérések késén szabadon, amikor az osztrák» magyar nagykövetség részéről igazolták. A Hét aai Mén*
Tizenegy érakor nyitotta meg a Ház mai ülését Beöthy elnök és beje-ientetu, hogy Benedek Sándor és Hosvat Hugó lemondottak a mandá-mmnkrói. Ezután rátértek a sajtóreform tárgyalására. Ellenzéki részről Bakonyi kntizá\'ji a reformot Valószínű, hogy kibeszéli az egész űiést
Az ülés elején Apponyi interpellációi jegyzett be a román paktum kérdésében.
Kossuth Ferenc esküvője.
Budapestről jelentik: Ma détt 12 érakor Bárczy István poigármcater előtt házasságot kötött Koasnth Ferenc gróf Benyovszky Sándor özvegyével. A házasság azért volt sürgős, mert Kos-sath állapota ajból válságosra fprdnlt Tisza a román paktnmrót
Budapestről jelentik: Gróf Tisza anntszterelnők ma több munkapárti képtriseJŐ előtt megcáfolta, hogy ö román főispánokat és 35 mandátumot igért volna a románoknak.
bán-jelölt.
Zágrábból jelentik: A koalíció mozgalmat indított, hogy báró Snerlec helyébe báró Nlkolics Miront nevezzék Id bánná.
Nagy hózivntarok mindenfelé.
insbrukbói jelentik: A rettenetes hóvihar miatt mindenfelé a közlekedés megszűnt.
Bérűn ; Egész Délném «országban szünetéi a forgalom a beállott pusztító hózivatarok miatt
Brüsszelből jelenük: A a apókéin át feigytlemftett rettenetes hótőmeg olvadni kezd és irvkzel fenyegeti Brflsz-szet városÉL
Hárem kénail a munkásság
Budapestről jelentik: A munkásság el van szánva kogy megtartja a hol-,» napi tiltakozó felvonulási, noha a fóka püáay betiltotta Előreláthaió^ehái, hogy véres összetűzések lesznek a munkás ság, rendőrség és katonaság között.
Törökország harcot akar.
Konstantinápolyból jelentik: A Ta-nin mai számában karcias vezércikk jelent meg, amely kijelenti, kogy Törökország nem mondhat le az égei szigetekről s ka kell, szembeszáll egész Enrópéval is. A hangulat országszerte izgatott és harcias. ^
HÍREK
Ssemé^l Mr. Dr. KMg
kfltfOldt tanulmány útjától a meg-
— Dr. Rkéday sMnéésa Jaantr S fti aaámnakban emWetiah, hagy faankr IS in, vs-aámap s Legényegylet mulattága alkalmából egy migee szeSend élvezetet nyújtó estély fog tartatni MM vertük közlik es a aaám tettese* mag log vaMenhH, mert eltekintve dr. Rhédey Ojuls i—laága stóidisálóJ, ski nemcsak mim na apMÉnspu agyft legjobb »sfcoka, henees meeaae USn Mane laán afr) u. saga aa rsndkisflti saaüemeaaáge már magában etág biztosiék ana. hagy aa estélyen e Maánaég jái érzi magát. AsoukivSI a rendezőségnek «I keráh egy otyaa náuéaai gárdát megnyerai a ssertplésrs aHk maguk agreahánt is W(m szellemi élvezetet uyujtsoak. Ugyanis kOsmflkOd* nek H .lhlihin Emma áa Pstrtta Magda úrhölgyek aoagofáa, illetve hagedfln, aaaallill agy aftaW daMrda tagjai műrész* énekkel áa az agyW tagjai Matt Lukáts Jözaef alelnök la Aadry Ferenc mndead bizottsági elnök. — ta végSl omÉtjSk meg azt a kiváló eseményt, kagy a rendezőség felkérte a kBsieuiá körtémé dL Waldman Lajoaná, Btau Margit umflt a kaaizsai kOsönség máháa dédelgetett kedvencéi Unak (ellépte már magában biztos alkart falam aa ealélyie nézve áa lel|ee egészet jelent né*
as- knrtat béé lé borén« volt sakras Jái Műegylet cflisba adomtapoant, t v«a adományért hálás köazOaetet Ját Máugftet rllf utaiaii.
man. Mára a rendönégi MHh, bagy a betörési ag] aoac kövdne ai. ahk már la is inHakdhl éa átadtak as Ogyészaágaek Aa eflop* pánat ■
— fliágaaááak n SSanibSiee maa^é-röt Ms kaptuk meg amaéénigen s laaásm mán emUenaiink atatlaztikai adatait Eddig tt4 Üllőit kéjelgásen kapatt leányt ritagáltak meg, jórészt ciéjlilil. MkésAM áa pincér lányokat Tfunai Hl il kórházba kaidtek ás M-laned kiutasítottak s város terSleiérÓt.
n
SOMOGYI
kárpitos
i Vérontás palota, i
HM már
= Uftlódi Pcrzs&-fzón9«qcfc Jappán Indus ás Tőrök húszé sek, párnák és terítők, ízléses és divatos függönyök, iluk i torok, képek, mbar és vhág állványok. — Saját készítményé aagol börbator káKalaguaségak =

Tasaaák magkaHnlsul vételkényszer nélküli
Emeleti butortermek I Sejátkárpitos műhely!
« 4
ALAPÍTTATOTT 1841. érben
ALAPTÖKE éa TARTALÉKALAP 172 millió korona.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
Betéti BoaUuay T9%2. éw végém 351 ■Mttékoroaa.
1 hsti Muir InrisbMii M iivkiiizsii fiikji
elfooad tikirtkjútíii htéíHot
kiUm a—gállapltmadé Imki étialkb lamnékáwal , Vtaaaaflantaohnt falaaamdtfsá Ki paUitilt«!.
C 4. M nlsiii dUlavmaás sfti milM
Nagykanizsai fióki £~S5ZTLr~ BT Lskínjai m I I li ilis «4*4 hi I nal
MM. Immár IX
ZALA
S
Fotk MáikttH M pogdcsa, kkmimlk I taba. KM VÉaaaaá I tatát, Oü • ÉA etpdtaéa. TUpaaanr Etla IT» Matotey IÉI 1 tegr botar pl-
Wl BW M|tVCV
9 tveg tac, kutatytta )Nbi, 19* dtb. tavataaB lap, Vaács K I tag HbBr, »¡mii Salamon S Oyaaa ét Saabé I nagy Bvag na. Oytaa I arai lapM la aaped, Fiecterr ■Mac I aaaaM. Dimki Dtatekötaé • ■ tat. Kaka L. L*|oata ajiktaailWk m I IHbii, Jick Frigyet I fea, Staapt Zter ta 1 Bvag koggac (Folytaljuk.)
~ TatataM Mi Anta Péter dn- éi
■14.
* I » f > . ■IlMli.l.
WMg Ufoa ¿uavarmagye Mgaqi
b late II aMgbte — mér ao é» éte van
aa tekatoaate nagy aampMebw ibtal maatata • tapaaB etapén\'. Aa «Maptey Ma Hl teatar eteö napjai« aét bt te t9 aéb. Aaktt • vZtU* HiaMtaa halyiöl értaaM, aa Baap a partan gimdoteadkaa aBipiw tatjára
yflra vBVDVi mm ■HRPoni ffj»
szavatossággal KaoltaA Atate
Ota Manót ta Otete Smrvas-
Rakord Féca várna hiéiptaiJBie Pxa vétoa jsvadatmi tíratela rabár-matatott Ml aa ekaelt 19 IS évi hatptaa-lag. Stea akkora llnlitail aaa a vétóénak a helypénz, mint a mait aa* tenBőban. A rende« agy évi kalyptaiaaadto Bnanin Í3S aaa koronát szokott andaéayeaM, 1913 tan aaonbaa llaeaMteaakiteacaata koronával haladta meg a |Biadatem aal aa te tejei Baaaagte. A .repard* a adtom eUcoőcséaheo, a tanda 8á«han éa aa a) batrttedakfl vaaatetemk a pécte dtekra gravMM forgalmában tett mi gyaréaaMl.
— T¿i ad tab él ngyonlótte a feleségét Oregován Mktly jómédn rékáai gnada. Zajt tahalí a báMsaobájábaa. benyitott r noaaaád anotaba, almi csak anjit Mloit a
iBiabse, hogy valaki a tiMraaaSa aaatatayé-bél rakja U a latafeM. Előkapta m áötllnek-Magaa takvd revolvert és ahBtötta. Csak pa-cta ma aa (adta meg, hogy a teleségél Mtta I agyon. Oregován boldog egyetérteeaaa átt a ( tetaaágévai éa amlkoa mar adu, hogy mit tett mvesatetm bnaaétótapeaségét és «adta u ataaa-savar tflnetei mu\'alkossak rijta.
— Halál a kntbaa. A téleodmi taddte-tónk )ateo<l; Nagy Jdaaal daracakte gaada vizet akart ffl^ozai as ad varán átló kcrctaa kalbd>, wrihBsban a kötél elszakadt éa a vfldBr a vlaha esett. A gazda, begy kivegye, lemászott érta a kaiba. Mikor Nagyol RMelé kották, a csiga te-szabadt áa a kötél nabés vaakaapója Nagy leiére aaatt, aki asésAlten asatt vinsa a kntba. Mke kttmalék. már hatott vet».
— Bteteon kinetofon|a u\'án aal MttAk már étvaaaaskbb valamit nem láttatnak, aaonbaa tattemaaen csalódnak, m rí as Uránia musgékáppakta vwatösíge oly lupoiéna Patta mfliarrat lap mag taooAnket amilyenben Iga-aáa ritkán lehat része a moiikat látogatónak. E bó 12. áa 13 ta. azas bttlöa ét kedden, as Urtait bemuiat|s aA megvdtdná férj* drafl remei drámái, melyben a ktncmatognha minden trbkkjél Baambslmozta.
URANIA
izomAi
Rosjgumyl alca A, aa.
Hétfőn és kedden, 12-én és 13-áa
a
Nagy dráma 3 félv.
Fausztatás észak Svéd -országban
Termámeti felvétel
Móric és a hangyaboly
Vígjáték.
A Matores akrobata csoport
Term. íelv.
A vőlegény kalandja
Pamac dc.
— FBari vadáaaat Oeél Zk*y Agete v b.Lt, Hadiam rata tambad arad almában — adat akrttead^te ladBakdah tateoll — ama-balon, vasárnap és MtMa nagy radteitent rendese«. A vaoémalan a tategaadte, grél Ztehg Afoakmoa kivfli rdaal vattakt PacW áa Ha-aa ndmraaateri titkárok, grdl Apui a Strgia» girdakapttáay, grdi Fánlkircbaa Faraac. grdl FBnfltkchaa Rtssö, Hijót Klímán dr. ZaJán Grata dr. tateayte és Htfta Pa csáktorrysi orsiággyBiési képilealdk, achtag Béla lalaváraagysi Mfegyafl, Pongrác msressombati fős miga bárd. Sándor kk. lóméenök és aa aradalna Uastikara. A vad tasat alatt a Maii házigazda fáayaa elM Iáiban tésmallelle vendégei!.
— Le torré rótt gjsraak. SztvrebaM •sersacséllaaadg lör ént e ad éta SisutmmgM tagyen. A taron éra kte Sanca ár Ls|oe a taayébaa járesott, miközben egy adéayM, atap egy aéataa állott, ■ fjeid te aal magéra Bntötta. mely agy pillanat alatt teáorráala. A torié vízi öt támadt égéte sebek kalálát okosták a aaarancsétten kte fkmsk. KM napra rá küa-kaka telkét. A ataigálaioi a asBUIk allaa mag indították.
Pöafag OMfte
Tiszta nyersanyagok Tiszta gyárak
A Schicht-. Szarvas" Mosószappan a legjobb, gondosan megválogatott és tisztított nyersanyagokból készül Nemcsak, hogy minden készülék, kazán éa gép, hanem a gyári helyiségek is a lehető legtisztábban vannak tartva, hogy igazán csakis teljesen tiszta szappan kerüljön In a gyárból. A Schicht-"SZARVAS* Mosószappan tisztasága és utol nem ért jó minősége évtizedek tapasztalatainak eredménye\\^
A ruha beáttatásához a legjobb az «ASSZONYDlC9fcR£T* mosópor.
Tiszta szappan.
Tiszta ruha. . i .
A ruhát csak ugy lehat kifogástalan fehérre mosni, anélkül, hogy az megrongálódjék, ha teljesen tiszta, hamisítatlan szappant használunk. Mi 25.000 koronával szavatolunk azért, hogy a SZARVAS védjegyű Schicht-Szappan teljesen t&zta és mentes minden káros alkatrésztől. Az ujabb időknek minden vívmányát éa a tudomány és technika terén jelentkező találmányt feJhásznál-k arra. hogy a Schicht-« Szarvas" oaószappan gyártását a legolcsóbba tegyük. Tőkéletesitésen folyton
dolgozunk. A ruha boáztatasáhpa a legjobb az ..aSSZONYDICSÉRET" moeópor.
ZALA
1914. ¡am* «I
KÓZGAZDASAe

S-M
IX
Otnalánogtiééa
aagol « frwia .*. női asabó ,*. Hujímmi, Főnt
Mihályi pék házbaa
fodor lozsel
Mnw ta**
Uh^ \' . f » .. * < -\'
"■*» • ■MgpOB Mv apaa W tmmé é
lailK 1914. II «3
ltU 110
ferne okb 1914. I#19
Taprf i Hmm 3 90
Tangert 1914. M. frM
ZM inrta» 19t4. 4M ZM 1914. akt
Magyar MM S42-—; Oí l M MM MC f»j£kw ■ iHmá* 71430:
52m*>Sl»--:ltáBM MM ; Magyar
MBÉ S3"90; IBi !■ ■■!I 642-—; lilgiln-JM 738 —; Kfizatí vasat 321 - ; Várom várná 383 —.
A Csenge r y utcában, a sóház melletti
Blau-íü? telken
igen olcsón adata ak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS árnál
cognacgyár
HA JÓ ÉS OLCSÓ
! BÚTORT!!
akar vásárolni, akkor okvetlen - 1 teaintse meg rrrr"*
Kauifiumn fercnez és Fia
s smleloe mesterek MtCfisktSrSt z
Rákóczi utca 4. szám.
^yaantt béaz kárpMae árak raktára*, valemáat tstjea koaytaa kiiféti»ssk
Uradalomban
szántási, arat sai, caépléai. szeszgyári atb magas gyakorlattal éves álláat keresek, esetleg motorszántást holdszám elfogadok Smes megkeresést kér szerelő gépész Csangeri utca 61. Nagykanizsa.
Az építés idény iHrshná vad bátor ««nok a sea-badahnazott Jsrrmsl* tetSfeddpal&t szíves figyelmébe ajánlani
A. Terrenol
• jd«a bar InU mlliSI
■Pf, MkatMMH* *Mrte áwtrt UnM te ezáltal
IMB iUfrimas, nlW »ÍLÍI-h*tUn te IfaW— Fimé ■ djfailc etteatítt te iulf ten imm. A .TWtSOlOL* test* 1*8 káufii. mm fltal IwIiiiIm mérkm ammM Mt-
Url>- A .TEaaKMOL\' kérwt, ^«tmúwyal ld-
mxi ■ i mtmmft, taft az omír ItSISobőxj •1*»« Mut b«ii»itl«a»lr EWáE Mi faUtefcst te kiviaatra «ti» — tiot te mlglIiS tdjat sJáaUtlsl KMM
Dtaiiw Kélnsém MhjWih Király utca 32. as.
mmmtm
i tircteMtel
Házeladás !
Nagykanizsán Kazincy-utca 54. szám alatti ház
©la.cLó.
Bővebbet ugyanott.
Berlandieri x Ri pária leleki
te más alnyu gySka-vea tásottváayok ja valamint sima áa gySkerasvuaezák, legjobb Uaazorzésl forrása.
Zsigmond SS ¡¡ÍJ,
VILLÁNY (Baranya m) Kérje nagy képee árjegyzékknket.
leleki
Dunántúl *** legrégibb ékszerüzlete
lElíül 1ÚZSEF (, fi*
Nagykanizsán.
Tataiam MB


SaUMlyaMaáé M karttoa aiany baMa gyn« 9 K
—" _ ■-=—=- 1K
Srip flip vÉMdft
vm. pi ■ rey hizvum
Nagy válaazték
Arany jegygyűrűkben,
ktltnelipi lanuMhis a.
Bemek msnyoéézonyi s|ándAok,
Mjes ezüst fttfszldek,
MvaMae próbával ettátva.
JaiUáeuk éa uj munkák sefát villanyos a berendezett máhdyáakben pamas késsék
Eladás resilertüeléare la I jutányos és oMA árak I
Jtischitzky J/tiksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek őrvendő újonnan leiszereit hangszer» raktárában zongorák, pianlnok, cimbalmok és harmoniumok nagy választékban ^részletfizetésre is kaphatók.
Tinin szép újság
jvtakulatuppapii1
Kilónk int 10 fillér
UMi\' RttM W| Hl kttnkmá.
Nagykanizaán
Hiríisifink a Zalában
Hirdetmény.
A szentpéteniri róm. kath«. hitközség tanítói lakást építtet, mely állani fog 3 szoba, konyha, kamara, pince éa gazdasági épületekből. A helyszíni szemle január 25 én, délelőtt 11 órakor fog megtartatni, melyre a pályázók tisztelettel meghivatnak. Utaaás nem dijaztatik Szentpéterur, 1914. január 10-én.
A szentpéteruri róm. kath. iskolaszék.
kIK IlMÉt II
lALA
V
„ alkalmazottat
kaaak % mfttaégkaa Qikiiha ««■
Serényi Bék Kesitkely.
Ipki imi ka* Honi* knwifc
Stabil liizinitír
nw-sI tímim eAe^kv — Migtafcialkitfi I
TOCHL btvAN gjpMan^ftn. nÉMNÉtl 1 B.
Bltaryi úpl Btiíyfei
DwMBhxwraMtk | afcraoay Lwkliiwwim I Qm Qmwiw I VÜMM* " *j* i|
a legelegánsabb
■>■ 11 «avSaai taaaa ístóiS a i a aMÉna p taé) tag **aeaNfeaa

mm ama aaai ■fa cfiaa
M itten vi Sándor es Fia
lartft \'éfcblil BllH I ■
•a. «pi hnák* kafraau a.
IMm 171. smiaa.
Kraióm
Vw MNMaéa a asg/érénMi kéaéaaég b,
Nagykiniuáii, Kaiíncsy^tc« Reis*~féle rwüWy helyiségben
& mám Análó
a mám, UfT alatt, voll
KbéRaftak wM a ibflii uégé amakát. tptttróütaw ai iimimti umkm M tm^som H umm iwwi» a winii atáazai - Kaputos igkalak Ulw» csak aat eaaUtvoi mi, kon Nugykamaaaa PmihiI i nkm it folytatott «»kársa uaékééíaaaMŐ a aagykiaftaieg »ár aauggyéaflJkaUtt és utalok a Nagykaaiaaáa auu awgkvi, hgaugyobb rSaatna ahalaai faatatt uvrg Aa c»»tablakra Ipidw próba aaiarlaaáit * m wyképaeaáfwa. iaWaam áa wőv*aat himaoarál aaf kf gyéam.
A Mfyéáaai kéaéaaég mv« pklkfkk kárva vagyok, ktvélé baatakital
N^ykaalaa, Kaiiacy atca 1 nk RK1SZ FtLE méhmh
Czoczek Imre
Q)sobo és ^Öár^a
a* áiada nai e 0aéwwf, Inán #
GaaMrtM Mmüí a
étmfsMtióamtémt
MrwMN
M<an<r*c- jmh «a* <fca*# jmr é+á»> I ii^éi* if jtr
¿éy tmÍDMí ayifakf. JS\'* SMÉSU avaaMái^
iémtá mbm <u%piiMtoiSar
jy uSaaéc\' as Césa. ^
| Mayer Klotild
g&uaoaógyára HaayaéhUca 19l Saját kis.
Ujomup btrpáem. Női és férfiruhák vegyi« leg vak) tisztítása.
lik pikk Ualhtzii
Saép tiszta munka I QyélKHctepek Fflsit 13. szára Kaxtecy utca 8. Szív« pártfogást kér
Mayer Klotild
^ Petermann József
_mff és kereskedelmi kertési Nagykanizsán
Szállít cgtaz évea át v ,
élővilágból «kúvii. báfi és aMtalaai csokrokat, virágkosarakat, mmmmmmmimmmSLmmmm US il léuürég koswrukat — Páfaaákat* CSOrapvirágokat. varég « koaykskarh paláatákal. — Féayé és réaaafákat. bokor réaaá* lat — Gyéaaéfcatikait- — láeayárjagyaak krvéaatra bkaMatvs
Hagy ®@§isI® elaltsj Feaáez
REISZ és SCHEIBER Liesingi sőrcsarookkai szemben.
HthtK kmaüiia arafaa* kaaaiaak ukáiia térik tb- aa gjawaak oköayók. takkiháloi. iiiaai>~MViaai ti ah aruk «ásw- a uteaé kiaailálu kocsi inrcá. á>at uudkágok a uwikiyak a boj Vitiilili - Fafcivfok a aigyétilama kéaéaaég aarvsa figyalaail aaak Wggyéiédáaéiél aadai \'látalriayaaai néfleil raktarvnkst w^taluataai nivaak*i$ék.
Hagy rsétar xkmy lí ikriaJiiaigii auatt Aa QnK^hör Nmbuia EmebsÉtét,
III 11 H a*k - TWatsanW neiflZ 88 oonoiüsr u2a«rs*^*okkJ mm*m*.
AU
Mire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ?
Csitt finit
ÜVllBLICk ttLiiUU
WR
tUn^w HM4
MM^IIMIMMA *
Vt ÓV"«
■ MlH>il>i 4ÍA*% t% ¿IS.*%IF Jtf* «4M
PipluMH
J»eVfc* ^AftlkAAfA
M Fin Ri
1 PfK/TUURniS 1
Iái OiilAl #H
a jSS*»
* % i >tn t»H* iiééi ét «tié» ItrMMi
*UM HÜ
Irotias/irrvk
SMP \'toc *»
VNMM"4** ï% A4
lilik lirttv itts
V ELEC Z IDC
Utuit írtiut
? * ^WNM«^- 4lM MA I Mrôatg W.-J
zrrr
A. ktf A ÍV
^♦kkw MiMMIt Mi* hát i i iHyli iMUfc
«Vi 4VU
lew MMM
ftüCU LAJOS OJNAAM IMHAlt » S vit 4M MM&4MM I i«\'i>
ytt
w 1
I i
I __;.MfH v#f* (M if jMyp^*«* Afc JQAM
I
| .MMRMMfek At*
tsN?* ílAlMt I

MM í * 4
V;\'( ACAhA1
X>*- ■ Vi, Jw PtfY
1 —
i m^^um ^ _________
I K Nltt> # IO { M\' t I ^
tttlfeittS JifcSEt
■liljMft Kfcc-jAy %
m rttMM^
AftO CirORCT
wytMt 0 frMtM MM Mmym Jm*
K< \' lmunk a $ «16* nvomcU ftittf, * MM*
■MppJkltk M $MA«A*
«WMM 4 MM r«0lJM**Aà ki
* «aa mm
wcitillts istui
V««« v«itiMMN%dk
AÉtAaMt t*VMtl % 4 XAPVS»
tAtMMmM
IMMMMÉMBM %m AMT
UK2 liliiislr
mmu^s mm mm
^lllfll ÜMH uéik í *«%»
M» HHlM "MtlVTt*
tftnif InMMi
tMk- tft «Él VtÜ
*tc A IS M
MftM MMUtaMMMÉ IMr % •H TfrflM MAMÁMMÁ ttwaAflhA* **AAWA AMi JhtMl tArfev*
-AT %si
Levélpapír
A fevMèèt MI otaHtpt» VtvMpkifwPoi-m fNM
rikt ni ini^vWi^ MéMlitfi tapMMt
m avs^yMI mku
Qoftitéch Antàt
kV
; vmtk
MV v 4
MJtfc IM> flfrfc ifft
vetíti Mk isfci
Irt } íki
ka v* \'^fwt\'» «r**.*
♦ laMMMtl »U
« f

IIITYIEKflTESH
UtfifV, PfWSSH
és slcs6 Altan S àcssWneà s s
jMjr itsM^ 14.41k NAtTKAHIItàS
Caitkc tefvan
I
H ViMMI
IHI*
Nsv y k**i?*<i*»4
1 fiiiûp ¡fa ssayif-, Mj¿¡í- tíőv^ v bskfidese Nagykanizsáih
NOÉ dK«fe»Mykm
mm mtm
SafeÉettB^aM
MÓXSI SAMDOR
Allalj« MfÉ 41 SMttki^áge MM-IbM M Ulti! II» IHPMlM S )«YÍ«^0$ kíMf^nf.
Un MnÉníntii KÀL0VKSUN09
H cm^urtn tteytno


IM M> h>pi m ima mta
ZALA
pilWMfcSl MpMp
D» <y*C % wekve, — htfnèii immémi lmt#tü ikH«tàw*l tar. M Ml
MQttaíTgmuT
IthMM .kwül
TOK M A PÁL
4» M
Nöé dh alter^n s
B ARO> Mlff.1 JMl

surinI r wats
Kloppcr QumIAv
MtaMkt ihlHiMfi iMiii Iim màH Ö-iiuivi* m IMI
■ «IrdMiilMá«*
pécsi antal ftkeiétrt
yvslaàsoà ét hit»-
ÜL Üg kedd m^UC
(adUteai* HínUl is cëotidok olcaé iiW rUfjir itini Mipn ita 35, au
BMW ■Amliwuwit <M Iicm
Wy^dt MUUMkMMk InÍM « WMéMI .^í-HWM ér MiMk .......
TIMHiM MmMM « % 4 MMM MMpl Woqft

fiSKM
Skcrtok lám»
fnécfct^i m a.
m ter Károly
Késő mímAbmmmmí ui « áhmtos bcnbt. Kc^aofaMék, nyitott és le^ les fiüoMok. és giedbsigi ntktvtàit.
BOJTOR JÓZSEF
plkoio- cs kocA«"iici w^fjk^mib«. kaiimcy micm 11»
K
t iuk
■üllHnl n^TMM és pCNt* mmííMBCK.
«fyvdttl gpirtslÉB»M
«Uá 36
tipl « ftlKtl
iB faára
Csete Anna
KMIf M MM C
Ujlielyi F*reflcz
HxCiHïAn^ KÍI^icí 41% tlf. • mkaáli iM
a mmmm «I Mi M K|p>4
Unt a t. i i
Tirfts bmita
»M^ifoMiwA ét
■MMK^Wéttd lotA iÍHH táiil ínmu, — MHpifc—hita» SMàhw elta IL «XAM
^Hungária^
oodera dm- és
VátAlAt
Edtvôs-ter
w n*
Mm
Kkeojr • 1 ■tl
«M «uUIMI ■fli «wt ml» m» MM )MMk»
H M|MM

FiMfe 5|6r9|
Um naívhanümn,
mm m
Csîtkt István
bmkéi
km««
tMqrt MM M XsiM
il a
s m
ftwmmoft 1 #?m» hkuumumlô ét Nyomdi résivénytársaiáf* ktaynyormlàtitim H*gy*wùt$è9L ifiifsm
m
süt
rta|jiaaliaa. 1M4. furnér U saeréa
HL «
■ AQTK AIUZSA.

POLITIKAI NAPILAP. J
Él IIÉI, | &
Rz eisó „forr ds
44
u
f*éflsribea keHi ktagylfeís m Fahitji aiHhi, wt y az m^M tlirt-|sk nlSn egy százalékos iftvrrteimet Dzkank s.«árasuk.
A naüljitaátkki ic«up egész »jaifolmttiia közöttik. ma ped»c — ikfái azt ÍMMalmáéj mink — kije-tonflklpr, kogy e szabályrendelet egyike Iksz arokaak az idvée újításoknak, mikre a sáros héiEHÉsÉml shrtta atf szák végé vzo. ~
Nea vagyunk bár kivel annak, hagy a város jövedelmét a lakoaság megteuhüésévd szaporítsák, mert ha a péfeaáé aem esaeüs beáye« Hyea ujabb jtwIW teiM^tt asag a «ároebtkce-ságAt, kit ez az iatásktéés épae csak aanjet ár nL hagy aem a város egész hfteéaségv, kaaeai az iegartiH nmől tolhat ki stést kapna*. misd-
egy ,akár nyakon, akár pofon". A, vih gmttaifo \'(fgklb az, kegy itt csapén azok. tréfa ek, akiknek bövebbac van a akiknéi — amun mtaáaat vásárai
aak—eaak a nidtoiii I aem fátsihaá» 1 aak jefteaSBaebb szerepe"
Csakhogy UiaVy örömmel láttok I is a szabályrendelet oeai remálpik, bogy az a városaatr jetenáákeeyebb jövtdebnet biztoait, aaert ka volt is naz-tenéá. amikor aa mgahanok forgalma táa a két atté koroaát eterte, est a mostani gazdasági és fcsztH pénrigyi | átapotok mellett remélni sem leket A most lefolyt esiteodöben például olyan pangás aak az iac^aa forgafo^jrién, bogy abbéi a váiaaaak — ka a ua-bély rendelet már áto volna — vajmi kevts jövedelme leit volna S ha most enyhéiében van Is a pénzpiac, rózsás reményeink nem lehetnek, mert soká, aqgyoo soká következik aaég iz az ;dÓ. amikor a péntkik actek kiaáifatni fogják a kfi iiftngtryJiM pedig, iái tnchaüt, az ingaftaa forgatom csak akkor rtrégzlfr, zarftnr a pénz ocsó és köny-nyen kapható;
Ez a szabályrendelet szcaabatbeiyi import Amikor Szombathely ezt a szabályrendeletet alkotta, abkor a pénz aa gyoaeicsééekéaayen kapható ueiL Vek is a vánanak haszna betéte or azonban aem csapén a pénz o.cteá^a, hanem
az is. Mokajrat az ingeian-torgyese-nak, bogy Srimbnlely aa nfoMi léikben gazdasági és kulforéfls tekintetben méitléidas estimákban nyargalt tkJrv. Aa Ipad és kereskedeüni élet s általában a gazdasági mozgalmak stathxti-káfa oiyaa ugrásokat muta», hogy aa kyen gyors ||f$ff£ szia* természet-cüenesink látszik. Szombathely lefedése Mtog az atatoé ttz esztendő müve s e város áltatában annyira nem kon-xerraöv, hegy még a legerősebb gazdasági válság sem áftiq* meg az c<é«e* törfotésben. Ez vot a apedáka oka» hogy éz a ^zabáiyrondetoi Sineiknfoe lyea annyira ..bevágta."
Sem váraát tehát nagy jövedd-| met etHB az egypercenfes póölletéktöi. | biztosra vesszék» hogy ez nem foss ke\'mniáni a bA: tartás mériegét jpóindé náikit mégis szívásén látják e szabály rendeletet mirt az eddig ném Kiesett jövedelmi források egyikét Szívesen látjuk azért is, mert ez valóban nem nehezedik az egészen szegény népié-trgre, míg ha aa az flesng pótadó aiakjáhae lueatoék kt, art toldttile-géay és gazdag egyaránt viselné.
Cserepek*
fok
ím véét cél aramm iréán. Vr m né anUáa rgy Mm* «a* hnm Ufahh sem igra hám a aaaa miiglia. - Ipán In. Maik\' — m más Htkn n.4
A kateo pmmm* aliiii ntkUa vsé te—mr Item. pfeek-M.uk aa cmSaick kmaanftMknloma li i aagy A pnnáe anhangaa m
Igr SML d»i
■aa mfifij -■
» ai-ei
mrn • l\'iá\', aneia kan tánénS vete.
— ^májjlg I — Hummaaa haaka ■MMpt mae a klip Bhaűaél a Mké lJk, mtü kánatan vtanatoráB*, aeasáat« Wája nf jy r eartnae, ru i
laa iSnimaaWlaB.^I
Hal ieaie. kai kfeam, csiaao«, koty stgjaa faráum. Wpuai eaak »qbi kappant aa, tseg ta Smisian. A énaanna Iá csa^ea ts ainatrr, a rskápfa. S.é wLi S^ ij(*n séaatt egy fcntag á kápláa aüaMal rácpokatol*. Üké a ketan eaaaaaűank ag^ ennán Aa •ng aaneny. aHgbry, taz^, kegy mlank Síi£.b kárf, tettüké a — A ■éelicarphi Bei i — Ent a«áa mni a kekta daevetisk ■Hsakat, áe meg S,b, swpfci, éboi ^aériá — KatesWáL Sértsd. SárboglA Demho «ár, Kapat«ái, Zttáar. Tiéni, Eamr Mé gyanaaeaA ketae ■ I.
Nagy robaaá« n i,l léte. A ka klptáa-asl rgy laptfes laitoSik tfj tű «ka vatt ixáUu aL kehmluaiSaá ei Hmm vd.sck ehk Egy hely efj árr« tsM. i a iker ti fing aas-t uiaay kakkanian he m apán ** Metepsáe«. Hiior iekinictakk taiáloMk, aied a bimm tüaeaoljtstacl. Eumtank
OrpBeg ipkn a s|tvaaL cá« ■ár. la ■ái alyiB tioiisa a uivaroa (Bbeaek ms iaa. Ha Ut ka aem m ember ifoin^ A-aác aplgei nn a katke is mim ■iaátn e(K laStomt «tikit a káayeuawa, ■nltteaii a k a ét Uri a p«fell
Ha i*eg aaaway Sáitagáiáea rot Ugaál
tiimi npt mai
. lpnl — hMte a képűn ia asime el* paaS bda.
— kliiiiii . - menüi a halam, aMa hagyárd iipiipiii Mkm ét haeága aa a(« akagy aaak taAa. _
PriaKáig f —Taréaá Mim a
MpMn.
— |pm fi« aatás Ve\'eett*
— Aki Vakzeibe? AáhmagySSlartank. Aa S«eg iám) Séféa«áréoa köti
GtseMl amsd aak. Miaé a het aaÜMtaak mm:
— Saegény Smg amaaaj I — ts Sk ■igsakat Mán agy Hdi mriáLak a dananoa áveg éolgk astáa bSeetkeaaS a ka-
— Nagyon SrSHk, hagy. alyaa aSMkna
- EX aMgá teck-a, káaam? » í — Nogvae, ptraaa, ^1.,
- Oaés weáhk alM iaiepaat Sacg ■akién, a ag«á»> e a vána f
- te ami
___ategu karién áeaafgwáát
i Km A pteticn m, egy mmm. teám, 4 | (■hm, uh*»ra mrgesgeate. Kéket! uakté-«foem vas O ialhikh, atáill
HÜás b teaatá Mátl^a rgy kft pam ■ta. Vigyázva tagak Mtonl, hagy ma «gy kte »JáuáÜii mfé. CkMaraamm hagy * megvet lOaáha ái aanan agy aiép kte im* ánháaiateai kasai aekL Mfom Máng teaa. ás 4 hMhraa «em>h htéi isnaátm.s aa Imnlnjy lamam te el
2
ZALA
mm 4. pmét 14
Optimista számítások szerint sx s szabályrendelet 15—30000 koronát hot S v*fW pénztárába s Ka elfogadjuk Is t tételt, hol vágytuk még attól, hogy sz ujabb beruházások $ s várodejlesz-tése és sjabb intézmények létesítésére szfikséges pénzeket pótadó-emelés nél-kil elOtersmtsQk ? ■ —;—-
Sok Uyen apró forrást keli még találni és megnyitni, ha azokst a nagy - célokat elakarjuk érni, amiket tervbe vettftnk. Pedig hit az igért intézményeket virjuk, mint aridók a messiást — Csak éppen azt szeretnők, ha a szikla, mdybAi a források eióbugyognak, ne a város közönsége legyen ss források ne Ités folytán nyíljanak meg, mint az a bibliai-forrás. T" ?
Kapkodás.
Nagykaaiiaa, jaaaár 13.
Mh a M« mt liiaafSl, át as a mnmfÉti kap bánni\'f t&tgót ia a mrw-afcí iiabáljiaudilet tető alá bnaáaa, an m bed megkockártatni. hogy a nagy aietaégben raam la htmtnMdn munkát ?t|iuiok, A háaáa caak formalribi volna, ami menthető «a angbocaétkató, át ha a nahálj niidalet lé nyakban len hibát áa Máayoa, m mát meg-NmélhataHan bSn volna. Aa a hiaottaág, amely en a m maltt csinálta, a uját habalábeu megtette mindért, amit a tud Isi áa HkBaanrale aaSkságssnek talált, ök tiég totált hglaftos. sak a ■abáljiindahlid, de hál 8k mm Iámmá, a hgodaad )bb munkálkodás áa lagjibb nándtfc MBatt la lávadkattak ■ követhettek ef hibákat. A képviaeMteaMlet tatjaira «ér a leiadat, hagy a uátkflldött^tenreieiet áttanu\'mányoiván észre nm a hMkat áa kiáayokal, amik benn« maradtak, tagy amik pfilléaii várnak.
A kie káplán annyi iz?reteitei, tetteaadea-Hi besaélt a plébáoo* mii, hogy tscrcttcm vatta MM la.
m — Milyen amber, ofjr kom? Idh ?
— Hátebér ■ haji nem pegyon öreg, 62 mi, de plaabdaal jfttágos. bája* ember. ZémM araayoa asáp fa«. A pirókián hatalmas háraak. kart kön pán bőfebér kii bás, bárom taobávsl. Egyik ebédHH máafltháM- éa doi-gosóesoba egyben. Nekem a kertre néz a kit saobám. Sok aiép könyvem vas, Negyven kötet. Aa bisooy. A temp\'om kictiiy, de nagyon nép. Ax orgona már acy kicsit táj tat. Egykét bang windig kimarad. A tanítóval aaárt |ói tud-h* aa .ha miau eel\'-ei. g* senki sem akarta ettem, nagy én O\'aszorsságbs megyek. Mi)d vfcaek nekik emiéket. Katinak it. A gazdaaaz-aanaynak. A tanítónak la, meg a bugának . . .
(Folyt. kSv.)
MMppea ttrtéafák eaoabea aa m áMaan*-mányoaáa, méh arra Mki HdW lehetdelg ? Ma háaftaaMh a ■rtW) iiiiilitat áa a kSe-gySMai meghívói, Wiipatt P^dtg M s bö*J gynmt sapfa, innor a tzsoeiyreaaani rawi kattrosai kefl
A fáma MprtaetfestBlattaek arindea . . . . . ...... .. , i ^ i _
egyaa tagja araaaiouii aa agmaon nn a
. > . » .. ■ - É 11. ■ I ■ II fl 1 ■ I
•>aoa TTaBaeMTw, mt lannerom nama egyaa kép»i«aMnek van polgári fogtelkoaáea, and anok tsenpoo*Jtbó\' nem keváabé tofVa, máé híeSgy- V gy s aa]« aayngl Irdaaa aana-ré csorbát, vagy a közflgré liyen tatehedá-sehat teremt a bSiukiaUamua. Aa aan törődik a gyaborteti étet kháaalmalval, nem kíván áa nem tud ahhnc alkalmazkodii, kanem a betS aaartnt httad a ange a*|áa a aam hán|a ha tlyan káptalan intéiked S fVytán a MaSgy kátyubi |at la. Ctak agy kaváa arámira* áa illhaláláa kellett volna, hogy ez meg ne tör-t**ák
A asabályrend etetnek aa eleA bnpManttará la inagálUJkkattik agyas Mbti, btaonyoe, hogy alaposabb\'tanolmányoiáa után lányagaa |avSnal valá akad majd btaae. Nmi ttaasbk, hogy est tndva caabtsk Ily rövid időt a tanúm jnyoaftara, ds mlndeneietre
nagy köonyalmtl \'án, hogy a várna legfontoanbb aaabálfrendelet« agy kerSI a kápviaaMMaatSIal plénuma elé« hogy est a köa-gySMa egyes tag|ai át sem tanu\'mányoikalják a aboa csak as urtben aaftlhatnak bossá, ha rendé* napi mu .kájaVat Iflretáve éjjal nappal a txaSályrendeletnek Mentetik aa idejSket.
Sokkal fxitosibb aa a aaabályreadelet, tembogy est kapkodva el lahnaaen intásni. Ei nem Sdvöa a vároa köiösaágéi e áa károa aaukra aa intésnaéayekrs, fSWtt a aiabályidndelat őrködni hivatva van.
Még trinca késő, módot leint adni a köt-
___.11__ é| 1 » t. ,.._! - . , ^ _ . . f. . *m
gymea amawanaaavat arra, nogy a acpvisero-
leatSIvt tagjai a nabátyrandetet unnimányosá-aával, annak agyat randáik néniről alapos ismereteket sseressenek a ahhoi a kOsSgy ér^e-kéb-n hoaaá ia aaóWtaaaanak.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is iegjutányosabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erötakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Gsengery utca. ~
m iegszebti
in legdivatosabb faraangi uj donaágok olcsó ..áron üanerariiBlfik .
WEISZ MKSA
éliatfcaHiákaa, Nat S.
<f*
Az év története
telegnuftm-stilflsbai. ■ ■ ■
Nagyaannaa, |anaár IS. Aaftiutai.
3 1. -- .. ^ V \' . » ■
aa vnaoagsaeiipea k amasan tmom Frigye*. Ntgy estén lépett M da Igen nagy alkart aratott. Nigjkaataaái liaanl|ák a aanm
* J*- - » i ---a- ---1 L-,M|^^ - ^MM m
nitrcr|n ioufcsm(ii(in mi mm. vü ■
T arbásak kötgytiiésa. 6 áa Arláat lalhrteiaiBdáa potaütott Kasatbetf, Hétm áa Tapolca hörapS-aéa. S-áa bnctuioo et a aaiatáraalaL Aa atniaé estén Tnlbyt (átnották. lO^n bsM msg Babockay Oföcgy, Nagyksninánsk Itévnaát von pntgár-nnatara. Jövábagyták a ráró* 191S. évi katnég vettet 12 áa vatt Babocbay nmeiéaa. 13 áa tartanák meg a Pram «. köagySléaét l«-án nevezte ki m alliptn dr. Snaaraa Jáiaafat aa egáaaaágűgyl iinéaméniak taUgyatojevá. 23-án vénái kösgySlá* vott, hnranqnégy tárggytL EgyedBI a hátháa köUaégvettee paasekáil a asSrke áa jiliallktklra pontok höaSi vBÉL 2Ma vaaárnap este érhertnk meg Boaanlábál a ka-niaaal tartaiékoaok. 25 én nagy IBs paaaBtoB Klakanliaáa 27 éa van a Könyöt ckkaaa megnyitó előadása. 3B án magjllM a latmátaaiat. 30 án várnai böagyBMa, melynek aOPaBea tárgya a polgár mester vélnaitái. KlnevBittk a
I I á ál---* ClklAaBIl m \' \'
uCTCiuftKi. Livcmn ■ mcnfpicp,
1 ^alapíttatott I IMI. évban
■ PESTI I Bet;
I Na ■■ÉHi
w
ALAPTÖKE ia TARTALÉKALAP 172 millió korona.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
BetéUHomány 19lfr\\év végén 352 anili6 korona. ,
Nagykanizsai fiók: S^TSRÍá«!\'^
1 Pisti UDfif kirisMilii bá iiobiizsai fükji
éteket
ftriUjha aaagAUapltWBdó laghadvafftb ka Vlauaffawtáaakat falán—dáai KB aialUaéaéval^ CM
a>ladna djlpaaauta aéllrtll aemkBaBL UWiHH •<
■■eai
1914« január léi
IMJt
X
Dkétzfllt a balatoni könrilágitás.
ipa
Villa moe kábelek a Balatonban — Saját aaanmm. **
Nkp*«seta, penii 13
A SaáaÉaai fUiuaoa kDrvMgSAa ka«r rIA «a aaateadd talkaa éa táradsata h ■ aki||««i> eredatfayéil behieda. Aa áranfcpeaaté telep feWpiivs, teljesen btmdmt várja aa 8rem nr^lodkáaát • mii ktaklaMtk a Baltira sediébe a talál fa aoangyi pattok itaanllMliiri wol«á> fttum kábelek*».
0», a^ol a tOrtBik rakama akaa a mt gyárak wétea árokkal itatták a Hhtutyi láfcr-get nyakát, nagy pérMatoy, emeletes, heta>-mm ápiltt BHOeik k| a baliloamaaii hegyi feafiknk (akár «rege tOatU Itt «aa aa áraa-kpiái telep, amely a aagyleváleayaigá B* fenni Seéwteág toain H támogatta**) árai. A ktaánbáibea áráaktat ttaaaer klg. gat Nwattitotnefc A máiik aetyMgbea 2 été SOS tárra kfff a 1250 Mara gáe*mWaa á»\'. h«t SS90 V> k fcetaaságS taitááreaMl «totfa» wm» ify tékát a nap: iiáeeem árt limai»\' pm>ia>i Mániáim Uiáiáwpát \'a* mi|d leemmal lápaw. Pa"8aik a telep aa* Ma •arnya. m*y liá«aeasil rá m réáig caak »fTárkaWa\'ában éM rWkaak. Aa kta 7400 $ÜHN$Í I éiétlÉM (tff tM tMWAttt.
bu ifi tebp rfjráfll ttpm a Baliton\' MkatM a agi Hágáiéi, a M»ilta> mm« |iiat|l 4a *prrt gépai tafásiael aMM Sál m laan* eeaeM *á*al a Mtelskb HM üereaatfto áa Pohárétta h Hwrt.
Nafyaa NÉn a«*m vaeeflk M ii ám ami a aaai partrál a lemogyki. Jk aaaáM apW as iramai «aaeiA *éM, nM a tt* ráa>, a ttM Mas páaaákee: anliamiH\'lhaa
. . . !>!■■ I ■ .á m ii IméhII ■ m Ihb I
ntm. n aaeayt puvavnci ananusn amr na* etopeágr1 MM trnail, tahái a lechefta vttattays a Ma a Msamatáket amterva-Ük: a SegyMIáerak kSaá, a kkm ilmiiaj verá lamplom aMM a á toeih» hAnaSbel termé lalatea ama kéréáa mrráH Ml, kagyaa rkpm ál aa irta* a «Ma? Ligtarntoiati mM imiiaiik a kákr L a Heanm watté U-aátomea. A paaaeayi káfeeteyé- MMaiagea,
kettfa bpntnkamnpáaeMal látta el. Egy-vMMin «00 mátar koaan a ayaeems Magwn arttt vak, UkMetyOm ZLMO ee*-aa kaati««ii pakásás a
A iák lllklt eagy árankoa náááaaák Mria a MkMrgm betáta» raklak kakál Mtottaeát A tatákkal a HeMnaHtWiii nttttM ••S márnáéi ttvMabee arealek. a a kékek » aka kiírna a yrta a ttttbt áaák a.
A BaMea vtae a ndhhaa eaet aáéáay agayt műt- eaárt a kákák asm tttotth « l*k Imakim laktatni. A áfám egy fápssaiM loaatruáfák, maty a Ha koamkm fmehába irkel Iimtia egy mátar mátyan. Aa árok aáüg ««aak a itt aátyaige a attatti »átért aem ári, vagyle nttttgy Imim át ■Pamjki a parttá Mkor a tokaiakat ti Hieittha tiihmna. a ktaáatott toaoákii katamefák a htiltáál.
Eaaal mtfiOrtáal aa atohd ecwNnaáa It a nagy aaaiáB. Beat már emk m ágákat uttaük M miedenfili a Balaton naaMa ■ atom tel)mca brtf|na m «MkámMetekel. A MniMgaa Mtrako\'ám tlaéiortan a BaMoni taSaataéi kamékatallan árama.
A VII ÁG távirat és
A TILAM. a telefon,
A Háx mai ftléee.
Budapestről jelentik: A Ház ma folytatta Beöthy Pál einöklésével a saj-tórelorm tárgyalását. Elsőnek Pspp Zoltán beszélt. Székely Ferenc volt igazságügy miniszter Interpellálta azuttn Balogh Jenőt, hogy mik azok" a krd-vezmények, melyekel létesíteni akar a sajtóreformon ? Majd Sághy Gyula szólalt fel, aki még most Is beszél. Utána Hailer Gyula néppárti fog\' beszétnl.
A romáé paktum igye. -
Budapestről jelentik : Ellenzéki körökben aa a bir terjedt el, hogy a román paktam tárgyalások meghiúsultak Eszel szemben s tényállás az. hogy a tárgyalásokat már befejezték.
Pénteken éa szombaton nem gtwM a Hé.,
— mint Budapestrói jelentik nekünk; — mert a képviselők nagy része Fiúméba utasik a Szent István dresodnought vizre bocsátásához. Ostromállapot Inda pesten.
A munkásság fenntartotta azt a száadékát, hogy ma este tömegesen a parlameni elé vonul. A rendőrség megtette s kellő intézkedéseket. Katonaságot reaédtek ki és a fővárost ostromállapotba helyezték. A parlament elé gépiegyver-oeztagpt rendeltek Az egész városi huszárság, rendőrség, csendőr
ség és katonaság tartja megsaéh»» Ügylátszik, hogy a véres máfus 21-a a mégegyszer felnfBl. ítéletidő Tirolban!
Insbruckból jejentlk: Egész Tirolban rettonetos hóvihar dühöng Adels* berg mellett állandóan lavinák szakadnak le a hegyről, amelyek egész falvakat és vonalokat temetnek be. A kösak Stéttt Krtsttf kórházat a hé tersen betemette, ugy, hogy csak a kémények látszanak kp
Befagyott a Ttssa.
Cvongridiél jeprnili, koipr a Tina takarna betagyoH a adr a terkm aaakarekat « elbírja a MMa.
Szerelmi dréma a fővárosban
A Wvároa 819* nltliia|áhaB na ünaéa agyonibit« Rtáoécasy Károly 21 ávea lakatos aagiá janeaaaky Terto sevS is hn Itlma a amgá*. .
Az olasz király TripoNstbaa.
Mmááél Rátartik: Aa nlaaa kiriiy a tavamul hlvaialoa lá^galáa tam Trtpabmksa.
Munkéaok as Bxpreas alatt
Bodrpeatffli fataatü: Nagy smnH amiaa-caátleaaág tflrtáat au átberttraán. A keleti preti kérem Bankáit batálre gáaaT 2 asoaaal omghalt, egy Haldoklik. Kossuth Állapota
totoipfatiél Mentik s A asgiliHg Kas-■nta Pamsc iilapata ma «aiaarfval feeM.
Ess ad pasa csapatait megverték
VakmáMf ideát»: Baeaá pam eaapstai SeneatkMa aa »rbto"cmBáfti«lggil. Az Oaaeatkflaia Bamd veres4gátrtl itpMBl
A Csengery-iiteában, a sóház melletti
Blau-í^ telken
igen olcsón adatnak el k
Bővebbet
BLAU LAJOS srnál
cognacgyáx
Nem okoz többé gondolt hol ós mit vigyek mart KSrachner Mór üzletében
Sálét és Klem házban minden jó és szépet oJcsóa megkapok.
Angol aima velodm saáT IC 3
Papíto aaévrtruba T K 3.
Moaékötény
k 1-i.2ü
Kivdto finnm nialartij áilánrabi K 3 4
Fekete ihaahéáény
K 1.20— 1 50
Angol egém knmMawn vaWaeővet K 3«SO-éJ0
ZALA
1914 ¿soeér-té
Az uj városi szabályrendelét
— Vélemény -r
--------Irta: Dr Hefadós Q/árgy..
» . * 1 \\■■ c ■■
. \'•! " \' ■ \' •i\'- í \' \' ,
Tagaap kéldn néI i polgárán ster ar as H viaeei aaakáfrnatoMal. Viiani népet vár-taak, • merték « nagy ekflagn lárau után Mari, hagy • polgár mester arnak uh hkáa-ésláaa. anetyet fó|sgyió korában Ssonbst-Mfll Ml, Bd«Se, MrtMM t M*
tndiMM oáas ssahálynndelet ilitcftMtlM-val vágafldft. Ssjnos uoifcu, — várskoié-nahtoa UN—n r Mirtttal.
A iMilgjianfi ut rtnalniliMs, hagy séaapokkal MM) MHMuh i esaMlyran-éeMel tianlmlny minit véget, • igm ■> M0 i Miliégi miatt e róvid kritikák in csak éppan
■¡■■hiailáiái ■ ^
I l^tyW^^ B^mMnl W
ImMMIv ki.
MM IMiéiiiI ember, mlndaaBiaMlI « klataalinl tsaácaoii állátok memaiiletniisl
Azt mondj* a lubátyreodelet 211. | a, kogy a kMaaácsoeoaok .ta\'ajdooképan\' Mai MaaMi férfiak mű tód lek ... atb.
Hál kánai, n neu álL A Hakaatoai la-aáceoank addig «int hivatalnokok mikMtek. •kik IgaaaigaseigilMáaea]. raadőri kózigazgi tánai, Maigaagaááai Issaillktal Uh. foglalkoztak. létetek kisebb bagatell ágyekbeu, állt-tokról Msoayitványokai kéasiiettek, vezették a viraá UanuakáMokat, samuélyi tvdáekváayo» kai áMofiak U stb.
Eaea áMnkaél logn tagjai voltak a varost tiuciut, t irpnietotniaietnea. laaat nem WaaW emberek.
Ds ka bármily címen siaispahak ia eddig, illánk mefkJgytftdó, mart Kiskaoizsának a Nsgyfciuátaával való egymOléséióI kezdve joga na shtos, hogy aáasiaiaitriliai igy láttatták el. Bőnek ota agyaaert a a bölcuiődök nem m igyekeztek eaan váiiostntni. Hi valaki iameri ugyanit a fakul életet, aagyoa |él tudja, hogy innak a fóMmiveuek, i napszámosnak reng» tag alyaa dolga van, amelyei helyiete miatt cank reggel hal én sMtt, a nte • án uiáa ¡atlihK aL Így . tannUtáni káli egy MMewéay aMrtat, — mikor menjen n a uafény nap-aiimoa, mint reggel 6 előtt vagy eale 8 után I Ha keB egy igaaahriay áhairél, ngy kel! beesá agy kánál, ngy bármily ágyat bajoa dolog azonnali eli ütésén uflkiéget: miadig olt van a nap minden órájában a tnlcni. S n igy
«M a ven nudlin. Mart agy-hél hmenáa éaing
na IBMefemanTMi^ M Maapl muuto-M márt, hegy ■»ME, anrig n a htvaáahnk • ánbn In Ilii
\' A tanácaoeek limaiaai aUnáea eaahert, a innét)!, caaüél a vagyoni «MnnyeML Ltbe-teMa tehát, hogy 8 -8008 MbaaMga Meaáf bea agy-kát Mvaiatnoá téaaa at a Imádhat, mert ha nás évig étnéoek ia, akbar aam tudóéi, magkmenri iMiakail á eét padig mintfif csak n lehet, begy a kOeigaagaiái oácsA fymt ás jé legyen, á lények poéto eat anletják. hagy a kösreod ia kórtgascatáa KMantoáa jobb. Mat Nigykautnán, — padig csak egyesein 400 koronái Htaléai taaácwaok vetetik.
A második leolos hérdés saarialan aa asvaiok kérdése Ehekiatve attól, hogy a aaa> bályiaadakt óriási Hhráaylamenllwaigífi «M, — taMroinltsa kikérjék lasgaaknak, hagy Kta-kantus cégére alatt itt hotni korín jutái maaá-aak történjenek. Ea a hit orvos tsljsnn ela-tendó. s teertdójlkst el tndjik végezni.
Ds ey as iattatedia a saá saaros ért símében t nt hiljfiaaság is, MIBaOeoa a régabbi orvos: dr. Rita Kálmán ar iránt é ttgyaaia 1888 baa lett alkalmam ISO Irt. fisatáeeel. Eaea jivadshnaaáebaa maradt 1883 lg, aarihar 380 frtri lett filemelve Uzetán. Eaan iéá alatt asoaban azon meUékkereaold, amelyet mael\' el-skaraak venni: nem vok. Art hiszem eaea minimális javtdsimaiáu mellett Ily boaaaa téőa át kiérdemelte aal, hogy káedbb arfliakkm le-Breo dotálva. S moat egyaaertaa etkonlukáini skarják njy tz fl, valamint nnmrtirn aaon |8-ved elmét, amalyat s proethaáit ndk atáo kepaak. Szegény Mayok, aam la taáják, hogy nágyi rótt rakájnk arn la |á még, hagy Majj lanins város takaróul bisináljB smbátynadsIaMaak megalkotésénil,
De mindeMI eHekiatve, — a subályren-dahn eiaa riaaihsa vagy ladstlan, «agy ioaa^ biasemO. Misién az 1081 évi XXXVlé. H. dm. á {inak 5 ik bekeadén Iá u 1812. évi LV111. t-e. IV. 25. f a hatáiosottan kimondj, hogy aa orvotok ftvartshnaiása jelen állapotukban fsantsrtandók a a meBákjáraiékok IdWk el nem vankaMk.
Ha iehát igy fogadná ia al a képviaelö-lestálet a szabály nndalsáet, u még akkor ■én állhatná mag, — mert HrrlayaMaaes.
Ejyébként ujy tudom, hogy a kárdtaben a kél vároei orvos kOiMMat laMsM m üeaam várnai képvinldkhöz, mely baa aaanM, áa törvényben gyökereid jogaikéit alkra ssáltanak áa a virontyik lámogatásái kérik.
(PolyMIak.)
I hírek ~
sasn még a potgárnnemraah u a kjámtu, aaMyal psagsaaMnksaaáalMan lak magnsaat-táaahm, hagy a «énei pAMéá amaMaáhn aekaaam lo« laréuM, asan aa. aMaháane aMi hogy anfaa tartnhet róna a vároara, eagy nártáhhmTe«aMaml a Mhek ártáhát la. éáéta gamkaa kMarBB, hogy hánainiyln b ««hat aak a| »MsIiiiiésiiíbI találni. — nkt In alább a HllkMaiM Mráeak páiMiMháill akáM ssabiliwmdaMhaa, — a «ima ns#-aávakaáen aaBkaá(laMt eeak aam laéan\' hetik. — Eaárt u^fclsllilBM a város snnd-•égébea as m eeana, hogy ha eaek M^yagteán nértákhm is, da aMtfeattk a póadá aanMM náuláa n amngy ia atkarBBMMlaaMk MMk. MMámsaaha aaoabaa rájta Innsi, hogy anrt csak igm heváná aaheakaák neg aaakat a fhikil. melyeket a várnai ksstartás eMMna lalamlgiB vár,
- IBánniiaték u csapi WaMur Ik-, tokul. Ntum nég hál tole, hogy aa 1890 toi-dn csapi Wston birtokai n Msjjiinii ttp, mali aak 828000 K killküsill tsbálag bBiata lám vM a hirtakoa, In ulna, IK2000 K-M magnMe. A napokban Pécely Kálmán, htoráaM birtokáé ét. KmWm to ér. ScUekM igfiMto Htján u\'óajinltlot adott he. Tagnap tartolták mag aa uláámráat a aagyfcaaáaaal Mekbáayvt haióaág kslilsiglkn. Aa ánaráaaa Péaskr. Rkdi JmB áa a Nsgyyáradt tkp, vaMk rémi. Riadl 980000 boronál igáit, éaa b\'rtok arapa-lévó arasági ksillffjal esattai la a takaréhptoa-téré lel, 430800 koronáért A birtokot aselfln 8 évvel veto nat Waioer 100008 henaáárt Mocsár; Kálmántól, aki vfaamrt oaapi Sommm lgnációi vehe. Oldétor sMsjüg a jstoriagl bér ló, IkhUBBlahi Albert mind a hiisnsM inplbsa, aaaün aj udajdooou vasai át a tor-tohoL ügy érteaSIBak, hogy a Nsgyváradi tkp. parcsllásás u |án akarji árttoaMaal a bktahel. hagy Uyaamfláon legalább a aagyobbráasM vlasasayarja annak &20000 horoaáaak. imalfat a birtokra halihliiiainll a piiiilliili isniñi már ia aagy isgalmal tatok a kOrnyékbeN Ue-gaadák kátéban. Moat lálpik csak milyan M-vto lenne, ka m a| ákrási nshilyiandeM már áMta lép itt válna. Ea akkor asir 4900 tonna |B«M«laM jaleatote a városnak.
— A kanizsai IgyvédM a amrvusáal szabályrendelet eüea. Ugr értartlhak. hagy a kaniziii BgyvátU kar nagy aáam siilym akcióra káasil a saarveaáel asabáfyrendeM alan. A mozgalom Mval ma déluláa értatoaMn órátok Oeen Rrmale O én, a kaninal ágy védi tor doyenjínak likásán
Minden
próbára
Hogy jóhirnevu\' cégemet megismertessem oly vevőkkel, kik eddig nem ismertek, elhatároztam, hogy 500 vég jé és megbízható 38 méteres, cérna vásznat ingeknek és huzatnak megfelelőt, melynek eladási ára 48 korona,
wt 33 kimürt tank tiiiliaH
felhivom a menyasszonyok Rothschild Albert céffhez
ipPViipipHBlii I ■■■(■■¡■■■■i envasazonyok Rothschild Albert cégnez
figyelmét, kik kelengyéjüket olcsón és megbízhatóan óhajtják beaáerezní, forduljanak ^ - » N>nt.>iui ri •« Állandóan nagy raktár kcszkelcngycltbcn, -Vásznakban, ssztalnemíiekben és az összes divatkelmékben. Vidékre meghiváara keszséggel küldöm képviselőmet nagy mintagyüjteményemmel. . ...... »
1914. tanná* 13.
ZALA
I
•mteeeta tiiiiuliiilll, Ottó« )*aé, i páni MipMÉth Q. ám sail • »Man pwjta éttve adata a
■ag • • taft
ürrt m—. atoi a }ég még mm nft orfta áa InaM alélta A torca®-lpfta* a« p Ha— alaM a«M a |é| alan a igeiaikailitt caak aaaak Wllikttl. too • Cdháe Janfl áttol hmaornaa ilttnkiM hUtte bár tadoM kap mliHal. A bátor
taton kftflvilil i. Htotoe ápé\'áei * a |ilialigl laké* S tan átalakftáal Mlaátaáia a nftáa- áa kBiiktataa 16*99 K I ntláfti—M. V, «ungía n áP. tattoo 1914 iaaaár M lft áa tartatta —|
n atotafl napján Laakay Breé tálra* llittjl kenik ti» áftbn teára aatoát áa haaataM tartott. Ukdeben (alatt ■■ib», hogy lakán katoail a páaatánál fe-Vaeeaetatatt áa matat betépett n áa-
« _ , i- .|j,-ii m..« - - _ . i ■ *
nTOC, ■ paw BFW ■nfV BICn, BUK*
• ártott ál Inted n MnÉlftU, Lookay rflgtöa átadta a unadlfr tagnak. A tettes egy toaegy WjftoM tpuosndaak a Ha. A cseudőr-aáf ami vizsgálatot iadftott n «ad TreWer-Uto topáé tokán la, anrt —a klamjna, — too ott to n— a tftaár kan ■ikfldBtt-e. mivel aat la Mayn nppal délbea Mtouttift aL A tto aaanaceáttea anjrfa a báüott Imtoaklll 1 ilHia fdtaaBt, a f a\' p*llg rögtön rtttft áh taaáafttoyér*.
" — .Havüa" eliamert náfct saeböra leg-több — latuaiéuál Kaptotö SsMa Ami áa látoaiiáaiiil óra ékaaer áa javBáa ofcada káaaai. Oatot Sasrrsa aadBÓ épületében. * -»
URANIA ^^
—m Reafaaj4^rtn 4. an. ■—m
Szerda áa caütőrtdk, 14 {a lS-én
(a szenvedély rabja) Nagy dráma 4 (elv.
Saxl mint papa
Humoros
Jégvitorlások versenye
Terin. (elv.
Pénteken, szombaton ¿a vasárnap
.....n? H.....s?
— JehHina Most snft toradac évá, topf Haaay 0 Ma i b. angyal Manna, keszthelyi Járioorvae, ia*lgilatáaak SO to évét betöltötte. Harminc év agy —bodHtd az —tortáig mlgltatabia Eaaa idd alatt dr. Hanny ÖJBaaak süBfth agy kartársai, adat a nagy -MtoBaaég oeratatat kivívni. A keutbeiyi orvo-aok áa gydgynaréssak klkioneégltag leientea mag dr. Hanay OáBttttál. bol dr. Neamark ftéto várnai anoa ábn amtakbaa totatacaotta a
a atatt a ase iráat viael-
tatott. Aa flancpeN majltaliillan mondott höesö-
. . fclU.É.lfl ... . . . . i, ^^^
mm n suumeio mogemiesesenen es mis smm kartaraott. bogy a jövőben to laitoji meg aaa-ramtflkbea áa barát*áfcu«b\'n.
— Ifaainal ltot A aaatráBáhan, £ vakkal saattM pMftaM Ha vad Kaaiaaán Haaberg Sándor. Háram «en —al máa vároaba költözött áa aobáig a— érkaaatt Mr Mflto. Mont aztán tovatot kapott tdto Trtoeatbdl Pftradl Jáaae rea-dtotoaL A levélben Haatorg arra kéri .atyai Pafcaréjál", bogy eaakOaOI|la Id a aaáaára agy Mntotaa Mai, mert agy AaaaMHába kadald ta(6ra akar «táBai, mini ptaeér, bogy a távoli
--i»--------*s.au----------MA — _ ■»
uifw EooiiQcnfcQ prooaqoo iMfiBctcf. rwma a kért Iráeokat megküldött* bafdasi pártfogolt-iáaak, aki aaáttt talán atar bBtzka grandezsával aaarvlioan a pikknlákal a totalma* oceánjirö
ft
— Magfagyolt ránaag. Somogy kdaaég halárában togaap taggal a vanti-kéd alatt meg-fagyva találtak Brajda jáaoa 26 éves maakáat A megindított ayomosá* megállapította, hogy Bnida njév npjáa a vele tahi Hartmann Ede mániánál agftttl afan— —tatttt. Haetaaann káaőhk a veadlglflton hagyta attraáL Akortfa-mában M^in—tijleftgB tort áa raanl Ittak taag, Igy vaMaatodl, hogy amltor hasaidé omot, n Ittai lágt (11 M MradtoágMI kimerf Itaa tofa-kfldt a vasúti Md atoll áa maghgjutt. A aaa-rancaétlen ember ballá|ál caak négy nap multa látatták mag. AtoMoal hanyatt, hton a hal oMatara dllve fakfldt áa aaaaad Htod erdaaah apa— a— vaM rafta látbaté. Aa orvosi halta-viaagátat iiagittapin»«. hogy a halál oka
a da a
szer lafbavágta. Mlntba >*t dl—at taiaaittBa a totrwaáto kártyáaaá. EMo-tart Ma
■Mákot
i m&pftii ledtfltt M —«haB. Mikor a BasMk! a— bttta el, hagy ádaaap|e angtolt a
. ^ * Am \' .1» I | 11 ■ & »-
oe—at ajaoacra a* orvom rt\'i iicearr. a — nritor maga gydeddatt mag Maaepj» hitatarét, Sabtott ltoentton». LstMtóntatták áa I Iák n Bgyésaeég tngháaába.
Kaink Ferká ááártn Zi nlabb regénye «KaNppoat|ában Ktra vagy. aattn a vftnatoa WvMft s Kan* Petttó átt, egy kttttaági néhnhnak a Ha, kft ftnn vár-méiaéfttata, áahi|Mgi. panrMtoa áa tortátokat a— toanrd itllijeág* httytoan Beanfttháaéato hoz n édn apjával. IpÉ knnoyvtmf caiay|a ntan Wiratta aa aligha, hogy a— Haatt Ita illlittp». Ina Kenft PaM, miattogy aa Ong ar roppantai gytMUi a kto kaa váró* vagy aatott 0 aMd|4, paraaat|ait, megkért polgármesterük leányát. aaéMU hogy lanaraá. A toesaaah tarvntt csínyből alakul ki a regény aaft randUvtB érdeftn rwtakminn. Martak*, hl ■ttdapaatatt liattiMliilt, aem aa a káap, M aftftri n flyea trttái Mtaank meny—anaja Ion.
—01,^ a -ii ., m^^Ummí ------*
MfH rflalO, BftftKOí ONfBBin, UiWIIIIW M
aaBat tarataaaeMaak agán beveaaágával kftad árte. Végra cáB—Jt A lairilim aj —tort larag to-kMe éa miat baldog Ifttf, apia áttáaáva indnl neki n ■( Hatnak Ez a meee-véatat még caak a— la aejtted a ragénr nagy aMpaágaP. A kta, marndl kan váróénak áa Iá—datoaáank klasszik a* raj hl. Ahány aaarapid|e ven a regénynek, aayi reankbe feragott ilpo*. Vilan— aylbél a* élet melege aagánaik taüak áa mindegyikből vatoen Ida-gydftanaaa magyar azól boa iánk. Up ánaaftk magunkat a könyv nhaMn kftahaa, mintha tttoa, Bdttd totagM nlvnáaá m^anlto é* mtodto valaad aghaatt kttlöaOa, da r—lanaiieé éaltomra Hgyalaáak. A regény u Ilka nem KBaivtai legújabb aráméként jaleto aarg áa méNá Myta-
Ián a alitoaartl vétotat eddigi ......... kö-
Ultlaik A könyv borttéhttMta Baaafe Árpád Ha— ra|n dtoalti Ara kötve tton— fO HBér — Tddntae aaag Petké Pátar dm- á* laubalaalfl aaodara mm tárt, Zárda-Mca 14 aaáa alatt.
ZALA
Itt* taaaás (4
rá*a . ote)OM*kl « (M4UMI M
•iva nwMM
mmMM* Hokwp prts ffáay« M0 OTOS* «I II tolni III I t|Hil ton a |Nto* a* .M katonai* (A mrnttü) rabto. Par ii tonái Utoto—a) c 3 tamiatoaa iwlirtitl not toa JÜftStoétn
Oil Ittam* U6 i*
k. a«.aa an» sfed batanártele*, fc api* tfaempKie a toitokW ■iff a^toctoi ILi (H j)
SOMOGYI
kárpitom
Vároakáx patota
Ufllódi Ptrzsa-czónqcqcfc
}»pp*n Indus ¿5 torok hímzések. páznák éa teritők, Méaca áa divatos függönyök, disxbo-torok. képek, naboi áa rkip •IKáayok. — Saját kéartlaéiif I Mgal bőrWw káteekreaaétek
Tnaaaék ■rftekiakfi
Tctdkmyucr nétoai i
Emckti katirtuaik!
Saját kárpitos aáMyl
Itt az alkalom
1 vég Rónai fonál — - 8*40 K
fttoi in rt kitünÖ minőség)
T 3rb ten Dama*t abrosz 2*80 K 1 drb Selyem paplan most 19*— K 1 drb Ooth Paplan K 7\'50-tól
Rumburgi vászon maradékok Agyteritők, függönyök, Piké par-getok, törölközők* készfehémemüek
mindennemű vászon árak. Kizárólag elsőrendű gyártmányok!
Leszállított árban lesznek eladva asak a
Kazincy-utca
NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ.
K018AZDASA6
Qftbona-Oztet
5-aá álcáéba.
jssbSI 13.
toitp m* ti is
tona aáj. Ifi4. UH
tos okt. 1*14. «SS
Tanperl alian Sát
Temed 1914. joL 7 75
Zak \'pr>* 1914. 799
Záb 19M. (4L 6 «
ert \'l)l|li tftzMkr
94V— ; Oaarák bM 9S9r90 9» to; Oman mi á-
Tár—; )raé««ttsak 5ia— , Lame >< 519— ;H»sai bank 9»— ; átopm kaná 399*9; IHmaaaiáajI 642 -; fcfctov-Hal 799 — ; SBsnb *aam 621 —
Ml 316 —.
ici
Doreckewreaux Bársony Lackckewraaux Glace Cbawreaim Vásson
Antilop
a legelegánsabb.
Saját yliiilijiháÉiM a átondá nap I lámáikra tartunk laáaáran latoijm árakon
Mánék alks Wiillká aaáenhpi dpaérat ~ frite» uMlovao
Mtltenyi Sandoi es Fia
PBatoa, a véna paksájákan.
faluban trafikkal, itutonrimil. kassal
eladó azonnal.
Cim a kiadóbivatsJban.
11067
Reklám tléikfii nincs akar! Próbái joa csak reklámot rtonálal lapunk Hrdatéai rovatában é9 alkere lana
izlclje melyet
Olcsó jó bor!
A Sj oáaáa fo bari akar tab^ Mt uját la.méiá boriim*. í yj bort 30 kr, aj bort 32 kr 1»
klmai — mgt prAb. mmggyla bárkit
baraáai. jóaáféról *
ááaypar»taea 3k aáha.
alá, amát basába beJveate iá. Talpam 171 swim*.
üfw i tilt ü I
WEISZ SOMA
Nagyk nalin, Ensebe* tev 4.
Aján&a valódi aaármnytórmeééldbél készük anárrány nannalk lapjait, amelyek óriáa nyomáaa motonizomü kydraKkua lajtóval áttttalaali elé motornsemu köstörölőfépen tükör» nmaságura csiszolva, a lejoksóbo áron kerülnek eladásra. Lefcéefsniabb és leetaftéaabb burkolás koarybák, flfiaeobák. fúrdószobák éa templomokban Készítek műkélépcaéhat, (rnaatt tervoao burkolatokat, eaimaré
dknes színezett cementlapokat. Válalranam asztak ás butaa»áréák kéaiááaén. taaluiii iaienái a, balon Étereaaek áa vaabeáoo bidak ápitáa Camnit éa atorváay
-pttcaere
Lmotoél
■7wm
lirMik i Zilíktt
1*14 iMttftr 14
ZALA
I
___Olcsó tnicloanyag.
0—»—pritoll tűzifa aéttraiáfáiHut 2 korona. Irifaüi és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Teletas 294, iL
•AZSÓ SANDOK. MhM«T4
Nagykanizsa, EőtvSs-iér és Tetrki-ut tarkán.
Van «mancsán a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 6. szám alatt, volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágó munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül az összes honi és külföldi fa* erezés és márvány utánzat
-Hangzatos ígéretek helyett csak azt említem meg, hogy Nagykanizsán Reisznél éveken át folytatott sikeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett ás utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb részben általam festett üveg és cimtáblákra. Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, Ízlésem és művészi tnaáaoaaról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel
Czoczek Imre ^STm^FkuIrfih^*
Kaufmann Mór
férfiszabó
Jelefon 222. Nagykanizsa
Kazinczy-utca0.
Um. Dunántúl Í^L legrégibb ékszorttxlote
KIÉIT JÉZSEFI ni
Nagykanizsán.
S a n a T^tfn Ma
♦ ÍÉ
Szabályozható 14 karáfc* arany betae gyark 5 K Ezü* aranyozva — — — — — alt
Snép nagy i llaaitta
Irflláal ^^^^ ig naaM ikgi^^
m, pm u iif Hamvon
Nagy vlleaiallh
Arany jegygyűrűkben,
külOalagev termákban la.
Bemek menyoiczonyi ajándékok,
Unom ízlésben.
ezflit étkészletek,
hivatalos próbával ellátva
Javítások és uj munkák saját villanyos erflre berendezett mflbdySnkbn gyorsan késcMtaek.
Eladás rrailetfueléan la I Jutányos 4a otcaö árak I
Mayer Klotild
gözmosógyára H unyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
Kilii iillír is kiziii-isztáiy
Szép tiszta munka I Gyüjtőtelepek F6-ut 13. szám Kazincy utca 8. Szives pártfogást kér
Mayer Klotild
PT?TQ7 Ao QnUÜTR [?D ERZSÉBE7-1ÉR 16. SZÁM.
XiJüJlö/i Ub Ö XX JJJXX) XLiXV Liesingi sőrcsarnokkal szemben.
Mélyen leaaálKtott árakon kerülnek eladáara férfi-, fiu- és gyermek öltönyök, télikabátok, raglánok, szőrmés bekecsek, városi- éa utazó bundák, kocái szűrök, divat nadrágok és mellények és boj kabátok. — Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét ennek meggyőződéséről, mintfen vételkényszer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
Nagy raktár idény előrehaladottsága miatt. T>rvi«ara Ao QnViAiKnr Nagykanizsa, Erzsébet ter,
nUlnA tJö OUllölüW Ltaaingi sörcsarnokkal szemben.
Mélyen leszállított Arak.
Tisztelettel

ZALA
*»4 pmés U
HAStCS JAMOS
lertiaúbó Nagykanizsa, m»«» b> ir. \'«Ím\'
>«mi«1 f»«Jt hét.
dan i:
I Imi>> fa MMiW«4*\' »iíHi i m6»,»Í mii-
_JfitM»t iwm-Mt «Uw*M
Ultata "---M8 i
Irodaszerek
Fischel. Fülöp Fia pi^fkHedídísöefl
«xudMitli W ltiiult nyintiMi áron. tcgnu-gyakk választékban...
tfllRÁR SAUDOB
«HMM , KtkHf-alci IS.
s asioMs sn. s
Készít imtl éj J><4t bútorokat" <cgy^JwrU «» lcg(inom<ni> kivitalnert. mimulw épKleliBUnM kai«» hotibe t c udett >e k 3
Somogyi Ferenc epitö
Petdti-ut 77. u tilvállal mindennemű éplt-tet munkáiul aiakszent\' kivitet ben; regi épületek uuidkiUMi ,Tér vekéi, kOlts^íVetésekeí iuiáu.\\ot jron kesnt
Gsiviicsir Finic
kocsikovács és MhSoIi)
Mipr-s. 51. : TlMp 2|3.
Elvállal c szakba vágd munkai Icgjut^nyosabb tirjkon. - Telefonmeghívásra házhoz iMgytk
Sebők Karoly «rás
»H>úam, Rhíf-itei
II lailaii Ml n Aiiinlíii nkUrS a legjobb gyártású tnmdaaftk IsM» *br«wtó.MS*to«rSh kan. Orniavitáaok 1 évi jótállás mellen
tttHsaatfuai iHftátiinnit
Brantin Józul iq#£ZÉSí VálUUH »HpMtBá». EMéS-tÉlK.
Klil iwmO iuúnuat áron UmA — EtvMta&k Mfl iMVa rmiMI kiiiiitM ktrtim oh»*»«
ItsHaH\'r
VELECZ EDE
Caewgary «rt s.
<Or. MaMr M«.
Készít uf rendszeri! AGÓ CIPŐKET szegezés és varrás nélkül jutányos úron.
PfpirsoWtt
Na«ÍV válaazlékban igen Mltiyw ám« kapjHftrtk
Fiscöel Futop Fii
Kézimunka s dó-nyomda üzlet,
^ legdivatosabb kezdett munkák u amm anya fok. valamint a legaaxfeb rajtminták legnagyobb váltanék ban lutányoa áron
WtKI MftTU
8 PÍIZTAüffltfSi
A#t IUiM» L akarta ruMtM i MMÉSMmi
a ii (us alantom mií||mm
a a
fviíi urtv
Skrivallts litiái
inniru MM n
Ajánlja a legktkk mmh késziWnU t itiiiál éa 1» -anmaN UiWk nSya olcsóit kooák • i tvA
kOeönaáa
Vidéki wilillirt ihkMo ju eaakt*rotie*wfc
Soififyi Byiliié
Viírösmarty-ulca 54a iwiUs -kezrt mosó a«
vasaid laMiita, melynek föeUmye. hogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan munka. — KwMn a ruháért hathoz is megyek.
BERECZ LAJOS ni- él lü-ini ciiesz-iíiefe Kirá»r-stu H Részit mindennemű r CZIPOKET u iegjulányosdbb órpit JiTitlSükít fllcson obi
ORBÁN MIHÁLY Első nagykanizsai lutt-pán gffzmosó-, fény-Vasaló- ás vegytisztitó Intézete Eötvös tér 1%
Elvállalom az össics ház-iortásí rehénwinjlek liszr tTtását IcgolciÜüb \'árbatv Vidék hnegbassokat pan-ibsan teliestiek
Isrc2 Bildiisír
lant- n mnpK-amr NMIM an-M az ám. Klvdllol kótiiivca éa cae-rcp.cs munkákat, úgyszintén miadtf átalakítást ::. olcsó áron. :: a
S4*in«r Fülöp
férfi- á* női cipész naaiory-u«ca fa. aa.
Káuk minden ncnolj férii- a a4i cú^ei (egd|vfpas«bk kivi«e#He. iuláaraa á\'ak maOtK Munkúim tartdé* sdgáérr unatatok. c
Levélpapír
A legszebb ea kg olcaóbfa
uidQnaáöOfc: Flscitc) M*ál i alieiai aáAn
la ima
EGYENRUHA-SZABÓ
Krausz József
\' SuftMU is. aa. elvükil bármely fegyver ncmlicz tanóad égyen-roha ciK*-.*ií4ié.sci u ¿1-afakil4*ál. - 6<MmmI K
\' irtaiijir - tlwtcV icl<
tf^ifwtiiiaiMnntfKlyca.
LeüUtó tantai**! a klaania vandágió
(MiXnn Um^rt liiMf
Haitiisitaitan badacsonyi boruk, mclep é» hidef ételek, kililno ttaluk irm-den idübeh j ¡ \'K ii\'-ii-rg rendelkezciM-« ,>U.inak.
Pbmii klutlv. W\' .\\teiun. SCk ttlirKlff •>!.
MEHOLOVITS JJJZSEF
szeszgyár berciiücziii vállalata <- Kicaly-ii Elváltai < szaktra vágd tmndennemii munkákat, továbbá vízvezetékek, Vizmele\'gilók, rczüstftk, cs pcrmelerök kesziicset
és •avnásál. válamiitt - zézedénrek unozásaL
IMI OlVATSZABÖ-IIÜHfLT OqBralcn Antal »^hrén* «•■
A mai Kor lafnyeinek minden iehlnlcíbcn MfkliM maaam wt ruháit Mni-Maát ImwfM érőn vai-taliu. — Ucvjclbell iMfkin\' itel minia<ryti|temáhrem-\' n*cl te kUh<ay«k.
KÖNYVBEKÖTfSEK
azépan, gyorsan én olend árkss :: készflUiak a s
„ZAU" NYOMDA H. T. WU. n A0 ykani;sAn
Csitté István
angol éa fraacala :: tlői divatlernie
Nagykániisén.
I Ifiirttniktülí min
A lélekkufárok leleplezése.
InmI Jtn ArdutmU HiiXi\'^a « tanéint ftmttUMi trita kv
MM. m .Ott f<«*»iii|i~ 111 ImtMtl <mM a tátott mM mtn-
t - • ávlM — JT. ». maa aa HlII »1 I tanait
lm «1 taaÉn*! a tiWH taeyaaMfiiM l»ailiawi mtmpMn
jjfciir» tattal < ama MCrMn tta««atar> < a raáaaafaa-tal» Wnlmtaa Imiin tenwtaa» Mpm+H. Jtatwm mamtAMDOt.
S kladáit ért el eddig e könw angol nretrett.
■ . ________j__
A káeytiereekedík uzeiaei.
■easapar-
4a cniptoai bufdertí.
A Mér iaba olpk^aabedéa LuirtanytU
gtlűT H »"»Mr rabwet^skaraakedes.
MhAmK a tawtea.
A fpHal "»mi j* Sxiogapurban.
tfl atc»41áP.n loáij tragédia.«. (Ci^eszíli s Uti-
téneT M*aS}e)\' \' "" v J " A Mn Mtttfjai Amenkai letifuk a Xatetea. A k*ntéaó ét a koatoi.
Vadhaiaaaágfcan é.6 papqk a Ph.l>ppi ui^etaken utcán « i mitT
1 ~T l 4. 5 i T
4
TBa »

-3fl______
13. Hók iandtáláaa aa
Egy B»vtMn6 " enekiilés» á MnyfterMkedók ■ tanai Maat tk. Nyugat férflat Kaiét erkoicr etvtl. ifi. leepkiett keritok. 1? Jíébány \' kázaatagi tétvéqyeirdl. lg A teán)kereskedés kiirtásának aiódjai.
A több Mtat 200 aldalra terjedd kftrryv áfa SV Kaokató : Hödtaczováaárhelyen, a .Hódmezfi vásárhely* politikai napilap s*erkeaztfis>\'gé> bac, a pénz elftleges bekUdéae elleoébea bérmentve, lev lfcvli megrendelésnél utánvéttel
Uin« János ulódo
angol és francia .*. női szabó Nagykanizsa, Fö-ut Miliályi pék házban
. fodor József
modern vixveiotékkel berendezett fodráax-tenae Szarva* szálloda
Mwi íít^iiüÉi
.IVi éa, bvMagyta tat^ ujua áraa. Vaaüaaaa aa
Sipr ri 14.
Bischitzky Jrtiksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendö^.újonnan felszerelt hangszer-raktárában zongorák, pianinok, cimbalmok és hannoniumok nagy választékban réSüle fJ/ etésre is kaghaiók.
Nagrarornágl H*pvtMiet«i Bssd»p»at. V., Báthory-atcsk. IS A
^»abad. télhsvitatt tf6«ü
■aaáptl iutk«Mt* IO-SOO lóatHg dtatab gririalap l«|»i&apé»akk Safjépl
IK
Mayor Károly
nUMf, liarvt ii 0má mn
\'.1 .." ~ Nagykuiua. . ■
FOozjet és gyár: Kölcaey-vAca 19. sz. Fióküzlet Főtér Korona szálló épüetbaa Telefon nii i 938.
Elvállalok mindenféle női és férfi nakák. katonai egyenruhák vegyileg való Haititáaál éa átfestését, poroiáaátáa vaaakbáL továbbá aa öaasea háytartáai. rrálloéfi rukák, afii éa férfi fakérMailpk »oaáaát s vasaláaát a l^gjatápyosabb árban.
Postai mi tltiiesTlkal gyoraaa és ponloa— eirltöitata
PUsairnzás 1 Gonvriroztui I
lessék a címre ügyelni 7
Esetleg Meghívásra szcaaélyeaen letemet lenf
ia tiarte-
J
Házeladás !
Nagykanizsán Kinizsi-utca 54. alatti ház
©Istdaón.
Bővebbet ugy^pott-
Uradalomban
uip^ intk/h (fépUni, «éw»»
magas gyakorlattal avaa állást Voreaek, esetleg nsotossiáatipl In Hsiáai eMoga-tiok. Szíves tmfknrosaaá kén- a^W^II gép áss Caangnri atea 61. Nsgyksams^
Hvomalutt a /¿ti» Hirtapklndé «a Nyomda RéazvénytártaaAg* k&nyvnyumdáiábwt Nagykaakzaáa. PtocM EmŐ
fU. évfolyam
M«ykuiM, 1014* JiMár 19. ciltMBk.
II.
lÊrirk
- POLITIKAI NAPILAP.
^m ^ -mm-,- m i
Ú3Ñi¡n^ »<m«ki«l> 3D fMfe.
i4 városi póiadói\\
tehát mégis csak emelni kell. Erre a kis visszavonulásra el voltunk készülve, tudtuk, hogy elébb vagy utóbb feltétlenül bekövetkezik. Különösen azok otán, amik az utolsó két hó napban történtek a városházán. De aándamellett a kellemetlen csalódás érzetét keltette fel bennfink, kogy a pálfordulás bevallása kyen korán» úgyszólván váratlanul történt.
A polgármesteri program mbeszé-den, hogy agy mondjuk, vörös fonalként húzódott végig az a vérmes Ígéret, hogy évtizedek régi és rossz politikájátél, a pétadó folytonos emelésétől tartózkodni, fog, sót mindent dk övet, kogy a pótadót csökkentse, fezei szemben mi történt az utolsó hónapokban?
A polgármester megígérte* begy eikeitibesse a pótadó emelését s ezáltal könnyítse a polgárság váltán nyugovó terheket és pedig úazt*ra gazdasági jövedelem-torrásokról, gondoskodik Megváltották tehát a város hasznára a fogyasztási adói Jó. Most beterjesztik a közgyűlés elé a telekkönyvi átírások pótilletékdrö) szóló
_szabályrendeletet Ez is rendben
á—mmmün Mi i r t < ■
volna. De már a harmadikkal, a piaci helypénzek emelésével baj van. Mert azt megint csak a város polgárai fizetik meg. A piaci elárusítók megfizetik ugyan <a magasabb helypénzeket, de eezel fagpt formáinak maguknak arra, hogy ugyanakkor aránytalanul emeljék az árakat, ók ezen is nyernek végeredményben.
Most, az egyre elviselhetetlenebbé váló általános drágaság idejéa nem szabad a városnak . Qrügyet nyújtani arra, hogy az elárusítók még fokozottnbb mértékben sarcolhaasék a közönséget. Ennek igazán nenyje-hetett más józan célja, minthogy a város egy uj sainekurát kreáljon.
Ezenkívül más nem történt Legfeljebb az, hogy a várost uiabb és pedig improduktív kiadás*émeléssel terhelték meg és akarják mép újból megterhelni az átszervezési szabályrendeletben. \' ••. _ :
S ime, mégis: a pótadétemelni akarják. Holott a város közönsége eddig semmi knlturazolgáltatást aem kapott, aaKly ez ujabb megterhelést indokolttá tenné.
Pedig n pótadó emelése egy módon dkerftlketó lenne: ha nem gondolnának arra, hogy a város Ki-
adásait növeljék. Hiszen ezek a kiadások amúgy is teljesen improduktív természetűek. Az pedig még síkes helyén, hogy a városi kiadásait lakozzák, mielőtt a beígért uj jévedeiaal forrásokat létesiteaék.
De a lakosság ajabb megterhelésével nem szabad a város egyes főtiszt viselőinek fizetését fejedelmi magaslatra emelni. Inkább hagyjuk mag a magán-praxist Hiszen az a magánpraxis szabályrendelet ide, szabályrendelet oda, amúgy Is megmarad.
Az előbbi panaszok voltakép az Uj szervezési szabályrendelet számlájára mennek. A szabályrendelet ugyanis a városi lakóaság terhére agyonrendezi a tisztviselők fizetését Ugyan mire kérdjék szeretettel ? Hiszen nem Irigyeljük ml azt a tíaztvi seióktői, nagyon megérdemlik, de talán a várost Is meg kellene III hallgatni. Különben hogy arilyen nagy felháborodást váltott ki vároeazerte az uj szabályrendelet, annak élénk tanújele, kogy már az égyvédi kar is mozgalmat Indított ellene.
Cserepek
Irts :
M rtaáata «pan. A kápkfta kfcaé típtrau fii laayngntt a gyonaonat Baaaa-riaaaa. Zábrábbea illitlia A Us káplán, nagyon
csorya egy bonét féaak ám ea. h aág hátai aem sseseia a magyar asát Egy kk rávíá és kaik patoto alán abobag-tta Pkssae Mé.
JBH a Karait nfttáa rWéhs. A káplán rimttii diadshaai ragyogáa Mtreoa, mikor ■auállaaltilla Piaatnál a oiltogé ááriát.
A ka (ön tzegésyka tflgtöc megkapta a tanferi betegséget. patti» cseaAea vek a Inger éa taa, atot a iBkSr. De a&ar aaayk data-tsoMák Wábe a lengeti »Hpk esettéin ii!■!máját lUpseNUMM, és isikor s kajá Una« a kiköt AbAf, iggtön daápaát Levo-
anh éa cask
tiátaais
Mnctn nénm kána al vatt Mea •kisokbal Otoé lilái M. jé peaaiá stb ügy >1 örakat, sikár a Márk-téri rét (•!• atkáimmá* agy ilanidl kakoticác bementem r taplombi. A Ma képiént ok látom todaiai. knaiáa Mákoson. Ham igen mata aratás. Egy-kél mpn Vtacébdt éa riaastava nagyon a ■ • —tajunáguL Eivastem a caaadniégat áa ta talmi feaagoa. Utak bantfdet tok ¡*bam» sggum tndtam, kagy Ü
talál-
t aaagyar san pan.
to^^» mm
m^gg mm MHr
kamák tflta, aagy vagyok T Meddig nuradob ». Mikor |Mtom ? \'
Efy vén goadabaie Acapeit podgyáaaom-ta tgyál a hajúra. Saomormn atom a ledé-tan. lodnláta volta km Mik As én Ma káplánom to leksáeaoM s lépcsős, örömmel ■totoBlfk egymást. A Nrjftn valami cmmagol tartott, min a karon -Mé gyermeket ixokáa. Egy aaabm sok, Pádnai San« Aatat isobra. Padaábas tac a plábáaoaaak.
Elmondta, kogy még aem fc ikart haaa-JBaaá, de toptáa van a pánea. Ea a nabar 30 Ura rab. áO-it kértek érte, de valahogy lealkndta 90 re. Aatán moa! a lötobé ajándékokra aem jatak pám. Van ngyaa aág valamely f éa BMjd hüm vasa a KaUaak meg a iitoááknak valamit, amire rá lehel tota hogy PiáamátiHI mié.
* — Sseremésc megmmalm, de aem maiam ktciomsgoML Nagyon káayee dolog éi löbbé aem tadaám agy bekBtoi, ahogy vek Nem amstem a táakáaba tad. Oaeaa-viaaaa dobálják áa ekörbetik. OyflayM eaobor. Majd a kaaaasbcs tartom. Ugy mégis csal hiikmabb, Nagy gyttoyáráaéggal baeaáh talndtanéL A aaáp taptaehiál, kápatoét, asobrobrái. A tenter, a fQrdfl, a dal.
Oiányflrkádlem nép, raalallaa kdbébaa, Hlaiégikia. uta gyeramkm boldogaágbaa. Hgy noroagatm aat a isobrot, mini a gyerünk •a mi takatonáL Cepekc, dádefcette folyton na m m átkoaatt taageri kNagiég aritor mágiát oldvaUc, aggádva toll sédig lagjam mag cmk, A tofg a máat
j
calba, mert MN, hagy a aaobornak valami baja nk
— Cmk már otthoa tolnánk, — mondo-eana. — Hogy toa flrálai a ptábáaoe ml Nal Ra Bn timer sé át 1 Milyen todvea, jö amber áa milyen öröme tal
Rettentő Malom alto, Metteaa, pnrnma. pteskoma végre bedOcögiBnk a tokái pálya admito. Eg? narre aántsak ki. A Ha MpMa, karján a Sient Antallal, a kijáratig ktat. Melegen magiam Mona a toaeamL
— Nigyoc Orttem, kogy egytm atas-battaak. Ea még am megyek haaa. Egy Ma valami s Jénáéból vessek áa nagyék. Nagy flrtfca len ottboal
— Tint iliai taarallaaM a pMbáaoe araL
— tfáaatoBn. áriemlgép
— ima vele)
Éa abban a pülanatbaa agy aariadá mába. aki lorkaaaatodtábél UaMk valta Samara, hogy várja meg 9, ak a podgy áta kivákja, nekimegy a Mpitoaal
A Seaat Antal liinkia a kára áa aaar darabra tflrik. \\
— Pardon I — mák áa elssatadll
v Magtoinedlea. A kápMa, aánáa, ndt-teaal állott. Sáoadt vaN. toeaáta agyasam Mt aagy. Mayes htoai>\'\'toP Mgiogoa
Odaléptem boato.
— Ejayel Ejnye I - Sgyáb ana jktt M a torkoama.
A tol ktoaycnjp ■ttápiig"\' m arada
— Perem, flaaaaI irieiitaat aal^ata-
|ám «rai MaggM-
Fatálizmus.
WHlliÉHl, |«noáf 14
Blnös könnyelműség és hihetetlen mmtörthlómság^altcmTt- .a városi közéletet Nagykanizsán. Stónyegre kerül az ögy, áfhWf e vfro« jövőjének az alapkövét képezi, amely talán hossza évtleedekre szab irányt e város fejlő-déffíiek, hivatva van arra, hogy e varost érdeklő minden igyben az ántéz\' kedések alapelveit magában foglalja s megtestülése legyen egy kaladni vágyó aMKlern város szervezeteinek. Amilyen fontos az országos politikában a választójog, legalább is bir oly aa fontossággal egy város életében a szervezési szabályrendelet.
De mit látnnk ? A városi képviselők épugy folytalják a napi szórakozásaikat, mint eddig, sem az alaósban, sem a blHiárdozásban nem zavarja őket a szabályrendelet sórsa. A sokat haa-goztatott közéleti tevékenység ilyenkor nem ösztönzi őket fokozottabb érdeklődésre, pedig hát a közvélemény — éz nem városi képviselő — már napok sőt hetek óta igyekszik érdeklődést fakasztani azaknál, akiknek a köz iránt való köteiességfk is volna, hogy spontán síkra szálljanak minden olyan ügyben, ahol e város erkölcsi, vagy anyagi javairól. van szó. Kötelességük volna, hogy minden ilyen ügybea nógatás nélkül teljes tudásakkal és legjobb lel-kOsmet elükkel keressek az igazságot s igyekezzenek előmozdítani a közjó érdekelt. Minden erejükkel s tekintélyük teljes súlyával oda kell hatnlok, hogy a most készélő szabályrendelet hibái kijavíttassanak s azok a gyakorlati élet viszonyaihoz alkalmazkodjknak s. ne legyen e szabályrendeletnek egyetlen PQntjrsem, amely kerékkötője legyen vagy lehessen bármikor is e város fejlődésének.
Hetek óta tartjuk felsziaén e kérdést, s ha a közvéleményben visszhangra találtak is a mi szavaink, ezt a szabályrendelet sorsa tekintetében nem tartjuk elegendőnek, mert ennél nem a közvélemény szavaz, hanem a városi
ZALA
képviselők. Szinte bizonyosra veaazftk, kogy a szabályrendeletnek azok a pontjai, amik • közérdek és a* haladás szempontjából hátrányosak, töröltetnek abból, mindazonáltal nagy és kiváló fontosságot ttdafdonitnnff annak» hogy -a szabátyr^ddeOjié^otyJF taléike» déseket tartalmazzon, amely egy nagy vidéki város viszonyainak megfeleljen és mintegy irásos buzdítást foglaljoh magában a város jövend? fejlődésére és haladására.
Nyoma sincs még a városatyák kőzött annak a nekibuzdulásnak, amit egy ilyen nagy horderejű ügynek ki kell váltania. Hallunk hangokat itt Is, ott is, hallunk vitákat pro s még többet kantra, de ezek egyenként hallhatók, pedig ez az ügy tömör és hangos megnyilatkozást kíván és érdeméi. Ha hibátlan és telje» volna is a munka, amit beterjesztettek, ha csupa jő és üdvös volna és benne minden Vitézkedés, még akkor sem volna szavad azt igy minden előzetes kritika és kommentár nélkül a közgyűlés elé engedni, Ilyen aytivánvaló hibák és Ilyen hátáé-nyos intézkedések pedig egyenesen megkövetelik, hogy minden városi képviselő. aki barátja a. haladásnak, a gazdasági és kulturális fejlődésnek, a legvégsőig küzdjön a szabályrendelet acon pontjai ellen, amelyek nem a fejlődést és haladást szolgálják
Egyébként van a \'szabályrendeletnek több olyan pontja, amelyek nem-* város fcUódéaére vonatkoznak, hanem amelyek jelentékeny megterhelést jelentenek a" város lakosságára, sőt magára a város háztartására is. Nem akarunk a szabályrendelet egyes jpont-jába belekapaszkodni, de általában mondhhtjuk, hogy a bizottságban túltengett a gavalléria s ha van is egyes téleleknél holmi apróbb megtakarítás, viszont más tétetek arról tahuskodnak, hogy a bizottság nem számolt\' azzal a jelentékeny teherrel, a mit ez a gaval-léroskodás a város háztartásának jelent Az egészet összefoglalva: a szabályrendelet rossz. Nem felelhet meg Nagykanizsa város mai helyzetének s nem felel meg egy fejlődésben lévő
1914. január II
kulturváros igényelnek. De nemcsak \'azek a hibái, hanem az Is, hogy egyes llÉMkedései homlokegylnant ellenkeznek Már meglévő UlalU törvényekkel amik jr városok fejlesztésére vonatkoznak s aMelyek az egyes városoknak direktívákat adnak aazervezeti szabályrendeleteik elkészítéséhez.
No még egyet! A szabályrendelet sok helyen finomkodik és gavalléros-kafelk, de keztyűtlen kézzel markol bele azokba a bizonyos szervezett jogokba, amikhez pédlfc áffö&P kevésbé van joga, mert azokat a városi törvény is respektálja. Ezzal nemcsak okot ad a fdefebezésre, de reményt Is a feleb-betőknek arra, hogy a szabályrendeletet felsőbb helyen nem hagyják jóvá.
Tisztelt Városi Képviselő Urak! Ne vagyék Önök e kérdést közömböse«. Mert Önök nem csapén városi képviselők^ dc egyszersmind > letéteményesel a kézblzaln-nnak is, sőt maguk Is adófizető polgárok! A közérdek szólítja Önöket sorba, mert itt a város lakosságának összességéről, azok anyagi és erkölcsi javéiról van szó s arról, hogy Nagykanizsa város jövő fejlődése biztosíttassák. Tessék felocsúdni ebből a\' Iatáliszt]kus helyzetből, ha Oflöt felemelik tiltakozó szavukst ugy e szabályrendelet a város fejlődésének Hlyja lesz, mlg a jelen1 formájában gyilkosai
BorY
pezsgő ásványvíz, Ükőr, rum cognac •ájt ;, - vaj, szalámi.
Soha nem létsiett olcsóság i Reklám árak
1 Ko. Henderaon-fále valódi angol teaaütemény, egyes fajok külön és vegyesen 4. - korona. 1 dk gr zamatos Peksrek tea ,10 fillér. — 1 Ko. Caboa kelcaz I. rendű 1.60 fillér. \' 1 H. finom Jamaikai rum 2 korona.
Gyenes és Szabó
— Tolatom 91. aa.
Naponta
mss bécsújhelyi, szepesi ás dnbracen kalbász pozsonyi dió« és aaékoe patkó
Wl»lHÉT Ik.
¿A LA
}
Az uj városi szabályrendelet
Vélemény. ■ -a 1 UttL.:. ár. ttaflteia Qf^gy
7"V\' -
Vtaesaiárre 1 Makaateai váite r-itttnr állások ■uMliiiinii, ni tel atettaai noa kOfOtafeyrr, hagy a szabály ívuMet még agy teiflwl nn Jnttateltk síitám, -r agy •¿noa és hogyan lenne Kiakauzsa kasaive taalrinank oófttl. Saláta hlaataioa aa as Irat látta, amely tmáaybza 1 saabályracde tatban BMgnyilráBa\'. Htaaea ka K tablettáét tett hívatalooh uanattysetiet akatják beatet, — aa liliintl évi 29000 koaotehv. A taaá caoaok ptdig 1000 korona Hl Kaattal hsprak Igaz, hogy • tanácsosok cmteletatti mnafcti ilgluil, a legnagyobb lésze anyagilag la
ssoabaa, ». L Kiskantzaa |ó Igaagalán, el tel ám.
Mngtagjmi még, bogy • laaJcaoao* ny |ngciB»aV, — t eatiatt kl MgyM ttiea • aablty» adatat uoa áiUtáaa. alte* fik cw^Ao Wi^wii cm^ctreli ItooÉock.
Maró «sihlOaks azonban 1 azabályrsr delelnek a tettekre voasihotó rter. Labe Miea asoobaa megérteni, bogy mii aktr a aahttyratetet • WUHtandó .■liaill tané** nok-tftemflh* tPáaaal t utal a 10000 tettei rngó |if«il—ttiwl, uaN aaki aaétek.
A „aaOauki iMtenok-KsteOk" Adás teoalnyosa ugyasia kap aiji 1.4400 korona fizetés/, »10 koron* lakbárt, 2400 korona aft-kfidési pót»ékel ; Z ka a ráror határiba kit fii agyéi Wp, fit nefc 12 koron ét 1 fnwrdi}. aaeliyel ahkték a rárot határáig ; 3. MyheH igal esetéi egy angycd tel eltelte 100 harsaiig taifiikair jtvadaltnatebzB—rte-sBlbet; 3. ka a város a azegettyhái kl—an> attaért ulap magát a a „«sOmk\' htecanck-MaimAk" oda aMUD tedi iét*}áv, afete c célra laidaaanalMí 4010 korosa Matánv-tetekII kap 00 százaiékor. -
Eaak % oallékjánalékDk níy ke«bűtac>, hogy aaláHhaa te tel káilm lak j ariéti kap ■ «Éa^teiaBk fiad te. aadkaa atelr teaadt (a .Óbbra «egy a polgáráért ei Mse^ adaél ? De agyai talán vaa e talkiiiaiiate aaaak, aki te a aaahllynadalttat aargattaWa ? Hiaaea caak Maian hah évente több ml* 200 ifi -hite vaa. — a ter taa 1 ¿riazakí taaácv-tte Mtetalk* karca 2500 karate. Hal tat akkaa a MbM ktatáWla? AH Mii a aaaháiy-aattate mi iteikadliin. aateak aaak aa
agyasért gazds aoaOte: |é0 taa Uraai, ntasee a ■áaáhll kteql gaiátemlal ~ Ni tekdta aaaahao d a pd^Mte n, bogy ate épp te A fóeaa, áratt népe*, aaaly lagjueitsaál. tahiti Mg oiyaa ktadteokka\', aattyak alatt IMaadó laaa 1 paszat
Mait\'a mérnöknek oM Icaa legtöbb dolga, aa lagühM Hralttaáa te a legaagyobb, a igy a tate, a 1 fitelMfcpattira Mtttettllftnl a halykateU «Mai dtjoak aeraate foigteai ad* 01 aártl lagaiteteai.
A tOivény amely a tárotokat u| laatraaati aaabályrcadalat megallottaára kötélén: nem cogcaa. de HHaBaaa ntm jogíoaxió töivéey, Eaért tetet valakit ■^aaahb Itaatéai oastályba viotú, di ntm iabet addigi működé»» köréből kivenni, pllne jogaiWl mcgfoastani. Eta na-bályrerdelat asoabaa pld. g 134 |. aaeiinl aa adMIioOH adóOiyi axámvatöté, aa adótiaatat adtegyi itsxámvevdvé vitte előbbre 4 Helyea 1 Ellecben Ha)Aa rendőrblaloat éa FDrtdi raod-draégi kiadói kdagrtdáRa a 140. $ uartnt rendőri inakká.
Aat teáé aa aabar, hogy a dolog te •aaill Pedig debo«y 1 Ha|öa raadőibástoaeddig ba|altelai ayllvteartó volt, a végzett emeMI nagy logalmaiói munkát. Füredi padig Uadö vol. A 170 |. aatrial eaak 12 évi aaol|flai atta metfelelő daianl ll felleggel a X-ik N xettai osilályba játnak. Ha moat a város aaas losasa meg (rgaík.él Okit, kaaaa aairaitl tógáik tpaégban tsrtáaával meghagy la Ok« ml UdW Mtükben, ekkor ata lehel Oka máaaá kioivcsni, mist rend&logalmaióvá éa aisAAa-tíaatt, — a ogyaacaak aaiatén a x ik haetéai oaattlyba varnak aorolva. Több físetést tehát aia ad a vtroa, awrt Ok már ea évben a X Ik Haaáéaá oaattlyba falaik aaolgáiaii kkjlk atttt.
| Nem II Ilkái a várónak érdekébea, hogy régi Ml Upidbált laterét |ogailór aagkoasa, mikor a] Iklsikbao épp anayi H etir kapuk, ainl HOIéplitte iteén-
Vidéki 01."
II i\' • f
lits: Hajna Lajos, kotur ».egyaf-
A »Zalai MMBnyhea" tanti ciaee egy te kacaa te tatest meg, vaMuiot valami lila naasJMf, attykea n Ul, hogy .Hajda Lafoa aj eBaaa teáéi* haagtel alte aa ahi0hal|-rdl taaaadott a aa elnöki égit aa erre Iáikért Lijiaia György dválla\'n1 serr ahaivir, 1 ka-exbrf teOk aélktl van.\'
Naa lartoada étdeaeaoak hogy t aaa-ategget itjnid|tia. de felit etehea igan foate, hagy ebbe a pár aaraa kacaábe bte-ndttak, tel ea a- pir sor csak ana valé tok, lágy a LaJUaaa Oyörgy agyéteégé: nett a-aaökaak agy hMata lényképa adfoa a tedhe
a a pécal afMteM peatg aaáa Htekgn kaagalja La|iaaa aatttatt,
Egy tea hah \' vteaaaaaaaaa, ateia a .hotel falgÉii Igy tat\' aaplalte.%Aa atateM gyOMa «pa agikaigalag ataökfii «dtettte a én aaaa tissaág* ily taBtetel vteatea .ka I i)wai QyOigy aa igaaáa aaagyat céia agyilbte tag la aola naa klte."
Nagyaa tep laaapál|ak WyM ta aa egy tel addigi ritald n IkBdlra üag. XI kflayvttrate a aai M. aa iparoa ttate te-tatekaak magnyarttk.
Mad^lil decaabar hó 20-ln vte aa te rindea WtagyOMa a a Utgyaor. ,U| tagak W-vétela" popifteál 3 te tate Ufteia tate-tésére ugyat csak 01 llgsl lahiat ajáaka».
fia tfiméaieteaan kijeletettaa, hogy atel elnök La|tman Ojörgyöt aa agyM lag|lal M-vettnek aoka ki ne a aoidoa, alte logvs elnöki fogómat álmháilaa u llaÉteia. Itt*, kérve 01 u elnöki teadflk tovább tflttte.
Aa telaOk waattai alte tMgtfttttaa aa &i Uaadhar megválaavtáaa, maty aagaa 13 sióval 2 ellenében o|n ataökoek htelanl kitilia:<aa meltell magváiasstolt. dl Lajteaa még tag na tan (tea már aa ta tate.) fin padig l máaodaiai aagválaaatta alán ayoa-baa leköaiholam elnöki HiÉiailW, — sót tag-aágoaról ta, atatd Laftete kabtete tagadat káaa egyletnek te énéhsakól küttyOtag tag|a hi aaarhdMIaaa.
Tehát .ellenem taateftó kMttet" aan volt, a>a 1 kacsa nól, kaaaa «nk htatea, aady újra alaAkaek megválasztott, éta amttx"l taraásaetas naa hbtaaL
Lajteaa naa agytataak aaarataa volaa tagja mbbí, atapl atapaaahilyatea kom vaa, hogy „1 Magyarság éflaai lagaék « agyiét tagfai aaa taketek Sb.* a Igy laliHte aaten a felvétek akalayt lobogtatta vote a pácai eakldtblróalg elte, hogy 0 magyar a nea tagaló, mert aég 1 Kteid Polgári Egytat ta talteta tagján1. Sápot aa Igylal taglal ra|taa kit 11 esi ai «ssán kOraOnlanl tate naa vették tere a ka jói vagyok tafttteM*. te mái Lajt mar as Egytat tagfc dl háta aa Iteatet, u él neven la koiaátámlásom sélklL
Na de nyolc Ovi .ntetete" cgrkéi havi aagyai tualaa axiaattllaa na MMI ta. De Igcnta Maonyoa az, hogy La|tett OpOrgy naa tegyaaMta ember, aaart ha as MaHaa pir aa 0 ateif ta hafnalndtelaa, mm vigyótea tetaatekal oly igytalhc, ailyaik teOka akkor la voNua. Naa irigy ta» UjiteH teg as teOkaégai aaa, aat Uyec cégér ttte caak |ó bort aérhetaeh? Még caak as lidaüfldl uraa aaguyugama vegec ionom, aogy Lajtaaaaal aaa blktttaa ki a ki • te kdrtal ta tedebtt, a a vaMalgnak asa tatai an«.
Nem o^oz többé gondot, bol éft mit vegyek
mert Kirschner Mór üzletében
Strém és Klein házban minden Jó és szépet olcsón megkapok, a i -r--1 —--n
Mosók ötény
K 1-1.20
Kiváló fiaen aantearéó daláamha K 3- 4
Fekete diszk\' K 1
150
Aagol afte koankűaara való aaövet K 3 JO-4 JO
ZALA
Itl4 )HMflr li
ti m
Uaa
; üli
H.
KÉPVISELŐHÁZ
IsOl Énjl estnél u efcnzék
A Ház mé élése az e*enzékm-eáflaakodáaa miatt újból botrányba ML Tizenegy óraáo nyitotta atf ledthy Pál elnök az üést Az elnöki cMkijnikirit «tán a mentelmi bíxott-ság előadója, Szász Pál beszélt és inéttványoctat hogy Pernback Károlyt jasdiGyntáf ésLoviszy Mártont IS-15, ZAnaky Istvánt pedig 45 ülésnapra zárják ki a Házból, A szavaxáa óriási zajban folyt le. Az eflenzék. mikor a Ház tflbbeégé az indítványt elfogadta, rettenetes lármát csapott Andrámy Gyula szólásra emelkedett és bejden-krtte, kogy Vázsonyi vádjait a magáévá ktezt Majd hozzáfűzte, hogy a kormány ezekkel a kizárásokkal lehetetlenné teszi, hogy az ellenzék a Ház tanácskozásaiban ráazt vegyen.
Tisza István gróf miniszterelnök azonnal ideit Aadrássynak:
— Ezzel a lármával, — mondotta többek között, — az arak megkímélnek attól, begy védelmére keljek a magyar parlamentarizmusnak- Azokkal a képviselőkkel szemben, akik igy viselkednek, minden a törvény áltat megengedett eszköz jogosolt. A kormány nem loartja meg az elleazéket attól, hogy részt vegyea a Ház tan cskozásain« de nem tűrheti, hogy a magyar törvényhozást a korcsmai éukajkodás alvéjárr ailyesszék.
A munkapárt lelkes éljen ésad és , tnpasat fogadta a miniszterelnök szavait. Az elnök fdszóütotta a kizárt r kép viselőket, hogy hagy fák el a termet Uitot ezt asegtagadták, az elnök fd-függesztette az illést és bevonultak a parlamenti őrök, akik minden konfliktus nélkül kivezették a négy képviselőt.
Ezután, az elnök újból megnyitotta az ftiést és rátértek a sajtóreform tárgyalására- Rátz Endre szölalt fel először. Az ftlés még tart.
íLr HízasHlik
P figyelmébe I
Mielőtt bútort vaae, saját, érdekét szoljába, ha megnézi
Somogyi fit
kárpitos emeleti bútort ermeü ClxJet KaancHitcs 1.
Városház palota
Flnérnmdi diva toa hna nmdnaéanh. alméárértfaaá^ váLaastókbaa
±
Válasz.
Irta. ér. Maiak I leáll. ágyvéd
A .Zala* 1914. évi jaanár hé 14 M nlnlhia dr. Hegedéi coilegámlöl «átaaényt lakat léi mai a aaaeveaáte sssMíyrendeiatrát,
--1 .- in.iil.■ . ^m . .. — .
oaiyre rovioen a aovemaaaanaa omoranoom váhneoaiat megadni.
A dkkhó ur ililmlia a Hakaniiate ta-aácaste lllémal foglafawik, aaaakan tévm vi Mgkáakm mn\'teja ha ex áOáankaek a nehily rendelet-terveaetben foglalt Iteearlfljé*. Uflrants arrél asm lehelink i főként a polgároaster m aam leket, hogy a «örvény (1911 LVtn t-e. 26. f) aegesaoteHe e Heitetelhek áBáao-kat de hogy — Kiekaniaea valósan apadaHa kOtegasgatáei balysete folytáé t fűakaaáam igáays a ktvftnaága mégis kielégítve legyen, mintán tanácanokok caak igtililfl elméleti képsteteéggel (a ktv. lörv. 21. áa 22 |+) bitók lehelnek, amellyel padig aam a mostaniak, sem kösái&k máa aam btaaafc, bicaak a dkk-irá sr nem vállalkozik erre espedleasál a termett mád vilaaztaiou, auty m6d megtartja a keláll HrSirat, maglmtja m eddigi mákBdáal korákat ■ Hatfái kaéyatt m—gaé^ff ásnilillllel — ogy ludom 600 K — kapnak Hnykadéagk ellenértékem a a ktekaaiiaai kOiOnaágnek ép agr rendelkezésére áSanak, mint addig, ép ujy végiik a hilelesüéseket, taanakványok atb. kt-állltáaát i i hatáakOrOkbe atatt egyéb kOsigaa-
Aa addigi v. orvosok ■IwliHain pe-oaaakod ak, hogy a moal .aftoadafeák" jávn-detmák a maternal fa.irr. \'Sogy. De mm eUeátntve ta m é Miltlili a egyék Jlraaálii
............ nagyobb, adat aaaak tedne, «y
dr. RltS Két mán városi orvos nr ested« 709 korona Bsteáat kapa«, mote padig Itateéi, lak-bál, caaládi pótlék alk. akaáa 4300 kap a várate ptateártill. — agyantfy baa - amtehadtet a mátek várnai jinitilamteia la. E linliliaateiakkn hosaá-láml a lakóiaég oapxodáaa folytén a kflrSkba ataM ténykedésük, <p\\ UáSkáee, aagyhoraakáwkaál, klmnlgnkall, katonai ágyeknél, banágyekben teh.) a igy jOvadelakk emsHudém la, fnvnrra WMteaOk jBwrttemlI egy fánál, alt a témate 99. f a fcttemátiia a káberflieten lat-lnllinlfl ténjkiilateb ililateral a váratepáaa-tár terhére kocáit k vaktenek igénybe Ily bV-
Hogy jóhirnevfi cégemet megismertessem oly vevőkkel, kik eddig nem iam\'eriék, elhatároztam, hogy 500 vág jé és megbízható 38 méteres cérna váaznat ingeknek éa huzatnak megfelelőt, melynek eladási ára 4b koron*
33 kmtftf kunk mmm
Minden vevő próbára esde 1 véget kap. Egyben felhívom a menyasszonyok -Rothschild Albert céffkez figyelmét, kik ketengyéjükeVolcsőn éa megbízhatóan -óhajtják beazerezni, forduljanak ^ ■■ ■ . , n i-marr-* Állandóan nagy ralttár kéizkelengyúkban, vásznakban, asztslnemüekben és SZ Ősszel divatkelmekbrn. - Vidékre ,. .(i. |. ,r i.imii ) , meghívásra .készsággal küldöm képviselőmet nagy rnintagyÖjteményemmel. ■ .. — - ■■
»•14. január IS.
ZALA
I
Si
* má a (HM kbé b ltot XXYVH. W-e. U. cM 4. Mm* 5 ft kikiiHiiln. • H 19121 4 VW l a 39 I ira vaM MnbiMM fltak, lagyea uabad magagyamon. kap a* etoá MMn mii. ......lia, a Mao-
btaaapae, kap!
tadakkiiuiá MMpdta la Ipaa a
aM aa 9y
«■aatfbn punva («M pl • Ma »Matan védR mk • ciktfré ar bét Mgabban la * i Mina kiagiiH mi M • M*aa akkor aa* fa« «asa) ki mari anadata, bop M a
káebaaégo áMaba.Hik.....killi caji va—éi
Ifrl Iliin, akkor a njái lilikMn mm
a aüM ar MM* gaaénliliM, a «Mft értaM. kap a
a a alna
__II Mitaca*
«a aaai % geriacnIM9ni polgároméiért
Hop ál MM Ha lalai \'i I a aaab. magiam*. igaao* a dkkiró ar la, U aok BtaW tt tndta MtMqnart aat, aA aMr cm la vo9 Maja, kap vátaméayt kjon tála a kocr e térgybaa pIMal la tarteon.
r\\ VILAU. a TELEFON.
l^»Mállü ■ Népazavát.
»dapestről jeteatik : A Népszava -mai számát két cikke miatt. vizsgáló-hiré| ajuitásra leloglaiták.
Tj liipiii rffrirn t\'T
Bécsből jelentik: Pichler Ferenc gyalogsági tábornokot, a 2 hadtest parancsnokát állásából dmozdították a vdószfot^ kogy hagseregfelQgyélővé léptetik dő.
A tegnap eétl munkáatflntetés
Budapestről jelentik: A tegnapi ma akást&ntetés váratlan eredménnyd vág ződőtt: egy csepp mankásvár sem k>»yt Azok a lelketlen elemek, aldk a tömegek életét c saját érváayesflléaék
érdekébea meggondolatlanul kitették a lagnacyobb veszélynek, valóaziaOlcg kellemetlenéi csalódtak. A kirendelt rendőrség és katoaaaág mindvégig a legaagyobb tapintattal vtadkedett és dejét vette ezzd minden vérentásnak.
ámcrikal párbaj.
gmk MiMáa a FeaeMe HMra-
aM bfe kopap ■eB
Obetmkdó e Rdebaratkbaa
s Am
párt akabaHM|a ma kajaak aép áráig tarta«. Konantb Ferenc állapota
ialniilim jataMk: A aigjkrt« Kea-aMk Pamm MtapeMbm am Myae válaág át-ta* be.
Hadiállapot Fokvároabaa
CapetamaMI jMaaMk: A détaMkM ana-
HÍREK
aakálbM. A kormány a várost kadiáflipotbe
Héborvs bjatyodaírnak Albánia körül.
Lunéuabll jataalik: A Drtfr Ctaatfcta aM aaáma megbiibatá torráaból aM m érMá-Mrt 11 iH kap Ablaú a kérdáeábaa komoly la nűyos differenciák vannak a kfcaiiaWirt ság la az eataate káMgyi kormányai HaBB. A ketyaet igen trttaágoe ás fenyagaté.
Meghalt a dunéntull református pftapők.
Knnáraakftl jelentik. Antal Oákor, a datMMnli rrtormátns kcrlM pásp^ke ma kaj-ert*— meghalt HiláUt gyomorrák oknata.
Feloszlatták a szobranjét.
Szétiából jelentik : Ma éjjd a bolgár szobrán jé ben nagy botrányok törtek ki. Az dlenzék viharosan támadta a kormányt Radoszlavoff miniszterelnök a szobranjét feloszlatta.
Riadalom a bécsi tőzadén.
Bécsből jetentik: Ma délelőtt pánikszerű riadalom tőrt Id a tőzsdén arra a hírre, hogy monarkia páncélosokat küld az albán kikötőkbe. "A hir még megerősítésre szorul. TBz a Therealánumban.
Bécsből leientik. Ma éjnaka a Tkerealé-aam tornaéplkti n meretlen okból teljeeaa
a taraiam |ogaa voaát. gyengálkadd kárkása! 90 titl»ÉM lék. A^MiMkiliiél a kl 19 áa diakot ap vegyes ktaoUaág log
uártH Máanlck aaáaaém áa ér. 9 amaéoivoa, a polgári imflatiuk a városi aMmOk él a lenács
— JágBna ipátf Nagjtaaiaeáa» A Kar-caotyaaptal vmsMaégénefc agy« tagi* mag-renéHMMk axl mMrtiiiilfl. saép aesmél k« a |ég|itk*a aagfáiahlm, maiéaU jágSanap^á
jáMImay célra MMkMél emfc ka a nép te* magvaMoM a eaaal a tél aamáabaa* agy a|abb kaéeas áa lót MrtoMt Hiigjln liilail A MaaMem még caak meM HatakMfthaa, ée mám aagNtapMta* kogy a readaafleégaik gyönyör« ymlakillkm nyilaik kilátási.
— II a ekéi alflnáéa E ká lSán, páa-takan aata I érakot a kantaaM uiilllluk rata pirtveietőeég aépemi« oMadM raaém a Baáacaoay vendéglő udvari kaljIMglbn, Aa aMadáeoa a köapooti yáilinaltalg réaafcéi vrtrtitiaái WettMr Jakab van ráaaL
— Mára kaMaiMhák aa agyvádi anr éilakeilalM. Maginak tagaap, kogy Rm* Oésa lakáaán öaaaejöo n Bgyvédí bar aap réaaa, h"gy tanácakoasoa a sxarvszési aaaká%* naitllrt ellen Mdkaadö akc.é M6L MIM tm-rtBSak, n lililiililil au dMatán át MM elkilaertnlták.
—\'im A méntelep ipMkeiM maakilrtiiagk faMIviaagálata ma dálelStt kaadődon mag Xé|> tar Béla Mrályf mérnök frtggyelM aMI a aiöreiétkalöen agy két aatva fajaalk ka.
HarcaaerS cébővéaaet A Nigykad-aaáa állomáaoaá 20. honyédgyatagnrad a ÍM 93 In la 34 én kareaaerS IBileMl palnitdrt tart a tölgyei erdöbea. At esredpaiinniÉdg aaért magkareate a rendöraáget, kogy esafcan a aapokoa gondoakodjaaak anől, hogy Kiakaatam, Bajcaa, a wapetaaki aajor é» a Pdadpéa caatoraa felé Mránybaa 9000 áa otdiüráaymai 300á lépésnyira aeaMn tarlótkodj ék, mart état-veaaUlyei jár. Aa nretfparincsnokság maga ta aagtani a iiákaégei intéikidtaiket a tarap ft Halai ám iránt, aakop valaki a fegyverek M távolába tévedjen.

Osmm-^ámpa
Uj villamos fényforrás
M.»y»r«r«»^ K¿pvttw8¡ «H* M Kta, Bud»p*»t, Vt, It.^.-uU.* <t ak
ZALA
1914. Január 19
OJegyzée Abetar etiUt Nmm Ernő a Magyar t^pirtpif r. I,
UM* Irie-
— TnévaJ nilldMny. Walas aw IBilli hljilialiii a iialliilgia Dotoaics 2»6ña aavi nillüiiH, aM töte apróalgot
— Magball ate légaa gráf Totoloj Lad, te BsaHrsM Örflte« Il I As Uteria awtlèép-asíala «a manija te Tototoi Laé agy kalte-tetoo a OrOkbecsl alte .Aa «6 koftite* c. t Mvoslaoa oagy drámái, melyei a moazkvai aid udvari lÉte elitoiil jétosasak aagy la amkkioaaa alaéaaeWal, auga SwlMtoyi ». », a aateplUnéri cári ballal \'agía MU aa oraaa nemzeti táncot A filmről csak (M la aalpal libalunk, melyeek megtekintése » kl Itobtoj remek regény alkoiteiil csak kissé la tewl — slsiaisdtetiaa EaatehW még agy kedve« kaaaoroa la egy gao iaép tonteaste kép kerfll beanta\'óra
— Elveszett. Mikoricsly Gyulául a Pó-st fetoó réssén sgy estai kafa csomót el-vasskte. A becsületei megtaláló BW (teüoabaa iliiaall.
— „Mavita" ateste »vára asebórs legtöbb issvsiossággsi Kankaló &Ma 4ate ■Céda la IHaaatlaaaA óra áksser la ■tasar javítás olcsón késsU Oatot Ssarvas-MUló Ipttteliaa
— Tekdntoe meg Pmká Péter dm- áa ■utilteB modem miniéit, Záida-otca 14. atea alan,
kOtoa/dasAs
Gabona-üzlet
garfapte. jaatet 14
URANIA
SZÍNHÁZ
loigoayi ten 4, sa.
Sicrda ¿a csütörtök, 14. és 15-én
l
(a szenvedély i altja)\' Ntey dráma 4 felv.
Saxl mint papa
Humoros. \'
Jegvitoriások versenye
Term. lehr.
Pénteken, szombaton és vasárnap
H . • . .\'• n? H ..... s?
Házeladás !
Nagykanizsán Kinizsi-utca 54. szám r~V alatti ház,
d.6.
Bővebbet ugyanott
MiidiiM szakáesné
jó bizonyítvánnyal azonsadra {elvétetik jé faetéaaal. Jelentkezzék» Caengeriutca 37^. II. emelet Ugyanott reyyati bejéén* ia UMéetik
Bnaaápr. 1914. . 1190
Bam a# 1014. 10 éO
Rom ofeL 1014. 0«
Tengeri málnára 040
Taageri 1014. te. 700
Zab áprtla 1914. 744
Zab 1014. oki 0-00 Értékpapír tőzsde
Magyar Mai 837-80 ; Osztrák UW 634 -1% kutunateadák 82-60 ; Osstrák-macysr ái-amvasnt 712 — ; JatoUcfbaak 473-—; Lessá ettoMbank 510\'— ; Hasal bank 200*— t Magya bank 523 - ; Rteamnrlayi 654 — ; UBAh ánl 734 — ; KBaaU vaaut 01350; VÉraai va-tai 313 SO.
raWáa ■■»■irt Ftaafcal l «das
Ajánlja valódi márváaytórmelékból készült oaárrány aiiwalk lapjait, amelyek óriás nyomású aaotorüzemfi hydralikus ajtóval állíttatnak elo én pmotorüzemü köszörülógépan tükör-simaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb \'és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák, fürdőszobák és templomokban. —j Késznek mükólépcsőieet, granitt terrozó burkolatokat, egyszerű aa diám» színezett cementlapokat Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cement áa márvány mozaik lapokról diszes árjegyzéket ingyen küldök
r
Itt az alkalom!
3É8L Római fonál • 8\'40 K
(nőt ini re kitűnő minőség)
1 drb Len Damast abrosz 2\'80 K 1 drb Selyem paplan most 19\'— K 1 drb Ooih Paplan K 7\'50-töl
Rumburgi vászon maradékok Agyteritők, függönyök, Piké par-getok, törölközők, készfehémcmöek
mindennemű vászon áruk. Kizárólag elsőrendű gyártmányok!
•s
Leszálbtott árban lesznek eladva csak a
Kazincy-ktca
NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ.
Kaufmann Mór
v -
férfiszabó
Jelefon 222. Nagykanizsa
i9\'4. január 1$.
ZALA
1
tynccláooi ulóda
angol i> fraactu női «abó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pékházban
Sodor IózmI
mmimn «knaaatákkd
berendezett fodria-tarma Saawaa saálaéa
M . 111. ■ M n---a .
mm nmmn. ^^sstrt

Egy keveset hat lőerejű hawnáfr
Stabil Benzinmotor
ffsñjjrl olcsón eladó. — Megtekinthető flSCHL ISTVÁN gépműhelyében Nagykanizsa. Kisfaludy-utca 4. az.
Milléayi cipő eslélyekre
Dorechewreaux Lackchewreaux Chewreaux
Bársony
Glace
Vásson
Antilop
a legelegánsabb.
Sa|H gyártmányainkból ia irtandó nagy választéki* tirtunk raktáron jntényoa árakon
Mérték teán készitenk mindentajta dpóánit
Tatym ISnteOÉ
Miltónyi Sándor ós Fia
rinjfcialsea. Pöutca. a véroa patotéjákM
I
festő vállalatát Kailarijt-uUza 6 síiis alól
tath-lír 9
alá, aaját házába helyezte ál, Telefon 171. sí
ttmitíin nvmr
Van szerencséin s nagyérdemű közönség b. tudomására adat, hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-ufca 6. szám alatt* volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
ternit
Elyállalok minden a szakmámba vágó munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül ~ctz összes honi és kütfötdi fá-erezés és márvány utánzat. /
Hangzatos ígéretek helyett csak azt emhtem meg, hogy Nagykanizsán Reisznél évakan át folytatott sikeres működésemről s nagyközönség már meggyőződhetett és utalok a Nagykanizsán már méglevő, legnagyobb részben általam festett üveg és cimtáblákra. Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, izlésem és művészi tudásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogáaát kérve vagyok, kivájó tisztelettel
Nagykanizsa, Kanincy utca é. volt REISZ-FÉLE mfihnty
tk
Czoczek Imre
Olcsó tüzelőanyag,
összeaprított tűzifa métermázsánldiit 2 korona. Irifaili és különféle porosz szeneket, cokszot, bokkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Telefon 294. u SAZSÓ SÁNDOR, tOaeióaayag keresked«
Nagykunulu, EóMím tét ét Ttitki ut tarkán.
A felszázad óta fennálló
IJtekt I<|h éi tA
legkitűnőbb minőségű
itest fiiji
minden haaonló anyagot túlszárnyal! Tűzálló, fagyálló, tetazetőa és olcaót Anyagot szállítunk! Fadóat vállalnak! Kórján ajánlatot.
Raktár éa képviselet:
Bergar Pál cégnél Nagykanizsa
céffBakra Sgyalal.
i® ©I&fást ftslfir
t)tAű qotttttti ttt) erzsébet-iér i6. szám.
nHiloZi t3ö ÖOJII JlIíÍJDIIíXX Liesingi sörcsarnokkal szemben.
Mélyen leszállított árakon kerülnek eladáara férfi-, fiu- és gyermek öltönyök, télikabátok, raglánok, szőrmés bekecsek, városj- éa utjuó bundák,\' kocái sztirök, divat nadrágok é$ mellények éa boj kabátok. — Felhívjuk a nagyérdemű közönség szíves figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vételkányszer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
Nagy raktár idény előrehdadottságs miatt. nQjQ7 Nagykanizsa, Erzsébet-tér,
Mélyen leszállított árak. — * Tieséeiettd Xvülö/Í üö OUllülüür sörcsarnokkal szemben.
1
ZALA
■ ---------I « - n, y . u.. ■• .-Tp :. P.i\'UiWjl -•-. .JMPHfPWWIi1- JJBI .,,..■- f \'JJ1 U-i »•+«■ . : i \' g
Mire"van szüksége ?
Hol szerezze be szükségletét ?
JAMOS

mohák timm
2 Ta
Kémtt__
bátorokat iM»»irl leg finom«»* f * "" ~
ngyml" \'
kai és I
Csmfesár Finic
totoysaoM S. : Mtmm
Elváltat e szakba vágó maakll Mgtortaynsatab árakon. — Telelőn meg-MvAara házkor mcg> tk
Brantln JOzsaf TEMflXEZÍSI VAÍ.LAUÍA RapUautto EHim-üt 2. u.
(UTiiaa hAt >
Kaw koaoraAk Miañas* ii^aeBk ~EWtu«IaiLi
i» aran
lllrí) M iiajMcfek IwS-
k«í4e#*e* Aiimw ftiiitwr.. ben hév bútor lagalstdtih ,aroñ kaptiaty. - • ■-«
Nan-y vAiasattotsn icen ^utényoa Aroa kaphatók
FiSCM Ftfiip Hl

B PBCTTMUHVUS I
Aki lltula aa utca ós «karfa naMMi mmW, ■wak aMttloap »tUKgfln-mánya a * iaaukftn azAda de innar a paraaiat
WIM UNI
"au r —--------hXM —i
Irodaszerek
nádiéi l-üiöp Fia
izertihetók a* leginlá ayoaabb érőn legnagyobb választékban.
Somogyi Fok
MWM U ml Elvállal lei munkákat kivialken; ráfi italakittoát — költségvetéseket áron
Silik Kinly órás
tlHIÉBlin, OrtíhOM
Ajéalii raktárát a legjobb gyártású mindenféle fali, wraaztáaiaaMrák ■n ÓrafavltAsok [évt iórállés m áttett
VELECZ EDE
Caengery at &
<Or. KMMr MA.
Koszit ül rendszerű ASÓ C IPjÖKET szege rés és varia nélkül Jutányos érőn
Kézimunka s été-nyomda Qziet,
a legdivatosabb kasden munkák aa ttsaaaa anyagok, valamim a legszebb raiimuilék legnagyobb vA-lasztékhan iaréayaa érőn
«H WU
SkriuMs Istvii a
AMnlia a legjobb kéazUésiicsUatoaaeaato-dsnnemti lábkcMi. otcsou kocáéit a I
kdaSnaég rendelki Vidéki rendetAsek pm aaa eaakSaHliaaiik
Somogyi Gyulán«
Vüriísinariy-uica 54a házilag keieti mosd *a
vasain lattiala, •rí) nek fOelönyc. hogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó Arak, kifogástalan munka. — Kívánatra a rabéért házhoz ia megyek.
M.
BERECZ LAJOS
m- a Nafikutm, Kéagtt i. :: CZIPÖKET S
legjutányoaebb áron Jmtnakit sIssés
ORB AN MIHÁLY
Oed nagykanizsai tulipán gózmosó, fényvasaló- éa vegytisztító Intézete estvos fér »
Elvállalom az ilsszes háztartási fehér neműek tisztítását legolcsóbb árban. Vidéki mcgbizAaokat pontosan teljesítek.
Lencz Boldizsár
UaMi- tyniganBr PaMá-at aa-Mi aaSia».
SWAtlAl Zdfntvaa to cae repes munkákat, ugysain lén minden Atalakltáat o\'icso áron. :; s
Steinar F96o
férfi- éa iMM cipész ■áüia\'T-ataa ta. aa.
Készii mindennemű WrS a női dpdkas tafetaataankn kivitelben, Iutányos árak mellen. Munkáim iwtéa wégéén iznataiok, q
Levélpapír
A legaaebb és lag-oJcsóbb íevéipaplros-utdooadgok : Ptocktl
pMpAHMpMwn^i
kedéaében kaphatók
la «ftaai raktér
£6vENRUHA-SZABd
Kraasz József
Lgg^aÉb saraMMr at
4 0.ll.
bármely fegyver*-aoaeí tartozó ®gy»n-Mkr cikéarifcart é» ai-alakiUM!. - OaLMMMk ll uck r*»**-, loj--
mi\'jamiiite»-
■I* ■ ,ii n— v
Hami sitattén borok, mekg éa bldeg ételek. UtSnó itatok mta-iiiober rt kdeftoség nutcikezeserc állanak.
fiam tiiinlrMH «■ \' ^villát choyi
i
DEMLOVITS JÓZSEF
>MH|itr berendezési váilalata - Király a 4.1
Elvolla! e szakba vágó mindennemű munkákat, továbbá vízvezetékek, vtzmeie tjirök, réaOatOk, én permetezők készkéséi ta )0vitás«\'\' valnmfnt röedénvek ••nozAt.Ái
imi hivatszuó-mOneiy
Gottraich Antal
KMly-irtu aa. A Ml kar Ifeáyetack minden NtüMtMwt iMftrMI n»oa«iii url rvMt hluU
aasM |>ia«in ar*<. >at-lalta. — UvOt\'l mífXcrf-■I»l1> tttfc inlnvia. tt \'lli Mmcg^c«— - ■
KÖHYVBEKÖTÉSEK
az*pen, gyár a aaa éa otca6 áltat Z készOlnek a s
„ZAU" lYOMfit k. I.-iai NAOTNANIZSAS.
Csitke Istvám
aotfui él :: női divnlterme
Naffykaniznéiu - ■ ■ !
Fischet Fölöp Ra könyv-, papir- és iroszerKeresKatíese Naiftes»^.
Női divatszalon
K9TT1ER NŐVÉREK
rtet aa.
— <Mn-
u-
rfi immI.
Uri foikréart»r>iu
kAlovigsiAnos
zala
poWNud napilap meaieieiiik minden hetkbs. napon este t órakor. — Hdybea kázhoz hordva havonkim 1 lor. 20 HL
mqobw B0TOROUT
leeteléseaebb kivileiben nüMt^-
TORMA PÁL
■dtaaor asztalos RWalaáHáea a. az.
PÉCSI ANTAL
hocMgyírfé
ér \' -__
Kxzmoh (M|l séfWz.)
Blvénal mmdcnBcmli ni kocsi készítésé!, valamint
régiek ugáaiakilását. fényezését és bOétésa iutányos ár mellett, i
Étkezésre
hivatalnok és keret-kedó segédek elfo, gadtatnak Házakat is elfogadok oicaő árban. Nagykanizsa Magyar-utca 25. az.
SntetotiiSMZtlé asúzsi sAmoor
Ajáslja magát a aasakbeWhgd awn-Iták modem, pontos és iutányos et-készMaérc.
Weinsfetn Regina
N6i (Kvatterem ::
BARON MIC\'ZI a.
szunüTi Klappe;
es IVBES Gusztáv
Tianetenel értesítem a n é.
i, hogy
■nMaoftara l»aa|a>ti roodern mbnákkat n»lfiiaili%-mmiinniB >én«i,n»i»»i
UAUMI MWOt \'.«uy
vétañMkban taiteli rsKlAron.
»)*■>■ a a. a. MtnkM»-oáa k aarakatte «lálliaaaa m«i aa a—na mu <n*at-lwi»«l matánvos arak mellett. — A ligaMik divatlapok mindenkor a t. rrmjrfak ven-IdlirrWw állanak. VUMd ■M^tivSara a raun)., MHIcl«
eű|éb6)szop<trescn nltB»«fc
MAetyembea dsórangn ailju>éilé mnnkák U-uaMin* jntányos Arak
oa aéiBwtina
«04 tt, vté*.
aakaaara
naaa Arakat tetemesen te-saAHItoaain Bgav évca « aato-I>iiliiw>iilM «ia-
8|lm Műn tm Wr
mm ístva*
aaata* M «Hilm.
Skertók lános
urMhrat szabd telale Nagykanizsa, Saécbényl-tér 2. u*m Szíves maghtváara hr-éékae is kii egyek.
Későt mindennemű \' uj és divatos kocsikat, bomokhitók, nyitott és fedeles faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
patkoló- és kocaikováca Wa|yfcsaiiM, Ksfhry-ates 18, (Matior.)
Javítások és ssándenneimt/ e szakaiéba vágó munkákat gyorsén éa pontosan eszközöltetnek.
Nagykanizsán egyediili epftalkMa. Ragé* lovaknak cnlodáBa Vhk6 vaaaláeára.
ilfti K tíMöl
rií Évittm Csete Anna
, (Sétái Ödönné) Király Pál otea 8.
Ujkelyi Furencz
kocai|>ár<ö, Király u ca 41. stám. Elvállal e szakmába vigé munkát a latinéSiiiaiib ArbAn, uj liöcaik kémSé» aétrt^ak «giilikafiát.
Kérve a n. é. _ aaivaa pántogtoa
Töri: limztR
betegápold né éa ■—< iltei rtafl ajánlkozik eMkeM házak-
ér
bez. — Nagykaatizaa, Sikátor-otea II. ssém
„Hungária*\'
modern cím- és szpbatestészeti H vállalat
Zőtv6s-1«p 33.
im im»
ipHtt- éa d*iaMéo|o« NaaykaalaML Uaiasi-u A Kéarft aladea a uak. méaa vág« amakát tártba éa inodern kivitelben! g). tollal JMAIláa «altan. Midáaaaba, vtavaaeeél éa aagnl elaaaa baraadeaáaa-H baljavitáat ato
k^Aatoa sAtam kéaaStt M-nyHkatlan rertkeim pince éa ■■atéiilaaiwii
Fördós ftgfeff
NaevKANBsAa,
MQHer Károly\'
térti szab* Nagykanizsa, Fö-ut |g Z3Mt aiiaitaa aáraa aa-roaeadó art rahAknt, tato nvaa-Wtoftu ligiska és ia>éiiakiaakb khrttoibao — MiiltiatéN lavMaokni szakszerűen fe pontosan iai>Hdna_
Csitkc István
etoVaagu angol to kaacto nü Sien—i Kazmcy utca 12. aa.
Ziinyi Miklós atoa JS. to Zttoqrt
•fyomatoti a ,¿aia Hírlaputadf «♦» Nyomda kéazvénytéraanAg* könyvnyomdáiéban
iftéignté Finche!
JOJL évfolyam

Nagykanizsa, WH. Január 16. pánink
12 »a*»
NAGYKANIZSA,
II11 la * h
kjclfin^nv
Ses- * * !P *
U*m .........
^ POLITIKAI WAPILAP.^-iST^i\'^
It toramkámt xTjér^ | fclfrfcft itHW WBZWjB Wti | tJ».
Panaszkodnak
a városi tisztviselők, A panaszuk bizony nem oktalan s el keli ismerni, hogy Igazunk van, ha panaszkodnak. A zokszavak egyre megismétlődő tárgya az, hogy a városházban nem tarifák be a vasárnapi munkaszünetet s vasárnap délelőtt épp ugy kell doigozidok, mint a bét bármilyen más napján. Hát ez bizony nincs rendjén. Most, amikor nagykezes sikeréit elérni, hogy a magán cégek nagyobb része már tiszteletben tartja, (ha sem is szivescn,) az alkalmazottjai vasárnapját, akkor -A városnak nem szabad rossz páldávát elől-jérnia. Állítsanak vasárnap néhány Agyeletes tisztviselőt, az ellen senkinek aem lehet kifogása. De hagyják meg a -tisztviselői kar vasárnapját Ok is ráasoigáltak épugy mint akárki más.
A mnnkáakáaak ugye szerencsé-ser elaludt. Tegnap azonbaa fültanúi voltenk egy beszélgetésnek, amely főként és elsősorban a munkásházak kftrüi forgott. Leadta többek kőzött a véleményét egy befolyásosnak hunért városi képviselő is. Miután a képviseli ur meggyőződései tapasztalhatóan erős és soha el nem maradö vtszbangra lelnek kftlönösen a kiisö perifériák képviselőinél, jö-aak találtak á képviselői véleménnyel már jé előre is foglalkozni
— Munkásházakat épitenl, — mondotta, egészen fölösleges. Nyolc-kileric forintnál olcsóbban ott sem adhatnak lakást a mai viszonyok között. Annyiért pedig ma is kapnak lakást:
Hát nincs Igaza, képviselő ur. Elöezör, mert olcsőbban is ki tudják állítani majd a munkáslakásokat. Mert nyolc-kilenc forintért csak azok adják ezeket a lakásokat ét,köztük On is, akik nem szolidan nyeríti, de egyenesen nyerészkedni akarnak a munkásság, a kis emberek bőrén. De ha tényleg t—9 forintba kert* nének is á munkáslakások, akkor is legalább higiénikus, szellős, tágat lakásokhoz jutna a munkásság snem olyan odúkhoz, amiket az Önök házában élvez ugyanazért a pénzért. Mert ha másröl nem tudunk, legalább egészséges lakásról föltétlenül gondoskodnunk keli a munkásság részére. Épen elé^óyj^gnőp mái a munkás gyermekbaiándoság s ennek egyik föoka az ónok 8-9 iorintoa lakásaiban rejlik. Ezen a helyzeten vél* teztatni keli. Tudjuk, hogy paloták kni nem szolgálhatunk a munkásságnak, de emberi lakhelyet adhatunk nekik, a
A lenti képviselő ur azonban nem I csupán a munkásházakögyévelfog-\' lalkozik, hanem más vonatkozásban I is sérün beszéltet magáról.
A képviselő ur a holnapi kőz- f gyűlésre saját nevével ellátott nyom-j
tátott meghívókat küldött az egyaa képviselőknek. Hát ez micsoda? Vagy azt hiszi, hogy erre az alkalomra külön be kell cáodltenl az é „hazafias üdvözletével" a városi képviselőket. Bejönnek azok maguktői ¿a, épen azért, hogy az ő kártékony buzgalma ellen megvédjék a városi
Értekezlet itt, értekezlet ott, aa egész város lázban # a szabályrendelet elleni lelháborodáatől. Kétség* kívül az ügyvédi kar tegnapi értekezlete a legfigyelemreméltóbb ezek között. Az értekezlet mégegyszer rá matatott azokra s hiányokra és visszáságokra, a szabályrendelet körfii, amelyeket ml Itt már annyiszor ismerteitünk. Azonkívül megpendített egy érdekes megoldást, egy ttj kivezető utat a lenekeden felfordulás-bél. Ezt majd lapunk más helyén részletesen Is Ismertetjük.
Cudar Ítéletidő szakadt a vá rrora. Az utakat lábnyi vastagon be-lepte a folyton hullé hő fehér tömege. Lesz dolog, amíg a fehér és kellemetlen, (bár szemre szép) hótakarét a város atcálról eltisztitják. Most magmutathatja a mérnöki hivatal, hogy alaposan megérdemli a „mfl-kédési pótlékot".
A jégpályánk.
A jégpályánk egészen egyszerű, Egyáltalában nem kápráztató Eb egyetlen dísze a bó Amely fehéren keretezi be.
Mmiifisne tán egy-két Hapáj» van, De esek aztán mind kivételek fia jól égnek, assi nem ia csoda, Hi« a szomszédban a FraAz-telep.
ka nét jó, hogy ott a Fraaz- üzem, Legalább van egy-két láay, alának, A jégpálya nincs szörnyű newvt, vS kit útközben nem vesz meg a hideg.
Knrraofjrahái mik is vas ám oekink, Csak fából van, de az szák legalább fia óéba hallaai, mint rágicsálja Az iááaefc vasfog* i íalál.
Ügy hírük. bögy jégüaoepélyre készéi, A kereaolyáaó-fcgyiet as idén, \\
Lem jages medve, hámszá, gieeaer, ^ Iramazarvaa és lesz északi lény.
Lesz dák sarak aiim gummiból, Lm •sakiaaó-katya aem\' gumaMb él.
Lesz enkiai-fiiani, aeai kutyából fis lesz (ogpíszkálé svéd gyuiábóL
De ez távol jövő zenéje csak, S csak az jós, aki a jövőbe lát, Ki bizton tudj*, kogy majdan mi lesz ? De kogy tudnám ezt én, siegeny melák ?
Azért inkább jelenbe nézz szeme S caak arról dalol), mit epedve Hogy suhan, szál) a sok gyönyörű aS, Kikért hiába tör téged a frász.
Egyik szebb, mint a másik és viszont, De velem egy sem sz£ gyöngéd viszonyt, Egynek ez imponál, másnak amaz, De senkinek sem én, szegény kamasz.
Ó mennyi uem iát ék és mennyi flört, A prókátor felejti itt a pórt, A zord professzor is vígan repül, Csak én vagyok egészen egyedül.
A szivem máma olyan keserű, Mint feketém amit ebéd után A kávéházban hajtok fal, miközben Komor bd rágód» szivem esnoaáa.
Mert nyolc hónapja, hogy e feketét, Minden ebéd atáa lisyewim én,
Immár benn vagyok a kilencedikben S még mindig nem jön a főnyeremény.
Kávém ez okból minden délután Keserűbb és élvezhetetlenebb, De én miután karrakter vagyok Tovább iszom és tovább szenvedek.
Egy z*óvai; szivem szörnyen keserű. De féke moat, époszi nyugalom, -j Epizóddal müvem nem savarom,
Tökéletes less máma a dalom. iSJ ;
E dal, iáiként egy roppant drágakő, Szikrázó, forró, fájó és meleg, Ki tudja ? tán akad egy drága *6, Ki.erre fái (viel leicht/ belém szeret. *r £
Mert végre is, (tagadni nem rezóaj Minden, mi él, a nőre megy ki caak, O értik a jégpálya és a dal Es értük nyil a vérssoa^u bicsak.*)
A jégre csak két emberfajta jár Itt, A» egyik mival néha korcsolyázik. A atáaik iajaak sportja gyermekibb, AJaHamoa bálapdáhat repit
•) |át HIUU ■ Mpaá SZaRK.
Sumákoiás.
W||llÉ.., jaaaár tk .
Ezt a szót, nyilai olvasó, Mába keresed a azétárban, vagy a lexikonban, sőt azt histea^ hogy ezt egyetlen eöarológus sem tanulmányozta. Pedig ez a szó él. ás itt Nagykanizsán — mert a saé Ht képződött — nagyon jói tudjuk, mit lefent Sumákolal annyit jdeat, hogy van valakinek véleménye valamiről, vágy nézete, de azt nem awri, vagy nem akarja nyilvánítani, mert vagy valakinek nem tetszik a véleménynyilvánítása, vagy pedig más reiáciébaa önmagának árt vek. Ugy is hívhatnánk azt, hogy köntörfalazás, ée ez nem fejezi Id azt, amit érhetni akarunk alatta. KltfinŐ sző. Sumákoiás.
Nagyon aktuális, szó. Most tö-ne-gesen fogyasztják. Csaknem mindenkire rámondják, hogy snmákol. És csodálatos, itt, ebben a dologban alig hisz-izék, hogy bárkire Is alaptalanul mondják rá, hogy sumákol Mindenki SUaá-kol. Még eddig alig hallottunk egyeden nyílt és biztos állásfoglalást Voltak már, akik szóltak, voltak, akik jelentősen pislantottak, sőt olyanok is voltak, akik leírták a mondanivalójukat, de ez nem állásfoglalás, ez sumákoiás. Az is sumákoiás, ha kávéházban fejti ki valaki a nézetét hat szém közt, s mikor a pincér közelebb lép, hát gyaaakvó pillantás kíséretében frissvizet kér tőle. Általános sumákoiás az egész vonalon.
Pedig hát . . .
Pedig hát tele vagyunk köztied férfiakkal, akiknek eszménye a puritán közéleti erkölcs, a közjó, a korral való baladás, a kuttura, a szociális berendezkedés. A legkisebbtől a legnagyob-btg mindnyájan át vagyunk hatva ezek-
Vsa mér agy fajta, a legnépesebb, -oBa CITŐi már csak suttogni merek, Hogy meg ne hallják a xordon mamák. Esek a flört-fiuk s a flórt babák.
S ezzel pássz. Azaz pardon, tévedek. Kijár még egy pár szonorn s beteg. Egy pár olyan jó spéci, mint magam, Aki csak néz és bámul untalan.
Korláthoz dőlvén, féisaegen sután, A "\'\'Hí* sok párt nésam bután Es elmélázok, mint egy agg puma A jég az élet bus szimbóluma.
A^ életben is a sok drága nS Máznák kacag, missel suhan tova, A titkos pillantások másnak szólnak S mindig csak kint állok én, ostoba.
Az életem mindig ilyen szamár voh. Amíg a többi vrrárirban gázok En csak kinéztem két bolond szemem Es oam korcsolyázhattam sokasam.
ZALA
tél a magasztos eszméktől. ¡Az ezekért való karcot tartp* mindenek felett első és legszentebb héteksaég—knak. Isten tudja, hány maHiny pusztult már el abban a meUvwrsgetésbsa, amtt egy( kink — másiknak elkövetett — ottkon, amikor a feleségének magyarázta az ő közéleti tevékenységét s amikor — otthon — harcot hirdetett minden károa és maradi intézkedés ellen. Mart az nem tagadható meg a ml közélett férfiatoktól, hogy, ha nem is illetékes halyen, de otthon, szék családi körben közéletileg tevékenykednek. Az ablak alatt járván, azt hisz) az ember, hogy most folyik a közéleti tevékenység főpróbája, hogy aztán a szereplés annál eredményesebb legyen. Otthonról kilépve azonban a tigris nyúllá vedlik, a közéleti harbos — snmákol.
Vagy talán félreértik egyesek, hogy mi a közéleti szereplést Ez kérem a kőz iránt valö olyan kötelezettség, amit az ember önként vállalt magár* avval a szándékkal, hogy minden égyben, ami a közérdeket érinti a jóért, a szépért, nemesért küzd, áldoz, tevékenykedik. Szép és dicséretes ambieló, ami méltán tarthat számot a - polgártársak elismerésére és becsű lésére. Vannak azonban, akik ezt csak sportnak tekintik a népszerűség-edzés terén. Ezeket még nem "rs lehet annyira elítélni, mint a „közéletieknek" azt a fajtáját, akik valójában semmit sem testnek, csak ugy forgolódnak a manege-ben, mint a dumeraugusL Hát kérjék, ez s fajta az, amelzik nemcsak ellenszenves, de kártékóáy te Egyéni hiúságból hajhásszák a közszereplés lehetőáégét, de még a sehideg-semeleg ügyekben sem fejtenek ki semmiféle hasznos tevékenységet.
Ebből a fajtából nekünk sok van. Itt vaa egy nagyfontosaágu kérdés, a szervezeti szabályrendelet, és ez a sok közéleti szereplő most blzoayUja, hogy ebbe a kategóriába tartozik.
Aki e dologban nem tud nyilat* kőzni, az hallgat, aki tudna és nem nyilatkozik az — sumákot.
Itlé. január
S míg szemem alján kát hőaaceepp remeg ga sirnmhrn zokog a régi báoat, fy ur egy saé!: „Mér Aorták magint teke vett ssép acélkomsolyámat 1
ür,
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely áUomásra egész évi kötésre is legjutányoaabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Cseugery utca.
áa legdivatosabb faraangi újdonságok oloaá ..áron baeaareahatők..
WEISZ MIKSA
étatáiaUsibea, Fiat á
Illetékes cáfolat.
Nem emelik a pótadót. r x WngHaanma. (aanár IS A .Zda" tegnap »pattantotta azt eaaan-aádöa áramaiéit, hogy a polgármester a póV-adó emelés dolgában Márt arrái a szilárd álláspontról, amelyen addig vott. Vagyia, hogy a közei jövőben kllátáannk lettet arra, hogy bekövetkezik a pMadá emelés. Et amiéi Inkáké kelthetett meglepetést, matt kin éppen a .Zda* vok az az orgatuua. amely a Hntkatn megnyit» »o«as .*áp a polgármestert feJarataUa a pragr«aunjtti«a azon .pontja alól, ametyttea a pötaéá a.naiee aüan teufogadslnaL A.Zda" ama dkham már máanap ugyané lap aseék Jaln jelent meg a visszautasítás a fekaantámel tssmben, akol a potgármeatar ayodmtfkoaaa kifejezte, kagy a pótadót emeiai nem fogja.
S moat iámét aaárayra kapott a kk, aatf -(41 tagnap baaaámokuak. Tadósiióakaak ma alkalau vok a tárgybin a polgáraisterral kaszálni. akt a kPrmhaaflkbea eátoka mag a kk alapoaaágát.
Polgármesteri pregraaiaMn egyik mrkrta-latos pontja vok, hogy a pótadót emelni aaa fogom, kanam a várna kiilartéMnik mérlegét nj gazdssági erőforrások áa Igaaaágoa, aj adá-nemnek aiagniMliiial tagom attenoMromd, — Polgármesterségem óta soha agy pMaaatra se jutott eszembe a póladóemetés gnatnlala. mert bizom abban, kogy terveiaiahaz, amely as aj eifltarráaok ■ug^ttáaát cékusa, a aáraa kép-viaeMeatfllete kaaaá fog járatai, kogy módot feg adni nekem, kogy a kifejtett gmiliilal áa gaartéfhotHel prograauaoaut keresztai «Igyam A programmnak ez a pontja aaaram kapcao-latbaa aaa a pátadán vnaatknaé pragrsaa-ponttal a amnámama, kagy as ea* akttaa eeetben vihető karoeztál ka aama b anL Egész Mataanak tartom, kap
1914. január 16.
ZALA
Az uj városi szabályrendelet
Ellenvélemény
1, mint n tgaaaágooiág. A oibéty-
¡Mui( cm uh |uguua, m BtnavB ts téli. LVIIL vér inbpmIM iflritsffeu.
A In i m<l szabály rendet« Mlaégllil sok atyai raadalhazést laMImi, seún tarttani ksP. aart m aeg ■ ketyát ■ emfe UWn-
rigát M|mN n a «árat MpelaaM. aU ant aáeve MvSágoaAáaohat ayeg. WaáaaÉoe la «aha, hogy mindegyik kérdés aég a köagyá
- m \' - . . t . , J ..- | ^ ■ i ■ t
■a bdr nmn mbw, Mgyimnin fury® kegy ul a képviaalótastSletaek akta
a Min még a főgém* UMM ia akad, aM atfU n
De aa «gyet kfcdéack ránMaaán áa iák Igasaigca akpea MM» adkatyt ok eeáréa eaivarás van, agy aa am a tOrvéayaek na Mafeet meg, am a ketyes anhlhi mm ■aaáli|a etf.
Han<fla di. araak n orrotok Mshttin »éte méiiye helyes, ibha ai ia oss-a «mWdMtak, feagy a
_ HL
OHU JUVWICICDM IJVUBIé*
mag ia hagyja ákat. A térvény aai küe|e-• klhmaéh ahhau a aaahmafe aa ágyoáá m Mésatt Jáliákét.
Látza*. hagy auMMayesla a De po* eddig taaehaáaymlt, tovább nem. A a | lg. Na a K | t atotvaata volna, agy vá taaüiftMk Mádk iáéi ugj aaa ph ilnáaa amg ayoauatásbsa. «agy «klip» hangzott
Negye» saép, ha m ágyvéc ai, mntkk-kaalanl emkn Mák a pmaaén a Uakaaiaaai ariekekért, da hit épen A aM várnai kápaiaa» ia, aMg ágyvéd épea é votaa aliHlaaitaii
fc . ^ ^UJUk---- — _ ■ m ■ h át.i
arvaror, aogy aaxiya aana, aogy a sasos ty
Szíveskedjék aa SgyvSM ar áolmc a aafl aaeham 2S. f-át la, hOsvetlea a 25. §, atár. Ott m ÉP.
— .Azokat a taaáaaálaöki éilésnhat, aae-haghri aám dámét él tméntm kimWmi káada egybekötve, éa aiaetyek caak tmUlüéWm ■aá mrwm, awg Ul uUétwf
k Wfttgiaah ad a artaaf. Aat padig, hogy a MMaaáeeeeofc Ha-hlvatali alMMkl fapeMak M, aat kiába éflkta aa lgy«éá ar; élénk tea-MWa káé afehea, hogy aat naáatarm khataá éá
ia baaaünt, hogy lyatt, Kahaataaára ■uahakkU áa a (ártaa hlnláif imnaalrtkrt hdymSak, akik a ia ieaMrik m a Wvaiak hnialaaeá la i Ivét lik * ■\'
Nem halyaa léhát, ha az Igyvéd ar Hyea agiuláala »tmiéajikkel kiiauntilja a ma-bályiendolot lervasaML Ea inagMveeUI eeeMag a képviaaMkai A kiakantzsaiak dolgát Mvatáaoa ileiUInlfl logia iotésal, nem pedig a IMtaaá caoaok Ea a törvénynek ia, meg a szabályién daMaek la ádvfle ét hatyea intézkedése.
Azokat a poatakat laaaék Uyoa dévai tléilainl áa lámadni. amelyek a hOa áráak usapontjából |ók vagy raaamk. De ■ aaoáat, amelyek aa Oa szempontjából inénak, rt On .. . kiakanisaai.
Egy válantatt kápalaaie.
Ui
megoldás.
Igjiliek Irtikailifta f
Megbtak, hogy a kanisaai ágyvédi kn latiaiélyn táne tegaap délután öt ónkor értekezletet tart Remete Qán Igyvéd lakásáa, hogy u aj um vezeti nabályraadalal eflea kiákiaH akdérét taaáeakoaaaaaá. Aa ártakea-kém iául «alt a házlgaartán kivil d>. Piihái Viktor, dr. feüMchad Jakab, dr. Tanáa Jáaea, ér. Lftt Emil, dr. Priad Ödön, dr. Biád Urnán, *. Hegedte Oyörgy, gr. Weáaz Lijoa, ér. Majdn Oyuta, éa dr. Ham Hugó.
Az liUkiitm a kOvethaaé haléi nal n
á kOegyMaca indttványoan) fogják, hogy a mbályiaaáeiüet vegyék le a aapkaadrA, mert Byea aagyfooiouign ágyét máiéi holaapia nem lehet elintézni, innál U inkább, mart a mhályrtndeletben rappaat Wáayok vanaak, ■mrt)iku orvoaohb kei!. Addig ia ataakaai heU a tanácsot, hogy a régi aaakákaadeletö ■áiéikaa oly értelemben, aa a| vároalejesztéii IBtrá«|haa megállipkott tiazlviieiö kari váltó táaokal üem he. Ene aairt vas azákség, hagy a Ueztajiió izék iinaakiitéet aa iianied-jee. A aubályreadeM iObki réazával káadbb InghBnmal . | ,
A válaaalá kartUatak knéaadáemr heéU-táaát, mdyaefc lartkilillisaágéii a Jhua több-
* * . ~ * . " __ i i a i.t.i * —-... - *. —.
tzaes mmmm, n enaintet lanaaoraaami vatta laáiailil, A beoeatáa káUnhea la töt-véayeHeaea. mert a válaaalák Bamiiiiál a aaartm még ueptemheihea ánze
tertp, hogy a aa a arfmOlttal térébe Mytaaak ka.
■gjrtatllKilha voaatkoaé áa nevetaégea. Pnrcaa, hag] üaihultttnliua n agyea atak 200, balkalya 100 koeoaát Bzataak a dman évente, addig a ánplmBl ami SSQO koronát.
Sánlma aa k, hogy U|i klldatáahen aMoaatálya vazati pgyal ^ képvMB caak mianrtnaatéli« jagyet kap.
PmáliW még aak H» i rerddetaak lltpgianUi aa ártahartat áa t deot elkövet, hogy a aaptrendrál tengléh.
a ekea
t, a
endaiáhya agj IWa tágakkaa at tagiak ákáapoal|flt.
A polgáimnter uerepa
A legutóbbi napok aaeméaiyai, a vánui szervezési szabályrendelet felrázták agy kisaé a várost a lethargiából, amellyel eddig a közügyeket nézte. Hallottunk különböze kritikákat; a kritika üdvös, aat a közügynek, amelyről elhangzott hasznára van.
Hallottunk azonban olyan kritikát is, amely nagyon aessze jár a tárgyilagoaságtól Eaaek fökekéke, hogy léke kefl tenni aladen aaiao-zitást éa meUékgoodoktat s klsérélag a térf yya/ kell foglalkozni. Ebbe sem saeaály eket, aaa a bizottságot, mely a szabályrendeletet készítette, belevonni nem szabad. Még kevésbé szabad belevonni a kritikába a polgármester személyét
A polgáimeata aát főjegyző kapta a munkát, hogy a szabályrendeletet készítse el) még akkor nea tudta, nem is gondolhatta, bogy a szabályrendelet bizottsági tárgyalása öt aaár a polgáraesten székben taM*js O mint fÖjegyaO a legjobb tudás* éa lelkiismerete szerint igyekezett a város részére a szabályrendelet tervezete! megcsinálni s szerinte ez a mfl meg is állja heiyét abban a formában ahogy 6 azt össaeálHtotta.
I A polgármester személyét egyáltalán nem lehet belevonni a vitába, mai biztos tudóssá* suak van anói, hogy a kü-
lönösen tamadott pontjai nem az 6 eredeti müvei, hanem a bizottságé. A bizottság az 0 ja-vaalatával ée tervezetével ellenkező határozatot
Nem okoz többé gondot, hol és mit vegyek mert Kirochner Mór üzletében
Stréw és Kiéin házban minden jő és szépet olcsón megkapok.
Angol aiaaa velodm asáf K 3 -
fSnpita aadvetruha
K 3,-
Moaókötény
K 1-1^0
Kiváló finom isjeánáii delénruha K 3 4
Fekete djszkötén
czköteny
K 1^0—
1.50
Angol egész It unlime való erórat K 3.50-4.50
ZALA
I9M jtñuár 10
boMit. Tcrnéuelet, hogy mint polgármester i bno(fiif aaaahéját képviselnie kell, dl ■ t szabályrendelet nem kormányprogramm, ebből e yiil|ÉMii>ur kabin etkérdést nem csinál.
Ha akadna egy toredék, amely ebből a kérdésből a polgármester személye ellen akar hajszát indítani, ex snnd inkább atitéleadő lenne, mert alkalma« arra, hogy a fennálló jó egyetértést autgéavarja, éa ellentéteket támasszon.
Tessek küzdeni és hsrcQlni i tervezel bibit ellen a közgyűlési teremben ayikaa éa a tvdás mag az érvek fegyverével Ha a szabály -rendelet hibái ellen i\'i hiányok pótlázáért küzdenek, ugy számíthatnak a képviselőtestület rokonszenvére, mert vannak hibák, amiket korrigálni i hiányok, amiket pótolni kell, Az érvek előtt maga a polgármester is meg fog hajolni, ka azok a közjót támogatják. De ha a közérdek leple alatt személyek ellen indái az akció, agy szemben fogja találni magával a képvf-sddtestAlet tömét a a karc személyek karcává fajul, amiben csak a közérdek leket vesztes. Ez pedig nem leket céljai a közbiialam letéteményeseinek. ,X, a
A .Zala* tegaapi azámáaak .Vélemény\' irtja nem latfia vagy nem akarta megártani, rali akar a nabáiyraodeiat a miaaki tanácsiak-főmérnök iilácsal, megkísértem, kagy fel-rflágctitnm
Ugy tadom auel aa álláaaal azt akirjik atámi, bogy a alnaki Bgyakat aa intézze az taaaaa fónmok előtt, aki azokat rtőHatitaMc áa végrehajtotta, aki takát (dl ismeri ezeket End megszlnik az iratoknak agyik késből a. naáaikhi való vándorilsa, a ffliiuki jticnlések nek mások AllaU oiléiása és kalytalaaai való továbbadása. Et mindenaaatre gyortiiji aa Ogy-iiiunatfaá. a tanán maskearőt ayar. a mérnöki sir ital pedig ntm UniagaaiB veadt, mart ezan-ta\' a jtlialéaak helyett haiárouti javaslatokat káazii. Ez különben nem aj dolog, (Mgvaa mtr több vidéki városban, sói Budapesten is.
Ugy látszik u álláaaal járó jsvatfsltaasás >magH sem akarta a rátcméoyiró a_ mbály-•endeletből megérteni, nett HWabaa látta volna, bogy a szab. rendelet 34. oldalán Icgalól az ál, bogy a választás a 1 fokozatba sorozással történik, takát a Wméraöknek nem 4400, hanem 3600 koroaa jár, él bogy ea a 010 korona lakbérrel éa M00 korona ailkBdéai pót-* iákkal agyflll 0910 K éa malal aaaiatlléla >000 K-I asm kap. tasft a 100. §-ban emlitatt 4000 K 60 nánMka as a 2400 K, amely a 34. oldalon a táblázatban fal van véve.
A izemkdijak sem negyedórát miködéaért, kaaeo a maginépttkaséaed kapcsolatos összes ssemlékért: döczcmle, vond- áa járdi kilités, használati engedély, tarvek Mfliagiláai, aa építtetőnek jólanieeul való aMMaa áirtibalnik és a szomszédok érdsfcslnak őecseegyntatése. Mindaz MKMtan nagyobb épttkaránkaál Wbb napi időt kivin.
fis nem a szabályrendelet tervezőjének, hanem á .vélemény* írójának asm volt lelki-ismarala, mikor leirts, bogy a szsm\'ék közfii 300 isik évenkint KíékaaiaaAra éa már ezen karai a Wmérnők évi 2500 K l, tehát a hivatal 4000 K t.
Matyik dl|tétellel éa melyik épttal-csoporl-tal httf la azt kiutml\'ani ? Hlasa skbaa kétszáz 15—SS K i tfljáiell 3, vagy aife aanbáa lak-áptletat kaU évaakánt Klikialnin épttani HM - vsa ott flyen egy la f HM 4p0l aa agáaz vá MŰIM érviiMtt Mutyi ?
Ima alább aagtod hatja, áa ba aáartt naiaa már cikka írása dőlt magtadhana vnáan a való adatokat, agy amint «a laagtatfiam Takát i>
Ipltéai Igy vall if 10 baa Nagykaatoaán 105, Klsksnissán 50, 1011-bae 143—00, I9IS-ben ISO—47, 1013 baa «00-00. — - Aaaa Kisksnizzán a legjobb négy ápOOn idény itta-I agából ssámilva 05. — Eaekből számolj aa ki a Doktor at 4000 — K-t, mikor még bt romár gred részben 0 K-áa éa egynegyed réssbee 5 K ás «{tálal melle» Is csak 400 K-I lebat ki as a jövedelem, ami as épttkaaáa legjobb vtrágtáia idején két mérnöknek Ktakaniaaábál f jöredeJmOl la\'. — De én megtudtam, bogy a magánépitéai Ogye\'bfll a méraöki hivatalnál milyen öanjövadelam jutbal. A jó éa rosaz érák állaga 1300 korona, melyből 700 K a főmárnöká, 520 a mérnöké éa azt hozzáadva a 6910-hez. a ISmárnök összjövedelme 7010 K, a mérnöké 520 + 4000 a. 5420 K.
Cs végOl még arra a kárdáaán vátaaso-lok a véleményező urnák, bogy min kafl as a karribilis (?) Jövedilem. — Arra. hogy eszel a mérnököknek fizetés fajéban megengedett ma-gáaprrzlsát addigi |öveédariknál Uaobb, de •néltányos jövedelemmel kárpótolják, — Mari a szabályrendelet kénitők a város érdekében állának találják, hogy a mérnökőf agész munkaerejükéi a ráma hitadásának szenteljék és igy tOobet haauálhalnak, mini amennyibe a megváltás a városnak karOI.
Egy városi képviselő • -
A szervezési szabályrendelethez.
StO nő esik a szabályrendelet tervssdtöl, mely holnap délatán várja a közgyfl lés |Avá-hagyását.
Végig hallgaltam én is löbb vátamiayt, nem vitalom azok helyes vagy helytelenségét j agy vélemény azonban arra késztet, hogy bozzá-szóljak a siabilyrrndelet egy pontjához.
A motgóléiiyképeilnházak fiiyslatas dl jiiról esett szó, egy polgár soknak találta a moigófénykápaiktkink ellenőrlése alkalmával felmetIU randőraégi Igyeletee dijakal.
Meglepődtem csen a véleményen bmt! áa, aki a muigátéhj képsdnház állandó lálagalőja vagyok, látom a randőriégi közegek fonloa át fárasztó maakájét a rend fenntartása kőriU, áa tapssztalom; bogy mily borribUit jövedelmei bis-loeit magának minden egyes mashriltalri.
Az volt a kifogás, hogy rendőri ellenőrzési, Illalva ügyeletei dtj fejében háthOanap 0 korona, Innap éa vaaárnap 12 korona lisetandő a szabályrendelet azarint.
Érdeklődtem éa az nteán haladó rendőrt megkérdeztem, hogy ezen összegért, mily ázol* gálatof kell leljealtani, sivanya ábrázatot vall fel áa paaaaaolla:
Mindenki előtt kOdntfonáan, hogy a mozgófénykép ninbáz elősdások délatán 0 őritől gyakran éjfél utánig tartanak, hétköznap agy tisztviselő éa egy rendőr tart aaolgálatot. de mindig a asabad rautfőitliilflielO 4a • aaa-baéságos rendőr, — Vaaárnap déhiláa 3 "Ónkor kezdik a mosgófényképssinházl előadáeokat ta tart szskadstlannl éjfélig, akkor Ml Hntvt-•eM éa kát rendőr van kirendelve isolgitané-tata«, felváltva. - Ai flgyelataa dijak eaak között oszlanak mag, tisztviselő 4 komnál, a rendőr 2 koronái hap azért a Mradaiges kd-lemetlan munkáért, melyet aiabad ktojtkböl, czaláduklél rabol d ■ kllilililg áa flaMt
porta a hl» ebül, nek a OH a
•ok, ba ne e
mm!**
i 0
IÍ9B0HM. aa d0i*ia artOtad
Mondta a rendőr, hagy beitolto. mtaas-
a,,,. ----t. a. -a.--J a. a I - -la----
m oimpi ^pivi firow ívpwvw mi
Mai.
BgOaa flegmával áa agáeeaágae logikává azt ■Baila, hagy esi pedig eaegkail Ülapttaat, mert alaca oly képvteaMlealtel, M abaztfdhdl. hegy ahár ő, akár a tisstvtoaM magia áaOdett
mikor BaabitfiátaTiSr\'10\'
A mamőbi pedig dtanőuéi kaS, tngyea est aem tabal Maénni.
Elmondta ast li a rendét, ha aem haO fteetni, akkor a vasalnak áa tárházaknak aem Mi finntol a rendőrökért, kik ott noigátatot tatfaatoMh, mari as is kösértfek, hogy aa
Meghallgattam éa nyilvánosságra ha aem a rendőr rel lefolytatott beseügeMst, mert annak minden nava Igaz.
ta le ttok hasai mig valamit Taeeék elrendelni, ha«y a mozikba aaánaanH Mőba-tyek lágyánál éa hagy legalább aapotiklni 20 -30 kannál fimsaenak a ráraal pénstarhs. nini máaatt van áa ketonkini legalább két raer kaluriöe eéla előad lat tartsanak.
Egy aires atya.
a
Válasz a /Válási- ra
lia: út. HrgatfOa Qpöegy Igyrád.
A „Zala" volt silvn aa ni nabiljnnia let-tervesstrOl irt rövid véleményeimet toköaökn. Ezek UiO az elsőn Miiek UaalO ér. várna képdaalO ur agy vátasM adott.
KSeeőaöm a kápvlaali ar cikka, de aa-gedje nag nekem angjuyainl azt, bogy val^ miről vttalboani csak akkor laÉat,kiaal aivala-nM limajOk. A képviselő ar a aiabilyiantfalai lanaiMal áa a polgármaator arai igyehaalk védeni, — holott az alaőt egyáJtalá.i aem ia* oaeri, a máaodlkra padig niacs nlkatga a polgármester araak.
A 213, |. megnlntoti a kOI\'aiácsoai álé adut, a esek helyett a képv^aMtoaltóM bisatoi férfiakat választ, okik uetróí-ééétrt máWae* ér ééétrói aarirt 9 karma mapidljat kapnak.
A kipilaeia ar padig ast ttja, kegy a to-aáeeoook más agyearnháhn továbbra ta magaianilnik. 000 koronit kapnak ariiködé-•Ok agfanirtikahl.
Ez azonban nincs benne a szabályrendeletben, a igazán nem tadom, haaaaa veett a képvtaelő tul fia padig a ezabálytaadeletol krittsittam, a ama ast, aatt abban ninci benne
Tény az, hogy K<kkantaaa igavgalin aaaa ... . ... . — sssnaiyrenoeminen asei vezenteg
igy tahit, ha márclnsra jogarfle tona a i
agyanokkor baáOaaa aa a hassal,
ijlhg hfftlrtt ¿i
néftttl iOana. Azonnal MM haSaaa tabit ,nj" esabályrcndetotot Ca pedig M haO I rOhtt. Hogy mi nádon akarja • ar atf rendezni, nM nem ha az ntaMO eMh tahi MM veed la aM a kápvtidi m, — e M laéekMet, — éa M agy
ttlé. janaár IC.
zala
i
Oj a
Oz sgyk már ártkhe marja logs** fül Ml ml. » H
e«}att im kNáuam uwnii. Aari a Wnáai helyre ««M mialkmáenw m ttirti Mi, aiw azt Iujiw Mi. kogy «i M Hl HMM, HA • kfglUrtfl at I Tf aMhk Iái hal «ám BarMom,
hogy m& maron mmaasi — Kioktatni ptdig Mnayán asm akar a WprtsaM uHcryíhkéal ka éo Hmm ktpvtaaM ar jttsaalaiáiijfla vaiae a IMM, i atáni oásctt vaku ■ tör-MM, kogy a jivaalat teljetea roaa-I MnÉat, a raaaral Wvatkoalk raá. 0: éa a |avaattt közötti iiaikn ayfhéjvalá. tel aa anaiafciH M vMia^iftt illeti, ¡aak as a ■ ni sgj liiem, hagy • Hjnkill nr mond: Mm a aaaMtraadaWboa. Hol vau hagy aa iraiiask kiont feaB lakai? Takát Mpnioatf ar akaratán Mvtt la oda jatntt, al t. L raá matat a azabáhmodalit
Eal
ljaaa «aa a képvisel» untak, kogy a vatt Mta a javaslat átlaoataáayoaáaára. aaeakaa ludfa ka annak, hagy aa éa aa átél atáal 1-2 árai lalsáiáau a a kot árai taftaláva vaa berendezve. Ha a tápilaalö ar la awgipUtiÉlai annyit Mrddai a iagWkaaáaáa kárt! arta lifcnltil, akkor kiaooyán Oi la iknaalméiii jiIi volna. Di ki igy aaa lenna ideje Ca a héprtaüfl ar caopáa tudáwágyból la fcáimmik tartotta »o nt aa IffrtM tag-tapi értekezletén negfeientrt, MSMos voltáfái
képviselőház
Á VII ÁG TAV»AT ÉS r\\ Y iLnvj. a telefon.
Koaavth Ferenc állapota.
Budapestrél jelentik: Kossuth Ferenc állapotában tegnap javulás állott be. Visazaesés azóta neat történt.
Vulkán kataaztrófa 100.000 halottal.
Jokohaaiából jelentik: Japán egyik szigetén, a Takurahimáa levő ttzhányó tegnap kitört és az egész szigetet forró namuesővel, lávatömeggel és kénes gő-zölgésekkel lepte el. A kitörésnek eddig körülbelül 100000 halottja van.
Veaiseloaz Párisban.
Pirtabái j«lentik: Pjinearré alnOk aa korcsabb kibsllgatáion fogadta Vcaiaeion gö-Tög mimsziaralnökfii.
Törökország forradalom előtt.
Kooatantinápolybói jtlealik: A rendkívül aggaaaté. Minden jel arra mutat, hogy Törökország. napról-napra közeledik a Imiadaliial ÍM, aamty már oaat késhet sokáig
Farkaa Pál öaazefér-ketetlenságl ügye.
Bapepratól jelentik t Parkm Pál amkfa-párti MpvMé iaaart OeeaeMrtMletleaeégi ágyé-tmmff áaaae a válssztstt jnry
Folytatják a sajtóvitát
Háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Beöthy Pá) elnök a Ház mai ftlését Száaz Pál, a mentelmi bizottság előadója beterjeszti, hogy a bizottság Indítvány otta Horváth Oyuta és Csuha látván kitiltását 5—5 napra, Eitner Zsigmondét pedig 15 napra. A többség az indítványt elfogadja. Elnök felszö-lltja Eitnert, hogy távozzék, amit az megtagad, mire a parlamenti örök kivezetik. Az illést tovább folytatják. A sajtóvitánál felszólalt Eszterházy Móric gróf, majd Balogh -JenŐ polemizált hosszasan Székely Ferenc volt igaz-ságügy miniszterrel. Az\' fllés még tart. Dilután fogják megválasztani a juryt, amely Farkaa Pál összeférhetetlenségi ügyében dönt.
HÍREK
A diákkoncert.
Tegnap ette a Polgári Egylet iényeaen feldíszített nagytermében megtartották a főgimnázium hagyományos évi koncertjét. A koncert sikere felülmulta az eddigi legnagyobb sikereket is. A Polgári Egylet összes helyi-légei is alig voltak elegendők arra, hogy a roppant nagyazámu díszes és előkelő közönsé-" get befogadják. Nyolc Órakor kezdődött meg a programra, A vegyes kar és a penekar által előadott egyes számokat a közönség frenetikus tetszéssel fogadta. Az óváciőkból bőven kijutott Lukács Józsefnek, s rokonszenves és agilis karmeaternek is, ak emberfeletti munkát végzett az\' est sikere érdekében.
A programmot egy lelkes hangú, csinos kis darab zárta be, melynek cselekménye a kuruc korban játszódik. A darab főbősét, Jávorka kuruc kémet Nagy Győző alakította. A rokonszenves fiatalember műkedvelőknél szinte hihetetlenül meleg, érces és modulációképes hanggal rendelkezik. Kár, hogy néha túlságosan is adorálja a hangját s ilyenkor túlzásba csap át. Gesztusai erőteljesek és férfiasak, de játéka nem oly gazdag és változatos, mint beszédtechnikája. Mikula Szigfrid, Székely Vilmos és Mair Ferenc szintén igen jól megállották a helyüket. Supka Ferenc egy komikus szerepben nagyon ötletesen és kedvesen játszott s talán mind között még ő mozgott a\' legotthonosabban a színpadon. A darabban előforduló temperamentumos, szép kuruc toborzót, melyet a közönség követelésére meg kellett ismételni, Szabó Pista tanította be. Munkája megérdemelt sikert aratott
Vacsora után tánc következett, mely hála a tanárok loyalitáaának, hajnalig tartott a diákság nagy örömére több mint száz párral.
Ti_
_ dr. Naaasaaa Ede H-rsbbi áa asa délelőtt I »■«■MM yagsá Miattaág dr. Sihtáa Q/mia eá-oökMe alatt. A szegényügyi N«c teég kimondatta, hogy a régi szegénykét már nem taW mag a c ttjának a főttét tea gea as nj szegénykét f¿léptté*«. A vegyesktao*-ság padif* mérnöki uakjeleotét sitpjta arag-állapitól!*, hogy a katoaai kórházat iseiaat állapota miatl mm leket ugy tibóettsaá, mkttakae art a hadleatparaacaaokaág amdaMe oükta. Moet a kát kérdáat olyanformán oldják magé oag, hogy megteázik az iatázkedtaekat agy a| katoaai kórhás létsiltési iránt a aaaal kapcsolatosan helyezik el a szegényházat la. Aa 4 katoaai kórház hatyéál a közkórházzal aaamhaa agy várnai telket isamaltek ki áa igy a aaa-géaykáz továbbra is megmarad a hSskátkto kötreUmi Mertében.
— Négy gyermek a Balatonba ML (Hallloe téti sport.) Vsaáraep délután mm saerancsé:lenség történt a Bilattinna, zalamegyei Srtgüget kössléban. Egy nagy et pat gyermek aaaal aaárakoaott, hogy «aántalpakrt erősítettek a lábakra áa rtktottak lova a Iá tükörsima |egán. A kak kötött voltak Stabó Miklós áa Tiaakr Ol-bor 13 ám fiuk. A kél fia agyassrrs kivált a többiek köt Dl áa maim beaseat a Iá faM. Mér Lébdi leié jártak, amikor a észrevették, hogy a hát gyermek alatt ha kidt a |ég áa el nerüliek a vizhan. Tátk Jfl éa Táth Rifael 16-17 ám fiuk botokkal «a kötelekkel u\'áaak mentek, hogy kfaaaataék őket A kát fia egyasái kaiét fogva aaalsdt a jégen, atfr már elérték as iogó, jégtáblák kört vergődő két gyermeket, dalaitok íj leszakadt a jég áa ökat la a Balaton. Mfad a négy gyermek ott laka halélát Holttestüket eddig a tegaamguaabb tartatás ellenére tem lehetett BMgtatifad.
l^ftgy^Iniébe I
Mielőtt bútort vesz, saját érdekét szolgálja, ha megnézi
j[|l
kárpitos ; emeleti butorterm\'eit " Üzlet Kazinci-utca 1.
Városház palota.
ELa&rendfi divatos baraadasésak, oleteó árért gaadag válantékkas
I
rátA
1914. Jcráfet IC
A Botfai teavaj
«Ntai flihA éa Crmmf ■wn* kereskedésében naponta friss minAwf-ben kapható.
A tagaspi
■■lalilg Ddtaeoncart tota aj héultaek a Polgári Bgyict aegyMnlbaa. A I náajtgyM már MbéaaOr eraHldt .MSvén aM»\' dal mulatt ága «, melynek ■^Miílji t lOadhaiH
A Nagykanjsaai Kdk. Lagényagytat léié. én jaaaár 1« la, veeiranp, t Polgárt BgyM mnWí beiytoégdbaa uját hizdipja javéra Macad egybekötött Mlain edé^rt mám. mám lek. CMd (b. caslidUvsJ agyat<) ám-tataad maiHvli a RcaOedMadleág. Kaadala aaM Ml 9 érakor. Aa aaMI|ia köeram i ködnek: MMtöiigne ia fflttaali tanárt ér. Rkédsy Oyata v pápd mliláiéi, káptalani nagyprépoa\', álto-Maaa pBipöki befynök db. db. (Veeapré®), noBrtcMct Barna. Patrlcs Magda úrhölgyek «a or. WaMmana Lifoeué aaM. Bka Miigit arad. Dr. Baila Jlnor. Lakéca jéaaaf éa Aadry Fe» nac arak. valenM agy alkalmi dalárda tag» jaL — Biadiln •■aor a Űrlapokban él aa cdMyaa len kiadva. — Matyink: Emeleti páholy 11 korona. fOididnti páholy 15 konna, ilöbeiyck I-11*. aor 3 koraaa, tV-Vll. aor 2 kot. 40 BT, a Iftbbi I koraaa 20 MMr. Kir-adi állóhely Ml fillér faiak Üacra nem érré-ayaaak jegyek dőre vIObdik Makovkzky Oy ala ar cokráazdájában
Aa ekként uMó recdkhll idéan éa ddaae kMMtáaa meghívói, — melyek Zala ayemda 1.1. kiaaORak — lapadMMaa a mai aappal bctejeiődnn ia a raadezőeég lapnak utjás la leikért mloduakat, hogy a kik a maghirflti igényt tartaaak, da addig adg ad aa« aam kagMk, aaiinkidjenak ezifáat az agytati daOkaéihai MdataL EgynUd jelenik, hagy Aadry Perene agy melodrámii lóg előadni, melynek zongora tiefctod Ria R jinoe vOrad fflháator troM adva magéra vilaini.
- Fejbe nariz a barátját Ifja Bdngh jégad la Varga Irtván asaibófl lakoaok vasárnap aggOO mnlaltak Drávátokon egyik MtaOa lamnflalk pincéjében. Ahogy eate Idi a Út jó kard hasaidé jyahaaaft, stfcőzben össze-u óla lkadat. A bor mámora eiOaan dolgozott aMr benalk és igy lahogyaaui tadták agyadd aaévd meggyózni. A vila hevében Balogh előrántotta Mád és MBOvöa asarla Vaigit A inlyoeia megsérül ember a nagy vérvess-tasig kOvdkcdébaa Markócén. ayOt utcán Oaaaeaadl EumdaOin áöapotbaa asillüouák hasa Mdaira. A hésaM Balogh elles mag-iadak as eljárás.
— MejaknéMi aaall gyilkosság. Basal Lapas 31 ¿vte szigetvári cipész tagnapétól! ttom ta litt hasa Iskiaira s mert a felesége amint! ssamrahányásokkd Stalle, as ^aannyt igy bflnégá Maad M akarta szarai. Aa asszony dOböngö Mrje elöl bemeaekOB hád> aaaroaya lev. ttengó Andrisáé takáaika a ■irt Inni dűl besárták as agát, aa 0M vágyó beévibaa beMvta hjHamnnyk taháaá-aak toases i Tillhit a asár az ajiót la beéön-MBe. tpp abbaa ■ pmahea érkaadt meg a
aki a háaeal hadoaiazé H eftao • llaiáéi
dMMd
megUbeztr
Vtaal Birlaaé Zalanaegyétad. p értadMtak, hegy a M a aaMaiagyd eaaatak daak áOodak be. - UJbeiyl Nándar t üjbdyi Hiiiiaii, aa HM* Bél
Könyvtárban. AtUróaak\'daő Artadokrtobnans. As Iré nagy
aag a Malira könyve aa, olaaa t inllill áa bél Otear Witte
de MMbb caek InrmiMhai ia ssaflamibea. A magvas gondotalak la eal-porkázó Oltotok, imalyikd Újhelyi köayvábea öeaanM. «Mara maiak, ajik la agiaara aa
0 igylaiilglaii kimgárzássL Ara 10 MMr.
— Kaprfn: 01» ez ja Kuprtnnsk, a madara Oraeaorszig agytk lagMaaaabb ragéay-irójáaak agy pompás ménje jdeat meg mad
1 Modem KflaiklMbaa. A modem oroaz hók agyM legnagyobbja nak e regéqye bizonyára no ahNtaAMMMatfri tog hódítani M Magjai nraiágua ia népeaarOvá fogja lenni ad a nagy írót. A regény* Lengyel Otos fordBoBa, gondossá Aa 00 Md.
— Pars fai. Wagner B chiid ájtatos 0*-aepl aaMMéliaek. as egéss nagy kayna*M Iraélilll jateató „Paraéfd\'aek a aearaM jog védelme alól vaM fataubedaláaa iagAadapaaO
dója alkalmából ah utlt« kötettel gysra padod and a Modern KBnptér. A ckaa .Psr-dfal," • essraöje Cierea Aador, a budapesti
— Aa Uránia morgókép palota mág csak na matatja be as .Élő böktem" etoal 3 fatoaaáaoa remek drámáját Totatoj Liiaoh, melyben Jaknbtoi k. f„ aki aa .O\'toánai asOs" cimazerapél kreálta, játsss Igaai drámai tobd-ségga! as miért agg Adó felesével. Pántok, ssombdon la vasárnap tart|a aa Utéaia Pdhé Irodalmi BMaorautánsk OMdM nagy sláger bematatájit, naiv mlnéea addig megtelem Pathi stégért többazöröeen fdikral, melyben Maria Premet, Prsrdaország tabhijosabb ad nésnóje jltszs e fOaanapel áa neéeai a dara bo», afcl a .Nyomoi ultak\'-ban jean Vifjean tamapát játszotta
IRODÁK FIGYELMÉBE! 1 lrs| Padkám radfarvla a legjekk ■balfaég 75 flDér Flaekal Fmiöp Fia kSay^ft FnpffBaiaahedánéban Wauiaalanám
— Hal* oe aaerenaédaaaég. Victél írja laééekóak: Katona Oyata 20 evas iád lakna, tagnap délotáa apáaáwl Alaaiai Sándor M aa ottani vMbegyen levő pieeéjében bort iBBOgddl. Ede amikor kmuMikéaaOitek.apóes a lovakat fogta be, Katona prdig töllölt vadászfegyverét, amely aa asatakn Mié, akarta a fogasra akssstsni. EkOaben a legyver ataOM is a lövedék Katona lejébe hatolva, nyomban megölte. A lövés ujára a práahizba lietö Al misi már oak me«csonkított hoOtodét taMka vejének. A Wvedék ugyanié a M koponyáját taeaaküotta.
Fásad tonsrf Ea a modan asszony elve. A ,rég bevált tttkoe receptek* ide)Bkd multák. Ma a tóeél a Változott gazdasági vlaao-ayelmak megtelelő jó és tzietaa kanykii vezetni, ezért jó gszda-aaaaoaiuk Dr. Odher-M\'e adópert haandüaak, mivel Mól, munkát és péazt takaríthatnak meg, neaMM bizioahéhal nyajt bármilée atoe-méay aikom ilktoaMtaliu A vüá-gee M a kgszahb l^találóhk lymboísma eaea kiváló kaayhar aaaradL Ena ^ minta»\' Bgyto ana, hagy .PinaB toaaaL \'
____________1U
URANIA ^^
4. a«.
Ma oa¿törtékén, 15-éft
I
(a mnvidily rabja) Nagy dráma i fetv.
Saxl •mint papa
Hutnoros.
Jégvitorlások versertye
Tara. falv.
Pénteken, azonbaton éa vaaérnkp
H ..... n? H.....s?
Ömbona-OziMt.
jaauái 15.
ViNnaaUaa.
Boa ipr. 1914 Baaa máj. >014. toes oki 1914. Tangert adjaan Tsagert 1914. jd-Zab ifldUa 1914 Zab 1914 oM.
i .»■ 1153 19-70 004 040 700 7-71 070
Magfál küd 83»M; OaaMk hBd 01100 4Vt koropejtoadik 82 00; Oadrák-m^yar M-tanvaanl Tll1—; JetzdogbaaB 4S350; Iné ■Bdlbaal 517-; Hasd bank 20B- ; Magyar bank 530*901 Rtmamarinyi 616^90: aalgotsr-|áni 790—; KQentl varai 01150; VOnái vn> rat 314 —.
Házeladás
Jóforyaimu vendéglő vasúti állomás mellett öregség miatt azonnni eladó.
Bővebbet:
Grotz Ignácná) Gelsén.
Egy íiu tánónönák felvétetik Rabos és Böhm cégnél
IM4. Január 1«
I
ZALA
1
Olcfó tüzelőanyag,
ölttMpritott tűzifa métermAraánkint 2 koron*. HrífaiK és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb , és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Telelőn IM. (1. ~T „■ , BAZSÓ SANDOK, tüzelőanyag kereskedő
Na%t/kamzsat Kótoö$-tér ás Tefcfá~út sarkán.
Dorechewreaux Bársony
Lackchewreaux Glace
Cbewreau* Vászon
Antilop
a legelegánsabb.
Saját gyártmányainkból is állandó nagy HÜasriéhfli tartunk raktáron jutányos árakon
Mérték ntán kéasttSnk minden fajra cipőárat
Teljes ttartrtglttá
Miltónyi Sándor ós Fia
Hggkanlni, Hfcton, a váras pskitéjéksn
Házeladás !
Nagykanizsán Kinizsi-utca 54. szám alatti ház
eietdLós
Bővebbet ugyanott.
Mayer Klotild
gözmosógyára Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
Uttia lililí it kízili-iiztílj
Szép tiszta múnka I £ Gyüitótelepek Fő-ut 13. szárny J Kazincy utca 8. Szjves pártfogást kér
Mayer Klotild
jilorgalu ízlel
faluban trafikkal, italméréssel, házzal
eladó azonnal.
Cim a kiadóhivatalban. 11067
Van szeeencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utca Reisz-féle műhely helyiségben
6. szám alatt, volt önálló
Elváltatok minden a szakmámba vágó munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül az összes honi és külföldi fa-erezés és márvány utánzat.
Hangzatos Ígéretek helyett csak azt említem meg, hon Nagykanizsán Reiszoél évaken át folytatott sikeres műkodésemrol a nagyközönség már meggyéaődhekatt és utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb részben általam festett Qvegés cimtáhlákra. Egyetlen próba mindenkit veraenyképeaségem, Ízlésem éa művészi tudásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség aaives pártfogását leérve vagyok, kiváló tiaztelettel
Czoczek Imre
Ulncclánoi uióda
angol éa francia ,V női szabó .\\ Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék háabaa
Tndn. *A---*
aOOOf J0Z8C1 ■adara itmaosSéhhd | k íresfoiMi^tii^tas^
Bita» ttnUlfei
Hevt kUMwaM-ofaa ára». Vmém Is ■mUHIi tnmmmémámf. I kas téma/m*
Mindenes szskícsií
jó bizonyítvánnyal azonnalra felvétetik jó fizdtaael. Jelentkezzék Caengari-utca 27 b. U. emelet Ugyanitt reggeli bejáróné is> felvétetik.
3953/tk. 913. i
Árverési hirdetmény kivonat. A letenyei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mantaer József molnári! lakó« végrehajtatónak őzv. Kluger Mórné sz Leitaer Cecília végrehajtást szenvedő elleni 670 K tőkekövetelés és 1. Strém éa Klein nagykanizsai cégnek 2287 K 64 i tőke, ennek 1912. évi szeptember 15. napjától járó 6\'/, kamatai, 6 K 30 1 óvást, t K 35 1 közlési, \'/•\'/* vájtódii, valamint 148 K 30 fillér eddigi költség. 2. Hermann A varaadi cégnek 373 K 69 í töke, ennek 9P évi november hó 29 tói járó 5*/, kamat és MS K 62 1 eddigi költség. 3. Bettelheim és Guth nagykanizsai cégnek 967 K 28 I tőke, ennek 1912. évi december hó 17 napjától járó 5\'/, kamatai és 153 K 84 ( eddigi költség. 4. Stelner Lipót és fia tapolcai cégnek 300 K tőke, ennek 1913. évi január 15-től járó 6\'/. kamatai, 5 K 30 f óvási, 1 ,*/, váltód» éa 48 K költség. 5. az alsólendvavidéki tkptár r. társaságnak 1800 K váltótöke. ennek J£I3. évi január 30-tól járó 6*/, kamatai, 0 K 35 1 óvási, V,\'/. váltódíj és 114 K 77 f eddigi költség. 6. az alsólendvai tkptároak 1700 K tőke, ennek 1913. évi január 30-tól járó 6tS kamatai, V/s váltódij, 8 K 30 f óvási és 114 K 77 f eddigi költség. 7. a kotori tkptár r. tár-saságnak 1290 £ tőke, ennek 1913. évi március 9-től járó 6% kamatai, 7 K 05 f óvási és közlési, váltódij és 98 K 20 f eddigi
költség. 8. a perlaki tkptároak 829 K tőke, ennek 1913. évi május 24-től járó 6% kamatai, 8 K 35 f óvási, \'V/. váltódij és 88 K 90 f oddlri költség. 9. az aladiendvavidékt tkptár-nak 475 K váltó tőke, ennek t9t3. szepteat-ber hó 1-tól járó 6% kamatai, 6 K 55 1 óvási, \\\'!t váltódij és 62 K eddigi költség és végre 10. az alaólendvavidéki tkptároak 1050 K tőke, ennek 1913. évi május hó 22 napjától\'járó 6\'/« kamatai, TT K 55 f óvási, %% váltódij és 178 K 58 f költségből álló követelések^ behajtása végett, végrehajtást ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (letenyei kir. járásbíróság) területén lévő Tótszerdahely községben fekvő a tótszerdahelyi 27. sz. tjkvben felvett A I. 34. hrsz. ház, udvar és kertből és az u. a 27. sz. tjkvben felvett A I. 61Í. hrsz. Berek dűlőben lévő szántó és rétből őzv. Kluger Mórné sz. Leitner Cecília nevén álló \'/» része az árverést 2200 K és 822 K-haa ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az ¡914. ém február hó 18. napján délelőtt 10 órokmr Tótszerdahely község bfró házánál asegtar-tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak-
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 220 K 82 k(*oriát készpénzben, vagy az ML LX t-e. 42. § ában jelzett árfolyammal számított és ea 1881. évi noVera&er hó l-én 3333. sz a. keh igazságügy miníaatari rendelet 8. §-áhaa legelőit óvadékképes értékpapírban a kiküldött kesééhez letenni, avagy az 1881. LX. te. 170. §-e érteiméhen a béaatpénaaek a biniaégaM előleges elhelveséaéről kiállított ssahálysaerá elismervényt átszolrákatBi.
"Ili november 28. _
Letéaya, 191
aljbiré.
¿ALa
1914 jamiir Ift
w? • »"■SíUei.JL , % t / ;--—------------
Mire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ?
JÁNOS
i4»«l «MtM min-mm l—mn tntu 4MMk mw »h>iihii rimti*
MOHÄR SIMM
x T
Uteri! (á«>— te iwiorokai i(y*Mrl te legfinomakk ugysirinlén^jlg^a.
Gsivüiesir Finic
kéralkuiáss te
HL R. : TaMw 713.
BtváMel a aaakka vágó munkái legjutányoaabb árakon — Telefon meg-hívásra hteteu megyek
Brantln József TEMETKfZESl VM. LAUTA
fafMto* uanÉlu.
^aaran hAX.> Kési Mlirté» iutánuo\'é Ara*
kSpnwfc — SMM «otf
n«Hl ét aaiMikfe Imii\' kaiáaskal Autaia* üiiatém-b«n Uli bwtor l«a»H»l>a ara» Kaphat*.
ftHiaHÜfc
Neey váiaairtkbnti Igen iaiányoa áron. kaphatók
ñSCHH Fülöp Fü
g ftvmmm u
Aki ti setén te eUa<»e{ akarta roMHil nMteá, > annak ajántem «in yy an I máa>u a sin szappan\' aaéna és mos-e*I u \' perenal sé
nuii uNi Mm««al
tau>rm íiTitenirt i ifaa i
Irodaszerek
PincheI Pölöp Pin
Igirt^lSNIlgli \' *xerr/h<Mk be tegjutá-I rvo^abU írno leyflfl-I .irv"-:»¡-- váUatiákban
sosten fmk ipíti
Baffin et 77. «a. tu vasal
lei munkákat kivitelben; jialakitáaál — Ta tea, költségvetéseket IteK m ¿roe Mate
Sifeik Kiriljf iris
utiin, ttüHki
Máaga rakiárái a legjobb gyártású mindenféle MN, eeroartó o »aebQrSk San. — OrajSVitéaok 1 évi lótsité* mellett
VELECZ EDE
Ceengery al S.
KéSgtT uj rendszerű AOÓ CIPŐKET szegezéa és varréa nélkül iuldnyoa érőn.
Kézimunka s előnyomd a Üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az Baasea anyagok. valamint a legszebb rajonlnlák legnagyobb vé-jaemákben liMányos áron kaphatók ^ IUTK.I
Skrlvilits itnii
j>.
Ajáíilla e lagtoSb ktesMásSeelmadÉl testeK dennemU lábkekt ate vet otceAe bOQMtk a.t. »teS todtete Haiti Ikaateeer
Vidéki i iiiillié san hémmhi
SóJiöyjfi gyúláné
Vórósmarty-utea Sáa káéiiiy hrrrir mead és
vasaló intézete, melynek föe)6nye. hogy a rafeák mn rowilMMk. Olcsó árak, kifagtetalan maekd Kívánatra > lefcáéri trmrjryek.
berecz uuos m<- M
Hantadai. Ort» — Késill iniwdeeeemo
:: CZMPÖKET ::
legjutányonabfe atoa. üftttMtK »Inti
ORBÁN MIHÁLY Első nagykanizsai tulipán gdzmosdr, tény vasaló- ás vegyttezmó intezete eSteSa-tér 39, Kl vállalom az ttaazes háztartási fehérnemiiek tiai-ritáaái legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan i ellesitek — ■»
Lencz Boldizsár
Peton-Ut es-tfc eaSaa.
Elváltai kómivea te cserepes munkákéi, ugy színién minden átalakítást .-. : oicsu áron. ::
Steiner Fülöp
férfi- áa nflt ctptez ■én«i| alca N. aa.
Késeit mindennemű Mrd- a nőt ckUktt tagdKatonakö ki vitelbe», jnlányos árak mellen. Munkáim lette •áfáén aaevetotok. a
Levélpapír
A legszebb éa legolcsóbb levélpapiroe-ujdonságok: Ftecfect Pűlöp Fin | kedéaében
la Sil Sal
mmmim-
Krausz lo/scf
saeérM*« ra ■wn #véii«i MfT»?ÍV rrt-vsT--■amhc: tannz^ cpyen-ntea ¿ikesZiitié! «i-atakitiism - önként*«« t>
mMAiM h»/*r« ib.cr, tr • seiaitehnmka.amiwkrn^ *aaa alc»é
L^sks santumi
a Klapipa vaaSagU
Suate-ái« imlteMi Laam llinll HamisilaHan hedacannyi borok Tieteg es ntótg éHcle«. ktfUnc \'MkX rrin-ütn irinhr- n : kftsrwafg -íiHielkriaeíre áliaaak..
Pwíjffl k-iMoiyéU;______
HEMLOVfTS JÓZSEF ueszyyár berendezési vállalala - Király-o á5. Elvállal -e szakba vágO mirideniieipfl munkákat, továbbá vtzvezetc^ak. vizmclegttdk, rézüstftk. t> permctazókkésziiesér W íavitásái. viTimim
URI WVATSZUéaflllElY Oottrnich Antal
niraiy e>aa áa.
A aal ktr lytnyilMk ntR\' étn 1iklnrnb«n ntfWiM
nweam wrl rvnefc na»»t léiéi lotányo» a ron val* lall*. — l.cvéiat\'i aetiii-
•aarr »mii«i>ll|i—<ar
•j* mrl 1, KI m 11. ek I .
KtNYVBEKtTÉSEK
uépan, gyorsan éa OlCSé árban S KOszOlnek a S
JAU • NYOMDA k-T.-ML MAOYKAMIZaAM.
Cditke István
angol éa fraacsta :: ndl dtvawai me r
Nagykanizsétt^
Fischet Fülöp Fia konyv-^ papif- és ifószerkereskedésa
Hm
ÉMk
w
l.üv
.«ni
Nöi divdisíalon
IVTTVER mm
*6ar »».
UMMé Ml a lMk-" • Oréu-
___Mumiu-
álalafclia»iié»iitr-an.
AWMW» M UMf
ssmnteHaassli ■ ■iate kMMSf. -Eétapokm reéMiea
éivaitoa
Uri fodrániieicni kalovicsíanos
ZALA
palWkai napilap
megjelenik mindenTíélkóz-sayon cm 6 órakor. — Helyben házhoz hordva hevonkinl 1 kor. 20 dl.
MODEM BOTOTOKAT
lesisMkeaebb ktvHelben készíi
TORMA PÁL
aiSbmor asztalos ■talteiiilv inra 4. aa.
PÉCSI ANTAL
koeaigyárló
21 ikÉ(i térkár. )
Elvállal mindennemű ul kocsi készítéséi, valamint
régtek ufláalakitását. Mnyesáeát éa bélelését iu-tányos ár melleit. =±=>
^Étkezésre
hivatalnok és kerea-kedő segédek «fogadtatnak Házakat is elfofadok oloaő árban. Nagykanizsa Magyar-utca 25. az.
Szoktató tenazón
«•ÖCSI SANDOR
■limi mtt í.
VV cirvstein Regina
Ajánlja magát a szakbavágó munkák modem, pontos éa j ulár.y os elkészítésére .\',
Nöi divatterem ::
BAROM MICZI
^nSéSnS^^^B^On Se
• a (. asierfcsiBa
szunlRrt ts no»
Klapper Gusztáv
áron IIStelL ■»tu (aeteaMmae»
mkinlha» yTnnete-
irtlniaM iiin«a" M« »álwatktwa éltei mktániK.
Sa irucn nál tftvai-léiiaél a^Htiiiaa ana aal-ML — A lae*taM> dhrattapak SWéter a 1 résteMk Mn-
Wiylilii éllanak. Vidéki
BMeSMara a aaaka atváMé eAlaMI személyesen MHMIk
Műhelyemben elsóraega iziteyárM arankák W-sdmwk |a I á n y os árak mease. M bérOnOak
VoaMn »aló rikéa*Maét, lala-■ai asahaxerS " "
Tiszteiette) értesítem a n. é.
Mflt, hogy
áa sertésárak al tetemesen le-asáBlloaam Bféai é«aa a Itetei \'teiiiiltehoanáhiai aa»-ml IIIS« lililí isae érae. SMim laiSuaéal kér
SUMM tSTYAK
kanta« áa iáéláf—.
Skerlók lános
uridfcat szabó Oztcte Nagykanizsa, Széchényi-léi 2. SíivcB rMghnrásra áttre M
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokkitók, nyitott és fedeles laitonok és gazdaaigi szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
patkóié- és kocaikováca Nngjkaileaa. Kazinry-atta 11.
JasMáeak és msiiljt iihiiibü e uak-aaába vágó munkákat gyoraaa éa pon-
toean «siliüiMlletiná:. -Nagykasúaaázi egyedüli spnrinüat a Rágás levekask raledáka vaié -mlna ■
li|»l ís fmcii
ufe inattoM Csete Anna
(SAiár OdOaaé) Kiritíy Pál
Újhelyi Ferencz
kccsigyátló, Király n ca 41. aaém. DváOai t srskstehs *ágé két a legtMayeaaM IkoeSk kémké»
tet, ntpte s#lile>iHáeaa,
i kWÍt ■
Kérve 11. 4 i
TMt kmtzta
betegápoló né éa sMaaztrocóaA* ajáte kőzik etókeUk kásákkor. — Nagykaaisaa, Sikáter-Btea II.
„Hungária**
modern cka- és szobaiestészeti vállalat
Eétvös-tér
HM H*
ápekit- te dtaimSkádegea Nagykaalxaa, Kiahsl-u S Kéért aladea a ante méka «tal munkát tartea te smóA kMtelbea. Bl-vállal (MAkiS
Skáfcménk vis
H|V cféatW
kat, kut)av>SáM ate.
HSIIIsgmálk Sgyteatet
ktenáratmal
riM6é O9S1H
Müller Károly
térti aeaM Nagykanizsa, Fő-ut tS X testi rnksóae aávae ae-meada uri mkitel, fi», és naatMMqaa,
ligfskj te tetteratoaaSk Main —• MtedaaMa jasMésekat saakasartee te
Csitkc István
MriMy*
Zrteyl ét Irinyi
IX
Nyomaton a , Zaia hírlapkiadó éa NyoaUa ^éarvéaytársaaá«* k6nyv^rondé|ábaa N^Qpfeadnéa. Mid BieO
Mi. IH^hm___Hafyhanl—, 114. Ja—Ér 17, nwK._ 11
. _______
MMYIAN1ZIA, j/WL....... BT ~ T^ggC ^gpl
^JtP POLITIKAI NAPILAP, S^^tm
^sy^ig^ | íumi inéb Mtew ■> i m. |
befajiallái6l ét eredményéről ugyanilyen pontosan értessük még u este a város közönségét
fl tél, a gyilkos.
Higjkialm. január 14 Csikorgó hideg van odakünn, a dolga után szaladó embernek, majdnwn ajkára fagy a lehelet A nagy keritö, a jeges északi szél belevág • kéktt légyott arcokba és könnyet facsar ki a nemek csüéskéből. Csak futni, futni J6 ilyenkor, haza, a melegre ffttött szoba leié, ahol egy békés sarokban a megnyugvás int felénk és n kályha melege kiengesztel a világ minden nyomorutá-
gával.
De hátakhmk nincsen nmieg szobija, aki feié ijesztő arcát fordítja a testet eizslbtasztó, gyilkos, borzalmas hidegség ? Az megáH az utcasarkon és nélt, amint elsuhan előtte a fűtött automobil. Zajtalan fárásn, kecses, könnyed alkotmány. Kis villanylámpa ég benne | s a lámpa alatt parányi ibolyacsokor. | Benne s kocsi puha párnáin egy ffla-| tos, gondosan ápolt, puha asszony,
talpig prémbe burkolva, lején kincseket éró tolidisz, ajkához szorítva tízezer frankos, csöppnyi ksázkenő. A sarkon ott áll n szeneslegény, aki izzadva, erölködve cipeli torhét Már harminc emeletet Járt ma nyomorúságos éhbérért és majd leroskad a fáradtságtól. A pompás jármi, a gazdaság. Jólét, lény, boldogság láttára kitör a kosortség a szeneslegény zUk||6 kebeléből:
— Isten uccse nem érdemes élni I Hát élet ez I Bár nagdögtenék inkább I Aztán még csodálja sz ember, hogy annyi gyilkosság történik a világon!
Csak Így, csak ennyit szól s szeneslegény Amennyit bizony tok elkeseredett ember megkockáztat, mikor a mindennapi élet sivársága belevág I húsába és éhes szájjal kikezd) áz ele vénjét De az elejtett keserl szó ezúttal termékeny talajra talál: meghalja egy kifáradt agyongyötört, az élet asztala mellett fenevaddá éheztetett ember, akf azelőtt soha semmiféle bűntényben részes nem volt akf s máséhoz hozzá nem nyúlt, aki csak dolgozott, búzta sz Igát, keservesen nyögött s gályapad | mellett ... És most sz az ember, Nfck I Gusztáv egyszerre tudstárs ébredt sn-
A szabályrendelet
sorsa saabálysserlea még oem dölt el, mire esek a sorok az olvas* közönség elé kertinek. Odafénu a köz-gyálési teremben még ál a harc, s asgy hértrétás, amelynek eredményé nyéléi függ Nagykanizsa Jövend« Isjtldlsi.
Lent sz utcákon, a kávéházakban s egyebátt. nyugtalanul, türelmetlenül várja a lakósság: ml lesz ? Ms lefejtik sz emberek egyéb gond-
tlikat, az egész város arcára ez á érdés van Irvi: ml lesz á szabályrendelettel.
Az érdeklődés legforróbb közép-poptjábsn ma ez áll, holott csaknem tei|es bizonyossággal előre látja mindenki s szabály rendelet sorsát De s biztos tudás vágya mégis izgatta az \' idegeket
ftrtjök és méltányoljuk ezt a lázas érdeklődést és \'hogy kielégíthet, sák, a ZALA Időről-időre nyilvánosan kifüggesztett tudósításokkal fogja értesíteni n közönséget a szabályrendeleti vita egyes fázisairól. Ezek a tudósítások s Centrát és Korona kávéházak, a Hfrschler-léle tőzsde ás s Fischel Fülöp Pisi könyvkereskedése kirsknmibsn lesznek. A közgyűlés
Mágnás Elza élete és halála.
irta Fekete Tivadar.
L
Aétaa, Mágnás Eim! Ér, bdonyára ismereti« ül és vakkol a vidékit, meghatottan él fájéalmasin bncstnok el miyiól. Ex isResates éa sem kiél: fi halál vdlt. Így mag. halai, nem iatvn, rgy oöedn léM sitoayii-kaa, aa ablaknál, valami drága reiényt aimavt, uake mm goadoM sota csekdláay korábar, n virsliin ét Btgdfibbentfi I Schsttm Mltim aragál, EmiHs, eod la, begy aétáry ojtág keitk a keteabra, amik n atcképál IfiaSNF, Ijsnsn lapoaiam tovább, alagáankb és Hno-aahb. Oly Inna dolgok érdeklik ihenloc m tnber\\pé!dí ni ii : hovi kés:ttlt miga e végiéin estén, miire vágyatumn éa űriben iidti* bm várta Scbaíét ont, a bécsi gyárait, iktaek hatottá« atm voN éa bemaénte nagáaak est a aagiamá laláat, pers»a nfiayagtkkd éa éné kei lépettel a fafoc TI Ott Bit as iblsknál, dnké, efsiomyi dt ék Nizxárs gondolt, k hoyd-ldehe, alom átesni MnSNak, a Mér la HaaetfiaJB fpáfdetoe, s ufike as|ol ifikn, aktt IlmalM odamranek, his|tanl a Jaadapl Ifidé\'. Nsptagaru éa iifilfikdál niiní kertek i«»\'tk hl it áimodlsbír, u tm mf Itága srénégs Sehmldi ertet a tar léha Ispenkodvvr, talán egy Miáftfceaftbu Is bsmaatek . vetaa áa
rdt mosegstts agakor ebéé alán, odaállt vnkn a túlad mieikei, a melle huWámaoH volna aa bgafottségtól, Schmidt nr ott áik a MlantMÉt a nemén moaeklféi magán tSndSkáMak a ifibb siáiexer koronát érfi éki serek, smikor Cgy, Vagy Ifibb Lcuiaú\'ort dob a premier demnir. Nyer. lokM nyer, már leia van a ridilllje, amit Schmidt nr hoadt a Kertnir-Unsiétfii, a aktor véntlanol éa vadnl csapódik be ax ijó, agy idegit éa villámló naná ember áll fHi elfiit, akt sobaiem látott, nfike bajmiul éa egy árult Ixmolirgban, a másik pOnaktban már rgy boratign kés lógja be m ajkait, — é, Schmidt nr, ttek as sjlak, — a másik kés átnoiiija a msga Mkbér nyakál, — ó, Scbmfdt v, vs a fehér nyak, — a assg*. Turciánji Emília, már a földön fcknü, nép, luggeios leafe linynjive, mini cgy hfdeg ha-\'ot\'é éa a frhnrljs a reftenlfi dnlilodásbsn kanwlva, fenisi taviul isiiben aa araiyeafi Relfeoefea,
■I 2.
És mcH re felvlaid levább, ssóke taáay a varrodában, aki ninéisafi akarax lenni, mert as as éfct cincii. Ne fclyfaátd tovább, mert «aiNa idaca á> kápráalaló élile olyan M|daK maa áa cytglslan élei Ichelall. Egy pWaMNlg re gcndolt Ián a halá r», iok péaxe volt le ékinn, asgysiciS, pérlai msllnnenek isüle-leii, sillrjii voltak áa a «Mén hhooyoaan decim n mion afi nfi, akin inlfan aa intei-Mgeida la pftnlkvstik ttMaé termMlhan. Tiiii knkara ée lalailigascia agámén Msenyo-
na, ifit testi energia ia, nett magnknál, áka lábar, ma lelll energia as, hogy tis évig tSMask M egy korotváRépe nr oWdáa. Kár, Imm asm Imi aakan váiaesotai maM, naM a huQa hallgat, kiváncd vagyak, kéay férfi telned még magának Sckmiél uron livil áa belül ? Meg India-a állni máaok vágyilniáaM éa csukláaail a remélt lyönyörök Itwté höoyör-géséban ? Oondoü-e as éhasenkie, amik a tollette egyik mkábaa pihentei, agV wertheim-anarényben, nyugodtan áa hidegen, mert brilüáaiak voltak éa and a tulajdonosak megérdemelte filét ? Vagy agénea rövidem |á*# a sóiban a nobékban máa Mai ia, mim ScMd# nr a gyáros éa Nick Onastáv, as áMaMlg« piacé, a dédassé, aki jénl hamarabb vápdl önnel, aűnl a borotváhképü báni hard ? Volt-e valaki, Salai áa finon és srfis, sM nfvana aékoN volna meg éa. odaadto vnkn érte minden rBka-nfiayegdt éa kéioatnaháa lakását éa NMát? Saerdtae maga ed ■ Schnidle», aki nlnlén Inünrák nr lakd, de már bidoaaa lopaai éa as tf, ka gaadag ? . .
Ugy e, Ehs, vagy EmÚia, maga már aan Ind hkilai aa én lérdéacimre, da áa ad llnem. hogy vo« valami beW, and Hf. A mipbM való átalakaláa mm iinkaio« aoláig. eé^aa maguknak gyönyörűen Mdt ailalaniknéád ■^vtffc ma a M kiMfána-eürtt énnek ss ojjaloa, mái kmaaaa pdeiift i.mMM bár agakor eugaltTa MNdékn anda^ y fagHanC Maga dlg ad mm, dágsás nék Mta Mlább a aaoeogaléVtarl. 0, alkot nd| igazán tartó «a flatalMap Mtatan, «* ad
2
ZALA
IMi jMÉi H
W » rettentő gondolatnak, hogy ölnie keO . . . És Nk* Gusztáv egyet alszik S gondolatra és másnspra már gyilkossá lesz.
A kosárban talált szép hetalrs meggyilkolásának rettentő részletei vannak. Minden jel srra vall, hogy egy álomszerűén megkábított, Ítéletében el* vakult, embert mivoltáról végkép megfeledkezett, legutoMé halandó nagy elkeseredése volt a tulajdonképeni bün-azertö. A világért sem akarjuk kétségbe vonni s gyilkosok szörnyű elve-temültségét de s bűntény részleteinek olvasásánál s sorok közül minduntalan előbukkan s nagy kerítő t s feyilkos, hideg tél, az emberi nyomorúság, a társadalmi osztályok végtelen nagy ellentéte. A munkátlanok, nyomorgók kimondhatatlan szenvedése áll szemben a vagyonos osztály fényűző hajlamával és ebben főként sz előkelő metresszek lukszusos életével, melyben, mint valami eksztraktumban, kicsúcsosodni látszik s pénzpazarlás szenvedélye. A Schmidt Mldk, s Mágnás Elzák egy előkelő és fcnhéjázó társadalmi kaszt tüntető jótétnek áldozatai: bennük, a puha fészekbe helyezett, morális suly nélkül szinte a levegőbe libegő kis dísztárgyakban látja az emberiség szenvedő, nsgy fele az art osztály binös könnyelműségét összesűrűsödni. S hiába fordul az orozva megfojtott, szegény és jóindnlatu kaméliás hölgy felé a világ részvéte, Itt ez a nagy, gyilkos, rettenetes rém emelte fői kaszáját, a nincstelenség, az emberi nyomorúság, s megalázottság hördtlt föl és msrkolt bele sz élet fényesebb óldalábs, shol mindig van fitött szoba, gombaleves, diadém, gyémántos karkötő és automobil, mialatt a szenes legénynek meg
a hajaai és esiénkint • caaMdaaoba vakarni kUhriá tikiében hinyasor néma éa csodálta listai M meleg taatét, ami ayflM indák, mim agy tavassi vtiig bémbdja a napiitésbcn I Aa mcin randflrtk aaáitak magákon. aikiaérték a Mtaetbaaé possüg éa a kapa alatt Hntamégte-tan ajiMainktal IkWiMt I Amíg végra jött, ki k |BU? — agy iöiatataa pincér, aki aaépaa MÉM kim Ital ia a maga fiatal iialluak mag-—---—i szédítő Hajait, amikbe
Iota MM MbaM Mmag tahal batajik mlmo-mmdni M egy Ion«, iMIrtiaobai tjaxaka ulin d lebet mennl lölik egydöre caak nappali ptn-eMMyaak. Micsada mngö Mboly as üd.agy hosen örflld, amikbsn kergatik agymM a vig-aatak, kissimiihddtanetgok. Mags, Emflta,aMr d ia fatajtaltaas elafit, a pinetrt, a löbbi pinetr mir nugtt aadgilta M a büfliben ts a maglrlfl gMMMaah nam jdanMtak löbbet annd, mint, hngy M MM nabad ia karaani, vagy nem karaaaL Da goadeli-e maga arra vstahs, bogy sgy ilMatatau piscir keadi mag m ddd sgy tavaad Ifldeu a ngyantay an dtadslsn ptacir Hai ta M S boosau «s vd-taantaa Mbotat, öt njjat, a maga Mdr nyuin, mm nem eaMM MM anM aankl, m plncir,
? I
keU dögleni a hidegtől, a lársdtságtól és s saját sorsánsk véghetetlen klcsi-nyesaégü megaláztatásától.
és legdivatosabb farsangi újdonságok olcsó ..áron beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
dhratérabéadMa, F6 at S
Kik hamisítják a tejet Nagykanizsán ?
a ái ■ Mérgezett kolbászok.
Nagykanizsa, janutr lé.
Megírtuk egy hónappal ezelőtt, kjg « kanizsai piacin élelmiszerrazziát tsrtottsk Tóth Ede királyi vegyész vezetésével és tizenkét tejeláru-sitónál gyanús tejet találtak. A gyanús tejből mintákat küldöttek fel as országos vegyvizagálatl állomásra. A vizsgálat eredménye ma érkezett vissza s rendőrfőkapitányi hivatalba. Az eredmény lesújtó a kanizsai tejpiacra. 12 mintának vett tej adsg közül caupán három volt tiszts. Kilenc hsmtsHott
A tejhamisltó árusok\' nevét itt közöljük : Szalai Ferencué, Orsits Fe-rencné, Szőrcsök Istvánné, Gábor István, Tislér Ferenc, Halász Bódiné, Nagy Józsefné, Horváth jánosné és Tálos Györgyné.
Ms reggel 6 órakor Tóth Ede királyi vegyész és Füredi Jsnós rendőrtiszt ujabb élelmiszer rszziát tartott. V Ugylátszik s legutóbbi razzia alsposan megijesztette a tej-elárusiókat, mert s razzián örvendetes javulást konstatáltak. Mindössze három elárusítónál volt gyanús tej.
Más oldalon azonban ki nos meglepetés érte az ellenőrző bizottságot Ugyanis vizsgálatot tartottak a hentes IsMskbon Is ás több helyen mintákat
vettek a kolbásiámkbót mert alapos a gyanú, hofcy a kolbászt anün feoMkkd hsmisitják A tnlMákm WflMiMák az oroágoa vegyvizagálatl állomásra, ahol majd vegyi eljárás utján megállapítják, hogy ki tartott hamisított kolbászt
Az uj városi szabályrendelet
Eiőértekozlot
Nqgykaauaa, jaaaár 16 Amikor a wrd aípdtagii lámák, aam taaanak többá atmMtaoé. Mágia Htaa ragisitrátmink bad aa lyak a atbdbaa BamaklviU ártskedataa Mr-tarnak. Aa irtnMaMlm vM6 mngMvm mnoán-jdtags vett a bér aa ama jataxta aa Migyél, Mdnáomáan volt, hogy as n iád aaabdyranddaUd fagtalkadk. A ranédd Ijainaaágát htaoayitji, hogy s jattagt aiagbliám a várod hápilidlk aaép aaámaM m^jetaatafc a MallalMat MMaöeágd MaM ta Mbbea M vaMk.
Aa Irtmailil cdji liiila|da akápi ■ aa vett, — amim aa DllilhlHl agyihs Ml< hagy a md MagflIMa a angiltafirl(in a Ungy ott a M\'Sdl nagyabb vitákat atagdflm apaágm ittáapnmnt togtd-jnn d a igy a baaannra aguM vMkkd un lockiiiaaall. begy a ssabályrenddd s md napon taMrgyalbais aa tagyan.
Aa itlataaalnl Maá IdmHalílji MiMét Dassö dr. vott, aM a lm matat mnatarmnaki-ank jiUsmaita a ajáMotu, hogy aM a Mpri* aaliHlllal 1 alantéed mini gyeat feaM-
nopia^BaMui |maM«rv >
jtk la at
Ujnépi Vek Erad hangon áa okosan ta|MM M aM a hagy aaariate is, mag máaak aaarM ta Mbb hibája van a terv vadnak • iiyea a agy maaMI caak bnaaaabb taanlminyoaáa uMn tartva tárgyaikdéaak. MM aanabau a várndMmi Md HrvMy bmaMtd anhá%mMdd séra Ml Mai, vngySk aM a légi naliMjiaadataM éa annak egyaa p i agill s törvénynak nagMdfltag ddgonak áL EaaM alérjik ad a cdt, ami vddjibaa lagfoataeabb, hogy a todMMi magajU tatva, mart arra a tarmtaasra a nahilfiaMaM iikrdhsM jogaréra
Dr. SaámarM Adott bonájdnl ajaépi Etak Érné ladüvényikna amMI Inkább is, mert aj mkilfiiaidd kásdMd meddS ii fölöatagm ■aallaifc tart. A Mm faftaadM törvény ngyanta atadtji a hdttumMaatart, hagy M várad törvényt tarjwassa a MnéajMaii sM a aa a törvény rOvM Mé aMtt M M MaattL Pö-laitagaa taMt, hagy raart as aj-Mrvéayt köe-vettan ■agdlalf Mflban nj aaaMfcmMaMM MniMaiiik Várjak mgg aa MM. andkar aa M törvény slapjia, annak maglddlllag ssmtaaaM-hdjttk mag m njd, mart MM Miau aam lutt-hatjuk, hagy aam |ámM-a M bSaaydmSei, M and uj htvaMikd aaarvanttM a ttailitaa MMt mtaödtSak, aa a| Mrvéay pMIg abO« Milfllag aayagi tartmkd lé a vdaaa MaM-Vagttl aaéta antMh hagy a aaa-
tfl4 janttár
fr- Wé ThiÉi MmmyUnM Igyekszik,
WáHft Hamft ár. enM még; 6 lapát Wi ujnépf a* lm« InMitejá.
A« énvkedd kdértaa .aáaaaéáate Ivettek» áó lo»/ta Oydn te. )Hg|iniiliil. jönsa he te atfM lévté MpaiHM, n(oi mm iiül a » ***** MMN ültei tahi ■agoMása ■ Wtefe MW| mm aMBáeé ■tej kap ■ zároa határt««
afctt ldei|nnumáó.
JUMte te. polgáré-eder ■ jdauMlMl él-peiili mcrtatl betyet legldl • HlpHiW te M aa álláepoctját hj-cita ki, hogy a azabdy rmWn tárgy ette* hoz rtpaM», oaart aat Ója igjad» kdyrn náénak arra, begye vá re« es d tötvény éktbstepteahoa minden aök baaéa néMM Wytetkaraa a IM(aa«aléal.
Dt. Schwana Adolf éa Újvárt IdatőMáaa aráa aa ánahmM — Máihat, hop bWaa aMf áttapedéara (atoll rotna — eioaalott.
Volt woahaa aa áJtenldaah v ept-
^«kVl. Mlg\'Tsz raét nej^wTfta, 4a mágia la» lő, bogy ■atayl laptatai ás mflyen kén társadalmi éa éitetlezdi cslaroltság virdtkál ■egének beiyd olt, akol rsakack birtoka a. tagfceiédkgemM te taga\'emfcb kvaMkádó. Ugyani« aa értekedd előtt bejöU a trraatba Ml Mer fök»pltány pakaamétákkal a Maa alatt a ott kSafiMr, bogy aaemdyéte aáave a eeabályiendeld rarsa liljusu MUknai, a ssolgilaiot vél tenni aa éiteksstata«h azzal, bogy egyes héidéaekbea — mtvd a snkéfyraodakl agy«« poatjd meffeh Indobo\'ás Mrca — kivi légoakénal nolgái. Természetesen ad mln-dagki sztaesee |a Mto. Aa dlaáiilH megayl-téen dán az értakeetai egyik léaalaaiflja Mállón ée arm valami advariaa te kMáMaa kun-gaa MsaóMotta a főkapitányt, hagy aúyd sze-méiyc agyeaekel a eékMryitgBvánMaban fe-eaétyaane. aa ttebadetat hagyta el. A Wkzpt Hay mielőtt a termet dhagyta, isméieke, bogy aa értakeaMaek csak szolgálatot akart lei|esl-lenf, de e le hívásra leiniéeialaaeB eltérőik.
A Jelenet kinoe volt a annak kíméletlen aáge minden jóérzésű réast vevOt kellemetlenfll érintet», áa a jilaaleilk jobb MMtea hallga Hal parancsolt.
Mosdhat jak, iskoiei példája volt a lapln-Mnak.
a
Furcanságok a szervezMf szabályrendeletben.
Ai ezerveaési siebályieittlsldheil nemcsak Begy logyaMkneaágok, de Mcday botlások la la vsnnek aaép számmal, amelyek laMbb ne vetana, min\'eem felháborodásra sarka hsak. Ne-
ZAkA
Mami n Ma vM|M MaM boaaerabe bMMMfe te M adjak lkai a MaSneág gjBnjBittalglii i íme:
Aa atamáaé eapldlj.
A ataliibii aitalal maghatáioaaa aaé la, My a MMdéeMn Mvé váraai ttastvtanlók mflyon napa Ujat kapnak. M MavoaMboad rám aanrhan oly paügyeMn vaa lliiiaáMltvB. bogy egiaaaa H\'Wk 4a%M MvdMaMbtak belőle.\' A esabálfieadstat agyatea aat mnaéM. begy a id magja haMMa tM kéiaaaaaaa jár a napidty-aak. Ba aaoakaa %y ángyon- hteagni. Mert Maaák cvak dgaMetni. hagy M agy MMilei lőnek valahai a megye agy MvM sagáben. mosdjak SCmegea vaa kiléallli. akkor a ké-íBneégee aaptdijst kapja. Ha aaoebaa as Maaa 10 pe\'taytre eaő Bagnta aárcon akad Mvda-}os dolga, akkor dapla aapldl jár neki, mert Bagoli-Sánc már Semogykaa van. Hol M a kérálkMdé aranka ?
A MaősMáe.
A iMMaaM kar mlaflaMérttfll eidM aaa-k sasát a várealepeeaMd MrvMyaak a aaabály-raadaM stá\'étkoaan roaasal értelmest. Hogy M valamivel magimáiia. lndehdtaul Mhoaaa a véro»tajtaezté»l törvény néhány pamgrafnsál, De ad már MPcaen elbaltgstja, hogy esek a paragrafusok aa áiaaeoetl iuMakedééfc dma. arakaaabdl valók Ea a aaakaas ugyanis esárt vaa, hagy M agy vároa valami okból aem ladja jugettee emelni aa nj aieivesásl arabély-rendeletet, skkor ideiglenesen as a ssakass irányadó. De adgia csak faresa, bogy agy minimáHean károm-négy évtizedre szóló aaa-báfyrenddd átmeneti paragrafutókra hfvsiko-ste Hlaa ea Inra, vicclapba va\'ó.
Van ebbM a Tsjtiháf fBbb, esetleg fbfy latjak.
. , •. a
A szervezési szabályrerdelet a kOsgytlén elfltt
Nagykanizsa jannér 16.
Immár a Mzrpe felé járunk, az \' izgatottan várt közgyűlésnek Ebben u percben jelenti be a polgármester, hogy áttérnek a napirend harmadik pontjára, s szervezési szabályrendeletre. — Ami eddig történt nem ad utmutatást arra, tiögy mf lesz s szervezési szabályrendelet- sor.<a. — A közgyűlés hangulata nyugodt és áltaiábnn higgadt a polgármesterrel szemben pedig teljesen loyalis. A karzat szorongó, összezsúfolt népe izgutottun vár és fi?yel s ez a mindössze talán 150 ember most egész Nagykanizsa közönségét jelenti. A szervezési szabályrendelet sorsa az ausp\'chimok szerint csak 6 és 7 óra között dől el. A Zala azért értesíteni fogja a közönséget s
1 t
közgyűlés eredményévit lylvMMM kifüggesztett tudósításokbaa.

mad adó pomja « WMen ók ^Seaeháaáaeh
petaÉrmeeter tndltváayéra Blak Bdk, te. Sefwnrtz Adod Sgyvédd, Újvárt Oáad. Oytry LMdlI te Mpaijimy Oéhart MMM M.
Ez alán a polgár maetar arra Mrta a Ma-gynmm, nogy agy nanavnuyt waeaaaa as áUsMnos baM jakra beaated baaddt
— Nekras, — naordotta a polgármastar, — nem kötelességem, bogy a^yas kljalenM-aakra la véts szóljak, amelyek aem M, a Megy BMd Mrembea Mngirdal d. Ds agy pM-gár medernek s kBehangnldol la flgyMembc hM vennfp. (Ugy van I Hdymf) TMéM hép-vlidBlidre\' l inaaMma, hagy a válasdé-kertUeti beosztás MaiMdliM MÉR a kös-hsngnlstban (Helyes I) tn fMM M Indltvá-nyosorr, hogy a HMg>Mte nlnettaa rflgMs a btaottságot ujabb beosztás késskéeérs. A md baoadáaoa vákostslnl arra a vdaaztásra már nem MIM, mert jogerőé.
Dt FHtdi N\'ncs agy Nem belyes.
Dt, StbJéK: A ktrtlaH haaadáa sem ud Orék Időkre, ad khd te kdl ie vákoaMnl agy. abnry a alptaaégl erény dlnlliám magklváuja Mikor ea s beosztás késsM, akkor m vM ji te Frtrd agy véd ar aem fudfa vebu jobban megestnáln\' (Derifséf ) Akkor lekét, BMttdom, jé volt na a beoastfa.
Dr. Sokján: Es a beosztás még boMo< guh fifdSm Idejében jOU léire PSSeaiem MM a kérdéd, rlfogsdják-« aa Mdftvlnyoma« 7
A kOrgylMa aa indtlványt egyhangúlag elfogadja.
Dt. Sokján: A ttár Bak a aaplaend második pontjára, a lefakkflnyvl álírások pélilMefcé-ríH szóló sszbáfyTvndeletrs.
Eru\'án a polgánneaM lemMaH a szabályrendeletet, k lejti as eMayvit te allngadáara ajánlja.
Eiaőnak O.vöi Emfl nóM hl. TObbak ISd ezeket moedje:
— As dmnlt roaaa esztendőben, mikor pedig aa embereknek a rosu viszonyok miaU megkelni aem volt kedvflk, tekd kevesebb vok a hagyaték, (Drrflks c ) 429 vaginMImMate \'Ortént, Összesen 2 millió egyasáaeaer korona Baawgbia. Ha tehát as a szabály rendeld már tavaly életbe MpM volna, akkor már 21000 koronái jelentett volna aa. fipan azért M a
Isltlif tiisSaéga iisy fHasitél
Regenhart és Reiman asztalnemüekbcn, Benedikt Schroll sifonokban, valamint May és 1 ■ 11 Holfeld-féle vásznakban ..... ...1——.....- -
Kirschner Mór üzletében Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér
. h Strém és JClein házban v

ZALA
Ifié jaaaár IT

Oéu: ilUIÉasHigkitt «i % al ^élt
akar rtft liinmi, valaad Dr.
■■MÉri
uakNli
ni nllt tagyaa a pátétaMk.
AiMMtf i iliililn MM majd d. V .V . ■■., i _
Or t uMld jikab ; Mj már IWÉM aéaM, kagy ililiwtM « pmiimli 4Méé winiiII Ml Marban ili iiillinl, (Ugy vsai Helysal) E éri javaslom, hop a étrekásásra Ml vsgyoa asgjiigélm mértan m Iliié iiéiiIHIIW egy MsaMkig (9000 hnrnnélll 100000 koioaáig,) ua.lk ki a péllliHhM
TSéée/i: Nem fogad|ut «11 Nem MII El fcpislil
Or. Wdu Ltjcs beeaéi sióién ét Hk|«ai M aa sggfrrlilmél. kogy a Miváay aeai tefcdi a« bogy közvetlen állami addrs póttá* vna-mmk U. ^
Or. Miét: A suhályrsalsHtal sMssör Mi Ml rdsélel (Hevesié*,) Azniáa u aliepén, me|d karmadik Una a MÉM« M herél. Bisiak magunkat MAI «én ayagoduu arra, hogy a miaiaateriam jóvákagy|a* np sem s mabéljisaértsl, (HelyesMs.)
Or. MM: Cl a migyirázal igy angem sem ^¿tal mag . . .
Wb Ltj*; Nem 1» fogja megayagislai goksssm. (D:rfliuég)
Dr. Weiu (Misédének befejezése áttsié-naa felsadalásfaa hl\'
Or. Stkvam Adolf i Meggyőződtem, bogy több du jánlali városban ai g mMlyieiiialel Mr beváltott. De ok «i k to\'icíifld karártam indítványa ellen, hogy mbál|iiwtatalhsn a progreaaiiv koszok be. liaoayos, bogy grt g nem hegyaá Jdvá. Ha a kormány be akara* bozni g pingiemjüi adórendszert, akkor ad nem egy rendezett taaácta váras stUaluoábsn kaadené meg. A progrssszhr add olyan nagy tsodálii kérdés, amit aga egyhamar vslöstta nak meg* Fiandarocuágban kormányok bakiak ■ég miatta.
RotukUé Jakab dr.: Dehogy bakiak meg. Dr. Sckwartz: A javaslatot teljei egészé-ban elfogadom.
A poigármeiter fOhessi a kérdést: EHo dadji e a közgyűlés általánosságban a szabály rendeletei ? (EJfogidjak I)
Or. Sak/dn. üljek ntaia, hagy s szabály read illtet s közgyűlés általánosságban eifogidta. Ai általános vitái esennei berekesstom és MM-ittak s i liiléii vttára.
0 fös Emil engedélyt két, hogy beszéljen. A progresszív sdóststásuik fi Mm bsrálji De sz helyes, ka s hagyatéki illetéket tassáütt iák, mert ens as álma is MMttMHM vsa.
Többek hneitastiléis követkesett A vttál Ittbb darts jelenet szakítja meg
—\'a szeretett potgármester ar — moodji Ksoeic Oésa.
Btkochay t De aagyon iseieti mast Remek: Hál km is vagyok rtlwitgs (Nagy deriUség) Éa alkotmányos ember vagyok, (HdyMto,) tiiztelem a többség akaratát D:. Edényt Igy védet asm ««Mi ssóhoi jatni. de 6 nem ál eL Nagy isf dobogái. Ettányi randlletlaait |eW, boo é *sr V gre a zaj 1—dull.
- Nekem tdrvéayadta Jogem vsa ill Ettányi, - •
begy a aáa is egy e rátfaafc ki. A bigjiMhsl atáa
k és a vé-%
vteattk alas egy
Dl ScÉwtn Adott: Magtriadkastkak «y átég gyakori aaküdságrőL FllWiii<sMi>t begy valaki egy 30.000 kovoafc tartokot örököl. amelfea ssoabaa 45.000 ka reas laker tga. Igasságos akkor, hogy 6 a MM«« örökség 10 iiéi Élül fizesse pöttftaMkraT
Végre Is szavaiát alá bacsát(ék előbb Olrös Esdi, maid a tsaáes javaslatét. A kös-gfttiés egyiket sem logedla eL
Dr. Sabjjn: Sssvseás alá kot átom lakéi s tanáci indítványét dr. Pried Ojia Sgyvád or Indítványéval mddosMva. Dr. AM: Hadiak/
Nagy ssi és Mrau kiliHiilk, a köigyg-Ms lalayeart többsége dr. PrM médoaüáaa mellett eaa ás artocadji.
Dr. Je^da: A tárlak a napirend harmadik pm«|érs, ss a| ......hl mkiljrislilil
tárgyaláséra. ^
A hölgy Misi Isismbsa hlrtséea aagy, nyomait caead Mmad. A roppaal csöndességben a pnlgirmestor Ismertetni haM a szabály rendet eist.
A VILÁG TÁVIRAT ÉS
" Vjunvj. 0 TELEFON.
Kárcgyi Mihály grói egy kortes-vacsorán tegnap ait mondta,-hogy a monarchia azért nem merte még Montenegrót sem megtámadni, mert félt a nemzetiségektél, nem bízott a nemzetiségi katonák hűségében. Ezen állítás cáfolatára kár egy szót is vesztegetni, hiszen annak valótlansága a Szerbiához intézett ultimátumból is szembe* szökő. De kérdjék gróf Appoiiyi Alberttól és a függetlenségi párt tóbbi hazafiasán gondolkozó tagjaitól, mit mondanak legújabb vezérük ezen hőstettéhez, hiszen olyan hirek terjesztése, melyek hitelre találnak, kózmegvetés-nek tennék ki és veszélybe sodornák a monarchiát, olyan cselekedet, stnely-nek egyetlen magyarázata és mentsége lehet hogy az, aki elkóveti, nem tudja mit tesz.
A Ház mai ülése.
Budapestről jelantik: Háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Beöthy Pál elnök a Ház mai ülését A napiread előtt Székely Ferenc személyes meg-támadtatás miatt kér szót és védekezni próbál az igazságfigyminiszter vádjai
*llan. De ez nem sikerült neki, mert Balogh igazságügyminiszter azonnal felelt és bizonyította vádjait lármy Béla kiskanizsai beszéde után Huazár Károly sárvári képviselő a házszabályok 210. paragrafusához akar szólal. Az elnök fetffiggesgtt az ülést a nagy zaj miatt.
Szünet után Szabó István ellenzéki beszél.
Az ülés még tart
Aa «I mala kabinet
kkáfr se ^ kumémÜ dana ML
Esaad gfUalasl.
M a
kél Sikisstlse dkatf dladak araMMt as Maas kam ay c tapeta! MM.
monarkia beavatkoaéaa.
Ptűméből Jetantik: A kadSgymtntai
Motead ieadala-éM as .AdmkM Spaa j* ciihMi aandaU
Henneberg-selymet
bill Fekete, lekér »agy astaea slli iikisl K 1JS-MI feljebb blúzokra v«y teljes nthám kér-aseetre és váM an entesen késbne ssélUtaal L Qasdag mlatakttlitamlayt paatatardakéval bSMOk.
1E1HEBEIEI.
s német császárné
! advari azéaaá)S \'
Ziná.
hírek
Faraaagi naptér:
Jaaaár 18. ZaMaSka« Lagáayégylct aMréaa asMIye
Jaaaés 31 Vasutasok UmeaaWye
Pitante 1. IpaKoetaiet haagveraaeya áa itai ■■! «taita
Pakndr t Pelgárl Bgytal társaavaeaaié|a.
Fehrate 7. Szanatórium pikaik.
Pakiatr S. Poeta éa tártida aklaxHk aataMga.
rakrete 14. SaaaakadS Igak éakégaé Sgytaltaat
— O iaepétyea fépapi artaa a Maé-lissplnmln Ammt lapaakbaa sata |iliilSb, luéafliágoe da Rkédiy OynM pApd praelstai él «esipráad aagyprépoat ar a Mybati katk. legényegylet astélyén tartsaII WbIwM végea t. évi Jsaaftr 18 áa NágykmdMka érkasák.
A feladtemplom éptld-Mzottaága est eg alkalmat as épUM etap gyirzpiásérafsi akarná használni, asen béreimet krtáM a praeáatai úrhoz, hogy itt MM SlMI tartson a fatadtemp lomban agy Snnepélyea mtaái, aaaly MM a bejératok meltatt perselyek kii) iililelss> < hogy igy s hlvflkaak alkalmak Mgyaa sdomá-nyaikkal ss Ip.tial-alspoi gyarspitaaL
A prastalai ar a Nsoltaágkm Máesd levelébe a Mee isgMiUM a
As Snnepéiyes fflpipi mtae tehát f. évi Jaaaár M 18 áa, vagyis vaaámsp détaidtt II drskor le« a fililumplo akia lasgtsrtatal ég a mlaa alatt a tégyaáMmi énakksr kg Mt. Lakács JésM tanár ar vaaMAnmsMIáHMaL
Amint fsntabb már JeMMk s mise statt s bejáratok meltatt game** tasanek etoelyeeee ét ss épMf btamMág sé aioa M bért a léssliasébat hagy adémányatoal a sziveskedjeoek tenni.
As ápilé-bisalteig MM ssáma léi is gondoebodik, a mannyibaa a i is ii Ibik it tag dk d| m el és IM s hívőket, hogy a templom leaek el ás bm agy. isiiMéI. hagy a Isjáietsk all lartHM ekaeMk. mim a
1914. janár it.
ZALA
J
— MMWMMl U—M Magjka-
Más alkakaávd M déaáá IdUvte • megjaba M hogy N«laMi ■ mm pnpagiM* •Ara multad aliklleanai. A IMIvfcra mini-agr 2S an jiliallniák. Mk i wlÉMinbM \'tartón lilikailMkSa >!■ ■< Mit a i
MtceUéaát is hdiroastta mmtt, hogy • mm* tii|i*mihi igazgaóaágd MMrfk. hagy ■ Msr MaMsndá vhIUmI hd>Mgd hifiimig r «ml- késésért I lései magtar táada. A pintér tgaagdiaégi lanMr M 12 M teriM Misit ss 111IIIggel MM eeaa ■igkimliad eleget ÁS deö öesae|ö«dd L M IT-éa eaoMhdon saM Mi 9 őrskor laaa a mtlnfcispénzlár raadaM ia Marténak virftsanhijéhan, Mé>n aa érdaktO-dókst eautal kivja mag aa ÉflktedHI bizottság.
— A Ml kluptlM vagyuk bral Ml MM óta. A véroi tetjaean M alatt vsa s s tatár is MladaMM MM aaMafe lattá. meleg literiem jellaget adnak aa Meikaak. Egy pÜU-natra lugalmai nyarMk arrdi, attlyea MM aa,. oroesucsstgj M? MagManMkasalcénscaangd, bongd aaáook és aaM M|aaai Ml a város MU élete. A Jó pedig MafNM adkfli aaaftM agyra. Htsaen gyöayóri, aa igne, da kngyen fogják Bsa|d est a rengeteg kavat kaéó gjturaajggal ettakarítani.
— FI eaaallák a aalnklaig árát A salamegyei laMMraMtaBáM MMM érdeklő Igyben MMaM MraM a MMesSar a zalaaae-gyet gssdsaigi ayiilliMaa A fOMmlvaiásagyi Mdezter iiudtale fíjMalkia 1014. év jannár M t »i Hakeaasa aMn vsló védekezése kaeználi saéokéaeg Mái 2 koroMval ffflimilli, laMntva est, bogy a ssáokáoag togaloanba M satalára a kiacatár évente Mbmm Oasaagd iá-tiaatett Eddig kaaaM MMégakkei agyé\'t egy MMiinliaa azénkMag ára 34 kmona 20 fillér vM, 1914 (tnnár 1 M agy aMMnaáaaa ára 39 koroaa áa 20 ftMr less.
— Aa tfrénta tnnagMIj) palota asai asSajra iriM reMUvM nagy Már le érdeklődés, de mhb li csoda, Maaaa Haeiot Matat Mrnem driaiéj» len bematetva A Hazátlan regénye« nagy dráma 9 fa>voaáaban. Rendelte Henry Kraaa g, pártéi Ciaiái francaié ithiitria Mi rém. M a „nyomorullak\' baa Jeea Valljean aaarepU ¡átszőtte s igy mi aaM termetsetesebb mint bogy a darab aMM sikert eair la bix-todtra van, a M még boasi vsaexBk, hogy a darab Mazerapd a .Kie Jakab" éta »iyomo-nattakbó.* iámat Maria Traaet játssa. ki
\\ Fraadaortáig legkllnaakh gjetiaak nrflvéea \\ nője. ag alant muad.nnk a méli*n megér-\' damil a kén, hoer aat m?gíekhaü
A Botfai teavaj
ezentúl Geltach én Craaf csemege-kereskedésében naponta friss minőség\' ben kapható.
URANIAS
embaa 8ea|oayi Mea 4. SS. ■
Péntek, szombat éa vasárnap, 16., 17. éa 18-án
II hazátlan
(Heimatslos) Nagy dráma 6 felvonásban.
Hétfőn és kedden nagy farsangi eatéfer t Színre kerül:
ntODAK FIGYELMÉBE I 1 Ivag Palikaa raArria • tegjekk salaMg 75 fillér Fladaal FliSp Fia Uayv- éa pnflakareekaiieihaa Nagyksuateaéa.
— »Ha vita" dMnnrt aváici aaebóre legfőbb uaratoasággal. Kapható Szívót AaM mflórás M látszerészaét ói a éksaer is idssar javítás olcsda késrtL OsM Ssarvae-ssálló épületében.
— Egy kBiaég n vádlottak padján. A mnlt év szeptember elején BtlalooleM legtöbb legénye. kBdák Mátyás Ignác igen jómód«, tekintélyéé föMMvea, voli helyettes biró fia la eétélgatott aa axáa. jókedvtkben Incaafltadtnk n csendőrökkel, emi nagyon fOtingaraM ezeket. A csendőrök a tréfáért az ifja Mátyást alaposan me; pofozták. As apa éktelen karagra lob-banttia nmggyaMviaia, indnlaiosan a csend-örksssárnyábs ment, hogy kétdfira vonja Ba bántalmazóit. Szó szót követett, ami csakhamar éta feleseléssé fokozódott, majd dulako-éáa támadt a MMyia álftóiag megfltöne volna as őrsvezetőt CinId Jéaad csendőr sem maradt tétlen, kardot rántott ia Mátyás Mi aanrt. A kard aa önérzete« apa edvd |árta át, A falu n\'pt m igából kikelve rontott a Marton-féle vendéglőbe, hogy boeasat álljon Mátyás gazda ete\'éér\'. A csendőrök nagyon aaorult bdyaatben vnl ak, eltortsssolták msguksl a vendéglőben, nlg segi.ség nem érkezett a ssemssédos csend-őröktől. Aa esd miatt ma 29 baiatonMM te-gény állott a kspoeviri birőeág előtt haléaág elleni erőszak bűntettével vádolva.. . ~
— Hirtelen halál Horváth Sándor hartnincótéves napizámoe ma Mj> nalban meghalt A boncolás* Mártis-rltotta. hogy n halai sztvsséihftdés folytán kftvetkezett be.
" — Elveszett a Cseng ert és Fó-trt felé levő nton 20 korona psptrnéac. Kéretik a becsületes megtalálót, hogy azt a* rendőrségnek adja át
Jegei kord a sdatAnralat Maeateg • nyöröl írják lepaakaak: A MM Mdn Mram •a«ból éllé leMlreald átttto i be a tatnba. öas-aae obnrapMk a fala araay>fjnaágái áa bd an-poa battn batanalMk vattte Oéeag: .AaM as wdé met ét" dmfl nápestnmárd. A darab va-airoap lel* biz mallall amai, atagyaa meaL Aa átetmea isialgaagalá aaaylra megsseraWa aj áa olcsó Misnlatát, hagy attg tudott magviM a ksdvta ifinkkéé. A Mialhiafl SiMBpnapaa aa ag«aa mivéestánaaág átgyategM Odáayba ás on jádaonih d a éarabo, tarmleaeteasn órMd Oltást értek d — aa ilyen aipaa ÜtidMaa nem ssokott Ma lafabaa. Már aOr hóddá dMf-kéiSli u.azáa eszméje togfeteodaM aa IgaugnM ura\'; aaeiencaére aaonbaa a kiablró meg vada a dobol M tud társ adte a fal uruk, hogy »aa Sárkánytó bal agyon áa bordani kall aa jegy«*. Bef«gyoM tehát a szép reményeknek la te aa igaagaM adkOl maradi MnaM immár aaoapl. meaaa vágja a |agd.
— TdMntea ateg MW PMm dm- éa stObsfestŐ modern mintát!. Zárd a-utca 14. •sáM aUli.
* Legújabb.
Lapzárta után értesülünk, hogy a közgyűlés a szervezési siabátyrendeletei általánosságban elfogadta is d részletes vitát szombat délutánt a heh losztotta.
Minden vevő próbára csak 1 véget kap. Lgyben felhívom n menyasszonyok figyelmét, leik kelengyéjüket olcsón ás megbízhatóan óhajtják beszerezni, forduljanak
Hogy jóhirnevű cégemet megismertessem oly vevőkkel, kik eddig nem ismerték, elhatároztam, hogy 500 vég jó és megbízható 38 méteres cérna vásznat ingeknek és huzatnak megfelelőt, melynek eladási ára 48 korona,
! mt 33 karúiért tazzik finiiiili
Egyben felhivom n menyasszonyok Rothschild Albert céghez
i rá
Állandóan rtngy raktár készkelengyékben, vásznakban, asztalnemüekben éa nz összes divntkelmékben. -■ meghívásra készséggel küldőm képviselőmet nagy mintagyü/teményemmel. ——
Haaik ■■!—VS^á
Vidékre
ZALA
KÖZGAZDASAS
QiboM-Ozlti
5 Ml M|Nlbb
Malp, 1914 lm mé\\. 1114 Rost oki. 1914 Tengeri nt|un Teageri 1914 ML Zab ápHUs 1914 Zab 1914 oM.
1194 10-77
• 91
• n
7 74 T7í 611
14
grttM\'Pb Maaöa
Magyat MM 839- ; Oastrék MM 634 50 4y, kororaláisd*» ÍMO; Oesfták-asogy» ék bMlinil 710 — ; jetafoftwnk 453 -; Lessé rtDlUiPt 318 30; H-ssI bsn> 289- ; Matyi\' baafe W7—i Rimsmuntarl 638 — ; SalcoMr *nl 744—; Köteti va.nl 01790; Várni va m 315 -,
Aspirin®
laklolUk A»
Hannáit jó ál apotban lévő 3. n.
Min-lllKl
megvetetik
Cim a kiadóhivatalban. 75
3 szobából áfló lakás megtelelő mellék-. helyiségekkei
február 1-ére aladó.
Ugyanott ebédlő, háló és konyhaberen-dezé« eladó. Cim s kiadóhivatalban.
liiaiaaaa aaal^eaaá
nfímvs iiitttiti
ló btsonyitránnvai mrnuh felvétetik b fizetéssel. liMntkesték Caengeri utca 271». II. emelet. Ugyanott reggeli bejár róné is felvétetik.\'
Árverésen vett 2 drb. nagy grammo-fon, vadonatúj, 300 drb. dupla uj lemezzel, mind uj felvételek,
potom irón olidÉ
Nagykanizsán, Király-utca 17. aa ROSNEJRN&L.
kim
Mayer Károly
NÉaMI, mi*UM pMnrl k Hmté írén. ......-..... Nagyksiésss. Él
Főüzlet és gyár: Kölcaey-utca 19. n. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületben Telefon aaánat 938.
Elvállalok mindenféle n&i és férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tiaztftásáf éa átfestését, porolását és vasalásét, továbbá aa fiaazaa káztartáai, mállódéi ruhák, nöi éa férfi fehérneműnk mosását s vasalását a legjutányosabb érben.
Postai megbízásokat gyorsan éa pontosan aazkSifesa.
Pllsslrszásl
Oouvrlrozóa I
Cesfiék a cimrc ügyelni I
Eaatlsg meghiráaia személyesen is tisztelet eSMit teszem.
A Cséngery-utcában, a\' sóház melletti
Blauiü?-telken
igen olcsón adatnak el a
®
Bővebbet
BLAU LAJOS árnál
cognacgyár.
Búzakorpát, %
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra agéaz évi kötésre Is le^utányosábbati szénit
Pollák M. Emil
p
gabona, műtrágya, erőtakarmény aagykereskedése NAOYKAN1ZSA Caengery utca.
Aa épités idéay ajkaiméval bátor vagrak a sasba dalmazott Jarrasal\' tetőfedSpalát szíves figyelmébe ajánlani.
A Terrenol
anyag, aabeáSmeet derlail VíaxSI ia ««állal laá kvöl mibe, iiBárct *Mt hadae 4« ifUbiatoa. Fagynak, S^Mamek »SialáS ia !»■ Iiu lllüilli feeték
aMli» tan. A eMI káaaSI, mm által laiméaartm «altka adatát mag-tartja." A „TERRENOL" bírnál* »ártmáaayat M-•aal a i inaeit mk aa anaág >M»>lil ilnrtii aápaatt fadáaak hmmm rkm—k EMUaM bárhol Mim édi tcdiaaket «* kiváaatra alnie adok faMUgoal táat én Malfilolt teljéi »janlattml. KMItteWiM
Kieaaalsi
NafykawMa. Kirttyataa M. n
MIELŐTT SZŐLŐVESSZŐT
SZÖLÖOLTVAN^l
BORI
gyümölcs és díszfát
váaéiotsa, a saját érdekében kérje legújabb képes árjegyzékknket, mely mindenkire aézve sok hasznos tudnivalói tartalmaz. Poetoa czlm:
Szűcs Sándor Fia
asMoltványteiep és borteruelfl léssv.-iara. B1HARDIÓSZEO.
Egy keveset hat lóerejQ használt
Stabil Benzinmotor
fősziijal olcsón eladó. — Megtekinthető FISCHL ISTVÁN gépműhelyeken Nagykanizsa, Kisfaludy-utca 4. sr.
M&gj §MÍÉMÍ itslex
T)T7TClf7 Aa QPU T?TD C?D ERZSÉBE1-1ÉR 16. SZÁM.
riJCjlOZj t5b UVllrjlDrJiri Liesinffi sörcsarnokksl szemben.
Mélyen leszállított árakon Itmrülnek eladásra férfi-, fiu- és gyermek öltönyök, télikabátok, r^lánok, szőrmés bekecsek. városi- éa utazó bundák, kocsi azürok, divat nadrágok éa mellények éa boj kabátok. - Felhívjuk a nagyérdemű közönség szíves figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vételkényszer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
Nagy raktár idény előrehaladottsága miatt. pu:ű7 Afl ö/sh^kiKdag* N*ykeni**a, Enaebeé-tér, Melyen leszállított árak. Tissfclettel KjVMItMUül Uaswgi sorcsarnokUl szemben.
..................Ili «1 ........i\\wmrni^m^mmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmHmmmmm
1911. jaanXr 17.
ZALA
Házeladás !
Nigyt méiII KMuiüto "54. —4-t
alatti bál
©ISLdÓ.
Bővebbet ugyanott.
MiltÉiyi cipő esfélyekre
Bársony
Glane
Vászon
Dorechewreau* Lackchewreaux Chawreaux Antilop
a legelegánsabb.
Saját gyártaiányzlrikból la állandó n«f i Menüt il tatnak raktáron jutányos áfakan
Márt* Mán kéaattSnk mladenta|u dpóárut
Miltényi Sándor ós Fia
Mmkfl n, POrnoa, a váras |i iuilfi
Házeladás
Jóforgahau vendéglő vasúti állomás mellett öregség miatt azonnal eladó.
-Bővebbet r_
Grósz Ignác nál Gelséiu
festő vállalatát Kadanyataa 6 azi
alól
alá, aaját kásába helyezte át, Telefon 171. saáan.
■áaaai a ilaii !■■ ■ I
bmitun ra
w. Dunántut mi legrégibb ékszerüzlete
BEIÉIT JÓZSEF ü fii
Nagykanizsán.
Tatolea NI S ■ a Tatataa M
«
SiabálynahaM 14 karltos araay bette gyOrtt 5 K Ezüst aranyozva — — — - — 2 K ozep oagy vimxri
m »«« a ^i-lj ^ ------ Ikazaaakhza
MV, műn n inn kumm
Nagy válaazték
Arany jegygyűrűkben,
ktilOaleges tormákban la.
Remek menyasszonyi o|ándékok,
Unom Izléaben.
Cel|es ezüst étkészletek, .
hivatalos próbával ellátva. Javttáaok és uj laanhák saját villanyoa arára berendezett arakéi | Bekben gyorsan kéned kick.
Eladás ráazktfbetésre lat Jutányos és olcsó árak I
UlncfWnosulódo
angol áa francia .\'. nőt szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
f0d0f JÓZáfl
leárása terma flaarvw saálada
Mm ttnUHä
H—t Már
hm k» VmimJk M
Egy fiu tanoncnak felvétetik Kabos és Böhm cégnél
i
WEISZ SOMA
«■MBliragyárs
Nagykaniia, Erzsébet tér 4. hlsiwáss TSMsa SOS
Ajánlja valódi márványtör usolékből készült adbváyy moaaik lapjait, amelyek óriás nyomású motoruxemü hydralikus sajtóvál állíttatnak elő éa motoruxemü kőaaörfilőgépan tükör-simaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb éa legtartósabb burkolás konyhák, etőezobák, fürdőszobák és templomokban. ¿eszitek műkőlépcsőlant, franitt tenrozó burkolatokat, evyszerü és diaiea színezett cementlapokat. — ¡Vállalkozom" aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak épsté Cement és márvány mozaik dtazea árjagyzákat ingyen
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, hogy
NngrylcunigaAn, Kazinczy-utca 6. szám. alatt, volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágó munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül az összes honi és külföldi fa-erezés és márvány utánzat.
-Hangzatos ígéretek helyett csak azt említem mag, hogy Nagykanizsán Reisznél éveken át folytatott sikeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett éa utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb részben általam festett üveg és cimtáblákra. Egyeden próba mindenkit versenyképességem, izlesem és művészi tudásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel
Czoczek Imre ¡¡Tl^FÉu^^r *
Lampa
ZALA
1914 fatw^r 19.
""Tg" MB
Mire van szüksége?
Hol szerezte be szükségletét ?
y> »■ m * mém
■ in an »st két. ■mmmbhlamm\'
aaMMsSvel «MMMI MM» MB Ményrt trtasi -MuUi
MOllDf ÜNIM
8 TL Káactt Mi in— 4* i bútorokat tf fiwt I II|IKOBIM MM
^ÄmmSSCS»*"
Cmileiir Firne
« : M
m
EIvMal • azakba . vágd munkát le*teiányooabb árakon. — Tatatna mag hívásra háthoz Mfytk
Srantln JiiMt TEMETKEZÉSI V*LUUTk MgMÉak EWHaia
ita
Kaai kapar««« Maaaaa ara* kapaama. - Elváhalok *«u-M«*a it aiiiMM tamal. kuMdal Asttalas atMaai* b«n U<| bular Isestattk« aron kas*««*.
PipirvilMtak
v<Ne*JHÉkbart Igen tsMavu» Mm kaáMMk
FittHH m Fia
B Ptomiwfto i
Aki tiatiáa a <U(|4i
ffiTMnilaF
mwvK
a perentat. ni múi urtT *■*•«. aj
Irodaszerek
rtBchel Fülöp Fia
V IIMfl Ulli í ATttM ^ai
oSBOff rSMB VHl
Silik Károly iris
iMrtiMDk be Irglutá-ayoaaM Aron liant IfuM wáUaaiékkea.
UrtMH
p-aa» m Altalli r«kláfál a legjobb gyártéau mindenféle falt, lkr»Mtl timMrtk
ben.---(ValavttSaok
I ¿vi lOiállSa mailatt
VELECZ EDE cnii|ii>\'a i
(Br. »etatar na a)
Készít u) rendszerű AGÓ CIPÓKIT szegezés és verrde nclkül jutányos érőn.
Kézimunka a előnyomd« Üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az Baazaa anyagok. valamin I a legszebb rifceilaták >«f aagrnkkrt laaatákbee Máayoa áron
EB HMtl
Sfcrliilfti Istfíi
Mpkaa séd n
Ajáulla e leaWkk mm aáaaMaS cetsaadN ée nria-dHmemé lábbelit, melyei oteada knrajt a t. veee-kdaBeaág leadatkeséeára.
Somogy) llyilhl
VSraemerty-ulea S4a Mailag kcMlt maaS Se eaaeia Meseta,
MaMaye. hegy a nem roagákkmek. (Mesé árak. kifogástalan MetM — Kívánatra a •«Man ktoSor ia meyyek
Bt- «
OMBAM nnmALY
EM neayksMzaei rull Ma rtetMd . t
liiez Boldizsár s
Kéaalt
m CZIPÓKST K
legjuisnyoaakk áron MtMMat tlt»H|
veaeló- ék »egyMaSId Mázat« rorvde-tdr M
fiivállalom m aane Mannáéi fehérnemUck ilaz-tMsái légotcadbb érben. Vidéki mtgbtzáaokai pontosan nlkeinfc. . —
SlvaUel MMvee ék cee-repca munkákat, ugyasie-len minden átalakítást - olcsó áron. í_ 5
Halllil FOWJo
tt sói cíela»
IS sa
Kéazk miadeanemk «Ht- s n4H djHMMtf liftfhNNoiii^ klvMtMe. Mányoa árak M^HM. MMAÉIU tartda* »%éári naaeaMlak. n
Levélpapír
A taaaaebk éa lat-olcsóbb lavélpsidroa uMooadtok : Ptochet l"«IOp Pia papkrkarae-keddaében ksetwiKML
le IKBil
ESTENRUHA SZA8Ű
Krausz József
Be«ai in IS m. távállal bármely legyvcf-aamfcn mhm egyen* Mt elkészítését 41 éb alekltasát. - dsktataMk ta eMttii tUitck rMa«M trl-k> UmmMiii roOhrlyrm-
—" aaaa kMáua.
lagMkk utrmami a Klsptps Sa«*
laiaiiMi L
MamiMMltae baé«caoagl korok, mette á» tMlek. kiillno Hatok minden IddMn a r. kbiAnség rcndtlkaeáaér« állanak. Poalot kanMUi. tkMM-«M atnltn iifi|«ifaiai|
MFIOIWTS JÛZSEf
uftigyé MftaánM vállalata - Klrály-u. 46. Elvállal « aaakM vágd iitkMtaimmB munkákat, továbbá vízvezetékek, vízmelegítők, rézUstOk, és permetezők káa«Meét és íavtláeál. valsmlsl rézedények deeeésát.
un BIVAT SZASéélONELT Oottrelch Antal
nirSty ataa as. A muí kor lyaiy«—k Mla-d«a WimiMn w«til»W
ta««t lataayaa aren «at-B. Lovílbtll m«fll«r«. ■4m mlnlafra»em«nraM-mcl ta Mn*ey«h. ---=■
KÖNYVBEKÖTÉSEK
uépsn, gyorsan éa olcaó érbaui C kAazOlnek a s
JAU* IVOMá R.-T.4L n aovkanizbAm.
Csttke látván
angol as Haaniu s női dlvalterrtie ::
Nagykanizsán.
Pischel Fülöp Fia könyv-, papír- es iroszerkeriskedese Nagykanizsán.
Étkezésre
hivatalnok és kereskedő segédek elfo-eadtatnMc. Házakat
fa elfogacTok olcsó árban. Nagykanizsa Magyar-ukca 25. sz.
Nól divatszalon
KUTT1ER NŐVÉREK
pówt as.
RBipn BMaMNlP tgñf||ai| i Ms ¡mmtf idnSak-<K MM« jemia iw M
utainaMb
Urt fodréazterem K A LO V!CS |A NOS
y an«M«i
ZALA
politikai napilap
mayHknik minden heikdz-napén esle 6 árakor. —» Helyben házkde hordva havoakinl 1 kor. M III.
MOQBWBOTDROUT
.ley ízlésesebb___
kivitelben készít
TORMA PÁL.
BiSbulorA.izl«lue Mtaleludy-utca 4. az.
PÉCSI ANTAL
kocelgyárló
ÜÉKH .71 (Md «kMU
Elvállal mlndennemtl aj koeal MaiWaél. vaismmr
régiek ultáalakiláaál. Mayezését éa bélelését lú-láeyoe ár mellett. =•=—=«•
SzoMistö és mázoló
MÓZSI SÁNDOR
nemi mi r.
Ajánlja magát a szakba vágó mun-kdk modern, pontos éa (utányos elkészítésére. i\\
Weinstein Regina
Mlndannwn« kkaiátl munkák *>MUáb káotMaMllvtánaá« áron vSWtlta. lHiaintlm
ntln«ank«r ■ IMÉ> minltkkti »M IMurtlw. — kitaaenaemá káilMMikaMaa tzOkaégas mm« m«« •etaMlákhaa «M MM*ron.
Nól dtvatterem »
BARON MICZI saieae« alea a.
Ajánlja ï a. ¿ hSlëykO\'zSn-•e a. neyeliníbe daStaatu angol Sa trancia nSI dlvat-Icrmet aiSMnvoa árak mel-M.-iMÍak divatlapok mindenkor a l rendkMkjwn-■talkcxtatr« állanak. Vldíkl BMhlvSara a trtunka átvitele eeHaMluclMIyeaen klIOvOk
UUtHKÚ ÉS NYEMES Klapper Gusztáv
IM»«««> ataa s.
Műhelyemben elsőrangú azflgyanb munkák készülnek Julányoa árak mellett IMI bOrOnddS
ulonnan való »IfcliiliMe, vala-mlnl azAaaerU lavitását oteat érőn vSlIalom. *=«=«
Tiszteletidérteslleman é MMMMrN UrtaUpt, hoey
a aaams- ea sertés Mtj árakal tetemesen le-száOlloitnm Bztoz «va* m
■■ame k« läeal as IK iwa. Bilma piittogWkár i
r s«Mi «va
hantas m «éeii
Skerlák János
v ri divat szabó Balate Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. szám Szíves meghhráara tv-dékre k kknegyak.
ÉÉiler Karoly3
lérfi szabó
Nagykankas,■F4-ut jg
Kéasll mlÂdén néven ne. vecendfi «ri. ruhákat,
éa gyééMVMayeiHt,
Mríobaáa legdlvalonM kwnaMaa. — ká\'nik^m«
Készít mindennemű uj és divstoa kocsikat, homokfutók, nyitott éa fedeles faitanok éa gazdasági szekerekét
BOJTOR JÓZSEF
patkoló* éa kocaikovéoa Nagyk anltaa, Kanlncy-mtca 18. <Ma4or.)
Jaritáaok éa aaindennemü e azakr mába vágó munkákat gyorsan és pontosan eazközeltetnek.
Nagykan izaán egyedüli Regéé lovaim* etiedába veié vasalására.
Idill h francia mí foittm
Csete Anna
(Sáláí Ödönné) Király. Pál- Mea 8.
Újhelyi Ferencz
kocslg)ánó, Király uics 41. szám. Elvállal a «zakaUha rkad munkál a l«glplMyu««Sb ifkaa. ai kosiak kéaská* tét, réenk egátltÉlllaál,
Káfvaa.a. A m tv et párttegáaát
liris kiriszto
betegápoló il A és aaaaazlrozónó ajánlkozik elókeló kázak-koz. — Nagykanizsa, Sikátor-otea II. aeáai
„Hungária\'1
modern cim- és szobáfestészeti vállalat ZôtvôS\'téi» 33.
pontosan rezfeSrVjg.
Sziact Nidk
éplllat- áa diasmábádogos Nagyfcsalsas. Klnbsl^u 1 Készít miadas a tirsk-mába vágó munkál ui tô» M modern kivitelben. Elvállal Jótállás mellett : nUddaaofcs, vlivaaaták éa aagel cla««tt iMreegaaées-k«t, ketjavliást tti).
dzdiSagazdgk fltryetmébe sjáDlom sálsm káczSlt M-ayitMMan r«rtk«lm place éa «Mktáieáfslmat.
Fflrdóé 6y6rqy
lakatos
saavsanmAk,
Csitkc István
etsórsngu angol 4i kandaadi éhaaaraa Kazlncy-utca 12. an,
Irinyi MSdéa atoa JA. éa Zriayt atas aairSI
Mvomatott a .Zala Hírlapkiadó és (lyomíla Réazvéaytársaság" könyvnyomdájábaa Nagykanizsán. Igazgató,: Flache! BmO
XIX évfolyam
Nagykanlssa, 1014. Január 18 vasárnap.
U.
StóíU::;;:; ST
Pflfci . . »fi *&ir» -v
POLITIKAI NAPILAP.
»\'mT^\' | l^tÉ illiW WfflZHWI Bt* j Wl |
Ja > «\' is as I ^ 5 koron*. KlnlMi^MÉÉ I hwidi
Itt az alkalom
1 vég Római fonál — - 8\'4Ö K
(női inyre kitűnő n)inőség)|| í
n&r Len Damast abrosz 2480 K
1 drb Selyem paplan most 19*— K l^drb Cloth Paplan K 750-től \'
Rumburgi vászon maradékok Agyteritők, függönyök, Piké parfétok, törölközők, készfehérnemüek
mindennemű vászon áruk. Kizárólag elsőrendű gyártmányok!
Leszállított árban lesznek eladva csak a,...
.. -__-. ¿..in -a m¡¡gjj
Kazincy-utca
NAGYKANIZSA MELOZER HÁZ.

• Tisztelt háziasszonyainknak
állandó használatba vételre ajánljuk;
az „UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY* gyári jegy gyei, mely tökéletesbiti a kávéfözet szinét, izét és zamatját. — Méltóztassék egy főzöpróbát megejteni.
Újdonság „Hygdó" kávépótló szines festett ezukordobozban.
- \' VvV \\ t \' • -i
mum m. Májrer Károly
ribUrt, mm/H itomttk |ltMÉ irtn —- r Na|ykanhaa.
Főűzlet éa gyár: Kőlcaey-utca 19. az. Fióküzlet Főtér Korona azállóépfilatbaa Talefon aaáoa i 92t.
Elvállalok1 mindenféle női éa férfi rukák, katonai egyenruhák vegyileg vak* Hmtkáaái 4a Átfestését, porolásáMa vasalását továbbá az Saaaaa kázáartásl, szállwtd rahft, tk éa férfi tekéraemSek mosását a vaaaláaát a leyjutányosabb árban.
Pöstal aiagbbáaokat gyorsan és poaéaaaa aaakáafcm.
Pllaslrazaal
Oöttvrlrozás 1
tessék a dmre Qqycinl!
Esetleg meghívásra személyeden is tiasta. letemet ttuoa.
faluban trafikkal, italmérássel, házzal
eladó azonnal.
Cim a kiadóhivatalban.
11067
NAGY VÁLASZTÉKBAN
SZŐNYEG, PLÜS, ÉS SZÖVET
KÉSZ
fai tál Meglepő olcsó árak M,•,i, KITŰNŐ MUNKA I
íttll titl KÁRPITOSNÁL
nsgffl.
Uaaas ast assansa 14 eiaal.
ZALA
1914. fawaár 19
Petermann József f
O
mü éi kereskeckhni kertész Nagykanizsán
O
élőviragböl
SziJIit egész éven ét
élő ét művirág koszorúkat. — Pálmákat, cserép virá-
gokat, virág és konyhakerti palántákat- — Fenyő és rózsafákat, bokor rózsákat — Gyümölcsfákat. — Idényárjegyzék kívánatra bérmentve.
Dorechewreaux Lackckewreaux Chewreaux »
Bársony
Giace
Vászon
Antilop
a legelegánsabb.
Sa|át gyártmányainkból is állandó nagy választékot tatunk raktáron jutányos árala»
Mérték atán kéaattSnk raíndenlajta cipőárut
~1
Teljes ttartrtcttrl *
Miltónyi Sándor ós Fia
MaahnÉas. Wakm. a sáros paksá)áfcan.
A WEISZ SOMA
ni—táwpá««
Y ÜSlfluuln, Erzsébet tér 4-f htstsifces sas

Ajánlja valódi márványtörmelékből kássMt márvány mmralb lapjait, amelyek óriás nyomású motorüzemü hyénlikus sajtóval állíttatnak elő éa mőtonizemü köszörülŐgépen tükör-simaiáégura> csiszolva, a édegolcsóbb i áron «erűinek eladásra. Legelegánsabb éa htgtartósabb burkolás konyhák, elŐaSbbák, fürdőszobák és templomokban. — Készítek műkőlépcsőlaet, granitt terrozó burkolatokat, egyszerű es díszes színezett cementlapokat. —^ Vállalkozom aszfalt és betonjárdák kéaoÉáaére, csatornázásokra, beton átereszek es vasbeton hidak építésére Cement és márvány mozaik (apókról díszes árjegyzéket ingyen küldök
Figyelemre méltó olcsó árban a legjobb minőségű cipőit az alant jegyzett árakért ajánlja :
Hungária cipőgyár r. t.
NAGYKANIZSA Ertaébet-tér 21.
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
tcUKt mm mus u \\ui u
NAGYKANIZSA Erzsébet-tér 21.
j<
h b
o.
8 X
Mindennemű bálicipők, selyem, arany, bársony és classe cipők minden színben.
•— . * ; * - y \'
— Nagy választék. —
Olcsó árak.
3 c<
a>
bklakgykerf ketKsa, Mussl váet<eear ■ok. — Alapíttatott ttSMwa. »jpayuai Iktiaw tiitiasiauan». — A BUasaa Hattaaai th. MaéWmi kéyilialUs. - Pi4kSxiet i V Jéeaal tér ll Tatok* i JS-19.
Vidéki aeffrendeiCsek pa atusan éa gye—*. n lafaéaaééb aapl éwakaa SaUaaitéataak
8 napi Próbára
4« . 4—
!«■»■ rtnj Ml _ . Ív—
fia. msm taaMMS . C-ktar «Marttá . is-
tStfEtk*-*-
mmjmka a^iU
ML ACmbW . 4.-
B£Í59b
■r— *
KiriUn tli w*t*nl S évi MM )Wtai il.
* Szétküldés utánvéttel.
BÖHNEL MAX
vsn, iv. .............. rm.
Sr«á«ti ffin árfafjMk «fT»
"OLLA44
tSfcb wüt S»3 rót • M80MSGBB HATÓBBAT AJMK BT»k.tokU» UI»ai«I»«M
Í£A nérnammm m
wM helyatwt jdUk. Am 4, s k Uaütht. Ksakmi a ás Ond éwgsrta Ujo«, H—■■ ÜUr
Sasss**
Házeladás
Jóforgalmu vendéglő vasúti állomén mellett öregség miatt azonnal eladó.,
Bővebbet:
Grósz \'Ignácnál Gelséa^
tlaíásl !
T>T?TGiX7 Ah CJ/TTJTPT\'Q l?T> ERZSÉBE1-1ÉR 16. SZÁM. j
XlrilOZj (38 ioVjilrilDillll Liesingi sörcsarnokkal szemben, j
| Mélyen leszállított árakon kerülnek eladásra férfi-, fiu- és gyermek, öltönyök, télikabátok, raglánok, szőrmés bekacsak, | városi- és utazó bundáig kbasi Szűrök, divat nadrágok éa mellények éa boj kabátok. — Felhívjuk a nagyérdemű, Wzönaég édvea figyelmét meggyőződéséről, minden vételkényszer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
\' ^t^r-^ŰT! Reisz SetefbOTÍSSTEJKT^
Ili. évfolyam.__Nagykanizsa, 1914. Január IS. yyáfip. <4 *tám.
i_i * rnmhmi hjbêêêêêêêêê w ^ pihhim mi•
NAGYKANIZSA. \' JA » ^ft gtg\'^ ^gtl
" POLITIKAI NAPILAP.
mmktet 30*«*^ | hw íéi rnmm Bt I Hí, j ílsj*.
Általánosságban elfogadta
a tegnapi közgyűlés a szervezési szabályrendeletet. A kévés izgalmak és tiltakozások után, melyeket az aj szabályrendelet minden oldalról kiváltat!, csodálni lehetné ezt az engedékenységei Azonban. ha tekintetbe vesszük szokat a körülményeket, amelyek ezt a váratlan forduls-tot előidézték, nincs okunk csodálkozni, A szabályrendelet majdnem kizárólag olyan adminisztratív intézkedéseket tartalmaz, amelyeket a részletes vita során Is lehet módosítani. Egy nagy sérelem tartotta lázban Kanizsa lakosságát s cs a kerületi beosztások ké.dése volt Ez szülte tulajdonképen s nsgy harci kedvel De Itt s polgármester már előre feladta a szervezési szabályrendelet álláspontját és bejelentette, hogy uj beosztástól egyáltalán nem idegenkedik. Eltért azután még több kér* désben is s szabályrendelettől, tőb-bek között a mérnöki hivatal működési pótlékának kérdésében. Amlsé-relem és fogyatékosság még fennmaradt. azt a részletes vita orvosolhatja és orvosolni Is fogja, ^ polgármester lojalitásával szemben indokolatlan I is lett volns s rideg elutssltás.
A mérnöki hlvstal magánpraxisa, tehát megmarad továbbrs Is, a működési pétlék pedig késik a szabályrendeletből. Pedig nagy kár, hogy épen télen történt ez igy, mert most van a legnagyobb szükség a mérnöki hlvstal buzgalmára. Node vigasztaló momentum, hogy a_ működési pótlék eredetileg nem a mérnöki hivatal klvánságs volt. Sőt szt hisszük, hogy nekik jobban megfelel a magánpraxis, mint s működési pótlék. •
- • *.
Lesznek, akik őszintén örülnek majd a szervezési szabályrendelet nek: s városi s olgák. A szafflly-rendelet rendezi a fizetésüket és embéribb. sorsot biztosit számunkra. Senkise •• irigyli tőlük, ezt az egy pontot bizonyossn nem fogják módosítani.
Ismét Károlyi!
Az egyesülése óta megbomlott függetlenségi párt ifjú és tapasztalatlan vezére megint bakott lőtt, nagyobbat, mint amikor saját tiszteletbeli vezéreit és tanftömestereit, Apponyit és Kossuthot kényszeritette arra, hogy a hármasszövetség elleni éretlen kirohanásait dezavuálják. Az ügyvezető ur most
»^BBBBBOHBBBBafeWi
szt bocsátott* kl a száján, hogy a monarkla. azért nem mert a Balkán forrongások Idején még a pici Montenegróval sem klkeadenl, mert katonai szempontból még a saját nemzetiségeiben sem bízott, nem bízhatott.
Azt mondja a legnagyobb ellenzéki párt vezető elnöke, hogy az osztrák magysr nagyhatalmaság védő-ereje a nemzetiségi ellentétek következtében annyira tehetetlennek érzi magát, hogy még sz államok legtörpébbjefvd szemben Is meghátrál. Ezt msgysr-politikus, egy pártvezér mondjs, aki tudhstjs, hogy szsvs skkor ls messze hallatszik, ha még oly megfontolstisn is. Lehecsmérli s saját nemzete harcképességét s ezzel szinte hívja, biztatja ellenünk a vesztünkre törő szomszédságot Minths szt mondssá, csak törjetek bátran ránk, hiszen Itt vannak a ti szövetségeseitek, a mi nemzetiségeink, a mi belső ellenségeink.
Maga a tény, az ellenség bujtoga táss és s mi erőnk leszólása még skkor ls hazaiiatlanság volns, ha matematikai pontossággal fedné a valóságot. De mit szóljunk annak a tudatában, hogy a baklövöldöző pártelnök
ZALAI »«TÜKÖR
A cigányvajda.
Nagykanizsa, janBir 1T.
Ejy Igen dókeiő Itnisiai fán alt\', a na-pctbin lattmia Btg a r jlhároitág tcljea kizárásával valamilyen bbotlségi Wétéf. A bizottsági Rléa lirffiotosaiia i6tb igea ton/os pont ma patt a astk IBsMi sem aíoisé volt a dtiayvaidai Utal te! Mi éta. Ena a ditias állásra a bhottság az aranyifiaság egyik igea síim palin ii|)át válssztotiik mer.
Ml is sz, begy dgfayvíjda ? Megmondjak. a cigáovvsjds llssie rcrdriti a azezoabaa lltvásyostn kDipfi Csiscs láiiss m abbétokat, (Bár t atjtici a kniiBliltlI igea lisstclefrr-Bél\'6 iIrtai» rétén.) geréoiltéai a d|éry mit icitírkmr álltáiéi, n adriai a hirda aésyiM is Bitéest ilttnfiL Irjy a nnlsiiá lek Dilrti fér íeiet ben sileiOijectk. Mert ka asm likéi elet k, ilkcr 6 bt pia a kkdatoa eriat, ami pedig lekialatiel aa aj cgéíj vt jdárr, egyékaiéa atm tivlaafoe, Kvéa neki ttM a ■ Ciajbél ara kfvslslosan Is llsiicsaéges PWMi. V
áuafcia a iftfaal karmi mirdtakfkb el* léitak a cikk MCiOtt céljától, mely ea él«s>
mények alán.alig képzelhető módon komoly, aót d dákulns. Az uj cisánjvajda ugyanié minden vslészinfliég ssrrint, miden amb ci6|a ellenére la nirca üsdábsn fényes Mvataiánik súlyos és isfbes leeüdöivtl. Mrgkiséra\'jSk tehát néhány iBmflr izéval éa tacéccaa\', melyeknek slysl tü usirr, lipasztalokben dúsgazdag, hosz-ain életlak becnOnket fciiétknOi feljogosít a nia palilaa Nalalemht rt a zordon éa mégia kOnnyid feladal miasiétiamaiba besvaini. Ifjú herélünk meg fog|a bccaátani nekünk a Idral-ka kiklnálkozáet s a ehet : icdolokllaa me réssséget, éa mentsél 01 szóljál iss kOrllméry, begy a aaiodékaaktaa a legdysibb jóikarat s as ifjnlcr hobéságsi iránt i/ptáh kagyoaáaiaa mretetflek veiéielt. Telát keadjOk el a leckét.
A dgirytsjda olt keid Uvalárának ma-gaslslára emelkedni, amikor a magbeszélt au-klaig elölt né bár y nvppsl kis kiszíja aa apára a kicsegfeffl itbiát, melyen ea aa araayif[niág-vak kedves éa kívánatos mordst hivalkodik : nembafcn társsa estély less. Eieken aa Mélyeken kérysiirilve mitdenk\', (nem pedig 10-leka mirdenii, mivel vasnak, akik nem kötélnek, 10<n rfyéb foglsikczátuk ) Hóval kény-areritve via mit «kaki símckingban meg|éeanf. Miért ia ea alkalmi OlICzet kényszer — szmo-kirgri k bivaiik, mriklIOebOatetétSI máa kény-szer-iuIu daraboktól.
A meghenélt mulattság ekJtti napon a dglayvíjda megalknsift a klKJaOacn kvorizált SárkOiy De isivel, hogy as aeMlyra készenlét-
ben legyen. Hogy a prózát dolgokon hamaro-saa túlessünk, a dgányvi|ds kSkkiaéga a cigányok buzgalmának )utslmszásárs szoigá ó ko-notáritm Összevetbuváláss. Amennyiben aa aa Oaaseg aa es\'éiyen résztv evók lészvéUaaségé-fcflt hitolj ólag nem ütné meg azt a laloaai mértékai, amelyet a darák dgáayok jogul megkövetelnek, sz 0 kötelessége magánpénztár-cáIából (és tekinMIei a t Bntetfl törvénykönyvre, senimkádra sem a mátokéból,) busássn mag-Idémi
Most pedig jOhst a költészet. A dgány-víjda Mlép la miedenekdött kör, táv és ri-kord akttal. KutyakOtcksséga gondnkodéi ártól, hogy atok, akik eayarfa Mim lársaaégára végyaaF, siflől szemtől távol mer Alhassanak el a világnak egymáson ál való és ffloeéflkaa BBgaslalnkra ennlkedó szemkletéba. Aa egéaa gatdhungoi tehát eaysaane kall lakOlaia agyé* niségének samaloa bájával éa RMényss sziporkázásával. A szipofkázás ekagedhetetkn. Ez, ItUnklbe véve aa érdakait JvMM kijáró meleg éa IMeka bálát, még a keüameacbb ofdals r dolog aak.
Mivel a mulatságok áSaléaosaágbaa a betegesen InJkulfiváJt lánccal keadódaek, a d-lájyvsjda k< Imat lalii
Mnyea rrn____ t
láncol jor, még aa anik kalri mjtéorfáaam szimpáUkus aaadkaaMS k, bár est némelyik, (IliOnéaen a aaaavedé partaarak,) «sirassa sL
i iwausnaa tanccai mnsiiw, ■ a-■ mtoayárl aa aké aagyedAsébaa aé-ilii jaké Igrra méké baagskaáaaá relálásárs. Irányító dv, hagy néadaaM
ZALA
!9I4 (ma*i it
ur még á történelmi tényeket it mag-hamisitja. Mert Mezen histórikum, hogy Montenegró egyei»*» g ml monarMlak fellépése következtéken volt kénytelen kiüríteni Skatarft, valamint az 1% hogy érdekelek megóvása coljából Szerbiának ulti ■éta BK>t kAMÖMAak.
És az la megcáfolhatadap tényi hogy monarkljak fegyveres erejében a balként hébom alatt a nemzetiségi mozgolódásnak «ég csak a nyoma séta Mutatkozott, minden tekintetben elaőraaga hadseregünk erejét politikai { és faji meghasonlás meggyengítette
Nem igazak tekét azok a premiaz- I szék sem, amelyből Károlyi az é megbotránkoztató következtetéseit levonta, de ez különben Is oly Megállapítás volt, amelyet még igaz volta esetén la kfta lett volna magyar politikusnak a nyilvánosság elé hoznia.
Egyetlen mentsége Károlyi grófnak* hogy poharazás kézben hagyta zabo* látatlanul a nyelvét, — meg talán hogy az egész mévelt világ tisztában van Mér az ő kijelentéseinek a teljes súlytalanságával és beszámitkstatianságával.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban száll H
Tollár M. Emil-
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Csengery utca.
üégszlporháh.
A lege* ingetoiió viselee: a •tnden befagyott csapi jeges SBésntt |dennek mag a »Zala" kntyamoaéja (Puccér) Hral éneket leng a jégpálféró\', nem goedoMa a kevéibbé edactt polgártártak rt, iUk a NMMt kályhánál füve esadeg jepa borogstásokkat kénytelenek a iwgsialnj ujfttialáiak enyhíteni.
ás nj ntraet nitiiinjiidddlft agyon kavtlt agyakra hidd rakjak hát In is agy atofsd jgftf borogatáit (nem fbg meg Irtani) hadd saagjek éa ia egy pár sort, — pr óiéban persze — a jégpályánkról
Jégpályánk a lehetős legjobb betyea, lekeMHeg legjobb és legszebb tehetne, de hát — nem íz, sőt I Dl asért as nem baj, lehetne még rossssbb ts és amensyibee nem akarok agkálni agy u(, jobb Kiniasékoa méltóbb jég-pélys ügyében, béli in kimondom a kanizsai légptlya elég r . . . a fs gyengébbek kedvéért ■sgjigjism. kegy a pontosod ssé csak mád Írással Irkitó le)
De es sem bej, láttam éa már |ágis»ést a Dunéo is, korciolyéuti asért még a ad pályánkon ia leket.
Ha leássa aa est és a Praaa RSwény társaság ténvéaydaek beiértéke adui bead, éa as emberek már lelejteni kesdlk, hogy tirsonaákak, a Király-utca megtelik hónak alatt korcsoiyákd dpdő mindenféle kora raaga éa rendO emberekkel.
Hat órahor már vigaa saiboag a aokaeág a jégpályán. ElóssOr egy pár diák kesdi, aMjd egy pér káa May végre nagyobb jegea vlsao-nyok is kesdeask kialakalnl.
Ciapa vidám és megelégedett, csupa rónái arca teremtés, csapa mosoly, ciapa báj.
A Hí diákok itt tannljákaz udvarlás eisö elemeit, egy pár Mnött ur pidlg itt tanul mag német francia-angolul
Minden européer-nek eskre reped örömé-ben, ha korcsolyásás Usbsn mindenféle orr-bangtókai hall nép nöl ajkaktól és arra ia gondol, Isién lehet vtlM okosan ia besséldi.
fii ha as ember elfárad és megekSl egy klcilt, belátogat a jót fOlött, lágu meleged« psvfltonbi Ck fel, pardon feHdBl s buffet Sok mindenféle édes és nem éduiégeio.
engednék. Di láncolatok kall a soknak la, akik tnl s kaaioakailöa elaggott koraka vaM hang snlyosott hivatkozánal agy leesnek, mintba nem akarnának láncolni A végén tarméssetesea táncolnak s Igen dObósek a dgányvsjdára, ha sssgésy asm hk elegendő kspadtsUv képes-aéggel. hogy s J 6, -ha már mindanáron mu száj, de ciak a te kedvedérl\'-hes címzett fst-Uákást kicsikarja tőlük. ,
Tegyék fel, hogy már mindenki láaeoi, ald ene a aélra elegendő uámu végtagokkal naéilhmlk Ekkor még caék kezdetén él k vajda megkezded maakéjénak. Ekkor |öa a bmjassájó csikós Mkem. galambom románcát, «agy a római pápák hlnett és narelml belőle M tárgyaié zent mérek hiagjii mellett s párak elértéire áilinik M. A etárdés esonbea Igen ravkaz éa boeyohdt élvesett ctkk. Benaóiéges ■atsli kivánatoeiá tiest, hogy tóként ások ke-■fltyeaek egymás mellé, akiknek igea sok mondani való|ak van kizáró!sg diszkréció terhe alatt. A tífányvajda vállán aeheaedlk as a gaad is. kogy léeu kapesoHsek sgy ti leién se forda l|anek eió Ei okból csathslallaa ksttfle ktayvelést kell inslnli u aranyifjúság magén-éhiásdtskll. Jsj neki, ka téved. \\
Mikor s táncolók a laiiédlaiéeSkTS áM energia készletet Isljissn dMllllllál, Shhar 1»; Iia Illa a nseon és sa Isis stakb energiák hSMSIlill oéljlbót. ás; aaatal kflrSH dhll»iS-éraékanyabb idvsk i Sasét ét kflaayea
•értódeaek kóvdkeihetnck be. Gondolkodni kell ttbál, hogy mindenki odikerttljOn. ahol a legjobban éraT magát és minden kinek legyen keiye a nagyssstalnáL
A cigányvajdánsk tudnia keit a jelen-levő öauea hölgyek tztr-d/lait s ez okból jé már napokkal elóre érdeklődni Maal-nu atoo. As ö kOlelességs asooUvAI a nSkségn számú sliós partik őnsctoborsésa. A kósdaaésáihan 0 vezeti as órgoaa hangot O koednt mindenütt dössAr. 0 szerzi be a szükséges saámu katonallsstshet, akik a jótékony angyalai ezeknek a táncmnlaitágnak. O odázza el s felsőbb helyekrőt megnyilvánuló korvágyak leljesüláaét minden nzkOzsel, lette-tőiig kijasli négy óráig. 0 rendezi a vacsora ntáa Uietheiő táncegyveleget ia. VágSI, de sem isgeégttl, 0 noigáltatja azt s derűs élst-vidorságot éi ss ifjutái mulalságslra jeUemző sranj kedélyt, mely as estélyt belengi és vOrOs looálkénl húzódik végig as egész sraldaétou.
Legvégéi pedig: gondoehodlk, kon a Cantal ragad négy érakor npitva éa héaaea álljon, továbbá goodoakopik a gőafSrdőbeu slsisaitl száma kabiarói és aahaayirói.
Legeilegvégfll: mikor mladeaki gknsM, liilndli a nőéről a .iianhilis térni nlél) lent" ta a helyébe a jól végadt munka asu-godt óm adatával magái akaaztja faL Pattéve, ha mlnésd, snlt Üt előirtaná, ijglgrskiáMs
HVgyrtn éi Urdn gyaptft itt IsaHilán dragsdntt aagem s ptéwL i jlgpétjénhii
A jégvirágos fürt sdVfai saoa g halyen fakáaUJfk Un asead a Mn Él gpge iportpdlydkoa és tsléa a eepaagér MggMahhé és terlliikbé lead.
, — Kérem esépsa as a fenédén mk negtat a távol jttedbi okvanttaafecdtk. Nicee-déNmzsanak. eleden a jégen és pad« épea a Nem ügyére. M.
éa legdivatosabb far-sangi újdonságok olcsó ..áron beszerezhetők,.
WEISZ MIKSA
dlentérahésékan. Fő at S.
A lakáskérdés«
Nsgykantzaa, jinaár 17.
A véltólejérat nagyon kel lemet len valami, de a lakbér-negyed 100 7,-tel kellemsttesabb. Ilyen lakbér-negyed bei kőniedik a szegény bérlakó. Február 1 ével fel kdl moodinia a lakásét, ka as asm fdd mag a hezzélüsoa rárakoiéanak, hogy aj lakéabaa hirans sng-uyk|vádM.
Msgayugvás. Nigy ssó I Ctnpta edd a soha d nam érttető nssssa jővudő u ópliji ósmsrós a föld-, akarom nondsai s hásnéikSU Jánosok dőtt Ed a saét PárliPápai Dlctto-náriumi nem a pirtájok részére vatta fd a magyar sséUaes közé. Majd a .Még« knf-baa talán tettalél|aa a laagayafvád azok, akiknek neve után a idakkBayd batóiág birtok-írel egén ddttkbea M nem áűttott.
A ssagéoyság, as éhayoaor viriliiléi ők. Srtsaaor raussbb a sorsak, mint a htltOzS madárnak; mart alőnOr tg. nealk ajy évien tObbazOr kdl kŐMBsaMk, mámdssor psdlg a madár csak agyadll, bútor nélkBl kOHősik; ék mag Osssas széttörésri prsdtssttaák ratyeon-tyéikkd keresik újra meg u|ra ad a nyngiimn otthont, aadt aoka fd nem méláik
Tessék dkiaai, ksgy a ssndmi csalódás wvikn a bkot hépsst, ka vslaM a kláraadák lakéséttsa culódik. Ds a szaratssl már csak asért Is tSittdlbb, mivd a tattanabb Dos jaan n családik sgy 1-S aaor. Mlg s ad ss aflaak s rttkaaéa. ka a
1914. január 1».
ZALA
I
kafl köt
— ami terméaselaaaa laénkilja tahi való csalódásunk iakiatélyes számát k. MmI pétdáal felaeeadok a kháiommsl. mari-- Da a merttel es saatbea idkamM. A lili|<nm IlUku hirdeti ■ Mkoná ■ haiaa|fcia. HéframiBl is, tm* is. Mk ss la pár hónap alatt Éli n ■has Hbk Mtalálai ast a iái «hs|Mt ayngalmat. Ssegényekl i a nyn maraaig parazitáit Ét Aa nem laoadkataai al nekik becsi-Mas flnlaliiÉuO, hogy a lakás nedves, setéi, ayoasortsaya; padig aa / Hasadnom kall, — a ■agam érdekéber, hogy a ayagalmamal ál* laadóan aavará kkéaaéaflk litngHÉaallól aat etfbk magezabsduljek. óksjtaaom haB, hogy bái aéa<|hl a lagnM kklahetaff gimptt-par-tát kp« ragsd|oa. Dtcaáraem hatl ast s lakást, atahhaa haaaatartáakodiao n m indán órá-)áaak agpagy eHekdni való emléke fAzfldik. Mag a kási gaadám érdekel la a hatagaigul Mi laaaa velam, ka aa áa Igaamon-kapu lakál a — MMkssd apsái. Mart hksea aa Él lakásom la ások MsM saM, msIpákban aaak negyedévig bir|a a lak*. Padig ha a lakján» a i goadotai agyai, ahá sHátát, hagy aaapa hnmiahninehél radikális |avitást hallani lágaslatnia a kövatkesó iskbéraegysd slatt as a célból Itaaaa hagyaaddá
Na la aa I Csak nam batoadai aseg tisztelt kádár, hogy kamácaa goadotatokkal kasai Hm mag agy Is keoarS éleiét I No mag M Mta« már Vyea kkOmni való háziurat ? Hiszen világ liiaaéhán óta srra vsió s lakás, hogy lakva legyen, még padig ahhaa aa állapotában, ahogy agy faaar épM kezéből kikérIh, vagy ahogy a háaiar mlaél haaeaabb költség* M-váaó tervei szerint elkéssfllt. Hogy a padUa-Mjárá ayakkMiéa attfl nem kaiaaiMalfl,
- - m a---S-*» ^Uillaa ■ ,.,., ka
Mf]f 1 lOQynN mm OMOIAf HyliBW De
nam léi ; hogy déhááa 4 órakor lámpás! had napsat s hogy aa Baaaaa bátor tönkre megy a (alak aagyaaérvi nedveaaéga artatl a hpá gll hogy Ml S Ml asm lehat a kamráben al
jól nevelt kiaiar előtt, amik tagke-a lakás rannviláaál. Elv égre akinek nam tatszik, aa vagya Jal I
i ki
Ds parsa kés séikili lények vannak aaép számmal; háiluia|áeaaiaá már kaiaaahh auaastaaeai Msriptaik a Füredi János lakás-tstíléiéhsa. la a |6 btan k kissé etfuaerálta a dolgot, mikor aa* aa amhart krimlalla — cstganyaaa. tgy aiann anaaya magyarásatát adai aaaak a kBillméaaml, hogy miért kap lakót aa otysa kéz k, ahol adadka kUtbér-iu-gjed akó aop¡án pontatan mtgjektűk a —
k ttyea. fts aam éa lássak a utolsó csslódoM lakó+s, mint skegy aam la voltam aa skd aal Baahkaé vaa. csak Mka legyes.
Hál kérem ssantattef, a aaodálk ayo-asonsak esek a lakkér-aagyedeahdM maga|aó . miséi iái, llaatai áMaMaoaaa kant dolgok mhsdenki etfltt, aki valaha mint .kiaamhar." a kkahh, 2—3 aaooáa aagykaalsial bérlakásokat igénybe vette. Moai olvasom a Zala kpgá aaámábav, hogy egyik vároal képvkalfl és tar-méezefeaen háztaktdossos srflsen opponál a tervbe vett munkástakáaok épMéea elten. Hál én est ss opponáláel feitétlcaAI egyéni érdek-bdl lolyéaak tartom áa igy érték tsklntaMhan egyaatőnsk minősítem a boikaköMgésae\'. Min hal, — megnyomorítok, kluzaorázott lakókat hárdcssea meg a háatnk|éonoa kápvieeló ar erre eésve, hegy aal véleménnyel tagiunk a munkás li káaok terveaett épátéaáaak ágyéban I M ma|d aakán asogasandiak a véteasényAaket I Vegy — fenéi mandaahl Caak rámáéinak azokra a házakra, melyek aMM percnyi poo-tosaággsl megjelenik minden lakbér nagyad ak|éa a bmorssáhkó bocsi. Ez a hatorazáMUó érthetőbben beaséi a kaaiaaai lakáavkaoayak nyomotoaágaliél. mint Oorki| Misim aa oraaa proktáltársadalom sAllött alakjainak mggrtlh benlé sortéról.
Es mégse hall Kanizsán munkáskéz épé lés T Sőt kisblvstslnokoh állal haasnálhsió ess Ildi lakások k ágat Bea ssAkségesk volná nak / Mert ha a munkásság szenved a lakás-nyomorúságok folytán, a kishivatalnokok sorsé meg éppea lirhatatlan I Soha ohoaabh, saodA Ha ize sportból d.cséreteeebb dolgot aam követen még el a várnai halóiig, mint ha aal mageariekedné a saját ketákkŐrében, hogy hasson bérlel céljából épStatandé lakáiok tnkj-denossit aa egésységi szempontok szigora ha-tartására kOMezcé. Est pedig mabál)isaditat boa megcsinálhatná. S éppen moal nagyon iééaaail lenne est a kérdést magoldani pék dáol aa aj várnai szabályrendelet keretében. Piák 7 f ragialimil iaHena innlnlilinl egyikben megllspitani aa épitendő bérlakások kellékeit ; a másikban kiióot a kguigorubb bin-letés minimumát. Csak a minimuméi I Ea pe dig aa lenne:
sha a ház.ulaJdocoeok egészségtelen, nedvéé. sötét bérlakást épittatr ek, — önmaguk kötelesek éleifogytlglan benne khni I"
Onikroo.
GYILKOL
a csendörszurony
A virtaakodáa vége.
ñfkuhaisáma, |aaair 17.
Varga Barttaaa jósaal eaaaalragi I vei tárée) lagéayaak ask beje volt a iflkkaL Duhaj, Ion amiéi, kötekedő I nam igen akart aáliaál nagyobb a^i a nigflasAta a caanddrShat, aMh voltak fagyvert kaaaaátaá ée a dahaf tagéayt agyonmurták.
A Véres aaakél akétaadvai fadóaéóak a
hlaslhaalllal UU-ji a IWTVIKQOIII )MM a
Varga Bertalaa József 26 évea legény Ml esztendővel ezafétt keiIII vfaaaa g fata|ábs Nagykaaissáról a katnnááktm. Vargát kalsaia kodáss Mais atoll miatta kfceerélték volna: aa alóbb csendes, tartéakodé lermáesati li|tojhll duhs|, hmeaaiaó, kAlakedó legény hü, aki aa törvényt, aa hal éiigl amhart nem akart kmaral. Alig )ÖU mag a katoaaaágtól. márta maggySM a ba|a a caaudfliOkkal. Egy matakigoa Oaaae-vaezatt agy ftpp aavaaall, mnlgitaliiatktU csaadírrel, aftK UdoboM a fcnriaaMhil. Baétt a virtus kod ásáért axtán fogházban k Mf.
Tagaap aeta Varga M baritjával aSsdha Mta korcaaaibea dnhejortott. Valaki hk«l vttta a aaandirWkaal, hogy Vaiga a taaramáhaa Mk-tar, mka hü eaandór Wháezik, hogy al* megy éa inogtahaal virfuakodó lagéayt. áaataa talilkoitak Ossza a legényekkel.
ALAPÍTTATOTT IMI. évben.
ALAPTŐKE és TARTALÉKALAP 172 millió korona.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK|
Be té téli őszién y ífít. é* régim 352 anilló korana.
Nagykanizsai fióles £nmE¡l\'há¿
Hrt 1 tz. :n
1 Pisti itvir bmMM ki Rii/bnzm fittji
elfogad íabrékpázíárí htéíAl
kSIffa ■safdllnpltnaéé lafkadlvM»hb kaaaateeéanal yiaasaHsaééaakaé falsaamééal léé assUlatHrel.
éUlateméa *mM aa.hl.SI MB
ikaaki
ZALA
1014. január il
A c—dWft CMQdre iataték a fett áa mkukngj ezek el ii hallgattak, tovább MŰ Di mikor ai egyik s\'ct tarkán balor-dűltek, ott lamd összetalálkoztak Vargával, aki ■ér agyndül volt. Nagy kutáng volt a kesében, amellyel a ciendörökra támadt.
Aa agyik caendör Horváth Lijoe, Igjmn kivédte aa Héai, mig a máiik. Mikkeller Lajoa ugyanekkor Ickipia váiidról i tegyvert éi annak azuraeyét Vargába Kük. A tterony Hten-ayoic eaSttméter méifan hatott a legény tatéba, aki a nagy vérveasMaM dvesststte aa eaanié-latét —
Ma Boroa tajoe lalaegeritegi ciendör-főhadnagy Cteastregre érkeiett, hogy a cna dflröket kihillgaasi. A aiékeafekérvárl hadbíró« aég kát liaalje axiatén vele jött, hogy megáll*, pttaék, jogos volt-e a fagyverkisználst. A polgári hatóság ideáéról Báró Lijoa alsóleadrsl kir. vissgélóbiró siállo t ki ma a késségben, hogy a legényt kihallgaaaa. Varga kátéiét min-daa pereben várják.
Figyelem i Ai egéataégiól vaa asó i ai egészség drága éa mégis a legkevesebb ember tadtya, hogy milyen fontos a rendes, jó eméu-téa; asért nem is figyelik meg eléggé s gyomor és s hatok müködéaét. Amikor kösd 40 esztendővel a se lóit a hatóságilag elismert budai PERENCZ 1ÓZSEP fai rítok ásványvizével az első kísérteteket megtették és e gyógyitösser sok-oldalu hwsnálhslóaégát tudományosan megállá pttották, a londoni Hospitál O izet le eimO orvosi világlap akkor már mint egyike ss elsők nek a követkaiőket közölve: A természetes PERENCZ JÓZSEF-keserflviz hiiha\'ó lókban gazdagabb, mint minded mfts msgysrorssági viz. Hatása kivétel nélkül nagyon kielégi tó és sokkai jobbsn isiik, miat általánosságba a legfőbb más orvosság. Kérdezze meg bizalmi orvoséi I A gyéeyazeiárban, drogériában, a. fflazeiherea-hadönéi halároiotlsn PERENCZ JÓZSEF-keae-rfviaat kell kérni, a hol pedig nem kapható, kősvatlenfll a sz&lflldési igaigazgafóiághae, Budapestre kell fordulni. Kérjük szíveskedjék barátainak is ajánlani.
A Cécngcry utcában, a sóház melletti
Blau*!? telken
igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS urnái
cognacgyir.
Városi közgyűlés.
\' Vécsey Zsigmond emléke.
Elfogadták a kerületi beosztást Nfykmüam, január IT.
A tegnapi hBsgfliiea napirend előtt fel-saélalt Kmrtmr Qyörgy vároal képviselő és smgiatorpellálts a polgármestert Vécsey Zeig-aeoad síremlékének feláUttéaa Sgyében. Kérdést Intés, vsjjoa az az agyben még a nyár folyamán hozott köigytlléhi határozat értelmében lörtéat a Intézkedés, — kegyeletes, ssép szavakban kérési iatés, hogy a boMogultnak emléke Iránt annál ia inkább rójjuk Is mielőbb kPIsImségSaket, mart az elhunyt családja Is érdeklődött már hatotta ok nyugvóhelyét Illető intézkedésekről.
Dr. Sok/dn Qyata polgármester ssoaasl válaszol és magayugtsija a képviealőtedOleiet, hogy temetés után a városi taaágs asoauai ietézkedett. Király Sándor V. fómtraököt és Hdvsz Frigyes temető-gondaokol utasitotts, hogy a díszhelyet jaiŐI|ék ki és legyenek IsvaslatoL A jelenlevő Htlvra Frigyes tamsiő-gondnokot felhívja, hogy B közgyűlések lagym jelentést as eddigi muakálatokról
Hatna Frigyes a kérdést minden részletében megvilágítja, beszámol as eddigi inlés-ksdéaekröl, — arró\', hogy a temető aaoa résza, hova Vécsey Zsigmond msuraleuaa terveztetik, — mér rendezve van, a így semmi akadálya atoca, hogy most már az idevonatkozó kőltaég-vetés éa torvek alapjéá az épttkesés kors tavasszal meg ne kezdődhessék.
Kmoriztr Oyörgy v. képviselő és a közgyűlés a választ tudomásul vetto.
Ml tOrtéot a pótilletékl vtta körfll ?
A mai póttávsl vették dr. Wdss Le|* városi képviselőtől s következő levelei: Igea tisztelt Szerkesztő Url B. Itpj Inak tegnapi száméban s telekkönyvi átíratások pótűtetékéről szóló ssabály-rendstot kőigyDlési láigyaláaál méHóslatoU ismertetni. Es alkatommal igénytelen f elszól ilá-somsl nem egéssea kiven közölte, agy, hogy a közlemény kőaayea félreértésre szolgálhatna okul, amiért ia az slandakban tisztelettel kérem annak helyreigazítását.
fia nem azt mondottam, hagy a törvény nem eagedi meg, hogy közvetlen állami adóra pétadói veaaanek ki, kmem letohrasva asó szerint as ifcM: XXIL L-e. 112. fát, rámutattam arra, hogy rendezett tanácsa városok cssk a törvényhatóság indokok felterjesztésére, a kormány kivételes engedélye alapján vethetnek ki olyan illetékei, amelyről a szőnyegen forgó
issUlfisnéstol ludshsdlk te mlathagf se akták tttdPt nincs sähet ayama aeaak, kogySy«e kitfétslee engedély kéretett «otas, aaért jósak láttam a laníos flgyslatot apea ttNéttetStadb-iégis péitásei fitfaivnt. As Igen i. pilgáinm\'n ur aggályomat azaal igyekezett megnyaglalai, hogy a mbél>rmditol jéiéhagyéi vége* samo Is Id tosa fjsiwtes a kormányboi Mlotbogj asonbin egéas máa lógatom a |ÓSéhagyéa éa c^ési mái a kormányhtióaég elieelss sagrdá-lyének kikéréta, es a magyal ásat, mini aamyg törvény rend dkiiéiill nem ledL — teraéssa-tmen nem ayagtelkatott meg- U óbb dr. PáMáa kollégám az MéaeN törvényhely átolvieéss stáa leliaólaléaában aggályaimat alapotoksak és a töévinybaa győkereiőknek találta, és asért kérta ss igen L polgármester urat, hogy est a MW-véayhen megkiránt kivét ltot koraaéayaagadttyt — bérmely formábm — okvetlenül kérje ki, esetiig ema javialal tárgyaláaáral egylde|0leg. A polgármester ur esm kivésaégot — maggyó-lódva arról, hogy sal a törvény kötelezően aló kjs — leljssitoito Is, éa a javialatot ilykép Itt-egéül teile. Ezek atéa caakagym nem értem, minő isdoka vall annak a bizonyos éKaláaoa filsndu látnak, amikor éa a törvény kőtilaeő rendeikesése alapján agy olyaa pédsndé kiéayra hl rum fel a hépetedfltesf Id éa a jssadatot előierjaaztó várod tsnács figyelmét, smdy pótlás elraulasitást esetén a korménykaióség ed 8 különben értéhae ssabélyrsadddd érdem feiülbirélái nélkül egy starken visa ia dobla volna. Ugy Utazik, a képvteelőieetatel egyei tagjd ugy értelmezik a várod aaoaomte fogdáid, hogy mi hoshaiaek kényttnk-kadvSak aasrtd bármely kdáiesdot, kéesithdttnk bármely da-lumd aaélkül, hogy g törvény hötetesd raadd-kszéseit resp.kiálnank kellene ?l
Ski lm kös léséért kSesőoetet mondok.
Tárgyalják a szervezési szabályrendeletet.
Tegnap délután .a közgyűlés elfogadta a telekkönyvi átírások pótllleté-kéröl szóló tanécif javaslatot dr. Fried Ödön módosításéval A módosítás abban áflotf, hogy hagyaték esetén a házastársak, gyermekek és szfllők, a pótilletéknek csupán falét fizessék. Azután áttértek a szervezési szabályrendelet tárgyalására. Miután a polgármester előre bejelentette, hogy a kerületi teosztás mai formája aem végleges, többek hozzászólása utáa a Szabályrendeletet általánosságban elfogadták és kimondották, hogy a részletes vitát ma délután 3 órakor folytatják
Hogy jóhirnevü cégemet megismertessem oty vevőkkel, kik eddig nem ismerték, elhatároztam, hogy 500 vég jó és megbízható 38 "méteres cérna váaznat ingeknek és huzatnak megfelelőt, melynek eladási ára 48 korona,
ml 33 touttri lázuk Hullik
Minden vevő próbára csak 1 véget kap. Egyben felhívom a menyasszonyok Rothschild Albert céffkex figyelmét, kik kelengyéjüket olcsón és megbízhatóan óhajtják beszerezni, forduljanak **i aj\' ■— Állandóan nagy raktár készkelengyékben, vásznakban, aaztalnemüekben éa az összes divatkelmékben. Vidékre i ..........................meghívásra keazaéggel küldöm képviaelőmet nagy mintagyüjtaményemmel. ..........."
I9U. január 18.
ZALA
1
Mi délután a karzat ujbél zsúfolásig megtelt s a képviselők is szép számmal jelentek meg. Igazi vitát csak s kerflleti beosztás kérdése provokált. A legérdekesebb momentumot itt a dr. Léke és Újvári kőzött fölmerült vita képezte, Gőzben á képviselők egyre sü-röbbcn hagyják el a termet s miután a karé teli beosztás kérdésében a tanácsi javaslatot a közgyűlés hosszas vita után elfogadta, egymásután egész sorok ürülnek kL
Ezután a közgyűlés meneto egyre monotonabb, szürkébb lesz, kis jelentéktelen, semmi módosításokat indítványodnak és szinte ritmikus gépiességgel hallatszik lel ajrs. meg újra az .elfogyjak*.
Dr. Sokján Qytda; TtoaMt képviseW MSMI A lotytetótago« ütést eeanad meg-aáN. A aapttead iW poatjén voaatkoeó médoshta etán megnyitjp a enbélynadeiet rések te« ti\'etáeái.
Most a polgáraaealsr emrs olvtaea a aaahilyreadalel enő szaktsiatt. A vlroa címerén vonatkozó isakaad etfoged|ák.
0 . Frttá OdSn: Ai a véleményem, hogy a harStad beosztás nem tertosbst » szabályié ndt let Híreiébe. (tydyeaüs) Mtu in s ifir-tényböl nyilvánvaló, hogy a vákn ékesítetek hooaatáw a aálaaakófc ssánurányaUuk attolé-étfaéval megváltóiig áUandéea módosítanunk kfOsoa. ami padig aetnmi esetre ism helyei. (Ogy vaal) lodüványozom tehát, hogy est a auhtsat ajiwla hagylak ki ea mondja ki a kOagylIé», hagy nyolc len a vétsn ókerl-tatak aaáan. (Ugy ven I Hetyn D
Dr. AtfacMdjikab: (nélásrs jelentkezik.)
Dr. Snkján: (leWvaaea a. vármegye lei-mél. mely a baoaatáal még hét évvel cseMtt
IhMhagT««)
Dr. RHKÁBá : Eltagadom aat as indit-véayt, hogy hagylak té- n emiitett nakaaai. áaaabaa as ScmípiTli egyeset és minden-ham, hagy nyak legyen a katSIdek nims. Hal n a tStvény nndelhaiéie eaarint állandó aSteiÉilnik van kitéve. (TShh kBabaaaétáe.) Kinn a képviselő urakat, nem vagyak ugy dtaponálva, hogy minden közbeszólónak kfl»u-kMBn klelbenah Ha ma|d a l. képviaelé arak beméinek, sslnéén árasai fogják ennek a
kall.....lm nklaMl — Emiin agy kormai hiba
^■fcalpafiéBHénflHv&ronar * megindult vita
Ufiéri Qésa, aUaak a heseédét többször derWaág «aakkja mag, különösen mi-a Mkvéayak idésése Ukbea a 68 et és à
86,ot állandóan kkaeték. U|vári Kotickilddat és Fried ÖéOanel potanizéL
Utána Mákk László beasál a aaéri Uater-psUá). begy a lávákénál a iiaaüywaéalai miért rekassti ki a közgyükből.
Dr Sokján: A törvéor tossévv Mno téfs. bogy as eNÜ|áiéiág tagiti körül eeskls kik va-ketaak résst a kösgyUéno. A töt vény aemem-MM esek későd a kváMroa*. De kkiaMkl a asueaatt (ogoars, a aaagymn magamsatn a sssvasati jogot. (Helyesf Eitogidjuk I)
A kkdéshez még dr. RotxMU jehab eaé tou, agyaaikaa értelemben. As kaditvinyt a kOegySIds elfogadta.
Dt Htgtdát OyOrgy: SiOkséges. hogy a kieksfl\'tni bkahalléthak. mist jelenleg e kil-tsnáctosok kspjsnak issvsutot s tsaicsbanie a hsagvlléeben. (A kisksalwatsk helyeselnek) Daáft Péter: He e tevélérosuak megadjuk a itsvsxs\'l tagol, u Dsseee etétjkióiági tagok, akik aroet nem képviselők, ssinlén kérhetnek még sssvasati Jogot IséMviayosom, hogy a saakaut mééosllás náthSI tagadtak el.
^peréaaspr Oá bor ; (ílleaináilványí\' teás ) A mélláayoaság kiváaja, hogy a. aeenetl jogokat Usatektben tartsak.
Dr. Jaién Zsigmond a mérnöki hivatalié! sióié suhaesaál kér megyeráaaátf.
/ihass* Oéss i fin a Mkspkány ar tadü-váays melleit vagyok. Amh a körvény bér ang-lestiQk, többet nem. Ntae< ssiktégünk olyan képrteelékre, akik nem függetlenek.
Plonátr Boldkeár kért, hogy akkkaoiaui bisslmi férfiak ssinlén nyerjenek suvsuti Jeget.
Dt. Szabó Zsigmond: A Msalmilirtishat a képviselőt esi I let keretéből válasszuk, tahit ez es egén iadttváay tárgytalan, (Hagy n|.)
Dr. HtgttOz Qyérgy : Volt már példa rá, hogy volt tanácsoe, aki nem vott vákntoit képvinlő, mégis volt uavaaala. »
Dr. Sokján: Hsgodfle Qyérgy képviaelé urnák akarok váisszolnú Neki mint, Sgyvéd-aeh tudnia hali, hogy a (örvény est hkáija. Beért rehsastettem ki a levéltárost ia. Nekem, miat polgáresnlrraek cuk halkmenbb volna, ka minél több Usz. viselőm támogatns. Da a törvény ellenén aam eaabad hktáreealofcat toeaunk.
Dr. áfafcdSt György: KI aam lörvény-ellcneaaégrél, hanem Jogkhai|aaaléaril van aaá. (Nsgy nj.)
Újvári Oáu után, dr. Hajdú Oyak: A képvinlök kalkmetlea helysethen vannak. Nem aminek felszólalni, mert a kkkanheakk aat Uaaih, hogy es é ellenük szól. Pedig té eeak arról van szó, hogy nem tehettük magnahal uevelaégeaai agy szabályraadalat athntáaáaál aszal, hogy karaaatll gázolunk a törvényen, (Ugy vaal £t|ea I Viharos lapalNe nahaikljaaak mm a Hshtnáml képviselők, da ka aakislel-nek, akkor k kimondom, hogy a törvény szé-
riát sí ss laiitini kkrtedna A tatai.......a
fndokolsüsn kgaéetkágÜ Hegedik Opérgy Bgyvédtáraam tdéaéa tíő. A kkhaakntah mag gyflefldhetlah arról, hagy ftiodig |lahs it ve-sé relie irástél* éftfaa I Ugy vaab t
Dr. áielsé. aasllahis» aa iadhványhoe. Dr. Kgirti QfSsgy ekaiaeisia|i ék Hajda vádfalt és aUhnaa kÉtahaalh aa aéaa, hegy é a palgérmaaéart lánaéai akasfa. Peaa tartja ss iadkaiayt.
Hegedűs LtssM ás Epm|an> Oébat W szólslán uián Kslovlcs József kHejti, hogy a törvény imézkadkn ellenén nem helyes hstá Ktsstot hasat. (É|aa I Melyei \')
.Dr. Sokján: Miután Ifibb WssóktÖ ama jelenikezelt, saavaut alá boeaátom a teaécs lavailaüi.
A hSsgySléa a ^vsrtetot nagy thbboéjgil, módos ftáa nélkül el fogadj t. A XII. ssakaaal a köagyStás eUogsdjs.
ÖJvös Emil fUuélaliáa atáa dr. Vtlléayi Heatih tér vkasa a vüeestókeiSM heoastás btrálatárs.
Dr. Mofán Qyale iaéUeénfosu, hagy a kereteit haoaatáaiél saüs ssahaasi tai|cs agé-saébea iktaeaáh ha a ssahátyraadetsthe. eaadl k iaháhh, mart an aa aNapáatM ataaBéet ayartSah a ha asm kaaaaéh amg, már eaak síért ssm hagyták Jéeá h ssabátyvaadaéetat
Likt Eaak magmagniisn. hagy heS kkt-aea értehaesai as alkpki alaakiel és honsaean polemizál U|váryval. Kritizáljt s hartUad haon-tást és inditványosse, hagy s ssshsest bagy|ák ki a siabátynadelaibáL Aat kr |a, hogy a moiaai tál s sz ásta aam kall ategták áztatni a hieistiit, de ea a bsoastáa aam katSttel he a nabák-rendeteihe.
Dr. Sokján : Ktváa-e valaki MsaéWat. csupán a társzó jogán 7
D-. RottekM Jakab : Nam a kanalat kedvéért baaeéi, da aa oh|shtiv igseság A beoeztás lekintelébea likadé érvényé rozatokat hoaai aam lehal, mivel ai fülytoooaan vlHamuk A törvény eat kimondta.
Dr. Lőkt Emil : A Mébaég magi iliié^i íöfféojf Ml
UJváry Oéss ssemélyn kérdésben M. (Nagy zaj.)
Dr. LUa: Nam mondtam semant, Ujvéry képvinlő unt aaegsártheUs votas, aat taaaam . . . (Ugy vaa I Helyes ! V Helyes lés.)
A polgármester s tanács Javaaiatát zat alá bocsátja. A kösgylléi a (svaatakut elfogedje.
Dr. Bokán Zsigmoad tadkviayeaaa. hagy a közgySkeehat eaeatul aa délalán. haaam esta tertaák. (Nagy nj. A polgiimaater Dab-rovics Milánt áe UJsáry Oázát inil iitaSii i rendre Utaak|s)
Dr. Saláta inditváayát a kösgytlée aan fogadta aL
Iliiül
Regenhart és ReimaD asztalnemüekben, Benedikt Schroll sifonol^ban, valamint May éa I = Holfeld-félc vásznakban ---- ■■ ■
Kirschner Mór uzletében Nai
Strém és Klein házban
Erzsébet királyné-tér
8
ZALA
1914. fUwftf lt
HÍREK
F«mi|i naptár
)«Mtá» II. hamu Ugfesyégylet sUbá— mily». Jasuár 3t:\' A atgjfksalnat ■nfciMwiH> ÖttkoM (ÉMMlélyi.
Pabrair I. IganiaiaiH tiymii ástasfdlalaám Ptbraár I. Polgári Egylet, tánáma&rája. Pebntár 7. IiimIWmi pttslk. Február 8. Posts ás tárirda shlssiek mulatság*. Cnbntftr 14. Kereskedő lfjsk Oakápsé Egyletének
— Tisztelgés Dr. Rhédey pápai praélatasnáí. A Kath. Legényegylet elnöksége lapunk utján is felkéri a Legényegylet összes tagjait hogy a praelatus ur öméltóságánál leendő tisztelgés céljából holnap, vasárnap délután 4 órakor a Legényegylet helyiségében megjelenni szíveskedjenek.
— Hangverseny. A Kar. Jöt. Nőegylet tabraár M folyamán nagysaakáaa hsagiaiasaii rendit A haagiimnjia a hBvalkaaA mAváaaak Igártik hBanmAWááattat M. Medek Andi openéaakenó, Pántot Irma magorsmévémaó Jlkobi Antal Saagiiiwaiaaaáae
— A munkás előadéa Tegnap este zsúfolásig megtett a Badacsony vendéglő udvari heTytséjge a kanizsai mnnkássággsl A jelenlevők élénk érdeklődése mellett Pdcéder Ágoston tartott előadást az osztályharcról. Az előadásokat ezentúl minden pénteken megismétlik más, más előadóval.
A Botfai teavaj
ezentúl Oaltadi ée Craef csemege-kereskedésében naponta frim minőségben kapható.
igyelmébe I
Mielőtt Ifutort vesz, saját érdekét szolgálja, ha megnézi
Simigyi Ede
kárpitos emeleti butorteiyeit.
Üzlet Kazinci-utca 1. Vároaház palota.
Elsőrendű divatos berendezések olcaó érért gazdag válaaztékbnn
— Pétwttgyl kioeveaéaek A m. ktr. pénzügyminiszter Kolller Ousztáv nagykanizsai m. kiadóhivatal! gflenórt Kézsmárkra pénztárossá, Zglaváry József nagykanizsai m kir. adóhivatali tisztet pedig jelente«! állomáshelyének megtartásával adóellenőrré nevette ki.
> Hlagjaéi. Szánté Zekén a Hm Alt Biztoaitd Társaság köapoeti ISti \' liilj eljegyezte Balaaaa Baaő felső keresk. lekeási igazgató bájos leányát Anoulkát, ZaW-eger szegről.
Adakosás. .A Kar. lát. ksráoaoayi vátfritkm kenájámkak VHaos I OAŐny. Watea Miksa lt dák laővet, ff iiaMI Ak U ttl szeré ni, Hsaburg Mlkaa 1 pór Mü lényl Sándor 5 pár gyermek cfcé, WeAft 5 kg. rtis, Btréoyi Jéssel S dirsk gyl/S, Be rlfeyl Elek é drb cipőkrém, Mlhnlar Oá
JO
I kntalsp. itj. Hinckler Miksa 10 drk ém ratta bivaly, Pótlék léaeef 12 *t cMMm. Deuiscb éa Pltkaii I kaka éa I Illik, BMa gar Sama 1 tucat saafekaaé^ Maraécs i eái papaci Wsjdm Jóeaef ? dokss Váry ZeMéa sakorka, PáJTI AkÉM Aramik Sénddl éa fia 3 jéáék téaka, Stnaaer Márton | hőmérő, Sörtel jead I nmmjiiBin Törők Amkrumé iStamény, Mahsvtm* Oyuh 10 lorta, Vidor Samnaé S darab Mn na ■akiaha, Laisllg Jóssal Ha I OBBav. Kese Irma 2 tana, Plabovtei Lijoeaé 1 Ukőr esarvts Erdőéi Béüaáaé 1 tv. léi é láayérral, Pmd laraé il.aaaény, Balog Oeattér levélpapái, Dar vaa jánoané t aoaka, LBimlrié llliíHl $ raák burgonya, SVgyér 1 kordé aBr ál jég, Arvai Adolf né 2 B veg bor, Lodaeraé 2 baayér Rubini Klrotyaé 90 pár vlre*. 0 tál ia*m*y Somogyi Oyaiéaé 2 hoaér aséáő, 10 h«é lenem, 12 kiló bab, Semmer Igaécaé s tieg ■■■iludaL (Potyiagak)

JOL MEGNÉZZE!

\\
Avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy a fo-gyasztóközönséget félrevezessék, kockát hoznak forgalomba, mely mint a MAGGI-féle húsleveskocka vörössárga szallagot hord Hogy ilyen utánzatoktól ffteg legyen óva, kérjen mindig határozottan
MAGGIféle húsleves-kockát
és vizsgálja meg még a kereskedőnél, hogy mindeiKkockán rajta van-e a MAGGI név és a
keresztcsillag ^ védjegy.
j„ jjh . \' ; . .. i. j \' I . u f
Csakis ezen szavatoló jelekre ügyeljen és ne a szallag szinére-
1914. január 18.
ZALA
9
Weiss és Ledofsky utódai Hirschler Testvégek
noriílbergi. diszmü, rövid, aaóvétt és kötött áruk Trícmlriy\'baxxi «ladJuMk ím.
NAGYKANIZSA Váro^áx palota.
~ ii iii i miimiii- rwimmsnrrTrrr-\'T"—n-inr,T**rJ^\'*irn<nrl--\'i
— A tssill kssjrkt Mm is isiseiket ez * sző ? Olyan konyhái, NMly HutUy tud, Termáazeteeen sn, hogyha a hoaaáértS szakácsok és szakácsnők karteliba kssésnak A hangszerek a poharak, palackok, tányér stb. (feznek Es a rendkívüli érdekes, ás kadvos attrakció pedif február 7 iki Piknik aak Im egyik szenzátiója, a \' melyet a kelyhek saaa. Egyesület rendet a Polgári Egylet oaasee ks> lyiségeiben. A rend ásás ágst már foglalkoxtafyi a zenélő konyhának előkészítése, Nagyon já áa kedves zenedarabot választottak ki. Nagy gondot ad a hangszerek Ssnestimmelése és meg-szerzése. Lukács József tanár ur ált a zenekar élén, melynek tagjai a helyi uritársaságból ke* rűlnek ki. A pódiumon agy konyha lesz feléi látva, a mi a dologban a legérdekesebb a konyha nemcsak muzsikálni tea, hanem sütni Is amit már nem minden konyháról lehetne el mondani. A zenedarab lejátszása után a saját friss sűtetü palacsintájukkból fogják a közönséget megkínálni, *Á zenélő konyhán kivűl saág több\' érdakaa pontja is lesz a Pikniknek.
IRODÁK FIGYELMÉBE I 1 lv«g Palikám raéhrvia a legjobb naladeéi 7S fUlév Finch«! Fitty Fist Uayv- éa ptaplrharaokaéétébao Nagykaakséa.
— Kegyetlen káalar. Osv. Laooviez louréné takarítónő feljelentést tett ina délelőtt a rendőreégen, hagy básittra, Bedakovici B ia őt fojtogatta és magast Is. Sedehovtcs aa seaaoay állítása eaerint azért támadt reá, mert ana kérte, hogy Igastttaaaon valamit a kályhán
— Országos vásár A kgkOaakbél nsgykanizsai (Orertyeszanielő) orsaágos vásári 1914 évi |aaaár kó 2ő én fogják maglailal
— Természetes hápnaataaaláta, Aa igen finomra gyeink káposztái még agyar kimoisuk, elegendő tóval, agy kevés köméay maggal éa boraővtl bsesór|uk, IS csepp Maggl-féte kerttől adnnk hozzá, a salátái tinta ecettel (vk nélkll, mert a kápnezti vizet név msgiba) éa elegendő oUJJsl gyorsan alháeitt-jlk a as ssztslrs adjuk. Oki helyen fané nalonnál k OntbatSnk a salátán.
— .HnviM* elismert svüsi znbórs legfőbb ntvttossággsl. Kapható Sthde Aaáaf mflórás és látsaarénaét. Ora éksser áa látazar jsvitás olcsón kénül. Ortat Snrvas-szálló épületében.
— Biztos gyógy hatás. Mindazok, kft roez emésstés vsgy ssékrekedée kSvetkeatébaa leifuródáthsn, szorulásba a, fófájásbaa. éttágy-hláayhaa vagy egyéb bajokbea szenvednek, a valódi ,Maii-féle seidütz porok" hasznéiata állal biztos gyógtuláat árnak ei. tgy dobos ára 2 koroaa. — SzétkStdée naponts utánvétellel Moll A. pógystárész, cs. és kir. udtsrl száitt-tótól Bécs, I. Taehkahea 9. A vidéki gyógy-ezertárakbaahatároaottaa Moll A. kátsMméayal aa ő gyári |otvényére! éa akáirásávsl kérendő.
— Tetdntae neg Pvkó Péter cin- áa ssobsfestő modern mintáit. Zárda-mca 14 izém alatt.
— A mozdony vezeték en tataága. As idei farsang egyik legkimagaslóbb estélyének ígérkezik a déu vasút mozdonyvezetőinek nagykanizsai otthona által f. hó 31-én védnöke Schilhaa jánoa a nagykanizsai füttőházi nagyra-.becsülésnek \'örvendő közkedvelt kiváló főnőkének arcképleleplezesí ünnepélyével kapcao latoasn tiszteletére tartott műsorral egybekötött táaeeatély. Az arcképlelaoleaési ünnepély I. hó 31-én d. e. 11 órakor len as otthon Csen-geri-utcai helyiségében, ahol a derék mozdonyvezetők főnökük iránti őszinte ragaazkodásnak egy bensőséges intim, meleg ünnepléssel akarnak kifejezést adni. Aznap este fólytatátképen a Polgári Egylet dísztermében egy nküaorral egybekötött táacestély lesz, melyen tekintettel SchUchan János nagy közéleti népszerűségére, hihető hogy as egéaz város intelligenciája kiveszi a részét az űnneplésbőL A műsor sikerét biztosítja Kádár Mici opera művésznő fellépése kit Knuia Stefánia zongoraművésznő fog kisérni Zeneszám lesz Lukács,, Hofrichter és Petrics Magda szíves közreműködésével. Azonkívül a már fogalommá vált szép vasutas lányok fognak vidám csoport táncokat bemutatni.\'
— Az bzr. jótékony nőegylet körábU
tanú ár hó 3-án tartott vigalmunk alkalmával a íövetkező felülfizetéseket kaptuk: Vidor Sa-ssuné 30 kor, Rotschild Samuné, alsódom-borui Hirschler Adél, Blau Lajoané, Stern Sándorné, Reik Ovula, Sommer Sándoroé^ Weisz Jakab család, Ebenspanger Leo, aj-népi Elek Ernő, Zerkovitz Lajos 30—20 kor., Orűahut Henrikné 13 kor., Szegő Oyuláné, Dobrin Benőné 12—12 kor., Klein IDésné, Weiss Tivadarné,* dr Szekeres lózsefné, N. N , Bettelheim Aladárné, dr. Lőke tamil, Strém Tivadarné, Neumann Aladárné, Rosenfeld jó-zaefné, dr. Bella Jánosáé, Rappoch Gyuláné Radnai Jenöné, Lövi Adolf né, Weiser Józsefné )0—10 kor, dr. Schwarz Adolfné, Brünnauer Árpád, Schwerz Samuné 7—7 kor., Pollik Ar-minné. Lustig Dezső 6—S kor., Kertén Lajos, Hhreehkr Sándor, -Révész Lajosné, R, Strém Ottó, Strém Vifmnené, Stern Lajos Oána-puszta, Neufeld Ödönné 5 5 kor., dr. Rotschild Béla, dr. Tamás Jánosné, Kéri Jenöné, Lukács Sándor Bettelkeim Aladár, Ländler Antalné, Ledofsky Ernöné 4—4 kor., Hof man Henrikné 3 kor., Oross Károlyné (Gelse), Blumenschein VQmosné, dr. Oirtner Antal, dr. Fried Ödönné, 2—2 kor. Összesen 541 Korona. A szíves leiül fizetőknek hálás köszönetét fejezi a nagykanizsai ízr. jótékony Nőegylet.
— Az .Első Magyar" palotája. A közeledő februári negyed alkalmából amidőn a lakás változások és felmondások nem csekély gondot és utánjárást okoznak egyen családoknak, felhívjuk a nagyközönség figyelmét az Első magyar általános biztosító társaság mai hirdetésére. Mint közvetlen forrásból értesülünk, a társaság palotája jnlius hóban véglegesen etkészűL A betekintett tervekből nemkülönben a még moet is egyre folyó építkezésből meggyőződést szerezhettünk, hogy ugy a lakások, mint az üzlethelyiségek a modern építkezés utinden kényelmével lesznek ellátva. Miután aa előrehaladott építkezésből biztosan lehet következtetni, hogy a palota juliusbaa biztosan elkészül, augusztusi beköltözésre ugy a lakások, mint az üzlethelyiségek már most íd~ bérelhetők.
— A mlvészeetéty mleora A már téb- | szőr emiitett legényegylet meghívóján azt ¡eleste a rendezőség, hogy as estélyi műsor a lapokban leaz közzétéve. Ma kaptuk meg ezt és a számokból áll: I. Abt F.-tői, előadja az alkalmi dalárda. 2. List Ferenc VIII. RaptikodHja, zongorán előadja Petrics Magda k. a. 3. Énekszám, előadja dr Waldman Lajosnc Btau Margit úrnő. zongorán kiséri dr. Ballá Jápos ur.
4. Sociologiai szabad előadás, tartja Őméltó sága dr. Rkédey Gyula pápai praeutus, püspöki helynök, káptalani nagyprépost stb. stb.
5, Serenade De oeetkovea Oy. 8. Xrlo Hegedűn, zongorán és gordonkán előadják Holf-richter Emma és Petrics Magda ui hölgyek és Lukács József egyleti alelnök .ur. 6. Mindörökké, Várady Antaltól Melodráma, szavalja Andry Ferenc rend. biz. elnök ur, songot aa kiséri Rács N. Jáaoa főkántor ur. 7. a) Nem nézek én. b) Esik eső. Huber Károlytól, előadja az alkalmi dalárda, mely ^a következő urakból áll: Broch ErailJ Büchler Mór, Farkas
Íenő, Fried József, Hnffner Jánoa, KumanovitS. \'ál, Lendvai Samu, Mersits Ed%, Mílhoier Ödön, Mészáros Jenő, Munkácsy József, Orbán József, Sattler Mór, Vermes Géza, Vidos József. Karnagy Gürtler Ferenc.
Mint Unhatjuk ezen programmból az estély a^üT vette fel a Művész estély dtaét. A rendaaőeég lapunk utján arra kéri lel a közönséget, hogy lehetőleg pontosan igyekezzék -megjelenni, mert az egyes számok alatt a terembe belépni nem lehet.
Legrégibb, leg-előkelöbb márka
firtl (EGLfHICII ISIM itMi COGNAC
BUDAFOK.
Saáataa bel- éa külföldi kiállításon kizárólagosan
DÍSZOKLEVÉLLEL KITŰNTETTE
ni
„BEB SOK" A-
giiMmiurok sMaysti

jrcüctklvüí tartos kiválóan rutanyot formíl» ideális
10
¿ALA
Wl4. január 11
— As Urdala ■si|flhlm)iluH iin ta MrtHgens kfisOneég eWHt tartotta a .Nazállaa" e. S telsonásrs dráma aM baaM ilBiééiát Htfltor Mato* triada iró « nwk alkotáaa, me y Haarf Knata tranoia aainaávéea madeaáaábed karéit i Wvavd gép «W, tgaiáa o««érdemli a babért, miit o y Imposéntul még agai láttunk ■oal vásinán gyeraíehi ragaaakodéat, a aatrt-téeaal párosai waienirt. adat a bépea. Marta Pteawi • II évee kta taéoyka, kt a Idamwpel létaaa, mát la héaa névéamfl, mert ktezen már ■oal la kBaageket taaaar a aéai aaéaébdl. A kép laadaaéaa. technikai klrkafc Pakké lagseebb alkotáaa. — Hé lőn éa krddan iimét Patké aligar baaialató lesz.
Takarítónő
azonnal (elvetetik Qm e lap kiadóhivatalában.
A \\/ll AÍ5 tAvwat és
" V ILAVJ. a TELEFON.
A Szent István vízrebocsátás*.
Fiúméból jelentik: A Szent István dreaodnought ma délelólt vixrebocsátották. A viz re bocsát ásnál megjelent Uáris Terézia főhercegnő, a magyar kormány tagja, a képviselők és főrendek. az osztrák kormány és s katonai méltóságok. A vL rí bocsátás közben a horgonylánc elszakadt és egy munkás súlyosan megsebeiült. Amig a hajó elkészült, összesen 3000 munkás dolgozott. Ezek közül 2é megsebesült, 36 munkaképtelen lett és 6 meghslt
E fogott orosz kémek.
Krakóból jelentik: A rendőrség két orosz kémet tartóztatott le. Az egyik juscinski Sztanlszló, a legveszedelmesebb orosz kém.
ialtkazAr pflapök főrend lesz.
Budapestről jelentik: Bstthszár Dezső debreceni református püspököt legközelebb főrenddé nevezik ki, mivel Antsl Gábor halála óta ö a legidősebb református püspök. Kossuth állopota. |
Bududapeströl jelentik: A nagy beteg Kossuth Ferenc állapotában tartós javulás állott be.
URANIA
SZÍNHÁZ
Kwgeayl atea 4. tg.
Szombat éa vasárnap, tt. és 18-án -
(Heúnatslos) Nagy dráma 6 felvonásban.
Hétfőn és kedden nagy farsangi estély I Sziare kerül: -
?!?!?!?!?!?
kiváló bór- és
llthiumos gyógyforrás
vasa- és hólyagbajskaál, készvénynél, ezuxarbetegségnél, vérkeaynél, emésztési «lélegzési szervek hurutjainál krtOaí katám toniuetis riaaintes uviiyuTti
IU*am 4mrémprhlmifcid*sU*es cruui TBt i enCT
L . n n*ay»i«rtsw>a«». Jt/tiaiiai itvol
rrtuj^itMt Satvatarfacráa-\'
V. kwMf-rakpul r.
Qáboná-Ozlet.
Ba iimt. |meéi IT.
8 lel magimbb
.Batáriéi mni
Buza ápr, 1914 Busa aál. 1914. Ron akt. 1914 Tengeri májúm Tengert 1914. tal. Zab tertNa 1914, Zab 1914 akt
1199 1079 99B »90
éio m

fivtékpaplr Iflaaéa Magyar kari SM S0; Oaaérék hM 9S| 90
i*/. koronaláradék 92-90; Oaabék- ■ «■vasat 710 —; Jeizálégbank 490 — | müolöbonk 515 - ; H\'zsl bank 997 — ; g* bank 524*50 ; Rhnaoméayi -; Satgcéar-tant 749—i KBaab vaanl 616 —; Várnai vasat 317 —.
nsiaai i,e|es
Nyilttér.
Hz első magyar ¿Ital biztosító társasag
most épülő palotájában
elegáns lakások él
modora
uzlethelyiégek
augusztusi beköliözködéssel kiadók. Bővebb fehriláfoaüást ad a táeaaaáf nagykanizsai fŐügynökaége Csengerí-ut t
Beteg
ieaiáai elSek b. ■». liMÉed, (Mabekm.
M(piraa, kdifii, bwklll. rtt». atb, Misát ■ m
Urak
riaaira a li|füi«iH pánai I* aaMnbaj (■■■■-MHái|ief|á. tswllgyliBk. kdkltyig»*. »■!■■ aortuna itk, további •
Hölgyek
aak ntSkaifa ivaiarak,bidák, ¡rriritarak is aeyib kdiáik. •
Szülésznők
riaxira latlea falaxaralt bábatáikik, jjaraaakJ ••kuk nuksifalt cikkek, tiHwrit atb. rtfc. .itttn eaak
KELLER IMRE
batagipolád cikkek raktárába* Mai labilfk ka
BUDAPEST; VI« VÁCMCÖRUT 15. Kiajae iaaraa árlapot. E hirdet«« > ikfllllji 10*/, af adJáyt kap. — I agnagyobfa titokWláatf
Bar, paxa(5, áa.ányvú áa fiaom hentesáruk U|y raktára.
Naponként érkezik FRISS BÉCSÚJHELYI TORMÁS VIRSU, DEBRECENI ÍS SZEPESI KOLBÁSZ.
t Mar rlaBagkír M Már.

caemegc füaxer ia borkereaZedáee fejrjiv ia llaiar raktára
Nagykanizsa, Deák-tér 15.
Tisztelettel értesítjük m.-t. vevőinket, hogy a téli idény alatt, zsurokra, uzsonnákra, estélyekre és lakodalmakra, zsardinettek, aszetÜk és diener-ek készítését, sonkás felvágottas, beles és sajtos tálak diszkását a legizlé-V sesebb kivitelben díjtalanul eszközlünk.
Egész Table d\'o-kat kldeg étkekből elvállalunk.
I Mar Italom I K.
1 dkg. eraaataa 10 Már,
T
i ^
1.10 K.
Valódi PEKAREK TEA.
aradati r,na.| aiáahaa is kimérve, angol rumok, kül- "K ia batfiUi Hkárá
Tescheni
teavaj.
Üli január 18-
ZALA
II.
&ybW\'\\\\Yiatbk-e a tüdőba\\ok1
En réodkivfll foétoe kárdé* fogiaikoitatja mindazokat, «kik asthmában, tüdő ét torokból (SasSkorbae. MrvUiiku, lUlmidi MMk köhögésben, elnyálkásodssban, Um rekedtaágbea szenvednek és eddi« grégylést mm találtak. Minden Hy bftq; kap tflttafc Mr\' teljesen innen és bérmentve egy ábrákkal elitott könyvet IMf irta Or. med. G. Guttmann, a Flnssnajé||Ésléset Morvoee éa a kenyv « kérdést tíkgymfa: „Oyógyíthatók-e a tüdőbajok?" axonkivül küldünk egy mintát, a ml bevált világhírű diétiku» teánkból Sok eeree dlesértk akik eddig baaikálték Gyakorid orvosok e teét miet kiváló diétikamot kasaaákák éa diesértk tSdSgSaaS bérnél (áorradienálX aatbma. hrnaakkta, és torokbmrott eceteiben. Mt> Es 4 tea nem titkos szer, LíeberfQvekbőI ven ósaseállltva, melyek esáse ári rsndilst folytán e ambed largelsm nak vannak átengedve, Az ára oly jutányos, hogy a. vagyontalanok la megszerezhetik. De kogy minden betegnek alkalmat adjunk, hogy a teét minden kockásat nélkül kipróbálhassa éa fapgának miaemSsége iránt tájékazódhaesék, elhatárottakj hogy minden betegnek megtoldj* a „Gv4-«yttkatdk-e a tüdőbajok ? cimü könyvet éa egy próbát a teánkból éa pedig tcljcsca Ingyen éd-bérmastse Csak tessék egy linlsaHapm clartvel az «lábbi cégnek: \'PUHLMwN * Co, laslla 854 tn«eUtr«e*e *5.
Meghívás
-A „Mezőgazdasági Takarék és Hite|bank Részvénytársaság"
SZOMBATHELYEN
1914. évi labruár hó 1-én délelőtt II órakor saját helyiségében tartja
XVIe évi rendes közgyűlését,
melyre s t részvényesek meghívatnak. N a p 1 r • ■ dt
1. Az igazgatóság jelentése az 1913. évről.
2. Aa 1913. évi mérlegnelÁ valamint a Felfigyelő bizottság jelentésének élőt Vesztése éa a mérlegnek megállapítása.
3, A tiszta nyereség hovaforditasa iránti HatározaL
4, Aa igazgatóság és a felügyelő bizottság részére edaadó felment vény iránti ketározat.
Tm.tl* 1 métmanbént I SO
jDún selyem «m
tanság Bérmentve éa Sleá mottan házhoz szállítva. Daa válessiék
I KN fVH I MMl oá«ni muí IIÜMH *w
5. Egy igazgatósági tag választása.
6. A felügyelő bizottság
7. Esetleges indftvéapok.
Az igazgatóság.
Jegysett Az alapszabályok 18. § a: ,A közgyűlésen minden egyes részvényes sészt veket, de senvsstí joggal csak azoe reszvényes bír, kinek részvényei a közgyűlés napját meg-előzőleg legalább 3 hónappal a részvénykönyvied nevére átírattak és öt nsppal a közgyűlés
előtt a\'hirdetményben megjelölt helyen*, letétettek.
A letett részvényekről lenében a részvények a közgyűlés után vissza vehet ők.
elismervény állíttatik ki, mely igazoló jegyül szolgál s mely ek
19. §. „A közgyűlésen mindegyik jelenlevő részvényest minden általa a 18. §. követelményéhez képest letett három részvény etán egy-egy szavazat illeti meg; de tíz szavazatnál tSbbet senki sem gyakorolhat sem mint részvénybirtokos, sem mint meghatalmazott.
A szavazati jogot meghatalmazott állal is leket gyakorolni. Meghatalmazottak a törvényéé képviselők kivételével esek a szavazatképes részvényesek sorából választhatók."
A szavazatra feljogosító részvenyek legkésőbb folyó évi január hó 27-éig intézetünk pénztáránál leteendők.
KÖHÖCÉ
■4
lakadtaiy ia hurut eÚeu maca jobb a.
Réthg-^i^M cukorkánál.
aa» aakar Baráti • riUfbi 1 WtlBI l^liHI, mert rooj M Unt iiü, « illant mm nlh IhiUlli
■a, hft i ja tTi< 1111 im mim ■ ■■ riaMMu fa haUraiotm ¡EÉTHT HIH \' ijünfc Ual
n ia 1« m ta IMIIM afcfaa *ra. ilanbjfa rijta\'vm . J0HT* 4.. I Ma ár. CS Mfa. I pÉ I\' i\'i In IH. Portit. küld S Mai fnuJto Skin ff I-
RÉTHY BÉLA
Békéscsaba.
Berlandieri x Ripária Teleki
áa al-nyu gyftke-raa fásoltványok ralamlat aíau éa gyOkereaveaazAk legjobb beszerzési
teleki Zsigmond ■
TILLÁNY (Baranya m) |f
képea érlegyaéhSakat.
Reklám nélkül nincs siker! Próbál jon csak reklámot csinálni lapunk hirdetési rovktában és sikere lesz.
H munkakedv emeléséi o ló-Kedv elómoz-dit|a

En bavílt, \'
u3 lajito fa tatai rr«rr-i«.j.Mi kfaaíM»
i.liril.l <mm
myb. kaakajtó ktoá
• \'- \'( - \' \' Uljtilia Ma, halfa, «■
es életmód la a kellcaeth» iitknkiJli nlkli i Iwrati hes*áeywt wat pl.
a tálai! ■■ a<U|Mll fa »Imii <i)<ala.fcat, aafMi fa a^Mlalii a
D. ROSfl gyomor balzsam i
FÓR AKT A«:
Br CDAPMCD <a fa Ür. Wnri aillit • rKAÜNM „tgjmmUm, .Zaai «*.ar aa Aüar* Plk KlaianU MJ ParfaL aaMM. ap.akfa-Wwt |1 »rak
1 egész üveg 2 kor., 1 fél üveg 1 kor.
Pa.Ua alHitra a pfai Api MllMfaa Ji.fan 1 Ifa ■m I kar. 50 í 1 un ha 1 kar. »11 -n ba 4
tar. SI.4 aarr «»•« • kar, M aafjr tafB kar Aa tmgfk a ooa -mag, aiaaikla Miaili illMafafaa Mnaantva utlUUnak — RakUraa m AaaWi lllUnaMi *>i
dv*al K

Medicinal
áfaaáefej afamad» > ml ellátott palackokban mindenütt kapható

gŐzűsamd gyárából
]}areola
festó vállalatát Kaalaay-ntcM é szám «161
alá, saját házába helyezte át. Telefon 171. ?sám.
Kérem i címre enilii I
ÍIIKI H W IliMt!
„CARNEVAL"
, s na. wM«a» a
T" \' n IMol Irq|»b6 T
Hygíenllma gummikfllönlcgesség. Jótállás minden daraMK . Ara tucatoakkit eredeti csomagoláaban 0 kor Kapható a központban :
BÜCHLER GYULÁNÁL
Wien, VIL, Kaiaarakaaaa 109. Képes magyar árjegyaék Ingyen, (zárt borítékban » fillér bélyeg aMaaékaaJ Vbaoetslárusi lóknak magas Jatnllk.
12
ZALVK
Kiváló uj fajboroki TVlcffHívás borok nagy választékban.
fijiitii b iitnlqjiiiii mm lnMtnltf üimiitimim
Elnök; Nagyméltós^yu Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. t, Hevesvárm. főispánja. Igazgatósig székhelye i Gyöngyös. (Fő-tér, Lubyhiz, Uj bankpalota.)
Postafiók 1. szám —- lelet on 99. szám, - Sürgönyeim VUontanUtra "" óifa-mt (>¡ta» <» (»jbwot.
Pecscny«, csemege, sxonorodm ás aszu-borok.
Hnink Upiptkk MralWi oltvány szölőtelepei M\'Matt hsrSieí MO hold. Evi Icrni« "tfcOOeHI.
A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pinczészetének megtekintésére, szukséi
. .. «I
ssÖkségieték méltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.
Borfajok Kézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslcvelö, Maakát ötoneíl, Ornaselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, MadaUine, Kadarka, Otelló, O porto, Burgundi, Kabernet.
Zala-, Vas- és Soaaogymegöei képviselet: Polgár Dávid és Tárae arak, Badapeat, 1. Fehérváry-ut 39. — Telefon 144-14.
Árverésen vett 2 drb. nagy grammólón, vadonatúj, 300 drb. dupla uj lemezzel, mind uj felvételek,
potom áron eladó
Nagykanizsán, Király-utca 17. sz ROSNERNÉL.
HA JÓ ÉS OLCSÓ
! BÚTORT!!
akar vásárolni, akkor okvetlen TiT tekintse meg ;
Baufmann Screncz és fia
:: asztalos mesterek bntorraktsiát ::
Rákóczi utca 4. szám.
ugyanott kész kárpitos árak raktáron, valamint tdljes konyha berendezések.
—- Eredeti KÖRTING ^
Di[S[lMQIOIlOK%r
Szivógáz és benzinmotorok
Bénáin 4e nyeraetalea enépi*-ttsratturák, msaánjtrévsl la. ^aSlavSatSmSal SUatopt aieaaaSa
Nyersolajmotorok
ayvttStsf, vlsSstscsksndscts én komprsssstr nélkül.
Gellert Ignácz ós Tsa i
■érMkl Mi
Bwanpeat, V., KohAry utca «. . gj»- ttik MikÉai tojai siáalateti
ilirdessünk a Zalában
Olcsó tüzelőanyag^
összeaprított tűzifa métermázsánkint 2 korona. Irifaili és különféle porosz szeneket, Éokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít .
Telefon 294. sz. BAZSÓ SÁNDOR, tOzdőanyag kereskedő
Nagykanitsa, Eötvös-tér ét Teleki-ut tarkán.
19 4 jsttvir II
Felhívás!
ás 1862. évben alakok éa 52 év óta lenaálá
Doq y kanizsci Sff gél ycg^ld Sz&ufftkrzct
az 1014. év kezdetével lkat évi időtar. tamu uj évtársutytol eyit, mely alkalomból vaa szerencsénk a kővetkezőkről értesítenií \' Egy Osletréez után heténként 1 bar ama fizetendő,
hétfő, kedd, szerda, csütörtökön
délelőtt fél 9-től fél 13-ig be lehet fizetni, Üzl^tészek az aj évtársulatra a szövetkezet helyiségében Csengery-ntca 4., Pesti magyar kereskedelmi bank palota, a hivatalos órákban
mindennap
döjegyezhetök. Kölcsönök éa Ozletréaaek előjegyzéseért dij nem fizetendő. Könyvecskék éa nyomtatványok díjtalanul adatnak kL Betétek intézeteinknél a legjobban gyümölcsöznek. — Kölcsönök olcsón és gyorsan folyósittatnak.
R nagykanizsai Segélyegylet Sz&uclkrzrl igazgatósága
Mayer Klotild
W gőzmosógyára Hunyadi-iitca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
fűit itllk k UzaK-asztily
Szép tiszta munks I GyfljtOtelepek Fó-ut 13. szám ~~ Kazlncy utca 8. Szíves pártfogást kér
Mayer Klotild
Bischitzky J/tiksán*
+ Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendó újonnan felszerelt hangszerraktárában zongorák, pianinok, cimbalmok és harmoniumok nagy. választékban . részletfizetésre is kaphatók.
* ■ ---V "
• GRAND T7ÜDT A AT A T^XH =NAGY^ fi| BUDAPEST,
HOTEL Hiöir-LiAiN AJJijj SZÁLLODA I "•\'srs-r* , ... j
--i , II s i—sin«i«em e *m —am«— I
a Szent-Lttkács- és Császár-gyógyffirdők k el szemben. J^dömStpaAóá (tövében.) A modem technika leg- Bit «Ma --r* ujabb vivmányinak alkalmasáéival teljelen ujoaaea épült I MM
pazar fénnyel OCA /••»nkAnnlX Rézbutor, központi gőzfűtés, mindenezobában hideg-meleg viz flalraaaa IM^h á* ká^ká, 1 berendezett 52000001. villanyvilágítás Uftek, külön olvasó , tárealgó-, Író-szobák ■*>. [lllHI|l RlOTi H MW. I
Tmótnmém* •». KarMlMUhai atasák ás Hrétmik- II Vlmi Unlakadá* mimim kráaybaa. —- MMUt II Safcae »árt- D-H-] Un__U-lLilH
aak -igaa "--\'--A wsÉsktws saját —táfáratak. || - Hfád árak. - W ás alt faáráss a káekw. - || f^éttUr «81111 IHTI1| .|
1914. fMV*r 18.
ZALA
II
tgyiarmet th* lóerejü Használt
stabil Biiziiiotor
főszyial olcsón eladó. — Megtekinthető F1SCHL ISTVÁN gépmOhelyében Nagy-1—iwa,Kialaludynfcca 4. ea._
As tpMée idéöy a&almfr-vet bátor wnk i itt-hedstnseolt ^sevvsmal* tetWedőpettt szíves B-gyelmlbi ajánlani.
A Terrenol
• JeJco kor legjobb tillliH ■n< —kméJmmrn «ijiri*
■wfct Unll m astiUl rW-__NI ittgaUuu, ndárd «sil
lifiwww i-gjj «st^ae-i
abb lesx. A .TERSENOC" bakik \'
<V ¡f
=■ kSL.v \' TERRENOL
mmm Mural, UH esai MB*MMI ISOI tmmrn n«r «K * .WtmiDL* hémdr ijliaN\'l M-
«■I a wMit, Ht« nú bálit hl rtedbáa
«teaa Mm Mmí«^ mim um «istw-
IM» IMÍMP^MI ás fiÉMBHbe H|NM IM^ok ¿afcdáfftHM-
lé* im ■ile»l«k t^fm ill nil Kñrüí Kreesaier NioMeh Mj iie N- a
Házeladás !
Nagykanizsán Kinizsi-utca 54 szám alatti hát
©lsud-ó.
Bővebbet ugyanott.
Uinceláni»«tóda
angol éa hapcia h&i oői tűké V Nagykanizsa, Fása Mihályi pék házban
lodgr Iámé
héraadsssH fndfáei terme Sesrvas seáloda
Hid ia MblOTá lat-
ayas ina. Vmémn íb
Mtk^inanWqh
3 szobából álló lakás megfelelő meiék helyiségekkel
február 1-óre átadó.
Ugyanott, ebédlő, háló és konyhaberendezés eladód Cini a kiadóhivatalban. \'
MIELŐTT SZŐLŐVESSZŐT
SZŐLÖOLTVAN\\l
BORI
gyfimölci és díszfát
váaárolaa, a ss|át érdekében kérte legújabb képes árjegyzékSnket, mely mindenkke nézve sok hasznai tudnivalót tartalmaz.
Pontos eztm: ^
Szűcs Sándor Fia
1 M - | , 1, _ - I fl . . .
szowottvanytewp ea oanermeto inn.-an.
Van szerencsém s nagyérdemii köaönség b. tudomására adni, hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utca Retsz-féle műhely helyiségben
6. szám alatt, volt önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágó munkát, r
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül az összes honi és külföldi fa-erezés és* márvány utánzatv
Hangzatos ígéretek helyett csak azt említem meg, hogy Nagykanizsán Reisznél évakan át folytatott aikeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett és utálok s Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb réazban áltaiam iastatt-üveg és linitáhlfilrrr Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, izlesem és művészi tartásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel
V¿Ut¿CK lUllC roH RE1SZFÉLE műhely -
__ í Dunántúl l«*
legrégibb 4ks*%rüriete
BEtóiy \\lw ö HA
Nagykanizsán M Ms ■ an m Mnm sas
k SnT 4 JET
M *
Szabályozható 14 karátos arany betűs gyOrfl 5 K Ezüst aranyozva — — — — — 2 K
Saép n|gy ilhaltl
MM, i?Mt ft m üuvittn
Nagy rátasilék
Arany jegygyűrűkben,
különleges tormákban la.
Bemek menyasszonyi ajándékok,
finom liléehin.
Cel|es czflft étkészletek,
híleteles próbával cflétve.
Javítások és uj munkák seját villanyos eróre berendezett mflhetytakben gyorsan kéérttnak.
Eledéi iliititftKii i k I Jutányos éa otcaó árak I
Millió ember hátinál
KÖHÖG
rekedteég, hatatni, elnyálkéaodáa hárul éa görctöi köhögés ellen kiiérdiig a |6tzS
Kaiser féle
Mell-kar ameHák
(a htrom fenyővet)
mbnraat fii flft tfiljagl ififl^l M«-!— bizonyítvány orvotoktól és msgánoaoktöl
— L I . . ■ » » * f. .» ■ — * . ..
a omoi netasroi. .. n üniiiisi eenetnes és jótól boabonok.
Csomagja: 20 és 40 fillér doboza 60 fillér.
Kapható: Neamann Aladár és Reik Oyala arak gyógyszertárában.
Felvéve an olnaa UráJyaáf klvataloe gjógytárijegysókób am.
PAGLIANO SYRUP
Pa*t iaao Enasta aápnlyt tmátéL Teleta San Maree 4.
Ovegbee — dobosban — sűrített táblában. A legjobb vértisztitó és üditő-szer. Kttke« tavaszi és 6asi kara, mkidig jéélheay hatású. Khftatetve: 1894. évi gyógyszerészeti kiáOMéson: \' iamű; ez 1906. évt mUm&i a Mtkiei kiálUláaoe az ari
kyglea. IdáBtáaen
3E
tsl
eaoki
: az 1900. évi hifién. Uátttásoa arany isoo} az 1910. évi buenos^jresl. nem-nagy dlaeáksaiayávisl | az 1912.-évt rómafnesssetközi iseysl Ksgóstó minden najyebb gyágyszertirbaa.
Óvakodjank haaslaltásoktól éa etáasatsktél t
Egéazs&háboritások kikerülése végett melagea ajánljuk, hogy kizárólag PAOLIANO ERNESTO aápolyi tanárnak a mi védjegyünk alatt árasétett PAOLIANO SYRUPOT tessék kéreL
Gyógymódra és egyébre vonatkozó íehrtlágoaitá^ sok sálunk lissann al>rfffk
Levelsaéa bálmely nyelven.
Különlegességeink esztrák-magyar ké^VieslIsi | »óink ákal az egész Monarchiában frsaks arusittataak
I0T4T
14
¿ALA
Köhögés, rekedtség
és "elayálkásodás ellen elismert gyors ém oooo Ustss hatásnak oooo
Egger mell-pasztillái
as étvágyét eem rontját és kitflnS izüek.
Mut 1 n l kma. «a . Wliiiku íl bűét
Kapható gyógysáertárakhan éa drogériákban
Cyír y»«ét EGGER A. FIA
m. ca kfe ndv, nilM BÉCS
küldési hely.
ÉLJEN»
Kephntá" IfluL, Neumann A. Rcik Gj. fjőyjzscrtarálian; nltá. Gcttich
KttES mdpsaztUls cssk tsa msr mewtaimtl 1
h CHd arak drogáriijában
[HSUIBO
m
L«Htt
NTIBSOLAJ-.MOTOROI
és ank alkatrészei Kizáró lag
ÁNYOS IMRE í
^fej^^L Jtg> BUDAPEST, VI PODMAMCZKT-üTCZA 17
Telefon 12 71
Lagíűsafah ajrarseiajishlUágie*I JetáajFM árakl
VekáUea iadiaal Ositld feltétel"*
14»! SjMlM
CSlgaól cphatok í\'r)
ll
ím
jjt
A félszázad óta fennálló*
qjiill féfla li Iésiég*$
legkitűnőbb minőségű
minden hasonló anyagot túlszárnyal I Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsót Anyagot szállítunk! Fedéat vállalnakI Kérjen ajánlatot.
Raktár és képviselet:
Bcrgcr Pál cégnél Negykaniau.
léghnhia l|pU.
Nl
Kaufmann Mór
férfiszabó
Jelefon 222.
Nagykanizsa
Kazinexy-utca 6.
!
MOLL"
riETPLlJ-Z-POH
eaak sliksr «aMSI, (ms sSaáecyfe aa> kss MOLL. A. vééjsayét éa niatraaas Mirteil fst.
Mell A.>MS leMtHs>MrShlwiant|>.
hatása a kamakaeeahh jayenier - és aHaas» MaylmA, gyaasataesca, gyomért^ «¿Mami eaékréknaee, mMMatsiom, vértéiül**, kraeyár M a lankaiéaháeátib né* tetsass. ■ék ellen, a Jeles hé* iszernek tanét ta mindig nagy ké lettedéit »matt. Ara an lepecsételt eredeti dobosnak a kara«a.
M OLL-FC LE T\\
SOS « BORSZESZ
HamlaHáaali tér ver y H«c laailiieiia aaak nkkne valéM ha mindegy* Hf Moll A. «MseyM tünteti M és MéUA. leilratii Aeeealtat van •lm. A Moti-nle Sésbonui ss asvessle-sen, mint\' fájdalamcsll lapító bedfln.ftlé.1 «te hMsvény, eeéa ása mechü lé a
»pábtiflsatkas méoyel eif teftssiertebh népi
népszor. Ejry tsounmdi üveg In 3 korona
„MOLL" Gyermek szappanja.
Legújabb módszer szerint kéaiitek i«««aa. anaka evertnek- éa Mtansaspeset s Mr nk&vtfrU ápnlisára ityermckck ás talnóttek részén». Ars darabonként ao ». 5 db, K i.ao. Minéen Ssrsk lysrnakssaaraii Méll A. vééjecyéve\' vnn nllntvn.
Pflazét küldé«: MOLL A.
cs. és Mr. W-___________-___—.—
Inukén S ss. — Vidéki mo|trendelé»k naponta poetaatáavii mellett teljesíttetnek.
A raktárakban fessék kaUreaottaa »MOLL aj - «iStrtsSTst és »édjegjlsi\'l fltltirtt késeltmenyekat kérni.
Raktár Nagykanizsán: Rosenleld Adott Pia
rytaysssrtss _____________ Béca, Tueh I
THIfRRT I írtilCHlö mm
UHMitili\'li" kaéésa MWS-
éa aicUbctecsécckaél. «wkltl a kaiaraat, HankM HMMMNlMBri Taraknnladéit. imailiilc« améakaai
I25ÖL_s a
Sínt Sít. ks£3»m
iSnict, vslc ■ai jé aüia Skns és Mdki «tea. hrtStu íjai* és
laskaél, ÍSaflB i M
InirrMMté. tHiai ■MM kitSnMn bcKII lo*
Itali, odvat Imi Jl, vnUrolnt mm
NfbdffMI\'l i
SH/MSalM
■ort«« tfrM seit M M pliitllkaKlll»iUnAI. M-guy nt minden «ebei, Mbbclyt, ortän-
ml lassi »mié »wjmii, |M*t.izcmB 001, éaésfssksfcal.
loRsk, -mm-
ounogcs cum, uél re r BT*" bm ja h*b«u 1 w orlt
a l, wi.mwm cw», «am mwüi,
h\'MtS.Wiyia awkma >—trlurkt, ssrf 1 \' \'\'\'f» J -MiWWett I Mkéan mik éka
kliiine. feaMsa. Mlndea káuéi k HaOna la k9km, vscr null léniééjisaail kéméi k0«a.
Irjnnk: Thlerry A. öraagyal-gyógy-
táriaak Pregrada, Rohitach mellett.
12 kis vagy 6 dupla vagy I aagy
epedalflveg 5*00 korona.
Tkárry I irémnrte liftül niédl Cutilmi kuiai
Mttiksilélyi« i megnBnt i ■IUWIIL HIIIIMH uaméöMM laDénkn It akfMH ka. —
M mnaéerss aAfeaé Mié ■aUk, kj*i|iiMinM|i, mA-likili\'jilli <bm Orfcéac, MSrt lébak, xbck, éindt nMaeoi, liisln, likéjil. Mái, «¿írf», 16-*éa «éais no laaééés iltil «e» ■a hmki MSaé nlBMlM návdlllaafi
ér* X l.H _a ßjfug ^iM||ki
i&tX
•mZhkaaé i
>.fé J pim aéÉwvaflf SélkM J
.arte*
kaasiäiikii I irnSal rwnm
HIMM I . leaaaMl
taaay a. aapa ggstatraa. naptaa Vohttach mellett
B ii ««»nini kapkaté i TSrSk IM |ik|ként ék ö1-.« «fa ar*w—<■
Nyomatott a .Zala Hirlapklsdó és Nyomda Résxvénytárssság" könyvnyomdájábaa Nagykaalzaáa. Igazgató,: Plachd Ernő
XU. évfolyam
Nagykanizsa, 1914. január 29 kedd
15. »«ám.
NAGYKANIZSA.
^jrO^/m
c POLITIKAI NAPILAP.
■■!)■»■ k^kM haMI
SlF1.1; :::: P :
atr.
■rta émm
Ifyaa
»1 l< Isik, wa II I II > *■ Uilrniii
nények soronként 30 fitté».
| BWj^MPf BWB MftiZWjB 1 | WW. ^.sV^Ji
Hí uj szibályrudelit.
Naflfkanbaa, január 19
A végért á polgármester köszönetet mondott a képviselőtestületnek, a képviselőtesluet pedig a polgármesternek. Nagy munka volt és szép. A köszönet mégjárt. Pedig hát a képviselő-testületnek Is, meg a polgármesternek 1$ kötelessége, volt elvégezni azt a nagy, szép munkát De hát ugy vagyunk vele, hogy ha kötelességet végeztünk is, Jól esik érte a köszönet Megkaptuk, megadtuk.
A közgyűlés a szabályrendelet lényegein nemigen változtatott. Csaknem érintetlenül elfogadta. Ez azt bizonyltja, hogy s ml viszonyainknak megfelel éa s mi közigazgatásunkhoz szükséget in« tézkedéseket felöleli. Mert ha nem igy volna, nem fogadták volna el a tervezetet, hanem az a sok városi képviselő pesti parlamentet játszott volna és tűzzel vasaal, nádi furulyával megakadályozták volna, hogy az keresztfii mehessen.
A szabályrendelet kész; kétszáz városatya csinálta, tehát jónak Is kell lenni. Ha ennyi ok >s ember igy találta legjobbnak» alig hisszük, hogy a vármegyei nferena, vagy a miniszteri osztálytanácsos, akik mégis csak egyes emberek, javítani tudnának rajta.
A befejezett munka után azonban megállapítjuk, hogy a közgyűlést megelőző viták, szócsaták és handabandá-zások nem voltak egyebek, mint amire azt mondta a nagy klasszikus fe minek nyeltük hát le a békát?
Ez kérem, tisztára békanyelés volt
Azok a pontok, amelyeket egyesek nézőpontjából sérelmeseknek, vagy s közérdek védelmében helytelennek véllek, egy-egy szóval, Írásjellel vagy ki-magyaráaással olysn értelmet nyertek, hogy azok- a képviselőtestület minden részét megnyugtatták. Jelentéktelen, apró javitások történtek s ezért mondtuk fentebb, hogy „csaknem érintet-lenül".
A kedélyek lecsillapítását és a harcias hangulat tompítását azonban nem kizárólag ezek a javitások idézték, elő. Ez főleg — talán csakis -■=- azok a
közgyűlést megelőző nyilatkozatoknak köszönhető, amelyak a polgármester ajkáról elhangzotta«. A polgármester kijelentései és az egyes kérdésekhez fűzött magyarázatai át voltak hatva attól a nagy gondolattól, amely csak egyetlen magasztos és szent célt \'Ismer; békés munkálkodás és együttműködés Nagykanizsa jövőjéért
Ez az eszme vezette a polgáJtaes-tert s hisszük, tudjuk, hogy ez vezette a közgyűlés minden tagját Egyik nagynevű politikusunk azt mpndta: ha niptp ellenzék, csinálni kell. Ez a tétel kétszeresen igaz egy vidéki vároa parlamentjében. igaz, hogy Itt nincs szer* vezeti ellenzék, de erre nincs Is szűkség, itt egyesek veszik blrálst alá a szőnyegre kerülő kérdéseket s Igyekeznek pótolni a szervezett ellenzék helyét Ezeket a felszólalókat ugyanazok a nemes Intenciók vezették, mint azokat, akik más állásponton akarták a város üdvét, a közjót szolgálni, elszólásnak minősítjük tehát a „frakció" I és „ellentábor" kifejezéseket mert ilyen | a ml közgyűlésünkben nem volt Nem 1 is lehetett, mert a két siabáiyrendelct
Ellinor
Irts : Széllc sí Zsigmond. Miiks behozis a póciétéinél? egy ár-|rl rztkbfll és két levélből állott. As trjcfjzékrt s Khidniiy nem «olt kivár«!. As egyik la •élnek mái iMncrtc is trését és taért borsa kentei tépte KM s borítékot Csakugyan Sin-ter ar irts és sst törölte benne, hogy a jBvö aOtörötön tesz úcpltmber 12-ike. Ezt a hü niptárt61 Is megtudhat!! volna, de ugy Mimik, Sláger ur nem bízott beosr. kegy a Mfeadnigy megréii a kalendáriumot. VilóoinCIeg tapasz-tilattól todtr, hogy ntm ez a kedves ohrai-ménya.
A máiik levelet hagyta atoiiénik a M-ksdsigy. Oka voll té. Ditatoa iorméjv, urkig csak ott, halovásykék, tssl» gfogát a boríték vek, rajta outrák bélyeg. Abbáziából jött. Az káét, vékony nátu, Ibié dBIBngé bei fik, mm istnetlc. De igsa jé áadaagja vad a klkadwiaal Kd-lemas kuBlfiéggal kezelte a levelet: , latsán, kéjes várakoiéinl flrétzelgrlle a • borítékot a keskeny csonikéssrl és ugy búzta ki a levelet, adni tki a asgy lapot gnbetálje. ts a követ-huö pilla saiban a letráratlanatb tnkgnagy-■ecrflbh diadal .\'otogó pbemága lángolt a ka-két; traa\'u, léifln itcon. A föbidnigy nagy. nély barna neme luki meredt a kartonlapra éss kssgj« etyaa.vnM, mint a rombitasió mikor kiordUotl az ajtó leié:
tt Miiki I B< patkolni a kis koffert I Hazam I _
A kirloaltpen csak egy sor Itali Létet Idvánom. J0J|M.
* OMf>
A főbidnagy elolvssts Btvensisr egymásután. Ma|d kinjult testtel és fOlay ajtait ksrral s magaiba tirtoit?, mintha az elragadott ellenséges sáizlót motstsá e IPawgmk, végezetül pedig betette, a tárcájába ée odaiiorttotta a szi-vébez. Láthatólag nem adta: sül asináljon boldog Brtoébin. Lei jobban akkorái szeretett tolni otditinl, hogy s ház megremegj» bele. Egyszerre elrevellc magét Egyik tiHamos kap csofófól a mátlkbos rohsnt éa mind a három nobájábi n neggyn|totl valamennyi lángot Pedig még csak délután négy Ara volt éa s lakéi «apa napfény.
— Illumináció I mondotta magának éa nevelve verte össze a bokáját.
Hit elen ftlbfl futott ál a homlokán. Ar Itóaiiialbcz szali dt éa idegesen kotorta ki egy cwad könyv köiOI a menetrendet Nem volt icmmi baj. A fiumei vonat csak jé két óra malva
indát
— —— — — — —— j— — — — , E|y csöppet ie fontos de stégk el bed mondani, bogy EtHnor asszonyi mm hitték BHnornak, Irén volt a neve. likasénak m am kireaitike el ts est as elkgresaieMtf wianai agy (égadta, mint agy Igei kedvei ál finom íjándtfot Mert bén ataiony rajongott a ikan-dinév bókéit éa ízt íártotta, bogy caak esek látnak be abba a rtjMetaa* éa sam-ejl titok 9(0«¿ággal ladtea világba, amisek — nfli síit a.pevs. Teiivériinak tmMa Pisákat, aa Mm két, AMtrittokat EOIdákat ás EtRnorokal és ■am miséit bsMHe tkhoá, hagy neki igaaaég nétat egy vflégkótoroey Arinak bányául kelleti
volna születnie, akiiek a tenger mgáaa vott a bölcsödala. De nincs igaaaég a világon. Aa édesapja nem világi\'.ótoronyör tok és mtndea óceánnál többre tartotta sst az sranyoean hnl-lámsó tenger*, amelyet a ló hflaét sIHJldl ezer holdján rengetett a nyári fuvalom.
Az ura caaloéédésból adu neki a ikaséi náe nevel, de Irén asszonynak jól esett és sokszor agy érezte, bogy a a béta «ott az egyetlen alkatom, amikor ss ura megél lette ét De — ekkor se tudott róla.
A főhadnagy, aki teljes négy urteadfl óta izinta fsnatlkus httsrtásesl és raadflMIm-i éggel oetromotts a nép aaaaonyt s lagóde-aebb lálnenáenk boldog lázában virraeHotta át s száguldó vonalon as éjszakát As sasaoay soha a reménység egyetlen ingarét m rafflss totta mag aMtte, de a dattáa, barna levaMe lelkében agy ezinte bigott hit áll, hagy agyaaar — valami caoda történik. Éa manaéTtflbfc csalódás irta, mennél reménytelenebbnek lét-eaoet as oatnna, annál erflsebb és renditbaM-lenabb az aWIMÜa^ai. »
Éa Íme: —a párkányon ■igkissti fehér séssió, imftor igazén aam tárta. Tb halé utasok el sz aaszoey ál a m M*eMt m oelmm teljesen attastett. Hkt M kaptak agy-másról.
— TaMa épm azért . .. — jBadeMa maaébaa a Wkadnagy ás agy éesal», kegy I limr— a aéadls fordulat W)w ál inigiaiimlil TaMa épen dMgskani, kagy as la
Mmptl
Bit aem
aa mág a t el aflmá
a
ZALA
1914. |áaiiár JO
senkinek nem akart sérelmet okozni, senkinek nem akart kedvezéseket juttatni. Minden melléktekintet nélkül a közjó érdekében tértént ax alkotás. .
Felemelő, szép látvány volt a zsúfolt közgyűlési terem; -ez is elárulta, hogy amikor fontos kérdések kerülnek a közgyűlés elé» a városi képviselők téfkUsniereti kötelességüknek tartják a közgyűlésen jelen lenni. Csak még az volna kívánatos, hogy — miután minden közgyűlésen kerülnek szőnyegre fontos tárgyak — a képviselők mindig Oyen számban jelenjenek meg.
Végűi pedig meg kell emlékeznünk arról, hogy a képviselőtestület minden tagjára jó hatást gyakorolt, hogy a polgármester a<. közgyűlést teljes pártatlansággal vezette, s a két napos közgyűlés alatt jelét adta, hogy benne a közvetlenség és erély a tapintatossággal párosul.
A politikai helyzet.
Farrá IBaaa lávaként hömjpölyög a poétika, aaanacie azonban az, őnvijta medréből se jobbra, se balra nem csap kL Erről tekét arra leket következtetni, kogy a politika vnlkanikni ereje ■egczzppznt, a a lávafolyam továbbra la medrjben marad. Es természetesen Örvendetes dologaik tekinthető i biztositéks annak, hogy batátbatsilan aég ss ss idd amikor az ellenzék illái óhijtott radikális változás beállhat, a a ptBHfti haflámai lűeeapnánek ezokre a terflle tekre, a melyekre as ellenzék óhajtani
Hiszen szó sinci róla, semmi sem tart Qiökké: de ez okbsn ez okozati összefüggést is analizálnunk kell, a amikor ezt megtették arra a Indatra ébredünk, hogy as elburjánzott évtizedes közjogi tercierének egyezer caak végét kell asakiuni, ha bár erőszak árán is. A monarchia tekistélye, nagyhetahni erőssége — tehát Megyeraeczág létkérdése is kockán tor (óit, a monarchia hadseregének gyengesége, , rendezetlensége mellett Ami a többit illeti: Tisza részéről minden, minden maokapárti Önvédelem volt A parlamenti őrség, a házszabály leviziójs, es ellenzéknek a parlamentből való Uvesettetéae mind olyan dolgok, amelyek ciéesekos kormáayxáara vallanak. Da éa est őszinte érzésed mondhatjuk el, kogy valami* nek mégis történnie kellett, hogy a tespedésbe ifllyedt állasai élet uf erőre kspjon ás cselekvési képességeihez (utton. Hagy es törvénysértések árén tOrtént, sst a történelem len
BNgMtet Mert ak Idő szerint aég ipián nem lakai Mal, kegy a Ttess kormány ttgködéee mire vot rossz, vtgf mire len jó f
és legdivatosabb farsangi ujionságok olcsó „áron beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
dlvatéraháséhaa, Fé at S.
20.318.
20.318, ennyi ebédel ednll Nsgyksnizu szegényeinek 1913. eovember 19-161 jsnuár 15 lg a Népkonyha. 57 nap alatt 20 318 ebéd, abbéi egy napra éllag 356 éa fél ebéd jat. November 19 tél jennár 13 ig álleg 356 embert vendégeli meg mindennap a Népkonyha.
A jótékonyságnak, a kön j ötletességnek ez s nsgy éa impozáns megnyilvánnláaa menynyi könnyét a szenvedésnek és nfiklIOsésnek ssárllotta lel és s meleg hálának milyen könnytengerét ssj<olts ki az ineégesek, a nyomorra Ítéltek szemeiből, azt számokksi löimérni nem lehet A jótékonyság fiaikat mérlegéi lehet ssá-mokbsa nyllvánosságrs hozni, bár azt ss sr-kfilcti lókét és ethiksi. diadalt, amit es jeleat, a véges tudomány szintén nem jegyezheti fel számjegyeivel, ftne a statisztiks: november harmadik harmadában a tanulók 3543 ingyenes ebédel kaptak. Felnőtteknek bizhoz 435 ingyenes ebédet viltek. Utalványra 52 ebédel osztottak ki, az alapítók u\'jáa 18 ebédel adtak Ingyenesen és 231 hais fifléres vendége volt a Népkonyhának. Bz november 19 MH december egyig özzzezmi 4279 ebéd.
DtcemberbenNL tanulók 7518 ingyenes, felnőttek 1675 ingyenes, ntslványosok 447 In-
áé az pleyfté tagok illmé aee ebédel toptak. FlaaNM aa ember 0 sesean 1023S ekéé.
Januárban 4209 toaa«át i 188 229 a alváayoat és 2S ptr fagottal venill>sa meg lagyanaaan a Népkonyha 2S4 veadég fizetett, összesen MII ebédel saotgáluaak ki
Aa éeeaag 20)11, ebből akadd taaa SM ebédet adtak hl kaaa fillér allaaékia. Ne egy-egy ebédre csapáa 30 fillért asáatilank, (pedig tébbe kerül) akkor miután 19.8(3 ebédel osztott ki a Népkonyha teljesen tagyea, W04 K éa. 90 fillérbe karéit eddig a Nápkoayhs taaa-tsrtáss. Ebből mcgitéthetA hogy mllyoa raa-geteg álddoaat készség ée haasáaaa retet kell ahhoz, hogy ezt aa intézményt a nívón tartsák, abo! áO>
A Katholikus Legényegylet mavész-estélye
Nagykanizsa, |snaér 19.
Vasárnap eate fii kilenc érakor kvnódOU mag a Kstkollkai Legényegylet ez Idd mérést-estélye. A mérése aetély programmjinsk a W-lOnő aaneazámokon ktvfll nagy aalyt és Saae-plességet kölcsönzött ér. Raádey Oyala pápai prelátas, pOspöki bely nök tartalmas, szeüeaas áe mélyen saántő felolvsaáee. A\'taláhsn a program m ol / aaaasádósan eaép, értékes ée nlvái vök, kogy még a Ksthatikas Legáayegylettől megszokott eisérengn má rész-esteiysket la messze fclQlmatts. Mindennek dacáre, —- bár as estélynek asépéa anyagiakban la Igen fi-gyelemreméltő sikere vad, — a kötöm ég csattal nem viselkedett olyan izépan, miat azelőtt A bsson\'ő zsánerfl ksnisssi awlalaé. goknos képnt eznttal is readkivBl eokaa |etaa-lek-meg, de ások, akik bottá voltak stokva a Legényegylet mlvéaseatélyéaak aegy ée impozáns sikeréhez, a h itala as Polgár egyleti taaat zsúfolásig megiöliő dletaa éa aagyssáaM közönségéhez, szók talán cialédiak egy Mesééi* rakoaásukban. A hibát ivaéesstesen nesz ka* reshetjus a rendezőségben, amely aiattd kéiO nősen szépei éa |él piodakáH, hanem a kani-ssai kOzOnség rétzrétienségébea ée érihetetiea közönyében, amely minden komoly és a eső teljes értelmében mOrészi esemény Iránt msg-ayilfánaL Mátédralői előadásoknak mindég mag van a magak közönsége, da ka agyaaar vslami igazán értákea és ad vészi p-jgrsaiaot akarnak ayajtaai, amely a legszigorabb kritika dfogalallaa mértékelesét la dladalmaaaa áUfa ki akkor ennek a közönségnek caak egy csekély hánysdáre lehet eaámianL
Aa est sikeréből aaoaban ea a saraié momentum semmit sem von! le. Akik magja leniek, azok épea olyan jól matatlak, a épaa

Hogy jóhirnevS cégemet. megismertessem oly vevőkkel, kik eddig nem ismerték., elhatároztam, hogy 500 vég jó és megbízható 38 méteres cérna vásznat úwéknek és huzatnak megfelelőt, melynek eladási ára 48 korona,
nst 33 komiért kuzik limliili
Minden vevő próbára csak 1 véget kap. Egyben felhívom a menyasszonyok Rothschild Albert céffhez figyelmét, kik kelengyéjüket oksotvés megbizhatóan óhajtják beazerezni, forduljanak \' ns^jii ssaisTg ei
Állandóan nagy raktár készkelengyékben, vásznakban, asstalnemüekbán és az összes divatkelmékben. Vidékre i, meghívásra készséggel\'küldőm képviselőmet nagy mintagyüjtea»ényeaninel. ,, •
1914. január SO.
ZALA
«L
« tO Wlnm sMttltt él*aka lalajl-haUttcu latMiével Uraztak ti, mintka MUzar, all Mwiw annyian láttak volna. A programútól dr. Rhédey Ojala szabadalöidáa vezette be a izodaliimustól A tarulmaa éa dcqaevs lal\'egaléiaifc, mal a keresztény nod titvcui létjogosultságit áa a tömeg nyomor ladH4 motívumait iimertette nagy ál mete« afeare rak. A bailgsfóság pneektg Upeofta a mgfntdáiu «e tendál»* szellemes előadói Utána HoflrkMer Emmi, Patrice Migda éi 4r. Lukici Jómf íeneazimokat adtai ek) íomboló •Her metletL HoltrtcMer Emma és Patries Magda kedves ismerőse a nagykauisaai zene-«ölnek. A diüentant izmus értékeli messze tul* szárnyaló művészetük, Ml pos tudásuk éa művészi hatások érvényestiéséra törekvő virtuóz, de disz* kiét ka agam kezelésük ezúttal la bámulatba ij-htte a kallgal óságot, akik «éget nem érő tapssal adlak klte|eiést elismeréseknek és tatasésüknafc-Lakács József nemes és kilonott mflréssete szintén megértő és méltányló élvesőkre MMN. A tereettwk valamint Peítics Magda soogora-ssámának olyat nagy és isép likere voí, bogy megkel lelt ismételni.
Dr. Wildmaan Ujamé és dr. Batta Já> ans számai s közöoaég őszinte sajnálstéra al-maradtsk. Andii Jómf egy melodrámái adott elő Ries zongora kíséretével nagy Msaés mellett i i progrsmmot agy alkalmi dsMtds énak-aaámal kjesték ke.
Eautva kirakták a székeket és pádokai és megfaadődUi s tánc. amely hajnalig Mito« pompás kedvben és elevenségbea. A talpalávalót Horváth Jozsó népsaerfl maskara szol-gáttatta.
A VILÁG. s TELEFON.
Tisza látván gróf Zágrábban
Tisza István gróf miniszterelnök vasárnap reggel érkezett a zágrábi állomásra, ahol a tán és kísérete fogadta. A bán automobilján behajtatott a városba.
Tizenegy órakor látogatást tett a horvát-szerb koalíció klubjában, ahol dr. Mazuranics elnök üdvözölte a jeleslévők lllkes éljenzése mellett. Az üdvözlésre a: miniszterelnök azonnal felelt és azt mondta, hogy tovább halad cendüietlenül a megkezdett utón. Ezután a régi unlonfiták klubját kereste fel, ahol dr. Medakovics . elnök fidvözölte. Este 6 órakor díszebéd volt a báni palotában, amelyen az első felköszöntöt báró Skerlecz a királyra, a másodikat a miniszterelnökre mondotta. 8 órakor a miniszterelnök megjelent a díszelőadáson, melyet a tiszteletére rendezett a zágrábi Nemzeti Színház. Tüntetés nem volt. Általában Zágráb városa melegen és - nagy szimpátiával fogadta a miniszterelnököt Az utcán sorfalat álló lakosság a bevonuláskor lelkes asivióval fogadta az /előkelő vendéget A miniszterelnök látogatásáról zágrábi tudósítónk ezeket Írja:
Az ellenzék ezúttal is kitűnő szolgálatot tett a kormánynak, amikor Ruméban és Zágrábbsn Tisza István gróf ottartózkodása alkalmával mindenféle botrányt jövendölt. Éppen ez okból kettős fontosságot nyer, hogy - a miniszterelnök fiumei, de különösen zágrábi tartózkodása gyönyörűen, méltóságteljesen folyt le és politikai téren megértés és baráti viszony utján a legmelegebb akkordokat váltotta ki és határozott további közeledést jelent.
A fiumei ünnep lefolyását különben az egyetlen Pesti Hírlap kivételével egy ellenzéki sajtó sem aknázza ki pártos célzattal. Nevezett lap is csak Mária Terézia főhercegnőnek imputál bizonyos tüntetiTfazándékot Tisza ellen, a mely azoaban^léstelen hazukgságnál
nem egyéb és talán épen ezen magas köröket érinti legkinosabban, mert • beavatott politikusok csak mosolyognak az ellenfeleken, Zágrábban, Tisza István ottartózkodásának különösen az adott politikai fontosságot hogy agy a koalíciósokat, mint- a pártonkívüli unión tatákat klubjukban meglátogatta és elnökit üdvözlésére adott vátaszában Magyarország és Horvátország politikusai között állandó biíitl viszony fejlesztését hangsúlyozta, valamint hogy ugyanolyan őszinteséget vár a horvátok tók amilyen őszinteséggel ő közeledik feléjük.
Ezen bensőséges politikai közeledés snnál nagyobb jelentőségű, mert ezntfaV 82 ellenzék maga is azon volt, hogy a zágrábi nap lefolyása minden zajoi tüntetéstől mentes legyen, mig az országgűlésen ugyancsak éles vitát folytatnak. A Horváth közjogi ellenzék vezérel maguk adtálr kl a jelszót, hogy Tiszs Istvánnal szemben a vendégjogot megsérteni nem szabad. A zágrábi közvélemény egyhangú megnyilatkozása Tiszs István távozása uiáa az volt hogy a magyar miniszterelnök Zágrábban a lehető legjobb benyomásokat hagyta hátra.
A munkapárt a képviselőház mai ülésében megmutatta, hogy ez ellenzék úgynevezett bombáitól egyáltalán nem tart, s hogy leleplezni valója nincsen, sőt éppen maga a többség könnyíti meg az ellenzéknek, hogy állítólagos leleplezéseivel előálljon, mert kétségtelen, hogy ezek a leleplezések a nyilvánosság világosságát ki nem bírják és csak a támadókat kompromittálják. A mai ülésen az történt, hogy Beöthy Pál jnegkérte a házat, hogy Polónyl Gézának bármlkgr adja meg a jogot, hogy összeférhetetlenségi bejelentését megtegye. Indokolta ezt az elnök azzal, hogy tudomása szerint a befeientés az ö személye ellen irányul. A Ház az engedelmet megadta, de egynegyed tizenköltig Polónyl Géza még nem jelentkezett A Ház mai ftlése.
Budi pest iői jelentik: As S ést hátomne-gyed 11 Örskor nyitotta meg Beöthy Pál elnflk. Az elnöki etólerjeszjések után a ssjtóreform
VT- -•\' "" \'
Soha nem létezett olcsóság! Reklám Arat
1 Ko. Henderson-féle valódi angol teasütemény, egyes fajok külön és vegyesen 4.- korona. 1 dkgr. zamatos Pekarek tea — ,10 fillér. — 1 Ko. Caboa keksz I. rendű 1.60 fillér.
1 it finom Jamaikai rum 2 korona.
fiimar, caamag* éa eadhaianlraiHnéhnm Ferenc tér IS. — Talafoa 91. aa.
Bor, -pezsgő ásványvíz, likőr, rum cognac •sjt vaj,
ki.
Gyenesxés Szabó Daák
Naponta
friss bécsújhelyi, szepesi és debrecen kslbász pozsonyi diós áa a^koe patkó VADAK
4.
V
ZALA
1914 január 20
Sirolí n " Roché
biztos. hatású tartós köhögésnél, a légutak hu rutainál, hörghurut és asthniánáL Influenza és tüdőgyuladásokurána jóizü
Sirolin "Roche"- al való hosszabb kúra megvéd az Összes a^talmaskövetkezményektől^StROUN¿Roche"oidóteg éh fertőtlemtóleg hat; elősegíti az. étvágyat és em^sztest.
S*iv*ak«|«k - ny-ny■\'- — ■-■--- 1firntrUnn firnlinTTiHhi* Ihliui
Itelialiaa kerilt napirendre. E fönek Bsrsbás Bűi ssólat M ée még mos1 i* ben«.
As albáa katlanból
V«tanából Jelentik: Izmael Ktmil Mg el vea határozva, Mgy továbbra le aMgenrad n ideiglenes bonnáay. Mén.
Belgrádból |elantlk: Eesad pasa csapatai vasárcip váras élet balálbsic u\'án bevették ribniiéi városát ée asaláa borzai mn vérfürdőt randeslak a várna álcáin. A fegyvertelen lakóiságot valósággal leménároHák as utcán, a Msakal pedig Úréból Iák. Hír eaarlal Esaad patt katonái fifkoocolták as elbnisáni polgár, mestert Is, családjával egrStt.
Szslöniklből jelenük: As a fifr terjedi el, bogi n u| törökök államcsínyt (erveknek Albániában ée kisámai cupatokat akarnak partra elállítani Albániában.
Derssaéból jelentik; Albániára végzetes napos hflvallatlak. Orsságeserte elkeseredett harcok dalaik, teljes a felfordulás. A kormány lehetetlen, ess pelei minden vonalon vereséget nanvednek. A lakésság a véksflkig itgatoU. A helyzet rendkívül fenyegető.
A Házelnök összeférhetetlenségi flgyé.
Budapestről Jelentik: Munkapárti körök ben híre jtrt, hegy Potőayi Oéia már ttom-balon öasirférhetetlensédi psaessl skart be adni Beöthy háselnOk ellen. Beöthy a Hlx mai 0lésén feltzólltoüi Polónyit, hogy nyújtsa be a ptnataát.
Borzahtaas kazánrobbanás.
Zomborból jelentik ; A cservenksi cukorgyár bsn teggap katasztrófáid kssánrobbenás tectém. Tiz munkái anfyosan, kötlflk hárem haláloean megsebesült.
A szombati közgyűlés. ■ ■ ■
Uj mozi szabályrendelet.
Tisztiorvos Kiskanizsán.
Srombsti tzánankbsn már részletesen beszámollonk á közgyűlés lefolyásáról. A hölgyélés a kéaö esti órákig együtt maradt a a szervezési szsbályrendeletet teljesen letárgyalta\' éa a| szabályrendelet néhány módozitsztól eltekintve inegmaradl abban a szövegezésben, ahogy a tanács a közgyűlés elé terjesztette.
Lényegesebb módoelKet ceapáa a mozikról rendelkező szakssznál végeztek. A közgyfl-lés nlssitotts a tanácsol, hogy doigozzoa ki a mozgófénykép szinbázakra aj szsbályrendeletet, addig pedig a régi szabályrendelet marad érvényben. Ezt a szakaszt tehát kihagyták a
csókol a háméinak, alázatos niaalUl ktalr a néma áa lanénytalea béayérgéa, hogy aa joq koroaévet emeljék a házbért, hansm ka man% Ml eeak tagteHebt szánét mart é a Retek areet caak 490 koeoaál ftaalai aaárt n agy saaha áa kaayha nélkfll veié atagánlakéanek nevaaaR üéakamráárt. amelyben családjti a eors ádás vihara ellen rejtegeti a hogy 630 koroaa, m atáf istenem egy ágén vagyoa, Ml hogyha laMI MajliHg aláaaa etM Mindazt rgSazmi eiaüdaa asoadja a lakó aaeaw, s inkább att-nilai, mintsem saamrehányőia a mintegy abhn a knail meggyőződésben, hogy daet aaét nfehl hogy ne Mtasát korona legyen neki at emelés.
Axaá 1 (atyai jóindulattal) Nisae liem. snask a Reteknek,\'hogy a fene egye mag a tárgyit, könny0 vöd, mert as nem izzadis m|g est a legújabbal, áztat a pótadót. Mit gondol maga, aa a kutya ? Nekem nem lehet 480 én adni, áa nem fizethetek rá, nem lehetem Mabe a gyerekeimai. De hogy aa mondja, hogy nem vagyok agy arany sala, mint a vej, magának engedek 108 koronát. Magáaak caak anayé stájgerolok. Csak hagyja a lábamat Elég, M a kezemet aaóhofje.
Laki: (mialatt lemegy, aaoa gondolkozik, hogy mindent emelnek, a lakbért, a pétadél, a helypénzt, a cukrot, a sót, a petróleumot, a spirituszt, a lát, szenet, kenyeret, amitek ml ad ö issza mag a levil, — csak a. fizetésit asm akarják emelni, as OizOk éa Pondrőnál, akol 28 éve kOuyvell ketiöeen azt a nyavalyáé latot! forgalmai.) puccer.
HÍREK
V Farsangi naptár:
Jseaés 31. A eagykaetiaai mozdoeyTeiaták Ottboea ttnceelélye.
Fabraáf 1. IpeHeetglet baagveraeeye ás tlacaalstaága. Február >. Polgári Egylet Uraaaraeeorájs. Febraár 7. Szanatórium pikeik. Február 8. Poéta éa távírda altisztek malattága. Febraár 14. Kere*edó Ifjak önképző Cgytetéaek amutsáta.
Ütrrrüü\': A Patronage folyó hé 31 én eeta é érakor a vároakéaa tanácatermében válesztmáayl Ölést tart
— Katonai repBIé-gyér Budapesten. A Osnz-Dsnubius gépgyár éa Welat Mmfréd részvénytársaság kibérelte a Budspesti SdvaMya éa Oép&ár vott vád-uti telep* éa olt a jftvé hónap elején megkezdi a katonai repülőgépek gyártását A motort a repSlőgépnhMs agy bécsi gyár ssálMJs. Egyelőn lé repQlőgépre edoö megrendelést a hidügyi kormány, mintegy lét-millió korona ériékben.
ssahátyreodeietből. A pulgái martai halj MM hivatalos ciaiéali volt még nagyoéh véa. A héagyélés Ül dr. RotsciUd Jskab aifláaÉll iadftváayát tagadta aL A tiesti orvoaokre vonal koaő szsksszt a közgyűlés változtatás adMI allagadts, tehát megasemaik a kanaadik tisztiorvosi áUátl Ktsksniisárs.
Eperjeesy Oá bor a számvizsgálsthoz sjtnlott módisitást. Elfogad ák. Dr. Htjdu O/ula i| tolja. hogy a talahanlal MMaaah vonják be a knHaubisol\'stgba. A mérnöM hivatali meghagyta a közgyűlés előbbi szerve setében. A ml köd isi póllého* nem szavazták meg, de maghegytáh a magánpraxist ét megvontál tő Ok a szemledíjakat. |
loj az a pótilleíékl
a o
Tud íiillik a telekkönyvétirásl pótiltaték. Hiszen jó, jő, Bdvőe dolog, szó ainet róla, de aaárt megvtnnak a maga káros következményei la. Volta.
Aki kfotatajdonos akar kani: Tehát eladja a bázst Retek ar>
Aki már nem akar hdztniajáanot tenni: El én a lene egye meg. Nincs több kedvem a havai kiptrni a házira előtt Uraik azSltttam én, nem hó kapa rónak. A sejló támtdáni elke-seritettek. Megválók diáin állásom )ól és a jól kiérdemelt nyugalomba vonulok köskivánatfa. Tehát mtga megveszi jóksrban tartott, hÜSnö házamat, Pocak ar?
Pocak: Éi meg. Mjt kér azért a toprongyos nyavelyáa viskóért. *
Retek: Viskó ? Ezért 10000 koronával 10b bel fisét
Pocak: Sióval 10000 hgrona és Ot fii Mrt Mr?
Retek: 20000 koronát Pocak: Hát jé. Tudja mit? Megadom. Nem akarom már nyuj.zni esi a párbeszédet, mert Si őrs vsn éa a szedők már la káromkodnak. Ha eokat beszélünk nem jelenhet meg a lap 6 ónra. \' .
Retek. Ne\', hogy milyen pdnktlich ikkuiát lett egyszerre. Hit 20000.
Pocak: Wn glauben tie? fis a pótiltaték. Az semmi ? As 200 korona. Azt fizetni kalL Art levonom? Ali rigbi?
Retek . De nak ezért, mart a főkapitány ur minden áron havat akar kapaitatni velem. (Egy hónap múlva.) „
Poeak: (Mióta háziúr lati, még alaponb-ban rászolgál a nevére, mint azaiőtL Éppen asaal foglalkozik, hogy agy emelődaru aegitaé gévd a házbért sUjgerotjs)
A leki: (Olyan vékony, mini agy aaagn cé a lejből] vagy az a cltromzzetet amit a Centrálbspr as imbisshn mellékelnek ) Kesat-
1914. Január 20.
ZALA
1
— A téli Bi alMlM. A MM B italon M eok k«n«aeué|éTtl az érdeklődés kös-
Ltfn\'ébb MÉN ImU Intézett« fkrdő igizgilóeégéhos egyik beteg fürdővendég, bl ImMN • kövdkaiőkd mondj!: .KBtetané-re«, begy csatos is lerójsai bálémsl s fBrdö-letep és ■ tssnstórlum vmlfl«égtnak saoa udiidéláért, tapáotsts ét figyelméért, melyekkel Ifi) éli november 14J& egésten iltttabn 23 fe, msjdntm 6 bélig tartón ottani tartózko-d ttomat nemcsak ktdveité, de felejthetetlenné .tenni ii ipartodtik öiszei eddigi tsesonjsink közön a balatonfüredi 0 bét volt nekem uo-dilis ssempontból s tegkellemeaebb, egésssé-gemre prdig a legtldvOsebb és s legeredmé-pyteebb. Nagy foka tdegeiséggel és főtag állaadó Idd él kidéig depresssMval érkeztem Bilatonföredre. S tapnstallam, hogy néhány tsapi ott Isrléskodés után lélekben srtr meg-ayagudva séxtam s fenséges nyugilommil elterítő Balatoni t hogy dg kedéllyel ctodáMam a taiializatnak gazdag adatárét, melyből egy-egy táv még a fagyot november ét december bóaapikbin ii üdén pompázott s komoran k magasló Tlhaaynafc lejtóin. Elismerem, hogy as ottani bájos táj, amelyre földrajzi kedvezd elbelyeiésénél fogva napkeltéi ól-nspnyngtáig aztnatlenir rámoaolyog a mp>ugár, hogy a p ormoméi tiszta tangó, a mélységes csend, a fatorok között eifu\'ó gondozott utzk, a M partján ét as Matae fihyő ügetek, «óval, hogy Btlatonfflrednek kktaó kerete egyedül la képet sok élőidé ml nálam a gyors átaiskulád. Mégii art hiszem, a már emlitdtt külső keret melleit, VSleg a szsnatoriumnak és a fürdőknek Ízlés, tisztaság ét kényelem tekintetében teljes kifogástalan berendelése lényegesen és számotte-«Sen jiraltik ahhoz, hogy én magamit ott nagyon jól éretvén, a tsiaatorinmra, mint meleg otthonomra gondolok vtiiza. Ahol at idegbe-tag, akit nyngtalauága áilaadóan Ot ét hergel, olyan ksdvet pihenőre akid, amilyenre éa találtam BatatoalSmdin. ott nem egy ed 01 a hely Ica métióvá a beteg MUá|éra, hanem a legteljesebb etismetéi illeti meg elsősorban zzon egyéneket, akik as ily klváltrégos helyeken a szenvedő emberiség javára felajánlják és fenntart jlk. Itt hálásan gondolok a bencéseknek ■ni fenköM lelkfl főipáljára, kinak aagytalkft-aége emelte BalstorlSiedel a legmodernebb fgrdőbetyek színvonalára.*
— Tekintse meg Pttkó Péter dm- él isobafestő modern mintáit. Zárda-utca 14. ama alatt.
URANIA
SZÍNHÁZ
Rozgonyl-utca 4, sm.
Hétfő, kedd, 19. ét 20-án
Vígjáték 3 felvonásban.
Mérnök biine
Nagy dráma 3 felvonásban.
Látogatás a párisi állatkertben
Természeti felvétel.
Maxi cipőt gyűjt
Bohózat a
Cigánytragédia. VMVir mellett levő gesztenyéd major előtt haladt d hétfőn egy didergő cigánykaraván. A füslöeképö legények vándortál közben amúgy cigánymódra Ossza veszlek egymással, mijd sz egyik cigány hatalmas zsabkéaévd ngy lesül tett Rostás Pál cigány legény ic,. hogy a szerencsétlen nyomban összeesett s csillogó hótakarón. A szomorú ssd után a kariváu tovább halad\', mintha miiem tőrtént volna, Rostéi Pál dgánylegéoyt pedig szarai meae súlyos sérfllésdvd egy kősdi kunyhóba vitte, ahol odaadóan ápolta. A bogártzemfl cigányleány szerelmes könnyei nem gyégyiloMábmeg s legény vérző ssbsitás szerdán virradóra, fijdalmm kínoktól gyötörve kiszenvedett. A cigánylegényt tegnap , reggel boncolták td ée délután temették d a vasvári temetőnek egyik legszomorúbb árkában. A cigánylegényt utolsó útjára a környékből őts-ssesereglett mintegy kilencven főre megnő dgáoyaereg kisérte.
IRODÁK FIGYELMÉBE t 1 Iveg
Pelikán radirriz a legfőbb minőség 75 fillér FLschel FQiSp Fia könyv- éa I paplrkeraakedésében Nsgyksnlxsáa.
— Bródy Sándor társéi Bíódjr ténAtv legnjsbb munkáiból ad taépVtkrétét a ált«« Könyv\'ár, legújabb Iái nnUhdail gyt|temlnyé» .E\'mélkedéaek\' elm alatt Btédy Sáador gasdag imllwae Ul|min benne vaa esekhaa as dmM-hedétekben. A tizenegy etaélkvdtet tsrtdnmé ftmt ám 30 fillér.
— U| Mnrcd Právnet A Magyar Könyvtár legújabb torovatákaa s legnépszerűbb kanta bók egyikének, Mvcd Prévoetaak kit a) aa-vattáját adja Benedek Marcell gaadne fordítás-bea. A francia éld ktttnőm rajzolt képel ttta-nek as olvasó eM. Ara 30 fillér.
J — Galamb Pétar. A Kislsludr Társaság tavam S-éherpátyssata aj ItÓt leémttt ld* Retek Románt, skf nagy dicséretek között nyerte meg s ptlyadijarQtlamb Péter clmü aovatlájávd. A novella most Jelent meg a Magyar Könyvtár legújabb sorosaiéban, a valóban aagyerettt aj tehetséget ii mertet meg az olva-val. A fBzet ám 30 fillér.
— Aa Uránia mozgógép palota e hstt masorát Qeorgas Feydeau klrnevea kukéeele éi Toachm és Vanbyll hitnevet drámája dominálja. Aa ataő aa Osxtrigás Mkt cimfl remek« bohózat 3. fdvobátben, melyen a hBif>atág mind végig élvet» nevet éa aaótaknalk. B darab, mely tzettamtmag tallataMhis feiaimat|a a Mid Hercegnőt a franciák plkántériájét hat-mosaa öaase ssdlemes ötletességei vaa magtrva éa AUce Tender kedvei játékával előadva. A második slsger, mely Pubé művészies kivtta lében kas bemutatva caodálatos bmiiinmágM tartalmasza, elme A adtaiéi* Mne dráma 3 falvonáaban és agy nő marási, hsjmeraaaM ugráaát agy 20 méter magas tdkiéról iái hatja a képről. Eien Mvfil Mari cipői gyfl/l éa k párisi állalkart dmQ képok, mely mind Patbe mesteri slkotásai lesznek Máketók.
— Saztan az amerlkd tllgyógyám a HU belső mtgbetegedétál 1000 esetben 600 nor a rossz fogsktói vsgy a fogbusbeiegségoöi eredd nek találta. Ei a tény antaijs sa öiaadlggéat a fül éa a szájüreg közt él nabiaonytijs annak a feltevésnek as Igeiiásál. kogy a roeizal ápolt száj roees hstással vaa a lOsérsésrs. Nem lehet tehát eléggé hmgnlyotnl, hogy a szájápolást cmh elismert logWtitttóaisnd végezzük, mim p. o. s Sirg Kstodont.
— Koznn Andor EMBvós Józsefről. Mod jelent meg nyoattaMibm Kozma Andornak as Akadémia Eötvőe-ünnepén tartott fd-olraiáia, mely irodaimnak e nagy azellemének Hrd alkotáaait veizi vizsgáld aU a ezekből kiindulva rtjzoiji mag finom át gyöngéd voná-sokkal a költő arcképét. Néffl agy vonád talál, amely kiegészül EStvOt egyéaltágéiől ed« tudomáiunkit t előadása it tata vaa meltg léggel, szeretettel. A Magyar könyvtárban jelen meg ét ára 30 fillér.
A jó tanács olcsó.
Vásároljon csakis jó mosószereket, mert csakis ezek olcsók a használatban, mivel kiadósak és a ruhát kímélik^ Kérjük, hogy a bevásárlásáéi figyeljen a „SCHICHT" névre és a SZARVAS védjegyre, mert ezek védik meg ruhaneműjét csekély-értékű mosóslerek által okozott rongálástól. Ezen védjegyek szavatolnak a tökéletes tisztaságért
A ruha beáztatására a legjobb sser az .ASSZONYDICSERET" mosópor. |
A rossz tanács drága.
Ne kövesse azon rossz tanácsokat, melyek Ont OLCSÓ s külsőleg a SCHICHT - »SZARVAS- MOSÓSZAPPANHOZ hasonló mosószerek vásárlására akarják bírni. Az olcsó mosószerek a legdrágábbak és mia-denkit óvnunk kell ilyenek használatától, mert ezek a legtöbb esetbea tisztátalanok, inkább a ruhát és a kezeket támadják meg, mint aszeny-nyet és a ruhának kellemetlen saa-fot adnak.
A ruha beáztatásara a legjobb sser as .ASSZONYDICSERET" mosópor..
ZALA
1914. (ajiuAf 20
— Ipari hiinHaájl tagok. Mimi városházáé az ipari UaoMiici tagok magrá-lantiaa, smetycn u Boai hanakadM és iparoaok aaavaahalaak.
— Koasath Farenc állapota. Koeaa\'h Ferenc állipotában a j svaiéi egyre tait, bár a nagybeteg pártvezér o4g ntaca tol aur dtn életveszélyen. A vesártup tolysmán báré Hanaf la bitfi MUar utiualsáátuk mag-Tnagálták Koaautkol, koaatatáiták a larnlást éa leiét hm nyugalmat tanácsoltak. Saámoaaa érdeklődtek Kossulít áQapota iránt, ugy nemélyeeen mini laWonoa, köztök gráf Apponyt aki kei- | daMM legea klaágaa látogatója a nagybeteg Komuihnak.
— Halálozások. Onr. Fialorits Lsjosné folyó éri jsnuár hó II áa reggeU 7 órakor, éhéének 36 ik évében, a kelőitek sseniségének áftatoa felvétele után elhányt, A halolt lOldf aanadványak folyó éri január hó 20 án, kedden dél alán 3 érakor a róat. kaik. txentegyhái megáldása után kísérik a gyáaiháiból (Csen-gery»u!,ci 39. sz. • tóm. kalit, temetőbe örök ayngvó helyére. — A Magyar Franda biztosító r. t nembáihelyi vaaérkgynökségének tisitri-telől kara fájdalotnmil jelenti szeretett kartársuk, Lőrinc* Oyuli urnák étele 21. évében, L hó 17-én rövid uen védés után I őri ént gyá-saoe elhánytál. A boldogult bllt tetemei Nagy-kanliaira fognak nAIIIttatni éa l M 20 án délután 4 órakor as oltani fém. kaik. temető hatolta hálából ötök nyagakxata helyeztetni.
— „Havila" elismert ivátcl aaebőra legfőbb szavatossággtl Kapható Sztoót Antal máória éa lálaaaiéaanél Örs ékszer éa láizzsr javítás olcsón kéuQI. OiM Szzrvzs-zzálló épflletében.
Hirdessünk a Zalában
A Botfai Teaváj
ezentúl Galtadi és Craal csemege-kereskedésében naponta friss minőségben kapható.
60 hor. hetikeresetet
vagy a legmagasabb jutalékot kaphatja mindenki, aki cimtábláimat éa áruimat áruaitjaj Szaktudás nem kívántatik. Mellékkeresetként is lehet napi 10 koroaát elérni- Felvilágosítást díjmentesen nyújt
Anton Hruby
Müglitz (Morvaország)
Ház eladó,
mely áll két utcai lakásbél, egy szobás és szép kétszobásból, elöszobúai. — I Böveboet József föherceg-ut 9. sz. I
közoazdasA*
Qabona-0zl«t
fladaaaat, jsaaét Ith
9-lat magiaabb
Határidő hatat i
Busaápr. 1914. 1169
Boa máj. 1014. 1I\'7B
Rom oki. 1914. 8 03
Tengeri májusra 8 48 Tengeri 1014. jut 6 70
Zab áprilV19lé. 7 78
Zab 1014. okt. 89)
Értékpapír tőzsde
Magyar MM 83030; Osztrák hM 83390 I\'/, koronajáradék 82-95, Osztrák- magyar ál-lamvasut 71250; Jelzálogbank 435.—j Lené tüilolóbank 518 —;Hasai bank 288 30; Magyar balak 530 —; RknamurányUŐ43-—; Setootar-jial 734-—.; Közüli vasút 621-—] Vénei varat 322—, 1
Faiaila —tmlt i riMhel Lajee
£% Petermann József
mü és kereskedelmi kertész Nagykanizsán \'IMp
Szállít egéaz éven át Al /¡•vri t>A esküvői, báli éa alkalmi csokrokat, virágkosarakat,
■■■ - élő és művirág koszorúkat — Pálmákat, cserépvirá-
gokat, virág és konyhakerti palántákat. — Fenyő és rózsafákat, bokor rózaá-Icat. — Gyümölcsfákat. — Idényárjegyzék kívánatra bérmentve.
MÁGICS JÁNOS férlistobú Nagykanizsa. Cfttvlé-lár 9. st*m rtoantqat pék ház. -Rééul aulanaitnú utiruHI- MOLNÁR SÁNDOR asztalos Kfitcaay-utca is. -^Tataion tat. S- Csavnicsár Ferenc kocsikovács és lópatkoló Mifrtr-i. 57. : Teleiott 283. Brantln József TEMETKEZÉSI VALLAUTA* Nagykanizsán, Eötvös-tér 2. sz. <«Am.£e ház.) Papírszalvéták Nagy választékban igen iulányos áron kaphatók r pénztakaritAs r Aki tisztán éa oleeón akarle ruhálái mosatni, annak ajánlom salát gyártmányú iriniiappan
a«t»t> h:v-talb«n ]ütér.yos iron. R\\lH8ll6vtl m-ntéhb*>l m.n« KéSflt fényezel) és íman bútorokat egyszerű és Elváltál e szakba vágó tn u n k ó i legjutányosabb Xlli koporsók lulftnuo. .ron \' kaphatok. == EliAllaTok ógu- Fischel Fülöp Fia saéaa Aa atoaé> s p^roeist s
Satvüa meghívásra videarg t« jávék \' úgyszintén épdletmunká-kat és boltberendezéseket. urakon ..— Telefon meghívásra házhoz megyek. kezioeKaC AlzlatoK Ditotcm• ben kMt bútor laaolcadbb Áron kapható. mirkattMttétaL POLLÁK ürtT Kan«« 22. Eau prábá Mindonktt moaevSt
Irodaszerek Somogyi Ferenc épitö Sebük fóroly orás Nagykanizsa, Kiraly-ulca B S.rlory.hii n Ajánlja raktárát a legjobb gyártású mindenféle falt, ébreazta csisebtrtt-ban. úrdjavitások 1 évi Jótállás mellett lelkiismereten aszkozaitetaak VELECZ EDE Kézimunka s elö- Skrivalits István
Ftschel Fülöp Fia Eipirktrtskedtsetefl • szerezhetők be legiutá-nyuMiib aron tegna- , liyubb válaszlekban. Petőft-ut 77. sz. Elvállal mindennemű épület , munkákat szakszerit kivitelben: régi épUletek álalakilását. — Terveket, költségvetéseket jutányos áron késül. Caaitgery-ut S. (Dr. Hrai.Mr Ml). Készít u| rendszerű AOÓ CIPŐKET szegezés és varrás •nélkül jutányos áron. nyomda üzlet. a legdivatosabb kezdett munkák az összes anya-gok^jralanúnt a legszebb rajzminiák legnagyobb választékban jutányoe áron kaphatók VVÉBER MATILD kmiihmm a«-«* »«■, l^utlzn, Fléi"tl 32. Ajánlja a legtöbb sétát készitésU csizmáit és mindennemű lábbelit, metyet olcsón bocaáft e t vevő-közönaég rendelkezésére. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek.
Someyji Gyuiáné Vörösmarty-utca 54a házilag kezeli, mosó áa vasalii/ intézete, melynek túdónye, hogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan munka Kívánatra a ruháért házhoz is megyek. BERECZ LAJOS art- es wt-linl cinesz-uzlete Nagykanizsa, Király-utca 34. Készít, mindennemű :: CZIPÖKET :: legjulányosabb áron. Javításokat tletii tállal. OR^AN MIHÁLY Első nagykanizsai tulipán gázmosó-, fény-vasaló- és vegytisztltó Intezete Eötvös-tér 29. Elvállalom az Összes háztartási fehérneoiUek tisztítását legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan tellesitek. Lencz Boldizsár kflfnites- és ctenyes-aitía Petöfi-ut CS-ik szám. Elvállal kómlves és cserepes munkákat, úgyszintén minden átalakítást :: olcsó áron. :: :: S(«íner Fülöp férfi- ée női cipész nathory-utca tS. ez. Késeit mindennemű férfi- s nól cipőket legdivatosabb kivitelben, jutányos árak mellett. Munkáim tartósságáért ezavatoto*. ~ Levélpapír A legszebb és legolcsóbb levélpaplros-ufdonságok : Pischel Fülöp Pia papirkeres-kedésében koahatók. IrO-éa relzusnt*« la ArtAei raktár.
EGYENRUHA-SZABÓ Krausz József Sufir-ul tS. ». elvállal bármely fegyvernemhez \' tartozó egyenruha elkásxiléaél éa •»!-alakítását. - Ö/tMnl<ifk <• un.Uk*. il.tiik r<u.r.<«l . I*. i.l»/.r«ItMfcrt indlKlyfni. P*» űtCéO lifOH ÚM/IIVK LqjeM szarakozehely a Klsplpa vendéglő Su e«r\\> n. (lulafdono* Uirtpcrt József) Hamisítatlan badacsonyi borok, meleg és hideg életek, kltUno italok minden idóben a t. ktt<0n»ég rendflkeséaérc állának. MvntH klMolráU.. Ationarf-Mii ÍIU«/<»r< tlrov.ril.inak. MENDLOYITS JÓZSEF szeszgyár berendezési vállalata - Király-u. 45. Elvállal, e szakba vágó „mindennemű munkákat, továbbá vízvezetékek, vízmelegítők, rézUstOk, é» permetezők készítését - én javítását, valamim rézetlények ónozását. URI DIVATSZÜBÓ-KÜHELY Gottrolch Antal Wlreur «». A mai kor lr.ny.lnrk niln- den taHlntlttbtn ca«fff.1«IS ■Ilim UH nmek Ii4.it. IMt talMfM ér«« vállal).. - L*y4tb(tl m«(k«r«-aiar. miM.(ta|i,m<ar.m i ml la kliHafyáki » könyvbekötései; azépan, gyorsan éa oleaé árban :: kaszatnak a s JkU" NYOMOA HT.aAl MAO VKAMIZaAtS. Csitke István ángol és fraacsla :: ndi él vattai tae 3 Nagykanizsán.
1914. ttnuAr &
ZALA
T
I
Dorechewreaux Lackchewreaux CIiiwwiw Antilop
a legelegánsabb.
Bársony
Glacc
Vászon
Saját gyártmányainkba la állandó nagy választékot tartunk raktáron Jutányos árakon
Mérték mán készítünk mindenfajta ctpöárut
Tettes ttmtilinil
Miltónyi Sándor ós Fia
Nagykanizsa, Pfluton, a város pakrtájábah.
Árverésen vett 2 drb, nagy gramtqo-foo, vadonatúj, 300 drb. dupla uj lemezzel, mind uj felvételek,
potom áron eladó
Nagykanizsán, Király-utca 17. sz. ROSNERNÉL.
» Egy keveset használt hat lóerejtt {
Stabil Benzinmotor;
főszijjal olcsón eladó. —- Megtekinthető J F1SCHL ISTVÁN gépműhelyében Nagy- I ksniwa, Kisfaludy-utca 4. sz.
Ulneclánot uióda
angol és francia női szabó .\'. Nagykanizsa, Fó-ut Mihályt pék háábaa
fodor József
modern ir&vatatékksí berendezett fodrász-terme Saarvaasséfleda
mm ummü
Hwt ás MdeUsgyse Mé-•Id árae. vieetse* ás ■■ekáwk
Van saarencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, hogy Nagykanizsán, Kazinczy-utca -6. szám alatt, volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba\' vágó munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül az összes honi és külföldi fa-erezés és márvány utánzat.
Hangzatos ígéretek hejgett csak azt említem meg, hogy .Nagykanizsán Reissnél éveken át folytatott aikerea működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett és utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb reszben általam festett üveg és cimtáblákra. Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, ízlésem és művésst tudásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel
r«An«nlr Isn«A Nagy knzzisan, Knzinc y ut cn 6. VZOCZcK Iliire volt REISZ-FÉLE műhely
TELEFON 7te » Nagykanizsa* » TELEFON 78.
t£ észülnek • Min-f ^ denféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdalági, egyházi és iskolai nyomtatványoké
A jegyzékek, művek, meghívók, eljegy-zési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, fatragászok, kör-leyelek és mindenféle ízléses kiállítású ¿ek;lám-nyomtatványok. Elsőrangú kivitel I
uiáiá
yártunk: Üzleti köríyveket, Ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket, Rajz-füzeteket és tömböket, Mintazacskókat, Zsákcédulákat, Fali-naptárakat stb.
¿ALÁ
1914. jannir 20.
Meghívó
A Néptakprékpenztár Részvénytársaság Nagykanizsán
1914. évi február hó 2-án délelőtt 10 órakor saját helyiségében tartja
YIII. évi- rendes közgyűlését,
melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghívatnak.
Tárgysorozat:
,.1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az 1913. évről*1 2. Az 1913. evi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség hovaforditÉss iránti határozat ét a felmentvény megadass.
3- A felügyelő-bizottság díjazásának megállapítása. %
4 Az intexet hivatalos lapjának kijelölése
5. 5 igazgatósági tagnsk 3 évre vsló megválasztása.
6. 4 felügyelő-bizottsági tagnak egy évre való megválssztáss. ..\',
7. 1 választmányi tsg megválasztása.
Nagykanizsán, 1914. január hó
t
Az igazgatóság-
Jegyzőt i Az alapszabályok 17. §-a értelmében, a közgyűlésen azon részvényes bír szavazati joggal, kinek részvénye a kózgyOlá napját megelőzőleg károm hónappal már nevére íratott s részvényét 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál, vegy a Magyar orssá gos központi takarékpénztárnál, Budapest, (TV., Deák Ferenc-utca 7.) felmutatja,
A részvények felmutatásáról elismervény adatik, mely igazolásul szolgál a kórgytllésen való részvételre.
Tartozik,
Mérleg-számla.
Kártétel.
koron»
Pénzkészlet . . . . Osztr.-magy. bank giró Postatakarékpénztár . .
nu. :i sarvns
■ W, •■\'« • 85317115fl 52736191 2917451 140.970791
233 888 7.767
Váltótárca . T~.". ... . . 3.027.899)94
létrás . . . . . i 4.4t3673,023.48627 Adósok fedezet mellett . . . Jelzálog kölcsön . . . . . Kötelezvény kölcsön . . . Kéziz\'álog . . T .\' . . *7 * Értékpapír . . . .
Föügynökség......
Felszerelés . ......
— —j—leírás .—.—.—.._ Különfélék . . . .\' . . .
852.528D4
m
J 241.655| 10 \'] 58.680146 60.566 83282
150CH—I 1499 —
II
1^7006 4¿¿0.490i54
Alaptőke . ..... Tartalékalap") . : . Külön tartalékai p .* . Betét . \'. . .... Vísszleszámítolt váltók Hitelezők . . . . Fel nem osztalék és részv. kamat
Átmenő tételek : Függő betét kamatadó Függő tiszteletdíjak Jövő évet illető előre beszed, kam. Egyenleg, mint tiszta nyer.
a) áthozat 1912 évről . . ,
b) Folyó évi nyereség .
16.35975 115.849117
1-300.000 — 114 440 56 6 38616 872.86144 1.585 478)06 323.43836 30150
86
68
92
2197 3717 39.460
132.208
|4,380.490|54
•) A folyó évi nyereségből kiegészítve 130,000 K-ra
Remete Géza s. Ic.
elnök. v.
Keh Nagykanizsán, 1913. december 31-én.
Dr. Keltz Sándor s. k.
helyettes elnűk.
Dr. Kre isler József s. k. helyettes elrak.
Graff Károly s. k.
f&kirryrreztti. Gellért Henrik s. k.
ügyvezttő Igazgató
Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk, az intézet fő- és segédkönyveivel összehssonlitottulc és szókkal ^ mindenben megegyezőnek találtuk.
Kelt Nagykanizsán, 1914. január hó 13.
Ptachy Je*ó s. k.
Dr. Rosenberg Mór s. k. JMégy. bU. tinik
Barta Lajos t. k. filügy. bU. tag.
Ötvös Emil s. k. ftiagy. Hl tag.
Nyomatott a Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság" könyvnyomdájában Nagykanizsán, lgazgatój: Fitcftei Ernő
Ili. tvfolyMi.
POLITIKAI NAPILAP.
MM »tritt MtMP MI Mtv |
t| I l|i> »*
hfclis^sy
ek wmkM 30 fmár.
Olcsó mártírok.
\'1 - s, tHHFT V*.• *
Nagykanim, janatr 30
A törvénynek ellenszegülni nem lehet A törvény mindenkinél és mindennél hafálífiisatobTEhnéifogva ZŰnszky képviselő ur, vagy más képviselő ur i?, távozni köteles i parlamentből, ha öt a képviselőház elnöke az országgyűlés határozata alapján távozásra szólítja fel. Az, aki fölött az országgyűlés ítélkezett, soha sem lehet jogosult bírálat tárgyává tenni, hogy az ítélet indokolt-e vagy sem ? Az Ítélet ellen mindenki élhet jogorvoslattal, de az Ítélet végrehajtását megakadályozni nem lehet. Ha ez lehetséges volna, Kiborulna mindén társadalmi rend, mert hiszen mindenki arra töiekeduék, hogy az ellene jog érvényesen kimondott Ítélet végrehajtó* sát megakadályozza. ^^ Tegnap Ar. drásty Gyufa gróf azt mondotta, nogy aRJrvérfyWéfitll alkotott törvényeknek engedelmeskedni senki sem tartozik. Mi pedig azt mondjuk, hogy törvényt törvénytelenül alkotni képtelenség. Az abszolút hatalom pa j rancsolata nem törvény. Törvénynek f
csak azt lehet elismerni, amit az alkotmányos törvényhozás tényezői törvénynek elfogadtak.
Az országgyűlés mega akult. Törvényhozói jogát átvette a nemzettől. Ha aükődését a korona beleegyezésével megkezdhette, senkinek sem U jogában, hogy enaek a tes:Öletnek a törvényességét kétségbe vonhassa A megalakulás minden ténye a szentesitett törvények rendelkezései szerint történt meg. A választási küzdelemben előforduló szabálytalanságok vagy törvénytelenségek ellen minden pártárnyalat nak, stt minden jelöltnek mOdjtftkn állott jogorvoslattal élni.
A törvény a választások idején előforduló vitás kérdések elintézésére a legfőbb itélőszéket, a független biró-ság legmagasabb fórumát rendelte ki. Ennél megnyugtatóbb intézkedést bizonyára nem követel senki«*)
A pártok,- a jelöltek 5i menteitek Bsmden jogorv otíéti módot nemcsak a legutóbbi választékok Idéjén, hanem minden \'Választás alkalmával és aki figyelemmel kisérte a kúriai bíráskodás rendjét, ar;nak el keß ismernie, hogy a Kúria abszolút igazságosan Ítél-
kezett s hot y a beérkezett jogorvosls* tok között minden párt elten egyfős mán merőitek fel panasxok.
Semmi értelme sincs tehát annak, hogy most a választásik után négy esztendővel, egyszerre csak arra az ál* láspontra helyezkedjék az ellenzék, hogy a parlament megalakulása nent volt törvényes. Ahol az ellenzék törvénytelen* séget látott nem hallgatott. Ha mégia jogorvoslattal nem élt és megengedte, hogy az országgyűlés megalakuljon, —• most már nem mondhatja azt, hogy az országgyűlés törvénytelen.
Nem mondhatná est akkor sem, habár arra az álláspontra helyezkednék is, hogy most tudta meg, hogy a pártkassza jogosulatlanul szerzett pénzből támogatta a választásokat, mert a törvény nem tiltja, hogy az alkotmányos költségek skár pártkasszából, akár magánkasszából fedezhetők legyenek -1óráimén^ frOT.AlÜMTflV költségek jogosulatlan forrákböl szeres-tettek-e vagy sem, ok leflet arra, hogy a jogosulatlanságért megtorló intézkedések követettessenek, de arra semmi esetre sem lehet ok, hogy a parlament
Ellinor
irta ; SsóUcsí Ifrgmwá -
A Hlhsdaegy hirtelen — pnftolótBUil inat miis a lôgoe Ma atjé tatike»«-Me s mellét, Igss, hogy s ai lönéet. a ke képrtsstoatbb meskpetéa toll * lámára, de KntaaüMS se ssácdékosaa födöm Ki Amcnká : assat s dicsdsége sssnl nem kisebb.
Mert hagjr sa EUiacr assiony megszól* lése adt jefent : — miedent jelent, assat et\' -T ssea tisztában voii. Eaayk már euisgysa érien a — Mkhisthos és aagjon jói ndfs, túfy ■Mat a«ár csak egy kötskssége van. As a lovagias návésse*, hagy a viselkedése sa msgje nagy as ksiscgósn a diadalát.
A dolog agy i&duf, atoiha tgésses Ir-hamUsant i karcé tenni est a gyöngid ás finom Bbdstm.
A Mhsdcigy a finmei stáUéhea readbr szidta magé*, léták is egyel, hogy ae érhessék tnteéfjsia korai órába», untán náitt a hajórs smttynrk síig eg| pti atsss tok rtjfa kivtf.
As abtáaki ss.1 sarkán egy sssgss, karc. s sdalsh iUt, isiótöl-uipit tókhéibts és ■ssdalsSss véu hóiéiban násett s köze* 6 hsjé kié. A fófcdnigy saive hatalmasai dob hait. KkScd jó sscaM asm rsalhatts meg: de — agg merte magtssMnu. Gmk Stm jOtt ide síébe ? .
— De — esakanysa as aasissy fék. 0 álk a« s ssgMs déhlltii boiakthaa, mist egyt m «árahmé ^
A iisu csak ngy rOpBk ki a babból, forró mozdulattal aprította sjkábos si aissony lehér-keslySa tts keiéi és as ekraékenyOllségiCl suttog Óra ful.dt hangon moadta;
— De ss lt.enér; talán csak nem . . . As assiony akadozva, libegrr, tudató
hangon mondta t—v —
— De Igen v. . Aáagál vártam .C. Es már a b* midik bt jó . . . Már as akótel vártam . .
A főhadnagy savast» mondta:
— igazán ? ... Eb meg nem mertem. Ejnye de . .
— No sajnálja vágott köabe as assiony. — OoLdoitsm . .. Nem is bsj . . Csak sst nem skaitam, hogy a száléba jéjjön . .
Ugy dkJotcP, hogy síig tudott bessélai. A Mhacjpsgy sggodalmsa hangon montdi:
Avasizony mólón UUakasott: " -4 Ntm 1
— De hiszen didsteg ! Ciskagy vtcog a
logt 1
Es öohánytcknfll sz aassony karja leié aynk. Es ssetabaa szinti rémflkea biuódoit odább és kfllöcöe, éles hengoa mosdoVa:
— Nem I ... Nem tázdm . . . Ez nerc attól vsa ... És mindjárt el is tog malni ... De ... de nagjon köiiöoöm, Mikló*, hogy tigMt. . . Nsfyoa köszönöm . . .
A Mhedasgy hevesen Uilahasok.
— No, ds sa btia áld* meg I .... H» száraysim latlak volna » . .
Aa aassony mosolyogva bóumou és ttdt-ragvt folytatta:
— Tadoe... Tudom, hogy maga nagy un jó boszém V, . Tudom , . . Es ngy-*, jd less bozzám akkor is, bs megmondom: álért hi vtam ?
A fíhidnagy izzó szemmel, oámán aérett as ssstonyrs. A psrh egy laskenj ösvényén voltak, egusau egyedttl. Az ssszbny sgy padra matatott.
— ÜijQnk k. Sok % mondeoi«atom.
A fóhadnigy tétován kockéststta meg:
-Ne mmuánk kkább ... Kdél aL? Miga Iázik ... £77. la ott jobban beaaéigalhat laki
As asasoey risdtan liltafeoaott ;
— Isten msnul... Csak fcth. . AaU én moodioi akarok, aat csak Üt mondkaiom.
A főhadnagy arca kissé eiboruk la a la-kműtét Qiugtslsnság árnvéholla be. Lett ta ssszony mellé ás sárgetMB nézet! sz arcába. Ez pedig félre fordkotta a kfét és asöodesaa, de most ami ryugodlabb haagoa mondta:
- — Még egysser kérem, hogy ae karsgad* ják, amiárt fárssztottsm. Dk asért btvtaak SKrt... ocit ufkségem vas magért. ., Mrft sem indok maga aéikfll dénf . . . * - bésl ^^
As asagoay ■igitUtaw basddtt lagább ál étea. rémtt ás ksyageé hangoa «oadntM
— Ne áriaké a hmametl... Maradjon veszteg!Ni asdjon át re miil^tiul .. Mert akkor . . . vágt mkdeaae» .. »
t \'
megalakulása törvénytelennek mínöáN-teásét. }
A parlament megalakulásának törvénytelenségére hetyezett ellenzéki kifogás nem olyan alap, melyre iíkár Züttazky, akár Károlyi Mihály iról la elhelyezkedhessék és azt mondhatni hogy én nem fogadom meg a képvf-selöház határozatát, mely nekem meg-tiitji, hogy megjelenjek a; parlamentben. Ezt nem teheti meg egy ette h képviselő sem, mert mint kifejtettük, az alkotmányos tormák kőzött megalakult országgyűlés határozatai ellen iorradálmi eszközökkel fellépni képtelenség; de ha mégis megteszik ezt az ellenzéki kép* viselő ürak, ezzel határozott bizonyítékot adnak ki maguk ellen arról, hogy ők a parlamenti őrség kirendelését provokálják.
Érdekes, hogy az ellenzék azt hiszi, hogy ezzel népszerűséget szerez. Azt hiszi, hogy az olcsó mártír szerepéhez jut Így. Arra azonban nem gondol, hogy a nemzet közvéleménye már nem sokra becsflli az ilyen mártírságot hanem arra gondol inkább, hogy ime ma megint bebizonyult, hogy a magyar parlamentnek elengedhetetlenül szüksége van a parlamenti őrség tntézményére.
A Botfai teavaj
ezentúl Galtach éa Craaf csemegekereskedésében naponta frísa minőségben kapható.
fljMSB
A Unt meghökkenve eresztette el e keiét és Önkénytelenül odébb hutödoH. Az esnony hálásan nfisatt rá:*
— így, édes barátom. Csak igy van bá-lorságom, hogy elmondjim.- amit el akarok, nsert el kell mondanom magának . . . Hogy aal akarsm, hagy ...
A torkán faliéi a nó. Nem tudott be-aaálni ai iagalomtói, amely a mdlébsn libáit. D: a kaiéval Intett a Uiztnek, hogy ne nól-jen. Hon várjon egy kicsit.
cs egy pne mulvi caodálatoaan megnyu godott, msjduem higgad! hangon fototalta:
— Hát .igen. Ail akarom, kogy mi kit-teo . . , az élete legyünk egymásnak ... A boldogsága ... A riguitaián . ., A büizke-sége . . . Amiért érdemei élni .
A tisxt nem India tflrtéytetni magát. Ai arca félrigyogolt és k nivébéi fonó áradással ömlött ki a nó:
— Én édesem . , . Hál szeret . . .
At ssszony megrázkódott. A szemé! félig lehunyta é«-ss ajka la alig mozgott, mikor halkan, fojtottan beszélt t
— N igyon kell magát szeretnem, hs magért engem éa maga ia aseret. Mert magán bi-som, imi nekem as éleiben a legdrágább, a leguebb .., Ami ai igiil életem lesz . . . Ami moel fog föttámspii éa kettőnk élete leei ás ami .... ami végre nekem la ad agy kii veröfényl és boktogaágol.» . . \\
A kstqns sieme megcsillant.
— Hát nem boidag, agy a?
Aa aaaaony arca eikomoruH.
¿ALA
Aki húsÜtoros
halált akar halni.
J ■ ■ ■
, Szere ncaétlenné tett a bátyám f" lljliam» fan. 20 Aa ^láglrás IBitéaalákta még tatáa aohs aaaa toréul¡dó hasonló aaat, mtoj amhéi ma tettek jelentést s kinizsii tiailtaágnak. Egy iinaacilttia fiatal ember aihaliratts, hogy öngyilkos less a hogy a halál mtaát biatoeah-baa bekövetkezzék kan kaiOebéaö, éa agy-forasáa biztos m 018, halálos nsárgal havert öseee és kHtta. A mérgek asonbaa a keverésben késOmbOdietiéfc agyasáét a agy ártaéan savai állítottak elé, amely San ságelte a fiatal-" ember gyomrát, ée életvessélyea, batssö sérS-llaakal nem okoaott, agy, hogy tslg/ógyaláiára minden remény megven. At elhwjiedeM öo-gyilhoe-jelöltet a várnai köikórház wn ápolják, ahol maakatánnak lel kereste áa kikérdeste aa öngyilkossági kisérlel elóimányd mól
Mindenki emlákeaik még ana a aagy fettfloéat éa itgahaai kellé b8a8gyra, mikor agy évvel esslőu Lágráéi Imre, huszonegy ávaa legény leazurta Jtgaaict rend örtised est Légrádi emiett hál hónapot Bű a pácai «bOrtOahaa 8a aa év októberében szabadult kL Ktnabadatén u\'áa baaorosták katonának.
Légrádlnak van agy )• éves, Ferenc nevü öccse is, aki a cserepes maeteriágal üzi Et a fiatal ember a nyár folyamán beleszereteti agy kanimi leányba éa Inaanktnt teljesen úrrá lett rajta az a vágy, hogy a leányt a magáévá tehesse. Étre azonban nmmi reménye sem lebelelt, mert a lány asOlei idegenkedtek töle a testvére ■ miitt áa löbbssör llgyalmn-tették, hogy ne járjon a leányuk ntán, mert nem neki nevelték. Légrádi aaérl Uiokban tovább la feikereete a lányt, aki aaonbaa már megunta a reménytelen udvartól áa a napok* ban megmondta neki, hogy hagyja már békén, mert ugy sem len u övé aoha.
As érsékeay lermáaaatB fiatalembert ea a kljelentés módfelett elkeserítette, Növelte elke
— Nem . . . Nem le teheteh boldog ... fin u*y értem . . . egy entoay se lehet boldog. ehiueh lelke vin . , . fit épen ez ez, emil áa magával mag akarok értemi, Mfloói . . .
A főhadnagy a homlokát dönaöleett, aztán a rövidre nyirt bajuszát ilmogitte. Csak ennyil feleli:
— Nono.
De a magi tBIének la furcsán, bántóan haagsott n a felelet. Sietett hát honátonnl.
— Értem ... Azt hiszem, hogy értem.
Ai anzonyom szinte fölajongott:
— Köszönöm — autlogta áradé bálával.
Könötiöm magának .. . Ignán I. ..
Csodálnám, ha maga meg nem érezte volna, hogy nlindig migára .gondoltam, amikor aal kejesfem, aki , . . aki visszaad engem njtl-nrsgemnsk . . . Aa én nép, eróe, tinta bóaöm, ni a keiével mindig fogji a kezemet éa akivei mindig együtt járunk, pedig aoha k ieszBnk egyfllt . . .
A liszt megfltódve vágott kőibe: „
-Sott IeszBnk egyfllt ?
. At asszony maga la maguvarodott klisé* Tétován folytattas
— Nem aat akartam mondám, kogy sohsse látjuk egymást ... Nem ... Néhs ... ritkán ... igen. Di sohase agyadfli... Hogy csak a tekintetünk esóiheseon egymáshoz ... Mart, a mi mondintvalóak eztakivül volt, amli meg kelleti vallanunk sgjetámtaá, aal ogys most már Indjuk ? ... la a épen elég, hagy édessé legye minden ssenvedétBehd ée
IVI4 fÉNBhr ff
áaáfaaem^Lm vett agafto a hál* oém u» «tatok vate, sáahs a hátje Mhadárt « fiM8h áa MraM agyaaélváa teéeaaa kftSsAeasaa
adta tovább la vtoahtt aahtotott átoht terhé\' * éMn>h hagy ttag|8hue MB. Még cssá «a nem tadte, mi mádoé kBj*a végre S társát.
Eriahléém haaéatl éa agy pachr tam itawéaSMi hapoa recept esartm ham kam* néeS méregből háaaHaN magának agy ktaha. A mérgek tÖsBtt 8 rgsgSBc, 8 BOsav. a kénaet (vitriol) tag. a gydeotdet mig aa ártaUaaeh bak H8iá Urtosoh. Bikavethentt azsshas sz 1 váratta«, ia k ngyáazattal fogidhadkaah rgyáltalán nem meglep 8 fordulat, hagy a ah-«ah kösfimbbaitettéh agymást éa etlltaliaher-nak semmi aalyoubb bsj. aam lOrláaL Aaaaa-vedaM gjumotágáe miatt tuenai lett, agy hag| ha hallett siáWaal a ködtörbázbs 1« még ide. Jáa gfomomoaád vágattak rajta át ez ml tel lesen elejét vatták mindn komolyabb hefaak.
Maikatársnnk bérdáeére, hogy miért etet ilyen boraaisaai halált aélaaahmL Ltgrádi aal Matté:
— Sseaaaceátteaaé tette a bátyám náto-temeL Nem élbettnm Igy tovább.
A paeár laaeaak a nevét, aki tél a recsp tet kap\'a, aam ámha el aaantti nln alatt.
Buza korpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA • Csengery utca.
aivtadtiatövé tegye a vatóiügot éa magtOlma népeéggel as éTstüükst .. .
A főhadnagy stédot. 0 tkántotonfl\' a basái nyújtatta. Aa ansoay agy pillanatig haha-inti, da attán magráata a fejét áa moedygó aaomoraaággal csöadesen mondta:
— Nem ... Még est n... Egy érintés m ... No ... no menjea ...
A tini bódultan engeddmnkedrit áa elindult, olyan menéml, mim u alvajáró. " Néhtny lépés ntán megfordult. Aa asnony ott ám még mozdalatlanal, sugárzó arccal, da kOuyea azammaL Hinem mikor a férfi vtatsa-felé lett egy lépén, aa aaaaoiy elfordította a Idái ál a karjávd iatatt, hogy ne köutadjlh. Hü megtol megfordult áa laaaaa, kábák fayd ballagott tovább ideié.
Nem gyóda tOrBIgetni a homlokát, anga nyakát. A legvenekedeitebö kániknlábsn aam volt Ilyen cadar melege. Csak agy góiölgéa. A logait csikorgatta áa p tör ad esett moadatok ala-tengve csíptek ki a aaájábói:
— fipan áa kell, kogy megértsem . .. Épen én I Éjen egy hnuaiféhade*y. Miért nem agy füosop\'erT. .. Vagy agy gaaartl-lia? .. .
A hajó onéa megint anfaaálatt a harang.
— Na aBfflgJ, barom — adnagte égd dflhvel a Irtbsdaagy. Fölrohanl a haaaáaé.Méra ás agy lépeti a ledélzetret hogy aam Mi eelaa csods, ka a hajé ■agblllan . . .
1914. január ti.
SALA
I
A VILÁG.
TÁVIRAT ÉS a TELEFON
Hifin unta aa osztrák-magyar kanfc a hamatlábat.
Budapestről jelentik: Az Oatfrák-Magyar Bank aaí tanácsülésén kimondották, hogy a kamatlábat egy fél szá-zalékkel leszállítják.
A Ház mai Uéte.
Budapestről jelentik: Délelőtt háromnegyed 11 érakor nyitotta meg Beöthy Pál elnök a Ház mai Uéaét A napirend előtt Balogh Igazságügy mi-alszter két törvény javaslatot nynftott be a hágai nemzetközi váltóegyezmény becikkelyezéséről és a váltójog uj szabályozásáról. Azután Szász Pál, a mentelmi bizottság előadója Indítványozta, hogy Barabás Bélát,\'amiért tegnap az elnökkel szemben tiszteletlenfll viselkedett, Ítélje a Ház jegyzőkönyvi megró vás\'s. Megtörtént
Feltűnő vott, hogy az ülésen az int« pártok részéről alig néhány képvlsalő jelest meg. Á sajtórdormot ellenzéki részről Platthy György és Bosnyák Géza, Nagykanizsa képviselője bírálta. Balogh reflektált ezután Eszter kázy Móric gróf legutóbbi kritikájára és bejelentette, hogy a gróf kívánságához képest ak egyik szakaszt módosítani fogja, még pedig agy« hogy ha valamely újság olyasmit ir meg, ami Igaz, de aminek a megírása egyesek -aak kárt okoz, ezért nem jár kártéri* lés. Szünet után Szmrecsányi György személyes kérdésben szólalt fel, majd Rátz Endre bírálja s sajtó reforfhot. Az Vés még tart Pdfacarré Péterváron. Spanyolország a 3-as ententében.
Pétervárról jelentik: Polncarré, (randa elnök a közeljövőben meglátogatja a cári udvart Péterváron. A látogatásnak az a célja, hogy a hármas entente-t kiegészítsék Spanyolországgal. Ennek az nj alakulásnak fontosságát és sutyát mi Mm jelzi jobban, minthogy egész Európa jövőjére nézve measze kiható befolyással lesz.
A horvát bán a király előtt.
hervál bén ma áArfftl Zágrábból Bécsbe ér-hsssa áe Mhááptáasn jelent mai az ■akiéi «IS. A bán a Myd IgyeÉvOl rvtsrak.
As albán katlanból.
Vili Sétái jaéaatik: Albéniábaa • MpV agyra ajliágamkl. áa uilltgtna teljes aaax kk arattad». A kormány hatalma aár csak a tengerpart nebéay MkStétyére uoriUMt. Mi ■Ián M Aibániéban tartóakodé ideftaak éWe k komoly laaitskmtiia iMog, a aiasethBel
A monarkia katonai attasét kfliél Albániába
Bécsből jdcnttk: A Zeit értesülése szerint a monarkia legközelebb katonai attasét kflld Albániába.
Olaazorazág és • monarkia
Bécsből jelentik; Avarna herceg, bécsi olasz nagykövet ma délelőtt fölkereste Berchtold külügyminisztert és hosszasan tanácskozott vele az albán kérdésről-
Krobatin Budapesten %
Badspesirői jetenük t Krobatin kfinOe had-agyadakMr aa Tlaiiailillt ujafileaeil áe ad» rariaaaéfI látogathat tett a kormány tflbb tagpüí.^—
Leugrott a harmadik emeletről.
Bodi pestről jelentik: Ma déktftt egy MA aahb mi aseanay, Ontp Spitz Mérné Nagy-tavares n\'cti lakásának baraudik emeleti abk-kábpl a kflvaüe vetette magái áa aaonoal
Békltésból konfUktns.
Szófiából jelentik i A saerbbalgár batái-villongások magsslntetáaára Pétervárról kikM-dOM orosz tábornok a bolgárok javára dflnHW. Nem k hetet len, hogy ebből ujabb kokfliktas
Hóvihar n fővárosban.
Budapestről jekatik, hogy ott egész délelőtt ás ÉUnláa rettenetes bdeivstu dühöng.
Egy jó karban levő
dadé. Tdehi-ut 11. sz._I108B
és legdivatosabb faraangi Újdonságok olcsó ..áron beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
dNalánsbáJfchmh Fé-st a.
A pót-imbisz. # #
CJáesór: mi as, begy labiss? Aa iaMm, «a traacia vagy angol ssó, —> aár eam ea-llkaim rá Nitnas, ds bsiálom, a syagrtas sott angot-trauaU smokk sea ealéhaalk má. — as imbkz tekál aa a pikám és vastó gaan-ronomia kOltcsaény, malyel eselótt hit aastan-dóvel aág kia imbiaz néven iamart MI Emópa añadan kávéhéséask tOnapabHáaM. A ráko-zatt viazoayok a a rosas péozSgyl halya saoa han aegnánktték a nagy imbiast a aoat a kk imbiaz aa agraaaiO iabte aévra haflptas, ha Mto votas.
As labks maca akdanBM tsisnlm sátta-sallan, mlntba a kaaskaók prengéd ajjsM va-mi nemes és paitada tradWó Mpnóaka Maná aralma slatt. Aa ám ss labkanak aár gKOMbb váMoealoe. Pesien, s Király a\'caí AamrOtai Buflat-haa ugyansrt kaped <0 BUéfért bMtkaaéval a Ni wycrk-kárébáxban aár 10 krajaárán balda-gMaaak. té Ify tovább. A <0 fiUÉr ál •Ohrsj-cár kfieótt kgadoaft aa issMaa ára a BriaaM-kotaUól ss Alina Mi Rlilera-hivébázig.
A póUmbisz pedig, keaerS efvatáa, m a aagbstárosbsIMIan étal agymkg, aattvel a kaoi-saai kávéháaalbaa ss hablan pdtoifák. As ta» bks, a pótiahks Ksnksán 10 krsjcárba kerSl aasal a <0 Hlléml sseaben, aaely sz Aacrikai Ballet ulsjdososát aragfikti aa 6 iasMszáért
V
ALAPÍTTATOTT lt«l. évbaa
i ALAPTŐKE «a TABTALÉKALAP 173 millió korona.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
Bniétálloazány 1912 év végéa 3« mffló korom*
I Pisti Mfjir bmtaMai úú ntfmiá Mp j
á ÉtiaáM h
kUflmi
KdBapéteaéd l^kadia«lbkl
Vlaeaaflaaltaakal fnlmapt^si 1<M maMáa^gév^ ^ ,M ad j n^jarl^I mMm saM.Q ~ m
Nagykanizsai fiók: *!ffiHí* ^ *mr i.>,.».a.i
4
ZALA
lf14 január 3|
S ah ái Ksa\'na diétdánl wMmW ■ vflft-gon mmhi u Imblsst mérik, hseoaiiteak tan • «0 BUáread • T0 krsjcáronal.
A pllllnl lnl IiémIi épen agy tányér-haa aaarvinaaák, mial egyebütt.
Ntzxük. mi , van • táayéroa 7
L gdáaaBt m adag >»| Otílk amsünkbe. Ei aat a safd pó\'olja, amiljii méiatt szoktak adni a teáén tmk itbax. fa a ve| arra ndgál. hogy Mcriptsae8h agy a IskiHilgig kkahqr Ma begyének a begy éra a asaal egy vékony ktfiét aam boestábsa, baacm derékon ketté-•rva, bekeajük. Spórolni nem maaaáj, mart a vajból agyié ceak egyik III kifli agy krajcáréi nagyságú tBiériaHBdéra |at Es aaoebaa aam fii mart aa imbiaebn mállik pót-sonka
1 - L *» * * ■ * * ■■ \'
epen ceaa aeaorv, aogy a aereaoa eeoewn UH kér éarabja kM pudnaaa betiianibetjüh. A vi| maOeM uményen agy aaft pótkeret ka-aódik mag.
Aiért pótkeret, mart mft etek annyiban lalátdó rafia, amannyibaa eaaréay vékonytég gai bshsistsii a njt kalyaű fdnoigáft lakat, eemlytói aaaabaa már tokkal ttntenéieeebb adagol kapnak, miat akárkol mám ti. A aaft meOett gyöngébbek kedvéért dlariff« aálláaal, •Ng észrevehetően agy mikroaakoplkna diaaaó taft darabkái taláhmh, ami ad akarj i jelenteni, bagy aa li dinné aki n elóbb említeti áa be-tar eleseti lukrt isjtnsk nevesi. Eienkivül ké< eaál kalló vékonysága stalámi pótszelel, agr ringerii, agy cllioanaald áa agy uardeila faj tgészti ki a ktngHlatoa egyflttnt.
A kariárt, amit mindenütt mellékelnek as imbiszkei, Kninán okoeen md Idáik, nabogy fölösleges Uadáaekki verjék a vendéget. A narddliból síért adják cuk a felét, awt u amesiirói jSa ás arire ideér, lóbbayire megrom-Hk. A fejd pedig úgysem esd aenkL A dtrom-izekt tapisiatból olyan lebeiletnerlen vékony, hiszen n áld agyla olyea nvanya, minek ed a aavanynaágot még meitertigenn it fokozni? A naiámi pedig aaér! olyan kevés, mert már roeesabb ngy aam lebetne, minek hát tObb baNUe?
Ebből iz láthatjuk tehát, hogy a nagyta-daad kávétok nagyon vigyáznak a kötönség agáneágáre Ja ipa, majd e Kiejtettem, hegy aa imbiszbez még egy fagpinkáiót éa agy darabka főtt hnd ia melU kelnek. A főtt hust még ártják. A kávéházak ugyanié kivdd ndkffll diaiam md taperaiatonk éa mágia czak érté-kaeileni kall valahogy, ami u éttermekben megmaradt. Da minek a fogpiszkáló? Hinen a kinizsii imbiedől ki van lárva, hogy a fogak közö\'t maradjon valami Upiaakálni való.
Stegéay kinizsii kávétok, milyen Jól manna nekik, ha a kOsSaaég n imbiszt jobban kaMriUaá. Miután egy imbiad állag 30 ftflárjlben van a kávésnik, minden imbissen 55 krajcárt nyerne. Így érdemn doigozni. ^
Da 1« pecehaa van. a tantead Mahaaág, tad|s a faae miért t aam esetett aa laaMad. Vijjon mitől na n?
paccer.
HÍREK V
•- i i \'ismam—tta—aa——■> Faraangi naptár: K
Jaaaét 31 A s«ai>ashMl siBsásayvssilie Otmses láeoseMtyi.
fiSnUi t Ipeilsetatu leetverseaya és \'émtmatt^éft. ttkrmár 8. Polgárt Egylet táraesTscsorápL Február 7. SzauntMam pákáik. Pehteái a Pseta áa távírás aktastak eiatataága. Fehrrtr 14. Kerasfcadé Igák émképwó EgyteMaek mutstsáia.
Ügyvédek csúszkáltak
\'lagaap éf|ei a laoiihéi kijövet a köveset felfagyott takráa. Kél homoly, meglett ariwaber, akik Islán mér el ia felejtették, hogy gyermekek Iá voiiak valaha, nekiiramodott a caa-nót jlghltaah áa Jllákoe teadBMnri attdott dőre aágy vagy őt lápári. na aicahna lagar-kedő, boldog moeoly vtnfénye huncu ko-dott: ki lad meassebbb ? — Kél tgyvéd csu itkáll éjjel, fél tizenkét tőkor a sötét Erziébet tér pírtján, ml van ezen kOIOaét? — talán aemmi éa mágia maghatottan áa \' lelkesen állottam meg, mint akii valami mentiről Jövő öröm hit bugyoge cnp meg várallanul. örültem, hogy aa ügyvédek mint kd vidám, gondillán, nagy gyerek, pafkonn, nevelve sikánkoanak a |egn kövön. Miért örültem ? — ki tudná megmoodsni. Talán gyermekkorom etaengeti gyönyörűsége tan-dOlt felém egy édn pillanatra véghetetlenül meaadről.
— Személyi hlr. Dr. Sabján Oyule polgármester ata Zslaageraiagra utazott, hogy már régóta tervesett, ée adadedddg mag nem (etetett bemntkoió látogafásái a főiipánnál áa megyei balőaágok lejdnél ehrégnae.
- - Felélfisetée. As Izraelita NSegyld Baha-ntilyén Orünhul Alfrédné 15 koraaát fitete\'t felül. A Nőegylet ezúton ia köszöaetet mond a nemeurtvü adományárt.
— A klskanlzaal olvaeékör lolyó hó 13-án Urlolt táncvigalma alkdmávd a következők fizettek fdül: Bosnyák Oéaa 20 K, Cttár Jánoe 5 K, Snbő István 1 K, Kelemen Jósad
1 K, Sindlberger Mihály I K, Roeenbarg Béli
2 K. Kurucz Perene SO f, Dr. Hegedül Qyörgy S ¿Lovag Blndn Arthar 2 K, Sem klór ás
JJaí 5 IC, Táloi F. 1 K. A adra adomáayokárt n olnisőkör köszönd it nyilvánitjs.
^ izisilik
|r figyelmébe I
Mielőtt botort vesz, aajd érdekét szolgálja, ha meynéai
Somogyi [le
/ kárpitos emeleti butortermeit. Üzlet Kazinci-utca 1.
Városház palota.
ElaőrmmdO divaton baraadaiéaak, olcaó árért |a»U| ▼álaastékban
— Aa iparfcatéaégt aaagMnaétakal lagaap dáhtiáa válaartntták msg ai IBI4. en-teádéra. — A aiakManttMg dnöke Hdvax Oyule lett.
— Meghívó. A NagyhaMaad IpartaattUd 1914. fsbniár hó 1-én e Paigári Egyld őseim la maiban n elaggott iparosok menhti-elepji Javára hangvaraamiyd agy behOtöü aárihBrti láiiraatálfl rendes Kezdete aete fél 9 árékor Belépti dijak t t mddi páholy 30 korona, főM-adatt páholy (4 nem) 12 korona, ülőtely 1—III. aor 4 K, IV-VIIl. aor 3 K, a többi S K. Állóhely 1 kot. >0 UH. Kínai 80 fillér. (Táaara érvénytelen.) Jegyek dőre válthatók K*a L Ltjoané úrnő ülteiében. FjIüHIzetéeeke\' k8aa8* aelld logada ik áa Mrlapttag nyugtázunk.
Ml tor. I. Zokog, zokog a hagadS ... Férfikarra átírta Qnl F. énekli aa ipirteatateti ddárda. 2. Fdolvaaáa. Oudaiági ée hatalom tartja Sáfráay Károly fógimaáiiaatí tanár ar. 3. Messze földre . . . Szerző : Eckhsrdl AMaL Énekli aa ipertadOleti dslárdu 4. a) Tmritta faniada Verdy-lől; b) Magyar adv. Stanack Zsigmondtól. Előadják 2 zongorán Staneek Zdgmood ar tandanár áa Jápr litvánná amé 5. Viharban. DBrnertől Énekli aa Ipeilarittfrli dalárda. As énekssámokd a dalárda karnagya. BücUar Mát ar vezényli A und SMBay Dezső zenetan nolgdldja.
— Tekintse aaag PmU Péter dm- áa nobafeatő modera mintáit, Zárda-dca 14. aaám alatt.


NAGYKANIZSA
yymm m^¿ot...
----■——--—r"
Weiss és „ Ledöf»ky utódai
Hirschler Testvérek
norinbmrgi, dlanal, rotrid, azövött áa kötött árok
ST kicsinybeiii eladása is. 3!
Váronház palota.
T914. jntU; 21.
ZALA
S
— L Wwii\'mifc. FoM M Ül pepeáBnatesm p® i|ybi • cM|éi nhra, PÉML Virge Dsi güigitagl MMae «9. ktfla vek Hüai-pi Pipp Kéhntt világi, Néaraih 2 igmond egyházi réméi ralik Un nln— |al«n Ttanéi gfcbna 1 maién MM, melynek eredménye M raU, kapr 106 1 SMg-m^Mm ■•Balt, 4 pedig cttana niruM Mini baBJak. a mlaésltas miatt fdabbeaéd sd-aafc ba a «y a papi aaék beMttdm tagatahh I» a ta »miit eSttnédih.
— Egy B1I1ÉW tragédiája. A «mm* gym Pataőpdyd lárásbsn levé SseheifMiéed-ban tagnap végsdae nrr«nciM—lg történi Etrerhézy Mikiéi öerceg ursdil adnak ardééra fegyveré\' ilaatugetta. miközben a fegyver ataBB 4a a Mnpaié goly* a kőidben jUsaaéoaé Ml ém teáoygyetmakébs hoédott A ktalaény nyomban mag hat*. A viasgétal magtada*.
— Jégesd Mina. Zatebérrél jdeattk, hagy ritka wamtaynik «oB nlilÉ;i cstttörtö-BBn a Ml«r. E*a Ml 4ra fcM jtgaaő kiadni naná, aaalr éWhd percig tartott. Aa agyas légdarabok keményen kopogtak a jégen, agy, begy attkény parc malea aty aéMtt fel » MM, attntki viUévai turkálták votan Oaaae a Mvat.
— A vélattaall aUBIt fegyver Mwtaér Jtnos 19 év« dék vaiaH lakatna tagnap éél-ataa b*rát|*. Alméssy litván lénaaégéban W-rnent Almáaay spjának a Patita pincéknél tavi székijébe. A Ml pa| léi a pincében tartéskodot 1, -saibor étsrevdMk, hogy a pinta Méfd entend Utat lar|t. Alméssy kiszaladt a prit Mate, magákos vette ipjtask legyettél, hogy rálőjön a kíratlan etndégis. Amint jaanMn a fegyvert mrgtöltöite, a kakaa ItestpAdott t a lövedék Molnár Iákéba betolt. Molnár snlyoe aértléatvti Bttaatfll. Almáaay Istvin maga atiiHlattt eéi Ok barátját a 1 likasttM 11 Éri Ssaot Oyéegy kérkéiba As etjáréa megindak.
— An Uránia moagáhép paleta tagnap matatta bt a .MéraOk bűne" dmfl 3 fefvoná-naa drámái, adjd még ma ta eliad nmek mátor ku síében, mdy mfliorbél még ktaaal |tt as .Oiitrfgás Mid" dmfl 3 fdvtaéaai nagy bottdsstei Igazán |él ssératoaott át hd-tknéen sokét nteetatt a kSaSnaég, de aevatelt még Miz Lindereek és |Ai idomitott kntyájá nek ii. Holnap ét ctfltBtiOkfio kerti beamtatéra .HUwnka, vagy a kslétae tangó tánc" e. dráma 3 felvonásban.
— Van a vároahAttin — nem árnyak tt, melyik kfratalban — egy valóban desék, mindenki iránt déséhenz szolga. A klsdaBwl arakkal vaté ériotkezésbél tok nép aávettsé-gtt sajátított el s ka csak aserét ejtbdi, él ta ts alkalommal, hogy miveBen beszéljen, iát péWáal egy tsegény ember est kéidezle léte, kikez lordnljon, bogy s menkdyre felvegyék. Az désékany hivatalszvlgs megmondta neki aa aitlé tisztviselő nevét ezzd a Mstatáeeal:
— Csak hozzá menjen, majd as beütter-peMljaat menhelyre, \'(ts, nem gratmldlkatok azért, bogy az az or épp tnott a bivstiiában less.
URANIAS
. ■ * " ;ï \' .vT ¿—r»..
■ Reifonjil utcai 4, sn. mmm
Ma kedden. 20-án
Oszfrioás Mieí
/Vígjáték 3 felvonásban.
Mérnök bűne
} Nagy dráma 3 felvonásban.
Látogatás a párisi állatkertben
Természeti felvétel.
Maxi cipót gyűjt
Bohózat-
— Gyilkosság. Botlornyáa f. hé 12 én grttoaaág történt. At áldozat Kerovecz Jlnosné satL Mlkolics Mária, aki répslopés következtében |árt pérat. A répát este 6 ért ftlá szedte ki t vele egy Msban laké öav. Nsgy Msrgftné kertjében tévé répás pincéből, amivel szonbsn n Özvegy tttsony 33 ám Márta lányának a f gyelmét felkeltette. A lány ssonosl szólt 23 éves RAánt Occiének, aki egy bottal fetfegyver-kezve s piecé kié rohant. Méria Mmarább ért eda t azonnal a .\'piacé nyüáaán benésetf, hogy ki vin s répát pincében. Amint bsbajott, a pincében lévé ismerettan egyén azonnal lefogta Márta fe|él, agy bogy a lény teljesen tehetetlenné lett Ktsháiátárt szonbsn edt érkezett Occia. Hogy nénjét a kellemetlen helyzetből kisabadilaa, fejbe vágta az Ismeretlent, aki erre Mária fejét nyomban eleresztette. Cuk most kisérték fd a tolvajt, "ki nem mát volt, mini Kerovecz Jtnosné. Kerovecz Jlaoeaé síig tatt egy pár lépést, Oetts-tsttt ét kksengpdett. Maga Nagy Márti tdto indiai Keroveczné hozzátartozóinak, hogy vele mi tOrtént Nsgy Réknat tetartóztakáV.
VÁKUUM téttétollazár a legjobb éa legpraktikusabb Ara daraboaként I JC 60 t, dl-szesebb kivitelben 2 K 40 f. FISCHEL FÜLÖP PIA kéayv- és psptrkereskedésébea Nagy-ksnlTsáa.
— .Havila* elismert iváici zsebórs leg-főbb tsurdlottággsl. Kapható Szhöt Antal mOórás /és látsseréssML órs ékszer és lálsnz^isvilás olcsón készül Oztet Szarvai száttó épületében.
* — Tatvaj eaatéd Bárkin Barna hált% várod lakos at kiéttisn tattatastéd Ml B hanketa wedőrségeo, bag^MtttOBi Aam aatO csetédje, tM agy MM Kaatasárd stenéétaMB, «0 koronát lapalt Mta ét vtaaaaasflkM K«M> mám. A randdrság tMáittkttta Harváta AnttM, aki t IV ed s Intés batamtráal tatt ás aa tBkpttB
péas agy réaeát rtmaitti A ............
adták as hgyéazaégaak.
DtODAK F1GYBLMKBEI 1 IT^ Pettk— mâts ila n iagjabb nilnliáj 75 lUlér Fia ab a I PBIBp Fia Ukyv. és i apkku isbiiislhsa Magjhanáasáa j — Meghatt a ptttinktttM. Zstaassitabh bél jetantik : Borzaimis írstáaak Mil m kMe-aata Oláh Mihály 18 fves dgánytta. Tárad ba> bortokák agy MrctmáM M ott trélábél sédig itattak ptlnMvd, sasig lefontak t sadtaOL MáaM Iker p tllnkát BMtaB mtg vtta s ettél ané^ira rosesal lett, bogy orvod MBM klistaá, tM előtt tftoaoldfcgttái kOvatMiléhea aébáttg árai rettenetes saeavedéa atén magbah. Aa BBáeaaág a gonam MM martéi tBts magta* dttotta m djéréd.
— A katfaró taaeencséUewége. Sd-gdvéri tadéattóak jataa<t: A nmasgét saéM-begyben nagy ssarsacadlanaég Mrtéttt Vtgh jéaed somogyMrtégyl kattaré mester MtM épt-tett. Már aMg vott áevt a kd ét a kut aijáaak téglával vslé kirakása vott sororoa. Végh izorgsimaaan rakosgatta a téglái, amikor atgy hirtden bedőlt a kut fstaő fala. Aa tláittMifl tOmeg a kadaré stttlart a tatt faiakéra vágta,
még pedig oty szerencsétlenül, bogy ts áséján esett át lágyékát 15 ceattméier hottsnságMtt fslhaskotts. A saarsnesdtaa Végh Jósad satyos sárittásái s salgdféri héshérbátban gyógykják.
— Halálos végfl tagadé*. A nlihiw ssnfalni országuu korcsma iréja ktrtataa halálnak voit a ssiehdyt szerdán ttta. A knirtmá btn többek tártaaágában araldatt Vtdákottat Lukács, agy jémódn botmnltlai gaada. Ma kéabtn Vidákorks virtaakodd kezdett, hagy több bort megtadh, miM Ml másik taÉMr egyBUrése. Ndri ta látott erősen ts IvámaB, dt sgyssatre roaasnltat lógta el, arca váraOrta tatt. a kövstkeső ptttantthtn halottba!vány ábrázattal áa merev lakintalld asett ta a saaM padlójára. Megrémült tárni bouáugrottak, felemelték, de már aem lehetett segitad rajta, hslott volt. A boncolás mtgálltpilotta. bogy a balált szivszdhOdts okozta.
— Ha csakaméjolajrél vtn ss6, csak 1 Zoltán-félére kell gonddal, mert ez aam emuisió, tehát nincs gysnták él gljmlattd keverve, hanem a legtisztább Csnkamájotaj a Így könnyű emészthetősége mtatt kedveit agy at orvosok, mint 1 köiOnség körében. A Zoltán-féle csokamájolaj kapható gyégyistrtártB> bsn, üvegje 2 korona.
LMIÎ.
Régcnhart és Reiman asztalnemüekben, Benedikt Schroll sifonokban, valamint May és
tL 1 ■■ Holfeld-féle vásznakban —.^w-.—--1 ..
Kirschner Mór üzletében Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér
Strém és Klein házban
ZALA
Ifi4. ppir Jt.
1,111 11 M\'»,\' •" — mm.
Itt az alkalom!
1 vég Római Tónál —- —: 8*40 K
(női »tte kitűnő minőség)
1 drb * Len Damast abrosz 2\'80 K 1 drb Selyem paplan most 19*— K 1 drb Cioth Paplan K 750-töl
JRumjburgi vászon maradékok Agyteritők, függöbyök, Piké parfétok, törölközők, készfehérnenáQek
mindennemű vászon áruk. Kizárólag elsőrendű gyártmányok!
Leaaállitotttárban lesznek eladvajcsak a"
Kaxiney-uté* NAGYKANIZSA MELCZER HÁZ.
fodor láraaf

Qabona-Qzlat
MMlpkZ
- Mai mnga*bb
AliÉMMMi Saaaápr. 1914 1178 Bnse sáj. 1914 1995 Rom oH 1914 9*— Tengeri raifttsra 831 Temeti 1914 |aL 88S Zab ápritti 1914 7" 87 Z«b 1914 olt. T+-Ertékpaptr téaade.
Maupai kMal 842*— ; Qaatrák kM 837— 4*L llllWi^lllllfc 83IO;QaaWk-amg|ar M 714\'—; JaMtogbané 437.- ; Leart-•MMank 321- jHszsibank 290*—; Magyet énak 88J*—; Wmmmkrni 644 -; Saistsr-MH 7fSh—; KBnil vasul 8»»-; Városit«
S 929\'—.
hMh Mkari: wmmi MM
Nyilttér.
Dr. Miklós Imre
orrosi rendelését
Fl-ut 21.52. alatt megkezdte.
Rendel :
\'|a8—\\9-ig és 11—U óráig
Jtischitzky Jtliksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangszer-raktárában zongorák, pianinok, cím halmok és harmoniumok nagy választékban részletfizetésre is kaphatók.
Árverésen vett 2 drb. nagy grammo-fon, vadonatúj, 300 drb. dupla uj lemezzel, mind uj felvételek,
potom áron eladó
Nagykanizsán, Király-utca 17. az. ROSNERNÉL
üinctlánoé utóda modern vízvezetékkel
... berendezett iedréae-
angol éa francia terme Ssarvaa zzilloda
Z női azabó .\'. QM|| mm
Nagykanizsa, Fő-ut n»»< « wwwwy«*
...» . , , , evet ina. Vu«ta*oe im
Mihályi pék házban .„aint ir
bee I limit ik.
Ilirdessünk a Zalában
191
Mayer Károly
NffMM pktfriú h liiBNÍ ifin. - Nngyluuziean. ^
Főüzkt és gyár: Köicsey-utca 19, sz. Fióküzlet Főtér Korona szállóépületben Telefon szám: 928.
Elvállalok mindeniele női és férfi rókák, ka-toaai egyenruhák vegyileg való Haztitáaát és átlertisét, porolását és vasalását, továbbá az öasres háztartási, szállodai ruhák, női és Iéf9 fehéraemfiak mosásét a, vuelését a iegjatsnyosabb érben.
Pastii megbízásokat gyorsén és poatoeaa eszközlöm.
PUaairaéaf
•Gouvrirozás 1
Imék a dmre ügycJni 7
Fsetiog magkiváara ssamélyaaee is tísste-iatemet t<
Meghívó.
A Letenyci Takarékpénztár Részvénytársaság
1914. évi február hó IS ám, délelőtt 1« órakor Letenyén, saját helyiségében
XXIL évi rendes közgyűlését
tartja, a melyre a t részvényeseket ezennel meghívja
• -- v lé\'\'\'4\' *< Nf •-
Az igazgatóság*
TÁRGYSOROZAT:
1.\'Az igazgatósig és felügyelő-bízoétság jelentése.
2. Az évi zánaétieg-, veszteségéa npareség-számla előterjesztése, valamint az -oaztalék megállapítása, a leimentvény megadása falói határozathozatal.
3. A felügyelő-bizottság megválasztása egy évre. (3 rendes éa 2 póttag.)
4. Az alapazabályazerülag esetleg bejelentendő indítványok tárgyalása. *
5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két réazvéayes kiküldése.
* As iaéhvéayak a kóxgy&iáet msgslMég 9 ajappal sa giin lliiaull Hákaa baadaadék.
V
l9*4 finéár 21
ZALA
f
Van saarancsem a nagyérdemű kítónitf b. tudomására adni, hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 6. szám alatt, volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágó munkát,
speciaiitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül az összes honi és külföldi fa-erezés és márvány utánzat.
Hangzaton Ígéretek , helyett csak ázt említem meg, hogy Nagykanizsán Reisznél éveken át folytatott sikeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett és utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb részben általam featett üveg és ctmtábbkra Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, ízlésem és művészi tudásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok, kiváló tiaztelettel IV Nagykanizsa, Kaxincyutca é.
LZOCZeK Imre volt REISZFÉLE mShaly.
Olcsó tüzelőanyag.
összeaprított tűzifa métermázsánkiiit 2 korona. \'Irifaili és különféle porosz szeneket, cokszot, bükkhasáb és gyertyángömbfát legolcsóbban házhoz szállít
Telefon 294. sz.
BAZSÓ SÁNDOR, tüzelőanyag kereskedő Nagykanizsa, Eötvös-tér és TMtí-ut sarkán.
Kaufmann Mór
férfiszabó
Jejefon 222.
2
Nagykanizsa
/ Kazinczy-utca 6.
■iáiul «—Il I !■ IM I II
Mayer Klotild
gósaiaafoára Hunyadi-utca 19. Safit h la.
Újonnan berendezve. Nöi és férfiruhák vegyi* leg való tisztítása.
Uh tallér k kinli tulilf
Szép tiszta munkai GyQitflle\'epck Fö-ut 13. szám Kazincy-utca 8. Szíves (Artfogást kér
Mayer Klotild
Az építés idény alkalwá val bátor vagyok a ssa* baéalmaaott .terreeel\' teiéfedépalit szives figyelmébe ajáalam
A Terrenol
• jrirn kar t«|joUb l«HM* mnjr»f. iitidileiwM 4Mi eiiíiel ki* <31 i* «Utal rwt král luftiwi, tttiUrd <uél b.tbui i% tüihijton, Fmd ■JiiiJi «flentiU és imméom nSMabk Un. A „TERSENOL" le»t«k ImuMIm nélkül kéíífil MM .H.l tenowietei raárk* «mit aMe-
tertja. A .TERRENOL* birmdy jyirtiaiaiM*« távon • i»«irt «mit ai ««»ír wirttit timtikm «¿nett MM bfaoayttuak EÍt«H«Mi M»w dJö fed ¿.«kai\' m tó»»n»tr« MWim MUk waiM» tfat fa Koljilok telje» ajánlatul. KMU MntaMtai
Kramalav Kálmán ] flujt nini Kirily-ute* 32. •>
Dorechewreau* Bársony
Lackchewreaux Glace
Chewreaux Vászon
Antilop
a legelegánsabb.
Saját gyártmányunkból is Slandő nagy választékot tirtunk raktáron jutányos árakon
Mérték etán késstttnk mindenfajta cipőárut
Teljes ttazletettd
MiltényiSándorós Fia
Nagykanbaa, Pőaton, a város paliéájában
így
T?TTTQr7 Ao QÖTJTPTT3 f?T) ERZSÉBEI-IÉR IÓ. SZÁM.
XirjllO/j Uö OV^iILiIiXX3i2iX\\ Liesingi sörcsarnokkal szemben.
Mély en leszállított árakon kerülnek eladásra férfi-. Hu- és gyermek öltönyök,, télikabátok, ra?tánok, sr5r n;s bekscisk, városi- és utazó bundák, kocsi szűrők, divat nadrágok és mellények és boj kabátok. - Felhívjuk a nafys.isaé közönség szíves figyelmét ennék meggyőződéséről, minden vételkényszer nélkül raktárunkat megtekinteni Sriveskadiék.
Nagy^raktár idény előrehaladottaága miatt. p^\' „ /lq Q^K^ví Nagykanizsa. Erzsébet ter,
melyen leszállitottfárak. — Tiaztelettel X>Ulf3/t ÜO OLJlfcJl Utfl Liasingi sörcsarnokkal szemben.
¿ALA IVK faMá« II.
Mire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ?
jamos
MOHAR SlKIM
S Te
K teilt lkai — m m tMóorokiH MTM«r| UfliiaaaMjl üfyuiBMa \' ~~
k«é»n"
Csinlesir Firiic
kinlkii\'Haa Mim*oto
9. : TBrts 213.
etvOteí • saekba vágd munkát leghtiányotMhb árako* — Telefon n<g hívásra hííhoZ magvak
Branfln Jóim? TOráGÉSI Mlüun bpti*a*k EtMHlíltt laanua nAzo
Kau kMoiMt imnun áron li .»lllil — IhtMM »8W-■nrt a* MunH tefMR-kartMktt A.it.lo. Stletwa-b»n Un Hlw Islilla» Ina kapható
PipirsoMdk
Nagy «Onittbii (gen ftttányoa áron Kaphatók
FiSCM FMÓp Fi
U PÉITUURÍTAS I
Akt tlestá» ki alnéa akarta ryMMÜ immM, anaak alánlom aaéáf gyén mi.v.ailRaiapp*«
•léáa és masá> ■ poromat. a
nuii LVtT
Irodaszerek
Fisehel pülőp Fia
IP
I r--íríí!\'.ctók be legiutá-
I dvoiii» 4r»a tegna-itvM val.sttékben.
Somogyi Frac ÉpM
Potdt» m TT. aa. Eiváttéli let waakákat klvMbcn; aulaknáeál. —«Ta
Silik Károly iris
NMlOÉtH űrtíf-StM
VELECZ EDE
Caawgery m> a.
AiáaNe raktárát a tejtíöbte gyártású minden fik taü, IkrsaaWtonekórák baut. — Örajavlfások I évi Jótállás mellen
MllllllWI
Készil UJ rendszerű AOÓ CIPŐKET szegezés és varrás nélkül talányos áron.
Kézimunka s elő« nyomda üzlet,
s legdivatosabb kesdea munkák as Saaaaa anyagok, valamint a lagasakk ralrminták legnagyobb vá-laaaMkken jutányos áron MB BáTU
Skrifalíts Istvii
MIMIII.
Aléate a legfőbb káaaMaacat*¡*ékáa ásuwittitt labbeM. Btdyai uk»öa bocaátt a i »s»é fcttsBaaég rawMkaataára. Vidéki nadilla* wmtm
Somögyl Sytiláné
VSrAamarty-utca 54a haniae keaet\' —oaé éa
vasaló Hrtéaata, Mnd KMayt, hogy a ruhák aam rnag áléinak. Okait árak. kifogástalan munka - Kivonatra a MaSoaia megyek.
BERECZ LAJOS sf n liMM BpBHM
lUrta, KUN* Késalt miadeanemtt
:: CZIPÓKET :: legjutátiyosabb áron. iwttasut «lula
ORB An mihAly
Elad naevkaidssal fults pán «aimeed-, féay-vataalo- áa rnytkilM intézete EOrvtía tér 39. Elvállalom as Baaiea hát-tartáaJ Fehérnemtlek Has-tiiásál lesrolcsóbh árban; Vidéki megbliáaokat pontosan fellesitek. »
Litcz Boldizsár
UaÉM- n MnnMBriv Pasán át ta-tk aaém. Elvállal komi vet» áa cserepes munkákat, úgyszintén mindén átalakítást :: olcsó áron. : 2
Stelner Fülöp
IM- áa adl cgHas naniery atea tk aa.
KáeaHuitnd-----U térit a
nél drékal legdlvaloaabk kMMbaa. lutányoe árak mellett. Munkáim tanóa-algáért aaavatotok. a
Levélpapír
A lemaebb éa lag-olcsóbb levétpnpfroo-uMonadgok: Ha ekei HMöp f*la papirtterea-ksdéaébsn kaphatók. Iré- éa rsdaaseraSkai la litill ----
E6TENRUHA-SZABÓ
Krausz lózsef
Saglr 1 IS. u.
«váltai bJrtnclv tejryvcr-aaikti tamari agyán* " a mn»iin»«i av itaaát- -OoK<jiic»<k te
m ilulik i f i aa. a M>
»trtli II illi il n miih*ty«m.
k«a okád araa kéullek
LacjahB «nfeHürir a Rlaplpa
Sut* m as (tul«!*\'■\'» Laapai Hamisítatlan baáacaoayl borok, meleg áa hideg étetek. kittinrt italok min-\' dén Idflben a t. Msdnaév rendeik eresére állanak, fiai i kiMotfaia*. uim-Mk etfccstere «ff»|«awi»fc.
BHOIWITS JÓZSEF
szeszgyár berendeaéal vállalata - Király u. 45. Elvállal e ssakba vágó mindennemll munkákat,* lovabká vtzvezctákek, vízmelegítők, rézüstök, és permetezik készítését és lavitását. valamint résedények ónoaását.
URI mvatszabMely
Oottmlch Antal
Slttli aaaa «a.
A BIBI kor Ifényeínsk ml«-
san itMatta— MTM«M
MMn uri rutlll fcé.rt lilét |1H|.I tfW «ai-tatú. - LitWW« Mfkm-.a.r« ■»mtarreium««! — \' incl la Mamé.
KÜNYVBEKtTÉSEK
szépen, gyorsam én olcsó áihaa :: készQlnnk a S JAU" lYQUáá L-T.-MUL
M AIYK AMIZSAÜ.
Csitkc István
angol és francain :: női divaltermc ::
Nagykanizsáit,,
Fischel Fülöp Fia könyv-, papír- és irószerkeresksdése Nagykanizsán.
Női divatszalon
KUTTIER KÖVÉREK
aBW ea.
ktvUcB». — gil» «Mías •
MM-
MM ¡3L
SzoéstBsti is mázoló
MÓZSI SÁNDOR
ne»aa«i aa«a V.
A|dnl|a magát a azakbnvdgó munkák modern, pontos és (utényos elkészítésére. .*.
Uri fodráanterem
KÁLÓ V1CS IANOS
UM< aa naatMift »rt-IMiiriMtaMaa W-
S todréax aslslil 3
han ktv* *
vtlt.Ml.
Weinstein Regina
tm »auíb >a.a»«aaajataiiMii. aran vanal». BSáw»meam minétnkm a kaMÉaaa Máarn martakkal van tanmki — Mlxa.iin—I naatowikaiiai utkiéflM aaaaBat nana •MutiMai la ¡art paktSian.
ZALA
politikai napilap
oicgfelenik minden hétköi napon cale 6 órakor. — Helyben háxhos bontva havonkírtt I kor. 20 HL
Nöl divatterem 1: BARON M IOZI
»Mae« a a. a. MterUsaa-Mt k ttnitalli cláarane« n).l aa naaiit« ndi div«i-termat méttóoyo» arak m<l-Utt — A keéak dl <r .napok mtndrakor a t rcndclflk rcn-MtaMn anaaak. VM*kl ■«■kl»a.i a a munka aivatvla cailabdl nnklrttn VIjövBk
MODERN BÚTOROKAT
leslsléaesebb Kivitelben -kiailt \'
TORMA PÁL
múbutorasilalos
Hlstatwdy-wtca 4. as.
SZUSYAlTl ÉS ITBNB Klapper Gusztáv
aai««a> -kaa s.
Műhelyemben elsőrangú Silígyártó munkák készülnek jut Snyos árak tndien IM bCrOndOk ujonnan vatd «IM «iltto*, valamint aiakaaerB
PÉCSI ANTAL\'
kocaivyártó ,
lakRZH* a> W tkkti\' »
Elvállal mindctmemli v kocsi készítését, valamim régiek ufláatakiiáaái. ■ fényezéséi és béleléséi k> tányoa ár metkn. ■ 11
Tkaxteienel értcsiMm an.é [
Manásárlé llilmlpt, hoey
a marna éa eaiSéa Ima árakat tetemesen le szállilottam Bgtwi mm • aMrka- aa mi K.Iiii. »a.k aaa-
tUr
SB« BTVAl
HirteB ée mánárai
Étkezésre
hivatalnok és keres* kedd segédek elfogadtatnak- Házakat is elfogadok olcsá árban. Nagykanizsa Magyar-utca 25. as.
Skerlak János
iridivat szabd Ozlese Nagy kanöaa, Széchényi-tér 2. szám Szíves magtilvÉirs fv-dékre is kimegyek.
—M-
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és iede- > les laitonok és gazdasági szekereket!
BOJTCR JÓZSEF
^ patkoló- és kúcsikovács Nagykanizsa, Knzincy-utcn 18. (Major.)
Javítások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyoraan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsát} egyedüli specialista Rágós lovaknak calodéha veid vasalására.
jlagal is fíHua
MÍ iifltttfMI Csete Anna
(Sálár Ödönné) Király Pál utea 8.
Újhelyi Fbrencz
ktcairváriA, K" » u c» 41. sr^r-. Elvállal e »"k-|Kf viirá munkai a tcfríaliayosabb árban, n) kocsik kásáké» sál. ráglak uUáalakilásét, léayexákét áa bélelését Kérve la i »Sa Bai Ég salves pártfogásai
liris kimztts
betegápoló né és asssazlrozóaó ajánlkozik elókeló házakhoz. — Nagykanizsa, Sikátor-utca 11.
„Hungária\'*
modernjeim- és szobalestészeti vállalat a Eötvős-tér 33.
Müller Károly
férfi szabó Nagykanizsa, Fő id jfl
Káask minden aérea vesendA uri rakákat, fi», éa gyermefc-SUnsiaaal. letrjobb ás legdlvatosaM kWtelban, — Mindem W« javításokat naksxerSea é> pontosan mlMct
Szuk Ibiik
épOlet- és di- zmübádogo\' Nagykanizsa, Kiotzsi a 1 Kész t minden e uak* ■lába vágó munkái tartó* áa modem kivitelben. Elvállal Jótállás mellett: ftrdáosobik, viavaaatá* ás aagul doaatt braadaaéae-kat, kutiávtiáM att>.
Szőiöügázdák " figyelmébe ajánlom nálam készült M-njiüiatlan vertbetan pince és maktánánümai
FQrd6c Qyör^y
itsias
nASV KANIZSÁN,
Rákéeáy t*m Ml
Csitkc István
daóraagu kaaetaatt Kaziacy álca It sa.
Zrtayt NUhMs saas 36. «I Znayt
Nyomatott a Z»n HtrupkiaoC Nyomda Kéwvfnyiársaaky" kónyvnyomdá|ábBn Nagykanizsán. Igazgató btscfcel ErtaA
XU ■ Nagykanizsa IM4 JannAr 22 csütörtök. 17. *Um
*mmmmyrmm. ."•j".\'
* MMM
VI AGY KANIZSA, u m

ar JE:
—| POLITIKAI NAPILAP.
MktaSrfÉdk, Ml kÉMritak te aMfa I ^^^ Mta I MM I
iiiifruí j sp KUt. 1 ■wpw\' wüii vrr/npv p i vn i
^•r*^ a éme^mi
S karmi KtoAiMlwyk\'UUk 9
As Alpesek
vakmerő turistái tudnák caak megmondani, hogy milyen életveszedelmekben forog az a jámbor, vagy aem jámbor halandó, aki elég halálra szánt ahhoz, hogy az ErzaébeMér ♦elöl próbáljon bejutni az Igazsáp agyipalotának csúfolt, szegényes külsejű házba, melyben a jogszolgáltatás kanizsai papjai intézik a felséges nép ágyes- bajoa dolgait Hajdanában egy csoportháznak nevezett asszír műemlék állott az Erzaébet-tér alsó mesgyéjén még az alluviá\'ia korból, telve a történél m előtti korszakok óriás hftWMnek megkövesedett tetemével éa a bronzkorszak rejtelmes, furcsa hictogllálvai. E nevezetes és a maga nemében egyedfii álló műemléket a barbár hatóságok vandalizmusa elpusztította a löids/ inéról és ezzel epyfttt jdtfiat az a némi túlzással gyalogjárónak nevezhető kövezet-sáv, amely ez ódon és tiszteletre-méltó mftemiék előtt dterift fis Üt a baj. Mert eltűnvén a gyalogjáró, nyő:i a veszett az egyetlen útnak, melyen ilyenkor hóförgeteges téli napok idején a törvényszéki épületet meg lehetett közelíteni. — Az utacs-kának helyét, most fehér és ragyogó bótenger foglalja el, amelybe I
nyakig süpped a szerencsétlen ha* landó,? akit miután, a törvény -székhez vezető ut (hogy szimbolikusok legyünk), prókátorokkal van kikövezve, de aztán egyébbel se,— sötét végzete erre felé visz. Az utccaka helyén tehát hó van éa oldalt, ahol ezelőtt is mélységes hóglrcserek terültek el, természetes, hogy szintén hó van. S mivel a hó teljesen egyenletes, csak a jó szellem őrzi azt, aki nem pottyan bele nyakig a csoportház helyén maradt több méter mély fundamentumba.
Az caak természetes aztátyiogy ehhez még járulnak az összes téli kellemetlenségnek, mert az Erzsébet-terera^város terralncognltának vagy salvua conductuanak vagy Isten tudja micsodának nézi és minden gondozás nélkül hagyja. S mert hogy a kanizsaiaktól nem lehet azt kivinni, hogy ne pörösködjenek, (mi lenne akkor az ügyvédjeinkkel ?) tehát a városnak kötelessége aMamordtilri éa rendet csinálni a törvényszéki palota előtt.
Vagy legalább is biztonság okáért egy néhány bozontos szentbernáthegyi ebet szerezzenek be, melyek az Erzsébettér szerencsétlenül járt turistáit felkutassák és első segélyben részesítsék a nyakunkban lógó butykosból.
Magyar ipar.,
Nefyftsnizsa, (aaafi 21.
Az Adria vizén himbálózik már a Szent látván csatahajó. A vizrebocsátáa ünnepe semmiben sem tért el a haditengerészek megszokott vízrebocsátás! \'Ünnepétől, csupán, hogy a magyar kormány nagyobb számban s egyszersmind a miniszterelnök sfrmptyében is képviselve volt. De nekünk magyaroknak, ha nem Is kizárólagos ünnepünk, mégis különös ünnepnap volt az. Még pedig a magyar Ipar, a magyar munka ünnepe. Az első nagyofebatabéau hajó« amelyet magyar gyártelepen építettek. E fölött van okunk minden múltbeli éa jelenlegi keserűség mellett büszkélkednünk.
Évtizedek harcába került, emtg csak knnyit elérhettünk,\\ hogy kiteké hadihajókat magyar gyártelepen építettek. És nem is hadakozhattunk teljes tárgyi fegyverzettel az eflea, hogy a haditengerészet vezetősége minket mellőz. Mert be kellett tsamniünk, hogy nincs még olyan nagy iparfelepénk,
Kis történetek.
A ráncok.
i éa kiég esi bar Halai HaytvaM Maaéfél
ál aagyea fea\'dog vott. As rsstendflk pedig laSaé, arnltsk s as ama «mbainek aaka eeatbe sem ja\'ott vo\'aa megkérdezni, vifjoa boldog a aa asssosy is. Nasaeaak hagy aam kMnk éa aam la goedok té, annyira a s»fát éraé-aahi átfezraléU mindent. Homályt sin, eHlt-kattan M-i baaae aa Oastön, kogy aem fé aatfea hakpBIeelsei as aaeaaay MMba ? — misek aaoa iBaMal. á liHIHilban van a «yftayórtkég, kjtbb <aár Örvények kövatkrz
Aaeabaa ekaskdl m Wfi ss ember MM la, aeba aem sakeaaa akart tadai mól a amis dásrél aam.
— ügy-e, öreg vagyok? — káréeale aa aa aanoaráL
Aaaak a tektatete aem árak al aaarari - amgfc palást. inkább aiuauligotl. Amikor padig aa asmany moealyog, a férfi lakSti ast a , pBkaaM. amrt lateai gyBayfliBság aa, hogyha otyaaarit haiadask aaMak, aail jól aaflr.
— Dvbogy vagy la Orag, kegyaa la lanaél as!
— Réaeaa aa arcom.
— Tévtdas, — vtgantaNa as aaaaany. Csak aam rlncofc. Még mtadlg letagidhetsi kam mbréft. \'
— Hassal amadaaa ? Nem sok ?
— Pmiila, »akxai mán a iá ftadsaden aam tofoa.
— Pa ahjem 1 Bgéaa ussgflsznitsm.
— i> mertem bassoaéteuteedds flemkel la.
As Brag ember dadolni kezdett Bi Boákra,
aoda/at khalalt vohw lógatni vele.
Bila, mikor bálba kémflk aa aaaaoay, fl amga sa«édkassH sefti, lile adó kalkaa mag ciókolta a assisién nyakát, asntán odaaiad-totta arcél a Meeége srcábos, kedd láaaa ófcet agyéi a tükör.
Csslagyaa Igaaad vsa, — mondta Semmi különbség aa arcaak közölt, épp olyaa sima as anyái is, oim a tiéd.
As aeaaoy, aki jóformán nem la látta addig Oamsfát, moet rémQlien kspta IH a lafét.
— Istenem, rémBIdBsBtt msgéftan. bozzá-vénfllum volna ? Hál csskngysn van Uyeeari ?
A nittaotáea azonban félnlon megállt
^ \\Nem néaam mag magaeeat, arandta, kftká «sza vsa.
És lecsavarta a vfflanyt, csupán egy égét hagyott meg, legyen Mbomály, lásson caak nagy koatarokat, mit kseerkaék el a flaaai d Szászok.
Boldogság.
A faaslüénak vendége vak. Ropagáa bdrfl palykapccmayéval traktálták, bada lásson egy-ssar jót városi kosztokon elioatatt gyomra.
A vendég nem ie kináttatta magét, sdt legyűrvén a fslstakat. a lekér nelleknss niáa nyalt. .....
— Saabad e még ? — kérdésié agyMa-
JM* I
A aazusssony ma|d elolvadt.
— Boldoggá teszat áfes Pistám, Maony leien boldoggá laaaaL
Hát igv vott Aztáa jBttek meglát a kiesi ssBrks napok. magbeaták a keBenaueáael, a táraitság«, késbe a dvaftodáaoknL Haagoe szavak retek, inzal as- számba aseat sok aua-dea. amin lalamlkut oahtal tudtak, WvoeaB panaemesa a ami, MdarBM, kegy BÉ eméer-fiát caak étataragkaaeihéBn szokott Baaeehoeni a végest
fia aadhm már aagy kaBámaknt raSen tsjtékozvs aa egyenetieaaég, aa eeosoay tárad* Un roskadt la.
Wl^a^ —jw^ i. ii ilii! ^al. ■ k _-
■seaem, mayaa oomogieiaa n vagyok éa. ^ _
A bétesztaedóe Bandi gyerek, aái éppea moatanábea ári a hutaletée tadomáayáaab végéra, a leckéivel WbaNHMI, Slt vtkamáhaa koraéretten aa sastaiánál. Pa csakis arra tadott figyatai, amk a nagyok vagesnek, aftib eaayka lefestik agymáel, mintha a gyereknek akaradi tadomásén kanál, vohakáppaa lik aa BaaBMf
Ok áa hallgatott, közbea keleunrt szivébe a pánaeane attyet aaá. fis akkor aaét irat ts kasdte Irkájába a ievetet
— Kedvm Piéta hácei, gyen al adboa-záak, egyél pulykapacaaayét, aagy aayáahftm taagkd boldog lagyea M
Emlékesén.
Tta év elda még egyatt (Haaaéamanfe Sándorral, é v«B aa erdaabb, aem anoaém, hogy kánamaak, aanytra saaratan a MMBna jóságéval magikaa aa áa aaa>alelemiel is. AaMa
ZALA
■■nrt ii. topJh
fH#lM* 12.
, magunkat s mgj vélMkflp fcorHiiiH A kndmc még mm-mim mgh
kel -éllsaea MM ni « k
■ét, smdy a aagyofcb hadihajókat a gyakorlóban IMpróciK apgol telepekéi épttte* aotMa akarja k«Éi rengsteg aflMN, amennyibe íyw ko-toaszus alkotása, kerti AtOBtoik lutf-épttő Ipar is csak kh kajókoa kezdte, ailg anayfca wurfiiyn hogy a nagyobb drkálók és csátahajók építését vállalhatta.
Be kellett vailaaunk, hegy ezen a téren alkalmunk «ént voM révid 146 alatt versenyképessé váftatni. Ebből azonban nem következhetett és nem la következett az, hogy ölbe rakott kézzel lemondjunk és beteoyugodpiak a meglevő állapotba, baaem iskolái keltett teremteni a nagyobb tehnicai hata-éásaak. — S mintán a h^óépités terén a Duoán már «Ikereltet és ka-pasztalatokai szerzett az erre kiszemelt a^roöki kar és a begyakorolt mun-kásaereg, — mintán apránként a kisebb hadihajók építésével megmutatta a magyar bajó-£>Möipar lé a maga megtökélesedett hpailtáaatt: végre kft» vetélhettük, hogy ne csak a nyers ter-mények ssülttésából tegyen léasflak,\' hanem a nagy h^ók épitéaéböl is ki-vebesae Magyarország a Maga illetményét így sikerű t végre egy magyar Drcadnougk-ot la blztoaltani, amely most nevében la magyar, aa elaö ma
gyar király «{Hágaa emfi¡Lk hnr-dozója, önálló $|pmi kon«pct%nak és hatalmának kflpc.
Az épMe£KadeMi(|»r la Mgk aa osztfk knul jfcai
gyárak a aa Őazó Irigykedők hlktölétiA éa
[ykedők megszo-
ét ilii m -i
ekéi a k. bekaocród aak aa neai érésit* 0 » levekk atjáa, de ■ajttiimi Mkaayea-Mak uklliaáaukkn. agy meg t lani halva.
A letfbbb U voU, ehg km. Nem ártott u eenkkmk. a térkőibe* ksreg. irigyaé«; hs meghántották, icdokt aéikfti gyéé* mag kfekémmliál a tf-vedéaér«, a aaava aeaMea eeanOft. aaBnikes kiaoaiá laklaMe csak a Ngliklhh aaMI lánynak kbet éa aaá„
kiplcka vagyok megérteni a aonol, a:
gyetlea tiMiaal aanykaor.....
a jámborak, a iksiák, aa a_„
jó S« odorom, abbén a aaumma
km aknám aiáttem beeaaa éa ^__■
baráuága, gyermeki aemkme, csak aal tártaiéin, hagy én mlndaa asaataende meAek aaa\'ia k emk a k kmamlaa ifiül
aakkva e ekfcél a ciék nebezea, a konkrét tények aana nem váttoztathaté körálményei folytán gyófguftatnak ki. Nehéz az osztrák Iparaik és a hagyományos Magánnak beletörődnie abbé, hoflr a monojbllu-aaáról, amelynek mBgmfcatiNalalhm voltában annyi évttaeden keresztfll kitt éa hasznához csökönyösen ragaszkodott, apránkint lemondjon. Ezért vetnek ma Is még annyi gáncsot a magyar Ipar éa kereskedelem ellen. De aa Igaaai-gen fclvll hcH rendszeren, kitartó éa céltudatos munka la la akkor atagipl kell megoldódnia követdésftnkaek, hogy természetes joguknak az önifló Ipari termelésben érvényesülnie kelL
KÉPVISELŐHÁZ
Még mindig a anjtóvlta
"" - Pmb mdáritéea teleleeieieetfee. ——
Az iléstaaa la úgyszólván teljesen az ellenzéki szónokok foglaltik le. Az ülés elején Balogh igazsigflgy miniszter felelt Polónyl Oéza Interpellációjára. A Haz többsége tudomásul vette a miniszter válaszát
Ezután áttértek a nápirendre. Elsőnek Eszterházy Mihály gróf kritlzitta a sajtótefurmot A beszédet az éflenztk sorából alig néhányan hallgatták végig. Utána Gedeon Aladár és Bikády Antal beszélt üres ellenzéki padsorok előtt. Bikidy beszéde utin Beöthy Pál elnök az Ölést öt percre felfüggesztette.
SáAnet utin Ábrahám Dezső eltek, zékf szélalt fd és még most Is beszél-Valószinüleg ki fogja beszélni az íiést Ezek egyébként a sajtóvita utoteé napjai, mert az ellenzék bead .a a derekát A Iwpap tartott értekezleten ugyanis ethmiroztik, hogy a vitát ha-marosap-befejezlk.
*
/ és lagdri aéaeabb fm-sangiujiionsáfokotesé -áron bdhxerédbetÖk
WEISZ ABKSA
•vnÜgmkJteAmaa M-m» é.
MMdri Ui m MIII
A magyar thM él biMktaatt ke* éa ti Iiii^i Pilaetrtaf Ek étpfd, m ekmey Mami RBifogl éa ftnhm-
m
inukká* egyaránt ééa hala«, aknéiaU to-p idilli foglalt at, uiak ewéUkoa. Um Mbar aaajgké ssét ladk níleaí maakáa-ságát, bjjkmk. érdtUddáoét, ktvék ka md|ak, begy mindeneit e legnagyobb ialkikmarskk artkOdbtt. A réaavét jkiÉeén eeallal igasáa joggal khat sa áUaMaak kn iillal
A klaiteleálflfc akeje a Dini.....II Kéa-
máv4iddák tunlkl, mahmnak — jggged eaánd aKk — i vak «yik nsgnlap«fl|a éa ia»9 tói a arak évig aWBha, asatáa pedig tkaMBé ataéka. Ba a kHar-ag|aa«k akvéél gyéaaaga aa éfgrdfal, aki m U angy imlgéli lat lak a magyereigaek — TemaMaée m S<dN Kálmán, Ráka^ jaaá, Har-Paeeae ás Fodor Oaki hépvkkl A akak Kákák jaa* a Dani ilnk KHaa*iill dák Cgyeamk elnöke fogja méltatni aa alhaayt érdemes éa loimácaeiai a umliiigH. Aa agya-saiet a mvakka angy, namaaH akad mkpl a m aeaagykm ak a
.. ■. — i- .—. i^SgVspmHVesaaaa aa
agéaa DiiaÉntalnak aagy
akóeorbaa aa s
giimi áteiéilgi, ügy TéteMtélji
Regenhart és • Reiman asztalnemüekben, Benedikt Schrott sifonokban, valamint May és \' - ml ■ánnlaeii Kolfeld-íéle vásznakban . j . ..... ■ n
Kirschncr Mór üzletében Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér
Xlc
Strém és Xlein házban
1014. január 12.
ZALA
fé|a Aa m atakattatól tsg|a vntt a negai lé iga*, aki ■itMI tKhiÉi m m á értéhee sgylaliMiit, Bsiadilik. «a kaknipallHláisl. ét mind
asakkal a tatojdaatágstf vetette u agjs«aiet «ÉM r átadásét, eambeB hivatva voBek »» Mm»\'« rtra* vkégséera vtaai. Dt meg-jaadTi\'Tr MK aiaMM • aagy stkeraak ál a aagy ililplml aapjstt megté kakak vetni Talétyen legyshssaeágsá vigaastslé aiala ■okai sbhea. kogy aa agán orsség társa dslm* réaaaéiltl wssi most IMI rae*adádai A ■tgkoMognN augával M a mi —ikWaka« CB aMIa tovább Matnsh alilalna «kidig hélávsl áa m—ikndéaaal logaak réla sml* kaaal, aki miadnyljaakaak kiikVgtágán, a —gjstség kaaaaéra ék gierspBásárs lOkS-\'e •I éMéaoa éMét Pogad|s \'Kthenctfd Iga« bó-dotelaakaak IfttfHéeél. Saéll Kákaáa disaelnö». Rlkoet Jeoő »őrendlbáyrtag, ttedk, Podar Osa két ár. kkéijrl tanác*C IMkár.
IZIZBf PiriltttHZIrá
hk éa egyenletesnek kelt lennie, éssthetetlea keményítőt tartat-ké9(tésének nem tx«b«d k\'őrül-Ienn¡eSc|csó legyen sa és kiadós, jóixö, MtrNÏçxen feltételeknek megv
__JCufeke", a legjobb tépsaar beteg éa
egészséges gyermekek saéméra.
anta éa.
A VII ÁG távirat és
A VILAVa. a TELEFON
Beflejaalk á sajtóvitát
Budapestről jelentik: As ellesték vezérel a tegnap tartott értekezletek bejelentették, hogy a sajtóretorm általános vitáját a legközelebbi napokban befejezik.
A román paktata.
Bueapestról jelentik: A román ko-mite ma újból tanácskozásokat folytatott. A komit* taglal kijelentették Az Est munkatársának, hogy a tárgyalásokat legkésőbb helnap délben befejezik éa megkötik a paktumot
I Knntts Péter f. |
Badapeetrőf jelentik 1 Ma éjss*s «erhalt Kaeka Péter ny agaimasoti konvtfdsM miamiari isnérius As elkaayt annak lde|éa onségot érdeklődés IBeépponijábsn állott, amikar bárd Pejárvary Oésévsl, ss akkori miaisalanai satyos I alttrja vok. Kuitsnsk amiatt kellett lévoaaia a j artériámból. I
A kultass miniszter na nrslkodó előli
Bécsből jelentik: |ankovlcs Béla közoktatásügyi miniszter tegnap éjjel Bécsbe érkezrtt Ma délelőtt kihallgatáson jelent meg az uralkodó előtt éa kőazöoetet mondott átért a flandriai laliszönyegért, amelyet! a király a budapesti Iparművészeti múzeumnak aján dékozott*
Vasúti Bserencaátleaeég.
¿Lúgosról jelentik: A budapest— oraoval.vonalon-egy gyorsvonat hlbáa váltóállítás következtében belefutott egy előtte haladö tehervonstba. A teher-vonatba. A tehervonat négy utolsó kocsija pozdorjává tört, a gyorsvonat mozdonya pedig kisiklott. Egy fékező azonnal meghalt, többen súlyosan megsebesültek. Az üzletvezetőség szigorú vizsgálatot Indított, hogy kit terhel a felelősség a katasztrófa előldéséséért. a sklzma-per éa az oroaz_ ( ? pánszláv sajtó.
ás oroetoTtségi pánssláv sej\'ó, mely s má»aisioseslgsli per elsfi idején a tárgyaláson klde-l etl áilsmeilenes Ssatmek hatása alatt ■sglshslds higgadtan viselkedett, most aieglal megtalálts a régi hangét ás egyik srfsih lap folytai|i gyűlölködő kirobsréuit Magysrorsrég és s monsrkis ellen. Annál nagyobb figyelmet érdamal ss orosa Wpspség a>piiipjánsk, s .Kotohol"-nah laga|abb veséreihks, mely s ■ármarossaigeH per eddigi lefolyáséból teljes őszinteséggel szí s ^vstkeitetést vonjs le, hogy esen pirnek politikai jalsatOségsl \'ulsj doaitaai nem ssabeg.
A vádlott rutének elsősorban agy pánszláv rajongónak, Bobrinstij gráfnak lldozalai, akinek akcióul asonbsn a reális politikával és s nemietkOtl tekintetek követelményeivel öez-bangbe nem hot ható. A lap hsagsaiyosaa, hogy orihodoz egyház nem hsrdis egyház, etapén a mindent áNValö embersserslet szellemében mkkOdlk. Ez lagadhatallaan felér egy Bobrimkij gróf cimeréra szánt dezivnlAsal. Cikk a lovagias magyar asaiselie való tpptK \'áiással végződik, mely mindenkor Szent Istváa sseUemébe működő királyság trsdldóinak blve.
A király egéazaégi állapóta.
Bécsből jelentik.- A király néhány hét óta annyira jól érzi magát, hogy napi mánkaidejét egy félórával meg-hosszabbította. Mostanában négy óra helyett már fél négy órakor felkel éa Tél ötkor már íróasztalánál ül. Házior-
vosa szerint • király a legjobb egész« ségben van 4s különös ktviaságárs aa Iáén megtartják a Bvrgbaa as évek óta elmaradt farsangi mulataágot, melyen őfelsége Is részt vesz.
Törökország háborúra készülődik
Konstantinápolyból jelenük : A had ügymlnlssferlnmban lázaaan folyik a munka. Enver pasa hadügyminiszter elrendelte, hogy az 1890 és 93 kőzött született korosztályt tartsák bevonulásra készen. Az összes ezredek fel vannak készülve s háborúra. A török mozgolódás különösen á francia sajtóban kelt nagy Izgalmat
Wied hercag Albániában.
Bécsből jeleni ik : Wied herceg, U Aftáa trónvéroményosa a legköirlebbi jövőben Atté-nlábs atszfk. A herceg a jBvé hátén Trtssstks érkaslk s onnsn egy Lloyd gdaBsOn Darazsába. BMjd Vifonéba megy*
Az albán katlanból.
Sskntsrihál leientBt: áa albán tSraMeft-kSk ufsbhaa tarnál mocskomra háklBa* Aa ethaseaáal véiNkdd nagyoa llkiiiilitli as ams-nokat s törökök elten. Un hkrtfk, hogy alháa fölkelő csapatok áltjék el ss eNbeayoeta\'é Isaat paaa a\'jtt.
URANIA
szmhAz
Rongonyi-ntca 4, ss. aam
Szerdán éa csütörtökön, 21. ás 22-én
Hiawatba vagya halálos tangó tánc
Nagy dráma 5 felvonásban.
A falusi posta
Humoros-
A gyermek hazafisága
Természeti felvétel.
Rendes helyárak
Osmm-lámpa
Uj filiamos fényforrás
W*(.y»n*rillft Kéfvll«l<! Flsgo« Irl I i«, H>uU|V»«l, VI, Hajé« «Ii. ». t
ZALA
Farsangi aaptár kaote 31. A ii|)hilinl — áeejnntai Olftai lÉMMlélyt.
Mnii 1 Ipartesteiét kaagwwy ás i ter ■■tetei ce.
Mraár t Polgári Egylet táneavac*orá|a. Petoretr T. kuMMn pikatk. Feferaár S Peeta áa Un tú» sfcUnefc ate\'alaága. Psbfaár U. Kcrsakedá Iflsk Baképe« BfvIeMeek ■eUtsása.
Pnoráai.
sur régi, Mm
SB y hadvas, régi fájt a
pt baJüv vigauak, kegy MM, csak aaarrtmrtaem. sa Hlaiiéaaé Ib viga. Otvaaeak,
i agy tartétyosbodta alaaaa augáaak
S eorsjegySk aégyssásesar karónál ayerf. Artia amikor a csalárt aem tavibb irtlcaeiai Bacvilkas ML
a péas rsmányén, igáraÉáa. Nagy a szegéay. aaamMaa aaaaasyka, aM agy tragikua MaaB, aa áMávai fizette mag sal a n már semmit aaai MBaalai
âs HaaaáglgytBlulartar a válléeljáráa bályoaáaával maghóaayitrtts a villák lj lililí, s vártákkal vaiá maaóviresásl. Hát as btety siacs JÓI sehogy ara, mart ariaek
__ L - i ,1 ■ ». . ...a. . - . .
m na ocres vcaosscavaBctyct ni| sonayeon Irsánjmiléahn aagBaaL Ca csak asokat a\' saagény báráaykákal aajnálom, akik kasaaak-aak aatlattak éa ana, bogy vagyooukal váltókezességek ráváa vaartMk al. Bár htea as áa vártáinál <eág eaak aam Írják alá, ea-atáo aa, kosaoa akármilyen IBrváayt as igaaaáglgyaüriaater.
\' » \' ■ \' \' ____v -—
A budapesti kadlealpaniacsaok már megint beleszólta aák dolgába, termfeiala eaa nniigna kacagás visa hangja mellett. Bizalmú atoa cita tolta a kincstári bólgyekrt attái, bogy haskoii aaokoyákai viaalh ecetnek a hálna. Esi a tilalmai legfeljebb azzal tnd-jak magyarásal, hagy nagyoa caaaya lábal lekalnek a hadtest paran caaok nr aajlnek. Mart ka aaáp lábai votaáaak, majd adna a generálié aruk asárt, a tilalomárt. EBBI peaig még a kadteetperancanokok ia ijednek. *
•AveaÜáü
X. t, mladaréjaek dalmára, pa raggal 7 érelme, •adáekak £áa, , agytágyaláe IflnaW MM
Egy vásári MMáBáa
■a. aki HwMháiáL _ han mit aa
— aaar ravau éa tridám triMri próbálta a
haaisssi piscos. aaájtáM pabBkaaMa tünk-
máim. A kikláHá trágár, áa saatema áabogy
mennyim ismari g k&sBnségát, asi kMnbhaa
a folytoa falharsanó kacagás klnaajii|a. A
viccea. a tripla HaiáMiaB.
ját ás gesztussá a MrtUáBék
Massl boootiBtt, — aaatáa
hogy vauénak valamit. PaMg anayi — ■ - . . . . . ■ » ■ seaaamaacnggm, aaarmtm is
lehatna vaaai aat g pa*4iknmoi. Máért
bogy asm veasnek? — Mart a kiktáhá
vakét árai. Ponyvái, sacanyirodaimat, da
e-t- Ml ■ inkei M Lg^M
M|H OPH. lonffmL 9 ■wyi már nem kell Kaaisssa. akárki, ahárkutJI Mág akkor n, fe i kttMrtéi MohMr
— As Braaébat-tér ás n mérnöki
vataL Mai aiámankban ásóvá Mtik a
ságnak art a paaaaaát, hogy a
épi letet as Erzsébetiét frtél ama lakat asag-.. ■...-, . . ■«. ^ 11, ■,, tt ff i ■ . . aaaemem. a mernam mvamiooi moet azt as
éeMiláal nyertik, hagy a eeoportfcái habrán
levő Máaotl laiiltéal drdtkariMaaal vették kértl
áa hMskedéa MaMM már, hegy a Szsrvae-
SMjMM a MeyényyMIg MM tartanak fenn a
gyaiegkOsleftadés részéi s.
— Kél IrmMéa. Tagaap éélalán J órskor temették al Bsv. PlalnvBa Lejoené asSL Hegyi Jnüa arnót a Caeagary otcsi 39. az. gyáashasbói. A magboidogafc araó ki éleiének tkokó éveiben caak isas napokat iálott egyike voB aaon naiuMMI, jóságoc, da idagyflkaraa magyar háiiaaawnyoknsk, tiknak mindene családja Miag gyermekei voltak. Párjának IBM. évhaa történi hirtelen halála éta \' nagy Szirt iiirtáill la elkel ezonbaa M már MdOrta a liliinnini A férje éleiébaa alapított kulapaki BaM fcariW eőt Utasa veartaaiggrt rikartk eeak a lebooyoütáa. mely vesaMelg lermáaaalaaaa as Hfhsni BsMrt ia aréaaa manraaéBaM. Hoaaé-járak még a mindig arőeaeh coaca reacia, a neháa pénzvissonyok állal tokaaoS balate, amely 1913 év Asaén rtOsaBr llaillitlglilni eéghe, majd padig cafldba aadorta 30 évnél régibb oágrt. Es a caspia ágyba dOaHMM a mér ngyie brtagaikeáfl nriaétfi bemaas ezan-
Lvedáe után meg is BSe. traákeny Mka asm birta elviselni aa áBsM magon csapást áa Isidével agyait éle éppea akkor adkor rialártfrnok eteiN a
1914 íaauár 22
IV
Mg a káa-ort IraaéáTplu ¿. Jt\'
• VHPi attmirvMi MM pMPBtim
ftUSTttTtí
Ugyannal Mgt rtkrta rdm. krth. . : „...,.. ^ LMM OfiNL I MBM ffMcic k. lArantv Iintvlüé4|ilf iü SwombêfiktÈfm iHtl Hf, I
SMte 91 ^BB^MI
MVHi M| ív vm viMi pwinM7Hv
hM mag ás amry réaahaa MMeeaáBteMaak kSaeSnhe\'l horal halMá«, smI asM aam ate MH InaL IHÉMI NÉI kÖMfiM)in InM| magét, aesnael MvaMMM aMatt. IBII. én vah a táreuágnál, malyMI eaép
fwni nvni, UIVB i WffDOi .
votak Mh MaBbaL Oyéaaaa Mhaayée csapás caaMdjáaak, ma*y kaami aobogdcaai iMa MeM koponáMU MeMlliél család|áa klv« a MakMé iaMart ttarttea Is abM M gyáas-jateáaláa MrtBMiag ilmlt Mil a.......Ina la.
* A enaáarnéaéa adeagyéftáeei. A ----MvaM mér ^ *
aMBgrMalaMárlai
Abi
. - . . I.ll - - - - - .
myaaaemvac. bqf a mmaaaaa temen ari agyéa, Omaaeéry Qyala igyvM hM mg| " mán. A msa-
voS, mart
krimlnaHcta ügyekben, déknek. - Mig agáaaaágaa vaB, iilseaeaiáert vett s Mallall ás f6Mg a pMtte ssozgalmak-ban. PMateáhaa rtaliha vM I tiaohé taetSMaak, am|á MsébS a éartyéa ^liláik ás tMBl rtaéka vM a Keth 1 BÉ)B|im< ki M Mate bamma Bakám vonnh vtes. A BáprtsdáaálaartlankMI Mn-dig m aBanaáM vasárak egyik Nteét aki sokat is áüaaM a kWacélnkm
atiadj óbban atbatalmaaltodváa rajta, laaoaMáat mtote ueiepiéeifll áa kásBhb már aa %yváé» eégtél Is tdjeaaa visszavoaalt. Naje szSL tála Aranka, Bnlillliaifl gnaánaiágpl ápotta ál IgjskeMwli. eaanvadéeM kSnnyileai, da Mm talsa, a bár gj flnád lanlilill áa a halál ma riasfe. M ével áB, te 23-án d. n. 4 érakor te s Kisfatady Sándor-otcsi káiéhll, mrtyrt Mg kát éve épBMett magának. — HaM áa nOvám, Oreasváry Lajss l|áeu|ék
— .HnvBn" eBemert eeéiei zsebóra legfőbb aaatMoaaággaL Kephrté Srtvdi AaM miéráa áa látszerész nál 0 * ékszer él láMaar javBáa okaán káasSL Orirt Ssarvaa-
— TaMntM mag ArM Na dm- él mulrtirtl! modern MnMtt. Zltda Ma 14
NAGYKANIZSA
3B3SSSE5S
Weiis és Ledofsky^ utódai
Hirschíer Testvérek
norimbnrgi, dlaxaa«. ttvid, aattvftH ém kStőti ármk
7 kicsinybeni eladása is. C ■ ; ^ - • Városkái palota.
wtmm
aEznasKBK
1914. január 7BL
ZALA
t a
ií—ksgjl 9 •BrgBayt, rnmtf n i cMn Mmü SHHpnMMl A ili|flBft tdM flmp LtUtaé adta RH ia Mim mmlmihél csak annyi vflégtstt ki, Éggi fia, Lafeka Rmsi, aki obláhnksa Hsjmáekérra
veje I lm lük Mikéi j—k, akinek Mária ml Bánfát bája I lilái«. áa ttrag iliukli sim
- — ^ » - »at-a ■ - * -----^aa ^ —
«*a*a a stcgflayt Rigó József renaőrhsptlány-aak. A lead&kapfcány rögtön intézkedni 4a lk|lipH Hj|aéokáns.
— Iitayilil taasnegá. Tegnapelőtt agy kopottas rakéja artsnkar |árta végig a Jobb Ciaüdok kásák a hal kaads, hol aafoi, kot rtBNt uyeirea köoyötadományokat léit.
ámtasi szegény nyeirnjasiaraek
A ----am - A . . . . mm^m
A rsnoorseg innomsst szer-sett a dMngrü a aa fltoit sMáBBották a ka-pttSnyaégna. Itt kdofltt, kopr nem ayehraxs-tar, kaaaai afpasti ósseres. ahtt Biaa Hsnaao-aak hftraab a hMBabBaő áotguáári a* asm agy taben pU asa| a baji a laaáőiaámiL Blsal a readóraég logvs tartotta, mintád való-uafla a reiwvw. aogy cssmsoasi toreteti ol
A Csenge ry-utcában, a sóház melletti
BlauiSs telken
igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS nroál
cognacgyár.
vak asaOatt fa** as Sjam, M lötódadh ás hagy a Mari* g6s négy ■nakiil b sott, M labal anM ncr-e Italait arak;
iiulilliHHil nbi valaaMtyik jól
. --■siásmsii lál^ám Am m^^m
icapiooDifl fifluaip aeraran w m valia askft a repedésig sgyoakatsnáll fvári esOvek maBatt dicsérni asnrsl ása
es
Jskab 4s Hopp Károly sok a tagaapl
káibáitiaa, ka
fe- Aa Brtkala lauigébép-pilóta ma áa holnap, aaaa somién áa crikBrtihBa tartjs he-matsiójél. manopol Hágnia ik a .Hiawalha vagy: a hálálná laagé lánc" ciiaS nagy Mae atrakdós nlni ári■ Isik, saaly M liNnaásiin át iáigysl|a, agy a höseltaattban, Rómában elhalt hírneves kiliali IHIHrtáaalát Legkflse-lofeb a P ... V
\' - IIHllll .4 Kar. JÓL Nóegykt-katácsonyi fisáéihoz hozzájárultak: Oold Ignác I Mer nan, áartalna Bála 7 drb. rirág-váaa, 1 káé ittbaihiiiirt, Hsilóii Ersai I torta, Lajpcrig Aatatoá 1 torta, áaNrihai áruház 6 szalvéta, Vtüsck Markas 3 sapka, Polák Ede és Soót 2 fefkeedO, S rem «a KMa I csórná kőiét, Wdsstetn Rsfina 1 aastatfutó, Kirschoer Mór I nagfhaadi. Rdk Qyula piperecikk, Slagar József hakae M 5 drb. selyem lafkandő, WsÉsWd áa Rackai 1 Maa áa kandő, Bach Béla 2 baba» Ricbahm I Ma Svsg kognac, Bettiheim M Ont egy hnslilff, Bnaaaharg PilOp 9 kg. aaappsa, Benes Testvérek dpi felsőrész, wMi Antainé I torta, Piecber Benőni ió drtu kenyér, PWscfaacker Ignác 10
M«f, KMa VBrnae á ááoBaé 50 árt 3 áá pótkávé Z Igaáe I kg- catar, árt. iMinlim. Ohm HbacB áa Ssagi I áob. ctpdhfáas, Deáewáaa ram, Marikár Vinca I szák. áa RotaeMM
Steúr OáBmr. A
a isiabiánmn hhae bál laaM* Sime« Jé-sert ia Óéhoz. Stanar Jéaaaf RMbárte a kM Isjssskli IsánjÉt. i saék JaBanaál láncra. Naaa> sokén hccae M akarta báni a Mapt, áa a hátyte nem sMa ál. haaa BanftsaasMB, attbla. han Mm Óékor háal rántott ia kliiláapkha. sáha áBtta. A salyoaaa asavsabaaBB legényt la-
A gyilkos leetiárt a
— Ongjrflkoa km, asart aasa kapád mnehil. Boma Lsfaa U évaa tapakal (Zrta|
gáL Moasátartosói ai Beáipisks akarták ssáUBaai a Róéas-ktiháeia. áa ntMabaa a vonaton m|ML Boros Lrise nngjMinátiaafc aba a niiskielBailiM- Más hónapok Ma mnnha aMB voi iik aslaB s kapai Es aneytra
Soha nőm létezett olcsóság! Rofclám árak
I helyi,
nta
1 Ko. Henderson-féle valódi angol teasütemény, egyes fajok külön és vegyesen 4. korona. 1 dkgr. zamatos Pekarek teá - .10 fillér. — 1 Ko. Caboa keksz I. rendű 1.60 fillér. 1 It. finom Jamaikai rum 2 korona.
* ffisaar, csemefe 4a vadksrssk a d ámá bes Farenc tár IS. — TaWla fl. aa.
Gyenes és Szabó
szepesi as I debrecan kalbáas pozsonyi diós én mákos patkó, VADAK

ZALA
KÖZOAZPASÁ8
Qabona-öxlat.
Bmcfapm, javnál 21.
VW olcsóbb.
WtlÉMI Sdsli
Bon ápr. 1914. Basa máj 1914 Rom oki 1914. Tengeri n"hun Tengeri 1914 |nl. Zab ípriiis 1914. Zab 1914 okt.
11 73 1082 896
898 880 785
899
. Értékpapír Hnéf.
Magyar hitel 838 50; Osztrák HM 837*50 4\\ bororatfrsdék 82-80; Osztrák-msgy»; »»-bannl 710 50; Jen» ofbank 434.—; Laszá ndMáhaek 518 —; H.sai bar» 2S8 — ; Mao«\' haak 938 — ; Rimamnrányi 644 — ; Saigotar |W 792 —; KOaati vaanl 61850; Várod vasul 320—. .___„
FaWfa I 11 >11 riMhel Lajaa
Dr. Miklós Imre
orvosi rendelését
Fé-ut 21. sz alatt megkezdte
Rendel i
!!a8—Wg és 11—\'bl óráig
Arany érem Bécs, 1912.
Ideggyenge férfiak
előmozdítják az elgyengélt idegek visszatérését
Ewatow- tabletták
ihal. Kérje az orvosi eKamerőleveíek
r\'iteményét. Próba K 4.28, V, doboz 12.—, teljes doboz K 18. után* vét v»|7 az összeg előzetes beküldése mellett.
St.-Markus- Gyógyszertár
gyógyszerk3lőnlegess£gek gyárából Wien III., Hauptstrasse 130. Kapható minden gyógyszertárban.
m
Egy keveset használt hat lóerejü
Stabil Benzinmotor
főszujai olcsón eladó. — Megtekinthető F1SCHL ISTVÁN, gépműhelyeben Nagykanizsa, Kísfaludy-utca 4. sz.
Vendéglő megnyitás!
Van aserencsém a mélyen tisztek közönség nagybecsű tudomására hozni, kogy
Nsgykanlssáa, a Fő-tár 91. száma fcáibki fkvi
»U|Rúzsához44 címzett vendéglőmet
f. é. jannár 24 én szombat este
Sárközi) Dezső Jeles zenekara közreműködésével megnyitom.
Szíves megjelenésüket kérve maradtam teljes tisztelettel
özv.Kész Józaefné U .Iliim niillli ilkak
Ház «ladó,
mely áll két utcai lakásból, egy szobáa és szép kétszobásról, előszobával. -— Bővebbet József főherceg-ut 9. az.
Olcsó jó bor
A ki olcsón jé bort akar inni, ízlelje meg saját termésű boraimat, melyet \\j bort 30 kr., uj „bort 32 kr. líterenkint kimérem. — Egy próba meggyőz bárkit boraim jóságáról.
GrBnfeld Adolf, Magyar-utca 25. szám.
( WEISZ SOMA )
. ■__MBWliinyli a__
f Nagykamza, Erzsébet tér 4. i
btamksa TaWoa 205
Ajánlja valódi márványtörmelékből készült márvAny mozaik lapjait, amelyek óriás nyomású cnotorüzemü hydralikus sajtóval állíttatnak elő ás motorüzemü köszőrülőgépen tükörsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron ^kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák, fürdőszobák és templomokban. — Készítek * mfikőlépcsőket, granitt terrozó burkolatokat, egyszerű és díszes színezett cementlápokat. Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cenúéfit és márvány mozaik lapokról díMes árjegyzőket ingyen küldők
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kfltésre Is legfotáiivosabban saftIHt
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erötak ármány nagykereskedése NAGYKANIZSA Cscngery utca. _
II Cl
Dorechewreaux Bársony Lackchewreaux Glace Chewreaux Vászon
Antilop
á legelegánsabb.
Saját gyártmányainkból k állandó nagy választékot tartunk raktáron jutányos árakon
Mérték után készítünk mindeataja cipóárut
Idjca uazKietiel
Miltónyi Sándor és Fia
Nagykanhaa, Ffluksi, a váras pstatáláhen.
i&ito, ,.:--- ^••-^••Tf \'fj^lHiMÉrFM
.....III1I————
Hogy jóhimevü cégemet megismertessem oly vevőkkel, kik eddig nem ismerték, elhatároztam, hogy 500 vés jó és megbízható 38 méteres oéma vásznat ingeknek as huzatnak megfelelőt, melynek eladási ára 48 korona.
33 kornlirt kiuik ftfHttt.
Minden vevő próbára bwk 1 véget kap. Egyben felhívom a . menyasszonyok Rothschild Albert céffhez figyelmét, kik Icelengyéjülcht olcsón ás megbízhatóan óhajtják beszerezni, forduljanak ....,«... n• nL-— V * Állandóan nagy ral (tár készkelengyékben, vásznakban, asztalnemüekben és sz összes divatkelmékben Vidékre meghivásrs készséggel küldőm képviselőmet nagy mintagyüjteményemmel.
1914.
n.
ZALA
IfogUvó.
A Letenyei önsegélyző Egylet Szovetkeict
Letaayéa, • takarékpénztár helyiségébe* 1914. évi feknaár kó 22 ém, átímUUt U órakor
s
évi rendes közgyűlését
tartja, a melyre « t tagokat ezetmel meghívja
Az igazgatóság.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAK:
I. Ax igazgatóság és feMgyeló-bizottaág jelentése. 2- Az évi xirmásUg , vneateeég áa nyereség arámlpk bemutatása
3. Az igazgatóság áa felügyelő-bizottság részére adandó felmentvény feletti határosat.
4. A felügyelő-bizottságnak egy évre leendő megválasztása (3 rendy és
2péttsc J
5. Eaatlagrs indítványok. *
Ulncflám» utWfl
angol éa franoia .*. női acabó V. Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
6 A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése.
" Az inditváayok * kñagyMáet megelőzőleg 48 órával az igasgatóeágnak iráaban benyújtandók.
Van azarencaém a nagyérdemű köeőnaég b, tudomására adni, bogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 6. szám alatt, volt Reájt-féle mflfcdíy helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágé munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés, azonfelül -az összes honi,és külföldi fa-erezés és márvány utánzat.
Hangzatos ígéretek helyett csak azt említem meg, hogy Nagykanizsán Reisznél éveken át folytatott síkeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett és utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb részben általam festett üveg éa cimtáblákra. Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, izlesem és művészi tuaáaomnof, meg\' fog gyÓzníT ~ A nagyérdemű kőpönaég szíves pártfogasát kérve vagyok, kiváló tisztelettel
Czoczek Imre »XRmz\'FöjTl^E\'*
Q Petermarni József
j^pT mfl és jcereskedelmi kertész Nagykanizsán
Átállít egész éven át - . \'
Őiö Vi rá^hÓl ^ * <JWb,í csokrokat\' vhrágkosarakat,
VéMjfMI^ ^ u Pálmákat, caoépvirá-
fnkat, vifág és keuyfcfjc«rti paléptákal. — Fenyő és rózaaff kat. bokor rózsákat — Gyümölcsfákat — Idény árjegyzék kívánatra bérmentve.
6233/tk. 913. Érk. nov. 25.
Arvarési hirdetmény.
A partaki kk. járáabiróság, awnt tkvi hatóság közhirré teszi, hogy a Kolari tkptr. rt. légrakMtatóaak Vugrínqsics leromne éa aaje Kovneefce kateiin kotori lakósok elleni végrehajtási «gyében 900 K téka, ennek 1911. féke. tl. napjától járó 87, kamata, 8*/. kéaeilsUsi kamat, 107 K 50 f eddigi. 19 K 73 f árverés kérési HShaág bnhajtáia végett a nagykanizsai kk. törvén yssék a pariaki Ur. jbiróság területén fekvő Kotor községi 211. as. tjkvben fogtak 7080. éa 8396. hnz. ingnllanehnnh vitáét szenvedők nevén áDó tele rlsairi m IMiaaeu 54 k. n. n. 305. sz- tjkvban (elvett 2224 kree ingatlannak ugynWfce* illető V, rémre 93 k, u. o. 3738. ss. tjkvben felvett 2223. hrsz. ingatlannak ngyanghat illető % részre 15 kar, u o. 5440. sz tjkvhen felvett 577 a. krsa-ingatlan egészben 48 kor, 2833/a. kraz. ingat lan egészben 91 korMiéb. kras. ingatlan sgéssnan BB kor, XW/b. hraa. iagntlan egem ben éS kor, 5151/a. hrsa. ingatlan egéashro 52 kar, 8620/b. hrsz. ingatlan egészben 113 k, 9428/a. kraz. ingatlan egészben 43 kor, 2490 b. kraz. ingatlan egéaaben 91 kor, 543/b. hrsz. ingatlan egészben 48 kor, 1992jb, krsa. ingatlan egéaaben 46 kor, 392QU. hraa. ingakaa egészben 76 kor. és 10388. ée 64SS<56 krsa. ingatlan sréSts és ngj Ottuaau 87 kor, a kotori 7189. as. tjkvben foglalt 530)1». hm ingatlannak fele része 485 kor. éa a kotori 3741. az. tjkvben foglalt 1504a. hraz. ingatlan egészben 14 kor, 2582/b/i. hraa. ingntlnn egészben 36 kor., 1458 a/l/a. hrsz. ingatlan egészben 16 kor, ¡452A/3, kraz. ingeken egészben 03 kor, 5267/a. hrsz. ingatlan egészben 96 kor, 4649/a. hrsz. iagntlan egészbea 196 kor. éa 4649/b. hrsz. «¿ntian egéeeésta 196 korona kikiáltási árban mint becsárban as 1914. évi február hó 19. napján délelőtt 10 árakor Kotor község kásánál dr. Lőke Emil nagykanizsai ügyvéd vagy helyettese közben-jöttével megtartandó árverésen eladatni fog. I Megjegyzi a tkvi hatóság, hogy fent elősorolt Ingatlanok az azokra 3337/911. sz. alatt Kovacsics Katalin fj. Vugrincsies Jernssoané javára bekeblaantt a férjének előbb bekövetkezhető halálé eantére az özvegyaég tartassa alatt az egész ingatlanokra, férjhezmenetek esetén n felére vonntkozó holtiglani haszonélvezeti ssolgnlmijog ezen árverés ¿Ital aeas érintetik, azonban na az Ingatlanok most jelzett haszonélvezeti jog fen tartása meBett — az azt megelőző követelések éa előnyös tételek fedezetéte ezennel 1800 koronában megállapított öiaaegért el nem —— az árverés hatálytalanná válik a az ingstlmfTL fent kitett napon a szolgalmijog lentartása nélkül fognak elárvereztetni, mégis hogy n kotori 37|H. ss. tjkvben foglelt 4éd%b. hmz. ingatlanra 135719. sz. a. özv. Latin Andtémé szül. Kucsek Regina javára bekeblezett holtiglani haszonátvezeti jog ezen árverés által nem ériattetik. . \'
^ Kikiáltási ár a featebh kitett becsár, melynek kétharmadánál afcrsonyabb áron aa ingatlan el nem adatik.
Az árverezni kívánók tartónak a baeaár IOV,-át készpénzben vagy óvadékképes papában a kiküldőit kezéhez letenni.
A) kir. járásbíróság, mint teJnkkönpvl
M Perlak. 1913. éé aavsmhkr hé M+m.
SZABÓ ak., hk. jkáakké.
Wmmú a lilifcu
a V - ¿ALA _»914. JaawAr 1%.
^■■■■■■■■■■■MMmmmmimmmmtm^
-Mire van szüksége ?
Hol szerezze be szükségletét ?
jaáacs jAmos 1 MmM W^ikMlmi. §as»éa-«ár a ua. nVveHktl imnt NR. SS a laatpM .«a laedkian-■ MM M MaW 111 lakán»«« *ro » flMuéva mintákból min-Saa kaaapra ortSki ..ÉiatilSk. aatoaa máaW»ikf» »MMkra MOHIMAIIM s Tiiilaa aM. e Készit Mavaaaa áa aaaM botorakat agyaserk áa Ict\'hiomakb kMnrikaa, ug-yazialÉB kkmMtá- esivilesir Firuc kocilhmáaa ásM*a*oió MpHS, : TMt 713. Bb-állal a szakba vágd mn,likát lesWiayoeabb árakon. — Telelőn meg- Srnntln Józant TEMETKEZÉSI VfclAUTft Nafkaénás. EMvM-Mr}. u. (Sattuui iUu k*»i koporsók hitanuM árán kaphatók \'— ElvállaloK agu-siarS aa aiaaaaaaa tamal katóaakat Aaztataa íilatam-ban kész bútor leeatesótb ; Papírszalvéták Naary választékban igen latányos áron kaphatók FiscM m Bi PSMamfciéMfekL S PtRnAURITAS 8 Akt tisztán és olcaóa akarta ruhátál sMaak^ annak afánlom salát gyárt-mányu tzlnizappaa asada éa maaé* a poromat 3 TOLLAI UrtT Maimon.
a n*aki i m , \' > kal éa b itn i 1 aulirtirt. Mváara Mához megyek. árán kapható. «=«=«» San pfa*a mleSaaH* maeeeSs
Irodaszerek Pinchel Fülöp Fia uktmkMIk .vcíifíhciök i>e lejpwá 1 nyúMlik áron kfM-vál»aaiékkan. Sontóiyi Hm ÉpM Páran-ar 77. m. ............... ns#a- \' let maafcákat aaakaaarS kivitelben. rági ápStaárit átalakítását. — Tariihat. kflliute t<áaikn)al*ayaa trnrn MaaáL SlUk Károly írás tjtalin, Ortfrrtw n MrtaqMMt n Atánlja raktáréi a legtöbb gyártású mindenféle fali, aaraaztd és saabérák -kan. -> Öraiavirások 1 évi jdtaMs mellett kükawabsaa asitMttnaa VELECZ EDE Caaagary at S. (Or. aralalar Ma). Késslt n| rendszerit AGÓ CIPŐKET szegezés és varrás nélktll jutányos áron. Kézimunka s eló-nyomda üzlet, a legdivatosabb kezdett munkák az összes anyagok, valamint a legszebb raizmimák legnagyobb választékban talányos áron kaphatók g^Q MT|J SkSii aiia M-Bk aM. iSkriiallts Istvái lankanzti hWt-at 31. Afánlia a legiohb aatn készitésll csizmáltés raS-dennemü lábbelit, melyei oicaAn bocaák a t. veyd-Mtafiaség renddkeaáaára. Vidéki rendelések | [ aÉI aaa íiiaSaBhakiik
Soioo9>i 6yiliié Vörösraarty-ulca Ma házilag keceli RMMd aa vaaaáá InMaaSa, BERECZ LAJOS ■t- n mm ^ÉSSM Naptaém. BriHIs M. Késsti iilaéiaaimtl orbAn mihAlv Eled nagykanizsai tull-pán raaoad-, fény-vaeals- áa vesrytlaztttd tatáasla eotvdia-tér M Liicz Beldizsár kWm- is csartpst-áMln Patdft-ut BS-tk szám. Elvállal kómlv# és cserepes munkákat, úgyszin- Stelner FQIÖo tér«- és ndi cipész\' nawiary aka ta. aa. Kéaah mlndennemil férfi- a Levélpapír A legszebb éa legolcsóbb levél papiros újdonságok: PlacM Fülöp Pia pujtkkstsa kedéaében kaphatók.
melynek fSeMnyc, hofy a taÉtk nem, rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan nmaka. - Kivánaira a ruháért házhoz is megyek." :: CZIPÓKET :: Elvállalom az Baazea háztartási lehéraemUefc liaz- nói csókát teydtvainaakti kivitelben, jutányos árak mcUak. MSMáMl ISISM-sigáén szavatalak. ::
légimén yoaakfr droa. Jnittntat sissés 4M, Vldékl mcghizSaokat pontosan tettesi lek tén minden amiaKtiaST .-. :: olcsó áron. :: j: iw aa laisnaasnamet-la artael rakSkr.
H lYENRUHA-SZABÓ Lafjské UÉrmam - HEN0L0VIT5 JÓZSEF IMI IMYItTSZAB^llŰNELY könyvbekötések Csitke István
Krausz József a Klapla* raadájlá »M ■ a szeszgyár berendezési vállalata - Király-u. 46. Elvállal e. szakba végrt mindennemű munkákat, továbbá vízvezetékek, vlzmelegitflk, rézOstök, és permetez ók készítéséi-és lavitását, valamint rétedények rtnozásáL Oottreich Antal Ktr*ty-«*aa «»- szépen, gyorsan
t Sue», al ta. aa. »Uil Mntwly {rgyver-aaaho lanoaú agyaa-raka elkészítéséi és ii-siakitásál. - ftiknimk «a Hallkua Sunk rdaaan tel-JaarataxeraWacko mdhdrcm. feaa ,ft»é áron kfittltek. (takaMaaoa Laapat MaaaO HamiaitaSan badaeaoayl boruk, mtlaa és Mdcg ételek, kttttao italok minden idóben a i. kflsOneég rendelkezésére állanak, t\'ankae ktaaaleaMa. Mna Mt Mutvt anaeadtaáaak. A atal kar IfOfdiuli mln- daa tekintetben megtelflvi moaarn art raUák k.ul-táaát lattitfM áron vál-Ijlja. ^ Lcvilbrtl megkere-adare ailntay y B|t«— n. met la kfaaaavclt. éa olcaó árban :: készülnek a s WZALAJ mm L-T.-MÁt N ASVKANIZSáM. angol és francsia női dlvatterme . Nagykanizsán.
Rschel Fülöp Fis könyv-, papir- és irószerkereskedese Nagykanizsait.
Női divatszalon
vsrm kövérek
aS* kalapfatfcal •
■BSkpMí-o^
fcatapafcal rSvMl
I alan ka-
MaMMm laa-|MÉirw>fc<w IIIW>Nik.
Szoüafesto és mazoió
mózsi sAndor
i i.
Ajánlja magát a szakbavágó munkák modern, pontos éa Jutányos elkészítésére. .*.
Uri fodráaztercm
kálovicsiános

kboneasakal Mm ktvat la vállalok.
Weinstein Regina
MtnMnftwté
Mnnklk
é. agya b kélfcaaaaat|ataaMee tton »ÉlkM. Bé^moiw fflMwkwl MM Wm mintákkal vwwaMftlvi.-
Mlnimmml kél
uUléMt MM|M
HiW rakláronT
választékba* <
küwi
nagy
ZALA
polMkal napilap
megielenlk minden héiköz-napon este 6 órakor. — Helyben házhoz hordva havookint 1 kor. 2U Ml.
Női divatterem ::
BÁRON M tCKI aiicm mca a.
Alánlle a n. t. MlffvkOzOn-W b. flmlaib, wlmf) ugat *a francia nól dlvat-knaa méltányos arak mailen. - * lcfu|abb divatlapok mindenkor a I. rendelők rendelkezésire állanak. Vldíkl ncfftalTám a munka dtvrtsíe c<t(ából személyesen kilövök
MODERN BÚTOROKAT
legizJésesebb kivitelben készit
TORMA PÁH
műbútorasztalos Ktefalody-wtca 4. as.
SZU6VART6 ÉS ÜYEAKS
Klapper Gusztáv
Mlm> mn s.
Műhelyemben elsőrangú szíjgyártó munkák készülnek int4nyes árak mattén. INI MrSndOk
iihMNiaa való atMaiMsdt, valamint sxakaxerU lavttáaát olcsó áron vallatom. =?==»•
PÉCSI ANTAL
kocsi iryárM
tctscH 29. (Mp rtrtái)
Elvállal mindennemű nj J kocsi készítését, valamint I
réglek ulláalakitásái. fényezéséi és béleléséi in- \' lányos ár mellen. —
Tisztelettel értesítem a n é j
HscTásárté kizkutfH hogy
a martut- ám asrtta km árekal tetemesen leszállítottam Eráai ♦»« a aato> aa aartéahua nálam aaa-
mikaSbe ------- Ina.
Sahraa rártfoe*»! kár
SIMON ISTVáN
Kentei aa aéuám.
Étkezésre hivatalnok és kereskedő segédek elfő gadtatnak- Házakat is elfogadok olcsó árban .Nagykanizsa Magyar-utca 25. aa.
Skerlők Iá nos
bridtvat szabó takk Nsgyksatsss, Saéebényt-tér 2. szám Sztvee meghívásra hr-dékre is k ingjak.
Készit mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles faitonok és gazdasági szekereket
BOJTOR JÓZSEF
patkoló- és kocsikovács Nafjksnissa, Kszbcy-stcs U, (Major.)
Ja vitások és mindenneaau mába vágó munkákat gyorsan éa
tosan eszközált etoek. Nagykanizsán ogyadüli
Rafée lovaknak csledéka
e szak-pon-
ii|tlJí frncii pit iinmni
Csete Anna
é (Sátár Ödönné) Király Pál utes 8.
Újhelyi Furencz
kocsit yánó, Király a: ct 41. szám. Ehrákal a ssakmába ráaé SMmkát a Ujjataayoenkb
____késetté»
sét, maiak lak Illeti. ímIII áa Ikslisét. Kérve s a. é. aSnflsaég
lirh kimztts
betegápoló n A és amaszlrozóad sjáal-kozik előkeld házakhoz. — Nagykanizsa, Sikátor-utca II. szám
„Hungária4*
modern cim- és szobafestészeti
Vállklkt
JÉ*őtvós-tér 33.
SZIMk Násiií
épSlet- ás diatmábádofoe Nagy kan lasa. KioUal u s. Kés*U minden e aask. mába vágó máskát tartás *a aodsra kérttelbea. BV-vállal Jétálláa mellett ¡ tSntóeaoS*, vtsveseták és aagol dsaatt k iraaáaaáai ka«. kuttavltáat stt.
Siól6*aadék kgyalmáke ajáalem nálam kéaaSH W-nj Kikattan vsttkekn piaci te sMktéMémlmaL
Fürdő« työrqy
lakatsa NSaVKANUISAN,
Mailer Karoly
lérfi szak 6 Nagykanizsa, Fő-ut IS IMI sdadee eévne m-vsaaadfl art rwhákx. Ba-
éa eyarawk-enöeySket. iMtakk ás iaakirtusSS ki vitaiban — MiadaaMa javttásokat iiiHaitSaa áa poatoesa
Csitke István
kancia ndt Kaskwiy-akas 12. a
Zrispi MMéa-alas A és Zrtayt «Ms sam»
Nyomatos s /sis Hlrlkpkladó és Nyomda Részvénytársaság* könyvnyomdájában Nagykanizsán. Igazgató: Ptachet traC
yi. Matyim
l»gyhanlss% 114. Janmér 13. péntkb.
18 -«áan
^^JntjE^^t Pr
POLITIKAI NAPILAP. ^ MM etlél MltlniNl Rt* I Ml. I î\\ï™
lX-T-.nrn. rk WMUM W RHéí.
KBirfwtiiy^fÉdMi é
A varosok
mozgalma.
NogyJuttteu, jso. 22
. Az ország érdeklődésének a központja : Budapest hazánknak annyira dédelgetett székesfővárosa. — A sajté leginkább ennek ügyeivel foglalkozik, a kormány figyelme is jobbára ezea csüng. — Ezen megállapításunkba némi keserűség, némi szemrehányás Is vegyül. Wam mintha irigy elnök fővárosunktól az örökös becézést — Korántsem. Erre rohamos fejlődésénél fogva szüksége van« s elvégre az ország fővárosa ériemen is méltó az ország énfeldö-désére. — Nem is haragszunk mi azért, bogy mindenki támogatja, de emellett nem mulaszthatjuk el asöa nézetünk kifejezését sem, hogy Ideje volna már, ka a közfigyelem a vidék felé is tor-éulna s a vidéki virosok és községek tgyei Iránt is érdeklődnék s ods is jattatna némi erkölcsi és ¿ayagl támo galást, mert aagy szükség van arra Budapesten kivit is mlndenAtt
A vltJíki városok, ezek közt Nsgy-kanlzaa is* majdnem teljesen magára van hagyatva, aminek átkát különösen a mostani gazdasági pangás idején nagyon Is érzi. — Fejlődése most alig halad előre, ha ugyan nem. visszafelé.
— Sok, nagyon sok baj van a vidékén, ugy a városokban, mint a községekben, amelyek mind orvoslást igényelnek» még pedig sürgősen, mert kétszer sd, aki gyorsan ad. Ilyen fontos ügye Nagykanizsának \' a kotonaság, melyet már esztendők óta kér, ktyetel a város kereskedő és Iparosvilága.
b?n Budapestre.
A vidéki városok majdnem mind
— kivétel a fehér hollónál is ritkább — napról-napm súlyosabban érzik az általános és még fötyváfct tartó pénz-feszültséget, — Az utolsó években legtöbbje nagyobb szkkásu gazdasági éa kulturális programmot érlelt meg és dolgozott ki, amelynek megvalósítását mi sem akadályozná, ha a szükséges pénz megvolna, ha a gazdasági helyzet rettentő nyomását nem éreznék 5k is. — A káros hatás meglátszik nemcsak fiz előbb annyfra-amenhylre ren-
desnek mondható háztartásuk mostani rendkívüli zavarán, hanem a polgárságnak anyagi romlásán is. — A bt* ruházó programm mindenütt elakadt, sőt a helyzet már annyira megromlott, hogy ma a legtöbb város a folyó kiadásait is csak nagy nehézségekkel tudja födöznl.
Végzetes baj, hogy egész serig gszdlsági és kulturális alkotáaról kellett egyelőre lemoffdanl, mert ez nemcsak a vidék fejlödéaének rovására megy, hanem megtámadja a polgárság ekziaztenclálls érdekelt is. A vidéki városok fejlődésének hatalmas lendülete megszaporította a munkaalkalmakat, aa ekzisztenclák százezreit tartotta el. — A aeruházáai programm elakaéáaávai megcsappant a munkaalkalom s rengeteg embernek a megélhetése bizonytalan lett — Így vált a városok baja p polgárság válságává — Hé pedig g vidéki polgárság létalapja megrendül, megérzi szt az egész ország, a közélet gazdasági, szelfemi és poHtlkal minden vonalán.
t Érzik ezt a vidéki várvsok és meg
} is van benaük a törekvés, bogy ezt aa
A kéz.
tlagaes La paire. —.
áa éj fektte irpraytbe bhtkoRa a lia Neheafrlék, Ma lempiemtf és aagy diáiéit. KótlIbeiM katin k hadlak Bídmivastk éa aia-cetléiek, a olt Blilak a Ma katoma ajtaja elölt, •Mén egyszerre jriaa nábchim — ímeiy aéla mrgjeksik mptemhar végével mdr — ana léaysieiikd beor lakat, kegy hemeajlak.
Ckevria keit Mit s a iifctirél bmiélt, amiyaah ka kell Ifisrikeeak SsaM Mjhály-api Vall rgy lia illHk adjd árverésen véli. Meviceaial és a faín lótótt frkcdt, rgy Wíearttnaytte a megyei kon lelkit aiwil, •atla baka lot dalai, a as sa thséay a wóló-kcgy# IBié «mkek. ht aemtekám egy la-
Îisnhoi jaott » cmfcir. nckaik kfiirgén II»áila rreilideit is ia blé. â pmziia bC-vfsyiaf r tészta klunen ré.
Créa as asléa, nsytat se todoai miéit, Ikérteialtél k írnél lak. Batdeia ipideit meg keaatakel g kkér i mony évii. aki éjaaa-káriéat meg síel*! picsái Troná- Rieckben,
tClniia ítéléjfati MteléNn Kvö fO\'dsUlil ifoiéésr. Hetit IsH icrarr, kegy na tétia rgy Ma máaafsdMaiiM femaka as elkanillaéi, ma aér dk bat* adott aeért, hagy g aaléi Qküf aapalia ag «m a*4 i . V ,
araiwiri
•kertek véget étai Nagyeé vblkk, adm s am-
ióné la\'jrla. Alattomosnak tertoiták éa szeme mindig kerSlta a másét. Sokan sít áldották tála a faluban, kegy aa Ördöggel cimborál...
------A korcsmárosné anyja, egy Öreg, legére-
gtbb siizony iz egées faluban, akit állandó mefbflléee a mobákoa siegietf, mondta, bog? as Btdég aéka mutatkozik ott macska alak jábae.
— Az áldóját I - mondotta Chevrin vidáman — ha a izólóm Ifleioauaédiágábaa Oy nataitágoa dolgok történnek, magam k szerelném fáiai azokat I
— Ab, aseralBéd láfol? - lérdexle Bsr-dsia, ertával a poharára hajóba,
— Kivédi si leorél tál
— álkor hál Bem ikdaél aseg, ha sst mocdinák, bc|y most lámpa nélkül menj al a iiölídte? ^
Nemi
— Nem hkitml
— Fogadjunk I Két Ibér forralt borba I
— Bmgléom I — mondta Budáin, negy Imit a máiifi lenyc rém téve. — De II fogja btbiioeyitsBi btlídk, logy téayleg olt jártál?
— Bizonyíts ni ? Noa, Ime; as utszéten, •Is páttiayite Ticn á Raaculió), körülbelül, fsa ip ktcelrntmfl siöiöboftor, aa egyetfea aa Beasee másiajia nHII kOaSH, as vékadval teltebb van, mMt a Tren, a rgyatkn agy értási Nnt van mm. Q\'y aagy aa a Mit, begy ast kiesem, a haknonbe re km, de mag e tSbbi aeéM mai k bet ikéa nBmMMM Ismedal iévétél áa efketom nektek Jé Mml
fii mlilalt ml agy utókéi kodaMtaak. Bardeia, anéikfil kegy észrevettük volna, alliai késBilak.
— Készítsd elé ágad borod si I
— Pcrrsudin I
— mormogta Chagrta. — Ugy m fog egyetlen iramba aa kerSlal !
fia IttyMaava iávosok a kövér sötét-ségben.
— Na, as nem félénk npber, ha akbaa as órában Tron á Rigoa be mer ■enni — szólt Dekudkre, egy bokche\'a! fö\'dedves
La Marotte a fajét fébáata áa caaMoa árnyéka feketén verédOit vissza a fakm, csodálatos hs(viseletével együtt.
Maltak a percek. Laaaaa, rttmttasaa ItOtts s aegyedekat ez éra. FerraadM a bort készttette a» egy nagy báb virágoe salátás kk-bsn, de agm birtnk visszanyerni Jókedvinket At ám féktsenegyet Kélt Mgg voltam kpddva. bogy Bsrdwa nem Mrt vfesss, a biaunuyal a tébbkfc k ciodlikoztak ezen, de cgyMkk \' mert meg jegy sék tanai li. Aaayka lek idegetek, hogy a kgkkebb aass recceenásén k SeszervzzaatSnk.
így gye*» MMgSab cmk, a ára. iáapak a mebéMáa, amkgiá. mé aéttai
a Nn
iá m kmartMM
1
ZALA
ItW. jannér IJ
óriási veszedelmet elhárítsák, hogy ■ nehézségekkel megküzdjenek. — Minden igyekezetük odalrányul, hogy lövöd elmüket fokozzák, hitelüket emeljék, hirtosbsák. — Ez a cél vezérelte a magyar városok kongresszusát te, — amely elhatározta, hogy átmeneti olcsó kitel engedélyezését fogja kéig! a kór-máaytéL
Ezektől várják a magyar városok nehéz helyzetük javulását és azt remélik, hogy Igy meg tudják szerezni azokat az ősszegeket, amelyekre a beruházó programm folytatólagos végrehajtásához szükségük van.
Tiszteletreméltó a magyar vrosok legujabbl mozgalma, mert oly kivinságokat portál, amelyeknek teljesítése nemcsak a városok, kanem az egész ország javit fogja szolgálni. — A -vidéki városok boldogulása, jóléte, fejlődése — az állam érdeke; szükséges tehát elsősorban sz, hogy s kormányhatalom hogyan honorálja Is a városok tófékvésdi, fordftssn tflbb figyelmet arra, hogy az évtizedeken a céltudatosan dökészitett progrsmm megvalósítása elé gördített akadályok elhárlttas-sanak, hogy fejlődhesaenek és virágoz hassanak avtdéf I várösok:
Tiasta aaép ujaág
JVCafcuIaturpapii1
Kilónkint 10 fUlér.
lata» : fkunk »1 untai
Nagykanizsán
Elkészüllek
az általános csatornázás alaptervei.
■ ■
Mfisaaki értekezlet Nagykanizsán.
Nagflaahie, jannár 22.
Még as ősz folyamáé kmertdllk aankal nagyaránya munkálatokat, melyeket a mérnöki Mfatai végiett, hagy leaetévé tegye s vizvese téki mérek ée a eaatomásáa épitkeaéaének mielőbbi megleedáed. Btszámoltnnk anél le, hogy a téaatatoa eWHenreket a betSgyminksté-rinm ml «aki osztályában fogják kidolgozni, ehbea as ónban a mérnöki hivatalnak elébb fal kai lerjeealeni a aaSkaégea alaptarveket áa adatgyűjtéseket. Tegnapi asámaakbaa már röviden jetasilk, hogy aaaal a arankával a méraöki ki vatd elkészült a a napákban fdktléik aa balokat a minisztériumba.
Ai halok UeOit vaa Nagykanizsa domborzati viaaonyalaak táaitataa felmérése, a megtevő csatornázás bélóssta, aa MbarboMe ktvrijze, a város tartUeákél lefolyó vizeket a Ilmába NH~eaaánraa malisai—taree, a. népsűrűség megoszlásáask pontos adatai aa ördög árok vö gyének menete, as 1000 és 1910 közötti népszámlálások népifi rkiégi ststisztikájs, a lakomig, a házak és a lakások aaaporodá-aának éa megosslásánsk llkre as Moleó 10 eeztaadőben áa a csapadék magasaág általános éa részteléé kimutatáas. A csatornázks ás a vizveseták építés ffelveinek megéiispiiására a hivatal agy Msottaág kiküldését kárt aa előterjesztésben. — A bizottság thlnlihb réutvenne a műszaki osztály és a szombathelyi kaltur mérnöki hivatal küldöttsége áa a mérnöki hivatal. A fóelvek, melyek megoldáan várnak, a következők: a ciapidékot a szenny vlzael együtt, vagy kStén-kSlöa vezessék tar A szennyviz átvezetéee az Ördög-árkon, a tiaz-titó-telep helyének magállapitáu éa a rétönlfl zéa kérdése.
Egy székié roakadi, melyet Ftnandtn nyújtott eléje, a tétovi tekiaiete szerte kalaad> zott a szobában, a melle« lihegett, mim a ki
i liláig tátott agy huzamban.
Reáhajolva vártak, hogy magszóialjon. -- Azt hlltaiii . ., — mormogta vágta — azt hittem, hon ott halok meg I
— Lfoad a fehér asszonyt ? — kérdezte te Msroke.
-Nemi Várjatok I Egy piUaaat . . . Mag logom mondani. . ,
Nem birt alig levegdt kapni, aaayira elfáradt, a görciöoon össaeszorsH a lecka.
Aztán szaggatottan a következőket mesélte el nekank :
Nem bírtam kivenni semmit eleinte. Saateaaafca jól Imaorim a szőlőmet. . . Beaárt teammel la ekeiéinél benne ... Csak egy dotogtéi féltem, hogy betaeeem aTrou-á Rigo-u\'ba, a hogy ettöröm a lábomat. A keresztut-hoz árva, igy ssöham önmagamhoz: — Íme, eWMam a kereszti Mág néhány lépés éa baha iétam magtelüom a kecikasssmfl azőlőt. Igaa, M van I — Tényleg tabajobaat. a tMbak a közepén kai laaate. A leástak között tepoga
láttam, hogy Imim.....midőn ... aki 8mai
tetván, asm bbom elmoadaal nektek örillk, ha caak rágondolok fcl,.i
Ml IBhbteb tSmfanaean vártak, tai^ ajra
I
lltakiathm tat, mhri é maga.
sy
— á m
— Egy kezd ?
— Igen I Egy hazat, mely hossza volt, nedves ée jeges, mint agy hsiottá I Kiáltani akartain, nem birtam. Fuldokoltam. U|y tetszett nekem, mintha ez a kéz utána nyúlna, mag akarna ragadni, meglógna, megfojtana I ... Megkíséreltem a menekülési: lábaim fdmod ák a szolgálatot . . . Végre egy perc multán, mely agy egész Örökkévalóságnak tetasett előttem, sikerült hátrálva manekBiném . . . Futottam, a nálkll hogy tudnám, merre . . . Elbuktam,,eltéved em a saját szőlőmben I . . . Ahl Ait Iképsettam, hogy ottndea tők-bői egy egy/kés nyúlik U, hogy megragadjon I Végre kiértem az útra, a elkezdtem fatsd, sZalsdai ... Ahl se éMőjél I jobb idebsnl, de mennyivel, miM odakünn I
Chavrin mélyet aóhajiott, e astáa öaaaa-gömysdt, szint« etetek. Mi tissletetben isi toltuk elmélyedését. Mireánk oly mély benyomást td^ az, ilyet hallani egy olyan ember azé] IMI, a kit bátorságért mindek! dicsért, nU sohase hitt semmifáta babonában, hogy taijesea eVe-Icjikeslflnk as égett bénél, a s hitess fogaéáe-ról, a melyet arng kelteti voku nyernie I
Ea esoabea magamban mágia taltam agy megjegyaád: hogy HdBlia Bartsaa Chevria előtt hagyta da eaabái, vob ideje bévaa dbuld a eaőMMée mabab a aéanyujtaM aSM
ettmjai a aakőMhe maitan a odaaynjii esakaüamil boaaan, uedim ée Mdeg
Mi nymainál, a «Mr esas «S. lel béidde áe eaháanas tatodat dtfn Mtaah boaaá a Ikjajala cae ki pMti\'sdban a Imieimhea.
éa legdivatosabb far-sangi újdonságok olcaé ..áron beszerezhetők..
WEISZ MIKSA
áteatkakázákas, Pé-«t I
Nem temették el
boton Had-
Mágnás Elzát, kérem aaépm, hiába aaM Fahrih bácsi etaflraaga OliBitaaik lilabetétes fehér moarába kisérte U karmincezer ember, nyánssky Qynlál csak harminc ambar ht Nem temették d, hiába ittak róla nekrotogot, amennyit Csrtené aeasoayréi. a rádióm feltalálójáról aohsaem lógnak bal, Mába haainIMk M a koaárbaa megtaláb tatáméi, aam temették d, mert Ima esik most MM v<déd kéra |ára á mozi vásznán, amely au legnagyobb ba—taSaabé Tegnap este egyik amaftae agg tslpiiatnyi helyért leMOatéaák a piaztárt. mart Muri akarták Mlgnáa Bizát, a gyöngyélet kar> náaailan, ée milllé koronát keresett Mrályntyét, boraadd akartak a koaárba gylmössöb bdbsd felett, megvető piitaaMead akarták Maid a cselédet éa vadáHdi szeretőjét, — méltányolni akarták a gavallér kitártéi, — aki agy tót aadgáMra ágy év alatt lébbd bOhOtt, mim ameaaytt egy tteztee-aégaa aaaaoaym aa araaytehodalmálg MM as am; mag ahatlák bteaahri a aagyaaerá ákaaa-mkd ás d akarták aéhajtani, hegy mflyea szamárság Ihileaeégainafc teanL Da aa alábbi caak agy, hagy a eaomeiáéjak mai as ha^a.
Mágnás Elsa btaonyára asm aadgki rá ans a továbblépésre, amelyre a klaamamgila jóvoltából Kanizsán ta azért talt a amaiyaak legfeljebb az áadéja-vaesidl kokott-vüág M szivéből, mert a maga apHenrteái iátji ahbsa a sok féayaa eeenitf epségben. sári a féaaaea tapgiég. Hglamágii érséka emberre asm k hart »oaiertkmn aa Kyea tetMeyaikM. Dl vatfoa háaysa ejáaaaégae Italhlil ás tab a hia dtaa, é Lamhilaá epénk, naai ail, aMk saért a tat Magáit agymid tegnap SMS -PNI Hknnmii: pbgl k v, MIMÉ td mi
1914. (anuir
ZALA
X
igyelmébe I
Mielőtt bútort ve«r, saját érdekét szolgálja, ha megnézi
Somogyi [de
kárpitos emeleti butörtermeit. Üzlet Kazinci-utca 1.
Városház palota.
Elsőrendű divatos berendezések, oicaó árért gazdag választékban
ttffJSuS£E« Mtf^j
kllNMd sMM. Egyatfal trdtaHsaaa ■egáaepSséts s mianam^». hagy amagy» huiaimr » itiwilslsa mPwHéhw uJislUa sstvéa
ország érdskeS. Nagy fesÜMtl záss ss ellen I*, hogy per alkM ÍM* Mff^ psrtsmentben ssóté kfiaá ál hogy birAk nem stkafaasssk s pm Igaiaágna tásárs. Pokosts s határt ss a ktatsaSésa, «ónállókkal vsM lárgysááaattsl sere latinát awgladllasl, hanem megicdalt akar magálHIaal asm paklá\'ás, ksaaai fcMá-fositás u\'ián, hon s aadoaaksts poldha get érien ss niaaághan.
DatuN Mitlnyshat rettdsátai aam m-isndd, hanam azt lad|a, kogy lörketka rsgass-kodásssi s magyar álam agységékas és asm-seil leiiegéhez a asm mafcrar ajka koapolgá rok Iránti kgmaaszsbbmenfi, |ó indalsl ás M-Téri szeretet alapién kell magaklaid agyas konkrét kérdést A IQbbaég njos léssel logadla s miniszterelnök srétyes és éssktes válsssát, mely adat Tiszs ki Osszea polgáraira kherfadö namzsti poáitthájá-
..>1 ■«\'Hiáeaa MáiU nsaaáa teaila laak^HL,
SIV vi:oii(f9 iiiqv, oriii| iivnc tcf p* *«
több tisszhaagrs logtslátai. Wled herceg fogadtatása Albániában.
Darazsából (átsütik, hogy a táros \'ásass« készll Wied betctg fogadtatásán.
Kossuth Fereno állapota.
képviselőház j
i
A sajtóvita atolsó napja.
\\ Ns« aéáiNass —mnniii. _
Viharos ölése volt ma a Hásaak. A vihart tőképp Urmánczy Nándor okozta, aki a beszédet firügynqk használta lel arra, hogy az elnököt állandóan sértegesse és gorombáskodjék vele. Urmáaczy beszéde alatt természetesen mindkét oldalon nagy lárma és tumultus keletkezett, míg végre maguk az ellenzékiek Is megsok állották Urmánczy virtuskodását és nem engedték továib beszélni. Az elnök mindvégig csodálatosan tapintatos és hidegvért ■aradi El tiidta kerülni a legy veres beavatkozást és megóvta a JHázat egy esetleges vérontás szégyenétől.
Az ülést fél 11 órakor kezdik meg. Beöthy elnököl. Bejelenti, hogy Csuha István és Horváth Oyula kép-viselőket!ttása a mai nappal lejárt.
Sümegi Vilmos, majd Urmánczy Nándor beszélt Urmánczy folytonosan eltér a tárgytól, ugy hogy az elnök kénytelen több Ízben rendre utasítani.
- . «m - -. . " i : ._—___________
Urmáaczy: A türelmemnek mir vége. (Rendre, rendre \\) Minden elnöki figyelmeztetést személyes Inzultusnak veszek. (Nagy zaj, felháborodás a jobb oldalon.)
Gróf Csákf Károly: Szemtelenség.
Urmánczy: KI mondta?
Gróf Csdky: Én.
Umtotczy : Köszönöm. — Ezután tovább beszél, de újból eltér a tárgytól. Az elnök megvonja tölé a szót, Urmánczy azonban folytatja a beszédét A jobb oldalon óriási lárma keletkezik <S Urmánczyt a Ház a menteimi bizottsághoz utasltja. Urmánczy még ezután is beszélni akar, de már az ellenzéki képviselők is megunták erőszakoskodását és leráncigálják a padba.
Ezután gróf Andrássy Gyula szólalt Id és hosszas elkalandozisok után végre tényleg a tárgyra tér és bírálja i ssjtórtformot Az Ölés még tart Az általános vitát még na befejezik.
Román kongresszus.
Budapestről jelentik : A román ko*-mité már feldolgozta a tárgyalások 50 szakasxát A jövő héten\' román nemze tiségi kongresszust hívnak össze Nagyszebenbe, hogy kihirdessék a béke megkötését
Minisztertanács
Budapestről jelentik: Ma este a
miniszterelnökség budai palotájában
miniszteri értekezlet lesz gróf Tisza István elnöklésével.
Veniseloszt hazahívták.
Athénből jelentik: Venizelosz görög miniszterelnököt a minisztertanács felszólította, hogy Londonból térjen azonnal vissza, mert a bolgár-tőrök fegyverkezés miatt a helyzet rendkívül aggasztó.
A skizma-per és az ellenzék.
Badapasiról jelen ik : Bekszis képtiseld tegnapi iaterprfláktttévil as eileniék tanét aha-rattaosl nagy sikert szerzett a miniszterelnöknek, ikk~* meggyőződés és igazáig erejétei ntssiloUs tiaszs a raléa aép beiyze.ének olyss sötét beállításét, aswly csak a mársmsrosszi-
Bud speslrdi jelentik, hogy Kossatk Paraac állapota állandóan (ata". Olcsóbb lett a német pénz.
Berllaból (elintik: A német btrodshni bank a ksmsllábal 5 százalékról é és tél aaá-zalékra száliitotts.
Elkészült a Panama-csatorna
Colonból jelentik: A Panama-csatorna munkálatai teljesen befejeződtek. Áprilisban megy át fényes ünnepségek között az első hajó a csatornáik Az idei hadgyakorlatok.
Bíosbői leientik: As Idei nagy hadgyakorlatokat tslósilnflleg Su jer-orizág déH részén tanják meg a gráci 3L, a zágrábi IS. éa a pozsonyi 5 ik hsd\'ast részvételével.
Buzakorpát,
Olajpogácsát,
Tengerit
franco bármely állomásra egész évi kötésre is legjutányosabban szállít
Pollák M. Emil
gabona, műtrágya, erőtakarmány nagykereskedése NAGYKANIZSA Csenge ry utca.
75%-** draMNtfkiaalii
Ai
ZALA
If!4 január 21
HIREK
Farsangi naptár:
31 A esaikaelual imleny<mrtt Otthaea
MMrl IfHi«10* 1taipiriwy«t$\'>■[—lUiijr NfenAr a Potfárt Sgytet táfmefaesorá)s. NOreár 1 »«eelMnin pteik. NtnSr & tata és Unrd* aWaztak aafaUága. tSbrmár 14 IfMÉartfl Ifjsk éakápxó EgrieMaek ■aliaéi».
— A polgémeeter itthon Dr. Stbjáa Oyuli poigá remeter hazaérkezett Egeraegről, aboi megtette illetékes htfr ilia ■ tisztelgő lihigrilontol A polgármocicr átadta as alta-páaaak a szervezési iicbáfr rendeletet 4a azt as igéntat kapta, hogy a nyagd»aabálf landatatial
■n _ i _ _i ■■ 1 --- ,ai—a a-1,
flfffln 8 MftCOMMODI MfjtU ■iCSCtl (ilOCCSCS
atf kerfL
— Batcg p Mkapltáay. Deák Pitar readérfőkapitány «May aap óta ágybin fekvő bate|. Omisa aaariat állapota atar jiva\'óféfbaa «II aapokbaa teatet eilotlalhatji hivatalát
— Mankéaelöadáe. Pénteken cate S érakor a Bideceeay icadéglfl advsri kBIBa termében mankácelóadái tan. Ai déadó Rkty \'ilnim. a IBl|Hini miiilii caoiianl tajja BetepOdij alnaaes. Aa előadás dme i .4 asa. dattxmai progmtmnja és tőrekvéeei."
— Uj aadálflanáiBiia A király, mini a kiiotetec tap mai azáma jeten ti, Pdnwlta Etek dr. osztálytanácsosi dnani éa jeiteftel Mirn-káaoM betácy adates tori titkárt oaatáiytaoáeaosaá nevaste kL
— A ronda tréaOrOUe Berlinben. Bukarestből Üvtratozsák. Ferdinánd herceg liiaflrBhle áa Károly karca« Berlinbe daatak.
— A vérod könyvtár éa nnzesn be rendezése. A mérnöki Mvatal a tanársnak d ai döm^esztéet lette, bogy Idrdeaaenok IrtaWd a awftaiaaidi liriaailiita clllniMofii. áaanaa tanod mái taljeeen kész. Az apartauanak kat hdyiiéga teas, várésaoba, oaaaálii tsreaa, kBuyilártarcm, ohrasóterem, igazgatói caoba éa raktár. A berendezésben a legmodernebb ■aiiillil eiüact követik.
— Föari vadászat hobenlohe Kcresz-Wf herceg comogymsgyd vadászterületein tflbb nepra terjedő nagy vadtezatot tendea, mdym több kHOMl artaakikida te lentadk.
Istentisztelet Az izraelita templomban a péntek nad lindliililil f. bé 33 ától kezdve, további ladakertácig d. n. 5 árakor fog kea-
— Elfogott tdvaj cae léd leány. Varga Vaadd polgári raadör an ddddtt dőálHietta Boti Zaöfla csavargó rnlMtiayl, akfl több hdyrói, ahoi aadgáK, IdjateateÉek lopás mialt Ag Igy akták aaár áttették a rendőrséghez.
____.4 Kg* ját. WÖQgyy
ál f.wájjtlia 2 fipiaál. B érb. jéMa, lakd Már 2 já\'ék, Plilifhihar Jóaad I «vag Mr, Oddfdtf Mtek 2 gamidpő, Talpén áraháa B kendő, Sara Jiaad I kötény, Ptetachek Maéé S csomag tea, Smtay Jáaoa 2 sapka. üev.Tálh J -né 4 naptár, Rjtk Lava 31 ndi eapka, 11 haboké lep, Oiaoady Márta 1 faddt kép, Pto-
1 ér Doaka t öltözött baba, Sebwarts Semaaé
2 dob. edtoméay. Scbvirscsberg Ignác ác Pia 2 öltöny. Mab Józed 4 doboo levdpopb, Fo-rintoi Kálmáané 2 nagy baba, Poaáai Horváth Jiaoaaé tea, cakor, l tál haaehá, pogácta stbn SoOcy Teroii I nyal, Heim Prigyssné •\' drb. tél eapka. Fonyó Mihálr 3 drb. eapka, dr. Saakorce József né 7 kOö ssaloacakor, 2 torta,! ouiac éa MMaláta. A szíves adoosáayafcért hálál kOcaönadt fejed ki e Ker. Jót Mőagytal választmányt.
— Szőnyegtolvajok. Dr. Weist Lsjooné feájclaidáil tett a rendőrségen iammdtan tatts-sok ellen, akik néhány szőnyegét ellopták. A rendőrség mod katsi a tolvaj atáa.
— Megaltötte a nevet Kát A tapn-várt közkórház aebéazeü osztályán egy llienm éves kb fia lekérik ealyoe actagaa. Es a Mi gyermek a lilnii haüarátlaaaág ssomorn ákW-láta. Andrbnaadten-mBga a UdbhrflMdk-jinocné bőszénfii setzoay évekkel eoolőa magához fogadott agy kis liat, aki arad tiiaaagy éves éa Jánosnak Mvják. Hónapokkal ezelőtt a kis fin valami bőrbajban megbetegedett, Ekkor került Szeresikaé hásábei agy karaidé aasaony. Smrcdkné dpanaaakodob sekt — Tegye a Ma fid néhány pillanatra a kemencébe — mondotta az, — és egy pár nap mntva olyan egéinágac leaz, adni a makk. Stercdknének tetszett aa ajánld éa mintán szomszédjával, Radó Annával nagláigfaha na ügyet, agy lett, mist a knrasalA ajánlotta. Befűtött a kemencébe ée sin tán agy deeahán tette a kis Jánod éa bedagta a fond céhe. Csakhamar kinoe jejreszékslés. ti rés halatszott a kemencéből. A Mrfla tadéb a deszkáról ée a forró kemencébe oeett, abd salyos égési cebekd szenvedett. Az Igy be beleszölt a hatóság Is. A kaposvári Mr. agy ám lég goadaUaaaágból okozott caiyoi taalioártáo büntette mtab indította meg a ueidleaja aa djáráal.
— Saékéa a sárdábóL A rendőrség ma láviidflag áilaabaüo read őr cégünket, hogy aa ottad angol hteaaaaoniok la-nitönőképxöjéből tegnap este megeaHhlllt Poza-gay Ilonka 17 évee taniiónőnövondék. A coS-kevény levetet hegyolt hátra, mdrbon ad kr|a, hogy cédádnak ál be. Pozagay Donka dd dM a távirat mondja — fettdnően aaáp hona \' leány, bmdé tahit, fekete sapkát ée eötétkék
kabátot vtaat A tendőteég kend, adatán aalé-sziolnek láiadk, hogy Nagykanizsa feM vette atyát,
eylhe.^ Hopp hHhicbáaboa i
— Qngyiataa lad a kyocvárl Mzár. Megírtak tegnap hogy LtMcs Hsaaö eossony-szili siMMéil tSaér, SM attéberbne yaaal ho
Hilnácbárra a Iniigjtdlk
lelt mán
ágyoeziedkas.
ffStií SL
_ a kaposvári raadéreág. a távirati vdoea, emdy ealkaaaveaa csak jb atoad: .Lafctea Rtzső fdpé hö 10-ái Bt agyoaMtta mogáL Ticmepjiájk igyaesmá." Arta vonatkozóan, bogy Maaáge, Hirváik Mari ba, aom lerteliaoi a eargOey feteSág». ^áet A kaposvári madőraég ma még egy táviratban érdeklődne asMat bogy an vea LeMec Rasső tataaágivd * mflyea WMtoá. agak között bab arag s Máért
— Rejtély aa halla nbnaybébnn. Ateá> londvd tadésbéak jetead: Osv. Kováci Jé> seataé htebejomi asszony tagnap raggal kiment
*\'. - . m . — L,|J,1>| , — ■ m .-/flllllh ■ *
nanas, a aosceg aemrson wvo eamo|cae, nogy IHrlkdairn Amid a adM vág»« Isié laka*. Isa, d liad eső piBBtatlasihl ambdt haladt < a kaayböbaa agy ottorsaH ana, SB-SS év Mbflb nfli bdtloetat látott a szalmán takédd. ijedten e catad vteoaa a fataba, abd a bérének ehneeéltf a IMdald, M meg vtesoat a csen-
jajg^M^ta • *• — _ - a« ^ ^ „ i M ■ i a i
aorouMB wn a ctrrw pnonif. n 0701110111
eamod olyan adatot nem lad ott teld ui Sota, mdyM a aé kilétére hévdbeotatd teSctae. ás áldoeta teljesen lamerdtaa a ddákoa, senki aem lal róla fdvfligoebid séd, igy astáa még eefteni eom lehel, hogyan karSS a kaayhdba. A bala ayakáa agy Ma sacakóbea I fiMr M» piad ái agy tóaasfliirt taMHak A hdáaág i hald td fogja bonaoUdd. hogy ly módoa e halál okát megállapítsák.
■ «■\' «in\' \'i."I.
s BesDamcn
NAGYKANIZSA
Weiss és Ledofsky utódai
Hirschler Testvérek
norinbnrgi, dlaxznfi, r6vid, névéit éa kététt árak
Sr kicsinybelli nlijiii is. S
: Városkái paldtl,
léié.-január 23.
SCUI
"îîrrB*
Ml >
M fi an I I l i li lili sifflai I JiW l*Mf. nagbkets ■ mit, «cil ■kart Mrat ntéd|s orra
a . . — ■ ■ i i j ■»
pi i sonaiysot îroosnan ■L As IMM aléa «M dH ttfl • VtdgsM M a« |árdság betdásie irai snyelgóa, később tasttgebb igazságokat mJmlÉ tájékai, vé<rs Soamgyi MM a ttre-Sctmied JftMal arcal MMt, mira 6 rántod s ateafala Mpa« lelét «a karfát Magladak aa sHárks, adatta a
I» M^Mla^^^b
W BCfVcnSML
— 8ad|- éa Mil ■tájé«. ZtkiylHbaa h ta b6römfa|éa aa arodaloa
hlaOtt fahépttt, aladea intéxke kogy a lorébbterfedést megaks-ddyouék.
— HlliiiÉi Halalaadi Harideady Bé a zafcagaraasgl pkBsflgytgssgatótáfí azémtané-ceee, s uáaiaeflHgl Mesial főnöke, tagnap éfjri Z II giniaiiii aiéftOdéa köratkeztében HaMan dkiift Aa 54 lut éH, magyesserte ismert la tiesta« aaémtsaéceos M esztendőt
naékktt kécwtak elismerések l csak taaal ■inán M a «lémmflségéléra. Halál f Zileogerssegra, adat az egész vár-mé\'y aaagMetódiet tolnát — Kftsr m pirnaht dlwafltlladtt jilisaaik Két gyarmak borsalmas |atékéröt «1 HM stséésndrsl adóit óal Skorcz Jtnoa balicai labóe btsábaa dissaódléshes kószUtsk kp^dllt Egy asfy katlsabsa viset mdegi-tettak a sartia let rrtoésékoi a mikor már eMg ■Mtag volt a via, a hallani MMották eföMn Két Ha o araiak, a gazdi jaal nert 4 ávaa fia H agy aóne gyesnek a kaNao kösH |ét-mdoalsk s sbbsa élkpodisk meg, bagy dissnd ötMR fognál |llakanl, A oéme gyarmak jdefc-kal ■a\'ofstts, hogy a Jani lakld|8n bele a fant vizes katlanba, mert aa Igazi disznót is haH szokták tektetai. A gyermek szót fogadott a balt tskkdt a lorró viztoe. I:mas sikoliosá sál« aiaratoatak c ssaw a a sifiancaéilta gjwabil kiemelték a forró vízből, de addigra anaytrs Összeégett, hegy néhány perc mohra A gond stian ssl ók eilso — Uk d-gyetmihlkie tetBgyeloi — festettek.
A Botfai tea vaj
ezentúl Galtacii ém Crmmi esemege-kereskedésében " naponta friss minöeég-ben kapható.
URANIA
SZÍNHÁZ
Roigeayi «alca 4, s*. ^mm
Ma csütörtökön, 22-én
Hiswathavagya halálos % tangó tánc
Nagy dráma 5 felvonásban.
A falusi posta
Humoros
A gyermek hazafisága
Természeti felvétel.
Rendes helyirak.
hó II «éa
tárnák MT aksorrat nadas. HeHárek i EeasMM pékoty II K, Wé-sskati páholy 12 K. 0«Mly 1—0 aar 4 K. Bl—V aor S K, VI—VUl asr 210 K, a MbH I K. Karzat t IC K odele esta I Arator Ksr-sati (agyak tésers nan érvóayasek. Jegyek előre véltka ók Barta Alfréd ar fa\'»» is la «ata a pénziárnál
— A pályázók. Ma lejárt a tiszti Igyd-. _ ... .■ .... .. . ■ — i. i—. ■
sai as a tu|styam snssrs sitimen patyesst as
e\'sőre dr. Horváth latada, s mtaodtars ét. Bcntsik Jósnál ér. Oyörffy János és dr. Havak Hagó adott he pályásstoi.
— Móc egy negj^u «eégi kisértet. Ugy látssik, ss nagyilhnastgl kiaérlaésh aapt-fandsa vanaak Kaposvár ajévi rsndórl MMéne-téksa. Ssombaéoa déte tán léthet órakor a H sica M saána késbaa maró agai ívok Staaagl Teréz, hiradachat éves takarttóeó. As aM rendőri kBsag VOröa reodór volt, alti aam lnd|a okát a&ti as lagilHesaágl UiliHHH, mart ■ laharÜáeH nom laketaU MhaMglal. A
a IT - - - — -
— A fscér kocsislegény bton. Csakty Gyols kspoatárl elemi lakold igszgató már is métákén fö»lenlód telt volt kocsisa. Környéki Alscér etlso, sH aáls még a nyár folyamán egy bóuap*g vok alkalmisásban és sz idő alatt tóbb Mnesalakmóayt köretett el, egyik atkd másoljál éklvsaadytam megfenyegette éa alapos a gyaka, hagy ssólőjéttói lObb kotas« is ellopott. A ht edalrgéoy, amió\'e elbocsátotta, hely nálttl cssvarag ós tegaap is a pincéjében taláksk rá. A kocsist Kaaissai Paraac readőr e\'öéMtotta • iéüiágia. ahoi megindilőtték ettene aa etjáiHL Meg logflk büntetni éa at után Hatósági helyén totaacolfák.
OtODAK FIGTULHEBCI 1 Ing PnHkna radlrrU a legjobb nstnAadg 75 fllldr Fiadkal FIIBp Pia kBnyr- ás yaplrkeresksétiéhsa Nayyfraalasóa
— Kosárfonó tanfolyam Zalán. A salai gazdakör, hogy a község lakaMégs téli loglal-loeáahoi a igy téü kiraasthaa jathssaoo, másfél hónapos ingyenes kosárfonó tanfolyamot tart. Kosátfaaó tanító-mestert, elegendő fla-rtssaöt a somogymegyei gasdsaági agyaaálet ntjáa as állsai adja. E tsnfslyam ráaataevól kdmmatlaa Nsnaaaflhól készíthető háatartáaá-ás disstérgysk fonéaát Hántják. A tanfolyaa isnaér T én kesdődött 27 taaa\'ón^ Uk haly-uSke misH hármas csnpartban tanainak.
í-r Tekintse aaag Arád Pétar dm- H satknfealő modern minták. Zárda idea ló. asám alatt.
— Agykidéa a klitOabaa Snba IriaMil null ini MHH Máliláim inkái ss ottsai gsidtkn to&k saáasaar haioaésrt megkároskotu ás asmáa megszökött London-baa aaoabaa adofták éa kasa hozták H hárem kéosp ó a vfsagálati fogságban vott. Brsaal tagasp cdiáfábes agjaalHlál érte. ■málHal Iák a snhsdksl közi át bárba, ahol haMoktt.
-------Aa UrAaia aaozgókép-pnleéa. —
0 Pelaéga a király éa a magsa advar mm naHMh he aat s ndyet tagnap zsatok kés aMl matakttt be malytiefe dma .Hiarslba vagy: a tánc" g a rndy móg eaah ma Ina látható. A d arakban MMe Hadgaa Ót llaartria pertaan Joa Bittér fUágHríi czmkAns lákconk a km* gót a maga igazi aivottjábaa Hililja. fsaa-
hsHttéi
hirocvn adtat as iataH aaialáléfc a Pokol triH bematstórs, mdyra
— „Hawia* «Hí—I eaééd sashűn legfőbb azarstoaaéggal. Kspbató Sxhót AlitI máftráa és láisaeróesoál. óra ékszer H látsssr jevMe olceóa kósatl. (MH Saarvas-szálió épületében.
— Rablógyilkoséig Görgetegen mea nbiógyilkosság klrét kaplak Nyári-Vencze Jánost és lilnigH a megty Ikolvs Utálták ibkésaktiss A a rsblójyi kosok elágetttk. A máson lekldt A gyilkosságot aalg a mak törtökön követték el e a lóane sert esik i darttt kl. Nyári Venczs Jáooa a mait kön 1400 koronái vili hasa s ezt s p gyflhvaok elrabolták. A nyomot e rab\'ófyilkosok után
Ká-
éast a
Sirolin noche" biztos
[ fyögyhatist nyújt ka tarrhu soknál \\ ^rghurutnál astiiin«iii<íl,innueiiza után. \\ íiroIill\'Roche" kenődő tüdőbetegséget fsirajaban elfojt. Kellemes íze és az étvá-Hra vsJ6 kedvelő beíuiyaaa nak^nnyiUk lOMm*tbdiir-Jf v«W4lt«Mrzd»hmHbtf
WUlllllUlil^
nMMIIMMB
A légzési szervek
meghűleseit le«bíztoí»b6anH
Sipoun "Rodte - ai kezehK. Elért nelkülözhefetlen ezen elismert és b^vfílt azer minden háztartásban.
S*iv*ak#d*4fe * a y tarák hán hHtétwtf»tsiti uMii Hwic-1 MM
ÍI1IÍI1W1IÍ1!RI1H1IIIIW
ZALA
1914. január 21
KÖZ6AZDASÁ6
Qabona-Ozlat.
Budapest, jiouát 22.
5-M msgesabb.
Banápt 1914 ten máj. 1914 Ron ott. 1914. Tengeri m\'jusra Tengeri 1914. jol. Zab április 1914 Zsb 1914. Ott.
1181 1095 • 95 S57 482 785 6-9S
Értékpapír tőzsde.
Magyar hitei 841—; Osztrák MM 634 -4"y. knronslérstfék 82-80; Osztrákwnagysr ál. Ismvsstsi 71150; Jetsáiogbsnk 43450; Leess mHoiébífk 518 - ;Hsssi bank 288-50; Magyar bank 530 — j Rimamurányi 642 — ; Salgotsr-Jáni 756 —; Kösaéi nsnl 610 — ; Városi n rat 390—. ~
Feletó» nwkwxtS; fieehei Lajos
Nyilttér,
Dr.. Miklóö Imre
orvosi rendelését
Fí-ut 21. sz. alatt megkezdte.
Rendel:
.^8—\'¡29-ig és 11—y óráig
•kMttBif 4* hurut tlUn
jehb.
Rétiig-^ cukorkánál
• i. Ii i* . aStm-.
«Hemer hfl. • m»I Kilel I wn natjo. Mi.l Ml.
>l>hli jh ffl waTi MT ■ i Ii ■■> s ........mi iamjott ki ll.*, mt^i
RÉTHY BÉLA ,ii<uMi.m Békéscsaba.
■*RU n ni?. . .______
Maver Károly nkafnü, nuduM pitssiraii »liiaui ifin.
r Nagykanizsa r ,
Főözlet és gyár: Kőlcsey-utca 19. sz. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületben Telefon azám: 928.
Elvállalok mindenféle női és férfi Hibák, katonai egyenruhák vegyileg vaió tisztítását él átfestését, porolását és vasalását, továbbá az -összes háztartási, szállodai ruhák, női és férfi fehérnemöek mosását s vasalását a
legjutányosabb flban. Pr^t.i m^jKlri«r.k»t yvorsan és pontosan \' özlöi
eszközlöm.
Plisslrszásl
Gouv rirozás 1
Tessék a cimre figyelni!
Esetleg
meghivásra személyesen is tiszteletemet teszem.
Börfindigri X. Rtpáría Teleki
áa aMa alaajm gyébe na táaaitséajak valamint sima ée gyOkéresvesszŐk legjobb iaaaarséel fnwéaa
teleki Zsigmond
VILLÁNY (Baranya m) Kérje aagy hépes árjegyzékanket
I
IT"
/ Nngyl ím
weisz soma

cemeelarugxBi a
Nagykaniza, Erzsébet tér 4
htsnetoe Tslrfse W|
4- 1
Ajánlja valódi marván ytó na elekből készült márvány moxalk lapjak, amelyek óriás nyomású motorüzaoeö hydralikus sajtéval állíttatnak elő és motorüzemü köszorülogépen tükör-aimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kgrülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartóaabb burkolás konyhák, elfiazobák, fürdőszobák és templomokban. — Készítek műkőlépcsőket. granitt terrozó burkolatokat, eeyszarfl ea díszes színezett cementlapokat. -Vállalkozom aszfalt és. betonjárdák készítésére, csatornázásokra, beton átereszek és vasbeton hidak épitéaére. Cement és márvány mozaik lapokról díszes árjegyzéket ingyen küldők
telefon 7a. » Nagykanizsa« « telefon 78.
Készülnek: Min-v denfélc kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazda-sági, egyházi és is-Jcolai nyomtatványok.
Á rjegyzékek, művek, meghívók, eljegy-x \\ zési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle ízléses kiállítású reklám-nyomtatványok. Elsőrangú kivitel!
iVaVAVAVSVATaTA
yártunk: JJzleti könyveket, Ügyvédi V-T naplókat, Jegyzőkönyveket, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket, Rajz-füzeteket és tömböket, Mintazacskókat Zsákcédulákat, Fali-naptárakat stb.
1914. jfeiraftr 23.
ZALA
7
Vendéglő megnyitás!
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönséf nagybecsű tudomására hozni, hogy
Nagykanizsám, a F6-tér >1. száma Háwhaa lévé
Jl\\ Rózsához14 címzett vendéglőmet
f. éa Január 24-én szombat este
Sárközy Dezső jeles zenekara közreműködéséuel megnyitóin.
Szíves megjelenésüket kérve maradtam teljes tisztelettel
özv.Kész József né u ,1 Itar\' vttfiiü NMmUi-
Olcsó tüzelőanyag*
összeaprított tűzifa métermAzsánkint 2 korona. \'Irifaili és különféle porosz szeneket, cokszot, bükWtasáb
és gyerty ángöm bfát legolcsóbban házhoz szállit
Telefon 294. ss. SAZSÓ SÁNDOR, tüzelőanyag kereskedő
Nagykanizsa, EötvSs-tér ét Teie/ci-uí tarkőn.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, hogy
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 6. szám alatt, volt Reisz-féle műhely helyiségben önálló
Elvállalok minden a szakmámba vágó munkát,
specialitásom az üvegcimtábla festés,* azonfelül, az összes honi és külföldi fa-erezés * és márvány utánzat.
Hangzatos ígéretek helyett csak azt említem meg, hogy Nagykanizsán Reisznél éveken át folytatott sikeres működésemről a nagyközönség már meggyőződhetett és utalok a Nagykanizsán már meglevő, legnagyobb részben általam festett üveg és ámtáblákra. Egyetlen próba mindenkit versenyképességem, izlesem és művészi tudásomról meg fog győzni. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel
Czoczek Imre ^^^Fkíx^S^y611 *
Uince lánoc utóda
angol áa francia .\'. női ssabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
fodor Itoicf
tanas Sssnrwssálods
Mm mm
Had taVTlt <aji*ta¿. mr— feaa. VMMék
Ml
Dorechewreauz LackchewreaCx Chewreaux
Bársony
Glaee
Vásson
Antilop
a legelegánsabb.
Safa gyártmányainkból ts áBaadó nagy választékot tártuk raktáron jutányos árakon
Mérték után készttkak adadantajta cipőárat
Tdtaa
Mjltónyi Sándor és Fia
Nagykanizsa, Póakm, a város paÉotáJékai
Házeladás!
Nagykanizsán Kinizsi-utca 54. alatti ház
elatcLáe
Bővebbet ugyanott.
Mayer Klotild
gőzraosógyára Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
lUii illik ís UzfiHsztili
Szép tiazta munka 1 QyüjtOteicpck Fő-ut 13. szám Kszlncy-utca 8. Szíves pártfogást kér Mayer Klotild
elsltsi
PFTQ7 Aa QPTIUTT} [?P ERZSÉBET-1ÉR 16.
llijlÍj/j (JB OUnijlJDrill Liesingi sörcsarnokkal
SZÁM.
szemben.
Mélyen leszállított árakon kerülnek eladásra férfi-, fiu- éa gyermek öltönyök, télikabátok, raflánok, szőrmés bekecsek, városi- és utazó bundák, kocsi szűrök, divat nadrágok éa mellények éa baj kabátok. — Felhívjuk a nagyérdemű közönség azives figyelmét ennek meggyőződéséről, minden vétel kanyszer nélkül raktárunkat megtekinteni szíveskedjék.
Nagy raktár HMny eMrt M Jyoa laatálnHlátnk.
_raktár idény előrehaladottsága miatt.
TiastaWltal
Reisz és Soheiber faj^Jj*?^.,
¿ALA
19)4. január 23.
4
Mire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ?
máhics jános tfatasabó NagykattUaa. eatvéi Hf «S. aié/n rteaewlhel péK háx. mindennemű wrtrwhé-kaé a l no jobb és leydtvato-•aaa kMfelben Jutányos áron. Setoeaiévet mintákból min* étm Ményre óriási véleazlék. taáuss meghívásra vidékre fi|Mk, «— ....e- ■ MOLNÁR SAflOOR KMcté, mimm Tsiwpa Készil fényeami éa uurfi bútorokat egyaserU éa legfinomabb b+vMfeen, úgyszintén épHUlmMká-kal éa botfbertaéMénrkct. GsavRicsár Ferenc kocsikovéca éa lopat kertó Miftir-s. 57, : TeielM 283. túlvállal e szakba vágó munkát legiulányosabb árakon. — Telefon meghívásra házhoz megyek. Brantin József TEMETKEZESI VÁLUUTA i KagyhMizsái. Eolm-térIn (SAm.F.a HÁZ.) Kési noporaók iulnnyns áron kaphatók. — Elvállaló* oyy storO és dlsroanbb temet-la/ésakat Asxtaloa Orlotom. bon kési bulor legolcsóbb áron kapható. - Papírszalvéták a Na<fy választékban igen iutányos áron kaphatók fisctiel Fülöp Fia : papirkeieskedésebCT. II PÉfMARMS 11 Aki tisztán és olcsón akarja ruháját mosatni, annak ajánlom safálgyárt-mányu tzintzappan szóda és mosó- ; :: poromat. u POLLÁK LIPÓT Manfar-i. 22. : Kgy próba mindenkit meggySs
Irodaszerek Fischel Fülöp Pia paptrkcrftskedeseöen fizereziielök be legjuiá-1 nyosabb áron legnagyobb választékban. Somogyi Fbtbk éptttt Pefőfi-Bt 77. aJL Elvállal mioéta»««* ép* lei munkákéi aaakaaerti kivitelben; reyi épiftetefc átalakítását, — Tervekel. költségvetéseket Máayoa áron Uéaatl Sebők Károly órás Natrkinizii, Kiraly-utca it anrtory-hé> ti Aiánlia raktárát a legjobb gyártású mindenféle tall, ébraaztóes zsebórákban. (Vajavirások 1 évi jótállás mellett ktikli$oiereie*6A eszközöltetnek VELECZ EDE t Csengery-ut S. (Or. Krolaler háa). Kéazit uj rendazerü A6Ó CIPÓKÉT szemezés te varrás nélkül jut(ínyo3 áron. Kézimunka selő-nyomda üzlet, a legdivatosabb kezdeit munkák az összes anyagok. valami ni a legszebb raftzininták legnagyobb vá-iaasiékban iutányos áron kaphatók. Hg01 miUJ KJráJy-utcn S4-IK szám. Skrivalits Istvás ( Nigrkanizsa, Petóti-üt 32. Aiánlia a legjobb taiAt kéazitéaii cstzmáhéa mindennemű lábbelit, melyet olcsón bocsáit a t. vevőközönség rendelkezésére. . Vidéki rendelések ponkv- ; san eszközöltetnek
Somogyi Gyuláne Vörösmarty-utca 54a házilag kezdi mosó és vasaló intéxata, BERECZ lajos uri- és riUM **e4zttt Hagykaalzu, KtrÜHlM 34. Készit imncfomctiHi ORBÁN MIHÁLY Első nagykanizsai tulipán gflzmoaó , fény-vasalo- és vegytiszllfó Intézete Cötvöa tér 29. Lencz Boldizsár kosira es osef^esHiestw Potőti-ut 22-ik szám. Steiner Fülöp férfi- éa nói cipéaz BSthory-utca - IS. sz. Kéaxif mindennemű férfi- 9 Levélpapír A i€tfözebb ca legolcsóbb levélpapiros-uWon»álj?ok : Fischd Pülöp Pia pdpirkereA-kedéöében kaphatóié Iró- és rajzazerokbéW \' Is órlAal raktér.
oádynek fóelónye, hogy a rabék nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan munka .— l>4vánalra «1 rabéért házhoz is megyek. :: CZIPÖKET :: legjutányosabb áron. Javításokat olesén ráül?. Elvállalom az összes háztartási fehérnemliek tisztítását legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan fellesitek. Elvállal kómivea és cserepes munkákat, úgyszintén minden átalakítást r. oics<> áron. :: :: nói cipőket legdivatooabb kivitelben, jutányos árak mellett. Munkáim tartósságáért azavatolok. ::
EGYENRUHA-SZABÓ Krausz József Segér-ut 18 az. *réilal bármely fegyvernemhez tartozó oyyon-I ruha elkészítéséi és ál-1 aiakitásái. -ftnUnuMk éa V tnrtaléko* ilwifk rtsiire td-1 M*relnx<T«UMk<>r műhelyem, ben oleeO Arotl kCezl\'ek. Lefjobb széraktzéMr \' — a Klspipa v and égi 6 .Suyér-ut M. (lula)donoa Lnipisrl Józecf) Hamiailallan badacsonyi borok, meleg éa hideg eleiek. kllUno italok minden ¡dóben a t. közönség rendelkezésére állanak. Pontos kiszolgálás. Aboncn-.-»fk étkezése elfogjdlafnuk. MENDLOVITS JÓZSEF szeszgyár berendezési vállalata - Király-u. 4\'». Elvállal c szakba vágó mindennemli munkákat, továbbá vízvezetékek, vízmelegítők, rézüstök, és permetezők készítését cs javilását, valamint rézedények ónozását. URI OlYATSiABO-MÖHELY Gottreich Antal Kirély-utcaT\'ae. A mnl kor iglnyeinsk minden IrklnRthcn nirjjíclcló modern url ruhák kéexi-téaet iutányon áron vél- l.tilj. — Levélbeli megkere-¿¿src mlnlai»yüjlcmény«m-mel In kimegyek. ««> KÖNYVBEKÖTÉSEK szépen, gyorsan és olcsó árban :: készülnek a :: hZALA" NYOMDA R.-T.4UL NAGYKANIZSÁN. Csitke István angol és franczia :: női divatterme ;; Nagykanizsán.
Fischef Fülöp Fia könyv-, papír- és irószerkereskedése Nagykanizsán,
Női divatszalon KUTTNER NŐVÉREK föUT 13. A|4sü|ék nól kalapjaikat a legcgyazcrtlbbtdl n kgelc-génsnbb kivitelig. - Uyész-kelnpoknt rövid Idő nlntt ká-ajrlfcaek. Atalaklfénokal le«-Istányoenbbéronelvéllalnak. Urí fodrászterem KÁLOV1C8 JÁNOS Alánljn nz lf«a Senéell uri-kazönaégi^MÉiirjrenlkna bc- :: f od rész OzWtét ss Abonenaakat kinin khrftl le vállalok. nsrniKegsk kn#betáli. ZALA politikai napilap megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor. — Helyben házhoz hordva havonkinl 1 kor. 20 ffll. MODERN BÚTOROKAT legizlésesebb kivitelben készít TORMA PÁL műbútorasztalos Klsfaludy-utca 4. sz. PÉCSI ANTAL 1 kocsigyárió Kizíqczh. 29, Ílttfti sorház.) lilvállul mindennemli ui kocsi készítését, valamint régiek újjáalakítását, fényezéséi éa bélelését jutányos ár mellett. Étkezésre f hivatalnok és kereskedő segédek elfő-gadtatnak. Házakat is elfogadok olcsó árban. Nagykanizsa Magyar-utca 25. sz.
Szobafestő ós mázoló MÓZSJ SÁNDOR Kélcsay-utoa 7. Ajánlja magát a szakbavágó munkák modern, pontos éö jutányos elkészítésére. Weinsfein Regina kézimunka Sa sfsyoméa Datete ti Eras»sl ééi 14. Mindennemű Maniésl munkák é% egyéb kéikmwééá)eténuo« áron vállalek fc\'tényomdám mindenkor a legszebb modern mintákkal vne leiaieralva.— Mindennemű kézimunkához sxOkséqes anleinet nnfly választékban tetéek raktáron. Női divatterem :: BÁRÓN MICZI KOIoney-utcn S. Alénlla a n. é. ItOlgykOzOn-aég b. figyelmébe claőrangu angol én francia nól divat-fertnll méftényon árak mellett. — A legújabb divatlapok mindenkor a f. rendelAk rendelkezésére éllonak. Vidéki meghívásra a munka átvétele céljébót személyesen kljavltk szíjgyártó és nyerges Klapper Gusztáv KOIcney-utcn S. Műhelyemben elsőrangú azijvyártó munkák ké-szUlnek jutányos árak mellett. Utl böröndök újonnan való elkénzllé^éf, valamint nzaknrerU lavitésát oIchó érőn véllalom. w- Tisztelettel értesítem an.é. ÜDtiásáilé közönségét, hogy s marha- és sertés-Ilus árakat tetemesen le-JáZállitoltam 1 éven áf marba- ée fterlénhun nálam eze-rr/hrta be feflolceóbb érőn. Szlvea pértfoyést kér Hanri SIMON ISTVÁN plsei. hentes és méwáros. Skerláh János lirldivat szabó üzlete Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. scám Szíves niegkivásra lv-dékre is kimegyek.
Készit mindennemű uj és divatos kocákat, hompkfutók, nyitott é? fedele^ faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
patkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utca 18. (Major.)
Javítások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Nagykanizsán egyedüli specialista.
Rugós lovaknak calodába való vasalásira.
Aoool és francia ui divatterem Csete Anna
(Sáfár Ödönné) Király Pál ute« 8.
Virős keresztes
betegápolónő és masszlrozónö ajánlkozik előkelő házakhoz. — Nagykanizsa, Sikátor-«tea 11. szám
„Hungária\'1
modern cim- és
. \' « »f.« \'
szobafestészeti vállalat
Rőtvöfktér 33,
Müller Károly
férfi szabó Nagykanizsa, Fő-ut 19
Kénéit minden óéved ne.
vor.codő url ruhákat, fiu-
é* gyormek-^ltOaydic«L
logjobb és tcifdlTitoHbb
kivitelbén. — *inaenféle Jarittbokat wfrx^cu és poiitomaii eaiközl^ic.
Újhelyi Ferencz
kocsigyárió, Király utca 41.
QválUI e szakmába viré bum kit n leniutáayosabb árba a, wj kocáik kéthé*
¡Sif MÊ»
Toef/czcsct en PCKUlct.
Kénre a n^ t 1
izirr-g párflogiBAt
» »
Sznek Nieto
épület- és diéxmitUogon KiKykanl^a. Kill**» * KCazft talndon e szak« mába vágó munkát tar tép és moéwh ki vitaibea. El-véliai JóUH* mettett : ÍUrd&uoba, vUvcaettk és tűiből cionott bareoder>éae ket, kutfavltást sfc.
ö/.ólfcgazdák figyelmébe ajáakmi nilam>éwilt jel* nyHhatlan verthsim pf^çe és raaklárziralmct.
Fürdős öyörqy
nahvmnuiián, Kákócay afea
■np.ü\'jrimnii
Csitfce István
tla<kangu aaggí ét francia női divatomé Kazincy-utca 12. ML
zw m**»*-
és Zrínyi utca sarok
IM\'MH? \'igurt
1 IIJUI 1T7
■ ii » -r f .....—yJL-^—p-p—I,-r-fT—»--WJOJ r i f v < :"\':I" ;* "^^T^^T^^TyTTTTl^Tf^nrg^f^^^giTpgi
Nyomatott n Zaln Hirlapkiséó és Nyomda Részvénytársaság- kényvnyomdájábaa Nagykanizsán, "Igazgató,: Rscftel Emú
XLL évfolyam.
Nagykanizsa, 1914. JiaÉr 24 «mM.
1«. MI»
-- ZALA I
_POLITIKAI NAPILAP.
\' ÍÍwIÍr^vf""| ftVfMM AMR Mtü|R |jfi I MW. I akkoron«. KBnale^j\'m >■■ ll •
Nagykanizsa, |u*. 23.
Körül vagyunk véve ellenségekkel, llthon a saját hazánkban nem tudunk megférni egymás között. Az erdélyi oláhok szeperallsztikus törekvésekkel» a horvátok és a szerbek irlalisztikus törekvésekkel zaklatják a mi nemzett érzékeinket. A Láttán tol Qross-Oéster reichről álmodoznak/ a rutének az Atyuska oltalma alatt szeretnének meghúzódni éa a különböző felekezeti kérdések súrlódásai mellett heroikus küzdelmet kell folytatnunk a nemzetközi destruktív áramlatokkal 1«, melyek hozzánk még nagyon idő elölt jutottak el,
— mert ebbdn az országban, %ho! a fajok éa a nemzetiségek harca tombol ■ég és nem tud kiegyenlítést találni, aagyoff kord még azokkal a gondolatokkal foglalkozni, melyek az embert egyenlőség Ideálját ismerték tel olyan területeken, ahol az emberek fajban,-
— nyelvben és nemzetiségben már egyenlők.
Tíz a helyzet Magyarországon, amikor Tisza István írói miniszterei-nők békességet keres a románokkal, — amikor helyreállítja Horvátországban az alkotmányos rendet éa barátságos hangon beszél a szerb—horvát koalíció tagjaival; A helyzet jellemzéséhez tartozik továbbá, hogy; a Balkán-félszigeten egy korszakot alkotó históriai fordulat játszódott le, mely véres háborúval megsemmisítette az európai Tőrökországot s a hódított terület«, t a saer-hrk, görögök,_bolgárok ffetnánok,
montenegrólak éa albánok hit tokába juttatta. A nagy öaazeütközések pillanatában csak természetes, hogy megrezdült a küzdő fajok magyarországi testvéreinek lelke Is és a magyarországi szlávok a szláv győzelemért, a magyarországi rofttánok a román diadaléit imádkoztak titokban, lelkük legmélyebb rejtekén A monarkia külpolitikája, mely eredetileg a stafuskvó lentartása volt, — nem akitfályozta meg a statuskvó felbontását Ezzel a negatív erővel lehetővé telte azt, hogy a balkán államok magukat függetlenítsék, — mert a statuskvó politikájának is csak az volt a végső célja,, hogy a
balkáni államok független!Uséig marad jon meg. A balkáni viszonyok már csak Albánia helyjete rendezetlen.
Ebben a szituációban Tisza István gróf békességet keres .a románokkal és azt mondják erre a magyar eüenaékf pártok vezérei: .mi értelme van a románokkal való békességnek? Ml bizonyosan adunk nekik valamit, de ők mit adnak majd nekünk ? Azt mondjál^ tovább*: .ml értelme van a horvátokkal való barátkozásnsk ? Ml bizonyosan aáunk nekik valamlt**a magunkéból; de mit adhatnak ők nekünk V *
És ezzel a hamis okoskodásáéi megvádolják ők Tisza IstvAa grófot azzal, hogy a Laeger eszményét, a Qross-Oesterreich gondolatát szolgálja és hogy a trializmus politikáját csinálja.
Érdekes, hogy a Tisza István -gróf legelkeseredettebb személyes ellenségei is hozzáteszik ehhez a v dhoz azt, hogy Tisaa István gróf ezt a nagy bíat öntudatlanul» a legnagyobb jóhiszeműséggel és akaratlanul követi el.
Tisza István grófot már megvá-j dolták az el\'enfelel erőszakossággal, | féktelen hatalmi vággysl, abszollsztlkus
Katonák.
A ksaaérsyábaa cata hétkor aár alaáat Matar, de hát ki cmkkizik t& ta c aobaaégot T Eószór to a váróiban tan az eabrr, ahol sieggyaffák a kagygóabl Kapákat ás lányé-isáM vá\'ssk aa ttcák. Aia\'áa s«a fcvaipéia kai vtaiik kakaósak, hanem Hatokat. áásjd ai nik, ha átégvén«, aég löbbe», ha aagbeL A Ha\'alaátot ki heti élvezni, agyaóaely Unjrárél iiateróa léarok fa szolgálnak béna. igea a) kafaafes Mvtftmóleg etbesy«gcto\', hogy jön-e a MMI hir? N*y lalék bájáéért moosvk i«ér • aéssároe? Un e földKcl ádó a a nBie héay léccel irtratsa kilógni ? Hásy kis aap vsa aég hátra?
KBeaohor aeifajják s tsksroáót. .Haas, hasa, roagyoa baka* moaéja a pargfi doh a aeaeatae mán a szétlő siáraysfn a irombks kaagja. A hálésaobékbas elottják a lámpák*, "•és a* óarsbtg bseaiU séták Mvetkeaaek s •Stfckae, aig átveszi oralaál a esónd * (csak nktftt haha »»cg« cipójának kopogáaa
A art a IWketés te \'rfykvés között var, as > bmlma Sripa áa acgial aaak »trapa; ■Magy as hó, fagy. forróság aiyrs
■eiy, s kgyetaa aca iaater UaklaM.
Valóaégoa enrsccta aég, hagy "took aa «ttetóa aegytr gyanhah tale vsaaab áMhe*-nl A társdsfasst ara liavtlk fUsaea a let* athcaehb a alsapskksá ) a ha agyfeaátifc
főlotes csanySn oe»tesaidj i ölet, á laaah mereven éa arra goadotsak, hogy majd elauiik es sa Mó la, asabadok tasiaek mrgint éa alko ayaü heaaélgatóseh »ötben, ni kor OaatogyB k miének a szomszédok, hogy föleeve illsék aa cm ékeikéi, még savataek i* rajta.
A katonásak oiyáaaak kitt lannir, mint aaityea a inmmiubda. Minden ptllaastban ladrón talpra agtarl és tohansi ahova kail. Est látja be a Irg-öbb liaat ia sstáa tekintetbe vasal a fáradalmaikat a ha szigorú b, de nem kefjretler. A kel ő tudvalevő eg asa lelenl egyoH A tiaztei la ayoa|ák teiaiiöl a aár sokan lovagoltok B)Sídl|ba, »miért laaaiéfc alkalmával aopár legény IIjelb lolto as Orrét a sotbó*. J
Qmrtas el as nlsa nspookinl a ks-aaárays eldu te gyskrsa sioktsm megállvs némi éhet Hangosak, vidáaak aaak a kgé-ayak. a hársa esatoadól olyas köteles rossznak Bézik, amire etókóaltoek aár uOlatéaSk-»ól badvc, következőleg a beaoroatotáink nem Mldataan (Aa a szégyen, ha aea rétik le katonának a magyar gyerek. Vía ant aa oláh tagósy as ho-t tTrnJ, »miért besototzák)
A kist árny s ablakából pláns éaekstó hangzik trlém. Irt a konyha. PBtgygrkóaóU kani taaéarvk vagdalják a nagy darab hatokat áa Bsetokfc\'e Maalá», hogy tizenegyre, amikor M|ké|ukkal rohannak a státtdok a kosziéit, késs lagyan minden.
A «rea láiiaa ógyetegal kél ipió gyer-dikéh a t " i
aafeet. A léhák ktkssdi
• pőböl, Válón y
rasa Ma remegő lesiOke». As orrdapt|rik mag me»vonaglott, smint kifelé tó/alt SS éto-lek |óte.
Egy kstons aegléUa ókat, ré|nk la riva* t
— Mit haraatok ia?
Naa haragosan, inkább csak aaradlká» val a rtgt legény bOizkeaégnek, »mely megnő-vakadett a mundér alatt.
Aa apróaágok elaaapalyoglak haBsaoHh-nOI, uomoruan, de kéaőbb megint vtatsakerti-lek. Akkorára aár aáaik katona áUt aa ablak-bta, nagyan malaga lehatott, hfltöda a boatokán aa bénult bato a havas világba.
— Nea len |ó a csavargás, gyerek. Inkább mennétek haza.
A leány, a nagyobbik, ala irta negál.
Kinyalt a Ml karfával, aegsícogatta a kócos hajét a kivalalte. Hát Ma asekatl aagvaa atomotu as athoe. áa ipjak as óssssel hal aeg, as aaytak azóta betaf.- A asoaaaódak dobnak lelé|flk kt-ott valsa», kogy aa kal-jáaak éhen, a aaobs (pid tag az Mán) aam éaastet más aakgat, atol a III iittUt^ ~ szóval a legkegyetlenebb syana képe tárak fői Ml hirtelen. .
Ahoav ke*zétfettek a löideks a gyaaak a „ót, ^SSSStT többi kstoaák tt. Asl aoad|a sz egyik: __
— gióirasHÓ, eaef oea segtksk De egy fazékká», a Ma poretólaat bata atfoa a
a aáaik.
a
ZALA
10Ujnenád.l4
hajlamokkal, rtrasz lntrikálással, szó««» ntaáas elképzelhető politikai bénökfcel. — 4b öntudatiansággal vádolni «ég eddig őt aenkl se<a bátorkodott
Nem. Ezt • vádat Igazán nem érdé«« meg Tisza Istváa gróf, meri hl asen az 6 politikájában annyi a céltudatosság, olya« nagy OMtrtékfl az előre megállapított tervszerűség, hogy csak-sem évekkel előbb leltet már tndni, hogy a Tisza István gróf politikájában ad ktv tkezik sorra. 19M november li-án már todta mindenki, hogy vége lesz a komédiának éa aki Mzott Tisza látván gtéfbaa, az megérezte, bogy igenis vége lesz, habár a november lft. miatt meg is bekolt a szabadelv! párt Ha esztendő óta a legnagyobb következetességgel a legkérlelketetieaebb tervszeriaéggel hafad ez a politikává maga kÜAzótt ctija felé. Nevetséges Vád tehát az, amdy azt szeretné veifink alkHiliil, higy a Ttaaa latrán grél po.
Btikájában nincs öntndatosság. Igenis, a legcsodálatraméltóbb öntudatosság vsa ebben a politikában Ezt a nagy öntudatosságot ismerte fel Tisza grófban az ország közvéleménye! ezért támogatja őt őrieden törekvésében a nemzet értelmisége.
Ám igazán nevetséges és vMza-tettző, hogy a magyar parlamenti ellenzék mer valakit ön tudatlansággal Megvádolni. Hiszen az ellenzéki urak évekig lóglak a hatalomban öntudatlanul ! Vezettek bennünket és ók maguk sem tudták, bogy hová menjenek/Mér* hetetlen károkat okoztak a nemzetnek éppen az öntudatlan ságukkal és még ma sem tudnak céltudatos ellenzéki po-
— Hat mi kaiykk vágynák ? — meitat-taafcodtsk a MbMak.
Egy pan a«e Me vo« »orrú, párolgó, iletoa étellel a fazék, a hit gyetek ménét inamul nézte, ssiate el aea akarta MaaL
— hi arilak?
— á Halak. Da aaoet szaladjatok. hogy ■ag ae Hason valaki Oaat holnap féltizenegyre MWjilaá magint arra, oaat Beadjátok mg niáhikaak, hogy aalln, ha már aOMt leaa, vtai ialaniljllBn> egy Ma lát ít . . .
No, hegy i1anlhl«pa« keresték a tatts-aahat, boasá kai teanem azt is, hogy aea amet t&rtéat. Vaa atar agy pár évs.
IIti kát Inaugnráhtt Ma la Mól-órára változtatják meggyőződéseket és hol Igy, hol pedig eienkezóképpen próbái-getjáx forgatni a politikájuk keiekelt. Tegnap még az általán«« titkos kellett nekik, ma pedig aMr kétségbeesést színlelnek e romén paktum mh$.
ók hirdették, hogy nem kell nektek megijedni a nemzetiségiek majoritásától és Tiszs István gróf volt az, aki ennek « majoritásnak útjába «Uott, ma pedig ák rettegnek attól, hogy Tisza István grói teremt majoritást a nemzetiségieknek.
Nem kell félnlök. Tisza István gróf békét teremt — ha lehet <sr a románokkal is. Igenis ö ad a románoknak jogokat és nem vár érte e románoktól semmit Igenis ő adott a horvátoknak jogokat és nem várt ezekért ellenszolgáltatást Ebben az országban mi, magyarok vagyunk, azok, akik adhatunk iraiaiii hm akarunk * de a nrmpjHaé
gek nekünk nem adhatnak semmit
A nemzetiségieknél mi csak békét és megnyugvást keresftnk. Azt akarjuk, hogy megbízható polgárai legyenek ennek az országnak. Azt skarjuk, hogy hűséggel és lelkesedéssel tudják szolgálni a Hazát, mely nekik is hazájuk. Ha ezt a céK dérh etjük, elég ellenszolgáltatás lesz ez nekünk.
ggppig ÍSb&ss¿Í¡!S 19M
A pnma
fcaucsuK cipősarof^
kiucstikárfcokfi
Üt _ Mtfdhn 1
A lendvak irály fai cscmiör-drama a bíróság előtt.
lanaái 8
A lendvakirólyfai rtan esendórgiiiio»-aég tagahaai «rtáea« még maat la «<ai , liglittiaiilfi a Ma Mseég héhóa cnalhi a« lahoaaáfáL Matti—y üésáa éa ttanalia M*iiy rsaktdigksil nenHill noaion tragédtáj« ^ aap tanét tagtaikostatta a WdihaHgi|l tg» ilntaHH ti n «utaaiig laMtaináia Hi^ Antal s«aa a« a«Bi alatt ssáadekos aaiharctta « hatóság alt eei nrótsak miatt tanatana isk a rédat, a többi vádlattal pedig, árival a* «gyéaa-aóg a vádat aBaaBk etapeUi, a htaáaág ayon. hsa sashadláhra kstyeste.
Mait év október Z2 éa Ffcskó já-raa tané-vaktrályfsi lakos sssaafóadtjében asg« ék Ho dosap lataéa éa Bertalaa M>kt*y veaMóag.al
A rnaillltalg r vtaagótat aaeán tttonóe tattá KBsaűca A tafos, «av. Kg>m<c* Jénaiig Hánt Q*«e»v. Háry Fenne, Htay Anna, Há<y
l«m FlcM Jónet Ptcahá jl^t ói 0#«i Ma tandvehfcályfal lakosakat. Háry Antal at p tas matar, a Mbflaóa nagsa«hen ás bo«s«e bnfdaaéa atta caak «aeenbar IT Ma tnéék
inálill tacsá, nerl kaaMskhél káazttt
A« Saaaea vádlottak Vétyl Sándor dr. mars-asombati Bgyvédet bisiák mag vééttaBkkeL A visagélst soráa nagáMapitaat syert a áan fal prodakált tdiuajltahakbrtl, hagy llslnaay litván cssaóóiórivaimfl Háry Antall aicnl vatta, lalhos aaurltatta, sn-bsdságétói nagfnstaita, afll Háry Antal a«|M la jogtalan« antyosaa kMriaiik, Hév Aatal tattét Iriwla, sdg a «bM vádion tagad a. hogy a caandótók ■igUMiihia a tar eaaMMbb róaalk is M eahaa.
At ggyétsaóg a tagnapi napon adta ki a vádiratol, ama* aaariat a «ódat sgyedfli Hiry Antal MM tartatta fena, stég padig aaáodiboc « «MbH ttta« ■lítaiil ssiatt a
MbM Vádlott sBan aaanbaa s vádat eltpatta la Igy a bitótág ókat ayotabaa aaahadtthra Háry Antal védHaiébn VHyi Séador dr. vó«ó tagnap a «rvóoyssékaak hririaetalia, hogy a vádirat tataa Ulagáasai asn « ás Igy n «p alóralálhalólag már a lakra ári nhBÓi aaóhan htattt ItagjaMaa.
A vizsgálat soráa a tnailialg talártól tatta Háry Aatal eójoiát Mariéi lstaást és a tataaágót Fiatachhacker Máriái k, aMk novem-hatbas három Mtfk tapogattak M a peMáasn a nnrt8ít|llbaf A tfluéaieaék Marin Is e fatastge sltaa aa flgyészség indítványára továbbra is lasnlaitiilta a vádat Mtapáriotta miatt.
flttllS «l%«áláSa M8T V^liltél
Regenhart és Rciman aszkalneroOekben, Benedikt Schroll sifonokban, valamint May és \' ■ ....... \' * u Holfeld-féle vásznakban < i n ■ t n ■!
Kir schner Mór üzletében Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér
Strém éa Klein házban
1914. január ti
ZALA
I
A városi ügyész.
Vátta latnak pá* fa* ér. Botlik Jáeatf wzMbaa léván, mm tartottak t hogy U flgydsri állás dolgábsa I>IS||J< Bilijaéaonk Aaoobaa részbea a .Zaki IMta)\' MHilntlsHis scat M bennlsket SS sm ss ■«■afilly Sül, réazben pedig • hheMianh kényszerű, bogy s dctogg»! loglal-hoasank, Ml sz ojságnak mindenek fOsH való Mlilnrtii, hogy köi érdeta Bgyekben s - haaválemáay Hhiwi is lájábosteáj» legyta. ■ dotoghaa ép agy, mini más kfieénfeM ■urbes sriadta elfogultság aéilBI kívánjuk taolgálai a közérdeket «s a legridegebb tárgy i-hgomággal akarjik kifejteni áUáipootnnlat.
Mind s három JeKR egyénisége, neméJye faiiasi HiilsIstKniillfl. Társadalmunknak mind s három rokoeassaves és közbecsBlésbcn állá tafia. jogi lodáu ás gyskorlsla ss IpM állái bstOaésérs miad s hármai képeaii, mégla a választás ask látszóUg nehér. A kflzvüa arfar már met Is <)Mte s »áizsztást és agé-sssa hlsoayos, hogy s formákhoz hOtfltt kép
_ihakHaalMBlI rthlil* "m""\' — ■ -f\'—
tflst laoeUihanl fofji.
Az Éllilásiii hmqpéat ás s kBavákméuy ér. Beatzft Józaef zászlaját Mváajs győze san »inn\'. Nem canpéa személy* kiválósága és rá-tcrmctiaége, ds főként ss as eMaye kvalifikálja ál ura a diana álfáira, hogy fis ár. Bentzik Parse erek, aki s llaxliéget károm évtizeden kereszt B1 bcsafllsltel és lelkiismcisiss omlkával MHtCkte be. Mint atyjának Ifibb éven ál mankstárss, ncmcaak gyshor sH tndáat sajátított at lflle, hanem aok _ olyan sMayfis talajdooaágot la, amelyek atyját ss egán vtros, aőt vármegye egyik legszeretettebb polgárává (ették. Belenevelték SfyiiöJván a polgártársak becsflléiél és s kisember szeretetét, MM ffs oltva atyjának s békés munkálkodás Mat való rijoagó asereleta s ss s hevllet, smellrel síjaisaal bár, de saaál nagyobb lelkesedésed a kfislgyet szolgálta.
Méltó stóda Isss atyjának, aU egy ember-öHóe át vesTtfiifia volt e város társsdslsaáask a ski előkelő társadalmi pozíciója mslkatt a maaká« po\'gárnak Is mintaképe veit.
Teljes bizalom is szeretet várja as Ifja Igyéssl, »kiben at7ja szellemét folytaiddal üt-\'jak, ami Istjea garandát oynjt neklak arts, hogy a város békés lefddésánek ás haledásá-ssk egyik záazlóvivője, előharcosa Isss.
A
IfemUZttF Kifli
is aivámeltaa
isálinahlnl 190. fiUértü utolsó «j-demaág Bérmentve házhoz száBttva. Des válaaetéh.
HÍREK
Faruuvi naptár:
jaaair 31. A a*gykaainal ■Mdoayraattűk Otttam Mandil
Faferaár L tpMlaalStat laegwnayi éaUncMtanáaa Ptkraár a PoifSft Bgytat táeaesmcsofáta. Pahraár 7. hwtórium pUoik. Fvknár & Poeta áa távtfda »JtUztek m\'atdca. Fabruár 14. Keréakadá H|ak öokffuő EfyleUotk nalatal^k.
---Páfyénák. E dinen tegnapi
számunkban egy hir jelent meg, értelemzavaró sajtóhibákkal, amelyeket sietünk helyreigazítani. A főjegyzői állásra dr. Krátky István, a lis ti ügyészi állásra pedig dr. Bentzik, dr. jHavas éa dr. Gyflrffy nyújtottak be pályázatot
— Kinevezés. Oósoa Sándor*, a nagy-ksabssi Ifirvéryaiék bíráját, — mini s hivat» kw Irp mai »rámában olvastuk, — láblsbiré-aak aevesték ki.
— Hertelendy Ferenci kftfintetése. Itertetsndy Peienc Mreadlházi tagot, jroit Mis piát; a megyei muukspárt »ltokét migti fcl
— A
lébnL Ts
L Hinni i lian oéuÉii ékí uttHH zflun
tdntetéi érte A klrá\'jri kegy megsjándékozta él s Stent-litván rend klikereszt|évet A megye szerte köztiszteletben álló főrend kftOnfetáas az. őezinte Brfim vien hangját váltotta Id a megye MtdeaágábéL
„ — Albalycsés. Qu^ondor Jenfl lüdi Járásbiröt saját kérelmi folytán Jáasberinybe bstyezte át sz Igsziágflgyminiazter.
— As adókivető bizottság tagjai. Zalavármegye sllspárja >z 1914—16. évre Zala-rgerszegrfll az adókivető bizottság tagjaivá a következőket nevezte ki: rendes Isgoknak Bo-gyay Elemért és Horváth faré\', póttsgoknsk pedig Sclills Frigyéét is dr. Jaksbfy Jánoal.
— A szanatórium egyeefiiet vezetősége ezúton kád fel az egyesOlet bftlgyiigjtP, hogy ssombslon, e hó 24-én délután fi órakor jelenjenek meg értekezletre a lőgymnázinm zenetermében. Az irtekezletefl fogják meg-beszélni, hogy s pikniken kik és bogy mflkOd-nek közre.
— Urmánezy éa Ceéky páibajn. A .Bad. Tad." jelenti: Ciáky Onisláv gról is Urmáaczy Nándor országgyűlési képviselők csfl firtókfin este Iái 8 ónkor kardpitbsjt viv-tsk. Urmáaczy, aki ellenfeMfdl Zborsy Mik ló» is Ssirrecsáayi Oyfirgy onzággylléai képviselők atjin elégtételt kért a képviselőház mai Misin Csáky Ousztáv gróf részétől slhangzctt sértő kfisbesióláiirt, a pirbsj fotjamán as sr-cáa vágást kipott. A segédek arra hsrekápte-leniéget konalatáltak el a párbajt heazOntetták. Csáky Outztáv gróf katcoláat kapott
Or
lék, srt boats Hmm, shot mág a Jár? — hasasé a Jómaéarafeat nam a s iá rayas vüághot.
— Mit csak azért JMIssa, — Pogány, — mart hagy n agyik lap sal irtsréism, hogy a vsam MJeroessighsa. Pskráooe etvágts már sem la tadma, a Joék, vagy a ballábamat. Hát Uram alázattal, slősatfr Is Styrtában auhssam Jártsm, ds ha |Msm volas i», hogy vághatta el a lábaaiat a vonal Mt-rácaát, ha áa S\'á|erben vegyek, mMer Pahrtc kfisladomás szerint a krovótok országábsa sea. Est az elemi iskoiábaaf is IsaNJák a ha vsiaki nem ladK as ahpét gyaaoa aekem.
De meg aztán lesaik msgnjasl sal « kát szegény Iá boma! amelyekkel már agy Jé órája gyalogokik lés oda ss fisfik asép viroaáhaa. Hit agy nárask ki, mlaihs a vonat (Ivágta volas éket S yrüban, Pskrécaál?
HsagsalyosoB kivánsigára alaposan vé-glgtipogallaá Pogány ar takrlmlaáW végtsgjsk is kény Isi eaek voltunk koostatálnt, hogy azoknak bizony klyshrjas liocssn. E toyáHs meg-ilsphás után Pjgáoy ar stfltetjeaen kezet tso-tfioM veHah k Isvágoé Ubsh, ééloeg, alt ra-ganyos Hpiwkksl shávosott- Eddig vsa.
VÁKUUM tftttfitotlszár a tegjohh ás tsn-prakttkasabh Ara darabonként 1 K «0 f, díszesebb kivitelben 2 K 40 t. PISCHEL FÜLÖP PIA kfinyv- éa paplrkareakedéeéboa Nagy-kanlvsén.
»4...
W figvelwtébe í
Mielőtt bútort vesz, saját érdekét szolgálja, ha megnézi
iliogyi íii
kárpitos
emeleti butortermeit
Üzlet Kazinci-utca 1. Városház palota.
Elnórcndü divatos haram daaénak, olcaó árért gazdag válnnntékbnn

választékban
Rothschild Albertnagy divatáruházában Nagykanizsán, Fő-ut
ZALA
Ht+pmrU
»kiMÉN
■ whmNü
MM« iMI detaMta wa il ÍM. em n «Mm febea pályftstak Jáaoa, aM Mfe M bastó
Vwik pofért Miki aM ntaNi véc kMn Mk éle no\'gálji i viral i wliihlibii ét U tápok>1 rarffiMMi LtriHk ultyi > ra PjMiM ML A atafri-
ás sáv I\'M raedóri iltMki
aM Matataaaier beMsooyiott Shim tatai M, taplotaM tljtaimi lill|ibbiaMiaik ét a polgárságaik megayerta oast ai tan vonzalmát ás tataaaréaéL Mövtas aág aa eeélyett n a ké ■ —lili I ) la, hogy kanimi izármaiáss Moat aaoabaa atol tataaStSafc, a pályáiAk Mm —gliigjiM mil PoHannaaa viaeaevoata a pályásaiéi. Baidréoréban aaaal lndokol|a ad a ttptaát, boo MvataW, mlyol lOiaagetagedtaii löbótt be, egyelőre araakarji elhagyni a egéez-aé¿ áltapota mm «M mg. bogy a sag? fizikai aagitBUaltaehhel jéró detahtlvi AtMot aHaglalia, Poflaasa tabát ezentsi la a bSnSgyi oiztály Mt aaaMaM Mmaa aaakáieágéi.
WeiekeéMakaáályah aCanngery-ntaábra. lu*J(Milla aa Biel Ma--| ¡¡^ ^„J^SST
gyar ápUkasM miatt a Caagay mea egyik
_ a
gyak* járóját ilzm sotana elzárták a kOttaksrtta aNB, aaáta aa «ra haladók letal épsége áltan-déaa taiaiMoa leceéhbtn forog. As altaatan igvs aagy a aaáa éa bocti forgalom a tegnap la csak agy tagnál vátasstotl el attól, hogy a isiét véremmil asentaron tal as EM Magyir épikeiéeét. ti caak egysserfl Igyvéd vagyok, «e M hisseoj, hogy érsUm ta kár M volns. A veesély asoabaa aemctik engem, de asbss-sses* snsjtrókit egyforala (enyegeli. Épen csért htassm, bogy a városi taaács am véges haaanntilen arakét, hi as Qd Migyart ata-adfa, hagy lagalább egy ái|áról tartana lel a Csesgery o cibsn ii, agy mist a N atoa. Hl-ssem, bogy as EM Migyar am zárkóiik el a hOaábii aML Soraim hMáaáért elóre ta kfissó ■alai mondri maradok régi eUfheié/Mi.
Aspirin
tabletták
i <r¡ H (Offijunál, rhenmánál, Inflwiuijttl Kb. | tlllM\'l f<j4aiea<-»ni*ptt«*m\': I-
tokizor kisebb frtík» k&zitményekket -utinoizik, Ej boejr biztosan ralódi Aüpirint kapjunk, vegyük ■ f\'• * .Bayer*, féle Aapirin tablettikat. Egy CWÓ3B \\ ÍJ i M gnw tablettát tartalmaz ára I kor. ao ML W Utánzatokat ulMttrank vím.
- A<
ev eton enonon aaojmjM
ta HU
SftKI
tag
- A cssadlrgk taradIJa. Eddig sok néesteHérécre adott akol ez, hogy a sasod-öröknek ara alalia esetben Ilin II kik mg UnadljaL Igy a lasilil btatató eljárások MkM-méval afcáiháaysaut aauptaaah laaaklal a esendőről, de sgjáhsléi ara kspaak féta taoadijet. Most a heMgjatataatar detatitag érte ti tette as Baara aüspánohsi. hogy a jövőbea a rsodórl bSatatOeqáréa a tanaként eserepM issaéBiOh réssdre iaandi|at bal —gMapUM A readstat I-M lépett éieltae.
— I lasaéstt kOzsógblrák. A j áréibin egyamie hál kOiaágbM mondat! la öreg koréra való tekintettel Némáik Pál R4be-lovácsi, Sllc Pál Kenéz, Talabér Jóssal Rába-kőveed. Joés Isi vén Z »edény. Virág PetSBC Porpác. Varga Séador UraMJhhi és Kovács Istváa Alsót seieeta. A iiolgibkééjg tabéi sgy-
IMODAK FIGYELMESE t 1 Palik aa rsdrds a lagjobb »tagság 75 fillér Flaekal FftíSp Fia kSayv- éa papbkaraskadlilkiB Wayykaalaaéa
— Visasavitte a lopott MIMI WaM-btuier Vilmotatoál ssolgált KoUárCdke Ama. topáéért tObbaaOrtaaa bÖntetett iMMaény. A napokban aagaaOkOtt éa aaagával vitte WaM-haaseraé pepita aatysakeadójét. Tagnap találkozott Waidhaoserná a lóival cssléddel, aM éppaa a lejéa viselte a lopott kaaé» Oflhe Anna megijedi, hogy WiMhsuserné feljetanti ás tagnip cm vtaaaalopM a fefkaoóót. A feljetan léa azért Igy tem maradt el éa Cdke Annái a rendőrség aa elMlütotta.
- Kaffka Margit Slangra. A aflaagi iparos és knakidl il)ak folyó év febraár 14 éa sala táacesICyt rsadezavk. Aa eslályask aa sd kiemelkedő |<aMlalgtt, bogy a itüdusósógaik sikerSli IflnlgMia aagayarul as a| magyar irodikat agyik nagy bSiikiiigH: KaBhs Mit güol. As seMysa s NyagM egy másik manks-társi: Sisbó Dzssó fog kooferálnL EseaMvM as estélyen izanpelai fognak a vásos legszebb leányai a a Hstataég vasaló atakpé-
* - Teklntae meg Arád Pétar dm- éa modern mintáit, Zárúa-ntca 14.
Ha vita" elismert svákl sssbóra legfőbb SzsvstossággiL Kapható 5zMs Antal éa látszerésznéL óm lkam áa jsvMáa olcsón kószflL Oztat Szarvas-Hó épOMébeo.
URANIA
Ma pénteken, 23-án
btmi beszillistlas
Vígjáték 2 felvonásban.
A mintatanuló
Nagy drápis 2 felvonásban.
Az alvajáró
Vígjáték 2 felvonásban-
Eclair híradó
A hét szenzációs világeseményei.
A Keleti tenger partvidéke
Természeti felvétel.
— Irtó hadiárat a kártékony rnva-ak ellen. A városi tanács aa a kóratkazó asófogl fsWváal lette kfizsá: Nagykanizsa r. t «éra tsnácss a fóldmflrstaslpl orintastar kOnandiHi értelmében felbivja Nagyfeaniua Sasaaa, « ház, MM, kert és szóló tntíjdonosail, bogy háaata. aál, kertjeikbea, ssóMjlkbeo éi földjetkaa lévó Seaasa gybaOki éa egyéb fákról a hernyó ftasbeM, petéket gyflrflMB> pitéket, eeare-bogarakat, vártaMkM s mind «a egyéb kártékony rovarokat a legnagyobb gonddal 1M4. évi aárc\'oa hó 15 lg anayival la Inkább easdfa Is éa btaák ki. ami eltankssó eeetbea aa ütóe a holóaág által aotaasMk költségére feHogs-dméó nspszáaoaokkal fog tégailutal ée a aatasstók ellen as IW. Ml XH. t e. 95. f a alapján a Mkágáai eflárás fog aegfadiltatai M 100 korontig tarMhaM yMlilKHMal -bahajtbataitaniág esetén 30 napig taMhaért etaáráaaal — b Intetietni.
- As .egybe" pasztltéaa limogybm Kacskovics Lijos alispán évnegyed» jitantóc«-baa boaeUMIja, hogy as .egyke" aég alodlg,
_- . . . * | ._ T II M II mm
aot ami toaaaoaann mertetoen paszta aoaogy-
Az egykét Oelótag ............. és
eaalHáara méltó ■oaaaml, hogy a I Mssolgsbéró jstaatM sssrint e rsodszsr ma már a gszdwágl caMek között Is — M eddig a aépeeedée a volt — hasd tért bótMM A kaoó as siiiptn 1 utat 1 irtásira éber
Weiss és Ledofsky utódai
Hirschler Testvérék
noHnbnrgi, disaznű. riMd. asBvött éa UHM ágak
7 kicsinybeni eladása is* S
ftté^mreár 24.
ZALA
J.
«ág» «M Kialiaám érkeaetf.
— A ketvajokat uM ML A MU kádeg át araaaoraiág liikniiiilli i I IMIii váirji ta as minik»» a Man «rié teJtaaélMgut a korgó gyoator él a kliiglM afder-
aa ttod. M nislhliiiaii
|É«fei« «|ttHMMi «tMatate-te», afeai tadfák. Dr. Vitas Orala alaMaainl a mjgBfimf Mhais Uta» lavé tesibéi tagnap «y aötot kan imééM tapa* él tsmerettaa Ma, aJtí atáa moet ■linii a wadóieig. — A qaw «Nati ai a tömig lil)ilaalli, amtt aa ardé-tavatai aéofl ta a waiflriigaa Siás-tféwy tabcrt jdcstittik W fl§* tapia aM. A rcadértéf Afea litilirtl le* |laU assüdsbtaa kaaeli, és aa átaMnoa Hia»ii aa aaai aegH Cask ha—a« köto-I iiij l WJaait a iwéiiajg ha aaabal a lapé-aokat «a Mi mag olyan aaÉgmam. Aa aréé-mamarl hlvstsl pedig sst hraazSk, sgfitaliii
. éa Uriam awagóMp patota mal arl-sorira, aMjnask keretéből MMtaöesn títn* tanéó a hit vtgjáttk-aliger, IdSlvjnk a .Ztk" olvasóit. - és egyik aláger .A timiMi lili* reaektl antatji ha s katooa isstafc sagygja. tarta* Mmiiyek. A altk vígjáték as .Atas •MT taasamml vMMa a áa ina s agy tó-
.». ,11 ^ l -11.1. ,i,,, i. _i i i
aspo* IB) naspim ani ans gni aaawaa is atletas pikantériával. Di s dráma ama maradhat casé mögött, amelynek dam »A adata Mea*,\' * oég bematatóri karSi .Edair Uradé\' Maykép ujeág. mely a iltig imniitllh a tan akteéiitáaait mnlsiji Ha s aaaftaa hfcrlt «y ¡gen saép lermSaaati laliétaL — S rom balan éi isliaip peéH Díale olea MM bal katatiaa ral»», ss »Imeni taallfli."a >otaP Mséayds es mlaztkras tracdüa S tstaoaáitaa.
Rr Ihrf ■T i*wi»
r^—-
■■ - .« . t.—*— nargony-tnymot-aeneea.
mit»« Mr kM - a

^ hriHI-Uilaeit a- ^

• iinin-Wi-ii»mr paaauc »i»»iai»lli>aHli
»»H\'l 1^)811 Mk.
OM0ÍI «k -J» «A a»-.
Herfeay-vas-albumiaat-featvéay.
VIin |linl|ill «a rt^lwll - Sñafe* Im.I«
J
Jvtakulaturpapir
rm«>hi ta «Ur.
■ - »- " . n.,1,1 Calla Da \' * - \' - \'
nun műn mi fii iipraL
Nagykanizsán.
— Veeaa lanamaislan. Taerti wj» lalliMiik : Tdh Sw éae tmtaó»«eevl dobiny-ker»é»s a napokbea több társával mrgjetaal aa agvft >ád vendégében tartott ttncmalalaágoa. Tftth rircr.hvu tana J nos lid tagéay maayaaaiunyiil, ib é h logadta s M*áat. Slnea »finían MrduHa a doto«, Tüh Sia-dort MévaUa a Madanén a as ndvaiis tapó, ml sem erfté toe ayt asat*é<év«l 5taaes»arMte. Té s Sándor aalyna siiSMaskU a envtdatt. As d^iés marinda
— Slkkamató pinabeesoé». feéthi Andor kaposvári a tai | áaáJ volt alkalmazásban P»p Jftsaef ptasbasaadi. Pap asm \'aiságoean MU-lameré aaen kataHa a ráblsott ptaaakat ás MI Ka 700 boronáv»! eMat SaOaéae \\qlikSl-sen hiiiapIMB tfcóédi ÜW ságM Cauüai^éw-ment iy«io|, oonát hoedn Jkdra, sh .l Istlh a loayM voaatva. P mrddfói aatlh Badrpastrs tafikOM, abonnit to(n>p este Lóki rendér bosta basa. Hetvenkét koronát találtak aéto, mely kevéaask Maowyaé ahboa, bory Amerikába ssBkbesaen. P p ast mordji, hogy moKBékéé, mert nem tnémt elsximolnl a penasel, de aea érzi magit biiBantk, vaey aihknaliiL
— KaltlMp gyáasfeeretben. SiMonoe a dm, de igás. Z>lamgye aokat biaytorgatott bakartfiiét vsa aaé i Így kOmiyen megérthető, bogy műit kannál at a meessokott kifejesést Ma abbéi a höaaágMl, holnap a misikbél késnek s |t Isa Maik átokról a sségyenMjes állapotokról, Biij a il D áh Fuere »áru>egyé|á-bsn tsadgysk nevessek L-gn óbb Pahod adott éfctjdl magáról. A ptkodl Unttónik lehetet len tanítania sa tafcoMbaa. A Misig vezető fértiai gyftUdk a lirihiilii mesteré\', aem engedik el as dőedásokrs a gfswhekd I» mindent aM-vetndk. csakhogy a tanítót megakaassák maa-kájában. Teszik est pedig asirt, mert Mrri merészeli törvényes flataéait ée IskbérpólliML A község élőbbed tani ója még moat aem kspts meg hátráléhoa Itadáiét, ezernégyszáz horoaát. öt eaztoadafe, hogy kiri s ét esztaodr|i, hogy s kösség knpaktsHácas mélyaégeaea hallgat. Ha aem Zalaaiegvébea volaiak és M aem a islsmsgyíl tanügyről volna asó, akkor hinnők, hogy akadnak emb-rek, akik srgfteaek ezeken ss iaaénl «lapotokon Dj Így ? Igy cssk sajni-lattal tddomáiul vesszlk.
A VILÁG.
TÁviÍAT ftS 6 TELEFON.
A HAs na lléac
Budapeatröi jelentik. I« tkmegj órakor nyitotta meg Beöthy Pál eiaék é Hát mai Aléaét. Az eUenték tM0* teljes számban megjelentek. Appoayt lelszóiMotts a Ház elnökét, hajlandó-e gróf Tisza Istvánt renerentaaüanl Déay Zoltánra vonatkozó tegnapi kijelentéséért?
Elnök: A miniszterelnök csapén a véleményét ismertette. Ezért nem utasíthatom rendre.
Apponyi: Akkor nem vagyok abban a helyzetben, hogy a részletes tárgyalásban részt vehessek. (Eltávozik.)
Ezután a Ház rátért a részletes vitára. Az elsó paragrafushoz Kelemen Samu szól, majd Bsrabéa Béla éa Ra-kovszky István beszélt Utánuk An4-rássy Oyuls sksr felszólalni, de a Ház nem adja meg a szólás jogot Andrássy tovább is áMvé marad. Az elnök erre az Qlést felfüggeszti. Szünet után a parlamenti őrség Barabás Bélát, Rátz Endrét, Kovácsy " Kálmánt, Vázsonyi Vilmost, Héderváry Lehelt, Huszár KAr rolyf és Fráter Lórándot nagy zajban kivezetik. Eiutás az elnök újból meg* nyitja az ülést. Andrássy Emttal Is beszélni akar Andrássy az elnöki felszé-litásnsk nem enged és tovább beszél. Az elnök újból felfüggeszti az Ülést Szünet után a parhmeatf»6rök Adráaiyt és grói Zichy Aladárt Idvtstetl k. Apponyi egy deklaráció