Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
72.74 MB
2013-01-15 14:54:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
235
3778
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zala 1914. 147-174. szám július

Zala - Politikai napilap
41. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

*LL ttfótyum
Nagykanizsa, llll 4. julius 1. Merd«
X47
fcn> *«nf| *m WAMt
NAGYKANIZSA,
n<m nw, viinif «h* Telefon-szám: 78w
«fj «wUíkBío naumL
HWétéseket és nyilli teret j^Jlilím miini i ii—W • kiadóhivatal
POLITIKAI NAPILAP.
EJ«Iw4M IUI>fc«a Mrtw fcn*" «
tgfftn ..... MS
»br\\- : : : : ■ :
Et<« ím.....ü- •
\\ PmM
Éjr» Mra ..... ÍM M»
Negre*éWe .,»,., 4M . ...... :
Mi ..... tB> «
Egye« ixám 6 fillér.
Ifelatságok, bált kimutatások és magáo-fcöziemenyék soronként 30 fillér.
MnlUnik min Mttiziim ntc i irt».
Eljegyzési és csketésf értesítések dija 5 koronái Köszönetnyilvánítás 6 korona
Kik gyilkoltak Szarajevóban?
Mióta a monarkia népei a szara-, jeyói merénylet utáni megdöbbenésujc* Ml magukhoz tértek, — mindenki a gyilkosság okának kutatásához fogott Legjobban szerettük volna, ha a vizsgálat azt állapítja mep, hogy anark itták, a fö^álló társadalmi rendszer engesztelhetetlen ellenségei szaporított *k meg ismét borzalmas cselekhiényi i\'x számát, ~ avagy ha valami megbonv lott agy hozta volna működésbe abom^ bát és a revolvert, Éz lett volna a legkívánatosabb, mexbha már a trón firö-kóee Hvszomoruvégct ért, — legalább a birodalom sorsit, nyugalmát, béké-Ját a benne M népeit egyetértését, a szomszédok jószándékát szerettük volna biztosítva látni. De riem Így történt A merénylők nem. anarklsták, akik egyformán haragszanak. az orosz cárra és ai ahwrinlii raáayárra é* nem rtrfll-tek, akik meggondolatlanul, állati ösz-tönszerüségnek engedve ontanak vért-
A pelyhtdzö áltu legények, akik cinikusan, mosolyogva állanak vallató-ttc előtt, — nacionálista okokból végeztek Ferenc Ferdinánddal. S félő, hogy az ő fegyverük nem végzett, amikor Szarajevó utcáin eldördült, hanem a kezdetét jelentette valami irtózatos, balkáni stiJusu akciónak, amely a mo-narkia egysége ellen irányul. Félő, hogy a két pdyhedző állu legény szintén caák olyan eszköz volt a fekete vasárnapon, mint az általuk elvetett bomba, a gyilkos pisztoly s a merénylet értelmi szerzői, a szarajevói véres dráma rendezői valahol a külföldön, de közvet-
len-közeiben s magas helyeken találha-tói. Mondjuk ki őszintén, amire a-kest-rflség és gyász perceiben önkéntelent! gondoltunk: Ferenc Ferdinándnak nem a két fiatal Itgény a gyilkosa, haifem azok; akik« Bosznia elhóditásáért, a nagy-szerb álmok \' megvalósulásáért esztendők óta a legszemérmellenebb agitációt folytatja* a monarkia határain kivül isj belül is f\\ amelynek fészkét mindig Belgrádban találtuk meg. Elhisszük, Hogy a gyilkosságot magát nen a "ttagyszerb eszmék szolgálatában álló körök tervezték, hogy az orgyilkosokat nem bérelték fö>, — de hogy a mélységes gyász a monarkiára szakadtra Isten és ember előtt mégis ők felelősek. Hiszen a lápját*, könyveik, Janói kitiltottak, fle amelyeket mázsaszámra csenj p észnek be/1- elejétől végig a monarkia gya-lázásától s a nagyszerb törekvések dicsőítésétől hemzsegnek. Belgrádban nyíltan hirdetik, hogy nemsokára elérkezik az Idő, amikor a szerbség Bosznia elorzásáért boszut állhat a monar-kián. Csoda-e hát, ha két éretlen, fél-művelt gyerekember végrehajtófává akfr válni azon fenyegetéseknek, amelyek a szerb kormány fülehallatára hangzanak el napról-napra Magyarország-Ausztria felé s csoda-e, ha mosolyogva vallják be az előre- tervezett gyilkosságot, amely szerintük neiti más, mint a nagyszerbek elégtéteNszerzése a monarklán. Ferenc Ferdinánd trónörökös haláláért Isten és ember előtt felelőssé kell tenni Oroszországot is, amelynek belgrádi követe, Hartwlg, | kiviteles állását és Immunitását eszten-i dök óta a balkáni szláv népek izgatá-I sára, bujtogatására, a monarkia elleni
ellenszenv mesterséges fokozására használja föl, — akinek a tudta és beleegyezése nélkül semmi wtm történhetik a balkáni ázlávság körében. Ennek a veszedelmes embernek jymosz praktikáiról régen tud mindenki a külügyi \' politikánk gyámoltalanságát kell kárhoztatnunk, hogy még mindig Hartwic kezében van a Balkán sorsa. Szegény Ferenc Ferdinánd 1 Kormányzó-politikájának egyik sarkalatos pontja a nemzetiségiek kibékítése, mondhatnánk a szlávság dédelgetése volt Felesége befolyása alatt őszintén vonzódott a esetiekhez s lassankint más szláv népekhez is. Hiszen, hogy Boszniát be nem kebelezték Magyarországba, vagy Ausz-triába,— az la az ö müve—vett—Nem föHngerelnlr aihldtgitani Bosznia szláv IskosságátSokan neki, az Ő politikájának tulajdonítják azt ü, hogy Magyarország az utóbbi években annyi kedvezményt tett a nemzetiségieknek- Ezért bizony a trón várományosa nem volt túlságosan népszerű a magyarság és a~németség, a mouarkfá-nak eme két uralkodó faja előtt. S mégis neki, a sz\'áv-barátnak a szláv hatalmi őrület áldozatává kellett válni. Bár éz a szerajevói gyász meggyőzné végre külpolitikánkat arról, hogy a monarkia szláv nemzetiségei még nem érettek meg a jogok kiterjesztésére a egyetlen megbízható nemzete van a Habsburg családnak, amelyre uralmival bízvást támaszkodhat: a magyar. Belső ellenségeinkkel szemben föl kell hagyni a kímélet és békités politikájával, a portánkra tüzesévát dobáló szomszéddal pedig addig keü elbáaai, — mig lángra nem lobbantja a házunkat.
«MODIANO" CU1BSPECIAUTÉ
A. LEGDRÁGÁBB A LBGJOBB ?
9 .¿iwáfl^ittxgyjJSit
.m*ntu. MífUfc^JifíÁ. rtA/OfTUíiCa^ •nU*i (leniÁLménr »on «i
a iM^gjfJt Agyiéi/aCàiiààa
M
tU
M
■zivarkaliüvoly «s uivarkapapir
Főraktár NagyLanlasán : Sohwars és Taubar doHányárudájában,
2
25 \\M
1914. ¡ullm I
FORUM. #
Ai iáéi Péter-Pál nap nőfött már szintén becsukódott a mult palotájának kapuja. A két mat aapja neaiciak az tgyháwilt, de a magyar gazdaközöocégnek is régi hagyományos Innepe. Péter-Pál napjai vágjak ugyanis először az éleire fent Kaszát a kalászos áldás aranyló rendjébe. ffeofaségesehhea : maghez dődik as aratás, amelynek eredményétől függ-a gazdasági esztendő mérlege. Zalamegyeben átttólag kitűnő az idén a termés, de aanál több panasz jajdul fél az ország egyéb részeiben. A fogyasztó közönséget ez nem igen érinti, mert hiszen az utóbbi években horribilisán fölcsigázott gabonairakat följebb srófolni már aligha lehet. Amtáa meg ai árak— eaah-ritkán van befolyással a termés mennyisége és minősége. Akár jó, akár, rosz az esztendő, a gabonaárakat a tőzsde hullámzása szabja meg..
A mai póstával a- kővetkező levelet kaptuk: Tisztelt Szerkesztő Ur ! Kérem legyenek szivetek a fórumban megírni a ml panaszunkat is. Mi ez a mi ? Ei a mi — mi fiatal leányok vagyunk tizenöttől buszig, akiket maguk, férfiak csitri, bakfis és más ilyen gúnynevekkel illetnek. Mi szeretünk a sétatéren sétálni, pláne, ka zene is van. csak olyan rettentő, bqrzaaztó rémes por ne volna ott. Tönkreteszi a tüdőnkéi. meg a cipőtalptól\'plörőzig mindenütt a febfer nyári öltözetünket (Azért ne tessék hinni, hogy én plörőzt viselek, az csak egy képes kifejezés.) Nahát ezt nem tudjuk elviselni. Le-gyenek kérem szívesek tehát a fórumba meg-Int^ kogy parancsoljon ri a polgármester az öntözőkre, hogy a Sétatéren is öntözzenek. Hiszen én már- láttam, hogy a polgármester ■<HllH>-mw-l)ln oéykor a saép tehér ruhá-ban, szép fehér cipellőben. Na most már nem Is untatom a szerkesztő urat, hiszen csak ezt I akartam megvw. Hát ugye lesz FORUM?
Előre is hálásan köszöni El6fi*etó Uánpx. — Eddig tart a talpraesett, kedves levél. Fölös leges, kogy bármit ¡s Írjunk mellé.
A vármegye utai.
Kitűnő laptársunk, az Alsólendírai Hiradó irjaazaláhbl cikket-:—
A legújabb statisztikai kimutatások szerint büszke önérzettel állapithatjuk meg, kogy
Zalavár mag ye—az_oruig összes vármegyéi
közt kulturális és vagyonosodási viszonyok tekintetében az Ofsság legelső, leghaladottabb vármegyéi közt foglal helyet. Pestvármegye után mi vagyunk az ország legmagyarabb vár* megyéje Míg i szomszédos Vasvármegye magyarajku lakosságának 10*01, Somogy megyének 13*03, Veszprémmegyének 7"94,- addig Zalamegye magyarajku lakosságának 13*78 */a az arányszáma. Az Írástudó lakosság tekintetében Pestmegye után Vassal együtt Zala-megye ugyancsak a második helyen áll, lévén itt az írástudók^ arányszáma 1százalék. A teherviselőképesség szempontjából ugyancsak egyik legértékesebb vármegyéje vagyunk az országnak. Mert mig a főbb egyenesadók arányszáma Vasban 7\'54 százalék, Somogyban 7*64, Vesaprémmegyében pedig—4, addig Zalavármegye adózási coefficiense 9*50, amelynél magasabb adózási coefficienst az egész országban csák "Pestvármegye és Torontál tüntetnek feL Amikor tehát a hivatalos «tátin-tika adatai szetiat megállapítható, hogy való Ean az ország egyik legmagyarabb, legintelligensebb pa legértékesebb vármegyéje vagyonit sorban a második vagy harmadik, ugyanakkor teljesen ndokolt és jogosa ka a vármegye ügyeiben a kritikának azt a mértékét alkalmazzuk, «mely az hü • kulturális és gazdasági fajsúly inak megfelel.
£s ee a kritika — bármily Mnvv fév&r keriységére vonatkozzék Is a vármegyének — minden koppén kell; köfy á hibákra rámutató, • vármegye útviszonyait illetőleg pedig egyenesen leiajtó legyen.
Ezúttal nem ásóiról as utakról szólunk, amelyeket vízmosások vájtak, melyekre évtizedeken keresztat gondja senkinek aiacae^ amelyek * vár art gye és a közlégek jóvoltából az év legnagyobb részében teljességgel járhatatlanok. Esek az utak, bár a vármegye izo moru közviakonyainak bizonyítására igen alkalmasak, felsőbb hhlyről vnld értesüléseink szerint nem lehetnek jobbak belátható Időn bejül meg sem javíthatók, mért uj utak rendezésére az ország egyik legvagyonosabb vármegyéjének — nincsen pénze. Leghüebb fotográfiáját ennek a vármegyének azoknak 4z utak nak az állapota adja, amelyek vármegyei gondozás alatt állanak.
Tavaszi hóolvadáskor, Jietes esőzések alkalmával a vármegye gondozásában levő utak a gondozatlanság, a kő hiánya miatt még kevésbé járhatók, mint az egyáltalán nem gondozott, vízmosta kátyút engerek. Napról napra van alkalmunk láttol, hogy úgynevezett postautjainkon hat ökörrel kell a .méteres pocsolyából kivontatni azokat a szerencsétlen vakmerőket, akiknek elég bátorságuk volt arra, hogy teendőik végzésére a salai utakat igénybe vegyék. Pedig e bajokon igen könnyen I*. netne segíteni. Nem kellene egyéb, sin nagyobb helységekben annyi tartalékkővet fel- \' halmozni, amely egy 4—5 kilométeres útvonal teljes befedésére és alapos kijavítására elegendő volna. Nem kellene egyéb; mint az igen hossza utvonalakkal agyonterhelt utkaparók mellé annyi segéderőt adni, amennyi az átmenti árkok állandó rendbentartáairól, as úttesten felgyülemlett viz le bocsátásáról, a kőprizmák gyors elosztásáról gondoskodni tudna. Nem kellene egyéb, mint háromszor annyi kő, mint amennyit most a vármegye az utvonalakra szinte mutatóba ád. Nem kellene egyéb, mint
Tóth Zoltán:
Rogy mulat a trónörökös!
A nagyurak magándolgait, kedvteléseit, mulatozásait hét lakattal záriák el a kíváncsi filiszterszem elöl. Hát még na az a nagyúr főherceg, a magyar trón várományosa ? Ferenc Ferdinánd magánéletéből nagyon kevés szivárog ki a nyilvánosság elé. Egyébként is rezervált lélek, magábazárkózott egyéniség a trón örökös, .ellentétben a legendás Rudolf királyfival, akiről számtalan krónikás anekdota száll szórói-szájra. A jövendő magvar király ritkán enged bepillantást felid világába s még a legintimebb társaságban is megmarad nagyúrnak. Mi magyarok, célzatos osztrák sajtóköz-lemények után, eddig csak annyit tudtunk a trónörökösről, hogy nem igep szeret bennünket. De be kigyjünk most sem az osztráknak. Ferenc Ferdinánd, ez a gondosan elzárt lélek \' egyszer kinyilt a magyar nóta hangjaira s ¿kor az ellenkezőről adott tanúságot. A ko-nopistí földesúr ereiben turáni faj forró, lobbanékony véréből ja kering. A Habsburg-Lotharingok vérében egy csöpp az Árpádokéból.
Még az őszi* pusztaszeri vadászatokon történt. raHavicini őrgróf, a házigazda estélyt rendezett magas vendége, a trónörökös tiszteletére. Az estélyt, amelyre a magyar arisztok-. .ráciának a krémé is hivatalos von, mindenben aMgyarosság jellemezte. Magyar ételek, magyar SSÓ, cigánymuzsika, Pallavicini őrgróf UÍrbán Lajos szegedi cigányprímás bandáját vitette ki a pusztaszeri kastélyba. Éjfél körül járt az idő s fesztelen jókedv uralkodott, a mikor a házigazda magához,intette t prímáit — A fenséges ur fülébe húzza. ♦ JWMwrá tfrtiat.
Urbán Lajos a trónörökös háta mögé állt. A fenség maga rendelte meg a nótát : Huszár vagyok kedves babám Az is maradok ...
Azután:
Fölkötöm a rézsarkantyum taréját I
Berúgom a csendbiztos ur kapuiát . . .
A; társaság tsgjai beleénekeitek a muzsikaszóba, a főherceg pedig sarkantyújával verte a taktust. A duhaj szép nóta a magyar vendégekbe ugyanazt a hangulatot keltette, mint akármelyik nyárspolgári kompániában s a csendbiztos ur kapuja aligha bajba nem kerül, ha véletlenül közel jut.
Ferenc Ferdinánd a csuszép Széchenyi grófnő mellett ült. A rézsarkantyus nóta után a klarinétos a grófnő fülébe \' húzta s eljátszatta, hogy:
: r Voltam én már szép asszonynak kocsisa...
Tőről metszett, régi magyar nóták\' váltogatták- egymást s összecsengett a pohár. Magyar emberek mulattak már csak a szeri kaatély fényárban uszó nagy termében. Magyar urak, kikben a muzsikaszó ezeresztendő öröklött bánatát korbácsolta föl. S egy csöpp elnyomott forró turáni ősvér megmozdult valahol, végig futott kék ereken, agyon, \'\'ntán a szivre ült. S a sziv nem birta el a terhet. Rejtett, fájdalmas, nagy érzés csordult ki belőle.
A nagyúr, a trónörökös Intett a cigánynak s a következő percben kuruokeservet sirt, í zokogott a négyhuru szárazfa, nemzeti örömünk, bánatunk letéteményese : Nagy\' Bercsényi .Miklós sírdogál magába >
Valahol a szeri alkon nagyobbat lobbant a pásztor tüz, táro^atóharsonává vált a lágy furulyassó, a szeri kastélyban padi* megköny-nyebpult egy csftpp forró, turáni osvér.
Péter-Pál.
Most pattan a sok sok bimbó, most bújnak ki a nihilisták most érik a sok gyümölcs és most érnek a gimnázisták.
Ugy érnek, mint az ezüstbe retegetett finom rokfor, érnek kézzelfoghatóan s elfáradnak olykor-olykor.
Ilyenkor ők a Népkertbe Elrándulnak ki tovább érni,\'— hogy megérjen, ha van rajtuk.

éretlen meg, egy tenyérnyi.
Ott vannak a bájos lányok, kik megérni nem szeretnek,v ámde érő gimnázistát fikszirozni, azt szeretnek.
Vannak ott nagy tanulások, gyökvonás és logaritmus, történelem és as ajkon sok ncféftttt kövér rigMua.
Így megy. végbe a nagy éréa, irttaasáj nekik, hát megérnek összenéznek, flörtöl»ah 4a — egy lépénel tovább érnek • «
1914. julius 1.
ZALA
I
■ vármegye parkettes szobákban 016 uraiban egy kicsit ifibb érzék • dolfoxó publikum érdekeivel nemben.
Mik basznál i szentgyflfj»ölgyi sárba süppedt utasoknak az. ka a vármegye ural por „utibizottság* küiöoiéle titulusokat adnak maguknak, mikor e nagyképű albizottság tagjai — mióta a világ világ — még soka esek agy szóval sem tattok semsait. bogy e szégyenletes balkáni útviszonyok és mizériák
megszűnjenek ? J Ha semmi egyéb hibája és bftae nem volna a vármegyének csak az, bogy az aránylag csekély anyagi áldozatokkal rendbehas ható, forgalom-lebonyoliló, utvonalainkat, elhanyagolja : ezért asagáért megérdemelné az erőe kritikát.
itt vannak a hetes esőzések. A zalai-paraszt hozzáteszi; és az utfakadások Felfakad* nak n postautak. Mintha bizony «ez éppen olyan természeti jelenség volna, mint a rügy;
| lakadás, aminek el kell kóvethetni. Pedig léi | viíi ilyenkor tef járhatóbb utalnknak puaatn-| lását, látván az .utfakadás"- nak igea szomorú | jelenségei f, kénytelenek vagyunk megállapítani, I hogy Ilyenkor, esfia toőben, „utfak adáskor" | egyszersmind felfakad a vármegy« tehetetlen* | »égének legérettebb, legszebb kel»>
4 vénye la .\'. V * •
A monarchia gyásza.

Intézkedések a temetésről.
Vallanak a gyilkosok. . *
%
Statárium Boszniában.
V (Budapesti tudósítónk telefonielen-tése.) Még csak most bontakozik Id teljes nagyságában az a szörnyűséges csapás, amely a szarajevói merénylet által * monarkiát érte. Az első rémület döbbenetes pillanatában mindenki csak • katasztrófa hatása alatt állt s a gyász, a szomorú emberi sors lélekbemarkoló érzése ah ti senkfsem gondolt a gyilkosság okaira és következményeire. A mo-narkia komor gyásza óráról-órára inpozánsabb méreteket ÖH a most tfinik ki, mink volt nekünk, reménységünknek, bizodalmánknak az az emberfölötti energiája, széles látókQrü herceg, akinek életét a gyilkos golyó kioltotta. A monarkia minden nemzetisége őszintén szívből ...gyászolva állja körül a ravatalt s gyászunkban osztozik az egész müveit világ.
A temetés.
A főudvarmester! hivatal már minden intézkedést megtett a temetésre. A trónörökös-párt hadihajón fogják Triesztbe szállítani, hogy kedvelt flottájának is alkalma legyen a legfőbb parancsnoktól elbúcsúzni. A hadiflotta búcsúja nagyarányú gyászünaepség keretében fog lefolyni. A halott trónörökös csütörtökön reggel fog Triesztbe a klkötöbe érkezni s. Innen rögtön tovább szállítják Bécsbe, ahova délben robog be [a különvonat. Ferenc Ferdinánd és Zsófia herceg asszony koporsóját a Burg-kápoln ban ravatalozzák
föl a a temetési szertartás délután négy órakor tog lefolyni. Ezen résztvesz Ferenc Jözsef király, Vilmos német császár« továbbá az európai udvarok külön megbízottal. Beszentelés után halottaskocsin az állomásra viszik a koporsókat. A trónörökös-párt Arstát tenben, a Fereec Ferdinánd által készíttetett családi sírboltban fogják örök nyugovóra helyezni.
Ac ostromállapot kihirdetése»
Á gyikosság után olyan tünetek mutatkoztak a boszniai szerbség körében, hogy a rend, a nyugalom s n monarkia presztízsének érdekében statáriumot kellett kihirdetni. A felségárulást, hadsereg elleni cselekményt a minden főbenjáró bfint halálbüntetéssel sújtanak. A hatóságok a rendelet értelmében stati-riálisan járnak eL A lehető legrövidebb idő alatt lefolytatják az eljárást a vádlottak ellen s az Ítéletet azonnal végrehajtják. A statárium hirére Boszniából menekülni kezdenek a gyanús elemek.
A merénylet hiteles története.
— A Zala tudMtijinak telelonj«leotúe Sarajevóból. —
Serajevo, funius 30.
Vónatnnkat, mely a boanyák határ felé fut, ntár mindenütt gyászlobogók fogadják.\' A magyar állomásokon nagyobb tömegek állnak. Izgatottan, remegve várják az ujabb hiteket és mindenütt kirobban az elkeseredett felháborodás is. Megváltozik azon ban a kép a bosnyák határon tuL Boaaa-Bród csendőrökkel van megrakva és a gyönyörű keleti stílusban épült pályaudvar olyan, mint hogyha ellenséges caa-pat visasaveráaére készülne. Minden érkezőt szemügyre vesznek és egymásután szólítják igazolásra as utasokat.
Botoa-Bfódtól Sarajevóig minden gyászban van, de \'ez a gyász már nem az, ami n magyarországi. Csöndes, néma levertség tapasztalható mindenütt Az állomásokon alig láttunk embert, -csak a hivatalos siet-
nek, dolgoznak és visznek egy kis élénkséget a Mgy némaságba. Maga Serajevo igen különös képet nyújt. A város még tele van a trónörökös érkezésekor elhelyezett díszítések-kel Diadalkapuk, virágfüzérek, lobogókból készített trofeumok és mindezek fölötti a gyászeset óta kitűzött fekete lobogók. A folyó-parton, a sarajevóiak kedvenc koraiján végig ott függnek még a kivilágítás maradványai és a Ferenc József-kid oszlopain is — amelyek egyike mögül ugrott. elő a merénylő» — ott van még a lombdisz.
Ci ezt i képet ma délután két óra óta a feltűzött szuronyok tízezrei töltik ki. Amióta kihirdetnék az ostromállapotot a várost teljesen megszállták a katonai csapatok. Az utca-keresztezéseknél gépfegyver osztagok állanak | egymást követik az őrjáratok és különösen n külvárosokban as ablakok betett fatáblái mögül megriadt emberek hallgatják a felvo.uló csapatok dobogó lépéseit.
Kafonai csapatok aürü sorfala között jutunk el a kormányzósági épületbe. Természetesen mindenek előtt a tragikus eset lefolyásának hiteles történetét szeretnők megtudni. A szemtanuk előadása, és a hivatalos megállapítások egybevetésével a gyászos eset törté—te a következőképen akknl\'kl :
A városház felé menet as Appel rakper-)on haladt a trónörökös nyitott autója, amidőn egy fényképész állványa mögül előugrott Oabr rinovics és lendülettel aaaetó laié dobta
a bombát. V
* A trónörökös azt hitte, hogy a pnplroaba ceamagoH tárgy kérvény éa kanéval a röpSlő tárgy felé nyúlt, amely ananban Ubnsanaatl és ferde irányban az ant^, mögé hűik. A hó-
4
¿ALA
Mthasf pMsnstbsa már be b következett detonáció, amely rettenetes erejű volt A bomba szilánkjai hetven lyukat a tőitek a trón örököst követő autón.
A menet megállt ¿a Garde kormány biz tos a trónörököshöz lépett, akit arra kért, kotr ne folytassa útját. A trónörökös kírti oésett és azt mondta :
— Ja! Jemand bt verlfctztí Ekkor aé( nem tudták, Hogy kik sebesültek meg és pár perc múlva folytatta útját a trónörökös a város kása felé, akol teljfcsen á megállapított programm szerint folyt le az ünnepség- Az efcérés csak az a rövid indulatos megjegyzés volt, \'ararlyrt a miatt tett a polgármester üdvözlő beszéde előtt
A trónörökös azután igen beszélgetett
barátságosan
a_
a teremben Fél órai ídő-a trónörökös előtt, hogy sebesültjeit.
kösné a török hölgyekkel sétált és a városháza hírps folyosóján, zés után újból autóba szálltak ét ekkor- jelentette ki környezete meglátogatja az előbbi merénylet Ekkor már tudta, hogy katonai részről Mer ízzí alezredes sebesült meg súlyosabban. Kiadta a parancsot, hogy autója a helyőrségi kórház felé induljon. Kérték, hogy ne menjen, de a trónörökös nem tágított, amig azonban a Ferenc József-utca sarkára értek, a trónörökös engedett és megállíttatta as autót, hogy megváltoztatva útirányát a konakba menjen.
Ebben a pillanatban történt a merénylet. I
Princíp a Ferenc József hid egyik asz-» !
lop* mögül ugrott elő és* elkövette rsttsnsts« tettét.
Alhirek
Kedden délelőtt sokfelé az a hJr terjedt el. hogy Ferenc József királyt a kiáltott izgalmaktól szélhűdés érte. Rög tön tudakozódtunk Bécsben, abonnaq telefon utján erélyesen megcáfolták a híd A királyt mélységesen megrendl-tette- ugyan a katasztrófa, de fizikai fríaseségéböl mit sen vesztett. Állandóan jelentést tétet magának a temetési intézkedésekről s több tervet meg-változtatolt. Őfelsége Arstatfenbe is el-utazlk, hogy részt vegyen a {temetésen. Valótlannak bizonyult az a hlr is, hogy a Szarajevót rendőrfőnök öngyilkosságot követett volna el, valamint — hogy az egész kormányzóságot fölfüggesztették. «
Bebalzsamozták a holttesteket \'
• . - . _. ______ji-.. . IM-i
A trónörökös és felesége bolttestének bebalzsamocását még az éjszaka folyamán megkezdték. Eközben kitűnt, hogy
a "Trónörökös nyakán a jobb ütőér . I m a légcső teljesen szét volt zuxva. Hőken be tg Zsófia hercegnőnél a pjo/jó a hasüregbe hálóit es nagy rombolást vitt- végbe* a lágy. nf- • í szekben.
A halál agy a (róoőrőkőeaól, mint a tróe-őrőköanénél «1 vérzés által néhány máaodp<rc alatt következett be; A frónőrököanénél a golyót a hatüregben találták meg. A trónörökösnél nem találták meg a golyót, mely valószínűleg megakadt a gerincoszlop csigolyáiban. A bebalzsamozást reggel hat órára teljesen befejezték.
®_____ sf » ilíj\' • \'
A szerb lapok a trónörökös ellen.
• •............B4es, juhius 30.
Itt meg állapíttat ott, hogy a trónörökösnek ser aj evői útját megelőzően a belgrádi sztrb sajté feltűnően heves hangon irt a trónörökös ellen. A durva és szokatlan kifakadások arra kényszerítették Giessl követet, hogy a szerb kormánynál a szerb MÚtÓ a féktelen hangja ellen tiltakozzék. Ekkor a Samoprava egy mentegetődző cikket közölt, amelyben egyenesen felhívta a többi lapokat is, hogy tartózkodjanak Ausztria elleni kifakadásoktói.
A gyilkosok.
Szarajevóból táviratozzák: A gyilkosok teljes beismerésben vannak. Beismerték, hogy megállapított tervek szerint követték el a merényletet ügy beszélték még a\'dolgot, hogy ha az égyikfik dolga nem sikerül, a másik lép akcióba. A vizsgálat megállapította, hogy a bomba a szerb hadi . lőszergyárban készült.
LEGUJABB
Távirat-telefon
Hadiparancs
csütörtökön reggel legfelsőbb hadiparancs fog ■ygjelenni, amely kifejezést ad annak a mélységes gyásznak, amely a fegyveres erőt érte s egyben elrendeli, hogy a stockenoui 7-ik számú ulánusczred örök időkig Ferenc Ferdinánd nevét viselje.
Fölgywjtott városok.
Bécsből telefonozzak: Travink város lángokban álL A gyújtogatok fölgyújtották Hcrcsinyja helységet is. Most árban letartóztatták a szerb nemzetiségi párt vet érét Solái. A gyújtogatások^folytatódnak.
Vesszenek a szerbek.
Zágráb, junius 30. öriási botrány szín helye volt ma a \'horvát sábor Ölése. Medeko-vics elnököt a Frank-pártiak nem. engedték ■óhoz jutni ;
— Gyilkos nem elnökölhet 1
— Pusztuljon a gyilkos 1
— Le a gyilkos szerb néppel!
— Maguk gyilkolták meg a trónörököst.
A Frank-pártiak és a koalíciósok közt
majdnem ökölre ment a szóváltás. Az elnök kényt ele u vek az ülést fölfüggeszteni.
-A szerbek betörnek a Bácskába.
Saarajevoból telefonozzák; báró dr. Cola, a tartományi főnök helyettesének elnőluégi Igaaga tója saa a követ kaeő kijelentést tettet
— A vizsgálat minden szála Belgrádba vaaet. Boszniában mér. régi ez Irredenta-mozgalom; amelyet Belgrádból siHanak. ftgy ssép
napon nem lehetetlen, hogy a szerbek betörnek Bácskába. Minden készülődésük úrra vall. A veszedelem wiási és küszöbönálló.
Házkutatás a gyilkosnál.
Princinál hárkntatást tartottak. A szalma-zsákban sok aranyat, egy Mária-képben 2000 korona értékű bankópénzt találtak.
Közös minisztertanács. -
- Bécs, junius 30. Ma délután közös mi-nisztertanáas lesz, amelyen a magyar és osztrák miniszterelnökök is részt vesznek.
A Ház gyásza.
A magyar képviselőház ma délelőtt ülést tartott, amelyen az összes pártok szónokai kifejezést adtak mélységes részvétüknek.
A ráfreadalct, .gL
Ferenc Ferdinánd végrendeletét dz. Tan-der prágai ügyvéd őrzi.
A maráaylet.
Bécs, junius 30. Ferenc Ferdinánd sekogy-sem hagyhatta volna el élve Boszniát. Tizenöt helyen lestek rá bombával -és revolverrel.
x +
A szerb részvét.
Budapest, junius 30. Zllnssky István képviselő beszélte ma Pesten, hogy Belgrádból tudja, hogy a szerbek nemhogy gyászolnának a merénylet miatt, hanem egymásnak gratnlál-| nak a sikerhez
A trónflrőköspár életbiztosítása.
Prága, junius 30, A trónörökősjpár, élete összesen 45 millió hollandi forintra volt biz-I tositva egy amsterdami biztosító intézetnél
A; tartományi főnök nyugalomba megy.
Szarajevó, junius 30, Egéeaen bizonyosra vehető, hogy Potiorek táborszernagyot, Bosznia és Hercegovina tartományi főnökét még as őse-előtt nyugalomba küldik.
Az n| trónörökös a királynál.
Bécs. Károly Ferenc József főherceg, az uj trónörökös ma délelőtt fél 10 órakor, külön kihallgatáson jelent meg ScAönbrunnban az uralkodó előtt A kihallgatás fél óra hosszat tartott.
A miniszterelnök az uralkodó előtt
Bées. Tisza István gróf minister-einök, ma reggel Bécsbe érkezett és 10 órakor külön kihallgatáson kondo-leált az uralkodónak. A miniszterelnök azután Burián és Berchtold közös ml-nisztierekker -valamint Stürgh osztrák miniszterelnökkel tanácskozott
• A szerb kéz. 1
Berlinen es Londonon át pozitív formában és megdöbbentő adalékok kísérete mellett mutatnak ró azokra szálakra, amelyek a tegnapi sarajevoi merényletet a szerb propaganda izgatásaival filzlk egybe. Hogy a szerb a propagandának, a Belgrádban ápolt Itagysaerb hóbortnak, belgrádi keséknek részé van a merényletben, ez az első pillanattól fogva, -nemcsak tudva, haftetik bizonyítva is volt. Mindkét merénylő Belgrádból |0tl s a bomba Is szerb eredetű. Autentikusnak látszó források ezeket hz adaNStat most mvgdobbeaM btsonytttkvkkal egóasltik kl s egyesek egésaen, György volt aaerb
1914. futta 1
ZALA
^-■JnörökOsig Viszik a szálakat. Qyffirg^ szerb itcts «.napokban, a merényisielőtt ugyanis ,Vy«a kijel«ntésék«t tett. amelyekből kövei-jztetni lehel, hogy a merénylet készülődéséről tudomása volt, sÖt tudóig vélik, hogy ,>éter király ideiglenes visszavonulása is sasefügésben van a merénylettel.
Teljes pozitívumok nincsenek meg e vizsgálat kezében, de ha az eseményeket vizs-áljuk, ¡kizártnak mindegeket az állításokat rem lehet tekinteni: György herceg bele volt \' everve már abba a merénylettervbe is, a-telyei Ferenc Ferdinándnak ftotrtánlába való tazása alkalmából szőttek.
Ml egyebet ebben a pillanatban nem tehetnie : higgadtan ¡konstatáljuk az eseményeket. A vizsgált folyamaiban van s rttnélyük, hogy .imikor ilyen rettenetes mementó nyomón kell tdulnla, végére is fog járni az eseményeknek « tiszta képet fog magának alkotni azokról a i-fintivumokról, lyekjSZl - gazságot felidéz-* ik, ki fogja nyomozni azokat a hitványokat,
k»Tg hrty^TUi * rgltenetg*
: 3 agediáíg fokozta a gyűlölséget.
Cl vagyunk készülve, ¡hogy rettenetességek fognak napfényre kerülni; mert tudtuk, hogy ahová ez a vizsgálat nyúl, ott elvetemült vadsággal és gonoszsággal fog találkozni, de most már válóban tisztán és világosan kell atnunk ezekben a kérdésekben, igy kívánja a kettős" birodalom érdeke is.
HtREK
Hl
— Virod BgJSlh. A városházán lázasan, túlfűtött tempóval* folyik a munka. Részben a szombati közgyűlés anyagát készítik
jdő; részben pedig sietni kell az elintézetlen ügyekkel, mert a polgármester július 1-én kat
intéseden aktát akar itthon hagyni. Azonkívül •ott küldték fel a megyéhez a mult közgyűlés határozatait jóváhagyás végett. A határozatok fellebbezési határideje ma járt le s miután egyetlen fellebbezés sem érkezett be, az aktákat, köztük a honvédtüzér laktanyára és a Istenyei vasútra vonatkozó határozatok még ma (elküldik a vármegyéhez A közgyűlés megtartását két főok tette külödósen sürgőssé. Farksa József rendŐralkapitány nyugdíjaztatása éa a szervezési szabályrendelet Ezeken kívül csupán néhány kisebb fontosságú ügy kerül s közgyűlés dé.
— Zalamegye részvéte. A belügyminiszter Zalavármegye közönségéhez kővetkező táviratot intézte: ö császári\' és királyi fensége Ferenc Ferdinánd "főherceg ur és fenséges hitvese Hohenberg Zsófia hercegnő májas 28-án a déli órákban Szarajevóbsn bünős merényletnek estek áldozatul. Erről a megrendítő országos gyászesetről a megye közönségét legmélyebb megilletődéssel értesítem. Zalaegerszegi tndósitónk jelenti, hogy a megye törvényhatósága legközelebb rendkívüli közgyűlésen ad kifejezést mélységes gyászának.
— flasTisfa Stiil Ernő dr. ügyvédje-löket az igazságűgynmaetcr e sümegi járásbírósághoz jegyzőnek nevezte ki.
— A Zala MwdklvsU kiadásai. Arról a mélységes gyászról, amely Bosznia fővárosából szállt sz országra, —.a Zala a meg döbbentő esemény után néhány órára rendkívüli kiadásban tájékoztatta a város köeónsé gét. Híradásunk nagy megdöbbenést keltett s a rendkívüli kiadáa percek alatt effogyótt A Zaia szerkesztőségét a közönség valósággal megostromolta ujabb részletekért és se szeri, se száma nem volt a helybeli és vidéki tele-foo tudakozód ásóknak. A rendkívüli kiadást oly hamar szétkapkodták, hogy később a kétfilléres lapért 30—40 filléreket kínáltak.\' Hétfőn délelőtt már teljes részletességgel és hite-iosséggel hozta második"" rendkívüli kiadásunk a rettenetes drássa. lefolyását. Ezt a kiadásunkat mai lapszámunkhoz is mellékeljük.
— Halálozás. Kisfalndi Kisfaludy Pál, nyugahonsott postafelügyelő e héten. 63 éves korában elhunyt. Az elhunytnak a költő Kis faludynak dédnagybátyjai voltak.
— A legSragabb astioay. Csáktornyán a napokban meghalt Mlinárics Ferencné, e vármegye legöregebb asszonea a 103 éves korában. » *
— A városi masesnk résséro Zap-letál Ignác 20 különféle régi pénzt, 20 Kossuth bankót és I osztrák paptr tizkrajcárost, Verhás Qusztáv 5 Kossuth bankót és t drb. 1849. 9vbeii komáromi 8 pengő krajcáros papirbankót, Voschitz Ottó 3 régi pénzt, Tóth Zoltán 1814. évi iaaakőoyvct- A napkeleti anyaszentegyház híveinek. Görögből fordította Karapáca
félesréspénzt és 1 egy Hzás olasz bankjegyet.
— Halálon fürdőzés Borbély János 12 éves, zslaszentgrőtl napszámos fin fürdés közben a Zalába fulladt. Holtteste még nem került elő. Szauer Ernő 21 éves perlaki kereskedősegéd egy társasággal a Dráván csónakázott Később megfürödtek. Szauer kiúszott a nyilt vízre a Ott valószínűleg görcsöt kspott, mert elmerült. Mire kihúzták már megfulladt.
— Labáaragálak győzelme. A nagykanizsai Torna-egylet falba! csapata vasárnap délután mérkőzött a katonaréten az egerszegi Spor egylet teljes csapatával. Az eredmény 12: I a mieink javára, ami a nagykanizsai labdarugók óriási fölényét jelenti. Az izgalmas mérkőzést szépszámú közönség nézte végig.
— Sétatéri kioszk. Nagykanizsa legszebb nyári hely ej az uri közönség találkozója Finom \' borok, világos és barna sörök jégbe hűtőit pezsgőfröcscs és. egyébb üdítő italok, hideg éte)ek, fagylalt, jegeakávé éa cukorkák. Pontos kiszolgálás. Bámalatos olcsó ársk.
Tsklstas as% Perkó Péter dm- és szobafestő modern minták. Zárda-utca 14/szám alatt. V
As aató sdatt. Ujabb időbon egyre gyakoribbak az satomobll-balss<4«b Nagyban> zsán. Ennek abban lelhetjük e meg saagyaráso-tát, hogy astg nagy városokban a lakosság ás as utcai forgalom már ^»ág szokta oz tutoaw bilok szédületes iramát és rohanását, addig itt Nagykanizsán egy-egy, automobil megjehnéaa még aaa is megakaszta az utca forgalmát. As automobilok vezetői azonban neín törődnek ezzel és épen ugy viharzanak keresztül a glppal Nagykanizsa utcáin, mint akár a fővárosban. Tegnap a Kiskanizsára vezető uton tőrtént egy ilyen automobil baleset, ameiy könnyen végzetessé válhatott volna. A baleset áldozatai ezúttal katonák voltak. A 3.. számú lovasgépfegyver osztag tért vissza épen egy gyakorlatról, amikor egy hatalmas autó rohnnt el villámgyorsan. tülkölye.-p£főgMici«ptímellettL_ A lovak a szokatlan \' zajtól megbokrosodtak és rémülten horkötvs kl skartak törnt a sorból. Két ló fölágaskodott és lovasát kivetette a * nyeregből. Mindekét katona as automobil alá került, de szerencsére csak könnyebb záródásokat szenvedtek» Az automobil megállás nélkül tovább száguldott, de a katonák megállapították, hogy a II. 1. jelzést viseli. A parancsnok följelentésére a rendőrség már magiadi-tótts az eljárást az automobil ismeretlen tulajdonosa ellen.
Mindenesetre Üdvös intéskedés lenne, ha a város intézkedne, hogy a városba veaető utak előtt figyelmeztető táblákkal intenék az automobilok vezetőit, lassúbb és meggondoltabb tempóra. Ha szigorúan ügyelnének a rendelet betartására, sok baleeetet, vagy esetleg végzetes szerencsétlenségét akadályozhatnának meg már jó előre.
KfiWm
női kalapáruházában az idény __ előrehaladottsága miatt az összes árukf u. m.
kalapod
blous különlegességek és ernyők olcsón lesznek
kiárusítva. Klein...József és Testvére
Kazincy-utca 3. Telefon 313
1
«ff >
M
Jtf *8
f
Ponyva és zsák varroda
á
H1RSCH ÉS SZEGŐ, Nagykanizsa, a törvényszék mellett.
Kölcsönponyvákat minden méretben és mennyiségbon raktáron tartunk. M Uj kazaltakaró és gépponjrvákat szállítunk fj* méterenkint K 1.80-tól följebb, M Gsbonás zsákokat 80. fillértől följebb, gápoUlj, . * * gápzslr, kender\'
6.

ZALA
SZÍNHÁZ.
#
-C, * Sainhásl kk«k. Mandarin. (Mr. Wd.) világhírű körútjáról nagy szenzációval érkezett Budapestre, ahol a budapesti Magyar színházba? aratja\' babérjait. Madarin előadására nálunk is lázas előkészületek folynak. A darab seerdán, julius Bő 1-én kerül először. színre. Majthényi László nagy gonddal és energiával végzi a rendezés nagy és apk& muakáját, kt a darabban, (Nr.\' Wd^ címszerepei játsza. Mandarin angol kúaijjáték, oly gazdag irodalmi érték, bpgy az egész előadás valósággal ünnepi hangulatban tartja a hallgatóságot, —■ Majthényi László és Kohdrát Ilona Hálás és
_paridra szerephez jutottak, kik páros jelene1
teikben valósággal lázbá ejtik a közönséget: A többi főbb szerelők: Somtár Zsigmond, László Tiyadar, Lóránt Vilmos, JJtí Kálmán, \' Rakosy Ferenc, Dinnyési Juliska és Matány Antal. Az előadásra jegyek előre válthatók. Rigoletto opera d^wlasztatott a jövő hétre.
tp Butor
bán, olcsó árért -kapható:
Somogyi fit
kárpitos megnagyobbított és u jo np a n berendezett raktárában Kazinczi-utca 1. Városház palota. TELEFON: 316.
Egy béna gyermek mellé
ápolónőnek
kerestetik idősebb asszony Cim a kiadóban
KÖZGAZDASÁG.
Gabona- üzlet
Budspest, juntas 3Q.

KésaánMtaM 5—tO-el olcsóbb. | ¡1 Határidő-Islet:
Bots okMberra 12 62
Buzz 1919. éprfí. 12.80
Rozs oa óbírre 9.13
Zab októberre 7 33
Tengeri májusrs 7.53
Tengeri jaHura 7.27
Tengeri 1915. máj. 7*35
Értékpapír lősz de.
Magyar Miéi 776-25^0«ztr*k hitel 650-— 4\'/, koronalársdék 79 90 ; Osztrák magyar ál lamvstot 687.— ; le&átogbank 394 —j tani mttoWbsnk 476*50; Hazai bank 613 —: Magyr bank 470.50; Rimán arányi 676 50; Salgotar fini 999-—; Khali mat 574.50; VArod vitat 306*50
SsarkasatC; Tóth laNáa.
Nyílttér.*)
Riszerkereskedö urak szíves figyelmébe f
Hivatkozva a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság f. hó 25 én közsé tett hirdet-iayéte,—melyben s nagyméltóságú h>. klr. pénzügyminisztérium f. Évi julius hó 1-fől a só inlttí fölemelte, leninek folytán kényszerítve vagyunk az asztali só árát alanti árbanr megállapítani és p. 100 klgr-kint K 27.60.
------•-\'--------•■- Tt.rtnfrlal .
Hírnek ás Szegő ; Wsy lémmmt. -
*) Az e rovatban közöltekért nem vállal magára felelősséget a Szerkesztő
Teljes hálószoba és többféle butor olcsón
e Ijl d ó
Cim a kiadóhivatalbártr
1914 htHm ».
A cognacgyárbai
i\'i \'i, .\' ^kapható
coonoe, íiim. 6 szilvórium, seprű lórKöly-í buítenyő-, barack-, dió-sm és cserespyepáíinfa?, m
épury minden fajta likőr nagy öve gekben, porcellán .dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadd következtében minden pálinka drágább lesz éa\'ez ritka alkalom tiszt a jő árut ily olcsón be szerezhetni.
Valídi brliil tzíMtil
as Ml évi tavasai 4a apM téémftm Bgr ssetvény ilaesMagr 1 has iff m. hasasa |i«MÉ||B teljes lliñfshááig (I wsaMm IS
-tuSSbssis
STX(
SiegeMmhof Brflam.
j
H ü S A -í?ES
(A Bagyar ri«nenahnd ) Speciális női é> eziogyógylürdí
Hidegvizgyógyintézet. Világhírű vaslápja a
franrenabadival lurMMU, rf( marienbadit ia jóval frlfllimilja és hwiinVhan a legjobb.
Természetes szénsavas f antik.. Q/auber-iós-vasas és Uthion intáfan alkalikus to$ források: Rádiuminhatatoriam. — Páratlan fyifyhaUra: vérszegényséf; esuz, hagy-savas dfatkezis. ¡degbajtk, a vese, hólyag, emésztést és légzőszervek harutos búntal-mal ellen. F&orwakf. dr. Bartha Kornél 9. tanársegéd és drAQlűek Gyula. Évad méjtu 24-től szeptemhgr 3&-ig. — Vasút, póttá, távírda és tilitwIloniM. Körvetlta vasút] kocsi közlekedés .TwtM-AnU" felirattal. Villaayvflágitáa, feeyveaek. Kívánatra ■ i . proapakta«. \' i\'
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötete Merenkovnxky :
Leonardo 4a Vinci -
a renaissance egyik legnagyobb művészének élete, renakivül érdekfeszítő regény alakjában. Két kötetben. Ara 2 K 801. Kapható FischcLEfilöp Pia könyv- ét papji4cÔreaTcedéséfrgn Nagykanizsán.
l$güi«siifc iMMi
kész ágy felhuzatokat, napernyőket réndkivOrScedvezö árban vásárolhat
SINOER JÓZSEF és TÁRSA
divatáruházában Erziébettér.
1914. iuUus 1.
ZALA
Nagy választékban mindenféle legmodernebb ebédlő és hálószoba
BÚTOR
Díványok, Ottomanyok, bőrgarnitúrák és székek saját készítményeim jó, szép és bámulatos olcson kapható csakis
Mífzhjza trtófo
kárpitos és asztalos Városház-utca Nagykanizsa
Szép üzletberendezés üveg ajtóval * igen olcsón eladó
Modern, szép két szobás
utcai lakás)
előszobával és hozzá tar- •• tozó mellékhelyiségekkelj — - augusztus élsejéfrc KIAPö\' \' Sugár^u. 53- tr 11721
jB33BHH
Fischl Istváo
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 44.
Tisztelettel értesítem a nagy--
érdemű\' közönséget, hogy műhelyem áthelyezése alkalmából _J azt agy rendeztem be, hogy a
001
vészem és így az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres \'..... eredményéről. .....
\'Elvállalok bármilyen vízvezeték -és fürdőszoba berendezés ter-. vezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes kútszivsttyuk és tüzifecskendök - készítését, javitását és alakítását.
SioiM éa megbízható munkámról számos eliamerőlevél áll a nagy érdemű közönség rendelkezéséra
19 éves félárva, 400-000 K vagyonnal, fiatal özvegy (fogadott gyermekkel,) 50.000 K hozomány és
sok száz vagyonos hölgy van
házasság céljából előjegyzésben. — Komoly érdeklődőknek diita|án felvilágosítást ad VHYMEN" Berlin 18
Záfaegersuegi m. í>r. aéngággiga.zgutóMiftót. 37513 szám 1.1914.
Hir<d.©tm.©rx3r. •
Közhírré teszem, hogy a" nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztérium az 1914- évi július hó l-től 19 15. junius hó 30-ig terfedŐ időre érvényes só eladási árakat a n agykanizsai kir-\' só-hivatalnál következőleg- állapította meg:
aiigetkamtrai konyhasó a kincstári raktárból 25 kor-43 ftll-, tnarhasó 11 kor- 33 fill, ugyancsak teljes vasúti kopsik-ban a vasúti állomásról: konyhasó 25 kot. 36 fiü. Tf4f*A 11
korona 19 fillér ■ \'_^
Zalaegerszeg tVl4- évtjunin hó
ÓDOR m> kir. pénzügyigazgató.
1
Horváth Gergelytől
megvett modern chamut
cserépkályhák
minden színben, előnyős fizetési feltételek és jótállás mellett * jutányos áron eladó.
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miltényi Sándor és Fia
cipőáruházában Nagykanizsa, Pöuion, a *á«as palotájáén.
Mérték után készifflnk mindenfajta cipőárat
km
14.
Bischltzky jYfiksóné
Nagykanizsa 37 ív óta fennálló legjobb- hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangszer-raktárában zongoráit, pianlnok, cimbalmok é| harmonlumok nagy választékban rés/lelfl vetésre la kaphatók.
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
lútii iillií is UulHtztily
Szép tiszta munka I Oyflftótelepek Fő-ut 13. szám Kizincy-utca 8, Szíves pártfogást kél Mayer Klotild
Minden nedves falat Siársiiá
teszek jótállás mailat, vállalok továbbá: beton és vasbeton hídépítéseket, csatornázásokat, beton kerítéafal építéseket, járdakészitéseket.
saill eirírtfflínyu uititiijittfi
betonsirb olt építést és mükőssegélyeket, készítek, ter szó lépcsőket, kerítés oszlopokat vasbetonból, minden méretben ás kivitelben léc, drót, vagy vaskerítéshez.
[liillalik liztirtlij HMM
és az „építési szakmába vágó összes mannákat. — A kész beton munkák saját telepemen megtekinthetők.
Tisztelettel
£
SZUKNAY LAJOS
építész és vállalkozó, beton, vasbeton és talajvízszigetelő vállalat. Nagykaaizsa, Jéaaef főhercegi* 28.
Egy jó karban levő
«Titania" mosógép eladó, kiadóhivatalban.
Cím
ZALA
>9*4 juííu* |
Mire van szüksége?
. Hol szerezze be szükségletét ? . Fiseliel Fülöp Fia könyv-, ^ papír- és iiterkereskedése Nagykanizsán,
| Női divatszalon
1 NTTNEfl NŐVÉREK ti
fóvt n.
uSI kj|<p|<iik«t a
■HMPIM4I---I
""tviteUj. — OT*U-M«MIMalan M-
-hmmmí i sá i H M 1 ISpaMN
I—lai I mkk «i «II elvállalna]
»■XL
Uri
KALO VIC9 ÍAN09
Szobafestő ss másoló
¡Mózsi sAndor
>WHI| IUI >,
j A í á nl| a magát a I szakbavágó mun-
Íkák modern, pontos ée Jutányos el-kfejritésére. ríy-sV
Weinstetei Btgtoa
uMiteta •MMI Ma I ÉiiiKl»n t»ü»á mttémm.
ZALA
potityfcaf napilap megjelenik minden hétköz napon rale 6 árakor. — Helyben hisboz kordra bavonklnt 1 ktír 80 fiU
Női divatterem » BARON MICZI
■■miil amhmta)
MODER» BÜTOROKAT
r-=— leglalóscsebh kivitelben ké&zii
TOK MA PÁI.
\'mdbutor<wuii4
Klstsluoy-utca a. ss.
PÉCSI ANTAL
kocaigyanú
XctouHk 24 (Regi sérttií
Elvállal mindennemű ui kocnl készítései. valtmint rtgm unáaw.\'rgs.\'iT.— <tn> nMi is lif
•Hilter Kárcíy
. Wlli 828b\' Nsflyisnízra, Fö-ut ja
mindon néwn ♦WJMIÍ mi tuhíkn\', ^wmtk-oitBttvft^
án
• c
szugyártó ES kyex6es Klapper Gusztáv fi «i a uj km tut
Műhelyemben nsortnp szíjgyártó munkák készülnek iaiáayoa árak mellen UH b6r«atfW
Tiuirknd érlesi\'em a n é
muri IMUtati, ttwv a as»»- éa ssrtés-

_ i..i s? " "» qju ■ TlcUi ra tet airak Mbfc
■.y.\'r \'f ~ Mindentéh
P< íH\' win cszSöFlök.
érakai tetemesen le-azálfitoaam B|4u *na a ■a*»- éa —rtéahua íréi« asa-iiüiHt. la»alcaóSS Ar—, asi» psmojfist »<r
smw istvAi
Sheriff? János
i rtdhst szabó PgMi
Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. Szives meghívásra iv-dékre la kimegyek
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott ¿a fedeles faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoló- és kocsikovács " Nagykaniiit, Kizlncy-utei 18.
Javítások és mindennémü e mába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Rufós lovaknak calodába való vasalására.
Értesítés!
Értesítem a a. • koxonaá-gat, bon m divatszalonomat f. hó május 1-tol Magyar-utca 5. szám alá helyezem át. Tisztelettel
Sáfár OdSnnái
Uinceknos utóda
angol és Lancia ,\'. női szabó --¿W Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
SZfilfISk Hánúllr
épfflet- a diazniűb&dogo» Nsgykanizss, Kinizsl-u 8. Késs\'!1\' minden e szak. mába rigó munkát tartós és modern kivitelben. Elvállal joUliás mellett : .; fflrdószotra, vízvezeték és angol closett berendezéseket, kutjzvitást stb.
ajánlom nslsm készült tel-nyithatlan venheim pince J és makUrzirsImat.
Fürdős Qyörqy
lakatos NAGYKANIZSÁN, TJákóczj utca ¿6.
Csitkc István
...elsőrangú angol ét bancia afii divattenae Kazíncy-utca 12. sz.
Zrínyi Miklós utca 30. és Zrínyi utca sarok
mAoics jAnos
MrSsiabri Nagykanizsa, —ásnia > a m« ~
HssawSial pék hAz.
KaazttmtaSaanamO urtniM. kat a laojobb Sa lopdtoaio-•aas khHtätSon fut Ányos Aran. *uhs*zA»ot »IntAkSAl mtn-
agfftaAnnra ¿riási inRgaife Silvas maohivisra vldikra IsjSvSk. ii i
MQLláR SAIBOR
KMcsernást is.
Kéazit (ényezett éa man bútorokat egyszerU éa legfinomabb kivitelben, úgyszintén ¿pStetmunkA-katésbi»»fjM<uihU.
Csiifliüsár Fsrsüc
kocstkqvéea éa lópatkoló
Míg»!-«. 57. : TUtfa 2K3.
Elvállal e szakba vágó munkál leglalányoaabb érakon. — Telefon meghívásra házhoz megyek.
Brantin József taietttzéa vállalata\' Na«7kaffi;sán. EiMMIr 2. n.
(MTTIH HÁZ.)
Kész koporsók lutAnuos éren kaphatta. — BvsilaTok »au-szsrfl és MtntM tamat-ksjésoKot. Asztalos Ozletém-b«n késs bútor l*oo<es¿M Aran kaphátú. . ===i==¿i
Papírszalvéták
Nagy választékban Igen
w
Jutányos áron kapbarók
Fisciwi Fülöp Fia
MlMimMésáSL
I! ríHmműs ü
Akt tl,«zri» ée tlt iéá «leería fuhstát mosatni, annak atcíi/iai gy *n-munyul/lnirappsn
szóda as moit-S poromat. 8
POiLÁJC UPÚT «HWH.21
FauoréttaaOnSankM
Irodaszerek
Fischel Fülöp Fia
I ^¿¿rtzjiciők tic Icgiutä-] nyosdbb u on legna-{ gyobb válúsztékban.
Somogyi Ftmc épitö
Pctón-et 77. az. Elvállal iiilsáisiimiH épS-lel munkákat szakszerű kivileiben; régi épB<etek étalakltásil. — Terveket, köllségvea -eket fuiányos áron káaslt.
Sebők Károly iris
Niflkaha, lürttHta
a isim»! na« u A|ánl|a raktárát a legtöbb • gyártású mindenfele fali, ob reszté és zsebórákban. — Oralavttások 1 évi iólálláa mellen
Wkílsatrttewi eukMittetMk

Soir.ofjyl Gyuláné
VBr6smarty-utca 54a lázilag kezeli mösó éa
vasaló Intézete, melynek fóelóhysihogy a ruhdki nem rongálódnak. .Olcsó árak,kifogástalan rtiuitka. - Kívánatra a ruháért hiíichtiz Is megyék
BERECZ LAJOS uri- és aM-Cnt dpta-taMi ibt^iriai, ttiáiHter 34. Kéazit mindennemű s CZIPŐKET :: legiutányosabb áron. Javi\'isMat ilitii vállat.
VELECZ EDE
Csengery-ért S. CDr. Kralalar ktz)
Készít u| rendszerű AGÓ CIPŐKET szegezés és varrás nélkül Jutányos áron.
Kézimunka s elö~ nyomda Ozlet,
a legdivatosabb kezdett munkák as Oaazea anyagok, valamint a legszebb rajzmlnták legnagyobb választékban iutánvosT áron kaphatók. WUER ^^ SlrAI> aloa Sé tfc ssAa.
Skrivalits Istiái
lantarim,MiMn.
Alánlla a legjobb aaMt készítési! csizmáit éa mim-dejtnemU lábbelit, mdyet olcsón bocsáji a L vevőközönség rendeikezésérfc Vidéki rendelések pómor saa essközOltetaek.
orbán MIHÁLY ElsO nagykanizsai tulipán ¡jOzmosó , fény-vasaló- és vegytlsxtltó intézeté Pfltvós-tér 29. Elvállalom az összes háztartási Iché\'rnemllek lisz-tllás<tl \'.tvolci«\'>bh árban. Vldétí taesrinzábokat pontosan loM\'.siirk. v«,,
Lenaz Boídizsir
éfiti\'HAftl (| ciirtHs-ittltf Petőn-ut SS-lk szem. Elvállal kömives és cse-ríqpés munkákat, úgyszintén mladeWl^Alalaklláal ¿ s olcsó áron. u s
Síerner FflIOp
férfi- éa nól cipész BSthory-utca n ss.
Készít mindennemű férfi- s hői cipókét legdlValosabb kivitelben, -lutányos árak mellett. Mnnkálm lartóe ságién szavatolok. ::
Levélpapír
A legszebb és leg-olcsóBb levélpophros-ujdonságok: Fístíwí PUlOp Fía poplrkefe»-kédesében kaphaMá irO- és rsjssiértábu ia «rtftsl rmkSSr.
E8YEHRÜHA-SZAB0
Krause József
!Uifir-ut tS. as.
rlvá\'.Ul bátmrly \'cijyi nítqltf.\'« lé\'HifS VgyM r<4<nu ílkíiv/ltó\'«\' \' <m át
•qridSti, ftSfl^k r/*/tril/l
Lejjobb utnUuMf t-t
• Klsplps vondéglO .HugAr-ut S.
I iiim jiifiiilo» badacsonyi burok, niel«\'.«\' é<» hideg éideii. kitatta Italok min dc| Időbeli • l, kOd^iiség
rendrMieiáNáré á\'lA\'lák \'piiatys bfs/i.iv«*j4» ,,4 Mit\'^\'r íf\'i\'UtiíWUiiMii
HENDlOt/iTS JÓZSEF
asensgyár bvnftiilezénl vállalAlí^ KifilyTüT 4A. Elvállal e ksakba váuó mindennemű munkákat, lav\'íhbá vízvezetékek vlsmsIeglIÓV. rézűsMk, éa psf inulc\'f.ŐH kéatliáMi fa levitánál, valamint téznlíMvak ViosáAAI.
ŰRI DIYATSZABÓ-MÜHFIY Gottrelch AntAI
Klrély-utes 4». " ^ m«l Kor ln\'nvfRtá min»
ánn Itkinlálhtfn mv^vK\'ttí m««l«<fl tart rvfláK fc+u;«!»
I" tétéi luiHAyfi Ar#n vél-Ul)<>\' I Í\'víIIKU
iflln^tfvAlftfll^Vtft)* k- a mii IS MmfffHli «d»
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépan, gyorsan os oles o árban :: ¡ kAssUliiok a JALA" RYI\\M1M. «,-l. tUL,
„Hungária1*
ifiodern din- és
szobafestészeti vállalat £Mv6s-<tr 39.
Wyeaaént I a liiadóltilaidaeest.Zale Hklapkladá áa Nyrssds RéSBváaytársaság* Uayvsyoaidájábas Nagyhasteaás. Ifeagetét Rsekd
«Ili. évfötya«.
Nagykanizsa, 1914. julius 2. csütörtök.
146 -taw
a 1 " m HaiUHlili NAGYKANIZSA,
K VtMká ahn
Ttlcfon-ciám: 78.
•u —sAáa—jmi
Mrdetéseket és nyilj-teret díjtáblázat szerint vesz fel s kiadóhivatal.
POLITIKAI NAPILAP.
DMselM a»lfkaa htikss bsaáen t Cn kéra ...... ».*> ka*>
85*,«MWa..... ttü -
fofái* . f . ■ J\'— •
E|éa twt ,\'...( 14 - •
PMM iini«i>n»i fai Mt> ..... I-\'\' ses-MmíM* . .... ■
Fátéíra. . . .* . »
Ejr«* hr* ... . .ta. .
Egyes szám I fillér.
Mb latságok. báli kimetatások és - közlemények soronkí nt 30 fiHér.
MnWnik iiiln IMIthhi este iMűr. |
és esketód értesítések dija Köszönetnyilvánítás 6 korona.
Királygyilkos nép.
--Egész Európa előtt tisztázva áll
már a kérdés, hogy honnan indultak M a merénylet szálai s miféle okok idézték elő a szarajevói katasztrófát:. A vizsgálat eddigi adatai kétségtelenét megállapították, amire különben Is gondoltunk, hogy szerb kezek irányították, rendezték a becstelen orvtámadás!. A szerbek . , .Nekik már van rutinjuk a fejedelemgyilkolásban. Ez a lobbanékony, boszuálló nép már esztendők óta nagy Izgalmakban é£ Szakadatlanul szítják bennük a monarkla Iránti gyűlöletet s a szerb köztudatban magyar és a ,svába" ugy él, mint a »™rh«*e I egy szerb nteág fölhívása, hogy; „jól
kifosztója, Szerbia halálos ellensége. Sokszor maguknak az izgatóknak kell pórázon tartant, hogy ne m^st rohanjon fejjel a monarkla falának, hanem .várja meg az alkalmas pillanatot» amikor az orosz testvér teljesen elkészül s amikorra a monarkiabeli szlávság, a bosznia, horvátországi, bánsági lakosság is velük tart", És a monarkiabeli szlávság tervszerű, mesterséges izga-
tása is már régen folyik. S ami legjobban fölháboritó, az izgatók a belgrádi konakban, a belgrádi miniszteriu-mnkhan, a skupstinában. a szerb hadsereg vezető állásaiban ülnek, igy tehát njnes senki, aki ellenőrizné őket, lohasztaná a gyűlöletükét. Az orosz testvér, amelyet Harlwlg, ez a címeres nagyszláv agitátor képvisel Szerbiában« csak a gyűlöletet szitja s pillanatokra se hagyja szunyókálni T szerb boszu lángját.
Most már tisztán áll előttünk, hogy Ferenc Ferdinánd a szerbek halottja. György herceg londoni kijelentése." hogy Ferenc Ferdinánddal végezni kell, mert útjába áll Szerbia Céljainak, —
nézze most meg Ferenc Ferdinánd Boszniát, mert utoljára látja", — az a végtelen01 szenvedelme*, - gyűlölködő hang, amelyet a belgrádi tápok a trónörökös boszniai útjával kapcsolatban használtak, — mind-mind ázt bizonyítják, szerb hivatalos körök, lapok s az állam egyik tagja majdnem nyilt fölhívást Intézett a szerb néphez a«- magyar trónörökös lemészárl sára. A bomba
szerb állami gyárban készült A me rénylö nyomdászsegéd ott is kapta kézhez. Az a tekintélyes pénzösszep, amelyet a munkanélküli merénylőnél találtak, —- Szerbiából származott
Szörnyűség! Förtelem!
Minderről hetek óta tudtak Oroszországban. Ferenc Ferdinándot az utolsó napokban figyelmeztették a gyanús szerb mozgalmakra. Ugy látszik, nem hitte, hogy hivatalos szerb körök ilyen becstelenségre volnának kaphatók. Pedig akkor már a végzete meg volt pecsételve. Élve nem hagyhatta volna el Szerajevót Minden kapualjban, utcasarkon a halál leselkedett rá. Bomba után revolver. Ha ez se sikerül, ujabb bomba, ujabb revolver. A szerencsétlen hercegi pár orgyilkosok gyűrűjébe került nem menekülhetett
\'\'"y Egyetien-egy esetben menekülhc* tett rolna élve Boszniából Ferenc Fer-dinánd. Ha tudniillik az annekszió után nem jogokkal, alkotmánnyal ruházzák fői az uj országot, hanem rögtön statáriummal kezdenek kormányozni. A legkisebb blrodaiomeilenes moccanást kancsukával, bilincscsel kellett volna elné-
Az aj trónörökös.
Ferenc Ferdinánd halála után unokaöccse Károly Ferenc főherceg lett a trón Srőköse, miután már eddig is a *prezumtiv trón örökösi etsset viselte.
A saagyar és osztrák trón várományosa most töltötte be huszonhetedik életévét. Károly Ferenc a most meggyilkolt Ferenc Ferdinánd testvérének, az 1906-ban elhunyt Ottó főherceg éa Mária Jozefa ssász királyi hercegnő első szülött fia. 1887 augusztus 17-én született Pessenbcugban.
Huszonnégy éves korában vette feleségül a szeretetreméltó Zita \'pármai hercegnőt, akit a szerény hercegi családból fényes polcra emel; Ausztria-Magyarország első főhercegnőjének magasságába, az első európai udvar eleő hölgyévé. A főhercegi pásnak egy fia van.
A főherceg környezete,. amely egyéniségére én szentélyére befolyást gyakorolt, már régen tisztában volt azzal, hogy Károly Ferenc Jótael választása olyan lesz, amely a születése, szive és jelleme igényeinek teljesen megfelel. Ezt a\' főherceget ugyanis nemcsak a rangjának ewgfnlelő konvencionális nevelésben részesítették, hanem megengedték, hogy mindazzal foglalkozzék, amihez a vonzalma vezette.
Természetének szerencsés kifejlődését elsősorban as a goodosság segítette elő. aaaelylyet fejedelmi anyja két Hát, Károlyt éa Miksát nevelte s amelyért a. főherceg gyer-aaekl szeretettel és fovagtas tisztelettel MOás is szülőiének. Amikor ss ItSW. évi események Károly Lajos («keresget éa caaládját közelebb
hozták a trónhoz, Károly főherceg alig volt még.két esztendős és még sok időbe került, amig a szépen működő anyai felügyelet a király által megszabott nevelési tervezettel összhangba jutott. Károly főherceg, valamint öccse, Miksa főherceg, bizonyos tantárgyakból a bécsiSchottengimnáziuraba vizsgázott. A jövőre való előkészítés munkája azonban csak akkor kezdődött, amikor Károly főherceg már ifjúvá serdült és mint hadnagy s az aranygyapjú legfiatalabb lova pia Ukott a prágai kastélyban, amennyiben a legkiválóbb német és cseh jogtudósok bevezették alegfontosabbjogi tanulmányokba A főhercegi kastély elhagyásával a főherceg környezete is megváltozott. Eddigelé Wallis György gróf és Mattencloit báró voltak á főherceg nevelői. Wallis gróf, aki most az osztrák\' császári testörségben mint tábornok\' szolgál, nagyműveltségű, régi osztrák nemesi családitól származó férfiú, akinek nyugodt, megfontolt, természete nagy befolyással volt a főhercegre. Mattencloit báró kapitány pompás katona és elsősorban katona, Wallis gróf .^feszítette elő a prágai tartózkodást és neki köszönhető, hogy a főherceg tanulmányainak terveit egy előkelő szellemes és praktikus gondolkozású közigazgatási tisztviselő készítette el.
A főherceg olyan szorgalommal és munkskedvvel, olyan kőteleaségtudással feküdt neki a tanulásnak, hogy nagy teherként sutyo-sodott volna a tananyag a főhercegre, ha ennek ebsiátitását ritka emlékezőtehetsége és gyors felfogási képessége nem könnyíti meg. A Habsburgok emlékesőtehetsége különben u legendás és Káraly főhercegnek olyan nagy \'
adag jutott ebből az adományból, mint családja legtöbb tagjának. De máskülönben ia szokatlanul pontosan őrizte mag emlékezetében a főherceg tanuló éveinek tananyagát, ennek részleteit, a tanuló évek eseményeit és benyomásait. Talán hozzátárult ehhez a szász dinasztiából származó anyjának szellemi tehetsége. amely örökségül jutott a főhercegnek. A szász uralkodó család egyik női tagja ugyanis Matild hercegnő, hires volt műveltségéről és kimeríthetetlen tudásáról, A polgári tudományok elsajátítása szinte kötelességévé lett a főhercegnőt. De emellett nem hanyagolta d katonai tanulmányait sem. Anélkül, hogy katonai egyoldalúságról beszélhetnénk, a fiatal főherceg . szinte romantikus hajlandósággal csüggött katonai pályáján. Károly főherceg lelkes tisztelője királyi nagybátyjának. Egysaer uton volt ő egy ausztriai tartományban idén volt egy idegen uralkodó fogadtatásánál. Környezetének ezeket mondotta a fogadtatással kapcsolatba^ :
— Minden nagyon ssép volt, de ha őfelsége megérkezik, ka a mi oéphjsannriiinkst játszák s ha a mi sássióinkat hajtják meg — az mégis egészen más I
A király, a himw—z. a naaartkia lobogói hatnak a fiatal főhercegre, ezektől van elragadtatva és mindenki, nti ilven hazafiasán lelkesedik a környezetében, a tv játja, a bal* társa, akitől táraadalaal különbség nem *é-fasztja d s akinek megfakult szolgálati érdem keresztje épen oly becses előtte, aiat az f aranygyapja.
2
ZALA
mié pulim 2
mltanl. Mást nem érdemel az a nép, amelynek lelkét, azivét még állati érzé sek uralják. De ebből a gyászos eset* bői hasznos tanulságot meríthet mo-narkla: ma láthatja, kiknek kell jogokat adni. Szerbiai Szerbiával leszámolna most keserűségében >a magyar nemzet, ha a megtört szívül felséges ur is Így akarnál S ez volna a legjobb elintézése az örök bajoknak. r- \\
FORUM.
Nagykanizsa őszintén, szívből gyászolja Ferenc Ferdinánd trónörököst. A Házakon fekete
.mlálnt lohngtat a s a__mnlatóne!yrkrn
szünetel a lárma és vigasság. Az embereket a száguldó, küzdelmes élet. nem hagyja sokáig egy gondolatnál, egy érzésnél kitartani. Azon* ban megállapíthatjuk, hogy Nagykanizsán sokáig, nagyon sokáig fognak gyászoló lélekkel gondolni s trónörökös pár tragédiájára. Ferenc Ferdinánd a Dunántulon fordult meg legsürüb-ben magyarországt atit~ alkalmával s ezért itt legnagyobb a népszerűsége. Nagykafliisán számtalanszor keresztülutszott, ha Délen volt dolga. Igaz, hogy sohasem szállt ki s csak disxes, kényelmes udvari -kocsijában gyönyörködheti_ tünk, -de azért szerettük ugy tüntetni föl s dolgot, mintha a trónörökös ezzel az* útirány-nyal Nagykanizsát akarta volna megtisztelni, -nncr pedig uag skanizsai cigányok vidám. muzsikája mellett vigadozott a fenség. Csekély üSgak, jelentéktelen dolgok ezek, de mégis közelebb -kosták szivünkhöz—a -trónörököst s most nagyobbá teszik a gyászunkat.
A Szépítő- Egylet a saját költségén cement- \' bői készült fedetlen csatornákkal, úgynevezett folyókákkal látta el a.Séta-kertet. Ezzel előállott az a furcsa helyzet, hogy még városon ki-vül, a Sétakertben ilyen modern csatornázatunk van, addig jó csomó utcában úgyszólván sem ilyen csatornázás sincsen. Példát vehetne a város a Szépitő-F.gylet agilitásából.
Ferenc* Ferdinánd szerelmi regénye.
»• .
£ . . ♦ ♦
(Hogyan lett Chotek grófnőből — Hohtnh^j hercegnő.)
^ Butor
Gazdag választékban, olcsó árért kapható:
Somogyi Ede
kárpitos megnagyobbított és újonnan berendezett raktárában Kazínczi-utca 1. Városház palota. TELEFON: \'316, *
A trónörökös igazon fejedelmi akaratának, megingathatlan szilárd elhatározásának talán semmi sem adja olyan hü képét, mint szerelmi regényn. A trón árnyékában meg kell hajolnia a szerelemnek, vagy ~á legjobb esetben is árnyékba kejjl huifódnia. A Habsburg-család történeté." ben is sog példája van annak, hogy n szerelmes főhercegnek tői kellett áldoznia nevét, rangját, pozícióját, ha nem akart elszakadni szerelmesétől. Egyedül Ferenc Ferdinánd tudta kivívni lépésről lépésre az ellenséges családtagok tntrikáit visszaverve a legfényesebb disdalt, a r>~ szerelem diadalát a „családi törvényen".
A szerelmes főherceg.,
Tizennégy évvel ezelőtt az akkor 36 éves Ferenc Ferdinánd főherceg sürün megfordult nagybátyjának, Frigyes főhercegnek a házában.
Chotek /«¿fi» grAfnn iHnr iulinrK^||y-volt
Izabella királyi hercegnőnek és taplnfttoS/ szerény modoráért nagyon kedvelte őt -a .- királyi hercegi család. Egy borús októberi napon ismét ott volt Ferenc Ferdinánd a királyi her cégnél, a Baden melletti Weílburgban, amikor egyszerre belépett abba a szobába, amelyben a királyi herceg tartózkodott, Chotek grófnő és szerényen egy sarokba ülve, kézimunkákos fogott. Ferenc Ferdinánd egy ideig észre sem vette a fiatal hölgyet s elgondolkozva nézegetett ki az ablakon az esőverte tájra. Amikor hárrafordult, tekintete a nyugodtan dolgoz^ grófnőre esett és beszélgetni kezdett vele. Tulajdonképen csak most látta meg, milyet) csinos, mozdulataiban mennyi báj van és milyen
s attól kezdve gyakrabban látogatott el Weil-burgba. Csakhamar nyilvánvalóvá lett, hogy látogatásai Chotek grófnőnek szólnak. Am a grófnő nemcsak szép és szellemes, hanem okos és energikus is volt. A királyi herceg napról napra melegebben érdeklődött a grófnő iránt s lassankint jövendőbeli felesége annyira magához bilincselte őt, hogy a királyi herceg szenvedélyes szerelemre gyúlt iránta.. Eleinte a legtávolabbról sem gondolt házasságra. Ekkor egy napon az történt, hogy a királyi herceg a grófnőt egyedül találta s nem tudván\' többé uralkodni érzelmein, megvallotta neki szerelmét. Chotek grófnő könyekre fakadt s könyörgött a hercegnek, ne tegye őt boldogtalanná. Csqfc nagy fáradtsággal sikerült a királyi hercegnek a grófnőt, aki e pillanatban még bajosabbnak tünt fel előtte, megnyugtatnia s anélkül, hogy voltaképen tudta volna mit tesz, azt mondotta neki, hogy nem oktalan azenvedély hozta őt ki sodrából, hanem nejévé akarja Ót tenni. Az udvarnál persze - nagy volt a megütközés s minden követ \' megmozgattak, hogy a királyi
vitték, abban a reményben, hogy a trónörökös tneg fogja gondolni a dolgot.-
Ez azonban nem tőrtént meg. Monstg. nore-Hikisch, a reichstadti kápolna lobogó gyertyalángjai fényéttél • megáldotta. Fércig Ferdinánd és Chotek Zsófia frigyét. ,.
Küzdelem a Habsburg családdal.
Ferenc Ferdinánd ellen az egész bécsi udvsr kikelt. Különösen Frigyes főherceg és neje, akik -azt remélték, ko?y a trónörökös az. 6 leányaik egyikét teszi meg trónörőkösnővé, méltatlankodtak e házasság ellen, de vdOk együtt az SSszes Habsburg főhercegek és főhercegnők is.
A bécsi udvarnak ez a hangulata eléggé kínos helyzetet teremtett Ferenc Ferdinánd és morganatikus felesége számára. Chotek grófnő, bár az uralkodói kegy Hohenberg hercegnővé tette meg, nem szerepelhetett ja udvarnál, legfeljebb távol a főhercegnőktől, a bécsi grófnők sorában, az udvarhölgyek — után. Ezt a helyzetet még a feleségébe oly szerelmes trónörökös erélye sem változtathatta meg, ki minden a feleségét ért sértést magáévá tett Megtette a főkerceg azt, hogy amikor az udvari ünnepélyre ment, a köteles udvari disz hintót, amelyben feleségének nem szabad helyet foglalnia, üresen küldte előre, ő maga pedig nejével magánautomobilon érkezett később« De ezek a tüntetések se segítették a trónörökös nejét, aldvei — ami Ferenc Ferdinándot különösen fájdslmassn érintette — a Bécsbe érkező idegen uralkodók se bántak jobban. Még Ed várd angol király is, aki pedig igazán vajmi k eves be szokta venni a címet és a rangot, valahányszor Ausztriában volt, nem vett tudomást s főherceg nejének létezéséről és á spanyol király és királyné se méltatták őt egy pillantásra sem.
Vilmos caázaár ea Hohenberg v Zsófia.
Néhány év előtt, emikor II Vilmos jött Béasbe Ferenc Jóssef as ő magas vendégének
herceget eltérítsék szándékától. Chotek gróf. I tissteletéra díszebédet adott. A Hofburgban, a nőt nyomban eltávolították és Csehorsságba | hogy a császárt a főhercegek «s főkmuegedk
\\9I4. Július 2.
ZALA
A trónörökös-pár utolsó utja.
%
Tisza — külügyminiszter. Vérfürdőtől félnek a szerbek Vizsgálatot követelnek Szerbiétől.
üdvözlik, 11. Vilmos Hírtelen Ferenc Ferdinánd t elé kerül.
Non látom n feleségedet — uól a Császár nopgleppdötten a főherceghez.
A. feleségem 1 Tudod, hegy nincs rangja az udvar náL
— De azért »ég a ai kell, hogy jöjjön ide. A Idei éged n^k itttkeU lennie szólt hangosan a ésászár.
A főhercegnők sorában kinos mozgás támadt e jelenetre, míg a trónörökös kérdő pillantást vetett Ferenc Józsefre. Kinos, de asért ünnepélyes jelenet yolt ez. Az uralkodó és öccse néhány halk szót vádnak, az elsiet, gyorsan, mint egy fiu és néhány\'perc múlva "gj"|r**tTJ Mf -tr—-. nejével, alű
előtt. B. Vilmos ugy hajólt meg, mint egy királyné előtt. ^
- Amikor 1908. tavaszán H. Vilmos Bécibe* ment Ferenc József osztrák császári jubileuaaára, az ő kívánságára hivták meg a trónörökös nejét az őSsses udvari ünnepélyekre. Amikor . 1909 ben Korfuból D. Vilmos és s német császárné Bécsbe értek ismét s császár volt az, aki azt akarta, hagy a> udvari ebéden Hőben-berg hercegnőt ő vezesse asztalhoz, mig a német császáreéaak Ferenc József nyitotta a karját Mindezt pedig betetőzte a négy év előtti berlini fogadtatás.
Nagy, teljes pompával, s Ferenc Jóssef nevét viselő gránátos-ezred asszisztálása meBntt fogadták a berlini pályaudvaron Ferenc FerdK nánd trónörököst és nejét 1910. januárjábnn. Es volt sz első eset, hogy s. trónörökös afor-ganatikus neje "egy nagy katalom udvaránál tett hivatalos látogatást és ott fejedelmi fogadtatásban részesítették. As egykori Cfcotek grófnő élitéodt: cx sz cjcaényc pcdi^ az ő számára I egy ujabb lépést jelentett a trón felé.
Két magyar trónörököst vallott már barátjának Vilmos császár és eljön a szerelmesekhez Illően tragikusan, de együtt elhunyt Ferenc Ferdinánd és Hohcnberg Zsófia koporsóéhoz is, hogy tanúságot tegyen igaz érzelmeiről.
figyelje ^iaW . meg
. TARTÓSSÁGÁT^^J Rendkívül olcsó tűzifa
I osztbü kkh asábf a
218 korona 10000 kgként házhoz szállítva, valamint egyes koetlrakományon» kánt. Megrendelhető Patelep Csengeri-ut 18. szám. Telefon 143,
Kétségtelenek Immár a bizonyítékok , hogy a szarajevói hitvány gouosr-tettet Belgrádban főzték ki, onnan insce-nálták, onnan k&ldték ki a merénylőket s onnan láttár a fegyverekkel, boa» bával és pénzzel őket Ezt ugyanis most már az orgyilkosok is beismerték. A vizsgálat ezen a nyomon folyik s keresik most á felbujtók«!, az igazi bűnösöket, akik nem lehetetlen: előkelő pozíciókat töltenek be Belgrádban. A vizsgálat nyomán máris több letartó*-tatásra volt szükség. Letartóztatták Jef-tanovics Gligorje, szarajevói milliomost, a szerb törekvések anyagi támogatóját éa szellemi vezetőjét, éppen akkor, amikor menekülni akart Szerbiába.
Ez a Jeftanovfcs él in áll a boszniai irredentista mozgalomnak, apósa Spa-tajkovics volt szerb külügyminiszteri osztályfőnöknek, akinek szerepe volt a zágrábi hazaárulás! perben is. Letartóztatták Sola Athánázt, a „Narod" lap. tulajdonosát, amely lap tndvalevőleg a merényletre Izgatott s letartózt itták ugyanenne* a lapnak a felelős szerkesztőjét Ezek az emberek már nem eszközök a nagyszerb összeesküvés gaztettében, hanem nyilvánvalóan té-, nyezők, bárha nem b főbünősök: ezeket ugyant", amint a jelekből látszik, • Belgrádban kell keresni .
Az az egy-két napi nyomozás, amely eddig folyt, máris riasztó tanúbizonyságait nyújtja a szerb—Osszees-kgvés aknamunkájának. Kiderült ugyanis hogy egy nagyszabású szervezettei^dol-goztak s ha a két merénylőnek nem sikerül a gaztett, a tartalékban, különféle utcákon, Bosznia más részeiben, városaiban el volt rejtve még egynéhány.
Európa amely érzéketlen szokott lenni a monarchiával szemben, ebben a szörnyű pillanatban maga is meg. döbben s a haramiákkalszembenftiag* is a legsúlyosabb megtorlást követeli. Az események, a vizsgálat adatainak eredményei valóban beláthatatlan következményeket tárnak fel, mert megdöbbentő még arra gondolni is, hogy Belgrád ilyen eszközökkel keresse cél-Jatt a megdöbbentő arra gondolni, amit . ma egy nagy angol lap hangosan oda
kiált a világnak, hogy eeért a véres bűntettért felelős Oroszország.is, amely politikájával, izgatásaival — tegyük hozzá: eszközeivel is —_ Ide fejlesztene a dolgokat.
Politikai gyilkosság volt, nem leheletlen, hogy súlyos politikai következményei lesznek. Ma még nincsen teljesen tisztázva minden, higgadtan be kell várnunk az eseményeket, de Ha a vizsgálat teljesen beigazolja a küllőidről eredő poUtlkaf koinptottof, magunk is állítjuk, hogy most már le kell vonni a legsúlyosabb konzekvenciákat, s ezzel kell nyugalmat és rendet teremteni a monarchia határain.\'
Berlinből már most jelzik, hogy diplomáciai közbelépés készül monarchiánk részéről Szerbiában.
Tisza külügyminiszter
Bécsbői JeieriBk: Őfelsége elnöklete alatt koronatanácsot tartanakt amely két-három napot fog igénybe venni. Teljesen komolyan tartja magát a hir, hogy ezen szenzációs változás kai eszközölnek a monarkia ügyeinek vezetésében.
Berchtold külügyminiszter megválik állásától s utóda Tisza István gróf magyar miniszterelnök lesz.
Bosznia vezetésében is" nagy Vytff> tozások tesznek. A vezető pozícióban lévő összes polgárt és katonai métjí ságokat kicserélik.
Fölhívás Szerbiához.
Bécsből jetentik : A külügyminiszter, a hadügyminiszter és a vezérkari főnök együttes tanácskozást tartottak, amelyen Berchtold bejelentette, hogy fölhívta n szerb kormányt folytasson nyomozást s szerb királyságban a I merénylet értelmiszerzőinek kinyom órása iránt, mert az . eddigi trálnfr Szerbiába vezetnek. Illetékes körökbeajszt hiszik, hogy SasrWs nem fog eleget tenni az óhajnak s azt a kérelmet, mint a szerb belügyekbe való ileték-telen beavatkozást, visszafogja iiteeltesl A visszautasítás kóvetkezaaényait általában vágna tesnek tartják.
Az orosz beavatkoaáa.
Péten*dmtf fetműtk, hogy aa orosz külügyminiszter fölhívást fog Intézni s monarkia külügyminiszterhez, hagy azonnal tegyen fote kedáeeket a basznia szerbek üldözésének megstüntetésére.
4
¿ALA
Ai uj IröaOrOkOs.
Bécsből jelentik : A király s tegnapi ki-yipKuss wkbti át Károly Ferenc Józseire a trónörökösi címet és jogokat. A király Ferenc Ferdiáánd ráfi lakhelyét, a Belvedert aa aj trónörökösnek fogja -ajándékozni. «►
Az utazó holttestek.
SpaJUtó, julius 1. A fejedelmi halottak utolsó ütjúkban ma Spalatőhoz ertek. A város összes harangjai zúgtak, a..kikötőben pedig egybegyülekezett a katonaság, a klérus s óriási közönség A Viribus (Jnitis lassú tempóban haladt el a város előtt.
Elmaradt a p r okiam fi clo,"
Párából jelentik : A Figaro minden cd-—jolallal "»"t» is fontartja n*\' az edegSJepét, ■ hogy Szerbia ét Montenegró unióját\'vasárnap akarták Belgrádban és Cettiniében proklamálni. A kihirdetést csak -a szarajevói események hatása alatt halasztották el rövid- időre.
Segítséget kérnek a szerbek.
Szarajevóból jelentik : Bosznia katolikus ^és mohamedán lakosságát alig lehet visszatartani attól, hogy elkeseredettségükben általános vérfürdőt hé rendezzenek a szerbek közt. A vidéken a szerbüldözés így is nagy aránya. A bosnyák sibor egyik szerb képviselőjéhez választói sürgönyt menesztettek, amelyben segítséget kérnek, mert a mohamedánok és katolikusok mészárlásától félnek. Anyagi káruk már eddig is óriási. A belügyminisztériumnak a szerbek eddig nyolc millió kárt jelentettek be.
A statárium.
Szarajevóból leientik\': Uj Szarajevóban a szerbek mellett nagy tüntetés volt, amelyen egy Nikolics nevű kereskedősegéd lázító beszédet tartott a monarkia ellen? A keres-: kedősegédet azonnaliét art őzt attak s a statári-áKs bíróság elé állitották. O lesz sz első, aki a rendkívüli állapot következtében cselekményéért halállal fog lakolni.
A gyilkosok,
Hnr^wAhM jelentik, hogy r gyilkosokat a vizsgálati fogság és a vallatás aaár megtörte. Vallomások addig ia rendkívül sok—kompromltáló adatat tartalmazott Ssarbia ellen. Vallomásokat a vizsgálat érdekébea titokba* tartják.
Meneküiö szerbek.
—---Szarajevóból jelentik : Az eddigi vizsgálat egész sereg szarajevói szerb ellen szolgáltatott sqlyos bizonyítékot. Az ízgstásokban részes szerbek rémülten menekülnek, hogy elkerüljék részben az igazságszolgáltstás, részben s mohsmedán és keresztény lakosság haragját.
A gyászoló Sterbia.
Belgrádból jelenti titkos levélben egy •ugyar kereskedő, hogy milyen a szerb gyáss. Az emberek minden figyelmeztetés ellenére se tudják örömüket visszafojtani\' s az események örömére áldomást isznak. A berúgott szerbek káromolva szidják a tnonarkiát és a Habsburgokat. . * - -
A Zrínyi Miklós-utca szabályozása«
(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizottság tegnap, délután 6 órakor Piihál Viktor dr. közjegyző elnöklésével ütést tartott a város» háza tanácstermében. Az ülésen több kisebb jelentőségG ügy megbeszélése mellett a Zrínyi-Miklós-utca szabályozásának kérdésében Is véleményt nyilvánított a bizottság.
Tudvalévő, hogy a Zrínyi Miklós- utcának Zárd a-utcától a Király-utcáig terjedő réssé egyike a város legszabálytalanabbul épült utcáinak. A- városi tanács felszólításira a főmérnöki hivatal még régebben fnegállapltotta az utcarész szabályozási vonalát, ame lfet a közgyűlés jovábagyott. A szabályosáét egyelőre csupán aar utca egyik oldalán leket végrehajtani, mert a másik oldal már be van építve. A város tárgyalásokat folytatott a telektulajdonosokkal, hogy milyen áron engedik át a iza-bályozás céljaira a piros vonalból kiugró telek-réízeket Az ajánlatokat most a pénzügyi bízott» sághos telték-át, véleménynyilvánítás—végett.
- A telektulajdonosok közül R sic ben fald Győző, Sliém Vilmos, Kohn Iguác, Cái János és Grünhut Ignác rendkívül konciliána és loyálís ajánlatokat tettek. A szükséges telekrészeket hsjlsndók teljesen ingyen a város rendelkezésére bocsátsni, ha a város megígéri, hogy a járda mielőbb elkészül és lebontott kerítésük helyébe ujat építtet. Ez ajánlatokat a bizottság elfogadásra ajánlotta. A másik négy telektulajdonos azonban olyan horribilis árakat kért, hogy a bizottság a tárgyalások megszakítását és a kisajátítási eljárás megindítását véli s leghelyesebbnek.-—--->—---
Ezenkívül még néhány tandíjmentesség! kérvény, a keret méntelep elszámolása és S város gördövényi szőlejének házi kezelésbe vételéről mondtsk véleményt. A Franz-cég Csengery-ut és Zrínyi Miklós utca sarkán lévő házát megvételre ajánlotta s városnak, de a pénzügyi-bizottság véleménye szerint \'semmi
szüksége s városnak arra az épületre. Így te-hát aligha less valami a vásárból. , -
Pihen a bíróság.
A Hkv<ayssák VyáH aslasta.
(Saját tuJásttóhkióli) A bét végén meg. kezdődik .a nagykanizsai törvényszék nyári safi-ne te. A jövő héttől kesdve augusztus végéig már csak a legsürgősebb esetekben tartasak tárgyalásokat. A bírói kar tagjai a kővetkező sorrendben veszik ki nyári szabadságukat :
Eőri Szabó Jenő dr. elnök július 6-iól augusztus 16-ig összesen 42 aapot. Helyettese jultos 6—lő-ig Kenedy lesre julius 1-6 tói
augusztus 16-ig Pancerá" István. Pancera István julius* 6-tól juIíus IS-tg, összesen 10 nspot. Helyettese Fischer József dr. Kenedy Ittare dr. augusztus t7>-t^l- sgeptemher iiiÁf fiswrsen 42 nspot. Helyettese jnlíus IT—28-ig Samaeljr Ottó, azontúl Mutschenbacher Edvin dr Ságky János jnlios 1 tői augusztus M-ig, összesen 42 nspot. Helyettese Samuely Ottó. Fncher József dr. julius 21-tol augusztus 31-ig összesen 42 napot. Helyettese Székács Pál. Székács Pál julius 1-től julius 20-ig és szeptemver I tői szeptember 22-ig, összesen 42 napot. Helyettese dr Fischer jócaef. Muischenbacher Bdvtn dr. julius 13-tól augusztus 23-lg összesen 42 napot. Helyettese Kayser Elek. Szabady Lőrinc dr. jaRns 2-tól augusztus 12-ig összesen 42 napot. Helyettese jutlus 2-tól l4-lg Fischer József dr., azontúl Kayser Elek. Kayser*Elek junius 3-tól julius 14-ig összesen 42 nspot. Helyettesé Jállut 2—14-lg Samuely Ottó, akf augusztus 13-án veszi ki szabadságát szeptem* ber 23-ig. Helyettese ex idő alatt Saághy János.
A Pozsonyi Kereskedalmi ás Iparkamarától * fenntartott nyilvános, három évfotyanu
ftlti KtrmedtiDi HWi hmm
ÉretUísi ><a«4kL ABirfdaMStls. hlir.lh.i tr%mmM h„iuU. MM : AZ lOAZOATÓSÁC.
t Se > K Pon y v a és zsák varroda 3 B r
u> O k. Cl. HIRSCH ÉS SZEGŐ, Nagykanizsa, a törvényszék mellett. 1 í IC
j* >o í \'P i > 1 -b LM Kölesonponyvákat minden méretben és mennyiségben raktáron tartunk, as Uj kaxaltakaró és gépponyvákat szállítunk fjz, métecenkint K 1.80-tól feljebb, aa Gabonás zsákokat 80 fillértől följebb, gépolaj, gépssir, kender
1914. julius 2
\' ^ ZALA
5
hírek
— A polgármester lubeáaáfa. Sabjcui Gyula dr. polgármester julius elején hat heti szabadságra megy s est ss időt vidéken fogja tölteni. Tivolik éber Hatis István k. polgármester és Krátky István dr. főjegyző helyettesítik. Az utóbbit a szombati kösgyülés fogja SMgbizni a polgármesteri teendők végzésével. . \'w-
— Építkezik • váron. A Király-út ca végén lévő Bárány vendéglő épülete tudva-levőleg a város tulajdona. A tanács szzal a tervvel foglalkozik, hogy az öreg földszintes épületet lebontatja s helyére éfiüelctcs házat építtet: A terv már annyira előhaladt, hogy a bérkázsserződését meg sem újították. Annak mindenesetre örülünk, hogy a.város építkezni szándékozik. Azonban ugy Kiszük, hogy erre VcttsTsIkalmasabb helyet Is találhatott vokia a városban.
— A szervezeti szabályrendelet. A vármegye tudvalevőleg gyökeres változtatást kiváa a szervezeti szabályrendeleten. A módosítást Krátky István dr. főjegyző ^fogja
\' elkészíteni. Ezzel s hatalmas munkával julius végére készül el. amikor aztán az nj tervezet ismételten közgyűlés, elé kerülhet. Hogy a vármegye törvényhatósági bizottsága már s szeptemberi ülésen letárgyalhassa a szervezetl-sza-bflyrendeletet, — Sabján Gyula dr. polgár-mester augusztus -elején megszakítja szabadságit s rendkívüli városi közgyűlést hív egybs.
--—A Tnssslh Iái rendezése. A városnak méreteiben egyik leghatalmasabb tere a kőnkéi ház előtti Koasutb-tér. Azonban »térnek csak a ■tultii imponálók, mig a valóságban ugyancsak el van hanyagolva.. A talaj egyenlőtlen é» sürü, dísztelen bozót terpesz-kadlk rajta. Amint értesülünk a polgirmqttt a teret parkiroztatní akarja. A terv dicséretes, mert ha már a kórházunk dísztelen, legalább % környéke legyen tűrhető;-
.. — Gyermekek jótékonysága. Diákok és diáklányok vasárnap délután szépen sikerült műkedvelő élőadást rendeztek ss országos gyermekliga javára Előadtak egy Mhnzs- _ tot, továbbá monologokat, tánc- és zeneszámokat. AZ előadáson kitűntek szép szereplésükkel: Hatezer Ella, Dobó Évi, Balaton Dénes, Horváth István, Stern Jenő, Krámer József, Klein-fald István, Kohn István, Barta Pál. Fölülfizet-tek; Frank Manóné, Holczer Sándor, Holczer Pál, dr. Szukitsné 1—1 koronát, Schwarc Tg- ~ Próbadobozokat, nác 40 BBért, Weu Józsel, kiónféld Ida, Stefr- - —röpiratokat ner Terike 30 - 30 fillért és Kohut Ella IÓ f. A jótékony célra összesen 16 korona 40 fiHér gyűlt össze, smelyet s rendezőség a Zala utján readeltetési helyére juttatott
Pixavon- x
hajápolás
Q lW*a|ro6fl JÓMímméJty, a brn Aq/d/ résmeMt/lefl.
dm
Valódi brOna! szivetik
az MI4. évi tnmasi éa nyárt lálajn || isili In T ka
Egy ss kffa.
teljes térflraháfcaa {I sssMay Sksa
rsa^Jjearfs
Siegel-Imhof Brflns.

valamint orvosi
dijtalanul küld HENRI NESTLÉ cég WIEN,
L, Biberstrasse 1170 >_
— ás SááUrstáz Nsfjkaslisáa M# raggal nyolc órakor állottak először nagy kanizsai ndálelik az adókivető bizottság előtt a azzal megbeadődótt Nagykanizsán is a harmadosztály« kereseti adó felvetése. A bizottság tagjai i Ungar-CJUmann Elek elnök. Seben Richárd, Miftényi Sándor, Fábián Zaigmoad dr. éa Vdf Tivadar. A pénzügyjgazgstóság részéről Mérő Géza tölti be as előadó tisztét. A közgyűlés bizalmi férfiak ni Ádám Róbert ós Viola József városi képviselőket küldte a bizottságba, amelynek Vojkóvics adótiszt a jegyzője- Ma ,n bérkocsisok és fuvarosok állották1 a bizottság előtt. A tárgyalásokat féltizenegykor fejezték be. Összesen negyvenbét ügyet tárgyaltak. A kivetett adómaximum 126 korona volt. A minimum 15 korona és 50 fillér. Holnap a borbélyok, -cipészek, cipőkereskedők, i ipőgyni osot, kalaposok, kalapkereskedók, varrónők és ruhatisztítók kerülnek sófra hetven-hatan. As előiráaysott adójavaslat maximuma 708 korona. A minimum 6 korona. A tárgyalások 8 órakor kezdődnek.
— KSesenetnyllváuitáa Dr. Szekeres Józsd és neje ezüst menyegsőjük • alkalmá-ból 100 koronát adományoztak a Keresztény Jótékooz Nőegylet céljaira. Dr. Schvartz Adolf szintén IUU koronát" latoBUBfUIUU asnigéiijeb részére rögtöni kiosztásra édesanyja dr. Schvartz AdoKné arnő elhalálozása slkalmával. Ezen nagylelkű adományokat a leghálásabban köszöni a Keresztény Jótékony Nőegylet választmánya.
—. A nnlnhásl kstbssstssksr a pécsi—ezsedparancsn okság rendeletére \'as m iságoa gyász miatt nem vess részt a színház előadásán A szinház vezetőségének érdeklődésére a katonai-hatóság kijelentette, hogy es a rendelkezés csak néhány napra saóL Valószínű, hogy Ferenc Ferdinánd temetése után, tehát aaár vasárnap naaét játszani fog a katonazenekar.
A nanl premier. Két angol M
darabját matatja_ssa ka a színtársulat. A
darabot levegője, beállítása, szereplői mindenképen nemzetközivé teszik. Ezt azonban kivó-tslasan nem az üzleti szempontok diktálták igy, kanrm a szerzők forró s ss egész darabon át akikal hőséggel tikkasztó vágya: ujat, valaaai iimrreflén szépséget matatni a közönségnek. Ezért mennek el Kínába a tragédiáért. Hogy sflterült e ez nekik ? .— erre a kérdésre megfelel a darab ritka, nagy és őszinte sikere, amely remélhetőleg Nagykanimáa la bK kísérője marad.
— Tekintse wmmu Perkó Péter dm- éa ssnlialistő modern mintáit. Zárda-utca 11 szám
VAKWM töWőtoWazár a legjobb éa tag-prafctftasabb Ara darabonként I K 00 f, <ft-inaW WvHefbea 2 K 40 f. FISCHBL FÜLÖP FIA kényt- és papi rkereskedésé ben Nagy-

kész ágyfelhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat
SINGEK JÓZSEF ós
> * divatáruházában Erzsébettér.
f.
ZALA
* 1914. Julius 2.
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-özlet
Kfcsziro-Wet
Villou\'Jan. ) . "jF ! \' i .. • \' • lliMiMB
\\
Buia októberre Busa 1915. fprif. Ron os-óbrre Zab októberre Toprl m¿ ¡tur 4 Tangert juiiusra Tengeri 1915 mái.
IZ73 12.92 SL3I 7 58 7.36 7.54 7-35
£<tákpaptr löndc.
Magyar hiiet 776-255 Ontrák MM 60025 4V, koron«Jir»d<k 79*95 ; Otzirák magyar at-iammut 687.50; jeüátot oank 393 —[ fcuá-miWóbank 483*50; Hasi bank 270-—: Magyar bmkU78JS0; Rtaamorinyi 615-—; SMgotar jioi 673 «; Köiui i vaint 574.50; Városi vasút 308*50
Feleli, ñerkcntfi:
Sxetfaairt;
FUckel I aj— | Tóth fíha
Automobilvezetö tanfolyam ,
Jelentkezéseket ¡ulius 15-ig és 30 ig elfogad Fekete Jenő műszaki vállalata P tC S.
Nyilttér,*)
Fbszerkereskedö urak . szíves figyelmébe t
Hivatkozva a kalaegerategi ra. kir. pénzügyigazgatóság t kó 25 éo közzé telt Uráat-■éayéra, melyben a nagyméltóságú m. kir. pénzügyminisztérium t évi julius* kó 1 -tői a só árakat fölemelte, ennek folytán kényszerítve vagyunk as asztali só árát alanti árban megállapítani és p. 100 klgr-kint K 27.60.
—Tisztelettel Hirscb ém Sxogő Nsy József
-*) Aa e rovatban későitekért -nem—rífid
magára felelőeaéget s Szerkesztő
y^ magánosnsk egy szoba, konyhá gyeiül teendőkért Királyi Pál-utca 8.
Egy lakás
istállóval fiakkerosoknak
különösen alkalmas, kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
Legolcsóbb és legjobb nyaralás
a PÁU vendégíőbtr
Balatonberényben
és Parti villáiban* lakás, fflrdö kabin nal, reggeli, uzsonna, 4 tál ebéd é* vacsora L rendű étteremben, változatos étlapról váltatva, személyen kint 5.50 IC (2 személynél). Bővebbet i Páll vendégl6g
ven dégW
Értesítés!
Tisztelette l értesítem a n. é. kő* zűnséget, hogy
festő műhelyemet és lakásomat f.é május 7 én
Kőlcsey-ttfca 15. sz, alól Király utca 47. sz. alá (pósta mellett) helyeztem át. — Legmodernebb és csinos mintáim nagy mennyiségben vannak raktáron, melyre a n. é. kői zönség figyelmét van szerencsém felhívni. Tisztelettel
Sattler Oszkár
szobafestő és mázoló.
Telefon 7S.
m
NAGYKANIZSA.
JLL
Telefon 7S.
Késinlneki Miosknfílc kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ogyvécfi.
gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, aróvek, meghívóké eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle Ízléses kiállítású reklám-nyomtatványok.
Gyárink i üzleti k&nyveket, Ügyvédi naplókat Jegyaököoyvekot, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket Rajzfftzeáeket és WMaböket, Mintaracakókat, FtH liptárskst stk
|9!4.\' felit» 2.
ZALA
ÍÉÉÉÉÉÉ1
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy az idény előrehaladottsága miatt a raktáramon levő kalapokat a legolcsóbb árakon kiára-* sttönr. A legszebb, legdivatosabb és legfinomabb Icaiadok már 5 koronától feljebb kaphatók. í- Egyúttal leérem tisztelt vevőimet, hogy a Bécsbe modernt\'álandó téli kalapjaikat
augusztus hó l-ig
hozzám juttatni szíveskedjenek, hogy azt időben megkaphassák.
Kiváló tisztelettel
Róth Laura.
A cognacgy árban
kapható
coqnac, rum, öszüoórium, seprű, törköly-, busfenyó-, barack-, dió-m*m t* gsgresnijgpdHnto, mm
épugy minden fajta lik5r nagy Qve gekben, porcellán dugóval á 2 kór. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón be ~_szerezhetni. •
lizfeztttUiélFklifvrisi vlifaJit
Ml István
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 14.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem Ife, hogy a
oozer
végzem és igy az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres eredményéről. .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, , úgyszintén az összes kútszivatfcyuk és tüzifecskendök készítését, javítását és -alakítását.
SsoMd és megbízható munkámról számos eliamerőle vél áll a nagy érdamfl közönség rendelkezésére
Csakis jobb
család gyermekei nagykanizsai uricsalád-nál a jövő tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán. Cím a kiadóban.
a legújabb divata
Óriási választék francia grenadirtokban K 1A feljebb
Angol vászon minden színben., \' * „ - .95 ,
Míll fleulr*öreppön —"———>.- „ 1.10 » Tennis creppon ™ \' - a —-.70
Francia voílok „ 1.50 .
Eponge vásznak 120 cm. széles » „ 3.—\' ,
LOster katffetofc—--—-------------—— „ ké.— .
Broche kabátok \' ,. 30:— „
Eponge kostümök B 32.— „
Selyem kabátok „ 50.—7 „
Angól feosíumofe—-—:---„ —--—
Batist grenadin és crepp blousok „ 3.-— „
Finom hímzett női ingek „ 2.60 ,,
Füzővédők — — m 1.20 s
Továbbá óriási választék aiigol és francia ruhakelmékben, chiffon —————- vászon és asztalnemüekben. <
Tavaszi és Sport kabátok előrehaladott idény miatt
-gyári ároü tf-CTnftk , kiarifsitvá. ~_
Szíves megtekintést kér minden vételkányszer nélkül
ítern József
divatáruháza Nagykanizsa. Központ szálloda.
Teljes hálószoba és többié e bútor olcsón
Cim a kiadóhivatalban.
20741 k. 914.
Arveréai hirdetmény,
Dr. H t edös QfOrgv végreha jla\'ónik özv Mirtincc LAitlóié sz. Ró/s* Qyaric Anaa •oraó\'di Itkós végrehzj\'Sst szenvedő ellen indítót végrth i|>isl Opyéien a ^telekkönyvi Iiiiósh? a fíh>|\'»\'ó kérelme következtében sí 1881 LX c 144, 146 íz 147 §. írteliuében elrendeli a végreb »Jtási árterési 405 kor. »őke *6»<t ét, ennek IMS. évi dreember hó 17. nap|t\'ól járó 5\'/a ksmsts, 15 Sor. eddig meg-\' llapito 1 per, 43 kor. 70 I véprrbf j,áti és a? árv.-réii Vérvény írt eanttal megáll «pitptt 30 K • óltsés, valamint a csatiakoioiinak kimondott ökeköve\'el se és liraléksl bsfcajtáss végett, á nittkiniuii kir. törvényszék ie 0 e én ItrS Nagytrairsán fekvő s a nagyksnizrai 2365 sz. ikrbei -f- 6553 hrtz, ssAn\'órsid s kistnezöi <tgs»l*nra 68 kor, a + 52331*. htas. logttlsas 80 kor. eschael negál spltolt. kiiitilaii Arat A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvi ht*. himulos helyiségében megtartására 1914. \\ M augusztus hó I. napjának d. e. 10 ¿ráját \' tűst ki
A kir. Issék, miat Ikvi halóié*.
N .\'yyksnissán, 1814, Április hd 24.
. . SAAÚHY sk. kir. isiékl biró.
Mtm\\ 1 iiiim
Minden nedves falat szárazzá
teszek jótállás nsnUat, vállalok továbbá: beton és vasbeton hídépítéseket, csatornázásokat, beton kerítésfal építéseket, járdakészitéseket.
síjítirlrhiin cenitlQittéi
betonsirbolt építést és műkőszegélyeket, készítek, terazó lépcsőket, kerítés oszlopokat vasbetonból, minden méretben éa . kivitelben léc, drót, vagy vaakeritéshes.
EMIIiM víztartály ttitMnbt
és az építési szakmába vágó összes munkákat — A kész bdton munkák saját telepemen megtekinthetők.
Tisztelettel
SZUKNAY LAJOS
épitész és vállslkozó, beton, vasbeton és talaj vízszigetelő vállalat. Nagykanizsa, József (5kcrceg-ut 28.
gyönyörű választékban kaphatók:
Físchel Fülöp Fia
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
ZALA __ l®»4 ¡ül Ös 2
tPrima
tűzifát ~ ~ \' \' áptsf —--. ." ;—
kocpJc is tefjes vaggonrato" monyban azonnali ssáüiiásra a hely bah fitvai\'a/ós méríegen megmazsáívafiázfíoz szaífitva
métermázsánként 2 K 20 /.
Jtrém ŰCároíg
_*Ragyíanizsa, Te/e/on 127
A legelegánsabb
Vászon cipöE • és Sandátok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta\' cipőáruk legjobb minőségben.
Miltényi Sándor ós
cipőáruházában Nagykanizsa, POwéui, a várai palotá|áfc»r.
Mérték urán kéazitflpk mindenfajta cipőárut
~7
2223; . 914.
Árverési hardetmény.
Dr He^edOs Oyöigy végnbt/laónak Híjdu hl vinné Benicik Tetéz és Beaizik József végrrhi|ási szenvedők ellflr—Indliul véerthtjUs: Bgyíben s e\'eiköny\'vi htlfoá* a v*vTeíuj\'s»á kérelme kftvtkeJrtébeo sa 1881.-IX. ic. 144. 14«. ét 147. § s érte mében elrendeli \\ tégrtbij\'ási érvelési 170 kor. 30 f tfikskőveteMs, e^nek 9 4. évi janoár bő 10 nap|*tél járó 5*/« kitnala, 35 kor. 80 f eddi* attgitilapiisii per, 36 kor. 50 f végrehajtási és az árytréai kétvér.yert esntisi megállapított követelése és Jirtüékal brbíjtiss végett.
A nagykapüiál hir. rOrvényaték \'erO e\'én levő > nsgrkt nlusl 3504 itikvbrn f 3958 hrss. nán ó * leleku t dűlőben H- ,du is váuoé az. B*ntzik Teréz revére irt ingatlana 194 K a 4439 ntkvbea u, annak íoltjdonául felveti f S116| . biti. rét B-d^nku\'i dO\'őben inga< Isar« 175 kor, • f 5719|i. 2 hrsz. rét raty-áioki njttgoU dfllőben inga linr» 240 kor, ai 5813. tzik\'fcrn u. *> nsk nevén Irt + 1726 hsa szánó a rác lerce ői dfllőben iogsiisnra 82 K is 4536 hnz legailsara 82 kor, a 4511 sí. Ikvben -f 5117 brsz. rét s B donkui dülőben irgaiianből 0. air li\'atfi \'t részre, 175 kor, a 6056 azttsben -f- 5290 hrsz, rét u. oit. Inga • tatból u. azt illet fi 1, részre, as 5219. Sitkvbta + 4042. h\'«. »xári ó a ssombatkal dfllőben Ingatlanból a ast ille ő % lénre 386 koiona kikiáltást árban. a a fentirt llnbeni ingnia ■okra C. 76531913 sz. alaU Baoizik Jáiacl Javára bcjagyzeit hiasoné! vezeti fogra való Itklnei MklL
A telekkönyvi halóiig az á/vetémsk • tkvi halóság klvalrlos helyit ág ében Ni g» kani asán msgtartáaára 1914. M iulltu hé 17. napiénak 4. «. 10 óráját tail ki,
A hit. tOraáayaaék, mtnt Ikvl hatóéig.
N«gykant**a, KM4 IprH hó 24 és.
tááOHY ah.\'ki», taaáhl Mré.
Sa/aef<r**fg> >r>. £ir.vénssűgyígapgu/óság/ól. ^ - ; - ,
37513 szám 1914/
!ÉX!lr dl" ©tményv.
Közhírré teszem, hogy á nagyméltóságú m. Er Pénzügyminisztérium az 1914- évi július hő 1-től 19l5._ junius hó 30-ig ""terjedő időre érvényes só eladási árakat a nagykanizsai kir. só-hivatalnál következőleg állapította meg: ,
azigetkamaraí konyhasó a kincstári raktárból 25 kor. 43 Hit,. marhasó 11 kor- 33 fi 11, ugyancsak teljes vasúti (cocsik-ban a vasúti állomásról:.konyhasó 25 kor- 36 fill., marhasó 11 korona 19 fillér
1
Zalaegerszeg. 1914. évi junius hó 25-én-
ÓDOR m. kir. pénzügyigazgató.
Bozső lozsgL kocsigyára Dagyhanizsan
íMi bíllitíst tart i li|izlísttt is - legjobb kivitalú i| bcsikMI. -
Cupé-, bőr- és v ászonfed elö-, nyitott-, hajtó-, gazdasági és" flxleti kocsik, valamint könnyű szekerek nagy raktára, —: 11 váIlal inindenncmU kocsik késii-tését, javítását és tisztítását, Nényezését és béllé lésé
--kitDnő—gondos—munka és jutányos árak melleit. ~
MINDENNEMŰ KOCSlRcSZEK NAGY VÁLASZTÉKBAN. ..
Gyermckjrelt
a ruhamosás elvégzése a—
persi |
önműködő
mosószerrel
Bi?tositottan ártalmatlan. ClliOf nélkül
Félórai főzés után J3s£é
Vakító fehér ruhát!
PFP9II " kíméli a vásznat és a
», \' L_ I \\ O ( fehérnemű az., üstben való kifőzés után olyan szép tész, mintha a napon a szabadban lett volna\' fehérítve.
fiytr: mm m iüo. wn
Mindenütt kaphrtó 1

Mack\'\'««
Kaiser ^orax
Előkelő Toaletszer 1 fjaszné\'laibiart,
Lodmpq wdflmíii
jnH valódi pirsa kar
I r Kaiser Bora* MfWWrJbla 5z|pfin Ml III
T
ilHn.lola ozsppjn SOliljri
Horváth Gergelytől
megvett modern chamut
cserephályhák
minden szinben, előnyös fizetési fel\' tételek\' és jótállás mellett jutányos áron eladó.
Biveiiet llírMHici B5
THIERRY 1. 6YÚ6YS2EB(SZ IUZUI1
«■■■«■ «M »iimini * ml ra MS. VilW« Wvi Ikil— á H|WvMUU|
tü, iliTiltoiA. nbMi. r^f-l
I fcxbu rhas, IBÍöbinUlmJí, etv»tj»» Ii 11%, rosse nnéaZtá, itllllf u* heteznEzck, I■/!»—■■. »■«■\'!■"\'. «Ib., utat «Ijfiüz, érái «b*™ I liSfcrtlfl mimtbr Jkerrel Imit ■ Imrti.
13 Ua-, vagy * a»P«"| van 1 aan It«( árslHkt
CRÍEKRY R. 04ouiriu| Cenlifolla kenfiex
biatoa kktfn Mnnllj WMt rík" lAihii
- iHMlnkM. TS— W*
Hjiklmu »»lillW t*n Mul^il. « >l*\'1 ¡«fent igeaM. S tteatar In K S.W a A. Hu illnUa IWtM «m uUavA »Sás.
«■•Ihtt. tiiiiii>ian laa >
1 |>ltfwUf*Wa . ■ I■—I■ t mm
U|Mbk nlniMiaSak Ptt^M t Traflán , m Sa S«MB. . ImIWM« Vt«M, ■«ImiiSI
Í"t». J#|W<ilkH Mwwte, M SM iMtM rtMSmjt»* M> ] Hill«! »■ m■ iMMJHai ,
JITIKRY|fl őrangyal gyógyurriárá wm PrfQreda. (KeMüch melle«)
93 iuüiirnrmm»c;fi;
Nyawaiai l a kiadótulajdonos „Zala Hírlapkiadó ás Nyomda Réaavépytáraasáf" könyvnyomdájában Nagykdalsaás. Igazgatót Ptackel bd.
J|Lk IvWfMi
Nagykanizsa, 1914. július 3. péotefc.
14» \'«Ml
■AGY KANIZSA,
Telefon-szám: 78.
^jl ^BIIÚIIkmiíiL
ftrdétééeket és eyilt-terrt JMUáat szerint vesz nl a kiadóhivatal.
POLITIKAI NAPILÁP.
UMatM ■ ■IA\' " kislns »>
..........»-» h-
..........1» .
filMI............•
Ef*» 14.- .
PMal üUMI»!!!«\'
EcrJvir......V5É ka»
..... i\'*1 -
glíVTT...... . . ,
Cgyss —ám 6 fillér.
Mntatlál nY biti kimutatások és magán-k&ztemények soronként 30 fÜTér.
niiiii MtliziiiM este I irskcr.
Eljegyzési és esketéni értesítések dija 5 korona. K<" srönetnyilvánitás 6 korona.
SZERBIA
Amit az ösztön az első pillanatban gondolt, azt a vizslatnak kiszivárgó adatai és a körülményék egymás mellé j állítása, mindjobban iallszinüvé teszik. A szarajevói merénylet szálai Belgrádig vezetnek, még pedig nem holmi fékezhetetlen anárklsta-táborba, hanem a felelős állásban lévő, jelentős emberek közelébe. A királygyilkosok kulturor-sz\'lgiban, ahol a cél a klrájygyllkossá-got Is szenlesithelő eszköznek tekintette, tigy látszik, az osztrák-magyar monarkia | trónörökösének és a trónörökÖsnének j orv megöletését is alkalmasnak találták arra, hogy Nagy-Szerbia mámc-ros ábrándját szolgálják vele. A közép-korban egy nemes a testébe fúródó orgyilkos-tőrre azt mondtam „megismerem a Me<tie4ek stílusát*. Ilyén módon a gaztettre, amelynek a trónörökös-pár áldozata lelt, nyomban rá lehetne mon-í dani, hogy az Szerbia stílusára valf.
Összegezzük a tényeket. A .Jne-rénylö lakásán pénzt találtak : állítólag -kétezer korosát; tehát oly összeget, amellyel a tizennyolc éves, kicsapott diák aligha rendelkezett. A gyilkos tehát nem volt az az egyszerű, elborult agyn fanatikus, akinek tettéért csak ő maga, és csak az ő rögeszméje felelős: megfizetett, föl bérelt embere volt azoknak, akik a trónörökös meggyilkoltatása után keletkezett hangulatból valami nagy változást vártak; azoknak, akik nem voltak szegény ördögök, földalatti anarkisták, hanem a szükséges anyagi eszközökkel bőven ellátott, tehetős személyek. Ugyanaznap történt a merénylet, amikor a szerbek a rigómezei ütközet évfordulóját ünnepelve, az összes szerbeket egyesítő, nagy álomban nyújtózkodtak; ugyanaz napon, amikor a boszniai szerbek nacionalista hírlapjaiban az addig Is féktelen monarkla-elle-. nes izgatás a legvadabb, szinte uszító hangját ütötte meg.
Mindezek mellé az a feltűnő véletlen, hogy Péter szerb király ép a merénylet előtt néhány rtspp«) átadja
— Idelftlenesen---az ttr»lkodásí Jiá-
nak, mivel ő nyaralni, üdülni megy. Uralkodók másutt is mennek nyaralni, sót az a kivétel, amelyik nem megy. A botdognH Edvárd angol király több mint két hónapot la töltött Marienbad-ban, anélkül, hogy Anglia számára uralkodó-helyettest kelleti volna kijelölni, aki a szabadság-idő alatt a felelősséget Ideiglenesen—vállalja.—Az- n feltűnő, a diplomácia előtt érthetetlennek is tatált mód, hogy Péter király az uralkodást—három—hétre; á legna gyobb .nyilvánosság előtt, proktamádó formájában átadta a -fiának ;csak egyet jelenthetett: Péter nem akarta vállalni a felelősséget olyan tényekért. amelyekről tudta, hogy befognak következni, amelyeket atonban nem volt módjában megakadályozni. A szerbek^ uralkodna amióta trónra jutott, tiern birja el a -vérebet; ezért sietett olyan feltűnő módon világgá kiabálni, hogy ami \'ezután következik, arról őt nem lehet szám a dásr a vonni. _
De akár van köze ennek a véletlennek a trónörököspár tragédláj hoz akár nincs: az nem szenved .kétséget, hogy a Ferenc Ferdinánd életét kioltó összeesküvést Belgrádban szőtték, -ott látták el pénzzel, bombákkal, revolverekkel és gyűlölettel. A részvétteli sopánkodás és szemforgató sajnálkozás, amelynek hangjai Belgrádból. hallatszanak, nem hárítja el a gyanút és bizonyosságot, hogy a merényletben — Szerbia keze volt.
Ha ez igy van: lehet-e békés együttélést képzelni oly szomszéd állammal, amelyet az irántunk érzett gyűlölet és a maga nagyságában, a jövendő terveiben való gőgös hit arra is rávisz, hogy orgyilkosokat küld közénk, hogy azok kiirtsák a trónörököst, akiben az ő jöyendö történelmi nimbuszuk legfőbb akadályát látják ? *
Amíg Szerbia maga nem szolgáltatja ki, pellengére nem állítja és a példás megtorlásnak kl nem adja a merénylet értelmi szerzőit, előkelő bűntársait ; addig nem képzelhető el ez a békés viszony. Anélkül slnca benne sok
Köszönet. Sok igazság v >n ásók szavában, akik szerint Szerblát a mi engedékenységünk, a végsőkig feszülő türelmünk és kifogyhatatlan békcslere-tetünk teszi oly kótyagosan eíMzako-doitá, \' vakmerővé. Megrendítő tragi-; kum, hogy ép a trónörökös, aki mindig hangoztatta a Szerbia ellen való erélyes, határozott eljárást, esett áldozatául annak, hogy a—monarkia ezt a , Kemény lépést a béke föntattása érdekében mindig huzta-halasztgatta. Ha az annekszlós válság idején r amikor Szerbiával az első konfliktusunk volt, a monarkia a cselekvésre határozza magát, kisebb vagy nagyobb áldozat árán nemcsak \' a maga tekintélyét a fensőbbségét állapttja meg,. hane*> sok mindent megtakaríthat vele, *mr azóti bekövetkezett •
Nem mondjuk, hogy annak most érkezett el az Ideje, az Idők nem olyanok, hogy azért rajongani keltene. De ha valamelyik léinek oka van azt kerülni : az bizonyára inkább Szerbia, mint a monarkia. Egyelőre nincs azé erről a leszámolásról. Arról azonban igen, hogy- a monarkia a legnagyobb energiával, tekintélyének teljos latbavetésével követelje meg Szerbiától, hogy az összeesküvés részeseit, vezetőit és katonáit ne rejtse az állam védő szárnyai alá, hanem a legsúlyosabb megtorlásnak át is adja; követelje meg, hogy egyszer s mindenkorra hagyjon föl az izgatással, a nagyszerb propaganda elhintésévei, amelyben ma már oly széles mezőt foglalt le magának; I hogy ne adjon tovább okot az állandó .nyugtalanságra, amelynek költségeit és kárait míulyan drágán űzetjük meg. Ezt joga van-követelni az osztrák-magyar monarkiának, ezt meg kell követelnie; és a szemforgató részvét, kétszínű gyász helyett erre kell felelnie Szerbiának: nemcsak nekünk, hanem Európa előtt, hogy az ítélni tudjon Szerbia fölött és tudja meg, ki az európai béke legvásottabb megzavarása.
3
ZALA
1914. ftftfö* 1
FORUM.
At éjjel vad kard riadó verte föl a váró* la-koaságát. Ax ablakok alatt hajsseresxtő riongássál fölharsant valami exotikus kürtjel S pillanatok alatt talpra álÜÉotta ax embereket. Ax ál-mokból fölriadt imjierek ast hitték, kotr. f<* ssdalnm tőrt ki, «agy • aaerk nfcswtt be Nagykanizsára. Pedig esak anyi történt, hogy kigyeladt egy ház s a kürtjellel as önkéntes tGxoJtékat hívogatták a veszedelemhez Hogy ■Byen aMCsai szokás ez, ast mondán is fölösleges. Éitheteélen, hogy tnS&rt kell a város agésx lakosságát ilyeténképpen megrémíteni. Meunyhel egyszerűbb volna, ka a tűzoltólaktanyában nyilvántartanák az összes önkéntes ttsoltók lakását a amint veszedelem támad, egy ember kocsira ülne és sorba)árva fölzörgetné ss önkénteseket Sokkal célravezetőbb is volna es a módszer, mert a mostani szokás ■ellett bizony sűrűn megesik, hogy a lakostág ■agy réssé fölriad s csak az önkéntes tűzoltó ihr"\' továkb nyvgodtaw sí igazak álmát.
Harmadéve Csanádvármegyében tartották a nagy gyakorlatot. Boldog emlékezetű Ferenc Fat&nan3 trónörökös Is resztv véren és ottartóskodásának sok kedves epizódját \'őrri emlékezetében s csanádi nép. A vármegye lakosságs még ma la áldja -r* véletlent, amely Csanádot tette a nagygyakorlat színhelyévé. Ennek köazönhetik ugyanis a Csanádiak, hogy elsőrangú- úthálózathoz jutottak s ma a legkisebb Islu mellékutcáin is majdnem oly simán gűrdfll sz automobil, s mint a budapesti Andrássy-ut faburkolatán. Egész a nagy?
gyakorlatig hiába kérte a megye lakossága, hogy javitaák meg a kocsi utakat. Amint ss— ben kitudódott, hogy ott tartják a nagygya-kortatokát, néhány két alatt teljesedésbe mentek az évtizedes kívánságok. Elért örültünk mi Is kétszeresen, amikor megtudtuk, hogy as idd manőver egy egy réssé Zalában fog lezajlani. Már képzeletben láttuk, mint sietnek járhatóvá tenni a mi portengerben, vagy feneket len sárban uszó utcáinkat. Sajnos, a sors kos-sónk neaa volt oly kegyelases, mint Csanádhoz. A nagygyakorlatok elmaradnak s a zalai utakon esős időben továbbra is hat ökröt kell szekérbe fogni.
A törvényszék nyári
mknktreuéje.
(Séféi laJóntónktót.) A nagykanizsai térvényszék nyári szünete a jövő két aleő napján keadőd(k mng s augusztus- utolsó napjáig tart Es idő alatt esak a legsürgősebb ügyekbe« tűsnek ki főtárgyaláaokat. amikor a rádlett előzetes vizsgálati fogságban volt A poigfei ügyek közfii szintén esak a legsürgősebbek* fogják tárgyalni.
A törvényszék Mrói karának nyári szabadságrendjét tegnapi\' számunkban már közöltük. A járásbíróságon a kővetkező sorrendben veszik ki a bírók szsbadságidojéhet Kovács Gyula dr. vezető járásbiró augusztus 6-tAl augusztus 20-ig és szeptember 5-től október 7-ig, Berecsky Viktor dr. jnnius 23-től augusztus I ig Dreven Lajos julius 1 - tői július 3l-ig ós augusztus 24-től szeptember 4-ig. Lajpczig An.at augusztus 13-től szeptember 73-ig Sartory Zsigmond dr. május 28-tól június 12-ig és auguastus 1-tŐl augusztus 24.
A járásbíróság a két nyári hónap alatt is permancociában qsarad. bár kevesebb tárgyalást tűznek napirendre, mint az év egyéb hónapjaiban.
A Pozsonyi Kercskadaimi ás Iparkamarától fenntartott nyilvános, három évfolyamú
filsilinrtrtiWlrtm tonnái
Él |H|I|I mipUt All**»»iiWli. Irinta, Mvtiata katí i AS tOASOATÖSáe.
Intimitások\' .
az uj trónörökösről.
A srerajevői tragikus esemény követkéz--\' tében előtérbe nyomul most Károly Ferenc József személye. Az uj trónörökös — aki tudvalevőleg két évvel ezelőtt tartotta meg esküvőjét Zita pármai hercegnővel — keveset hal-, ütött rftdjm) íasgarnt ^mit n f1st*V ^""örökn*-röl tudunk, az a legrokonszenvesebb színben tünteti fel kellemes egyéniségét s nekünk magyaroknak különösen- örvendetes az, ami mostanig róla nyilvánosság ele jutott. Károly Ferenc József, a sokat emlegetett Ottó főherceg fia».jelenleg a debreceni 39. gyalogezred alezredese.
A 39. gyalogezred, amely most Bécsben szolgál s amelynek első zászlóalját tavaly vette át Károly Ferenc József alezredes, s legtisztább magyar ezredek egyike, csupa hajdúsági fitt, debreceni, nánási, szoboszlói, böszörményi szolgál benne. Pár esztendővel ezelőtt hagyta el három zászlóalj a hajdú, várost; előbb Bród-ban szolgáltak és onnét kerültek Bécsbe, amikor a kolomeai lovasoktól ide osztották a fiatal királyt herceget caapatszolgálatra. A magyar ezredben a magyar tisztikar körében szolgál azóta Károly Ferenc József.
Télen keveset érintkezett a zászlóaliparancsnok a legénységgel, de nyáron, a század-gyakorlatok utan, a zászlóalj- és ezredrukkolá-sokkor, a céllövési és harcszerű lövészeti gyakorlatok alkalmából a főhercegnek mindennapos érintkezése van a legénységgel. Szivesen áll szóba a debreceni fiukkal, magyal ul beszél velük S igyekezik tsnulni tőlük. így történt — amikor a királyi herceg heteket töltött egyfolytában a legénység között — Károly Ferenc József pompásan tudott a bakákkal debreceniesen elbeszélgetni. Egy llyefl rapport alkalmából, amikor neki kell Ítélkeznie, vagy panaszt meghallgatnia, közvetlenül és kedvesen érintkezik a legénységgel a királyi herceg. Némelyik katonát kiváltképen szereti t volt a nyáron egy beosztott >dlstsnschitzer\'\'-Káplárja|
amikor a gyakorlatokon leugrott a lováról, ez. vigyázott rá
"T-s- Osztán jól figyeljen a lura —• mondotta debreceniesen a legénynek. -
A brucki táborban gyakorta megjelen Zita királyt hercegasszony is; s szivesen van együtt a tiszti társasággal. A legénységnek is zijut ilyenkor az örömből. Egy napon — fáradságos gyakorlat ^Qtán, amikor a legénység kfinn ebédelt a hosszú „ubüng" közben s táborba ér-\' kexvén, pompás marhapörkölt várta őket Zita hercegasszony főzette meglepetésfii s Ő maga osxtotts ki a pörköltet Turóscsusxs követte a jó magyaros pörköltet ér jó hajdú vidéki fehér borról is gondoskodott a jólelkű alezredesné.
Ezek a kedves dolgok teszik?népszerfivé a legénység elölt Károly Ferenc Józsefet és Zita királyi hercegasszonyt. A tisztikart pedig teljesen meghódították: közvetlen érintkezési módjuk, lebilincselő figyelmességük által. Gyakorta megtörténik, hogy Zita -királyi hereejfasszony a kaszárnyában várja meg az urat; ilyenkor vidáman, elbeszélget a tisztekkel s érdeklődik az ezred dolgai iránt A királyi herceg is pompás társalgó; nagyszerű katonai _ tréfákat tud és élvezettel hallgatja a bakatörténeteket is.
Kitűnően képzett és tanult katona a kir rályi herceg. Most elhagyja a gyalogságot; .bizonyára szivesen szolgálna a magyar honvédségnél. Hajlandósága és szeretete meg volna hozzá, előreláthatólag azonban a Bécs-* ben állomásozó tüzérezred, alezredese lesz a fiatal főherceg. •\' -
* A fiatal katonafőherceg katftai jellemképét Így alkotta meg egy " tiszttársa ; katona, fiatal férj, boldog apa, szereti a magyarokat; ennyit tudunk róla, Pöntő szerepe lesz az ország életében és talán nagy események játszódnék le személye körül. A monarchia jö-Vendő politikájának legtöbb,, érdeke összefügg e fiatal katona sorsával, ö inaga nem politizál, legalább nyilvánosan soha Otthon, — esténként, miközben fiatal assxonys egy érdekes regényt olvai, ő közjogi könyveiben la-\' pozgat, a belső politika eshetőségéről, s külső . politika nagy problémáiról olvas. Energikus és
határozott fiatalember, még harminc éves sincs | nyilván vannak ambíciói, tud és akar lelkesedfitr --\'■ •
Az uj trónörökös pár tudvalévőleg gyakran megfordult Magyarországon tavaly, amikor Már marosban tettek kirándulásokat Tavaly ugyanis fönt a lengyelek között teljesített hosszabb szolgálatot Károly Ferenc József, akit
3u hitvese természetesen ide is követett..— aliciából át-átrándultak Mánnarosmegyébe és sok apró csecsebecsét vásároltak a márma\'osí házi iparosoktól. Hosszasan, eldiskurállak a magyar parasztokkal, akiknek aranyakkal fizettek\'ax olcsó kápbat cikkekért A fistál főherceg különben Budapesten is nem egyszer megfordult és a Vígszínház előadásait nézegette végig kfilönös szeretettet *
Két évvel ezelőtt tudvalévően híre terjedt, hogy Károly Ferenc József ássisi útra készül. Legelőször a világhírű Neue Freie Presse irta meg ezt az újságot s azt közölt:, hogy a • legmegbízhatóbb helyről kapja a hírt, mert maga a fiatal főherceg mondta környezetében, hogy Ázsiába készül. Két nap mnlva aztán kiderült, hogy az ázsiai útról sxóló hir -a legmulatságosabb félreértés Egy udvari bálon ugyanis Károly Ferenc Józseftől megkérdezte valamelyik főherceg kisasszonyt
— Hogyan érzed magfcd mindig ?
— Most \' nem valami pompásan. aMft Ázsiába készülökj a lovaim már fol is vaonak kantározva, pár nap múlva indulok, — mondta mosolyogva ax ifjú főherceg.
Ezt a nyilatkozatot meghallotta a késeiben álló egyik oextrák politikus, aki sietett a hirt megtelefonálni n Pressének Az ázsiai et története pedig es: As udvari bál előtt való napon kapta meg a legfőbb hadúr rendeletét Károly Ferenc Józant, hogy egy gnbeiai kis városba Kolomeába — helyezi át a néhány rihp múlva el kell foglalni uj álloasás helyét Es a hir kedvetlenítette el aztán a főherceget annyira, hogy as udvari bálon ast mondta t Ázsiába kttfl mennie. Ázsia alatt tudniillik a legsötétebb Galíciát értette.
1914. jttHi» 3.
ZALA
I
HMMIUU W
kMBsiBl tcDi^clyb tóitöHraHéf
Ahol <i trónörökös orok álmát alussza...
(Saját tudósítónktól.) A Duna partján, az
alsó-ausztriai Pöchlarn kőzelébce, dm mmm • régi római Brdatetól ül Artstetten kastélya, ahol Ferenc Fmlináed főherceg és neje, Hőben berg Zsófia karcagnf siri álmukat aludni fogják. A kastélyt és a körülötte elterülő gyönyörű birtokot a főherceg as édesatyjától örökölte, de eredetileg neas sokat gondolt a kas- * téüyaJ, bár Károly Lajos főhercegi mielőtt a Rafehenau melletti Wartbolz- villát választotta állandó nyári. üdülőhelyül, az artstet-Jélyban családjával együtt több nyarat mikqr Ottó főherceg a \'feleségé-vei, Máfta Joaela főhercegnővel és két kis fii— val Peiseubeugbau nyarak}- Artstetten a csalid egyik kedves kastélya volt. Mint minden birtokán, itt is a kert és % park vonta magára Ferenc Ferdinánd Egyetmét a még házassága .élőit intézkedett, hogy az elhanyagolt parkot rendbehozzak, a fák egy részét kivágják s a zöld színtömegben hófehéren csillogó kastélynak • hagyatas nyiló kilátását minél szélesebb pompában bontsák ki.
-—*■ A"kastély h8»8a balkonjairól» négy ku
polás tornyáról elragadó látvány tárul a szem elé. A park átalakítása kotta magával magának a kastélynak átalakítását is. Kijavították éa renoválták s mivel épp akkor Jenő savoyal herceg gyönyörű dunaaaenti birtokát, Ortbot,. ménesgazdasággá alakították át, igen sok szép, ArtUcttenliez épp, iDő berendezési tárgy álh ÉZ artstetteni építők rendelkezésére. Sikerfiit k a kastélyt valóaággal páiatlau szépségű épi tészeti remekké varázsolni.
A kastélyt már 1823 óta a királyi család bírja, de falai H43>ben is álltak js mai alakja a A VT. századból való. Dombon magaslik s ablakai a Duna kies völgyére és az Oetseherre néznek. A plébánia épület szorosan s kastélyhoz sitrui, látszólag egységes épületet alkot vele, amk a népnyelv olyképpen juttat kifeje--náare^hngy .aa öttornyoe kaaté|y*-rál be izél I
Hogy miért épp Alistetten kastélyának sírboltját választotta ki a trónörökös siri lakóhelynek, ma nézve talán némi -világosságot derítenek- a- : Amikor 1908-ban
Vilmos császár először látogatott el Eckartsatiba az ottani vadásestokra, Hohenberg hercegnő negyedszer álh lebeteged és előtt, A hercegnő nagy buzgósággal vett részt s császár fogadásának előkészületeiben s november elején utazott viasza Bécsbe, shol s Belvederebea holt gyermeket hozott a világra. Előző nap Vilmos császár táviratozott Ecksrtssuból s kérte, hogy a születendő gyermeknek ő lehessen a keresztapja. A kis halott koporsóját utóbb Artstet-tenbe szállították ! a templom oltárs mögé
helyezték. Ugjenekkor a főherceg taeáoekeeáet folytatott épüáaaévei, leutazott vele ArtatdK taobe s megbeaiéhe vele, lehetséges- e a templom alá családi sírboltot építeni. A lehetőség megvolt, de nagy nehézségeket kellett leküzdeni. Manapság nem lehlet már alapok nélkül építeni, az artstetteni templom azonban így volt építve, mielőtt tékát a hegylejtőt ki vájták volna, hogy a sírbolt ivezeteit elhelyezzék, a templomot meg kellett támasztani A sírbolt fóth stílusban készült, szép üvegfestésű ablakok díszítik s az angol .íamily vaults\'-ok\' mintájára, melyeket a főherceg angol főúri birtokokról ismert, márvány olt árral látták el.
A főherceg a legutóbbi években a halál gondolatával sajátságosan bislmasii vált s a . sírbolt megépítése .óta Artstettent nemcsak egyszerre megszerette, hanem a kastély további kiépítését is el határ osta. Csak a nemrég készült el a kastélynak as I része, melybeE az igen ízléses könyvtárterem álL A teremben most helyezik a falba aa angol iparművészet legtökéletesebb szépségében tervezett szekré nyeket» polcokat a rendesik a könyveket. A főherceg alig két héttel ezelőtt jelentette ki, hogy mihelyt a könyvtár egészen késs lesz, rövidebb tartózkodásra Artatettenbe költözik. Az a körülmény, amely sok más kastély urat
Pöchlamból csak kompon — -árvíz idején igen veszélyes kompon — közelíthető meg, .a főherceget nerfl bántotta.
Az artstetteni plébániát s főherceg 1907-ben szálézi Szent-Ferenc fiainak adta át eredeti stílusában s renováltatta magat a templomot is. U[ főoltárt épitlelett,—kariarai márványból való, nagyszerűen tsgelt portálét állíttatott s számos igen. értékes képet, szobrot ajáudéko-
zott a templomnak. ——-—-^—r-r-
Ott, akol gyei-mekkorának legkedvesebb emlékei éltek, fog most nyugodni a nemes, nagy főherceg. Csak rövid tartózkodásra akart. Artstettenbe térni, de ottani tartózkodása örök marad. Hitvese oldslán, akivel minden megpróbáltatása, küzdelme, életöröme s halála közös volt, itt az artstetteni sirbolt mélyén csendes lesz álmodása.
A trónörökös Tisza István grófról
A Neue Freie Presse- n?k egy - szerajevói távirata hitelesnek mondott* értesülés\' alapján azt jelenti, hogy amikor Ferenc Ferdinánd királyi herceg az első merénylet után a városházát elhagyta és automobilra szállott, közvetetten környezete, előtt így nyilatkozott:
— Csak Tisza István gróf menthet meg már bennünket.
A jelentés hozzáteszi, ho gy s trónörökös ezt a megjegyzést á külügyi politikáról folytatott beszélgetés kapcsán tette.
A szemkórház dolga.
Nsgykuliu nllitf
dftntfttt a nlálnlw
(Saját tudósítónké.) A Nagykanizsán létesítendő szemkórház ügyében, amist budapettf tudósítónk telefonozza, — jelentős lépés tőrtént Az alispáni hivataft>ól néhány napja érkezett föl Nagykanizsa közgyűlésének azon határozata, amellyel a város a szemé saaái klinika részére Ingyen-telket ajánl föl • s belügyminiszter máris döotött ebben s kérdésben. A döntéa méltán kelthet nagy \' örömet Nagy kaninán, mert o belügyminiszter minden deputációzás is mis egyéb intrika ellenétt is megmaradt eredeti álláspontja mellett s as ujj szemkórhár zat csorbítatlanul Nagykanizsán, fogja foláltb tani. Amint budapesti tudóéit ónk jelenti, —7 na aa elhatározás Wglegea» aa épltksaéat asonhss financiális okok miatt csak a jövő év tavaiéi fogják megkezdeni. Remélhető, hogy addig a szemkórház telkének ügye is elintéződik. A város fölajánlotta ugyan azingyen telket, de anélkül, hogy a kijelölt terület fölött aaódjá-ban állna rendelkezni. Batthyány-Strattmas herceg ugyanis, akitől a szemkórház telkét meg kellene vásárolni, — a város eziránt!
kérelmére cgycflén béig OfUHt IfT KfaB. Reméljük azonban, hogy a herceg ezúttal sem \' fog akadályt gördíteni a város egyik jelentős dolga, előtt. — A nagykanizsai szemkórház felállítása ellen tudvalevőleg a perlaklak aszal érveitek, hogy a régi kórházat nem szabad elvinni a trahoma fészkéből. A betögyiiiiiiiszter -ezt- as érvet is honorálta. A perlaki kórházat nem tartja fenn, de s leg- . jobban fertőzött\' vidékekre Irátiöma-öTvOiótal jog kirendelni A belügyminiszter m* el haté« rozásáról ugy Nagykanizsa, mint a megye már legközelebb hivatalos értesítést kap.
Gyermekeimnek nem adokélep-tövclkészitetl tésztákat, féljem, ki gyermekorvos, határozottan ellen slgeaz Ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsinyeknek s tészta kellepényt tortákat a felfujtat Dr. Oetker féle sütőporral készítek nem kik. Vacsorára gyér ti ekeim lejben és tojásból puddingot kapnak, mő-a kitűnő Dr. Oetker féle pudding-porokka! készítek el, vagy pedig crémet Dr. Oetker-féle dlbona-crémporral. Változatosság kedvéért kicsinyeimnek időközönként Dr. Oetker féle vörös darát adot mi egy kitűnően frissítő utóétel. Mindezen ételek ízletesek, táplálók és hasznos voltuk dacára o\'csók.
kész ágy felhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat
SINOER JÓZSEF Ós TÁRSA
divatáruházában Erzsébettér.

¿ALA
1914. )mMm a
A trónörökös gyilkosai
Szerb vezérkari tiszt m fölbujtó. | JpPy-
Hol készültek a bombák.
(Bndap^ptí tudósítónk telefon jelentése.) A trónörökőspár gyilkosai ellen folytatott vizsgálat Megdöbben tőén szenzációs fölföd özést produkált az utolsó órákban. Kiderült, hogy szerbia sokkal jobban van kompromittálva a merényletben, mint az első—plttanafban sejteni is lehetett volna. A (ölbujtó s s merénylet értelmi szezője nem más, mint a szerb vezérkar főnökének helyettese. A bombákról a szakértők kétségtelenül megállapították, hogy a szerb katonai tőszergyárbao készültek Prilicsevics őrnagy rendeletére. A vizsgálatnak ez a döbbenetes eredménye s legsúlyosabb következményeket vonhatja magával s illetékes bécsi
ymirk»« t""*»_rllrrrfilhetatlsnnek tartják n
háborút SzerbiávaL A szenzációs eseményekről s következő tudósításaink számolnak be:
A szerb kormány jegyzéke.
I Bécsből telefonozzák: A szerb kormány ■ jegyzékben közölte s külügyminiszterrel, hogy jSssrhia hajlandó lépeseket tenni, hogy—magas személyek elleni tmorisztikus lépések meg-

A temetés.
afcadalyoztasssnsE A külügyminisztériumban nem tai tják elfugadhatáPák a" jegyzéket," mert-Szerbiának már mostistettekkfcl kell bebízo-nyitaoia őszinte szándékát. A külügyminiszter a jegyzéket id referendum vette. \'
A szerb kéz. , ^
--:—BácsBöl—telefonozzak^—A szerajevoban
folyó vizsgálstnsk kínos, döbbenetes szenzációja van.—Megdönthetetlenül hiteles adatok. vannak a vizsgálóközegek kezeben, amelyek azt bizonyítják, bogy a gyilkosok felbujtója s j merénylet értelmi szerzije Pribisevics Milán őrnagy, a szerb vezérkar főnökének helyettese Volt. Ugyancsak részes s merényletben Pribisevics Valér horvát képviselő is, akit nemrégiben jogerősen hosszabb börtönbüntetésre ítélt s bíróság, de a király kegyelme elengedte a büntetést. Pribisevics Milán pár éve főhadnagy volt az osztrák-magyar közös hadseregben s testvére Pribisevics képviselőnek;.....
A bombáx.
Az a hat bomba, amely a vizsgálóbizottság kezébe került s amelyeket a vasárnapi merényletnél akvtak fölhasználni, — s kragu* jevicai szerb katonai "lőszergyárban készült. Az egyik-merénylő -bevallotta, hogy vidéken még tíz bombát rejtettek eL Ezeket most Szintén a bűnjelekhez fogják csátolni. Mindjobbsn bebi-| xonyosodik hogy Ferenc Ferdinándot snnylrs körülvette s gyilkos bsnda, hogy életét a leggondosabb őrizet se menthette Volna meg. Prifkó, a harmadik merénylő, akit tegnap délután fogtak el, — töredelmes vsllomást tett. Beismerte, hogy a harmadik bombát ő vetette Ferenc Ferdinánd útjába s összeköttetésben állptt a többi merénylővel.
A tragikus véget ért trónőrökőa-párral most robog a vonat as osztrák főváros felé, ahova a holttestek ma este 10 órakor érkeznek meg a Délivasul állomására, Beszenteléa után a koporsókat a Hofburgba szállítják. A temetési szertartás amelyen az agg uralkodó, továbbá Vilmos császár fa részt vesz, —\' pénteken délután négy őrskor lesz- A gyászszertartás befejezése után a halott trónörökös-párt k nyugati pályaudvarról Arstettenbe szállítják s éjiéikor a kriptába helyesik.
A szerb lepel.
- Szarajevóból jelentik: Princip tegnap este azzal a kívánsággal járult a. vizsgálóbíró elé, hogy hsgyják az éj\' folyamán aludni, hol-nap reggel mindent körülményesen beismer s nem fog kímélni senkit, mert & ő élete amúgy sem ér már semmit. A kívánságát teljesítették. Ma reggel aztán kihallgatták s vallomása még délben is - tartótt^^sak annyi szivárgott ki vallomásából, hogy Szerbiában szinte hivatalosan készítették elő a mészárlást.
A német császár.
Berlinből jelentik a Magyar Távirati Iro-
tiogy Vilmos német császár nem vesz I s temetésen.
Fölfüggesztik az alkotmányt.
Bécsből telefonozzák, hogy s temetés után császári és királyi rendelet fog meg-amely—fölfüggeszti—Boasnia—alkot má-nyát s mindaddig, mig a tartományt meg nem tiiTt\'t^w*>r1 — ^fH**1— M»H»i*lrle>l kormányoznak odalent. A bosnyák ügyeket kiveszik a közös pénzügyminisztérium kezéből, állítólag újonnan fölállítandó minisztériumra bizzák. Az
uj uralom nagy erélyt fog kifejteni.
A Ház
- Budapestről felentlk: A képviselőház ma
délelőtt ötperces ülést tartott, amely kijelölték azokat a képviselőket, -akik—a temetésen a Ház küldöttségeként részt vesznek.
Háború?
•■■: \' J.u.\'g PfSk!»mád*.
- "gréx ujt ryygp W«n m , \', Bécsből telefonozzák: A t—elás atáa őfelsége * ■o—rit.ia n<pékse »rakli«lii|i fa», téz, amelyben kSzII, hogy Ferenc Ferdinánd alhalálneáeh következtében a tróoór&kiéaének joga Károly Ferenc József fBhsrsegrs szállt.
HÍREK
üécsbűl telefonozzák: Mérvadó körökben már tudják, hogy Szerbia nem moshstja magát tiaztára a merénylet ügyében. Est különben Szerbia is érzi már s az álrészvét hangját hirtelen cinizmus váltotta föl. A szerb kor-mánynsk eszeágábsn sincs, hogy a bűnösök kij>nhatolását komolyan megkísérelje s ebben az esetben elkerülhetetlennek tartják a megtorló. háborút. A Balkánon és Oroszországban, ahol előre tudtak a gyilkosságról, erre - számíthattak, mert hetek óta igen gyanús készülő*, dések folytak, amelyeknek okát a mi diplomáciánk nem is sejtette. Bécsben erősen tartja magát az a hir, hogy rövid idő választ el bennünkét a szerb háborútól.
összeesküvés a monarkia ellen.
Bécsből telefonozzák : Most pattant cssk ki, hogy miért járt személyesen az orosz cár Romániában. Ezen találkozás slkalmával\'valóságos összeesküvést szőttek a monarkia ellen. A kéi uralkodó elhatározta, hogy amennyiben Szerbia és Montenegró uniójára a monarkia Aiozgósitással felelne, rögtön mozgósitsnl fog Románls és Oroszország is.
-. A király klszSasta. Ferenc F»-dinánd trónörökös tragikus halála alkalmából Zalavármegye közönsége legőszintébb részvétéi tolmácsolta a trón zsámolyául. A megye ma távirati értesítést kapott arról, hogy a részvét fölkat illetékes helyen köszönetre talált. A A kabinetirodából ugyanié ez a sürgöny érkezett : ,ő esászári és apostoli királyi Felsége a Vármegye kösÖqsége részvétéért foghegy el-mesebben köszönetét nyilvánítani méltóztatott. Kabinetiroda.
— Elhunyt kópvinolő Gerlicy Ferenc káró, Szeged Iső kerületének munkapárti képviselője hosszas halódás után a deszki kastélyban elhunyt. Hír szerint a megüresedett kerületben Wokerle Sándor dr.-t akarják pártonkívüli programmal fölléptetni.
_ !■—jMM*I»ál!e«<«. Ai fclfl j."
képes heti folyóirat eddigi szerkesstője dr, Pethő Sándor, egészségi és tanulmányi okokból megvált a laptól s a szerkesztést Andor Jóxsef, a lap első szerkesztője vette át
— A kSzfytlás. A váratlanul elmaradt közgyűlést a hónap második felében fogja öaazqhjvtyi a polyimwtw Az elhalasztás asért vált szükségessé,. m^t több fontos ügy feldől» gozasavai klfi hiánya miatt stég nem tudtak elkészülni.------------\'\'*-: „ .
— Aa ndókfvetéa Ma délelőtt a bor-bdyok, cipészek, kalaposok, varrónők és ruhatisztítókra vetette ki a bizottság a harmadosa-\' tályu kereseti adót. A kivetés mszimums az előirányzott 706 korona helyett 400 korona volt, ami szimpátikus világításban mutatja A biznttság humánus magatartását. Holnap reggel, pontosan nyolc órára n szabók, ruhakar esse* dók, kékfestők, kesztyűsök, asztalosok, bádogosok, köszörűsök, kőfaragók, kádárok,- kárpitosok és lakatosokat idézték a bizottság elé.
A javaslatba hozott__maximuma -254
korona és minimuma 16 korona.
— A islsaisfysl jefysók közgyl-iáse. A Zala vármegyei Községi és Körjegyzők Egyesülete julius 13-án délelőtt 9 órakor Bala tonfüreden, a fürdő gyógy termében évi rendes közgyűlést tart Nagykanizsát a tárgysorozatnak 10-ik pontja érdekű, amelyben arról van szó, hogy a nagykanizsai járás tanítói és jegyzői fiúgyermekeik számára internátust óhajtanak fölállítani a ennek költségeihez segélyt kérnek a belügyminisztertől. A közgyűlés a • kérelem teljesítése érdekében szintén fölir s kormányhoz.
Két szobás ■
keret nuguntui elsejém két tagból állá uricsalád. Cin • kiadóhivatalban-
1914. július 3
ZALA

-Diákok • kávdkáakasL Azaz hogy eaak tagnap voltak diákok, m air érett, aordoa dzsenlesaének egytől egyig és bízonyárs provokáltatnának, ka széntől szembe« merném éket diákŐkaak nevezni. Nyok évig aegyoa jól ahriaehéfc ezt a kedves titulust, de mérői holnapra már derogál nekik a a maguk szempontjából igazak- is van. Elvégre talán éppen •■ért iiaaátsh éa győtrádtek nyofc éven át, hogy végre eldobhassák \'maguktól ezt a címet. Most aztán mevérettségéknek büszke tudatában, mintha helyre akarnák pótolnr egyszerre azt, amit nyolc éven át kénytelenek voltak el-■nlasTtani, valóságos rajokban lepik\'el a ká-véhásskat s egyéb olyan helyeket, ahol a diáknak tilos szórakozni. Akárhová nézőnk diákokba bot-Ek tekintetünk. Itt kedves ügyetlenséggel trradnafc csetlőn-botlón a karambol asztal költi» ott nagy elszántaéggsl és iszonyú zajjal csapkodják a svájci történelmi és tájképsorosat egyes lapjait a zöldposztós asztalra. Aki teheti. hölgyek társaságában mutatkozik s akad olyan is „bizony, aki még a ksszjros kisasszonnyal is kikezd. Miért mondjuk el ezt épen most, amikor minden eszteneőben igy van? Nem tudom. De szeretném megmondani az elbájolóan esetlen -kis granszenyőröknek,
i-hagy tás
hüaaháh voltunk—egy«
-aár
hogy levethetjük a diák nevet a ma boldogan adnók oda az sgyonfaragoft, régi Iskolapadért a világ valamennyi tekeasztalát és ksseiros kisasszonyát.
— Nyaraié Nagykaalisa. Egyszerre csak észrevettük, hogy s város kezd. elnépte-Ipr\'rfi A déli korzón egyre ritkulnak, tünedeznek a meglökött, ismerős arcok, ez. is, az Is elment messze ki tudja hová, nyaralni. Auiig k Voltak, nem k igen tűntek-tói. most, hogy elmentek kiáayzaaak. Végig inegyfnkaz utcán egyszer, kétszer, tízszer és nem találkozunk velük. Es most milyen fájdalmas és kellemetlen korzózni, lézengeni a forró és tikkadt levegőjű utcán, szenvedni a kegyetlen hlkig «Ilit és algondplt^í, hogy akik nincsenek itt messze a csillámló tenger langyos vizében pajkoskodnak, vagy a távoli tavak Ugy hullámaival kergetőznek, vagy baiátságoa hegyek zöld »flrüiben- hűsölnek, gondozott parkok kavicsos utjain sétálnak gondtalanul vagy esetleg eldagott falvacskákban, árnyas lugssok alatt, hűvös, vadszőlős tornácokon srieztázaak. Nagykanizsa nyaral és egyre kevesebben lessünk itthon,- s katlanként izzó, forró utcák kőzött, amelyek olyanok, mint az óriási ütőerek, csak hogy vér helyett s kánikula lüktet bennük.
— Mi sjiáji ? A vasárnapi szomorú \' katasztrófa óta a lapok tömve vannak a gyilkosság részleteivel. E mellett minden más újság ekörpüL A múlt hetekben s fejünk még Wied herceg miatt fájt s minden ember föl csapott albán szakértőnek. A nyelvűnk ekazo-tíkus nevek kiejtésén töredezett s a skipetá-rok országát ugy ismertük, mint a ssját tenyerünket. Vasárnap óta azonban sejtelmünk sincs, hogy mi történt a szimpatikus Wied fcjedelelemmeL O falta-e föl a forradalmárokat, vagy azok őtet. Már-már ugy látszott, hogy s mooarkia és Olaszország ^ is hajbakapnak Albánia miatt, — a lapok harci riadót fújtak a Íme most elhallgatott minden zaj Albánia Igy-falja föl egyik szenzáció a máslkat.
VÁKUUM tőltőtollszár a legjobb és legpraktikusabb Ars darabonként I K 80 f, díszesebb kivitelben 2 K 40 f; FISCHEL PÜLÖP FIA Map és psp|lfcsr*skedéséA«i Nagykanizsán
— TAs a Battkyámyi ateákaa. Nagy tftzrtadalom verte M as elmuh éjszaka S várost. A Batthyányi-utca 4. szám alatti hajnali két órakor kigynlkdt a mire a tűzoltók a helyszínére ét kostáit, a tető már ts|saia lángokban állott. Caskhamar aasgéckáastft a 48. gyalogezred készültsége is és \' azonnal az oltáakos láttak. Az oltásnál buzgón segiteMek a szomszédos hézak Inkái k. A t űzilármár a persze egész sereg ember gyűlt a környékre, akiknek nagyrésse vállvetve dolgozott a tűzoltókkal. Hamarosan sikerűit a lokalizálás és négy órára.már úgyszólván teljesen elfojtották a tűzet ts. A háznak, amely özvegy Krausz Sándorné örököseié csupán a teteje égett le. A ktr hatezer korosa, ami blztojltás révén megtérül. A tőr keletkezésének okát nem ismerik.
Nagykeaiaaa leg-szebb nyári helye, az uri közönség találkozój a Fisom borok, világos és barna sörök jégbe -hűtött jtezsgSfricscs és egyébb üdítő italok, hideg étetek, fagylalt, jegeskávé éa cukorkák. Pontos ki szólná\'ás. Bámulatos olcsó árak.
— Takktsa maf Perkó Péter eám. éa szobafestő modeh) mintáit. Zárda-utca 14. szám alatt. •
— Csodálatos olcsón lehet most aaár
bútort bevásárolni éiTpedig egy cómlett áso-dem tömör hálószoba 2 szekrény 2 égy, 2 éjjeli, 1 mosdó márvánnyal éa tükörrel csak 370 korona Schere Lujza utódainál, Városházutca Nagykanizsa.
Magyar gép és györsirónó több évi
-^jfitalhlll _
III IlliWt lll^TC IIIIWIV \'
ü üni
Ónálló munkaerő. Címeket a kiadóhivatal továbbit.^ ^
ftiyimtiy nlyia
*■—donság Bérmentve és elvámol tan házhoz sZAIHtva. Dus válaaziék.
í immuiiiMi auitú aiiiri kém in
Gazdag választékban, plcsó árért kapható:
Sonijyj Ede
kárpitos ntegnsgyobbitott és ujonnsn berendezett rsktárábsn Kazinczi-utca I. Városház pslots.
\' /ÍHJEFQN1: 316.
SZÍNHÁZ.
11
* A lanlails A tagnapi hamatatd agy távoli és rajtaimaa ország Idegen tHatu kiké-santét, bizarr hagjpmányait éa k|rt»lhstatlaaM sordon ti aglkaiaát hozta a el Nagykaakséra. Est a darabot európai Ízléssel, tapasztalattal éa esztétikával nehéz mérlegelni, de as bko ayos, hagy a végsőkig izgeimaa, tropikusán forró, rémületbe szédítő színjáték idegien és félelmes ragyogóan káprázatávai Nagykanizsán k S hatalmába ejtette, falkgatta éa megdöbbentette a közönséget. Ez a vád éa inertelén darab \'nagyszerű erőpróbája volt színészeink képességeinek. Majthényi, a mandarin eaer rej-teleSamel körülvett, démoni és mégis eaaberlaa fájd alas as alakját megrázó erővel lendítette* tragi» ksaa legkietlenebb magaslataira, játéka végig teljes illúziót keltett s szaggeeztiv elhitető ereje a nekünk érthetetlen keleti psidté Szédítő szakadékai fölött is ördögi könnyűséggel röpítette át a tragédiát. Ijedelmes és nyugtalanító volt, a nyugati nevelés rafinériáját a lázterhes kínai mocsarak kiismerhetetlen és fenyegető titokza-tmiágkwali agyaeitette. Kaadséd lleas, Dinnyéd Juliska, Somlár és László Tivadar, vakmkrt kisebb szerepekben Ujj. Kálmán, Lóránt, Ma-tány, Rákossy, Torkos és Bitta nagyon szép, erőteljes álakltáat produkáltak.
* Szlahást hírek. Csütörtökön (sasét-lik meg általános közkívánatra Farkas Imre „Hónapos szoba" cimü rendkívül kscsgtató énekes vígjátékát, amelynek premiere előadása
tlktlnlliAl ■ kft«flwa»g éó« k i u«« lugynll ■ a
kacagásbóL Pénteken egy rendkívül - bájos» kedves, pikáns, szellemes vígjáték kerül színre, „A szerkesztő ur" Trisztán Ber.nard remek vígjátéka három felvonásban. A főbb^szereplők Majtkényi László, Ujj Kálmán, Rákossy, Ma-tány. Lóránt, Somlár. Kondrát Ilona. Dinnyési Juliska 6 Sárközy Blanka, "Szombaton ismét egy világhírű sláger darab kerül szinre, „A mérföldkövek" Knoblsoch a Faun szerzőjének egyik legremekebb életképe. Mérföldkövek diadallal járta be a világot hódító körútján s mindenütt határtelan elismerésben részesült. A főbb szereplők Konnrát Ilona, Zaky Margit, Dihnyfel Juliska, Sfrrköiy Blanka, László Tivadar, Somlár Zsigmond, Matány Antal, Ujj Kálmán, Szűcs Irén, Msjthényi László és Lóránt Vifanvs. A darabot Majthényi Látzló rendezi, ki nagy gonddal készül sz előadásra. Vaaárnap két elődáa lesz. Délután 3 és fél órskor félhelyárakkal Tót leány énekes népszinü három felvonásban TelekT Ilonkával a czimttcrepben. Vasárnap este valahára ismét viszontlátják Horváth Mlcit, a mi tavalyi kedvenc, bájos primadonnánkat, kit súlyos betegsége miatt kénytelenek voltunk eddig nélkülözni, kinek első felléptével Éva Lehár Fereac operettje kerül szinre. Mond a okink sem kell, hogy valamennyien lázas érdeklődéssel váljak és látjuk - viszont őt, kinek kedves emléke még mindig kőztünk él. ~ \'
Szerkesztői üzenet.
Fordító. * Novellája hemzseg a germániz-maat&l Ime : „hevesen kiván bírni." Es sség aaás ehhea kaaonlé tőraanréa a magyar nyalv\' sseHemén.
KÖZGAZDASÁG.
Qabona-flzlot
Budapest, fuMm Z Késsére-lsM
VáJtOMttaD
Határidó-Bziei-Basa «kMbcm 1277 Bbx* 1915. Upril Rdh oa óbsne Zab októberre Tengeri mi fut n Tsagtri Maira Ttoerrí 1915. máj. 7 37 Értékpapír tónde. -Magyar kitel 771*—; Oxtrák kitel 998.— 47, koroP*|inidák 79-70; Owr« magyar tamnamt 676.— ; Jetit logbanb 389—( taft ■ fotóbank 481*—; Hasai bank 269*—¡Magyar feffifc fH Rlmamurányl 609- j Srtgota RM 670-—; KBaa\'i v»iat 369.—; Vérosl t»-sot 310-—
A trónörökös temetése miatt holnap a tőzsde zárva.
I2JM 9 26 767 7J2 7.67
-TAiL MrUmtfi
Waahil
5535587 Tóth Zattím.
Legolcsóbb és legjobb nyaralás
PÁLI vendéglőben
Baíatonberénvben
és parti villáiban, lakás, fürdő kabin-aal, reggeli, uzsonna, 4 tál ebéd és vacsora I. rendű étteremben, változatos étlapról választva, személyen«int 5.50 K. (2 személynél). Bővebbet:
Páli vendéglőn
A cognacgy árban
■\'" ■1 ■" \'" \'= kapható
CMime, rum, 6 szilvórium, seprű, törköly-, busfenyő-, barack-, dió-és cscresnyepálinkű, khrs
ifi4- I«»«»
épugy minden fajta likőr nagy üve gekben, parcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vetél, mert -az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez\' ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón beszerezhetni.
■ I
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Újonnan berendezve. Női és férfiruhák vegyileg való tisztítása.
Szép tiszta
Gyújtőtelepek Fó-ut 13. szám KazJncyxutca 8.
Szíves pártfogást kér Mayer Klotild
Egy nö,
Id az angol nyelvet tökéletesen keres % állást idősebb hölgyhöz, gyermekekhez. Opt Sugár-at 14.
Urji, vagy
f
WEISZ SOMA
iiwiaiftNeyli»
Nagykaahia,
lalaemkaa Tainfan MS
H
Ajánlja valódi márványtörmelékből készült márvány mozaik lapjait, a melyek .óriási nyomású motorüzem ü hydralik us sajtóval állíttatnak elő és motorüzemü köszőrülogépen tiá-körsimasáfifura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnék/ eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Kéaaitek mflkÓlépcsfiket, granitt terazzo burkolatokat, egyszerű éadisaes színezett cementlapokat. — Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra beton átereszek ós vasbeton hidak épité-sére. Cement és márvány mozaik lapokról
¿épes
reclám* bélyegek
nagyváíasztékban kaphatók. Fischel FfllŐp Fia könyv- cs pspifVfii\'cskcdcicbci^ -• Nagykanizsám •<"
Telefon 7*. NAGYKANIZSA. Telefon 78,
Készülnek] ItinU ufóit kereskedelmi, ipari pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
| Árjegyzékek, nsftvek, meghívók, eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle ízléses kiállítása reklám-nyomtatványok.
Gyártunk t Üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat Jegyzőkönyveket, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket Rajzfüzet eket és tömböket, Mintazacskókat, Fftlhuptárakat atk
fet4. jullus 3.
ZALA
Honrath Gergelytől
pgvrtt modern duput
cserépkályhák
minden szinben, előnyös fizetési fettételek és jótállás mellett jutányos áros eladó.
Mftttfl HflJIlflMII IS
Il M.
Ha|or Károly
ÉH Mtrflutit« ifinimi k itaNi ifin. .\' \'"■ Nagykuiiu. ,,,■
Főuziet és gyár: Kölcsey-utca 19. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületbea
Elvállalók mindenféle női és férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisztítását és átfestését, porolását és vasalását, további az összes háztartási, szállodai ruhák, női éa férfi fehérnemBek mosását s vasalásit a legjutányossbb árban
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eezkőuöaa.
PBlllilii»! Qeqvrtrogág I
tessék a dmre ügyelni!
Esetleg meghívásra- személyesen is tíazte-Tfinmel HHIM~---——
«IznzctíkaHykltfirisiJVlHitit
fiscblM
—Msgyksnirss, KincboHrir 14.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyem áthelyezése alkalmából azt agy rendeztem be, hogy a
pr
vpgzem és igy az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. ;
Elvállalok bármilyen vizvezeték és fürdőszoba berendezés ter- -vezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes kútszivattyuk és tfizifecskendők készitését, javítását és alakítását.
fezolid éa mcgblshatá munkámról számot elismerőlevél áll m nagy érdemű közönség rendelkezésére
Vizi malom, mű és vámőrlésre berendezve, jő lakással, gazdasági épületekkel ^ és circa 8 m- hold réttel f. hó 30 -án d. e. 10 órakor Gyepük^ján községben (Zala megye) 8247 korona kikiáltási ár mellett (esetleg olcsóbban is) el fog árvereztetni,
"Drir HAVAS BÉLA ügyvéd, Sümegen.
Uprima
ajání -egyes
mányban asonnafí ssdíUtdsra a ßefyb* fi fi hat a fos mérfegen megmdssáfva fiaaß os spdffítva
métermázsánként 2 K 20 f*
Strém ¿Karóit/
OlaggianiBsa, —-.- <£eféfom 1$T
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálok
urak, hölgyek és gyermekek résaére tftváhfrf> mindenfajta cipőáruk lag-jobb minőségben.
Miltényi Sándor és Fia
ápőáruházábarf Nagykanizsa, Póuton, s sáros palotáját—.
~Mérttt után "ItéiiiHMnHlBdcHlijii^îipflàfMl
ha elegánsan ~és olcsón akarnak ruházkodni, látogassák osakmeg
Ulntlir
;.. v:.
divatáruházát Nagykanizsán Erzsébet-tér 21.
Moskovit* cipóüzlet mellett.
hol alkalom kínálkozik kfvés pénzért legizlésesebb és legfinomabb szövetek, selymet grenadint, epouge vászon kreppet francia delain, mintázott krep, krepdeschin, lQsztert minden, szinben beszerezni.
May és Holfeld-féle Rumburger vászon, Regenhart és Reiman asztahiemüek, Schróll Benedek és Fia schittonolcat eredeti gyári áron.
«
19*4 |
Mire van szüksége?
Hol szerezze be szükségletét ? Rscbel | Fülöp Fia könyv-, papir- és irúszerkereskedése Nagykanizsán.
Női divatszalon
KUTTXEB NŐVÉREK
5E&."
Uhr>*<
kr*t*vQ.«M>4rofi«hr<t!l«tn<i
jmpi. aét t,n|upfalkJ! • Bhu4|MI Í JjMh-■viaMr- OWM* lat r*rM ÍM alön M> >i«l iHH<n><l Ica MHU

0 ifikoWtft aa maiflia
óZnösIíSra 3S iucíuiö j mozsi sándor
KSica»/ n>ra I. -J
S J á n IJ a magát a •xxakhaváqó mttn— kák modern, pontos
ér ltttá»yas
kfc^iiésére.
Ürl fodrésztcrcrr
kálÖYICS jános
■j—Ha i , MlOllN|Hl röaSi
ír 1MM*(
IÍIUMI.HM
ktaSLte
lif IIMIll.hi ■■ M|M I
TV CIIOfUH
Cilvto
*«»9M»k\' tlli nrjftajMif
aran vSMalafc. isimiinwj »i|ÉM»»rmsi
mialAfckat wawj wiht.
nnamá
HM -mmmm rtikbxa MM mt
ZALA
politikai napilap
napon csfc 6 órakor, -r ndyrcn
háthoz hordva havonkint 1 kor. 90 OS.
MODERN BUTQROftT
legízletesebb kivitelben
TOK MA lJAL
mabuioraszalóe tasraiutfy-utea 4. ss.
Nói div atterem s
HÁltON MICZI HiM*r«iM a.
UMM a a. «. MMM»-Mf v inriaSi mmér
Kéazit mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott ¿»fedeles faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utca 18. ._< IMaiorJ
———-■■ \'I
Ja vitások és mindennémü e szakmába vágó munkákat gyorsan és pon-
Nagykanizsán egyedüli »ptHállsla Rngós lovaknak calodsbs való vasalására.
,---__-gp*ss*
ai>0»l ét francia nol «Urai-1 fmél mtttémwm Arak a«ai-tut. — AkpMt «vaaapak ■Materit raaSaMkren-deü<*xds4rt állanak. VMSfcl ■frMviw a araaka Stvétate cSMbél hHItow MtOvBk
Értesítés t
Értesítem a o é kSaSaaá-\'ift; bon 1104 divatszalonomat (7. hő májúi I-tol Májryar-utca S. isám alá helyezem át. Tiaxtakttel
Sáfár Ödönné.
MUhelyemouh ei^orangu szíjgyártó.. ittunk ké-
■aeUeti. UU bCrSndSk
■(anaia v«tá «tkési iliés ti, mtni aaakaaarS ikvMaat olcaó érőn. vitatom i ......
PÉCSI ANTAL
• kevesigyürió
K«zla«H>. 3S. \'fügi ItfMi1
+JválWr tmrWleflriéi« rffl Irttoi kéMiit^tf. valamim
aéwwk miáoiat H\'áaét ÍS31 < zv. ?ct irí Fi1 iTesOi jtí lanyus ár met
Uurnl
nafuf
SZIJBYáBTB ÉS HYE86ES -JiruW^mrtarieahrwaB.á :. Klapper Gusztáv Hssaiml tózaaségeí, hogy
fá et 21-1) Sckj tn é.
■ marha- és sertés ■mis árakat tetemesen te-. sSArttooam Ww «wn m nwiH«» — f* nália
EKtüt
»y
MUUrr i/ífi
Na*»Mni)-#a, >fi »d ipl a»<nj"s nér.« ^
FTWlr I FJrraii

^ft«. - M BrfJTfr
;a»háaoá»i SzafesieiOcnAt i pentrtan
Szériák János
vridlvat «zsbó Czlete Nagykanizsa, -SaácMfwrMór 2. száts Szíves meghívásra lr dékre is kimegyek.
Umcelinos ulótíc
angol és francia .\'. nói szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
SfSifiHlíiÉr
ápfll"!» i s dinnflbádoyo» h\'atj kanij»a, Kíni/si-u 2. Kér* t ." mindf-n e szak-mába vágó moakittartóa éa iii\'^dem kivitelben. BJ-váüsl . jóttítás mellett: itlröőKzofea visvsseték ét ancó! cloastt bereadezéae-kat, kútja, itást stb.
gyeimébe ajánlom nálam készült tel-uyithallSn veiiheim -pince és maktiraárMmat.
Fürdós Qyörqy
^ \' lakatos NAGYKANIZSÁM, Rí\'. Vizy utca 26.
Csítke TsívT:
elSöra.ii<u " ángd ér Irancia nót -divatíerme Kaiőqr utca T2. sz.
Zrínyi Miklós utca 36. és Zrínyi utca ssrok
Irodaszerek
Fisebe! Fülöp Fia papiriteresindeMtai
szerezhetők be legjulá-nyosabb i ;oa legnagyobb váljszlékban.
MÁ6ICS JÁNOS krfl szabó Nagykanizsa.
ESWSa-MrR. «lém Ho„n!nil pik tiir.
mmtMúijWMmfl urirtiha*
kai a legiobb 4« ivgdivato-^afcbllwHitbaw (ntaiHfB« Ara«.
Huha»j4»«t mintákból mtn-asn TB»8ytm Sfüfi ,i!*sitik.
Sa.vaa maoMváara vidékra 1« tévék. .........
MtrtiÁR síim
eaztalea KtHcaay wSca is. s Talaton fsi. :: Készít fényesen és matt bútorokat egyszerű és leglmseaili kivitelben, úgyszintén éyUlefunka-kat és bottbertadexéaekel.
somogyi t-iriRCpö
Petőti-ul 77. sz. Elvállal minéeaaemU épU-let munkákat szakszerit kivitelben; régi épületek átalakítását. — Terveket, költségvetésekéi iulányoa ároa késsit.
Somogyi Syuláné
VSrösmarty-utca 54a házilag krzelt mosó ÓS
vasaló intézete, melynek ícclönye. hogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan nhinka. —\' Kívánatra a-ruháért házhoz is megyek.
BERECZ LAJOS sn- és nóHlnt etfász-ftzlcte Haojkaniisa, IQrály-utca 34. Készit mindennemű
:: CZIPÖKET ::
legjutónyosabb áron: Javításokat-olcsón vállal.
Gsavnicsá^Ferenc
kocsikováca éa lópatkoló
Mjaur-«. 57. : Telefon 283.
Elvállal e szakba vágó munkát legjutányosabb árakon. — Telefon me^-hiváara házhoz megyek.
MöR Karoly órás
Kaflknlzta, Klráhhitca
n I Sartory-hSz ti
Ajánlja raktárát a legjobb gyártású mindenféle fali, ebroszMéaxse bórákban. — Óralavltások 1 évi jótállás mellen
láikiisatrstUM aszkáMltetaek
ORBÁN MIHÁLY Első nagykanizsai tulipán gozmosó-, fény-vasaló- és veirytisztltó intézete EOtvös tér 29. Elvállalom az Összes háztartási fehérnem Uék tisztítását legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan. tellesiték. f ■ —
Brantin József TEMETKEZÉSI VÁLLAUTA Hsgyhsnizsáii,\' Eötrts-tér 2. sz,
(SATTUER HAZ.)
Xáat-haporaék lutAnuoi áron kaphatók. — Elvállalok ogu-uirö é> Sta«eaabk"tani<K karSaakat. Aaitaloa Ozlatam-hhh kán bútor iaaotaaosh áron kapható. ==^=«==
VELECZ EDE
Csongory-ait s.
(Dr. Kraialar Uz).
Készít.uf rendszert! AQÓ CIPŐKET szegezés és varrás nélkül jutányos áron.
Lencz Boldizsár
i|ili-ÍHiM tt tnrrfw-a«ft»f Petöft-ut tt-lk szám.
Elvállal kűmives\' és cserepes munkákat, úgyszintén minden átalakítást
olcsó ári
M.
Papírszalvéták
Nagy választékban IfW jutányos áron kaphatók
FisMFüíűp Ba
papirkereskedsséöen,
Kézimunka s elő-nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák: az Összes anyagok, valamint a legszebb rajzminták legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók. WEB£R HOTitÜ tOrSly mcia S4 Ik awat
fi mmmm«
Aki ti.-\'SÜr ér olcsón okarja rnh»*át mos^Mnt, annak aKSi/\'wt s J Hl syiirt-mányn s/tnszappsa szóda bs m o.s ó= -poromat. . 2.
PflLLÁK UPÓT Magyar-s. 23.
l«i áréba nly^awhlt ntangéi
SJcrívaHts isUái
rHajjkaRÍzsa, F8föfl-iit 32,
Ajánijo a lcglobb saját készítésit ealzináltés mindennemű lábbelit, mely«! olcsón bocsóll a t yevö-kiteOnség ícndelkezesétr Vidéki rendelések pontosan eackttzOlicinck.
Steiner FDlöp
Líérfl- éa-oói cipész aathory-utc* IS. sz.
Készit mindennemű férfi- s női^cipőket legdivatosabb kivitelben, jetányos árak mellett. Munkáim tartósságáért szavatolok, s
Levélpapír
A legszebb és legolcsóbb levélpapírom újdonságok : Flschel Fülöp Fia papirkeres-kedésében kaphatók. IrO- és ra|isisrskM Is órfAsi rskttr.
E6YENRUHA-SZABÚ
Krausz József
Susár-iit IS* n. elvállal bármely legyvcr-némhez tartozó egyén-ruha elkészítésé: és át-aiakiláaát. -önMniwek 11 lorlnKko-t n,iM|i ritritt tat-IMIiil*iEÚ«t<MN(l műlielyriu» in ou«\'í *raa kántiak
LiUokk tzÉfSuáM) =r=
• Klapipa vendégifi Sus^r-ut B
Hamlaltallan badacsonyi boruk, meleg és hideg ételek, kiltlnó Italok minden Idóben s t. kUsónnég rendelkezésére állanak P01HM klMttltfátáa, Abonurt-Mk tlkulari >H»|«4laMA,
MEHOLOVITS JÓZSEF szeszgyár berendezési vállalata - Klrály-u. 46. Elvállal e szakba vágó mindennemű munkákat, továbbá vízvezetékek, vízmelegítők, rézüstuk, éa permetszók készítései és Invltánát, valamint réwdénysk ónozását.
URI oiyatszabú-mOhely
öottreich Antal
Klraiy-u«aa 4«. A mai kor lenyelnek mtn.
d«n tekintetben mytcMfl modern uri ruhák káaal* liiél Jut Anyó* Aron v4t-lalla. — LavStbell mafkm. a4are mlnlASytlltcmtfnyoiM mai la kimegyek, im
KÖNYVBEK0TÉSEK
szépen, gyorsan és olcsö árban :: kassainak a :: nzau" »nyomda m.-ttl
NAGYKANIZSÁN.
„Hungária4*
modern cim- és szobafestészeti vállalat Zótvős-tér 33,
Nyomatot a kiadótulajdonos „Zala Hírlapkiadó és Nyoasda Réssványtiraaság* kSnyvnyoadájébau Nagykaabsán. If mató: Piackel Emi,
tu. évfolyai
Nagykanizsa, 1014. jttllua 4. Iloibat.
190
HAóYKftnmA.
Talafow nim i 78.
Krdetéseket és kyilt-tere* JBtáblázat Htrintf ven fel •üiddUnUL-
mmm
POLITIKAI MAP IL A P.
rillimH* àrmht ,
Matyheo Krtw \'

. , i i »4« * r«w uni mini\'\' tgj Un ..•»\'■• I-W
. -- \'éJS i-\'
FWw» f . , - . *>-■ • Ejé«* *we v »X . í ta à
Egye«» szám 6 fillér
■Mtaik, I köziemén
vek soronként 30 füQér.
NqjMt lirtti Httlzniii esti i Mnr.
Eljegyzési és oslyatés* ért ekések díj* S korona. KftnönetnySvinltás 6 korona.
Elhibázott lépés
___ A nagy rendőri, csendőri, katonai
ipparálus, amely télelmelesen, de sajnos nagyon megkésve villogtatja s/u-ronyalt, kétségtelenül megállapította A kővetkező kel.
A bombavető Belgrádból kapta a romboló eszközt
Prlnclp a gyilkos diák Belgrádból \' öt nappal ezelőtt ment Szatajevőba.— A bosnyák fővárost a szerb összeesküvők valósággal elárasztották bon.-bakkal és még abban a teremben is, ahol a tragikus véget ért trónörökös tiszteletére bankettet akart rendezni a Hódolattal teljes,—de—kissé gondatlan polgári és katonai hatóság, — még ott is pokolgépet találtak utólag. Bombát ¿qlcgetett az az asszony is, aki Jlid-zsében leskelődött a főhercegi párra, akik histékenységükben, gyermekesen ábrándos képzeletfikben kérvénynek, vagy virágcsokornak hitték az életükre leskelődd bombát.
Ugyan ki merné komolyan állit»«\',, hogy a pénzleien, dologtalan, műveletlen nyomdászsegéd, vagy a husz esztendős, marlirszerepben tetszelgő kicsapott diák saját elhatározásából, éfmaga anyagi erejéből jutott el a förtelmes világhirességet jelentő gaz cselekedetig ? Vagy kivel akarják komolyan elhitetni a nagyszerb ábrándok hipokrita hőse\', hogy Szarajevó utcáin, palotáiban, parkjaiban a nyári záportól nőttek ki gombamódra a gyilkos bombák ? Pénz;
sok pénz és szívós, nem lankadó cselszövés kell ehhez, amit a tudatlan nyomdászsegéd, vsgy a műveletlen, de elszánt gjmnulsta önmagától-meg nem valósíthat; az Ilyen etvetemQIHámadás csak a királygyilkosok szennyes bazár jában érlelődhetett meg, abban az országban, ahol az urátkodó családok kV Irtása -r- rendszerré vált.—
Minél mélyebben hatolunk e szomorú esemény és az ezzel összefüggő körülmények vizsgálatába, annál jobban megerősödik, -megbizonyosodik az, amit az első szörnyűséges^ órákban - csak
sejtettünk: — a szerbiai felelős köröknek az orgyilkosságbao való részessége. A féktelen, a csak balkáni mértékkai mérhető gyűlölet szllása a Habsburgok és országuk ellen, egyik programpontja a Nagy-Szerbiáért ilhegök akciójának. Ez az Izgató, ez a bujtogató, ez az alattomos szettem átkúszott már a Dunán is s nemcsak Boszniában rombolt, hanem Magyarország szerb ifjúságának zsenge lelkét Is mérges hálóval igyeke-
»»ti ÓKzflnl Van Belgádban egy tft-
vétség, amelyoek as a feladata, hogy a magyar középiskolákban tanuló szerb származású ifjakat a szünidőben kivigye Szerbiába és ott megismertesse őket a Karagyorgyék vérét kezű intelligenciájával. Ez a szövetség, amely a »kultúregyesület* nevet bitorolja, nem kiméll a pénzt, csakhogy minél több magyar» szerb ifjút sodorhasson Belgrádnak ámításokkal telt forró, kábító levegőjébe.
És mit tesznek s monarkia irányító koponyái ? Elhibázott politikájukkal vérpadra hurcolták a korona várományo-
Nagy Endre :
Kétszáz forint.
egynehány kísérletet
— Zseni Zsán 1
tett, aztán türelmetlenül mént az előszobái» Zsán ott sem volt. Ellenben, mikor lelépdelt a kopott gránilépcsökön, a" kastély mögött, a \' kerekes lent tövében rábukkant. Ing újban vok és fát aprózott. Mert Zsán csak a végső szükség esetés volt inss Egyébként a szakácsáé mellett végzett koavhai teendőket, amóta a tanyáról belső munkára berendelték A fiatal báró ráförmedt:
— As ördög vigyen el, kogy sohasem lehet rádtaláki 1 Húzd fel gyorsa a libériádat és jelents be a grófnőnek.
A grófnő a fiatal bárónak édesanyja vok és agy reggeli után, a pesti újságok elolvasása kosben szokta a családi ügyeket elintézni. K nap többi részében a gazdaság kötötte le.
A grófnő kiváncsisa\' pillantott föl újságjából lorgnettjén keresztül, amikor a fia komor és ünnepélyes arccal belépett Kossá. N ■ —- Csókolom a kezedet, mama I
— Jó reggelt. Nos 7
A fiatal Sír* előbb körülfutotta szemeivel as ódon és épp— nem ássseválogstott bátorokat és. mintán még a sima, fehér menyeset k kikérte, kisfé remegő hangon, de
débit.
— Péas keilen«f massa I A grófné ésszeráncelta erélyea «znmél-
— Pénz? Nincs. Azt hiszem ezt msgs épp agy tudja ^ mint én.
~ »» Kérlek, \' mama, azt—jól tudom, de-most muszáj.
És mire kell, ha szsbsd kérdenem ?
A fiatal báró egy hosszas pillaotássai N bULSUiott el a cipője hegyétől, Azután sötéten mormogta.
—\' Hiszen tudod, mama. A szigorlat.
— Lári-fári. Es mennyi kell?
— Kétszáz forint.
— Maga ugylátszik, ma tréfálkozó kedvében van. Kétszáz forint.
— De, mama, a szigorlat.
Éh, hát szigorlatozik később. Ugy sem lesz magából fiskális soha. Remélem, erre csak nem gondolt egy Révy báró?
Most csend lett egyidŐre / A színműírók kínos szünetnek szokták jelezni e az ilyesmit. Azután a f atal báró egy elszánt lépést tett dőre és fölvetette fejét, amint hogy Derblay Fülöp szokta vaaárnap délutánonként a Vasgyárosban.
—-• Mama, most már megmondom őszintén, hogy nem szigorlatra kePa pénz, hanem valami sokkal fontosabb dologra . .
— Valóban kíváncsi vagyok erre as ujabb verzióra.
—r Nos, Járay grófék nagy pikniket rendesnek holnapután és engem\' is meghívtak. Hát mondd mama, elmaradhatnék én onnan ?
A grófnő kételkedve nézett a fiára.
— Piknik?
- —« Igen, mama, a levelet is megmutatba-tom. R—élem, kogy nem kételkedel e*y Révy kérd szavába.?
— Piknik.... ~ adtaik.... >■ As persse egészen más. Es olcsóbbsn nem lehetne ?
- Hova gondolsz 1 Tudod, hogy Járnék mennyire szemmel »■«♦»¿V az embert. Igazán kévését - mondtam, amikor kétszáz forintot mondottam.
:__A grófnő izgatottan állt fel székéből és
töprengve szorította a lorgnont ajkához. Ace-tán szilárdan szólott :
— Estére meglesz a kétszáz forint. Es most hagyjon magamra.... De miért ia ne* mondta mindiárt, nogy piknikről van szó ? ,
A fiatal báró kezet csókolt és meiankó-likusban távozott a szobából. Csak a hoaszu és alacsony folyosó túlsó végén kezdett bele egy vig ütemü induló fütyülésébe. A grófnő\' pedig ugyanakkor az inasnak csöngetett.
— János hivja fel rögtön Rozsda arat. ,!*v. Csak válságos időkben szokta Zaánt Jánosnak nevekni és a válságos idő árast elkövetkezett. Rozsds ur udvari kovács vok és azonkívül hihetetlen sokoldalú mindenegyéb. Be volt vatvá a legkényesebb „udvari" titkokba és az előkelő hivatás boldog tudatában szokta végesni a diszkrét megbizáaokat. Jutalma amhrt időnkint egy-egy nyájasan leereszkedő kézszorítás volt és ez épp oly boldoggá tette Rozsda urat, mint amily nehezére aaett a grófnőnek. Ah. mikor a Viktor Károly főherceg udvarában nyújtotta csókra a kesét, akkor hisaayéis nem gondolt air% kogy valaha Roaads ar kormos kesét fog kaŰaüi hálatelten wris gatni*.
Rozsda ur kajlnmr»» belépett és ajréM ezúttal már ms—klll nyitotta a kanét
— Rozsda ar, kétsaés ferintról ni mL
— A kevése vl—sakWhksnt.
J
ZALA
1914 jtfífa» 4
sát ét IQo hitvesét; elhibázott polUlká-jukkal, felületes szemlélődésük kel, roesz ítélőképességükkel elhatalmasodni et* gedték azt az áramlatot, amely Ina vérforraló cselekményekben explodált Most már jőhel a statárium, ment már nyomozhatják a Dunai túlsó partján lappangó cinkosokat. Késő már. Az erős kéz, amelynek poffffkájá T~ megszállott tartományokban több mtot két évtizedig rendet tartott, elkésve ismerte föl újból helyes hivatását. Most már hiába adnak ki félhivatalos szemrehányásokat a szerb kormány számára, amelyet Péter király knrmánya cinikusan leráz magáról. Elkéstünk a szemrehányással s talán hatástalan a fenyegetőzésünk is. Csak egy tanulság lészürésétól nem késtünk el, amely azonban már nem adhat éfetel a kiontott szép életnek. A lesújtó esemény megtanítja a függetlenség, a testvériség eszméit hirdető újkori apostolokat, hogy ezek a szent
FORUM.
Ideák ** a szabadság, a jog
tsák
A Zala tegnap betxáaalt aszal a fordulattal, amely a szemkórház ügyében történt. A belügyminiszter ugyanis útdíjára és vissia-vonhatlanul akként döntött, hogy megmarad régebbi elhatározása mellett a a szemkórházat Nagykanizsán építteti 181 A miniszternek ez a dicséretes következetességre valló cselekedete (Mzben örömet, részben hitetlenséget keltett a városban. Sokan még ma is kételkednek abban, -hogy-a Mewkíjfhásal megkapjuk—Ma—déMfity többen tudakozódtak szerkesztőségünkben, hogy tegnapi híradásunk hiteles-e ? Igenis hiteles. De a hitetlenkedésen se csodálkozzunk. Nagykanizsa -ilyen dolgokban annyit—csalódott- -máz, hogy csak azt hisszük el, amit látnók.
Több vasutas aláírással panaszos levelet kap-
tunk a mai postával. A levélírók amiatt kese-
- pegaak, hogy a hatóság mostohán—kezeli__a
, Ciengery-utcát, amelynek sorompón kívüli réssé csak akkor Iát vizet, ha az égbéli hatalmasságok megsokalják az utcabeliek gyötrelmét s jótékony záporral kötik le a portengert. A
müveit népek lelkének lehetnek balzsamai. Bilinsky és a bosnyák politika gyönge itéietü többi intézői, akik Szer-1 bia szomszédságában szabaddá tették Bosznia szlávjait, félévszázaddal elsietnék a dolgot. Tiszteletreméltó volt a szabadságot adó lelkesedésünk, de Íme
két nagy halott rnerzv arca s a köröttük szomorkodók könnyel telt szeme Tzt hirdeti, hogy műveletlen népek nem érdemelnek szabadságot- Csak szurony-«rdőt 1
•Cigiiget\'I—utts* a—város—legfui galuiasabb—r egyúttal legnagyobb jövedelmet hajtó utvonala. A vasúton érkező teherárut ezen keresztül szállítják a városba s a Csengerí utca teherforgalma kövezetvám címén évenkint 24000 koronát hajt a város kasszájába. Annyit - tehát joggal elvárhatnak a környékbeliek, hogy a város tóbb gondot fordítson az utcára s legalábbnaponkint egyszer, locsoltassa a sorompón kMK fW is. -
lim selyem
méterenként 1 50. fillértől utolsó újdonság Bérmentve és elvámol tan házhoz szállítva. Dus választék.
fi. ItlIflElf i otan cwimt iliin uilltliji ZUIICI
— Hü ! Kétszáz forint 1 Honnan lehet annyi pénzt szerezni manapság 1 Aratás előtti •
— Értse meg, Rozsda ur, x kétszáz fo rínt kelL , , ■ ■ ■ ■■
Rozsda ur előli éppen nem volt uyg sx a kijelentés, hogy s kétszáz forint kell. Ebben
0 soha in pillanatig aam kételkedett* Kelleni mindig kai, de lenni vajmi ritkán van
. —"És mik órára kell az méltóságos asz-szoiiy? fiÉ
— Ma estére. Ha másképp nem megy, mondja meg a Zélig zsidónak, hogy adom az almát azon az áron, a hogy kérte.
__________— Mit ? Az almát ? Inkább nyava. ..,
— Rozsda ur, ön néha megfdedkezik arról, hogy hol van I i
— Kezét csókolom, bocsánatot kérek, de elönt a méreg, ha arról az emberről van ssó. Képzelje, méltóságos asszonyom, még válogatva akarná. Mintha bizony a férgese nem ott termett volna.
— Hát adom válogatva. Értse rtaeg, hojjft s pcnz sürgősen kell. ^ .
De még igy sem ment valami • könnyen. A méltóságos asszony felhúzza ujjatlan kez-tyüjét és a magtárban eg^sr addig alkudozott, veszekedett Zélig zsidóval, a mig ötven forintra megegyezett vele.
— Es most, Rozsda ursm, honnan szedjünk még százötven forintot 7
A kovács megvakarta a fejebobját.
—» De honnan ám I
— Mit gondol, Weiaszal nem lehetne valamit kerdenl?
— Ad Is az I A fogét kihúzatná egy forintért.
A gWWW» kirthtvs déMft\'Slét s tsobá-baa, semmit sem talált, ami megnyugtatta
volna. De amint merengő szemei s festői gondatlanságban- bővelkedő parkbá tévedtek, megrázkódott.
— Rozsda- ur 1 Eladjuk a UatVSSt I Rozsda ur elszörnyedt a meglepetéstől. Mert tudnivaló, hogy a szarvas volt a legszebb ékessége és nevezetessége a Révy-
parknak. Még fiók-korában fogták crdocsoszok és azóta itt nevelődött a parkban, egy tágas kamrában. Az egész falu népe odajart vasárnap délutánonként szarvast nézni. — Az uj árendás skárhányszOr kérte, semmi pénzért nem adta neki a grófnő. Es most más kezére, kerül a ktrám büszke lakója.
. Rozsda ur busán indult el az árendáshoz és még busábban hozta délután a (pénzt — a szarvas srát. Ugy érezte, minths Judás-pénzt szorongatna\'a markában. örült, amikor átadhatta a grófnőnek. \' * \'
A grófnő kimerülve, porosan futott át^-a fiához, de már áz ágyban találta. A fiatal báró fogvacogva, nyögve\' hánykolódott a nehéz dunna alatt.
\'— No mi az? — kérdé a grófné rémülten.-
Jaj, mama, végem "van. A hideglelés Megvsn a pénz, fiam! mind a kétszáz
vett elő. forint.
\' ■— Jaj, végem van. Bánom is én,, inkább egy kis jeges borogatást adnál 1
— De fiam, ml leaz r piknikkel ?
A grófnő k\'étsébeesetten szólott:
— Vigye el as ördög a pikniket I grofí _
El kell mennie I Okvetlenül ott kall lennie. Hiss öamert Járayákal. Még ast mondanák, hogy nem telik. »aditföt»
Nem halasztják #1 a nagy gyakorlatokat.
(Sajmt tudósítónktól.) Szegény, szereöcsétlen véget ért öerane Ferdinánd trónörökös bolttetemmel utazik kasafalé s csássárvárosba, amelynek HabsburghS népe mély gyászba borulva würja a néma viszontlátást- A hadsereg második fzjét kötelessége teljesítése ködben érte a gaz merénylet s miután lefúvatta a boszniai hadgyakorlatokat, egy vakmerő golyó clsxőlitotta belőle az élatat. \' • • \'■ \'", .
A halálesettel kapcsolatban fetaerüft az a hir, hogy most már elmaradnak az Tasi királygyakorlatok, mert kettévágta aaókat a trónörökös halála, akinek veretnie kellett roitm az egész manővert s akinek képviselnie kellett volna a legfőbb hadúrt.
A hadgyakorlatok elmaradásáról a legtöbb fővárosi lap ugy ír, mint aamly egtana bizonyos, sőt közlik az elmaradás okát is olyanformán, hogy a hadgyakorlat összes terveit Ferenc Ferdinánd trónörökös dolgozta ki \' és a tervek teljes átdolgozására, ami pedig ■aühaégz
zetné, most már nincs idő. A tartalékosakat azért be fogják hívni, a különbség csak az lesz, hogy nem hadgyakorlat lesz, hsnem az összpontosított ezredek fognak gyakorlatokat végezni-
Ezzel ss értesüléssel szemben mi határozottan Szt állíthatjuk, hogy az őszi hadgyakorlatokat igenis megtartják s a változás csupán annyi less, kegy s királyi Ptigyes főherceg ai" osztrák Landwehr főparancsnoka fogja képviselni. \' Frigyes főherceg régebben - a közős hadsereg kötelékében állott és éppen Ferenc Ferdinánd kivánságárs vette át s Landwehr főparancsnokságát.
Az őszi hadgyakorlatokat már azért sem lehetne elhalasztani, mert minden teljesen elő van készitve s hozzátéve oly nagy jelentősége van annak a gyakorlatnak, hogy az elhalasztóm katonai szempontból kiszámithatian következményekkel járna. Ezért nagyon keveset változtat a dolgon a trónörökös halála s bár a gyakorlatok vezetése az ő tehetségét és tudását feltétlenül meg fog] a érezni, mind azon áh el sz elhalasztást es a haláleset nem fogja maga után vonni.
fi gye fje mcQ
TARTÓSSÁGÁt
1914 juHus 4.
ZALA
*
A pénzintézeti tisztviselők ¡ tanfolyama Keszthelyen.
A rimétokr«
JtlütluiÉl . - I
Köstadoaaásu, hogy a közelmúlt napokban az orsság pniúlteli tisztviselőinek egyesületei értekezletet lai tollak - Bodapestaft, annak ■t|henWi<rt, miként lehetne aa egyesületinek a központi szarvét megteremteni, Ugyanezen az—értekezleten- kimondták azt is. bogy "ef ismét lik újból a dunántuti pénzintézeti tisztviselők egyesületének néhány tr előtt rendezett szaktanfolyamát, amelyet az Idén is Keszthelyen Fognak megtartani.
A szaktanfolyam megrendezésében a dunántuli pénzintézeti tisztviselők egyesületén kívül az abaujmegyei, a biharmegyei, at ardétyréaa», a haromszekmcgyci, ~ a ktv» ■agyai, a jiaznagykunszolnokmegyei, a nóg-rád- áa hontmegyei, a pestmegyei, a saékely-földi és zemplénaKgyei pénzintézeti tisztviselők egyesületein kívül a magyarországi pénsiaté»
aétek országos egyesülete vess részt. 75 tíur müTjafimMl augusztus 30 ikáig fog tartani. A tanfolyam ünnepségen magnyitása július hó 19-én délután 4 órakor lesz Keszthelyen, a városi székház közgyűlési termében.
A szaktanfolyami előadások sorozata, f következő lesz: Pénzügyi váljrfg és ennek tanúságai. Előadja: Hantos Eleasér dr. ügyvéd, ocftz~ képviselő, Az uj perrendtartás és jel-sálog üzlet. Előadja iBerényi Pál dr. > ügyvéd. MsAaathilai H^i.fisiflg Előadja . Ssáaz János lg«ga*rt Tőssd- üzlet és a vidék. A pénzinté-Mtak Ipar és kereskedelmi pártolása és gyári vállalkozásai. Előadja: Bánffy Oszkár igazgató. Pénzintézeti kamrák, revízió és a takarékbetét-hotoütás. Előadja: Gál Antal igazgató. Telekkönyvek. Előadja: Sági Jáaos telekkönyv-yezető. Pénzintézeti reform. Előadja: Nyári Jenő dr. ügyvéd, a pénzintézetek országos SpssMetáaak jogtanácsosa. Pénzintézetek meg-~ adóztatása és az uj adótöt vények isntLt tékán, Előadja: KoWán Emil titkár. Minden hét szombat délelőttjén szeminárium_tartatik,
smliTfíi I kilttilíii\'i nnn 111 Ifi
«léseket vitatják meg
A tanfolyamon szabadon vehetnek részt ax ország bármely pénzintézetének tisztviselői, nem tagok s tanfolyamon való részvéteiért 10 koronát fisetnek, A tanfolyam befejeztével látogatási bizonyítványt kapnak a hallgatók. A rendes. előadások a kst. főgimnáziumban Július 20-án reggél 10 órakor kezdődnek a 4 minden hétköznap délelőtt fél 12ng tartatnak. Olcsó ellátásról ér lakásokról gondoskodás történik. A lésriveuni óhajtók érdekében áB az, hogy a tanfolyamra mielőbb jelentkensnek Kotbán Emil, S dnnántuli pénzintézeti tisztviselők dalaSkénél, Kaposvárén fSoaapgymegyei Takarékpénztár) vagy \'I. évi július hó 10-tŐI Antal Andor, a dnnántnH pánriat éreti tisxt-viaelők egyesületének \'ellenőrjénél Keszthely, Balaton-málló. Elsőrangú teljes penzió a kain-tocparti Halkba- vagy Balatea-atáHóhan aapi B-S koronáért, dé a városban fovő elsőrendO málodákba és vendéglőkbe Is méhányóa ár» kan penzió kapható Gyermekek kadvatmény hao afosullsik
az iparosok
a nagykanizsai
kiállításért.
{Saját tudósítónktól.) Néhány hónap előtt nok szó esett a Zala hasábjain a Nagykanizsa rendezendő ipari éa asesőgasdaáágl kiállításról. At eszme- már Sem volt\' uj; a Zala már tiz évvel előbb is aa ipari kiállítás elő-harcoaai közé tartozott". Akkor igen sok nka-dálya volt a megvalósulásnak » főleg a fizikai nehéaaágeken szenvedett • hajótörést a kiállitás terve. Azóta a nagykanizsai ipar hatalmas, izmos tényezővé nőtte ki magát s mikor az elmúlt esztendőben a régi jelszó újból fölharsant, n Zala készségesen állott- azok mellé, akik a régi eszme diadalmas megvalósítását sürgették. Az Ipartestület egyhangúan elfogadta az indítványt s hamarosan bizottságot ti alakítottak az előkészületek megtételére.
Szinte példátlnn SZ a lelkesedés, smellyel az iparoaaág köreiben fogadták a másodvirág-snsát élő tervet De terasészetes is, hogy a kiállitás Ügyét minden iparos rögtön a magáévá tette, mert hiszen ennek a kiállításnak kellett volna reprezentálni azt a hatalmas, pompás leadületü, ipari fejlődést, amely Nagykanizsát az ország első tparosvárosai mellé emelte. Látva ezt az általános lelkesültséggel párosuk áldozatkészséget, senkiseaa kételkedhetett abban, hogy a kiállítás eszméje végre közvetlenül a megvalósulás előtt állott. A hivatalos
városi éa vármegyei körök szintén a legnagyobb saisapátiát mutatták, a megyei lapok pedig heteken át irtak a kiállitás mellett és hangsaiyoetáh annak fontoa és nagyjelentőségű szerepét
Mindezen kedvező suspiciumok dacára is, a nagykanizsai iparosság néhány hét elmultával kezdte észrevenni, hogy a nagy hévvel és lelkesedéssel megindult mozgalom, épen n vezetőség részéről nyilvánult közönyösség miatt lt-fin ellanyhult. Mikor pedig s kereskedelemügyi kormánytól sz ipartestület feliratára az a válasz\'érkezeit, hogy a minisztérium pénzzel nem támogathatja a kiállítást, a vezetőség egyenlőre teljesen felhagyott a mozgalommal.
Ez a pálfordulás érthető visszatetszést szült az iparosok között, akiknek egy része abban a meggyőződésben van, hogy a kiállítás eszméjét a vezetőség féltékenysége miatt ejtették el. Ez az oka annak, hogy ujabban az iparosság nagy része és a vezetőség között elhidegülés állott be. NyQvánossn ugyan nem demonstrálják de nem is ctWlnwh titkot ebbőL Az elégedetlen iparosok azonban nem nyugodtak bele olyan könnyen a kiállitás meghiúsulásába. A legutóbbi hetekben széleskörű mozgalom indult meg az Iparosság köreiben,\' hogy a kiállítást a sajét felelősségükre, a vezetőség nélkül is megcsinálják A. mozgalomnak már eddig is sok hhm van az pirosok kőzött s Így remélhetjük, hogy a több ádot égy évtized óta élő eazme, annyi megpróbál tatás után rövidesen csakugyan testet ök. MI S magunk részéről esak azt füshetjOk hozzá, hogy Nagykanizsának mindegy, hogy kik eainátyák meg a kiállítást. Cbak ma*csi.álják végre és n« bizonyuljon aa iparosok harel kedve újból mabuslángnsk,
Katonai kéaz&Hdi* BELGRÁDBAN.
Kik voltak a felbujtók ? — A kompromittáltak névtora..
Belgrád, jnÜns 3. ° A snarb lapok — a kormányhoz kásái és távol áMék—egyaránt — a IsgliWiliaibb módon izgatóak Ausztria ás Magyarország ellen. Az izgatásra most a boszniai éa horvátországi tüntetésekben keresnek \\jnyagot.
Kötelességmulasztással és a tüntetőkkel való összejátszással vádolják a bosnyák-áa n horvát hatóságokat, ugyanakkor, amidő a szerb hatóságok a gyilkosok belgrádi cinkosaival szemben tétlenül állnak.
Ma aaáf kétségtelen ugyanis, hogy lm a belgrádi rendőrség komoly vizsgálatot indítana, akk«r ■ marb Istéllifsada ssá—ns vasat! tagjával iiwfcin kell— . alj árai a.
A merényletnek a szerb nacionalista szervezetek a szerzői. Három Ilyen titkos szét *o-
szerbek áhal lakott vidékein Is. Esak: a főiskolai diákokat tömöritC „Slovenskí Jug", • középiskolai diákok titkos szervezete az „Omladlna" éa a szerb nők szervezete a „Kolosrpski Sestara*. Mind a három szerveset S Narodna Odbrena támogatása és Irányítása alatt áű. Ez ad a titkos áservesétekaek prog-rammot ás pénzt
Ha a Hatoda* Odr—s ellen a méiényfot-után azonnal koatoiy vizsgálatot indítottak volna, akkor már wimae kői is sa art laarb vezetőférfiunak kellene fogságban ülnie.
Beliráábss syUtsa sadéfatlk ssok aavatt,
akik mint a Narodna Odbrena vésető tagjai a Magyarország és Bosznia felé irányuló nagy-szerb agitáció* Irányítják Ezeknek a névsora a következő:
Zalvoin Pacslcs, a szerb áBaasayoasda - igazgatója (itt dolgozott Caabrinovica is), Sztanoje Sztsnojevics egyetemi taaár, Tuca-kovies vok salaci prefektus^ dr, Nikolaj _ Velimhrovics, s belgrági szerb katedrális lelkésze, aki annyira vadul folytatja az agitációt, hogy a zimonyi rendőrség tŐbb Ízben kapta rajta a titkos határ átkelésen. A Narodna Odbrena legveszedelmesebb * vésető tagjai azonban még la n Pribicsevics testvérek: Milán Prlbiiaaiiii slanodss a szerb vezérkarban, Adam Pribicsevics éa ., Valerian Pribicsevics.
•—A PHblésavlcsek közül különösen MOán szoros összeköttetést tart fenn a horvátországi \' és boszniai szerbekkel éa Pribicsevics Szveto-zár is igen gyakran kfemi fel őket Belgrádban.
Itt a viszonyokat köfefcbbről lamsrők s leghatározottabban állítják, hogy az előbb hl> soroltak és ktlőo&sen Pribicsevics Milánnak és dr. VeKmirovica Nikolajnak tudnia, kel, hogy Prfedp a merénylet előtt küől vette át a három ezer kórsait, amely abbéi s tizeser km imából származik, amalgot másfél hóm* eUtt a Nm-rodtm Odbtwm utalt U um Omimtína Chlml .agitációs" oéhárm.
Hogy ssash tdlamáhaa a
aai^miái gaatstt.
4
ZALA
lllpálU« asod>an «ítél tartanak« hogy a Narodna Odbrena bünszerzőségét aca lehat mit tokiig hfriit Hogy ebben aa aeetbra mit fog csinálni á Saab kormány, ami vonat-kozólag nem sákafllt felvilágosítást kapnom De Urai ia legyen a kormány éa a hivatalos körök saándéka,
lelgráébaa lolyaa a sáp-kasigvlat, hogy a Uh«-sikkel wiahis nmml-HkI r«torxi4t sea küt laadök altttrai
A kormány az eddigi előjelek szerint aem fog szembehefyetkedni a néphangnlattal, ■mely nyíltan helyesli a gaztettet és éppen asért Sxprbiában randklvtlll la-tdnk adásuk re UssUaek.
Tegnap óta a Brigi ádhau lévő össxes tisztek szolgálatban vannak. Belgrádban a nyilvános helyeknek a külső képéhes tartozik a tisztek a agy tömege. Tegnap óta a nyilvános helyeken alig alig lehet látni tisztei. A bérautókat és s kocsik egy részét majdnem kizárólag
a sssrk kadvezatőadg vasal fgáayba Egymásután
_rebe|ssk a kocáik ás _
autók Ismeret lea^aaagttl-zatáaoknah elagettevö tlsztakkal
A lapok ma délutáni kiadásai ax orosz intervencióval hivalkodnak. Itt még a mérsékelt elemek is azt hjyri^, hogy a konfliktus\' csak agy Ipi elkerülhető, ha az osztrák és magyar monarchia megelégszik a fiktívnek Ígérkező
szab vizsgálat ntcdaiénjével, amely majd hh^-jckorán biztooságba helyezett embereket fog bBnösakil magj elölni. Diplomáciai- körökben etár sokkal kevesebb optimizmussal nézik a fejleményeket.
A szarajevói katasztrófa után.
A trónörökös-pár temetése. A
Megmozdulunk e végre ? Mindenkit a monarchiában ez a kérdés foglalkoztat, mig as újságlepedő kön gyors egyautotíaban peregnek le a sarajevói nyomozás, a boszniai zavargások, a belgrádi mssgslléá» s temetés komor előkészületének filmjei. Egymást hajtják éa kergetik a legizgatóbb eseasények. Az emberek reggelenként izgatottságtól remegő ujakkal bontják fel a lapot: itt vér, ott bün, amott mélységes gyász, de a nagy problémára, mely mindenkinek a szivét szorítja, még sáladig nlnci fatetsl. Bécsbe már megérkesett a két fenséges áldozat holtteste. Arstett énben már készen várja őket a kripta, ahol egy élet megpróbáltatásai, küzdelmei. és szenvedései után pihenai fognak, a népek, nyugalma, hét ország felháborodott lakosságának megnyugtatása azonban még mindig nem jött meg. Ott rekedt Bécsben a külügyminiszter fiókjában a Gsehorsxágtól a román határig még mindig nem—tudják—ombsdn—BT
holnap f
Híreink a következők :
Előre tudták!
A fővárosi rendőrségen egy Oreesók János nevű embert őriznek, aki azt a szenzációs vallomást tette, hogy a trónörökös, ellea készülő merényletről már két hete tudott. Azt
IKtfktTtt wirf biuüUl l
be is jelentette a szarajevói rendőrségen, aaaely cttb ot lartósfatta le. Orecaák szerint a merénylet szerb hivatalos körök készítették elő.
A tőzsde.
Amint s . Zala is megírta tegnap, a tőzsde a gyászra való tekintettel ma zárva volt. A tőzsde-kávéházban asonban igen erős volt a magánforgalom s a hangulat izgalmas volt. Hotnapfa nagy hnllámráaofcat várnak.
Mért nem jött s német császár?^
Nagy feltűnést keltett, hogy S német császár elmarad a temetési szertartásról. Eszel kspcsolatbsn különféle fantasztikus hírek keltek szárnyra. Egyik hir szerint a német császár azért neheztel, hogy Ferenc Ferdinándnak nem adtak olyan gyászpompát, mint amilyent megérdemelt volna. Est moat illetékes helyről cáfolják. Az uralkodók azért maradtak el, mert az agg Ferenc Józsefet megakarják kimélni^a fogadtatás fáradalsaaitól.
\'—Izgalom. ■; ♦
Diplomáciai körökben rendkívül izgalommal várják a külügyminiszter belgrádi közbelépésének eredményét. Komoly diplomáciai I bonyodalmaktól is tar ansk.
Az nj trónörökös éa a király
Drámai jelenet játssódott le Károly p*. József trónörökös fúgád tatásánál. Az uralkodó könnybaláb+át szemmel fordult környezetéhez a a következőket mQndta •
— Uram ktm> ne sejts azzal, hogy ezt a fiatalembert Ja tuléfem.
Toloocolás.
Boszniából ssa as Össms szerb újságíró kat és diákokat kitiltották a a szerb határra toluacoHák. Eddig 200 embert tiltottak Irf örök időkre Boszniából.
A temetés.
A temetési szertartás ssa délután kendő« dőlt meg. Egy órakor a közönség elől elzárták__a ravatalt, délután_3 órakor pedig az
uralkodó, S főhercegek, főhercegnők, a külföldi uralkodók képviselői és a küldöttségek jelenlétében kezdetét vette a gyászszertartás.
Szerb betörés
Szerb komitácsi bandák és sorhadi katonák nagy számmal hatolnak be Albániába S egyesülnek a görög és szerb csapatokkal. A szerbek az Ockrida-tó partját megszállták.
AspiriiUT
tabletták
I .Ital é, toefftáaaáL Mlamtíaái, rhaumfnfl stb. likam f íjdal n mcslltap Uí»« r: A »alJMl Aaplriaaak «ok u uintlt, uW leírjak. kofjr .11 Avptriut .Bavrr- Ml* A.pirt« htWHt —iliHlk— »11111» li» gi»a»ll l|1l|»ltf -10 tabletta IMfr. 1 bor. 30 llll. Hsiaa tabUlíán q mi láthatS.
vagy magánosnak egy szoba, konyhából álló lakást ingyen aduiik házfelügyelői teendőkért\' Királyi Pál-atca 8.
MIsif-lynprtvnpvflB
•MMMMf. OnSTkaieana
hriiRI-Uiiral
a »ir|iiyfm ti|ilir fsa*»
3
aiiiiiiimnnMinasM\' khn«ar>am tn^ti km. -SS. 1.a. S-.
Borgsay-kéaas kaattcs
kl val Mu^HiiM klSMMkaa TlrHrti kar. 1
y
I _ IntTtamraMl \\
A
£2
MAhlAklA^ JV. LEGDRÁGÁBB
/V\\UUImNU A legjobb t
9 BWhlWead fbmíatn .cía** ai^Wa/ia/f
ni HDcncpiAi iTc wauaj^n^Laű
LLUDortLIOU 11
síi var ka hüvely és szivarkapaplr. Főraktár Nagyit snizsán : Schwarz es Tauber dohányárudájában.
>014 julios 4
ZALA
hírek
F6I robbant
(Smfát tméóattónktól. Ma délbea lur járta be a várost. Azt heszéhék, hogy Palin községben tegnap délután borzalmai sse-IHinHlwi<| történt. A színtársulat nebáay shlkiip tagja automobil-kirándulást fett s a kéjutazás rémregénybe illő borznlaeakksl vég -ződött. Állítólag fölrobbant az automobil s Valóságos tömeg mészárlást vitt végbe az es-plozió ereje. Hamarosan kitűnt, hogy honnan terjedt el a hajmeresztő hír. A Pesti Hiriap, n Világ és a Népszava ina déU számaiból, Ex n bárom láp ugyanis azonos szöveggel a tó-vetkezőket hozza:
Ma délután a Nagykanizsán vendégszereplő pécsi trón társulat több. tagja \' sutomobilkiránduiást tett a szomszédos Palin községbe, ahol a társaság meguzsonnázott Hazautazás közben a gép ismeretlen okból felrobbant. Serák Péter soffőrt rettenetesen megcsonkítva, holtan hozták 114 f*P romíil shil. Msfthéuj i László
ssinészt á robbanás ereje az országúttól négy méternyire hajította. Szerencséjére egy saéoakazalra esett és in csak jelentéktelen horzaolásokst ^»iiwfchjt. A társaság többi tagja, Dinnyi&f Juluka primadonna, Lóránd- Vilmos srinésr teljesen sértetlen maradt. A fépkoaai mögött jött Farkas -Adám kiskanizsai löbUsivcs sseké-A lovak s robbanástól Megijedtek és az árokba fordították. A 93 belső /el vérzésben a
raa.
a aaakaret éves Farkas Ádám helyszínen meghalt, felesége pedig bordatörést szenvedett. A szerencsésen megmenekült színészeket, kiknek balesethire hamar ek erjedt, az esti előadás közönsége melegen üdvözölte.
A Zala szerkesztőségét a fővárosi lapok megérkezése után : valósággal megostromolták tudakozódásukkal. Rögtön utána jártunk a dolognak s megállapítottuk a következőket ( ___A sziutál sulat tatjai- valóban kirándultak
tegnap délután, de nem automobilon, hanem a Szarvas-szálló kényelmes hintóján. Msjthényi színész valóban leeaett, de nem automobilról, hanem egy bicikliről, amellyel a kirándulókat idsérte. \' Serák Péter nevfi soffőr sohasem járt Nagykanizsán, tehát a képzeletbeli aítomobil roncsai slul nem őt, hanem a Pesti Hírlap, a Világ és a Népszava r cttco CÍ6SCB magcsonki -tott — kacsáját hozták kL Farkas Adám kis-kanizsaí földmives pedig, ha egyáltalán létezik, — aas is éL Az sutókatasZtrófs legalább is egyetlen hajaszálát se görbítette meg. Tegnap Uste nagyon sokan voltak színházban, ünnepei-lék ia a színészeket, de nem szerencsés megmenekülésük* alkalmából, mert hiszen erről a pesti lapokból csak ma délben értesült a közönrég. Így vákozott át a fölrobbant sutomo* ■bil fölrobbaat —-.kacsává.
Valaki tehát rossz viccet csinák a pestf lapokkal, aminek a szomorú következménye Se nrnradt el. Lóránt Vilmos stinésr családja \'már reggel olvasta az álhirt s kétségbeesett Aangu táviratban tudakoaódtak Nagykanizsán
Íogy pii_^rörtént a fiukkal. A nagykanizsai őzőnség .pedig bosszankodik, meri mégis cSak ■MÜemetlcn a szenzációéhes publikumrs, hs
twiwiwtiirtli nini.-......
Js, hogy,el ne felejtsük I A Szervi i ssllW hintója nem robbant főt a a kirándulók vidám hangulatban érkestek vissza Nagykanizsára. Igazán egyikükön a* látszott, hogy a paliai országúton fölrobbantak. Tudakozódtunk s rendőrségen is, akol a fővárosi lapok hírét boaaxaatóaa rosz koholmánynak mondták.
Izsó Miklós ur, s pécsi színtársulat igazgatóhelyettese, a kővetkezők közlésére, kért föl bennünket: . .
tfylLATKOZAT.
Az összes fővárosi reggefi lapokban ma megjelent közlemények, amelyek a \' ssin-társulst tagjaival történt állítólagos autószerencsétlenségről referálnak, légből kapott valótlanságok hAndnyájsn a legnagyobb folháborödássát olvuluk. sírnál is inkább, mert S közleményekben aposztrofák színészek más városokban lakó családtagjai ma már kétségbeesett sürgönyökkel érdeklődtek —az állítólag szerencsétlenül járt hozzátartozóik .hogyléte felől. A hírt a fővárosi lapokban is, \'még a mai nap folyamán megcáfolom.
issó Miklós,
———--- ■ - .— ig»»gató h-
Nagykanizsa gyásza.
A nagy gyászban, amely a trónörökös-pár tragikus halálával érte a monarkiát éa az.uralkodóház«!, mély\' részvéttel osztozik Nagykanizsa város és közönsége Is. Szom haton délután három órára a pulgáimest
ősssshivta s képviselőtestületet A közgyűlés egyetlen tárgys az uralkodóház iránti részvét Ipfejezése lesz. A közgyűlés felíratilag fogja részvétét nyilvánítani áz annyi csapással sújtott ősz uralkodónak. A Szent Ferenc-rendi templomban szombaton délelőtt Ünnf péfreT gy*—«*«*» t«rt«»ilf. Gyászistentiszte, letet tartanak délelőtt 10 órákor-az" ágostai evangélikus hítvallásusk templomában ts. A FeUőtempiomban s kegyesrendi főgimnázium igazgatósága tart ünnepélyes gyászmisét a diákok részére. Miku|a alezredes, állomás.
-[»■ anranolt lapnnl utján téri fel a Nagy-
" kanizaán tartózkodó caászári és királyi tartalékos tiszteket és* hadapródokat, valamint a nyugdíjas tiszteket, hogy a gyászmisén, amelyet szombaton délelőtt tiz órakor tartanak meg a plébánia templomban a meggyilkolt trónörökös lelkiüdvéért, minél számo-
_sabban megjelenjenek, dtkzoltözetben, tábori-
rojttal és fekete fátyollal a balkaron.
Az izraelita hitközség már 29-iki közgyűlésén jegyzőkönyvileg mélységes részvétét fejezte ki, a gyászistentiszteletet pedig a jövő hét egyik napján tartják meg.
— A polgámwstsr szabadsága. Sabján Gyula dr. polgármester ma kezdte meg hat heti szabadságidejét A polgármester egyenlőre még Nagykanizsán marad,^azután Hévíz-fürdőre fog utazni. A polgármestert távolléte alatt Halis István helyettes polgármester, illetve Krátky István dr. főjegyző fogjs helyettesíteni.
r As adóklvolán Ma délelőtt a szabók, ruhakereskedők, kékfestők, kesztyűsök, asztalosok, bádogosok, kössörüsök, kőfaragók, kádárok, kárpitotok ás lakatosok álltak as adókivető bizottság előtt. Holnap a kovácsok,
rézművesek, gyspmestsrek, éjjeli malaták talaj donosai, fürdőaök, kéményseprők, sslhérsssk. piaci rővtdárusak ás ügynökük kerülaak s bizottság elé, összesen «sátharmlncsn.
— Tsksvsrsasy a >*lgáH Igylst hsa. A Polgári Egylet lekéső társasága I. hő 4-én kezdődő tekeversenyt rendes, mely Sát (vasárnap) folytatódik éa 6-áa (hétfőn) nyer befqjeaést Igén szép nyer e\'méáytárgyoh kecsegtetik s versenyzőket, akiknek fáradosáaak A sikeren kivül még egy saép emléktárgy is fogja jutalaMzhatni. A verseny dobálás kezdeté d. u. fél 6 órakor. A versenyre as agyiét összes tagjait ezúton is meghívja a rendezőség és a tagok áhal bevezetett vendégek is > szívesen láttatnak.
— Bsfahásl hlrok. Tegnapi ssámunkbaa már -mhgemlékeztluk a kővttkmő előadásokról melyre s színtársulat n\'gy buzgalommal készCL A ami napra hirdetett „Seerkeastö ur" Trisztán rend kivül bájos, szellemes, pikáns vígjátékából ma tartották meg a főpróbát a így a raa esti jó előadás csak S telt házat vérja. Szombaton Knoblaoeh, a Faun szerzőjének világhírű „Mért-földkövek" sláger újdonságára még látassa folynak as előkészületek, amely a befejezéshez k5zf)et|ik Vasárnap délután a .Tótleány" adatik fél helyárakkal. Telekivel a rlmsTsrsfiti1S7~ Vasárnap nagyon keltames és haagulatos esténk lesz, smennylhas, mint shogy tagnapi számunkban ia jeleztük, viazontlátjuk a mi bájos, kedves kis primadonnánkat, Horváth Midt ki ez Idényben először lép lel Lehár Ferencnek „Éva" cimü operettjében, Nagy előkészületek folynak továbbá a „Pygraalion" és .Máris AntAwi." "jdnniffokra. _•
—f- Munkásnők párbaj*. Rozssnks Erzsébet kcfsgyári nuntáinflaek sok bsjs vok ■gy társnőjével Bslog (torával. Balog folytonossá gysraiitgatta Rossoicsot a su klrasrtsha róla, hogy löbb fi di Ismberrel intim biráislgot tart fönn. Terméssel esen Ruissnics ssm msrsdt sdóis rágsTasiássáért a aséri illlffIO Tni a két munkásnO kOiOtt a vrsicktdés. Tagnsp fi Otsieizolslkoilsk a gyár udvarán a veszekedés ciskbsmsr tettlegességig fajult s két hingos nő slspoisn össze viasis verts egy máit. Csak nagy nehezen Indiák 6tet ■ gyár munkáséi zzéjjeirálsizlstii. A retekedéinek s rendőrség Hőtl is folytatása Isss, mart Rjnanici WM|e-IsotC\'lc B.los I\'oná».
— Irtás BaktsHsBokluL A m. Idr. államvasutaknál a „Ratin" patkány és egérirtószerrel már régebb idő óta kísérletesnek ; kielégítő eredmény után szonbsn az őaszes hálózatokra ekendekék a „Ratín\'-nal való irtást. A „Ratin" a patkányon és egéren kivül más áOktnák sem embersiek nem ártalmas igjr bármely élelmiszer mellett szabadon alkalman-ható. Ezen állítást a m. kir. állami bakteriológiai intézet kísérleteivel bebizonyította. A Ratin vezérképviselőség (Budapest. Rottenbilier-utca 30.) mely cég a „Ratin"-ról prospektust bárkinek díjtalanul küld, a napokban a Máv-tól a kővetkező\' leiratot kapta: .Értesítjük t Címet, hogy üzletvezetőségeink jelentése szerint a „Ratin" szerrel vsló irtás általában sikeres eredménnyel járt M.., kin államvasutak Igazgatósága",
— TakIntse mag Perkó Péter dm- ás szobafestő modern mintáit, Zárda-utca láisaám alatt.
— Csodálatos olcsón lehet most már bútort bevásárolni és pedig egy comlett aao-dern (jlnHr hátóssoha 2 aaskrény 2 ágy, 2 éjjeli, 1 mosdó márvánnysl és tükörrel csak 310 korona Schera Lujsa utódainál, Vasosháa-utea Nagykanizsa.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde a trónörökös temetése liatt ma zárva van.
F«Mfc —rhmiM . \' T 3.»tllt\' WiiSil Imjmm | TM
ZALA
A limli, aiimhiifaiasefktat «ra bm Ipa sotan liwiMmt, tfiÉru meg aem
¡m m
ntu n a
bogyfta a hpul tuminsÉsi i*n ■■dián* ksiüssii de ■ Báj ápettsa NjletesM agysserc is Mapslaas.
Cnk bont M noteank ko*y s*«fvft ■JüMlMMl. •Sk nékéayssor Odollal. Már a jó kOaérset Tina fe, amely az Odol- IbWMM kOvelö felfrtetUA
Gazdag választékban, olcsó árért kapható:
ftlfffTffr
kárpitos megnagyobbított ¿a újonnan berendezett raktárában Kazinczi-utca I. Városház palota. * ~ TELEFON: 316.
|U .5 4
ViH^Wizifitrt ar.
j
belássál |ér, rá keltene ongaokst raánoi a* OM hanaáteiára. Jé lelki smerettel is ayo nstikosan sfánijak tehát ólad «akinek, aki tatait ipán tt szájlrrgét ssagtslinul óba| i lertasl, hogy notji meg as Odollal való saot loa ssijipoter. Odol az egyetlen tsifvis, amely a legkiválóbb fogbygitetkmok véle- | aiénye »kertel « tnfhygléiiU mai küwletaé. | ayeioek isijesen megfflel. |
^Csakis jobb
család gyermekei nagykanizsai uricsalád-nál a jöyo tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán. Cím a kiadóban.
Egy lakás
istállóval fiakkerosoknak
különösen alkalmas, kiadó, — Cün a. kiadóhivatalban.
iim
za
Ü M K-t
Telefon 7* NAGYKANIZSA, Teleim 7«,
Készülnek« Mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, műveké meghívók, eljegyzési és esket ési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mmde&féie Ízléses kiállítású reklám-nyomtatványok.
Gyértuk l Őrleti könyveket, Ogyvédi naplókat Jegyzőkönyveket* Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket Rajzfasetakaft éa tömböket, Mintazacskókait, FalKttptárakst aib.
|OI4k julios 4.
ZALA
7
A cognacgyárban
i\' kapható m 1 ■ ■ —t.
cognac, rum. 6 szilvórium, seprű, törköly-, busf *nyő-, barack-, dió-bb és cscresnyefálinka, nej
épugy minden fajta likőr nagy üvegekben, poeegHán dugóval a 31 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón beszerezhetni.
RendkivflI olcsó tflzifa
I osztbükkhasábfa • •
119 korona 10000 kgttftt házhoz szát-Htvs, vaiaminKegyes kocsirakományonként Megrendelhető Fatelep Csengeri-nt 18. szíta. Telefon 143.
Horváth Gergelytől
megvett modern chamut
cserépkályha!*
minden színben, előnyös fizetési feT-tefgfek és jótállás mellett jutányos ároaeiadó - - ■ g^-ijjii
Unkkit MÉm ti
34741 k. 1914. Érk. áffriüe 20. *
Árverési hirdetmény és árverés feltételek
Perliki tskarékpéastér r». ?éf rehi|ta(6nak P<eyltt Adoit e*afkaaiisei Siyvéá Svvgord I tok ál\'sl k*pv. Pongrlc Andráa (aóa Vares* I aec Varouavi) »(grebil\'áit szervedA eltea { i-diioH v(erre*)\'4si Stytb:n s tkvi bsióié* a i ré«rttaj>*M k(taime kAvetkn<«ben ss 1881. LX. é 144. 146 «s 14?. §§ (r\'simétxn el-lantfeti S v¿<rehf|>t«i árvtre«t 3300 K t6ke-»6»e dés. mnek 1013 é»i tunta« 16 5. nap->4 61 iáió 6*/« »basta, 171 K 89 I és 48 K 05 t eddt* megéüipiiott per és v*gre*t|4Sl \'S si ármési ktrv\'nyirt esattal raegállipitott 50 K koi»s*e. vsismlat a ciallakeeo\'tnak M naondot Je\'kek Rdkusntk 870 K Pitia« ikp. «k 19800 K 4408 K dr\'Txrés jioosr^ask 1000 K lOfce s jár. Drafínik J noinsk 319 K 90 I Zibikovoiek Iiéansk 400 K ifktkftvete mí a jéwrt*fc«i éea véewt. s perlagktr. jtrásbi\'óséc lerflteiée levé Li¿e v>r és Mure-c4nf MuégekbM fsttvó s vé*re*a|<éa« sscn-v 65 nevén álló, a Jlgeiviri 1559 ssi|kvbeo t íiwtt 403 k«r. loga íirból B. 3. si si i tela r\'Sw« 255 K a Ugeiváit 1559 izi|»vt*s le v««t 492 hit. 1-iaaitanbAl B, 3 itsH t letéásie 120 K a muraciényl 1089 <z"|kvben felveU 374 brsz. iagstlsobél B 22. stsnt teteréasie 800 K, a muricsényi 3702 mjksben I hre«t 1447J . hrsz. Ingstlecr» 14 K a marsoényt 3702 Si<ikvb-n htvert 1447J:. brn. ini«lsnra 14 Ke ie»e>éw»l 3703—injkahsa. tules»
VlinzttikBÉinatfirtsi vttblit
Fischl István
Nagykanizsa, hrzscbeMer 14.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyem áthelyezése alkalmából, azt ugy rendeztem be, hogy a
végzem és így az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. < .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes kútazivattyuk és tüzilecskendök készítését, javítását és alakítását.
|«o|lfi és megUihatá munkámról
számoi •llsmerőlevél áll a a agy
"Hamu liMfliát raiítfli»rM"Í
.»«•3 I>4mí1 . frfagiagj ^éskleaéttskt
1586| >. tusa. laasllsnrs 59 K, s ir uracsár yi 3703 *s }$Vb?n tclfétt 8471. tuiz inga tanra i32 K. s muric.éari 3702 azitb\'beo t-lvlt 874 h st. ingstlinra 46 K a muncSInyi 3702 «tl]t*ben lei»»« 1757| u taris. iniatU-r« 120 K i muric<ártTÍ 3702 s-.ijhvbsn tetve«« 4608 brss Mgtfava ltl K, amuriciáiyl 3702 ss(kvbea tavei 4610 brss. 1 gitlanra 30 K s mura -cstnrfr-3702 »r|ktbco f ilreii 4998f >. br»s. ia-s*lsr.r\' 82 K a murtcUoyi 3702 u i\'vben felesd 10 sorss. ataul kOift« 1-értőből 8|11240 . részre 10 K amerscsénri 1881 «z|k»bcn leivet 4615 brsr. ingsüsfl^ől B. 2. ita lt fsle-íitre 47 K. e eturaciénft 1384 »si|kvbaa lel M" 3318 krss la(sttsnból B II loris. i «<tfjpe 146 K s murtciányi 206 sn|kvbsil felvett 3317 trns. lng»t\'>nbói B 14 aisui lue-\'aséfie 50 K—r-tBBwé»énvi—3I6Í—arilifkM. ts vei KO\'fle le«flflb«l 72(31240 ed résznek \\ részre 8 K, a mur\'Ctén»i 3164 m|tib« lel re-t kOzna erdőből 72J 8364 cd rtsaoak % rétxr* 8 K, a mnrsssiryi- 5433 azi|tvben Vet ven 343J hm. iaga unbút B 3 slaltl lelelL réssre 24 K, a mursczányi 5433 su|kvfcetr fátveti 363MI. brss. Hga Isnbói B. 3. <!aii hlerészre II K. a mnrscsénvi 5433 ss<|kvbea fs\'vit 363J p. hru. ingal*snbó B. 3. slslU f.Meréssre 15 K i mnrictf\'yi 5432 sst|kvbsn felvett 36» brss. Isgltkaia KM K klUAHáil kbm. x .
A «kft h ti lég az árrsrésiek a mars-ctényi ingatla \'okra Muracsinr kBiség bisénél nrgar ásara 1914. évLjuUus hó 28 napjának délelőtt 10 órájdi, a tice véri inga lmokra ugyanaznap délután 3 óráját Ugetvér kOuég isiáboi ittsi M é* az érverés! telté eleket as 1881. LX íc 150 g a atap)ta a kOreikts6kben É»lip »Ja még.\'
_I. As árverés ali eső ingallanoknt a kl-
riéltési ár kilbaraadtnál alacsonyabb iroo otadnl nem liba, (1908 XU. te. 26. §) ^
2 At érvercsnl ssandékosök kOtelewk béaatpéflsll a kikiái\'áti ár lOVi-át kéizpéas-oen, vagy ss 1881. LX tc 42 § ábia megba-irozoii árfolyammal sztmito;! Aradíkk/p 1 ér-éfepipiroiban e MkOldOtiaél letenni, vsgy a bénatpéneoek előlegesen bírói letétbe bptyeié-aéről k é\'Illőit b\'ról elismervény! a kiküldöttnek ttadnl éi as érvarésl tel ideieket aláírni (1881. c. 147 160 I7(i §9; 1908. XU te, 21. §.)
3. Ar, aki as Inga\'laaért a klktáhéii ár-<iél msgssabb Iféreie tea«, ba többet Iférai ■eokt aem aksr. kOUlfI nyomban a MkléMésl ér siéssléks asariot msgéllapMott béoa\'pSast IS áHala Igéit.ár ugyanannyi siéisték»g kW -génilenl.
Per lak, 1014. évi éprilis hó 24. napién.
MAKAftY s. k. Mr. alblré.
A legelegánsabb
Vászon "cipők és .Sandátok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk tag" jobb minőségben.
Miltónyi Sándor és Fia
cipóáruházában
Nagykanizsa, PAuiiwí • vérus pahitájíban. Mérték irtán készitflnk mindenfajta cipőárut
gyönyörű választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fia
k o n yvk er e skedésében
^MrGYKANIZ S A N.
•9-
^Prfma
tűzifái
ajéní egtfts islLL
kocsik és teljes vaggonrafeo\' monyban azonnaíi saáttifásrd
megmázsáíva ñdzHos sad fii toa
métermázsánként 2 K 20 /.
Strém ŰCároítj
HagyéanfBsa, ^Oefefon 127
Képes
reclám-bélyeyek
nagyválasztékban kaphatók Fischel Fülöp Fia könyv- és papirkereskedésébea Nagykanizsán.
Az- Athenaeum könyvtár legújabb kötete
Mereskovssky:
Leonardo de Vinci
a renaissance egyik legnagyobb művé-aaének életé,\'rendkívül érdekfeszítő regénv alakiában. Két kötetben. Ara 2 K 80 f. Kapható Fischel Fülöp Fia könyv- éa papirhereakődéacbea Nagykanizsáé,
.Uii>la.TW,rtl »téaeasélta^saéfl abmstW aé éhsM^ahlH alaS. ew^el.**bel< * ----, f*
2A LA
49M Mm 4
| jif m.. ».j-tm. » ui ■ , . -JV T \' - . > ,v v. ■ . . ; M ■ -t ■ >ff \' • v " . ■ *• í*
Mire van szüksége ?
a> -ía A— •• ■\' > í s \' ■ ftyjJaa SNP^ÉBHbr* . va " w * <4 " \'
Hol szerezze be szükségletét? RscJiel Fülöp fii ^ könyv-, papir-^és i rósz erkereskedése Nagykanizsán.
N6i divatszalon
ÍÜTTNER «ÜVÉREK
róin »».
kaiapfalkar • liniiiirtwiti • i»««ii-■Sanbb MMk-Ottu-
fai m n «jtJBMaW-Éteg*1
UaUUttmmktíMm-MlmiMIMiHiu
SzobatBstö es mázoto
RflóZSI SÁNDOR
rtr
A janija magát a szakba vágó munkák modern, ponros ér Jutányos d-kéi.«ftésére. .\\ \' .V
Uri fodrtnilcm KALOVIGSlAMOa
Welnstafci Regina
Mltanti
ZALA
po4Mk«i napilap mcgfclcaik minden bétkOr napon este ^ Órakor. — Helyben házhoz hordva HTBiTW t Kor. so m
MODERN BÚTOROKAT
legízletesebb kivitelben készít
TORMA PÁ.L
indbutoreastakm HWitinty- ittf a S. az.
PÉCSI ANTAL
kocaigyártó
KfitaH ?l (M|i IMÉL)
Elvállal mindennemű ut kocát .MazMaét. valamint
regfek uUáalakháaát. fényezéséi én bélelését |u-
Un— nrrmatoapiapis
NŐI dtvafterem :: B áHON MICZI
AJSaS*.« a._ s._ae>grna«sa-
Mf Bk flH^SlHMfes MgffWIgl
aaaal « maaaSa a« aw-
m mil aiSHn« «rak a»at-
SOaaafc. VISIkl wftMm a aM*a áMM : áfák «I mmmm*»y*mm MfavSk
SZUfiTARTÚ ÉS NYEKES
Klapper Gusztáv
n Ut Htom«
MBbdyemDen etsoraaga azijgyártá munkák készülnek Jut á nyos árak mellett. Utf Mrtnddk at....... al\' ill fii"fif.
.aM sfeakeiars ataaé áras vMatow.
Tlamlaml érwaitem a a-i.
KwgftV hát—iig»t. fcotr • mariin- és aartéa-
szállítottam Br«aa «v«e a mmSa- áa aa» Kalma nálam a*a-nama teaamaaua ina. Srivaa Hrmae**1
SIMON ISTVÁN
hentes ea mésaÉ»es%
Hülfer Károly
- férfi szabő Nsgjksnlxsa, Pfl-ut
*é«dt minden néiva 19 vetendő uri ruhákat .és |i wik f»H \' léfrtobb tu irnZtZv**\'*
is amia n Poetosan eszktbiS
Sfrertoh János
_ trküvat szabó ö;
¿ NagyBSSii, Saécbényi-téf 2. u«_ Sahrss meghívásra Iv-dékre is kimegyek.
Készít mindennemű iy és - divatos kocsikst, homokiutók, nyitott és (edeles faitonok és {razdasági szekereket.
BO^TOR JÓZSEF
patkoló» és kocsíkovács— Nagykanizsa, Kaxincy-utca 18.
<MajonJT
Javítások és mindennémfi e szak-mába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszkózó|tetnek. Nagykanizsán egyedüH specialista, lovaknak calodábá való ~ vasalására.
Értesítés!
Értesítem a a. c kSaőaaé-pt, ben an dffittuln-Boaat r hó ■ május 1-től Magyar-atca 6. azám alá kalyetcem -ék— —Tiartalaltel
Sáfár Ödönné.
Uince3ánosulódfl
angol és francia .*. női szabó .\'. Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Szamuk (Nur
épület- ás diarmübidogpa \'Nagykanizsa, K.-nizsl-u S. Kész t mindén a sxak. mába vágó munkát tartós ás modern kivitelben. Elváltat Jótállá* mellett: ftitdónznba, vízvezeték és angpl cloaeft bsrendsxésa kat, kutjsvitást zth.
ajánlom nálam készült fel-nyttbatlan vertheitn pince éa mak tárzáraimat.
Fürdős Qyörqy
lakatos nmykaihzsAn, Rákóczy utca 86.
Csltké István
elsőrangú angol él francia női divalterew Ksztncy utca 12. sz.
Zdnyi Miklós utca 36. és Zrínyi utca sarok
MAGICS JÁNOS
férfiszabó Nagykanizsád
EStvSa-tár B. uáro _____Roaanthtil pík hat.
naantwitnearoiaeio ma naá kai a taolobb «a laaahrata-«aoa kWtlalban (utinyo« áron.
aaniha mintákból mln-SW MBjW ti«« rtUnlft
Sílvei masMaaata «Mákra
Of jSv4k - i,, i i.,,, ,
MOLNÁR SÜNÖOR
KSicaay néaa 1S.
Kéazit tényesett éa man bútorokat egy szer ti éa tegttaomabb klvlaübajt jwysdiuáip áptBanmmké-kat éa hűbbenaáiaiatkil
Csavniesár Ferenc
kocaikováoa éatópatkotó
57. S TMm 213.
Elvállal e szakba vágó munkát legintányoaebb i. t Telefon meg-hivtfara házhoz megyék.
Brantla József TEIOEZÉSI VÁLLALATA kagfkMizsáB, Eétrtt-rtf 2. sz. (MTnamtáD -
Klat koporaák lutSnuo« áron kaphatók..— Elvállalok agu-sxarü éa dlacaaabb tamat-
L^ m la ■ a a a^lá\'a S^áA^^ ■
miísssgt. aitTEtos utitiv\'n*
ben kMk butar isoolasdbb áron kapható. amuMmaam
Papírszalvéták
Nagy választékban Igen tutányos áron kaphatók
Fischel Füttp Ra
pafirfcereskadssábsa.
n PÉíirTi^iTfe n
Aki tIMtir ée olcsón akorlo fithéját mosatni, anllalUCrr<MDt S4l*lgvJH-mányn %f mszappun sződd oe mosá-:: - poromat. s
TOLLÁX ttPOT knrar-i. 22.
SayailSaMtaáMiaMiaism*«
irodaszerek
Fischel Fülöp Fia WrinnMtHa
szervzbelők be legjuti-nyosabb á \'on legnagyobb választékban.
Somogyi Farinc épitö
Petófl-ut 77. az. Elvállal mhiésainiiiU épti-ict munkákat szakazerB" kivitelben; régi épületek átalakítását — Tervekeli. kUliségveKackei Huányoa ároa káasit.
Sebők Károly arás
lUtrknim, tlrtlnta
n Sananr Sás n Aiánlia raktárát s legfőbb gyártású mindenféle falt, ébreszt A és zsebórákban. — Óraj a vitások \' évi Jótállás mellett
WkiinKnin« nzkMMktaa
VELECZ EDE
Ctmgsry-at s. (Or. miian Mm.
Készít* u] rendszerű AGÓ CIFÖKET szegezés és varrás nélkül futányos áron.
Kézimunka 9 élő-nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az Összes anyagok. valamint a Legszebb rajzminták legnagyobb Választékban futányos. áron kaphatók. mjJJJ
■urai!
SkrivalHs istiái
AJánlla a "teglobb k észltésli csizmáit éa mindennemű lábbelit, melyet olcsón bocaált a 1. vevó--ktlztlnség rendclkézeaére. Vidéki rendelések ponto* saa eeeközöltelnek.
Somogyi Gyuláné
"VSrOSAiaHy-Bfca S4a házilag kezelt mosó éa r vasaló Intézete, melynek fSelffnj\'e, hogy s ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan ruunka — Kívánatra a ruháért hántan ia megyek
BERECZ LAJOS wi- a aiani dpaz-tzttt líiltwbn, Kkítf-stci 34. K és zi 1 mindennemű :: CZlPŐKET :: leglutányosabb áron. JkMnkll llítóa villiL
ORBÁN MIHÁLY
Elaő nagykanizsai tulipán gAzmosó-, fény-vasaló- éa vegytisztító Intézete Eötvös-tér 29 Elvállalom az összea háztartási lebernemllek- lisz-tlláaát legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan teliesif&k. mi
Lencz Boldizsár
• éfiU-ifaii a MMtM-aMtir Nttfl-ut ac-lk nxasn. EJvállal kömlvea és cserepes mupkákaj^tgypzln-tén minden átalakítást .1s. olcsó áron. c c

Sceiner FOlffp
férji- éa nói cipész Béttiory-uácn té. sz.
Készít mlndennemU Krfl- a nói cipókét legdivatosabb kivitelben, lutányoa árak mellett. Munkáim tartda-ságáén szavatolok. ::
Levélpapír
A legszebb és legolcsóbb levélpa piros-uldonságok : Fischel Pölöp Fia poptrkerea-kedeseben kaphatók IrO- éa raimátskMI la érléal raktár.
EBYENRUHA-SZABÓ
Krausz Jó/^ef
SasSr-vt tS. sz. elváltál bármely feg>\'v«r aemhai wimm agyao-ruhn clkéizltéaé\' ti ál SlAKltásMi -ánMMItaak a* |«liÍMI)»> rtattek VtuM tat
•)«»(>ji.\'í-/( ¿ffi?,
Lefjskb tzkaiiMelr a Klaplpa vandégló Santa «i >t.
Hatniaitailan badn^sonyt borok\'í meletf <4 bttlcg SMlrK. kitOnd italok n)in (Mt| idólxa.» L küyl.tiiK\'fí 7rnd«lk«|é»ártr ártanák
Pumo. klfwtHMfr Skoa\'i
uk éHkfflfr» , l(u»»rtian>.,u
UEKDLOYITS JÓZSEF
szeszgyár berendezési vállalata - Klrály-u. 45. Blvállal e inakba vágó iplinieanemti munkákat, inváhbá vízvezetékek, vIzmefsglmN. HtUsilk, áa pármelesSli kéazltéset «• levliéeái. valamint rércdényrk dnoránát
URI divatszabA-műhely
Oottreich Antal
Ktraiy-utca 4S, A mai IgáSyatnal« min-
Sah Hklnictbm mveTHrta iwaéarw art tanán \'fceaat-taaai |M»roa ar*n váltatta. - Lavabalt Nikghara-a itara aitatagyPtt« wla| am • «1 «al Is kHare\\ak. mm
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépan, gyorsan
as olea ó araan
:: kászOlnak a 8 JMÁ" NYOMBA k l. «AL
HASVRANIlláS
,Hungána<<
madero dm- ég
szobafesíészctl
vállalat
Zötvös-ttr M,
Hyiamii a kládátulaidaaas .Zala Hktagkiaáé ás Nyamda R«ss(áaytánasága k8ayvnyomdá*ábae Nagykanbaáa. IgaagakS Plsalwl Esa*.
XLL évfolyi
Nagykanizsa, 1914. Julius 5. vasárnap.
151. »
t» \'rr\' in •-NAGYKANIZSA.
VinaUs ilii
Talcfon-tiám : 78.
Hkdetéseket m fui
ess U
ZALA
POLITIKAI NAPILAP.
DHIa^W árak i
IWyb— Uj Mn Negyed4iee
«r
Kéfiívr«
14.
Efé» 4tw ,1
PMtal HMM E|nr Wrtfc fBflMt. . e«wè...... - ¿ - •
Eftu 4vr*.....ft. y»
Egy«« szám 6 fillér

lénv ^rok, UB li—laliirik és marén-
kJ Vederet soronként 30 fillér.
MnM illa Mttinna cm í Mnr. I fteï &£&J2sït* d"-
koryoa.
Sugárúton egy
egy emeletes, jól épült ház
(4 nagyohh s 2 kisebb lakással) szép nagy udvar és kerttel, továbbá ugyanott
egy földszintes ház
(4 szobás lakás, melléképülettel és szép befáaitott nagy udvarral) jutányos vf árért szal >ad kézbél
Etekről bővebb- felvilágosítási nyújt Gaidssági Közvetítő Iroda Sugár-ut 18- szám alatt
ÖSZl TR/IQT/ÍZ/15
Minden rr*w *r>-talom jelzés ael vsa el» SSfi Utvsl Kalmár Vilmos
M Thom«n>lii>,t>h«l falu ifcp BerKa, vezárképvtseMíje.
BUDAPEST, VU ANDRÁSSY-UT 49." Ffrl.ia.l.t fa raktár : Meü* fa Piater Siombathely.
Automobilvezetó tanfolyam
jelentkezéseket július 15-ig és 30 ig elfogad Fekete Jenő műszaki vállalata PÉCS.
42 b. L b, az. 1914,
11704
ViUgkirü arc .ÖRT1NG"
DIESELMOTOROK
: ■ álló és fekvő-azerkezetben. ——
SZ1VÓOÁZ- és BENZINMÓTOROK.
Cséplőgarniturák benzin- ét nvaraolajlokomobíl-lál. Benzines magánjárók. Msflepo újdonság !
NYERSOLAJMÓTOROK
——— k,f«iitfajveirtikktl. -
Gallért Ignác éa Táraa t Si^ifMi V., Kokirjr«te» 4» ■>
| | Sajói iriM«M kárjap .líjlaUn \' l»«|»n\'.l<it
i&M \'das.
II
au ,.
: h
4K)
——Hirdetménye
A közbirtokossági gazda tanácsnak folyó évi junius 14-én a fenti szám alatt hozott határozata alapján közhírré tesszük, hogy e galamboki közbirtokosság tulajdonát képező r • .*•
tiagy korcsma
épület italmciéai fogaival, ahoxrá-tat-tozó összes melléképületeivel és jég-wtui, konyhákéi ttdí—együtt - nyilvános árverésen a-gazda tanácsterem helyiség ben 1914. évi augusztus 9 én délután 3 órakor 1915. -évi január—hó I-só tői számított 3 évre, vagyis 1918 ik év január 1 -ig haszonbérbe fog adatni.
—Kikiáltási ár 1200 korona. .—
Galambok» 1914^ június hó 21-én,
Vifqi Firenc Szepi Józsif
kUifL birtokoaúfi j efyiô
birlitoaip elnök.
NAGY VÁLASZTÉKBAN
KÉSZ
ÉS
Jóminőségü szövetdivány 28 K-tól Jóminőségü plüs dívány 52 , Jóminőségü szőnyegdivány 56 ^ Ottománok krádli áthuzatban 28 .
„ szövet áthuzatban 40 . Ruganyos ágybetét (madrac) 26 »
Cuhsa kárpitosnál
Király-utca A posta mellett,
il «I
ÍM
Nagykanizsa,
\'iiiir "f "\'
Ajánlja valódi márványtörmelékből készük márvány mozaik lapjait, a melyek óriási nyomású fnotorüiemü hydralikuf sajtóval állíttatnak elő és mOtorüzemQ kőazörülőgépen tükörsimaságura ^csiszolva, a legolcsóbb áron IffiriiTnftlf eladásr^, Leyelegán-sabb és legtartósabb burkolás koay«^ hák, előszobák és templomokban.
Készítek műkőié pcaőket, graaitt terasso burkolatokat, efyssertt és díszes izínezett cementlapokat — Vállalkozom assisit és betonjárdák készítésére, csatornázásokra beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cement éa márvány mocaik lapokról -illina áijetysékat bgjiaáSlrlfik
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötete Msreskovssky :
Leonardo da Vinci
a renaissance egyik legnagyobb művészének élete, rendkívül érdekreezitö.\'rcgénv alakjában. Két kötetben. Ara 2 K 80 t. Kapható Fiachal FBlőp Fia—könyv- és papirkereskedésében Nagykanizsán,
Nagy választékban mindenféle legmodernebb ebédlő és hálÓMoba
IHH

. Díványok, Ottományok, bőr-garniturákps székek saját készítményeim jó, saép áe bámulatos olcsón kapható csakis
Scberz Lujza ntúás
kárpitos és asztalos
Városház-utca Nagykanizsa
Saép ütletberendexés üveg ajtóval igeri olcsón eladó.
• Lapunk mal,|ll«M ia *ISal.
2
ZALA
1914. fullas S
A párisi ktélEtáson ■ an y éreumól\'c
í
kötszer- és Kizőkészitö 3>TsLyylrsin 1 tss JClrAay-ii. 54,
Ajánlja- saját kántményü angol,és 1 francia szabású legújabb
. «AAA IMIMÉIM . B1mi MkatM^i
a ím nrvHTOi > ■«"\' mnwi.
Mayer Károly
rdttfiti, HiTtHiW püttirtii tt rinnt ifin. === Nagykanizsa. *
Főüzlet és gyár: Kölcsey-utca 19. sz. Fióküzlet Főtér Korona száHc épületben Telefon szám; 289.
Elvállalok mindenféle női és férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisztítását és átfestését, porolását és vasalisát, továbbá az összes háztartási, szállodai ruhák, női és férfi fehérnemSek mosását s v.asslását a legjót-ányosabb" Irhán----
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszköziö
Plissirszásl
Gouvrirozás!
tesőft a címre ügyelni!
f setln ■eeklvásra szennyesen is tiszteletemet teszem.
^farrfffíar Béláné
tutóiíplif apdélfeiett uabúuti és varróiskolájs
Kaposvár, Tallián-utca 60. szám.
Értesítem e város ás vidéke m- t. kozön-l.g.t, hojfy kizárólag ur.ttZzonyok és ur-leányok részér« tCaposvéron augusztus 1-én
szabászati és varröiskolát
nyitok, öböl -ez összes felső oS ruhák szabás-rajzolását, francia toiOqtek, angol UMtSmSk, kabátok, köpenyek,, blúzok és aimden e szakmába vágó tudnivalókat ta-- • \' nitom. ........
Vidéki Úrasszonyok ée urleányok részére stesaélyes felügyeletem mellett lakást és teljes (Sátist. nyújtok. .......
Felvételek a jelentkezés sorrendjében történnek, miért is jelentkezéseket már moet kérem.
BSvebb íehrllágoeitással és prospektussal sziveién szolgálok. ........
• Vargha rB é .fán é
ssabéesati . és varráiskola tulajdonos, oy.
•sraelt ée ■ klr taták! I gesd. szaKertS neje.
jáeságfeMjgyelA ée a klr (széki kinevezett ........B
és kényelmes. Úgyszintén saját késaitmenyü mindenféle kötszereit
Férfi és női óvszereVT
AAAAAAAA
éiát
AAL* AA
AAAAAA.AAAAAAAA
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű hőlgyközönséget, hogy az idény előrehaladottsága miatt a raktáramon levő kalapokat a legolcsóbb árakon kiárusítom. A legszebb, legdivatosabb és legfinomabb kalapok már 5 koronától feljebb kaphatók. - Egyúttal kérem tisztelt vevőimet, hogy a Bécsbe modernizálandó téli kalapjaikat
augusztus hó l-ig
hozzám juttatni szíveskedjenek,. hogy azt időben megkaphassák.
Kiváló tisztelettel
Roth Laura«
r-W.WvTV
VVVVVVTvvvvv
vvtVVV.VV»VVV
Az építés idény alkalmával bátor vagyok a sta-tildilissmtl Trwremol\' tetőfedőpalát szíves figyelmébe ajánlani.
A lerrenol
á jelen kor legjobb tetőfedá snyag, nkaéánpsit-d|M» sieriht készül ée ezáltal rend-kvul mgelms, szilárd vizái-Katlaa ée tűzbiztos. Fagynak, melegnek ellentáll \'és évittf-ávie TERgENOL" (esték hozzáadása nélkül készül, ami által természetes szürke színét megtartja. A „TERRENOL* bármely _ gyártmánnyal fel-részi a versenyt*, mit az ország különböző részeiben ~lváilalok bárhol <
■ adok felvilagon tást és szolgáiok teljes ajánlattal. Kiváló tisztelettel
szilárdabb la
rszág
végzett-fedések, bizonyítanak Klv¿n»lnlr bárhol elofsr dúló fedéseket és kivanatra szívesen adqlc felvilát
Kremsler Kálmán
^¡Str
A Csenge ry-utcában, a sóház melletti
Blauiü?\' telken
igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS árnál
cognacgyár. ,
u B 0 S 1-555
(A sugyár Fmazaae*«*)
Speciális női b sziogyógyfOrdő.
ítidegsiigyáBdatígeí, Világhírű vatíinja. franzensbadival egyenértékű, sőt mariaebaált jóval felülmúlja és haiáakhan a legjobb.
c/ irirsiTIFJ M ftl > IFV^iniPa1\' tfrw\'fff ■
sós-vasas és titfiion tartaim«¡\'alkalikus sós. források. Rddluntlnhatatorlum. — Páratlan gyógyhatású: vérszegénység etai, hugy-savas dialhezis.7dcgbajök, a vtse; hólyag, emésztési és légzőszervek hurutot Mnfaf-mai ellen. Főorvosok : ár. Bartha Koméi v. tanársegéd és ár•<. Qtück Gyula. Évad májas Séldi szeptember "30-ig. — V«™i, posta, tävirdu és telefon állomás. Közvetlen vasúti kocsi közlekedés .Tarcaa-fSrdí" felirattal; Villanyvilágítás, fenyvesek. Kívánatra =======£== "prospektus; ■ ..
ha elegánsan - és olcsón; akarnak ru házkódní, látogassák csak meg

divatáruházát Na gykanizsán Erzsébet-tér 21.
Ntoskovitz cipőüzlet mellett.
hol alkalom kínálkozik kevés pénzért legizlésesebb és legfinomabb szövetek, selymet grenadint, epouge vászon kreppet francia delain, mintázott krep, krepdesehin, lüsztert minden szinben beszerezni. v.,- \'
May és Holfeld-féle Rumburger vászon, Regenhart és Reiman asztalnemüek, Schróll Benedek
¿s Fia schiffonokat eredeti gyári áron.
XLI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1914. Julius S. vasárnap.
151. \'Uli»
íi apHMfP \' * ^Ék \' » w . ^^ EUHiaai
KAGYK ANIZSA. » ■ Tftí
Ki ifr ij ■> ! >. VfcaalU, »d.« M^M H g ..... M» . Hbdeééaeket Jt^ oí. ^^^^^^ ^^ rA«l ...... *
"I POLITIKAI NAPILAP. ^«^.«^Mr
U^oMinek «©rönkért "90 FiHér.
]iti( ffrin MKlznn tót IMr. f
. KosiönctDyilvinítás 6 bxwm .
Három árva sir magába • ..
Az etikett sok se bet szúrt már, de ennyire fájdalmasat sohase. Akik elszenvedték ; három szegény árva, akit az egész világ könyes részvéte áll körül. Három Írva, akiknek jókedvű, hangos gyerekszobájába, vagy a napsugaras kertbe, ahol jáfozottak, ,agyS7erre az a hir csapott be: gyerekek meghalt az apátok, az anyátok. Mégölték minda-kettöL
- Az ilyen sors még a favágó gyermekei felé is a világ sajnálatát fordítja. A gyerekek, akikről szó van, sokkal magasahh, Igtn magas rangban születtek. A trónörökösnek gyermekei voltak ; az apjukra az a sors várt, hogy császár és király fesz. A császárnak és kirilynak lettek volna a gyermekei és a büszkeséget, amely őket e miatt eltöltötte volna, bizonyára nem zavarta volna meg az,-hogy közülök egyikük se lehetett kővetője az apjuknak a trónon. És hogy mégse lettek volna, ctm és rangszerliit azok, amtk más klrá-lyok és más csiszárok gyermekei szok-" lak lesni, Mai ~ -- --~f r^Trc—
Mert ... És itt az ok, ami miatt az árvák fájdalma tízszer olyan kegyetlen és. százszor olyan marcangoló lehet, mint s más árváké. A trónörökös, a leendő császár és király, rangján alul nősült, s hi z feleségét, aki szinte tudatosan követté férjét a halál veszedelmébe, szinte egyenjogúsította vele a > király kegye, külföldi uralkodók tisztelete és az egész ország rokonszenve, a fiai mégse főhercegek, csupán egyszerű Hohenberg hercegek. És a három árva, a három szegény, kis Hohén-
berg nem vehetett részt Bécsben az apjuk meg az anyjuk temetésén, ünert aspanfol etikett, a megszeg hetetlen, váskeretü udvari szertartás nem tudja:* niff csináljon velük. A koporsó mögé, a halottas kocsi után, ahol az árvákat megilletné a hely, nem tehette, mert ott a főhercegeknek kellett lenni, Hátul az ebenbflrtig hercegek közé nem dughatták őket, mert ez feltűnő lelt\' volna. Ugy döntöttek tehát, hogy az árvák
wsynek részt a bécsi temetésen. Majd Artstettenben, ahol a két holttes-tet a. kriptákhoz viszik, — ott imát mondhatnak a szüleikért. Odáig nem ér el a spanyol törvény.
Ki tehet erről ? Arról, hogy bárom hercegi gyereket megfosztanak attól az emberi jogtól, amely a" napszámosokat Ts meglgetl : attól, hogy-a- halottjaikat megsirassák, meggyászolják, ugy, ahogy a advök és a fájdalom kívánja.—Kép-zelődés, gyerekes hü, de mindannyian beléesünk; hogy amig a koporsót el nem földelik és be nem falazzák, addig a halott, aki benne van, még nem veszett el egészen s számuqkra- Addig, ha tehet, minden—percünket mellette töltjüki addig elhiteti velünk a képze-lődés, kogy ahalott tudTrölunk, érzi a közellétünket, hallja a jajveszékelésün-ket, látja a köiiyefnkeL És a gyásznak ettől a csöppnyi vigasztaló illúziójától, attól, hogy a<> temetésen a szülök koporsóját a temetés alatt végig követhessék, — miért fosztották meg a trónörökös árváit?
És ha a képzelödés el tudja hitetni, hogy a halottak, amig a földbe, vagy a kripta zárja mögé nem kerül-, nek, látnak, hallanak és tudnak, altkor j nem kell arra gondnlni: vajon nem | fájt-e az egyik halottnak, a trónörökösének, hogy a mialatt neki a monarkia
fővárosában halaim is temetési pompával, az egész monarkia, sőt a müved világ részvétének és gyászának JeM között a végtisztességet adták meg; ezek az ő gyerekei, neki mindennél és mindenkinél drágábbsk, — nem lehetnek jelen ? . . ,
Ki tehet erről ? Ha az uralkodónak hatalma elég nagy lehetett volna arra, hogy a szertartások rendjét, a rangok törvényét megtörje : akkor a ml nagyszlvű királyunk bizonyára megtörte volna. AnnyT~szeréienet, jósággal-halmozta el a trónörököst és teleségét, hogy sbból bizonyosan nagy örökség jut az árváiknak. Őfelsége, akinek annyi része volt a szenvedésekben, bizonyára elhárította volna ezt a fájdalmai is bánatot a Hohenberg gyermekek felől. Dr T7 etikett a^ uralkodónál is hatalmasabb. A ceremóniás mester ugy tett, amint azt a tiszte áp a kemény szabá-lyok előírták. Ennek igy kellett leimi. Mert ha egyszer megbolygatnák az ősi, szent rendet, sohase lenne tisztelete az etikettnek és a születés alapján járó jogoknak. —
Ha a Hohenberg hercegek megérik vala, hogy az apjuk király lesz, lajt volna nekik, hogy közülük egyik se lehet az utódja és hogy egyik&k se az, ami—más uralkodók gyermekei ? Lehet. De az a fájdalom sqkkal kisebb, sokkal kevésbé égető lehetett volns annál, mint aminő az emlék marad, hogy az apjuk temetésén, a nagy, a díszes temetésen nem lehettek ott Mi, polgári slrstöl a trónörököspárnak, annál inkább érezzük, vagy képzeljük ezt a fájdalmat, minél messzebb esünk a fölfogástól, a szent elvektől, smelyek a dolgok Ily rendjét követelik.
\'. V \'Í
CRIKVENICAWH*.)
Nagy gyógyhatású görvély í« angolkórnál, aa Idegrandaiar batagsógalnil, váraxagányaágnál, tápkor-aál, aái baáag* ágnál, «lliájaaodáaaál 4a MSlI rkaauUnuail Mini lilÍMaSbaa gyógyhaly páratlan maláriánál, iaflaaaaáaál áa minden hurutéi batayiágaál.
Modern fürdők nap » homok- és szabad tengeri fürdőre.
tengeri fürdő és klimatikus ggógyhtif,
as Adria partjáa (Fiume mellett).
Egyedüli belföldi tengeri fSrdö pSss. A partot kOrfllbelOl 300 itiékamytre homok borítja és oly tekély, hogy gyermekek
minden fsMgyetef nélkül Is fSi Odhétsek. llatfU imfrttnt HM A rüRDÖ-BIZOtTSAa.
4
ZALA
FORUM.
A Mvároel lapok valóságos , tömegmészárlást rendeztek tegnap Nagykanizsa környékén. Megírták, hogy egy automobil falrobbant s agyontépte, pörkölte, aprította (az embereket. A rendőrség ma már hivatalosan is meg állapi tette, kegy a- fővárosi lapok hif einél kövérebb nyári kacsa már rég sem röpült (öl az álhir-gyártás berkéből. A budapesti lapok csodabogarán nem botránkozunk meg, mert belátjuk,»ogy minden eseménynél nem lehetnek ők sem jelen. De ugyanakkor meg kell állapítanunk. hogy ők nincsenek hasonló belátás-sal a vidéki lapok irá^t, amelyeknél minden kis botlását kárörvendő, fölényes gúnnyal figurázzák ki. A tegnapi példából reméljük, okolni fognak a fővárosi lapok s megértik, hogy tévedni emberi .dolog s nem feltétlen ül muszáj kisebb vidéki botlásokat kávéházi és a lipótvárosi humor nyársára hozni. 1
M si lapunk hosszabb cinben számol be aszal I az örvendetes ténnyel, hogy a nagykanizsa— alaélandvai vieiaflíi ügye i megvalósul«« l»g
dályok elhárítására kell még némi áldozatot hozniuk, amit, — reméljük, :— annál szíveseb ben fognak megcaekeledni, mert es ss áldozat kissámitkattan előnyöket jelent a részükre. Szóval nem ia áldozatról, hanem küllőn üzleti befektetésről van csak ssó.
komolyabb stádiumába lépett. A tervek immár lekívánkoznak a programról s nagy remény van rá, hogy még az idén megkezdik annak a fényes zcélutnak építését, amely a messze vidékeket van hivatva egymásBoz közelebb hozni i melytől városok, községek, uradalmak/ magánosok várhatnak joggal hihetetlen gazdasági föllendülést. Az érdekeltek már eddig is ««ép téimbhOMáglI tetolgálfattate Soft k, fogy t1 vniit Bi^y n?jcBt6iéyét Bcyéftctték is uél* táftyoitáki Ab utolsó > jMMÉ szú in baj ő beto
Kik pályáznak a
rendőrkapitányi állásra.
{Saját tudásitónktöh) Az uj nyugdijsza-l\' bályrendclet életbeléptével a rendőrség két
ideréka .kiválás tisztviselője : Bay_György és
Farkas Ferenc rendőrkapitányok nyugalomba vonulnak. Farkas Ferenc kapitány pár be ia nyújtotta nyugdíjaztatási kérvényét s szóta szabadságon vsn. hivatalába «cm ia tér többé vissza. A közgyűlés julius végén dönt a kérvény fölött s mivel a nyugdíjaztatásnak semmi akadálya sincs, — a tanács már is intézkedett, hogy a közgyűlés tegyen. előterjesztést az alispáni lii».i«l^.k.. élté«—hatölté»
. tény szintén rövidesen beadja nyugdíjaztatási kérvényét, amely szándékét be i* jelentett« már a polgármesternek. Éppen asért indokolatlannak tartjuk, hogy S két állást kűlőe közgyűlésen töltsék be. Érthetetlen, hogy a tanács a közgyűlést miért szándékozik két külön választás izgalmainak kitenni, mikor "a célszerű ségi okok Is azt kívánják, hogy a rendőrkapi-tányi álfásakat egyszerre töltsék be. Az, csak kifogás, hogy sz egyik kapitány asért marad még lövkfcrideig hivatalában, hogy a rendőrségi ügymenet kárát ne lássa a lcét »égi tisztviselő egyidőben való távozásának. Hitten barka» kapitány jelenleg is ssaopdsdgon van, Bay kapitány padig nem jár be hivatalába, sőt a napokban hivatalos szabadságit Is nyeg-kexdi, ahonnan aztán nem tér többé vistsa.
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamarától ff ! fenntartott Tiyilyános, három évfolyamú
flirt Mmtrif i \\Mi haarte
£n*ta%l rt¿¿41»t. ÍMiHiiiIMi htenttiu. ÉrfMitát Urirntn UM : AS NUKUTASA«.
sére. Így tehát előreláthatólag augusztus hónapban már be is töltik Farkas Ferenc Őrökét. A kapitányi állásrs eddig Nagykanizsáról a következők pályáznak: Fischel Sándor
Kiss Lajos--
Hsjós Ferenc és Füredi János.
it i !!■ i___L I IJL, rrI , r1.1 -„
ugy natijtnc, nugy viaekroiis lODoen fognak pályázni, «tk—azonban *-^helybeliek -
Próbadobozokat, valamint orvosi röpiratokat a gyermeknevelésről díjtalanul küld a
HENRI NESTLÉ cég WIEN,
L, Biberstraaae 1170
.ve amm*m.v*.wsasta>i
Tásáshsljl Jalie
^gala
Végre sok utánjárás, protekcióhajhászás és kilincselés után, kinevezték Bánfalvy Irmát egy erdélyi kis falóba tanítónőnek. A lelkének aranyzománca, míg idáig jutott, teljesen leko-pott. Az álmaitól, a büszke ábrándjaitól búcsúzott. Nem szomorúan, csak kicsit__«nnskndvs. leiadata a tradíció szerint.
Megismerte sz embereket és örült, hogy eltemetkezhet a csöndes falóba, elárvult paraszt* gyerekek közé tanítani._. .
Eleinte, amíg lelkében élt a kálvária, amit a rosszakarat járatott vele, jól érezte magát a falóban, a szelíd. jegyzőné és a többiek társaságában. De néhány hónap otán\' elfelejtette a multat. A fiatalsága, a lobogó vére föUángolt és megundorodott á falutól. Megonta az iskola levegőjét, s jegyzőné sir alattit a-drágaságról, a kékszemű, sápadt férfi-kollégája egyforma bókjait. Viszza vágyott a zajba, tülekedésbe, forrongásba — Budapestre. Míg ott a kinevezése után szaladgált, őrült gyorsan multak, a napok. A falóban, meg egy nap: egy esztendő. ,
Mindennap halványabb arccal jelent meg az iskolában és kedvetlenül tanított. Ha kérdezték, mi baja, mi bántja, csak mosolygott halványan, szomorún és\' nem felelt. Csendes Akos, az emiitett férfi-kolléga, nem merte kérdezni g szomorúsága okát, hanem megsejtette ép «Mimii, t, patikusnak :
— Azt hiszem, es. a* kis szőke leány hamarább megszökik innen, mint megszokik. Nem gondolod ? . . .
— Az ő dolga. De szerintem nem is arra született, hogy maszatos gyerekekkel bíbelődjék.
A tanító cinikusan mosolygott és Schopenhauer egyik aforismáját citálta, ami saokása volt: .
— „Az\'élet Igenis, tulajdonképen nem arra való, hogy-átélvezzQk, hanem, nogy át-essünk rajta és befejezzük*. A tanl|0-
kisasszony nyugodjon belevégzetébe, várja ki, hogy mit • hoz számára a jövő és .\'.-»•
Áz iskola előtt beszélgettek, nem vették észre, hogy a kapu néhány perecet előbb kinyílt, csak Bánfalvy ima remegő, izgatott hangjára rebbentek szét:
— . . és siíjsa Mrhss, ai tJaő riWhnr hez talán, aki az utíába akad, nevelje a gyerekeit, hisz ez a nők kötelessége és évezredes
Az "estéket töltse el harísnyakötögetéssel, miközben az ura a jó szomszédokkal kártyázik. Csat az a baj, hogy
ttrtjiem_m«tnt»n_Ufayii^lt_van kedve. Sőt
akad közöttünk olyan is, skinek egyáltalán nincs. Küzd a nagy nehézségekkel és Inkább elesik abban a csatában, amit éléinek neveznek.
így tudódol*-ki véletlenül Bánfalvy Irma titka, harmadnap már az egész falu arról beszélt, hogy a tanitókisasszony unja a falut. Es suttogtak az emberek, mint ahogyan faluban, az intellektus nélküli emberek között szokás. Iduna, az öreg postáskisasszony volt a legnagyobb ellensége. A nagy fiatalságát és a ragyogó szépségét nem tudta . megbocsájtani. Egy alkalommal gúnyosán megjegyezte ~J* • — Hallom, hogy nem szeret közöttünk lenni. Persze, a falu nem sok szórakozást nyújt. Mi már megszoktuk. Nem is volns jó másutt. Ugy-e, doktor or ?
A falu öreg orvosa sakkozott a tanítóval és nem is értve, hogy miről Vsn szó, rámondj^ i
— Ugy *. . . ogy . . .
— Ugy . . . ogy . . .
A leány nem felelt. Erezte, hogy ezek a\' kiskaliberű, szűk látókörű emberek között nem tod élni, akik a lelkét megölik. Ezekben a viharos nspokban, amikor már néha kisirt szemekkel látták az otcán, érkezett haza Gyólav Endre Berlinből, az öreg doktor mérnök fia.
Az első nap megértette a leányt Látta a vergődését. Irm\'a örült hogy végre van egy ember, akivel lehet beszélni és
minden Ideiét Gyólsy Tsnitás előtt, tanítás
Endrével töltött*. -HÚtt|i mindig együtt
látták őket. — És megindult. a suttogás, a szóbeszéd Bánfalvy Irma viselkedéséről, amelyben rengeteg megrovandót találtak. A nők azért haragudtak, mert- teljesen lefoglalta Gyólay Endrét A férfiak Gyólayt gyűlölték, mert az első látásrs meghóditotta Bánfalvy Irmit. Pártokra szakadtak. A patikus s bará-taival azt figyelte, hogy hány óráig vannak együtt. Iduna kisasszony a barátnőivel már
arrt volt kiváncsi,___hogy_a háziasszonya s
leánynak bent van-e mindig a szobában, smig Gyólay ott van. Es sétálás Qrűgye alatt meg-megálltak a fehérfüggönyös ablak előtt esténkint. Vitatták a leány erkölcstelenségét és lduns kisssszony azt ia kimondta, hogy megfertőzi az iskola levegőiét, megmérgezi s gyermekek fehér lelkét. Sok vád, ezer gyilkos szó, hazug rágalom aüvitett el Bánfalvy Irma feje fölött. A millió rágalom hallattára megkérdezte á férfi:
-i i Ne jöjjek el többet ? t----
Három leányos büszke szó volt a felelet: - Akarom, hogy jöjjön I Elrepültek a napok. Gyólay Endre szabadsága lejárt, Búcsúztak, ideges kézfogás. Két par ragyogŐ", vágyakozó szem összevilla-nása, banális köszönésforma és ss ajtó Oyólay Énre mőgőjtt becsapódott . ».
Csöndes sóhajos éjszaka következett. Gyólay Endréről az asztalon levő pár szál virág beszélt édes, de hazug meséket. Elaludt . .".
Éjfél felé . ideges férfikéz megzörgette halkan a fehérfüggönyös ablakot. BánJalvy Irma álmából felriadva, rohant az aolakhoz. Az éjszaka sötétjében nem látott semmit, esek suttogó, könyörgő hangot hallott t — Akar velem jönni ? ... j Halk, csöndes zokogás a válasz .. • I • i . A vonatban együtt kacagtak a jó faluiiakon, akik reggel az iskolát üresen találják és alazörnyűkődve csapiák össze a késüket a tanitókiaasssony ssűkése hallatára. S a Mindent előre megsejtő Iduna kisasszony ^diadal, mas hangon ast fogja mondani: 1 ^
Gondoltam én est elő»® 1
1914. Mm 5
ZALA
3
Nagykanizsa
részvéte,
QjéhH^jIIIi ]h gyáanta*.
(Saját tudósríónktSL) Délelőtt Ml «íve írták ki a közgyűlés keadetét, amelyre azoo-ban caak háromnegyed tíz után kerűk sor, mert a képviaelök szokatlanul lassan |fyüie-keztek, amit szóéban értbetővé tesz a közgyűlés szokatlan időpontja. A közgyűlési toré« aagy szárnyas ajtaja előtt kát diszrnbás gyássszallagoa rendőr strázsál Háromnegyed tiz után bárom perccel tép be Sabján "Gyula dr. polgármester a köegyfllési terembe. Vele vne még HaKs István polgár mester helyettes, Kráthy István dr. főjegyző ás Deák Páter
tMdMfcsvM*--------------
Tiz óra előtt 10 perocai a polgármester néhány sző kíséretében megnyitotta a közgyűlést
— Üdvőalöm
a megjelent képviselő ura-
kat s a közgyűlést megnyitom.
Ezután a iiidgfcmsslsi Mállott s egy papírlapról fölolvasta a gyászbeszédet, asdt a képviselők löláHva, megilletődött csöndben hallgattak végig. A polgármester ezeket ol-vaata töt:
— Hazafiúi gyásszal áa bánattal Wno kivatslosan a közgyűlés tudomására, hogy 5 fsaatgft. a tróaöróköat, Ferenc Ferdinánd rsáaiári ás királyi herceget és fenséges nejét a boázni abeti Saarajevóban orgyilkos kaBskaM^ gyilkolták. Nagykanizsa rendezett tanácaa vároa és kBaBasig« mély részvéttel osztozik a kkélyi naaiád áa aa nrmág gfáaiftaii Plfthm a közgyűlést, hogy est a jagyaőköajnbsa megörökítsék és (ölöttes hatóságaink utján ő lel-sége tudomására hozzák.
A határozatot a közgyűlés egy halk igen-ne! elfogadta. A pnlgfciiMtor ekkor as Ölést berekesztette és fölkérte s megjelent képviselőket, hogy vegyenak részt a Felsőtemplomban délelőtt tiz órakor tartandó gyász-mlafn A kfpriaalfilfjÉttU* rikiay perccel tiz óra ntán érkezett a templomba, akol már a városi, katonai és állami katóságok teljes magjelentek. Képviseltették amgnkat as őssses testületek és egyesületek is, szoo-khrfll nagyszámú, , díszes közönség hallgatta végig a stSfgyflkok trónörököa pár leUűftdvé-árt szolgáltatott gyászmisét. VasAaSp dÜsiőtt Husigy órakor as izraelita hkfcösségbsa is gjásristnntlsitelrttrl hódolnak a trőnőrőkőapár
A fimslilw tanári kara a filattsmyism baa tartatott ma reggel 9 órakor gyásdstao-tisstslstit, amelyet Pap jánoa kegyesrendi
tanár celebrált Kra|csp«tcs József kiskanirsei kántor egyházi gyásaénak nkal adatt elő. A misén részt vett az egéss tanári kar, a tanaié ifjúság s nagyszámú közönség.
Nagykaiizsa—Alsólsadva.
A vicinális Agy«.

(Saját tudósítónktól.) A nagykanizsa—alsói endvai vasút ügyében hossza vajjudás után kedvező fordulat állott be. A kereskedelemügyi miniszter n műit hó végén arról értesítette a vasút elöengedélyesél, hogy hajlandó n terv»\' zett vasút engedélyenése érdekében jí további intézkedéseket megtenni. Az államsegély ás az államvasút! üzem tekintetében ekként határozott a miniszter: A pósta ingyenes szállítása ás a külön állami segély címén ötven éven át éveokint fizetendő á« jár adóknak megfelelően s helyiérdekű vasat, segélyezésére összesen 766 400 korosa összeget hajlandó a nagyka-nizaa—alsólendvai vssuUmi^bistositawi. A helyi ArAAa ¿emut állasai- kezelésbe vételének (óhé-teleit azonban a kereskedelmi» mlnásitsr caak akkor fogja a pénzügyminiszterrel megállapítani, ha s vasat várható jöverl nlaa ez őségérój olyan adatok fognak rendelkezésre állani, amelyek a vasat finanmirozása mellett az államvasút érdekeire megnyugtatók lesznek.
A miniszter ezen örvendetes döntés* azonban még nem biztosítja a vasat kiépítését. Hfi jskntSs lépéssel haladt előro a nagykanizsa—alsólendvai vicinális ügye, ha tekintetbe i ssasnk. hogy kétszari elutasítás után as sagedélytiéi nyolc év dia vajjudó ügye végre révbe jutott. Most már egyedül és kizárólag az érdekeltségtől függ, hogy fütyöl-e hamarosan a rég sóvárgott vasat. Reméljük, hogy igen, mert aa állsmi kezelésbe vétel nehézségei köny-nyen elhárithatók részbe« azért, mivel a terve-zett vasat jövedelmezőeége kétségkívül megfelelő less, részben azért, mivel az engedélyes n vasutját a dunántulí helyiérdekű vasat érdekkörében fogja létesíteni Ugy tudjuk, hogy a dunántuli helyiérdekű vasat, mint az ország egyik legnagyobb és legagQisabb vasutcsoportja elvileg már hajlandó a MgyttSldasaf—alsóáeud vai vasat átvételére. Így tehát remény van rá, hogy vicinálisunk körforgalmi jelentőaégn is migtalá|ja a helyes és khráaatos megoldást.
A vasút pénzügyi és Bnancirozási helyzete a következő ? az Összes részvénytőke kétmillió és 53000 korosa. A kilátásba helyezett kétrendbeli államsegélyen kívül tehát egymillió 286000 korosát kell biztoeitanL Erre vonatkozólag a aainimlm figyelmezteti fs előengedélyest, hogy az 1.286,000\' korona födözéséről gondoskodjék, mert m réstvény -■ tSke fődösetének hitelt érdemlő igazolása eUUt
a helyiérdekű vasat engedélyezésért mm számíthat
A vaspt sagsdétysaésl tőkéjét aa M év előtti adatok alapjáa állapították asag. Azóta azonban munka és srt^sg tekintetében aagy ár — és hár—slksdássk állottak ba, továbbá a vasút adelőbbi kiépétését S fontos közérdek, hanem a beállott aqrr munkahiány is sürgőséé teszi, — joggal ra hatjük, hogy a kereskedelmi miniszter kilátásba hely esett segélyt aftmilag aaé| fogja. Azonban s vasút tirt#nili . biztoaitáaá-hoz elengedhetetlen föltétel, hogy az tényezők, nevezetesen a községek, és magánoaok hoazájáralásával mielőbb hlatn sitvs legyen az engedélyes által kért öaábag. Értesülésünk szerint n vasút előeegadélyeee legközelebb az őeanes érdek ekeket értekezletre lógja összehívni, hogy hrsiámo^nn * vaantügy miben állásáról.
Azonban már most IJCQ kiváaatnaaak tartanánk, ha as öesses érdekeltek minden áldozatot meghoznának a hátralevő mielőbbi elháritására. Örömmel haljak. Bálás Béla dr. főispán, valamint a képviselők táradfcatlaaal azon tinsgóBtoásak. kip » mái kát lilniii slliisssisil l—l||| ml előbb a megvalósulás stádiamábé
Barta - fiirst
női divatkülönlegességek áruháza az Első Magyar Általános* ^Biztosító Társaság palotájában^
augusztus 1-én
Ugyanott egy tanuló felvétetik
A \'szünidőben
helyben és vidéken is díkénitcsc polgáríiskolai tanár. — Ajánlat E, B> címre a kiadóhivatalba.
fchrftili i$i tetogü}
kész ágyfelhuzatokat, napernyőket rendkivül kedvező árban vásárolhat
SQTOER JÓZSEF és TÁRSA.
divatáruházában Erzsébettér.
Szenzációs nyilatkozat.
Az arstetteni temetés.
íSmját tméilMniíJL}) A Budapesti Hiriap Sunjwób« küldött todóiilóji szenzáció-iiiwh« Bead atenjit folytatott a bosnyák konaáay egyik előkelő tagjával. A kiváló poaiciót betöltő politikus a kővetkezőket mondta el a merényletről,.a merénylet értelmi
-—i»iralfirffl a a ka^k^mé-y^i**1\' ___ _
— Ha Bossn iában végsőkig akarnánk vinni a dolgot, 700.000 szerbet kellene börtönbe vetnünk. Nincs olyan szerb, aki Nagy Daaáa cár képét ne viselné inge alatt Naponkint százával kapjak a följelentéseket a ezer-bek ellen, aaaelyeknck nagy részét nem veszik figyelembe, mégis naponkint százszámra ségasflt s. KártSUtáit és letartóztatást. Akár
____JiMÉkl. akár kormánypárti szerbről van sző,
mind halálos ellenségünk. Tévedés volaa — tűnni, hogy Boszniában vannak ezerszámra.
Tévedés volna azt szerb összeesküvők Nem erről, hanem szerb irredentáról van szó, ebben pedig nem ezrek, hanem százezrek -a bűnösek A szerb irredentát padig azzal nem pusztíthatjuk ki, ka boegniai Kiveil üldözzük. A mlg Nagyszerbia ábtándos eszméje ott él a délszláv lelkekben, a mig
tehát van ideál._a melyhez, eszasénvelkct.
vágyadat odakspciolkstják, addig nem bírunk ezzel a mozgalommaL Magára az eszmére kell lesajtanunk, annak legfőbb alapjára, azt pedig csak Sscbiában tehetjük. Hogy meg tegyük-e, vagy sem, ez már a legfelsőbb külső politika do|ga! Mi, a kik itt élünk, az őrökké robbanó talajon, tudjuk, hogy elkövetkezett a legutolsó —óra, a mikor még menthetjük a nmtlmia Mert SZ egyszerűen bámulatos és példa nélkül való, mennyi cssMaaságot és s au talán még fájóbb, - mennyi szemtelenséget engednek meg émgétikwk s null liinsliliii körök—Ausstiiá-. val és Magyarországgal szemközt. \' Kjjelent-bstali, hogy a vksgálat srálai rumira ak Prihi-
Magyarorsság meg Szerbia között, ezekből a kitűnő gyártása. eisőrsngu bombákból ezret és ezret csempésztek be Boszniába. Ahová mentünk, ahová néztünk, mindenütt bombát találtunk. bombát láttánk..
— Egyszer arután különös leletre akadtunk. A Száva apadóban volt, a vize vissza-hazódozott és napvilágra jufótt a folyŐ medfe. Brcska község gfllett s folyó medrében ekkor egy csomóban húsz darab becsomagolt bombát találtak. A bombákat erős, viznek is ellenálló papiros, beritotta. Amikor ezt a-a. papirost hivatalosan is megvizsgálták, szörnyű elképedés táasadt. A bombák ugyanis a kra-gujeváci katonai anmáHs hivatalos papirosába voltak Csomagolva, sőt még a pap!1
eaevics őrnagyot, hanem a szerb tisztikar legelőkelőbbjeit, sőt Pssicsot is kompromittálja. A Narodns Odbrana nevü egyesület évenkint őt milliót kap a szerb kormánytól. Ez az öt millió azokkal a milliókkal együtt, a melyeket Oroszország, továbbá a magánosok ajándé-koznak, mint azokra SZ összeesküvésekre, bombákra és fegyverekre fogy el, a melyek Magyarország és Ausztria ellen mennek alatt tomOa, veszedelmes harcba.
A hivatalos Szerbia galádaágának és vakmerőségének még hallatlanabb példáját is ta-pasztslnnnk kellett. Tudvalévő, hogy a szarajevói bombákat a\' kragujeváci Szerb hadiszergyárban készítették, onnan kapta azokat Prin-cip, CahrinOvics meg a többi összeesküvő. Ezek á kragujeváci bombák — keserűséggel kell megvallanunk — nekünk már régi ismerőseink. A bajkáni bonyodslpm idején és főként, amikor háború fenyegetett Ausztris és
rosoo lévő nyomtatási es trést U kl téhMMT itt-ott betűzni. — Egy drillbetüs sláirás például egész tisztán olvasható volt. Így hangzik: Porucsnik Jovanovics Arzén. Magyarul : Jovanovics Arzén főhadnagy. Nyilvánva-lban ő továbbította a bombákat Bosznia, a bosnyák hidak és vasutak felé, amelyeket. iőL! akartak robbantani. Akkoriban a bombákat | feladó papírdarabokat lefotografozták, meg- | nagyobbították éa a fényképeket a bécsi k© ügymlniszteriumbs küldött ék. De hogy al lett az aktával, azt csak a külügyminisztériumban tudnák megmondani, Nyilvánvalóan ezt is félretették, mint Szerbis által való megcsofoltatá-sunk annyi száz dokumentumát
— A szerbek megfékezéséhez más ut van. Le kell dönteni azt á \'bálványt, amelyért most minden áldozatot meghoznak, minden gyalázatosságot szentnek tartanak. —Ez a bálvány a Nagy Dusán cár ősi birodalma, mp-1\' lyet újra föl akarnak támasztani Szerbiét kell észretériteni, de ezzel már most\'sietnünk kell.
_— Mindenki, a|d a bosnyák nelyzetet
ismeri és. ski elszenvedte, » ^»»k^k^-
járt diplomaták, s szerbek psekázását, megvető, gúnyos és lenéző magatartását s kettős monsrkiávsl szemben, igen jól tudjs, hogy a leszámolásnsk el keli következnie. A leszámolásra pedig elérkezett az utolsó, még lehetséges őrs.
Eddig tart m: nyilatkozat a gyilkosokról, amely diplomáciai körökben óriási feltűnést kehett. \' . ,
A temető«.
s.
Arstettenből telefonozzák : A trónörököspárt hozó különvonat ma hajnali két óra 30 perckor robogott be az arstettenl pályaudvarra. Reggel öt órakor helyezték gzáazkocaira a koporsókat. A gyászmenet erdészek, vaSUzok és ursdalmi alkalmazottak aorfala közt ért a kastélyba. Félhatkor a holttesteket fölravatalozták. Nyolc órakor megérkezett Károly Ferenc József trónörökös fényes kísérettel. Fefenc Fer-
A klrá y >ész*éte.
őfelsége ma délután károm órakor külön kihallgatáson fogadja as elhunyt trónörökös háaom gvérmékét.
Fdiakarfik robbantani s szar«jevöi bOrtfnt
Appel hadtestparancsnok ma táviratot kapott, hogy török álruhában ötven szerb komitácsi lépett Bosznia földjére. Valamennyit» bombával vannak fölszerelve a levegőbe akarják rőpiteai a katonai börtönt. Az a céljuk eszel, hogy meghiúsítsák a foglyok vallomását, amelyek rendkívül súlyosaknak*^ Ígérkeznek Sserbiárs. A rendőrség letartóztatott s Szarajevóba kisért egy Korovies nevü vidéki szerb, lelkészt, aki hhrei előtt helyeselte a gyilkosok cselekedetét. Qabrinovics mai vallomásában beismerte, Kfy Pribicsevics Milán áfazredee azt s megbízást adta nekik, kogy a trónörökös ellen -előbb revolvermerényletet köve sernek él -a csak akkor használjannk bombát, ha ez .nem sikerül.
Incidensek a temetés kOrtL
Bécsből jelentik: A N. W. J. mai némában egy osztrálc főherceg cikket irt, amelyben Montenuovó főudvarmester bünéül rójjs föl. hogy a temetésen nagyobb pompát nem fejtettek ki. — Ugyancsak ma kiderült, hogy
Sf M»|miuiuil . |»|||»Hu ■ LL-i.tt-idlit llrfi tl \'J
monienuovo n tcnncwc ojegniviniaa iini)iuui r mém a magyar kormány és országgyűlés tagjait is Kihagyta. A mulasztásra őfelsége jött rá s azt rögtön reperáhattá. — A magyar éa osztrák mágnások részére nem jelöltek ki helyet s temetésen. Erre mintegy száz arisztokrata értekezletet tartott s ennek határozataként .. szinte erőszakkal szerzett magának kelyst.
Ujabb merénylet?
Szarajevóból jcl«rtfk,.hogy Púiknak táborszernagyot katonák őrzik. Minden Utján katonai sorfal kiséri Hfe-e jött. hogy ma ismét merénylet tőrtént a bosnyák fővárosban, de es
km
la Ha (ML
W A tudomány mai áDéspontja szariat habtsanyi fcott dolsg, hogy az Odol a legjobb szer a ssáj —- éa a fogak ánoláaár*.
jos® ss^pats
f. ALÁ
Itt az utolsó óra a leszámolásra«
1914 ju¡ül 3.
dinándot és Zaáflé holttestét déinlőK Tt Inkor helyezték SrSk éy nyaréra s kaptában.
\\9Í4. julitn 5.
SALA
1
HÍREK
A ANrobbant ka
A Zala tegnapi számában aaár Megírtuk, *fc»gj elővárosi lapokat valaki w^wim fölik ette mgr álkatasztrófa hírével. Megemlítettük azt is, — hogy tné Miklós Igazgató helyettes bodapaatf h»oknél- követelői fogja ■ cáfolatot Ea meg is tiitéal. laaó rtemélyaaen utazott H Hiiila|ieMn s szagéval vitte a társalet kiráa-dulő tagjainak nyilatkozatát js. amelyben ezek Ujdentfk, hogy qz automobilkatasztrófa ügyét tréfából küldte föl valaki a Magyar távirati
*rwlimi*i T r ^------; S 1 lf ■ réssfc
vett színészeknek — előre be is jelentette a tréfaszerző. Egyébként aa Alkotmány mai számában folytatódik az ízléstelen hecc. Es a bu-"dapesft lap a kővetkezőket írja mai számában: A nagykanizsai automobilbalcsel. Lapunk tegnapi százaában hírt adtunk egy kúlúmubilszci cnesétlehs égről, amely Nagy-kaakaa határában történt Jelentésünk szerinta Nagykanizsán vendégszereplő ~ pécsi aeintáraialet tagjai ültek az automo-bilon és ezek sérültek meg az explózió következtében. A mai nap folyamán azonban valóságos bonyodalom keletkezett az antomobilbaleset ügyében. A színtársulat ~ igazgatója a Magyar Távirati Iroda utján _ kijelentette, hogy a színtársulat tagjai
-apfl»l«a ném -vettek részt semmiféle
pptomobilk ¿ránduláson ennélfogva a baleset Mze nem vqoatkozhalik a aslaMkmlat tagjaira. Keleti Arassad, a Zalai Hírlap szerkesztője, aki a kiránduláson résztvett és jelentésűek szerint sértetlen maradt, a kővetkező sürgönyt küldte a fent emiitett kőnyomatosnak: „Automobilkatasztrófát személye» érdekekből felszólalók kívánságára ne cáfolják meg". A nagykanizsai —readőrségaaóbaefr—gf nh^*81"1 -esetre vonatkozólag a kővetkezőket jelen-Wlp ki "*fll\'1" ijedtek egy parasstkzekér —lovai és a -asefcerrt—az árokba fordították. A sze-
kér utasai. Farkas Ádám föUmirea és Mesége súlyosabb sebesülést szenvedtek*. Az éjszaka folyamán a rendőrség a fenti jelentését a következőképpen módosította: A tegnapi automobüszerenesétlenség ügyében, mely Palin község mellett tőrtént, a nyomozás — miután a balaset a város határán kívül történt — nem esik a rendőrség hatáskörébe. Hallomások sserint azonban a palini automobilbalesetnél Serák \'Péter aoíför és Farkas Adám földmivelő életüket vesztették. Az az adat, amelyet a nagykanizsai rendőrség először szolgáfta-\'tott, azon a tévedésen alapult, hogy S palini aatomobiibalesetet összetévesztette egy
másik sstumsbllÜÉlwMuli eaaaly a vároe katáráb— történt és Smely alkalommal \' tényleg eaak sebesülés törtéét. T,
Most igy én as aatoaaobdbonyoda-lom. Hagy ad as igaz, a tegnapi jelenté-\' süak vagy pedig ez. bajos volna eldőnteaL Hogy mi Igaz a budapesti lapok tegnapi jelentéséből, azt dehogy la bajos eldönteni A tegnapi jelentés élsjétől végig koholmány. No de* a Távirati Iroda dolgába nem avatkoznak. Intézzék azt el az érdekeltek. A nagykanizsai közönség aaár megállapította, hogy a pesti lapok kire as automobil-katasztrófáról mese.\' De ahhoz igenis van szavonk, azt igenis kifogő-soljuk, hogy a rendőrség minden meggyőződés nélkül beugrik olyan kettős nyilatkozatba, amelyekben aaját raagát eáfoja meg, mert:.
nejta igaz, hogy Nagykanizsán akár tegnapelőtt, akár as azelőtti napokban olyan autószerencsétlenség történt volna, melynél Farkas . -Adás jfieyü földműves és a felesége fcegsebe-sOitek volna. Ugy Farkas Adám neve, mint a a meg halaszt ott soffőré — költött név. Azután tisztélettel megkérdezzük a rendőrséget, miféle hallomásból tudja, hegy a. palini kataaztrófá-
- aál Itl i mk ar Hitit *
trófa meg se történt s arról csak mint koholmányról beszéltek"á vér oeban ? És miféle Hornom Vtísmerés az, ho^y a rendőrség egy meg Vem történt kutasstrófát összetéveszt egy meg nem történt balesettel? És a rendőrség hogy nem tartja kötelességének tudakozódni egy szerencsétlenség után, asaetyben két állítólagos kanizsai ember vesztette az életét ? Ezekre ~j kfiiHiikni liijiih W-fintT\'»" s feleletet.
— Mikor lesz a kUzgyUé* ? Sabján Qyula dr polgármester a hét elején összehívta a közgyűlést szombat délutánra. Már a tárgysorozat is elkészült, amikor a polgármester úgyszólván az utolsó pillanatban értésére sdta a képviselőknek, hogy a közgyűlést Qeaá tartják meg. Erre a lépésre az indította a polgármestert, hogy nem tudtak idején elkéazfllní több fontos ügy földolgozásával, amineirietár--jptiti ill^Bl r ItikpM^i nnnka lett volna. Ezért a polgármester egyenlőre csak két keti szabadságra megy s julius 20-án visszatér, hogy a ktsagyelésea jelen leliessau. A hőegyO-lést ugyanis julius 20-ára fogják összehívni. A közgyűlés intézkedni fog «Farkas József rendőr-alkapítány nyugdíjaztatás iránti kérelme, az al-kapitányi állás betöltése s a vármegye által arfdosftott szervezési szabályrendelet ügyében. Ma délután nyngdijválasztmányi ülés less a városházán. Az űlés\'n Farkas József alkapitány felmentése és nyugdíjigénye kerül szóba.
—\' Prtmidn. Zsganecz Vince ujtnisés áldozár f. hó S én vssárnsp mutatja be első szentmise áldosatát Kotor ban. Ünnepi szónoka Lajtmann Oyörgy adminisztrátor - less. Zsga-necz Vince egyelőre Rotorban lesz káplán.
_— A |»tl>psleU Brr*
eselött a »imtaápltk—éeak központi Igasf*-téeéga agy informált» az érdeklődő nagykanizsai hivatalos köröket, hogy as ej postapalota tervei részletekben Is tsjsssa béeaaa állanak, költségvetését aaár beállit ottákja bűdzaébe Igy a versenytárgyalás kürésa a mpnkálatofc biztosítására legkéeőbb egy héten belül megtörténik. Azóta azonban tébb hét eátelUU de a KösssáUitási Értesítő mindeddig fiem közölte a nagykanizsai postapalota fölépítésére tartandó versenytárgyalás terminuaát. Többaaőr érdeklődtünk Budapesten is az érthetetlen ha-laszt-atás okai iránt, de kérdésünkre az iOaté-kes körök a hivatalos titoktartásra való hivat-kozáasal nem nyílatkosbattak. Tudósítónk megkérdezte Roth Miksa postafelügyelőt, aki a következőkbe» mondotta el véleményét a var ... senytárgyalás kiírásának elhalasztásáról: Magától értetődik, hogy semmi bizonyosat neaa mondhatok, aaert hivatalosan nem érteeitettek. Magam is táiékozadao vagyok a csupán föltevésekre szoritkozhatoaa. Nézetem szerint est a bitek, aaaalyet postaépitkezésekre vettek fői a mult évi bűdzaébe, meet valami okból átakar-ják vinni aa 1914—15 évi költségvetés terhére. Így érthetővé lenne a különben érthetetlen késlekedés. Ez természetese* csupán f&ltevéa, de mim okot nem tudok elképzel ni.
— Főglasnánlaaal, főreáliskola!, taai-tóképző és felsőbb leányiskolái javitóvizsgátó• kat és magántanulókat előkészít Rácz Lajos old. kősépiakolal és áll. polg. iskolai tanár* Lakás: Csenget l ut 1. az. 11. BHlit.—
Gazdag választék» ban» olcsó árért kapható:-
Somogyi [de
kárpitos megnagyobbított és vjoBDsn berendezett raktárában Kazinczi-utca 1. Városház palota. TELEFON i 316.
WEISZFELD és FISCHER
dtvatArutiAza Nagykanizsa. ► Főtér
Előre haladt Iitőny és óriási raktárunk következtében az összes nyári újdonságok, u. m. kész blúzok, női kabátok, crepemok, napernyők olcsó áron lesznek eladva. - (Irt szövetek nagy választókban.
8
ZALA
>VI4 juila» s.
— Szia báni Mnh „MéiWdkSsek" «hliiDcM bcfcjafiW aj ért ék ft n BMbi-ton ltu ii ábé előadása, aaslyuek főbb m riplfl Koadrát Hósa, Zitijr * Margit, Dinnyési Juliik», Sárközy Blanka. Szűcs Ha. Majthényi, László, SoaUr, Mztány és bjj. Holnap vasár nap katona zenekarral délután Tót leány Te lekivel a címszerepben,\' Este pedig Horváth üai első kUépJéyel ,6vs" Lehár Ferenc örökszép zenéjü operettje kerti, színre. —, Hétfőn és kedden Horváth Mid felléptével, a- katona zenekar közreműködésével mNemtu domka" szenzációs operette újdonság kerti színre.
— Sétatéri Hoaik. Nagykanizsa legszebb nyári helye, az uri közönség találkozója Pl"" borok, világos és barna sőrökjégóc hűtött pexsgSjrdcics és egyébb Oditö italok, hideg ételek, fagylalt, jegeskávé és cukorkák. Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
IWilS IWt A legaktuálisabb kérdés laost ismét a nyaralás kérdése. Nincsen tehetóeebb oaalád az országban, hol azon ne töprenkednéaek, hogy hol is tölthetnék el lag-keliemesebben s legcélszerűbben a két nyári hónapot. Tarcsa fürdő vadregényes helyeivel, csodaszép örökzöld fmj msehtl, a közönség szórakoztatására szolgáló különféle alkotáaok-kal felejt betlen nyaralást biztosit szoknak, kik csak kellemes és ygésnég tekintetében megfelelő nyaraláat akarnak assgnkaak szerezni, amrt hisz a betegeknek — mint szivbajosoknak, neurasthéniásoknak, vérszegényeknek s a különféle női bejokban szenvedőknek — a Ing híresebb—isuiamuiuh—is—Tarcsa—füidflt ajándék, mefj abdwsfll ielsseiek vas-. acél-, moór és mániav«i fürdőivel,—hidegvizgyógy-intézetével, rádiuminhala tóriumával a kiváló —msafTsl minden tekintetben smgfeleL__
— Fafsád ■ahéaadgakat nem szén-szenved át ss s csecsemő, kmél sz elválasztás pillanatától kezdve a Phosphatine Falieres-t használják tápszer gyanánt. Ma mér minden gondos anya egyetlen óhajtáaa gyermekét az dtáUsilás idsiétől krrdrr iraakii a világhirfi kitűnő gyermekliszttel táplálni, mert aPhos-phatine rákeres nagyon könnyen emészthető igen kellemes izü. 1 doboz 3 korona 80 RBér minden gyógytárban.
— ffrf*gT* THab—1 gép-, gyáros cég kitűnő könyökszerkezetű és viz-Bjoadw borsajtóira, valamint lagnjabb rovátkolt alamininm kaphengerű zúzógépére felhívjak olvasóink figyelmét. Kiemelendők különösen a cég ákal feltalált és késritntt .Kossuth" és „Hegyatya" borsajtók, melyuéi a régi vSág fából készített prése zseniálisan égy esitve van a modern technika vivmányaivaL A sajtók felső része acél, alsó .része faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik a vasrészekkel, hanem csak n fával, ami^s most színét, iáét. zaasatját nem befolyásosa. A tör költ sem keli összevagdalni, hanyn kisebb darabokban is ki lehe venni. Az 1901. évi tessesvári, sz ,1902. évi egri az 1906. évi nagyváradi, 1902
évi pozsonyi Q. mezőgazdasági és az 1007. évi pécsi érsz. kiállításon a cég oorsajtói első dgjsi, arany éremmel lettek kitűntetve. — A cég Ízléses árjegyzékét Idváantrn minden érdeklődőnek megküldi.
— Fémykán éaaatl készülékek műked velőknek és mindazoknak, kik a fényképészet e legvonzóbb és mindenki által könnyen meg-tanuTható sport Iránt érdaklődaek, ajánljuk az A Moll céget (Wiea, L, Taachlanban 9.) ca. és kir, udvari száOHÓ. 1854 óta fennálló fénykép áss stl eszközök, kűlönlagasságak áruházát, melynek képes árjagynákét szívesen küldi fenti eég bérmsntva.
— T akist ím Mg Pwrká Pétar eisa- és sasbalaaH madara miaták. Zárda-utca 14. asáss
A nsp-nsp után előforduló
betörések, lopAsok
szükségessé teszik mindenkinek, hogy betöréses lopás ellen biztosítson, különösen fontos ez főleg olyaa hslyakan, akol a .. nyán idény alatt a lakások felügyelet nélkül maradnak. Betöréses-lopás elleni biztosításokat csekély dijak mellett elfogad a
Magyar Francia Biztositó
Részvénytársaság vezér-ügynöksége -
I Nagykanizsán:
Manuál IrutfM iripMM. ^
fctiiaMÉit 87* C. Ahratothsrms. Thar- v
zaaViavaaé, biaotí aap ca tltt* ^kj . Iiamits nkllllii sjaanan____
épült modern kőlött fürdők __
Tbermai ivó-forrizok. — ^V ^V*
ál^Mn/^afe \' ^ liikéa,
Unbitlfsl —— \\\\ viUaiaviláfriás, «is-
S*k, oaua, N, vezeték, (yGayM park.
¡JjJ"*"* . * Jutányo. árak. Aatátáraaa-\' j, kocsi Cii éa Neahaaa fürdő
\\ v "\'.tea^bi méjtu 28-tél októberig
V^ Érteaitőt 4a prospektust küld az ___
Steckenpferd-______ iilioiwtejsTJippan
Bergmann & Co. cégtől Tetachen a/Elba. egyre nagyobb kedveltaégnek és elterjedtségnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a bőr- és szépség gondozásában való fölűlmulbatatlanságáért. — Ezernyi elismerőlevél 1 Sok legnagyobb kitüntetés 1 Bevásárlásnál óvatoaaág l Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védőiagyra és a cég helyes nevére I Darabja 80 fillérért kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb. — Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Maaera lilioaakrésnje (7Q BIL egy tubus) Kitűnő szer női kezek gondozására
1
Huyinun iiliu
méterenként 1 50. nnénűi utolsó donságjléraseatss és etvámottan házhoz szállítva. Dus választék.
t lUlflfli i iémi ctáuárai limi uilltÉM AKI
VilMibrlül tzlvtfik
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-Ozlet
Budapest, jallos 4
1
1287 1308 931 7.72 7.36 7.56
5-kel magsssbb,
Haláridő-
Bo\'a rlr\'éberrs Basa 1015. \'ptff. Roes os éb\'rrs Zsb otóberre Tengeri májasra Tengeri |o \'uirs
Tengeri 1919. máj. 7*40
ft.lifc...!. \' — ■ unas papír wnui.
Magyar kTs» TTO-—j Ofrák MM 595.-4% koror»»l«r»défc 65 — ; Oiz\'r\'k magyar ái-linwid 67190; J.izstogbsnk 391 —» tesaá mkolőbank 472*—; Hazai bank 265 —: Maga« bank 473.50; Rlmaararinyl 607-—: Saigotsi. jmi 669-—; KBsnd vasat 5é2.50; Városi vasal 302-—
Falaifa aaarkamtf i Jlnkil Isdaa
Szarkaaxt«;
Téth ZaNáta.
trg, <Prima
(üjűfcfcfiasáb
, tűzifát .
ajánl egyes
tocfii és teljes vaggonrakor —s ""*>• monyban anonnaG ssáíütásre a Aeíyba/i 6/vataíos mérlegen megmdssáfoa AóbBom s MÓÍmva
métehnázsánként 2 K 20 /.
Strém ŰCároíy
Hagykanrmsa, <Caíefnn Ttf
w- ás Mlyagkajaknál, kftsiváayaát,, téal ás Mlsgzéal szarvak knrntJaMI kNM I
taraini ii
kiváló bor- éa
llthlumoa gyógy forré«
tSSaa
a?av%
Legolcsóbb és legjobb nyaralás
Minden nedve* falat uárauá teszek jótállás mellet.
V/UIalok további i beton ér vasbeton hídépítéseket, csatom ázásokat, beton keritésfai építéseket, járdakészltéseket.
i pa li vendéglőben
és parti villáiban, lakás, fürdő kabinnal, reggeli, uzsonna, 4 tál ebéd ¿s vacsora I. rendű étteremben, változatos étlapról választva, személyen kint 5.50 K.
(2 személynél). Bővebbet:
Páli vendéglős
betoosirbolt építést éa aaQkóezegélyekst, készítek, teresé lépcsőket, kerítés oszlopokat vasbet ónból, minden méretben éa kivitelben léc, drót, vagy vaskerítéshez.
az elasztikus ^vcípösamk
[íflltltlt tMn WaMA
Kristály
forrásásványviz
Étvágyat javit. Gyomorrontást {megakadályoz. Több mint ezer orvos ajánlja. Kapható minden fűszer és csemege üzletben, jobb vendéglőben --és kávéházban-— Főraktár
Osterreicher Samu cégnél,«
sörierakatos, Nagykanizsa, Magyarutca 2U Telefon 148. sz. Szt Lukácsfürdő Kutvállalat R--T. -Budapest, (Buda).
és az építési t rak mába vágó összes mon-kákat —« A kész beton mnnkák saját telepemen megtekinthetők.
\' t7"" "Tisztelettel
SZUKMAY LAJOS
építész és vállalkozó, beton, vasbeton éa talajvizszigetelő vállalat. 1 " Nagykanizsa, József főherceg«ut V.
A Délzalai Takarékpénztár épületében két udvari bolthelyiség azonnal
Csakis jobb
család gyermekei nagykanizsai uűcsaláS-nál a jövő tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán« Cím a kiadóban.
mérjeg eladó. Bővebbet
Fehér Gyula urnái
Egy 30|40 R^tt. automobil 6 személyre
Egy lakás
legújabb tipusu Icarrosériávai, teljesen uj gummikkal, amerikai tetővel, komplett felszereléssel, üzemképes állapotban igen jutányos áron eladó. —
Cim a kiadóhivatalban 11739
istállóval fiakkefosoknak
különösen alkalmas, kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
nagyválaszték&ui kaphatók Fischel Fíilnp pia Ir^yv- ¿a paplrltürMltedéléhen
Nagykanizsán.
HUTTER és SCHRANTZ
Min ¿■ytármáf
■Wiái■ |g aassazpeszté eyárak ■i|yais»wigi tlllfl
Budapest, X., Uyömrői-ut 80/98.
AMalia Mémm áBMift««, tokát aUUpua TSlfl 11JB11 l tllll iMlll tSkbaxSr CUM.
rw« ttlr Legújabb rendszerű könyök szerkezetű ::
jH-gal jiíjbis", ,.kíyii]I", „iiiiui" ít jeti mii a
XII L mjOjíIN magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói.
- iBriHiar - \'T 1 Legújabb rendszerű víznyomású hydraulikus
Irv kettős,kosaru sajtók, nagyüzemű préseléshez,
SMk siitiíik íiÉn: iun^en -
injffl >« u Egyszerű kezelés 1 óriási erőkifejtésI A törköly
[^^^^^Ü^^R^SjP egy daráéiban és könnyéh kivehető I Egy
WHtoJK^^BF1 embőt által könnyen kezelhető I - ■ ■ ■■——
----^^ Szőlőzúzók éa bogyólók.
üequjabb alumínium kuphengeru szőlőzúzó - gépek.
Ft----------SZIüHGVI és DISRfl Nü
ISOT. évi \'a*aal kiállításon .___.
aranyérem éa «leaeklavél. OEPORÁRA, MISKOLCION.
Olcsó
tünő-%^f
hor W X árak
«W- \\ " W
zása
■lat tütliili lililolil» !■ ,a,HM tjértmimr* I
Nem tévesztendő, «itt másfajta forintokkal, melyek mind közönségre* horganyozott drótból készülnek Tüskés huzalok, (ima huzalok, kéttoahegyü izegek stb. ijpen jutányos árban. Arjemik éa minták bér-meotye éa djjUlwwl Továbbá fyártatnakk:
Keritésrácsok, kapuk és ajtók.
1914. tuius 5. "ZALA •
SZANATÓRIUM i,Délstájeroreaág gyöngye- ~
VBAD TOPOLSCH11Z
M
ZALA
10(4 julíun 5

IWIire van szüksége ?
Hol szerezze be szükségletét; ? Fiscbel Fülöp Fia Könyv-, papír- és irószerkereskedéss Nagykanizsái».
NM divatszalon
! (kther iöyérek
Urt fodrániu em
KÁLOvics) Anos
jiBÉftrrté (rí ■árnhi Wein®*» rc^m
móz« sando*
Ajánlja magát a •zakbavágó munkák modem, pontos
éa |atányos «1- ,rtkt4#_ . __ MutMairél ..
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles faitonok és gazdasági szekereket
BOJTOR JÓZSEF
oatkoló- és kocsikovács Nujkaahis, Kailnryntca 18» (H^jor.)
Jsillá—h és mindennémü e szaksába vágó munkákat gyorsai) és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista Rugós lovaknak calodába való vasalisára.
ZALA
polttaiai napilap
megjelenik minden hclkö:\' IMM esle 6 ótakor — Metjrbea házhoz hordva hevoaklki i kor. 10 ML
MODERN BÚTOROKAT
Icffizlésesebb^, kivitelben készít
TORMA PÁ>
mfihúloraszlaloa Ktalaludy-utca" 4- az
PÉCSI ANTAL
kocaieytrté iiáun*. 21 (Régi sörház.)
Elvállal. ntlndannemU uj kocsi kéazlféaéi, valamint
régiek újjáalakítását, fényezései éa bélelését ju-. láuyws\' ár • uiellui. ........
NŐI divatterem :: BÁRON MICZI
a a. a. harnyMaSe-
Will l«fl i lüfífiral-*rak Mt-
SZU6YÁKTÚ ÉS NYERGES Klapper Gusztáv n a a. a am mit.
Műhelyemben elsőrangú azi (gyártó munkák ká szilinek Jutányos árak meHclL IMI MrOtidO*
_ aaakaaarl
ptexi áron vaiUtom
Tisztelettel értesítem an.é Hsnásárit UNasáfft i*wy
érakai tetemesen le BZfllÜOItam Bffto* *«aa 0 éaacrtíahua nálam aaa-\'ba le#e#eeaa* áaee.
párMbfáM kár
SIMON ISTVáa
liantaa áa mésiéras.
Müller Károly
<M mabö
Nagykanizsa, FA-ut 19 Ké*üt minden aérea ne. vwmadé-arl<ruhákat, ft»
Jw
kivitel b«n. — Mindenféle lHllwkil azakszerfleu fa pontosan eezkthUflk.
——v »»■ ■ na-
* Kyermok-öltOnyökel gjobb te legdivatosabb vitaiban. — Mindenféle
Skerlák lánot
1 ridivat szabó (ízlett
Nagy kan ina. Széchényi-tér 2. Szíves meghívásra la átkre S kimegyek.
■ ^ ------—_
Értesítés!
Értesítem an.é közSnas gat, hon böí divatsialo nomst I. M május 1-től Msgyar-etea 6. szára alá helyezem it. Tiszt elette! ife-
Sáfár Ödönné.
Uince János utóda
angol és francia
Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Szasek Nándor
épület- áa dissmtibidogo* Nagykanizsa, Kinisai-u S. készít latnam : e szakmába vágó munkát tartós és modern kivitelben. El-váHzl jótállás mellett; tttrdóazoba, vízvezeték és angol cloaelt barendezése-— k«t, kutjavltást slt>.
ázólőagasdák figyelmébe ajánlom niiam készült fel-nyithatlan vertheim pince éi maktár/áralmst \'
Fürdős Ggörgy
lakatos— NAGYKANIZSÁN, Rákóczy atza-SS.—
Csitke István
elsőrangú angol és francia női dlvatterme Kazincy utca 12. tt.
Zrínyi Miklós utca 3«. és Zrínyi utca sarok
mAsics jAmos
férfiszabó Nagykanizsa.
MasatHbal N* haz.
mintaanamB ibna ka* a HÉill 4a I «san «Iota** wGíkw MSnuos áran. aaa*aaáMt aiaat« min-<«a IrMilill—rt»
•bhraa »uMitin »Utkra te NC .
mm sahdqr
ta.
Készít fényezett éa matt tai«B»ksl »gy«T»rW áá legfinomabb kivitelben, úgyszintén- éptBetmaaká-kai és boltberendezések«.
Elvállal e szakba vágó
- m n ívk « t IgyjnlSwyr^jihh
árakon. — Telefon meg-hivásra házhoz megyek.
Csiviiesir Ferenc
kocaikováca éa lópatkoló
57. : TiWM 20.
Brantln Józalt TEMETKEZÉSI VÁLLALATA Nsffkaelztás, EtMf-Nr 2. k.
(aamaa ház.)
Kész koporsók lutAnuoa áron kaphatók. — elváltalak sgu-•zirQ ti aisiassbb ismal-katéaakat Aaxtaios Qzlatam-b«n Uit bútor lagiHcaobb áron kapható. ■===
Papírszalvéták ^
Nagy váíayetákban Igen iulányos áron kaphatok
Fisclwl Fülöp FÜ
papMamMüil«.
Ii ptmmitái ü
Aki iiízliff ée olcsón akorfa tnM*ái wo a Báni. annak aaéwi u)*i gyJrt-máoyu a/1 a sza p pa a azoda es moa6-s_ (Mtromat. s
POLLAK LtfÍT ÍÉ«IHLÜ
aait»rdba1>«»alill
Irodaszerek
Fiachel Fülöp Fia
•ÉIZ
be legftaá-nyosabb áron legna- ■ gyobb választékban.
Somogyi Fsrsnc épitö
PeMtl-at 77. az. PváHal ailaisaasmll épH-I« mankákal iiahaatrH kivitelben; régi fpWItiOi átiáahMea — Terveket, köHeégvtáieefcet jméeyoe ároa Wasü.
Sebők Károly órás
MnMzn. KUlrHrtca
it liikin Mi n Ajánlja raktárát a legjobb gyárfása mindenféle falt, abraazte és zsabórák Imik — Ora|a vitások 1 évi Jótállás mellett
MkMsairalmi KzkMItttNk
VELECZ EDE
Csawgary-ut 8. (Dr. KiMMr Ml).
Készil uL rendszerű agó cipőket szegezés és varrás nélkül Jutányos áron.
Kézimunka s élő-nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett mnnkák az összes anyagok, valamin! a legazebb rajzminták legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók. WÉBER MCTILD Klraiy «Hsa»"
Skrlrallts Iství»
Raplurizsii MHkl ZL
Alánlla a leglobb saját káaaitéalleaizmáMéamia denncmll lábbelil, melyet olcsón bocsáfl a I. vevd-ktMHwég .-endelkezeaérr Vidéki rendeléaak pontosan in^Mal naili
Somogy i Gyuláaé
Vftrösmarty-utca 54a házilag kezelt nwM é*
vaaalá ln*é«aáa„ melynak fóelónye, hog^a ruhák ficirr rofifOTdnek« Olcsó árak. ki fogásig la» irzinka. —. Kívánatra a •ruháért házhoz Ismegyek.
BERECZ LAJOS íl" Él lii^kMl oipÉsz~4zifto Hí^Y^8W7.KhÜH^ " Mt Készít mindenaemü T: CZIPŐKET ::
l^jutányo&abb áron. Javításokat sittéi vállal.
orbán mihály
Ela4 nagykanizsai tulipán gázmosó-, féuy-vasalo- éa vcgytlsztltó Intézet« Eötvös tér 29.
Elvállatom azttaszeah^f-tartáai fabérnemllek tlsz-liláaáf legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pdn-loson tejlealiek. ==
Lencz Boldizsár
MHmm a mnan-mrltr Petöfl-ut ee-lk szám.
Elvállal kömivea éa cserepes munkákatnfey szintén minden átalakítást s ■ olcsó áron. : ::
SNiner FOlöp
férfi- ét> nói cipész
sathory-utca te. az.
Készít mindennemű férfi- s női cipőkel legdivatosabb kivitelben, Iulányos árak mellett. Munkáim tarlós -ságáéri szavatolok: :l
EGYENRUHA-SZABÓ
Kransz József
9«fir4i iá. as.
elvállal bármely fegyver\' nernhéz ^arlozo agyan-rutia eltáazllésél éa áf-»laklláaál. -0nk*ml—4k «a arUllkM HuM Haa4M M> kililMfrilimrtntliflyfm. Ma* iliié áron kássliaii
Legjobb MkÚuMi == a KI apipa vandégló Snsér\'iD B.
Hamlsiiailan badacsonyi borok, incito és hideg é|el*k, klflhio Halok inln-dcri időban n I kllzüiiaég rendclkczáaéru állanak. puii|«if lil«/,ufu<tláa, Aborten-Mii atú«sa*r* sll(iyi*aialfMalt.
MENDLOVITS JÓZSEF
azaazgyár berendezési vállalata - Király u. áS. Elvállnl e nzakbá vágó inliHltnnemli.\'mankákal, fftvibbá vtzvázclékck. vlzfilelei/ltők. rázUalttk, éa pc rmalezAk kéazlléaél és Invliáadl, valamint réxadények. ónuiáaál.
URI DIVATSZABÓ-MŰHELY Gottreich Alttal
KlrAly-utoa 49. A tusi kor Hí4iiyéttt<k mén 4
dtn l«lilntt(bsn mivielelil modsm url ruhAk kénN lését |utAnyos áron vál-IsljMi •• Lsvélhsll mttfH«rs« tOri mliifiiiyllltfmirylin* Hicl Is Uim<ijfV#U.
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyorsan éa olcsó árban " MtiQltiak a t:
«ZAU\'^KVOMöa ft.-T.-NAL N A O YK A MIX SAN.
Levélpapír;
A legszebb és leg-olcsóbb levápapíroa újdonságok : Ptechet j PŐlöp Fia papiHteres- J kedésében kaphatók | lri> éa ra|»iara*ba ! la óriási raktár. |
>,Hungá^a<,
modern cim- és szobafestészeti vállalat eötvds\'tér 33.
1914. jullus 5. " . . ! ZÁLA
7
áTERN JÓZSEF
diTaiiriiháxét^in NAGYKANIZSA, Központ szálloda épület.
1 » ■ . i» . : Előrehaladott idény miatt a raktáromon lévő, alant felsorolt áruk gyári áron lesznek kiárusítva!
Sport, lüster és selyem kö^penyek, vászon, batist, gre-\' nsdin, selyem és crepdecklinblousok kész fehér eponge kodtümök és aljak, nyári pongyolák minden elfogadható árért kész fehér himzett grenadin ruhák IS kor- feljebb.
é—dtefijW«\' áféftl j
n
Szíves , megtekintést kér mínaer^^ vételkényszer nélkül!
A legelegánsabb
Vászon cipőig
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk leg-jobb minösegbenT
Miltónyi Sándoráf> Fia
cipőáruházában Nsgykanbss, Pöut&a, s «árué paksijifcaa.
Mérték után készitflnk mindenfajta cipőárut
Mm \\úmú
Az izr. nőegylet Sugár-ut 14. számú házát teljesen knodem lakásokká alakit-tatja áb Az emeleten még két szép lakás f. évi november hó 1-ére, esetleg* előbbre is kiadó Bővebbet az izr. hitközség titkári hivatalába^
Egy jó házból való fiu . ^"
tanoncnak
felvétetik Hoffmann és Frank rövidáru nsgykereskedésében Nagykanizsán*

flIEIIIY A GYétrSZERfSZ BALZSAMA
eiuáa vta t ■»UflMI nJ n lódf. XlíWn Mit HíxüiMmk iiii|>IIhiJIM>1. köbfi Jt, alayélltisn A, nWW|,|<p katarrhlls, tüdobinUilmnk. gyta I Tiw.i, fttm emésztés, nLntaiaszssfll hili|ii|ii, influenza^ nMMwftn Hl. mint sjijbazf htn-HtlltleknA mindis sikcm
t dllEiíő.; n 12 Ma-, tan 6
**** 1 mmm-
Dvcg éra 5 60 korona I
CfilEHRYfl. iri|pziríu| Crnllfolln_kenőcs«
biztos hatáau binxiily Idült- rítksxeri sebeknél, daganatok, nutladás, kai-l bankulu, ideien testek eltávolilá-j fájdalmas operici6k.lt Im \'V\', ,i| Mafakadityo:
ascÖsrBalsa« .nmHW\'Xi á.TMarrr fit Prttrtúi leWiaaiS n iiim
tétftf\'ziT- onerícióki vSmg Iinlil 1 tftatT 1 pám* atízetaz küldése mellett Budapestea kapható _
TaUualal aa aá-■<á| laftlbh II tfj ■■■■táléba«
Mayyfca ai TUbaayw im SaÉtz. Ixha.l.1.1 UtMat, a»i»MZllz Taatv. JagarMkbaa IsIssnln, Akai zlw Urakat mMM kBa T«M«aai az erya4Bll UidtMLi
IUÍRRV H őrangyal gyógyszertárából,] Pregrado. (Rohltsdi mellett)
aJ«Ua«ka<l lilailliZT
tísü
0 gyönyörű választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fia
könyvkere skedésében NAGYKANIZSÁN.
A cognacgy árban
f * t 1 kápháíő "Ti r
cognac, rum, 6 szileórtum, seprű, törköly-, buslenyő-, boroch-, dióssá és cstrctnycpállnta,
épugy minden fajta likőr nagy üvegekben, porcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatoa a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább len és ez ritka alkalom tiszta jó árut Uy olcsón be .. szerezhetni.
Rendkívül olcsó tűzifa
I oszt bükkhasábfa • • .
218 korona 10000 kgként házhoz szállítva, valamint egyes kocsirakományonként. Megrendelhető Fatelep Csengeri-ut 18. szám. Telefon 143.
Horváth Gergelytől
* megvett modern chamut
cserépkályhah
minden sünben, előnyős fizetési feltételek és jótállás mellett jutányos áron eladó.
BivMit NrisurtHtci ti.
Vizvczctik *« ■clFktlfirisJ rillilii
Ml Hőt
Nagykanizsa, Lrzsébet-tér 14.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemu közönséget, hogy mű-helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be« hogy a__í
izír
végzem és igy az ország bármely részében képes vagyok garajnefát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. mu »
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén aa öaazes kútszivattyuk és tűzi fecskendők * készítését, javítását és alakítását.
Szolid én msgbizhátó munkámról siámos sllsmarálsvál áll • sagj érdemli közönség rendelkezésére
ZALA
1914 Jaffas 5.
KOLLAPIT
SZAGTAlAfl FIOlttENCl
KÖHÖGÉS
KOLLARIT-boriemez
Millió ember bánná!
kaucauk-compositióval bevont ruganyos viharbiztos és időtálló
rafcedfséf, katsrus, ainyálkásodAs burnt ét (OrcaOa köbö®é< ellen ktsárólsf a ßizo
> Kaiser féle •
(a hl rom fényivel) cukorkái — 6100 kbi|e«yzóUef Wsioatmi bizonyüvány orvosoktól és aMfáoosoktól a biztos hálásról. E RendtrivSI kall—es és jóixO bonbonok.
Csomagja: 30 és 40 fillér doboza 60 fillér.
Kspbstó: Neutnsnn Alsdir és Rdk Oyuls Stsbó Albert arak fyógyssar<ár*t>aa.
A jelenkor legjobb tetőfedőlemeze. Végtelenül tartós i Régi zsindelytetők átfedésére kiválóan alkalmas- Sem mázolni, sem roészlével bekenni nem kell-, Kapható:
Bettlheim és Oúth vasnagykereskedőknél ----:--—-Mgiatf»*»
Mayer Klotild
\' gőzmosógyára Hunyadi-utca 19. Saját ház.
Icinal
trirml eUdtn/t
— llfonnan hwnri*7y?n
Női és férfiruhák vegyi\' leg való tisztítása.
Aúiaáafas
palackokban mindenütt kapható
lilii fallir is Uzili-isztüj
Bischitzky JMksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangszer* raktárában zongorák, pianinok, cimbal-mok és harmoniumok nagy választékba! részletfizetésre is kaphatók
Szép tiszta munka I Gyfijtőteiepek Fó-ut 13. szám Kazincy-utca 8. Szíves pártfogást kér Mayer Klotild
gázüzemi gyárából
i SEIDL1TZ-PQR 1
snk akkor valódi, tw wlnSagytt boa MOLL A, vé«IJ«*yét «* aláiráatl tüntatl fol. f
Moll A.-íéle Saldlltx-porak tartós gy«fry-hatásn a legmakacsabb gyomor- é» attaat-feántalmak, gyomorgörcs, gyomor hír, rOfiött irékrakaitta. má [bántalom, vOrtoluiaa. branyér és a legkülönbözőbb nöl bataga*. (ak ellen, e "jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb terjedést szerzett Ara egy lepecsételt eredeti doboznak a karaim.
i/ioLi-cem
■H.1K.1: »TllH J-VSI
Hamlsllásak tdrvéayHagteayltatBSk tiakakkar validl \' —- wpust. ha mindegyik üveg B ^^^^ÍTlS
Moll A. TéflSfyál----fl
tünteti fel és Moll A. I I
feliratú ónozattal van H / Jía
sárra. A Mali-féle L-l J Mjfgk
sósborszcsz nevezete-
•en, mint fájdalomcall-
apltóbedörzaóléai««er 1 IS\'>
ktasvény, eaúi
ás a maghaiés PL 7 I
aff legismertebb népszer. Egy \'ónozottered«t üveg ára a karana
.MOLL" Gyermek szappanja.
Bazsó lözset kocsigyára Hagykamzsan
rjl T__Cupé-, bór- és váazonfedelü-, nyitott-, hajtó-, gaz-
"T p&SEpPt) daaági ás Bzleti kocsik,- vahnBtaT könnyű szekerei A nagy raktára. — Elvállal minden nemi kocáik kéazi-
tését, javítását és tisztítását, f»ényezését és bélleléaé kitűnő gondos munka ¿s jutányos árak mellett.
MINDENNEMŰ KOCSIRtSZEK NAGY VÁLASZTÉKBAN. ---—
Kaufmann
férfiszabó
felefon 222.
Nagykanizsa
Kaainczy-utca 6,
Legújabb módszer szerint kiadtak lagllaa-makk lyarmak- «a kWsyaaaaaaal a bór okaserfl ápolására gyermekek áa Mtvöttct részéra. Ara darabonMat SOI.llb.KI.
Mintán Sarak gyarmaksaaMaa Moll
A. vésjagyéval van atíatva. PAsxétküldés: MOLL A. SJÉiy«a»rH-cs. és Idr. udvari asálUtA IlkÍBBSS, TwoSi-laaNn • m. _ Vidéki nnr—dal*»«* aapoata paatautáavét mailen tetjealttotack.
A raktárakban tessék hat >roaottan »MOLL A.« aláirtaival ás *éd|*fy*v»l ellátó« káaaibaiéayalNt kérni,
Rakttr Nagy kan taaám Rose fa d Adolf Fial
Nyomatot a kiadótulajdonos »Zala Hírlapkiadó áa Nyomda Káeaványlárshaát" könyvnyomdájában Nagykanizsán. Igatgató; Flhckal EraS.
XLI. éfMyta.
Nagykanizsa, 1014. Jnllut 7. kedd.
152
4. Miéftt il li
NAGYKANIZSA.
Kj^bij aaaa. Vtoni. m*mr Taáafrw Iiáni: 78.
Hkdetéseket a. lya»ts|tt ájtáliUul
tarét LM
PMnild árm+i
POLITIKAI NAPILAP.
Elém ég« .. .
had NMUMMI tnklh "Fif.V 1J»V»
Niagéd«^..».. • f» -
Fíftw« , .. " . \'. , l- . Cgá*> áora W- •
Egye. azitm 6 fillér
Hobbitok, Ml kimutatások és magáo-kfeleménv I
syek snrpokéttt 30 fillér.
Müldciik Rlühi kilkiziiioi isti i iribr. j
[egyzési és esket ési értesítések dl}« orons. Köszönéíhyilvánítás 6 korooa.
A fölkelő nap.
Utobó alját io b fejezte i 4rón» örököspár, az arstettem sírbolt ma délben megnépesűlt^a végső ceremónia során visszamaradt árvák zokogása, akiket innen mégsem tilthatott el az érző ember előtt örökké érthetetlen és ellenszenves spanyol etikett a ráfordítják a kulcsot a kripta átveszi—birodalmát
Mt azt»1-ripta ffjta&a M%üW
cseni^e» . -
A szfinx nyugovóra tért^ jneg kellett halnia, hogy behulljon egyéniségéről a nyugtalanító titokzatosság s a felszakadt fátyol alól egy kiváló embernek, népmilliók feletti bölcs és megértő uralomra hivatott talpig férfiúnak nemet Körvonalai bontakozzanak ki. Az árvák zokogása milliók szivében talál visszhangra s aggódva száll a néma kérdés ajkról-ajkra, szemből-szembe: nem osztozunk-e valamennyien, ha nem is árvaságban« de a tragikumban ?
A szarajevói gnzteltnek kellett elkövetkeznie, hogy megérthessük Ferenc Perdlnánd emberi nagyságát. Antonar-
kla ellenségei jobban ismeiték s mert ismerték, egyúttal rettegték ezt a nagyságot. A monarkia jövendő hatalmas JiraJkodójáL öltét meg a trón várotná-nyosában. Most ml is Ismerjük s hogy hódolatunk teljes legyen, hozzájárulnak azok a kínos .és bántó kisérő jelenségek, amelyek a temetési szertartással karötve jártak. Főhercegek—.-ésfőhercegnők a nagy tragikummal szemben a megértésnek csak \' oty magaslatáfa
Szerencséje is volt. A sors keserű Iskolájában az igazi emberi értékek felismerésére jutott agg uralkodó melléje állott s minden Intrlkán keresztül kitartott mellette. Oh a király is tudta\', hogy kiért tesz kivételt . .
A letűnt naptól most forduljunk a felkélő naphoz. Az arstettenl sírbolt lakója szfinx volt, mert .az akart maradni, míg uralkodó nem lesz. Az uj trónörökös, Károly Ferenc József pedig emelkedtek, hngy ^kipns_pontpaaicgal lftu«zonhétévesrabban a korban van
ügyeltek a sorrendre és a ceremóniára. Az árvákat sem törték meg maguk mellett. Egy régi dohos, ma mar emberietlen házitörvény tlrtja fogva a lelkeket és őz el a szivekből minden emberi Indufatot akkör, amikor a végzet szárnyai baljóslatú csattogással suhognak a monarkia égboltján. És ezéit nőtt meg a halála utjwFerenc Ferdinánd, mert a halála mutatta meg, hogy milyen titáni küzdelmet kellett megvívnia az előítéletek és penészes hagyo-mányok fellegvárának lakóival az élődnek, hogy IfgiTfntrhb smherl jngHt, a
még. amelyben méf_ minden ember rej-tély, a bontakozó tehetség, az alakuló férflasságkorában. ötven millió szena-pár szeretetteljes bizakodással torduL az uj kérdőjel felé s abból, amit az uj trónörőkQs életéből, pályafutásából, megnyilatkozott érzéseiből, hajlamaiból Ismer, tafólgatja, színesíti -a—jövőt- S amit eddig tudunk, az mind melegség, rokonszenv. Károly R J. nyílt kedély, nem veszi magát körül titokzatossággal. Olyannak látjuk, aki őrOl az életnek és szereti az emberekei Fiatalabb évelbeiL sokáig lakott Magyarországon.
szive sugnllatát követhesse. És az élő j a magyarokat szereti ö Is, a felesége diadalmasan vívta meg ezt a csatát t is kitűnően beszél magyarul. Amikor
Nagy Endr«:
A verébfőnök.
TuiHerák kertjében, egy ítéli, de szeiaéi ■ metlen görög istennő márványszobra alatt szokott. emberemlékezet óta tanyázni a verébfő-aÖk.\' Életkorát lehetetlen volt kideríteni; a legvénebb páriziak is azt állítottik, hogy mindi» ilyen állapotban látták ott; 8 maga pedig csak annyit ismert be diszkrétül, bogr valamivel Idősebb mint a márványszobor aő; de kát leket, hogy ezt csak azért mondotta, mert francia volt és uvariaa.
E férfiú nagyon sajátságos foglalkozást űzött. Tudniillik reggeltől estig ott állott a gyepen és a verebeket etette. A telhetetlen, lármás madarak rajoetól ugrándoztak körülötte éa a kezéből kapkodták ki a kenyérmor-. zsákst. .
A mezők éhes madarak etetgetoi bizonyára istenes dolog, de a mi embertok maga is Jól megélt belőle. Tudniillik, amikor már tömegese* odagy&H köréje a kiváncai nép, akkor eladogatta a fényképeit, amelyek őt ábrázolták a verebek társaságában. Es mindig jöttek ujabb éa ujabb gaoaráeiák, amily sh ifmi nfa Ua-baa érdekes párisi spéciálltásképea vitték kaza-ezeket a féaykápeket.
A verébfőnök haUkreaottaa aat áUltotta, kegy e verebek megértik a beszédét. Ea ugyan 1« egészen bebizonyított dolog de f épeo agy efteaaélgetatt velük, miatk/lgezáa értették veLa a szavát. Mladee verebe* afvea izélitott.
mind#>gyiltnylt lumfftt a
aszerint beszélt vele.
Például társulatának
maga karakterét és
prímadonnája egy
____ _ __^,=^_tebn\'gcskevolt. aki-
aek mindig udvarias, becézgető hangon dotta:
— Ah, kedves Fifine kisasszony I Kegyed nem óhajt dezsönéznl ? Hogyan ? Kegyed Alfonz úrral dézsőnézik ? Ugyan, hagyja ott és fogadja d Inkább az én kezemből! ...
Ha Fifine kisasszony ily beszédek után szökdelő léptekkel odaugrott hozzá, akkor a verébfőnök diadalmasan mondta a publikumnak:
— Ohó I A nőket mindig el lehet csáb i -tani egy dézaönével I " / __ *
De ha a verébnőcske valami véletlen szeszély folytán tudni sem akart róla, akkor a mi emberünk megint csak diadalmasan mondotta :
— Ohó I Fifine kisasszony nem olyan, mint a többi oő I Neki karaktere van.
Éa a publikum mindkét Atbm jól mulatott rajta, mert a publikum olyan, hogy neki mindegy, akármilyen a moráty, csak — Immoráll« legyen.
Voh a többi közt egy otromba, elhízott, vén hknvaréb, amit a verébfőnök elnevezett -mösazjö Bismarck"-nak. Ez Volt a társaiét komikusa éa a mi embertak Igaz fraacla »ovi-aizmuaaal töltötte kl rajta aémetgyülöletát a revaache néptasfc aagy gyüoytMbágérs. Igy szólott honit
*
. — No, jöjjön ide, möeszjő Bismsrck I Lássa, hogy ml, fráacták, nagylelkűek vagyak. Önnek is adok -
Olykor megesett, hogy a kövér veréb aei aieiutt huixá a ■iwwáht.—llyaakia a ml emberünk megvetően rákiáltott ;
— Fuj, mösszjö Bismarck I Hát ön i mindig telhetetlen ? Hát nem lakott 1870-ben ? . . . Nos, jól van, adok önaek többet, ha ezt keveseli I
íme Így töltötte a napokat, éveket a verébfőnök. Közben talán a meztelen istenasszony . barnább lett, az ő haja pedig fehérebb, de a verebek éa a publikum nem változtak körülötte. Hiszen az bizoayoa, hogy a verebek kihaltak közben, de saindig mások jöttek a helyükbe és ezt maga a verébfőnök sem vette észre ; pedig ő egyenkint ismerte őket. Mindea veréb-generációnak megvolt a maga Fifine kie-asazonya és a mössziő Bismarckja és a publi-\'kuniban is megvoltak miadig a nászutazók, a kik szerelmesen öaszefoaódva, mosoly ugaa nézték a csiripelő madárkákat.
Szóval, ugy látszott, hogy a isrlUtoBk valóban halhatatlanságra termett Aa aoka aem fog változni semmise körülötte. Da...
Egy reggel hiába azóStotta FMaa Ut>
asszonyt. PMae Hiuim...... aem veit sebei A
ml ampáink moeolyogva asaMi a pabS-Inamaak:
— Bpeeáaat, da a kiii—|de> iiljahl leg aaég a toalettiával ve* sMegtaha laak a ptUadeaaál mladjg lakésák aa liillrtj
(rályt. k*v)
t
ZALA
»•4 futta» 7.
nősült, egész Magyarország örvendett a liwilr A népek hamar meglátják és eegisaMírtt a legmagasabb caucan-koa dék között azokat, akik szeretik a népet s akik gondolkozásakst nem egy ssftk kör kinosan körülirt szabályai szerint irányítják. ¡A trónörökös meg-fordult az egtez monarchiában. Megismerhette az embereket és aspirációlkat s szemlélődhetett oly szempontokból, amelyekre jövendő hivatása figyelmesiette.
De a trónörökös még csak húszon-—bél éses. Akár mafyir földön, sjcár Csehországban, akár Galíciában volt . helörségen, mindenütt jobb helyen volt fiatal, meleg szivével, az igazságot kutató tekintetével, mint Bécsben. —■ Közelebb volt az élethez, közelebb a milliókhoz és a legtávolabb kisvár! garnizonban is közelebb volt a huszadik század korszelleméhez, mint Télf volna Bécsben, fa régi hagyományok és szabályok, az évszázados udvari politika szorító gyűrűjében.
Most rövidesen odsjut. Fokozott mértékben tanulja az uralkodást. És csak huszonhét éves még I Vájjon fel-l«Wfte-s a Uaglkum okát, amely immár több, mint egy évszázada a monarchia népeire nehezül s amely most a végsőig kiélesedve, gyors és erélyes újjászületést követel ? És ha felismerte, lesz-e elég ereje, hogy a megcsontosodott bécsi törekvésekkel szakítson, hogy a végzetessé vált belső és külső politika helyébe a népek boldogitásá-nsk politikáját vigye?
A magyar nép szerető billiómmal fordul az .aj trónörökös feté Annyi lélrdsmérés\'ÜtáTT, vajtra a trón várományosa felismerné az igazságot, hogy ez. a nemzet a dinasztia legbiztosabb támasza; hogy a kettős birodalomban . a magyar nép kivételével minden nemzetség valamerre kifelé gravitál s hogy csak a magyarságra, mint a monarchia legbiztosabb pillérére támaszkodva, konszolidálhatja a kettős birodalomnak a végső züllés jelenségeihez közeledő állapotait. És ha felismeri a monarchia ~ jövőjét biztosító egyedüli utat, vajha voána ereje is, hogy. kövesse.
FORUM. *
Már többazőr fölhívtuk s közönaág Hgy almát arra as (Mkto iramra, amaftyol a korzóé átvonuló kocáik veszély extetík a járókelők ipaégét ás életét. Tegnap este ismét hajszál híjjá volt, kogy egy üyea vágtató kocsi rencsétlenséget nem idézett elő. ÉppCH javában állt a korsó a rengeteg ember hullámzott S Főtéren, mikor a tömeg közé rontott egy jármű A lovak szikrázó patkói elől alig tudtak az emberek idejekorán elmenülni A városház előtt álló rendőrőrszem kasztalamd iparkodott a kocsit csöndesebb azaladáara figyelmeztetni. A kocsis ¡rá se hallgatott, hanem szélvész gyorsasággal tovaszáguldott- Ezen a tathetétlen állapoton kétféleképpen segithet a rendőrség : Im a gyorshajtásért szigora büntetést szab ki a bűnösökre s ka s korsó ideje alatt a kocsiközlekedés elől eliárja a Főteret. Ez minden valamirevaló városban igy van.
Az ellenzéki lapok szerint Bosnyák Géza nemrégiben beUlSfflfltollflIiil—tartott kaeftla tének néhány községében s a szónoklatnak szinte katasztrófáKs. hatása volt a munkapártra. A beszámoló óta ugyanis hirmagnak való munkapárti ae maradt az egész vármegyében s ide ugyan hiába jön munkapárti jelólt. Talán fölösleges megjegyezni, kogy Bosnyák Géza szónoki sikere még sem volt ennyire borzal-De azért mégis áldjuk a sorsot, kogy Bosnyák a parlamentben nem szolalt lói, mórt ha ez megtörténik, az ováció hatása alatt még tiz Tisza is Bbffgikpártivá vált volna. Lám-lám mégis csak van valami hafza annak, kogy a zalamegyei Ciceró annyit hallgatott a parlamentben.
\'AMatooifordSk
veszedelme.
(Smfét iattotitínktój.) A tavasz jötté*! •agy riadalom és rémSiet latt árrá a Balaton somogyi partján. Ily időtájt rokdanariat magasabb a Balaton vízállása, de as idén ae a ma gaaaág feltűnően oagyraoőtt éa s lehet« leg-nagyobb veszedelemmel fenyegette az őaasos parti alkotásokat Napok, kotok multak el, ds s vízállás siokatlan nagy magassága nem csökkente Ekkor ka tatai kezdték az okokat s megállapították, hogy S vízmagasság novek* dését mesterséges okok idézték elő. A Sió szabályozási munkálataival áH összefüggésben a Balaton meglepetésszer üfrlzmagaeaága. amely bál mely pillanatban a legnagyobb veszedelmet indíthatja a somogyi partokra. Ha véletlenül két-három napos eső következnék be, a mélyaii fekvő somogyi par okat mindenfelé elborítaná a viz éa ezzel az utolaó másfél évtized sok illiós beruházásait teBeaen tönkretenné. Nemcsak a magánosok érdekel, forognak Veszede-lemben, de az összes kikötők mólóit is elborítaná a viz.
Megállapítást nyert, kogy a vízmagasság előidézésében a Sió csatorna szabályozását végző vállalkozó a hibás. Hogy a hajózhatóvá tétel munkái a Sió medrén kevesebb költséggel legyenek megoldhatók, as építkezési vái-lalkozó módot talált UI4, kogy s Sió iiiliy-— jelt elzárhassa éa így a Balaton vizének lefolyását meggátolja. Ebből a teljesen magánérdekeket ssolgáló tényből ered a folyton f*. nyegető veszedelem, amely bármely pillanatban millióé érdekeket rombolha, semmivb, csak azért, hogy egy vállalkozó megtakaríthasson magának a munkálatoknál néhány ezer koronát. A sajtóban elhangzott panaszok ráterelték Ghilány Imre báró földmivelésügyi ^miniszter figyelmét is e fontos kérdésre. Megállapítást nyertg hogy a magas - viiállást tényleg a Sió szabályozási munkálatai idézték elő. A fötd-mivelésügyi miniszter két hete azzal nyugtatta meg az érdekelteket, hogy állandé gondja lesz reá, hogy a Sió szabályozási munkálatai meglepetésszerű bajt ne okozhassanak a Balaton partján. Ugyanezt a leiratot megküldte a mi- \' niszter a balatoni szövetségnek is, amely vasárnapi igazgatósági ülésén foglalkozott ezzel. Elhatározta az ülés, hogy előterjesztést intéz a földmivelésügyi miniszterhez, amelyben megkéri, hogy a Sió bővítési munkálatait fokozott mértékben végeztesse el és a lehetőség kére* tében gondoskodjék arról, hogy a magas vízállás okozta bajok megszűnjenek. ^
I ili fsUiasifI»
kész ágyfeJhuzatokaty napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat
íg; SINGEK JÓZSEF és TÁRSA
divatáruházában Erzsébettér.
1914 Julius 7
ZALA
I
POLITIKA. SS
fw ♦ -
\'N«pról-n\'apr«- fokozódó érdekűdéi nyilva-nnl mef i közigazgatási rdorw iránt. Dacára a függetlenségi pártok jaxon fény eget ődzésének, kin a tzeszsdóiavasfatok tárgyalásánál jzéle-sebb vitát fog kekdeni ugy, hogy a Javaslat tárgyalása eltarthat e hó végéig. Mindennek dacára a kormány napirendre szándékozik tűzni a javaslatot, cp ezért nem is részesül komolyabb Ugy élemben az ellenzék azon kívánsága sem, hogy a javaslatok tárgyalása halasztassék el az ^detg, ameddig az áOami tisztviselők szolgálati pragmatikájáról szóló törvényjavaslat «1 nem készük S hogy ezen jnnktim alapján a megye« .tisztviselők államosításáról szőlő tör-vényjavaslat csak a szolgálati pragmaticáról szóló javaalattal együtt lépjen életbe, ami tényleg azt jelentené, hogy még két évig ne kerüljön az államosítás szőnyegre. De hát ez lehetetlenség, mert hisz s vármegyei tisztviselők hat éves mandátuma már -lejárt; külön tőrvény intézkedik arról, hogy több választás ne legyen. Eanek a már meghozott törvénynek pedig \' ígydres folyomány^, hogy a ejh megyei tisst viselők egzisztenciája ne lógjon tuvább is a levegőben, hanem az országgyűlés minél előbb döntsön a sorsuk felett. Nagyon is. sürgős eszerint a vármegyei tisztviselők államosításáról a azok kinevezéséről goodoekodni. Hétfőn kezdődik meg a háa iléaa, melyen előreláthatólag a többség és az ellenzék közti utolsóelőtti nagy mér közeinek tekinthetők a közigazgatási javaálatok tSrgyaláas áa aa aj VálaSUáaok előtt A hétfői ülésen csak kisebb javaalatok tárgyalására kariQ a sor; de efőnclá I hatólag az ellen-aék kifogja fejteni- aggodalmait és megfogják okolni változatlan bizalmatlanságukat a a valódi az igazi harc csak ezután veszi kezdetét, mikor a háznak a közigazgatási javaslatok napirendre ülése felett kell majd dönteni. Az ellenzék •rre az előcsatározásra is két legkiválóbb emberét : Andrássyt és Apponyit küldi harcba, ami minden bizonnyal csak emelni fogja a nívóját annak a. politikai harcnak, asdy a parlamentben az államosítás hívei és ellenzői közt hamarosan ki tog f-jlődni. Munkapárti körök-\' lusi naiyin ibb«, hofy a kfiií-
gazgatási reform körül kifejtendő vjta elejétől végig komoly és méltóságos ieend. Bizakodnak á munkapártiak ebben nemcsak azért, mivel Andrássynak és Apponyínak előtétbe nyomulása magában is már kellő biztositéka az európai BÍnvonalnak, de azonkívül a tulheves Justhnak fizikai rokkantsága és s nem kevésbé harcias Károlyi Mihály gTÓfnak amerikai kirándulása eleve is megfosztja az ellenzéki ostromot dinamikus erejétől. S igy lehetséges hogy a Ház azon örvendetes helyzetbe fog ju^ni hogy a javaslatot mielőbb tető alá hozhatja, aaelyben a függetlenségi párt higgadtabb elemei is segítséget nyújtanak s a munkában kifáradt honatyák megkezdhetik még a\'nyár közepén vakációjukat.
A zalamegyei _ kórházak.
(Saját tudósítónktól.) A Zalavölgyi Hírlap legutóbbi számában dr B. M. tollából cikk jelent meg, amely a Zalamegyei közkórházak siralmas állapotával foglalkozik. Az a nagy szakértelem, amellyel a cikk íródott, sejtöt»,\' hogy írója szakember a valószínűleg orvos s alaposan ismeri a megyebeli kórházak belső szervesetét, elhanyagoltságát, számtalan mizériáját. A cikk többek közt ezeket moadja:
Megállapítható hogy egész Zalában kivétel nélkül, Nagykanizsát, Zalaegerszeget, Tapolcát és Keszthelyt is beleszámítva, teljesség-gel tűrhetetlen kórházi allapotok vannak. Dk e fenti helyek kórházai közkórház jellegűek, mégis a kórházi ápolást, a szakszerű és állandó kórházi kezelést igénylő betegek kénytelenek magukat alávetni a néhány száz kilométeres ut fáradalmainak, kénytelenek bajukkal a fővárost felkeresni, mert a vármegyében egyetlen egy olyan nívóaabb kórház nincs, amely — felszereltetvén a teljesen modern orvosi gyógy-eszkőzökkel-* gyógykezelést igénylő hfil£g
házi működéséért alig vsa fttstlst» hogy szinte s társadalom altrairta munkát kivés tőle, mnslyrfrt semmíWW anylgt «JUészoIgB-tatásba» nem réstssSl Ai ápoló saaaiMytet gyakorlatlan, tanulatlan, durva éa az ápolói teendőkben abszolúte nem jártas, aminthogy nem is képzelhető, el, hogy aa ápolóknak járó éhbérékért errt^ a terhes Isik ii|saar sást igénylő, sokszor önfeláldozást követelő munkára tanult, komoly tpótőazemétyzet kapható volna.
Eddig tart a cikk. Nagykaarzsáa a kös-kórháznak ugy orvosíkara, mint ápolóasemély-zete önfeláldozó lelkesedéssel teljesíti kötelességét. De minden aml)iciójak megtörik as épület nyomorúságán a a fölszerelés hiányosságán. Ezen kell mielőbb segíteni, még hn száz százalékos pótadóhos, vagy as alapok főihasználásához kell is nyulai.
A nagykanizsai
választókerület
fölosztása.
(Saját tudósítónktól) Tudvalevő, hogy az
Bluz-selymet tort*
MI I FakeU, W»<r vagy ssinas métarrnMnt K 1 36-tól Ujabb blúzokra vagy teljes ruhára bér maslin és rásnsafsMs házhoz ssáiUtsni. — Qazdag mlntakflldemányt portalordultával kSIÓOk.
UHHÜÜrX\' Urítk
modern é» telemben vett kivánaágainak eleget tehetne. Megállapítható, hogy éppen a közkórházi kezelésre szoruló szegényebb betegeink valóaággal irtóznak éa indokolt csömörrel gondolnak a zalavármegyei közkórházban eltöltött, vagy eltöltendő idejükre. Maga az élelmezés vármegyénk közkórházaiban, amelyek pedig az egyes, betegségek -minémüségéhez képest, Cgyéaitettnek kellene lenni, minden kritikán alóli, A közkórházi ápolást csak azok az ab-szolut szegénysorsuak vehetik igénybe, akiknek as igényeik ezt a kaszárnyákat is megszégyenítő tőmegkosztot sem haladják meg. Az egyes kórtermek zsúfoltsága, a különféle, sokszor ragadóa betegségben stenvedők egyhelyre tömörítése lehetetlenné teszik a betegek szak-azerfi kaaelését. Hiszen tudvalévő, hogy, például a tüdővész, csoLttuberkulozis stb. egyike a legfertőzőbb betegségeknek és mégis azt látjuk, hogy Vármegyénk kórházaiban e betegek egéizen más természetit, könnyebben" gyógyuló betegek szomszédságában felessenek. Kórházaink felszerelése ssindig - aszerint - változik, amint az Illető kórházi vezetőorvos a vezetésére bízott kórházban dolgozni akar; vagy nem akar. Zala vármegye összes kórházainak modern orvosi felszerelése — hogy nagyot ne mondjunk —\\ alig ér föl egy a magán praxisra jól berendezett orvos felszerelésével. Hogy ne szóljunk egyébről, megemlítem a zalaegerszegi közkórház Noé idejéből fennmaradt fából készült műtőasztalát, amely szagában véve is lehetetlenné teszi, hogy rajta betegek modern orvosi tudomány követelményeinek megfelelőleg u. n. sterilen megoperáltassanak. Avagy nem furcsa, vagy szégyenletes* e, hogy a nagykanizsai 200 beteg befogadására szolgáló közkórház nélkülözni kénytelen iveken keremül egy olyan sterilizáló apparátust, amely nélkül orvos a magán gyakorlatban sem képzelhető el. Ahol pedig a kellő felszerelés asegvoba, hiányzik az orvoeokban as ambíció, vagy képesség, hogy, a gondjaikra bízott betegek érdekében kattő időben éa helyesen beavatkoczaaak. Ennek S körülménynek talán l^ebőbb aorban SS as oka, kegy as állandó kan yér harcban erflaan elfoglal» Is WMMtt arvssnah a kár-
uj választótőrvény kertijeit béosataaa Nagyks-\' nlzaa városát kikapcsolta a sáfl ilagjkanhssl kerületből a önálló választókerületet alkotott belőle. A községeket, asaalyek azelőtt Nagy kanizsához tartoztak, a paeaai választókerülethez csatolták. Ezeket a késségeket most oa> tották be a szavaró körökbe. A zalamegyei Hivatalos Lap legutóbbi száma közli mind a tíz zalai választókerület beosztását. As azelőtt Nagykanizsához tartozott késségeket a követ-kezőképen csatolták a paeaai választókerület szavazó köreihez:
A galamboki szavazókörbe : Csapi, Kis-récse, Nagyrécse, Zala karos, Zalasáraaeg, év Zalaszentjakab községeket osztották be. Gelse, Gelsesziget, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Ki-limán, ^^fYfri MsgysrssTntsiiMÓTj Nagybakónak, Óbornak, Újudvar és Zalamerenye községeket a gelsei szavazókör höz\' csatolták. Bocaka, Bőrzönce, Kaoorlak, Magyarszerdahely, és Zalasirnlhalizs községeket a hahót i szavazókörbe egyeaitették.
Steckenpferd-
lilidtntejszappan
Bergmann & Co. cégtől Tetachen a/Elbe, egyre nagyobb kedvehségnek éa elterjedtségnek örvend szeplő ellen való cHaíawt hatásánál fogva s a bőr- éa saápaég gondozásában vaké ffllShi ifcaMfaai Igl fit. — Ezernyi elbmerélevél t Sok Iwaagyobb kitüntetés f Beváaértflsaál é»aluasfa (Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védfljaayia éa a eég helyes nevére I Ihsljt SO HBérárt kapható gyógyszertárakban, daogériakban, illatar crüzletekh an stb. — ^Süniéképpen hSSSŐ »Misii ii Vkin ni ilsmésinije (TŐ WL tubna> ITMa* asm aglhsni
4
XALA
WUfofö» 7
legújabb
Távirat-telefon
A trónórököá
tragédiájához
Bécs. julius 6. Ferenc Ferdinánd tróa-dróköa • iwijwti dambsdobás után így szólt
Ut^miMMÍ f
— Most már tudom. bogy gróf Tisxs István miért ¿«ott engem a bosmiai úttól 7
Saóvsl a magyar miniszterelnök óvatosabb volt, mint a mi diplomáciánk, amely szintén értesütr s tróaflrököe eBea lernaaett msaéay. létről, de azt nem ««He komolyan. . Bécs jukaa 6, Sándor szerb trónörökös kérdést iatéaett a bécsi föod var mesteri hivatalhoz, hogy megjelenhet a Ferenc Ferdinánd temetésén? Erre lakonikus rövidséggel szt a ^l-r* kapta, hogy magjelenése nem kivánvtoa. Ez az oka anaak, hogy szerb advari körökben is erőre kapott a monarchia elleni gyűlölet.
Újvidék" jalhsS. A nadfli sé| latai lóz-tatott itt egy Popovié nevü diákot, aki beisoMrte. hogy 5 is részese volt a szarajevói merényletnek. A többiekkel együtt Belgrádban bombát és brovaiagot kapott. Mivel azonban rá Szarajevóba már nem került sor, a gyilkos szerszámokét egy ottani parkban eldobta. - A szenzációs vallomásról rögt&n értesítették a szarajevói rendőrséget, amely átluitata a parkot. Rövid kutatás etán a bombát és a brovniogot egy bokor aljáa megtalálták. Popovicot átkísérik Szarajevóba.
Suijm*, jalie« 6. A nyomozások, házkutatások es letartóztatások szakadatlanul tartanak. Azoahaa > lika érdekében a vizsgálatnak minden részletét elhallgatják. A vizs-gálóbiróság egyik tagja annyit mégis kijelentett, hogy sz eddigi vizsgálatnak döbbenetes és Szerbiára rendkívül kompromittáló adatai vannak.
aaayira hatáaa alatt áBott a»*g a királygyifltosaágoák, amelynek rendasáeé.al a Karagyorgyeviea családot vádolták, hogy lekapcsolt atta a kocaiját S egy másik vonattal kait útra. Oyőrgy trónörökös rögtön értasük erről az intézkedésről, hangos káromkodásra fakadt s dühöngve jelentette ki, hogy Faraac Fardinád aaaak a megsiégyanitéaasfc nagyon aMgiasza a levét, ut ér utáa az be Is köve»1 kezott.
A király.
Bécs, julius 6. őfelsége ms raggal az óriási vihar miatt nem utazhatott lichlbo. Ha az időjárás engedi, őfelsége holnap, raggal tár viasza kedvenc tartózkodási helyére. Isckli tartózkodása alatt kihallgatáson fog sála megjelenni : Montenuovo, Potiorek, Tisza litván, Coorad báró, Krobatin és az ej trónörökös. E kihallgatásokból azt következtetik, hogy a monarkia és Bosznia kormányzatában nagy változások várhatók. Vilmos császár föltétlenül ragaszkodik azon szándékához, hogy Őfelségét Ischlben meglátogassa. A király az uj trónörököst legközelebb kivételes rangra emeli s körülbelül olyan t^wyKw juttatja, Mint amilyea
Ferenc Ferdinándé volt.
A képviselőház «lése.
Budapest, julius 6. A képviselőház mi délelőtt formális ölést tartott, amelyen a szeszadó javaslatot terjesztették be.
Huertát meggyilkolták.
Newyork, julius 6. Huertát a mexikói köztársaság elnökét orozva meggyilkolták. Állítólag Mexikóban teljes a fölfordulás. A gyilkosság hirét még nem erősítették meg.
TBnteiés Szerbia ellen.
Bícs, julius 6. Tegmp a katolikus népszövetségnek több ezernyi tagja népgyűlést tartott a Deutschrnelster-
Budapest, jutras 6. Andrásy Gyula gróf j SZObOr előtt. Df. Mstsjg, BéCS tanáCSá-interpellációt jegyzett be, amelyben azt kér- | nak egyik tagja föltűnést IceltőJbeSZé» dm, hogy a ¿arajcvói merényletért ldt terhel j det mondott, amelyben egyenesen
a falrlBaaég, a- törtánteknak milyyn lihitin
lesz-Bosznia kormányzatára és a monarklának boszniai politikájára, továbbá Szerbiához való viszonyunkra. Állítólag Andrásy a Ház holnapi Másén ebben a kérdésben föl is szólaL
Lemberg, julius 6. Egy itteni lap hosz-szabb cikkben számol be arról, hogy György szerb trónörökös még 1909 ben vált Ferenc Ferdinánd halálos ellenségévé. Azóta szakadatlanul lobogott az ismeretes szerb bosszú, amely végre a szarajevói véres eseményekben kielégítést nyert. 1909-ben ugyanis a szerb trónörökös Bécsen keresztül Pétervárra utazott. ! Ugyanoda tartott Ferenc Ferdinánd trónörököa J is, ski előzetesen nem tudta« hogy Qyörgy épen azon a vonaton megy, amelyhez az ő udvari kocsiját kapcsolták. Ferenc Ferdinánd |
Szerbiára hárította a szarajevói gylK kosság ódiumát. A tömeg óriási tűntetést rendezett Szerbia ellen.
Próbadobozokat, valamint orvosi röpiratokat a gyermeknevelésről díjtalanul küld a
HENRI NESTLÉ cég WIEN,
I., Biberstrssse 1170"*
hírek
Mm dél«Uttt
riasztó Ur járta be Nagykanizsát. ASfcóiag valamelyik előkelő vállalat s&rgSnyt kapott, hogy az osztrák-ssagyar moasrohla belgrádi követségének palotáját levegőbe röp*at«ék. A .Zala* szerkeeatőeégát a közönség káré. bői. sőt a közali vidékekről la valósággal megoctroaaolták tudakozódásokkal Habfr első plBanatbaa áa hihetetlennek tartanul hogy ea aa ujabb aaarb galádság msgtlh ténhetett volna. — rögtön fölszólítottuk, teW-foopa budapesti tudósitónkat ás a .Nap" szerkesztőségét. Miadkét helyről airt s választ kaptak .*
— A riasztó hir Budapaataa is eh erjedt. A lapvállalatok rögtön moegóaitották smln reiket a megindult a telefon-ostrom Belgrád ellen. Oaaaa aztán a leghitelesebben megeá folták a merénylet kirétt Még csak tüntetés sem volt a követség ellen s magát a követ1 —la|ée —g la|j"bban V a szokstlaagj Ksw^y traéktMé* ■ —i^ ív\'
Az álhír alighanem a börzéről kait szárnyra. »v
— Ihereiénk a DéU wsatiál, A Déli vasút nagykanizsai tisztviselői karából SchiUhán Jánost főfelügyelővé, Rauschenberger Adolfot felügyelővé nevezték ki. kaiser József állomásfőnököt ás Bőlcskey Benő forgalmi tisztet fizetési fokozatban léptették elő.
— A» adókivotés. Ma délelőtt a ka-reskedebni és termény ügynök ók, a földhériök és a helyszerzők állottak az adókivető bizottság előtt. Összesen 110 adókivetést tárgyaltak le. A kivetés maxiáauma 708 korona a minimum 6 korona volt. Holnapra a cséplőgépe sek, ssványvissrusok, szikviz-gyárosok, sörraktárosok, cukrászok, cukorkaárusok, mozisok, sütők és pékek kaptak idézést, összesen hat-van ketten.
- — A válnaatók Baaxolráaa A központi választmány julius 10-én választja meg az összeíró küldöttségeket. A belügyminiszteri rendelet értelmében ugyanis legkésőbb julius 15-ig ki kell küldeni a küldöttségeket, amelyek a kerületben szavazókörönként összeírják a választói jogosultsággal biró Iskósokat. Nagykanizsán három szavazókör van, tehát három bizottságot fognak kiküldeni.
— Zslsrármsgys i és» i éta. BaUa Béla dr. főispán intézkedésére szombaton a vármegye összes templomaiban gyászistentiszteletet tartottak az elhunyt trónörökös-pár lelkiüdveért. Zalavármegye t örvény hat ósági bizottsága, mint értesülünk, legközelebb rendkívüli közgyűlést tart, mely megfelelő főmében fog részvétének kifejezést adni a tragédia fölött.
7/M0DIAN0"
A LEGDRÁGÁBB A L,BGxTOüB t
Pl IIRQDFPIAI ITf
blUDor LlluU 11 T^Jz^^TT/^
azivarkahUvely és sztVarkepapir. Főraktár Nagykanizsán : Schtvarz ea Tauber dohányárudájábaa.
IBI4« fttlkn 7
ZALA ^
— Járványos bctefiéfak. Szombaton délelőtt kél kanyaró megbetegedést jelentettek be polgármesteri hivatalnak. Vörhenyben egy gyermek halt meg a héten.
— Házasságok. A nralt hét folyamán kilenc házasságot kötöttek a nagykanizsai anyakönyvi hivatalban. Horváth István Czethoffer Annával, Hutter Géza Réti Erzsébettel, Katona József Modorovics Reginával, Istiván Ferenc Horváth Msgdolnával, Hardi János Plamberger Annával, Varga Gyula Varga Zsófiával, Horváth György Bedenek Máriával, Szántó Gyula PoQák Ilonával és Leiner József Rózsa Annával lépett házasságrs.
— Elitéit háztulajdonosok. A rendőr-bíróság, mint elsőfokú közegészségügyi hstó-ság, szombaton délelőtt huszonnégy nagykanizsai háziurat egyenkint négy kofona pénzbirsággal sújtott, mert a házpk előtti gyalogjárót nem locsoltatják.^Ajánlatos tehát, hogy a háztulajdonosok ezentúl nagyobb gondot forditss-nak a gyalogjárók öntözésére, mert s detektívek és a rendőrök állandóan figyelik, hogy hol mulasztják el az öntözést s ilyen esetekben a rendbrség a jövőben fokozott szigorral fog eljárni. Kivánatoenak tartjak azonban, hogy maga a város is intenzivebben locsoltssss s közutakat s ne csak s házi arakkal, hanem ön-magával szemben Is tsnusltson kellő szigorúságot.
— Tekints« Mg Perkó Péter dm- és nsobffestő modern mintáit, Zárda-utca 14. szám alatt *
A rM eréé tsNejl jutott a . raaéérségpsk, hagy gyakori anet, hogy a véroei iliitiftW retiea agy ének homokot yálManak. A aé* sj uwisén kiderítette, hogy hA károaátot-ták m« igy a várost és szigora száráét Indított ellenük.
— A htabáalaaal ksun > bneea Inlyamán aemminamü rendzavarás eem téltét," — igy wlad be aa igyalatsa léailffitlal i4anM a bocsa lefolyásáról. Mindea szokás és traéi-ció ellenére egyúttal tehát csapén bor folyt a kiskanizsai bucsun, vér anas. — Éhben a szép iá adméayhaa Immésietessa nagy réssé van a rendőrségnek is. hogy a klskaaizsal karaa erkölcsök szdid ülőben vannak már. Holmi kla Kerek ad és agy an készük aa egjrik korcsmában, de ezt a rendőrség gyors közbelépése elfojtotta még mielőtt kitört vebw. N^jhsaiasáaél la sokan vettek részt a bucsun. amely a kereeka» dők szempontjából is nagyazerűen sikeréit.
Tágzstss cséaakásás. Budapestről jelentik: Foki Istváa kormányos asagjalant a rendőrségen és bejelentette, hogy szombat délután 3—4 óra között a Dunán, Rákoapatak irányában egy kisebb, zöldre festett csónakot vett észre, amelyben három 14—15 évesnek "ltlsall fiB Hl Ili Ili ii síiáljhsjit »kulák —gi
közeliteni. Az uasály okozta hullámok aianban a csónakot főlboritották s a benne élőket — t . mielőtt a mentésre az előkés i Qlei ak it megtn* hették volna, — a Duna hullámai nyomtalanul elnyekék. A rendőrség megindította a nyomozást annak megállapítása végett, hogy a szerencsétlenség előidézésében az iirráhfrajt mélyzetét nem terheli-e gondatlanság.
— Főglnznázi a nei, főreáliskola), tsni-tóképző és felsőbb leányiskola! javitóvisegdMÓ-kat át magántanulókat előkészít Ráez Lajos okL középiskolai és álL polg, iakolst tanár. Lakás: Cseageri-ut Lsz.IL emelet.
színház.
* Sdakád Urak. Minthogy az országos gyász után a katonazenekar ismét bevonult a színkörbe és Horváth Mici kedvenc, bájos primadonnánk is vi»Szatért dicsőségének színhelyére, ahol a közönség osztatlan tetszését és szeretetét msgáévá tette. A «riahár vezetősége azon kellemes és kedvező helyzetbea van, hogy most már a teljes műsort állapíthatta meg és minden sksdály nélkül hozhatja saiare a legjobb zenés dsraaokat és operetteket s agy ma hétfőn és holnsp kedden már fényes szereposztásban fogjuk élvezni „Nemtudom ka" Huszks Jenő remek zenéjü táncos operettjét Telekyvel á címszerepben, smdyben Horváth Micinek is parádés szerepe van. Kiváló szerepekhez jutottak még elsősorban Rákossy Ferenc, elsőrangú művészi komikus alakításával állandó mulatságoe jókaagn-latban tZrlja a közönséger, kik sohasem fogynak ki a kacagásból. Horváth Mid, Matáay és Lóránt láncai elragadók. Ujj Kálméa. Ga letta Ferenc és László Tivadar ia féayna szerepekhez jutottak. A többi elsőrendű szerepek Ssücs Irén, Sárközy Blanka, Somlár Zsigmond, Halmos Jéaae kgsaihsa vannak- Aa operetttt deliért Pál karmester nags ambícióval tanította be. Izsó Miklós pedig nagy idén I ée kiváló tudással végaste a rsndsaéa nagy éa aabéa mask^áL
- HJag/nén Mdciar Jakab nagykar«. knlH hüI irt Mml-t. Wagybaafaaán f. hé 8-éa eftagyaata Safcwmta AlUd, a Polgért Takarékpénztár r.-t. tisztviselője Nagyváradao. Mindea külön értesítés hdyett.
— Qy«f afranlnUléadée Néhány lelkes féazivü gjsrmak IiéiIIgB, hogy a sétákért pavilloajában jövő sAérnsp délután színielőadást tartsanak a Népkonyha javára- A Népkonyhán ugyanis sok szegénysor» -gyermek kap iagyéa ebédet. J ezeken a kis kartársaikon lkainak segíteni a résatvavő szívű gyermekek. Aa előadásra már a agy aaabidóval és lázas hazgaloasmal folynak a munkák, Lóránt V Imos n uagyhaaiiaai síintársulst művészének vesetéae alatt. A sziaialőadás védnökségét sz izraelita nőegylet vállalta el
— A asunlaas. Az őszi nagygyakorist, amelyek szlnhelyn Zala- és Vasvármegyékben less, — mint már megírtuk. Fereno Ferdinánd halála miatt nem marad eL Csupán annyi vál-lozás lesz, hogy s királyt valamelyik főherceg fogja képviadni. a gyakorlatokat pedig Coarád báró vezérkari főnők \'vezeti. A nsgykanizsai 20 ik honvéd gyalogezrednek fontos szerepe lesa i riagygyslrnriatan. A» —red az addigi diszpozíciók mwiat augusztus 26-áa éa 27-éa Csáktornyán fog tfborozai, majd más ezredekhez csatlakozva fölveszi a harcot a Horvátország felől érkező hadtesttd s hadakozva folytatja utjátn Maráig.
— Anyakönyvi hirnk. Az dmult bélen tizenegyeen hunytak d, köztük öt gyermek. A tizenegy halálosásssl szemben csapén egy születést jelentettek az anyakönyvi hivatalnak. Elhunyt Kamondy Béiáné 27 éves, Skrilecz Lajos 22 napos. Kondor Ferenc 43 éve% Burka János 8 éves, Rauck Lajos 2 hónapos, Oáapár János 51 éves, Száraz Ferenc 38 éves, Simon Julianna 5- éves. Magica Gjrörgy 80 éves, Pimeizli Géza 30 éves és Fark is Antalné 27 éves korában.
(■Mis
kedvű, táráét vagy Imit, ihul* a szájába. As ok Igm sokssor s imu ligikb— npb, amelyek • pMMM már Bamaguktvaa vént la zavarják, tófag noobaa azáltal ártanak a tgéziségnsk, hogy ■ bennük magtsleptdztt hahlértwk mérgeket knrtil, Mélyül ■ gyermek gyengébe és vértbe jeleal Eiéltel vriiéi|irtetII » gjmmat ■gÉnaégü, rossinl tétel, fljttjtat, társétságot, levartaégat, gyakran amésziéd aav arakat pkaeeik, sőt nem ritkáa rageéés brtagatgak kattarráiai.
Nstn kaagiuiyozhatjuk ükét eléggé. ho|y s gyernkrtrt logktfével és taWklcakő siáj-
vtzznl (Odol H J||tandő rendszeres fogipoláshn szoktassuk, unty mefgt-ol|s l bomlási termékek kaldhcaéeét. N ponts reggel éa este Ibit alapos
iif|Hil ugatta O tóttal, meg-éa|t ■ gr«r-
meket az agtazeég roaté ejtdéil lolya-mattól ée |
aswoat.ui ép egbefi urtfa fogeH.
A gyermekek szireten hastnál|ák az jQdoH^ wert kellemea hajia éa nagyot Mit. Ki a pír korona, amit éniile Ódéba kBi bőséges kamatot hoz, mert védekezni kttoy-nyebb, mint gyógyítani éa — olcsóbb iz.
Mmi
női divatkülönlegességek áruháza az Első Magyar Általános Biztosító Társaság palotájában
augusztus 1-én
Ugyanott egy tanuló felvétetik
Fog-Kré
Szájvíz
f.
A
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-üzlet ¿JE Budapest MM 6.
Kássán-Ssltt 5—10*1 oteióbt>.(
HaMridö-Sriatt —BHPMRnr—BT78— Bot* 1915. Jpril. 12J7 Row- ok\'óbene 924
-Zab októberre -----70S—
Tengeri nlfnm 7.27 Tengeri ftf\'tfira 7.30 Tenceri 1915 máj. 7-35 firtéfcpapir tözide. .
Magyar hitel 768-—; O\'zfrék MW 393 50 4V, Soro>*WFía» 79=65; OIWI" WVMI Tf-taovssut 673.— ; - jelzálogbank 391—j leszá attofóbsnlt 469-—; Hani bank TTTT ^ Ifu r bank 472.—; Rtmamnrinyi 605 —; Saifotsi-jini 663 —; Kfliufi varat 563.—; Városi vasat 302"— •
Felelő« szerkesztő ; FW bal Lajoo.
T
Szerkesztő: Tóth Zettáa.
I—olartolt nyilváftál, három tlkl)UHl :
ftlsi MtrnknleiBi dkili Pizmilw
ÉrettMgi vittjil.it. AnfaWmliW» tatamiim.
Értőitől khtarfn küld : AS ICAZOÁtÓsAO.
A szühidőbeh
"fíflyhftn jbS-j vidéken is dőkészitene polgáriiskolai tanár- - Ajánlat E, B-címre a kiadóhivatalba.
Am AlfWdl 6»ad«s*gi Egyesület
^Bzóchenyi"
fiúnevelő és tanintézete Budapest legegészségesebb és legszebb helyén a Dunaparton, a Parlament mellett. V, Szeaaélyaókutca és Marké atca sarok.
Telefon 153 64 Pehress elevM-. közép- ft Msöiskulai readei éa magántanulókat A* iatéaet tanárai egyéni oktatásban éa nevelésben részesitik a növen dekéket; Legmodernebb berendelés. Magán tanulóknak és-növendékeknek\' külön tanfolyam. Német, francia, angol társalgás. Zene,, topta, sport. Prospektus.
Will brlitl szitáik É
Millió ember használ
KÖHÖGÉS
reked\'ség, kaumi, elnyálkásodás hunit és görctös köhögés ellen kizárólag a |óisfl
s . Kaiser fele
- Mell-karomc llák ,••••■
*(« kirom fenyövet)
cukorkát. — 6100 közjegyzőileg hiícleiiiett bizonyítvány orvosok\'ól és magánosoktól a biztos hatásról. :: Rindktval kellemes és jóizfl borbomk.
Csomagja: 20és 40 fillér doboza 60 fillér.
Kipható; Nsárosán Alsdtr ésReik Oyul« Srató Albtrl urak gyógyizertirában.
I fflj^jgu
Síegellmhof Brünn
Bischitzky Jtffksáné
___t Nagykanizsa
37 év óta fennálló legjbbb hírnévnek örvendö újonnan felszerelt hangszer* raktárában zongorák, pianfnok, cimbai-x tnok és harmónlumok nagy választékban részletfizetésre is kaphatók.

Telefon 78«
NAGYKANIZSA.
Telefon 78«
Készülnek t Mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, művek, meghívók, eljegyzéssé« esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és\\ ^ w mindenféle Ízléses kiállítása reklám-nyomtatványok.
%
Gyáriunk • Üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat Jegyzőkönyveket, wr t Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket RajzfOzetekat
és tömböket, Mintazacskókat, FalkMptánkst stb.
1014» jaltaa 7.
cognaegy árban
a—» kapható =====
cognoc, rum. I ízlloórium, seprű, törtiöly-, bu»f«ig6- Jbarock-, dió-mm ét efcrccngtpálinka, na
apun minden fajta ükfir nagy üvegekben, porcellán dugóval á 2 kor. Mtndealdaek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón beszerezhetni.
ZALA
Rendkívül olcsó tarifa I oszt bükkhasábfa
218 korona 10000 kffcéat házhoz szállítva, valamint egyes kocsirakományon\' «ént. Megrendelhető Fatelep Csengeri-ut 18. Szán. Telefon 143.
Mayer Klotild
lósmoió yln NAOYKANIZSA.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Fő ut 9. szám slstt levő gyűjtőtelepe met Hunyadi-utca 19. sz. alá htlytrttm át Flf"g»rink
és féifi ruhákat vegyileg való tisztításra, továbbá az ősazes -háztart ári ruhák mosását és vasalását 10*/, engedménynyel Külön gallér éa kézelő osztály.
Garantált Rjormesznélküli gózmosás. Színes pártfogást kér
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-u. 19 OyüjtStelepek Hunyadl-u, 19, Kazincy utca 8.
?Í2K!tU4íini!hríSÍUtlllit
nscm IsiváB
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 14.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
kltiirist Ml
végzem és )gy sz ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszobs berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótál-lással, úgyszintén az összes kútszivattyuk és tüzifecskendők \' készítését, javítását és alakítását. ,
Saolid éa msgbishsté munkámról számos slismtrilsvéi áll a nagy érdamty közönség randallaazéaara
Van szerencsém a n. é közönséget értesíteni, hogy zalkoppányi kitiné
boraimat
Bterpnként 32 krajcárért kimérem. —
HOLCER GÁBOR
vendéglős, Magyar-utca 26.
Effy 30|40 P. H
automoBíl 6 személyre
legújabb típuau karroaériával, teljesen uj gummikkal, amerikai tetővel, komplett felszereléssel, üzemképes állapotban igen jutányos áron eladó. —
Cim a kiadóhivatalban. " 11739
Egy jó házból való fíu
tanoncnak
felvétetik Hoffmann és Frank rövidáru nagykereskedésében Nagykanizsán.
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálok
urak, hölgyek éa gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miítónyi Sándor ós fxja
cipőáruházában , Ns
Nagykanizsa, Póutoo, a vSraa p aktáját) ao. Mérték után készttetik mindenfajta cipóárut
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötete Mereskoméy i
Leonardo dn Vinci
a renaissance egyik legnagyobb művészének élete, rendkívül érdekfeszítő regény alakjában. Két kötetben. Ara 2 K 80 f. Kapható Piachel Fülöp Fia könyv- áa papirkereskedéaében Nayylaaniasáa,
Egy varróleány éa agy tanulóioány
f elvéteti k
Ugyanott agy 10 -12 éves leányt örökbe fogadok Kazincy-utca 5 szám
Kép
es
reclám-bélyegek
nagyválasztékban kaphatók Piachel Fölop Fia könyv- és papirkereskedésében Nagykanizsán,"
Egy lakáa
istállóval fiakkerosoknak
különösen alkalmas, kiadó. — Cim a kiadóhivatalban.
■a
It
gyönyörű választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fia
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Csakis jobb
család gyermekei nagykanizssi u rí családnál a jővő tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán, Gim a kiadóban.
fi
WEISZ SOMA
cmaaunqjjit
Nagykanizsa;
Msraiksa Tslsfm W
Ajánlja valódi márványtörmelékből készült márvány mozaik lapjait, a melyek óriási nyomású motorüzem ü hydralikus sajtóval állíttatnak elő és motorűzemü köszőrűfőgépen tükörsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Készítek mOkólépcsóket, granitt terazzo burkolatokat, egyszerű éa díszes szineeett cementlapokat. — Vállalkozom aaafak éa betonjárdák készítésére, csatornázásokra keton átereszek éa vaabeton hidak építésére. Cement és asárváay asosaik lapokról disaaa árjegyzéket tagyeokftlaök.
8
ZALA
fft\'4 i*Hm 1
Mire "van szüksége ?
, l Hol szerezze be szükségletét ? Flschel Fülöp Fia könyv-, papír- ás irószerkereskedáse Nagykanizsán.
r
ÍJNÖt- divatszalon
WTTIfER HŰVÉREX
eóor «3.
Úri
KÁLÓ Vica JÁMOS
■twá. tabklMwUiNf MKHMMMMUMI.
Szobafestő és mázold
MÓZSI SÁNDOR
miniil utca T.
j A J á n I j a magár a | azakbavágrd mun-{ kék modern, pontos tér itrtányoi el-.
Weinstein Regina
mtnacnkofi iaaMafeS«aaa HTmimN.
kcocitésére.
unum MMt MM !asTit4Jo*a Mn raAiámn-
^lAUL-
politikai napilap
megfekoik winden hétktfz. napon este 6 órakor. — Helyben házhoz hordva havonkbü 1 kör. 20-flitr
MODERN BÜTOROIUT
Íegtzi25eccbb J \' , kivitelben késztr
TORM A PlL
Ktafaludy-utca á. a«.
PÉCSI ANTAL Kiztaam. 29. (M|i sírtóz.)
Elvállal mindennemű uf Kocsi" készítését, vslamfart • régiek újjáalakításéi fc;i t tzéaét g» bclelésá lo-íáuycm 3? tHtítpü-^*"-
NŐI dtvatterem ::
BARON MICZI a.
•ÉMN a a. «. a «lei Mf a, {mMli Ntrap
_______WH iii
Mr«a menavMM arak mat ML — A !■>■■>■»> dtraltaiiaA aiMaáar a l.raaéeHk ran-MktaMn állának. VVMW anWiiá « a aranka an eÖtáMI uma^MK JrfK>vBk
SZ1JSYÁRTÖ ÉS WERSES Klapper fjuszíáv
fi tt 21 UjTciií Hifi,
MDhelyemnen elsőrangú szíjgyártó munkák készülnek |u t á n y oa árak mellett, üti bOrOndda
aww való aikéaatiaset, valamint asakaaartf kvttlaa akiaá 6roo váltatom, mmmmm.
MíWer Károly
- etffi wíM
Tisztelettel értesítem an.á
MenAiárit kfalatÉfat, bovy a marha- *a snrtes hus árakat tetemesen leszállítottam Ejffcu év« a> iwttiiN** aSani aan-ia«ka»S k itgoioáM Áron, SaMaa pérrj^á.il kar
Htyi SÍKOR ISTVÁN
■la»t. hnritea aa maaxAroa.
Nfa>>sr>!7»a, Ffi-ttt IQ Ithzll atir.dan sévan mZ vares ita urt ruhákat aT tJvrmrk^rja^T\' ¡fflofeb éS kv dívato*»S-
pontrsan siagdBfc.
SterM János
i rtdlvat szabd dziek
Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. szén Szíves meghívásra tvj dékre Is kimegyek.
Keszit mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott éa fedeles faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
Datkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utca 18.
(MajörJ
Ja vitások és miodennémü e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközökéinek.. Nagykanizsán egyedüli specialista. Rugós lovaknak calódába való vasalására.
Sáfár. Ödönné
női divat sza Ionja Magyar-utca 5. szám.\'
Uincelanos utóda
angol éa francia _ ,T, BÜ aAé Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
S/lfftk HMor
épfiM- és di- rműbádogo-Ñagykanizaa; Kinizsi-u 8. KéMt mindrn =e szak» inába vágó niankéHnrtáa ra modern kivitelben, BI-vál 31 fátmtár melletet Hlrdóainha, vízvezeték és angol doaett b*1 rendezésekét, kutjavitást att>.
grglOogazdák—%yelrtiéhc ajánlom nálam készült fei-nyithalian vertheim pince is raaktárzáralmat
Fürdós Qyőrqy
lakatos naqykaniziAn, Rákóczy atea W.
Csitke—fetván-
elsőrangu angol t$ írancunői divatierme Kazincy-utca 12. zz.
Zrínyi Miklós utca 3& és Zrínyi utca saroh
MAGICS JÁNOS tárfszsbó Nagykanizsa.
E8t»6t-tér Z3. aztm RaaanSial pak híz.
K ¿»itt mindennemű artruhi-hm a taslobb aa laodWato-aaSS kfawalban hiiSnuaa «ron. RtlKaázSvat mintákbet mln-Sen Wegr**rtáai raiaaitak
Sihtaa! maghLtAsra vidékre la ISvSfc.
_ Készít lényezen te matt bútorokat eerszerU te
úgyszintén fpIBztaaiaiká-kat és boUfccrendesésefcet.
MOLNÁR SÁNDOR
KOIcsoy - Telefon
IS.
CsavilcsiLFirem
kocsikováes éa lópatkoló
Mapr-a. 57. : Triefn 283.
Elvállal e szakba vágó munkál legluiártyosabb árakon. Telefan hívásra házhoz megyek
Brantln József TEMETKEZÉSI VÁLLALATA Nagykanizsán, Eőfrét-tér 2. sz.
(SATnaa HAZ->
K4»i koporsók lutánuoa áron kaphatók. — ElvSIIaJak -agar-om rú Éa dtaiaacbb tamat-ia»«akat kanala» ailataw.
ban kéat bútor lagolcaóbb úron kapható.
Papírszalvéták
Nsey választékban Igen Intáayoa áron kaphatók
Fiscliel Fülöp Ha
PMlitwiiMWhi
11 PÉNnraiTÁS s
Aki tí^sfí* ec olcaáa akarja rnháUt mosatni, annak atanínai ui\'l gyártmányú n/inssappan • lódj as moaO-■ poromat. a
1 #ouiK UPÓI
San oróba aMwW |
Irodaszerek
Físchel .Fülöp Fia
sJérevhctök be legiutá-nyosabb á -órr legns-gyobb választékban.
Somogyi Forwic épftö
Pctan-nt 77. az. Elválts] mmáenneaiü áptt-let munkákat szakszere kivitet ben; régi ¿nlMelek álalakiláaál. — Töveket, kSltaégveténekel futányoa áron ktestt.
Sebők Károly órás
Miffluiizu, Kiralf-etca
u Sartorv-naa u Ajánlja raktárát a legjobb gyártású mindenféle fali, ébresztő és zsebórákban. — Órajavttások 1 évi jótállás mellett
lelkiiuMretMM esikáidMnl
VELECZ EDE
Csnng«ry-ut s. (Dr. nmlalar na»).
Készli uj rendacerü
AOÓ CIPŐKET sze^eaéa és varrás nélkül futányoa áron.
Kézimunka s előnyomd a üzlet,
a legdivatosabb kezdeti munkák az Összes anyagok, valamint a legszebb rajzminták legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók. WE8Efl MATILD •Uraiy-utnn 84-m nf
Skrivaliís Isfiái
. Haoí\'Malzsa, Patöü-at 32,
Ajánlja a legtöbb salát ftészittell caizmáltés mln-Senncmll lábbelit, rnetyat olcsón bocsáji a t vevft* lrözönség rendelkezesére. Vidéki rendelések ponto-) san eszközöliítpeto.
Somogyi Syu^láné
VSrttsmsrty-utea -54a házilag kezelt mosó éa
vasaló, Mézet«, melynek főelónye, hogy a ruhák nem rongálódnak. Otssó árak, kifogástalan niunka. — Kívánatra a ruháén házhoz is megyek
BERECZ LAJOS Ki- is lüéM etpéc-úMe Mükarizn, Wfrito 3V Készít mindennemű
:: .CZIPÖKET ::
legjutányosabb érőn. Jnittsokil elesén «Éttal.
ORBÁN MIHÁLY Élső nagykanizsai tulipán gőzmoso-, fényvasaló- éa vegydsztlfd Intézete eütvOs-tér 29. Elvállalom az bsszcs ház-tsrtásf fehérneműik lisz-tltáaát legokáóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan teljesítek. =====
Lenez Boldizsár
t|itt-ifim n tisss antn Petöfl-ut tC-lk ¿ám. Elvállal kómlves és cserepes munkákat, ugyszin, lén mindln átalakítást - n olcsó áron. 5 u
Steríner Fülöp
férfi- te ndl cipész BÉtbory-utca W. az.
Készít mindennamfl férfi- a női cipókét legdivatosabb kivitelben, jutányoa árak mellett. Munkáim tartón-ságiiért azavntolok. ::
Levélpapír
és leg-
vw^b Ievélpapfros-
ujdc^nságrok: Fische!
Fülöp Fia papirkerea-
kedébében kaphatók.
Ir6-aa rt4«szsratt« In\\*H*ai raktár.
EGYENRUHA-SZABÓ
Krausz józsef
Sasár-ut tS. ai. elvállal bármely fegyver nemhez Isrtpzó Ogyen-rutia elkészítésé: éa átalakítanál. - örtWnwaaJ te
SrtaUkoa ttaawk ffiair* til. alata«« rataaakal mflnaly am. han «IraA Iran muImk
"TT"
Lsfjobb sztraUzáMi =r
a Klaplpa vnndágló aaeiMH a.
Hamisliatlan badacsonyi borok, meleg éa hideg ételek.. klfUno Italok min-\' deh Időben a I. kUzbnság rewdelkaaására állanak\'. Pchho" kUialgáláa. Abuaaa »** U*»*i*r» affajiaplalpakf
MEHDLOVITS JÓZSEF
szeszgyár berendezési vállslats - Kiráiy-u. 46. Elvállal e szakba vágó mlniltnncmU munkákat, továbbá .vízvezetékek, vízmelegítők, rézilslok, éapsilmsrszük káazltáaát te lavltéaái, valamint rétsdánysk ónozáaát.
URI DIVAISZAfiO-MÚHELY Oottrelch Antal
Ktaíaiv-uasa as. A mai kör Igányclnak minden taktnlalben mi|filrHl másam arl nitiéh baaal-tSsSt lntttqaa ina latja. — káváiban mafkaa*-MtántafylttaaatayaSi. M la ktatavrah. —
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyoraan és OlCSO árban
:> késtOlnek a a
»ZALA" HTOMBA N.-I.4AL nasykaniiiAh.
w Hungária^
modern dm- ét
szOb^festészeti váüalst EötrdS\'tér 55,
Wyimstit a kiadótvU|do„.. JLsU Hiriapkiadé és NyessJp Rásevénytársaséa<l«ifinyvnyomdA)ábnn|Nstyksnissin. il W.
xu. évtoy—L
Nagykanizsa. 1914. Julim 8. szerda.
193
fa >fiMM ildlt
NAGYKANIZSA.
, Virul h a*■
Telefon iȇn 78.
« ■llftllnt\' \\
Mrdetéseket ws djjtshlir-\' HMt m a idadóhWatél
ret
Isi
CIH—téal émfc» mii>i
POLITIKAI NAPILAP*
> Fftta* ifim érne . . . t«.- .
PMUÍ HMklWfaMit tfy M**. ......
Milldii . . . r •
riflin, ..#.»• *■ * Ejr«« ..... •
Egyes »iám 4 fUUr
ia^s I HaltWt rtrtti Httiznw rti i tntifj
Eljegyzési és esketési értesítések dija 5 Korona. Köszönetnyilvánítás ,é karon
-I nagykaeizsai piac.
Sajnos, mostanábsn nagyon »sokat kellett foglalkoznunk a nagykanizsai élelmiszer-piaccal. Fölpanaszoltuk, hogy egyes élelmicikket, például főzelékfélét, zöldséget, gyümö csőt már csak akkor tehet kapni nálunk, ha s pesti és bécsi piac ugy el van árasztva, hogy ujabb szállítmányok befogadásári képtelen.
Nagykanizsai gyümölcsöt, bibot, lök öt sokkal korábban ehet az ember Bécsben, mint Nagykanizsán. Élelmes élei* mlszerűgynökök és kofák bejárják ugyanis a környéket s s termelőkiöl a helyszínén vásárolnak őssre minden elképzelhető élelmi dkket, A\\termtí£pe-
szánt cikkeit kocsirs rakni, azzal a legközelebbi piacot fölkeresni s ott félnapot veszfégelnf, — inkább otetós, nagyon olcsón vélik meg s helyszínén a portékájától. £z az oka annak, hogy ami szinte hihetetlenül hangzik, hogy
A másik nagy oka a ml piacunk drágaságának lokális okokon nyugszik. Amilyen óriási környékünkön a ¡termeién aonalr dacára iSp kngy a wagyha-nizsai állomás ontja magából az élelmiszerrel megrakott s Ausztria felé tartó tehervonatokat, még mindig olcsó volna piacunkon minden, hl közvetlenül a termelőtől volna alkalmunk szükségleteinket beszerezni. Ámde ezt nem tehetjük, mert már korán reggel megelőz bennünket a kofák íikge serege s "l"t a vércse csapnak rs a termelőre. * A falusi ember, hogy dolgát hamarabb végezhesse, — szívesen áll velük szóba s igy alig van élelmidkk, amelyet közvetlenül a termelőtől szerezhetne be s városi ember. - *
KfftNfl swrt már, hogy skofa ~ nem elégszik meg a tisztességes polgári haszonnal, hanem az árakat minél magasabbra iparkodik csigázni. S ez sflcerfiriB neki. Hiszen a nagykanizsai kofák, éppenugy, mint másvárosbeli kollégáik, — kartellben vannak. Elő zeteaen megbeszélik, hogy mennyi lesz s cseresznye literje és a csirke párja.
Bécsben, Budapesten olcsóbban kapni a Nagykanizsáról exportál! élelmiszert, | Mindenütt, széles Magyarországon, kor-mlnt magán — Nagykanizsán. I látozták már a kofáknak eme túlkapá-
sait. Például Pécsen, Aradon, Temesváron, Nagyváradon, Kassán, Pozsany-ban, de még s kis Zalaegerszegen Is t nap biZznvoa megszabott szakáig 1 kofa nem vásárolhat a termelőtől. A helyi hatóság ezekben s városokban alkalmat nyújt a fogyasztóinak, bogy közvetlenül a termelőtől szerezhessék be szükségletelt. Szóvsl a hatóság meg védelmezi az amúgy Is sgyonzalüatott kluzsorázott fogyasztót Nálunk a hatóság a mindenfelől kiszipolyozott ki»; exlsztenclát kiszolgáltatja még a kofának Is.,Hadd szijják azok ki az utolsói, csöpp vérét! Hátez igy tovább nem mehet Amit más városokbsn s hatóság meg tesz, azt nálunk ts meg kell tenni a rendőrségnek, Igazán nem tudjuk, hogy erre vonitkozólag van-e már valami rendelkezés. Ha nincs: tessék csinálni. Ha van: tessék életbeléptetni. Ezt kéri, könyörgf, kívánja, követeli az a panaszos levél, amelyet ma intéztek a közönség köréből s Zalához s melyet kívánatra szívesen megmutstank a rendőrségnek. Hű tükre ez annak , a | nagy elkeseredésnek, smelyet a plad 1 mizériák váltottak ki a fogyasztókból.
Catnlln Iisili: __
Óvatos menyecske.
Amint Portalégre márkiaé és Ruremonde asszony hdyet foglaltak a mályvaszínű Ida szalonban, a két öltözet közt — egyrészről a kimenő és másrészről S majdnem poogyota közt — köonyfl illatok vegyültek össze ¡11 két ssép dő nézte egyssást.
— Nagyon korán jövök ? — kérdezte s márkiné. — Mer fog nekem bocsátani, ugy-e ? Kissé sürgős dologról van ssé és éppen nem fogok sokáig slksTmstlaakodnf
— Miben lehetek szolgálatáfa, asz-»7
— FöKrilágoaitáit kérni jövök.
— Ab, igen, Cftmantineről ? Nagyon tk» teaségas és rendkívül ügyes leány. Mindenekelőtt igen jól lésül. Aztán nem kíváncsi, nem macska Boaszas áf ómban bocsátottam eL Misjói teaal, ka fölfogadja őt s én asár
Pertalégre máikhil elnevette magát III kátyola alatt
— Nem a aaobaleáayról vas saó.
— Dk, kiről tehét?
— Mar dac arról. —* Mar dacról ?
\' -T Kétségen UvüL Meg vaa Upetve ? MMrt? Nam missis sgfé s sa *<irli mt Hogyan? A UgmaggondelaSiaaabb mimüM hnaaiet,
*kUm
tudakozódnak és mikor azoo a ponton vagyunk, kegy agy fáifH fogarljnnk barátságunkba, — ami utóvégre mindig elég komoly doleg — nem tartanék szükségesnek tudakozódni fdő-lük azoktól, aldk jól vannak értesülve? — Ab, öo azoo a ponton vaa ? ,.. -— Es öo pompásan van érteafilve I Nos, értsük meg egymást szaporán s ne vesztegessük az Időt. Bevallom, bogy Marciac tetszik psksm. Eppea nem nagyon azép, — Szépnek lenni, nevetséges -a férfinál — finom a modora, előkelő a beszéde, nagyon elegánsan öltözködik. Szóval: • semmi ellenszenvet nem kek bennem. Cm ismeri a pillanatot, amikor egy iwnmisfg elég, bogy minden iiiíjgtőrtfin iék. Ea most ebben a pillanatban vagyok. Snllagíib, bogy Marciac dég sokáig az ön barátai közé tartózott és azt nisiem, nem tagadja meg tőlem, bogy némi felvilágoaitáat adjon róla, sőt némi tanácsokat la őt iffetBIsg.
— Kész örömest, — mondta Rmomon« asszony hangos kacajra fakadva — ka grinden áron Idvánja.. . Mindenek előtt tudja, bogy nőa ember ?
— Igen, igen, S moodta nekem. Nagyon agyasat ü aaszony, aki elvonakan él, nem feszélyező. Efölött napirendre térhetünk ?
— Ami engem illet, ón nem panáaskod-hattam rá.
_ Ea( asár anaretens.
— Annál inkább keS aaenhaa lartsai a hfc t.ablaaa laénytél, a dgaainkáatdl Mardac aMSI aaheamn tnéott >l|maa másaikléilsi
aának KM, három, négy hónapig magvas anélkül, «■Ma- I hegy lááná it t aaSáa ha tnbUhomk vele afaé
előadások alkalmával, iaaaét fülig belebolondul I Ugy látszik, hogy sz a kislány nagyon read kivílli teremtél. ; r- ■ ■ ■ —■■ —.■■"■::.: .\'--
°nn "TrrT "iTtin ?m
—- Marciac asajd elfogja önnek mondani Valóságos mániája róla beszélni.
— Fz nagyon iaspertinena I
— De rendkivfll mulatságos, asajd mag látja. Különben Mareiaewak van mivel feledtetni ezt a kellemetlenséget. Valósággal kilo gáatalan gavallér.
— Titoktartó ?
— Amennyire aank illik. Sens naiysn, sem nagyon kevéssé. Kompromittál, de nnm kőt senkit a nagybarangra. Vaa valami színárnyalat benne.
— Okvetlenül. Nem pőrét mi féltékenykedik ?
♦— Nem, nam. Flankatffaa. aagyoa almm-lékony. Tad ssfaidsat Megengedi, bogy ndvn-mlgaasanak az smbnmdL FS tmjL Ingná, hogy a legszebb szerelmek snm B. II bélelésé és hogy a nőnek gknásfcla kai
— Es taksát as.
— AseaMM snap téad vannakj rsksna két ■ialarti snor aMjon bscsas SavafaaaaSnMaakat ss alkatai
Est m \'
aagyoa \'xsugorlnk I
TsiIbiül\' "hUS
EyNgéd s Mmsfac
— Hagy érti as« 7
ZALA
f£gf íöllía» a.
FORUM.
v I M
#
Megírta a Zalk. kon aa iparosok körében mozgalom Indult megi amelynek az a célja, hagy a kiállítás rendezését az iparosság egy réasn ki akarja venni ez ipartestület kezéből, mivel sokan elégedetlenek az dőkéazületnek aszal a mnakájával, amely eddig történt. Most ssm ksllgntkatjnk al, bogy a legújabb akcidvaJ csak abban az esetben tudnánk rokonszenvesni, lm as ipartestület a kiállítás rendesését végleg elejtenéd Mi őszintén bevalljuk — sokkal több erkölcsi és anyagi garanciát látank a si-r™,|""\'iil*tl *M>"i he Tt -rparteatfllet-áll a rendezés élén. Azért hangoztatjuk ezt, mert néhányan megnehezteltek múltkori cikkünk miatt. Padig ad csak hírlapírói tlaztünknek tettünk eleget, amikor egy közérdekű eseményről hozzászóltunk anélkül, hogy ab boa kommentárt fűztünk volna. Ma is csak azt iaondjuk, álljon as ipartestűlet teljes buzgalommal, energiával a kiállítás rendezésének élére, — ml sziwel-lé-lekkal rendelkezésére bocsátjuk tollúnkat hasábjainkat II ezt önzetlenül, a nagykanizsai j Ipar érdekében tesszük, amelynek főhrirágozta-táaa leghőbb vágyunk. Ezért talán csak nem neheztelés dukál?
Néhány napja a rendőrség elrendelte, hogY a bérkocsik egy része éjjel is a közönség rendelkezésére álljon a nyilvános bérkocsiállomásokon. Pár napig be is tartották a rendel kezést. Egyik aagykaabsaT orvos most arról panaszkodik, hogy csak eleinte volt ez igy. I Azóta többször megesett vele, bogy amikor betaghoz hívták, nem talált bérkocsit egyik „Standon* seSn Reméljük, hogy a rendőrség-aek nem az volt a célja S fenti intézkedéssel, bogy s papiros-rendeletek számát szaporítsa, hanem gondoskodni fog, hogy az a gyakorlatban te zavartalanul érvénybe lépjen.
— Ham titkolom el ön előtt, hogy-frivol-r külsőm alatt éq. nagyon ábrándozó, sőt bus
komor vagyok. Mindig vágyakoztam olyan Hé etán, aki^ft p: Traéayft, mint, ahogyan éaszeietBm. -
\\— Ejh, az eszmény szeretete nem éppen kimagasló tulajdonsága Marciacnak, De viszont . . .
— Ah, valóban, viszont ? , . .
— Mindent, amit csak el lehet képzelni I
— Bele keO tehát törődnöm. Alapjában véve a fölvilágositások nem rosszak egészben.
Portalégre márkiné fölkeli. ~7
— De — kezdte újra — majd elfeledtem a fődoigot. Mennyi ideig, maradt Marciac ?
— Az én szolgálatomban ? Azt hiszem, három esztendeig.
— Íme, ez végképpeni elhatározásra bir ; irtózom a változtatástól. - ">
— Hogyan ? Olyan bosszú ideig meg-\' akarja őt tartani?
— Még tovább, ba tehetem.
— Óh, ugy még egy uiolaó figyelmez-^ tetéat kell önnek adnom. Ha azt akarja, hogy
Marciac . . .
Ruremonde asszony a vendégbe» bajolt s a fülébe susogott valamit nagyon halkan. Ugyan mit mondhatott? Hangos kacajra fakadtak.
Végre a küszöbönt
Nem marad más hátra minthogy köszönetet mondjak Önnek, asszonyom, — mondta a márkiné. 1
— Ugyani szóra aem érdemes, asszonyom 1 ■ • k ... A» LÁí
— De ugy-a vlszontasolgálat fajéban ?
A temetés után.
Montenuovó nem bakik
Ferenc Ferdinánd főherceg temetéae óta sok támadás érte Montenuovó fónqyai jlila t, aki állítólag nem fejtett ki akkora gyáaaptUn pát a végtisztesség tételnél, mint amilyen a trónörököst megillette volná. Ezzel a főudvarmester álfa óíag hifejeré&re akarta juttatni, hogy Hohenberg hercegnő nem egyenrangú házastárs Az egyik bécsi lap most, ugylátszik legfelsőbb rendelkezésre, védelmébe veszi Moo-tenuovót. Ugyanis Bécsből telefonálják a kö-vetkezöket-: -:
A kitűnően informált Fremdenblatt ma kifejti, hogy az elhunyt trónörökös gyászszertartásának elitélő kritikája teljesen alaptalan. A Fremdenblatt megállapítja, hogy a balálban a trónörökös (nejének miadast a—tisitlllslnl megadták,\' ami az uralkodóház tagjainak kijár. Ez az intézké^éa a leghivatottabb helyről történt és SS nralkodó környezetben senkinek sem jutott" eszébe, hogy ezt a pemea glhatSrO-zást a legcsekélyebb mértékben is korlátozó értelemben magyarázza. A trónörökös morgan -tikus házassága a gyászceremóniát semmiben nem befolyásolta. A bécsi újság fejtegetései kétségtelenül igazolásit célozzák Montenoovo főudvarmesternek, aki ellen jogosulatlanul irányulnak támadások, mert nyilvánvaló, hogy a főudvarmester-már a históriai kegyeletre való tekintetből- sem vethette egészen sutba azokat a szabályokat, melyek az uralkodóházban elő forduló gyász esetek alkalmával irányadók. Az bizonyos. Hogy smtttl s inMyiA ksrstrif az egész monarkia közvéleményének érzései sze rint is helyesen tágítottak, amikor az elhunyt trónörüküs nejét is, bár az uralkodóházuah tagja nem volt, férjével égyütt az udvari kápolnába vitték, és neki mindazt—S—tí«»r»l«>»r megadták ami fenséges férjét megillette.
Butor,
W A rr F aa aa
Gazdag választék- " ban, olcsó árért kapható:
Somogyi fit
kárpitos megnagyobbított ás újonnan berendezett raktárában KazinoB-utca 1, Városház palota.
TELEFON t 516.
Augusztusban meg\\tiú
a postapalota Eli \' épitósót.
(Saját tudósítónktól) A pósta |iahm régóta vajúdó ügyében ma szenzációs leirat érkezett a nagykanizsai-L póat^főnökséghez. A póstsbázak építési fölügyelósége {«küldte « verseny tárgyalási hirdetményt, amelyek leglényegesebb réaze az, amely kiköti, hogy as
ápllstst anég obbnm asárbta
tető alá kell hoanl a Jövő év - - angnastas—alaajáral taiijnnan____
káuaa, haasun álható állapot-.
ban át ball adni rendelteié néaab.
Augusztus hónapban tehát lázas muaks indul meg | magas deszkák öntéssel ellátott hatalmas telken, aaert a nagyszabású ■ épitlte« -zéssei rövid egy esztendő alatt el kell készüiai. Jövő év augdsstusában már uj, fényes helyi-sógében Jog működni i\' pgaljb i távíró és a " telefon, "amelyek berendezése—legmodernebb lesz egész Magyarorsságon A telefonközpont amerikai fölszerelése egyedüli less as országban. Róth Miksa póstafelügyelő ur szívességéből a Zala előbb bocsátja a versenytárgyalási hirdetményt az érdekeltek rendelkezésire, mint a hivatalos szaksajtó-orgánumok. A - hirdetmény teljes és hiteles szövege itt kóyet -kezik : n, ..,.,
Versenytárgyalási birdatmény.
A kereskedelemügyi as. kir. Miniszter sr 1914. junius 3U-án 2I3U00 szám a. rendelete alapján nyilvános versenytárgyaláa hirdettetik a nagykanizsai m. kir. postahás felépítése alkalmával teljesítendő következő nuinkákra: föld, kőműves, és elhelyező, hengereltvas, kovácsoltvas, kőfaragó,-műkő, vasbeton, ács, bá dogos, tetőfedő, szobrász, felirati ráblák és betűk, asztalos, lakatos, afázoló, különleges lakatos és üveges, üveges, redőny, köpadosati, fapadozati, különleges másoló, fal-
burkolati, azobafestő, facementteló, kerítés, kútfúrás, vízvezeték és csatornázás, központi*
fűtés. A-feltételek £ fcövfctkeaSk i I. A\' «Ms----
tésben részt vehet minden hazai vállalkozó éa szakértő iparos, ki Üzletének gyakorlására megfelelő hatósági engedéllyel bir 2. Ama pályázók, kik az ajánlott munkálatok teljesítésére törvényes képesítéssel—nem bírnak, kötelesek az ajánlatukban ily képesítéssel bíró, általuk üzletük vezetésével megbízott iparost megnevezni és annak képesítés ét igazolni 3. v/ssz» munkálaton kivül, ajánlat egyes munkákra-, vagy munkacsoportokra külön is tehető Ossz, vagy, csoportajánlat esetén inegjeiőlendők azon munkahemek, amelyekre vonatkozó ajáalat al nem fogadása esetén ajánlattevő a többi mBe-kan emekre nézve ajánlatát mégis fenntartja. 4. Csak szabályszerűen IdáUftott pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett «a közvetlenül, vagy posta utján beadott ajánblok fognak tárgyalás alá vétetni. 5». A keSö bélyeggel ellátott ajánlatok éa asallékiotm leg később 1914. évi aagasztus hó I é a II óráig nyújtandók he as alulírott puatahárak épitési felügyelőségénél As ajáalat külső borítékára a következő felhat teendő : „Ajánlat a nagykanizsai m Idr. postaépület építkezésé vei kapcsolatos munkára*. S. Aa ajánlattevők tartoznak\' az ajánlati összeg 250.000 koronáig terjedő részének 5 ~*—\'ihftt. moa felük rá saéoek pedig 2 i ráadó kát kiteyft bánatpénzt, vagy a budapesti aa. kb. központi állaaspáoz tbrak, vagy a », kir. «lóhi+tah ptaMárak. «•«y legcélszerűbben a m- hb. aéam éa térirda
iga—Híalgl péastárak III hlkliir hivat-
1914 jttHttS t
korra ezen léjrtéi illőin Unpénbn, vagy biztositékképes értékpapírokban az ajánlat benyújtása előtt leteooi • az erről szóló letéti syvfiit, fi|y ennek-közjegyzőileg hittlasiigt -másolatát sz ajánlathoz csatolni. Az érték pa-pirokban letett biztosítékok a letétel napién jegyzett árfolyam szerint fognak számíttatni. I Azon ajánlat, melynek értékpapírokban letet biztositéka az árfolyam szerint számítva a fenti írlfalék értékét el nem éri figyelembe vétetni nem fog. 1 Az ajánlatok 1914. évi sugvsztus hó 1-én déU 12 órakor fognak az alulirt épt-téaf Mttfyeléaéf (Budapest JL Fő utca 9 «. D. em. 8. az.) hivatalos helyiségében felbontatni, amely tárgyalásnál az ajánlat tévők vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek. 8. A munkákra vonatkozó általános és részletes feltételek és tervrajzok a m. kir. postaházak építési felügyelőségénél (Budapest, II. Fö-utc 9 p. II. eig. 8. ajtó) valamint a Nagykanizsa 1. sz. posta hivatalnál és a zalaegerszegi m. kir, áQamépitésZeti hivatalnál a rendes hivatalos örtkban megtekinthetők. az . ajáslati . űrlapok éa slunksklvonatok ugyanott ivenkint 30 fillérért fognak a jelentkező pályázóknak kiszolgáltatni. 9. Ajánlat tevésre csakis a kia dott nyomtatványok használhatók s ezekben az egyes munkákra ajánlott egységárak számjegyekkel beír and ók egéss munkanemre\' esek alapján kiadandó sjánlatl ősszeg pedig ugy számjegyekben, mint betűkkel kiírandó. Úgynevezett átalány összegű ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni. 10. Az ajánlattevők ajánlataikkal a végleyes döntés g k¿telezettségben maradnak. II. Ami Trftfyázóir. Hr «jániotuh benyújtásakor a kereskedelemügyi m. kir. Mi-nisteifél üzleti összeköttetésben még nem állottak, iBetöleg elötté ismeretlenek tartósnak ssáüito képességéket, illetőleg megl i[hatóságukat kereskedelmi és iparkamarai bizonylattal unaolni. 12. Ha csak lehetséges, már az sián-Istban meg keH szerezni azon hazai iparosok és gyárosok nevét (cégét) foglalkozását és telep helyét, kiknek gyért mányit ajánlattevő saálBtsai. vagy akaSöT igénybevételével—a munkálatot ha ai anyagból hazai mflsrakl éa munkaerők utján teqeswenl fogja. Ha ex nem lifcet«<gi.i, ugy aa sjánlsttavöneh kötelez öl eg ki kell jeiontnói, bogy a szóban levő ipsrosok nevét, gyárosok novét (cégét) foglalkozását éa telep hetiét, vagy a szerződésben fogja meg-1» Ttl1. h* nnm tehetné, a hivatalnak a aálwtés, vagy munkálat megkezdését megelőzőleg legalább 15 nappal, vagy i hh» talkülön engedély évei — legkésőbb annak ■ agk asdtiskor 10% kötbér terhe mellett—befogja jelenteni 13. A ksreskcdekmigii aa. ldr; miniszter fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlott árakra ■"V\'nrii* \'-V*—-HWnl —
*on. 14. Ax épület 1914. évben tető alá hozandó és 19 J. évi augusztus hé l-ig teljesen
késren k---tn^-tt— ^A.^AA tí-A-
pest, 1914. évi iuiius hó 3-án. M. kir. pósta-házak építési fsifigyeiösóge. K
istállóval fiakkerosoknak
különösen alkalmas, lüadó. — Cím a kiadóhivatalban.
ÍALA
LEGUJABBf
. v * I \' \'■\'"".. I. \' • i \'
Távirat" telefon Tisza — külügyminiszter ?
Budapest, jullus 7. Ma egész díl-eíőtt rendületlenül tartotta magát a budapesti tőzsdén az a hlr, hogy Beréhtold gróf kQlügy miniszter* lemond állásiról a utóda Tisza István gróf miniszterelnök lesz. Bécsből telefonozzák, kogy ott ma délelőtt közös minisztertanács volt Berchtpld elnöklete alatt. Tisza István gróf részvételével. A minisztertanács késő délutánig fog tartani s utána Berchtoid lJChlbe utazik, hogy 1 kihallgatáson Jelentkezzék a királynál.
A király Ischlben.
Bécsből telefonozzák: őfelsége ma reggel Schönbrunnbó) a pályaudvarra hajtatott s lschlbe utazott- Útjában a császárváros lakossága, nagy óvációban részesítette.
A képviselőház ülése.
Budapest, jullus 7. A képviselőház ma délelőtt Beöthy Pál elnöklete alatt ülést tartott Az ellenzék is megjelent a törvénykezési illetékességtől azóló törvényjavaslat tárgyalásánál- vitát rendezett. Az élősdó beszéde ulán Springer ellenzéki szólalt föl s támadta a javaslatot Lapzártakor Is ő beszélt Egy munkapárti előkelőség kijelentette, bogy még ma nem tudják, hogy a köz-Igszgazgatási reform tárgyalására holnap sor kerfli-e—Az ülések meghoaz-szabbitásáról szóló híreket cáfolják.
Oroaz hang.
Pétervár, jullus 7- Az összes orosz lapok kivétel nélkül támadják Ausztrk-Magyarországof, A Novoje Vremja többek közt ezt Írja: A monarkia a nyitott sir mellett politikai véres halotti Jort ül,
Paafca megdöbbent.
Belgrádból telefonozzák: Pasics sjerb miniszterelnök ma délelőtt egy magyar újságírót fogadott, aki dő;ttki-\' jelentette, hogy a merénylet fölötti meg- ,
i .,¡3
dőbbenéséből Szerbia alig tud magához térni. Kijelentette* hogy Szerbia a merénylőkkel minden kAzfiaaégrt megtagad s az egész eset a szerbekre a legkellemetlenebb. *
Elhagyatva.
Róma, jullus "7. A nemzetközi d-lenőrző bizottság tagjai ma bejelentették Vilmos fejéüeiemnek, hogy kormányaik nem hajlandók sem pénzzel, sem emberrd támogatni őt
Harminc bomba.
Sgarajevö, jullus 7. A bosnyák történelmi muzeumban ma harminc bombát találtak^ Ebből azt következtetik, hogy a trónörökös elleni merénylet sokkd nagyoba arányú volt — mint képzelik.
MegOIte a gyermekeit.
Nagyváradról jelentik . - Sós Fernaaaé gyomai aasxooy károsa gyermekét a kútba dobta s szután maga ia utánuk ugrott. Ugy akadtak »éjük,\' hogy ai ssaseay a kapusa IIHl" .A kútban keressenek." Az asszonyt még élv« fogták ki, de s gyerekek a vízbe vesztek. Az asszony azt mondja, saért követte el tettét, mert a gyerekek mindig sirtnk.
Eső után köpönyeg.
Szarajevóból jelentik, hogy as ottani egéaz rendőrséget átszervezik, s külön ügyosztályt fognak föUUtani a szerbek megfigyelésire.
Szláv tanakodás.
_____Pétervár, julius 7. Spalajkovics szerb
követ juBns 3-án hosszabb tárgyalist folytatott Sasanov kttlflgyminiuisztei i eL A tanácskozáson arról tárgyaltak, miként lehetne Ausztria > szerbellenes akcióját elhallgattatni ?
Steckenpferd-^
liliomtejszappan
Bergmann & Co. cégtől Tetschen s/Elbe. egyre nagyobb kedveltségnek és elterjedt-Bégnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva ■ n bőr- és szépség gondozásában való föUUnsalhatatlanaágáért. — Ezernyi elismerölevél I Sok legnsgyobb kitüntetés l Bevásárlásnál óvatosság I Ogydjen nyomatékosan a Steckenpferd védőiesyie és a eég helyes nevére I Darabja 80 fillérért kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerűzietekben stb. — Hssonlókfppon kitűnő Bergmann Manera liliomkrémje (70 füL egy tu b ns) Kl tűnő szer női kezek gondozására
StgUitaiH. BfÜill gfj feMüggj^
kész áyyfelhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvezd árban vásárolhat
SINOER JÓZSEF és TÁRSA
divatáruházában Ernébettér.

hírek
- Réáilrt • kiráJ|wak. Fereoc F, dbáad trónörökös halál* alkalmából Nagykanizsa váró* közgyűlése elhatározta, hogy mély-ii|M gyászának és kóaolaiáaak kifejezést ad őfelsége előtt A föliratot, amelynek művészies gyászkeretét s díszes iniciáléját Vidor számve-tisztyiseiő kéaritittr, — ma teszik posi tára, hagy az utjáo a kabinetirodáhox
— Gyésaiataatiastelet. As isr. templomban jalias 5-én, vasárnap délelőtt 11 órakor volt Ö fensége Ferenc Ferdinánd trónörökös és fenséges nej(^ Hohenberg Zsófi* lelkeödvéért az űannfélyas gyászistentisztelet. A gyász-
~3rapériákkal felékesített templomban a hrtköz-sógi elöljáróság fa az izraelita nőegylet választmánya testületileg jelent meg, kivülök nagyszámú közönség vok jelén. Az énekszá-mokat Kartscbmaroff Leó főkántor a teljes templomi karsegédletével nagy hatással adta elő. Amikor az elhunyt trónörökös és nejéért halotti zsolossmák éneklése közben két lelki mécsest «gyújtottak fői* — sokan könnyeztek.
\'-JfeUtfgyKii Ifi.......... jnui f Hahót
ról eljegyezte Földes Zsigmood tekintélyes kereskedő leányát Margitkát, Szulokról. (Minden külön értesítés helyett.)
Klang Izidor Budapesten a Korner Vilmos éa Társa -¿ég képviselője, eljegyezte Résen berg Miksa pékmester leányát Nagykanizsán. — Minden külön értesítés helyett
— A válaastél névlajntroaa. A város igasolóválasztmánya tudvalevőleg a napokban döntött a választói névjegyzék ellen beérkezett felszólamlások fölött. A választmány három kérelemnek helyt adott, a szociáldemokrata-párt SS tágjának felszólamlását elutasította. Az in-dokolás az, hogy a fölebbezéasel élők a városi adóhivatal kimutatási szerint semmiféle állami adót nem fizettek és jelenleg sem fizetnek. A határozatot még ezen a héten kikézbesítik az érdekelteknek s az ellen lí nap alatt - lehet beadni az esetleges fölebbezést a vármegye
\' kHiigasgalési liiiirftiigahnT ErtasűHiűtth sza. : rint az meg is fog történni. A közigazgatási bisottság majd csak őszre határoz s ennek döntése ellen ismét tizenötnspi apellátinafc vári helye a közigazgatási bírósághoz. Tehát alapos kilátásunk van rá, hogy az idén sem a kép* viselőtestületet nem alakithatjuk meg újra, sem a tisztújítást nem, ejthetjük aaeg.---------
— Színészet Siófokon. Szalkay Lajos színtársulata julius 1-én fejezte be szezonját Újpesten, ahonaan Siófokra ment s ott már meg is kezdte előadásait. A társulat augusztus végéig marad Siófokéin, ahol eddig nagy érdeklődés mutatkozik a társulat működése iránt.
— Tekintse mag Perkó Péter dm- és ■obsfestő modern mintait/Zírda-utca 14. szám alatt
ZALA
— A vélaastéh Issiskéss A jövő ~<vt fálasztáaokia mái imgyhan fnlyask Qmix~
szerte az előkészületek. Nagykanizsa város köe-ponti választmánya pénteken délután 6 órakor ülést tart, aaselyeo a három szavazókör őssae-iró küldöttségét fogja megalakítani. Az össse-iróküldottségaek igen fontos szerepe; Ifesz a választások előtt ök fognak közvetlenül érint kezni választási dolgokban a hatóságokkal és felekkel s ők állitják őasse a névjegyzék tet, vereté 1 is as állandó választmány részére. Kivé-natosnak tartanék tehát, ha a központi választmány aűnden raffá " iparkodnék megjelenni e fontos ülésen.
— Ksssthaly—SBnaeg. A kereskedelemügyi miniszter dr. Fürst János sümegi Ügyvéd és Kollin és Török budspeati mérnök-
- vaHalkosők rfrrrére a -KtaztKtá^^Héwi^Sa^! magi rendes nyomtávú gőz-" eaetieg motoros üzemű h. é. vasútra az előmunkálati engedélyt megadta. A jelen súlyos viszonyai között egy vasúti előmunkálati engedély elnyelése igen nehéz mégis ugy látszik, az intéző körök belátták, hngy a zalamegyei vaauti terv oly fontos és a megvalósulásnak eszméje annyi létjogosultság felett rendelkezik, hogy nein láf*.Ó*llsltah -el—az—engedélyt—kérők kécei-
^1914. juMua •
mének teljesítése elöl. A vasút előmunkálatai már megindultak és mint értesülünk, az engedélyesek a napokban beutsaták az érdekelt vidéket és a vasút ügye iránt tapasztalt és a lakosság részéről megnyilvánuló lelkesedés biztos garanciáját képezheti annak, hogy e vasút ügye igen gyors léptekkel fog a megvalósulás stádiumába jutni. íial
VÁKUUM tóitötollszár • legjobb és leg-praktlktuabb Ars darabonként 1 K 80 f, díszesebb kivitelben 2 K 40 f. FISCHEL FÖLÖF FIA könyv- és papírkereskedés ében Nagykanizsán.
m
A nap-nap után előforduló
betörések, lopások
szükségessé teszik mindenkinek; |ni|jf ni b»i< ii i lupái |Hll liílln sitson, különösen fontos ez főleg olyaa helyeken, ahol a nyári
oly _■
idény alatt a lakások felügyelet" nélkül maradnak. Betöréses-lopás elleni biztosításokat csekély dijak mellett elfogad á
IMagyar Francia Biztosító
Részvénytársaság vezér-Qgynöksége
Nagykanizsát

m. A határnál rwst As
Inndya—muraszombat — országhatár, HM ve s Radkersbvgig vesetendS V i. vasat érdekeit, séga értekezletet tartott Marassomk ilsa. A* értl^pslslss Batthyány Zsigmond gróf Tfnflhlb s részt vették ason Alsólendvárói Fuss P, Nándor orsz. képviselő, dr. Brűonar József orvos és dr. \' Nábráczky Hajós* Béla ügyvéd, BarthaloS István és Fábián Lajos, a vasat ea. gedményeeei a vasút ügyének jslrnlagl állását ismertették. A mozgalom szerintük asérl stagnált mér évek óta, asart as a péascaopott, mely a vasutat fiasncjroani fogja, más irányban volt elfoglalva. Most asóaban a pénzcsoport felszabadulván, annál b inkább hozzáfoghatnak a vasutügy továbbfejlesztéséhez, mert a vidék eminens érdekein kivQjl még a Nagykanizsa-^ Letenye—Abóiendva között rövid ^dőn belül ktépttlö vasút létesítése w ttülrjéfaif " " az^akció erélyes lefolytatását és befejezéséi, Pósfay Fonglfcumig almaiul! muraszombat) főszolgabíró iaflnványára ezután kimondotta ás értekezlet ^miszerint a tei vbevett vasutat Alsólead vétói Muraszombatig és Muraszombattól Rsdkersbnrgig kiépíti, illetve amennyiben ss Alsólendva—muraszombati vonal lűépbéss Ugyő«hptetl^»| al^ályokba ütköznék, agy Idépki a -vonalat Mmgwl«»^ burgig s a törzsrészvény jegyzések gyűjtését megkezdi. As Alsólendvától az ország határig terjedő vonal háromnegyed .része Zalavármegyére, egy negyedrésze Vasvármegyére esvéa, a törzsrészvény aláírások b ezen arányban kell, hogy történjenek. Megkeresik majd a zalavármegyei ériftekeltséget, hogy s gyűjtést a awgs részéiől mrgkesáj\'s,—valamint—Rarikern» J burg város közönségét, hogy s vonal kiépítését a magyar határig biztosítsa a a Déli Vasúttal való esathkorás éa as állomás kibővítés kérdéseit ssegoldja.
— Salabdsl hírek. Tekintettel, „Nem-tudomka" óriási sikerére, ma kedden és holnap szerdán ismétlődik a rendes szereposztásban. Csütörtökön („Mandarin" Mr. Wu.) szenzációs újdonság kerül színre másodszor, melyben Majthényi László és Koadrát Uona oly ta^y»» arattak. A amatársulat most agy ujabb táncos sláger operettre á „Boksirs" készül, Lóránt Vilmossal a címszerepben.
^ TkUlIwMli fbllllsts magkai- _ dődött s az idén fölötte élűnknek ígérkezik. Szigora prvosi felügyelet alatt minden fizikáim distetikus gyógymód alkalmazáat talál Délstájsr-ország é kies fürdőhelyén, aaely egyetba Arsztriában, ahol Lahrmana kúrát talál az ember annak eredeti formájában. A fenyvesek köze- . pén hatalmas forrásfürdő vaa\'30 foljps vizieL
— Egy csomag elveszett s Wagyka-nisss-és Kisksnlzss közötti utoa, melyben agy világos férfi mellény és egy kötött lekér gysr* mek kabát volt Kéretik a megtalálót hogy S kiskanizsai postahivatalba adja át. hol italomba részesül.
Nagy Ocassio eladási Előre haladt idény és óriási raktárunk következtében az összas
weiszfeld # újdonságok, u. m. kész blúzok, női ka-és fischer báíok, creponok, napernyők olcsó
- áron lesznek eladva. Uri szövetek nagy választékban.
1914. latías 8
ZALA
9
I • MptiBwll
A honvédelemügyi dilatcr i Unbloi Up uú iittribsm-bösllr hsgy » kW el erő népfől-időszaki jik»tku<l az idén nem fog megtartatni.
.y- H dsi a l—¿fcléffS. Eddig
hivatalosan csak polfán rendőrnek hívták Nagykanizsán is s detektívekei. | Jövendőben, illetőleg mától kezdve nem így Ifss. -A bel* agyminiszter a régi ciraet eltörölte s helyette a hangzatosabb „polgári biztos" címmel rubázta IBI a detektiveket, most aaár polgári biztftfV tfllt pagy örömet keltett a m in iszter döntése. As előléptetést a- rendőrség eme derék -szerve megérdemelte felelősségteljes munkakörénél S magasabb kvalifikációjánál fogya is. A miniszter rendeletére egy konkrét eset szolgáltatott okot. A ~ a csoportvezetőket kivéve——*—eddigi rendőrt rangsorban voltak s a különbség rendőr és detektív között csak az egyenruha volt. — Polgári öltözékükről a detektiveket hivataloaaa .polgári" rendőröknek hivták eddig Ssegeden. Tegnap érkezett leirat a várnához a belügyminisztertől, amelyben a miniszter kevés módosítással helybenhagyta a 64000 fcermrtr reedőrségi államsegély felosztását. As ■lil készített kimtrfatáit, melyet a szegcdi BP kapitány késritett, a detektiveket polfári rend erőknek titulálja, ami ellen n miniszter leiratában kifogást tesa és felhívja a. város ktnSn ségét, hogy s detektiveket ezután .polgári biztos" nsk hívja. Így a miniszter ur, aki min "tán megadta a Mittel t. el nem mulasztotta hazsáajándékozni a Tittel-t is
-- At ■] llfclílkll ás I TW«|
lőemé Egy bécsi újság eleveniti fel az alábbi kedves apróságot, amely kitűnően jeilenazi az
— áj trónörökös és nejének személyét:
Károly Ferenc József a mézesbet ek ben Kolosseában állomásozott s ifjú feleségével Zita lteraegnővel gyakran tett autó kirándulást. Egyszer Nadvorna felé száguldtak s sz erdő
- —agy kurta korcsmánál, njert megéheztek és megszomjaztak. Amikor lecsillapították éhségüket s utrakészühek, az öreg
" vendéglősné elébük állt:
fiHgfrtrrfy tt^t—- —iksafftwHI|
urat. — szólt a főherceghez.
—. Csak beszéljen, jó asszony, — biztatta Sl|aií|r| mfii|W|H
— Van egy fiam, aki Kolomeában ssnl-\' gál s gyalogságnál, vssszerakosgsttass- a szá-
mára öt koronát. Ha lenne olyan szíves és ; elvittné~nekir, --—:--:______;
— Hogyne, nagyon szívesen.
S a főherceg átvette a marékra való
aprópénzt, amit a vendéglősné egyenkint oh» sott le i tényétébe
A vérszemet kapott örrga asrony még egy jókora csomagot előhozott
— Est a kis fehérneműt is elvihetné szakaszvezető ur.
— No, ezt majd\' én adom át a Kának —2 szól nevetve Zita hercegnő s átvette ciemsgot.
Amikor a főhercegi pár késő este visz ssntért Koiosaeába, első dolga vök, hogy korcsaUrosné fiát a\'lakására rendelje s átadj neki az Öt koronát és a csomagot^
— Csodálaton olcsón lehet sMst már botort bevásárolni és pedig egy comlett modern tömör hálószoba 2 szekrény 2 ágy, éjjeli, 1 mosdó márvánnyal és tükőrrtl Oaak 370 korona Schefz Lejts- eSéáalnói, •Vtoaslitr •utca Nagykanissá.
mhUiM

Siegellmhof
— A hadgyakorlatokat nsngtnrt-ják Bécsből jelentik i A mai nap folyamáé
issses ezredek, amelyeknek a lei vezett dunántuií hadgyakór lat okon kell részt venn lök, értesítést kaptak a hadtest parancsnokságtól, hogy a megkezdett előkéssületeket folytassák, mert a hadgyakorlatokat okvetlenül saegtártják.
— Nyári voeatkSdskséássk. A balatontaví nyári forgalom érdekében1 a uapuula közlekedő vonatokon kivftl még á következő randkíaülí vonatok közlekednek : Junius 1-étől bezárólag szeptember 13-ikáig terjedő időben Budapest déli vasútról Nsgyksnizsáíg naponta á 210a. \'sz. személyvonat közlekedik, mely Budapest déli vasútról délután j éra 30 perckor indul és Nsgykanizaara este 8 óra 42 pefrknr érkezik, junius. julius és augusztus hónapokban Budapest tHG vasúttól Nagykanizsáig naponta a 218. és az eüeniránybsn a 219. sz. személyvonat közlekedik A 218 ■i é—I Dndsiteil déli »szolról- délután 5 érakor indul, Balatooaligátől kezdve az összes halatonmenti állomásokon és megállóhelyeken megáll és Nagykanizsára este 10 óra 46 perckor ékezik. A 219 sz. vonat Nagykanizsáról délelőtt 11 óra 28 perckor indul és Budapest déli vasútra délután .3 óra 55 perckor érkezik, junius hó -20-ikától augusztus hó 31-ikéig
; —j^lttta BidiiHsl déli vasút és Bslston-boglár között naponta a 216. és sz ellenirányban a 217. ss. ssessélyvonat közlekedik. A 216. u. vonal Bndsprit déli vawiiól- délutás 12 óra 25 perckor indul és Balaton boglárra délután 5 óra 23 perckor érkezik. A 217. sz. voost Balatonboglárról este 7 órakor indul és Rudspss* dél* vwtra éjjel 11 óra 24 perckor érkezik. A 216. sz. vonat minden állomáson és megállóhelyen, mig a 217. sz. vonat csak a balatonmenti állomásokon és megállóhelyeken áO meg. Jnlius és augusztus hónapokban vasár-és \' ünnepnapokon Budapest . déli vasútról Balaton boglárig a 202a. sz. külön gyorsvonat körlek Alik, mely Budapest déli vasútról reggel 7 Örs 20 perckor indul és Bslstonboglárrs gélelőtt 10 óra 16 perckor érkezik. Ezen időben ezenkívül Budspest déli vasúttól Balatonszentgyörgyig a 214. és aa ellenirányban a 213. sz. személyvonat közlekedik A 214. sz. \'vonat Budapest déli vasútról reggel 5 óra 45 perckor indul és Balatonszentgyörgyre délelőtt M éra 44 perckor érkesik, mig a 213. az. vooat Balatonszentgyörgyről este 6 óra 42 pertkor Indul és Bsáspsst a déli vasútra 12 órakör éjjel érkeslk. Et utóbbi két vonathoz különösen mérsékelt áru msnstfsgysk kerülnek kiadásra. Ugyanessk Julius és sugusztua hónapokban minden hétfőn és sugusstas hé 21-lhén
Siótoktól Budspest déli sasttg a 211a. se. külön nsmtlji i ouat közlekedik, mely Siálsfcrál _jél 5 érs 50 perckor indul és Budapest dtft vasútra iltlsl«^ 8 Óra-2A perckor érkmdk. _
— Sátstári blaanb Nagykanizsa iag-szebb nyérf* helye, ss uri közönség találrrmó^a Finom borok, világos és barna sörök fégim hűtött pezsgőfröcscs és sgyább Qdltő Italok, hideg ételek, fagylalt,\' jegeskávé és cukorkák. Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
— PSiöa nóta Fráter Lóránd, a jeles dalköltő honatya évekkel ezelőtt, tsláa egy virágrügyet fakasztó tavaszi napoa valamelyik vidéki kúria árnyatteregető akácsy alatt megkomponálta nagysikerű s nagynépaaerüaégl nótáját: .Tele van a város akácfavirággal." Hol és milyen körülmények között született Mg a bájos népdal, naat tudnánk pozitív*
•nagarlini | annyit azonban tejjn^ bizonyossággal sserünk állítani, hogy nem .ragyogd székesfővárosunk" adta kezébe a kottaíró tollat, fticrt ebben az esetben alighanem így bangoa-n£k a dal: .Tele van a város kéasények füstjével ..." A népdallá változott müdalt pálya-futása közben kellemetlenség érte. A kellemet« lenség négy esztendős pör ben nyári kifejezést. Még 1910-ben történt, hogy Nádor Kél.
mert kinyomatta és forgiloinbá hozta Fráter Loránd idézett dalát azt állítván, hogy a kiadás joga egyedül őt illeti meg, mert a Magyar Zeneműkiadó Társaságtól megváltotta ezt a jogot, amelyet a társaság igazgatója, Luria Artúr pénsen szerzett meg a komponistától. _ Nádor Káímán nemcsak s Harmónia szigorú megbüntetését kérte, hanem csekély tizeser korona kártérítést is, azonkívül az összes kották lefoglalását. A törvényszékelőszörszár alá helyezés dolgábsn döntött, még pedig a felperes ké relme ellen, azonban a tábla elrendelte a kották lefoglalását. Ezután megtörtént á bizonyító sl» rárás. Luria Artúr vallomáaa volt a döntő ebben a perben. Elmondta, hogy amikor a Harmónia kinyomatta a dalt, még sem vette Nádor Kálmán. Maga a szerző, Fráter torért ...n^y^n j| az alperesnek kedvezett. A l^-f-\'g e vallomások alapján ántasitotta IrMMitftd a felperest a aaég az 560 korona perköltség megfizetésére Is kötelezte őt, azonkívül föloldotta a zárlatot. Ne csodáikot» t^k . já.itkaifl, ha a rrnrmS-kernakndé-
sek kirakatában négy évi szünet után ias^t megjelenik egy kotta, amely hirdeti: hogy füst, korom és por helyett: .Tele ven a város akácfavirággal".
gyönyörű választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fia
könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN,
ZALA
1914 fölfut 0,
m
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-Üzlet
Budapest, juHos 7. Kánára-Oztat Vlitazstian. i
HsMrfdő Islet: Bum oWbtni 12 79
Bnss 1915: fpriL >2.9»---
Rors oa óbcrre 026 Zab októberre 771 •■-
Trageri májusrs 7.26 -Tcsgsri ju-iutrs 7.50 Temed 1915. mái. 7 36
Értét papír tflnde.
Migyar Eltel 774.75? O-ztrák MM 592— 4V, bonwMndéh 79*50; OszT»k magyar ál-lammnt 670 ; Jiimmhint 11T1 i Imi ■«dóbank 470\'—; Hasal bank 260-—; Msgyír bank 470.—; Rima muri Ily i 600-—; Sslgoisr-jáni 657 —; Kösuti vssut 560.—; Városi tatát 300"—
Felelős aaarfcesztS: Hacha! Lajas.
Savkan«; Tétfc Zstfafca.
Rendkívül olcső tűzifa
t oszt bükkhasáBfa
218 korona 10000 kgként házhoz szállítva, valamint egyes kocsirakományon-kétit. Megrendelhető Fatelep Csengeri-ut 18. szám. Telefon 143.
ti vb. lintncts: tm 10,
Mayor Károly
rútítm, mfitíu sfissirsis ti iíibné ijín.
Fflüzlet és gyár: Kölcsey-utca 19. sz. Fióküzlet F6tér Korona szálló épületben Telefon szám; 289.
Elvállalok adndenféle női éa férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisztitáaát éa átfestését, porolását és vasalását, továbbá az összes háztartási, szállodai ruhák, női és lérfl iehérnemttek mosását s vasalását s legj u Lány osabb árban.
Postai msgbisásókat nana és pontossá eszkimóm.
PHssirszás! Gonvrfrozá« I tessék a dinre ügyelni I
Esetleg mighlsásra nmflyesen is tisrte-1 etemet tesz ess.
Mészáros és hentes kerestetik
Dzletuezelőnek
Cím a kiadóhivatalban.
A József főherceg-utca 67. számú ház ban egy szép 3 szobás lakás ösazet
mellékhelyiségekkel együtt
iilisztis hó I-bíi kiadó
Megtekinthető naponta reggeltől dát Bővebbet ugyanott. U7
IBYOW JOHAiroiSBRPBnWT
Ezen víz borftf,—vagyn -nélkül i* \'liimaWJiHilil, moly- az átvágyat gerjeszti, az emésztést elősegíti. Kíséreljék meg, akik homok és kőképződésre hajlammal bírnak, igyák állandóan, biztos eted-mén jrt mutat fel ezen bajok "terjedésének meggá£lásanál. Kaphátó az összes ápványvizkereskedésekben és a
Gleichenbergi Kutvállalat utján.
■■ÉHMMMMH
alMtbk
A _TE8
Az építés idény alkalmával bátor vagyok a szabadalmazott /Terraaol\' tetőfedőpalát szíves fi-gyrlméhr ajánlanL _
A "lerrenol
a jelen kor latjobb tetőfedi anyag, sabadauaaaott eljárás uuiit késiül ás\'«sállal raod-kvül rugalmas, szilárd vizái-hátlan cl Tttzbtat Oá. Fagytak, melegnek ellcntáO éa hi«f<»n TOL" festék hozzáadása
nélkül készül, ami által tanaáaaataa szürke színét meg tartja. A „TERRENOL" bármely gyártmánnyal M-veszi a versenyt, amit aa ormás -kf
73.
táat éa m%ilrf teljes «¡ánlattaU KiváKS tj»rtelett3 Kmasalnr Kálmán Nafykaabsa, ICiráiy-utca 58. aa.
A C&engery-utcában, a sóház melletti
Blau^!?: lelken
Igen olcsón adatnak el s
Bővebbet
BLAU LAJOS urnái
=cog|iióDfilr.
A legelegánsabb
-Vászon cipők és Őandálok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miltényi Sándor ós Fia
cipőárnházában Nagykanizsa, ROuton, a váras palotájában. • _4»_
Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut
Kép
a q reclám-° ° bélyegek
Mgyváiaaztákban kaphatók Flacha! Fülöp Fia könyv- ás papirkereakedásábnn
19 éves felárva, 400000 K vagyonnal, fiatal özvegy (fogadott gyermekkel,) 50.000 K hozomány és
sok száz vagyonos hölgy van hiiaiiág céljából előjegyzésben. :==r Komoly érdeklődőknek díjtalan feévilá-gositást ad „HYMEN" Berlin 18
Nagykanizsán.
htarnbaa TsUfaa M5
Ajánlja valódi márvánvtörmelékböl készült márvány mozaik lapjait, a melyek óriási nyomású motorüzemü hydralikus sajtóval állitfatnalc elő és motorüzemü kőszőrülőgépen tü-kőrsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előazobák éa templomokban.
KáazSek műkőiépcsőket, granltt terazzo burkolatokat, egyszerű és díszes színezett cementlapokat — Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére, csatornázásokra beton áteresíek és vasbeton hidak építésére. Cement és asárvány mozaik lapokról díszes iqe^adket ingyeskSldSk.

Nagy válaaztékban mindenféle legmodernebb ebédlő éa hálószoba
Díványok, Ottományok, bőrgarnitúrák és székek saját készítményeim jó, azép éa bámulatos olcsón kapható csakis
Seherz Lujzi itók
kárpitos és asztalos Városház-utca Nagykanizsa Stép flwhtétnméawáa Im mftómml
1914. lulins 8.
Horváth Gergelytol
■8intt modern\' chamut
cserépkályhák
minden színben, előnyős fizetési feltételek és jótállás mellett jutányos áron eladó
mm V«ri»irtf-i:ci ti
ZALA
A cognacgyárban
cognac, rtftii, bszilvórium, seprű, törköly-, busf znyő-, barack-, dióra» is cserwnyepálinha, ras
épugy minden fajta likőr nagy üvegekben, porcellándugóval á 2 kor.\'\' Mindenkinek ajánlatos a véld, mert az üj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón be szerezhetni.

Kaufmann Mór \'\'férflteftbó—-• ■ - - - . . ■ ■
Telefon 222. Nagykanizsa
—pZ _.L"~ .\' ■—---.- - JCaiBnijijili $ fí
Btschitzky Jrfiksárté
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legjobb hírnévnek örvendő újonnan felszerelt hangazer-akt Arában zongorák, ptaninok, cimbalmok és Itarmoniumok nagy választékban részletfizetésre is kapliaték.
ha elegánsán és olcsón akarnak -ruházkodni, látogassák csak meg
is mm
divatáruházát Nagykanizsán ^ Erzsébet-tér 21.
Moskovitz cipőüzlet mellett.
hol alkalom kínálkozik kevés pénzért legizlésesebb legfinomabb szövetek, selymet grenadint, epouge vászon krep-pet francia delain, mintázott krep, krepdeschin, lüsztert minden színben beszerezni.
May és Holfeld-féle Rumburger vászon, Re-genhart és Reirngn asztalnemüek, Schróll Benedek és Fia sehif ionokat eredeti gyári áron.

Mayer Klotild
efttmoiótyini NAGYKANIZSA. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Fő ut 9.~ szám alatt levő gyűjtőtelepe -met Hunyadi-utca 19. sx. alá helyeztem át. Elfogadok női és férfi ruhákat vegyileg vsló J| tis\'titátra, továbbá az összes háztartári ruhák mosását és vasalását 10*/« engedménynyel Külön gallér és kéxslő-oastáiy.
Garantált Rlormesznélhüli
gőzmosás. —Szíves pártfogást kér ...
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyndi-u. 19 Gyüjtőtelepek Hunyadi-u, 19, Kazincy-utca 8.
ViZH^IiUiiítifiíiMríllUit
fiscbl ISÍIIÍD
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget* hogy műhelyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
kútfúrást Mi
végzem és így az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres eredményéről. .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitélét, 3 évi jótállással, úgyszintén az összes kútszivattyuk és tflzifecskendők készítését, javitását és alakítását.
Szollá és oMgUahstá aniwkAmröl
na á mos aliamerólavél áll m s>|| árileaifl közönség--JT>Lrsségérn.
8
ZALA
10*4 PP *
Mire van szüksége?
i Hol szerezze be szükségletét ? Fischel Fülöp Pia könyv-, papír- és irószerkaraskedése Nagykanizsán.
PÉCSI ANTAL F
ioai(yirk)
RjzIoczh. 29. íftégl MMl)
Elvállal mindennemű u] kocái készítését, valamint
féglek ui}3a1<ikfidSiit, fényezését és béleléséi jtt-tánvnw ár mellett.
bu iirL" idaaabb ktvticlti — i^a¡BMSaSMBbSé,
MAI divatszalon
KlíTTKEfi NŐVÉREK
fWr ss.
_kolapialkai i
MWSthWIt a IMW
h. — Oraaa-ito ■!>!! t< JAtetoMtatokat teg-1 IBii iiiH || n cMttamaV.
Szobafesto ás mázold
RCÓZSI SÁNDOR
mum uto* T. ••
AjánJja magát a szakbavágó munkák modem, pontos ép Jutányos el-k&jrftéstfre. A
Uri fodrÉKlinip KÁLOV1C9 JÁNOS
ZALA
politikai napilap
iitf^ctcflik minden hétk <Si ■ napon este 4 órakor — Helyben házhoz hordva havoakinl 1 kor. 80 till.
WeinsMn Regina
MinMaMaaSl taasuébké
áron vaitaliaTL____
mmóanaor a taartabéaséa fflMUMwiB|laaarai«o.
ixökaóöáa a válaixtákbaa I
Nói divatterem :: BAJRON MICEI
úti Ml ■ m. a. astaililisii aim h. InñrtM aaSraese MSa «aSMjtl »SI ótaal-
MODERN BÚTOROKAT
Jegizlésésebb kivitelben készit
TORMA PÁ1»
műbútorasztalos Klstnludy-utce 4 se.
■ MSili
■HHTMMt innawtaSiSili ■M^HUIMk
SZUSTtóTÚ ÉS IYER6E3 K lap per Gusztáv fi it a ij itai utM
MUbetyemoen eisoranga szíjgyártó" munkék készülnek jutányos árok mellen. Utt bóróndbk
ipli m való BMásajijfiajjE ariat aaakaaarS oicad ttom vállalom.
Tisztelettel értesítem in é.
ÜBláiáHl liZÉSStflt, hogy
s martia- és serlés Ints árakat tetemesen leszállítottam Ejtési íven M BMte> Sa wiMim nélaat n»> i—ata» iasai»atsa ina
Sataoa pSiiSuséai Mr
SIMM ISTYÁN
hanta* éa máazáres.
MUiler Károly
•érfl szabó
Fó-Bt
SMl mindaa óéreo J* »étesdó öri raháírsf
¿»¡^¿¿ssS
pontosa* essk&iS"
Skerlók János
vridfvat szabó Qzlefc
Nagykanizsa, SnécftéttyMér 2. «ia Szíves meghívásra fe óékre is kivegyek.
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott éa (edeles faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
"\' .1 WiiiMrnhV- és kocsi kovács tlagykaniaa, Kaxincy-ntca 18.
^(Mjgor.) Ja vitások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli apedalista.
Rágós lovaknak calodába való—vasalására.
Sáfár Ödönné
női divat szalonba Magyar-utca 5. szám.
Uincelános utóda
angol éa francia .*. női szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
» SZtffCk
épület- és diarműbádogo-Nagykanlzaa, Kiolsal-u 2. Késs t minden a szak« mába vágó munkát tai lós és modern kivitelben. Elvállal jótállás melleit: fSrdóazobe, vtz vezeték és angol doastt bereuasséas ket, kutjavitást stb.
- Mj^amébe
a|ánlom nálam készfllt tel-ayithatlaa vertheitn pince éa maktánáralinat.
FQrdős fiyörqy
lakatos NASTKANIZSáN, Rákóczy utca SS.
Űflitfec Isíyáar
elsőrangú angol és bands nöl d Iratterme Kazincy-utca 12. SZ.
Zrínyi Miklós utca 36. és Zrínyi utca svak
MÁGfCS JÁNOS
HriUsabó Nagykaalrsa.
--SMiSatár ■, tel»
HaSaaSttt pék hár.
Kéaittmlndonnamú ortmha hat a iiaai ós lopéivaio-tabb kivifalban lut&nyos áron.
SpbaaaSral miwttaifti mtn-
Saa Móniira órtóa* «él Bartók, lám m#gM*É,r« «iéékra
MOLNÁR SUDOR
Készít fényes«a éa man bútorokat egyssertl éa le gtla o ma b b kMlelbea, úgyszintén MM karáé\' ■
Gsavnicsár Ferenc
kocsikor Sea éa Mpaécoió
S. rTMrm
Elvállal e szakba vágó munkál Icgfolányoesbb árakon. — Telefon meghívásra házhoz igegyek.
Brantln József TEMETKEZÉSI VÁLLALATA Ktltüiizxbt. Ettréi-f* 7. fL
(SATTinn NáZJ
Kész koporsók Juténuoa áron kaphatók. — elváltalak apu-szarfl óé Hím«» tawiat-kaióaaaai Aaznióa Oziatam-ban kéaz bútor lasotesóbb érőn kapható. ■■■ ■■ ■
Papírszalvéták
Navy választékban Igen Inlányos áron kaphatók
Fischel Fűtőp Fia
papkkmMMMk«.
0 PÉNnMTAS ü
Aki tleatia ée dlesön akarta mhsM* moaaM, annak ttatsí^ot ul^lnát-mányu a f \\ n szappan azóda #a. moaé-S poromat. a
POUil UWT mpM2L
Irodaszerek
Pischcl fülöp Fia jzprkereskeMsaMi
szrrezhetők be legjutá-ny\'o&dtib á qa legnagyobb választékban.
Somogyi Femc építi
Pstón-et 77. SZ. Elvállal mla ásaaiin» ép«-let munkákat azakaaert kivitelben; régi éptttetek átalakltáaát — Terveket, kMlségvtláetfc«! (aSáayoa ároa kliik
Sebők Károly iris
Mgtarim, KMÍHÍH
Ajánlia raktárát a legfőbb gyártása mindenféle fall, ébreszt« ás zsebórák-ban. — Orafavttéeok 1 évi Jótállás mellett
VELECZ EDE
Caangery-Mt a. (Dr. Kralalar hé¥)
Készít u) rendszerű A6Ó CIPŐKET szegezés és varrás nélkül Jutányos ároa
Kézimunka 9 dó-nyomda üzlet,
á legdivatosabb kezdett munkák az baazea anyagok, valamint a legszebb ralz min lók legnagyobb vé-laáztacban jutányos áron kaphatók, ggm MKUp alaa a« Hl aaé—
Skrlvilits Istvii
Somogyi 6yulánó
VSrBamarty-ulca 54a házilag kezelt mosé él
vaaaló intézete, melynek főelönyeThogy a ruhák nem rongálódjak. Olcaó árak, kitogáalalan luunka. — Kívánatra a ruháérí házhoz la megyek.
BERECZ LAJOS <K\\- ÉS IMM üpÉii-IzMl taflkatitsa, UrÜMln 34. Készít mindennemű
:: CZIPÖKET :: leglulányosabb áron. JitttÉMkal ilisli MM.
ORBÁN MIHÁLY EM nagykanizsai tulipán gozmoaó-, fényvasaló- éa vepyttaztiró Intézete EStvba-tér 29 Elvállnlom az Összes háztartási fehérnemtlek tisz-tlrásét legolcsóbb árbsn. Vidéki megbízásokat pon-toean fellesitek. ==
Lencz Boííjzsár
tpu-istrtt k mami anta Petófl-ut SS-lk szóm. Elvállal kdmives éa cserepes munkákat, úgyszintén mindent átalakítást :: olcsó áron. ~ :
Steihsr FOlOp
Mrft- és nói cipész ■éllieiy ufcia ML az.
TCészb mindennemű férfi- a nói cipókel legdivatosabb kivitelben, fulányoa árak mellen. Mankóim tartóe-aágáért szavatolok. 3
AJáaHa a legtöbb készitásll csizmáit éa dennemU lábbelit, ntdyal olcsón bocsótt a t vrvó-kbzSaség rendelkezésére. Vidéki rendelések portássá eszközöltetnek
Levélpapír
A lesszebb és legolcsóbb levélpapiroe-ujdonsógok : Ptecksl PflIOp Fia paphksrss kedésében kapbaMk.
I» értél
EGYENRUHA-SZABÓ
Krausz József
Safér-ul IS. ax.
ctvállál bármely fegyver ssmhez tsnozó egyen-ruha elkészítésé: és ái-alaklióaól. - Oakéwaaak 4a palai am itaiM, rtain wt laalataaarat éaaáat mahatyam. mm aiaaó óraa kéaalMK
LaDskk nsrakszÉMi
a apa -a« SS.
Hamlaltatlaa badacaonyl borok, meleg és hideg étetek, klttlno Itatok minden IdÓben a t. köatinaég
rrnddkeséaáre óUanak Paaia« ktaaalsólóa. kbaa«i •»k áwaiéara iMagaótatwak.
MEHOLOVfTS JÜZSE*— aaeazsyár berendezési vállalata - Király-«. 45. Elvállal e szakba vágó mindcnncmll munkákat, tovóhhó vtzvazatákak, vlzmalcgltdk, rázUatök, ás per niMiw késsliásé és lavltáaatl. valamint réscdáeyek ónosásál.
URI DIVAT SZABÚ-MÖHELY Gottrolch Antal
Mfélt ama SS. A Mai kor tgóavaénak aila dcii .tfklnlrtbaa a<fM«M masara uri ranea béaal. Máét |alSa»as Iraa »állatta. - La vét Walt p^tm a
■Ml la kMaevék. —
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyorsan *s oiese arban :: készOInsk a S
JLHA- ITMMá I I.-ML NASTHANIItáN.
^Hungária41
modern dm- és szobeíesiészetí vállalat
Xötwto-tér U,
Ha klaáitslalásssd" JLala HHspUadó és W>stáa \'Minsslaytirsaság* Uayvayswdá|ában llagyksalisén %ssgsMf
KLL éiMw
Nagykanizsa, 1914. jullus 9. csütörtök.
154 «a«
a ~ fa MdnMi JpHMBHB ^^ w ElgftsaUsI Arak •
ass^T A | a
—£ A L /\\
IX.ili.tm - .,«1 fcj ^^ . ^^
" f POLITIKAI NAPILAP. ■«¡IS UtaMMk Min Miami nk i tnöt |\'.aissjsfít *
SZERBIA
Szerbia szabad teret ad a nyomozásnak, amely a szarajevói merénylet belgrádi szálai, értelmi szerzői, fölbér-lől után kutat Nem is képzeljük, hogy ezt másként tehetné, vagy másként tehette volna. Nemcsak azért mert enél-kül s legélesebb diplomáciai eljárást és annak legkritlknsabb következmS-" nyelt szabadította volna magára. Azonban semmiesetre sem vonhatta magára • sserb kormány és s szerb hadsereg azt a látszatot, hogy a gyilkosok bűntettét, egy Idegen állam trónörökösének élete ellen elkövetet merényletet tu<U-
az afrikai néptörzsek erkölcsi rendjében la aOg lenne elképzelhető: és Szerbia, legalább térülőt szerint Euróban van.
Nem tehetne másként, mégha, amint egyébkor szokta tenni, hatalmin pro-tek torára, az orosz cárra támaszkodnék. Az orosz cárnak akárminö kedves Szerbia, mint a nagyszláv gondolat egyik cMfcftif, - sz Igazán sikamlós és veszedelmes dolog lenne, ba s cár, akinek éleiét állandóan féltft a bombáktól és merénylőktől, akinek egyBc elődje bomba által balt meg, — Szentesítené s. bombavetők és merénylők értelmi szerzőjének büntetlenségét — Akárki inkább mondhatná és inkább aláírhatná a belgrádi sajtónak jellemző üvöltését, hogy „vannak bizonyos körülmények, amelyek a merényieteket érthetővé, sőt szükségszerűvé teszik", csak msga az orosz birodalom leje nem.
A vizsgálat tehát megindul, s Igy biznl lehet abban, hogy a szarajevói gaztettnek veszedelmes diplomáciai következményei nem lesznek- Amonarkia becsületéi és tekintélyét föltétlenül meg kell óvni, és ez különösen szükséges Szerbiával, amely a ml békeszeretetü ket sokszor tekintette győngeségnek, s bizonyára ebből merített kedvet a*> elbizakodottságra, a -hányiveti gögre, amely a belgrádi utcák hangjaiban mcg-mcgnyilatkozlk; de ha ezt Ismét
a háború tehetőségének gondot elhárl-tásával lesiet megcsinálni, az mindenesetre jobb, örvendetesebb. Ha rá is férne a szerbekre a lecke, amely harc-kedvük^ hosszú Időre lehűti, hóbort jatkat leszereli és világhódító ábrándjai kat vfsazaszoritja: ez Idő szerint nincs kedvűnk, —- ha nem muszáj» —ennek a leckéztetésnek költségeit és . fáradsá gát viselni. Ki kell pihennünk a moz gósitáso^nak, a nagymérvű hadi készű lődésnek költségeit, ki kell hevernünk gazdasági étetünk sorvasztó lázát, azu tán, ha. elkövetkezik az Ideje, gondo -hatnak a lesilmolágri,
Az azonban, ami a szigorú titok tartás ellenére a vizsgálat adataiból Tddlg napvilagra került ésbeblzonyo sodott ténynek tekiathető, magába kompromHtátó Szerbia közállapotaira és erkölcseire. A szarajevói «.erényiét szervezői között föltétlenül voltak szerb [ vatslw
hogy sem s kormány,
nyilatkozott meg az érzés, amely örülni tudott a merényletnek, amely annak Igazolását kereste és csakhogy ép nem tapsolt Gabrinovilsnak és Principnek.
tu az amire nem volt mét példa az ujabb Idők történelmében. Merénylő "kezétől halt meg Sadi Carnot, Umberto, a portugál király, de a merénylőket seholse glorifikálták, ha csak az anar-klsta barlangokban nem. Katonatisztek világ egyetlen hadseregébe se sü-lyedtek annyira, hogy éretlen suhanco-kst ugrassanak Dt es neretjenek Ml pokolgépek dobására, gyilkosságra.
A vizsgálat eredményét be kdl várni; lehet, hogy nem derít ki több szenzációsat mint amennyi eddig a közvélemény szeme előtt "van. fis lehet,N hogy a diplomaták azután megállapítják ; nem történt seuiiul ■ mt ndttit dolgot adhatna. És azután folytatjuk azt a .jó szomszédi viszonyt" és a gazdasági kapcsolatot, amely bennünket Szerbiával sok tekintetben egy« írásra utal. Szerbiát azonban, amely erősen igyekszik kulturállamot játszani, sokáig fogják belepni azok az erkölcal foltok, amelyeket Európa szeme a. Szarajevói merénylet után rajta lát. És akármelyik állam szlávjától csodálnók, ha ezek után ugyan vágynának azt a elmet viselni: Szerbia polgára.
A Uii|ssfstád rahm. Egy Mii-cáfoUtot közöltünk ma. Arról szólt.
katonatisztek és szerb notabilitások, a bombák föltétlen01 a kragujeváci arzenálból kerültek ki; és akkor, mikor az egész müveit világ fölháborodáasai, iszonyattal és megvetéssel Ibgsdts s trónörököspár meggyilkoltatásának hírét, — a belgrádi sajtóban leplezetlenül
ma. Arról szólt, i. padig a nemzeti munkapárt nem kezdett és nem folytatott az ellenzékkel tárgyalást A klelgM«s«ésl reform parlamenti tárgyalásának idejéről Értesülésünk is olyképp szól, hogy a mmíkspárt ily iráay-baa semmiféle tárgynlfat nem kezdett Mindazáltal történt valami és padig ellenzéki részröL Puhatolózás indák meg oly irányban, hogy volna-e módja annak, kogy n közigazgatási reform tárgyalása őszre kslsmtasstli
hlUiiBill MfSill 1« n
1 kész ágyfelhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat SINÜER JÓZSEF és TÁRSA- divatáruházában Erzsébettér. 1
ZALA
IM4 luliu* 9.
FORUM.
H«f kell dicsérnünk a rcndírséfd. Amióta ■ Zala szóvá tette, hogy la piacé álslmirrsrek árusítása körül msayi riAiiélti történik, \'r; a hust. tinót, tejfelt tinta, hófehér m ha darabokkal védik meg a porttól a • többi élelmi-»xert ira piszkos. bacillusoktól hemzszgő papírlapokba takarják. A rendőrség ugyanis szigorúan ellenőrsi a piaci tisztaságot s ennek, íme, meg is vsa az örvendetes eredménye.
Immár huszadik napja, hegy Füredi kitűnő "■"táffhita Nagykanizsán játszik. Örömmel, büszkén állapítjuk. meg, hogy ezalatt a károm-két alatt a társulat szereplését a legteljesebb , erkölcsi és anyagi siker kisérte. Ez pedig nagy szó, nagyon nagy szó, mert Nagykanizsánál sokkal nagyobb városok sem tudnak annyi } szép házat produkálniuk s kánikula hónapjaiban, mint amennyivel most Füredi társulata dicsekedhet igaz, hogy ebben nagy része van a kitűnő tagokból álló társulatnak s a pompás, változatos müaornak, de s2 éídenf* orosztan* része mégis s nagykanizsai közönségé,—«mely fényes tsnubizonyságát szolgáltatja napról-napra, hogy mennyire vágyik a nemesebb,-tartalmasabb szórakozások után s mennyire hálás, ha igényeit, várakozását kielégítik^ Az emberben önkéntelenül fölmerül a gondolat, hogy micsoda pompás téliszezont lehetne csi-ttilaL_ot*, »hol nyáron is ilyen - páratlan - siker szegődik s színtársulat möködésének nyomába. Igen, Nagykanizsa már teljesen megérett srrs, hogy téli színháza legyen. Ezt be kéli látniuk azoknak is, akik húzzák — halogatják sz ál-. I landó színház ügyét. Valamit most már tenni ktU, még pedig sürgősen ebben s kérdésben. —Ha s város nem akarja megcsinálni a kőszínházit, — tessék más megoldást keresni. Kerül fölös számmsl s vállalkozó szallcmü erabef,
aki megfelelő tartalmú koncesszió sUsaábssi Isgnsgyohk őrőasasel msgápltl saját péazáa a nagykanizsai állaadó színházat. Így bizonyos idő mnlva a város ingyen jer a színházi alapot pedig, assaly keny, —\' más célra fordíthatja.
Színházhoz, —i
máris jalanté-
Átszervezési szabályrendelet
<AV

megye
titulusok ellen.
(Saját tudósilónktót.)
Említettük már, vármegye
megjegyzéseivel, kifogásaival és útmutatásaival együtt visszaküldte a városhoz módosítás végett. A körülbelül huss iv terjedelmű, hatalmas munka elkészítéséhez hosszú hetekre volt szüksége a vármegyei eiőadónsk. A leirat két hét előtt érkezett Nagykanizsára a Krátky István dr. főjegyző, egyéb nagymérvű elfoglaltsága miatt csak most készülhetett el a terjedelmes
-A—vármegye " módnaítáa végett vissza-
küldte a szervezési szsbályrendeletet, de lényegbe vágó változtslásokat nem "kiván. A megjegyzések és utmutatások. amelyeknek kíséretében- a szabályrendelet Visszaérkezett, csu pán külsőségekre, s formákra vonatkoznak, de nem érintik a szabályrendelet lényegét és azokat sz alapelveket, amelyek .a bizottság tagjait
Mindamellett a kifogásolt részek módositáss, a szabályrendelet áUáspontjánsk tüzetes és ki-meritő megindokolása, igen nagy munkát igényel s így nem valószínű, hogy sz már a legközelebbi közgyűlés elé kerülhet . ____
^---A vármegye kifogásai közül aránylag az
a legfontosabb, hogy sok olyan részletet is fölvettek s szabályrendelet be, smelysk a város-i n* r in 11iMüfiimriTse
msslll törvényben már kannás glsbstaaá « igy teljesen fólóslsgss volt ssakat kózgySUsf határozat alá boesétaal.
Ilyenek például: a közgyűlés, a tsaáes éa as egyes tisztviselő? hatáskör*.
Kifogásolja azonkívül a vármegye némely városi hivatal elmét. így tőrvényeltsaasask találja. hogy a főmérnököt a műszaki tanácsnok, sz erdőmestert pedig a gazdasági tanácsnok eissévai ruházta föl a szabályrendelet A vár* megye itt utal a városi törvény 1912 58. szakaszára, amely mellekletébe» pontossá awg-állapítja a rendezett, taffsc»u városokban kreál-ható hivatalokat a az ásókkal járó elmeket, ti as .idézett- törvényszakasz ugyanis csak az fürdőmester! és főmérnöki címeket Ismeri. Azt is fölhóázs még a leirat, hogy a szervezési szabályran defetban nincs megindokolva, hogy miért vett át a város egyes rendelkezéseket a régi szabályrendeletből a miért alkalmazott sok helyen teljesen eltérő rendelkezéseket. Esek a viszonylag még lényegesebb kifogásai a vármegyének, A többi megjegyzés jelentéktelenebb alakiságokra vonatkozik.
A főllebbezésekkel, amelyek a szabályrendelet ellen beérkeztek, a vármegye nem foglalkozott. Az átirat záradéka azooban kifejezi azt az óhajtást, hogy amennyiben ez le-hetséges és méltányos, a módosításnál vegyék figyelembe a föllebbezésekben előadottakat is,_1
Egy keveset használt 96 Q; m.
uiaszkos ponyua
jutányos árért eladó
Megtekinthető
Valics és Deutsch cégnél
Kuazkó Dezső:
A hableány.
Vastagfalu, Itñwpkftirr épületre 1 emlék- j
szem. Ugy hívják: szeminárium. Sötét, \'dohos -F levegöjü folyosóján fekete reverendás ifjú asdwsl járnak ifimki Ezek s kispapok. I Némelyek közülük sz igazságot keresik itt s j ábrándos lelkű a misztikus homályban az igazság, sz élet aranyos szövetét látja. Ezek.. kevesen vannak. A többség, az erény száraz-leikü prédikátoraiból áll, akik könyves szekrényüket, íróasztalukat az erény pulpitussivá avatják s a halált prédikáló szent böjesek fecsegő szsvávsl szólanak. Es mindnyájan mintha eleven anboltlakók volnának, akik a szentté avatott sszketizmasbhn testnek, sz életnek megölésétől várják s lélek föltámadását.
A szomorú rabok egyik szórskozó helye _a>felyosó, amelyben végigkong szomorú iépé-Mk. Alá és föl\' járnak azok, akiknek lelkét tüz marja, akikben az elfojtott gondolat ösztökélő ereje a szükhatárn mozgásbsn keres meg-nyugovást. Amint S magánosan sétálók elhaladnak egymás mellett, egyik halkan odasugjs barátjának : ■ i \'..... i—ií— ím,»,, t maii
— Éjjel tslálkoziink a folyosón, s kertre ayfló ablak malist».
\' Ott leszek, Rókus — mondts a másik.
A lépések kongáss elnyomta s lázadó lelktt kispapnak büare csábító szavát.
• A szentséges börtön tŐbbl lakója ezslstt kényelmes pipázóban vsn s puhá díványokon aynjtósva szlvjá cigarettáit. Neklek nincs vágyuk, sáluk minden igazság készpénz. Nsm vesződnek sz élet gordlusl etomójáask bogo-sásévsL A dus vasárnapi ebéd utáir- jól érzik
msgukat s a lelkük nem vágyik tul a pipázó, az ebédlő falain.
-Most csenzettyűhang zavarja meg a lép--
tek kopogását, a pipázóban ülők köznapi, értéktelen csevegését. A nagy harang másod szer hivta már a hívókat a Vasárnap délutáni versperasrs. A kispapok gyorsan indultak a a musaeumok felé, magukra kapkodták a karingekei, fejűkre lettek a kvadrátUSt s—kezükben a breviáriummal, osztályonkint, hosszú sorbsn indultak a székesegyház felé. Elhelyezkedtek padjaikban a kanonoki stalhimpk előtt s nemsokára betökötte s templomot a gregorián melódiák hatalmas, lélekemelő csengése.
A templom hajójában a padsorok tele voltak szórakozottan bámuló boldog emberekkel és áhítatos imába merült nyomorultakkal. Sokaknak lelke kereste szt, aki a zsoltárokat inspirálta, aki valamikor megihlette, a "szentséges dallamok szerzőjének lelkét, amig a többiek lelke itt lebegett a íöld fölszinén, a világ hiuaágos dolga körül.
Az első padbsn, átellenben a kispapok-kal három ifjú leány\' ült. Kettő imókázott, a harmadik pedig rajta feledte a szemét egy halványarcu, nagyszemü kispspon. Régi látogatója már a templomnak, itt van mindan misén és vesperáson, mikor a> kispapok is jelen vannak, Már egy év óta ül állandóan ezen a helyen s nézi, nézi akt a kispapot, minlhs a szive is, a lelke is a szemében volna. Gyönyörű leány s hozzá igen érdekes. Kék s szelne, sz srca meg vskité fehér, olyas, mint a kristály patak kanja a vízesés slstt. Ezért hívják s Idspspok hableánynak. Mart mindnyájan öamerik.őt, ratv a noviclu-\' sok Is, akik ossk most öltötték föl a reve-I randát. Padig agyjk sem beszélt vele soka.
■ Csak látták őt s itt-ott pillanstokrs lopva a j szemébe néztek kíváncsian fürkészvej Es a I szem kitűnő- drótnélküli távírókészülék. .
Á hableány megelégedett ezzel s toké-letlen eszközzel A vesperás végén előre indult s sz ; utcán v isszs tördelt, hogy a kisps-pokkal szembe jöjjön. Mikor a halvány arcü kispap mellé ért, csodálattal vágyódásssl, meleg szeretettel nézett a szemébe. Aztán hazament boldogan, mint akinek teljesedett a vágya. A kispapok is átlépték a komor, várszerű épület küszöbét s munkához láttak, odahajoltak az elvásott szélű, régi latin könyvek fölé.
Este a napi munka után Inioden nesz el-halt a hosszú folyosón. A kispapok slndtak a nagy, boltozatdSL dormitoríumokban. Mikor már jó későre járt^az idő, egy alak köpenybe burkolvi "kisurrant az ajtón. Nemsokára egy másik ment utána. A fvlyasó Végén megállottak, kinyitották az ablakot. »A kertből az orgonavirágok illatát hozta be a szél. Mohón ssivták a virágillatos levegőt, fejűket kidugták a bűvös, holdsugár as szabad ba. Alig hallhatóan susogtak. Az egyik szólott:
— Vártalak öregem, valami fontos dolgot akarok mondani, ami talán maglep táf sd. Pár nap múlva hazamegyünk pihenni az év munkája után s én azt hiszem, agy érzess, Oem látom viaeoat a komor, aaeat faiakat. A lelkem elvágyik innen, ki a szabad, nagy világba, a vergődő népek közé. Bánt s csönd, ez | áyngedz kyngtalsnság, hangtalan vergődés, titkon fájó béka, öröm nélktl vató vidámság, melegség nélkül való szeretet.\'JNMtom a küzdést, a aáábarf lelkek ¡égető lágyít, kínját, vergődését, á harcét; te mag* at étet . Elmegyek innen s a safgé M Igazság, asams* ideál után.
ZALA
3
A veszedelmes
belladonna.
»»
Megmérgezett gyermekek.
(Saját tudósítónktól.) He W lóid mezőre goodoltmk csak a fit illttos, -tuja. selyme, a tarka »faágfejecskék, a bárányfelbős kék ég s a tiszta, derűs szemhatár -jut az eszüskbe. Föltűnnek képzeletünkben a poéták által százszor Megénekelt nyájas ligetek és a libáit terelgető pásztorleányka, a furulyázó juhász, de sohssem gondolunk azokra a veszedelmekre, amelyeket a mező rejt magában a amelyet gyakran végzetes szerencsétlenséget hoznak azokra, akik > aut titkait ucui isiamik.—Ilyen—szerencsét lenség, sújtott ma le Kotárcsik Mihály jankapusztai lakóa családjára s csak a gyors orvosi segítségnek köszöahotó, bogy az végzetessé nem vált.
Kolárcsik a közeli Jsnkapusztán él károm kis gyermekével, akik ma reggel kimentek a mezóre játszadozni A gyermekek rossz szokása szerint minden virágot, bogyót, ami az ut-Jskbx—akadt;—megöleltek.—Hirtelen—roaisnl lettek és hányni kezdtek. A sagélykiáltáisikra aiőfutott emberek rettenetes kinok között fetrengve találták a gyermekeket. Szerencsére Fodor Aladár dr. munkáspénztári főorvos Idsján segítségükre érkezett s azonnal gyógykezelés alá vette ókét. Az orvos megállapította, bogy az atropa belladonna nevű mérges növényből ettek n gyermekek a ez idézte elő roasiailéfűket. A gyors urtusl kftilnlépés mag»: mentette a gyermekek életét s valószínű, bogy egészségűket nébány nap alatt visszanyerik.
— Nem lep meg a szavad, Rókus, kiolvastam szesaedből lelked yggUMt B*r nem érzem, de megértem azt a vágyat, ami kifelé von, ragad etleoái^aUtlanul. Tégy ugy, amint óhajtod. A merészSrágyat, szabad gondolatot sohasem nyomhatjuk el magunkban büntetlenül. Csak egyre figyelmeztetlek. Ha talán a haMaáar rnkis nka sBmláiiiiinidiisk. maradj itt föltétlenül. Törd össze magadban est a vágyat, még ba a lelked is megbánni agyidöre Éa félek ettől a hableánytól. Érzi, bogy közöttünk igazságot kereső, hivő, ábrándozó lelkek, meleg szivek vannak. S 6 kivá-Issatja magának, a legnagyobb álmok áhnn-dóit, a legforróbb azhrflcket, ellopja a lelküket, kiragadja őket innen. Es többé sohasem látják ssokat, akikre rávetette bűnöket beszélő
Három év óta nézess d, hpgyan hadakozik ez a leány a Krisztussal, ö vinni akarja innen a lelkeket, a Krisztus ereje pedig viss». tartani igyekszik őket. Három -ádáz küzdelem folyt le akár én előttem. Es mind a háromban győzött a Krisztus szent erején az a bűnös, asép testbe bujt ördög. A csatatéren pedig mindig as maradt sebekben, akiért a küzdelmet folytatták.
__Sokáig beszélgettek még. Mikor a hajnal
nisméiwe« pirossággsl beköszöntött,. nesztelenül csakták be sz ablakot és aludni tértek. Es as egyik saőrayü álmot álmodott. Almában látta a Krisztust, aki leszállott a nagy akár képéről és liageló pslsesal tássadt a hab-
leányra és egy csapással megölte őt Éppen a szivét ilrta át a kard -s hsbszinü kebléből r^lssstak alakjában omlott a Vér.
As áknsdé ksagnssa kiáltotta el nu«át: — Krlsstas kegyelmezz I O, átkozott as
A zajra madepödve aáaaáréT aébányklspap. Astán eaőnd
fői a latét a
Nem kéli félni«
Nem hAbonutunk Szerbiával
Bécsben tagnap találkozásra gyűltek öasse, a közös miniszterek, valamint sz osztrák és a magyar miniszterelnök. Bár titkolózásba bur-kolták á tanácskozást, nem -lehet egy percig sem kételkedni abban, bogy mi volt a tanácskozás anyaga ? Ezt különben eléggé megvilágította az is, bogy előzetesen Conrad vezérkari főoök és Haas tengernagyi tanácskoztak . a külügyminiszterrel.
Szóval Boszniáról s a szarajevói merénylet által előállott kelytétről, annak várható követ-kezményeiről vo|t szó. Meg is tárgyalták, meg la egyeztek annyiig bogy lolytátásrs sincs-: szükség s Berchtold már Ischibe is utazhatott az eredmények ad referendum vétele végett. Nem la volt nehéz megegyezni, amikor azzal a szándékkal gyűltek össze, bogy bármi legyen a referátumokban a döntés csak egy less.
Tudniillik, mig a szarajevói merénylet egy morajló örvényt tár fel a nehéz és fontos problesaáknak égése aorát. addig a közös minisztertanács, s töméntelen bajjal szemben rsdirgnmit vssz a kezébe, ItTvonut t»i előttünk a monsrehiának legnagyobb sebe s íme a közős minisztertanács elhatárdkza, hogy lesznek némi puHti^i változások Boszniában (notandum gondolhatjuk, hogy milyenek, amikor a boszniai szerbeket már megbiztatták azzal, hogy nem dobják őket ki a kormányzó többségből); lesznek továbbá intésfcedések a rendőri hatáskörben, az iskolák terén, ami abban lég állani? bogy as autonómia megszűnik, ellenben egyenruhát a tanulók, hogy jobban ellenőrizhetők lágyénak. Vagyis meggyilkolják a trónörököst, felfedeznek egy széles összeesküvést, amelynek szálai, akárhogy forgatják Is, kinyúlnak ss iwsságlii\'il s akkor a megoldás sz, hogy egyenruhába bujtatják a nagyreményű boanyák csemetéket, kűlöoösen ha sacrbek. Bizony diffícile est satyram non seribere énről a nagy lendületű álüamférfiui koncepcióról. De hát hogy állunk mfgis "nmliiissl ? fiit Is q»«gtiiHji.k, Jól állunk, minden marad a régiben, kivéve ha valami közbe nem jön .. . . Ez a ha. Ezt példázta tehát a Cowrarf-dak as a Hmu tengernaggyal való előzetes tárgyalás is. Nekik olyan mumus szerepet szántak, amilyeneket a dajkasaeaékben szoktsk a vasorrú bábáknak szánni naiv gyer-ntktlr megtett sütésére. Csakhogy a szerbek, sajaálatosan bizonyították be, hogy a dajkamesék határait túlnőtték; ezt be is bizonyították, de ez sz, amit a Ballplatzou megérteni nem tudtak, mert akkor más eszközöket is tsrtokataának. Az a ha pedig moat már egészen biaonyoaau nem fog elkövetkezni, ezt dőre^tT) tudjuk. Pasks ur ismét nyilatkozik és igen szépen fuvolázik az egyetértésről és a jó barát-ságróL Moat egy darabig óvatos is len a szerb agitáció, de hogy alapjában nem mérsékeljük as engedékenységgel, amely odaát gyengeségnek hat, a nagyszerb agitációt, az is bizonyos. Diák uniformisokkal nem lehet ilyen mozgalmat elfojtani.
E|y ji karban livü
.Titania" mosógép eladó. — Qa • MmMUvakalbsn.
Pincérből - alkirály.
Egy nagy kanisaal Ifjú tauilljt.
%
Saját tudósítónktól.) Érdekes levél érkezett .ma a nagykanizsai rendőrségre, amely egy Nagykanizsáról Afrikába származott pincérfiú meseszerűen hihetetlen és fantasztikus pálya futásáról számol be. Dahlen Róbert aeve nem ismeretien a nagykanizsai olvasó köaóaság előtt. Az elmúlt év nyarán nagy cikkben in-mert ettük a nyughatatlan vérű fiatalember kalandjait. Dehlea Róbert apját, anyját senki nem ismerte. A város nevelte föl őt is, mint a többi gondozás nélkül maradt gyermeket. Mikor a hatodik elemit is elvégeste, pincérnek adták. Az értelmes, okos fiút hamar megszerették és ólgsn Jót ment ■ snlcs; hagy ^gy Ma pénzt fékre is rakhatott magának. Mikor asár egy pár forintja volt, föltámadt benne a nyughatatlan, kalandos öestöa a egy napon eltűnt Nagykanizsáról. Szókése után évekig nem adott életjelt magáról. Két év előtt a rendőrség váratlanul levelet kapott tőle — Ceylonból Ast irta a levélben, hogy hajópincér lett, nagyase rűen keres és pompásan érzi ősapát. A főidet többször körűiutszta asár s msgtsasit angolul, franciául, olaszul, németül, mag egy tneat aao-tikus nyelvet Is folyékonyan beszél. Ezután havonta érkeztek a levelei a nagykanizsai rendőrségre az Őt világrész legtávolibb sarkaiból is. Honolulutól Cspetownig majdnem minden nevezetesebb állomás postahivatalában ott hagyta furcaa és idegen zaaaatu emlékét ennek az ismeretldn csengésű szónak hogy: Nagykanizsa. ■ . \'■ ••••\'*\'" ■ •• ."
A mutí év őszén íiatán egyszerre elmaradtak a levelei. Ma délelőtt megint levél érkezett a nagykanizsai rendőrségre Dahlen Róberttől. A levelet a délafrikai StanleyciDe-ben bélyegezték lé a írója rendkívül érdekes, habár hihetetlenül bengzó dolgokét mond el benne. Azon a hajón, amelyen Dehlea szolgált, Liverpoolból Bengnelláig utazott egy sir Francis Eddystone nevű angol ur. Az előkelő angol szenvedélyes természetbúvár volt és egy tido*\' mányos ezpedicióf tervezett Délsfrika ismeretlen belsejébe. A szolgálatkész, intelligens magyar pincér nagyon megtetszett neki s rábeszélte, hogy kisérje el, természetesen jó pénz »ilmiákM- á t»i«Miii«»«r« mhafffHr
erre és Benguellában partraszálltak. Nékáay hét alatt megszervezték az expedíciót, azután tizennégy fehér és százhatvan néger kíséreté ben utrakeitek. Hatodfél . hónapi fáradtságos uiszás és rettenetes nélkülözések után n Kongón keresztül Ugandáig értek. A rengeteg kiterjedésű őserdőkben nagyon sokat szenved» tek, sz afrikai láz és a vadtőrzsek **—■■fffis-il miaK. Ugandában as Illető tartoaaány alkirálya Muszenbé herceg nagyon sziresen fogadta őket és fölkérte sir Frsocist, korjr legyen segítségére a fellázadt BMooobé aégerek leverésében. A fehérek segítségével az alkirály fényes győzelmet aratott a lázadók fölött, akiknek vezérét Dehlen agyonlőtte. A hadjárat utáa as alkirály fölajánlotta egyik leányé kénét ás a ha da er ag iBvmlililll Hogy a rábeszélésnek adnál nagyabb
Is sjándákaantt a magyar Inaik, Dahiaa-
tisztelő Arőkős
teháá sa ijlsllsl és bessnt vall sár
ré Is aat már aa
4
¿ALA
aki 1% tudott magvátal tők, ugy ■giMfiHi A levelet aszal régai Dehleo, bofy apósa sisfosztotta vele aa aik irályi sséftéaigot ás blást Hl Uganda király áj.ak, aki rwdkMl kegyssan fogadta. Aliit áss sssriat európai fo> gaibaskkal nézve is ónási vagyona van és ki-tflnően érzi magát Ugandában. Eddig tart Deh-Isa Róbert levele, ilgaada sokkal messzebb vjuj» mist bog? a kanizsai pincér sDdrályságá-ról meggyőződhetnénk. Tehát inkább elhisz-az ük, amit a iavéi mond. Különben az ezoHkns országokban nem is ritkaság sz ilyen gyors ■árnyalása karrier.
LEGÚJABB
Távirat-telefon
A képviselőház ülése.
Budapestről telefonozzák: A Ház délelőtt féltizenegykor ülést tsrtott, amelyre ismét nagy számmal vonult fői az ellenzék s folytatta a tegnap mngknzágtt burkolt obstrukclót Az ülés elején Harkányi báró kereskedelemügyi miniszter ~1Ő6Ir~ vicinálisról, Jankóvlcs \' kultuszminiszter pedig a Nemzeú Színház fölépítéséről^ szóló javaslatot nyújtotta be. Ezután áttértek a napirendre, amelyhez Csermák Ernő és Ábrahám Degső szólottak. Ugy látszik, ketten kibeszélik az Qlést. A nspirend befejezése után a tegnap bejegyzett interpellációkra térnek át. Tisea István miniszterelnök vaiameny-nyfre válaszolni fop. Természetesen a miniszterelnök* a Boszniai reformok dolgában szűkszavú- lesz, mett a tegnapi közös minisztertanács határozata még csak ma kerQi jóváhagyás végett a kfaály elé;--—■—
A saarajavóT vtesfálst. _
Szarajevóból jelentik: A vizsgálat nagyjában már tisztázta a merénylet részleteit Mehetned nevű diák kivételé-vei az összes bűnösök a rendőrség foglyai. Mehemednek sikerült végleg kereket oldani. Megállapították, hogy Montenegróba menekült. Most már egészen bizonyos, hogy. a monarkia Szerbia ellen nem fog diplomáciai lépést tenni. Ennek az az engedékenység az oka, amelyet Szerbia tett a vizsgá lat érdekébeiv
| Letartóztatott kén. j Budapest, jullg« 8. A határrendőrség letartóztatta Polyák Rezsőt, a bolgár király magyar származású titkárát, akiről kiderült, hogy rendszeres kémkedést folytatott Oroszország részére. A titkár MlskolcorT rendezett be magának fejedeimi lakást és -folyton katonákkal érintkezett. így sikerült neki megszerezni és Oroszország részére kiszolgáltatni a hatodik hadtest összes mozgósítási terveli. Polyák beismerte bűnét.
Szerb tüntetők.
Hódmezővásárhelyről jelentik: Teg-nap néhány szerb a város főutcáján óriási lármát csapott Éltették Nagy szerblát és abcugolták a monarklát A közönség rögtön értesítette a rendőrséget, mire azonban a rendőrök megérkeztek, — a tüntetők kereket oldottak.
A bácskai szerbek.
Újvidékről jelentik: A szarajevói merénylet hihetetlen izgalmat keltett a bácskai szerbek körében. A gaz merényletet mindenki elítéli és sok szerb direkt a belgrádi kormányt teszi felelőssé. A bácsmegyeí hatóságok kettőzött figyelemmel ellenőrzik azokat s szerbeket, akik Szerbiából telepedtek át mostanában. Ezek Igen gyanúsan viselkednek.
HÍREK
figyelje
I meg \'
^TARTÓSSÁGÁT
V\\
— letterf álkiljiili A ksnf delmí miniszter Várad? Lajos 19-ik honvéd-gyalogezredbelt főhadnagyot s nagykanizsai 20-,ik honvédgyslogezredhes helyezte át
— Aa adókivetés. Ma s baromfi, gabona, tumény és borkereskedők állottak as adókivető-bizottság előtt A kivetés msvima»a 1100 korona volt. Holnap, a mészárosok 4s hentesek kerülnek sorra.
— A vároal kertész. Fabich Tivadar városi kertész, hoaazu és érdemes városi szolgálat után beadta felmentés iránti kérvényét, A tanács már kitűzte a megüresedett állásra a, pályázatot, aasely augusztus elsején Jár la, Az állás 1600 korona fizetés és természetbeni lakás jsvsdnlmszással jár. Eddig károm pályásat érkezett be.
— A* ksrssksdafasl aatalazter n sskss élHHskfat Néhány nappal ezetőtt
munkanélküliek nagy deputációja kereste fel Harkányi János báró kereskedelemügyi minisztert, akit arra kért a küldöttség, hogy te-gyen lépéseket az orazágoa munkanéik üliség enyhítésére. Hsrkányi miniszter Ígéretet téti * küldöttségnek és megnyugtatta, hogy minden lehetőt elkövet a mostani rettenetes munkaviszonyok megszüntetésére, Az Ígéretet tett követte. A miniszter ssját aláírásával ellátott kór-rendeletet adott ki az alárendelt hivatalokhoz. A miniszter rendelete tegnap érkezett meg a zalamegyei állsmépitészetl hivatalhoz, amelyben elrendeli, hogy a kilátásba vett és költ-ségvetésileg fedezettel biró arankák és beru-— házások, smelyeknek előmunkálatai annyira előhaladtak, hogy a munka kiadható, a munkanélküliség enyhítése céljából azónnál, haladéktalanul kiadandók. Elrendeli tavibbá a kereskedelmi miniszter, hogy amennyiben a kiadandó munkák előmunkálatai még olyan t^f^it.-.Kyw vannak, hogy a munka kiedáss még időelőtti, ezeket- az előmun kálatokat szorgalmazni keU, hogy .a munkások minél előbb keresethez juthsssansk
— Jákai szobra A kontáromi Jókai közművelődési és muzeum egyesület elhatározta, hogy szobrot emel Jókai Mórnak, szülővárosában, Kossáromban. A szobor költségeit országos gyűjtés utján kívánják előteremteni. Nagykanizsa városához ma érkezett meg Komárom törvényhatóságának átirata, ^amelyben adományt kér a Jókai szoborra.
— Színié let SzosibstksiysB. Polgár Károly pozsonyi színtársulata tegnap nyitotta meg a nyári szezont Szombsthelyen. Az első előadás már az uj, díszes nyári arénában folyt le s á közönség zsúfolásig megtöltötte a nézőteret.
— Tekintse mmg Perkó Péter dm- ás szobafestő modern mintáit, Zárdn-ntca 14. szám alatt
M0DIAN0" t^ig^l
Pl IIRCDFPIAIITF LLUDörLUUU IL ^tfe-»
szivtfrkahflfvely ¿e Izivsrkapapir. Főraktár Nagykanizsán! Schwarz ea Tatiber doHányárudájában.
IBI4* jnlius 9
ZALA
— Orihrtdak« a blróaág A ma-gysr birók talárkérdése most végre dűlőre ja-W A jjtilWtwlai^ a* tervvel ma-ben misként döntött Uniformizálni fogja as egész bíróságot. Minden biró és a jegyzői, tőt Irodai iszti és kezalői kar ahiformisszerü talárt kap. Ezt köteles láss viselni hivatalos érái alatt, kivstaios helyiségében "mindig, tékát neszetek büntető Mtárgyslásoloa, hanem tárgyaláson kívül is, akár büntető, akár polgári szakoa van. As ügyvédek eszel szemben csák. a törvényszék, esküdtszék és a felsőbíróságok főtárgy alásán visel k a talárt As ügyészség tagjai agyaaekkor és hivatalos küldetéseik, inspekcióik alkalmival. A bírói talár bő dominó lesz. Fekete, köpaayszerü. A tanácselnököknek Selyem, a többi biróoak posztö. Könnyű, fekete, félcilioder magasságú, négys/ögletü, lapostetejü süveg. A köpeny jobb mellén és a süveg előoldalán a magyar korooa lesz kihlssezve. Ugyanilyen less a jegyzőké is, valamivel egyszerűbb áronban, hogy a különbség látható legyen. Az irodatisztek .és a kezelők uniformist kspasfc. A rendes vasutas egyenruhát. amely fekete lesz, fekete sujtásssl. A*\' hajtókája Ulassinü. Itt már a rangfokozatok is Cgy l,i> illrtVB hámm rnzettáyal Immth Hí
1 fgy, hogy á XI fizetési osztályban levő agy rozattát, a többi kettőt, az irodátiszt hármat kap. Az. irodaigazgató pedig ezüst gallért. Az ügyvédek talárja még nincs megállapítva, est a kamarák vezetőivel együttesen állapítják majd meg. Az ügyészeké és ügyészségi tisztviselőké ugyanolyan le»z, mint a bíróságiaké. egy zsinór fogjs kitüntetni a kabát nfiáask nrgélyáa as ügyészi jelleget. A talár-rendelet január, elsején már élet belép. A btrák, ügyészek és tisztviselők egyenruházati pótlékot fognak kapni.
— A fiatalkornak. Néhány hónapja míadössze, hogy a fiatalkorúak védehaérS!~é& büntető eljárásáról alkotott törvény életba lépett ér már is minden kétséget kizáróan meg lahct állapítani, hogy e tőrvények "egyik legfontosabb Intézkedése, smeiy megtiltja a fiatalkorú bűntettesek neveinek nyilvánosságra hozat slát, tpillinw mvfti * bBnftanket- — Statisztika bizonyítja, hogy a törvény életbe-léptetése előtt tizedrésze sem szerepelt a bűnügyi krónikában a Fiatalkorú aknait, mig ma a legtekintélyesebb számban gyerekek, husz éven alóli sihederek adják szomorú statisztikát. Ez pedig illetékesek véleménye \'szerint Is túlnyomó részt annak a következménye, hogy a fiatalkoruknak nem kell tartaniok a nyilvános megszégyenítéstől
— A reklám. Az üzleti élelmesség különböző megnyilatkozásaival találkoztunk már, de ezek közül táa egyik sem versenyezhet azzal, amit egyik baranyai község ssrtaloss s egyben temeté «rendezője talált ki. A derék "Iparos ugyanis a következő fölirásu cégtáblával csinál kedvet üzletfeleinek, hogy rendeléseket eszközöljenek nála:
.Ki koporsóját nálam rendeli meg, ingyen rsvstaft kap."
Aki e kedvező alkalom dacára sem siet meghalni az igazán saját érdeke ellen cselekszik.
— Sétatéri klónak. Nagykaaizaa legszebb nyári helye, az uri közönség tslálkosójs Finom borok, világos éq barna .sörök fégbt hűtőit pezigőfrőcscs és egyébb flditő italok, hideg ételek, fagylalt, jagesitávé és cukorkák. Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó ársk.
I Pisti Magyar RinsbMii hit
nagykanizsai fiókja
az átesési idény alkalmából felhívja a közönség figyelmét a bank helyiségében elhelyezett tűz- és betörésmentes
llfE DEPOSIT knitaisín.
Ezen páncélrekeszeket a nyári idényre, kívánatra egy hónapra is igen mérsékelt bérösszeg ellenében engedi át. A \' bérlő saját zára alatt kezeli rekeszeit, melyek kiválóén slkslmssak okmányok, ékszerek, értékpapírok és egyéb értéktárgyak biztos és diszkrét megőrzésére.
Az utazó közönség részére kiállit a
bankfiók hitellevelet 1» valamennyi euióuai
la lanarranliili na<rüAKK n íiítlH \'mg lilA, CS ILIIV t.1 Clltllll Ti"z jüUu var lMM St ^B liHIslf*
helyre A fiók készséggel szolgál utba-igazitásssl. Telefonszám: 20.
Pixavon-."
hajápolás
O ifcjmatroóó /ótitmmémr. amm/^r-hajút rétwmtítémtí
dm
— A tragédia «Ida, LniSi>dld már a hséálysk. Egy psrers megállt as sfliás-rak ssivdobsgáss, agy percre összekulcsolták örökösen munkához ssokaát kezüket, ijedtség Oh ki as arcokon és egy jártak, mintha temetőben lennének. — Meghalt a trónörökös! Mindenki ejtett érje agy-két köfnyet. vagy elmondott agy kaik imát, az egyik a trónörököst, a másik as smbert, a harmadik a hárem gyerasek apját sajnálta benne. És ssa már — Istenem, örökké semmi sem tarthat —- csak itt-ott esik róla egy-két szó, az emberek kezdenek napirendre térni felette, hozzászoknak a gondolathoz, hogy: nincs. Szemünk msg szokta a gyásziobogókat, melyeket fásultan lebegtetett a lankadt lylri szél és melyeket már pár asp múlva levesznek a házakról. Az edvari karók néhány hsti gyász után levetik a gyászruhát és megszokják, hogy Ferenc Ferdinánd daliás alakja nincs asár közöttük. Es a károm árvának a sség vonagló gyermek-szive is hozzászokik, hogy szeretet és melegség: helyett hideg fény és pompa vegye őket kÖrnl. És mi ? — Mi elgondolkozunk rajta pár percig, hogy hs két hatalmas állam trón örökösének erőszakos halála felett így napi-rendre tér - fiilág, hogyan tűnflnje el ■!> a
Egy 30|40 P. H. „Aytomobil 6 személyre
legújabb tipusu karrosériával, teljesen uj gummikkal, amerikai tetővel, komplett felszereléssel, üzemképes állapotban igen jutányos áron eladó. —
Cim a kiadóhivatalban
\'11739
Bluz selymet ^
bólt Fekete, fehér vagy stines méteren kint K 1 35-MU lel jobb blúzokra vagy teljes ruhára bérmentve és vkmmeaieaen hizhoz szállítani. — Gacdsg mlntsküldeményt postafordultával küldök.
HENNEBERG I : udvari ázállHója : Ond.
jelentéktelen, a krtliS»«»pi emberek az áiők emlékezetéből. Mi, akik gyászpompa, fekete lobogók, országok részvét nélkül, csak néhány ember könnyétől kisérve. egyikét koszorúval, szerényen vonultak a holtak\'birodalmába? De csak egy percig 1 . — Tovább nem állhatunk meg ebben a vad, veszett forgstsgbsn, megyünk tovább, dolgozunk láza*tan, szünet, pihenés nélkül és felejtünk könyörtelenül, hogy aztán, aúkor pir nem bírjuk tovább izmaink és fltÖare eláll a szívverésünk, minket feledjenek ... Hiu mese a^ Örökkévalóság I.. .
— Dalosversnny Kaposváron. A Dunántúli Dalos Szövetség legközelebbi dalosversenye jövő évben less s ezúttal Kaposváron. A verseuy előkéazitéze ügyében m Szövet—-ség vándor választmánya ülést tartott. Sajnos, Nagykanizsa a versenyen nem Vess részt, ínég pedig azon egyszerű és könnyen érthető okból, hagy Itt dslárds sínes____
— Nasttudomka. Huszka Jenő ötletes
| pompás zeuéjü ppareHir; ¿llaadőan t^lt házakat _ vonz. Különösen Teleky, Horváth, Galetta, Szűcs, Rákossy, László, Ujj, Halmos, Lóránt és Mstáay alakításai nyerték meg a közönség osztatlan tetszését. Csütörtökön a színtársulat a Mandarin cimü darab előadását ismétli meg. A darab első elösdása annyira lekötötte a közönség érdeklődését s olysn hatalmas sikert arktott, hogy a második elősdás elé is a legjobb reményekkel néz a társulat. Pénteken e Buksi cúoü sláger operettet mutatják be, a címszerepben Lóránt Vilmossal, akit a nagykanizsai közönség dédelgetett kedvencei közé számit. A bemutatóra, amelyea még Tetaky Ilonka és Horváth Micf jut nagyszerű szerepek hes, már nagyban folynak as előkészületek. A gyönyörű zenéjü, vidám és posapás kiált-tásu operett m indán valószínűség szerint Nagykanizsán is épen olyan forró és ragyqgé sikert m-at, mat Pécsett és Újvidéken
— Casáálstss olcsón lehet most már bútort bevásárolni és padig egy som lett modern tömör kálószoba 2 szekrény 2 ágy. 2 éjféli, I asesdó márvánnyal és tükónal cek 370 kordás Scherz Lqjsa utódainál, Várnshfe-
közgazdaság.
Gabona-Oz let
ZALA
1914 MtM %

Változatlan.
Határidő-üsiet: "TT
8m nkMiMm 12 79 Boa 1919. Ipril, 12 97 Rots okóbrrre 9.26 Zab októberre 7 70 " Teagcri aU juera 7.24 Temer! loguera 7.71 Tasveti 1915. mit, 7*28 £rtákn»oir Mssds. Marrar M el 758.—; 0«strák MM 586.— 4*/, köfrasHradK 7935 ¡Otft» ama él tamvssut 666.—; Jelsálocbank 384 —i "ml ■Botóbank 475 —; Hazai bank 255—¿Mapa» bank 464—; Rimamurtn») 594 —; SataDlV-jáai 690-—; KOaoli vasat 556.—¡ Városi
■Bt .
Bozső József kocsigyára Hagyhanizsdn.
Ülii/i kiillítitt tart a 1s«izlssskk n legjabb kiviteli ij betiiML -
Cupé-, bőr- és váasohfndelft-, nyitott-. Raj tó-, |«. dasági éa üzleti kocsik, valamint könnyű szekerek nagy raktára. —- í Ivállal mindennemű kocsik kései tését. Javítását és tisztítását, faény esését és\'bétMésé* ; kitűnő gondos munka éa jutányos árak mellett. MINDENNEMŰ KOCSIRtSZEK NAGY VÁLASZTÉKBAN.\' ——
FelelS* mik»—U\' Fia »hal 1 aj—
Surk«axt<: Tótk TiWs.
Ityffttér.*)
A\'.Zala* 1914. jnnius 0-én megjelent számának nyílttéri rovatában Hőbn Béla körjegyző aláírással egy sértő nyilstkozat jelent meg, aatelyről csak ma szereztem tudomást és amelynek belyreigazitáaát az 1914. évi 0. t-c. 26. §-s alapján esskóslóss. Vslótlaaaz. liurr aekem Lentiben helyem nincs; valótlan, hogy éa akár becsület bíróság, akár más etoa kőtelező nyilatkozatot tettem jgplna arra, hogy nekem Lentibedldfclyem nincs. Valótlan, hogy én Hőhn Béla személyét és családját rágal-mazom. Valótlan, hogy ő engem megvert. Való U, hogy a közöttünk fennforgó ügy bea Dr. Hajós Ignác zalaegerszegi ügyvéd elnöklete alatt Csiszár Sándor alsólendvai járásbiró és Dr. Wollák Adoli alsólendvaTÜgyvéd urakból össceáUitott becsületbíróság végérvényesen határozott, smrly határozat mindkettőnkre nézve kötelező.
Mintán Hőhn Béla körjegyző ezen fent jelzett sértő nyflatkoaatával a becsületbíróság által érvényesen befejezett ügyet újra a nyilvánosság elé viszi engemet- érintő sértő és meggyslásó fórmában, ennek folytán ellene ezen eljárása saiatt a bűnvádi eljárást megtettem.
Kelt Lentibea, 1914. évi julius hó 7-én.
Kiváló tisztelettel: PofadMh Árpád
hgi. erdőmester. Lenti.
*) Az e rovatban köeöltekért "Siagiea felelősséget s Ssarkesztő
vállal
Egy darab Alsómuraközi Takarékpénztári részvény
eladó
Cím a kiadóhivatalban.
A legelegánsabb
Vászon cipők i | és Sandálok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk leg-jobb minőségben.
Míttényi Sándor ós Fia
cipőáruházában Nagykanizsa, POuam, a város patórájában.
Mén ék után készítünk mindenfajta cipóárut
Rendkívül olcsó tűzifa
Ioszt bükkhasábfa
218 korona10000 kgként házhoz szál-litv?, valamint egyes kocsirakomány ónként. Megrendelhető Fatelep Csenger -ut 18. szám. Telefon 143,
MIIT I GYÉSTSZEfllSZ BALZSAMA
«■ vsa ■ ■iiiisi»sr a— i
mfva Mák KittaMl-WiM I Klünmk «iitulnilhill, U>»| fik, «l.ytttjHrtL. t*fl
Msaam lUAMam av\'uu I
tomx wlirtl^ .jjil.mmll h«>>g,iflé, ÍBOMU. H—I|IIM| ■Ik, mint ■ilUi, Wif nb*b« htSU„hall miniir í-\' L-
Hant IS We-, van * éa »«n 1 m«y st Ivag éra S.Sé ka>Saa ]
CBÍERRYfl. piául Ccnllfolla kenőcs«
bút» hala Mnaily MM ■ ■ ilifclB, Jil !■■(■>. irin.Jh, > WMh, Már« >■■»* dlM UjSátlM» .iiliWH leo fllulig—fc, " \'
UjWui <»r.riiut tM fim
*4rmi n.ln 3 tásWy te« K Mi ,1«, ilSnli i Viliin nn .U. ■ ■»■«. ktfM--
5
riiSMiliin tTná«l" «|I»|Illj t«hr. 4.|«HIMM liláién, *M átad Urakat in Ii|llit ka« ut ii iniiiii ■
nn attaWt : TSMk J.
ÍITIRRY H őrangyal gyógy szeriéből, Prtqrada. (Kohllsch mtlktt)
Egy lakás
istállóval fiakkerosoknak
különösen alkalmas, kiadó.
kiadóhivatalban.
Claa a
A Délzalai Takarékpénztár épületében - két udvari bolthelyiség azonnal
Is: i et, cL <5
Ugyanott egy keveset használt marha-mérleg eladó. Bővebbet
Fehér Gyula-urnái
Csengeri-ut 27|a
Az Athenaeum knnyvtir layij^ kötete Mereakovszky:
Leonardo da Vinci
a renaissance egyik legnagyobb művészének élete, rendkívül érdekfeszítő regény alakjában. Két kötetben. Ara 2 K 80 f Kapható I ischel Fülöp Fia—könyv- éa papirkereskedésében Nagykanizsán,
Csakis jobb
család gyermekei nagykanizsai uricsalád-nál a jövŐ tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán. Cím a kiadóban.
a q reclámq
nagyválasztékban kaphatók Fiachel Fülöp Fia könyv- és papirkereskedésében Nagykanizsán.
gyönyörű választékban kaphatók:
Fíőchel Fülöp Fia
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
1914» (ulius 9.
ZALA
7
Mire van szükség
Hol szerezze be szükségletét ? Fischel Fülöp Fia könyv-, papír- és irószerkereskedáse Nagykanizsán.
Mői divatszalon
KÜTTHER NŐVÉREK
róvr ti. aÜ Uiapialk«! r
iMHIMirll
■*mm ktïbsaa* - otam-l^spiksf r«*Mw «M U-■amal. Alélok SSeskl lee-|liywt|k»miitli|íw>i
S20batBstó ós mázoló
MÓZSI SÁNDOR
A)áivl)a magát a szakbavágd munkák modern, pontos éf Jutányos el-kàihésérc. A
uh
kalovicsianos
WeinsMn Rc«tMi
«••síiélli áron
•lAkiéssa HMM MH váiesztákM* feM« raMSrsit
ZALA
pölWkal napilap
megjelenik minden hétköe-iwpm 6 órakor. — Iklyku háshoz Hordva bavonklof 1 kor. 90 M.
Női dtvafterem ::
b 1rqw miczi
UMN • s. i IMpllili »¿f k l|] Éi>l MM m««I fikimlaaim» lanrft MMmt árak mmk Wt>A>WÉÉ> t ili)i> ■Mwlyíl wÉwikw^ ^A\'SSát^É MIMMIu YfcÉHfcöl ■wktTÉÉf s —ska fi iMi JtkHH m Mtfifc ShMsaMÎâM«
MODERN BÚTOROKAT
legizléaesebb * kivi felben készít
TORMA PÁL
mflbalorssxialos ftlsf aludy-utca 4. sx.
SZWGYÀRTÔ ES HYENES
Kiapper Gusztáv
fl «1 8 9t MM uNi
MMidvimiKii eisörangs szíjgyártó munkák ké-szülnek jutányos árak ■«Mm. Utfl MrOaMa
sseksssri leóMá
PÉCSI ANTAL
kocsié y ArtÓ Ktttaf^ m ¿BW rtrttt)
Elváltat mindennemű iti kocsi készítését. valamint
régiek ujtáslskitását. fényeséséi és bélelését jutányos ár mellett. ■ ■
TUiwklüi értesítem an.á.
HuUúrtÉ UztMifct hogy a aarkt* és itrtét
Ints árakat tetemesen le-szaiiitoüam Btfíw «vu ál iu* nálam «
:4si kér
SMON ISTVÀK
NskM éá «»éstáres.
Mgtfpr Karoly
férfi szabó Nt^)^anirta; Fó*ut 19 lé» alt minden név«*n nt> verendő úti rútak»\', fts> é« fôerim k-őltttnyőkat, lep tol b lei dtvstoasbfe kïvltr»îbf»n, -- M»ndmlÜr JttHtáaeáat iiittiitlaé» ptBima éiikO/Klk.
Skerldk lános
» ridtvat nabó Ozle*
Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. Szíves meghívásra hn dékrt is kissegyek.
Készít mindennemű u] es divátös kocsikat, homokfutók, nyitott és fedeles faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utco 18.
Javilások és mindennemű e szakarába vágó munkákat gyorsan éft pontosa» eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Rugós lovaknak cslodába való vasalására.
Sáfár Ödönné
női divat szalonja Magyarutca 5. szám.
U;n ce lanos utóda\'
angol és francia női szabó 1 Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék hálbik
Szilek Nándor
épület- és dkrmflbtdogoi Nagykanizsa, Kinizsi*u 1 Kést f mindep a mk* mába vágó munkát tartós Hi modern kivitelben "Elvállal jótállás mellett: fÖrdMcta, vízvezeték és angol cloaeít berèodèxéN-kutjavitást s». -
âeôiôagaadâk Hlyeimébe >|ÍBlMt sátsm késrtH fel-ajitbatlaa vartbeim place és isaktárzársiinat.
Fürdős György
lakatot n aqykanizsAn, Rákóczy uta SS.
Csitke litván
elsőrangú angol ét hrandj rWH rJivattrrmc Kasincy utcj 1 2 sl
Zrínyi Miklós uica Jő. és Zrinyi utca sarok
mágics jános férfiasai* V.fcykdsizsa C9ivfl«.Ur S. szám
*Üs«M mindenntmO frtvukA-t«l a legtöbb .és IpgSivito-•afctkK\'telbe* )wttt(jii áron. !<uwi»té»il ws\'mfcáfcfcél—min» e«n Wényrejàrîâju sáisrsttá*.
8i«nK magMvitra vidékre /Sva*. i ii i
M0LMÂH ZÍUm
sa italos _MHCiiUiMjgj __
n TiiiNii aat, s
Készi! fényezett és matt bútorokat egyszeri! * ét l e g l Itt ő Bt I ib JM1v liellies, ugyszintéa cplUeimuaká-kaléa botfberenóeséaekd
Csavnicsár Ferenc
kocsikováes éslópstkoM
Ift—i57, n+tmm
Elvállal e szakba vágó munkát legjutányosabta árakon. s- Telefon mag-hívásra házhoz m^qrek.
Brantin József TEMETKEZESI VÁLLALATA HaiUÉztiii. atito-tlr2.iL
. csattlck h az.)
Kása koporsók jutányos áron kaphatók. — Elvállalok egy-^y^rQ A« díszesebb l»m»t>
keséteket Asitsíös oxietonv ben , késs butor legolcsóbb áron kapható. smmbm
Papírszalvéták
Nagy választékban igen jutányos áron kopTiAtóK
Rschel Fülöp Fia
papirkareskedésében.
» PÉNjcTJMftó fl
Aki tir ér olcsó■ akarja /uh^tát motalni, annak ézzriti\'it m.inyu S/JJtttappia Státfa m os6-
S * p o r\'o m a t. a
POLLIK llrtT Mlfffctt
Irodaszerek
Piscbel- Eülöp f ia ^{^ereskaKsâai ^
szerezhetők be legjutá-. ayosabb á on legnagyobb választékban.
Somogyi 6ytláné
VÖNVsrnsrty-ntes Ma h/Vzilag kaséit mosó és
vasaié intézet a, * -... - • — i
melynek főekWiye, hogy a-
rnhók nem rongálódnak.
Olcsó árak« kiíogástaian
Riunka. — Ki vánaira a
ruháért házhoz is megyek.
Somogyi Ftrnc építő
Peíöfí-ut 77. sz. Elvállal retadgswemtl épület munkákat .szakszert! kivitelben; régi épületek átalakítását. — Terveket, költségvetéseket juiányoa áron kéaatt.
Sebők Károly órás
HanrtHwisa, HrâlHtca
U Sartory-hA» u
Afánlfs raktárát a legfőbb tárártásu mindenféle fali, ébresztő észsatoórék-ban. — Óra) a vitások l évi fótáJIás mellen
WUiiatntitM (SZlMltiM
VELECZ EDE
Csangary-ut 5. (Drw KrsltIsr\' kái).
Kéazlr u| rendszerű AGÓ CIPŐKET szegezés és vorrás nélkül jutányos áron.
Kézimunka 9 élő-nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák sz Összes anyagok, valamint a legszebb rafzminiák legnagyobb választékban jutányos áron
kaphatók. WEBER batild
Wiály in— s4-in aâm.
Skrivalfts Istvii
Nagykanizsa. PetW-at 31
Aiántin .a íft\'oUt1 »¿á» késziTésU csi/tn Jit cs mlá-*denncmU lábbelit, melyet olcsón bocs.nt at vevó-közönség rendelkezeaéra. Vidéki rendelések pooftar san eszközöl létnek.
BF.RECZ LAJOS ai- is mhsviI etpész-tzMs IWkaaizM, KMIfHrtea 34. Készít mindennemű :: CZIPÖKET is
leg]utányosabb áron. JlittitaM llHél Tálfll.
ORBÁN MIHÁLY Clső nagykanizsai tüll-jpán eőzmosó-, fényvasa kp és vegytisztiró intézete Eötvös-tér 29. Elvállalom az Összes háztartási fehérnemliék tiazr titását legolcsóbb árban-Vidéki megbízásokat pontosan telfesltek. . ■\'
Lencz BoItfizsár
áfiil-ipsrit a tttrtpts-attttr Petőn-Ut aa-lk szám. Clvállal kömlvea éa cserepes munkákat, úgyszintén minden átslakgáat " :: <v olcsó áron. s ::
Staíner Fölöp
férfi- és női cipész -Béthory-utca IS. sz.
Készít mjndennemU férfi- s női cipőket legdivatosabb kivitelben, tutányóa árat\' mellen. Munkáim tartósságáért szavatolok. ::
Levélpapír
A legszebb éa legolcsóbb levélpapiroa-« újdonságok :k Piscbel rűlöp Pln pnpirktisa kedésében kaphatók.
I ró- éa ra|zstai fa Óriási raktér.
e6yehrüha-szabó
Krausz József
Sugár-ut li. sr,.
dváN bármely f^weh nemhez tartozó a<jyon-ruhiK ejV.c-v/.iij\'ju\'-:. «/ % ut atakháMHM^ On\'fcAwtsiéi Sé ;arwlélui« tSuMcH c^tftrf H\\"
Ü40 trM MA+W**,
LifJfM S2drrtwÔWt := a Klsplpa vsndéaiő Sugár ül a.
^lafSiaiiatlan badacsonyi ftörok.. meleg és hideg ételek. kiiUnő Italok mftv útn időbtn a t. kOsÖssIg rendelkezéséi« állanak.
Pontos WiMlgMa* ASanán«
MENDLOVITS JÓZSEF
szeszgyár berendezési > vállalata - Kltály-u. 46. Elvállal k ssakba vágó ,íni in tienne mU munkákat, továbbá vízvezetékek, wzmelegltők. résilstök, ás psrmatazőK Kéazitéaét * éa lavItáMl. valamin^ résedé nyak onoxását.
URI OIYATSZABÔ-MÛHELY Gottrelch Antal
KlrOly-utca S«U A Oli kór Igáayetnok minden tekkitetbsn m«ff»l«M moSatn y rí rutiâk káast* tSsét Iftftanyoe áron vál-lal|a* — Lovélbell msykero-séare eHstegyaiteménrees-aá Is kiaegyaki
kOnyvbekûté^ek
szépen, gyorsan #a olcsó árHan :: késiflNtek a :: Mur ffoiiaA n-T.m
NASTKANIZf AN.
^Hungária11
modern cim- ¿a szobaf^stészetl vállalat
Eótvós-tér 59.
ZALA
Nagy kiárusítás!
STEBNJÓZSEF
divatáruházában NAGYKANIZSA. Központ szálloda épület
Előrehaladott idény miatt a raktáromon levő, alant felsorolt áruk gyári áron lesznek kiárusítva!
Sport, Iüster és selyem köppenyek, vászon, batíst, gir-nádin, selyem és crepdechlinbloüsök kész fehér eponge . kostümők és alják, nyári pongyolák minden elfogadható árért kész fehér hímzett grenadin ruhák !S kor- feljebb.
WapgfByőli mindéi árért I—
Szíves megtekintést kér minden vételkényszer nélkül !
A cognacgy árban
= - kapható.
cognac, rum, 6 szilwJrium, seprű, törköly-, busí^nyő-, barack-, dióess és esfresnyepálinha, tem
épugy minden fajta likőr nagy üvegekben, porcé lián dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében min-Hrn drágább lesz és ez ritka
alkalom tiszta jóárat ily olcsón be-sz erezhetni.
Mack\'*
Kaiser
jjorax
Előkelő Toaletszer Százezer családin használatban/ i finowiljajfit fHí\'^^f l.awa sidakalli Binden időjárás (llra TRk kMmi piros Hat-toaban à 13.30 ¿s 75 fiWr. Kaiser-Bora x -, Szappan 80filf\'r.Tola Szappan M>fiÜI
r
Vásárbérbeadási hirdetmény. Ä
I 1
Báró Inkey József ur tulajdonát képező iharosberényi 4 országos vásár 1914.- szeptember hó 1-től 6 egymást követő évre bérbeadatik.
Az ajánlatok a bánatpénzzel együtt az iharosberényi gazdasági intézöséghez küldendők. A bánatpénz az ajánlott árból 10\'/,.
As uradalom fenntartja magának a?<>n jogot, hogy a beadott^ ajánlatok közül szabadon választhasson.
Feltételek az íntézőségnál megtudhatók -
Iharosberény, 1914. jufius hó.
Iharosberényi gazdaság intézősége.
1914, juflB| §
Tiszteléttel tudatom a nagyérdemű hőlgykjpzőnséyffl.; hngy ntfiiji elő«». , haladottsága miatt • raktáramon levő kalapokat a legolcsóbb árakon kiárusítom. A legszebb, legdivatosabb és lapmoatabk kalapok már 5 koronától fatyebb kaphatók« Egyúttal kérem tisztelt vevőimet, hogy a Bécsbe modérai ájandó téli ludapjalkat
augusztus hó l-ig
hozzám juttatni szíveskedjenek, hogy azt időben megkaphassák. Kiváló tiaztelettel
Róth Laura.
?r
Gyermekjáték
a ruhamosás elvégzése a .
pers i i
önműködő
mosószerrel
Biztosítotton ártalmatlan, Ckttr lÉfklI
Félórai főzés után
Vakító fehér ruhát!
DPPQII " kiméli a vásznat ós a triwt- fehérnemű as üstben való kifózéa után olyan szóp less, mintha a napon a szabadban lett volna fobáritva..
firir: mii mn. «ím. mi
Mindenütt kapható I
VuvezciéksaBilfUilirisl viliilat
f jschf István
Nagykanizsa, EnSaffiTTt
Tisztelettel értesítem a
"»87-
érdemű közönséget, hogy mfi-helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
izer
így az ország bármely részében képea vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres. «... eredményéről. .~.v
Elvállalok bármilyen viinaacták ás fürdőszoba berendezés tervezését ás kivitelét 5 évi jéták lássál, úgyszintén az Bssiss kútszivsttyuk és tikifecskendők készítését, javítását áa alakítását.
SwsUd laMfkfatelé Illllll llwillllllil A■ IMMT Wfl kÜBl—ig 11 ■ III i IHM
NyeassáM a kliáátd.Hoa»» „Zala HbhpHadl 4a Nyamda Háaaváaytáraaaág\' kSayvayewdáééhe "ngjkialasáa li.
Ftoabal Ivalk
XU. éfDlyw.
Nagykanizsa, 1914. Jallas 10. péatefc.
155 «IM.
NAGYKANIZSA.
Tikh" ii<iiii 78. \' ^ i ■ v. »
Hb deleket % aytt-4nr«t mM&t*t «WM ««•* Ml
* né*y »iiiii
ZALA
DMIi
im u*
POLITIKAI NAPILAP.
Nf jyWHtT*
FMim,^ .
pMtal «sétkBMé-.*I
to w.....
Scrr.-.\'.x :
htm étn ... . . «4 . » EfTM náa 4 flliár.
H^Uaak, Mi Ifcalsiimfc ás \'Uhiníml soronként" 30 fiUérT
s?- j Hawaii ilriw MMziwh na l intor. j ffc
jegyzési és esketési értesítések iji toron». Köjwönetnyilvánitás 6 koron*.
A farasi
kormányzat.
A közigazgatási reform renddke-zzsei állandóan Izgatják % képzeletet. Kíváncsiak vigyünk, milyen lesz az aj törvény, amely szakítani fog a hagyománynyal a a magyar közélet ne-bántsvirágát: a közigazgatást a modern élet követel mélyeihez fogja Iüouiitani. Bennünket, nagykanizsaiakat, legfőkép-pen a reformnak az a része érdekei, amely a járási bizottságok lö állítására vonatkozik. Az életben miként fog festeni is újításnak ez a része ? Mi • is lesz tulajdonképpen • járási bizottság hatáskőre?
A Járta twtvatevöteg a régt me-gyében csak tedUeU beosztást jelen lott„ azonban hljjávaT volt minden önállóság» oak, A Tisza-kofmágynak tehát nagy, kervadhatlan érdeme, hogy olyan tör* vényt hozott, imdy megengedi» hogy a községek ügyes-bajos dolgaiknak legnagyobb részét a járási székhelyen in-tézhessék ef és ne a nehézkesen mozgó, távolesö megyeházán. Szóvil jövendőben nemesik területi beosztást
jelent
ez i szó: iárás, hsnem tartalmat is toglal ■agában. A járásban i dolgának egy részét a járási bizottság fogja végezni. A járási bizottság tagjainak kétharmadát a megyei közgyűlés vállszíj«, egyharmadát pedig a főispán nevezi ki. A bizottságnak a főszolgabíró az elnöke, az előadói pedig a szolgabirák, a járási- és állatorvos, a számvevőség és erdögondnokság fejd és az iskolaidfigydö. Az előadóknak azonban csak azon ügyekben van sza-
vazati joguk, amelyet . előadtak. Igy például Iskolaügyekben ~ az állatorvos nem dönthet Az eredeti javaslat szerint a bizottságik hit tagja lesz. 15» a szám/ azonban a belügyminiszter engedélyével kilencre, vagy tizenkettőre bármikor fölemelhető. A bizottság hatáskörébe fognak tartozni: a járás ösz-szes községi, útügyi, népoktatási, gaz- I daaági, közegészségügyi tennivaló Is.
A járási bizottságnak az is tagja leket, aki a megye! közgyűlésnek nem tagja. A bizoltv»R tagji lehet továbbá állami, városi tisztviselő és községi elOljáró is. Ám ezzel a joggal is csak kivételesen szabad élni. Az.0nkormány-zat .elveinek a megtagadása volna, ha a többség a községi elöljárók sorá-
hélJceaüine kL Aiárás» hlzntt«Ae ugysnh a községek ellenőrzője i a? dől járókból áUó bizottság tehát maga-magán gyakorolná a fölügyeletet és ellenőrzést
A bizottság havonkint tartja gyűléseit Hatáskörét huszonegy pontban •prolja el a javadat. Vannak ügyek, melyekben elsőfokú hatóság; másokban fölebbezO fórum; Ismét másokban véleményt ad a közigazgatási bizottság-, nak. Minden hatáapzatát\' ehhez lehet megfölebbeznl.
A megyei n*m eléggé
méltányolt községi ügyek ezután a \' járási bizottság révén hathatósabb gon-dozásban részesülnek. A községi élet föllendülése, a nemzeti vagyonnak erkölcsi és snyigi gyarapodása lesz ennek a következése. A legszebb eredménnyel kecsegtet a népnevelési intézetek ellenőrzése, Hs a járási bízott- < Ságnak ez volna az egyetlen föladita,, akkor is méltö volna rá, hogy bizakodó I
érzéssel, egy szebb jövő dkövetkezé-sébe vetett hittel, megértéssel és lelkes várakozással tekintsünk működése elé.
FORUM.
#
H. a választói Ím trón ellen beadott f öiebbe-sések miatt jó időre elestünk is ..az általános választások izgalmaitól, egy kia Ízelítőben nemsokára mégis less résslak A közeli hetede ben rendőrkapitányt fognak választani. A kor-«Jrtsgtel mi? meg is iHüttfi ft pályázni szán-~ dékoaók -hizról-házra járnak, hogy jó\'élöré biztosítsák mago ka a k a voksokat. Bizonyisten sajnáljuk a szegény jelölteket, mert valósaiéi-lég «lésük ellen való a házalás, kiHncsslés, rimánkodás, mogaláfckodia. De árassá} megtenniük. Ez a szokás, est el fa várják tőlük S máskép nem tehetőek. Ha y egyi-
kük szerencsésen révbe jat, képzelhető, micsoda isénfeen van a volt pártfogóival. Néha talán aség kisebb hivatali azabálytalsnságot fa kénytelen a kedvükért elkövetni, részben azárt, hogy bálájáról tanúbizonyságot tegyen, réazbea, mert bfatoaltaafa kell • további jóindulatot, ha pályáján haladat akar. Es. a szinte kóteiaaág szerű kedvezéa bizony aokssor nagy kárán van az ügymenetnek. Ezért tvtanáak kívánatosnak. ka safalöbb aor kardsa a várnai közigazgatás áHamoaitására fa, ka a városi afltal-mazottakat is a kormány anifnfi ki a nem a vlrosl asojgálatrá ssáadió ** ^"wyllrylltt kegy jattataá őket hivatalnoki székhez.
readörkapfcáayi áfláaáet megfadak kartaa-kadóst sssississsfre sem Mfaqik at Aapa se csodálkozunk, ba a jelöltek egyike-másika, mindea szerénységet félretéve, agybaftbe dicséri magát De több jófaléafi városatya megbotránkozva beszéli, hogy vannak aapMletit. akik nem alágasanok ssag a gyaaaaaa illatozó öndicsérettel, haneas ellenjelöltjeiket a sárga-földig legyalázzák. Ez bfaony férflatfaa, inkorrekt ¿salakodat s csak a gyalázkodók gy Önge-Ségét árulja aL Tehát eaak\' saját magáról álMt ki asegéayaégi bizonyítványt az, aki a kortaa bárcsak est a aaódját választja.
ktiitaiH mm
kész ágyfelhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvezd árban vásárolhat
SINOER JÓZSEF és TÁRSA
dhrstáruháiában Eruébettér.
ZALA
*\'4 |Hus 10
hmm
A nagykanizsai középiskolák egy éve.
Előttünk fekszik 4 iskolánknak, a főgim-oázisa»-, felsőkereskedelmi (női kereskedelmi szaktanfolyam J a fiu- ■ leány polgárinak az Annit liaéwW szóld beszámoló)* t három darab áiiaakfl. Áttanulmányoztuk valameonyit és ahogy az atoiaót letettük, örömmel\' konstatáltak, hogy városunkban a tanügy já kezekben a i asasik
I
Mielőtt az értesítők ismertetését megkezdenék, szögezzük la azt a tényt, hogy intelligens középosztályunk jó része vajmi kevés érdeklődést tanúsít a tanügy iránt. De ez még csak hagyján I Mivel tudnák megindokolni magataatásukat azok, akik a tanügyek iránt j érzett antipátiájuknak minden lehető alkalom- i mai tanújelét adják, akik a javítási szándékkal | adott büntetéseket rosszindulattal kommentál- j ják, nem egyszer botránnyá dagasztják, akik vékony komorakat at iakolák és tanárok ferde I beállításával csillogtatják ; tegyék csak szivükre Fn^i*. aztán jelentsék jd, hogy semmi hálá-
val sem tartoznak egykori iskoláiknak, volt
tanáraiknak ...
*■■\' ■ " *. ♦ a _
Iskoláinkba 1248 tanuló iratkozott be a a mult tanév kezdetén (gimn. 500, kereak. 127, női keresk. 38, fiu polg. 277, leány polg. 30^7 «3c közül ITS8 tett osztály vizsgálatot (gimn. 476, keresk. 124, női keresk. 38, fiu f«lfr-8áS, Uány polg 285). A köyg+ilményftfr-nek megfelelt :a gimnáziumban 400, a fiu- és leánypolgáriban 192 illetve 194, fa keres isk. értesítőjében ez a kivonat hiányzik.) Eminens (Utfiaő, illetőleg jeles) a gimnáziuban 16, a fin polgáriban 7, a leány polgáriban 8 tanuló volt. Az érettségire jelentkezett 36 gimnáziumi és 30 keresk iskolai tanuló közül sikerrel
vizsgázott 32 iBetőleg 25. Az összes tanulók 7Ő százaléka jól végezte mankóját; ezt a tanulmányi eradialayt kielégitUah tekinthettük. A magaviseletből kapott érdaaajagyek (az ar-ről szóló kimutatás s polgári iskoláknál hiányzik) azt motagák, hogy a tanulók ellen különösebb kifogás nem merült föl (kevésbé szabályszerűt csupán -3 keresk. auturandoa kapott,
urömasei észleljük, hogy a gimnáziumban és a polgári iskolákban a szellemi oktatás mellett a testnevelésre is kellő gondot fordU. tanak. Gimnazistáink a keszthelyi intershool versenyen derekasan meg állták helyüket (a fi leslabda versenyben — agy látszik — igazságtalanul ütötték el őket a megérdemelt II éremtől), de edzettaégüknek, ügyességüknek as évzáró tornaversenyen is szép tanajelét adták. Az ügyességi számokban némelyikük oly szép eredményt produkált, hogy nem fog meglepni bennünket, ha a közel jövőben egyik-másik nevével as országos hirü atléták nevei között találkozunk. A polgári iskolában — sajnos — csak I óra áll rendelkezésére a tornatanárnak j e minimális óraszám mellett a tanulók kívánatos edzése nem érhető el — az aj tanterv bizonyára segitení fog e hiányon — de a tornavizsgálat és verseny eredménye mégis aat mutatja, hogy a—tamilók_a rendelkezésükre álló időt jól felhasználták. Hogy a kereskedelmi Iskolából a testgyakorlat neme száműzve van, ez azt a gyanút keltheti bennünk, hogy az intéző körök azon a nézeten vannak, hogy a leendő kereskedőnek elég lesz az\' is, ha tele lesz a zsebe, erőre egész-sé<re nem lesz szüksége ...
\' A köteles tantárgyakon kívül énekre, ze-
nére, lövésre,- vívásra, egészségtani isme» elaki e, nyelvekre, gép- fa gyorsírásra is oktattak tanulni vágyó ifjakat. — A gimnáziumban a gyakorló iskola nyújt teret az irodalom, költészet, művészet, szónoklás, szabad előadás terén munkálkodó tanulóknak képességeik fejlesztésére. Ennek vezetője leplezetlen Őszinteséggel
tálja Ml as átüli észlelt staga4lá4h«M. Egyik megjegyzésbei — a legteljesebb revaraatáá vaJ — volae némi tsn urMallafc, értékelésekor a tanulóifuság részérő.— „Mao-nyoe kőző* érdekekhez való hasés jfaf mutatkoznak, mely a saját trdakábas tarW maa-káinak érdemtelen felbeesfllésébea s *osá* ár. nyalathoa szitók működésének lah^ásilisa találta kedvét." Részünkről sajnálat oaak tartjuk a azimptpmát, de nem babérnak kij%«teei, hogy véleményünk sseriat fBlflaUgm, a tanalók agymás munkásságát klaaazifUU^ák. Teljesen elég, ha fölismerik a hibákat, haéas-reveszfk a kvalitásokat ( precíz klasszifiMjást még akkor aem lehet tőlük "vára^ ha egymással szemben teljesen elfogulatlanok k, hiaen — sine studio — megállapíthatjuk hogy akr hányszor a tanárnak is nehézséget okoz — t osztályozás.
jól esik látnánk a kiváló taaalók butdi-tására szolgáló ösztöndijak és adoeűinyúk nagy számát. E címeken az elmúlt tanévben 3606*86 K osztatott ki a tanalók között Giatn. 2285-03 K{ kor. 114183 K; polg. 180 K.)
Négy iskolánknál as almait tanévben 42 tanár és 10 hitoktató végezte az oktatást Itt külön meg kell emiékeznünk Bon Samuról, a krresk iskolák \'gaz rátájáról. »n Ul zad (47 év) óta törhetetlen energiával működik e rögös pályán.
Programmértekesést ez évben egyik \' értesítő sem adott, (Balogh Desső kereskedelmi iskolai tanár kegyeletes sorokkal adózik Eichberg Adolf emlékének.)
Mint szomorú tényt konstatálkatjuk, hogy egyik iskola épülete sem felel meg a paeda* gógia és hygienia követelményeinek. A gimnázium — már egy évtized óta — a dahos levegőjű, nyugalmazott bonvédkaszárnyában talál mostoha otthonra, jóllehet az 0/ gimnázium terveit már a 18 évvel ezelőtti (1895 - 6} értesítő közölte. De hát természetesen a honvéd és tüzérkaazárnya elöbbrevaló ...
Az anya és feleség.
Az artstetteni szomorú aktussal belépett —» ixA.ü^ó" Kfroty Ferenc Jó-
zsei főherceg. A fiatal trónörökös érdekes ember, de\' különösen érdekes a családi életé —"tfli" t ifjn feleségéhez való ragaszkodása. A két asszony — talán inkább az anya, mint" a feleség — elhatározó befolyásiul van az nj trónörökösre.
Es ez érthető is. Az ifjú trónörökös ess l*fti nevelését majdnem teljesen, édesanyja, Mária Jozefa főhercegnő végezte, aki tizenhét éves volt, amikor Ottó főherceg karján megjelent a bécsi Hofburgban. A szász eredetű hercegnő csak nehezen tudta megszokni a vidámabb hangulata bécsi udvari életet Mária lezefa főhercegnő teljes«» vallásos \' nevelést I kapott családja körében, amivel éppen \' ellentétes vök férje mulatós, vig életkedve. Ismeretes, hogy a főhercegnő egyik fivére, Miksa császári herceg, lemondott fényes katonai karrierjéről ■ a pappá szenteltette magát. A főhercegnő féije halála után ho«szu időre teljesen visszavonult az udvari élettől és részbea az Aagarten-palotába, részben pedig a Wartholz villában élt, ahol két fia, Károly Ferenc és Miksa főherceg neveltetésének s a , festészetnek \'szenteke minden idejét.
A főhercegnő igén gondos, de majdnem kizárólag katonai és valláeos nevelést adott kát fiának. Az ifjn főhercegek első nevelője, Wallis György gróf és Mattenclois volt, mindkettő törzsökös osztrák katonatiszt. Az első később sz osztrák császári testőrgárdának lett a parancsnoka, az utóbbi\' nem vitte ennyire* mindvégig megmaradt egyszerű katonatisztnek. A tnlajdonbépeni nevelést azonban mágia
csak Mária Jozefa főhercegnő végeste, aki nem egyszer indult sétára fiaival s közben ugy magyarázgatott nekik, mint akármelyik egy szerű polgár-anya a gyermekeinek. Ezeket * a jeleneteket akkor láthatta—a közönség, mikor • fenségek még Reichenauban—tartózkodtak, i Nem csoda, hogy a főhercegnő valósággal
József főhercegnek tizenhét éves korában, mint az uralkodócsalád tagjainak általában, be kellett lépnie a hadsereg kötelékébe és el kellett hagynia a szülői házat s a szerető édesanyát Anya és fiának ez a fájdalmas válása 1905 őszén történt: sz ilju főherceg a cscji országi Brandeisba vonult a hetes dragonyosokhoz.
Karácsony napján évről évre haza ment a trón örökös anyja látőgstására, ilyenkor azután volt - is nagy öröm az Augarteo-palotá-\' ban. Ezerkilencszázhatban azonban majdnem végzetessé vált a1 karácsonyi s^Ünfjdő-zése. Néhány nappal aj esztendő előtt történt, hogy Károly Ferenc József is korcsolyázni ment a bécsi nagy jégpályára. Kezdetben Ptappart báró vezér hadbiztos fiával körözött .később pedig az egyik if]u Széchenyi gróffaL, A jégpálya zsúfolva volt s ^ korcsolyázók úgyszólván egymásnak mentek, olyan Icavés volt a hely. A nagy tolongásban az egyik korcsólyázó teljes sebességgel a főhercegnek futott neki olyan erővel hogy az hanyattvágódott a jégen a egy pillanatra eszméletét is. elvesztette. A főherceget két barátja aegitette föl, végűi\' ia mentőknek kellett elősletniök, akik megállapították, hogy Károly főherceg jobb lábát törte.
Amikor ismét eszméletre tért az volt az ¡ első kívánsága, hogy s tehetően lef kímélete -I sebben értesítsék édesanyját. A főhercegi pa-
lotába, érkezve, már könnyező szemmel vártt a szotaoru társaságot a főhercegasszony, akihez messziről kiáltott oda hordágyon fekvő fia.
—• Ne aggódj mama, nem ért komoly hwles^f*-3\' * a -jA/sy^. ♦ tv^ ^ \\ ■ \' --- —Sfjmn, a K\'lff»* tminí L.
moly volt, a főherceg heteken keresztül őriz-iZ ágyat, sőt fárasztó gyalogtúrák utáa még ma is sántikál,
A későbbi években még sűrűbben járt Károly Ferencz József Bécsbe, csakhogy ezek a látogatások aem egyedül aayjéaak a főhercegasszonynak szólottak, bánnom a favoritén-strassei főhercegi palotának Illetve a palota egyik bájos látogatójának, Zita pármai nereegnonek. Ebben a palotában lakik ngya-nis Mária Terézia főhercegnő. Károly Ferenc József nagyanja, aki egyszersmind Zita hercegnőnek is nénje. Az ismerkedésnek hamarosan szerelem, majd házasság lett a követkes-ménye. Röviddel az esküvő után ugyan azt kezdték sugdosni, hogy az Hja pár nem találta meg egymásban boldogságát és váW készül. Ennek azonban inkább az ellenkezője volt ígaa. Az udvar egyik orvaaának tanácsára egy Időre elválasztották egymástól a mézes héteket élő fiatalokat, még pedig aa* ért, ■ttt Károly Ferenc József — hogy b mondjuk csak —• túlságosan szerette ¡fiu nejét, s a tulaok tudvalevőleg a jóból hl meg* árt, a ez volt as* amíaaa as rfváhsitástál elejét akarták venni. Ok azoobaa erről hallani sem akartak é* a főherceg a Isgknmir molyaban kijelentette, hogy m^mlktstl faár ségét ha etvissik tőle. Mával padig easel a tervvel Zita főhercegnő ia azlatfmtiaék, féU kezdtek, hogy férje csakugyan elköveti azt, amivel faay^atődsőtt s aUUottak aa orvod tilalom érvénjreeitéeétőL
1914 (ulliis 10
ZALA
$
A polgárt iskola is kénytelen aa elemi lakol* vendégszeretetet igénybe venni. A városi magisztrátus 18 évvel ezelőtt — akárcsak a gimnáziumnál w határozaiálag kimondta, hogy a leányiskola számára aj és modern épületet eme). Még ssa la .ennél a stációnál vesztegel az ügy ,\'y . Az izr. hitközség iskolaszéke már kteHtsH a terceket az uj Iskola-épülethez. A keresic. iskola Igazgató reményli, kogy I—2 \'év múlva már beköltözhetnek « aj hajlékba. Vederemo. \' _ . -—-
Dr Msiő Ferenc
POLITIKA.
-—TÁVIRAT —
Tisza István gróf a merénylettel összefüggő fontos politikai kérdéseik külpolitikai vonatkozásairól tegnap nem nyilatkozott. A kérdés még nyilván n:m érett meg anyira, kogy parlamenti vitatása helyén voltaa. Azt az alapelvet azonban, amely a kormányzatot vezeti, a miniszterelnök—isss—határozottan—mcaiplöltc,
amikor megállapított», kogy ismeri kötelességét egyrészt a tekintetben, hogy nagy érdekek fűződnek a bttt fen tartásához, de ismeri koté lesséfét abban a tekintetben is, kogy a monarkia létérdekeit és presztízsét megója. A kormány higgadtan mérlegelve a tényeket, minden tékintetsen megfogja tenni kötelességét. Egyeb-ként a kormányelnők kizárólag azokkal a rendszabályokkal fafMlgwt(, »elvek narkia határán belül válnak szükségessé. Meg-nyagtatta hallgatóságát, amikor kijelentette, kogy Boszniában olyan veszedelem nincs, a mely rendkfv31f~iat*afcodésekct tenne szükségessé. A rendet a meglevő eszközökkel fogják fenntartani A minisztereinők beszédéből általában azt a benyomást merítette a képviselőház, hogy a kormányelnők teljes tudatában van a délszláv probléma fontosságának, azt le nem Idesinyli, de hibának tartani a kapkodást és a baj leküzdésénél helyesebbnek tartja ■ kftvrtfcfrrtaa, njtiks, osendes munkát. A parlamenti helyzet a harc jegyében álL
A zalamegyei
kulturházak
(Saját tudósitónkioi.) Zalamegye négy legjelentősebb városiban, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Keszthelyen és Sümegen mostanában erősen aktuálissá vált » kulturházak kérdése. Zalaegerszegen egyenlőre csak muzeum *és könyvtár létesítésén fáradoznak, amit idővel kutturháxzá akarnak fejleszteni. Sümegen már van muzeum, ax országoshtrü Darnay- muzeum, amelyet oékány évvel eaelőtt az állam megvásárolt az előbbi tulajdonostól, Darnay Kálmántól. Sümegen most ugyancsak azzal a gon dolattal foglalkoznak, hogy a muzeum ■ mellé kulturházat létesítenek. A megvalósulásnak jóval előrehaladottabb stádiumában van\' a keszthelyi Balatonmuzeum és kulturkáz. Keszthelyen már körülbelül húszéves az a mozgalom, amely a Balaton-muzeum nagy éfe értéke* anyaga részére kultúrházzal kapcsolatos .állandó Otthont akar szerezni. Az Országos Közművelődési Tanács, amelynek hatásköre alá tartoznak a kulturházak", a megállapított 150,000\'koronás snnnn kwnnit már kiutalt a
Aligusztus elsejére három szobás lakást keres két tagból álló család lehetőleg a város belterületén.
Cim a kiadóhivatalban. —
Balaton-muzeum céljaira. Ezt *z összeget egyenlőre takarékpénztárban helyezték el, a muzeum ■ny»yip»lt elhelyezésére pedig a régi városi kórkáz épületét bérelték ki. A bérösszeget az államsegély kamataiból fedezték. A közelmúltban a muzeoaa-egyesfllct megvásárolta a régi kórház telkét,\' Inert azt szemelték ki a muzeom helyéül Ar ódon. épületet kitatarozták s egy
tát annak az összegnek, amelyet a telekvételre fordították. A gyűjtések, a városi hozzájárulás és az államsegély évenkinti fokozatos emelkedése cgjie közelebb hozzák azt az időpontot, amikor a keszthelyi kalturház építkezését meg leket kezdeni.
Nagykanizsán egészen a közelmúlt időkig szintén csak muzeum és könyvtár Iéteaíté-séröl volt szó. A közgyűlés még á mult hónapban döntött a berendezésre, beérkezett, ajánlatok fölött. A döntés már fölment a vár-
késlelti a megvalósulást, de most már így is csak rövid időről lehet szó. A kiszemelt he* lyiségek átalakításával már elkészültek, a szükséges 10000 korona államsegély már biztosítva van s így a megvalósulás már nem késhet sokáig. A kulturkáz tervét néhány héttel ezelőtt tették szóvá hivatalos ^elyről is, amikor Halis István, helyettes pclgármestei\' aat^a. indítványt terjesztette a tanács elé, "líogy lépjen a város érintkezésbe az Országos Közművelődési Tanáccsal kulturház létesítése Iránt. A kulturházat agy tervezik hogy fölolvaaó, hangver-seny terem, muzeum, nyilvános könyvtár, zenefiié, néprajzi osztály, képtár és ar Irodalmi és I Művészeti ,Kőr helyisége is elhelyezéft nyerjen. |
Ehhez Icörülbel&l 300,000 koronás «Hsmssgitrr» fenne szűkség, amit telek megvált*» éptb kexési hozzájárulás címén kalfeo« megkapnunk. Az előterjesztés már főnt van as Orsiágas Tanács «lőtt. Döntés egyenlőre még oém történt, de értesülésünk szerint a tanács a legteljesebb jólndalattal kezeli a nagykanizsai kultúrház ügyét: E hónapban Vagy a jövő hó elején az Országos Tanias egy megbízott .tanácstag utján saamélynaan Is óflntkezésbe lép a várossal, hogy az államsegély módosa-\' taít megbeszéljék. IT/iuki Gyula valóságos belsőtitkos tanácsos az Országos Közmüvein* dési Tanács ehtöke, aki Nagykanizsa iránti rokonszenvének már sok értékes tanújelét adta; — a múltkorában levéléi tisztelte n{eg a Zala szerkesztőségét, amelyben kijelentett*, hogy Nagykanizsával nagy tervei vannak, fia a kijelentés csak a kultúrpalotára vonatkozhatott. Ha a város kátósiga személyesen is* közbejárna dr Wlasics Gyulánál, — a kulturház megvalósítására sok üavös, hasznos tanácsot, útbaigazítást kaphatna.
Élet-halál küzdelem az erdoHT*
(Saját tudósítónktól,) Még az elmúlt év őszén történt, hogy Varga György györflkl vadőr ,az erdőben egy puskalövéssel súlyosan megsebesítette Papp Ferenc györöki földművest. Pappot életveszélyes sérülésével beszállították a keszthelyi városi kótházba, ahol hat hétig élet-halál közt lebegett. Ea év január
hat txtt stenvedis uiié átsfhtll. ~VBff ellen még novemberben megindították az eljárást. A vadőr azzal védekezett, kogy Pappot vadorfáson érte, kűidel^m támadt közöttük és önvédelemből használta a •fegyverét. Papp ni* hány nappal a halála előtt többször kijelentette, hogy nem kivánjs s vadőr megbüntető-sét. A nagykanizsai ügyészség ekkor a vádat elejtette ós a törvényszék is megszűntette a további eljárást A szerencsétlen Pspp halálával azonban nem ért véget a bűnügy, özvegye tncgfSllebbezte a megszűntető végzést s a pécsi tábla helyt adott a föllebbezésnek. A napokban érkezett meg s táblai döntés, amely
nyomozás fonalát és exhumáltassák a keszthelyi temetőből Pspp Ferenc bolttestét. Sckwarz Károly dr. és Szigeti Károly dr. a nagykanizsai törvényszék orvosszakértői tegnap ejtették meg a törvényszéki boncolást a keszthelyi temető hslottss házában a félévvel ezelőtt eltemetett hullán. Az orvosok még elég ép állapotban találták meg a holttestet s így a boncolás eredménnyel járt. A boncolás adatait jegyzőkönyvbe foglalták s azt boterjesztették sz ügyészséghez. Varga szabadlábon van, de a vizsgálat folyik ellene. A
Előre haladt idény és óriási raktárunk következtében az összes
weiszfeld \' n*ári újdonságok, u. m. kész blúzok, női ka-és fischer * bátok, creponok, napernyők olcsó H.J\'.VlT^r áron lesznek eladva. . Ilri szövetek nagy választékban.
nyomozásnak azt kell eldöntette. hogy vajjóft Varga tényleg önvédélétgbői hazznáha-efegy» inét ? — Ha a vizsgálat során ez nem nyerne bizonyítást akkor aa ügyészség háláitokozó salyoe test? sértés ciasén Vonja felelőségre. A nyomozást megnehezíti az a körülmény, hogy a két ember között lefolyt
küzdelemnek nem voltam szemtanai.
-««F- ■ 1 . - * jfL* 7•• "
Mi tortént a zártkora táncestélyen ?
(Saját tudósítónktól.) A pótrétei aranyifjúság április JS-án nagyszabású zártkörű táncmulatságot rendezett a Schlesinger-féle korcsmában. A bálát valószínűleg- azért nevezték el zártkörűnek, mert a pótrétei mulat Ságoknak az a tulajdonságuk, hogy onnan né-hány \'emperamentumosabb legény biztosan bejut a nagykanizsai ügyészség zártkörű épületébe. Ezúttal sem mult el a mulatság emóclák nélkül, nemhiába, hogy tizenharmadikát jegyeztek azon napon a .kalendáriumcsinálók. Rangt János habóti legényt ugyanis, akinek az Mae,
4ot vauja szu botokkaFlever ték a legények. Hekót ssaran-csétlen fia busz napnál tovább\'toyomta sérüléseiben az ágyát, amint if vádírat mondja. Amint fölgyógyult, vádat emelt hat pótrétei legény ellen, akik közül azonban az ügyészség , csak Gáspár Molnár József és Gáspár Molnár István, ellen emelt vádat. A tárgyalást ma tartották a nagyit«njz>ai királyi törvényszéken. A legények tsgsdták a teihükie rótt cselekményt 5 mivel bizonyíték nem volt ellenük, a bíróság Balázs-Zsigmond dr. védőbeszéde után \' föl-nelaUa flkal-—-—---______■
LEGÚJABB
Távirat- telefon
A képviselőház ülése.
Budapestről telefonozzák r A k\'ép viselőhiz ma délelőtt Ülést *tartott. Beöthy Pál elnök bemutatta őfelsége; köszönetét a képviselőház részvétéért A nspfrendhec Tádős János és Polónyi Dezső szóltak. Polónyl kibeszélte az ülést. A szeszadójavaslatra valószínűleg holnap kerül sor.
Romániában elfog .tt kirándulók.
Brassóból táviratozzák: Stecker Dénes kassai törvényszéki jegyző az öcscsével, aki banktisztviselő, átrándult a román határra, ahol a román csend örök mindkettőjüket letartóztatták - s Bukarestbe kisértik* Azzal gyanúsítják őket, hogy kémkedők._
s«*i4. julius 10
Megölte a nővérét.
~ Soprea, julius ft Spaavaft j^fiit, agy gasdag seprőn! gazda 24 évps lányát saját siöllejükben fölekaastv* találták. Azt hitték eleinte, hogy szerelmi bánatból öngyilkosságot követett el, most aSonban kitűnt, hogy Peren« nevű bátyja .ölte s a holttestet azért -Ltas totta föl, hogy a gyanút elhárítsa magáról. A gyilkost IctanöztatÚfc \' _
HÍREK
1 doboz legfinomabb csontlevélpapir
100 darab tartalommal
a boríték selyem-papirral van bélelve.
Flschel Fülöp Fia
könyv- és papirkereske-désében Nagykanizsán.
Csakis jobb
család gyermekei nagykanizsai uricsalád-riál a jövő tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán. Cím a kiadóban.
A gyilkos vallomása.
Szarajevó, jullus 9. Most hivatalos helyről fs elismerik, hngy Prlncip- beismert a vizsgálóbíró előtt, hogy a bombát, bravningöf és mérget köz» vetve Pribic8evícs Milán szerb őrnagy-tói kapta. A Neues Wiener főúrnál mai száma hiteles helyről azt a nyilatkozatot kapta, hogy a vizsgálat kétségtelen adatokat szerzett a legmagasabb belgrádi körök bűnösségéről. Az N. W. J. szerint a monarkia demarsának izgatóbb körülményei lesznek.
Szerbia mondjon le.
Bécsből telefonozzák: Berchtold külügyminiszter ma réggel félkilenc óra~ kor audencián Jelent meg Ischlben a
Ktraiy tiott. A Külügyminiszter kihall-gátasa másfél óra hosszát taitotl. Ez mutatja hogy fontos előterjesztésekről volt szó. Beavatott körökben ugy tud\' ¡ák, hogy a Monarchia követelni fogja Szerbiától, hogy boszniai aspirációiról mondjon le s hozza azt az összes szerbség tudomására. Ha ez igaz, akkor uj bonyodalmak következhet/tekébe, uiert Ausztria Magyarország nem engedhet álláspontjából, szerbla pedig semmiesetre sem teszi meg a kivánt nyilatkozatot
Cernin megbukott
Budapest, julius 9. Cernin gróf a monarkia bukaresti követe mg szabadságra ment. Amint beavatott helyen tudják, állásába nem Is tér többé visz-sza. Cernin gróf volt az, akinek bukaresti követté való kinevezése nagy föl. háborodást keltett Magyarországon, mert a.követ magyarfaló hírében áll.
— Ferenc Fardlaánd Mks. A meggyilkolt trónörökös tudvalevően az egéaa fegyveres erő főfelügyelője volt s most a fontos állásnak á betöltése sok goodot okos Bécsben Legerősebaen az a verzió* tartja magát, hogy a hadsereg főfelügyelőjévé Frigyes főherceget nevezik ki, bár ezt a hírt félhivatalosan még korainak mondják. Egy máaik híresztelés szerint a főfelügyelői állást egyáltalán nem. töltik be és Frigyes főherceget csak a király helyetteai|ésével bízzák meg s közvetlenül a felséges ur rendelkezése alá helyezik, éppen ugy, adni FJErenc Ferdlnádd trónörököst főfelügyelővé történt kinevezés előtt. Ellenben az uj ^trónörökös katonai kiképzését ugy fogják vezetni, hogy mielőbb Ferenc Ferdinánd összes állását elfoglalhassa.
— Az Iparteatttletl dalárda. A Dunántúli Dalosszövetség, mint tegnap megírtuk, — jövő évben Kaposváron dalosversenyt ~ rendez. A versenyen részt vesz a nagykanizsai ipartestület dalárdája is._ílsnyksntfiáiiit ez sí egyetlen ÜilQlkÓre Búchler Mór karnagy vezetésével máris nagyban készül a versenyre s ismerve l kitűnő hanganyagot és Bűchler karnagy fáradhatatlan agilitását, biztosrs vehető, hogy a részvételt értékes siker fogjs koronázni. A nagy népszerűségnek örvendő dalárda különben a nyár lalyamára több balstoní fürdőhelyről meghívást kapott ~hsng-verseny tartására. Est a szereplést máris nagy érdeklődés előzi meg._
— UJ tárbsiséU központ. A bel-" földi helyközi forgalomba bevont és táviratok felvételével, illetve kézbesítésével is megbízott Kotor zalavármegyei törvényhatósági távbeszélő központ f, évi julius . -án megnyílt. Közvetítő hivatala Nagykanizsa 1.
— Vilngoaaágot tértink. A sarajevól vizsgálat végéhez közeledik. Még egy-két nap és együtt lesz minden azokban "a kötetnyi akta« csomókban, amelyek megszerkesztésén hét vizsgálóbíró fáradozott. Hogy mit állapított meg eddig a kétségtelenül nagy eréllyel és széles körben vezetett .nyomozás, azt a hivatalos titkolózás mistf tudni nem, csak séjteni lehet a így nem csodálható, hogy a vizsgalat befejezéséhez közeledvén, az egész monarkia közvéleménye fokozott várakozáasal fordul a sarajevól hatóságok felé Végre ia pozitívumokat szeretnénk már látni, asert az a bizony te-lanság, amelyben két ország közönségét tartja a bürokrata copf, sulyoaabban nehezedik az ambarekre. mint akármilyen ostromállapot
\'— Sétatéri kioank. Nagykanizsa legszebb nyári belga, az uri közönség találkozója Finom borok, világos éa banu sütök ^ hűtött pezegöfröcm* éa esyébh üdítő italok, hideg ételek, fagylak, jagaskévé és ewkorkák. Potttos kiszolgálás ■ Bámulata« oicao árak. ¿M
1914. iullus 10 " \\
¿A^v
— Meghajt P6u bácsi. A ryermekv Vitát aranf»zivi£ rtlatnbldkű költője. PA»» Bácsi hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. Pősa Lajos karrierje Segédről indáit U, ahol sokáig ujsagíróskodolt. Már akkor föltűnt csengő bongó rima \'gyermekverseivel, amelyek rövid idő\'alatt népszerűvé tették az ország gyermekvilágában J Budapesten Az Én Újságom címen gyermeklapot indított, amely» Bét kedveltebb olvasmány« ma sincs ~srgyeiek--Seragnsfc f\'y - • J *• "■? ■
—- Villámcsapás Nagykanizsán Tegnap éjjel hatalmas vihar Vonult át a város fölött. -Az ég zengése és s vHlámok szűnetlen cfk ázására >t egész város WWidt "Airitwt most értesülünk, a villám károm hályen : a Batthyány «teában, a Kazinczy utcában és a tüzo.ltó-táktanya kSzelébe lecsapolt.\' Szerencsére baj egyik esetnél sem történt, meri aI Batthyány-\' éa Kazinczy utcákban a \'puszta földre, a tűzoltólaktanyának pedig a- ■ villámhárítójába csapóit a veszedelmes elem.
— Elhunyt rendőr. Kovács Lajos vá rosi rendőr negyvenhat éves karában, tüdőgyulladásban elhalt. Az elhunyt busz éve állott városi szolgálatban. Holnap délután temetik.\'
férjik volt iskolatársalakat, ákik áz 1907 és 1908 ik tanévben végezték a polgári iskola qegyedik osztályát, jelenjenek meg f. hó 1.5.-én vasárnap délelőtt fél tizenegykor a negyedik Osztály tantermében. * Pásztor Irma, Sckerz Jbltska.
. .— Iakoln helyett lovak. Olyan ese-
tet közlünk az alábbiakban, amelynek címéül ax újságírói konvenció joggal és méltán szok odajegyezni ezt a két szót: „Kulturkép gyászkeretben". Pozsonyban\' a város közgyűlése tál ajaka a városi polgári- leányiskola alapitájára vonatkozó indítványt. A városban mflr -van egy állami polgári iskola, de mivel az idén az állami iskola ötven üres helyére szástiz pozsonyi és nyolcvan vidéki leány folyamodott, egy uj iskola megnyitása nagyon is magokolt. Hosszas vita után, melynek során egy kereskedő azzal érvelt, kofy az iskola improduktív kiadás, a közgyűlés 28 szavazazattal 27 ellen elvetette aa jskóla megnyitásává vonatkozó far ditványt. UgyanNz a közgyűlés, mely az uj pnlgsii irkola megnyitására tngriv jtgfc. hajlandó öteaer koronát megadni -» hatezer koronát szavazott meg nvak beszerzésére.
VT: — Színházi hirek. Ma, <aint ahogy tegaapi számaikban jeleztük, Manderin (Mr W»j angol kiiui játék kerül símre másodszor, Majtényi Lászlóval a címszerepben. „Buksi" (Pwppe) sláger operette előadására már befejezték az előkésöleteket. Buksi pénteken kerül Lóránt Vilmossal a címszerepben. A világhírű reaaek zenéjü operette pénteken szombaton és ¡vasárnap, - vagyis háromszor egymásután kerül színre a társulat legjobb erőivel -— Telek y Ilonkának,,Horváth _ Miriork, Szűcs j. IrCHbek, Pintér Erzsinek, Rákossy Ferencnek. I Bihari Sándornac, Gplett* Ferencnek és Hal- |< —1 Jánosnak yert^^v|L
Gazda? választékban, olcsó árért kapható:
Somogyi [ló
kárpitos megnagyobbított és újonnan berendezett raktárában Kazinczi-utca 1. Városház palota. TELEFON: 316.

A nap-nap után előforduló
betörések, lopások
szükségesse teszik mindenkinek, -fcógy Betöréses lopás ellen biztosítson, különösen fontos ez főleg olya« helyeken, ahol a nyári idény alatt a lakások felügyelet ffll»»t| Mfr^mlnpl«:
elleni biztosításokat csekély dijak mellett elfogad a
Magyar Francia Biztosító
Részvénytársaság vezérügynöksége
Rákóczi-utca t f-i ■
91/a. sz^v. alatti újonnan
épült ház elköjtözés miatt H
azonnal eladó
Bővebbet ugyanott,,.
Egy jó karban levő
„Títania" mosógép eladó. — ^i
kiadó hivatalban.
ifn a
A HlnrKst támadója FalBek || Tívad.r városi MWtésrföl," Ai
sokkal szívesebben veszi, ka Fablck bácsinak titulálják, kőztudomásn, faWgy szelíd természeti | csendes természeti, aki a lágyábk sem vét, | ha békében hagyják, most azonban ugy látszik 1 mégis csak megharagított magára jr alakit. Erre f mutat legalább a*, ti|f Wl)il<iitlil tett-a rW* | őrségen életveszélyes lepyegetés miatt. A fői-¡"jelentésben elmondja, -hogy Letster Mór déM vasúti alkalmazott a napokban reátámadt volna és állítólag életveszélyes fény égetésükkel illett a, sértő szavak kíséretében.\' F^hict bácsi épea ugy szereti életét, mint akárki « ezért feljelentést teft a rendőrségen, hogy védjék meg, Letzter fenyeget éscívcl szemben. A rendőrség az űgy aktáit áttette a járásbírósághoz-S ott fog most eldőlni,, hogy Letzter tényleg olyan elkeseredett buszusaomjas haragosa-e Fabick, bácsinak, vagy csak egy félreértett tréfa következménye-« az egész feljelentés ?
Román komitácsik Erdély ka* tárán. Ha ^ komitácsik, meg maHsszorok földjéről, vagy a kommunisztíkus gazdasági életet élő tűzföldi tndtánusok basájából érkea-nék az alábbi hlr, könnyebben kín nők el, mint így, mikor tudjuk, hogy mladai—Fuiópa Háaa pén* Magyarországon Brassómegyében esett, ni égi, "BlasMa község magyar lakatKíg. • Nagykőhavasra jpdta ki legeltetésre mintegy 300\' darab marháját. Buker Coístvea pásatat ügyelt fel. Ssombaton délután négy román katona jött a határon ftlövöldötl ketdtek"* marhákat őrző pásztorra, ugy, hogy az menekülni volt kénytelen, mire a katonák negyven--hat darab marhát áthajtottak Romániába, A I A havason még több elpusztult állatot is találtak, mert\' á katonák meredek sziklákon hajtották keresztül az állatokat, amelyek kösAI sok elpushtalt. .
• — A dalu-dalcu kurxna Egy hónap« pal ezelőtt mr. WíIIy Curly dsiu dsícu éa boxoló mester, a rendőrkapitány főlkérés&e megkezdte a rendőrlegénység és a rendőrtisztek oktatását. Azóta szép haladást tettek _derék rendőreink ai ármányos japán ruüvísmá fogásaiban s ma már bátran szembenézhetnél alegmarkosabb betörőkkel i*. A dsiu-dsiée tudása képessé teszi őket arra, hogy puszta kézzel ffc ártalmatUaaá tegyék" a legizmosabb embereket is. Abban, hogy .egy rövid hónap alatt ilyén pompásan elsajátították a dsiu-dsioa legnehezebb fogásait is, természetesen nagy része van mr. Curly szakavatott és ambicióéf! párosult oktatásinak is. A kurzust e hét (R lyamán befejezik. Mr. Curly inaep Szombdl helyre, majd Zalaegerszegre megy, hogy\' .ottani rendőrségek meghívására a legénység«! «kiképezze* " " 9 •
— Tekintse mag Perká Péter dm- I* szobafestő modern mintáit, Zárda-utca 14. szá(|l alatt. Jc- ■
VÁKUUM tőltőtollszár a legjobb és praktttmaahb. Ara áárahoaként 1 K 60 (,< szesebb kivitelben 2JÍ 40 f. FISCHEL FOl( FIA könyv- és paplrkereskcdéaében Na nnlzaán.
- ^m
•rr
(C|rhMlg|)
Ifngwí fürdő és hlimalihus
az Adria partján (Plaaa
fyófyWim gőrvé\'y ás uftlUraál, »« UUfraadaáar batafsáfainál, véraxegáayaégKél. aáplutr-tt, női betegségnél, elhíja»odí«nál i» Idillt rhtgiaaUnaaaál Mint kliátaífcaL fyógyh.ly páratlan maláriánál, influenzánál áa minden hurutoa l»t aaaáf nál. Mraj
Egyedüli belföldi tengeri fürdő. Mes&s hontok-pláis, A partot körülbelül 300 méternyire finom homok borítja "és oly sekély, hogy gyermekek minden felügyelet nélkül la Mrödhetaek.
JVCISCif
6.
ZALA
1914 jttiíus 10.
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-üzlet
Budapest, jattns 9.
Késairutüziet
Váltósai Isn
- v Hstáridó az\'«: t - -. .
Bota oWton 1283
Baza 1915. toril. >2 98
Rote o» óbrrre 9 28
Zab oftlóberre 168 V
Tengerf m\'jtmjJOf 7.19
Trí»ri in\'lusrs 7.73
Tenger! 1915. máj. 7*22
Értétpeptr Iflwda.
M««rar bi el 758.—; 0**rih hite! 8¿8 50 4V, bmcn>Mr*d«k 79 25; On\'ri> •nafrar »»-tnnvasnt 668.— ; lrti«io«b<nJi 388—i laasá mlRi^-ik 465*—; Has*rh«n\' 266 —; Mafyt bark 467.—; Rimamurínjl 592 50; .Salgefst-fio! 650—; KBmll varal 552.—, Városi wt-rat 296-—
FelcJöj szerkesztő : Flachel UjÜT
SsarkaaxtC;
Táti ZoHET
reclám-bélyegek
Iraphatnlr . Fjylifl
Fülöp Fia könyv- es papirlceresk.edésében Nagy kámzsán.
Képes
llj és kölcsön ponyvák
gabona-zsákok legelőnyösebben beszerezhetők
_iHirsch és Szegfő
ponyva és zsák-varrodájában
ftpftM * 1112. tÜfiVClH i llfH IlkllMli. j
Ma^er Kárólt. j
rihluti, ftiillsiüfd plissirozó és liiuié fféri. j
, :-■. — Nagykanizsa. ;:
Fflüzlet és -gyár: Kölcsey-utcá 19. sz. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületbea Telefon szám; 289.
Elvállalok mindenféle női és férfi ruhák, katonai egyenruhák „vegyileg való tisztítását és átfestését, porolását és vasalását, továbbá az összes háztartási, szállodai ruhák, női és
faili fi "\'iaU>ál 1
\'• • legjut&nyoaabb árban.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszkóziöm.
Plluirnát I Oouvrirozát I
Cesséh a cimre ügyelni!
Eaetley—meghívásra—személyesen—Is tiszte* —---U»«»t teszem... • .\'
Elsőrendű
csemege-méz
5 kilós bödönben 8 koronáért kapható:
Unger János
urad. kasznár méhészetében Nádasdladány, Fejér-megye.
Kai fillérért
már gyönyörű, művészi
iépes levelezőlapok
kaphatók
Tischel Fülöp Tia
könyv- és papirkereskedé-sében Nagykanizsán.
Mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolái nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, művek, meghívók, eljegyzési és < esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle Ízléses kiállítású reklám-nyomtatványok.
Üzleti könyveket, Ügyvédi Haplókat, Jegyzökönyveket, Zsebkönyveket, bevásárlási könyveket Rajzfüzeteket és tömböket, Mintazacskókat, Fajjkaptárakit stb.
1914. Jgttu* 10
ZALA
V
A József főherceg-utca 67. számú ház ban egy «ép 3 szobás lakás összes mellékhelyiségekkel együtt
augusztus tio 1-ére ktado
Megtekinthető naponta reggeltől délig. Bővebbet ugyanott , U753
Rendkivfll olcsó tflzifa
l.oszt bükkhasábfa
218 korona 10000 kgként házhoz szálltra, valamint egyes kocsirakomány ónként. Megrendelhető Fatelep Csengeri-ut 181 szám. Telefon 143.
41
Mayer Klotild
g0nno«ó y«rs N»OY<ANIZS». Tisztelettel értesítem a n, é. közönséget, hogy a Fő ut 9. szám alatt levő gyüjtőtdepe-met Hunyadi-utca 19. az. alá belyezteai át Elfogadok női óa-aSni ruhákat vegyileg vsló- -_ tia\'titánra, továbbá az összes báztartári "ruhák mosását és vasalásét 10*/» engedmény nyel KftlSn gallér és kézftő-oaztály
Garantált 6}ormesznélKüIi gözmosás. Saives pártfogást kér
Mayer Klotild
gösmoaógyára Hunyadi-u. i9 Oyüjtőteiepek Hunyadi-u, 19r fCazincy-utca 8.
Vtzve«itks.atíykl!firisf ülMat
Nagykanizsa, Erzsébet-tér L4.
Tisztelettel értesítem a
nagy-
érdemű közönséget, hogy mű-helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
eozer
végzem és így az, ország bár-! mely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres
eredményéről. ..... -
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes kútszivsttyuk és tüzijfecskendők készítését, javítását és alakítását.
"Szolid 4a megbízható munkámról tzáaws •liamerólesvél Ali a nagy órdamil közönség i laáalkaaiafts
cognacgy árban " ÍOákM , ■■. \'."■i1"
eognac, rum. biziluórium, «tprfl, törköly-, busfznyő-, barack-, diósa és cfemngepáiinka, mm
ép ugy minden fajta likőr nagy üve-\' gefcoen, pereellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka » alkalom üzta jó árat ily olcsón be \' szerezhetni.
-A legelegánsabb
Vászon cipők és Sándálok
urak, hölgyek és gyermekek részére
►rwíhhi minrimfnjtír oipnártjlf hg.
jobb minőségben. .
Miltónyi Sándor ós Fia
cipöáni házában \' _
Nagykanizsa, Főmön, a váras palotájában.
iga» Mán készttSnk mindenfajta cipőárut
f
WEISZ SOMA
Nngyka.i
Ajánlja valódi ayváavtörmaléhből kf«»3* márváfay mozaik lapját, a melyek óriási nyomású motorüzemü bymrallras ajtóval állíttatnak elő és motorüzemü köszörülögépen tükörsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Készítek mökölépcsökct, granitt teraxzo kast alnhik al, egyszerű és diazas uiaaaatt eeaaoatlapokst — Véllalkosoaa aszfalt éa betonjárdák kéasitéaéie. csatéra ái ás okra beton átereaaek éa vasbetoa bidak építésére. Caaaaat éa a^rváay mozaik lapbkrél diines árjegyzéket ingyenkQldök.
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötete Msrsskevasky:
Leonardo da Vinci
a reaaiasance «gyík legnagyobb művészének élete, rendkívül érdekfeszítő regény I alakjában. Két kötetben.--Ara 2 K 80 l Kapható Fischel Fülöp Fia könyv éa t—papsikucakcdéaéban Nagykaaiwéat
ha elegánsan és olcsón akarnak ruházkodni, látogassák csak meg
divatáruházát Nagykanizsán Erzsébet-tér 21.
Moskovitz clpMizlat njellett.
hol alkalom kínálkozik kevés pénzért Jegizlésescbb és legfinomabb szövetek, selymet grenadint epouge vászon kreppet francia delain, mintázott krep, krepdeschin, lüsztert minden színben beszerezni.
May és Holfeld-féle Kumburger vászon, Re-genhárt és Reirnan asztalnemüek, Schrőll Benedek és Fia schiffonokat eredeti gyári áron.
8
ZALA
1914. falta !•
Mire Jván szükségé?
Hol szerezze be Fisebet Fülöp Fii köqw-, papir- és frószerkereskedése Nagykanizsán.
HMM divatszalon
KOTIER KÖVÉREK
róvr aa.
i^Huxai.
lr*rMlM >Un ké-
■AMaMMsakat laa-aMiáron th «II»In «tu
Szobafestő és nwzülo
MOZSI SÁNDOR
üHlll JMII T.
Ajánlja mayát a azakbavágó munkák modern, pontos fu(ányo% et-
Urt
KÄLOVIGSIÄNOS
«MmíJm
kBiűneéyMÉ
Ak«iM«kát véHaMb
Wcinsfekn Regina

A:
«•«■uMMa
áron >MWi ——i
mintákkal M» VmmIh, — álmaawwsn.< tMMHÉM StOksáMO •MMl MM
«aiaa«taksán Mmesamáw.
ZALA
ponddal napilap
HM^^CACSHi MéMtCI MÉlOt* imhkm eeit I órakor. — htetytfcoi héihoi kovtiw havonkhü 1 kor. 10 DM.
MODERN BÚTOROKAT
fegizlcsesebb kivitelben készít
TORMA PÁL.
wttwowrtilo« , Ktsfaludy-utca 4. SS.
PÉCSI ANTAL
kbéaigyánó
Katalin. (Mg Mrttzj
Elvállal mindennemű ni kocsi MrtIKiti, valamint
régiek nliánlnkiMsát, tenyecéaál és béleléséi iu-MM
Nói divalterem :: B 1 CS61
MMN « m._ á._baigT*S"a»-ny k mhphr
■ ■H»| *• mmi sr MmS ■WMiiii árak ML — * <
■É*áwk*r «1 P«H
tiSuaai aw—a. vimi
■H Wi ébii a wfci in^lri. Stí&Mli
SZUSTAlTÓ ÉS NYERGES Klapper Gusztáv
lé ti 21 t| Unt ízttf.
MlihdyeinDen elsőrangú azi így ártó munkák készülnek lulányoa árak mcSetl Hü OorOtsdOh
H«mm mM eiMaxttfaét, vaU-•nrfnl ssakaxerU la illái» aM Imi vállalom
TlaateteM értesítem a n.é.
IIBMA^U k I , >- - ■ - - ■ .
•smsan uaKtfci hogy • marti a aa aortás
lm árakat tetemesen to-axáUitoOam \'Beám ừe -mm*»- aa aanásbaa máimm aao-
ftfiffpr Károly
ft\'d} arab* N»p)lari;aa. Fkát jg -Kétalt anindrn ré»i ^ «tí ruhák»*, ft,. éa íyefmík-fiUftnvftkri, Ie|:jclj0 ís M|ni|u)| iflfMifer! Mind»aIái, javliáaekat »iikaiurenfa p<.im san eaakóalók.
Sfcerlók János
irídlvat szabó Ozleta
Nagykaataa, Széchényi-tér 2. szá Szivet meghívásra tgJ áékre la kimegyek.
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokiutók, nyitott és |ede-es faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoló- és kocsikovács Wagjli rr\'TTii fCaxlncy-ntca 18. (Major.)
Javítások és mindenném ü e szakmába vágé munkákat gyorsan és pon-
tosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Rugó* lovaknak calodába való vasalására.
Sáfár Ödönné
női divat szalonja Magyarutca 5. szám.
Uince János ulódo
angol és francia nCTnahd Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
épfllrt- H di<7mflb*do(ro» Nspykánina. KinliSt-a S. Kész t atodra e» mak. aiák» vágó műn kát tartós áa mode.n kivitelben Bt-válial lót? Ii ás mellett: fflrdöfzoba, vízvezeték és aafrot closett berendezése-kát, kutjávltási sth.
saOtóaganllk figyelmébe-ajánlom nálam kéazSIt M-ojithatlan vertheim piaca - a ■aktánár»Imát.
Fürdős Györqy
lakatol liASVKANiaSáN, kíkiSczy utca N.
Csitke István
elsőrangú angol és trancu nűt imáim Kazlneyuica 12. az.
Zrínyi Miklós utca 36. és Zrínyi utca sarak
MÁ6ICS JÁNOS
férfiszabó Nagykanizsa,
tlMa-W B. Uta »iiwan m aas.
a ás sa «maoMwa wii uns kat a I«■!■»> éa lagdhato-aabb kivitelben hitányoatron. Ruhaszival ailattkbll mln-laiaara.Sriéai lálaarták
kint nabl.áara »Itltn iEjMk: a i
MOLNÁR SÁNDOR-
S Talatoa W. a- -Készít fényezett éa mait bátorokat egyazerlt (a legfinomabb kivitelben úgyszintén kat és ~ H
Csavnicsár Ferenc
kocaikováea és lópatkoló
Mis á B. ■ Tift»ra
Elvállal a azakba vágd munkál legjutányooabb árakon.— Tfleltan meghívásra házhoz megyek.
Brantln József TEMETKEZÉSI VÁLLAUTA Mafyksstuáiu Eitr&s-ter 2. n,
(tATTUR HÁZ.)
Kast Soporsék lutánuoa áron kaphatók. — Elvállalok OSII-siorO áa dlazatabb tomat-kaxásakat. Asztalos Qxlatam-baa Mas bútor layuNaéeb áron kapható. =j==<
Papírszalvéták
Waey ySanékhen Igen lutányos áron kaphatók
HscM Fülöp Fia
ü PÉmraTAs o
Aki ll^stl* ée olcaóa akarla moaaMt
a ii nak a^Ki Mfi gy Jrt-mámra mfitMt m»pß»m
szóda es moaó-81 poromat. - a
nuiK UTÉT MatfV-a.2L
Cau órába Mtnaankit maaavSa
Irodaszerek
Fiachel Fülöp Fia
■ * . . i ... ¡npnunBssams
•»«rezheiók be Icgiulá-oyoaabb á \'on legnagyobb váluszltkban.
Somogyi Fm Épttfl
PalOB mt 77. az. Elvállai let munkákat tdvtttlban; ráfi ipülikk átaiakkéaát — Tarveket ktttieigiiláa«ku |s»ás>ia
Sebők Kirilriris
Alánl|a raktárát a legfőbb gyártása minden féle fali, •OronztO es CM bórák -bon. — Órafavttáaok 1 évi |óMIIAa mellett
VELECZ EDE
Cl>n|ify^á S. (Dr. Kaalalar ká«.
Készít uf rendszerű A6Ó CIPŐKET szegezés és varrás nélkül Jutányos áron.
Kézimunka s dö-nyomda Qzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az ttnaaes anyagok, valamint a legszebb ra Izmln Iák legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók, gftgg UATU
Skrivallts lstvii
RaokaSm, PiWM S.
Somogyi Gfiliii
VSrttamarfy-utca S4a kárUsg kezelt aas« *a
saaalő imézata, melynek MeWnye. hogyha mhák nem rongálódnak. Olcsó Arak, kilogásiolan námka. — Kívánatra a rukáárt házhoe la megyek.
BERECZ LAJOS ■f-k riMM MpÉt*Wi íjHÉm, Brtnaw 94. Készít mhtdetiDeaiü
:: CZIPÓKET ::
legjutányosabb áron. JeHÉMkal (liléi «MM.
ORBÁN MIHÁLY
CbS nagykanizsai tulipán gózmosó-, fény-vaaaló- ás vegytisztnó Intézete EOtvOa-tár 99. EiválialDm az Oaazca háztartási tehérnemliek tisztítását legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan teHesilek. ■■■ ■
Lencz Boldizsár
ipU-ÍIMtt a tt«Wtt-BHtlf Potan-ut aa-ik aáam.
Elvállal kómivea és cserepes munkákat, ugyaain-tén minden átállítást í s olcsó áron. ; \':
Steiner FQlöp
lérfi- áa nói cipész ■aiary maa N. az.
Káadt mindennemtl iárS- a
nói cipókét legdivatosabb kivitelben, (mányoa árak maiiéit Munkáim tartóe-aágáárt awawalalak. s
Alánlls a legiobb készitésU csizmáit és min dennemU lábbelit, matya* olcsón bocsáft -a t wevó-kózónség rendetkeseaáre. Vidéki rendeléaek J J san mkeiiBlwmtk
Levélpapír
A legszebb éa la«-olcsóbb levélpopiroa-uldonságok : Ftochal Fülöp Fia papfrlMraa-kedésében fcaiiksUfc.
la óetáwl nMÉr.
E6YEN8UHA-SZABÓ
Krausz József
a»aái tt iá. a*. a»áSsl bármely fegyver
LifjflWi mranáMi
narmelY tegy Mtosó agr kiidtwa h
JBÉMI. 4jMMma^m
Hamlahadaa badacsonyi bor ah. matae ée hmag ételek. kUOnó italok minden Idóben a t kOiónaág »manimlsári áüaaafc.
MENUmTS JÓZSEF
szeszgyár berendezési vállaiota - Klrály-u. 46.
Elvállal a szakba vágá mlndennemU munkákat, továbbá vtavasslAsk, vlzmalagask, rózUalók, áa s >i milaafl» H lolih <t éa (avMéail, valamint HaídéaKtk ditosés«.
UM MVATSZAlMar Sottrelch Antal
A asal bor Igányataak als-
latla. — Laválba«
aal II Maamráfe. —
KÚNYVBEKOTÉSEK
uépsn, gyorsan éa olcaO artian 8 keaapinaK»a a
jmu- §mm ftri.-ML naavNAHiBaán.
„Hungária4*
modern dm- éa uobafcsMszeti vállalat
91,

NagfhaaknAa.
XU. érWyu
Nagykanizsa, 1914. jnllua 11. szombat
196 »S*jr
SfatwtUf •» UMmkl:
NAOY KANIZSA,
S«f ár-at «.
Telefon-szám t
T
Hirdetésekéi és nyilt-teret díjtáblázat sserint vess fél a kiadóhivatal.
ZALA
•POLITIKAI NAPILAP.
Kliflzetéet ér ab > W«ly»is Wafc— bwéra In Ura ..»,\',« !,*> kar.
ftniiiliii..... SJQ .
Fő?t-i M
ívr* . . . . r 14," „ \' PMtal (sMKIMMal Err Mra . . »4,1 tJM} kar. NajmMUmr. . 4.S0 „ p«Uw* ! . „
E|4n im ,, , « IS —
Egyes nám é fillér.
Mulatságok, báli kimutatások, és magán-közlemények dija soronként 60 fittér.
Ncütttilk wnliit iilitli II frtiir
Eljegyzési és esketési «értaaitáaek dija 5 korona. Köszönetnyilvánítás 6 korona.
A közigazgatási reform.
A nagy vitának, mely a képviselőházban rövid idő múlva megindul, a a bizottsági tárgyalás volt a preludium,<. Az ellenzék ebből kivonta magát; lát-szik, hogy nem az ügy, nem a relortr,
nem a közérdek lebeg a szeme előtt, hanem a pártfelfogás, a politikai haszon s a hatalmi kérdés. A bizottságban dolgoznia kellett volna, amire az ellet -zék ezldőszerint nem kapható, de zavaros lelkiállapotában képtelen is rá. — Egész erejéj most á plenáris ülésekhez tartogatja, — majd elválik, mi van a zsákjában s hány zsákkal telik belőle. ■•-.■
Elfogott álláspontjára a reformmal szemközt máris rácáfolt az a testület, 4 melynek Illetékességit az ellenzék sem vonhatja kétségbe.- a közigazgatási tisztviselők szaktanácskozmánya. A megyék oszlopos emberei több napig tartó ankétjükön beható tárgyalás alA vetek a kormányjavaslatot s eeytiari-
gulag elfogadták az elveket, amiken a refoTmmfl felépül* Vita nélkül hozzájárultak a kinevezési rendszerhez, melyet a kor szükségességének és a jó közigazgatás elemi érdekének ismerték föl. Tetszéssel fogadták a modern önkormányzati szervezetet s a hathatós alkotmány biztosítékokat, melyekkel. -a javaslat a megyekérdést kőzmeRnyug-vásra megoldja. Csak egyes részletek-
nél kívántak e hivatott szakférfiak a szövegen módosítani, ami elől a kormány sem zárkózott el, ahogy a Ház bizottsági vitája" alatt meg is mntatta.
Milyen a javaslat hatása megyéinkre, kitünik -abból, hogy az ellenzéknek nem.sikerült ott reformellenes moz-galmat Indítani. A legtöbb megyében meg sem próbálta.; ahol pedig kisérlg-tet tett, hogy a törvényhatóság\' Óvás-tételre, tiltakozó felírásra hángőftassék, csúfosan megbukott vele. Alig van vármegye, hol ne üdvözölnék örömmel a reformot s ne néznének bizalommal a kormány férfias határozottsága iniclati-vájaeTé. T-
A bevezető lépés: a Ház bizottságában valő vita fényésén sikerült. Hr
ába maradt távol az ellenzék, hiányát senki sem-^ezte, mert a bizottság munkapárti tagjai erős elmével, avatott szellemmel elvégezték a kritikai munkát s tanácskozásuk nemcsak az ügyhöz méltóan magas színvonalú volt, hanem parlamentáris intézményünk legfogékonyabb Időszakaira, legszebb éveire em* ■■ ¡ékeztetett.
_ Abból a gazdag anyagból, melyet
a bizottság előadói jelenlése teáz hivatva összefoglalni, három fontos részletre külön feihivjuk a nagyközönség figyelmét.
Ezek elseje a vármegyék területvl-szonyaira vonatkozik. Némelyek Illetéktelenül tudni vélték, s.a sajtóban alaptalanul elterjesztették hirét, hogy a kormány a megyék területi statusquoján változtatni szándékozik. Beszéltek apró megyék eltűnéséről, nagy,megyék kettéosztásáról s á 63 megyének 54-re leszállításáról.
De Tisza miniszterelnök kijelentette most, hogy a közlgazg itási reform a területi viszonyokat érintetlenül hagyja, mert politikai megyéinkben a történeti fejlődés müvét kívánja tiszteletben tar-
Tóth Zoltánt
A szomorú lengyel.
A zivataros őszi estén sápadt, szomorú alak ődöngött a girbe-gurba sikátorok közt. Sééles kalapja, százrétü gallérja is elárulta volna az idegent, ha tétova nézése, habozó járáaa rá nem valL \' Minduntalan behúzódott valamelyik öblös kspumélyedésbe, hogy kalapjáról lelocsantsa az összegyűlt vizet s köpönyegét kicsavarja. Egyetlen lélekkel sem talál-kozott a bepe kupás uton. Olyan idő volt, aasilyenben jólelkű ember még a kutyáját sem veri ki. Az egymást kiáltó petróleum mécsesek fázósan pislákoltak a kegyetlen éjszakában s világért sem árukák el az esrfviz által leplezett kátyúkat. Minek is ? A lámpának nem az ar célja, hogy világítson, határozta annak idején a tekintetes magisztrátus, hanem hogy irányítson. Becsületes embernek estéli harangszó után otthon a helye. Idevalósi kQlönben Is ismeri • járást, az idegen pedig csak rossz járatban lehet, ha éjszaka csavarog \'BZ utcán éa nem kár érte, bús nyakát szegi, vagy az árokból Iszik.
A mi idegenünk is hol térdig, hol derékig merült el, ha a sötétben eltévesztette az egyszáztól lépésnyire fekvő tégladarabokat, amelyek a gyalogjárót alkották. Ilyenkor negyedóráig is elkeresgette a csizmáját, amelyet vendégaseretöen as árok fenekén maraastsli a rskhaál la ragadósabb sár.
As idegen több kapuval la megpróbálkozott, da a sárgaréz kilincs sehol sem enge-
dett. A barátok tornyában régen elharangozták az Angelast, minden jó lélek az ágyban dicsérte már az Urat. Végre az utca vegén szikrázva füstölgő kéményt födözött föl. Minden erejét összeszedve erte vette az irányt s jó órai bukdácsolás, evickéiés, sikamlás, elmerüléa után célhoz ért A füstölgő kéményü ház hatalmas tölgyfakapuja tárva-nyitva állt s a kapualjában kocsisnépség dévajkodott a sürgő-forgó szolgáló haddal. Az idegen azt sem kérdezte, halotti tort ülnek-e itt, vagy lakodalmat, hanem szó nélkül elvonult a cselédnépség közt s egyenesen odatartott ahol legnagyobb volt a zaj. A patkóalaku asztal. körül. lakmározók eleinte észre se vették a jövevényt, aki körül Bstsl.. mas tócsa kerekedett a ruha ráncaiból csörgedező esőviz-erektőL Végre önmaga vélte illendőnek észrevétetni magát. Megtört fényű szemeit szomorúan végigjártatta a vigadozókon, azután bánattól fátyolozott hangon megszólalt: -— Lengyel , menekült vagyok. Két hónapja az* országúton hálok és három óta nem volt falat a- azámban.
A szegény lengyelnek vacogott a foga, lázveritékes volt az arca s rogyadozott a térde. A háziasszony, Kovát sné nemzetesasszony rögtön kiadta a rendeletet az ajtóban\'bámészkodó cselédhadnak :
— Fektessétek le a jámbort, mert a lé-lak menten kiszakad belőle. Hussátok szárazba, addig én harbateát forralok neki.
■ Sose fáradjon, nemzetes aaazony, szólalt meg a lengyel. — Adasson agy kis jóféle törkölyt, majd csak helyrejövök én attól vuáaegy.\'
e
Es hiába erőitették, az istenért sem feküdt ágyba, de még az illato% párolgó berba-teát sem tudták vele bevétetni. Ellenben egyetlen korttyal kihúzta a butykosból a lelket, amitől nyomban visszatért az arcszíne és félóra múlva, amikor a névnapi lakomából teletömte magát, — 6 vitte a szót a vendégseregben. Bánatos arccal,.nedves szemmel mókázott, anekdótázott, hogy a vendégek jobbra-balra dűltek nevettükben. Azután ugyanazon szomorú képpel olyan pajkos nótákra gyújtott hogy a fehérnép szemérmet es sikongááaat menekült a másik szobába, hogy annak kárpitja mögül hallgassa tovább a dévaj rigmusokat. Éa ugy ivott, mint* tíz kefekötő. Hajnalra az asztal alá itta az egész kompániát.
A lengyel Kovátséknái maradt. Nem kérdezte, hogy szívesen látják-e k ezt Kováts neiézetes nr és a família rendjén valónak ia találta. Hazafias kötelesség volt a menekülteknek akár örökös ellátást adni. A mi lengyelünk egyébként is hasznos vendégnek bizo-. nyúlt. Tanácsokat adott a gazdaságban, rendben tartotta a pincét, segített pamutot goaa-bolyitani a kisasszonyoknak, miközben érzelmes történetekkel szórakoztatta ókét. Tudott orvosságot minden emberi éa állati bajra, "hol-daa estéken Aótáaott, zimankós időben haditörténetekkel borzaszt otta az idegeket, az érát megreparálta, — szóval mindabaa értett. Csak a nevetéshez naas Mindig búsult, miét minden lengyel. Ki tuaja min ? A Icoito szerint I hona állapotán. A ai lengyelünknek abszolúte semmi oka sass volt a busulásra.
(Folyt. kSv.)
2
ZALA
>9:4 fuIJuí 1).
tani s élő szervezetet, eleven Individu- | C A □ I I IUI
slitást lit bennük, mrlvnrk eo vetem«» I • W IVIa
slltást lát bennük, melynek egyeteme* javítása a cél, nem pedig részleges megsemmisítése.
Misik fontos kyilatkozata „a mi-niaaferelnöknak a tflilgargitlal kerüle-tek fölött tér napirendre. Voit szó ngyanta több felől, hogy "az ország megyéiből 6—8 csoport egy-egy kerületet alkosson, mely felügyeleti és fő-lebbezésl forumot állítana az illető megyék fölé, közbenső hatóságnak a helyi s az országos közhatalom közt. jNéme* tyek a területek élére fölspinságot kívántak állítani, a megyei főispánok állá-aát pedig megszüntethetőnek vélték.
Tisza miniszterelnök e kérdésben ís ragaszkodott ahhoz a megoldáshoz, melyji történeti hagyománynak s a felelős kormányrendszernek egyaránt legjobban megfelel Nálunk a kerületi rend--saerrel csak az—abszolutizmus.—s_a: -XVttl. század kormányszékei kisérlc-teztek. De a kísérlet nem .vált be jól soha. A JfeerfiléH hatóság által szükségtelenül szaporodott a közigazgatás s a kerületi provinciák kezdtek kifakulni az egységes állami .akarat hátrányára, poliglott népességünkben a nemzeti egy-Ség kárával.
A főispáni állás. — ez a harmadik eredmény a vitában — nem válik fö-i Iősle cessé * az adminisztráció államosításával. A közigazgatás feje ugyan a j
# \' \'
Szinte kommentár sem kell az alábbi kii történethez, amelyet az egyik rendőrkapitány je-tea mondott el,~aki mam- ssoryalmasau. réti* a korteskedésnek éppen nem rózsás uhut. A jelölt tegnap beállított az. egyik városatyához, aki arról\' ismeretes, hógy sohasem jár föl a közgyűlésre. ,
— Reméltem bátyámuram, hogy a leg közelebbi közgyűlésre följön, — köszöntött az aspiráns.
L —_— Dehogy megyek. Már mért mennék
föl 7 — --------—
\'. — Fontos városi érdek kívánja.. v — Sajnálom, nem mehetek. Beteg vagyok, fürdőre kell mennem.
— Tegye meg nekem, bátyám uram. Nagyon lekötelez.
""— Ismételten csak* azt mondom, hogy nem megyek. De ml az a fontos városi flgy ?
—- Válssztás lest.
-----—Választás—les*-?—Hogyne,—kedves ,
öcsém \'—Fölmegyek. : Persze hogy fölmegyek. Már hogyne mennék föl ? Első | város érdeke.
Végtelenül jellemző ez a kis törteoet. A Zala számtalanszor szóvá tette már, hogy a város Hfyei iránt semmi érdeklődés sincs s közgyűlésen. A közgyűlés nemrégiben egész sereg nagyfontosságú dolgot tárgyalt le -— üres padsorok előtt. Azonban a legkisebb írnoki—áttás—betöltése—zsúfolt—Ki»»» «¡fiijl a olyan izgalom lepi meg a derék városatyákat, mintha a választás eredíhépyétöl függene nemcsak Nagykanizsának, de a világnak sorsa ís. Igaz, hogy az sem közömbös, hogy ki lesz az uj kapitány. De a város költségvetésének sorsa mégis csak fontosabb ennél. S azt láttuk,
hogy a képviselők egymás után/ szökdöstek mi-y m költségvetés tárgyslása dit A legtöbb városatya bizORy nem becsüli többre^ a közgyűlési termet a lóversenytérnél. Csak akkor
kinevezett alispán lesz, de politikai jelleg nélkül, mert hivatalban marad bár-tneiy kormány változás esetén is. A főispán az a politikai méltóság, melyet
szoros bizalmi viszony köt a kormány F__. J , . . .__, . _,_. ,,
_ .....___ . r I mesry-ods, ha azon tehet izgulni, hogy--kt
férfiakhoz, ezek politikáját képviseli a 1 ér ^ *
megyében és hivatása kapcsolatba A ., „ .\'.,,.. . . ,
. , _ , ,, _ \' , /\\rnde a valasztasi hadiaratnak vannak lur-
Jatt z\'erí kke" " Önk0rmány* hajtásai ia. Két korteskedő, akik melles-
leg jóbarálok maradtak \' toyábbra is, éppen A lefolyt bizottsági vita nagyban. te?n,p ¿lapitotta meg, hogy eddig harminc
hozzájárult az eszmék tisztázásához, a nagyközönség megnyugtatásához. S a kormány azzal a tudattal viszi most a közigazgatási próbléraát a képviselőház elé, hogy az ország eggyik legfontosabb kérdését- fogja megoldani a közügy javára-
iimm uliKRi
méterenként 1 50 fillértől utolsó u|-■ donság Bérmentve
és elvámoltan házhoz szállítva. Dus választék
I. ttlltttli I BÉBfi diiiinii iliin uillHüi Zömei
képviselő közül éppen huszonkilenc ígérte oda mindkettőjüknek becsületszó terhe alatt a szavazatát. A két jelöltben volt aonyi élet-bölcseség, hogy mind a huszonkilencet törölje azok sorából, akikre biztosan számítanak a szavazásnál. Az egyik közeli \'városkábsn esett meg az alábbi történet : Titkos szsvszással töltöttek be egy állást. Hstvsnsn szavaztak A hatvanból az egyik jelöltnek ötven igérte el a voksát. Ez a\' jelölt, mikor az eredményt kihirdették, — éppen egy szsvszstot kapott.
— Mit szólsz ehhez a gazsághoz ? — kérdezték tőle a barátai.
— Csak arra aa egg emberre haragszom, \'ikt rám szavazott *
— Arra aa *|fi c, aki megtartotta a szavát ?
— No igoa,y mart "Miatta most nem vághatom negyvenkilenc ember, asamébs, hogy gazemberek. Mert mit tudom én, hogy ki volt a« egy bheáSletaa, akt ráas voksolt ?
Nahát, ami az ígéretet illeti, azt kapnak a nagykanizsai pályázók is éppen eleget
A járványok
fővárosa.
—l—.„___., . . n .-..• » V\'i .*
Kanyaró éa vörheny.
, (Saját fuc/ásitfnAfó/.) Nagykanizsát bátran nevezhetjük a járványos és ragályos betegségek fővárosának. Ha minden téren el vegyünk is maradva, ebben az egy dologban könnyűszerrel leverjük az ország legnagyobb városát is, A télen több ízben közöltünk kimutatásokat, arról, hogy a vörheny, kanyaró, himlő, tüdővész, milyen döbbenetes méretekben lisi-deli a varos lakosságét.—Akkor alt- reméltük,— hogy a szebb idők beálltával alább fog hagyni a járvány és rsgf|y> Sajnos, ez nem következett be. A különféle betegségek tovább pusztítanak, sőt mindig dsőrendübb méreteket öltenek. A mult hetekben jelentettük már, hogy a kanyaró megfertőzte egész • Kiskanizsát, shol minden gyermek keresitül-esett ezen á betegségen. A kórt—behurcolták a városba is- és sok gyermekágynál virrasztott kétségbeesve a szülői aggodalom. Most ennél »f ygrrjdelnififhh betegség, • vörheny ütötte * föl félelmetes fejét a ijesztő gyorsasággal terjed. Eddig, értesülésünk szerint, tizen kapták meg a súlyos kórt. E^y tekintélye* urícsalád-nak kél viruló fölnőtt lánya, egy kereskedőnek pedig a felesége esett- vörheny be. Képzelhető, micsoda rémületet keltett az ujabb betegség veszedelmes terjedéséről szárnyra kspott hír,
habár it arvoiflk igyekeznek megnyugtatni_a
közönséget s kijelentik, hogy aggodalomra nincsen ok. Vslószinü is, hogy az orvosok emberfölötti buzgalma útját Vágja a ragály elha-rapózásának, ámde az óvatosság csöppet sem fölösleges. A közönség a maga érdekében cselekszik, ha segédkezet nyújt az orvosoknsk. Minden m egbetegedést haladéktalanul be kall je,enteni. Azonkívül ne csak a ragályos betegektől óvskodjunk, hanem azoktól is, skik s környezetükhöz tsrtoznak, velük érintkeznek. A város hatóságát pedig ismételten kérjük, ne halogassa a kórház kibővítését, a csatornázás és vízvrteték tervének megvalósítását, az utcák \\ intenzivebb tisztogstását, a lakásmizériák megszüntetését, mert ezek nélkül ra járványos- és I* ragályos betegségek csökkentésére, kiirtásárs | semmiféle orvosi buzgalom és tudomány sa | képes.
MODIANO"
CIUBSPECIÛUTÉ
A LEGDRÁGÁBB A IvEGxTOBB t
—¿ap -r ttpy m> iVrVsfin
•VÙfUMHÙM^tu.mennettto nsHyt\'iinTJáa/1 rrjyfíav
scívarkshUvely és asivarkapapir. •főraktár Nagykanizsán t $fhwarx es Tauber dohányárudájábsn.
1914 jattas 11
ZALA
Milyen lesz az postapalota?
Érdeklődnek a nagykanizsai iparosok.
- (Sajói tuJóvtónktól.) Mdt, hogy. ujij postapalota építkezési és berendezési munkálatainak biztosítására kiirt verseny tárgyalási hirdetményt koszé tették S ezzel a postapalota régóta húzódó ügye a megvalósulás küszöbére jutott, ismét nagy az érdeklődés, hogy milyen less ar aj palota ? Tagnap megérkeztek Nagy -kanizsára aj; árajánlatok a ezekből teljesen világos és plasztikus képet alkothatunk ma* gunknak ez impozáns éa hatalmas épület külső és belső berendezéséről. Az árajánlatokat, amelyek kimerítő éa részletes felsorolását tartal-mazzkk az öaszes szükséges építési és berendezési munkálatoknak, a postaépitkezések központi Igazgatósága készítette el. A litografált példányok a postahivatalban állnak az érdeklődő vállalkozók rendelkezésére. ,
Az uj palota az ország legmodernebb és legpompásabb fölszereiésü postaépülete lesz. Külső iiin. belső tnalnil ili a iinitluin iiniisl higiénia szempontjából egyaránt figyelembe vették a tervesésnél a legújabb-tapasztalatokat éa tanulságokat; Az uj pilóta tervezői az épület impozáns és artisztikus külseje mellett, szinte a kicsinyességig menő, aprólé-kosággsl gondoskodtak a közönség legteljes-sebb kényelméről. A palotának tudvalévően két frontja lesz * egy a Kazinczy- éa egy a Zrínyi Miklós-utcára. A Kazinczy-utcai kétemeletes, a Zrínyi-utcai egyemeletes lesz. A tulsj-donképeni postahivatal csak a földszintet es az «kg emeletet foglalja k. asig a második emeleten a főnöki lakáét helyezik eL Egyik-kapu a lemetszet utcasarkon lesz, ahonnan fajansszal és aajofikával kirakott pompás vesztibülőn keresztül jutunk majd a hatalmastközponti csarnokba, fel a postának, azokat a szarvait helyezik -el,, amelyek közvetlenül érintkeznek a közönséggel. Ebben a csarnokban tehát a közönség mindent asegtatál, amire szüksége van. A másik kapu a "Zrínyi Mik lós-utcába nyílik s innen jutunk a csomagfelvevőbe. A fönnmaradt telekrészt par-kkqpík és díszes kerítéssel látják eL itt egy harmadik kapu is lesz a kocsik részére.
. Az épületben légfütő készülékek gondoskodnak állandó, kellemes hőmérsékről. A helyiségekben husz fok Celsius, a folyosókon pedig 18—15 fok Celsius lesz sz állandó hőmérséklet télen. Nyáron pompás légszívó berendezés frissíti föl állandóan a levegőt. Télen-nyáron igy egyaránt a legkellemesebb hőmérséklet uralkodik majd a postapalotában.
Az épület ívó és használati víz szükség letérői központi vízvezeték gondoskodik. A hatalmas gyüjtőmedencét az épület padlásán helyezik el, ahová szlvornya-rendszer segítsé-
gével hajtják föl a. megfúrandó \'kut vizét. Innen aztán csővezetékek utján megy saéjjel a víz az egyes csapokhoz. A gyűjtő medence 18000 liter viz befogadására lesz alkalmas s természetesen a kutat is ugy készítik el, hogy a hatalmas rezarvoárt bőségesen ellássa. A csapokat ugy helyezték el, hogy azokat a közönség is állandóan Igénybe veheti. Külön fejezetet foglal le az árajánlatokban a szobrászati munkálatok föl* sorolása. As épület külső relifjein és-na ablakpárkányok díszítésein kivül, a belső helyiségeket is gyönyörű fríz és stukkó diszitményekkd fogják ellátni. A falfestési munkálatokat tárgyaló szakasz bekezdése kiköti, hogy csak elsőrangú és ízléses ssüvészi munkáról lehet szó. A bútorberendezéseket fölsoroló szakasz ugyaneszel a kikötéssel kezdődik. Mindebből nyilvánvaló, hogy az uj palota nemcsak külsőleg, de belsőleg is művészi kivitelű lesz.
A padozátbnrkotzT—legnagyobb—mtr parkett lesz. Ax egyes falakat majolika- éa fajánsz berakással fogják disziteni. Ugyanilyen lelkiismeretességgel gondoskodnak a postaszemélyzet kényelméről és egészségéről is.
Ez és még sokkal több, amit \'az árajánlatok elárulnak, de Ízelítőnek ennyi is elég le*z. Látnivaló már ebből is, hogy a postapalota dísze és. büszkesége lesz a városnak. Érthető tehát, hogy egyre fokozottabb érdeklődéssel éa kíváncsisággal várjuk azt az időt, atnikor nemcsak a képzelet segítségével, hanem szentseinkkel is láthatjuk majd mindezt.
Örömmel esalltjük meg, hogy a nagykanizsai iparosság körében már is nagy buzgóság\' és érdeklődés észlelhető. A hivataloa hirdetmény ugyan még csak szombaton jelenik meg, de a Zala híradásából tudomást szereztek arról, hogy az árajánlatok és tervek a postahivatalban megtekinthetők. Már a kivetkező napon tömegesen keresték föl az érdek lődő iparosok a postahivatalt Talán nem alaptalan az a reményünk, hogy-az uj postapalota | egyúttal diadalasas próbaköve lesz a hatalmas arányokban, fejlődő nagykanizsai iparhak \'iS. A postapalota építkezése a megszokottnál nsgyobb-arányú feladatokat tűz iparosaink elé, de hisz-szük, hogy ez csak .növelni fogja ambícióikat.
Henneberg-selymet forrásból I Fekete, fehér vagy színes méterenklnt K 1 35-től feljebb blúzokra vagy teljes ruhára bér mentve és vámmentesen házhoz szállítani.— I Gazdag mintaköldeményt pos\'aforduttával kűldOk. |
lEMKIEK I ; udvari szállítója . Ziriá í
A nagykanizsai tábornokok.
Föloszllk « Hsdsityás sfylst
(Saját tutióti tónk tói.) A Hadastyán-egye-3Siet vigasztalan, szomorn haldoklásának a történetét jól ismeri a Zalából a \'közönség. As egyesületet 188 -ben alapitolták | aa volt a célja, hogy kölcsönösen segítsék egymást, betegsegélyt biztosítsanak, valamint hogy aa gyobb ünnepélyes alkalasaknál az ünnepély fé> nyét egyenruhás megjelenésükkel emeljék. Az egyesület évtizedeken át egyike volt Nagyka-nizaa legyirulóbb e nemű intézményeinek. Vott saját Zenekaruk is fuvóhangszerekből összeállítva s a tagok száma egyre szaporodott. Egy-egy ünnepélyen valóságos légió jelent meg belőlük s káprázatosan fényes, exotikas egyenruháikkal, harcias megjelenésükkel tiszteletteljes bámulatba ejtették a közönséget. Az utolsó évtizedben azonban kanyatláanak indult a hadastyánok napja. A tagok nagy része elhalt és megöregedett. Uj tagok nem akarlak jeleatkrrni « cégiek pedig már nem igen kixán= kqatak a parádés kirukkolások .után. Ar-Ilyesmi ckak bizonyos ideig lelkesiti as embereket a I nem lehet csodálni, hogy az elöregedett ha* | dastyánok szivesebben pjbtntek ünnepnapon | otthon a karosszékben és eszükbe sem jutott,
Ihogy a zenés marsokkal fárasszák magukat. Így aztán egyszerre csak "egyetlen fizető-tagja I maradt az egyesületnek: maga as elnök. Eszel aztán megkezdődött a nagymultu egyesület szomorú vergődés*. A tagok ugyanis nemcsak hogy nem vettek részt az egyesületi életben, da tagdijat sem akartak fizetni. Az elnök tehát kénytelen volt az egyesületi helyiség bérét és az egyéb fölmerült kiadásokat á saját zsebéből fedezni. Azonban ez sem tarthatott örökké s egy napon az elnök aa életben levő tagokat közgyűlésre hívta össze, hogy mondják ki az egyesület feloszlását, mert bevételek hijjáa nem tudják fedezni a kiadásokat. A megjelentek nagy része helyeselte az elnök előterjesztését, de néhányan,, -ahogy mondani .szokás.. . „ellenzékbe mentek\'. Tagdijat ugyan ők sem akartak fizetni, de nem helyeselték, hogy egy ilyen szép tradíciókkal biro egyesület csakúgy egyszerűen, máról holnapra feloszoljon. Miután nem tudtak megegyezésre jutni, a többség fölirt az alispánhoz, hogy oszlassa föl aZ egyesületet. Az aliapán elrendelte, hogy a föloszlást mondják ki kőzgyülésiieg. A közgyűlésen azonban egyetlen tag sem jelent meg. Az elnök a közelmúltban ismételten fölirt az alispánhoz. Az iratok ma érkeztek le a nagykanizsai rendőrséghez, inforasádó kérés céljábóL A rendőrség információjától függ tehát most már, hogy a mi kedves, öreg altábornokaink parádézni fognak-e jövendőben is exotikas •egyenruhájukban. -
kjSIiiiiH ItfHfS sll f «lineal tj
kész ágyfelhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat
SINGER JÓZSEF ós TÁRSA
divatáruházában Erzsébettér.
aspu
4
¿ALÁ
LEGÚJABB
Távirat-fele fon
Szerbia elle«.

Bécsbői teíefonozzék : A külügyminiszter hosszasan tárgyalt Glesi báróval, a monarkia belgrádi követével. A követ még ma Belgrádba utazik, hogy a külügyminiszter üzenetét átadja Pasicsnak. A diplomáciai akció holnap indul meg. A Berliner Tagblatt igen komolynak! Kéli a helyzetet. Szerbia szemében vörös posztó tesz a diplomáciai eljárás, amelyet .erre való tekintettel nem dcmarsrak, hanem purpar-línak neveznek. "
A képviselőház ülése.
Budapest, julius 10. A képviselőház pontban tiz órakor üit össze, hogy fniytaas^ ■ napirenden lévő javaslat tárgyalását. FöIUÓIaltllLL^arancsik József, Rakovszky István, aki fulmináns támadást intézett a kormány ellen, — továbbá Eitner Zsiga, Pető Sándor, Szmrecsányi György és Benedek János. A részletes vita hétfőre marad, mivel szombaton item tárt ülést a Ház.
A külföld-és a merénylet,
Bécsből jelentik: Franciaország és Oroszország hivatalosan is közölték a monarkiával, hogy helyesnek találják a , külügyi kormány belgrádi lépéseit. Rómából és Berlinből - Táviratozzák, hogy Olaszország és Németország, bármilyen [ lépésre is határózza magát Bécs Sze\'r biával szemben, — teljes erejükkel fogják a monarkiát támogatni.
A vizsgálata
Szarajevóból jelenti^ hogy a vizsgálat már. a befejezéséhezlcőzéledik, a Ballplatz^ és a kormányzóság . közt állandó telefonösszeköttetés van s a külügyminisztert vizsgálat minden ujabb részletéről haladéktalanul értesitik. — Bosznia kormányának előterjesztésére Boszniában a szerb egyházi autonómiát rövidesen fölfüggesztik. A sürgöny mint bűnjel.
Szarajevóból jelentik: A vizsgálat j . megállapította,Jhogy Priblcsevics Milán
szerb Őrnagy rögtön aNmerénylet után ezt a sürgönyt kapta Szarajevóból: .Mindkét lovat jól adták ¿1". A aür-göny szövegét megtalálták a szarajevói póstahivatalban. Aláírás nines a bankettén. *
Albániából.
Róma, julius 10 Essad pasa ma Peruból Konstantinápolyba utazott. Neki szánták ugyanis az albán fejedelemséget s arról fog tanácskozni, hogy Vilmos fejedelem ölökét miként vegye át A szarajevói merénylet nemcsak Ferenc Ferdinánd életének, hanem Vilmos fejedelemségének is végét vetette, mert Albánia jelenlegi uralmának a monarkla trónörököse volt a legerősebb tánasz
A PoisoBjri Kercskedafraí és Iparkamarától \' fenntartott nyilvános, három évfolyamú
felső IMedeini Miig Pozsonyban
AHÍiIiíbibHUí lolamttu.
u icaic 4 rrta t n
Aki Következetesen mindennap-használja-az
Odofi, az mai tudásúnk-szerint -az- elképzelhetS legjobb száj- és logápo-lást gyakorolja.
Ara: fél üveg K . 0 Egész Üveg (hónapokig elég) K 2.—
ÍÉI||§iz I

liriBiy-SyraprlariayariH
TCrtlattnoaiar. On|ja. far. UD «a l
f Horgsn)-LlalnuL
¡r^g
una ^ CsfsM ^
a Horgony-Pala-Upallar fOtMka.
n^datevaiaataa MSraaStta h(U*a*l kluitopti »«b. tr™tJat kar. - » i «0.1-.
Horgony-kénes-kenöca

kiBMaakaM ath. T*fatyai kor. t<—. ltjtabb a}\'4fyii»rtarl>M Un&l baaaaraaba^S
a. Mat* Ja írui uwHtrtw" elantl _ wmmn,Nni,fwai>aiwn
---^
HÍREK
■— U| Uré iamw Gyula nagykanizsai törvényszéki jegyyBt az alaólérával járásbírósághoz albirónak nevei.ék ki. Lovas dr. szimpatikus ~ta^a volt a\' nagykanizsai url fiatalság, nak s megérdemelt kinevezése Így széles körben keltett őszinte örömaf.
— Jubileum. horbáth Arthur, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pagykanizsai Bókjának főnöke ezidén tőltötto be s banknál szorgalmas muhkálkodásának 30 ik évét. For-báth Arthur városunkban a bank fiókjának alapítása óta vezeti a nagykanizsai bankfiókot és szerény kedves modorávsl, nagy közgazdasági tudásával a város ~és vidékünk legszélesebb társadalmában ákalános tiszteletnek és becsülésnek örvend. A bank igazgatóaágs a jubilánst külön jutalommal és meleghangú leirattal ünnepelte és mi csak ebből szereztünk tudomást a szép ünnepélyről, melyet a jubiláns ismert szerénységénél fogva talán nem is kívánt publikálni. Forbáth mtnt városi képvi-salőtsatüUli tag is—mísdig élénk résst vett a város fejletztésénnk érdekéhen és s polgárság— örömmel ragadja -meg -az alkalmat, hogy őt egy fél emberöltőt belöltő szorgalmas munkálkodása alkalmából üdvözölje.
— Ax adókivetés. Ma délelőtt a nagykanizsai korcsmárosok, kávésok ¿s vendéglősök egy részére vetette ki sz adót a bí-
ottság. Azok, skikkel ms nem végeztek, bolnsp kerülnek sorra.
— A szemkórház Bgya. A Zula megírta, hogy a szemkórház dolgában s belügyminiszter Nagykanizsa mellett döntött s r trahomától fertőzött vidékeken trahoma kircn-" deltséget létesít. Most srról értesülünk, hogy a miniszter döntése hamarosan le is érkezik, Legfőbb ideje volna tehát, ha a város meg-sürgetné a hitbizományi uradalomnak a szem-kórház telkének átengedését.
— Milyen idő Isn jnalashaa. A Sinus bácsi, a többnyire szavahihető időjós, a minap bekopogtatott a litografált Írással sokszoros tott jósló cédulájával, mely szóról-ssórs s - következő próféciát tartalmazza - az e hónapi időjóslásról: Juliusban az időjárás kissé szeszélyesnek Ígérkezik. Több nap kissé hűvös, ue^ les, sőt hellyel közzel vihsrok fognak átvonulni s utánns igen meleg napok jönnek. A \' napfoltok erős kitűzéssel jönnek. Ilyenkor a nap lángjai 2—3 ezer mérföld \'magassn csapnak fel és tüzessőképpen hullanak vissza a nap égő óceánjaiba. Nagyobb csapadékok és itt-ott zivatarok várhatók a következő napokon ! 12, 13, 14, 19, 22, Í3, 24, 25 és 29-én. Ezt mondja Sirius. Tehát aligha lesz igy. Az időjárásban van annyi önállóság, hogy nem hagyja magát befolyásoltatni.
Nagy Ocassío eladás!
WEISZFELD és FISCHER
dlvatáruháza Nagykanizsa, Főtér
Előre haladt idény és óriási raktárunk következtében az összes nyári újdonságok,-u, m. kész blúzok, női kabátok, creponok, napernyők olcsé áron lesznek eladva. Uri szövetek nagy választókban.
1914* |uii us M
ZALA
&
— Ifceréaytet klMI ■ némát caé nifr «Hm. Bécsből jelentik, hogy • berlini udvari köröket legnagyobb aggodalommal tölti el a szarajevói vizsgálatnak az a réssé, amaiy ki pattantotta, hogy Vilmos császár ellen la merényletet fognak elkövetni. A\' szlávok Ugyanis Vilmos császár végtelen energiájában látják as okát, bogyl as orosz és délszláv törekvések meghtasulnak Az egyik akadályt, Fereac Ferdinándot már ellették láb aiul.s most állítólag Vilmos császáron van a sor. A német csiszárt most kettőzött éberséggel őrzik s magát Vilmost is annyira megrendítette a magyar trónörökös lemészárlást tiltakozik a szigorúbb rendszabályok ellen. Azonban Berlinből megcáfolják azt a hirt, mintha Vilmost a merénylettől való félelem tartotta volna vissza Ferenc Ferdinánd temetésétől. A német császárt direkt megkérték, hogy ne jöjjön Bécsbe, mert másképen-qem lehetett volna hivatalosabb formában vísszsntaaitanl a szsrb trónörökös tolakodását, aki mindenáron ~ tM akart venni a temetésen. --*
— Gyermekek jótékony előadása Megírtuk már, hogy -vasárnsp délután több jószivü gyermek műkedvelő színielőadást ree-dez a sétatéren, a Népkonyha javára. Az elő-
adásra a próbák márjavában folynak, jegyek a Barta féle divatáru kereskedésben válthatók. Páholy 50 fillér, elsőhely 30. második 20, harmadik tiz fillér.
— A* automobil miatt. Zala vármegyében, ahol aránylag kevés automobl száguld végig az ál\'ami, törvényhatósági és községi atakon. sokkal több balesetet okoznak az auto-
mobilok, mint akárhány nagyobbkiuvárosban, ahol naphosszat tülköl a forgalmas utcákon egyik autó a másik ntán. Ezt a látszólag paradox állítást azonnal érthetővé teszi az a körülmény, hogy Nagykanizsán és Zaismegyé-ben a közlekedésre használt primitiv jármüvek, amelyek ma, ; az elektromosság benzingáz és rádium századában még mindig csak lovak segítségévet közlekednek, nem szokták,meg eléggé a pöfögő zakátoló ördög szekereit. Hiszen errefelé még az embereknek is újság az automobil. . Egy-egy hatalmas Benznek vagy Mercedesnek egész nézőközönsége támad száj-tátó bámulókból, ha véletlenül egy percnyi pihenőt tart a Fö-nton. Annak kevésbé lehet csodálni, hogy az egyszerű para^\\ti lovak falu», rögböa ragadt észjárásukkal saindeddig nem tudtak hozzászokni az automobilok pre-potenskedő lármájához s még ma is valami ismeretlen és rettentő veszedelmekkel fenyegető borzalmas., ősállatnsk nézik.. A legtöbb automobil balesetet a megijedt lovak okozták, mert horkanó állati félelmükben valósággal megvadulnak és felfordítják a szekeret. Szakasztott igy történt ma is a récsei országúton, ahol a megijedt lovak az árokba döntöttek egy szekeret, amelyen Kovács István zalakarosi gazda ült a feleségével. A házaspár a lovak alá került éa mindákétten súlyos sérüléseket szenyedtek. Az autóban Hofherr Adalbert budapesti kereskedő fiit s valószínűleg még sejtelme sincs eddig arról, hogy az autója milyen balesetet idézett elő a récsei országúton. A rendőrség gondatlanságból okozott, kétrendbeli súlyos testi sértés miatt megindította ellene az eljárást. Min* denesetre kivánstos volna, hogyha a rendőrség a folyton gyskoribb autó balesetek meggát-láaáról szigorú Intézkedésekkel gondoskodni.
— Tekintse aaeg Ptrkó Péter dm. ét ttobefeető modern mintáit, Zárda-utca 14. szám «alatt.
^ Butor,
Gazdag választékban, olcsó árért kapható:
Sobibbih [de
kárpitos megnagyobbított és újonnan berendezett raktárában Kazinczi-utca I. . Városház palota. — TELEFON- 316.-
Hal fillérért!
mar gyönyörű, művészi
képes levelezőlapok
kaphatók
Tiőchtf Ffitöp lia
könyv- és papirkereskedé-sében Nagykanizsán.
Egy keveset használt 96 | j m.
uiaszkos ponyua
jutányos árért eladó.
Megtekinthető
Valics és Deutsch cégnél
Aspirii*
tabletták
: lej Htogfljaanll, rbeuminil, influenzánál stb. etisim\'rt tájdalomcslltanttószer: hogy btatoaan a valódi Asplrlnt kapjuk, M,|dk a „Bayer" lile Aaplrin tablettákat. Euk eretlclIciomaKÚUsJian csövenként X) bMrtta
|U| I kar. 70 tilt. írt kaphatók. Minden t tablettán u>Aaplrtn UiS láthat«. , % a
Az Aaplrln icó\' v&ljcgyaett, léhát a törvények Wl kxerint, ind, ctg tiem jOKasultWultMéHyelC ^
— Egy gróf, agy klaaaasemy ém Ildi—a detakHv Sárvárról jelentik t Kedden este agy budapesti su%A állt meg Sárvárett a Korona szillé kapuja alatt. Egy faltáaBaa elegáns ur és agy , még feltűnőbben alsgáas hölgy sxáUott ki belőle. A férfi szobát kért éa a bejelentőlapra odaírta a sokat hányatott nevet: Mj\' gróf Festeti!» Andor A hölgy számára nem állított ki bejelentőt a gróf A pár eate későn aatóvai Szombathelyre rándult és oenan éjféltájban tért vissza Sárvárra. A vendégek caakhamar szobájukba vonultak és lefeküdtek. Reggel az ót órai budapesti vonattal károm úr érkezett Sárvárra. Egyenesen a Koronában hajtattak, ott mint detektívek mutatkoztak be és a grófot keresték. Az egyfk fölment a gróf szobájába, kettő pedig a folyosón maradt. A belépő detektív minden ceremónia nélkül igy szólt a grófhoz:
— Remélem, gróf ur, aaját érdekében minden ellenkezés nélküli velünk jön, Start ka ellenállna, kénytelenek volnánk a hatóságok segítségét Igénybe-véaal.
A grófot mag se lepte a korai látogatás, hanem szinte" nevetve fogadta a kellemetlen
•ur— barátságtalan .. óhajtását,_Minden_kifogás
nélkül kijelentette, hogy- követni fogja az ura- _ kat. csak aiLkérte, hogy nyugodtan megreggelizhessék. Kevéssé! utóbb a fiatal gróf egész kedélyesen elfogyasztotta a reggelijét a hölgy és a bárom ur áársaság&bfcn. Később aztán a délelőtti gyorsvonst indulásakor kétfelé szakadt a csendes kis társasig. A gróf két* detektív vei antóra ült és megindult Budapeat felé. A harmadik detektív pedig az elegáns kilffyd a Budapest felé induló gyorsvonattal hagyta el Sárvárt.
— Salnbáai birek Ma pénteken lesz a „Buksi" cimü rendkívül mulattató tánezoa operett első bemutató előadása Lóránt Vilmossal a címszerepben. Qilbert e vidám, kedves zenéjü operettje „Pappchen" c«#m alatt járta jMa kg u\'Sflm külföldi színpadokat, ahol határtalan tetszés meHett zajlottak le^az előadások. A budapesti király színháznak ez idő szerint egyetlen sláger darabja,- amely nap-nap után lelt házat biztosít, s igy fársulafuak 1* a legnagyobb reményekkel tekint a kitűzött három elfiadás elé, melyben kitűnő; elsőrendű szerepekhez jutottak : Rákossy Ferenc, Bihsri Sándor, Tdeki Ilonka, Horváth Mici, Szűcs kén. Pintér Erzsi, Lóránt Vilmos és Galetta Ferenc. Az operette iránt nálunk is nagy az érdeklődés, mert a jegypénztárt valósággal ostromolja a közönség.
\' — Két őrült A rendőrségen ismét két őrfihet őriznek. Az egyik üldözési mániában szenved, Fölfogják szállítani a lipótmezei elxte-intézetbe A másikat ellenben az egyik elase- \\ intézetből hozták vissza, mivel állapota javuk Visszafogják adni a családjának. Ennek az volt a rögeszméje, hogy föltalálta a röpülögépeL
— Séflatéri kioaxk. Nagykanizsa legszebb nyári helye, az uri közönség találkaeója Finom borok, világos és barna sörök Ms hatott pezsgöfröcscs és egyébb űditö italok, hideg ételek, fagylalt, jegeskávé éa cukorkák. Pootoa kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak,
— Csodálatén olcsón leket most Már botort bevásárolni és pedig egy comlatt módéra tömör hálószoba 2 szekrény 2 ágy, 2 éjjeli, I mosdó márvánnyal éa tükörrel oaak 370 karaaa Seben Lujza utódainál, Varoakát-etea N^gyt amasa
\' »I A
közgazdaság.
Gab çn a-üzlet
Bodspe«, faflas 10. Kássém-áalrt
54 nwfaaibb.
Határidő-tziet.
Busa rtMbrw Í2S3____•
Bon 1915. i prfl. 1305 . Raa ofc öbstre 9 31 Zab oUóbene 77T~ Tengeri m\'lusra ^ 7J5 Tengeri ioHusr« 1A2 Tengeri 1915. máj. 7-30
Értékpapír Made
Magyar MM 757.50; Ontré* kitel 586.50 4V, bmna.ll*a«MÉ *HI m , DaatrOr ■■[! ■ i\' gj. tamnsai 665.— ; Jelzi totbsn* 386—j tassé
nítorőtasf irt—; Tfiiiriniinlfi játyti
bank <66.—; Rinnamrányi 576.—; SalccXsi-jáfll 640-—; Köinti mat 552.—; Városi N-sat 298*— \'
■■tani-IWMtajM.
\'■■haadé. Nik liltli
Képesj^
nagyválasztékban kaphatók Hache! Fülöp Fia könyv- és papirkereskedésében " Nagykanizsán.
Kávepőrkólőgép
villany üzemre 3 dobbal, nagyobb beszerzése folytán
ELADÓ
Fangler Mihály, fia cégnél Zalaegerszeg.
(#14. julius II.
Föuri vadászkastélyból asfuM néhány szia darab gyfinyörti
őz agancs
lefőave, Jutányos áron feypfoaMí egyenkint is GYENES és SZABÓ csemege- és va{lkereakedésében, Deák-tér 15. Telefon 91.
I doboz legfinomabb csontlevélpapir
liifrttaftalMial
a boríték selyem-papírral van bélelve.
Fischeí FfllöR Fia
könyv- és papírkeres Ice- j désében Nagykanizsán.
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötete Mereakovaxky :
Leonardo da Vinci
a renaissance egyik legnagyobb tQ$vé • szenek élete, renakivül érdekfeszítő regény alakjában. Két kötetben. Ara 2 K 80 {, Kapható Fischel Fülöp Fia könyv- és
Egy lakás
istállóval—fiakkerosoknak
különösen alkalmas, kiadó.
kiadóhivatalban.
Cini
Csakis jobb
család gyet mekei nagykanizsai urícsalád-nál a jövő tanévre teljes ellátást nyer», hetnek Nagykanizsán. Cim a kiadóban.
m
Telefon 78.
NAGYKANIZSA.
Telefon 78.
Készülneks Mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, müvek, meghívók, eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle ízléses kiállítású reklám-nyomtatványok.
Gyártunk t Üzleti könyveket. Ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket. Rajzfüzeteket és tömböket. Mintazacskókat, Fali-naptárakat stb.
I»14. {utos 11.
ZALA
7
Mire van szüksége ?
tíol szerezze be szükségletét 7 Fischel Fölöp Fa könyv-, papír- ás irószerkereskedése Nagykanizsán,
Nól divatszalon
HITHER NŐVÉREK
rém u.
_«ói tiiipMM a.
hMfMttMt s mmSÈm MMmIc. - Orasr-fade»«hej .rSvtá táóalsn ké. ti
ÉHilillMl
Szobafsstö és mázGio
MOZSI SÁNDOR wniif ifm tí
À ¡á nli a magái a szakbavágó munkák modern, pontos |Ü jutányos «I
UH
KÁLOVIC8 J A NOS
Weir^Mn Regina
«MaAlifiiHaiM Mi MII
ZALA
polltHial napilap
mtflakalk nttmien hctköe* nmt 6 órakor. — Helyben boához Hordva havoakini t kor. fO fiM
Nói dtv attire m ::
BAR ONT M ICZI JL___.
MODERN BÚTOROKAT
lerizlésesebb kivitelben kes m
TORMA PÁL
műbútorasztalos Kisfa lud y-utca 4* n.
AJÉallt a tt* aMVflnripBÉlSA"*
••flf Vk ■fpVMélifeC wkttftWÊI^Wi
mm§mi ééjrpasla Ml Arai-l>i»a MMn« ál ail aaai*-ML — A t^aè MMI ■IséalNr it rcMiMk **»-
lilfcM—Él I MWaak VMMrt
■ián ip p ■ »■!!■ 11 mii eálplbél\'— — itp — en htnv8l
SZU6YMTÚ ES «YERBES
Klapper Gusztáv ft i a i| üjM irf^__
MOMytmocn ciaqrimif átiipén6 iminMW ké> saMInck fütl-nY^s árak
y ti bérSndSfc
■éqwwan vaMwhlurtiiMi, vale-
JMÉL anlimrt li»wail pan ¿roa ïMIHir Tpsaear
PÉCSI ANTAL í
kocaigyárto
tatai* »(Hé«I sftttaj
ElVáRal mindennemű ui kocsi kétaltéeét, valamim
régiek uiiáalakifistíl, lényeséséi «»béleléséi tu-táiryas ár melleit. ■
Tisztelettel értesítem a n. é IMBSépt Homtv-^ és ttrü^
Ar irkát tetemeden teas MHottam év«« fc
As »wfthin niüat« ifs-miiiil IM Itfi caaes area. M k^f
smw iSTv&r
Mttller Karoly
férfi szabó Nagykanizsa, Pó-ut 19
létiU aúndra cev.m no-vrreedó ari ruhákat, fla-és tvtrprt«ftltflayft^ MoM íllltlUiliÉi kivitel**». - M ndentö» javíiásbkst Bubtftflti és pcntiaán eazk örlök.
Skerlflk lános
Miífelí mb^ a* let«
Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. szám Szíves meghívásra tv-dékre i» kimegyé^
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott t& fed^ es faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoiő- és J^ocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-ctca 18. (Major.)
Javítások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista.
Rugéa lovaknak cslodába való vasalására.
j5áfár_ődönné
női divat szalonja Magyarutca 5, szám.
Uinceíários utóda
angol és francia \' női szabó 7T Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Smti Hánjflr
épfllet- él di*r.mflbád0g0« Nagykanizsa, KfnlxSMl X Kész t minden e seSk-liba vágó muukát tartós 6a modern khritelbén Elváltai JotM\'ás mellett: f&rdó«zoba, vízvezeték és sagol cloaett b-rooc}£/ése-. kei, kutjax itási slb.
Bzólósgazdák figyelmébe ajánlom nálam készült fel-oyithstían venhetm pince és oak tárzárai ihat .
Fürdós öqörgg
lakatos
NAGYKANIZSÁN, Rákóczy utca 26.
Csitke István
^ elsőrangú angol éa francia női divatterme Kazincy-utca 12 tz.
Zrínyi Miklós utca 36. es Zrinyi utca sarok
mAgics jános
ífrfiaffH» Nagykanizsa.
— EAîvôitçf szám Hosantbai pak ház.
Káazrt m4n dsn namff ■rlraSá-fcat a\'lagfoob ós legdivatosabb kivitsfben fvfántf etérea. ffűtMÖzővél miRtHBŐI min-•le* Idényre óriási választék.
Iü«%i mae&lvásrs vidékre \'S ISfSk. i i il
MOLNÁR SÁNDOR I Gsa?nicsár Ferenc
— Kólcsey m%cm 15.
S Telefon MM. S. Készit Fényezett éa man bmorokff esv.azerH éa leg finomabb kivttclben, ugysainlén épttetmunká-kii és bolilninàUnfcei.\'
éslópsikuAó
Maawf-i. 57. : Tiftw m
Elvállal e szakba vá?ó munkál legintányoaMtib
ágakon. — Telefon meghívásra házhoz megyek.
Brantin József TEMEIJCE2ÉSI VAlUUIá »ifflaiimn, Eotvos-lér 2, p
CSATTUUK HÁZ.)
Kész koporsók lytSnuosáron hanti tik — glyáilaJok agy-•■■f1\' *t ^tfrttTK^ ts*nat-karásaket, Asztalos üzletemben kész bútor legolcsóbb áron kapható. * ■ ■ p «imii
Papírszalvéták
wh^y választékban Igen ftttányon áron kaplialók
Rscftel Ffflőp Fia
papMvesMteétai.
n PíximMs D
AM íl^afá» ir oleaba akerfa ruháiéi mosatni«
m Anyu s/Vnsz^ppan iiéda mz moid* S poromat, 3
TOttAH ürtT^Mnfar-itt
Sea arába mlnd»nkltjn¡\'
í irodaszerek
jl\'i^chéí Fülöp Fia ?2|lrkefe$Keéisébai
í erezheiAk be legiur^-vossbb é on Icgna-[ gyobb vátasziékban.
Somogyi Fersnc építi
{V Peröf»-ui 77, n. Elvállal mindennemű épti-íeí munkákéi szakszerű kivileiben; régi éptMelek áralakilásái. — Tervekel költségvetéseket Hilányos - " áron \'késeit
jlopiyí Ipláné
| ^örösmarty-utca 54a kezeíi mosó és ^vasald\' intézete?, ^ mciynek ttefónye. hogy a tnhak nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan iTAinkar —. Kivánaira a. rabéért házhoz is megyek.
BERECZ LAJOS url- és Rü-Hnt dpész-iiMe Hapitótt, KkÜHrtu 34. Kéazlt mindennemű :: CZIPÖKET ::
legjulónyosabb áron.
Ja^tásokal i lei ét filial
Sebők Károly órás
Nagykanizsa, Kiraljmtca
\' :: Sartory-tváz a
Afánlia raktárát a legfőbb gyártású mindenféle fali, ébrssxtő és zsebórákban. — Oralavitások t évi jótállás mellett
ieikiiaseretes* aszfcá^lMs!
VELECZ EDE
Cssnjjsry-ut S.
(Or. Krelaier ház>.
Készít uj rendszérü
A6Ó CIPŐKET szegezés és varrás nélkül Jutányos áros.
kézimunka 3 előny omda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az összes anyagok, valamim a legszebb ratzminták legnagyobb választékban jutányos áron
WEBER MATILD
nái| mea ss-ik es**».
Skrivalits Istvii
Migikmizsa, Petifi-öf 31
Aiánllá a legtöbb salát készítésű Csizmáit és «te-den nem U lábbelit, mely«» olcsón bocsáit a t vevőközönség rendelkezésére. Vidéki rendelések pontosan eazközöitemek.
ORBÁN MIHÁLY
Elsó nagykanizsai tulipán ffózmosó-* fényvasaló- és vegyrisztltó Intézete Eöfvfta-tér 29.
elvállalom az összes háztartási fehérnemliek tisz-litását legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan fellesitek. ■
LBBCZ Boldizswa^n®«- roiap
férfr- éa nói cipész Béthory-iftca is. sa.
•aité-iaarat ét mttfci-atitír Petöfl-ut St-lk szám.
Elvállal köm Íves és cserepes munkákat, úgyszintén minden áfalaMMsf .". :: olcsó áron. :: z
Kéazk mindennemű férfi- s nói cipókét legdivatosabb, kivitelben, jutányos árak mellett- Munkáim tartósságáért szavatolok. ::
Levélpapír
A legszebb és legolcsóbb levélfóypiros* ujdonságpk ; r^schel Fülöp Pia popirkerta-» kedésében kaphatólL Iró- és rajzut Is óriábsi rak
\' É8YENR0HÁ-SZÍ.8Ö
KrauszJózsef
Ssvár-of lS. U\' elvállal bármely, fegyvernemhez Mrtmró ^\'jyan-rulia elkészifés-\' ei áh alakifáMt* - öak^mcssk **
tartalálias naxlsk rlssárs Ili-fsa feltúe ráláss k ti mOhf ly t m* -b«f« elssá á/«á HáslilltM
Legjötjfc SíénWzéfecty r=rr
s Klsplpa vendéglő
S» f ar-w JA.
Hamisítatlan badacsonyi borok, meleg és hidetf í-ieicK, klilino italok mitt-d«it Időben aJ közönség reifdtlkMésére állanak. Panlos klssoltfálás. Abonsn-afk <lfovaál«malu
MENOIOOTS JÓZSEF
szeszgyár berendezési vállalata - Király-u. 46. Ctvállal .c szakba vágó \' mindennemű múnkákal, tov/fbbá vjxvacelékek, ylimaleglrók. rézUálök, és p«rm«t*z6k késtliésái és lavháaát, valamint rézedények ónozásál.
URI OIVATSZABO-MÙHELY Gottreich Antal
VtlráhMitaa as: A mai kar Igényelnek min-
dsn fsklíitálb^n msir^foia modern url ruhák kéul-téáét lutányos ároa vál-lalfa. - Laválbali mssksra-sáare mlniaByii|i*w<ay«ai~ •w Mfl la kliasgyek.
KÛUrVBEKÔTÉSEK
szépen« gyorsan és eleső árban U készQJnek a\' :: jtmr mrnwA m-«a
M ASYK ÁNIZS AN.
tt Hungária*
modern dm- és szobafestés zeti vállalat
Eôtvôs-téF 35
IMlUÉllfkiMlíllilit
fist II Istvii
Nagykanizsa, boébeHfr 14.
Tisztetettel értesítem a_nagyérdemű közönséget, hogy mű helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
kútfúrást Ml
végzem és így ez ország bármely részében leépes vsgyok garanciát vállalni a jurás sikeres ÜT .. eredményéről,. ZZ. ~
Elvállalok bármilyen vízvezeték
-vézését és kivitelét 5 évi jóták_
lássál,\' úgyszintén az összes ~ kútszivattyuk és tüzífecslcen^ők készítését, javítását és alakítását.
ZALA
A cognacgyárban
\' X , kapható ■
ccgncc, rum. 6ízilw5rium, seprő, Iörhöly-, bushnyő-, barach-, dióén és cseresnyepalinha, bms
épugy minden fajta likőr nagy üve gekbén, porcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón beszerezhetni.
IMI4. jttllus l| Mészáros és hentes kerestetik
üzletvezetőnek
Cím a Igadóhivatslban.
Rendkívül olcsó tflzifa
loszi bükkhasábfa * •
218 kórona ÍÖÖÖtí kgként házhoz sxSk Utva, valamint egyes kocslrtkominyon-ként. Megrendelhető Fatelep Csengeri-ut 1«. szám. Telefon 143.—
Rákóczi-utca 91 a. sz. alatti újonnan épült ház elköltözés miatt
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandátok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miftényi Sándor ós Fia
cipőáruházában Nagykanizsa, gfeííMft, » pekaéléMa.
Médék min késsitflnk mtndentaits cipőárui
Szolid és megbízható munkáimó) . számos elismerőlevél áll \'mJŰÉfflfa\' érdemű közönség rendelkezésére I Bővebbet ugyanott.
azonnal ela4é—— Mayer Klotild
U762
r
I
I
I
ásárbérbeadási hirdetmény.
Báró Inkey József ur tulajdonát képező iharosberényi 4 országos vásár 1914. szeptember hó 1 -tol 6 egymást követő évre bérbeadatlL ..... .■•-•
Az ajánlatok a bánatpénzzel együtt az iharosberényi gazdasági mtézőséghez küldendőig. A bánatpénz az .ajánlott árból 10\'/». .
" Az uradalom fenntartja magának a;on jogot, hogy a béadött ajánlatok közül szabadon választhasson
Iharosberény, 1914. juIius hó.
Iharosberényi gazdaság intézősége.
I gffs<nosó*y\'ra.NK)YKANIZS*.
I Tisztelettel értesítem a \'n, é. 1 közönséget, hogy a Fő ut 9% ».. szám alatt levő gyüjtőtelepe-í. met Hunysdi-utca 19. az alá | helyeztem át. Elfogadok női
Iés férfi ruhákat vegyileg való tis titásra, továbbá sz összes háztartári ruhák mosását és \' vasalását 10*/. engedménynyel Külön gallér és kézelőosztály.
Garantál! SjormesznélkQli gözmosás.
Szíves pártfogást kér
HTsyter Klotild
gőzmosógyára Hunysdi\'U. 19 Gyüjtőteiepek Hunyadl-u, 19, Kazlncy utca 8.
Gyár:
Ifi SCBUüZ FRIGYES G. ra> b. H. Aussig a|E.
nyári mulatságokhoz óriási választékban kaphatók :
Fischel Fülöp Fia
könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN,
Ny«Ma*M s kledét alajdaaoa „Zala Hklapkkadé és Nyomda Réssvéaytérsaaég* kőayvayeaéá*|ébaa Nagykaabséa. IgaagaSé:. Hsikil Iné
XLL évfoty
Nagykanizsa, 1914 Julius 12. vatArnap.
SiiHiailó«t( it Utdttmbl!
NAGYKANIZSA,
Sagár-ut 4.
TelefOD izám t 78.
Hirdetéseket és nyilt-teret díjtáblázat szerint vess fel a kiadóhivatal.
ZALA
POLITIKAI NAPILAP. , "
■ 157 «»•»
Eiőfizetéal árak: Hctyb«* Uskn
En Mm . .« . ^ < U® k«,
W«»ysJévi...... IW •
riflin ...... 1- m
||4n lat . • . . .. 14. — »
tatai >>M hl lihisl: Egy háf» . , . >\'BfMű
"itrfiáisis _____ \' *" „
FíUtvr« K-* „
F-ífcsi évreé , . Uk«* »
Egy «a szám 6 fillér
Mulatságok, hált kimutatások, és magán- I közlemények dija soronkent 60 fillér. Mc«jcit«ik liHitiit Uilü It íritír EUregyzési és esketési értesítések dija $ korona. Koszonetnyüyánitá^ 6 korona.

I
A R C 5 i-ssa
(A M|]w FruwMb>4.) .
Speciális női fe szipgyógjy fürdő.
»Hidegvizgyágyintézet. Világhirű váslápja a (rwiMshadml ljSi— értékű, sot marienbadit is jóval* Mübnulja és bálánkban m íejjjobb. Terpiészjetés szén samt /OrdM. Gtauber-. sós-vasas és lithion tartalmú alkalikus sás források. Húdiaminhalatorlwn. — Páratlan nráffjrhalMM. vérszegénység, csuz, hugy-savas diathezis. idegbajok, a vese, hólyag, —t mén féli és léje itatnak kantat Mntnl-mai ellen. FinfaA: dr. Bartha Kornél ». ianárstgéd fa dr. GTBlt Oyntn. Évad májas 24-téi szeptember 30-ig. — Vasút, posta, távírda áa telefon állomás Közvetlen Vasúti ktai köilelted^s „Tarcaa-fSrdá" M-iraktal. Villaaj rilágitás. fenyvesek Kiránátia = prospektus. .
A Caengery-utcában, a sóház melletti
Blau^í!? telken
Igen olcsón adatnak el a
Bővebbet
BLAU LAJOS urnái
cognacgyár.
A József főherceg-utca 67. ban egy szép 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel együtt
augusztus hó l-éw kiadó
Megtekinthető naponta reggeltől délig. Bővebbet ugyanott. 11753
ŐSZI TR/1QYdZ/lS
Óvakodjunk a hamisításoktól 1
óvakodjunk a hamlsltá-soktúll
Valódi SlVluHDMe védjegyű
Chomassfllak
Csak akkor valódi ha
zsákban
a legjobb 4a legolcsé&b lossíorsavas müttágya I i van Cs
ICiliaina a | U mJ^mb i • . Minden )«<■»■«\' Vg \\ \\ zsák tar-
*** Liilmrassätl cfca ] uiomjehés
árakra figyel- ^a. - . rj
--- sei rsn ci-
váaárlókal. Tfivsf ~
Kalmár Vilmos
a Thomasphosphatfabriken Berlin, »wliWfiiiiHj». artn*W3T. VI AHDRÁSSY-UT^SS^
Képviselet fa raktár i MgfS jta tenter SB&SSbeájr~
- " X -
511 CO«
Medicinal
hivatalos ólomzárral ellátott pélackokban mindenütt ___ kapható
BfiSlI
gőzüzemű gyárából
Jfarcola
Millió ember használ
KÖHÖGÉS
rekedtség, kamut, elnyéiklsodSi barát te g&ciBs köhögés ellen kilétéi tg s fóizfl
Kaiser féle
Mell-karamellák
(s három fsnyövs))
. cukorkát, — 6100 kOzlcgyzóilcg hitelesjtett-biionyi vány orvosoklal ts nnganosottőt s bitlök HlHiról.r RwdkisBl kellemes —---- te JÓizfl bonbonok.
Csomagja: 20 és 40 fillér doboza 60 fillér.
Kapható: Neataana Aládtf te Reik Oytds Sisbé Alberl urak gyógy iratáriban.
KOLLÁR IT
BOPIEPIEZ TI3VAI atVQKT SlACTAlAh FIDÉUIKU
EOLLARIT - borlemez
kaucsuk-compositióval bevont ruganyos viharbiztos és időtálló
A jelenkor legjobb tetőfedőlemeze. Végtelenül tartós I Régi zsindelytetők átfedésére kiválóan alkalmas. Sem mázolni, sem mészlével bekenni naa kell. Kapható:
Bctttheim ég Qúth vasnagykereskedöknél
Nagykanizsa.
Sugár uton egy egy emeletes«, jól« épült ház
(4 nagyobb s 2 kisebb lakással) szén, nagy udvar és kerttel, továbbá u^anott
— - egy föÜáúrintes ház (4 szobás lakák, melléképülettel és szép befásitott nagy udvarral^ jutányos £ad *
árért szál
e 1 a
kézből
dL
O Jsz
Ezekről bővebb felvilágosítást nyújt Gazdasági Közvetítő Iroda ^ujjái ul Ifl nini alfrtt —
42 b. t. h. sz. 1914.
11704
Hirdetmény,
A közbirtokossági gazda tanácsnak folyó\' évi juníua 14-én a fenti szám alatt hozott határozata alapián közhírré tesszük, hogy s galamboki közbirtokosság tulajdonát képezd
nagg korcsma
épület italmérési jogsival, a hdzzá tar tozó összes melléképületeivel és jégverem, konyhakerttel\' együtt nyilvános árverésen a gazda tanácsterem helyiségben 1914. évi augusztus 9 én délután 3 órakor 1915. évi január hé 1-sőtöl számított 3 évre, vagyis 1918 ik év január l-ig haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 1309 korona.
Galambok. 1914. juaius hó 21-én.
fim Fm km Morf
fc-t-s-k---1-i |--V
1 aaiaaaaaa|t l>fTtv
1
2
ZALA
t9l4 juliuf 12.
teog-i*
M Uten»
BORSAJTOK
Legújabb rendszerű könyök szerkezetű :: ::
.IMIIT. ..KfTIUl", „milLU" <1 JCH Hlil a
magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói,-Legújabb rendszerű víznyomású hyd\'aalikus kettős kosara sajtók, nagyüzemű préseléshez.
mAmmír^s^
Egyszerű kezelés! Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető! Egy tsmber által körfhyen kezelhetői -^jága
Szőlőzúzók és bogyózók. begujabb aliiminium kuphe^igerü szőlőzúzó gépek.
SZILÁGYI és DI5RHJMT
OÉPGYÁRA, MISKOLCZON.
Vl*sy*tk Ingyon.
»er. «vi pacal kHIHttMn aranyáram *a Slnafclav*l<
- leoa-lte awitpi SISIIB\'Ijl gjMjM^nJ^jjj^a^arSra w |
U{ ésJöImbd ponyvák
gabona-zsákok legelönyöseb-— ben beszerezhetők
Hirsch és Szegő
ponyva és zsák-varrodájában
A Délzalai Takarékpénztár épületében két udvari Bolthelyiaég azonnal
i a d ó -
Ugyanott egy keveset használt marha-mérleg ¡eladó. Bővebbet
Fehér Gyula urnái
Csengeri-ut 27|a.
Nagy jkiárusitásl
3TERN JÓZSEF
divatáruházában
NAGYKANIZSA, Központ szálloda épület.
Előrehaladott idény miatt a raktáromon levő, alant felsorolt áruk gyári áron lesznek kiárusítva!
Sport, lüster és selyem köppenyek, vászon, batist, gr e- - ^ nádin, selyem és crepdechlinblousok kész fehér eponge • ^ kostümök és aljak, nyári. pongyolák minden elfogadható árért kész .fehér himzett grenadin ruhák 15 kor- feljebb.
Kamiik mindet árért
Szjveá megtekintést kér minden vételkényszer nélkül 1
A párw káiMtáaaa i
I
kőtszér-~és fúzőkészitó
aerlxaay-VL S4.
Ajánlja saját készitményü angol és francia szabásig legújabb
fűzőit, mely elegáns, tartós és kényelmes. Úgyszintén saját készitményü mindenféle kötszereit
Férfi és női óvszerek!
Vargha Béláné
Kapós
var,
hat^sáfilaf engedélyezett lubáuatí éa »mliit»lij«
Tallián-utca 60. szám.
ÉrtMÜrn • város és vidéke m t, koaia-tégét, hoyy ldxÁróU| úrasszonyok ás UT-lcányok részére Kaposváron auguizhu I ;ín
szabaszati és varróiskolát
nyitok, ahol az Sssxes felsS női ruhák szabás-rajzolását, francia toilletck, aayal costiimök, kakitok, köpenyek, blúzok is minden c szakmába vágé tudnivalókat tanítóin. ------------........
Vidéki úrasszonyok 4a urloányok részire személyes felügyeletem mellett lakást és te\'jca ellátást nyújtok. .......
Felvételek a jelent kezes aorr endjeben történnek. miért is je\'entkexéseket már most kérem.
Bővebb felvilágosi lássál és prospektussal aztvesen szolgálok. ........
Vargha Bélánk
szabászat! és varráiskola tulajdonos, ny. jiszagfelügyelS és a kir tszéld kinevezett (Síé. mkaMra^K—. .. —■—- ——
I Csodás hal
hatáau arcszépitö
S
HMM MIM iHiftiirtÉn
Nagykaaisséi Prarsr Béla.
Grál érog " né! ¡ Pa«* M RHpí émS préflrsaartifahjfen.
kapható: Belas Ly—. Idk Gyala. (kések éa
msumm
M
és fiaoaalté |
LS-ríte 9
V «VIU6HISO rÖLDES
\' MfSSII "
I IS2APPAN
a-Margit-erén e zsírtalan, ártalmatlan,
rögtön szépít. Ara 1 korona. A Földes-féle MARGIT-SZaPPAN pir nap alatt lemossa a szepléket, máj foltokat éa mogssűatet minden bérbajt.
Ara 7« fillér. / Kapható minden gyógy szertárba*, droguariábaa éa illatszerkereskedésk aa 6 koronás raadaiésokat bérmaotve kéld
\\
XIX évfolya».
Nfymahm, 1914 jnllus 12. vagiraa».
157
3éi.l».<»l.l« m 111élHuiiiI:
NAGYKANIZSA,
4. S
T>Ufi>a niai t 78.
díjtáblázat «érint bS^n M • kiadóhivatal. %
Eléfleotéoi ármk i
POLITIKAI NAPILAP.
fe Mta .% , . j . tJt tor. 1Mim. > . . . UQ m
Effaa fa* l 14 - »
firtil —OhaiSánssI Ifl\'Un,\' . . . tJÖ bar.
Narycdévre.....AJg »
"i _______... •• V- f .
„Etfta Arra Lj ... l£ B
£gy«a n*m « fillér.
Mulatságok, báli kimutatások, és magán-közlemények díja soronként 60 fillér.
Hniiun HMiklit li itli II trakar
Eljegyzési és aaketéai értesítések díja 5 korona. Kósa&aatayilvánitás 6 korona.
A német . - „rJ szövetséges.
A szarajevói merénylet következményeire és Ausztria-Magyarország kö-vetendö magatartására nézve Tisza tudvalevőleg azt a kijelentést tette, bogy a monarkla nem fogja szem elől téveszteni azokat az óriási érdekeket amelyek a béke lentartésához fűtődnek, másfelől azonban éppoly kevéssé fogja teli Intelen kívül hagyni élrtérdtkelnek és tekintélyének a követelményeit.
-Hfly o har.1, mini a VflUftMl\' frp.
moly és elfogulatlan közvélemény megnyugvással és helyesléssel fogadta ezt a kijelentést, bizonyságául annak, hogy Tisza Istváa ez alkalommal is megtalálta egy rendkívül súlyos és kényes flgy minden tekintetben korrekt elintézésének a módját. Különösen fontos és értékes riak flézvé a német birodalom- minden ban megnyilatkozó közhangulat, mely- j hatunk.
röl a teljesen megbízható Pester Lloyd-1 És ebből kitűnik, hogy mily bölcs ban egy Ucillni letél lesz tanúságot.—I kfilpniitiirs vnlt si flpyek élén álló ál-
A német birodalomban kialakult általános felfogás tökéletesen egyetért Tiszának azzal a progratnmjával, hogy a békét is lehetőleg fenn kell tartahi, de monarkiánk életbevágó érdekeit és presztízsét is\' okvetlenül meg kell védelmezni. Nagy szövetségesünk ugy gondolkozik, hogy őrá egyelőre nem vár aktív szerep ebben a diplomáciai munkában, de Jól tudja és fogja tudni, hogy hol lesz at 0 helye akkor, h* * békés megoiaas eié minden várakozás ellenére nehézségek gördülnek.
* Nekünk az a hitünk, hogy monarkiánk, higgadt és méltóságos magatar-tásával, a végső eétközOk lgéh>bcvé-tele nélkül is a szóbanforgó kérdést minden jogos érdeknek megfelelő mó-don rendezni fogja. De igen nagy megnyugvásunkra szolgál az a tudat, hogyha a nemzetköti helyzet bármiképpen alakul is: német szövetséges társunkra körülmények közt számit-
lamférflainktól a hármasszövetségbea és különösen annak német tagjához való benső rendületlen ragaszkodás; viszont mily rettenetes rövidlátásnak, megbocsáthatatlan könnyelműségnek adták tanújelét azok az ellenzéki politikusok, akik északon, a szélső nyugaton s Isten tudja hol kerestek külföldi szimpátiákat; egyúttal pedig a régi, hűséges szövetségeseket a elsősorban a német birodalmat MIotáHs és oktalan módon támadták
Hol volna monarklink világpolitikai helyzetének szilárdsága, ha Károlylék-nak sikerült volna a hármasszövetség kapcsait meglazítani s különösen a német szövetségest elkedvtelenIteni, elhl-degiteni tőlünk. Már pedig - szerencsét-len kalandozásaik teljesen alkalmasak iettek volna Uy vészes fordulat előidézésére^ ha a kormány élén Tiszával, nem eílenaulyozta volna zavart keltő kísérleteiket, ha a magyar nemzet józan többségét sikerült volna megtéveszte-f niök és ba szövetségeseink, kivált a j német birodalom hűsége nem lett volna i elég erőt. -
wmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmf*
TAtk Zolié« i
A szomorú lengyel.
mindaddig, amig Kovtsné nemzetes asszony árgus szemei éssie nem vették, hogy Ágnes lányasszooy és a boa lengyel sQrün keresik az együttlétet A nemzetes asszony eme fölfedezés után félrehívta Kováta uramat!
— Tudja-e telken uram, hogy kutya Van a\'kertben?
— Hogyhogy? -, , ■■.—
_— A Mngyel megbabonázta Ágnes két. A
lelkemnek azóta nincs étvágya, éccaka nem alszik a folyton azokat az ostoba verseket hajtogatja, amelyekre a fránya lengyel tanítgatja.
Láayszrfkis, — jelentette ki Kováta uram.
— De nem égy van az. Vagy szívesen venné kelmed, ha az a részeg semmiházi letfoe a, veje? Hisz azt ,sem tudjuk, melyik kakukk költötte.
— No, abból Semmi sem len.
— De lenz, ha nem tesz kelmed valaaait. Valamiképpen ki keü a lengyel szűrét tenni a házból.
Ezt belátta á nemzetes ur is és rögtön hozzákezdett S terv végrehajtásához. Célzásokat tett a lengyel alitt. hogy a lakás aaSk s mivel veadéfWSt váznak vidékről, minden helyre szfiksék volna.
A lenjyel belátta est, de nem mocdult.
Akkor aztán «tébe táiaHák, bogy Soóa
--II . .......... iil\' IIitatUl réjak, amtárt a
város egyetlen lengyeljét ennyi íásig maguk-aak laglaHilr la. Soös aram Is maratna az éréamss viaáággu\' hivalkodni a aúvei ék nem
akarnak vele njjat húzni, hát hajlandók lemon-filt gy^nyfirOrégről hogy továbbra
is egy födél amtt maradjanak a dicső lengyel nemzet h5s tagjával. Jó> mrv* A lengyelnek ez sem használt.
Kijelentette, hogy a szörszabót ki nem állhalja, mert nem tud inni.
Kováta uram kétségbeesett.
— Mit tegyünk vele ? Csak nem lökhetjük ki ? — tudakolta életepárjától.
\' *— Pedig tenni kell valamit, mert Agneske egészen odáig van. Nem jut kelmed eszébe semmi? -
— Nasa.~\'""~r
— Ilyenek a férfiak. Látja kelmed, én már tudom, mit keB tenni. Ne adjon kelmed a lengyelnek sem bort,\' sem pálinkát, sem ebédhez, sem vacsorához.. Meglátja kefiactj, hogy est nem bírja ^L
így ia történt. A lengyel harmadnapra köszönés nélkül tovább állt s a szürszabónál ütötte fői sátorfáját. Agneske sóhajtozott, sirt, de Kováta uram és a nemzetes asszony meg-könnyebült: \' • \' Jta -1
— A viola ia lankadozik, ha ^Kiirtják mellőle a csalánt, de aztán annál szebben vtriu
A lengyelről néhány hétig csak azt hallották. hogy nsoat még nagyobbakat iszik, mint eddig a hogy múltkoriban bácskai makkal ivott fogadásból. Három napig tartott a verseny, amelynek végével átüseat Bácskába a lengyel, hogy küldhetik a második tránszportot lk. (fa ne olyan kábabélQekbőI állítsák fiaa-1 sas, akik már karmád nap esstfel alatt vkrad-aak ML
Korai volt Kováeaék irtás A lengyel haasaroaan életjelt adott magáréi Egyik ájasa-
kai tivorayája után szerenáddal tisztelgett a Kovács-kúria ablakai alatt a a cigánymuzsika hangjai TaaUettbusán; értelmesen éoehaha a divatoa szonettet:
Téged látlak az egeknek
Mimi tiirti Itéki^lfeiig----
Téged látlak a vizeknek Folydogáló tükrében.
Másnap, harmadnap megismétlődött a nachtmuzik a Agneske odáig vmt* Kijelentette, hogy megreped a. szive a lengyel szomorúságának hallatára. Kovácsáé nemzetes asszony dult-fult mérgében.
— No majd elriasztom éa ast a korhely akasztófa virágot — jelen tet te ki véazt jóalóaa a egész nap titokzatos intézkedéseket tett.
Hajnalban azután, amikor a bus lengyel ajkán fölharsant a dal, a hirtelen megnyílt ab- -lakokból, olyan záporeső szakadt a szerendá-dézók nyaka köré, amilyenre a vízözön éta nem volt példa El ia hallgatott a dal, a muzsika a a lengyel a cigányok élén hanyat-hom-lok mekekük a veszedelmes helyréi.
— No ez sem jőo többé ide káaláiai,— konstatálta megelégedetten másnap áfaaaAa Kovácané nemzetesaaasooy.
De alig ejtette ki as utolsó aaét. fólzug az ablak Jatt a mniaika éa a lengyel öblös hangja:
Kin eanlwakoas a danán roagadaa,
aS^^^fe .1 i CDriavL » ,1
tőtte
* méreg. Fölugrott a .mannyl vt talált ■ hliiSsii art mérni
magbttalA*-•afé aMsMf
ss\' ablahoa, éa a mi sm képedt
I tovább zúgott, mintha
<FoM k >
4

*«M4. JuHut 12
EbMl pedig u következik, bogy bármilyen megoldási lesz is a szőnyegen levő diplomáciai ügynek, as ország érdekében való volna, ha Károiyték felhagynának a veszedelmes\'kfllpottlkai játéirakkal; De ba neai is tesxik, a nemzet bizonyára nem fog eltántorodni a helyes útról és még jobban meg fogja becsülni derék szövetségeseinket
FORUM.
Hiába tagadnánk, Magyarországon legdemokratikusabb iatésméay ;a hadsereg A nagy-{gyakorlaton például a Unt ifyillt gyalogol, együtt ázik és éhezik a közkatonával és éjjeli rukkolá* közben mindkettőnek ugyanaz az árok nyújt védelmet i süvítő ssél ellen. Az elhalt közvitézt, még ha mezklábos juhász volt is civilben, olyan pompával- helyesik örök nyugovóra, amilyent a főszolgabíró sem-hap otthon. Ravatalát parádéba öltözött tisztek, bajtársak kisérik a sirhoz, a hadsereg koszorúja pompázik s koporsón s fájón, gyászosan pere; a feketeposztóval bevont dob. Cs most, nyájas olvasó, azt kérdezed, miért mondjuk el eme köiitmert tényt. Megmondjuk. A - napokban egy rendőrt temettek. Érdemes öreg cselédje volt a városnak, becsületes, őnföláldozó katonája -a polgári rendnek. És ravatalánál nem láttunk senkit elöljárói, oszlopos fölebbvalóí
1 — I U ~ ■ ----It ■\'IM.IÍ ^MttnMMJ^- Iu\\st) US
sozui. fgaxj a uc)(nii[iiu nrinu^iy, mjjjy
kisérik d utolsó utján. De az életben maradt bajtársoknak nem mindegy. Képzelhető, hogy
ben egészségüket, életüket kockáztató embereket micsoda megnyugtató érzés tölt! el, buzgalmukat, ambíciójukat mennyire növeli, ha aat látják, hogy legalább a halálban nekik is kijár a főiebbvalók tisztelete.
A Zala tegnapi száma beszámolt azzal, hogy micsoda járványos és ragályos betegségek dúlnak a városban. KiilSi^n__megdöbbentő a
fészkelte magát a városba s naponkint tucatjával leleteti ágyba a ionnyadtarcu, lázas lekin-tetű gyermekeket. Hosszú esztendők ot» axTs-kolák, óvodák kapuját hetekre, néha hónapokra becsukja a járvány. Az idén a tanévet m<Sg-kellett kurtítani a gyermekbetegségek rohamos terjedése miatt, Lássa be már a hatóság, bogy ez nem i^ehet igy tovább.\' A ragály és járvány elleni védekezésnek (nem az iskolák örökös bezárása a fegyvere. Csinálják meg mielőbb azokat a szociális és higiénikus berendezkedéseket, »melyek nélkül s járvány és rsgály kiirtására gondolni se lehet. ■.
Nagykanizsától
a Vaskapuig.
vv
Évről évre rohamosan nő ft kiránduló iskolák száma, mert a mai oktatási rendszer fontos eszközei a tanulmányi kirándulások. Mindazt, amit itthon köoyvekben olvasunk, vagy kégekről ¡smer.ünk, ott áll előtt Bak~ Bámuljuk a ténséwet eiodiit. d algoodolk otujik ejmúlt nagyidőfere emiékeztető, pusztulásnak indult regényes fekvésű városokon, gyönyör« ködve tanulunk, tapasztalunk és tágul látókörünk. Megtanítjuk a gyermeket látni, figyelni éa érdelődéiiét far sokoldalúan kifejlesztjük.
Mémcsak \' a t»nitás szolgálatában állanak as. ilyen utazások; hanem igen nagy a névelő hatásuk- Ja. Bizalmasság fejlődik anár és tanulók költ, felszínre kerülnek hajlamaik és Vágyaik, szabadon nyilvánítják gondolataikat és igy jobBán betekinthetünk a gyermek lelkivilágába. ^
. Hat napra .tervezett kirándulásunk célja az Alduaa volt, melyet az évzáró vizsgák után junius 24—29-én tartottunk. Előzőleg tájékoztattuk a növendékeket a tervbe vett látnivalókról, kioktattuk, mit vigyenek magukkal,
Steckenpferd-
liliomt ej szappan I
Bergmann & Co. .cégtől Tetschen a/Elbe. egyre nagyobb kedveltségnek és elterjedtségnek örvend szeplő eUen váló \'elismert hatásánál fo«va s a bőr- és szépség gondozásában való fölülmulhatatlanságáért. — Ezernyi elismerőlevél I Sok legnagyobb kitüntetés I Bevásárlásnál óvatosság I Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védőjegyre éa a cég helyes- nevére I Darabja 80 fillérért kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzfatakben stb. — Hasonlóképpen kitünó Bergmann Manera liliomkrémje (70 IMI. agy tubus) Kitűnő ssar női kezek gondozására
vtselkedniók Örömmel Ismerem ti, hogy nö-vendékrink magatartása az egész utazás tartama alatt kifogástalan volt. Részt vett 26 fiu, 26 leánynövendék és a tanári testület 4 tagja, ezenkívül csatlakozott hozzánk 3 volt nővén dék, a rk. hitoktató, 6 elemi skolai taaitőnő és egy apa. A kiránduló társaság 67 személyből állott. A részvételi díj 50 K volt. —f~nsp:
kezett csapatunk egyik résae az iskola udvarában, egy másik része már a*, állomáson várt bennünket. Egy megbetegedett le£ny kivételével mindenki ott volt, senki sem hiányzott. Legtöbbje szüleinek kíséretében jött. Elbúcsúzva szeretteinktől, a Déli Vasút két kfilön kocsijában kényelmesen elhelyezkedvén, elindultunk. A kis társaság kezdetben csendes volt, csak uuduu a Balatonhoz értünk, lett vidám hangos. Vidám nótázások beszélgetések és az útravaló fogyasztása közben gyorsan telt az idő,az állomások szinte észrevétlenül msradtak eL - -
egy előre megrendelt külön villamos kocsi a Hernád-utcai diákszállóba vitt. Ott letettük kevés podgyászunkat és, a város megtekintésére indultunk. Végig haladtunk a szebbnél szebb palotákkal díszített Andrássy uton, a Bazilika mellett elhaladván, a Szabadságtérre értünk. Az Országház megtekintése után megszemléltük Andrássy Gyula gróf lovasszobrát s vándorlásunkat a Dunaparton folytatva a Ferenc József-térre értünk, hol Széchenyi Üt\' ván gróf és megyénk szülöttjének Deák Fe-" rencnek monumentális szobrai állanak. A- sok gyaloglásban elfáradt kis karavánnak egy órai pihenést engedtünk az Erzsébetkertben, azután földalatti villamoson nbédre
A délutánt — egy napi tózkodásunk tulajdonképeni célja — az állatkertben töltöttük. Mily örömmai nézték növendékeink, mint kapják el az ugató fókák a nekik dobott halakat, milyen ügyesen veszi el as elefánt orraAnyának kis nyúlványával és viszi a Szájába a neki nyújtott eledelt. Nagyon tetszettek a barlangjukban komor fenaég-gd járkáló oroszlánok, leginkább lekötött« 4a
igyekeztünk.^ budapesti tar-
•«(ragadta figyelmünket as akváH—, koj a különféle halak éa «gylb tangeri áltatok lát tára, szinte a tenger fenekén képzeltük aggunkat. ggjfes este voM. mikor szállásuk kőt« lében megi&Oeor ástalak Ós ayatgafo-mra tértflnfc 1. • / nap. Junius 25 éi vitieeweea) * ay*. gall pályudvarhoz mentünk, ott két kalön kocsinkot elfoglaltuk éa Temesvár isié utastank. Ezen a vonalon, as alföldi vidéken\' haladt «ah, melynek egyhangúságát egy agy tanya, vagy szélmalom szakította mag. Növendákeiakaefc ez is szokatlan lévén, asaa ^a VOűálon Ma unatkoztak. Temesvárra délután-6 órakor érkeztünk, hol a városi idageoforgalmí iroda igazgatója fogadott és szállásunkra veretett. A vároat sajnálatunkra nem nézhettük meg, HnerT alig, hogy szállásunkon elhelyezkedtünk, megeredt az eső és csak azzal kellett beérnünk, hogy villamosra ülve azzal jártuk Üb$ a város egy részét. •>.-
J. na/i. Junius -26-án ismét vonatra ültünk és Báriás felé folytattuk utunkat. Kellemcsen meglepett bennünket, midőn Fehértemplomnál Farkas rendőrkapitány kedves leányával hozzánk csatlakozott \' és Báziáug elkísértek. Báziáson a Magyar Folyam és Tenger-hajótési Részvénytársaság gróf Széchenyi István nevü gőzhajójára szálltunk és 6 órán át gyö> nyprkfidtttnk a Dunának Báaíástál Oraóvái^ nyúló 190 km. hosszú, történelmi ««lékétSeo és pazar természeti szépségekben gazdag szakaszán. Bázjásnál a magyar parton kezdődik a gróf Széchenyi István kezdeményesésére 1834— 1837 Vásárhelyitől épitett és jól gondozott izéchenyi ut. A Duna partjai. mindig, maga-sabbak lesznek. Omoidován altfl a Duna közepéből kiemelkedik a 6 m. magas Babakáj
két várnak x rumjai li lm- \' hatókés pedig a magyar parton Lásslóvár,a szerb parton Oolubác Oalambóc) romjai. A golubáci sziklák odúiban tenyésznek a kolumbácsi legyek, melyek április és májasban gyakran sok kárt\' okoznak az állatok kőzött. Golubác alatt a magyar parton látni a Baross táblát, melyet ^ Duna ssabályozásának emlékére egy szikla falába helyestek Hajónk Drenkován slal -n-Gre-ben magas izlklsstrluntyuja »ellett haladt ét, melynek egy részét a szabályozásnál szintén el kellett távolítani. Lejcbb a balparton látható az állítólag a török idejéből maradt Trikula navt három őrtorony, melynek egyikét a Duna—hullámai—mossák. A foljhai agyra ma- — gssodó sziklafalak közé ISO—160 méterre azprul, de elvesztett szélességét 70 m. mélysége pótolja Itt kezdődik az ut legszélesebb szakasza, a tulajdonképeni Kazánszoros. A növen-kekre annyira hatott ez\' a látvány, hogy a hajón lévő brassói reáliskola kiránduló csapatával egyQtt a Hymnuszt elénekelték, amiben a hajó többi magyar utasai is kalaplevéve részt vettek. A jobb parton is vezetett hajdan a Traian-ut, melyet Traianua római csássár 103. Kr. u. hadi célokra épitett éa amelynek nyomai még ma ia láthatók. Különösen ebben a szakaszban láthatók a parti sziklákba vésett lyukak, nkelyekbe gerendákat helyeztek éaaaak fölé építették az utat fából ott, hol a meredek sziklák a munkát megnehezítették. Ezen szakaszban van elhelyezve a bal parton a Széchényi tábla, a jobb parton a Tabuia Traiana. A szorosból kiérve hajónk nemsokára kikötött as utolsó magyar állomáson Orsóvá*. As állomáson SclÖgl f-Unrlk kartáril fogadott bennünket. "Poggyászainkat egy kocsira raktuk, meiy azt sséláauakra vitto, ad padig már aUn fogadott hét csónakon Adahüéh salga-
1914 )mHM 12
tér« Iimfnk, Schlógl calags nivci wk haaalnkiT hslsusakl és a sziget iiiuwstássé pl ■ umsgjiitaal Aa SOO tétekből áBé törék lakosság ibiliUt nyelvét és iiokliiit Mf tsrtotu és JsUsjr, szivarks édességek és térék —árulásával loglálkoeik. Megtekiatet-tűk s mecsetet és s temetőt is, bol —sk s töröknek n sirját msgmntsttáh. aki 1M0 bee Kossuth Lajost agy csónakon a saarb pattra vitte. Este leié iámét raonakjakkba ültünk éa visssaeveztünk a magyar partra. Meglátogattuk s Koronakápolnát is, asdyet királyunk arra a helyre épiftatatt. hol Szasaera Bertalan 1849. ang. 20-án a magyar koronát és a koronázási jelvényeket egy vasládában elásta, mikor Koa-suth Lajossal törőhorsaágba meaakük. 8 óra volt már, asikor Orsovára vkaiaéifceitllnk.
4. nap. Junius 27-én korán reggel %/ vasúti állómáshoz indultunk és utunk legközelebbi céljához. Herkulesfürdőre ulaitunk. A fürdő ax állomástól 5 km.-nyire van, ezt az utat kocsin tettük mefcr Eddigi kirándulásainkon alkalmunk volt több fürdőhelyen msg fordulni, igy Abbázia, Qrkvsnica, Lidó, továbbá a Magas Tátra fürdőhelyein, de mindeteket felülmúlta HerkutotCrjggyonyoni fekvésével, nagy szsbásu épületeivel ás - berendezésével. •Délelőtt a zugé Cserna folyó mentén gyalogoltunk a vízesésekhez, útközben felkerestük n Rablóbarlangot, hol egy oláh dadaszóval *-g-\'tr*> á \'\'Halial I lik IIIÍIH szántuk, mert másnap korán reggel . ismét kmks ülnünk éá az állomásra indulnunk, hogy utun-kat Szeged falé folytassuk -
5. nap. Junius 28 Utunk szép begyvidéken v esetett, négy alagúton mentünk keresztül, melyek kötül a Porta-Orientális- í a leghosszabb, egy kas. hosszú. Utunk innen a Temea völgyébea haladt s igy elérkeztünk Karánsebesre. Itt kellemes meglepetésben ré J szesültüak, a mennyiben az állomáson Weber kollegánk szülői - gazdag ozaoonával vártak Még a növendékeknek fa egy nagy koaár cseresznyével kedveskedtek. Utunkat moat már az alföldi síkságon folytatva délután 5 érakor ar AHnhi matenpnlkáha Sirgrdre érkeztünk.
Az állomáson Csafkó Gyula kartárs fogadott bennünket, aki ott tartózkodásnak egész Ideje alatt avároa ntin.»Uls>gciuek mcgtikiatéaé-^ aél k.ssives volt kalauzolni. 7 éra volt már, mikor egy kk sétára indultunk Siéputk vártat a" várost, -de sokkal szebbnek találtuk, ö Felsége királyi szava: .Szeged szebb lesz, adat volt" beteljesült. Körutai, palotasorai, psshkoautt terei, a látváayos Széchenyi-tér kadsaa saabiaUel, sétányai és kultúrintézményei az ország első városainak sorába emefik.
6. nap. Juaíus 28-án folytattak a sétát, mely alValommal Earópa egyik legazabb zsinagógáját tekintettük meg. melyet tiszteletünkre Id k világítottak. 10 órakor bevonultunk n Kultúrpalotába, hol különösen a természet- és néprajzi osztály, valamint a képtár a növendékek figyelmét lekötötte. Mintán n 80000 kötetből álló Somogyi könyvtárt megnéztük, ebédre Indakask. Az agy érai vonattal Budapestre, onnan pedig hasa utaztunk, hol aasretö szülői karok várták a dalos, jó kadvtől hangos kk karavánunkat
Egész utunk alatt ismml sem zavarta tanítványaink jókedvét, megállapított utitervünkben laaaakadáa nem volt, mindenütt tart-
* A Imi aétarfcaa rattaak máikra, 4a a n*ty taránkm HfciHsS.
ZALA
tett asztal ás iststt ágy várt bennünket. Egészségesen, tspssitsklokbaa is agy gyönyörű ut emlékeivel gazdagabban adhattak át a kirándulókat szeretettel váré szüleiknek.
JelBmak Márk.
A postapalota
madártávlatból.
TV
Megérkeztek a tervek
(Saját tudósítónktól.) Pénteken délután megérksstek Nagykanizsára a postapalota rész-Ima tervei. Ezzel eloszlik az utolsó kétség k amelyet a sok csalódás által szkeptikussá lett nagykanizsaiak tápiákak a kézzel foghaté vn-lóság lett, hogy a postapalota , építését s jövő hónapban föltétlen bizoayoasággal tnegkezdik. A tervekkel együtt megérkezett a postapalota saadártávlati át nézete k,- amely tiaztán állit ja elő azt »képet, ahogy az uj palota fog bele-illeszkedni a környétő ípQlftek köreiébe.
A palota stílusa S korai francia reneszánsz, tehát az a stílus, amelyben Franciaország és Pár is legssebb és legmaradandóbb műemlékei épüLek. As épületet mansard tetőszerkezet koronázza be * ez lehetővé teszi, bogy a két feoat nivókülönbségét eltüntessék. ¿A Kazinczy*utcai front ugyanis kétemeletes, a Zrínyi Miklós-utcai pedig egyemeletes lesz. A tetőkiképzést azonban olyan ügyesen oldották meg, hogy ezáltal a magassági különbség teljesen ekünik, sőt emelkedik az épület archi-tektonikus szépsége, ,_mert a szükség folytán agy változatosan éa gazdagon kiképzett tető áll elő a megszokott egyhangú és cyvonalu tetőszerkezetek helyett. A közönség használatára szánt bejárat a Kazinczy-utcai fronton lesz, a sarokhoz közelebb ugy, hogy a gyengén letompított saroktól csak egy hatalmas vastraverz-pillér választja eL — A murok-lésslal hnlfínlun a laf III lib éa legimpozánsabb pontja az épületnek. Ez dominálja a palota külső képét, ugy külsőleg, asint építészeti megoldás szempontjából remekmű—szám be—megy, A mansard dal gyönyörű crysalitb-kiképzés köti össze s ezáltal egésaén agy hat, mint egy doo-jon. Ugyanígy fejeződik be a Zrinyi Miklósutcai front k a azzal a palota olyan hamonikus képet nyer, amelyre\' csak á renakaance derűs és tiszta művészetében találunk példát.
Hogy a—nagykanizsai postapalota eny-ayve eltér a siokásoa sablonos építkezésektől s ilyen különös művészi ambícióval terveződött aaeg, azt egy kedvező véletlennek köszen fittjük. A postaépületek tervezését ugyanis azélőtt magánépitészek végezték. Mindössze másfél éve csak, hogy a postaépitkezések központi felügyelősége egy postáépitő ügyosztályt létesített. Ennek az ügyosztálynak a nagykanizsai postapalota af első munkája. Érthdő tehát, hogy as ügyosztály a debü alkalmával kitett asagáért s olyan középülettel ajándékozta mag Nagykanizsát, amelynek az egéaz országban nem találjuk párját ápitéasati szépség éa mű* vészi kivitel saasspoatjábót Örömmel várjak tehát a jövő honapot, aadkor szorgos munkáa-kezek lefogják rakal a látványosság-számba menő palota alapját
Két éven belől
államosítják %
a Déli > Vasutat.
(Saját tudósítónktól.) A írnia annak Ideién besiámoh arról, bogy a magyar államvas utak Budapest—fiumei szakaszát kettősvágá-nyuvá fejlesztik. Ugy volt, hogy már . as klaá tavaszon meg k kezdik a dombovár—gyékény esi kettősvágány kiépítését. Ez a munkálat ■»"«k.^ váratlanul elmaradt. Ennek, amlat most értesülünk, szenzációs és a DéH Vasutat, valamint Nagykanizsát igen közelről érintő oka vsa. Arrdjhvan ugyank szó, bogy két éven belül a legnagyobb valószínűség aaariat államosítani fogják a Déli Vasat magyarországi vonalait s igy fölöslegessé válik a budapest— fiumei sínpár kpahKit, mert ss-\'áHamvaaetah budspest — fiumei forgalmát Nagykanizsán keresztül a jelenlegi déüvaaoti vonalokon fogják lebonyolítani.
-----* Erre vonatkozólag Dépoid Béla müaaakl
tanácsos a következő kijelentéseket tattá i
■ — Annyi bizonyost hogy egyelőre fébe-tették a dombovár—gyékényééi második stapár kiépítésének tervét. Hogy miért telték féke ? A dolog alkalmasint a déÜ vasút ügyeinek nemrégiben történt szanálásával van öessefüg-géabea. Ausztria valóaainűeeáilaaaoaitia a vas -uttársaság oaitrák vőnsIsit. És ha Ausztria államosít, akkor nekünk k államosítani kdL Ha pedig az állam átveaai a déli vasút magyar vonalait, akkor Fiume felé két vonala k lesz a magyar államvasutaknak, legalább k Horvátországig. A difí vasút balatonparti vonala ellátja ma/d a budapesti forgalmat, a dombovár— ¡¡yékényesi pedig könnyen lebonyolítja a* alföldi forgalmat Igy a dombovár—gyékényes! vonal második vágánys fölöslegessé válik. Hogy ez igy lesz-e, ás két éven. belül eldől. Az 1917. évi klatyasésaál napirendre karéi a déli vasat dplgs is és akkor döotenek az áHsmneétás bár-dése fölött is. Ha nem lesz államosítás, akkor "terméasafasén kamafoian megépül s fiúmul második sínpár és újból hozzákeédanek a dom bovár—gyékényes! kettős vágány elkészítéséhez.
Ila as államnallái iniglaSS, s hullainál nagykaakaa—fiumei vonal legfontosabb léssé a Máv. üzemének s Nagykanizsa az ország egyik legjelentősebb vasúti gócpontja leaz.
ií z-a
1 hiti Msayir ImsbMw lak
nagykanizsai fiókja
az utazási Idény alkalmából felhívja a közönség figyelmét a bank helyiségében \'elhelyezett tflz- és betőrésmeatss
S1FE IEPISIT kmkziiin.
Ezen páncélrekeszeket a nyári idényre, kívánatra egvbónapca k Igen mérsékelt bérösszeg ellenében engedi át. A bérlő saját zára aUtt kezeli rekeszeit, malyak kiválóan alkalmasak okmányok, ákiaarak, értékpapírok éa egyéb értéktárgyak biztos és dkakrét megérzéeére.
.As utazó k öné na ég rásalrs kiállít a bankfiók hitellevelet k valamennyi európai éa tangeréntull nagyabb láewsra és fji oü helyre. A fiók kéasaéggel szolgál utba-Igasitással. l"«Wna«sémi 30.
JJk t A
1914 Jífftfii 12,
Kik irják faaze a nagykanizsai szavazókat.
(Saját tuJáuümktói.) Pénteken délután 6 érakor a kös ponti választmány ülést, tartott n lámihlti tanácstermében. A* ülésen Haiis István helyettes polgármester r elnöklésével Krátky István dr. főjegyző, Ptikál Viktor drv közjegyzőj Bród Tivadar tlr., tőke Emil dr. Scliwarz Adolf dr. Ujváry Géza, Hajdú Gyula dn, Faics Lajos és Plander György városi képviselők vettek vrészt. Az ülés tárgy? a nagykanizsai szavazó polgárok összeírására ki-küldendő bizottságok megválasztása volt. A szavazók összeírását ugyanis legkésőbb aüg-1 10-ig be kell fejezni s a belügyminisztériumból már le is küldötték a városhoz a szavazók összeírásához szükséges nyomtatványokat. A központi választmány tegnap délután s három szavazókör réssére ezeket a bizottságokat delegálta.
Az első hmhiA-IiM»^, amely: it Ftut és a Tdeky-ut vonalától délre, (az állomás \'i1*) *\';L,| Kriitky István dr. főjegyző dnöklé-sével Btck Dezső dt.
rovics Milán fogja a szavazó polgárok lajstromát összeállítsál. A második szavazó körben, amely a Fő üt és a Teleky ut utvonalától északra, (a kaszárnya felé) esik Bentzik József dr. városi tiszti - ügyész, -elnök Dómján l-fijos dr. Szavári Sándor és Újvári Qéta tagokbői álló .bizottság iog működni. A harmadik szavazókör részére, amely VJ. és Vü. kerületet, Kiskanizsát foglalja magában, A|s József városi tanácsos dnöklésévcl Matek László dr. Plander György és Győri Lászlót delegálták.
A bizottságok már s jövő héten megkezdik működésűket. Mindegyik bizottság- hirdetményeket bocsát ki, amelyen fölszóllitják a szavazókat, hogy jelentkezzenek az összeírásra.
LEGÚJABB
Távirat-telefon
Hartwíg meghalt.
Belgrádból jelentik: Hartwig követ, Oroszországnak belgrádi diplomáciai képviselője tegnap este az osztrák-magyar követség palotájában szlvszélljj)-dés következtében hirtelen , elhunyt. Hartwlg halála valósággal konsternálta Szerbiát, amelynek külpolitikáját tulajdonképpen ö Irányította. Ugyancsak ö volt. az is, aki a nagy balkáni háborút elökésziteite. Fanatikus hive volt a szláv egységnek a engesztelhetetlen ellensége a monarklának. A szarajevói merényletben Igen valószínűleg az ő keze Is közbejátszolt A tanúvallomások legalább is kompromittálói* rá. Giessl báró i halálesetet Igy beszélte el: —— Tegnap este kilenc Órakor Hart-
hetne-e velem. Azt feleltem, hogy szívesen látom. Tizenöt perc múlva már nálam Is. Vöjt s energikus hangon tiltakozott azon vádak ellen, amelyek őt a trónörökös elleni merénylet kapcsán érték- Később Igen "barátságos hangon más akluális csemánycfcról tárgyaltunk, mikor hirtelen a szivéhez kapott, majd fölujult szívbajára panaszkodott. Tíz perc múlva bekövetkezett a halál.
Belgrádban ugy tudják, hogy Hartwlg és Giessl báró közt rendkivöl szen-vedelmes jelenet folyt le s ennek Izgalmai ölték meg az orosz követet.
As arebéraak fakó, isBikás-sárga saino nagyon gyakrsn csupán a rendetlen saéketta-követhesaséaye. "A természetes Ferenci. József-keseiüvii már rég - bevált, enyhén oldó és könnyen hajtó házi szer a gyomor- és bélbajok leküzdésére J. Hofmeier dr., berlini orvoa, hSssgiwágűgyi titkos tanársos__nyilatkozatában kijelenti, hogy az Erzsébet kórháznak. azok a betegei, a kiknek Ferenci József vizet rendeltek, rendkfvűl meg voltak elégedve mind izével, mind hatásávaL Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és fűszerüzletben.
33.
Egy teljes garnitúra jó karban levő diófa — modern
hálószoba és ebédlő
bútor eladó Kinizsi u. 8. szám alatt.
A képviselőházból.
Budapest, julius 11. Á Ház legközelebbi ütése kedden lesz, amikor, a bélyegilletékiöl szóló javaslat tárgy a\'á-sót folytatják Mivel ez az egy tárgy előreláthatólag az egész hetet igénybe fogia venni, a szeszadójavaslat tárgyalására csak julius 24 én kerül sor.
A trónörökös utóda.
Bécs, julius 11. A katonai bivata-los lap legutóbbi száma fog ja közölni azokat a legfelsőbb kéziratokat, amelyek az elhunyt Ferenc - Ferdinánd trónörökös katonai tisztségeit FcJ&yes főhercegre ruházzák.
A békés monarkla.
Bécs, jut 11. A N. F. R. előkelő diplomata tollából cikket közöl, amely szerint a monarkth politikája Szerbiával szemben mindig békés volt, a békés Megoldást célozza ai a diplomáciai kézbelépés is, amely a Jövő hét folyamán indul meg, Qieszl belgrádi követ egyébként egy. intervjura kijelen tette, hogy addig demarsrol szó sem lehet, mig a vizsgálat folyik.
Póaa Lajos temetése.
Budapest, julius lh Pósa Lajost a kiváló költőt ma délelőtt helyezték örök nyugovóra a főváros által adományozott díszsírhelyen. Ravatalánál beszédeket mondtak : Herceg Ferenc a Petőfi-társaság, Móra Ferenc Szeged városa, Gaái v Mózes az Én Újságom, és Rákosi Jenő az Otthon-kör nevébeo.
Lemondott kormányzó.
Szarajevó, julius- 11, Garda kormánybb» toa beadta lemondását, amelyet valószínűleg -el—-is—fogadnak.- —^\\-~-szarsje¥oi~~postán—minden magánlevelet fölbontanak. Aa Újvidéken letartóztatott Popovics diákot ma telefonon kihall, gatták. Bevallotta, -hogy a nekiadott bombát a szerb iakola pincéjében ásta el. A jelzett helyen a bombát meg is találták.
Megégett huszárkapitány.
Budapest, lulins 11. Csak most derült ki, hogy Geréb Tibor hussárkspítány két hete tragikus halált halt. A kapitány gyorsforralót használt, \' amely valahogyan explodált és halálra égette.
Telepítés Boszniában.
Bécs, julius 11. A szarajevói kot-mány már legközelebb nagyobbszabásu
gazdasági politikát fog Inaugurálni Boszniában, igy elsősorban a\'monarkla megbízható lakosságiból nagyobb át^-telepitést fognak eszközölni. A telepe-sek, akiknek nagy i része állítólag magyar lesz, rendkívül kedvező félté* telekkel megfelelő kincstári területeket kapnak müvelés céljából.
Pribicaevics és társai.
Szarajevó, julius 11. A letartóztatott merénylők szenzációs vallomást tettek Príbicsevics és egy szerb tábornok ellen..Bevallották, hogy hat bombát, hat revolvert, mérget és pénzt azzal a I föltétellel kaptak Pdbicseyics őrnagytól
kész ágy felhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat
SINOER JÓZSEF ós TÁRSA
« * , f i divatáruházában Erzsébettér.
»914 ¡ulitis 12.
ZALA
7.
U Ramlsevics tábornoktól, hogy hattagú merényló bandát szervezzenek. Kötelességükké tették, hogy a bQnszövetke-zetbe égy katoükns horvátot és egy mohamedánt Is bevonnának, azt demonstrálandó, hogy Bosznia Jelenlegi kormányzatával egyetlen \' nemzetiség sincs megelégedve.
A Kőbányai Első Magyar Részvény Séirfözde világhírű
HÍREK
PÓM
— PÓM bácsi naint ajsófáró kicsi, »kinek cteagő-bongó yjjrsikétn" i mai fiatalabb generáció olvasni tanult ia a kinek gjiaaetUpit először ltfk&8R közti a gyermeki gondolkozáshoz, a gyermek lé lekhez : nem R tjttbbé gyermak verseket. Nemrégen még virágokkal, csengő gyermekhangok üde ó^enzésével, kis vitéfek, apró kisasszony kák ezreinafe felvonulásával ünnepelték Pósa bápsi jubileumát: és talán épen. ennek é jubiláris izgalomnak is része van abban, hogy a hatvannégy éves költó szanatóriumba került és súlyos betegségének szenvedéseitől megváltotta
-f-Wtf-J^«*—hiafl—nkt-yághá kaadta a költői pályát Szegedről került Pestre és pedig azzal a hírrel, hogy itt jön es a fiatal, aPóaa, ez- ám a legény a talpán, ebből lesz a jó nfsigiró I A Budapestnél, vavy Egyetértésnél,
>i..:L \' I—.11 ni* Ke_■
vagy mriyw \'-Is1, f1
redakcióba \' Pőtta és megkezdte a rendőri tiport csinálását. (Ez az alfája az újságírásnak.) £kő munkája sokáig szerepelt —- a redakció falán (ahová a nagyon érdekes és tréfás dolgokat szokás kfaragaaztani.) Kis bk volt, de 4gy hangzott i
Tegnap délután a Vizafogónál eDop ták Kovács István pékmester téli-bundáját Az ismeretien tettesek: Fekete Péter és Hajmás« Pál megszöktek.----- V" ____^
Pősát S hlf után azzal a biztatással bocsátották szárnyra, hogy ne igyekezzen újságíró lenni, maradjon csak kökő. Magfogadta a —Iwiniit fi tslin fprn mwrk a—kis • rendőri \'Űrnek köszönhette, hogy ax egész ország lwl»dt, népSaerit- Pósa bácsija lett.
— A járványos hatapégak. tegnapi és a mai nap folyamán egyetlen vörheny megbetegedést sem jelentettek be a polgármesteri hivatalnak. A kanyaró azonban, ugylátszik tovább ia pusztit, mert a hatóaági orvosok kilec ujabb kanyaró megbetegedést konstatáltak. A hét folyamán a járványos betegségeknek hat gyermek esett áldozstuL Három kanyaróban éa három vörheny ben \'hunytai. , rfli>j-,*
— Toldata* meg Perkó Péter cim- és saobafeatő modern mintáit. Zárda-utca 14. szám alatt, i
- gyártmánya
vasárnap, f. hó 12 j|
egész napon át íris-seri-|esz csapolva a Szarvas Szálloda éttermében ..
E világhirü sör mgizlelé-sére a m, t közönséget meghívja a vendéglős
A nap-nap után "előforduló
betörések» lopások
szükségessé teszik mindenkinek, hogy betöréses lopás ellen biztosítson, különösen fontoa ez főleg oiyaa—helyeken;—ahol a—nyári idény alatt. a lakások felügyelet nélkül maradnak. Betöréses-lopás elleni biatositásokat rsckrly dijak mellett elfogad a
Magyar Francia Biztosító Részvénytársaság vezér-
Nagykanizsái).
— K||»||lái. Nagykanizsa karaahodd társadalmának agy szimpatikus és nagy reményekre jogot/M fiatal tagja, Berinfi Elek bőrkereskedő eljegyezte Tmdkoskm Irén kis-asszonyt Sárvárról A szimpatikus, fiatal jagyaa párt barátaik éa jóismarőa^k eláraszt ottöt szerencse kívánat qkkal^ \' * • .
.\'— KaifSIdUk a lilatna. A wtaal U«ioa Yacht (336 14 b«ja érkezett Balslaa» földvárra és több napig maradtak ott. A bécai vendégek egy kitűnően sikerült yateht kiranda* tison vettek riszt Aa összes balatonföldvári vitorlások indultok és a cél Balatonfüred átérése volt. A földvári Balaton Klub éa a Balatonfüredi Királyi Magyar Yacht Klubba- vendégek tiszteletére lakomát adott. A bécsiek motoi osokon kirándultak Badacsony, Sxigligai tá|ára is elragadtatással szemlélték a világhíres szép vidéket □határozták, hogy rajta lesznek, .hogy a jövőben az Union Yacht Oab tagjainak vitorlásai ia megjelentenek a Balatonon. Ugyancsak Balatonföldváron tartotta legutóbbi ülését az Osztrák-Magyar vasutak "tarifa bizottsága is. A vasutas qk kitűnően éres-ták magukat a magyar tenger partján a elhatározták, hogy a legközelebbi ülésüket ia Bálát onnUdváron fosjik mcgtáTtSBt A vasnti hh-zottságokat a Balatoni Ssővetség hivta meg a Balatonra.
■ Hogy utnslk sgy harcag ? Lubo-
mirski Kismér lengyel heroeg Budapesten tartózkodott néhány napig ós sok kitűnő fisletet bonyolított la. A hercegnek azonban meg. kellett ssakitoni fővárosi tartózkodásit. mert hirtelen hazahivták. A sürgöny vétele utin I fiasaacapaagab. éa-lipótvárosi nagykereakedő társaságában a keleti pályaudvarhoz hajtatott A nagykereskedő csodálkozva látta, hogy a dúsgazdag Lubomiraki herceg Lembergig másodosztályú jegyet váltott Bizalmasan meg-
kérdésié tőle .-—
~ — Hercegséged, miért nem utazik első osztályban ? Hiszen a második osztályban rendesen zsúfolták S lakattuk.
— Az igss, hogy kényelmeden, de jövő r delmező I
— Hogyan ? "
— Hit kérem, a második osztályú uta-aok sokat beaséirotnah. Sok köztük a kereskedő. És ezek folyton as üzletről beszélnek. Ax ember értesül olyan kereskedelmi ügyekről, amelyekből haszna lebet Es a vonaton már sok jó üzletet kötöttem. Am sohasem as. első osztályban. Ott rendszerint olyan urak utasnak, akik szerelmi kalandokról beszélnek. A szerelem pedig — rossz üzlet.
Est mondta a herceg, elbúcsúzott a lipótvárosi nagykereskedőtől is leült a második osztályú kocslszskaszbs. Ugyanekkor beszállott az ehő osztályba — egy gyalogos hadnagy.
Hagy Ocassio eladás!
WEISZFELD és FISCHER
dlvatáruháza Nagykanizsa, Főtér
Előre haladt idény és óriási raktárunk következtében az összes nyári újdonságok, u. m. kész blúzok, női kabátok, creponok, napernyők olcsá áron lesznek eladva. Uri szövdtek nagy választékban.
8
-v ZALA
10*4 fítffui 12
E két fclyamáa «1-hunyt Farka* Aatalaé 27 é*as, Farkai Jóeaaf 19 héaapoa, Gaél Sándorné 22 éves, Dani | Aaaa 3 mi, KM Jómml 90 évns, Berecz j Péter 64 évaa, Faka Janó* 3 évea, Kuaics I Juháaaa • évaa. Kéloviéa RoaiKa 2 éves, I Stager Jánaa 6 évea, Kilovics Anna 8 hőuapoa, Kovács Lajos éé évea, Bacon Jóaaef 19 héaapoa, Bognár juliaana 2 évea éa Baií János 75 évea korában. Fiba hah tehát összesen tfaaafltaa. ugyanennyi születést jelentettek be a hát folyamán aa anyakönyvi hivatalnak Az elhányták között kilenc kisgyermek a köztlök három halt meg vörhoaybon éa bárom knaya-rébaa. Tüdővészben ketten hánytak eL
— Elfogott betM Még ez efannh nyáron történt, hogy a nagykanizsai pénzügy, örségi iroda kasszáját egy 19 éves pénzügyőri felvigyázó feltörte és. 1040 korona ellopása után -megszökött. A megtévedett fiatalembert országszerte körözték, de ném tudtak a nyomára akadni. Tagnap távirat érkezett a nagykanizsai rendőrségre a talaegegerazegi csend-őrségtől, hogy a fUttlembert ietartóztatták. A fiatal bűnéét ma már átadták a aagyfcaatssal ügyészségnek.
— Ml vott a kolbáazbnn A rend-; - ----♦
őrség emberei s napokban élelmiszer razziát tartottafi B. F. hentesmestert főüafcntették a raadörbirés ágnál, mert a kolbászban, amelyet ekoboztak tőle, undoritó szemetet \'»Ultilt, A rendőr bíróság drákói ssigorral Ítélkezett. A lelkiismeretlen hentest 200 korona pénzbüntetéssel éa 10 napi elzárással sújtotta.
— Bakai A tegnap esti premier Nagykanizsán k diadalt hozott jean Gilbert nagysikerű, pompás operett újdonságának. Az ötletes szövegű operett, amely tele van szebbnél-szebb, fülbemászóén dallamos zeneszámmal és pompás táncattrakciókkal valósággal meg hódi totis a közönséget—A—eimaTeiephea—Lóránt Vilmos pompás alakitása vok az est szenzációja. Groteszk játékával sűrűn ragadta viharos de-rnkaegrí a közönséget,—egy-egy táacssáaaa után pedig tapsorkánokkal kényszeri tették, bogy ismételjen. Horváth Micj éa Teleky Ilona szintén pompás rrsrfipakben járultak hozzá az est sikeréhez. Galetta, Rákosi, Szűcs Irén, Bihari, Halmos, Aranyoasy, Piatér és Dormann pwiiáian egészítették ki a kitűnő operett-együttest
— Sétatéri klónak. Nagykanizsa] legszebb nyári helye, az uri közönség találkozója Fiaom borok, világos és barna sörök jégbe hűtött pexsgöfröctct és egyébb üditő italok, hideg ételek, fagylak, jegeskávé és cukorkák. Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
— Jé éjszakát szerezhet magának mindenki, ha hálószobáit a .Löcherer Címexin"-ael fertőtleníti. A fővárosban történt \\ próbák beigazolták, hogy a „Löcherer Cimexin" nemcsak a poloskát és aannk petéit pusztítja rögtön, de megszabadít a ruszli, sváb éa hangyáktól is. A moiykártól pedig a - szőrme ruhákat teljesen megóvja. Főraktár l Reik Gyula gyógyszertára és a készítőnél: Löcherer Oyula gyógyszertárában Bártfáa.
női divatkülönlegességek áruháza az Első Magyar Általános Biztosító Társaság palotájában
Ugyanott egy tanuló felvétetik
fl* Bútor,
Gazdag választékban, olcsó árért
kapható:
Sunyi [de
kárpitos megnagyobbított és újonnan berendezett raktárában Kaanco-utca 1. j% Városház palota. TELEFON: 316.
fej
— Itt • kifliink UsK GyüakőL
caőt szedret kost fős be e háaiismsa) a tél idejére. Éppen az alkalmas* időbea ajánljak « legolcsóbb és leg\'kitünftbb «járást a befőttek romlandóságának msgf állására a dr. Oetkar-féle befőtt séget (védjegyesett ekwveaés] 1 csomag 12 fi Bér elegendő 5 kg. belőtt, gy8-mőlcf, gelce. marswkd, gyümálcskivoaat, ugorka ato. magé vására s magak s i ály oasa a\' penészedést. Ezen saar már ssámtalaa konyhában használatos s naponta aj híveket talál. Olvasóink kiváaaágnkra Dr. Oetker gyártél (Baden Wien ■allatt) lágyon éa bérmentve kaphatnak recepteket.
-r Isllágyi Diákra* miskolci gép. gyáros cég kitűnő kőnyőkasarkesatü és víznyomású boraajtóira, valamint legújabb rovátkolt alumínium kuphengerü zúzógépére felhívjak olvasóink figyelmét. Ki; maian dók különösen a cég által feltalált és készített „Kossuth* és .Hegyalja" borsajtók, melynél a régi világ Iából készített prése zseniálisan egyesítve vaa a modern technika vívmányaival. A sajtók felaő része acél, alsó réssé fasaarkaiat, Ennélfogva a most sehol sem érintkezik a vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színét, izét. zamatját nem befolyásoljs A törkök sem kall összevagdalni, hanem kisebb darabokban k Id leba venni. As 1901. évi tassasvári, as 1902. évi egri az 1906. évi imsgyváradi, 1902, évi Y umonyi E jgczSgázdasagiH M HB7~ évi pécai orsZi kiállításon a cég oorsajiói első díjjal, arany éremmel lettek kitüntetve. — A cég Ízléses árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
— Elbízottnk gyégykeaoléao Pőa, áshss. Kevesen tudják, hogy Pöslyénben oly tökéletes hídeggyógyintézet létesült, mely külföldön is ritkitja párját. A „Pöstyén" név. oél mindenki a csuz- köszvény ellen oly hstá-sos—iszapfürdőkre gondol, holott: ma már Pőstyén, idegbajok keaolésére a hidegvizes ás villamos procedúrák, meg as éltető napsugarat kihasználó korák (lég és napfürdő,} minden nemét egymfití. Ep agy találkozunk itt a kiraa Bergónié féle sosáiiyitó eljárással, valamint a gyógygimnaatika (Zander) minden vsllfajávaL A szívbajokat kitűnő szénsavas fürdők gyógyítják. Az intézettel orvosi diétetikai konyha van egybekötve (pl. cukor éa veaebaioaoknak.) Pöttyén fürdő ezen kitűnő aj berendezése sok oly yendéget fog a fürdőhelynek megnyerni, akik különben külföldön keresnének gyógyulást.
— Nagy szereacséttauéf.s syári hősig okosts nsgy gyemekjuiandóiág, ha a 1« bén1 ej hamar megtöm lik és a isegény kis cS\'CseaőkDek nincs ntgfeshaló 14 piáiét ok. Minden gondos says leint «Újkorán kii érte e le»z kedvencénél • légbeváit Nesllé lile lyermt klkzttel, melyet a Mg gyermekek 1 agyon szívesen vesznek ts szcakivül olc«ón SMf-sseresbető. P\'ébidobost dljts lenni küld a Has ti Nestlé cég. Wien, I, Mbimrssse 117. P.
— Kílső hairndlatra. Testrészek fájdil-raal, csaó« is köszvényes bjok és átadta-\' nemi gyulladások ■ .MoM-Ms tósborsz\'-szsl gyógytttatask biztos sikerrei. Egy üvsg ára 2 korona. SiállttUdős mponként iilisiMillil Moi A. gyógyszerész cs. és Ur. udv. szállító által Bécs. L Tucblsnban 9. A vidéki gyógysyeriá-rakban és ssyagkarapfcedáaekbcn bslárnindaa Moll-lék késsltmédy * kérendő as ő gyári jalvé-nyével és sMMaival.
— Ciodáistss olcsón lehet aaoat £ár botort bevásárolni éa pedig egy comlett modern tömör háléesoba 2 szekrény 2 ágy, 2 éjjeli, 1 mosdó márvánnyal éa tükörrel csak 370 korona Scherz Lujza utódainál, Vároahás-atca Nagykanizaa.
Qabona-flzlet.
Budapest, |allos 11. KésaAr»*alat
Változstlsn.
HsMrfdötztei:
Bm oleftben« 12.80 ■
Bos* lfiti \'priL 1297-
Rots o* őb-rre 9M> Ztfrokióbene 7 61\' Tsagetl m*ju«s 6.88 Tengeri in\'«mra 7.76 Teaecft 1915. aái. 7*15 £/t*ftpan*r <aadi w M»xysr hite! 754-50} 0«trtk Mlel 586.— 4ft tmof<»fi\'«ftk 79 35 ; On\'r\'k magrar 41-tamri 680.50; Jnmotlunl 386 —\\ l«xi-mKo?őba"K 463-—; Hasal h»B* 264 —: Mar»»\' batik 463.50; Riraamurinyl 571.—; Sslgotái-|4nf 644 —; Köiifi vjtv 563.50. Városi n-«01 298*— -I iTfJRT
Köszönetnyilvánítás.
Ai összes jelenlevőknek, de különösen • városi hivatalnokoknak és rendőr-társainak, kik sseretett férjen elhunyta\' alkalmával megjefenésü leket fájdalma* mnl enyhíteni szívesek voltakt esuton mpntfok hálás köszönetet,________í___________
3»v Kovács I ^jswl.
Borivóknak a bor keveréséhez!
Filllfii iMrkautö:
FbcU LnJep.
Saiha—II: Tóth Z«IUi
H«ü>ü®5
Mi
Savanyúvíz
A Pozsonyi KaraMatai áa Ipark »maritol
ftüí ItirntíífBJ lUiij Pa/wimi

faél»< lllHl lll l«IIIM. I •. AS HAHUTteÁO.
T»i lliusflsltil. tsa kaflsmssas sssssá.
>jstt s twi
¡2
JJ Budapesten., Nyári • és téli gyógyhely a magyar Irgalmasreha tulajdona?
Elsőrangú kénes hévv» gyögyffirdí : modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, Iszapburogatások, uszodák, külön hölgyek és urak részére Török-, kő- és - márványfürdők ; h$Ug, szénsavas és vi^#»^v>zfurdők. A fürdők kitűnő eredménnyel használtatnak főleg csúzos bántatmaknál és idegbajok ellen. Ivókúra n légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid ■alé^jmáayoa árak. — fiyógy- és zened» cs. Prospektust ingyen és bérmentve küld
nincs
ar elasztikus
az igazgatóság
cipősarok
TAP.T055AGAT
1 doboz
legfinomabb
csontlevélpapir
t Gyermekeimnek nem adok élesz -tövet készi*e(j tésztákat, férjem, ki ■ xty gyermeko\'vos, határozottan ellen s ge az ilyeneknek. Minthogy azonban s kicsinyeknek a tészta kd-v lepényt tortákat s felfujtat Dr, I Oetker féle sütőpqjral készítek nem kik. Vacsorára gyernekeim tejben és tojásból puddingot kapnak, mő-a kitűnő Dr. Oetker féle puddlng-porckkal készítek el, vagy pedig erémet Dr. Oetker-féle dibona-crémporrsl. Változatosság kedvéért kicsinyeimnek Időközönként Dr. Oetker féle vörös darát adok, tnl egy kitűnően frissítő utóétel. Mind ezen ételek Isiét esek, táplálók és hasznos voltuk dacára o\'csMt.
már . gyönyörű, művészi.-
képes levelezőlapok
kaphatók
Jifichel Fülöp Jia
könyv- és papirkereskedé-sében Nagykanizsán. ,
100 darab tartalommal
a boríték selyem-papírral van bélelve.
Fisdiei Fülöp Fia
könyv- és papirkereske--\'• désében Nagykanizsán.
Csakis jobb\':
család gyermekei nagykanizsai uricsalád-nál a jövő tanévre teljek ellátást nyerhetnek Nagykanizsán. Cim a kiadóban.
: Egy lakás
istállóval fiakkerosoknak
különösen alkalmas, kiadó. — Cim • , kiadóhivatalban.
I0l4. íulius 12
Bővebbet a tulajdonosnál Ragykanizsa, Magyar-utca 7.
ttUTTER és S€tffiANT2
Részvénytáriaság
[■ B _ palinl uradalom-\'
1 «m hoz tartozott, ftr
innn icniegklein
I w\\ 11II lllésné tulajdonát
Hl Ilii képező lOkaá.
III U II holdas nemesfaj «-» • sütővel telepj-
tett elsőrangú szőlőbirtok, lakás pincével, teljes felscereiéssel, idei termést beleértvé, esetleg kisebb részletekbon #•-
a li|U|punU>(3I a legdtM«**bb- kmte\'ir elfinyáraS
la WU^Xi>«iáyvalá«ak\'.áa tervetelek \' díjtalanul. Kapható minden nagyobb he\'ybei va$kcresk.-6en -is
■Haán 4, ■»■i»,.lité jnénh mdim wlgl lal
Budapest, X., Győmrői-ut 80 98.
tikit. ki.. All.ulL.. hkil - ".- -
AJ4.ÍJ. k«aa llhHlhu, takél ütélH««" Mbhortfanyozáasal aUitolt WHnl, wrt ala«»<laa)<»ailiim
Ki-
tünő-hor gony.
Olcsó árak
aalat UrUuii laUalalMn pir.tl.. gytiHfmUmy* I Nem táventaadi ö«a e másfajta fofialokka , melyek ■Ind ~tr8z8as4gaa —liui\'MauyuiuU drótból káaaSlaak I Tnakás huzatok, sima huzalok, kettöshegyü Utvtk atb. igen jutáayoa árban. Arjtnitt é» minták Mr-mentve áa dijta\'aoul. Továbbá fyártatnakk:
Kerítésrácsok, kapuk és ajtók.
10
ZALA
1014. juilas 12
A tognacgyárban
11 - ■■ kapható , ii
ccgnac, rum, ftfztfodrfum, seprű, löriiölg-, buslwiyó-, barack-, dió-mm H cfcrcfnycpálinkű, mm
\' épugy mímferfajtar likőr nagy öve gekbcé, porcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel« mert az űj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón beszerezhetni.
Legolcsóbb és legjobb nyaralás
BaiatonberéRybeR™^
éspartl villáiban, lakás, fürdő kabinnal, reggeli, uzsonna, 4 tál ebéd és vacsoia I. rendű étteremben, változatos átlagról választva, személyen tini 5.50 K. (2 személynél). ööveBWrt-
Páli vendéglős -
AmmáááA
téli
iáAi

Tisztelettel tudatom a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy az idény előrehaladottsága miatt a raktáramon levő kalapokat • legolcsóbb árakon kiárusítom. A legszebb, legdivatosabb és legfinomabb kalapok már 5 koronától feljebb kaphatók. Egyúttal kérem tisztelt vevőimet, hogy a Bécsbe modernt hálaadó téli kalapjaikat
augusztus hó l-ig
honám juttatni sziveskedjenek, hogy azt időben megkaphassák.
Kiváló tisztelettel
; Róth Laura.
yUághidi e&Jtc! tÖRTlNG"____
DIESELMÖTOROK
•Hó és lektő-nerknclbtn. -
SZIVÓGAZ- és BENZINMÓTOROK.
Cséptojjarniturák bwm- és nversoUjIokomobü-laL Bmifi — yánjérók. Mcg\'epő újdonság I
NY E R SQL A JM ÓT O ROK
--- UwilfypttiMn1. ——\'" ■-
Mayer Klotild
g6zmosó;yJra NAGYKANIZSA.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy s Fő ut 9. szám alatt levő gyűjtőtelepe-at tnet Hunyadi utoa 10, az. alá - helyeztem, át Elfogadok noíl és férfi fuhákat vegyileg való tis utasra, továbbá az összes háztart ári ruhák mosását és vasalását 10°/s engedménynyel Ktilon gallér és kézelőosztály.
Garantált filormesznélküli Tgőzmösás.
Sziv.es pártfogást kér
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-u. 19 Gyüjtőteiepek Hunyadi-u. 19, Kazincy utca 8.
|
t ^ Saját ér
Gallért Ignác és Társa
■nhfMt, V.. KsUry-stcs 4. uám Saját Wditliu leérjen díjtalan árajáxr\'atot^ A
TMEHT I GYÓGYSZERÉSZ lilZUMI
IMainA —*S«U»iillnn._
«. rietst«,4Í., .awt.l,. r-T*
iUTHIM. iwUMiluk, M|jb ma nJattia, dNlwHMil WapM, iifWiu, pww|iiiil «IV. mint nájbb. Ma ahkn
▼■st 1 »»sy »»¿s
I»«! «ra S.U ko.ea
ttlERRVR . niijuai
Ctnltlolla henőcsi
■ —. . . ... -■- I htataa Ufa, hiratty WUt «Mril
| dHHkt rnllMU^
—tuiifcalai. Iái,.. tartUi «Itá.iMU)
IljMw i ii I \'fTiir Ma I lidm * ----—1
*mi il iil \'• S Maat* In K KM a ftmm tUmtímm HUbt nj^r «Unv«
Inhallilii ■«<■■<< II
Vil»!. IiiiiMHh Bullau 11 .
iSAjt"* **
1ITIRKY R őrangyal gyógyszertárái Preqrads (Rotiftseh mellett)
ii^ir\'YfiiHfiirirtTi
VHiküBiiniMillllillI
MWllm
Nagykanizsa, Lrzsébet-tér 14.
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy mű helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
kitimíst mm\\
végzem és tgy az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. .m,
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes - kútszivattyuk és tŰzifecskendök készítését, javítását és alakítását.
Sxolid ép magblxható muqkámrél náaaoa •Ilsmar&lavál áll a nmgf-érdamO kSzüaság re ad alkomé aara
Kristály
(prrásás ványviz
Étvágy at jav»t, Gyoaiorrontást \'megakadályoz. TŐhb mint ezer orvos ajánlja. Kapható minden fűszer *és csemege üzletben, jobb vendéglőben és kávéháaban. — Főraktár
Österreicher Samu cégnél,
sörlerakatos, Nagykanizsa Magyar-
utca 2j Telefon 148. sz. Szt-Lukácsfürdő Kutvállslat R-T. Budapest, (Buda).
Rendkivflí olcsó tűzifa
lösztbükkhasábfa
218 korona 10000 kgként házhoz száK litva, valamint egyes kocsirakományonként. Megrendelhető Fatelep Csengeti* ut 18. szám. Telefon 143,
A legelegánsabb
E Vászon cipők és Sandálok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb oainőségben.
Miltónyi Sándor és Fia
cipőáruházában Nagykanizsa, PAmha, i un» palotájában.
Mérték atán készltBnk mindenlajta cipőárut
nyári mulatságokhoz óriási választékban kaphatók ;
ftM
Fischel Fülöp Fia
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN. & . • t \' .\' p \'J ~t*
reclám-
bélyegek
nagyválasztékbán lűÓk Rachel
Fülöp Pia könyv- 4b payabas asksiláséhsa
ívé p es
Nagykanizsán.
914 juHus ÍZ
ZALA
ha elegánsan és olcsón akarnak ruházkodni, látogassák csak meg
i
divatáruházát
Nagykanizsán __ Erzsébet-tér 21.
ffostiovlti clpOOalat mailt».-—-
hol alkalom kínálkozik kevés pénzért legizlésesebb és legfinomabb szövetek, selymet grenadint, epouge vászon krep-pet francia delain, mintázbtt krep, krepdeschin, lüsztert minden színben beszerezni.
May és Holfeld-féle Rumburger vászon, Re-genhart és Reiman aszlaliieinüek, Schróll Benc-dek és Fia schiffonokat eredeti gyári ároru
Tr
TT"
a m
Mayor Sárrolj raktM, mrdut/l Zsarui ti (kani ifin.
- Nagykuba«. iii\' ■ . , —.
Főüzlet és gyért Kölcwy-qtet I9i a. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületbe* Telefon számi 289,
Elvállalok mindenfele női és férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisztítását és átfestését, porolását és vasalását, továbbá as összes háztartási, szállodai ruhák, nöi 4a férfi tehérnomüek mosását a vasalásit a legjutányoeabb árban.
Postai megbízásokat gyorsan éa pontossá uikQuöm.
Plissirsz <sl Gouvrtrozáal
lessék a címre ügyelni I
Esetleg meghívásra személyesen is tiszte« letemet teszem.
Jjischitzky Jyfíksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legfőbb hírnévnek Örvendd újonnan felszerelt hangszer-raktárában zongorák, pianinok, cimbalmok és hannonlnmok nagy választékban részletfizetésre is kaphatók
Az épités idény alkalmával faiátor vagyok s szabadalmazott .To/roszol\' tetőfedőpalát ssives figyelmébe ajánlani.
A lerrenol
a jeleni kor legjobb tetőfedő anyag, Hbadaiauott eljárás sierint készül és azáltal read-klrfil nptatl, szilárd vizál-
_ hatlan éa. tűzbiztos. Fagynak,
malai|paat ellentáll éa évről-évre szilárdabb taaa. A „TER^ENOL" festék hozzáadása nélkül- készül.ami éllal természetes «zürke színét tartja. A .TERRENOL" bármely gyártmánnyal fJ-veazi a versenyt, amit aa ország különböző részeiben végzett fedések bizonyítanak. Elvállalok bárhol előforduló fedáaakat és kivnatra sziveaen adok felvilágosítást ás szolgálok teljes ajánlattal. Kiváló tisztelettel
Krenzaler Kálmán Nagykanizsa, Király-utca 32. az.
r
WEISZ SOMA fl
nwa—tásagjáia
Nagykanizsa, latararbaa ToMfiJN._1
Ajánlja valódi márványtörmelékből készült márvány mozaik lapjait, • melyek.óriási nyomású motorüzemü hydi jlikus—sajtóval állíttatnak iB" és motorüzemü kőszőrüiőgépen tü-
Irft—im^aáyiira rnifrr>lva| a loyoicaóbb
áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Készítek" műkőlép csőket, granétt terazso burkolatokat, egysserfl és díszes színezett cementlapokat — Vállalkozom aszfalt 4s betonjárdák készítésére, csatornázásokra beton átereszek és vaabeton hidak építésére. Cement és márvány mozaik lapokról díszes árjegyzéket ingyenköldök.
S5BEK1
Nagy választékban mindenféle leg-nipdernebb ebédlő és hálószoba
Kaufmann Mór
férfiszabó
O \'
reiefon 222. Nagykanizsa
- jaSaaMtaaii,
Díványok, Qttományok, bőr-garnitúrák éa székek saját készít, menyeim jé, szép éa bámulatos olcsón kapható csalna
Soberz Lujza vtóÉ
kárpitos és asztalos Városház-utca Nagykanizfa Sxép Miletberendetés Ovtg aftóípi
Igém olcsón cfntM
ZALA
Ifti4 július Í2
a bőr ápolásóra. az arcbőr szépítésére és finomítására PÚDER.,
Legelegánsabb toilette, báli és salon púder. Fehér, rózsa-«¿in, vagy sárga. Vegyileg anatysálva és ajánlva dr. J. J =s= POHL cb. és ktr. tanár által BÉCSBEN. == ftl str Ittiiil i lt|j tkl UrttMt. 1I1M Mulli mMMn mait
GOTTLIEB TAUSSIG
tollette nnu 4s Illataié» ntn. O, éa Mr. mérmri asállM WHm, JCtf. StSI«H «nfmstrmwo US SaétkSlSés Ittm«, no azéeeaeg iWwih >ainwi »allén.
E y dubnr 2 K. «0 ím. K ai-hatá a icgtíbb illátszer-, drogos- kar skedésben és gyógyszertár-baa-Nactkaaizaán • Alt és Böfitív Srrrtf J*. MAT. KialnH OyMS taOtlRh 0a Orael cégeknél tnvabbá Rrifc Oyüta gyógyszertárában.
31
M OLL-F ELE
760 1914
SORMÁS KÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGA
A községi képviselőtestűlet megbízása alapján közhírré tesz szűk, hogy Sormás község volt úrbéreseinek a tulajdonát képező
^ korcsma épület
{bolthelyiséggel)- s hozzá való melléképületek és 2 holdszántó-földdel együtt Sormáson a körjegyzői irodában 1914. Qüguszfus 9 én d. u 3 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen I9IV január 1-től 1920 december 31 ig terjedő 6 évre bérbe adatai fog.
_Kikiáltási ár 1000 korona, óvsdék fejében az árverés meg
kezdése előtt DUÜ \'korona-Iééüdő le, mely összeg a bérlő által az évi bér (ele összegére az árverés után azonnal kiegészítendő. Egyéb* feltételek a körjegyzői irodában megtudhatók. Sormás, 1914. május 2 án
Antmann vándor körjegyző.
Kel* Antal bíró.
Az uj túlhevített gőzzel működő fokomobiiok
szabadalmazott R. W. vezérművel egészen 800 lóeró teljesítményig oly- ujabbkor? erőgépek, melyek korlátlan alkalmazhatóságuk, nagy gazda-eágogságuk. megbízhatóságuk és kezelésOk egyszerűsége folytán világhírre tettek szart.
A Wolf féle lokomobílok szemben e motorokkal bármely olcsó fatóa-nyaggal működésben tarthalók, és a fáradt góznak FOtéai vagy üzemi célokra való felhasználása esetén a tüzelóanyag egyáltalában elérhető legelőnyösebb kihasználását mutatják fal. Kóllségveléesk éa mérnöki tanácsok díjtalanul adatnak.
Részvénytársaság Mag deburg-Buckau
Budapesti Fléktelepe: KudapeMV. Bémory uicalS. Telefon 147-OS. ~ >—
■MW^JTJKTl\'"
Bazso lozsri kocsigyára nagykanizstin.
állasáé kiállítást bit i lnizliuU it - IqjiU klvítali i| kictikUL -
Capé-, bér- és váasoafadalO-, nyitott-, hajté-, ga» áaaági és Salat! kocáik. valaaiat kóoayO aaskarak aagy raktára. — fchréllal ■indaoaoe* kocsik kássi lés«, javitáaát éa Hastitését, faéayaaéaét és WéHaléaé\' kitflné gondoa aaaaka és jaéfcsjn árak mellett. MINDENNEMŰ K0CS0tbSZEK NAGY VÁLASZTÉKBAN. ,
1 fElPUTZ-PPRJ
ssafc akkor valési, ka mlntfagylk a*, kas moll a. védjagyét *o smirsaél ■ itnMtl r«t, s
moll a,-j*lc SsMIIts.gsrsk tartós gyógy. Mása, a legmakacsabb gyomor - éa aftaet i kántalmAr |{yomol nOivs, gyomorh\' ». r*Hte«m székrekedés, májbántaloai, vértelulás, hraayér 4a a lexkülfaMsAbb noi kstagsá« a*k ellen, a leles hár.isxernek" évti/odaa óta mindig aagy- bb tet je«ié«t szerzett. Ara egy le-pecsételt eredeti dobosnak % korona.
"MTiÜlLL-F\'e LÉ~1
SOS - BORSZESZ
Hamlelteaok térvtryllag tan y Itatnak
asakakksr valédl ha mindegyik öv g ■Holt S. rt<lHI>át tünteti tel és Moll A. felirata ónozattnl van tátva. A Moll-féle sósbors?.esz nevezetesen, mint fájdalomcsil spité bedörz-iölési esa» ktssvény, ssás ésa niaghblés
«SOIL\'S
efvébkAvetkeiményei-net legismertebb népszer. Egy éaotottaradst üveg ara 9 korona
„MOLL" Gyermek szappanja.
Legújabb módszer szerint késtitak légtlna. makk gyermek- éo hSIgyszappant i bér nkassrl ápolására gyermekek és latné\'tak részére. Ara darabonként 40 t. 5 db. K t.ao.
a. véojeayawot von alistva,
Man
Pdszétkfikté-i: MOLL A. gyégysaeréti CS. OS kit. udvari szSlllté által BÉCS, Tuch. laufcsn a aai. — Vidéki mógreddélések naponta postautánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék haUrosottaa »MOLL A.« aláírásával és védlegyivel ellátott kéasitmOaykkét : kérni.
Raktár Nagykanizsán: Rose fe d Adolf Pisi
•M
Elsőrendű
csomeg e - méz
_ *> kilós bödönben 8 koronáért kapható:
Unger János
urad. kasznár- méhészetében Nádasdladány, Fejér-megye.
NAGY VÁLASZTÉKBAN
ésH
Jóminőségű szövet dívány 28 K-tél lóminőségű plüs dívány 52 ■ Jóminőségű szőnyegdívány 56 . Ott ománok krádli át huzat ban 28 .
„ szövet áthuaatban 40 . Ruganyos ágybetét (aakae) 26 .
Cuksa kárpitosnál
iuykiiizsa W.
HyewOkott a klsdétal^éo
.Zala HMapklsáé és Nyáa IMsaséatUkaaaég" kéoyvoyoaadééékao Nagyksahsia Igo^séé. fW M.
ni liWy
Nagykantár, 1914. i«Ht»a Hr kedd.
ÍM »mém
Saab—t«»*« !>!■ :
NAGYKANIZSA,
Tihfwi ■iám t 78.
Hirdetéseket és ayilt-t«r«t díjtáblázat szerint vesz lel kiadóhivatal. „
POLITIKAI KAPILAP,
Mulatságok, báli kimutatások, és asaffán-kőzieznények dija soronként 60 fillér.
Htutittü nmtiit «üm II tata
HIBistási árak < llilyki Mdiss Inán .\' Egy Mra 1J0 ka*.
FMnáhn. • . % . M0 .
P48p . . . .7 . t!-T „
Effáaa éwm.....14.— .
Plataá nMMMImli Egy Ura . ... . . 1.60 Ver. N.ry.Jt.rrf. . . . 4.S0- .. Fttfisi v ...... ,
Égin ám .... -I».- »
EfTta nám 6 fillér
Eljegyásf és eskdtéaí értesítések dija S korona. Köasönetnyüvánítáa 6 korona.
Vécsey Zsigmond.
Ha az emberekben a hála érzete maradandó lenne és a muló napok az emlékezés tóié nem s feledés- magvát hintenék: Qnnepet, gyászt kellene ma filnie Nagykanizsa városának, azonban a kegyeletes érzékek elszunnyadtak, a kegyeletes emlékezésre egy esztendő távolsága nehezedik s Igy aligha tudják néhányan is, hogy ma van istenben boldogult Vécsey Zsigmond polgármesterünk váratlan, szomorú elhalálozásának risö esztendős évfordulója. Ma egy éve ... A gyászhír hallatára valósággal megrendült a város s fájdalmunknak alig tndtunk kifejezést adni. Vala-hánytzor egy ur, közélett kapacitás távozik el sz árnyékvilágról, — külsőségekben a gyász óriás jelei kisérik őt el utolsó utján.
Ámde a mi fájdalmunk őszinte, mélységes s majdnem vigasztalhfjöan volt. Hisz tndataban volt a város minden polgára, hogy ki volt, mi volt ne-küwfc, jelcnflnkaek, jövemtfbetl reményünknek, terveinknek, vécsey Zsigmond- Az ő imponáló alakja, nagy tudása, nemes föllépése, megfontolt agilitása, pártszempontoktól ment objektivitása, tészrehajhatatlan igazságossága, — a város haladásának, fejlődésének fanatikus szolgálata mindiennél biztosabb garanciája volt Nagykanizsa hatalmas jövendőjének. S mikor hosszú, áldásos, küzdelmes munkásságának gyümölcsét élvezhette volna, — mielőtt sok-sok tervnek, — melyek képzeletében esztendőkig éltek, amelyeknek megvalósításán esztendőkön át buzgott, fáradozott, — a kialakulását, ftziksi formába öntését megérhette volna: életét kettéroppsntotta a Nagykanizsára haragvó halál.
S most, amikor mindezek fölidéződnek gondolataiokban, kesergő szívvel, lemondó klekkel konstatáljuk, hogy az elárvult város jó ideig eltlpláfkodk még Vécsey Zsigmond szellemi örökéből, — félbehagyott tarveinek, megkez-
--
dett müveinek hagyatékából, - de u| eszmék, uj ötletek, uj tervek azóta nem születtek. Legalább is olyaook nem, amelyek maradandók lennének, jelentő-" sebbek volnának. Éppen azért keseredik el a visszaemlékező lélek, hogy azzal a férfiúval szemben, — akinek hatalmas tudása, rendkivöli tehetsége hosszú évtizedekre rányomta erre a városra nagy egyéniségének bélyegét, — aki kemény kezekkel kijelölt, kiegyengetett biztos atra terelte ennek á Ytrosnifc jövendőjét, fejlődését, fölvirágozását; milyen nagyfokú hálátlanság nyilvánul meg.
Most egy éve, a gyásznak első napjaiban, amikor fájdalmas megrendü-> léséből fölocsudott a város polgársága, — impozáns módon nyilvánult meg a hála a Nagykanizsa történelmébe távozott férfiú iránt, Jullu& 16-án rendkívüli közgyűlést tartott a képviselőtestület, amelyen Eperjessy Gábor könnyes indítványára mélységes megilletődéssel elhatározták, hogy a város egyik legkiválóbb férfiának emlékezetét méltóképpen megörökítik ^díszsírhelyet jelól-nek ki a részére/hamvai fölé kriptát emelnek s arcképét megfestetik a közgyűlési terem számára. Teljes egy esz-tendö vált azóta múlttá s a közgyűlési határozat ma sem ment teljesedésbe. Vécsey Zsigmond porhüvelye még mindig ideiglenes sírban pihen és semmi intézkedés sem történt arra, hogy nemes alakját az ecset megörökítse az utókor számára. A lepergett esztendő alatt számtalanszor megsürgették a gyászközgyülés egyhangú határozatának végrehajtását, t- de hiába. Legutóbb, a télen Knortzer György városi képviselő interpellálta meg Vécsey Zsigmond .utódát a késedelem miatt.
Azt a választ kspta, hogy majd tavaszra testet ölt a kegyeletes terv. Régen elhervadtak már a tavasznak^ késői virágai is, sőt a közelgő ősz lehelete sárgára kezdi sorvasztani a~fa-leveleket s csak az Interpellációra elhangzott polgármesteri Ígéret olyan fiatal most Is, mintha sohasem akarna megvaióbulássá érni. Még eddig sem ditíslrhaiy, sem arckép nincs. Hogy kit .terhei a kegyeletien mulasztásért e
felelősség, nem tudjuk. A mulasztás fyászkeretes tükre annak a rendszernek, amely Vécsey Zsigmond munkás, alkotisokkat teli korszakát váltotta föl. Késedelmeskedés, huzavona a palástja ma minden közügyünknek. S mennél tovább késik Nagykanizsa kegyeleté-Bek lerovása Vécsey Zsigmond emlékezetének megörökítésével, annál nagyobbá váHk előttünk a megboldogult alakja, az önkéntelén összehasonlítás révén.
» A képviselőház Bláno. A képviselőház kedden ismét Ölést tart. A bélyeg-illeték javaslat lesz nspirenden. As ellenzék természetesen mindent elkövet a boasenjáratu beszédekkel arranézve, hogy a * közigazgatás államosításáról szóló tőrvényjavaslat tárgyalásit mentől meaazebb időre szorítsa vissza. Az_ fissrrfltkfliésrk ugylátszik megint »tk»HilK«*«*-ionek lesznek, mert as iHeták javaslat részleteinél az elnökség nem fogja megengedni, hogy a tárgytól eltérjenek a szónokok. Ax most már bizonyosnak látszik, hogy ax ellenzék elszántan ment bele a harcba és as eddigitől egészen eltérő taktikával. A vezérek kiadták a jelszót, hogy as elnökség szigorúbb intézkedését provokálni nem srshad, a parlamenti őrség beavat koxáaát még kevésbé, . mert most már nem martirokra, hanem harcokra van szűkség-Altalános elv lett ie dlcoickcn az, hogy mindenkinek ott kell lenni a küzdőtéren ha kell kéaő őszig is. S ax oddigi tapasztalatok: azt mutatják, hogy a vczéi^k rendelkezéseit a leghareoaabb, a legtempera* mentumoaabb és a legpnfdáldozóbb éa önállóbb felfogású alvezér és közkatona is betartotta az ellenzék táborában.
FORUM. #
A Poatapalota építésére kört pályásat saár a Középitési Értesítőben is megjelent. As építkezést tehát a jövő hónap közepe táján fpltét-lenfil megkezdik. Amint értesülünk, á nagy ka-nizzai kiaiparoaok ezúttal" aem pályásnak, mert hiányos berendezkedésük, vállalataiknak kis keretei nem engedik meg a réaavátefc. Sajnálatos lenne, ha a nagykanizsai kiaipar naaa húzna kaasnot a poatapalota ápÜésébSI, A fönt fölhozott okot könnyö volna ■ agmSalata^ ka as ipsrosok ösazeáUoának a agyas aagyabb munkákat, amelyeknek vágaéaém külön- külön gyöagék, agyStteaea vállasának Mia véresőkben igy caelakazennk. Práhá|ák a ad klaiparoaaink la.
ZALA
faftM0.it
Még-Wignem tudjuk, kogy i hitbizomá nyi uradalom hajlandó-e a nsmkikhái céljaira kért területet a váróinak átengedői Padig a döntéssel késedelmeskedni nem wbad. Hiszen sincim olyan messze Körmend vagy Ssombat hely, ahol s hitbizomány birtokosa, illetve as aradalom 3gyéaze saékel, csak kis irtat kell megtennie a rögtön pegssünik a bizonytalansági
Erdélyi oláh fiukból nagykanizsai inasok.
w
— ás iparosok ás ksts«h»4«k flgyolmébe. —
(Sajói tudósítónktól.) Érdekes átirat érkezett ma a soproni kereskedelmi és iparkama-rétöl a nagykanizsai ipart eatülsther. Ez az _ át* irat olyan ötletet vet föl, amely, ha megválóiul, részben megszünteti Nagykanizsán a régóta panaszolt inasbiányt, — részben nemzeti miss-sziót fölt be. A kereskedelmi és ipsrksmara átirata igy szól :
Iparosain^ és kereskedőink részéről állandó a panasz.-hogy az ipari, illetve kereske-délmi pályára alig kapnak lapuncot s ha—kap— nak, ezek kőzött sok sz olyan, ki alig tud irni olvasni. A tanonchiány megszüntetése céljából az érdekképviseletek minden leketöt el* követnek. A rendszeres működés következtében egyik társkamaránknál tényleg már nagyobb számú fiu jelentkezett. iparos- vagy kereskedő tanoncként való elhelyezésre. — E társkamaránk azonban Erdélyben srékrl s íjjjy i bejelentett fiuk—nagyobbrészt —nem magyarok, hanem oláhok Így tehát, bár a tanoncközvetités elsősorban iparpolitikai jelentőséggel bír, felmerül sz az aggodalom, - hogy i nem fog-e az oláh fiuk elhelyezése nemzeti ( szempontból ugyanannyit ártani, mint amennyit I ipari szempontból használ ? Ez aggodalom |
szétfősz la nék akkor, ka ezeket a fiukat sikerülne olyan magyar vidékekre elhelyeiai, akol a magyar oye^M kivül más nyelvet inas éveik alatt nem hallanának és akol a nemzeti érzéstől áthatott mesterek a fiukból esetleg jó magyarokat nevrfcetnének. Tisztelettel felkér* jük azért a t. Elnökséget, szíveskedjék, puha-tolödzni a késariiparosok, illetve kereskedők között, hogy ezeket sz ele mi iskola V, VI. osztályát vágsatt s a magyarságnak megmenthető fiukat nem volnának e hajlandók inasokként felnevelni és hajlandóság esetén ezek ellátásáról, ruházatáról és já magyar neveléséről gondóskodnak e? Eljárása eredményéről szíveskedjék kamaránkat sürgősen, lehetőleg azonban e hó folyamán tájékoztatni.
Az ipartestület elöljárósága a Zala utján hívja föl a kereskedőket és iparosokat, hogy amennyiben reflektálnának»*!! oláh inasokra, — jelentkezzenek az ipartestületi Irodában. r—
TARTÓSSÁGÁT
Elhalasztják az ovódák pie?nyitását.
(Saját tudósítónktól.) As ovwdafetagyalő bizqttsájp legutóbbi ülésén Romait Gáza elnök Indítványt tarfesztett olö, bofy a községi ovo-dák megnyitását auguaatuarál halasszák el szép ■ tember «bejére, Az indítványt azzal okolta meg, hogy tudomása szerint a város területén ragadós gyermekbetegségek 8f alkodnak a Oz a körülmény a legnagyobb elővigyázatot és óvatosságot teszi szükségessé. A bizottság magáévá tette az indítványt áS átírtak a polgármesteri hivatalnak, hogy valóban olyan járványosán léptek-e föl a ragadás gyermekbetegségek, hogy ez az ovódák megnyitásának elhalasztását indokolttá tenné ? Nem tudjak mit fog vála-aaolni a város a bizottság átiratára, de az ti*o» nyos, hogy ez a* intézkedés föltéllén indokolt, sőt a mulasztás vádja érheti as ooodabizottxá-got, ha eleget nem tesz as indítványnak, amely minden nagykanizsai családapa föltétlen helyeslésével találkozik. Bármilyen caekély is lenne a fenyegető veszedelem eshetősége, gyermekeink életét és egészségét még akkor W szabad kockára tonnl
Néhány csekélyebb jelentőségű Ügy mellett ss elnök bejelentette, hogy a város már gondoskodott új ovóda- helyiségről a Petőfl-ntoai ovóda helyett. Ezt az ovódát tudvalevően Szirmai Miksa tanfelügyelő legutóbbi inipekciós útja alkalmából becsukatta, mert olyan rozzant é» megviselt voll már, hogy beomlástól kellett tsitauL A város a Rosgonyi-utcai régi iskolát jelölte ki az uj ovóda helyiségnél. ~A bízott tág az uj helyiség kellő berendezésével és fölszerelésével Matán Ödön gondnokot bízta meg.
Téth Zoltán
A szomorú lengyel«
.— Mi ez? - a
Kitekint a nftt lát ? A fránya lengyel a lengyel a gyönyörű csillagos hajnalon esernyő alatt adta a szerenád ot.
De látott mást is. A leánysroba ablaka megnyílt s Agneska derékig kihajolva cuppanós csököt nyomott a szomorú Jengyei busán lecsüngő bajusza közé.
Most már megtörtént a szégyen ország-világ szemeláttára, mert amit a cigány lát, azt haszonnégy órS leforgása alatt megtudja az egész város. Így okoskodott magában a nemzetesasszony miután meglepetéséből fölocsudott. Leszólt hát sz ablakon!. . .
— Küldje el kelmed a cigányokat, azután jöjjön föl egy kis papramorgóra.
A szomorú lengyel még akkor is feje fölött tartotta az ernyőt, amikor benyitott. Bizonyosan nem szórakozottságból. De nem tör -tént semmi baj. A nemzetesasszony megszelídülve szóllotf hozzá:
— Szégyent hozott kelmed .s lányomra, most jóvá keU azt tennie. «.
— Ez szivemnek minden vágyódása, — felelte a lengyel bus szemforgatások között.
— De előbb mondja meg, miért iszik mindig ?
Eddig bánatomban ittam. As Ágota leányasszony utáni epekedésemben.
— Azelőtt is ivott ?
— Azelőtt meg s hazám sorsán busultsm.
— Jó, jó, de fogadja meg, hogy többet nem iszik. Fogadja meg a boldogságos aaüz nevére.
— Fogadom, — mondta a lengyel megdöbbentő elkatározoitaággaL
Másnap megint alig állt a lábán» A nagy-asszony az üstökének rontott :
— Hát már megint ivott kelmed ? *
— Nem birtam ki ital nélkül a nagy boldogságot.
.— Lovag létére hogy szeghette meg\'a szent szűznek tett fogadalmat ?
--- Grácia árva fejemoek, de én unitárius
vagyok Nem- hiszek a szent szűzben és igy nem érvényes a fogadás.
A nagyasszonyt majd fölvetette a harag. De azért a lakodalmat meg kellett tartani, mert Ágota leányasszony azzal fenyegetőzött, hogy elemészti magát. Az esküvő előtt csak azt fogadtatták meg a lengyellel, hogy ezentúl csak akkor iszik, ba nagyon örül, vagy nagyon busul.
Megfogadta ezt is. Nem tehetett róla a jámbor, ha annyira tudott busulni jó időn, rossz időn, az ártáqy betegségén, vagy a^oo, hogy a szőilőt megcsípte a 1agy.>tía. pedig otthon nem volt min busulni, hát — ugy vélte — kötelességet tetjealt, ha közbe-közbe hona állapotán is busul, még pedig ssintén nagyon.
Jeneiné komaasszonynak igaza vagyon. Furcsa szerzet szörnyen a férfinépség. Hs ha-raggal, erőszakkal, szekirozással akarod valamire rávenni, hát annál jobban Megátalkodik s inkább a fejét ütteti ie, semhogy engedelmeskedjék. Ámde szelíd kéréssel, könnyes könyörgéssel kezes bárányt csinálhatsz belőle. Kovátsné naparaasszony is hiába igyekezett rabiátus eszközökkel idegeníteni el a szomorú lengyelt Bachus hódolásától. S ami naki nem sikerült, azt Ágota asszony pár kérő szóval -elérte.
A . nagy eset padig, amely hihetetlen csodaszámba ment hetekig a városban, akként: történt, hogy Ágota asszony as esküvő után néhány hónapra betegeskedni kezdett. Göm-
bölyű, patyolat tagjált valami nehéz bágyadtság fogta ei, rózsás aruának piros virágsi ellankadtak, magas ívelésű szemöldei alatt pedig tört fényt sugároztak a fekete csillagok.
— A szomorú lengyel, amikor észrevette Ágota asszony hervadását, még szomorúbb lett. A délebédi italozás sem tudott a lelkére nehezedő aggodalmon könnyíteni.
— Mi a bajod hármatos pünkösdi rózsám ? Hogy ugy fogysz, mint a fogyó holdvilág.
Ágota asszony nem szólt, csak megtört nagy azemét tapasztotta a szomorú lengyel bánatos szemére. Ex a révet e- nézés a szegény lengyel szomorú szívébe fúródott. Ugy érezte, hogy a lázas sugár csupa szoairehányás s hogy Ágota asszony betegségének ő az oka. Hogy miért ? — nem is sejtette. De érezte, hogy valamit jóvá- kellene tennie.
— Mit parancsol az én tündér királynőm az ő alázatos szolgájának ? \'Akarsz gyémántból topánkát, vagy szivárványból gálaruhát ? Avagy lehozzam az ég csillagait ?
Ágota asszony fffli salain nltp
— Miért beszél kelmed velem ugy, mint valami ölbéir gyerekkel ? Nem kivánok éa lehetetlent, de ha scivaszándéka kedvem szerint cselekedni, mégis kérnék valamit.
A lengyei rosszat sejtett.
— Mi volna az a valami szentem ?
— Ne igyék se bort, se pAnkát, sa árpalevet.
— Es még azt mondod, hogy nem ki* vánss lehetetlent.
— Ha szarok kelmed, megteszi aa egészségemért.
— lAs egészségedért ? Nincs a világon lehetetlen, ámít mg ne tennék érte.
(Rrtyt hAr.)
1914. július 14.
ZALA
Belgrád rémnapjai.
Menekülnek ta magyar-osztrák alattvalók,
Pogrom készül.
Katonaság őrzi a követséget. —=
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) Belgrádban olyan esem ínyek történlek tegnap, ¡amelyeknek elrettentő volta minden képzeletet fölülmúl s nem lehetetlen, hogy véres leszámolást fog protokálni Mngyarország-Ausztria és Szerbia közt A Hartwlg orosz követ hirtelen halálán végsőkig elkeseredett szerbek azt hiszik, hogy a követ halálát az osztrák—magyar politika idézte elő s Belgrád népe tegnap étjei, Pétét király nevenapján Szent Bertalan éjszakájának bcuzolmait akarta elkövet magyar és osztrák alattvalókon. Olyan nagy titokban folyt ez a készülődés, amely közel félezer embernek ontotta volna ki az életét, — hogy Giessl báró, követ úgyszólván csak az utolsó pillanatban tudta mrg, habár a szerb lapok már szombaton sürgették a véres leszámolást s megtorlással fenyegetőztek Hartwlg haláláért
Tervbe volt véve az is^ hogy az osztrákmagyar követet családfáról s ssemély setével együtt elpusztítják s a követségi épületet leve-, góbé röpítik.
Giessl béré követ tegnap, amint s késsülő eseményekről értesü t, rögtön a miniszterelnökségi palotába kajtatott és sürgés kihal-gatást követel. PaakstóL Giessl kijelentette, kegy többoldalról jött biztos információja szerint kétszáz komit ácsi érkezett bombával éa egyéb gyilkoló szerszámokkal fölszerelve Belgrádba a vérfürdőt akarnak rendesei aa osztrák és a magyar alattvalók kőzött, akiket az utolsó szálig ki akarnak irtaai. ezenkívül levegőbe röpkik a követségi palotát. A kftvet elkeseredetten, energiknsaa követelte Paaicatól kogy azonnal intézkedjék a készülő borzalmak elhárítására, mert a monarchia Szerbiák teszi fslalBssá az egész történeadftkért Ezenkívül követelte a követ azt is, hogy a saerb kormány S szerb lapok saonarkla ellenes kSágját, lékevesztett izgatásait szüntesse meg.
Pasics aioonat Intézkedett, kogy az osztrák augyar kftvetaégi palotát kaéooal őrizet alá helyezzék. Egy század gyalogos voook ki S ciáOta a követséghez vezető utat Paalos assahw hjalontotto, hogy a többi alattvaló életéért ímm ktsetkedhet, valamint as tincs
mód/ában, hogy a sajtó izgatásait elhal ga*~ t^ssa,
Giessl báré rendkívüli fölindult lággal távozott a miniszterelnöki pa\'otából a rögtön kiadta a jelszót, kogy minden oSStrák és »«Ma«l «MnAnljiíB Belgrádból. Rettenetes rémület támadt erre. A* állomást valósággal megostromolták d - menekülök s éjfélig a vonatok több mint ötszáz osztrákot és magyart szállítottak Zimonyba.
Belgrádban csak Giessl biré követ maradt, továbbá a beteg osztrák és magyar alattvalók. A betegek közül csak, akik-bizonyoa okok miatt idejekorán ellnem menekülhettek, követségen kérfbk oltalmat. Az nsit-rák-magyar követség ugyanis már nem biztos menedékhely. Ezt Giessl báró is kijelentette. Az osztrák-magyar követ családja, cselédsége, z o követség teljes személyzete átmenekült Zimonyba.
A menekülők közt van Joanovics követségi titkár feleségével, gyermekeivel, a német konzuli titkár a családjával. Joanovics titkár Toffeobach József iroda igazgató a családjával, az osztrák-magyar konzol a feleségével, gyerasekeiveL A menekülök álig tudták magukkal hozni legértékesebb holmijaikat. Irtózatos irgalmak, sirás-jajveszékelés közt érkeztek meg Zissoayba, ahol nagyrészüket\' a Hotel Céntrálban helyezték d.
Zimonyból telefonozzák: A határrendőrség főnöke ezeket a kijelentéseket tettel
— A helyzet végtelenül, reménytelenül súlyos. Világtörténelmi szenzációk előtt állunk. Hatszáz magyar— osztrák alattvaló ellen pogrom készült Én értesültem erről legelőbb s rögtön siffrlrozott táviratot intéztem a^bécsi külügyminisztériumhoz, a belgrádi osztrák—magyar követséghez s a szerb kormányhoz, hogy gondoskodjanak Dár órán belül alattvalóink életének, vagyo-nánsk megvédelmezéséről.
Zimonydól sürgönyyik : A város tagnap este óta ostromállapot alatt álL Az utcákoo katonai őrjáratok cirkálnak és minden járókelőt visssadzaek lakásaikra. Váaárnap sata 8 érakor a kaszárnyákban alármot (avattak éa aséáa s teles éS-ih gyalogéi e< éa agy s^dvoa bas^ér állandóan késaeelétben nlL A
tisztéknek aeas szabad elhagy nl a kaszárnyát Ez fi* íaáfrksdfc ana vmll, hogy «seré betér réttől tartanak.
Az éjjel tiasokét órakor (rkeortt voeelok menekültjei borsaim as dulguhat bsesáUaá, A szerbek as atcákoo Bíjflagooak. amiárt a magyar éa oaatrák alattvalók egy réasi kSk. Giessl báré a\'vissaammrodtakat követségre utasította, asáral csak ott éraskotIk maiakat biztonaágbaa. Éjiéi után 1 érakor érkező vonatta! «ár csak három maaakSlt jött. Ezek azt asoodják, kogy Belgrád utcáin aaőov* as izgalom. Giessl báró kftvet fia is az utolsó menekültekkel jött a ezeket tnoodtá :
Atyám rám parancsolt, hogy haladéktala-nul siessek as álloméara a meneküljék Zimonyba. Annyi időt sem engedett, kogy fteese* pakoljak. Rimánkodtam neki, hogy ő is jöjjön velem, mire azt felelte : , Amig őfelsége paraaeaa föl nem saent, itt maradok, bármi történjék is, de te menj, mert életeddel játssoL Várj- rám, vagy intézkedéseimre Zimooybaa".
Budapestről telefonozzák: A f Ma-gyat Távirati iroda felen ti: Szerbiával semmiféle távirati összeköttetést sem le* het kapni s igy nem tudni, mik történnek Belgrádban. —
Budapestről jelentik: Az utolsó hírek tegnap érkeztek Belgrádból. Esek, szerint tegnap folyt olt le Péter király névünnepsége. A trónörökös diplomáciai fogadtatást rendezett. Rettenetes izgalmat keltett, hogy a konak mellett, később pedig a katonai akadémia met-
ség négy bolgárt letartóztatott Ezeket azzal gyanúsítják, hogy a trónörökös ellen merényletet akartak elkövetni.
Zimonyból telefonozzák. Az egész szerb sajé vérbosszút követel Herfvig haláláért.
Gulliver
nsákirftl Bíctx Bsft katcsakkél
Rendkívül olcsó tflzíf«
I oszt bükkhasábfa
a a
218 korona 10000 keként házhoz szállítva, valimint egyes ltocslrakományoo-ként. Megrendelhető Fatelep Caengerf-ut 18. ssám. Telefon 143.
4
ZALA
LEGÚJABB
Távirat-telefon
Olaszország mozgósít!
12.0000 tartalékos fegyverbe.
Rómából telefonálják az alábbi rend\' kivül szenzációs hírt : A kormány az 1891 -ik- évi tartalékot fegyverbe szólította zöld kiáltvány utján amely a mozgósítást jelenti, 120.000 tartalékost \'hívtak be. A mozgósítás célját a legnagyobb homály födi.
Sáador Pál balesete
Budapestről jelentik : Sándor Pál országgyűlési képviselőt tegnap auto-mobilozás közben baleset érte- Autója nekiment egy másik gépkocsinak és fölborult A képviselő megsérült*
A «reged! mandátum.
-----Siegedjvl—jelentik :—fjet lie et/—Ferenc«
halálával megüresedett mandátumért nagy harc folyik. A hivatalos munkapárt- a csonka cikktfra Rótta Izsó dr. ottani zsidó ügyvédet léptette föl. Ebbe nem tudott belenyugodni Y katolikusakor r Rónay jenő volt főispánt akarja fölléptetni szintén munkspárti programmal. Ma Tisza miniszterelnök kijelentette, Iwigy Rózsát Mffi?gfl*ja. s jövőre vagy ő. vagy a kormány más tagja lép föl Szegeden.
Uj hadsereg felfigyelő.
Bécs, jullus 13. Megbízható helyről jelentik, hogy a minap elhunyt dr. Leitner Ernő táborszernagy és hadsereg-felügyelő utóda ns. Böhm Ermolli Ede v. b. t. t. lovassági tábornok lesz.
Román szökött katonák.
r Kolozsvár, julius 13. Teljesen dl-özönlik Sósmezőn keresztül Háromszék-vármegyét, tnint az Erdélyország legutóbbi.száma irja. Legutóbb egyszerre tiz oláh katona szökött a határon át Mindannyian a nagy nyomorúságról és rossz bánásmódról beszélnek. Annyi mindenesetre különös és gyanút keltő, hôgy ezek a román szökevények éppen a román irredentával veszélyeztett Erdélybe igyekeznek.
Bécsbe ujabb közösminiszteri tanácskozás lesz.
Mint Bécsből jelentik : itt általánosan el voM terjedve az a hír, hogy Berchtold külügyminiszter legutóbbi kihallgatásánál a király állást foglalt a "belgrádi démarché-val szemben és állítólag kijelentette, hogy az a lépés ellentétbe jönne az ö békés szándékával. Ujabbl jelentés szerint azonban erélyes hangú démarché mégis megtörténik, ezt szonbaa még egy sürgős miniszteri tanácskozás fogja megelőzni.
Tisza István gróf a közeli napokban e célból Ismét Bécsbe fog utazai. N«m lehetetlen, hogy a király ezúttal kihallgatáson is fogadja a magyar miniszter elnököt.
Egy keveset használt 96 Ej m.
uíaszkos ponyua
jutányos árért eladó
Megtekinthető
Valics és Deutsckeégnél
Főúri vadászkastélyból megvett néhány száz darab gyönyörű
öz agancs
lefőzve, jutányos áron kapható egyenként is GYENES és SZABÓ csemege- és vadkereskedésében, Deák-tér 15. Telefon 91.
A dohányzók még nem—tudják . eléggé, hogy éppen ö reájuk nézve milyen fontos a naponkénti száj ápolás Odollal - Eltekintve sttól, hogy az Ódol a hölgyeknek—annyira, kellemetlen nikotinszagot megszünteti, mindenkinek, aki sokat dohányzik, egészségi szempontból köteles-t -.. nraj- sége, hogy száját na. r\'ijHto«\' ponként Odollal ala-
fosan megtisztogassa, ülőnben togai idővel megbarnulnak
wmmsmm^^smbmam
nyári mulatságokhoz óriási választékban kaphatók :
Fischel Fülöp Fis
könyvkere sked élében
NAGYKANIZSÁN.
HIRER
JássW fáksreaf kataaal alkal-a. Bécsből jelentik, hogy Frigyes királyi herceget az osatrák Laadwchr főparancsnokságától felmentik és ,iur Dispozitlon Seiner Majaatat deskaiserS und Kőnigs" közvetlenül a legfelsőbb hadúr fennhatósága alá helyezik • ilyfen minőségben fogják asutáá a kár. kérceget esetenkint O Felsége Helyettesítésével meg biznl. Frigyes főherceg katonai méltósága tehát . lényegesen kDlöjnbözik* a meggyilkolt trónörököaétől, aki as öaazea fegyveres hatalom főfelügyelője „GeneraDnspektor der gesamten bewaffnaten Macbt" "volt.
Tbss István lakolaftáraal. Érdekes ünnepség előkészületei kezdődnek meg a napokban. Jövő évben leaz ugyanis negyven eve annak, hogy Tisza István gróf iskolatársaival együtt a debreceni református coliét giumban letette az érettaégit, A találkozóra előkészületeket azért kell már moat megkezdeni, hogy az iakola társakat, akik szerteszét szóródtak az országbsn, idejében össz^ tobt&azhasaák Legelőször is az iskolatársak— névsorát lógja megküldeni a negyven év előtt megbízott háromtagú rendező-bizottság azoknak akiknek lakcímét ismeri. Ezek kijsvilják a listát és eszerint hiyják össze az iskolatársskst. Tisza István "különben a gimnázium első. hat oaztályát mint magántanuló Geszten végezte^ ahol Géresi Kálmán volt a nevelője és csak 1873-ban iratkozott be nyilvános tanulónak a debreceni coliégiuasba. A tiz év előtti harminc éves találkozón 35-en vettek részt, érdekes, hogy mikor s 30 éves tslálkozó előkészítéséhez hozzáfogtsk, 1904-ben Tisza István az iskolatárssk névsorában mint mMagyarország miniszterelnöke" szerepelt.
— A trónörökös xáaxlójn. Nem érdektelen szoc tisztek névsora, akik Károly Ferenc Jóasef kir. herceg parancsnoksága alatt, a debreceni 39. báró Conrad gyalogezred L ss. zászlóaljának kötelékébe tartoznak és jelenleg \'is az uj trónörökös közvetlen kstonsi alárendeltjei : segédtiszt: Pintér Ferenc főhadnagy, az egyetemi katonai referens, Ut a kir. herceg nagyon kedvel, mindenüvé magával visz és vele gyakorolja a magyar nyelvet is. L század. Parancsnok s Waldhauser Rezső százados. Beosztva : Verboi Srluha Ferenc főhadnagy. Ma-tiegka Vilmos éa Gustavic Artúr hadnagyok. H. század. Parancsnok: HiUer Rezső srársdos. (Schönaich volt hadügyminiazter egykori szo-mélyi segédtisztja) Beosztva Nemes Tornyos Ödön főhadnagy. III. század. Parancsnok: Va• lentic Fülöp- ftásados. Beosztva : Hermann Gésa Hermann Gésa főhadnagy, nemes Palik Brúnó hadnagy. IV. század. Parancsnok : Seydl Rezső. , Beosztva: Pokorny Dániel kfőhadnagy, Klndlovics József égHerditcky Jenő hadnagyok.
— Léghajó « Balaton fölött. Bájos női kezekből eredő levelet kaptunk ma, amely arról számol be, hogy egy - katonai léghajó igen erős szélben átröpült n Balatonon a „as unatkozó hőlgyközönség nagy őrömére" Baia-tonberényben kötött ki, A léghajó kosarából osztrák tisztek saálltsk ki s miután bocsoma golták légi jármüvüket, — vidáman elszórakoztak a kies fürdőhelyen Bájos hölgy tudósítóink örömo oly nagy volt as aviatikus-tiszták láttára, hogy elfeledték a léghajó utasait meginterv-juholnt útjuk oélja áa kilétük f«MI •
1914 (nllus 14
ZALA
S
— TDnjlfc Sttrn lg náci eljegyeste Ltltner Aranka urleányt Nagykanizsán. Minden külön fatestté« bdyett>
Háborús hangulat a közös kads«r*fb«a A monarchiában nagy • fájdalom a trónörökös elvesztéséért. Ausztria még most is. sir, jajveszékel és megtorlást követtel a gaztettért. A kö-aoshsdseregben pedig nagyarányokat Öltött a háborús hangulat s mint Becsbpf
{¿lentik, a tisztikar nem titkolja, hogy a monarchia becsületén folt esett, ezt a foltot esak ellenségeink vérével lehet lemosni. így gondolkozik a hadsereg tisztikara és ez egyszé/p^ spotán és egyhangú érzelemvihar előtt az aggodalmaskodók és fontoskodók meglapuló táborának deíeraloia kell _r- mondják ők. A hadsereg nem uszítja a békés polgárokat a háborúra és nem lapul meg a sáncok és áfkok között. Eletét, vérét, mindenét önmags viszi s vásárra, inkább százszor meghal; minthogy tovább tűrje •nemtelen ellenfele aljas Balkáni tempóit. Szerbia összeesküvése lőtte le a magyar és osztrák korona várományosát és á . hadsereg főparancsnokát. Hiába némult -éta- eenzura ayugeben a vizsgalat a rem papok e szörnyű valóságát már nem lehet sem cáfolatokkal, se hivatalos kommünikékkel elfeledni. Ez rettenetes álom, ez a gyilokkal bombává és re vorverrel dolgozó maffia nem ¡csak a monarchia jövendő koronáját akarta el ejteni, hanem egyszerre végezni akart kardjával és hadseregének bátor szivével. Nos, hát nem; ennyit két revorvertö-véssel még sem lehet leteríteni: Vitéz hadseregünk mint egy ember, talpra Ugrott es ald beleütött az arcába, annak életét követeli, ilyen hangulat uralkodik szerte Ausitiában. Bécsben pedig, mint alkalmi tudósítónk jelenti annélkül, hogy " politizálnának a tisztek, megtorlást akar nak s meg akaijak semmisíteni az ádáz ellenséget. Tekintve azonban az aratási munkálatokat a háborúra való izgatás csak árt az ügynek.- Szériás megérdemli a méltó büntetést« lehet, hogy az nem is fog elmaradni.
. \'.-V — Egerezegi tervek. Zalaegerszegen mozgalom indult* meg egy négyosztályu polgárt fiúiskola és egy részvénytársasági gőzfürdő létesítése érdekében. A polgárság körében mindkét tervet aagy tetszéssel fogadták.
> — A gőzgépkezelők és gőzkazánfütők legközelebbi képesítői vizsgáit augusztus 2-án tartják meg, a soproni vilsnytelepen.
— Sétatéri kioszk. Nagykanizsa legszebb nyári helye, az urt közönség találkozója Finom borok, "világos és barna sörök jégbe hűtőit peisgöfröcscs és egyébb üditő italok, bideg ételek, fagylalt, jegeskávé és cukorkák.
„ Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
— Csodálatos olcsón lehet most már botort bevásárolni és pedig egy comlett modern tömör hálószoba 2 azekrény 2 ágy, 2 éjjeli, 1 mosdó márvánn yal\' és tükörrel csak 370 korona Scharz Lujza utódainéi, Városházatea Nagykanizsa.
. — Tektntao mg Parki Péter cim- és szobafestő modern mintáit. Zárda-utca 14. szám alatt
8 VÁKUUM töltötollszár a legjobb és legpraktikusabb Ara darabosként-I K «0 f, díszesebb kivitelben 2K 40 f. N8CHEL FÜLÖP PIA kSayv- és psptrkereskedésében Nsgy-Vanlzsén.
Vtládi krliit «zlwatak
as ma. ést
az?**
Siegel Imhof Brflss.
Gazdag választékban, olcsó árért _ kapható:__
Somogyi ide
kárpitos megnagyobbított és u j o a n a n berendezett raktárában
lfsTÍnfvi.iit^ 1
Városház palota. TELEFON: 316.
a boríték selyem-papírral van bélelve.
Flscbel Fülöp Fia
könyv- és papirkereake-désében Nagykanizsán.
1 doboz legfinomabb
Se
csontlevélpapir
darab tartaloiomal
— Faromé Fsrátsáaé és • sajté A trónörökös, amig éh, kérdőjel volt a magyar nemzet elétt. Most a ttagédla után tudódott ki hogy Ferenc Ferdinánd nagyon Is sokat törődött Magyáromággál, bér ha ennek alőtaoo-jelét nem la adtj. Különösen a magyar sajtét kisérte élénk figyelemmel. Olvósta és Mordk-tatta a magyar lapokat. Nagyoe bántott a as. hogy a convenctonilis látszat miatt bántotta őt a magyar sajló. A magyar köt véleménybe* különösen átég néhány evztendflvel ezelőtt, általánosságban elterjedt bit volt, hogy a trónörökös igen kevés rokonszenvvel viseltetik irántunk, S ezt mindenkor igyekezett ki la fefcxni. Hogy például nem szállt\' meg a várban, ha Budapesten .volt, hanem az udvari vonat kupéjában aludt Amidőn I9Í0, dreimber végén á delegációk & lésének megnyitásakor a délutáni vonattal alig 5 órai itt tartózkodás után, mintegy menekülve a magyar fővárostól elutazott, n közvélemény elkeseredése a szokottnál is hangosabban zúgott feL Kétségkívül emlékeznek még arra as áHitólagoa nyilatko-zatrar amelyet akkor, gréf Kuen Hédervári adott S trónörökös szájába. Hogy megcsorbult előtte a magyarok tekintélye -— . . . A pesti sajté kevesen támadta a trönfirJjVöit t nyilatkozat miatt, holott nem Utazott valóest-nünek, hogy megtette volna. Ferenc Ferdinánd minden őt érintő ujságközlessényt el szokott olvasni: „Kíváncsi vagyok, hogy csinálják a közvéleményt", mert szer nte a sajtó nem a közvélemény kitefezője, hanem annak szülője, irányitója volt. Ez alkalommal maga is utánna küldette a budapesti tartózkodásáról i a delegációk fogadásáról szóló tudósításokat A pesti lapok hihetetlenül bántó, támadó modorban írtak személyéről. Ferenc Ferdinánd elssomo-rodve tette le kezéből az újságokat: Nem iára ernek, nem értenek — mondotta csendesen. •— sajnálom nem tehetek róla ...
5 színház. : #
* Színházi Urak A szinház e heti műsorát olyan gazdagon áBilotta össze e nS-vezetőség, amilyen programmban a szini-idényben még nem volt részünk. Ma ismétlik meg másodszor Knoblauchnak, a „Fanu" szerzőjének a világhírű újdonságát, a „ Mértföld köveket," amely első előadása alkalmával óriási sikert aratott. Kedden és szerdán ismét opo-rette újdonságban iesz részünk. Ekkor kerül szinre Lehár Ferencnek a „Tökéletes asszony" cimft remek operette újdonsága, melyre .nagyban folynak az • előkészületek. \' Az operette több svereplői: Horváth Míci, Teleki Ilonka, Galetta Ferenc, Matány Antal, Rákóczy Ferenc^ kik valamennyien«, kitűnő szerephez jutottak. Lehár Ferenc muzsikájáról csak annyit mondunk, hogz Lehár irta. a ez már előre is big-Iositolta a fényes sikert. Csütörtökön ismét egy azenzációs sláger újdonságban fogunk gyönyörködni, amennyiben akkor kerül eiöszér szinre Szomory Dezső, ,,Máris Antónia" "ilág hirfl színmüve Koodrád Ilonkával a címszerepben. Ez alkalommal valóságos ünnepi rlfisdéa* ban jesa részünk. Nagy ambieióVal készülnek erre az előadásra la a a próbák lázas igyebn* aettel folynak. As dőkéssSletek már ktf ej esést nyertek, cm pán a fApróba van mág hátra, melyet teljes esti jelmesbea tartanak m«g.
ZALA
-Swffcwxtöi Qzonet
■ alalaabaa<■>. Hilfa nivv«J Mnlíi I jak ■< izlves tudóéit isi. Mikor «mW> teljesebb adatokat kérUok, aert tessék afcép-mU, kofT aúlyen az • csirkepörkölt. lÉdybM triaurad a — só és paprika.
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-űzlet
Budapest, (HÜM 13,
Káaziiu-Csíat 5—10-ai magasabb.
H-Jl .11. " ■ 1 \' \' \' 1 —
iiauiKJo-raai*
Basa ok*ébefm 1302
Basa 191&. Ipri». 13.13
Rüas okóbenre 942
ZaboMöbm 769 -—
Tengeri in*játra 7.09
Tangói tattusra 7.35
Tengeri 1915. náj. 7*21
Értékpapír tflasda.
Magyar hitei 75a—; Ostták MM »84.— <7, twm» Wtatltt 79 29; OssUSk j|
lamrssut 666.—; jtlaatagbaak 386—f laea* ■aotóbank 460-—; Hasai bank 258 —; Magra-bank 461.—; Rtmaioaráiiyl 562.—: SMBMat-jtni 640-—; Közúti vasat 549.—; Városi »»• tat 299-—
Felelő« nnrkentS t Szarkootő v


||5 J__«i •_ 1.|xL«"U
A Cscngery-utcában, a sóház melletti
Blau^-xjelken
IgCn olcsón adatnak el a
Bővebb
BLAU LAJOS urnái
cognacgyár.
Sugár-uton agy
egy emelete«, jól épült ház (4 nagyobb a 2 kjaobb lakással) aaép nagy udvar és kerttől, továbbá ugyanott
egy földszintes ház
(A szobái lakás, melléképületül és szép befásitott nagy udvarral) jutányos árért szabad késbél
1 ad
©
O J3Z
Ezekről bővebb felvilágosítást nyújt Gazdasági KSzvátité Iroda Sugár-ut 18 szám alatt
Bal íilléftfí
már gyönyörű, művészi
képes IfiiBlgzilatttfc
kaphatók
lischel Fülöp Tia
könyv- és papirkereskedé-sében—NagykaniMáii.__
STOCK - COODflC
Medicinal
hwatafat ólomzárral «Hatott
palackokban mindenütt _kapható_
gőzüzemű gyárából
}}arcola
Árjegyzékek, müvek, meghívók« eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle ízléses kiállítása reklám-nyomtatványok.

Gyártunk s
• n,1 ;
Ozleti könyveket, Ügyvédi Aplólmft, Jegyzökönyvekel, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket Rajzfüzeteket és tömböket, Mintazacskókat, FaUeaptárakat stb
I«l 4. futta 14
ZALA
ösakis jobb
""család gyamokéi nagykanizsai uricsalád-nál a jövő tanévra "teljes ellátást nyer* hétnek Nagykanizsán. Cím a kiadóban.
K^P^sjasr
nagyválasztc kban kaphatók Fischel Fülöp Fia könyv- és papírkereskedésében Nagykanizsán.
Elsőrendű
eiomoge-méi
5 kilós bödön ben 8 koronáért kapható:
Unger János
urad. kasznár Méhészetében Nádasdladány, Fejér-megye.

A flaezőhegyesi magyar királyi áHami ménes parancsnokaága.-
93. ikt szám.
sgdt
Lóárverési hi rdetmén v.
A mezöhegyesi magyar királyi állami ménesben az alább felsorolt léanyng folyó évi Jnltwa hó 29 áa—árvrréy utján a helyszínen ftla.i dásrá kernl és pedig i--—--:-—--4-í—
L Csupán tenyésztőknek i Minden megszorítás nélkül:
16 darab idősebb anyakanca
1*4 éves kanca 40 „ 3 éves kanca
1 „ 2 éves kanca .;,-.,. j —2- ----1 éves kanca -
3 darab időseob anyakanca
10 8 17 ~fc 9
2 éves kanca
1 éves kanca
2 éves herélt
1 éves herélt • használt igás és nyerges ló.
Ezenkívül a helybeli ménesbirtok gazdaságából 41 darab kisorolt különféle korú faja és ivwru ló.
Az árverés kezdete reggel 9 órakor.
Az árverési feltételek a helyszínén, fognak a közönségnek tudomására hozatni
Külön felhivatik a tenyésztők figyelme a földmivelésügyi Minisztérium 32991. II -1. 1911. számú körrendeletére, mely szerint az I. alatt fdsoroh kancák kizárólag csak ulyau tenyésztőknek fognak eladatni, kik kötelezik magukat ezeket kizárólag tenyésztésre használni és tenyésztői ■ivoltnkst valamely gazdasági egyesület által kiállított „Tenyész igazol-. vany* fehnytssaval igazoljak.
Mezőhegyes, 1914. évi jufius hó

f,
A cognacgyárban
ni—S» ^ kapható - i \' \'■\'■*
eoqnac, rum, 6 fziloórium, seprű, tórhölg , husfmgő-, barack-, díó-na éi cseresnygpélinlu,
épugy minden fajta Hk6é nagy Üvegekben, porcellán dugóval á I kor. Mindenkinek ajánlatos a\'vétel, mert az uj szeszadó következtében minden páljtnka drágább Jesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut fly olcsón beszerezhetni.
Egy lakás
istállóval fiákkerosoknak
különösen alkalmas, kis dó.
kiadóhivatalban.
Cím
Ménesparancsnokság.
nr
Vásárbőrbeadási hirdetmény.
Báró Inkey József ur tulajdonát képező iharosberényi 4 országos vásár 1914. szeptember hó 1-től 6 egymást követő évre bérbeadatik.
t Az ajánlatok a bánatpénzzel együtt az iharosberényi gazdasági intézőseghez kuTdendők. A bánatpénz az ajánlott árból 10*/«.
Az uradalom fenntartja magának azon jogdt, hogy a beadott ajánlatok közül szabadon választhasson.
- Feltételek az intézŐségnél megtudhatók.
fharosberény, 1914. julius hó.
Iharosberényi gazdaság intézősége«
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálok
urak, hölgyek és gyermekek részére Jtovábbá mindenfajta cipőáruk leg-• ,v\' ~~ Hí \'-jobb minőségben.
Miltónyi Sándor ós Fia
cipőáruházában Nagykanizsa, P0n«>n, • vama paJotáji nan.
Mérték után készitflnk, mindenfajta cipőárui
Vízvezeték mélykAfiirísí vállalat
fischl Isim
Nagykanizsa, brzsebet-tér 14.
Tisztelettel értesítem s nsgy-érdemü közönséget, hogy mű* helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy a
Pl
végzem és így az prszág bármely részében képes vagyok garaneiát vállalni a fúrás sikeres »„. eredményéről.
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes kútszivattyuk és tüzifecskendők készítését, javítását és alakítását.
Ssolld én nangbinkntó ■Hakáarél ssámos nHsmnrölnvél áll a aa«r ^----------- ! HiiaHlflii
8
CALA
iwi4. fmmm 14 MariMRÉMaSiilb
Mire van szüksége?
> i Hol «zereue be szükséffletót ? . Fischel Fülöp; Fia köiryv-. papir- és ^irészerkereskedési) Nagykanizsán.
Mái tfvalsurion
HTT1ER KÖVÉREK
Szőkített És mázoló
MÓZSI SÁNDOR
A1á n 11 • magát a uakteváfó munkák modern, pontos 4» Jutányos ék káílMsAt. .*. .*.
UH
kAloviosiAnoo
MI||<WI«| M
trao vANfl mnlwklll mintát Hat MMtMlMl
vá|*»riikf
ZALA
poMMuM napilap
iwigwwwii wiHn Twiatan
Mpoa *M é órmkor HdyWt Mnoi iMfévi havoakla* I Sor. * I
Nöt dlvatterem :: BÁRON MI OSI
A® STSWMPOSII B^Í a^vw^*
IVMi sillMaru Arak na ni
mnbahéhbf tt », ^pmmmoflk relé* áftwnstk» Vkáákl
iwrfiNiwtwwIitiiiÉii
láflákái ••M«m«Ma InfPvAk
MOOERN BÚTOROKAT
laplsleeesebb kivitelben készii
TORMA PÁ. la
MttlIIWNIMlM
mniiidT-iric« i aa.
SZUBTAMÖ és rnnes Kloppcr Ousztáv Main atm nta.
MIMieU taiain WMiumt MlipV«iW munkák ké aitilnek Int ányoa árak mém Utl MrtaMt
• Mktitr i
PÉCSI ANTAL1
ko—<s>áMd
(sdnuy«. Ml a* tertíu
nt álllf ntmknntmU u) kocát Meaáaáaát. nlMH
régiek taMáalaklláeál. tányeaáaát áe béleláaét iu trfnyon ár mellett
TUmtaMl áfieabawan.é HttTÜárt* ktiáiuáfst. ko«v s nwk» *e Mrtá« ke* Arakét wiiimw aaáilttoMam Bt«a« *v»n m
AB imiBhM, MlW pjlWnM* kft
simon istván
le HfOlee M e^áátlHll.
WDiÍpr Károly
Úrfi wM Ni^iluilin, Pő-ut 19
S ♦> Itt niimieti aévaa Hí mmM wi MMM, fto» ái
wvleee áe tsgdhshmin kl vitaiban. — MeawE ja*Menkat iwkniiiMi, poatoaan «UIM4I,
Sherlak lánc»
tridlvat mW Bstsn
Nagykanizsa, SstchényMér 2. mám Sslves meghívásra tuJ dák re te kimegyek.
Késik mindennemű jyj_ és divatos kocsikst, homokfutók, nyitott és fede-es faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
Datkoló- és kocsikovács Nagyknkixsn^Knzincy-iitcn 18.
__(Majna\'.)_____„
Jnvitások és mindennémü e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli spndnllatn. Rugó» lovaknak calodába való v«Dalátára.
Sölűr Ödönn*
női divat szalonja Magyar-utca 5, szám.
Utnoe lanw uiótfa
angol és francia .*. női szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Szillk Motor
ápilrt- ás dfetmAbádnfo-Kaaykanifsa, Kloltel-u S. Ké»» i minden a aaak. mába vágé munkát tartós éa modern kivitelben Bl-váliál JAtsliáa mellett: fSrdóezobo, vioveoaták áe angol cloaott barendetáea-k«t, kutjavltást atb.
thólAagaadák flgyetaiábe njinlom ftttem > áaiSH tat-nyithatian vertbeim pince áe mektártáralatet.
Fürdős Qyörqy
lakatot naoykaniziAn, Rákóczy atea SS.
Csitke__ István
clsérangu angol is franci» nöl dlvattanas Kazlncy utca 12. az.
Zrínyi Miklós utca 30. és Zrlnyt utca serré
MAOICS JÁNOS
Mfffuiki Negykanlzaa,
UMiHét a «lén neeeMital pák hfti.
KéAXflfttlfltf\'eAnamQ vrlniM-BM » l*fl|oÍb 4a Icfldlvan-IlM klvir.m.o |ut*n||D( érőn. kmmini mtotaktl min-aan <aenyra a.ntai «tlaafltk eaivaa iM|lihtm vldékra
MOLNÁR SÁNDOR
KStstey s Tateten aai. a
Kéazll Bnyuui áa matt buiorokai egyeterO áa " e gfin om a nb Üvitelben, uvrysnlntín \' kai éa"
Csarnicsár Fersnc
koealkováaa áaMva*otó Mianv-t. 57. : Ttftfn 283. elvállal a alakba vágó munkál lesimányoaabb árakon. — Telefon meg-hiváata hátboi mafyek.
Brnntln Józant TttEttEZESI VÁLLALATA Nagtarinis, EAtrés-tSr 2. sz. (urnm MAZ.>
Kéai koporaök lutántiQ« árán kaphslóK, — efvAllaTok apu* iiiffl éa Slaiaaakb tim,l-kaitaakai Aadalaa Oilatam-Van kéai bútor laooloaébk éftn kaphulir mtmmmtmmm
Papírszalvéták
Neey válaaxiákban l(w iutányoa áron kaphatók
Fischel Fiiép Fia
HpktarirtsSártbn
n PíXiimuü n
Aki ti»stir áe nlesaa akarta MkMA mOHHni) annak aarrfmi syJrt móíiyti a/intiappaa
tiádj na aenaé> u m romát. a
PtHJLág L1PÚT MijfW-s.21
•a^i »r ím naili
Irodaszerek
"iachcl Fülöp Fia
PUMimMÉtÉlai aurctheiAk be lefiulá-nyoaabb á ron legnagyobb váloaatákban.
Somogyi Fstbuc épltft
PciStV-ni 77. ee.
Elvállal minden...... ápO>
let munkákat aiakaatiM kivitelben; ráfi é^ttlctck átalakitáaát. — Terveket, ktHtaáyvatáaalM latáayoa ároa
Sebők Károly órás
NiOtiatm. UrllHka
n eaHary Mi h Aiánl|a raktárát a legjobb gyártáan mindenféle iaM, abreaxt A in zaabórSk ban. — OralavItSaok 1 évi jótálláa mellett
wuinmritemb mk«4h|m
VELECZ EDE
C««ng*ry-ui s.
(Bv. kwliiii kan-Készít u) rendszerű AOÓ CIPŐKET szemezés és varrás aélktll Jutányos érőn.
Kézimunka s elö-nyomda üzlet,
e legStvateeabb kezdeti munkák ec ttauee anyagok, valamim a lagatebb reUmlniák legnagyobb vá-laaatákban Iutányoa áron kaphatók MTUJ
iraig m«
Skrivallts Islvii
mmlhlill, phinib.
Aiániia a legtöbb > káeaüána eeWéUáa dennemU lábbelit, oleeén booaáil a I kttaSnaág ranóalttaiaali\'e. Vidéki rend^éaek pontosan mMiwnna.
Somogyi fiyillné
VBröamarly-utca 54a Msllag kezeli moaá Se
vaaató Intézata, melynek Mtclónye, iiogy ruhák nem rongáSámak Olcsó árak, kllogaatalan aamka. — Kívánatra a ruháért háthoz la megyek
BIRKCZ LAJOS Ki- te OHM á|ltt4Mi KtnUÉttt, DrSHtea 34. Kéazlt mlndenncmU
:: czipöket ::
legjutényoaabb áron. ildllttkit lltlli rtiUl.
ORBAM MIHÁLY Claél nagykanizsai lull-Mán gounoaO-, tény-wáaalo- áa vegyttaztlftf Intézete Cdtvda lér *9 Elvállalom as ttaazea há>-tertáal lehémemllek tlaz-tltáaát legolcsóbb árban. Vidéki meghltáaokat pon-lolsun fklléalMk. ■■
EGYENRUHA-SZABÓ
Krausz József
Lsflekb bmmmi = a KI a» Ipa vtadáglá
ta. aa. | atvASal bármely (ígyvar nemhez lertooo egy* nme etkáazitéeé: ti M ataMUMt. -OnMweaa aitjiftn dmm rtMjtn ttt laa aimiaailia aMwlffm iMn ata*a trmm káa«H*ti ■jrni i yi i i ...... ,
Hemtaliaflen bedacaonyl borok, meleg áa hideg étetek. kJHIitft Halok min\' den láüMi aj. k\'i/ónaég readetkenáeere állatiak l»«at»a klaaalgMsa. Akamw aak WI«I<|#
MEHDLOVITS JÓZSEF
aieaigyár berendazáal vállalata - Klrály-u. 4a. Elvállal e azakba vágó mindennemű munkákat, továbbá vtzvesetákek, vfemelegtiak. réillaiök, áa nerrtietecok káatlrtaái ét lavttááát, valamint sÉMdányek ónoeáaát.
Lencz Boldizsár
<|ái (Wl a a«i|a Hala Paisn-ui aa-ik aaam.
Elvállal kómlvea áe ete-repaa murtkákal, ugyeztn-lén minden átalakttSat f. !! oicaó Al. s s
Steiner Fülöp
férfi- áa nól rlpéai natttory-wtaa w. na.
Kéazlt mindennemű férfi- a nól cipók« legdivatosabb kivitelben, lutányoS árek mellen. Munkáim tartóe-aágáárt HavaWek. s
Levélpapír
A levesebb ás legolcsóbb levélpapiran-ujdonM^otk: Plscbái f\'Ultip Pia pnplrk«na kedéaébcn kaphaték. Irö- Se
ÚRI OIVATSZABÚ MŰHELY Oottrnlch Antal
IUrtl> ma a aa. A mai kar Ig\'ltralnak aita-
a#M NllnMkai Mlfflllll ■aeara art mm titaat MM iMOovaa eraw .találta. - Lavjlball Wígkarl-,éari ■taentySIMaMava».
w#l W kke agyak, ■■
KŰNYVBEKOTÉSEK
axépnn, gyorsan éa Olcao áftMHi
t> kOezQtnok n n
JALA" IY0M0A 11.1AI nastkahiisAs.
„Hungária4*
modern dm- és saobatestészetl vállalat Eötvös-tér 31.
teyia >» a kiaééenlajéséM JUk HMs»Msái Se Nyaaaé*
kft»yvayaaaá»lákan
IU. évfolyn«.
HI4. jullua 15. UirdL
199.
SearWtleéf « IT in»n>iH
NAGYKANIZSA,
fc^fc ■* 4.
Telefon-uám i 78.
Hirdetésekét^ nyth^teret vesz-fej-• kiadóhivatal.
TFol.ítIKAI Hapilapt
Mulatságok, báli kimutatások, és magán közlemények dija soronként 60 fillér.
1 iqjimit mm wm it hti.
koszónetnyilvánitás 6
Bűn és bűnhődés. •
A* igazság istenasszonyát bekötött szemmel és mérleggel a kezében ábrázolták. A mindig egyensúlyban levő mérleg azt kívánja jelenteni, hogy büntetés legyen mindig a bűnnek, vétségnek megfelelő, mert ha a büntetés kisebb vagy nagyobb az, a természetes ész szerint is ellenkezik az igazsággal.
Az ujabb idők álhumanlzrausa meg-" ~ rendítette volna az igazságban veteti hitünket A biró nn nem büntetni, ha-nem minden áron javítani akarja a bűnöst, ezért azokra a börtönökben nem Js szenvedés, hanem polgári jólét, rendes polgári foglalkozás vár s emberies — btaliiaód, tágas, szeHós munkatermek-kel, kissé kemény, de azért tiszta ágy-gyal, tűrhető koszttal, úgyhogy egy-némelyfk megrögzött gonosztevő csak azért is csinál az ősz vég t felé egy kis parázs betörést, hogy télire nyugalmas ^hajléka és teljes ellátása legyén.
Még furcsábban állunk a gyilkosokká». Az.álhumanüiiius rekedtén tH-
tákozik a halálbüntetés ellen s vadul üvölt, ha egyik-másik emberi formájából kivetkezett tgyénjbozzá jut a jól megérdemelt kötethez. Ezzel szemben a legbékésebb polgár sincs blztonsás* ban arról, hogy valaawlyik szük sikátorban nem e szalad a bordái közé még fényes nappal Is az életfonalat elvágó kés. Arról ne is beszéljünk, hogy ma már a koronás fők sincsenek biztosítva a gyilkosok tóra* és—tevolyer-golyól »Mén. Pedig n kgtöbb gyilkosban nem is az állati vérssomj dolgozik, hanem válási fantasztikus eszme, az emberi léleknek gyöngesége, ami enged a felbujt ásnak holott talán maga a lélek ^ legjobban undorodik a bűntől, a gyilkossági —
Vegyük cáák a szarajevói véres drámát bonckés alá. A királyfira, a trón várományosára egész sereg eg-zaltált lelkű suhanc várakozott bombá-val és revolverrel. Higgadt Itéletü emberek állítják, hogy a trónörökösnek lehetetlen volt elkerpnie sötét végzetét. Tervszerű gyilkosaiétól volt tphát- szó
és ime a azemet-szemért, fogat-fogért elv ezúttal sem fog diadalmaskodni, az ál-humanizmus már most kutatja a törvény által is körvonalazott mentő körülményeket s ugy lehet, hogy mint Erzsébet királyné gyilkosa, a szarajevói merénylő is valami egészséges vidéken fekvő fogházban békés polgári foglalkozás között, tűrhető koszton, mindennap kijáró sétákkal vezekel szörnyű bütféért. Lehet, hngy—g^agába *ng szállnia megbánja bűnét,- de vájjon visszaadja-e á kioltott két életet, elégtétel lesz-e ez a szörnyű módon arcul csapott Igazságért. Elérjük-e ezzel azt, hogy a különböző anarkista és túlzásba vitt nacionalista körökben ezentúl aem fog lobogni-n gyűlölet lángja s ezentúl nem fogfttk még a mostaninál is bor-zadályosabb terveket kovácsolni a fcn-áHó társadalmi rend védelmezői ellen ?
Szinte természetes tehát, hogy az ily véres események hatása alatt, minden igazságos ember lelkében fölmerül az a gondolat, vaj|on nem-e volna szükséges változtatni az igazság-szoi-
Tótb Zoltánt
A szomorú lengyel.
Fölkapta az asztal közepén trónold öt-meszelyes boroskancsót s hősi elhatározással löttyentette Ágota asszony felé.
— Látod ezt a bort? \'
— Látom.
Csak egy pillanatig látta, mert a kővetkező minutumban a tekintélyes bormennyiség az utolsó csöppig eltűnt a lengyel öblös ádámcsutkája mögött
— Utoljára láttál engem bort inni. De most már ne hervadozzál tovább.
Ágota asszony . sápadt orcáján rögvest pompázásnak indultak a lankadozó virágok, másnapra pedig teljesen ki is nyfltsk, mikor a felcser boszankodva dörmögte \'•
— Miért fárasztanak engem az ifiasszony-boz ? Nem vagyok én bába. *
A lengyel szavának állt. Csakugyan nem látták többiét szeszes itak .inni. Hetekig nem lehetett a hangját hallani s szomorúbb lett. adat sz összes lengyelek együttvéve. As ital kánya máskülönben Is megviselte Nem evett, saioek következtében lesoványodott; a torka pedig hörgött a szárazaágtól. Hogy a szomján enyhítsen, néha néha cserepes szájához emelte a vizeskancsót, de mindannyiszor iasoayu undorral «Issza is sántotta. Nem tudott arra as Istentelenségre vetemedni, hogy akár egy csöpp viznecoQ folyadékkal la megszentségteleníts« a garatját. „ •
Már komoly veasedalemban forgott a azegény ember egéassége, mikor s falcsernek, aki haaztaiín kísérletezett különféle patikasze-
rekkel talpraállitaní benne dolata támadt:
a lelket, mentögon-
— Erdélyi bor vizet kell ate^jjrfetes urnák Hozatni." Az savanyu, mintáz ujbor és azonkívül a nevében bor is vagyon. Meglátják, használni "fog.
A lengyel maga ment el a göröghöz éa egyszerre száz üveggel vásárolt s vízből. A hstás páratlan volt. A lengyel arcszíne lassankint visszatért s a furfangos italt annyira megkedvelte, bogy minden hónspban ujabb száz üveggel rendelt belőle, de nem ia vált meg félvUágért sem üvegjeitől. Akár disznótorba, akár lakodalomba hívták, ötöt-hatot mindig magával vitt. De nemcsak az arcszíne, hanem a mulatós kedve b megjött a víztől s olykorolykor, ha a kompánia hangulatba jött, ő is teljes szivvel lélekkel vett \' részt a három napos duhajkod ásókban. — Csakhogy persze ilyenkor megsokszorozódott sz ellő gyssztott erdélyi vizesfivegek száms is. A cimborák néha ugratni igyekeztek: *
— Nád nyől a kelmed gyomrában, ha annyi vizet iázik. ^
De semmiféle vekazáiáaaal sem tudták megtántoritani. Ezért meg is nehezteltek rá, még pedig joggal, mert a hitvesek az ő jő: zanságával szekírozták férjeiket egy-efcy nagyobb kiruccanáa után.
Hónapok múlva ategint ágynak esett Agots aaszony, csakhogy ezúttal másodmagával kait kl balöle. A szomorú lengyal esetie-nül tapogatta végig a siró-rivó porontyot, aztán nagy boldogságában fölkanta as erdébd vizesOveget s fenékig fclsaivts belőle a nedvességet t f
—\'A fiam egészségére! — rikototta jagyogó arccal.
Ágota asszony szolid szemrehányással szólt rá:
> — Nem vétkeli kelmed vizet inni a kicsi egészségére ? Nem tudj«/ hogy sz megbetegszik, skinek sz egészségére vízzel kocintsnak?
A lengyei még nagyobbat kurjantott:
— De bizony nem betegszik meg, mert nem viz volt áz üvegben.
— Hát tán tej?
— Az sem, hanem bor.
— Bor a vizes üvegben ?
— Az hát, mert most aaár caak bevallom, hogy megcsaltalak. A göröggel kiegyeztem. Eleitől kezdve bort szállított viz gyanánt. Nem ittam én erdélyi vizet egy csöppet seas.
»Hirtelen megbánts az elszólását: \\
-r Haragszol, amiért megcsaltalak ?
— Nem engem csalt meg kelmed, hanem saját magát. .
A lengyel nagyot csodálkozott •
— Hggy-hogy ?
— Hát csak mgy, hogy todtm én a kelmed praktikáját, aztán mindétig a iiiaitii öntöttem a görög kotyvalékát éa a ad turné sünkböl fejtettem tele az erdélyi rtsefövage-ket. Hogy el ne rontsa kelmed a gyomrát.
A szomorú lengyel öibekspta Ágota aaaaooyt éa csókolta, ahol érte. Ea nevetett. Akkorát nevetett, hogy rengett belé a ház. Most látták először nevetni, de a másik minatáhan mit ökölnyi \'csöppek potyogtak a aaaatébőL. A szomorú lengyelnek, ugy Ütsiik, as vok a végzete, hogy akkor ia «ujon, amikor a dübörögve kalapál a nagy boldogságtól (Véga.)
é» karáatscca IgMp+goa rendién, nem ftall IlINl i M^m lőrvény sst garita&ra én oly Irényu megváltoz*!*-aíra. bogy ezentúl akiden bűn. ntatfan vtfcéc átvegye • flwgi méltó hlalaX •ét Minden Ma lakta a társadalom taaftén, kl kei tahái aat Irtani, ka kell Und. ka eriikáig van rá: maró savak* kai mert 1 Jelek azt mutatják, fiogy a lekély nemesik s szervezetet lámadja-«S mértéktelen öl elharapózik és aaeg-fertői m«l íffegen «mezeteket ts, amint ezt a szervezetten és céltudatosan dolgozó bandita szarvezetek példája legjobban megmutatja. Büntető logszoIgáttatásunk tehát ¡reformra szorul, Mert félő, hogy rövid Idő múlva a hivatásos éa tervszerűen bűnözők száma aagyobb lesz, nlat szóké akik. küzdenek a bűnök ellen, vagy azoké, akik ellen ez a tervszerű munka Irányul.
HFORUM.__j
Akik
tegnap megfordultak a "Főúton éa a Főtéren, orrukat befogva konstatálhatták, hogy milyen dögieletaa büz mérgezi teljesen elvisel-hetetlenné a porral, ffiatfel különben is eléggé megterhelt lovagét. Ennek a még Nagykanizsán la saokatlan léhaságnak aa as égysfeerfl magyarázata, hogy a kanálisok szennyét tisztították. Mi agyaa azt kisazük, hogy azt a müveletet kisebb feltűnés mellett is el lehetne végezni, de est a kellemetlenséget azért még meg bocsátanék. De\' aat már semmi esetre sem lehet elnézni és ssagbocsátani, hogy a katóságok a kanálisok tisztításánál a fertőtlenítést teljesen mellőzik és a napvilágra korHó poshsdt nannyvizzel a. kártékony hacil-losok vérszomjas hadseregét szabadítják, a gyanútlan járó-kelőkre, tjén leket eléggé elttátni a hatóságnak ezt a tétkes könnyelműségét különösen most, sasikor a járványos betegségek réme fölütötte a városbsn elrettentő, lázvörös fejét as sohasem tudhatjuk melyik pereben, kinek sz érintéséből visszük haza gyermekeink és hozzátartozóink közé az alattomos kört. Mindamellett huszonnyolc fokos, rekkenő, kánikulai melegben a város fertőt -lenit és néikal tiaztitatja a Főút és s Főtér Ír—állásit, nem törődve azzal, hogy micsoda veszedelmek rémületes lehetőségeit idézi föl ezzel s lakósság fejére. Ennél- lelketlenebb és vétkesebb közönyt a lakósság testi épségével szemben eikápaelnl som tudunk.
ZALA
A mai gaatfapl « hivatásai
kaplak: — Jga^ Tiszták Inil^Éi ur I W rény iparoa aasbaf Ütemre \' "|~Hf ta báty a ajU l.i.^g alött snétjésak da aat
hlasoaa. hogy közérdek as a«lw %kl ..... a
• Ügy almákat. Ih\'iiMjhia. akik löketig (Srdő-kaíyekre menshkbak s ugy nfOn^ él a ia|teus««s hőség sM s egyúttal as év %adaf-BHk la Halkialk. Mi n ígli) ímhaají mag vágynak lasati| ennek a reményétől la fa a kánikulában caakugy issadunk a robot jármában. mint egyébkor. Valóságos msgvákáa aaután. amikor «aláfelé agy biestt HHáMI i ttok az Egyletkert lombos, árnyas sétányain. Ez á ml nyaraláeauk Persze, mi s gyerekeinket sem küldhetjük el s^ová, mórt ehhez k péns kellene a ebben a mai drága világbao bizony nagyon az ükén vagyunk s pénzmagnak. Ezért asi a gyermekeinket |s a kertbe küldjük, ott játszadoznak, üdülnek naphosszát s bizony áldás miránk, hogy a város ízi vében van egy ilyen park, amely lahstgvé teszi, hogy a gyar-mekeinket ne kelljen a város végére kikülduoi. Erre aztán az történik, hogy agy ssép napon rémülten kall menekülnünk az Egyletkertből, mert az üde, friss levegőt valami elvisslhgtat-len, nehéz, fojtó büz váltotta föl. Mikor aa a Bamatlsn dolog nem- ahart magsaüooV-utéoa jártnak, hagy ni u és Mftndtik, hogy aa Egylatkert tőszomszédságában egy sertés his-laldát rendeztek bo s ennek a bűze kergetett ki minket megszokott üdülő helyünkről. Azt hiszem, est szóvá kelletik tenni, mart as már sségsass járja, hogy ettől a kis jóla* égőtől is megfosszsnsk bennünket. Tisztelettel egy Iparoa*\'..— Eddig tart a panaszos levél. Nem tadt»k, vaa a aaabályrandalai, aaaa|y aa J^Ww megtiltja, da elvárjuk, hogy a város mielőbb intézkedik éa nem fogja eltűrni, hogy as Egylatkert közvetlen szomszédságában egy disznóhizlalda büfével tegyék céltalanná a park rendeltetését.
t
Egy légrádi takarékpénztári részvény
-eladó,
Bővebbet:
Dr, Grossz Dezső
ügyvédnél Nagykanizsán.
ÜMVaSlzIiy Ill|In
méterenként 1 BO. fillértől utolsó újdonság Bérmentve és clvámoltan házhoz szállítva. Dus választék
fi IfUlttlfi i itali cumnl itfvan uíM* ZlKt\'f
«< • 4 |a*aai II *» A nagykanizsai piac
MUu< fcdlifMmlUf.) A városi fagyam-tési «ÜMvatai aaoat Ma-Sk- el » lagpkllíln I ptea és a logj aaaMal aáéklvatsi janin* kart tapsba iaak Hmwtatáaávnl. Aa irdabas «a*. Mái rámutat asokra aa Inlksaj malmi gakra éa károkra, asaslysk a több márt hét hónap óta {ártó marka éa ssrtásvásái tálalom folytán a piacot, a kanhsai karoskodslam la Ipar agy réasét és a (««yasatáai itt^i il | révé* a vároa jB^aéaá^át károaaa hilibássl Iák. A kimutatáa sasrUt junius héaapbaa $410 baromfi., 1960 lud, 090 kanna. 250 »alac, 7900 kos# gyümölcs, 920 kocsi gabona, krumpli stb.. 430 kocsi tűzifa. 1100 kocsi száoa. sislw s, zsúp, 210 marha. 020 borjú áa 420 sertés került aladówa. A fogyasztási hivatalban " 34900 liter bort, 160 markáé, Sl2 borjut, 375 sertést, agy juhot, hét malacot áa 2100 kaktolitar saasaos Mak adóztattak mag. Mindabból látnivaló, hogy a piac torgakaa juniusban aass vek roaasabb, mint as év egyéb hónapjaiban. Khrétal aa alól a marha éa sertés kereslet, amely aa állandó tilalmak mistt a minimumra saalon HiaT ia KWii arrffl, sau lyet ez által a helyi Ipar és kurasksdalam szenved, a zárlat a fogyaastáai adóhivatal jövedelmező képosségót h léoyagasan csökkenti, ami által a vároa agy tekintélyes bevételtől esik \'el minden hónapban. Éppen azért a városnak magával szomben is a legkomolyabb kötelessége, hogy erélyes intézkedésekkel mindent elkóvisaan a tilalmakat alőidéaő ragadós állatbetegségek aangasSalstéséi s. A város már oddig is tekintélyes ftsssagaltat vesztett al a marha és sertéskerealat rohassos gyöngülése mistt.
Belefalt a Héviz fflrdöbe.
(K—ilhmJt/! tudóaitónktól.)\' Kaszthelyen nagy aangdöbbaaéat keltett agy fürdővendég tragikus halála. Tárthtg János budapesti kávás, aki családjával napok óta Kasstkalyao nyaral, — tegnap reggel átráadok a kies Hávlz-für-dőre fürdeni. Jókedvűen, vidámsn élvezte a fürdés gyönyörét, álkor hirtelen szóoélkfll elmerült s élve nem is bukkant föl többé. A fürdőzők hamarosan éazrevették, hogy ssarsn-csétlenség történt a a kávéa sagitaégére siettek, de már későn. Stirllngnek csak a holtteatét húzhatták ki a forró visböl. As esetről rögtön jelentést tettek a csendőrségnek, amely megtette az Intézkedést n halálok megállapítására. ValóasinQlog szívbaj, Vff sirógörcs idézte alő a hirtelen halált A vizsgálat megállapítottá, hogy a fürdő vezetöaégét felelősség nem tárbeli. A szerencsétlenül jár fürdővendég családja iránt általános a részvét.
1 i \' itf Hiüliife i y ŰM 1 i$i hk I i i
kész ágy fel huzatokat, napernyőket rendkívül kedvező SINOER JÓZSEF és TÁ divatáruházában Erzsébettér. árban vásárolhat - —jS\'jT Hl 55
1914» iulluft 15,
ZALA
I
Dunántulbol —
Horvátország.
A rakoncátlan Dráva.
Tudvalévően e Drávának Eszék és Barcs közötti alsó szakasza alkotja ma azt az utat, amelyen át a forgalom Keitt és Nyugat kft* zétt lebonyolódik. Ennek a vonalrésznek a szabályozását már a nyolcvanan években el kazdték és kogy miképpen fejezték be ezt a nagyfontosságú munkát, az legjobban kiviláglik abból, bogy nemcsak a Dráva felső szakasza áll őseredetiségéb.n, hánédrayilván azaz e vonal ia úgyszólván hajózhatatlan, amelyen át a megnövekedett termelés forgalmát kell lebonyo|itani. Nagyon természetes, bogy a Dráván a hajózás éppen a legerősebb szezonban elakad, mert a folyó szabályozatlan lévén, medrét folytonosan változtatja. Pedig óriási gazdasági és nemzeti érdekek kapcsolódnak s Dráva aaabályosásáboz,
Magyarország és Horvát- Sziavonország déli és délkeleti gabonakereskedelme a barcsi kapón, mint a legrövidebb 5 fegolcsóbb uton
~ák törekszik egyfelől Fhjnrs és Tiiesit, 161 padig Tirol, Krajne, Karintkia ás Vorarlberg Mé. Hogy Barcs tranzit óig mily óriási forgalmat kell a legprimitívebb eszközökkel (emberi és állati erővel vontatott dereglyék, árdrágító könnyítésekkel stb.) lebonyolítani, mi sem bi-—fftj» jobban, mini hogy as essék— barcsi vtziut forgalma ma több mint 30 ezer In kömény. Ezek mellett a Dráva szabályozatlansága temérdek súrlódásra is alkalmat szolgáltat. A Dráva ugyanis természetes országhatárt al-kót Magyarország és Horvát-Szlavonország késéit. Előáll az a helyzet, hogy . a Dráva megváltoztatja az útját ¿a az ország testéréi nagy területeket hasit le, amivel az . országhatár természetszerűen nyomban megváltozik. Napirenden vannak tehát a(határkiigazitási A járáaoZ és bár az Otzzág ette sok pénzt költött el, éppen a folyó szabályozatlansága kö-vetkeztében, mégia^lyton akadnak vitás területek. fgy kapta meg, és sajátította ki erőszakkal Horvát-Szlavonország a Zdala, Góla és Gotalovo községek kőzött elterülő hirhedt répáai határőrvidéket, mely több mint 25 km. hosszú és 7 is fél km. széles földterületet zár magába. A lefolytatott peres eljárás során több ítéletet hoztak és ezek szerint a répást földterületet Magyarországhoz kellene viaszacsatolni, dy ti mind mai napig rrm tőrtént meg. így vándorolt át egy darab Dunántnl Horvátországba.
A Dráva szabályozatlanságának a hátrányait betetézi a nemzetiségi kérdés. A folyó innenső partvidén, Légrádtól le egészen Eszékig megyar, horvát és német ajknak vegyesen laknak. Itt teljes magyarosodáa csak az esetben várható, ha* a Dráva hajózhatóvá tétele révén a magyar kereskedelem\' pozicióját megszilárdítják Noha a folyamszabályozás Horvát Szlavohországnak ia elsőrendű érdeke, ezen a ponton a horvátok mégis a legmerevebb álláspontra helyezkednek. Példát szolgáltatott erre a Magyarországot Horvát-Szlavonorsaágokkal összekötő ✓ barcsi kereskedelmi hid, melyet
csak kassza évak efceeeredett harca áráa tudtak a forgalomnak átadói. \' <
A Dráva szabályosáaáboz lát ni valóan temérdek gazdasági és nemzeti érdek fűződik és csak természetes, kogy ennek a nagy-kfhatá»w munkának a megvalósításához mindenesetre erélyes és a magyarság gazdasági érdekével számoló kormányzatra volna ssükaég. Közéi négy millió ember érdekében petkiooál-aak éa kilincselnek a mindenkori kormányoknál, hogy végre-valahára tegyék hajózhatóvá az ország harmadik nagy folyóját:, a Drávát.
Bár a Drávamentén uralkodó tarthatatlan gazdasági helyzetből folyóan a szabályozás most már égetően sürgéssé és elodázhatatlanná vált, eddig mindössze ennyi történt, hogy harminc-negyven évvel ezelőtt a folyó szabályozásának céljaira a költségvetésbe fölvettek néhány milliót, tényleg azonban a szabályozás munkálataira alig költöttek valamit. A mostani kormány a Dráva szabályozásának céljaira mindössze 300 0C0, azaz háromszázezer koronát prelimiaált, de még mindig kétséges, hogy ezt a jelentéktelen összeget a munkálatokra egyáltalán kifizetik-e ? Mert a dolog voltaképen . ugy áll, hogy a folyam. \'nbilTMf\'H előirányzott összegeket más cé-
lokra használták fél éa amikor arra kerdS" volna n sor, hogy — no végit. a Dráva szabályozásához hozzáfognak, azt a föld-mivelésügyi minisztériumból fedezet hiányában leintették. Az érdekeltségek most akciót indítottak, hogy a rakoncátlan folyó szabályozása mielőbb teljesedésbe menjen-
FERENC gFEJIBtNállD
és a baranyai plébános.
fK1 A megboldogult trónörökösről napról-nápra sok kedves históriát jegyeit M as eatáé-kezés. Ezek kósétt volt as alábbi jillimtő történet is, amely arra vall, kogy Ferenc Ferdinánd szívesen eltért néha a szertart áanea égtél is. Évekkel eaalétt a trónörökös sürflen megfordult Baranyában. Egy alkalommal bemOtat-tatta magának a környékbei i notabllitáaakat A tisztelők félkörben állottak föl s a főhercegnek mindenkihez volt egy előre megállapított kérdése. A bogdásai plébánostól azt kérdnzta:
r— Mennyi ideje ven éa itt ásás plébános ur ?
A plébános sietett megfelelni.
— Tizenhárom éve feaaég.
A főherceg erre azt mondta:
— Szép.
Azzal fejet hajtott , a ment tovább, bogy a következő urat asegszóllitsa. Akit pedig ez az egész dolog nem elégített ki, az a bogdá-**\' plébángs vplt, -, Micsoda? Hát az csak
Butor,
Gazdag választékban, olcsó árért kaphatói
SoraoDVi tde
kárpitos megnagyobbított és újonnan berendezett raktárában Kazinczi-utca l. Városház palota. TELEFON : 316.
ilyen kurtán-furcsán megy ? - Egy kérdés, egy leielei : ebből áll ál Sf6Q beszélgetés 1 Kaptar megát, került fordalt, s beállt újra a sorba yalabol a vége felé. Mikor a fenség ode jutott a sor végére, tájból maga előtt találta a papot. Körülnézett azokkal a mély tekintetű, szivekbe látó szelíd kék szemeivel;
Hogyan?—Neki as udvarmestere\' csak egy papot jelentett, a bogdásai pltbhod és itt ugy látszik ketté van. Caakhasaar tisztába jött azonban a-dologgal. Ráimert a plébánosra. Erezte magában, .hogy szólni is kellene hoszá. Igen ám, csakhogy az ilyen fenséges uraknak a .szólásait" az udvarmesteri hivatal szokta megállapítani már előzetesen. Szigorú etiquette-program szerint mennek azok. Nem lehet tőlük eltérni. A fenség gondolkozott, hogy aut mond* jon a plébános urnák ?
— Eh gondolta magában — ott a programmszerü kérdés, amit az udvarmeztari hivatal jelölt ki 1 jé leaz az t -
Mosolyogva, szelíden ¡újból az első kérdést intézte a ;
— Wie lang sind Sie schon hier Herr Geistlicher ?
A plébános ur ia mosolygott s azt feialte a kérdésre :
—*■ Noch immer nur dreizehn Jahre Euer Hochheit 1 (Még mindig csak tizenhárom éve tenseg l)~ A fenségnek tetazett a felelet. Nevetett ._jSj.. rajta. Kezét fogott a plébánossal s aztán még sokáig elbeszélgetett vele amúgy „nyaktiló nélkül*.
3 szobás lakást keresek
a város belterületén november 1-ére, Ajánlatokat „Lakás" jeligére « kiadóba kérek.
Henneberg-selymet
csaka
bél I Fekete, lehér vagy színes méterenktni K 1 35-től feljebb blúzokra vagy teljes ruhára bérmentve és vámmentesen házhoz szállttant, —• Gazdag mlntak&ldeményt postafordultával kfttdOá.
IÍMHÍKIC t * atmM rsásrámé BlNIilDlIII I. : udvari szállítója
Ziriá
Hatóságilag VGQGI&CIcÍS ®rlc®l,er t\'en® posztóüzletében
engedélyezett
Fő-ut, Városház palotai
ZALA

l* 4. JeWös 15
A Belgrádi
Mi IcMn ma ?
Httwig (MlttéN.
(Saját tudósítónk telefonjélentésc.) Belgrád riadalma« vasárnapjának eseményei, amelyekről bőséges tudósításban saámolt be a Zala, nemcsak Magyararaságon, de * a külföldön ís nagy izgalmat keltett. Mára a vizsgálat megállapította, hogy a belgrádi magyar -osztrák alattvalók halálos rémülete és fej vesz tett menekülése nem volt ok nélküli. Nagyszabású összeesküvést szőttek Belgrádban minden idegen élete ellen s hogy a kitűnően előkészített vérfürdőből nem lett szörnyű valóság, — csak hajszálon rault. Az összeesküvők, akiknek a soraiban a katonai liga több tagja, —- továbbá orosz snarkiaták és szerb komi-tácsik voltak, — éjfélkor akarták elkövetni a vérengzési. Az általános idegen mészárlásra
A kikanizsai uton^L E GUJABB
minden csendes.
(Saját tudósítónktól.) A kiahantsasi útról már régóta tudjuk, hogy a megnövekedett forgalom lebonyolítására mai formájában alkalmatlan. As nt ma épen olyan szűk, skint harminc esztendővel ezelőtt, amikor Nagy- és Kísksni TEHpr között StSdáftflyt jármű és járókelő sam közlekedett, mint napjainkban. Ez a rendéi lenes-ség hivatalosan is megállapítást nyert s a tanács utssitására s főmérnöki hivstsl még egy ével erelőtt elkészítette as üt jelentékeny kiszélesítésének s az építendő ujszerkesetü vas beton hidaknak a terveit és költségvetését. A javaslat keresztülment a tanács és a közgyűlés előtt és annak rendje éa módja szerint ösststlsn helyesléssel találkozott. Ezek után a szükséges iratokkal együtt, az áüamépitészeti hivstsl utján fölment a kereskedelmi minisztériumba, további iotézkedés végett. u
Azóta szép csendesen eltelt több mint egy félesztendő s s kiskanízaai ut Ügye a legsötétebb feledésbe merült. As érdekelt ipsro-
sok-líaraskedók aUw, akik aBniC idejéé fcÜáá ilismeréssd méltányolták a város gondoskodó figyelmét, már rég elfelejtették, hogy szó is volt valaha a kiskanissai ut kiazé-iesitésérői. A minisztérium és a vároa, mintha csak összebeszéltek volns, egyszerűen napirendre tértek s grandiózus terv fölött, amelyet most már minden nagyszerűsége mellett is és rogton kialudt ötlet■■
„ Távirat-telefon %
Tina Bécsbea.
Budapestről telefonozzák .* Tisza István gróf\'inlnlszterelndk ma délelőtt Bécsbe \'érkezett s ott hosszasabban tárgyalt Burján bárő, király személye körüli miniszterrel és Berchtold gróf kfliflgy miniszterrel. Hir szerint Burián íbáró legközelebb lemond tárc Íjáról, mer őt szemelték kl a Boszniában való rendcsinálásra.
A HAz Ölése.
Budapestről jelentik: A képviselőház ma délelőtt Beöthy Pál elnökletével ülést tsrtott, amelyen Balogh Jenő igazságflgyminiszter vette védelmébe a napirenden lévő javaslatot. Kárhoztatta az ellenzéket, amiért a polgári törvénykönyv tárgyalására kiküldött bizottság
munkájában nem veti lészl, Kijelentette,\' hogy az ügyvédek helyzetének javitj. sára a kormány mindent megtesz. Ap-ponyl emflkedttt azulán szólásra s kifejezésre juttatta, hogy az ellenzék ma Ip ugy véli, hogy a parlamenti munka ^föltételei nincsenek meg. Polónyl Dezső rpellációt jegyzett be, amelyben hat-
-hárnmssar rskétaláay adta volna még n jalt. As alsö—rakéta—vérvörös lánya—már—-ellobbant Belgrád fölött, mikora a rendőrség és katonaság megakadályozta a készülő borzalmakat. Gitssl báró magyar-osztrák követ ma. a következőket jelentette ki egy magyar njaágiró előtt; . ? ; , ,\' \' ;—~——^—
-Vukovíes zimonyi rendőrfőnök leplezte-
K előttem silk-kozott Vr készülő —
menyeket. Zimonyon keresztül orosz anárkisták érkeztek Belgrádba. A rémület első óráin tu! vagyunk, de lehet, hogy Hat tatig temetése Után lesz valami. - -\' — . •
Hartwigot ma reggel 9 óraícor temették el óriási gyászpompa közepett. A temetésen az egész katonaság részt vett. A Belgrádban élő magyar—osztrák alattvalók családtagjaikat nem merik visszahozatni ZimonybóL A magyar délvidéken, kuiooösen a szerbség által körüt-gyürüzött magyarság körében is nsgy az izga-
eendkivül komolynak és veszedelmesnek tartják. Zimonyban az eddig megtett rendíivüli katonai intézkedéseket továbbra is /öntartották.
A nap-nap után előforduló
betörések, lopások
szükségessé teszik mindenkinek, hogy betöréses lopás ellen biztosítson, különösen fontos ez főleg olyaa helyeken, ahol a nyári idény alatt a lakások felügyelet nélkül maradnak. Betöréses-lopás elleni biztosításokat csekély dijak mellett elfogad 9
Magyar Francia Biztosító Részvénytársaság vezérügynöksége
Nagykanizsán.
nek tekinthetünk.
~ Ki a hibás ebben ? — ne keressük. Bizonyos, hogy a kisksnizssi ut kiszélesítésére ma még nagyobb és égetőbb szükség van, mint valaha. Mióta könyörtelen iramban száguldó autók szelik keresztül-kasul napjában olykor tízszer húszszor - is a keskeny kiskani-zsai. utat, azóts közbiztonságílag is tsrthatatlan lett a közlekedés ezen s vonalon. A kocsikat éa a járókelőket örökös~vi sőt sújtja is. Rövid egy esztendő alatt ^se szeri se száma a töméntelen, többé-kevésbé szerencsétlen kimenetelű autóbalesetnek a kis-kanizsai uton. (A sok körött volt egy halálos
végű is. Cipó András kiskanizsü lakost az automobiltól .megvadult lovak agyongázolták még a mult év őszén.) -Ott tartunk tehát, hogy á város egyik legforgalmassbb, legtöbbet használt utvonalán csak a legnagyobb veszedelmek között lehet átkélni s a kisksnizsai lakosnak nagyobb elszántságra van - szüksége, hogy a városba - bemerészkedjen, mint ahhoz, hogy a nagy viien keresztül gőzöljön. Ha így megy, előbb utóbb visszajutunk a_ régi legen* dás időkhöz és a jámbor-halandó, akinek) az ut túlsó oldalán dolga akad, óvatosságból megírja a végrendeletét, mielőtt útra kelne. E tréfás túlzások alján sok keserű igazság is van s ezért nem - tudunk megnyugodni "abban, hogy a város intézökörei olyan pogány közönnyel térnek napirendre az .ügydarab" fölött. Az ő szempontjuk szerint, ugylátszik, mindössze egy elintézetlen aktával. van több. Ez pedig nem esemény a nagykanizsai váfos"-házán. E miatt kár volna a gyors elintézés érdekében egyetlen lépést is tenni. -
hatös-védelmet sürget a belgrádi alattvalók részére.
Elhunyt .polgármester.
Temesvár, julius 14. Telbisz Károly udvari tanácsos, Temesvár nyugalmazott polgármestere ma elhunyt.
A bárom árva.
Bécs, julius 147 Ferenc Ferdinánd, trónörökös három árvája tizenkét napi tartózkodásra Drezdába utazott.
Hartwig utóda.
Belgrád, julius 14. Hartwig követ utóda a szófiai orosz követ lesz.
A HAz munkarendje.
Budapest, juliús 14. Ellenzéki körökben azt frreBztelték, hogy a kormány megváltoztatja a munkarendet s a megyék államosításáról szóló javas-latot tűzi ki tárgyalásra. Beöthy Pál elnök flta kijelentette, hogy az elnapo- ^ lásra semmi szükség sincs.
Bútor eladó.
Majdnem teljesen uj bútorok, a. m. 2 drb- dupla szekrény kihúzó fiókkal, 2 ágy madraccal, 2 éjjeli szekrény marmor felülettel, I kihúzó asztal 4 szék, 1 pliis díván tükör betéttel, 1 álvány tükör, 2 függöny ráma éa konyhaberendezég olcsón eladó Rákóczi-utca 12. az. alatt. —
1914 joliu» 15
ZALA
I
HÍREK
AMfMfe &JHMM Ernő boavéd-f ¿had nagyot IMasagifll * t—gykaelasai honvéd sáazlóaljhoi Wyalík át.
— Véeeey Unnd ami ék«. Tud-valavé, hogy w ipartes^let
polgármester emlékexrtét 500 koronás alapítvány nyal örökítette meg. \'As alapítvány ex -évi kamatai most adták kt éiSüörT\' A 25 korosát Vmrfm József szabótanuló kapta
— UJ aafáátaafallfyaM. A közoktatásügyi miniszter dr. Heinrick János segéd-tanfelügyelőt Sopronból a zalaegerszegi kir. tanfelügyelőségbez helyette át. A tanítói áa jogdoktori oklevelekkel bíró uj segédtanfel-ügyelő jeles szakképzettségére nagy feladatok várnak a még mindig . igen nagy muakatorlódásaal dolgozó zalamegyei tanfel-ftgyeléaégnéL Dr, Heinnck Jánosnak Za a egerszegre való áthelyezése egyébként az ottani tanfelügy elöségnél a közel jövőben várhaté személyi változások előjele.
— As adákfvetáa. Tegnap délelőtt a koszén, cement és fakereakedök és a nagyszálló-dtsok átttsk a bizottság Ma á íaket*ak*dŐkr kőművesek, cserepesek, csontkereskedők, bőrkereskedők és piaci rövid-árusok kerültek sorra. A kivetés mazi mama 350 korona volt. Holnap a pUci rövidárusok, rőfös és nortVtbergi kereskedők és a rövid árasok kerülnek sorra. As előiéányzat maximuma 334 korona.
" — AvUaszté-ésssálrá bizottságok esküje. Megírtuk, hogy a központi választmány a három nagykanizsai szavazókörbe egy-egy bizottságot küldött ki, á szavazásra jogosult polgárok összeírásán. A bizottság tagjai szerdán teszik le a hivatalom esküt Há-lis István helyettes polgármester előtt és azonnal megkezdik működésüket, amelyet a belügyminiszter rendeleté szerint legkésőbb aug. 10 íg be kell fejetniök.
— Enyhül a járvány. A polgármesteri hivatalban az utolsó három napon egyetlen ,vő heny és kanvaró mmbttegéiiiát sem jelentettek be. Most már remény van rá, hogy a javulás tartós marad.
— A JBwó évi nak»dteh. A hépVi-áelőtestület legutóbb bizottságot alakitott, hogy az 1915. évre összeírják az esküdtszéki szolgálatra képesített férfiak lajstromát. A bizottság elnöke Sabján. Gyula dr. polgármester, \'helyettes elnöke Halís István helyettes polgár-■utar, tagjai Sebezz Richárd, Viola József városi képviselők és jegyzője Polai József vá-rosi tisztviselő. A bizottság kedden kezdi meg működését ,és előreláthatólag még e hónapban befejezi az öaetniráet. —»-- • \'•• -
—. A járvány kórház kibövltéae. A járványkórház kibővítési munkálataira kitűzendő versenytárgyalási hirdetményt még e hónapbán "kitűzik.—A költségekre a javaslat 2000 koronát irányzott elő. Az ajánlatok benyújtásának batárideje augusztus 10 én jár le.
— A Zrínyi Miklóa-utc i rende-zása. A Zrínyi Miklén-utca kövezés! és csatornázási munkálatainak biztosítására hirdetett versenytárgyalás határnapja holnap délelőtt 10 érakor jár le. A beérkezett ajánlatokat egy bizottság fogja fölbontani.
— Tekint*« mmm Perkö Péter ciat- ás -mobaiesté modern mintáit, Zárda-utca 14. szám
hHL, ,..
— Haaayl kaUt fogtak fej a Bala toabél tavaly ? A balatoni l-H—.H tártu -lat lakay Pál báré elnökléaével tegnapelőtt tartatta mag évi raades kötgyűiéeét Balatonfüreden A jelentésből kitűnik, hogy a mult év folyamán 7240 métermázsa halat fogott U a társalat a Balatonbél.
— A naáMk vtaagfjn. Me-lrtuk, hogy szombaton befejeződött az a daia dsiea karnis, amelyet « rendőr legéayaég számára rendfertek. Tegnap délután négy érakor a legénység vizsgát tartóit a városháza udvarán., A derék rendőrök n vizsgán nagyszerűen tartották magukat és bebizonyították, hogy az egy hónapos kurzus alatt nagyon sokat tanultak. Reméljük, hogy hasznát is fogjik venni.
_ —■ Halálomé». Lömy Bernát tekintélyes tapolcai könyvkereskedőt tegnap Budapesten elhunyt. Lőwy súlyos betegségére keresett a fővárosban gyógyulást, de két napra megérkezése után kiszenvedett Holnap hazaszállítják holttestét s Tapolcán temetik el.
— Jótékony gyanaekelöadáa. Va-sárnap délután öt Órakor néhány jószívű gyermek műkedvelő elfladáat rendezett a sétatéren a népkonyha javára. Aa előadást szép számú
kipirult arccal, csillogó szemmel buzgólkodó apró művészeket és aa&véazaőket, akik ügyes játékukkal és kcfdyea magánszámaikkal frappáns sikert arattak. Az előadásnak anyagilag is tzép sikere volt. Az előadásnak száznyolc korona tiszta jövedelme volt a így a kis művészek tökéletesen meg lehetnek elégedve munkájuk szép eredményével.—
— Hajómenetrend a Bal atomom. Folyó évi julius . hó 1 tői augusztus 31-ig, tehát a két nyári hónapban Balatonboglár—■ Révfülöp-®-Badacsony—Fonyód éa vissza, n kt vetkező menetrend tesz. Balatonboglárrét—Révfülöpre indul naponkint reggel 7 óra 25 prrc-" kór, délelőtt 11 óra 50 perckori este 6 óra
05 perckor. Révfülöpről—Badacsonyba indul naponkint reggel 7 óra 55 perckor, délben 12 ora 40 perekor és eate-7—óra 45 perckor.-Badacsooyból—-Fonyódra indul reggel 8 óra 55 perckor déiutáh 2 óra 05 perckor és este | 8 óra 40 percbor. Fonyódról-\'Badacsonyba indul reggel 9 óra 0 perckor, délután 3 óra
55 perckor és este 9 óta 10 perckor. Badá-csonyból —Révfülöpre indul reggel 5 óra husz perckor, délélőtt kilenc óra 48 perckor és délután négy óra harminc perckor: — Révfülöpről—Balatonboglárra indul reggel 6 óra huszoöt perckor, délelőtt 10 óra 45 pöckd«^ délután 5 óra 30 perckor és este 6 óra 40 perckor. Ezenkívül Siófok és Balatonfüred között naponkint hatszor közlekedik a hajó. Hosszú hajójárat van minden vasárnap, hétfőn éa kedden a Balaton össles állomásai között. v
— MegazokStt váltókamisitó. Bo-zsícs Márk és Bozsica József napszámosok még ez év elején egy nagyobb összegű váltóra rá-hamisjtották lszkra\' Antal nevét iprgatónak. Mikor a váltót ki kellett fizetni/ kiderült a csalás. Iszkra följelentette a Bozaics testvéreket, akik ellen az ügyéazaég megindította a bűnvádi eljárást, Közben Bozsics Márk ismeretlen helyre megszökött. A nagykanizsai tőrvényszék most országszerte körözteti. Bozsics 27 esztendős, magyarul, horvátul és németül jól beszél, magaa termetű fekete hajú, (bajuaau és szemű ember.
— Hl vett • kslfcássfe— t %ss című kfitlaméayünket, amely a Zala Ugatóbhá Számiban jelent sast» Beyari Ferenc hentes-mester késésére odahelyeabttjűk. kegy nem 10 napi alséréirs. hanea% tu napra átváltoatal-kató 200 korona péasbűatatáare ítélte a raad őr bíróság, As ítélet egyébként még nem jogerős, miután Beyerl dr. Déri ügyvéd utján azt megfóllebbeate. A föHebbezési* fórum fogja árast eldönteni, hogy, vajéban tértlat a visa-sfcaélés a virüik megtöltése kérüL
— A kérkocal kéiiaalél. Nemrégiben agy főkapitányi rendelet látott napvilágot, hogy a bérkocsisok a Deák téri és a Szarvas széllé előtti .standokon" a nap áa est megkatáraaott éráiban kötelesek állandó készelétet tartani. A közönség köréből azóta állandóan érkeztek a paaaaáek, amelyeket a Zala ásóvá la tett, hogy a bérkocsisok aim tesznek eleget ennek a rendeletnek. Az abnormus állapotnak most remélhetőleg hamarosan vége szakad, mert á rendőrség közleményeinkre erélyes eljárást indított a rendelet betartását elhanyagoló bér» kocsisok ellen.
\'— ■ A mulató Keszthely. Keszthelyen valóságosan peasg a fürdőélet. Messze vidékiek^ sőt külföldiek, is nagyszámba sereglenek össse •» Ralátonpak eme kies nontján s szórakotások-ban, ünnepségekben álnes-hiány. A hagyoasá-nyos keszthelyi ^szépségversenyt most meg s azon as elsőség pálmáját egy gyönyörű bécsi lány, Kraut Gréte ragadta magáhos ezer szavazattal. Második Szildgylné s harmadik Székely Irén lett mindketten Budapestből.
: — Asztalosok. ax iglói állami faipar-tekgta uegyedéves- tanfolyamát 11 növendék végette E»ek most szerény föltételekkel állást keresnek asztalosmühelyekben. Akik szerződ-\' telni akarják őket, — jelentkezzenek az ipartestületnél.
Eltűnt nyakék Balog Oszkár nyomdatulajdonos feleségének briliánsokkal kirakott. 600 korona értékű nyakéke eltűnt a szekrényből. A rendőrség nyomozása eddig még nem derítette ki, hogy lopás történt-a vagy pedig elveszett a nyakék.
— Sétatéri kioszk. Nagykanizsa legszebb nyári helye, az uri közönség találkozója Finom borok, világos és barna sörök fégbo hűtött pezsgöfröcscs és egyébb üdítő italok,
-hideg ételek, fagylalt, jcgeiskávé éa cukorkáit. Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
SZÍNHÁZ.
#
• Színházi hírek. Ma ismét Lehár Ferenc remek muzsikája csendül meg a színházban. A" /¡tökéletes asszony" Lehár Ferenc legújabb zenéjü eperettje vonul a színpadra, mely--nek ekagadó bájos zenéje, ujabb dicsőséget »hozott a szerzőnek. Az operettet Gellért Pál színházi . karmester\' tanitottn be. A főbb szereplők : Teleky Ilonka, Horváth Miczi, Szűcs Irén, Galetta, Matány Rákoay és Ujj Kálmán Az opeiette szérdán ismétlődik. .Mária Aato--nia-ból szerdán tartják meg a jelmezea főpróbát Konral Ilonával a címszerepben. A darab rendezésének fárasztó nagy éa nehéz mneká- * ját Majtényi László veteti.
. Nagy1 előkészületek folynak »JVfosikinUy" előadásra, mely a társulat eredeti filmfelvétele után késiltett mozgofényképekkel kerül rtinre.
ZALA
1914 jutas fi.
közoazdasAo.
Gabona-Ozlet
Váltósat lao.
KéssJni-Azist
HstárfeM tstti
Bata okMbérre Bus 1915. íptiL Rots ofe Meni Zab oXóbtfra Trntrri mijo1 ra Trngrri fo\' utra
12.95 1305 937 729 7.39 7.09
Tsogrri !9I5Jmá|. 7*44 £rlékpapfr tőzsde..
Magpr hitel 744.—; Ostrák HIW5ffl. --( 4*/» kóron* Uracíék 78 30; Osz«r*> «agyaF<v\\ tamvaiDt 646.- ; Jrijaiogbsnk 377—i tasa^HKI ■MAbank 447*—; Hasai tan* 261—{Magyar bank 433.—; Rtmatnurányi 556.—; $afgot- -{Ilii 634—; KOfoii nini 541.—; Városi v»-sut 295\'—
F.I.H, narkaota: Hasból Ipjaa .
SurkentS: TM Zoltá».
As épités idény altralmá-val bátor vtrák a san» badal masott Jarrsaal* tetőfedSpalát\' ssivoa fegyelmébe ajánlani.
A lerrenol
a jcleo kar tt^joUi MiMi iajíigi nkaááauttl «lirii
jMiüt kásáit áa mákat rané* Icv&I w|«hn. dH fiUt-kr — 4a tüakátea. Faajaak. ■iilijs i*- aUaMiü áa inVinm ánUidabb Uo. A HBpllll (wték IiiiiIiiUh aflkal MaaaL aasi által traimta nUa nárft atag-tetj*. A .TERRENOL* bármely |;írtain;il lé yaii a nmnt amit as imj| MkakW linalm •ifwtt Méaek baaantaaak. Bváttalok bárkai *IK»r Mi hdintrt ss kívánatra\' sxtveasa adok liMiiiá tá«t « mifálok telje* ajánlattal. Kiváló tiaatdattaJ Kronaaicr Kálaiáa Hiptniiii Király-utca SS. aS.
^ly teljes garnitúra jó karban ifvo diófa modern
hálószoba és ebédlő
bútor eladó Kinizsi-u. 8. szám alatt. Egy jó házból való fiu
tanoncnak
felvétetik Hoffmann és Frank rövidáru nagykereskedésében Nagykanizsán.
Mayer Klotild
\'g6^<noa6fyára N»ŰYK\'NIZS
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Fö ut 9. szám alatt íevo gyüjtőtelepe met Hunyadi-utca 19. sz. alá helyeztem át. Elfogadok női
s—és férfi rutákat vegyileg való ^ tis titásra, továbbá az összeai_ háztartári ruhák mosását es vasalását 10*/« enged meny n vei Külön gallér éa kézelőosztály.
Garantáll BjormesznélhQli gózmosás.
é*—-
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-u. 19 Gyüjtóte\'epek Hunyadi-u. 19, Kazlncy utca 8.
A legelegánsabb
Vászon y cipők -és^-Sandalok
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miltónyi Sándor ós Fia
ápöáruházában Nagykanizsa, Föuton, a város palotájában.
Mér,ék után készítőnk mindenfajta cipőárut
19 éves félárva, 400-000 K vagyonnal, fiatal özvegy (fogadott gyermekkel,} ... 50 000 K hozomány és
sok száz vagyonos hölgy van\' házasság céljából előjegyzésben. — Komoly érdeklődőknek díjtalan felvilá-gositást ad „HYMEN" Beriüi 18—-—
EWEISZ SOMA^)(
cernen táni gyára 1 |
Nagykanizsa, V
latararkaa Tátafaa 205.
A város belterületén, Főtérhez nagyon közel egy négyszóbás lakás, fürdőszobával
augusztus l-re kiadó
Bővebbet a kiadóhivatalban. 11776
Egy 7 éves leányka melle
délutáni órákra egy polgári iskolát végzett kisasszonyka alkalmazást nyerhet. Cím a kiadóhivatalban. 11778
Ajánlja valódi . márványtörmelékből készült márvány mozaik lapjait, á melyele óriási nyomású motorüzemü hydralikus sajtóval állíttatnák elő és motorüzemü köszörülögépen tükörsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb es legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Készítek műkőlépcsSket, granitt terazzo burkolatokat, egyszerű éa díszes színezett cementlapokat — Vállalkozom aszfalt éa \'betonjárdák készítésére, csatomázásokra -beton átereszek és vssbeton hidak építésére. Cement és márvány mosaik lapokról díszes árjegyzéket IngyenkdtdSk.
A cojfnacffyárban
mmmmmmea kapható \'\'""»P 111
cogrwc, rum, Oszilodrtum, ifprO, lörkölybubíínyó-, barack-, dló-bmb Ís cscresnycpálinho, bmb
.épugy minden fajta likőr nagy öve gekben, porcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és es ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón be szerezhetni.
Horváth Gergelytől
megvett modern chamut
cserépkályhák
\'minden színben, előnyös fizetési feltételek és Jótállás mellett jutányos áron elsdó.
-e\'ci 65
Rendkívül olcsó tűzifa
lösztbükkhasábfa
218 korona 10000 kgként házhoz szállítva, valamint egyes kocsirakományon» ként. Megrendelhető Fatelep Csengeri-ut 18. szám. Telefon 143.
VizvezetÉk*.mílrkifBrísi iillslatt
Ml Is tv á n
Nagykanizsa, trzsébet-tór 14.
Tisztelettel értcaitem a nagy-
__J érdemű közönséget« hogy mű-
helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be, hogy s
kútfúrást oMíeI
végzem és igy az ország bár-♦ mely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését éa kiviAlét 5 évi jótállással, úgyszintén sz összes kútazivattyuk éa tüzífocakendők készítését, javítását éa alakítását.
Sámlid éa aiagbiahaté wnkáwél námoi sliamsrélavél áll a magy érdamtt közönség raaáslksiásárs.
HirjMÍi «
ZALA
7.
IflTOM JOHAWMSBBÜ WWIT
Em m korral, vagy a »ékül ia kitinó aJ»»4, mely aa étvfr g, * ,sQ»«>*,-a» ■■iiliir ilhirü jflihiia jm» akik hom<* ás kflkéfnfldásrs hajlammal bírnak, igyák éiaadéan, biztos ered-ményt mutál fel ezen bajok terjedésének »««g adásánál, Kapható aa összes iwáiiynilfcwaakaJánekbem és a
Gleichenbergi Kutvállalat utján.
ha elegánsan és olcsón akarnak ruházkodni, látogassák csak meg
z
divatáruházát Nagykanizsán Erzsébet-tér 21.
Moakovitz dpSOzlat mellett.
hol alkalom kínálkozik kevés pénzért legizlésesebb és legfinomabb szövetek, selymet grenadint epouge vászon krep-pet francia delain, mintázott krep, krepdeschin, lüsztert •minden színben beszerezni.
May és Holfeld-féle Rumburger vászon, Re-__genhart és Reiman asztalnemüek, Schróll Benedek és Fia schifionokat eredeti gyári áron.

Kaufmann Mór
férfiszabó

Telefon 222. Nagykanizsa
Kazinczy-ntca 6.
Fatalat éa gyér: Köicaey-utca 19Jas. Fióküzlet FStár Korona azáiUó épnietbaa Telefoa aaáaa i Itt.
EMBalok aliiáisMIi aéi ás HHI raháh. katonai egyenruhák »agy*» «alá Hartttá.áá és ééfastését, poroláalt*i wiillséLtsiákká az Aasaea hásSartáai, !■■ I I rakflk. aB ás lácS lakámsmisk moaáaát S legjutányosabb ártma
Portai ■ aghiiáanka^^nesan éa
PHaairaaáal Qotnrriroiáa I
üttcék a dmic QgyfüilT
Eaeting meghiváara ssimllysssB k tknls 1 letemet
A Caengary -uteában, a sóház melletti
Blaul*!? telken
Igen olcsón adatnak el a Bővebbet
BLAU LAJOS imiál
cognacgyár.
palini uradalomhoz tartozott, lenleg KLEIN Ulésné tulsjdonát képező 10 kat. holdas nemesfaj szőlővel telepített elsőrangú szőlőbirtok, lakás pincével, teljes felszereléssel, idei termést beleértve,\' esetleg kisebb részletekben is-
BSuebbct a tulajdonosnál Dagykanizsa, llagyar-utea 7.
Blschttzky Jtfiksáné
Nagykanizsa 37 év óta fennálló legfőbb hírnévnek örvendd újonnan felszerelt hangszer* aktárában zongorák, ptanlnok, cimbalmok és harmpnlumok nagy választékban réezlei fizetésre is kaphatók.
a
SALA
u
MM 4 Jaüas I).
Mlíery an szüksé ge ?
I Hol szerezze be szükségletét ? Ml Fülöp fia -könyv-, papír- és iroszerkereskedese Nagykanizsán.
Női divafszalon
MTTHER NŐVÉREI
»4ht M.
HMM b4R ><>■,!■*> al a IMMM • tqr*lr-* ktvIMIIH. — Ur<u -kai >4iMMiMk<-
Szobafestő es mázoló
MÓZSI SÁNDOR
»111) II«»« T.
A|4nl|a magát a szakbavágó munkák modern, pontos ét Ititányoy el-
Url
KALOVICSÍANOS
todfám
»¿¡la
Weinsieá» Regina
Mindi éa «éméS Ill áron véT
mindenherá leewÉáfrt nMlwi
mlnlikfetl >M l|lllll>lw. —
Mliiowaéit
MftkléfM
«liuiiHiap
ZALA
poltttfcaü napilap «n|Hl«»l> minden hétköt sápon este 6 órakor Helyben házhoz hordva hévonkint t kor. SO M
MODERN BUTÜROUT
leslzléoeaebb Kivitelben kcaxjt
TORMA PÁL
múhutoraai iak»a HJafaludy-Mtcn 4. az.
Nól dlv afferent :: BARON MIOSI
H
a a. a.
UMh •kit
fciiia i an—
hm J»li h,m
uftl é* ItaMta n*4 a>«
Mraa méitúmnm áfák Ml-
ML — A tagoM* ábraSapak n<ii>ir a t imNMmn ra. <ll ullli i állasak. VMM ■ ■Mi <im —fca É»i ü»l<
SZUSVAllt CS HYEM8 Klapper (lusztév
H M n n MM w«.
Mtthelyemoen cisornngu szifgyártó munkák készülnek fntányoa érek mailen UH MrSittfM alOMMHt mM «IV«» nliéaél, yttm nM aaakaaar* Mka olcíren illlalatflj —-«*—
pécsi antali
towliyind UIHum 21 íRSfi Nrt«u
Btváilal mindennemű H kOCSi ké&SÜésél, valamint
régiek ulidalakIMadt Mnyasáséi éa béleléséi hi lénvon ár mellen. —
Mfftr Károly
férfi\'szabA
TtaiwtriMértcaiKm an.á
nnáiárW itrtssHft. ho»v
• awrha- éa lartéa kw árakat teremraeaw-asállitoaam Raas« M, S MarW a — rté.bun »»étaai aaa-■wtwrAb* lagutliannn SvMto Mm* .pairrmáa\' I4f
•a«*« SIMÜK ISTVÁN
h«n11É él mtlltrMk,
Nmtinlni, P0.ui |n
Ifih\'nMw névra na. »♦t*n|tó url ¡Mákat, t\\Z
Javítások»! saskatsrSH a pssirraaa sait8,iA
Shtifok János
frWHst riM Dzletc
Nagykanizsa, SzéchétiyMér 2, Szíves meghívásra tv-| dék« is kimegyek. <
Készít mindennemű uj is divatos kocsikat, homokfutók, nyitott és fede-es faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
Datkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kazincy-utca 18. (H^j^r.)
Javítások és mindennémü e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Kngto lovaknak calodábavaló vasalására.
Sáfár Ödönné
női divat szalonja Magyar-utca 5. szám.
Ulnce János utóda
angol és francia .*. női szsbó .*. Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Szilit Nándor
éfitkl- «\'s di-rműbádogo-Najrykaoixa, Kinizsi u 8. Késs t minden e aaak. mába vágó munkát tartó« éa modem kivitelben Elvállal K>U»ás Mellett: fOrdfaznba, vlivesalék és aagoLtífi(«tt berendezése-kát, kntjavftist sib.
Ssóiflagszdák liiryetmébe ajánlom nálam késziUt fel-nylth\'atlán vertheim pince
éa mák táraáraimat.
Fürdős György
lakató* NAOVKANtZSáN, fOk&zy utca M.
Csilke István
elsőrangú angol és Irancia nöi dlvatterme Kazlncy- utca 12. n.
Zrínyi Miklós utca 38. ás Zrínyi utca sarok
MAOtCS JÁNOS
térflszabó Nagykanizsa.
Ettvia-tár a. tzim Ro««nlhol pák ház.
KéaxHaiíaSawaamfl urtru haltat a MMi ,, iagdtvafo-•aiib ki.lfatbaft jutAnuaaAron
Ai^a,it»«i mffitáksái min a«n itíítnum órtát) »áiaarMH
Síi... maahitáara vtdáfcra
ta »vflk. i ii i
—»
MOLNÁR SÁNDOR
KBiaeo» oSan is.
S Telefon SSI. s Kéasil fényeseit éa matt bútorokat cyyasartl éa teufluumakb ki*Malbeji, úgyszintén épIStWnimká-kal éa boSkcranSaaánckci.
Csaynicsár Ferenc
kocalkováea éa lópatkoló
Mwar-i. 57. : TeKla 283.
Elvállal C arakba vágd munkál legtalányosabb árakon. — Telefon meg-Mváara háshos megyek.
Brantin József TEMETKEZESI VAUáUTA Nagykasizsán. EftMs-Mr 2. sz.
(SATTlSa HAL)
K4at k\'oporaóK jutanuea Áron — ElvillaToli .gy-■lártt áa diaxaseíib laaiabL.
Kaphatók.
htimk«t. Aáztatos aztatam* bon kéaz bútor tagalcaóbk áron kapható. mmm*mm*mml
Papírszalvéták
Naey válaastékban Igen talányon áron kaphatók
Flschel Fülöp Fia
paylrlwresksdtetlNB.
3 b
Aki li^stlK ér olcsón akarja ruháját mosatni, annak i»if<M uHl sryart-mányu a/"tmzsppaa síééS SC m oa ó-;; poromat. 9
¡HJÜ-AI" LlWT Uá|r«HL 21
Rgg »rébl sUsdsakM NMügÉi
Irodaszerek
Fischcl Fülöp Fia »fit tel Adóéba
5ier«hetók be legjutá-nynMtib a on legfta-CYobti v álvtaztékba\'n.
Somogyi Faraac épitö
PetSfl-W 77. h. Elvállal nMaanU épület munkákat azakaierU kivitelben: ráfi épületek átalakítását. — Terveket kótlaégvctéackal fulányoa áron Waatt
Sebők Károly órás
Nagffctnlzu, Klráty-stca
a Sarlnry kái >■ Aiánlla raktárát a legfőbb vyártáau minden féle toll, ébresztő és zsebórák bnn. — Oraiavltáaok évi Jótállás mellett
MkltsstfMKM tszkMMilsik
VELECZ EDE
Caongery-ut a. -(Dr. nralalar MUQ.
Készít ii| rendszerű AOÓ CIPŐKET szegezés éa varrás nélkül Jutányos áron.
Kézimunka 9 elő-nyomda üzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az óaazea anyagok, valamint a legszebb raizminiákJegnagyobbvá-laazJékban fulányoa áron kaphatók. W£g£R mjgjj mraiy na a«-ta iif
Skrivalits Istfii
Rankasbu, r»WHt tt
Ajánlja a leg\'obb aá|ét kcazlwall csizmáit éa mindennemű lábbelit, melyet olcsón bocaáft a t- veví-kOzOnaég .-endclkezeaérs. Vidéki rendelések ponlrf-aaa eszközöltetnek.
Somogyi Gyolánó
Vörüsmarty-utca 54a házilag kezelt moaO ÉS * vasaló intézete, melynek fócMnye. hogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan luunka. — Kívánatra a ruháén házhoz is megyek
BERECZ LAJOS sri-ts nNltfl Spisz-4zMt kinkisim, Kktf|-itu 34. Készít mindennemű :: CZIPOKET :: legjutányosabb áron. Javításokat olcsón tállal.
ORBÁN MIHÁLY
Első nagykanizsai tulipán gőzmoaÓ-, fény-vasaló- és vegytisztltó intézete Eötvös-tér 29 Elvállalom az öaazes hás-tariásl fehérnemtlek °tlaz-titásál legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pon-toaan telfesllek.
Loncz Boldizsár
tfiU-iyitit k Nima-satH Potan-ut aa-ih szám. Elvállal kómlvea éa cserepes munly^at, úgyszintén minden átalakítást olcsó áron. : -
Steiner Fülöp
lérfi- éa nól cipész aathory-utca te. sz
Készít mindenneo>U férfi- a nól cipókét legdivatosabb kivitelben, fulányoa árak mellett. Munkáim lartóa-aágáárt azavatolok. a
Levélpapír
A legszebb és leg-olcsóbb lévélpaplros-ufdonsdgok : Piscbel Piilöp Pia poplrkeree-kedeseben knpbaMlL trO- éo ra|zsz»r|kkS la értSol raktár.
EGYENRUHA-SZABÓ
Krausz József
Sugár-ut IS. az. dvátlal bármely fegyver nemhez tartozó sgyaa ruha elkészítésé: es át alakítását. - önM(ii«»«k\'<» tsnalék», M«Mk rétaéc* lat |aar«larml«aalta<maMly*ni kait ikM SriHi kéayllvk
LsfisM szárakszáhetf —
S Klapipa «nndéflló Snsárrvi 24.
Hamisítatlan badacsonyi borok, meleg éa hideg ételek. kllUtio Halok min den Wöben a I. közönség rendelkezésére állarmk. »oa»<»>l»«>l«Us. Abarten\' ,CK atriliw rll^rwilflyi
MENOLOVITS JÓZSEF
azeazgyár berendezési vállalata - Klrály-u. 46. Elyúllal e szakba vágó mlndonnaraU munkákat, loviibbé vfzvezclékck, vlzmelagltók, rézllatök, éa permetezők kéazliéaéi aa favltáaát, v/ilnnilni réeadértvak ánoaáaái.
UR1 OIYATSZABÚ-HÜHELY Oottrelch Antal
Nlrály-trtQ« 41. X mái kpr Igényeinek ml«*
(kn t«k!nfeti>«n m«fMsiá modern urt ruhák k4«il> télét Jutányoa érmm váU int!«. - Láeétketl Páfk«» •éere ■sie>eyytlft»»néB| — Mái Is klmegiyek. aas
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyorsan ás elesá árban :r készülnek a a
JÁLÁ" RYOMOA K.-I.elL NASf SANIIIAS.
^Hungária14
modem dm- ét «obafcstészetl vállalat Eötvös-tér 31
i. Nyomatott a kiadótula)donos Jj»U Hírlapkiadó áa Nyómda Itáasváaytársaaái" kftnyvnywdá|ában|Nagykanhaáo. Iga»gató>tFi»ckíf^ nö.
XU. évfolyaas
Nagykanlssa, 1*14. Julius 11 cf ütörtök.
100 ßwtm.
u. ScidtwaMMff in J^MÜiÉBEtadU
NAGYKANIZSA, Tdefon-nán t 78.
hirdetéseket és nyflhteret díjtáblázat szerint vesz fel a kiadóhivatal.\'
WmA
.POLITIKA I NAPILAP."
■llsiliH Mii
Naevanáv» Fálám . \' r - - - kná»a
Bgáaa áap , , , . . HL— „"
fiatal «sátklláámali
4I|T Mta l . fT., 1.60 kor.
FáJJÍIÍ*1" .„,,.\' 4.50 « 9.« „
Erim ám . f, . , , - IS - .
Egyes i szám 6 fillér
Mulatságok, báli kimutatások, és magán-körfemíhyek dija soronként 60 fillér.
Milium! unitul Iliül II Mir
Eljegyzési és esketéai értesítések dija
5 korona. Köszönetnyilvánítás ó korona.
A politikai helyzet.
Az élet szürkeségéből Ismét vMág-lörténelmi események bámozódnak ki. S agy látszik, hogy a szoros értelem ben .vett állami és nemzeti politikát mégis csak a világra-szóló események befolyásolják.
A trónörökös erőszakos halála megdöbbenés! h<l-
nsey és írepyetten tett világszerte—s még ma Is. hetek multán, uralja a világszenzáció az államok hangulatát. Monarklánk Igaz, megrémüli, Szerbiát pedig reszkető fáz "fogta el. Oroszország árgusszemekkei figyel és vigyáz balkáni kegyeltjeire. Fránclaorsz á g gunyoros kacagásra fakad, mert hiszen neki bliktri a császárság és a királyság. A szürke ís bűvös Anglia fontoskodik s a majdani vesztest óhajtja megsarcolni. Németország a kardjára csap s kijelenti, hogy vége a türelemnek-
Az aprócska államok meghunyászkodnak s csupán a nagy Olaszország hallgat, mert céljai beláthatatlanok.
Vagyis igen misztikus Időket élünk. A legautentikusabb példa erre a magyar ellenzék kánikulai, fantasztikus, harcias álláUoglalásar^Azt hliwfilr, hogy az aratási munkaidőben akarja biztosítani á jövendőben való aratását: kormányra jutását. Nos hát, a küzdelem célja nem Is lehet más; a taktika azonban mégis ~ hibás alapokra van helyezve.
Az ellenzék Igen hosszú Ideig passzív volt.s most a kánikulai „taktika a parlamenti munka újból való fölvételét követeli az ellenzéktől. Mivel pedig az ellenzéki munka már régóta egyértelmű, vagy legalább is rokonértelmü az obstrukcíóVal, a magyar parlamentben megint kitört az obstrukcló. Az ellenzék, mely oly sok fontos és való-
sággal korszakosnak mondható reformtervet engedett szó és megjegyzés nélkül törvényerőre emelkedni, hirtelen rá-vetette mag ff teljes erővet a törvény-: kezésl illeték és a szeszadó módosításáról szóló javaslatokra.
Ez magában véve nem olyan nagy baj, mert hiszen ezek a javaslatok Is elég fontosak arra, hogy az ellenzék és az egész parlament behatóan* foglaikoz-zék vele. Nyilvánvaló alöftbtn, hogy az ellenzéki ostrom nem -a- szóban Isvrt javaslatok ellen irányul, hanem azt célozza, hogy a kormánynak-ama terve, hogy a közigazgatási javas\'alok még a nyári vakáció előtt tárgyaltassanák le, meg ne valósulhasson.
Hát hiszen blzönyös.hogy helye sebb lett volna e nagyfontosságú javaslatok tárgyalását őszre halasztani, mint most a mezőgazdasági munka közepén és a nyári üdülés idején forszírozni a dolgot. De a közgazdasági reform eszméje annyira meghódította már a lelkeket és annak szükségességéről any-nyira megvan gyQiödvc a nemzet tul-nyomó többsége, hogy az ellenzéki küzdelem, ha annak arányai mesterségesen ki nem tágittatnak,. már csak Igeh szűk keretek közt mozoghat.
nincs, mert a magyar nemzet a pálmát mégis csak annak a pártnak fogja nyújtani, mely a nemzeti érdekeket ki-elégítve érdemet szerez arra. n-
FORUM.
A nagy távolságból nagyon neCéz megáll»- \' piUui, hogy miként keletkeznek esek a - kinkr amelyek Belgrád magyar lakosságát megszalasztják s monarkiaazerte a legnagyobb izgalmakat keltik. Annyi bizonyos, hogy a levegő •rendkívül puskaporos s. aflr Szerbiában, mint Magyarország-Ausztriában a szenvedelmek végsőkig (51 vannak korbácaolva. Az pedig több a valószínűségnél, hogy éz izgalmakat mesterségesen szítják. Hogy magasabb érd ekek bél-e, vagy f pedig csak közönséges börze-monőverböl: nem tudjuk. De á munka rontó, energiát zsibbasztó riadalmakból már éppen elég. Most már világosságot kérünk* bizonyaágot követelünk. Ha a "hivatalos Szerbia bűnös a szarajevói rémnap előidézésében, — engedjenek bennünket rá, hogy eltiporhaasok. De diplomáciai bravúrok, vagy tfiaadai manipulációk érdekében lelket lenség, bűn • milliókat és milliókat megfoaztani a normális élet nyugodalmától.
irécsey Zsigmond elhalálozáaának évfordulóján
Egyébként" is a meginduló lia.cbaiMicm L^lr**\'\' H°gy •
. _ , .. — • • mesternek sem a síremlékét, sem a (közgyűlési
a körül forog majd a vita, vagy legalább Is nem az lesz az ütköző pont, hogy jó, avagy rossz,\'"szükséges, vagy felesleges-e a közigazgatás államosítása, hanem afölött fognak heteken hónapokon át csatázni, hogy illő és cél-szerü-e a^Szt. István ezeréves alkotását, a magyar nemzet legősibb áUamfen-tartó Intézményét áldozatul . dobni a kánikula okozta parlamenti szenvedelmeknek.
Ali téhát a harc, ennek a harcnak j végéredményben azonban semmi értelme
terem részére szánt arcképét nem készítették még el. Nem kutatjuk, hogy a mulasztásért, a közgyűlés színe előtt tett többszöri hivatalos Ígéret megszegéséért- kit terhel a felelősség. Csupán magát a szomorú tényt konstatáljak, hogy a közgyűlés kegyeletes rendelkezése,\' parancsló határozata végrehajtatlan maradt mind a mai. napig. A mulasztás sürgős intés* kedést-követet Vagy a síremléket és az arcképet kell mielőbb elkészíteni, vagy a mulasztásban vétkesek ellen kell haladéktalanul a fe-.gyelmi eljárást megindítani. Hármadik . eshetőséget • dolog szelleme nem ismer, nem tér.
Ifj. T o r m a Tóni Jónevü zenekarával körútiéról megérkezett.
O Minden csütörtök, szombat és vasárnap A KÖZPONT KÁVÉHÁZBAN O
Szíves látogatási kérnek ..... KARDOS ÉS STEINER. = 1 . i . ..ii , , « ,
a
ZALA
Itt 4 jH—16.
Iparosok ti kereskedők a parlamentből
{-S«/d/ tméiMmkltí.) Aa ondf iparoaei éa kereskedői tudvalevőleg Budapesten választási bízott aágot létemtettek, melynek az a célja, hogy a jövő évi választásokon as ipar», sokat éa kereskedőket szervezze s as 8 ré-ssdkre is hsrtoaftsoo mandátumot a parláment-kau A hnottság as agitálást már mag is kaidtc s bh. a következő átiratot Intézte a nagykanizsai IperéeslélotheB t
A budapesti ipari estöletek elnökei értekezletet tartottak éa egyhangúlag elhatározták, W|y as iparosok éa kereskedők érdekeinek megvédelmezése céljából asükségesnek tartják a jövő évi orssággyülési választásokban tevékenyen részt venni és minden erőből oda törekedni, hogy a jövő parlamentbe iparosok, illetőleg kereskedők is képviselőkké válaazta-sanak, hogy ott as Iparosok ét kereskedők érdekeit katkatéaan védelmezhessék. Az 1915. évi általános választásokra elő kell készülni ss egész ország iparos és kereskedő társadalmá-
fontoaabb résalete as a munka, amaly a választói névjegyzékek öasseállitásával van összefüggésben. Ha a szavazásnál céh akarunk érni, akkor gondoskodnánk kell arról, hogy minden iparos és kereskedő, adaték ebhez az uj törvény szerint joga van, tényleg benne legyen a választék uj névjegyzékében. Az értekezlet " hátáfozatáaak megtelelve, épen ezért arra kérjük bizalommal a tekintetes elnökséget, szíveskedjék tagjait körlevél utján, vagy más alkal-aaas formában arra figyelmeztetni, hogy a választok összeírása a napilapokban közölt tájékoztatók szerint julius kösepén kezdődik és két hétig taft. Hivja fel összes tagjainak fi-
gyelmét arra, kogy saemályeeea járjanak a névjegyzékbe vett felvétel érdiben, gylaldni jenek meg anrél, kogy té^lfcfeK ették-e éket a névjegyzékbe és ka kS>m%*ii módon sérelem esett vohaa rajtuk, rjjwilápk menten a felvételt, ~ illetve a hiba UjgaSfik- Tájékoztatásul itt felsoroljak, Kogy az uj aSaailásI térvény szerint a választójegyzékbe felevendő azon iparos, illetve kereskedő: a) aki az iflS, évi választói jegyzékben fel volt véve j b) azon ■ 24 éves magyar honos, aki agyanaaon községben 1 év óta lakik éa egyetemet vagy más (8 is kólát, «vagy a főgimnázium, főraális-keta, goadaaági, ipari, knreekedelml srakiako-lák legmagasabb osztályát sikeresen elvégezte | e) azon 30 éves magyar konoa, aki iparengedély, illetve ipartgaaolvány alapján őaéllé Ipart h. vagy kereakedéat folytat, ugyanazon Ms* aégben I év óta lakik és Igazolja, hogy az elemi iskola 6 osztályát vagy a középiskola, Uletve polgári iskola 2. osztályát —■ vagy az iparos, illetvb kereskedő-tanonciskola 3. osztályát — vagy as elemi népiskola 4. osztályán felül a tanonciskola 2 osztályát vagy valamely államilag szervezett ipari azaktaafolyaaaot végzett; d) azon • 3\'T~ éven, állandó \' lakással
és azok másolata* aesa tndje áráé séinsil tndást as Hl in»« hamuig«* la £fepolbatja.
Fertőtlenítés p
akadái y okkaL
* á-.. - » VV -¿i—
Magtámadott rmméilr.
(Saját taMtítánkfáL} As egéas város lakosságát rang- és v^yahélénbaég nélkftl hetek éta örőköa rettegésben tartja a rfli kan; és kanyaró járvány folytonos terjedése. Egéasea a Ingat éh bi napokig a betageág mindig nagyobb asámhan aaedte áldoeatait a caak néhány aap óta ;na a. járvány srtln&fálban, fia természetesen nem azt jelenti, k ogy most már féh-et^hetjük az elővigyázatosságot, sőt, ka vn> lamíkoV, hát moat kell őrködni a honánktartozók egészsége fölött, aekogy a már vég» elgyengülésben lévő járvány ujbéi erőre kapjon. Senkisem tudhatja, hogy aáelyik napon lepi meg orvai a goaoes betegség gyermekét, vagy testvérét, s Így érthető az embarak is.
akwy legalább 20 korona egyenes állami adó van kivetve; önálló iparoa, illetve kereakedök-nél e feltétel helyett elegendő Igazolni, hogy állandóan legalább 1 segédet, foglalkoztat, ha nincs segédje,- hogy egy adónemből 10 kor., vagy több adónemből összesen legalább 20 kor. egyenes állami adó van reá kivetve j esőn 30 éves egyén, ki bár nem tud iaai, olvasni, de akire állami adókból együttesen legalább 40 kor. adó ki van vetve A választói lajstromba felvétel- végett személyesen kell jelentkezni, ott n szükséges bizonyítványokat, vagy azok bélyeg- és díjmentes másolatalt be kell mutatni. Aki a bizonyítványait elvesztette
Ma már ktvsaakb oknak van a félelemre. A járvány nagymérvű alt erjedését főleg na okozta, hogy soksn, különösen a szegényebb népoeztályhoz tartozék eltitkolták, ka betegük volt. Így akarták az ezzel járó kellemetlenségeket elkerülni. Emiatt Sátán a lokalizálás icn sikerülhetett, mert a fyaatitlaa járókelők aa utcáról vitték kara- magukkal a betegséget Többlzben már feikfviok a rendőrség figyelmét is erre, de ugy látszik eredmény nélküL.
Annak a káros éa gyakran végzetes tá-~ jékoeatlanságnak, amellyel a lakóság egy része s ragályos betegségeket kezeli, ssinte iskolás
Botsai Láazló i
Elszállásolás.
Az öreg huszárok a delevényesí „Körül-eukros\'-ban vigasztalták egymást a világ múlandósága -miatt. Mind három évesek voltak Ravasz Mihály őrmester, kvártélycslnálóval az élükön. Csak az imént érkeztek portól lepett peripájakon a csárda ele és mielón szerfölött-fontos hivatásukban eljárnának, betértek egy -ks bufelejtőre. Meg tanácsot is kellett ülni holmi kényes kérdések felett, hát erre a néha kiválóan alkalmasnak Ígérkezett a „Körülcukros".
Már báróm, faluból távoztak bizonyos — itt el nem árulható okok folytán, megnyalt orral a világ első katonái. Ez a felsülés pedig első sorban a szálláscsinálók parancsnokának, Ravasz strázaamesternek vált szégyenére, akinek eszén a kaján öregek immár harmadszor taljártak. Vigasztalédásnl szorgalmasan áztatják torkukból az országút porát Vörös Mózes csapiárosnak ecetes borával és Ravasz strázsa-mestertől várják mentőgondolatot.
Magához is segiti a strázsamestert a harmadik kapa — agy véli, megtalálta a talány kulcsát.
. .. Holnapután Leveleshátra van tervezve a beszállásolás, ettől alig negyed napi járásra esik Bolkavár, azután sokáig nincs falu . . .
Ravaaz őrmester, mint jó harcász — idő előtt el nem árulja pompás ötletét, hanem meghúzzák a megeresztett hevedereket, aztán négy emberével beletemetkezik az országut-lehér porfelhőjébe . . .
Leveleshátra érnek. -Lassan beporoszkálnak a faluba, összesúgnak a legényen, még , lovaik sem ágaskodnak\' a m askátlls ablakok a lőtt — ahogy ant eddig magasokták. Végig
lépnek a falun nagy csendben, mindegyik kezében papir, plajbász és ahogy az őrmester rábök egy házra, jegyeznek a többiek. így <gzép csendesen kijelölik, máyik szakaaz, melyik tiszt ur hol lészen elszállásolva.
Aztán, mint a hajnali szellő neki eresztik paripájukat Bolhsvár irányában, ahova már nagy garral vágtatnak be éa a községházáig meg sem állnak. Ott a strázsamester mögöttesének dobja a szárat, maga talpra ugrik és nagy peckesen belépeget az épüfetbe.
Nagyot néznek az elöljárók a poros huszárnak, aki szóig sem engedi őket, hanem azon melegében rajtuk üt -a maga mondóká-jával.
— Adjon Isten szerencsés jó reggelt a tisztölt araknak. Sebtiben szalasztott bennünket a magas vezetőség, hogy k faluban előkészítsük a huszár svadrony szamára az éjszakázást. Mert holnap a svadrony Bolhaváron éjjelesik, — hát ezt gyüttem jelenteni, hogy tesfeék a tisztölt elöljáróságnak n lakókat a ««állások előkészítésére fölhívni.
A legöregebb, így legokosabb a tanácsban. Egyenes János bíró ur, mii menten ki jt pöki, ami a szügyét nyomja :
— Hát iszen csudálkozásb^ ejt bennünket a katonai vezetőség a\' ¿zent igaz, mert hogy mivel Leveleshát volt bementve szálló helyül, de ha az őrmester" ur ugy mondja, hogy Bolhavárt választották, akkor agy köll annak lenni éa mi nem ia akarunk ellenkezni, csak gyüjjön a katonaság.
Ravasz strázsamester magával elégedetten köaaörül a torkán, aztán illően elköszön azzal, hogy most megjelölik, hogy mennyi ember legyen bekvártélyozva.
a
Tekintélyes ember volt a faluban Egy«-aaa János, Bolhavár érdemes bírája. Kidonol-tatta a rendeletet, kogy a katonákat minden
" háznál készséggel fogadfák. Maga pedig lépteit a fehérre meszelt birói lak felé irányította éa belépve oda. magához szólította a kertben fógtalatoakodó skép leányát Zsófit
— Te meg édes lányom öltsd fel as ünneplődet és meg se állj addig, amíg Julcsa nénéd portájára Levelesháton be nem fordulás. A tavaly is elkelt volna melléd as istrássa, ahogy a fiaatyuk csirkéit számon vettétek a csillagos égen azzal a ~ hamis képű haszárral, amelyiknek a szeme se jól áll . . Hasogasd csak a váltadat, aztán mindjárt elhiszem, hogy nem valami nagy szerelemről beszélgettetek ott a kertvégben, amig közétek nem zörögtem. Szent igaz. hogy 1 üdvére közibénk hozza a fajtáját az idén is, kát ne tipj-lábj itt hanem Indulj, ahová mondtam^
Zsófi feje megszédült a kegyetlen szavakra, mert hiszen, ha csak annyiból állt volaa a dolog, ügyet sem vetne rá. Oe mit tudja azt az ő apja, hogy mit jelent a leányra egy nyalka huszár ígérete, hogy érte jön az Méa is, aztán ha majd leszerel, elviszi magával oda, ahol mindig vig danával ébred éa aiaiflr a dalos menyecske.
Azon gondolkozik, szint valljon-e az apja előtt vagjT könnyűivel búcsúzzék örök életére szépséges szerelme napjától éa a sötét kétséget és bizonytalanságot vélassra
Szemérmes leány lelke mevremeg azonban, amikor apja máaodsaor ia rákiáit hét caak megindul élete legszomorúbb útjára — leány-álmai temetésére ,,
Nem vigasztalta meg as útban leánypai-táaai éyődésa sem, akik astsáhaa osztoztak, «mert egéas leány karaván vonult a szomszédos leveleahátra. Tavaly ugyanis a katonaság várat lan megjelenése miatt nem aatét idő a laá nyok biztonságba helyezésére, de volt ia na» bona még hetek múlva la. Ki aanmaman, kt nevetgélve Indult hát útra, a szeriét kogy
IÍM. [uHut 16.
ZALA
Jás HBbáboritó «ad,
„,[j | napokban jitoMott 1« Kiskanizsán. Boyér jáaoa uyulom egyik leány» szintén Megkapta a »öibaoyt éa néhány nap előtt M|> balt „ A halálaaatat b«|—tölték a hatósagnák. Felsőbb utaaMva agy mWr ment B » hely ttJnére, bogy ■ kftWenltée és a bolttest el-ssáUtáaa Iránt intézkedjék. A halottas bálban | rendőr váratlan «H—naglIláinl találkozott a a házbaHek valóaággal föllázadtak ellene. Nem akarták a bolttestét kiengedni. A resdSr akkor figyelmettette őket ss eltenszegülés következményeire. Vince Ferenc nevfl napszámos Mesége. akit a figyelmeztetés dühbe hozott, a kötelességét leljejjtő rendőrre támadt, és a a gyalázkodó sértő kifejezések egész zápórát znditotta feléje. Végül la a rendőr kénytélen volt segítségét hivni, bogy kötelességét elvé-gesbesse. Az összetűzésnek persze követkéz-ményei is lesznek, ¿art a rendőr jelentést tett fölöttes hatóságánál, amely as ellenszegülök ellen szigora eljárást Indított. Ugyanilyen szigorú intézkedéseket kell foganatosítani azok ellen is, akik a ragályos megbetegedést eltitkolják, mert eszel az egész lakosság egészségét kockárs teszik, A hatóságok feladata, hogy fShrilágositsák n. **** szorulókat, —•*]— i— szeddméS és áilalmas játékot ümek a saját egészségükkel is, mikor Ilyesmit tesznek.
Főúri vadászkastélyból megvett néhány száz darab gyönyörű
öz agancs
lefőzve, jutányos áron kapható egyenként is GYENES és SZABÓ csemege- és vsdkereskedésében, Deák-tér 15. Telefon 91.
Az vy önkéntesek.
Tf
Kik vonlnik be októberben ?
JSaját tudósítónktól) A tavaly berukkolt önkénteseknek ttár csak két hónapjuk, van bátra. Szeptember elején tiszti vizafára bocsátják azokat, akik az öokéntaa-iskolát olvégesték, aztán, néhány napi kar áss firtatás után »szürke, de kényelmes civiléletbe vonulnak vissza as „treg" önkéntesek, hsgy .helyüket^ „libáknak* engedjék át Október «bejével Nagykanizsáról 22 ifja vonul be egyéves önkéntes! szolgálatra. Esek közül tizenhatot a közös hadseregbe, hatot pedig a honvédséghez osztottak be. A honvédségnél ezek az ifjak fognak szolgálni: Szépe László^ Vlaaics Gábor, Bogenrieder Ottó, Mexgár Ferenc; Nóvák jóaaaf és Faragó Zsigmond Közös bakák lesznek: Petrics László, Roseoberg Lajos, Szántó Zoltán, Krsuss József, Szeetaan György, Markó Andor, Horváth Pál, Gógl Albert, Handelsmann Ferenc, Leak Antal, Krausz László, Gara Elek, Dőri Zsigmond, Vermes Ferenc és Horváth Dénes. Az uj önkénteseket természetesen különféle fegyvernemekhez és ezredekhez fogják beósz<
Gyalog Európán
keresztül.
l
tani. Az eS?81 5*0» értesítés a bebivával uuhuáuft fej kladui, smályasb biHSégaHa U
milyen; emlékei maradtak nak. Bizony nem egy osztozott Zsófi keservében és megértette annak hallgatását. _____- —:.....■ •
mult beszáiláaolás-szép bíró
Ravasz. Mihály strázsamester a lóról leli álBfotta kis rsrp»*it ■ l»wl—KáH templomtéren. A kocka el volt vetve, most már caak munkájuk gyümölcsét várták napóleoni nyugalommal. Hogy pedig a várakozás unalmas ne legyen, vigan járt a hasas kulacs kézröt-kézre a beszálásoló haszárok között,, — mert pia jól végeztek . .
Ravasz strázsamester tekintélye igazán csak akkor nőtt az égig, amikor este hangos trombitaszóval bevonult Leveleshátra a portól lepett svsdrony és azt a gondosan előkészített szálláson kivül két fala szép lánya la várta.
Egyenes .Zsófi — csodák csodája — itt is ráakadt Darab Jóskára és annál igazabb volt as 6 örömük a nem remélt viszontlátás saiafcL Aztán SMgbcssékék a dolgokat, abol tavaly elhagyták éa az Isten őrizte, bogy Jóska a hajnali karcról le nem késett . . .
Annái nagyobb volt azonban a fölhábo rodás Bolkavárou. Az elöljáróság hivatalos tekintélyét erősen megtépázta a fölültetés és Isten őrizte, bogy hivatalos útra nem terelődött ás ügy, mert főképen a biró ur fenekedett a cudar strázsa mesteri a.
Egyenea Mró aram haragja azonban vég-leg eloszlott akkor, amikor magialant Darab Jóska, most már böcaületes dbll ruhában ás kinyilvánította, bogy egyenlőre nincs nagyobb ókaja, mint bogy a Wró aramat ipa urának szél-
A t arpiság kis ük, de a bkró ur szavaival áK«s»ha vége jó, saindaa jó . .
együtt már a jövő héten_leérkezik § htwyé
delmi minisztériumtól.
Irgalmas volt a nagykanizsai adóprés.
(Saját tudósítónktól.) Már a tradíció ia magával hozza, hogy az adókivető bizottságok működését sehol sem nézlkjő szemmeL Még akkor sem, ha a1 bizottság tagjai csapa arany-szivü, krisztusi elnézésü gslambepéjB uri emberekből kerülnek ki. Náhmk Nagykanizsán különösen semmi kifogás sem emelhető a bizottság méltányossága és humánus jóindulata ellen, mégis boldogan éa megkönnyebbülten sóhajtanának már föl az adófizető polgárok, ha a kivetést akár asoonal befejeznék. Hiába, as adókivetést ms is tortnrlnsk tartják mint a régi jó időkben, mikor nagyon sok esetben szaronnyal éa mogyorófával kellett ai \'adóporciót előteremteni a kincstári alaayokbóL
Török etaográfus Nagykanizsán
(Saééf tudétítónktál) trédkmt neadáge néhány- napra Nagykanizsának. AS Hapáar dL or eq^alista ás etnográfus, S konstantinápolyi tudosaány egyetemen a földrajz ás történelem tanára ssabálysaarftoo kiállított igazolványok és ajánlóiévalak kíséretiben ma délelőtt Nagykanizsára érkezeit, kataiból minden kétséget kizárólag megállapítható, % bogy kije- \' lentései megfelelnek s vslóságnak. A rendkívül ntelligcns, napbarnított arca ember, akin a portól megviselt, de arlas\' turista öltözet volt, Iratainak bizonysága . szerint az összes keleti nyelveket beszéli. Az európai nyehask közül egyedül franciául tud, s ezen a nyelven értette meg magát a hatóságokká]. A tőrök tudós arra a nagy faladatrl vállalkozott, bogy (jfilóf bejárja a Balkán éa Nyugateurópa államait, hogy mindenütt megismerkedjék a néprajzi sajátságokkal és a területi viszonyokkal Tapasztalatairól egy nagy etnográfiai tsr
rök lt«rmii»y viseli. Minden utbaeső hatósággal lepecsételtette és láttamoztatta as igazol* ványát s ebből kitűnik, bogy hat hóoap alatt Európa tekintélyes részét begyalogolta s naponta 50—55 kilométeres utat tett meg. Magyarország etnográfiai viszonyalt kdlöoös szimpátiává! tanulmányozza a erről külön nagy fejezetben azáadékasik beszámolni. A_ tőrök kormány, — amit elégé—különösnek kait ts* ~ lálnunk — nagy munkájához nem adott pénzbeli segítséget s ezért minden nagyobb késségben a hatósághoz forduL Amint Iratai bizonyítják, eddig még minden községben kiutaltak neki öt, tis koronás segélyeket. Haydar dr. három napig asarsd Nagykanizsán s ezalatt megiamerkedik a környékkel. Útjában nagyon sok értékes tapasztalatot tett éa rendkívül érdekes dolgokat asondott el. Nagykaaizaán agy kis kellemetlensége is volt A városi »\'frnlm-zottak ugyanis, akikhez tájékozódás végott fordult, eleinte nem értették meg, bogy mit
Mert sdót senki sem szeret fizetni s ha már i akar és meglehetősen röviden bántak el vele.
el keH menni a pénznek, — tartja a nép, — inkább a zsidóhoz vándoroljon.
Nos a bizottság munkája most már csak napokig tart. E bó 28-án lesz sz utolsó tárgyalás s aztán már csak as eredmény földolgozása következik. Ez . az eredmény talánnem less olyan fényes, ahogy a pénzügyminiszter ur, őaséhóaága üdvösnek tarthatná, de jóval, túlhaladja az előző évek qoantumát. Nagykanizsa ezentúl tekintélyes összegű többlettel járul sz állam háztartásához,\' mint azelőtt .Orvendetea és megnyugtató, bogy ennek az emelkedésnek nem a polgárság issza meg a levét A bizottság teljes elismerésre méltó jóindulatára és humánus fölfogására dicséretesen jellemző,\' hogy tekintetbe vették a kedvezőtlen viazonyo-nyökat. Csak kivételes esetekbetugstájgerohak". Altalánosságban mindenütt a tavalyi rátát vetették ki a csak ott emeltek, abol a törvény rendelkezése elkerülhetetlenné, vagy az adófél vagyoni viszonyai indokolttá tették Hogy a végösszeg mégis nagyobb lesz as előző éveknél, as annak köszönhető, bogy több jelentékeny adómentesség lejárt as Idén s néhány Idegen válalat nagyobb eapopiturát létesített Nagyka-nlaaán. A többlet tmlayomáUg araknak as adójából kerti ki.
Természetesen nem sejtették, bogy s porlepte turista öltözék alatt a konstantinápolyi egyetem tudós tanára\' rejlik.
J Fabritzfcy Irén
A Budapesti Király éa Magyar-■dskássk kasaiatlkasá
Itteni működése végleges befejezése céljából itt van-
Lakik Rozgonyi-utca 9-
Telefon 122. ss.
Fogad egész nap-
kezeli as össses szépséghibákat, korlátolt siánah— vállal aság villamos gydgyitásokst.
VI

4
ZALA
1914, jut*«» »•
LEGÚJABB
1 átirat-tele fon A fcápriaeMháa tlléae. ----------
Budapest, jallus 11 A képviselőház ma délelőtt ülést tartott, amelyen folytatták a bélyegilieték fölemelésért* szóló javaslat tárgyalását; Kua „Béla ellenzéki hosszasan kritizálta a javaslatot Utána Teleszky pénzügyminiszter szólalt föl s kijelentette, hogy az ellenzéki képviselők sokszor nem tudják« mit mondanak. Az ország pénzügyi helyzete csöppet sem siralmas s kár a nemzet hitelét külföldön lerontani. A progresszivitást ö minden vonalon Igyekszik betartani. A bélyegilleték emelkedése csak mérsékelt lesz. Az ügyvédi nyugdíj birtbsltása neki ls a »Ivén fekszik. Az ülés tart.
UJ katonai vaaottk.
Berlin, fnllus 15. A Vorwertz érte» tflléáe szerint Németországban félmilliárd költséggel «a| stratégiai vonalokat építenek-» francia ée woaz határok felé- Az uj vonalokkal a csapatszállításokat akarják megkönyitenl.
Ezer Millió.
Budapestről telefonojuák, hogy a tőzsdén iriszámltották, mennyi veszlea-ség érte a magyar pénzpiacot a balkáni háborúk óla. Eszerint a veszteség pont ezer millió volt
80000 bolgár
Az amerikai ut.
Budapesfr július 15 A Neues Pes-ter Journal, taeiy nem monamto mun-kapárti újságnak, mivel politikai magatartásában Andrássy Gyula pártjával szimpatizál, rámutat arra, hogy"Károlyl amerikai kirándulása nem felel meg .. a hozzáfűzött nagy várakzzásoknak. A függetlenségi képviselöVJelkes amerikai fogadtatása dacára Is eadig- összesen 2450 dollár folyt be ^adakozásokból ami a mi pénzünk szerint körüibelül 12.000 koronát tesz ki. A Journal hozzáteszi, hogy ebből még az expedíció költségéi sem lehet f edezni.
Wekerle nyilatkozata.
Budapestről jelentik r Az ellenzéknek nyilván nagyon kellemetlen We--ketle Sándornak, a koalíció volt miniszterelnökének egy újságíró előtt tett nyilatkozata,- melyben kijelenti, hogy őróla nem lehet feltételezni, hogy a megtörtént és bevégzett tényeket vissza-
zlk az ellenzék.
Szerbiában minden csöndes.
Belgrádbál telefonozzák: Itt csak mára alt eT a vasárnap kitört pánik. A tegnapot még halálos félelemben töltötték az idegenek, mert attól tartott k, hogy a vérfürdőt Nartwig temetése után rendezik A szerb kormány rendkívüli intézkedései azonban meghiúsítottak minden idegen ellenes mozgalmat Mára nyerte csak vissza á szerb f5vá ros rendes képét s most már remél\' etó, hogy a lecsillapult szerb temperamen ium a legközelebbi alkalomig csönd-ben marad.
A monarkia készülődik.
A Temps szenzáziós cikket közöl, mely szerint Magyarország Ausztria a Szerb és Albán határon nagy csapat• ötszevonásokat eszközöl. A lap szerint ezen csapotmozdulatok fts az olasz részleget mozgósítás közt összefüg gés van.
fegyver veszélyben.
Budapest, juliu* 15. Bulgária még s tS«-4. vassal 80000 fegyvert rendelt hadserege részére e budapesti gép és fegyvergyárban. A rendelés most készült el s azt tegnap indították útnak a Dunán- Amint Sserbin .erről értesült, rögtön intézkedett, hogy a román kormány kobozza el a Bulgária részére érkező fegyvereket, amelyeket Románián át kell szállítani Románia álláspontját ebben a dologban -még nem ismerik; de diploiAátiai körökben
moti sayy
\' wf Mj^ybco tk képvis^lotm interpellálják Tisza Istvánt.
^Gyilkolnak a szerbek Boszniában.
TjiSzarajevóból sürgönyzik: A Szarajevó küzelében levöBlofuj községben a szerb lakosság valósággal föllázadt a más nemzetiségűek ellen. A fanatizált csorda megtámadta Hofnágel Ferenc osztrák ■ koictmárost s a szerencsétlen embert válogatott kínzásokkal meggyll kották. Ha a csendőrség idejekorán közbe nem lép, még számos emberélet esik áldozatul a szerb gyűlöletnek. A gyilkosokat letartóztatták s a falut ka-tonai őrizet aláhelyezték .L
A közigazgatási javaslat tárgyalása. .....■. —
Budadestről telefonozzák: A vármegyei közigazgatás állomosításáról szóló korszakos javaslatot holnap terjesztik a Ház elé. Az
Délelőtt tárgyalják a közigazgatási javaslatot, délután pedig a bélyegilleték vitáját folytatják. A steszadéjavaslatra ezen két törvénytervezet letárgyalása után kerül sor. A közigazgatási i "töryényjaVaslaMjenyujtásánál holnap délelőtt Apponyi Albert és Andrássy Gynla fognak fölszólalni s kérni fogják a kormányt, hogy a javaslat tárgyalását őszre halassza. Ha ez nem teljesül, — az ellenzéki vitát Apponyi Albert fogja bevezetni ... • t
HÍREK
Finom Kajszin barack, befőzésre is slkslmss, kilónként
40 fillérért
ksphstó K színezi-utca 49- sz- alatt-
REVICZKY.
Halálának hosaopötödik >vtnr dadáján senki sassyaadékasatt mag róla. O volt m első aaodera magyar lirikas. Az aieő m agy költő, \' aki cilinderben járt, kávéházban aladt, vertet Irt a cigarettáról (6 még elgaratta néven nevest*), Bkí^daM (ordította és kórházi ágyon balt meg. O volt az ela* modehi lírikusunk és,huszonöt évvel a halála után, fiatal halála évfordulóján senki sem emlékezett róla Mégis egy hazai német lapban olvastunk róla egy kis tanulmányt. A hálás utókor kritikusa megállapítja rólp, " hogy kár érte, ha tovább él, nagy költő latt volna belőle.
Ea nem tudom, pont hol kezdődik a nagy l£kö és hol végződik, da én Raviczkyt így Is Vagy költőnek érzem. Ez ez előkelő és fáradt modern magyar tanította meg t mi neaszedékünket a szép szomorúságra és a bölcs lemondásra. Lehet, hogy es a tanítás nam éppen a legjobb tanítás fíHszterek
szássára Igaz is. hasznos fai.___________
Reviczky veraeibő örök fájdalom és örök vágy zenéje árad. Egy finom lélek vergődik a durva sors kezében s |e vergődéseknek, sóviárgásnak és lemondásnak halhatatlan ssavakat talál. »Ki szomorú nem volt, az mind pogány". Ennél rövidebben, ennél mélyebben még nem fejezték ki a legnagyobb földi igazságot.
Fiatal lányok, fiatal emberek, nem tudom bizonyosan, a mai rohanó kor, a film-szenzációk, a footbalbaérkőzések, "az autók és aeroplánok és* á foturlzmui kora megengedi e majd, hogy ti szelid bánattal éa csöndes részvéttel" hajoljatok Rezede költőjénekversel fölé?
Ti már józanok, okosak, izmosak, fölé-nyaack lesztek, fiuk és lányok és t^ján mag sem is tudnátok érteni, hogy hussonöt év előtt kórházban, rózsák és versak között, tüdővészben n koplalásról és robotolástél meghalt egy magyar poéta, aki a Pán halálét egy kávéházi asztalfő irta,aa»»ly akkor ~ egyúttal ágy gyanánt szolgált -neki.
AbeL
— A Zrínyi utcai esataraásás. A Zrinyi Miklós utca _ csatornázási munkálataira kiirt pályázat ma járt le. összesen hal ajánlat érkezett be a 14076 koronába előirányzott munkálatra. Az előirányzott összegből Meloceó Péter budapesti cementgyáros 3JV*/«-ot, Kreizler Ferenc mérnök ~2\'/a-ot, Weiss Soma vállalkozó 30-25%-ot, Sartory Oszkár vállalkozó 27<2*/. ot, Suknai Lajoa kőműves 15*2*/«-ot hajlandók engedni. A legolcsóbb ajánlatot tehát Wetas
\'Soma adta. A munkálat odaítélése fölött a közgyűlés fof dönteni.
— A legújabb Doák-azobor. Zalamegye nagy szülöttének, Deák Ferencnek Szeged városa monumentális, művészies szob-rott emelt. A szobrot Széchenyi István gróf ssobrával egyidejűleg leplezik le augusztus végén, vagy szeptember elején, aség pedig országos ünnepség keretében, ükre as ünnepségre ZalamSgyét, továbbá Nagykanizsát, akol Deák gimnáziumi tanulmányait végezte, — továbbá a Deák-család Zalába éáé tagjait szintén megkivja Szeged.
1914 Jaltai N
— tQ UtltMléli. Marcali távbeszélő kórpontot a póetaigazgatóaág jalhis 10-ével bevoata a Laikaoh oaatrák várossal való helyközi távbeszélő forgalomba. A beszélgetési díj 3 perceekiot 4 korooa. Sürgés hasiélgstésiit taiidaa dlj hfaumssninn. fizetett szolgálati meghívásért pcdif 1 karon a fbetendfi.
— yaHihilrHHi Mialatt Kssissáa kussm álmát alussza a »port, kindka vidé* kao f mag ff (portálét virágzik A zákányiak »■Sérnáp Kaproncán mái kőztek az ottaai Sport Egylettel. Mindkét csapat afék kombinált vagy Inkább válogatott csapat volt, amennyiben a iákányiaknál fi kanizsai (Hirscblar, Horváth, Péter, Róna, Sznnyó, Tóth a kapronealaknál pcdif kovát ország legjobb egyletének a zágrábi Academsky Futbal dobnak játékosai vendégszerepeltek. A mérkfizés elsó félidejében a horvátok Ifitek egy gélt, a második fékdfiben mindkét csapat két gólt ér el, végeredmény 312 a horvátok javárai A mieink igen jél játszottak (mindkét gólt Róna lőtte) s a könnyű vereségüket a zákányiak 1—I gyenge kvalitású játékosának köszönhetik.
— A|snakás halála. Száras Ferenc —qmsássoa. aki az Hsfi Mprrar harmadik emeletéi fii leesett, néhány nap előtt meghalt -a kőahérhásbaa. As Qgyéstség sr építés vezetőjét tette felelőssé a szerencsétlen napszámos haláláért. A mellék lépcsőnek ugyanis amelyről Száraz Ferenc leesett nem volt korlátja. Az ügyészség Osztermann Ferenc építésvezető ellen eljárást indított gondatlanságból okozott emberölés bűntettéért.
— Aa alkalaiaiottak boaszaj Amint a Za a is megírta, a rendőrség Beyerl Ferenc naigy kanizsai hentesmestert bizonyos szabálytalanságért pénzbüntetésre Ítélte. Beyerl hentest magát háborította föl legjobban az a szabálytalanság, amely üzletében előfordult a rögtön szigorú vizsgálatot tartott annak kiderítésére, hogy miképpen történhetett meg az az eset, amely hosszú évek becsületes törekvésé vj, munkásságával megalapozott üzleti hírnevét így meghurcolta. Kutatása meglepő eredménynyel járt, Kétségtelenül megállapította, hogy a szabálytalanságot alkalmazottai követték el boszubál, hogy neki ártsanak. Ezek után egéaa saemélynetét * i rrígnm óvó-iíttézkedéseket tett, hogy hasonló esetek többé elő ne fordulhassanak. Ezenkívül ügyvédje utján megtette a lépéseket, hogy a hatóság is rehabilitálja. Készséggel konstatáljuk a fenti tényeket, mert csak örülni tudunk annak, ha agy régi, becsületes iparos üzleti jó hírneve
~az alkalma róttak gálád bosszúja miatt csorbát nem szenved.
— A bérkocsik kérolme. A bérkocsisokra vonatkozó városi szabályrendelet akként intézkedik, hogy a bérkocsiknak már-ciastól októberig reggeli 7 órától éjjel 9-ig,
— novembertől februáig reggel 8-tól esti 7-ig kell nyilvános fiakker-állomásokon a közönség rendelkezésése állniuk. A rendőrkapitányság azonban a szabályrendelettel ellenkezően elrendelte, hogy bizonyon számú bérkocsinak éjfélig kell rendelkezésre állni. Néhány bérkocsist, akik ezen rendelet ellen vétettek,
— már meg is büntettek. A bérkocsisok most hosszabb és megszívlelésre érdemes beadványt intéztek a tanácshoz amelyben elmondják, hogy ae éjjeli szolgálat ellen semmi kifogásuk sincs, mert belátják, hogy est a fejlődő» városi élet megköveteli. Azonban kérik, hogy szabály-rendeletileg intézkedjenek az éjjelT szolgálat-
ZALA
rét s állapítsák meg as éjjeli tarifát Is. A méltányos kérelmet vaMaaiaülag teljesíteni fogja a taaács, da ettől msmkaa a közönség elvárja, hogy a bérkocsisok addig is tartsák be k rendőrség által drendett éjjeli szolgálatot.
— TaUatse maog Perlői Péter dm- éa szobafestő moderia mintáit. Zárda-utca 14. ssám alatt ______1.,_
— Sétatéri hlaanfc Nagykanizsa leg-szebb nyári helye, as nri kőafinaég találkozója Finom borok, vüágoa éa barna sörök /égbe hűtött pezsgöfröcscs és egyébb üdítő italok, hideg ételek, fagylalt, jegeskávé éa cukorkák. Pootoa kiszolgálás. Bámnlatoa olcsó árak.
SZÍNHÁZ.
• A tők él o tea asssoay. Lehár Ferenc fülbeaiásióan kedves éa mégis aeases zenéjü darabjával tegnap eate a klasszikus bájú operettmuzsika múzsája költözött be a színházba. Minden melódián aseglátszik, hogy a darab Lehár egy ifjúkori operettjének az átalakítása.
A (vániturá tdéTu (Qftl ttttal és hrfMléőél-
--I snaaliial ^. Lmman JmasáAmlna ■ esián is^mn áa Smv.i j v» W \' tSCOw mtrTIVtt\'a VarTWVWTV W
tehetsége bűbájos decensan harmóniába foglal össze. Az operett szüzaéje is rendkívül szerencsés. Vidám ötletek, szellemes, csiszolt dialoguaolc, mulatságos helyzetek kergetik egymást a színpadon. Mikor a- zenekar elhallgat, azt kell hinnünk, hogy valami szellemes francia vtjtfáték ~ dialógusába csöppentünk. A közönség megértően méltányolta a szövegírók munkáját éa sflfíl \' egymásutánban tombolóaa viharos tapsokkal fejezték ki tetszésüket n pompás zene és a szöveg szellemps fordulatai fölött. Meg lehet állapítani, hogy aa idei szezonba^ a tegnapi est aratta a színtársulat legnagyobb és legteljesebb sikerét. Ebben természetesen nagy része volt az elsőrsngu operettszemélyzetnek, aasely a tegnapi előadáson fölülmúlta önmagát. Játékuk sürün ragadtatta viharos tetszésnyilvánításra a nézőket, akik lelkeaen és melegen ünnepelték kedvenceiket. Teleki Ilonka alakítása még ssok alán is meglepetés, amiket eddig produkált. Elő-adásának közvctLeahájs. négy szerű komjkus készsége, rokonszenves megjelenése, hsngjának csodálatos ereje és tisztasága a\'legnagyobb éa legnehezebb feladatok megoldására predesztinálja. Galetta Ferencről ezúttal azt is megtudtuk, hogy nem csak értékes és tehetséges operett bonvivant, de egyben kitűnő vígjátéki szinész is. Horváth Mici kedves és graciozus volt a tüzes spanyol lány szerepében. Rákosy Ferenc pompás kabinet figurát csinált az öreg andalúziai őrgróf vaskos alakjából. Minden mondatára jókedvű, szívből jövő kacagás felelt a nézőtérről Szűcs Irén kis szerepébe kivételes művészetet és alakító készséget vitt. A közönség napról-napra fokozódó azeretettei veszi körűi a kedves művésznőt, aki minden njabb szereplésével tanújelét sdja annak, limy kivételes tehetség a nehéz éa változatoa szerepkörét a legnagyobb művészettel tölti be. Uj Kálmán és Matány ezúttal la rászolgáltsk a közönség tetszésére. A tapsból és tetszésből bőven kijutott nekik is. As előadás nagy sikeréhez erősen hozzájárult a""zenekar szép munkája is, amiért .as ambiciózus Gellért kar-meatert illeti a dicsérőt. A pompás díszletek és táncattrakciók szintén emelték s darab sikerét. A rendezéat külön dicséret UletL
* Flreál áBnyeta. A Ssgjk publikam ősziatéa sajnálja, hogy Füredi Béla igazgató súlyos betegsége miatt nem jöhetett as idéa Nagykanizsára, ahol Üksulata napról-napra nagyabb slhmisl szerepet. A kiváló színigazgató jslealsg judeedorfban gf égfksasl lati magét a onnan jltt/as aa as ömaadatas kir, kogjf állapota rohamosan javul s most már fi maga ja bizakodva remélM, hogy aaég a ayAN szezon alátt teljesen helyreáll a beteg sége s rövidesen ellátogathat Nagykanizsám.
• leinkéül klrok. Tökéletes saSsony, Mária Antónia, Mözikirály. Ez a három világhírű sláger újdonság van felvéve a heti műsorban. El keli ismernünk, hogy ilyea gazdag műsorral d^ rendelkezik még egy igazgató, a ki kell jelentenünk, hogy a fent jelzett pazar mfiaor a legkorrektebb előadásokban, korhű díszlettel és fényes jelmezekben kerül színre. Ma Lehár Ferenc „Tökéletes asszony" cirafl operette kerül színre másodszor. Holnsp Szo-mory Dezső „Máris Antónia" világhírű ujdon-ságáoak lesz első bemutstó előadása. Pénteken, szombaton éa vasárnap adják a .Mozikirály* cimü látványos ángy operettét, a társulat eredeti filmfelvétele után készített mozgó fényké-
„Katopadplpg" kerül sziaré gyönyörű táncokkal.
Baiatonberenyben az Ármuth-telepen
a nagy kanizsai Ipartestület dalárdája
hangversenyt
tart
f. hó 19-én vasárnapdélután 5 órakor, ::
• n n
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-üzlet
Budapest, jolins 15.
Késziro-fizlst
Változatlan.
Határidő-tzlet!
- - Bora\'nkféberrc 12.94 Bnzs 1915. fpril. 13.04 , Rots ok-óberre 9 38 „ Zab októberre 7 75 > Tengeri jnliusra 7.29 _ Tengeri atlgusztusra 7.39 Tengeri 1915. máj. 7-07
Értékpapír lőssdc.
Magyar kilel 747.—; Osztrák hitel 584.— 4\'/, koronsiáradék 78 50; Osztrák- magyar Ismvssot 049.- ; Jelzttofbsnk 380—j fcaaá-oMoMbsnk 445-—; Hasai bank 264 —: Magyar bank 437.—; Ritnstmnánfi 55». Salgótarjáni 629 -»-; KOantl vatnt »47.—* Városi vn-•ul 296—
FiMif asarkasatá ■
SaarkaaatSi Ntk latién

ZALA
lil4.|Mtai 1«
Meghívás.
A NAGYKANIZSAI TÁRHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
. • ■ j / \\ T. RÉSZVÉNYESEI
az 1914. évi suguaztos hó l-én défoéőtl II óraltar a Nfyfcssi ¡Mái TjbrflqrfMlfc Rúivénytiriuág helyiségében tartan dó
^^ rendes évi közgyűlésre. \\
azon értesítéssel hivatnak meg, hogy a felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleget és ennek, ugy az igazgatóságnak jelentését a társasági irodában és a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében az üzleti órák alatt julius bó 22-től kezdve megtekinthetik.
A részvények az alapszabályok 15. §-a értelmében a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaságnál elismervény ellenében három nappal a közgyűlés előtt leteendők.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1. Az igazgatóság évi jelentése.
2. A lefolyt üzletév zárszámadásának előterjesztése, a zármérleg- megállapítása és a mutatkozó nyereség felosztása feletti határozathozatal, az igaigatóság, valsmint s felügyelő-bizottság; félmmtMf __ " _,_■
-2L.A hivatalos lap Tciielőlcse.
4, Az slspszsbályok 18 §, illetőleg 26. $»a értelmében
a) a kilépő Ujnépi Elek Ernő, Dr- Bcntzik Ferenc és Hirschler Sándor igazgatósági tagok he vett ujsk, esetleg szoknak három évre leendő újbóli megválasztása-
b) három felügyelő bizottsági tágnak megválasztása 1 évre. -Nagykanizsa, 1Q14 1 jaKna lá-sa, --- - *m
Vagyon
Nagykanizsai Tárházak Részvénytársaság
Igazgatósága.
Mérlegszámla.
Teher
hpilkezési »támla
épületek könyvszerinti értéke . . . . . |
Összekötő vasul könyvszerinti\' értéke . . 3-
Árpalisnitó berendezés számla J
Leltári tárgyak számla.....\'. ."."."\'. I
fcrtckpoptr számla
4Vs» o közp. tkp. záloglevél n. é, K 1000-—
KUlöntéle adósok..................I
Pínztárszámla .
pénzkészlet...... I . .\' \'. : r
167101 ÜSfiOO
T7T
198701 30981 | íxm
900 ( 174617
1 ÍTÍ1V
406199 07
jh-
Kéazyénytoae ..........—
1UU0 drb teljesen beflzeleíi részvény
") Takarékalap számla ........
•í F, i.°/o kamat. . : . . . . Értékcsökkenési alap szémla .... F. é. 4«.» kamal . . .— -"-\'"- -***) Nyugdíjalap számla , . ,t~ . . .
4°/o kamat ........
KUlön nyugdijalap számla . . . *.\' .
Ulnépi Elek Lipói alap .—:—:—:—,—■—,—r —P. é.- kamat • -— isfcsqjgsas . - \' Osztalék számla
Tél nem telt osztalék
£1046 XMI 09000
2460
) fclosztollnn nyereség 19W- IA. évről cgyen,eg )\'1918/14. évi Üzleti haszon . . . . Az Igazgatóság^ javaslatának el fogadén« esetén koronára emelkedik
souoo-
••) 70000-— úTOOO*
koronára emelkedik koronára emelkedik
" V \'."
aoooo 1200
íudli
iO
7006 89867
StfkMiO M0H7 044«a
ilisüo 8800 1060
47478
a
» 408199 07
"fartozlk
Veszteség« és nyereség-szamla.-
T
Követel
Vegyes\' költségek számlának üzleti költségek, adó, napibiztosi dijak 1915 1914 ... . . Tiszti fizetések számlának . \'. ...... . , .
felosztatlan nyer. 1912/1913 évről 7606:84 1915/1914 évről . . . 5996758
Effcsiei sat ijertttt1
| K f
! 32658 28
I 17279 96

1 47473 22
i 97411 46
K
Nyereségáthozat 1912/1915. évről leirva ujnépi Elek Lipót alapra Raktárkezelés számlától Fekbér ^ „ ■• ... .- .
qrlékpapir kamat\' „ . . Kamat . ,
8505.64 | 1000.— 8
4-
780Ö 84
41634 66
43769 13
45 i
4466 83
97411 46
Nagykanizsa,\'1914 junius^ hó .30. ■ , ■ \\
NAGYKANIZSAI TÁRHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Ujnépi Élek Ernő w Kertész Lajos
tgazg. elnök. gondnok.
Dr. Bentzik Ferenc Bettlheim Győző Hirschier Sándor Dr. Fried Ödön Schwarz Gusztáv Tripammer Oyu/a
tgazg. tagok. >
Ezen mérlegszómiát éa veszteség- és nyereség-számlát megvizsgáltuk és az üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsa.* 1914 julius 14-én
A FELÜGYEL Ö-B I Z O T T S A O; v »
Wallenstein Frigyes Knortxer Qyörgy Qrinin jössef \\
11)14. (ultM 1«
ZALA
A Débalaí Takarékpénztár épületében k«| udvari bolt helyiség azonnal
He i a. d.
-Ugyanott egy keveset hasznáh marha?, ■érkf eladói Bővebbet
Fehér Gyula urnái
Cacnferi-nt 27|a
A cognacgyárban
=====--kapható---i n e
eoqnoc, rum, 6 szilvórium, seprű, M5k|-, bualenyó-, barack-, dió-mm is esKrctnycpóiinka, mm
épagyminden fajta likőr nagy öve gekben, porcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az tq szeszadó kóvetk ezt ében minden pálinka drágább len és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón be-.
szerezhetni. —¡1
Bútor eladó.
Majdnem teljesen uj bútorok, u. m. 2 drb- dupls szekrény kihúzó fiók-- h»\'. "> »gy maciráccal. 2 éjjeli szek-rény marmor felülettel, I kihúzó asztal 4 szék. 1 plüs díván tükör betéttel, 1 álvány tükör, 2 fuggpny ráma és konyhaberendezés olcsón eisdó Rákóczi utca 12. sz. alatt. —
vtznzetck.Mtrtifiri» viitalitt
Null latvia
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 14.
Tisztelettel éitesitem a
J2S£
érdemű közönséget, hogy mű helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendestem be, hogy a
kulluiasl QDzernuel
végzem és igy sz ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..„. eredményéről. ,..,.
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótsl* lássál, úgyszintén sz összes kútszivattyuk és türifecskendök készítését, jsvitását és slskitását.
Ikolld éa mogbizhntó munkámról «ftámos ellsmerŐlevál áll s nngy I k Salamig MMkuMra
Nagy kiárusítás I
iTERN JÓZSEF
divatárnházábaii
NAGYKANIZSA, Központ szálloda épület.
Előrehaladott idény miatt a raktáromon levő, alant felsorolt áruk gyári áron tesznek kiárusítva t
Sport, lüster és selyem köppenyek, vásson, batiat, gre-nadin, selyem és crepdechlinblousok, kési fehér eponge kostümök és aljak, nyári pongyolák minden elfogadható árért, kési fehér hímzett grenadin ruhák 15 kor. feljebb.
lapkők liirtw áréit 1
Szives megtekintést kér minden vételkényszer nélkül!
Bazso József kocsigyára nagyhanizsán.
Állania kiállítást tart i lagizlósaU és - ItgjiM kfvítali i| bőikül. -
Cupfe-, bér- és ViszonlcdelB-, nyitott-, hajtó-, gazdasági és üzleti kocsik, valamint könnyű szekerek nagy raktára. — r tvállal mindennemű kocsik késsi. tését, javítását és tisztítását, f»ényezését és béllelésé kitűnő gondos munka és jutányos árak mellett. MINDENNEMŰ KOCSDteSZEK NAGY VÁLASZTÉKBAN. .
1 ll
I »
I
Vásárbérbeadási hirdetmény.
Báró Inkey József ui^tul ajdonát képező iharosberényi 4 orszá-
as vásár 1914. szeptember hó 1-től 6 egymást követő évre rbesdatik.
/ Az ajánlatok a bánatpénzzel együtt az iharosberényi gsidasági íntézöséghez küldendők. A bánatpénz az ajánlott árból 10*/.. * \\ Az uradalom fem^artja magának azon jogot, hogy a ■ beadott ajánlatok közül szabadon választhasson.
Feltételek az intézőségnél megtudhatók. Iharoaberény, 1914. juflus hó.
Iharosberényi gazdaság intézősége.
ZALA
Rendkívül olcsó tflzifa
löszt bükkhasábfa
218 korotat 1QGOO kgként házhoz szál tttva, vslamjoi fWyes kocsirako.raáriyon?. "kénirj^grendflföt$ Fitelep Cserigeri-ut ia szár». Ttíeföni 143
1 doboz legfinomabb csont-Ievélpapir
100 darab taptaloaiBaf
a boríték selyem-papirral van bélelve.
Fischel Fülöp Fia
—-fcönyvf és papirkereskedésében Nagykanizsán.
Horváth Gergelytől
megvett modern e hámul —
cserépkályhák
minden színben, előnyős fizetési feltételek és jótállás mellett jutányos áron eladó - 8
Bivtkbet nrftnriM\'N 6S
Itt4 fölHas I«
A város belterületé«, Főtérhez nagyon kőzd egy négyszobás lakás, ffinJfatobávaJ
űuguszúis J-re kiadó
_pppnp w agjmm
Bővebbet s kiadóhivatalban
117 76
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálok
Uralg hölgyek és gymen továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miltónyi Sándor és F a
cipőáru házában Nagykanizsa, Fóuron, s «áros paloU^fera.
Mérték etán készítünk mindenfajta cipőárui
Egy J éves leányka mellé
délutáni órákra egy polgári iskolát végzett kisasszonyka alkatai arast nyerhaL Cinj a kiadóhivatalban 11778
niEiir i crtsrmtsi iuzuu
gapts & iÄÄjari
cmMíZlé^ mlmMill brteprfsstk, W«tB<, ■»«■■■»fclJ >lt nfnl .fíJlHir, imufjűüt I MWIill in II Ji^ JU.
11 Ur. «*n s dupl«
vagy 1 mmmy utaké] l«*f ári S M h«
CBIEKKY R.itátméul Csalllalla—ázni
......... »— I»I Iii«, i.
><■»>■ ém K Mt • « fclljlli HP «MwH
BáM illlilM
■nciMt upui.t Tana j.
HlliimAn— nlaaM mm «*. wl(W(M «T*tr iiiSji
Nogyban I é> S.ltl,
Kochm.l.lar MU. «llnillll I.TMt». áiiiiUHn a»*M ■■>■«.
Ahol nincs lanhat iwélKklK
L »i»na M\'«n«aÍB MmMI I
IIUSRV R#$r«nqysl gyógyszerlóráMl | — Prtqrada. (Hcfalltch mdlrll)
a
Mf Hirlapkiadó és nyomda R.-L
Telefon 78.
NAGYKANIZSA.
Telefon 78«
Készülneki Mindenféle kereskedelmi, ipari« pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, müvek« meghívók, eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentések, névjegyek, falragaszok, körlevelek és mindenféle Ízléses kiállítású reklám-nyomtatványok.
Gyártunk i Üzleti könyveket. Ügyvédi naplókat Jegyzőkönyveket, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket Rajzfüzet eket és tömböket, Mintazacskókát, Fali-naptárakat stb
.jfty«MMtMt a kiadótulajdonos «Zala Hírlapkiadó 4a Nyomda Réaavéaytéraaaéf" k6nyv»yoBdéjibankNa«yk*aiiaAa. lcaat¿*. FtacbaT
XU. évfotyas I
Nagykanizsa, 1914. jaNua 17. péatek.
IM »«am
<?i..kai<Mg és
NAGYKANIZSA, a—a.
Telefon-axAm: 78.
Hirdetéseket 4s njjflMeret (
JijtáUánj MTOl «*U Itl-
■ kiadóhivatal. ?
FOLTTIKA I N APILAP,
BlIHsSXsi dralllf Wil)tw 1--■•-- kw4*s fn Um J>T. . , 1.3t Str. N.symWvr*. . % . . MO _ F«m ...... t.— „
K|to 14.*- ,
.. rmsi BMUHimf.
Egj . . . . IKS in.
FájSwjBvT . . j
t|<« im Egyes WálS é fillér
«ja t.-» ib.—
Mulatságok, báli kimutatások, ás magán-közlemények dija soroakéoKóO fillér.
Htttitiik inmui mim it mm
Eljegyzési ás esketési értesítések dija 5 korona. Köszönetnyilvánítás 6 korona.
Séta a korzón.—
Minden nagyobb városnak meg van a maga sajátsága, a maga jellegzetessége, amivel más városoktól kü-lömbözik. Kanizsának is megvan. Szomorú, de tény, hogy mi olyan tulajdonsággal külömhözörik más várostól, ami nekünk nincs. Nincs ugyanis nekünk egyetlen olyan kirándulóhelyünk sem,
után, vagy munkaszünetben kirándulhatna s a lei mészét gazdagságában gyönyörködve pótolhatná azt«z energiát, amit a napi munka és gond felemésztettek. Ebbe a körülménybe azonban, ha kelletlenül is, bele kell nyugodnunk, ae*t Kanlift- ¿Idrajzi fekvése ezt a luxust meg oem engedi.
Ha nélkBtözzfik is a zöldé!, vao azonban valamink, amit a liget hiánya folytán kénytelenek voltunk magunk megcsinálni magunknak. Ez a fő-uti korzó. Ez az egyetlen helyünk, ahova menekülhetünk, ez az egyetlen sajátosságunk, ami a vidéki embernek — esti órákban — szemébe tűnik s ami talán megkülömböztet bennünket más vidéki várostól.
Hát igen, a korzó. Vacsora elölt és vacsora után ez A egyetlen .szórakozóhely.\' Itt gyülekezik a város, apraja-nagyja, itt érintkezik a város társadalmának az a rétege, amelyik szórakozást keres. Itt adnak egymásnak találkát mindazok, akik — szezon idején — szinházba nem mennek, vagy nem mehetnek. A korzó van hivatva arra, bogy az emberek homlokáról a napi gondokat eloszlassa, — a korzón való érintkezés termi az üdvös eszméket és fejleszti a demokratikus érzést Egyszóval nekünk mindenünk a korzó..
Ét mégis ... Ez a korzó mostoha gyermeke "a város magisztrátusának. Ahelyett, hogy ezt a helyet fejleszteni s erre a célra alkalmassá tenni Igyekeznék, elhanyagolja és egyáltalán
nem akarja meglátni, bogy — Így haladván —- hovatovább alkalmatlan lesz ez a hely is arra, hogyha város közönségének szórakozó helye legyen. A hatóság legelemibb gondoskodása volna a „korzó* idejére a kocsiforgalmat onnan elterelni. Hisz nem egyszer történt már baleset: sót ha a korzó közönsége nem volna trenírozva, a? elgázolások na plrenden volnának. Mert hisz naponta láthatjuk, hogy micsoda örülétes kavatudásoi vannak, ha a kc-csisok szivük szerint tréfálkozni , akarnak, vagy játékos kedvükben vannak. A kocsiforgalom elterelése igazán je lentéktelen óhajtás, ha meggondoljuk, hogy a korzó maga is alkalmatlan a .korzásra" lévén az hepe-hupás, árkos-gödfös léglslf ftvfrrt, amrly száraz jdö-ben porzik, esó\' után pedig apró pocsolyák és mocsárkák szakadatlan lán-colata. Ilyenkor csak e ső rangú tangó -táncosok tudnak rajta korzózni. A korzót tehát olyan burkolattal kellene ellátni, ami alkalmassá teszi azt a séta céljaira.
Csak egy kis jótkarat, egy kevés érdeklődés szükséges, hogy a korzó méltó állapotba hozassék ahhoz a közönséghez, amely látogatja.
Ezzel kapcsolatban felvetünk egy eszmét is, ami más városokban már bevált T. I. :a Szépitö-egylet, amely már annyi jelét adta életrevalóságának, vagy valamelyik jótékony-egylet kérelmezze a városi tanácsnál, hogy a korzó 1 két oldalán bérszékeket állithasson fel. Ez nemcsak a közönség kényelmét szolgálná, de az egyletet is jelentős anyagi haszonhoz juttatná, mert a be^ folyó 4—6 fillérek komótosan amortizálnák a. befektetett tökét
Ha a hatóság a társadalommal karöltve széppé, kellemessé tennéd a a korzót ugy valamiképen mégis re-kompenzálva érezné magát a város közönsége azért, hogy nincs kirándulóhelye. —6.
FORUM.
#
Nagy a panasz, zúgolódás az ellenzéki berkekben amiatt, hogy a kormány a nyári hónapokban is egyflttartja az országgyűlést s pláae délelőtti és délutáni ülésekkel gyötri az izzadó honatyákat. Ha életbevágóan fontos\'javaslatokról nem volna szó, ml is helyesnek tartanánk a nyári ülések ellen felmerült kifogásokat. A mi társadalmi berendezkedésünk valóban olyan, hogy aLká^ikfila heteit laeddőaégra kárhoztatja. Szinte térvénnyé vált, hogy aki az év egyéb szakában dolgozott, az a nyarat pihenéssel töltse. De épp itt a bibi. Értenénk, ha a munkapárt kérne vakációt, mert az őszt, telet és a tavaszt szorgalmasan az ülésteremben töltötte; De miért követel pihenőidőt az ellenzék ? Hiszen eddig távoltartotta magát a parlament épületétói éa a Háznak semmiféle munkájában nem vett részt. Milélé láisdslmakat akar tehát kipihenni ? Aztán meg a képviselő urak nyári munkáját is becsületesen megfizeti, az állam. Hnsz korona jár minden napra minden képvi* sélőnek. Erről az ellenzék akkor ae mondott le, mikor hónapokig kerülte a képviselőházat HUaz koronáért elvárhatjuk, hogy a képviselők nyáron is dolgozzanak néhány órát a Ház kényelmes, szellős munkatermében, A Zrínyi utca alaó szakaszának caatornáfáaá- 1 hoz valószínűleg még a nyáron hozzákezdenek. Előzőleg kisajátítások utján az utcavonalat hozzák rendbe. A nngy munkálat befejezése .után ez a rész egyik ■ legrendezettebb pontja lesz a városnak s valószínűleg ezáltal az ottani telektulajdonosok körében nagymérvben föl fog lendülni az építkezési kedv. Tehát remény van rá, hogy a Zrínyi Miklós utca alaó szakasza rövidesen rendbe jön. F«fl szemben azt kell látnunk, hogy a szépen Idépitett felső utcarész végleges reod esésével mit sem törődik a város. — A kövezetlen kocsijáró nyáron valóságos portengert áraszt a környékre esős időben pedig a feneketlen sárban -*wharl-nak a járóművet. És a Zrínyi-utcaiaknak még caak reményűk sincs arra, hogy a tűrhetetlen állapot belátható időn belül megjavoj. Az utcát ugyanis az általános csatornázással kapcsolatban akarják kikövékni. Ennél rövidebb terminust it tűzhetett volna ki a tanács. Például ezt: Kövezünk, de asajd caak asáz év mohra. Mert hogy a vízvezetéki terv előbb öhaön testet, kötve hieszük.
Hatóságilag engedélyezett
végeladás
Hirschler Jenő posztóüzletében Fő-ut, Városház palota.
As általános és egyebek.
tisztújítás
(Saját tmdóMmkt*fr R««éljük ■ lagjob bet Az általános tisztújítást, amelyet még i tmmil kellett volna dagtastaai, vatóazinSieg • tél fotyuOa megtarthatjuk. Addigra taláa i fölső lórumok rflntértt a választól lajstrom el len beadott felebbeaéseket. Mis kérdés uoa-ban, ImQt a sservexeti szabályrendelet életbe lép-e az áHalánoe tisztújítás napjára. A vár-■igyt e tervezeten oly nagymérvű változtatásokat kivan, bofy leghelyesebb volna az égésiét ujm alkotni. Az alispán a mi érteaülésünk szerint azt kívánta, hogy a módosított tervezetet rövid batáridő alatt terjessze vissza a város a megyébe*. A kitűzött idő fazonba« még arra is kevés, hogy a vármegye kifogásait lelkiismeretesen áttanulmányozhassák. De ■égis reméljük, hogy a szervezeti szabályrendelet már a vármegye szeptemberi közgyűlésén jogerőssé válik. A városházán ezt biztosra
veszik. _ ■ ■ V1
Éppen azért a rendőrkapitányi álláaok betöltését már nem is forszírozzák hivatalos helyen anuyita, mint kezdetbe«*—Aat akarják agysnis, begy a pályázat már az aj szabályrendelet intézkedésein alapuljon. A régi szervezeti szabályrendelet szerint ugyanis az al-kapitányi álláshoz négy középiskolai képzettség is elegendő, míg az uj jogvégzettaéget kíván s pályázóktól. Ha tehát\' bevárják az uj szabályrendelet életbeléptetését, akkor csak jogyéyzcttck pályázhatnak a rend óraikapitányi állásokra. Az ujabb vélekedés szerint a két állásnál nélkülözhetetlen a jogvégzettség, mert az egyik kapitánynak bonyolult bűnügyekkel keli foglalkoznia, mig a másik a rendőrbiróí tisztet fogja betölteni. A szervezeti szabályrendelet jogerőaségének bevárásából állítólag
_Z*LA . ..
még Időbeli késedelem sam fog bahővatkesai, mart a választásból — bármeaaytre slaaaaaah la a pályásat kiírásával — sseptembar előtt nem lasz semmi.
Az áhaláaos t isit újítás beiét ha tlaaul msssii van még, de a készülődések, azervea-kadések csöndben, titokban már folyaak. So-kaa azt jósolják, .hogy a restauráció aredmé nye meglepetéseket okoshat. Nem tudjuk, de tény, hogy vannaktünetek, aasafyekbőf arra is lehet követhaztetni. -t— ■;■•■■!.■: "l\'.\'X- *\'*<?• ■\'
(9*4 M"» 17.
JJLr Butor
Gazdag választékban, olcsó ¿réFfc^ kapható:
Snogyj Ede
kárpitos megnagyobbított és u j o n n a n.. berendezett raktárában . Kazinczi-utca 1. Városház palota. TELEFON: 316.
ítélt a nép,
A Gál-vagyon pantolán
(SmM* tudátíiónktói.) Azok\'az Izgalmak, ■melyek s aormáai rémdráma napfényre jutása idején; a társadalom fölháborodását kiváltották, már régen lecsülapultak. Az áüatiaa öreg házaspárról a közönség egy réSka már meg is felejtkezett talán a hosszú hónapok alatt, mri lyek az első kőzlaminyek óta elteltek. A vizsgálat azonban agy percre sam aalnt mag s az akták hosszú hónapok lelkiismeretes munkájának és kutatáaának gyümölcseként most már a király) ügyészség előtt fekszik.
A bűnösöket az ügyészség fogházában őrzik, a többi „közönséges" kis goaoaztévőtöl elkülönítve. ítéletet az őszi esküdtszék! ciklus folyamán hoznak ellenük a akkor jeleníti szállásukat valamelyik fegyház celláival cserélik fŐl. Az ügyészségen a napokban fognak hoszá a vádirat elkészítéséhez, ami tekintve a vfza> gálát terjedelmes, nagy anyagét, hatalmaa munka lesz Az ügyászség faladatát megkőay-riyití a* a kflrülnuéiiy, kap * »Mlóllah IIjj:— dalmea beismerést tettek. Vallomásuk szerint az öreg Gál István gyilkolta meg a vejét a az aaaaony csupán az nlásásnál segédkezett. A Gál-házaspár szerint a meggyilkolt (elesége nem tudott a bűntényből a csak hónapokkal utóbb mondták neki, hogy miért tűnt el a férje?
A törvény urai még csak ac ősszel fognak ítélkezni a véreskezű Oál-bázaspár fölött, de a falu népe már kemény büntetéssel sújtotta az elvetemült házaspárt. Gáiéknak saép vágyónak volt. Igaz, hogy az a vagyon eredetileg a meggyilkolt vőé vo t, de aaért a vagyon élvezetében senkisem háborgatta Oálékat. Mi.
Slaaoaka György:
Az orosz.
x . __ . J
Ahogy ma fölébredtem, gyöngén és ki fáradtsn és ahogy újra megláttam minden bútordarabon a magam zűrzavaros bánatát és szegénységét; határozott alakban támadt föl szivemben az a régi gondolat, régi erős érzés, hogy ma megint menekülnöm kelT az anyám szobájából, ma megint barangolnom kell a régi ismerős utcákon és ma megint sokat kell innom.
— Kábák, csüggedt fejemet alig bírtam. Hátamat és homlokomat forró csöppekkel égette az ejmult napnak és éjszakának részegsége ... O, ez a sok egyforma, fájdalmas fölébredés! . . .
.. Az orosz elhallgatott és félig pózolva, mellére csüggesztette a fejét.
— No és aztáiL? — kérdeztem. — Persze, nem barangolt, hanem beült ide.
Az orosz nem felelt Látszott, hogy gondolkozik. Látszott, hogy stilizálja, amit mondani akar. ■ ■ ■
Mert, bár züllött Hu volt és \' megszokott kompániája a ferencvárosi apró korcsmák törzsvendégeiből telt C ki, akikkel kártyázni szokott, akiktől ilyen módon beszerezhette a napi pár koronáját. — mégis nagy ambícióval foglalta gondolatait, szomorú érzéseit pompás szavakbi, még a meghitt korcsmákban is.
— Nos hát, ma este nem barangoltam és nem Ittam, — szólalt meg halkan és gyorsan és szép lehér kesét a homlokára téve, őszinte szemével rám mosolygott. ,
— Ma. este imádkoztam . • , Na nevessen ki, Ms este igázás, imádságos szívvel Imádkoztam.
Tudtam, hogy az orosz megint valami novella félével áll elő. Szerettem hallgatói szomorú mondatait, izgslutt, bátortalan, esteit árnyalatú szavait.
És tudtam azt is, hogy itt, a kávéház tiszta világos levegőjében, a tükör fényea miliőjében nehezére esik egész lélekkel őszintén beszélnie. Kírítt innen a kopott ruhája, bus-beteg arca és lelke.
—r- Nézze, Tódor, — vágtam a szavába — mi megint busulni fogunk ma este. Hát menjünk oda ahol szebben szabad és lehet busulqí, mint itt.
— A fiu szinte boldogan ugrott föl.
H.
Maximovics Tódor szótalanul ballagott velem a széles körúton, Ferencváros felé.
Ahogy olykor az arcára tekintettem, láttam, hogy mereven néz maga elé és idegesen rágja az ajkát. Biztos jelek, hogy - az orosz • beszélni szeretne valamit, már csak azért Is, hogy .közömbösnek, vagy morózusnak ne tűnjék föl velem szemben.
Karonfogtam, hogy több bizalmat, közvetlenséget öntsek belé.
Megértette, hogy intim, jó pajtásnak akarom öt tartani. -De ez a gondolata még\' inkább megzavarta. ~
— Kedvesem — szólalt -meg furcsán, bizonytalanul és arra kényszeritett, hogy meg-ájlúk és a szemébe nézzek, — kedvesem, hát
is csak, mi már többször találkoztunk és ... és jó volt ugy együtt inni; hát kérem, kérlek, szervusz Cser Miksa.! — fejezte be a komikus dadogását, gyorsan elpirulva.
Nem volt. már időm arra, hogy szeretve megszorítsam - a kasét és viaaaamoadjam neki, hogy: te, Maximovics Tódor. Mart a jó gyerek hirtelen betuszkolt agy asük ajtón, amely előtt épen megállottunk.
Hangos, meleg korcsmába léptünk. Itt inkább a sok embertest \'árasztott fül-\' melegséget, mint a vaskemenca.,
Tódor elvezetett egy kis belső szobába, ahol valami pincér lányféle sápadt teremtés üldögélt boros asztal mellett- agy nagyfejű, láthatóan bánatba borult emberrel.
/ Amig lekászolódtunk a sarokasztal mellé, amig a sápadt nő elibünk nem tette a jól ősz • szefogdoaott étlapot, az orosz rám sem mart nézni, sem azólani.
Hiszen az forgott a lelkébe, hogy hátha megsértett a szereteteiének imént való naiv nyilvánításával.
Sajnáltam Ja fiút, hanem aztán hirtelen világossággal kigyúlt bennem az az érzés ós tudat, ami eddig elaludt a egészen elenyészett a lelkemben, valahányszor Maximovics Tódorral találkoztam, hogy én is, én is olyan zürzavaroa vágyu, keserves kis életű, tehetetlen bns ember vagyok,- mint ez az orosz. Hát miért hazudjak én az orcámra tekintélyes tőbbetérő-séget, éppen ezzel a vert szívű emberrel szemben, aki talán egyedül - való rokona a lelkemnek.
Amikor oBtalah felsőbséggel szinte lehajoltam hozzá, azzal és hazug jólérzést se«* restem magamnak, (hiszen a nyomorult asareti szeretni a nyomorultabbat,) — akkor a hasug-ság gubbasztott bennem .... Kedves, kedves testvérem nem vagyok én különb te nálad ....
Most már én kerestem e megölelő, jó szavakat, amelyekbe! égésien a izivéig érhetek MfxiiMovícV Tódornak, amelyekkel kilophatom szeméből a tisztelő tartózkodást, amelyekkel testvérin ódon megsimogathatom • beteg lenét.
» (Folyt höv.)
1914. JttÜM. 17.
kor mi *éss családot a logbázb ■ szsRitották, — • hatóság gondolás cédából kiakarta adni as árván, gazdátlanul marcdt Qál-vagyont. S •kkor as a váratlan dolog történi, hogy a ía-laballak átok- alá. habarták a gonosztévők azzal feagragetőetak, hogy agy-keltőre elbánnak aaxal. aki) vállalkozna as üres porta gondozására. A Gál-tvagyon tehát, amelyért a gazdái csakakjis embert öltek, pusztulásnak, romlásnak indult. A házal, , földeket senkiaem gondossá a a falubeliek babonás irtózással messze elkerülik a kegyetlen bün színhelyét. így ítélkezett aa egyszerű falusi nép a ¡tormási bűnösök fölött.
iparosok
és a postapalota építése.
As alábbiakban a Zalának azon közleményére óhajtok reflektálni, amelyben a posta-palota építésével kapcsolatosan a nagykanizsai kisiparral foglalkoiihi Elmondhatom,—hogy a. nagy Dunántúl egyetlen városában sincs annyi jól felszerelt ipari Özem, mint Nagykanizsán.
Nálunk nem sz iparosságban kell a hibát keresni, hanem a nagyközönségben, amelyben — tisztelet a kevés kivételnek — meg van a aagyzáai viszketegség ás épea azért á lelyi -ipart gyűlöli és beeamárli, de ok nélkül és jól esik neki, ha üdékről vagy a fővárosból szerezheti be szükségletét Tovább kell keresni a hibát még abban, hogy Nagykanizsán nincs nagy épitővállalkosó, aki nagyobb munkára vállalkozzék és igy vidéki vagy fővárosi vállal-honófaa van utalva a várói kőlónsége.
Ezeknek a vállalkozóknak otthon aeg-vannak a asegazokott iparosaik, akikkel szivesebben dolgoztatnak, mint helybeliekkel (mivelünk). Kötelességszerűen mindenkor megkérdenek bennünket, költségvetést kérnek tőlünk és még egy pár szép szóval is kijelentik, hogy minket helybelieket előnyben részesítenek, ilyenkor a legnagyobb buzgósággal napokig dolgosunk a költségvetés összeállításán. Mikor aztán mindennel készea vagyunk, akkor jönnek az ő iparosuk által elkészített költségvetéssel, ss ipar-elnevezése szerint .ugrató költségvetésekkel", hol 20—30 százalék különbség mutatkozik, a mit maga a vállalkozó sem hisz eL Ezt teszik pedig azért, hogy legyen miként védek ezniök, , ha arra szükségük van; ezt mind az iparosság kárára és ebben a formában legtöbbnyire nyilvánosságra hozzák, értve a differenciát és akkor jön a nagyközönség, hogy a mi iparosaink nem tudnak számolni, ezekkel dolgoztatni nem lehet, máshol az iparosok több tudással rendel\' kasnak.
Igenis lehet dolgoztatni, már ezt bebizonyították a nagykanizsai iparosok az 1902. évben a helybeli honvéd-laktanyánál, ahol csak
« ZALA
kaaíaaal kisiparosok dolgoztak, az iparos munkálatok nagy Sswegat tettek ki, például a lakatosmunka 90.000 koronát, az asstaloamunka nagyobb ftssaeget tett lü, bádogos-, festő- stb. munka, amit egyes iparosok társ nélkül végettek, akkor pedig még esek kötűl—egy—sem volt gépütemre berendezve, mint most. Ezek\' a munkálatok pontos határidőre lesz állíttattak, a ieguagyobk elismerésben részesitt ettek ugy a katonai, mint a polgári bizottság által; többször hallottuk, hogy az orazágban nincs még egy knssárnya, amelynél szolidabb kivitelű munkát végeitek volna, mint itt. Hát ezt is teljésen nagykanizsai iparosok készítették. De az építkezési vállalkozó. is nagykanizsai volt.
1904. évben a soproni kiállításon vettek részt a nagykanizsai iparosok, négy vármegye iparával mérkőztek s az első he.yet vívták ki maguknak. Tehát ezekre as iparosokrs elmondani nem lehet, de nem is aaabad, hogy -ilyen »agy munkára, mint amilyen a nagykanizsai postapalota építkezés lesz, helybeli iparosok nem képesek, mert ez a mnhka még mindig kicsi ahhoz a munkához, mint amily nagy munkát már teljes becsülettel helybeli iparosok végeztek.
Koltn
Akit élve elsirattak.
vv
Egy nagykanizsai aaszony kalandja.
(Saját tudásilónktól.) Nem mindennapi helyzet középpontjába került a napokban, .egy nagykanizsai asszony. Az a furcsa dolog történt meg vele, amiről eddig csak—fantasztikus regényekben vok példa, hogy még életében elshstták és elparentálták a noha teljea egészségben van ma is, egyre-másra érkeznek csa-ládjához a részvét megnyilatkozáséi. Af SSet^ siarljrrt a ffiurrnplők fpiigy tslálhstnsk mulat, ságosnak, mint kellemetlennék, itt következik.
Major Istvánné nagykanizsai asszony ne^áqy nap előtt napszúrást kapott és beteg lén. Szerencséjére komolyabb baja nem—történt a a gyors orvosi segítség tnár másnap talpra állította. Majorné ismerősei között hamarosan elterjedt a baleset hire, de hogy," hogy nem, akik már ötöd vagy hatodkézből kapták, azok abban a hiszemben voltak, hogy az asszony áldozata lett a napazuráanak. Érdekes volna az ilyen szájról szájra terjedő hír lélek-tanát kinyomozni, micsoda változáaokon megy keresztfii, mennyi idegen elemet szív magába innen is, onnan ís,_ amig egy jelentéktelen kis balesetből sötét sorstragédiává komorodik ? Elég az hozzá, hogy Majorné már tegnap „is tökéletesen egészséges állapotban szorgoskodott a gazdaság körül. Nagy volt tehát a meglepetése, amikór kis lakásába koszorúkkal és résztvevő arcokkal állítottak be ismerősei. A tévedés természetésen hamarosan kiderült s azon Majorné mulatott legjobban mindaddig, mig a nagy részvét terhére nem kezdett válni. Most arra kéri a jó asszony az ismerőseit, hogy részvétüket tegyék el alkalmasabbá időre.
LEGÚJABB
• Távirat- telefon
A képviselőház ülése.
Budapestről telefonozzák: A képviselőháznak viharos ölése volt na. Az ellenzék heves klrohanáat Intézett a kormány ellen a szónokai súlyos sértésekkel illették a munkapártot. Az ellenzék Ilyetén parlamenti stereplése a munkapártot Is fölizgatta és sok dolga volt az elnöki csengőnek, mlg a rend helyreállt. A vitát Beszkid Antal vezette be jámbor fölszólalással. Utánna Me-zössy Béla beszélt s hosszasan támadta a pénzügyi kormányt, amelyhez azt a fölhívást Intézte, hogy az osztálysorsjáték most lejáró szerződését ne J»o«z-szabbitsa meg, mert abból saját kezelésben nagy nyereségekre tehet szert az állam. Tiltakozott azon kijelentés ellen, hogy a koalíciós kormány deficittel dolgozott Szóvá tette a monarkla fegyverkezését—Szcxlnlc lgüiclyesckb lenne a\' külpolitikai bonyodalmakat jobbra vagy balra eldönteni, mint bizonytalanságban élni. Utána Holló Lajos szólalt föl, s mindjárt beszéde elején kitört"a vihar.\'Tiltakozott az elleni -hogy olyan többség rakjon ujabb terheket a nemzet vállára, amely lopott pénzből jött Össze. A munkapárton óriási fölzudulás támadt s kiabálva követelték, hogy az elnök Hollói utasítsa rendre. Ez óriási zajban meg is történt Rakovszky István, Palugyaf Móric, Justh János azt kiabálták, hogy igaza van Hollónak. Az elnök őket iá rendreutasította. Az általános vita befejezése után Hantos Elemér mondta el záróbeszédét.
Nincs stábidság.
Szarajevó, jul 16 A hadvezetőség a Boszniában állomásozó tiszteknek és legénységnek az idei nyáron semmiféle szabadságot sem ad. * Állítólag a\' boszniai csapatokat meg is fogják erősíteni
A nagyazerb Ábránd ellen.
Bécs, jullus 16. A N. Pr. Pr. mai száma vezéreikben foglalkozik Tisza István gróf tegnapi beszédének" azon részével,, amely ben ezt mondta: »Szerbiához való viszonyunkat tisztázni kell". Szerinte Tisza eZen burkolt diplomatikus formát választotta annak kifejezésére, hogy a - monarkla a Szerbiával való leszámolástól sem riad viaaza. A
Ifl. T o r m a T ó n 1 Jónevü zenekarával körútjáról megérkezett.
0
Minden csütörtök, szombat és vasárnap
a ÜÖZPGNT KÁVÉHÁZBAN
tiangv+raenyt tart
o
Szíves látogatási kémek
KARDOS ÉS STONKIt.
11110227
4
ZALA
1*14, J«#M 17
muirt ábránddal |H kall hagyni Szerbiának, awrt az ellen késhegyig menő harcot fog foljrtalai Magyarország—Ausztria. "x Meghosszabbítják a Hás HáMlt
Budapestről jélentik. Az ellenzéki obatrukdö miatt lantét igen laasn tempóban halad a Ház munkája. Hogy a napirenden levő javaslatok mielóbb törvénnyé váljanak, Tisza miniszterelnök a munkapárt vezető tagjaival egyetemben elhatározta, hogy a Ház üléseit két órával meghosszabbítja. Az erre vonatkozó Indítványt ma délután nyújtják be a holnap már tlz órát szónokolhatnak a jó torkú képviselők. ZahanAa a levegőből.
Páris, jullus 16. De La Roche aviatikusnő, aki Magyarországon la több szép röpölést végzett, ma Iszonyú
ték ki a gép roncsai alól De La Roche bárónő volt az első röpülő asszony.
Belgrádi csöndé let.
Belgrád, jullés 16. Vasárnap a rendőrség két bolgárt fogott ri, akik állítólag Sándor trónörökös ellen merényletet skartak elkövetni. A két bolgár ma azt a vallomást tette, hogy szerb komitácsik elhatározták Giessl magyar-osztrák követ megöletését. A komitácsik mihelyt alkalom nyílik rá, fttttt\'enfll »*grTn> *"gnik ^\'»«\'\'i»1
t Pisti Matyir limhdtlii Bank
nagykanizsai fiókja az utazási Idény alkalmából felbivja a közönség figyelmét a bank helyiségében elhelyezett tSz- és betőrésmentes
SáFE ÖEPOSIT berendezem
Ezen pán céhek eszeket a nyári idényre, kívánatra egy hónapra is igen mérsékelt bérösszeg ellenében engedi át. A bérlő saját zára alatt kezeli rekeazeit, melyek kiválóao. alkalmasak okmányok, ékszerek, értékpapírok és egyéb értéktárgyak biz-toa és diszkrét nrfegőrzésére. . . ; \'
Az utazó közönség részére kiállít a bankfiók hitetlevetet is valamennyi európai és tengerentúli nagyobb városra és fürdőhelyre A fiók készséggel szolgál útbaigazítással. Telefonszám: 20.
HÍREK
Nettarao.
Ha violáink hervadoznak. Ha tavaaeok fagyot hoznak. Ha agprak perzselve égnek, la * tűnnek almoké ténnek—é^ekyr-^r Vigasztalást mi adhat nékünk ?.
— Rózsák, amiket el nem értünk I • * rtí »
A vonat ablakára.
Nyers zöldje tava\'yi tavasznak. Mit vonat szfirke füstje árnyas. Kései fénye téli napnak,
— Ó nem, nem a régi sugár az, — Mért borítod be lelkemet?
Kattog a vonat lassan, lassan, Letűnnek kegdas régi tájak. Nincs zug, hol lelkem zokoghasson. Ezek a tájak ó be fájnak; Eljön-e még — emléketek ?
Jnháaz Oyale.
A kSsSasáf kagyslets. Boldogult polgármesterünk, Vécsey Zsigmond halálának tegnapelőtt volt as első évfordulója. A gyászos nap amléke egy napri mint he sötét fátyolt borított volna a napsütésben ragyogó, eleven élettől zakatoló vároe főié. Fájdelmee elégtétellel állapítjuk meg, hogy a lakosság - még nem fa ledte el, mije volt a városnak Vécsey, mennyit vesztett halálával Nagykanizsa ? Sírját, amelyet Fabick Tivadar, városi főkert ész szeretetteljes gondossága díszített föl üde virágerdő illatos pompájával, egész nap nagy számmal keresték tel—♦ t\'fMőfe, hngy lerójják a nagy halott porai fölött a kegyelet adóját.
. — Aa adókivetés. Ma délelőtt a sza-tócsok, kefegyárosok és órások állották a\' bizottság előtt Az adókivetés maximuma 600 K volt. Holnap és holnapután ismét a szatócsok következnek.
—■ Az Erzaébet téri park. Néhány hónap előtt a főmérnöki hivatalból nyert információ alápján megírtuk, hogy a lebontott csoportház helyáre hatalmas, szép ffcrkot terveznek. Mi tagadás, örültünk ennek a hírnek, de bizonyos hogy örömöt kekett az olvasók között is. Jól esett, hogy a csoportház helyén nmradt szembántó, kietlen homoksivatag eltűnik és szép, üde, lombos park foglalja el a helyét. Azt hittük, hogy őszre már kizöldül- a pázsit s egy kedves sétahellyel több lesz, s város szivében. A remény azonban korái ,volt. t-A főmérnöki hivatalnak egyéb- elfoglaltsága) 1 miatt elkellett halasztania a szép terv kivitelét I s legföljebb a jöyő nyárra valósíthatják meg.
— A wma fll—miii A
muzeumok és könyvtárak országos tanácsa sm utalta ld as áBaasslly Mai. eUé félévi részletét. Ezzel as aaarátssás koronával együtt most ssás nágyasarötssái koronát kaptunk meg a tbmser.,koronáé áBam»egétyből
— Á bajor király lárvárett Vas-■agyábaa foledkdtetleuek azok a szép sárvári királynapok, amelyek oly kedvesen aaft-vődtafc beás a májnál siiágnyWé napok tavaszi tarkaságaiba. A sárvári csendW királyiak kapni néhány hétre feltárultak a bajorok bölcs és aemaaszfvű uralkodója"előtt és a máskor caendas várkastélyban dkékóságteljeseo terpesz* kedett széjjel a dísze* fejedelmi élet minden pompájával. Lajos bajor király fenaégns nejével éa leányaival majdnem négy hatat töltött «1 a sárvári várkastélyban, ahonnan naponta suté kirándulásokat tettek az óriási kíturjedásü királyi birtokokra. Amerre az uralkodó autója elhaladt, mlndenOt lelkes éljenzés, nemzetiszínű lászlóerdő és igazi magyaros hódolat fogadta
bajorok királyát és lenségas családját. Aa uralkodó mindannyiszor teljes elragadtatással nyilatkozott a magyarok vendégszeretetéről és
néhány napi tartózkodásra ismét visasa fog térni Münchenből Sárvárra. A bajor király kabinet irodája már elkészítette az uralkodó őszi sárvári programmját éa ha különösebb politikai események nett játszanak közre, amelyek az uralkodó magyarországi útját megváltoztatnák, ugy Lajos bajor király november első felébea Sárvárra érkezik és részt vesz az udvari vadá-
asatokoQi-----
— Sétatéri kloank. Nagykanizsa legszebb nyári helye, az uri közönség találkozója Finom borok, világos és barna sörök Mgée hűtött pezsgofröcscs és egyébb üdítő italok, hideg ételek, fagylalt, jegeskávé éa cukorkák. Pontoa kiszolgálás. Bámulatoa olcsó árak.
fFabritzky Irén
A Budapesti Klrilj 4a Magyar-asdüakáaak ~ koiBStlkus
Itteni működése végleges befeje\' zése céljából itt van*
Lakik Rozgonyi-utca 9*
Telefon 122. az*
Fogsd egész nap*
Kezeli az összes szépséghibákat, korlátolt számban vállal még * villamos gyógyításokat.
Pl
Henna hajfestékek.
kész ágyfelhuzatokat, napernyőket rendkívül kedvező árban vásárolhat
SINOER JÓZSEF ós TÁRSA
u - /n divatáruházában Erzsébettér.
Aki következetesen mindennap hiuniiji K Odolt, az mai tuJituik •serint az elkép«elHet3 legjobb, száj- és \'o/ipo-lést gyakorolj«.
Ara; fél üveg K . 0 Egész üveg (hónapokig elég) K 2,-
1914 17
> , — ... i .i ■
- A Usaakslmrsélk afecta. A nagy-kaalmd ifcpsháián ma dálalftt iktatták at évb« a Uassliititriá* űgydmakat. Jaamát ei-sa+át« jnlna l<Hg ttasahats»» akta fc* kaaatt Nagyksalaaa véroaáhoa sbstlsls céljából Hacy ssenayit intéstak eá addig a tfaraa-halaamhlM at pei sss más kérdés, da biztosan konaaskbrt. A legtöbb ügy a kataaal ügyosz-tálybaa 4a a városi adóhivatalban fordul «jég. Ñapante átlag kilencven, vagy ásás uj aktát kap a város. As elmúlt eaztaadflbea 28000 ve« aa elintézés alá kertit ügyek máma
— A F< at Mistmiga. (hutám* is-vél.) lg«» tisztelt Ssarkasttő arl A Zala hasábjain gyakran (Ígyalmestették a hatóságokat hogy nagyobb goaddal ügyeljenek a tasak ás ■teák tisztaságára. Est minden jóijdésü olvasó halysaalte, de ideje már egyaser, hogy a kó-aöaságst is Kgyelmtttessük arra mi illik, mi nem ? Azt hiszem a kősóoaégtől is megkívánhatjuk, hogy tiszteletben tartsa a város tisztaságát Emsek azonban a legt&bbczór az allankasójét tapasztaljuk Lápten-eypmon előforduló kiaabb ízléstelenség akről nem akarok beatéin!, de már több ízben voltam tanúja olyan durvaságnak i tameiy. votam agyit másakat ia fglháhmltoH. Ez padig nem valami kültelki utcán, hanem a város gócpontjában, a Fő-ut legforgalmasabb ráaiáhia történik meg, naponta többször is. Mag» figyeltem, hogy számos Fö ull üzlethelyiségből dézsa számra loccsantják a dögletes, rettenetes bAsfl moslékot ás szennyvizet az úttestre. At undorító folyadék aztán órák hosszat ott marad as úttesten és fojtó, mocsárlázas ki gőzöl-gázá»al valóaággal megmérgezi a levegőt. Hogy aztán a gyilkos betegségeket terjesztő baciUuaok milliárdjainak milyen buja tanyása-tője ás melagtgya az ilyesmi, azt el lehet kép-aalni. V. T.
Tőrök Uuaár Hagykaslisás A Zala magirta tegnap, hogy egy konstantinápolyi agyatemi tanár érkezett Nagykanizsára, aki áUitólag etnográfiái tanulmányutat végez« A kitűnő férfi a törők Írással igazolta asagát, mely ápugy lehet doktori diploma, mint himlőoltás! bizonyítvány, mert bizony Nagykanizsán aligha van^ ember; kt a furcsa skoudsákoasokból lei— tud okosodni. Ámde higyjük el a derék Ali Ha yd árnak, hogy valóban doktor és csakugyan tanára valamelyik török egyetemnek. De . .. Magértjük, hé valaki a rejtelmes Ázsia v*gy Afrika embatnemjárta vidékein végez etnog rafia! tanulmányutat. De hogy mi szükség vau" Európa fölfedezésére, — azt\' igazán nem értjük és mért vállalkozna erre éppen egy ismeretlen nevü keleti férfiú ? Nem lése nehéz erre megadni a választ akként, hogy bizony kényelmesebb a müveit Nyugaton fölfedezgetái mint as\' ismeretlen, ezer veszedelmeket rejtegető keleten, ahol az a rossz szokás uralkodik még, fcogy az srrs tévedő tudós urakat nyársra
ZALA
hassák, mint valami klhkott malacot. Est AM Haydár la tadja. miat jő otoografua s eaárt födóagati moat Ml Earópát a — főMődőeőttak péaséa.
— A «114« kMMHIlása. San Franc lakából távirat oasák. hogy a jövő aeataa-dőbaa ott raodaaeadő világkiállítás alkalmából kiírt világkörüli vereeayrópüláere már asoat nagyban folynak, as eWkíatüMri A verseny ben győztes aviatikos ráaaáre mintegy kát ás fái millió korona összegű jutalomdíj van kittsva. A verseny startja Saa Franciakéból történik 1915 május 15-én A versenybizottságtól klirt program saarkst a győztesnek 121 nap alatt kall megteoaie a világkörüli légi utat, amelynek útiránya a követhető t Cheyanne, Chlcagó, Newyork, maj Labradortól aa Ooeá-noa keresztül Grönland, innen Izlandon át Anglia, továbbá London, Pária, Berlin, Pétervár és Moszkva irtatáae után a tranaazlbárta! vasútvonal mantéa Peking ás Japán, végül Kamcsatka áa Alaaka elhagyása után a kanadai partvidéken viasza a kiindulási pontra. Az amerikai aviatikueok közül addig Grover Arrgdall filadelfiai, továbbá at Indián aaárma-siisu tlafctor tfiniai kapitány taaaal áa f oaUar Róbert jeva-állambeli avtatikasok jelentették be a nagyszabású röpülő-versenyen való résst-vát elüket.
Óagyllkos lott, mert naag varto e felasága. Tegnap délelőtt a vasmegyei í Kernenesmihályfán Öngyilkosságot követett el egy jobbmódu főldmlveagazda. Kétcsövű vadászfegyverével ssájáha lőtt. nyomban meghalt. Ar elet mély részvétet -keltett\' ax\' egész közságben, mert a tragikus véget ért földmi-vesgaada általánvs népszerűségnek örvendett. Az öngyilkosságról a következő tudósításunk számol be. Tagnap délelőtt Bolla Károly 33 éves főldmlveagazda valami csekélység fölött összekülömbözött a feleségével. A szóharcból tiamardsan családi jelenet lett éa a házastársak valóaággal egymásra rontottak. As asszony nem sokáig teketóriázott éa a- kivánpajahodó szomszédok szemeláttára alaposan elverte az urát. Bolla szégyenében elővette fegyverét, lement Pletnita Ferenc dr pincéjébe és ott öngyilkosságot követett el. Szájába lőtt, nyomban meghalt. A- öngyilkossá lett Bolla temetése ma délután ment végbe a kősaég általános részvéte mellett.,
— Toklntao anog Arád Péter dm- és szobafestő modern mintáit, Zárda-utca 14. szám alatt.
— Jó éjszakát szerezhet magának mindenki, ha hálóazobáit a „Löcherer Címexin"-nel fertőtleníti. A fővárosban f tőrtént próbák beigazolták, hogy a „Löcherer Ciraexin nemcsak a poloskát éa annak petéit puaztitja rög-tön, de megszabadít a ruazll, sváb és hangyák** >J tói itt A molykártól pedig a szőrme rúnákat I teljesen megóvja. Főraktár: Relk Gyula gyógy- | szertára és a készitőnő) s Löcherer Gyula gyógy» szertárában Bártfán.
SZÍNHÁZ.
• lotmbáal birok mMé>ta AnfMa* ma voaal színpadra hagy pompával, láoyaa M-aárattal Koodrát Ilonával a almwmsybsn, a melyben Majthéayl Lászlónak áa SemJár Zsigmondnak jutott aség parádés msrsp. A (többi főszereplő Zalay Margit, Blkar! Sándor, Lóránt Vilmos, Qaletta Ferenc, Matáay Antal, Ráhaay Ferenc, Halmos János, Ujj Kálmán, Dinnyüai Juliska. Sárközi Blanka 4a Seüca kán. Est követi pénteken, szombaton áa vasárnap a világhírű operettek koronája a „Mozi király", amely a teljes operett személyzetet foglalkoztatja. A .Mozi király" korhű kiállítással a társulat eredeti filmlalvétele után készített mos-gófányképekkel kerül színre. Vaaárnap délután a „Katonadolog" operetté kerül ssinre, tangó, katyasaoaó stb. táncokkal. Hétlön 4a kedden ismét végtelen bájos vígjátékban fogunk gyönyörködni. Heltay Jenő .Tündérlaki Unyoá" kerül ssinre, mely a budapesti Vigazinháa as hM alt—re volt s zsufoh házak alőtt 50-sser ment egymásután.
A város közepén augusztus 1-ére egy két szobás lakást megfeleld mellékhelyiséggel
keresek
Cim a kiadóhivatalba*
MinjfiuzBuy silyin
mét eren kent 1 50. fillértől utolsó uj-
■donság Bérmentve (■«■ élváinoltan házhoz szállítva. Dus választék.
i. KIIEIUI I lutit ciáuáni i<nrí uinwi ZfclU
figyelje ^Fa meg ^
TARTÓSSÁGÁT
ZALA |»»u. 17,
Flachal I |J«>
Tóth Zoltán.
már gyönyörű, művészi
képes levelezőlapok
Ajánlja -valódi márványtörmelékből -készült márvány mozaik lapjait, a melyek óriási nyomású motorSzemü hydralikus sajtóval állíttatnák elő és motorüzenyj köszörülőgépen tű-körsimasávura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban. t
Készítek mflkdlépcsSket, granitt terasso burkolatokat, egysseré éa díszes színezett cementlapokat. — Vállalkozom aszfalt és betonjárdák készítésére,\' csatom ázásokra beton átereszek éa vasbeton hidak építésére. Cement éa márvány mozaik lapokról díszes árjegyzéket hagynak Old&k.
nyári mulatságokhoz óriási választékban kaphatók :
Fischel Fülöp F
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Hereskomkyl
Leonardo da Vinci
a renaissance egyik legnagyobb művészének élete, rendkívül érdekfeszítő f&énv alakjában. Két kötetben. Ara 3 K 80 r. Kapható Fischel Fülöp Fia könyv- és papirkereskedésében Nagykanizsán,
épes. r1ecliml;
r belvegek
nagyválasztékban kaphatók Fischel Fülöp Fia könyv- és pspirkereskedésében Nagykanizsán.
| A város belterületén, Főtérhez nagyon ! közel egy négyszobás lakás; fürdőszobával
augusztus l-re kiadó
Bővebbet a kiadóhivatalban. 0776
A 7 legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálok
urak, hölgyek éa gyermekek résiérc továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miltényi Sándor és Fia
cipőáruházában Nagykanizsa, Pöuton, a. város pslntijábsa.
Mértek alán k&úifiak mindenfajta npflimt _
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötetig}
KÖZGAZDASÁG.
elasztikus ipösarok
ft WEISZ SOMA A
I W csmnnfsniyysi a • M
Y Nagykanizsa, V
htararfcsa Tdsfw 205
Gabona-Û2 let
ffridspe*. jnkos 16.
iméébmí ■ " ■•
5 al msgf isbb
HatárkSéBsW: Baza oktébens 13 04 Bozs 1915, éprtt. 13.12 Rots ok éberre 946 Zab okiéberre 773 Tengeri joüutrs 7.28 Tengeri augnaztuara 7.39 Tángcri 1915. máj. 7*10
Értékpapír Iftzsds.
Magyar hitel 751.—; Osztrák MM 584 — 4% korbnaiándék 78 60 ; Oss«r*k magyar ál-Igámnál 657.- ; Jeizsiogbsnk 385—i Jeszá-■ütolóbsnk 449"—^ Hassl bank 364 —: Magyar bank 460.—; Riirsmuráhyi 568.—; Salgotsr jiai 651—; KCiu i vstm 553.—; Városi vasa* 298—
fdtlii narkasstí :
/ Fözzét éasszel. Es modefn ( asszony elve. A .rég bevált titkos recep ek" Idejüket multák. Ma a főcél a változóit gazdasági »Iszonyoknak megfelelő jé és ízletes konyktt veretni ezért jé gazdaasszonyok Dr. OetkcV-fé e sütőport használnak, mivel Idői, munkát és pénzt takaríthatnak meg, ezenfelül biztosítékot nyújt bármiféle sOte mény sikeres elkészítésire. A világos fej s legszebb és legtalálóbb symboftima ezen \' kiváló konyha-\' szernek. E en fej mintegy figyelmeztet arra, hogy »Főzzél ésszel "
Q|g6Ó "disz nozsir es I füstölt szalonna kg-kint ;, K. 1.40 fillér
Kapható SCHWARZ ADOLF hentesnéL - S Nagykanizsa, Vörösmarty-u. 65. és a""" piacon délelőtt. 11787
Elegánsan bútorozott külön utcai
szoba
előszobával augusztus 1-ére kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 11786
kaphatók
Tischel Fülöp lia
könyv- és papirkereskedé-sében Nagykanizsán.
Mayer Klotild
fésffiosöryárp NAQYKANIZS*. Tisztelettel értesítem a n, é. közönséget, hogy a Fő ut 9. szám alatt levő gyüjtöteiepe met Hunyadi-utca 19. sz. alá helyeztem át. Elfogadok női és férfi ruhákat vegyileg való tisztításra, továbbá sz összes háztartári ruhák mosását és vssalását 10*/s engedménynyel Külön gallér éa kézelő-osztály.
Garantál! Rlormesznélhüli . •• gozmosíB.
Szíves pártfogást kér
Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-u. 19 Gyüjtötelepek Hunyadi-u, 19, Kazincy utca 8.
!<M4. füllt» 17
ZALA
1.
ha elegánsan és olcsón akarnak ruházkodni, -látogassák \'csak meg
és mu
dívatáruházát Nagykanizsán
~ Moafcoviu clpflűxlet wtllatt. —i---
hol alkalom kínálkozik kevés pénzért legiziésesebb és legfinomabb szövetek, selymet grenadint, epouge vászon kreppet\' francia delain, mintázott krep, krepdeschin, lüsztert minden színben beszereznie
May és Holfeld-féle Rumburger vászon, Regenhart és Reiman asztalneműéit, Schróll Bene-dek és Fia schiffonokat eredeti gyári áron.
A cognacgyárban ■ bphrió-----i—
coqnac, ram, 6 szilvórium, seprű, törköly-, busfenyő-, barack-, diósas és cseresnyepálinho, sssss
épugy minden fajta likőr nagy uve gekben, porcellán dugóval á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az uj szeszadó következtében minden pálinka drágább lesz és ez ritka alkalom tiszta jó árut ily olcsón be -—-»tcieihetni. ----
. palini uradalomhoz tartozott, je-ledeg KL El N lUesné tulajdonát képező 10 kat. holdas nemesfáj szőlővel telepitett elsőrangú szőlőbirtok, lakás pincével, teljes felszereléssel, idei termést beleértve, esetleg kisebb részletekben is.
Bővebbel a tulajdonosnál Dagyhanizso, Magyar-utca 7.
iinHtlrtaiíWilirliiilllilill
f isctil István
Nagykanizsa, Lrzsebet-tér 14.
Tisztelettel értesítem a nagy-érdemü közönséget, hogy mű helyem ■ áthelyezése alkalmából __azt agy rendeztem be, hogy a
végiem és így az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... eredményéről. .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén \' az. összes kútszivattyuk és tozifecskendök készítését, javítását és alakítását.
Szolid 4a megbízható munkámról «vámos «lismsrélsrál áll a nagy érdemli köiönság rendelkezésére
Egy taljas garnitúra jó karban levő diófa — modem
hálószoba* és ebédlő
bútor eladó Khtizai-u. 8. szám alatt
Bútor eladó.
Majdnem teljesen uj bütorok, u. ss. 2 drb. dupla szekrény ld^uzó fiókkal, 2 ágy madraccal, 2 éjjeli szekrény m arator felülettel, 1 kihúzó asztal 4 szék. 1 plüs díván tűkor betéttel, 1 álvány tükör, 2 függöny ráma és konyhaberendezés olcsón eladó Rákóczi-utca 12. sz. alatt. —
a ne.
OSavor Károlj
p>Bftta iti*# pfiüirart ii |i»né hím.
Nagykaalzn
Eőüzlét ** gyár: Kölcágy-utca TíT.sz. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületben Telefon szám l 289,
Elvállalok mindenféle nöí áa férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg valé tisztítását éa átfestését, porolását és vaaaláaát, továbbá az összes nástartási, szállodai ruhák, n6l és lérti febérnemOek mosását a vaaaláaát a \' . > legjutányoeabb árban.
Postái megbízásokat gyorssá ás ponti eazk&zlém. \'«
Pttaalrazftal
Oou vrirozáa I
Ues5éh a cimre ügyelni I
Esetleg meghívásra személyesen letemet teszem.
is ti sito.
3023|t -»14. -
Árverési hirdetmény és feltételek.
KSrnye Q Orgv vdKrths|u ótak Néti\'ib\' lllván ri»y.\'c l-léi »¿grehjj\'áii isundi
• lfen indítóit v giofinj^.si ügyében a e\'sfc-
Höijrvi b«lO át * vétr-híj s\'ó kérelme követ-
hez ében as 1881 LX c 144 14«. és 147.
§ a éneimében eifendSIi s végrrbsj\'áii árvetést 316 kor. 49 t tőfeköveítlér, ennek 1910. évi tz\'p-etr-bsr né 1. nspji\'ó) júö 6\'/. ksmata, 71 kor rddir m»gail» p wii p r és vígrehs|-ási 20 k*>r. 95 f,.b:teb<ez««i kOtség követeli se ti |trn e«ti beb»|tá*s víg« t a n»er k- níisai klr. tarák terüMén Jívö rigyáci 708. sstsvian + 44- hrir. 23 sr. btr, ndvsr, kert zinlfilaidd 1 in^atla bél Néme b Istvánt illető l résre 793 >or. fcilitliátl árban.
A flekkén) vi naiéslg a Árverésnek Ri;yáe kOxsé* Mtftnár meg sr<á<árs 1914, Mx aagusttas kő 26. napjának d t. /• ért ját tüil ki e« az érvsrési fettételeket sz 1881. LX. (c. 150. § s »1 pján Si következésben álupH|i meg:
1. Az*árverés »Iá esd ingatlant a tikiéi \'éti ár-kéihsriwsdtnát sl»co-i»«hb áron eladni nem ledet (1908 XLI. íc. 26. i)
2. At áivereini ss ndés sók k9 elesek bánsipéiuai a kilrtá|tá»t ár 10% át kesspéns-ben. vsiy ss 881. LX rc. 42. § ábsn meg-bs\'árosoM árfi lysroin*» ssái-itetl évsdékkCpea ériákpap\'rbsn ■ kibOldOitnél Irtmnl. un a bánatpénznek e\'flle1e «n bi.él letétbe be jrtsé-sérél kiáíli ott letéti elismervényt s kikOldéttnek Itidni 4i ss áivtréei feltételeket aláírni, Stb.
A klr, Issék miot IJtVl k\'löság Nagjkinlisa, 1914 évi má|m 16 áa.
SáAOHY ik , klr. tssékl Mié.
ZALA
10X4 >7
Mire van szüksége?
\' Hol szerezze be szükségletét ? Rsciiel Fülöp Ra könyv-, papír- és irószsrkflreskedésB Nagykanizsán.
Hói divatszalon
KVTTKEB KÖVÉREK
rauT ii.
^__|»a-i • i <i fpiÉllt s
Emwrto»*! « Mf-■w MwpÉi - Oviil MMi.rfvW MI ale« ké-•Mt. álelsklléaokét tef-IMHi i ipH *i en ihénstnsTi
SzefeafBSíö és fflázotó
MÖZSI SÁNDOR
«Mia T.
j Ajánlja magát a j azokhavágó munkák modern, ponfos ér jutányos cl-tiüiüiaiiriJ "
Un f< KÁLOVIC&lANOS
Weinaicte Rc«ím
ZALA
poUtMial napilap
nttffilciih Mtioci MlliOK\' Mfofl fan I órtkor-Helyben háthoz hordva hivoakiM 1 kor. 10 fitt.
MODERN BÚTOROKAT
, legizlésesebb jrC,. kivitelben készít
TOÉM A PÁL
• műbútorasztalos RHfaludy-irtta 4» sí.
Nöi divatterem :: báron mezi
XT*
msaiÉMii in ML - Ma|«mJhi \'Mcakar • 9 rvwMtt Mp> ifit» i Ml«Mk. Vkftdfct i ■wliiÉin s ipeafce Slvéasl« r 3SlMiéMsslTawaaiaHs>
szusrAirt es ryeiises
Klapper Gusztáv H it i tj Mm talé.
Htthdytmocn diorinyu sitoyárló mv*«lták ke aaSftaft In tán yon árak UH MrAndOk m veló elkéazttéa*!. vftl*
PÉCSI ANTAL
koeslgyártó
UzfcttM 29. (1*1 ÜlfetU
Elvállal mladcnmtíV uj kocsi kéazbését. valamint
régiek utláalakí fását, lényezéaél és bélelését jutányos ér melleit.
Tiszte tortear rési te m s s. é MmHÉrM léiÉBSéfit >«*y
a m«rtui* és isrfé«-•itta árakéi tetemesen la-szátMtoSam R*ée* évsd--a w»«fh#- éé a«r*é*tmt nákNS asa-\' r>lml k >«»t/cic »ot»» Ihw, ^iivWl M^tof^** kér
SIMON ISTVÁN
T\'.SS ét itHllfl.
HűH«r Károly
. férfi szabó Napykaniiaa. Fő tft tg Jkétk stladss aéw* vereaáő »r| rufcálrat, fel
irrdtvs tnssbh Javfásckst mtaiffifil.
Shérlák János
v ridhíií szabó Qzlefe
Nagykanizsa, S^chényi-iér 2, szán Szíves meghívásra hr* dékre is kimegyek*
Készít mindennemű uj es divatos kocsikat, hömokfutdk, nyitott és fede* es faitonok és ¿Sffiasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoió- és kocsikovács4 Nagykanizsa, Kazincy-utca 18. (Major.)
Javítások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek* Nagykanizsán egyedüli specialista. Rágós lovaknak cal ódába való vasalására.
Sáfár Ödönné
női divat szalonja Magyarutca 5, szám.
±
Uince János utóda
angol és francia nöi szabó Nagykanizsa, Fő-üt Mihályi pék házban
S7llCk Hártíör
épflkt- ét di-jmübAdogo-Napykanirsa, Kinizsi-u 2,
mába rágó munkát tartós és modet n kivitelben, El-vátal K>t#t*ás mellett: f&rdöezoba, vízvezeték és angol doaott berendezéseket, kut)avHáat stb.
Szőlősgazdák figyelmébe itjánlom nálam készült fal* ayithatlan vertheim pince és mak tár záraimat.
Fürdős György
lakatos > NAGYKANIZSÁN, Pikórzy utca SS. *
Csiike István
elsőrangú angol és trancia nöi d iratterme Kazincy-utca 12. ss.
Zrínyi Miklós utca 30. és Zrínyi utca sarok
MAGfCS JÁNOS
férfiszabó Nagykanizsa,
estvfertér a. siám
ftesenVtsl eék hát;
Késeit mtodennemO arirské-Sat a legjobb és legétvate* aWHMWSw lullnyoi ál en. fteftsszSvét WiMIIIS minee« idén w r« ón se« wélasztés.
Szíve« msghi vésre vidékre iLlMk -- - --__
a
MOLNÁR SAHDOR
KOIcsay Hia 18. s Tslsfsn tsi. s Készít fényezel! és mait bútorokat ifyiscrll és legfinomabb kivitelben, úgyszintén épOetaKmká-kaf és bnlünif wánéackct.
CsavRícsIr Ferenc
kocslkovács ésMpa&oló
Mmarni. 57. : TiMm 213.
Elvállal a asakba vágó munkát legfutányosabb Árakon. — Telefon meghívásra házhoz meirvek.
Brantln József TEMETKEZÉSI VÁLLALATA Hantaflizsin, EiMs-ttr 2. $l
CSATTIJUI NÁL)
Kész koporsók hatényos árén feaftiaiék. EfvéiiaTok esu* •zerfl éé díszesebb temot--kérésekét. Asztalos flfletem-\' bén kési bútor legolcsóbb áron\' kapható. mmom
Papírszalvéták
Naqry választékban Igen Müáayoa áron kaphatók
Rsctiel Fölőp fia
papirkereskedesabeo.
n PÉHiTMTtó II
Aki tl^sfJi« ér olcsói •karja suhaUi moaatni, annak a£jr»f*n sal^t gyárf* mányu s/imzéppaa sxóda 03 moid-8 poromat. 3
POLLÁK LIPÓT MiijihlH
Scua erébe «nlmMnkl mm
Irodaszerek
3tschel Fülöp Fia -^pirkeresKedé^ébes
szerezHttők be Icgjutá-nyosabb é on legnagyobb választékban.
Somogyi Ferenc építő
Petőfl-ut 77. sz. Elvállal miwássatsiü épület munkákat szakszeri! kivitelben; régi épületek átalakítását. — Terveket, ktflisegveiéssksi, jutányos ároa késstt. >—x
Sebők. Károly uras
Naukaaizsa, IQrtlfHrtu
xx lsrtsry»kái ti Ajánlja raktárát a legjobb gyártású mindenféle faUI, é br o sztö és zaabórétk-ban. Oraiavitáaok 1 évi Jótállás mellett
lelkii saertfcsea eszlMltitMk
VELECZ EDE
Caangary-ut s.
(Dr. KrsUlsr kéz).
Készít uj rendszerű AQÓ CIPŐKET szegez és és varrás nélkül jutányos áron.
Kézimunka s eló-nyomda Qzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az összes anyagok, valamint a legszebb raizminták legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók. WEB£JÍ MA|UJ) tUeSly ns S4-lk «
Somogyi Gyuláné
Vörösmarty-utea 54a házilag kezeli mosó és
vasaló íntélata, melynek f főelönye, hogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kifogástalan \'munka. — Kívánatra a ruháén házhoz is megyek
BERECZ LAJOS tri- es liNM dpész-kziste Nagytaoizsa, för4)Htea 34. Készt! mindennemű :: CZIPŐKET :: legiutányosabb érőn iaiHÉsokat •lisia tállal.
ORBÁN MIHÁLY Első nagykanizsai tüll* pán flrozntosó-, fény-vasaló- és v egy tisztító Intézete Eötvös-tér 29. Elvállalom az öaszes háztartási fehérnemllek tisztítását legolcsóbb árban. Vidékt megbízásokat pontosan teliesitek. ■■mi
Lencz Boldizsár
épitf-ipsrst éi mtifii-aiittr Patőll-ut tt-lk szám.
Etváilal kómives és cserepes munkjtySf. úgyszintén minden átalakítást „•; - olcsó áron; u
Steíner Fülöp
férfi- éa női cipész Báthory-utca tS. SJL
Készít mindenneiall férfi- s női cipőket legdivatosabb kivitelben, jutányos árak melleit. Munkáim tartósságáén szavétolpk. ::
Skrivalíts István
Nagykanizsa, WiflnrtJl
Ajánlja a legtöbb sajáí készitésUI caizmáit és mindennemű lábi>elit. melyet olcsón bocsált a L vevó-közönség\'rendelkezeaére. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek.
Levélpapír
A lerffzebb éa fteg-olcsóbb ievélpáplpos-ufdonaágok : Pischel Pütöp Fia paplrkarw-kedésében kaphaMk.
Iró- éS ra|zazaréfcfc la ériAsI raktér.
EGYE^UHA-SZABO
Krausz József
Sufár-tfl IS. ss.
elvállal bármely fegyvernemhez tartozó agyon« ruha elkészítésé! éa át alakítását. Ónkémoeti Ss tertsllkea rlaitel* réssárt fettes teles r rsléeeksi m Oh« írem lel nté0éi árttn kss/tl^k
Lai)ebb nMsziMy-
a Klsplpa vendéglö Ssaér-«a u.
Hamísitallan badacsonyi borok, meleg és hideg étetett. kftUno italok minden Időben a t kttzön-iig rendelkezésére állanak Ponías Mesoljéfis. Abonsn-ssk 4tkssésrs sltefeátatnsk«
MERDIOVITS JÓZSEF
szeszgyár berendezési vállalata - Klrály-u. 46. Elvállal e ncakba vágó \'mindennemű mumtákai. íoviibbtl vízvezetékek, vízmelegítők« rézUslök, és pe rint tezók kéauiiését és |avfta*át, valamint rére(tények ónorását.
IMI DIVATSZABÖ-MUHELr OottrelcH Antal
RlrlIyHrtot ét. Á ma( kar IftnyalMk mindem tekintetben m**teftrié modern sH rskék készítését luUMyol éra« vél. lells. — tsvétbéll msyksre* sésrs wilsfsy ySltsmSs» sw ■ v met Is klmt|Y«li< wm
KÖNYVBEKÖTÉSEK
szépen, gyorsam és olcsó árban :: készülnek a :: UkkkH NYWOA n-m
NAGYKANIZSÁN.
„Hungária11
modern dm- és szobafestészeti vállalat
Eötvös-tér 33,
-4Ü
éaffnr
Nyomatait a kiaáátalaiáaaoa „Zala HtfCspkiadó és Nyoaada fTlaiváayt ár sasig41 kftityvayoanUiábaa Nagykaalaaáa. IgaafaAá: Plackal Eral.
XU ^rfotymm.
Nacytaataw, 1014. Jallwa 18, azowbat
102. IM
lm" " ■_ ás kteriákftalal:
NAGYKANIZSA,
tmgér-w* 4.
Ttkfonstáa i 78.
HMfUMbl «1 i)#t«Nt díjtáblázat ncriiit vesz fel i IttadikhriUl.
MPmIM «rak .
POLITIKAI NAPILAP.
0MMM..%*»* Ok*
NÍfy^Urr^ . . . SáO .
r«m ...... í.— ,
E(hs 4M* ..... a* .
pmui ismmmiml En Jw&i , . . ; , . 1,60 W-MBMMmts , . .v . 430 \'„ ^•ffijsnrí^rrr-\'íar~. — ,
E**» 4vra , ...» . . 18. - m
Egy«» t*— 4 fillér
Mulatságok, báli kimutatások, 4a magán-közlemények dija soronként 60 fillér.
Megjelenik délután 4 ómkor.
Eljegyzési és esketési értesítések dija 5 korona. Köszönetnyilvánítás 6 korona.
A Vármegyék«
Ha Kiás Láadá főszolgabíró.
A „Pesti Hírlap* legutóbbi számában Vértes István tollából megjelent «Deák Ferenc és a . vármegye" cimü cikk indít arra- hogy a nemsokára parlamenti tárgyaiáara kerülő vármegyei közigazgatási reform kérdéséhez szóljak.
< Sem Oeák Ferencet* sem QíHín^ wiia Béiál,*ém Stéint, Sem más hti-neves írót és politikai kapacitást nem Idézek mert az idézetek kef ugy vagyok, hogy azok Igen helyén valók a jogtörténelmi katedrán, de mikor a közigazgatásnak a gyakorlati élet számára való reformálásárót van szó, akkor ma. radunk csak a gyakorlati életnél.
Én ugyanis azt tartom, hogy nem az emberek és polgárok vannak a vármegyék kedvéérf, hanem fordítva, 5 ha a gyakorlati élet azt köveleli, hogy reformálni kell a vármegyéket, akkor bármilyen nagy respektusial viseltetem is Oeák Ferenc bölcseségc Iránt, mégis inkább csak a Tisza István gyakorlati politikáját fogadom el Irányadóul. Már pedig a vármegyék mai rendszerét, különösen a választási rendszert, reformálni kell. ||
A mai választott vármegyei tisztviselők olyanok, mint a Rákóczi-korszak idejében voltak a szegény ¿paprikaárus tótok. Ha kurucnak mondták magukat az is baj volt, ha labancnak, az is baj volt Hisz láttuk a legutóbbi nemzeti ellenállás idején, biz az minden volt, csak nem nemzeti ellenállás. De nem la lehetett az, amint az igen tiszteit vármegye közönsége az ellenállás tényét, a választott tisztviselőivel akarta végig csináltatni.
Ezek a tisztviselők legnagyobb dillemábii kerültek egyrészt önmagukkal, esküjükkel és magával a törvénynyel, másrészről a vármegye közönségével.
A törvényhatóságokról szóló ma érvényben levő 1688. évi XXII. törvénycikk 88* t-a szerint a vármegyei tisztviselők hivatalba lépésük alkalmával a következő esküt teszik le i
„fen N. N. esküszöm, hogy a királyhoz hü leszek, az ország törvényeit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem" stb. f,
A közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelőszemélyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról szóló 1888. évi XXII. tőrvénycikk 1. ft-a szerint pedig a törvényhatósági tisztviselő, a segéd- és kezelőszemélyzet tagja ellen fegyelmi eljárásnak van helye, ha megsérti, ha nyagul teljesíti a törvényben, kormány és szabályrendeletekben megszabott kötelességét ~ 5
Kérdem én már most politikai párt-különbség nélkül a józan belátására hallgató magyar Intelligens publikumtól hogy akkor, amikor á vármegye közönsége azt követehe a\'váiasztoft tlszi-viselőilől, hogy bizonyos kormányren-deleteket ae merjen végrehajtani, a ma gyar királyi kormány pedig azt parancsolja, hogy hajtsa végre, vájjon az * szegény tisztviselő, akinek az exlsfeten clálls kérdése is kellett, hogy a szeme előtt lebegjen, mert legyen bármennyire is áthatva a nemzeti ellenállás hazafias érzelmeitől, vagyis a vármegyéknek mint az alkotmány védbáslyálnak jelentőségétől, mire határozhatta el magát?
Nagyon egyszerű a felelet ¥ tavi-rozásra, mert az igen tisztelt vármegye közönsége nem oldhatta fel hivatalos esküjének azon része alól, hogy „hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem" és nem védhette meg, a nem engedelmeskedés esetén törvényszerűen bekövetkezendő fegyelmi eljárástól, legfeljebb a maga részéről is fegyelmi. eljárással-fenyegette.
Vagyis magyarul szólva : a választott vármegyei tisztviselő két nyerget egyszerre nem ülhet meg és két urnák nem szolgálhat. **
Ezt a kérdést tehát rendezni keli. S minthogy visszafele nem mehetünk, vagyis a régi tiszta municlpiumokat vissza nem állithatjuk, amikor egy-egy vármegye — amint a neve Is mutatja tényleg egy vár volt, ezért volt harciazatl Jelentőlége is, azaz véd-bástyája az alkotmánybab, (lásd Hajaik
jogtörténclméú ma azonban csak a minden közgyűléskor kifényesített pallossal blr, de a pallos joga nélkül, a rendezés más nem lehet, mint az, amit a most tárgyalás alatt álló és a mai .joglosztónak" deklarált, de voltaképpen jogalkotó kormány által benyújtott törvényjavaslatok törvényerőre emelése.
Ebbe a kérdésbe a mindennapi, különösen a mindjobban elfajuló ma-rgyái politikát belekeverni nem szabad, d; nem is lehet—
Ez „stúdium sine ira" vagyis az egész magyar közönség közigazgatási érdekelnek a legsikeresebb kiszolgál-hatására irányuló törekvés legcélszerűbb módon való törvényed megoldása.
Nem mai keletű kérdés, igen sokat Írlak már erről tudományosan éa nem tudományosan, de az az*egy bizonyos, hogyha minket választott vármegyei tisztviselőket, államosítanak is, azért még nincs oka senkinek sem így kiáltani fel; .Uraim, a haza veszélyben van", mert mi államosított állapotban 4s le»7fink olyin hazafiak, mint amilyenek voltunk választott állapotban és\' leszünk olyan hazafiak is, mint a népképviseleti rendszer leghazafiasabb választott népképviselői.
FORUM. #
Rejtelmekkel teli jelenaégekbe ütközik minduntalan a- Ma történetirója. A külpolitikai égboltozaton sötét jelhők zárják el a jövendével kapcsolatos jelenségek kiszámítását s a levegő telütve van villamos (eszftltaéggeL A monarkia szláv népei forrongnak a minduntalan elhangzik a jóslás: a bomlási folyamat nemsokára befejezést nyer. Az európai nemzetek, mintha csak belecsömörlöt+ek volna a kait ura éa béke áldásaiba, égy fegyverkeznek, mintha az egéaa földgolyót kiakarnák vetni a sarkaiból. Igaaa van nyájaa olvasó, hogy miközr mindehez finnek. Nagykanizsa aligha fog számottevfi szerepet vinni a világ bonyodalmak kibogozáséban. Ámde itthon is sok rejtelmes jelenséggel találkoznak. Sugéa-bngás, sok titkolózás éa tltoksatoeaág közt .a^y dologra késeftfeak a beavatottak. Valóazmüleg nem esnlódunk. ha ast kiaazak, hogy mindeme titokra toneág a késeiedé t isit újítással ál fiaasaUgyéebna. S talán abban anm csalatkoznak, hogy a
ZALA
19 4 J*
héaaéiő dslgkk nagy Hkatáeasl kasnak Nagy.
Mhdanaeh «Ma a
■aga idaje. Majd m^látjnk. mit kot a a ait H)U;«I nydln a asa. fgazáa nem értjak, hagy miért t Károlyi Mihály grófot \'aaért, kogy agy Ida pémmsgot akar jtpMatálná abba a k i szipoly o-aott, saaglny araágba. Mi csak sajnálaáak. ka ea elanaák akciója asaa jina »ikerroL Tiszta «ívből imádkoznak a sikerért : bogy menaát több dollár vándoroljon át a tisztelt választó-. polgárok zsebébe. Hiszen ee a kis péaaatlveiat nem fogja eldftntewl az ország aoraáL Hála Istennek, azon már túl vagyunk, bogy vesztegetéssel kelljen a többséget összehozni. Mi ezzel a váddal neaa merjlk a nemzetet megbántani. mint ahogy az ellenzék teszi. Mi abban a szent bitben élénk, bogy a jövé évi választások sorsát a jobb belátás, a sziklaszilárd meggyőződés és a kaszáiérhet len önzetlenség fogja eldönteni még akkor is, ka az amerikai dollárokat — zsebrevágjuk.
Az Athenaeum könyvtár legújabb kötete
MeraSkovstky:
á renaíssancfr egyik, legnagyobb művé szenek élete, rendkívül érdekfeszítő regény\' alakjában. Két köteten. Ai* 3 K 80 f. Kapható Fischel Fülöp Fia könyv- és papirkereskedésébetKNagykanizsűi.
Kép e s. r.ec,á™;
pelvegek
nagyválasztékban kaphatók Fischel Fülöp Fis könyv- és pspirkereskedésében Nagykanizsán, -
A kanizsai sportéletről.
Városunkban a sport «zteasIMaa vágtáiénál csakélju- a kaalsssl értei i db sn vett baaa moode kb. 90 tagja teniszezik. Kéaé délután, alkonyat táján néhány sporteotknslaata (végzett deák, hivatalnok) dreszbe bújik és ragja bárvei a labdát a katoaatéran; , vannak, akik korcao-lyáani la aaaJrtalr a e». lap nfféáfm jég pályán, máaodpercenk int való karambollal adl-se törődve ; ezeken kívül legfölebb a téveaen aportágaknak tartón kávékázi játékoknak (bÖ-Eárd, sakk, alsós . . .) akadnak knMválói dicső városunkban. Mondanunk sem kéli, kogy ez Így nincs helyén Ennek illusztrálására nem fogunk hivatkozni ez évszázados sporttrnditióval bíró angolokra sem a par excelleaee aportnemzetre : az amerikaiakra, de még csak az a tekintetben örvendetesen fejlődő fővárosunkra sem, maradjunk csak itthon, közvetlen köziünkben Kanizaa környékén. Kaposvár, Szoan bal hely, Fehérvár egész sport generációval dicsekedhetnek, de a kisebb helyek Csorgó, Kaproocza, Barcs, Egérszeg, Szent grót, Keszthely, Tapolca is élénk sportéletet élnek. De e
érzéket . taneáft
_. — —. helyeken meg is van a sport fejlődésének con-
1 —CUI—T 1114*1 dttig ti"e qua non-ja : a közönség érdeklődése,
erkölcsi és —*•• laat not leaat - anyagi támogatása. Sajnoa, mindez hiányzik várotnnkbaa. Minapában mérkőztek itt nálnnk ar cg átszegi futbaliaták Torna Egyletünkkel. A pályán a mieink győztek, de a pénztárnál irgalmatlan vciéaéget szenvedett egyletünk : a mérkőzés 60 K deficittel végződött: Ugyanekkor Zákányban is rendeznek meccset s ez 140 K bevételt eredményez, a szentgróti, keszthelyi, egerszegi mellőzések is deficitmentesek. Sapientl sat\'est.
De ha konstatáljuk a városnak lakossága részéről észlelt nemtörődömséget, pártolás hiányt, kötelességünk annak okaira is rámutat-
Kátaágtalaa l| kattnr attrakcióé Irént nagy
hsa| i síisa| , _ _ közőhságet vons- Mi *a oka, tehát, hogy iparématatványok nem »deklik ? Hiszen másutt már rég megállapították, hogy • sport Is kai. t ura Ka tényező, az agésaaégaeh, as erők kon-serváláaának . as állandóan jé HmM kondidénak S jé kfckllaatiiak garanciája, S ss élveset szempontjából H vstakszfk bSrmOy n&. rakosássaaL. De mig ezt másut mladanétt belátják nálunk — sajnos , * még ■ eeah nem b gondolnak ré . ,\' . A sportot hitbáQoeáasá zsugorítják össze és mivel aat durvának, uri emberhez mékatlaaaah gondolják, mert egy némely napkeleti bölcstől igy hallották, kát a fürdővízzel együtt kiöntik a kisdedet la i Fölösleges béáoagttsnonk, kogy a sport fogalmát a futball nem meríti ki, s a futball sem föltétlenül durva, különösen nem as, ha uri fölfogáau egymás testi épségét respektáló — egyének játszák. Ha a játékosokba sikár ül a vezetőknek (mert ilyenekre is van ám szükség) belenevelniök, hogy a fut bálin ál nem éppen a győzelem a fontos, mert kiszea es első sorban a test edzést, as izmok fqjlésztéaét szolgálja, a győzelem csak a föltétlenül, vagy — nem ritkán — caak a—momentán—jobbik mag álla*— pltáaára szolgál, da lamwlesatre aom főérdek a másikkal szemben, akkor bizonyára kévés u. n. botrányról fog hallani a rossznak a jónál könnyebben hitelt adó —- es egyébként mind« nyájunkkal közős gsuáya lelki vonás -yltözóa-ség. Ha tehát less még réá valaha alkalom, hogy futballiatáink nem csak idegefi városoknak, de a mi közönségünknek is bemutathat, jak vidéki vtszonyistbsn kétségeién ol nagy tudásukat, fair játékukkal be kelKbizonyitanlok, bogy a futball nem a durváakodásra való alkalom nyújtás . • .
Simonka György:
Az orosz.
-fib-
A pincérleány (az oroszra ismerős mosolygással nézett) két nagy pohár bort tett elénk 4 .
Ránéztem a fiúra és valahogy a szivemből kiült egy könycsepp a\' szempillámra.
Enyhén megérintettem a kezét és fölemeltem a poharat.
— Szervusz Tódor. Igyunk testvér.
Bizonyosan a hangom is könyes volt,
mint á szemem.
- Tódor fenékig -itta a poharát, aztán fől-agrott és tiszta, nagy melegséggel megölelt, mint a messziről megtérő, fáradt gyerek az édesanyját.
Mellém húzta a székét, szemét végtelen szeretettel rámszögezte a szláv fajának föléledt tüzével de mégis olyan halk szépséggel, ahogy csak ö tudta kilehelni a szavakat, beszélt hozzám.
— Elmondom neked, hogy miért kellett ma este imádkoznom.
A sápadt nincérieány asztalunkhoz jött, "megint rámosolygott Tódorra és bort hozott.
Ittunk.
Azután hallgattam a fiút.
IV. \'
— Az anyám, az anyám, — istenem, hogy miéit is kell igy mondanom, — kívánatos testű, szép negyvenéves asszony. Nsgyon, nagyon szegény. Es a keserves gondok nem ették meg az arca üdeségét, a melle duzzadt szépségét. Sokszor szerettem nézni szép, büszke száját, fényes szemöldökét és a nehéz munka ütéseitől soha el nem petyhüdt fehér karját.
Nyomoruk, penészes lyukban lakunk. Pincében.
Az a penész mart ki az én\' lelkemből is sok sok álmot; és a vágyaim is ott rohadtak el, a pincében. "*
Két forintot kel ett fizetnünk hetenként ezért n gyilkos—zugéri. Én fizettem, össze-kártyáztam. . ■\' ■
— Tegnap haza megyek, hát anyám az ajtóban sirdogál :
-— Tódoricám, fiacskám. . Uj háziúr jött és — pusztuljatok innen, — aszongya, — vagy egy egész hónapra fizessetek. Igy mondta, fiacskám . . . .
— Hát én\' ott hagytam az anyámat. Elmentem. Kártyáztam.
Kedvesem, Miska Hiszen neked már megmondhatom: -r\' csaltam is. Hamisan kártyáztam.
— Megőrülök, ha azt látom hogy sir az anyám.
" . . .• És hiába volt minden. Ma reggel pénz nélkül hszamentem ...
Hát délfelé, amint fölébredek, fáradtan, betegen, izgatottan, hát ballom, hogy az ajtó\' előtt azt mondja az anyám valakinek siránkozva :
— Uram könyörüljön-meg. Nagyon -sze-gény vagyok.
Kopott, vágyás hang válaszolt: _ — Hát nézze szép asszony, jöjjön föl hozzám, maid meglátom. . .
. Tudod, testvérem, •- akkor őrülten be* lámdobbant az a gondolat, hogy éiPelfojtom azt a hangot 1 Elfojtom, megölöm 1 . . .
Az anyámnak azt mondtam, hogy lesz pénz. Lesz. Kell lenni. Hozom, hozom a pénzt; estére hozom.
Anyám rámnézett és nagyon\' szomorút gondolhatott.
És, és tudod — hát estére lett pénz.
. . . Nyertem ... .
Rohantam haza. Ajtót nyitok . . . Anyám nincs benn . • .\'. Rohanok föl as úrhoz. -Betöröm az ajtaját ■ . , {i ii i hízott barom.\',, J előttem pőrén az anyám . . .
Ezzel n gyönge markommal az ember nyakának mentem . . . Hanem egyezerre mintha valaki homlokon csapott volna, viassahököl-tem, -és fölordított bennem az én pusztító lelkem : én,, én vagyok itt az ok, a végtelen gyalázat oka, én a eaavargó, a munkátlan here...
Bocsánatot\' kértem az úrtól, az anyámtól.
Es letántorogtam a lépcsőkőn. Es ezek n lépcsők is ugy kihúzódtak alólam, mintha utálnák a gyalázatomat, mert engem gyaláztak meg az anyámban éa - én gyaláztam meg az anyámat . . .
Aztán ődöngtem a hideg faiak mellett. Nagyon sötét. volt. Nekem nagyon aötet volt. A szemeimen a fekete zűrzavar táncolt. Kifelé nem láttam. Caak be a magam lelkébe, csak oda láttam. Ott háborgott a gyalázatom.
Egysierre hozzámsimult valami testtelen, hűvös test. Megfogta a kezemet és be ve* e\'ett valami illatos, nagy fényességbe. Templomba.
Ereztem, hogy hideg, józan kőre feseül n homlokom és as öklömre kuU a könnyem sürü meleg permetegje.
Imdádkoztam : boctásad meg nékem dicsőséges Isten az én születésemet és az éa életemet ...
Es ezzel kiszakadt a szivemből az ó iási kfn. Mintha nem történt volna énvelem seapml. Vagy mintha mindent, mindent el felei tettem volna.
Csak azt tudtam, caak azt mondogattam, magamnak ott, a Krisztus hideg szobra elélt, hogy most jöa hozzám a halál, hogy ma este meg kell halnom.
Es ahogy kiléptem as Íves, magas ajtón, ki az a|ca fényes havára éa kivettem a zsebemből ezt a rég őrzött kis üveget, kogy kiigyam belőle, a biztos halált, hát akkor meg. .. Istenem, hát nem bírtam megtenni.
. A sápadt pincérieány bort hozott.
Maalmovlaa Tódor rágyújtott agy ciga-retbre és a lomhán szálló ftatbe nézett.
Ittunk , *. .
I9M. jtillus 18.
ZALA
a
De van iQ Másik «agy ok Is, ami a
• sportnak vároaunkbaa .való megkedveltatését magakidályozta és CéM. hogy még sokáig útjába is fof áiaol annak tqlődéaének. A sportolás nem egy« kantok, néposztályok pHvilefiitnM, sMm 1» Ww semnrifde foglal kotáaboz ; • * pártoláshoz mindenkinek jussa
^¡^skTaglsiiálUl »»iMÜt fa ad: Nálunk cl-képxeíhetetleftnek tartják, hogy a Ferencvárosi Torna Club csapatában a dr. tar» csatár mö-|Mt a rézöntő játszik fedezetet, sőt, hogy — karibiié dictn — még tegezik is egymást. Pedig így van. Néhány éVvel ezelőtt e lap hasábjain fejtegettük a sport demokratizáló hatását. Naiv hittel elképzeltük, hogy len egy virágzó sport egy lelünk, egy\'modern sportpályánk, amelyen mindönki megtalálhatja a maga szórakozását, foglalkozásért való tekintet nélkül. A kérdéses dk mojftolenését kővető napon megszólít bennüíikét egy a kanizsai hanté volée-ből való kedves úrilány és ártatlan képpel kérdi, hogy mikor kell neki a szalmagyári munkásleánnyal tenniszezni. Félek, hpgy kellemetlen igazságot mondok, amikor kijelent hogy bájos hölgyünk — bár Öntudatlanul Idfcjezéál ■J-" városunk og£sz kSzéposztájva Wfcg^ifaili Azexclusiv alapon álló sport életképtelen, viszont Kanizsa a demokrácia számára még aligha érett meg
Katonaságunknál sem látunk valami vonzalmat a sportolás iránt —- mindössze néhány tiszt tenniszezik — pedig tudunk a hadügyminiszter egy olyan rendeletéről, amelyben ajánlja, hogy a legénység kebelében futballcsapatok alakiitassanak, ht megemlítjük, hogy Németországban rendkívül kedveltek a katonai — tiszti és legénységi — atlétikai versenyek; külöoösen népszerű a teljes fölszereléssel való versenygyaloglás 50 klaa-re. A katonai futball-«sspitok száma pedig fölér az összes magyar csapatokéval,
Az\' iskolákban a futball indexre van téve. Sokkal nagyobb tisztelettel vagyunk is-vmmtaXi »int, mintsem hogy
• futball iránt táplált ántipátiájukat bírálat tárgyává tennők, de legyen szabad megkockáztatnunk abbeli véleményünket, hogy az az argumentum, hogy a futballozás eldurvítja az ifjúság lelkét, azonnal megdől, mihelyt a tanár urak — elsősorban a fiatalabbak — föláldoznak szabad idejükből hetenkint 1—2 órát és elmennek az ifjúság játékára felügyelni. Tapasztalatból állítjuk, hogy ez sem a deáknak, sem
■ tanárnak nem kellemetlen. Hogy a tanulók nyilvános versényen nem szerepelhetnek, ebbe bele keB törődnünk, mert hiszen tudjuk, hogy
■ Magas Minisztérium ily irányú HMma drákói nigort helyez kilátásba az ellene vétő deáknak, de még inkább az elnézést tanúsító ve-vetőségnek. 1 H
Van a görög mythologiában egy gyönyörű rege, amely az anyaföld éltető erejét szimbolizálj*: Antaeust nem lehetett a birkózásban legyőzni, mert anyjának, a Földnek érintése mindig uj meg uj erőt adott neki. VoK idő, amikor bfatoora vettük, hogy Kanizsán erős gyökeret ver a sport ; naiv lélekkel elképzeltük városunkat, mint k Dunántul egyik, leendő legnagyobb sportcentrumát — amire aagysserü vasúti összeköttetésénél fogva predesztinálva is van — ma már belátjuk, hogy túlságosan optimisták Voltunk, hogy légvárakat építettünk éa adat aaoyisaor váraink összedőltével lamé« a IMdre pottyantunk. Da nem csüggedünk j a sikertelenség nem kaaailt al "annflaket, ellenkezőleg, ójabb és ujabh akcióra
ösztönöz Ki még moat is bizuek benne, hogy kanizsai sportélet megteremtésén fá-nam végzünk sisiphusi munkát. .
Dr. Mosó Punt
amikor \\ a I r adózunk.

Egy Mgytaniaaai \'HŰÉ
széüiánossága Kassái.
Csalán repülőgéppel.
(Sayzf túJósi(ónkfal.\\ Na gykanirsirót sokan származtak el Idegenbe^ külföldre Ezekről itt i>, ott is hallunk, hol jót, hol rosszat. Van olyan köaöttük, akiknek a neve hallatára büszkeség tölti al a nagy kanizsaiak at, akiket a hír a szárnyaira vett. Van azonban olyan, akinek az útja szomorú Időrésben végződött. Az utóbbiak kőiül való Barkó Antal is, akinek a nevével most a Rendőri Közlönyben találkozunk. Berkó ¿vekkel oaelőtt került el Nagykanizsáról. Sok hányódás után Kassára vetette a sors s noft a kassai törvényszék kÖrözvé-
nyéből tudjuk meg, hogy nagykanizsai illető\' aégü a Berkó Antal milyep fiirris iliíifimgof szerzett szülővárosának.
Berkó a boldog múltban elektrotehnikus volt. Ugylátnik azonban, hogy ráunt a mei-terségéie e—fölcsapott s uihid kalandorok tiszteletreméltó rendjébe. Legutóbb Kassán követett el egy ügyesen kieszelt\' szélhámosságot a hogy -jelenleg -hol tartózkodik, azt csak" ő tudná megmondani. Két hónappal ezelőtt karült Kassára, ahol egy jómódú özvegyasszonnyal ismerkedett meg. Berkó azonnal kivetette a hálóját a pénzes özvegyre és tüzesen udvarolni kezdett. Hamarosan elhitette az özveggyel, hogy égy uj szerkezetű repülő gépen dolgozik, amellyel milliókat lehetne keresni. Mutatott is egy kis ., modclt az aszi sxonynak, amit elektrotehnikus létére uem volt nehéz megszerkesztenie Az asszony h&fruy csinos „Kitalálónak" ék abban a remény hogy Berkó révén milliomos asnony 1 kölcsönökkel segítette a" zseniális ifjút, llyeb módon Berkó hétszáz koronát csalt ki az özvegy asszonytól. Ezen a pénzen egy darabig Igen vidám életet- folytatott, állandó vendége lett a kávéházaknak és az éjjeli mulatóknak, ahol mindenütt jó cimborák társaságában jelent meg és gavallérosan fizetett. Ax. uri passziók sok pénzbe kerültek r hétszáz korona hamarosan elúszott. Az. özvegy ezalatt folytonosan sürgette a repülőgépet Mikor már kifogyott a kifogásokból és pénze sem maradt, még utóljára ukegpumpolta azassXbnyt és bucsu nélkül megszökött Kassáról ^A hiszékeny özvegy csak ekkor jött rá, hogy szélháiáossal volt dolga és följelentette Berkót, aki most a följelentés alapján országosan köröznek.* A körőzvényt szokás szerint a Rendőri Közlöny is közli s igy szerzett tudom áj) /« nagykanizsai rendőrség js. *városunk szülöttének\' viselt dolgairól. A nagykanizsai rendőrségen egyébként nem ismerik Berkót és semmit sem tudnak róla. Amilyen furfangos embernek látszik, aligha szerzi meg a. kassai özvegynek azt az örömöt, hogy a rendőrség kesére kerüljön. Az özvegy moat sirathatja a délibábos, szép* álmokat, a füstbement milliókat és as elveszett pAoét,\' , amely elrepült, da nam a Berkó repülőgépén, hanem as éjssakal pillangók kasán.
Mikor m góftai
aftmmah téval
(fSmfái tudótítánktát) Eíen a napokkal as előtt már Irtsak egyszer.
őrzött gótai almanah agy kia tévedését Wptaa-tük le. A gótai almanah ugyanis nspallb^ tik a Maid cg ham grófi családról, asssfysfc állítólag Nagykanizsán, vannak hatalmas fcttar-jedéaü, őai birtokai. A gótai almanah tvMé-vöen az európai fönaaaaal családok NMÉt> musa, amelyet igen nagy gonddal ér Urlfe» kintéssel áJitaaak össze, Csak azok a családok kerülhetnek belé, amelyeknek főnemesi vohá hoz és mnltjáhoa a legcsekélyebb agájy sem férhet. Arra pedig külöoöaan nagy gonddal Ügyelnek u. össználÜtásnál, hogy tévea vagy helytelen adat ne keriUjŐR az egyas családok nación áléjába. Általában szigorúan őrzik aa almanah jóhirét és a föltétlen megbízhatóságába vetett hitet.
Ép ezért keltett as előkelő zala megyei auláitok kiütött mgy_frllflntit n >hiwk
azon adata, hogy i Maldeghem grófi csalid Nagykanizsán székel s Itt kastélyuk és birtokaik vannak. A Maldeghem név ugyanis sohasem szerepelt Zalavármegye történetébea. Azok a zalamegyei családok, akik szintén helyet foglalnak a almanabban, fölkértek egy hozzáértő urat, hogy tisztázza a kérdést, járjon utána, hogy mikép keletkezett a tévedés vagy pedig volt e valami szerepük a Maldegbeméknek Zalamegyében ?
Nos, a pápa lehet csalhatatlan, de a gótai szentkönyv bizonyára nem az. Alapoa vizsgálódás után hitelesen és kétség ¿«vonhatatlaaul megállapították, hogy Zalamegyében a Maldeg-hemeknek soha semmi érdekeltségük nem volt s Uyen nevű családot nem is ismertek ¡Salában. ¿Mindamellett nem látszott valószínűnek, hogy sí gótai almanahba teljesen alaptalan adatot Vigyenek" fé.l. Ezért ásás irányban is folytatták a kutatásokat és igy derült ki, hogy a Gótai Almanah e^utt^j is jjgasat mondott, caak éppen földrajzi meghatározásba csúszott egy kis félreértés. A Maldeghem családnak Törőkkanizsa körül vannak birtokai s kastélyuk is ott álL A tévedés tehát bem nagy. Távolságra mindössze csak ötszáz kilométer.
4
«
*- ZALA
1914. JtiUtas 10
A nagybeteg herceg.
nakórháx talka
{Saját luáéthimktil.) Aa ódon, körmendi zfrhastéfrhél kmtJLaHmi hirek érkeznek az ősz BdAyhf^Smtoi» herceg ngtaiságt ál lapetáról. A herceg már károm hónapja ágyban fekvő beteg a itapára annak a szeretettel-je»r gondon ápoláanak, amelyei ifjú hitvese és orvosai veszik kérgi, állapotában nem matat« kőzik javulás. Á beteget gondosan érzik minden izgalomtól a orvosai minden óvintézkedést megtesmek, hogy hanyatló életét meghoaa-ssabbitaák Tekintve azonban a herceg sUrs> haladott, magas korát, (aa idén lesz kilencven-egy esztendős,) érthető az az aggodalom, amely az agg herceg környezetét tölti eL A betegség különben csak a fizikumát táaaadta meg a betegnek. SzeQcmi frisseségéi a hónapok éta tartó szenvedés sem érintette és élénk figyelemmel kiséri ma is hatalmas birtokainak ügyeit. így, amint értesülünk, tüzetesen referálhatott magának a nagykanizsai szemkórház ügyéről is. A szemkórház telkének kérdését f.mfifr Spc dor dr. ; uradalmi ügyész terjesztette eléje s ésMgassága most sem vonta meg jóindulatát Nagykanizsától. Értesülésünk szerint a herceg hajlandó a kért területet átengedni s utasítást adott, hogy a szükséges tárgyalásokat az ufödSmi őgyéssség kaladéklalanul kezdje mag a várossal Erről a mai poétával már értesülést is kapott a város hatósága. Tehát a szemkórház létesítésének egyik jelentős akadálya már elhárult s most csak a formalitások vannak még hátra, hogy a városnak a telek tulajdonába juthasson. Mivel egy múltkori híradásunk szerint a szemkórház dolgábana belügyminiszter véglegesen Nagykanizsa mellett döntött, — most már semmiféle körülmény sem fogja zavarni-a terbe vett építkezés megkezdését, ami legkésőbb a jövő év tavaszán meg is fog történni.
Kifikanizsa
a" mostohagyermek.
(Saját tudósítónktól) A kánikula hatása a váró satyáin is módfelett észrevehető. A tisztviselők egy része szabadságon van a másik része szabadságra készül s így bizony lassabb mederben folyik az alkotó munka. Azonban az ország minden \'részében, minden más hivatalá-baa is igy van ez ilyenkor. A közelgő ősz annál szorgossbb munkát fog követelni a város tisztviselőitől. Munkában nem is lesz hiány. Egész sereg régóta vajúdó, nagyfontosságú terv várja a már elodázhatlan megvalósulást. Hogy egyebet ne említsünk, tiszta mederbe kell vissza terelni a villám világit ás, az általános csatornázás, utkövezés, vízvezeték ügyét, az uj gimnázium -megépítését, a kórház kibővítését stb., stb. \'És amikor\'őszre alkotó munkára kerül a sor, — a\' hatóságnak különös figyelmébe és jóindulatába ajánljuk Kigkanízsát, amely eddig meglehetősen mostoha gyermeke volt a városnak. Pedig ez a hatalmas városrész, ahol Nagykanizsa lakossá gának körülbelül harmada lakik, semmiképen sem szolgált rá a közönyre. A közteherviseléshez jelentős mérvben járülnak hozzá kiskanizaai polgártársaink s csak méltányosságot cselekszünk velük szemben, ha -a városiasságnak, a kultúrának legalább nélkülözhetetlen lökételel-
ben részesítjük őket As őszre meginduló Msss munka közepett nem szabad megfelad kasai irrél, hogy Klskaaisaáa botrányos a világítás a az utak olyan elkanyagohak, hogy a kiakanizsai utcákon esőt időszakokban hetekre fönnakad a közlekedés. Minden eszközt föl kell használni arra, hogy Kiakaalaaát " mennél inkább a ssoroaan vett városkpe csatoljuk, hogy a kiskaaizsaisk éressék, hogy városi kötelékben élnek s együttérezzenek velünk Nagy» kaatzaai törekvéseiben, együtt munkálkodjanak velünk az igazi nagy Kanizsa kiépítésében.
Szerbia mozgósít ?
As olasz hadikéasfilódáaak.
— Telefonjeltntís. —
Szarajevóból érkezett s hitelesnek látszó tudósítások szerint Szerbia teljesen csöndben\' mozgósította a legutóbbi négy évfolyambeli tartalékosait. A mozgósítás Sem plakátokkal, hanem külön behivékkal történt, tehát ezért iA bolgt ódi hadvezetőség csapatokat & a magyarosztrák határ mentén he yesit hadere-jenek zömét. Állítólag 70.000 tartalékos ■vonult be as első fölhívásra. A mozgósítást folytatják. Belgrádból azonban a legerélyesebb cáfolata érkezik a szerb mozgósításnak. Pasics minisz-terelnök egy bécsi tudakozódásra ezt a választ adta :
— Mese az egész Bosgósltásrőt szóló hhr. Aki nem hlsii el, jőj ön Ide, meggyőződhet róla, hogy katonaságunk a régi helyén van.
Lehet, hogy a mozgósítás híre kissé túlzott, talán mtndenlelől megerősítés érkezik, de a ravasz Pasics minden aggodalom nélkül hiv-halta meg a kételkedőket, mert ugyan kinek lenne kedve Szerbia belsejében meggyőződést szerezni a hír alaposságáról, amikor Belgrád\' ban sincs biztonságban az .idegenek élete. Annyi tény, hogy a szerb lapok szemtelenül hencegnek s azt írják, hogy Ausztria nem mer Szerbiával szemben föllépni s őrül, ha Szerbia békén hagyja őt.
Konstantinápolyból sürgönyzilc A törökök\' a leghatározottabban állítják, hogy a Monarkia és Szerbia közt rövid időn belül háborúra ke-Jal a sor s Törökországnak ezt a keavezö alkalmat ki kellene használnia.
Római jelentések" szerint Olaszországban nagyszabású csapatmozdulatok tőrténnek. Az ezredeket hadilétszámra emelték, sok hadihajó pedig Brjjidiziből zárt parancscsal indult útra. Olaszországban a közvélemény szerint Albániával függ össze a hadikészülődés. ■s . • _. . \'. _ — v.<_
Aspirii*
«-\'-^tablettáit"!
Íj : te) <. fogftljfenil. rheuittündl; Influenzánál ktk cl Ismert g I ffijiitlomcbHiapftótter: aolnnr klstbb írtűkü kéjzlt- M I im-nvtvíi;.-! nunozzlk, hogy btzfos.m valódi A«plriat fi I t kopjunk, vettyllü a ..Rayer-tóWAipIriitlablHlikat. j..í | . E|iy c»3 M10.5 Lbt.ltil tartalmi, éra I kor. fi \' 20 till. Utániatokat nlaaltaunk vjssia. \\ U
( ** Aípüln .írt vMtayutt, (eliál a MXv4n**k fjr aanlat, mit c«"a nfm|»||o<ull ki>ultm*nyelt i
LEGÚJABB
Jáv&at- telefon
A trónörókfla kihallgatása.
Ischlből telefonozzák: A trónörököst ma reggel kihallgatáson fogadta a király. Az \\audencls háromnegyed óra hosszat tartott- Udvari körökben Igen nagy jelentőséget tulajdonítanak • föltűnően hosszú kihallgatásnak. A trónörökös az audenda végével Refcbenauba ulazott
A képviselőház fllése.
Budapestről ^Jelentik: A Ház mai ülésen folytatták az llleték-vllát. A második axakaazig jutottak el. Hárüm ellenzéki képviselő beszélt a déli szünetig s persze valamennyien t kormányt és a munkapártot kritizálták. A sok közbeszólásnak az elnök csak a legerélyesebb rendreutasltásokkal tudta elejét állni. A tegnapi uilnlaztci tanácsún -a kormány elhatárolta, hogy az Máték-vitát a legszőkébb mederbe tereli.
A szarajevói vizsgálat.
Szarajevóból táviratozzák: A vizsgálat a befejezéséhez közeledik. A vádlottak egyértelműen bevallották, hogy a merényletet Szerbiában kéazltttték elő s a bűnszövetkezet látható feje Pribicsevics őrnagy voH. A hatalmas bűnügy tárgyalását őszre halasztották.
Kóztársaságf jelólt Szegeden.
Szegedről jelentik: A Oerllczy Ferenc báró halálával megüresedett szegedi mandátum betöltése körűi már eddig Is sok kavarodás volt A - munkapárt egy része nem akarta a hivatalos je\'öltet, dr. Rózsa Izsót támogstni, mivel — zsidó. Tisza István gróf miniszterelnök erélyes közbelépésére volt szűkség, fhogfi munkapártban támadt egyenetlenkedés elsimuljon. Rósa Izsó dr. mégsem marad ellenjelölt nélkül, A kerületben föllép Kalmár Antal dr., az ismert nevű publicista még pedig Kossuth Lajos párti programmal. E cim mögött, a köztársasági-párt rejlik, tehát Kalmár Antal republikánus programmal mérkőzik meg a munkapárti jelöltlel. Kalmárt az ellenzékiek, sőt a katolikus munkapártiak egy resze is támogatni^ fogja.
Albánia sorsa. ^
Bécsből jelentik: Valona » elestét minden pillanatban várják. A nagyhatalmak legközelebb tanácskozást tartanak, amelyen dönteni fognak Albánia sorsáról.
Merénylet készül Bulgáriában ?
Szófiából jelentik, hogy as összes minisztereket erős rendőrcsapat Őrzi. A miniszterelnöknek ugyanis kétségtelen bizonyítéka van arrtl, hogy a kabinet tagjainak életét veszedelem fenyegeti. A merényteb e állítólag ellenzéki politikusok szövetkeztek. Szófiában aa lagalom igen négy.
1914 |uJlu» lá
ZALA
5
HÍREK
— A ulfMfy*) Jtfjílk köagyS-A saleeegyel jegyző egyesület balatonfüredi kÖagy Ülésén közel aiiu jelentek meg |§ • jegyfii f*** nagymérvberi érdeklő hiti--rosatokat kották. Fölpanaszolták, hogy e fiatalság a jegyzői pályit elhanyagolja. Cnaek okát a jegyzőt javadalmazás csekély Voltában látják. Elnökké Starzsinszky Györgyöt, alél nőkké Újlaki Bélát és Henssidler Lajost, lő-titkárrá Vajda Ákost, jegyzőkké Cséri Lajost és Antnd Sándort választották meg.
— Magealntok a járványbotogaé-gek. Erre az örvendetes megállapításra az ad okot, hogy agy hét éta egyetlen kanyaró, vagy vörheny magbet egedéit sem jelentettek be a polgár »este» I hivatalnak. A gyógykezezelés alatt álé betegek nagy réáze már lihadotik.
— Utóállltá*. Hétfőn délelőtt otóállítás lesz a Polgári Egylet nagytermében azon sorózáskőtelesek részére, akik a fősorózásról
\\ valami okból lemaradtak As utóáflitásra nagyszáma ujonckötelest Idvtak be a nagykanizsai —/ hadkiegészítő Imlllid tiiill\'lllrrí) \' \' ,
n ássistsii isssksllsrs fliiln\' való Idea megvalósítása foglalkoztatja a kai tuszminiszteriumot. A szétforgácsolt, apró ré-Zzetre bontott és Így lassan és rendszer nélkül fajlődő vidékynneknkurát szándékozik szervezni, az erőket tömöríteni és nagyobb kerületek zeneéteti szerveit egy-egy központi szer-vezet egységes-vezetése ali vonni. Felsőmagyarország részére már két évvel ezelőtt megalkották a miskolci zenész szövetséget. Most st ország többi részeiben is meg akarják a a-ktttatni n szövetségeket. A minisztérium terve azerint Szegeden, esetleg Temesváron a dél-magyarországi, Kolozsvárott a keletmagyarországi, Pozsonyban a nyugat magyarországi és Oyőr, illetve Szombathelyen a dunántuli zenészszövetséget rövid időn belül megalakítják. E szövetségbe tartoznának belépni as összes ének- és zeneegyletek, természetesen autono-m ájuk megtartása mellett. Ebben a sző vetség--- ben részben együttműködéssel, részben szabad versennyel karják a zenei életet fejleszteni. Városi zenekar mindama városokban létesíttetnék, ahol a zenészszövetség székelne. E zene-. kar arankája hangversenyek, térzenék adása, továbbá színházi és más előadásokhoz való felhasználásában merülne ki. Ezenkívül a szövetség kerületében minden városban évenként -egy-két hangversenyt adna. Nagykanizsa» ahol csodálatosképpen ellanyhult a zenei élet, — a szombathelyi kerülethez tartozna.
— Koezorutpótló adományok. F. hó 11-én Balatonberényben elhunyt és helyben eltemettetett Molnár Ottó budapesti magánhivatalnok iránti kegyelet jeléül adakoztak: Pauk Vilmos éa neje, Moiná Emil Pécs 20—70 K,■■ dr. Schwarz Károly, dr. Welsz Lajos és neje, Dorner Pál Barcs 10— 0 K, Keszler Oézá Budapest, dr. Vajda Béla és neje, Weisz Jaques és nejé, Lőwiuger Sándor Bpest, Dorner Nándor Bpest 5 - 5 K, összesen 95 K. — Jonius 21-én elhunyt Székely Tivadar temetése alkalmából utólagosan özvegy Leitner Józsefné
-» és Adám Róbert és neje adakottak 10 K-t. A nagykanizsai izr. Szentegylet.
— Tohintao meg Pcrkó Péter dm- ás <aaobafest6 modern mintáit, Zárda-utca 14. szám alatt ■
— Ramdiahntyn Mngyhanlaaéa. As utolsó évtized rengeteg újítása köaött bizonyára nem a legutolsó helyet foglalja al a rendőrkutyák alkalsaazása. Erre es ujitásra ráillik az a híres boasaot, amellyel a derék Akibát gyanúsítják, hogy seaaaai s#m aj a nap alatt, mert biaoay nyomozásra, gonosztevők lefülelésére már as ókorban .ie használtak kutyákat. De kát olyan nadmrtyt és asálaa-kőrben, ahogy azt ma látjuk, csak az utoiaó évtizedben alkalmazták a rendőrkutyákat. Németországban például nincsen olyan vidéki várov amelyben rendőrkutyákat nem alkalmaznak. Hogy ezek a pompás srímatu „nyomozó közegek* a legénységi állományba, vagy a tisztikarba tartosnak-e, azt bizony még az alapos németek sem döntöntötték el, de anélkül is nagy haaasmt vnseik a kitűnően idomított rendőrkutyáknak. As ujitás Magyarországon sem ismeretlen. Budapesten s néhány nagyobb vidéki városban már évek előtt is használták a rendőrkutyákat. A belügyminisztériumban\' most azt tervezik, hogy at összes vidéki városokban meghonosítják. D célból Esztergomban es év szeptember elején egy tanfolyamot rendeznek, Jurisb Frigyes berlini- rendörkomi-
azáibis vezetésével. A tanfolyam hat hétig log tartani. A ^Ingyminiszterfum Uir-tban hivta föl as ösazea vidéki városokat, köztük Nagykanizsát ís, hogy küldjenek egy rendőrtiszt-viselőt a tanfolyamra! As összes költségek 600 koronát tesznek ki a ennek fejében a tanfolyam befejeztével egy-egy rendőrkutyát bocsátanak minden vároe rendelkezésére. Miután a rendőrség államsegélyéből még 500 korona maradt főn rendelkezési alapul, bizonyosra vehető, hogy a szükséges 100 koronát a közgyűlés nem fogja megtagadni. Ilyenfvrmán az őszre már Nagykanizsán is m egszaporodik a rendőrség , egy hegyestülü, vékony orrú, lompos rendőrkutyával, valóazinüleg nem nagy őrömére a nagykanizsai bűnözőknek.
— Mária Amé&ml . Ssomory Dezső öt-felvonásos grandiózus darabját a „Mária Antóniát" mutatta be tegnap a színtársulst, zsu^ folt ház előtt, nagy érdeklődés és két óra hosszat zuhogó zápor mellett. A zivatarr titáni hangversenye elnyomta a szereplők beszédét s volt olyan jelenet, amelytől a közönség egy szót sem hallott. E zavaró körülmény dacára is az előadás az időhöz stílszerűen viharos, freneti-kus tetszést aratott. A főszerepekben Kondrát Unná és Somlár pompás, nemes és klasszikus alakítása höditotta meg a közönséget. Mellettük Dinnyési, Szűcs, Zalai, Ujj, Majtényi, Lóránt, László, Mat ny és Bihari nyújtottak a nagy zerS darabhoz mindenképen méltó, szép alakítást. ^"
— Választól jogi utmutató. Irta: Dr. Pongrác JenS. A 96 oldal - terjed elmü\' könyv a választójogi törvényt a vele öaszefüggő törvényeket a kibocsájtott rendeletek főbb intézkedéseit tartalasazza népszerű, mindenki által érthető nyelven. Magában foglalja a tanintézetek tekintetében kibocaát.tt éa a központi -választmányokhoz intézett legqgóbbl miniszteri körrendeletet is. A 1 önyv iratmintákat is hoz, közli a választói névjegyzékek elleni jogoncoS^ latok, fejlesztések, párt gyűlés bejelentések, iratok megszerzése iránti kérvények mintáját. Minthogy az ösazeiró küldöttségek az egész ország területén juliaa- 10-én kezték meg működésűket, ez öaazafoglalö gyakorlati kézi-" könyv klányt pótol. A kényv ára 60 fillér éa Fischel fülőp Fia kónyvkmretketUtéhem kapható Nagykanizsáit.
— Sétatért hlosdk Nagykanizaa Isf-szahh nyári belga, as ari kőelaaág Hifcaaáéa Finom borok, világoa és bama aőrök hátótt ptzzgBfréaci és egyéhh üdítő ItaMt, hidaf «alak, fagylak, jegeskávé és cukorkák Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
VAJCtJM* iftttétoiiszár a legjobb éa tag-in a>l lEuiaHi Ara darabonként II M t, ffl-szesebb ktvttetMn 2 X ét t FISCHEL POtÖT PIA könyv- éa paptrha rsst liii tbsa Nagy-kanltaán
SZÍNHÁZ. #
• Színházi hírek. A „MoeikIrályaa operettek koronája ma kerül először színre Lóránt Vilmossal a eimazrrepbea. A három fő női szereplő Horváth Miéi,. Teleki Ilonka és Zaiay Margit. Ezúttal Ujj Kálmán éa Ráknál Ferenc fényes szerepekhez jutottak s állandóan deSrült hangulatban fogják tartani a közönségei. Halella méltó partnei*e lesz Teleki Ilonkának. Matány egy végtelen mulattató figurát játszik Szűcs Irénnel. As uj díszletek a budapesti Kkály Színház kiállításának mintái után készültek Budapesten. Az operettet Gellér Pál kai mister tanította be.
női divatkülönlegességek áruháza az Első Magyar Általános Biztosító Társaság palotájában
r _1«Z
Ugyanott egy tanuló felvétetek
lir|íRy-S|r«r. bnvarflba
4MDMMm>, Oniiai Bat. SSS «a OS
( Hirgsny-lliiaeit
a WsrgwiyFale-taaeher pi
12141110
ZGAZD i
KÖZGAZDASÁG.
Gabona-Ozl et
5-101
Bad.psal.
rímm.,
17.
V
HwridS-IsMt Bas» okdban 11.17 Bot lfili »prÄ. -13 22 rom am óbmc 957 Z«b o*iób*ne 777 Tengrri juHmra „ 7.27 Tuftri augusztusra 7.37 Togal 1915. 0>«£ 7-07
Énékpspír löxtdo.
Mao« M*c< 755.50; OK***k MM 58890 «vi feori>p>>l«»dék 78 50; Osakák •^wm hmm 657, - c lrtüKK h-n* 385—t Istzá ■tt0*M»<* 45»-—{ Hszsl bank 266 —: Magyar bank 464.—; Rimanurtmi 575.—; Salgotll {IÁI 652-—; Kőiu i varat 557.—; Városi Varat 302 —
ZALA
Csinosan bútorozott szoba
kiadó
Nádor-utca 7- sz alatt. Legfinomabb kecskeméti
■ kajszin barack
kilónként 24 fillérért nálam kapható Beck Henrik.
Ifi« faNat fSl
H790
Faiatfa «— kan tő ■ fhikil Lmjmm.
Smtaitl; tétk tini.
psufl—vadtoltastélyUól ■ meg vett néhány száz darab gyönyörű
öz agancs
lefőzve, jutányos áron kapnató\' egyenként is GYENES és SZABÓ csemege- és vad* eresked észben, Deák-tér 15. Telefon
Főzzél észszel. Ez a modern asszony olve. A. rég bevált titkos receptek? idejtUcet (muüUL Ma a líWrl VÉttorott fiszdvságt -vtasn nyakat tnegfele ő jó és Iztétes konyhát ves tni ezért jó gazda-asszonyok Dr. Oetkeí-íéle Sütőport használnak, mivel idő), munkát és . pénzt takaríthatnak meg, ezenfelül biztosítékit nyújt {bármiféle sütemény sikeres elkészítésére. A vüá goa fej a legszebb és leg alálóbb symboisma ezen kiváló konyha- -sa rnek. Ezen fej min\'egy flóréi meztet an-s, hogy .Főzzél ¡ésszel"
I
Csakis jobb
család gyermekei nagykanizsai Uhcaalád-náJ a jövő tanévre teljes ellátást nyerhetnek Nagykanizsán. Cím • kiadóban.
í
WEISZ SOMA
\\ Nagykaalata,
Jatsmrkaa Tdsfm IM.
3
Ajánlja valódi márványtörmelékbői kénült márvány mozaik lapjait, a melyek óriási nyomású motorüzem ü hydraliku* sajtóval állíttatnak . elő és motorüzemü köszörülögépen tükörsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron Serülnek eladásra. Legelegánsabb éa legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Készítek mükőlépcsőket, granitt terazzo burkolatokat, agyszeHI és díszes színezett cementlapokat Vállalkozom aszfalt éa
betonjárdák hésaitáaára, csatornázásokra_
beton átereszek és vasbeton hidak építésére. Cement ás márváay mozaik lapokról * * díszes árjegyzéket iogyenk&ldók.
i Mii
r
mg* 1
Telefon 78.
i
NAGYKANIZSA.
Telefon 78«

Készülnek t Mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványok stb.
Árjegyzékek, mGyek, meghívók, eljegyzési és esketési értesítések, gyászjelentéseké/névjegyek, falragaszok, körlevelek éa
mindenféle Ízléses kiállitásn reklám-nyomtatványok.
\' .• *****
Gyártunk t Őrleti könyveket, Ügyvédi naplókat ^ Jegyzökönyveket, Zsebkönyveket, Bevásárlási könyveket Rajzfüzeteket és tömböket, Mintazacskókat, Faü-aaptárakat stb.
1914. juüul !•
ZALA
-rr»-
A cognacgyárban
• kapható —=.
coqnac, rum. 6 szileóriure, scprQ, íörkölq-, by§f«ny6-, barack-, di6-mm és cMrtcnynálinka, na
épugy minden fajta likőr nagy üve vekben, porcellán dugov&T á 2 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel» mert az uj atesiadó következtében minden pálinka drágább lesz ések ritka alkalom tiszta jő árut ily olcsón be szerezhetni.
A legelegánsabb
Vászon cipők és Sandálofc
urak, hölgyek és gyermekek részére továbbá mindenfajta cipőáruk kg jobb minőségben.
Miltényi Sándor és F a
cipőáruházában Nagykanizsa. PAu>i«n, • »<*>» £»>•»»»»\'-»a.
Mérték «tán készitflnk riiintíerílöjta cipőárut
T
WUiíimiiiiíTiililiti
fiscbl István
Nagykanizsa, Lrzsébet-tér 14. ^
-Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy mű helyem áthelyezése alkalmából azt ugy rendeztem be/ hogy a
ii/ir
végzem és így az ország bármely részében képes vagyok garanciát vállalni a fúrás sikeres eredményéről. ...»
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az ösazea kútazivattyuk és tözifecakendők készítését, javítását és alaldtás^t.
Szolid és megbízható munkámról azámos elismerőlevél áll m aagy-érdemü közönség rendelkezéaére.
Finom Kajszin barack, befőzésre ii alkalmas, kilónként
40 fillérért
kapható Kazinczi-utca 49- az alatt-
m.
1 doboz legfinomabb csont-levélpapir
100 darab tartalommal
a boríték selyem-papírral van bélelve.
Flschel Fülöp Fia
könyv- és papirkereske-désében Nagykanizsán.
Olcsó disznózsír és füstölt szalonna kg -kint K. 1.4-a fillér
Kapható S^HWARZ ADOLF hentesnél Nagykanizsa, Vörösmarty-u. 65. és • piacon défelött \' 11787
Mfiüó ember bánnál
WHSMBSB
rekadtaág, katsrus, einyáikásodát hurut át görcsös kökögét ellen Us*r«lag a |Mafl
Kalser féle
Mell-kar ameilák
(a hifoa lenyfive*)
cukorkát. — 6100 kOztagvaMlag hllelctllett bizony! vány ot vötöktől ás migánosokMi a biatoa hatásról. :: RmdtrivOl haltemaa és.jőízö bonbonok.
Csomagja: 20és 40 fillér dobosa 60 fillér.
Kaphatói N—a— Aladár áa Rák Oyala Szabó Albert «rak gyógyszertárában.
nyári mulatságokhoz óriási választékban kaphatók :
Fischel Fülöp Fia
— könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
M (illírért
már gyönyörű, művészi
képes levelezőlapok
kaphatók
__r
Yischel Fülöp lía
könyv* és papirkereskedé-stjben Nagykanizsán.
W
I
I »
I I
Vásárbérbeadási hirdetmény,
Báró Lnkey József ur tulajdonát képező iharosberényi 4 országos vásár 1914. szeptember hó 1-től 6 egymást követő évre bérbeadatik. f ^ * *
. Az ajánlatok a bánatpénztel. együtt az iharosberényi gazdasági intézŐséghez küldendők. A bánatpénz sz ajánlott árból 10*/,. V
Az uradalom fenntartja magának azon jogot, hogy a beadott ajánlatok közül azabadon választhasson.
Fekételek az intéződénél megtudhatók.
Iharosberény, 1914. juliiis hó. S--^ (
Iharosberényi gazdaság „W.rf intézősége.
8
ZALA
ff 14 ja*« rt
Mire van szüksége ?
I < Hol szerezze be szükségletét ?\' Fisctiel Föföp Fia könyv-, papír- ás iroszerkereskedese Nagykanizsán.
MODERN BÚTOROKAT
MtMsae|)b kivitelben készít
TORMA PÁL? milmaiianiialiia
Ktsfaludy-utca 4. u
r
N4t dfvajszalon
KfiTTRER KÖVÉREK
■fanu
ri 1 i.
f4ur n.
Ml > ilniMp« a «rilblxí! «IM». |Mn — OyíBi-B llplWI ■■! II La»la>l>aaakai k*>
Szobafestő és mázolo
MÓZSI SÁNDOR
Ajánlja magát a szakbavágó munkák modem, pontos ér Jutányos el-
I kérésére.
Uri
KALOVICSIANOS
Wc in Vein Regina
•Mnaaakara rnlnUMnd 1 Mhutannamti Mi« irthtli— HMM«
>iniiik>ip ymmm M
ZALA
politikai napilap
mcateteivtk nÉRdnMAflk\' nap o a cm i órákor. -— HstyMn hálttOS konha kavoakM ~t kor. W ML
Nól dtv atterem :: rakok miczi
mi mi ima n.
<Mi ama WntM» K MMtiMMia
Készít mindennemű uj és divatos kocsikat, homokfutók, nyitott "és fede-es faitonok és gazdasági szekereket.
BOJTOR JÓZSEF
oatkoló- és kocsikovács Nagykanizsa, Kaxincy-utca 18.
(Major.) -r— Javítások és mindennemű e szakmába vágó munkákat gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Nagykanizsán egyedüli specialista. Rugós lovaknak calodábx való vasaltsára.
ma aahiM arak ML — tk«aáa a
■hi4—hTaI. taut.______
ManMn anaaaik. VMAkf MMmmmhIMMI Hassmailli RSH! \'\'<!"! Sí.
Sáfár Ödönné
női divat szalonja Magyar-utca 5. szám.
SZMVARTi ÉS IYSKB K lapper Gusztáv a « S n Mm nM.
MUhclycmocrl elsőrangú aatlgyársA munkák ké-satilnck int Ányos árak meSen üti MrSndSk ijma »•» «BrtasMatt, vata MM aSakaaarS lovasa« olaaó Irat vaiákmi
PÉCSI ANTAL
kocatgyArtö
Elvállal mindennemtt ai kocsi készttesd; valamint
régiek" ufjdalaklrdea. fényeséé* és béieieaét Ju-lényon ár meneti \' ■
TlaoeletM ArteaiMaen.é taniilrtt MMMp^tmvy a marka- én aar—a ftNAS Arakat letrmencn le-ssáiiitottam Bgiú w«a ai mart»- Aa m ■ nAtam Am-MnM W MtU«tMA Ara«, natves rartlovAai Ifr
KM SIMM ISTVÁN
kgg|»> é«L «étllNM.
Hüilpr Károly
\'\'IMI ssabó
l£S? mimfóir »évi? méadé uri rujua,, J8*j
rstk
Skerlák János
vrtdtvnt szabó üzlete
Nagykanizsa, Széchényi-tér 2. Szivea meghhráara Ivééért ta kimegyek.
Uincelanos utóda
angol és francia .\'. női szabó Nagykanizsa, Fő-ut Mihályi pék házban
Szüli Nándor
épület^ és dicrméMdogo* Nagykanizsa, Kinizsl-u í. Késs t mindre a Ssak. mába vágó munkát tartós Aa modern kivitelben. Elvállal JótMiás mellen !
tthdóazoba, vízvezeték és aagol cloaett berendezéseket, kutjsvltást stb.
SsdIAagaxdák ltt"v elmébe ajánlom nAIam készüli felnyitna ttan verttreim pince és maktársáralmat
Fürdős Györqy
lakatos NAOVKANIZSáN, Rákóczy atea SS.
Csilke István
elsőrangú angol és (randa nöt divatterme Kaxtncy utca 12.-as.
Zrínyi Miklós utca 36. és Zrínyi utca sarak
MÁGICS JÁNOS
léröszabó Nagykanizsa,
ÉSt»í«-t»r n. uta Roaanthal péX h.Ai.
r »Mit mina,nn,mü unruhá-
kaa a >*fl)obo A* \'aQdivato->aaa»i.ltäa>a«|wtantfoSSron, ftvtiaaiAvat mintskboi mir.. Sin \'0*nyr. AriAai «Alaaita*
SziYA* maghívAara vidékre IS ISvAk. Í
MOLNÁR SÜXDÖft
anzmtoe KOtcaay Mea is. S Telefon Ml. 3 Készti fénvezen éá matt bútorok ai (|xti<rl| és legfinomabb kivitelben, ugysziptéa éptfletmunká-kal és linlitiiiimk sfaikil
CsaTBicsár Ferenc
kocsikovéea éa kipatkoJó
Kasa* 57. : TiWM m
Elvállal e szakba vágó munkát legjutányosabb árakon. — Telefon meghívásra házhoz megveti.
Brawtln Józan! TEMETKEZÉSI Y ÁMULATA NagykuizsáH, Eétvás-tar 2. sz.
(SATnSS MÁZ.)
KAaz koporaók lutAnuoa A ron kaphatAk. — ElvAllnTok aguazar!) Aa dricqéabb temét-karéaakat. Asztalos Oilatam-b.n kéai bútor lagolcaóbb A ron kapható nUánoMi
HnalniaLiHák
rapirszaireiaK
Nagy választékban Igett lutányos áron kaphatók
Fiscíiel Fülöp Fia
papMamkBáéstMs
n ?tn ¿TMTAS i
Aki ll«atl* ér oleada •karja /oh*Ui mossM, annak agi/nni uj\'l gyárt-m<tnyu tn szappan azoda «5 m o a 6-:: poromat. s
POLLA* UPÓT Mana-a. ZL
p«m tfóbé stindéwkH un
Irodaszerek \\ . ^
Fischel Fülöp Fia pásM&eáEgésélien
szerefhesák •—• legiutá-r.yosnbb A •« n legnagyobb vAl.saziékba\'ii.
Samugyi Byuláné
Vörüstnarly-utca 54a kazilag keseli mosó én
vasald intézete, ■Mlynek föelőnye^ogy a ruhák nem rongálódnak. Olcsó árak, kilogAsialan namka —- Kívánatra a ruháért házhoz ia megyek.
Somogyi Fbíbm épífó
Petdft-nt 77. az. Elvállal nilnásaazinU évti-let mankálui azakszerU kw-ilclben epUletek
átálakUánü; — Tervekel. kölW^gvelAsckei )alAayoa (S áros kéasta.
Sebők Kársiv iirás
Níjftiaizsi. Klráljhutca
aatrtary nAt u Ajánlia raktárát a legjobb gyártású mindenféle tall, ébresztő észaonorak-ban. — Orat a vitások 1 óyl tdtailáa mellen leiliíltaOTlmi.KifcáMltilaik
VELECZ EDE
Caongory-nt S.
(Or. Kratatar naa>.
Készít ui rendszerű AGÓ CIPŐKET szegezé8 és varrás nélkül jutányos áron.
Kézimunka 9 eló-nyomda Qzlet,
a legdivatosabb kezdett munkák az Baazea anyagok, valamint a leaasaM» rajzminták legnagyobb vá-lanztékban jutányos árön kaphatok. WEBER IUTHJ
HrAI,HM
Skrivalits Istvii
NagfUflizsa, PetstHrt 37.
Aiénlla a legtöbb —_ készítésit csirmdltés.mta-dennemU lábbelíl, melyet olcsón bocsát! a I v«vS-közönség rendelkezéséi*. Vidéki rendelések poaM-san eszközelemek
BERECZ LAJOS ai- ts MHint dpén-taMe KanUSzu, IkÜTHrtM 34. Kéa/lt mindennemű
::; CZIPÓKET ::
legjutányosabb áron.
JnltánUt tlttéi vállal.
ORBAM MIHÁLY
Első nagykanizsai tulipán ffdzmoeó-, fényvasaló- ia vegytisztiid Intézete Eötvös tér 29 Elvállalom az összes ház-lartáai fehéraemliék tisztítását legolcsóbb árban. Vidéki megbízásokat pontosan leliesitek. ==ii
Lencz Bfrídizsár
ifittlimi <• ttiiifw-awltt p«töH-ut zx-ik szarni Elvállal kómives éa cserepes mtarákat, úgyszintén minden átalakítást ú olcsó áron. ; 3*
Stéiner FOlöp
férő- én ndl cipész Bathory-utca M. aa.
Készít mindennemű lértV nói cipókét legdivai kivitelben, iulányos árak mellen. Munkáim fanóe-ságáén szavatolok. S
tléHt^ itosablT
Levélpapír
A legszebb és legolcsóbb levélpapiros-ífjdonságok : Ptachal Fülöp Pia pnplrkaraa kedéaében kaphatók.
IrA-As tstsmtikSS la értAal ralrtér.
E6YEHRUHA-SZAB0
Krausz józsef
SúgAr-ul 18. az. Slvállal bármely fegyver nemhez >Artozó aflyAli-ruha elkeszitevé ti <it Alakitásál. önk«nu»rk lai\'UIIHá* N«/I,b Niaaara lal jMmKrAtMVdAailMai )WA tírrt iifAjrf iélMWii
Legjobb szórakazóhely =3: a Ktaptpa vendégld &asAr-ui a.
Mamiallaitan imdacsonvl li\'irok, (tteiAg és, lildcí\' élelea. kltUtio llo^rtk min (tun kli\'lli.Ti rt ijwtliön-v^\'
;«ndeikv/éaAfv"alli«nak,
i*«,n(«>. kiv^i/Ala.. Altanan nrt IIIhvííiv in\'il\'jñAléMai,
MENDLOVITS JÓZSEF
"szeszgyár berendezési vállalata - Kir^ly-u 45. Elvállal c szakba vágó\' mlndeitncmU munnAknl. továbbá • vízvezetékek, yhrmcleirltÓk. rézüaldk, éa parmc t«rok kaazliénei é<t lavliaMt, valamint
URI DIVATSZMÓ-MŰHELY Oottr#lch Antal
Wlrély KM 4». A mai Kor Ig^nyalnck minden tekintet ben meyfclelá modern uri ruhAN kéi^i létéi (utAnyoa ár«n vki. léllé.\' — Ltvdlhaü m«tli«rf-Nir< wilnfyyljiiwisyiM mai la Mm mm
KÖWÍVBEKÖTÉSEÍ
sxSpSÁ gyorsam és olgfeé artMsn :: ÉoasBtnok a c
JAU" ItOMM l-l.-Ktt mas vtusta s A k
jHungária*
modern dm- és azobaiestészetí véllalst
BMS\'MPSS.
Nyomatait a kiadótulatdo\'nos .Zala Hlptapkiadé ás NyoasJk RáaBvéuytáraaaág* kBnyvayasadi|ábaa Nagykaatesáa. ktaagMé: flsiikal ErO.
XU. évfolyam
Nagykanizsa, 1914. Julius 19 vasárnap
183 asáaa
Imtiri^ fa UattMvatal:
NAGYKANIZSA,
iagér ■» 4 Telefon-szám : 78
Hnrdet&eket (t njalt-teret díjtáblázat szerint Irta lel
aESss - sjR túadáMiaUt -i
mmA
-a-I POLITIKAI NAPILAP
IIMsstM árak MáluijS aanhae a a» éta
E« Mn
Ki
1.30 ha». MPysS*«»« »-40 .
MM t.—. *
Epm 4wa II- .
isstel aeMkKlaasI En Urs liO h«S
wkiiMai, 4.S0 „
l\'iUvre • „
l|ia im tS „
EffM szám 6 fillér
Malatáágoh, báli kimutatások, és magán-* közlemények dija soronként 60 fillér.
— Megjelenik délután 4 árakor
Eljegyzési ás esketésl értesítések díja 5 korona. Köszönetnyilvánítás á korona.
"Vándorló
magyarok.
Az iskolák bezárása után aktuálissá válik a nyaralás kérdése. A po -gáti életnek is szinte megszokott követélménye már, hogy egy-két hétre kiragadja magát minden ember a meg szokott minden napi munka köréből és elvonuljon valahová pihenni, vagy szórakozni, ami szintén pihenés számba megy, mert hiszen uj dolgok látása felfrissíti az agyat, munkaképesebbé teszi lelküket. Az, idén ugylátszik nem oly nagy a népvándorlás, a mostoha Idfl-* járás és még mostohább gazdasági viszonyok a levegőtlen városban marasztották annak lakosságát, habár igy Is éjég tekintélyes számú a vándorló mi gyarok serege. Az osztok tengermellék, Svájc havasi vidékei. Osztrákország hegy-völgyes részei már is hangosak a magyar szótól s bizony-bizony Ilyen tájban a nyári hőség Idején jobban Ismerik a költekezö magyart külföldön, mint Itthon a hazájában.__________
Ez kétségtelenül nagy baj. Ha a sors keze Szahara homoktengerére vetett volna bennünket, ha életünket egy kietlen természeti szépségekben szűkölködő országban kellene tengetni, érthető volna, hogy pihenés és szórakozás céljából a külföldet kultiváljuk és gazdagítsuk megtakarított filléreinkkel, de igy, amikor a magyar idehaza mind-azt megtalálhatja, amit a nyaralással kapcsolatban a szive-szája megkíván, mégis csak különös, hogy a nyaralásra szánt pénzünkkel idegen országokat gazdagítsunk. Alig van a világnak országa, ahol annyi természeti szépségekben bővelkedő vldák lenne mint Magyarországon. Ha ax ember okosan válogatja meg a nyaraló helyét, akkor Igazán nemcaak olcsón, de ¡kellemesei Is,nyaral Ott vannak a felvidéki váró-sok, ott vafipak az erdélyi részek vadregényes völgykatlanai, ott **"*8sÍaton partja, az Áldana vidéke, mind egytői-egytg kínálkozik a nyaralásra és üdülésre, nekünk azonban Inkább kell
Svájc, Tirol, Észak-N* metország vagy Csehország. tt A
Egyetten-egy szempont van, ami igazat ad a v^MmJÓ traayaroknak. Ez_ pedig a kényelem szempontja. A külföldi üdülő és nyaraló helyeken pénzéért valóban kaphat az ember kényelmet, de nálunk vajmi nehezen. Azonban hát ebben is inkább a közönség hibás, mert hiszen ha figyelmesen vizsgáljuk a külföldi nyaraló és üdülő he-lytk fejlődését sem más mozdilotia elö, mint a látogatottság, A külföldi nyaraló helyek pompás szállodái legnagyobbrészt a nyaralók pénzén épültek, bár azfsem lehet elvitatni, hogy külföldön a vállalkozó tőke -igen jó befektetés-nek tartja valamely Istenáldotta vidék nyaralásra alkalmassá tételet. Nálunk ilyesmivel nem igen foglalkoznak a bankok és jpénzir tésatek, de még a gazdag magánzók sem. Ismerünk nagy múlttal bíró, áldásos forrásokkal bővelkedő fürdőhelyeket, amelyek a közelmúltban tönkrementek, elpusztultak, mert a tulajdonosuk vagy nem kapott pénzt a modern befektetésekre, vagy a magáéból nem akart áldozni. Holott nyilvánvaló, hogy- egy modern berendezésű fürdő és nyaraló hely nagyon reális jövedelmi forrás. Ugyanez a tulajdonos tán, aki a maga természeti kincsét oly annyira elhanyagolja, lóverseny fogadásokra vagy kártyára könnyű szívvel kockáztat tíz sőt százezreket, s elkölt a maga nyaraláaára ia nehéz ezreseket, de külföldön.
És ebben a dologban is évről-évre kevesebb Igaza lesz a közönségnek, mert mégis csak fejlődik Magyarországon a monern műveltség egyik hagy ügye, a fürdő és nyaralókérdés, Ennek az ügynek ia találtattak, mint minden jónak ea szépnek igaz apostolai, munkás szervezetei, önzetlen harcossf, akik mh már a jól végzett álunka szép eredményére tekinthetnek vissza.
A Balaton bűvös-bájos szép vidé-két eredménnyel vette munkába a Balatoni Szövetaég, amely a kicsi kezdeményezésből ma már hatalmaa szervezetté fejlődött, népszerűsítvén a Balatont a hazában és annak a határain
kivüi. Megmozgatta a vármegyéket, leiket öntött a természettől megáldott da maradi magyar természettel megvert községekbe, áldozatkészségre serkentvén a magánosokat, igazi íekötö talajt munkált az eddig Idegenbe vándorté mapyar pénzhek, piacot Itthon a magyar terméknek. Hisazűk, hogy ez az öntudatos munka nem marad észrevétlen a magyar társadalom elölt, amelyből a hazafiasvág ki nem veszett.
FORUM.
*
Conrád báró veaárkari főnök, aki a trónŐrÖr k&a halála ó^a leghatalmasabb, legbefolyásosabb katonája a hadseregnek; nagykanizsai tartózkodása alkalmával több ízben elragadtatásának adott kifejezést Nagykanizsa rendkívül kedvnxö stratégiai fekvése f&lött s további ny(l.^k«»at»lh«w «afttrtt». hogy céljai vannak a ; várnsaal Hogy Nagykanizsa kitűnő vaauti összeköttetése ás rendkívül elönyő* földrajzi helysete révén stratégiailag elsőrangú hely, —\' azt a hadvezetőség már régen észrevette. Hogy est most a léghatalmaaabb katona b méltányolta, — annak csak örflini tudunk. Azonban a nagyuraknak nagy gondjaik van-nak s bizony sok mindenről megfeledkeznek. Liéit nem ártana emlékezetükben fölidézni agy némely dolgot. De kitegye est, mikor az arra hivatottak a vezérkar -főnökével ittartózkodása idején még a kötelességszerű udvariassági érintkezést sem keresték. Sőt nagy -a- gyanoj hogy kerülték. Amit "Itthon elmulasztottunk, azt bizony most Bécsben pótolni bajos is, aseg kényes is.
Nagykanizsán az egyik hivatalnál nemrégiben megüresedett egy.tisztviselői állás. Mint minden állásra, ugy erre is rengeteg volt a pályázó. As élelmesebbek minden protekciót megmozgattak a siker érdekében. Csupán egy Nagy-kanizsáról elszármazott hivala noknak volt ■ ke-vés-kilátása, pedig minden vágyakosása az volt, hogy hazak er ü lhessen. Hogy, hogy asm, a a reménytelensége tudomására jutott egy előkelő nagykanizsai urnák, akinek a minisztériumokban nagy összeköttetése van. As előkelő ur igen megsajnálta a szóban forgó HataJ tiszt• viselőt s kijelentette, hogy befolyását stnnaai érvényesíteni fogja as érdekében. Rögtön lől Is utazott a fővárosba a alig moh el huaaoar négy óra, nsár lent volt a minisztérium értesítése : e Hatul ti*ftvi»*0t toronkivüi dtftr faxtik Nagykanizsára. Istenem, mért nincs Nagykanizsa ügyelnek la Ilyen hathatós protektor«? Akkor nem ke vei aáuak életbevágóan Inates ügyeink esztendőkig a fölsőbb farumok előtt..
2
¿ALA
Evóe Gambrinus.
ftmáioMk harca MaayjfiwáB.
(Hatctérí tuá&sitőnkiól.) Ai áldatlan európai rlüfajwk folytán Nagykanizsán la erőse* roaaiabbodott |i pénzügyi helyzet. A tőke rideg»1 elzárkózott! a Itamli ailfc aaili^h utibő-rondjébe éf a fizető pincérek hátsó zsebeibe. A hitei bevonta vitorláit s minden diplomácia! összeköttetést hirtelenül msgssahított. E lasujtó csapás hatáaát aaég tokossá az ákaláaos. elviselhetetlen drágaság- Drága a kenyér, a lakás, mladea drígí, még a temetés is. Ez s Molti, hogy mégis csak elviseljük a drágaságot ás nem halunk bele, mert est a luxust saa már csak egy In i Jelenségben megőszült tőke-ka-mat spekuláns engedheti meg asagáaak. A szegény embert már ettől az egy gyönyörűségtől is tüiegfosztották.
Nagyobb baj asoeban, hogy drágább li a bor is, amelynek mámorába eddig elfojtottak bánatunkat. De ahol a legnagyobb a veszély, ott.. legközelebb a segély. A sörgyárosok között kiütött a háború áa es az egyet len lajtájs a háborúnak, amelyet a köiönségre,
----.. -\'^^\'Kadaaiiha—játaa-UdáSBMc.
nak nevethetünk. A háború ugyanis Szon dől el, hogy melyik gyár tudja a legjobb sört legolcsóbban adni. A harctéri helyzetről kiküldött tudósitóek a következőket jelenti:
A harc színhelyéül szolgáló nagykanizsai vendéglőkben és kávéhásakÍM&_a nagykanizsai sör már a múltban elfogllffa a legjobb pozi dókat. A budapesti sörgyárak, melyek eddig hasztalanul akarták a kanizsai sört az elfoglalt pozíciókból kiszorítani, most véd és dacsrö vétségre, úgynevezett kartellre léptek és egye sült erővel szorongatják s nagykanizsai sör hadállásait, A sörharc kimenetele egyenlőre
még két fa, mert a hagy kanizsai sör emberfő -lötti erőfeatitéaael védekezik s a helyzet neki kedvei A budapestiek as Biiaes Hvároal aő-rőkefbesorosták, helyeaebbaa bssllülték a kartellbe s most gyftkea inrttaakksl. Illetve aörtüsekkel gyöngítik a nagykanizsai tábor sorait, jobban mondva söreit. A budapestlek ageat proyokatőröket küldöttek a harctérre, akik most a nagykanizsai vendéglősöket áa kávésokat próbálják alkura kéral. Olcsóbb sört kínálnak kát évee szerződéssel ás nagymennyiségű Ingyen-sör battériákat állítanak föl kipróbá\'ás ürügyével. A vendéglősök nagy része azonban hallani sem ■ akar arról, hogy a pompásan bevált nagykanizaai aőrt, amely az országban mindenütt jelentősen hódit, esetbe* hagyja. A zászlóhoz hü vendéglősök a próba söröket is vissza utasították. Más részük szonban as Ingyen sört elfogadta s fogyasztó közönségükkel most lelkesen tizedeltetik a budapesti gyárak söreit illetve sorait. A szerencse jelenleg tehát a nagykanizsai sör felé hajlik, sminek főleg abban rejlik as oka, hogy a nagykanizsai sörgyár ugyanolyan kedvezményeket kínál fői, miat a budapestiek. Vagy még nagyobbakat. A harc eredménye minden esetre as less, hogy olcsóbb hsaunh a jévéhas. mint asalőt*. «MVók szempontjából tehát a legirigyeltebb város lessünh a moqarkia területén. A tudósítást egyenlőre kénytelen vagyok befejezni, mart a vendéglős egy üteg budapesti próba-sörrel támadta meg « pozíciómat Mint jó nagy kani zjtai, az üteget kötelességemnek tartom lesze relni es .ártalmatlanná tenni.
Tfeme?y ¿V után.
MaH>í4ll«h ajyiyayahat • Zala dkkt
\' A Poxionyi KwMktdftbm áa Iparkamarától fenntartoll nytlváaoa, Károm 4vMflBl
Felső RereMM litili Piztwybw
fc.ll.rf») |llit iükUmWh. hl»»H». tiMM ktvinátr. kSM t AZ lOASOATOeÁO.
Néhány nap előtt aMglrtuk, hogy a Nagy-kenizsáről Afrikába származott Deklaa Róbert Iswalat Irt a a%ryks*iaail raadáaaégask Ugandából. A levélbe* DeUaa slmoadntta. hogy kalandoa utaaás utáa hogyan vette al egy ugandai saaraeiaa Karcag leányát. As ér* dekea és blearmak tetéző kéeleméayt sok magyar és külföldi lap átvette. A közleményt a Neues PoHHeekes Volksblatt Is lefordította.
Ma délelőtt meglépő levél érkezett a nagykanizsai raadőrségrs. A levelet CUkUr Pál, egy ssolaal gyér.- aHhelÖ fitlaatviialéja irta. Azt írja, hogy a N. P. Volksblattbaa olvastán Zala cikkét és legnagyobb BrSmáaa as t\'li issá lés hősében édes testvér öccsére ismert, aki tizennégy év előtt, gy ermakhm ábaa nyomtalanul eltűnt hazulról Dahiarék hónapokon ét kerestették as elveszett fiút, végre h megtört saiv-vei Ipleayugodtak a csapásba s már idge* halottnak hitték 4 gyermeket. Aniták idején, mikor a kis Rat Nagykanizsáé megtaláltáh. a asgyltaiilsáal raadBrsag hyti* ozotta saülei utáa, de a Hu nem tudta megmondani, hogy honnan jött s a nyomozás eredménytelen maradt. A kis Róbertet Igy a város költségén nevelte Ml. Képzelhető, micsoda őröm . volt a Dehler ¿aktádban, mikor a Zala közleménye révén föltalálták a rég elveazett fiút. Es a föltevés ugyan egyenlőre még nagyon teoretikus, mert hiszen a kalandos Dehler Róbert (s nem Dak-len, mintabogy 6 nevezi magát,) esidősseriat Zsolnától ezer meg ezer kilométernyire hűsöl as ugandai pálmafák alatt. Sajnos Ugsndába már semmiféle közleeaényünk sem jut el s igy
Keresés
mm
Valami párás, nyári alkonyoi Mikor vihar-várás lehüdt a tájra
Aki észrevétlen, szivembe-vájva Elloptad a dalaimat.
Oly észrevétlen, oly csodás szépen Tetted daloló szivemre kezed. Ahogy a dajkás csengő mesében Orvul reánk tőr as emlékezet . . . Elloptad a dalaimat.
Pedig csak szürke kis dalok voltak Nem susogtak bennük tfzzenö selymek. Nem sirattam még sem élőt, sem holtat, Nem daloltam még lágy selymét egy szép mellnek Elloptad a dalaimat.
Nem égett rajtok meg csókra ajkam. Nem ragyogott bennök sem topáz, sem smaragd, Énekem mindig pompátlan, halkan Susogó sóhajok lágy zené,e maradt . , .
Most lábujjhegyen megyek tehozzád, Hunyt utnfci csókollak, s remegve várom, Hogy ajkaid majd vissza hozzák Csengős, csillogó csók batáron At én ellopott, szürke. Szürke dslaimst.
Rudaa Zaolt
Hangulatok.
Nyári hangulatot kellene Írni, amikor as ember minden mást inkább érez, csak est nem. Az esőtől bágyadt napsugárban egy klisé fátóssn haladunk előre: a mindennapi rögükön s olyan az egyfk nap, mint a másik. A hangú latok rég hűtlenné váltak, egyébként is vannak hitvallól annak a tannak, hogy ami nagyon
úrrá vált a lelken, azt nem lehet leírni. Az eg-zaltált hitvalló, vagy a farizeus tud tömegben, a igy* nyilvánosság előtt imádkozni, de mi megátalkodott pogányok, már csak az egyedüllét pillanataiban intézzük el lelki szükségleteinket. Ahhoz nincs másnak köze. Mire eljut a papírig, már meg is változott. Affektált, ssenit-mentálii lesz, tele pózzal és hazugsággal, akár* ossk az öreg azinéaznök emlékiratai. "Ók Is azt hagyják ki a könyvükből, ami a legérdekesebb volna. Mert hiszen a többit úgyis tudtuk. Iszonyatos botrány volna, ha az ember <—* akárki —• megírná őszintén az életrajzát, minden cselekedetének minden inditó okát és hajszál-finom rugóit; azokat a gondolatukat, amik átvibráltak az agyakon a szerelem, a tiszteletadás s hála, -a meghatottság pillanataiban épp ugy, mint utána — mondjuk — egy héttel. Mindent, de mindent bele kellene foglalni egy ilyen könyvbe, erőszakot véve önön akaratunkon s legyőzve szt az emberi vonást, amely maga előtt. is eltitkol sok mindent s ott hazudja a legnagyobbat, ahol -a lekönnyebben rajtakaphatják. Ez volna az lgast~konfesilo s mert hogy csupa lehetetlenség, ezért hamiá" minden hangulat.
Az ember előveszi a Jegyzőkönyveit, amikbe beleirt mindenfé^t. Egy-két szóval, persze, mert n«ím telik több idő. Arravalók ezek, hogy ne merüljenek az ötletek., események feledésbe, s — hogy is mondja a hazafias frázis ? — terebélyes ts nőjön n kis magból. A téma pompás lehetett, aztáa hogy évek multak, elveszett minden ssinük..
— Istenem mi akar ez lenni ? — tűnődünk rajta a késő éjszaka óráiban.
Nincs, aki megmagyarázza, vége örökre A hajdani -lelkesedésnek, jóleső -érzésnek utóhangja siánskozás önmsgunhon.
Meglehet, hogy ugy vagyunk vele, mint a francia re/ényből ismert házaspár Stegényen kerültek össze, nem telt uAnniira, aztán negy-
ven évig ültek a homályos boltban, folyton arról beszéltek, miiyen jó lesz megnézni Nápolyi ha majd túladták azUzleten.
Aztán el is jutottak a kék egek hazájába,- de fáradtan, csalódottan, töniupjutott Illúziókkal tértek haza.
— Fiatalon kellett volna ezt látnunk, a mi korunkban már nem értünk meg belőle semmit.
Bolondosok esek a régi noteszek, mindenféle holmi kerül belőlük elő. Esstendők föl-jegyzései arról hogy hol volt jobb a hévé? Volt ugyanis idő, hogy kávé nélkül nem te-kintődött életnek az élet, téli, dolgos éjszakákon a kemencén melegedett a kanna, s ha|-nalra elfogyott az egéss tartalma. Talán kösel járt a literhas.
Innen jövök rá, hogy fekatekávé mellett igen szívesen szeretem a szőke nőt. Később, a a kapucinerek kordban, a fekete asssoayok enyhítették e lét unalmát. Es manapaág ?
"A sok szívdobogás alatt le kellett szokni s kávéról.
Egy régi vers t
Gyönge pázsit puha ágyasa. Csillagos ég főd be lágyan. Minden percem színes voa, Nincsen nálam boldogabb.
Koldus-rongy as öhősáhsm. Ábrándosom ős-regéken, Róssát látok a haraszton S mégsem alssom, átvirrasztom Erted minden ágasak ám.
Alatta semmi dátum,- a könyvecske sem árulja al as esztendőt. ki tudná magsa**-danl, hogy klhas íródott, (matt éa már aem tudom) • hol a régi érzés, régi Ung, régi vlrrasnás 7
1914. jullus 19.
ZALA
%
Mhf eaal iUmí itfii magtndnl, hogy • • Maládját föltalálták, ha tgy wép napon estébe jut njra főikeresni Nágykanissát. akol a gyermekéveit eltöltötte.
De Méfkvit lehetötége ennek, kofy at elszakadt családtagok találkozhassanak. Ha a aaélék és testvérek kivándorolnak Ugandába. Kn a knalssai ex-pincér \' most ott alkirály. Hátba örömében kineveli a testvérét aiaisf. tereknek. Mindenesetre jal esik nékünk, hogy egy riportcikkünV révén, amelyet ér9ekesaégé-aél fogva a küllőid! lapok Is átvettek, — egy család megtalálta tizennégy év éta siratott
tagját.
m
A nagykanizsai helyőrségből.
őrzik a zalai hidakat.
(Saját tudósitónkiól.) A nagykanizsai ka* asárnyákba eddig zavartalanul léphettek be -aaok a civilek, akiknek ott dolguk akadt. Néhány nap $ta as a read megváltozott. Azokat, akik be akarnak lépni a laktanyába, a kapuőr-ség szlgOrnan kivallatja célja felél, aztán egy
katona kíséri oda, ahol -dolga van. Es az„ Intézkedés országos jellegű a as a célja, hagy a kémkedést megakadályozza. Ezenkívül a közeli napokban még egy különleges katonai óvó intézkedés lép életbe. A katonaság, mint a balkáni háború idején, őrizetbe fogja venni a zalavármegyei összes hidakat. Emiatt az idén a na^ygyakorlatokra távozó helyőrségből sokkal Dagyobbazámu különítmény ma\'ad itthon, mint az előző években. A Mura és Zala folyók hMjtintk őrisetét azért rendelték ni, mert több jel vall arra, hogy a hidak ellen merényletet akarnak elkövetni.
Aa öaazea magyar lapok közt a Zala volt az első, amely meg irt a, hogy Ferenc Ferdinánd halála miatt a nagygyakorlatokat nem halasztják el. Már a nagykanizsai helyőrségben la megtörtént minden intézkedés arra a manőveren való részvételre A 48-ik közös zászlóalj hétfőn Sopronba megy, ahol julius 20-tól augusztus 11-ig az ezredgyakorlatokon, — 19-től 27-ig n brigádgyakorlatokon, — 27-től szeptember 2-lg a hadgyakorlatokon, —• szeptember 2-től 5-ig pedig a nagygyakorlatokon vesz részt. A közősök tehát csak szeptember 7-én térnek vissza Nagykanizsára. A honvédség augusztus 14-től itthon ezredgyakorlatokat tart s 20-án indul el a nagygyakorlatok színhelyére. Ekkor, több mint félhónapra katonaság nélkül marad a vá os, mert csak annyi ember marad itthon, amennyi a kaszárnyák, saagaaiaok s a hidak őrzésére szükséges.
Egy külön bejáratú csinosan bútorozott utcai szoba augusztus 1-ére
- kiadó
Csengeri-ut 15- sz. alatt.
1179*
A kanizsai sportéletről.
• Á Za\'a péntekesti számiban Mesö Ferenc doktor ar hoaasa cikkben ismerteti váro-tunk sportéletét. Engedje meg a t. cikkíró ur, hogy a kanizsai sportügy néhány\' olyan lázisit hassam tudomására és ajánljam az illat ékes körök figyelmébe, mely a legszorosabban hozzátartozik a dologhoz, de amelyet eddig mindenütt figyelmen kivfll hagytak. Azt hiszem jogom van ehhea, hiszen bosszú évek óta harcolok tollal —- e lap hasábjain, —• és tettel\' agy kaaisaai torna egyesület kebelében néhány agilis, sportszerető emberrel, hogy városunk sportját végis életképessé tegyük, -v Tény- as, hogy vároemikban a sport ez* tensttása végtelenül csekély. Ezt felesleges bizonyítani. De már tévedés azt hinni, hogy annak a közönség érdeklősélének és soxagi táasogatásdnak hiánya az oka. Nem. Mindez meg van a mi városunkban\' Is épugy, vagy tán még fokozottabb mértékben, mint a többi vidéki városban. Tapasztalatból beazélek. A két éa három év előtti mérkőzéseket ezer sőt néhányszor kétezer ember nétte végig a Katonatéren. EtfőI meggyőződhetik a t. cikkíró ur a Zala akkori számaiból. Es ez a vidéki viszonylatban aránylag éiláal kSannaég.- mindig áalMMadéesek—szeretettel tartott- ki-mallattünk.
kert a kulturattrakciók irántLnagy érzéket tanúsító Kanizsánk, a sport , erejét éa értékét, éa tudja értékelni * sportban rejlő nagy kulturmiaaiét.
A másik ok, amellyel a t, cikkiró ur a szomorú tényt magyarázza, szintén nem állhatja meg a helyét. „A sportolás, — irja Mező doktor ur, — nem egyes kasztok, néposztályok privilégiuma, nincs is kötve aemmiféle foglalkozáshoz . . \'.* Ebből a«tá° oda konkludál, hogy\' az ezclusiv alapon álló sport életképtelen, viszont Kanizsa a demokrácia számára aéf aligha érett meg . " — Hát ebben is téved a t. cikkiró ur. Ne vegyük itt alapul a tenniszt, mert hiszen n em csupán nálunk van ugy, hogy a bájos haute volée-lányka nem tenniszezlk a szalmagyari munkásleánnyal, hanem mindenütt, ahol temdazeznek. De ha áz általánosan elterjedt és legkultiváltabb sportágakat nézzék, örömmel tnpnaztalbatjuk, hogy a mi aportéletünk nem áll exchisiv alapon. Mert nem elképzelhetetlen, K»™»™ tény, hogy a Nagykanizsai Tornaegylet football csapatában a doktor íurís csatár mellett- egy cukrászinaf -játszott centercsatárt és egy villany szerelőse-véd fedezetet Sőt — horribile dictu — talán még tegezték is egymást.
Hogy miért van mégis ilyen lehetetlen állapotban Kanizsán a sport, hogy miért pang, miért vajúdik városunk sportélete már hosszú évek óta, annak csupán egyetlenegy oka van : nincs sportpályánk l Éppen ma két éve, hogy egy beazélgetésünk alkalmával felhívtam a t. cikkiró ur figyelmét e sajnálatos körülményre. Azóta minden ugy van, ahogy volt akkor, azóta egy lépéssel sem jutottunk közelebb n sportpálya megvalósításához.
Bármekkora szeretettel és lelkesedéssel honorálta is közönségünk i N. T. ft törekvéseit, nem lehet csodálkoznunk azon, hogy végre mágia ráunt e mostoha állapotokra.
Mert a Kalaaarélsa lassjlá £rt aak" soka aiaae mag a megkívánt ségük. A közönség megfelelő, kény eim aa elhelyezésére sség gondolni MM lehat. Hmdáfcia fektetett gyalulatlaa deszkapadok alkotják aa ülőhelyet, ahova, — a nagyobb ellenőrzés dacára la, — mindenki UÜMt, csak as aas^ ki ülőhelyre váltott ftgyal. As időjárás aso-^szélyei ellen aeut védi mag a közönséget semmi. A legégetőbb hőségben »áf Igaáial agy W perces football mérkőzést, vagy agy hirtelesr jövő Zápornak ■ kitenni magunkat» — nem élvezet.
Vlsaont a rendesé egyesület k csak ráfizet minden sportattrakcióra., A deszkák és hordók kölcsöodíja, a ki* és visszaszállítás, a munkások díja sem térül meg, hiszen a katona-rétre-aa megy ki, aki akar, nem lakat kordont vonni. HIT még hol marad as ellenfél- csapat uti- éa egyéb költsége ? Ha aztán a szépen előkészített footbaUveyaaayt esőmossa el, a költségek megkétszereződnek. A ^kölcsönkért holmikat vissza kell szállítani, hogy a fcóvet-kező vasárnap élőről kezdhessék az egéaaat.
Hogy mindet egészen máiként volna, ka a football és atlétikai versenyeket egy külön e célra elkülönített és bekerített sportpályán bonyolíthatnánk le. as. tamásMtas." -Évek óta hisszük éa rémélittk. hogy egyszer mégis csak . így lesz, — Da hiába. Am ha a város veae töaége belátná éa fölismerné a tömegsport kulturmissziót teljesítő _yohát, akkor belátná és fölismerné azt la, Kofcy a kősztáház Jm kultúrpalota mellett nem szabad agyonhallgatnunk a sporttelep létesítésének as ügyét. Sőt, amíg azokról tervezgetünk, addig est megépíthetjük.
Ea akkor beteljesül az, amit moet naiv hittel elképzelünk : »Lesz egy modern sportpályánk", több virágzó sportegyesületünk éa mindenki megtalálhatja a maga szórakozását, foglalkozásra való tekintet nélkül.
R. Gy.
Bútor,
Szőnyeg. ÍVD
/ Gazdag választékban, olcsó árért kapható:
Sonogyi Ede
kárpitos megnagyobbított és újonnan berendezett . raktáriban
Kazinczi-utca I. Városház palota. TELEFON: 316.
Hatóságilag Vé^GlBCláS Hirschler Jenő posztpüzletében
engedélyezett
Fö-ut, Városház palota.
Az ada-kalebi rejtély.
TMkcmág
(Saját tuJáutAikM;) Ada-Kaleh, ■ bűbájos kis aaiget iQléis nyl a Balkínon kjvűti Taipisii, mmmfmm ss 85égi mahámedla Világ«« minden civilizációtól és Mlturátől légmentesen Wnbvi megórizték. : A MilHdt Boszniával együtt ezt i ki szigetet is, amely azelőtt a pádlsah ssuverénftása alak állott, — annektálta. Ugy tudtuk, hogy e parányi paradicsom most aUr évek óta az orsovai lőazolga-báróság hatásköre alá tartozik, magyar nyelvű közigazgatással Azonban UgyUtsstk. bqgy csalódtunk. Ali Haydar dr.r a Nagykanizsán tartózkodó torok etnográfus ugyanis vándorlásai közben járt Ada-Kalekbea is és szokásához hívén ás ottani hatóságokkal láttamoztatta az igazolványát. Az igazolást torok nyelves végezték S a torok kádi sallan-gos cif a pecsétje díszíti az igazolványt. ■— Magyar hatééág kézjegyének a nyomát se lét-, hatjuk rajta. Haydar dr. azt állítja, hogy a szifeten egyáltalán nincs magyar közigazgatás. Hozzáfűzte még a derék tudós, hogy Törökország nem vette tudomásai Ada-Ksleh aneziójat s a szultán tográjában ma is ott mer epei Ada-Kaleh.- Tugrának a szultán aláírást nevezik. Ez nem olyan eygszerü művelet, mint más közönséges embernél- A szukán maga nem is tudja a nevét aláírni, külön iró> deákjai vannak erre, akik sujtásos, sallangos taKk- bet ükkel ékes, hatalmas csokorba stilizáljak a szultán nevét, hatalmát, dicsőségét és cincit. Az egész ugy fest, mint egy roppant bonyolult és díszes sujtás egy lovas tábornoki egyen/ ühin. Törökország tehát ma is magáénak tartja Ada Kaleh szigetet s nem akarja elismerni s Monarkis fonhat óságát. Ennél sokkal furcsábbnak találjuk, hogy ""a magyar hatóságok is megfeledkeztek az anexíóról — ha továbbra is érvénybe« hagyták a régi török közigazgatást.
Ah Haydar messziről jött ember. Lehet, hogy téved. De azért jó. volna utánajárni a szavai igazságának, mert nem lehetetlen hogy a magyar hatóságok csakugyan megfeledkeztek a. kis szigetről. Voit ennél már nagyobb baklövése is a magyar közigazgatásnak. Hiszen köztudomású dolog, hogy élelmes szomszédaink, a románok, hol égy hegyoldalt, hol egy völgye«két csípnek le a magyar állam testéből
tttiWMH Iliitől
és dvámoltan
méterenként 1*50 fillértől utolsó uj-— donság Bérmentve
házhoz szállítva. Dus választék.
f. lElltttli i nitt etiuíTii udvari uillltili ZÚIICI
ZALA
LEGÚJABB
• Távirat-telefon
Összeütköztek\' a bolgárok éa románok
Bukarestből táviratozzák rSztttsrt-riában . tegnap nagy harc fejlődött ki román és bolgár katonák főzi. A botj górok betörtek román terűjetre is rendkívül Heves tüzelési kezdtet a román határszéli csapatok ellen r de később nagy\' veszteséggel kénytelenek voltak visszavonulni. Bukarestből külön vonaton 700 granicsárt szállítottak Szi-lisztriaba a határ megerősítésére Ro mániában a bolgár betörés hagy föl-\'táboroddá keltett. —
Sándor — Szerblakirálya.
___Bécsből jelen lik, hogy Péter klrtly-
nak a trónról való lemondása befejezett dolog. Sándor trónörökös ősszel veszi át az araimat, amelyet ténylegesen már ő gyakorol.
Boszniából.
Szarajevóból jeleotik, hogy a kormány egész Bosznia egész területére szigorú vizsgálatot rendelt ei. Ennek az a célja, hogy a nagyszerb hóbortot Bosznia területéről kigyomlálja, A szerbek közül sokan megszöknek a vizsgálat elől.
Csönd Szerbiában.
I - Belgrád, julius 18. Szerbiában i egyelőre minden csöndes. Mivel a monarkia-diplomáciai föllépése szünetel, lecsitult az izgalom. Giessl követ még Belgrádban van, tehát nem igaz, i hogy legközelebb kihallgatáson jeient-I kezik lschlben.
Sopron veszedelme.
Sopronból telefonozzák: A napolt óta tartó szakadatlan esőzés óriási veszedelme zaditott a városra. Az utcákat elöntötte a viz minden forgatom szünetel. Egész utcasorokat ^kikeílett lakoltatni, mei^. a házak roskadoznak. Pozsonyból utászokat rendeltek ki a veszedelem c\'háritására.
1914 falas 1».
Baleset a villatnoaoa
Bécsből telefonozzák, hogy a pozsonyi villamos» egyik kocsija összeütközött egy másik villamossal. Az utasok közül kettő súlyosan, több köny-nyebbon sérült meg»* Románia hadiutat áplt.
Budapestről tslt/omossák : A román hadvezetőség uj hadiutat áplt Magyarország .felé. As ut nagy része már el is készült. A hadiul cé|ja az. hogy nagy gyorsasággal minél nagyobb csapatot lehessen a magyar batárra tolni. As útépítés olyan sürgős, hogy a román kormány a drága munkások ezreivel dolgoztat.
Kel bűntény.
Bécaböl jelenük: Háger Emil iako-\' lásfiu hirtelen elhunyt- Fölboncolásánál kitűnt, hogy négy oldalbordája eltört a rettenetei belső sérüléseket szenvedett A vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen gyereket ■ tanítója kinozta halálra. Ugyancsak Bécsben egy Séffel József nevü iparossegéd kicsalta a viz parsára Neuwirth József nevü 13 éves fiat s ott föbeiötte, aztán • tóba dobta, majd öngyilkosságot követett el. Az iparos és a fiu közt perverz viszony állt tön ,s Séffel attól félt, hogy bűne napfényre kerül.
Eladó ^
bérbeadó, elszámolásra megbízható kezelőnek, vagy ügyes csaposnak
átadó
Nagyobb fogadó, modern berendezés, kávéház, éttermek, vendéglő, szép kerthelyisége • szálló és lakószobákkal, élénk forgalmú 6 országos, havi. és heti vásárokkal, járást és képviselőválasztó székhelyen- — Cim a kiadóba. 11794
NagyOeassio eladás!
WEISZFELD és FISCHER
divatAruháza Nagykanizsa. Főtér
Előre haladt idény és óriási raktáFimk következtében az összes nyári újdonságok, u. m, kész blúzok, női kabátok, creponok, napernyők olcsó áron lesznek eladva, llri szövetek nagy választékban,
1914 Julias 19
ZALA
HÍREK
— A kBiplMa A, jövő bét végén n polgármester megszakítja a szabadságát s néhány napra hazajön, hogy a közgyűlést összehívja. Eredetileg agy volt, hogy 20-án tartják meg a közgyűlést. de a munkatorlódás miatt nem készithettfk elő idejekorán a köz-gySlés - ányagát á Tjp> az összehívást a hét végére halasztották. Ezúttal jelentősebb tárgyak nem kar Sínek a - kápvlsélőlastülei tií s csupán adminisztratív ügyek elintézéséről-lesz szó. A polgármester, aki jelenleg Hérfa fürdőn nyaral, a közgyűlés után njból szabadságra megy.
— A rendőrkapitányi álláaok be HNi«e,-A Zafa meg ii te annak Idején, hegy Farkat József rendőrkapitány beadta nyugdíjaztatás iránti kérelmét. A hatóság eleinte ugy tervezte, hogy Farkast már s 25-iki közgyűlésen nyugdíjaztatja s rögtön utána előtér jesstést tesz az alispánnak a pályásat kiírására Ekkor szóvá tették több oldalról érkezett sürgetésre ast is, hogy Boy György rendőr kapitány szintén nyugalomba késiül vonulni, tekét kár a közgyűlés tagjait két választás izgalmának kitenni. Az álláspontunk gyöse de\'meskedstt. Farkas kapitány nyugdíjaztatási ügyét levették a jövő szombati közgyűlés napirendjéről . s kérvénye lőlőtt msjd csak akkor fog dönteni a közgyűlés, ha Bay kapitány is bejelenti visszsvonulásí szándékát. A két állást aztán egy választáson töltik be.
— As orexágoa vásárok eltörlése Több vidéki Ipartestület asee jnditványuyal
Elegánsan bútorozott külön bejáratú utcai
s z ofe a
előszobával augusrtus T-ere kiadő. Cim a kiadóhivatalban. .. .■ -\'.. 11786
fordult az ipartestületek országos szövetségé hez, hogy as indítson akciót a fölöslegesnek tartott országos vásárok intézménye ellen. Első sorban arra irányult ezen akció, hogy a kereskedelmi kormány ne engedélyezzen, ujabb országos vásárokat A szövetség tanácsa ugy. határozott, hogy mielőtt a kívánt akciót megindítaná, véleményadásra kéri fel a vidéki városok ipartestületeit. Ennek megfelelő kérdő-iveket szerkesztett és ázokat megküldötte a vidéki ipartestületeknek. Ezen íven első fontos hérdés sz, hogy s mai vásárok, mennyiben tartották meg kereskedelmi szerepüket, vagy teljesen feleslegessekké váltak-e? A többi kéndés azt kívánja tisztázni, nem Válnak-e hátrányára a letelepült kereskedőknek és ipa-roeóknak az országos vásárok- -és van-e megfelelő haszna .* vásárokban való részvételnek ? Az akció megindítását, \'ügyét a kérdőivek beérkeztéig a szövetség felfüggesztette. Felhívjuk a nagykanizsai kereskedők és iparosok figyelmét ezen, reájuk nagyon fontos kérdés-
kívánságaiknak indokolt beterjesztésére.
— Uj távbeszélő. A pécsi postaigazgatóság közli; A belföldi helyközi távbeszélő forgalomba bevont és táviratok felvételével, illetve kézbesítésével is megbízott Zalaszentmi-hály zalavármegyéi törvényhatósági távbeszélő központ julius 6-án megnyílt. Közvetítő hivatala Pacsa.
i Pisti Mtiytr lirisMtiii hú
nagykanizsai fiókja
as utazási idény alkalmából felhívja a közönség figyelmét a bank helyiségében elhelyezett táz- és betörésmentes
Slfí OEPISIT bwntaiiMi.
Ezen páncélrekesseket -a nyári idényre, kivánatra egy hónapra is igen mérsékelt bérösszeg, ellenébén engedi át.- A bérlő saját zára alatt keseli rekeszeit, melyek kiválóan alkalmasak okmányok, ékszerek, értékpapírok és egyéb értéktárgyak biztos és diszkrét megőrzésére. —■—-1 Az utazó közönség részére kíállit a Bankfiók hitellevelet is valamennyi európai és tengerentúli nagyobb vároara és fürdőhelyre A fiók készséggel szolgál útbaigazítással. - v - Telefonszám: 20.
női divatkülönlegességek áruházi az Első Magyar Általános Biztosító Tár-
tóÉ* \'
H !l h
Ugyanott egy tanuló feltétetik
Kernakedelnsl fÜakota A pártat osztrák- atagyar kereskedelmi kamara, orréi ér-teiitette a soproni kaaaarát, hogy C^sadbls baa as Attani egyetem jogi lakukáséval kap-\'csolatban 912. óta tereskedstod főiskola áll fenn, amely mindasoknak klkápaéaére ssolgál, kik. gyakorlati, kereskedelmi téren kívánnak működni A főiskola rendéi hallgatói legalább 1 évi hallgatás után vizsgálatra bocsáttatnak ás a viisgflatról bizonyitván^t nyernek. A rendkívüli hallgatók, kik a hallgatandó tárgy*» kai maguk választják meg is s tanulmányi Idő terjedelmét tetszésük szerint állapítják mag, vizsgát nem testnek és tanulmányaik befejeztével távozási bizonyítványt\' nyernek. As elő adásokat és felolvasásokat egyetemi tanárok és jeles szakemberek (bankigazgatók, bkt. társaságok vaastél) tartják e-lgy • hallgatók ismereteinek bővítésére a főiskolán alkalmas tér kínálkozik. Olvasóinknak vélünk tehát sattl-gálatot tenni, \'midin a főiskolát fentiekben ismertetjük. Megemlítjük, hogy kivánatra a soproni keréskedelmi és iparkamara részletesebb felvilágosítással is szolgái.
— Három párb J volt ogy napos. Rónay Károly kollégánk, a nagyváradi Ssa-badtág helyettes sserkesstŐje ugyancsak jól
kezeli a harci eszközöket. Egy napon \'Orom párbajt vivott s teljesen sértetlen maradt, mlg két, ellenfelét, akik szihtén újságírók, — alaposan összevagdalta. Rónay először Antal Sándorral, a NagyvdratU Napló szerkesztőjével mérkőzött meg piaztolylyal. Itt sebesülés nem tőrtént.\'Rögtön után na kardpárbajban súlyosan megsebesítette Zoltán Jenőt, a Nagyváradi
1 Napló munkatársát. Még lélegzethez is alig
I julutt, mlkur már OMi Béla újságíróval állt szemben. Kétszeri golyóváltás után kardra mentek Ezi<#mjskodás rendkívül súlyos fői-! tételű volt. Lpvsssági ksrdot használtak, bsn-\' dázs nélkül. Kónty^olyan vasisdslmas vágást mért ellenfele arcába, hogy - a szerencsétlent rendkívül súlyos sérülésével a kórházba kellett szállítani. A hármas párviadal oka kávéházi összeszólalkozás volt
— Vesznek a katyák Szerencsére nem megvesznek, hanem caak elvesznek. Veszett kutya már nagyon régen nem fordult meg Nagykanizsán, hanem egy idő óta egyre, másrs érkeznek oiysn följelentések, hogy á kutyákat ismeretien tettesek «¡lopkodják. Különösen idősebb hölgyek kedvenc állataira pályáznak nagy ambícióval az egyenlői-« még ismeretlen tettesek,. akik után a rendőrség széleskörű nyomozást indított.
— Sétatéri klónak. Nagykanizsa legszebb nyári helye, az uri közönség\'találkozója Finom borok, világos és barna sörök ftgoe hűtött pczsgöfröcscs és egyébb üdítő italok,
jak, jegeskávé és cukorkák
„ ■ . r- rr » -
Pontos kiszolgálás. Bámulatos olcsó árak.
-----Fényképészeti készülékek taűked
velőknek és mindazoknak, kik a fényképészet e legvonzóbb és mindenki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek, ajánljuk az A. Moll céget (Wien, L, Tauchlauben 9.) cs. és kir, udvari szállító. 1854 óta fennálló fényképészeti eszközök, különlegességek áruházát, melynek képes árjegyzékét szívesen küldi fenti cég bérmentve.
■■ 6
(
ZALA
IW4* fufe« 19
— N4p*wdéi. É dm helyett «1 anya aony*H kiáml IdittMI írván, bátran tű írhattuk volna\' ■- hogy néptelenedés. Tbenhat halálesettel nemben nyolc születést jelentettek be e két folyamán az anyafföoyvi hivatalnak. A tizenhat elhalt késéi kilenc gyermek A gvermek halandóság, aniely egy kié éta csökkenni látszott, as utóbbi bMekben ismét növekedésnek indáit s mos in- floribus éli. A két
fnV—áa üffiimyt Mnmk__József 25 napos,
Tóth. Qisella egyhónapos, Duchon Jóass 2 éves-Góacsic * József egy éves, Tímár Juliánná 6 éves» Lmsstig József \'Í1 napos, Zaován Ferenc 61 éves, özv. Ssaloki Imréné 67 évea, Ködbaúm Katalin éves, VajaovitS Ede -68 éves, ösv. Győri IsIVánné 91 éves, Dávtdovícs Mária 9 hónapos. Kis - János 44 évea és Vincék Antal 2 évea korában. Négyen tűdőyéazben huny- -Iáit el.
- — Hogyan nyaraljanak gyermd kslsk ? Mennyi ° gond, mennyi tofMengés, amidon ezen kérdés napirendre kerül. Amidőn azt kell elhatájosnunk hová küldjük gyermekeinket, hogy az iskolaév fáradságait kipihen jék ; a tanulásban kimerült gyenge szervezetet ismét meger öaiiaük és a következő év fárad ságos munkájára kellőkép felvértezzük. Ez a kérdés még inkább komplikáiódik amidőn a szülők érdeke egyébb irányú megoldást igé-njtdi iaa£ gyermeké. D/ ,bgopy.Qg. faagy a
gyerkek erőtlen, hurutra hajlamos szervezetének restltutiojánál első rabgu szerepet játszik >v a tenger, mely sós vizével, erős napfényével és frissítő hullánfaival mint utólérhatetlen gyógy-, - tényező minden \' egyébb fölött áll. Sokszor , előfordul azonban, -hogy a szülőket nyári üdülésük hegyvidékre vagy egyébb gyógy-. helyre kényszeríti. Mily kellemds az ily esetben, ha a szülök azon megnyugvással . végezhetik nyárt kurájukat, hogy s gyermekek a legtökéletesebb módon vannak ellátva, hogy
— , Választóljogi utmutató Irta J Dr Pongrác Jené. A 96 oldal terjedelmű köayv a választójogi törvényt a vele összefüggő törvényeket a kibocaájtott rendeletek főbb intézkedéseit tartalmazza népszerű, mindenki áltál érthető nyelven. Magában foglalja a tanintézetek tekintetében kibocsát tt és a központi választmányokhoz\' intézett legutóbbi miniszteri körrendeletet is. A \' őnyv iratmintákat is hoz, közlL S választói ^névjegyzékek elleni jogorvoslatok, fejlesztések, párt gyűlés bejelentések, iratok megszerzése iránti kérvények mintáját. Minthogy az össxeiró küldöttségek sz egész ország területén julius 10-én kazték meg működésűket, na öaaaefoglaló gyakorlati kézikönyv hiányt pótol. A könyv ára 60 fillér éa Fischel hülöp Fia könyvkereskedésében kopható Nagy kani r tán. |
~Tekintae még Ptrkó Péter cii é* szobafestő modern mintáit. Zárda-utca 14. Bán alatt
Tnatt éa anoltoml magerlttstássak rwgyon gyakran botaudanaai székrekedé> szokou á kOvstkcsménre lenti. Egjr pákát természetes Ferenc József teserflviz kall csal ntponkint reggeli «$5it s az emésztés tökéle tsssa rendbe |őa. Saller dr. od*<rl tanáctos,
a hnrlapwaU «gy^i^m.n a gynmnr éa Mlhajnk
tsnérs, szskvéleményében kijeltnli, hogy vsta hányssor enybe és bte\'os hatása, s.s gyomor ral «nemben kíméletes sós b«j iuciri rm sslkiég, már évek boss\'U rors óts, ugyuólvin kivétel nélkül a Ferenc József visel rendeli. Kipha\'6 minden gyófyizeríirban, drogfriáb*r> és lOsietfizletbra. \' 47
könség a rendkívül saimpatlbni mtváaéaő «1 ragadó játékában. Matáay k kifogáataiaa mft-véasi alakítást nyújtott. Különösen groteszk táncai, mpelyeket többszőr mag hallett Umá telnie, kekettek nagy betáat. Teleky Ilonka éa r Galatta kedvesen és saápaa játszott, Zalay Margit igazán elragadó éa rendkívül temperamentumos volt | as ólász stjaésznő szerepében, gyönyörű énekszámát viharosan megtapsolták. <S*ücs Irén, Kálmán, Rákosi, Somtár.
Sárkózy Blanka éa Balog aaHitén pompásan megállták a helyüket. A kfiaftnség különösen é kifogy hatatlanul ötletes Ujj Kálmán régtón-zéaein mulatott.
niiísödéaük- érdekében a tengerparton minden megtörténik, tty hely Dr. Szegő Kálmán sana tóriuma Abbáziában, hol gyermekek 7 évtől .kiséret- nélkül felvétetnek, de családok is kényelmes elhelyezést találnak. Külön homokos : tengci part és szabad tengeri- fürdő berendezés\' áll itt rendelkezésre, hol a nyaralás tökéletes éa kellemes megoldást nyer. .
— Jé éjszakát szerezhet magának mindenki, ha hálószobáit a. „Löcherer Cimexin"-nel íertőtleniti. A fővárosban történt próbák ^beigazolták, hogy a .Löcherer Ctraexin" _nem-csak a poloskát cs annak petéit pusztítja rögtön, de megszabadít a ruszli, sváb és hangyák-\'
\\Jél is. A moly kárt ól pedig a szőrme ruhákat teljesen megóvja. Főraktár; Reik Gyula gyógyszertára és «készítőnél: Löcherer Gyula gyógy-\' szertárában Bártfán.
— Szilágyi Piskant miskolci gép-gyároS cég kitűnő konyökszerkezetü és viz-nyomó$u borsajtóírk, .valamint legújabb -rovátkolt alutuinium kuphengerü zúzógépére felhívjuk olvasóink figyelmét Ki?aaeléndők különösen a cég által feltálalt-\'-éi- készített .Kossuth" és „Hegyslja* borsajtók, "melyíiél a régi világ iából készített prése zseniálisan egyesítve van a modern technika1\' vívmányaival. A sajtók felső része acél,-alsó része faszerkezet/ Ennélfogva a must sehol sem érintkezik a vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színéi, izét, zamatját nem befolyásolja A torkolt sem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is ki lehe venni! Az 1901. évi temesvári, az tp02. évi egri az, tQf06. évi nagyváradi, 1902, évi pozsonyi II. mezőgazdasági és az - 1907. évi pécsi orsz kiállításon a- cég. oArsajtói első díjjal, arany éremmel tettek kitüntetve. —- A cég ízléses árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
Cnak agy hajaaalon Ittgc a eaoaaamé éioto, hs eraéntése nltcien rcadben. Éppen . ezért ae moUstion el nyerőtekének idejekorán Nestlé ttrrtet adni, sni *t»s) a jüvdre nézve magát essk súlyos f/íjd«ínisklói és sismra-hányi soktól óvjt meg, Piöbsdobotoksl és taatilíJgoi r.\'Jpirsíoi a gyermeknev\'léiröl fej? Is-en dijislsnul küld s \' Henri NeHlé cég, Wien, 1., Bttietstrssse 117 P. .
SZÍNHÁZ.
#
* A Mozik Irálynak oly \'n sikeré volt a tegnapi-bemutatón, amely - még - a Tökéletes asszony nagy sikerét is fölülmúlta. De nem is* csoda mikor , a ,színpadon a legpajzánabb és legvidámabb étietek, groteszk helyzetekkel pompás dialógusokkal, nagyszerű táncokkal, bekízelgöen lágy és édes vagy pattogó amerikai zeucszáinokkal kergetik egymást. S mindehhez. hozzájárult az előadás gyönyörűsége X szereplőknek, ugylátszik, kiválóan szerencsés napjuk Volt, mert valósággal felülmúlták\' 3n-magukat. Lorántnak a címszerepben elhittük,, hogy ő az a nagyszerű filmhős, akiért grófkisasszonyok bomlanak. Kedves, bóditó és elegáns volt, Napoleon maszkja pedig .mindenek fölött sikerűit. Horváth Micit az idén előssör láttuk igazán jó és hálás szerepben. Csodála-. tos frissességgel játszotta meg- a pajzán grófkisasszony szerepét. Alakításában annyi sikk, tűz, csintalanság és báj volt, hogy a közönség percekig tartó frenetikus tapssal fejezte ki játéka fölött elragadtatását. -A kitűnő- mü vésznövel a harmadik felvonás vége felé nj-nálatos baleket történt, Ahogy lement a színről, egy kiálló fadarabba megbotlott éa elesett ugy, hogy a végjelenetben nem is vehetett részt Szerencsére. komolyabb baja nem történt | s ma este már ismét gyönyörködhet a kö- I
Az EI9Ó Magyar ált» biztosító társaság fő-ügynökségének hivatalos helyiségei a Fő-és Csengeri-ut sarkán épült—saját tár-
sasági H palotájába ^ helyeztettek át.
HnnaanRHninHi MIBI
I Fabriízky Irén
" A Budapesti Király da Magyar-koxntntlknaa
Itteni működése végleges befejezése céljából itt van-
Lakik Rozgonyi-utca 9*
Telefon 122. sz.
Fogad egész nap.
Kezeli az összes szépséghibákat, korlátólt számban vállal még villamos gyógyításokat-
4 Henna hajfestékek-


m
tm
m
ajiw
kivalo bor- es
llthinmoa gyógyforrAa
vtjse- és hólyaflbajóknál, köazvsriynei, oanxorb^«gséoaé), vörhenynél, tnnéix-tásl és lélegzési azervok hurut jsináJ JnlkaUsu (linltHtB nukt Mmywk
KsphaM ésv4ayvtsSaiasliad(taktNin ,*ás gnUftsssténtbiu,
stiübOki ,4iosi ^Sf,
«I>ja|»at. V. ama n^nt S.
i&U juUu* 19
ÏALA
Ii, \' mi
KÖZGAZDASÁG.
Qabona-ûzlet
Budapest, Jalta* I& Kíszáni-öxlö t ,.\',/ • «ç
S il msgisabb.
Hsttrid« taie*.- ÉgE Baia nMbm 13.19 Boss 1915. IffP. 1330 lóifM óbrnt 9fi0 Zab okióbsrre ""7.70 Tengeri ¡altosra. 7.18 Trngert augusztusra 7.25 Téngttî 1915. aàj. 7-05
_____— » Értékpapír tőzsde.
Magyar W*» 782.-; Otttrák ktaet 588 — A lt borona lira dék 78 80; 0<ztr«k -nsgysr ti-i-»a»*Mot 659. — ; Jeuaiú«oaal 387—j lassâ-maotétonk 486*—; Hasai baak 267\'—« Magyar baak 467.—; Rupeinitrteri 582.—: Salgotar-(toi 657 -s K&u I rasai 582.—, Városi rs-•a 302*— : ,;
Falaita ut k—ilâ flarUal L^aa.
Spotadi; TM Mtéa.
kerestetik
2-3 szobás lakás augusztus 1-ére lehetőleg a város belterületén. —
Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek-
Nagy választékban mindenféle legmodernebb, ebédlő és hálószoba
Díványok, Ottományok, bőrgarnitúrák-Eszékek saját készítményeim jóT~~szép és bámu-. latos olcsón kapható csakis
Scherz Lujza utóda
kárpitos és asztalos Városház-utca Nagykánizsa
Szép üzletberendezés üveg ajtóval igen olcsón eladó.
Csakis jobb
"caalád gyermeket nagykanizsai uricsalád-I sál a jövő tanévre teljes ellátást nver-•hetnek Nagykanizsán. Cim a kiadóban.
mm i —
A* Athenaeum könyvtár legújabb kötete
Meraako vazky :
Leonardo da Vinci
a renaissance egyik legnagyobb művé szenek élete, rendkívül érdekfeszítő regény alakjában. Két kötetben. Ara 3 K 80 t. Kapható Fischel Fülöp Fia könyv- és < papirkereskedésében Nagykanizsán,
Magyarország nagy napilapjai köaött a Neues Pester Journal független politikája ée előkelő hangja révén vezető helyet foglal eL A világ minden nevezetesebb helyén történő eseményekről wyát tudósítói gyors és ponton jelentéssel számolnak, be. KívjUö íróktól naponta közöl eredeti tárcákat, melyeket a\' nagy közönség nagy dntektödéssöl oltás.
Kiiperitő országgyűlési tudósítása, gazdag, és változatos nspikiret. kitírnö törvényszéki rovata révén a Neues Pestnr Journal
regény éa tárca mellékletben a legújabb és -íegérdeiisebb regényeket közli; az „AlleHet" rovat gazdag és változatos tartalma^pedig köskedveltsógnek örvend. A rasámaponkint megjelenő „Technische Rundschau" e.imü - melléklet érdekes szakcikkekben és közleményekben tájékoztatja as olraJfct a. technikai, újdonságokról és szabadalmakról.
Neues Peater Journal előfizetési dija Magyarorseágon: havonkint t kor. 80 . fUL, negyedévenkint 8 kor., félévepklnt 18 kórl?-árenkint SS kor.
« Ha esen hirdetésre ^hivatkozik, & kiadö-nivatal Budapest, V^ Váa-körut 84, hosszabb ideig küld ingyen mutatványszámot. _ — —
_---------, — .............._,—~--y-
OIqsó disznózsír ós füstölt szalonna kg-kint K. 1.40 fillér
Kapható SCHWARZ ADOLF hentesnél Nagykanizsa, Vörösmarty-u. 65. és a piacon délelőtt." -----—^—0787
ft WEISZ SOMA^)(
I I cemaoUnifjrúi I I
Y Nagykanizsa, V
lataiaikaa Telefest 205
Ajánlja valódi márványtörmelékbőL készült márvány ntoitík lapjait, a melyek óriási tiyomásu motorüzemü hydralikus sajtóval állíttatnak elő és motorüzemü köszörülőgépen tükörsimaságura csiszolva, a legolcsóbb áron kerülnek eladásra. ■ Legelegánsabb és legtartósabb burkolás konyhák, előszobák és templomokban.
Készitek műkőlépcsőket, granitt teraizo burkolatokat, egyszerű és diszes színezett cementlapokat — Vállalkozom aszfalt ás betonjárdák készítésére, csatornázásokra beton átereszek és vasbeton hidak épité-. sár a. Cement és márvány moaaik lapokról disses árjegyzéket ingyenküldők.
A cognacgy árban
■ f. ■ ; kapható u 11 H\' i "i
cognac. rurn, 6 izflvóftum, »eprO, tórköJy , busítnyő-, baroclr-, dióra» és csercingepilinkü, na
épugy minden fajta likőr nagy üve gfekpeo, porcellán dugóval á 1 kor. Mindenkinek ajánlatos a vétel, mert az* ujj szeszadó következtébe* minden pálinka drágább lesz éa er ritka alkalom tiaita jó árut ily olcsón be szerezhetni.
Kristály
forrásásványviz
Étvágyat javít Gyomorrontást \' megakadályoz. Több mint ezer onoN ajánlja. Kapható minden fűszer és csemege üzletben, jobb vendéglőben és kávéházban. — Főraktár_____
Österreicher Samu cégnél,
. sörlerakatos, Nagykanizsa. Magyarutca 2 ) Telefon 148. ffifi í ;, Szt- Lukácsfürdő"; Kutvállalat R.-T. Budapest, (Buda)-
dp|
Sugár uton egy
egy emeletes, jól épült ház (4 nagyobb s 2 kisebb lakásul) szép nagy udvar és kerttel, továbbá ugyanott
egy földszintes ház (4 szobás lakás, melléképülettel éa szép befásitott nagy udvarral) jutányos árért szaoíad kézből
1 a dó k:
Ezekről bővebb felvilágosítást nyújt GazdaságL Közvetítő Iroda Sugár-ut 18. szám alatt
Ellámért le .-jobb ni ót or ok !
imjmmjQmQUQQQQommjj

f
Világhírű ert.ia^ ,,"töRTING"
DIESEL MOTOROK
— ■■ - álló és fekvo-sxerkezethen, -——
SZIVÓOAZ- és BENZINMÖTOROK.
CiépMflriiturílt benzin- é* nyara olaj tok om a NI la). Hentinra magiinjárók. Maf\'ep# u^rio—ây t
NY E RS O L A J M ÓT OR OK
----- ■—■*■■ kéraatHojvetvtlkka\'. -
Gallért Ignác éa Táraa -¿X
Badarait, V.. Kokirjr-dca <• raáa ■ « Saját áráaWkta k#j«n ttijlalaa árajáa atat
ISaar*HiBB- i ■ ■ ■ ujbb" •
II
¡F
ZALA
<« 4 futtái t#.
ha eiegánsahi és olcsón akarnak ruházkodni* látogassák- csak meg
divatáruhazat
Nagykanizsán Erzsébet-tér 21,
Moskovitz cipőüzlet mellett. 4
hol alkalom kínálkozik keyéá pénzért fegizlésesebb és legfi-nomabbX szövetek» selymet grenaelmt, epouge vászon kreppet francia delain, mintázott krjeip, * krepd eschin, ltlsztert mindéit színben beszerezni: 0 ■
May \\és Holfeld-féleííumbiirger vászon, Re-gfinhart és Reiman asztalitemüek, Schróll Benedek és Fia schifíonokat eredeti gyári áron,
A Cscngery-utcában, a sóház melletti
Blau:™? telken
Igen Olcsón adatnak el a Bővebbet
BLAU LAJOS árnál
[ Legfinomabb kecskeméti
kajszin barack
kilónként 24 fillérért nálam kapható Beck Henrik, 4790
cognacgyár.
I
tiest-
(A
mmgjébmm !*!■■■—■ had )
SpcdfiHe iK9 j* sziugyóqglflrdő.
Htdtgrisgyógyintlzet. VijághiVü vaslápjet a
franzeoabadivaJ egyenértékű, áot marieobadit ia Jóval (atilaratja is hazínkban a legjobb. Termiszeles szénsavas fürdők. Glaúber-sús-vasas és llthfon tartalmú alkalikus sós források. Rádlumlnhalatorlum. — Páratlan gjágjkaláaa ■ vérszegénység. CSOz. hugy-tavat dlathezis. idegbajok, a vese, hólyag, emésztési és légzőszervek hurutot bánfáimul cU«a. FSorvoaok : ár. Bartha Kornél v. tanársegéd és ár. Glück Gyula. Évad május 24-161 szeptember 30-1t.\'— Vaaat, posta, távirta ét t etafon állomu. Köxvotlen vaautí kocái tSslakadáa „Tareaa-fflrdJ* M* Irattal. Villanyvilágítás, «aayvaaak, tüváaatra . ~ (prospektus. i r u ■ ■ \' ■■
NAGY VÁLASZTÉKBAN
KÉSZ
ÉS
jóminőségü szövetdivány 28 K-tól
Jóminőségü pliis divány 52 »
9 Jó minőségű szőnyegdivány 56 m
Ottománok krádtí áth uzatban 28 .
, szövet áthuzatban^lO „ , Ruganyos ágybetét (madrae) 26 ,
Cuhsa kárpitosnál
m tí.
1 S I
• • I
Ö5ZI TRAQY/fZ/IS
Óvakodjunk
a kMWtti
soktól I v
Valóéi i
ftn«p><
övaftaétas*
I Maiit.
MMT
/VÜrftt v&jegyé
a ísgt«Mi és U«o|caó«6 Imsísisb i as bét ágya I
ChomflSMlalt Csak altkor valódi\'
-----MÉ-"-1
»íyen Mfr* zsákban
rjhlns a* jelenlegi rend kivűli akaé ácakra Bgyal műtétjük a váaárlákat.
Kalmár Vilmos
a Tbomasphosphatlabrlkan Barlin, vaaáiképiliálja.
BUDAPEST. Vt., ANDRÁSSY4JT «* .Képviselet - cs. raktár : Malis áa Pintér Saombathaly,
I
Mayer Klotild
Tisztelettel értesítem a n. e. közönséget, hogy a Fő ut 9. szám alatt levő gyüjtotelejpe met Hunyadi-utca 19. sz. alá helyeztem át. Elfogadok női és férfi ruhákat vegyileg való tis titásra, továbbá az összes háztartári ruhák mosását és vasalását 10 Ht enged meny nyel Külön gallér 2a kézelő oaztály.
Garantál! _R|ormesznélhüli oózmosds. Szíves (jártfogást kér Mayer Klotild
gőzmosógyára Hunyadi-u. 19 OyQjtótelepek Hunyadi-u, 19.
Kszlncy-utca 8.
«
IBIERRY I. CVifilSZElfSZ ULZUU
««alia v«a a i»H|hi Éaa wymí va IMI. VilMa b«»ílt ri..>a».it airtaniJlnS UU rí«, elayilUwdte n>WW|, Hr*l aatarrfca». IMttliMait, I
I \'-n\'|. lom *rmft-lé,( cbolcrancrtlI í hlUlMÍtak. influenza, gyomorgörcs [ »Ib., mfait aljbüi, U£i \' Matéa aliüi aWi.1
feéSHá. 12 War. vagy « dl
vagy 1 aan ataa fivaf Ara 5.4• kaioaal
CBIEKRY fl. üé||Vi(Éz| "ttsSÜíSáSlJ CentlfOlla kendesi
\' """ bonkulu«, laagaa tntak
fAjdalm«.
vi I
............ uaa 1,1—
Maat» Sam K Ut a Has »Itaatia IWM v»ky Uli»ia ■»•Ifctt Hl I .,■■>.. ka|Hu«¿: TSrtk J. n*liwiaa«a viliwlnl •» a*.
-SfeíCn.
SaaaHMa MM, ~
\'4a
i naiiufct asa -r Tt lrf n ■
TITERRV R örangfal gyófly«rrtárát>ólj Preqrsds (lohtlsch tflttt)
Millió ember használ
KÖHÖGÉS
1914. folios 19. \\ 1 .
ITagy kiárusitás!
B\'tschitzky JVtiksáné
* Nagykanizsa 37 év óla fennálló legjobb hírnévnél* OrvendO újonnan felszerelt hangszer» raktáréban zongorák, pianinok, ctaibaá-mök és harmoniumok nagy választékban részletfizetésre Is kaphatók.
Vargha Bé|#n«|
w»tó«igii«i imifrii\'"
axabáaxati 4* «pnttWij«
Kaposvár, Tallián-utca 60. »ám.
Értesítem e varos. é* vidéke m l kSaSai-aágét,1 hogy Vixárólájj uras**onyok 4a ur-Máyak váaeáea Kaposvárott MjatUvt l*ta
szabaszati és varróiskotat
nyitok, ahol aa taaaaa WaA ali nihiih aaatita rajzolását, trancia toiUetek, angol costSmok, kabátok. Köpenyek, Uaaak áa 1 minden a aaaioBáka vági tudnivalókat ta-nitoro. ..i»—
Vidéki úrasszonyok áa url.eányok ráaaára személye« felügyeletem mellett lakáxt Aa te\'jea aMátáat nyújtok. g . .n....
• FeWétalaW atalaetkaeá* aorraadjábaa táftáa . aak, miért ia jaleatkaaáaehat Már awl Una.
\' Miét Ulrikxoailanal ti prospektussal .....-- ^^
Va r jfli a B é 1 á n é
ataháaialj ■ áa varráiahala httajilnaaa. ay. — 7 V £áaságfalAgyvl6 áa~ a fcir "twíln kimntiM
gaxd. szakértő aa)a. a. \'
Mtt-KiniM vítlalatt
Fiscbl István
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 14.
Tisztelettel ^ értesitera a nagy-i ft érdemű közönséget, hogy műhelyem áthelyezése alkalmából * azt úgy rendeztem be, hogy a
kűriül $im\\
végzem és igy az ország bár-t mely részébea . képesv vagyok > garanciát vállalni a fúrás sikeres ..... \' \\\\ eredményéről. .....
Elvállalok bármilyen vízvezeték és fürdőszoba berendezés tervezését és kivitelét 5 évi jótállással, úgyszintén az összes kútszivattyuk és tüzifecskendók készítését, javítását és alakítását.
Szolid éa megbízható munkámról számos elismerólevél áll a aagf-jntamli hfsflasti rsndsIhsséaÉia
Előrehaladott idény miatt a raktáromon levő, alant felsorolt áruk gyári áron lesznek lűárusitva I
Sport, luster és selyem köppenyek, vászon, batist, gre-nadin, selyem és crepdechlinblousok, kész fehér eponge kostümök és aljak, nyári pongyolák minden elfogadható árért késs fehér hímzett greoadín ruhák 15 kor- feljebb.
Maperayék mindéi írért I
Mell -karamellák -v
(« htrom fenyővel)
cukorkát. — 6100 kOsJsiysőileg hitelesített bizonyt\' v Any orvosoktól és m«ginoaoktól a biztos háláiról, s RjodMvfll kellemes és jóizfl bonbonok.
Csomagja: 20 és 40 fillér doboza 60 fillér.
Ksptastö: Níu-nsnn A\'idár és Reik O/ala Stabó Albert arak gyógyazerlárában.
ítebn józsjsr
divatáruházában ■ NAGYKANIZSA, Központ szálloda épület
A legelegánsabb
VászoprJ cipőid és Sandátok
árak, hölgyek és gyermekek apszére I továbbá mindenfajta cipőáruk legjobb minőségben.
Miltónyi Sándor és Fia j
cipőáru házában
Nagykanizsa, Fflutan, a trároa pakitéjÉk—.
Mérték atin készítünk mindenfajta cipőárul
H0MblUL~ lárfáeytfa r lf?e ntotati.
- Mayer Károly
\'átfon, mitatni pfia\'mi é fiáni ifin.
. Nagykanizsa. >
Pftüzlet és gyár: Kölcsey-utca 19.x sz. Fióküzlet Főtér Korona szálló épületben Telefon szám* 289,
Elvállalok mindenféle női és férfi ruhák, katonai egyenruhák vegyileg való tisxtitását és átfestését, porolását és vasalisát, továbbá aa összes háztartási, szállodai ruhák, női és ÜrÜ fekérnesafiek asoaáaát s vasalását a legjotányosaMDrban
Postai megbízásokat gyorsan és pontosáé eszközlöm.
PHsilrezas! Gouvrfrozásf
üesséh a dmre ügyelni F
Esetleg ateghivásra személyesen Is tiszteletemet teszem, *
rekediség, kalaiua, einyálhisodAs hurut éft gOrcsOs köhögés eHen ki tárói tg a jóizfl
Kaiser-féle
a jelen kor legjobb tetőfedő anyag, aabadaimaxott aijáráa aierint készíti áa vzáltal rend kvai rugalmas, isilird iiiál fcattaa áa tnzhiataa. Fagynak, ellentáll éa tnffi«» featék hozzáadása
melegnek i
szilárdabb lesz. A .TERPÍJOL" nélkül készül, ami által természetes szürke színét •
aéfeil készül, ami által termeszetes szürke szmet megtartja. A „TERRENOL? bármely gyártmánnyal fd-«\'aaii a iwiart, amit az arszág különböző részeibe» ve\'gzett fedések bizonyítanak. Elvállalok bárhol M/ór-duló fedéseket ás Idvanattá szívesen adok fehrilágeei-táat á* szolgálok teljes ajánlattal. Kiváló tiaztaiattal
Krtauiar sfliá«
Nagykanizsa, Ká-ály-utca 32. az.
A* xjpta\' u^y -t-*^*-
vaJ bátor vagyok a íze-badÉínázott ,Tairaaol4 tetőfedőpalát szíves fi-~ gyrlniébe ajánlani.
A lerrenol
10
ZALA
1914. julíö» 19
w »
ti *
rr
| HOji
I*
kMŰIHu, l|*ri «I, a aaatzlayal oa WMrtNM.
BORSAJ TOK.
Legújabb rendszerű könyök szerkezetű :: ;: JWÍIIÍ", ..KiTKH", .Jltilü" Él .JC& HUr\' a magyar bortermelők legkedveltebb bcírsajtói. l.rgyjahh \'«"k\'Vi ylzayonpásn lydraaUKus kettős kosaru sajtók, nagyüzemű préseléshez.
Síjiíiik litffm: Lri^Jr"\'
Egyszerű kezelés I Óriási erőkifejtés I- A törköly egy darabban és könnyen kivehető I Egy ember által könnyen kezelhető I = = ■
Szőlőzúzók és bogyózók. üequfübb aluminium kuphengerü szőlőzúzó-gépek
^—SZILÁGYI és DISSflJVÍI
taor. a vi aéasl biai utason aranyéram éa dlaaokiavél.
GÉPGYÁRA, MISKOLCZON.
A pán» MáHMna awy én
]
J____ tana.ilt *r»»»i>»j«»S«s«sl kISilltM, Poaienyt l-aa alj, ars
kötszer-* éa fűsŐkészltÖ magja» m ■>! is Éta JClzAly-VL li
Ajánlja\' saját készitményü angol ás francia szabású legújabb
IfgPíF
Priices és (anno
fűzőit, mely elegáns, tartós és kényelmes. Úgyszintén saját késziünónyíhminden-féle kötszereit.
Férfi és női óvszerek!
Egy teljes garnitúra jó karban kvO — I diófa — moderp " >
a. g -jrcclanR „.bélyegek
hálószoba és ebédlő l nagyválasztékban kaphatók Fischel
I Fülöp Fia könyv- és papirkereskedésében bútor eladó Kinizsi-u. 8. szám alatt. | Nagykanizsán.
KOLLARIT-
BORLEMEZ V^YÄ
SZAGTALAN ÍEDÍIMWH;
■4-
KOLLñRIT-borlemez
kaucsuk-compusitiával bevont i uganyea viharbiztos és időtálló
Z
A jelenkor legjobb tetőfedőlemeze. Védtelenül tartós I Régi zsindelytetők átfedésére kiválóan alkalmas. Sem mázolni, sem mészlével bekenni nem kell. Kapható: .
Bettlheim és Gúth vasnagykereskedőknél Nagykanizsa. ■
A Délzalai Takarékpénztár cpinetében ——két udvari bolthnlyia¿y ymiál
k: i a \'d
w
Ugyanott egy keveset használt marhamérleg eladó. Bővebbet
Fehér Gyula urnái
Csengeri-ut 27|av
£

Kaufmann Mór
férfiszabó \'

feiefon 222.
Nagykanizsa
Kazinczy-utca 6. ■
S E I DLITZ-POW
•Mk akkor vmlMI, ha aiInSaiylk an« box moll. A. véd|a«yét éa niairaoat tUntatl tol.
Mail A.-tóle Sotdlltx-poroi* tartó* gyégy-Itatása a legmakacsabb gyomor; és nltoata bántalmak, gyúmorgörcs, gyomórb^v, rögsOO azakrakadéa, májbán ta lom, vértoluMUs, hranyér éa a legkülönbözőbb nól katacst-
[ok ellen, a jeles háziszérnek évtizedek óta \' idig nagybb terjedést saarzatt Áta aai ÉH pecsételt eredeti doboznak 9 korona.
r~M~OtaL-F É LÉÜ
SOS - BORSZESZ
HsmMltásak tlrvényllag fany Itatnak aaak akkor valOdl _ _ Maua
ha mindegyik* üveg wsii a ihmimS tQnteti (el és MaUA. feliratú óaoaattal van zárvá. é\' Moll-féle ( aósbaraseas nevezete- S sen, mint fá)dalo«esU-. api tó bedOraaS lést «sar ktssvány, esés! és a magbtlés egyéM lUUlaiartaj al Dél legismertebb aépaaar. E*y
Sveg ára ^ Siria»
„MOLL* Gyermekszappanja.
Lega|abb módszer szerint készítek I—Was makk Byornanli- én kllgmaass»at a bér okaaarfl ápolására tyirmshak éa Maéttek részére. Ara darabMikéot SO f. S éh. K US Minian darab » A. vé<|agyéval
Fóssétküldé* MOLL A. avépsi ca. éa ktr. udvari oálHté átteJ •SCa,
aUMtnL
_| VWékl aafaata piiü—láaitt naOatt
lagvsa
A raktárakban teaaék liilliniMss aSSIi isáial éa vlé^yivsl kilátott
MOLL A.« tyvfcat
Raktár MsgyfcsnlMlai Roae-fe d Adolf Fial
Hyiaéitl a kladétalkjdeaos «Zala Hírlapkiadó és Njmada Ráeevéaytáraaaá*" kéayvayosaéáléUa N^ykaafaaéa. lgasgalé: PMkal bai
XIX évfoly»«
V- Nagykanizsa, 1914. Július 21 kedd
164 •»•«»
Wmijili fa kiaéáMvatal:
NAGYKANIZSA,
S«g*r-«V 4 y
Telefon-arám t 78
Hirdet ¿¿ekei és arilt-teret díjtáblázat szerint ma fél e kiedrtbi»et4l
lUlflielM Arak
fciljlii Érj hA»« X N*(ffd>«t« Mm
(¡KÚI. áwi
Bt
FOLlTIKAf NAPILAP
Ln Ura Nam -
Féfíhrrm Égis* *
l.S> l •40
14,-r
w4tMHIiill tJQ I 4JQ
l, Mm*
Efyei amána * fillér
Mulatságok, báH kimutatások; és magán-közlemények <fijr toronként 60 fillér.
— Megjelenik délután 4 órakor
1
\'Eljegyzési és eaketési értesítések dija 5 korona. Kflaaflaeteyilváiútáa 6 koroaa.
Mennyiért mérik nálunk az igazságot ?
\\ Az ellenzék hosszú sztrájkolás után Ismét részt vesz a képviselőház tárgyalásaiban. A bélyegtörvény végzetes következményeit kívánja elhárítani, mert Ime, ez az átkozott kormány a bélyeg és illeték fölemelésével tönkre akarja tenni s szegényeket- Valóságos merényletnek tüntetik föl ezt a törvényjavaslatot. *» . • ^ 1 *-
veiétől, habár csekély összegű, azonban fokozatos bé1yegdljakatél<apltmeg.
Hogy mily Szerény §me bélyegdij, arra nézve Idézem a^avaslat 1. §*át: 100 koronáig , -\'50 fillér, 100-400 koronáig 1*50 fillér, 400—1000 koronáig 2 korona, 1000-1500 koronáig 2.50 fillér, 1500 - 2000 koronáig 2 korona, 2000 -2500 koronáig 3*50 fillér. A légma^ssabb Illeték 26 korona, és pedig a 200,009 koronát meghaladó _ pőrékben._ - . ; .
Nem aiáptalan ama föltevésünk, hogy e javaslat ellen szónokló bonatyák tfem olvastak el ö t&rvényjavasA latot, de-ha elolvasták, ugy még nagyobb s bűnök, mert olyasmit támadnak meg, ami arra nem szolgált rá.
A javaslat a törvénykezési bélyeg-
Illetéket mérsékelten emeli ugyan, azon-ban igazságtalannak éppen nem mondható. Eddig a 100 koronát meghaladó pötökben a keresetlevél és a tárgyalási jegyzőkönyv bélyege egyformán 1 korona v It, .a~ javaslat abbói indulva ki, hogy méltánytalan, miszéHht egyenlő
Hasonlítsuk össze a Javaslat tételeit a német birodalmi törvény törvénykezési dijaival. Például oly eseteket veszek, amikor a tárgyalási tanúkihallgatás után ítélettel dönteti* él a pör. 1, A magyar javaslat szerint 100 koro» náig terjedő pőrökben az illeték 4 ko-Jrooa 30 fillér, a némát birodalmi 60
márkától 120 márkáig terjedő pőrökben 13 márka 60 fillér, 2. 100 - 400 koronáig terjedő -pőrökben a javaslat szerinti Illeték 11 korona 40 fillér, a német 120—.00 márkáig 22 márka 50 fillért, ¿00 300-tól 33 márkát, 3Q0 450
pörökben 30 korona 40 fiitérben állapítja meg a bélyegdijat, a német törvény &450 - 650-ig 60 márkát, 650— 900-ig 76 márkában. 4. 1000—1500 koronáig ml le fogunk róni 28 korona 40 fillért, a német törvény szerlrit a dij : 900—12ÖO-ig 96, 1200-tól í600-fg* 114. De nem folytatom, az eddig föt-hozottakból is megállaplthfetó, hogy a német birodalmi "törvény által meghatározott törvénykezési dijak három sor, négyszer oly magasak, mint a most I tárgyaiaa aialt álló röfvény|ava»iat n;-rintL
Mit érdekli ez azonban a mi-ellenzékünket? A sók botránycsinálás után a szegényék védőjéül csapott fel, a magyar nemzetet meg akarja menteni attól a nagy tehertől, amely csak az ö képzeletében létezik. 186$ óta minden képviselőjelölt progrsmmbeszé-dében óit szerepeit a szóbeliségre, közvetlenségre és nyilvánosságra feltetett polgári pörrendtartás. Ezt az ígéretet a maga teljességében sz annyira ócsárolt nemzeti munkapárti kormány váltotta be. A jövő év első napján életbe fog
bélyegilleték fizettessék a 101 koronás j márkáig 45 márkát tartozik fizetni, | lépni a legmodernebb polgári törvény-és az 500.000 koronás pör keresette* 1 A mi; javaslatunk 400—1000 koronás I kezési eljárás. Ezt sz ellenzék" is min-
Az elaŐ újságok.
^ A sajtó keletkezése éa fejlődése a 16. ázásaidba nyúlik vissza. Az akkori kor közön-eégt ia — mint na mondanék.— „kíváncsi" volt az egyes világrészekben, országokban és városokban történt eseményekre. De ebben az időben még nő sem volt az újságírás mai fokáról, részbea a nyomdaipar kezdetlegessége miatt.
Ujaágirók — ka nem is a szó mai értelmében, —: azonban voltak már ebben az időszakban is. Az „újságíró" szót ez esetben szóról szóra kell érte\'meeni, amennyiben az akkori ■jságokat még irták éa akik irták, azok voltak az újságírók
A 15. és 16. században az irott újságok voltak forgalomban. Különösen fejedelmek éa azok kanceUáriai fogadiák szívesen ezeket az írott hírlapokat, mert ezekből értesültek elsősorban a bel- ét külföld nevezetesebb eseményeiről.
Nyomtatás utján — természetesen nagy technikai nehézségekkel — a 17. száiad második évtizedében állították elő az első újságot. Az eddigi kutatások szerint a frankfurti „Ober-poetamtzeftung" volt az első nyomtatott njság, amely 1615-ben hagyta el a „sajtót.
Est aMgelösőleg, nevezetesen a 16. században kizárólag a heten kint. havonklnt vagy különös alkalmakkor megjelenő Írott lapok forogtak közkézen. A reformáció idején, vagyis a IC. másad első felében Ma találaak renaas
időszak-lapokat, hanem kizárólag\' röpiratokat. Ebben az időben divatosak a „Relatiok", melyek mindtijzavirág-életűek voltak.
Ezek az irott és jiéha már nyomtatott . relatiok, saóijsnak bár állatni vagy egyházi eseményekről is, képezték a hírlapirodalom eredetét Németországban, az újságírás első hazájában, „Briefliche Zeitungok" nak ismerték erekét a relációkat, amelyek politikai, hadi, fejedelmi, egyházi éa közérdekű eseményeket közöltek — röviden.
A königsbergi és breslaui levéltárakban talált íratok azerint az irott újságok a huszita-háborukban is voltak forgalomban. Természetesen néni a nyilvánosság számára irták\' ezeket az Írott lapokat, hanem inkább magányokat\'szolgáltak. A XVI. században a nyomatott) újságok mellett sokáig léteztek az irott lapok it. A XVI századbeli nyomatott éa írott ujságlapok bizonytalan, sokszor nagy időközökben jelentek meg, jobbára akkor, amikor valamely nagyobb eaemény különösen lefoglalta a közönség figyelmét. _
A nép alig olvasta a lapokat, illetve alig jutott a hírlapirodalom e|ső termékeihez. A nép még nem érdeklődőt? a politikai események Iránt, hiszen. a középkori államhatalom béklyóban tartotta a népet Cs*k a történelmi osztály és arok, akik a -történelmet csinálták", jutottak az első hírlapokhoz. Elsősorban az uralkodók és udvarai, lurtdsok és az akkori ko\' reformátorjai olvasták a relációkat. A cas-aali kopan hágai ás königsbergi fejedelmi udvarokon dolgoztak a XVI. század leghíresebb
újságírói, sz akkori idők politikusai, theologusai és tudósai, kőztük Sturm, Zwfhgli, Buliinger, Luther Márton, Melanchton stb. Albert porosz herceg különösen Lutherei és Melanchtooaal állott élénk levélbeli érintkezésbea, Melanehtoo valóságos szerkesztőséget tartott fönn a tudós világ központjábén, Wittenbergben éa onaaa továbbította ét sokszorosította a hozzáérkezett tudóaitásokat. Innen szerezték be ^értesüléseiket" a fejedelmek, kancellárok és államférfiak. Etirópa minden részéből kapott Melanchton eredeti tudóaitáaokat, azaz leveleket, amelyeket 6 feldolgozott és scámos tanuló theológussal
lemásoltatta.
Azonkívül nagyforgalmi helyeken, vásárok vagy országgyü étek színhelyein gyÖltek össze nagy teámban a legkülönbözőbb hírek. Itt buk-\\ kanunk első ízben olyap.. emberekre, akik a híreket hivatásszerűen- gyűjtik, feljegyzik — . ma szerkesztik — továbbítják. „Nova" vagy „Neue Zeutung\',-oknak nevezték ezeket a levelekét, aiAelyeknek külön rovatjuk volt, ahol csakis eseményeket közöltek az íróik. A ^szerkesztő" neve nem volt kitüntetve a lapon lag-fölebb a megjelenés helye éa ideje.
Melanchton az összegyűjtött anyagot aa úgynevezett „levél-ujaágokban" {ZeitungsbrieQ adta ki. Sokszor a levelekhez kU&a mellékletet adott ki, amely caepa eseményt tartalssa-sott. Bár ezeket a leveleket csak egyes ■ mélyeknek küldték, ások időközben kézröl-kézre jártak. A levél újságoknak volt semmiféle politikai vagy egyéb karaktere, csak egyszerűen leközölték a híreket, eeak
1
ZALA
1914 jattot 21
dlg- követelte, bár a magi részéről meddő vitáival megakadályozta ennek ét mát httzaos ét tíüktéget törvényeknek megalkotását. Ha tehát tzük-aégesnek tartotta est a törvényt, tigy tiö it keli segíteni ennek étetbeléptetí-tét ét lehetővé kell leenni, hogy eme törvény jól fuékdonáljot, Ehhez feltét-lenül szükséges s blröl létszám lénye» ges felemelése, ez pedig kéttéglelenQI jelentékeny költség«el jár. A kormány s törvénykezési illetékek mérsékelt lei-emelésével kívánja azt a költségtöbbletet előteremteni, amely a? uj per rend-. tartás életbeléptetésével előáll; léhát! magát az intézményt kívánja eme tör vényja^lattal lehetővé tenni
Egy uj áldásos törvény életbeléptetése bizonyára megérdemli azt, a költségtöbbletet, amely előáll; a kor-szakot alkotó reform fölér azon arány-lag csekély áldozattal, amelyet meg kell hozni és azok fizetik meg annak aa intézménynek köHségtöhbltet, akin
klntenek, belátják, ho >y mindezt nem a közjóért teszik, hanem koitescélok-ból, amit egyedüli föladatuknak tekintenek
K. J.
A
FORUM.
annak előnyeiben részesülnek
Nem az alpereseket értem 1 Ellenzékünk ezek érdekéből emeli föl a "szavát, de minden józan gondolkozású magyar polgárnak az az óhajtása,/ bár már csak megszűnnék nálunk az alpe- i resek dédelgetése. Az uj pörtojndlartás-j megakadályozz»—a—pörök—elhúzását.
Ziliiimyi alispánja ment nyújtotta Ím a tőr-vényha tósági birott sághoz a vármegye \' SHa-potáról saélé második negyedéves jelentését. As alispán a jelentésben elsírja\' arnyát, hoyy pusztul,\' romlik a" magyar. A budapesti lapok megemlékeznek a jelentésről s egyik-másik minden baj okát a hitbiiromanyi rendszerben találj«. WUw a lAbom a terjedésének is az az oka, fiqgy sok a hítbizomány Zalában — irja ák egyik lap. A\' cikkbél idézzék a követ-kaafiket:
.A hítbizomány ok, amikbél Zalának túlontúl sok is-jutott, még más valamire is jók. Zalában hathatósan elémozditják a traaoma terjedését. Magyarországon tudvalevőleg a Murákéi és az aljólendvai járás vendlakta vidéke a föfészkeí a trachomá-nak] ennek a rettenetes. szembetegségnek A Muraközben és az alsólendvai járásban az utóbbi évekbrn rettenetesén terjed a trachoma. A vidék népe szegény, nem or vonultathatja magát , és így hónapról-hónapra tnagyobb és nsgyobb területeket tölt
be a több
veszedelmes kór. A vendvidéken serre megy a tjracKomnsok száma iketl—iét orvos gyógykeze\'L Egy
biztosítja az ügyek alapos eldöntését, ezen óriási előnyökkel szemben igazán csskélygég az a költségtöbblet, amelyet a dolog természeténél fogva az illetékek bői kell födözni.
Az ellenzék tehát^ most is jobb meggyőződése .ellenére támad, agitál, szaval, de akik a
néha-néha hangsúlyozták antikatolikus tendenciájukat. A levél újságoknak nagy hasznát vett