Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.66 MB
2008-08-13 08:04:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
429
13974
Rövid leírás | Teljes leírás (1014.82 KB)

Zala 1946. december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

íi« titolyuv. 274. a«>
zu S46. december 1. vaiámap
Ara 40 fillér.
ZALA
Tegnap e/indult Moszkvából az a szovjet küldöttség, amely m BeJgrádbmn megtmr-tMndó szláv kongresszuson vesz részt. Qordsnov, m küldöttség vezetője kljeién-tette, hogy a belgrádi szláv kongresszus nagy esemény a szláv népek számára.
Bencza Janő:
Ami «gy cikk mögött van
Átmegyek a komiuton. i________
afctklik egy autó és ram fróaeaen * tér. Esj pi!taoat«1nMZUM>& nést* at ritunt ktA-si után, majd inoso-tfocra hazamegyek, tekefékra ru-Í4mr6l u uV» sarát UmdTeue ennyi törtánt, amikor eiolvatiftam as ; k lbü ellenem L
-¦ .-* júral letartóztatása , n> i.-i: j.uüok- Aa igazság
____óért meg iaőtl .mondanunk, bőgj
odúikból a cütkünk által \' ezt az urat i> MAORT-ékíto. aján-i, lutták nekünk.
! Börtönt szánt rikkjhen nekism a , poétáeska. ^fa^yturtathaloni, hogy 1 est az intézményi\'ón már jói Mune-\' nan, a bóroeton r.». az éhezést is, a
¦ffaen ej lenne válaszom a cikk i\'ró-Mnak, ha nem tudnám, hogy <*ak » tattal tartó kér. volt az Ove, de » : díkuló szellemet máitutt, magasabb légiókban 1sí»JI íumwíu. A cikkíró \' juepeókőn Vtltőcsfcp, clbanvagol-bjH, kiaiaé^ számunkra, sem\' vele, av inmáraJ nt-m ffryl>lk\'rnniinir. mert, aki !*>f;."i:j;it2e< it>mcr, nvtoii |Ü ü».i;a. h.v.. u ptnk fr.-jc<Mil tar iv> :iU.it!«-\'jTrel sem tud \'
.ol, ax ösvényről, anunoí\'beiáráaát 1 \'c ol* tűztük * meJvnek v^e-höcütüetobobb emberi (>bA i miitópo magyar di>lgnwV
Világos, hotjy acikk sJáirója es&k ¦ «T kfebetktatott eszköz vojt, egy -Síd általa sem innm politika ke-sfcau, anMly aztjtözto ki oeyik fel-¦Etául, nogy sseroélvoniei kj éaü » nzerkcwKtát\'Agh.\'.i, hor amk én utt Vmirvok - aetn
tlí^i Ot-JjaTür-r-Wton
A szituációt
.„ _ __. arak, Mtárják ma^u. kas, mert nem tudják az if^iaáum ernsatni.
Minden agy történt, «1kxW eiAn láttuk. Nem volt n^KfepetBB sz4-muokív, hogy asebsott urak mngté-vwztó é> nUdan baálhtán«ai ugy akarjak Írásunkat a MAOKT doT-poao tümeeek eié állítani, mintha az ellenük iuolna. AtitvUzu rnanove-r, amivel réeúbajtott ct-l;&tknl, a már hely«w iramba n»oiw>t.-iú dol^uiokat viasza akarták fordítani arra az tdrulatfiára, vui evyxaer már imiba e» nyuroorüa duntottp az orszájpot. Miutánjea aem-sikerült Cxsaa mész «ze»\\-aió keze tollat .nyomott ee$ itt-ott t-zaraljafctó veracsinálúcalca koaübs. {» mfinratta velerUt a eikket, amitől a feédí t n latfV^^M1*1* *MiHr^y sÜBBfdnet iroja padig válionii iiiauitist « eaa-metársai kúaútt ünneplést várt. iW-Ky^súdaiüjik ¦zermt mindessk A fofo^kk ifniiini
Az olraaok nagy rérao, TvJetlenűt Iwsóbe került a
szefri lap, bizonyára nwgi------------,
bMry a cikk írója, aki oív jó demo-kratanak vallja magát, Socr annak eBEinéjéért még Té?& •• Bajlanéó áldozni, miért nem tette est akkor, mikor Ordas Pál mernókót és sok-«ok ifcazttsandéka igaz harcost ki-rxneltek aoraikból, bíxT hWáln ki-
lett volna áldozatot hozni a szabiid-a*»gért és demokráciáért. De aOcalma irtt volna akkor is, amikor a SiA-OHT kmoeket éró gépeiből 250 vagoot raktak meg, hogv azt Xiéntct-orszáirba rigyék, vagy\' akkor, amikor
* ráma nevében *oL AÉnai a «
amelv ann%i ^^^^f n,
künk; amál; » Illmlililiilil atiat
•r.....éiii.i»......huh n,« ¦¦
aU nfcm —¦—\'-\'-\' n^ltilfink Km ketöMlnaia;^ lahál, u« i
ú Vihál tt4\'\'
ammJ -------l
t
nklói k«|)o
ll l
a !a-
Mindezeket akkor m-n mecr, miközben ¦ költi ur fizaTalga^ta aajácazenaeménT* ; éfl t»«>i nl!t lole _w
tS ^^afh^r^l^pa^k TeÜleUlja <
vú VirTThanátwal
a sok ja, amit TaiaUatenk k|)o«t Um> üiut kate «lli lanlii,. * itmm Ma*«é«B««rC akan> lav Mm b kt (xt
.ek»n.b»-want KaBott
e MAOKt-lol éa nindeierl Daraji halárai tano.it ennek* rfllalatnat
____Peoairta aom raereti, ha vert;
oyonort ei » fnindeaael járt kinba-lejt olnaaa néhai.....
ra tanai eopak* El akarja ködeaÜBOi a t got, maK aksrjafouMoi a h aet ÚMUoiitÉÉitril óe e<t taui oundkiért, nefaOQ- -atT^-T-V e»^:« juMBOii H^e^reaM- kiejtanr est a
kütefemeka.
HUCT
Db nekünk í
eart qboi br.Mwruh6l
*zt a cikkíró f
-, hanem a ónMéen azért
sóba töbfcé «iá ne tordtt s
és kifirVüag az ífcazaá^oi ujuk, amit * • ¦ ¦ u bizoayit, bcyy a t
mondatot: .. _______
^üarhalatlin, btarr a HAUKT át-wMte az* AmenJcu Nacybacsi aeDr^-pét, tsart ba-ktrtei töE, adoo
p. a «a , nyiH
aoO. Adott itUái jaÁra, «ktt a éfch ltaifia két4k
Sl
m a nuu^Mafab eél
megírni, hozj as ! e tordttlhaawai. Csak jk i
aoO. Adott itUái jaÁra, «ktt Dépfconyháia. aanarmltaifia két4ako-lát, adott »Jfe<Srlém»,Sa»»l mis-d« adott, ha. tért*. Do a lóldtak-!¦L ki U ül iík
i asjtópert aam indítottak | aaok aem. akik <wí
ft-jt urai tudnak
t61,iE vonja be ~ nuntaho
t cikk n.-»onum feiveródó
Dinda ur paisnosára *-«"-*—-« neki* bosduUorWl ércntB kó>sel egjmll-i tonna olajat termettek ki a leknek, \' \' \'
arjedűJ 6 vállalja. K ^BBTjui^tainaij u >l í^mni i fank sinra bolhából elefántot cai-¦tioiés bannenn\\ iro Aseretnn is, hó ttajának nem teuünk eieftnt, mert » agyunk i........
; lisiliwaiVrl maradénaknol eltipor-
hisnák Ijpnn. akkor keUett volna
\' n6soek mutatkosni, mint ahoe>* axt
; nagyon sokan mee i» tették. líUeS
ben, de nem scavakban-i Ezekn a mftvikal mi már nagyon f jól tttnerjük. Gyakorlatask van, 1 hogv a hamis hancDkat a Mtt-¦ ¦ •¦ raegkaiónbái-BMaa. fiz mmlk MAOBX klkatnzft-András eastéhen m, aki
Az eUaondottak azoiioap 1 lekkOröhnényei fottak a> i marirt cikknek. Nem a novamber ft-da tirt*-?ir fájt, «sm a* »**«• \' husbaV hanem a novmiher 144a \' kúzült vezércikkünk, amc-lvben » I MAORT munkáját Bzáiuükban kö-\' b>ltúlc o.vaaómkijű Ebb61 a cüek-! Wl mindenki víliuoaan láthatta, ! bw> a MAOHT->«luUatok 900 mií-iiu forintvt csapolnak ki a zalai fold-I búi, olv-aa i\'wztyot, amely tiwohat-: rzrr kiló szinanny értekének fele! , mue. Ebboi a^ildciinkben azt irtuk, botO a t tárnod kütBlezoak. Ezt irtuk, est valljuk ma is. Ennek a l kij6^nlérimkn*, amelynek hora-(crjummu felül BbU, bog* moÁ^ mákr a^UAOBT fasisztái étoa irt cikkünkéi w, ennek a ténybeli áili
türtent i lapunk
a fe nk ¦míi ml, bu„
bencük-\'u:ik*> •\'---------
jíí as ... .-autónk.
nk hattfcbjiin aaogartPB asarak- \' nvly igv banga énekelte a damokrieiát mind- > H)n NaKj-ka
téséfe és mBÜékrágánym (nttatá nára isoiott meg *íWlnk a cikk. Annak, aki tifytimcmm oUraata —\'-"ír-—g* ^jng cikkét, bizonvá feltűnt é
napi-
itt a statáriurfi
A iiivalalo-, lap nuü sjM ká/li u kormáiiyrt-jiucklei
í«r>r lawul, * í
rógonb j
róf az árdrigilókra. az árdrj-
gitásí»ai kapcMjlatos lis&zatHó*
: sekre, u közszükségleti (áfcjoaiH nek i\'n^edély oélkül valü kivi-\'
; trlére és «ít>:éi>. a közellAlás ér- kil veszel veztetö lkié
Elkrazült a vádirat Dm üaos MAORT-titztvMkt eMM
A népúe.«ssxK vlkésziMle a vadirutot !>oinsa Jádis MA-f OHT tisztviselő Hlrn akit h»J bonu bnnlettcl vádol rnen, nasrt
, 1Ü4;"] nyarán U\'ibbek t\'löK olvan kiiclentést tt>tt Mittelv alkalRLMl
, a népek háhom útim bétti
kinn I
mág ojek « morzsáit ,___,
el ode, ahol arra oly uagv i am loloa. Houg a horth^ta I koraahny otvan nralleras ¦ podict sötőtt einU, amelj aa SMBiném adofisaéatoL I
Out a lorragiom liseteaétil I_____
pen is aaásalékoa\'ráaaalút kötűU b m*ri*—lt s, kiaenuctt olajból. A MAUBT s<tamán«>sott, de nem esett. Beartfen ilrtfcrn>*n\\t aem WV KMteü, ninol törhiaa. óim «io-lája, oinr* srúloo«thooa, uTódáák ^a tgyéb olyko iotésménve, «melv kuJ. írnél Mae! jekanene óst a Tánav nak w !nac«aek. Mez Wl alla-pitmaS e> aat amUlg.rh.liuk et, hofr; a felsőbb ii»l>alik. olvan taíját ismerjek, ^kiTa cialá üöndoskoiláa éa pjőooU a»<D a swanteribb eniBenk, akik faeilámaaak ktfiu]v iDtesméojwlk W teei<B>én>, ob exsbiss a haeit bi-hnate verik ások ai urak, akiknak mm ánlekak, hogy a o> \' \' ejr«etlen tnlésméonyel ia j jon. Eaek ások a kesék. ebiTultak a cikk Írójáig.
Itt no et a város o__^______
Rindenétdl. DvemoruMan, sságénysta. Invttt rarosháiáol, ehMt erdoM. ragTontaknuJ és knlftnaan. akkor, SBuJasOf liata/aíbúl hétszáaesor ^WaOna otajlol.vik ki évente, agtorvnek minőn oKppiét akár joráUéshe, akár tekampanzécio> értSkesta rsuik ki, e ma^ysr áUam aranyban megfisoti. KaDuk s mügének \'busából préselik ki ezt a kolotswalis osaaent, psnwsv jauatk fóUje alól, dTöbfe a fítu-bel Jünyónónmájivokon kívül «9e«-lan (illir aem jut"el houá. Neje-WBMten meL aankit aem, hogy P4r bsau t» .\'utuallpilyát építenek adaá \'árjaikra, hojrv KÍr&valu miinaUBOBiai alkaunaznak, mer. ez mind öoeMo-ság éa józan üzleti érdek.
Azt muéli j> kíntnja •jnnek^ a
nileiel
_#________Kzek után ( bünc
\'tutijuk. hunoa;i arragália ina- \' tehát
vá&árlúkru is kiterjed, iht
WaL u érrki.-hftD, ***** rik-•fc* MibBtaUh. JóiriHÓ érzéeeBl ál-
z elkmüok mag}ön . lamian, <to bsctaaaa
A kunnány móúk uzsora bír óisájfi rtjáráirf tfj\'orsit-ja m*^, ymennj-iben kúzu., h«g\\í a táfg\\aláíl a vádirat benyújt*-\' •kátúl siániiíutt 3 iíjjj alatt mt1^ kell kezdeai és azt érdeniKtgt^ határozattal 3 trap alatt i*- Iceil
etfyúttmülUMl^énck me^uehezá Msére- A nél)ügyí«z >-ádja sr»-lint Domsa, aki mánt vvatd tiedráftd JranvtthaOa a H6X hangulatot a MAORT-üaimJn imS, kjjelentéfinvei aulyo^ bdy-zetbe hozhatta volna nemcsaH a magyar kúl(K)litika t-nauieiijg Érdelu-it. <k* bajb^t kcvrrhettti volna a rüLalai több jlkulm»f zottját is. söt magánál a viA-lalalnal .-¦> veszélye h.Jvaot éti\' hatott volna ekj
Az érdekrj tá^gralaM a Jóvfl hónap kün|>r Irl.- tartj«k ma«
K<i*eaMujaDBK
anéoji éMen, külglaasc-OBfc komoly kanom aiuxhMmnft^éro éa Ukar kötelenaek arra, bon Uonjsobé karjuk e^árw é. mejyo ^^ * ototet á. a gict amit öVX l
amit
veKwSeX olyan áran ha-.íjit a-nroi lakainak roo-delkaaieéfv, amit majd meg is tnd fiaolni-
Búony K6H6 Iism, jú lenne, hV
mutánsa mog Önnek a bn>>at tel huKyaa kell as Qn ánal aonjim saorotett denokzAeia éa caael a am-n> n»p érdtént aanltralnia.ZALA
á szhnftnlkuMk ban^rsényez-nek a Város: Színházban
Hofna|> dOelütt 11 órai kezdettel a -Najiykanizsai SamfiJni-•cus Zenekar önálló aeuekari hangversenyt rendez a Várost Színházban M üsoron Mozart/ Beethoven, foszt Bizet. és Oljenbach szerepeinek.
A hangverseny szólistái drí Baksa Gézáné és IvánknvicsFto-imcné zeneiskolai tanárok \\evr.~r uek t
A komoly zenét kedvelő kó-> cAnség bizonyára őrömmé! *•>•\' fadja szimfonikus zenokarjnkf yjabb hangvtTsrnyét, ameK aeJ oekur utolsó s/ereplése óta
PrónayMfőnttmérryes
myoi tenjWott Jegyek* elővéd leiben Túttő fénykénésCTié] ff» Latfeczky hangszerüzletben fe-
UNRRA-száltttmány érkezett Nagykanizsán
Tegnap e^v nagy I\'N\'RRA te-\' herauiú állt meg a na^v kanizsai városháza épülete elüti A teherautó Nagykanizsa vámé ré* szere 1000 la]agráram kúlóix b«5zö ruházati anyagot Jjozott,-aroetv itt kerül szétosztásra .% küldeményben 200 kg ciprt.i pokrócok, ruhanemű és egyébr fontos ókJcek vannak A szét-, osztást <a szociálpolitikai bw zottság eszközli majd, amelvneic idejéről és módjáról a Zalai idejében közlést ad olvasóinak*
A Magyar Kommunista Párt hírei:
\\ Macy*\' KomiminiKta Piri d&-axntipr A-én, *.Mmt»n eeV» 6 urakor árnyaltot tart. A politikai heaai-DŰlól Lakatm Deai marym titkár fcrtj*. A második *rtfcárifi**áire>tót Hí János. PárttKiMfri kónvréí fc hozat magárai. Vtíké
Párt nagykaniEaai aaerreaBto dmamfaer S^q, csütórtoküo satu. fci 6 órai fcewtettei kisiparos és kute-raokedó rvülÖBt tart a pártemrnmrt Ady KndnMiti ¦V-fchÉnihan A győ-fe előadója Jássi Ifenac, Bud*^ p*t aaékesfőráros «inút kaMasacának tana kw mi eine: A kieipar ét « hetMom Mnoto * dvdo A OTÜlósm DártAUáns faló tídntot k fa knrast ém küktv
t asogbir a Vom-
A Magv&r Kommunwta Párt betvi «a3nene<áne^ Ertotmifciri Tii-* i ma este-Ifi 6 árakor a Párt
iNórii^itó
fogott g/ i katontpotiükmi o&ztáy A k:i!on.!|x>ütikai os/tál\\ birtokába kvrr.lti\'k azok a fasiszta röpiratok, armlwket ep\' Pró-i nay-külónilmeJiyTs tiszti csoport terjesztett A röpiratok po- ! tiu\'kai i rióhad járatot jtk-nU-ttekí be a" baloldal H-tn és hangoz-\' tatták, hogy kapcsolatban állv nak Franco rendszerével.
A katona politikai osztályé gyors és bravúros nyomozás! után elfogta az ócszvesküvö társaságot, amelyet >>ros>. János* Prónay - különítményes tisít\' szervezett \\ Rongyos-((árdi*.t:»* össz*vsfcüvt>k<*l a katonapolití-* kai owiáiv átadta a népiigyéoz-\' ségnvk, anx\'lv a köztársaság és1 a demokrácia védt-lnarröl azó\\vf törvény alapján késeit vádira-\' tot ellenük.
Az Iga2%ág8gyminiszt*r nyilat-r*f< a ftOC i
annak, hogr a N6pbinjai«» un»-got Taoáom rniymüPik. ToiontaOo* arra, hagy ár. Major ákoaoak a SŐT eÜMkévé raió beiktetáaa alkaJ-maiaJ a asáoukok ax Oi«xagcs Tm-
iáo uáwwga g9
adhatták, • hir .trunlepetoftl kslfeM.
K^rt kiTdrvt intézwA. dr. K«3S IrtTun i^aztuvut^minuulDrtiot,.aki KO n^ilatkoiott:
— Vaiobao gondolkodom hton, hágj a .SlíT-ot mB^aiúinwBBük. Ei aaonfaan nem axt jelenti, ho^v » népttiPÓiágOD tárg}Wt ógvekuek nem hms Diáflodik fúroma, mert ha aor koril • maKBxdntBttfare, aktor a Ka-riúi kálón tanácsot állítunk tel, a ronty a N\'OT — ¦unfil tülti majd ha. Ide >^^^n^Tl aiak ^korlátúm tírűX-nwfc az üjfyek- A NOT üj^\\út»jn ukr- g^vlásokst fol>-*tok, ib lfaklAt
Nujórtrimi^iKyütótótart. é eMadÓja Cnpnsi ZoHan nnSn aaakMBrtnati tiLár hsx. Elwiwimk ctm: Politüa fc do- Az érteUiiaÉ^i ir>iŰé«re iír a \\«
Az ígazsá^gyniinisztéríum\'
családjogi osztálya nehéz jogi/
< kérdés megoldásán dolgozik. .K
bábo^j, a kil*-k-iútések és az
ostrom itU-jén számtalan fiatai
gyormek el sodródott csjádja
; kóréból li/ek közül sokan nte^
\' nevűkd *«, hikó)telyúk<\'t seirf
tudták me|snoiidanl Nincs oeJ
vük, ninr-si\'ncic "kmányaik, f^t
I a kérdést rendezni kell. Az\'
: igiizsáj\'ü^\'mir.iszlérium <*salád-
! jogi osztál>a egyelőre ugy in-\'
1 tézkedett, hogy az árvaszék ut-\'
i >án a rendtflke^ésre álló ^>érr
! nvomok alapján ig>~ekszik fel-;
kutatni a gyermekek szűleitj
1 vagy legalább is azt, hogy m»-
, kor, hol és müven néwn sző-1
1 kttek Rövidesen pedig uj tör-\'
vény alapján rendejjii ft-:JI- -
család és <-sa!Jdi név né"
rajt rsöppségek sorsát
artfefe.
FIGYELEM:
K»va«sjcs István Csengery-utcoJ
veadealátó üzletet atvettetr..
tctaegnyitas
dlaznótoros oU
Zárara rtoeal 5-kor. Minden este kombinált férfi- és nöt zenfíKar játszik. Kitűnő borok.
Szrres pártfogast ker:
».. Pintér J«A tultjéomw
— aaraazt . •kar&z ? Szítsd 1 paraszt á« munkás tprem a napi kollégiumra!
FIGYELEM I
fínyagigenylési nyomtatványok es raktárnyitván-tartási könyvek kaphatók a ZaJa kiadóhivatalában.

tutrtár:
Bír « Motor Nyomdász tandem
o S*oc. Don. termeiben.
Belépődíj nincs.
Tea süteménnyel 2 fórod.
BAKIfii B RÜZSillSZKY
vsflalkozo memékök ^
maganmémöki tervciÖ,
tanácsadó és műszaki
irodája
VÁLLAL:
Gázvfzetá&tervezes! ti kivitelezést, kazánéjSk tervezését st».
Eredeti szabadalmaiott
.merotvásarheiyi" föid-
gáség6k raktáron.
Kasykanjzu. Ady Endre-ut 12.
Htftywoed sztrájM
A hollywoodi fi im iparbari részleges munkubt-szünletís van. 900 sztrájkoló állt rsatárliíne-l ban a filmgyárak rlött hogyí \\ megakadál>^izxák szervezetlen sztrájktörök bt-fépését A film-! \' mágnások rciidórsé,vt hi\\tak> : segítségül A beavatkozás során1 acelsdsakos rendőrök megrohanták a sztrájkvonatat és 200 \\ sztrájknlót bekisórtek a rend-< őrseg focháziiba A munkás^W az armTikai himnuszt énrkelv© vonullak a vár<)v>n l
A riAé wÉrwol
p /. fi 45 Hin*. 7.05 ft«- írn. H Dalok. 8») Ad fenti uzsika. 9 Hónuu *&toliku« 4^Ióra. 0.90 \' Eranp\'Hkin < lio fí\'-ióra. 10 Hírek. 10.10 O5-rőff-krlctt ifftsntisztelet. 11 \'A Süé- -keaf&riTcci Zenekar hlII?*IIracn^v. . 12 Hirrk. 19 WArnxpi krónika." 1S.90 (\'] amprtk».i tánr«ián»ok. U Hirpk. 14.10 MúwVzlon-owk. 15.20 Masrv»n*>ta déluUn Ifi Hirek. 17 FaJaráHiü. 1* Hin-k. \\nrf»hjTmtí faatpu^nvwfc. 1H.25 A >H4íi-eteyüH» 1 j4tuik. llr.05 \\iv4rnur9ti rádio-futioház. 2i;. 15 Hire* 2YS0 A Rádió haruö*. 2140 Ila-.iT: Babatündér. RalettwiB. 21.50 }J)n*<ée lerónikA \' oiwnil. 22.40 Vüronkemut kötfe-mériTOk. 22.50 Ma^ar táncd&tok. MIC Hink és <kromka angolul ét | franciáal. 23.80 Hanglnnesantiqaá-riam.
Búdapf! II. 19 \'Beethoven raü-vr-k. 21 H.rck 22.15 Dslok w jaxz-
A rá*6 nátf»<
Bváaorw! f. 6.30 Faiurádió. 7 Hi- \'
refc 7.3<* Rockbü nonc. S.15 Op»- \'.
0 II írok. 12 U\'-li i
i, hirok. 12.15 .Marjav Er- (
aaeoet énekei. 13.9U Vnch Mihály ;
aaxofÓQOzik. 14 Hirri. V^n«kon»zt •
közlamácwk. 14.20 Dalok. 15.15 :
Rádióisk^a. 16 Ilirck. 16.10 Pál j
Imre éoakal. 17 Pánhiradó. 17.10 :
PaosÉ: Második sonsoraütüa. 18 Hi- \' rak. VOrüakemest kÖEtemény.*. 1.-30
>I. 23.10 llini.i ú ú franciául. 23.30 Hadifo-lv biraií. 2S.4Í1 VóKkkenut köi-
Mnbaái és MÉmHtt
Gitári»(n>M«Channqpiks riármaa. 19 Ooebfv: KártváMk. BcmuMó tslttdie % Rtudióhtui. \' 22 Himk. üporthtrrk. 22.30 M«CT»r -muzsiMs. 21.20 ruKmhinuió. 3t.6O Hirok éB kitailS\'Onuul. -.» Hin\'k. 22.35 A IlazshoKat&li Ko^;I:^llvl\'l/.to^B)^; Ültetni!.voi 22.45 \\z K^ili-r Tr%-
; B*Aapc*t 11. 20 Dalok ét , Basresólók. »).».\' K*lió ! tem. 21 Mirek, 22.16 k-tek. _ x _________
— BUV B-littasok figyelatebe!
1946 éxnnlw 31-nl *oii rag*r ¦faocaájtott
A Mag>jr Kü/IAnv f évi számában nK-^-lent 4«. i\\ 1946 Ip. Min sz rvtuMel a hatósági munkakörst-titést eirendelő 6490- 1940 M K. sz. ren-dekt 101- iyj."> Mag>ar Köz^ lönv; és 3á3U-t91fi. M E «r; rendekei 74— 194i>. Mag>-ar Kózlmiy végrehajtását szabályozza
Fenti rendeletek értelmAen a munkaadók akár tvsü-. akár" szelk\'irti munkáit c\\ak a Szabad Szakszervi-zeleii MunkaköZMBtit6* HivaUla Nagtkajiizsii. (^aen-> f^ry-ulra B &z közv^-titesévH íilkaima/hartiak és állithabttfe; munkába.
A niár korábban alkalmazáa-bun állú valameiio.vi muakaváH laiót f évi jutias :*l-ig a fenti hivatalnál a munkaadónak btj kelteit jelentem l"j alkalmazott tat Munkacröigénylési lapon. k<41 a hivataltól minden eset-\' ben kjuxény-elni és csak a Hivatal közvetítése után azat>axf a kiigéji>vlt ejgént muntítm álUtani. \' f
A Szabad SzakKzervettteéJ Munk^kő/\\-cJit5 Hivatal:* * szakképzett munkások érdckri-l nok [m*g\\~édése és a kontárok cst-tk^ei működésének ki/-áras3 céljából felkéri az összes mun* kaadókat, ho«>- a munkanélkúlP ség leküzdése, de saját jól M-fugott érdekűk megvédése céljából is, a, munkakö/veiit&t szabályozó fenti rendeletet minden körülményt* kózótt tartsák1 b*-. Családtagok, rokonok, szak-\' munkások, vajj\\- szakképzett-\' séjígel iK\'m rt-uJel Ice/\'ó t^fJifk* bejckntíi néitüU eautit-g^x uL- ., kulmüzása, bárnx-ly üzenbén; műhelyben vagy i>Uetben szírt*-\' ruan Ulos S%^gtanuuká*.k.ít: napszámosokat, ^monookat, dö-k«í ugjancsak kúáróla^ a Híva-\' tal közvetít, ennek megkerülé-séVel munkába állítani senkit sem szabad.
A munkaadó m. fenti Hivatalnál akkor is kötetes bVieton-teni az alkalmazottját, ha aL munkájából kilép, mert t-bhen az esetben a Hivatal igvekszik jK\'\\f-zrltet más munkaadónál\' újból elhelyezni. )
A munkakczvettiést tzabá-. lyozó fenti rendefetekt-t — kivétel nélkül - minck-n munkaadó és minden munkás bolaS tani kötelei, Aki a fennálló reá-delkezések ellen vét és akinél az egyre sürübbrn rendszerí^íilelf elk-nörzések során mf^tiizot-taink szabál.Malansagokat állapítanak meg. azokkal .szemben a Munkaközvetítő HivataJ a, törvény teljes szigorával fog eljárni\'
Munkaközvetítő Paritásos Bizottsága

nv^it
bún megfefelfi------,-----
Kalhinxn •> alkunál lét- étataJta b
> érttataJlo c célból u l4t i
VÁROSI MOZI
m^y •rósz flm
NAGY PÉTER
Ficyelam haspártiak! |
Ludas Matyi ozsonnázó
1946.
ZALA
Jugoszlávia és Görögország egyenlő arányban részesülnek az olasz jóvátételből
j
Naw-Yofkaaii • kHOfymiaÉaxtarak tafnai aat* nam irtattak .•n,,»,r, wttkoséan, da «fy datrtattak, h*ty ma a«t» falrtatjak t»«aa*kozaaaikat
rtamnyi ,éiHfn »afo« ta< Jtti b
u .,„, aa t»olf4r)6»a-
vlu akérOl f*ryi vafta«
nll fryi ,éiHfn »af»o«« «ta< Jmaitttiii. bn afr«nla aauagQ J6«»\'4>«lt |á«nolt Miidatt ora«a« áramára, Mo<a*ov aji kívánta, hoay Jusoaxltvia K4tazara«a*it kaaia*. mint Qa-dsanxaa l^r rafMzkadatt aa •iráni.a* aloifeaz, imM hafy a •*"••\' k<xifarai«ola • |é*ita>al ilran alanttal «*« a|áa»>tU.
Ji<a ni MawaJlf aa tllmmfmmmiltl arta W.I.I.. affaaoaVa «a «*»na/« témáiéul awf/ta*-MMT Clrt|l>lli| * J^m.MH. ráaiaV. 4. kH.li.vlt. Jha«\' « <«..«*. "J«a4r
pjaa (irtottak
nM *» •ukiaria. Ea * j M mttti kiraait a atavjat
aaaattak rla»«a«an4Mra t BalkaiMm, aiMJyak aa A.-nr»ta Mlll aauakaia raaut»anala«at *nlk F.l-yt, a k»rdaat. n.ai haunalaatMnak-a a aza«|ai oaapaiak •** ilttoaaaat, 4a Molota* tafajó .tlaazt aaton H Bnbi •» araion* a \'afaM. -
A palMkal aliattaia m, falytatla itmaWaa* a >tta Unara\'Mrtl, raalrat a taanaai •"*• anatadott /bajit éa Amarlka haagiuyoita a ktn\'Héin lanattaió koittrtt tanak uikaatataagal. « brtt daiafttlia HMM a kérdMI, aagy • yan •lluí-ini ¦ < iniaaxxa\' n,«n . a a*a<jai dawgatua, aaaly innut u - *r»éar«, hm.cn maaan f.»f«ar..«ir, kiw|«d-a? «i aitalinaa Ilin4rix . blfoaaifi <aoMM ¦•U«tt aliMlxi la/la ta«flr»»n».«ir. ••n.ti.u.n . M IWfr a aanu«l>»<i liap«kal«>l ixai Ka. maf tafaailfAla vat«J«g aikalmaxáaa t
arra »anattaaalaaj, aegr matleora taasaf.0 |4»«t»t.H ftzaaaan O>aai-
lkalaamal Ba»in ntéi Ixnazta a **¦•¦ aiajan Mr •mlittti kiraait a atavjat yak aa A.-nr»ta Mlll ki tlt *lk Fl
A lauaralaa ilaaxt* l*nraa«ia u <ma«to>* Da
uazamaaAak aae* a mat>kaM>aak, amaqrak miHllaUl aa alamftoaaa
r» falalMa>tt blnltaafst, i
Siessen! Vegyen!
Újjáépítési Állami Sorsjegyet!
Hasit mii 1946. feMter 54*
50.000<orint
Sar*leay«k ara: Egáai 8 Ft Fal 2-SO Pt
Neaactak vanxxMi prtbál,
ijilpMiit h.
(», Ja»M. V, íartij u* 10-ft. ---------1 I. aa.i
Kanally ajaarlkai azanaiar 4r4mm«l Odvécatta • axorjat laaiaralaal javaaiatat
Mttytm OyyokM
¦" i beton ¦ népblrAsaag
I ¦ kis rínunk wnsm
A kritikus tutmevei • kepzoaúveszati
Mint régi krónikása a kani-Bsj képzőművészeti eseményeknek, azzal az érzéssel indultam (el a hajdani l\'olgári Egyiet tekergő falépcMJin, ai Nők iX\'mukralikus&zö-t mai helvuégcAje, hujirv"
__ biznnnval a kapun la-
xÚ kell hagyni a békebeli igt-UCfce. Hiszen azóta háború tÓÜ ALnigott Kanizsa felett ü ai orszájgot és lelkeket jmsz-t86*avaÖr. Máfadt Is, nem "m y^pni amvÜH\')l lassaokán min-1 dcst újrakezdünk 1!>ki IBs/ -gondoltam a kanizsai lestcHc ¦ Stobfászoknak ez a kiállilisa\' fc, az első sok-sok év óta Af ¦dvész-lélfk sok minden m*sH aM érzékenyebb portékti, ne- \' biats\\irág-^n<-5i- népek kultu- \' rijinaW. Teri nesz..-les lett volna j fchái, hnsv > ro.ilókon növő vi- | rág halvány, megltínzolt sze- I rénvseBévrl jih-ntkezzék újra. :
találtunk a U-rmekben szín- és elmén\\-jKADfHibán >
iöek harsány ék-tigenlésév\'eí je- .
lentkezö művészi tennést, : oJyant, aminek nag>részt "tt
lc»pnf xi üilete a vésztcrlies j
ifókben, b-hát az élő müvészett j
jefcnvalóságának igényével nn« j
Uífzik be. \\ \\
Lt^maibb én leghatározot-! !
üMi, egyben leíJt^íveJÚbb mind-f :
Tájuk közül H Káidor Hózsíí \' oinészeté. Az anva^ költője éa (kfcént szóljl meg mintázó ujjai eijtt a holt anyag, hol :i n«tura-í . döbtK\'netes erejévé!, hoi
\'rnusokba <^endü!ö liruin ,
KvvésbW a pus/.ta for-" ,
, ^ .^Ikesilik, hjneii/a *>ks/on !
| ¦ \'• tr;inso"ndentális. vejjteletj j
í\'.-.i jklxi n^iiló mondanivalói ¦
4 {urmáiE n<m.-s.!k kitölti. \'
*mm Ukényszeriti. Helief- I
._ a tét-kitől télnek so^," t
valósággal zenei ritmikájjj i
- ^^ uhüző erővel/ ;
fgt lkoUsai ncm-n>k aktualitásánál,\' hanem ál-^* ák
sáin jjí
íog\\-a ís. jz (\'¦hező szobra
öregasszony-aktjárac í ttikii
g cúne v is te-
Tolna - ; Homo saj»ieus XX. sxd.i Szinte Hé
formai hatásokba dott kött-tienM^el fOurja agyagba ugyunízt a vádat, ezúttal a metafizikai, emberrel szemben, a törtkeresztes *gol-gotha elgandoLáSaiban. A aaiv dagon rettuiá.0 ynúvcsz-léktk, a üszta poém és a sötét drámaiság határai Sózott, a legmaga-ívabbrendü inifiirációktál a dekoratív ábrá/oIáiig, a jó: megfi-g>*H z^áiiertói az arcv>k vonatába röK\'ziletl lelt-ki^ ininuUuibüf <.-]iuvatott*á0r.tl t-sí}K>lja ki «z értékálló művészi élményt
Tibult Jolán vUítsiményá nemcsak komoly frlkdizthtsfe-rnl, a táj. az arc titkaiba vájó elmélyedésről, hunon komoly Rikés/üiLsé»ir(,i ü> tanúskodnak. Nem kápráztat el paicttáiának színgazdagsága, de unoaJ inkább festői látása, tónus-egysége a sötét ban^olásu színein is áttörő, azokba n szinte feloldva sugárzó f én vei, erdei táj-ké[K-iuek könnyed, lendületes, nagyvonalú clúatiása, arx-ké|>ei-ntk ineggjpö7Ö krtrűktei^ábrá-zolása.
Mecl<>petése a tárlatnak Pong-< récz Jánosné akvarelljci. Auto-didultta festő fi mint ilyen, izig-véríg ösztönös müvé«. N«n köti iKÓ.iejTrés. technikai iskola, hanem szem és sziv irá-< nyitja tosetjét ("deség. tiszta báj, a foltok mjzbeli ósszt-állá-sán:ik intuitív biztonsága jeíKtn-zi kéjKit Mozgulmas. sziödus tájkéjH-i mellett főként egyilr tarka \\irágképe altit ja meg a hozzáértő szemet Kedves gyermek-portréi között kimagaslik egy leánya rckéi>ének raj/os részleteiben is kitűnt) elevensége.
Vörös János szobrász a szél-yMiégek embere, de tthetsége-\' s**n az. Kőüe vési az ángy álarcuk gyermeked a lenrse és az anaJ lómia hűségével és pontossáttá-\' vaj. m^jtl embert farag sUJúáli\' sikidouu.kbiil j Mbomlolt foH mák szintetúálő ihletével. Köbe álmodik fohász-szerű litouuso-kal az olasz reji-ússance forma-\' nlágánnk remi njsoen ("iáival,* majd lélekzetállitó nuturj|Ii2-nyrisyl faragja ki izmok é.s lé-1 K-k monutoentájis hábt>i^áí.ait Termékeny fantáziára vallót kompozíciói fcörül k-nyiifpcvzüi hatású az Ember Imgédiájánat (Ennek is, mint más
; csoportos figurális alkotásaid
nak, hiányzik az egjséges üé-
I zőpontja,dehát ez — a I^olcoa~t
; csoportnak is hiányzik\'; • \\
i Faragó Márton részben rctro-\'
1 spektiv, részben ujabh anyagé-
| val\' >\'esz részt a tárlaton. KoJ
| rabbi, sokkul erőteljesebb vász-
\\ aaitól a maiakig, amelyek fíno-1
: mabb hatásokra törekszenek,
\' egy érdekes múvés/i fejlődád
hullámvonalát k-)iet nyomon Ich
. sémi Szí-rtlmese hüvé.szi hité-i
1 nek, nvugtalan kt-resője a s/ép-
j nt\'k, a mesterségbe! 1 jónak, tar-
I t:ümá és fonnaj feladatok jubr-
\' oldásának. Vj-Jtíb visznaií ká-
világosodott. G4^/.edmuló szi-1
1 nek. megenyhült kontúrok jeP
; lemzik, ezekben is megvan 4
i régi Faragó-kéjnek rajzbeii biz-\'
| (onsága és jö szinhatásai f
Nagy Zoltán néhány olaj-*
\' festménnyel s^ere(iel a kiálütáa
: falain, de\' ez i^ elég annak meg-
I állapilasához. hogy munkáján
ban nem mük\'-<Jvt\'iu, hanem ihJ
[ letett művész jilentkeök Ve-
1 lenoei nag>- vás/.na a színek le~
I tompított tobzódásában vibrj},-
I élnek a viz és k-vegö tömegejj
1 lnterieor-jenek pom)>ásan meg-1
oldott fény-problémája zt ecse|
alázatos és rátermett mesteréi
mutatja f
1 Balogh Gyula finom akvarelP
i jei és eg>- hangulatos olajképe
1 erőteljes fejlődést és tovább?
| fe)ti5désképességet árul el.
Könnvedén meg tudja fojaii vk
le\\eg(i és tér s<>ktéle htiTásatí
; távh.tukjl és c-k szinértéJceiU
: Technikai készsége nyomoii
, tudja kó^tni h rniész^Játású-
[ nak frisseségét (
Sándor Mátyás részbeni
ékthü arcképekké] és e mun-1
késettből - vett. de erőtlen,
anyagtalan képekkel szerepd a
tárlaton (
Lírai előadásában UtszetöseU
Molnár képei
Nemecz \' é^lészHi rujzai é» terved a maguk népében sikeres kiegészítői a kiállításnak < Harbaritx Ijzfos •
A nagykanizsai dr. Béres Sándor-tanácsa den. december 3-án tárgyal;* dr. Horváth Vilmos volt p*J rsai járási fojegyz^ népellenerf bűnügyét, aki a háború kitörését kówtö időkben tulzottitn f^ siszta magatartást tanúsított A\' ; Sztój^y-kormány jogfosztó reo-I deleiéit a legszigorúbban h&fi ! totta végre és sok estben ve-i szétyczUtte az üldözöttek testi i éji-ségét Tcvékenyséfje megha-f \' ladta az előirt hivatalos tényn\' j kedést - Ezen a napon kerül\' I népbiróság elé dr l)<>m>áw ! (Wula nagj\'kaniísui ügy véd. akS az Irarédy-féle Magyar M lás Pártiá perlaki járási i \\ zétének vezetője voft I Csütörtökön SchlosserL nagykanizsai fuvarozó áll népbirósá^ ele, aki a vád te& rint 3 fasiszta uralmi rendsaor hatalmi eszközeinek felhaazntfc* lásaval kétrendbeli vag>owJtBH| búncse>eknién\\1 követett e> « rábízott értékek hűtlen kezelési | miatt — Fischl Lajos heS-iw ; szentandrási pincér is a nép-J i bíróság elé kerül, mert a n\\>* j las időkben nnnt kó?ségi pro-\' j paganda\\^*zet(i tübbizben nson-\' j dvtt j)ropagantla beszédet r
tiem is tudja hány autót topott A lúkapitányság bűnügyi osztálya most foglalkozik a vároaf egy \\-eszedelmes autóto.U-ajánafc! ifj lVtrilla Gvórg> 21 éw fiatalember ügyével. IMiillát előszór az intellektuális főcsoport fogta el a szélhnnuskodAs* miatt, ekkor kihallgatása során azl vallotta. hog>- Scfanndt Györgynek hívják és London-* ban született és csak hosszad vallatás után mondotta nnegl igazi m-vét. Vallomásában kijelentette, hogy körülbelül 10—12 autót lopott, de lehet, hogy meg többet i- A veszedelmes aató-¦ tolvajt autólopásért és csalásért ! 8 hónapi börtönre Ítélték.
j A SzlM
kulturgórddja december 1-én előadja:
— VtsArntp este 8- kor m M*gy*r-Jugosztév Társaság nagyktíi/zsm/ táncteája a Központ-kávéház Ürmeiben. Belépődíj 2 forint
Bókay:
Hazudj nekem
c. tánadalmi szinmávét. Umdenkintt lálr.ia kell. \\rigság. ne-wrt^s. 2 « léi órán ál Jtfyck ilóWirltm a ..&IM- Cscngcn-0/1 tefrutfrftdi klnótSportrovat
HÍREK
A MAORT hazai
A MAORT MSE labdarugó \'
csapata a Simont* >rn\\ ai HTt? ,
együttesét látja \\t-Ddéíful voir- \' naj- A MAOKT bajai vereség
fölött még ma sem tértek napi- \' rendre a csapat táboriban Emberileg meg tehet érteni ¦ ve-
zetök és a játékosok egyóubtú ;
panaszát, afcik a kiuM\'i»t~> iá- ,
radtsá^érzetU-I magyarázzak a i
csapat verrségét A Nj^rtrajon-1 i gó tömegeknek azonban gyö~
palyan Játszik
zfíem kell és jó bajnoki hej )ye/«s A vasárnapi vendégcsap pat jó ki.s cgyütte*, érzésünk szerint azonban nem tudjálc megakadályozni a jobb JSA-ORr .M-He« nagy gólaránytt győzelmei Szép játékot várunt ettí.1 a UlalkuzótAi, anaetven a SIAORT bebüomilnatja. hogy a bajaj vereség csak •kisiklás*\'* volt
ma, sjomlmton t»to 8 árán hirték öms » kni\'rtii n>omdí»i-c«aJid mmden bcuzátáViozójÁL és iá bugy esj- Tidám <**e pár óráján ál kkl JJjik
Hlrdattv^ny.
Ax NVTE és az NTE fetegenbwi lép pályára
A december I-éo lejátszásra ! kerülő bajnoki forduló az* j NVTK és az NTE labdarugó | csap a tát rend kjvu 1 nehéz fe!4 j adat 4\'|é áliüja A va.iutas gárda : Tatabányán lép pályára, hogyí . az ottani bányászcsapattal küzdjön meg a bajnoki pontokért. Ez a inérkrtzós teljesen nWlt s ] a várható eredmény* mégoak inenköztrliteni is neliéz. Ax NVTE a lcgutol>bi két tnérkőzéss | m«gs«Dtni>it«K-n nugy ^ólaranv- j oyal s imponáló tm-zőfólényt Ick harcolva nyt-rte meg Rcroéljük, bőgj- az idegen pálya hátrányait legyőzik :i kanizsai fiuk s Ú\\z- j tes eredménnv\'el tűrnek haza. A j Tatubápyáji esftieg megszerzett I két pont birtokában a csapat ; nagyobb önbizalommal venné : fel a Ti;) rcot itthon a najj szerű | Dinamóval is. Ha a csapatnak1 | még t pontot sikerül szereznie. akkor az ő«oü idény na^\' kúz-dflnKÓiiek befejezése után nyu-godLin li^jtiiutja. fejet téli álomra az NVTE népes tábora
d«\\ \\\'éxh. Magyar, Ko*ún, tialm-oion. Knérö titka. TartaiéJcok: Sié-Wv, Kuntk, Böki. Uoór. ladulá. refWel 7 óemkor ai EötnJe-kécrfiL
Étkezés — Szórakozás
Budapestre utazó vidékiek í megérkeznek a fővárosba, elin-téii ftgyes-twjos dolgaikat, e&w tételé egy kis szórakozásra, kei-\' lemesen eltöltött estére ké*züJ^ nek. ^ -,
Színház, mozi, zene, tánc, jói vacsora, cg\\ kis italuüá!,. válcw gatnat ki-ki tetszést szerint f
Mái még ha naindez eg>ütt van egy helyiségben\' Az Ü«-r teadc Kávéház-étterem ezt nyújtja vendégeinek. A tulajdonos, Grosz Ödön iámét olyan kú-: aöniegeset produkált niint an-l oakúkjén a világhíressé leit1 Rajkúrenekar,\' vagy az fcgy-í fefftiiezett tés ianerttá
yjy a uoeiális ej^.-niáat»opitiwi pmdola-tát. A twtelép&dg nótkúl • Ssoriáf <lofDotr»t» Part tormeiben lmz, ahol mindrnkmtk \'2 ffiriat6rt BxolgáJják faj a kitűnő trit «útnsénD«el. A Unchoz nagyszerű Mae-tDremt h*n-Kutmtot í » wndé^lŰe >ú borokról Lni>doKkodott rzklkaiomn. Jöjjöo nuodeuki, *ki mct^faocsúli és értéteü fti óiomteiük k2Uootun*k nchéi matv-XéjáL
b*™t*V BRik akpfMŰ kániéM a magyar kSpolrtikanak. A mai Jngoulwria oáooru utáni-aok ímrit-sá(?oe 0MtoMáomk caetíá ráA súl &/magyar tármadaí port,\' »KBd, I\'éc- otán swn w hStn>bozxa a
lá Tiá
M3S
Hirdetmények.
Köilöm ai írd*ke:i*Ud, bocr • ^ c—Ott ha«i hadiMgétytk *• Udifooús-aáli dl|afc kilucUM u alibbi wnadto
tett nt pdalénekesek. roeg a hi- rc "kullüldt zLnckn>t Lzéf
Aj- XTK csapatát I>ovásziba1 szólítja a bajnoki sorsolás. Az NTE sztynoruan-gyengéo szv-repeí a folyó labdanutó-évbenf és. a bajnoki táblázat végén kullog. A város sporUirsadaima sajnos nem érzi át az NTE em* bwf*ietti küzdelmét milyet a fen nma rudasáért harcol Most az egyesület életében beéUo Jcri-zis itk-jén is magára hagyatva küzd <*z a valaha szép idótoel megélt, rokonszenves sf»ortetfve-sülct Az NTE a mérközésláto-tfató küzünséfi rHléreiből él. a kőzónsÓR mégsem lálo^jatja mér-k<i?-ésrikft Lo\\-a&aban nem s^pk eertvt adhatunk az N\'TE-ofk ;i sikt-nrs szereplésre. H* ki is kap a csapat legalább rf sportszerű viselkedt^ssel és. st teikesedéss^I, mml erkoJoa g>-6rtes n verje meg a lováad kö-zöné szini|>átiaját <
Fél 2-kAW kMiéü. a MMDT—Símii-tomya Mérkézéal
A MAORT u miabbi <)WiK4llit«t>-
Milior^ S»1kí, lít-jja, l\'-iAcs -SwpBBi. Téli. O.ní5Jt, Lykfc, K&por-rmki. Előtte bárooiiHg%«d 12
fiskor mz NVTt, 11. játsziktwjnoki o^rkóaéet a IWon VSK-tgI. Ak NVTE II. igj- áil fel: Wterriri — GsKbv, FU«ko 11. - SaJ-unon, l\'étetT&ofalri - HomUb II.. Ba-k«h, Pa-okó 1., Hoffmum, Mirsók.

Aa NTE I. <c«>p»» bolnu> Lor»-•siteD )4taK» otoLi bajnoki mér-
ncnl 9 ínkor • MAOKT Vír-<iti iofepííL A aapU ielilUláu a bV TDtbao: 8«NÚ - Cemdrách, Kí-rulv II. —Etfcr, Vüonk, Kiiilv I. - Lsknr, Pérbnli, UadDrkk Bor-
TBth TSOCKW
Tth, TSOCKW-
A II. cauat Kaposrároa a LV-
TE elkn m kómtbaó leliUitáebao Éátuit: Uáipár — ZöUrín, K6röj - - Zákooyi, Aadri, Tanoaiol — űoo-
volt, hog> mikor a vidékiét\' I\'estrc mentek és izórakuzásróJ került ^zú. 4ennéKete>«D program voll >az UstenUébc me-gvünk . Most is így iesr. Amennyit lokálokban egy este: elkált, abból egy hétig ts ét- igezhet é* szórakozhat az O&J tendébeo. a
Válogatott jobbnái-jobt) mü- sorszámok^ attrakcióit atozinxe- rúen fordulatos változatos pro- dukáók nevettetnefc és sz6ra- koztatnak.
A táncoló knak tén^bnas, nagy terület áll rendelkezésre, ahol táncolhatnak és. nem kell eg>~ helvben tipegni-topogni A szórakozást és táncolást tiegé- sdl<"t zent-t [Hídití Len Hegheséf zenekara szolgáltatja (
Mindezekért pctüíí semtmfélcr külön belépődíjat nem kdl ti-aetní\' Sőt a fogyasztási árak is olyanok, mint bármely ette-rémben vagy kávéházban
*Az Ost*nde konyhája tnoetís a régi jó hírnevéhez hiven, ar legfínomabbat nyújtja. bora* pedig az ország válogatott bor-\' terroö vidékeinek l«gkülönb termése, i
Tehát, kedves olvasónk, ha Pcslrt- ine«\\-, töltsön e«>\' esitl az t)stendá)en. A régi bel vén* találja Hákóczí-ut 1?) alatt * t
Gromx Ödön szeretettel várja1 a vidéki régi jó ismerőseit és> az Uj generációt is * f
eaeo karesztűi wc^uaerje e & két júBMiomaaéáMughmD glni u>»nu né|>, n«3í*nwner}ék Of^inás kultúrájút, imaalmat, müvéBJaötét, érL-lt-it, « fóid sxteíwMt, tiWalmi daMffi kapc«oUtokftt tt<n .MmtíeblKtt a Ma«5«r-JaRWzlÁv Tár naáx eroieljefi iouküdé»én> k nn uükaéfr 8 Uiez et«VoH>sn a Muiv mentén. Zaikr*, Ksgyr——--Uiért van aUkutóbui Ki TárasMfr
naelvnek l_. _ ____^
nksimap «sle 8-hor rendes) aatser-kedó táncwlélvét mindások számám. akik akár már beléptek s T&nwág-b*, alitr rokoiisj*>nrvc! kutárik ^onak cólkitúzú«>it. A t*noesU\'-!v m kí>z-i*í. lomtc-it»n l**"i
anfakoteferi. hoc * . . mindenki ¦ ¦ejjtlMi oa-.. oten ¦ 6 if nem j*ni-¦¦ \' bAniptao ttheb*.
tMTáHtol|ta 4 txta
hü» J I H «
i a Kf nmin Hiw-
rondoz % Hzociáldecnűkrste Párt k Nó danmber
d
ima dan
ck kMdve msz
J-apOD át m Párt naQrtontkttcu. Bin-den dolgDoó tfjeraMÉeii, anyáit iu*> rotoUpi htrjá* a vámr látogmtáaáJ*, amely tcljena diitalaa. Es a vártr tót raanpontfaói w hMsno« Inc. A heljwinan mindent olcaún kebot megfenni, amit a szúJ6k ««^n*V kieamwűCDDk, cukorkálól • rirgi-cst|c jaléksaertoi • képE^öovrif;. Maeiéect p»*% d\'-ttitáu 3 órmkur u^wio«-k belép&lij o.4iuli Míkulá. 6nnwpaég leex, mifeorr»í abol ig«i Hikoiá* bán*i fo«Q» kiosztani az ¦prÓBÓeokiimk akúr ax itt vásárolt ¦jáodésokat, akár amit a acúiók haculrúl b«n»k kli
ketk léssém. Aki
S20oibaton és vasánttp ette
disznótoros vacsora
a Kis Sorházban
Szivei p*rtfog4it kél
\'naárjátm és a. «üJul*au kiuntási öd-nspué^iB.
¦AkstfnMkrM
Nowmher 27-iki uámunkbaui he-
— Vmsirnup este 8-kor * MmgymT\'/ugosxJév Táramaéf mmgykmníxsmi tAncixéj* m Kőz-poat-lfávtíiáz termeiben. Belépődíj 2 forint.
APMkHIBDETÉSEK
________/^»
¦ KMnga. 17. •
muJaxÍTc!ó: i\'lOudü^&rúl. Mint ^( iruik, u elŰKlmi kirobbanó Bikert anlolt. Bosámoicnkbal kiisuMh Pirbut IlooLk», Koutbr Isttih él Btdi Istwi «aai«[>l&k tieve; akik re-Ü Da^Ttan hoxzájárul&k a kituöfi as nbnAfaaE
— Ormi ar
Dr. fUrpáti Jósnf orros, nrt romnni tanána^J. reoiMóját K»-kaoúainil Zrinrí MikUkstca «,». aiám alá hnlj^fc it. XPolgin nkoia nasIkiB.)
— KUárá.
A Mafryur KomkDUnisU Párt nap kanizsai szen-ezete Burai István nagykanizsai lakost, pArf-\' ellenes maffatartas^ miatt tagjai soralxil 1--\' -
FIGYELEM)
A Muskátli kangulat-taraibeii
-Hu.iilM« kW: Zataií KinlrL75.
3. k«dd
Ara 40 fülér.
ZALA
Az angol sajtó értesülése szerint * Nimetorszig mellett harcolt 5 illám békeszerződéseit, igy Magyaroszígét ií. még a külügyminiszterek New-Yorkból való elutazaSa előtt megfő gtlmtzzák. A szerződések aláírása nem Amerikibmn történik.
I törteidéin szétftszlatta az egvkatalmi világuralom mittszát R,LTfuiabb tóviralok
* aebcnáM> ll ktwdam ti
Aj Esyiten «irz*tk tcWIkal •a«ilajga i>|ntp «»\'i C*»*n bvél r«M udot in»|álla»c4Bi a >*6j«f ¦*\'#*" ¦"- A cí»*» ***** U\'-é aifcia*tti«|*t kioitk ki. a»*t)Mfc f*la«at«, hcjy afy i«uU k<n prt-feá\'ft •taittefl\'alr.l u (Mg • flarjusuit éi •! *6 ailattwrtstat. A tatrapi U<»)» La.sk [•«*r««k«t*bb pori]» " •\'\' «\'(•\'««» Cfvnaiaattho inita«u (• hrvlsa t«lt, imi\'jbtr kén*, b«Gy
VíiíauJy (•!>• a#t/«fti«f4* tárgyúié, *«#•« r#» iád • Wx#i*»* /m»i az ajtM>atMrf-i*í iuV(»)h«7, *« «#»(* /«.* <•¦ r*goMxk—ik mfvn m mef */«•»« *4aaJ«*/, mkkmr *j)*tr*i«n kttfrttihBitmh •.>«¦ i>r»c , •!»«,> /i|;«lka iz»^^fe«ir.tf mm^M lí-
ii« erdekeit.
Ki>\'tri«ft«, hajy Arglia itBSnik*e«ri aitti \'-uaeiu.i tx tlrpckaáry rat-x6|at és htngiofyvzta, hoc,y • ?é\'6,»s nmi hsizrftattna* a J*i«»;*ti bm ir»Uni««ia 4t syacu íz qkj, »»« y •¦*m*koi a ni^y fcftalrik t|)a*ifrt**m *iti«ryit. Viairiaty v* itzakin • ««at • is ¦•tytt a viiff n«**r* fU\'rtk torrtan* hety fctata6 ti nfc«n m
qkj, »»« y •¦*m>*koji a ni^y l itrvai •• rzi t* >e ruk navtxi*.
ki E
alrik t|)a*ifrt**m *iti«ryit. Viairiaty v* itzakin • ««at • is infol itrvai •• rzi t* >e ruk navtxi*. tytt a viiff n«**r* fU\'rtk torrtan*, hety fctata.6 ti nfc«n mu az ara,»t ivankai áiiispcntti. Eiv*> * at atmztis.iii i»vaa>ai*t i* *> \'Pdit«Mycra, hto a tUi»r»í»l urtca <|y«o itkmt»t<«! a *é*m caefa aa KHOktn u»4i»\'i!»:iln, ivifccr űtmaat t«» a jt*é caa«kt««>*i f6>*»). Co»n*|jy t»ni or »*-kan uréitctfJtra .w#tí» a M|yb«Ta makal a vtiö hatználailirai kaici«.a\'\'kan. Ety«ilcn navzai un dfatt a.Cr* tfyidflf a ¦•gbakiiéa ulján.
A t*rt**€tmm sxélfmmzimtiQ «j *gyhalaimt vilégwrmhm mU—téí.
A fclIfiyftifUxtari :ttf* *a *¦¦«!•.! tiéa*n t*«w-YcrkHo u«unlHi a volt •t;aniée«« *ltsn*k ái- La«f«icé •«*•\'••« ötnc***\' lc|kuit
C»i.t«t,«
z «r«it«k .c :*rll«tl
*rk*zik NtwYcrk 6^«:» *nlifil él a
ét Élnyujija a kl>lgyMiriut«rl ta rfttorsk f^ujurö* klifft dJ
értcntt
At/icJt, J<-onubcr 3 ^iy brit bírodjIui| k ni i főnök Palesztinából,
érkx^t-tt •\'• nnSn Athénben t;irtó nK-^beuélt^eket folvtat
ben Törökországhoz _._ második jegyzékével kapc«olai> ban kijelentette, hogy ^emnafék* változás néni tőrtént TórAkor. szég és :i Szovjetunió ejgymÁskö-i\' zütti kapcsulataibrn. A Szovjetunió mávudik jegyzéke után
kőzwlkn tárgyalisokai t
még a Dardanellákra vonalkozú értekezlet clütL Törökorszig W-rüJeti integritásának és rügpt-lenséaéJiek feladása nagy vm~ sz«kTni«í jelentene a vüágbéke szániára; mondotta
i nü-í kall ktwdam
Sanmcr, v CNS&A
Uydrttt.
waiaa taxtádK>dik~B»ik7 K«gérk*aet( a
ii» uenat az aneoi konnác; oktfr-t»r í» Uúoim Ikkt ekw
ík «
l^aiakult t román kormány
Hukart\'st, ck-ceuiLer \'* A rumáii demokrata pártok\'
Karácsonyi segélyt kapnak a dolgoiók
Péter eln<jUésé%ei houA- í uj román kurmán^ i tá&ához. Esz^rüit mP nók Grúza l\'éter, lue- uunisztereinOk ^ küW sít\\*r TatarvstTi. bel-.\' jszUr ! Vtruscu. \\>vaz-* flgjnniiüs/ti-r .\\U-Xiiadie»tu A. roaiar. dtn*ukr.ita pártok központi luzottsá^i UjO\' 1i: tárczrttt,\' bog\\ u/ új kormÁiivl ^HDjea
(TCJÜkktrl tÓ;ll-)g;;tják A/. Uj iormány ta^j:n nui letettek az esküi Mihály luráJy előtt
A fnmi«terta;t2c» eit.j^adt.í R;ci Jenő pcniDgyTninisücr -lóirrjesitc-set a dolgozók kaxscujxy: svgtiyé-röt. Eszerinl 70 millió forint értékben részEsOltiek srgé.ybefi a mnn-kivaJ.aiór. A pénzügyminiu;«r e!ó-terjesztése a; voit, bogy mindecki kapjon, tu netn i» tuluagy öt*z*sef. mert az ¦rszig gxzdaUfi helyzete azt Dcm Wrni el.
;/e;!cmi munk^v? kl.,k h.avi 720 (o-, ríni jJ.tfdeJemiK, t\\j c»aijdi pótte-; kuk n;ncs 40 forintot na k^t csa-
lldt*ejukat tartják el — iOertve a \' c»atidi pótlek bx n tr-sn rt\'siesci\' fe-
ieséset :» — 80 feriatöt, ha íega-
labb har<>m Haladójukat tattjak el, • 100 fwimo; kapnak.
ottDt mán oürta jót* l _____
• BHrar korrawnmt, Wv kOláMb ki MÜéruS bnuiliU, amaJv kivé-
Lonjofí, dtxmuiftr 2 \\
ijm jy. aiuKiluk kiúiiK\'nrk \'
Indiái, kúnnyt-bbtui tudnánk; i
sí indiai kongresszus ttnődte, \' *k| jelenleg Londonban tartóz- ! kodik és AtUt* muiiSJterelnöB\' Ba^úvábáru érlűc^ett od:t Kai-.\' rtbóL \\Vc« 1 alkj ban. oog\\- az enyhét ttiulva ¦yüó aítotmárivi.f/6 oemzitfe^ü-téi **rét bartositsák N\'íhru\' »-í Dtp niulv:
A *r*k
nyiUtkK*tt
A török minis; t<Tfk!D<">k lü*> tf k-tt d tőrökor&á^i ka-zavakban és egyes vidéke- nog\\- iikx^v üzódjön a UV tfcyfck és kMunai. vaUtió, | iúi cly/t-iivl L\'jsidrí-h l kijtk-ctí\'tle. !i-\'g>" a n< Iy- miudenütt kicl^jlfi. A S2uv-Qkiniik -a Dardanellák ügyé-
ha nincs caüdi pötlélcbto része-sS» csaliduciuk, 2 IV—XV. fizetési osztályig egységesen 40 forintot kapnak, fw egy két családi púik kuk van, akk*r a IV—X. fizetési oszUtyba 60, a XI— XV. fizetési osztályban 80, ha harom-ot családi pótlékuk van, a IV—X. fizetési osztályban 80. a XI—XV. fizetési osztályban 100 to-ríntat kapra*.
Ai I—ÜL fizetési osztály nem fcip karácsonyi segélyt.
Azok a közalkalmazoiuk, akik nem lartoznjfc roetesi osztályba, havi aee-forint min ugy kapjak a s«f%t, mint a XI- XV hzttéai <m-Ul^fca tartotok. Ha pedig 250—720 uAnt kteGtti fizetésik Tan. ugy kap-fak, mint a IV—X fizetési ontilybi t^rtorők. A 720 forír.loa felüli fafté> Ikíi részesünk nem kipnak segtiyi. A iám áHuM ttntz«Btlyz«t
az önkormányzati usztviseWk és a kOzflzemi alkatmazuttak agyasai! kapjak, mint az áiujüüak. A ijiKlkmfc
csalátfl albpotra és fizeiési osz-tafyra való tekintet nélkO,\' 40 fonn-tot kapsak.
A kollaktív mrzMés katályj itt tarttté
akár köüöít«kné!, zVít magán-vallalaloknal alkalmazott tes\'i és
zsoldban rcszcsblo tagja^ 30 forintot kapnak.
Az etoirt mérteimé! íöbb ae^-lyt
akar pénzben, akar ter.^észetbea kifizetni n«m szabad.
A dolgozók fehat összesen kOrCl-belOl 70 píiltió forint crféhO karácsonyi segéKbtn rcsifSÜInek.
A kfaflítatas is «»jl6p«t*»kkt1
hói é* rairt* háü f
tfw S<ú««tkittsu Taoáoa lUcv Sáador k«k*-•kteaifvi uun«m«r lelkéna * I»-nácwt, bog? dot^ouoa ki o^an p*. dKan Krat, •oioiv • Mfnrthui ts IwiilliMiHa. l>mu>v kM- é adotUagMMT iziaW-
\'A kúieilát«Hútf>\'i minisster ma§-itapnou. > kulorieink ¦*——^»1-bóo ánréayts éti*. EueriDt %L$ fcÜt t«b tk ta
gp
kMtvtsk«dik kartootvrt. hó é rt* a air Ttámutt \\ hjtáütn fefBI karaetMyn mé§ *
kurks 23.SU, monaolt 2S.Í0. Té»-láu, kMdin <¦ binailiú 4>J
Márt 1.0>, nxmollért 1.U npraaeHért 1.50 forint.
: A BéMtterszaai aawrikai ¦ tefMB szavazott
| Brrün,
1 \\én><"toraáft amerikai fm
\'• tében. N aíO h*-saenben és Öo-¦
jororsz*gb:i:i tr^rrri; tartották!
m«Tí a tör\\ ¦ . icti vá-
las/tások^t ..z al-
kotmány . kérd^-
i seben. \\yg>iu»M-ii:,*n .1^ alkot-
1 mány «g> cikkelyére •« kiter-
jodt u szavazás, axnt-ly dkkcl>f
a kulcsaparuk átlantosttá&ára.\'
! vuoatkozott A lakosság 7«
I százaléka járult az uni^k vlé ¦
1 A szavazás eddigi crechm\'nyeir
I szerint Nag>ht$seobn a sz<»-,
1 ciildcinokrutt jjart, mig
1 or&záebuji kI
! Ük t
A külügyminiszterek »A ktén, uiiut juw--retes. Molotor szovjet kűlűg^\'ioiiűszter ^wg^ft-luénj-Ourl lett
Vusaaixjnla j párksi irie-ktztet elé bKnyuitot! txov-tet elUiwetéwekct az angol-amerikai \'jazdajági fattas-
lűtokkal szemhftt. l^zck küzr tartozik, hogy a mft-gyur ^zakkür^k kezdeinén^a-zeark tárg\\-^Usoitat a L>UUh Sié^a-Adrki \\ asuttáxsavá^ réáv l éiklt^iV mtl-
hogy H
Bulgáriu áilü{>i>djanuk meg « siomatéii áUiöuK kiiMti vasuk átmraüforgalmt iUet6«nNők és a politika Az Ifjúság irtja
___________________________ZALA____________________________
Mi történik a nagykanizsai járásban ?
Dr. IttHiosbjri Tikár Járási rVJagyit ¦yilalfc.Biott a Zalának
A usV n^nuijuiil mea&jék a férfiak.
-Tvijar.il, a fAr.íkanámál,
j
jaiattt akkor* hibát, mint mikor i •gjaosal hangoztatják maguk a nűk m. Amikor • fértofet, gjj^-mokefat, : —lérfapáfcat ki»írtók a pwBrtuK^ ! a Don partjára e* ogrób baláura- t atkn, akkor patakzottak a nők k*nj- 1 arw. akkor osiui.be futhatott, bon ! • nék millióinak hibájából történik i snindez, iuswc aoha nem fordultak ! ¦sarcba a nercieigyilkosok politika- ¦ áival, aoba nnTmWtfk fel Karukat ! a férontis, a pu»ztuíéwal szwr.i.en, wol» ieu niondtrtk, soha uom bál- ¦ totUk, boLV a E>Úi.>íC1 \'knyett »ie ; nwl e-iiher a taöharáladát, pud^g i I* caak mindre no halkan kimoss ] volna mondani az urtcni p&raneaot, I akkor a miilióivi imiooj nan túró ! riharré ráltosott rolna, mely d- < nvomt& roiiu a rvilkoini, rabolni j akarók gonosz orditésát. !
Igtaia lábát politizáljanak & aSk, i amit ect a Sboc iákk*mokrate fart \' vrasagoft nőkon<nutti,:a-* orsEág-riiác; i rUn beigazolta. Ismerete*, hocj 1 Bodapartec az elmult bOtea zaiJÉtt fc a* a kon^ranziM, ameiwaa a «á-fctó. nossor-TeaMek n dküldóttéfc • n«mk megbízottait, hogy bangD*-tiwák a n*k nanaetkózi sxriidan-sáfláf é* a tnafvmr ezornlútta oék ft*t «aló tot«6n *JaOB*fcét. Bvd a ¦bogreauttaon a nagykanizsai saer-noet réfaínSl Númelh And Krog Annus és tíaláza Ilonka w*«* rfcxi, akik végi; csodálhatták a ma-rr»r rarosi ób 3aiusi smctaltsta DÓk tadáawt, törhetetlen hitéfc de ogy eaKr* raió buzdítást t* bátorítást ranthDttok az oia^i, francia, o*H-rák, román ett>. nÓt emelkedett asal- i fcméboi, de egybsn haíaroaott «á-HTiántftágáhft) is. hogy -bünden er&wl ) ¦uadaosk a tvdattennág, ac emberi I aljasáig, a gyilkolás tia rablse eüon, 1 swjfy végül n a világon a dulgnae : mrauet igaz békéje hoiWtúttaNÉk nng.
A december S-iki, toddi pórtaapoa . üju^. AnnuA fog hanwnoini errM a nAkuQjzmsazuáiiöl, mely a oókaeSi, áa a férftakndc •römmd foc »zol«4üii. k mdnek eifuuk uok a nők, akk tont, Moruvi K»jatártatá« \'aanied feak, akik fe^n-rrel a kneukhen harcoltak a fsewzta oyomák az ambonai-s felszahaditásáért ¦
A )úrtnap másik ciía<iój* E! ZlM á
A Zatn muckatáraa felkereste dr. Mmottton Tibor járási f6w\\ifit » fe!ríiácoiitá«t kért a najj>kimiraai ! jará* boij»lér4L Dr. -MonontoH Ti- | bokátk66dkiktt
pttt»»u mint lai ülí

M aJistortskesitss
Tekintve, hogy
járás kósdnafcp H .„ ___„_
ai tockikorU. slséBOrtnn sjrri-ilis téren mondhatom oi,, hogy : \'~L sem maradtak ol az ujja- ; «n, mert kisxálláeaim aJ- { íainmral KizvJoQütt látom sxorjpal- \' mtU joieit. Aí Vií szántások min- i denütt bcfejeaést nyertes: és ast te- ! be* mondani, hogy talpabtnvi föld í aem maradt beveMfeD& Virúlo í-W j ioBHBCnok ae utak mellól az { tak vándorai leié és bizako-tölthetik el aaokat, akik a mái ! Mlo*ct oly sötéten látják, j
Októó?r elején bizony a vetőmag- \' hianv erősen érezhető volt, kósóbb > azonban a fóldmüveÜsügyi kormány- | xat maga sietett a járás dolgos gazdáinak BBgittiégére es ugy ebfeol, mint ¦ pedig a vetÍ3ia^sh»ámolt*tá*okböl annyit tudtunk kiosztani, hogy elé-
aortákat A hadi- én háború* _ _. _ Hondosottak egyik nagv sérelme az eddig már részüké megállapított i* aajrusstas hónap elejétől rminó alá korült péru&Uútinknak a eikm^o-nása. Reményünk van\'arra. bogv a népjóléti kormányzat esso inftlzzjB-dérö átmeneti jellagü és amint as AUa.-nhsxtarvís }óváAtoli terhei eeV*-feeanck, az átmeneti la? bsszüntotptt péosellátások ujhoJ foivteithatdk tesznek, már taUn a tavmz: hónapokban.
Tervbe reí/íw ^^y központi ja-nJMi. MZegfwjháaitak a ftlálliíd-tá\' a Maffyartirrrltheiy köriég-h*z \'ariozó *rnéppV8Xta\' ka*-
télyba*.
lám lehetne H^ronr.í a taraaz fdrámán a város szrc>nrhÁzit w méa-¦fetelS Wtételoklosl. \'
girak ta^ja, aki az iljusájr ,___
máját fo^ja razo\'iii szakavatott kéz-aai, szocnsltsijt hittoi. Vajjoei nii-tymi a ms ifjúsága? Kardi-* aiii levetni Giii/iroki a *2r> év elwvolyL*-désáu, n.eKtanu!ia-a nutr, bőgj em-kjarnek ianni mit jekmt? Tudja-*, hc^.- nom tartalom oólküli orí göij, nam a jpnnbéjáxó ficmiraskodáa lehet a követendő ideál, hanem bAmA-K>rban a tenuiás, magnimerni a lör-Maeimi és ^miiági BnSk aulyát (w h«ntéaéeét és megtanulni Azt, az i&Koiai fészeUtsW\' ¦aülni festtl az ipari és i dolgosoktól, hanem annál . kan óaázofooódni velők, a tolvaa-poeodást. a tndést torjesstani közőt-•ük. Tudja* as UjiaMg. hogy nom í a* u itetcéL, hogy máwk nwgai«ní- ; ¦ára. mások étetére, teeti épaúgigie v*gT vagyonára törjünk, hanem at, bucy aa^itsank mindazokon, akiken asftk tudunk, mert nem at öoeo acyani érdek reaeínt* \'osak bBonáji-tet, banoc* a <közűeaéc szolgálata U. \' Uhlár KknAv, a S/IM országw \' nratóségi tagjának oíóadáaa tehát i temusatj* a ma6é a holnap ifjusa- : gát, látui fogjuk a uocialsta ifjú : mtae* portréjnt, aovty reméljük nv i ndssn kóveJoodé páidája \\e»r. mind : nagyobb szárában az ország ifjasáv- |
A két előadást bal- é« külpoiitikai \' hasMmoló egészíti ki.\' \'
pártnap kedden délután fcS 0 x fog tozdodni, Toelyco wedé-1 "- -livwn lát a Párt.
gyégyszertar n: ,Feii«it Sn* cidgyftcrtto-. Fé-ut
az aszály kjnHkectőbDn annyira cv^n^o ToJt, boc^ha a iflsjcdak bű^zol- ; S»!taut«i k^>tc±ozettaé^ukuek tL-ljuuan oleget AJuroak tenni, bizony vetó-maffra aluc marad. &st*ronci^FQ ^ borrónyát a tvBsolgaftatás aaom-pent}a^61 m« terményekkel ¦ tehot : pótoiiií. A teogOri termés alig volt ! )obr> a burkon%iiéDál. Takarmány- ; félékben as analv egyeoBsen bénito- : lap hatott at sltatMcvéactúre. A ;
szabaduini álltaiktól tnert fólnok -a téltdi, amikor is már úeo sok bo-Iwm osak szalmáral tudnak etetni. \' A lassan mcirÍDdiiló ^vtt árffísvtv^% r i * keronlc! a kínálattal szemhon nin-ovtí amnyban- Orúmmel jetenthev tan bp, bozj\' a ZaiavármoíOBi Állat- j tonvéuto Esy«aület a/, orazác jórt- • té!rli tóteicaettPá^onek tetjeai*«éro az 1947. évi icavuazmaríiK mennvi- < séfjiM már iiKwt vásároltatja íol k\'^iz- ¦ .páaefizeiéá elieaéban • k^lölt álUU-Kormkedok uíjia 3 forint 50 füiér é.:6"nly ks.-kú.-it; árban. A felvásár- . Iá* ÁlMiihoniu^at^j ki?retéton tTtrt\'\'nik- : mei\\ tv minfon eladni szándékozó gazda felhajthat három aiétormáxein reiüli űztél és tenv^jsztúaro ».iir»tn>«» bikát, valamint bot évnél nem idősebb tehene;. \'.
gyee iA, hanem kítip^nzfizeté* mellett tunéné idvíaárldaa az ália-tokaat éppr* a katasztrofális hiátí
A
termékek
aheaonT mirolto matt bizony na- \' pm sok panasEra ad okot. \'Sokai \' feií ekdniaacaadanak, ami); tenné- ( nyr» alkK^téUÉrt v*iami kumoJ v»bb . ruházati citkst rnbat magának. Bi- I aftlomnral vánák asoobaa a textília* fe aJiaiaimn a nibázkúdáai cikked árainak leseállüasát. Adofiaette *»- : rén lénve^Bs jaruíae mntatkmtik, Í6-leg a jól süionilt bortermésből mwrt forintok rérto. Az UNKRA által !
lairal mükddnek kk
és owkbon biW
i belül, mint azon kivüi békét hWnkalkíxlitS L»pa»tt.-\\ iható. A időket atmoult ko7Ávi el(*>Ijárosáx tarok közül sokan kérik nálam leváltásukat, éppen ezért aür-gAaon szüksé^osnek tartaJJám a köz-»éjri vátaflztói túrn\'-ny raegalkotását és a választások után a derekat munkába beíefáradt knis^i«löljáró-sági tagok leváttáaát.
Kö«*llát« tofén a a íé hiúivzík, rmly a hi ^ák !
Ugvaailven k5nnyit6flt iolexit a s&z dák részéna a vörm baaserK hízott tertéaekkel való el látása-tatén as at akció, amely a múlttal asembeoi igénThBvétsl~ b»U»vt k>j«zpénzfisoté« •^lenében voszi át-a 110 k^.-on fe-lúii hisott sertéasset.\' Tehát a gazda a muHbmni buzakötvény helyett : azonnal készpénzt kap és a loanárr I HT»w>líHÍ»t*í>i kötotezettaésébe be- : námit. Fontos kérdés m*n*p»áí a ; toj í«f>K>l^úlAtáe kérdt\'\'er. A jÁtáb : nson a téren is példásan teUoaiti zjV \' teLraettsóqtH, mert az elmult október , hónapban napi iXJÜO liíores tt>j4tí.ic<rt ért d ée a moetani legertetéei lebo- \'<
átlagnál tart. Sajnos oa a téii hóna- \\ pókban bizony romiani fog. i
" nuaii ciég rnastaua A Umadairni áLiapotok oK Búak. Osstánelle.\'itát nrn i\'wriwié. mert-vé^re a niaj^yar nép Mtnmrti az eeruttn.ulL.Ct9 szüfca8epajéc^4 & c*t a gyakoruitfan is igrekatik rnf T»lósit«ni.
Tanü^jijpi/.ffatáü t-.-rén
, az egyházi ívkuiákbau íiián
^ még ii tantenn- k twísö bere
zrföél üJctötT.. !i*iiiéiiy vau üzcbi
ban arra. hogy evén a téren is
javulás le«< észlelheló a jör*--
ben A körutak állapota kidé-\'
\' «tö Na^>\'on jó hatással lesi «
\' kézeljövobyn inegindulú lemé-
szvtbvflii ujjééiüiési közmunka;
i a váraieg^Ti utsíol^áJat közben-
! jöttévd. r
.N\'épraozgaloro tcréir- a uiir-
; lrtésPk és haléioziwk arányuér
ma kod\\Tzöon kezd aia^ulm A
kó/jegészsé^ ;< jelenben jónafc
mondluiló, azonban a várotf*"
! bó! kxmdulólag jánáuyvcs^ély-
| tői krli t;irt:inum- AKatc^és^sée*
ügy terén a járás tübb kűzsé^?
- ben van m^g permanens sertés-
í vész.
| A kárfeiztk ne«wfllt8M
Kf*yik le^öbb eondom most ¦ i váTnef^-iH eaés/íéíügyi íntér-\' mén>-ek táaaög:itís:íra kiwMlót : a járást i!Mó 160.000 forintnak | ar rlótt\'mntést A najrvkani-\' zsai. zalafgerswi^. keszthriyí,-; tapo!r;ii és süiiW-tii kórházak; I 1947 évi első Wére sr.óló költ-
bizocy súlyosan eeík a l»tba. A kö-»*li mpokrmn n.y ooik j\'>l i»»á!t
6f» métPTttiásaa szabad cukorral fo-Rom olUtni a járás küzTinaúi^t, mely a kirácwnv! ünncpi>kro í/iitositiá majd a mácos- és dióeksisc9ot. At általános k;>zgud&5á^i helyzet a gta-biiizáció óta nr-m sokai fejlódütt, bár a defláció -oknrt* p6nz*EÜkr> határozottan enyhült. Az erjaen korlátolt hitelélet miatt mer-o^aidaiági Í1«ruházai<okra a (f&zdák nem inén gondolhatnak. Az 4rak emelkedése miatt —- mplvpt k <>.>jn^ri^aiA*i n>n-dfezeti iMbáfyokk&l is^-^kszünk el-tensulvozm —ia méraékeit deflációs politika jó hatámal lőhet, de sűrgé-nn szükflé^m lenras laÜkrTDpktvioTrri kaprsoiataink hathatóe kiépib\'«D il-tetvo a külföldi áru<"sorB*Forcalom arö^ljos nie^indttáaa. 1 tt \'olsAeorfaan a romániai Bószáilit«aoki» gondolok.
A B-iista rsvizw
Altalános kózigazíntéai szempontból a B-listázott :H>ztrifltH6k hiinvái
szó, mH\\TM*k fedezését a népjóléti tárca aem vállalta és er-¦ röi a várnioffv-énck ke!! t?ondo«-; kodoia-Minden lüpekrésem od»-irínyul. hogv- a jórái, bár kór-szolRáltartásokkal erősen njeg-tertMMt de áldozatkész küzöiu séRél irjyekeraeci megnyerni e fontos népjóléti ujabb aldorat-váll;>lásra.
Munknté-saiianat. - kő-\'sé^i
és körjegyzökv!. akitt ^^^ *** veMSn TnííKfcnbrn ig
azért dolgozunk a irwístani erősen locsokkcnlptt lít\'izémbaa is, soks^ir a késő éjjfli hoflv miíitl lufijuk rrregvn
magyar kormány (nvKimrjmiinM ^
^¦éíí^ehnjté«iát és mel a wbfe. 1
víiiöban rhemokratilrus
A Kommunwta Párt küldöttsége a veszprémi püspöknél
A Magyar Kommunast* T\'art
eréaDa émxsák. Szilárd deactn, bosy hiába van kíUponti kermánvzat, ha a .^.„ hajtó hatalom akp*nt5 p>ilén>i, * kdzaéci joeyz6* nem állanak hivatásuk masaslsttán és nom tudnak megbirkózni a mai felfokozott munkatempóvá!. Kívánatos ieane a B-larte revíziójának mielőbbi hsCej«zéso és as érdemtetanül e:horsájtoU liszt-viaelok visssarétnlű, akik az elmult idők íolvaman nom bizonyultak nép-eUrnesekneA: és akikm* *M olvany-nyira fontos
^rsppími gj Teaeté^ek vtme tőit szombaton fogadta Ranáan Ijészló az nj vwiprémi püspók1-A >vzeiőség tagjai több raá?4 egy órét töltöttek a püspök dol- gozószobéjában.
Bónúss fjászló a bratélp^és során rámutatott a drmo-kratUctis pártök {¦» az M kóőU üttük
A földrríorm fégTBoajtása M bcöfe járatban befejezést oyen Ae a telekkonrmrisi •Ijarsa ia marindáit A kóz^gok háztariÁsi heirnte a fokozott adobBTétofak ko*atfaia16bKi í k
Íarul6ban van. Ssükaágtotoftat miodr jobhsn Mecni képswk. A termény-hsszo lírái latáa határosott fo]l*désv mata!.
A kisipar és kákaraalada-lem. csak nagyon nebeasm talál mi-ára. Kl«bbi anyaghiány, ntóbbi a hitei hiánya
~JonLo*sóffára, majd kifcl^n-
leti?, hogy a: r-jyhto ud<~A-
gozók és a moytr.ke kó:r*ti
harcban Ir ax igazságot ki-
uín^a szolgtílni
A párt w>b*5í na«>- nzegri^- déseel és rae^yu^isMl táwn-tak el a főpap dolgozó szobájé-ból. r.wrt aj. voft a bmyömtV cuk, \\iogy a püspök uxÜimSw iá^ lesz. hog.v í^vhat- magúidul haavon azf é kéto
pirtjaf és az i»vhaz közöttHM6 d*c*ra\'w- 3
ZALA
A Drávavölgyí fögépésze adta ki az utasítást * robbanást okozó benzinlámpa használatára
faogy a még égő benzinlámpát eioltsa, de ebben a piUanatoani beköuetkeatt a robbanás, maly a tagkóaetebb á|ló Seakonyi Józsefet haláloson mejrsebesttttt Nft3*nger József vallomását aü-tal fejezte bft hogy arra nsun is gondolt, miszerint eaetlojí rob-
pa- aaán
t
>#i«mber J&ér., szombaton
á fél 3 úr.tkor haUdmatf á-i történi a l)ráv«völgyff zol gáltat ú Ht. <:«engery-. cd flefj^n, amdynek következ-HfH az egyik munkás, Sza-L0* József élc-téí veszítette,
5 "másik, NiUinger Józan.\' pe>* bal lábszárán és bal k*fjin ^y* nyiit töréseid* szenvth ML A nagykanizsai állam-Kyfenétf hivatalosan elreadeJ-?!Sukonyi József felboncnlásifl i egálUfatása vé^ttt
banás következhetik be
¦ lac* hevítése folytán. 0
, *zert kérte Szakonyit í oltsa ei a bennnlámpát ! nem látta szúkafeesnek [égetését —*~a"»
I A felelősség kérdenének tiw-I tazásáru tehát ebben a. irinv-; ban mtm tudok felvüágus&teff | nyújtani - fejezte be nvilatko-: zütát dr Knausz László" vizs-\'
¦ gálóbiró ,
Ma nyH a színház a Claanyprimassai
Mint arról több közleméiivti beszámoltunk, a péab Na Színház müvészá egyhónapcai
Népi kollégium létesül Nagykanizsán
ai gf ^
t mi okozti kűrveticnúj lát A boncolás eredmény Btunkatársunk bes dr Knausz óTal, aki a kóvetkezd *lágo*lást adta :
- A bonoolást dr Kajtár Lst-
dr Sörlei József orro- hajtották régre és tne^ál- hogy Szakonyi Jlk halain fejsérülés <>k<vztrf feü következtében álln« |e Megáll :i[ii!utták. hogy a hft |ÉH okozó fej sérülés ugy kő-ktt he, ti<>gv va 1 ;müIyere tárgy, rasd arab, nagy ütGdótt a koponyához; k felső részét nagy le-nfdn teljesen bes^lototta. A Hxz&rakon törések** észleltakí ¦ boncoló orvosok, a/onbui ¦ÜOtapiiuttak, hogy azok a Uit nem okozhatták
- V viisgál.\'ti folyamán kór-m betegagyánál kihal Ihattam » Józsefet, a. robbanj
sérültjét, akinek vali<>i küvrtfce/ö tényállást rn raeg A gé]*i\'naa- nn egy lew^űvei töltött d %mdybe a lev«^6 7U éra nyomással van be-, Ez a "palack ő6:>zt*kfjttcM iü egy maiik palackkal, awlybe viszont már csak 30 ut-wtféra nyomással van a Iiv besűrítve IJbMl a palack-\' &k a komprimált le-í)k*s*.-1-motorba. ame-mozgásba hoz A pa. _ időnként olaj. W- és szokott felgyülemleni A dott piszkot ilyen eae-ki szokták fujtutni Most k (7 volt a baj a kisebbik pa- Péntekéit már elkezd- l
Mint illetékes helvrol ték velüuk, .Nagykanizsán rövidesen megnyílik a d»^t második népi kollégiuma- A tervek szerint a voS JúzseMakta-nya egyik helyreál lit ott épületé-beji .helyezik e>\\ a léieátendó
1 ro»\'ií. A mozdulom fö\\-édnökséi(ír Tildy Zoltán köztársasági elnök ; vállalta el a fiataJok ktvánságá-r \' ra, oiint mondotta, nexa díszül, j hanem «íímj munkásként Frihi-\' vast intézett a mag>-ar társada-j lomhoz is, acm\'lyben rámutatott
kollégiumot. A szervezési tnun- ( arra, hogy minden erővel és tálatok már olyan előrehaladott 1 minden áldozat meghozatalával állapotban vannak, hogy miD- j biztosátinunk kell az iskolától
den remény megvan a kollé-giumnak a jövő hónap közepén lörténA megnyitására Az tí*& nagykanizsai népi kollégiumot a magyar parasztság legendáshírű wzéréjvil, Dózsa Györgyről nevezik ti.
Most. amikor városunkban megnyitják nr. elsA népi kollégiumot, nem érdektelen, ha
i néhány sorban ismertttjük azo-kat a törekvése-bet. amelyekneJf célja az. hog>" minél több pa-
"ra&^t- és munkásirjunak adják
meg a tanulás lehetöséiíét ¦ t
A kollégiumok alapítását oé^
ző hnrent a Népi Kollégiumok!
Országos " - . —
és a múvL\'Iűdéstől «Myr elzárt magvar fiatalság, a partsít^áíj és a munkásság gyennekeineU oewllettfsi lehetőségeit A népi kollégiumok :tl ;t pilása eczkózf csupán. A cél. egy olvan értel-í niiseg létrehozása. :mieh már nem különálló test a \'magyar népből, hanem annak szeflemi kifejcrfijV. A kollégiumok hivatása magáb«\'\'l a népből felfrissíteni a kö7éi>osrtá!vból származó értelmiségi rétedet
Orömmef üdvözöljük a most megalakuló kollégiumot és m-m élj ük, hogy jó munkát fog végezni. r
ra jönnek A g&v
tugyrésiL mér meg ic érkeastf
városunkba. A társulat igazgatója, Halasi Iván, pedig nzárf napok óta .Nagykanizsán tartóí-kodik. A már itt lévő srinéwzeet \' serényen kerülődnek a a^v nvitó előad&sra, amely, hétföa este fé! 8 órakor iesz. Elóadésrv kerül Kálmán Imre gyönyitrüf énekes, tánoos operetté, a Qt-\' j gányprimás. Az operett fóaop-! repéit Patay József, T. Szafoúr { Uszló, Gáti Bözei. Soltész Mária, Papp Ibolva. I.aky József, Malonyai Dez«o, mu-agó Vümo*. ! Gergely István, Papp Era, Pa ! tacsi Márton és Kéri PaJ abi-j kitják. A szólotáncokat KévéÁ j Mária és Sámán Margit táncol-I ják. Az operettet Pataky Józaeí | rendezi A/ előadás előtt Hs-i las> Iván, a társulat igazgatója mond megnyitó beszédet A ő* rabot hétWn és kedden szák. Ma a B-berletben, J pedig az A-liérletben A sajt-] ház igiagatósága figyelmezteti a.\' | btérlettulaidonosokat, hogy b»-I h-eik<-t délután fél 1 óráig tarfJV I fenn a pénztár.
FríKftB sikert arattat sz«IÉ«lBsai^
¦P- Szakonyi ezalatt továbbra marad ti a pineéb»*n, W tgy székre álütott i a lim-|A amely tovább melegítette á "ckot. Szakonvi azután szin-fílment Nit/án^jerhez aogí-i palack csapját megnyita-*" «kk»r mondta Sza-ts:t el a bet;-merl nincs rá to-Sz:ikunyi azí>u-<t már eg>\' dézsát tar-
Vasárnap délelőtt 11 ór«i kezdettel a Nagykanizsai Énekes Zeoc Hgyesúlet kebelén be-lűl működő szimfonikus zemv kar önálló hangversenyt rvn-dezett A szinházut majctntía U-ljesen megtöltötte a város ze-nt^cdvelú kózőnségft. Akik ott voltak és hallották cA a hung-wrsenyt. oly zenei élvezetdt kaptak, aQK-Iy hossm ideig fe-lejt hetetlen lesz számukra ;
Meg kell ái!apitanunk, hogy az utolsó önálló hangverseny óta a üzimTónikus zerKkar hn-talmas fejlődést mutat ós bát. r\'an elmondhatjuk, hogy a vasárnapi hangverseny hibátlan, kifogástalan zenét adott. Beethoven nagy C.-dur zonpora-hangvefscnyeben dr. Baksa Cé-záné brillírozott. Nemcsak ttrcrli-nikáj:i, de muzikalitása i* min-denkit meglepett A zenekar megértőén illeszkedett bele dr. Baksa (^záné zenti elmélyülésébe, sehol sem tapasztattuk a H\'gkiw\'bb disszonanciát ^m..\' l\'gy a Li<uEt-, mint a Kacsóh dalszámokban Jva tikovit* Fe-nalack cs:ip- j renrné g>őnyórü hangjában
ft fujtatással Üsztiíani a palzc-k<, azonban nem bold<i^ultak
Ekkor Iranit-s Antal, aí ! sárnapi hang\\*rsc\'
fögépésze azt az utasitáiA
i, nogy másnap majdben-•tffcnpáv:,] mel-.-fn\'tsek fel a aJ*ckol. mert ugy talán sike>-ri íítávoliljiii a piszkot be\'ole. IKBup dél felé két munkás\' fakonyf József és VAzingor Jó ¦í hozzá m hittak ehhez a ¦Bikáboi Nitzingi\'r y lámpái ¦¦"*• egyenletesen in\'\'léptette Jpti»ckot, majd fehnent a pin-•S; ahol a jMtl;i<!k«t meí^i-kinyit .in í
\\ gyönyörködhettünk. Nemcsak ; hanganyaga, de hanpjának me-( les, bársonyos szírre Is ruessza felülmúlja "a legutóbb itt járt i budapesti művésznő éaekkultu-ráját. Háadásu1 a közönség zajos tapsára meg a Mignon áriái
I is el k«e#iett énekemie , _,,„.„______ _ __
¦ A zenekar, amit Ivankovittf | «nok»r játozik. \'Í»líoT>Úurad\'iA. 30 \' Fereno !ceaeisk<rl;ii igazbafó-kar- í Hirck, sporthirck. \'20.90 Hangod hir-! mester w^etett. igazán na-n-ot *&- \'20.40 A Háíi-**ryütT- ¦í-í
hanpisabb fortékig, mindent nK-jjérttK-n interpretáltak
A hangversenyt mc? ktí! ismetel ni ,
A M|ykanii«i Neazeti Bizattság
tiftaktri távirata a szlovákiai
magyarílMözések miatt
A Magyar Kommunista IIárt saerdai pártnapján, mint ^rról a Zala is beszámolt, a partnap résztvevői a vezetőség indítványára elhatározta, hogy táviratban fordul (ivöngyössy János külügyminisz te riK-z a S\'-lovákiai mag>\'arüldözés<."ii miatt Tegnap délután a nagykanizsai Nemzeti Bizottság tartott ülést Uackler János elnöklésével, anwlvta szintén szúbukerültek a f>éJ-I Szlovákiában lakó magyar ki-[ sebbségek üldözéséről szóló és ! az egész világot már bejárt hi- 3 1 rek. A Nemzeti Bizottság tag-; jai elhatárolták, hogj- Uviratí-i l:ig kérik (.yönsvössy János küJh\' : ügxTninisztert, h*»g\\- a legeréV Ívesebben tiltakozzon a magya-; ruk üldözése ellen .\'
i A ráfit ktdii idNn
\' BuAyt !. 6.90 ™urád>ó. 7 Hi-! ívk. l.m lim-r/j* ájtatoo féldn. | 8.15 Sior^koitat-\'. «oi». 10 Hink 12 I>6m hirxrur\'í\'X hjn±. VZ.1S So-mofíj\'Tirv OdOri & M^isientv í-»joe éncjóel. 1S.*1 VsEmoLri müick. 14 ; HinA. Vőnvkciwzt k^bm6n>-Bk. iö 1 Siöwítkezeti i«oi«iór*. 15.15 Rá-: dióiako^ \\f> líi-rk 16.10 Mntv^ nóták. \\~ Fárthir*íló. 17.30 A VAn-kor-Jcónm ftouknl. IS Hírek. W-ne-korwrt fafeíJién>tik. 18.30 A Rádió-
Kónledík kkrácaoDT unaBpa. Bár miitdnyá>ui raaggyftort axinvl aé-zünk az örömj e uép únneps »ló, át t»l4n senkinek asm olvan wtít é» fájdftkcunal telt % hüka, min* & h*dirokk»ntaknak, hadiönannknok fe hadiárvák, T^Umint a b*dwcnij-¦ott ehagoots aculóká. Ok mkA. mküa* ar« és btekMBŰ kdltelaág nálkíM BujtoM ¦ iagjobbu « két ^ bom, miért ta 6fat iiioti nxg % x ádl IwiI Iliim
íu gnidoodm _____^____
M. Twü é* Uki tájdalnuikaÉ iroi nem tehet, ast caak nmeéhA uirnl értéteini kail. rOk uok, akik teiaorsukmt sokuó oéiküi r^l4, | krisztusi mnc»rfftwl vooszcJjik nro-i morKÓ földi éfatűtat. EnyhitoAk a \' fájdalmukat és saánttuk fel köonjfn-I ket. KaráoaoQT ac öröm ""nw™ : Kérjük SacrkviizM tánwlahnát, j hogy tara magáéra «» aaeit. ctó, ¦ bog}- ¦ hadiflotxkMottakmk » Is-| eran e^r órómteliw piILanatuk. Hoav : e*t eiárWiúk, kérjük, foeadiák \' n*rt»l a HOS8/ áosbélv^sdjé ellátót* Kynjt&nel í» erre a Bn ijaMolráanml fiaie»irBÍt baitánmAtu-Wt és banánunkat, akik « kö«J-iöTŐboQ minden hixhaa mag fogmi yérmni Ugr páDabeü. múrt tartaá-Abi a^ákt kaötW
a^náoyokat küa nk. Bíriii gvűjt&ir él nélkül toioma ns i^
. H0SS,
kén ük •
NSZ Blo
!
kijövő piszok Siako-«er ujabb fiByvli»«to-•tkxluit le 1 ptacBm.
I sem "tudna mást mondani, inint-! hogy kifogástalan Jsszjátékkal 1 a Tegfinorruibb pianótol a teg-
nyvk. 23.10 Himkfe krúojkm maap-lul ás fmnciaui. 2S.90 BBC \'
FIGYELEM I
A Muskátli hanjufat-term»!)en
Kcrálka Vilma
Szomfcaton ti vaMrnap reja«< 5 é«i njity.
Ks<M*n d*Kitan \' 16 órakor P*RTNAPA Zata közgazdasága
MóntpŰt
lESrti* «lta:áiaoiut úttal vtttaléi
fTMWHhi M i*^t; Háiate !*«<•<
Sportrovat ¦."."..-, i.
Ab »ttl»mflb*n )éts*ó MAOffT Imponálé fölénnyé gyMHt, *x NTTE é« •* NTE id»fonb«i ftx*ov*d*tt
Urtaataan
hl6k
lUeté* é* tmatlá* «# /ff-rfit. W*un*f\'T«dó flutta •¦ osraila* Dtemttr M JC-*« I*<.>t«iímm«6 ti.ctto
Bt mfltyifík az értékttzafe
Mi ttltvMAlettókor nyitottak mag ¦ iHJatlniali a* értektóíjjdtit- A* ü*k»i forgatom öa-ponként íviuaaiJuMó *» Hméytoatíx bonyolódik le.
KkftuéntiBj ku^-.At Uanvott mngiiMt podás érteimében aaok a tSwAiai akik dlun bártuity
> indult, Ciő^* BünttV-. latogUhatjaT a UMlS.
A « bünb f
tí)í »lf i< Oaiemim&uo »»n * % jobbiak moadhsUi. A HAURJ bii- tcmn i^ösött ujrvui a SioAi BTC S\'wr., de ű NVTE DjéoU S »nuiTÜ«i\', »• NT Lovásziban (0:3 ftranybu) cet MniMihtl. A> i két mórk^xéfl uununktMi kösotjúk.
A SNrfM rétzébH i*b MOXT
¦egénlMMtt gytz«NMt aratttt ¦AORI-Sjaoitorarai BTC B 1(3:0)
íszményi futhaílidÓbon, sziota ki-ál lj *J ita
a. tot tflóctban a\'.a>n . •iűodij után Br4«iTd|aruli laíoca u^ehaikát ja^os nagyioaalu jalf-kai aaonÍAn ktf^ac lerontja gaj-k^ ki>no\\^>;niú tnonit.\'rirumtk A caaiaraor ta^jajt ezunai caok dicaéttti*! i
o*vi toljaittménv, arni . .
hoify Cs .li^tii n^f nia 10 kütnol;
két, epeakutt W
dwn*7* A »k
n joouik
IM6. HL A 33.13* uáff
Hirdetmény.
KAUKT u tesi idény utoUó roérfc5*t»ét » Siawotornvmi i TC <mp*tit»i. A MAOÍCT i fctoS
ea^yo »Ortz<S o
iteett pályáim: Korác»
z, Miliői — SsktA Ué
SÍNd C
k ae áfWlWKJK4 a ayiiráaamag eiótt t»Jú taoqcjoiittwái é» ax áncgyzÖ bixgtt-aigta- raophirték a p&uüg>tiiiiúaz-iérram, * koresk©dek<nüíryi minifl*-táriom, á Péosmtés*] Központ ét
* Ntxnaati bank kikftJdótleit.
A tozadstonnet két ráaue oat-Krttáfc: u egyikben *i artitézade,
• másik réa»t»ni*i értékiócade mü-ködik.
tttt
Takáca -- SacpMÍ,-N4vrdai, Lyk«, Kapornak).
iW\\er sipjeláre moLÍepűra téléok iramtaii fóti küsdeteaiüB magát mindkét csapat. Ai teisL percek tal-tozaies íaeíonrjáíáitáÍMtti ogjfonnin kiTOii r^»U a tároadiiDok^I mindkét dBamt. A at ugptM j
hegy &sxuber i\'-étZi ke&n Bel-\' fwumal, Ncmctaliúld&i, Uan^fti-oreL*gaa-, ijauiávai, Kionemzáfleal. LuúaburgKal, Nurv^iávaJl ás Bu]-
esr *.....-
¦• k»H JHimiiiii a
t játétoteactepetíst t, a a Inik-npaiiii é» a ftjdoiam ekel- A MAOKT kpm paaasjálc;-
kába itt-ott hiba csúszik bele: *fO~&-ióm csikorog *ípépe«et. Az eisó oo-OWÍ<>ra n^wi piit ér ol a MAUÜI:
csilipet. •zóisfi^Vot rnu*Mc », ekkor k iujuIi nerulúae, ami Mgj idórv TÍaM»*t\'Lett». S/ünjt utún a f«J- poszton j^azra te t >imk t i<ji. Kapornaki ai el*c fíl-
időbec tarthatst!&n to!l, ríharsu kv-futáeai ae úlnW-nv t-npli-tel hatottak a nfcérr Nanlai 11 U-.xiMri: «^W> játtfha üo!lcr»» RMRlepeláM kellett, i-yia orjsacnjen, da ¦ügtaéaoúl hass-aamo játszott: labdái T*l6oan aca-c>M. értek. A hidüjtó fiatak» fcm-dÜkkA m idóe jilöíoú érett tödi-súral i* momiuiu k.">rültckiiitée^ mi pótolta. . •
HÍREK
— OnrMi hir
i>r. Hétffv Zoilán tni^ógváíu saakonue, MA\'>KT f6orrt» nüiüc-lését Caaruerv-ut b. u. alatt kaadte. Kootjél MAOHT b^ déJJía 8—n óráig. loag oeluWi 3-5 Zráig.
kelt 23 7001^46. M. R. •**•¦ tm-
úclatével ¦
rostén bíráskodást
¦ 00OO/19U M t, tüOd«& M. E . 1J&-1M6. M. t, Ö33O.1*4».M-E ta i »»-l»4ft. M. E. szamu nadeletokkn mwjt* bualettckcn fcJAT mimá a l
tertktfec
voa^fciic
6. M. LL v
ijntt * 9. 1 M> d *düt
8J00 1946. M. t uáaw tmátítí 9. 1 M> bekodét itt oö. • tantoag wad <MW Kirótta atnfi basteiitrt, további
a Mttarakatctet. dkkek tafwWj bííW nU bvitcMva a Mt(V19». M. E. ula» readclet ]. J, (2) bekezdese «U eX «h-Ullii*.
/ A rtgtOtíMskodás ktttíjcú 4 HncatJe*-mtay klcítldcit es a teitoefcea it* • réaccMkíc (SRk. 69. fr) w.
A fentebb In bÜadelekBtajek dt****** ¦étfil i»iDde»kJ órmkol)**. mert a r-i~L" btiotétC MráOodis alá unos\' ucmtíy. aU a kUünfeits « _
teniktka Uycn büncMkkstnyt W«*l «-fOajtOablfiskád\'i alá caík ^a ^mi^i bV^
NagybudzM, 1946. évi december M 1 napján 16T
rúl és sokáig a kapu dótt
Ai ipartánn mioiMter szombati iÉWMl 6r%fat^beo minden feree-tedft él ip*ro«, aki & ra»-. fém- ^ gjtnmt m textil- és Mripw áruit lóMtterf • Íog?WE«toiU: ad el, kü-M«e november i6-iii Amit kryaékbe tcfrtsú. A jcCTaébetrBodB^im ** Aztw- ée Arhirateinolt, ridéfaun » koKlLítáHi fetoiQ«iártRnok keil bo~ ujiijteoi, ft m<«wdpék!án\\-t pcdi(f m«g kctl 6rititi.
A ttenzeti Bank #nyh!tette htbtt Uí
üMlk toiajAnkrtt raJu^k b keUett ina-Mtu»k& JMÚfóÜdnóvBial, »o»ivbeo
• *>•«»? uaJc a oerákst Ul i»-J ui iwoci december iníu
a hátéba juttatja. 1:0. A gól után
tovább oatromoJ a MAOKT «s bárooi <
jitc myüra yj*fab\'Cólhüi jul: a vií- ;
láatK>om Kaponukj óriaii lundü- •
k-tu-i icr ki & t<6d6k szuroHaii záró \'
p uriijótól, pikuiállbabktlanul kapura [
lüu. u a kifutó kapus moUett batal- i
m« 16«éat küki a balaarokba. 2:0. 1 Kilünő caatartoijettJUaéDv. A MA-UKT icrttbbn is támadásban nua/ad
biii. A 24. percben megazületiK a : batai csapat \' >¦•¦¦-¦
lel áttóri az\'SBTC »«ialnii_____,
a bálv&fak hiába újdúsit, Sz&posi az : alapvonalról átirol a liaiokiilra b a < pnmpán ütecuuen érkező Kaporoaki \' a balsavokba fejelt a labdát. 3:0. { ------- támadáe, mintasaerübafe- !
anvAfn és erkölcsi siker éráeL<út-n Ti*rif*it. niQnküjfi>-uL tí kft r &do«7iüj] %~4-TmT olóao^teitiB. KüKiac* k^jeiutiot iJteti a Laj»dh*UUÍ*ii é* 4Idoxaik<\'*z báiiaaBzonyok t* hácikiaaaunnyok ^átdajáfc, akik a TaJúban pampát büftft öawarttwlr tx imxéidMk telkes nmnkáúikai u. KülCo ki kell enaBÍ&únk Barb»u-ítö Lmjoboí odaadó és fámdhatatUn Taunkáját miot a büfíé uparaoctinak^-áÉt. Jr\'clülfueté-ask: Atieland Ferenc 20, Ssúte János lu, Aiignr Mihály o, Dombai Jáno» S, Varca Józwf poi^artiwtBr
5, Arbaribi János lu, üozoán Kmó
6, Scfakeas Láutó 20, Ovanuu. üvőigy 50, Nótueth János <, / \' Kkrtdv 10, Ucocxe Jen6 Ö, í Fítrane 20, Múrdt Ifit* án 6, d r. Boda KátoJy lb, BarboritB Lajoe
*A l>unánttili Ssesagyir
; Hirdetmény.
< MitKauon )«M trtttr ailiietett ifjak, akik u 1940 éri fetnoar ho 5 « Ö-4C. nU núnt sKepiaasber be 12-fi, o*»öci W 23 te És aana.b*-! hö 12 «i raefunc* Mtaxavoo MOí jelentek ncc tekintő oíJ-
1 kflt axr>. hofy fcaUawt saeigAiatot irijen teflek-c r«cr **»¦ fMuorous vtfeU IM*
! dccawter Iw 4*n i«l t í *-----------
(Ady Ettd.\'o u. 8) itíw^nel meg
áak,
azonbeui oMvtorpan a\'m erÓ oótk&ü tamadóMr.
SO á tj
¦ lM|ÜH kW«
Siűnet után «ct)esen a —" toaéfae a játék iránvitasát éa " t clmenv«aarűen asép ak-- ¦-\'- ^me*6n^
fwiott kAláceot ím díjtalan lím Btiodl JAaaef díjtalan
&t Mhi
EUt doűi tm*? Fontaara
nUalOiMi Hu NAMX
ion Vtíly. teuraaei! KnUrxca 3
A »fr*r Oj_,___
•áM, mot «,jí1jí nlí
—h«» léwtoti éfette, sbibIj____
4 Ui ridék h»i« és nszont ^ i&úkállitet
«» írtnn^ Kient&iúk»iállittet k»jtoU Wxro. A dijtéu-k* u eddi-
20—30 laLaxUkot méniiUtt «& &• t^y l íetUie az
N«gjk»iiu«ar« Bodwntrfí 100 J^I a rffttlrt<tfi dií
1 Eoriot. Ksbd őa&KsbaQ beov-totik a BndausteKi való ki-iiM «• a NagTkaniasáríl nló Nniiüitáti dija u. A marat raí4-•ióbim ktAöljok: Zaaa^enueg 22.70, ftpokK 2O.tKJ íorini rattnnáavao-*jnti ¦Hilhfri dijak
A Magyar Kommunista Párt
n»gykar.iiiai iicrfcicle
•zárdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT tart
ra valfttakl a Vattút4g
, a c^aláreor széteeÚ jAtó- , ucedméayDként. Jy iramú, j n^;ÍK érdekotí, heJ\'.enkfnt rqű- : Hzcn maga* axiavaoaJü D^-rkónjst \' hatott a két 1. oaztályu csapat j bajnoki lalHlkoráfia A MAOi\'.T íét- : afigteientá megérdatn»ltu a gvóxel- -tast, fa* a gólaráDvt egy kicsit tul-ttk » anjok. AjTBBTC end~ HMóxét a támadótor kórüi- éa a caatána: üasi-niOnyTl DáojáfaatQ létiuk-A íiÖKT núldui uué
Folyó hó 3-tm, kodden 15 árától kb. 16 uráig a <.\'som3pry-uti raauti \'-1\'1\' eewikra «s6 részen a gás--- iiiaetel. MAOKT-uze-
^SS ,L^LtssíLh^
Bf6,L A lédefam jól alh a ii>io. a cwUnoniak ónaadetoSHl Idjütt aziato auncbQ lépóa* A tedemAatx jobboldala a núűf ifcjén im«B aán-
llboti nJvan Qti €M P**^ rált UBCW
bjbáTá. Ktfy^ii^űff Kjovác&iiak alis akadt ri\'ajhiiimli\'tn MihaWi »* Milfei nwwliiiliaWIai^ játeaott, és Dé-
H4jj» íoijei caiuíMCn m-betotlaa.
- A n«#far*tag «zt> *fttti ttrgytfúti A aagykaniztta t^pbiiúaag. dr. Bitffy Andor tanácsa *zombati tár-" " " Mocaek Nándor poiini
™—— [jsirtbaji tagként tervkiniy "^K"**"* fcjlett ki, teUoaab^tit;. -Bdor Jánow pütrétei lak<»t Bzuitéu finirrMintnttfilr, aiert iktscn Ijttá* bj-¦onyitottnak, hogy IMi ér ofeaíái feljCÍor-tettL\' niina a rQriIa»uknál Vi-
¦zflfta OnsoSoaut « Rztpeincái ckctafcer i-«o afjpo«:öttfc " \'
aiJfc«»»- tetarsx é
Kist maa aonnasi ákiíi
ZALA átmentik** (wftötai
- Véeaw Vü- üdvében búoqyi- íui l oébd
a _r fliijMitartpi K. T. fomd*f**«Ji MÍgr«.*n taci: Zala* KéknV278.
&*••. d«o*mb»r 4. szerda
Ara *O fillér.
ZALA
R/cs István ig±Lságözjmini*ztcr éa Antim netnzetgyű/ésJ képviamtS Ma reffcJ Prágába martak, bfy réaatf-vegyeack m danát államok Szoc/átdemok-rmta pártjainak Budapesten tartandó érte-kez/ete, eJŐkéazJtíi mcLbesz4Jése/n.
Amerika Indítványára Franco kormányát kizárják az Egyesült Nemzetek minden szervezetéből
ByriVM ét B*vír Klltf]r(*l«ifzt*r*k N«w Yorkban aláirtait *i ango^-sm erikái •%y*xmtop ¦ két
cöu 9«iá***|\' i|jM|MhH«n. A e>egé< Lapod** teljes szövetet m aduién ie*iik káné, Az ény aláirésantí jeten voltak Rofeerta*f! ¦• CHy l4boriK>k«t ¦ brii, IHetre imtrttn evezet s«4yatt»t petnekii Ugy iné1;**, h«ty • ictt hofatajr tagnap »«*¦ v*g«« l>*)eeay«z**ét ax egyezmény stairasé-ftoz. A eoiíiiki) iu**aiiék ezerlnt Anglia •> ez E«y«s*it A.lemok e«jy»i»t6sn ««2i)ak *«| ¦ 2S0 mHHé font-éterin* hére-m évi ne|széUé*i költséget Ezutén remélik, hoéy a két ***• efti#a"ja tartani Anmegát.
A ka.éf)rmln«zteri tanaca tegaap e«ií siésé* me>}e«v*a*tt abban, a««y OéVH°f«*f és JugoexlávU ég**«kém 37 és fél miHié fen* kártérítést kapjoa Outxortxagtól é« Btüfftnétéi. Hofly • |t}vatetei. ti*é~ té*#ket Butgérii ét Otasxorsxas, míiyen irinvtíaa vállalj*, arról kéa*bb döntenek.
Hm*€jm vita mtém mugdibm+dimJt ftvan, hogy tgyriUm orax4j m éh*zk*taa* lUnyt
abbét, ha urai ratifikál *gy b*k*\'t*rw44é#-
Bfrnmt ragaszkodott ahbez, hogy az atosz bék»«z»rx6da»ban .,\'tioeJtsAk, aaiaxarínt Anglia és a**|MU>4.at tarthat V«nezM QiuHébaa, m JubomU«m v*l*Mie>y «on«^ox>abM nea ir^a aU a béfcttx és "ért ősapátokat tart axvn a térteim.
* »«/M|}>fi«M, ímuTT « «Jom kék—ttrtiéémbfm vigyék tméomámml Olmaz •ruág ét Ausztria kéxétt i41r*ÍM kétmriln BwgéHmmméárt m détttw%H nemi kikb^
Mokrtov törés*í ellerMreietei ellenére abba Is baieegy«s«tt, b«gy Btn^érla damitiiarizslja a fiöréf-bstfér ba\'.trt, és hoty szar tvatarrenel «ti oit\'las maradjon. A lltOffmtfMmzterek a tefnap emli értek*xl«-sm néf « kov«tk«zd demé«eket Ka«Uk : 1. A Roméntlban és M«gr«r*rul«M elhaléJ«M« zsidók orököe •éikti auradt vagyvnat adjék ki a h»iji jdtekonysafi aservsknek. 2. W^den v*tt osatlosAllaauuk mefsnQ*4ík, b»«Sr krs notonor>e4ó toi-nKi tartson farm 3 Otasurscéfl tetsMIhjs AtbénUt az olau békesa^^ödés •Wrsaari, ha Atbaria ^j- htiároz. A k»Qtym;ni*zter*t ma oeia ismét ft*axelin«k.
Az EflyasOh Nentxetsk pouukai biz»t\\aégaba tagnap
Commtíy amtrtkmi mtmwálm mdttvényztm, hotfy m Frmnc* kormányt tériek ki ex EgynMít N*n*fk wúnémn u«rv*x#f*Mi
Franoo fasiszta kormánya n«m kéfmaetbett a spaayel népet. A spanyol eépwek magénak keif o*y*fi kornanyt alakítani. am»ij oasoosatMtó «i Egyeslit N»mzete)r Szenresetsbe. Az amerikai javaslatot annak a ItfQyei indítványnak a vitaji során tették, amaty diplomáciai szakítást k&vvtel Francovi\'. A fehérorosz ükflWM eemcsak • dip!»m*ctai haivea a k«rs«k»»*lmi kap«a«tat*K *efl«8nle*e»ét Is java****.
let tA>iratbiui kózöíW Trumatt zilia és V>nezat}a szintén bizosl-L-lsÖkkcl é& az amerikai küK ug> miniazteml. melv szeri i-t e:-1 fogadtAk La Ouardia ja\\ .ijalál,-hugy az LNRRA m*f,%zúnU-tímer útin ujabb segdys^TvcM*et 1*-ilk \'
r 13-an ftjezMnsk bt I «éwyértt tirfyaJe-Krt
\\eu>yorí\\ december J Az hgjtrsült Nenizctok köz-•yfiiésá az eddigi tervto. c!t Tökig 2 nappal ií6>tibb, Jeccin-ber 13-au lejezik be. Aí irtö1 nu-jtt. anien nviben
kénl L*.ár hii rum szúr ls A bizottságok elnököt Mták. liog;. a liuzzijuk u
k- tt a határuzati erjesnek a
j szcü!
ikrembe r 3 Ly tabomuk. aki
már tüiArskoíott a gö- \' - ¦ ÍÖpar
stálja
i
A léngyeMc twieaek vtaazt hazájukká Varsó, december 2 \\ it.ngyel miniszterelnök nap rádlófeihivást inté***t külíöldöa éiö taogpefafchgz Mhivüi ok** térjenek hazájukba és vegyenek részt axr ország ujjáéjjjtésobt-n. Könny** biztost! attfknak a lep-\' akik december \'-i\\-ig k\'hazéjukba
_ .¦ valaszl|ak aw« az aj francia mints7ters4ii4k*t
Púriz*, december ¦$ A francú iK^nzetg>"ülé?i ma délután összeül, hug>
nieuekűlt tAb<mjkl>;i a kivándor\' Iái nM0Uervezús4rr. ip lud-jék, hogy vittütáoi kórúkixM sziiitén érdeklődnek • háronr ország ter\\«i iránt Ha süterúf m^gszerv^cni a kivAjuloríáA, r^-* inél^tőkg 2- 3 év amin ncntf Ipsz EurópibuJi tijyan nemxK-közi üi\'rv. nineK- U-nogatja t tjvfcKlorlük: l
¦l|t»T«t«k
rtMk tá
TlM
Hozsonvban a Tiao-téle bün-per Urg>*alátiáiuik Cla6 napia1 Kljes nyugatomlxu «tH «1. » hatóságok méíá. ¦n.txnék «zoJ
ksit ié
L»g»t|abb táviratok
g
t\'éter és v>mo^i lmic gyúicsi képviaeiülrnaiT gyur dtroiokrácú i liilHlilála) küriü szerzett U:miga&ló érd*. iaúk eliamrrcséúi a Maqymr Szabadság-rvnd ezüst fokozat lát adományozta.
Konnág^vreodelet j y
arról, huL> az állaiukioactár tf
¦ vármegyék! vaxusok és kozssw
: gck álul az 1946 augusztus ai4
\' srje előtti időben küzszállilá^rrf
( vonatkozóan kötött szengdé*
aJupjáu (ennáliő bárukcly juay
viszonyt rendki\\*úli felinoadáa^
, saj meajtzúnktnati Ezt a W-
; mundásT ]og»t 30 napon belüli
l^nct gyakorolni
A hivatalok lap keddi azáiuá^ baa korménvrendeévt jeknt foog,-hog>- az államkincstár « épfr. ktek javítására a haztulajdo-/ nosok részére a "¦\'—iifrrtf Közpoat kórntitésévcl a Báboi ru ákal előidézett holyret kővet-keztébeo mesjs«rult tetoz« bdyreéllitasára a helyreállKáaj kúltsédek 100 százaléka ertj**; a lakóház eg>íb réueiaek bV(y-retilitáiJ kóltséaainek 60 alá-zaléica erejéig 6 --«rnV""- k»-{ nusta kölciónt foljos*.
dr. Oofci Ikwó •», BaW Uulú kunt A UsUdsi cjmü lat 6t tájékbIUil
hí meaieteot ac áiUm ás x-teM nndjet rajélj^o*!
A foldmform rtv^*ajt«i« aorii. a* «raa« ozámo* iliaítíbea aent kiTánatoc jukjüaégA mutatkoztak. \\
: a késate\' fükUcterUtnaotlBá-lioaal Moasatttákás másotet Utek tokbarjikm Cnil li uj 1 iiilüsia*
r -g kV
^ A brttf
Lulügvminisztérium im\'^cifulja kl az AtJiúiilx>l szinnaióhi- ;i^,vIjrit»Jiriia haj-laiTdÓ r«g> vtnrkkel elütni az •jonuun fí-lálSlott I ti fíOrójí «Íodc zászlaját Arról :nég nioo, JöhIÉs, ítúld-<\' reto-rcrs ajóröft h;idsere»i kid)4k. ei ^a ta marad Bevin **-* ui tafH* sIWTBZti tz UIIRBA «*
ff december \'2 Az UNKKA amerikai vwdtw 4gt közélte l^4J
las*Ui j g
elnökéi A holnapi franciae zelgyülés az uj fmneia mtoiaz-terel nóköt fuftja me^-*laszbsTii. A wni2«tff>ülér. elnöki ti&zUé-pén- eddig csupán egy jelölt" van. Vinecnz Oriol, a üzooai-demokrata párt vezére A kom-munistAkirak at-m íüberűtt az a láfcérletük, bogy csak azzal a MUteUd tánogatják Oriol j*-Lúlcséfét ba a oociaiúUk is áták Ton«z inite*
biitonsáf: ír<lt\'két>«n hoztak. A\' kozépife\'lcket f<-*g>->x\'res penóV őrség Ar-t é* n wl szomszli)os házakat Ai igazságügyi
_________bistoshása
nB sMtkn laló Madsl. ! Kiror. töl*»(m>lfcSiTi i Qjrataa biraWbaiapéas után n-<Ms*M akttaa a kM^Tta<lia*n*M mak.-.l>iian» sssfiije.
«»wtla<* .
út ee kanoudj^, ho reform során\' ttíánTbovnct ingatlanok !l«i éi lé 29én teá)l6
december 3 K béren az argentínai kor-máuv képvMetéa ván?M indulnak! Európa Wé, hogy nieifériiene, elokészülelBktt tegyenek I niil-
27 nagy anjmfan ««%«ü-- lió nirópai btfogadá^m. Bra- i sít
rül, amivel csak
kűlon «igcüél.v«%el lathrt
ni A pélyawtvarT*fcon
/ik az utasokat és u Poz&uny : kórtti iirszámttukun át>iz<f)á^ : ják az ratiSkat ta jármüvrlaaL/ ! anelyek a város Mi\' kózrkid-r
nrt 1 jek a rendaaMlyok nv*
^á^ azzal »a Iiir*xz1<Ws*eI «ny ; nak ó&lzetuajusBfaen. hotív Tui> i volt Liilu»Oki«i lm U li uagy \\ számban Pozsonyba
twk -fc ott túntetinklKl
lyon«k mrs az tf/M
!ol«i éri nowmliér O-én ¦\' ¦ i MitokáUspotát aem astn-s« BkíI salvo. bSnKU
l-l,...
jtst a« nrvik
leit ma, hosy Joauf •* w ki
l
koranoo a i
b\'(iat, aki I
a il
-rf fisQijniii ii7v" -lisii
sbI mjtstts, taüálh» ko « rik kbb(
tan>
^Vl-^^^Hora^ ját Qpwcálys. kthtitgi* kú«O«t uh«IttzNistnesfiMiteii
K«l Aiírt\'d táJ>has.ne-*emek émz«tien fáradozását, amiért a Kozgonyi-utcui iskola négy cs> Hij.Lélyhajat ingyen eUé*-á*otfc_-.
Mindtmki olvasta a Zalában, hagy a szervezett munkások gyámságot váüjlfcjk két iskola. &I6U és igéretel Mtdc a két ts-ko:a igazgatójának, hogy inin-fent elkövetnek, hogy a két pro tctáriskolában szüksége* j»-*9Láú munkálatok clvégezfaessc-
Kérő szóval fordultunk Nagy-
¦fcmizsa négy kályhása*-terébe, négy caerépkájyha ósszeáJ-fitáxa. végett. Három mester ihxii mutatott ha jLand óságot úrra, hogy s*f&taen a protetángnnue-kttk iskoláján. Megkeméiiyitttléii szitukét a kérő szava ic elhang-aÉsakor.
Fest Alfréd káJyhá*.ne*rr, aki maga is proletér. Mfy*/ú azt hogy iskoláink mennyire mostoha körűimén vek között Tannak és ü váltatta.
Vállalt), annak dacára, hogy maga is mostoha körülmények között tud dolgozni és dolgoz-Mtni. 1011 forint készpénz ki-. tfdás volt rá. OTI és közadók-k::í együtt Ha senki sem, de mi szervezett dolgozók túrijuk, hogy mit K\'terrt egy Uwn ösz-•ztrg áftty kisembertől Kisember " Itt ineg kel) állnunk. Fesl Alfréd nőni kisember! O na-gyobbt mint azok a busástoere-.\' srtü egyének, akik a felszabadulás óta vagyonokat és autókat izereztek. ílol vannak erefc* Miirt nem láttuk e*kt< az embereket segjtsénért- sietni a proletár iskoláknak * Miéit * .Vért, mt-rt azzal vannak eHoglaira. iit\'gy többet ha rársol hassanak saját céljaikra. Hol vannak rf kollektív szerződésből kiugratott urak * Miért m-m l;»k>nga- tűik ¦> Miért " Mert az a -cse ktftyt 1500 és 3200 forint tr*** «z \'ő j szerény me>é! hetesük re. Htíák az kedvező állapot, u«- kor a dolgozóink nagy része átlag 150- 300 forintot keresnek bavonta A közalkal.iiazoltaink-ró! nem is beszélve, aku ugv-tzólván éhezve végzik posztjaikon felelősségteljes mutikéju->
A Szakmaközi Bizottság a nagy nyilvánossághoz forduM ezelőtt qgy hónappal a >Djd-jrgfi gyermekek cimü <ikfce| Mi tcir-Cnt " Nem jött a BányászSzak-s/ervezeten Invül — ha szabad. magam\' igy kifoje-\'rara — városunk júlkcre&j és mindenek felett be-rsülel(1s vagyonos osztályától egy Árva fitving sem > De beszélgessen csak az ember bármelyikkel, mind ősrégi cío-öális felfogású és az apukája Tagy kováeslígény, va;*y tejj-aiábbis főldmiiws volt Irt-3 nagy demokraták, de csak *\'-a-»akban Addig, mi;; bcs/élni keli, minden jó Mikor áldozni keltene időt, fáradság** és pénzt. altkor a demokraták nincsenek ¦ehol sem. Akkor az érző szivis. Igán proktárember állja a sarat és áldoz időt, fáradságot <-s pénzt
Köszönjük Fest elvtárs \'
Ctcpregi m ti/kpr.
K*<fd«n délután ¦ SS órakor PÁRTNAP
a SuettldMiokrtta Párt b*Msá»éfcM
BSiíí-: Uhlér Karoly, a S3M orstigw Tecettecttoet Ujj a
Méhány fontos tudnivaló a buzafőldaióról
»as«S^üt
A oondolludó ember d6tt non lebst Eftaíeaa «t, bcer u illl trtá h Ml
i to^Ltik attfúje*Lf kötelességüket.
; A stabilizáció sifcem vagy stf
í «É»íe asután azon nrogsiik,
; iUam bevételei métmriboQ
( kiadásait. Hm ttgyaaw a kw
I • bevétel nem, vajry csak
> fedést, vgv at állam iámét
I km lenne a hani»gjbiteibex
¦ a leosu vagy gyorsabb ütemű eioL
bogy a hátralékos adózok — é as ebhez tixódú eVmmdii állami — a k*;ki >c."iebbj napok-itából rpn wi hátmleko*
__„_.__._ éf craei u<y a kiocslart,
mini mjéX magát m^gt-tmAii ^d ani^oA airvadfi waKtaaegtoi- A bdhi-íiic-tóJc elWn azocbao,* már csak a tAbbi, kd*»faa«éaéi pootoaan tBh»-aitó adózó érdriúbaa *, \'
nftbiliáeió te«foa«0 I pillém a buxafök&Uc elte \' ¦ttói, hog>- & kóseUátw bixtoertáfti-isk ¦ mn adúnom elaóaorban mx t *l»;ií». A köxOaaég, a demokmtiku* ¦ áJÍunt0nindnkedLC de MJát J6Í M-; foeott étáe*> tüksx a bfinöwn *ót adteó, aki bustTöldadó fortééi »U0é«éQBk non len ekgat péosogTnúiÚBEtéríiuii tóbb ii- ben ujaáUual volt tónytetea mag-iiW-nUiu, hogy Z*l» T«rmegy« fe- eredraénye ac oi»iág többi iébe> Tiswnvitmagyiktta Jog- tiwi íjjbi (r*«igB ersdiuiViy • ^utóbbi üL*ut- un is alig járult
A pénxüCTgaagHátag — n Upott feluóob utasitaftnak mocfetelíon — • ke»nijom»tékoeoböan é* icgfcotno-;«MBn f^ünestaü » bunföld- adó ierwráMt etburyaeoJó adóxótut, Itopr aa eióirt buzafoiudó uérró-gá^j auűdwi kürulménvok koxútt, ueo&j, rákoaatéfl nélkül be Imi hajtnv. Ez slkalocnmal utolján fi- cyelnwttoti a háXnléko* máoxtíkaí, ?ogy tartozácnkat moat már bals- déktaianut ét aaoonai roodeuék. A htítmiétoto* elien a le^uélesobb körű Któfaehtiiú cd ran reode4m Kitűnne HtoJ, bc«7 a leroráat oimulautö adóeák ug? a kíooílitás, enni a stabilizáció Baorréi Milvosan iBBaótTe«BBt*, «ajál érdeke feltén n »öt aíonban akkor, amikor az t*e- déktssaép id5hcn nió boloetéa tw- to*t merr&n« &wmi idópontot, ami-tor a? illám kéovtolea hiá
fl a i&uteg a UfEni
(rorubb behajtási eljárási megiadi-t»i. aminek kfrretftMtmenye.t tdias et{ÚBZi\'\'tx>n a hstraK«os adózónak atoll majd rimüua.
Zt 1844 december S.
/>r. í?i>fnr ». *. pú. tilkár
ttanstdye
v«n akisip«roG é-> kuke társad alomnak. anrr>ly«l aéoek közösen me^vitiAni és \\*áUs2t kapni rájuk Hzek • fon tos és mindenkit érdeklő kérté-•rk kerülnek szóba ck-evmber hé 5-én. csütorfikön este fél 6 órai kezdette! azon a kiupam * és kisicere->kedó g>\'últlsm. a;ne-lyet a Magyar Kommunista I*árt nag>\'kaiú/sai szerveset" mmIíz a páft*»er>\'ez«< Ady Kntfrv-Oltt székházában Krre az alkalomig NJteá érkezik & párt De K-thivásárH Já^aE dapest 5Téke-sröváros tórvénvhat>sági lázoRsáiiinak tagja, aki érdelK^ előadást tsrt a gvúlésrn
-,A tcWpar ét kiskereskedr-lem helyzet-- a éJiii &
;-
maorüii. A Tik^ebajtó atermaet eijá~
: rae&nak kólMéeii ugyanis egyreait
: indokoiatlan lulktaáMt hárít ai ái- i
tamhJJEtaru^ ö>rt^inc, jpÍArészt pedig \'
a réuiehajkáftsal járu ic^ltsógoket na-
<vo2>b léezben a hátca^ko* " "
nió rímutatáe után a pénzügy\'Í2azgat»ág & búzaföld-dól hátruékban terő adózókat az k tiA
1. Minél kóeAbb reodezi ralaki \' tartozását, annái t6bb feaz & félsia-nutott kósedeimi kamat. ^~
2. A brNtjiáa alkalmára! — »6t mtn(iaaR\')Íraorf aháa\\\'aaor a behaj- ! tási 06pbwt múköd&b* kénrtekn képai — as adözó terhéro a batralé-kcw mennyiaes útin $ asaxalék, il- ; btre 12 ssázalók adóbehajtási illa- ¦ tób.i keil feluámiteni ás behajtani, i
S. Onioaza ellen vetkezik az \\
adózó akkor n, bi *&pvhajtá« \' olói tcnoén^it elrejteni igrok»iüi azért, hogy — tDrménv hi&nvában
— tartozüoát pénzben fizothBwse \'
meff. Ami? u^yaaw a földadó fejé- [
heu baasolgáíiatoU antaéoy 9j1k« \'•
wéaxébeii baszamit a nEdálkodó bs- :
szoLgailatáai köteteoDttadgének taJjs- !
sttéaebe H, addi^ a pé&ipen anue- 1
vtt bomfökladáo felúJ tel^e ogé- ! saében í eanmand as adózó beexól-
gáltatáei kotalMetlBÍgB. Bőnek el- |
oiuJasxtáfla podig bűnvádi felMen- i
téMBi éB rend6rhatáaigi vtjárafl kó- \\
4. A mégiadoft végmfaaitási eijá- :
rác aorán minden Wpyw aoőaó kt~>to~ i
ke cUzáraoíni 1946.! éri tpnnéeéwL i
Acitt-iuiyihcn bomföldadó tartozás áll j
írni és tprménveivBl el&zámolni i*ai <
tud, u^r a tx<baft6 leorvBkztfk kóto- :
a kanizsai társadalomnak1 olyan tömegeit nvugatta ine^ vasárnap este, amine mag.Y u1 rendezőség sem számíttat. A fx-utrál mindem t ípalatnyi helye n^gtelt í-s najivon y^kan voltak kénytelenek viss^afor^ dúlni, meri több vendégel kép-tflenség vott elhelvrzni ;: helvi-ségekben. (>tt volt" a ^-árt* Ur-sadalmának fnitKh\'n rendű és raaífu képviselője ;i kétkéri dol-í gőzöktől ji pártok, szakszt\'rve-seíek, város, politikni élet, ér-1 dekképviseletfk. egj*siiletei slb. képrisflűi. Az* e-téiyemncg\' jelent az orosz ^rositafanrNűuk" és kisén\'te i-. Valóhan a társadalmi dvmokrárin Jc^nemt\'s^bb1 tzeHeine jtHem\'-tte vzt az es\' tél>-t, amely raegmul;iUa, hoflV a délzalai hütárvidék fővárosi-1 ban, NafO\'kanízsán eiei-cn erö-\' ként éj és h;»t ;i inajtvar-jujjo^ szláv barátság etzméje é- az a vágj", hogy a Magyar-Jugoszláv Társaságon kere>7tfil kialakuljon minél előbh n két baráti szomszédnép között a ¦-zí\'lietBa és gazdasági kaprsolut Amikor* a zsúfoltság már ki-<sc fclenge^ dett, a hangulat js e^vre irnv\'I-kedett és hajnali 1 órakor* is csak a záróra vetett annak" véget A MagvaNJugovIiv Társaság -*ls& kanizsai nyilvanoü bemutat<o?á<:a a fuhsur^llsá^ gal jártV, o]kerúlhet-.tk:n elbel^is\' zesi Bökkenőket iie;n szabad zokon venni t r&yes süítrü volt ami után a város cjíés^. társadalma őszinte és meleg érdeklő-\' déssel várja a Társaság szerve\' résében rejlő flrmdoJat inakor1 lati kiteljesedését
A rá*!* szirtfsi adtára \' Budape*\' 1. 6.30 Falurádió. 7 Hitt*. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Kítnnvü dallamok. 10 Hin-k. 12 D61i hV rmnfc*z*\'\\ liirrk. 1-2.15 "BBC !en>Baek. 12.45 Kétzonfiom^ tuaejamóta műsor. 13.90 A KauLottrún-kóruB óm-knl. 14 Hink. Vönnkcnmt kr.iie-ményr-k. 14.3Ü A Melódia szaltm-oqyüttw iáuzik. U.15 RidióMkola. l€ Hirek. 16.10 A Pinocchio-eg>üt-tw jábizik. 17 Székely Arnold zongorázik. 1.- Hirrk 16.05 B»uéJ»-tí» Major Akoaaai. 19 EIAadáa L&-tö* JóxaefróL 19.40 Han|,ioe hindu Hinak, sporttntek. 3U.2ÍJ A <%ékrm-rftrsroei Zenekar han^rnnenye. 21, ór» 50-kor Hirek én krónika oroaiol 22 Hír*. &90 &B6rakD«tató at Rw Z>36 V6to kók
A gyűlésre ^lértállacrtt ; való tekintet néikúi\'e-oitoa i>. szeretett^*! meghív és vár minden ; kisiparost ís lriskereikedöí a ; Yeaelőttg.
AZila postájából:
Tiszteli Főszerkesztő Ur! Már több alkalommá! oivs*-, tam a lapokban, hogy a dol-i gozo munkások müven fonna-i bai> kapnak karácsonyi vegélyt\' < A Zala is My^ egészében Ttózli azt a rendtietet, amely :irrúl intézkedik, hogy mennyi karácsonyi segélyben részesüljenek a dolgozók.
! Ln rsak azt Szeretném Fft ; szerbesziö L\'rtöl megkéi-demi j vájjon történt-f jnté^kTtléj» JrTíK 1 vonatko/úlag is. hogy a hnatzu \\ hón^i>ok öt:t munka néikül itrrS \' munkások is rt«resüln«\'k-r v(,la \' ! mil)-en segélyben ? (londoskod-nak-t" arroí, hog>\' tegyen nekik\' karácsonyra egy darab kénye-I rük és gyerim-kak lej alább a j szeretet ünnepén jóllakiu«\'»
.Noi \\iUiom azt. bx}c>* müi\' \\ den dolguzó megérdemli ezt a ; segélyt, amiben karácsony un-.\'
népén részt-siük munkája után, i amit egész éven ál pontoaan ésf ; kótclességtudúan telje-.itett, de* i ug>anakkor ne ^eledke\'.z«nek ef
azokról a munkanélKülfíitr\'Öi.
akik saját hibájukon kívül nai-, nak jelenleg kenyér nélku\'- és
most is szenvedő alanyai az or~ : szag stabilizációs erÖfcszitéaa I nek
i Arra kérem FÖsnetkxmAÖ\' . Urat, hivia fel lapjában az* ille-í tékesek figyelmét arra, hogv\' \' a dolgozókon kívül nagyon sok • munkanélküli is van ebben az i országban, akik valanwnnvKH ; szívesen dolgoznának, azutibajn ; hónapok óta mindössze csak : úéretet kaptak, de nem munkál ! Kérem Főszerkesztő l\'rat stí-i veskedjék soraimat lapjában !•<\' ; kózolm. iljuem -és rrxoékaca, [ hogy az illetékcssk intézkedni
fognak ebben az irányban, morf
meg nem késő- Karéraönyi^ rrtétf
lehel sogUoni, ca:ik Bgy\' kis jó-! akaral kell hozzá.
k»aécüÉ ca«n Icönámányt (y |
a pénzüpTminisrtériumhpi jetentBoi, i DiaaréBit a hünrád: feljcleoláM az j ületfikm faslTsa umktImuiÍ á> modor-fa»«ÓBági kdebBk^* kérni. Mind-
tnényfk. 22.45 Cnckharuriomnv da FalU mü*eiMi. 23.10 HinA á> \\*6-nika aOjíoiui é* franciául. 23.»0 Jatz-ieneny. Hanffiamftímrü.
dapft //. 2U Kira un»t r-a-r- nmzsikata. 21 H,r»t 22 IS
paraszt át •dakazz a náai
paraazt ? Sa»rtwíZ A k A
Megyei hirek
13-én rendes fcdz-
A Kispán raeflftrt<fa». __
ta az asszonyok küldöttségét, k#-
, jelentve előttük, hogy mmA-p
i erejével azon van, hogy a dré-
j flaság clinduláaát a tőle telhető
i «fc«t
ti MtMaUtM ll
j>nzüLyijLiz*iatüság jelenté-? uit a iibe^vv t.-rüMé:! az"
törj*? és ennek eléréséhez ő seghaét^ a nőktől, alriir olyan gyakorlati érzékük van.
j bo*y naivban el6«Jthc<ik I net a fontos kérdésnek sikere* ; megoldását Kg>-ben ifiéntoi tt^t | hagy mánden konkrét panaszt I azonnal ^iz5f^lat tár^>á\\-á Umi , és ha valahol mulas4á4 vé! M-: fedezni, a leh«tű legszigonihtv
megtorló intézkedéseket teu fo-
Hth
A nyomdász-tea
kimagasló .eaemeoyc volt #-Téten1 td kanizsai Ura&aétaC
hp
intc/keJes\'let tettek ;ix
Vijtási eljárások UiloKta-
A (H;ii/agyütjá
iij»rr hónapban 2 ^_ kg bu/iaföldadó
7fi7 137 forint forgóimüdó folyt i vármeive tt-rülttén IIW-\\tsjIHjs-ct-adJ címén 19.851 i( inlyt be, mert e*a adó dóaJanyok
A befolyt búzaföldek ^y ^i ke\'-\'It egyenes adók &¦&-gC :.r clnmit hon;if>okboz ké- jdenlös.-n emelkedett. A* t keiult hazadéi, éc
veddnu adók k;\\e-\'
f^ é-, clüreláthJtólag a na-? pókban befejeződik
A TlfQWWqt SMZMyok ¦B|aM»-•fcttti i d-aga*ai latorMera Hint isiucrotofc. a Magyar Nök1 kmUkus Szövetségébe tó- \'asiíonyok, mintegy :;V Bud.ipesteo, a Sporl\'jauti -\' gyűlést t irtottak, ahot y állást foglaltak minden1 ^m lörekvésM s«Mnt*Ti,indy l (ofint stabilizációjának ii-eg-\' tffiér*- irány u 1 MemorjTi--i\'l fordultak a\' jl Letétet*
¦sA. gy
a spekuláció áit il meste ¦sójfSiii\' ^aülott drágulási huUámof aMcu c<-0vel akadály uzzá*.
Löhez a mozgalomhoz e»t^
btoztak ni-)J a zalaegerszegi átmofcrutikus nők is, ufcik vi-\' taros gyűlésen ismertetlék azo* fctf a kirívó esőteket, amei\\«v likalousak arra, hogy a forint ártÜUt aláús&U és ismét az án-HÖó vrsaélvének W>ék ki az wat#ot Kifogás jfták, hogv a rf k áit\'V
tartják be a hat iskg ál-W kifüggesztett arakat és iL\\-«P tojás ára. ha C-OáHaláa [rt-xn viszik, már a2 1 íorinto* vat j5 tulhalu<lja. í.rciv-eaoi*( isági rendörsé); felállAisál tik. Sok panasz hangzott d a hatósági közellátási lap-ooiaíű«in, kúidnóseD a kiosz-ten keriüö liszt minőségfet? Jupcsolatosan Oly.ui fekűt.* ét nm BKWt a hat\'íiági liszt. hoCT *a4eri íJvewipt* szj nte aikal-
A demokratikus n6k azt ki-^Wtk. hog> a $crtésváLá soknál1 * beláltati&ra berüló xsir-
a leolt ál at sulja-- gti>n á! upitsák m*1^, az esetben nrm lesr napi-^wlen a fek*-tcvágas f)p ad-*Í inig e^v- télig kihizlalt ü-lá Hén ugyanannyi zsírt kell Kataá, mintha a? kihizott teo-
y
élénk K.VÜU-, után küldé«-eíe fel dr Vapp An*>r núiit közoUatási kur- akitH-k feltárták a vafct és egjln-n imnnraih *"aoln\\Tijt.tt ik át, kérvv. jír->*¦ H&zbe Uletékes tK-lv^keo étf **» tehetővé, ho?>- konkrét »«lB\' arvostáitwn
tént mén dönt.-,. n»-rt a műn-\' kasok ken^rt4 sűt-í üzeme* mindíKMifi nem kliet MáKttani,\' amíg a munkofnenet bwtositvw nincs. Krtfsülcsünk szerint tt |K)lLÍrme$ter azzal a gondol-ittat foglalkozik, hog>- e/t a nélkül lózhctetlen sütődét mcgfetelo. megbíz hat-\') kezckTK1 TL$i* }e< vagy ha <*z nem sikerülne, ugy bezárat, a azt- Ebben az esetben ! a nag3~kanizsai sütöiparosok kö^ | zött osztanák cl a dolgozók ke-1 nyer-kontingensét
A n«io"kv)iu«i Ss&kmakrisi Bi-aottsóc «z LHmwi .Munkások Fo-\' ovitifti és Tnrmflfi Sz^wttoni-! lének F*\'k*>Ll>\'-*el kapcaoUtíwn (m \' mcJv * k^jiudAthan, temen, mint b U\' á
wmMJ póka^p* *»«poUi *á » eWúdT hírekkel nemim ti faog/Vuakmrvnetoknk
Mhuh. aam) aa említett
t&áf ED* 06TV flrt
t. toháx amennyiben a*t
Wt m MM ta. tettel m M ttaM az ttttatzts HmtisáhmsOiá es lenti!
; A nagy ka ni/sa: közoMme^és?
\'. hivatal veTSetöséjje a november
¦ 2K-án inegtartoa ü*ztvizsgálat , sikalinábót megáHapitott^ hogy ; az Elelraeiési Munkások Fo-
g; a&ztáú é*. Termelő Szővetke-< zetének péksége 10.200 kg liszt-| feel nem tud elszámolni Megál-
lapították, hogy a hiány noiero-
ber 5-VS1 k^zdődőles áltt elő/ ! amikor máivlóss« 19(X) kg li^zf
hiányzott, amely "hiányra vonatkozólag clfosradható \' felvilágo*
sitiaok^ adtak annakidejéa a
kö /éh-1 ine/ési hí\\- .italnak A \'
RtkQgdobbdtö hkánT teifodsSés*
után j kö/»L-lnte/ési hivatal v«v
Betgje nyomban jelentést t«tf
Varga József )ioliMnneLternek.
ald azonnal \\-U\\gíl.:t<A rendeltei és a felvett jegvzfíkömveket
sxemélyeaeh terjesztette" Zala I vármegye kózéleknczósi kor-
mánybiftos*, dr. Papp Andcn*
főispin elé. A ffiispan a polelr-
meslBr icforáteoia után a k#-: erélyc«bb \\özaKftlato< rendelil , el, amely ebben a pillanatban
még folyamatban ran.
Kétségtelen. hog>- az utóbbi
botrányával állunk szemben, amit a Jelek sserint, az Flelme-zéai Munkások Fog>a^ó érf Termclfi Sj-oveíkert-tenek a pékséget \\««tö ttgjai követtek el A felelóssei; kérdésit a vizsga--lat lesi hivatva mep*H:ipitani. De mér piost sem kít-^es. hogy amennyiben \\"is*7aélést[*»r-
adatok mutatnak, ugy azt * Szabad Szakszervezetek hatalmas prectizsének feíhastnála-sávnl köv-ették el a pékség v»-
> zetiíi. A Szabad Szakszervezetet semmi intjerenciát m^n g>\'ako-rott a pékNégre, csupán annak megalakításában nvujtott éppen a dolgozók érdekébea segítséget A felelősség kérdésé* azonban énen a vonalon U tisztázni fogják.
; A vi/sflél.it ntc^íh(Julasá\\"al
i egvideiűlec állásábn! frlfüj»»z-
I trtlék K-.iszas Fereuní, a )>ékvé^ Vf7«tőjét aki elsősorban tart>-
\' zjk felelősséggel a hatalmam
; liszthiányert Amennyiben bú-
: nos vis\'^iréiésekről tenne sz^
, ugy aí abfcao részt ve>-őket az
¦ ijiazsáirszolaáltat.-is keze utol1 fojy.1 érni és nem kefeéaes bx3tg>-
: a legsufvnsahb büntetés elő>
m*m menekülhetnek Hogy bovar , tűnt ü hiányzó liszt. orrevonatJ
kozólag. miután a vizsplat ; folvamatban van, Mvilág)
¦ szerelnünk nem sikvnilt
| A pekséfi ü(f>iéb«\'n sen
Búottoáff H % ________
» kessiijonibb me&ortímt 6a a ba-»>** CKcbgatotéeét fofrjik kö*»-
telni.
SukMűközi Bizottxtga.
A MKP na|[vkam>sai szer\\«i zete vezetfl ségént\'k tudomására
: jutfjtt, hog>- az Pk\'lmezési Miui-/ kasok SzovptkereténiL Sütödéje-bckL, melynek \\*ezetöíe Kaizásf Ferenc, sulvos \\^síaé1esel«-tkd-/ \\-ette* \'el Dacára annak, hogyi Kaszás Ferenc pártunk tagja.-
; felfedtük e/t-n visszaéiést-ket ésí
: a pártwzetáségböl alakult fei gyelmi bizottság rótítón lefoly-í t;it(a elfene a?- eljárást A f*-gytelmi bizottság ug>- döntött, hogj* pártellenes és pártszerüt-len \\-ÍHeíkedésáPrt tagjai sorából kizárj:.. Ezzei ;i büntctésael azt bizonyítja a MKP, hogy insn tür soraiban olyanokat, akiW nem kommunistához ülő mafla-\' tartásukkal visszaélnek meffb*-zasukkal f
l-egyen e/- intő példa minden; kommunista számára, mert a
" párt vezetöséflc kemény*n caap> le azokra, akik a párt .tekintélyét cselekedetükkel rombolni\' próbálják
MKP nagykanizsai stenaetéKk fegyelmi bizottsága.
rendesetekben gazdag iata kró-nikájáBak. A Siodáldemokraí. Pert termei uufoláog mezeitek A hangulat a táncteremben\' es az asztaloknál is naffyszenV volL Ott voltak a város közéletének, pártoknak és szenneze-\' teknek \\%zetöi, az orosz város parancsnokáé);, a demokratikus társadalom reprezentánsai, fizikai és értelmiségi dolgozok* egyaránt, olvan tömegben, amit csak ritkán latnak a so, rendav\' zést látott falak A város égési társadalma untatta meg ofOé^ te>^l. bog.v megbecsült reaie i nyomdászsag a város életének: A nyomdánsag pedLg élén a gondos rendezőséggel mestau-\' tjZta. hogy éi-deme. és oiéito a társaduimi megbecsülésre s ennél is többre . u társadalom szeretetére. A munka egyik elü-géi" dája a nvomdaszsag és ekként I tólt<>tt«fcbe szerepüket a parket-| ti-n és a fehér asztaloknál K I Begiv\' i órakor még alig lehe-| tetl vegét vetni a jókedvnek, amitől hangosak és hangulatosak voltak a termek A \'énves } erkólrti és anyagi siker • helvi nyomdászsag jótékony eéijijt 1 szolgálja.
| Wt kasnak u UMRA-W?
A rövidesen Magyarorsragra 1 érkezfi l NBHA s»állitmánrból ] 50000 pár bakanc-sut a falus: ! lakossá-^ legjobban rászoruló r«?-I tegei között osztanak azét\' ; 30 000 pírat a vasutasok kap-^ I nak és 20 000 párat a többi rs-j ut^Kik IOQOO0 pár gyennefc-I cipő is érkezik ebben a szállit-I Hiányban, amelrboi 60.000 párat á falusi es 40 000 párJ< a \' városi gyermekek kapnak
A Magyar Kommunista Párt
mzftért aai* 6 órakor TAG<jYÜLÉST tart
(V Csütörtökön este ~aM
disznótoros vacsora
Masrar Klr. ÉH>r*mbwl
A NOT megváltoztatta
¦ kunmadarasi per
0ls*lokii ItdilotOt
A NOT szombaton hirdetett itélrtet a kunmadarasi g>ilko»-\' ság üdvében A vádlottakat nenx éllitotlit eló az Ítélet kihirdet lésére. Elűtlúk a jogerős Íteletet
: az elsőfokú bíróság fogjs kihirdetni. < Az első fokon halálra ité* Nagy János léventefooktatót a\' NOT felmentette A gyUkowW
1 másik két értclisi szerzfije ko,\'
\' zíil Tóth Zsigmond életfogAÜg^ hí ni fegyhszbúntetést, Takács\' Gergely kisoazdapérti pártuU\' kár pedig halálbüntetés Ix-Jveft
: 2 évi és 2 hónapi bórtónbúnte.\' lést kapott \\
A gvilkosságakban tevílege-\' sen résztvevők kőiül KálmánT Balázst 12 évi, Vóna JózseM S évi fegyházra és Vincza imreT pedig két évi fa 2 hónapi börtönbüntetésre iteHe a NOT
A gyilkosság többi részijeitől esetében kisebb-nagyobb szs> badsá?v»ztest illetve felmentést szabott ki a NOT A NOT a fi;it.ilkoru gyilkosokat javító nevelésre utasította_____________
— Ál; «j aarlsssanlrak
A Zala nonmbar 38-iki aiámáhaB L.,.,íü1 a potgánnesaar által maj-AllapitDn lsgts*iEafabb lialiúiafi «sv-téalus- ét saihnTutiatat sloat arról érhwittacvjk hannünkoL -aoKT a küölt arak kőiül ketK i<i*."»bMi magrálloaott. Aj 4ak aj magalla-pitasa aanrint tehát .» sarUsbua a bine KtA csoDnal süonaaizönakéBI 6.80 forint, aknarbaott tertfatnM fB&f *il-p--r-llÉnt 11.49 Prt.Srinház
Tüneményes t ¦utxttvzott tw gy a Pécsi Nemzeti Színház
TáMÁb ház oJÖít KjümÚD Imre Aröksiép m uzsíiáj\'u operettj -»ei, t CiffCivpriroásaaí mataflWMl be lesj-t»p » l\'órei Kfmzoti Színház Nagykanizsa, közönsége. eiótl\'Mmt isme-«*, napokkal avpiamwreUtt olvaa
_______IHI______
5|Kirtnivat
A Jugoszláv vasalás ökölvívó válogatott Nagykanizsán
OtőoiiqqI flt^DoJunk bo oivi
ledtkti U
tpak ogy liiáaodningu g j&n N»*q kajiiísíra, mert a pf^j ÉíiiÁtzpardáJii kénytelen í\'ó^ett ¦ jfcnvtni. A/ ttt-otf foíbukfcanó hi nt aiattán lapun* » felvtte «i • kénlfet iététtM
A zágrábi caapala, ajn
jljooömoÜT* ív tulajdoo-
rak^»toltjí, raeturt^p, 8~ia Nagy-kanizaúi ;» Kiorítáb* Up. A jugo-
A hi+atalos rá**! ü « fmtrjwÁi fogadfe a s>ínt|azrtl ér a*t6 hiroket, aminek kMhenné-ne as krtt, Wy a aasinirrt Wn*t-•*« mindöaw naiMi játasaai ttt aiygedai^vattt Halaai Ima aaiaig
niagy&
|Kiitektti érte úrtomek A n»t{v erót képri- t vüo«mtott lug^kaiii- az NVl\'E és Ö»oaib»t- hocnbináJt ^Cfüt-
A taiSléUs NTE jót klzdfttt Uvávzibu
Uvészí-KTE 3:0 (1:0)
A Loráftxiban lejátexou ntérkóío-•en as NTE a kówptkt^ó t*««»-állitósáan játaiott: Szélig ¦ KuáJy II., Adri - X[raly I.. VilcsA. Za-kií — Farkw, .\'ll ilk
h T
, m lJttTtV-. \' ¦ 4t
>*g» oarólaj; bóoapca. ronatkoMO, a b*n íixMbkt thát
oAij bntoaitAsáért «t "N VTE *gil
moJ. A rafiániB^M Okiflrivó merká*** — a »port köretein Uil - hiratott ¦t két nctofeet fcjlód6 baráti rtszo-Í l
kai pali
met riíott. A niérkíaúB egy«ntó «FÜt batalmas harcai bocta, njcljeí a jobb csaúnomí játuá haxai caapa* a múaoAik íélidő atolaü bá/vwi par-á6boo I5tt két RÓÜaJ nVort mag. Ajs NTE bői Mt-feLT Kiríly 11. és Vílojek nyajtott \' \' \' "
Az
.AJ t - k»ni*tirul
fBonxiia u
nuár iig okija í
j^u, W^wtiaWJ s .
A tqgoapi terautaió egy csapósra megt&Jtostátta a színházzal naÉmben toMJt oJőrtélotBt, mert\' upv lafli- mint saerDpoutiaban oltan prodiAáít VWwi Noniati Sziahá, aniro .ktsbúkább tfcbűaske ktbM0t**oitm. A f áki4t
yo *koz na< uioaÁs
ectebu emiúkostdtó, forróéikor ril-•otta fcL A kelfetnércia futott* itin-há/ban a ^ijsuapló anúi esnek mar te eto6 ¦ jatonel outn magtaláltak kap-«K>iaÁikat a közönség siÍTvItoJt és ejt wt utolpu pJenoti^ mc^r i* tar-**& Ezál műíUíA I
lUgy tel«z»reflM«vel vt** ftz HVTE Tatabányái TSC-MVtE 1:0 0:0)
Ai SYTK a uokott (AHoaÜitáa-bso TCtfio fal a Jnudetn** aj octho- kitűnő TSK olkm: S»gj —
be N
tneüt C Bota — Szabó Ii„ N4-taarii U, Muui-ií, lur*. Horrátb.
heéebb A
<"S&bja, unit ugy hó siker.
k(zül Iri ki>t) wrul- bá
, lévú caftoat bajooki
uretprimaáon i t««ukittól már
¦« » DarykfcnÍEaai fcóxönwt!. Az utoaró najrffcuiiaeai •JBnjptwe ó*a * JagkiráioUi fluuvar anwrei^pri-[nadoónsTá fejJAdutL ú ritte & darabot. Ceopa njoipw roít, ürüm óa kacaga«. A* ótwr cú^é Űmi éU
tnéU y 6a k3anvcztut» ow • Sé élh, ndiéi
aore ine^akaaál^zta^Jk) •Jsbb at egyik, h*iaro*ottan érdemelt pontot baaAituixa kaoutera. A mDaóovbefi toj agyfonu* utékerót iu^wiaetó két c«auat laíÁÜkoÜBát u -WTE kapu-sának két aaoreacsétkw TÓdús don-tottu d.
A Tfcsiiaa-egj-úttBe hegjobb csapat-nésje » bat«áaa4rnia» wh. Nagy.a kát gólban bib&zott, de egr-két nebés labdái v.^tt. A két hátvéd ^vmásf inuit* íetül. A caapat és a nucAov kinnywkan legjobb «nbare Kémetb I. volt. A.iát í«ieaet jó kezdú^ piép d fiNH^h t A
ts»*jt»p CBto 7 órai ke*do. NVTK sportímnxtAi táncoru?t Jetnek * Kannában. \\x eáúie néik&i alk. d orodetsn uj-
údÍd
. Taiak» lap «*»rn-Hn sutoUbaa ki-; adott reodekit értstmúJaen decemter 1 - ¦ L— ja orBíág ejjéK: lurálooBO búoaprji. ooegúiUpttott \' éíotten. A fi-
larihat
A tiszta b
u^vaujB a uaitpat , Matq^l^\'OiüaérB fordítják s a rcooinfejg. tntt,\'b:rja a t&TBQM«6tUMBke( üt, aaútcl t«JW-V ¦eoül ^WAik az «feyóteawti Étort^ Wfe feié Ametó ut ax^ienmsteét. Ax est inntvtiruiaawtB nagy erdek-I6d& yilii
Vár
uatko .*inii»- A fQ Jüítíb lhréxúi-8X»ni\\ leu íu safikbciye, * K\'^^^Li^^ina iyai ínilni\'- ^
éhik t
r y
íixk a V areciutiazxal, »íwi dk
csak * üu.u Var&aii, » . lamcnt k..: i k
Komoly utfHiiz , _ i<r
aKÍiiü r»d*ix, tracöau livadw aacr-késaéa tóíbaa a bzofetoaki batörtjao ü teit UóHleo *a~
U a őntwáke pús rfe^ síent okgtdue a kvuacm-caéapbt r*dÍiAxrjak sgm. Krarbon Tiratlar itfialrríu- hijtAe. után páratlan ^y*0i^íri tfir!te« íc O
Hlraatmanyak.
tm
énieku: t^s Dcm nnuden
Kö eUőnónés aönn topiip el&Ui-louik > nsKkSnKKco Híotíd JUrá í ai hogy níhin
tott be. Dió«*s«ittÍKÍKnai rfja fto-
A SawiákWQfcyalp, Part, KoWa-, g»ltDa bUnap, aioníáa delutác iél
iraa s udapetfti Km beuimaló. Miodn lídó< ui I
foa^ aál teréton egy áilitólw, p íiltlMiWTnny kabinból eliopóu egj rúrid ndi jeiLr bundát éa ogv drapu rubix. Mindkét oiloputt ruüadarab meg is került, vnol%ekct ft reodór-eée bünjejkúnt órízottn rátl. Mot>t pedig az Az érdetek* bejrzet áll ferm, bQgy % tolvaj éa u eUepoU hofanik nBCtenrt* w a inndíné^ á «énutt utiu oyoaMU. A bunágyi űsctuy
Mbttm?* «ü*iri« d tarosa. jQK ráírták atpí ífdk H&4
C—ii»»rtál ta»iu
4 »t*m ttot! _*UaU.
¦ 1
gyionarlir ai:
December 5-ca, oOI6ilBkia (ttl-eUtt $ líl uzdve egeu napos *t bdcpAdij nilklllí Mikuln-Táur le»i a SxocíaJiSenokrau Piri ingytcnn^-ben 3 Nóaiozgalom rmdeus^lKiL Jattlcot, culorkalut. mtodtatéíét k-M igeti olcs.Hi vuárouii. Düutin 3-kor bcl«pM1j nílkol leti a mü-aoros Mikulas-finnep, ahol Mikulás bacai is megjelenik és kiosztja az aprűDCpnek erdtme szerint az ajia-dckotal.
FIGYELEM!
A ¦ttkátli
Karátka Vilma

__
LulI7 «,-*
¦ haidiut tAvabú fe Termőd e* fliUlMÜft

zala rttiwnrriiÉin ptUtftíi
\'"^"í^M^n Mi. éhéi Á
•irtiiMiiiiii latfrii rí hM ••«
». 277.
"KgyUntZM, IS4M. dacambsr 5 c«ü!6rrt>«.
Ara <1O fillér.
ZALA
A népügjésxtégtől nyert értesülésünk szerint kőzöijük olvasóinkkal, hogy a nép bíróság holnaptól kezdve mintegy két bé-Og ismét a Szociáldemokrata Párt helyimé-gében tárgyal, mert a Törvényszék túrgyaJÓ-termét renoválják ét a munkaiatok boax.-szabö /dói vesznek igénybe.
Tegnap tárgyalták a magyar békeszerzldést New-Yorkkal
Néw Yarkasn a kOMgyniinisxtarak uaaos* togeap tárgyalta a Rámentével, Bwigftrtavaf, Finnországgal és Magyardguággal kataorto békaazarzéaésakat. A térgyaMMkbM Mm aokal baUdiak atara.
MeJotov tzQvfst ksMAgymitiiasímr af wmsttéaokmt vér Mmmtkvébáí Tsgomp UwUititwn
kmns, hogy hakMsmza* #/ a ésmmt éUotmok ksMÍarsnctói&l-
A tagnapl tsitéaakozaaakon alkar Ott mafégyairi abban, aogy a görog-boigér tuiár véttazatlaiMil marad, \\ atagvattottatuk a*l • aértzai dér.tast, hogy a v«»g ttértkaéké lágyan a ••#** lorasi a bét—T«r-itak körűi a /evöban lalmartlö vitsbin Ehaiyatt három tsgu tanácsot alakítottak, aavaly hivatva last l«ní a békaazerzédasat: végrabéftésa komli probíéstakban Az Etyatalt Nfaizank p«UUkal btzonsaea ma itmét tavába térgyalia a taszaralés kérdését és a
, miutín a tagnap* ülést déntx naikOl vlnapotuk, vató*ainai«g sna szavazásra karai ¦ »or A tegnapi spsmyl wiiában az angol kikűtd&tt eiitnwzts mxi ms ubwrikai izvaslaíz\'. mc> B«n ftlMzólttfúk Frmnema, hogy amonéfmn és egy dtirchrotíáu* r.emitn korm&ny jaDérm, As angol kíketdott kíjoianien*, hogy Arfl Is «i>ar»z n... a#n bMvaikozaat m*» *l<ai**k ba^Ogysaba éa
(Mnyfcrn.a kddéaé^on. Az «m«nkai kikltooit »8rft«tta a Saanyo\'orvaágra vonatkozó döntést, mart a vtts aavyujtaaa és mindkét oidaiafi vaté iita»1ot<*tas uj aariokai hozna latra. A f*héro>>o*z, francia és norvég katfitdofiak azt kovai«tt4k, bm%y azonral aaaktisSk m«g a viszonyt Frtnoo Sa»nyotortzae*val.
Némstorszag angot-amartkai évazaiénají gtatfatagi tttpraahitasahoz aötfányzoti 250 mUUÓ tori st«r-"I 125 ftil.io f«m «»ik Aagiiara. Az argol zéna psrtkcsnokai ugy **rv«zik, hogy azsn 5«sz*gböl i évb«n «yogys2*rak«t éa •ia-imhzon vasárának éa viaznak b* Nanar^rizsgba Aagila az«n Qj»a*-gat 4oK*rtarul*«ibéi f«d«n és tgy kéryt«(«n l*tz amarikai é««<misz»rvÉaarl«.att oa&kkantami. Az angol kacsséat b«f«ktai*an*K takirm « 125 miJIié font •lan>ng«il m«ty»í Némaiorszég t> rgy Európa fltzdMégt Mjiaápitasér* lordit. Acgoi «a trasau korOk&an bizonyosra vasait, hogy a kftt lóm »gység«si-.«*ér« vonal ke J6 #g y tz menny mi Nértatortzáfl po<ilisal r*no>zaréb*n naw történik véiiozas. Sonuanaathér ktJalaBtatta, bagy u a.6iranysatt 25O »> l.é fontatartmggal N*m*tar»z»«ot 3 év atati tatpr* lahat SlltUiU siMtylra, hogy ÖnaUáiCvS t»fysk. Kér** azonban, nosy tebb Qzamat a* s**r«\'i«n*k *• *» a löbb loa^gikat siismo^hvak.
E héten bsfstszik a csattosaliajsok Hs aal ti Torrsz tsaz-a .\' nlteók azi m^ -2. A tánui ér&v
\'i tárgyalását a francia simnilai ataiH: tv*tt arra roiatkosó
bőgj- témo^tia torn* francia kom- ! ^^ í^íoSLi musista vaaér muuaxvMwoükaúcrB < trVZZj-*IL,, -niiiAir vx»tko>ó jfpaojét. A faacuTnSrt- i *»Ps~«h*n ^^T,
ifi Mrdúi vár tvAdeaéara. A í&bb a iúválútel és a dunai kendőé, de vannak om^ ¦ probhsnák tf, amelyek nehoaae-gN <*oinaV .N\'ovvurkbau, axuaLon awci kérdtaek egyike nxs adhat
az attaai afvatam . AtMén,
javasolta.
Mokusv
és » saö-
aek bssaak-e a thouti aaabad a> i-fikrt frnmálii\'— \'•—v bistaiitáflBn saüfcaagM Hfó bal havi o«i^ t ei6-
i oxiniaztor s netnsetevü-
i atbéiu avatták. b
^ iecueUiec6k»j le-
fe>tL.-BBisit. Mtndea or-^__.nt»bb~ Jt.\'.>teii*Héga, bőgj i erdekí-beu munknlkodjcax A tokaak a ttijul erejükre kall iám—ikodni oruuiguk -"-
ittz
aa egyik kainSI Tbal6tt etfiiladt, két míái dobtak gráawonia Ibéb. Aa •grík botuba fairobbuit ét a tsená-** cioúkéneit kaéretóbac Wsvó mi-ér i
torjesiict; be a párasat és mvokáa sxÁnuiáMi bzeeeQy és tefastéBjBBs nniét kóÜé«íámi nenÜéíS&k Eittsitirin. A jSTadrt kionndia, bogy u emiitett rvannefcel: költ-giunbau raló on^uíén) aluot kall HMteni, n»>J)-Iioii n?v<j TiU\\ Zoltán tamiíjnánvi alu> lcane. Ax al*{> berítelth xknúnwk, r»üil^Mk" be-vétaln. nhmmt MúLl6rni \' u>Up ntrrfrr raiftiliiHtiii irr| pitott bonajárulások hk rísxeM
Kannám üáador, > JUgnr
á«{viMa«ó elüúbí » kúwtkeoó kn-rlet intéUE ft uüvetoéfr vtiantnuinvft-1«k:
Orsiágn SiónW«Ki íniwiaU el-nókate6r61. mert miairáajn elto«-Utaáiom, illet™ má> kaltorálá in-ttaoénTOtl >mld nurakaUMm Bljn kUnwi i^teyhű «euL Kocoimáros N&Ddar ft. k.<
Girjld. a körtérsafiáfci kormány tinó te méltatlan kod üé»1 támadta a spanyol ügyten afe6-terjesztett aimrikai javaaiaftot és küehentettv hup lttMk «ztUrai«Ky néf46t. hogy g bdii íeí önmagát olvaor , amely SJW uáiu\\tLúl költi és re
Az amerikai konnauiv a sz sztrá|k niiatl betiltott* vasuh tebervzállüásL kiréve legfontosabb dksak sét. A ftiftoanvaghiány nóalt az\' iskolák te a kórházak fűtést- w veszélvben van r
FtlBMtték dr. Owiján 6y«lát
A nagykanizsai népbái óaé^ dr béres SáüdoManic»a ftw nap térgyaJU dr. Ik>mjili f-yuítí nagyluoiz&ai u^> véd oépeiaBnea tHÁnúgvét. Liki a véd szerint au Imrédv-félc Magyar M^Ujuiáa pártjának peri aki járási «zen«-2őjtr vott Doiryán ez* tagadta és a vádüt a kihaljgatott bnuk sem búonv-itottáb .\\ ne; b:r;»-
a ¦> adix-b tisztaég \'ijJaVl qpn
lattá bizonyítottnak.
ür- ílooáth Vííumís vuit jJu-, csai >árást főjegyző ügyéi. aiA
tudvalevők^ népdfknes *büna^i : lei vádol a népugyészség, n»i« I túlzott fasiszta magatartást t*~ j nusÜott a báburu Urtima alatt
és a Sztójav-kormány jogfo«j#ju
ri-Ddelkezéscit tmljerteleD n*V
t tmljerteleD n* régre, eJuapoiU Hor\\áthot g
»ki _________ . ____,__.....
KtFrpÁláC&borból kiKZabsiduU. uj lakóhelyiről wn sihcrüi Taeg&éaüAz uj tárgyalást te-onnter 27-n tú2*6k E
Nem \\ol: kajlasi iganlvúiya a Mffbrmk — keletzaUiit m
\\ Ma reáléi ; köiiriaBdéu kii
fél 7 óra tájba* bateatt történt gyii rendőrkapitányul,; Somocvi Uéla-utcai épüfceÉB ; t\'tótt lia^dovii-s Fereiií- küktf-: nizsüi teherüutófuvaroiíi ui)tk>-ja, an>**l\\-et Kréuu&z László kanizsai lakos vezetett, ússzviitk\'.-; zött Friskú István eszlere^nvut \' lakos szeloeré\\«l, amely a ki^ | kanÚMÜ országút felöl közjek; ; d«tt az utte&l szabályu;, oldalán, jutóját szobái\\-talanul ét UhUH
Ti*.- Juw«.\'f j*oH üztovák nókiM 111 biborua
wWj4k, ¦MUÓttkl
üle»v » tostma fol or. Mihaivfi Ernő tölti be. . ¦
KHOM
A Reoav diplotnacifti
onrtkeso kü»- v meebuasé- nő tirwlnik
Tédoíták, é d
Mt amiko cnbtolovak i é
á, Imo bto
dKtokr»tiku» randié éa i tört. Tawito, hogy
bttok volna tiimmleml
úi l

pesötaui bttok voln a aatovákúi magyar párttal.
Uj atafotst éfrtcoek ÜMztvifean
Moszkva pjryik leglorga\'masabb utdt)a, * Gorkij utca alatt u| slagul tpOU. Az alssut tuU}domfcepcB kettős épitmény, amciynrk etjtk része ax autó, a másik része a gyalogosok számára épOft. Ex az alajat foDtos utvonalat jelent a forgatoai-mai lulzsulolt Oortij-uicaboí a le-ningridj omigutra- Az q\\ wtvoaakm az auioboaiok, autók is icbeftlök ezrei zogaak a leningridi orszáfut We. Az uj nasy íódjl?fti epüke-zésseí kapcsolatban uQlrséffsxerftca sUlzkult *t slagut feletti utca, tt-tontMn pedig a bjelcruuUt p**va-udvar előtti trr, ahol 5.000 kftbaaé-ter tefOletet borítottak be asztatttsi és sokéves nagy lakat Bitettek a járda
| a karambol amelynek követkéz-\'
lében az egyik tu nátsó lába el
lürt, a kocsi rudja, esyik I6cm
; és ax oldala összetört Efa
; a teherautó hütoje is
m^a^érűtt Az öasaedt
egy ember sem sérült meg Ar
üonaal tneoejKett readoa viz*-
flálal meeáJlapitotUL, hogy a
karambolért Kréausz űtváa*
terhelj a feMösség. mert oa-
bilyt^dajiul hajtotta az autót és
( nem volt hajtat igazolványa
( sem. Az eljárás megindult ugy
i elarae. mint az autó lulajdo-
[ nosa el«Bü iSs mert olyan kor*-
! wzdbEA. alkalmazott, akinek n~Mt
| volt hajtá&i igazolványa.
- Wvúzi ttímafémyksp h ¦Mlatn felyó bö ^ 6., 7. és 8-ac
ZALA
!«4ü <\\
m
Kereskedő, mint bűnbak
Áruhiány «. rt««boo ebb61 «red>5
A Magvar KoninunisU Párti •agy kanizsai szervezetének Ady Endnvuti ;>zékhátabaii a S»-ílad Fold draü íf.izdasági hetilap Kossuth-cnilékünnepéfvT\' i*andez szombaton est? 7 Órai
Jí t& oljaoíöidnBgésnak, mitt Mmham a kaaainniltban esett át
Kezdettel Az ünix-pélyre líanizsára érkezik a párteaatfr •ég mcghivásáni Kíía Károly nemzetgyűlési képviselő, u Ma-gyár Komnniiiisfa Pírt Tcöz]xjim TC2afüségLnel> tagja. aJci aa-gyohb beszédet mond ez alkalomba! Az tniLkiinnej>éK mü-* sienkivűl két szavalat, W vonás js valamint egy énekszámai aerrtpeh nek A Szabad Föld Kosanfb-rink\'-knribepélye
Ötventags éprtfcpares fcOtdfttMf
a féttpannal
ííítfSn délelőtt Mvenl.tgu éut-*ö»[):iros-«uldf.t\'s62 kereste ffel Ér. Papp Andor íőis])é-nt ,A küldöttség vezetői. Kovát* Miklós és Eez«íe6 Lajo-, arr* kérték u Miípánt hufy tegyen segtsé-gülíiv .tz árdVicit\'uok letörésénél StatfHatis inté7k«1&eta* kértek az árdrágítókkal széniben tneri m#r türbetcll.-,. amit egvesek ónzo érdekből a kűr rovásán, AköwrtneR1.
A főispán naiv megéittis el liaHg.ifta \'-íz el-"; rwtfjftírk** ft niegitféirte bog.- mindenben nr-r S«há teszi azokat Kérte a *«1 döttsé*! taftj-iit. ho;jy levélt le-betövé a megtorlásokat oly mórion, tiogv mikor tudomásukra Jut valami konkrétum, azonml adjanak módot arra, hogy ez :! hatóság tudomására jusson mert t-ilélgatisok H mi Hokisok o vömén nem lehet ;ljájást in-éitani az 4ntr4»ftók ellen. * rendelkezésre áll6 rvndszatw-lv*ík olyan >wa((oruiU. feigy M-l&íenüJ ei^lnieiivre veailndfc.
A küídóltbíg t.iRjj.i mefnjufr véjCiil v*tték tudomásul ;i főispán váJ;iS/at
NesedAltitán Ittrettiwn aj amiettot
boz a ¦iko&S rnfodM
jé kis gy&fmeknet
A Magvar Nfik Demokrattku* Szövetsége csütörtökön dcJuUr. 3 órakor 6 éven aluli gyerme-. teefc résréűe mesedéJutánt ivt>-«e/ A hauiárvák és hadifog, vok lcu$ye.nn«JíeÍJ.ek a MN\'DSz *Mí-kttláni ai&icWlot *1 Feikérjüft azokat « iáy«lkat ikikcf már ielátogattbok- és azoka\'. u». a kft
ö té4kLfc ikUtJi
B4
g> 3 ór bozzék M kic&tnmket
Külön felkérjük a/ unyáUt, akik maguk készftiv cf a Mf-knJás-ciomugokat. tmgr agyvr-mekek ürt"«ne l< Ij.-s tejiyeii é^ a Mikulástól kapják kHX :iz áj^n" ééku\\ a mesedéluténon. a ofev-vt\'t ellátott csunra^ikal JcérjúJt pénteken délután 2 óráig Fa ut 5- szám fdlatti íH*l>iwégünkiiesi leadná szíveskedjenek
** MoEy*r
Komnnunl«tti Párt
tzardán est* 6 órakor TAGGYŰLÉST tart
Poiífflui tmtámek* ico-d FBUp POer kAzponti
köteleit, l^ imki hozu tnagávai.
)* tt odol bt leoae. Es » agy amheri As eraJienk, • TáüértA , lU k tnü, h««j mérhetet- WI még olt * Mti- iiuU
Ek*
NagrkuiiMén i« mutetkocik, wiél-töl, bog; MníMgM nuénk u embemk auMŰc a mngilbjpitéaára, aú*arim u álMtaoúts* illem koüeit,. MaUaíKnKooás )0p»-<;, ng7 jogtalan, «agr ha og>- tetszik i^aiBiuofre, »agy igazaigtalan.
SÉBg kell á]lapt*liTTTn bogy err61 a kérdésrR, beraáloi, illetw otnQ fonnahan tnsaéfcli, nüjoD xoüektiT büiKd^^ a aetwksdfií, ma, amikor a r&rae lakonaganak ai{y réaae ke-askMio-enenM hangulatban fan, nem halé*, de a Saoeial&moklate Part, amikor napirendre töxte ennek a fcéiti&nek tttrgy&laaat, u a cél »X4 hcv> a tmtoHéceti ke-lWm di öü&l abk
k
dA késé és beraenmveik azok ha-mikuf. I
Aiik. rrtiat én is, az orossok bfv után kSsrotlenül telj.itink
... ^n s pincékból, axt mond-:uk, ho^s itt iiüvs többe feltimadaV A iiici- ós nvilaspusitulas avomában roiudtba .í«i bárnk. TolsoUatott A. »tek, felrotíSantott kidőli, holta**-teK és állati fiuJUk kúaöft induK meg a7 eiet. Kbbén a krteégtocjtű behzctíwn fehünt az első kMattBdo, aoimt Woiia eiadóara kínálja ára-cik\'«.-iti mehet élotwsiúJrt eb fámd-ságot nem kiméire howtt a TQpet tetrién olvan Sehről. ÍVJ a fetasa-battb «* aiókfc motw.lt Bá hány-«sor larduH ttó, hogy u « laii tanltlaf ii mmikáKU me*
Eavk knnánnk a twsüktca Jtcn-s-Uk niolkw [V bni^Uüink k.->li aMból a ton»tociíkr i: ».akjk nem tatyák. v*^ >K*n a\'La\'^S b^iótm. ixie>\' u^^ kell clégodöw a Lor-m&nrza-- a)U! plAirt haiaiillUiIl
irraaBnscreii fe^ iroen&n&n < k bekaoeli fua4Mknek csat iú»aU adjak elemi. Amikor magyar dolmeok nUWjil ezt as al b torito fMi id
munkáesaj: -ts s rojai nwiyet Biiwwo t Kwkéa5iAk bp i« k^i! .LJt moknoianak ragr ^uii-t kntl nie arra, h v^v a terhciK fc^teaiek doeitn
A bt»fü»K> kercaKjk U
I torirt nieilé, txuujirtrftak shboi. "-- -1 •—-¦*» .T>le büte
jlEiSi
altkor a kereskedőknek » válLtlnio^ feli est é> tedMáhaJi teli kmniök, bog? kalkiilafiuukkai 6k r<tii erbo-tik o) a lékeleli .-i)tn.r.jt. Guk c*\\-forroa UMnpi2»r. ->iiit\'jlí?(fhttik \' a
____..... . . _.,_
életet fos; Hlliliiluli ék asari meg tudjuk mremwii a itourwok bft-a, hl Móát
(/<r. f. .t.)
MqtírtM Bánás
Mindszenty Józaei bíboros-
uólLké szentelte dr/lláfiJS*. Lászlót. Pebreren város vott prépost-plébánosát, akit a páp*1 \\-eszprémi püsjK\'ikkí ne\\«ze<t lít
A felizentelési ciím- után a heruegprimáv bes/útiet intézett ax egv-beg>\'ült lii\\-ekhcz. Arrta\' emlékestetrft, 1k>^>\' a wszprén egyházir.e<4.ve. ahul az uj püspök tevékenykedik majd, a magyar kére^\'tenység ősi televénve.
A bibonis hercegt>rimés a templomi sJtert\'irtát v<fíeztév\\\'I küldóttséjítket fo^iiAílt t Or. Stont[ié4ei->\' K.un Béla reíormá-tus főgondnok köszöntő sza-
A katolikus egyháznak a múlt ban is vo(t kapcsolat:!
peíormátussájjiíal s h:i
sztmtdése
i volt :¦¦ múltban, vagyunk
1 olyan mélyen, a második
háború útin. hogy ma is
¦ g\\cn közöttüok j kapcsolat.
j Bánáss ¦*&§¦ ló püspök is több küldött->ge -TofUdott A tiazáa-\\ túli református kerület nevAcst i I.cvfoz lm rí* püspök búcsúzott \' tök mef^iató szavakkal. RtH i emelte. hog> Bánás* László «r í elmúlt viharos ívekben példa-i adóan szolgálta az egysédBt a l katolikusok és refonnálusokkó-
¦ zőtt A debreceni reformátusok ; emU-kezetében kHórolheteUcnal > bevésődött ip-i^i keresztén^
nagyvoiKilusáiza. me^értéoe &• tanintata. Báriáss László püsp&k v-álaszában h*ngsalvozt:i. hofij-bér két sinen hnlad a két egyház, .t mnjíj-arsá-Aan mindfcrt-t ék
Azok,a dolgozók, akik tanoncok és ifjúmunkások voltak, emléke/ne* még, hog> űtüvvj! mostoha sorsban volt réizűt akkor, lm az üzemben vagy a uiunkaado Házánál kelkitt lak-niok ti&ztelel ., jóérzesü munkaadónak, aki fiaként kezLti * tanoncot;. Még ;i városban lu-ká.t a kiaebbüt rossz volt. <ie a környező falvakba való hazu-gjalogli,, téleu, ta \\ as ,zj.í H
sabb. A munkában Juráradt ifjúmunkás előtt még ott állt 10-20 kilométer, mire hazakerült A rossz étkfzé* és xendsíertelcn alvás is sorvasztotta a serdülő ifjút N\'ézz* meg mindenki az iparosse^édeüikei, hán\\ .4 taJil aki testileg Cejk-ll és jót;rőb«i vanf Száz ko7ül tizvt Kz a mostoha tanoncsorsnak tudható be és a voH magyar f-ti-Mu* Kosta elvtárs, a Sz&ksz-¦MÍJ Tanács fÓtítkárn ráiíión _ resztül fordult a magyar társadalomhoz, hogy miadeaitol kezdjék meg a tmoncotlhunok
Fclhivoin itX az összes pártok. "itetek, hatóaá-.\'ok. ü/MoPk figyelmét arra. hogy akciót üv ; dit a szervesed munkissá^ 8 ta-\' nor.rotthon felütjtásj érrífelc?-I ben.
! Leg>enek otúdenijefi s*4t«é^ ; göDltre, p« nnity ^vakkal ét j jótajiácsokkal. hanem a -hft-I köuapi szürke tettekkd ! Ebben az úgybec ; 3-é3l. déMáii 6 örykor ;
szer*"ezeti szét házban ankéi I tartunk. Kzen imágcikit^n I \' meghívót senkinek sem IrtH-i dünfc. akarjuk látni, mel.ik pár-; tol. mei>ik e?i>*esüktet." hatóaé-\' got, üzemet és «g>ént érdekel a : doteozó ifjúság nafC- pro-. bléaíja a tanonckérdés. \' Ar ankét lefolyásáról és a i megjeienífkröl tájékoztatni fogjuk a nyüvánossigot. , Csepretfi m titkár
&
Upo uó * hirdetések, *a»-
IjScnerTfcÖaöllék. bogy . Lirtfetó ke-tmkníók csak forintért ánwiteuk. A íérároe é» ndék >Torint ktmkft- Í
ieteovttok a M^ÜuiwW. gépecsté-bwL A ixxműk** km«te(&r«url
kútitak s. forint motfatt á>
. bogy óoleo»óé» hau- l non tagjai a táisadalamoak. j
tliUsit
Nap kámzsa sem kivétel, itt ín *zük-*ég -van tanoncotthonr*. Kossá irtván felszóUtfítu, az összes jrtrtokat hatóságokat, üzemeket, eg\\f súletdtd, egyé-ntket, bog>- kó vessenek «i min-deot 3 taAoacotthonok felállítása értjekében
Tűrhetetlen állapot az. hogy n mai \\fltAao piszkos kuckókban, kábátokkal takarózva pi-bwje ki napi fáradalmait vagy és este 10 ki!om«ereÍSl ,.roljon az iparunk jöwn- döbeli szakmnnkésa és a múlt pinája, a tasonc.
A rétis caAtértéU mto*n
Bwiapt*t I. 6,90 Falurádió. 7 HV r 7& Tlnn^ü «». 8.15 B»-___ _ _ _JaJoL 10 HürfTla
Déli imraw*6t hini. 1215 A* ¦i;^tnW-: screj*»4: húzása. IS M» ¦ nötak. 14 ífiw*. *--1-1-------•
* ií.40 :"\'
.._._______15.15 R*difti>b*a.. I*í
HirA. 16.4O K€*tnfl«tikuma.OBr-manúa Grut* eKSaJfav 17 riríhir-,«dó. 17.10 Mikul«M»t. tf ff!rt* Vörönhmirt kütleoaÉcivek. \' Oiry\'.l Maréit lonaonui. 18 -, srrwt: Manón. Kösvetitév h»ni mew6i. 20 HinA, sporthii^. T Villáinhiraíó. <S Tlnek A. k oroszul. 22.10 iniriL 22.S5 \'
n«j Kikérek. 2S.Í0 ITárefe A
iüka , an^olu] -á? fraí Moaftrt mütr* h»lála 1 ján.Z AHA
Ny(tt levél a tájékoztatásOgyi miniszter úrhoz!
liítt tlátt
P*C akT T lT*Jt»a{r \' A *¦»—\'¦¦¦
twtik fehrttM ¦ ect4»B* a N«duMí i F*xa«taart tt»Máki ksnarttil volna <
o. lijflii>flliiii»t ík Od aunjartar ur tv km-
Mid l
mit koron i
haa? Ha p"f»g tájéL______ _
-hülgaloti akkor, <kmoki^uánk~uo- \'
-—itiaén. miért tepec On a tójé-
miniaUCk&r ?
« KOUt bántanám kiri] át nm ¦irta senki. fa hoe> On mint mdonatoj ai,Mton tárcájának ktodS naeloja. 2 WP" ua&Daiaa KinhoKoU Wkt átaflztotts k:, abhan k í*t&Sí
Utazétá matatkbHal H«. nrilrán li>r«>W éttteklA-e mrtnatott asaraoa az », hogv suol demokraeiánk tájékostati-
___ft loeW* irinvitója, mi* már-
atá i«clta>uii)>ázsnéat tud. akar él Mini pirMaihBri......
mentek SofroolotnftteTt és 1 lolyamin JUUCl fflunratzofta\' sWlteuet uanirtil a istrírbsoa. A S800 munMS7t*»lltos fcteMI I tttíraap, d(oeMber 8 ia Hanti ét a rákfkkeresztjjri temeti H4| asrceUiiahm, a hsiii cairnfok i
Amerlta 1944-6M 10.000 aaMUb penicillint txponiit. Ez a szám 1916-OÍn i: 3 mJ.Bri raelltdctl. mi< a betfoldi tttksiglrl 7 irilhó impuÜt vett IA Et az expjn az Egyettlh havi 10 millió doUán
p
oogykmnuiai slrrvrittt.
Örizetbevették Kaszás Ferencet az Élelmezési Hmkások Szövetkezete sütödéjének vezetőjét
caak em wáU u ol» fcn-
a fcüHairnniowttftr túvol- \'-rtez-^éiMk fondorb*» ^f rrheea»lt polirárok. Ont
fc tirmit tömlimw ái^H
rto hpnéde nam tok uetet m- 4 lll feibibdte^
•A 4 lmir febrate
arila^vobb nharát»i«tta. 8 hákg? ^^ milT dóMx<np|w mffr- il tifc^
¦ÜMhaktnn nrvanl
- \' Tiirwunélfcthwni:
A latnat m(t*» «L nh tehát, Tx>í y a«on «. bóh»- : után.
Korié* J<owf
A Zuia te^iiapi sz«tnabun be-szániuttuiik .irról botráii. r .1. amclv ií
Mujik*>«k Fogyasztási és Tcr« mclö Sío>«Uetrléntk M*fyar-utcui^súlüdéjében történt A v&-roiá Eü^lclmezési hivalal vvjl-^ lúaétí1-\' ugyani* u nu\\vnocr h^ 2»~áii megtartott lisztviz*;taiar allüiUaAval nag\\dranyu luztpa^ namatuik jütt l^>u*núra M«gái\'\' lilUk hugy a sQtSdc imn- gv lü.^ül) kiJogrun«D\' ejn tud jil Vargj Józst-f ix>Uárnüe«ter üb l onankttc a
nit valódi, hanpfr caak r z-mazt, amüvenak ^ min* 6o- \'
kozék-Imezoú .. . btztosálio/ A főispán az üg>\'l a legehflyes.-bb vbasálatut in-\'
rvaúésttíi ocztfiyt faéxU n^. ? \'A Zala \' "\' * - "^ ¦
otfai "tiieátjánl totoSS liMMiTéto ralójuk-rt a humn-*KflL - Xátonk a ^pftmait-
: Hléti nvtr »»
..... rallán hordow> Bors- |
*rm: -rdok-í. ir«!lett hur>v^"l ki< , ** taeMűfet<* fi*Mmü«ts ré*a«e1-
Hrn»» iWípnvplTÜnkbec a son- \'
te tMekeüica hűtlen, aaofcat .
MrtMtal m<^t6f»x«DJ afcaró, \'
bmfMÍk Iprébra TÁtxtli, wefc-
________m______„__„ . D8th-
i Ktmtádi S»hú Istrán ü(a |Bt firteuml metlm a? stvn miM^lki
fOÖ, tájékoztatásuk\'! miaki-
\'-•------iyko«nció ahpteHÍ-
¦ 1 teltúnóto taj« Ű d
mzoai akkaia
tnáR w alimn bfotVijijH
--------------„._. rolyCit*
dr Papp Andor fflispénnal, aüai a következüket moodotta.: * Varsa Júzsi-f polgérmealBr, aki s2emel>^asn jirt ál j k-r.lctlt\' nekem jz Munkáson Fogya&^tisi és nivló Szövetkezetének sütödejé-* ben türtent sajnálato« 0aoné n\\elaL A jegyzfikúavMit sáUsa ntan tacgállapM boc elsősorban rendűrscigí r6l van szó, amiért is az
ármec>%i rendőrkapftán -"iisaj" rcxidészet izti
Nem \\iias. ho(> a se« a lesapnUékotabb kÍL ki%izs^aija az üflyet é# amennyihen a^t állapinak mqg! boey Sünós yik&zaelésrfi) vas szu, ugv a kxnjjabb rendeikuz^r-set fcMriíit a súlyos bunMté* sem marad el. ^
A Htspan f^oYa intéikedrütf nyomén ma 1 í(pjS Vsi\'j\'tani/sá-\' ra érkezett Müstrrhatv líeíj rendörszazados. a varmegyei gazdasani rendészeti outá^v M" zetAjc. Futó József rendőrnyo* mozó ha<tnag>* kíséretében, %-a-larajnt Uppa Zo(Un, a közéleU éi kíélit\\ají meg- kö\\«Ik<*zine-
nycupcen óritfjflH vettok 1^8" azáirenBaaet, akjt a vizsgáját me^ndulásával aKyifejülefl teU rtttk élláaitól Naíószi-
nü, hogj- a nioimizAs «or4n «| az öntetbe vételt még tóbb n^H
. Legújabb értesüléseink sz«4 rint a tegnap kóA.lt 10.200 k^.-
sütöde Mi»etösége nem tatk*? •Lai. már 1Z0U0 ka.-rrf A példéUan M^mk poolattMB a ¦*&.* olyan hírek vannak &-\' (Erjedve és bízon>"4ra oem naiti-\' d«n alap nélkül, hítp.- a kéVcK-ses» üi.ztiHaian>T^^írt <*Q>ucíz-tak , u-ni anriiTl jcl^pt. bosy a lisztből kurfÍB 1 ;i n mPn/iviéLt-b^n sútütWf budt t*s azt\'ióvaF a hivatalosan mreaJIapMott ke-DyérárOD félő! adták tí <
Az M^\'ben s nvomozás CovAbV folyik.
A MAOISz eM «e)y%l
A MAD!Lz lal.ii m\'i nllA T»-sánijp tBftbtta Zalaegerszegen lL i fcongrr*szusat .\\x
! *i^u^ viláart\'niibc, Pfwri^laT
| még dr Paló Sándor rtndíraP
\' ezredes i#, aki buzetítú beszédet
intézett az ifjúsághoz Végül a
koja«Te»Bzus uj megyei vezető--
séget választott
Saját *rd*ka
STDKIFEt
I Whton ChurelaUl
töltötte bt 71 él" I lomtaal csaBdg i rsV.*! de
; egész i .; _ _ .._
: val árasztotu el A Daily Grapbic azt írja, bogy világéie-tében mindig viharközpoist voH. de róla is el lehet mondani, ssnaf 5. mondott anaakidejézi Clénvn^ ceau-ról, hocy pontosan cadU a vcsréiy árájabam togyaa káU
nUnt nthKzsg, gynloht és ragaszkodás veaTkdrül
A Satal magrar müvé«zek PáMzsban vzkatlaiiul nagy sikert értek el A Jaques TJJ-
i baudról e]oev%zet^ hegedűvtr~
i senvvn nem kfvtyEbb nxzsf Ual
! ma(l>-ar zenész került a dóa-tooe
i A hozzánk érkezett távirattor
! hanjník
Hatan kerúttúnk a 1
j Virovai. bné«I, G
\' Fenyves és veres -
jártának MADÍSt _ résztv<« és t6bb értékte lahts hangzott el I)r Hara* Krn6 ödrozT>!te j. rnésrieierlteker és Isntertétte a MADISz éUAW iminklját He»dOs Andris országos kútdntt hosszasan fffSt-j getse. hoi»y ttrlajílooMppen nif : a HAfirSz dHíittizése, hojj-iii i akurja az iftutAaxl a kor gSrüi-mének mejffeHft n.n*iésben ré-: szesiteii\' é^ mik jzok n i lek. an»B*>*k entK* a a( e<ér«9énez reltétleaúl szűk-sefertsek. Leszój^zle. hog> h»K csületoe. erkölcsid és haxi— szereCR fiatalságot akarunk nevelni, akik. núntienben be tudnak jlteszfadni u mai <
Mfiiornk I
napon át reivattva j __r a .Figaro házassága., a ..Najr uralkodó és a Ittilinp ÉiaaS ctana szinmú. A vendégmarkpstt | december 13-án feJnOdBc t»
tBbb rnint 400 miltííf oS», ttflí IO000 tonsi ezUtet emésztett tel. Ez ts e{7ft oka a nacjr eiHalteiel-leaelt 1 rr ezmtání «r«rl>ftlla« emMkedésémk.
«
Egy párizsi lap grenobW fu-dósjtóp beszámol arrál a fun-felTévLgéprSl. amely njfcodpbr-nrnldnt százezer képet készít A. Merttn Gerin-oigne*, ametr an-natJnVjéti a • Vornafa* orlas-gozös riHan.vberendezéaét gyér-tatra UMve í vállalat két mérnökének. Deboitnak és Oersjv dinnak sfterfift elfifiliUni ezt • rsodálalos rénylrfpezoraerkeie-tet ^ I
MT C«<H4r*lfcon wt* "ül
disznótoros vacsora
UoMoU alt
fe_S. eUooott ep- báeubl (.\' denb uappeat. A lolnjief;
Színház
> esti áméttshla* ház eMit jtam ills el a rteu Xaub Síir-aar "-craaniiil- »-»-»«in»nln inba Kacsén Imre úrilL oprectjet, • Qgtojprio-K. A ki-—néan issm|ilf egrttaas • tegnapi
SportroYat
Hát ez is lehetséges?
3:0-as matt* tfá* — 6:3 marka msztett tz HVTE d.
Vasárnapim nlli k»a MAOBT- ; pályán eBVSC-NVTE ill. mssod-
Maesas Knsamai keffy Istvin kittni a .adjak ele, azneJrnek ¦rfi glaunlii. A darabot s <üvet-see6 müvessek jlliiill ma ;- bol-i—p esto léi 8 órai kosiéit 1: T. 8a*ó Léjaló. Sottta Mária. l;aragó
labdarugó zoerkosaséL A ket\'iaau-seaanat ta-lálrosáasnar aa adott wodkivdli ér-de——iset, bory a két ery—t¦ a baiankT-b—tel ebó és második be-ij&isli.
okolhatta nt > tregikiu sel beálló vellosást, melynek atm tuKtl[Dsnl^«e toa a un var—ér\' 36 e jae—oank kondicióbeli fnsj«3hnir«|f— véljük >>>ni > rstmiilanlasfoi mérkoaei alveertést-raSoket. N^c»6b ksndicáonilis főt kéasúltoreel: sporlaser_* oKliion fo4yls_»«val MMtlenül l f
lkam
A ma esti előadásra a -B. luk*, a balnap estire padig as ¦ • • ¦ -
A szintánulmt igBift„rti*ei érte-•m » fcuzőfMent, hogy aomkBtou délután 8 óm kMde-el k»_Ililo< —4*n-J«ü ifj-máei <JÍ__n rendet. V___ííÉ__tt 10 ónkor pedig
.....nli-il\'liiíi! —-<—«-¦. a_elvN
___TáakUJ lehet beranmi. Mind-Mi elhlraniml « Cicáuj-primés c. — »«g*klá
T^nr cosaeunm dob: siiwi* i»-mad mindkét csapat, de komotv msnkáhw" vaanak a védeunek is.
fo4yls_»«val MMtle volna oit a fontos NVTE II.
_f ! ™, ebe!
mani—1«"--------a wywnmea n.
rhlyeokéot »Me-ii —tpakriiikat U-ttmk. A —-—j.— i-\' takaláaottab-aao Já—<ik. —«gi> a kanimn «—u- i _** loö-t a gik-at: Hoftm-m k* croDjirt l-)aA Uonitfa lab- ! _bTí_a barenkefi- ka-jaka. A BVSC nem adj>IW a bamjt, Wke- \\ naa rohamos, aíkóaépeeatar asonhan i
hHvio—ttao bAesik. SsÜDM után m.^-nki Wrtbbi KVTE-góloketvir. ; deea_... j : . Barrsi Vanut: Oriáai klhMl *.\'Ufc k—dotomb.-játtki
— Aq_U-yv< kink\'
Noiembu 25-tAI dnember 7 káoj é. > fa nületott: F
kilhieiiMlsil *.\'Ufc k—dotomb. ma gúkat a findegesapat\'játtkosai ¦ az k_k-k) NVTE td l
ütoteH
link gi-11.16 éi —trtú- Il«_-__ f*. S___ai Jénai ji>iz>-ri minik— é> K___ BouUi__ik_-•II, Bqmir Kilmán MAOKT nk-Wn munk_ e> Anisl Innán<_ lei-nn, L4rines Lüulú bontja birséén—Mar é> tj-bi-i llooán— Icénn. Horr-J. Ádám fóldmma e> Oetbe Kntál——t leü;*, Kémstk Femc bocnéd Anontor é* GvrVi Erswbst-$mk leénvm, Osx Jú>ue raadó> é* Oorm RóziliámU la. Koll—- Jöeerf -—-Mer «• Vnok* Márürok fie, H__rk> Kitolj iumdelmi olfcoóV te rkwac Elnr> M-rnn—t fenj*. iiiilárvi U.mU tn__>dSegaéd ée
at\'játtkosai ¦ az
egyre k_k-k) NVTE nem tud ol-anal—i e ssüntoteniH ribarso tán--ááaokravk. A Kabin k_ili__ lolv-Un tia fónceökkent NVTE-l kapu- . sának gyenge védése is sújtja. A | BVM\' eL>nua atán ruige góljait, | •s NVTE II. feladj* a barajt — i 6:8. ¦
Sokak asU ttp sportberitmk ¦ mef>la<7»*- iárt-j. bog ehbe» be- | sooló mérk4_ít Ulhaason. A játék | ItiluJBsssii atss mer sokaú nem oajHsi W c»^ikene«_Wa a Wniaisi yaaptsa aiurkolák s ssjiUb > önmaguktól kérdették: Vájjon mi is
fy-Ma-
A MAOKT II caepatB n E-b_aán jaa-ott II. oettalyu b»j- no», mér-SeM • —«> küsdetemban « 2 (2:2) arénrtaii <_«_—aaltea gT&idlt A MAOKT miőden réBjé- Ean jobb roll ¦ a basái caapat tul- keméDv játékmódom eUenére is mind>eiÍK keseben _rtot— a jatúk iránjitMt. A MAUBT jAJiait Ta- hai ,¦>., (\'icrpes ej XéóVnli 16tk>. J, m:um-. Turáni. Ltornee a« Ta ..,»;. Ko:ta> jó: \\:-tc\\u j/UkeD tó aaempoutoui
* Kxor. Dem. Námo-pth,,, u ivoUu via-rirul _ AüionM /o<m I •aiwJ több s*ép áa flic-ó jak k t-u-orkaV, virx-** «tb. Ul • w?w
3 órmtól - S-O.. I)wm._____„_„
I frnnatt délu_»n m -ján-r^ *m )likutá<) bécsi amját -ocű-v \' . MindetOat esntzK
attxtaUii. ¦Simoaj
MrnJMTrvOnyak.
E0 NTE-jitéta-t nrikrt eltiltotta*
A habdaru^ú SEüvettég hirataloa köilónyének keutóbbi számában kü«ük a búnieto cfryesbtró határo-——t, melv saorínt az NTE~bá—-sakk tnérkozáan történt botránvoko-sáaért as NTE-t 50 Forint néna-bánlMéssel, FérhesUt s jélrJnVil —ló orikös eltiluwiád, Czuidracbw 4 kónepi eltiltással sujtot—k.
¦égot kótOtt ót pár: Braod! ken-edo •> Kuall >_rpt, Gnuj Károly Kmó HűtűmcMer ex Koncs \' __m, Kményi JenS UAOKT táut-nscU éa Uncvel Uargil, Horrétb OyófX7 MAOBT monk_ e> Wunmer Er_—_, B__m Fomnc iiod—agéd-tort éa Onta Boiil.t - ElbaUlo-
8_korrri Mncf 2Tén», .íz\'" Bedio KároiTné Síüca Veronika 68 r—a, dn. Pinler rVK-coe Hertliolfer Törése 7té~..Bnkir Joael -taa, Hornth l«™iTí; «M, iMkraaui Jóért M éw«. (etin_do Kána
Eladt)
SzdartcETTári bt_r KgntMt reazéa, biztos raegöhtüW syuj-ki 3350--81 a_W, (jrthnSIoos. sumó, nagy villaepClettel, — sorancsak a SzentaTfirt7«ári begym SOOO-ol ob>lny szokj, 2 u—M-koojtkal otrtp t«*-zrtO jó Uapotkao k»é épt-Wttl — < rtroatói 5 kavrs 3—DO.&I trdo (46 •»_ ajar-tyaeol) ISQO FL éri !«*•->. Icontel — Bagolaáncoa 2 «ao-ba> uj liM_B(»__(i éajéV letekkel 7003^1 teiDletcn — .uc»ltt»zeobmci|aba«4uo-bis idomeatca é> 3 szobás tsszkomlortos cssUdiházak, v»-sut tíatWxa 2XI »obU imat-ur. lakóház 10.000 Fl-tn — •Materi MAORT-Mtp ¦ 2X1
tétlen Wllak, szólók, MefTétebekeresek nyBUjokat
_______KI.—T-. V.
A Zala postaJAMI!
Foszerl——te L\'rl Ifi a nem dolgozók vadász-társaaigához tartozó dolgozok is údvözóljúk azt az urát, aki\'
l a >Za—; f. hó Via megjelent
.276 a lapjában kózörT cikk szerint egy nagyszerű példány-\' sz— nba menő vad—atcskát lutf
:t cserkéazés közben.
Fúiye—mbe véve azonban af elözo számban megjesent hirdetést amelybea keresték azt a vadászt, aki a szepatneki ha* tarban agyonlőtt egy hamvaj* szürke cirmost s a nvomrawze-lónek M forint jutalmat Ígért,
. bssh a jutalom elnyerése érdekeben, de a tisztánlátás végett kérjük, küzüljtr, nem-e egyezik a>
: nevezett or szerencsés vudaszata sorén agyonlőtt * vadmacska a
j kére—t hasnvaaszürke cirtnos-saL Hm iaen, akkor az 5Ü forint jutalmat Cizeaae be a Fő-szerl_itztó L\'r jótékonysági
: célra a Demokratikus NokSzo-
! vétségének.
, Ezúton mondunk szí—én ko-szöBdet a nagy áJUtbaráUuk kf a jutalomért, az arra rászorulok helyett
Figgdö.
A Zala szerkesztősége nem azonosítja magét a fenti levél tartalmával, mert a kérdés el-
A varos hn)_—i Wp—t >.., 1 sl «—t l-l «l>b., 2/m. . a—i 2 dra, 4/i ss 4* «- —i <u dre, 17 ts Hl >. WlX 17* auaa saa— ame— 2 mt -sas II dra. a——adl — (—5.«. _ s«rai9aad.a.9er\'—t srllvai- 4 .
\' 1.-1í___Kta
döntése elso^orbjn átlatszakér-tökre tartozik A legegyszerűbb lenne, ha :i jutalmat kitűző ka- | . rosull tnegtekinten<\'. a téritekre I 1 került vydiiiacsiía teüsn^-l, ) bogy annak sJemélvazunos. j megéllapitbas—
I HÍREK
A vsrm ailiidsaal sepsso muk»h^ lasli|H_ k»« Isii Mi II e_~~ > M 7 «•«.«. » to_» « avlrartf.. . „i svftváaofl aiwiaias lau Tslaik..,^ K l Mt.....~
: — A térvwrlatsMil kietyolést \' \' * hivtt .—t
ÖT. SéTlfv Zolt
ssatorvos, ÜAOET ^TOgyiWló orvos rendelését CaBngery-ut e. ss.
alatt megkezdte.
— * Szac. Doa Hk tsailasjs.
A SzociáldDinbkrata NómozgakMn dBosmber 7-én, uombalon este 8 órai seedettol ba—p&lü nélküli lanc--U reodaa a Pirt sajmmkoo. A Nómragalom «nUiliiial>i> ajkerTeM bsája után máris mjTMtaw*; kúsaftl erre a Mitula* teára, imeljnf* tea- ból és bSflibíl emdó bevételei a karácaDnri jolekonjaig oéájeit saol-gsJják. KitúSó IBaT^oi— sfaménv. nyel együtt ka> 2 torint.
FIGYELEM! |]
Anyagigénylés! nyoml»? ványok és raktámyüvsrv tartasi könyvek kaphatók a Zala kiadóhivatalában
lefé!cv6M.r . TAMOCZXT rí_—, MTAtm •áiaraaat, SratadHc »¦ a
I
—AMrMUa «k 6 M ktzaMW 1O1 magyar nóta»«t
nyulyacsoréval
Lavolas vandéglöban
Sslvat |jaiWiiiiaa: kér
KnmuMr Jáne*
A saneiskóla suokásos nOvandék-herarveHenyát. amehek mindig ne-Syoe nívósak ások—k kxmi, az idén , esetei félév sártá—I, a aennskouV I ban n—lesi meg- A ——vversenvt a sane—Me j_4«temaéken —rtjak <mg. Jeo-t ott kaf-Uók. — A tt-s— ka-ak tlniaillji
Az MLSZ debiyuaati akas—Iva
által elismert (utb3Tjalék«_»4k
helyi csoportja íolvóibo i-én. ssom-
ba_n este í órai kesdeUel a Korona
éttennében najpi—txieu tánceslélyt
rendes. Ez a tanamélv tuliió *s
megssnkott koivtekon, mért a Na^y-
l 1—nizsán meglehetősen megromlott
; anonhai—aag újra való belvreállitá-
\' —t ofik—— A sportkedvelő Visóoséjr
; i—aérfl n—m nan érdaUódÁ nyif
j vanoi amv a^flilh|ÍH-birák elflo uinc-
í —tel.™ iránt.
27a
december 6. péntek
Ara 4O fillér.
ZALA
Az UNRRA karácsonyi szétosztás céljából nagymennyiségű éleJmUzert ajánlott tel. Az akció keretébea kiosztásra kérő/ tOp.000 kg. cukor, 150.000 kg. halkonzerv és 35.000 kg, tejpor.
Gromiko a diplomáciai viszony azonnali megszakítását követalt* Spanyolországgal
N«« Yortbin az Egyasfllt N*Miaa4»V k&tgyt)!4*a fofag • «f>*«iyol Ha*** *« ¦ Wagyvaraéa k*
faffilkoxott. Mindkát kádasban agy dontttiak, hogy ¦tH«.ti«*«o«»t kO:da»*k ki, «M4y*k m»gazfi.iQi
jlt Stl k tfb AÜté Lléöl
f gy , gy « , y gQ
i ja»a»lato*ai. Spar,yt>toras*ggal kapotoiafean • taftfoiicoaabt járatútok AmvfÜtáté", Ltiigyaloraiéftöl és F arabnak.
v*W fcttdUcteff « rf»fawitr*ii pfczavty rntgiMikltáiái aáVtfvft* Fnneo Spmnymi-•mágápot, valamit gaidmaégt rr-*—if^ alAalmaxáiát, mtrel m Spenymlraíúgban rrftétt
mért* fmmyamth a vUúg btlufét.
Az Efly»»Oit NamzaWk SzanraxaMitafc, atotidotta, n«m uab»d alkata!**)*! • Miit MbaH, hogy ¦*• Unt^ í>«,;yják Francod AimtIii kJnkVoöttja azt falarta, ha kovalik QromJfco taaáosit, Fnnoo hatalma »zf-tardta* l«*i. miM vataha. A ipanyal n*p ug»»o ugy v»»*M*>«*»«Ía a fcWao hatalmak dík\'aturá|á», mént ari é)m*r>*r>k Ax uj aptnyol kormány maga!akt>ái4Atk ftgya nmnt a aH OgyDitk, >t a ipanyd népV* tartós*. A vna íz irtoiac órában havawbfeé Yárt, vteúl ugy doiriöUaa, hogy a**s©tt«*9Oi kfildanak ki R*mproaúaa>
t Gyöagyúsi János j oásMtar a budapesti ! ben etóadást Ui-l.u . békéről BesM»!< tott arra, hog\\
1 ^t^zjaetl^áSnit «* in borúban a reakciós
-:v az. h
Byl taaéos az olasz at bolgár jóvttét*! kartfévéaak aradwiónya^n tar«yal*SJ iiMn a^iipotta Oi*«ét. A kCOty^ilnttziarak nam tud\'tk m»{)a«yafr>l abban, a*«y mfyan arar.ybaa fa*%*«« |é**-taia.t O^«or?zic •• Bagaria, Goroeonxtfnak at Ju«o*x>aviafi»k- A ka>Otyn>ini«naralL i| »x©«aari abb»n, hogy Triatzt kormanyaojtnaK joga la»i * aao»au*f*t otapatoxat lumflul. óm tzövataéfa* ottpat partatnnokanaa. joga i«*z, hogy ta^at keKwar.yana* jalaa^éat tegyan a ktpoii u-aaitaiotfro1. Axt a »«roa»t, bogy mi»*p«>r fi^r^z,ro<xak a trwazti ixabad t«rftt«i*t, aa»tg tova wa:tk, l:fa\'t*k az Eo^tűt Namxatak t«20»**8i aza*art&haz.
A frar.ot* namzaityb** lagnapi O\'aaett Ttrr«x mit kapott ateejanatf ua>az«to4 ahacz, hogy kmv tazzak a tr.fvci. korcn*^y tmökéyé. A frmo-i axoetaüau part iM taJMMtha* UtOtta r«u»4t»ét o *i francia kormányban. A meg»:i*ir»ndí> kormány progrimjáaik tányaljban i|>atiaia|jiiliiiiÉ k«h lanni a ase-OMdsmokraia part lárván***. A komrnunisii pert nwm fog «l<a*ra4ai á karmémfböL Ma oalutan a tranoU klb ujtbb aavizast lartaaaa: a atMisziaramoliI tzák batöH*»érof.
¦ igarsa^lan«é#okal kövtátekc
¦ \\-jl enedmóayctfce. hogy a mu;
| tani bébeUrVv:.\'-- -t ».-.«lí tónak taatauLO7
A yar|ai>er»ak a UlM
a bril njg\\\'vczérkar f Játogülái.i <%\\beusák a ítlk lt
>nöktT.ek Arx>k nu-
Lalidon, óacof A M>rtü í-rsek íelhivlVi má kormány tígyelmét, ftsar Irfíra befolyást a «igi pjftolc mc^védéaw ben v .J.uiufiiiiVi bck^ désbi\' l« keli Venni :i •
yaU
A kisebbségek ^el t^gyesurt \\«neetck szer- k k«\'I! .» fcerély veiuii , ítog> az angol > sen látiu olyan ki-
; ciai ca iíórű(5 határ i
, / \\ :,,.k,i,u forrongó éüupo-t .1/ a jegyzék, oav
-úg ny*j;tolt al a i íiacsiiak Ncuvork-
baii :./ .; diplomáciai ciaÉkik-irut annak kivizsgálását kéri.
jia
h\'»Ry
awyaa aeniBiiote:«t kaftok i ya»za4
Srwyork, december
g
határmtiUén működő ! " csapatok ííul- ;/lávütól és Al-k utasitá&l. a gö- l\',ak és u lakosság
ti.
l*b múdo-U atom-
t*. John Ije- duiiár pémj kúlKt
. i^let eUen. A. abir-
» ^ azzal a felté-
Mlel. ha a iVilrbbVzést kaddis boivujtják i
*W|Wii) TriMttbaa
Aibén, december ."¦ 4(ualgotQer> táboruük, aki * K>idkózitcnj?en Unt hucfcroket «emlci*e omg. ma Trkaztbeér-•eaeH és a Vniezia tiniliabaíi flW>niáMi7^ brit ^.ip.it-.k U>hAl *»rt Kamiét A e*>n>p b:iM<*ali EAM \'.. . ;:¦¦ ¦ \' \\ v-!i~/-
rt% t^\\ ujs/jeru naLHinibaD hasz-: nálhat* tomegieev-Terre is Az atombizDttiég jelentése után egyedül a biztonsági tanáca ba-Uskúr&e tartozik a leszcreVl
Ftitikihik i paptrtol kétzWt oriMftatakat •» lm«tzanksl A 7« <vcs F. \\V. Wiramerne*\' &ÜKTÚM papiriKji olvun anvnjjot dóámtant, ame>v rt-ndkivül aj- Icihnus művé^a^okliak. süt hangszerek készítésére is. Az tK\'jHXkm elöálhtott mtVvégtagok sokkal kóany<b<>ck a rábál ké- sicültejcnrl. igen Uöim>vn tisz- tintjrthr.tók és MLililAjnk ler :.!dbb eg>-.:vi iótiliást vail-.il ér- túk .Unk alig ejeytizedt az ed- digj müvéetagar:tknak.
L\'gyanaHb^l ¦> papirtAl-h«ilA>zei«ket, többi körött be-Ctdftt » ÜHtnnrik i-lo, imdj-nek. s7, : :M-nye sze-
rint. :< -kthn ^a
sonió ;¦ . ,, ^ > H-sikariMíz-
szériák is ká*Lilá*4uk az uj mü-any:.B*61
WMar kertege Otnmllaiiui* te»z
Umdoiii ^\'lentrs s^:«rin(t \' WindMir hrrt^K*- tártként belép cgi filmvállalatba A ter-ceg évi jüvedrlmét 38 súllifi francia frankra becatülik
ha sem hajajzt,.
mat. anwHy Iebeti>vé tette \\ I hogv -x na^víiatalmak ! I ¦¦\' \' lett igái-
I ¦ e A 3
A guda-
sulvosafc.
A . «ii.iladjilr
az I20O i;>ou iiuIIkj d<4iárt F.i ntt,.in tmszeq. dmU a W-k~beli MagyarorKáy srm tiKkjtl volna HviÉtlni Ez,-I. a háborún pat^Háton t-rví Pártíilnii mtgnagyotiUxtoll i trrttek MagTfamrxzdvm nér- t tv* nemetuk snl«nxak. d- ¦ tarthatatlano* is \\
Mair .-irorszáy a Jn\'-ke me^tótésv utat) KemTetköiilcd rendezett helyzetbe kerül A megualláa me^KZ-úntetéiic után súlyos te.--. hefctdl szAwhil mén s ezstár. ¦atekvebb alapokra lehet be-hezni a map^r dgankridit r>-itznnyát a Sso»jenjm6val, arae\'v a jövőbeni magyar iiiaaulu á-da eMfcerdése a ametynek M-itmereaére oaaaal az ontn^ datoaabk és iskolázottabb refc>J kell. hoft> korlátozódjék üi ««• mondotut. I
Etripa szakadékla
Newyork, december¦ S
\\ küluír^\'n!iiiiisjítd*ck Icffulol^
bi lépesei komoly reménységei
ii\\-ujttn.ilí arra. iiogy a dí-kc-
- vi Hatni *t
i riad Uras Ktata
g
pénz. y azt
angoi-ameriku .V\'rc naftv szúk- ni a pota(l:iaa9\' int NAnr\'t.irczá-
rtsauszeneattj hogy az ország valóban bekain nolódjék a *anokra*iku vépl Wr^iwégbf. Az EqkoK \\nniv-
-lek szerreaiUtól remeJb* azután aaoknak a nérelineknek or-yosláait. amelyek a jóuoaneili |átzun>t a Enr^pa esen részé-1
ten a bekét is veszélveztelnetlek. volna A békekntév után nenr mint megalázott nerozrt. hanem náol efjurangu l<a jehshe-lúnk meg a neoBKtfrózi fórum
német
val liurcji.. ;• ¦./.i!..Klékba- m-
, h:tnna s ezt rt:\\kieacn követni
az egész világ. \'
A H*rm> N&k TMnobdUnai SaA-mAtéicc ta^BlBABn <Mtp (üstnúkMQa .<ewn>ar«Ttek.Mótt MünUa-eiM mnda. A %kulte-esl énfekaaéxe a nrsnnkhmn tarUakodó i«cai aim-tánuku eiTfwa ktvmk) t \' \' " tt I A "
1 fSn^.K j«léntik:
________ZALA________
Szívvel a Kórházért
* iSisde
Tizenhárom havi szüavtf után u tőzsde ektökxégének, vala-< mint «z illetékes nnicztérxu-mok kiküldöttjeúiok jek-nJétt-ben megnyift a hivatalod üzleti forgalom a budapesti értéktöia-déu. Az üzlet időtartaméi «gy órában állapították meg Azelőtt másfélór;i volt., A nivata-los óra minden bélköznap 11.30- 12.30-ig tart. Az eJsö jegyzések általában tartott árakon jöttek l«re Az üzleti fonalam íU egúz ti\'izsde idejf alatt csendes, tartózkodó volt csak egyes vezető" ipari értékelt iránt mutatkozott jobb érdeklődés. A zárlati árak a szombati ma^in-¦or#ümi árakhoz vrszonvitva *rkat változtak
é* * héliszbíitya
\\ főváros egyik te^&^efab mü-ttnlékét. 3 Halászbástyát sem kiméit? az ostrom pusztítása A\' főváros vezetősége most elhatárol hogy ezt a gyönyörű épületcsoportot hdypeáltittatja.-Mindenekelőtt a romokat takarítják el, amely munkára a fő-t*tos 40 napot engviéivezett A Halászbástya ujjáépitésiné. az eredeti köveket hasaiáljAk M A; hatalmas, t bbmázsás kóveláat\' ¦nelögépek visák reodeíMési belyükna,
Ar első Mrwtt st*táriá*/s biró-Mg eté k*eűM feketéző
A főkapitányságon Lét gazdasági bfaiesvlekmejiy a^yében lárgyattak Ez a két ügy k<riü először st-itáriális eljárás \'\'1-.\' Ax ejv- úgy iz*Ti\'(ilöi Busiil Jcnőne" és Tornai holtán kereskedők aki*** tettenerick, hogy 2.">0 To-rfntot kéHck a tojá* darabjáért ¦ A má&ik ügy vádkrttja M;iver Etelka gazdálkodóim, akt a fíu-Bantuiról 5 zsák lisztet és 02 tojást hozott fel A hatét kaként 5.50 forintéri a tojást 250 forintért kinálln ^adásra egy Anuiv- JAnos-utrai ltere«kedo-nek A három fek.-tézöt áííullik tz üg>
Lé/eftrtjrot
tanulmányozni
— beHSrt „L**yl"
I.atabár Kálmán .számüvéaz Dózsa György-ut 17 sz. alatti lakásába tegnap este 7 órakor betörtek A betörési j művész édesanyja fedezte fd A haz» mesterrvl együtt Kinyílották az elÖsEobaajÉót. A művész .szobijából éppen távozni akart egy ftatakmber, rnhákjcal a bőn n al;4t Hendört bivtak. A fiatalember j rfikapitánysigon elmondta, hogy Cikndarubot irt. amelynek a hőse betörő Ki-akarta próbálni, milv^en énuíi. ha valakit tetlenér a rcndArsé^. KeszJkar\\\'u gyújtotta meg a *ii-lanyt hogy észrevegyék. Tioz-gott\\i Andor u neue. 23 év* szinusz A Pódium Stwnó <-l(f-adásaiii sserepel Elmer, n-osaal iltetják meg
W Ma ette ~««
disznótoros vacsora
adta ki a jelszót a polgármst-! ternéi megttrtott értetezletn] i I*. Vüdos Pál quardiáa. a S^^nt Ferencrend nagykanizsai plébánosa. 1 Az értekezlet összehívására azért volt nniihialallan szúkst-g, inert Zala vármegye kórházai, így elsősorban városunk köz-\' kórhaza is megfetelö pénzeim-mám hijján, a szrf k-gszorosabb* érteűaéfaen csőd viott áli Dr Papp Andor főigpún, dr Dóimi János alispán, ^~Í\'invni dr Gábor Ernő :-ármv\'i\\fei f.\'s?fi főorvos f<t-naltnómjoXak ezt a kérdem te mrvithipMotiák, hogg a mggejKk J.ÜOO.000 forintot kell előteremteni, hogy kőz-yyszséc/ügtfi intéznie-ny,-inek fenntartást* bJsto-
sithatsák.
(niást összeg ez, Óe lia figyelembe vesszük a célt, amelynek érdekében erre n pénzre szűk. scgVaíi, okkor be kell latnunk, hog\\ .1 már meghozott áldozatok ulán még nauvobb áldozatot kejl vállalnunk, ügy városunk. mint megyénk köze<*\'é.<tzsétfügyi áü:ip"t\'i crúsen romlik. Eg>e« fertőző beU-gségek. mini itt na-lánk. Nagykanizsán a vörbeny. máris felütötte fejét
A tél e téren még sok megpróbáltatást tartogat számunkra, i\'piien ezért fokozott köteles sédünk mindent elkövetni, hogy ! a mándnyá/unkat fenvegetö %¦*-szélyt eíhárith;tSKuk * .\\nókor ; inegbetcpszüiik. s^ihasem gon-dohir.k arra. hogy mibe karB a frvó^ykxaeléik, hanem mindig az van .t szemünk elütt hogy- menV nél g>\'orsabbaji újra sek lehessünk és ellí cs.il Idunk és nemzetünk érde-kébm vállalt munkánkat Százszor ink-ibb nttgtehrt-fúk ezt, amikor a beiefftép ! oit\'ffeJŐií\'jéről wn szó. Ái-dpzzajtk tehát erőnkőn fe-¦ lüt. hogy niuxaverhtssük és siJc^rrsfn in-fessük ftt a Inrcot a n-.m látható,
hogy a december 31-ig kó-te^ezöen előirt 70 000 forintot kórházunk rezére, mint első réxzfcM be tudják füetni A program eLye« részU-teit a Z^la e^vik te^köztlebbi számában ko-
zóliü fogjuk Már most nc&» ; moDdhaft)uk azonban, hogy «.
söwrban a tehetősebí- táraadat-
mi^ rétegeket kérik fel nfe^-*
telő őssaeg jegyzésére
\'SztweJ a kórházért- fc>-
aye^ karácsony hónapjébaa a \' jelszó!
Bir^téf eltttt Horttty anfof-tzMpáM SS kitérője
Párizsban, a tialeria Cbar-pentier-ben megnőtt \\éVtcs Maroel. a kiváló magyar festőművész gyüjttTOénves kiáJÜásn. A kJállitTs a francia fővároc >e-lentós térsad :i imi eseményei kó/é tartozik.
Az amerikai eloktroméniók-konaresszuson ismertették a legvjabb főzési eljárási .\\\'ea> kell hozzá tüzelő, villan>\' vag>* gáz, hanem csak ay kis mag-netroa. ainelv lényegében nem sné\\ mint rudiócső
Ezse] a g>-orsaii meto^edö ro«-gas-\'rekventáéju maqnetromial pillinatok alAi kt-./ ^bédeC le-IhI főzni a mc-lyiiütött
óoaBan megke/dtei Ja nK» Brady brit álljtnpolg*-bú::percnek tárgyaJását Rrsdy önként állott be az SS köteléké-
l»C Tíigaíijn b.\'ínfisstr^ét ár hr-vallotta. hog>" résztwtt az S9 romániai 6s mjijjvapors-\'-A^i liad-müvelet«iben é\\ tagja rolt an-1 nak a kúlónitm^nynek. ane! Horthv tengem itv Ví siáffrj v;;l\', száÜitáNát tolta "
Akik nem ismerik az
A uiélyuütés -ft> uj kuonen-é-lásí eljárás, a cel \'ofánba csomagolt húst főzeléket. K>űmölc*öl 25—3(\' fokm fagyasztják. En-iK-k előnyei 1 jz igy kezelt élelem jégszekrenyben akár fél-éviű is frissen tiltható ; 2 nem kell hozzáadni seinn^fete kon-zervéiósBert, niinde,n ihélyliii-tött élelem megtartja eredeti I teljes tápértékét, zamatát vitamintartalmát tH $önét; .1. a ¦ mélyhűtött éKhaiszer elörefő-, zött állapotban kerül hűtés alá.
.._.»-----^ti kevés K/és ke!)
elkészítéshez.
y
és a magneírre- együtt h»i>:]rt>-san forradahníifiitják az égés? háztartást és vendéglátóipart
A franci •; Vasutasszö\\Tfcép
húsz nngol va*utasgT,-ern-.lskee
hívott meg néhánv hónnpctf
üdülésre Savoyába.\'Mcitférkeze^
súk napján a gyermekek un-
} dórral fordultak el a pompáit
I rántottától, amelyet szemük
! előtt, friss tojásból sütöd**
j számukra a franciák. MLg soha
! életükben nem láttak toj*>*.
j Kijelentették. hnjjy nz Igazi
i tojás por alakú és ez a törött
1 ttrtókbó] származó nyulóa va-
i \'ami- grusztustnlan <S* étvigy-
; roBló.
\' A kisipar és kiskerukedelem j bííy2ítí s (&C(S0kr8C-HkMi
; A Mafrs*r KommunistK Párt ina { mte fé. é órai kxadatto. knif&raa
és tisborojteclAi gvik-st Tart a Fin | •\'zekbÁzáiaik dártonnüfaecL Erre u
slkftkimra N«cyk«iiú«4 ~ \' " | Párt irat&efénaft
™ tönéoFbatáaéeáiuk biv _ „ i, aki .H&BdáwiKintéfcaa mmdn ,^_i. ------:tí-*i. - kieipfcr\'íi
ellenséggel szemben. 1 A megy-e vezetősége elvárja Ka1 | nizsát61, hogy saját kórházi | ágyainak megfelelő ősszegaet \' támogassa azt a tórekvés»t, hogy ! viszonvlagosan heivreállbasaanf j a kórház békebeli rend)e és ni-! vója Elvárja, hogy Zala vár-iTKfi\\v leguacvobö varosáDoJc szülő asszonyai .helyet kapja-oak városunk kózházábazi, ahol a higiéniának megfeklöen tud-* jftk etlátm őket Kórházaok-nincs megfelelően gyágywsertti, kótsaeranyaggat ellátva, ágy-nemü-telszerelése rendldvül hiányos, ablaktáblái üok helyen hi-\' ányzanak Ezeket pótolni*kell és több ágy heállitásával leheUSv^ kell tenni. hog>- a .szenvedőket káreW nákúl elhelyezhessék A kórbár élelmezésút\'is fel kell javftani, mert a beteg cmt)eroek j jobban kell táplálkozni, bogvr 1 egészségét gyorsabban vissza-j nyerhesse.
1 Mindezekhez pénz, pénz és* pénz szükséges. A polgármesteri értekezleten resztvettek a pártok megtázortu, az egyházak vezetői, az érdeklest űleteér képviselői, valamint a sajtó képnseiói is. Ezen az értekezleten egy nagy szabású jjrogra-inot dolgoznak ki, andvnok végrehajtásávaJ remélbeW "lest,
\' kei nouérc szsi-vezott hsn ij^cn fiíjclem tiku-i condoíaiot ralóa intornótuaokfa&n
itfon népi ftsármuásu UBfan nunek H. EcbdJ
fioodoart fesetoo bwinunket, htwr oBmokimukos axompoatból jú tutajra k>». h» * tanítók gvermGto. « óoí-goai név gyermüfceiial fiaryütt ne-míkedheCDeX hiazea-letotf&robb té-»»ük ftmo^yÍB faJaim tarai ki nu*u*&-oe*. Ae ipari mánké* 0 panastí s«ánn«»4wi pwAiWW vaiótörtépó —=.. _.^ ,, ,_ ., minoBo-
A pér«i Adr EtmIiv népi 61 tenitói tolliitiuinhu 26 bán^n^i 2Í népi faáj-niajÁro grermakst bal>-«ztönk oL CfOwvn a gondolatot namaraall megfogjuk nlósiumi > lap ti. gyíri tannórcnnati* intornitaMibn |L
tórcnnati* intornitaMibn |L A «.m.r*»m eK\'ébbiH > ka«l-jorófcm bxnnló üiMnátaakat lé«-¦il KutokoB ú« Nihit
— A Smc Dm Mk ttKteéla.
A SiaoiáUsnokmts N6mo^[«kxn <tomüar 7-én. nomlmtoo eM> 8 óni WM tottpodíj néikuK táoe-«ét d i^tta A
«Bét reodn ti^tnata. A Komoigalom omlttr»>»i sikarii «M M)> után mária iiti UíI Miklát
«» a Mikulá^tE«im,tunBlnaik M bol <• baHébtl end< lm i lünhi ¦ ktiaor.T. jotékonvitg oéljut ~ gilját. Ejtüníu. boni nyd eg>-ütt lese 2 fiormL
A rtfé aiotelü aúMra Bwtmmtn 1. t.90rahira<lio.\'7 Hí n*- 7.K B»gg>fi «» 8.15 K»v nyú tmuato. 10 Hink. IS Dfi htnoeuó, hin*. 12 15 tiomtC Ibnci émtel. 1S.S0 J»hn AnM hmnnonik»HeK>\'ntte«e iáaiik. 14 H>-
bkoki éonkkarak. lí^B»ifü» Mária hangleBenol toofc»l- ISIS Ba-dioiakDb. ÍS Hink. 17 SaOuene-mti tanácsadó és Iliiada. 17.80 Ma- dalok. 18 Hint. VSrtdnnnt ét. 18 15 A eaodálatoi Miksllv«ati iMioialBk. hihirado. 30 Hinsk, aport-
A Kádüaenkmr jataift. 21 SOHT-rak ém kionik» onwiú. 2S Hink. 2220 Négar n>iritaálét 22.SS V5-rfiih.i.il kóiWnénvk. 32.-" Z»
Bud «Bi6 filmML 18.10 Hink h krfoika aogoW s> fiaDeiásl. 9UC
TJipM /;. 20Tanoane. 9D.90 Badio i.»l«a»|iji«in 91 Hutfc 21.15 SaonkonaM BOskaH mina.
SXÍBalatoni kormánybiztos kinevezését kérik a baiatonmenti megyék főispánjai
mtaKTirt.tota-.li hideg viak mta)-ekedaivosaaára. a rUaton-vviikbor-.a»m.i«aaiai fotoáélék
ttSoet TáuaéléaMi«l a taa»aiil ajt-
atffaaaM ¦*»: \'
njíH
a ta\'illl
i ntrltniltnkUl) 1*. Papp Andor fówpáahBac
kasa* vak " \'
léut -wu* Jie-nein. Meaof vorpré-au, Seantc Uaíló tolnai dr. reMs Tibor totnogvi főispánok. As ére> auiet célja az volt, hogy a asokásos
eaojójjeoek a lósspami <éíalkalmak \'
br>«i egyóolefi aUásioglalásra i
orrán kéraSoknel. amalveaM aatitán ;
a nrinisstonjfc elé anasaaiaek. As- \'
eJótt időnktől a beiagyauniasaK :
hívta öesso easket asérvakeslHeket, 1 de utóbbi idókben es elmer*11 ás
igy oag>on Kok olvan elvi kérdés < maradt motfonstlaaul, amelyeket
f- - mrjrhoszéléasel lehet csak ki- \' A< fiilnkmHni inegieien-
kosva as éravkaslat najv u alábbi kLraca*nToa>q» a ion rxléioneí r,mr, léméit Ai •»¦ gávtaséafcoeás kifcjlentées. as atak, nnU karbantartásáéi Wy-ilai—fcla. a«iu*»>«M»l«a, a Bakion seunvagtalanitiea, BGrúfürdő védelme, kulönüe toVinvatlBi a hértsi
togialfcototi.
akik mmd !
:óiaíMujai, k&l--------„---------
- • % baluoni kénUaak nx«<ita-
L>«.
Eppcn «aért elnatárosta as éru>-aealet, boRy landsaamiiúk easket a( atmtömMtkM. wéf f*áx hanarai fíOticr mindig máae« mat mcirvó-
k*h Sieináidon km aanaTérav atofi még datambir fólramán.
Kutan a iokoltrfk\'bohMían fw-klkonak a lalatoai Urdiaakkai. Dr. Papp Andor Inaanolt a batauu tik tik bejáMoak oodnXtófí*
Távirat Nagy Ferenc miniszterelnöknek és Rákosi Mátyás miniszter-elnökhelyettesnek
A Magvar Kommunista Part netyi ; etetenno stkslrrairssát * speL-__ ,
¦ •¦ v-!»C.«*. -R*™* -*. «*««*. <««»*» - a népi
már tóDb mint eer earts-nVje mfr tdik, annak a kóMieeaaajé mindeaideig eam teít eavei. kn álktt aa C&aiána Ssüntknail nác« elkvioné« alatt.
A )M kMtm lét kap »«¦-,-
, lMtaok. uipolyoaoi eUen!
a BajaamiMle, bogr mml-
bpodat abMn. bojj 1«7 é>bw aj lukAtókeí nem Bpttanek. baoam a DBjlérS, de fSas a hábonai a» a**]** k/iietaanébai megnai(ak UkMóast fonják kijantani.
mtfvib** a k44*tluiyi* rá liftti luio\'í tur, ro.tr ma-
i Ukaldott, aki hoatasbb b»- : » a -politikai hply- , - A narylatasessei loaadott bi- | iötánl ^ mint
Matyi, .Marnai
a megvitatták agy ai or-t alSyi aktaáS" problé-
A MSP i
nek .
maikai káprázatos agvtkax, majd \' gyUba Uretssn mg "f^^ii isi fél a párt laanianiiiiai : tosrria a köepanti
JűM
kast a
bjaáicaati janriifcc. u»r)\' aaarint
Ráioai Mátját miná«enlnaklav Iwtuanak aldaMkeaS tartalmn *<•-iratot küldik: Aow í\'ítAe niaártereM* araai
. _ pa kéri, horj abaroot a
knlántok éa árdralilok eUen a gj«-aMemig (blvaam.
Japo
y
köxaíg javittalia ki, tkiittaóltl ói-
kapearf>lat6an bmbuiiolt dr. úplTa k»rtb«iji úböl al- BalatoD-Mura-
A MKP nMokaniami saurmsi\' nek deoember 4-én martanott tag-tjulésaas árak a«örémg» a dol-
Ssére — körateli a kormaSTtoi a
— Hét UMavah) SS á Maazak
eim alatt tartja mag előadását a Btakmakósi Búottság knhartitkár-sácának meghívása™ vasárnap dél-UanTórakor a Cnngery-at 6. ss. alatt lav« sJratioWméhen Bencae Jenó flillliasl- As alóadásra, a meNre Dsáfipedii núwa, mindenkit \'— ^whlvnak.
ama kérdéséróL MegáUapiutták, bnjy ennek meralkotae. ylanlar nem idóBserü. mert olyan nagyoaa-auxu liíliilsifi*. ¦***¦» taone atnr-aau a jelealeri viatoovok mai- : asmle magvalómrfnslt«>«n . i ¦ lei iiwett oastoma
____^ 15 eser hoki föld óntósé- :
•hu tolna alkalmsa, de gasdasági | itbu! még igy sem lenne !
Andor bawámnh n Kdapanao laaajlott •poJorgaitoi értakwMrol. Ismar-Kfe ai onan oihunraí* dfoadolá-«»al. A. idfaatai én " \'
A lisztpanama nyomozása során letartóztatták Kroft József kereskedőt
Naioka-iuaa tóiiélf«né-nvrt már magamtih áron adtak d. A aiabedon
........-- -\' " \' láBarolt üna* a uOtetkeeet magae
áron vataroiai as egyes malmokból, meivnek kövalkBamenveképpen mex-iomilt * hgaiiairabo eljárW tóat.
A aahMfeeaK faártól ai Ulelek-tea»inaiii fg tokoaaaaotliáaol nem aalklliiiV do&» é> raantinóaift liaa«-a > liilla»iii«lin Ai Ujen lav-l W
A Magyar Nok Itonokraökra Szóvetsegeaek küWóOaége kas-nap rakereate Vargs Józaaf po> gármesavrt, akit arra kérési, DOgy a város dolgozói réaaéiB sót atáltasaon ki A polg^Lnnftavi ter a nwgjflwnt oói küldónaeff-nek eJinnrréséT fejezte ki hogy szivükön vtaeflk a dolgoeók sorsét, kijejentve, hogy aainos, NagyfcaaaUén ntncaen só ésigyi azok a hírek, mjntha itt a sA tarolna, merő Utaláláaok." A sóhiany rnegexuatsAésére nainM dent elkóvet és mária közölheti, ho(r>\' a jóvó beton egy vagoo sót kaD a varos, amit a főispán, mint Zala varnsegye kózeiehiav zési kormanvbiztoaa, natr ki M utalt
A polgalmiavM antte közölte a kúldottaaBSBi, hegy ¦ megérkeze sot tdjéa Mhiai nvomban kiosatiák ¦ Uáxsaas] közótt
ac 6 bejelentette,* hogy as óasaes aslanni problémát ösal agy lehet "TT1-1*"1. bozyha minden babtom
iekaeSS lm fai II ln ogj indol k„ ankat *ohel^ot i 6k láB
ttl indo „ a *o^
mink, aairt 6«aak ugy láB* mef-<Éua«onak a BalatonproDSnájat. karnak a-kérdénnk a randeeiaéra J hatáakürü ^t1^^* kor-
iaawl állít a kormánvaat, érdaMt t.ranjn !6i»nu)a-él6b
óla forfalku-rtatja Üu és a V2oa tortteetéban •L»-dűiálló lisrtpaoarM, amrjyix* na-hánj la^paf eeelatt jdttak nvomám a nróii%aeUátá>i Himtaf Uae-tm isokáioa bari liaitriiarálatnk íoráo ai -aeaaoéai MankSÓk fV gvaartasi éa ttarmelí 8|-|iil>inll nek Magyar-utcai ¦jrtiltfjUeaa Mint iamereSk a sókMe .n.^afa. a baajaá^ri káavgeknek nem tudott el-¦aaraotni mintegy 12.00U kilorranuo liulrói. Mikor a Mbáborito liait-panama napfényre került. Varga M-aajl polgaraiaiar aaonml ahonfatto 1 -¦L-*L—¦¦¦¦ --fiktot éa ai el-
Hat
nnSém
. dr. faW Andor foííáö, mint Zala vármegye ko»"> kormáoTbinoea, as áaMle é vármegyei
_______^-^., ga«iaatgi randé-
aseti osstályáW,. ahonaan tagnap
a»l ^yaaa^
fa awáotHfia,
artját an •»><• a
Wraki»»t aaiateai r
Mtta aiwffcH. Lnbía tm-
•awet dolfoMek ki a talataai
j
¦ mn>u WolytaUM keaó* rendortaslak éa a séai kormánybiikiaaig magbiaottja. A mndkivmi eréllyal majniditott nramóaú már a mai napon ajakb •dalokat noeott a iekuina. Sag-álbiták bry ai ÍTkJliaaafi
áron rtoárolui, ami aiintén
nveréukeoéeütat. Ez a baltnanama nom aorlátoaadik at fcMMé Munkások FonaartáK ée Termeió Saamltoiantéra, mert "
_ralaM6di>n ai él alalllhtMI el Wnkk, bocv baJawutonaánvbii hn. Lafa«i ielen<bné-e egvuttaL a "riiiiiili rkléknak a> ««s> rár-mtjtna nló ehiihriaiiit, tabal ¦JuueieU balaloni varaavve fel-fcei. Eiael Memhen ai érto-•akt kifejenoon arra ai áUia- heiittkaük. horj a balaami biá teUBitáte nsm ottólJKÁK, a<
lát a le&wi-kmyvrileu*
veaatóséj-e ásás a, -t-^- TéDyleasa pitott és bünk4eodo . ¦ Jt nogy a faővetkeast.ai Utaluk forga-kanht hoeott és eladott hsstmeny-nyiakgel nem tudtak jogi sserint üssiáiiMilni és a azabaaón vásárolt KsstbM ......
gvon aoa«k eikn indui meff ai eljá-ráa. AnBrrit mária tudunk, bog% ac oltárivtawánduoUák több nagvka-níami »alitVWn fa Kmirnáilkm akik as aastó sntódo által aüt6tt«a iorgalomha boaott kenyeret, bocit és aasmlvét aasoveaiBaet által megkövetelt nawat iran láaárolták meg éa aaokat még ennél is drágábban, adták tovább a fagyaastóknak. Aa eddig Moiytalott
At utóbbi napokban rendkívüli módon elszaporodtak ^gy-kani;sí„ a betóréaek és a be. surranó lojr.ijlaaok EaferO az ft«yekr6l mindezkteiK neai ilK módunkban bevá*Bolni ohrm-sóinknsk. mert a nusjtodrVjfJ njromoUsok nsng olyan álla. potfaen voltak, hogy a rrndorséjg bonugj-i oszUlra nem kózólhet-to azokat Az eunaul éjszak* axonban a nagykaTjazsai reod6r-kaprünvsag orszemélvatAe a búBúfD-i és iOamvééeha) tavtety nyomozóiva} karottvr, nagysui-basu razziát tartott a varoabam, amelynek során 30 gyamsa eaeat dsáltilottak a kapitány- akik kórul hatot orizet-
inrskmüáuapitották, hogy a fekete flskianknuT s Csiasií f- a felhaitA volt, athaunt as ötleteket Kieftlo-
^. akit nvomban te is tar-tósiataik. Ast még nem sikeríUf tani. hogy a haaaonhói \' volt Kroft Jo-
A Ksitbotráonyal kapcsolatban ér-dskes nviktloasaH küslüne Nem-hivatakw wiin*iMMw rárosunkhan tartoskodott fortét* árpád, az Or-sságos Bs^«9tkeasti Tafiács [oeUe-nóre, a|o as Levhnasé»> Miinkások -ftenneló s». ulaxsL
A rendőrkapitányság ve-etoje otori is felhívja a varoe lakos-sásjinak fMO\'dmét arra. hogy lakásuk ajtajél zárják be rend*-afin, mert a tegnapi razzia ao-ran nem is egy rawthen elófor-dnJt, hogy nyitott kapukat, lakásokat vagy üzleteket találtait a raosázo rendórfk ICtR\'.l dte-kzntve, azonban még a k&rvüá-gMs k elég gyatra, mert tóbb utcában egyáltalán nem ég villany. Nem lenne érdektelen, ha a Dravavóhrri Arajruzolgaltatá\' Rt nagykanizsai kirendeltattaa utánanézne azoknak az rrtcaf lámpaknajc. amelyekbei] vagy nincs vülanyégrj. vagy ha vu is. már Idegen állapotban vas.Saartravat
A tufOMléif Skólvlvó válogatott
nagykanizsai vendAfszerepleae Irént
óriási érdoMédés nyilvánul meg
Hml i
ember 8-án Tiasilailiaasn <s aao- ! rüóba Ite a kaojlan B^pm. szerepelt ás nza, Uütörtokan Pécsett : merkóao jogoasavr vaaataa ökőlrho raloprtott caapat A jagoaatáv ökló- í sok rayjyfcanixaai sauiuiiláae a vároa nagy easménvenek asárafc a a sport- ¦ rapÚKÓ tömegek állandó bab be-siaiilliiiiája Tisztában van vele min-donki, bob- ai.XVTE 6s a Szombathelyi iWKdás ökölvívó gardájából OsaacálUtott caapat rendkirU komoly erópréha dítl ill, amikor — a j! aaerepUe irjOMO.el.on\' — felveszik a nareot a kitúrni nsnennObft áliu jugosiláv egráflee euen. Vereeeg oaeeín sKnJkja.* asemreaáiiyes fiainkat, Jnaaaa. as eUenf&l óköWirói már számos nehéz küHoMi caatát rivtak és rénm\'jli illír az elsó mm-setköri szereplea túzpróbájan. Be-caokUBS, sportszerű nareot, utolsó plzanetig való lelka) küzdést rá-nmfc • méinktól. MaEEyozódésánk, boa; es esetben jó eradeata > karo-náaaa igyeaaaetiaM.
iraSrkoaés kduóiégánek
nemben UnuaitkMÓ B»gMartá« — ertefeai tónen^n inak eiS. El a nérkócés * "eépm tejUii6 mnaalár-hmktv baráti naaonr almfliiaSaé o* üsjét » amlfálja. Koai iatmi tehát cUfordslni annak, hogy ai indulatok léb Hfijl-
Medkezzoo el e& fnta doog meg a tuifthött hangBlatok izgai lefntöróbect Ma Túlontúl vitázzon iiiinaYitki arra, hoto ne lépjo ál azt a batári, iuel>** - 03* kleden íöld-rAj jövv>, tk? bar^t! iienuu í:i.rui
tntiien nrilninitifl4\\-ai raasa ben7O-a»4 koltaüik ngdéRamU
A juso!<zlárok oüeo kiálló «i ilkiu ké
módon haivtáUjon. A ea_r____
elcreláttattólag üt napkaniiíai ée bárom aaomhatbelvi fiu kap belyat,
ntán döntenek aC őam«B-
A a^rkdián meámapÜleJítt W 11 úakor aeadik a SaaoáUBnoknta
Pttrt Su^ór-Bti
a
aa^lgnutében.
Színház
Mindwi férfi gaz«mb«r A Péni Nociaeli Siinltáz Nagy-kanixBáo vBndépszoiBptó tscnőttaae tef[naf» «* ismét :to\'t htu ettfll jé*-ssotL Tefmap K>asziiai Mihály é« Béfceffv latrán: iliaéeB férfi 9M-ember rimö acnés T«álé«»t mnta*-ttik be oa^y nüterreE A vidám é* k*áttimkmna**& «erepW» kőiül a kimagaslott Nagy Feri aaanv UkyJ^ef, aki mint «ancoa-ub zttujtu matzÁTai ragadta az uerapláiTúrdát. Kitünó táncai csDtlen-bűtlolíi vt^HK a* egéH danboQ. Lg_v ikuzik. a tegnap sati ettedaflon már feltalálta JMWát éa e*uw4 kCaaOnbetö a nacy uker éa ft tapmifaar, amivel * kocOoeúc íattlnacav Solteu llária a n^cealt UarepéKm Laky mellett é
daraí tíyobb aamspUje <olt. N»cv •ikart aratott Ctmd izerepéban USi Böaai, a táraalat tozubrorVprimadoa-nája. T. r&abo Lánzió szinten nac^- Vil
Mint tTtrfiüJtünk, az Orazácos
Vamtas Spart Kupont előrehaladott , táriraaMaokal lólvtai atécei Admira
iBzMóinl egv aeomber 2«-én rá- |
naankfaao Iqátsxáni kerűló Ulaia- j
ropó nériBiaéa üfnébaD. A bóen I
eg^tan eHmielo Nacjkanma. >»- !
•w lilogtóoBja leaz. .\'AiK. aport- I
táraUUni feUokoaott érdekkMM • Tárja, a tárgnléaok bphia«oaót,
mert ked«a« ontbeo fetejtneteSn :
éiméovten feec réacűk a aportrav j
jonó ^kriek {
____ jatéjjsott. Faragó Vilnw* _
Pap* IboJva szintén <vfl szerepeitek. (B)
A pécsi tiu-sulai ma ee%e> ismét art a rieiáiúkot iátasza. Az elűadáaoa j »A« lLri*t leu énónyoa.
Holnap két etfadú keretében Da-
Mikqlás bácsinak
tótom »ur.i ..¦ ..--» i-t
Kiss Károly Nafykuixsao
Hint Lapunk tegnapi uinm kó-fWtű. K;ís KároF t«mj»tgyöa*«i k VK"
A zalaegerszegi és tapeleai fcérfaázak B-listája
A megye kt< k\'trhazánál, ata-zala*T(crs«-si (s ta\'xjicai kúr-háznál rní\'sí történtek tne^ a H-listá/Asok. EnrK\'k !>orán a küvtl-kxző kórházi alkalmaziittaicat helv»&tck B-listára. Zalat^ersre^
r. J>r. Tuiivoá-tlsaiKt Mik-föoi-i-os. d*r. T^ereuczy Sáit* dor seeédoryoav Görüg LászJú kórházi lelkész, ifj. (hinük b&
U tnytfU* horkai a kirakatokba ah o\' cs látja ...-j/t/. huj-, >zjt :
- Nagy siúrrcl zajlott le a Zene-
Wwlt ^eaiMadau^y A nagrioaniBjai awwiatnli nöfen-dékei tasnau mte Tél 6 órai koadottel
tartották mee saokaaw f«l<vTÚro ban^rersoQvüket «z iskola r&odo-1 torméhen ««épezámu k^züosác elóct. A kitQnóeo-öeBzeálütott Hunorban og>-aráDt«»9rapBrlea: a kkaaziku* av áBeartADk ea a oaai rflaerar azerzól aaaedarabiai. amaljakata aaaabkola nüisoOBkel a kAőna^; ixAszc&\'t mee-\' o vbt>» ««ak ei4.\'] - m
át ttak
Imre és Meller Bilintné >polo-> nök Tapolcán Dr .Murgef István aátédorras, Sebeivíli Jenő ko/házgondnok és Tönyj* János porttá. i
— aUmui íiinMferrylep Matutati
J\'olvó hó 5., 6., 7. es ^-án 5 -7 órakor a Ffigeetlen Ki párt Deaktéri Wynégében
r ^ )Bax,\'amelym
a ura énfaiUfidö és aaépet ueretó kÖaOMésÉt aa«Btettol mogiu^ja, a noasaiVéc. KiraM n^kanWi ¦ntfr fovt&teéuek. toindui iel-féteiet matatják ha a ciagyar
,„ Ug-
ő kip-¦,:.--rf. jo-
Cc*!r^;btJ zc-\'f..-^ H:i!!al*zik, jprna*. a: éeiá/ ^iud.-n gyorrvona; w mJui -tuir tóról. Egy \'íc tttaft, >i-~-r-magában az üreg, tényleyetc/i fco- múvckek a=<mt jó magyarjaim é* crM htJ-jdtkiatCMvi /mten-li*t ttuzeJc } titít\\* hdÉlptágítir.ivak. Ctmk eoy tzon^ritja el Mikló* yispaJtót ét qz a^t ftojfy a dolgozó*, crmakei caak Ui-ot! tiuf$K c-7*kéjmkd Wenxt az ábíikha, ,-¦:¦: .tófc*«it«* bizony „ijr* CfífC. Amit fal iái, azok i* nagyrittí i* .inyüíltÁ. Tjc hál mimémmt tgy*2e.rrc nem, leket. Júvöre ka Ofémjtizom^ára mii»*7»i áoifvzó obiakéban flutfeM.11> cipíc»kíklemz-*aí:, mart « demokrácuímak UaeUS ietadatn, kon dolgotói kúm^ait mtmdcmmal eUá*at amire csak tziik-
iB>ieo
ValaiDcnnyi szereiM^ ^.
F.naébBt aoiiaprajatéU aMazett fag-ioblian a kosónaúnek, aki Rattho-mi SorjatanMi^jének elat ts-telét adu eUnagynerü tadásaal. Kitánien iatuoUaHonli Oérdaaát bqcalöp borfáth Ovuav Volbuann hogedüre m aoaaorara irt Sonati-nájaral Fetdis Fnmc ea rWri r.rwébot arattak sikert (Hl Akw szintén )61 aaampalt Danbla riomenir rima r«SirHI»rtme.al. Az éaekazá-mok knzil ki aoll emelni Utfa; Piroska •aatepieaét, aki <a—>-~-i-ooH riaaszoi aabaj «s Orgonák c sascazanárait adta eli. LuSra} Piroskát mársokaaor bzvllottuk eoe-keini ás most u caak dicsérui lobét kitöní bangjáL Somlai Irén és Má- | tó KáUlin Rubinetoin: bui dal \' cim« enekkelt&KMI azitnen leeteJ-jeaebb mr\'ir^Jtben raegnrerték a kö-aúnaée Muéeét Saeaek Marat Pontoteai: Niiza dalára! eaitnea ]ó> aaerepslt. A többi .eaercpíok i» nagyban bozaáiárultak, abboz, hogy ea a nfrrejdéfchank mfeeny mindertbeiF találkosaék a Eozónaéir. IMaaúeíiii I. (B)
nkámkBt öc tutooc^ut, bor bó S-AtLt a uttWW
CéueT-ut 6. «x. alatt «»itt múkudéaét. Ktrat&kw óra. miudw ow dóhitán 4—fr-ig, ünnei\'a\'-apQiks déó« 9tÓ< 12 órSf Iiifonnácié
i
oM u USZ ftaon A fe» célja a*, bog? kmricaonj-T* motMrivt fkxáuolaawsonk iiro^TfV * gyerrm-ktknek u uciim b, akikre senki tvm gondol. SxaeMCtol bírónk és rtvrunK níinéenk.t nténua m«e» 7 árakor boíjiV^gcinkhe. Belépóiüj tiincs, t»a runL-iia!, cukorral, Űt él 2 forint. IvedvM U
Va«ánmp ga*d»ft múkodwlo nu
volt UcMd. a <lúhiti&t. úrikban as
dák dtk úf ökto
nwldk KöaSül Uaál Cilit é» Horrfci Qésat lceU ktatoelai, akik hiúnöpt alltak mag oelyOket a sseiepúktnn a kw Hirnléml agjeiomhetL A retvleseri a WlvesoAverek munkája, akik mindoD abmzawémX luelock a ^ok munkáért.
aaimo Naxrtaci o
a4t tikai tné W
vtfXM «TTOt>«a Vb beadom. TiHrrT*" ¦ Jakabkod-a. fcUar.\'UlÓQáL MC
____.TBkat k>T*c*oarn
Itvolfföoo. . TAXX6CZKT FUIBS
tUlAttlIl ** it\'aUDilaazt, S*llrrtif«X l*» It
Mu 4 AsMtkMA MM fe zárotan, Boaa-bon>k vastrttM aapl Woa- l»
Meghívó.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
a 145.155\'194€wlV. a. sz pénzügyminiszteri engedély alapján 1946. évi decembor hó 14-én déli 12 órakor
saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t részvényeeket meghívja az isasgatótaa;. I Táríy:
1. igazgatósági tagok választása.
2. relGgyelobizottsági tagok választása.
(Részvények az alapszabáryok\'11. § 0 értalmében !. hó 11-én délig helyezendók\'letétbe az Intézet pénztáránál, fl 3.100/1945. «. E- c. ren-deiet hatálya alá tartozó részvényekkel együtt a rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerinti igazolás is letétbe helyezendő.]
raaM\'áasatv
2ALA <fl»r»tiknt nolitiUi asabat
Iwmiiinilu ii ¦iiinfc ml rA^t^ ia«A*»
Baa^ a Navoab laattaaa. MajykeaBal
SMraeKttsárt is UabaM Wsl tMeBIS\'a\'\'
ftftoatfasrl\'Mai: Zalar K*"*"-5L é.r\'3\'..T. 279.
(946. d«e«mbcr 7. szcrT>b
Ara 40 fiitér.
ZALA
A francia nemzetgyűlés tegnap Bl-deault miniszterelnökké jelölését is elutasította. A szavazás eredményének kihirdetése után Vinzetiz Auriol felhívta a nemzetgyűlés figyelmét a a válság mielőbbi megoldásának szükségességére.
Nem tehetetlen, hogy a magyar békeszerződést még New-Yorkban aláírják
A kaiagyeifcalarterak lagnap tata Jty.iai.tn t»f»i^rt*k ti oiaaz, roniM, bolgár, tma ea magyar beka-WHtw»li«k tarjyiiasat. Az angoi radló Iud6ajl6janak jtlMÜH azeHM a gyolea baiulekeey éa to jl l
era tótt t»
- • ,,,---_,-,-----.-------1 __ láaE^aafJtta) SaOala^akl aStTaÍAl \'
i keu «.ngu.eibtn zajlón la. , a^5Te«a>CÍonuaí\' benaor
A ktWgymMni;,* aijrftraarri halmok .lő.,, ao»y vttSI fa Brmn naaj.á>tttrtl. , "i karotkeiaimi álianuUkar.
Vaajtl abban éllapodlek aaag, aatjr Kely.neeeik lágyénak jelamésl a renéoa ma _ ____________________________
¦atxylra aalad\'at. a<«ra a vegMgea azoy.j.^6 muuaban. A ma aé.utáni gieaen vetteaMaag • Irltazat | ------————————
¦IkeHneiiy egyket loatoa auat)a.al feg<e>koziuk. m.,d Megkezdik a aaunkat NaiKelarazagg.1 kafoaoaatkan. "\' dtntmt Kotoférj-Beraa A tnaazti alkotmány rtapenjalaai aezzaakrKiuk, most c-ak a ktipaal aaakénAk aoiaom.k a vagai ainnéaokon.
Ntm ttyat* —tg mnlt aH
A ko.( 5 cutiea iitlaai h>ui fiaataudd >6vélal«^» i&rgy; a»antl Moiotov kib»rcciu, heLy O^uortzég lizaaaan 5 mkiió eoDari Alaanenak. Ot.zor.taj azanklvOi egyenkeni 125 mlikn dollért koielaa fizataá
aae* • írlniM txabaj kai* nmaVaaevoen \'• a aiatad1 hrt
,r j (<>í
ate Íőntáe Ó
\':: haUrsutélt
j gy e en
Jufetzievieiuk e« Oorogcrazagnek, valamint 25 mittto do»art AbeaazJiuaaek. Ez otazeaea 30 mlliió da4-
ktrrM itttai jelanl .|>M> az. tena|MI, amli a ptrtni k«ol.r.r.o.a kalMau uarint kalwn «oliu t
-t telt ©i. IüaÍ*l« ái. t\'efaúr iürvf)av»stA. titkár áió
i uvmaan Buigaría ralifikáctós tarva>l 65 inil»6 dollirrai alarta maraaltak a partzai t nniw awiiiaa alul ap«iti:t e»u««r.«c. Buigariatuk 25 ir.i. .o «o.-.r t.n lu.lni JugouKvxitai a> 4L nhlia Main <M-rA«}ora2a9r«k. A majaammuBH, vagy tan aa*«v»0eu Vagyor-targykan «z Lgy*sOlt Namzaaaa tag U harand ra.z kénari\'aal kall kapajek. El a m>go«la> K.«»pm >an a Mro^n^yad rész Urltéat Inaoia, .al.Whi- a fawrtu érukt k*n*rllé>étt karao 6 u»j«l kA»aU4*a kAzA.t. A danal kírééml** Moiom, matámimntifa, fca. ,lMili.«,
ili.«, kaa|y ¦
.
i tlaitalapaaaiti azámiron 6 hönaf> aulya a paitl tllamok éa a nagy iMgyhalaUMK tartsauk
afrttlaa konfer«n«t*t.
A kQicg,iMi>i>z<«rak maaliolXk Mly«n»a«lkat annak ma««llaflu*ara. rnannyi ld«b« karol « Mka-azarzöd*aa« 3 ryalvan való twaajaz6*agaza»a *a tztHl hUtiHitafa. Utasítónak 6k»t, lágyak fla*g *azAk-tag« altatazdnnkM az ousz, magyar, rámán, tiaigtr *s tian kakauwzAdéaM attlraura, a arról a pta-M í ¦ "¦ ------------------ \'------------ ... . . ...
¦ az ujraMaéaail t^rS Bacs ma taniitmanj^aza áL Aa im- iamentaaas tUaa a Lauló-tanáia hUűa a vad- éi Tédeasm kép- majd ióot anal, ujiaashétali Mhál
Amennyiben ax njiahilalail feademi tánoaliaat etruaaatik, akkorái alaí-tiúx icljeaan liaaiiiiUi mádo htlk éiriiá ri
•gj*
tttmt ttnao elolt
A/ U.
j Ui mádon ht^talko
tu a népairiiaág ai uggyri. Ameoy-avibua elutaané ddotéai boa a UanlA-lanáca. akkor a -tJ k J^ flf
lokra val
V Baruch
S
uunnal
vül való Dienergii.
a buteaeagi
iibcr II
jtiita-
iiapt-sti
lüUíllü Cl
lór-
aruch n
Szovii tun.it> kikildött/e í-r\'A ttj/utobb fát nyi-ij-itorn StovjM cgyütt- éé
kd j gy
inújródrstn k szükségessé-yt-rrj
akkor is. ha annak crvé\'nesité-aSaeu eg\\*edul marad A bá-^^háfl ezilfán ejhjtározla. hogj-taMfftlCD haiivia az amerikai ¦vaalal vilájAL niif{ a bizottaég lasjai tisyktK&t\'ii át nt\'in lanal-
NÍgl\'t.ir.a. - ^ ^éí\'V
ngiujt.o.\' ut ¦ \'¦ in^jy
kéa^laiu tjri^.-\'icjsa*i:<i^ ctetlmé-\'" ¦}érol ^lentésl rcaz a tanács-««k löképiKai a szovjet terv Ingád lisltban térnük rl <\'|OT1W»-•61 a Telelnének Ar misztra-•al delegátus kfüónóéKn azt a ¦aitusást ukDDgatU. hog> a biz-tmajá tanaa állandó tasjaiiMl
t*> tfaUlritani a Vétójog ^Jka>-
BSttAsara vojuilkozá gyakorlu-¦A mert szerinte ez fetri tnef{ tetjobban az K^yesúlt Nemzx^ ¦* awjai ré&zórü! eddax kiaía-tii nézetnek A gazdasági bt-.búyiti.sáija Ufíy dtrti-netn W*z inJitvan^ KlvaEL-m-zct TelaJUlaV NKRA
Megtaiattték Hitlor | HMgaamfnieltéai pnrlncaalt j
¦-<* wa úalok keniitek
crüL
nagy tdtiutéet kchÖ inUcautoú r^éM tanaimAt Tundemn nyitvaoos-nfra "- L
atáetai
fr a rano- a Hhkowl Litún. l tttask különböző
t inaiafia* a maat "^p^i^\' irmtok dúuljak a» t>, Hoc; Hitler a tl«K\' aaallfe m^Blíitso oíjjáiój egéu Sén»<oraaMi0Ot el akarta fwtnrttjii A> aktacanmóban ucat}Lal taUl-baták aa tMEviKreaatt tmngaianiniai
Mtataff 60 jcUMMsli
K«aka>t JTm^ataiii falfiilj anaiilaaail ibs * öioHaalaai a NOÍ-baa.
ntanyi bMM aUMtottailr iaa^rn a: anzétban MUtb
Maííireraiapai T»4* noiambar l-« li^aaroaK > aatcmbolt hidak koúl bet^aJtiütak i\'<.¦.!. jel. aaciau 133-at. S«»4 foláéfc k áb I lJ
jdgiB ¦ ti niiala
$L2r%
vek, politikaj ow^ihmó na Uoe keli a
ém egyéb É ÓAn»k
A Kts^azdapiirt :uiii<lrt*képtcn ci akarü la.*oiicku. ajokat a ^iD&oláaU em<lme képnseló taanait. akik elatar vannak annak. hofO < KaKaldapart eCÍKJ ölék a aaiulili Blok- l
KÉ; MÓAn
itani - - • panuneok irbAm-ieD ¦ mimleit lúzu, hidat éa Qgvéb ó^UztLoyt, twuetvmk túrmi-Hé\\ TvnUmiaft ntgy érteke vao. .\\i
mtWi tei:fetot. kttehetvik, amelyek \' \' jlOlik miDdut, ami
kai A naüirio> eteoaak elti namaroaan najtBtaik a tlfaWaJa Ultial.irtíaiéal á lalfatainnataj. 60 kopriasiót aaüit majd .fel a pírt nv I I faaTaia dok> W-pjenak ki a KaBBU->oapártDaL nvrt eUmkeaó lawaütin kitárjak okeL UbMeégaa, boajr é> a taam s .targvilaaok aoráoSorf-kedni tor. .
Behieiett toivkúnl boxv lfcárfer Zoltán
i^a^.. konatu 18^1 se lo-Iróaainr anaamaachan ú tahidat itiAoL SM7 [ol>«metor tmaiitta.
Ma kaJlntijik ki favft Jéztefet
Mint iameretea, tegnap óriáetbe vraék Kteft J^aef Ü«k»maaa4 laaataiiiniandfil. alin\'l mai ai ittiliiii adatok atapjáa ia fi ltlapliTtaaB* bőgj aa dauneaeei Maakzaok Fo-rta«fcTó ri
Francot lemondásra szólitak fel az Egyesült Nemzetek
Nk hl köú^
.*.i:i&k a bíunvoi kérdiauel m all>i»>tbMt^a elfondta iut aa ^»"-.r-i. -i lan^úalül, mciviKk ÓT\' féltőében
u Ettfaailt Raauatak Szervezete Fraaaet
KMrat
A luadruh bittonaajn\' aaolfalat jolcn-té<k: hseriat a varoa tAbb puniján pokcáajéiaA battsztok c. A g^anuM-tmt Baanaihaavt óriaBtbe vcoyk-
At Egvnalt Nonuatek palititai huoBaáia a agazaratati jaraalatok pJókétavfaén? il taío albiiouaáüot küidíitt ki. amolj> tegnap tartJte> í»ó úleaH. At aHHeoikna; efea&kavé
—n.ziT ri^a nétkül elíofladta ex amt-S»ül.~ku eM rieeS: nad.v fal-
>«ua:>a a köz^ú^e taavnainv) t allamát, hogy haJaOBktaJaaMÍ cw ko " \' \' "
jana eaa ÖV
A airranit. bat; a »v aabonwüiaaaDOB 6 —«^ . ait bíawrKa lufatiktm fóH aaoknái a telhajti éa a ba- i
lék Kjcfl Joaaef küaailacataaat, nriviitik aorán \'í-n\\ fráv aaril ntóa Tóth Béta atokon atiónaajának e uúldatU.1 rie»aault« korait eaevpfrei < raroatam agvébkiint Kiélt Jóaaaf-ifi kapoolaiaan oivaa hitek m tor-6 n
aneyi Máza tirtai I .._._..
Vita forrt arnu, bon nnon aa i pfnxt adja. múg matt ie a aapbúv-...->, "^ , ^•BWWiBae ka- i *>aL ánal eaitatt vitea Totfc Bek!
Shavcicaa brit kiküldött
¦Hu-, nary a NemaMÍ 6i
a«al etaSPrite. Tata Beav , A klkábaríta IH<| lataH M , imdőnajar a njimiutaa gyora éa a>ke-¦a. ttgiaal~<rtkélS bb M
y
ujabb ada- kl
iérv, mivat\'i\'biaiaoBefri tzaéca docv | téas nent ara ulvan nataant, nwz) ; agy aaVotmántann aa<ca>dDta knlen !
a. g
loaM mm hoeaajtou t.
•unkn. A rtndóiajstaan aaoaaan ki-
^ik ljt h Mt
u
i^lik táljait, hogy aetnaau itglat
Uát
ji, gy a Myata* viatgalat n.nk—i oKma O b annak eradm lehet boani.
u viatgala nk—i oma a nO, bog) annak eradma- ütaaoaaáiria lh bi1«45. rt ceaher 7
Akit Dióda mérnök fegyveres WMi csMdiiükkel kenyuerított
A Zalaegerszeg áJlamvéctekni osztály átadta a nagykanizsai népúgvé&zsétfnek kovács Gvwla póküloi lakost aki mar 1937-hen :i Feskürh-félt nyilospárt tagja voJt, a nyilasok uralomra jutása ulán a p\'acsai. majd a rnv vai jtrás vezetője lett és 194"» hjisvétj áii kiiTókótt Xémotrj r-sr-.tgba Már hónaikkal «t-elött hazajött, azonban neirt ment \\ixsza eredeti JakúhetvOre hanem Révfülöpön szőlőt \' bérelt és n legoa^vobb i-éjt.-sséjf-beu élt. iuiL a nnilt napokban a vonaton feiismertéJc ás elfogták
Wili Jözsefet ugyancsak aza-lac^erszejri államvédelmi <>srtalv vetír úrizVibe. Will a MAO Rí1 fattzakeretty«i tekéén voR rfl-lanvszerelŐ és egyik*1 volt azok-iiak. akik az Orda% t-s Albn.vht-fék1 szu\'uotázs-moz^.-lnut a nyilasoknak eiáiuiták t-s a hsilbtrö-ságon sulyoun térhető vallomást tettHc Természetesen Wlll is nvugatrn távozott de a néj>-ügyészséfcen azz;it védekezett. hogy Dindiz niérnők fftjy-r-\'r?* lantét csendőrökkel hnrjszt\'ritett\' ? l:;t>ttpö-
létre.
Takács Béla budapesti lakott 1944-ben SS katonának alíl !• Nem régen tért vissza Ilada-pestre onnm 3/o:ihan n letartóztatás ¦: \' v \' ^ kött. ah.
I)r Rut — .....v.....m-
gy; vzj ka* elvetés letartóztatásba helyezte Tárgyalásukra tlőrciáí-h\\it"\'.lag január .hó folyanJáu kerül sor.
fenlek értekezlete Zab-egerszegen
A községi termelési bizottsá|í elnökei i% vániK\'gyei gazdasági fejügyeluségjfí I karöltve érte-kcyfeftet tartott Zalaegerszegen\' a VármegVeháea nagytereiében. Az ülésen érdekes es a gazda-kut közelről érintő kérdések kerültek megtárgyalásra. Pórneczi József vni term..iesi raaniizteri. biztos isinorteUv a jövő évi termelési terveket. Orbán Imre h;iJ gváro&i gazdálkodó a gyümölr*-és szőlőtermelés Tokozását sürgette Kérte, ho<jy a mejryébert inintagazd ásásokat áD&sanaks M. ne%xlő cttzattai. Nag>- Pé* ler Menyei gazdálkodó lotadfc-\' müiyozésére röcerna- e« lóheref magokat kért Kerwtes. Júvaef paüni &azJ:t a péti^ó juttatácárw »rtt eJoterj<wtést P«rn«cri József min. biztos arró! besífflt, á t
Zalaegerszeg nagy problémája a gáz bevezetése. a megoldás státimába jutett
jumoh öMtobb tilifiwr ipanaittn. Bbfaan *i i^ybea nv i&eí»t wttot * fó-iraán, aJjspéa 4s « város TOHetfaése, 1 i«éicu.<ket cveiiek U iUetékwctíűt, mirwten^lfetl h Wtw* olywumk tá»-aaotL, hoí,-.\' mt\'^i sotnig kell rirni •írat, hogy a git cljunoo BfOf-azeviv. Stoto. meitiepóen gyön fur-h: kktt t 6h
burdcK"i b6Uet k ^i
ilár a kuitur-Kcrtoy György
„. „ . ... jeientóaekeí tett, amik reményt ébtyrtettek a tmto»
fokozta ¦ *-/nvt*t ^ kilátásokat Gytt^ay Zoitán, * MAORT vecérigupl*-!»:>.¦,,>*¦ «1j elóadúl tutű«l « \'l • Viraegv»h4dB. Ki-
dani «cy a fút*, nunt a teli ttug& kértt.W:t. Kimondta, hogr üakKűer-sttrjen modern-rendszeni gasssotgái-t»U« tervexTsk. trert .VaMCuioto » iWMpú kalyfaák&t hacanallak fel ;-imi UeUktiáéul <» bar et a mid-uor ¦ WB^teW a célnak, U6ioi-illtt moiecQt1 *"hBÍyLHéaefast ív nwp-lúci as ooódet, dö iepilíöb iVtnzör i á fo<yaait, mintha már Mé tóaúletoe. H* már >kűrfilúnk
lünk a «ái áUásáW. necn aeabad r térfii ^lúrkáuiunk a uagvobb anyssi áldozatoktól, mrri ez D iiKsnerűi a f4*éB*orán.
Btftlr*?-ett-•• hogti fi
perírt ni*2*k a íér l kí
Uvafc
Aa icgctti teasacvioo erről flfttti-
A>ö»K)íi Lftrán fknálkodD ;. bánoae ikrei Mülettat
_____jtíck közöl kettő íia á
kwty. A joi«otóh arról » fcaná-n»l, hog>- <g>- a» jfcmk, mini az
Inu a\'h&roian ikrek wüieteta i
iHaiiak adja a kj!.ricset, h^ \' \' \' ¦ \' üejeshmíP « f \':iett. A axü-buLeW
I ^
sy a (tAj haiaauléiu aoro tartozÜt a inhetot kúaé. Kóborol!* a»c*ai a , amik sxükiémek: ahhoi, kiAibElte •
ksaerúal&Mláct . banyásssák ki ntól\\,írói ób bog>-an h kiuiLv-itaoi a. pufflf
ái
igatáfaetyettaa bo tó ia^BlnMi 4e4tetf**. rároMunrte «« ennek kőiotkcxmfr-?yokéot koddw dr. P»pp Aadorné, &"ióupún [eleaóBB, crtelüátbtn bírta O
a tárgyaj
im^%xMi sokan ietefrtftk tneff, jctW. :_!> .r: ikKQ- érdokl&ffeael *árj*k a Kú üoi-ototíikiusk időpontját.
Di. \'.\'mf^nó értéJtos «l6*d*«t Ur-totl u-rúi, uüt teiant a héii—mn ttvökiak. ba nembeli kályhákkal e* tüxbeJvckfcBÍ *oixddni, hanem egyetlen »k*tulya ^\\uiá«ai meg tehet ol-
p yr--! tfymít
in felvetít a kipctaíitmka az Ü-lettíu* karókká, i„erl *zl .;. -rrtné, hogy >.*-ir haj^oí rnafnr (¦ U4k?**i>tr*k j-itiru k U. kez- m»j a vivitkn, hogy leg-b 1947 <>-<r.- & ríÖM f-d J*h4;t*» ál
o hogy lehet
Eantáa Beráth Ferenc v ÍMnortetM uokat a 1
k ddi i.iu-k <* kj _.. twibjiíló efanooni n » li^Ti\'fÓli eusi mi Íven majd oiotirir tátim ípamflitáBát.
Dr. Papp -tmlor fö»i>án itme toUe az eoaiid lÁrvyaSásofc oradmé-nvat, a maga táeaccöl ia olaónavlü \'áioaaú^ru dokinak Urtjft* hcarr Za-gonnw; hoazájuecon u j^áhoc, is rállalta usqt ö, lmot a fe- nuuikák megindítanám Ir éé S^ b á1
yé r K>
két, mrosahan eto\'fonnáR él-Lxnoeaék a tiá*türtá«totTa tr-izt, iwn íb máin arról, inii>vn iu^ iehetÓ-aeeBket lát abban a i>ó tojlúdéaót ilk\'túQ
A beieentúsekot uo ballgattak a nM^kmtek ás tűbb hozxéazőlás laűgzo\'.t et,. mtnd abban » refnimbaa, hosy a gá* hcmtmeKaa s közpljurfiben tényleg meg is tür- Z
, .-ilnok1
asokoak, ak, -.f.a «pc-
kuiáLoak, hoo -¦-.¦¦- ^uo.keket » nr>senuedeUDéi i Arai mamwob 4tnn ad^aak-eL Az uj statárSfe neeet-kcáésok pecbtf > legkátt* .forint rontó tényketfcat is ?«K>aúsal torolják Qt*.
Km L^ialúné aa^tiniisai lakost, aki uususztu^ Í2-é*i a piacon
tak» HŰ**Lillér(* úr helyett 1.40 fo rintot kért, 100 forrni ptníbüűte-
napi óizariem ítéllek. *-
HorTHÜi Utrán tútMurdaoolvi h-koal, aki októh«r ÍÍS-áit T múéa 90
kanMIMltzKti
r*w fan tat, u
AugusTtus 12-én nagy szb.«i4su staíáriélis tárgyalás volt Nagy-kanií.san, :ncl>iíck hárdm vádlottja volt, Párer-Nagy ("^za, Szűcs Kárólv és Csörgei Rozália, akik j&Uus 9-én etore ineg-fontolt szándékkal meggyilknt-ták és kirabolták Alsöpáhok\' községben Stroh Jözsefnél Annakidején nap- cikkben számul-tunk bé erről a drámai #J------
«7 taralv i sxonic9tenj
márnánként 40 forot.Yt khiált adáara a ha|6aáeitair mociU 83 forintos ár hriyott, 300 pánsbúntotwre, ittetve 90 nap. r! aará4ca itehtik
g> ^ p
ni lehet zöídtragyávaí. Az ugy-ncNezett csillagfúrt erre a hg-alkalinasabb
FX bifet-nfetti. hogy
a gasdát tavaszi vi-tömagra ne számítsanak. éppen ezért ftlhivt:: a f It-
i, hogy azokal
Ádki
f
mhogy azután tavattml ve-
tf>nng nélkül marad/ariaba
gazdák
Végül Bach Géza eazdasagí felügyelő tartott szakx&erú felw láitó íHo.idásl a gazdáknak.
tásról. im^h-et dr. Gjula tőn ényszéki tanác^elqpK i tartott ebben* az üg>ben Isme--rétes mindenki elött. hogy azf \\ ügj- hú mm vádlottja közül Pá-rer-Nag.v C.éxát t> Szúcs KárolyC étetfogrtia tartó fcfti"h4ít>-tii\'.v té&rx* ítélte a st^táriális birrt%4,-;. míg Csórééi Kozatíát 12 évi fegyházra iléJlék.
Cikkünkben megírtuk, bn-^- Pártr elloi a kaposvári név*-\' úgyéV^é^ vádiratot dott ki, antí-lv szerint a vádlott 19U őszen résztv«tt két balalcn-^ bomlani asszony törvénytelen ki-végzésében. Ebből az ügyből kifolyólag Párért Kaposváron ín-ternatUk, ahonnan azonb^a* megszokott
(A nag\\rkJUiizsaá statáriálís tár" gralás után Párért a kaposvári\' oépügyés2*ég kikérte az álln»-t úg^\'észségtol. ahonnan rövidé-1 sen elszálUCottik. Kaposvámr. November elején megtartották* a népbirósági tárgyaiátt, ámen-
nek véltével a bíróság Párért Uábunis bűntettben mondotta-kJ bűnösnek, inert reszt vettunk berek törvénytvlen kivégzésé-
A népbtrósá* halálra üéttc Pá-rer-Nagy- (.ü3t A halálos rtéle-trt a NOT Iwlvbenhngjty. l\'á^ rer <ié«ta úg>-védje jtján ke-g>-etmi fcérvén>* terrtsztetl fei a köztársaaági elnökhöz, aki azonban etutasilotta. November 29-én lehal ••> kaposvári fo^iázf udvarán végrehajtották a hala-* los Ítéletet Párer-Xagy Ciézán. Az itéltt \\-égrehajtásáról most értaátette a kaposvári fogház parancsnoka a nagykuDizcii ál^ iamügyészséftt\'t további reácto* tek azonban nem jutottak Uido-másunkra.
Fiscbar KároJyné nap kaűiavii b
[ ftoet, aki aaenűmber 17-én 7 ft-
! (3U dekaj fokhafOmút 1.75 forimér
!, kínált eladásm, boiott annak hiv;
taioa^n kilofFmninankt\'nt 68-tilu
rolL 50 forint pénzbüntetésre, ilier
10 aapi etz^rá&ra. ítéltek.
Núowth Józaefoí- Qagvkamjaai \'< Kw •aeptxnher l*^n miafél k:« uborkát akart eladni 86 f íTíér holjett 80 fillérért. Ű0 forint pénd>te»> Hbrrr illetve 10 napi elzaraara idei-tők.
Ifja Féttor Fereoc naptiui — mQtoraaorelfiWB6d tmfcmner 20-án Vajda Irtrin aKmhaiheivi "
ktattánékart.
kértbizi b«
¦uinkát és i
\'Wforíntot kártTboiőtt < fyá* és LáaeU Béáa *nL-wrftiye asorint a ralUH
rintot. Eiaoi a tafefeftaW *lkó*rile *• ánlráfrito riaasaélett. amirí dr. Gáapar Zoftán cy^ehiró ISOforml .pÚDxbóntoiJBm, behajthi eaetén Ifi napi elsúráara ii
0 S»c Om.
i A SnciáldMukHA denoiar 7ét MO
Rsrícnif iért
mmmk egydtt a
teát

lUtin- t A
tau« vtán mária mintonii MbíI onr- > Miksli>^>m.araim« •*-ból A. trtfféWl taió MM > kmr^aocri jútékoO|ate tUitlími-gtíiit. í itünó u. houá •Saütor n;tJ együtt k« 2 forint. FaM *•
Z AUA
Mi törtónt a somogyszentrniklósi barakkok ! eladása körül . !
A hOftvédaJmi minisztérium etwxtalte a vizsgalatot A városban hetek óta olyan ; nak köbméterjéért 600 forintot \' kerin^t-k. melyek tudná kért, valamint azt is, hogy m hogy a Szentaúklós leM ! MAORT-nak ciatkAf Eternit\' utón levő barak-tábor paláért úgyszólván az eafaz vé-ecyes objektumé eladása körül1 : leiárat megkapta Szóba került;
üt*
i rendben Az p ípao szakszervezete több-ízben is foglalkozott ezzel a kér-1 < dédei, de foglalkoztak vele va- \' rosunk í a kereskedői is Mindkét i rés/rol *ií\\öutt-!ür:: mv^állapH tottak. hogy a kincstár karira. \' akinek tulajdonai ké\\x:ák :\\f. \'. h bátti bkk i
g7 Hajdú Ís4\\-án. röviddel a barakok mc^\'étele után házat vásárolt
A S\'-mzeti fíiznttsáq n.ind-freJt után rJhafárnzta*Itogy nyomban iáinralot intéz a honvédelmi m.n&ifrVúátf hoz is kői»teJi ? tnzsgáiai azonnali megindította1. <m-- mk nx\'ffállapitdtá/vi. h\'Mjy mindezekért a károkért kit . vagy ktkrt ferh\'U <* feJel^a- .
ség.
ÍV annak megállapítását is ké^ rik, hog> az illetékes szervek\' miert adták el n barakokat éppen Hajíhi Istvánnak, olyan ft\'Hün(*n olcsó árért, ami a laikusnál ifi szintén nevetségesnek tűnik M
Értesülésünk «zerint a honvédelmi mánisztérhim púrgönyitatf intézkedett :t vizsgálat legszigorúbb lefolytatásáról .; A Zala szerkesztője ezügybe* felkereste Pozsonyi Attila ezi+-dcsi. a kiegészitö parság parancsnokát aki ai ügjrc vonatkozólag a következő nvilatkoza-tot tetie: - 1 — Amikor e? év jubusábaa a ióV ká
; történlek A téma kü- i rúli suttogások lavjna&zerCen ; nőttek, roelymk \'eredroénvHséi*\' } ?en a legutulsú nemzetibizott- i sáp ukVn is szóvá teUék a ha- : rakok agytt A Nvm/eti Bizotl- l sál? tiiy;ú nte>,-döbbenve hallgat- í tik út előterjesztést, amrly ; szerin! a kanizsai kiegcszttrí \' paranrsnoksáK tudtával és \\ beleepe/V-sével minden ver- \' *enytá"rfivalás mellőzésévé1 e/e-WT\'3\' l>ar:iknkat Hajdú István1 i Khálv-ut<MÍ üsztjlosr.ik:T«\'ske- I dőnek potom áron adták eL atxlkül. h<iií\\ azt hivatalos sx.ilc-crt.Akt-1 telU-cji ültették volna. Kitudódott ugyniiis. ho^y vgj1--1 eg.\' ihen buruktit amelvnekf busfzu M méter, széles^.- 2S jneWr és íetcje Eteraii-palá\\-al van ledve. szöróstöl-büröstúl a hcntlevó kti/.uzc-mi feLsaereltV sfl vizvcz»"t*-k. (^\'jtorna, villa-2 moshcremi zés>i.\'l ¦ együtl, darabonkínt :\\ \'ffM> forfni vétvl--ártrt 1. ." * \' :.:::ik a Hajdú ls»v.; . üiriukáua.
aki .-. n város
cpik <vlx\' i-"\' -.-\'íjának, S^er\' (Cet Lu.sz innak hossza ideig oz-httársa volt.
Azt is megállapították, hoyv *c 1913-ben különös gordcfciJ feirhiz rtljair.i éptt*41 thjplafülu épületek a ma szinte beszerez-* htteUen parafa béléssel ellátva, hogy megfelelő fekse Irgyen a fából ké&zutt épükáeknek Ennek a &agy-a>niiiviségü parafának még akkor is. ha az idők folyamán na-eyo-.-i elhasználódott. ép|>en a t*S7«r^zh<itetl<Inst-tivi inialt fel-becsúlhetHK-n értéke vun A Nemzeti Bizottság útóaén szen-MdéJyes kifakadások hangzód . _ tak el hocv akkor, amikor vá- ; objektum eladásából \'" * scnd.vekneic >-••--\'
:ik kH
téve Megalakaottam cp- há-> romtagu épületkezelői bizottságot, ainelvnek főnöke Németh gazdasági *hadnag>\' lett. aki javaslatot tett a három baraképü-kl értékesitésér*-. amelyek ko-" egyik k........
ro«nkban 1600 munkanélküli j
van és amikor a házj»eívbez jut-. \' ta*etkn és éppen
Utou dolgozók még \'áfcaorfnJ i éitékcsőkk«iésoek
*etn aernek arról, Eog>- házuk I
ttepüésébez anyagot aereziíet
nelLvai.- amikor a vasutunkért
*voti harc a^vaghiinv miatt
Btek ithághjUt5n ncliézsétf*
* áliitja S dolgokat altkor
döíordulhasson. hogy az epá- fül
Ksi c^lokr^ ki% ál-ián a!k**m«t |
bontiii anyagokat a kincstár
kárára elkótyavetyélik Felveti
dött a kérdés, hpgy miért nenl
*Wtották be a hivatalosan előirt
árlejtést és miért kapta az
agyagokat -Tnegvételrc ugvanai
a swméJv aki a Károh--UŰCta*
*ya kboikásra került épüídeíl
i« potom jíiínzérl már mcgwásá*
rotta. A Nemzeti HizottsájfHótf
megállapították, hogy a vásár!6
Hajdú Istvánt az igazolóhizott-\'
ság cs;ik feltételesen igazolta.
mert behi/onvosodott. *8&- »
nyikis \\-ilágb:!*n komoly »-«repe
vott ét. alaposan IdhasrnilU *
ióld-k\'-rszak gazdasági lehetüsé-
t& .Ut is megállapították, hog>-
¦a barakokbói kbontott deszká-
éénto
Mái ¦ tr f
tam firMH árri stttet • m-v*rat tBrtiirt haattsafli tá Ms KtafJÉi siasr«tt 4QMlírMrm
2 barakknál • vár m*%-p 4008 foristm véW-árat ftOOO forintra kwfMZttSflL Hog>\' Hajdú István asztalod mii ven szerepel töltött beazaK nnilt gyá&zos időkben, arról semoát sem Judtam, de nea tudom azt sem, hogy mii keresett a baraki.k eiadásából Meggyőződésem szerint a barákokért az elérhető legnagyobb ösz-/ BStweJ kaptuk meg. L» ha tudó-* nasW lett volna arról, hog>- a mank\\*«ágaak szüksége \\-an épÜAanyttgokra, akkor nem két-jefet, hogy- nekik juttattam volna. t
— fin november 12-én a pécsv bonvédkerúkti parancsnokság* nak bejelenteltein :i szeptemberi 15-ike eldU eszközölt összes eladásokat és ;i befoi>-t összegek számszerű felhasználását Beje-k\'ntettem, hogy a korábbi el-adásoknál az épület kezelüségef azért mellőzte a verscn%\'targ>\'a-lás meghirdeíésél, mert" a lobbi mint 30 év elolt épitet! barako-kat a szakértők megjtéléae alap-. ián csökkent értékűnek tartuti tam De különben vem volt a1 szeptember 18-iku előtti értéke-
ótéoetre elfiirva a alás mefibirdcAese
wr«
En >
ktve szakvéleinényét g tetAem. taert 6 «olt a bon védpa-rsneaookaág szakember*, reíe-\' rense és megbízottja, de ezenkívül jó demokratának is tartottam, sut tirtom mo is
ránartJ affaknv
Ennek rendbehozatalára — m*-ulán a gazdasági- főnököt a MKP nso^fi szep«xeténe|0 kezdeményezésére időközben Szomtwtbéjvre helyezték s ntó-laflosan erről a szabél>-Ulansáít\\ ÍSTtudomást nereztem intéz* kedtem és ntaátottam az p kezel&aéffeV hogy e óéira Stern-téglagy-ártKin a szüjcsé^etf mennyiségű cserepet vásárol ja meg s miután n városi tan-ácd a Petőfi Sándor-laktanyába?* utólag épített fészer lebontásához nem járult hozzá, a Gábort Áron laktanyában az oroszokf i által létesüeÚ s már megbontott 1 sertésól anyagai jelótteroti a felmerülő munkadíjak kfcgyen-litéséüt és -a hiányzó é^ítkezé^ anyag pótlásául
-Dr. Krátky István nyugdiját meghagyták
alakú.l ^l tetiem *•-
kíies r ^ a szüksé-
ges ai....^ *.*-^/«>k rendelkezésemre bocsátására. Pénzt uzonbun Ayetlcn fillért seiri kaptam. Ekkor megbíztam Né-cutth József gazdasági hadmh gyöt, a gazdasági hivatal főnökét, hogy a kerületi parancsnokságon megtartott értekezleten wemétyeseB rendezze ezt ax ügyet, amire annál is inkább szükség volt mert a közben kiürített lak tan vakul illetéktelen kezek elkezdték bonLini A guz-dasági hadnagy az értekezltiről azzal az utasítással jött vissza, hogy miután pénz rendel kezesre nem áll, a laktanyák őrzésével megbízott polgári egyének\' fizctéséE valamint a Dóasa György lattanya rendbehozásé-boz szükaéges költségeket pJyan
..... redezzük.
ia mir\' te-
haladékot nem üenvedtaetetU de a másik kettő üt alaposon meg volt rongálva, ablakaitól meg volt fosztva, ugy hogy azok kijiivMása is többi\' került volna. mint a barakok egész értéke Ln utasítottam Németh JöTrsef gazdasági hadnagyot, hogy a ks>\' aüéJfmrtfr körben hirdesse meg az eladást, ami tudtommal a Zalában apróhirdetés utján meg is történt. Megjegyzem, hogy a barakok \'lebontása annál is inkább sürgős követelmény voH, mert annak anyagát állandóan lopkodták.
KI ksB JBlMlMIW. IWfclI
kte
Napok óta folvik a vármegyei éirrirosi nyugdíjasok B-listázá-sa YnlaegersrxTícn A "B-listázó bö\'xJtt-iáp Uíjar a miniszterelnök megbi^uttjaként Vörös Lajos vm. s/dniN-izsgaló. a beiögy-minis/tiT kikuldúr^ dr Havid János alispán, a^ttakszervezet kiküldöttje pedig Miiakov Szilárd zaiaeflerszegi lakos.
A bizottság eddig a következő hatArozaUkat hozta: özv. Supka Béláné, Rutner KornéHa kör^ jeg>\'zö öz^e^ye. nagykanizsaj lakost őzvfg\\i nyugdijátúl meg-foezaották. Dr. PászVóhi kmen raán tanácMts. badacsonytomaji lakost nyugdijától mevfosrtüt-ták Oláh Sándor ny községi jegyző nyugdiját 7S százalékban álEpJtoÜák meg &z\\ Székely Gyúláné sz Antal Gabriella vní. a]jegyző özvegye, jbadacsooyto-m«ji lakos ózwgyi nyugdíjjá* fenntartották Ozv. SkultótiMöt-lósné alispán özvegye, balatonfüredi lakos ügyében nem döntött a bizottság. h:uK-m illetékt*\' ségből átUttc a. veszprémi bizottsághoz. Tih.invi Dezsöné v zalaszentbaiiusi körjegyző öz-vegve továbbra is özvegyi n.vug-dij&an részesül Dr. Thass? Gábor ny. vm t főorvos nyugdiját elvonták Szilágyi Dezső nr «ü-megí foszolgabirü nyugdiját 50 százalékra csökkentettek Fang-ler Béla ny vm árvaszéki ülnök nyugdjjii.\'tLnvénrk elveszték tét mondoUák ki, a hotfátarfcW zók ellátási igt\'-nvének fenntar* tásával Dr Pintér István ny.\' k4ajeg\\ző n>Tiffdi;át meghagyták* Psál VikLorné ny szoh$t-f báró özvegye, zalaszentgróli lakon nyufidiját elvették Németh István" ny. körjejjyző, za|atárno> ki lakos nyugdiját fenntartják. Kovács Efckné sz. Dávid Rózába kózs. jegyző özvegyének njrugdiját meghagyták Kova-csics Kálmán ny vm. irodatiszt nyugdiját elvonták Keresztúri Ödönné zalakoppányi kör-
B-RttázáM
/egyző özvegye. _ hagyták Gavallér
j yula
ő
meg-ny.
\' zala^zentgrótj körjegyző O>"U0-| diját fenntartottákTFarkas>n6 i sagyK*aK>*eU körjeg>-ző n\\-ugdiJ ! ját argvonUk. a hozzátartozók; cliátáM igen vének í< nnlarti«á-val. Csizmadia Sándoroé ytr*-1 bonci kórjtgjzö Özvegy\'*1 ** d*1-| Csák Károly ne vm t fóűgyé«a J Özvegyének*nyuudJQát ffüntart-! iák. Dr Csts/ir János ny. készt* \' OLl\\i s. jegyző nyugdiját elvon-tik harabás Isivan nv kis. a\\-
yuKdiját fenntartotlák Dr Tamásy lst\\-án Z^lao^-er-eg város\' v jK>lgárnie^iterúC
¦ Krétky István vulti j polgárroeaaer oy*n , h^Hák Farkas Lajos vűlt kfs-l saestfgróU irodalisit nyugdijai a bozzátarUnóJc eUátásí igényé-aek ienatartásáral megvonlak. . Ozv. Orbán Józsefné sz tevetkC j Anna nagykanizsai v nyilván-; tartó özvegyének nyugdiját ej-í vonták. Dr. Czigány Jinos volt I zulaeűersz«f9 főszol^abiró n\\n»-: diját w^hagyták es dr Sünét* ! CaiTy Áipáö íslalövöi ^akos, v-föispáa n\\-ugdiját 50 szájaiéira.
Mindenki ou ie/gyvo % Q bo! % tírai szintáwubt Utftí l *tet.
FfOYCLEM I
diszatétoros vacsora
Z ABX
„Uszít a szakszervezet"
a munkaadók ollert\' — mondotta vaüamelrik ragsmí az egyik kreiparoa oekem az ufeau. Kz a a^&dekanbb, y egy olyan mondta, akiról
Sportrovat
labdarugó eseménye bajnoki mérfcéxés
m K aa asú
tea, hogy a nagy nyiModwag elé hosjak agy-két példát fe dS el a vmras dofeosó résajax hogy k
dSnts©
i
¦tank-e vagv i
As B(tyik bej.:>u hozzánk pan—xfasdni, hogy a fónökr ázakmuaka bel<wtt szántani vÉssi kt Ót és mwg lasiiiiii ji sincs. Tfermésaetejen nwbalfeanak. Az >wh egyre étdola»ebb i«tt. Kioorült, hogy weiótt egy bénasftt offtorral ugy nvakon verte a ryenskot, hogy a sebhely méx ma is .-tokán látszik. Er» asonnal jegTiákctnvvM vettunk Im három tanú jélenléWnan. A jugy-•Asöovt Mv&efe után -- mint ilie-tékes \'hadfeághoi -- a. nndór«éfriA<: fcutdtuk a fraL Mi tönént ezutfcn? A *f6nÓfc« imiafil vette a dolognak és mikor a fia bassmont, nekiállt fojtogatoi, baltát emelt rá éti azt a Jojuteitést tette: »uey váglak pofon, hcjry kávtaanl a saakvaerveaetet*. ¦ C*mk a fónök tnieségéaek köabaté-BéBB mentette meg a fiat ataU, bncy koíTK>;\\\'aí>.L> baja nom ITirtént. rtaoa a teuserzódőtt tanoncot, kerékpárját utánadobva, azonnal elzavarta, saBgényeB batyujávai együtt. A aae-rmofléUcn inas^yerek ftnvképexÓ-Képiét pedig ott fogta ssorzonettai m akotáztatáai kMtség fejében.
A másik out szinten bente. A tanonc uintúa főidőt müvei ás vasárnap mée a atüWHrol sem bassél-
Hatniiadik eset: a munkaadó a&it-dosúk a koílekUT ssenAdé* beaoiola-ainát Kijoasoti, 6 többet adni nem ! tod w uiább nem tart alkalmasot-tat, Btb.. slb. \'
fbrméaseteaan, lto^y »/ ilyenekkel kemén^nn beuélunk, mert mi asért vágyónk, hogy dotenáínk ér-dekant mé^óletánk árán is u»gwéá-jök. Ha nem riadtunk viaeaa a uutt-ösn boóí. akkor most aesi rinjrianfc
S jottányit mm. Nekünk a dol«D-mankeercje % legdrágább kincs fogunk harcolni írtuk, mert | az, mit Lenin mondott: r ac embert ne használja kü< I uppon eaért nyomatékosan lalhi- j foro ¦ astMveastt munkások fwyai- \\ tűét arra, hogv ha a legpsekélyebb I sérelem éri Aket, atrtnil fordulja- I nak biaalommal csoportjuk veaetó- ; aéenbw, ha azokintú^Bdní ran < todmk/mi intéokedünk a Szakma- : Kai
kivüli érdeklődáare atámoi lartfaaM sporteseménv tesxi náratUnmí a vawnap uortináaoraV Mint küttu-
rok mérköséaáae oaábnmlja\' ma* túmegokei a (ritka élmcn> 0>gy varázsa, délután gudig eUSfntstha-toaa úrú»i hareot tjt aa NVTK oa-paift a kitartó pécsi egyuttosseL a
1------jtaI. A randégceapat eddigi
tec az NK II. nary me«lo-, ek aaámit, togvtoiL oMdéol
ntkan bktott kttzdotooiheri gyfeték tu N1Í II. négy csoportnak oc^tTttni, eddiff vereség ndkoí álló cuvatát, a iíOG C RT-ót. ¦ A Dinamó jó i>ranéteiü csapat, melvben egy-aránt helyet kapnak a toconftés éHzjáfc-kowok, d> alelkes robot-mnn-k«totc is. Az N\\TE as olmnlt vav-t<ttriSj> Falábán vún védett
lLSti
Utol**. Bi-fc j*-
lás ós Mkorül kaa^^zt^tru ^ aá^t :
toVny ksrna^ oöb Karcát Tárjuk a ! I>m*(ri6 KvYK núrközóern ói ve- < me;jük; a játükofok, nagy akarása éi a küoonate buzdítása jó ored-
Valami hiba van a HAORT
Az elmalt év «*epta*nber hariban oébácv lelke* aportoinitágvó loáay-kfr—rntiml kesdW meg a> u&tóc6 munkát Kukueska 9meoc aiso. A keadet rrtrfawegai aokaaw áilták el
ito tnnwn a^tdenáDTD
jmigawn ^ta séa »ikon» folytaliainik
loikies gárda aaonban mioden íátoió
asifÚB, eTiamec___ ____ ___
Cvwiiulca^A, hogy a MAOBT ko-sartabds ¦iiiinliiT meg ma w mü-ködik. Ex ér ianiuaában megaiakult a ssakoaztálv íórfi tagozata u, mint-orj bison;M^ául afinak, Jwg> a fco-eáriabda-sport nagjkaniaeai megbo-Doata&ia doteMo Kaktuska PortDC jó munkát végntt. Hawnzky Béla, a mgykaniasai HAORT-üaecuek -te-¦etíiie, a sportagyemikt ügyeidet: jo-iM kd Aííól
A ritfw
Rmdapet; 1. 6.90 Faiutádió. 7 Ki- , .«*. 7.30 Refseli seoe. 815 OpB- \'
IWj faannsssó, bitók. 12.16 Utmc 1 Koti^lia énekeL 18.06 A Hasi- j
tM jábnaL 14 H«ek. Vüröe- i kanu kóxk*n6avek. 14 45 Kopectk \' Atajoa oiwonáL\'16 Hirvi. 16.10 ; Jaaz-k«dvel6k tfkolája. 17 Buduo-viai Mária énekeL 17.M Moxaíka* \' oorook. 16 Hiiek. VórOakefeasi kos- \\ bmftiwk. 18.16 Ssirafóotkufi iaax. \' 19 Hit hozott a Mikul*»7 Zenés ösx- |
llitá 20 Hírek, sporthírek. | * faKjar nóták. 21 Hanoos beti I himdö. 2T50 Hirok é> krÓnfta oro- I ncol. SS Hirok. 132.30 Tárat mgy- ; aoDBfcanm. ÜiW Vöfóskmast kőIV | TTk\'invek. ^3.45 Tancam tt.10 Hí- ; n>k és krónika fanaomi * fnuKÍánl. | 3S.30 Ma^jmi movéasek mozaikál- , taak. \'
: Ha k
-__j <&*>_____________________._____
adott annak Atenrvknek, maly u^ riil a MAOKT MSK keboléD belű\' auoél több aaakflMtáiv t&tkéaea mókúléeét ~t~m»—.V eKeanteoi, •pnDO • tanárnői* laolgáiafiUa. A&aiU^anlíiddin^^ ¦ mog an a Eomol>
ly I
lecDe a «\'h—« továbbmúkddée er-istóben. A aaalaattályouk .k» bá-Qvajtja mnir. amit pio-¦toíleae. Az w>-asúlet veac-hifUáaáMllolyó ki
Tuüraláta a* UniÁbiiieoóoc: annak ieuWnláat. A nai^ faladata " - rajjoo a uakmctée
o a koeáriá sport magioditáeávaJ mimnf spoct-.iauiát blient é»r--------"• " *-
A ¦A0RT-llMvii(ók vasárnaf jatuamk
{ A iiMokaaúaai játókveaofók smoj-
! haton ásta Hóra»kex(le«aei tánceBtfK
! «fffxH«7»* a Koronában, mely ebő-
! aortán a aportkóaűnaég éí. s júu-k-
í veantfik kűsötsi fallótiwuüi fcíQksegc*
i íjaftíhar^í megtoremté0>\'\'t céloxza. A
i jatékv-Miiók twuton L* műgliivják ertjükre a Táros aportbarátai i.
HÍREK
— txkirii
klhaó b öir. Moüi«t Jáuwv »6i (di folvó hó 7-éu 6 urakor tart iÚÓJi J Síi™ pl.
a rendirsígen ismeretleo tettet «f-teo, azonban a ryouioiJs uJt-ftic«bá jutotL Ei ev norember 2ft-n pecüt tárgyalás volt kitűzve » turd-műoo, acn<i}re/i rtszíven dH Zoltán i?. Az r^yik Unu t ¦iail aaLy m tg\'epe tersei tapüz\'atu^ hofiv az<^kV ax A bundája vin, h« eg> k>;k; m«r sí van ^idkrtvi. Dr. HÁmöry a.r>nnil Ick:ci!-^ j/ lit^tö bnarol, Mc^C PerencrAl 3 bundát Az ünyrCi jt-í\'vtest lett a reodun*-g«n, ^tiol azoiuiai tnegindiFotuíc a oromoiast Kihalígatick Mul^ar Ferencen akt valíomajoban tiíidti, hogy a bu^lar ro1 Matyas Jfesd nerD tmdJpe^ti egjtntöi vai^ruiíi. 3udap-rsir0i ichoz^tiak trtiat^Má-tyi»i, alr v)9io«t e\'í\'XintJu, h<\\j a bunúat mé*f tataiy ciecembcibc» tgy álUita nem ismert \'-nJxnö! netie, akivcj kzOt* sem te;n!kozuU. A: er-ddioi Cgyoen tovább folyik a ayo-
K^jubx * i
toai a MMRÍ-ial
i Ut I
Mint a tegnapi üjúj tük, holua^, szoaiiMhOu cm&> 7 unu í kc*ieiu>! » .MK1\' a Sukxj KAI |
tart. Aa oDiiék\'xisíudet t\\;s* tvuruly \' központi vcxDió^H^t t*y, ncr.-\'JUjiKyu- \'
valu tckuitd n^ik^i mindetikit saer^- \' feleltei várnak az únnapaégio. — My k6itet2ete as • dotftzék
cím alatt tartja ne:; clóaUását * Siatciifcör; Hix^ttKiw; kiilturtitkár* náffúimk m\\-h •¦-¦¦— •¦ - -.Tiap, dél- \' után 5 óta ;: 6. sx. !
atatt bvú 3ent>ae !
ionő íi*sc-- -^lasra, a i
— MOvéul sí
Polyo hó b.. 6., 7. ít •»-in e*to 6—7 órakor a Független Ki«pv*d»-párt Uteak-téri helyisOtfóoeji muvéazi s«ÍDC»féaytóp homutato lesz, aoielyr* a Tánw éndekiodó .\'* szépet itaeraió kósönaé^ét MerotetOel moKhivja » mndec&eK. Kiváió nagyksnisaai amatór fénykt-násaek múreszi fel-véspiei mutatja* be a nia^yar táj \\r~ a iua^>.ir éJet-szinpompán siépaég&ii-
A képzőművészeti kiállítás péntek este zárul ~
voivégének boivi i-»ou>rtn bivásara nagy Mxwvte\'lei rendeftok tárlafeu.-kat Tettük ezi abban a meggy6xó-déoben, bogy errB«xukség van. Pa-mnc^oiu lelkiismeretünk asava, valamint ax a megértfraaflaetot, amely-,_! . -^-úTCte^ talkarolta saaodé-
ajkaimávai
-iirmrrif-ii-Tri^rvl"iiiBn»- avu fáj-*HH»inft tapaaztaljuk, hogy nagyon sokan taifoimaradbdt. HíanvoítukKa-miinkartánMkaimát, fiiányoltok
itt megjeleni k»- } fcrtl»ln. fiftinúzium, Liceom, j gfMtmié urakiwkok, ralamint a Dol-gári akola itt msriciiant ifjurfanimV
gfmié ,
gári akola itt msriciiant ifjurfanimV
g> tanán bnufuma nk< ér-
a MNDSi
todik tEunfónia. 17. Mgo
v* 1044 dDtBnüw a. nrtaouirói. i
10.06 A Janik* «imü Tidam játék. \'
K^nDtitfw a Magyar Hzjiihózbúl. ;
19.&6 Ritmv e» dafflain. Han^mo- \\
sA 21.06 Hire*-2Í-4O Orosz ajin- i
A kerületi I. otstftty iti« bajnoki mérkAsnei ng& vrVk, s lairtófeb ca«{»t aaonhil neoi vtér rOgtün téli pihenúic. A MAOKT bl>-dinigó cM|»t» nsánwp [éUÁuL
KWpo«r«n« utoaik. hoK> ot r •ágoa atrbUi jiluon . ÜM1K Nb ll.-<» ahjaiMáHwil. A M.AOKT u sUbbi l
i
TÖM ártetem. ttbb ott tötrt ered- j ¦mqr s taiwiés nywáit: — adtkazz ,
UÍhatorc. Milfc, Suió, Heu% Takács Kaniai. Saofjeai, Caon-pu, Bótb. Ka|»cnaki. A KUTÜ s
E« bunda útja a tulajdtnosátát ! a tulajaontsáig
Mutt év decemberebí-n. ttbit e^y •mxtende}f, dr. Hamory Zoí^n tör-vtsyszeki bíró vendégségben volt egy Kisfalndy-uicátnn lakó csaUd-o*i, abol kellemetlen meglepetés érte. amikor ei akai: tivozni. Az elÖszobAbol ugyanis ismeretien tet- . ~te> ettop.A 1000 főimtől éiC városi \' tuodsjat Akkor feijfientéct is tett
is tocnap délután 4 órai deMet MikuiHK^ntat rendezeti, fcseuaies-tén ou voitak a púrtaa?rvew€ áráj és aaoknak gwnnekei, aktot a iÓ-szirú MikuW bécsi jád
«űU. .i jóittik^rüit esi i Fodor traí, a [Mnaa tójo mondott i«v-id \'na»inl. majd átadta a saót a ato«°c oar^nydír-bundában, kucsmában és bosszú fehér tisakaliaJ menakno és idú y aiatt raHkadosó liikuW ba- aki eiuttai nem a j*wt; ragy ie ftsei-ini outaiyoxta a meg-io*ent oiöppaégeiot, hanem vucm^ ho^v !ián\\ twuivre ran t* milycsiek a szii " kú í i
bauu. ixfTMJáaaMaisju HÚaci-tiuiyi apróság nagyon örült a jósziru Mi-kutás bácsi ajáodékamui- a mog-havó ünnopáús után Skvorce Fwbqc d
p
kDK? meg a meKajándokosoa gyormekek nevűben az ajándékokat a Mikulás hni\'si utjsn ajaník-iaasó eujci
Hlrdfttmóny
Kúzfalné m*, dcf« trdö tsrtteua dM
280. inni
IMA. tfmmbtr 8. vasárnap
Ára 40 fillér.
ZALAI
Smgy Ferenc miniszterelnök gége-hurutbmn megbetegedett és orvosai tanácsára néhány napig nem Jelenhet meg hivatalában.
BENCZE JENŐ:
Szivünk a kórházé, pénzünk az OTI-é
4 \'!-*¦•* ."\'«¦\'•¦"\'\'» \' f-t. -íimuhaji láamei a korházén tm; alatt cit-lM Köaólt, amelyben tudtui adta a firv kőauDaéip\'npk, hogy ujabb »o- \' t*ca ákbaaiokat keli húKi», hu nél- :
B*4t » kórházát ment arja cwn-»i. K. Vadus Pál quardiáa, a r>xent HMeocwBod n»{vkaniaaai piéhánoaa, nwlan vétréhaftgatt* a aofccárme*- : » ottu tartó* érfekedolan etjbang- í Kftt fahn^1-!1"^ti*, kiadta • jetaxót: , ^tirwi a kórbáttü-t.\' :
Ax értokezieten nyilfanmlóvá tett, ;
iU telbiwirültak é« tart koluk.
Minden doteoaó 4fi napot I az OTI-nafc dolsonk évente. r tént* 9 axáoüékát t><*i«**g. * \'
zaiékat c^aládipéaxtár címén tceiik cd tőle, mart a munka \' > < \'
péni élát
i]Ikih»l)t
hétül
kei!
>z»r f
a-m»i\\búl y
4OQ.O0U fuüiit i-\'ihHité. Ezt « htil-Mian tanevei, miután adóban ki-wtai nem lobot, tárHadaum utuo kaü üawatiaxtii, inu annyil jfiem. bosj minden óió na^ kiüuxoai U-tűei», cflucMcniótól ax atptastyanig kaaej 15 fwint tnotjfijoterm? oane. Sem htnnénk. bőgj iten a wven b» toinánk totjwiteni vórraaftrfnk (topánjának kiránaánit és aair «on mes kell mondanunk, hogj «mvl taliu ufón. i!*J\'tio! azonban a • tiu j» ilyon nag1- <•*** dótu-
IWIltfc-.-L M>iK)^\'V -O:!l\' tudj* VÚÚIIU.
fc bwjb>u>t. cl, hugi. tud
• ulotsu hunapakban jjá Mjliaakkel anmira i^. nybo njtk-k. Mfj ujahh önkécte- adósain, cattk ¦non nt*ho»n les/ rábírható.
Minden teherbiráitnak megnanak
• w%tikji cióf?ltétoicit .mrok tu-U.an nnnrmitan nlbMatjuk, hotr*
a vúnr-*; ahol \'^"J luunüunélkúli *H, már inazimáliaaD megvan térteid tt. ujftbb iulvu>bbbt rúnküM w utueroppftiiM bauu-án vtiuic ei. Ki pedig «jbü«j»om lanoo t rarmeb^oóír de mé^ ke te fcJUnuiik, •índjnek •* fcn» emlh tftrtM
DMJa* módjára kell rigjúrüft, isx^y » íüri:it-pal»m»l minden fe*x«ÍB-
o/\'uur, nr-.ly min o«i kompiikáctúk núlkül, l»j n- >-k IJ \'iJtV Hlkui 1
ly 70.<XW forintot feu 31-ig be » fiaeti. i t^wért a Fem**-
,,-v j kUI^it.vu r? G*nberfok*ti
jokkai k.iiüó poÍK*nneaUM-t, aki
• rniViyünk sjeriat lUánytokao l*x
¦ ti ai ügvben a fóttuutuak Tégül
¦ lAtiúr^-ee jek\'Otóst küldeni.
Sa*L>kanlia» varua dolRozói uiár aioDti t asl 3SO.000 fonótól fi- te kdlüobusö betafrbitbwiiMi tekiMk. u OTI-iMk, a MABI- OTBAk K ü
ekat nem WlL fc>.4et ax Oeaawrokci ben a kosfiaaéK ixxadja k,, mrn. á* csak terméaz^Hoa, boo *i árakat ezek betudwánU kjükulij»k. így a munkás, mint • legnagyobb "ío-^>a*ntó, ama az utoo fiavii Tiaaam
10 aiásalékot, amit hei>otte * déja fiaot be.
Tui»tűBmn iiMigniuunnai teumaec-néok t^éanévúsyi pwi*>a%n*nlw> So<aki Mm ataelnu aaöt a világ te-dráifább iii (wiwtítjv} ¦!¦ elfen, na
:. ruMasekk^l
j gondjai. Db akkor, amikor
ax OTi cirmi «• mi itt állunk egy kórházzal amit ha uira xsobünkao t—n nyuionk, holotál sa#-nőnk, akkor jofpnui kénk**xük: Mi ec? Játék, vagy >trúU?
Nete«ai lanalnjnk, hm a boawa-sá»{ iwtt fojtogatna teoiiúaket. E*cnto kóattt ikárom miUtóewkát rav pol ki » nroW xx UT1 cwk- ba«Bg-té* lm halafleUiixtcwitMs cimén, bogy otOQM tahmsn a r-r-MenJékü »Le> Va&* Lflóir^&aLifaak atninok aölét
, . lehetőre Wootok.
I boao niiadeo rimoraló beteg a aw-kitunfibb onw kcwééit Oa LJ<«;-
\' uert kama -- axt, amire szakiuő*
| *%n ~ éíi nem art, ami a Icgulcaúbb.
! Tiltaáosnnnk ksll É« tiltakoxni ío-yuiik ax OTI l>rük»é«ul iU maradt onréhi poliukája oHen. Nem vagyunk jlaxkdok ba \' \'
hajl
gyun nknek acant nefao-
nyékiU íy ^y
tud\' a dnaiokratizaJi rrndeaar
adun. E/m-1 u o^ge
kúrhkzkultunit tudnánk a> lb>^tóró tennO min- é* kjkéletea mef-hCénk wo\'"
waett {fizunkat paloták foréitani, de innak neg-
-_^,^„™ asm mutatónk fujtandZ-t Wiírot, bog> ax ionét elvitt martul i - tűnt léec&W — ax állam kóii-, ix^oztúrkónt keletje, abora akkor 1 n\\u\\, amikor ki«obb-aagyobb úaaaeg-! &* moKaiorul. .Nem vogadjük, Uagj , a tatcgeink pénrófaólío^ gtgantikue
adouttwxtmtív aaenot tártaknak I fcon és......... ^^
a Oapi küaot tu
u erús sxárba aniken.
Sookiseui ritKja, bogy kúrbáaain- ¦ kM minden eexkőzsJ Toegkell men- , tenünk ^> %zt *oui, bc^_v ox»n a Vfc-•mi a vánnetryéak (6ÍBpftnj« n r«n-
nak, ai OTBA-nak. Kacti oroaxtánrésxe ax OTI kesébe jut. ; Camk i napokban H5Ű.000 toriiilot, ,
**** lU*[ •\', ^Liul \'U MAORT 4of . t fiaettók ba. E Mámnak as \' *• énUm^e, boto a téns taynn ¦*»fiaMatt eűTímiliió fórintbói mnd-w«» ibO.iJOO forint volt *x aa
Mini ismerck\'s, .: nj^ykaru-zsui népbirósag dr AraLu Antal tanácselnök etuüklúévL\'l rnar-ciu& 11-cu lár^v-ulta annak a nyolc nugykunizsai fuUk-mber-uék j, háborús bunug/iX akik (jörabös (j>u!íi filkni S^övx-tsé^ ;(jomb<> (ivújtu "l\'arsus S. mci-s6H e|nc\\xzés alall faMiita szít-\\iezked csbe kezdtek. A i tépi űgyészséK háborús büntette! \\é-dol ta tneg a srervt zk«-duU«^ mórt un*a az átláspoDlra be-^ íyczkedeö hog>- cselekményíiM aJ kai inai. volt a népek hiojru-utáni békés <*K>-únniüködé«énelr nKonehe/jlésén1. Ezankivüt v>. ciolta a népiig} észsLg ök«< ;*» 1921 *\\i III t.c-bf ütköző \\U lanu- és társai! a Ina renJ ftlf>r gaUsára irányuló biintt-tlcJ is A birósa* egész »a|> tarló (ár ffvaiÍ5 után rendkívül suly.> < büntetéssel sújtotta a nyolc fia--tat^mhen A «envzkedéa \\<zl--. töj«H. Né:nelii Zollánt mint ís-m^ret**.. hiwip\\-tal;ui ideig tarlúf kéii\'vsJÚTinunkAr.i üélte a nép\' bíróság, .imvlynek K>,rö\\ic}ebf kláttrtam.i 10 cvnét kcwtsetib Dctn kbi\'l fl^xJiin Lászlót 5 évi kény»zeriininkürii. 1 ülóp !,»• >ost7 Babati t-yorgyöt Szaller HéUt és Hóbor Lászlót I I.S1 bórtónrr. Sáfrin Jó/seft-t és B^-las«a <i>-ulát pedig 2 2 évi bór* tónre K.\'ltik Kilencodik vád* l.>Uként Molnár Islváii LijosáUt a népbir\'iviK *"lé Az elU>iU\'eu^\'l vádat a7x>ni>an a oépűgyéitz cl-eiUsttc. iitcrl Molnár volt nz, aki az egé&z szen\'ezkedéxt le-feptezle
Ebben a fasis/ta \\zer\\-ezkv désa ügyben, mint megírtuk. ¦> Népbiróséflok Urszéffos Tanácsa december .Vre tü/te ki ,J tárgyalást. :nm*]ycn nrint érif~ sülünk. :> rH-pbirósúfC által meghozott Ítéleteket nag\\ tnérték: ben le&2áilitotlák , n.sulvsunk\' szerint Németh Zoltánt a \\OTí 2 évi f«g>házbünteté««cl sujtot-
t.t. niig a többi \\ur!Uitl bünteté( stK 12-ioi lt» lioiupig terjedd börtönbüntetésbe!) aziibta megi A taxg\\\'tű&s kűlún érdekevM; hug>* Molnár l&íván Lajost. aJti elten a népiigyé*/*éx fkjl«4*e a vádat és éppi*n a/óit, inert a síi-rvx\'zLtcléiu o U j.lezK- le. oera
sem. mert tagja volt h Hunyadi : SS pancelgráiiáto* hadoszt\'átv . nak, a NOT ü hónapi bórtón-
bünletéssel «ujt<>Ua
; AnftiélMR csdkkMtik a ktttyér-
btl I Db tiltafcaawak ax «tkm *
6 asásalék caatádifi ami éveoto itt mint etQiimlliu fKOgft, Boda--•> rucyét teionnét fiassaók ki a . . iltaknak r—ntihitr:HiT Miért aem itt fizető*? Miért tartják Ad;
enk Miért tartják Ad Kodifuu paknaiokat «¦ ¦aaeuélvxe-tokel7 lu min caak jobtaw te g7on»bban eUáktálL, afaol-mindukit MBBtnk? N« caodálkosMMk, ha a ááká
S^W niu, tor aenimit aai tetet, mert tttrí-ját oly fidanri loülttk, hoc nák«%lDt eak «Qt ká húv tudj* rilklni. Eaan > lenn úok iMt 6
l.oüdí>n, ttcoember 1* Az aof|o! kúzéWmezéíu mi-iiiszter kijelentél e hugv a/ ume-rikni mank4s7.a\\ar(íások köret-kertében Anglí.i fltlmiszerkész-\' létei ervsen ine^c&űkkrntek «* ig\\ uükség k*w a ken.vér ff>-adagjának csökkentésére AD életmisaerhiányit"/. horzajáral* az Argenünábai] 7 hónap óta tartó sztrájk. ain<]y me-^álüU>tta a huiémportot
o fonkilnm. Kmlétomüiik fti rimult május, juciltt ás jujiui twakpuktan tánadalmi Tfl»lfnVÍM>l DKiilDttük meg kúctiiiiioku. M«l újra keikn keedeai. De ect raod-biUineilBlú nflflrr-n lafart akkor, amikor Santautilna imxgek* fiaetSnk 6f>|»a e rélraa* OTI^tak.
I éJhMMk * MtatzerzMést
! Xritrtjork, deoeinl»er
A knÜügynüoi&zteri tanács ]
tegnapi határozata szerint a bé-\' |
kesttrzódéaeket det-envber 10 éd ; : január 10-ike között
formában mt-Rwövegc; , aláírás céljából január 10. _ ; rebruár 1-ike kö/ótt U rj^ztjk u i érdekelt államok elé A tanács | ma délutáni ülésére u némel
kérdés me^\\ itatását ifizte ki
aickaiiifÉiMk kezdBfn& krll lonni ezen m liren. A ^kóaB Icbbi rtirosi k.*iw-üléaea janalatol oyajtuJik be, aaMtben olvaa Wca-raa* ellbcaiiáiétkiriak, amely (el-sxúlitja a kormányt:
1. Aafc akorhiaaiiik modte natn KOOBk, dKnualiaálai Ml *« ÜTl-t. eU aourit ielent, hogy at iU befolyt bétájáig éa bajawiijanilék u utAó tillarig it.....\' ¦ --¦.....
iU maradjanak, amioA. ol-1 \' rbázunU: é« b \' \' \' voofttkoxáaban
„ djuwk, ioat el
l«l]ui korbáiuoka.\' és \'itiináiaal
Jáva és Smmalra ^ xie* harrok folynak az íikío-\' néz lakosság é\\ a holland csapatok közölt \\ hoILtutl r\\apa- : tok a nf>hcztuzcrs4-^el is harcba vetették Amsterdamban nép-gyütést tartottak, uirwtreo követelték az indouézí\'.ii harcoh , beszünteléset t
)
± A caaládi trioxtárt belvbak ka-¦MA. -
fi. Caa«lak«aáai» aaótitiak tel ac óraiig ukm birvéojnalciugaitvhDCy üHURMitvtt erővel kibarcoljuk a kormány iniéxkwdÁMét a kifánt múdoo, bo^o\' khÁxainktt rTmMlthrak
4 Kelkérjök Z*U araMgj fdi» T"*Mr* ^°^ ** onx^ öaaaaa fflia-(¦ál^U nyerje me^ennak ax egydül <-i-lm.iM.-to útnak.
llutuask rafytmk. hoc miadan v«ro» bokknn «aaüakoaik inditrá-r.vankbíM — és a fóawán •iHJ a\'^xúkaitp* UpéMk me«k.-Mét.
Amur taa msf nsm túrttoik, a bxmUE a baVhaaunké - d ninkax Ofi-émamd.ZALA
Varangyért helyzete az aHspáni beszáMló tükrében
Mint
véuybtfcaáp 12-éo tartj
pcaiiek uuxidhaió, a burgonyában ac* k*n tett a amnatsz és & dróí-
i.iiij »a aíiapani
alispáni jeímié* eljaUftttac art a A jlte fl
j j rt
gá? ta^aiboz. A jelented fol-jli s megy* <Ujaláoúi Myutát *¦ küldöm gondol fordit a kálkitia yjoblémáirm
Aje általános za«laaéfp beiyaatat foffta&om BKriSu^r » ietmtfa,
huzy a euduui étet azilardÁgat &> nyugalmát toovegMó # ráazaéiéaefc itatható^ é
a kösmumtéftt acwcjct mindaot ull[«>veCau7lBWl a hátból a rairwjgje k> zelUlá*, lcormiiiv\'iíto- lőwpaRji-vai együtt tölíbiítxa. iffeJii-vvíeti á* iretteoórMtii értekeíLtet tartóik a kü«tas7."atát>i vozeuSfórfíak bwo-tusára]. Rnnck eíwdir.é\'iyek.-iit mí-goru utasításokat adott ki*u aliapAn, •na-lvek mindegyike ast c/lozta, b t íélékk
óaii m ú
áltok in u] ranuak, cddi^g a l.i.4Jt> kh. rt
jí-iontóet foglalkozik ; }-> Lakosságinak köz- ¦
tolt,
Ftfw
xn sokiáí jobb tnoat, amit baxi. A népmoagciaii i-> síülctúsi
j
A kunerító ftlspooi j^kmu* a z*!*<ii:iüvBtödfei folilV árvBSxék
Dr. Szollár és Niemetz plébános a jövő heti nép bírósági tárgyaiások programján
o\\ oma/m jüannak, nehogy axofc owgiorlá* néürfü uraradjaaSt. A munkanélküli V enyhitésíre
bői » o " ¦ "Li-.ón
állapi fcfták .kaiíélUtiek AJOO, ZaJa-
miatsztt-rkeí hagy a
. A Diunksncl-.,*>re lerrbo TC-tetott .\'.^.. .j.,,,.,.11 i loágtttt ráxoshán kj:<tat*a*, xi uj piactér helyrehozatala, a esatoraáfc küinatitása ás a g&xwnMéknek a városban teendő ki-
Ct\'ltéfl6. 4^all&029f9LO0QQ UITVLUlCLSk
líil+féie közmunka körül elvv&b-Ni?. f munkanélküli!*.* leK—"¦-----—
\' \' * ÜKnek
kedden lárgjalja Sciiloscer László nügyk^niscai lako^ nép-elteiK^ büitüffveL, aki a vátiira* sceriii! 1 \'J4 l-ben u nag\\kamz*ai Weii^>:t!e szikvizgyár válialaU wz«UJi tiizlséf{é< válJaH^ el azouÍKUi a rátxLroü üzeainjet aeui törüdölt és .innak ífáaw.á-sát eg\\\' lő évtitt loállvra ijjufct 1-^ic; .i teitóv.l a liúUun kerc-lés bűntetté követte el. A másik vádjKiní szaruit \'tAbor L:«-jus n.ig>-fc:ini^«ai iakosiúl v^yio-góságokkal telt ládát vett ál\' megőrzésre, azuuban mikor Oá-lx>r a dcporlúLásból visszatéit vewi (tkurLit nxl jogos tulajdo-nosát.-ilí viss-ca*dnx Ezxel u l«t-táwl pétiig a sikkkas^tás Uüu-teitét kőwttt.1 c-1
Ezcii ;t napon tárgyalják Ur. llá Lló kLhli ű
; Az exen a nüjHjn tárgyalandó | másik ügy vádlottja Urisztrovics László tüUzerdabelW tngyvttn* I párUzolgálutos
\' Szomb-jtoi] Lukács Endre, a ; hungarista légió becsehelyi szit-; T«zetének vezetője. Lukács Ta-\' más a tútozerdiilicln nvilas , pártszervezet pénztárdsj. fiáaíí j István, a börzönivj párlszer*-e-\' zet pénztárosa vb P61Ü István i sormási kőzsé^t-zetö áll a oép-
üií.kfret.tí-.l cs ki&iparos-nM%-cviUú voll t.-^n.ip e^r iiS 6 órakor a Magyar hoi Párt nagykanizsai a^Mc sz6kház2kMa, -iiorl\\*a Jásd. Pa, renc Badapesl kf
tdrvéa.vliatósági gk
tagja A kisipar és kiskervskv-ttekrin helyarte a cSemokrá^ baii\' cimvn (a\'iült nag>sike-r dőudást
Jása Fere. ¦•¦ tf.-lőadása p1bj<-j; vázolta a kisipar Ls a ki*-kerev. keöek-m felszabadulás utínf hel%zet«l és rámutatott arrjL\' hog\\ a társ.i(l:ik>innak e/ a kél rétege találta me^ le^iöVör a helyét a deinokránában és rM(-lakozott :i7. uj. demokratikus
á üáHt<óh 7\\ft
ié.-j tcir vé^rehajtiaát kecdie maK-KíuUm foglalkozik a
\\éd néjít-ilenes bü!iúg>ét ia aid már 1938-ban Ugja volt a Fes-tetirli-ft\'íe n\\ila
, amelyei e^w ágazatoknál fc.siéntet. fia aalóbuMfomkni erLa
0\'. "niljcn inesrindult e^ideu.* ZaL>-
Kte-ztbol\\ — Nagykanizsa, rolaoiint Na^ykanizft*— Kapuarár küzott in- í dti ük uj járatok.
A vániacfve kiizbiztoaaági heiv-nw k»^j;6, a a»»e területén "a roodofBéc, virawgjei loiögyeteti k5r-
rtniák tartMt teodeltB «1. A r*z-¦Ukoo kfltónöaMi csanrrtaért ,-_¦ mankakoröiáBúrt tóbb eldtűHtás tor-téut. A H M
l.Vcii besíéilet mondott, amelly-el a dt9DK>lvráci:ieileneB < hiovrés s\'-olpáJaláÍKi álíottJ Eaeakxvü! irodájáéul feJtünö betv-en tartotta Hitler arcképét) Ruczek András bfecst\'helvi is ezen u nupon ált elé. kön N\'it-metz Sándor
a mg^éba, mankajit eróoen hátráltatja ti a koriüménv, bog-i nont randelkesik kíltfaá i
A báatartáü i»Jyiwte) járul. Aí eWi iwg^TDtltivbeQ, a forúit b&nm~ W«3 ÓU, álLuiu róaxeeodés cinxxi 1W.0CM forint íoKt l». Ei»4 szemben • ránnoo\'o miJ^ilijtarbo havon-Léot 45.000 Túriut, %xu áriitti cmv-taf^telést jeWlt aincv™ hástertte-rjüt. ^
A koaeiliUéml kapcaolattMui • i»-k-nií« rwlMOM boftaimo) a 1»5, cukor, 90 és *«yéb batteáp tfttásokröl. Foooücadáfl a jyn aaer keretében ttosztáar* koruíó ki>x MukséglDtí cikkeknél nem U-rtén;. A bargon\\-a é k
gtltM&a ^f
hüny
Z#ia
aűid6 M
jagéfe, aogj a takarmaov- , kosepemek mood-
terhef<TöOOO Sr«b tfirténó Wállitám
A
aew áitti . ható. Aí év.xn no..
mu:.j :,¦..¦.! A i -.- . .•-.
tek ,¦¦;.-., 7) ¦;.• ..., .-_. ^
61,.V>9 kli., (tzi ir;*^ ].U6 kli., &/i ariiúból *>6 kii., Iwvnúból 506 kh,, hihú;lKTÚhól 3.4*2 kh. t\'-> ómi t«JMrmáavkcverékb61 1.746 kstata-trúiift hold. A teagorítorinfc - kúae-
lenes üg\\\'«k tárj{yalj:i a oép ság A véd szeriül 1943-brn csendórjárúniek ffljclent^at Wt arról. hog;. a !k>senbeiy-féle hiibap titkos ús,z^jóvet<*leket tartaniik. A cseodórjárör azonban inegáilapította, hogy r&ak az es>-jk c&Jládtag halálozási évfordulóját únoeiielték. A v**, Mt azonban nem tíégoátíi na^ a csendórjarőr munkájával és «ff is lej jelezi tette ffléttt* parancsnokságánál A vádirat a továbbiakban előadja, hogy ez ér májusában a hahótíak köamra-kával akarták a háborús károkai szenved--it templomokat uj-jáéfjüeni A közmunkára jelentkezőn Tt)th József is. a hrlvheti kommuiüxta pártszt-r%-er.l Utká-rft. A plébános azonban e]> küld Le Őt azzal, hofty a koiniau-nisták besnennvczik :t templomot " ;
A rédM visamaBt aú«ora
flv\'ap,*. /. 6.46 Uvck- 7.05 K«p-«t>;i ze.no. 8 Siorakoztflto wik>. 9.30 Rpfornuitos rallÁsos félóra, lü Hí-R-k. 10.10.Kómái katolikw iatpn-tisitokTt. 11.10 A fUdió munkatar- ácsonyi ajándéka ft koKoii- 11.26 VitlWiirmdú. II.-K) Átoalás a KzípmüWazeti Muzeum-l»n. 12 DftJi haranirasó, hirr t 12.20 íimch- ea H&ndri-műnjk. 13-90 A Holécrv-ce>üuc» műsora. 14 Iliifk. Í4.10 Tnnopi tűna. 15.20 Zábrak Zmzsanna énekel íarulv^ i-s ffifcir kJl. 16.tó BesaélflMeB Bognár JóaaDf minwítornol a> tái«kozutaa MadaUiról. 16 lluvk. 17 falurádió. 1H Iliit*. VOn«koreazt közwméuvck. l«.10 TOrOk Sándor é» Pluhár IbI-rtui tv~zélip>l a fiporunerütlen spurt-ró:. 1.1.40 Kt«zk-tok Lehár: Kik liiazur <;;r,ű operett jóból. 20 Hirck, sporthírek. W.\'2U Sóuazorü ourr»-wt -21 A Rádió hangjx. 21.50 Hi-rok én krónika oroszul. 22 Hirok. 22.25 J€»iieue MacDonald fo Kddy Nelson ónokéi. 22.40 Vörú«ken«zt b,uW»*nv*k. 22.ÓO Tinczone BBC ieroea^rol 23.10 Hitek é» krónika •nzolui óe franciául. 23.30 I^mt/-
upf. 11. 19 A Hzo^űt műsora. 20 t\'SA ajáadeklemeaek. 21 Ilinek. 22.10 bibeliin: MádU
tlnititn I. 6.S0 F»iuradKj 7 Hi-*. 7.W RokotIi 2o»-\' 8.15 Szóm-
áíí üH
hogy dolgozni kell, mert az \'>r-szag rvndkivül sulvo. J.«lyz.* ¦ került és crerfék. hogv ctuk ö munkájukkal t*s az 6 hoí\'» jániiásukkal lehet M:tgvaror«^ tfot t.ilpraállitani A/ infláriót lekü/dőttűk mondót\'a Jászé Ferenc és megteremtettük a stabilizációt A kisiparo-.- és Ifís-kkdőtád] b
1 eléscdeíieu és nem tudja i
leni, hogy a nehézségek t<
: ra is fennállanak A kisiíar u*m
i ted dolgozni és ennek ;i fegföbb
\' oka az anyaghiány A borany:t-
! gokat. mei>-eket a" bór^.áros<>k
, nemi őröd Outségc folylín ii^n*"
került biztosítani z^roRAk
Azonban van a gazdasiifci éie-
. tönkbefi öl vau Itelv is. ahol
OredroénvekeJ énünk el A tr\\
tiltemielést ti mii Hó méterről I
mülitJ méterre fokorták :» V*\\iii
gyárak A cukorfeiadaaot ar
. egész országban felrmt.\'ltéK Aj
, Ország zsireltitásábaii is ném/
ja\\-ulás mutatkozik A w-.ppai>
ellátásnál aíonban in éji inindif
)e)entkezitek a zavarok Az ám-
elosztást mindenkéf>[>en bszto-
, dtaaí kell. azonban elöbh le fcej>
| fcüzdenünk a fennálló hibákat
: Jászi Ferenc ezután még bd«éj*>
: cen foglalkozott a kisiparosok-
! nak és kiskereskedőknek "J**}-
tandt) hitellel és az adóügyi r*-
| formokkal is.
Jászi Ferenc beszéde ut*n a gyűlés résztrevöi intéztek kértté-•eket hozzá éc adták cí6 pant> szálkát
f FIGYELEM f
\' A Muskátli hangulat-termében
disznótoros vacsora
Koré lka Vilma ének*i
\' éggel 3 t#*íq
______„_.__ 10 Hírek. 12
Dédi harangszó, hirek. 12.15 Boósz Emit satalonaenokara jútuik. 18 ElA-ftílrt* ax cllenáiláai mozcalom katonai ténuuiról. 1S.2G Iskolai énekkarok müeom. 14 Hírek. Yoróskemst kos-i ioménv^. 14.30 Haimy Luüa étm-krJ. 15 Ljucmmiiv Bovor #10 Joao í«bton énekel. 15.15\' Rádióiskok. i 16 üinek. 16.10 fcpamol \'\'ingnhtof \' 17 Pátthirxló. IS ííirr*. Vorftsko-, n»it káikroóni-ek. 18.16 Uagyax : PiariMMzua. 20 Hírek, sporthíréit. 20.20 Mafiyiir muzsika 2125 Mí ; tórténik • TJlágK^daaáchao ? 21.50 1 Hint* é8 krónika orozol. 22 Hírek. I 22.20 OrroefaaJlettók 10 perc«. 22.86 A HxoabocataJi Konninybiitoeaég kúxbtnényei. 22.45 Tincmuxaikm. 23.10 Hiick ée krónika angolul és fraoctáu!. 39.90 Hadifooolv híradó. ; 23.40 Vöroakermzt kűiteoninvek. \' Bvdafft 11. \'20 Kónzrvü\' dallamok. 20.30 K^diu nubatWyetetn. 21 Hiro*. 22.15 A modern avw kedveiéinek.
— A Mflyartz»rdalMh/i SzatW-tfMMkrata Pártezw^ust 3940. december lén fényesen fikerflll zarh ¦erfl \'^nctnuJxtoáent rendeieit. A zubogó f«6 eHenére a két batatatt wrcm rncfiieSt vínoégekkel. A N-lajaág miKd v*jig oly ntmesen nép
lCb ébkéK ilttf
: ma is elragadtatással i beszelnek róla. A jótsikrrait mmitt-i ság irrgtenderéséért az érdem a i Szoc. Dem. Párt vezetőségét és o J i^ttiAftot üKti- A mulatságot meff-: e«0zoen a délutáni órákban Ssoc j Dcm. nagvfiya\'és volt. A gjrütts ! uó;ioka Tcmrsi G/u!i, a kjpoatféri , szervezet titkára volt, aki nagy W-1 naiakban rá mulatott MasyaforsiJg j*knlegi tutyos problémáira és is-iDcrt^ite a tegujabb kQi- és b:lpo~ \' litikai Myieltt. Ütyanai nap este Szabó Berény tuorkaaliaai itsésl titkár is negiátogaua a ¦iiiiiaashjH | szervezetrt. A nagyu lésen aa<^ I síi-nu kfi.-^rt\'éc vp«t rés-\'\' (—)
hereiek niei«i««. om
•cractrt Cineké- a ktadúbj ktrckT
| Siombaton . .igaziig* gy6gy>iart*T
j f6-ut 12.
\' VtMrnip: .űrinélZ A* A
Smuts:
Sohasem lesz többé háború
kas |arl inlaanayal • Innkuztai
Jí.ji angolI kkiOgja>nilaa>ar ma N.w Yo\'kbil W«.Mnjtorbi utMOtt. hogy tárgyalján Tryaisa alaok-hitaxtaa a!«-1 mt é*<v»» a kO«gyinlai»*iarl ta»ac< OU.I tartott, hoj, a Ozaiaa vUagsiat tirgjrtoa \' 0*. p ?? *„L„* ttaéoakasaaok a W«ntp aiauwdfttt tgyraod aU^an ttruauk. * frsMIs
aaltrtntl lagnia urur>n B«.in-., t, Bjrn.«... a aMiu.ia\'O kirda«a»aa. A M^nw iémltni tan«taa*aia»u.i _ _ _
i/wkU\' oadoa *a<>«n«aastai«> a rojr caaiaaad \'faa>aJ>>aJ aaM
ftrt
isWrfaat
¦*•
Al Ot bék*u*nM4a magaiSvagertna idouhb| a,y tóiwolg tag tsrtaal tillU axatkaMik • nH *i»«H alia»ok»o« irYaariiigstts ofejafcói. A Jaj« aiarütt a MMnntdéHk auirtaéra •UóaxkKtog Jasruár wéaén karul ser.
íi Etrsatti N.«u«t.k klubk btioitaéoai tagnap aulaiam atfud a trt«ull a\'katmaur magufiratu*-
atMi logla.koit.k, «t..i,.i .kt.imt. „Ur. . fclztaaaati tinaoa ala MriauiaMt. Ta«i>a|> m.»^»ajt.., Hogy , irtom laau\'igogjtósagDan Jugoulaxa ai O a«orua9 aeyaruu >•?...«.« «,in.l Boloto< «.a-«lm«\', aal, a Irlaai\'l k*oi66»n |u«o«zu« .jib.a i6ni Intun iranju.t. o»>«!arhat«.uiit«k tárultak a trWazti tnt»d kikote autuaa«al. Balaagraxtak ustbii, hagy JugoulaXi é> OmOfuH kittrólag sun tuaaMMt atyaa fK»rMH a k*6t6b«ii
A ktmtymími„1mk tUfá\'é* ,gy (hamu Mnudi femAtoeses1 a MntinW aid-
trámtltl nUMl 6 avtnaaaa *•«\'¦
A ;au.r.i*.l alMiollalgban Mo.olo. ^l^adla ai a««ol amarkai állto.^\'ol arra vooattoióa*, >og» ai aHaitrMaiwlí •• .ntpí.cftrur tri»nrb»n kall lamii raumannrl t»niagpi>úlh.~ fagyvarra.
• tanaira f«*o/, hmsy a fc.r.r.lrt .Umérxé— iu ar*y«n véV< MVétra a M>-
\'•~*<l faua^ca aUlaunM (oí/j/ rétitr,.
Con\'Jj uutlor kl|ri.nt.rt», hogr Aaiarlka mii hajlaodó a l»«i.ra*a aAaotriáial atanqaéal H|ai lMMk IX1K.1 »i««aifO.n laa a «• ói^. tuti bajuncto Kmondaai a> ataitaanMröl, <• mét ml. ataoni (a«ir«arak»t ka* ftlafnl. A MtAr>«al éawa oyan Halalot l«gr««riiak urt|a, aiiiil fcar
Snut> UMrnok DaiWHki nWulatiriu lagnap N«w Ycrkbaa atoadaat tartolt.
ArnaWJtc* ateft ara, Jbaarr « hrtí élUmtkttS—ég hU m kammmnÉttm *#/#f «% «x taaüm-
Kihingau yora a nagf kltonbaégMat a ktt «iüg ksiótt, »ag<l arra a iaaggraia<l*afa flott. Ka Usi-anSgaaan aaxflnk ihmMi a tanyáknak a nagy MaoiogU ktJöAbsaealt ahanara t»m fog ao«^ toeaat Uaomrt aor karOI-l i
Megyei hirek
A; ailspla t*-4 bataai olfaglslti
tasnMt
Dr. Dávid J»n.j> ilasi.án aki-
állunk szemben és nem ^ ; hetjok, hosy a megye kórházai beszüntessék működésűket Az 1 akc-ió eredménvére még visszatérünk.
^ds brlegu: Kka^ik l:iká-ái) a L-í«yu!á>. uljáii v^n A Ix-te,,\' .il-ffLí mái* nijK-s -igvli\'-z kütv-- 19
fH oUh\')Dát>.\'Ul UltÓiÚ UKOk.tl a
jfigűs <?s f-uilos mvmtü u\'Ovket, ¦md>-ektl szánt-Ívesen U-I> ol-¦iaeziiie Most n;>\'poko:i kt-rrs;-Uta vármeg\\-ei c-> \\-aro«i m u^ *)«sok H-listíjáii *jlt;o.-..lt. .]<¦ •aeokivúl mé« más fontos ü^e M is intézeti .\\mint kezelőorvos* kij^tenl-ettc. ha konipUká-d6 nem JO11 kü/bc;. ami már ¦am vajóuánú. az alispán a jóvr. héten már bem-hrt hjvM uiábu >?s részt vehet a közeli alpokban tartandó megy*gyiú6-
» aagye kárkázaluk ¦adaafitiw
Mint a Zala iiKfárta. \\-eszeJy lenyegfti a nagykanizsai kórha-tat vn invKiiientési* erdekében BUN-szjbásu társadalmi akció feajuü Ainial L-rtLSiiiánk. a kúr-¦L~>ft válságba jutása nemcsak Najo k.uiiysát érinti, hanem a/ mcg\\t területén levű többi kór-kázakná! ugyanaz a helyzet. AlD*-nnyiben nem sikerül :i tár-Mdalom szivét mefnB«zKatni, késyteknék lenné:iek :i t.irhá-ttk k.ipuit beoukm Hog>- eu Bdt jelétil a szenwdú cs gyá .Bilásra s/.orulö i-mbereknek, (álöno^n télvi/ idején, ezt nem izükséfes bővebben ismertetni. A meg>-e kórhazait megkell! Benleni , mert ezzel sok-soJc ¦zbertársunk életéi mentjük
Nag\\-kanizs;i ulan fn*>st Zala--ajíxszeiíen. Keszth**l>T:ii. Sü-¦egen és Ta|>olcán indilotUk Wfl a kórházak raBf^KnUsére Irán^ló akciót es reoaeny van »fra, hogy elkerülhet* lesz a kórházak munkájának szűn-HeJ-jfttése A sokat é-> vjkizor igén%-BH«U közönseíí belátja, iogy Bináeiincl funtos.ibb tédksd
SyHasek
A vármegyéoel a jovo bétec : sorozatos gyűlések lesznek December ^én. hétfőn a közigazgatási bizottssx ülésezik lífén, kedoten tisztiérbkezlet leaz az összes járási főjegyzők és a városok polgármestereinek részvé-I telével 11-én, szerdán Usgyules ¦ és 12-én. rsúlórtókón törvény hatosági nagygyűlés kasz Egsr. sze^tn
Szerkesztőség postájából
lUtlcaföldy LajoM urnák.\' ! Az ipari munkásság és az 1 egyéb, saját tubáján Idvül mun-\' |r-1tf»t&HTíiii sorban levők énielté-| ben közzétett kérésére közöljük,
hogy s ferences Szent József ! qgyiiizkózség kariaonW ^gé
lyezésúk cél/ira a tennésretbeiu
st^l\\czé&ckeii kivül 1000 fontH
lot irányzott dő
P. Vado* Pál
Igen liulelt Főszerkesztő L\'r* ¦ Am kérem, legyen olyas jo,\' alábbi wrúm.t Up^an közzé-lenm .
November 24-en v*gy 2t*-áu íTMigjeknt irodiiubiiu egy ur. aki aziránt, érdoklödöll, hogy müx kerúloe j gáz bewttése a pul^ári fiu* ék Jeémiskota tor nalermúbe .Meatmlttetie, bog>- .. váruknak egjTÜtn fűthető loi^ 1 naterme nincs és igy iug>\'un i kiváuatos Lenne a gázt legalább egy tornaterembe bevezetni, hogy *z fűthető legyen En a nálam megjelent urnák eg> hozzá-, \\-titolepes számot moadum. aiire ; ö nzt válaszolta, hogy miután a szülők már annyira tul varrnak terhelve az iskulával kajxsoU-tos kiadásokkal, leheleUen az ól tálam kért árat megfizetni, miután arra semu fedezet nincs.
így kénvtejenfk a gyermekek a téü idő "alatt torna hiányában tétlenségben lemi ^
AzóU bárom hét telt el, fon-\' dolkodtam a dolgon, felmértem a szükséges houávaló an vasokat, wrjMiWiirsn a részMefaet a munkésaÉnansű, tervező mérnökökkel és önmagaatnal, hog* a munkát elvégezzük Hantos és Ruzsinszky magánmérnöki iroda vállalta a mánk a lutj-fárc zését, a munka Uvitelezéséhei szükséges ter%rk elkészMé^ét teljes diftalauul, munkátsim et-válialtik a munka kivitrlezesét ¦ dJitaJanol, én a magas részéröi I elvállalom a houtf szúkseoss kb 45—50 fin gázcsöreaetéket. | 2 drb gázé^^t és a hozzá stiik-\'. séaet lezár/) csapokat és a 2 darab kályha átépítését l-s ezzel a\' \' munkával járó összes kiadásokat minden TUlér felszámitáMf nélkül Most csak arra kérem í az illeti urat. jelentkezzen at i irodámban, hogy vele a részte\' . leket minél előbb negbeszeJtiea-sük és hacsak lehetséges, mf. nél előbb a munkát IuvfchMM»-¦ük. hogy ne feaU)ea a fiatal nemzedéknek tétlenül eKöMtoi a téli napokai
Maradtam a Főszerkesztő L\'r-hoz megkülönböztetett tisztelettel CzuHkó i
tastásMÉvi motm a sérts* ktctMI
Ategnap délutáni román sajtó a belpolitikai helyzettel foglalkozva, kjein el !*¦ a poUUkal pártok közötti ittysé^ei. VáxolW a kormány gazdasági pro>rran»< ját és art hog> a demokratsr partok tömbjének \\«zetöi teljes erejükkel támogatják « kon máíiyt, amrly a parlamenl együttmük<xlcsé\\t>i <-l*üsorbun Románia pa/dasáí* hclyzeíéf akarja reodbehuzni TaUuvscu külügvminisricr a váJasztások\' után nyilatkozatot tett kózz**> amely szerint az uj kormány a dcsuokrata pártok tönsbjének programját akarja megvalósítani t
London, droemtor | 1 ondónb«n a ^-ipr\'p ks i asztai-koDBCivacián Atttee
niszWrelnök az utolsó
tette, hogv az indiai v««tÓkM i sz rdtttgj merev i.llisputithjs* I megváltoztatására bírja A tár-* | gyalájtok tegnap vé^M értek ém t az indiai vezetők hazautaznak,* t hogy pártjaik utasítását kikor-
! Étkezés — S2ónűuizá8
budapestre utazó vidéfetekt megérkeznek a fővárosba, elin-tái^ik ug\\ es-büjos dolgaikat, «s-1 teleié egy kis siúritkozásra, keP teoMuen eltöltött estere kéczút-oek. ^
Színház, mozi, zene, tánc, j* ˇmcsors, egj- kis italozik, váló-\' gsükat k>ki tetszése szerint \'
Hál még ha mindez együtt van egy helyiségben \' Az O*t lendc kávéház-étterem ezt nyújtja veiM>ég«iaek. A lulajdoaoj, Grosz ödoo iámét olyan ktH lóolegeset produkált, min! an-f nakidejéu a világhíressé k-MF Raj kóícnekar, élá lfd
tfltr n(pdaléneke«k, meg a híres kúlroldi cenekarok Ezéi* volt, bogy mikor a vidékiek: liftre mentek és szórakozásról került szó, természetesen program volt >az Ostcudábe megy- únk ¦ Most la így lesz AxDeanvit lokálokban egy eslec elkölt, abból egy hétig is é»-Isezhet és szórakozhat az O*-tendébssL ,
Válogatott, jobbaá>jobb mtH sorszámok, attrakciók saozi^xe-rüen lordulatus változatos produkciók aevettetnek és szóra-kortatnak.
A Uncolóknak keaveUu*», nagy terület áll rendelkezésre, ahol táncolhatnak és. nem keli •gy helyben lipegtú-topogni. A szórakozást é. táncolást kkgé-csüo zenét pedig Un Heghca eV Mswkara szolgáltatja.
Umdezekért pedig semmiféi* külön belépődíjat nem kell tV aetni! Sot a fogyasztási ársJs is olyanok, mint bárssdy étte-icmben vagy kávéházban. . . Az Osieode konyhája uioatity a régi jó hírnevéhez liiven, tt kgfinomabbai oyvitja, boraf pedig az ország válogatott bor" termo vidékeinek legkűlonb lar-
Tenát, kedves olvasónk, ha Pestre megy, toltsón agy e-^i az q^leadAen A régi helyett talájjii Hákóczi-ut 20 alatt." í
Grosz Ódon szeretettel vári* a vidéki régi jó isinei-Oaeit é» az uj faaeraciot U.
U/ból rém tart)/™ *
a H0éf9$ tyvftk
A pétuügrminústoi B4kitt am, nagr na r aoaadtht
A BBainüaUaaaal óm* aO^Oauürtaazaaé , án 100 aorialtoa z»w kint S4 loríst. A fő kat-ké> bontSkookíol ¦KsML 1B-CruJ» ionaül Síinél.
Z AB*
1946. dtctrobcr a
Vasárnap
Sportrovat
I ti órakor kazdödifc a ökdMvo
Színház
— A Rsz|Myt-«4eai fa
i délután & órakor naoger-¦najtt ráraaonkha a xágribi «Loeo-Bwtin Fbetaa 6a Pécsett járt ogyüv tese, a mui-napi <*Jtötvi*ó mérkficé-•tűlfoMi réaitfoiéje. Eual órnode-
tor WV"~ - " " JW> varóafasfl Iá 8-án. A
obadai
» botosai aagyanl
rnegtauiáaa tehát i aon bistontra ran. A iát___ . _ nitménv tiaaoót emberből áll *» relük egyöu Kauiaaára érkewtt
sportközpontjának vaMtoja, műit két budapesti jtoerfi mérkó-atewaytó bíró w. A ságrabi tw-áé-agk. kövében nan bizakodó a bant-u-Hl Mtétknfcy&*Ín»t vÁrnak caa-
Aí NVTE ökölvívói, kütáaóoi •¦ok, aktk az kJaBseállitáanáJ uuunha
kiadáa edaéat tartottak Sipoe e«lző aaa>kiráayitá«a nwJlect. A varvnvsök kondirióne.. felkéasiUta&e tókéL>u» nefc láttáik fe ökólrirfeak kl fogadalmat is tettek, hagy létekkel bartblják ««%
A L>iiwtoü fcgutóbbi
onzágoa riasony Latban w
ÍL\'lt iuiéai keltett, ineüf tvvtxiui a |
kívftjxS pécsi iQihlainf* \'aikaröH >
kétvulra feittetai as Nb 11. v«Jkv ¦
mtvuiyi csoportjának e%}vúe*}, oádif \'
vfinMK t^intii áiki ctapu\'tát, a H0- |
Az N\'\\TE atabáovai roroaéga !
uláíi noco lehet nn-mrirhiin; lirnni u- :
Ipmi a kanicaai jáaikoaokat, hmaw :
a* ómi idény k^obb játékát nyujV ¦
múlt Tasáraaai játéka-igeDia butató : ieérei arra nezre, hogy a liaai pá-iTan, a bajái Vxúoate totkea basdi-tá«» koxren jó«rad^iyt fw elénu [ • njkg>w*»ru eilenfélW wooíbeo »,
Az NVIE játékoaok goodohaiiak \\ arra, hogy u e^úsz ráros, aot ae \' orsx«^ aportküivéicoMsi^ ia ébBr ft^otemmei kiaóri enaak a taUlko-iójiak a kinarnetoiét. Az NVTE-ne* i nitv kell nyernie eit a mérkoaéat. ha a jovö bajiwlü év kiiadriineibFn i&ítkét mint .SB ll.-ee csapat óhajt
Tacskó
Tegnap dOhitán és este W \\
kodémi bűbájos vi^yálékát, af 1 Tacskói jelenUrtUr a azinház. A\'
darab nem újdonság már Nagy- , kanízsán mégis ^zépszámu kö-1
xönséget vonzott A címszerepe* -
Gáti Bóskc ulakilotta a töte - {
megszokott kedv^-sségge! é* báj- i
jal. Most láttuk öt először pró- J
zában Juhász János jó dráma? ;
színésznek muUtkorik. szép ki-\' |
ejlésé%«l és erő* drámai tehet- ;
séfféwl még &ok sikerre szá- !
mtthat Molnár Edit nag>on let- :
szett a hisztt\'rikiis ;isszuny sze- \'
repében A színház drámai !
en\'ütlest* jó. Ezt ;i haJlgalósá^ ív \' jókso érzéssel állapította itHigí
Ma esie, holnap délután és >
holnap esie Szüág>*i László é^ \'
Budai Dénes gyönyörű ----- \'
rettjét, a
Várommk hay;vxiinán>aiboz tart»-íík, hofQ- a Ht«íiinvi-atc»i «knk taouUi óvónként Q(íj-*»«^ - katá-CMDj olAtt - a nWlTnnoaaag olé lép goodoaan oeaapuJlított, fiiww^^^ rswtolt müaonin!. \\i i-teoi g— t-.\'i:x>k, as é*n fíSnMwk ¦ fairdstfi a kis cmhor^áoták. Saavaikhao hrt, ifiHaáe és iSaiipteBÓg iuík. Deant-f«r lMo, knkk-n délután 4 ónkor a Várai Sfinhá^t korai •.mm ^^U dbk
tc ^ ndara
Sok beonó * bm^R. sok at ená, *ok a tánc. (iajniWtol MTJák, sas-retottd várják jó ssflWket, kedm wmerfaeikgt és * tnelogszmi lanüjnr barátokat a BoEgDnvi-oteai iwknhwdr H^t kodvea, fMfdo<.\'*#tieo délutánnal caorotnék ruoylopni ÓLA.
rtirútstményk.
Dtambcr bari r Afa tott
Délután fé! 2 érakor: NVTE—Pécsi DúiaM NB li. tlMiragé
A rendkírül nagy étáeklódÍÉmtA nn mérkócúerB ax NVTE * kg-kOkiktmwobbBD telltKnlt Min-
jtf ni mér-
k&cáB után karúi *>r a ra*áraapi •portmusor rrn*sik ktuieLLoíií qho-nién\\t}re. a Púcm Din^QKi bajnoki TOiioéKBíerepli»ére- A pjcsi csapatot nom kéil boniuUktnuck a vára "port ¦ViziKMé^úiiak, luucxi eiért etedmé-nvoi & a bajiuki *^^»»*í— eUcg-Iáit eióketó bátyaaé-e em vunatkosó lag taBaaüaa mzon vsáéul szol^kia&k
deo bixaan^W az alábbi ctafat lép pályáratawtfp aa NV-Tt wioetbao: Nagy — Fomxti, Munkácsi - tieawi, Németi. 1., buih - Stabó II., S&itth II., Molnár, Inra, Horváth.
Ai NVTE—Fíni Dinamó mér*6-aás üríási iiamu %öz<k>]mel, kemény harcot ígér. Erxésúiik »Ierint leg- t alább dúntotleo eredinÉ^n}*t sikerű] { kivívniuk a kaniziui vasucasoku^t.
Vmtérnmp este 7 inkor NVTE-bél i Koronébma.
mutatja be a színház Ma este x B-béiiet érvényes A Csárdás tö-> < szerepeit SulléV. Mária, Patai József. (üU B&ske. Laki Józsff és Halasi Imre játssz**. Vasár- i nap délután az előadás ponto san 4 órakor kczdó<liJt.
Vttarr,sp fartőit IB órai kezrfai- ; M. mmku-aMadái tonlHw qnlyM Itsiallitoti hslyarakkaí a ..Cicanypri-¦áa kardi siiore
HÍREK
laM a 00 <Us-> kan
io*aak « **, a -wdői5>(ta« 3t dkg. A ntii«toJM fe«.-atM MB
rf a kiato\'ái W|*»
Mi\'duók a toc««nafc. ahife a ai^y ^ uaMaftn járó eowoabcr ain aui«a<:-H m« rMMMtAh ká, att I. ttó 14 »x beuroiva pűtKMax ktraitut^Ak. Kcnattdtt uncuAAk a« aHsluk
A taomHntrrfyefc dcvxmbcf ani 9 « nina Mtlrtoftt bt .trbel riüMi 30 «<
Egypár szó a sportról
sport nagyon s*ép dolog gyaJi valaki monUU tp
testben ép lék-k ; íhi néni s^ép, \'
lia c«ak tg>oidalu Szerintem a j
•p<>rí iicm csak kiten\\é^1iatl |
ipurtiiukbúl kell, hogy " átljon. j
Os&Le^zed^k p^lduul\' i i futbaiús-\' j
lát, taruim ókc* valamehik iwtxn :
t;4j\\ vállitlat tt-rroeiö munkásai ,
urodaikliv-iíáiáoak eredm^aTé- :
böl, sőt tulúrákdt dámotok eJ : nekik vasárnap é& a/, edzések Alkuimával. .Természetesen itt Is vonnak kivételek, mint iiun-dél világon.., Ott ke]<, hog> a palvakon a dolgozok
uug>\' louieyei ú. Ne tessék te- ;
veütú,, iiem uézööt\'k, hiineoí \'
aktjv részvevőnek ,
Nagykanizsán is jMíldáut hiba ;
vjii ukréta kürül Mikor valaki :
sportot emleget, rögtön a meg- ;
rugdosott lábakra és valljuk be, |
fátékosm is, a boxk<^ztyövel be- í
tört oirokru, vagy a birkózástól J
m<^va$lago4Íolt nyakakra gon- \'
dol mindenki. I
Nyilatkoznak a csapatok, a j játékveaetúk, a köxonség, a sterv
kc&ao, a tréner, az elnök és aki i
csak akar nyilatkozni De még |
egy szól sem hallottam az igazi :
íomegsportról, arról a túme^- \'. •portról, ahol a pályán i«hM
látnj eg\\--«g>\' üzem összes doí- |
gozóií, begyük tol egy szép |
tomabemutató keretében. Lzrel \\
a világért vem akarom azt n»n- \'
dani és megsérl«ni a fentebb [
felsorolt sportok művelőit és :
drukkerjait, hogy a lutbaU, bei, i
kűiárLibda és a birkózás nem ,
•port Sport, de meg menayirö j
sport, de drukkol ás és a nyüat- j
fcozatirás az nem sport [
, Az üzemek dolgozóinak szűk- ,
•ége van a kűlönboiő inübetyek :
J6m- és faporral, vasgózókktí te-- j
ULett levegője után egy kis Mu-badgyakorlatra, ivédiorna, mc-aeí futás, szertorna, vivis, tenisz ,«z ma inár iienKsak uri sport,, uszá;., vizipóló stb. sportokra is. Ezekről csodák-cMxlaja egv- nyilatkozat sem volt. Ezeket a sportokat egy úxem, egy vállalat és egyesület sem akarja kultiválni.
Milyen szép volna, ha pl. a MAOKT és az XTK, vagy bármelyik csoport futbalméricüzés előtt bemutatnának eg>- 3 400 főből álló tornászcsapatot és ezekben a csapatokban ott lúLná az ember a segédmunkást amü-vezeíövel együtt vagy a pályafelvigyázót a fékezöwi. Vagy-"kivonulna a magántisztviselőt csapata tornabenratutóvcrsaayre ;t vasmunkások csapatával szemben. Vag>\' pedig a közalkalma-róttak u vasút tornászait hJ\\^ nák ki bemutatóra vigaz, hog> a közalkalmazottak ép tcslben, ép hog>- élnek\', de m-msokáraf javulni fog a helyzetük\' -
* Ilyen sportra is goodoljanakf a kúlónft-le betúkkt-l jclzetl sporleg\\-esi\'üotek intézij bizottságai Higyjék el, ez volna az a sokat emtagetett demokrácia a sportban Cxpregi m, titkár.
na^kanixMi (»rista áltslánoa islcoi* éfnietének feUntáa* * wár-iiapi féi 10 áras ttannUntscrel k*p-owlsttiui tünéuik, anflvro »t ifjti-
— ¦¦: t Szóé. Otm.
A SíOciálderaokmU Nónioigmlom duxmbor 7-én, tnonúmíon mto 8 ormi kctfdettel Mépödij nélküli táot-toát modes t PÍVt termeiben. A Ndmosga-om emlóiBswtee sikera nlso taája után máris mindenki kéuul orré » M.kula*-te&ni,!á{nelyask teából •!> Liu/féból orodú beretelei » i júÁ oljait uol é
k&rácMMiyi jótúkoa^HÁg coljait uol gilják. Kittmó ta», bouá sutecoéaT-nwl qpitt kwz 2 forint. Fektű J\'ó-s,.f hangulata* jMz-xaoekai* jét-sxik.
cím »la4t tartja moR ctdadásái * Szakmaközi Btsottú? kulturtitkár-tiogának meKhirúsán rasúraap délután 5 őrakur a Cecngorj-ut 6. tu. alatt 1ot6 oít\'«dó*enneben Bancse JonÓ fótuorkeartó. Az otóadáíra, a [jí-Ijit; belépődíj nincs, mindeokit szeretetül megfaimak.
FoÍtó hó 8-án, ranámap délután ¦2 órakor a vároahása tanátstertné-
a KIÜTÉSES TÍFUSZ
hordozója m TETÍj
A TETL biztos irlótzere a
SUPER CORA POR
Hatásáért szavatol a |yár!
Cora vacyéizeti gyár Budapest. X* Bihtri u. 2 szám.
A avöoihw ht*i ke«-érii«t a____,.
Mt petit a nult h*** tájadat Stcnati awmTÚtc1^-
rrlbívc-ra a kerertadfike*. as«r ap-Mt-htr tK upn beváltott otaóbau BowtUI
J«kt L bi aíaf
APftÓHIROETÉSEK
S ab.thaf in IS
Iniézcti taoági igacoli ome türttM &rén%«ait 10-tflJ hyUf^fc. fV
díjas kaitánakat,
iAazolvásvokat a jelantt idótóikoí-
dódóan iwpoote dék9Í<5tt 9--H óráig
a állomM B «««hii»tol«h»n «<f jik íb, Ahonnan ut a l^r^rklebb tdón belől -ittMfrnrjnlr A nvugdij-Mvoí.u. igarolinaal a iriutolaó |XMU kkueliAnt\'űLM follélWlüJ Í
Caa* bonU breUUelyen nbM Ksicanii 17 p^Ua. Bő-
UaMbas
>aUrtn íni 11 II [|l HaiWDUaal SiMantg - G>ranröl0t.
aseba k—mtlutii kudó d< RDaspayi atca 19. , (¦•<:*> HnKV «cmb«r 15 «. <
¦ka 2*.
tfeavtt tferevmototM: ¦ attp \'ktabdr-t. Horva* k Sáfárai «2

atiat
Aof6ra éatHrta fj^mtm m» 90 ¦aW lalllii v*—SE
Van4ffap alaá*. Látxló af. a. 21 MV

Snrlr«szU: Im-m JmI f SicMtuM) «t MNUmM: r*. LtaarfcoiaK «t a. Talala* »1
e .Ktasztfatég \'"¦ T. Nagy-\' rtyoai atjafaan rtagytMnwa-i kW 2jm»t Káralr.ftl.
281.
iKtmtxr 10. k«dd
Ara 4O fillér
ZALA
Montgomary vazértábornagy brit
birodalmi vezérkari főnök az éj-
•zakn Trlaaztból lovat Bécibi
érkazat:.
Dr Rutkai GyOrgy
Népbiróság elé
az árdrágítókkal
^ , k
Mk > ltunk, aaukur p-\'iduui
nt bmtk&lmazotlafc * két utoleó fi^\'. mkr M «m w*tnfc, f.;<íulfj, ami « pémnek * uiu ©Jhoxataiánű olkopatt, wbbet ért, mmt * kocái- pútu, tudtuk, faccy fojlódó dáo ntcuink a forinttal Áll nn Muk. A n&k. w, uwiv asándókoaan Műn* w\'t ".¦« utcán • mii- é* bil-ratt*. kébéRtnnUm Üt*. br«y «t fcrtékálió pánusl s mamr demokrácia kiío.n.- a *z,-k.> Tifrjrlájáóól. Ellünt a i vtt^.jl\'L rúnáiéi folö-JML, aho\' ¦..-¦ ¦\'- \'/;rri, luiwtott „ dom<ú \' íot ¦zerénvni
já d
tan a
_:.\' ik ^mjB-iii*- i a kol
, ooteMj*
rt-xűtto be a forintot. Kb- énWtua nem m tbrunk mám áflii. a johbofttatla.. IV bog> ¦ koalíció *-7t>rjiitot behozhatta, ki\' aunuk 3 tnunJuaaaxtjJv.tak ti. aroeiv értéfctefeü iu).,r- :» ; ¦
k* uUwrkjk
líw itbutók, akik :i iimnku
fcitfu > , ¦ . ;t , ¦» -ukton. :
Ai c". *»..¦- ;» -.;.**.• i x roaluiú
létu nk « .¦.-¦u.k. a taíujl. Eí volt kjt*í k
/-.-lü\'ísne ezt a wr»ui\\t k^--
Aíok, akik ki* koronákban
j .ekuen étiremea ^irándoirnak
unieUB r ábrándjaik
A k. t-u.;-^ teheló^ége rult a .naaki - ^.- i\'.ii i*. hlhtUítni a po-kk l, bo^>
béte-
¦¦nnr.i-kjii\'^ hu^\'v ¦magya lán wífua* ki lu-li-ú fiaHn: azt » v»ltót| ¦- ::.>.-thv és áxaiaar irt alá.
-;:berek kaulték beüani, hce>
Grácia éf>itéoével < aajat «
-i-iúk jOfojét úpiti. De Tan
%t i-iLK ai orsAáfftwn, aawlyoek
•w tordiíott arán/Dan áll a damo-
kri¦» Bt«ió«BÍ. Ki a r6te a demo-
krár» aztfsódfr^ml ffymffulw* Mért
bafe a demArác)ába.tab^tad. Em-fcaapiben Enm ralogaíÓB. Ua nam hxhutRL rótok, hrwv «wUeau kéfm-
hoáaöfcnéi é« poaywwéavnW nem terjed toribb, »r» mondanám, Marcbiavellil követik a «c*J
ri^uil ürulotHT Tft*s- pjlit Lkaiig? w - krwiu m> \'t*tfí^*ri!fi ti^VJ^r torvú&y hn-
kS>tin\\viúe.i j iramba bajthaaú. ilo- I aavotMÍjánalr. A mnnkáenártok rtatt
fjma k»j a munka* megint oíran nuraot követetek a irT-V\'ir rend
1 éaw mint az infláció alatt? Ha » \' -n.-.t —: ~ii— _:.Z^-----ü*_* _
sá^;^:
A reakció )ói Uidja,
a nráríhos caak dkl___________
bacoott infUcidi as ctmár aen bir el. Eé nu lenne akkw? M««i«od>Uw fci ailanüatalom, tAnarar "
i> • xürnrarfaind1---------
%i#4b«^ kodrex. ] mm jölt a forint, a~nakc\'ió már twha, bogy n>-o«r.ják & küietfceaf péiut, • tallért. Nímji nvomták. A forint » főtt, eaak kert*. Ihs nem m íruicnkinek egyforuvui kevia. AiLfm^ii 1 «n a dollártól (¦* arattj-húl forint lett, de akinek nam volt *rm -ioilárja, aem forintba, caak la- \' kas cijioje áa ablaktalan lakása, an--nak aúu; «*n jatott nem ciuStalpra, I M*n fiiakra, k«feijebb non élaMik ; unt Kugűatfm okwja előtt, i |*>dw sok a fwintja, a> nem as éhecó foripttaianaal,-aót I ba r|ii»fci*i ^bfibobb Uuicw ^
o aár
L t&b fc- !
i
k*4.
ttr aana beléte iéyL t&b fc rir»ftc\\kal meguidrtjak a* aromái-kad»c .« mosta) árameUedéa Dem lAflAciÓ, n»rt pennnáfa* na, hanem otO-aaerü poiiukai manÓver, eyiikoa tán»dá« a mankáarmtáiy ifcfc-aüati!
m u aramalkedte eUen. Ío«asabalvukat alkot a «iiociákbniokr»te
nmzter l
raiikodtk
--------- \'\\\\xm «gy unn
?&¦
ánitju komiuunista benlgj
minmtor ób as ugj-aueamk Icuauno- , U \'ar Fwjche, a magyar. J
>íter, Sj»tooi Eodre «• , ibatbataUaaal nincs minden \' H |
éppen ol vwi denxfcrérie- éa nepef-tenee, nunt apolháka. támadáiL Ajrt
minden dolgoaó lűváoeei rá.
utaJja. A jaratJat nem tud
-909 forintos tréfának, de nag>wi
tartom. t (
1 politikai bizottsái határozata: Szakitari Fraictfal
Az Eer*tOil Natrzaict: kOx^yCrétéMk ugrupi u:*.*n ¦ dthfrikában éló ftirdu.kti v.lö béna»médot ton;«« k*rda»i.«k rT.inó*it»\\ié* i ^ * nvódoanó jnasiai a>f«g«d*»ára ¦ hélhirnud uú ftbbvégr* valé :yí •!k*«ir*at»Jf. Sz*v*tt*ra mi h»)i«aiaMn *»rü\'t ¦ tor, imlkor ¦ módoti(ó indiltinjrt 31:21 *!t«n*b*fl 4ettak. A méoo%i\\o j»*»tutb#n D*ütf*« i k*fdé tétti k6 biö tt
nia. A fr*i ci« *¦ mtKikOl Ja««tw:ei fcgitfiák •!, h « t««r*Mk jttenvn, he«r*n Mrnak *x itdifUkku
íz Ejí»»O.I Nematak bt*ot1»#y«i tagnap ¦ vaiójog br*ir<aitt*ban ét ¦ *p»zyol kértfétban érlek aj a«)rM*»t. A *4 tfOQ *6dc»hé»*r« vcna-kojc auizireiiai |are»!»tot a p«U ik«i bizottméf 27 axavtnKai 6 •4*<-*b*»» magéávi t#ti». A j«va«l*A fabuóihja a botoiuágj tanéoso*. Ko«7 fé*a**a m*« a wéiéjog
i hö»»t*«ő nag»a.)rú*»«»n mind (k*t
vbra
g * távúkba ex mtbia#toég kmt+**wtt tm—imtét. k*
.mjrfcJr ugihmmmi nahitik m*g a éiphmáetmá hmpcmtmmkm fmn l Eifogoéték twúkké a francia /natwM, A fáff> §*
«Mf tito éteúmh.tr tzáíifíáwt Spmnyit
A bü 0Qym\'imz4«rak ma ena <o««bb í»\'cr»^tk Némaiorszéget il» 6 köi BNYLói l Wh
íirt N«w-Yo<Lói vlnzatert
oi íá.ogatitt t«it Trumart
V«l« va«6
TruKian • r,&k«v»i. Hónap kafOl a biztonaá^t Lantoa at« a gör&g fgyz*k. am«iyb*o ia t««ék«iv]raé9fei vMalJa Jugo»x4vúi, Bu>QArltt éa Albint*\', mmyt görög UrUatan fotyt T«f]ftiB foyi !• i (rarota ftbóhfti haiyainak b«<ö> éi« 1«:att va\'é izavasaa. A franaia k6ztarfl tanioabaa Í4L naty h*rú> b*t«na«ra, i tdétQ 214 b«>yr» *cn«tkoxó szavaz*! »r*diat««r« isawraia*. L*»•- 62 • kwnniUAttia pari 01, a uoofelfeták 37 éa a ratfjfciltaok 26 ¦•-
rlnl a kA*i*riai>sl MppArt 62
lya* kaptak
C**b*ilövák i i tataini tóabok I
Prága, djecnoibcr 9 Füünflcr ciebszlovák rni\'ii *•-/.-tenetnAk, a csehszlovák stociál-deraokrata párt nrimszterelaó-i kózépeurópüi áUamok sto-
nag\\-l
Kunmadarae,
ftbÜáh
«a*t, f«, hoc laliljoa. Mte te nütodatba tát, boay ast *toől olyan otéftétten kwirlje, >mel?>t a^tioida) nem »!l hajfcaaöo nuwadni, azután per-•¦» ajn knneUciKM moadalattal a tobt álliuntAk od» bűnbakkáot i tt tt
megn\\ító ülésén Prá^álmn ki->ek!ntcttc hoav párf/a elfcnc ^¦:ln núnden foldTJjzi és c«zbk-J aiajKiu kialakul tónibnet i e/.érl etut^sttja a uvugatJ és kx*-H-U tömb kialakulását A szoci-alúrtnu> előrehaladása lój
k metv ál tortát ja
p aradBlát és rs^ fogja a nacianjüfata és szo-^ %-iJk>ngéaokat ,
EfyiptM aiMuter*Mfce átlá Ei—
o untató! még nedvee n* ujodtan ti^Ií
Kairó, rleccmber í»
Sjttki pasa Eg^ iptofii minisz-lorelnókc ben\\Tijtotl.i Ictnoudá-\' s4t Faruk "kiréJv t-UogMtta. a lamondást \\ Keut<: j.-leiift:*
t k\'.nnv
kének l
tuaga utáii. hogy • n natkőiáibaa Mtnejótl angril~f>. viptonii szerztKlt^;* IKni fog sikerülni i-^>yipioin toHé-jR\'lnu:bt\'D tv a mtij. >«*flkt«iK>i Knbb k<irnián>%ájsát< akkor kó-vt<keit-tt be. amikor a 10 háiUM pi táryv..lá%ok már a siker re-
tikui vuis*Kra ;iz artolt olmt) hog> Smtán korínénvzöju kk-
jrlenltiK Kurmúnyét neURaÉtfln ,____
trriü «-l atiol" hogj- eloki^zitse [ hotfy
^ sudáni urp ón kormányzatát, t orszá
Ezt a ki^\'k-ntcst SiUki p,-<xa
arra ma^ arázta.
í«1 Sudánnuk
«•] szakai! «srn \\ü
von a tk^ii
kóiofl mefrállapodlknMk
U"u 10 húnappal ezelőtt alkotott ten«k<t ujru felül k»Ji %iz«~ gáloi/im-rt kivihet<-tk-nnek bt-^^inMiItak .\\zoroszok»ajéi frtfo sasuknak tnegleHAeii nc«véi-U>ztatták övezetük frl«utéaé(, dU a D^iuaU üeiikokHkiáfc áJlanJ dóAii Tkrl*iW>l jövő utasíliao-kat vártak, végezték renth-v i api muakájuk \' " - ¦ ¦\'¦¦"¦ >é- ú
vakí
ft k«-itc«zak:tdá>MtiaK 6a hugv inlkéiit wlú^tsák rne^i ué iu eg\\<3é0Dt, OH-lyet a potsdami tgyr^-mény annyira sür^el
i tap a í
Efy
A Daily tlrrald a nétn«C kér* désröl ír Hámulatotf, hogy a prablénu két rtMzbol all Az aj határainak v^jk> pál i* * békeuer-
, december 9 Ax Egyesült Allamokbm a, szénbányászok ismét ibn-gkezdik a báov-Akbao a munkát Azaiae-rikaá kormány <*1 rendel te a tzéoatálÜtmányoknak ug>* kül-lókb, mmt btHföUtiZALA
-SJt.
Dnoáeto Miit: i várni és kfeséfi IHfcitat
i nsnsifi knÉyzat
íZt&nri szerktiztötrk-éöt ) A napokban hangzott «t \\»g> Nagykanizsa, mini a ucgv« többi Kórházainak székht\'lvén az SOS kiáltés. s^txin a társadalom, nK.*rt Különben mvgíetelö, összegű ellátmány hiánvában* JtéDyteienek tesznek u kórházai) becsukni karúikat is a gyó-gyal&si keres« l>ete,.ek nem talárnak *t$ilséijet többé a korházakban Aki csak olvasta ezt a szomorú frlhivá&l, műiden*; megdöbbent cs tisö tondoljU* cj.uk \\íz lebcU-U, adni kell err*" a célra iuindenkii>ek nn-g naiiak *s. akinek igwzán nincs már miből adakoznia. A sok tarsa-é.^rm Ryöjlé.N közölt talán er yu\\í :iz, :j melyik Icyobhan tney tmüloll, or. vmbervk szivét, hisz mindenki nagyon jól htdj;i; uiit jelenteti" voJn . ha ténytaf valósággá lfsr és Lebuknak a kórházak B.ie^nek, f^észsége-\'-ijefe egyaránt na^v problémát je-hulwt t-nnek a kérdenek meit-oMá&.t Az idő sürgvfatt. u közöli léi ptkt betegség-veszélyt rejteget, soha nem tehet tudni, Id öefc lesz szü&ségo sürgős míi-Wtrc vagy más természetű korhűi ápolásra.
AamtArtamtl érttvOHlak. i a»ty arobiema an|ddáft nyert; még pedig ifltéz*wiye*Mi a kcrmáflv-tet -MhO flt Ztft-
vársal m kstséal k»»l8a*«fi álli kárbázakne!. sh«f fcHM f;-fent rm aR ra*í«lfcei*sre, •lyM &•»L•«• MfStyt, Hteh* sttNkssyt btztestt a karwftay Mt aanly NÉwtové tstzt a tét-Unt zavartalan tavast ari
Mkitot tartottak, a p t<r IttfaBtoyszstárt, •waérfezatt a váresbez
ksay a népjóléti minisztériu . a fcaWay- O*
, aenzOflyauius?*»-
Eddig siói a rcVrid hivuLiíos értesítés, (k- (iinyi éppen eléé ahhoz, hagy boído^.tn \\-i^yúk tu-doarisuTT hog>\' megnlch\'tdati :> fájó nagy probléma és a kúrhá-r.ik tovább folytathatják áktá-sos niűkódísüfcet a megyébep
Aj\'-írt r1 társadalmi »¦ a^llf"-dulás iKin bizori>-ult hiábavalónak, meri nag>on jól tudjuk, bocy a háború okoztn rendki-vüU idők milyen nagy jmsítilásí idéztek eló. "kfilönöscn a kóV házaknái. ig\\ -u á^nemúk pnU lísáni, ablakok htíyreho<at:,Iára és :i kórhazak f\\-n«lbetét«a^MB méfí nandií iifénv}*\' kell venn? :i kö^önsé^\'t Adjon miiidenü akicK\'k feK\'*l^jies lil^rri vannak! p oélra, vagv lepedőt áj^rnemüfli tud ü m:i«aéból Jidni, jrfbb h*-J>--r* igazán iiem juftattía\'ja, mint-fa» azokat a kórházak rcndalk^-zésérc tmrsitja. Ne tekintse le-hát 3 kózönNéji a kormányzat .ii-dftzjtob *cTat<*éíít;t olyunnapE, amely feUslegeosé leszá már a 14rvKJaloax nctate] felajánlásait, hanem együttesen igv\'eke -zünk azon IrnnL hogy a megye kórhá7.;i v^;jro olyan ál-lapolbn IíatííIjenek. anHlyenek* voltak :t mnrtlntn is.
Áldja meg az Isten a jószivii adakozókat
Foiyó V> 1-éii jól sikcfült Sk-nt :
Krirábci n«v—ot reodraeti * ktak»- |
nt28»i TDmplori-tén áll. itt. wkoU, ;
bogv o vártmvot afnja-aagvia Ar- \'¦ púlhú na«7 Kruij^not HHlh É.7. Ok
mz érdskUdók g
pj \\\'»ní» Mcasf poigánnce-
tar o, hojr. é-enaakkon amiéken «BÜdáuD. Ott voltak > politil»> pár-tok, a fao)^:4-ii <ra»ük«ek, hinta-lak, » tArsökaLi fcTai ovod&k vnntAi. Virtrha Bél*, »i\'iskola tgazÉntóis tuepivitójáhtn arn kérte a hómk t, bogr mart, az iiuétt idején ! ^ltútb romot ril-
A íf4í fng btwta ^ íiühoru alatt íeen kJto^a (M^t nia mű- K**sai föt")ti, (t-bénn rmsfloH, meiec tantermek-b i. !*na Latnak kia migrarjwnk-A há.i if^^\'iK.\'t hanajáD JteÉJ nflu-r:nÍékf>«Tx>r) » MA\'JUT igasMto-sú^irw .!> «í»í<-!«port TOaotiiról, Imir-] Oyr.ric.- ^> Láaitó kóraúfw, Já^cr Sándor asitklo*. Tomfioa Imro raf\'ii.ó, IL\'ncilcr Gvuia ffazuer^fi UM^terekrÓ: és Fülöp Aptal, Viofisek l:nn> ü««piókr61, akik aayagot, iiiu;.k:«nM hitetettek, ngv ingyen f:^lt*U b tbtfe
mindoo kis j
fiMaétfet. tuoodott
kw
P. Lui»ó Járót bH>feeli mondott aaLyb»tÍM Ünnepi B4jtf>, caodae tórtéwteket l t ételéből.
__ i L*mt Bnaébetat, akitől
**ápoLrtt*nulh«i» meg. Mud at Éttől* Í»lJ óoekkan werafvii úten katáaoaan lleloúavoa Unke tanibáaő na* látóul. A
af * .>kek,~ íako-\' |
er* . . ioíirteo |
ae-*iixejzt:T * sotta; tisouvnnott, árra :
magyar népre. Miadeo *Lvm kh- i
•aeraeplArA!, peiig roltak Ya*ry hal- !
mu, cfltk u elwmcj\'iít hanej Sn \'
li \'»T iimi iHlilfÉMíii A rvadewW ii- .
" \' kh munkáját dr. Kárpáti Jó- ¦
, Vo»« .Judit éa T*h Feran.- , végesték, <te 3 fi*UI un-
_ ___ ^\'"^H- e^ee tagja, kiwitu? \'
ríszét »z oSSkéniU-abctLAx ^\'--l-\'
fo:»j^itlat*Uc, bo«> a ptbxtefen » kolsn 4fnt«eaa4:. Kűuáwt ületi m város pD!x»raiMin«t, Varga JóCbefet, s kkkanissai TiiOBbiró^ Ootdán Jö-c«fet 4s Bmeaa J«*t, a itk f 6-wrkaflrtéját, akik tai^raaikVaj és bivmtalus timogitáaukkat jándtak íiojua az inkoJa uijáépitáaélMa. Möat iMdití aiok fölé a szülák fel* fordulok, akik .-íirüb*. munkáiukai. »ok-sior u uiotsó filléreikot adták u wkoLÁnak. Esek a ktakaniiaai sxüiők m hshoru utáni koBuanm klAkfaea l megmutatták, hogy
púns- ra^y élcferajut- ig ott allnmk, ahl b»j. Est tették, amikor a aori «olt szá ét mi toUúk, amikű.- bMtUb^oknak kellett ke-n,\\owt saéfai. Aí istela Derében k6-esóoüm most meg- a Brüi^k fillérjeit te munkáját.
Amikor minduokoak, akik aecit-kre roW, u ttkoU nuitfan keasoneteraet fieMaam kL bu-cmuóal »p>é ¦h^aWannafalli szírből fakadó üjeswtét tDuaácaokica, diiimími kedvei Néni é» Bácm Mft: Atdú mav a }á lrteo a joasivü dkúkt
dw«mbar 7.
Vasutasok a partnapon
poÜlikábjn, :i dv való kimk\'kMiiin-ii !
\' mint az ipari muRlci-«áfc ssv Uinias sereit-, látni fo^j-jk, i^aa\\-
mi í ^
Nem hMljuk .: üic^Uio un-nra- \\ tiak cOeii .> i,u,..y.k tilUko^*> , f)« nem lulljuk sárgctd
ikl sem «gj-es iniíz-* | kei lések iiif^^lösilása iránt ¦
A vasutasok idejt-t ctWi^ l.\'g- ] nacvobbrészt az ujjiéjútc* fog- -lalla kr és elmoudhdtjuk, hogy szinte n romoktxii tenanti-ltcfc újjá a vasulal oly rüvid idu alatt, amely Wlá>;szLrtf ntéltán, keltbetett íeltürust A íhí&iAkí-dalái után fl|>ui»/tu]Ljk ;i \\>it* \'¦ lvaleklek, a huiak, sok iK-Jven a nyűam bandák felsaectték teljejen a sioeket, amint Baiato»-szenlgy&rgy t-s Marr;tli küzMt is & va sutnak mrg a helyét is ke r&>[ii keilctl Ma ptdig már i;cm~ ; csak teher- és sz«-niél>Tonatok, : haoem kvorsvonalok is állnak a \' közönség rendtílki/ésért", felíá-\' m.tdt újra a magyar vasul, hogy ; ország-vilá^ tloti óre;íbitse hir-r.cvct, dicsőségét "
Nagykünizsa nai^v szAiau va-sutaaSga is az ujjáéjjités. nehéz munkáját végezte, iraz vaikUti kűhkt|it! é ól*U
talyhelyzeiiütet tudják mit jp-lentetl V.imukra 3 ami\'. t« ssit hoc a feK\'pitendo ch*mokrahku» Magyarország Kagjkmirsa
fog k Az
i n>Hván n**v érde
Sz»bó BerúDy i kúIlitSkj
1, mely méltó avar vusuta»sáíí ré^i erénvi Ma már Uí nálunk is mcnctrcad-szcrü pomosság)>;ui kozlekcdi^ck a személyvonalok é& a gazda- n^y élet .számára rentki kezesre ah , \' a telrerforgalom, aiotly uz or- ¦ szag ^:;zd:tsági talpmnllilásiil ; van hnalva szolgálni mind crö- ; : teljesebb módon * ;
De nem elég az ma már, ; hogy a vasútasság hivatali kö- \' ; telességét a legU4je-«bb mtxték-I ben elláij.i, hamm szükséges az ; is, hogy a demokrácia épitöí i ! közt- is beálljon H emelje fel : I erúleljc& szavát ;*z uj társadalmt : i mid kiésttése mellett . \'
: A Szociáldemokrata PártCeg-í léden tartotta ineí országoc vih i \'¦ sutas-gj\'ülését, mtlyen a vasu-~| | la sok hatalmas serege kWi I i iiK\'g, miután a vasutasok toDo : 1 mint fele a Szociáldemokrata : j Párthoz tartozik tizen a gyülé* ! ! sen SzakasíU Árpád, a párt ur-szigos főtitkára is megjelent és j Ismertette a pírt célkitűzéseit és terTCft a dolgozók Magyarország gának megvalósitására Eaen a gyűlésen a vasutasuk ürönv mel és telk«sedé^sei tettek hüef a szocialista eszme mellett és j minden feKzóliM hangsúlyozta < azt, bőgj- a vasutasok késsek \' a legtel^sebb munkára éfi küz- < delemre, az uj Magj-arorsiág\' \'
előadást pártlitkár bt-I-beszámolója lotija ^
A pártn.íp kfdden drhi;án ffl 6 órakor kezdiMÜk. melyrr a/ összes v;isutasoknl pártkülftnb ség nélkül és más érx is szívesen lát -\' part
Az alrspáii Dr. Aczél Elemér sBmeyi kórkází
fMTVOSt
l>r. I\'-ív itl Ján*s díispJi) azonnah hatállyal !vUüo^ck»-Wt»e áílésától dr. Aczéi Hm*-sümvgi kórhá/i ú;axfíat6-f(>or-vost Az alispán a felfúgfiB -déRf megclözöi-n virsi^álatot rendWl cl a sümegi kúritúz ü^ktjOBíéJ sere von;iUío.-ó:m és ennek -során nag\\ nbbaráuyu 5
kérí (l\'.üs-.rbrui .1 kórház tőjét terheli ft^flússéj A J geszleit \'Töorvoa ht-lyéi nesen dr ..Zalai Zoltán \'ala.J szegi városi orvo-i htíy te be az alispán.
Hhratáses áHománytol csonkott hftRvM egyének jelMtkezése
A magyar botiv^d*Imi miniszter ar 29.039.\'«fn. orv- 1946. stónw köf reodektírr felhívom a hlvsOos k*-
y m
tJka! (-.wdkít vri4RhM>orubAi rt a bekeizolgititból) trásbJ- je:eatkea-zeoeie a p*csi 2. honvéd kcrBlcfl p<r.v-csaoksacná), rVn SfKbeajrK lér 9/10. sz. n. eraeltt.
A szflkR?t«s fd.iok: 1. Né*r 2. ftviidfokaut. 3- A Iwnintvisaoay, 4. Mi a c«nkoteáLa, 5- Mttor ke-l«kei*ft, 6. Műv**t»egi\' •! *u-« litvi, 7. Lakhetje, pontos laketa.
Az érdekeltek irasbeh bJlC* ¦Ck,; ujai í töri Ötben s ij\')ó évi dtee-.nb-rr 20-ig Mek fel.
17. Hotn
tat iinoig ott allnmk, aho
kamawybfa • b»j. Est tették, amikor a aortubrói l á é i toUúk
Ami
aünk
Most a nagykanizsai vasutas- \' ság ic hallatja szavat. A Szo- i dáldemokrata Párt december 10-i)d; keddi pártnapján Allaj Jótíxt, a vasutas szakszerveset elnöke fog előadist tartani és : ibmcrlctni Togja a nagykanizsai 1 vaMilasság liéTv zetét j demokráciában Ismertcini fogja, hogy a v&sutasság nu már éppíri olyan erősen áTT a felépítendő dolgozók Wagv.trországa mellé,
ji, amcllvei 4\'ki»k.-)uínai taatew-iio), a w,üí5k, a bri^^li esyotüie-
ay6gytz«rtar m:
F6 uí ÍZ
d«lután \'.6 órmkor PÁRTNAP t fizwMMesMkrata Párt MytsSfésw
KI(poÍl!lku0M*law»ótUrt: izobc Btrtny V«o4é««k#t cclvMeD látnak.
A rMlo M aúMn
1 KemBti\'kfaB. 6.1* AtaÉfr-
dok éi M^rnBQBk. 10 irmki ss
S^huil- HU A HM-
ÍSuik 13.*) BatkhU Gé-
bar hasa lúi. 14 Uíisk. VátökaM*
>«k. 14.S5 ötnká Jídcm li
Oaiwnbo ilb^> h«ni«ioih» toMtm
U üaüK >W 16 ll\'iü"Tíxi Bádié
kMnsrue «. 17 PtrthnM. 11.X
B4thv A s» toU. 18 Búek V6-
t ködanéntdt 1U* M»
BBBQ • Káobo? 18.40 V.liulli i*
18 8Ű Fi <huéM »> Hie*r ¦««¦»
>üxM. ai VlnáitalF )*•* É. il.50 H,mt * k lil«
otoamI. -t t2 Hama.aa.MA xálalai
Borászt k JalauátoalL. ffi.45 U*o~
inluek tiiaodsláibAI. SS 10 IU éi krtnib m«olul é> MorvlB ».aU,C. Frafk\' A-<fair h»»a»-
\'W.WI.W. * ;; 90 UoMhoiaD: f-ou
¦»» 20.80 BédiA imtm*
Ha toMsséiv ¦Oveltséfiton qu*| armzifat akaru: — adakarz
fcsltoflsinl
"• Ig A*A
Letartóztattak két árdrágító hentesmestert
i árfaMiy^t awfltozdte
Htfyfc&niisa esttébtn a ni*-iiáta fbt
is
Aj árltlú^yekli központ a bónup kuz«*[K\'n országok ^undaJiL\'tet indított <a !s hirdetmények utján :iz i naíí>- mértékben tei-elézés & árdrágítás *]-.-i propaffandahét kereté-megszerveztek országos vi-
.-i.-^iiP Az
;,(\'f\\ h.itái-
logyasztói
_ ellenőrzési1 Az firsxáffos
iat hüli-iít s/t\'-t az ország na-gvobh vi<3éki városaiba, hó©-\' 420K •.ll^norizxék az oti miikó-&> irMüfcyel-U hjlúsástok munkájú\' N jjí> kunizsára Szvalivá-ntí J*nő <^ SzentjóM Istváaj áfkeosn .íz ái-MügyeieU köz-.
oapo-. =r..váll.:pitották, hogy a vinv.n •kí>..n működő érMti^e lei h. -i- tfvék.iiysé^ mérf oly^ii hi /iícIi si ádiunjbiin vau. hogy eredim\'-nyt-ket méij ne^nr fejd frlmutatni A ké* «*ejíbíz<jt* lehal \\éi3LJárti ;i nagykanizsai
ni j_ ^<\'agy kámzsára kiazállt re-pülöbizouság taj/jafeval,\' Ssent-nanyi J«nővel és Szvntjób* Istvánnal, akik a következő fcóz. érdekü telvilágosiíást nyújtót-
Több, áltatunk ellenőrzött fce-rt-sloedőnél azt tapasztaltuk, hogy azok a szabadcukor bt ¦atalosan megállapított áráriaj magasabb árt követelnek, szálü-Láá költségek hozzAszámctása ciraén. Míg keü mondununk, hogy a
f»r ártez a te-
Amennyiben aWirftiljg -n0n
déJ>-t nem tjd felmutatni a ke-reskedp és mégií felárat szé> mii !<-! árdrádkist kő««t el.
Tudomásunkra jutott az a> korúiménv is, hog>- az egyca kereskt-dök azoknál az árucikkeknél, .mtelvcknek hatoaágílaff nincsen megállapítva i \'
ffusübb foej\'asítói ára, __
szerinti hasznot .^iJtnithati .. fel. Feihivjuk tehát a kerestet áólr figyelnitjt arra a miniszteri rtsdejelrt\', Jinely <tiben aj iránybí..-* int<jzkirdik és előirja, bogy axoknáJ a dkkeknéL me-. lyekoek hatósági ára nincseB meritllupitva. a kereskedője le^ feljebb j szára táv aJ igazolt beszerzési ár 30 százalékát srá-miih.itják feJ baszookéoí. Amennyiben iné#íis többet «zá-mitana fel valamelyik kereskedő, ur.v ebben ji. (íselben is ár-drágilást ko>vt el.
A Btartítm északra lt*Y« g«-•MlNhi aa«roku «aa uU-ik kUá jk
•MlNhi aa«roku «aa uU vik kUoutág jekul W( «* a h»-Itroo át élten*! Mrek RRtnt a
Tb évi fegyházra itétte a budapesti uzsoraturóság Sifter József nagykanizsai textilkereskedöt
g\\-Ö7c<] iu-k inejr arról. ho^-( alrf-nvk ¦]<•\'-. íx-tartják-e beemü-
irtte) . , ;is. i- m.-_-í 1 a bntós-á-
}:4L> bud.\'fn-ilj távir;it arról számol be, hop. SiHer Józ*L>f kii Utilkrfdő
l«vö
-:^,!i.i úrakjt .¦síik során jn-.\\;u Sándor és
artak cszközóbitt ;ak vásárolni, .imit
i;<. ¦¦¦Ln.- k«cuh íi «or,. \'¦ t, "*o a két hentes a ..Mtoit érjkat túllépte, .-ai Sándor hcntesimsste^ f forintot kért azérl a ttaUmitTl. ^tmclynek hivnfalo^ Ira 11 forint kilogrammon ként A )tX ht\'nlLMiKsler! u nendörséjj árdrágítás mi-ttt azonnal öri-*
nrert 103 méter texlitárul .imc^-cn^edi\'ll árnál tfráuJbban adott\' el, nz uzsora bíróság Lukács Ti-bor-tanácsa tízévi felházra iU?lle és elrt-mklte Budapestről való kjtülását és iparenűédétyé>-iifk ."> évre való elkobzását A. rencJkivül súlyos ítéletet .i városban kulöiiÍMizökt\'piien kom-menta.lják, e^>*b<\'n azonban a\\ közvélemény mep-^nT\'zik és ez az. hogy Siftár József ezt a büntetést ine^érd«nli, mert már itt \\aLyk;>ni/-sá[i is azok köté a textilesek kózé tartozott, akik i^\'anus üzleteikről voltak Isrne-r«4esek. I
Pályafutását, mint púd áros kezdte és ő volt az, aki annaav idején a l^hanffosabban ko-
; zsdó piaa árusok
¦ és araikor t-z megtöri ént :i
i egymásután jelentette fel a sz&-
; pencsétlemket árért, mert kű-
\'¦ iónboző kajmaljakban áru^tot-
ták portékáikat
Állandóan kávéliázi kártya,
asztatok m. [kit Seheiett látni, i ahol nagj- Osstegekben ját-i szőtt A nagykanizsai penddrst-g-
gel is többkor akadt dolíia,töt*. j bintetést i» szen\\iedett el, azon* | ban ez mind nem járult hozzá, j hegy rendes tJct** kezdjen. A \\ demokratikus rendszerben ToJy-. látni akarta a nvilas viláf gtx-
j netn sikerült neki mert a bu-dapestt uzsorabíróság poB4ot ! tett további, nem éppen Idrána-. lö% működése után.
| A SzoctáldemokraU PaVt I pécsi szervezi\'Ubek nsárntuai ; bagys? üléüéo Szakásits KruSd • im&Í!>zteretnükhvlv*etatft kijnén-| tette, hogy cs,ik a parasztok, munkájtetk és nz érivtomiéB szövetsége teretnthot a raaMddti-töOoracáLbelyéa uj éleV-t. Az.
és núiMÍcn eszközzft Wttrjúk a
spekulációt Addiir azunbau. mkt
¦ polMkai éktúnkliszUziMru d
j nem julunk, :id<fig a gazda5áf4
J rendszabályok n^in k-hetnekhu-
; Usosak. Hogy a Razd«si«i éM
1 fcrüMtröl kiirttiassuk a hMKa-
; kat. rhter :i brljnttlikai rflssd
5ürgt">s megoldása szúksétfK. \\
Kisgazdapárthoz olvaü CKipMe
csatlakozlak, melv^lt a régi M.-r*
kvarorszáfí hordalék ulemfft
Ezért a Kisgazdapártnak mba
keM szabüditam magát az oA
nem v»M reakcióid rtuusjkWl.
Akkor Wtr* jóhelnc a három
na©1 demokratikus párt «zft-\'
vetséjie éi ebben u szói»lsé(i}>«ni
voIbh erő. hogy kcszámoljaaakf
a nnllt hatabnával és a fdma
Tánuzeildtvel
iktatták tt { Binin U»rl4,
! vnzprémi plispikít
| feMprtia. dsentan •
i A veasptfrni aaúkaasfryháiban m-
aána>p d&Ütt foglalttal • p*piM
«rrbé<mi*?« •) P«ap% <tr. B Ois.k,. A. .t^íTiSZia^^ oén Bscyasáiiüaja jslanksk min • | Mkttíaon a roupei b4 ji h
k*t* A
i ssran azzsl véo> tartst begy i szaláwi láHHéto -\'¦Ml * U-, M-
fslenisrra, kogy »«5 K al»W
remii arsny M áHao«-
taito >»g.
után szabadUbriWyitéil x ügy nvoinozaU ú~HtaiI ^i! áttétek :u állanii^véss-^,-- -. ahol minden elök&zúie-¦> mejjtettek, hog>- az üg\\^9lf
EOfátoft eljárással már szot»-1 dcli-l.stt e^vtsbiró elé te-pa, é* l.-tirtvalják. Dr. r.aw pár Ailtáti «\'g>Tesbiró azonbad K» égadta el az úgyet. meri «rra az álláspontra hehezkt^-fcO. hog> a caekírtKii! sokkal sdvosabb. mfntvrn azt eo«»t birn tárgj\'alhatjiá. Az állam-\' •¦yúi/séQSBn Qjra átWzs^sUták az l©-et és dr Takács József tH laűHigyt-M míiíráeAá tette dr.i riáspir Zoltán vékméqgra ét agr döntötf. ho^- .íz üuyet ta)-jís UvizsRálása lilán átteszi 1<^ "rgjalás N-égett az uzsora •ffláosboz .
Snrtaton 12 Így két 8y»ss» Mlt*t Biconysi SamMrt is Tt-ntu Pátert kihallssíH*. asfl \' > Jllatlni órákban sKbsta tt-Isrlsrtstáíbí helyérték aiotf-ketUjtkeL
á Zala munkatársának al-htaa nj-at beszélgetést íolytat-
Szlnhéz
>. K«r>Unias»i> saerepU Meai Nonizutrgiuvbáa s>os>ksk» éa n-strnsp bárem orvmáat k»nti sfó-adáabao boxts azinm Szilára—Bo-
a Wfailás Mcsi
Q,üUrtók«n déiotáa 3 énkor n»g-h*lA önsepoég azínhelve volt a f4-
n^aöntaeV tartotta » badiárrs é*
ahnHTnnri fc ^áC3 k ia «rssSsk Máb
KrUÍTiCThási
tai. IMspoetril i «rsSs kiUótt aes^k. A kormányt Mátétb Endn épité**)- 4a köcmunka&rri kí(m«*te a l.iiHi,>h..i HkbM
éK
¦uéSá, <
;Wm KAdor ahihonarr, Ko-BéK a\'Klsmadseárt fSi*fc», jk loháB eümíÜk^. 4oatu»
« Í6- Ambrótr la-
tun »ey«u<
tloim. é> k.u» Teuie dK>inu, mart ut
Uky M«Kf tánav-kumi- I üragllöon^«M« rm«fct t\'tám •* akJcitMMtiiflm kell már ! AMny Mao»-utra! ovflds kis asinfaútaiirt : dél ttták h tdá* )
iiflm ke asinfaútaiirt b<*éai MA-
Em*fcrau éjr Sí»bé La»l6 bont.vtnt is teférfcfcy* tjét p«bh-
SÍ3flg!é
y
déle, mutatták hu ^j
M,n*n d»«ir^i u iróaté. A dd- Mikulát báoi m«-
De Cr.is{>ierri olasz miniszleH elnök beszédet mondott MilantH : ban Kijelentette, boRy korm** | nya lielyre akarja ál-it,mi a bh-ráti cs \'diplu.-náciai kapcsolatokat JuLOszláviá\\~ai. Mfltijegyexeav: r« kiváuHjk jutni a jugoszláviá-1 booa lerö.olasrok bánásmódja •»< kintetében és kereskedelmi kapcsolatok megfcfrtrsére \\x>natkó-()las>orsza(í
, ,„. nélkilótseMlai ertmife s
I aantánukttsk. témmi Mára és Síméi Mm* támstetftM assn-portok, aaiit aw Wlett ismUeloifik.
I tíoksaor saoraitnéDk még 6k»t s stin-
j ^don látni.
Ma tt bobmf Biseinap-SrilájJTi -Sabolü s jiT<v asaéa bohosattt adják elo. Ma H MristbsBI, loln»P
I A bérletben. A dantnt oaak 1» éwn | MQliok náslntik naw. A foasnre- ( paket P»t»y Joa^rSoHsai Mária, : Lsiv J6»»f, FkDp Ibolja, u srs-njL FaracÁ V?L«. Öáti B*to ! éa Mslonva; Dssa< risiik,
TtM érMesL t«. kit. UM sras-¦«r/ • tasrtás ays-áfl "
ráhooáw muttvtott. A éomoknUkm Dók áhftl »j4iKtókí-oH 100 Mikuláft- , "*T»C; kioutfea 100 MOgéoy apát- ; lac nvrek műeoln 4b öHn» » d»- ! kÖ 5 \'kdik W
b j
bízni khet . / olasz valutában /• QlMtzonzág litieyeH súlyos hé- té
A nagykanizsai népbiroság dr. Ber ft-tanácsa p--nuken csak esj fiQret társ-yalt. Fischel Li|os btviztzeol-andrási vendeg^s oépeliencs bf»-Icttcl vjdoltan illt 1 nrpbirósáf előtt. A vld szerint a ryll»»ker<«»-tes párt kOTStsi proparaodavezelftie voh. A népbirósag azonban felmrn-tette, mert bizonyítottnak vett*, hosjf FUchtl kényszer hatása alatt tepdt be a Dytlsskeresnes pánba.
FIGYELEM í
A Muskátli twngsttt-teraébw
Koráik* Vilma
StombMon ém «tu*rn«p l 9 ól tZABA
>MS. december 10
Sportrovat
Mintegy 1500 érdekiodó ocatt fé- j g* a naároap nagy n*arfc.W*4tt
malj • kiséfoTárülmónyek folytán, ; cKutam aaolgaitaa magyar "port: ufjaftiHleirók ügyét A mértóié»r<M
aa alábbiakban •zámolcnk be: Nap- !
tárt megfaacudtoló ragjáé időben, ;
x, Vmieai *~ "- !
•»P-
_______i ka»dik a játékot:
NVTK: Na©- - PowodL Munkácsi -- -Sotoiu Nómeth I. Botb - SatbA H-, Németh 11., Molnár, Túra, Horrátb..
Dinamó: Krausz - Torsi, Lonai - Krmü, Csirke, Kreai - BezeD-mk. Horráth, Sehmek-zl, Keszier 111, Bencas II.
A tVrVtst jelit sípszó után nyom-tan nagy icairot diktái miodkÉl •vapst. t^yeiór* még aokat hibáznak a jiyámnV éa a MÍnronal át nok kívánni ralót hagy mnca után. A a nercben ranUaniil gólt ér el a pácai együttes: Béncae II. elfut éa K>féa<ueni beadása Nsu/y hálójában köt ki. 0:1. Ai NVTE eróaiti aa iramot é» • 15. perc meghassa a* BgycnlitéM: Horralh kénestül »e-mozi maifi": a iniilfiinninl rúdel-oAaái köiolrdl a btU&a K. 1:1. A gól után to»ábbra is támadátfban maradnak a vasutasok, de mcddo
\'f vifwWfW 2 ((:(). (Félkeuakatft)
amit Emit* értékesít. 2:2. A k6-ujoflée epr róuB rhet*>lul a pitvara, de három perc sbtt helvrafii i rend. A csapatok foltUaak á kesdéfr> be*, amikor Cnvtkó taiamÜ jelent a játékioaetAnafc, aki erro lefújja • merttséftl Kkkor olemi •röröíiör ki a botrin> : » feMühúóVrtt tómec olólünli a jxth&t, eláll ják u óltüu fjiá tnUdo pQÉ-t-joííá útját # tot^-!eg hintalmazíiJt. Czrotkot c^-ik ne-hnzen biteró. » rendfcnotartáa rtd-hároméi az ulloiíte kísérni. Toob-oxáz ember vonul ai (Ütutók rl©i akik l»~>aei t«c órán át Ami tuntot-\' (.\'srMko etfen. A azoronatott
HÍREK
— A tfwkaszotgilattaok
•mi csoportja oiut\'JrU>*htf>.fc4fv hó ü-éo óáuun fáf 6 ónkor Fí-ut 6. asam alatt üassejórotals tart. A tárg>aoromt funtgwágara való tekintettel feliétlan és noDtoa meg-jofaoést tér • Vt&
n* cipót tudjon juttatói kiérem-m. Kuk>ob6u5 táraadalmi akciót in-diloCtajLei a*éi ótdtíttím \' "
nk raar ia lett a hetit)1 ktb. mint 100 t
k . » JÍNl^Z
Tep»p ectn érdeke* tünemányben
: míi^fipvelték a teljét boidfogyatko-; tml. Itt N.wvkfcni4»án a feto&Üen , é&olUm ilv-w-i jál éazielhetö volt a folyamat, amulv \'6 óra 19 perektor *> 7 ora 17 perckor ért
wk eTiltoltíwr55y«jkBn& -.kBrtJt a 100 p*r cip6 anyagit btttoeitaiL Gaoket a cipütet MBgényBon»u kb-iparo«ok áilitják eíí é« iffy a r^mka-•SkBlÍM« >*uid^-jvl a iitLanA
>e^nt. A p kBvt^í kürótt a kara- ünnepek ewtt türtenik mag.
iaok, do me
Tmnoayfóléayaket nem tadiii gó-k>kra Mhsru. A 21. percben Hor-rátli jó heiyaetben cwak a Up
A» S\\TE JHimntó cnérkozéa az otobó psrcig tartó t>«tpin>«* íraaiu, k3foéiiy küideiinet bxwott. Az N\\TK tátaadaa*. Tesaetvaebbak róttak, tí-fesont a Dinamó játéka a inezórjybm kuituráltabboak bizonyult. A boly-aptck alaj>ján a haxa> csapat egy gokw gTóioiimjt tartottuk folaa rea-TtatMk. Az S\\TE-bcn Nan néhány saép Túdéot matatott. A há%-"^......owtul Perandi
A Man«r AlUmnwutak nihegor- MöMÉtól nyert érte.üi«ánk « Bédm kó- dfa
1 (-461 nocnélvstáUitáMal kődakatlik. j ZaJwonuetf\' *lloniá»ró. iadal mseeJ \' 5 óra 80 perekor és Húdioro ériowik* 9 óra 28 porckor. Rédicsról rátixa-* " 15 óra 26 porckor é* Zala-:rki-zik *Jóra 2 pcrcku*.
i jó heiyaetbeo ooak a kapufát a el. A Lhnunó k/>i«etlen *6-
___j ^úién Krauwaal) éa a fedezot-
¦or jót jáUxik, do a oaatár»r akűió-Eépteteane Mm az SVTK-kapu kö-
mltak jó e» natai. A iedeaatpar jobbik tagta Both, aki olóroadoti labdirn) •ok-Nor küldte támadásba a csatársor tagjait. Somsi wgyee banyornárt keltett. A inatázsorban w, batuarny jolwkDdau. Tara formája órraodeto-•en járul, nwat i* kTtTt;"ir munkát
SiüiK\'t uún ritítozau* játék sU-fcnl ki, • UroadúBorok |ir/>báikotáBait \' asonbaii iiixtoa lábbal mnibolj&k nzét ; a féticlmek. A ti. ncn-}»ai toenan i e>iiS*Bt»elt labda hull a Dinamó Ica- j poja elé, Turai saareficeétfenül nml ! Boto — űneóL 2: 1. A pécsi cftajAt : « támad, de caatárai tulfceaibmai- I tnak mindent A 35. percben a ! 16-oaon álló dea*i közére jmwm a ,
....... i Czwtíó part-
• után 11-eat ítél, \'
Horrátii tolgtaágM futfaaifeia. _. -«m caetsa, de nom dob koaeprol&g bödát éa az tjgyéni játékot aokuor a «aapatte>jeaiunény roráftára eról-
icti. Moinataaa-roltak egéaaaD szép huzáaai, de nem kapott neki mag-UikslÓ labdákat. Nemtíi II. »tíz-percoe* futballt játszik: 10 perest utazik i utána ug>"aiiannvit — pi> hea. Szabó II-nekroMz napja raK A mérkosúaan t<VU-nt botrány \' ~\' kóvetkBz4 azÁmunkban rt«z-(oíWkujunk.
Twánmp détolott óHáai b áét motlett zajlott le a ju iláocomotm és u NVTE hwutw kombinált e^vűttcuének múrkóxÓGe. A ránu naffv aasmenviJnBk Biámitó *-\'-"—" -i^zkezdéw" eíött Nar-
finki.Mig.K. , a.iure Nap. Dezaó. > latr- ,^^ „U^,^: l.rv
Tálra I
I(ju i NVTK) ellen. t^oaniillia a b*-
Hataltnas küzdetmok a nomzMközi ökölvívó mérkőzésen
: tívó, amikor a ügrábi
! uemhéja relrcnd éa a ._
| zéeioladásán kSiysioriil. 5:S. : Barkonnsyoz Séax<h 1 ,Haladás > allén. A nagroerüan kópaett
I jugoesUr oí\\öx6 ra*r wa elsó menet-
I heti aorra viszi \'be Nteieth I állára
.,_.. „„__,.,. ... .j*"
hg rüpon NVTE-edxÓ beouitatta a reutnrd feraenyzoket a kt^iön»«-nek. ExuWn ftor került a nairr ártiot-ttMéwol rárt ni«rk6zéa nií«tartaiiára, nelv-w. % ^Looomotirc 11:6 arány-l»o nyert meg. Az egyen Árok küzdclmeiró! az alábbiakban sc&nto-lonk bs:
Wimiwv (NVTK) gyóz Jozit^ III. •i.<*n. Ai oísó két meocttwn nem Iá- j uink komotv akciókat, sók a fogas, j Whnmer\' saeQúnel láthatóan Támpa- [ lázzal küzd. A MI. awmrihen agy \' liaw-.rVUi jubb a kaniz-«i fia ée { ozze! pontozánoa g\\6»{rnet »rat. 2:0. >
Rá« iNVTE)—Gigir döntetlen.
döatotkn enduéciy faúen fejezi ki u ereViszonTokmt. S:l.
Joziw I. gyoc SaBksiárü (KVTE) ellen. SiekBzirdi űgyBBoD szurk&l, ds állandóan üreaoha^ott tején fcstrktoy borsokat é* BPMMBoktH w?r
* jugnoziiiT ükölrivó- Tű kis merk^-1*1 volt. 8:8.\'
NArneth II. (HaJadás) gyói Ti-*k» elten. Csupa ranek u&Táltáti
• három maoeL A asombatmyi 6k-Bafl la-wi—í reodre ölnek, mzoot ¦Itonteto pontos horsainl fcwree uok pontot. Kgrfonaia alt a ke* ¦•kül-
kKr.,
luer. 00 k
adja. 5:6.
Ifjueh»n^ré
taJmaaerejá
Aa nüi^den huíba\' a kapott
egyharmadát mm tudja
Krleza győz Büki (SVTE) eUan. A remek telepítésű jtraulár ököl-ti tó mindíniBSBlozi Bükft 6m az üié«rá.táflok floroaatábol u gyostax-kóot kerül ki. Büki jól harcol, de a Eáffribi veraanvső t>>bbet ül ti: 6.
... zenykodok adományoztak: Tóth JórnT, Németh Ujos, Tar-nűczy Oésa, A^h\'és Németh, Xülei Jósaef, S*jrlei Ovula, P»thó és Baom, Lncrv, ?Whor és tláder, Badpr Jenő, Lukácfl Láttzló, Hinch és ^zeKÓ, Humilh Laijos, lyruvo^. Lstwán, Wbj»z KrniS. Nou l\'ál, bzábó Antal, Májon Tosi^\'^k, Bozzav Ist-Tan, Sujmoiúnyi (J\\uLa. Goksnszk^\' Fonjfv, Mátrai\' Jánóe, lLú«*«z Magda, Kitinr A:HÍr;is, fádónyi Láwtó-né, HorruAÍi Kironc, SzTobod* i»v-jo», Puli:.ir ímb-í\\ü, súi^M- Jüzseí és Társa, (jrunfoid « Zsombori, twráce József sut&nxMtor jat^alatára * Sö-tók Ssakoezbdra heti 40 kgr. kenyeret ajánlott \'föl. Malomtulajdo-•oc Uzul: Hirschlor-üottJiöb (Füi-,Tölgy\') 1 q., dr. Szabó Irtrán (Sormás) 1 q., Ki&* Pál (Karira) 60 L- HaúizH 1-á/*. iNagvrócA}) S0 és C(*ápo!v Laáuló (QaJampok j k^T. libztcrt adományozott. Aszta-: tosmetterck k^zul: Budav János 4 1 orb.. Büki ér Budai -J drb., Vajko | rits O\\Tit» I dtb, aezteJt »domán\\oz-| tak a répkomha nJ6«^re. Szakonví i nziiróde a asu;\\Jtani/»ai Szoctálppii-! tikai Biaottsti^nak 20 ni. anyagot adománvosntl Oránivr.l^vi 100 fo-nattot kül.jMÜ. Mindezekért hálw 1 kóMönolvt n»ond * Seocí*!politikai : Hízott***;
| — A zftiaeaerszeg. MNDSZ nagy-I artoyv karftcsanyi akciéja Ai MNDSZ
meK horzapok ok fáradoA aaon, bxary a mrzitlábaa aasgínyiyaeskek-
Hadttrvakert.
kórházi beteg lyemekekért.
ruhátlan-fezé nagyar
A SaneülB afiaaaiótárataal uap-küzi otthona eJOgén.) gyermetoi ia-rara karácaoiiyi ráaárt reoi« oa-oamlcr 16-úi délelőtt 10 Uraló. aa> D óráiff. Saeaény CfaaaeiBBatk roha e» cipó nélkül vannak, azért k-rifik a raxne*Kzivu éa me^-rto. jútók hugy minél hiMon liUák mnkat. YtztfUig.
A Magyar Kommunista Párt
n»gykamti«t szervaete
caütönAk&n aate ,7 órakor PARTNAPOT tart
atta4ea*r»ctlAdíl eanillaaraTalatekav tat ailkfil nÍT«a*o lát ~ "
*»W(C1 eUan már ekwe » romény- toleeThareot rirott .»{!) Mftil »6imyebb Uagyimonci. rinottl * Vhiótotb jbb
aaai fm, kéeobb kifárad a (eladja a UlátáMalan MadellaM. 11:5
KaiíuiifíÉd
áHyiumtk egygtt a
akciéjiért
ÉRTESÍTÉS.
A Detzalai T«cm«4ö és Értékesítő Szövstkszet értesiH azokat a kereskedőket, akik SKabad sóra igényt tartanak, kedeton dét^MMt feltétlen jelentkezzenek a szövetkezet Iro-dájében. Szabadság tér 23. I. «r. 17. alatt. w
HPRÓHiaOETÉSEK
*j, S<»b*<ii ítí FoTdaílo: Tztf-
t MiMaaMrz! KuiniK <-(p do^oaat, lcaán Vaatja óiierctae: k<ptui, M*h ca 3) Maav Un
olcaá atca 3)
atoba kaueztaiul uadö áctxmtxr is*.
)toi«M7i«-oi 1«. <
«at*tt vawtfc. Hekr, UmtBtafjrt\'i-afltrám
SztarMlal JAxs«f papríka-és fűszeráru nagykereskedés ¦ > • ( • cl
Ai ajánlatban köd«n<Joic u Ipar-itiAny adaUi. eddigi míAOMs ál terolcte. Tklaiaiat k*t-bár»m U
FIGYELEM I
Anyag igénylési nyomtatványok és raktómyiiván-tartasi könyvek kaphatók a Zala kiadóhivatalában.
Sok most a 9ond|a OTl-ra,
adókra. - --------- mert nincs
Wfl HM QMaHB\'
Kaphat míg néjianyat
a Zala h illlilllllllllizMII
ZAU riailintfcMi paímkaJ
d hatat k*í .i "?. T. *»BJfrl. »r*mtf\\m. 264.
d«c»mber O. pontok
Ara 40 fillér.
ZALA
A brlds»portl magyarok 2SO.OOO dollár kóll*é(s*l uj református ttmptomot építettek. Az •«rház>6»*i «*zi*l«ib*li l«lk«szé»é Tlldy Zoltán ktetársasicl •Inftkót. tisztelatbvtl prMblterévé Nagy Ferenc mlnlsztenslntkdt választották
I magyar békeszerződést tebraár 10-éi Párizsban írják alá
Jeew Yorkban a k&IOfjymintezterek megegyezek a at«*xkvel tanácskozások Ügyrendjében. A |e4ef»iefi MastzaK ma este véget é\'. A néawt én onztrsk baketzerzAtféaek tanulmányiHéaéra kintvexeti helyettesek tgya atrendeiAdölt. Hoa*zaa vi*a gUn Mo\'oiov hozz*járul:, hogy heiyetteaéket neveiének ki, akik e*O-fcéaxiilk az ©ezir»k és nemet békeszarzodésekat, amwJyai. vaz atat MsazKvaoan nyujijat be a kaMgy-a.in*»Jtier«.kne*. A helyettetek azéthciye London lesz éa jan»érb«n -n»gh..l«at)Ék a kisebb államok éé a Hama^orti*gg«l szo<ntz<do« él<amok véleményét. A néiiet eáieazerz&dés fSbö partjai, melyecet a betyet-taseknek ki ke\'i do>gexn< a következő: jó*é.ie*« , Németország nyugati hatirai, az •dt-iglenea német kor-mány ét a leexereieare, vetairmt lefegyveneare voaitkozö tmerlkal tervezel ogye. Mo<otov a némtet leszerelés bgyrendre iftzétéael ki,é>«Me.ie, hogy meg nem »u készen Byrttea azon javss.*t»Bak atloaetfaséra. aieíysaerim az európai hee)ef#k létszámai 820.000-re eaökentenak. Nem Mztp a>1 a véleményt mid, aogy Kína réizwegyen a moszkvai unéoikozá-.okon.
A kütÜg-> mtntm*t*raii mrtf«a?y*zfrA mbbmn, h»gy Ola*zor*x4gLal, MogyaroriidfigaJ, Mmmá-
n.OPei, Buifártmpal ám Fmn^rozé^gui üírwjtf bék**xmnúd**9k+t ítbruár IQ-ún írjak alá
Páriában.
Az Eeyesflrt Nanaeta* nagnyll«*e a aamsetek egyenkénti faa««agltés*t tarfyaHa as UMRRA itifi-
• ktj*tenie>te, eofr ax*rt nwduvizu. A tsrv sz«r)r>t 23 nemzet k*pme L.M< ilakhoft v*fr*-aai\'O tanaoa fogja kuetai az UNRRA tiiai hétrahagyott érdeteket éa a kortftányofc adakozásaiból randat-kaaéere éné 6.szegeket.
A po itikai aixoilség etfog«ri*a, Kogy nap>randra t&zt a teazerelea vitáját A letzereieii aire-mág tagnap détu^tni zan Ütésén az Leye»8U AliameM;, Nt>g*brh*nAla es * SiowjaMinie uj nagy eitogú isizera aiti 1 ervet OO-oosiJik ki és elvetnek rrirden eddigi javittatct a balíö döo és a kÜ fö>don 1anóz>oda haderőkre éa a tsgyvarkeze? korié>ozaséra vonatkoztiag éa: ovak a nemzeiKöii katonaság Wtii4«i*oar, n«m Wdott meg egyezni. A b:iot*»*g é;fo^o tervat kéaznett a >«szere<e« »égr«h«na*ari, smely •nagaban foglalja az os*s«s katonai és 1egy«er..ezéii »é.-des«kei is. A btzoaaéQ elndva bejeieniatie, bogy a -alegyverKezéa kéroáaé bea Shawarasa angol deleim* ujába mcoosiiú jsvaaia>ot fog benyujlanl( melyben valamennyi ettttoai és kBJÖ4l cvépalok ••usaaMnak bafeieaiéséról tesz Indhvéayt, vaitmtnt, hogy ezen a4a<oksi tz EgyaaMt Nemzetek veierkari bizottsága Miettónzze és u rendelkessék a baja-enlett osepaiok fóion.
rsolatokat az Egyesült AlUtmoki cc\\-etérlésé\\tl tehea^ni hada-
üiapokmányánalt szeHemétKVi i kell kialakítani és a vonatkozó
megállapodást elkéajziteni. \' hgjipUjra ragaszkodik uhlto^
is. h\'jg> habom eadéti a bril I kormár.y a bizloniáfii (.ükks
^s mindazt>k fJlávotüáBa, ftkik\' aláásni akarják a denxifcntciát és okozói a válságnak. Kz s vil-.sáK e^wU?ii roe^oldsss éK ennek elérésire ljtlwi^júk a d» uiokrária lund^n jiolilikai fegr-verét.
i ^
ttlaut i j
Moszíciki, december 12 A Szovjetunióban az auto-¦pm szówtséjii kőztárxas4ROk-*an í«bruúrt>.ui választják meg a kgfelM\'ibb szövrLséjcs tanács t^gjuit. A s/ovjtt lai>okbiiií meg-jrknU\'k u/ok a kö/U\'inéti>BicT amelyek a küzpunli iíái úh b
cft>-«UrtLsé>-e] te szatí intézkedéseket Ha nem sikerül az angol-egyiptomi ttxff álUpodásokat ilyen módon rendezni, ai egyiptomi kormány az j egész kérdést vitlúsziiiúleg a : taztonsági lanács ek- terje
iwpbtrtugi
Hónapok óla húzódik már dr Taraásy István volt ialaeger-szi-gi pötgármesUT népdieoes és háborús bitntettéJiek tárg>alás* A volt polgirmesler ellen az a vád, hogy a deportálást embertelen módon, a n-ndelkezésvkeii dessze tulmenc>eu hajtotta végre cs hivatali rnüködéae kiu>e-rjlj a népcllenes cselekedelek c-gés/ soroeaUl Már két izben kjtü^c a Dépbiróság ebbon a naR. «rdoklíidesse! vá_rl Ügyben a tárgyalási, de mindig, Sű-lönbö/ö okok miatt, elnapolták Most december 10-re ismét tár-gvalást tűztek ki. de ismét el-napolta a népbirósá^ azzal az
\' indokolással, hogy több fontoC tanú nem Jelent meg A tanya-
! lást mot jtaUL 9-re haiasztofták.
szólnak. .Vjc eg>-es köztársasA-gukban választisi üléseket tur-t«nitk, altol a szovjet nép legtöbb fiait hiuák meg. A vá-IusztáLok eiukcsiilése nagy fel-adat meri a távuil&eleU l-s kó-t t/súii künEotckfce
Rákosi Mátyás a mikrofon előtt
a BsütfksJ vékái IskvMMÉiÉiil ElmOttbm
Ríkoii Mályís nókhelvettcs tegnap «sSe a rí-dióbaD rlüadist tartott a viliig okairól és :iz abbó! kjveacfo Htl h
asuU torolom miatt, I "1-;|J-V;:rr
c*ak" r»-i>i,lógfpe<i Mwl «lju[t;;i-ní :i \\ :\'i!.:szíási anyagot
Kádén ¦asoéik évttan fwra€al(Ha van VéMzuaiában jelanlafl is
Carahns, deoember 13
A déjamerikai Vent\'zuela kóz-^
\' társaságból forradulmut jtJenn
\' \':^k Pár n kő7társa*ág eí-
- n\'ítiiúi! bejilfiiíeltí. in^y
nnánv kezében tartja !•
lin:il. innék i\'|!em.rc másfét
uiulva a rádióadások mc|f;
n-iuleictre lezárták A WktJö üszteic és a legénység a raani-sfjjli i«pütött rrt ]-:i-taimukb3 ke-rilettek és onnan í\'aracasl Egy Kunba a"
falót a elŐH esett te, szerencserf ári ;i t^mbák ntxn okoxtak Ve ¦ezueljban eevúbként 100 tV zlatl C7 az 5Íik ToiTadaloni Az uj e^rstevi kormány féttátriék-bez \'M\\ a tevávbi terjv«;aiakat
Kairó, december 1 2 Az uj egyiptomi komám: ¦mely Mukrasi pasJ elnökség tlatl alakú lt meg. feltétel hrr kóti a brri-*\'g.vipl«: "\'
nak
d:-m<^kri(ia e^»-sz fejlődéséi fenyegeti Kilátásaink gazdaságii téren jók. atni M
íatkéivz munkáj» ¦rfményf Hazánk grtzda-Furópn kyegé«z.sé9e&t.\'Uy közé tartozik--.¦¦qí» politikai váüégbtw tti, d/im.ik oka. koáv «
.lei ttt—, *, n**** *r.wnni Mm taHíiúk. ffiáb* hir-dttjűt, Aoyv a kna/ició* pattoknak *2on>*al>b \'gyüliiaiikáditrT* tx* iziluég i* ki kell kiU~á. bvlmi « bitaluiiHoMáfot ,ami-kat a batoUxiL pórink lipttm-«i,<BH<m taparztdpik. kogj/ m K.fmidiipor) .... laz liprtekrt t
konnáDr narnnja; innia.kM t ki a doJROaúk karácsotm ae-ít6I. A reucieaA értolméJwa es ác minden doigoaó xéteBB kmrá-;yi acgélyten rfc*«aid, beWrtw » ¦vasao^.^laii m-ngdiMaokat fö«o-^vek, árvák, ettO. Boln&r Erich népjóléti niiniazter a n«|naTtam at-got inté«*t a póDioevmuitt^r-
sok
Kz a
Ries Ist\\án „ „ ,_ ug>- nyilatkozott. hog> a Horthy idejé\\-el rokonszt-ii\\-vzeU bíróság nem alkalmas a detnukráciü\' megvídésére Ezzel szemben 3 kis[i:izdiriyrli Plfiffer lülam-•UkSr in^iit-sérte és méll.itta a ,átv hirákal. .. kist^./\'iaifáut! sajü\'. a dolgozók i-rfekeil ^é»M tüsU\'U\'seikel nem fogadta be*
aliásrogli-lá&a viieséri <-\\ bálorit ja a reakciöG )elt"nsée{eket Poli-tikni lértai a miniszterelnök a Svtvok-pá;t<»t jelölte n\\.% n..:;-cáós pártnak, de ugyanakkor .i J,iigA-;ir Nomzet nar*. ter,i«"\'le-lentben isim\'rtelte a ívíjlyok-párí parlamenti fel^ölalását A mi* jiiszU:rc|r.ök ismcl-.\'IU\':i neg**!!-* lékt^cett azokról a pru\\okácKin> iktnséffekröl. Jinelyek a réfti
Az ország külpolitikai érdekei is demokráciánk további fejlődését követelik. Knélkül nem tudunk erednaényest-ri segítem nyomor-ua tolt m aiL%" ar t^^t \\\'€*rei n V*py sem. Erőteljes demokrári.-i nea* löimi létre mimladdig, míg at kásgaculapárt iwm caúiáj rendet a maaaa portáján belül. A
-j ko
-_^ „^—------- tajoVnitti ¦ .
népjóléti miniutér.uiiu^ bogy a ka-\' rácsooyi aogélyeé: kifiastééB aa tj pek cföaij aaíiokbaD megtörtén
;iz angot*g>-iptomi kap* ! «ri %-ilágot akarják visszahozni
_ ____>.**?LL-
_____\'MW a t-iftóbóta po-
KtOui Hrl mmdtm teréetébV-t üz megnövclat az ország nvtn-| ziHkózi tekintélyéi }\\ *. ez nenr \' U\'irtémü mc\'S, :ikki>r hiába irunkf
I csak papíron mar.\'KÍ <*-* ujabfe^ : válságok krktkeznek \' Az ujjAc;>iiésJől niig>* t\'red-
i ményekiet csuk ezután várha-I tuiik V) hároméves guzdasáas; ! ten*1 itoltiozutik ki Mt-g van i a lehetőség, h<*K\\ hazánk há-\\ rom é\\- :;!:itt kiheveri a háború ; sebejt és a dolgozók életszjnvo-! n:il« i«; emelk<-dtk Kii*w*k előf**-í ti-trtr :t rí-akiióval való
ty hÉiMiíinli tettek
A külföldi lapok >eí*-nUisJ kél kibefabild
| hogy Mussolini kél
g
ttyern»ekv, H.ro, i Máriü
örökség hiján voll keresetet nvujíó fogtalko-jiáshoz ir."u!ni \\ kéí Mussolini-1
Iwli ¦ Ki
ahol
császárjai toHik szabad idejüket, Aruw-Maria szolgálja ki n vendégeket és alkulmíLag leül j :> wndfigek asxlala mfUé. hogy szórakoztassa őket. Rou3«no 4 mulatóhely zenekarában jéx*. szik. l gy Wlik, hogy az ^jáfa-kai nnitatóii régi alkajetizottal nem túlságosan örülnek az uj kollégák bekapcsolódásának a szakmábaB4B. eaocmtwr II. uerd*
Ara 4O fillér.
ZALA
Rákosi Mátyás állarr.mlnlsztar a Macyar Kommunista Párt főtitkára szerdán, 11-én est* 21 órakor rádlóeieadást tart „Válság és kivezeti ut" cimmel.
I külügyminiszterek márciis 10-én Miszkvában lalálkiznak
A ki«)gym!mvxi#n tanéoa tagnap •«\'• éinaif-ottf, hoey lagkozatabbi fl.éaazakit miroiua K) én kastfJ Moszkvában, •mtior i* m*g*ftat)ák Náfr.»ior*zag jovAjat. Mivai ¦ ktlQgyiniBtutari tanéoa Londonban, Pá-¦fcjba.., Naw-YorkbM mar tárgyalt, mind agya) éttatiok »bO*n, Kogy mon Moazkran ¦ tor.
JK«Íen»c bútm*ifrtto Bymttt, h*4r « ¦ttot
A R«Ml«r «xt ugy ér?a.m«zJ, bogy i kiadott j**n>áta.at mi fogják «WTOir**nÍ. A W _ stég n*m dOMÖtt arról, ROfy km*r«u»A*k-« -.arón tnagbizotlaiKt ¦ néwat kérdés UniM«áfty<
Mmimtov aa mtndtttm, hogy mtgtittvin a kérdmtt é* rtméH. hagy istnH wL*6mnmk.
Bavtn kfllftfyiaMaztwr a kovatkazfikban !»ftai.a 6«*za • Námatoruaofa) «aao«o*at©a brh poHHkftt. la ho*azu távlaton f6d»rativ k.orntaflyi *<»•« Ninnioiuigbu. Addtg a namataknak «i »Wi tartani ¦tQsMt ¦• nőm né* wépakan kall étaíd* A namat alauztnonalat tann kall titum éa Némaioruág a*m télMi oto»é mufka forrásává. Bavin magtár dazi a Moioiovoi, najiando a kw»**«fii .pacték*. nématoruégl M amxtrui h«lyatM\\ak«i. Ma)lo<*v igann*). vaíavzon. Ekkor u< iavaaoita. boty ojombin hozzélathcmak ¦ aéanai b*k«w»ra6dét al6tia*títa»#h«- D» Uotirdka 1r»xcta m«ebi*oii kt|«)aniaré, tMffir Frtrtoiaoraxig l batárkérdas: taktn-,i ¦ |s>gtont»«ibbn*i(. Még nom •mUtaua* • S**r pra>bténuról vato térgyatésl, axontoa* arrftl a l»tkéia;»bbi aésan d6nt*nl to^rak.
A kliirgymir-taztarl lanao* ma a«i* m«s néhány Tnotzitol k»po«oUta« *nas profttémát largyal. A !•*-a*fN Aié»*n folytaiftk • Marra tort záfr a vonaikozA nagb«*z«4a««4att azért a kUQjymiftMxiarha«y«tt*a«k lajrafcttxnak ö^azaámtari a homaax fitéaak argf*of«zatAU
Az Et>«»fcn N*mr«tik poMlkal tiuoiM*^. • Fr»r.covil kaac««uto« }avaal««akrt vonatkozóUg .xavm-záat hattroio t •*, A Fraroovai vk>é> dipt»tiv«ci*i vi*aof>y ir-ag%«akíiá*a wallétt 20 kikQtdétt azavazoti, őé ¦gyanakkor 20-an t2a*aztac •HJana, :|y ez inditvfcryt »>í n«m fo^adottnak taklmanétc. Az amcikai «a»gc>tio(t wtétoM IrdxvényaiiaiT ajx kana, bogy Franco »d)« át • tni^mat tdaiglana* koriséaynai, tzabed vátaiitti ¦Mfuntvára. Siavuá* »l«p,\'*B azt az irdcvány! t» alvaiaHak as •.fogadták a ba.fl« mdtlvanyt, aaioty két raszBöi ti1. <z alvé réaz faikérí a bizion»égi tanéo*»t, Io"Oíj» rntg, mnyao tép«a«Kai fc»H»n« taani, bt ¦ ipavyoiortzági ha-ytai bizonyos idaVi batot rr«m vftiiosik ir.ag. Máaoduor
ut Egy**áti A#mxrf»* fgéltewmi PonM* Pteaza Mm<Sridb6i nagykapuikat én fc*w*#*Jwf.
Anglia azt kívánta, hogy a méiodú rést mag»zevafiaié»*tAi htgyiák ki "\' ¦ oélza«t, n*ty •«•<> ttpéai inlaiamnak *a«matr. Miutáa azi hi*>a«yták, timogini • )«vazlaioV Lgyb»ngutig a fogadják ut * )é-vaatttot, msy Sp*nyoiorsc*g«t kLtár|i ai EgyatOH N*ni»iak áitai 1eiái:ttotl ö»z«s •zarvaxetakbAl Azt a Inaow ja%ks!i.ot, hogy az Eflya.lt Ntmz«it> mitöaa tagja tfiknu aiag a kar*sKMj»,mi KapoaoUlokM SaMrolonzággal 3t tza.azattai JO aUanéban a.to»adU*. é« my azl a |t«utatot »oat t naflygyüiéa até
vmHíwmi aütotta m uéftí 6s a kjaxaboít bünteí«*ból 5 napot vett lotúltdttnet
A bi-JúK> J
tálvának kózleu czerint az al-
i kunvédeimi oszUly megUi if»
, tolta, hogy a Vertesay Airőir
> eitea clhangtoa ósoés vádi
sága dontéarnek elfogadltai nrnaU Dm lebrtett Vértewvt *-tirtóztatnj Vérteai\\ szólcéatt olyan kózéMi és poüUkai egyL-ék táláál
Caákszlovákia iilUkaiik...
Prága, december 10 * csehszlovák kormány jegy-uürí küldött a magyar kormánynak, amdvben panaszkodik, "úogy Magyarország szabotálja a február 27-cn aláirt lc-~" i o-*rérv vonatkozó rmsp* Kif.\'tfasolla a ma^yaS iadésboro/utát. mely úi-iandóan tiltakozik a magyar való rossz bánáe-
^jc* fényt derít a fantaastikiui CrtÉnetro.
A boprao kőrn\\4ki nag réfakéot iA"tfHn i
6 &nL
JUglia urttritMt kér •Ulyedt UJoiirt
Londvn. dvír-mtj*- Hl
bfcniéüuz a korfui g bui eKúJlwsztrtt ao^fíl hadihajók im>«a)»-ii A jegyiek wövesrt m^t w» beták nv-ilvánossá^r.i. (!¦ annak tajtalnui non K\'het ki^aé^ps \\ brü alcna-szedühujólj 2í olyan aknái szwilek W a ostVil a brit bajok el-éw után. :imt-lvek elho* Idése m-nizrikOriJeg Slo* voh Anglia azt várja Albiniatói,
i soproni
hogy a két aLp közötti kapcao- latokat unoü mólycbbé és «>
Népbirósátji tárgyaiésok
Bojnir mwiuter i Sitvjethez való «i<zMy<iakrsl
A Slovjel-Magy.-ir Mfin-IMAi Társasad pe«laKu(áa\' 1<»> nil\'*\' áJUUl l1 l
zótt iivituít tm-g Bognár Józser Ujékoztatásúgyi miniszter Be-széliében rámutatott, hogy ;t SiinjetUilioval való htsrálsá gtraknak nemcsak elvi alapon kell jelentkezni, hanem a barátságnak mély foófc**** heHwni a nép széles né^gdben A dtxno-kratíkns Magyaromig feladata,
1 kszépearipai
Prága, deaamber 10 Prágéban u kózépeurópai ál-
.eakararér* BMC)S ] nak értekezletén részt\'vettak 1 Magyarország, Csehszlovákia. Ausztria, Románia éa Lengyelország kiküldővel
A konfermida harmadik napján a kahtWdc toyhan gtíof rlfoúadlik azt a határozati /QUXMlatot. timAy /rUzátít/a a; egéiz nOág sxocialijto pári/ait, hogy ta/áí onzéyukban t. gyen-k-még awdxn lépést annak
-irocnaun eddigv ads*u
¦rvir ¦l«»M.-n in. matunsk. hogy
a intank Önvádja eask mse.
«»>• liilli.jl tanBQák a \'
"*. Az iwddI kapesoTstlian
an aratt 48 onsMstfa dMNStvaC
XwcaihB vitték ói btt foljiatiák ki-
dr.
kovetkezí nmeket tárgyalta Mikola Jcno zal:isaros» Bogyw^-res pártsxolgál:tto>t ti hónapit bórlömv és "i évi politikai K»J yesztísre ilélték Adorján Zol-1 tán /.alakarosi küzségvezetot 6 him.,|ii bórtonbünKW—il és 3 evi politikai jogvesztéaMl aíjsot-ta a népbiroság, azonbsB naBat-Kettöjüll börtönbüntetését küol-tóftnek v«ti-t HoOVtks István, tólszeatmárioiu köZA««vez<-töl tí hénapi börtönre itétUi a nép-biróoág é> bünltléaét kitöHott-nrk \\x^te Vlasics Rémuss
totszentmárlom kozaégicutö-helvetkst söntén 6 hónapi bor-töií.K-1 és 3 évi politikai jog.
""taííraoB fH UÉmaM
az idngitnn spanyol köz-
Mrüaúof kormányt-A másik e|roK:Hk>n javallat, hog\\ a szcKiaüznnis megvaloai-tanára elirkezen az ido Kozép-és Kektt-EurópéiKin A Ulrat-dé« képtiseÜSk elbstarozts*. bsgr az Egvesúlt NemxiMnai egy#fi dolpozv:i. me^rremtik a a kftzéjK .\'-> keleteuropai álla-inok kü/^>t1i békét és barátaftjot Elhatározték, hogv lókéktssdn kürtják a fastBOSkl és « aida-mus ololso maradváiivait, vala-mfat a pokMui reakció régi éy Aj nJllFIlfal lorssé*
g g
ték nwg, akiklcel volt inudjában az éliannédL-lBii osztálynak közbelép** alkal loazni VérU^ay december 2-ái Sieo)«attliárdoii Bán (iyuia a rede& imtaivui osztrák terálel* > szökött \\z államvédeiBi <m talv megélUpHotta, hogy Wk voiUk azok, akik Vélteaay nű-kesét elokeszllették: Ezek eiim bűnvádi eljárás indult ea a vizsgálat tovébb folyik •
Nag\\\' Ferenc minisztereinóid brtcgséKéból felépült és l»!4n elfoglaila luvaUllt •
A kózellatasűni múMsztar1 rendeletet adotét ki az éJö«rté« és a húsipari üiiuéfcak árénak megállapításit cétjábőí A rend \' te< szerint a levigim eladotf sertea ára 14.*> k^ sulwnál re. bxzebb élősúlyban kg-\'kint 3«l torint. 130 és 145 ke kAzAtt 3 48 forint. 11"> és 130 kg ko-zölt 337 forint zsír é% tepsit ) le|pna)ía&abb piád ár» az euiS7 orsíág területén íl 60 fortnl. zsirAalonna 7.20 forínL bőmél-kúl 7 5(1 fnrint. máj 8.10 r.^ ríni Sertéshus ára vérosokbari 6 lorint kocséKkben 5 20 fc* rint. Kenyérszalonna ö nélkül 7 forint
n 5 20
ö 70.
A vallás- és kózoktatáséKvi miniszter rendeletet adott kJ ai egyetemi lita-dijak és a középiskoláknál a Uinslok vizsga dijának ujabb szaóálvozása tán gviban •
A jóráltest! hinssl blhivis ív ku » hártil.jdoDiiwkst «. foUcio-stt, akik hásukmt vagy ssorjet kwanai akkastt
la«s, ragv
l-ig «aj7> «>a«. Ha. est e elnmlartmák. a Ms6bfci tniFlMisf sket nsm Msik ficvesllnba. A be-** ráM dtto I
t nsm Msik ficvesllnba. A be r*n*» eráMre adstgriitto «hI-ril s OilSáai PStanác. es ogr-hm boatnsi döntásfig.
A nKnaMgvnléi mai Sláatt Kl_ár»
Basxr tábornokot, Kréii vok l met kataflan korminvzöjit és L _ hel]trttcsét MOUer tábornokot hattlrs rtéliík annak ¦ vidsak alsp)aa. hogy a krétaiak iSmegeH mcszirol-ták leZALA
1946.
II
Szerte Mtyett c«8t6rt*íii
tartja m, a KdMMntata Piri
intwt aart»*a|«t
A magyar Koir-mrarai Part herjrl „errtim a ízokíaos pMupüt e héten nem szerdán, hmm csS-tortokon ott hat (inkor tar# mtf.
A partaap eüadoja: Haa MralT
Karoly > pktnapn Mja» HruTi Irtana a koaktéa beMI aiiitatkoio MzSltKe". rttHajtt aa- k lj
Tarló orosz történész leleplezései a Nagykanizsa környéki Jankapusztaról
Ra«zlatak Sándor jujMztav király magtyilkoláaérrH
oak okaira f vázolni lógja a na-»j>r helpoUMkai ílet kolpoütikai vo-natkazáMit Is.
A phtnac elé oly najy Érdekli-desiel tekintenek, amire m«s neal voit példa. _____________^^
Színészek a népkonyháért
A nagykanizsai ."zoiiálpolitikai toáxotfcág folyó hó 14-én, szombaton este ;V< K órai kezdettel müvirru! és b.irévei ejry-bekótótt láii«*sléJyl rendez a SzooáWUinoki\'ita Párt helyisé fjeiben :i népkonyha* invim
A kabaré műsorában előre láthat«ólDg a város műkedvelőinek togjobbjai lépnek fel A; est meglepetése a városunkban ien-decszempló l\'ecsj Nemzeti Színház művészetnek közremúkódé-\' se te*z Az est kenetében feaVp-nek GáU Bózsi. Soltész Mária, Fam«6 Vilmos és vaég x>kan mások u pécsi mú^v^zek kóeüJ A színe* t-s ííív.Js műsoron
mandoli n zenekarának vei Pék Anni énekszámokat «d «tó. Na«j\' liyőzó verseket szavad Miczák Aranka. (Jrifr.< Mma-da, B^rabáa Mar^fiL kemet-t« MJara^L és Viola Z*u-"d tánrszá-mokkal .•i/t\'refwliwk t->enkivit* I\' as ónegcarrkésxefc nkrolr.*»-egyöttesr és wnebohóciá kitűnt Kmltatván^T>kkal és hangulatút konterálámwl szórakoztál;ák a kúzönséawt <
A kflburé ulán dgánvzvn&ie táncolhat n kózöns^ és a buf-fébco feUelhctő >obbnáI~joM> eHnrvHlők között gasztronómiai
A moszkvai állami poliU»ui és ircHialrcű kiadó >A úipUxoéi óa löriéncte- unsn-l rendkívül érdekes munivát aduit fcx mdv-nek egvik kőti-tebrn T«rlé. ^ ne\\«s lúptcnész Kleiitezj a jngo-szláv kiráJvg\\iik;jssá)j szí-:iíí4 dús hátterét
\\z :i körúhitin^, hogv a g>ü-kos*ág vlkövtHöi borvét u\\ztu~ sák \\oltak és az, hogy Lxyiknrj magvar uttevelct talállak, -Ma-gyjrurszá^r* tereitf a nenuet-kőn kózvékinén; ^gv-vlmél
Mirül vátt t"ji;ijdoíiképpfH szt> \' Sándor jugoszláv iíirat t\'!áál Jláiát
ni volt kt;nyttplen ;i hor- i&Ak né[K^ tábora Aí M)k utjukut terméazet-^ :i nia Nt-tnctorszáj,\' és csjtlóa:i, a trijinb"")* w/etésévW Uj[\\—Uürrn halndo \\I.ig\\"*r<>r*/áíI fvlé vrlték
O-\'mibös uzrmnal fet\'smrr-t -, fiogy az *miyráraok trr-dájt lát
fffjadásjr-it nvjy izolgáta-UH ttrhsi a n<m;ctÍM&irki-li-imuui\'ik, dr tetifőJcépp-n *
¦Hithrnek,
akinek mint később bebizonyosodott mecszeeK*nő tervei voltak a horvát usztas*\' vcmi^ránv>Ukjl és azok vezéré* vrl, Aole Pavrtfcnal, a ke. sobbi Pogla\\-nik:-kal Ezért! ("iótrti>ös szetnítye&en vállalta a horvátod «*( helyezésének gondját é\\ Ron«tosköd<>tt is. hpgv u Nagykanizsa melletii Janfca- pus/lán mogfeleló táborsserú eL-, hWytvrsh« éa ellátáshoz jassa-i nak
| Itl /Jtek etlol fog\\-a ü/ jsx-I Usák n K-gnag>obb kényektn-! ben, kutoniu R>akorlalok;it foJv-| látva ék fö^-g céUövészetU-I fo\'(f-1 lalkoztak, rm*íy tudásukat aztán
M;>r«üteí>m kivá\'óan gyümól csdztettek
r.ómbos gondoskodott arról is, hog>- Jankapuszta és a \\éV [ m-Hországban tartózkodó tóbbi. ! emigráns közölt a k:<i>i-sol^ 1 köz\\T^leoül fennálljon és otu 1 n»" ul^silások ioeérkezhesse-ínek
| Hog>- ¦ ttrá.v^vilkossfegbtin 1 hányan \\fttek rés/1, akik t^-ny-; Jegesen Jankapusztaról induttak ; Frandaors?áíí>a. az nem derüli ki Gömbös sz^TOelvevn intézkedett hogy az immár t \'Hhat:* larná vájt jankapusTiai tábor)\' számolják fel és ¦¦ tegró\\i(lei]b> idő nlatt szálKtsák biz\'os helyre ?nnak lakrul M.il»dékial«nult fatvagonirozták öbet é& Janka-puszta uaztasátt Siombatht-lyre) száJtttottik
Ott Gömbös szewélye-> utói-taxára várta ök<i egy h:<talina« ntass^állitó repüiögtp, amelyet egy Tirnsr nevii fiatal repülő. liszt vezetelt és vilt el a te^ró. \\-wk-bb iOö alatt Felsö-OJaszor-hel>-et és \\*1»-lní« tatáltak «n-^»z i-migransok t\'>\\-ábbi Hztoa helyei és véthlmct Ufattik immár a baráü f\'(ji/országban A | fontos és bizalmas szolgálatot | leljestíö ííütal n-pülö^szt oly-. i ann>ÍT\\i megélt^fdésre vé-^erW j mvgbizatásAt. hog>- f^\'-mlK* utána, koréhoz és rangjához ké-| pest igen maiíu* kitunti-lésbcn rtviesiíeit*\' Kérőbb, amikor a horvát us/tasak. Pave-Jics ve zi-tése a]ait uralomra kerflHek. Tímár maga?; hordái kiiunMéat is kapott, fontos és nagy s/olgá-\' lutainak elL-anerésoWpi\'en. Mindezek ellenére
ma a Mzolgál a demol-ntti-\' kitt rendöné/jbtsn
valaki MttgaiUUa jnte ^
r^A temcTézOxa. Enlrt a>-böl • n-ibúl 6sar teü hM a biUolda i demokratikus arát nek. bogv .i ki-^-auiapárt <t»nt>-kratilais <-lcnÍ mc»zal]adal^
i a^
nak a roJuiósaktóT n ni si «¦»!! bértocirunk nekik Oaak>. MreméiU brl>-e) a baioMM blokkon behll
¦earyi ¦i|iiílli kHat
mtnfm MktMW* ¦«¦
A k«»tjnatei«lteri Unaoftai Bjr-na km|7náai«>Mr lanMta, kojr a csatióMUanokkal va4 MkeBer-xMe*ek tne&btHc ulin Állapinak arct az euráfMi országokban lévó »i*<ettege< DKaualkS nqutok let-
tlk toM balarit A |a.asla<
J^J L fc ¦ M Ilii ¦ ^ J* ^ ^h^^^^
lUTWiatW li uDlflO I BCBJy
ában «c7eDfetat 10.000. Magyar-
c7
offzagon él RtwánUban a ^ uniö az Aaszeko^etes fenatanácaia ¦2 sosztna. békétAI fBaeileBli 5000—5000 f.\'.iti oupxtot ttrtaaa.
a tlrténelMi tusára
A főváros fclO«yflrie *l<tt lte-
, mtucuaiol létnitenck, bofr a> •*¦
kor tsátnára mesőnzwk a budapesti
fcatmabb neinénycket. ifiztíetl
aatytágsifikat, ir.ű vésit ke*, író kai,
, tudótokat, hogy ai utódok évtizedek
: malva is ttibasaak ókét. •iilltussak
h«aatjulut. Eaak a fi mmuzeun ua-
mára késiOlt felvétetek kOtffrdi pro-
p#g«oda sieatponijábói tfl fdbecrtl-
betetlenek, nen a kQif5id eMW ¦
magyar kulturális és sz^íeai élet
kiválóságait a fflvarosiuk módjába
tesz bemutatni
A fitmmoaxatofoba bekapcsolA* a rádió éa a magyar filmiroda f*. I Az dso rvbeo 90 Uves fiaaet ké-szJlenek. Külön bizonsat iMllMji omv a^ok névsorát. -Mk i kcfttloek. Egy egy Urea Ita gei 1000 forintba kertaasfc, A A 25 11J ""
A kormánykoalíciót uj alapokra keli fektetni
oi tombola is les/ fs min<íez u népkonyhái javmrJ
Mar most nagy érdfklödés t»ilvánul meg a műsoros tánc-«st iránf és minden ninény mej?vun arra. hogy a város adakozólelkű közónséoe ismétme* tölti a .Szociáldemokrata Párt terme* és fSJléreirel hozziiárul ;ihhoz. bofrj.- az ijisé0eaeKnfL minél többet adhassunk. \\ mö-soros estre 3 forint tesz j belépődíj.
Rendőrségi frirek
Eljáréi indult Vl;iaics Ferenc és Futó IstA\'&n nagykanizsai lakosok ellen közbo&inyokozés\\ hatosáfí elleni erőszak dméú, mert jtt^s állapotban az egyik szolgálatban k?vö reDdórörsxem iR*k nem tt^fek ekgel és ellenszegültek. b l Donáfb Fcrencné nagj-kaDt-zsai lakos Bátnorv-iitca 1. sz hizauak udv.-iriMl hétfőre virradó énei ismeretlen reOevrk e>-villek 9 lyukút t~, 2 kársat A nyomozás folyik \'-I\'ókos Mihály B-liatazoIt vasúti alkalmazott a v3snton vslo-szinület* itlus álUpofban, ellopott egy üves palinkat, azonban\' teltenér\'ék. Ar í-ljárfc meginduNf
.Vtpronöan a nmnísla Part n^gygvűWmíix be-szűk. ntoiidott Kijel^tlfctte, hogy .Mii^yaranzágnak létérdeke a oa^ryhaialmak közötti bé é Xkb
kés in
. Xewyorkban
^ .íjíyhaUlmaJt min-
den döntő kénlésben mt«-1 egyeztek és a magyar békeszer-1 zSdésl valúazúúleff januártM«i j togjik aUérví Ez a Mfctawng
dó súlyos Mtéadeket UrtaJUnai | számunkra, de fellétfcnúi jobb
iesz, mini .íz ideiKK\'nes heJy-| zeX Az európai választások azt
bizonvilják. hog> Európa balra
lert. Ezt fattsaMia Ragy Fartae bh-
aaMf la kai vcaai a k*
a Kisgazdapárt a kó-tt\'seteei «ddi^ nem volt képes levonni. Decemberben H- érjük. hog> :u állami bevetdeai és kiadáaok teljes mértéJktMo fe- dezni fogják egymást. A aptu knláöó, j nagytőlre és egyéb reakciós eteanek umgÜaénittít megkontnaiaináhii a konavtoy szaaáláai tórckveseü flttéK az árakat, ejtünlrnék t-Is^ közscülné0eti cikkeinket
Ila a jeienkgi birákkai nem lehet eredményt elérni, olvan bírói testületté kell létrehozni. anxHy két kézi dolgozó munkásokból és parasztokból áll A Kisgazdapárt a H-test a revizióú. aikalmaból wik H-Uslá.t ttozott a kóziguzgaLásba éS ezek ea: nvni akarják a népet gi A KiaguzdapirJfKin a parasztokkal szívesen \'idJa.íuiut eg>\'úit, de a reakúáso^<tt ki bkU tjUtaxü a KúgazdapírliCi A KiagazdApárt nenizetQ\'üLcal anoportjábAn 60—70 oi.víq itép~ viselő ran, alak nem tle.no<r» tik A nép eUensép<-iveJ nom vagyunk hajlandók v$y koaii<aó* San toniórűlai A Kisgawla-pártot csuk <-,g.v er<< tudja lónk-rctenni éa az a reakció Mi nem avatkoznánk bele a Kisgazdapárt ügyeibe, ha nem volna az ország legnafíyoi* pártja és h» a reakciósok u/<*limi ntvn Mol-nának a dolgozó né{) tüftsan-vonalának emelésére irányuló törekvések kertkfcotöi és ha nea* érintenék salrosan az orszátf külpoiiakai ertfekeát
«IV^^-----a.-----a------a»_a*** . t "W^^BflyBWHsst sf Mi (utaM • ka kai
hdMI /. «.S0 FUirMiri. 7 tf I n*. T.* Ramali aan. 8.1S 8a9r» ; konaló BBC knaaa- 9.80 Rnak , 10 GyMiistMilvftolat a Bmzilikéaaa
¦ Bajra"v-/.>il:i»ak> End™ fc Urai < en-,létn» 12 1J.-I, fasran<»aA, birat. i 12.15 V«2ii; a Ijania- turjff«snca>. \' mim,,. 13 Elatdia Tokrtojtól 14 | Uirok Vöriknnit kódanakjat. ! 14.30 Baatt Q*» i^..i|j iKaaa jélaaik. 15.15 Bádttakola. 1« Bt-
! uu«ii»aa6. M.40 ffitflban a Baj-! nalért. Fodor Maasf drimai karkaat-
D.™. l?.lf Fatrslin n»ar. ítet*
aat eaj Mraiartu. 18 Unak. V»-I riakaml köitaoakijak. 1B.10 Lao-
toa Ol.rtr oj >aa dalokat faaiei [ 18.40 Monkimtatodomaojcri Ba-
di6aakO. 19.10 A kannán; é> ¦
ükrwi ^SStéií 90 Kirak, •portfei-rak. *5.aj A Badíóanaaar mtaora. 21.60 Hirak éa krónika oramiL * Hírek. SSL20 Manv oDtak. U.» VöhMaxart Ualinéank. tt.4* tümrt dalok. M.10 HM » kro-aika aagolul *j flaneiaal. «-»
BmimmM II. SO Saórakoatatt av ». 21 Hírek. S2.16 Ort
A aanrtay stataríanwt tttHttatt
u árdrá|r»tra. * % Mrik t*k#-
aéf* thríkrVH* és fM*
aaé» .K.ili.hil mza
KattMan détuMn \' ,8 önkor
pArtnar
A Kisgazdapárt tMg6tK*
víajr* rneg kell nrutitnt hog> késiek elszakadni a reakciótól A munkásság mm türheli, hogy
ZABA
Udeius ít tiiinivaték
fc-fc-te
ráiliaUbaiuJél
(-yulöli agyik n>-er Minőül, Sarab nerü !> k»ui}ának a k>1i íér^l. Dimt:\' nuadeot "***tf""*i|rati\'ltl. apóul kihékilK.lfev alkaioni-
i bttoiélgtHest, %tt s kérdőt i\'hurchilibec, hagy kit tart Ictpmryahb ettÚKrítmk. Churcbili hftbosM nélkül
asoct bouá.
Mmt értBaűlunk, •\'Ssmfaz Sxak-t jóó^i t*fgy*lj»a>t
urnákkal hahaj külföldön^ aa an^ol Inrilvi udnr ai-¦- \'be Müiefeleff a iOröben «z köti király, odrai- \'
jobban né«t
Ut arában hia
ppnt bvy aj indo-
)éih ta
____ ......Churchill
rp mngmt^inirti a dolgot: - Mo«©lini egy tekintetben n^y er voit; rult hoatá bátorsága, r megölje a wejét. • *
tik olsjkutató-próhdfurái al-I, melyet a Sitáiinnaft»« ¦of^t oiajtdraaaág vé-^zott a Kekato-
pafí az • terep, üüol a fúrótorony
aMoi a v\'/.hr-ii A munkáaok cttk m iito\'-o pi!Lajiütl>a« tudtak nwr-
$em * *T.i%r<.:lapitátr* veasttof, hoey mm * területűn mioden „taiónünu-í neriot raiunennyi fvotorama ---------- ----- -^— Minthőp
k. fe-n-ii a furáwlBM teMétasnÜ > Ml. a uorMt D^múkik _._.. mttldáit talállak, amely BWt eMw»r é> tclau sikerrel korúit ^"¦—>- Ferdü fúrótornyot il-fiWtak tel, upy bo|{y a noLida b-Hlat«i pontja mÉjrfijWÓ térobác-In tan a h:zunvtalan talajtól. Ery *3t? méter nu:l>V^t>un WiíoWi fa-taval a hz-omlí ulajra bukkant, míg pd«; 1:45 núu.T bonaontáJn tá-1 k.nndul»AÍ ponttóJ.
Mépül
é> kihajt Várixui egy j*f *ooja mA^árm a jar*- iK>t>ln^L A togr^fibh büki la. RajU agv tabta. A tábUn -t«K; •L* a ház újjáépült o, 174&htti luOUban é>
A pa/i WJit
k»la|i^ ogyre jobban a nwndík eaéwánág
o Tollak, CtwgóL kóe
tendüieNM stmocaoknk
hlk fejfa
, endüeNM moaoknk pom-piibat a hóloekno, fejfaat aimufc ¦hvíiiturbiixí. keefaaoypemn&, h-M\' baraonvki .Itetaénj-ék, taű bk k*k
H.4KMW1 uoígÜailm karúi a IV hnn, egy id tuóomanj-OB múMM, ¦ah mftximauta foko»i» * ropülA tMMút Kiít ttlklmánvt «k
: a mctert ás » \'«D ek al*piao » pilóta agy lat>a » körülütte brö terepBt 60 ^V konmtaen • *»j«í rápé A k Jbein vmió rapúMM btrtoeil>& * IV
waetűntsfni. Moet a vwútf királvi j oá! a biroél ary utllmnatom tnegáU | udr*r atkalmaiottai k.>*Ki«ic » pá- , í. teüdés ma^bbaá egy stinfofel
Világhírű Noheá-dijai k.
•t. Kaot-Gvünn-i Albert néfaáop TtFáld t« bg
ninvm
SfcVG
bqgy tudo-
ok megfaiAÁna úrsj-i Albert Pannbma • Partour-CBOteDinum ún-. aiiol ettedtet arkrtt tadót PkrÜBbúl ÖTAjcbm utuott. : imii -ríY"^-*" ásta m Arlborf-«w«8«JmraUanuJ Iiii^i^miW. ltot ér^wl&nk, Smt-Gj6nQÍ AJ tart mo«15» ksnoodta k&földi ttó-rtÉBBit, ttwrt *fonKw t*idomiim« loi-
>*i bzuúuek hiabad Sxaic-Iitmjifcbw fegyelmi feljelenté* Meaeit a Juccfwwi Síüihác r«-tiomla\\ Artúr, a kinló i « elkul A feljelenté* sj } Artúr a <• Naphxnaate danb elfeduan megp
Felötvúsgálták Nagykanizsa várus költségvetését
MfU ajrol lapunk Is&sámoK, a má§
ré$\\ «tokMoktól altéról^ a városi
dr. tttdj riándor saammioaégi 16- : "¦"-------s. A pénzaL>miniaitérium dr. ;
!9 ilr. 1jocui6 Pál pú "
-. titkárt kildv- ki ¦>
A biaottaágmagiá
---------^n boazálatott a-------___
toaioe által beirraitott -éa a kőagyvV lém agvbancalag aUogadoa IMI— 47. éniöruqpnéa itrimuriUalUni. Hint imiMalilMi. a nroi köitaég-vetaae ML644 lorint hiúi\\-t mutat, aneljrnek laaiaaatéfe, miután Nag?-kaoiaaát erdaeir»ka«l megtoutot-ták, aenuru reália \' * \'
kowu. A Wl» Uoamart Karol
aW ai____,________________
PB) a nocikli kn»n«]mak«*i kirtl a tígett fámában btitorwnak pöt-lá éUclőbü katturínté^ Éiw. vabmint a t olv kó»b«l ícdeUÍ i probfenat «f lgamatar ki|a- í a
lanetk aK ké«
telias
na alkniM taigi fi-
, auoban a tannaHÓ 4af ieitat Ú k tódat. A b^m*
totta, tioRj targa Meaef polgánnea-fcr .ital eUtarjeanettuMiaaié a «ar-aaália>l>b kaenek Uaüt moang. R nag> munka befa^aéae ulau a bt-wUaaK «5a4kóojTÍl«g aagallapi-toua, bo& a^éioa antnmawtraeiéja ea kúltaegnaiai elíaanyaaaa aamnu kiTaRnWaU nam hagr aaaga -

M M abláiae- \' 2«niM-

ofillitottak lam -a
A dtficil iiawWrilalia«
Beuktokról, acneJ%«« biionvoa ro-iTtkoiáWmn riKVleiiűak, mép dhs nrikUkozhatom — cdondotta a pol-ffarmgt^r - , csupán auovit rooad-oaUjfeTboip\' * kút énfekútoo kifejtett munkánk gjitmMemi iwwifiXim bgérnak najd.
Nag\\ orüműnkiv aBútfil ai a ai-kw, amit s r»ro« waMMge elért, amibes aagyban boziajaroJt, hogy rarosaakban Tiajonvlaffuain belyi*-allt a partok kóiótá bike *> hogy a kőltaéCTetéi me^atiaafaábaDa V1" \'y
raMtfett
Srinház
StabctAl a (A<y* S.,!,«.vi Lauló Mnía-tal«» bobó-
Sákis szadii: k
aaai azinhái naaotarera tagnap aaaa. Etrn ai eetaatoak a mnlaflaráa nlt a oél á aa i^jürtai act a eélt Bal>oa mértekban al » Xrta. Vjgig ka»ag«a a kaarifaéx aTidam bdvaetaaat, néhol sadaimaa. máautt naln tréfákat, amHyek mind arra rc^ak júk, hogv ajrv eatén kikapcaolianak min-.den néaAt a mindennapok gond-baj fápeaatáb61 Eiaecoann muxaikája aaitleátiáiasBaianétamagakuan deruiéfel. A aEinéaaek caaijatéka-han telwaként motatkoaó biaonyta-lanaág álhnan • kJ perei caoadaa •olt, a bohócai által mgtorant úunhoo moagott, taiargott, igáit a színpad rimAw ieleoetében. A táncaaérnok aaének éa bataaoaak Toltak. A saersplA kóaOl Oéti BiMi, a TocaalénT< iáit aa efcn exteriőrben aa -iAi«C-nitinoa aúoáaii
rái, Soitéu MaidaTinom mBcjelB-nó*s íraciil illéka. Papp Ihol™
é» Saabú Uiai aikernK tipuaai, miaid \'
kiiTtaSk réxukM a alkarból éa tan- \' sokból. A lanfeeoi üaunhangoltaa«
éb csiaioJáa hiánva nem caOkinnMas |
a néaítír asögttlalat, annál inkább <
rmon* art a eanekar kitano tiJju.il- !
mén;e. I
Valljuk be, a mai vüag nínoa biiiin a uonxtickücnak. A tariró, loÖoo. rádió Nflryottaól tBba- Vkdr Ld
loÖoo. rádió Nfly ranig, Vladmwitoktdr Londonig ontja a —niiarvHabhnál aaauaeióaabb birakeL Apró háborúk -vannak, amit hatarrUkagauknak nmxnek a>
Nomiettt ngaUapödtak a cauloa-.llamokkal kütmdi békeaasraídé. uuKajéban. Budapartn öauealtok a pontíkai pártok faa»t6i. nagy a koalícióban Ttómorült tVmBiét*
krónikát. Aa ujaagirö —,_ _ fejét — asmtadja melvikon nvul-jonT Tia oldal n knéá lenne, ha mindent meg akarna irm. As iro-aaatalon fetlorn^wul a napi posta, tárirat, cikk, pMrka.
A mai biranvag köaótt saerapel aiinháai iaavitaa, amehr toaW Berta aa ¦ífrallaée.ii uk egTik «as>& ____^- ._____ As njügiro megáll ag? pilakiatra ennal a bjmel, félretolja a caunkingi jeanaM. a melv tnqgaliapitja, hogv ninoa nft-máiiv magegjweeam Caankaia^k ée a kominuniauS kúaótt Daa>nol}a ma-jiától a Tímea •eaíreikkenek kuo-nalat «, amel; jo tanérankkal letaa rl as Hgvaaatt NeoaaVek kójgjule-sét.
As a féaMnánju, hogv a mi kia
nyn mellett: nakúnk mégi kealeaa ée aaép. Tu ém nam lépatt a Tilagot iolonto desskákra és as a us ér macában foglalja egy\'neaBSM minden (rváaséi, ¦aomoruaégát 61 kaaaea-trofaíéL ^^
Oly jól eaik Brri Berta mmét femet a sainiapon uUdl
A Magyar Kommunista Páirt
nagykanizsai mmiM
uütörtAkAn aata 6 órakor PARTNAPOT tawt
akMatotBénaOtaramélakav
A budapesti rendőrség tredwényei ouukát fégntt a Mfrim rtjtélyM ögyten
A \\-ilágs7enz*c4ó\\-4 da^udl soproni vinben*vési ig>* nyoi mozásj uloiso Müaumixi 1^ pett A budjpevti r>-o<Kir»ég nvtH mozúi aicgáílajiiloíták. hoffr" a k# batírreodőrt, Baboss Erad* Fekete József «b Uirákv Júx^f Öllek meg. A k« rendÓr bilo-pá&i iigybcn nvonKMott. amákoi\' Sopronban a PlantlorEer-utos 22. száma házban babos Knt»| mind kél ren«*r>rt tarkón ló**\' HuMajuk.it ffiüarabuItAk éa a közejj erdőt*1 hitték Mindba-rom vádló Ö egytoetian/pőaB 4nJ vallja hog> a két rendőr tataiból kotbáot készítettek, deerrav a fajiUsztikus történetre eddttf Urg>i btzonyiték nincs A budapesti rendőrség kinyomozta,, bogy a foilkossáftot Bognár Mihály ulasjiA*ára követték el te boft> a kéJ rvndor rso
együtt
i •lálWottík.
, december 10
A vasbingtoni külü^ymtoiaBr-\' lérium rot^cáfülja azt a ^K% hogy M;.rshal! tábornok, Ktaw megbízottja a köadjövöbta *tst SI3UTJK- Wa&hiiigtonbM.
HaHürvakért.
Mrkázi bet»| lymMkekirt,
fifuk
b^, KiríuiijíÉrl
kiric*M]ri akdéjiárl
BélyegkereskedétMMt
Sugor-ut 22 íz. alatti lakásomon iMgnyltettMi s «r-uton kérem ¦ MtytggyCk)*
tánadatont tasát.
w> táwoy-
at\' gyögyucrtÉr. Ocák-tét N.ItH
A Zala közgazdasága
Z..HH.I ÉiajiTlÉ n+mm+k fater
tton. 30-én Bttstoxfcog moCbtn 11SQ,
Btvwt«tktMn 1345, B*k**i>«i 2070. &ilw b*a»Q. Bonatten 1960. Oan.xlb«n&27. CwMMr*db«n 5370. F*jttm*$ytbtr 12*3.
Hafda aJL*l>J° 2160. "Í-IS* *«*>*„«-*m 3tt9/lubofcxfeM. MC7. SatttvuiMti , JopionM.. 200. ToiMbw. 600. Vu
Sportrovat
Dr. Rutfcai György;
Ez sport?
A. utóbbi hetekben « aó aHünt s piacról. Ennek okata volt, hogy aa rrr. portónk es es állami Etoiöveuek kősón msonros mtéikeáes kaadidótt. A Betömték inru azt állította, hogy a désaknaiVo, amely a bihar-liiiieiaai iipiiiiili vonalon jön es orsi*rb«~4<jUŰ fwn keretben, • serleges 42 importőr hetaKt «jnv. tagon 5 6 ember keetee kerub. Á brataUmi és Ipartanai* n»sg-riatjUu kdést é gllittt
tamilom, magbafe)t*fcn fccaotnho • u*U»t, amikor kilenc «V után ujrm a cportionS aiimim trok. Par bóntp mu!n lea* u&vwfü*
fclla^y tj^C flaOHaBat tau^T A t^I)UÍtb^L
kirácwt; Koiu*r4rv-fckm«> liihálv betiltott* sxt » budaié** irtJUp^, •nwlvock két éma karaütt^ nltim \' •.tój»- rj a kétén* íport-it mait, avolciftr aktív fatbal-fatíaUbúá ruatf* te Ua*kX
ben oihíi-é-M
a jatfioxok. ak* ollsnfulúk- Ki\'«^Bt .alltak •» mtíin::, de
— A I
notuk, akik l M
lyének likrtfc cirkWben kasa>(Ukka>. akir adoT Udoxalot Iwztik. KHttatatt lr)ed U * ucrrez-3biir>(ts.> f blriaaue-yoknak *« túziki&aa-txoa*oknak, • «lfttókrt k* lM
uüsxax
• püvaro \'¦
Tafcalt diÍ2í- - > ogimlast
ixm m hetek. \' iornki.-• •vrr&. hi»r.\' tmotMowénJ a fcwhBDC^^^2-
_. _ __
loaia, íulialitaroi riaau éa tiat-rtt I noki pontot ahélMi, mm. kan keroaMI a fotbaUhoi toxW a. inlkniii binutopaaMk d b lél ál btüti
toRj k Bábumnak nem öa, nanam inkább m volt ai oka, bogr muhmc fe Oanger köiött ainoi slAV-for-
Feláron hirdethet
a ZALÁ-btn a tani-csony előtti hetekoen minden h étkőzn mp minden ip m r o s éc kereskedő.
nyilatkozatot tav 1300 vagon akna-ashainai só w útban at onwaxbe. Hárem uszály, eryenHntWO nni oromáruei eí afi elindult SzUnik-kél as november iS-á» ai ela6 uszály mar Belgrádba filllisMI A unik, eége* további butoeitáaára a So-jöTOiék largyaláaainak eredraúnye-káot a iSzovjenuuó 1947-n* 40UO ragon só importálását rállalts- Ueg kril iezAvsnunk, hogy e» orkzig én , kb H«Ltay- I
K> h>TÓn ;
importálását rállalts- Ueg il iezAvsnunk, hogy e» orkzig én ukánkba, <000 vaon H«Lta
t»n Inmak •gondjaink.
23. L*r,g 55 pint N«iki 70 p*r> 45 pém. Muyttr Cukor 320. Dreher 245. HH«ÜMnk 4Ü »*nj, KaresK^dcimi S#i,« M ptex. Ootdecrf«r 95 »ru. Bauitt 295, Ktata\' 299, Salfú 19-195. UrUrAiHi Tttftm fiftuytiiilii Ktina 4i. 1914.
2100 >p*»z.
« karMM 211 kvsny 2«0 [ |i lonl 950 [
Bá^aaazakara akartak r«ea|
pacai
a^aorabiroláe és a Iiirrámunkáaok e>t Isiaiiilia A kajdotaaig k6ve-Wtet, bogy aa árdrigjtóttovita 61 ¦ bányába-an kis munkára. Dr. ¦tafco Jené Srveoyasík, elaök ki-
[*Dm*i__________
fqpdoat «l.«n«J> aaario g ii a datuÁratikŰB paraazttáraa-mi ain —¦ kftildünei i«aaik a kaoarik járveönk inléieaét. A mattat =Síof« onaira ka heiyan OraúgoaFúlmnihaUa- Tanicaot a JútMi kamarik < ^é fUjírti
k keM fotbaUho oxW ni p
umtmtn indít arra, bogr btiav léről, ngv a pálya betütiaaroL
kontirkodjam » Zala naQraaarlka i Amikor No»vorkban a rSáí ha-
»¦¦¦" apoiIiiiiMilia 4a aa NVTE— lalmas probléinái feista maoarns-
Paca< Duamo márkA»/a»«l tortán- [ n* amikor örülni kalkns "öók
lekkel mint piraUlan aaxmleU fog- bon bOamtmfnt, őltatúnk
llk i \' atTöií
aVskrainak, a Oa-nánruü O"^!**^ SzetavjeTMeV (judaz éa BeMr hemaatne \'
aek. Kaaid Raü cukrtunk. I____
Ferencnek, i CeMtiil Uvibái Utal* donotiMk. EkatjOtt kfidl a raarfa-lOSíf, bagy a boflí^iaradvaajekai tokg>trarek« Kegéiiy csattdok nV •zrre kioutotta. A mdeateég kaat-r ziokaH, iktkaek
tutorl. «t
11 u"«. y— ¦..... ¦"¦\'¦"" •*«- non tiusnaaziiisi winanms egymaa
lalkozzam. i \' naittTegygilértvag)\'agy lCiaTirt
Elén! Ml bootájtanom. bojy máa-J talán míg aem.keli megöbunk ez>-
tél tvtiaed óta faDatikaa drukbore | mást. Netam, de ázt hamm veCm
vagyok aa MTKHBak: «i MTK KyA- együtt aok aaortbaratnek egyelői*
aalna. a«y lm_________
•agy naaatadHrn haCHOtni, a4>k mez tadoménania leftaliasikaaakb droWt ia.
Méuük, mi történt Tasámap. A é^Owybb tochmkai feiteesült- j
ni- WÜB aok a|iorUaráU»k »)r>aloi« tod ió \' aan na a -oagykaiiizaai (uílmllraér- tL \' ÜSnkból.
.ala sporLTOwat-
mja*ái^
A lanti cikkal a /.ala
--------------------------------------jutottak, a raaut aaonban a beaei ii>-aönség blkea biztatásaaal iriaTfam-lyozta a nagyxibb tndiet, més a azá-ik-í előtt kjegyantiteteé»Tma*>dik f&idobsn a leaetutt ia naanvaarasta. A bírd, akinek nevét nem tudom, caaknum hiba aélkül vaaeUe a nair-koaíst, két jokmtékleasn tjnadtfB volt, mindkvttovei a i^-*"«k^ sújtotta. A kóaoaaég ¦a.Jbed.eo már ai ejéaa mérUaéi alatt metjaraM ¦ srtatlao péosi latte után
biztatta a vaaat .....
hoiry kmenj baka. tórd
•te. Hava a vitás eset, amely a
botrányt és a ae!rkoaéa lelbaaaaka-
A dr. Kuttkai György által kon-kiét tányekkel megvilágított belyaeá j
tanosik ax .
amit a lap eportmunkatáraa. a bot-
ránww vagc* ért in*\'-rkoacü k^t azen-
«Bd6 aJaoválól, a uarüelxöktöl lt»-
pott:
CaMáfaí U&»: A SS. pereben dr. Velem uiiia iiaabáljrtahnaágot jal-
MUe a ll«t, <a> al ,\\\\Tt játi«-aok u< kéi» 0 IMajor mtáaatt kérdéai
Klttn FlnézM kft aasal nfy MfüuHy a lilogatons>{ olfjn np , ami a IqrnmKatttb nmtmrtka k met-tze mihaiadia s eniatt tan ¦ vrndéglti Fzemély-ut, tea a rtadr iAWx a klot-lalt hetinket fenate-tanl nem ludu Ker|Sk -izokat. ikk etekintetben sérelmet ereznek, te-kinbrek ar a Nagykanizsán eleica erővel éiA ea aMO lootegeket uttf-moidiló nugrjr-lagouUT birilsltf bizonyságaként. A rende-
!
A na&Taa>üaaai m. áll. erdóiA-nd. nokaie a\' Felsfcrdo ndóreobsn ma(-kead» a falci«ermelt»>tn. M^Z a lakonkjot abban raló dé kééz, -falamijia
á mtillatt. ErrlrirlAmi. ieieiiSaani Baalio János enUSmel lehet Fahaarilon a Tae-áeban. \'-*
3Se íztáaár r
diait otoata, t*-nHajnfil eliu zajlott la a kö. jóaal aünks; náraavacW \'me-ton-el — a liaanlmiw -f-ooaioo balul az egyik kaoiaaai lédoji asaare pMavtt a avbde. A bíró kékoanaVmbioail
rmkeca ia «l volt éa Ll-est adott. A kösöoség üvöltése és a kamákai
mnnlra»a» egy körülmény tául___
aam irányon: - a 16-oaon betol tönént-e aa eant. l^lkiiacoeretam pan: . aaaváim ballsatva, oaak ezt Táiaazoi-n>e- I bataam: l«™i A 11-os ért^keutén, után keadeabez indultam, amikor Laekanbacber Andna tölibBdnu«>nU felfa, uatadt « Virul ututl. Ai lu zultoat terméazetaMen jvtaotBlilbm a jaMÉiia»iWl«a. akj ern Mujta a merkoaéet. A botrány, illetve * aa-rehedas irányító embemi az alíbe emliteu t,aana%lywi kirül Dnmok Láftslo, Hirachl C(u»2 Júxrof kani-zaai laioüok, Pmlér úa Oiczi ivolt | NVTE játúkoaoki, ralaoiint a kar- I I
KjakoButacn natryküaaacten a Köldmin» Saomlkeaat fÖMbú 1-on megalakult. Az iiganaúaairi fc (W-ujr\\elő tiizotbui\'.n tagDkat a küaxyé-lé» metTrólaaztotta. A bcirsÜEoaoai taook f>zúina fii, úúk ú 11 rk^
lórin t.
HlrtMmény.
Fdataoaa 1
Mbt keU jagveitni. hogy a
ei; aam álltniratáaa mafaa-
Utt 16 bÍá
a áramomra A U-m SetSSH mán aa NVTE balaaéMfe, »ü qrjébkent a nase&ny lagiobb embare voH é> jiattabarT aTilTK jeknlagi Mne-rébaa, a tübbazúröi >áloto3ott T.t-
bol
az eset. mire a hetárbird — batv*. acn — a\'16-oa vonaioo beteli* mutatott. rUngaajycuom. boar m mo> KuTeiáer^Irfk itélae a kalliiaaáafc aam akseelb megtórtónté:, banem annak helyét vitattak. A köaonacg bero-
banw agy ütés ia érte a baaarbirót, buán ÁS uchMobe való beiutásomat ma)d » 11-eat • pécsi csapat érté- Csáky latvan rérinortbarálom eré-kesitetaa. Hint érdebeetxet Kyera lym V»bizk>éne? köazunbotom.
kz^zab^. raníeS^uSÍto éS *•<" °H"; Mu" * "*»*»¦»
SSSliElbattS aii!Sr»i\' lalaar ""*¦* Partjelzője koleslális aaou-
tottíi ütlngeléaboljA bekövetkaaWt botrány -»—«j-"-< eiaílokDn aao-kat a feWotaan embaaebt jeVMbe-akik ii»«iWi«lzi\'an« a tiltó parattcaairól, n^ltó módon adBak
birohoa és aat^kiabálta, hogy >kö-
asóaját aaaperu A határbiiTiaaslo-
ját lelumln, jelezve, hogj\' a biro-
nak akar valamit jeleouni, mire a
kx>zöaség újra wU^/.nl^H^ a pályát
é» á rend véglegaaen (elbomlott. hl az arcnirita botrány rövid tór-
téretc. Nézzük esetotán a (elelas-
seg kérdést. Az a cÉny, hogy a pálya
ninca kchtéeael elválásaivá csak
résaben irhazó aa NVTK rorsaára,
hiszen a enlyot aaaaaaási viaaonvok
nyilván nx«akaeStvasaék ajukgybbb
beEektetést. A lagteljaBibb mSrték-
baa feWós imhaii aa NVTS vaaa-
tasaex aaért, bogy a hszárvonaj
mentén ábto ¦~-^^-j- >reodeaü< Badirokkarravk, badiósveryek és
a aarnaeyobb —"r"-^i"* Ezek a , badiaeaélvrxak 1 NKRA \'Tlinzejfi
iraiSaotk a lesdiirvábban aaidal- lyeae> oóQábU amrdaeitig bezárólag
mázaik a vmragsafJ játókoaait ét : rabz napon át jea»tke>esnek a
a bírót, .lovat adva, a kfteönaegma: HuKSzTaakházában Hunyadi-uk.
a botrinyobaáar*. Foaeloi a vaeHó- i 10, szám alatt. Bárhol máabol be-
ség a játékosok a-}»lnaiaBlli»i riad- jnajotett kéreúnüket fLryelembu nem
kodéaArt. mert In kelejtt voloa ok- ! sasaik, ugyanúgy a határidőn tul
arai a jatékoaoUt, bojj a pályán i tonénó iStalh*** nem *
oaak a "üt—fr-T-ithnr beaaelbct, la- k--mbe venni. 2YOA\'AT
. eltfct. lecft I reodrkt
| JimÖHiltOETÉaEK
— A
A Saociáldamolumta Párt _
bolnap, uerdán dólulin léi «_____
jelnkiDg aTárt eüadótanné- kiteleaí. Tagaagi
HaU3+l-«rld>>a>a>r* pzt dMaaaWal. Kaaa> k TT
St. mMI«m>- 283.
ltotinbtr 12. c*at«rt6«
Ara 40 fillér.
ZALA
y| New-York Herald Tr/baae értesülése szerlat a januárban összeülő nemzetközi gazdasági kongresszus foglalkozik Magyarország pénzügyi megsegítésével is.
A fegyveres haderők kötelező bejelentése z Egyesült Nemzetek közgyűlésének tárgysorozatán
N»«-Y«rtbtff u Eoy»»űt1 ."*•¦«•«•*. r»gygyaié*éo Htolotov mi IMJntlotn ahrbao 4é U0w 4ét
i. mtodtnfafic _
tjéitétm U toMHn lámot *•//*•» adta m a htyKrkaHréi •>4M bftém-Ul 1947 fammér ml—Hit l^niéh bt.
•Jotov nyúatkoaata me\\ • tartvaiaat kövalia, ama>y ¦ hazai hadarok azsiaanak aajala.itnavaj vett
la&an. Sflawcra** angol dalaféys Maiotov atOA kér**ara, kofy ifcMitotak a oaapatok lé-azMtit,
¦ a fagyvaraazaa adaiait la b* Kall Jaientant, nkodoaitó javaslaton nyujiott ba, hogy a naazattAad
caiaít adatok famivingttéxara iliiiaanak fal agy namzatkoai alMn&no bisattvéto>, aaMly a btetoaataji
• k»ral*n b«iO! doigoana, da véiAJoaja n«aa laAiw.
A bUatttét bHitoéK, mién a tmtéUmmth Ma*»tzav iiu^ntk <•«» #(«u«6>n htaximolrd
vf y a f*l7wrk**é&r&, mim a maglévő f*gyvr*a mr4b mlmétn réwtotmtrot. Mototov vtianazta a vatéjogra «or»tk»s6 r«*zt «« kljeiantatta, hofy az angol médoaHo |ava*tat*t fogadta a!, hoor a laaxaraléai KArdaa •I.Mtorzaaét atjr kOön atWsottoag •»• un\'ja-. E hattroztik, angol módoílló Indltvánirt viaazakOidft a la>u»rK*ai aiMionXgkos ai»n, hogy fontolja n»g
A btitontéa1 tanács l*gn»pi L\'*s*n OorógorstAf beoynj\'ofl •»létir*iéYal fogU*o<o<t, y
fe. bo>gar, val*inim jugomjüv hatáytnc*d*n««k ki*izs«a>astra he4»»xnw bj*otw*« kiHHd**ét kért*. As Égy bo««zu •lj*rá«*gjrí viiava t»(ult ét n*ir< aömóti«k «Dbin, hogy k6é|<*nek-* btxon-a^ot * hetyesbar*. QrooUko lavasoita, hogy • Q&rogoru«g i.ta: b*«adoh három ortz*go> Bu^ritV, Jvgosz4vt*t •* AtMaaM •maajbui hívjut mef a gyQ*>»re, hOQy r**>1r*h*»««**k a *u*o«b. A btxioneftui t»«»o» • ho\'iand ]*va*tata)t tof.d\'a *t, h*gr OórAeorir«g*i «* Js^o^ziaviil Utvauti jog fMlkQi mefhivfá*; a bition*»g> ar«o« ttésérv, •If Albánia •* Butgirit irc>ba>tj r.yíntfccxaiot ;*b*ti>ek *a kosobb, h« a i«**o* uiUt*ff«*n*Ji ^anja, meg-abjak. hogy utvazatl jog nelkil v*gy*e«k r**u a «íi*|mii.
A .üüjyrolntMUrefc ma «at* folytat>t4 a n«iB«4«r«2égÍ bék*sz«rz6déSMl kspotolalo* *lékéwh* \\Ét%j tilsaikat.
A fikéréét, hon rnoMI rtatin amoán hl mibf—tmrt o WaaW «a o»lraU
¦ár*AanMabtfra >«(r Ma* ¦ mtmtlnml laMOoió aMn.
Mololo« o>a ••¦éra vattuműlag ajra foalolan «*ui tMatagtalMÉt • ha>a\'»««k nyombani n * ta?nip a«ti txua a «ailg«aiai«ailarak »aQOIdoll»k • lagtoot) trlozU ««ra)é«;.
Ilank Eít viszont nz osztrákok
Uvlralak
Az erdélyi magjar lapuk ét
löbb bukarPsü lap k bosszú ctt-
! kékben omlétonnek org Tlüd^
ík>ltán koztár&asági el|ióknek a
! budapesti M agy ju-Komin Tár-
i saaág űnnepÉlyéi] elhunf?zott ro-
mánbarát beszédérul
I TiJdy Zoliin káztánu«ági *rf-! nök egy svéd lap büdupnü tu-! riüsüojáoak adott nyiiatkozat*-j ban kijeteűtettf, ho^fy a sulyoa txrkefetiíterek eUeju-iv teJjos erőnkkel dolgozunk, hogy a há-1 bora okozta sebekből fettámad-jtiok. K«ncny elhatározással i megkisóreljúk, hogy daiiikkal igazi baráti tokai teremtsünk. A Szov)«-Loióhoz való kapcsolattuüaifti meghatározza az a tény, hogy a Szovjetunió üubaditotl Lal bennünket a német uyoaAs adói, 1 amiért a mag>-«r nép nagy hálát ÉI«E.
, *
! Rákoá Mátyás a Kourauntjrta Pii Atai tU*
¦(ti aduaiga kalszar anayi. mul ! tikitól cs a válasz eiküMésére H
határidőt mgexiélyvz íla tléil választ, az,
I jOYtlBtíl
SfuyorJr, december 11 | n<-m
NCTyorkbaii az aojol nain-- : t*^*1.1 *«nii«ck iö«E( tegnap este bog; Andiid háborús VX)U mULó fontra k-bet !»-¦. cuiloi, ami\'iv kél«zer
uniivi-
lak * tart
ejéftétalt kivtM
Tirana, december ÍJ nyilvánosságra hoz l jAi
lj.iüt.
Tanacsánái a nemaetkuzi t*élui és ttzton&iü nu^sértOV™! fOKjii Albiniát ridolni <
t Angia in-
Vqett AloúiuóÍKJzíi korfui szo-rusbiin tUiil.vcszti.-it 2 :ínfiol cir-kiló ügj-t-ben. r.ielwkaek el-wUl>i»ztések<jr 4-1 :tof{ol tiszi és kiú életét \\tszik-tte A*\' Anglia eröwfs h*n- éUK k6UI AFbó
tataroztak a firtat é» tekit-ling ertekviuMiyát
\\r . . • .1,., ^var gazdasági ujja. ik akMUlya
volt \' \'
, turlutíák i«:(/tiiLi:uuJt Mopl ! vá;U;/a.s ko\\4-(ktv«f be ezrn a ) U-vn A M;ig\\.<r Noinnü Bánit uj árfulvamol alia|iitotl mep a \' ^-hilling\' r&zt-rv 10U forint
Kxértet az angtl
A brit Usif^rnaci hivaatsj itM^erOaatettt*. iiof^* u l\'raant nevű 10S0 tonnás brü bu\\*irk< naazAd Plymouth vizcio. az au-» -. , 1^*\' csjitornuUaii hán v kokktik Az mrláció \' A Truaiilot a rossz idojártskö-alatt AUiZlrij luj\'u akart ttlHni, ! \\ttke/tt:ÍK-n eMi.iKj-la a vontató-/ a pengőről, a forint bevezetése j liajöja A na^/ádon suiki senoí
uta pcdi^> a niag^ar állfepout \' lartó/koiUk Most li .....
alacsonyra ertékdte a st-hilliji- , Útnak utáiui. HK-rt gel l-jj~«iiL az v«lt a bejyzt< I jOent a többi tiajóra nézve, forintért hat srtiülin- i az *rös tfnp-;/—\'—^•~>— eio-ik nt;i,!al.i> \' tatást
p
! t6n lájejenMIe, hogy a g j jel iK-lvret szüárdea ha j mutatkoznak nehézsé«ek, i ben a reakcii\'. bcfoívása I vény«*ult Ennek mqmzute •éie, ha a tárgy aláaoaT nem v«-zetnek sikerre, litbuvetik a *o-! mezeket is. A korrupció ctienl harcot n Kommunista Part a saját soraiban is kitnéMlea erővel folytatja a párt 3 éves gtz-dasági teTxwí dolgozott ki, amely a tennelét élet színvonalút abé-kebsürf emeiL Rcvnény raa arra, hogy már tavasszal <*neln& lehet ít U^rosszabban TiiVkjB munkásoknak és kÓxt&sztvnelöV n*-k cleUiinvonalát
A Pasamból elindult mag>a>] hahók elhagyták Linzet i» A hajúk között van több nagy g6--íó* & ké) tengerjáró hajcT is
Magyaroméi Is ***?* kap Trieszt kikötőjét
Megbomlik az ancol munkáspárt egysége
_,-, : LoaiM. deaanvka: 11 , A UaaM brit Ha.iiaW ima-
_____Kjiölet konnánvtóm A bca kormán; s mmlfr-T-w- I t*» a W»aja.ii«nrléia»in a>
ki • kanaanvattaliaca iava»- oarknajnK eaoporúaiaak ujabk I
Mel*tfc aáltnlmS UtaRaag óaaarral atl aannbuo. Ka a. .
aynelvtaa nfiaatveaaaric « Wi^nfwaA a>_ kortnaÁr I
1 ya^alo. .. ..
Odiazoraaai. JVu-
riistmutt
_ i ¦ brit
__.______ik. lkODVVB______ _
bnt diptanacau káciraniuBá aatra.
aumat-nJana •«« _u>úil mV/SUö* m Sí-toíT a»li aU> \'Aipaaafc, a**
a«A-
y
abban, ht^f Triesat kav nemasekúai w
ir ^»tiVíA> *aciepe ft^i—a kikötőt érinló úm*-
e, fránv\'uló ttnifT** torgmkxn eúfaeo "is. A külögxmiaVia «rintették
A ménk »1«. tóróí. uokbl a «| tmtyak MMriai a bnt á» unerilni
71 a^ol imitán4rt~UÜ- fbiitJ\'AM
a» »kut wabkd\'/nkomiaiiyxattai gél a. Uóatéa* nam bosvak, mert tmM\\
»-w»rra-iaaal md«lka»ik. A a saakart&k nuat doajoaoak ai on» "J<a Uén igatagato 411, aka a raiKtáoao tarnaBD.
naii; tlllraatiti.l naa nw<w <a*i-H»a muuacfcntliókavjl nmok a kBkkaeB kiíav , lulvtuou n)ag>ivl»»i.-lí^« « pért-Onoroaa.Hl III léaat-, ko., »ra.iha>aa»r nan inrtnil »rad-
ioilfcl* kor- : nahmt!, aa aDgoiaUbiaban ujbolZALA
T946. frcsmbcr U
fa ára ü forint, de ez
kicsiny, mint egy féfanéler ___
m Itt kezdődnek u árak ét T.> 20 forintért már gyönyört és nnndtn igényt kielégítő karácsonyfát ksbrt kapni. * A karácsonyfát azonban M; szokás disziteni Erre a célra á** tálában sza^inoukrot szoktak hasznjlni AzelöH 8-10-12 pert
Mennyibe kerül Nagykanizsán
egy feldíszített karácsonyfa ?
A dotfozók n«m tuüj5< m«gtirMni
Már csak lut hét választ d bennúniXL az év k-g&zebb ünnepétől, amikor minden oober. a szegény éppen ugy, miat ar gazdag, «k>-arúíií úrra törekszik, tkogy a hozzi tegfc&selet* étt* ¦anbsrtáxsúoak örömet és. soeg-a?pc4ésl szerezzen. Esekben a hetekben az fmber-\'k másról tton is beszélnek jófunDatnf tniut árról bog)- ki mit \\vs4 • gyermestJiíit, ftrleségénfck. térjenek, szüleinek vagy mái hozzátartozójának itarácsoii > ra, aunít nátenk a^ua kedv*?**.!, a \' gyermek Jénu ínvtbca «jin-dékoznjk-
Valaxnákor a békebeli békében a k^rácM>nyi ajáii4ékozáft oem volt probléssu, ásert bármit, 3sbü az ember vásárolni | akart, potom pénzért "—sftap-\'a ! Ha azonban, amikor az ország i egy pusziit 6 háború a tán kettf ! ttípraáUni és alig néháay hA. , napja, hogy sikerült leküzdeni • azt u tuttiimas méretű ínllá- | óul, amilyenre a viligtortcne- : lem folyamán mjntlezidVi^ nviu ! voH példa és aruelvet mindig ! ütő példának állítanak nut> ; 4en ország elé Ebben a fo- j Óntszúk világban nem kóciqyiV ; dolog olyan karácsonyt csinát- | ni, amelynek mottója - 3 j kecske is\' jóllakjon és a káposzta is megmaradjon — köz- \' imindáb, illetve olyan hasznod é* célszerű dolgokat tudjunk ví-w.rolni hozzátartozóinknak, rae- I lyck egyúttal olcsók is. Vu oe- | néz dolog, itv-.-; l«gtóbb ládáéi bizuny csak a In jtjgeaebbekre ran pénz i arra meg csak gondolni
Ez áronban mt^ csak k-csom-fa. A kisg>-enn«»*ta4 kll l li jték
Színház
c g>
kell lepni valami jjtékszvm
vagy könyvvel. A társtsi«ékok\'
an»i 10 kirintnál k«dö«ek éi
! 4© sdt 50 fonnia is feltoniisz-
ik kt á
a
szik tDMjk:.i \\, kuny^et árai ltulsBu n.ig>uii borsosak t|t>k i kők
I »;
áü:ilában 10 |."» fvtf^nt nek Fs ha már a kóy
i Űriünk, szólni kfl\' a komolyabb tárgyi szépirodatmi anm-kákról is Lzeknek arát az cm-
j ber szent borzadás^I vegy«i
ItÖe, bee Eí" U«t», índÜo * • péoí .t.iláiiilNhl miixicD írto alIéMKtt bwttik. hoanu BxuMciun tnftB álhit flbi>-f^j^repld tKm^t Bxínpkdn Un. A I i^ *
flőtrt lehetett kapni egy kilót. \' tisztelettrl ejti ki, mert nem egy Most, amikor a forintárak élta- . könyv 4U- 50. sOt 60 forintbíi lAban a p.-ngöárak háromszoro\'
___ "oÍTillalta 1 kerdló Fodor ,_ _ . _
figurájaí \' "
1- \'&). sOt 60 kerül tüzve-
Ime, a sirerénvíizi-tésü munkás elég tekintélyes ösveg kiadásával tudja csak kelőképpen meglepni családját ktirácsonv-kor Enn>i talán eléfí is aí eg%«!> családok karácsony fiiról
Azelőtt nagyon sok szépizo^ kás uralkodott orszáfrxerte Minden ráro!tb.in Karícsonv ¦szent estéjén fr-lállitották- •* ¦ Mindenki karársonvfáját é« al.-iUa a \\-án>s körönséíic n«*g* ajándékozta a7oku|. nkik -Jien« kaptik senkil\'-l sem ajándékot, a szeitémekft. az apátlan-anvát-lan árvákat és a l^rsudaíom számkiwtettj«ii M««t .u a kérdésünk, btifo vajion a -Mindenki karácsonyfáját éjidén is feláUitják-e \'¦ Most. a háborúi után nog^\'on sokan vannak tav znny, akikre nem gondol senki és nincsen senkijük, akik ezt az ünnepet s/éppé lennék számuk-i ra. Állítson ft-1 a város is e«y
Ix- kb lő rurintért 60 | karácsonyfát ezeknek éa áfás-forintért, azaz egy heti JUrU- \\ dAoaa meg íbot, hacsmk sze-rftoyen is. de érexzA. hogynsn-c*nek elvedül ~/rfrk *
sai magától\' érttlödö. hogy Bgy kiló szaloncukor 3.1-35 forintba kerül Csík az nem értetődik! magától, hoft> az előbb araUtett títttérny fizetésű szellemi vagyf fis&ai munkás mi!>61 vpgyen akár egj kilú szaJoncukrot is, amikor xz ilyen >inéreg drága Szakmcakor inejteü angyalhajjal H kiűonléle szokták a karácson\\-fát _
ni Esek áltilábun elég olcsók: Gyönyörű ávegdiszekt? Vette* kapni m:ir 1— j forintért Az. egyik kirakatban e$y anuiyo-zoh ..veftTn.idárka ra^idtj .<ned rig>vlmüni.cl Ivr mindössze 1U forintba kerül. Az angyalhaj is
.^v, miat a luinházban, vart a * ¦b jM iatssDtta a«n^íft, bisonvit k3gjonl«n, h hö\\zylírmá&tim uj üu>M>~» «¦ értti-A** « VttksÜ .......fcásjsss^
Lapunk muzdoUána *>n»-*te Egn Bertát, hogy m»V mi kéaviBCto erm » najrjr,
misor kdaiudot iadao ilTirányu
v iJlwtáii am. hqr kwéíbAa*.
hir
haroin. ese\'h-1.1 ríéfi> forintba A szerény ficetéiü munkás ce-hál, ha válsáról eg>- középnía-. gsa karácsonyfát 10 forintért. N-e^z ni e<fy kiló szjloncukrol 35 forintért és némi kis di-»/.t
___ mondta Ert: Bw*. aki Loznvlfcii asakmjátan ltogadte luutitaiaííimkst - , mert ma s*» 10 ér után újra ninpadni lépek. Dg?
*-- - ----------*, mint caikor a assu-
B.woUúawefSH:
„,____________Jivm. Ho«j ea ou»
jelent, ut eask aa ezt 1
lámpalasaat f»n, de amikor bú. Asinpadvs kjsaek — a tinid* ifcj*
séért. már M is cli^zithet srercav kit karácsonyfát
dffs lessek a Al m is atmtdtk irsjd.
leváltom, mm én leUcm Thália tstBnaaaHsiyabox, mefrfonlitvs, 0 hagyott el eopro lürnz, bog* rosti ran»mk ttuioén tolt\', * u mrairaífxy saéfis • ob bQL> ott teilott htgyooiu a dob, anim d^ mnm tt^j
. bub* nagyobb mérvtü vá* ttárlááukW e&zküzúljeiiek. 1> bál a ktu-ácsouyi ajándékozást ciak eg; feldisziletl karácsonyfa és esetiig valami cNefc&y n» . ajándék jelképezi. :
A ZaJ> munkatársa szúksé- • octoaek és célszv-rüoek látta több" | iTau> tx: 11 érdeklődni ;. felóJ. hogy eg\\- wíerény keresetű ?iz»- I kai vagy sze!i«mi munkis itt4 isen összeggel fedezheti a kará-csunyi üunepek kiadásait
I.egelst"»sorbüa oh értteklöd-U\'ink. ahol a karücsonyfadiszi- I tésbtz tef&zü\\i*é\'t&eDb >nyers-anyasot . a karácsonyfái árasjt- j iák Itt azonban nertegyezz&k, \' hogy a növénytan a ¦karáesonv- \' fát\' mint olyant mm tartja nyó- > vin és Linné is csak cgyiáerveB 1 m&nt fenyőt vette bete botanikai rendszerébe A karácsonyfa el- j H«yezésí tehát a mwyar nép ! adta az Arőkzóld szánbeo pom- ; pázó fényűnek
Ha valaki az idéo karácsonyfát akar vásárolni. nMgfeactéit-sel tapa&ztalja, hogy csakházonJ *iíroa*ó " ¦
fofytán az kM
ybonyolilása *«-"- ^*«»*-e^ « h;i(!j^í\'jndozott j \' _v-
k^ni/wn Hirv: (ji
csalúdiKik ad ív. t»_
OBnnyfapiar. Okoi" iwrt«h> 1W munkatársunk és érdi-klődöst náhíV T,n\\ók iráil és arról, h\' oimm kerüllek a
3 i(Ta V kapott
Ndmozgalmi hirek
.-*v.«itenc*i»»» Párt nagr-i üdlft jófonnáa úmk
%bay?*5tárv vil__________
neí. >uóts a N«moank«i < lÉKMjaw nkart Wbjlt mep ogv nsa> dfln \'mail ttl musH ¦ ma már UÜCMja Mul Taa a I
kalfe baaai. Több, mint eaer kacbb-tm^obb emnmga* cmtutt asK, ami müf ta-tott • mM a tőmaR i*" nap. a tofcogéa Klisla éktnaié^a loltk biaony mogtórttat, hogr atia^ -tmiiaf**. amiírt gaadajua eu6 &
e«>- uinéainA palvvratáaanak nkáláját, rattact nárm. MbiuS, " " lajd komik»
>LH«pia ._,
__»..-_™í tottan. E« • Ü0 feat jetanWR éV*«ntei.
Uinfen*. meKtndot toeaátani, ani a httksaaíajlt nm \'
ftamban műodogatni
_r. _... abaaa_____.____
tec, cai doleoaók vannak • acofe soraiban muDaaafelflaéink, manka*- : Hrvok [áradoniak a c*l«t ieaai ¦aocísiisla taatvénflégten at «rtabu- i
Sua^SaWnaimhodott tanadatan > éHajai<i«aL ÜBo am atar aaumi mx H"^ dé niiiiihwití dolooKRi akar éi dolgosik a kötöa eél írdökí-A Morvecéai nuinkaBAjk \'~
Téa bcrfdpE l_______
asnonvukUi wrútt áldották • ostWmtvt, »miéi? &ksiov«ik-
nek olert éftzep mikulási örúmúkat
.....iUs»fj
niBfrínt % N6moz#»Jom6 volt. Ekkor trarini táocteát raodBctpk a párt ta^nnriben, ahoi ia^jolent ta. HU* he>íyi T«>WiVwgf> tirwítfáhtn Kiss KátoIt, «z ésysn NaRtkmiimán tar-ó képn^ló ». Ott «k u k é kiát
é n w eU&irá rtöhÍ
rtndnan
on»t raroápannrsnoc ét ¦ Talamint Dunte Jim :
maii néki a íatal
Ai Uc g
s>\\zt k;»zrt«t3 elé \\i.1 - ol r párt ngy
^t hücj Vicka \\A$M A Kftig Anni bibpjoe mosóin á kkruiokst is M*á
¦ •uwi Toi^árnMaÉar. l
____6, a Necueu Bis>di% i
Nagr>vaerü haaaraiat «l*lr«l» ki, amir ívk joiect&M^ munTMak far árai rHlám aMrakozaftuau rejlik, hanam fdként abaao, hoL>- ómodeaan ala- ! kitja ki éa optdii a taraadalom da- I moiíntüun -r~—-—i\'i\'íS\'it^I. ami mindic )Ml-*mzi a NAnocsaaxn len-
ba^aák at7-M> napra la, \' hm, ami najwm anori \' éi OruoK jetaMate. A
joblan eaak a ko»*>Daé^^----- —
rettemfe mindiifboidog tolfcm, h. mepMMtatbeltim a fara<K<<iifta> ibc Hetnéaan o ma tate » •MrS ¦ekem.
Ha ixto B MrMbaa (él e *n
r odor I,aatl6 >\'__ „^i. «aa mukoran L>zri . <a«i. aki iualkav Klotild s«sr..;i:v »l»k;lii A tübbi ant T. tiKU Léteit, KanaaL . Fata.v Maarf, Uataai Irán. ntai Itaaé, Pajn ibol>-v "-ÜSÍn, ÍSrl St Farap^
l*tn, Wrl
Oáu B(~rx»i, Pa é> l
Fa
Era,
kidixMBt, hjsssB mAr ne* *olt ©r» * mtiSSA imreta okwó vás4rft, slSot "~ *.....
kk«Íny«« % komolv kúnrw-
von
— habomra
latfaat,
A f«nyük ára váliuiú A klaabb
rinsk Hibaifau. DAhitáa ft Aossp-nyi-atcaj úfcaúagyannakek saánSot-tseták m •prúoefiet eomvsltea édst ST A Ók Tfc
}úk ue^ét
fogj* átraonJ a pürtratetóeéK km- ! ksmtáu s«rtni K-fntlnA, janair \' afeii táwtotjat podi- a apkocyha i
Mindesecsn kirúl a N&notgalotn { minden heten sara-dán dólutiu Iái < 6-kor a, páfal^éb 6i jS tart \' ciaii *
é> I^lci- JóBt-rriki miadjohbsn be-MrWnk a ioiön»t MnM\'lK *-WHák.
CHIArtökon A bérMbto . •te B bártetm a (fe rínirf aonés r^iátúk ker T. Sabo LteBral, Oák\' BsiatMi. Ukr Ma^ffol. Karonai Haniaá. Mlnvai Deoinl, ?**»7 MtM. h lnt^tanlai\'Kari Fánál » pAlon. Kaatari Arii 1-ic. <MiaMn 5-W «*- VlaTi 4 onUnt A Sut M**t d,Vi ttt V "*« tartja bein a ahstír.
A Macykr KomnituntaU Párt
- iatpskem
sut:
caütMBkín «ste 6 óra Kot
pírtnapot tart
BM: Km Kárctl gmKajrUHi »aa* Mt, i MK? ks<r»l imimnnm Oda. MaJ?*- ****** n
Hatalmas tempóban folyik a lisztpanama felgöngyölítése
Letartóztatás* a gyanúsított malmosokat A „^ksiiúaai rendocsésen párat- E. lerakat
Uast- j
m. Es ss ngj | mint egy basa tartja is-Kacsaaia. Urnául
A .jotaou- norto aMkéot bOr Mit Kutas rsmiiM, tki > Al nsBtójc wll é> k iüa Urtoiik Inhlfi mkuim Kraft l
, malmai. t>a i« üa-Wdci maimat, valamtut Ztehér
thpda zaLimarmiipm malmát. A toaioinliiúijáüfUkKikat ou déMott WdtttCt * na&kamiatí rendócka-pUn;n«i-a, »^ tiMllgitiiinlr után iruuiüe ívttók >jioBt. A aonnási mm-k<u hórlóiét, dr. Saabot, akit már arnaer iruMia tataik, d» I Hliilg mxt ate«att>ík. mou ajbíTaiS-áJíoák khéii>-aágia> «¦ lettr- li
kok us>*Qié ftd-ju el a
•.: íren. aagiuapiloUák nLr»n«, son a íinomlask* áttafban i l°-njfert, s ketrrtrlisstet padig 1.90
TttBárották. A nvorrusás Bddii ü4 i!U
adataiból a iiAk
bnzsnanéno to««fanet kstó. Sem egy esetben
sí*. b°*7 • gjgi
As üdeti tónjtak i <U.Akibai
bei&llhástórsfcu.
¦nsúosstk
unit r bajtaodók \'
.feAt tartottak % „^^ bbímp vúgéa * u^bMtottik, hogy • ásúvi*-teet irrwUMBgu mintegy 190 nian*.
sstrfi mm tad i4fi4n>oJni A* kw* azounJ jolentetíék » polgár-^demet, »ici a felvett jeg> zőkun v-
aafcci tüiviiéfjw«Q idjatiflájttc dr.
typ Aiióor :6i*p*n Hé. J fi ipa* gt/ort i*UMk*Ji*ér*
Al 4á
lobao^ili-
Ai űcben nar iwniari^a tatóu-kt élioti U. Üt. Paop Andor f6-. ¦pan aawiuwára dr. Munirtftrj Ti- \' tor jiri.il K.«g>-«ó a Ufnapi oaj. bÁi bezhRUOtt hanxn malmot dik
Sorsmbár 28-án turtént a ; bh-3U.los Dlssámoltataa, amelv as «f»z ta^oanu.t kirobbantotta, finn k>.^i3 kilogramm üszthiánv no- ; MLo/ott j>MLJ«ik\'iMTr\'1" tosjütssiV-hi_, A KosDAtáai Hintsl rókaoé-n*i> íatjrint ez a hiány nonmbsr \' L. i uuii kekKkssheaett, mert «z akkor magtartotl etisoórsá* aoráa OMk 1943 kiktgrainm usst hiányát állapítottak meg. Bz a menavMg a közellátási !n»tre rooatkonk. mert a Szoiwi»z»i s Komüátáei U.ntal-hk az etóiránvzott liastmaanviaáget talit-ue, sst a köz iograsstAs&ra bo-•¦ •¦ ¦ Lkér-
fe sburjan ráMipraB. baBam mim
sst <»SM> tnegirbk, » basáaégi ár-
Bsl jffisi magasabb fcsete áron.
^ remdénif UfíüMl. «"S>«Ml-
*•»\'> «Lóra«*to* \'fcifiii.\'giA^
trik. \\on m iMm-ténatott &r*H Józnf /ol»u«n to«M vátároU túst* « Mnnaj*
Krtfi ntonittn arrótntm talUttí, Kon mOftm MM liaft m*-rot. M> «»iiili« M>tfi«<iH».
daruit, hogy a -fa norö&r D
fciúál li
atk ktabb «¦
A kiovwkbíl h-
Ub ktab
j A gépkocsit tübb hcjyen találat
! érte Az auíú utauioak nem *ör-
; t**nt bajuk Marosán Gyórgy Bu-
| dü pestre érkezése után f
\\ tficntósi tett ju esetről
Ay Bad^rák
egAss orazáírra kiter]ado ¦¦iiliüg\'
nek nagvkasisaai eaoportja asacé-
naartaasa dolgosik a rronvadi-aaaa 10. ssám aiau kVrű aséusssBan. nnlwikém kétasar. kedden As aAnaa-tsn gyűlnek oeue, bog; magr&ask i^w-bajo. dolgait, taaeesot kér-
>ss«faeii,s?XrUi> Fodor BsúTlmia rfilntráonalaiélén. \' , bogy s radi-
^--------.___----------en asm saso-
| Kdjének hiányt fc ktré»úast birsat-
i lot fóromok tíié terjesztve a* olm-
asne minden vonalon, e aaaita%nlm
r Dteaftai iaMé liut minteg; 3L000 ki- oh. En a IMXtot jfc lar- Sáfc éa mim bu-
c^ "eml"*, barna*, b n?** DosttiK TOfyMnifiisB
tmf—ta átlát 3000 Imát •éVóC-tdt. Ezt m fntznnüu dr» kotlák lorgalomba. Bitóíltk «soa-
. «sor ftJUr ztemlpét n. Bzt kez-<htb— 30 fiOirin, káéib "
fHUrért ^dtái d. A jegynélkúli 1 30 torinlért adták Sütöttek!
1én» núrjdan
ISxZban a DapokbaD éppú acrény msnU toljik a latrtllrm A •» mtí*6f juíbms é> boldog tara-
n iMwfl hty^fwto*ttn
wlíiottak schtl, hap tv i
«6w át «x arrtf kegjobbun réswrnJú
Würrálut kftrácaotui M0fi>ixn i
gyek &xímtikrs> a UHU e*w&- Öbk : ltöonym üaj falftlirithat » HON6Z \'
bői « ifjakhoi. akik m« M mqgjclentek, boé\' unuMvagy* nkat MillMkrfP Vígul kgía, hogy tkaociraUkus azelIoaUU flták (anulmAnyaikal, tMja*?
mai cktnek
» z<
kV
Srsftazenwzatelí
az MNDSz karácsoo.vi steaV akciója >svara muvíszi éloaép-sora>za*at mutatott be vasaVuip a \\ Érsst-KvebAzán. A bensaiasaat képek ol.vaa urévéut UaMssrav 3éyel ibrfaiirtali egyos tnrtéBeJ-
g^I tTH*g)rfx4Lskéni h&tott a kü-zíiiiM-gpc A képei kidolgoz4»r és -i S2trrcp)6k Lurhü )euae2ci tükvk^eatk voltak ét úriáu •**-beH at^oak A műsoron «¦-nsprtt mé« Iíaráíb Fcmicné. a Mlffárwster Kteaé^e, aa JhH IrtVltemtevt adót: rtö. nagyim sz&pen l\\ Takács Dón J*W. tanárnő gyönyórikai \'^^iftirft áriákat Dr Janin Iitvinjm-náüunu igazgató * Müvésaet •
rtsyfT^O IC Pa f*laaj"m^ - t^HsTOs^i ^7v0lDCagf
előadást tartott
Felhívás!
iet, bo t«tt hrrpkkBl
uerrlhcuk ^nasKkat, mm n oetom josMitrtzrrom ninea éa mtnt konUr kítoiit itaH el aa ekba a na^iKidilsimiiak w Mtomaate-afge Rármaiac, A
^g> bcteo többszór ret is Ezt kilónkat 3 forintért hozták forgalomba A nagy nyereséget a krkclcliszt-vásári ások" be feJclcIték tK-le és ez a mi-gyarázuta anmik. hogy az üíeni-. waetts átvizagüásakor »^n/ ptfmosazc^Bt, sem pedig egy&g érltfkeket nem találtak f-~eJe*ő»-ítCg ts^rntdj té?nTsarSZVvc93i az {izein ntinder olkarnsszottjftt, meri txidtjk a vezetőség üzer-nreíről\' éj azokat hallgatólago-\\ aan tudomásai vették. Felelős^ ség térbeli ezrakivul Jakab Istvánt, a közellátási hivatal meg< bízottját és Pillrrt. akit .1 közellátási hivatal tebt:rgépkocai-> jrm szálUtották a leteleiisárli-. sok során beszerzett lisztet a sir-1 tödéhez
A dékHött fi>lysmán kihall-\' gatták a rradfírsét^i Schnlt-heisx I.ajoaL a .szö\\«tke7i-t ét-nök-wazintójáL akit kihaHntsx S3 után szintén őrizetbe \\Yttek^ valamint Farkas Diniért, akft mint pénztáros müködút^u azó-\\Wsez\\ m-\'l örizelbe\\«" "* kivúl Jakab Islvánl ií
___1 » bazának. üe aajnálja aanki
azt a pár fülért, biazsn olranoknak jut ai, akik azt a legnáláaabban
Megyei hírek
Marosáut Gy&rgy eMen
M2roS3n Gyöf jjy nenuet^yulcsi ktpriseiö vasárnap Ctongridra ul»-
gytlés ét Maróéin fél 4 órakor io-
Vasárnap tLttaepél^tw KnrwHat kútóH nyitották meg Zaliny-i aaegen a zalai UjoéprűwkolA. A ; innfvftáson n^rrteotek dr. 1> vöH SlemtT \\^ röjf(5iö a me-gyc kép-^i-seh-lébeQ, a tanári kar : teljes számban, u szabadművelődési felügwelÓaéR vewtdje ét 1 még nagyon sot érdefclotW. Dr . Jínky István, a zaiaeger»«» ! önmnázium inazgatója iidvóz6l-[ te a megj^Kiitelcet és iameriette \' a népföüskoU oéJkitüateil. B& | ^leu^<tte, hug> az iskolának 25 \'¦ fiöveadéüe van, mJStf a zalai, | gazdaürvadalom lag^l EruMft , Barátb Ferenc potflii hnJsl& ücjvözóiu.\' az ujsaerü nrolamcg-: n%*ftása ;>Ikalmfi>ól mind azokat. i akik s-\'löniozüitottált és tebelAv^ ! tettók a lanfulvam m^rrnd«zé-1 sét. Meshniottarietalékezettvicz-szz. azokra az időkre, amikor 6 maga is i-bben az iskolfbtn .szjvra mag^>a a mQvieiUCdH és ! mint szegenvaorsn ptíUftír, ta~ ; milója volt az IkkoUnak. .^Akor I 6 masa stxn hitte, hogy egyszer I fcarhéTkedrt" az iskola padjai^ ból. mjtnt oktató szöíhat azoV-
o ob>^et tudjak termi. - -
rülalok mindaanemfl ________„
kapcsokitos aaBrelfei mnnkAisSúkBa, akr rts akár rú nfv eg7«b eaV RaMaraB Jutok a, »
nKKrendélőtlUBst gasMsM. cnonkM,
BsiferCortald. BtrtbBL BtröcS sM meraóki
ll wH? il
Eii ísHii«éf mtael uolgilok a
sa H? Y„ S tsals.il i K>aM- tsrMk aaBMB la&
f^sB^B^Br^sBSBMBlsWiaW^Mal
«é 4 éki 5"
CzntM Qyuta
! I. 6.30 FalarMio. 7 Hi- "* ktia llU
A aoSflr nég Wejé"
¦ II I lIlMllll ti
ssO. aerl a csoport limiHln lé-a«t W él i|j»Wsn Isorct TOk. , Hirleten rákapcsolt a legna-f gyobb ¦"-"J|f és a sofTorneat süoeriUt az autót Uvtnni a támadok gyűrűjéből Az
rzuuiaia m*. ^S"
| tot adtak leai
kooaután.
Mór*. S.il Onaractmimika. 10 Hírei. 15 Déli beraneuó, himi 12.15
I Zatotoki SUkloi aooirtráiis. 19 Boíh Emil asalnuenclara tsv szSl. 14 HirisV TSrSskensat kaskv ménjek. H.KSchoVrtdalok 15.lí
I Rédíóéikoia. 16 Birak. 17 Párthir-mii. 1« Uirek. 180! Sába kirilj-noje. Goidmack Károlv oosráiáaik
| Limtitá^ az OperaHzbSI. Í0«J Ilin*. Horttiirrk- tl.SO Mink é>
i kranüá orossal. tS Hirtk. 2SJ0
I Jazz-scrineO. 213S Vr^atknaszl
j kr«lons|nviek. 23.10 Hirek be krónika aq^olal é> fitseiiul. « S0 kta-
I gyár enúkoek T--
MEGHÍVÓ.
A ZaluMgyei 6az<tn«|i Ta
R. T.,
€T 1
Ur 7UMtMa. IV. •. *> 73.799, iMt IV > u UlMa
1»4«. A«l diaatear M ali-asi sw •. ti éfSater
¦ *)«t hejylKnéb.n IF6-ut 1. u.1
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST
l»rt. meyrt ¦ E. TéartnyMk* Ott
19*6. dccemtw 12
Sportrovat
ÖMMvólnk a wNég <
. „ siót. wjioU ki
____ . kitónö jagauikr üköl-
TTW)<mttH: » Loeunotiv rtwéÉp-iénl oMffUrtott iisVDwtk<Jxi«kdln«ú raérWtM.. Ann** ellenén, tup- » rtgrAbt eaut eUeo Montot* -epott ¦VTE—H»kdA« ito«Ai«*it e|7Vt-*¦» »¦ f ^ MftfwdBO.» nétófnag
¦nnéDT uinUTétó.. A -¦-=*
becsülettel hotytáiltak
\\u>Mu-j.íu,l, meri r.konWímk jobb foil. Komoiiwx doteoxank * >óvótaa "¦ *« • •pE5É?"a>lott anya*. *»-
s^úvá hamUtünk • mviőkkel á. dti indára oTilatfewtal.
irrt, hogy tol.vo ér december.
15-<n, vasárnap déWöa fél 11
ór* kezdettel a KOKSt Kóí-J ; c»ev-iitca Z vám alatt levő be-I lyiíígflíen a r«)us. kereskedők I rfezrre .-ifaküló fo-úlést tart. A ! KOK&-ri<>k wniteéft kivárj.-, i a falusi keré&ktYlóklöI. hog>- az
alakuló gyük\'-sen minél n j^tenjenek meg
agi
-
hHm:.gfcÍMi..l atgobb tu-
_ _, istaatetTilwkiiitM-
f toódlft, múrt* faaski icmnjsűlt
ÚUaVrólea alktnieMkioL
A rsaámspi ókórmó martnai* megfelelt acSkitú»f«lrTk\'«: jó aportol nyújtott • sósoasé----"----------
dékkauirul saolgáHs a
gyár harátsáK elmélvitcaánck ügyek.
makam tfiey már agvlnagáean _ Ismoly sism jeasatTísiemelo irata m aDndoini.«kmikor a déluasn B—tartott ktbdanigo mérsoKa jó-*aM sstmléloihen hétaasnapsvo
Tissamtaszitó benyomást kelsast\'a kő---------- SO sisssktamt mkorrakt
Ma«y sikerrel zajkjtt le az NVTEtMCMt
Felhívjuk tagjaink g arrii, hogs- a trrtjl. szappan, iró-sser, papu-. jálek, nnrinberip, olaj stb. áruk huszonkulcsairil és Jegmaírasabb áraim vonatko-. zolag roeajelent a kunoány rendelete, amelyről kellu flWá
Azok a füsrerkertAkcdök, ezjdeig még nem wOék ál jn-tafékftikat, minél előbb jeteat-keoenek az irodtinJdwiL,
Ictick. Lm |tMKtik«d6k i M.\'luhPi • MctJlaViáii lUvMy ti m..;. uutvinyvk fcUdtMétak h W 12, 13 t« U nap)* K>*Wf - - U«prkoai kn<f. T^áM I
Crrttmto..!. iddk z*____
__ _ I tkbtCteZMtM.ittit.Vk WJéM MIS
: astbo M<ft wiidt, • fe«t irt —rr\'ian >Ctct>MtcucncL ¦ K&Wliáttst Hivabtl e«ta«-
i ¦* nt* .íiíwj* itvtitte *«%ct). Aj ok UtfeiAsVMiw i " **
wmiwmyn* u»hmbi a.aOachU aohan-t-. a bcanlfautial lafgl B lafl »jűpol««0 Maaai.
y é StomhallKjv kw-
jottjaínai btan harca IX* aolia« ¦nattmalni maradararoa ap>rttí •Soaap) aMta. Uamkaau beiuíutak Smi7pod« laUiMordu\' elóka-aauaitoik soráo nodkirúl moiitofaa riaaonjokkal UlaU n»ctüi>««itót Végi|^éctük a kanizsai ukúlrifúk aaneoy-elAtti utol*ó adaéfth- Eiaao-montó iátránvt nyuitota i»ey lalaiiay. ¦ fallua giwk. ete«M áb
hiáuvaban - naahlah. W t5 A X
rrSdrH^ualmtalTa H <rd> mekfaan ooa nuit utáa Mtéthoál lasnltil arra, bmj a riroa ráaaé-rAi ytmuj* mayv^i timogitaahap itt-utsulj.jiL Ez aankoeztaly a aBComí-b6í küzdötte fai magát s a2 an%afn mhaaaégBk galló kSrulmiai>\'.u\' E-rtl nvS ehnBalleanA
tartott bal a Koronában. A tane-eeaan ott láttok liarom iiawtiuiaiV-fetönk laejait. akik a főhér aulai róüett kAuoi hTT1-*" • a iag-jobb megérVobm tárgyalták mg <auak M örákas Iáiban teo Tárai aporuának < .---.-
roi&náit. ocsüt iainlo alá kak
; A közellátási gytt
nez üect-mber 15-i^ bemuitandtf árbeieknlésröl a kereskedők saját érdekükben ne fetolkKzeneia
: kcdsBnt. IMO • fcOttHttM MratMáÉUl < *do«i tccOknalvéijokat n fniiill b*
kanisaai apotieinbank <a!6 >-iiii«iht.l.ilaa»t
Nyttalfcosat
Lapunk tegnapi ttáfmfcuiJc sportrovatában Dvilatkoz*t jelent meg Crwtkó\' Ujos játék-\\%zető részérfil, aki többek ko- | tóit lü jelen telte, ho«>- a vasár- j nupi botrány ülkalmívat a rend-
Minden sicd
hagy kellőképpen magit.
ércMae, tájékoztassa
hírek
np boy
asámito l őrség m-m álit hi alfoitáét i« óitól- : latán, mert nem
l^k ana s
raneaak ráraasnk atnriknlblráiának aaBranu ujabb babtrokat, da Koká-kaWt Mt aa i«Jii>aia in líko*r aport ugjtaak ia. A kaniaaai «r-anysok ¦aaunennyiaD dicaératre-n*46an küdörtak a aenaúsik oUe-i*ro >6 baoyomáat keltattat A f«-¦•, nndkiTül tel»»»8)iea Wimmer t7aada agma. totiaaitanéoviWel méc-«xn aagyank elagKkKtt :* nclküloat tök nála ax eddif Takunannyi már-VrtaéaJH lapatatalt nag; ampera-luentamoL Bács kápastt okUiád • ¦ lamjarJaií j^"i*» faraanysó el-tan kirifott dúafiptlanaB Hi biao-rrnlja, bőgj a íiagjar ridaki ök6l-•iri. komoly ertfkteak aaanut. áaafcaárdi, oa a fiatal
—,,.—1_—-o ¦-------* - **"\' kert
hog\\ a botrány időpontjában a sportpályán fniii<ir>ssze négy rtndör \' ieijesitrtl szolgaJatiil. álcák u pálva ^úlönbüzö részééit tartózkodtitk <-s ig> termécaete-aen nem is védfhneztiettédt taPg Czwtkót tobbszáz embt-r dühé-, : tói Azonban a később kiverj ny*lt készültség nándeobun tel-. >esitet1e kötelességét \':
— FigyBliMztetM!
Arról •Vkernek hirjk. hogy
| N:.l ktad ímí-
zü. .,;.( i\'áif
I V. Aíiiil-
a reniJórst\'gncK, mert ciinek a ri!jn.iVí.ri»ek vágj- jugtalaa <^>l-ni hj^nszeraes a oélja vagy
_ _ I »»».« iaaaa)a.rt* m Hm >r Ipaaktaataa a. ien«a« ¦wyaacMk a lOea aatao kocka bamiatai a*a»4kc» at arat L kö \\?-4n ei 13-in as-ják ki
A O^^rü^aVti islsVnvtt^Osil
é* atclTrnakkci a kenaaadúk _ ____
tacl hh*m anai kéiobb kliLratt aapon ct IWI
kotr kuroncil H ilt-aát « a cna«« eccti
macikba cnb
aaajuop letMatta
1
fjac.....
¦arnlsioaái (pdaknasavTl.
KAiafcatáal FaUna«Mte H UnaH EsilsfóaJc kukorica aiakussasDa. ataa-uai wuírt-.rt ci,« n» •*** >". slt a aaálM^bváM fapranoa >.a nak swa-
Lia>»ni»km m aamaal traa aaaát-alaM éa aat MSM Mtrri laanvla. Kaa kan aaMMsi IfBSOhaajr X kt-at
aa aa kr " TTT- - ------
sisattkaákel
ixcr
Szocdem
l\'n\'-i ig\\- ann:tk S0-.
bonloaw> asámtan. Tannak hibái is, <is aa>k IsUaikMael komoly sted ~\'-----1- \'— hlmotetni a jöaíhan
MmoMni a JüaAan. katkanca : "
A KOKSZ HÍREI:
Falni karok**** tfycloéfee
A KOKSz nagykanizsai fiókjának vezetősége átlátta, milyen, súlyos helyzetben vannak a falust kiskereskedők, akik el vao-nak zárva attól a lehezúA\' ségtől, hog>- a megjelenő rendeletekről kelló időben értesülje^ nek és nincs eg>- olyan szervük, ahol az áraetosztáaok. arkalku-
atOj a> ^L, aii<l*im
— «dantá<r|r a káraái ráaiára
A ^ugjkuni^sai jálck%iere!ök* •—\'••¦ rsn|K)rlj^. mini a Zala kó-
Féláron hirdethet
m ZALA-ban a karácsony etőtti hetekben minden hétköznap minden iparos éa kereskedő.
APaÓHIHOETitSEK
ctt, eddig nam fát toh UK andméinekM eferai, _ sa oúrkoSst csak egy
----------, bosies harcot ritott a
nála 30 kilnal ikgbeaabb Virággal. Magynaru molgtaa asép jr>»ot ígér. A nkhUaís után basaUtünk Nagy : aatsVV
láMBOasL a aásrábi ^k-l^tft^ Isael, Tki nagy megelóge
körül felmerülő pro- \' WemákrúI megfeleli" fi-lvitig<»Á- \\ tást kuf janak. Knnek a oanak1 érdekeben a KOKSz bclvi fiók-iának vraetAsége [elhivtk a <-i-loal kiskereskedők "figyelnie! I
A SagóÉkhauofaata Párt ma, aBsadán dáhitán fél ióSSt joaanjanak mos; a Tárt eióadótanná-W ifajfcA kóteanj. Tagaégi künywcBkéjét minyn boaaa Q áL
29) aa»*s .Tamás* -atarWik— olaatlDaakiar II._______*»
aaaaÉa laliilit S*eaaar lm< aL. ar» st (SfirooA KkWud,-i U. 1*7
•araszt - irlilsllli| •orssaat akarsz? SofltM hwtta a •araszt ét aaaskás gn saakazz • aáal kaOafkars
¦ooat kilajesést a kiűoómi Rácz, SssknánuTBaki és Hegyimoraei teiiesitinan^l dáa&tt. Nagy Dtaao iaavtoskodata abut moghtrlli as NVTE ontttaaát agy ságrábi >ássa-»ágo marUaéan avaaüa iatak aas-rint márciuabao Ibss \\m iwiki
Eip» KVTE-edti. akink nagy réw tan a aierbao, a kóitkaióspt ¦noadki: - Végvinúl irökjk a ik*ai küsoaiiáktarásáDak.
z-. koipoirttffltés- és Vttatéksnraló m*at»r
Nagy András .1
C*«nt;Sry.u. 13 szám. VátflaJ:
Spcciál fáz , kőzpontrfCrtaa- és vizvwMéku*ralést. 20 evi külföld, gyakorlat.
Szakszerű IdVTIdeiés. — Sioikl árak — Tcrvejes. KSitségvrtes. it» Pontos kiszoljslás. — Szaktanács
Rüatosjn stca Iá.
l *-• - Hota all atáa r, SaaatgfSfgvtán-
! Baatkoitfé atokaaa 1 nbasi Ukaar a 17
1 Jákoa srag. aartkl, acsaastsaV fJ-*-; •*"«»¦ . , . im 1 riilm, ntaoa m>« UB7Ü* | lab»l«laaakaraaaala.Caaallial>is P»*
, ^inkaul^iaiaaaaj ySWlfeM MplMlI ¦T íí-a*v. iiiirr- »
bW\' Z*t<9 Un*.». 284. nam
4*c*mber 13. p*nl«k
Ara 40 flllér.
ZALA
A brMg»portl maskara* 2SO.OOO dollár k6l<ii(s*l uj református templomot épl-tettek. Ai aorházkteaéc ttszt»l«tball l«lkésré»é TIMy ZotUn kMitiui|l •Indkat. IlazMatkall prMblteré»é Nagy Fer.nc snlnhuteralnAkot válasaiották
*n irfék alá
I magyar békesztrzUést febriár 10-éi Párizsban írják alá
N*w Yorfcb*« • kgiOfyRitaiaztarafc magagya* «k a ma>t*kv»l laftéotftoxáaok Ogyrandféban. A Mastzak ma mu végal *-. A naatat éi otztrtk bakatsarsOdéaak taj>iitma»ro*a-ara kinavaxati *•* •tr* •:r«nd*zöd«it. Honin vita (Un Ucrotov boxzaianil:, hogy hayattMakai n*«*i«n*k ki, akik a«6-fcauxlk az oaxtrtk a* r*am»t baka*x»rz6déa*fcat, i«-ir.i véi atat MoitkftMn nyuft|at ba a kt*fy-¦Maztaroknak. A haryattaaah az**h«tya Uwtda* lasx éa janttérban n.aghil«at|Ék a kltabb JUamok éa a Naotaiort-:igg*i uowutdo* lUoak rétaaianyat. A némát aéiaizvrzödé* fíbb p*«*j*i, atatyacat a fcaJyai-lasaknak ki k»ü do-gom. a fcövatfca**: )*«aiata, Namatora^ag nyugati h.tlrai, az id»ig(MMa nlnn kor-mány •« a »u«r*t*sra, vataanM Maajfiranaara voankozö ttnarittal tarvaiai ogya. Moloaav a aéaiat W-
tzaratéa Crflyraftdra lUéiéaM kljlUM.....hogy a**g nam ti. kéax*n Byrn*a *zoa ja.ial»tiaat allaaadáiIrm,
i az curópa* hadarM tétasiaati 9fiO.00O-ra Qaönanta«é>x. Man a«xt)a »* • »*\'aa»aa)rt aam, aofly a raarvagyan a moszkvii Ufiaoikox**.okofi.
A kütMS^mtntMit€r»m mepgymztek mbbmn, Jaatfy Olatxorttéggat, M*g*arofién
n«*P*i. Ba.^Aruux.J <« faafMr*2d«*««u Mfrua^ éW*«u«rxúd«*«éw /«*»¦*> J0-<i
Pdr(i«*on.
Ax Egyest" NvoizatM nagyeylIéM a •mttitk árankénti mag«agllaaét Mr«yaHa as UNRRA *S-
mf tanaot lógja k*M«4«t u UNRRA Aiiat nttrahagyort érdak*t.a« aa a keméayok adakocáwaWI randát-Mra iné ö>»saa>aa:at.
A ao Mtk.fi bizottság alfofadu, hogy nap.raitdra t&zi a >«sxarataa v(tejét A la«zara>*si airamég tagnap \' i Tért Oiaaéfi az Lgya»llt AliamaNi, NagrbrhamUa aa a Scovfatwté hj n«gy atiogö i«.**ra mm tanrat «k ki •¦ aMratnak rrindán add*fi )a«attatot a baHöd6a é> a kO t&*d*a Unó&oöo hadarAkra é» a fafyvarkazée koriéiozaaéra vonaikcuediag *a o«ak a n*r»x*tfcöal katamaatf aitaiiiiltan aaai t*t<Joti maa> agyaznl. A b,zof»*g éit&go tarv«t kaazitaii a )a«iara\'«« wagr*ftB|ia*éra, aaial* ajafÉÉMa foajlalfa ax 6a»saa katonai és fagyvarkazéx ^érda««kat tv A btzo\'ttaq aMö^* bajaiafitatia, kaajgpa l«lagfvarKa»ét karpaaé pa» Sa«war»as aago, dalayAtua wfaba ncdosKA javatia\'Oi fog banyujtMf, antytni wlawwiiayt •tu>o«i éa
hada-\'¦. szatt JMtéskedéKkrt. Ha nem *i-
is mindaznk eKároüMia. akik1 aláásni akarjak a deiDuknkiél í» okozóa a rilaagnak. üz k vaK sás cnábta nMooMáu és ennek tilt (mit! bL>mljük • de-mokréria nátHk-n iiolitikai fes7-
i osaawtok *U(*iMi«k bajaiaaiaaarAl ia«x indHvéayt, vaianiint, a«fy axan adatokat ix EfyaaMt Namzaiak vaaarkari bizottaég* MiavArizja éa as randatkanéit a ba|a<a«]1«tt oaapaiek f0t6n.
Váttazt t Swvjétunta csőlátókat az Egyesült
Moszl-iw, december 12 A Szo%-jcluniub:in az autt>-
Hónapok óta huzódik mér dr Tamásv István vult zalaeger-
: szegi polKármeabT népcUcaM «• hAbonjs báutenénrk UrgyaUsa-
\' A voit polgármester dlen az a vad. hugv a deportálást anber-telen módon, a renddkezésekeo
. nnazr lulmmSen hajlottá Té^ re n hivatali mükodéae kimé-riü a nlpcltenfs netekadEtek égisz sorosaUt Már kM ixben kjlúdo a ieptérótíj <Waai a nagj érdekladéaael vért ügyben a tarpalésl. de mindig, ko-Iónboz6 okok miatt, rlnapo.iak Morf deeembrr lU-re ismét tár gyalásl tűztek ki, de ismét ei-
\' napolta a néptáratac uzal az
> indokolásai, tragvtobb fonta* Urai nem jelent nfcc A táriya-
: Iájt nxwt jtui. »-rehiUaszlo»k.
jeknU\'k j/ok a anrlyek a kózpo;
kel! kialaauUni és a vonatkor* kerül tf «naol-egyip»om) n
aJlapodásokn! itvra módon rendezni, az eR\\ípt. mi kormánv az brú \'¦ «9éaz kérdési v.,l.,-ünüteR a i;k<s tuzton^Áid
xu««áUapo<lást
Ksyipkun ragaszkodik is. ii-\'^1- háborít eaebm a kumiui.y a tnrtonségi t
¦éott ki •dölnasék <Cél>*rAI. A raudelM „ * miaén doltfa^
g x
szólnak .\\z rg>-es kozlár^js*-gukban választási üléseket tar-tuuk, ahol a &zo%jet jic{> kv-wbb fl«í hízzák meg. A vZ-lasitasok rlokú*zü&e nagy fei-adat meri a titulkeleU vs kö~ zcpkticli -u \\j^i kórzrtckJM s hiáo\\ ős \\ jsuti lorpijum (nialt
avban farradaleai na Va—rnilÉtin faiaoiaf is
Carakas. december 12 A (küamfrikuj Vem-nwla kóz-^ almat jefen~< H-
Rákosi Mátyás a mikrofon előtt
A (küamfrikuj Ve Ursj&ácból forrada < k Prir n k."irt*
Inptja
nU-llik és onna;i (ximbáüzák* ílaracasl. Kx.v bv\'tnba a;\' címMíí
{alóla elölt esett *e, szerencsére ári i t-omb»k nt-*n oko/(«4 \\e acxuí-Iában ecvebként 10U <V xlafl <¦/ a/ 53-Ík ToiTadalora Ai uj agri»at»i kana«ffy fihlailii-Iwiltii tw*abi táfyyaiuakat Aiüi
álla:
\'SE.1
z munij4
. .:l\'V (US
\\/ orszáe külpolitikai érdekei ia
- ,nk lovinhá rrjlidesét
jcjkúl n<-m rudunk
segítem nvomor-
y.iiwii ai.iyjr testvéreink<jn/
sem. Lrotdjes it<inokrár3:i nelQ)
iébst létm muxljddif!. alig ai
Kiagsntapért nem aiuál reodet
a aaafa portáján kelül.
A
hsiliiaaéliiA MBKak-
é. méltáo^aaá Msik, bap a hadi: KoodOKcak bl a> efEao ia i l
: ranonyi **&iy*k kifuat«aB as űkh»~ \\ pet viátü safioéTbafl mestorténbat-I "ék-
< .. re Kzzcl -i, Itciffer
tlÜrt.....ll i
külföMi lapo
A k&lrőMi lapok jelenUlai hogy Miisaolmi kél fc.*Mikl
Kairó. <teormber 12 Az aj egyiptomi korinam: ¦Jaelv Mokr.iM pas tók^ •MI alakult n»eg. kAÜ a brál-c\'gyipioini auk folytatását Ez a h i kap*
Poli-
. íikyi U:\\i: .¦ :uniiAzten-lnók a
Súlyuk-pártol jeiótte iii-tí n-..i;
¦ caós pirín.ife de Uf^-Ti\'vikk\'ir ¦
fari.
axokról a jefcnaéaekral. irt vilégot akviék
¦ ür inegnóvel:it ^z ors/ái; Hxin-| wHköti idcintélvé^ II\' <•* ikw : tórtéwk iimjh, akkor íimba iruakf ! até bkéntul.wn mep\'s^vzést, az> , mak p:iiri:-(".ü \'ikit.kí i* ujvbtV
j ¦! nagy «r«t-
\' m<ín\\ Vin várba-\'
. i .M*k vau
i-.uánk ••*> .-¦. :> hihom i rl<1\\z4nvo-
>et mulató- *bau. tiiiol
j ax <>l vpil||
t-,ls ^ .-íibarf ide-
¦-,;,a ki
:eúl
iiogy
i mulatóhely zenekarában jé* szik. Ip kirlik. hogv 41 ^jez»-
! kai mslaiiSfc regi alkaJaouzottol « tabiapaaii örülnek az aj
I kollégák bekapcsolódásénak «
I szakmát*Z Alt
Somi, széoI b IMd smtpri-
KÉ11 ......
guk a Rozgonyi-utoai tskolálói, hogy mikor a nyílva* iiosság elé lép no vendekéi Wt, akkor tökéletest, az elérhető iefc-fKKnnabbat nyújtja. Ezt a teí-jesttméDyt a Város közönsége azzal hálálja ni^g, hogy mindegy azáiftára, melyik napon, a napnak ineh-ii órájában rendez elöadá&t az iskola, az táblás háta* jetent Itt vannak jelleg a szinészrk. nap-nap után megál-Utának a pártok és különböző egyesületek plakátjai, ruéfris a tegnapi hétköznapon a Kozqo-jivr-uU-ai iskola teljesítményt; túrom zsofölt előadást jeién-fcll. Annyi volt a közönségük hogy majd leszakadt a szinház. Megtettek :. s/éksorok. olTogyUk a potszékek és taevéstH\'k bizonyultak az állohofyek.
Mikor szétnyílt a függöny, ffcl-.sorakoztak a szakilljs té\'rpék, hogy seoit«ecLLk az angyalkáknak a közelgő karácsonyi nagy* munkájukban Két fiu korült egymással szembe. Kgy tftzdag és egy apátián, anyában szegény A ma egyik\'kérd&Lben írembe kerüli két világ egymással Az egyik röggel, lenézéssel telítve, a másik az étet nélkülözései következtében daccal, tiltakozással hevítve. Ezt * leét gyermeket egy egi repülőgép vitte kóratni, hogy a sáv jóságával kö^fes ni-vezörp h<jrca :iz ellentéteket Mintha mi. M-nöttek is s"k:it tanulhatnánk belőle A zöld ruhás erdutúndérek bűbájos táncot lejtettek. A kit 10 éves szólútáiico&nö aemrseif cas/ntt mozdulataivá* még a szakértő s»*m sem vehette észi« a proletár gyermeke*
A színfalak n«n. változtak, df folytan váttozott a színes, tarka/ kép, amelv valósággal az élőképek egybekapcson sorozata volt Milvrn más a felnőttek művészete: Ewlt az iskolás gyer-tnefeek irivüket, a hitúkft vit <ek a színpadra és éneküktten oQ csillogott az ártatlanság va-> rizsa
Szépek, tökéletesek, bübájo*. buk voltak .valóban. KúszönjüH az iskolának, hogy szorgos imin-i kajával egy biztató, szép jóvS kepéi vetített** elénk Kár\' a Kozgonyj-utoii iskolában a tantestület minden tagja kivette részét a munkából, mégis külön kS kell emelnünk Xuzsy Stefánia, Oogl Mária és özv Czjegtédy\' Lajosné kimagasló trtjesjt&K-nyél, melyei a darab betanításával és rendezésével é* a nemesen finom énekkar wzotésé-vei elértek.
DecMriwr 5-J| 3 mim Mfat
A MdntvelésOgyi mrataxtertemhctt érkezett adatok szerint december 5-én 2,046.000 kat. hold buzaveté-sOak (előirányzat 2,421.000 kat hofd), 819.000 kat. hold roxsveté-sflnk (előirányzat 969.000 kat hold) és 98.600 kat. hold, ísri árpa *e-tésflnk (előirányzat 128 600. kat hold) volt. l^y december 5 i^ elvetett osii gabonák vetésterülete eléri a 3 millió bsldat Kívánatos, hogy a gaattk ¦ aiostaaj enybe idoiiiaat tihasznáhra, ntoét lObbet szintsa-nak még fet, bsfy tavaszra kevesebb szántani való maradjon. Szantam, szántani, amíg az eke ki nem agy a földből.
A modern lelkipásztorkodásban nem lehet teljesen a régi utakon járni
Bánáss László veszprámi püspök beiktatása
fí«wán Láuló fotjaprémi pú^pnk- : Lfviiio mr üdr^.ii^i
ne* vasárnap Urtéiit hmv púBpűki i han többek k../;.il <
¦sékíorlalója. Miután Na^iÉaQiaaa ! ¦ Vaije* ujbol sl
ssintéfi sí 0 «tp*bszmeK%i>jchex tar- { &
. mindocLku küzolroi ériatanek iQ-tVivürü k
pu.kk
tokinM aé&üi - mrt m7e m tekint Veuprém íoié, ai»n most olywn pwpökdt iktattak t». aki • fafat* idSkb úíMK
j
& Tall* qrv\'e, miként Inwkmdijkai in rolt s nefiisoti élet i\'nrij- vm * ^ Űödótt Ebha » lér\'onto-
uen cwén m ptpMgnak a «&jat Mki tetet kall VtáVit é *^é
bso u OMtUu » Mlwaa, nauyi. ben aa ardxápto TMa^e 6s a feöc-ellátá* dl l^ b*
• tüeaMfr » tMgfaocwÉJtártt aa em beribb ófetBt, egysaónl a tiaste élii élat ttot
Kéliuui éleat tuntotw. -;_-r-l kilenc ám atáo- kvcdűdőtt ruc^: az únncpa6gen ri*rt*BTÍt fiel-vonuiáw • Méko««yD4aba. Ta árán amfoláMg magiéit m ódon uétaa-egybax, amelynek ueotélyébeii •> ft okMoo a ptpaág, » mastk ^inn pedig » híratalos hatirtgrA b^Uluk boKw- A nw- áioti ott nAt MmLi cndic küKTnu.ik*úL\\i imniatter,
lniiMhu. D«*rV^Il*»-«. kös-okwá««gyi miniutérinm iáMfkmm vmaetüt^mi saebijott nunmter, R»jL Laetio belú^mintfxter. Molnár Encit népjáiett miniszter, líü-der Jené aitibonagy. Kovács Béla, • "Kt&gaadapárt f&titiún, TaUmint ¦ külföldi atjtó atámos képráeidn. Tíz órakor meffkoodult Veuptéin vmUmennyí tompwcnaDak harsogj* fes a hanÁf^txogmM kúmhen indáit
mcn«!ráa»á}M kiapuok nyitottak ihlx. amid • aaui wWiuA kówttortet, ot»u a rilagi papáig, a káptalan t«gj»j é« *t^ül Pnnéiri Láuló, aa uj wBrpoánu püapük. A uékaaűgy hih H SöÍ t b
egy-
nw
awileM tal)*MaBrafft atefcan JamJ és m« Wt miiriant al-
ti i 4
j tártál* kn-1 brto Mrtűn
büntetendő, ...
Aa oe>")uw niuidi,; mo^uia itIoo ac idői jeéét-t* rwnelni tefaot, bog/ ér tradíciójaUa|tjün púspük m «»í egyaU-------------\'---------—«-
t qo^femn éketabe. bsamunkm - luoodotta a púpok Kr^-t^ Nviuai teiwCnet pálaa, do "ok num lébetask a n» Kmraáe Márnára etdiráaok. Amint a külíöidrfl nozou<caer}ét <• magot bonoHtani kell, bogy kibírja a magyar bwaflt éa a mag>-mr tálait, ugj öl kell járni teindec Itulfuldrjl jó*ó easméval éa gondolattai is. A papságnak tüiönown atirüeye \'tarac a magvar falu. amei át volt a á
Fd
i& járbat.
. jt a magyar lilában én * magyar nép énfeiuJúefi igazára magyar papok kvvünk. A magyar
te Nyugat
Keiét púpá>a. A magyar pap c-mr töldV* magyar éfetTL • ma- c«r néfú. Ssirtnn. lélaktin, tak- tikétwn *• UkipAsstori móduartaB kk nutn m«Lk **ae oU
Kiss Ksroty •na Msgyfcanlzsén
Aliul iapunktau m«r t."ibtiaten B>-z.Mtufc, a Haio\'ar Koounuarsta Pár* hdyi MíTrowjt^nt* rjártnarjas ma dt\'-fután 6 órakor .Kiss Károhy Bbbq- «47>üU-«i k^fri^lA, az MEP «• tóaééi tacja tart nafv«dQntM(r(k *> számolót a beíp^ttkai helratadR
fa /W>w 9§nml9 tet\'Unüi tthJt krm fcf/W feiinehik m*- a*»ok okait é» mt
K
utat
K&rah
k««<\' a porraio
«litiku-ok tnxi üw-toiik, aki tól- kábl d Vi
gy L>
u»mnk, oatnem épttsünk. Így vehe- túk t4) átókki é eaén
«sédü?i kósaőnwtto
uj pu»püJtét.
túsk te4)ee ártókkei
nyel részt a nenunt jjp
fe fJétéék munk*jáb*ui.
Kflc kerülnek árdrágító statárium elé?
int uap|HŰ ea-löu joiant meg
a kormanr roadefeto i fkodú kiterjnctéeém ! .. az árdrá^itáaok és a , ¦- ,Uw. ért^laút *WM5,>ee»tó bün-\'. ewanben. A renUst :
fcmi\'¦nyt rag>* dirnűket
liieiu.\'.ni, rágj ultott mér-
muOon a rttaximális ttr^
boniu.\\u.- «h sokan n tálmij ati-d, hogy tottakeraeo mi-Ijm »«lokbaa kDrúlbat az árdrágító a ¦."^••nfúf, birteie oie. A &k munkatánA asükaégeanek látta, hogy a rmxk-ietet bÓKt?o*oo megmagyarázza olrasúinak, caén bKiólatkJet folytatott aa egyik krráló nacykani-xaai jogaaezal ehfaeu a kérdéabeB. aki a kórctkesoktni vmertettB est
a nagyjejentísécö noctekAsi:
A konnácgr aftS 70U 1916. M g. uamu roraMatfasR a rütöobiráako-dáet kiterjeasiatta ar iidrki^ rias-uaé«.«i»fc .-s a küsflilatás énÜ# vosaé: ivzteto cwlakiaiiyaat a 8800/ 1&46. "M. L. Mámn tttAktf 9. fi (4) bekosdé* alá esó, % gasSaségi cmé
g
sértó
Az ársráfft* viiaratlai aastat az artullépéa, az aruiuaora, az ár-draptö üzérkedés, ac áruelTonáa éa ai árdracitó oaalániwg. A kÖaBilá-táa érde&t *BMélysstató eaekkmé-nyek a termén; vuy tonnák köto-auo tonoaléaénA, Ubt^v eloáUitA-aá^ TOMtkoa6Jogasab4tjqo abwi^
p eienw bo,
gtóbbi osetban, bogv nem aoa-s téijihól b.rtént a be, mórt küluohoii az íirrnlhW»aVrrrt ta-bit irdrá^tó TixtuSSStoA mik t)u;.B?tés iu. K. wllátái úrdekút m-9xéi\\Ta:tetó búftcaoWtnunv rtCüí a h^aerzásm, MzáiUtásra rapv foihaax-iiáláera faló jogMeultsÁgmik {pt. hatósági jegynek, utaJrún v nak., •raili-lási igasoirányn«l:) íondorbw ki-<~nkönirte, lüotóJos; az ilven >ogo-•ultaaggal raló űzérted-ds.\'
A fatsorolt bűncsBbkmén>^ mmod-bas
_. mimkácfiorebói mx&mtott *i 1 és öoscoriBalmávsl asatiatt magának I nemcsak asékjs borinaotu politikai | todavt, *• olyan müvpítM^pt -m, : •tnirv hánneiv latpjnnr r
ember m büszke febntne._________
; ember, akinek kijelentté mmdia; \' salvoi és nwTtw^h»toll*wr ícmm-gokftt tartsslnuunak. Pártiiaak ecyifc Wrae>T>bb tokiuM-h-e (* *Lbk fö* \' a hc3ral0ttalc kitté tar^ocik, ak~ik a mati> a r hot politikai éie* gfemauai ttük\' k«kiwbh ceavarjAl, rs nrwti. A ma esti boait-de «!/¦ pártokra való tr*intet ru-lkú/ mindönki Baa? t^rdrklotlOwl ukint. A Ma&«r Komraonista Párt bolyi **ltvojb^-nek vessteaéfp tnegbiT rrundsn ét
deod, aüsk a oawyar ion Í6ra-j fonmláca asfvéD feknDc ér mki baí tani akans, melvek-aaok • politrksfl madűsstokVsinrflyei a jobb fiit fafc veaettf őevtey L&t)wt al kábel ftavo-Irtani. .
a rágttartétá ktráaáa sM,
hanerD csu(»n akkor, ha a 6800/ 1M6. M. K. uwiu runootó 9. 8-inak (4) bakeodÉse saarínt minő-" " Ei utóbbi minósiteshex
hagy a tottmt „______m
bÖnc*olekmén% tnratt i irdrierki vus-assélés, a kOzollátáa érdoké* veszé-l>«zletó caeiokmtiiiy sU>.) 1045. évi július bo 1. napja\'után megbüntette* (a korábbi büntetések tehát efcÉaH a mempontból nem asámi
Ai USA tadibajókat árverez «t
Az amerikai rádió jelentte szerint nz Egyesüli Aliamok kor-mánvj árveréaeu adja el fclea-kece^sé vált hadifaajoit Kx Illetékes hatóságok árverési MCT zéket késztettek az eladá«ra kV rülő bajokról, mdy«k icózöQt miadenféze tjpus ^ao, ment6-csonakt61 egészen repülőgép-\' anyahajául «s ejKket a jegyéé-\' keket megküldték azoknak ¦> kormánvokruik, amel\\%knek ré~ i széröl érdckl«"xJéfi várható.
Különösen a kis tengeri áJla-mok kormányai érdekloctoek u árverés iránt, hogy olcsó ároní Ué«ithék hdiieéfe
aabalyait gvauttwa, ság ahaT ltáai

ság ahaTeM lautáaival raló
termény vagy ton
•HitkoUia, iüntáe <tb., Wg; itteméUA»totoek
Una kMtaésy «ttaMlyit>-
Mt tea kell f.r»om« iHIku,
t»O a cstifikffleny rogtúabiraa.
kaoasra tartüzist.
bftra*ofanéoy > BMdaaagi nöTér-<Uát tu]yo»n aurtae. Ua tab>t •> inhagíló nanaélá. ™g. > toejli-tá> S*i« Bértó NnhiKéianUJu
csökkxnt áUomanvát F.düfl IS állam komiAnya *és 2.? onKtfd kenskettelmi haMzáai vülalital jelentkeztek ai imréam «a» részvételi*. A kereskedelmi hajózásban ugyania ezeket az olcsó áron megvett hajókat Mh «i>b-tuig>ot>b éUíaUUmotíal a*> lehet használni Az eddig beérU-Mtl
Í
, és Ul hadihaj*\', im^-étclrn- szóí-! nok. A-t amt-nkai kormánr « i vételár törh-srtést\'re 20 éves b> ! *<« nyojtZütgft
Vasárnap Zalaegerszegen lesz az uj gazdák első megyei értekezlete
>
-.ir í"\'ti tórtént\'htti jelento- eseménye volt a földreform Tavai v tavasszal még .rf gondoltuk.* hogy 1947 év v&
J s befejeződik
l\'g>*« indult Az uj«azdák qkv «ekarói mint a feudáLU, urí íafryarorszáR koporsószöffei w>-nkor.íak .1 nuijornk főldjcÜL, amelyei nwtsl már a* önálló.
tiuiük Éppen ezért tnvink M a fóldigénvlöbizottságokat bogy aJakil*ák meg érdekvédelmi tó-viseletűket, ax L\'FOSz hejyl o^ portját
December JS-én Zataemr-tz gen, a megye izétta}*. lyén tartandó u marták m*. gyei értekezleten pedig sf fóldigtnyl<\'jbizotí*ágok éa a
g CFOSm
z-t;knek minél több kút
dóttr uegyrn réwzt Ugyanakkor kérjük az önzés pártok vezetőségét, a p*n*z$-ság eddigi szerveit, az összes hatosatokat hogy támogiBsák a 650000 ujgazda kötuhJ^t*. érdekeit, mert a főMhözjutU-tott paras/tsáj; boldogulása * • ügye
üffi lm/f WdWi/uöateff, l/FOSZ orudgot főtitkára
fóldrk. birtoktestek incgdóníha-letjm határait jelentenék így jondottuk *zt Livuiv
Azciiban másfél év után meg-állapítóltuk. hogy méjíNC"* ÜO" történt A/ 1UO0 holdjukat, birtokukat wsetéit földesurak ügy wdfci kezdik vissz;if>erelni \'n fbiáet Sok belyvn mcjiiozdul a foki a piirasrtsúg lába alatt A fc>rf«k|KTek ezreinek se szeri, se szarna
Másrészt |>edig, valljuk meg egymás köíúrt. hoLv sok helyen* i mind s/eiwnjnettenebb réak-ÓtVt ét.-Ií befolyáséval. — Isten tadju húuv:idszor ujbód és
¦Jbúl kerrlík osztani a fóldfct k^öbbs^ör sógornak, komának.
Nem engedjük. hofry a föld »
Srasztsác lába alatt mefUnoz-Ijon. Nem engedhetjük, hofry I földet újra és újra osszák ».k. akik még tavaly várták. t*g> a helyzet újra "meKforttul ji lógni fotónak az ujgazdák. U- kell zárni végre a föW-nrta*t" F>t az áldallai harcot to kell szüntetni, hogy egyfelől t parasztok, másfelől* a vott fölük és ügyvédeit: bizonyta-tt-gyék a földreform belte-
Megyei hirek
A VAOSZ •tttorekit 7
F>í volt a Uzonytalssság-ból: ^ reakció nwstfrkrtJpseit Ö krll védem\' EHentámatfásbu csak ygy mehetünk eredménye-¦cn. ha "az ország 650 ezer uj-jpzdáj;i. {>»rtállaxra vaW lekin-M nélkül. ejtysé(jcsen tömörül b zárkózik M az 1\'jTMrtokosok ét Földhó\'juttatottak Országos ftö^\'rt.ség\'ébe l\'FOSr-bn" Nem subád inepen^edni, hogy a re-tkóó szembeá I Htsa egvik pa-mziot ¦- másikkal, a földek ál-Indö és további osztogatása-; •at
rfem a parasztságot akirfuK —**rjrnL hanem a p*rasrtegy-: akarjuk szoleálni! I>csafcl Humr tudunk n régi ónálló kisbirtokos parasztsághoz egyao-raiigu dolgozóként felzárkózni, hí gazdaságilag is metjerftsö-tfmk. szelkmik-g Idmúvelödbnk éi tudjuk, hogy mit akarunk
Asonban a föld szétosztás rfin kövciJceznie kell n paraszttá^ fSzdasáidL társadalmi é* lati-turáfts megsesttifséflek is Az uj-* gazdákat megfeleld, "\'csó hrte-Hfcvi. saziiasájí. szerszámokkal, (ftcrokkel. iparcikkekké, kellrt-látni Rlés volt a reakció áipa-nejtpolitikájából\' Nem akarnak az uLszélre kerülni\' Méy Horthy M;ig>:ir»Ps7áKB idején M
m a^«_ T. _ ___ 1. \' .mI t# —.. J JCI^^n
A Városi-, Vármeg>Tfá- és Községi AJkalmazoftali Országig Sz«>wUégéiiek zalai szervezés* kedden délután népes gyüi&t tartott Zalaegerszegjén, a Vár-roegyeháián .^ n>\'úlé«m dr. Dár vid Jáoo:. aLUpáo elnökölt, aJd bejelentette. hog> a Sxöv»*sé* <>rs7.á(>os kózpoDtjától táviratér-kezett nxlv-bm felszólították tt hel>i s/er\\-ez«lei. hog>- két "lektort válasszon és a választás eredményét azonnal jelentse A bejelentés után kezdetét vette a választás Egyhangúan "r Dá-\\id János aiispánt és Simon Tiyula Zulsegerszeg város villamos üzeni könyvelőjét pótelektorrá pedig Rózsás (rábor vm. irodaöiTtet és \\jenG\\-&\\ Ferenc városi jav hivatalt ellenőrt vA-Lasztották meg. U)sM B-li*ta a wÉfiiiyásél
A beiűg> miniszter leiratot intézett Za]a vármegyébex, <m<Jv-> ben az aJábta alkalraazolUk B-listázisét közóHe Lq»oesáte«fiá^ állásából Akkermann László ¦egédjegyzót. Szabó Imre körjegyzőt. Klonfár Is1^¦án kózségü kisegitőt. Szakái Aladár- s jeg>*-r.CA. Szántó Dezső h kórjeg.vBnt, N:ig\\ Ijijos községi irodatisZtvt Ijelkes 1-e.narits, József községi jelzőt Állásukban mfeg-tartottik Dr Szilág>-i Lajos j fójeg>zót, KesztheKi Kálmánnjé községi bábát, dr Szatay József, Sipos Lajos. Ttruranszky Kálmán. Múller l\'ászjó és Nagy 1-ászló körállatorvosokat, Németh Miklós kórj^yzőt Szöc# Jenő kis ir nxunkterö. Bender László és Kozinczky Károlyt zmpszámotsok.
> A vánnegvie tórvézrvhatótsM ! kisgyUlése uerdán délelőtt úie~
> sezetí ZaliK-gersze^n A tárgy-sorozalbitn nafrvjában azok a4 ügyek szerepelt^, aincl^ket a torvényhatosági közgyűlés csú-tórtókott tárgyal le Ezcnkivut
, több községi és városi határozst-, tnt biráltak leiül
¦ banku7sorn kó>vtkez1cD«\'n éontként 10 ! 8 000 paraszt Akije kerüli dobra A mai. ha-récwló sxab;ulkereskedr|em «^ **késki»sáktnánvolás. -íz agrár-oUó. vukunmi a^ankok uzsora patWfcáp inHteirmég v/o«fflo-n4b g»7d»s:i«j belvret elé néz parasztságank. ha a fóldmüw-íésügyi és pénzü(r>-i kormánvzat Kn teszi f^kérdéssé ar ujgaz- megsefiittíiA Oe rajtunk is
HorTáth János ét Kárándí Vilmos vasmegyei lakosok szállítási engedély néJkül két mázsa tengerit vásároltak a megengedett árnál jóval mugusabban A gazdasági rendőrség megindi-totta aavomozást és a zalaeger-szea biróság mindkettöjütott
Q
bíóág j*
faeti fogházbüntoUBre
Km JUntf BKP hipiissH
! A zalaegerszegi MKP SzabAd \' Föld cióadást rendeztt, an*o-: íven me©e*eot és etóadás* tartott Kiss Károly mamfayuUM ! képviselő A míndwégíg Sbitin-
cselü előadásban ránrutafDtt Ki&s Károly azokra a hibAkra, amet\\-ek még ou is fennállnak a magvar purasztság éJetéhen. Kijelenteíte- hogy annak a nagy pömek, amely a földosztással vette kezdetét. mé« nincs végtt. Ha sem történt még meg a fóM-oszlás lerén az az eröteij** munka, amely véglegesen kizárná birtokukból a regi földesurakat Nem kell féiteni a régi nagybirtokosokat, akik közül nagyon sokan ma is gazdag emberek még Ezután sürgette a földnózjuhütotlak birtokának-tetokkőnyvezését. mert enélkúf csak bizonvtaUnaáff állhat ta*L Kiss Károly végül a n-*kcióero-tesztféseáro! beszélt és arról, hogy ez ellen meg kell teremteni a paraszt-raunkác szövetsé-
Párbm/tőrben gy&xtÜmk
Ma^varors/á^; vjvóúuk a fd-fcijbudalás utáni első nemzetkó-Ji szereplésén Bast-lben az oi*-szok. franciák á svájriak elten kim\'ták a győzelmet. Ez a gyó-t zejem annál 1^ érlekesebb, mert első eset, hogy párbajtflrbexl nemzetközi versen\\-en HŐkkW túnk
Dr Csordás Elemér Budapest tiszti főorvosa közegészségötfrf jelentésében mcgálUpitotU mA, hogy 13.1*45 egyén jelentkezett s> ncxnátieleff-gondozóDál keaettsre, amiből d«19 férfi és 8097 no volt Legalább ennyi a száma azoknak, akik nem jelentkeztek.
Í00 métert msetí a MmbmHml
Delhibél érkezett rint a ka portálai íeiesége eg>- száz méter magam toron>-bólTezuhaat és\' háláim-: zttzta* magát A maharáni párizsi nő volt
m/art rád/oá
H<>s2órményi Zoltán, a ka-száslcere.szt muzg^lom hárbodlL vezére háborús és népeUeacft búnWte) vádolva 4)1 a népbiro* sftg elfitt A keddi Urgyalácoof azt l&UUtotta, hogy nem vo* tisztában azzal, hogy ki vő* Hitler. Teeemrefrtvás
A Bécsben megn>llt antiAt* ásrta kiállítást. ameK^en a náci szörnyűségek fényképekben és egyéb* dokumentumokban láthatók, a nyilvántartott 125 000 becsi nemzeliszoriáJistának két-saer aieg kell néznie A kótekv z6 látogatáskor a helyszínen le-pecséteuk igazolványaikat. Egy ha/órmkomáay ruhát é» mageteg tmnszcrt kapunk
\\i AmerikálKui tartózkodó dr. Hevesi Ferenc budapesti fo-
! rabbitól nu érleales írkiaO,
bog) Nazr Ferano tmoisttenO
| nők dm/re 10 000 nmgywt
i oiek szanalra -.~n^-i----i.---.™
j nélkül kin- es iroasereaKt
i dött Dr Ifrvesi kózólU\' még.\'
ruhanemú u érkezik, anat •zinlén valláskülónbseg oélklcV az úrra rászonilöknak oaztanakr majd szét.
Nürnbergben
\\ dodott ar uj nagy háborús per, amelyben elaoaorban azokat a nád orvosokat vonják fe-
! MSsargre. akik a legszorn^aaé-geaebbkmzéaok között, a náck
koiaáaiakat követtek el
Vérteaí Károly nemzetavulM
képviseM, akit iyilkoasaggali*-
doltak. Auutriába azoköCT Szo-
i kéaít Vidovita Fereoc, volt ao-
i mog>i főispán aexilette elfi, akit
most a budapesti népújryrszaéa
I kikért a parlamenttől Vidovil*|
\' mint emlékezetes, itl Na^okazuW
I rsán ethangzott beazédébni mt-
! litotta lel a >culager- teóriái
I A kétZ**r*r i . Az apit, Zsttvay Leó w>K igazsaf[ügyiiiiiiiatlert a Sallay és Furat (yilkosság náatt tegnap vonta a \\OT Meloatéara. mift fiát, Zsitvay Tibort a Dép-üg>í«aei! az ujvidéki tömrej-i g\\*ilknsaaf^>an valij részveaBtast vádolja
Lm OamrdJm ImmMtd
• Az amerikai politikai éle)
I egyik szenzációja az a blvata-
i kt% helyről nyeri érteaüiét, hogy
j I-aGuardU lemond az L.NRH\\
\' \\«érigazgatoi tisztéről. Atcheo-
son amerikai hel»-ettes kúlüg>--
: mnitrar Ujejentette, hogy nam
adnak többé olyan ilGmruaV
segéivt, amely hadaereajat tart
é& ezt a munkaerőt Dem áHitja
a produktív Imuüti
lába
üédtótot, Hgymltmt
A németek által f*\\
lakihegyi 314 méagr <m___
torony elkétzolt és ¦»»¦\'¦¦¦.>.¦¦ 22-én átadják hivatásának. Ez a torony Kurupa leajmagasabb adotorn\'va. amely Budapest I-.-n-
; az eddigi 20 kilowatt beJvrC 50 küowattoa eaeríiéval kezd *>t-cozm. amit egész Európáhtm
{ r61 lehet hallani
* naiM aaatakl ailll ¦
nk. 7 A Keond aau. 8.15 Smón. : koituó oraai muankm. 10 Hüak. U . Uéli baraneua, hint. 12.15 Víiíbs
Mihály anaW. 18» iaviioi oibor , jaiz-noutasaa jiauáV. 14 Himk. V6-I ritekeratd lUdanaaTak. lt.90 II-
k
adó-
Vaa- és Dk
niea í áiiWi HsloB>ec^c
kál. "16.15 BUknkoU.
1C.S0 HauKkanaek )i nymaaknaa.
16.45 Elfedi. •• aj fraoeú alkot-
munvról. 17 SzakBaanem
ado & huutó 17.15 A
PétnmunkMok ICis
éneket. 18 Hitek. VÜitiaMiltot
laménvek. 18.80 Bodajarti imádna.
aoá \'XI Hink, apgrUűiak. 10.30 A HádiMninaar nüaöa. 1LU VU-ttmhiiaoa. 21.90 Hink as krteika orcarol. 3S Hirek. 22.90 8a6rakoa-tató xjae mociofnciáli. 1&.U VSrLa-atraut kaakmén.Kk. SS 45 Haeyai émkoek tannfcbi. 2S.10 Hiiékai kwoika an«oltű éa fnoriaul. M
il. *l rra
iftwhifca SOJO Bád)6 Haoaaazj« tom. 21 Hnek. 2S.16 Zauakvi mi-
I»M.
13
Sportrovat
tM|i|ji«r u MVTE-Maiin
•f MrkbMrii j
A hotrár.voeréyu S\'B II. rciírkosée í ntohullamaj még mmjíj. nem úhok ! el, a ranftmani markosét ma is ál- i: ssrjaö beeaédtéaaája a rarosi aport- \' krMkaask. Vi és ujabb irjegriláStást tsaptaak a dóW • • oapriiagra tereit kisíró iaiasa»i1nt sok. addig homályban IM korukoéeyt iaÜgv ásnak meg. A botrány mertóruSnt, a. lelaösdbatuha, roastaío yl\'-* -Hiealásunkbol nensta kotakasaiS aaoansa, bojp as egyeteme* aport ütyí-nak »selgslaiiihan: a bajban awó e^veeúlel údskoitick n\'iwiMm\' i ban snút erneljúnk. A Labdarugó ! fórumánalt szí- \'
Szinh«z
Ai „emuéti* amit asxaap tartotaak raeg úb ht Bxereplo
it F
, j epo
jól TtgaeU. Map* a darab, amit Fe-ix Uailó .-nimdokkel eaeütt irt, m reBsattt fi iaaaiifli ilifll aamaBÍt, bar aaota en« • Jóin átélt a. aaft-keriaég. A békenláf bájo. ronanti-kaja aaóri át ext a kedvaa riajátskot aoélkul. boa? eaak an ?SLm* ríkiló, ncv iaaanlwCic CőiVe. Cj nundaanaloi toaaü erlataUVWi éa ai örök igauiáQok, amikaa dialajra-
sas figyelmeié ajánljak sorainkat, keloaos sekintrtM árra, begy aa NVTK Dinamó mérkoaM ügye röridoson hiratalos tárgyalás alt kerül.
As esnbort mindan tettéhan irá-nyia* *»il»la.kia« befolyásoljak as éraelmi motáraanok. El aa uralkodó ek aafc musdaat nsBSSnagyaráz,aroit Mán a ssám-paraíUíii-lí-lr* nam
Aa KTTE— Irinámé nérkoan bot-ránjoa bBtejoatae •— nvint est aa attaW. naagalalak asinte aaaa asav —ifVur igaxollák - kizárólag a koaanaég (őnmainít fiegyolmaani naan tödé réssénokl foMötlan manawss-bvUanste, nyomáa küntkcaatt be. A> WE jáaékosanatkkifogásul-
» érthető: a nagy^atstsséjni naér-k&taa iáaiorloen kibratattlégköré-ban, aa éSaat jakntó két pont meg-\' " ¦. folyó ádáa harc kőiben Jl Mja*wri unsKodni ao-. Al KVTE játékosai ansbar-\'" \' \' Ottót Tirtak as óasi idény kemény erőpróbái során, hagy as MB iL-ben raió trntin iiartás hot asúkaéKas poatokal ajessaeraa-att. Mag lehet: meg kdl tehát ér-moi, 5»w> a küadoti\'ron beisilattel rr«igbarcolt mérkóaéfl atan a két-saIbssiaM latargiaiába asaak. amikor
11-e
tí* ft talfütütt ttmnenmenflBinu lilék aorán kinoaaik is ary-a*y aaabáltiahiiaáK a> NVTE jaté-koKk r«aaér6l. ea nem Ultaslj* mor Bzacutnkia inojffll&pttásunk utütÍ^ nonaápa aoaiaát: mkább ilmi já-afikoaokra ran KükaágD a ma|Qrar labaaníKMBiiak, Dimt a bide;;, éraft-^Khal TfiHagnkra*. akik unott arccal narják a «olokat.
Al • NVTE-t, mint oó««u!«a9t. nam amvnetúk tol a aarlatoaott feleltote .ulvinak riaeléae aW. ft Wl aaonlan KCXanuilk. bogy
tanaiii.i, mint oat a rámátokkal mn uimraliaaló kőrókbeai tapdB-talhato.
A aoor*Brkülcaők iroH t» iratlui paraneaainak aaam eaStt tartüirel, mjodtu joéraéaü aportambor elvárja, bqgy aa KTTE—l>inaino n»>rkL-aa> úc*»í tartp-alaainal a jundu-latu DelátáB úh a JÖKUi bplwet tnaj{-iték» aaülK>n rt^) dóibúet.
Féláron hirdethet
m ZALÁbmn m kará-C9ony eéótti hetekben minden hétköznap minden iparos éa kereskedő.
l»«n^sSatá? fél 6 órakor tí-U (. aaam akMt f Mii\'jsaHall ktrt. A táansoroaat fni.ia.atii. mló te-fcaaaWaal teoetlen éa aontba mesj. jjaiaan lí i ~
mond H.
Ssaikav Klotild tanárnő
ben Etíri llerta, _ .
1.6 kitartó eredménnyel ératt-.. A táblás náa több nyirl-
saini tapaaal j^*l—¦«*» önnek a
. . t. Tia é*o 0 - . de játékának adaaége lammit aom
\\ oarab magaaao kjeasaikado bi>-nsje Esroan Uargát kK, aki dr. JUtbe Anna aaerspét r.ligturú bos-iiükui laiiljTasaiaaiillT bravúrral játtimtla al. fiasaéde knatálytiaatáii
iértó« nondanitaMt. A< atías aa*s aa?«alan ^ikaaort aon eainált. Na^-jörőt jonlonk neki.
At oevüttoabol mez leell mútr em-Itt-xiiünk Paraeó V:lmo« pcdellu-aárút > IlaUei Imre atekitáÁro), aki dr. Birbtig uaar sasropéban bríHiroaott. MiudVt Í^ lkt k lj d
V ^
aéSeTMik lezjaaaa adb. A lúbhi aaa-raplo is dnereM erdaajd, my <*-•óaorkaa Oáti BOaae, T. TSaabo Lásaló, Patav Jdiaof, Papp lboive éTuk Mit
— Tt ¦___._____^______
As állami ri\'pnJ—\'r iakaas arharin tDgna|> este e ara tájban iaasmtlao okból kigyulladt agy IS méter bosszú pajta. A belvszinre káttáüt tusoltok a tata* asonna! k>-
SJ»/19436 Iki s<.
Feihivás!
A aiaccenzegi m. Pt^nzQgjnot-tdkflldMtei tdbtv)tk Hatj-

raer\'ii? • kórU- p Akarnám «L ¦MR. biatoeitra nam volt. X
fúaiaku fol;ik. /
Tu, Maét
A darabot aanmhaann dthrtán mér-¦ékdt barrárakkal ajra eSadjak.
Ma A bérletbon a (tortvaténv keria«6 kerül «.inre Karsiaa\' aW-riHaí Cili Boaként. T. Saabo Léaaláol és 1-kv JóaaefM a eim-aaerepekben. Hobap. pénteken B biríotben mefasmémk a \'darabot.
DMeemfaM- 9-táJ \\0~\\s 12 fiu & 6 leter iiMii)Mii Sémpffa I«trin o-iijjiiiBUf fr Metaár julannánalt fii, ifewriwfiar Uutu il*V r» castorgüros é* Hím Juliftnntuuk fia, PnukoK Ltt>ulé cip^stnesUT i:J K«viU Anninmk bnnn, dr. tiarlba 8éador orrw t* Halnia EdiUn-b kjáa\\-a, GrOKor *xmt MAOttT :uua-kis \'<+ KI inti Máriánk leány*. Vándor Tibor iuidómU»diia<(7 «• Kcu-iolnz ibotváotk fm, dr. bstvMd La-jt» kurmánybutOB é« Blaacfaok Kr-nátrotiTr^ toaiD?*, U0c« Min* bát-tw-tásbelinek fia, SuhmuIo Íruv noéAr & Kincsők Bkrfániátwk íía, EotomjMr UixoUft rwfwánioaaáiiűk teénra, Ssakáca Farooc fdldmams ^ Not&í tU>saliáiwk fia, dr. tfelá-saorice Gvuia uto-réd »> Nardav MMíklnal.\' fia, bon» Jouof MAV teát M tiudai Krzsébctnek fia, bzibú Antal 31AUK1 ruuualu .lUtTweló •y Kuritár Emmának k«ny*, Varró Bél* jánu>hirt*ági irocl»tts«l ¦> Ka-bortwy Jexefáoak leánya, >«&> Ferenc Umüwwxw^i * franenvátv MAr^iJir fia, Sióto Jioos oa{Mú-¦xa «^ *lorrian Annának ti*, beadó Márton MAV nrndoaymeló ^ V*ms
llaúnak fta- - \'"------*—"* kútöU
htSt\' P»r: Tóífa P*J Táro»i »»ítén> éa Uttirrel Jonía Aotúnia, Totfc U-jaTn>. MAV*.t»»t é* Billwo Mari*, Légrády György cakorkíkfrmM & Somién KnaMwt, Goidrtmn Kr-nó uücsmeetÉir *>• Uemer Eru^bei, Caaoik Lajoe villw\\-<wKN(>>AfnMler fr üvörik JUrolina, ZáDráki Jeo6 iiatM.hili mm h* .\'« Tóotam Máifta, Bor La^ MaoHT uereio é* Asi-Wo< Lidttv. KlbftlaitMoU: tfahner ÜTomo. 3 ,\'-rt3b, Jámbor Fomocné Bew» Jul»tum* 5tf é<«. HtkUiWiri ak-núné l"«>rkiu Katalin 86 ó*sb, Aoek Jóaaefné Itrcworicti Anna 7U éw», Stántó Júiwotné Nagy Magdolna 78 éves, Faito En i> háoapoe, "- " ferencné Binder Aranka
p Illllliiatll TT lifcl lllB ¦ \' nliatu aeaaasMk kJ,
; mert rlknkeio gatben • TlWiMt. i M. E. ax mddM llapklii i laKt-molutó brtoftaae ralofottal arjanka
folvú no 14-én dél-olótt K> arától délután M ara« ieaa a Türrén^aiaban (íokaumt balra). Kérjük raramwmrvi aiasaaati jog-tial iwxlelkest kartérwnkat, hogy •aanaatat tortetltoul adja lax PdVasa-t BiMí
- TaM yaa* -Ma hajnalban a en tét ét fél*, körüli f iia ^t\'-i^\'\' aki Qaúg nem tNOoaaaéllli. A kiaKyBiujahat beritték s reodor-ségre, ahol asújainak "arr más ho>-sáaartoaójáoak átadják.
küxi otthona sseganv saarnaasm |á-Tára karáeaooji taairt andae oa-ODmlor 15-én déMatt 10 onUa asts e órá*;. Sasoanv l
fi iiúlkol va
e órá*;. és cipfi
ATO é
W caea, BMskekTi János 50 ésaa, baakoa rtaaalia oaíiaK, Varoa Jóaaef U éaes, öa>. tilikár isuiuK. Do-mitucs Uorottva 78^T0a, Bodai Katalin 8 ^vos.\'Orsun Juasnf 14 napoo.
A Magyar Kommumata P*rt
C«útfirl6kön a«ta 6 órakof PARTNAPOT tart
eüM KM Km*r siaimulllal arprí-srla, s MKf s» poirl i «lii|lini aaja. assulialirlnkrir-r\'^*"*-------¦¦-"-
— kaaexte
méajiaw Iá.
Ji&srgg?*!^*- ¦
FIGYELEM 1
A arnkátli hangolai-ternvilien
disznótoros vacsora
KerAlka Vilma éneke!
SMh— akkalt. Aa 16 iAf
rneKTálaaatoraa. 108,
é g
Tir ea Wftrje- issgokat a kéaa7«i«i . A baáratksaM (ssnk k Hatna 181,
mi farát.
BOROS LAJOS
Illatszer, háztari sxakűzlote
Szabadság-tér 22. (wú-mi uáiü nebett).
Illatszer, háztartási és )a\\tékáru sxakűzlote
alá krrH 11 át, aki buuMkUoV bátraMkát > rcesMax-ztick dlraerc krrpírabcn ntclre kL ¦esi ser* istláMillilá. aat n
éna taW • <ar*al sstakMas-aal (Ady Csaira at t sm. l am
30. ai l|tá) m jjl m IJal, i Éh
Szwbntmi m vttámp
disznótoros vacsora
FriS
Hanfadtat es pártfogóit kér
Snvtr «J6z»tf
612H946. ikt siáw.
Ánreréti tuntetnény
iBtf7luni»4.i v»ro»t köikr>rh*i te-n Uroit hb 200 <, »lUi ta \\XT%
q « k6r>*i rlMttrUnhast — 1946. ö*-ml>er ró 20 in 12 Órakor ¦ t. kta- odA^attaM. Urtand6
ntiilKui Isllllii li»k ugftn^U nrcf-stAk.
«*raaj Újkertéi Itaiysaarna.
APKÓHIRDETÉSEK
TAníciXTPUaS StsbiOMf Ur It
OvirI aj ,a«uUaaflasat tyéh iissOss ssl. Ks»»n»ss»ssl Iailnaailiss|il ranel SssM «Mal rhüélilaslees. la*
4« rfIVIs Ssnaúr lr«a ott Cs lepiroeo, KMiMj a II. MW
akarja áaaaasstsai adja la Saaarbet. Kkar, a ~
1711
und aki as sis i tassai Liod fcaa uoüassa atdusWI krradaabel emaa, atsaaoáa a*
Newailltw kast: Zalaf Kaso». 285. nam
Inrumu. S46. <K»mtwr W. srombat
Ara *O fillér.
ZALA
León Blam, Franciaország aj miniszterelnöke ma Herriot-vMl, a radikális párt vezetőterei tárgyal, majd Cha-mannal ét Le Coarrai a népi köztársasági párt vezetőivel folytat megbeszéléseket.
Befejeződött a kiiliigyiniiiszterek kiiferenciája
A kQ.Ofymlntsrtvrf taftéc* f$n»p ••!• t>*t*j«*U n«w yorkt ért«fc«2l«t«it. A wintaxtarak a* irt**!** •*-ajftétoka! v*gM4k a Hémvimnxéq von 6 oatt»6*arUs.aYal kÖ-MW.4 b*k»u*rx6tf*«Mi és otupéa Trt«aa1 «Aai*cyt>n*k térvcza** mtradt f0of46«n. Anglia *• Amerika klküdött,* ugy vé:««*, ho^y TriMXtiwk w*% kvttwia mártania *z olaiz <rtmrtnin«riii a*.ftl t «»ü«l urűct réuaiötittg. M«;ot«v kltü9ymtaiut*r •Utasat* »zi • m*9*ié**t, d* azután mér* *gér»» a véfUf i véisiH. A ziré •M4k«z)«t*n a Mawt kérdést M* vétették (•\' ujbó\'. Eal á1»BMtk ¦ kO\'Qf)r»íniftzt«jr«ktt«>k méreiuaban Uouk»t>*n lintrM ért*fc«xt*té>é. A ufrtf itfe »4fV» cli tinéklé Möt^mv k*m&wánUxt*r •xwrtncnktvénatmH ftfrxt* ki a htiiégymtwsxfrt tandem** m k*k*,xtrxt44» w$m*élmtmmmk hmtmhx****i- Óriást mankót prf*#x?.tn*, mmmdMto- MmmxkwékmM m/ iHmitrtté* •iS**titté*fm* f*mnk házzá é* rr
métftk, hmgy *Mm imtmntmiatMtnk Btgtatgénkr* l*nn*k.
Az Eqy—üii N*i*z*t«4 iMa*r«léai atkLzeUaéf* tegnap •*»• •ivatott* a tad*rÖk éa t*ayvw*M ¦*¦**• latok axámbavéfé\'*r« v»n*ikozó a a nagyhatalma* f»i.o$é»a»il i>l«ftKu6 javaamokaL Ma f*Jaxa>la1fe ¦ n^iyM #Oata>kat »j<Wft*iiMi«n«* a tagaiiamo* ié f 4
Lagtiiabb tftvtrak
< «*r: .y*: tí^ni U* pénteki
iu»j»t k -rto. A tittr- t a Hu cvr- iojiü Sári
bízottam; (>iáa^k>
tájin adott ¦-"-*-¦------<-
Hp>«. *sri]ék vit
A jmtmsimfi 34m iMMir^b «m«, ti «U*n« #• /J «n tortctktéimh m Bimtmiátttl A m nkai btzwnég nmftUt tnd*t94u>yv<io, néétfék Ui a *p**yoi fépi, miahtt—* unbméam
f két
A iftityttit a>gyb«ii f*i«JÓtHot1a a blztonvAgi lanéoao*, v*oya>n Janlatéra további rtfiaszibétyokst, ¦ Fraiwo Kcményi «.«m aik*r«tn« z*ros hattrM&n b* 0< •i»oid1\'«nu Of. Lup«, Colunbla kikl4A«)« n h«ngoztett», h% u EgyMftH »é*auMi»k k6z«yO*é«* mi a hatiroxaii ja*a«ialoi l*r*mtatt «e**n u Ogyb^ Vattr.k ntéa or«ziO«k ftfja*y*l«>r*tt9OA kiv«, «m NwnM<ik ScarvU«i*fi»kr a am* y»k i«rOt*Un •iny»ffiíák a asab^tégoi A* indüvtny tf««a bzsrtntai azt j»l*m«né, ho«y »* wj démokraoi* »z*i1*nét tHattnoiaéfban kétl Ukalmaztu td
j f*ia:\'m, h*Ly m Frar.tr> rtnésxrr IdMuztUléwm m
ftUétéwnét fmfrm. A Franf-r*náíiwr\' i*t€itíi a hitifi Ui*oí*LUm
fotytmtiuéX- ,
Az é^zakaJ tiié* loiyamán u angoi déi*«átUB határozati j**a»Játot t*rj*Ml*» b», wa-lyizarínt, lu h Cty«*Ut N*mz»k Szf>z« a NUddfe í dp^k ^hai kh*|, « Ittétfc— éil
IS E«yratn N*tnz«tM alapokményéva). Ajp ajMtotia, twgy a k#Ur««tl fava«i«i f&iöti pontról k
A békeszerződés aláírása után
¦aflyarorszafot is aegtúrják
a DiM-értekezletre
Xrv,-yurk; december 13 A külug\\ miniszteri taná<s| i zárúülésén .1 négy jter roiejott eh-áít , jtígYZŐkönyvet frt alá, indítványozza, hog]é isáfli tünetes nevezze k| I rieszt kormányzó ját, Trie>ztre vomalkozó
hogy
ékr L A kúlüflvini- k bb
nvejt, szükségképpen hábora-
: hoz jtrztí.. Figyelmeztette a aem-
zetekel azokra a veszéJvekne,
: amelyek a német kormányzat a
| gazdasáRi kormányzat álarca
i alatt türicnö korai összjKmtcwft^
| tásábaif rejtem-k A szövetsége-\'
sek a háború uUni áttelepttául
poUtikúp az egész németségéé;
Németországban feiujrtsék az ei-
vissza \\J. kilúnü W-i*Xö±éttf*>tt
nrojt a németeknek, bogy kjaj
aiakiUák uj élUfürmsjukaK. A
| nemei politikai \\«zetöVnck u
múltban lett nyilatkozatai n*Í
kább nafionaJista. avmmtnl <fcv
; A \'kiztamáii tanács u Gör*f«ruz«
^-csüIt Nemzetek
t.márs.i raa g
\' .\' - . Albánia és
p
Jugo- t
az énk-kWt wash-
: . r-
[ kövt-to napon y
g A kúlúgyniiaiszlera tanács fzenkivúl elhíOárolta^ orsziffoC RománjAt ál a békeszmötMNI üMhettúésétöl i-utruitott 6A hónapon belül értekezJetne\'hivjáJa; meg ai -uj dunuhujózási «©\'<*\'" kidiá riáÍ
itr^zúgiuk kerülni krít itogy fetujitsa a^ réo nacionalistj és expamtv SéaÉct* ország régi példányát A Híihr vfedékoek nemcsak az. ö&szj>«d-tosilott német áliatív sziuáí% dolgozni, hanem az égési Európának és ne a háborúért működjék, haDem a békéért
Január 14-«n é a ay
hety«ttes«k
f «*tz*«iata«r«i
Madridból jelentik, bogy ) áülés htárz
g rniy HaCiár 14-éii üinvk ósszr LoW-. ionban, bogy éfalIrtM
j.tvuÍLilol fogadott el. amely tiltakozik Spanyolország belügyei-, be való beavatkozás ellen és hü^ j st^jét ft\'jeiü ki a Krancx^rend\'-\' szer iránt \'
tonsáp
hoztak
CS aZ ur<r». jfi-i:
Teonap iioriMpirszág és
tak el Albániát t« Hűlj Tön hallgatjuk inef,\' \\\\n azxaJ vadulja a három ját, hogy a hHtárvidétwn harcoló lázadó kai támogatiák Kérte, küldjem-lt ki víjagátóbi-zotUágot a helyszínre CaldarisS jiörőiz roiJUL&zlíM^el nök. uka a gcV rög panaszt adta <*lö. azt álliJot-^ ta," híog^v ;i lázadok Maot-dániét el akarjak uakitani Gorö*»ar-, szagtól éji ott a nép akaratával ellentétes kormányrendsaort akarnak leteáteni .Görög aJW* szerint- a bandák Jugoszláviában. Hutgáriábaji é-s Albájiiílbnft szer\\«zked«il "^* onnan kapják legtöbb tisztjükéi is Jugoszlávia amerikai kó«á<r tagadta, a górög punaszaak bármily gyi^hlapju lenne és a legrövidebb időn be)üJ vizsgálatot követelt a (lörögországban u kodó állapotok
_^___J^batwJJSTí
díj*. lefiaettéK.
Wo-járrtnj aal atneirnk aMjg M»n
gy mgfaM az un>záLoknÍK ál-üspou()át, ..urn-Utk í-nUkcitek
;- I
len Mai FfaKáKdi aaanfl üsztmK.
suak *t ALiütria. ^enxto békcs2crz< Kicsi í* Mtwr-1Ükí a francia küiü|i.vininis7leri •aaác tjgj.-t cj> ,\'iewvorki s.\\j-**Értekiczkt«.n ki^K-nirfle. hap-, anu arra iránviil. h«ftv i az el-
A francia i nap
Púriü, december lé
Kraotfaur-
tok >.¦...... -k.jzik «í uj
koriuaiiv mn.\'iíaiakjLás.t!\' A iitfc*t\' •- —--—--- - ¦-.
. Kto>ÜJ&«n 3711 »•\'.-azáltal 20 ! eróMalui. konn.m.v
^*"" kapta a megbízást » \' Krrn "¦)" nu
Vormányalrikításra f-eon nok nem lei»z könnyű feUd, b»s> kt-UHHi válság után nzeg-alakHh.-»s&:r kor:niínyát. íla lu>r- lu3n skecut.
iiÜ síT JIi.-.tj.. saHH. nirr-
sodródik
HrraM
I
Az l\'.NRHA
LaGuardta nely*e
1 nkai vezérőrnagyot neveztet ki,
, Az uj vezéri)»zgBt<J Madata u
felszámolás v^efaajtása «f a«
hátralevó eJdmauerataUaWa-
t nyok Mionyolitáaa.
.^z angol alsóház indiai vita-r jabanCnps beszélt a neheca*-
S-krOl MettálUpilotta. baja/ a\' ¦iyzrl jirm ranacn>-teleu. unir , ehiii azt mondta, addig non ic-i het a hatalmat iUrfaí s hitKkik-ktzete, míg az <«n> ídOUi pír i tok kozűtt meifDgjKcéa neu jón \' Mtre
m
A napokban jelent meg Szti-ten űssaegyüj\'ött müveip«m bar-nu»dÉfc k&e*b A kűtei SztaÜnoaJB uz októberi szocialista forradi-j Van elfikészitó azakaszában irt inúveit
A frankfurti amerürar hirszol-aálat közlési szerint a .NüfD-bergben működő jan«xik\'at\' ügytSszaég ss^nvilje KtjcienLetfleT bog) az amerikai vádhatóság i raegegyezelt abban. h<y\\ egyin-I kent megvizsgálja \\ :ili»neiin>-i magasranitii iH&d katonatjaetf i üg>iH A nürtil>cr(íi nemzetközi : katonai fa^-óság a netiK\'t vezérkart áhalánotisá^*an felniénU(-j te, azonban mmHazok a aétatt I kaloiiaüszttk hadbirósúK elékew | rűloek, ;ikikrf»l kiderül, hogj a hadviselés nemzetllöz. uabá> Ivaiba űtköxü magatartás\' tanu-, itattakA suttogó szenyhulláimak véget kell vetni
Hozz**xól*s a Htttpanaméhoz
hotr- Kanra* Halloznsaok,
tl
Ep éw •áros laka emk»* íz . .
Imi ll«i«ZÍZZ»aiZSM IZIIZIII
képet macámnak
Minden váronnak narao a. maca
zajától szína, im. fontot a jeliecn-
1 3ct részinek* lábat bontani és ee>rt-c*r>«t a bonekés atf vetmi. Va«Sazin4 Ham VMMAás\'a becui-ezülttt okaaónak, Imrr ejv laeaezi aljról idBszakadl mU—^wd mi íz a Téa*néo;e az 6 firoeiroL arról a városról, amolycl agy cr alatt aszg-ueroaatt és mbsl a macát- \' annyija, hop bajait
*mértm orsóaolni segíti. . Kannás <Mtuan a a_______
l a noadMÓ-fala, peti«fettin-
1Q\\úni «z éleúnkpt m»^w.^ó vsennvec Aryoo kmbiiank él arroo l»H«á»nk ±fa**H
iixwiiatv Tudjak* botfy a ncsi on^r* •ott W>él<nk njra fiiak a táján* Gn újra fertőznék, éppari ezért aeen zaerotocnk, ha az UIolzo id5k
bokra obi aHaknak <^ufolt rfcaos Irakak. As autón suhanó jalél és a iDesitlaboo hak&ló nraruor. A nacy ban* és a oagj imrbocsitaaak rátnsa. az eeBtrere hírek aemmiivV vúió rklóeaizok asroaa: Fmitaa
Itt álljunk tazar ag> pillanatra és nézzünk akárcsak agy erra riazaa.
doíjEOt baM«attank el agy 6r ajatt, imioyi gonnM» kak> boaoiik mes;
moiKtuok a bajokról és nem_______
hozzá orélvozen a hkétak kűrtéaá-hos. Ssajnailimlziiiilt lázme
ojsifRikk eimtt.éa azok rő.____
aknát jdézaam zakamak, akik azt kiesik aszal, hon néha talakiaak nBkauagzdnak a toll dárdájáTai, rá-dat enxlnak rslaki eUan, J6 ««olgá-zztot zetzek enBek a rároznak. hok xa«jr>* Qgjvt hostank a n^lTánozaagra za eaettat mindü nksraean aefritrttok - tt a btodaaneTÁkantotat álliutlnrik
Aki iárom as asez _. . hereiét nem oaak UrhetS atcai ,ni-báhan israariui. hanam az otthoni éi \'lUttnlcapMl* tnalletti ronirvaibMl, uuuiik a rorao^aiEBraanak a uaifclMt arran M a ráras t«rvalniél mm, b«> nr Urjo a»ább az albailiiatá-sokát.
bjen, én is - akárcsak slraeoim — a yaaejre gondolok, fiüyeyen
Qpr JoéTaKWl, OS69HIBÉBB OOtfroSOOSK
NCpIII ICflS*} é^CVlGCL hcV\\ *3Bt % HcinW
As Dtráv, ** AtlMUn, a bocWy-ná] és minfenOtt ducii titém*. mm nfebetjük tétímfi^ hogy oh»n nevek forognak a <7«oa«ito«tak fest kö3Duájo«i, aük ma f«sntAi, ntgy irányitó* •nmek » váramat Nan kllhatj«fc asó i» tiwjptí"** aí4íűí\' hoO Uaot adjunk nmíoakiusk ké-ow^kedwie nymfcrrhri a<lL %ktt akax éi wKmMv&»n kBMxbúnü&i ra teMűleUhM! Ennak * *ot«igó aaennrlmlléiniMk Tiffjt Wl wtm. de iv<m ruindra uensves febérm mnizi-i-i\'. mórt mlaau h*» <an, ax butoi, Tsl^ame^ <M«rt felatmft kell. hát ut alariak, hegy ft.bfe*-
iiKg Urtúzkodtak uszlasák ék ezaktfil n-tti\' :ii Srhlotaer .< birtokol \\\' u^zt.isdk kózül 16b-ben méft azután is Jankapnsztan ¦uirajdtak Ad;t1 im-rútt m urni vonivlkoz<\'>l:ig. hu^\' Schlosaer-»ek kspcstW.iIai voltak Fercttr -
tuz-f
—»*-
talvy órD:!^^^ aki UV:,b >>>ál bujtatott d jgj
kosság után A népügvészaela, UrgyaJási K^O\'ZökoBjrr erre bd-natkos) nSívt hikstea mfeolat baa kizb a Szó^Lvéoe* Elltn-
Lénk Andrist Nagykanizsára hoztak
A Zala oklóher 13-ilri szánim-baü beszámultunk arrtM, hogy1 a pulitikui rendőrség mxxnozói ajubb f^jsziszta szt\'rx-ezkíxléisniak jöUrk nyomárj, nelvnek élés I-enk András MA<>«f üsrtvi5»,ó állott Az akkor k-r«>lv<alotl nyomozás in-g411.i{kitolta. Jicmo Ijenk főképpen Usz4vi^9el6t:írsai körében igy^kezrlt tu\\ekvl UjJkwdz-ni szervezkedésének. EzéK öri-i9edble\\\'e4ték j ncakith\'j in K«-ményíi Ján^s és BrmczJá László MAO HU- UsztvÚA\'Jüzajet, vaJainiDt FarksijJiázy LászluV üét. akinek lakáén elrejtett j rob|>an<VanyiiKokat találtuk A nyomozás folyamai; kickrúJt^ bogy Lénk András, aki iuej^-jLk: 4ksnokratUais pírtban mint i^i-fc tag ssenefxit. a hjtx.ru alatt a német fegyveres SS köteté-kében teljeütrtt szolgalatot, fi> hadnagvi rangban. Sulau ur»
kmmjuUsa ntán pedig a Dvadi SS panct ItírénáL-s oszlály ^t
az iarttdtaknak, .
^ bzcrtuk kilopni oíoW lMnin
hrt, majd fohnt)ainkat és babjuk
IM\'irá nsm 4U_______
pwrtén^X ha 4tetak **momto ,V (,Kr«t tolPri MkMaL twba M-nink into« ravnfcÉMl áUiünilc ogyet. A mttftv köstárMaá^ tör-*v:ivt tvlon » twtokbe. a ttvaokri-ootWn .\'-1A óolfto«<itt»lí Ml » tor-vénynek tuxieieÉBt és ér-wiiyt sae-tnni, mert máakép nm tudnak ^> jatni »\' iolcoaúknak kijárá " *
j
inu us/^lv álk-Ur U IValukat a i.ugyk.i
p, jnieiy *
iepeU a budapesti nyo ¦ móló haiói«i^(okkal, ahol LÜst .. ket ónzrtbfn ijHoltík A n*^t-\' Üg\\\'észsé>c ítlásp*jnijd szerint} ! Lent. András raek-km&lyv kv j int1:.\' .: i
A twj.i..,-.,... n..,.,iU{K>litikaj tálytól tcy.üjiciött v tptiák I^nk AfidrAsI zsáru v& ílr HuÜdca \\-eze(ü uép(jg>^sz ma te lohaJlffatasát, uoely Dúleg érdekes rt*zWckr1 felszínre a szfrvYLlcetié!.sel csolatbao
Jankapuszta bérlője a népbiróság előtt
Dr. SzoH4rt f*lm
csak kmricaMiy után leket tevwwi
A Szak«ztrv»eti Tanács fclhtvji : ax Czemi btiottügok H i tzalmUk i focimét, hozy a munkütaioi érdek- \' kepmcteiekkel történt megaílapodA* alapján e!&leg le vonásokat a lurio , Ooay eloni kit bét alatt ne bajtoa- art vetre. Ez nem ax eJOkgvk tör- Msét. hanem i tortesaés iúöfontjá- oak két héttel való kHoUaat jcieaá. A Saatnaenezeti Tanácsot cm aa fndiiotu. boey a dolfozök tzaaén %y is leketove lécre a jobb kai*\' brt lbtűéckt
K ag>
<fr Béics éu 4*en UrtfvaRa Hurek becSzCbelvi ns\'ilas köz>éfr bűnödéi, alsil B hnnüjji bürt«ni-re és 6 évi jx>litikai jOgv»3>WUv<rC fléflt-k \'
Dr. Szoliár IászW Itr&ilhfiyi úg>-vétlet felmentette -ü népbiró-\\a^ A tárgtüláson kiderúlt (ugyanis. h-jg> Szollár már 1938-btui roegszakitotl öniM*e;i kapcsolatot a nyü&skcneszteti pírt Pátffy-féle "csoportjává] A vádnak «xt a ponrlj*l dr HuHkai népügyé&i. etejtelte I>r SzulUr László tM-bi/oiivifolU hog>- d viW Urffvívá tett 1944 márrius 15-í» ebnondotl hesíé-dé* I>«ttay alwKxfesnek. Keszthely akkori kalonai parrincMio-kának n>omísára momlotta ^1 Dtttay üftvani.-. bevunulUlássut fenyegrtle ineg és az atezmias maga irta fMt tieid, bo^y ez aJ-kajommul miről beszéljen Több l^nu ezek közútt ké\' budu-pfsíi rrruiikasíülgálalos — arról \\ állott, hogj mindig «mbersé{*e-sen bánt «íük és mindtn k«sd-vezménvt mefiadoU o^kitc Többen vaík-ttak- hogy a deportt-lasok idején, amikor kétségek merültek frl aziránt, hogy fobb keszthelyi csatódot íettóS» vigyenek-e vagy sem. Szpllár olyan véfct*ménTt adott a jiréa fö\'szolgatArónak, amelynek alapján ezek a családok iiH^tnene-kíüU\'k a •deporiálástól is A nép-hiráíiág í< felmentő ÉéK\'tei az-zjI indokolta meg, hogy dT. Szo^ Jir revideálta szélsőjobboldali
ál és segített az ftt-t>^T* tehát nem ne-n<;jH.Jk-QCsnrk A fet-TmnU;sse! ig\\időhcn az elÖK*e% leUirlóztalásl>an levü vádiottaC szabadlábra tvlyezték - *z ügjesz az íieíeíet nu-gfellebbBtie-. A kówtkezö üg> \\-ádk>ttja-J ktlnl SchlnssL-r László n.w-ka-niz&ai fuvarozó állt a népbiro-^ ság v\\é. A vád szerint l\'Jlt-ben elvállalta a \\Veis*-tél<-- szik%iz gy-AT vállalati vezetői tisztségét azonban a rábízott üz>L>tmnfe. nem tórrvdóit és unnak irányítását cjp- 15 éves leányra biita. Kél n:ip)s tárgyalás után a nép-birósá^ az üfi> iralaK áHette az állumüg^.wa\'-séíthe/, mert vél* mtTj\\-c szerinl az íig>- a rendes f\'tn\'ttáfhoz l.irtozik Nem latin biíoii_\\\'itotlnnk ugyan bt a nfcpbirósájt :*zL, hogy Schlosser Lajyn K*tt volna a nyilaskervsz-te.N jiártnak éj mint ilyen szerezte volna meg a vállalat ve zctői tisztségét. A nvp&irosáffi tárgyalás bőséges anyagot csol-gárfaíott arranezve, miszerint Schlosser elkövette a hűtlen fce-
V
TJtU Hdíveli »«¦¦ 1 oMMÚ uKiv 10 Himk. H Kín»otilé* a f6<rúM ujjaráik*. k> ilUtttúrúl. 12 tVli b&raiumó, h: r>4 l\'i.15 Orok ofvmpt*. "Me^ Fr r-jk ciá*dji»*. 12.90 A TnuKm Hí-w;.^, *}«ncU*kx!K»e.bÓL. 19 A lltv íi-oK\\ut4i* jitazik. 14 Uink. Vörü»- k:>Elemón«ak. 14.34 Kw nm 15.10 Alncnkai d»k>k, 14 Hírt* 17 A l\'iaocchto-efryüt** j*l wtik. 17.90 A MunkM Vultumd-vetwK ridjün Hrf
16 06 HaJtW^l wlék.
1 irf. olt. 19 TV-l, T
Ufjúacsak a Siaksztrvewti ktaa: MegalLapcxiott a GYOSZ-txal, haor aaokban az ftiemckbin. ahol Bzen konyha van, az oO ái%oaá tanooeok « ebédért KilléW mh fizetnek.
Htrak a cs«httzlovéfclai magyarokról
úHclepitésre
21
bn. 19.10 Kittán hallott sato iU. 90 Hirefc, •portkurek. 30iW ik van modern ««>•.
bet. tumát>. 21.50 H«^ orewuL 22 Hirek. 2a» Vórí»- 22.46 Ifa
2S.10
m kránikm. *nAiul é« ftmn 2S.9O D^totUw*- t
B*áape»t II. 17
n,ag> a b
j
Köintté* u Owrából.\' I te <k*lkai_ íl BÍÍC «j4c
\'
\\7. uW,nek megvolt a nvagar külön érdekesaége i*< Kiderült Ug\\-ani<s t*gy Srtitosser 1934-bt-n vetíe bérbr a Nagykanizsa meltetli Jankapusztát. tebái abban az időben, araikor ;i mar-seiliei meréjiyk-l történi, nme Ivet tudvale\\-olcg Sándor jugo-úláv hiráJy ellen kówttek el. Kiderült az is hogy a bérM koegkezdéselrar Jtt
yj
át ;i -mlnisztt-relnókm-k, aiwly ben azt kérik, hogy ininél előbb áUeleuúlhessenek SzUn-ékiíbu {Iklékes ht-lyröl kijetentetW^, hogy a ma^varorszáa szlm-*kHld | áUelepdtésévi 1 íuegbizott vígm*1 hajtúbázoltság meg ntm dolgozta ki a lebonyolítás irányelveit és nem áliapiUilta meg az állelepn teltek számarányát. A Szlová-\' kiábó) éfWn hírek szerint á* határzooéMl a magyarok ei-hurcolása egj-dorf szünetel. A Bánréve k6rü)i Talvakboi tbg-nap nem szállítottak el egyetlen magyar családot sem. A hatéran át kijabbaji csak szórványosait szöknek át a deportálás előJ mrnekülü magyarok
SiMiWor és vatáreap stta
disznótoros vacsora
Markos F«r«nc
BOROS LAJOS
lllatsxar, háztartási áa Játákáru szakQzlata
Szabadság-tér 22.
>nu* mém^1416. dareazher H
Za\\Il*
Dunántúl koronázatlan szélhámos királyát a vak véletlen leplezte le
i rtesenst r»Hjs • karekpárek ss kakátok SBeetarMája
As utóbbi idők egyik faa?auryobb-eálú azZ-lbuműes került a "¦j-"*rMn Nagvkaniwsn rondóricezrai aki ajfész Danámul; bpjarva károsultak és\' lltafc ugéfiz sarat hagyta "^11*
ool rítt oi. Folt rdbon egy Brásei nnvú rjuttlálkodólol 10 lhér pálinkát lopott el, Seigetváson pedig az ottani molnártól egy pár bakancsot
ej. Innen ment Gyárttssagre. an tánreaot kUdott BonsTió-eaeroek, amalvhan értesítette. Occas niisjlihiiiill hal Btor-topas el a kjückja» - \' ~ késők*
5 -
Buia BaerzaBaet tegnap kifarll-
¦attak <. ügyes rövidesen itkaut álá
Beerdán délután bekisérlék a laodDretirrt\' Ronts, Józsefet, akit aszal c.sntu.ilottak, hogy Gyirfi-szogro oílouju két .Jlöov ruhát és eiul odébb állt. Bonte váltig te-¦atns nt a cer^efcményt és hangor.-
Bsnrs rfenedok terű agyén lopta el. Bantut azonban toráobra is 6ri-sotnen tartották a nudörkaprlányság Jocasléban. Szarain este padia: bo-UMo\' Ujor, modor a Zárda-utce-aan uUoííott egy Nagy Josaaf nevű apwil, akiről tudta, &e} még ssep-lemt»-.-V»n ellopta a kerékpárjai Sa*-v Jóswíol kihallgatása után levitték 3 fogdába. Azonban W» mjil* "vondé(j!*4 érkeztek a fogósba \'a --z-ti át keuetf ceouDrtjBi-teru a már olt U>vó rcglvokat-Bunta" JuaW cellájába berrtfc* Műt Saio
Kikor RoHia **ftótta mj tttU-Ionét, mttftftínéi kUllott ttl, meri ftíúmerte br**e Itanct
Mindki\'ttójúkel azennal felritték az ügyeletes tjazt szobájába, ahol Ba-L Bonnal alis> Nagy József be-ismrrte, bogy Gyorfisaagea ralóban ellop* a kérdéses ölttavokM. Bontst aaoimal esmaadték s rendoreégrel, Bam-tot viasont továbbra ia ott ter-totutz. Tegnap raesjal asul * k, ixlléí reaslelaak\'íiWllBllását, mely-
Pesti sócserólőket fogott el .
a nagykanizsai rendőrség
meft Söt, mintha csak idosT volna hal^tnu delelojén Kg>-r« K>-ukrubban fordul elö uxrauú, Hogj <->lmes pesli polgárok le-herautijkat raknak meg olvan aru<akkAkrl. anK-lyrk Blida-prslen bíSsí^esen vann»k, a \\> dék aamtxui hiányukat éri Ezf k a Miemlók imtii te-jiriái T,z egész onzágot é< Masaik, aUrcak a ru.sszemMkú innáció hónapjaiban; nag>rai^-nyu csereüzKtekrt bunv-oüta-nak lí
Szerdán a nagykanizsai RUf-orkapilánysac gazdasági ovo-mozúi fülellek W egj il>«n éW-toes pesti lírsasápot akik köft-s«|M t* firadságot nem kinél. «. egj t,-b<T.ii,l.>n mintegy 600 kilogramm sót stíMHotLif ill». Cáliv ulon Nag>kani/sara és a kornyéken szerrtlék volna érte-kc&iteni azt A társaság lágyait.
• Sienlgyörgyiólgyt GáinA. agy lwdafesli nrfraök fekaegét. ~ra~ laznint Manuigi FcrencH\' ^ I-endvai Ferenciéi t«her»ut6juk-kal «s 6 niazsa tójukkal ««. tanben ürizetbeveaék A rendőrség fogdájának peali .veod*. aa küiillfiilisok •órán ben-mertek. hogv Nag>récsen aatr raerellek *< az ottani gazdikkal. A sóért baromfikat és lisztet kaptak Mindhárman azzal "Wdektttek. hogy a csereüzleteknél minnrn atkabanml 6-g>Ttembc vették mind a w\'>, mind a cserdendő árucikk TnaxázaQáa arat.
CseMnnényúk tehát, hu oanl árdrégüav \\ig\\ minden bizonya nyal forintrontás ét ezért *is megérdemUk a [>éldas búnteWat mert sonmi szüküég nincs ai\' caere-berír*- akkor, amikor la szükaége.s árurikkeket forintot is meg leht-t Eapni
( A Zala értí-súléae szerint Kéthly Anna, a mzOgyüUk alelnöke, a Szociakk\'raokraW Párt kúzponti vezetőségének) tagja, a jővó két folyamán Nagykanizsára érkezik. Uog>- réczif-* vegyen c> ft\'lszQlaljoa a Szociáldemokrata Párt hebi vtzetotéKB által rendezte nagygyüléaen mtaVj.M.m. K«Sly Anna na kanizsai fetazolalása a sáros k napiibb [Kiütik.u esemenyé janiit Jówtelcm-k idopoiitj é ts prognimrnf ld
d.......
Niematz kakitt aépainita. t*rtyHi«é> A népbúi*.ságon tefai;it> déH e!6Ure tűztek ki \\i*inttz Sándoit hahótt espena-plébáaos iiiImiiI tenes btaűgyéaek ttrgyaláaát, áronban mSnd a vád, aSsd a védekmt tanúi kertek a tárgyalás elnaix>lását. mert Pacsán ezen « napon sásár volt Hix/troslt^ László tólazerdahelvi ftg^vt-nK párt«26lgála1os bűnügyének tár\' gyalásü sziatén < lnapolták, meri az idézést nem lehttrti idejébra a vadlotUHüt kiké<besiteni. nu-.wl az > budapesti inteniákit*? Borban van Varga Károly le-.
y gy pgaios)
tí hónapi börtönre és 3 évi po-litikai jagveszté<r»it«(^k

Sxlnhéz
fotswnán
lop.f«jfc « vsuiawk egüws sorát ie-izerte be.
Kiheilgatása során kiderült, hogy bkousotmártoni illetoséga. Bsncs •VMntaua, ho» lM4-ben Baoe-k*»n jogerősen otitélték 6 évi fegy. kúra lazítás miatt és még ebben az Men a németek kiszállították Ké-rjetor*zágba, abol az ogsik ttalzburg Basietti börtönbe zárták be. Innen aawban még ez év derwrnher 7-én Isagjarorsságra ssüköU át. A fel-tsstechilás után tarajauadta saéihá-anrságainek sorozatét, \'melvnek alsó áldesats Hideg Mihály féMeaaot-Btártooi lakos (olt, akitol kiesalta annak kerékpárját, amiről termé-eeLsum.ii megszökött. A korékpárt Bzusttvsrra vitla, ahol eladta azt zWJO pengőért. Júliusban már Má-raurvüuYin volt ée Szabó Józseftől agy öltöny ruhát csalt ki. Ezt Siklóson elcserélte v» a cserén felül még XX) pangót is kapott érte. oasplem-rarfaeu Mohácson Kusti*. Gvönrytól kabátot kért, smit szintén \'eladock. Ltetác Pécsett tolmács lett az orcaz eácasnarsacanoksagua. Nyutftolan síre- aaonqen moen iraseialieitillle rYrzéeaentrnárlonbe,~áhol a kerék-ssrlepásén órizetb. vették é»a kar-eei járási kapitányságra -"^"a. akonnan asonhan szintéo- mraeiV aitt. Uajkóseerbb es év áprniéeean tant fel ismét, esuttal Vaavaraon, saol Uidog l.y.>rOtól lopta el a kerékpárját é* azt barstonsaentgyór-(?ón 5 liter pilinkaért jrkdta. Má-jartau BudaparM tunastte ki láto-zaleaaval, ahol Szabó Andrástól vitt ¦I ea> nags-kabátot éa adu el art aza eokkal ezután. Budaasatro> Iirew utazott, aho1 Nagy Jósaaftol I eir> ültüoy ruhát, amelynek n Uíint- voltak Nagy aae-laahazonossáai traasi. Eseket as Iratokat barás Unaesnátta és eaentul •mdonio mint Nagy Josaaf eae-innan ismét restre ment éa
ismét Natm mard Lássló ralt fonadnaer *»wrjáttl 8UX> perwol eaalt G •usi, boio ssm nss ér». Terné-¦M»aui aaüta aem láttak ason a tá-|k. aagptarnaerban Nagjkaniasáca W • itt elloptam Somogyi I*jos *"d6t kerékpáriát és ezy veadüg-*»ek SO lunntért oladOk /"étsre unt ezután, ahol 6zarafai" Jaoostoi lopott, majd Gütnön-, Páltól agy par bakaD-
Gyartyafény-karingo
As cleo °ne|n-8lá0er« anuóas el-beJlnttak a szirénák, ágruazomye-asgek, gépojsstolvok és ehalál eaW-áajim orchnsluiu. Az melódia as idegtépő indul
és tankok doborgéaeota. Seen_____
tálú, édes, buja, aasraunes kertoavS, aminek hangúi inegnóanották as
" utcát szalonokat, sziveket és asin-
t padokat. Béke van...
I A bűbájos Gyertyelfey-BarinjaJ a gomb, amibos a hasonló eima aa-nre viöátékot aikaJmaaUk. A áü)-ratságee elapótlet körül három felvonáson át bonyolódik a franciás nzJysatkeeiikmnkol, többrétű sza-raéivcserék 6si humor-motieunábál UDÜkosó eeetakménv. Franciss a sikamlóssága-is, amely teunuenT* « " \' \'• -kering mindig agjenas: -kalniT isBreajmToruTA
humor itt-ott bohóastná______.
esdik, és a iagssvanyubb irodalom-kritikus a kénvtelen rsszáuai a ma-a esztétikai "tgenvek kotarrnrzárol ^ -átadni aiafart a" aékebeli polgár HoalrzissktoL. de pár órára aondok-lol ia mentae kacagásátrak.
A darab zenei réeas szépen és jól acltosMtH a Vígjátékot Esértfa ze-uekart is disséret illeti.
A> eKades jó volt ée tett báztap-roita, oevetBB végig. Gáti Böasi a saobelany-oiisi.eíaij isumy.i.i megint ujabb ssinekkn) gaaáagnaáa ednigi nCesk IMsns- voU, kósvet-lea-és csupa derű sugárzik azét lé-nvéMi és jáaakából a arinnaáVai. laagyon jó voh a báróvá eranra.li inas stgrapékan Lakj Jóaeaf, bóven ömlő humora aoe és óeatóoós, Játéka jókedvű és otleeee. ÍSsató lSáo elegáns Mréá ée áásedfett inaaa ki-luzio roK^liagáhan jó vou \' a váimtlariál betoppant fen (igi val, amely asonhan (renacaóT) voH óeesezaTMletnetó
; sarrlóadárit roadez a stinház. A ti-tánó Ggn Bertával éa Karosra, záer-gatal as írottaeti kerül azmre. A már egyisben rv-nWiM atankás-eüadásnak nagy sibre voh s igv
I reméljük, a szombati előadás áanet
; nAhánv kollemea órát eseres a halk gatoságnak.
{ Szomhatoa ™v>. vasárnap délután és este Hakai Iván teUéprevel a
\' béaeaKk hangulatos és ^^^ • operettje, a •Nótás kaját.
I ezinre. A naiptuaerunei _
jegyei eloVéázsban\' máris
Hl te i
ekMt nnáz a«a J- órab

a^innáz «stsráaá> <kH satl 10-121 «J- órabér, délután 5 órától végig. Vasárnap mar óantán 2 órakor nvu a ssmhási pénstár.
Erős iramban jön a tél
Az idei esztendőben eddig a rendkívüli időjárási esoménsBa égést eo-roraaa jtcaaontött ránt PebraárMI
r*1
A na«\\kanizaai SeociálpotitOsal Biabttaai boossp, ambstarT ns. fel 8 órai araaesh. atusons akae-asX randes a aenriáliksainlista Part hriy»éaarbaa. Az aatsn a város tat-jobb muksehalo/ lépnek U. A szinaa ée nivüs műsoron as Oiiawiseiaéssak
Pék Amti ad al6 ársrkatámokat. Mi-czák Aranka, Caifra Hagda, Barabás Manrit, Kaa«eraa Margit ée Viola Zsassi egy kerinaot lJv ü
Gyartyafany-karlnti, Ératraé*\'. >**¦» kapitány
Ma tijbol s OvórVarearf-kerinflo no műsoron. A szvUepas zenés ng-iátékot agyanas a kiváló együttes ViasTsikarre, mintaanav.
osombakni démtánféll onu k»«-dottel olcsó nelystakkal nagy man-
----- ..\'úr iiunnen hátzsp iavjn mcaag
-von. Októberben manót aodig még
ekS nem fontolt korai.....
köszöntött ránk a na/ rarn hittagnuj lám volt _
bor ismét rendkival anvha iaW ko zott. A jetenkan enyhééig huszonöt napja taVTpíW-néUruTán aaon-krvil as ómi nagy arirasaág. Srep-earabarban egs¦ ssem eaó sem huUott. Maatka ki akarná attomi est a hiaayt a természet, iotaak a novenr-beri és cacemheri, asmte szünet nélkül tarló négy esok.
¦ Most azután jeesntiarrik aa$ aiabb megtepatée. Orossoreságban aa Ural kümyékén 795 milimézerve nőtt mer a léénvomás és nagy területen mínusz A) tok alá eaJÍveut a noméró hiaanyBsála. Már Uoukvábss is miauss 10, Kievban pedig miinaai ótoknál bjdegeóö van.
Á hideg erregó nagy iramban nvo-nml NyuaM tele » már a Krimi-lékuigévan is < fok alá aMlvedt a bomérsésM. Yalóaziuuleg nagyobb Uadekan kaz még az óceáni envbe ée es ozoszországi hideg aiiegg ko. S.MI, amíg u utóbbi Európában teljesen uralomra jut* Nehánv naa múlva azonban a hideg levegő uralomra jutása valószínűleg -¦¦—-
Viimos és meg m
A kabaré útin bitté áll a 1 ; maüilaeafaiaii m e nmiiji
1 ál Etvssatt
Az EgTesOlt Neattetck sarjtkdré-aek H)iéT1HH»iiI ragUktari bttett-<át rliasile Ha » rtrlel.i ada-máarát. sarat; New-York ks------
r|T I ál U aarBo deáaV 1 ¦pUtlHeittlI sátast Min
— rataektlii lyafyizartar sza:
,Fek«t« Ss>\' er*aysz«rlar. F*-u
ItRIIS a IBZII1S2IT
vülalktní aainiUk
magénmérnoki tervező.
tanácsadó és műszaki
irodája
VÁLLAL
kazánéaók tervezesát stk.
Eaadee) szabadalmazott
.maroaaésárhelyl* f&ld-
gázágok raktáron.
«>iykaiaa, A*y Eain-irt tt.f &¦»
1946.
5portrovat
HÍREK
Ac NVTE >ntrmp
k aaniaaai mutatok kúrébun méf Miig mndkiviil nyomott a Sanga lat nMmaak ¦ -a pontvautéaamiatt, 4> f&aant a naaraapi raaaaemlékt márkoaíe atomom ttoiatékenek ran-aaahalaaaMnt. A —utcául, a játékotokat éa a> eryeritao tagokat int bántják a nagtorttet ate-, de eajnkabb a> nlt ki 1»-" ---\'— hogy a «eroa
tívTE ellen. Ilyen______,____
nem tudott a eaapat etás irfiiTlirtr an fclaeMÚlni molaó. a ffeirfeban megtartásra kerúlo -bajnoki mérko-aatto etm. A lij|a.ul( Parluaa otthonában mnét Mádat raagoldeta r»r a fcaniaMi fiukra. Ai SVTK agyán eloaeiobb belyát foglal el a baiooki tahlaaatoa, w»»» bodapeati aüaniaia, megm aMgeaettek iawv-nk wy aontetka endmeuiyeL A> NV-ÍE jt>u.—i—t nlauin&leg ea ataa aa stolaó oaii MoproMja, Eánan a Kapnniri MTK elleni. Kaniaaira kannolt ayrkoaetök minden baooy-njml eaak tanaúl kerül lejalaiaaia. - kaniaaai játékoaoknak műiden
ta «q utolateoriaw: é> <»ért laplábk tókt nqak
A BAORT vasárnapi >üwr«:
portattHlei, ón. n^\'w állami taiü-
jogfi ei alb ttariaiMttk
— QIM
- Fal
A ktotkalmuottak ekMx-n___
taatwnbMoo, folTO hó U-sa.dik. elftt 10 <ri%áí Atm«D 16 ór»n Ina • Tőr*oyb«Jt«i> lIóldanM Usl Knriük laJamoonji auvacali iof.
t lettí-ü«n|l adja te. iaZÍ-
URvaa aa oaii idany bajnoki____
műit, a «caukák> mégaara karftlnek aaci2Te. Vaaáraap maghiniauB mér> koaaa keretébaa Kúrik Aaaaa r—"— kat a ne» «a nöUsn iátíkosok. k« együtlaa i«en ion-•- " ketiTÚo^ "*»r-**»\' lép jo- kutaelmei ét niroi >gú. A nSaok oaapata en ko.il, kantéi aaonban.
Az FTC
jiiil
Mun S:po, lnvunúl, u NVTE itönó ed»>jtuji crtüúiumk. jbi ela6- k ik
j
t\'—\'-t\'T*. tudatukat v oul barebe kel) letniük, bogy en-OBk tau ltateaek • két Mi biaunk a kt
iró «B%i» >, «s FTC p íroauDkbaa axoritoijai lév. kűéja) tüiel-
s poüaBj
ÜJenuJ v«ri* » nagyhirü, taoáki-rul rakonaamiea ftnion <«^>>ai
l az UtattMa
uj
Sewyort. december 1J K Jpflefty-verzési aStázoH&^g tatogadU a fegyverkezés álUUK no*; * bökken lésére ét- szabályod zása Urg>ában a kóz^yülí-* *"1^ tfcrjesru-ndo javaslókat v jjí vaslat aserint tnegbitxik a bü-> tnn&ájfi tanácsot azoknak a zödéseknek é g> cccHéa). amoi>-ek zstközi teszereléot ellcn szemedet jogkörét megsz:ibj-jJt és megbízzák az aiomrrőbúotC^ ságot, booy miné) előbb íeftszze be tnaokí ját \\r b^-esOJt N<*i* tek bákái v tAátf
aánatf
rmddkeBésérelnll bocMHarii ú békr fenn*Brtásábra acúks&tfl fcgr^^rrs éréke* A ja\\-aslat kif mondja to\\-ábfeá. ho(0\' a volt el. fenséges államok U-rÜletén »*!-tontáüozó baöt-rolvjeJ fok«irat»>-«un egyetuulvba ktl\' húzni é\\w, K«jw&t NemicttJt teillam&iimk , területén tartórktxló h:Kh-n>iaet visaca kel) voani A twiróldiha*-sereg c«ökki-ottS*fl .íz Kleden te-rúletai ilomásozó harttTók \\fc»-•sevonátávüj szintén fokozatod san végre lueti hajlam
Kát tntMwíi* a .utvjft-ttal.
lentós lén>-ezöje j mai nak X Szovjetunk* és u demokratikus Cschszlovikti példája mutatja, hogyan . letet barátságos fheffegyeiésaei ne^ oldani u nehéz kérdéseket
Budapantről jalenttk:
A cukwUisok vaaánfp Is tnythm\'iflt Ak,
UitnMai awkorkal at aaaiianaaa él n-
aáraap, reggel 0 óratol elte 8 onif
ajrkvd unhatják.
ára
Arlpartgyi tninitztef a börttipu bakancsok kgauftaubb tocyautál trit mtudség szsnftt 82*40 fadntnü 104*90 toriotig áfla^totta neg. A
fiubakancsokat 6270 \'»rínttól 80 !*-rinug tctiet krusiur.i
A mowbvai lapok fogialko»-¦uk -\' kel évvel ezciűtt a^irt «zov>et-íseh barátsági ^crztkléfe évlorUu!\'\'tjával Az lzvc^üja toK mácsoija a Szovjetunió údvóz-ietét a rash ítéphi-z A &zc-r/.üdát ~ írja a lap nag>b taJ #4! a két or&rág b Tléh
FIGYELEM I
Anyagigénylés) nyomtatványok es raktárnyilvántartás} könyvek kaphatók a Z^la kiadchivatalában.
******
P»»d..njai auiaaal »ap aaV
rt0 j»\'Qek jrt
barí(s4p
A-
eruatot akam: — adakan • eeal
Csobánczi Károly
fiz- *s vi z v«z«ték«z«r« 16 m*at«r
Cs*ngaryut 13.
Vállal • azakmába »É«6 mindan munkát. 2S éva fannáH« c4«.
Szaktanács.
Tanwzé*. K6ltaafnt*a. KivKalazaa
Mm< «>wtéal láttattalak.
Tegnap kéaó eate, nénan; éjfél i>16a narv saj verte Ge caBOS}*^. A Királjr-utca fel rfurn; futott he egj\' _ Saabadsáe-térro, iStns iba»\' \'illtt-minálu áUapoaSan léro óneklö am-taaakkei éT^iuxiklló c«ii>TekkaL Ax ott poezton álló rmdor á kocsi ! elé futott ó olkapum ló tábláját | A koana ekkor a lónk kúaé Hm, \' nyitván aaart, horr jgy o éa ténai i majetaabadulianak a ftáletotaégro n>- \'¦ nastól. A pillanjatok alatt bolytiinen I tcrttK^.t rendőrjárdr hekiaérto a ko- i csit \'it maaah a kapitáiraaKTa, ahol nyomban kihallgattak ikat. A Jó-aedrü ^juakázok a rcndonéRen par-oe* a. ¦ • ¦¦- .-.-.-krácia aaolaiiaiaiaoaiuia ml őrmeptur Mn!
r»»l ! A BtnkáMi
\' j disznótoros vacsora
Korajka Vilma énekal
p or., nytr,
Iriimliii
uaa.
Stte am J.....*-»aaai aatóa aa«H. aajeb aaanll ¦áa. Sraao A*nl «oora)ila Mjiaat a* >c. Tm
Kiialr a 9. akaaLSaat,
Féláron hirdethet
* ZALÁ-ban m ktri-csony előtti htitekben minden hétköznap minden iparos és kereskedő.
¦la afA U vaaaraapMM ¦
i^laataMc H. «Ta»mi»» <M»i ,aD»M Mlji na
Vasárnap. Ifi-t-n g Dtakk»ptár a rajzV^romujn kar-i-camvi ráeárl, űx>wuwtci iúalübwt és uvnboUt rmtkii. A kikUttá«i Diec-irritáai déklótt K\\ 11-kor kn. A lómhola déhtán Cól 4-kor koadMÍL Hel«p&drj tctszóaaxorinti. Tombola-jefrv ár» 1 forint. A kiállítás jüvedel*. min « saesény tanulok kancsonvi maneffitéAéRi fordítjuk. A Ved>n sffilökot «« az ifjuiutf baráttót eton arvia mcv^ a kiálliUera Diákkaptar naebfiaege.
Cara*a aatan aaobt halmaiénál ¦aa m kU4ó aW.laxal)nMa-oteeaov l^ft. . a
lka boalo enaaualrEai inti M-•dM KIHOIar a. 17 t
!¦»« hf- u. 4. Nti >«k
i SjÉp «árkto la éfm - "• Ifin i euakm i» í *, bátorod a»
Jo kaaaaa a acMaakt afeae. I li«il| 1 PaUI léiaMH «^é| 2 noeal i a. 44 u. aal i aaTaaaa. tM
A Sioriáiia MiaaziotanukU Wj> csoportja Dapk/izi otthona jaran vaAm& kii it
&p nagr kanicaoovi viaart . A,^L4r dlöslótt\'lO önkor nyil;k trav «a t3«tB 6 óráig leat mn-•á. A< alkésiimt ú> küintott J«fca-tánryak, Mnmunkak. iiaumaisaagb\' dol«ak a iiKjrküiónaéK éroBklódéaét 6. itiiMialaVil mindeabn megér-oBdilik, mert b% oMfrváBároija, aia-gánk t* houitartoaojaoak oriu* ¦>n ai érte fiaetett pénat jaiy
*í* 5
SzombatOA és
disznótoros vacsora
KMaé baUlaiaaallaki tifcarik Friaaat emftU aa> \'
Szives pártfogist ker
Inw J«za«f
ík*rao«>i7 Mat/jia5& ditiak. A, nuattionaODk nUndaaUt a saricaonTi kwiodi aatteegBoaB Tármk. *
fawiliai Tfiiiaf Min íViiiiifi «éi> \' *^U> ¦« P**<* Tibor i._, .
nmi MM » kdmÜLesó ¦dotnánTottat adu bw L------.— — - . -
nb
o d
oaégmikb k
ad Vaanbaoaégkbs aaal kóekmnai. horv aaokat ai UMéke-•steek aitinkat: A HONSZ halji oportjénak egj guwi nópkonT-hak éa aO (ortnX, a
6tkk
og; oaonBi; *• 80 forrat, • Zrítm IItkM»«tai Bieou wkoléittk «
ffünkhen lanoak és aaokat aa arra nk-tékaak átwtetik.
— TlzaKé fyakarlat
Hanykainzaa m. nroa tiaoksMaS daosmbür l&-ea oélelou 10 oiakor a Dua» Hím énaró QnkorlatM «ar».

MHIaai
. M«......-*.
Xj—alae^Mg Maailaaiaáaataat. pnataajl 1*-r. Waii
266. nrti
B4S. daoanbar 15. truárntp
Ara 4O fillér. •
ZALA
Molnár Erích nép|«létl miniszter ¦ pénteki minisztertanácsán Isvaalartot terjesztett elí ¦ hmdlcondoxoMak kaurács*. n»l aecélyár&l. A |a»«»l«tot ft
letstrar/alják.
Sencze Ja>n6:
A kényes ügy
r neveti* Szoculérmokrala\' l helyi titkára a /.ai:i íepiap| irt cikkében az Efct-^ Munkáink Fo,íy.*.vzUsit*i
Tcni*l" S*ö\\flke»léiu-k pékséfében tnricnt visszaelc.-ekvl.K4-\' nye-. üK>r«l besüti u párUitUr. tmtlyru) ;í/ uUáu. üzletekben^1 ( fcorbCtyokr.ál dkkurálnak ..z{ f adbervk. novekeí emlegetve, akik. a cikkíró üzerm\' wzető szvrepet; toftnxL bt- a város cWí-ben. Követeli, íio^y ni! türjf tovább ¦at a város aj elhallgatásokat a «iílopó színin hullámnak vé^vt kell \\f!ni. <iv nfm nundea szeny-ggres ielurrr mosá^val, hanem azxal. ho^v lun.iiazok. akik bú-ftóaek. merjek W raéJM büntetésüket
Mjndjári cikkünk viejvn nvjf r-.,.,.\'iíiL !-.,,¦••. iti iKih kérne*
::HÍg\\TÜl Tan ¦ i-i.-ól és nri-
.¦nvvre elfc-ni\' á Zala no-
¦kiilMzoK. akik a li\\zlj>ai-w ággyt-1 ti;*íTTii\'vt\'n voti:it íiitzés-tan >o|lak a pékstg v?ae.<~.t. i Üiziái*aút<\'> nagykereskedő\', a molnárok, :ikik iltegiUíDf uiun k éroAJ
lenne hz ügynek és komoly p&t~ ; zekét k.ipott volna az ftflmezéxr
Munkások Szövetkezetétől \'
Egy 12000 tMot számlák, er- í
kólrsi testületnek, amelv a vá- I
nos dolgozóinak gerincet alkot- <
ja, ticm lehet olyan titkára, aki-* i
hez a legkisebb szenny is ta- }
•padbat Ezért a kafeJtiú- I
meretewbben utánn jártunk 4 1
dolognak. azzal az eltökélt) \'
szaariékkal. hogy aim-nn\\jhrtl I
<%>¦ fillér visszaélés is terhelné |
a iw^yei titkárt, agy azt kin*> ;
letlenúi iiK$ir»k éü kúvetelají ,
fogjuk azonnali Wláv„)j|á.sát. j
ErUr&ölésünk szerint <^yetlcn ;
olyan inamrnUinfe sincs sem a. {
\\*ádk>Uak, scoi a tanuk valló- j
síúln;i, hojiy Csrpre^i Zoltán a ;
legkisebb inertekig ia bűnös k*t»* i
BC a lisxtpanainálMui fény az. hogy a Szabad SzaksATvnzrferk, amnden a munkások .AIUI ala-küott szövetkezet ncJ surveze-lük fennlartásiiiaic céljaira I szizalékoh xésK-Mtiést kötőd ki a bruttó bcvéteh"kl>Öl. amitazoo-ban éjípen az Élelmezési Ahin-káaok Siówtksnténél féJ uáza* Ickra aténikelt, hogy az moa-erösödbssen és hivatisáft zöV kenes meotesen tael>eátbe««. Ezek uok a pénzek, amelyek •
tlá tárgyi alapjait képezik, ^l«tttlottuk, hogy milxteB üUér a szaks^rvezftek úgyvM^U kónyvtiben szubily«zcrüen ^ \\-an könywlw. mnelyekröl sz** bályos nyugtákat i» álUlolUk ki
A nagykanizsai államrendAr-ség veaUje trietomÍQénck teljes tudaiáiwm ki)etealBtte dfittúnk, boe>- azok a hirek, amrlyek ar-n>l vélnek tudni, hogy Cseprerf Zoltán hat ilmas, pexuruket kc5-tf.tt el louiitozásra, •cemeD dett valótlanságok, mert a
y. Ivet üzeinelyeaen iránntott. sen tudott w-rót bi^on\\-itékot produkálni
Ezekután a Left&úrgotöbb kö»-érdek&Ől felkérjük * Szociáldemokrata Párt titkárát és aáa-denkit. aki bánnely terheld wfc-k>t tad (.vpngi Zoltán elles felhozni, az\' nyomban jelentse az illetékes hatóságokna^. mert nem közömbös. hog\\- a czak&xer-vezetek iw^vti titkárságát otyui ember >-vjetJÍ-«. akinek lelküa-mer«tét visszaélések terhelik *
Kötelessége mándeu l-iko&nak ezen a téren kezére járni az igazságügyi hatóságoknak, inert csak itfy tudjuk épülő demoJcrá-ciánkai megerősíteni éa negtittz-tiUni az oda oetn való eleiaek-töl.
Ha azonban í)yeu bejejeotó-| sek nem érkeznének, ugy aán-! denkiaek kóti-k^aége J rágaJma-• tót a hatosaitok kezére adni
Araerika kajlanK atmbunbakészletelnek elpisztitására
Az An^ol 1
ortufakk badarsiéröl, m odthaü ét kfi töidon ünéxkodó wpiUlfcr6t Ttfxovomkmmtkuml •tfogaAák «i L*ymstt ffwtmmtuk .
etcki*nt«n«k. Byrntn ««>«rttA. kO)«grailii|»zf«r ntwint u Egf—ün AlbMok l**«*r»Éii ktvtl, hon. ».^n ;6t«. mint 6 Miin6 Mnyt MCMi.r*^ von, (<Mw«j«Mk t*Hi>wé< 500000 tor. Ea«knMi *fli6to6,. ¦ vol. «ti«fw«t** •U>»ot .*rO)c»éf. NémvtoruAftMR, Auutnáb*n, Qtaiti* V.
wCK
thuítm, 117000 f*wyi teMou^ MrMdkwtt,
P
j
rés induli mindazon «s vendéKtowVu trjkcti is. akik n megh.Ttaruzolt árnál drái^Wnn Tiafcroltak :<, kenyeret és bucit
A naidelkezesre illő kü aaUsi és ivncI6rsé^s ai»pa \\Apts ivövvl feküdt «i*be ;w <jg)r x ^j:.i-L.i :!:inalí injtutcíi ki-
p u-9«:>k»c, IHandten. Kmtó.n, PantiMtun éi •! Aiorl txflmfn. Klssbtl AlMrtka itMs
i ti í poigirhabcrui t«-}«t«n m*Q —m sk*di)y«xta *s Am«rika BAoHaat tkar
amrlkil oupalok n>mkl)á b*J*j«a*ihai H kl k teik
kuzá)ai • si*jlú utján- 4éf Á
¦sc.i.
r-pjirii c«\'!i m-m értjük j tikk-irö homályos v-élzásait, amikor kis Iárads*^-ii nuidjábati letT tolna az initizü h^túsáfiokná] az ngv lUJáfiába beiek^ntésl nwnu * ii tudjuk, bo«y akádUk és Mtak ebk
Jp 4j p ) j , odMa »|ia
•s atollllt rdwk hiwliKUrt. A kaial kormány izoramé, k< osassteiak <M I ll Imi, at) • b«ly-i»> Itd«ii6<» (bkui, uoitban lakkal Umitl iinankal ine»i na Kíbümh »i Japánba*. >U imimiII a SnMrjaraaie larr MatnnrUbaa.
Xawnic MtftbwM Hmfttthól Hzfotttim a ftgyvrluxél ctMtttMtán MntMH
>
tagr>arak grlrttstnak cnokkaaMajtral ka* k Ml «afy «»I6 nattOl Iakal8»«
A M»gy<arkai««iwk irah. l«c«l«u« g
kaadtanl. dymx eiTai. birci.i»ko*.i kart a n«eynüiaa««, aaoMiaU baavatkosaat a tMzaral**! t6rvany nafUné
a lajhal Mazajr lé)l»»)<Wwll* a. *a a l*ö*i mtmxtt U. húztuk taaanMan hnUnmiá mié-
MM aiagatt <u tümait ijtmtk.
H» • ta*W aaajulaii aiaaa aM« a leaa ai atam<6 Utkalaak kábona talbaanilaaan és aaai tuéaak wnlK* (aay.arakM gy«naai, akkor naai ftz aaMz kaMaarunl a naauatkoil allaaorataka.
emberek, akik »* iMiéa Munkások S7ö\\«lk< nek liszt visszaí\'léseil jói átgon-lult demukráriaelU-ms célokra ::ják feJh^sználiu és oiyanf fejtenek ki. aiűtb-sait acdlhogy » elöli eg^t\'s ver»?»í& füleiét és* trkiűUS iyét a sártw tapossák UeJves, Inc -i Szooáldemokrata I>áK «kára Upnnkban felvetette ezt * kérdést icy nKHiot adott nektek arra, hogy azt mjnAá>n vo-MtkAiu.s»b:tn utva*.ink elé tár-
A tKZtpaji:unúv:.l
>an r.-kTiik &ü ¦\'"
r*j!a. mintha részér
I Fi
¦ tataik
A spanyol kormájiv Krunoiv elDÖkWIével tnimszterUnácsot tartott, amelyen foglalkozott az LL,«súlt Nemzetek határozatai val\'. Jtnely reUzolitia a lagálüi-mokat. hÖK>- hívják vissza k6-\\t«ík»H SpanvolnrsTájból Mad-rkb jeJentcs szcríJit a spa^ol minisztertanácsban az a néaet alaloill ki. hogy a hutározjaji
: szörovü preoedenat képez a népek kapcsahtaibaa, ineJjwt at nemzeU-k tóbfesége rüvKtestn\'
| oKg fog bánni.
i A fruala kaamiaista fért a»f mm \' katirszatt rsazt vuz-a a Btaaj
han A pártban taegtartett síd-\'
vaiii szerint t-lciuór nv^riz»-: $áliik HUim [>oUtikájil 4s h« 1 mopfeVlö birtoútékot kapnoH
akkor egyem-k bele a koaJiesós \' kormányba. Egyik K biztoaitéic,
anK\'lyet kérn«-k. hogy á konzer-. vativ* csoportokat ki kei] zárni
az uj kormáaybol. \\jn>n Btuor ¦ jelenjen 74 évt-\'s és « oémel meg-! szállás alatt a buchenwaidi koi>-| acntnic.us táborb.ai volt fogvik
I GM •*» alta- kápviMMI
i Madrid, dreember 1
Márizt. df»*iabiT I 4 A francia kommunista [uri. yilatkozatot adott ki. hony Blum kormánvá-
s/:it;ban . . í.í^jjii cunríatura. a |:oriu»já \\i-t. » svájci
nagykő-. i
kúvetek Számüanak arra, Írország is visszahivja ków bér nem tagja az EgyesiHt \\ zrlek Szövetségének
Kit MÜm HéMet tmu» az ¦zsarekiriúf
.\\z tusorabirósáK fíoóhz-taaá pénteken dék\'lön inon<Mt
kdet a Kretonteitil csempész-banda úg>-ébcn. A aanda vezérét, Várkonyi Lászlót halálra. oa« Feledi üéncst «e)(ogy»4|> laní ftTryházra ilelte
Ar uzsurabiróság l.ukso Ti-bDr tanicM halálra Ítélte Po-prscu .\\|eraiii]t-rl. akiről bebt-zon\'-osodott. hof{>- hat alkajon>-mai VsoBpéstett zsirt RoaMrlZALA
Í946. <cie«lVT 15
Döntő stádiumhoz jutott a fogászkérdés megoldása
A nagykanizsii fogtechnikusok kiáltványa.
! mindig ax nlauaH idók korhadt f
I köreibe kapankork) fogon
: A népe* «a a tútadalmi ,_
I atnjiiiiauá.i korszaka lejárt. L
. rs társadalmi bastok önső ¦
tenni nesi lebei és nem t» saaDaa.
Asárt, ka a ftajoraok luiaaakai sgadott igtret oUBnére ia tfolaeVabékai
ráiakotú irtán máie^j méMáa mrtUMi W}« • mgfar demakrabkiis lámailajnaitan
Amríkában és Emin •¦ államaiban UKtttkatmmk BwUsttliée-*a laKasjok. Awitia|lét *cx* »
veden fbeetlátást, agvanakksr «ms <MJ aaijuk Mag?»rar«a«aft, fiai as ataolt Ki* »iiti«»iKÍrnlikm aL laaasaaek* nislt e kridé* ú • cuai napiv; no nTtrt iörvúnn-r rendeset
A mag?*\' fonáazak aa rlmuit idók-ban nntaraalr nagy iaxyet nyaa kaptak airindM, ami íahakMa
wriléket rtuukátal utM kjó kww6 aasnzámaik elkofexasaral ra]-K>mk naladapákx. MitDaafgmoa ¦lul«n< iiaanr !»;»< »ukiA« ¦A. kit a> tklMMéa aUaaiw •> andaMaav Unj^ hitién w kitAB^BD rry\'1\'-1\' halrutol a ran (i»Uát>> torUn. aól «i«riiirla»iiHnil gjxkorau-b^ óa Hakirodakwi torén nagytan á^áJtk « mag^r fogiatat mk h
óatodatauak érai magát arra, ¦ ii.j.^fji\'i.l^jl iiImiiiii ¦
riüfti
arra, tacr
i \'
Isíüi. s ka&3ris»lársaAínmiaa|tfcér-
ssami fanja" ást a tnár BRiTTa ram túr« iúrdést.
A Magyar Foüiasok _ Oresagua > a rroúaac
__ b M alatt mariaji indítani, kaki K-peett l-Agugáa prdi.\' aslilaJus káesrasst b(aiönaat u «rrs saeruló dolgosok amdelko-r*aére tagja boteájtani, bugv osen-b.1 aWHsaoi, kfsaattan a ttasitó otján juthat tiossá mindanki a néki imii n\'jaia fo^mőhöz, méfí peiiig olimn áron. bag> asl a aulvos eazda-4(1 riaaon?ökellenér» ¦ nodjábaa
Or. Begidsán Emit nyilas ügyvéd bűnügyét csütörtökön tárgyalja a népbiroság
A müfonntiist tuuvetíaaöJ YáfzA lanu szakcsibervktAl a. küaagén-•%i«7 >edal<ÚDiik üriac* alatt a telt etnlitfftt, oam «pbbd homaniM-Úa eaikótókW icaSürtsk Kaba-aotni olwn ebaak, Kik csupán üiu6 an;««i "«r«skmk mait MbadoMak niMiihMl wüavi is tánadtJini shid-poolot. A kraooiv unrosi etika alap-]ao alip laeorMaB st A auJdaaart
bM
rófiif: ri- tattnit tíu»i I)«zm> pert-siolkál^Ux-zato, Nemrth Joi»fl h párUzolgáiatvcjetó, GvurkVi [gtván parasctsi-éktartó, Varga
valamint .N«hbUi Jóxaef, aki tagként ü-v-étaBnyUtMI i párt-* ban
(\'^ütörlökön áll a eté dr BegidúD Emii
kivAI meg tóbb kúnyilai, igy Kovácsira Ifrtván és Lo^ovtjcaf György molnári pártizolgálata-sok. Góbor Júzst\'f nn^vkaniz^a* pirUzol^álatos, Horváth István k\'Lenv*\'! pirtszoii;ál:itos. yala-miiiI\'Kiia István ietenyei nyüas cvndőrör-
törekYÓ nwffysr toRiooltkt, éppen Mért * tartratekárt w ««í«u logor-
TQait katul fe4olt5tMágTe nmni mu le-but.
A rmfiTmr fogMMk, mint » fo|[-
itú) eU aJm-
aíg uauiB riSTküiretH,,] lafaetfr •Seit <> dundeakor bftta <«li-n«tt-U
•Seit < U, ai i
áSd^ni »\'kö«ük fi » togorratok között fctmálió oitontitakei. Ujon értetanben • aatgyv
tVvatttjftllVl & att^efBÍlimltbaaQ C
lannfliM tertoU, iiiJj mÉ Sirtoria»M doWií ki • .^. «ok reo(ÍM»f«B képsÚD ób nasgi- : um ttÚYjibaiL KOwmto, hog^ tu tem többi imJturiltenofc pddi- ¦ ján a képw«t fogáu axakemheiek niluikk is rWTun^Mwir s vágj \' hiánjt neorettf oépt totrilátá« »w>t (
****¦- - - x u^ j
.<k wtft toíSo rofi. kHdMllie *
a mai nap«a> laiiitadi m-IHI iE •bben ai ornáf(ÍMui.
virják, f
bmk>v fogáa k, oogy ai tádk
f
A bmk>v fogáasok must íeaiöhpn já j domokmtákus
offtnakt imnir l&m fogja toani ai értáedek ÓU baunall ks-nyariiiajaé^i aavmaoBtokal ae mint
^,_____. UMÜ »• ift-
Wfcb, Mnd tM eltwih hilMn kó-wrthartéfaao iob» Bem volt mé« <Hrwi iwcr ssükaéff *s goságbuTépntt fogiuokim, mint éppen tv mai idők-hL. Brt«aiSBÜk7rae«r dóitok müüti «¦ «nk iwéiwi ¦. kociaA&y-aM, » 8MkB»nesvti Taoies «i mi&-doafci, »ki • *iolgDai> népi tuwmpoo-\'okért huool.
A ma^tvr togémtíáratáaiam mtm\\ ¦ 3>ó kiÁltránc\\-»l fordul a még
gy,
Us vezet6ic volt. ,
He#dsin agjdke TOlt ax eiaU-i-nek. nkik ^i naeykanü«ai nyilas pir1*anaBÍ%M Mcf** -fl9:i»-bcr a pártszervezet ügyésze Irtt, oiajd icéftólH) a na^>kn-Dj7Mii arenrzct W2etoj^-. Vilidben |»di« mefo^rvvaeto^ lett !8í t-ben elioglalU «g> depor-láll kolKgiianak nvotc»oh»*i lakását 7a annak erktlytröl moiidoii iic&zöoeki\'t 19^ f * <fc-^n Szál-\'si. assikor tartózkodott országjárása K>r4n. az ö ^«ndé||e vult IuncrWraek ítjULfiíú bcué-dei ix aiael>-citel a nyilas eszmék népszL\'niKil^^e céljából tartott Bejiidsáj) HmiJ ügyében ez é3* ini/ns 21~éa tartott már h acpbirácá^ tár^aiást, amaávaji a fc-jtájíitó. ügyvéd nagy "vé-döbesz«de< tartott ujat nu^ melleu. A UírQraiásí azont^n annakidején m népúf>*ész Inoül^ ráoyára elnapoltak, Dázonystás-kiep^szités eébábol. - Ezen a nanon tárgyalla a nepbiroaátf még Czikíbt Gvony liiue»mi> adorjáni ttgymm |iii t»í lligatla tos büm>n*<jt M
Szombaton lárinr&Jjsr* Dép-bir6«i« Kosa Sándor Bambákénak! körjegyző neneHenes MaV üavét. akiork úgyéüen a mápu 9-én m^lartott Utrgj-alásl M20 «y»l.i«»W.V» oéijibál •!»*¦ poiUk KóaaMnwavád,hogy > kózaég baloW.S érz*Imú laio taít illandiaa fkn-elUlh\' ésnK« is ten.ve«rtíe okeTTóbb lotnW pedis am kéovszeiiMt, bogy a Hunyadi SS páncélgránátos hadacztalvba lepjenek, - Ensji
népbirósáíí
IM12 tftun
A Zala U-jinapi síániában be-számolUtDk arról, bug> málven l kpK-ték le ar utóbbi MYbb taánJuli «él
báraosA, ki .ihol <*a»k mekfor-dalt. mftiKlenű4t megcsall és károsult «*ml?erfkrt hapott maga útin Tegnapi kű7l«na:-nyúnkben mindössze tizenhárom csnttwrúl é*. lopásról \\xá inorunk be Most uj^\'bh h*ft szél }iámo%ságr(il adh:ihink hírt oí Sikk
hnnrs Briirdck aliac Sagy Jó7$H kihaJltr..té«a fovfiibi folyamán ujabb rsalásokat ismeri he ét brvalloUa. hoe> Lg>h2-lln Simon Jioo^ goz- elkérte annál kerék l
ótA TAXSáCZK
Karácsonyra
Tóth Imre «**»«v»uu—««gt
Ady Endraut 12. MAO RT-híz.
Hálózati st taiap*. kssxOI*k»k, gramofonok.
R*dióo*0Y«< •> aUtatréuok. Coar*. Vétal. EladáW. Javltáa.
Gyöngyös
¦ béfcaxn
y János v*c«a nt M
.izi !.i;iunk aistuki Ln 3 Hi-jifT-id jl alipjia kitoltuk, ¦» N««yorkbiui kúlüpvroiai&zLerai gjo^ztk abban, hogy a b*k»«z«rzodá«r kel a volt is;i(iOaúUanK>kkal,kni : Mattí>\'ararui|ajal U. 1947 •L-, ruár llWn iriík alá a párizsi
¦ Lux;--- ^........ \'--\'1ban. Az mlá-
; irá-i yhata!om kep-
visi -esz Ma^ryar-
ori/..„ - - \'í\'rl. Hcmania PtultáriL. «s I iiijoratátr egy^gv küldűttséj*e is.
A Iiirrxl kstpcsolaaKin 0«6a-
: fiyóMn* Jído\' külüirt\'mirúszan-
fogadla a sajtó képviselőit, ak*.
etott a ím-etkriö nyilatkozat*
, letté:
h }iillaJl»ltMUl. mint u taaffyar \' korinánv külCuryminiuVre a*tí ; n> ilaLkozhatem arról, bogy vajjón kikből «!> a békaszerződfet alainV küjdoltaég A >elentei , ea>-43)kciit mefífelel a valósáa 1 nak ók merészünk tninden eM-: kcs/ült4e< arra. ho^y k»U6 M* ben Páritsb.in lebcs^ünk
fVuvaUXI helyen JfO\' tuditt
j hOjO\' ¦\' békrszerzödext aláír..
; ma^vnr küM6ttséavt múidtoi k6-
I rúlnii-iivt-k között Gyon^r/ftasv
János kuluío-intniaztí\'r veaeti \\
\' kúldü\'istit többi fa.L\'j\'iirri vonal
ko/úati tcnm*sze(eaen tnétt n*Oi
j tórlrjit megállapodás
A nMat vaaarnaai alul Baiaaimr / Ht Btnk. 7.0* .ü-ti ana. f A MeUrhrino an i moaorébcSI. » B&nai kaloliktal aalb , aos MMca. °.<0 Eianlélitjtia Talléao-¦Wra. 10 Himfc. toTlu HaíormakL \' tatentiaateiet 11.10 A Su\'-kaafAn cosi Zouekar hantraBrunk\'. ^SJt Eioadáf Vúrú)inartyr61. 14 üutá II.lu ilür^askmeaak. 15.15 Qibo Zviiaa és Uadaiiat l*,,M otxoat rtssktrsK a—l~l—». IS fiuai 16.10 Bódy Jóaaaf nanv n«aí.: áoekal. 17 Hink. YiiöSurímí tói k* 1 \'"
___________
. *> Hüaa, a tfj
í* »n^at^i mcvkaptA, Szonbut hdyen dadta 130\' fonntéH GódressKjitmártontrm Madar^ii Islvintól lopott d 8 liter pálinkát Siklóson cjc- általa nem i«-m*rt jsszonyt\')! (*í0\' nagyltabh-to* éi ep- nadráflol lopott ei
tot lopott Sopronban PrekiűBt Feravcidl oáBtéa kerékpárt lopott. GyÓrbm Moreczlcy János-toi exy\'iróftépet k>jwtt el és azl •er líwaniroMuk attta d Kökény kó»á4>en pedig ««/ pokrócot lopott
Parics tehát össaMett lánc lopási; sUato* család hintett eí év HMrt biAi
nrm. •» animi— «rvs>a>*u.
U Habar tánaaam tefeasTkúakicnSaar \'
¦ ^ BJO I
_ ¦«». M.10 B6^ á> ktáaab angolai ás franciául. 2U0 Haa«ir
CSA
Ineal // 1> WiUáun : Ibaaaaik •
asunroaia. 9Q-^Ó ü üirt-k
JaaVsatW /. 6.10 KararááU. 7 H> aatTafcBasjaa* aam i.l» Saáev k^aa*M Hinat 12 Ml,
ssW laai anniHaWl aooovrúik. 1^ Ci ailailafiipi a mirofoo uaM. IS. 44 Előadása filmmlr>éaaei utkv teaérol. 14 Hitek. VSrSakweasi ka. Ismfaivok 14.83 OuBisuftuaeXa. W II IHIii\'iaáala 16 Rirek. lt.10 17 Pártkiraae
„______t 10 Húék. V,
, kosanéaiak. ltVU lát gtar rWnaaasns. ISIS IWIIaaae m&sok. ¦m Hírek, aoortliiiek. aOSt1 IfaUnar irn«Tgitti KodáK huíciaV-acnv il.ao Hangos híradó, fim Hírek e> któSnr ¦ ~ ~-\' S2.SS A ~
áaánSk tánedaaubóL íű^nmá á káik l W
5O.3Ű roak
«a fnaraW- >G Y»
aoaí\' gy6«TaM0lar iijyal- a|l|Jlliall1* k*
I Ragykaoizsai Usztpaiama ügye a estürtild awflyesTiilés eütt
iu ¦¦¦mfaétt karúit fti élte. prtottik. boi^ » L.-U malom" _ •sbb ina tiu <ii . IikM te
almával azzal t*
A fltspáii réuletet tozdlata* btfyxHértl
cWitaiótt ált Ohm » büi>sán»$mk u «1.
atoll a
dekezett hogy ök tulajdon kép-
Sít
nunkijiril, nútttet. j4fc * snébbi tom-
kének. IT.i«i—H»iúiii su*-értőket lulfefttta* ki, ;
: fL kagy a I TS«iErdi
a • ?fansmi **euk jattok be, s úcmé alleoém
tóm*i
In. PujpAndar főlapén n> itatta
OWjtl ráií-rt » ránnofCa ieráeftfbh ¦jiimfT. » i«j»liit*M tnúkudéaéra. í öulic időben ül ón** tv mflg^v \'
> \'nVfr\'éiin himiwéffi — bms-»X>\' íaipjni tul küMóbéo. i
«;¦ ¦: u*lt voltunk nwnrnn>B*,
:iiwu-uJ( * mogyáoek oljmn
C4K tarolni kúlOoOaan *.«.L*- , .-TSa^Üüli
Jí«>i "ilat arrrint mert üo-• lAutt r-r-unj ilillH-l
» IW-
mk, mert kffifiateD rm Mket erad-: m4n«t elemi A gMÚMip raDdftnte.
•huIt «ddi^ u efféu Baeg»ében fest
tubái ült fe rm mtttfm lénnft-; .MJt, 9Bt& pedw knxiltáei áláUiínvak, l fcnniiMtiwu non tadtftk toiwfmír.
iijiiirn etérm.
h«r<,r. tueg ü Urtiak Az lóütg dr. .vmiuv
u-csoratanács íouúí fifcr-gymlai. A vftdrt rfr TtUa JÓ-
ttwii
ja ¦¦ IIii^ié. A tmWnSZ, Grai Orfóa ina* olyu » K>a«i.i.Ll prorfukltt, mm aav uiikimjéii a i laaliiniMl Ml
hí*n t-lórr> jk<n uhtMt uám:
é» női- rjH&c tSrinaani"_ .____,___
Etmek »?- a Wimlwiiwiwjt. hogy • \' tinnck ¦ űiii<smihi\'iiwiUinl hét bő-•iroH ktfiyéi^boiiéWl « jro je- | nó« «K7«n már tf ém h» kie^rfll,
Mt fpiMMu«ctxnj booMlaDunk « i k»fb»n, asuk tttn kvrűlik «i * böD-
;Xr HétfiíB déhrtáii érteik Kétbly Anna Nagykanizsán

cikk pkau anát aaáiaol y Anna, I—nalanWi ahrn^toi ¦ llia«—TÜllllril HM. Ks
Anna munkája asonban masa nsarul
fa kalpalitücaok m»ru\'........
I MM, bog; mikor | Pwtre mentek éa s. ! karúit az*, lem \' «r«" mii •—
rálMl ki riltk
\'-1a«at, kttanosen, ba_r\\p«- | nákfamnknMa Párt laa dkaat, bncj tartaMnnk [ aai érntkaaáah* lánatt rasnak éa iajr oapma ; i„_. imu, aJi, i
L iagr ca«én
a 44 raapnca vasTvak Maim. Ho>oa(> übfaao ai üb Bd
Kmtmi. h>« a 8aa-rialrtmnkmla út iii|TI«i am-nal íi.iUm.\'.I. laiKt aöa)«xiüa>al. hogy SílhlY Aniá j liliIfi h aackaniaaai lawaiilatiirM pcotoa
ITairtpaiaiili na réast a aaocia-l»ta koGgnaaaasokon. ahol Wuokt-lásaiial mindanM Mttnétt kaHnt
g>\'ünk<. ! •ak*lL ah
Snam látom leriaaBn bijiüaiMa-a WBíTír lisatallátáaát. A svnlátáwál már derflasW a
rn^Sp rn^L7d»ofaatte I járatott, jobbnát-Jobt> ÜStlraaaijt irántTliiaaljnat. Ebbaa | aoralémok, attrakciók ma
fordulatos
Sllraiair ránti%iaaln>at. Ebbas a giffantikut küadolemban, JtmeU ma a rilá* békéink maaaailárdir-látáért folyik, magyar réa«r<i a k«-
aaaeialiau idkologia ált^n akboá! }kkv mindenatt rámutaaaoo a Dépak
H UK* aa» «
4* aliéliMl La«Mv4a»
Nag^aniaaan a uok-októl oU rSí u «ü pannap léi h U hal órakor Iqg kaaitfdai
«d^
dali . _ _r .
kiM Tik«mk.
A uq i im.iiauirfalwhMi krrfll
faeeaédéton ki fo? témi bBlpoütikánk _ rtasMnra, knkuoi ni inlaiHI a aék ^ : aanvléaán a politikában, A San-
ciávSmokrala rVrt rea>t«ia> taddi
pármapjaM antoa u maffknna párt-
dolaoaiit. " S». í.
n>«r, akkor nam ¦BMtaa saimál.
A fánál «aak a tnaoai áfák miatt Wskaaaaura ok, kSoBken van l> aiMuiTTi; ktac. Aa - -w i ir I \' • ~ W> kai
¦YK»_._____,_______
kmü a parassbraadaknal nagy ktes-M* ónnak, «t olcaobban tudják k^üiá íq- a pjac n>itn álielotsuk. wM^aa Eoínélliaiőlag még íni ülni faallataí aaat kai a Sarríamct cáasntáa
¦kinMml taár „ .. ff elttéuülMakrt, as áaas» tar mekbea l^naaiiiila vannak fiaim fi aitK é> abban aa amlhM. ha aa ér-ik*1IVI^ tömeg olvac\'nagT Mai, boej a Part tormt*i:wi olbolyaani okét nBn tudjuk, a* utcára ia fogjak
Nem «n1if""if talán, ha azt mar-jdk imi KStbly Annáról, aoc Kyike aaokaak a pol,Uka~kBai, aEk valobm fánátlyi\' nem «™» dolgosnak aam, bap * —t
¦•"oknál as a helyiét, !»•" hu kimett benőig ««r ,«nti a hónapnak a
— akik eHiao VTátoruk-i a,
kJM* ; fct namcak u anyagi, banaai er-^ I icaleai hiKJákoi a aínxnerKk, újra
iivaiaa* továbbra ránnáll.
Uraerik
nak a i
a. iMk-ul\'. u allatok arát 3.90 U-™*«" megálUpitani «• kéaapina-¦> \'-atneka Ssdáknak. A "
ft*ri i
•j.-n-. a bátaru Hxűaiivü
k padig mi van, kr
Jtagvarosasic
Hétfta tárr^atják az arirá(ité Mk Mlit
A Zala beUOi számában be-szánKolbjnk arról, bogy az Or-száfioa Ai-felügyclt-tt Központ kél Naaykanirjián járt mcgbixottja a váró* kercaktxiöinek ellenor-zéae alkalmával Ragonyai Sándor és Tizedei. Pébr h^okesroea-tereket árdrágításon érW letv ten. Szalámit akartak UfryABis •tsárolai éa a két neWe-inoatfr 11 forint helyett H forintot kéri kilograimnjirrt BagonyaS
ocftályAo azonnal
ték, majd üirvűket áttérték az ái-
linini. iiliaéjliii. aitaj zmndket-
téiúlaat aíö«*cs letartóruuáaba
bávezték
Ör Takács Mutí állam-Ofrv\'ész nvombua meotezdte s "ntUk él a tanuk kihall-A két
láoeoiokaak |njjnra Bagy RtüM áll reodeOazéert, ahol tancolhatnak fa nem kell fs Ixíjbaa ape^BMopoKrü .\\
acórakozáat éa aAi.^^^ iá*(«-taito zenét pedM L«n He«taa é< tatj
tot! S« is olyanok éb
p nwifi külön beWpidi/at nem ktjl f> Htot! S« a fógyaiztáB irak k, mtnT báaady itta-
gy kavéoázban. Ax Oatonde konyhája moatú
SiMkatK ia wuirmn aab)
disznótoros vacsora
Markos\' F«rMc
Kaaaatk-tarl \'Sportrovat
H*M * 10-lnr keriMlk u NVTE—SiéknfakwwilAV
Folvého lMn. délelőtt fél U ótsI kezdettel érdekes dkoMvó-ntérkozes szinbrlye lesz az MKP nagyterme. A jugoszláv Loko-moüv Pllen sikeresen IrPlyiálIt kámzsái gárda a legjobb szíkss-tehérvárí öklózok ellen lep sso-ritóba Az NYTE rereenyzoiiH* axcfi laeü küzdeniük az egvaf CroZElrackért. hiszen a vendéo-mapat szineiben nem egy kiváló képességű versenyző veszi fel eOanük a küzdelmet. A holnapi ökölvivó-mcrközés az utolsó komoly erőpróbának számit a Jfrin megtartásra teriiifi FTC NVTE mérkőzés elöU
to
¦AOBT
A I1AOBT oltó 6«. másodta) •tapatabu axercplö labdarugók vasárnap deMStt 10 órakor bk-rálságM merközéMro dónlik el: vájjon érdcme»-e megnősülni. Uíndíét csapat egészen jó ja-tókjeröl képvisel s igy a küzun-•éf; jó sportban i*i Lvön>örköd-hel Az érdeklődés igen nagy, amit az a körülmény is magyaráz. bog>- ez a mérkőzés lesz va* carnap a város egvefl<*n labdarugó-esemény*. \\Xél «"^yutíes^ fetek szerint az nl-.üjbi öss2Lálli-lásben küzd a masa i\'gazáaalí btzonyiUsárrl .Wr ni*: Keríts \' Vojnovfcs. MiUri -Papp, Rogenriearr. Takács Szepesi, i.vka. Nardui, C.«;rpe&l HaponMkí .V.jöt ¦ Vajda -Uibaleo, Turáni Szabó. Héj-U, Takács Taloai. Téli, Csón-(á, Rólh. Bbda
A mérkói*fl kedvouénycs hdvárak melMl UkinUxiű ara az érdeklőik; kózönseg
Szombaton ét vuárnip
disznótoros vacsora
FriMM tataaK s4r. HufnlatM dc**yu««. Szíves pértfsgást kér
ttmr JoiMf
Hl/dottnAny.
igényU BiaottMg kvahirré tusi, hogy as I.-t61 VIK-w sorasá-aonstaaatalv pusailásási Kvek-*a«abiaattaa|raiabáshalvha.ÍBt-tatattak névjagraéki) a Fi\'" ¦—"
BuottaágnárT napra kta_______
ki van teva. Akinak a nétjagyiék al-
•*••
A KOKSZ ktelentényal !
Vaaártmp, foi*« b- !5-rt> ééUou \' tel 11 órakor ianandó lat oaáaxttk elaltató tyOUaáta- I batAlaK tolja .Ómban \\ -
1*46. iktent* IS
HÍREK
aitafiós
féoek, hon aaokm miatti*
MsU imesaadáaax mi ------
—i~-u.......
-iocamber
^lji II. ?¦•-
iaaola ka-
hdú
Eőailiak tanainkkal.
nMriaBbaD aMAot ^Bpéasink lielvi
aaiodaRmitaSái nukstasaéa hatá-lvonkiv« l.ljailiíl. (VáHpaallaDal
____ alapuló vas-, tsxtfl-. ____
november Sí-iki ekatfsi íriaak be-itési ¦ ¦ ......
hetik faluL Kaalrüst fa. jüs kanánaiokat, h<«> lajalább arj ttiút nt ae aailanvoaol-
I pteitárkóorvet méc ai . aaé nik ú kelt TDaebiiü
Kedve, ajándékot ikir?
p vlratú<l*tb«l
eló es művirágok. 14.
laktól aL akadcnuai caatályif. a ¦miatiilllaiii Vl|il«lii)
-ér****
A badirokkanlak. had>őava|ryas *a árvák •ntakképriaetelc a HOSSZ vaastoaiaje él válaaitmánya dawtn-bar lt^Ca, hétfta délután 3 «akor makivali űlén tart, o«.lvre ugv a vesetAségat, mint a válaasunán^-t asaton aaarfaivia óa pontua nxnrjale-DM ttr a HOSSZ ibtilmtf
— Ft*béa!
Ai i/TI taariuaii pénztánk Ljcb, bc« 1»W daoembar 11-tói a fegá-
StMti allaatai* atatíaat Ollafrhálfthm (Adj
Eojlm-ut 31. w.> UVrtétük. Keodtv
léU Íd& tílitwWt bttlkÓUaaap lí H
<6n 80 pereic ttrt.
— Vtrtrl é* Md kraMdéfc
jútéskonrcéla tMÍa nMrtu& de-eemfaar 15-^n Atte a Ceatralb&n.
Sas9l«tBMBi tUTJllk l> TÉtTIlÚt B «IO-
B«jn)\' gj-erm«kBti»i isaanrtó iV swirv ¦ózni rigyó kuzöofléfpt Bek-púaij
bizalommá!
forduljon
[UHU .iilihi
Ady Endre-ut 4. sz.
MPMOHINOCTtSEX
ov»« m ¦
Taa>- «• aaVaaaiaMaas M-v vtfsav tattaa Soa* IMI i4*« tatasWa. Ms*
— Gatfotvsuttt y
Folyó bú 17-éo, kakkn 14 óia | 30 pemól kb. 18 ó>áif as egéss\'Tá- \' n» tcrülrtín • gá*>iólgaha*as nü < aetol. XáUST-iztmS: ásnuU
A DasJa Gvörzy laktanyában lévi 221 drb. fábóTalló gjúDülcaú* veraanytáavyaltMt hír-órfn,. ir»iaí aj»n eesamhar »4-i» a bxa jnttasanoak.
nokaagaFeMatdó
seata* a lakitavtnrievekM. Fnlhir^a
a lahuaainDt abban való kúeiemnkt>-
déaic, leáaapénx, valamint rúsam as-
aqvafnasastaii nasllett.
Séntbani baabó Já>
kbat Feieterdóna
ardóómftl h.nti.
fja. i ZTiTm. aan IflUiaiMia ia» aaTé. Caaaiery a aa______IW
gvakaui elmulwisi a félniukúdém oliíjó^o ssabilvoió Fenuic Itmmt
d4Uilao \'.6 ónkor !
VnóaaalM oliMillaat.
Ludas Matyi ozsonnázó
Kellemes, oicso es figyelmes kiszolgálás.
Ady Endra>u< 12. szem.
!Aaon beihez. it»
— Lstaiióztattak 1,1 incsarrlit
Ai ac\'ik tendóriárór taxnap 6n-aBtaaveri a kotnárntrosi v«autállatná-son ogr, rppen a budapesti vonatn fotazáubj kttUűlú oót, aki nagvobb mennvúécü lisdnl t*« ssirt akart a ffedrtnba osampéum. A nót, 8erou- ; mer KrsM\'bBbBt, aki KáKoassantmi- i bjályról atetott Le SomagylUairréba, : ma bakiaiMk s oagykaaudai reod-óraapitáq\\iflBk>, ahol aaoooal \'
fctjsdiét hlhw1irit*"S* Ktonnawr. saéboc baismerto, hogy hakoastant-mifaálvtúl nag>obb meonviaatü ipar-eikset bozott In es asok&t wbb ao- b étt l
Pt-TIT.
Arvarésl hirdetmény.
d». nt*> jtol ¦*f"™. ""21
IN M|MaaTMai»a» 2«f»ÍJt "* aviitia ámmia t^waa Maw tanai ¦¦¦>
A Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai atcrveieta
szardánn *«t* 6 őrskor PÁRTNAPOT tart
-faMaak. sz»4| - safHaak
jgyk el
van. ac 16 napon belül vell. as. Fd
XatTxanizaa, 1»46 dnanber
-- aarasit — erbjMisál akarni Safibd tauuoi ¦ ts aiaakti párasat at: — a aéai WUfkaml
I FIGYELEM I
) A MuskjUl tiangulat-teraébefi
disznótoros vacsora
Koráikx Vilma éneke!
M
t w
«} kuwégben oavétta al itm-n. Kihll ki
a«iiWn haUiU4al IHa. *^ \' aar U 2S éa IMallB 1 éHÜá t*^L MBttof a Bktttfag khiflalt 90 ^i. *a
I snukavágó
> a B.KKla| kkflak 90 1 "T rokat noaabor.t <». borc**0?0\' nvágó cs aintna ¦«D*J*3i
ka. aacflei bacatna aa> la ~ " a ktkiajtas! ai i.i i«aatatl aaaoa>*^ anm caak axoa carJbaa. ka atÉwaavaV** kattiat aiaanáYI atflaaias bMSalataKr* d lataa adás, srtf aator ». ka a taF taTTbabjaaaaa aaa Msaaat ~t " \' caas alaaacal ¦MaeuTSaasaa ba ac*
Feláron hirdethet
t ZALÁ-bmn at karácsony előtti hetekbea minden hétköznap minden iparos és kereskedő.
írógép, rádió, gramofon, zenegép
nagy választékban.
Iró- és számológépek szakszerű javítása.
Elsőrendű külföldi carmon. indigó és írógépszalagok
legolcsóbban kapható: ,»<
Szloboda József és Fia c««néi
Nagykanizsa, Ady Endr«-ut 12. (MAORT-bérház).
Mi dac h6 «-*a.
I ZMA Jaaaakraota
pamikat aas«a»
f kW: ZaiÉ, Ktot*.287.
daosmbar 17. kadd
Ara 40 fillér.
ZALA
Az Egyesült Nemzetek szervezete New-Yorkot váfmsztotta végleget székbe tyévé. Washingtonban Byrnes amerikai külügyminiszter megcáfolta a lemondásáról terjesztett híreszteléseket
Tegnap éjfélkor befejezte ülésszakát az Egyesült Nemzetek közgyűlése
Az Egyas*M N«ma*iak k6*arl»á*a New-Yorkban tagaap v>laaaivaf éjfél írtén fa}axta fca B>é«*u»kát, r*M< a |ó-« éi uaptaaatoroig elnapolta raagét A )ö*ö évt •. sptasnftart k0a«y«4éa La Waw-Yuihaiaw « •»»»•¦
au EfytMtt
ü •mtfyh
At ingaJ ét amorftal ktkl40H*k m*«iftni«i«lték aH ¦ vé •ményAk**, Ivoty ¦ •z*k«x*rv«s*tl vtéa- j uűv*.aégt.«« *• adjanak Mi6n.a«aa lógókat ¦ ftajtdaatgt ét társadalmi Mx«*tteét*«n, h* «téa n*m áMMil I ss»rv«z«t.tk wrtn»*n n«tn adja* m*g ugyanazon kaajvazménr**.*!. A* aroaa tttUjiddit uw vtiavéttytMi vett, k] il«f* kéb6k f«4an:it« • btudaMgl éa Uraa4a.a.l latiée*ba<>, eaa>
fcU,
fy
u azabja mef, bofjr ax ire tarja ki a kapuit a tt éa mennyire (esa «wafe iásilf>ftffli>. Ml nem akarjak ¦ taatariurcot, 4a aon akariuk azt mm. kotr • vantt teytt i poUtika piacira harcolják. Sérthet*! temwk «iMé* a tétek nataáMgat. de azt Uvfaji*. bf«r «x i0hái ts halad-Joo az IdÖk <t cMOényék fejlAdé-aé«d és ne Mpjca ap** a ¦olitikai aréaába.
Lsan B um trauola mlnlaxiaralnok tagnap a két 6 éjazakal órákig tárgyalt a partot vaxatonaí hogy siksrlit voina u) kormányi atakitar.l. A aMÜaztaratfiok *ij»4*>f>utis, •< van tötal**, hogy »*toap a nwns.wltya.es •*¦ tarjas-rtt. Ha a |a.*nlegi tárgyatáao« o*4d6l Mondanának, ugy az uj i»f*n»ry etupa azoanaliviékaé\' aHaaa *t Ta>aan«n«yl tagia Btum pértjatoi axartiiazna. A jatan-agl v«*sv*g oka az, fe&fiy a koztaraaatlgí néppan és a rsdikéiiaek nem hajtandek olyan kormányba* résztvanni, ahol a had •fyrai»l*ztari I«roa a kowmynlslák kazafca* nm. A komaiunttiak ihatont aah*z a f*Hél»ih»a ké<Onék raazvé Ok»t a korfnanykan.
Az amankai aztnáiua háborúi vlxtgáté blaanaágiiiak \'agaapi Ja anta*# utnnt a javé évban Iah«t4vé taMlk a n*w«i uua*rvm ttnek, hogy a aTakazarwtuaii vti»gud*»t»é« tagjti •«y**ak. A aaata-*k ba-j*p>iáask k*rd*»s a |Cv6 •vb«n junutbar karai a tzakuarvazati lanaat •>*- Qöiözban agy alakaaztto biaottféc Navir.«ior.z*gi>a mdui, hogr targyaléaakal kazdfan a Mm*. azaKazakusnaiaiakka\'.
S<«rinfl a Szovjaiumö .•flfarté&b tanácsának «(rtdka a Krarriban t*«ad\'a a tOro* kftxtáraaaég yj raoaxkvai nagyköwatat é« rr«gha*a.ma«ot1 min>aaiarét, aki átnyújtotta magbtzo -¦vavat A laaadaann falán •otuk Dakanszav ba-y*f<*9 kHagyminiDZiar, Oorkin, a »agf«>söbt) ttntot thxara, Motooskav, a kUafy-aiiníaziaoum protokoll fönoka. Stamig a bMnutatkont utaa aoaaaasaa a^baazétgai*it a török n*gykv6v«iiat
Newyorkból. me«elé«edé&«l ál-l;i|ii(om urn-n- liog>- az elvégzett munka a kscsreléani kivü\' nacff-oldást hozott sok kényét, polttfr-kai kérőéiben is.
E|y ant«l Tilaflap a Frtnea atieni ijotuioR, deoeanber 1
Miniszterek a szószéken
Barit Albert honvédalaii awmutcr
1 r:inco-ki-#désli«*n ho-i"»éi\\»! %:ilamenn.«i an l
rnv\'<\' - »--¦- ii^\'ií* i
fCgve ismét
¦ott ti gol i-i ^ 4k m*y A News kövrlk/í.ket irja \\z g Naru?cti-k SzerveMte ismét csalí arra voll hajlawft. ho«y hcK-t«H k-üUieét jatUii&a kifejezésre a jpanyol faá&rfáitkal szemben M te nem .iv.ilkozás el%éuek b«-rifcu ismH fűztek és Franay nyugodtan érvelhet a polgArháV ború l*h«iösénével, ha a kezébAB ki akrják venni a hatalmat Al polgár háború ^unduluta sok? olyan spanvolt is mt^5ijesztettv riÁ oébkén- *z*vesvn \\«tlc vol *KsveiiiJt Nemzetek kóz- b<-avatkozását A hatám-f fii+je kompronasszutn cn avra jó. hog>\' Frani*o t>ün-l rughasso Wre az Egye-, ti döntési <
I
MuJnd, cle«-rii»ber 17
va>>árn.ip beszedet in-.
i:;«J*rv- tisztjeihav,
) Mhivta fil*
ijoü.\'u külföldi ta keli üzembenézjü Spa-szijí ellen fordult .« g^lt Neniztíek Szervezete, imuris texy\\T!rvs bandák szivárognak át a határon, mondott*
tp>ak Hatk fto>rt» ¦jlHHlitfi
Sewgork. december 17 A* Ejfvejiült Nemzetek köz-. TUé óléé
nagy Mtzvdet atodvtt
Az indiai ideigleBe* kormány
niszierelndkhflvfriew, f*.ui-dil Nehni líenari-izbvn n;tg\\* bc&zédel mondott, melvcn njinl-eg>- loaOUO főnyi tünk« gyull egybe Kitt-U-illette, hogj bármi- í *4jl mtmkáiaág Íven nlkotmányfomiét választazT I tetjenttbén^it. l>i>lhibec owíztiülö uj alkoi^ \' mányozú m-mzetfivüJés. ez In-dia alkotinúnya le&z, fügpetlcnűl attól, hofij Na^britanoja helyben ha^>j:»-e Az uidiai faercegi all.mwk Uixvaló bizottsága, im.-lyt\'t a/ ec>%s államok közolU kapcsolatok fenntartása vó^lt választottak meg nujidaAtt^. ^tják 93 kiküidód- iiyü-itkozatol Irít közzé eliléü I\'amlH Nehrti azon\'kijejenlrsel. aiwl.vtwn az* javasolta, ho^> India alakítson tlj fűeü kórfápsiápi
ko... ró; loaeav A koahcio
c oizköi a dnmokrácia
»¦«¦. lia rálanbni kall a koa-
el.nWjv lia ráiantaa aall » kc k-h, «- (kHuokracia ttaótt, Djüvfco-,»>.,, btKg a <rf* • fiontoa «*Aam M
e^tiu-jL Uf-!tatt» a magyar pmnaav
¦art Erai aWakadaiiBjrf ajlajnlar Qer* ErnÓ kóskikadéBi«iTÍ müűaa-tor aa éri hidépitó pnvmun nwh6 tfró&él ú^r kdek
adu
I :i:.».
l úmvp^rai e t a Csocwrad éa Szrctiw * ia»vti <• kúxut} hrtlei kssaáli \'¦\'
tuioo*:\'*}*, mfnukrtla, a
jn oal
* hti InfejvuM\'n m «a adott ertt,
báx aa onzájtfaan aok aundan oam
A jAvö b«t61 Kezdve szigorúan Ulos nlézi jelvényt. Ein»-rican»-sapkál vagv- mfc íiU itü jeívínvl hordani . Móló reudeK-lel R"jk
errűl
LisrM
núttszcrK eié !*TJe« rendek-1 bivatko/ik ai iüuben felbátorodoU rt ! uruvokáói* kisírleteire,
tőrtém
olnstt* • ht
Eroóbí. ll^
ualytan Tild; Zohán mjdU-
fejin. . i? • hkkntáaoo.
1 vita illán cirqgjidti a :*m-taUióza memkulm^i szmewt abpokminyá! Spaak t\'inok li.r-teaelmi fonloksá^unjk mondót •s azt a határoz.i.ot m<-lj»l a •aaayalés a k-izerv\'aK éirh-kében saaosl MuO. untkor elutazón\'
[.isi
Uirlu
lvíl-uv ^uuLu. k^rü.ilat;, \'..i1\'- ii síd viiclísel. eliillitésíl éi
A Stociaidímoknu Mit «rikn-leberriri izer«ecctenek cnelniWti kongresszusán SzakasiH Árpid ml ¦isztereinékhelyettfS mondón besaé-del, melyben huiKOit^tf koOcio ai eces: oaiig atMi ¦«. Tism WkW
Ries István i „ _ _____
ler inagáljapziotta. bogv Mufivar^ orti^á^on onn>i tcbetse^ kallo~ .!ül< ¦ 1 iiunt sehul roásiiol. A) kiillolü tcie von kiváló magyar .s/.íkfTlúkkci. akiwt azelötl "
A sxakszer\\*ozeiek ton-k>s Madatu ttzek felkutatási. A. Kis:azd:ipártban és a kózétethen ]x<!ilik.u változásokra van szük~ 56^. i»ort a Kisgazdapártnak aotr anUdcntokralikris elérae van. r
Rtkaii kUlrit a MacanalMni-aooak Siabad Siakster<czetenek KrBleaéa benttt — Nagy itudi-»4tl konjaokhin rtfesuien lllont A k*rtl>5tnnk levő ipari berendezéseit a habom «\'
esigy viijak. ho»y 10 ,_____
átvehessék. Esnek azonban poBiikai ei szervezeti eUtelteteki vasoak. Pontiui tlMdlttrk, hogy Ikinck birtokabaa vannak tcrmfltfe&zko-sSk, azokat atenced)ék. Szervezeal •érdes a asakkepietuéere való át-téres. MentHapiloru, hogv a telsza-badnUa uUn a Baovaa»a<ok elére ken* egyszeri dolgozok —tt*Mrt behokft. A magyar gazdasági élet tel nem merhető aagy fejlődés eim aU, éppen azért mind id.baü. áriad kSKBIdöii. ugy a közéletben, mint a gazdasági étetoea. a dolguaokait aatr latadatot kea airgoldaTn. A
,, rT: * * ¦ ^ * * * m tat.
reasKCMmi a sokmui wtuww bb{|m
Ránai Saassr karsaksaeJaaillgyt
A SanriiloBiiiiikisla Párt máaolei italén Kólái \'.....
_ aanjoc í^____
a békét afcam és a béSs biláastt, esért hatáimla* el, hon ¦ W és rllilkiil»lr«iir«i saoeST-(ámokmo pártok ryaljerak ó>a> m knáesfaxasnak, %ny (rvtd-ám és potiúku témi olvan sxjains fl-lásnmot aJaJóauDskki. ameJrelss-toAao • asomnéd állsmnstml kw ketas fV»W» békét é. nvogahast temnaau. ea priig c«sk a Basajct «ni6 Ésaoad flwmiisTrmtikas ssaaénal a liifiilin Ls kell tárkaü > atkwa-kiáti tál" !«¦!.>«. Vallást ea faja iniati uidűuii asakrt swii isiriáil. a. k ifa! d
rog> aa nem nüroli a demokrácia — - A deaiokráeia itt aauaot , a macasdapártnan halyaa-I. Ctak koaűeio> konnaBV-jaoai bhol a ásmokiaeiát (annau-tani, a pártnknak a koalkiót mag kril TMeni, oaart Mai éli vagy bakik a ilnnnkráMa A liaociéWMiin-kraai Párt i*ssk*a> mitasiri «r-•rt dolcoaott ki.
adottaajátZALA
Megyénk fájó kérdései a törvényhatósági ülés tükrében
fonlul
u-ámafH •aámaban ti-we-letoa Iwunviiót adtutk a főispán aiposéjárói, amelyet Zala ránnegye im-"*~iHT >-b politikát holvseiérol mondott. A föápán tMedét\'vita kV vBt», de est nxwlózoaD naée ismer- , tették u aiupáni jirlmtÍTTt «.
Ai expotéboz donor Oriboty Ke- : roc saíít hozzá. Kérte nadWáí I Téprp & fcVrényhatűsajri btaotnáffi ¦ ta^\'ok utuioi költségeinek martén- ! lenét, mert ihen köruhnéntwk luaött j képtelenek a\' rrtt^ogrú. VeW i látogatni. Az újjáépítés kúrdéaévei ieg-ClLoxn ki^ioototti*. h-«y urwn nobezen halad eW~- ¦¦ v ¦¦----- L -~--
tOctc e*t a m..:
a W puirteket k. .
háború* jzaadaflok ni* v&üMtftektJiHi
kéne.
L>r. Krdís Mátvás ai eUsnáUáfti \' moxealOQi vértannauk kmn anlek- ! napot modHaDre«itant, kérts, hogy ; e«t infaményguen .1 koraián\\ in- "* o el ol>-an fonna- au. hop- úventc :
fT\\ ItSiTQIl CuiÚAuaaWMJS^ \'
nmf; eaekrff a rértanakról únnepaé-g* keralebeu .t> ai iakolák&an. Kérte loribbá. bog? a baiiüonckwot-Ufc réuéro u er^DWUgalteág *C-r.-it juttanon, nvrt tóptoienek ear4 a kta amelyből Ummuiuí a Wi tüKldjókot. \'Vógül kiMaönelet mondott u at i»| aánuak act\'-rt * na«> umnkátirl, arait a tnogye érdekében, oi»r töob mint ein\'únw hiiatali mü-kúoé« ilau kifejtett. Poca Gábo.
_ füetni. ha I elo a cvaiódban.
tJr. \\ aií^rt l*tvvi saBcmt a fáki*
a mmibir.
Kírte, l»-_-már niott a munkákra,, munkanélküli
box>- n^HKünjAk a oan • LUa%. ATm«r4 nem a^rt
n»m riltotu T, e
nnn rolt arra u«kai«e, hanem mórt nani *ott péaas rá.
Knitor fAvto asóca teui, hOKy
i\'iL : ki
hqp^ er«imén>«e muukáa BgdjanaL
A uWüvtuk-.M.\'! hisottsái; eí-után ma^M-v, k--.» Miskoir thj
rák>ai i ,..
fel a M»T»a. U&sorüi tol juttat i^í. ho>.
U-C * \'..uiJai." ... . .
»,, - Pótiaprt jolól-
h\'k . .__ _. ^>arál Gáspár Jó-
w, o.> rmoc faöraitek a
t? a!íh.f"i! mcyyei
^ a MII (u. o-.u^.ba, ^. *i ivoó sumain J. HjhvkM a ffl. fis. onUiybav raxka* S^Düur MaV dnmgi j f6jDg>»fl* a VII. hí. I\'étDrffv I«van árra- a VII. fimtel áth M.klóa tol fb- fu. u»7-.^ha, Báa- l I .a-t a IX. (u Jaoo irodátok*
a X. in. oBittln, ÍVn G^tát i \\11 fu. osatálvba, Vájtam Hotetn uodaijj^gatót a IX. fiz. ^itájfc Orabicti Aiut a X- fu- o Gomhá* Jánost a VIII. fit. o
tm, >!nj;-r-r Antii! «V Kajtár
l\'fori (« -.¦; adják el a mar-
i.irrráfiThÍánv miatt
í^-.i.i a Víl Liptav Jen6
j. íú- ; romkor ért T«gci.
¦zir-iilí* ss-bjuiBatoaM után fel bá-
ii: tü tartani ! /ólából *x áli
akkor.
s oio^áUaiiités xp nenki nem kapott ¦ i- Kcrto, bofp- az
kk
Vasutassóg harca a demokráciaért
irts. Siabó ist\\HÍM mozdcnyfelvíoyizó
akkor, fit a i dá
adjá A
IMt kr-r Brónv«
láOban\'
-» j ---t forintot faÁrat nncor s rturai járásban * utlxM uállitTa 2H forintért fmrak CMfkkai-
Ujo*
cwláckw f di
kérte. kük alauaknál-
kükiix«en a l dl
A darálásnál
a- Kiadisiiak vámot, inkább ktas- I tónw»l thwsen a darálás árát meg-Fiactni. EubI u fehetne onvhiv<nt : a nafrv takarnián<.huunon. Á falusiak a f.<* ^it kapj*-¦ Bak, ne i- -v tudják a fajit
Ks.4 a óolcuzok ÍO-90 kiló* diu-it«ai hizUlnak es aok rweemak tnel-tett alh; mamd ralami uiriok, ha oaxje* fesnrit az el6irt bTá
lt, most ujryan-a 4(Sb • .ima. Ennek fft-
igazak loálláaa », nogy a korca- k
t», n
k<«5tt nagy ai í ogses naayobh rbk; d
fó»p»n k>- • jövfira Dézre. Nar>lumzoiin
tűrttet «l úmert lUrtpuuma, mert a pélnú már nem tartozik a «*uk-•acrfexeapk nmotím tik. Ami#r a dolgosak raa^nk tartották fenn a ¦ütiMét, addiií nem roit aemmi tnj.
az uijá- ntellózi a A rorint kéri, fí á ü-
meg u ánka^ mert mo*t h k
6000 tztrveatit *%mká*nak oí-c*ó kenperet Kaméaté
- Vasutasok a jurtnaixjii-, ot-\\ástuk a Zala tWceinlxT 10-üú stíuiábau. mely ákk a vasutas-it<igot oly:ia s^inljtn tünteti fel. uüntlia á (kanokr.\'it-ia !t*.tpile>«> ben u vasuUi^ok nem \\x-miéiH.>k olyan ievekénven rcsrl. mini más kalegoriálvh.i lortuzó dulgo-z6k
ináüák cl tol a v.isulaok tiltakozó lazavái. , írj;; a cikkiró.
I öllw. a vasút ujjtiépil&crei \' eg>últ megkezdte a demokrá-.ia értéséi fe.
»\\ n^F^"kHm.zMii ^^-^uiíilloiaUft— son. füloházbun és az oszlálv-mérnöksrgnél a felszabadulás után a \\usul issá^ot rom és rum virtii. ujikív ronvik ilUikantáui^ \' éa a romok JjcJyé.\'i ;;z ujj t^jtit*.^ megkezdése^ nugybitii .Iísv^tette a Magvar Kommunista l\'úri vasuUs üermi jiárlszent-zvt jiek
ilili » &tAiét, * É.i*k»« mankáJB tnmBÚat. Kzntán ¦ fifrvélioet Budapest cg\\f» n*fij-
4rBkw>ttoli«esi é* \\iocoiimml h»y kiadók Arnt adni a róttknak.
Orbán lnuv a naraitiiijc Míiot-nieire mutatott rá. KifoKásolta, hogy lleoínik a tej. tojie ét. alma í árit, addig u ipoh cikkok-DÚt nincs »emmiíéle eUeoóraéa. In-duiási hitelt kért a paraftetaátr r>V t/>re. &úelme*L hogy a gafdáknak SÜ.4U forintért kell leadnia bnaát ét< abból 1 forinton felül k
k
2 finto a tarmolAaok. Ki a cukor t» sú árát a
ól 1 forinton felüli Inztárek jt-nnek ki. A korpát 27 forintod árban adják vissza a tarmolAaok Ki so\'ja, bűgy a cukor t» sú árát a eloiB bwwdík, forntják a Cc«?anUk pénaét ós csak bei* mnlva adják nvff as árut. A> állat-Jajyáiárlatak körül « aajn hibákat vwlel. Kérte, hogy as TXRRA^k-etóba vonják be a faiul u>, ti*wi ott » aak a. ¦awénjvmber
Derdák &b\\ forínU«debm ér-dukéUn uólalt ^l. Kérta, ix*Q állapiciák tnsjr a kórbáukban * ma-yánbetefpksQ törtóoó mötétek dijáig mert egvm orvosok horribilia árakat asámitanak a műtétekért. Kürte v»-k filh b kk i
meg
ft helvzot, haL> Ah na ai mind bw Á k
> p nt számit a
Vincj» Ferenc a cipfi- et talpeUá- \'
tát l)iztoeituj**l kari. Eifcteáaolta a \'
na^jkanirwsi FúldoaitA Siaottaájc \'.
..... hc«7 a hásbetyek par- ;
moat asm túrtént meg.
_________-tokra dr. Dávid Jáno* ]
alwpán é* dr. Papp Andor fdtamn :
fúlauoltak. Dr. Uárid alispán meg- i
állapitja, hoey a MuolaláaokbÓl er6- ;
aea étvebeió a niwiBOntaág haneia. \'
Mávfél énei a háború befiB>iavá9 : ueratoénk már doto
m donaai Ens CKM fö e lenoa, ha M tutnánt aaasl-koani ai orkúloi ráUM>«, annlf-l> finnt A törTém
Párlsiervczclönk már a tel-szabadulás elsü napjálói fogva nündrn héten a pártnapját meg-Urtotla és bü7^1ití>tta «i(>- a part tagjait, mint a [>lrlonki\\ üTítldet az ujjáépilés j.zuksr^cj.sí^\'Te és irányította ökrt j demokrácia Mé "\\«7X\'tiJ útra
A pártsziTAiez<"t wKctöscfft* éü tagsava állandóan n:ipirmóen lartotía és tartja a mcglévti anomáliákat is nem e?y népei párlmiprúl UItako/<> láviratuMt küldött a minis/U-reliíókhöz u drágjság lekü^dí-se. a stubtlizá-oo megtertTotós*1 és a munkás-sác életsziv-oJiaIának emelése stb. érdek&en.
Orónamí «\'luk \'ita<jmi stű, hoM/ !L-*ti*:Tftártunk, a Szociáldcmokm\'a Pórt h foylilkozik itt&uius kérdésekkel és remél/út.\', hogy a káé kitlttH
laet)a A há
nac>o ák
)a. <t> nsaéi kas kuim áhonu gasdagok mnx >on u fontos lenne, «at kk télúMI kll
nini.
fonto en, «a atanhaoi télúMI kell tunditani A> t á tor-
rXURA-tuttatáwt aiáioau to lémdi. liy pü a narrkaniisai já-ráMw 7, • »la.i|jor.»Ki jiciaMn 10. SSa^atcefnati ixmEaii 6 6b NaKTki rámpán t «¦¦«» a b l
p^k ftipolemhe, boíy akkor, ami- I top t Koi cLv- ^zocéqt euibór 40 forintos . torábbi
aKkaniama ámpán t «¦ inSta. ntiíjMaiin bk <al«l, b tátk \'.....\'
ira w a megy*
érdekében wiünk ci,yi:tt/09
dolgozni t\'t közős ;;ffn:nkrffl támogatjuk ><ji/nÍKht
Hm rö\\id \\iswaptllantást *t*-s\'.únk. ;izl kell me^állapítanunk^ huny \'"int mindenhol, ugy a vasút újjáépítésében is komrounjv-U vasutasaink diktálták a tcm-1 pót
A tjmúlnál eR>- ft-jl<!klé\\i folyamat játszódott le és ez » folva-mat. az elvégzett muuku métts-ta&ii külön irodalmat kívánn*, most azonban erre rt\'-szletekb©n\' nem :ücarunk kitérni. rsupaO kéretendő példaképpt-n akarjuk a Vasutas Kommunista Pártvaer-wzetek munkáját ajánlani
A K*Kutóbb megtartott pártna-imnkop. shnt <-i-a 150 fő v«tt reszt, szintén a ínvijiövö ano-
máliákkjl foglalkoztu
S^^di Károly im^ p ouudavczetö kül- t-s tK\'I]>o bcs/ároolót tartóit, roel/hcz eir .társ:iink naioon értékesen tt<M-tak hozzá Párt!J!*;rvc2ttiuik\' u határozati javallat <-irc>^:.tláVía után .1 kinx-Lkr/ö !<\\ira(ot ir.lrs-te N.igy Ken-nc miiiisrtenainók hoz:
Nagy Ferenc mixizztmUidk urnák
Baáopes-
A M,ijLyar Konunum\'s!.i í*áJi {\\\'iisut;ts I zenu Párts7er\\-owlé\' ¦atk vfctv«é%«| köreteUk az «tj-miulus elsejei inflri ár-iknak 20 százalékkal va!« k^zá|liM^t.lK>-veteli az árak lnJíé}»és<-n* a ***-táriiim a/onnaJí kj.crjesrtórf továbbá az iizsorabirtistfiíha a teaktiós Ittrak mellé a dol^iJnk bedeie^álását r i
Magvar Kommunista Párt Vaiiííau Cirm Partttrtvztl Verttiwtgi
A ri»Í* betftfí «Qiora Bwtap-\'! 1. 6.90 Faiuiiwliú. 7 R rrk. 7.30 Iira*4ita »juu^ frMn ».l.r> KaVrUeas e> orosz h&nictea ¦ek. 10 Rirek. VÍ Df-U baraiimc. hin4. l°.15,l*n*wn* r\'»r^ró IboW:. g 13- OperoUré*x.ete*. 1-
*. Vör<\'»k«raact kóikeniénmi: Ssowtiewati noeTedöra. 15.1" iAi-knta. !« TÜrvk. 16.10 A Br
Sznkfl«mH> \'.híradó. ÍR Hv
nk
Fa - -»-k, (wh
20 40 M&rkue Alfréd-est. 21.90 Haa \'eo> híradó. 2U6O Hirok ¦* oroszai. 22 Himk. 22.3J rwrt k6xl6mé&7Bk. 22.45 A trma nuvicreinek rriÚTOÍMl. 23.Hí Hírei ée krónika angolul és franciéul SS.90 Ksifnraníó elöadüB. 39.49 KiU-n halloU onrettreMfab*
B*A*f**t ti. lV06 T» kicai or gsr. Antin Áristie Mnum Wrté-aUáfísilioniiQtéM a Mftf6> Sain-háibol. 1Ö55 rlarwlttnnant *>M Hin*. 21.40 Storakoxtetö bangla-mea?k. 22.15 Barb Ls Hindet anfi-k
iftHTIS ö RUZS1HSZMT
váltaikszó
rnöki tervezi. «s múszaki
VÁLLAL:
kazinegAk Mrvertset stb.
Eredeti vabadalmszott
.m«ros»ásárhe;yi" W\'d-
^áiegök raktáron
Nagykuina, My Endre-írt 12.2*13*
Csökkent Nagykanizsán a munkanélküliség
Éroa**a hMTÉmoió • munkapiacról
Lapunk november 10-iki üzá-mában koZúUük Cscpregi Zol-Uniuk ;i Szal**i SzakiZcr\\«zetei» nxv^f\' ülkáráu.ik a nagykuni-xfcU munkjnólkúliü^ggel foglal-fc&tíi fH\\/á mólóját Cse-prtyt Zoltán inénál i a pitotla, h-^- ok-Hbrrbeu r>\',S fővel emelkedett a munkanélküliség NaLt~k.im-után- A hóD.ip elején uir. nm 110-1 munkanélkülit tartott;! k iiyiKán V.\' j szám i/onban a hónap vtijére már lU2-ret*nel fcfoett Munkatársunk i::r>-i iv iu*\'-1 Mkervste (^sepre^i Zoltánt, aki a köwlkezö nvilalkozatni adta a párosunkban fennálló maiik.mtfiküliséynil
A múlt húiiap végéi) raes-ál,.!;.i!u!tnk. ho^v \\:if>>\'kani/Aáii íajnáhito- módon emtlkf4i:U a munkjiH-lkiiíick s/ánnü, mert akkur Ii;i2 üliá.vtalan imtnkást tartottunk nyilván a szakmaközi Munkakör.eUló Hivatalban Ei-1 szám novemberben na#>-mértékU-n visszaesett, mert je-|enlr^ 127."» munkanélküli s/.e-rrjiet nyilvántartásunkban \\o-wir.berín-n közvetítés utiin 105 mur)kunélktilil juttattunk álláv bo/
A szakmunkások között üé-zalíkos arányban ff mértékben a v.iviparban kedett u munka íiéJkúlisefí agyart* 30 százaikkal több munkanélkülit tartunk nyilván, mint a mull hónapban. \\ ci-pé« szakmában \\iszont. ahol Októberben :-ü i/áz«Jéfcos eraM-ke<irs mutatkozott, most javulás Ült be. A »e\\ti]k<T«-skedelembufV foglalkoztatott alkalmazottak-között L1> százalékos emelkedés jetentktuMt ami a közehnu"t>an/ brvtvtHeH iHint rend szernek tudna1" bf A ki-skerxikftlok ujjvan-ts oh jíi kevés (K)iitban ré&/.e-sültek. ho>jy aí ezáltal iebonydü-
tott forgalom n*Hle!t ntm tad-n^k ti\'ibb ajkuinu/oítit tartani. AZ építőipari munkanélküliek kózótl 12 s^iázaléiLo^ cMikken* muUtkozolt A fai szoot an ^Ar.mf
scgédmankáM* kóz6Q emelkedett .i :nunkaj»éJkúIis^ A nyü-vánt:irloll munk:inéikülk*k «0 &za2.iirkk:>l tObben Mianak, iiatif a múlt hónapban voltak A f^rfi Ódkkál I IS
tuuUtko-zott Ez az ör\\-vaáeivi javulis az úniirpek tHótti nl|ffl\'TM aatnkák-nak kúszóobetoi %-alamint annak, ltofry tobb bri> dűdtt-k a hi«lcpitési m
tanonc akart \'ihei^-zkttíni-mint so.-pA«inbjrrbcn ÍIosl upaiiez áll fenn, mert ntost 10 széza iákkal tübb taitoncol tartanuk nyilván, mint az elmúlt hónapban. Kbböl a számadatokból «L-állasitható. hoto NaK>kftnirsáa munkat-n^rd\'-stec van Múlt hó-
OiH) muntásra
a dunai áiaanvkk számára, i Széchényinek, -t Duna atyjának 1 legmerészebb almuit is tttUatr- j nyalja. A kűlüg>miniszteri natá- I rozal lázon vos, hogy igen nagy j jövőbeni reményeket keltett é» j *ígyes jelek arra vallanak, hogy . az Egyesült Allamoknak • Du-< ¦ára vonatkozó tervei nem cxu-pftn elvi jelentőségűek A lap végül Kossuth danái konfötfe* raaojának gondolatával foglalkozik !
Budapestről Jvltmttk: !
: December St-tőJ január 15 ig tart i 1 * karácsonyi uJ/rcr •/ uitoiátré+n
Tekintettel arra, hogy a szén- ! ellátás zavartalan, nens •cm ; áramkorlátozás és nos lesz szénszünet az iskolákban A karácsonyi vakát\'it\'i december 21-i tol január 1.Víg tart
Imdoinlt esetben mentesülhet a ti/ó * mmaennapi iskoltb*
A KUvároti Pmcs/rU
tájt- Pae éli*a*
riti
____________
kééUbe m»-
, aki a* mm- Tffi
frnf Tjji ¦¦¦¦ffi Partért*, éhi \\tj t fi*
U« «m«iit«<l.i»ii» t,T k->n «>w» tmár irttttl
WIb, m.
Méi e$tk tevatemMimi
\\-iiiesen inin
nUvv OiH i« a Buda
Jérési
¦ alól
j tgáme miiiíni rrrm eAAo a ttgntMcM tvtkben hOMaá
Itt
öt j jf
lék M-fektrté&i munkálatainál. Ebben a2 ügyben azonban dón tcs még BÉiirtf riih i[< mm történt és a nmnkálalok tbben az évbe* valótziaülQg már nem is indulnak meg.
Most azonban uj lomra van kjiíUi Róvidesen megindulnak tunranis a várost köziaunkák t-s itt körülbelül 400 munkást tudnak foglalkosU%ll Ez u munka clőneláüiatóiag 70 napijf Uiri majd - fejezte be nyü:4ko/aiát Csepregi Zoltán, u Szabad Szakszenvzetek n»g>-ci titkára
A küzok.Luláxiii^i\'1 miniszter kör1eveK*t inté/et: a tankerületi föiffazgntóho/, aiiK-hbcn elrendeli, Boftv az iskola igazgatója kivételesei) indokolt i-yábjen, az arra rászoruló tanulót a hi-dejjebb téli idúszakra mentésit,
a miadennapi iskolabBJárás alól.
Vid09it$otaz •
, d: mtrl miéit W«Mt

•*.* CW o> «j Uutml út-
Jómci! , eiécre a
Megyei hirek
bgyi m
mi osxtálvan az Andrássy-ul bau folyik h nyomozás Viduvicr* Ferenr\'képiisí.\'lőt. akinek men-tdi jit t fttte
•áazkéft-KMMiV i aaáfc miár öraap
alMfersz«9Mi
A napoÜNin hivaUlos utbani /.! it-^-ersze^eu járl dr l^áczkan-¦íiy l-ererii1 rendör\\*ezérűrs aki &z«.\'iuK\'t tartott a zala-.. s/. _i k.iiiilAnvságon A \\»-zc/írnafíy déluUin i^fen aagy^ MenUmVü vlőadást tartott a Szociáldt-niokrata Partban, ahol ez ^lk:>Jummal rne^i\'akjluH ifc :> Uit ló fkó\'ít
^ aki
bintjj a nutO\'ur rviidürsédet, azok .> rvükaósok láh«jráb<\'»l ke rülnek ki és a rendórsétji\'n ke-lf»ztöl tulajdonképpen a tk-rm*-kricú t-llcnwj^i Meg ke\'l Üla-(áliuu. uiondotta. Imgy a/ 4.^\'1\'rtZ viláinm bűnözési liui\'ám vunul féfifi, .uru a nagy háborúk nmí-Bfres kóvrtkc/.mt-jiye szokott faini Magyarországon nincs pa-Baszkodni való, intrí a síjüsz-kk* szaruit nálunk a le>>kisfbb «árab:iii fordulnak elö büuózé-«k. E/j\'án :trrril beszéli, lioy a »zociilist.i r»-ndűrnek a ioR és éb:<. •..!.¦ v,.,|iráj.,[ában kc« át\'nia, m-sak a testület ki-melvikm-k taRja, de .i párt i\\ ahova tar-kt/jk Mii.<ít-ii rendőr büszke 1«-bel.- Ttl é\\xs múltra vis*zatekiu-•ő Szoriáld^ftiokj-ata ]*ártr* Ez •párt Marxista alapou ál\' cs a Komila í\'árltal ütt\'kül
.____éket akar verni, az \'ji
munkáspártokat akarja gyengíteni.
A nagyhatású beszéd után megválasztották a frakció vtxe-tőségét Vezetőség tagok lettek ¦ L.nlor Géza r százados. Molnár^ Aot^i r. hadnagy, Erdélvi Hóna r. alhadnagy, Viráj; Táwr r hadnag\\ es Havau József t&-)rzsoniK-ster
tvájci laa a Dunaarabtéaa i VMttkoziaaJrél
k ¦•rdé>-
-i ** la-
lásecvséif metftfnmJe Aki a két pártkoze mes-
; problémává! \'•• ¦¦ l¦ ¦¦
téri tanáo.ú ; ben hozol! j kozik A k;. ^ _. .:
| suti lohadták ualvóbb , fedéssel, mint Ma^aropízafiun. ! Az ország U*rúleti vüzonyai I utvanis s-íoroian ósszefüfiRoek | a kérdéssel A hajózásls u
j méfí nincsenek kihasználva a í !>una mentén < ez csak mmzt-; közi együttműködéssel lehtt-\' séftes A Szovjetunió az utóbbi ; időben érdekeltséget váilaJt a parjmeali államok hajúzasában, iff a raURyarorszá^i hajóz&u. ^irsa&ágokban is Jánnn\\-eWe(i adon:inyo^olt a magyar hajózás céljaira. Ha a Szovjetunió a Ihinu vin hálózatára kidolgozott ter\\-eil továbbra is követi, ez olvan kbet0Bé0tkat nrjt meg
p
tedmi jofi.-it ffj gH fel a Ház, az éjszaka lakásán őrizték. Szombaton re^e) előállították az Andrássv-utra és megkezdték kjh.ill^ii^l Kihallgatják Vidovics kurnyeaetét is, mindazokat, akiknek valamé-lyen szerepük lel^eíctt VéHessyt szókése körül és azokat, akik tndtak erről Délben Ytfovfot sofförjét h.iltcatták ki, aki a: nypomozás adatai !^zerint V\'kk> %ics kooiján Vérlevsvt nvniga^ ra \\itte A kihall^atásoic eredményéről csak azok befejezése után fognak közlést kiadni
Kmrécsonyra megjefentít a Pest cjmsret*a és a C\'ub ^padohány A Dohány jó vedek karác-sonyá ajándéka az izJéM-*- aluminiunrl dobozba csomajLHjlt Pest (icaret-ta és az ilürtos C.hih pipadohány OtvO) gramnaos küJúiiJc«es cso-< magolásban deoember Ití-*n for-\' gólomba kerül A Pest ci^arette\' darabonkénti ára 2U fillér, az 5a fn\'amnBOs Club pipadohányéi*^ dig 6 forint
ftaaawy au alatt 1500 autét taatak •I LniiiÉi
Az Exhange londoni jelentem szerint a sűrű köd. amjet>i nér hány nap üta Londonban ur«M kodjk. val/.sá^os bOnhullamNI iudHort mecr Az ellnj^tt autók számát 1500-rn teszik <,
A Magyar Kommunista Párt
Mint l»f<uakbut k<Wtü Anna, a aniiae«g>üiés *Wm>». a Saociáldomokrato Párt kúipoati «»-«*&*\'X«:<nok tatfú, ma délatáo 4 ómkor érta»kl5i>kmniiaán. Holnap, duramüer JT-éo fo)Htól»J a BaortftiiJwnokrsm Párt ru^ygy üléaén, djjtuüwi t ónkor Urtaaak a l\'ttrt dWwrDteben. Ei *lka-ó SzociÁláomakrata párt ué-nwij^lna m UvrtUzd Whirért ín-tési Na<ykanizm& tútxw ŐAU
Várotonkt* érinik Kítfal; Aav mactfrvüiÓM képríaalA, kit a nom- a itépnietŐhái aJeloükéié ¦ I J
Mu>t cwjwI oJy»o kii»éla(i
tíseW\'v TMeléú* j»tó!to, aioalwt a n:»^>-ar történetani folyamán né m^f aohaaom túitftt b Kéhl Arüa, tuint a M dk P
n né Kéthlr Ssocial-
dvioatü , ed
Anel iában és Fjanfiaoniáirban, köKÍrmilU«D Práccátu ádgoaot*
tar béko ü^ha
ák
ao,
kl Jeleni Ónk naw intBi néötúl 1»Í4 k
to 6 órakor PARTNAPOT tart
Ur+zi - fatolM. széli - M|Htafc
M- *• WMpc itOcai bvutmoIM urt Hagyi Jé/W p*ntHk*t.
17-^n dt-lután 6 ótakor
tentleoenö6 oéjigj úl<.«en, meg-inkkni adjunk srAt a nónak, Annának, hogy niindnvájajnlf obijáért, Totóért torába
____ taaoo, a bn Ükünkbe pedig
köawtlBn nijriiorlawnn a béke har-ooaitiak u örök Békében való »-mikubita.
Tizenhét vag*n •! hurcolt váltópénz u»an haxaf«M
A j» :ériuro kftl-
fóldr. dv*k úg>-
osztíU ^.it\'ttö;, hogy
Linzből nt-iiair- :<apja indult el az a 17 va^onos uállitmány amely az állami pénzverdéből el-hurrolt 50 és 2ü füléres \\kUó-pen,-eket *>rtrza aaza A szere*-
i vény e^\\-kél napon belül !L•-
| gyeihaloiiira érkezik
I rjl-\'J "-1""""" \' r -¦¦-"¦-Lri-n-ri-rLj"i-rLJi-"^J1-™ Byégruertáram:
M aélkal asvaMB lát
1 Mr a*.\'*••I
Sportrovat
Színház
k wám
tollából pr
f jelent mag, melyben ér-¦émci uniat — bér a cikkíró élőn-boemétia, hagy tmnt pártatlan wem-lel* áCjt&klkoiffi ai NVTE— Pécsi Dinamó raácUacBeo történi mentinyn&mt — erősen tuJJép. a tárgyilinpijjg határát. Jómagam. mint uWTE labdarago ssakoaite-ijánai ültetője, aem sii-eem .Bántam ré magva* bogy • eikkra ráta-¦coljak, asonban u egyesületet, illat** • játékosokat ért k
lWékbk
mint kjgilWtékaasbbnek, ugr érsem fáiaaxoluum kell. Mi, rtagjkanixsai sportvezetők, vmlamannyian bán vagyunk annak, nögr ¦ napi markoséi után tórtaot esenié-njü* nem Tálnak diesfcégóm a nsin--kaaissai laodaroffásportoak. A bot-cáovos jeleneteket as egyesület —ZZ-*—\', egyalombeoén rai _ mmmbianBo6oo elité Art is todom, hagy a sajnálatüa úut-rány nem OregbiU ifjú. demokráciánk suépan fejMdó •portjának hirOBVét
i I
saónl asm foeUlkonk Cne4ko~prV páó tényhe&ével. Mis arról » érdemes írni, aaak arról On sv-fetedtosik. N«a ir arról. hojj • tMtjelsű T^otefetto a játékot —
j otnnt-i. hofp a közönséggel Játék \' " nben rit*he nállt, sót amikor a iKMlik féiidóixu. egy alkalommal Vatwil. térféKhan fUyt a jáL k, i»oJl a küzönaégbae: *No, nuat •sorul a navtaa kapu- [ljnen e!6s-*oián caak jotiban mafa •tleo
kapitány
TWt hazak ciÓU mautt* b» pécsi niutuTMiiat i-arki* Imre opsfvtUtfL a Nó&óa ka|>itáii% \\ asoin\' faatoneá vasárnap. A kuuiióc^uttí* istntM na^iwera azómkousi nyújtott a nacyfcutíasai k."rt<~>nséfriiek. »n.*>ly nunden mutésn nharos Uuásal ju-(atm«vsoU. A darab irgjohS mkitáest Gáti Bfissi nyajtotta Iktrcaa kanti-noalánv *temgé*»n. Ki kell emelni : tarack V lmon játékát is, aki Far-i dinátid fdhurcag aaentpútjen fobecfbe-: tmlen. karagbto aiakiláM n_.ujU#t \' >-oité*i« Ntána kitüuűdt* játoeott. T. ; Szabú IjUjIo s cimacDrepban aztn-; tón nav.skanixfca. aasraplén eqrrik alakilHniraJ stórftknxtatM a
«......ltl knlitoflr<* rtmtn U.
<a>» lurtnllMiim étül (et<ai) M» W ui-turt r*p»: Vlllilln. PW-
m Azo mein-wt áá
fej pj osé*
Azok a D^áJUuHtáaok asonban, On a raMtaa wsatifetvrs.
rá, nadoégr^doiism Qtoisóaorban ájttUáao&itáaáral a niór-k&éat féffiffnúfcó ral&mennyi nézőre alkalmas, uem a szakemmr ínog-nyiiaikíwá-át mutatják,
On már cikke elején túllépi a tár-Kji-ftgoeaag hátirat, amikor osgálla-pitík, hogy a peoaiek nagyobb toch-
TOaetéshw: jutottak. A pécsiek elért egy gótja a> én azorénv aporttadá-•otn Bwnm még aem jekoti a na-gyobh (erhnikfti Mkészütoógat. Dm najtijunl loribb. ön azt irta, hogy Vuui csak a káeöoeég kJköb biz-
haatro ft öaonaeget.
On a naidoraÉffiml ftinc* iiimmi\'^ ^i^tb, Hottkai dr. url IVl^j felki- tsnyrctaaBn teljesttottek krVk.\'feané- f^bt-i. amikor a pályát eköiafaaa "Í4Í c*p-*ét perc aktt naetiMÚkriK út » L..-«„WvUil. A mérkuEt;« Wb- rtw« után aionban. amikor óriúi tómoc íoptD et • pélj-at, mn tcfa^ nagy rendőr 4» lt> reotbsó lUÜU herro! Memton? Errv Cxa nom «oo-(iolt itautai ur7
Aion n^ilbpit^ara, bogy jétó-koeaint fnuiiliiámiiliiiih oaak azt kfird^zLtfTi wDto^t aki vaiafliikűr a buam^et! MIK mtrk&Eúsett látogatta sierottKtel. fohaaom laOpi meg as ÜTK jútékohait ogj ú^uaagtaiaa-nak t61í itrikras miatt, melr a tné--i6«*n- fi..ni/, kihatáeaal iolt, a iú\'jékwozctőbuz falni és rekia-maiiii ? Ha On túrK^-iatf^w iaone, Buttkai ur, eliemunié, hogy biaorty ea előfordult mug ai Dn kedvenc maf»f*t"\'lf játékiieainai is, iwnftalr nK»t mináJunk. Kanizsaa! Egytíbkéuí bűatkl-n állapítom meg, bőgj most ai dezi uoson végén rajtánk krrül mar mm ina talál SB ll-•
miatt ki oe
v ost mi eódia ! - „ u—. •* mégie caak ;
________ as én véicaKkayetii szb- I
rint éppon ei a laavbb, a leérte- \', kesébb trófea, amit egy esap3 fei- i muMthst endméoyBi Eraótt. !
Ccfetkó Lajos part jelzőnek szeret- : ném meg az nmV\'twKWÓt Wfnasi- \\ \\an. A parriebó nyilatkoBatáfaan \\ cwaátatoaCppeo elfoiejci, ragy saán- \' dékoaan oJhallffat,*, bogv ¦ lincselni \' .. wigyó tvtme köaepéból éppan Hácz , tiú. NVTE óá-ólTivó és jómaimin bűztük
auasárai tudta oliensuK ózni A pé- | otktot, meiyhói durra Tag>- sport-crnok nagyobb tudását. *Lo ezt a«n amrütkwi játé-: miatt ki neáUit —L ig7 láttam, do u u trz<-^sai, hugy a mérkőzést rúgignéxíj 2üO0 sport-barát aem. Ssermtom az NVTE támadott mindkét f6Jid6 na*rsobh r*-•cébaa.
A iátékveaetó, ön «nerint, Kuttkai ur, hibátlanul resette a mérkőzést, iiletw csak a pécsieket sújtotta ~>ifr-tet»if>el. SEeruilom a játékvezető jóindulatú rolt, de batározatlan. tót Mfedett is • nameaafc a pécsiok el-tnn, abogy ód azt mezálUpilja. Én
például nsevon joi láttam aat a*
oaotm, amikor ax eisö f&klóben ép-
pon Czvetkú partjetxó közben járására
partdobis hol vett aarokrugist Té™et-
tetett az N\\"TE olkm. fgw, bogy
On a pátya U1U0 oldatán állt s n-.:n>i
¦aamurejjet vi<*ei, talán nem jol lütta
<wt a j&tekrezetAi téttsdest. Vngv Azt
awn látta, amikor a kapura\' t >rö
k6xépc«atárunkat a 16-oaon heiül
rántotu rissí* az egyik\'pécsi réd6-játékof? VsgTp- az az eset, amikor strT ?zahadruxás elfiu — mii; a játék állt - a pééai kúsépcsatár sport-ftzerütíeDüJ kősépfedeaetünk arcába dobta a sáros labdát köSTetlenol a játékvezető ©lőtt és et esvt mentor-latJanu! msradt? On axerint e« talán helyes toH? De no itt mé« eevéb léredés n u On náanéróL HatárosotUn állítja, bogy a botrányt kirobbantó keaesés 4 méterrel tör- \\
morá»al ritl 4t\'-r -KaenünarjaA ezn> <¦
hász J4noe nrtt:. . . ______ ..
feübbi ssrreniők. .^^-t-.i IV^ Húka k.~jzbnsxár aUkitója, Halasi l*án ÍKa/gató szintén nag* mértL-k-!r>n járultak hoszá a darab sikons TiMébes. (H)

Ma este fél 8 órai kaadettol iack
DovaJl S Mfonáflos Ti^játék^t, a Fmncia szobalányt mulatják be * pécsi rondéemünjszuk Molnár Edit-tel. Pap I hol var*., Karowa M*r-íri\'Jal, lAky Józ«rfel, Patav iáaef-ícl óe Malortyai Dezsővel a Yőb)> axs-repekhen. A ma «ati etoodnsoo a B-bérlet wrínyes. —
m
Pénteken operatársulat jOn Kani-Mára. A Kjeriilai BorVOv, Rossiiti
rilághirü oporáját mulsdják be.
— A aalaAnMttsr ctetepwten
Varjza Jozwl jwiíinncetor ha-laeztnalatlwi ráro-; ú^y** cimtézéae céljából Wnaf) <X.iiiaJJ a. L\\or*mo-tonowal Biui*[jt*ire uLajsutt. f.rflwvi-ksünk saonnL u>bb iisjjot tölt a fő-*iroet»n, ahol kűl-ni-etó mtiiwzté-riumokhan lolúrgv.-ilja a f lérŐ rárosi kerdéeókot.
Folvó bú 17-.\'n, lteddpti délután 4 órakor chanukai i?Umbs*tetot Iűbz ünnepélj\'M kesétek tóiOtt.
Ifi. Vajda Jócstf nwwztergslyoe éa Balogh Márta folyó hó 14-én
ú kk
áta fo
kötöttok.
ja buxuk
ki aaját tBati épaégúak msélraiB-téeevel. elriselve nehán/ miodón bi-aonn^ul nem BzemélvtmkDek szánt ütfcgét is.
Szalag Oéaa efruesületi intéző Püűtietkel kapcsolatban miDden-bea asooositjuk magunkat a cikk-irof»J.
SVTE vezetttig
K««dbn ette 6 órakor PÁRTNAP
A MAOBT báeakorettrei üsemi biaottaájr és azaksserrezet 500 forintot, a Nagykanizsai Snbad Ssak-saorrczelT^ pedig utcai gyújtóéból óM*y?ült 559 fonnt 3€ fmért adományoztak a nagykanizsai rároai TúdObeteggontiozó Intéxetnck mü-ftiecek baojerzésére, moivén az In-téroi betegeinek iH-rcWn iü hálás küssőnetét tejtii ki az Intését w-
U-n*. a 16-omoo belül. On aan nagyon rosszu! lát, Kuttteii ur, mert ha msKszaraztataáak- ¦ n^-rkŐB^on jelen rolt nézőket, azt bifzera álli-táaáTal egAodül maradna. A kezeidnél Oo saáDdéhoaságot látott. V& értfra, itogy ebban a kérA\'*ben dü] l
ogy
tfy] marad één:w, i Áppan a lejp!btéke«nobek, a ixxti iámoaolf is u^\\ nrüatkoztak, hogy az a hiiooToa labda • ffiWrÓJ pattant, méf boszá fétetiaoűl, a kani-umi f ra karjára.
Nem todom, a kösót«^ mó néikál bagyta-v «atm megiHapitásait, mo-Iwkat «ek) saambea alkalmaiott On ¦serint a kuiörttég ^róltfo* biztatta
,tlábu>ré»rö a kanizaai játékosokat Nem gondolja, ho^y m azért sok | agj k>cait? On ugyanis általánosít \\
^1 igj kijelent>:4ait a m<&rkőzcflen jo- < ma volt taUmannyi né>.őra rooatkoav \'
ajándékét akír?
Tulipán virágazi*tb6i
elő es művirágok.
14. ttám. ,m
— Készteti a nyoaaiuekaak
Ma Icfelet kézbesített a posta szerkesztőségünkbe, amely a nrom-dásioknaí aoba el nem múló háláinkat éa kaazürotüket fejezi ki azokért e aegérjnkért. amiket esyré«zt a rokkant, másrészt a nvomdász öt-vcffveknek és áraknak és a munka-nélkül WL szaktántaknak a kóstlgű smráoeoavi önnepekm nvujtottek- A \\ertí meébató szeretet hangján asól a caekétysKámu ""inkában Wrő nvomdásidolgoaokboz és arra kéri ófcrt, bogy mint eddig, ugy a jörő-beo aeoitBlBdlBsseDak n^w % acak-ma efaflettpiről.
írógép, rádió, gramofon, zenegép
nagy választékban.
Iré- és számológépek szakszerű javítása.
Elsőrendű külföldi c&rbon, indigó és írógépszalagok
legolcsóbban kapható „u
Szloboda József és Fia cé«n«i
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 12. (¦AORT-berhai).
Ludas Matyi ozsomiázé
Kelleme* oicsó és fi mes kiuolgálés. Ady Kitdra-ui ÍZ. txtm.
Ne sajnálja idejét
VAOLVaőaaa.
Aroa ets*i Hka>
reiainét. uép uaJilttMi bmn ihlai ) ruJMat «s dpAet
<3 nlndetilioj K dolgát! Ktr*ly-u. Sí.
Eladó
01 M^IA 6s izántó, líneüen ^ épülettel, ttljes tclmtelema (f<tí kádak, hordók stb.) ta>-g4sse« rmiti árán alui, — fo nott 240J-51 szötó pincévei. — belteríllcten 3 szöbis, 5ssz-k*mforto?, Kfnts csall^i botnbaserOlt u) naz n Uxnys%9, — vafalhoz 2Xl szobás, viivezetéket, ko-irs. «dócrenteft Ijkóhix, — Cseogery utcában többílkiso*, Tizvczetekei lakóház, mely 2000 Pt-ll átveheti, — beiterűleteit jó áUapottxn lért infattn. bentesntk kiválto ikl míarlljf;, :!U!Mval é» kerttel, főútvonalakon Dilrtházak, noo-den rlszbrn kilebb-ntorobk-magin ber- és emektdes hiúk, varos »»ie!ébcn 1200O-W, — ltut Otolibb t700O-(l Szántó- cfl rét Eladási roríbttitokat vállal
37.
Felhívás!
« Kktifaité fMd4tsl. tatj o«b1\' totn n Mai • l— aapl «~i. UH-
.^TaaVito, kíiiTTi. *.) lí kuliulat O^léijoitl *rt» lililfH a uekanlsiaiu r>Of bM«i Hm
iOd )<ul«.......I « Aüv EoOrt «l »¦
<t« vinatbi .. n. ». n. MI)H*l»a. 1748
Hlrdvtmény.
¦ilmálnirtai Mt4 M )»-a» liíáí tor • ^J«™iri urtart** nrB«áM« *r«s-
IT«
l«»<.»n MW: ZMav Kan*. 288.
4totmb«r 18. szerda
Ara 4O fillér.
7Af .ÍP
iáAláA
y4 kultuszminiszter elrendelte,
hogy az iskolák karácsonyi
szünete december hó 21\'tői
január 3-ig tart.
B«ncx« Jartö:
A Sevillai borbély tanulságai
¦•V} kanizsai. pén&Jum art? a Vfc-ras Sz:nh*íb«n » áenllai borbéty toüi Hli fjk Ri
íb«n » á
. Haliam fogjuk Ruasuii Xf muzMikijíL, ezt a fuive», i fardoi*u», imnmUtr* méltóan k-jiv- : ajad f*riituri*, •mit a vilú rhindóft |
rrájálakii eukrnwuer adtok már l éi adna* oU osentnJ «. Aktnál.- \' Üst résiüakre a az opera nem a aMaaköltáje rv-véa ad, hanem Htao-n»»rct»ii- vígjátéka rÓPŐn, amiból •> operAt inak. :
HxazhctxenefO1\' oMteodórol cmAÍM ¦ • Ttsjutre Kraneawben adtát eioatör mié, ami •izrrsAiéaok TiUttfiirt, a : aiinh., rakna\' nődig óriéíi k—mini kert jelentett. Bámulata batáu rott a darabnak, atndvnt * eevmáMitán ffibh mint «*4»^v adtak .".A s mrh -
No*>orkbau rihatáwwntt hleg tetá. Itt caw • ponton CítL.- bgycffüit NemaaMkask eUiataraeú é ik k á
Aki ex^Lol ft sorokat iraai. >ól lu- ; dom. hon > réakau, • aat<ago inMÜb no^StaT. kgtaMOKC i Sutal *em alnemiuá • ÜSot nam : M» oltan i*d»fa>uu undorodó kte- I
\\épé*n> 4
*a a fegy«ta«álife ebtiiortan a propaganda
•ttek fvxetfi mind crakorlatbó) tod-
Mrlut Ennek •¦: itmk. ÜÜéae gilal rrtoi.
A mpokbtn Vinui l)»n t/.iiröcj .¦i.pcn s SO.Í1U! t ueld^öcik, amikor • r t» uiuusúkró! ir. Cikka • k TvlkczóE»(\'
bol mi*utt a TflAg mondja s Smlh.- j
A la^BMiii suCtogaa. 0 nnn, nun adja, mit kieainyel. Uttaa kWtoeatbtoasób eoüionjkot i>| teroe alatt.
—lignt éa ann rmmdtunembb áh
___________u^*j> í>\'!-«* nyilait
iapM>)tak meg. A Figaro a d&rsbhan tatajdonki\'>patai s kjannmiaett «¦• ki-aaUrjiniolt népet •¦ecut-ivwli mos, a vajpontetan maíói-bol napim éltfe, de f»rf»OitjáT»I éa okueoáffával légül •» aaok füle kerekedik, akik elnyomlak e** asBafnibe veestk. r^^u ioifXrn •jrm a darabnft mondta, bagv * for-raaaiouj olófutárj* volt éa nem fcie réaaiaun jatruii hőzx;* a világ arculatának nwtTÍltoitat^n-Jvz.
A Sevillai horliúlvnak ez o>ijt Ttet; áKkk aktuAJitáaát. I^izgcezü *. -.\'r por.fajnaii (átLa 3 kibírhatatlan <¦ i-: tétotet, aiiwh oniíwt ai oniti-rt,\'*! aMawxtja ¦*" ortorou* est mar ak kor, aaiiki>r asocaalizinuarál «eó a»m letételt. De az rmbun l ___
t é* annak iogruiabb íx leg-" \' zyvcrií, a ruitto-M. itrv adja fóbí , _________: «é|aba:
Htpcye el, kogy mors a« az aaMten goDoanig. az » -bonalom, a* • képtoloQ mejB, ametwt et ne Mvtne hiujtoi egy fim hwvéi-«lr ha ke! tó etvUnl fopunk boui_. EiaascV rmWi balk kic mart], s tavi; - roitat a foeake a vihar -elótt - tiaik borzsolja » taiajt, pimuHU-MU7>ú zene, t«7*a lehae éé behinti a
r#roétt hfátdát. Lfr> »jak
tűs... piano, piano... üíqb-i cnuztatj3 he » maiikmk • íú-!ét». A !>e^ mecfoí»n, xváltorat «er, kjoMik, liaiad ^ «xajróTa«ajn. riwi •» 6rdir_-, véirü\' *\'nki asoi tudhatja. hoc? * rinkun ma térte, fonnálto. dn»MztoUa áa fújta föl . .. Fflkc-eafcápdik, kitBrjeaxti azarnvait, ksva-
SI, hrbuHcof. kiCTÍkar, villan ét rög e loaz belőle a ftvölúfet ét. üldaate kOzfclkiálliav általiy €n?*flDnd*íja t1^ Ca-r\'bf*tcttM ataUrnRan^. Ja, un? Ki rndáteiniftik? Ki ai
L«on Blum ma mutatkozik be kormányával a francia nemzetgyüléssn
nyHatkezitat »i tagol radio tudoalMja ait Írja, aaai
aofr a< u|
jrl aslvasan fogadja
Ezt a magoldaat a lobbi parlo la" a .agjooMik tartktt. Earaa aoutik.l korokban iltM tálnak, hagy a <á«ag<>\' c"> alnapoltat, mart i BIiik kormány yal*»zlagll| Watonlt a janaer 8-lkl aji*k«imiti. yuian. A biztoaiíjl taneoa N.w-Yor«b«n iáméi alnapolta a gorog »a»ati »üáiat. A tagnipl srt.k.nataa a jugou\'i\', acao a< bolgir > ku.O»tt»k iigm n Oorogoruag azon Hlhaaai, hogy oraaagau Uatogitják a gvarktia htborui QofOyortzasban. Jugotziavta ás A;ban* allanvadat a«Mluk, iü|alenhrén, hogy ¦ görög h*>yz*t po\'gifhíbO\'m. aaia«az<at ¦• nyomozaat ko<a)aitak aboan » Ufirbaa. Caldarlaz görög miniuw-^^ aino< vaiatatban k>}a *.it«>ia, aogy oa»icdon a rwgoaz4v, afota aa botfir *aa««áWfea«, »art azak a«« 1048 aiulaliK oalcOialan, ualiaxel. Jugoaz «v.» t»izrrua»l •• dioaturaul "Hll|l *>ag Oörogorazagot. A g*-reg ailr.laataraiae< tbioozort az alian a randazaman anagMaiáiKdo vádak ataa. Hoaan al|<raai *tu utáa a biZ\'onaagi tanaoa ugy áatározott, acgy JucoazlÉvu, A aama áa aWIgérti Uta«»
za>ak alapokmánya artahnaban a*fogadm a wtaan hozott döméat. A I
Az amarlfcai toWfrQ«aia«Ogyi ninlaxiarinni randalata tzannt az Egy* it fogaat azaonaau. Trwaa* aK6« kttöa raodeaMat Irt ala,
i gatonát fogaat azpenaiat. atasltjak, hogy az Európába Iraayuio ft
lakú u amngnnaakna
afttz az Eayaauit Nam-i betnaa folytatja Qiaaat. oUaX Jinuaroan 726000
anerlkii. srorjtl éa ií " EmtkiratibJn
ug\\\'l eaolckezctt
meg arróL ti ^
>«*¦-
t^i n^u \'. "¦ \'."\' \' ¦"¦¦ nába
*» ÍKk:.i,..i . » UJnt a fi.*li;. : ez, al-U-
Jtna 9m\\iáeti, ho»o tieiu a* j ttH.
úlaUn, unt a Mátokpn bee Ifem «u, ami onnan kijön.
Vitathatatlan, hogy íioiunak ,Yvt\' -
oei. imf ajrráx nemaotHc katMz
j*t okritm ¦\'« okozza a hazof[*aLr"krs
*yíán\\ rigstomhadjánU, amin W ast momltt, huő- *wr ag>\' Illt-
¦jwt bétmrTaNkl tK>uw*n--l •*ifl»ÍTn. S!laii^okni! nac-.han
> remélte, ha^y
valaho^ uit átjutnak a holt pun-Ion Bt\'jek\'nIvtíe, hop- :i bizottság kiU-rpesztL-tU: mököitésA ar ha iá térni nem szándékozó tne-n<*lL ultck i^* is \\ tjat^ott^áiy iigiz^ vJluja art irj« jeleulelébqn, bo^v a hontitlas szeaél.\'vek sor^ sál leckcdvezűDben az ónkénteü hazatérés oldja meg. Az lauifli a cáó atjin való etbelvezkedAV sokkal nehezebb, amely 5 évigl is tarthat
AOéa, dcrenuwr 17 A soron felkelő csapatok ptraaCa-nattaak KlUfaaTaHaanil bejekaMt-lék i gStOf dtaxiantlkua kadaeng fclilliuaát Ei a badacreg irindaddig muaodnj fag. tnkf a bm mefazAlló k ki ai >Mulnik Oor^g- tettelek deawkiiú
IdkllldeKt kérik, bog; tagjai szeffléryesea is neafenek QgyOk tJEazaági arról, boty tatodat, bel- H I tikii bea»tkozásról terjeáitetl
a lUkziakadaai azarvakal attiotUgban Inl raazaillanu
FutittitU Bajcty-Ztiianzln/Mk A Fogfataa Kiigi.dipaii újpesti ¦zemsae TMy Zoiuo kazUTUaáfl elndk ea Nagy Ferenc miniszterelnök jelenlétében Bajcsy-Zsiunszky aB-lékOnnepelyt teadezetl és MMk ktrutebat kleplcztek a varosban i taláa Ba»=ay-Zátan«zk7 Eadre eta-KktáMá)át, tDdr« eOoaek > kto-
Afav
inarad csupán
k6wte>n>aa7c4t atog aan koMaatják. A Uzlea«ay esoain hjláronttza cito\'ia ¦ gfirtk koraaaay aaoa nyilatkozatát, tagj • nrKadónial csa-aatok (ueosztá., bokrár. akis »a«r más UlteMk áegttaentel karcoku-Uk. A <iatü>la»1>«l kaoierei; ka-lyeues toéckgri itooke nonntter 34 te ealekkatal Mtetl íz angol.
Matzkva.
A szovjet sajtó fogialkozák azt i Elvesül t Nemzetek kűzgyüMaé\' | aek nrunkíjéval HegáUapat^ : h«gy az a dóntec amdjnot a vi- | ligszen«zet taozoll a togymafe- ! /es korlátozására, lorténeün je- i lenlő&egü döntés A awaeialpte j nwti>a)osit&sára irto.rakS ekail ^vakorlaü lépés a kóirttezctes ét» trjejringathatailan szorjBt po-litiVa eredménye A kazmtatm\' kértKsét a szovjet kúJdotbaV wlatte fel Molotor kikelejtteSe, hogy hajlandó tárgyalási alapul elfogadni :</ tunerikai Hidit1 .-ányt Kzwl :i szovjet bfbizonyi-otl.*.. Iu>k* iwtn i^supáu az ei-v<-kIk/ valú tántoriUialatku ra- nmen af
bukareatban a balkánj cportiátá-kok mqgtesiéMLki M«gyarónzag(aV I oimt taadfert MMtaV a büklol
kw máJBaban a j
3 Sgrádbaa jiSzit AapavM
ban Mniinl BodapBaten, aasp-
Wobtrton Albániáial BadafMan.
oktobarbec Romániánl Bokanattaa
oérkozik-
«
üa*bó Láaikj dékmenksi magyar ajatiiil tjAjtáat miiinMrt a haídu-aSEaiau neemeknnja jafáia. A KyUtái aoSanfoyét, 1300 dollárt a oé|)aláti miniaator rórktonn eliut-káSa Uajdubadbásan. Débnartká-ÜTlOO pár pecmekcirjt la kOlda-Taff*» a pvprtm?ltTaBro* freawe-.
hive KzcnMül Byrnes és Btxfa\' .j^inle hi\\-t-i .) fe^Tverkaaés fcol^
littozásánuk
p
(^fcvWit uik-91 dofaanv kót, U.*» Pia « í^ Millót tf hotmpt börtABML péni trafiket: 0 «* f« bűrtóoie itéile, mivei » búgm .iaaamgjBvrbüi jogtalanul wufrasÉ* 1 «i ffií\'nuHió (knb ciniettátt Bod«-ate«o dollárt* érti-kwitetf*.ZALA
Gazdag programja van
Kóthly Annának Nagykanizsán
A Szociáldemokrata íjért nagykanizsai szervezel? Kéthly Anna ncmzetgyüK-si ííépvjselw részre Z:űában tartózitodásS aJaU ^a/dag programmol áluiotf éteüe. amely már ma regyl e^ Iw&dixióll l^k-ir.tl 10 urakat Leien vére indultak A v&svizaft házitái a MAOHT nnmká&aiaak küldöttsége fogadtu KéÜiU Ac-nai 11 órakor érkeznek * I-etc-nyérc, a hot a szervezetet látogatják meg. lancn IjOvészüíjindulnak, ahol Kétnly Anna ttt^y-6ülést tart dán;, megtekinti a AÜRT úztfiné.. Lot-átubam mn tudvalevőleg hurüi>a U~& n;n;yobb kompresszor- tetoK. Lovászi aljára elkísérik Tibort Jolúu. ;» Szociáldemokrata Nft-tnuzgalora helyi szervetlenek elnöke. Krug Anna. a Nomt>z-galora titkára, Dnmbai János nemzetgyűlési képvisrlö. Stadin-
Megyei hírek
¦ttaiahutt az S. A. S. lyQjt&bizottsÉp
< súUirtókön déhitán az alis-pár. trlekezletre bivta össze a zaUegersz«L partok, egyesüfe-Éck. intézmewpvk verettlt és sí tgyházi fcűldöttefcrt, hogy rlöu luk felííirja annak a jjytijtíxi akácnak gyakorlati roeffoldását amelyei országosan Tildy Zol-línne. :i köztarsasáuí elnök hü-iese kezdeményezett A hivata-los.in oKo^lalt Alispán helvett az fc-tekezU-len dr. Tivott FJemfe fm főj^syző elnököli, aki beje-fcntctti. hogj a * Siess-Adj-Septs akciót elindítják me-gvt-nkfcmn i*, méjípedií up1. hogy Öös/ör nietraJakilják a kOz ponti gyüjtöbizottsá^t, azután pedig\' fazott&ágokat alakítanak mzn-ifc-n városban és községben, me-Iveknek feladata lesz a gyújtói íivilesezése. I-lz az országáéi gyűjtés hármas célt káván szot-cálué soRtteni akar a hadigondozottakon, a kórházakon és tű-döbcbegROQdozó intézeteken A gyűjtés egy évre azói, tehát a faajánlásokat havonta. 12 hónapon keresztül keM eszküz*Vhti» Kagyon jrtl tudja, moidta a fő-jpiíytő. hogy semmiféle gyüjtéfr iKin. rokonszenves az amagy is a^> onlerhelt kózónség előtt, mé-ós meg kell indítani ezt az ak-núl. mert seciteoúnk kell fiUé-rcinkkel az elesetbeken és he*o-
Miklúsyv tclkész sztmí-Iyóben
Végül kimondották. mcl\\«k tesz-! jjek azok a szervi-k. amelyeket
bekapcsoiniik a munkába és ; hogy ZaliktverszcgL\'n, Nagykanj-i zsan, KesJtiielvcn, Sümegen és
Tapoian h:.v".nlú keretek kö-
7Ö. ,rk- a bizoltSágD-
k; Unfelíigyelösé-
p : lel tett arra vo-
; natKoz.i;üi. íio^v a tanítóság az
, egész megyében se......
----------- aJaOkónak
AMMk«z eaattaksráai kmpsft Zik- nagykanizsai |ywt-
Ezután dr. Almésy Lajos szo. ciüb Celú«y«i6aé« lett meÁtzra. «y«jtés részleteit. A gyüjíéN le-feionvoUlásával a vármegya szőj riátis felűfryvlöséK lett m&im. Amirt a íüfss-Adj-Segíts: alt öó mutatja or<^áp« ^üji^ml var szó. amelybe be kell kapcsolódnia nündi-n városnak, községnek és evA-la\'n keresztül az •rs*á*; minden lakosénak Azak-nónak igt*.n nagj- összes heszie-désérc van szüksége 100 milliót nclletK összeg- üjteoi ahhoz, hogy eredinécycsnek mondhassuk a fryüjtést A befolyt összeg egyharmad része hadigondozása célokat, kétharmad része pedfe? közegészségügyi célokat szolgál. A rendelkezés szerint a vármegyénként bt-fotyt összes 60 szá-taléka a mefO\'ében haszna lliató M és 10 százalékot be kdl «ol-pátLatni a központhoz.
Megválasztották a vármeg>^ Lyüjtobizottság etnókél Najjr
A -Z\'1.1 kezderm-n.il nwjimoíttulá.s történt olyan irányban. Itosxy a ZaJ»epcrsze|f-ről \\;ig\\-kani/sára délu\'án Í& hatkor érkező autóbusz menetrendjét változtassák meg olyképpen, hogy korábban indítsák Kacrszegröl és igy érje ei még a d&kitán i órakor induló gyorv motort, amellyel este 9 órára már Budapesten vannak «z ut&4 sok. Ebben az ügyben UHttbesaé-lést folytatott ZaUegersseg vá, ros vcaetúsége Budapesten éa fűéretot kapót:, hu egy mód van rá, tei-saitik az <yeraz«f!iek kéréséi é* ur> a Ilit jak be az autóbusz menetidejét, hogy azzaj csatlakozást nyerien\'-k a Sífiy-kajúzsáról kiinduló gyorsvonathoz A döntés nem soká késett mert már napok óta Zalaeget\'-szegről 13 órakor indul az autóbusz, (él négykor Kanizsára érkezik, kiviszi az átszálló utasokat « vasútállomáshoz és igy kénytiroeM\'n megoldhatóvá v«Q a megyeszékhely nagy prohté-mája nyorsvonatj nskótto test kapót: Biid.ipestre
- *> kíilpo*ttJk*i besxámoiát tan
tet dsOMI ¦iIiwm ist
ajándékot
Tulipán vlr*sflKl*tb«
élő es művirágok. D*ék-t4r 14.
üt is irt a pártifttár?
ger István és Szabó Berény IM^ \': vid János aiispán kózvetienüt
atazik I.ovászilxi Kcthlv Anna.
fogadására ; Délután 15 órakor B4&B-
ktTenyén- iueg> át, ahol Uanl-.
j.« u .szociáldemokrata munkást
; otthoni *
Nor. k^Júzsá/i dchiUn 6 óra-t
kor a SzociáJd«inokr«U Párt\' : nagylenn&en tart nagytfyüléslV \' A nagygy ülésen » szooáJdemo-\'
krata pártmozcalmakrt\'tl szátno*
be, j loimooi és párizsi fiyüié-
sekri\'I óv .¦ lejjutóübi prú^ti elíi-\'
y p
annyit írtak. A nagygyűlés után/ DŐgyülést tart, miután a s*oo*-< lista nők részére külön mondanivalója vaj.
! A Msfyar Kommunista P*rt
I n*fljkarni4»i szenrezet?
i ftzwdán ásta 6 órakor ! PÁRTNAPOT tart ! Kérészi-fsteiteÉ, szA4 - ssflttak
lnu^^>i . \'^.Miiből Dun^ okról, a-lan .1 *.ww» *1 ft Z»U í
TTMy \', tinók
i
r»Mlál».nnm non, Ugr Bm
J*,
okokMI. A2 ikkta
funm, hog;
k eikktaen, unihoo nt u fi^f"4 B*-den vnatkoK^an ulmoim t
den vonatkocáohan ulnsoim tárja u ir(V fpjon «sak a i _ •esclek mfftrwi ntkárit«dCUi. Aaor baa mép nuvséba as, bogr <*jyt.. olrtanMai taMin\' érevte toagét, mién " valassaht Im
mn:.-
és I * nrai vetts maijéni. a jttn xesz. I icMmm.tJK^MtaB
i és most rangitrrr ¦ act o, amit iaao tok m nsérc
Kényteleo va«\\ok t
Diultfatt í» njegimiliiíjti baJtfaioU üíp-w, uni keadjem tslán • volt űxréfM\'-l, aki uy-n u»i touűnk, akit uo» iteli? r
-T>ji«lyt felíadik us t teób i
wmmwini a egy-két pl-
x-loitwn.
pcuiásn Ténwmk ás
Saabó
Tuíit, !
í rádottak \'
A MAORT ftzikai (totyuéi kkáét
imk, hogy aaaikor mások topkiamso- i lek, -5 íiitfrttinf tudoU saját swé-Wl. tj^ talán mégis sagiUM* volna a* tpiU««é»be«. a ráras. aktnak náf tu » bO mássá tmvnttoi tartosikr A«t akarják
\\ *ag; toitiemnixmm ujn a »Vá ardűk titkáu? Nem: A multat a i * k
akarom bántani. Dagykan
xmi visxoaTkatban csak baUomásból t iB4s iJ icon • j»
amíg a Ko»ponu Partw-6»a? máB munkatielyrB nem allit itt Kap karúmén jogom vaa, só* "lir i fT ¦wtwii\'JnT akkordba parloBi űanyroaaia est kofetoü tó-kín, lisin akartsiD én kéfao ssouni tnést, csak sst, amit le iá iravn! Sem áUbai-, uk sió és mas-togy tápot adjunk
kölni Mt, akit akar ... — azt akarjak, hogy * búsúsók mwjÜ ol mtitá t>imtBtttüket:< VéMM akartam vami
a sok ssrtns*\' és wejét wmii ¦"n>fc. bocy újra faataiiaaxúJki mesék ssii-sáat ^^foamiktaao a ^yuloLotoak
is magasao iobqyó I»ogiá4.
hn akartam kelni aaoknak, •kik ártaUaaal »aanmtnsk a manda-rtMintláafhan Neoa céloctam én bw-koitaD seakire. Mi azocialiatak qtü-tao sioktuk megmoodaai, hogy nol és mi íái. Ha megmondottam Bof-oar tájéaoaiatésitgyi mimastBr nak aa njaa«in IriMiaiinl ami
mién halWnim el, ha t61e «____
kJaabb tömíkO amberml na taajamt
Vafiárnan délfaao, me^htrou «en-d^t •Ü2, tntttk M a <aro« Bá»-kcnyliáiél, amE4\\nek mej^lakilMat <a «anéaét, fiiáoaái.\'ót lem kmiéb.. Varga Jónfné, a pol«armeabr k-ia»te TÍllaJla matnra. Ha üob-EE wsiiik, hofcv S75 láaamH mai iaénvba alifepkonvbát, akkor « alkotitttamk maguknak ih tbá H
arról, hog\\ railwp timásigc* H munkát jelent as ehher oxákavges
népkomha ctcnivitáMfai i
ebnondhatjak, hogy ne \'
lett ^KMÓembar wd 1
mert a jetartsMfik botlás m m
gyű. téptalo eUdfaen resawűtnek.
a Nan-
A
ter ot^ mi fájl. aokkj t
fii Wn annji fánikégot. bon. utána Déatom ai ill«éb» baUaáif-U alul kétoeiMeaül aauspai a kkl Cpssi ZÖbés ián a mhiw< elie-
r61. Axt » tuoom azonban, hogy a hanyaguknál leró adatok nem oBoV ták mqg a rejtcJvt! Nem ai a péos éa mn u a uatt bánt M^m. <ami-M megieietó elamenéojek niinak, hanem ai, amiről azok nini iiiiimié é i illil még * b6 l
jelentek a rima 1 __ . mi liizotttág ainükta . daimi egyaaeMk motfiii kiril 1 MAOKI flfika, mnnkánás; kik* •ótwi is, 6ükön íkslfert lati U Cmnmtyik UaikSnl, akik a mai-r^-fih^ asvün a isgnagnibb al-S^réadket S megeíJSiotaa k-r*U* b a aolsarmeMer HM* oiott ai elért nagroa komolT atad-ménjekért.
Á MAOKT fmfcn maiMjae; « áT«y<r< /e^ 1500 /»- t á» F )6f
A MAOKT tiaikw maritalainál » ao»ljet onmagiiHM, nalkS. kiSrtiag as-iHm matatlak mag, k6- oílda Ust máa At«4t
fntótt mahg aaobában ev ta edénveibn ea eaaav ták "el a ráuoralM l k
ntgák el a ráuoralM Vaaámap bosleMi fok J, burgonvával éa a»pV fi ll faeilaj
J, burgoná
¦éfcfciiL orjnn fioomao u f! hogy alt en magánháztüriatBal ¦n tudnák jobtan ciMliiuni.
Tlo i«iom, hvMl coll t M-femáfn, «2 c«uk j ktuótáeok-Aoi ualktfoll. * *t
7i^
, rt/an bímtttín, hon 1 &e *f ev ify 4t h
Meg «oltou eat Bonem. már omk aaért ia, mert a munksamoagakan rmnanyait — tktk é
Toutoui, december 1" A loulouá úszók vaj»ámap ¦ 4*100 mikm gyonwitó vátto-ban 3.S8.4 ÍH6anHuíBnjH Jl európai csncsBredinéa.Tt *•«• eL A r*Ki csncwmfanéiiyt a Bé-metrk tartott Ék 104 4 peratM A verseny folyamán AÍeks^au 56.9 ma»->d|HT<x5 időt éri el 100 méteren.
i gasokon kanuttíl.
1 Ei lehat ts tgsjaág! Eppon saért
17.Magyarország fáradhatatlan ndi diplomatája Nagykanizsán
Kéthly Aaiw a nemzetgyűlés alelnöke, mini megírtuk, tegnap éhtá i urakor Domtxú Jánoa g} lési képviselő vendé-gckéot Na&\'k;uiáZsira érkezett.. Kéthly Anna, akit bátran neveJt-jn\'íunk ma Magyarország krgf*-ra\'lhalatlauabb harcosáruik, vt-gi^! utazta egész Üurópát, \'hogy szaval hallassa a magyar igjz-saiíér\' J*rl Angliában. Svájcban, i-\'ritnciiiors/áfcbaa. mindenütt «i k-^nüiíjobb szeretettel fogadlak CwrbitutLin I*rkinU;lye súlyosan *-sett latba ujQ" <iz uit-gol munkáspárt, mint más or-tzá^oií szinuáldenwikrata koii-ori-sijui\\atu és neki köszönhetjük na^bun. ho^v ami keveset eliírni kÍK-teit, azt eíérliettúk Nemrég Prágából tért visviu, aliol szuvá letté a magyar ki-setbsé^ek üldözésének ügyéí és ígéretei kapót! az igazságtalanságok meji szüntetésére
Prágából való vjss/atérése alkalmából interjút adotl egyik hetilapunk munkatársának és ebbeu a következüket mond la . December 7-cn, Kán és 9-én Prágában összegyűltek Kó-i*p- és Délkelet-Európa szo-aúlde.morir.iUj kiküldöttei, hogy fontos kérdésekről tanácskozzanak. A konferencia ós.vzchivása a magyar Siíocidldt-fnokrala Hárt fcezdeménvtiésére történt, tervét Szakü\'sits Árpád vetette tel nyári pári\'si tartózkodása aiatt. At érlekezM tárgya az volt, hogy felmerjék az érdekelt országok mai állapotút és azt a (eveken v:>éís«*tT amelyet az egyes szociáldemokrata pártok a feJ-sitfKiduiás óta véyuzbek, továb-M bo^y megvizsgálják a közép-és délketeLeurópai államok gazdasági e^ryüttmüködésétiek fel-tételeil, módját és eszközeit \' A konferencia hangsulvo-roílan «t az utóbbi problémát tartotta a U\'MfontoíJbbiKik és a rita, amely ekörül kialakult, sofc reményt keltő etemet tartataja-rotl a kilrontakozá&ra és fejlődésre A politikusok és gazrfusa-\' L szakértők megáll a pitotlák, hoiíy ;i konferencián résztvevő ors/.á^ok ^a/dasági együttműködése semmiképpen sem jelenthet regionális autarki&t, csupán azoknak a gazdasági adottságoknak az egybehangolását és ér-tebaes, logikus rendezését, anatt lj*k itt találhatók Az egatz vUáf id«fM u u| •nlaktzdvttségekre vil» tiüa-tt« fl»nd»(ata níatt. Ezt a roak-eiét o»i<tiaíot a k#nferwici*
iMtározottan vítuautasitetU 4§ a közép- és délkeleteurópai illamok gazdasági tervének ki-nmckáJásávai kapcsolatban életen arra az" álJásponü* belyez-\' ktdett, hogy ez az együttműködés csak réAz* khef egy európai majd egy világméretű terv-judasáir egj-ségének. /
- A konferenciy inegrajzoítíy * gazdasági együttműködés körvonalait és annak kidolgozását szakértükre bízta Való-vEüiü. b^yf h.: ntm is -el^-, egtiuébea. w legalább is iegfoDto^abbrész-ltettii az \'"le az értekezlet efé .iiiueJyot január végén a Ufc\'inokrata Párt kon-
ffáció a mag> ár-csehszlovák lakosságcserének, illetve az ottmaradt magyarok kitelepítésének kérdésével is. Ezek a problémák a konferencián kívüli tárgyalásainkon kerültek ¦* kall álltptMM, b«fy tfw tllttéhM MtMr y ktzásul nyilatkozat azokról kli iitl
nak vag>\' az akvarcll-festészet-\'- nek.
i *
j Tizenhárom magyar tető I müvei uerep*lnek az L-VESCG { párizsi kiállításán A tizenhárom : művész a következő Beóthyí ; István. BerUlan Albert. Detre ! Lóránt- <iömöri Imre. drossova ! Erzsi. Kolozsvári ZsijímoDd, j Nev I-iuló, N\'eugeboren HtD-! rik. Por Bertalan. Schöller M*-! ló*. VásárlK\'lvi Viktor, to^álib*
Az egyik svájci lap legyól* ft
jó ön-ir fiumei cápánkat Azí
óiiiá lt MzanH

az . Uenáilé^ mozgajosabaii m*r-tirbjhilt halt Kaiikásné és H»-gedüs Béla.
A
mi jó p
ő óri;ib,ripája. :n»elyet biqiK- partjain fo#ítak cnei;. "r** rol s»**\\«zetes. hog> a gyomra-/ ban e^> egfcz. sérteUen aégat-holtt«Mf» laiáMak Meg sem rágta, ug> nyelte le A íeWősség ¦ mo/:imbii|Ui*i tudósítót terheli.
réuk«n fsaiarta mantfvnyok tulkapásainak, rwzwn az altö napok lurzaváratnak tulajdonítottak Koatty i|«retst kaptunk arra, hogy a koznunlur,* való bvnivas ea elszállítás gjudatagi •a uotiaiis ffttetel-íit megvizs e» a la^etta^ itfvéea* kt #tt|ák
Két-két évi fegyházra ítélték Bagonyai és Tizedes hentesmestereket
IpM-igazolványuk «lv«sztMtt MHé4M«MMfcMt m—itík ki
A kérdés elvi része azoknak a külföldi szerveknek tárgyalásaira tartozik, amelyek egymással L kérdésben érintkezésben vannak
ícdektt
g^ival egyidríben Uiriatik n*ír Buda pesten Krr*1 az érte. keifietr* egyébként mejfíigy^lö-ként ríj.miiek az ;int;ol Laboair Pariy kÜtüldöltei is.\' FoglyiVoz<»tt a magj\'ar dete-
i
¦ XII. Pius pápa december j 24-én. karácsony elönapjan.déU \' előtt 11 órakor rádiószózatol in-i té> a világ népeihez.
Az adó pengő jegyeket december
14-ével kivontára forgalomból,
\' mrly naptól kezdve senki sem
| kötetes már elfogadni Ezzel az
i infláció utolsó emléke is eltűnt
\' A Valdáj-tőnak. a Yaldaji-ma-\' caslatok egyík legnagyobb é*
íegfestöibb víztartályának paj*-I jaioif most épül a vizierőkutató i tudományos intézet A szakéra-* I berek itt kiterjedi kutatömunká-i ra készülnek, hogy a vizek fel-; színi folyásának körülményeit j vizsgálják és mindenféle vasbe-\' tongáLikat építenek a folyómed-1 rekben. hogy pontosan elien-| őrizni tudják az áthaladó viz-, menjuiséjsTOket Az egyik ílyan
gátrendszert a napokban *é)4ú4 | ál használatba Olvan műszerek-\' ! kel szerelik fel ezeket a patákat, \'. amelyek önműködően jelzik a \'. keresztülfolyó viz mennyiségét
és azt egyidőben jelentik d I moszkvai, illetőleg leningradt
szakintézetnek
Olvassuk a forintvédő plakátot 3Z utcán »Forint a fegyvered, vedd meg az árakat.\'* Valaki ezt irta alá \'Adjanak több j fegyvert.,
í A Bikini szigetekről kilakoi-i tatott benszülóttek kérték szülő-! földjükre va,ló visszatelepitésü-J ket, mert honvágyuk van. Az ; amerikaiak ellátták ugyan Őket i mindennel uj szigetükön, ds , Juda király és 163 alattvalója I megH vissza akar térni, *ait j azonban még nem eooedélyez-| lek, mert a szigeten »ég mindig ! erős a rádiumsngárzás. j •
; A Combat cimü párizsi Qjság ! úrról panaszkodik, hogy a fran-; cia nyelv egyrf jobban elveszíti világnyelv jellegé1 -Vkár tet-\' szik. akár nem. írja a lap __ az angol-amerikai nyelv Iet| a kereskedelmi lewelez\'és nyelv*. Ha itt-ott még vaj a ki rászánja1 magúi arra, hogy franciéul tanuljon, ez tulajdonképpen már csak luxus, előkelő do/og. mint- j egy kiegészítése a zongorázás- j
lteszúmollunk a Zalában arról, hogy az Országos AnVlügve-leli Központ kt\'l bud.ipesU mejf-bizotlj-i két hétlel ezclölt .\\ag>s kíUii/sin járt c^. ellenőrzést tan toltak u \\aros kereskfduinéi Ellenűrzesúk ^orán betértek Bagonyai Sándor <s Tia-de^ I\'éler, Szabadságién hentesüzletébe uhu] ;,z:il;ínii! akartuk vásárolni Ki is szolgállak ókét. azonban • riaetéskor \'ne^állapit»Uák. !:«»L>\' a ké* hcnleMnevter árdrágitásl követett el. mrr\' a 11 forintos szálán* kilogurmntjiért 14 forintot" kértek Azonnal feljelentést tettek ellt-üük, aminek kö-vetkezlében a reudörkapitány-ság guzda.^gi osztályának nyomozói a két bentestnestert eló-állilották a rvndörsé^rt.Mind a g\\-ajiuiitoltak, mind a beidézett szakértők kihallgatása után az áttették az államügyész-Itt másnap elrendelték a
i t-v.tnusitoti előzetes letartóztatását
Az elmúlt héten az üg>\'és7^ég beszerezte a terhelő bizonyítékokat az árdrá^ilássál g>-floi|fti-toll heutesni.stirek elltn Több nagykanizsai ht-nlesmesterthall-gattak ki ez ido aJafi szakértükként Ezután dr Takács József államúgyész elkészjtetb- a vádiratot, amelyben árdrágítás bün-MteveJ vádolta meg a két hen-tesme^tert. mert az áhahik kóz> fojoas^tásra forgaiombo hozott szalámi jóval drágább vott al közeliátisüí^i miniszteriumbaktí me^állapitolt tejjniagasabb fogyasztói árná! Lzért mindkét vádlott legsulvosabb megbűmV lését kérte Dr Almássy liyola ( tanácselnök a vádirat kézhezVé-tcle után nvomban kitűzte a tárgyalést, amelyet tegnap dételŐU meg is tartottak.
Az ügyet háromtagú uzsora-. tanács tárgyalta dr. Almáin Gyula elnöklésevel A vádlottak közül először Tizedes Péfert hallgatták ki, aki a vád tár\' gyáva tett szalámit kimérte és tíadta Tizedes Péter kijelentette, hogy az általuk eladott szalámi tölteléke megfelelt a száz--százalékos sertéskolbész összetételének, mert 100 kiló sertéshúshoz mintegy 20 küó marha" húst kevertek Az ig>- nyeri masszát csupán azért töltöttek vastagfc>élbe, mert megfele\'Ő vékonyságú serté-íwbeK-t lehetetlenség\'kapni. Az elkészített szalámit aznap szállították ajsűhelv-bői az üzletbe és szerencsétlenségükre az első vevők a budapesti áreile-norzök %\'oHak. BagD-nyai Sándor vallomása mindenben meí^gye/eit társáéval és & is h.iní.\'ozüitta, hogy szalámijuk valójában megfeK\'11 a sertéskolbász rainusé^-énck és csak alaki különbség volt a kettő között
A vádlottak kih:>I!*,\'<*ttsa uián az uzsorabiróság a bfládézett ta-
űukíit hallgatta ha Gazdag Géza\' bentesmt-ster szakértői vélone-nyébeu kijefc-nteíte. hog.v a Ka-gonyuiék által forgalomba hozott* szalámi jóminöségú \\«ro-nal amc1> nes ma,íasabí> ára le-bet a nyári szalámiénál, amelyben csak mellékesen van serté»> hus és annak alapam aR:i mur-hahus Ezután hosszasau (ri-raon<loU.i mind a sertéskolbúsz, mind .i seHéssza látni, illetve nyáridalámi készítési módiit. KiliaU^atták ezenkívül szarér-tökként Monátli József és Bab-ka JúzM-f bciitesmfülenL-ket is, akik s/jntén a különféle készítési módozatokat ismertették. Arra azonban egyikük s«ni !u<ÍQltJtu-\' j tározvtt választ adni, hogy * { bijnjflktal lefoglalt s/ttHininiki j milyen lehet az összetétele A tír I zon\\itasi eljárás végeztével dr. j Takács József elmondta védoe-szédét. aioclyben kijclcutetUr,-ho^y a vádat továbbr*. is fixin-tartja és kéri a vádlottak ineg-bünU-tését Dr fiiler Anhurvé-döbcszéde után az uzsoraUaaoi visszavonult ítélethozatalra.
r>r Almássy Gyula tőrvény-
! M*\'aÍ tanácselnök hosszas V_
\'> nacskozas után hirdette ki az
| izsoratanács iléletei, amelvtai
mindkét vádlottat bfuiösneÉJ
mondotta ki árdrégitási visaza-
éiés bönte«tében é-s eaért, ari
envhitószakasz id ka] mázasával,
müidkeUöjüket 2-2 évi fegy-l
házra. lOOa-1000 forint pén*\'
büntetésre, 5—5 évi hivatalvesz-
tésn-. lOOfr- 10Ü0 forint vagyont
elégtételre az áll^mkioctárnal
1 szemben, vajutniiit mindketldjüii
, és a cét^egyzékből való Uirlé-
: üükre és "> évi időtartamra klttl-
! tottúk szakmájuk gynkoHásátóJ
J őket Kzenkivül kőtt-lezték ótf«,
] hog> az ítélet rendelkezéseit sa-
j iát költségükre tegyék közzé a
| Zalában Végül mindkettőjük**
| kitijtják eg>- évre Nag^lcHnizsa
területéről Az ítélet imjokolisé-
ban súlyosbító körülményként
emliiett*\' meg dr AhnássT Gyula
azt, hogy nem füstölt seriéskol-
bászt. hanem füstölt és főzöd
sertéshúsból készített jümin,Ó5ó>-
gü nyáriszalámlt adlak el oiyao
áron, amelv nan volt nvc^t^
gedve Dr Takács József állam-
ugyész e ulyosbüisért, dr Píltor
Arthur védöüjf\\-véd envhi
Keédwi est* 6 órakor
pArtnap*. Wébar €Mt tyttes Jéi irt.fi.
¦a tetartoztsttt*
Néhány nappal ezelőtt térf fcaia Németországból id * Weber Elek jártsbiró, ukil nyilas nruKja miatt a népiig észs-itf azonnal előzetes ielartúzi*lá*ba hel\\«zctt [)r Hultkai Györgj-,jr oép ügyészség vezetője ma megkezdte kihallgatásét.
Dr. Weter vallomásában cL moodta, — núit a Dép ügyész* segtol értesülünk hagy a nyi~ laskeresztec {jalMba Í9414wl lépett be A kúvetkezp évben el vállalta a párttagok 1t/?zíV*t felmerült ufcwektM-n a fégvelvu tú-> ráskodist Bevallotta, hogy * Msftbbi nyilait megyevezettívttJ, Hárány Istvánnal Iránit, vi Azonyban volt A nyilasok hatalomátvétele után j váróiban -á.-talában nyilas karszaiaggul szokott járui* Lz volt az oka annak is, hogy 19H december elsején elménk üli Nagykaniz sárul és Muraszombatban trlejHxiet.\' meg ideigiencaen. Itt hintái fcarszalaggal járt és a nyilas ék.-1 taezés veret*5)e volt. Múlt és- már-1 dus 31-én pedig csal&ffaval qgyütl Németországba mente-Süt Dr Weber Elek tehát a nyiiaskoresztes paliban tagként tevékeny működést fejtett ki,\' ami kimeríti a népei lenes bűntett kritériumát és ez elegendői volt ahhoz, hogy előzetes Wrtar-USztatasát elrendeljék
Dr Weber Elek kihaHpatasa, méc folyik és mint értesülünk, a voll járásbiró érdekes adatokat tud mondani Nagykanizsa egy-) kon nyilas urainak hol-étértSr.V népúgyész errevonaUcozóiin mi "kailgalja ka dr Webert
Rémregény Kiskanizsén
¦efakarta 6ini fetoMgst unttá Mfár> iratom a
Snlyos tü\'. volt vasárnap azí ójjtli * órákban Kiskanizsán. I-airj, József földműves Szentfc Bókns\'Utcai háza éKOtt te és a1 gazdálkodó i.s bennéúett A*heíy-színre kivomiH tüzoftók a tuzéí már nem tudták megfékezni, •máért is a házraijwk\'n bert\'ndL-, résével és » mejiélofyü letek kei, e^ütt leép-tt Hajnalj két óra Mc a túzoMók a romok kózótt «r\\ embt-rí torzsét talállak ré^-.tagok és fej nélkül, amelyrűl dr.\' Sz»bf\'> István orvos és a ki-f •zálkttt rendőrségi nyomozúkj nMvrállapitotlák. hogy Fmcs Jóh T.9CÍ íóidi m tr.idvánvait lá
A fO\'ujtotfüláu üg>ben a/.on-i na! ineandi toiták a nyomozást és Du^állaititottak. hogy Kaics iozsef mér évek óta a lehető && rosszabb viszonyban-voll csaJád-i jával <!-s teljesen az alkoholnak-ílt. Ezen a napon is óssrezór* <)üH fetesé^évvi, aki kérte, hogy* ne iékvc ki a petróleumlámpát a pujtába int-rl neki arra koráit re^}|p| v-ükség*- iesz, ujpanis az erdőre akar menni Kaies erna nK-gjejívezU\', hogy felesefiénelc túblx\'t oein ki\'II a lámpa, mert u^vsnn éri mqc a n*gp.*Jt Az asz-1 szony nem tulajdonított jektj-tö^ut alkoboiisU férje kijelentésének és lefeküdt ,Még 1\'éJ^ álomban volt, amikor arr* riad! fel, ho«> tubbször fe^bevenk va-lami kemény tkrLLy.tl Faicsnéf ftlkiáltott. hoif\\ vétse van, majd elvesztelt? az eszméletét Fqtcg pedig abban a Udaiban bogv fla-" \' már nem él. kam-ni *
pajtába I^eánya, aki anyjával (ügvíRt Mcüdt a konyhában,aro^J kor látta atyját közeledni a t* lapácrraL amellyel FairsniH háromszor CejbevtTte. kisznlaifft * ! háíixü c=> átfutott .1 sznrn\'azéd-\' \\ jukhoz, ahova ix-m sokkal ké< *&bb * közben nia^áhoztértl I éóVsan^ a is követte. Ionén el-* | mentek\' dr Szabó István orvot-! j hoz, alti elsősegélyben rí-síes*-" í tette az asszonyt Az orvos fWe-« ! séöe mondta racR ackik. hog> «g , albázuk i
i déielütt >elmtke»!l a \'
Szabó Antal MA-\'lö, aki elmondta,, , ¦hog>V! késit e^ti órákban, ami- \' kor kerékpáron hazafelé tartott^ i , látta, hogy a Sat-nt Róktjs-ulra Ö , t/uiHj ház ég A tüz mellett esy\' idów-\'bh embert látott, jkin- ré~; i kiáltoít. hog\\ menjen el onnan, \' mert magé? Az enJber szonbaxt , oeni válaszolt ]
K»ek s«rint minden jel arr* mTit:it, h^jy.\' a há^ut FÜrs X>Tlj- \' totU fel EmelU-tt szól az a kő-\' rúlinény-is. huo F»drs 193^ben i
; ta a szüluhe&en K\'vő saját é* í három otásik ^/oziy>7CsJja bor-\' ; pinríjél I aúxnak «?íyéi>ként a/ \' ház k\'é^-ése úta nyoma veszett,\' j igy feltehetü. hojo j nmx>k kó-\' ] zott mei:t,ijált tíaberi tőrdK\' , Fai,*só volt Az úgyévt&CK * t& ?^tési eng\'.\'dé^ l mTOadta. \' \'
j Színhez f
Francia szobalány j
Jaek Uonll maghirt rigjátéka. s Francia nobaUn; telt hasat wm- I aott a színházban. A iimlilaáHni éa aains ngjaték, amnly a p*ro kürfil forog, hcíTaetkanitkoiqaival és aaalte ¦» dislo^oaáfj nagy alkart aratott
a doktor ¦
ír, Erdslri «i-
18-én dahnán 6 órakor tartja a.
béíy tÁneon orurottjé k»rí3 arára Qáta Büati, T. Smbö \' -—\'-1 -\'- \' -*"
Ntn
Gmü.
a Sr*i!l»j BoraéJv, Bű*- mut»ti» be a Pén»i
,. KiiiMiam Ábrányi k bolna|MÚ. atfawarib
fíwfain ¦ /.
rt* 7.30 K«ö» aB». 4.15 6 ^ -oe 10 Híre* 12 Deli
K, hírek. 13.0^ M»cy»r dú- 14 Hirufc. V.jnwlufrobit kúzle-k 113:> Butíoi* KA; jzzt-ra íátozik. 15.16 RádióMkoU. 16 Hm<k. 16.25 A ¦omiainuwika tnrténsto. 17.10 Hertw Pál harnw-Qikaj.k 16 Hírek. Vúrüakaraurt köz- kxnénvBk. 1S.SÓ Oaöoviz »16tt. Eiet-kúp lüúon> feítooMban. 30 Hírek, sporthirak. 20.90 A Mrii/taBnpkar müiorm. 21.50 Himk é* oiduuI. Sl) Hrrvt -22.S& nsit közlcinénv«k. -23.10 HinA .« krónika sajgóiul t» fnuicuiui. 23.90 M Ulk
Mi • kóMkni <BT0t« |Ér- lakács WiM. > Ifaa- Lénö tK
péafténa • ywp h»0 bönúni takou
, men kiderűJt.
>i l
Ög TI9B
Ttitfán tonnui pártasólgálatoat 6 bóo»ri bör^nm *• S fri f ulitia-j
o.
"21 Hírek. Í2.1I Tunook
karrs.
* Molnár
fal nasr s i aasonaV
si aaso Edit a ( é k
pg géu ülünOs lebe i« MTsanobuönTaáipL EUazör tn> 6t oljm aenfbm. amit lén; l Alllfc ih gmoaU
(aaia saoalan; külünOs lebeW- á EUazörlaV i lé
Itatt*. hogy
HÍREK
- wuwt
Dr. fUrtlj Zoltán
jatonn, ilAOKT n__________
ííorro», a MAOR\'I VtikU I\'au lari Uuok rúii/-re roodel dúMAtt 9 Aritól ll-ú. tfénjtCTÍ^ck. u Uie-
témk. - Dr. VnipÁi Uio« f<«-askanw, MAOKT roi»telüint6ii>ti (dorfOt m MAOKT VállaisU Fécutár tasjai n\'^ztn; vn.-nó rontfalúat-t f. U 16-án mstfc lütL.. MAOKT tagok i^aaéce rendel d<Jut«n arcától &-ú. MAOXT YáUMaU Hiostir.

m
bizalommal
forduljon
Gzvctto Gyalabiz
Ady Endre-ut 4. sz.
Hirdetmények.
KíaHliieiT. Wa.utu Ui ss «U<«-Ua hlmm f««iCTC. — aorsattm nl»
«aQ unnapette nxv K (artuvét. Maioaw ö«6t, ak
•untén « volt u «ia6 ugróbb mpc, amiben tudását hattá. Malonyay Dece6
Boríuari sukmunkások tol™ l„, 18-án délután 6 orakur a u&kszor- fotnti székh»2t»n íoutoí ü«>b"i je-; kfljcnek tncj. K<-rrfoMp
— Értsarlsa
Erutoll i» T-rtnsitjúk a hadirok-, kmntakst, hadi\'>zTQK>«kBt ú a hadi- Tajélvsaaiui. li,).-. akik iek>Mk«te4 as I\'SRl: -. Wv6 hó
aUiaü aivalalbaa.
51 msotó tmmbm látni. A darab u*l>, sasreplói csak hálterd aaolgálta* a kát nagjrszerü aiinéaz-neáE. Karossá Marrit neki vem való
B«TT>fiít rállalt. ío! nintan-ik Knra^ú
nb. ritírki avaaoaégúnk rigwlnút ! a 26 forintos árbandaaasnawúIÍS t szajonoukorkánkra. Magyar Köz- —~——ír
Cserepes virágok, alkalmi Csokrok,
étt- m müvirágkMzanik jutánytun a l«fszebb kívrtetten
Kosa és dr. Németh
kerteszet rtr«gazW)«tMn "*\'
NacykanlxsAn, Sucár-ut 2. •szám alatt.
Gyümőlcsfék, husi és kQIWdi tsnyök és rózsák ts»«sil szállítás*/*, illstvs últstssérs •ló^yiésakst •llocadunk.
fll aaa<aifc«a^»a<a»>ait isa. bae vas* aassbaa. JatáaiBanl sla fs>
(Uknál^aláttatl-a. 41 to
SUp sdrtta isauaanai. tamás, tm-
Bagolasánc hegykfizség
bor- és gyümölcsszeszfozde
üxemvezetósege értesiti a gszdakózönse^et. hogy szessfőzdéjs folyó hó 16-én üzembe lett helyezve es a cazdak6zonsés randáikazéséra áll.
Bérfőzést Is vállal. ,„
ftl> é»to*y«m. 289.
ttvovunixt*
deo«mbor 19. Oiül8rt»«
Ara 4O fillér.
ZALA
A világ >•Lhidegebb faluja a Szovjetunióban Uvő Kolima Taliga, ¦hol hétfón «ste 70-2 C. hideg «t mértek.
Amerikának nincsen kifogása a német nagyipar államosítása ellen
Byrné* fcQiOoymmttzUr tigup asti nyltatkoxaiabtn k"jalaiM»n», hogr
émvtoruésl brii és amerikai evaiat nao?tpranak á!lnnot>iiu a(i*n, Im m Idavotatkoxö tanra* Oax- vannak ¦ némát nép ktvartaéQaval. *2 auamo»ita»i i»rv i|in*i y*n módon »am tnoih* i ekét i6aa ¦asdatagi agytégafPéiérs von.ikoíO »pgo\'-am*rioi agyMinanyi. Bi"-r»« «*nap N*w Yorkban maQ*iéga>-4é*é< f»í«x¦• kt a namat békauartöd** itrriti^tk a!6rahaiad»»a jplau. Kt^öitn jofc, mondotta az o*x-vak bék* tiléi«**ai.
Ax •tom*»areia bíiottaag \'s«napi Qléaan arról «t ar-arlfeaf j«v»l«tr6< targyahat, hogy a vtíég ato*~ komroii azarzAMis na «*aan a btetomagi i*néc* vétójoga t*é. Btruon kan« a< tm— ösi»rj«xt»n )ava*-Itt uűkmIi sitcg*d4*ék Qrcmíko txovtoi kikOtaön n*m fog** auast, H*»*«i löoi kart a* 0«y m«g*ix»gé* ftWAra é» izart kar** az ötéi j6*4 hé lg v»»o aifiapoté>é . B-ruoft kijawttstia, hogy a t\'vafai Szovj*t réaitfii »no afofadésa «rd»héb«n hajtandó a donién p*rr«*>t • halauianl, tgy a btxonaég ••rtpona QI«a*lL
A büc*OR*égi tonioa rra d**irtam 0 é»*n a (öreg hatarirtt*d*naak atafvtzagaiéaavBt fog foglamosal Odrögorszécban m* raírzaii gyéminapot hiidatia* ttitakozatu a* ¦tton, h©í> a ko ügjrininiwriart tanéea •lv«t«na a Bu-garia-aiianas görög t*r&i»ii ¦öv«t*té»ak*t. A liiukoiiahox vaiaaMnnyi c^og po itfkai part oaatiakozo\'L
Achaaon amarifcai kúiOgym>f>i*st«rli*)y*tiM a r«publ*»(tu» peri tOpoiftai *í«k«r6j« nyllct«oxott u •marikat kOpoií\'ikil k*yi*t>o>. Ki>oi«n»«ti», nam ób*>t io«*bbra n Byrn«« tantoasdóia maradni a kttfigy-¦Httnzlari tanickban, Mr a köztársasági pert \'«*»bora la itmog*\'!* • kotmaoy kU\'po nih»|at *x Egy«attH N*«iz«i*k Starvazaitban, a b*k*si*rzöd*i«K Ogy»b«n, latin *m».íta»ai aa a vamoki*i k>poaoia<ban.
ismaratas, httgy az Eoy«*flt Na«tz*(ak Sx*rv»x«\'a vi*ix>r*r-d*rta Sf>>nyot*>r*zéGbo. tagéilamaiiMk dip>oméotal képvts«i*t«il. E.y amvrlfcai u}«égiro ••rOést im«z«n Oiralnox a apanyol iftiursaBéo «xn6ké-b#z, aki ki|»\'*nian», hogy ma a rand»zab*<y u«y»n mm ata^l\'i ki t•»(•*•« a aparyot koziarsatégi kodnénjrt, 4é haUrosotl buoryi^éka rrik, Kegy »z E«ya«O|l Nairz»<ak lagtw Frmrco •"•" fogónak állast. A b*taA é« kO\'*A nysmaa ha-a»éra Fr»nco b*<*\'ha<0 ta6n b»»t ¦wgbuính. Az Egyesüli N«mi* M t*QHs««év*l « spany&l nap ki-i*dj* •joiUííii magából Franoo korménytt.
A moszkvai rádió Schunachar
Mos:kt:.i, fj*-wrnb»T i« A nfcowkvai rádió Auszínának acJlú adásiban uHiit Schuiit*-rJ»er német fcLo<i:ili.st;t \\-*-zfíőDeii indon^.in tett azűéi *. mely ^zerinl az tutárt méj; tu-m állapították ine^i véfHe^MMi Szerinte ez a kijelentés \'T^-ien na(í>iíé-ajr* UÜ A llÓTK-t szOcÍ:UdimO kratált é\\ -aj, osrtrák üzorúli\\táir között :i nap>ii«Tncí eszzm\' lér-bóditása és^Iflbelű Minch\'Zí*fc a lőnek vések li ionban k<-zdettül •of^ni siktrlek-nséípr1** vannajt ííl« A demokratUcus er6k ScbtiiiuKífaer rs az osztrák szo áiüslák ezen törekvését ML módon visszafogják
¦érgaa Ptitlif **•!««•« vatte Bevint
London, drcemtnr Ií» í^indonhan az ;i_^a. amely v angol munkáspárt kebelén\' kelül foM Bevin kúlpoliUkifá-t»\\ kapcsolatban, uj szakaszhoz 4-kezeil. Morgan Philip, az an-aol Qiunkás|>árt főtitkára a párt lidéki sz«r\\-ezvU-jhez kórlewW ¦rtéaett, anwlvben \\-éd<*lmezi a kormány kulpolitikijál az tlle-w kifejteit vadakkal winhen. A amzkvai réJrj a BwaeUftafc
rok, md vekm*k élén fasisztába* ru( áliunuk állanak. Ht rti-tsá-^os nádpri>p.nf;uida f«l\\ik, n»ely. .» SiO\\j;-Eunii\' ellen irányul
Az atMsrtt kizáréaai azatad MbaazaaM
)4<Mzki"i, drceinÍKT IS
A iiuiszkv.ii ráiiió hirmui v:r-
*í6J!*. Jfrmasov fo
IÍÍ
Az tljjyrsűlt .Wmzetei. atom-t-n") bi^oMsáfja tepiap e*.tf ismét , incoif^ttd uz aLoanerO Wk\'nörzé-> í N4.\'--ir von:ilkozó javajjatokat A j javaslat értelmében *z atoojtru1 J kizárólag csak békés célokra 1 has/.náihaU> fel. Az eJrcnörzíi | U-sIüleüK-k felül keU virs^^u | ! va3;unonnyi áJlaro teniMér^\\\\>» nalkozö nnd*ik*zé»ek végrehajtását Az orusz kiküldött káfb-gátolta, hofp.\' a javashitbún sem--tiii utalás iuncM-n a jlk atomTximbakészli-lekrT
Bizatmat azavartak a feaawtatkazé BUM kamaiiyMk
Pária, december 18
I.ron I-lmn konaány:) tegnap in>.it:itko/t>(t t»- a francw i»«n-.^Hcyúh si>en. Illum b« szé*lt\'-Uen kifejtette, hojiy kormányának fó1 rt-Jj.í Fr.iiiciaors/ágol ííst-giieiu azon .: \\áls«i,\'tii. atnely ha t(>-vább tart. súlyos hWyzetct idéz-iK-ine dó. LeKfobi> ct{lja az 1917 é\\Í küllséfc\\etés ejLv*-osul\\áűakí HH-^len^nttvc Ez ;Üdoxatot kivan .1/ orüzág népétül, de a ne-ii tlj dkatH
Nobel -díjra melto volt. aaier kai betepesi engedélyre neai
Szent-Gyürgyi Aíbert. akáoefa
néhány nap nnilva Aioerikába«
kellett volna utaznia, hogy több1
tudományos előadást tartson,
i varjtlaniil ha^aérkezeH "B\\Hfe-i
í jH-sfre. - Párizsban várta hosz-7
| S 7ká lái dél
| y ^>
az i^ytsüll Allamokba Azj I Kgyesűlt IRutkMt külú^vi híva j t.il:~i ix\'in ta.avlL. jue^ a /ási fiiiíedeJvl. de az erre Lko/6 kérvénvt nem intézte ej , beuUwáM ei^déJy kérdesr 1 mérifJfado körük t
sprint s/or<»s öf áll ü vi ft^iurü tudósnuk K,v.ir Kommunista Párt *ton-. á ó i
^^!ö fj \'n soks7,;íwzrr ember kmil él Kzek hazaté-ar Kr>vsü!I \\emwt*\'k Szer-én bflfll próbálják inl
\\ kérdés ^
megnehezíti ho#j>" a me-H Iáhorokhm a hrtteirimu* i viii sok habí.rus is tarlózkodik- Több tá-* erns pr»pa«aiida folyik térí-i ellfn Vaunak tábo-
g p
^ a teljes deinokratH kus t\'f:yenlőséR alapján oldját n»eg. A külpolitika terén iiücí<v iialisl:* va^v iiiiperiíü-vla a\'apon^ m-m teltei u/ *ml>ei\'i n»iveJ<MJóff cg\\Tetk-ii kérdést vm ine^oidaiu A népek\' szenvedése oly nagyi amelyből csak az e^vcs *«iberelr bt\'-ké>. eyv\'ütlműkrKiése biztosi;ja a kivezető* ufat. Ezérí mindent\' elkövet ubv az «g>\'«^ek. mint * különböző swr\\-ezetek közötti/ békés együttműködés érdeklé-brfi Töbh felszólalás után a bt-4 zalmi inditváuy fölött .">!X> \\iaflöb(jl oXÍ\\ bizalmat sza Hlum kormányának.
¦•gérkezett u ingyenes vtriskereftztes cuk«r
A /••> annalr idején nie»tii-t», bo?y • nagykaaiMU Viri* Knant tíétk k)ú« k
\'iTiraíi1 úrról i.\'Ttuit ho«A a cukorkuÜTíTifnv t ac>tt <"¦-» azt Diindaiok, akik tok 1-2 !¦» ik ,-t kixütti, v*4amixé 60 évon f«lüJt oly heteeck ií-ehetjr éé biitü lláb
HWéoy^éin bi2oinvitrüi\\ ollonábaau »kikpl \'ottbon ápolbak. Azok a tea* mír i-nüiUtt korbaji lo»ó hetinek, akik még n<cn igényeltek mkrai, iCt\'TiiükiM s/ink\'-n twjolenthűtik. &-C-UH-M1.TÍ szorínt fejenkéot két ki-JofCmmm cukrot adnak rémükre.
A cukor kkHstáaa Cscagetv-xit 4. ft kl*tt a Xpmksi<>kpCnmr balyi
Legújabb táviratok
éapmt
Í
i. A nasyvfckíztmAn<. clfoncTtá art ¦ kü^t liEuW*ttk
ofo *
a, m^p»rM.ifc-» m»a»Utir» c l i
Karácsony és u|4v között nincs üzemszünet
A <.azd.is.li;! I ótanécs bjaté-ro/aU t-j-kl:;itixn karácsony é$ újév kólóit az ipari üzeqpett
minthogy «/ t\'zwl járö tenartéal kiesés a stabilizáció sikerét vei szélyeztetné tnnek folytán u* ipari űzetnek karácsod v és újév köiöU ternielómunkái köteleseli végezni. A leltározást is ugy k<-U megvjUrnJ. lK>g> a \' _,* munka m<^;szíinU\'íésév«.\'I
heivmi^kak pliéfc W. A fe^knefab I iatióa 200 forint k lrák d4
í kaimoíotti ó 2 orint
L«aaelték a túlórák d]>*x4- anort, spciniláeiö <s fr- draénvoa Mőréaéi.
A nmssptgrfiléa aati ülését
nnrv«d 11 Anikorff-1- *-------
B& elnök, aki I
tmdapMti -*r«ff _ . „.
Jóawf nraíae^yüIóM képráeló i___
lehni jogúuak felfü^goútéat-t körte : cióaeSf*- letartíotatáaán kittriodó [ hatállysl. A fAagyé&aaéa; Jo^Bonmé-; wt átaatfék a. menWmi tmgajii ! hos. A hejeientHti a muM^ 1 tudonawul nstte. Nspiread esarint | kávetkMett a íóWreíonn befe}«éa» , érdakébeo em reAdeJkeaúaaki^l --•¦ ü.r^ovjaraakl támaiaaa. A iyjmjmitíot Ftíó fiáániel eltek* —„tette. MegáJtapttoOtk, hogy » f-iklretorm rrvcinrinlikn 6ta atash ly; ú. f.\'. ,\'wt owghaJMió idő aistt a füldcaaláaeai t\'*p*Mf>latfffT felállított népi asBrrat: (riaiailaJial iiIiímii t*ík. AxottfatB «z ing^jftnffit -fmnln M-udcaín, telekköorwM« ^a a fóW
dwk akv -ok aiúilénu«iŐ6t hagytak hátra* mel vek WwhajÉfcKéí kV túo aatr**n> k«U bánu. A *\' -javaslat igy a népi nervek k.. MÉt boteíwaaiTini* nyilrtoitj* ée i
Bedik » mégbéMnlerD kérd^dí avMoUtiaa t»-
K p
K/ bizonyos ten^jvrentuli ök
ben olyan ejlonséyes folyamatot
inditott j; Jy J6
inéképpen a U-víndorlási
vények art a rendelkezé
Lak alkalaia/iű ^eir sz<iab)cii,«
ainely anaakulejéJi kimondotté,\'
hogy a kommuití^ta \\ilájí5Z*iii^
*et piopagúlói tkeui kapnak a
rikai uzut
1S00 íarmta*
sért t>-
aff eavMC«t
00 HiáaaWét deoef^bsr 6-\' \'"-\'\\ já 2 Ííú
wtíma
teyeia«k rukorr«j ratú allataik
nerttóarfi a Uoiiu tnc €orp°r*t*o<i motrt •tt mf » világ tegfarowbb eJekttomutorjái : aa agynwnaMcB Itoaána motort. A uokéao* rittaotu* mgéorokkni saem- beo o> nem álló t» toqfó *ik*ut*aek-bó:, hanem egjwttsi howxu »ikuéi>4-•aii jI1 A Ibievie motor fulf]4"p->• ;¦(.-:i irm aaolgál, hogy • iepdl«V >.!.)••. [clasailáML tnc^kTmn^ itae. A n^uMjgéfnt erű kocsir» helyeiií a a • kocur fat vújfii; a riutzinUaeii. egy sorban eHhelvwett imm pótwokon. k-\' motor.Gerencsér György újra Magy-Icaousán beszél
\' Nagykanizsa !«kosvá^a pár* állásra való tekintet ncJftül má .ismeri íierftic-sér Györgyöt, aki^ a Magyar Kommanista Pirt én telmi-uá? «vü lé-sei n többszőrt) haliba! Lik már (Vrenc Győrg>-\'ujhól Höaddst tart •S/ooalizniiis és a iH«izel mtí a Magyar Kommuni helyi szfc.-\\ i\'wltíwk értg gydtésén. szombaton este hat árakor. ,
Gerencsér Györgynek numtíif vannak uj mondanivalói, éppen. «?zért nern fillunő. hojty rloadfr* *ají na^\\ tömegek hallgatják v<~ 0fí \\ szombati előadás elé is na^> i-i-rieklódés-sel iekintrnek
K-li\'jíödij nincs .Mindenkit sarrrívtte! vár :u. MM\' tTtelmí-
ZALA
iél ö ör-j tájban ¦süt\'i; küzutli
szón. Az álfám építészeti hivatal í teiieruulújáii i;iroitfcöket wáiii- .
! totLtk fc^er-oegiv A rönkök
! mtnt a vizsgáját i két-három méterrel
1 voltak, miut az aulo cs igy az
i eg>\'«nsuly bátra hűtőit \'
\' kanyarodúnái az autú
\' és u motor ennek kuwL
! feJrobbant \\z autó üt utasa kö-
: züi Koüaü József 22 éve.* zala-
J egerszegi lakos azon
J ketten pedig m
szü
. olárvuh
ke* «*m k.n tovább ** » amlál, ha nom óvjuk hátfal
árosban adc f<<rfí «s sm- nTomoroe npb<-
t)o nulliók k.,.t sl^ akad. akrne* ív ssivéMl sziiianánk aszal.
Krtn
j azonnal mentőautó i .._ __
* ;¦¦.•>, \\. ¦-.,«, károiv gj k«\'i¦viselő, aki a fehér tenor alatt tömí>írgyilko«í*ásofcat kurtított el. a febíSsöcro vonás dói kött. S*ők*»ybea Vidontt volt somofTvi tfátpán. nem-sph\'-si UpvtBeSó «MMptt» eb, pkit a népfóÜJQnésMég kikért • neei-Mgyaiértól. A nenizet«yüiéB mea-midi biaottowa tÚMavxw korláton-*•* között ld * fftatwr»rt*e VidD-rttg rVrenc mentelmi jogát, ual a kiLni-^l, hogy házi orixctiwi fce.l tartani üsrv*?nek kirótgilásáie. Vüiovicaot a mentelmi határosat eí-Hangsáé* után óvómban Arúotfae ¦ wttéfc fe tibalkntáMt mocfa-z-f-t. Kihallgatása aoran etó«iór ázni r:.\'-rti-lcpaett, hogy Vértesit csupún Ki^-Irnföldic vitte ^\' autóján *¦*» fogalma mhh volt arról, boiry a fryilkoabágnl vádan- képri«elo ftadknli akart. Tfe-*6\'<h s bijomiU\'ktík suJv* alat* tao-
UJkirtekewk « O Só
Hatalt afiazttt a tahit
Szekér István
andrási lakos cittboiiéban tar- lórttodott xamifcor apóftti es megmutatta. hoR> tm Íven fegyvert talált a srölöh g>\'ei>- S\'ekér fO-inull:tn*jl iw-zv-ftetni kezdte a fe^\\-\\ert dinikor az váratlanul elsüti é* a benne lévő golyó Szekér testéix* fnro-dott Bt-UálütoUák J zaUwRTr sz^j kórházhif., (ío nem Chefed sefu>eni rajta é> ember belehalt sérüléséhe.
Betr*ayi oktntt ai
1
rík«ony önnepórv, a keményre | dúló t61 küexóbHn a BokvwnBflkas anyák, hwüfofd>ok.<« hadinkká*** gycTTnekeiafk, a cwab-^hek ép rw-mekkórhácak kú lakótnak ruftát, ti-pót, éfetmot. több saeratetot ¦ • me-iap.wat kell kapniok! N« *erm ebben aa on>z*Kban egyetam eltav gyott, ronayo> rag>- éhaa6 (rvtnnsk. ehnduláukor ör«m-
Moagftimunk enduá ó
tnáoy már mo^rto hiföaios «-^táL Aknk ntn köMtbS
Az l ji>ir.oKO!«>lí és Földhöz jutottak midi i/mrwztiie megvan kOiigress/usi tartott vasárnap Zala**j,-»;rs\'\'-*\'íífn. A koo^re vírusod n-^lwll Ilöfe-ei Jmiv nem-z«g> üJta képviselő, az LFO.Sz orsíáf[Oi tóm kára, aki hoisai bes/údben iNmerleíte a uöv«;«éK céikilúzé^-i1 é^ Madatát Kei-tárta -íz ujK-iZdák jogi hclyz«t«M és roe^nvgulatta a/okai, iiogv\' -i föld, amihez jogosan jutottuk, mindig ^ hjiajdónukban ts marad. Dr Fapp Andor főispán örötuiDk:! űdvö/ulte a koii^jx-w-
dé^lőbeB mulalo/oít Hor^áíh Iimv kaposvári l;ikos. aki tübbet ivoít a kelletóné és irtc.vüii han-* gosan kezdett \\ö.vlk«lt!i Az előhívott rendőrórs\'emm-i ^ren> beszállt és anúkor igazolásra szóUtotlak fej kijelenlette. hogy 6 rendórföhadna;í>- és kikérie maflának a rendreuUsitást. Kö-sőbb dulakodni kezdett :t ívnti örökki-L mert elő akartuk üJJ ! tani t\'s többször nwlIheióicU"\' aj í egyik rendőrt. Hat«>sáffi erőszak é.s botrínyokozá!) miatt le-tartóutallak és átadták a Zala-egerszep ü(í> észségnek
&L Akinek netn űS
ar t^ormokek sorsa, aa k»- szerint rilUlja a ^tó
ÍÜO.OOO étewauélyiwn focgó rar- ek mag*réej*ra mep ketl raosw-
éy
mek mag*réej*ra mep nis> ax ej6 rmaattA
Aíaf>«r Nőt QemokntHm Sz#w^
innerf v*llomáot trtt, snnbex iag feati hnxcáiárult Vidnriui «kjffárjt*nrL a rendfinájMO tett v&IIoiunm is. Vi-*Vite • kiaaUasW Ft-aer Gábor to-frf tfa követkesó v.-ülo-
Kik az árdrágítók és feketézők?
In*: PMndW LáKió
ni>4 hoL^ nem mond- l a UKnMmi biá
ilostanában gy&knui oivassuk as : &áíokí*Ji, hoQ ««>«¦ kis-királjok.
De
róttunk minden
tem. ViXni Zamanlíif; n /w Mm KetaafóUi*. Mind- ^ huta ft*kál«nak kíwíöohcv. aki a*t a tanácsot adt», hon j KUföldhJ
t Vórtesi töbh bBsaált "vetem, b«o svdkai ssu, nwrt !• akarják tartód Mini Azt is tedaun, ho#v V*r*«i i mm a BsJaaoM* ncvy. haoom » *a^""gs. ma nanom, oogy- resn-nsjsBm T<0rtesi Mnirsutlsf !¦ n de aaj-•atm sas* már asgiteai nem 1*1
\\ mndoVi nvoax«as egyébként ntváilsfiitotls, oocy Vaus*? Károrv íH«yto;ii(sá«ioS>lbw* Mac*
kMaa.laf.4rtf ifiin¦¦»!%, «0délrt Vrt. hogy öAáaty teékz nála tartóxkodüaBBon ^ ott á Mjwnnr Jáoo*
jidUK bo sj-rút, bc«Y Y fe igy tgéeaett termé*z V^rt»neL faewrii aöott. t i
aodÓn^ óM «¦ fogaira sem jolt saökí^beo no
h
v JáDM
őnkéntw J
miát tDUEiUapitották nomaot^iUai kénri- rallomiBa nagyban Véiél A
tw rallomiBa nagyn J a Vérteei-rejtély dbbibA-
dáeáhox, mert ** 6 Tillomiu aiap-tin állapított** n», bog? Vértesi RjrnUrotthárd bstáránoma«an nagyt t/t ax onxájT terűlatét. __-„^____
Sztrafk a fetotazók •!!»«
N&)>o!ybíui sztrájkol hirdctiek a fetoeté/ók é* élelmiszerdráfit tóit elíen. A kormán% nag>obay •fnnMséi-ü élelmiszert küldőt* tdv és szidom intézkodéstíkfct, lépUtuek éietbi .< fekcíézolr w árdrágítók elíea Hyrn»rs Olas?:-u.s/á^nak l\'HI mi\'.íió düllá^ külrsónl helvezett kjl;ilásh;
a-t. ciánok u elíe«rtése*t éislem-nek laens«yot>t) i\\«xet a psiautnak MI Duuimáit áron besdnta. EaakrÓl a ku-Hrályokrol mty totsttü c-ddt^ axt, bogv forii oak itef«sink voios Abat, vagy . re-áiiikn^ skanztófát áihtoctak wlna ívt. r>edig es*k nem cssk forint-itwtók, hsaem a kdxnuk, a detgűsó (tx«baN- emLerok szájából veszik ki a tisnyent, amoiyért a pa<s«xt 16— ltf órtt oVrieusot^ hogy mindea »»-gény cvatéd asstálán josaon becitü-Mea munkája után uaróny coegL-1-hetés.
Az s parasn, akinek "in"káj* és inak eredménye, ki «*a ííub •» I oienu to»«-1j okúét, j^tnnetv*, aszály í ó* afgvó pusztulások, akinek sokssor kocaga v* befogója sincs, nmes ál-bte, amelyek atikfOvSit gaadil-kodni necn tebet, ugyaaug>- iényte-\' len rüclnt a köfetkaaméQ.^t»k)jt, mintte mÜKku mejproüia. Kimondják rá, boff> TM-aa buzat, 7l-es ro-ssot Jt^l termeJnic, kimuodjak, bopv boias>a^fcal oiL^njivjt toll iiuo\'en tta-oa, vs^n* luüuAalt á/oo beraolgtil-; tstnn U» ntncc w takarmány*, meonyi sejot kell hss^nn. ha & me> ; sArol\'mindent ellopnak is, m:>— ; kdtMeKaeknek kall cAmuí te : Bv ha eaeket teljesen hibáján nem tudja toljeeneoi, akkor sxj^o-
A múlt út háborús év voft. Min-
dcounk tönkje meot, ^ n*"^ * k»-koricát aem tudtuk beadni, a bún-
Emwi penm nem caak a nak ¦tottek kárt. baoem « <«éa. kösno*, mert ha meghantik vülaa érni a kMaadcU tDnnónyt, akkor tokkal több no ma heUfe. A te-saolgáltataai kófiEUnssttaé^néJ trr-méasttaasn ez nm jcitt azámitá»ba s agy kdretertok mindent m penazt-tol, mintha elaóreodü lerméaúnk kitt volna.
Axt » tudja aundeoki, ho^r 1M6. \'
évben óm* nélkül áUtak meaeiflk I
. » • sok doto^talan tf.na\'rptaOt, el- i Lopta ten^iwnkit M6? dt» oac-
tan4 wrft »ak a burgonya, mar \\ hoM-ssámra u-pték (dl » leUúiaaav
Mindezeet amelta
• paxa*rt»ag tvmáí a joí>b jOÓ ané nyébeo. Dt- u|^«nakkor elvárj*\' és meRkőwtoli art, hoc a legmgyobb tÉklczat rállaláaáért no ax k«y«Q a fuclaég, n*e>- öt Tádolják feketúujs-w, ót uid>k és ficyeljék vku-s uwnekW? Uefdciránulk *i ÜJefe-kooaktol, hogy,ne ceac a piacon el-lcnónxaeiuk, 10 filléree irfcűiónbo-zetekért a Dftraaztot bün«BS«ék Oa tfimé* rm ai árdráfritás és forint-rontá* béJj^gét, bannn eríeobbon figyol>»nek a puamáaáknsk és íoto-téz^kaek arra a cooportjára, wnelvik cask y^teUenüi keroJ a bjrvéflv Ls-lére. \\\'alójában pwí teuik tőikre az orflzá^ut és nyomorítanak meg sa^útiy doi^osokaL És akármilyeD partiflMolviny log » ki » sasbuk-bíl, koeyelnet nem iamame a leg-sti^orubban bOntesüék meg óké*, n»rt a dol({OD támiiiaJoaiQak oaek a ralódi kártufói. Kaok, akik kicá-ráia^ s asját tnacuk haunát tekintik, d* mán aonkrt. EaeknoT kell a ¦sworn büntet**, nem nedi^ a-ok-nak, akik a aafát mapik tortnt^ét,
jtílénak gyftnoknét adják el a A p»c msjd maga-magát ia. Bt a terméaeetas rond. Vanna*. oíf-an tonaónwk, atoeíjtskórt
• imucunák árat som (iaotik meg, Ugyanakkor a parasztnak rnfTim41t áron ocm aniiak aemmit, odt aolutzor mé% nagaaafcbt-rt aucn.
| KOKSz közl«mény*l:
\' Á konfekcionált árakra tods*-\' kozú szako>zLáh-i érte^itő dm^ érkezett.
A KOKS? vidéki gyűl sikerrel zárolt Nagy vonulUk fel a falusi dök, hogj tújt-iiü^ixláil szeres-zenek :i kfr^^ked«-l<-m roui heíy-! zdér6J. Az Jlak-uió g> ülést >örÍ6 i év j:idu árját^t n Urtjákme^ahoJ a tisztikart is nejfvaiaszijájk. A i vídfJu fülesek keretében Nm { Fai és il;iran»wo I,aK>. lartot-\'¦ lak hasznos előadásokat. ! A KOkS-vfíók mxiideo kern-1 kedetmi fcérdéáMi ts*»J*l r»av
dellBezésére áJi
I Vezeíősésünk Whalárorta axt,
: hogy kis^>bik ^rméL n-Jidbe-
1 hozatja azon tagjai részére, atíh.
\' n\'Tn kártyá-TJük, sakkoznak vsjp
dotninúzn:ik. A karái-son\\i ún-
, nrpekír előreláthatóiaL elkészíti
j berendezése. Ebben a Vpembcn
politikai és képes folyóirata*;
irodalmi- és szaklapok\' állnak a
férfi és női taaok rendel k<-zésé-
3 A terem hétköznap 5 órától 9 óráig, vasárnap déle.lo« 10 órától este $ óráig fűtve tesz. A\' I terem megnyit ásároi tagjainkÉl külön közteménytoen érfesftjflk
A Szépművészeti Iiizsiui képeiért és ¦ veneaytoMkirt
•Unétttt a «z«r«lvéity : A dunai hajók hazaszáüiUn ; után rögtön ntcKtaczdődik a (&• j város tulajdonét képezd Srip-múvészeti Múzeumi képoboek h* ¦ z3Szá!Utása. Szombaton mcst r\' a .MAY külön szerelvénye MöB-; chenbe, hogy ez«ioet a nagy ér-! tékoket hállitak
koket hazászállitsak ; Külön szerelvény ment et * j Bajorországban lévő \\>^senyío-1 vaink és tenyészáJliHaiok bao-: hozatala végett
t Nyárady T>enzúp-i államtttir ! ezidőszierinl FranlTfiirtlKin tár-
gyaj tovAbU ma^var éitékek b»-
/as/állitáva ügyében.1916. d»ceir>»T IB
Három évre emelte fel a NOT
Benedek Rezső büntetését
Háborúm bGntettnan mondta ki bűnösnek
A njzykanizsai nupbirósásj L Arató Ant:il-tanácsa január fran tárgyalta Henedek Rezső.* íalai Közlöny vort ffisztrke* ztö-iének nópell<:n€s bünú^yí-t. .tkit nÁnt fcatK\'retfs 2 évi börtöobün-assésre és 10 évi politikai jog-tesztért iJéltfk A népbirósága vadtól ellt\'-r<\'>cii nem háborús és BéfjeHemx li.inem r>ak népelle-acc hünlettix-n mondotta ki bű-nósrak IknvoVk Rezsi 1941 október l.Vik*1 uláji vctle ál a Za-tai kó/li.nv szerkesztését és dk-Béíben aíUmdóan :t háború fo-fcon.tiabb nuxtékbin való folytat i-. i mellel! izgatott Hrnedék ^ínakiOcjén arra hivatkozott. kovv a núnvlek kénvszrrjterlék a cikkek megírására A kihall-
Stott lanuk azonban arról vatták, hogy w-mmi kényszerítő I kórúhnénv nem játszott közre nz umtó cikkek megírásánál
A nrpbirosáfj ítéletét a nép-
úcyi\'-s/ megfellebbezte a vádtói
eltérő minősítés miatt A Népbt-
roságok Oraagos Tanácsának
dr Szabó-tanácsa a Maav
t.ir-vall« Benedek Rezső bün-
I ügyét és a Zalai Közlöny fo-
I szerkesztőjét háborús bunt.\'tt-
ben tnondla ki bünósnek és. a
népbirósae ilétetél 3 éri börtoD-
re sulyosbilotta. \' \'
^ NOT ítéletét a nepbirósag
I dr Keres Sándor-tanácsa hol-
{ nap hirdeti ki Benedek RezaG
előtt
NOT ítélet nélkül jogerős lett Hegyi Lajos felmentése
A nápfóúfyasz visszavonta a fallebbuéat
A népbiróság dr Kcvffy-ta-lácsa júliusban tárgyalta dr. lefvi Lajosnak. Nagykanizsa pol-árnK-sterhí\'iyet\'eséiiek
dr Hegyit tóbbrend-i népellenes büntettél vádolta K Többek közölt azzal, hogy 1914-ben a Srtoja. kormány
\' " \', jelölte ki .
liln iíjpirn kisebb helv«n, mint
ot\'kkor;: lerühlen \'JÖOO
jfícrt v*»!u:i
ember nép-
s/-.ÓJ \' :l)b bes^tVIe müttt is, lvel^-t kuloiib\'./\'i alkalmat n;<imlott <•! c.s jz^kkítl a de--i-rflleiivs hírverés ^zo^ fU:> ilkttt Dr H«g>i Lajost s nípbir* wijj háromnapos tir-«alu-. után. mHyrwtt ío\'v3iikíd HÚbU-o f>0 tanút hallattak kx. m vád és köv«*k*?7m«mvi :íJóJ
T^lmenU-tte Dr He^>-1 annak-idvj^r kérte szabadlábra belye-zr*^t. p. ncpüfO\'^K azonban be-j*.\'ieiit*\'ttv. hogy aí internálóté-bor piir.incNnokvjí^.i vi&s/akéria volt polf;árn>esterbt>l>-ett«s-t Io-tcnáláu tehát fennmaradt --Stepteofterben azonban fektsx-IstUk a nag>kanizsai intt-raá.<Jr tábort és dr Htgyit a Budapc^A-IVh lnLernál(MAmrb3 uálljtols ták.
A felmentő itéktrt a :Lnnakid>}én U\'Ilebbezését
p&iF h« lerjésztet:* íei A n«pf6-úg>cw most értf-ütette a küi &úéé
gy# jé,
;i dr H«fcyi Lajos ügyében j fellebbezési visea-
vonU. ami áHal a nepteróság fd-mto itéietc jogerőssé vált
¦efalafcutt Nafykanizsán tz 1 várnak és
A V.tüja>-korroiiiy áltaj an« ik idején feloszlatott Orszá-(ivó^y szeresz rigyesúlet za* \' <-s Iwlyi csoportja, a ikus elveknek megfelelten, nagykanizsai székhellyel\' Isxoét mvgalalnilt A rsoport aav to)o gyűlésén az Országos Gyógyszerész Kgvesük-t részé\' rtl jelen vollakhudanowcs T> tar miniszUri biztos. Faragd Sándor. ;t7. egvRúM ügyvezető ija és dr Márkus Tibet-Az alakuló gyűlés a gyógyszerészek nagy melleit a Cetitrál-¦oUló különtermében folyt le, •nrlyen tnegv-alas^ották az nj waotoséeet - tgysrzetö &r IMüv-Belus J..zs<-f N\'agykani->ia). belyenese Kos-srs László (Lrtzsive . pénztáros C.sebi c-eza (ICBlbcly:. intéző Demeter László Najiykanizsa:, ellenőrök * Iváiúcs Károly K<.-szthely . Kerenr Nagykanizsa,/ bizottság elnöke Rrn-< de? Qéu \'Nagyka.iizsa), Ben-C9k Ella (Murakeresztnr), Né-Dattii László Nagykanizsai
Az ülés folyamán Budanovics Béla miniszteri biztos vázolta az1 esyasükt céljaü és proWémáit Az Méstn résztvevők megillapí\' •ottak. hogy- az ország kőzegész* ¦égügyi ujjáéiiitésébe i a gyógy-oarészi karra komoly feladatok
Inni ma, ISM Rt
i Züahv Lajos edd« két elozáatt 1 tartott Newyorkbsn » "----
s. hjuát- hanecn a [avitáj*il f_ —~—\\ é» knjj a kitoaaM (
A rááia caMMiaj aaaara
Bwlm\'l I. t.90 FUaráüa. ^ Uí-4. T.M Baanti aam 8.16 0n>-
tiiuUM TOHir*. IS Déli U. raopoó, hink. 12.15 Horráth Janó iál jMasik. 18.20 lako- 14 Uirak. Varöahv aa<k 1Í.15 Rádióá- koia. 16 Hink.1T Párthindd. 17.10 I*<:^-iv>rú. Vidám műor. 18 Hinsk. 18.06 Kaim. Gounod operájáoak k,*«Hitá» at Opnaháibái. aű.06 Ihr.-t. aporthink. 22 Hiiak éa b*- nika oroHal. 22.10 Hinfc. »JÍ VOrödnraait fcaleoKm^*. 2a.4t lit»» táocaeae. BBC «\'.—i—~-t 28.10 Hím* éi kionika anaoiol ói fianciáaL 29.90 Fruca ajamUk-
Svbf //. 80 Keringek. 30W I Rádió «hade<r>e«eQl. 21 Hnak. ; 22.15 Kilmciillaiiok kanlkáilja j ll
A Magyar Kommuntata Párt
iisajasiiiti u«n>«s«kt
azaYdáfl aata S órakor
PARTNAPOT tart
Karászi - fzlsltsa, ua< - saaWasá
B«k és liMsmlrasi sMilziiiilm awt.
UIaaB«rdaUampanl
trl DMUI Btvena lát
— hapatckia jjafyuertar aa:
i«en nagy irdeklóoV. kMra>. ansertksi lapok jalsotéw atarint a I knaló magyar irt mUaszaftkv ja- ; naár folvamán ne át Merik! CV tvbe, »hol nehány&tot tfi, . udb riwib at Együtt AlWnakba.
Két péUa ieUamsi as siuoi ékaM: í - meaati Londonból kaaaasrt tadó-«unk -
a«tÍ2 minden |x-m forlalt, sserdán szivssen lát- - A londoni Albert Haliban OTolosaar bejv nn I a nesotérafl. Egy-egy »nagy«-kot*- i cartn l^zasáiitiaaanr enkrr küldi se sióm larélban a jary árát. Kawt-mtov: ezek kdsott knoraokzak nyokv aser iegyat- Toseanini kuuuaitjaüa esrr ér^l Mm ksadik az eUior.se-wset. - Az ancol tnrvénytiaste-1 amikor a bajlék-eltogWtak Uká-
oam «>Uak aai-> aatikar hM
ottkagyták as elfozUlt lakatokat.
A «réd f6T&n)*faan noouég for-galaü sutisztikit vé»B*tea. Ax egyik QÜtviKK MhamiSi. u alka&ÍM lm, hovy ncak a iárAkeia iaa-nát, haoam arckitejMiaH • «ta-lóftikába fogU>>. lUt óta aiut SSü^ioOT! hUxjl ol ol&tto. K^ •alak minSüaue hat iwetatt, 12
«*iítiafc
I
____ arekibisaéssal .
el a pénuámláló aCttTtt sadig nmákirul raouksdra •oh. A Vmn-nuusdo BÜXI közül 90 utuW tsi-jaaan ogsisdra anot vágott, 9 asá-zalék hol« benionáait kattotst, 1 szásalét ptJig ug> látssott. muatht «onik>lkodnék.
BNA)>8ZI.IVEK8ENY - biidat-tét naK> botúk z, baku ka knozma \\ taláoS a kedns káiaaaézta tórss- I amsYsjai losntt csár napok ata óriási itassam "™lb\'^H* Hcgytav asaiaor ntgy gyoayórö <lq naiiiaisaU a ksg-jo% snswslisziT InTunEŰaám A gyiszss Usott libát kap, a második kJBlvaaett jutalma. «f hannadiké tw> tyúk, szont rákwstcMt ecy kiló an imv pálinka kosött
Harmim-ketten intsek i _ ceayhan, scwiMKik párjait kjsmsnl ták ej egyssern nar> aanalnál folyt a nsgy tásdslsin. aioal; nrelkza a> ! olimuássos Iqrforrobo kusdounai is eltdrptütok. Éstt feltétkor keadfidótt a>« a snspssliTCcaaoy <m Mtiskor már jó i—ru.>- íintipsKék Buda snsizalibajnosat, agy dsiea
mwniaakitttt. ho«v a miaOBn llÉlii m f.. il V Puai J<«W huiláia. Eit • hikirtet at • aJálánuutK höir. . (axtilkodá mindnidii: asm kárán oló.
A nndináK nflial ifi nnmo-aiat tott laKaoMh. ai arrtatt, coort tiaitaini abrjak a KUóS. banv-nj minded leeapiobfc réulalat ia.
Hatap tnytlták i „fajtéfHa*. lef.dún Emil bflnOgyát
A néj)Urú-»;íi; dr iíérev^an*. csa bolnap dpl<-l*a tartoaliaír Retidsan Emil üg>>éd bÚD-úgyéi, aki a nyilaskeresztes park meftyei szervezetének *oM a Ye-zetoje Máit iontrete*, Bendsáa unaUdején te^ágitó eaMt-. sokat szokolt tartani, amalytk-nrk az volt a réiiuk. hogf m már kenőképpen kíláenoO fejekbe úgyszólván tölcsérre! toK-< se bde a nyilas eszmék tanait. Mikor 1.944 6szén a már kivéfV zetl Szálasí Naj&\'kanizkán iA; az o vendege vott tkwdVáa ŰKyébea május 21-én tartotta már tárgyalást ejryszer A&:-. kor azonban a néptbrvész indit-ványára bizonvztaskiegé&zitéJl ciraéli elnapolták Most mér «. nétJÚpérasé* rendelkezésére áK lanak a tseataKlfi torksU btzo-nyiték«kl%^daan ellen ts i«y a nephárisás holnap délelotM lázte ki a tárgyalást, amelyet a Szociáldemokrata Part -ben tartanak meg
"T--1*-*1— beaBbannlat áradt kádélóbi. Mm4» Krúdy kelták Tolna
a ká Ovak
<alakiai
aa
d
elai oastrák ha-
A nagykaiuzsai iiazda- és Maz-* daasszonvképzó iskola 1947 ia. miár O-lól március 15-t« gazda\' *4 tanfolyamot (azüstluMana-tanlolvamut} tart A saníolyaa*-rol a kóv-etkezo ismertelésl adták ki
A tanfolyam iofQrcaes. Az előadásokat a |f~*"»Sr iskoliban Ady Kodre-ut 74, a mindan kózna|>oii délulán S ortaói S oráá; Urt/uk ( -hmk a kesjatf-kúlAzhetelk-ncbb alainxiA ga» dasaiÁ- és köziameretek terjasz-téae a KHillliriaUéwil foglalkozok kúzott. Ez a rexHTsajerú tan-(olyatn a ké*5t*> megaMkitanOA három, tafsoudu és raajasalib. küloslegss gazdaság képzaat
nyújtó I iiilnlj.........lim»ia<
elsfi (okozata Az oktatás úkoia- \' saerü keretekbao, részben elme-keti tacrlá^nagot* reszbn gyakorlati bémutaítások és usui* KHetrtek utján történik ésmoj-beszelésarrúen foryik
Ferroaett mindkét neosbeü 18 avat batsMott a»én. iskolai ké X i
taBgjalorsiáfhsn a ilnM ta-lasatáaia msftuiduU a réfit»tási baajáiat.
Az oj aryt*onü kormány Mokrasi
1 Folyik i nyomuai a kiakuizui I tyirj»aaitM Ogyatm
lamnk twnapi irtmáaiii kóaói-tDk, znrv Fai.-. JósaaT kiitaimaai aatdiUkodó Snl Kókw-atrai há-¦át, miután tnliBginl M-l -szett, magára evajzot* <a a ttz U-doaaláirálett. SU olvu (raaaléas. kst kaitank. boo Fan lóm* aan
imtf s 1946 miuun 15-tSl december 24-ig az iskola igazgatóságánál lehet a nap ber-
Ax ni1 ili fj|-||i|-|lia)sti
Feláron hirdethet
a Z^t^-ftan a karácsony eiótti heteiben mindem hétköznap minden i p « r o s é* Jrf0Z A HA
:*4S. drcnter 18
IARIIS B-RBZ5IBSZIT
villáikén minták
magénmérnok.i tervező,
tanácsadó is műszaki
>rada)>
VÁLLAL:
kazinegök tervezését stb.
Eredeti szabadalmazott
.marosvÉsártielyi" föid-
aázegók raktáron.
NafykiniZM, Ady Énért el 12.
ORvéni taljasiunémYik kosútt nesn •ákhu* <aS«tkai elfogadhatót aan. ük; bisonvulan roll 1 ! •*« eredn><veso>\'Vivéat rókoie keűatt volna. ftsKndi és Munkaozi aokaaor híbeaott, kalónósen az utóbbi. Németh I-n. kuk\'jürci u I. Mido-ben, mm sshetott riwnwni. A máskor erőtől duzzadó jáu*r» It-pten-nvomon savarba jött. A két tadeset ie" asdrkén moagob. Both e(fj arimlattal jobb volt A caalaraor • nzerk&és folvamán ksnolíc"* orván BelvzoMaH, da esak kósetke-w k-iabaatíanok dk
tá j
ket lal^BD Mnt tiansás • Ke-kel napon \'tolul a Duiu »p«aa meg-
j Bt 1 csessal\'l _ -I asetarK aBasi 1-40 >n
Macra, Kommuniíís Párt : ^i anizaai azorrartúnsk Saik-kö- | ^
rendeaett, meli-noL áabn WiHífld
Pirtülisra kh
7:8
j
aráavban WiHazífld Korenc aryoies-mínS Tazsód&u. Pirtülisra Sió te-kmw nélkül mutffc-nkh uinm lá-k kik ki ^*í
Magyar szimfónia a Varoai telnhtThan
A Füratlen Kiasaade, FóUnum-fekses Poislri Piri Wj* USA oaHótt 11 inkor a Városi Szinhás-hao bzlturdéWottöt tar*. IfcmuÉs-tasm kztrül e »Magyar esimfocuV. A« összekötő ssüwaat irts dr. Szalad I^jat. A művészi és iemeretter-Jatstft varmesartes szinu, szinea fef-vtcAeket kiváló helvM «ovképr«sr* készítették.
ffclépódij 1 formt.
eewen kiabaatíanok maradtsk. &Ug a tálasam; Qtujlott eránvla<r O <olíegadhatoaiH gyaesjét. Túra tolou dolgozott, <b a befejezésna httMnrrnci^je Tolt. Horváthnak tol-i*Jc ÍL\'v.\'- húzásai, de nem volt ve-bzél.vre t Lapara. Molnár jpolj* szop c*atárb*jie»itmenv volt, tObhi próbálkozása azonban moddi maradt. A jobbszárnvnak ceek foliillanaeái voltak, qrvé&énl kiástok a játjkból. IrWÍÍ/ .V(TL-afe«. A csapit Inkiltnbn játeká msut vesstfafunk Hartisán eüen. A.. ÍV
akinek -u*l< - .
4 urútól a pirtfaelriaé-(jnn»r<«ii. Aanál :¦¦ Lnlutóö, mert a jö»ő itúton a»r* \'iu "jrifiy tndiC. S*k1í-k<~-r roaetó
Estrinfl tnoodunk bála* küazüne- kk
Sportrovat
Az NVTE i formáia alatt látszott
Plrtizán-ITVTE 4:1 (3:0)
Tiztmqrv órát, rendkirűl fárasztó [ás után ^rkeeett meg az NVTE
tmét— <~tvm »fw*ir*
lapunk megemlékBacu * kor-caolye sport müsetoi kúsott nagy oromét keNett aaon hírről, hoc a UAORT s|mtassut»sáje a futtául-pálva roelkstt egy modern fetoiML Mint értssülün hideCe««éo.jégf-aTata meg ia nyitják, ahol lói fi.*.., —-nvehnes meinndo, büHé ée ruhatár is* Ul a sportolok és aaok kiaéroi lendelazaéséro. A taraolyapálva mocnvitiaa komolv vivmánv a város sjportesMeben. A "túkoidókban ren-Skaazare állt kedves kis Kgaalrát a Vár-utcában V&ntot- J
RidepBrtre. Bár a"____
redó •\'-jszakst tuár a fArúroehtin tül-tntlr a csapat, áz utazás-okozta merevség aezrybaa hoszájáriit olsfi fúl-idei nm jUékukhos.
A vasárnap délutáe asavtartott, NB 11. mertoMst mindíMeSO—10 rmber nécto tágig. A Majrlódi-uti KPSE-pálya kifogástalan állspotban várta s mérkozó ceapatokat s oalk az idó volt hidacebb a vártnál Az NVTE a nokáaoz úazeállitMatn Miauik: Nagy - rVrendi, Uunkáesi - rfemaL Németh 1., Both .Szabó II., Nénwth II., Molnár. Túra, Horváth. Laeménynélkúli uiesonyjá-i«k után már a 2. pprcbon megitzorsí a vESetént a Partizán: az ÍVTE-vMeiem olniéJázik ¦ az rjknf.il ükvcs sobboaseakótoio a johbaarokba U. 1:0. Óriási védelmi hiba volt! A (Ol sem rázaa fel a vasutasokat, to-rábhrá » Idektelenül, kapkodva éa tomzt-rútiunúl j^r.^»»b A 16. pBrcbpn ujabb gólt aanez a biida pásti csapat. .Az NVTE még mindaz uem talál magán, easfaizniun-károl besselni aem bM és az egyéni prohálkotások is rendre sikertelenek rr^^An^k a z*. perc mwghnasa a harmadik Partisén-solt is. Az KV-TK-nek csak pillanatai vannak, akad-
\' holvaMeik, de etek kihaszná-
. «r» évekig koro»l>-ápály. »¦)- ; kul volt a rárca. Est potohe most | a MAOKT sportmsetosélRinek jég- I pálya ijpitkBaése. I
A iejrpálya helépodijait is ugy eeahtáV meg. hapazt barmelyTk \\ shsnaó kairTiiiaelTfr nnlif ¦ |st n«- ; kül megfisatheti fecnin napijscr 1 (orínt, diábAnek SO fillér, kiaéro-jegy 90 filkV. Kgéu idéu>-re fal-nottoknek «> lonnl, diákoknak 10
nak, akik meet-rto sziwél sntlek a nvvtBlen bősük t« aaok űzvegyvínek os trráinak a karáeeonv órűmün-nepre könnyeit faktsáritam. Anúl>en meseg szoietutsal fajezzúk ki k<"*só-netünket a nvmí uivoknek, ép-pm ol>wi nUzanl magatartást fosunk tanu.«itani mindazokkal saem-Ean, akik as üldúkló háborúknak vámeaeddi voltak " vxlunk szambán is rideg irsatatsrtir! tamsiajMIaa. Mi. a báboruk áldosatai. meijunul-tunk tűrni és aaenvedni. de magunkat njoil&sni ée magsláani oem bsgv jak. rjoká már nem kéehet a minket mctjill>iv6 nemzeti hála és megbecsű-lés. Akkar mi leszünk hivatottak bírálatot és íteletet mondani aaok lesett, akik az állampolgári kOtotee-ség alól kibújtak és a rirozóot fsrlo an<-a«iaseájukra naaatastták E. Mi, a nábornk áldoaatai, az e(y-más iránti tnoebeesükiet es saete-asaet hirdetjük <» ralliuavVser sob-ból sérzó szivünkkal, u}C*snuzt sjáni-juk a többi embertársainknak is. Kórjuk a Mindenhatót, bogy a ka-rácsonv órcfnünnai**-r6 adja meg a földi t-l.~m~.lr a lelki megbékélést éa as ogyroáninulti raruukodó HTtX.tZ r.-;ctSAt.
sssMeviv 4 süs
ŰLllljtHIISiltl I
A llluljlslljsjl "^~,^-J-rJ_J{ ktfs «UIWts. ______ n»
".jT" T\'l>l|i**"!ÍÍT
A z-ir|>tv<k Mis
hastcsefc Mvanhaliák s sovetwxs a«-aaztysl: ri^dcs feiadaz 10 dkf. Bár cacv 12 if sukxna. UM,mw,tM IsIMat H). •sTnir sfTlIk. anvMas. ssaiT* mi uTVjrtH X «, ssrr «sr » éaa. i III i >"»
i tielv*>>« siilttsilM s I
b on fsisiiinm
L*«y takarékot!
Cip ádet
>dLben javltasd
ponloi elkesrMs.
Bencze a»>mtcu>«iarr-»t s.
ÜUtUll ta>aisláai. SisbvkSf mJ»
ry ¦ NípiAHH Mt-í ü ¦ 45.KZJ 1M0. >. M. u rcMZt-MklrdtKm loytán eiiiiM iKdkül
__r. .1 VaOKT
rtmdtütex*------ ,
Ebben as esetben a diákok U-rfcSi 6, a felnőtteké pedig 10 forintba terűi.
Idényjogyeket - kisárúlae Szabú . Antal sponüzlotében lenn megvásárolni.
HÍREK
— ICattty Anna
nagysikerű eióadásaró!, amit , tegnap a Szociáldemokrata Part t díszterme Den nagy nallgauisag etótt , tartott, holnap ad közlést a Zala. :
Nen itwMJibtt segélyben. *kl
JVtUIÉSban ftíJfiUH, ak{ Uot^
ttpen, 1*1 •*a8i> tua)<kM<M kfrutt erdfr-dálb lklmm
Tct-pai **im !¦¦!>. daMkat fetraat kAK Scfclaii papvftxaH. S»»t*t-^^
havi 60 n_ qíjiíTaáka A. 0«euek a aej«y sr wn, \' .» tw ikk\' axSÍStln arvak lejeakeat a aegety 3O»,\'o an teoauluk.
A wtMitjgf tfAaU kérciock ai OTViuk a takabtjr aMdatt Hfci«« fccrtOcH f\'
Ssüoet atan kissé ut«-fc.~«h * aaniziati vaauteaok a bessontják el-enfelüket. Krmek ollenéio a Parti-ián Ar el smet (ÓH. 4:0. A iátúk-ido utolsó — ^™-¦-" az NVTE korlátlan ur a pályán,/de a meddő eeXánor casi er> «6H képes rasne-bosni a jtiár kilaoe fóré csókként Partizán nuon.
A, SVTE raaimapi mérkúasn aiplesBÜBnül megmuBtta a csaps4-tao kppsngo brbákai A esapsiré-««* tSjesilanénjeÜKt rágásaié
At elafi téli bidaghullam faaarnip (¦rte el tetópontját Kóaép-Kiírópa. Matt és xf\\- haktásőkbtui is. As éjssa-kki -¦tiűL- keietm kiaaú m6r»ékl6-(iöU. n:inuM 10 fokot már aaak a . taJajmenti li\'trrrtegBkben mértek. Ai VmioÜ muHiKun uiahb fagj-fanllám •Ukult ki minuM »J íokw tidqRRel. \' Virthtto iddjárw: A HíiIck td6 tovább J tmrt. V&bminl több felhő lem, eg\\-
xTl*-* tnJniMli aU
kéitia-atut. f**6. évi nmci-W hó 1. Mp-)Üól a UaAb )«testkeiAk reacCn »cdl( a Un eai crMcifcastteét kaveki hóMp mb ¦injl*" kcH lahftUfai a Mftm A acgCiTt 3 tt«B biMRaás atlapHia BMf.
raa belft ¦ nepj-*" ¦**«;
p
«* tSjeilnénjeÜKt rágásaié aaomoru eredrnénnTol jár: a *éd»-tan, a fednsetoar és tamadáaor rssk eknyészoen oaekélv banndit nMU)-«otttt annak, amit saokoat és ami
sU
aaamunkra a csapat etto (ehdei lé-te«n,4Vuli játéka rolt. Elítordull már as. NATK-wL nagy nom msBt nekik a ját6k, dD skkor ksalább akartak1 Komolyabban «i játékkal már aa U {jlid&ben bebislosrtkatta folna lH vaautw gárda. As
Írógép, rádió, gramofoi, zenegép
nagy választékban.
Iró- és számológépek szakszerO javítása.
Elsőrendű külföldi carbon, indigó es írógépszalagok
legolcsóbban kapható: IM
Szloboda József és Fia c»
Nagykaniz»a. Ady Endre-ut 12. (MAORT-béHiáz).
Ludas Matyi ozsonnázé
Kellemes, olcsó es \'igyel-mes kiszolgáls..
Ady Eltdr*»ilt IS. m*ám.
Maort-bérház. n»
NYILTTÉR*
Nyilatkozat
Ki^ent)0K. KotjY Ooda F*»»;i> tgacazüúja. Beiertdi M«nleii pWlg nem alkatmaiotttti •
naorkttiiUM. 1946. dccvnlm II.
MttaW Tana* éa fef*a*i
>llL«lli«s .«ft
III Ilin Mai: Zslsr Kan>.8M értoív.m. 290. «r«Ta
20. p*nt-k
Ara *O fillér.
ZALA
A MAORT Jégpálya, ha az
Idő nem változik, holnap,
pénteken délután 5 órakor
nyílik meg.
Mqk*>-c
úri
tetei?
Molotov és Bevin együtt utaztak Angliába
Krr*
.\\
•rejü «gyes
kérdésre
irdés, •uuv-iy mindfi>- embert érint A jelek .i/t k, hogy a pártokban iKg- HliaUroz-ás, hogy v^yet k j koaüciól állandóan gg Uj nehézségek-
nek <-s áthjdalják .ut a &z*k»dé-kot, íimvh :u utóbbi i-.loben kit-tönö*en ehnéiyülL
A magyar belpolitikai élet t«u~ flrivébea tulajdonképpen egyel-6=1 fökérdée van F.s ez ieh«ta*-Ivxmé tenni a reakciós etetnek befolyását a magyar politikára ás i^*d keresztül a magyar g*z-éa*ági éleire jn A baloid<.ii blokkban tömörült pártok, ama\' ásmerekA, azt kóveleiik « Ki* kazdapárUul. hotfy v>railrtü (i\\* ttl&ák meg ., horthysta eliiaek-WU, .tiTK-ly eieaek gáiir-vvettn ;i/ «i6rehal ad ásnak éj» ak:idáKo/.o. űz ii^tzi demokrácia kifejlodésc-nek M-ir juliu&bun végrehajtott a Kisgazdapárt egy tisztítást ^o raibaq. amikor is Sulyokot 20 tanával kizártik ;i pariiul. Ik.-«url korántsem oldották tart* a kérdést, mert küadfWloil. hogy* rsak forint voli otefi kérdésekben az ujjo- Nzai,;icisái;pár?\' dát öé
wr »• mN *rkulk g Q
i honé 1*1 bgy«i •tnné*é**l»*z, ¦m*ty»k«t 8
ki. Hotntp i tm*nkn t»»o t»i« *i»tt ¦•«» t
Ff rli
•! a
vj*! ktl6fiyatM*zt«r is, ik! r«pöi4g*pwi (ot*i*i)a d« Mcurvilt* is vb»ni*n P*riz»ta. Tagnap Mii ity n r«»«t»k. A MfifeMiitoM «tfo«ó ka*lUm« ktd ^y •>*•<>« >jy>h
m Ko * D*latri«
¦jéna*tt»iia*rél. Ba»j>á»6ii kfltéaft—
aanatott a nyvgati tltawfc f*HoQ*M Ax
t, aasly Mgy
m wtíéghélm Mé-
nrako^ftl fel ükkor, nn nak joiiboldaü «-letu<-i. t káá nem éppen fdááá[
Ak-gutolsó napok «Ru>ényei viláieosan g Mk, hogy a Ki^pirdapárt #« wiúi együtt Msorako/ó .Sra-it. oly:ui lórvénvt-k el-l szavazta mr^\' ;*fnelvek thrtk
t demokráciával Az cpálömun-kások szó\\ctkezett< m-m enge-éd.vezi^k. airúre az érdekehefe 6riáu tüntetési rend<*-^tfk a par-1 lanent előtt m.ijd bfnyomutt^p mU és követellek s^nlnKTikraeK-KZ&ntetéket. Nagy Ferenc ua~ flétzterelnök ezt határozottan
Nem ^a^\\-unk hívei :iz tr6-sukuak. de meg kell értenünk u«kat a munkistámeflekft, aki-kel minden észiz*-riaséR nélkül fclinflerrlotk Nemre*; a hán-aMZoayok h.*taJm»s tüntetése ¦ek voíl izinbe|\\ie a iwmuclKyü-k± rpiik-te. akik a drágaság M a tonntrontits megszüntetését töák Kwk a tAmegMvo- id I liák
iha
C - belpolitikai Í-Mxn n. amit olvan R.vorsan, ak Wwl, lu keli küszúbóli Károlv <*ií>ltéfvé\\«J
^p «
•oíI már kéi^íítflenú] vilá-^v * htt, bog>- a baloldali blokk w»e*elése tel^stui indokolt
Ej*k az események ¦toájárulhatnaka liv ?th
ho
Van csak a pártok között, d» M belűJ is bekéi* vmn
i sammi y«« iia Az Effy»Bn
btaiow*Bl tMéoaa na «st* Isatét k >
angoi t»o«y
M k*.*o*^n> ntikOl kOW>#* kt. A *t»t **m4k*t oidawn- A «fc*i •autin u *a|i«-ét-t«*:«xt«i«a vwaaavlMHotU
uió **rhat« 1947 **
hagy}**, attba a mtioktl
*t •eróJ a vatö H
k*r%»,
é« >6k )¦
fogadták a biztousáfp I dónlésel a bíkes raejíojdas irde-
! Ua/ii/i^tvt, deoember 19
; T rumon elnök a tegnapi smj-
UVrtfkezK\'lcn ki>eÍenieUc. hogy
.íz Ep«-sült Mfamok kiilpoüti-
\' kúja a jövőben ü a kőztán*-
¦kági párt és a demokrata párl
Díeflej^-í-zésén nmgsxik. \' nmd-
ami-llrtl szúkséK\'eartán anfffcer-
thvjK a vz^nálus vélt-iuén> ét is.
Truiuan jdenk-^ három funloi
jrlenli x-n dolgozik .\\7 cl±i\\ a
; kongresszusnak uoló h;ig>omá-
; nyos karácsonyi üzenet, amely
| beszámol a/. l-^>vsült \\ Hámok
I helyzeté rül A másik az dnótf
j üzenete az uj kóltaéf^Hésröl é« a
! harmadik gaztfesájp jeaentén,
; amely több indítványt ÉaataJ-
| maz Knnek feladata* bogj^tz-
\' to**lsa a nemzet virágzását a kö-
! \\t4kez
kintt-
Urtjfck az elsu pártkón sarvezcü értrkczlctct
[ A ftóröft ni ] K-s eny romboló 1 útra induü MaoedoJnáb* és Tré-
^jl a kóírojd tadyntlli-1 linfrtl (OS lanáolouu Eta<» /;isa rIAtt kihallRatAion jdail ih*(í (i.vór^v RöniK királynál. ¦iKjnck beszámolt az általános htljzetró! Miiulen p párt, a koiimuüsták és a jobboldali pártok is 1 vettek réul abban a
lt
ter*
kvaszban, amelvcl á^rt rcodez-idt. mini a nágyluMkaak i uLtsiotlák" a Bulsériáial ben brj<\'lenten góró* k i^kl
ftírii.,
-^ trancia kormány jejxli a költségvetési de az uj francia 1 trnwwtvt. miután a tanács tegnap elfogadta^ A séjrwtó. ersjyei intézkedéseket kivin. így 30.000 túztvttplő azonnali elbocsátását. tokon* adóztatást, az ipán lilltwiliinl csökkentesei A ke-ayér é« tejtermék sazbvencióji megiliurad
A mbMU »Ma>l>tÉtaáetÉs <1*>
\' A MztM*á«( taaáea j «át«t MM ki • férig
19
Az EgyesüJt Nemzetek bizton^ sági tanácsa álul • tförögorszasf haiárinddensek kivizsgálására óssM\'állttott tüzottsáfi a aebető- ség szeri ni január J>én megkezdi munkáját A lÁzottsáff \' tagból áll E/ekből öt a b*zton-sáp tanáct állandó tafga. <fQ tápot 1-rnKyelurszág és t^g. tagol nraziüa küld ki Albánia & Bul- ftána. alak uexa ta^ei uz l\'-^>"e-^útt Nemzetek Szer\\«zetének. eh
Dakarkan tan)ai az «M «éarfl>»l
uskszBrvezatí trttkttlilit
Pój-h*. átóanter 19 A szak!>aei veretek vtf ágscAvd-
sége Párizsban január eu0 n*p-
jajban értekezletet tart hogv\'
tanú Imán>xizza a világ szénacr-
melésérek kenJéaétTC,---------*•
zvemaetkózi értekezlete)
bevándorló munkások
és gazdasági jűasMk I rozására Ka alkalonaBlM
pitják nu-% azokat a r kérdéseket is. amelyeket a szak-
anctuiJr tart a
Kgyesült Nemsetek gazdaság éa szociális t:inácsátMn napircndkjB tüzet Február etsejéD DakarbaD
Sewyork, december Az amerikai p«Lnzújr>i mm br*Tj\\éemk szerint létrejött nu ztatkózi pénzügyi desi és vah márrfca*a}wn kezdi i aét. Eam tranzakciónak hogy dsanítsa a noonetköa Ü-zHéaekben mutatkozó hullám-záaokjtt A különböző vataták árfolyamát nyolc állam kivéte\' lével a ^lenlejíi valutákon rúj-ziWték Kz .( .nyolcaiban határ*, *dó» kért nonzetkózl
j szükség, üuijt csak u?>\' lehet elérni, hu x kü.öiihozr> fralriioJtat oanan kiborítják, liog> * veze-. lő&éft kfzél"te, itnirly -i párt bf-\' ralmát Dirja. ösurpoatosuljon a > politikai vonalvezetés A Szo-dálocinokrata Pártban Wr ém ! earnKu>-ek s/iatén rlénn fényi vetnek arra, ho(E> :. párton be-\' lül nincs ftysége* ftlfopí* I»e>-er Károly és tárwjnak y j Né*psz4ivái>aii~ine«je*.-nt kiáltva i nya ezt élénken bizonyítja A ! Nematti Parasztpártban is nu-j UUozsak eitoatétek a Kováét-
fék jobt>íwLnrnv és a T)arva*-féM b^lszánti kózótl :inn\'lynek k>
> egyen Üté\'sélxTi Veres Péter szer repeU .1 iDérKf; nyelwkéal
\\em \\itus, tMfp Uft> a Szór. cüirU-iitokratt. totint a Paraszt-\' párt a párion belülj nehezeteket j be«róvi<Vbb kíón Wlüi V
I küzdik és h» .1 Kiuuzdapárt ú
g f ^pj m
I«l(Kzebb és ttyn:ig\\-flbb karácsonya ajándékot. .; belpolitikai bé> két. amely ef^\'^düli záloga m jobb és .Mebb isaio\'ar ió\\ő erétéséBek
1 Olyan hirt*ink vannak,
! a pártok vezetői tné# karácson*
j rlotl ös*«iilnek azzal az * \'—r
! elhat áro7*ss;tl foft ueki. oő^;. ¦ : pártol, a kerékkötők veglcgtrs ki-, küszöböleiével, most már tény- l demokratikus %
. rozáwuil. : (.artkóa békét és lehetővé j szik. boo az ettttúnk x"" j lebulatokal ¦ koalició ; betál oManldhas^ákZALA
Huszonhat mázsa zsir fekete irtja Shnontornyárói a. zalaegerszegi uzsorabiroságig
Azt a ömöl is adhatUik volna Amáf fcöael 30 mázsa zsir eJjut odáig. ¦ Mert ni/ony ennek a 26 mázsa zárnak érdeke*, kalandos utja volt tígéuen (aja^
«fjerwviaig. :ihul okerült a lo-vább*/áíulá!j ti Hóakadály oziii
A soproni városháza tisztviselői, mini a szakszervezet tagjai, oagyobb zsirnu-ao\\i>>éíje; fogtaj-Lak le a [flmaroegyvi Stmonior-nvai Takarék (>énzlár közwtité-sível, meg ez év ^z^ptenfaer ha-rábah A zsirt. nunt kiderült,\' a takarékpénztár igazgatója, Wesziter Ottó szereztette be Tolna megye különböző vidé-kán a/ral a rendeltetéssel hogy* azt ü soproni városhaza átveszi, egyrészt saját tiut\\i\\elöioek cj-Látasir*. másrészt a soproni Er-zsebe*-kórház részere A teher* autó a najrakbe:; le is ment Sopronból Siinoníorn\\ árj. ahoMeJ-pakodak rá 2Jó;t\'kg zsírt 9< ki. sózott szaluimat, 65 kg. füs-lóit szalonnát és 223 kg. serteV busl A bőségesen megrakott autó süniül eljutott Sümegig, 4c ott az Aer gazdasági rrndnr>á? feHartóctaita é& ekkor derült ki. bogy nem rendelkeznek a szállttok az tlöirl szállítási enfled.\'ly-Ivei Most mar gyors ülembcn
\'folytak az raeraénvek Az trutój fciséröjéi/dr Márai Lajos «>p-roTJ városi kózgyémot, azonnal »allatóra fogtak é* miután látták, hogy nincs rendben a efo-
Jog, az egész auUM ZaJaegerszeg-
V- irányították, ahol átadták a gazdaság rendőrségnek A ki* vizagáiásban résztvett dr. Papp Andor atqrmánybiztos-fűispán is, alu személyeden vette kezébe a nyomozást és a rendőrséggel karöltve csakhamar oKK*Jlapi-fcrtták a következőket A uag> • menn>ÍM;iíii rlelmisít-rl íz4Uííéj Égarohánv néikul akarták Sopronba vinni. A zsirí a megálló-füoti hatóság áron jóval drá gáfcban, kilóiként 13 80 íor*i tért vetlek Tolna megyébon legalábbis ennyiért adta Soj> ron városának a Siraontornwu Takarékpénztár Tipikus tefceU-é é ádáilá
Az ügyel :tzonnai áuWtck J^ HhÚéé
v*ék T>r
;i zsir kilőj át Dtlki áll
gy
oK látta a foktéces t-s ár-
drágítás lényét <-s sulvos Hélvtt$
i kert Dr Néimlh látván vúdj-
; og\\\\-éd csak eszközt látott a (j-küldött tj^J\\iM-lö szemfJf ében, oetn látta iennfuro^mi a vádat és
I fe4tnentést kért védence &zí-
1 mara_
A birósaf bünówfc tnoodotttf dr .Márai Lajoi. spproni v. a kuzrlláifts éfdtkeii n cselekmény bün- éi ejurl ti Ii w. 3Ü0 íonnt xato és a tatoglalt áruk itélU-
A vádlott és vj panasszal éJU *z ügyész bitásért SeUebbezHt A vádlottat a biróság szabadlábra
Mi történt volna.
Diatrich náci sajtófőnök
Nürnbergben r<tv*J«seii ujabb \'
p-wk kezeidnek IlirákeJt altit \'
j ják a oéinel orvosvUag néhány !
ismert képviselőjét, akik a ho- i
rojkere-zü-s tudomány nagyobb
^^ gg
ahol azocoui t IrentíelÖSk <!r Má-raj v kozgy ám elözeir-s telartóz-tatásáL Hus/.onnég> óra wiu mullott «I, ipar lUHtac/.-\'t is a zajat-jjerizegi uzsorabirúság ü ;.y:uiU!J<oU \'1tö/i*y4ni felett f>r fivnténv AiuJrás ctty-f^-birO lár-gyalüi az ügy*l, «mtí\\\' trinl óriá^ érdeklődéi. nyilvánult meg. A gyanúsított azzal védekezett bog}\' fl sovBBjrol sód tudott, ót gtfwe—<gn kérték ? szakszervezeti kiaeinbenek. mert abban bíztak, he ő megy ti \'¦ zárért akkor azt biztosan meg-, is kapják az univ-pekre A soproni kormánybi/toi-főispán ^ »/. ottani poliránnoster írásban
délzték a zsir és bus M-át és Siinonturnya <dől-jg szintén hozzájárul ahhoz, hogy ki&zallitsak a me^\'ér-bol Arról. hog> ezek az irá-sok ncin ekf^\'ndöck nem tu4otl, mer* nékj nem szalcmája é5 ip megj)i/j.>tt a feJttU-iek iatézkedé-sejbeji Hogy miJjvn úron vették, erről a birósáfí előtt jmth akart tudni, annak eltaDérr. hog>\' flotté való u:ipon tuy a rendőr^«en. mini a kózellá4as kormánybizlos^főispán előtt be-v :llo*ta- hogy l3(tO forintért
kft végezték a depor-;* fetelni kfll a múltért ti \'inaMXírrangu háborús főbűn ósókiK-k. Milchnek, Gud«-, riannuk és méjj néhány nagv-{ súgnak . köafü* Hitler egykori . sajtófőnökének dr Ütto Diet j rich SS-tábornoknak. [ Minden Berlint járt külföldi ( ujsiftiró emi*ik;uJk még j WiL 1 heini-strasse hírhedt • szóvivőjé-! re . (joebbels leghizaUnasabbf | munkatársára, aki a frankfurti". \' -sánLi órdö^ ,és a revaü Örütt , rajztanár Roseni \\ harroa<iik s talán a _ í,*sebb Ugjj volt annak a trhnn-rirátuMuJt. amelyet a nemzeti szoöalunKis agytrösztjének ne : vrztek
nietrich, a m;i uári gardához ] tartozik, még Bünr.Tbráukelkrr . látogató. 1923 óta\' tagja a párt-jwlt, réfcZlveU a muocbenj pucciban és azóta mindig a : rao^nlnm élén jári (rfx-bfaéis mellefl koríátljji ura volt a; irányítóit ucm +sajtónak, m*ly-¦ boi e^.^ \\y«\'» si-m jelent meg en-Bedéí>-e nélkül és anúg Ber linben külföldi lap tudósít ók működlek tök függött a tartöz-kodájj <"ii(^cdél\\ s nem kis mér-tékbtT. x/^méJves biztonság.* is a* ujságirókuak. akiket icémfe : Itci \\^«>U1- körül, minden lépé-xúknr>I értvsülve volt s postáju-( k^t tennés/jetosen előbb olvasta, imn! a cBnzrtt maga Dr Diot-yich büszkesége vott az ugytK---r-zett Wdtkanotek der Jour-( jialisten
A berlini sajtóosztály egy e^**/ lermet betöltő titkos kartotékban a világ minden újság-• íróját ii\'ilvái:irtották, pontos [ sz«nél>. működési
I körük s arai a
ságuk rt^/i<-tes i ^m<-rtetéafweL A világ minden országában dolgozó nemei kém.\\zerveat>t két e-iz-teadeig gyűjtött* az adutokat oh-, hez a hatalmas műhöz. 9qf1v ¦ páratlan volt a maga nemében j v a sajtófőnökön kivül cs-ik a Tií^lapo központja rend.-lkf nett még hasonlóvá]
DfcArich ei>ike volt Hitler leRielkt-sebb híveinek és ols& nap könnyét is a szereHtt Kührerjéröl írta. Mit Hitlerzur Maciit Harc Hitler olda^ii a hatalomért a rhae enm-k « munkának amely me^ jóval • háhoru előtt jelent mea iS Ant« rikában nem kevnesebh. mitrl 400 000 dollárt
j
Divtrich rendkivűi szrrrette a pénzt, trtwbbelstn-z hasonlóan a szép asszonyokat s ar éiet min-
! A ¦wkitli
I Koráik. Vilma
I «
1 irnilM; Mlu
énekesnftk uörakaiUI)«k m
kOzönMgM
lllil mm. T«m ¦••r-nia Sxoavbaton él nuir^^ i«Sírt 4 őr:.!, .1,. .d
1 mintáján a atenetben ubláncr*
\' íüzve g\\ak>g vezették " vohia d.
{ legyőzött országofc*áHamfott &
namKOroit Az ecvs% an-ol qj,
: &6gfr6 ura a kérdésére: 1&*&*l
; hogy HiUor ketn-cbeci akarta
rnVtni ria,---,n!1 ebben a dm-
4*U [i
ha Hitler győz?
szenzációs laiept«zé«*i
orn e^-éb örömét A Ok WeH-pres« ohm* Waske A vilia> sajtó, álarc nélkü1 rimü könyy« is világszerte ismert s harmadik könwflml. a Tlülcrs freund-lictH- und kiin>tk*risch>\' S««Ie Hitler baráti i-\\ unívéVi lelke) cwnü könyvi\'-b«">l a némrt sajtó ÍAvkcn kvn\'s/\'ül kdleles vot sze-nwiN-én.veket közölni Ezf-nkWul még. vagy ezer cjkkvt irt imádott wzirérői a nemzői szoetabz-\' mos lej undorítóbb bértollnoka s majdrwn vakanennyÜMii azt fcjtegettie. ho^ Hitler a Mas-siás-. akidre a nt-met itép vart.
Fanatikus hazují és Janatí-tus nici volt. az or\\>"*z gránátok már az 1\'nter den Liadent seperték véár, amikor rádión még miiifíÍR polgári ellenállásr.1* buzditoita a berliniekéi, ö rnac* azonban nem ment ki a Mrri-kádokrn és ith-jéÍJMi in^épett Goebbels mellől atnúit Jalta, hog>- a propagandaininisztor elszánta tnapáí az öngyilkosságra. A Kurfümtendamm eify bérná-7.4ban bujt tnef é\\ elfogatisa uUn hosszabb Í<1<^8 az elmebeteget játs7ottn
MosI a niirnbt-rgi börtön c^yilt cellájában vArja jjerénck kezdetét s ali- néhány száz mé-, ternyire attól a iielyiöl, ahol mesterim k Hosenber^iK-k nva-kár» hurkollak a hóhér kötelét -- újra lázasan <lolLOAk. Naplo-! jAí irja Mit Hitler ins Verder-, bm ^Hiijerr.\'l u rum\'ásba dsn* I nini & tűnt a bórtönJátogaló szö-v^-tié\'.-es aj^a^iroknak »lrnondot j ta, kt\'inyvétx\'n a iteiTizeti szoiia | lista uralom oK.ui ku;i\\s-cal_it > k^il ismerteti. ajwl\\"eu ányuini ! fog az e^ész világ KúlónóiaOű a ! kűny\\Ti\'.\'k !!;* Hitler; :eKnyertaj \' volna l; húborjl\' rimú fejezett: ; fcpsz érdeki-> i:\\-\\-el kapcsolatban Dietricli a/t ineM\'lte látogatóinak, hn^y ktH a vereség «lóit, IliUer mái , wsen jáKzott
[ g s/oUa, hocy UaV
í téried kihM \\olna. 4« ilm 1^. ¦ Vetekről még nrm VirgyuÜiik A , kefeb«ájuszu orüK töbfaizbev kt-jekntt^te s/úkeob füvei köré-\' ben. IWfO\' a diadalmenet tervit D-k\'lriHincfc kell majd ^vkMtfpT^ \' nia, mirt ar ö fantáziája a Ie0*
mé& púritlan pompával únae-\' p*lwli m:.jd oKfí a végső győzd-• met. Y;ilnn« fantaszturusan pu-zar dLJüalnvoet tebgrd a szow mei előtt, .-tmHyen aá^ió és mil-\' lió t-niber sorfala kózö4 voaml-nii ^t\'öft Berlin utcáin. A vezér e^y sUJizált római harci koosúK akarta mutatni magát az ujjongó népnek s a győztes Caesarok
Ml
sok nort it nttft. A n aavn k.«btn Véndi til ói sacMt. A
VKuaftlé sitt al i
Víg BUint fdsVajki Ukoi a U-•rimuittuíi feljetetitett tett a rtgf
JkSgeajrtjtUe. azért, ama
bujfcuó FtedMr LuM amikaBnl-
------- átadta a nyüM partsaola*-
uk. A o«pOB7ec\'S«g a fct-jdentri *!•?{*•> emadeUt a ff mozáat, amely bucsa ereáoiéasvat : lámlL Mejall Btllat »oll az q
aki aa dtoftoM______________
napig Oriztt. A iiipaplliatg aHat téuiti d Vi( •fle. a i«dtn*A ktbana UMtaal as ka-
xwttaV hoo «| r>* Itffiilaélilna. Fncaar Lssattt Ml
a rendBntg l ktty
raz itiií
baa rteMI 900 %tttktn 39* raaMr és az oruz wtnmmmamok KKtÉMMl I9i <n«i: aataaa. A ranla tofte átfOOMk ariadea koo-
, . .. U n. I7C ¦«. 2 Oatakcnt. « liláit Bbatak tank kBrttad b tV«t «a Htk ZKMt tnaknllaná leni.
BadaptaM dkíazint az a kis rasat, aoul/ a tít roeniiiratü a ; Vermeién tiíHtjí. igj a fai mm-! nt>karl-Jsi icuikllatai aaifkatdtsV \'¦•\'. A i(i:(ödi si|W ktpriaftM h?;jmii,i tanuViaryozúrd tovtik í rc?g. akik megtddnmtek^ vir roa-j iKd\'lt épSterU Mijd taano \' .....ü tervekrt.1946.
ZA.ÜH
Ahogy Angliát láttam
toiM •!6*dá,«* « Sz*ciald«mokrmta Partban
iracúidernokratB Pán naj-v- auuram akadálvonák n**. Tudiák.
swrwwt^nek beit partoaa- , boey a bifdtaiom fr.M\'yfrrtfr a nácik
crK » part i!lu*xtri» *eodl«p, \' toiajdona I** win% a katoAét éa
Lttbl> Anna. a mmwtcftlé* ai- mnnkéaok »1*ii«ii nélkül. Jcitep
cfcúhr "úWv.W. A farmét köial ; út WWt*p*4- perfr* mindeoki latja,
A partnafot Szabó Btaréov, a Mjri . metróéi naMiilili niactoemltfe jut
t^rvrapi titkára nvitotta mag aé- I OMaj.yriarti • manktimak, mint a
&n ~^>^1 ¦> twieocen ödvuaöHB > RMLgéaftMMkilél. Sokan hintkoxnak
» Pán i%yainak körében meáoáaag • a nphéwHgiiini, Enknak hmm, Icttih Annát, aki bár Usotti ayft- -¦ ¦ ¦
iljn, h>neoku aStTam: » tel Hibl«k VálMniuk n«l unyi, hoc ni n ol>*ao BwevMÖ)^ mint wtonefc et «l
> eM)^ mint n aetn r«p-unlt, mnrt wwtleMl binlrtifk. Korira Jóoef bénél! > iáikor kői i»r esváltalin nem ért
________j
hocv uot k • et •*

iolWrW MOSOD
Hcahó Herém uarai után KétbW
i amelkadelt saóláen. és bW-fóV-,\' ax antjol munkáspárt munkájának mdnéoivm-l " \' ttken a tóbbi kimondta:
Anitán a kaiejtztrofa után, amely \' T» vakadt, u unsift
____ erőinek kwfóbb köte-
ai átalakul*" eraLózei. mag-,. A demokráciáról najp-on _ tudott a max>ar nép, mert
a* t:l>Tiforradalmi kuiMafctwn rsaa-tv-Kcesen p!k.\'-ií*itrtték t» atlArst-taOák aüt. A demokrárüt agy be-
«16,> réci*
AN»!máoak tiaztaxáaa i" A fasis- : mu» íttrint a demokrácia oam cf}vh, mint a hozxáuooiértó emharek amhnv. Rzért akartak aihttotni • D>-;\'pni, hoü>- csakis a diktatúra ké-p-~ a kormáiivsáan. A denokHieia , n» v\'fontottaMxá éa úvaloMa^a aaért ku aokmk riótt alfi^adhatatlaa. A tebmb«taláa után 4krbiatayitottaJ(, \' Itairv a <k>mukraria alkoMÜépm é« nepnutattuk. hogy ». demokrácia *z aj államforma, höf tátC
, &•:, •Inek
__ m»Ue*t A____
francia fon-adaioro barmai* jebrza\'rot a ma^a tmtaaági-kan adja nv* ai eto bereknek- MÖ*t a detnokrária irax. anrolatát ball Km a ÍÍmihh aratia.iéha népnek ée m-^BJDtotiii w>-
a derookricis f"l tud mutatni. t. . r>ándék Tvaettr a Szociákfo-UArvta Parte*, amikor reaetóit ¦^[cánután kűidtf k: * küiortai-gokba. b*>i^- nit?fitaneriük, mit alt>t- ; SaV otí. íimijf mi a habomra k&s&l-Mak. lg> korültem ki éti is AoLli»ha. m i\\ tavauin. A atigntonzáefaaii ^feor kndádútt az a nagy átabku-¦•raweivrt as «^y eukMidt^B oral-mn rfvó tDimká»part rttt ríjrfcTO \' Eicu a ^üléatsn tetetnék most be- \' a«Bo!ni aadiai twfrrt>rpÁrtuilk ml
A
ADdi Tálw
iáhan ks á4
A muh eV
( wtftá*c4on
áónló r.»k-finM»t íoúxött a Labour fWtv, vjprt\'az aa^ol nép bartt kwkc Kj a bisakxn i>etn renMtt orar év alatt* márt pócnlaaj**-k ont é déi
ért
* p
mmdvégif • m
Miért gyfaött
L2g
i féWsn
snek, maokaikeUb iminonnig éOmi u^d^ocn mér-
f sgmi, am> ujabb M0O-
n» idnbetnak • i6" A mankúpirt
i •!°1 **
Hilton,
k
*.(tikcl »
4 aMaru alatt dwuhiu ai •api nap. ho«v mim kém. 1MO-k*> ocnxólTVi ax oeúsz Brit Hi
i iük kóé
mim kém. 1MO k*> ocnxólTVi ax oeúsz Brit Hiio-mitmt iüamo«itották a köiósoég ré-•*» ^nUétan. Ert az áUasusitaat x i kák t
Uétan. Ert az áUasusitaat ax i> boa akarják tartam, rart
• nép uf^\\ idi. minek sdják vnaaa <a*at a jarxkat uoknak, akik nem
• ttaöaié? cnWuteíiSiniljak toL *»*k akkor a aiabadságiar hi-
lAaioaoft u
H.lk-i et-
e»Akk«, g p
diaiam is ^"iinilfi járt annak idején. CmUhk> •* « iUtmtat a mu:ikáaok fiartték mer. A jefenk*. Átalakuld áldozatait podiff\'a tőkí«-o*zlal> fiaoti raep. Ki a prc^rammb •\'¦« ez»>r. ?v angliai TÍlMTtáaoknn az 6
Mórt padig agy ér atehéwTei a^ndhatják, ben «a alatt w idő alatt 44 olvan nagy törvényt «b alkotást <*itiáft»k, ihk l6bbi ^titkt
A m*i g^gfakrói »•>: ez a kedfne kis lécUAt, annlv « nuokUo taw-•ott el > nuJAák népunrü lalát krihl^ Eirtik nizi4xünk ktoliit u bkoUWn:
ozelDS Kolumbusz KriMóf?
A rvn«k brtoiú néUU kM(to: Koliwü)u«i Kristóf arról uuiu h f(ik élkl ki
A Rakte-TinMig, >n»lr OO. ~a\\ akikult HliDaáhHi. iiii igTp— kii • HoLÜ. 7& Hinok bk
j»i S aláat toatoo >>k3ntotte ki Grién > hibámén aast
o, w Rnniljúk , bofy erO n(|i
mint a< aataaasgter áa a I
pnnpmmmjaban u allainaaMatik aasrepajtak. A inoW biitonsag keretebao monkaoélkúli ««élu bis-toaitaoak a muntaanélkűlnkDak, aa aayák miodaa g>miwaük ulaa bi- . aonvoa ö^asjú eaaaVÜ KfHi\\ kap- ! nak tóihe., u k d% öá
jrikai hirsíolpUat „ rint kCi-y.Xc, hoo\' az atooMrÓ tWta-
Amerikai nsodori nialáiiTiliiaaá t mic lHS-ban mindre 1% .
ag>- gytlkoasag » 8 w\'i i,iaa agy rablás türtMit, addi^ ez a lM7-i« oomhoíj oükkalina. banam ro,v —Jt~4ílr mart a aav tiaititai jetakbol itéln m«»l«n 10 parebke maffólnak raUkit éa 4 par-
Halálra ítélték és kivégezték Zágrábban biró Quttmann Viktort
d>v1 áliamoai^ik as wfa.w6gi»j1 » #» az onoaiiak eamtuT bkm ajM6-
Litáa, hanem a betwég ma>Dloaéaa * a Madata. Nap lelonnokat fexrttak ha a kfiaakWFai tarén w.
Enfan kjrül dbc adókat i* tet-twk ki a tokéaelue. A D^birtoko-kat b agy mefadoxtatiák,HBOgy annak fenntartáaa ¦¦iliíÉiTTliri é# eaért tulajdonoaaik ax bélimiiuiatt National TnMt-wk *vátSéko««ák, aately
koKIQteSDKQJrWDCrt pétMtt Ott^
El a munkáspárt belpolitikája. Külpolitikája padig abban ai egy Ihsui Oesar A mua-békcban akar élni
I1rrr d bBll oekűnk ia aaan«ak alM tartanunk. L\'z a mi ktAoJL Aa oraaée I
s foliükaa pirtiaaak akáe.
unka, a nlimaija ét a< alkotta \'
ahol «J- ssl
nekur.k ebbec, b atmk a aaocialiata ttraifa uundm anbar Waaaiaintlan mí*ml — tejoo ba nafT t loajaaoa olóadaait KéöSi Anna.
Kattan Tibott Jolán a\'partuane-aet nötnoaKakca önében advöaólta mak« szuakkal KH1> Annál ca owkoaioiiajnaryaaari\'elaailaaat.
Á DarmpatSambai Janoa oam-iiJ&te tiviadí atarai aártak ba. Kd brti
itai Juos a Ifiasaiilsiisrt betyi
__ i«eaténak két hit MA magtár-_____
tott politikai gjoleaéial f. Tatlkaaola. fateréi
emelvén - aiujt aiiaMiitiM - lel- t ocnber.
aB a a
aaókdt Boraár Hm* i ii <b. H
k
. <b. Ha____
aaf kéVriaakSk. haaaaitaal\'nai l
rok locklsoani _____________
Janoa , okti aisal már pártaaer-seartúnk titkára foaialkoaott. Ed caat két képriarlóláraam beasédéra akarok rálasaoUu. Umdanká oa> bpatt 4x Bekbar Kodas bossél modora. -Engen nem afert a perls, llgiltfmi Btililiiaj baaaél, mint a napgalf illlTflaaattt v*kak ke-,3l perttiflBkoknM éa kabMtahnv|ok-roL KI kait ís\'io-rm, bog% a osrao-.kaatikva pinokba aok ketoa ^lorii falakodon be a fakaabadulái után. de eaakért a bBeaulatee mankásai-iii., > San Molbotnek. SI kol> ia- i mami, boir. kiac«b bonoaík baft* I ték matrokat a pártok aoraibá, de ai méE naal (orduli eló, nng> túfueg-íTilWokat találtaak rolna. Esetet a kia taanóaOBM ni íiam bujtatjuk.
rainkbV
\\ llortbv-raaaini alatt a ssgcial-danokmtákal baaéUan bitaaaDknak
Erdekei ,-, Nae>k>n:aa .ároaal k6adro> .rmtí bir érkdastt Zágrib-boL A záirrábi népbiroaáaon-ttjnania nemréc tánrrahák báró lelaoiSí ba-liat«ei Gurtmann Viktor háeorus bftnasret. A bakon eUtti JagaaakV ria ajt>ik lump líjphb iparmsp*-aát aaaal ráoölták. htrt a bábon atat i»n-!«tasott aa CsWaaa n»ii-aaloai Bsulmao I*r6 ararral, slaiaor-Us An» Pnalis-caal éa \' \' "
réatt tett uralmak ___!_____
ban. Est-nfelül asonbali leUéM nH-kúl kisaolKálta a nématetM ia. A tAbb napk tartt tánrtalásod a >á-dak mind a tanu^lkmtaok, mind a nárv newTnwree alapyán lajaBoltas ntenek, annért is háró Outtmann I Viktort hazaárulás búntettébBO OMO- : dották - bünósnek és balálra itéHak. At itrblfl nvumbau végrr ts baj- 1 utták. \'
A báró (ruttmann-caalád, anely- : rak azvik tagját >éaa«ék ki ZásriV baa, ^a*o kanisaárol ssármaxiE. A * eéguak, aniel>«t füágsaBrte, aaajrne caak fáral ragy a fa rapUaktennahei-wl fojWkoctak. Ourtmano 8. H. néven tamerték, rárosunkban volt a \' kötponti irodája. Innon indoH ai as a bataloiaa ipari karrier, amal; nam- \' eaak ax osatrák-otairvar roonarrhm- -ban, de egúu Európa tan iamartaí tette a ctAt.
A Zágrábban knojpptt báró Otítt-maan Viktor nagyapja,VQyttanann 6a)aaaan a NaMkaóiaaa- maHwtti OeMo «oh taaüK ea Bisal att aaar találta «*«sr jöieMlnaií áÖiaMk. fateraskadó tett. Mint ipw Siiet-eoiber, llornis okkopiltaa után aa ottani erdttban tátei hatalma. W-Mi laoa<6té|!eket. BankbitoUel auat-\' orv 4Í.000 hold ardóoirtokot rásárott Sasav Bosmiában éa StUioniahan, . amel>«knrk kitermoMaét a rrntnkáa t^mrítek áinaMnálásával olvaa oi- . c«an hattotai véiraoi boaj a haaaoa j rond ido alatt orián ngyonaá doa- i íavrt. \' I
A káboru előtt Jugonünáball három maeimiitTáuakU aralaiaaor-asác k-viontcxabb n.niiiaaanal, a fás. A haseui isllakl aefiít ** a Gwu»e«n - * - ¦• " ¦"
toksna ? ^
A Bel:st><ei Butoqnar Bt. alapi-táaátia^ Outtmann Salamon aarr fia r. tt rv«Tt és ait\'rcaid ido alatt oh-an hatalimia ipaftaajopé fejlaBS-•xték, s-nclv eg<a5ali nillitáá lett s franria báiogsansknak és a hardo-ipamak. A beiiatjai öaam reaet6ie OÜn-aánn Ódon rott. akinek Viktor fiát moat Zágnabban knéaesiét.
Nap-aaniaaln kölonosan iamert rolt báré O«n«»um Viknoa traa, aki.éicnte több batet töbatt rán> •ankbu nosérénél. Vidor Samuoa-nil. akit rároaaaarte Viki néni neon baesstek. Bárt Outkaanft Vilmos alapította a nagykanizsai aóo párat, araetjrt keaSb . : dDlrni Ckank rett á\\ ahol i i •atri tacwli
Jaanaksriataata betért uléá üasé
Ostnaaiaa VHoer sott a "-»-------
S. H.-céa.fcje. IMI le.au án ra> tnrwt tfmajfiaa bafiataei baltéllt.
» OanamaxBa* naa at lamnac Ma)áalotta ¦snl«.illan,aiai» Héab i t é a Mritobb aa-
......
nan OrVfa
a«r>6i Za«ráMa_n«ná> " J^_ bartara?
nia- Ezallaa alérla aaV
a bajakaaila eam
IU>rr»a3má(f !_________________
a rttnkfetanasáK konaann hafbaSé len volna Gutbnannek büaboeaana-tot adni, ba oazintén réaat aan aa orAájr ujjáepMMMn. Utattn a Outtrann<éir ráUJuaH torment tam atlaimonotttk, Onttmann Viktor bűnbánó QxsjffatartAalrol oJett*V ma.- kideraK, hor>\' az pasat* ámitt* •olt. A bátoságak kiderítették, !
ai agriurrfaHU ormlmtB hotiiVt ia é> inaMaxUHDna rtflaf lalai iliamwitáTanak totlH
taamtode,
it
Oattoatnn VOctort onaslbr Ai allerr WolMatou eljárás aaram .. , - , - - i tniodan ]r>anQ biaonvitáat n\\-ert. ^^SSi\'Si : ¦* "értirt-íi tárWaktoon 0**V
ISST^Íler » ¦»>"\' *a »laaoníta, mil>»il ineaa-temeaían tatoajiaua a náok m a
horrét fialtak eaadatáin I \' \'
inaryaaut t* vároai ingat- ¦ úl Midk kirái a ,
t
laaok tartozűalt. MindV;aoki3n ki _
Gwttmeiin-vn: rainoiiáMi Urtoaott :
s rodrovtu-. T..tewtósi La Panelai- ,
uei Ki. ¦ ¦oiuij Mibaloraaon, a Be- ;
lutyiH llutc-cvat Kt. a segrábi I
Aniüc h\'- ¦» a Tanin Rt., raktoiint I a Salasonui Drá.sndí-ki HrTviér-
dskt Vaest Kt. -
í
A DÍpturoatí a bizmt.léknk etapján MÜaim Viktort háboraaM-MUt báláira ttttto. A fakMIj
LsaS!kánsu iknÉ
December 7-iki számunkban fairt adtunk arról a Hun nÚH drnnapi ewraényrul, hogy Esz* •erejjnvt-n Ágoston lávája gmz-dilkodo fcfcségéix-k hármas li-rni szútetH\'k Mífjirtuk. bogy ax sasrulutU\'k kózúi kellő Qu ás eiij leá.-y A fahiban rulútúzként terjedt rl a Dagp c&aládi órúnx, nadv Agostonékat .váratlanul értr Aki csak febelte, m&ísé-ajére sietett a csöppnyi földet múvelű gazdálkodónak Agosto-nék egy bébit vártak és jdti három, ntaa megkpö tebát, bo*&-ilyen naxy wndéflxégr*; nem voltak (elkészülve (
Az or\\osi tudominv cvik a: legritkább estben tud hérmaü fiunkéi ékibrn tirtam, bár En-teregiiyén mindra megtörtént ű kicsinyek érdekében, mégsem-tebMttt ök« az élcUKk UK-tfraen-leni Mini jelentették, pár nappal ezelőtt mind a három Ágoston gyerek meghall Esztenngnv* fcózseg valóságos gyásznapot iwted a kicsinyek temetés*! *• ngv értecúltúlzk, ho» az ottan* temetési kórbéotEet a ko-¦oeség vállalta magára.
Színház
I *«es utái . akii félórán belüi
\' Ferenc ezem^reban d is fogtak a
------- ¦ | kerékpárra: acjínt. Variját ,"
Ha Krdélyi Mihály tánoos-éDaksa "**¦
Vilma**. * ítiuorepekbea. A Bud»-pnatBn mqy sikert uatott operettet •wnhttor. M A bérMba, »,» ^S\'. Srint" ranttoár._______
-jívt ki~,v«lect oL Dr Géapár rádat nőm látta biaonyiaXt-Türóoét a rád lm I alól felmanKá>.
örtS GvörarS i^-^--^—¦ k«d6 5c*. «tol •» élkm- msaal védoh Mg, boio • ite U« e»3t1Üért 6
A fónnxi I>p>rib6l Uonta Ooo-/n. Mikin Irán, feákm Béta, H Inn, Bán lildt. sl 6 ékk V
A népbirosác dr. Öén»-tanáosa n tá " - ¦ ¦ --
mc«. Una
b«JK> nint nmUpup,
i a Snillu HorMli alaadá- páwi máaodik honnxigyajag- z^nntarát Abnovi Kmü, m*
volt kárnag\\* di^ál)*. A uinház i^»zxfttö)» kotboly ildo- \'.
»tok«t buxott, hojr>- I.......Ii\'lli—
> rám küünigmk • IJCTiÜu bor hílrt, unit itt -N«|
Sportrovat
n iMfiqrilA u NTE
Tdbb UalniteThen aiámohunk bo ¦rrol, bogy » MAÍJKT Munkú Sport Érc*"** «e«tonp> nafr. áldouiok ária elkwitecte • sportnáivs mBÍWt létratttt koraulyapélvM, wnoK • fcúDli napokban meg a nyüik.
A Nki T KU
most arról erakutetl bso-nünkat, hojn- ók is dkúuitették már iorcaol^apaTvájltkat a Dóssá (^úrn-aU •porttolep alkuloahatt réssén.^ toreaolyapálja asombakn dóhnan 1 órától kasdv» a korraolyárm saneto
)itass. TiTfinnf déT- ! sas. A kosóuaant -
____ i fatótt maláj TIr ^ ¦
és kitsnien siléwtt buli, Uéuotói
u attwtoü pintár máriá nanon sok járat •dott el. Zeuekedieió kü- ömouael ódrOsli fst a é oaBsaónvt, aadyre lekeui fognsi nüal-
o eáj ml
•sok. akik W««
A \\«odágaiaw«uk már » mai napán tnegérkesnak Nankaniaaán. UgyanoBk megérkelik á péasi S boo««dfa>rük«i |»raiiinoksá7>eae-kará «, boio s próbákon rintYobes- I woek. \'
A bonn\'4aeoekar ai operát itjk-eióaótal atakási dilman * oiú \' kndettal nodkinU oloó bátyánkkal : \' i a Vártái t»in-
íotól kesdm luindoo ! nap désslott 10 órától osas « órák kaaj nvitra. a konaolvapálva
rWaóOtk 1 fonötoa, "diákok 50 rUlssaa. a kiaérok psdin 9U fiúén psanal lénbstask be a korcsoly*-pflji™. As NTt iiisHii»> bérfet-
káihan a kOngtkni műsorral:
1. Linckc: Nakiris l^~l«lm. n>l. táav. 2. l^iaár: Aranv és esau keringi. S. Kálaún: Kéiiktsk a Qiir-dáakirál: ni c opemttbol. t. Wide-naHu: Ttp-top polka. Trombitán •Uadja SIpo. (fyóre.. 5. Kraal:
Fa<an opoArauSt iaaa-átiratbaa. 7. llruby: Tklálkoiás UUrnál. ope-lettréaslstst. 8. Focik: Otadiátorok bBsoraüása, induló. A scnabrt <s> aenyli Caáky Nándor boorédkar-
. . . As NTfc ____ .._.
¦naket s ad ki as agass idényre Su forunos árban. A bwl.uailrV Esnooso Lajos úg>ioseló elnöknél a kutoZ Koloasv-atea & asám aatti belvárosban iabat mogváUam. A ssaatóav naponta tájókostatia a koaCoségsa mind a jégről, mind a napi programmról a Central kávé-básban ktli«gsaltstt hirdstotán^án.
B*y EJára-IBfTE 4:12 A laaémar msgtarlott terátsáaDS dhotrivó SBtaanyt nagy fólénnjel as ¦VT8 okólvM csapata nyerte. A oaa taaaaabti mérrlIiWs Kicx rirto a liaau, asivos Ualzoairal, caak oss-
Káu. IZgyIMat mmdan n^
akii. mafa laUsJok ., o>«>Utak a lk
HÍREK
Oiiii imre MAOBT-tmKiaslo 4a ; Malmu Irma folyó bó 22^o déknán j fél 5 órakor tartják askortjüket a 1 aaBDtanencmodi ptfhánia Wmplom- j ban. (Mmdan külön Hrtawtés na- [ l.wtt.) i
y
ilint t-nműlünk, karáosonjf másnapján &x rTC ókulviTQ c markőzik az NVTE okulnvó •bal -TC\'--------\'
mit art.ia* | jl
Hossre nH»«»ö>« uáTai NT- j Tlt birkóaók lógnak benmtalkasni U>6 h* "22-6n dáWiu lu arai kasaeO9l a MKP nagrtarmében mw-snoaaéaia karöloEVbE (l>omfcL *th NVTE snaarn mitsvi IS SaanTso mén oiáa^ajsTíMéiió-4a uleoar; 3-1 farmt. állótalj a kt d AU as. o. rntíaó.
ArrU
ZL
alindaaaknak, kik Baj tnetésén fájdamunkat leanétakkal enybiaani aaneaak vohek, esntoo mondunk hálás kocsüoeas). Ofé—ali
- Szaaaa ast
nenna«ok • ráaárolhatoak a Ssar-aasatt Munkások Ssoiatkesctúaan (Cseacsry-ut 6.) koriadén mennTi-aé«t»..
— Karakaai-talYajt faatak Walner János VAORT-munkásl
kedden en> 11 Éra alán nmnkája •éeBstéaal alindolt katékpárjána nsrásasból haaafd<\'. Ctk/ibei., m« egy* barátja saefbnáaim te akart meoni as aonk lanaégMba eaj po-Vár bona, a kerékpárt ttg>«*lTáo iea» eM sjlofSkVWetoer Jánoa
aísrm. ahol isljessntáM tett aa íeme-nüen tolni eUan. A reljr<telésra »5bb randor ment ki
rrawnDsii rTiiiMsila. Faldnim és IWan Párt forró bo 2S-én Utt U ók V Sib
nriaaMMiok or?——™- • ¦ .....
Sbsa IJeaMS pártaaolgátatsaamMt, th-urkó r«trán paraasuaéktartót. Vara IstTán kúsaBgwastonolwatKt-mkmmt NémethAasaf páruajot. Elnapolták nasont Nématb Maaaf aalyarws fártasolgikll i U»|8 jajenat tánrYaláaat t&bb tami mar nem ja-a*Le núatt.
Magyar nintlonia a Városi Színházban
A
káa és Ian Párt forró bo 2Sén aalaUtt U ónkor a Vára.. Stinbás-bao kunsrdélolMtüt tart. Bemuaa-téara aaröl s "MaaTar ssimfonia*. As öaaaekotf uúmget ina dr. Saa-d I A inüféasi és jaiimataji-
éaaaása siixifi. «smes fal-knáló balrbaii keasitatték. lij 1 fonnt.
* rá*, aantak) Btaara :
Htduft! 1. C.SO Palurádaó. " Hi- I n*. 7.90 Kajaali aane. 8.15 Magnr nóták. 10 HÍM. 12 Déti baraö(a»&, hink. 12.15 Sitáray Márton énekei.
13 TÓ Moaart: O-aor reoósnfcryta.
14 Hirek. VúrOskerosst kósasenénnk. 14.30 A feoapniairóiaok Siaoad SaemaMéaak müaam. 15.30 Mórt.-. nk imusikálnak. IS Hink. 1C10 Keirastaan Máris énsaaa. 17 Saak-aaBrmaeti tanácsadó (m airadó. 17.15 Hakainnr Béla jaas-aaámokat SOD-soráiik. 1« Himk. VórOaketaaat ko>-Wnénvi*. Ix.15 A bank a stabili-lánóhan. Rádi<it>naél«e<és. 1H.SO Ki-ssalv GmjU aenéa óaaaeállitáaa. 19.45 A üinradió nKpWWáia. 30 Hint. sporthirek. 2UJU A Rádiáaenakar mtaora. SÍ 50 Hiiek éa krónika oro-aul. 22 Hin* 2S30 Ürass nép- ! delkorasok. 22.36 VúróakKroset köa-bnéniak. 22.15 Zraés raaaietok Bine Crosor nj filmjéből. 2».10 Hi-tak és krónika ansolsl és fraociaiil. , 23.90 t\'ÉA aiándéklemeaat.
BmitrfU II X NépisarA melódiák 20.30 Kádü a \' \'------
21 Hin* "1 IS BBC aek.
WBm
bizalommal
forduljon
Ady Endre-ut 4. sz.
Husiparosok figyelem I
Marhahwa . . 5-6O H
minden része
Borjúhús . . 7-— „
minden rcitc
Sartéahua . . 6— „
Z»\'r 8- „ Zslrsza Ionná
börnélkOl 7-5O „ Zslrazalonna
borral . . . 7-20 „
Héj..... 8-10 „
Kicsontozott
sartéahua . 7-— „
., Szakosztály eteök.
Katvn ajándékot akir?
Tulipán v)ras{0zia4a<l
élö és művirágok. Da*k-t»r 14.
aakae Ksesoal atsns. fW 10-
ta karakóéi
c i pődet
időben javlttaad
Ojon. pontot elUsxttái
Bem
uial !
Me«al«a.
ktssd Isasssl, \'i ml ss oaass Maii 1 illan lüfal ai alspaasbairta a t s ssa>-
8\'. évfolyam. 291. szám.
Naoykanizsa, (946. dftc*rr>b*r 21 «iombat
Ara 40 fillér
ZALA
A wtttlingtoni kdllgymlnitztérium szóvivője kijelentette, hogy tz Egyesült ÁIlMtnok nem vesznek részt Mm</~ rldbtn á Frmnco megbakUtását célzó tanácskozásokon.
A nagyhatalmak között erősödik a kölcsönös megértés
*z Egyeaott Namzatak nawyorki konfara«o«a|ara kikűdört 2 angoí d«4aaaiua Bavtn *• ! ¦ Qu»«n Ekaabaih híjon ta?nap mizi«n«it«. Angliába,
Bwvin a to/íé rtBxttrt aáott n?ttatk**at*ban A-tfvfcnMfr*, hogy nménylmlfambb aaa, mérni
valahm ve#, mUtcv •if*j±ua a kútŰgfwUnuxtwri ttéh*. A n*qyhitetnek koa6tt aroaodlfc ¦ kOtoaön+a n»«f*riéa aa axt a N*«- Yorkban véawtt m»*ka aokbta
A maia#$&őiM ilWrfn • cunak lm magok ettöriéaérol vóio
l áttX
Sittworoaa az njmégírók álért t*t a v*Uanényét nyilvánította, :»ogy határozott topa* tortáit! a bak* iragva 6>ltaaa tata éa a !•» záraiéi terén. A konfaranoia azarlnia >9««i fontoa magagyazéaakra Mind a ucovjat, mind az angol kormány hi"y**an é>t*fc at azt a hatást, m*ty*t az IgazoK Lawzarefaa log a tarán ar auropal f«»zO"aég lavazaiaiéra a a*ai. Sok Ufcintatban, mordotta, közvtebb jtttonank aa OrovzoriMggal va>6 mtg*cy«zai f«>é Mtrdan ké<da»b*n kar>özö>t aiÖvai t*Jt«ttftk ki nézataúnkat éa as jobb tnagénéara vazatan, mintha tanunk vom* •"ói, hogy ni S na»»ra«n*#t nyíltan kitárniuk, tfcxaiov, Vbimzkyval agy<M, axmian a Quaan Eit»aba h twön arkark Európába. Az éjszakát ma még a loatdoaJ \' ajreaz n*fyt6«*i*ég*n tonik, mtja rapc etap»n icvabb utaznak Moaikvaba.
Tagwp a K»dok házéban Lofd Bavandv* ryu*-»o*ou a rr*n*kw>*k bgyéröL E mondta, aofy Anglia aihyan »r6t«ai)ia*ak*t ta*z a hon<aUno« probUmaj^n k mtvom-t\'i, azonban a^ymagéban nan tudja aiagodam a kardaat. Némvtenzftg b>i\' >opI|(mh irag •• * 400 000 ^ont«Un ai, ArgiU aiianzi a köie-laaA KazaHiilncat, azan tabarokat i*»»»-i a", »hoi a tto«*Ui«iiok >a\'g«i**go« taivuagosttáaokal kapaataek aax»)tilLCÓ\'. A brit séréban tartózkodó 25.000 jugoax ív a*i>va>0 érdakaiatak magovaaara az angol kormány lépéaakat ¦•**. Tiwaian airók lag. »p ••>• bajatanun*, hogy ma«j«y*r»ii>« a kantátáitok Aawifcaaa azanhaaanak lahatoaégat. Januarbaai 3 n«|6n 900 manakSit bavsaoortó Indul .ax EgyaaOrt Aaaaaakfea Nem*tor»zagboi.
Az argói haiötégok az e<l«nkaz6 hira*zi»la>*kkal aaambaa kl|«lantarték hagy Ante PavaJkia, a vő* ftorvat ko**arsa>ag amcka n»m lar ózkcoik AufZirla bru aónajaban Angol r»mxr6* kljataniatiék, hogy Pav«i>ca baboiua bűnóatavéf* oyar> ta.art*fcvd buonyitako* a<mak rarvd«l*az*ara, am«iy«k aargoaaé ta«zik, hogy |ugosz év haborua bfino*kan> *éd •* b*y*fk. Ebb& a oa-bol az agéai brR éa aa»arikaf zaVéi atkytatitK aa a ryomcsek maaa*)api on*fc, hogy a két zónaa** aata tataiaató.
közepén tárgyalják
g
A jtvacla* Meríut, aoel^tn I^noc (Pfcraaztpirt^ olóadó b
i^ (taroog, Óigiof, grot biró, Domaa, primőr, 1616), m »öco-küa) tfMpán* cím, tömbbé aaok • maf&útó rima*; ^tnóiU-a^oK,., toav lyehet, mint kufmtatfaiaaw* reetdaaav nauMask imloxájU bataó titkos tav naoaw, konnin.vfíaaoacao*, ¦•».)¦ A kftatiolgtmt koréban ramUawaibJB illa* ómét köiajoistbtbaa nn ití4 k
moai alooévnak, ci-Bkwnbk. faWnywk a Deaaeéi aair-aaazáarm Maió küújuarfaiaik (da *>-ram....) fcaaanihaa üiga éa e. vo-
HtrwYoA, december 20 Az Egyesült Nemietek bütoosagi toaacsa btzotnugot let estien a Go Aibani^, Jugoszlávia es köíötti hatarmenti rend-k kiviz»galaaara. A vizsg<<ó j tegnap este elfogadta nemi aiodoaMtaasai ztí az amenlúi tiau* routi javasiarot, hogy a vizsgalat Uurjed eizak Gor&tOr&zAg, vala-miűi Oorogorsiag, Albanu, Bulgária ct Jagoszlavia o.\'yan részeire, tocrr-fol a btzottság ugy vtii, hogy bele kell ronni a vizsgalat köre bt
Aautm a kedvenc...
New-York, december 20 Aautria az Export Import baok-W New-Yorkból 50 mUl* dollaroé UMcsdnt kap- Ezen az öasiegen tx Ifftépitea cetjíira felsieretóat éa aTcraanyagokai vaaaroL Aa angol kor-¦aay ajándék es hiieikeppen 10 aaiilK) k*ntol ad.
Budapestről J«lentlk;
Közős nyilatkozatot adnak ki t koalíciós pártok t „karácsonyi fcgy»e
joleiit, jMMitoMftB aa-finniiTi oacy, mart ugy létMik, mindkét oldaton \' "¦ \'A. boo a po(rtik»i kérdéwk \' nmi hauMnál a
A >»aatallMia Scbiachai aa N6-metby Sutyok-párli képriaeloK aaoi-tak bozxá. AltaJwxw detiUtaég kóa-bsn Schaetna azt javaaotta, b
tftnc mmiszierelnőknél
ón o^«ket tet; Na#^ Foreoc mit^if m»uíe»*ereÍnükjiél7A numaxtorelDök boeezAbb wirtl\\T» nwgbeazélért folytatott •
títakaror-neaéto a pedaKÚeusok gtátosrenóett-ae "-*bol JaraitiattaJ fordult a kultwe-fztérromho*- A mintsztérrutn mioósitetto a t»trfy>knjJr ^ a tanúroknak azt * kívánságai, hngr
többi álkmi tiaztviaoloml. EÍfoffadt - art az álláspontot i», l CTJaok a többi ttsztria
wltet»k be. mooa ax -t, hoft) tekintettaí « péfu- hé»és»kn>, lorábbi tárgy»- mn aaükség * konnAűnjaJ, ű telhirU a, atfkaserfBseaBt: ja««aktot a tanárok te taai-i, kőioo acgálvBBeaém. n*rt kóztüstviaalolc köril a vannak b
Zadran-U l^tTn íwri punpükut > aépbiroaaff ot*»i bortöare rtírte. Az ögj Mkerúh a NOT-hos, aiwOj uj eljárást npndelt eL Idflkoxbm a népifyvémég potvádiratot boeawtatl ki Zédnretx alien. amniyban ujaati bábom* bűntettekkel vádoH* mc« a Tolt tábori ptepőkiM.
A Mafie? itatai moat erkemtek te a népoitoaagra. anvt? jamair afiaa-uén lárgjaJja a Zadratato flgjajl
Hy U*utk bmjkéttak a *y*f*tré/ hantiért gteöiöMtn
Az sll*m»wk*Uni oaxtaly mos* d^ jezto bű a nyaltról * basaérkeasM t> asnnes gosos « 2 fetuariáro Iaai6 slaaainak politikai -:—pÜH* K»íb-rúJt, hogy ai i^eo viaaoalasaáfw kórülmaoyrt kóaött baaaért bajok lóbbaaáuiv] uAaa USaott Volkaban-duták éo a^-üaaok k
tK óna-tbe wtték.
Wi/itos ttétet
aUan u aaatbea, ba • jdrtfbaa «<-cimeket év rangokat rewtnéflBk ba.
A hawka* táját tftUpk 40*/«-it tttek UuértfcJdl IriW
December ibM
lat altt be Ettől a iiaplol keztf-¦ w ugyanis a magva.r pénzintéa> aekiatk fokozottabb mértékben ken közérdekű célok rendeik«-aéaa<« állmok Eddig a kózénfe-ku hiteieket a Tárcaközi Hiaal-
iye alapján a .Nemzed Bans fo>
l\\o\\ilott,t «s a ik-i.....
K
ÍOivt méta
\\..a- Zoiuu) &Jla4nelrK»cn6i a>- p4rt*raetdi unacakozás után várható a. Kiagatadapárt rá a
áO Blokk p-rij»ir*k lu«öa tien taAácttkocásrm
ti. t^jstien taAác üMae k»n*c*onv eiötí, ameíjBO »pttj4k az eddig óién eredmé-ayajtf, njjd kókw&noaen kdjeteíitii, Ngr ft poliüksi k^rdéaek eldóntéaét «aKt>bie haiaMztják. GmM adnak ki O nvíUtkocxtot. á\'lróitf
A fc^idafiártlrópriaetfi acerdán
daistán i órakor értefawfatot tsx-•Jttak, aíiwiji-on Nagy Ferenc mi-JnOk\'b felffaóiaJt. Saardán ( » Kví^udapárt polüikau bi- \'». haak a. tanécskoaáaok k a BaioUaJi Bk>kk éa a t kAraowiwlírti utolsó . Így • kineaoavi békm
pn a Wetas Uanfréd-«>ár íX.vik iUrtm-kerneaoojeban pobbanáa történt. A robbanás eme kinyitotta a feoart kemenoflajtót ea a aaerte-uórúdó i«ó rwdanbnk sulroaan Oóncíi J4iw» 22 énw g>arí RivnkWt, aki kurbixba-awUít«B küibm nngfaalt. A robbanás kkéb két másik munkfis mvaebw&n. A rizagábt mccaiiaprtotU, hűtő u olvatutaMm adoU raadarabok éa áeafcava«ak küzá az oatrom ktojébíl asármaaó robba-Dómcv^fr kerili (* as robbant M as üao WnBoc6b*n. A gyár tonneléai meMteban a robbanáa ami okosott aattnstBt.
A daüreoeni turvteyaiek tMCo-útí& biróaan tixabo Jaaavf t* tanto Endn profivmdorökBl nXUa Me-lAeaéfrre, mert i|jj amailaaiiBi tűr-tént őaaaasaeiatt^áa atao sUU> au-KoBan bátttaunaitak, majd UW-k Nagy Jánoe pakai-atatárulia barÖiáV Baabo . .. kwléláltali halálra, Kuala Endrét |a> diK 1& éri fiagybázra itéttr
egy hatátraitéM
Kri^w K-n^t, t^ iaUw !-cÁz»d -/xJ^-Skaseí^
hai»lra itéras. A NOT aa y j uljurftut rendatt el, meri
van adatok ntfvűtwk fel, hogy a , .jauiikaiiaofeaiafcanaaa tildőaA vikdlott M*n épat- A oÉpbiroeátT maal eanadala* ebneáUapotanak i
tecbuikai szerepük voti, mivfjt
juUték .-lenében ók foly<Wtot-
tak ;< közérdekű tute#eé*t a
: Ncokezeti Bank pénzéből. Idó-t
: közben sajál tőkéjüket obutaoéVt
, lókra fordították, amüvenifi
i akarták * i
I Az uj hitelrendezések értei-
! mében u közérdekű hitelekneh
| csak Cfty részéi folyúsitja ezert-
, tul a Nemzeti H.ink. mú-ák rén
! uét a bankok és t
rak saját pénzükből 1
tfaz&uiági élet ix\'nti
Kzzicl a penzujrv i k<>nn:inywir
nagy lépést tett ;i hiteleiét tsöész-
aVgaVbbé tétele és a spekuláció
nwHjuk xlfll y o jJLm ffelé, múitliogti
most koár a bankok iajéí tfiké-
jük nef^\'v-rn síáz.ilékáig 1
sek közérdekű h iN-le Lel i
N.iL. jelenUiscfqcvl t»ir ;t/ is. hogy az uj rendelkezések küvd-kxztélien bankjejryforKulnrank »öveléae, teiiát :< stabilizáció, enxhnénj-einck \\-eszéJveztetési né)küt kerúibetnek hrteiefc -gai-dasagi életbeZALA
1946. dwn\'-t 21
Jogerősen 5 évi börtönre ítélte a népbiróság a „fejtágító" BegMsánt
A nagykanizsai ..^ ,... Űr Béres Sáiidor-UnácJ.a _ T tárgyalta <tr fk-skísán Emiinek, Zala vánnvj{y« volt nyilas v lAjénck bűnüket Mint les, be^jdVin u^vvK-n jm-tti e-a volt az «.-|mj néphi-\' ¦ ¦ !i-r ¦
GHat <TSy iár>o :\' ¦ jen lüonbun a ne, _^ •égésnek látt.. Itogv ujaiiu tu heui adatokat szemwn r>e dr Regidsán Knül cl\'en, ami a/ «4-n.uTt néhány hónap alatt teljes mértékben sikerült és •• iiépoaV rosáf: kitűzhette az uj tárgyalási
A májusban me^tartot> tár-váltson a nöpúgyés^ kétrcnd *>
t liáltorus iiiüiefli--! \\-adntta a is ügkvfűVl A v id szerint mis Bcgidsíin. mini a párt-r\' \' ^vik o-?t->;v>s \\-eztrt6-w seKiurí^i tt>-ujto.t pálljanak* I hataJotn tm^sfer7jhiélttí. ké-t6bb pwUg, fii mt i? veken von Diükodő paritii+i. seffitséf(et n\\nj-lott a n\\\'il:isk\'TeMt*.\'s pártnak tf ti ítalotn iHk^tartáfiáboz UoMtí már ef{>Tendb\\-!i háború^ büDV tettei vádol la a iiépüné&z. mert álláspontja sprint a Itetíö «o-rosaii ósMtríü^S eg>*mis&aJ
A temapi lárRj aj**>n Un -védekezését* n azt
gygyj na|o propagandAbt^zédet lar-f tóit clöUúk Többek kö/ótt inaJ dilotta ök<*t, hoyy a város üio«H hungarista t^-H-emben vigyek tovább Lz .ilkalommat n^+í in tö-nálÓláborr;iI is fenyvgetoztfU Szála&i nagjkjiiúJJ lélogatá sava] kap<^olaQjBn kifcJeat^tfL\' Begtdsin, hn;ry .i j>ért öt küldU ki Csáktornvéra a \\wV. fo- | gitdúsára Nükor Na^iíanizsira érkeztek, a volt uieanet\\-ezt*tA | az ű wjidége volt
Ezután tiibb tanút hallgatott ki a népbtrn^ífí. majd dr. Rutt-kai Dépüpé^/ vád- és dr Piller Arthar védAbt^zede után visszavonult itékth«z:italra A népbé-
rfiviil tanácskozás uián | iiéletei I>r B*gid- j &an í:raIK, a nyilaskcreVEfcs pár« j l K
k\'uii \\e/*i,oj»;i 5 évi bőrt&nbQo- \\ Uh\'-sre, 10 vvi politikai jofrwsz-tésre és az ügyvédi gyukorlattói való t-nütásra itéllé a népbiróság. Dr. Rutíkai Oyöry nép- ; üa,vész az itéMben mv^nyuga-doí t. ;i cwly ilyenf orrná n j«^(-
ven tm
A 600 1945 M E. u. remb 19. ft-Ának 8. békénké anríot ¦ ráltte *bi kcHUÓ, 10 k. Wdaü m- . hb Uütké kl
C>t)hb t
Mt a (ótdalapbAl marfetotf
uiá^ul keli kirtaiftmUai.
Knneá » irruli-h^iu «<-:!!rBk halála «z 1HJ \\ i \\ i iiimin sl-
Tekintettel *rra, n*k u em Illett
Isti ortiók [
tg s g
séaére iíhii, addic »< amíg
: alrended, ho^rv • 10Ű k. b»U"rt4l,
: ültetve » 600 lWö. M. t u. raadv- \'
M 14. S-éW tutáln ili oi to-
ta^onOB nwt«t«o L»\'k. boklnál
|úkU> birtok t»rt(MAit kéfmC, 10
: k. holdnil Mrabb enUtemMst Uk :
taWiOkkib idddi
kiről Ks^e uaMlvvaeft tán;
hOfTy Ö tulajdoakOppcn ver kél li >n.ini^ volt mt-y^*-erlÖ IH12 jumus és július h6* luipoktKin. valamint 1944 feb-rüar 6s március hónapokban .\\ ta^pügytsz a véditaezfsnf* ezt * részét azonnal mejjcáfoltm .A W*p dm ii nyilas betiiap 1913 eklóbfr 7-én megjeleni száftnaY- l \'ilk
dr
ott, atul hiá&h
W-iaOkrtoki tu?% koH bkrrni, nmifr ríwér u td6aott rrmletkez^* •Upiiii n ót írj^lletd caorringatian ki)Hólése turlóot. Ameouviben pectÍK nRaibmok idAúctien a könL»r, *r*g\\ a/ ilteoi Uuajdoaálw mir át- rétettek volna, aaokn amr* & \\nr- lokbMétel hatáhkt k^e<k4nn nél- kní M kdl » torrtbi i
lánolatti alakuV--. deikoet oastatlui k\' ii ax an\\ae- \'
abhoz,
Upm>lat»u) hoxiijánuok
j aw
adieara kiránoCD ki\' : En« u Onniuo\' dexó "
Becsatol.a «.....*----- _, Ruts.
W OyórRj m-púg>6w a nogy-r«dw uvihu. községvexetüiwÉt\' 1944 május \'-érői kcitezet ^ lntfté<, amelyben azt jeiealet-•f, hog>- egv szabati^ágon lexc luiUlca azt a ki^kntesi tdle
iuiacsoi tx *J Uannek e<d6-
éri termetoi idénvra e>&-
faMxakktekat tul»)doiM»Mk iáevonstkoaóUg érrónybea
Bodajsat, 1M« (boambar 4.
lévő itéin*\'t katonit agyga
di^ nuii< oi«.>n.-everiíl6o*k. küldte pt&d&áiuiak Ez a két tény tehát egyszem* me^-áfotta Begió-Ka v«lekiezéit-l Hk
az Qzttt* kiricunyi é« uilvewteri ártrafáról R4«it Si\'dur krinknMcai M »z6veticeirtOKyi niavuttr ma rali-ottan !>do<! ki ¦ nTHI inaMtiW-Irttk íiiicimj r!ít* ét ttHmsmi lirtolJ tli)(;abu. E rmdcM nt-rint atepmbet 21-éD, aiombllon
acra i&, bog>~ a nyilasuraloin tt úlduiotteknek *D>-ujtott so-eitet Arra )> hivatkozót^ Cg>- annakidején több sznrH partizán vcdelmét látta ö aii«d-óigí tárgyai ásókon Megeof arf is. hog>- a prokiár-ura idején ta^ja voU a v^ö-lüs badsrr«ffm*k ó* emiatt 1921-fcrn dbocsálották rendórkapjtá dvx Ulésáboi
\' V«ri«toz«fle nem gyakorol* nagy hatást a népbirós*gr*v aoert közismert tény az, hogy m ^i\\-ilaaokat milyen odaadóaa idV LláiU Bit bO d\'
e it
QiMnrllaa id\'poomtljl eaH 6 fea* uitku Tt, Mit decembar 22 én, vaatt-nj> reuel * ócilSI fclutan 1 Mag n%cderyezte a nytcviotta&t
Oecanbn 31 én. SíiWrtHei nap-Ián ai éklRiiuer-, HUt&xcT-, dr»-(trta- él vtrigOrlettk u omag Cfcfsz t?ratetéu ai Qzlrtr.vitat id6-poot]itól ecrt^Y^bJ11 f*i« 6 úriig tart!;«tiák nyi^a.
Mi-.dnck a reodílkiiMck ima étiruik az •Uukuioltaknalt a kot-lekttr iienadMbea a makaiiU ta a Mimuaka dllazMa teUoMtttKn MitoaHo* i0
# i fO
1939-bvr. belépett a pártba, ubot al^bb a párt üf^észe, majd kéV •óbb mc^ye vezető kett. A me-flyevezetŐi üsztséfi alól, mint ax •nlk tainj vallotta, tea^lmi ü*v KuaU mentetlek fel Az rgyik pirttfyülésen ug>anis Íeg>x4me^ ¦eilen raasalartásl t\'niuitott. Kkkor lett Bárány Istváu a ine-g\\-evezc4ö Dr Poizs Ferenc városi fAjegy/ö v.illomáia szerint dr Bepdsán Kmil a hatalom át-v^Icle u(án D>il.is <tvenruhában városházán, ahol
¦•fdorgiltái u ortzai te|-
! Ai aiaocabirdaiat Nagy Focnc-j tmacta t\\i eQr 10 ev«i fiucika kc-I ifltl »Sdk»rtk*nt. aki a Tflt\'o trtea | ralulikat vaairoll ét adutl cl í — Keiktt a piai, mntzát raH | ralanit átallni — *dek«eU a Ida
lptkti\'an*. A tiiteí* az oniág legfiatalabb
kértt docgaiia il\'llt.
tetet jcMItni
Mim kóíiU n-liint. 1947 fekruú-8-4n t^florbcn. Nyíre© hiuui, Sjoed-batbelvvn, )üi[icnvtiron úi tíudafau* ten harooi b^aaajucm lerjedA jqk>iói íta nvilik meg. A Ban- bmí4
1. Aki m kórfpiafeDU 8 owtál>-«. BdmémvPB oÍ^n ngj- aki
2- Aki orv éri j
S Aki a csik«, U
if. ortól- itBg alkal-
err. a t«íifolyniarfc az is, aki • kirint GL\\ éri r\\«korl»tt»I l»m rendelkezik, b» tv bolugj¦minJM-ter ewtn 7&7O 1W6. M. K sz&om mndebt aki. kul.Vi foliuenfcrtte.
c 1947 január 10-i« kúcTOtleaül m WúfO-müitaxtértaii b».
A tanfo.Y*m intomitowal van «ybftku*» \'é» ott a tMUgatúk kL»-av*t tnitiaíxni. HcirMási dij ne tkndii ninriK-n. KlláUei houáiáni-lá» nmén » h*llcvttk aM-fi 1.90 forintot tartoaMk tiwitni
kén4inek va« tadakt»6-járáei fogain xui hinteUiao
BIHIÖS ts 11ZS1HSZIT
viüalkazo
ló és
i\'Odé*
VÁLLAL:
Gázveietektefvezés; *i kívlieieÁst, kazántgök tw*e:éxet itb
Eíedeti uabsdaimasott
.<r-.atott**rb,e\\y<\' tőió-. raktáron.
ffagykanizta, Ady Endre-vt 12.
GyizM t sztrájtMló
A aztknlekeivan »en<kgl6sek H-
tiaatuit.BzerQ átiratot íatcjtHi a te a*iufc uuveztttbtx kö 8 M, h-ifj a kuik>ti< utfzAdn lurteii cMirt-sait a ac&éz ti&zonyok n:uTt neai tudtak bttartani. A ieucu«k vniooi nejii ruilak bajt^idAk alkudni t» aitráj^ra irpitk. D cctcbcr 10. «ta nirc» zanc a vendegekben t a korcsmákban Fen«r*arott.
Hugy a zenészek meftit boxxé-ju-f«aaák twlclcj\'.ó ttuiwkaboi a Ü-zOnacgct. Ciíyu\'iett ze.irkjr.-al te> gyene* aonatrcfaangversnjeket re»< deznek a waroaban es a gyárakba!. A veo4(glAaak viazo«[ rádióval igyekeztek pótolni a cigányzenét.
IdAk&zben negeikezeti Bud pett-ifr Va&ar, a Z-nészek Stao^d Szaav-sjervrzrtenek t r^zigut (\'titkára H dr Q^spai jánoa poiftárioeatcrrcl e^yDtt igyekszik lirtyreAtlitani a M-kft. Több mint 800 ember egiJis-ter.ciat* 44 van >z6 e> arröi. Ingy Febervacott a kö.&nseg is Szún-kcih^ssun zene mellett.
A vendegtrMk a targyaiáiok mt-menyeképpen vttMmtooiak Bltta|V tunuikat tt miatta jel arra mataiT hogy rőviiiMta letrty*" aa egytz-stg. Niaujktra ttmít ndlaaa aaM a cagMftlimlkl FíberrKoit.
B
rtatal anaaall Btaan
«gli aaoe. »r
jet hmniMili TTÍllimar 12 Dili bm-imönao, biirk. 1111 bsnar iawt éa Komanni Andor asalonaankara
Tiauik. 18.SD Oixomam. 14 Hit^_ V&rtaawMtt kuilnntevak. 15 15
trowtanai uviaejéUl. K. Hu*. H.lO Ticbarieb Zfeak* zangoriaik 1T A Piic«i Bórgván D«ürda to- kel. 17.90 MunOi X.altiimMa«M« miaura is Hnek \\6r9akanaii wa- taroírnok 18.*) linll a bí. *a»S dteoaa. i> Uirak, .porthinak. 90J*
goa beti (nrS& SÍ W HM *• VS-nik> om.nl. -ű Hina. 2U0 Baj mUok. K.35 V&rfekaaast kSa» é^ ítli Brtdx Tamás Coa> 10 Hit •*
mén^t^. ítli Brtdx Tamá Coa krínika antnihll «• franciául. »fc
Mi<M // 19 06 O H«t» ann: A bnnda. KosxIMs • Mn
— paraszt — a«ys4f«t ikaru ?
paraut éa Búinkat ayer«j«két: — adakazz ¦ napi kolláQtiMra.!
Féláron hirdethet
» ZALÁ-btn • k»rá-csony eiűttí hetekbea mindem httköznip minden iparos ét kereskedő.
.Őrangyal\'
l>»«y»zarlár aia:ZAÜft
Farkas József megyei főkapitányt megölte egy felrobbant kézigránát
Mély
Iizmus céljiűl Ezárt az első at-kaimul megragadta, hogy át-
n lesújtó tr.igik^ hírt
fcüzöltek lapunkkal az éjszakul_____
6riltbjn f-"árkus Jú/soí, volt za- ! szökjön az oroszokhoz, ami egy \' gél. íöbb adat tisztázására voi
i íokajúlány, »kit felueritö&zolgáUit alkalmával st- \'. fcozólag A iisztpanamí
gyanúsítottak letartóztatását továbbra is fenntartotta
te ügyben raég folyik a nyomozás et. mint értesülünk, lehetséges bogy a továbbiakban is igénybe kell venni a rendőrsé-
Egy zuglói kis vilit
fi*cijibcn «!/••* m» kft i. fimm. ásst
• • - Oro.»
nemrég helyezlek Kgert*, tragikus korúimén vek között életét *«*zU-Uc. &zerkes2tősé-(fink inéfj ;. reggeli órákban tts fcfonon érintkezésbe lépett az> ggerben hzekelo heveamegvei főkapitánysággal, ahol a hírt meg-erősítőitek. Kimondott?: hogy Farkas József itlezredes-fökapiUoy két attúzt luséretébeo rendőrőrs fciíihi^paiítton volt. amely alka-loaunal a/ egyik őrszobán egy ¦emrév\' ^a bevitt kézigránátot tatáit. A * eszedelmes fegyvert hatástalan!t&ni akarta, ami köziéi a kézapránát leir"bbadt és nülaoatok alatt megölte Farkas Józsefet. A kinérc személyzetnek az ÍJi\'íitségi\'Q kívül Mmml baja dcid luTiént Az ewetrol nyomban Jeteotéttf tettek Rajk L&szló bel-Ogymiiiisztcrnek, aki ugy intézkedett nogy a holttestet Nagykanizsára s^ilitották.
A beiagymiuibztérium elrendelte ft tragikus eset tisztázását, amiről meg ma vagy holnap hí-vataloa Jelentért adnak ki Az Egerben elterjedt az a hir, hogy A fokapiiácy merénylet áldozata lett, nem latszik valót.zinünek.
I uAas József nagykanizsai «zűh-tÍMi 28 éves fi;it;ilcmbfcr ¦vcJt. aki a dvrookrácüi «la«t tu-toCfm*nyes olinnejM-telt ért el. A niboni alatt a rep\'ülöknél szolgáit, de korán felismerte, hotfn miiidi\'i) áldozni, umil ezért az í^Tc^fft-itm háborúért a magyar iiemzel hoz. nem szolgál bel nünt a néniét kupt-ria-*
került is neki. Elete veszélyeztetésével az orosz vonalak mögött ejtőernyővel kiugróit gépéből logsaga alatt tanfolyamokon wll részi, amely kvalifikálta arra a rendőri szolgáhtru. ítt*e- Ivet később nálunk kifogáVíiJa-, nul látott el
M<-H KrdVi belíigymimsztcr Zala rendőrfőkapitányává nevezte ki és rábízta a teljesen s/t\'k\'sett zalai rendőrség újjászervezését Ezt a feladatát tó-fofíáslalanul lálta eh meri az ecé^z orszáfd>;m talán ép|«n Zala vármoipében sikerült ug>-szólván zokkcuéttnentesea a le^ra;h<\'zeí>b idökhen a rendőr
Liszt panamában a i bé* íeiürtöziatolt K>auu.>4(onon ] kívül méy 16 vádiolt van. Eaek j között több ismert nagykanizsai \\-cndéclös new szerepel, akik \' az Élelmezési Munkások Fo-g>-asztáú Szővetkézctéuek sütő- ! déjébői vásárollak zsemlyét és fehérkenveret, lermészetesen feketén MlnthoR- Zi vádlott ki* ! hullgutásáról és mén több Unu ! vallomásának meghallgttásáró* , van szó. hosszabb időbe belrte- i lik, nÜK i>z áliamüg>észséfr a vád- | imlol clkészithet] Ix4>et!>é0es azorjjan. hog>- ez a munka már karársmiy u\'én befejeződik és el tudják kt-sziteni it vádiratot. Ebb az esHben már a hóuap
•mJtítm abkm. Fitt™ 4nótt rédié*k wuUtt fubtmxttltumk, caodém ««V-wk mint miméi*, Az t*foi iM élmtmJta a HU

O
rvcembe* mi
*<*> Mikiéi Sélm.
a demokrórid jfpébmm étmi
tjlr;al i már ftttmbádult teniletekt*. Halhattuk a Airf
Az uzsora bíróság fenntartotta a lisztpanama vádlottjainak letartóztatását
23 vádlett kerti az uzeor.bird.ax elé
A na«\\ kuitiz&ai kózfllálási hi-vtftal Helyis*1 lői november hó &&-i,n tartották meg j»zokásofc havi ÜMMIenörzcNÚkrt a* EW-iwaésí Munkiisok FogyaszUsiés Termeli; Szövetkezeiének Ma-grSiMitcai sütödéjében A7 őrleti iimvvek átvizs^íá&akor azokban nagyobb lisztifWnnvib^hiá-avat fejezték fcl Ez a vizsgálat rabban t ott a ki azt a d agy szabású és minden eddigit MűIrauHJ h*ztpan:unál. amvlynek huilaV mai sok rendben íebonyoiitoti laketeúzl^iet hoztak felsziore
Lapunk hasábjául több köz-iBKnyben számoltunk oC^rrol* kménybeu számoltunk be err6f a botrányról és megírtak; Jbáa> * itUíSde \\-ezftc5sefie ellín lelwy-tatott első vizsgalatot Varga Jó-urf polgármesLer rendelte el aki az elkészüli jelentéseket sze-•aéiyesen terjesrtetie a főispán Ht Ezután a rendőrség gazdasági csoporlja indított erélyesvizs-
ujjászei-vrzni Több mint t vécén, vag> január első napjej-
fR\\- évig látta el a x-áfmca-ek^ \' \' *....... rr^
felelősségteljesebb reodorposzt-ját. közbeti éjjel-nappal tanult, hoff>- jogi tétT-n is a szükséges1 hirt;isí elsajátítsa Zataeersze-fícn me0iősüH ST"űlei. Farkas József és frlesége. itt laknak N.itLyk:uiizsdu Földfc sújtotta öktTfiuk hililának híre
A tengek szerint* Farkas Jó-, zsef Temelfc* vasárnap délután1 5 6rakor lesz Nagykamz^n, me-lyen Képviselteti ma^át a bal-
kapitánysáií. a hival«l<K varos, a Magyar Kommunista Párt központja, a Partizán Szóvrtség or-
s-idalnu J6>™*<Jk. fiM^re ^.ÍK A ul.jmlnti égében diiuszazad vonul ki P^V t>^rt-h & 15 fokot ». A tártak
— fíióoK k^-vetktiii^heu ¦ T>uíiin dms*-
_______________________ jelentek a j>-„iáblik. Várhaté idS-
jár^: a autraz hxiefi id6 lortbb tart. Budapesten m* díkelítt 10 órakor • híajíirsektvl minua* 7 fok.
. a lárgjalást, ¦ly elé nagy érdeklődéssel tekint az egész város.
Tovébb imrt m hideg
Envhc óceáns U^tómc^efc ínut-jak el Esaak-Eurfiptt SkandiuarÜtól u ITralic. Krrrütt a lorüiet nagy ié-¦aén a hó^reAkrt a fea&pont fiÜé emelkedett. Wl-OroajoríiigtjBj^ t»-Uraint Kftsép-Enrönábui Bcaei azem-h?n toT&bb Wt a hto^. A kgorö-aofib fatry & Votf?a kímvékén twi l. do m& a Fekete iXioaetáhíin és a is tninosz Ií fokot tan oéfaány fúttal
AadM borzojfá*t értziümk, maja forrotáfot, mmeív elónt&t* ojywm- .
mem hZtLk etkéfMtmi, k+n leheteé-ffa legyen ebben *v < WwaM uralóhi , avteij/ zetrt, tzmredteiéare ipUi ÁaUilnuít. kamem . megbectütéJt, tseretetet • lüréet ét körelei. éve*
mi a demokrácia v*rt eaék iSatm-lettmk a llorik), diktmtmúba 4f «hV fia- i, serdüllek feL Emlék—m, ize* az étién ax rrtntgUmni aVe helyett, amit toka&m iagyév* m, j dtmokráciáról be»*8t*mí,-a mé demokráciáról, amtim ax ~"
A demokrédérél
tetettémk
ttetk, mim némát flfl
amiJtor a ciffa k+Ufábm* ám*-f ttyügt /empire* páW***-üáUto^Jc egy tafba**ak<vft ttockt-li$tm ca*mvútát kínoztuk hatóira. Ük b€***t*xk, mmAom
a 2áU dikistmn
j
*mp le*z á
19éí d+imbtr i\'I- mmtkor *x d*é demokretikuM vwagar kormány Dtb-recénben mefUíuU,
nve K í
j y
amelynek első tredmé- Ferencnfk, a sü-nekés Krcfft Jóífcf- ziijLjsztónak a )ef»r-ás;) vf»*Í^Eiík\'ir mar nK«-ÁJlapitolték, hóin- ti süU>dé7>en effy 12 e/í-r kilo^r.-inan- U.v/1 a mulatkozik M<^álla|u k j^ lis/íck nag>- ré- frkelén vásárolták, több -rJxil ^s ezeket az űzkiek<\'l József bonyolította le .V 1 nagymennyiségű bucif, zsemlyéi és fehér kenveret k és azokat jóval > bJva-
talos áron felül hozták forgalomba A rendőrségi nyomozás folyamán végül őrizetbe vették1 Schultheisz Lajost a szövetk*. zvt elnöMiíaz^atóját, Karkas Dá-nU-I pénrláros. Kis Pál récsei és l.otli*-b József fuzvölfimalom-tulajdotiosokat valamint Jakab I stvánt. a kózenátási hivatal megbízottját A rendőrség a nyomozás befejezése után az úgy iratait atU-tle az államügyészséghez és egyúttal álkisérlette az őrizetbevett panamisCákat > fogházba. Az államügyészségen nyom-ban elrendelték a foglyok elöztj tes letartóztatásba bel>«zését ét megkezdték a gyanúsítottak és a tanuk kihallgatását. A bét ie-tartóztatott eg>ébként ügyvédje utján kérvényt nyújtott be a tör vény székhez azzal a kérelemmel, hogy helyezzék őket szabadlábra Az uzsorabiróság azonban} ezt a kérelmet elutasította és a
FBgfttien Kisgazdáét P^fari Part
ttoykéfeaéa
cM ¦^wétfftml «• Muaiwl
mogtiúditotu a fenyképesA •nmtőrö-ket f-s a szépet, raüréteit uerat6 ntg>ki>züiisé^t i6. A müvéaii ét m-D»retterj««zt6 fénvképeaés etótt ni, o^(T.k>botó«ég«k aih»k é» nvilnak
SO. ^ffutoofkülo >. Aj 6em caodáa meiep ftamei a tél caüUgó ham tájai... Mmó-gtHatíjgi. ipari mwV^. g>-ermek, »re í« ^oUSrttetek... aiíad, mind ni DTÚvcui téma.
Erroi kau 32-én, vaaároap délelőtt 11 Arakor bemutató elóadáa a Vitoai bzinháiban, bol a helybeli mQvfezfén^kéniők Arifc-Coior íilm-m MeifiLt Tátogatott^toeit rnuűk kodvea kúaüiuéiúnk elé, nova, aaere-tettel negtiiTjuk. OMaekólA «sü*9-aet a tObb mint 200 aaabboél-ueeb ktehez irta dr. Bubed Lajoa.
A kulturclfedia ln»teti(nja 1 forint. Azt saeretnénk, aofrv mioden énteklűdó DMvnéDeaaa és MÖk
Szinház
A S«vH(«> borbélr
filághirű
o Xagykani___
Comiantin. MikC* Trén, C____
, Bor*éki7«renf, Ra« TOda, .. , molav LteasA fórárow opei»i iagok
| Jawilu^ kurturtórtéuo4éban "komoo iUotBaot joieat, mert a. bcwillai bor-lítíy* dmLk imhaiin adtÜ oí6 ffco-radEbao. A pécsi 3. "be etred zxxmkmr* teim \' Nagvkuúsain \'
ion. tanuljon.
I
Karácsonyra
|Tóth Imre "*****Vil|>w°t»»iii
Ady Endr»-ut 12. MAORT hal. Híi<Sz«(i *» telep** kétzúl»ke«, gramofonok.
RlűiöosOven «• alkatréize*. Csara. Vétel. Eladá*. Javít**.
__
rűl sziom. mif Mrimap T. \' \' —\' Soltési Mtri». PÍtay ,
Usiki, Soltés
oimü opeiátet adják \'
Hétf6n bumaxnak a títom asiav báitóí • péc»i aünéaaak egy QiC7 k*ha^ kwetéhan éa attán t)jrm • moti mnl át a. winbátw, aix>l aí-•6oek a aaeeon egyik hggvtay&riho filmjét, a Kövira^-ot fotf^tják fe.Z AU*
Szocializmus és a nemzet
címmel tartja holnap délután é órakor Gerencsér György előadását a Magyar Kommunista Pari helyi s/erviietének értelmiségi gyűlésén lierencsér? György neve nem ianereltcn városunkban, már több elöadéfj hallottunk tőle. amelyek irtod! élményként hatottak mindazokra, akik hallhattak
Holnapi előadása elé máris. oagy érdeklúdéssKl tekintenek pártállásra való tekintet néJkül. A vestő«ég mindenkit szeretettel rir.
¦aafél én tMrtötrt kapott
Sarai Béla zajauMitjakabi
kérté
Ez év szeptember 6-áu Gara| Béla zalaszentjaJtabi lakos osx-aaeszólalkozott Kovács JAnos-eal, akjt a hei«s szóvallás köz-) ben egyetlen késszurással meg* olt Garai tette vlkövetéae ulln. elmenekült. :tzoiii>;*n a rendőrök , rövid nyomozás után elfogták és | beszállították a nagykaniz>*»j* : f*JBd<~rkii|>ilánvságra - j
A nagykanizsai tórvénvxzéJr; 1 bualetoUináesa dr. Almassyf : Gyula törvényszéki tanácselnök I elnókjésével tegnap tárgyalta &>-rai Béla bűnügyéi, akit er&, tel- | indulásban elköwtelt szándékod { amberölés bűntettében mondott i ki bűnösnek és ezért öt másfél •vi börtönre MéHe Az ügyész az •éfctst roegfellebbzie
Sportrovat
Az öazi azezon irtoteA balnoki marfcazaaat vívja ¦ NVTE
Né«y kmara itéttek egy «r-aráfité batrlastMatart
Az uzsonibirú gyalta Si|»os Júz* henu?snie»l«r árdr T -r-r ügyét A v ád szerint Srp«s a zelmultbün v%\\ srrtiSt vásárolt! Tekelén í, azt enfedíh nélkül levágta A sertés zsírját pedig a hivatalosan megálUpüott kg-magasabb fogyasztói áron fejűi adta el Az uzsorahiróság Sipoit Józsefei ezért 4 hónapi fogházra ítélte Az ügyés.7. sulvosbiUsér* a védő envhilésért Jelented be fellebbezést.
HÍREK
Oaanádi Vtnoc MÁV úinall tolvó hó l»-én elhalálositt. Tanav 1éa> 21-ta. Moabam délatáo 8 őskor Iw a helybali rimái katoUba WnnHowi
As elosttea, hírekkel oHmtétlua taaámsii méga bajnoki labdarugó ¦>kkosást játszik as NVTK. Brt a markoséit a Budapo.li Aleaórabeg. erafeiueg t
, most asoaban
Mm a iimliiwwl me&éa arineiak. angnléluasis ai elmandt áMtt é ói l
ObiiIHI ktá*tá» <¦«
lfc
j rt ¦aokatkn dolog-
S»i próbillionak a helybeli gumi-smm taoalói. Doeember l^én u intéaet miitennibBn üróaa&xi kiil-ütéM rmitaek kicun^k «• o«c<* egyanot Látható mit agyagáUuka, nréanMbak, automobil, mpölómo-osll atb. Lsgpacobb Utnneat
knlÓQ lartSa okoaott uámw érdskea 6> ótloea játékkal. Legióöb oeióje a fikgóuályáo muk&d? nllaaioako-aúoaT wK. A kaebbek kó«úl «*¦ oUaluaaeúal Schammal Inna III. o tanuló tűnt ki. ifagrKjadi mit Dártalri írnia L/k. oTtozmü íara-aott é> kedTsm disirMt aaráomT-Kjk. A> iakola láaynóleadekn tí-lar kénnmnkáfal iMak lant a ki-áUitámi. A délutáni űnnqaér kero-wl<»i Luk-- Jóurf «aaja1ó be-uéiMbon a <li4kkaFtár< maik fon-lowuu^m bivta fal a nagvatáiaban megjelelt rliákwág fitovunét, rámu-tatva »tin»k asBcepére > mai neni-aoti ujjáépitúabeo. Esutún a jutalmakat ouiotta ki. Aa ünnepséget tombola felette tae. At itt kioettott tfankért u adakoaó cégeknek »
Deeambar 11 és 19. kusóu 7 kánt és 19 fiu szüMea Lendvei Láas\'ló MAOKT.raktárnak és Ti uai Mária Magdolnának fa, Bőrönd) Tibor postai szakipara* és Marton Magdolnának kanja, Imrei László föUaauraa és Krásuán Anna-uak fa. Somogyi Lajos rendőr és Wünsch Konüamk fia, Vin« Már- I un MAUKT inuaiaki :»nii«li ea 1 \\úcsm Ilonánál ioann, rvilamon I László MAUKT-kerUat •» lielasi Manrifhak Tia. Vsrgs Józvf Lt-pko- \' rtrs is llaj M^^iik fia. í.^lTv írnc MAOKT t«itri«L.«j - Jaur • IkMÜaek fn, Uoreocwr Krssubet I hásBftrtásbetiuek leáova, liorrátfa i Joaaef MAOKT műsaáréM és Vs>-and Arankának fa, üemHsér Mi-hál> föutraürea és Odor r.r«4»Uick k«ü>a, Totó, Antal MAV vaaossar-gályov rs baüc» Kosáliáiavk kánya. Négy Lá*xi6 komüTHmegiAl m Samu Juhannának fia, Tuth Jattoa kaly-o. Békési Oizouauak fú.
APftÓHIRDCTtaCK
Sabaatvon todrissnaU éa Csapó Ueurssnanak fia, Fap János kimaiwWmi ücnök 6> \\arkonvi i M bá
OgciliáDak fia, Teth Mara bálre-•atonooak fa. Pum Oyula cpótol-sirésskéaaitámestn és Pealsk Er-saéoateek Icinxa. taik Vendül 0M-TE korsetallanor és Kalia üáriának fa, Lenknia Tibor banka és Dsé- \' asáras és Buapalaki Annának leánya. — Uassaaágot kótott nán pár: \\ass Jóisef UAOBT tisstTaaló éa 1 László Margit, Szántó üésa koosmá-ros és Momár Kalalin. Vajda J. Károly <ee- es lemautargályos és fia-laA Mára, Hajnal Hla MAV főmérnök éa Kaláas Erzaébat - Bl-balálosoU: Osv. Királyfalvi Tiva-dazné Niki Anna t*i éves. Diák Láasa> a naans, Váradi Káknán 71 éras, leoaerav Lsazló 1* éles, Oáa-pár Ikxa 18 hs, Horváth Jossefni riúkkon Mára SS éies, Ksica Jéaaat W éiaa. Baj Jozaef «2 éves, osv. Bsnki Joasofné Toptok Anna 78 éves, Uüncs János W étes.
A i>ipaMair dr. dr. Haavkán Rmil ug>vcd háhoras
i ¦ ü fi sí jfv Aiita^ t&riTV aVl ^kSa\\ UtVJl Osuristiy
Gyönc li»i>aiwiMia.i1rir]Éfii fn-jyyw {wrtAzolf^wOB ug>ét tÁrgvam. A ukptieylmt tmaimn «i utttokst rum-—i...__. binotij íLáakiogúazitéa miatt
g a ant
l még >s ó»«i apawliu •*I6 toiáfczáaát.
Ai (ÜKifalst, a Kaposrárí MTK t nem kell kúíóii temutemi • nag\\-|n-niaBi •porttedteló kősőnwKwk. Ittg mtndmkinek ék-nk emV-kexctc-tlan áll ai a nem mindenoApi kus-
11S6.
------ molvet ax almult bajnoki
évbmi a kaporrárísk Tirtak a bosake tiejnoki címért éppen u NVTE-«! ás a MAUKT-tal. K&itudomasu as a, bop ebból a kusdatambU a kg-mmimalaabb pontkulániaéggal « UTTE serült ki gyiitaasn, meg-ató bjkág rúnáéban á
k
g
atósrp a bajnokaág r esi nsulasoaapstot. A kapoarári «yutaa jesmlel á királó ísSkerot kopriael. Eppan az elmúlt vasárnap nagyaseru játékkal, 4:1 arányú meg-aamuuarut masúaUt mérlek Eapoa-«erott i már bajnokiiak takiatatt Uyin MAV DAC-m. aMgaaoba, OÓKF a caaiat a kgnag>t>U> islada-•nk mmoldáaára a képes. Sajnos ea in nem fnondhaaé el pillanatnyilag ea NVTE-riX A rsaataa-eg) úllea, liewi iiiifnlis a papirformáC naániaii Budapman léiSGeo jáaSkkai me-¦Égat aeuumktt. Iamerra aaophan a
tasotsj-cárda.....Myes Tollat, nem
torijuk kiaártnak, bog; hasai pályán. kasai koaönség ekSttaiia nagjaaarü lálékWI rukkolnak eA mely easthoo a két oac rnaha harca olyan játékul eeadmaneahet, nulr minden Sakinttitbeo Jdeiíiriti maid s nagyke-aiamti aporAsdielokat.
Bt- G.
"I l
MCOALLÓHCLTCft
1
I5«4 IS 14 15-71 1*28 1535 1536 15 M 1M0 16O* Iflil 1617
1630" 1« 41 16-53
17-oa
17-Ot 1713 17 23 17-30 19 IS »I5 17-40 17-43
•i
""\'"ÍTUfíia I a
I
a»ta
KKss-Uai
HsajtsiiUss KnountK
UU)| MAVAUT(tin)
" oissasH
US
»42
W4\'
»M
S-17
a-10
<K»
»M

Ml »35
YM
*M
ri5

í! rs
715 5S0 443
_________j, ¦awiHéginn lataai
arnÉfnt akarat: — aiihnn a aaa|
Ha I
írógép, rádió, gramofon, zenegép
nagy váíosztékben.
Iró- és számológépek szakszerű javítása.
Elsórendü külföldi carbon, indigó és írógépszalagok
legolcsóbban kapható: 1W
Szloboda József és Fia céCnéi
Nagykanizsa, Ady Endra-ut 12. (¦AORT-bérkái).
Ludas Matyi ozsonnazó
Kellemes, olcsó és figyelmes kiszolgálás.
Ady Kndreí-irt IS. eaám.
Maortbéiha<. \' „
Lágy takarakoe!
CipAdKt
,:, Kloben Javrttaaai
Gyön.
Bencze
A a»gvk«ni2$ai fwaraiial <aaW-kwók ét wtllrtáai
szakosztályuk megalakítása cél-jéboi folyó hó 22-en. vasárnap délelőtt 10 őrskor ( » 0 I é a I tartanak Csengery-ut 6. S2am alatt (szakszerveze.1 uékhat). Minden érdekeltet ezúton hív meg u a
EMttsiitl Siettaas.
A Muskátli haaagM-tsnaata
. fali aa aK)aajaáal
naptárak
évfolyam. 292. izém.
Naoykanlm, 1948. **o*>nb*r 22. vasárnap
Ara 40 flílér.
ZALA
Sztálin generfltsszimusz mm ünnepli 61. sztktémmmpjit. L*M/ «z mlkmiom-tfól tivintUm üdvözöllek « berlini szövetséges ellenőrző tanács, Tito mtrtttl és Qattwtfd csehnk>rtk mlohzíertluök
Bevln holnap este rádióbeszédében ismerteti a New-Yorkban elért eredményeket
¦min ktitffiMatawi sm aydixwMn t»««aii Vi O)irn király. A« laaHuMi ilnni )Mlt Barh) kp*p Bár UrtfOt >«» aMuiirMMM JMcmi twt u Egraatii huw »l|||»tHli«l> ét • Mi0f?miai«zt»<1 tHlcMH awuajartl
*W« b-lnm, tttl rn*ttl„iUii„ ¦aH.rl.áVif dkaiim*
lacrttii kO*tr»*>luMr ¦f>M HSfcb ki akarja prlMM • kOattraatágatrlI
i faavmart kt*ir*iM n\'án
a kotta, re***u ¦ a*é, rnhftsa Aeterika ae*» »©*t
. New-Yorkban ax a^emer* btxolt**g tagnap ette elvbe* e4tcrged\'« u a«*rk«i jevaetatot ai i lrze*ere. Oro*xormt*f eoy eeti e*4to*4a>i k*rt a iaveaia* iaauiaiia|oiÉairi. 4* a t>íxott»ág ianuvtaia. A Javaeie* mmmz*t*ö*t tea eea« lefmwtn eja«ija as aeajaafcoaaba ajajnaataiiL waqafcadary<ná*é>. EH aa awaaflnéa *oftat, m h«fT a vatejcoot ae laliMaaa fe«l>a»aMlari aa aioanMn «Vifl
züo János beativaunj-al fbr-dull i Mtdnpfsii T)^p|>jrtSségt)4g
h<o«0 «• a Vec»ken5l ro^ÜA, hanem i buda(seafl yalia » a nag> Uúnptrt ^ >s*í %>\' \'^ lutanpiort irolv dr . a népbiróatjg ft
Aa Aajejofcébö* hant*rt Beria npllaaliaaj—tfil im
Jé *kanc«/ata«n aan Mi Kér, ttofT dm ajiaradbatoti tevaM Artcjüatafi, kO*0»tMn
p
i moai •» miré ••fi»ef) Anii*f*>-e ¦
kaa-
•V ]
i évfordulóm-
¦yovaa a^i. V*r|v« a ftapo<, nondona, cmtkor a m*ekO<«rtfA bek * a—r »<deai ax oasirát p*naaiairt a4é lar}e«aihe4.0k. A vitag tet<gr*t> • békédtktatuatok ve***<7ér« m r**>«e, Aut.ni alkatmat kap, hogy r*mM*~ tér.*»t«n aa •sxtrafc M
attaa ateukva tata A loadooi rádkö reg^raü Mzti ik-vuj külügy tiiiiu^íte-r ikniLb-íniptonba é
kőzetedését, 4e ^ is eiőKttt látják p kai kórókbte a betpulkifcai tebet üstének.
Majiar«TÉI tárfyslUk u
* MHiÉ
a A vaű
matai
ba utazjt, ahol. fair uerint, * munká*pirl b .loid.iévai foj,t-d
fÓD érfceajk M*k&» szovjet kü^ úevminiszier ü>. aki repülögéjH-n •pM^ga utjit Mo«kva feji
Aafia aj fyánkat éptt Anglia sok rés2én u *í é iair
| A Magrar Kauir jeaanta . Xll > Pius pép ku-Oden, karécsKHy. . elöDapjan fogadja a bcboraoJaoH kat és a romai kúria preláhK
., , . . n, sainak kaxarsonvi jóiivánsáaaiit
Xswyort. december 21 Miut^^eket a^kivánsa^oto* és Byro*s kúlüQtai- a bíboros kolhSztt"" dékánja a NcwyorifSfcu. a köiép- mngrkTilek i:cvA>en kifejzéno krWi ola^kínMiítaBii rolyiatlalc\' iutt.itja. a P*íp* szóz*rttaJ váta--lárgjalátokat Anglia ós Ame- ^ol amel>*l a vatikáni rádié\'n rita a Középkelet rendazésétx-iu ; kózvr-Ut a\'31 l\'J hullimtxKsxcaall olvan Urr>et dobozott ki. atncUi \\ Szentatyáiiál való tiszte\' óra tó pérrkor ke!*6dlk szózatára 11 órakor kerül
dAmunkás. Oze Kalalin és Alia e|ry csepeli wnáégli borortak A yumszéd I szórakozott Kohlmann Jenő gázriftsziTiselú Rohlnxann poitan elázott
Záróra után Mügyariék vették Rohhnannt. a utcán megtámadtak és ki* tát Magyart é \' \' ~ mMr&zn kertit
A rMAnttéln bíróság Ma. rtt *> Sir Katalint m, öv Júliát 12 *ri házra iU9ár
tli \'é»HJák ,
j
társaságok dálú
nagy, rr4nl If\'l.Vbfn
go
x fiog>\' az j<^r%3»«vokun kivül g rúsztveheí»se-.
»-k a soudurálúai oljjmez«5k kt-aJuúzásában A brit és aoaerikaü konnáuv felhatalmazta a szakértőket, hofoc m oiajTCZTtéket. an»v]\\*i a pi-rrsa öböltől akar-; nak ímttrtoi. l\'sfl«sHúiái] is kr-t ék
kér ¦ y
A WaBMiiarasi bünper, melyben a SUT mondU ki aemr^A- bra az títolau uút. > cuyhiletke a uepbüósaj ütds (4--uác^iaak lldáét nőst ; Co^UllutfUtja az ill úkL
Al iaal irtl
saCLáti » rádiottja mik-tanoltatáalaui lérí ¦—!»¦¦» takat áWiiArték u i A seproni i
kér nnfártlM a Máriáin tár^
ön átp SMrii
¦b«áoniá« erS
A sopron aip sMtint Sopnnt- a kózbáatá flA
k vaniuk. hofcv a iKtárvidé-i liclyrc íti i bélié, mivr* n:i-b öíventn ndják im-jj
közül A
•p a pirulának ffrüg kormány \\
abbün a frihiráafcan, M>- : j/ ajatota<, »? ajaM> bizoayiM-!- el az ütasz néphez intéztek ^ kek:< amrt;>\'<iiWk jűáMáp a& ös>* imlai ismét a nr;>bírÚ4.á« •Sé bártanét, «W dúotaaafc. haey az aj Wxo««Mé*nk
; lov
-- .„1 a komnmnisták ií>pró-aUloak békét k..tai a jobboldali pártokkal Ai I-;am karácsonyi felhívással forrta it kóvetrtíhe^ ft* ktetvéri békére é^ s/t*ret»\'tre hív-fel a tórócöket. A jobboldbl
kárt^kom elemek, mondja a,\' kiáltvány" ug\\ akarják feííünteíi jii Span>-ol«rszá^oC aBul egy bölcsen kormányozott orszá^ofl A vakisáfí a/xinbsn az, begy *f reknl«.p Síjanyolorszifí a Séke. szujKidNás éi Icultura ^leusét*-* Azok ii rendzavarok, akik lehetővé Mték t oácUmui fámára :< hálioru ftiildiLásáL moJ Vr.uu-ot \\Ádeknezik A kült-\\.\'(D, kövcleü a s\'.ocí ilisla is S[»a-
»
k < nia^varok :v\'nrs«D%
póa u ;ik>Kwi iai-*» |
köz«éf^4i<ji k^xldr.t ti létkor indk-tptták a; elv i:(c!\' ;¦.: --.i: j(3í, «J rsaládd i ¦ Ili
PaJáslnino. , »7
A íornaluii ju. . kos-
: 22
y *lk-r
á
b<rAs*c kút^r la tt jAvn év fRj ^cy
ruárjában krr:ii a n<\';isúRv*«aeí! uji-:ft-lvéteU kérrtiB*. «ÚMr ú döntltt* bei>1 ad-e a Bép-üifyéazsee kúnkiiéoek vaff aaa Vineun-lneiJ ¦< UrbeJó hfcoo)+ZALA
1M6.
22
Ezt jelenti az olaj:
sacstts Unttal Mm
Mwrt «jr Jtt «tat«ott andarél, im *¦<¦
Bennünk*! _ méltán értékelhet ez az riport, antejy Venezueláról szól, arról az országról, amelynek-föidjV- alali a viiág .f«g*rrtagahfe olajmedencéi tárolnaFA m határainkból is óinlík hí olaj, « mi negyt-űk alatt i* még belát-hatatlan nagysága olaj medencék hozódhaUiak m«í, amely t-k ii«* tartalma tr|(>bb vagy ulóbó, de bizonyosan felszínre k-rúl K.o xel egynriiüó Iohqj olajat ad ke éveule e/ a fuld, ami u^van-csak eíenjcszu kis tueanwseg ~ weoez-uUai olajtemH\'lésltez vi-•zonyitva, mcgv> codálkozvii kell megáilnunk ügy pillanatra hogy másutt, ugy knHuráüs, aánt gazdasági tfívn mit jeiea* az olaj, amikor i^ijuk hatalmas kincsünk nvonián ncra fakad jobb élet. rém torlódik géxiység kónmc, mert _ és kulturális "éieiújik "terréoi main alig-aJig veszünk észre i* rulást A? olaj folyik szakadatlanul, éjjel-nappá\'"- tmjKlitf — de küzkódésejnkbe nem noJ enyhülést Sokszor itgy érezzük) hogy itt valami ninrsen reaid-beu, hogy Lenni illenék v<ilamil. Omlik az olaj. de gy oem tudnak i»kolát meri nincs cinjük. pedÍK kari-tativ eg>v*üieteink kiszedték már az ulpl&ú McsleKe* filtert is a Ioh"ló és kúzködó dol^t»z/>k íaebéből l>e nézzük, mi vjd Venezuelában .
Valamikor - ez a vadasakor délamerikai viszonvlatb*m
Az VSA mot\' {totoüms uto* fpi* az orvad? brfstjcb\'. aj, ot-jPrrútet\'k fel* Az aí ed-< dig 50 m\'tlió dollárba /-.-fű/* * f-fárja a bci*~> hryyck ki mandhaWlan uj ywtzgiágfti ezer u} üzisátjat *3 n^éitf tett módoi .7d:*j a t>rn*?ülöt-tuknek es a szabatio/i fxé:-
Özönlö idrgennrl;. A betso otaj^^tléken aiwriJtitj konocssdóJc * a yankerk a le,^ nagyobb UlokHun. ar idegeneké* kizárva 3k:uízzák ki az uj kincsekéi t íyárak, űzeoiek épfil-nek:
j: tfáh- n"incs;t!: kMennftifí, itanzm a helyszínen fet U dolgozzák, mrrt i>/y otcsfi&b. \\i állam ann>*i pénzt keres, hogy önmagát (urtja el Enntk következtében a legnagyobb ál\' lauu beruházást fényűzés dk-nére ib alin van adó A körnét> e^.\'iHalin nem fizet adót
: a bejáthatatlm klg, - de pompás rizsúlMvé* evek, k»k.nóbokrok teve leit su bogtatta a széL va^\\ hatalmas cakornádfáidt-k t.irkitot*ák a vj dékbt s u he^>^k alján töménfee-ith meon\\-iseö)cn nőtt a burgonya A pompás prériken frazda^ Ifulva. vag\\ juhuyáj legelt * az orszán áUiiLbósé^ wléJkedett Ar-gtDUoával Rizs. kakaó, cukor, üuryauyn, szarvasmarha, juh,
nru már rsak a nruHé A bámulatosán termékeny földékfcl senki sem műveli idm és ísméf tíssz a n verték buja, de mérge* trópuM elhanyagoltságokat Ax állatok eltűntek, a mezöaud*-sáe egvszerúen megszűnt
Mi Történt ? Venezuela les»e-tfénvedMt a háború alatt < r> fcnkezőlee A %-i\'ü# le#razdákabb és legboldogabb országa lett L1 DorádA, amit itt a szomszédban kerestek vulamskor • ¦panyolok — kincsország, ahol | u embernek szinte akaratlanul ¦ kezébe fut az arany és a pénz; Ennek a pénznek azonban *ng« Tan. mert petróleum Az afciJMI él u éksb
Bármily olcsó a nyersolaj, a 900.000 néfyzvtkiloniéleres or-
éy gyg
Vagy megfordítva előlcrtü, kszerekkel teteaggatott. nvár> tláti it
g
prémes hólg>«ketl kétkerekű, piuko^ t k
azág35 milUí\') lakosa ponpásan megél belöie A kiaknázást (er inészetesen Cszakamerika végei, de olvaa kedvező felleielek mellett, íwgy nemcsak ar. áUsn guzdagszik meg. hanem minden e^>-es állampolgár is Sőt nincs cJeg raunkaerü s az ország kénytelen nag\\ üzleteket eldobni magától, mert hexé*, a kivi (lő
elfogy iinbúr a föld alatt Venezuela rr-uk-l kérik -\' világ kg-
¦ n»s>°** tartult\'-kaii-al; vag. ;i ! féieiein. hoffv- ;* frúnya **ai--»-[ ]>aiak ki-aIáinak \\.J;tmt anya
t |tot, :iim.lv tclu-t i potoiji* at \\ á&ványi pflajat
\\ Az t-»röp;u L><*v\'íii<lorló ^Lvm
ponl}MM\'n-my tiáirány * kUma
oiwly tObb/- kcviésMítí «• IvUel-
; hti4etkn A/ európai iti 10 é\\-
; alatt ines6r«^s/ik t ^ meghal, h*
n*un tuu fényűző kéiiveittuLci
élni tnerpjáp ineiftörik. histi
és piszkos leu
Pöitjt i» bevándorlónak k*Jó-! uövcii Jttnnk. aiu me^ö^azd^xák-: ^al nk:;r fot3*lko-i)i. nagy jovt.--| je volna az orszápujn \\? uj : kormánv méfiis rájött, lir^ a
¦ gazdag fúlck-k r.pm mar*!halnak tovább pariago\'i s Khciit\'en *U-
! lapot, hof^v irabár az n^nír^az-daság ott vnn :i nt*p orr* HötL
munk _. . . _ _
a K-KUTe«:tfbb cikk A kúifól-dL amint kiküt. munkát kap, a/ éMjne^ ü^vnükök ujánLitaikkal epm^kt tullifítálvu, már ;* ki-kóUilKTi leíojjlalják Scnimift1*; bv-áadorlásj korlátozás nincs ác persze c^ak fizikai muiikiá> talál eihel\\-«i*désL mert má-; [ailA ÓM alis van inét;. a sie\':i tók ptxtiL iniiid amerikaj atta! mazotlak *\';. álhonpolftárxik \\ii?\\ dmki u vaját ktO\\t* és kénv-el-
____________ , mc wwriiit él, s*euki w törődik
évet jeíent — i veée A biztonság nag>*. a kor-Venezuela «azda»í Irónusi «grár- ¦ mán> böséup»en (pondoskodik orstág volt; s termékeny til«- ( védeirmröl ián ha itein is buzakalász riw- 1 Aj: eml»erek a legféuyuzobB 1 Uraikat vásárolják, de efoébs kíait megmarudnak rijránvo* ronevüikban és putrijaikban. Eg>" \'válvo^kunyhó előtt gyakran látiii ti/ télmezteleu purdA jáLs7adozni a sárban egy hihje-tetten kócos é* piszkos anya fel-ügyelete alatt, cie az anya hipermodern vi!l:unns (tépi** Bwv a* aftó előtt itrnerikai luxuséul6 á>l a rozoga ajtón pedig belátni at rihanvatfolt, sárpad ló ju konv-hÉbs,\'ame)v é^-itarxiek úu nem UtoU seprűi, de a konyha ejjyik sarkában hatalmas, hófehér jég-saekréDy ragyog.
g
tlátni amint
p
tot hajtanak. \\*gv rongyos DÉKzkos szombreros ben szülöd H aniint kilón \\-adonatuj,álom-űép tizszobás vü)ájából
Caracas, • főváros, rohanja-aan fcjlódik A %-áros ceo~ irama : levantei falu. s piszkom kis viskókból áll, girbe-gurba utcákból. A .külváros amerikai, elegáns városrészek, ápolt parkokkal. suparuUkkal, üt-tizémc-letea. pakrt.ikknl. va^v csodaszép kertekben pompázó márványvil-lákkal A dombok alján egész-•éaes, gazdag munkásnegyedeit kefctfcezteK. «K>re több szegény eenber kóltóák a belvárosbói « Uaeisaaru külső tnunkásnegyv-dekbe.
mé&* minden éleJui^z/rí <tra gin j külföndön vásárol Nagy a)?rár|)iOBrajmnot ti^lgnroti kt éi most kótt-IM fo^a h-./zá : U-leiH^ek*-! A tx\'iioszülöti nem í akar a forró nuvókön dolgozni. A* olajiparban többet keres A külföldi va\'lalkoiú ás szakért könnyen nbe^azdamjtna, - ha
¦ birná a mánkéi cbKen a klfcaá \' ban
: Egyelőre au>nbaa »e«n i geü veszély az oruag
¦ Venezuela :i vüig \'na^f ors/\'jfc-<. d<*eg>ut|al az az orsxág
J ahol -i h*^koTi»\\-ebb pénzt keresni.
Fddw a hporl Nekünk, *z
Olaj városnak sajnos c*k %>
vatüno. kódsorú dclíbib. amÖ
; M-M r.ig>O)ít:anaii dottúok,
| ami u^án várakozva htt"iik, de
amit uiyláts*ik soha el ntn *^
hetúnk
VjDDak-c a veue/uelJá uro&-! peritfisriak Árnyoldalai is ? Eiso1-i sorban a flleteni. hog>* az oktj
A »»íy»r DMiikntlfcut Nik hPMIttié|e a pola«fmesternél
Tegnap déttuán 6 órakor a Mt-gyar Nok Demokratikus SzOvctst-geaek aepet koiór>ns*xe kereste fel a pobjáiioestcrt hwiuliban. ahol nőri tették, bog* ai UNRRA aiial UkOidott rubáiati anyagok sitt-nem
Arra kenek a polgármestert, hogy vtzsgá\'ia meg ezi *i Ogy»t es hasson odj, hosy ezek tz igazságtalanságok megszüntethető*: legyenek. KfllonbozA, ténylegesen megtCrtent esetekel hoiUk (fi, amelyekkei azt akartak bizonyítani, Rogy nem minden cse\'ben lönent a szétositas a roéliányoss^K ital megkövetelt szi-bátyok sierír.t Var^l jótstt poltíir-mester meg-hitlgilU i Demokratikus Nők panaszait es igeretet tetí, hegy aoMaUiyibeiL • ftlhűxuít igax-saguUMáffok negiortenlek, azokat
Gerenctér György mai eliiúasa:
Szocializmus és a nemzet
(imracl tartja m drhiUa 6 urakor G*renr»ír íiyurfC^ eió-adisál a MA^ar KummiuirAi I\'irt helji üerv«rí«<én»k érW-mi8^\'1 gyúl&én \' i Kiiiif Gjrórfü iiew nem i^ueretlen T*-rovunkljjn, már tóbb e]6a4MU hjllottunk tűk*. .-UBe^vk mümf élmí-nvkfnl hilottalc rairdaíol* i-a. alűk halllxllik
\\ in ú i46:idisi elé méri*
^. l UlvKk
pirláUásra raió tekintet nélkiL A re/etósétf mindenkit tel vár
* T*4H kétftt Muri
A rátfé
sene. S30 Baoeieinmk. 9.80 Tni- . tárnkf. nUáaosWórm. 10 Oör^r kato- \' likus isSsntisrtsiet. 11 Aj uj •ota- . ünnepéiv-ee- MsTU^a. 12 I
radin: 1ÍH6.
hink. U.1S ParsA m Hírek 100
nk. U.1S 14 Hírek
Kiofetnit pusztün. U.40 mai tei k4 Oia jri
tün. HbM terienom. uinfc. ifit
kari inürtí 13.90 A Púioecfaio-együOee músors. 14 Utrak. 14.10 árakor Boo»n$ikus mesterek remekei. 15.3Ü Adfenti népuokáaok é> éretek. 15 >*^y nóták. 17 Hint.
Zoltiniy \\mmM& • hadifof^i^ok))o• »s bou4Unos«khoz. 19.80 K»r«c«ofl> ai6CI. T»rk»-.«rt 9U Ilin*, •porthint. 90.20 A duniTulp. véwk hwifcja. Hw^lBfDrxek. 21 A r«dió lmnK}A- A Mmr Ridi6 üento •
bln. 21.60 Himk (m krtoik» oro-¦u! 22 Hitek, •porihimk 22.34 Sioretmi dtlok. 22.SS Mit balunk holnw!. 2Í.4O Tioc íjtéLj 24 Hi-nk. 0.10 Umt é> kr<«uk» angolul 6> fmneiiul.
nmt.iiiii // 10 Vaatnapi ma- ! nos. 1. Puccini mta*. 4. Zénfari ! DÜK>k. 8. T»nckD)e«k 17 Otáni | tH. A Hafrv htrrü tÁocienakBr I jtaiii 18IHimk. 1U.06 brimni D6pszo)cMok ée énakek. IS Ilajtln M Moiart múlok. 2u Néaierft oacft- | cet. A PfcihA»ii«>T juuik. 31 Hi- i rak. 22 TUcb OjüTgr lHuecaQtiqa4- I
fe 17.10 P«rtiurüi 17J0
Vüröamvit k&tktnéo<«k. 18J0
Ibi riiieiáiMi. issri w^í \\3S,
rtfi <Blk«ok. » Hírek, sportlűjA. SÜfe) Sbrnr misúkv 2Ía0 Bk>- gm hinSt 21.50 Hink fa króoikm oromul. V Híbml HJ0 Mit W-iunk holmp. tt.90 Xni énkat UonUsi. »4O t Bwlnkl) &ibútaaác kádraéntn. -
> ti Unk. 0.10 H«* l te ü
17 Baripukv Unió
___________;ito*. tíi.06 A
M6ZMT műn*, lí BoUméM. I. Vmne Eme iva^Uitas. *>.» C|
ajándékot
Tulipán
p
élő es mü.:ragoK. Oaák.Mr 14. uim.
Bagalasánc
bor- és gyümólesszeszfozde
üzemvezetősége értesíti a gazdaközönseget, Kogy szeszfőzdéje folyó hó 16 án üzembe lel helyezve es a ftazdakózónséc rvndttlkar j-vére íH. Bérfőzést is v állil.l—g. dtctzgbrr 22
ZtOt
Kiutalták a kórház részére az 50.000 forintos gyorssegélyt
lmt lapunk kósóre>, Varjia Jósj*-.\' *rm#ws>r as elmutt vasárnap Bw-W tasott, boc . vároTeár-
ótok. bolt? asivünk ujrvan • kor-básé, oe pénzünk az OTI-é és ko-óltúk b "¦\'
rí«sL- kaniinsn íárt siaitiuelok tettak. A .
tarcep délután fotpdts a_____
kaiáreá:, aki olótt a kovetkeai ari-k i k6söraz%e
kfj Natrvkaniaaa kórbása is sulv/os anvaffi Lujtdnkkal kúad, amiért sar-menvtMwu nctn tud megfelelni •soknak a wiistjaeabb s^ses&ssaér.-tipi <•< íoknak. aniclMskrw pedig s*ahl oiven ita#*y azűks^fr" néni volt, mint ¦ eppan ma. As orvosok bármilvvn isssailftni sí dolgosnak, munkájuk nam tokototes, ha
nagyohh fájdalom onm MM agy or-
M réKzém, inmtba ssravodo brto-fán |rv4K>w2erhtán} miatt neoi tud wrttoni, rajrv fájdalmait nam tudja «r.>bit>xi:. Amíg erdőink mwvoitak,. bs\'neni u luiu» rAúdon, da el tudtuk ütni korházunkat. Meat aaoiban, ffljkoi = rám i>^ik napró! a má-ik V ;k fci
I*> a többi tiastvzseloi karkan ia mr«turtírúk a véxztaas i Inául.. ug> bo*p mintssnlialísaa lekinze-teEni viassakapja btsWtséfi éraé-str^ ami niinifaattjatjii eask a manka fclievaláset wvszmfn^snheti.
kósúlta munkatársunkkal, bcsrv folvo urak tárgyalása céljából fcTvó ho 90-ikára osatehivu a városi\' kos-
Zala annak , korhássál hoK> " OT1 óriási i
Mint
tarosad •"»¦\'*<" unitnak be, a
bort as sast*; östasa\'lniveiijlaitá aágait aatiitsa tel tastkitaisásis olv trtr+inben, bory kösös lépest ta. Crenak a kortnánvnal, bory eddig,
. u daflácio
matt a kortMak korfaáaL _____
nem tudják, kotdaue a kormánj u OTl-t, boj> a raiauJKt bMaj-•tei^a bakaaaa járalokokal ott haa>-2 fal. ahol art bafiaatik. Bi aa a dotoDaak r.iwl..i—ajiiat 0 aiaaűékát n ki. f CTo-caak Mrik a kormányt, kan » bafi-•BaM 6 aaácaKkoi cáaiaái potiékot ne Badaparton, hanam bWyteo 6-aaeák ki, mart aa aa oak mar-gvorakja, de slbiráláe aiotnpociliábol iiaiaáanaililii i« teaai, tag! a doU goe&k trennaknk utad a nakik járó oatasjel n«UWa.
Szinház
S«vM«i B*ib*ly a Vároci Színházban
Kz utóbbi Mlóbon lianiaiéli ál U k
asnala nioUaa
aióadát, illata után a kultúrát fe^lo >
acinte ne|rkánm«M}ulv» otvt_____
bog} alkalma nvilik Kosmni őrokaiéa mEsdiainai ménbaUcatáiára. Vall-juk h> iaiiMén, hog} buonvc el6 Itérctla! fOftwínik nn Árrnnfain, hl-aara lajno^, taokva vadunk ahboa, hojr> mÜTúazinek hirdamtt produkciók Biiodetri Qvmilanak, aiak epjan mareuMet nxa, maffolerlkKm arról, boK> a kütonaúrnMc wéanj » mii, amil ilkk mindDnkor imtk-Wbzai tartani. Ibkmi éraéawH whotta el a tmnap <»ti eüadái kóiön^gét,
íat
a patti Opera miméért batt-
WH*mt*toibaimiti*U#W
r«»
hóna
» kórhazunk .k\'tor niá^ utat váraa i
te
afaeménvét. ha m o
hik, dr\' tacalabb tonntartbaaiuk.
A toeK>« rvntűmitx!. élén dr. l\'app AndoríiiapánnaXdr. Uárid jáooa aiiepánitaj ^ dr. Gábor Krnő túxti-foDrroaaai tom-t dobKwtaJt ki, anielv tori alapján a magyoi korbaaak n*í-küiuifcrtttkn kadááait, 1.WO.O0O to-nMot tánadatei ntoc kirámák ali-MMnteni. A kűlónbiaó -<-i.1firnt •> ittékonMatnk Éanotaa kimari-Mttk a laioa>i|r amagi tartalítait, as>> ennek a awiaak BercattülTito-m kanol.aA akadar^»ta. Bár — fc pzt banpuKoaom — a táraada-lom !«fritaasfrol nam mondhatunk ki ra^Kia kényaterülm ˇoltunk a korinam bot fordulni mfriMgért, M-bosra ^rrül, ho|rv\' el*«tt arddinbat mlarriikvn modoo pótolni kall, mert a varos jöteoelroa arrett birtokai miatt annwra nnnraanpant. hogr kó»k»ttM^t kórGáaáül nemin •boa\\>wm tudja teljoaitaii. .
á nipMiti mnUgter mfirtrt-
>aa> ú /átüli SOMO rá l t
A Zala tuffnap előliek köaúr» azl a keujtw Wt, hoir> Farkai Jó-uef nxiooValesradaet. nlt aalafái-ukkvoi l&kapitáayt ac felrobbant lii liTn jnét narrilM fi nnmniaftUn »< uolcalati «)a ilhlmiial arta a kiváló WkXiikuieeAoVtiartat, mert SS> óraaobán, ahol éppan Tiawalalot tarutt, ecr fel nem robbant keaigrá-CMtot talált, a.-nit hatálytalanítani akart. E müvek* kóxban érte a aa»-renraetleowü\'. A tracédiát oiar w-nay •ruaka j\'tiiMia lapunknak, ami mtl-m i<njto<«i nimkkt F
jtoi nmkvakat, akik Farkán JoaaaM iamanek, de tvoK ithataUan atbet utu« fiatal ia-é Nliá lk l
„ és Nackanissán lakó szúkun ia. A belüsA-miniastnriumhan nsztl-randörve fogadtak a hirt és Kajk Lautóbetaan..
Kn>ad»ll a lamoraoHnia). okai-
k kwroÜtoaabb kjnjaiüáaártl
ée ulautáat adott, bor? a boltfl
Naevkaniaaára aaülitáU éi ott bs-
bvaaik ortk a^«o»6ra.
Farkaa Jotaaf XnnUian a rend&r-ttt épUataMI tülanik. A rároa diauiraalnt adománToaott, mart ouel akarta kxoni háláját farkat Mfk aki a hlaiaharliilát után ká b
<wiaso«á7/asV>a<\'ras9ai. \' Határozott úreraáM kaptunk. baL7 .....kmtaUsokban ie rétsssuiunk.
pl a tevaasw - ___
n.varat adhaasunk a kóael 2000 mun-ksnélkúli embamek. Sajnos, azojjá-
¦MBU TT1IT1 MlwflBfli j tUsssT mBpBBas1*
•SU mookálatokja most karácson; •IM 8 millió forintot fisetstt ki. ¦T • tárca további kifiuliilill pil-amtoTÜag asskosötni nam ttjaott.
Htyis sikerült elérnem, bon t sodzs 28.000 forintot utaltak át, aosiT (asserböl as ápitómunkáto-tat, hs rt.Td idoro is. kenyérbsa Ad^k juttatói.
r>s»a!a.í»W»a, . _._
Zala vármtoD *-MrirlnnrV«t bnlrra álliMBa, a magatélsat okosia nebés- \' süswt lekftsdótts és olv minimumra , csukkantotk> aj esaal járu áldosatok asámát, amival strvetktn mog>* sam \' dirsrkedrsMik. ,
A turuebtaeu a belug\\minierterüun Lkae István miniscBsri ttnáiiiiaasl { képviaelteii magát, da állón a buda- : patti vidéki lásaprtánjW képn-setiK m. A budapesti sjáwÜston I kiiül rétit vess a tztisutvssiii dr. Pasi Pál randirasKradas, satavánrzt(vei ! korteti aaamlela, valamint a var-meirve vsM/vjésj»nra: képtiastMéhan : drllávid János aliapán. Sapka- \' nisaa városát Varsa Jóataf pölgár-mastjr képviseli, oá a cataasertar-tatoo réssttasanek a pártok vesetoi > és a külónbosö Ttratriilmi azyeaula-tak kiküldöttjei ia. A lanuiiiiiatai — j*_t—:.j—i-------diaataáaad ki
\' A Jiafrvar kommuniMa Párt lala-meg>«i i*artui/oUMü;a (Wluw Jó- • HBI«t sejál hatottjának tckiuti, nivrt J aaok küaé a kevoaok bor tartozott, akik u>ár lM2-bm feüsmcrtA a xaaian»a> i^aii ^uwpét c» ék*.- koc-háilaláwiuil. mint booTáu miVt-i vaautó, eJu#m\\úrel a SAnjqtanió földjére cm./ké<ion le, butp airvatt küidberan a leiszabaditá rónia bad-axtvaoBel a szabadaágért. Kat[>-V4^rt<i a bNHOawn r^aitvott aaokban az ala-kaiawkhaii, ai.M-l;eV uapiaiutKtálr 1 a-maft>Ar fóldrt eirvreait a ganuán { faeiKtákloi, mávrvjnt a tuaov nvi- i kasoktól. Farfcu Jmasf erftaraank miudcoae Stj áraa tolt, inuaMánuia-bol került ki ai-éUtbe. iltnt motor-aatiiiiA »ok im^iláttitátt et uvoutort aauuwkm el a faáiamus aktit Ta-nuliiirá|r\\áaa üatártalan volt ea da-cára tanra iakoláinak, olv általánut münilfia^re tett szert, aaieb bámu-latba eiwtte mér etlenaawit ia.
Nevéhez fuatVIik a mar<« damo-ktatikua raocViravuenek Mállila^ anul fáradhatatlan munkával, éjt nappallá téve vegsen. Ifsaigúte X hU l k
tudatuk tagjára! adták.
a otműai borbc-K aasraöja: rJoa-•ini, Vardi nvlijtta XIX asásad oiaaz opera iruoalmáxiak rimiffaslli «vüi»ep>, az ÍUt konúdiájahoi fo-leii\\rasn ínt> mlMailélek. Ouaráiá-ban rajpogo nunttn pemqp akttat fiataka xunsval favti imm úipmiiiíiii ak-iMlunk. Mindnek utján a tzera* a lefnuajtaaabb tokon mutatja tw as Dksat TiffopBra kultúrájának nas0-ajerü javadtÉjjáfrát.
A aterap1o"mftv*saikat kfm-g>obb eliaruervja illoti. bojrv tnmd-ext azuite bián%talanul adtak át a balLtaiSaarnak,\'lg> hantiban, urát játékJ«iioaéaion kiváló táljesitCQttnjrt n>ujtort ^iálv üvozo dr. bartaiontso orvai ajeraotjben éa ejaomottnyi B^-aiho aiakrtaaában. laan jo volt Lav dán>i Ikwa bájos RŐeináje, Caoka Béla ssDilernes Vifjaroja ír laonskt Coastuttn tsmpBrameiituuijs Alma-nrája ia. A nKUekaaeraplok u jok voltak, rjsvjfi volt üács TiUa arsaja. K> n>lt hallani kulturált hangját, valamint a rendőrfőnök sjereveban Borsséki friaaan aairovaló barilun-)át. Kmön diottrat iUati Abráni fimü Éaiifa^ntl. aki ipakaaats raat-uont elkövetni, hoc niá&v^e saaa-karral ia megtartsa bennünk u ura-süt
süt.
líil.eliláeast.i snk ki Halaai ll é fá
alaa laJnigaicaMna. akt ét fácadaájbt nerTáainárta ék bxoór, senakucWratr
Ma i
látássá s ssmhás máaeaaaj?, mis holnap két -n-M^t— délután i érakor és ásta fal 8 órakor Csak
appa gn. Ifasgúte
irX ai >haU olv kaméayarj áUúadtl "^f" nviiasak kősóit "á ttaakielM páran °™Í" otoit. ilakalatzan tzüfatága ea bv : J~ ii bi
otoit. akalatzan tzüfatága v e»úzofe*sa6jflB, vaiamint bozuiérha-tMleaege legandáa roll ebben
Amikor vasárnap délután bocau-sunk Farkas JóssertóU faUuriak; a neLksnisasi rl-^f-rfknt és Nafj-kanuas minden uBuwkjsttrsstan gon-dolkodo dutgosóját. bog>\' velünk , g>\'s»sasartartáson tssfvaD i
Farkas JoztW clitaretmk emléket örök SK|O««KW. ítarjuk oristú.
s. A Naxrkaruseán r»ui»ratÉtL_ kerölá oassvjétajdonsáir fóbb eaata-peit tJortSs Mária, Gáti Busái, l\'sfp Ibolya, I. Szabó Lássió. lJÓ IS ssjat ás ftltfi Vilmos játasák
Krtotjltéa
tsutna tiarsssestbi trtBSratm ¦o. n. é. HifiMájUS, 5 a Mesi Namaati Ssinhás asiiú-, ,.v*t a Kom. btk. LaféanE/M cftMIauiflasi bárom hétre u«sjS»e-
f slnda
, l, rl nm\\fil4+ leioa-
dli/t a loesiMi\' iUhi
to-cl
piau
éyilUf\'l. *salw raaaues
A város adminisztrációjának sók-zat««i:<Ti». klímán oéljábol nél-
vtoáojlésével\'rÍHJa fe báláját volt looíiének, akrtoT aortásául bacsus-
A Manar \'^——•"¦^ Párt, a meknek hűséges tagja volt Farkas Jósáét fftkapiSÓV, a kóvatkeso ja-ktntétt adta ki a tragikus halálaM-rrJl:
A Mae»í Kotnroonitta Párt sala-
I mqrxtji nanyaUfi megdóbbonéasBl I fogadta* a hirt, amely todtul adta, ! hagr FarkK Jósaef elvtáia. aki Zakt mttnvben pártunk osslopoe tagja
i tolt es aki resstvett a ne&i sservs- i seték kieuhéaítan e> a domokrácB I iia»iii«ilili»issHiiii kamént harmata I toll; atmnojéttSD. trapkBS kortkt man}«k koaMt dhunjt. \'
bizaiommal
forduljon
Ady Endre-ut 4. sz.
Kétam és strvben merem rstnéloi. boc a zaratn váltoaas nam tbc • koaoratk sz^tsavtottassjásan .áhosást okosni, ISBtsen acoint talwanallssz. a város kósorssaas asrséba zárta a asss-
H> (tarátokat jó a______________
lásasacu él kériík továkbra » kssrssa lr^^ ¦ m asivas
íeflTSiló" gyoflvszsttar. Vasárnap : .Msna* ttfóMisiailar. KMrf-
KéptM. fali *a «l«|tsnrz<sM
naptárak
¦USTOS FÉREK aaanaeyuna-IsMaMatsa, Kaashktér vVa.XftB*
rntiat <""*\' *"\' i»*aiift\' njEgfeiaáMaal tárnádé -
¦V*"1 aaaai Ir] »\' Imaatailia l»ii. Éfc
Vwéraif: NVTE-KMTE N8 II. ES^IJJ* *»ffifiL "****
MZtárVV Mmkj A« a«|*d Ana»ar koaüto af óban- I Naokaniaaa Táros HONSZ o
^ aiai látafcok tnanmnit ia. iuüaa 4ftate t 9**7* «»** »" *i-«n. ia*«rmp 4
, «aan i «i lanáawl (lua.nil: <¦
HÍREK

» >üaap«taitc WihaJr aa,
\'1 M|aȒ"> -*T
tctbot
B
U mUlt aVT^PEin> ll Bu—
<• .»)É» Iciádik
áM <If ]twál» vuárnap
juró
*t»pí rrtébur.

fctk*
_____ S»bú I1-. U
MoLuar. Tur»j HuryiÜl.
; t Fareoevaroii TC.
A kóaDUét^«%%i inüiiw
Vúk <<«aén, kiaabb mnn. sit uisit ki t*ÍD|Ralur>\'Oz
be koU muMtui
A dwrahfr faMÍ
. A fejadag aacro&ankúnt tO
tGa&u « . knnskni i afaiaatot tarlóinak be 27^o <fiji 12 ónig a ZilnuC \'»»tnur TilfiiOnfcm.rb. » aáci «<. ioiyí»«amlir» bafiaatni YUbiram a lo|ya>U6kúcu«« b ák iú
rffiSi.^
ü sUenieiüket, iltotm kéovupritték
Wttum u sjyn bn-o u NVTE- | A ¦uskálii
Mraay

imooá^. ÍbS. b«buoov>-k látsztlc, hog>- sx N\\TE ibv i • nni MyrúlliUM érdnké- súxiaat alkom*. • p%4n t btiúnrb n,ati »« tetew inr. liiiiibl
Mist • loadoni rMió mg>«rn^l-
Kvralka Vilma

15ST4
Wtgy birtositó intézet
! j fl tWilaiOkftt fcv,í# lrá*b*n 1 : „London" je«a*i» Bethlen
H! * hirdetőbe, Burftpest, V., József Attila-u. 5. beküiaW. t ___________________________LiL\'
tiaiok, iioKeáw«o.o w •.i.iinfonikua cuekar ott. ^rwrwpcinpSc n unl-oron, •fruhi-t S\'-tí&i t-»j^ « urakor mm-ttoint\'fc ::hh: » eimr.itiuni turoatBT-
y
A Mag>-ar KonmniTiisí« i\'-irt ei^i s«r\\t.-zeW hélíun Uclutáil ó^ kúél
tart, «iír\'1> re & iaina*"ntii ^ i
cb^i uu: dc*ek>tt tírgyada lior\' \\aUi t^tváu k-tenyei {eg\\-t<ere& párivujl^aiídtoí. búm^íy^í aki: ti Oóiiajn vürtünr? és 3 ^"i potíti kü >ói{\\x-s>rUsi9: ÜÁtteJt • KÍK* Jaivúi av c*^i«íw-üruMMJ«rl "SaV-ai n\'nm\'i mert oam volt U-o-n\\i4vii. hogy br4«patt volna a nyüaskrr&sMes piai )4*-iixx-\'t siervetei&ie fo ott irodavezetü telt volna. l.oco\\«cz fiyörv. és Kovuc^cs IsLvan vott iqo!u^4
%wíLút\\4>^L\'\' m^mlotta lu b<ü-rt-nObeli h:tbQnu büntatttaja
»f oaaTs-iSn d61u»in 4 órakor vüvioQB Ánv^rúaBU Tv4T febniár lí KdMÓ C ó» bfrtaadia- ír hai 100 tormt, ai jaa«DB lc«torhú <*« k»rtantartM. A bérlet tiijr«» OS. A bértlTiakíaa, vmgy H*r%xtM, natt> káréha*. aönt& caaposkonvna, 10 uaDtezota. ja a aí llékb<itaU(l A
KOKSx kÁzt«m*ny«< t
| fdóaBaltt, — beMroebta lUroav
7X1 ttot^ Vcrto. TinczeUMt, adómentes lakóhiuk, — bnUfft-kten lakóhii, műhrilfíH. gazdüági cpOietekkel, kerttel, — T«ot kOr-
azobat, eKtioMs, ca^t* tiimém M 1X1 szob*s, kn kertet lakAés, ncly 5000 Ft-ul átrthetfl, i hatraíék kél evic lúCkdaQheti?, — ufyssftt
JftMl kre. atal, - a rfiga kÁM* (imllbri IX1 (tokis 7000ftáiv — UMbb •affofto aatobtt • •*¦
_ á» ^*i^pal^fc^^ i * » M l^^^^aaai
ro* naaraosa, — tonwcM mhiv haiak aMen Kan,, _ (jm. mdtett oagyon olcarl trón rtHia. Idktk i
<U.-tugr ii 77.
illatszar
Karácsonyfadísz Játékáru
*,»!<: lobban
Boros Lajos
Szab*d**C-tér 22.
otc&ón, jjyo.-s#n ás pontosa*
vüian>szereft5 ateslef. LMra-«t «. (MAOKT hanal
Ojt.rt a| Min i mtn nan ^M«> •ai. m Uüiiaial tatnaailaaatl nM SuM M«l MilftanXUiiu.______IW
Satu unaéal laartX aad aak kaatraia. T«Ü7 J«uál. I
1 «7»\'
•ra|rn& falKMÍ ta
HaaffHEMt A zaJua^HÉB
Vaair- é» ÜBoepapoo lt4*. . Ül aak- ü^i, ¦-A\'- r~ r allatán <-tól
•noauan KU: laH) **• évfolyam.
»rim.
Naoykanizu, 1946. tfammbar 24. kedd
Ara 4O fillér.
ZALA
Tegamp délután érkezett meg ez a küton-rauf Boétpeetre, emt/y * szípmőrttzetl mmmmmm t/tarcolt métlmm^t Imtm »<v-\' ötin—m 1SW műHoceet hozott. emeí/rOt érték* m*rl>Mlm^/m m «• miilt* éollirt
TI bott Jolán:
A vakokkal szemben állnak a látók
IRfcwrieiek egy elmondott keszMbAI)
sok &záz éwr] ezelőtt é>t let ültették a józanság, a feleiöt-
bennünket. h«gy szembeszáll ha&svnk kkki k t
gy
boUand festő képe tüiúk fej előttem. H«# kép, üar színei raéjf égnek, repedezett ét
jai ufff kui\'-Ntr az «nbern»éjf" A sülét tónusok közé egy Mig&ra világit, reflektor-4jm tartva a jászolban fekvő kfeáeóet A fény végig simítja a gyermekét baréxó anya kezét, ; tóW^é megvilágítja az apa őrkó- \' dű alakiít SzinU- érezni •* m«-aag páré* amit a szdid bar. ?aak testükből kisucároznik A uupkeleii böJcs királyok, akiket «suiek a ragyogó csillagnak a fénye vooolett ide, ugy nwíkedut-k ki tt sxúrkf háttérből. hoLv ajándékokat tartó kezük még Vte-«*irfjjk a csillag fényibe, mi#«rcu-Lapl, amely iélitf homályban van, a jóság, a szt-relet. az itfazi böl-cMeséftdel járó szelklség látható. Az eg&z na^vszerü képalkotás, a mft\'<güzül(*le4t Isten fi inak di-1 csóséfzél. a szeretet himnuszai)
tz .1 kép julott mo>i eszembe, amikor ösvaeiöítünk, hogy az Ü neveken rseJéVerljünk é* (u-4atossá ébredjen bennünk, hogy * szüleié* ])ü aii*,áb;in n;in olaján ejjyformák vagyunk A királyok t\'pj>en u«y. min! ;i kotdu-Bok Csak meg kx*llen<\' nézni ezt k kéjK-t mindfukinek, hogy megértsék a kiráhnak is térdc-tkelí bajtüm « Szeretet előtt, átadni miaden földi kiacsünket, nem " az egyénnek, - hanem az egész* *lá«nak. minden élőnek, akiket osupán és <*sat a szterrkst tarthat ötsze és teheti azzá. amire szeretünk oly nag-on büszkék k*nni «nDt-rrt A kiríiyokniik és ha-
ram ajk ;
Az eiubb cmliMt képneK m. a
esztendcje ébredt •r .uniak tiuíat:ir;i. iw van tvmi;i*rli€it roéllfi él Husi évszázada _ Isten iéuye iniiidliv; "e^j-formán sugárzik «.
^>kati
W>nr«i; ujr.i háborúba WSk u> r-ini*\'riséjjet. n*ert ~\' kd«tí kjrálvok szelíd kue bclwti a nÁetz-scftei fik>zo> fiai vrü és hatalmat dit-söiL6 t helwzték oltú-ukra. nhélványa mt-Uett ** jTj k\'ft az imádat lér- fénmel \'ave- i^ K sugarúi et-
o«úl a ni. hogy ezzel b*-árnyé¦ioijék :u Istfn iuar lt"»p-véoyé.. boty itt-lvéü • lenlethí-s-Méfc\'ai í". turvi-mttkrt. am^ly szoivi-désl, éhezést, kint és ha-**ít jV-k>jitfltt a/ cmiMTck wHioi-aa* Tor/ viJágukbau^az iírüW>
Man
Ky keztek
jg,
lciuégcí a íelelűss^á joglajaa-sApol « jog helyébe.
A vakokkal szemben illoak a látók. Az aran>-borj-u imádók-kai az isteni fényi befogadók. A haracsotó, ónzo\'gazd3sá0 rwnd megalkoióiyal szenten pedig « egj-enlÖ jogok és kótefessejídt ahipfán állók.
Hl, akik ma itt óssz<-jútlünJr, tudjak, hogy a szociális tanok azok, amelyek látoická tesznek
de az agéaz világai fa, t újra szakadékba akarjál w* I ütni De tudjuk azt fa, aM csak a szociális tanok birtosT bán és üaz&á^ftinak iMitctetéhaw tudjuk Defogarfnl azt az isfenj fényt amely ettérrt bennünk** az aranvborju imádésitól és a ioook és kőtetesséMk aj apjára beíyaa bennünket. Tudjuk átmeneti időket étünk, rtnk nebezedik a mutt malhéja, de karjnok i és le.!\'únk feltörő akf ott érezzük már a jörő
av aog> <HébeuáJtbaaa«]üi a ftfV ¦ \' >r^ ¦. mrly • aai v4rraS.
kaotikus rtrzavmrf/ Utók %-exetbBtak ^
pedig mi vaj ^aiább is azzá keJ A mi utunkat az •
i
nras tana ¦ szeretet n>egi séhez rezet és lia ezt akkor inaradékUUairul sitbetjük u/okat a nafy tokai ameU^ccta/ ön
áldani nem
Tildy üdvözlő távirata Sztálinnak
,
n*pt« b*>A"« !•*. A imio>6i partok -pa\'-\' tttmi at*a)oi Darvas Jor»«l minNi tkOsM liroa • par»u pártot »¦*•« mcf, «<i tarén a»«ctai«\'l vo\'na • Kl*g»ékMr\' K
*in»ty pén
ff , ai*rt a lUtgaatUpéri • Pa-
ved h.|i»B4* •4togi«iL MMáa • valléa éa Mak- »iofi««a. Mai twáon olyM |a*PH«t tWamj, akt *i(i*k, abé«« ádtp«dufc ¦*•$. ¦••? térwo*«f4t
97 f, « ho«*éé«tail tároa ¦ Paraaaiparaaak Jut Matés
toib** r«« von thok, hct> B*rlKa *b»n hofi«»daia»l »tauaxt*r rfrvM*s«n itvooEta, a wagoida* fc *Hao<t *» Rn»tkínFy»«rt» a ktbemtkostát, a Zala ma otjai* én««fll«st kapott, hofy • O o**nyl lirr»t ¦ N»iri«ti Bavk v«i< »^ök*< («éti a f«*ii«* pewaira, ami\' ax teásat koait- Gr6*fr>*)i foft«Ha* »ty n»^n«a> bHzt»», k-Ofj Oiovaayi lmr« kviu«znkl»«t*rTé va>ó katpv*-•*»• iftvúv-sn fp»«*6ii*nik. N»eí Mihtte «ed>f> lnttitufninnxi«rk aliaaathkár mta b***ctamftos jut *• ¦«> *y*> a SiOCÍ* tfMnokrs Pán •v<k kiváttt tkjának Ju>iu» P«^a* adja át. A h*n*é«*tmi ¦úntmz1*n tároM «*er V*r»« P«!w, wgy Kov»ea lmr» kapna. Lbaa>n a fc*rdé«a«a Kxo*b*fi t
stnok *a Rákaaí
| IPO.II..
c»6»
Sa *« e*fi«ra»sBxiaMnalMB 87-* sifli«tésii»»j« alka\'.aUböl Tttdr M«ty»« ¦ k0««tt«4O táviratokat aűidte:
TtUy Z*l>m* Q*fl*ra>»>m»uis Ur I S*ui«<é»fitpfa alkalmáfotl lánatc •• n*vy-*ft*c»ai*an«k, amaly Ön iréot tnind a ( A vitá9 *¦*•- *s u«k»4«*g**0t*«r«t6 Bépcj ugy t»k
a «•*•<!**g Md«lttMf|irt •* 1 k-ak* *a bizio»t*fi h**éf#, A g
•f)é>»z n»syr namtet n«véb«n ktvÉnvm, nofijr 0»n«ra>isula*au Ur sok é* t>o>do« •«•**»• ***•- é* igaAafiax«r»iö aa*i(aM*t a Sxooutlau &sov)aM Köá ¦#*¦•> ttvara.
R*i—*l Métyas: Sxtáli« t««r»lt«UM-WMnak. Forré idilitiHa ^ p|t frii
Jó •9*M**v«t knr»MH»k *• aMf a*a-a«k a»k«<«r«« ai«a*M naiialfll a SxovjaM Urué nép»aa»k 4«
l »dok
<« magyar n*#, Ofirv, nini az
a nas«<a
k
min-
Ausztriakan
Üécx, december Zí iUiioer osztrák kancellár unf* neszUurendeletet adott ki EJv:H tfedte azoknak a foglyoknuk a bünlrtését akik büntetésük feiél már Ki\'óllótték és fogságuk alatt kifogástalan magaviseletet Utnu-silotlak Nem részesülnek közkegyelemben a háberus bünö-
itéJtek, azok, LŰLik ellen ujabb eljárás indult meg, valamint a visszaeső bűnösök. i
EMkaataMsk • ¦mini
23
SiÖTCttéfei elknonö uaio MHi (utM tanolt, aawlyen ui- ette a kalttgjwmiatierí erttketiet rHtérűl iupot metauiáit, hogy U*xtta« dó a Moaztvabao a f*»* ** auraoutoau urUndó *rUketletn. A nfity m«f^>izta « izovet-g Uaicvd. hocr ké-
szitaeftek i*J»M|PU a I\'^ * vertbe ne I öta Néim<!or»i»(tb*ii (oiyUlun poij- tikarci\'. Az err« \\-u.iaikyi6 o^manyo- kar kft<rtTt>b tt-bruár 25 te kcíl betrtje«xitru MotikvSbJr. A }cl;r.té« elkétt-téséad kOiooUen a Ö poatokra kell figyelemmel
1. Németország ittztreKse. X A aáciktót való nKLtts2uta*a ét d*-mokrítiiai^daw. 3. A )oratélel véK-reha)tasa e» végOl a porosz illaaa lebontása. Mindhirojn ponttun eUeaorzA unáciban eddrf kj nczetekércsek vano«k. Ha a négy naohataiomiuk ukcrB! a aemxt-k6ii tanácsosa megegyezésre |«tot-ei aagyoa (6 e!6>e! vulna a moaxk, fai énekezkt kjraeaetelére.
w atfáty
duiás óta a oernzet
bogy « Ü
j busznosan és okoatp; akarja felhasználni a oeuuat ér dekében Krre :»/ életerőn; n*öf
^ j itV
mert nrarsak t. béaMaWi dal ótá kjk h
i j eott
* oép C-letiuvóját. hattero sokkal tovább akarunk jutni A É lŐt :i é k
S<ivjfork. Az unx-rikai fö á 11 araijt Jtár )^\\-a& nagy arány 11 uis^ EfQ>-t-a\\Ut "\\<in/e.e és imva^izda^ág ny«ji;«n ék-lmezé.-j acá>b országuknak
i t a, hogy
csetejj az í
lévlratoli
A MADíSz hányok iskohü diüklanyak űr;mpsópéji Hajk l.aszl iiLLinszt<-r vett részt A hi.v«lében Ki^eienUíl iu-zh*-iiuik bi/uktxJássa i-tc. iiht< minden n annyi éfc\'Vreje vau, t-klrros :i f rl^kffn A
y
) belúgv- z tionepi
•aaiJ\\-e(x
vua. anít4vi>ei végén tair fog áünni.* hog> valóban tol-szarnyaljuk miiKleii térua azt umi a bekében \\olt \\Li au. j uag> békecéi Az ország i iesJ- boklOfi. virágzó, ha i kwácaonvi akciókon Ml toykitam I . _
kat, haoen u oraág imiiéwi dalK/^ja "számira MOus&il a MA és uvupodt éktrl FJk : fül ^ romjuk érni
brit iconoánv Wsszahivta Vki-rtdi kdnMl
A tondouj Ktfdörség eio in«\'zei kunvhúbai
Uítták,Elképzelhetetlen, hogy ujabb habom legyen
BcftB aagel kaiftgyiflifcztar aajy karáctooyi rádiáazéasa
Oelxzet^ is tarejMÍjui .. módexni a nagy-1 oca, fa, blokkot , (a,,.j^,.. Jtri., * - nan-
a>k akpokio»mában.illáit kötele- \' »«? i^i/; WrltJ .....> jár el. Az KgyesiH ]
v»1ü tutúponn ssoroB borúra -i~-wtb«. Erm a
Barin külügyit iin SU6 Órakor ridíóbeB
raz ter íóbeBMidet
>:uga. Az •< .rtnnió N«w-
is ó**s~

• isaonyii-
klAvei javítani és tnt> I j \'Uvií kjif»-
i
köaótti toljn m ok ebben
tanulva, eijt...- ---- ._:./!***-
totói * *étí ](*, .*¦.-.* aik-iUiivá-atra. Minthogy eddig nem jutottunk bte áUdá
te Qf{éu külpoütikijái a jővóbea
* \'Egvműh Ncmaeto^ aJbpokmá-¦y*r» i^vlBsik felépíteni é» oivmn fDlrtikÁt köwt, aaielK-el küU".n^rn
• kirrvtkpzó hmro.-ii pontúi fopT*
iÓiú
ai üt nagyhatalom köaótti toljn mgt-itctt, h» a k«jbi* országok ebben wni segítenek. Ki-béf»U»tatfcii, boo ujabb háború tegyen. At#» OBnumk íöldmiula<r, lawm éfatfetfocÉnbao » feUton feinzik » k*t nép kősütt, moh s báfaora után • TÜág két ieghaOalma-¦abfc *éoj«íőj.* maüdt. Utalt azokra ft hiíoKtr-WWkm, bo?> a Szoviot- Epwíít Allamokkftl
De .eki
eaen ar.
»•«
boa. ilég jó nóoáu) wtuu ul
umónl
¦ahtís
vállalkozó ménftik
magAnmefnöki lefveiA, \' unéoado és műszaki lrodA;a
VÁLLAL:
Gáívezetektervczest ** kivttdézétt, ka^ár.e^ök tervezését stb.
.maros*»»árhetyt* föld-
1. A *mzelek
zetkö?* politikát ti- oLoyokri fektetni.
te angol radn jelMtette:
i Myi atfbpti i kgunitt »m tüsttfst
h-gkülöitfúiébb kínzások kówö-
: kéziében
A maj[as kitünlt-tésl must szülei és n^>-éves kisleánya őrzik
| Londonbiui. Büszkék khetünk rá mi is. n»rt a francia nép sra-
I bad&á^áért halt ok-^. an^ol k>
! tüntvtésl kítpott és rnagy^r volt.
oíitiyid,
¦¦tar eg*ft* mtmzefik ttítmi déri á*ito* trmii**iitt/dcet békí.t eA- fuiu:nalják ifi i* ahegeti
köiiwt. a»,rl;lr~ a nép.* frm .-.\'flhí a gaza-uági Het h-f-
émek. l.z Jii tÚdki mjiítUm ntl
S-A (Aitf «v« etfo ¦umW Wy iU^mdm e\'frhfii
téftómtgtk élettzinro*alanoí unc-Wjm, .M/« kortífLn !cMtté*igs*.-t my*ft a •tenzet-\'k közötti L-iks-+y*t$mmkidé*4.
A bLfeMersódé«* i^eit • kül-liiriniMteii tuiárs 98 mee
»i :in^ol hirszol{*álatfi iroda, bofo VI r..vörg> an^ol király a lefmiagaMbb brit. poi-gári vitc/séy íírdtnnrcndütel, *
Szabó Ibolyát, a íranaa láa mozgalom fgyik rőbb bőséi
A rörtii hir nem «oku.t árul el Magvaror-szágon Szabó Ibolya new mind-vááeig isu*tvt1en volt Éppen ezérí s.
i Hitel mezőgazdasági gépek \' vásárlására
!
PtkÜtopm fMsorolt núháav un kérdrat, amelvban manllapod\' k. Trnut^l Kiilr* kl)e»ntotu.\'. fO" olymo kert* otaait bag>-tuD^ p bx1»t uimlom ai»tt & oivan ke~ Kilóként oluz ftfinhatósAV s^tt k lehetett. A trs8*rU
Mot Létaahectünk, Mcelv 6 ta»elés mellett 70 millió éntódíit fogja
pb
t*), bog> ktattúk a twp mim folyvuoo raió szmbad bajo-¦án c!W*t A Dum. aok OMBar kerea- ütíere és keJJAlanaá- faf ffilaaetbMí
rtp ó-.* kui-
brálki étoiéL
Sén»to<wáK jör^éröl és a bnt-tc*nk»i ióia őssMolnAiftiról ut Bondk, bogy An^tia, és Aowrik* ah«n nawnyakat twemtett itt, ame-^tí nslirtt • Dtewtek iMawnjur-fc-ui öofaecvüléráket. A hitfaramw azonban agy ingjoimortB és agy ne-tette mae s oéaamt népet, hcK> eg} •mberőttobo fadefcer&l, mi/^ ujim ¦ará lefaet a hazáján befíü kWd
K tanam már-
monhu ra-ki*iMhili\'n tár-
hog>- ne temiitaünk Bunjpo trónéi] üíO" f illórobl-n dolíoxo, I^ik kíebx-«»U eait»rckí>ÓI 4116 &rtdt. De •rra te kell figvohú, hogj a ní-met nép sohaae Te8aúlwtea»o többé a aaoTOtaégPPOfc oéücitüs^ert. Auartim
hősnek a tdrtéuetéV
Vh\'oo Iboh i a hétoru «lött
s?üJct\\"CÍ e^j>*úU élt Londonban. !94O-b**n f^ieségtil ment a fran-cLi iíiegenlúiáó e$yik lisXjébez, nki az ti\':iíd<n<-im csatában h<iW hélitl halt Az özvegyen mar»dl füiUlavuonv r>4ckor je)eirtkezett a/- uű}ío! titkos szotfálatnél. ainclyn^tL par;mcsnoksáíf« elfo-ga )i-fci^kérési. Szabó Ibolya, a lesnchewbb feladatot vállal la el 194 1 elején anpot repülőgépen Franönorszáff fölé repült és ejtüerryővel ereszké-df*t le. Megbízatása az volt,hogyf a frJruia fV;!d abfdií kíi dö tnaquisj öté
vi\'irőL A küldetés sikerült Sz Ibolya érintkezésbe lépett mjqtásanlokkal és itMta no a síóv^Máges parancsnoksáj; üzenetét A németek azonban kél alkalommal iftartArtattík. Q azonban mind a kíKszer kijátszotta őki"t és meprneneJcüít. -, Harmadszor ejj.- delnyugatfr*n-Öaorszagi fahisi házban foj^táií körül Öt és kis csoportját a (>y t:»i»ó 3latulet:d. \\ böslclkú asz-»zony az utolsú tólténvig í\'Jlen-4111 a Umadóknak és csajt atk<>r tudlik elfojjBi Mint értékes fn?-lyot a raveDSbrűcki koncentrá-aós Uborba uállitetEik. ahol maEán7«rkál>a csukták. Hosszú iáéin a leLkegy«4 fenébb m-ódsae-rekkel kinoztáic és próbáltak be-lÖle vallomást kjcsikanii Szabó Ibolya azonban hajtatott és nem árulta «i s reábuott titkokat, fittkor látták, hogy nem áruJ ei «nkjt és Jemmír. lu^é^zöosz-Izf; wriftxe tíé áiütolták A k> végzés utác hoUtestét elham-vaiztották. Ma mar csak tgj-n*. rék por valahol NénK"torszai(-baji. íluszonné^yévt\'s korában halt ínárlirhrilí\'.t oU. atvo\' annyi sok axszonvlársa leflf hali lát\' a
_ hiteit biiVó\'tHt meg « aor-mán>. Ai \'P-rtlígri miotsíteriun* mar utasítási hupotv tqa A&sze bogy milyen kevz\'eictc állnak letMSelke-zesre mczögizdasa.;! gepeitboi. Az o&szetrás u:an aliipiijsk meí, hnfjr
bllc! le!ha*ín^la-Ht. A mez\' ^azda-sági Rt-pandö Icbonyolüasabd a ter-Ttk httuni ^ieviirj-k a nehézipari központot, a alU\'THis.to.1 o«he»-iptn Qiemctt k6\'p\'&ti ailami szervet is.
MOZI
Kövirtff
A-már három hat) a Vanjei Szia-házhan játscó Prási Nemseti 6»n ház mt bwstizik a-? épülctiol «e »
tpmiéhoíi foi^"ta>tj3 ^ikon?it. ^^jTQáfi, karácaonv elsó nApjaji podie újra neCnyilik a mx»í. Az ünnepek aiatt az utóbbi \\áSk loepa^obinaabáBU meaefilaijrt, a KAriráect mulatják be. Hint ismeretra, ez a film o.vdrte meg a nvár fé^én le*ajk)tt canneai raemsetko*! fibnvema; nigvdiját. D«nviláni>), s tohatoéges piftrtorfiu-ról nól h j füm, akit Prokopio* kÓlkngút&estor máza meUé «aa>, boíT- képencéyen. be!>tw iránylm terelje. DájiyiW ráaawnti arra,, hogr a k6ook kran Idko & olyan müm akar alkotni, maviy iomerttá- teui mindeciütt a ncrM. Ejrynz&r megje-kenik elótto a Csodalatos Tündér, aki masával aalja a hecyekbe. Dmtí14T on^d a csábHánnak ás otthaÉyi» mcn\\-Muoo> át \' íb. A T^pder egy barlangba practi, ahol •\' fiu naep-alkotjs » >K6Tiráf7Ot«. A Tündér akkor pHSbám toazi, bo«o\' oi mdoá-e , aábitaaL Daavflo azanbac hü marad : mcn^aasaonváSoz éh risszaiér ttozzá. \'
naptárak
¦USTOS FUTEKC aapiraaiykar*! kad«»aSen. Kotsutk-Mr t/a
t gyógyszertár su:
.Fek«t« Sa«* gyógyszerár. Fó-ut
a^w; /. 6.30 Faíurádii 7 Hírek. 7ÍU.Kag»U seoo Sóaban: Naptár. 9 A^odaposti H aanvzonokar jálazik. 10 11.-Vilichirü reracnramw*. — ¦ hiru azólistak. 12 ML hírt* UU5 Hersó aaro, 14 Hirok. 1L30 Apró éa \' roraokoknek. Uan^kiaaearwű. IS %-fajr. kxracaonv AngUiraa. A londoni BBC hlWHéVi a Maipar Rádió aiániara. IS BrotboMn: VoaOant-IC>ea. 17 Hirek. Vúróakereszl kóa-kraén.ci. 17.30 laMnea ursek. IS O^\'jrt>»ff> uitiB. 18.50 Kiixianki k»-rínon3.t." XU Orgonaaene. 19.50 Mit üaen a Kadio. 10.40 Kirvawcvi écasktjk. 30 Hirek. 2030 .Bectao-f»o: IX azunfonia. 21.25 Kart-monri udv.ilot 21.30 Saeratasti muüika. ¦n.\'M Hit hallunk hol-i»p. 23.90 Külföldi karácaonia. 24 Cjféii mise a Jézua bsíra tetr\'p-
l)*Jap<*t II. 17 A Kunkáa Kol-airsz0reU«« mü^ora. 17.30 AbrMoa •laibtrnok. 18 liirok. 1K.05 Köllfi úi(«TÍk az urat. 1H.80 Uangoa bir-ado. 19 Hangkmeaek kk
tBfnptomok k&ltiasetav Venea, SStaalÜtas. 20 L«zt: Earaex 2UtO Két kántat*. 21 Hirek.
VAROSi MOZI
Nu, Jzetatt gyeriMktartist:
Éraakai )aawi« K*M a latflaaUlal
kes raHetet boaott a negrka-mzaai túrfénwaak WamMianáim dr. Almát}- Urak etaakMM. Zala-rárneKr. ArVaaseb Banké Mérsa lt bSta lk Uíakltéban «
rárneKr. ArVaaseb Banké Mérsa Tolt bSataa. lakoa Ufxíaakltéban «-jekmtoW. KaMai latrán TunMámna* ¦űért, mert Benkí Mariig, bű-¦itnl liéamiiMiin kirtU két »i ¦aa«l a aiSMett, akik az an7*»B ntl a Wbb momorban étnm m daaa7ba7 WHl
mini ko»i*» béna ée _ ,
ciég júl awwtt, tuásasn______
tertáeaki* mn fillért aoo. A biiéafe
miután KatMt el«ada»áb6l 1--------
Iriníl raegálkuitotta. bog? i Mt ivOna tartási kötBfcjrtt _ jwiteni, ai 1SW4. «ri T. te. t. . Uköaö f*to«g matt » Wnap* tof házra Hete. Ai itéieiM aa < vm a Tádk>tt is
L*tr takarékos!
Cip ődet
IdAben Javíttasd
conlo- e:k«az««x
Bencze mm. C«Kr«r-«< •¦
ZAU*
Eltemették Farkas Józsefet
A trairilru* körűlnWflvak köaött e4- \' %snvt rrTKjorafozredort, Zala rárme- \' mm: ;.ikaDit»mat, Farka* Unt- ttjcr»i> dí-liiíán S urakor hatalma* !
v\'o ;"ow* kw*«o «* iiI»iím\'i ut j
jnv\'uo ;>">ow* kw*«o «* iiI»iím\'i ut- j ön. A rrndoWin palota elocaar- \' DoUlmn ravatalozták lat. A katalalk I kÉ-.T-rf <¦: must kateuttel himaett : ¦rvaui!r:L{>TiMt TOlttek, ttig » ko- i
ponx ¦-.•\'. .árkánál &>ase kaadelá-fent tí irtottak. A rendorkwtav- ; ¦L# :tvoV tatja feaur* viirváat-állNe- \' tan állt :i katafalk nm-dkvt oldalún
a* - i \'-"i;otta el, t- \' ¦ .\'
íhrá i
tnoe*-k u.-iuiUk f! a k.;-i^j i-iórt, \' nfcrpán hontuzva úttól :tx «nbert6X er\'1 V "uMt-nki é>mrrt «:* mert i-v
- ¦ —r-rt íh. :
-i waurtartát-t pontosan : r kentet mg Elttto I [hkt blűiV
¦ V\']/a.t*hó! irt tartócfcodó Bko« o minwzto.1 tanác*o», Hsmoli ¦\'¦óm. orom \\úroM»imnauiak *¦ *....;** lv-t\\^ttéw*. Fokikor órotjfv. A vidéki fokmpitanrtáK mtwtnsiM-U>. Ratulor^kv Jtútoa ramot-nato •rtt r**zt a WittiftcmttiRen, mit; a rm-t-vei főkapitányságot dr. Pató Stu>3or aJecnuer, ai &]l«giTrdBhni oeitilvt pedic ái Rtru BeJa 6r-na<% W-pr-vlt*.
A polfrön ImtnnApiiTit m vtunt-v^e riVrfrol dr !\'*pf \\udor f5»pán,
J011W polp4rn>et*Wr k&f>r>K*liék. Jo-teo vohak Harkk-r Janón, & Semxeti BuoMmi; rin-Ms-. Lai&afca L-»ó, a | KonmunwtA Párt mérvei titkára, ; BeRvi Unov hohr. titkár, míg • { S*ociáUöi<mokrato Párt n«TÓ. 6za.bó B^n\'^v párttitkár, CwpfVAp i
A katafsik MokUlán a fájdalom- ; •V .«a»iórt fiat*. útm«ry állt édes- : «^<»<rc.i, ma; múlottak a földitf :
miitott
wkrmrtbon bvanaotteTl^iW M-
Zaia várinefo* k.*«iziJE%U(iii»k feje, dr. r%» Andor f6»péD a. lirnmgyt, arnSbea, mooóott utoUú ¦rteohoMádoí a j6 bvAtsalt; a -»*^ értó, d» lpDoiéD.v htitomk. ai W. w péMaa tandöraek. A pán ntte uLafa» n»ta l\'árt ajaryei X>i Jáooe a bélvi „_
vtitoa iMteauaatt é» » ____
kimte Pi-rt nwaérM SaaCÓ___._.
pártthijár KiondöU pár im«t»tú »s&.
A bncsutmtó utiu » k»U/-ikrói feKunel-ék s ocbéz tűigv-faikacunM, mdtiorit totriéfe tu olnunvt kardiát \' helyettfik út A koponát\' ocutan a .lottfikonúra a?tték éa mocifidalt a mcoet a temetA felé. Eifl hárwn loiaareMitV, utána a i-ndóniaMá-cad, nmjd hoauu sorban a. aaftiók aagv tóo»«B lúérW •! utján Fkrkaa Maacfet.
A taigUVwi a firo* által ado-mánvtwott diasurfariven __„
el űrök nvngovóra a bacikw____
fiatat a-turedert. A •trnal fitoa latrán miaiaztori t-nácam » beliomi-nisíttx- ncm-boo bucmitMfta oí • h-v-lottavt, nrur dr. Pató Sándor a n-fr-g>»j Teodórkspitáovvát; teaetöjo <n-teO örak bucaut canotett hajtáraá-oak. A reodór^isaaiizad hárnniain roa wrtüaaat bmuott «oh fonöki*-tóJ. Ecmáa ellnljcsfték a konora-luL filaw Istráf. miptHterí taná-caoa a ttBterrminiRxtérium koaaOrv-ját. lia«Urr J«->,.. NtmucrQ B*-lotMág koeaoruitit, dr. Pat6 Sándor
• Tánnogyei fólafHiánysMa; aoaaora-iál, LaafcatűB DaM*6 a fiaMaatnoaifBaV Párt megyei saaneaotáanak «a Hvcri Jánoa a beki uaiont |nöa>TörLn atkéatitBtt koMoruiát bU «1
• frami hantolt •non. A Saaeül-detnokmta Páti réaxéfoi 0aabó Be-rén> balyeaett. koworut a ainm.
>orl l-.l..M»>. amel^k ai ál-
aóaalüóeo mnrüfatf ületariirt adott volna. JCatn "^~*^n. a demokráciától nizaWjan Tártok atnlmeink otoiUMk %önil « tübbV
Nagykanizsa szive
%irn oi tübbaV mint attenUTit érdanlönk.\' lm aa-kfeig <¦ tér« taak aalodtank. Na értma amki Klra! Nem a dnsokrá-ci« olrAtnik, haneoi art, vagy aao-brt. ak& foMAaak a demoaréoat niMIJMk gnngiaMért.
Vti caA annnt: Saeretoólk tudni, horv kjt torról a fklBXk
dL L ib
•*tet és tneg-
idéTa^r^írHo^k^aoaD^ff^ Wien a -¦^.*kol (orWkoaó 6a ép-
értés
elesel i >>ukon k>
vül un. - .ki- íeti em-
| bcrtai . kíiu ki.int
| E ro(i; I kivette ré-
szé* mLui\' u ,.4rt. műiden •^ye-súk-l; >h- ei!>Lsorb.in a dot-
otfa
. _.1. h»
e ieiH ;^ lg)-iparosaink
ottbooaCixh htáo>xnni fog a kaf4-
leaz* [C. mert ebból a * aUrtunk Ui^oaoayt, I m gj-jrmeka^lnJtiiaV. I aauUltápknek, \' \' \' "
Bjánuüi várai qi
aoihwn talkitt rolna beWe. KrWtt. Ulmó! IMráaMU Mmd-ák bocaánalát kérőm, hory.e o arelo-tára«laltga caak Utob karáeaonyi ajándékot tadott adni Tina* kktMaátÉnat, mint at a kraer-nvéa bftnga cikk. Booaéaatot kétrjk, mert tudom, hogv e sorok olnaása aok ánL mitü ember karácftonri bangvlatát tuos fogja faramL
Ub mentMUi az a gondolat, bogy áalán a közTétctn^nv n kivánieai ráj hoer mindit\'zekért: V a Malte? Pál jeaC
Sukocrrezct
A nepblróság • hoti
1* r ititit kar*-
raouv iido*: h.-IJ-
uiai l. ..»....... -:ün álinpHo*-
tát iov-j. kiik-L nMi* v;.n s/úk-sé^r t\'s ev/erinl OíZlotlak üz/l a nagy fir;nt%áajal ..s^.-(rviijl6t» kitűnő minüsúgü étclmiüert éa texlilUit. Hatran rsalád Vjau- ként 1 és fi-1 ke üszM. 2 kg. burkomat, lü (lkfi vajul, eay
KI»*n<./:]i>()»nU Ju dkg. lekvárt polt Másik t\'>U családot pedig
t
pedig
ké*
aján-
A „megsegitett" pedagógusok
(Ajánlom: Gwurcgi Zohángn lav \' ¦artu[ u OruásOH HaakflJw leueti ^aácsatUc, minden doljrotóaak, de I tapmkábr\' azokjiak, akik — a már- I mi apoiuopiMt.-- pudagógiuokat j iritjUk.\' i
Naf-iui\' után mannek mag a> aj- ! Mgci\'tk-.\'k a |«da^óKuaok onvájp , n^\'^-.i me^mtáairóL A jámbor >» jóhiazeuiu olraaó -- ki axin- { Mn nem a legrúztásabb an>^i ba*-* ¦aoun t\'-idetöél - rap\' reaignáUan tibartra k.:^>-nai el a hírt, bogi a»knek mar sikerűit, váL>- uijry-trrv m aaufgftceta dolgocó rétegre, akik mégá e»ak krnmkadiek. maguk-Mk sorsat jobbratonlitáaát.
A minap oraanatBik a >Zalá*-ban a, bocv a pBdaráruaok ui{>sz«n
*ai, aegélyt kwoak. (T&bb V< jálta^tAI bal-
te&zftnk? Méj: mindir várunk! A2 történt agysnia, \'
terieauék afiaeteai
j Az eddigi szokástál__
| karácson v hímében csak _.
| szer tárgy :tl ¦\'¦ m-pW róság, ezut-[ lal azooba; . \'¦ - \' -. ényhiz
I Vrdi- ot-|telWnes kidejte
_______;bogToa Vetett* mé«m
__i «5r6amk nkmitlj Ma tr^érkeaett ai akoUkiio. a
Sióaamnt idéaem :í V. K. M. Pr
áOa taerénv
áOa ta athn
Grinja i
e
Grinja rtejesiteni ai arra tagjofcoan lifaaruló tanítókat. Kolhiroai and
akoliam,: múSr?kHti««m.gna<l attocéatajnnul állató, aaorgalmae, m-¦Mt nuciali. r»jV»«ufoel tagra kgenfemtanbb tamui egyaaarí raod-brtli mviW eageei^yvzéan iránti
•naaaK fel..
tahit nem minden nadagogmiró! aoaai. lírai?
lkod láaaunk ejn ma.it aM \' .760.1W6 il. E. sa. rmdeM k karáoaooyi aneivéDak etrenöjne a aagSjek fo- A rendek* nem ir M olimunkálalot (fii. jagy>ék jía), b.V Mi, jó iaibár-B\' padagOcuaok tehát Tártuk^ rár-•i a karfeaonvi MrtJ.V. L» mit w«lol • ováiaá olraüó, mon mit
iáo^oiiaa karácaonvi eajérrt. Nem, nem kápriatt a ieemed kntaa olaaaó: lg; történt! Saóroi-asóra ijr\\ \\ Cto rigyáannk — teredet no le«>«n — ai idei, aa IMS. éri kuiocnvi aajétTiDl >an aai éa ma deeembaf 21-lW m Ma tabát elindul a fiatesi jegvaes TIiiiIiimIiii (ha a Krararonst > aaáUit kwrlpi-tát, qrvébként oaat holnap i holnap i«aámap) B-án megérkwOl a> 111M-m.T,yhiv»talhni (Poatáaok! Ai latén Mion meg Benneasaet, mórt ae BK>en tériránvitáa!], nieg Wán as-npUii bontják, arfán eloaatíák, áüami, nem állami, általános, po%ári iakolai rtti. atb. ucnaatálvnak, me-Ivi bná taló eaWácaonvra léai karácaon.vi aél]k ed kk öT
. ö u g
áltoalatták a naptárt éa nem ebben a hónaobari leaa karáownv Mert n m tohetangea. ait a> •, Dogr egjálaJán un kan karáoaonT. Mont— ai immár minden mértéken leiül agTemojeWesett paiago-ak
dr
gvalja Pu->.___
náod kArvnol bűnűgvél l\'u^ Bükky rt-ndörtanacsoj. mujd a ftl szabad n^fc>-i rangban a M
politikai rfndórséft wztiöje lett. A B-lisla ioráo azonban • sváb szirmazés-u osztályvezetőt títét vo&ották a rvnd«>rséf(rúl. Ezen a napon tári^valjik Hévésx Ist-vin gyem-vÜéKi [(áríszoijfálatí*! LulUcs Adím Ijsztojiyai kózf*^ %-czelő és. Dobn Istváu qagyka- nizs;ú pártuoigálalo^ ügyét is, Dr,- Ré\\ffy Andor rezet^sévd szombaton tárg>aJia a oépbiróS si« Dorasa János MAORT Uszl-Tifiélö háborús bűnügyét aki 1945 nyarán tobfrek Wött olyan kijeJcntcs. tett -amely alkalnu) a népek háború utiiu békés együttműködésének nsegnebeá-téaére Ezen a napon kerül nép-biroság eli- fot-rfi>-ftk Fái. Potaj (jyörgj1 és Losonczi Arpíd fia~ talbom pártszül^atos fj alka~ lommal dönt a népbirósáji mx i*~ mt*i*ílen ht4yen tartó? kod 6 Mik gjar Sándor. Révési Ferenc és Horváth I^sztó volt SS-k;ito-na és nag\\\'kanizsn n^HiórfOfíaJ--nwuo bünósséfféiH-k kordé-vében.
.itpoit
mrkruhá.%kál(k:il t3 krl ajándékozlak m
Aiépm-MrtÉiilt ai kcreldí
SU
m
kokért, kónwíiíé tt
aEiiki\'l Jézuska kar^oonyfá*
al-tt n**kik kio&jioitak De • jl-tékoki-n ki\\~ü) -az arra k-^uLb*o rás-^rulök nuk méu jx*n 7 ad tnányokkal is keddU
pp gj n?>
zapf iMl^árnK\'ster. HackJer J*j-nos. ;: N«\'niz«-ti Hízott^ «)i:uk« és méfi sokan misok r
A :
Illatszer
Karácsonyfadísz Játékáru
kgotcióbban
Boros Lajos
SzabadtAg Mfc- 22.
Harminckiknc diis csomatfot osztott szét az legjobban rászorult pérltagaik* kdzótl Az ízlésesen összcaHilatt kií. csomagok cukorkával voltai di«zil\\-f Tartalmuk cipók; zoav tök. [lam-U, ruhaizöwíok é» <«yéb aéJkúlózh«lBti«fi asúiv s&teti cikkek Az únnepeéfiM TÍbolt Jolin elnoknő nvito«t» uieg, mjüUj) etéjwkelték a »Mennyből az angyal .< tsará-csonyi\'ém-ket Az elnölcnö, < a lapnak mis helvén I m-itó beszéddel \'köszöntött*
A tolt Varga J
carnK-sler Celeséfle. ___
Lászlóné. a MAOKT h*ly mi biaotsá^í elnökének u Mesés**, Hflíert Jenönfe. Krug Ad-nusita. Balázs Ilonka 4a a vesa-Uség több tagja Az 0 munkáiul, és odaadásuknak köszönhető is a sok érté-K^ holmi, aaát Mm. nap ep- menyezetig ér6 kÍU#-csonyla alatt * szntlft jeg\\éfaaij
aaraut -•rraeift atani? Sajlh* f
aaraart iZAÍ1A
Sportrovat
gyfa
imel zarta az *azi szezon* az MVTE
«VTE- HUITE S1I0
HOC otai fam IMb
bona idolon • k&-
nilii
rilíti
(jtraasamtot:
fcVTB: V«o - Ffcrendv. Mm>-Uav - Bmm, Ntorto I, Bolt - tUbó II., ÜtoMh II., Molnár.
-hor.
Simon. Hor-. _^», Horratb — 8jéU4, Ko»ac«. Ló-
4s NVTE kaadi a játékot ¦ uc-] láaa • Már *¦ L b
I. aMiadraiám síil («. mtjd ra«»M ESuSa^aUi elA caak ai utolaó pillanatban ftaedi • labdái fen*!. í 8. jaa> b*aa az ola&gólt S»M non lAMmalást
• bal feUÓvott*
. 11:0$. Xmd jobban kSlifbntüFt nBta fakSnj. A 17 {erében •kuoMtri Biatymalar ki-Sr, acra3ei ltot a kUinl s Xar, id M*U« kantul tuK Italaim * «dj« helvjulct Eat I mul«a, ojabb oóh !3 a raautat 1 kia<iaa*fca°**> « torét* jáutik \'^h ^ ltllfr kod- 4
A KXTK-atl anétúaK LofcMa, ttaoga, Bódisés oSüfi aiiWi.nÉÜ
moat a jobb alaóaarotEa 14. . A KMTÉ-támaoank a kitűnt u vWetiDon aorra aiakadnak. ATML narrllan ojabb axep raanb* Üuaoéa fal, Molnár a bálul kapott tebdát egvhíi kiadja ftiariftnak. aki kapán bura, futtából, óriási luns-m: tBMi hálóta a barmai.k kaninai lat*. (3:0). 01 panial tMU ia-¦* feloártél a labda, víte Tura tápja, 6 kél létMl&oat iá áijit-á>i* » máris a o&ioíjaa a mio-ndik I»L (4:0).
A. máa^ik félidí K„TK táma-dájokkal WadUik. A a. porcbea r káparát 14, auid flfrv pnrcúcl I b Kánata I. habw lyukat i nál, ba9U» nMa?Ufrrik * najo lunia-api jftrit a> enadniénveri. (.4:1). A «. nrclM JíJaáTtr ki, Lokn <3ÉaL^téaaBl ^nKijft 1*4^^ TMasaütn 1 a^tbdiL I>««U U-ea. a jutékTC-ix-tó ¦tj^" * vifcrt oUon rugxt bűn-EStMct már\'iüaodúan at .NV-T\'B tiuiad. A 1~. percben eszabad-KiMTE eüsD. Ncoietb II. ;lnSI iTfií tw a labdát kapu e^B. ahol Uorrath kapja • kapuból áúri a bálóba a labdái. (5: 1). íKq-pme maivá ujahb óriási beivast a aoposrári kapu elótt. Molnár kitör
Wail Wu oviké artoriTa: iabdát. .. S6. pwcban Kótnath Ú. 6t métor-jói a Xauua kwétm bombák. A 28. DpBebaapaaM lüréasaBrú beodáfckt ^sak robinjDoáttdal todja Karcagi 1 fötf 1ptei- A 38. percben Szabó
A fi. parcbea Tam Uorrajtk kőfött í.-in>-

it^Paii M a h
tci a Igéi ifttékott.- A
ttlá Wfaút, ^ korbec
\\ sTintúrüvul.it ezzel a darab* l^-ai hr is fejtzlc Wííadívioroz** Városi SzinbázbaD .\'ízini^ ükei a/ooban tovább folv-< tí-i;:ik a Katolikus I>jíénvegyiét (tts^tcipmS>en \\jg ^ közelebbi elö-aá^-mkat karácsony els5 D apján tarják mcq, amikor is nindetf vr.\'.js.rinüsés szi-rint Kaosóh. ]J©nnráfz gyönyörű zenéjü m»-s«;-iiéka. a János vitéz kerüfeJö^ injaira Karárxxiy másnapján. Zfriiowitz Béla KaR\\\'f>I»^reltjcH a Csókos as-^onvt mutatják be pi.-wi«-s szwposziásban Az elö-adasok.it váJtózatlamil 1 és féJ 8 ó kdnPttjál
¦"\'WÉ.\'
i HBtan utokó bftinokí mér- inkibb kú«teJü«« bo»tt. u4p jitáilaot. Min • KMTfc il4 fet jól «á
\\ szinhúz íit a
fúrta f<-l a bcrk-Uulajdonosok ÜC-tílmét. hoR>- ujabb hátszélvé~ nws bérieUorozatot bocsát ki, araeiyvkiet nwr a m*i napUíl kez-dMö«t. árusÜanak. ¦
ttis*t hmotn
már (
^wu őt b4r»*»^ í\'.ojwlRiet n biztoawi Bteráetúk mag. \' Xt NVTK-ből » körmien léáo-tan, Mk) Ptmwxíjtw kitAnfao bar-«¦>¦ Xnutkásav mfchiihtnin. jól &U A bb K W
u UfcAjI laMk^ y
lo.t. T&raai kÖiÜiBöÓ. a második. Jx-inn, u ólad fólidibsa jitazott jóL
ranris Ftmc, í
Tamap Lste UrloUAJt mef viW^súiici&wláfiulurt « pácai Nemzeti Sanhiz Művészei > Vé-mú Szinbázban *> aüffismattl a -Csak <sy asszony van a vüó-gu című énekes-tán ros ope-r<Uet mutatták be na/p\' siker-
ta^úi. már Cjegszokott tudással atPik elő szeívprifca. Mégis ki fedi tmclnúnk Lakv József al»-kjU->*L ükj íegnag>öbb sikeréC a: első felvonásban aratta és loLünŐ humorával percekig tar-U tapsvihart váltott ki Méttd Urw volt Gáti RözsL, aki szio-Ua sok lansot kapott SoltésS Mána és T. Szai>6 I-ászló «z-uttai is naj>" sikert aratott A Ufbfci szereplők. Molnár Edát, &ahú Gizi, Papp Ibol>«- Ka-r*«o Vilmofi. I\'ataky József, valamin l Mj.k}i\\vaj IVŐ l* gdy István a ta^y
hozzájárultak a
ismeretes, Vidovits Fe- a volt somogyi főispánt H^\\íilés mentelmi bizott- és Vértesi Károly «ids«íyléi« roáatt le-riáaá blezték Mára k> Ocrült, begy Vi<k>\\-üs nemcsak o«it « hüDök terhettq hanem h^^wí^ is Vtdpvftf -1924-ben liázas^áöít kótOT Király MarmUal ak2 eJhag>ott áe a házas-sáflot vt-k; Cbí nem bon* totU 194a autauztais S~An uji« bázus^iáW kotóQ UautnaT Katalin ftHnival. iíp etkéveMe a Btk. 201 NZakaszábü ütköző búi) caétejcményt amely 5 évig ter-icdfaetü börtönnel büntethető A két Feleség nagyon meglepődött, amikor a detektívek el&űk tár-Ufc » való téo.válUst VidovíU F«ramc, a karakán főispán, akj Nagykanizsán MWtM*U a ctn láflrr ehnéittet, a detektív** «m árasra takadt é b ktttűs házasságát
1946. december 2*
i
Csizmadia Komnc- tanttó é» PiU íain téliek toúiUnÓ folyó b6 lb-w dilutáa 4 érakor tanyák cakür$&afc a Júzo." Szite plabinia-tflD.plocr.Un i Mind*, kilón érteid i^>Bu.,
Á rároK *aakkozóinak qp «aJtk,^-t-aió tdmöritéae taqrjáaviWaaiaa máfinapiúii ffaúteriiaöt.) dt-k>MttLl Demokntaca. Nfc tma*. fi. l *V
Mindaatn
aHnk, kik tetojftgt»tta. dtte r fiatat flQac>runl». F«nfc
bánni m*
twrtoini
uton » báláé kü^rt
wt. A frasmeíó carfaV.
l j
A néptürósátt. nunl likak. n syí
imswúQterte az eljárást dr ftaL Lajos és Neubt-xeer iózsef nia- rirfa tanárok elVn. MakM é dk
A kormány ujabb rendeletei adott ki a doj^izók karársony* Ivéről Az uj rí\'ndelrt a legeld pontját ugy hog>\' ;t aós, d;1 csaláv di pótlékban oc;n ré«23es.üIŐ nuinta válla lóknak 80 forint karácsonyi segélyt keli kifizeti!)
A karácsonyi segély minden olyan koliekliv s7erziidéN uerinl dolgozó munkavállalót megillet, aki Í^IÜ december havában hu részben is vzolgálati vi-szonvban állott
Ha valaki oVTemberben két vag>- több tminkrirtatmiál voM alkulmttzásbaa, akkor :i kara csonyi -nctjélyt ott k.ip>a m*a, aholaz idén dL<vmberbeii elS-ször dolgozott. A karácsonvi se-«élyt három napon belúl nain-denünek ki kell fizetni •
matt Tádott A hó* nSnMt kdastt é- nrf ís órömnaeJ kő^\'iljúJc Iío^j. w annakidején wtVbantor«i\'j kV.Uv inénv. aim-l> lapunkon aveue-lent Ii\'vtí\'s iíilorniirjtikon Ma-
Brn4. fniuzeiész «» vii.amntreió mester. Aáy CaaVt-irt n. fMAORT-házzaJ 1 szemben.) ¦;-
Husiparosok figyelem l
k«*ö tagoktt, vt\'ai IttttitoftHut u tlapsuMly
rrea Sí*relietet rghívjt a ¦sthrcl-0~ie» föklhflT-23. §.
Hutelct:«l
1. Az tgaxgatáaltf tagok ulBuiwk ltkmc!**t.
2. A uüvetkaetí réufecrekBek lattal-
. )M6. ámmto* 17. ¦kajtaattail TtUmt*— aiM
Marhahús
minden része
B>K)uhus .
m*md«n része
Sertéshús . Zsír .... Zslrsxalonna
bSrwélkOl Zalrsxa *«nna
borral . . .
Haj.....
Klcaentezett
••rtéshus
5-SO 7-
8-60
7-5O
7-2O 8-10
7—
Szakosztály &hw4u
BadO a város mlnéen rtíuén kt-MDb, nagyobb kertes családí-nezak, bérhazak; beltei ületen teskomfortos ha/ooi-, nc.jyyp-b«s magánházak; forgalmas ut-mnakaken ületházak. közdi he> &cken szöíőbiriokok; Kanizsá-tac közel 25 holdas tanyérbirtot jaaaasági épülettet: Baiatonlellén jhd v szAtAbirtok kétszobás i*rt«tlen vülávaL Fenyvesen két bbb H
FIGYELEMI
Akar j*l tiirakoialtl Rkar |é bort Imi?
tasvétell nu^bizásokat atliodoaa
váüal
I Horváth Ingatlan Iroda, IU. Suftar-ut 42.
EUMttÉk a tfadMWt titof Ira*
\\ DENA német jelentési\' szerint ^ dachaui í>m
..... ilehy.W a-
hírhedi gjüjtolal»or Hí volt tá-bk>n">réoek bttnperé>x-i, A bíróság valamennyi vad (ott at bűnösnek tüiáHa és 20 hónaptól 3 " torjedfi..... .......
kaal: Utar KAndy.Bl. évfo)y«rr.. 295
Naoykanizu, 1946 deoambar 25. »zerdi
Ara AO fillér.
ZALA
^ holland kormány vimiMblvt* madridi nodkivail köretét A mmdridl angol nagykövet tegnap elhagyta állomítbe/yét ét riuzatért Londonba.
Békesség a földön és az embereknek jóakarat...
Irta: Dr. Papp Andor főispán
Az 1Ü14 1\'JlS-as baoorj dJ rabokra lépt*; az ezeréves M*~ fh\'. Írországot tnituKiiki ugj>* érezte, hogy a hadviselő álu-mok közút senki ezl a háborút olyan alaposan el nem veszítette, mint mi
A Kárpitoktól az Adriáig terjed ü nagy haza szemléleiébeaf Kinőtt magyarságot az ijpzság-
:.iu béke a végietekig elKeseri-
kt-pleleimé tette arra. ho,^ felmérje a valódi erőviszonyok*!, a ténykrjjes helyseiét s einíait könnyű zsákmányává lett .íz ngész\'vJájMi a német célok elérése érdekében beszervezni akaró hiik-riímusDak
Az lS4S~ai szabadságharc ótok állandóan sor\\a3ó, t-bben az időpontban már imndo& erejétől megfosztott és nyoakorutxtü. eijjcriacU\'EciK\'deíl középosztályunk súlytalanságában már uena íoll képes annak a (iag\\szern-K^ereptivk a Jjclúlté^rc, aint-lv lfr(»-baji még alkalmassá tette i jobbág\\ság fe\'lszabudu!ásaii«iC 4nkénU-s keresztülvitelére, fieii.-sodrócílunk lulfútólt agyu, i*-*K* inkább idegen wz«íőink uszítására ey\\" számunkra miudeu vöket izoges el^atéibett állú s a némciek g\\özelme esetéu beu-üúnkift nemzeti návoitunKbaii\' dpus/titú háborúba, kuzdót-liutk bciutc. ellenkező lel kibe ál Ütoltiágttiik dai.\'ára majtíuem az ulolsó puskalövésig, s cniK-k enedraén veképpen a háború minden *bor7amia keretztülvj-harzott rajtunk s a barci zaj el-öltével roaitwdöU. kiaebb-na-gyobb mértékU-n elpus^uioU Tárosainkbau. f«l%-ainkban sok; izásezer üatai m&gyT ember halálát siratta * sokszor miüde-¦éból kifosztott, általáno! dBBCséiivúJt, csupán fetét mé^entö mag> -"a«.
1 telkek teljes meghasonláaa, K Akarásoknak mereven egy-¦issaj szembe h«l>-ezkedése. az iftalánoi szeretet ienség s az tpéni önzésnek és mérbetelleni Upzsi signak elhata|masod#*l a végpusztulás szélére áUü^llák a nemzetet olvan helvzet w mnlodött, melvbeü a kivúJrö: teánk zúduló bajok tömegében k^jugNobb átokként a magyar pwztilotta a magyart
Ogy látszott veszve van már Biaé>n nincs a mag> «r ne« •& lámára fellátnaifés \' Ai utolsó pillanatban azon-tea esodálatos tonluiat Urtént. kezdeményezésiére m«s-
i értékek biztosit ása, e bódultán, majd ő öntudattal telt
adás
rélf^e .s i.emsoikár^ priiniüv *.•$/¦ közökkr! iudulv.i ug>an, o> hi belrtlea felbuzdulással és el-wátit^é^ai éld, még pi-diguiDij-inkább pL-zsdülíi élet mutatko zott abban a nag\\- h:ilálvólg>-bvn. melynek regebbeu Mag>ar-ország toll a neve. E Od
pgjo gp eruber fHMdijár.1 plöbi vontutottan, majd mir.cirnkább szélesedd keretek között üd-erönkből indult ineg orszápszer to a feltámadás
E;i\\ii műnk i híre a másik\' nrankát serkentette, vitte előre elűbb Budaj>esl, de yelc majd\' m-m e^idejülf^ minden hábo-ruban frint^U ma^-ar falu é> város, a romok között njbol fészket rakott lakAi száméra, *¦ magyar par«szUáL még az ágyuk dói-Rése kö-\'Att törU- fe! az tz^r-éves ft-nnm áradásunkat btzto sit6 drága magyar földet »í ipari munkásság varázslatom mo-do.! indünttt iWf? újból i\\ le-romboll cs W-szereíl nyarakat
1 \\l egész rn.iK.var nép bí\'bizo nyitotta, bo^y v:m bt-rmí- éle-«"fö. a viszonyok állandó javulása és a rendnek mindig aacyoSb mértékben va!6 heiyreálliiá.sa o^. v.in még nu-
g\\-;ir jö\\x>, van m(% felt számunkra
194C karácsonyán a rongyoí Umételtai súlyosan sebzett, hi-Liiírl itü idvnki masnii O3g>\'obl mertekben l.ikoló magyar mtn zel felfelé néz s a további muu-kljánoz karácson\\-i uiándéJrul a imiílra nézw cli<uncre». a jövő tekinteteden biztatást és ii?érete-krt vár
A oenuvt jov«>jében ma mar isméi bizú mag\\\'arsdg biztatás! Iái még ;«z i2*-n •culyo-- békeszerződésekben :^. mely niindeii szi-porusága i bDlvosan büntető rtnde!kezesei daVára sem teszi k\'lKÍcllcnné egy egyciéríü é* doli>ozó iif-p számára rendezet-t<-bb jövője ki J:ikulását*
Biztatást vár befelé a sokai cávódó, hokf^lé húzó mugyaf nép önmagától is, ho?> nagy feladatait testvéri e^vetértésbeii. öss2«-%*leit vállakkai fo")a meg> oldhatni, tartatás: vJr kivűJ-röl is. hoío "oraszMaink. net&-kíiiörníwn a kö7(*Ü r*> ítivoli idxr-jí< n rem^e\'ek az «xidiji ..¦lít\'nsé-jjcsiit\'dt:v vagy teljes nemlön*-ilóms*TJ ht-lyfft seinUenek raj-ru nk. VHg>- P-gal ább is nexo rosszindulattal szemlélik ta nanrel jövő életéért folytatott nagy küzdelmeink*\'.
Ady fndre:
Karácsony
i.
ng ctenööl, k zendüí,
f zsong m h&aének. Az in keOve* kis f^kimtun fiMrácaonykor
széli mJnOcn félek.
Dr. jó volna ttizta szikből
— ugy mint régen
Fohászkodni.
Oe j6 »oJna megnyugodni.
Oe jó voina mindent,
(JfHednJ,
Oe Jó roiné játszadozó
Snreiette/
Ború/ főidre t
Az tn Anft-w kis tmlttmbs
oitot! hoz/u
A temptomö*
riouiu sorö*
Indulnék el ttjsk, vének.
Az én kétíves *í> itiumtmn
Hérát mának
Htnttm itt lenn
A n*á9 lUtn
Szent kegyet/ne svgn*, széí/na.
szM>en Cm* szeretet máit mén
Bántja lelkem a nagy w
Durva zaja.
De Jó volna Qnnepe-fu
Odahaza
in
fia ez * sít* nge
Igaz ntm vékta,
OA, Oe nagy boldogság
Siátína a vitágn Ez a gyarló cmöcr Lmter lenne újra Talizmánja fenne A szomorú tara Go\'gotna nem voina Lz a ftUdl élet. Cgy ere hatoá át A nagy mkKtcnséget. /Vem vo/na más vattás, *m vokta csak ennyi knádnt az Istent n Ls egymtást szeretői Karácsonyt rege Ma vaétra vá/na
Békéért sövárog minden magyar lélek, áldott bo»szajitart4
i és nrunkátcizto-atú békéi kér mindenki a maga számár*, béke galambját kívánja áJU lakóul költöztetni a maga szivébe, békéért esedezik szűket* é* tá\\x>labbí környezetébez. békéi és tuetfért&t reméJ a politikában, békehanguialoí kuUtszom-
\' széd^iiiknál éi a \\ilágot irányító na^v últanjokn*! Mifkdtiiki érz^ tudja. hoL. *?l a ntgy és ildo-Litoi de hü-J munkát, melyei
, u iiv-mz*\'t felvirágoztatása "és megtartású érdekében kJ kei! fejtenünk, csak a legteljesebb bjpkohangulalban tche! megvaló-
: sit.tni.
.\\>m elég azonban, hogymria-
; dt-ukj mástól békét várunk, m békecsiiiáiásban magunknak taM K< példával elófjánrank
N eni kivénbatotD senldlöi. hog\\ mcgérié&scl legyen ira-
\' nyomban mindaddij;. ataig **j>^ Mtem nincs eg>\'ensu>yban, hi :ibbJn nem talált otíhont mx rgj-t-ni. családi béke é* harmo-auí át érzése. t*\\oJabbrol pfldjf a társadalmi, poijftik&i s felekv-zeU békére való álérzett tőre*-vés.
Apóstul csak az K-het, aki «-
! ját életéve) és példájával kin»»-
: gastik embertársai közül s aki-
| nek mindenkor inz szavát tot-
! tei erősiük
Leg\\-en minden magyar etm ber ;. tökéletes béke aposíoJa, íissreiogva sok-sok eg>éni kezdeményezést valósi isiik me: a magyar ntntzeJ leJl űteiyuek megvakitei ben ne egj-mást bántsuk • ne eg>más kizsákmányolásáDdB túnjOnk ki, hanem az e»y«t-akarásb«n
A bókc megvolúuiásábo^ üí-ját magamnak is nagy erén vökkel kell tündökölnöm, kell, Úm
¦ értsek ahhoz. ho<D méHánySS-jnm és megértsfvt <-n*iertárwi
¦ mat, ktll. hogy a»pg ief>vn hro-; aem embertársaim iránt a jó-l akarat.
, Mi is ez a jóakarat f V-bmh 1 esetre sem az » terv«*ni kmé-\' járari, nxüvel Ci«hszk>váki.ia4a-
¦ á*i nofceii érzésből kivetkozw , teszi tönkre és teíepfi ki a nek*
j^ÜatoU tcr-úleten évezreAt 1 meghaladóan lakó magyxrsá-1 göt, megtagadva tölúk fi* «a>ri ! jogok le^ti^i>b mértékét ü,
nem ne\\Tzh«to jóakaratoak tu
az eljáráft sem, amatly non átaU , habozás n«Utul hazaáru, ásocfc ; mino«itetti manóm, te övéw! a)-
leatétes WftKr*^ A jóakarat m^értö és eU&
merő, oeveifi és buzditó FeUSr i gyei máaok jóindulatú j dwlására. Ortmd se0i ! ViiW
Szauna a világra
| nevoi howtört é» nmafiomá-tó, elnézi mások hibáját, mm órűl mások bajinak, s^.t mvdéaé-nek, végső o«-]ja az állandó bélce biztosítása.
Krisztus sxüictébéiKk iione-pén tartson- önvizsgálatot roin-dm magyar tanher. akarjunk jó* inthilaluak. megértők lcanl szeretni embertársainkat oly tn^r* tékben. mini -.ijít magunkat. • lf 16 karArsonya ni* csalt egyes családokat, de az égés* magyar win/eiet hozta a k«-véssi&imi. pislogó Ryert vakkal
megvilágítóit a karácioiivi kalácsot is legtöbb heh-en \'nélkülöző s majtfimn minden ütt ht-| (k-g szobában ltiáUitott kará-; csonyfa mt-ilé, uhol a jó*karatti ] magyarok k-ikük su|«al];ildra hal} , gatva srent fopadalmal U^znek i a ncTnw* jóvö fennmaradását j i\'Ly«dül biztosító béke megte-] remlésír*.
Csak a kjfcek teljes békéje biztosíthatja nnnzHünk jövendő boldogulásai\'
lanitását kértük.
Azonhan bár itt-ott némi enyhítést aflnrűK ia elérni, amit kösao-nettel fcwadUmk, mégis mély fajdalommal éa ralyos aggodalommal tóit j el bennünket, \'hogy tái-gyalásonfc során éppsn act nm süÉerolt elérni, amit mgwbban j-z*"1 rfttünk volna, CSzúnjr-rx:k 1
Serédi Justinián veit hercegprímás hires pásztorleveléHek hiteles szövege
Nincs ai a fotói baUiom. mely a? emberi jogokat cwrtittetja
Amikor ebben a borxalmaa ábi h^ki
háboraiaR
xalmaa Titág- rasaoruinank
feisxabadnláii utáni időt: lázaa • törvémes é« jogeris bírói ifaSfet «e-, a demokráciám raló átté- tét krvéte ij^aatuusü senki fe sem-
. majd as orscacr vnaépittaa. a miféle füldl hsfijom nem csorbit-háborus fobúnOftül foJelosaégrovo- i hatja. nása, az infláció éa *mi}í matt cser- \' nyi munka sok minden oivan «m>-ménvt SJonttU héttérbp, amelyck-oek TeldmtOae a kúseiniutt kor \'történelmének megiróira hárul.
A jeidn tOruSnetirúinak feladata kora illő megvilágításba helyezni Seródi Jusztiniin bíborosnak, á vá-tatjanul elhunyt ,«zxergomi «r*eknelt alakját, aki * mafoar katolicizmus *Qtér6 ecjemséjeként heroikus küzdelmet folyatott — sajnos <-ssk k» eredmétinyeí -- az országot a sir szélére sodró nvilas banditákkal.
1944 nvarán s némotok által mee-nén^kedó
tanok, k.riit az elhurcolások.
Most, mikor nap rnrs|ii«bbün»\'-*rtel liljuk, hoe?" ^<i%\' tárgyalásaink liimden erőfCMÍtésunk oiknOra t\'-p-n>v l a rT^fofitosaou dolgokban szinta ¦ ¦;¦....r- tolcneknek btzonrabak, az.-i :::r.«im Melőss<!«et ftnnepéKe-^•ii elhárítunk magunktól.
fjt mitor az tstoni tórrén\\ok tv\'-deln»-t«n Ti olőftafe*, kedves Hi-vrim, k»zöeon fficmcljük tiltakooó b^avunkat, ebbon ív formában is kérjük az ilkftéke* hxuieágofcat, hogy
to
(n^eük tiidatáhan a M-nlmea ronde-Kíckcf minM üün^aobbefi orvosol\' jak. Eapk a rondciotek ui{\\-anra a niKi zrt l«-u\'-rt fnírá kúidoUaek idején t
tánelme
kiBoBktekinMMk a* artgp müsi palota Mé. Scrtdi Joaitiniin akkoi\' vivta h&rrét a nétoetbérrne konnannvsl. AKha« az időben sokat beméttek\'etc- pwriorbwilrSl, nu-ly-vrk axonhan catk a tartalmat ismertük, tk^ Mófűet-t tvin. Mórt a Z.»IA-nak módja .Tan &rrúdi JoKtmián-rmk a magyar pOspúki kar nevében kiadott íópMxlori iuTwiet toijes otc:--ul-bra ismertetni, ameiy t-tólken dotummtáJja, hogy a kitulikus pap-•ae feje mindent elkövctant, hogy a mar megindult borxalmaicnak a hatalom bitorlói Tégpt veaopnek. Inét pintortpté!:
Kriutatbu Kedve* WvtM!
háLaiik kózel kóbraerÉfea tör-tánelme min ai Efirhii latható fe-|M soksaor fo\'-emeltál f 6p4«ttori ua-Tnkst, amikor az oricotcai «rrénj»-b-t .bárti ne««ftrt0tte: «s «ánn»-xáera. nomaetittéfae, railaara taey tarMdahni elhsl>«skedÉs» nló tekintet nélkül kelmébe tették azokat, akikre ac isteni tórreovek mee-¦értéeei-Al kár sram.aaott. Lz>"1 ¦>>-dblmükbe rotték és a aiabad emrbo- j rekkei f^sr.\\6 joguakká iparkodtak | tenni a raioaágo* r»ba»olK»kat s a i Hsffénv pari&kst -tb., támogatták a sNffímeket ca fekin^lai törekodtek u eto\\omott mankaao«tálj-t ia. A majn-ar púapöki kar tagjai caeréfea tonénelciüok taDobÍMXiyná^a menni aaintén védelmükbe Térték a uegé-nvotet éa ax arta^nul aaoavedökct, nev üldözötteket ée nemenak * t*-iaíftonv kereartÉzrr sacre«o4 g>akor-láoarai sopitettók 6kBt, hanem im ú törekedtek, hogy a aaBsényücy, Tala-raint a wooiali k*rd*e torvéovboia» atfta inténDényeeen omigokUtt nyer-jwi és hagy as igaasác minden vo-"-*»"""\'— érvéuvBBüljoiL Ht^jha pedL- \'.\'arti n* jogút — amilyenek: joe »» v
aa emberi mé(tó^agho« •% aaeméljea
_ kW-
minden\' ssot és t whibidutU, amellyel magunkra éa aemaatnnkro Tonbatjuk Inén haragiát: aktor ló-
mondhataUan -s*wwrwám! láthuv juk, hog>- a fcr«ertény Júgyaromá-Hon ia ol\\an intézkcdVaek tt-tt-ttok,
nek."Eíött«*»k. kedm Hm-ii kell részlete>«n felaorohiunk a rendeikeséaeket, amolwfcet hajtásuk módjával együtt i is jól ismertek éa amelyek polgártársaink egyreasénak, még aaoknak ia, akik velünk együtt ugyanazt a asent hitet rallják, puut-tan azármasáituk miatt csorbítják, rag> d is Teszik született jogaikat. Qi n.indext ant\'-!küt, hogy ec™] bő-ncesé^üket megáüapitaiiák » ennek
hamin megbont; ik a nem-.-_V-t i- - *vW»ünk fordítják
fők«n^~pedigMbnÜnk fordítják Istent.
Mint tnindip, mo>t i aa Istenbe rethmjük kat í-m ezért k.\'run* tíonnoleki-t, ked-res Urvoim, hop. >«lúnk o^ütl Ti is in:ádb5zzatok t\'t dotcozsatok az lAcsásoBaái?, a ti*rr»rten_v aiadainért. Vi^>áítatok, Hoi
xae^üket meáUapitai alapján birói HáMat h Mindoxt cmk akku- érteitek meg iá h lk i ugyani^en jog- k!
el, ha h
g, foaztáMk
Min>l :6oáaztorí éa erkú kaaégünket mulasztanánk i^mdoaaa nem őrködnénk,
á csorbát ne aaeuj, ák éa katoti-
a ki-
^ ?:őaio»dnárár»l magátokra no ropjátok a szömvü fétoloaséset Istaa .« emherak elfitt.\' Nf fekdjétek, hogy urazaástalanBaiQE^ a Hasa itht1 ja-vát *zolxáloi nftn toheL Imádkox-Kalok -it dolxozzaiok tiwtrJ rv-lküJ
képpnu fw3»K Uloiikus tnrtaéroin-kért, ka!oitkus eg^iúzunkért i-n hzc-retett magyar hasánkért.
Erre a szándékra *djok fi áldámnlmt. ac Atvánsk, a és SaoiiÜéiok lülunnok iKnuuw.. Ainen.
Bodapr«t, lí)44 juiúus 29.
A n.agymr püsp>.\'>ki kar Derűben: Ssradi
aaért hónapok\' ota szóbeli és irásoaU tárgx-aláaok at;án iparkodtunk áhalá ban m i^azsá^ot, kűlünűsen pedig a koaelraultVau kiadott sérehnes ren-dsIkHéssktÓl sajton polgártársainkat és hiivíntet Tédejembs wsuu, maguknak a aémlmes rendelekaknek pedíff módosítását, illette hatalyta-
Sorédi beroeeprimáe páaztorlevea% sajnos, ismét ídöraenL Ax Earter-
rommal aznoiköxti rJarton as emberi jogok feKdurrább megsértésével fo-Wik a haitomdássat ^ magyarság ellen. A szlovák utó fasizmus a ks-barbar&bb náci eazkösökkat hajtja végre a ma^-arok deportálását a nem halljuk egyetlen szlovák főpap tiUaioTőrJ»t sem ax inteni is emberi k biá intt.
Határon innen, határon tu!
Ba-loch István államtitkár tagnap I féaa lazító feJL-áKok olvashatók időn-délután fogadást tartott a minisstor- ként Ncptun oldalán: • Minek «an •inókséaen. Jelen iohak a ntagvar rillám, ha 8pam-ok>razá^ban nint* koaéfet waetoi éa a SaorátanióT»- óitt enrü?< — »Ham*roaan utánam
J------^------¦\'-----t—z—i—i tri™—_t^ jössz a teogv fenekére, t*raoco.*
Eképpen ixnt, gon\\t>lóáik a madridi nép ale t%«tt öróméae a Neptan-saoborls Pranco rendAraégel^aba próbálta oddi? meeoidani a aaobor rejtélyét.

Az atcaelneveséai bizottság javaslatán a Kösmunkatanács is bouá-jámlt ahhoz, ho^> a Zita királyné-utat Moiit^omerr-utnak, a Viádi Qtcát pedot a hro» körtAó Józapfutt-ának rvn^zmí-í el.
sáol annak, hogy mikor Bsiogfa államtitkár MoazEVában ralt, tisatele-tére az ottani e^yhasi kar régi oroaa énekekst mutatott be, most, a fogadáson a Mátyás-templom kórusa, VárhSdy Antal "TCaetéaérel karáfson\\i latin 6a magyar énekeket adott elő.
Uadrid egvik terén áll NepUin tonqeristen aaobra. Egy idő óta Fraoou eUecMm est a aaobrot — d;lk kisajátították. E
Kellemes
karácsonyi ünnepeket
kíván vásár/ó közönrégének
RHter Divatház
A párinr »L*s Ecboa* kösii mennyi nyvgtelanMc és hiaooytaWi aág van Arnotmában és Bnsüia-bala, tpbát ol«-an országokbse, ame-
a pénsbeo. A iap ohhes a kúratkesfi intést füri bőszt.: *Aaok, akik krvAtt-doriásra gondolnak tópreni^enek sav-ksn a tudósításokon t* mertesWfsk újra elhatáraaasukat. Jobb kav mtapprobáini mWwht rcndrt teeai-*an% mint vag> még i _ olTtselni, mint aa \' •
0% éve, hogy a filmkamani szaklapja ürömmel kösörto ast aa cbb-ményt, bog; Kottsár. as értohni-sépi kormszívfaiztos *»—""^sj f3-tneat iutornáltatoCt éa rseoaórka*-rettel kúldto <
ju aikaJmáboi ¦ tiianaéfc
internált baráti teaaeióvetoh reodaa.
amel%tm mcvjeknik bergev Mihály isndoras»r«das is, aki akkorthan koIktfiAiisan é* emberi módon sáat a lecsukott rümeeakkei, akik kos&l annak idején jónúhányuk iskolatána voK a Barcsay-utcei gimnáziumban.
Az Operaház a B-bata tensió során YissasaaiMi^Haii Ourkovito Má-nát. l\'hibw Meüttát,\' Tutaak Piroskát éa IVter AjitsJt. Oraraontt Mária trár hsen^oí s »Kigofc4i6>-
K* angol hansn^\'agyArak ¦» JOf*-ben nagyohb súlyt fognak vetni nlá-goaszinu barianyák gyártására. A» elhatározásra az* angol cjrityBsnk
1
_ l»rnn\\WTÍri«i tolt IiI ulott okot. EiiBknwaa, hogy • TiMgnnnu h»rion>»k»l «• * tírüy Mm, m Wjw
Altaiéoo* UtünM MWX, b«r PMtm Porana* a MXk In
íajdonhoc, stb. — T&g% tör-ténm utón saervett jogait akár \' \' \' \' ¦ - i emberi
nak képrisolői igazságtalanul csorbítják vagy éppen elveszik, a magyar püspökök kflfctkaefigiaei Oen foi-űmoiik tiltakozó fópáftztorí azavukas éa rámutatnak, hogy az emberi jogokat nem az egyes emberek, nem * egyes eenteri Közületek, «6t nem is ac állam k^priaciői adták, hanem \' maga »j Isten, hogy tohát Mwket a
NagYkaiizsai Takarékpénztár Részvéiytársaság
AlapIttatoH: 1845-ben TcUfon: 31.
rirot &r-.-»háza.\' Az unerilDM éni* saopéuültat hUUturm. káUtét •< •< •aomir.vt So»™rkb» toaHl •• USRRS StO.ÜOO dollána á után
WtC december 25
Bancza JanA
ZALA
Adventtől Karácsonyig
Advrat a várakozás ideje, msmiy tmcgtiöt\\r Jén» szüleié-lét Hcpm*ay-*ri/-h*l:*tl3n nyűg*. talansi^ buliámzott ¦ kiktfcben/ na Gaülkrában, bizonytalan, «t&ttú&k érthtf-eUen izgalom ej-. Wfc rabul őlteX Onodítvárú lett ac a itép. Messiást várú így me iéttk el krúztu* születés* elotii idökrl az evangélisták megsár-. gult papiruMr-ai. Mejiválttit v*rf| a nép, amit egy MMÍbb sugujat láthatatlan suf*rreJ vitt a t«t-kckbe. mondván .KöwJrg az id6, amútor ejjön az Em^r Fia; te ilttt* a ntág ara*
ban megtartandó külügyzxiinisz-terek tárnicsának ülése meghozza a leljem sikert ¦
Byrnt-s Amerikából beszéli Indokolt optimizmussal oé-zek a jövő elé Lz nem csak .sió, mert lények támasztják alá Az eliő hogy megegyeztünk a csadosáilamok bekéjében,második, hogy a Szo.jt-tuniö Leli-egyerett, hogy a kúlúgymuu*z ; terek hciyrftrwj készilaék «tfaJ osztrák & német bekét, amj ki-
lvo&abb akadályok nem nek
Az Kg\\euilt Senurttk küz-gyüJéaén hozoti határozatok közül kjetnelkedik a ívmléi
az általános fegyverkezés csökkentét* és szabii lyozafcw. uz atomaMjmbu és minden lömeg-pusJCtiisó fejryver hasTnáJjtánftat
----- De nnn kiaebb &
lónÖM-n ránk miH nézve, a l>una üasz-* , nála tana k r»cmze<kózivé tétele, valamint .t spanyol kérdés meg-oldására irányuló tórvfcvéaefc azxaL hogy a diplomáciai kap-,1 csolatoüat Froncv tűzfésket je-
readucr felszámolását A vilá* <«t «¦ osttbataUafl A külpoüíkJ eseményei ^abjiK a belpolitika uíj.ut ti í^ty dt dltiíhatju*-. ho^> 2 nMigal és kek* ntcaegy<xí*éiwk hntáw>kénl a beljíTété U helyreáll, a teMeiloró rtakov \\-ajp eltűnik, \\aLv a&szinülálódik Més útja nem leheL
A, világ bt*atm^winak Inx*-Uóftia un látsnk már ^>Aa«B az akadályokat, nel\\«k a baia- das ut>át me«ncbeziJ«Kék Ha« mag>ar advrntet nem kúv-etiDW-gyar karácson v. akkor szembe UláJjuk mayuokaJ a fóid d^s-de bhá
ositrik
mi- ! ják, ami
\' lesJá a dikta-
Ls tényleg. Az Adventet karácsony küwtt* Kiftyutt a tegtényeibb .-sil\'-im. mely valaha ragyogott -u ég«i és !*»* tágította az utt. amt^vm a bö->
UK é2 órókre elvála^thatatta-Dok maradtak I
Adventet tlúnlt mosl is Vaj-joo lew-e karácsonyunk H A lel- j bt*, mint akkor, mosl is. sejtéi- i mc* várakozásban élnek A su- , (tár finom izfpilumtw rezgésben j .......d minden
kozóa nyfaikOMt k«oc«áttá«ári voltok k«|la*46k, aavty * to
embovne pe «y
gyrrmekff.itkus Hcrodes hataJ-mát metftóri-e egy uj jászol/ ;unelvijej] a rt\'^íi Kisdc- nihe(t Mcglalal>a-f 3 bóioct^l, amely i-lvjUaszlh:iLatl;ii! a szrreU<IóI az uUt azoknak a \\zivélx.z, akik: i iákb
M«zóh*gy*s»n sem sikerült megegyezni a politikai pártok vezetőinek
Kiráotonpl b*k« ¦ MpoiiiitubM, *it Írták Im**^ 6U Lapuink A Zala li n*fiMü4kraatt mrréi, k»«y ¦ ke«ttc>ó p*f)ii t&<ös d*tlir>ai6i adnak ki karáoconyr*, ¦nttybwi 1 höoapok 6U tart* Tiltf s«Ati\'*t*«*r*l Má»»o»nin«t b* S*|f»o« dklte« d Etd é» J
ktvaé**ht>*ii a b*k>K3«n b ott«>i pártok ouk e;in
twO 1»<t*r}« • v»k> e f ^ fl
ucMMa n«Hi mq7 )«l«n 0a»go do<og ank»r, amikor ut poitUkal iHQipiii* aá« kftva4t«i Naajy wmnxiaroir ftk «s*k win ufly rá ia n^g • h«!yt«i«i, kegy agy rtulatnyltattasal kUdéftAaák n*M sok o**J« Unna. így a<aniak a d»*»rao-c ki*das«t6l.
A po 1 rkal pfriok ««s«toi a k«ric*»njl v>kard*t akarlak talhassnátoi arra faogy a kftstársaaági •*•** által r*fio«a*t< •»*x66*>«y*»i vadatwaton poii\'Utal t*r<Mi la köiatabto |utuuk f>gymnhoa. UgyiáUztk, M l kitár*) is ikmMÓ aurád1, m»n t*>gnap a»ta a **4á»aair6l vtaaaaárkazatt ptrtvaaáfan nyHatkoaaiaKtaa Hnm op*ímba»«a i**m it»u<*tk*>zik ma^. A k6stára«»ági at*Okö* kivOi f*tr»tn ¦ vadAtxatoa N»gy F»raaw wkMa>*art>Mök ftákoai MatyM, Vara* Páiar Sxaka«lt* Árpád, aki syaafátaadlk. «a« twdott atm*nm • vHkaBáV*. Na«y Farwe oÚA«wi«r*>l*o4t n^tawia^a, bogy »rada>apya*r6i m*Q korai t*n*« baaiámi Rakoai M>ty*a padt« axt aioaii«, kogy ¦ po Ittkai valaág ia*fc«t»«á6*>« wág a»oat siMa Itt m idö agy ROXfrt dakiaravép 6a*
körülillják a jászolt Vajjoa a *ZATakat u-tVek is követi ke "* Tettek a >zer«te[ fcjc-ébcn. a n*v5vzüK"tett Kjó\'iziu^ értflnh;-ben-és lénjegében \\ árnak vala-iLjne, aki az 0 nevébecu az Out-¦uutaLá&ai alapján ki\'."»\'7scti (">)cet» _i kauszbüJ. auúbv azértló-k, mert elhagj-tik Ot. Vaj-jOQ Tan-*.1 remény erre ?
. iacs A világ hataln>«s;ij Xc»-yurkben ossz*.-üllek, hu^v mcg~ nzseálják azokat a feltételeket, anvtyek alapul szotgáUiatnak: a nebb é.s jobb Wláííjovö kiépi-téaeben Ne.vyork.ban párhu-ta-
- ¦ ---j ^ét iui)^,-j^ientősétfü kon-
rek tanácskozása és az ült Nemzetek közgyűlése I a kél értekezlet most ért vésel és bár nem ho^a mtyia/o-katl a döntéicksCÍ, ainclvekfi véfj-k^snek iehetne tekíntaii -*¦ isV6kbéke kiéfíilése v-ent{M>ntjárf ból, mófis ugy tri\'izuk. hogy az adventet rO\\ide«rn karac-ionyt títwii majd Az emberek hosz-tza idó óta most áiliUoak vUj-uór karácsonyfát ami a/a a készebb ajándékot, a reménv-sé^( tetlék ke azok. akik a világ «»rsát intézik
.*U Atlanti-oreajton raéji uszoQ * róldtecrekség egyik \\c$nttgyobb aaodahajoja. a Qutsen Klisabeth, mmock rádiója világgá röpítette Benn hangját \' A jiég> kúlüjoininiszter el-Ukantona az utböi a megnem-ériex és szeavedély törmelékeit morUkarttás után most áttérhettük a tartós béke alapjainak-lerakásához A béke napja M-V»**^t]rn van és hiszem, hofGfi 1947-ben taljes fénvben ragyi)^ UÜd fel
Közvetlen utána Uokttov igy iwncélt
¦A nég; külügyminiszter ál-tttl elért eredmények éppenf •áyan kieléRilok a szovjet dele-tióAk számára, mint a többi Lat-sima k részére Őszintén. i abban, hogy a Moszkva-\'
gp ax*»Bf.febaA uoysiMXM ¦ k*Xyan oty ¦na*»tá»l koaoROmk, amaty y
minttttarl taraái a Parasxtpin im o^téttm a honváoa>mí ainiaaiori tá*a*val. A po4tikal á4«t y
l«vá< kdnyvaita mér al mM kul\'utz mintázta rí. Eai a hifadáéniwkai Kovtoa láva a Kiagasoapáii a»«tookaj Ufnap iwooafoita. Érta>»Oiá«üfik«t asonban továbbra ia laa«tart)a*, mri a Paraaxipart *y(tuit }*>ftnt«i T«máai Áront á* Jáoaik Lajott ¦ balotoaii pánok a** kttMh MJyéaw • fosta* tároa alán.
L»gu*abb Itwlnrtok
A. kn«\'lláta.süfí>i iTiiniszüir rendeleU.- értelriiúbcn a körsénj, •\'Jóljariisí^-oh a/t>knak ,i gaz dáknak, akik kenyérgabona be
lálUtái kótlU^ükk
100 százalékban etejei taenycrRaboiia őri t-st: ne vdmörlísi engedélyi a^ a h.ízLartáiihijz ta*rU>zú mindua személy teljes fejadagjának ere-
m ¦
Kélrün este aláírták a )u^o-szláv-raagyjr kcreskedc-inii szer-zódésl .\\z áruforgalim és fizetés eg>TcziDényl ejsy rvre kútö*-ték mec és 1917 január elsején1 lén életbe A sierzödcst ju^i>-szuv részről (Vtro^cs kúlke-reskedeltai cüiii-izlcr mat^\'ar\' részről Kán Antai iparúgv\'i miniszter irta alá Pebtnics mi-nisrter Tosadást adott a majpari küldöttség túzteteUre
Krős Jiotís kö^liátátügyinv-i liszter renoVk-tt?. -idott ki az élt\'lnMV-éM jepvk szabályozására vonatkozóan. amHv január* elején lép i ietU- iöKtet, étolajat, margarin* noo szabad hu-tósá9 kiutalás néJIcül forga-tomba hozni A vendéglátó űze mekben kci.\\-erek tésztafélét^ \' t eientul c*ak ékkaái elHTiflx-n szabad Iti-t
¦ aiajtaatnaé) |arás HOMti
Vaaámap dtiotáa 8 ömi ke-dotwJ tartotta Nag>kaaijak L¦ jártW HON6Z csoportja karioaoavi üoob-pílyét, melwn P. Y«k» Pál Nnv hAzfÓnói-plík.áoo.. a jintu fó-" matat néaaátü. dr. Bnaca m k*c» Akt** kara^r " a Savnt Imro bán> 60
Ráköti Mátyás miniszter-elnökhelyettes karácsonyi \\ távtr*tm zalai válitztóiomk \\
AerfrtM Elrtáratk ! Am Bna+p ml- \'.
kmlmármJ boldog k*réc*»ayt kivé- \' moé minden ráJm*itómn*A és *«<ács
Zmia wérm*áfy dolgot népemmé. \\
rtw- ém ltt*a éJémsm mim- i
r mmmkéVmktm J RÁKOSJ MÁTYÁS.
n
baa Fodor Béta Imreelnak nrftkiki !»¦» ét karáoK»yrtotk jwl»Mfc6aal.
lipl lap luk líszfintarsasii
NAGYKANIZSAI FIÓK
Telefon: 154. szám. F6-ut 4 toi
Kizfont: Budaae*t V.. Bajcsy-ZtiKnzky-irt 32. uáa.
Rétek: Btiátcaaba. Barettynijfaiu. Dakraem, Sytr. Utkm-fáitgytiáu, NyiragyUza, Sapran. Szagé*.
•aazialazttek: Fabank r.t Byttaatt Bajai bajlT Baak r.t araMiaáraatri Lii!É«m»a»it r. t atanaMMrÉt*/. Mnt, H Bank n TaUratpanHr r t KaaBnar, SzahMki ¦ajj)M
laat r. t. Szalnok, VámiijM Takarákaiaztár t 1 IzaaAattar/, aiananajii "r-^rtti\' Bank r t
aaúlj^ n»c «r>máat. Majd P. Vada P&i fr«anlu.ii-|>iéfa*twa a MJnjAo* uulyen it»pndrtü hwwwil—. i^l-iatta a hadigondozottak iililfa<Ét tm abfaeü noéBrteak adott kifb^taM, bogy d fog joobí az sx irtn.-\'afnihry iar taiaaaslam » a aszaanohk éa mjérUasat fot nlok unniisB riartlatB. Utána ap k»
alkalmi <snal aaanűst tL E karácsonyi araapsTtaa 290 badiBoiido-i Hl ilsliil ifaasiilll \\
baia
hü kancaoBTÍ >)áa-dékbao tm padic 140 eaalád 19—U fi Uamínsban é d
lbaaiialoinál
ao forint
a éa 80 caalád axv ialoináil;baD, <s atéaU sooavokbaQ S kg. finom liL t k«. bak, 8 ki bitvana. « kakas, 6 dkT ss^iocíCr, as pímóta. 1 irb. ftaat, 1 drb. T drb. llhá tollhL A
. iron, d
ahaái tollhaanaL As ado aún«aks< OaraonolEn Ilin tsnal-D&k aatotu sKt. A fimlaibimi eaomagakat s isrá> HUN87. MÜal ntuattak a >n> ráuonló hadsjoo-doaottjaiaak. A Ilu.NSZ eaoport al-
botaájáratok s boti jul éa mmdaaoknak, akik a karaoaanyi ímappéUtnik aikarabos akar am»>-lastkW, akár paaas. ltÜt kai báálT_l!M6d*ccmber 25
Védjük msg a stabilizációt
Ma: Kiess Káratjj, a nemzetgyűlés jegyzAfe
ninek oka. Dog) s nyári
oé\' aazát>
t
kell tennünk. Ezsaku hall a munkások, tiaztrMok oWeziavonaJát. He. ram évest baM maBkaamk, fólde.*-vesnek, tkztvizelóns* ugy keli élnie, minta babara előtt
A termeiéi emelete a pártok, a esekaserrortek jó mi
asrvei- Czietsk «a piacok ureerk vol- | a termes, mint előre vártuk - t^p- kaia réten ea meirvalósithBto. lak, a kémkedik >gasrvesebben nem ! kai njniuiai hireattaiit hogy ujabb _.jlllii tiiub Is liiiasta inwaa kii
áruaitottak. de tevó ia alig akadt A munkáé heti kLicaaaMlol egv napi eMomre ssm futotta. Tauttvaolo, kxiparoa hasonló hertsetben tolt. \' BShea az kMoen özek a leketesok. spekulánsok eltek jól as országban...) Augusztus elején ennek Tfsrsts i kadt A forinttal a munkás a* tkzt- ! róla vásárolhatott. Nem kelMt azonnal elkelteni sokszor fefaelegts ! dolcokrs. mist sz infláftioz adópert- j
Kótnsdáesok csodálkoztak. <k- aki \' - fonnt usaitamiiKziínia tűbe*
a» lumum hina íoiláüo ieBv«K«t. hiltanaUatktan
t f Esekbnn a
MiD
rcakrió......ü.hnHaiil.
Aa —**-i*. anatyakkel a forint árttkállandéMKát bötoaHkatiok, a Múln tannak Do *m>M lóbbM
moly endassnveket értak ol a dolgozok AniakeW ekkor is, amikor 11-dósték oeK. Ma aokkal eWieebbek, a dolgosok hatalmat tömegei állzaut mogóetekTtedtk ízttakaiket í* védik elaoaorben a stabilizációt.
Dicsőség a magasságban Istennek...
Ma: Qymrmmthy Elemér kaptán
Cullac. ha indul \'«rS a k 3
munkájib. bSSuSTn^rt, S2L i LTeíbSToSw"*
ta-
tartja a k
srednir-nje _ .
Amilyen kemény naroot ferytettuak a jó pénsért, mozt ugyanolyan har-n* kt.\'l tivni a teitoaaágaert
Ai infláció jó roh a eSkrenpk, mert « tí-rrk és fizeWeek nem emelkedj ohstn mértékben, mint az árak. A munkás él tjaztv-arló eson-BSD ráfizetett már a kezdéoó infle-aOM «.
A satbiÜMcú tártét tok>mnk elemte kétkedéaeel fogadták. di« a pénzromlásunk oJrao méretű nom fcet, hoo- akadálvává váH a gazda-tá«i (*t normális" meaoténsk-Ukor ¦ azt állhották. hogy a pénzromlást eask fékcizni todjukT de Enegalütsni
Mi konintunazták aaonbam ebtosk hirdBttük a >ó pénst • aatattkal bis-tonk nstrtoctxntéaériek siksrábsn. . Hittük, hogy a kidolgciaott torrek \' tazpján ejryeosulyba hozható az ál-
VáUaltak az 90 atazalnkot bérsiin-tonalat a Békebelibe* vissonyitva abban a rersáoybBft, kos? a tamásira
ŰOftmtOB&OT&L % DnaVUHavajait 40 taaffaWn
késni fai. \'
• aia lüiailás sikaraU aiai aiks- kptoláai • lgag>«f Eomau-
ná*> Fart politikájának. Easdmé-azpen éhnaik a dolgosok ». Gazda-
Caak muk criUaKnakm (kilaai jeloat ,icf<>l«lt ónkat*, amo-KifaBk (ém» Holk\'hsci fnl^ «m
ttnyriél
.A_________,
(9>m is várat magáráéin Tcrcnitónk dkeafiisfaécea! Alázattal, imádattal, úosetten, ószmte Oroirjnpi Uirduti minden Istenusk nagyoágát. A kékló <K félK öleUeael alázkodik a földio; , a ttndoklo csiliag lehull az égril: a
van. BelkthBii.i cailluc- tsázsrorsrép virágok kara DBr\\^tdau " - Qtsstaséste! » Ttjrecnto\'ar* >>íaság<:-t hirdeti\'
... ..... ___ . . . «o- \'"\' " L~1-^-
dalátó smnznel. kitándt asiwel. láb.
ajjhegyen tárnak-járnak a letijpuonii . ------ ---------- - .
peittooí., .-.á.-uu«n .aaneie.tiáí uoaocaak Ölében ozzi páratlan triaö Karáneokai » csillae-vozettB t tekét t« oda hívogatja le a nspkaie* bokeek; lú kiinduluk as , baláazt
aranyos btfekfontlsk Bftfctenl 41 » I Az ág alatt minden Isten djcao-iiziiiaat bodzán, bog> azeiid vonáso-kst rajzo\'iaoak az u.oberi sirvokbo; már hárfúsák-svobáliak az atp-ih enpkkanik zz Mteni tvzit bárjaira «nekx4nek toi\'jt. !
az ^fbm\\ulo hegrvonáa w x a»)ol s alázattal mábéto rqti arany-oxüat kinoét; a aMrbetoikn «BftfM.~ k lb ói üan ér-
fiȃilii aai ia
tudjuk Art. da je- ljaimi nem *Knt-
teaMUan €*méljaimi nem *Knt ¦.öak. Lqrvan hát, baognlatkeiUaU. bahhér karaoon;! tahink abraazt-M«F oz a> or&k eoaksor: >Dicaas«j
má«. mint a ki- J bid U
ráÜaar a<iazaat«o Ja birdotfao. U-tent diraóiteni a?hát anny!, mint atianarai «a hirdatni az 0 agvrdül-álló kitalaaxat.
.,.. zengi, csodálja, szolgálja; •iljen latén dicaöiég.^ro az onioer is!
DirsoSéK a msgssaágban!
Milyni iliesssy la van a m con éi;! üárdon>~i nxvspjtoti, amikor leirja, hogyan indult el az stoleó áriaa-loatáncjazott aioclátni a Is-ktal.
Vrttx botnak a földgolyó ungc hét; raakasrtotts lámpásnak a holdat; aztán ment, ment... mrrfóldes lépúsakkel, aaiikor, egészen a nap-kusslhen mazUajtt valakit, aki mellett « csak torpr volt. Megasolilá: \'Hoiry vag>- itt, a viia*; véBL-n?* — Talán a nlág efején? - voh a ve- ! lasz. >Tatán az laton vagv?c --Vtoo tovább. Csak fegtjaebb
TÓTH JÓZSEF, NI6YK1NIZSI
vas, vaiáru, azeruám, múujki ánA. zománcozott adány. haztarUal cikken. rrMzógazdaaagi gapak ee azerazamok keveakedéaa ¦ olajok, kocaikenóca at kovicautti raktin
SsttkadsAg-lér 23^ KOzpont
VÁROSI MOZI
S» a. - ~ai«n*i - rmi
RÚVIRáQ
•"teája vagyok! . haliotta ¦twiuvtlörgí MWatot, at-lra* nto mában caillag^ kaUkk az ítü Hát mil;t«i a> latan «• hol 2ír
Kklig, mert * rűág fniniéllÉ— áL altéit soltea* esiteudö twm rott «4ég k.6 khcos, bogr » m*4tudpwQÉokéat 300 t«er ki«jti3tort ax^Vttí {tavak tywftfik elérjen! A c*iU»vgofcoo tul.
1*í; aki ¦* AlpoMk %kany^ó o> t»ji imán tértep«rtDtte, k biM «uth*ny6s kirébaa pedi^ ibot}-í>t l»-laMtloU n aki ol«w néppé kM est a világot, bőgj • bolt* nm tad Ql^tuodm miu, vájjon melyik mM: ftniUagokkJ kivert, nfyvfr tprnk* rcéiikbontió boíton.M.«, imgy * kicsin) gformtk rnftptúaw bomlokm, •moív Sál mÍD*T*t!&A «e oil. tag, a tflgBMbb M umm kust: * Ijl IIIHJIIllMIl\'
Biaonvo* iéSküéZktma — ig7 1»-ricwnv táján ¦ — % rjnnili—Ift s*nreto>-K> uítU CuJt\' bonÁóraOb t uivtuikbüc, tiogv 4v aőitt-lwbéT ¦>
»¦ acnbw«»v<t>k piroMxioü MMtv rWjilak bét »«; é. tooúdj^
mi. azodvik után zik a......
*•-


39 éa.
26-*»o tM(«f«*il6\' tyopwertar. Sn-
Erőseké a hatalom ..
A uabám akktka karára nyílik. A kart theakor tataa arvár m ion, ¦iiiÉh bgndt arát baloa.
V XXUPI1C11 -
Dam ia olyan regen di-aSgeOnraKaivaJ, bua zóldtorek-i-rej, miodno avSoaegíveL Ha már Ilyenné laaanek a latra* téüro, gyakorlati kasra* hazunk belőle •« baromTiakkal nepozajúk be.
O.mo erdekei elnéani, ahogy el-waüták núnooD z«get-iugat ezek a ka áUalok. Ikneltal eaiig aaab-

SS\'!
datlanol ga
ejrymatt kergette j. takoznak. Azt biazem remekül érzik aaamkat így együtt a baromfiudvar ¦ «Uart viiLab»a. ezkliautau, elktUó- \', cfilve műiden mái 6K léoytól A cairkék, Uutok, ahojrv oaaom néha t uúotba envbén TintwnriánlV Az elatuk elég ervhaagn, aatnlelen, rac^ I sataytaian! Eakaa nino a házban. \' Sár arra ia di l
TOj ara, Cézárja az ; qgyatfco Dalyka. \\ «arácaou;T» I a3nt pulyka. JlaWmaa tarmeUTel aaaazirol kitűnik a \\M>i kátlábn j haaiallarmnk kcaúl. A tnlbazta dua, , -------, sziato pooipáa. A fajé jelljez-
amiket árusait nilllhligs.1 Urúl-BétáUe a kenet vagy áll egybelybee, mbtL> lM»zjM"\'aiaaia várna. Krt-káu ilyes •jrageét a aalykaok. Hondazerint haragszik, mérgez. Borzalmas ¦¦vJnriiasT uraljak Pillaaaire akttt rntklia a ^-t-1"-. asrvOt asélsoaagkal a másikaa oa»s át Bég egy namvárt aseUó, ami mealupi, . mar azétboraolja minden toUat ez ; eltorzuló arocal hadakozik a széllel, t egy ee6ueu|si. agy katica, ha ! rui a lábaalSIegy rosas, néki I tetsző* mozdulat aoaromfiudtar i bármelyik lakójától, ilyenkor nem k-het raincenú. Magából kiknlvo rikácsol, ertikalátlan hangok tómek ki \' bettle a olyan pataija, csap. bogy . ijedten mmsktllnrk elok- az állatot Olyan "^»Im van az egész udvar löfetl, hogy egyetlen asarnyceapáaá-tal néma ranmlet narancaol tsasa kdnU vagy viktiikeaatas: oltan indu-lalokat Skasst, ami elÉépselheeMlen a inaskor oasndes környeeBttmn. Vaioesgoi ssamok, aki rondn»zúr.. életét ugyUtoik igy akarja kilo ,-bolni.
A pulyka tekintélye úa hatsims t — itt mutatkozik meg tofljea ]
nak egéuen aznú a pulyka kúeo- ,
l*l« nem jutnak. Valami dek-jes. rej- I
telxoez ero mnthatja áket miboz- \'
záak. Bájóttam. k roozero ez a ;
asants, atéaaakas. ias.ni l>ru \'
polvka. Nem toeatn ajagyarázatát < adni mi huzsa okét kentésen ás távolságún kszualtü", de igy vag^A
pulyka kegyét keraaik. Ezzel azum- |
cbq a pulyka lookibea nem o^an i
udvariatlao, durva é* kagyetkarj, mint I ehhez a perfe-párhot. Valósággal mnjrdübűaik, ha ^i^"*"^^ halk léptüket csak megnsliia ia. Amíg csendbon köriUudvaroljak még valahogy
csak túri. Llég ásottban egy mosdu- , lat. ami n.-ki nem MszuH elég ha
es> tnorzttát f^i akarnak szedni a !
findreil, mári« fi...bóezú!. .*n<"\'rt*vel na- j
gyöt buhint fck\'jdj.. k-TKOti, üzi. !
uM."zi okot. II "onu).- aztán ijedt \'
roenekúlón konrjecnik; a gorltfí cyors í
mezdulaual eruiikudnek a ru^üoa I
f* eltünuuk a **r^ eiól. A pulyka !
i.«án i*tLia \\. „i magát, latsaik \\
ntetuixii-? nity^i,v ^i"tt. valósággal \'
réaaegiti az omit*:\':;.. bog. oluzt.i \'
az ártatlan szelte K-Akat. ilyenkor \\
erajk rajkv. kan ereje tad»w.
van, MasS. büK áahA, elbi^ dott rí todja mannTivel er*-** nagyobb, Ilii -¦Ti* a vsl ¦¦ Sarocaak a tasti avaxamé levwtKrf •égs ee. Isveji aiv Ukk, a aa-kauni arséa ecese avas ksaasa. Uyao kor ezuaet atvaani laatst aa «gáss fe-uyéból, hogy atétáraa atsue at mr gedettetg, laa) át CBBdos ugy van ét ksu, ihogy én akaium. mert tugt Mgyok «a^5simaa. ^ a megretmot allatokon »Ji-asik. hogy lénvler est az avat ea»-norík^S" tiazüS aaane, oatiáljai ét Unasoak ra. A tootaek mmd gyenathbek ts eaért ei« vsuetavi « ¦nagtekmlitecek. Kulonoaan a garav pár az, amelyik féá lóle éa BHge tagv éppan ötért toosoük "~\' Sán. keiln
. kenikika [ ,. a pónyW|zéa». ezért t
pap ¦!*!»" JwuL u elLat*»ár • \\ megran, talán ok ia ianerik azt a kűlonöz, 6rdeks> emberi éraéat, mi az aarjbjahu éa lílni vajaküol, mi az eüamami valakiben a faUAoorao-dftt, a nagyot, a bataimaaat.
t!r6aeke\'a hatalom - goadokaa, abogy olnézem a baromfiudvar tra-cikorr^clia.>at t\'^< móhvn jom
M \'1946 december 25
I A II A
Harmadik karácsony
Ina: Marosán György A karácsony közel kétezer eszU-nde-je a szeretet és megbékélés ünnepe Erről tanúskodnak a houáfüzödő iegrndák, mesék nuiid és ameddig emlé-\' kezetünk elcr, tapasztalásból így tudjuk mi üi A karácsony hrju4 való ragai/kodásban az ember béke irKuÜ mérhetetlen vágy;* Jut kifejezésre Ilyenkor együtt a c&uláa, együtt vannak a baritok és megcnflewtelődött lélekkel áldoznak a béke ünnepének. A szivünkre telepedett áhítatban jele sincs a békeJleii&cgnek Mé* az életre-haláira menő csataki zaja is elhalkul ezen »z ünnepen . láb mclié kerülnek a papi szóval megáldott fegyverek, vét* nem omlik, bör^és Dt-m rémiszt. az elfolyt vért befedi a hó, be-isua a jó fold, az örüiet füstje etülan, hogy legalább látszatrof béke tegyen. Igen, a pékia sze- I zkiókért. országok rint a Aulák uja is elhalkul .. ; sáért, más -CttVa........
got, anH-lyfcen csak esatályoU vaunak és esek nyomán hAnv rak. borzalmak és korai taJál., Az értelem apró mécseseit mgy
tett, a maga legendauerü jósa* i régi és mégis örókká uj hi« gával nem bizonyit-e vájjon éleszti a szoetaliznzus. Lz « hifl mást ? D i A b á ]
De igen. Az. craber máa dénáron bLél akar! Csakhogy mindenki sastól várja ei bogg békében maradjon. A béke jgjr váljk ow tár/p robiéniává, aánl ahogy minden osztáiyprobléa|l á magántulajdon kialakuláaa óLi Békét parancsolt a kirilv és az ur a sztrffénvoek . marad- jon békében, elégedjék meg f földi Hyofnerusággal, inajd kár\' pótlást nver a halál után a csen-1 dcs nyiif alomban. Békét hirdet-* tek az arjnfszáju papok a «e-gén veknek ne lázongjanak, nynYodjanak bele a kikultth^ tatían sors akaratába, hogy t. i. nekik szegélyeknek kell ma-\' mdniuk S nug az egyik oldalon ezt hirdették a szegénynek, addig a másik oldaJon hatalmi po-
] fos utat nvilni az úrúk bekét ke-
mcscbbnel változott a rend Az a karácsony még itt lüktet bennünk Azon a ka rácson von. szerettünk és gyűlöltünk íine réti ük az embert és gyűlöltük a fc*ie\\ adat... E kettős érzéMól toH könnyes a szemünk- l^e az Is címűit Az Ember kibírta azt is Kemény napok szakadtai ránk l*j vilá\'ot épHcni a vigyünk. Remegve óvjuk a békét
méc ¦\'fD\'re kisért. eg>\'re rá^ K-t kózb<-n az az érzésünk, hogy az ember nem tud nragára Uláinii Talán e kettős s^ent napon megint magára talál az «nfber, éppen u^y. mint azelőtt He miért csak ezen a két napon ? Évezredek múlnak s tmnctw csak ezea a két napon V .. Miért 9
Anuóta a viJá? (>ak ismeri és megüti e-rt az únr.epet, a hábo-nit s/jtó gyülólttet, az életvuvz • litó wrsenfiés kisért és szakadatlan hábonik láncolata loltá ossz.- .: két ótzredet Mintha az élet szándékos irtása lenne a cél S/ori.ilistákon, néhány irón, tudóson, művészen, politiku*on, állam férfi" kívül, azok, akik nem a tiszta lelkümeret szavö szerint mérnek embert és dolgokat arrn a meftállapüásra jutottak, hopy az embernek van- j
és ejrk bizonyos időközökben j kiMéfiilésre vájrvnjk Ez pertn- -éppen iiLv nem igaz, raint ahogy I nem ai. az a Mólis-mondétisfto, bee1, sie^ény ember oandíc volt, j tehet tnindijí kei! is, r,t*n A kérdésre a r. Igy \\ílaszolm ÍV .1 szándék liUió Mert a karácsoii>\'i űrt-nepeklkez való ragaacJtodác cK t lenérc is változatlanol há" nak az cnberafc és alig. bepe^-eik u egyik háborút máé készülnek j marikra Nem en-; pedjk elpusztulni 3 feizaklátott "letkrk háboru-í beállitottságát
J\'V. ha ilwnkor. karácsony ünm\'pén mjnden józan embor szenU-1 ki«i időt ezeknek a gondolatoknak A szorialJsta azonban m*m <-sak coodol erre. ha-J nem eps/ersmind kéred is aa örök békt- megoldásának lehe-t töiépét Miért mrm jutott el ed-i difi jz emberiséff a békéhez % Csak azért, mert az emberek IcH kében gyökerei vert az a hazutf t illilás. bogy az miberrek ki élnie harci ösztöneit : Az rek kópzelctében élö __ aki karácsony ünnepén szfUen
, p g
; letaposásáérl háborút hirdetek, I fegyvert kovácsoltak és fegyye-I rckel szeuteBek meg. Es ez így 1 mcfí. la&san kétezer éve. att-i csúfolva a Icarác&onyi ünnepek/ : áhítatát A háborúk sora! a/után í lár..idás, poleirháboru és óriási \' mérWü forradalmak tarkituitak, ; melyekéi a/, elayomottak vivtek uralkodó osztályok
dalizmus nea«csak a békét, hanem a szeretetbe, az canber jé-
tula^donságaiba vid: hiatt is vallia. Ennek a jegyében épüfl njjá lassan ¦ viiág S a 2Ü00 «v« megszületett gondolat a dolgozol ember munkája, küzdelme árán a szocializmusul valósul meg.
Vége lesz ennek a hazug világnak, mely a karácsony Sékés áhítatát össze tudja egyeztetni k háborúval és a n; imrnn%yl Horthy-Magyarország: karácsonya is hazug volt. mrrt két mér-pet mutatott az egyik a Vár-Ua,a paloUkban zajlott le,di-szes éc fén\\fts karácsonyfák1 alatt, a másik a föld, a gyár. a hivatal robotolóinak íúteUea t.-rombolá4 j szobáiban, rongyos, éheid, fáxót
oag> hazugságot nem szabad tovább vinni Nem tehet az eaabe-riséget az osztálykjváltságok h»4 szerint bUincsben tar*
Wtíl
okson, gyonan es pontosan
k
Méineth Im4, műszerész ex
villanyszerető mester. My Ejrfrt-ut H. (MAORT-házzal tűmben.) nm
tani és nem lehet az osztálrki* váltsásokat biztosító «mberi So-laságot megloTUoüü Mm kett mubtni az aAerfeégnefc u örök iga/sáffot, hogy az embeo nem szütelik rossznak, ereden^ döen nincvn benne gyülóM, de rosszá xáUk, azzá m-rel Mit h*-mis próféták és baruL zsarno* kok kezében MegkellaniUinlax emberiségnek az Igazságot, hogy amig kapitalizmus lesz, addig csak n szeD\\-edés és bi2on>-tslan-ság vár rá. Meg kell érteni, hogy a szocializmus nellé keli Unj*, ha meg akarja teremteni az örök békét, mely mm egy népé, oenj egy m-nizeté. hanem az e^ísj emberiségé. \'
Lert AiÉis teffwts isszecdóMst szwtnB
SzMuáciés forteiat várható a bűnügyben
Ma mar az emberiséff belefí- 1 EIsöizb«-n \'.apunk október radt az öldöailéBbe, a vérbe, a ! I3-iki számában jelenteítúk, szennybe. Békét akar Békében ¦ "- — akar élni minden kivel. 1^ oiosfl sem hagyják,: íjból a szegény nnbernek, a parasztnak, anniH kasnak, ti^tvi-xlöock, a dolgozó embernek prédikálnak megnyugvást, bt ielörödéüt Ls mindéit «gy szörnyű háború utáoj mely sok-soK milliárdba kerúIK
renáeteíf aiyr»got és értéket _ _ ..________„
ranészlett fel <c\\ anjuók pasztn- ! hogy Lénk Andrást az osszeet-lását okozta fliálK), oem tanul- , küvés gyaűuji;i ki%-ül SS Ustti tak a milliók bőrén okosan mar- I múltja miatt is vádolják Lénk kóló urak ! Es ki az, aki hördül \' tigyanis ónkéot beállt a ném»<
lázong et ellen ¦ A szegény em- " "*......~
ber, akire ráfogták, bog>* nem 10 keresztény, nam j6 haia/i. Ráfogták, fiogy * " " --------
I B«g>- 3 ntadonég államvé#ki4 osztúlva tartóztatta Lénk András, benitzki LfrizlA és Km-tuénvfi JárKH WAOKT tisztviselőket, \\ aUmint F^rkasfaázy I-ásziónét, akik fasiszta sxrr-vezkedésse) voHak gyanuvitva A oyutnosÁ\', során r)iw>4n)lr* u !i-j;s7if;orub4> hvrzáHatot, annj-ít 0bn iküJt ^tdk
hirzirlatot és dr KutOcat György, a oajnkanizsai néo* ügyészség \\«zetoje a nyomoxw teTjes anyagát rendelkezésünkig
| boc&atotta és az üg> k4enleaa>
| lásáról a következő nvilaUioz^/
| tot adla :
| A Lenk-féie uenezlrodi-f egyik aga volt annak az agész
I orszáara kiterjedő faaszU uer vezkedrsnek, amelynek elindítói Ausztriában é» Németországban visszamaradt Szálasi-katoastísx tek voltak.
- «oiber, ona
* főnad nagyi rongt>an
szolgilalot A nyilasok Uatalai*-I átvéiate atá*. aaikor tudvalév*-| Jog megalakult a Hunvadi SS j Htnortgránétt badositily.
g indult
fekedett, t
nem a szegén;
. nép a bűnös amely a hátán le- i pénuáifTtoétm badosüálv, u ! vacoló okos urak saarára meg-* f egyik néaeíorszáin táborban LL
.............. I képzőlisrt íett.
I Mikor ezt a társaságot telep-, 1 lezték, megindítót Iák a legKjRft-j lesebbkórű nyomozást ebben M 1 úg\\*ben A nvomozást a Iratooa-í poWiKw osztajv folytatta fe ! -inkelyBek éráekébm a Nagvigs^ ; nizsán orizefbevett cyanusilottt-katt Bodapestre szállitoUák. a^ol részletesen kihallgatták őket. Al
UiUUli r*^ V/M^MWVUi Cv^avt-%^11 «
faáboruban. mert kénytelen voK resztvenni abban. A jó urait a feúnósők, akik a háborút csinálják és szentesiük
De bérednek már az értelén, a tudás mécseM\'i Magyarortcá-goc is a harmadik felszabadult karácsonv ünnepén a tanyai vé-lyog\\-ető \' \\lskoban, sárban fat-rengő falvakban, a \\-áro«i bér-kaszárnvák fültedt tőfnegla-< kásáiban a szebb hol-apérJ gyürkőzö emberek fryülekeznek és szi>-ükbcr és értelmükben ki-uzhetetten. rifojthatatlaD vágyf és akarat él az órúk béke után Kigyullnak az apró mévsesek és ezekből a mécsesekből egjsrer haialmaK láafioszlop tesz Es ez a lánaoszloppá vált sok mécsed - - - \'• me^senmisiti ezt a vilá-
ír* mhlllll
......riitiiniiatiim
féM az MkMl anr
A tzmcikedésrO több feliea»-tés érkezett a nyomozó hatoaa-ioUtoz,amel)ví egy alkaW-¦nal elfofiták az «grlk ilyen flt-tárüsztet tgy ffihadnju? &zen»ö-lyében A nyomozás entakéaen azonban szabadon bocaétottak a ffthadnagyot. akzt ti,*ín kévúl meftig\\tiés alatt tartottak, bogy álWa felfiőno\'öliUMUéa; «•
letfsulyo-iahb terlteló adatok t^nk A né rAssal szemben állanak r«n% míg a tóboi ^nanuütottak az összeesküvésnek csak kis mitekben TOltak részesei A nre-; mozás befeiexese után a gyanv-srtottakat Vagykanizsára síáUi-lotlák vissz.1 és átadták őket * készségnek an most
. Az üggyel kan-ffloHSták a
Umí\\
erdekközöuegben a Magyar Attaláuta
Foglalkozik a takarékpénztári é* banküzlet miodea ágával.
Cfész tg
Igy kertit Nackaaizsára u a ffiliadna^y ez év sztptdttbeH It-án Azonnal frlkcreste Lénk Aadráat, az ittem csoport tmc-téiét és öKzeatratU nle Királyi Ptt-ulca 8. szám alatt lévő lakásara a sarnezkadéa tcmUUi
a ftfyvmk aafyréuH ét «y f
éa trfkfWtat. máiTri
gc Lenit jejenté-.-arról is. hop. a szervezkedók rejnj-vvrállománya nandóssze ;> puskából és 2"puztolyból 41H Ez a jelentés enébkést a mV-ugyösz^ét! birtokában vau. Mi kor az egész társaság etf>\'ütt v.!l Lénk lakásán, akkor ütött r.!;-1946 december Z,
Decmber 26: FTC-NVTE ököhrivómérkózes
pnj rendőrség és valamennyiüket letartóztatták
A népügyészség állal bei)ea-•ett nyomozás nás irányban is felyik, mint aoályent a nvomozó hatóságok fai; Latiak W és már eddig i* megállapítható, hogy a-t annakidején letartóztatott Be-nitzki és Keményü egészea kis taerepel játszottak a szervezkedésben, illcíuleg ükkor kapcsolódtak volna beié nagyobb mértékben, araikor már leleplezték Őket
A nagykaoiz&ai ítépügyészség nyomozási vonalán fcgen érdeke események vannak kialakulóban és ugy látszik, hogy a váró* fasiszta és félfaswzia korszakának egyek vezetői is kapcsolatban aUUk Lénk Andrással Az en« vonatkozó részletek még nyomozás alatt vannak, azonban az eredmények már kezdenek kibontakozni és rövidesen *üx>kat is a _«jió rendelkezésére bocsátjuk - fejese ba nyilalko-fa\'át Iuitlkai György, a nagykanizsai népügyészség vezetője.
Ezm- cso«a«ot ttztett ki a MAORT telfuw fyerawkeiMk
A MAOKT igazija Lósága fo lí-jtheU-Hlen karácsonyi .szerzett\' a -ráUaiatt^ál dolgozok gytr-tnekeiaek Gyönyörű karácsonya fa ünnepélyt rendeztek tegnap, dcUitáo a vasvázas ház gépbfív intsen, amelyen az igazgatósás; uéuLegy ezer gyermeket ajándékozott meg A gépműhelyt ez alkalomra gyönyörűen íeidiszK Irtték Az emelvényen ualalmcut karácsonyfa állott, sok cukorral megrakva. A sok apró gyermek. aktt az ünnepség érdekeKpl voltak, zsúfol i«i« me«lö*6Hé* a, hatulinas tennet Az ún népségen, a vállalat kózponti iflaztfutúsága? dr (iyulay idollán W7.érÍL»z-t fMÍc*i;i.-Í\\^eUes képviseíte.
IX-luián 4 órakor kezdődött az) únrx\'pély. Kozma Istváu txve-aetö szavai után a MAORT moh réf? niegBlalniU aenekara Ea&e Jácos tanár vezetése mellett agy; TffnrvTám előadásával mutatko 10U bek majd eií>- hat éves kis-< fiurska karácsonyi \\erset szar vaH. nag>\' sikerrel Ady Kari-rsony- cómü versének előadása után. amelyet egy M.V>RT-raun, kés szavalt el. a dalárda kará4 csnnyi éneket adott c\'.ö a zenekar kiséreléMel Ezután kóvetke-i zeO dr Kertay Győr© (teológus ünnepi beszéde, amelyben úc^."-zoíte a meg>etent csóppv^-ket maid kérte a vállalatnál a>.i. i | Ü/ikai és szellemi munL.^^tfi hogy az elkövetkező esztendő hco is dolgozzanak oly..n önfe^i áldozoan. mint ahc«> ^bben az évben munkálkodtak az ország tttpraál&ásán. Beszéde vénfin boidof; karácsonyi ünnepeket kívánt minden dolgozónak
Ezután került sor a szereid-uaotnaflok szétosztására. Minden nagykanizsai MAORT-doljíozsű gyermekét me^ijándeko/Ják «zépen dászüett karácsonyi nifl^, telve édessójekkei.
Sünt iupoiiV mar tdbb Uben i jefeztc, az N\\TE agüú \\vxt-to-ségeaek aücerült botszas tirg\\a-láaok után megszereznie az or-czái egvik ke^xv-álobb óköi^vo osapalának, az KTC-nek hoxzá iárulását ahhoz, hogy trküldje íegjobb gárdáéi NMykamzsam, e hUi ^ké
Kólón érdekessége még *
I mérkőzésnek, hotfy Racz. u
NVTE kiváló ökólvivóju. aki
legutóbb a/ országos vidéfci baj-
bajnokságot nvert, e^een a ver-| dcnyco vívja ítO-ik nyiivános
Az NVTE öiüöiöi lelkesen ké szülnek na^nevü eJlenlcJük fogadáséra, hogy tudásuk csillog-tatása nxMietl konx>Jv erökifc)-téare is kényszerítsék a kj^-áío ferencvárosi boxolókst Az FTC J ankoWcs. Kovács, I-chór, StrodI, Baras^ú, Oszt, Botond | ö&szeálbtásu csapata egészen k> ! váló crót képvisel, amelyhez, , hog\\" az XvTÉ rikulWvó^árdji | fel tudjon emel kedlii valatoi Kgé-I saen kiváló teljt-sitraényt keU | n>~ujtaniok. \\\'cnncs remények\' : röl iermésaete^en ^zö son lehet, | azonban köztudomású, hogy a ; kanizsai fhik határtalan gyöznt-akarása már nem cg\\- eaetbeo honolt u*e«lepetés; Antivi bizonyos, hogy az I-TC ököt\\i\\tü Na^ykAaizsán bv fogjak nruLat-ni az ókölvirás minden szép-se«ét, u©- hogy a sportioedxelö közönség egy felejthetetlen é^ méonyel gazdagodva távozik majd a na^p\' karácsonyi sportesemény színhelyéről
A \\-eraaa\\-t értesülésünk szerint az WTti déJelött 11 órakor la ríja ;t jjünnááum torna- téb
A Budapesti Labdarugók Al-szóvdsefie az elmúlt héten taeg-ejlette az NB H-es csapatok tavaszi fordulójának első három mérkőzésére vonatkozó sorsolást Ezek szerint az NB 1 l-ben már február 23-án bajnoki mér kozéaeket j#—*-\'1\' a csapatok A* NVTE ds6 mérkóiéMK hazai palváii a TSC ölen jáUza március hú 2-án Pécsre utazik a PVSK-hoz, míg nurmis !*-en ismét hazai pálván játszik a budapesti Kistttt ellen kell M-moie a harcot a vasutas esa-> patnak.
Értesülésünk szerint még a héten megtörténik a többi aér-közés időpontjának megállapítása 14
Mint az NVTE vezetősége küzlj wlünk, az egyesbironak\' aa
ÍCel2ea»e* ém
3c€wácsaDyi ünnepeket
Nagykanizsai Baakegyesilet
és Délzalai Takarékpénztár
Részvénytársaság
Alakult: 1870.
Telefon : 47. és 48*
Elfogad betéteket kamatozás céljából
takarékkönyvekre, folyó- és csekkszámlákra.
IttTkasbsái
• Pwti feamr (n»iMa:
„IBUSZ"
¦arnetnmDA
Entakk«réb«
m«ty iwgyfcanizui ttlvpén mindtnfajta árut tároláwa (•Ittteltkkal
NVTE-Pédi Dinamó
zéssel kapcsolatosan bozotí #é-
Kevesen tudják, hogy Tor**, • vasutas csapat ki^\'inft balósstt^ kötojr vasárnap a KV TE eifea 39.5 foko^ l&iz^l váilalU a játékot S igY ÍS «-<ap1*»«lr CgyA
legjobb játékosa volt.
HfnHnnWi Nrt
Ifephrtt, kniuM hon (MiXXU k: kantcMonvi •jándAaj\'. » Mmo»r Kommmirti 1\'ért az írn 0 fnenu^Énet. Ctyítajön U LUítottak és kanca \'rvtkain unanohLk Jéci C»a«^l4ronc
_______ _ m0LjMsnt f^x3iwsnc cb
azok vxüfaáfaec, ms>d asHosstoMÉk »2 ajándékokat. Ji 3l««y»r Koramo-aist* I\'úrt holvT sserwsBto mindf íoak»r»tu nntvnwk kslkoMS ksfé-i«on\\ i ünuapdtst kirio ¦ Zmk. o>|áy,
Fw*z Jeni lettnye< nyttast szabadlábra belyuta a KOT \'
dr Hérev-tunái-sa ee év méjw 2S-án tárgyalta [-iiisz Jenő s> td}N«i lakos népellenes Mfct-ügyét és három évi börtönbüntetésre itélte, mert Letenyén 4 nyilaskereszte* pár*, szervezófe volt, karszalit^al t^ fonnaruna-\' | ban járt. A ltrventék Neméüir^ \' szagba huruolásájial pedig ko-i moTy terekenvséert lejlttt ki. I A NOT SarW4uacs3 da | ber 2O4ii lárgralta Fnta . í ügyéi, aroel\\-nek eieOmAj I taTumndatban érteatetu \' na^\'kanizsai Dépbtró5áL0t - ^ 1 Eratcinl a SOTwgySiitiK! ¦ hofO* Kuiszot azonnal t lábra kell helyezni. A i azonban Fuisz eUen itt határozat van, a -.<dja a rendőrség i osztályának.
Folyósít: folyószámla és egyéb kölcsönöket Leszámítol váltókat és közraktári jegyekel
Foglalkozik a bankszakmába vágó miwJennemü üzletek lebonyolitásával.1946 december 25 HÍREK
Halnwa Endn - Zimomi Já-no> MAOBT tiaitrraslo foltó hó W-an tartják aiiaxyaíaab*. "(Miri-dm kúlüo értxnSlltL
Báron Láázlo i. Macvan Aloj.a loM hó 36-in dthitanfcl 5 órakor lartják rak&rojakm a Jéra Síin aKtaoia-tranplooibaii.
TM Baa MAV Wt <• tolt Oi-»IU t U !«-áa HM i-rt írakor artlák gtM|U« • Japa 8Uv, plí-
Partn (rt«rjr» Kabaroawr N»g>-taoiaan maghalt. TtaiiHfai fannián, fcVén déhnao Sómkor bu> wnrtó faaiooaariázabaL
Onetkó Ittrin horbúiv fci fodrusj-mottar fohró hó 3L-*n Saxykaniííiin mairiall latoetéao folvó hó 2&-6n dfcolm, W I órakor Irai > rfm- lka.
A.i ipari
lefcameM karanom. -----_____
dthnan 5 inkor at aknla nafrvtor-meam. A nónndakakan kirfl oas-atanlek a> iakola talajrjalí bnottíf; tagaa, Viip Jauaf polcinnmer, Itarkar Ján, • Ntnártl Bboaá etoöko, BrAmv Ua b.wO.ííi eiívSl, Siir, igarbista, Hou Jtent btaáti WK. ár. H
ksrénoDvi áxkaktal nitDMk mar NtoMh\'Jum. nai«fafi»L Majd Karlte TWrt, P4U>>rv MajjöS M Arbar lUrotv nrM»>»k ocyar* T Mind »
Blén Imr.„ ______ .._,_
Ina* fl-tri- Nar>k*niaB4n rUnnvU
— - ^1^1 U nr . . _ l-t
I bYhjv Ov Zl> CElf vIROtfl
r>«i 3 órakor kn •
A ZaJs tserkosztfeáco irm u itt tbva Inelot kapta; .T Ssor-x: Stma tiimiKalket ké báóiJ
jtet,
4 mMmt írott lapjaim vabai »\'i-UI iraraduk. Er. t^Hjitt^ fa )¦¦!
HANTOS és RUZSINSZKY
vAllauco^<> mérnökök
magánmémöki tervezi, tana^íadó es műszaki
v Állal :
tarazto «• gammák tarvuéa at
irodája
halttrta* H ipari tül«l6-
k&zponti (Ota«
vizvazttaktk
villanoaitai
núctaU Kakinál
Iroda: Nasykanizam, Ady Indra.u* 12.
kkninok. ednanvairat, nMm 4a fiWrroi naUdjat <9Ókolom. Otorai Karolv.- (A rmcróurtt rálaailen-
Akat J4I •aérakazal? Akar Jé k«rl laal? N«ia|n4l)n aiilnill wmllo* U. aaaaaary-ataa M. BMMi aa,
¦*- ¦ i|\' I"
Tqrj IWabé SnaíbM >Ai *i aojini. c dallal oriéai aikot aratott. Qana KárolT é. Saaui Josnl aa toiak
dí na» Ma> ai A_______
Vahb foKiakitt uyaiiaat fararaag «r„rtf» ntta V« bnaa Manai rraiombérlot, aki ka«M> WWían állHtt lit M M
A narykaniaaai m. állanii erdó-aDndBÖkaait alábbi bankán és idi-ran raarfaríat tart: li« damhnr ai^-n dék-\'ttt 10 árakor a Liatló-nrdóo lábon álló akácfát. Ta!alko»ta a furrifaro axaatanél. 1M6 dnxai-bar Lln ai AMardóo halomfat. TUálkeaái ai ardSSri lakainál. Vé-BláranojaJ fi>M<n>>6, fi-IV-W hrht Ua6ba.
A ntebtriaag dr. B^res Sándor a-n in ni -i 7ih- 1-itmji —1~"--rairjalaat kö»Jon>ényaiittól aHérien pénfcteo a art tárrnlan. Eara a rácon 4U nripbirftiéfc ck- dr Hornth Vitmoa, a pacaai járáa r6j^rvxój<\\ aki maK^ kúahivatali tiaxtabfjJTt arra feawaalto M, hon a ovilac jaráv •rartftal járta ténra kóa*«akat é» a a4a»<«»mta»< iWrtai ba. A p* 16t» lért rodók (ktiamiiirt nadúr xil>oi intfckedéairná rafniW-W. A n*p6irt«ag aan a héten raW valtocatlanttl a SwxMdBUta-k-mm l\'árt hctyiáéfMan tarral. - » Saat Faraat Mm kan—anyi alaarl 1
iUmp. saardáo a 12 órai asaat-njaéa a kona a kówtkaio érakafa* kik f:6: Bammtít organaaaim: C riaock: FanonUe. B&ka: Ai an-nl aakal. Karataonji bóloédal. 8 grtnySra laeo. Bnai: K6nrór«ra • bBUabarai Karatrri>« Bn>>r«o or-¦""—•í~- Diai laiwiliiw Karaoaony aanpjao a 1$ órai aantmiato: Bnemi ¦ , lanliii: Otulmait: Óléra. Banka: Karaomr fan ma. Qabbardi: Bab) kanos. Biraoi: Ka-ráossm bókáddal. MBOnarmak. Enn\'lUortriiai a batkibajii Kia-Lj&» rtefeijnd imiliajiélll Pi-kéthv: I«> maaa art. As onoaaaia-roDkát jatatm Á at énekkart tv-•teyb Kmi» Jánot plébániai kar-
j
Délzalai Termelő és Értékesítő Szövetkezet
Nagykanizsa
Foglalkozik:
a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem körébe tartozó cikkek eladásával nagyban és kicsinyben, továbbá kereskedelmi ügyletek lebonyolításával és közvetítésével.
Tagaknak vásárlási kedvezmény!
H> forint.
i
Tagfelvételre a Szeretteiét helyiségében lehet jelentkezni
Irtla: Szafcaisát-tér 23. szá* I. eaelrt.
Raktár és k\'mér<he!yl*4( :
Zitavi MHdisHrtca 21 l, nrt 9yiaia-csaspli
__________ ahol kihallja
tan u>ao~«(óa5aa\' ktartóMatSEa hnlnarték. Vkr btoén tahat a rnol-radlk lokuitaiatott abban a> orvban. Ai i atarióctatáav mint érMaUnk. iámét hétraHatia a ranama minél ¦¦\'4hbi biróaáit alé karftiratt, mart a tórrínvaiélL eaatác dónt mtf Vif a2ahadlábnhaNf>iéaí kúráimé táqrra-
A sMrjD|PPBlr ^0* niO ataMVMivii ™»nnr. b>ial1hat& • köastkaai
~ nóndM raiadao: 90 dks., teati
irimkát hjadx 4S dkr., a mhé*-
tntti munkát tejadafr 00 dkg.
A margarin ára k?.-k*ntM0 Pl
Mmdaaan icanyjojroBahak, akilc
asjrjofrnik a-<^ ajaWén^t mirra
mérThnihani ram tudlak, nrarat-
rrnra bmalthank a tmiakiilliiiül
Handra fajadar 10 dkg, aarb pm.
miinki
tr-Mk Hton n
aaM, art i naaria nlgiwii kNjok «iarai
SaMi li-ilil III |l ¦# ¦ H H-Ml A ii lm«atwUk. Vi«l» S^kr-tf 1
L Satár . a 171a
» aaaararfaaa»la«aa«aMaaa l atefcv Mr«—« aiartt A; aag.
^UU
H« .....ii>il arjait tülaUMal
la« Ut
Szépirodalmi könyvek, üztetikönyvek,
papirámk, Írószerek, töltő tol lak, zenemüvek, levélpapírok
ragofcAóbb bevasádas. Irálya a HM) év óta fennálló
Ady Endre-ut 1.
Karácsony a sportban
>*KA Karacaony harangjainak aragtf ünnepi imiá m&runkbaasal-lást hinM. Tödet ektt •»% nrtto-rünk a koMhnult hakerajanak «bb-•rt-Wfcet órií boraalmaitoí. telki sso-meáak eafct »en(fiit a mait aasais-déeainek sok-aok intL memealóia, ide • jejen tolrii a nessstttintés W-tergikus állapotából. A sok. gyaas-okorte eeo bau aabagaag n» Kámattit léejk alkotni ián. A t&r-tén-leo őrök a • turténefain 6tok-érwinn mottója oerínt: ninea mee;-áOkt Ujnu aaU - a jobb jí-
Minden éssiirtéa érsó Bánatnak WJt.i——t-i, köMeeségéi? keU Ibooíb a« onsag VjjáépitíaéilBk aa *~«. A. aEP^acn oraaasfoitéafc. psaíg aasrssaaa hoarilartoa k a aport tijjafcxtéao «. E« «n rtgytepü kijelentés, e«t ai áUitaat a> élet minden nifflni ililhiiiaaa ismaoUa.
Cik a< as ember kas* tsljaeír-
tékO. prodnktnr nmakta, aki * aport
- testet és lelket nH - énje
áltml »áhk merinaMhatatlaiiut nu&-
kabirora.
A Karaeaoiiy
fosinte nunailL otáo makoiáilai.-tmk érsi magit, as f««es»> loribb unott arankáját • tAntenimtévü*- , nnl haladjon * mewfaBiÖPtt Lton. Aki -viaaoat éni, hogy. Dérmihw. csekély \' formál** is véteti a ocmae érteken- j bao *ett «port irott éa inUan n-mocaaí eUsn, az — tartat n tcfy» \' bünbámtot. Ereue it tott&ek nagy j wilvit • beadja nmt a- «" sport-fxn&er koaíotv elbatárcua-tTaí: a ->6-wo :riá»ként fos ewlefcxlni!
Kanizsán UUfiooAé»»a szúkiég .«q a ftzétforgfcaoh «6k ü u^fogá-¦tan. A három •portegywük* cmk aUur tud amkoéaym mutikát ?*-gMoi. ha «a*»ött w&kA uéttórik az qgvoldaJii imnrtiifimlAVfH — mnn-kat ffiloM — büükMMt. Meg kell értenie miDdmkiaak, bogy joea no •u étatre a> NTE-nek, a> S^K-nek te • MAOBT *SÉ-oe; »: Ai an^-acn kjbftósÉaek terén tutfrobb •idocatraUaláara M "
** igissfile-I> frtteköik-H
«ét.
As óasasfogis hatalmaa e*«je megéri az erodménvte«»iM.V f* k>lnv«oa kioai Ulát a as alkotni akaio 6M — fénvee endoiénnket rrfimotoaDs.
Xi oi «mmi6m* m* kaU hos-ois a joindvjata ¦liiiisai aportbara-tk nrálmét: az m^maftifc»-«gQltg Bk sot
mét az m^mftfc» wportbékéi. Buank a varon tanadalmanak emelkeiBBtt mentalitásában s romoljak, bogv u lMf-es vportér asemeam s raiosi xnortaloaBt mesörökitó arsnykóo>T <4at kt?iaia tortlnok
ff. fist .\'Ánli
Az otthon varana:
Ady Endrr-ut 8
ismeretíer tettesek 42 m. (ép«zlj»t
elloptak.
fl nyoTiravezetönek
1000 forint
jutatott ad
• Slrjyir lgiz|atéii(a.
_________________________Z A L A__________________________
„UJ M.AGYAR FÖLD"
A matrar falaf klpn (f duági h«<llapl«.
"tefrtHiMti S. SZAB)O^fM«T**C fWawú.ilÉiOij. MIiiIHééí\'. tROEK.ES KEPÉKBEN miUt|i Em u IdAsz^O H * dk
1946 droanber 2S
és orstortatl aaz-
muutCIXKJBT m orsxáj l»afch<iabt i
*át irtélL. KÖZU A OA2DAKAT LRMTÓ RCNL3CLLTEKET, tldiwéi.f«t»t, a*et*-
Ml. arakai tájtkoxtstö w»parÉiilt1. M I r • f ftiMvk, fdn-fc—t,
¦ Mwoi twdtatsnaL CLÖPiCrr6MK HIMOEN KEmaCStRC mmwl «4tam
formaiul i .
énak és aassstbaaaM. 11 1________
li Déli haiaoapaV háafc. 11.11 l_ Bacb müw. UJU Itsbani Miftatj 800. ridiúbaaconanjia. 14 Hissk. 14.10 Magrar miMaaak anasikal- nak. lfiJU Karaosonvi iii||ii.n.aMW 16 Magrar 17 Ilink. 17.10 ligásam déhitan. 18 kfaasv Mana ataoss-18JU Karacaon;. Drámai azaas • MmDéabaa. 10 Mink, aaartkink. a0» A wj;*¦ t. 31J0 H
____________két-
------____Íam>H TwniaHpj* joR»it
T/ÜÜWtt^l ** "»*^»\' férfiöstöíkódÍB hKn Ai
öi^^i^mífaiöií^NíksSi- *™rií»i aüyiegMdiikodáBi bmtai F*-«t 5. eoMleti bdyiatedm 1 noevünlette a kéL-o-un •Mtöny késn-tartunk » crré mraiof) ttaéiv a háború folvaniáo elrendelt :• -----».;----i- tiialmal.
Bagolasénc hegyközség
bor- és gyümölcsszeszfozde
üiemveietósége értesiti * gazoaközönsegrt. hogy szeszfőzdéje folyó hó 16-án üzembe fe:t helyezve és a gudaközftnség randaikazésérsj áll.
Bérfőzést is vállal.
Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ Kirendeltsége
Nagykanizsa, Fő-ut 4.
TaMon 6.
Foglalkozik gabona, magvak, hűvKlycsck vásárlásával.
Előnyös feltételek mehett termelési szerződéseket köt fehérhere, express-
viktóriaborsó, lencse, fehérmustar,
takarmányrépa, valamint fűmag vak
termelésére.
A központ áruosztályaihoz mezőgazdasági
gépekre, növényvédelmi szerekre, műtrágyára sti>.
vonatkozó rendeléseket
készséggel továbbit
Hink és krónika oroesai. B Hink. U.10 Mit hallónk holnap. J2.80 Dalok és lisiM—anilM 23 Táoc éi-félK. Í4 Hirak. 0.10 Hink él krónika ananin! és f ranciaal.
Jwfaacs.\' //. 10 Conapi aane. L Zenokari mürek II. Táneasni. 17 OMrai asa. A Haivar Berü táac-senekar játasikTTs Hink. 1K.06 Falurádió. 1« Tarka-barka musb. 90. lü Berasenvi oraak. 21 Hink. 31.15 Mazyar\'rttak. 12.10 ikbío-ben; és Ulo mtaaibóL
A rMat caMrnW ataan
Auasaes.\' /. 7 Braeii >«. « Hi-ii-k 8.9) Angol múeika. 9 Knn rú!ikt» nliásos iéléra. 10 Qoróg ka-lolikus isteotiaslaHjt 11 " Manci énekai, Boias Bmi /.mekai* játasik. IS D6Ü hannpó, hirak. 14.10 A Bodapsati FuW-moniai Taraasaá\'aenekaranak nang-nuaenni. 14 Hink. 11.10 Uast, Hanok •« Kodály műnk. 15.90 Ks-rúraonyi vakáció. Hangif\'-.iCcuk. 1& A H**var-Ko(nán Társaság masota. 17 Ilink. 17.10 I ikilln i a nart nrárfa.. KmlékosM Harrarí lm rén. 18.90 Htl|..».>l~. aaanpek Rcaslet Márai: Kalud cuno aain-merébó!. lt.30 Hangképsk a kara-rMHty sportjáról. 1Ü Hink. sO^aü Humorban nen iaoterínk tréfát. Tarka-est. 21.66 Hink és krómka <m*ru. ü Hink, sporlliink. ÖJ0 Tanoene. 14 Hink. 0.10 Hink és krónika angolul ás fmneiáoL t A ridia p»jrr«fcl a>axor«
SartWu /. 6J0 Msrixüó. 7 Hi-i«)í. 7.^0 T^xp^i 2on&. 9 A CW^ráD .(•ír-*rütl„. iátsiik- KI Hink. 10 órs 10-kor DéMéW mossika. 11 I*i kánonáé, kirak, la 15 Pasai seőítssó. 14 Hink
ff0€vaf faftTV
Tl»-h om
. 1U0 MJ0 Klaa-. ._ ._ . Slfaiás sanekteL 17
Hisek. 17 » !¦!>..... HFt tanéas-
ado és ajiaáfc lt^t Y6 f ll I 1
ón W-kor VilWni»raaó- tl.W B-mk és knsrit. u.J.sal, MJO »aa» toH - aikar <ot. U.M X&rcaaav M Himk. ftaO Sfcs* •»
ta
AfaaVnaat /l. 11 ^ —. —. iass-ee>ütseaúnek másora. 18 Hal 18.30 Cnrtaju A ooknitok ksjM-daja. Han«ksn». 18 Ihsaikalo ka-racatnTftL Zaoés is»iillil>s. » Ssórakostal* aanaari muaika. 11 H.mt Sí. 16 Kmnes. asoakarí m»-mk. 2140 Uross Unacoe.
»i:KH Msl: lein Kin*. évfolyam 29© sjam.
Napykamzsa, K46. uoombtr 28. izombat
Ara 40 fillér.
ZALA
», a* matxtrtmf uwtti/ « uá7/tf cmpmtak Mpmrttcmaokm kmr+emmjt
xémt, bmcr 19*7 Mjmmém vnfoMxmnmyi néltó cmpmi *th*y$m Au*xtHm tmiCfwtát.
Dr. Ruttkai
Hétszáz fegyveressel számothatunk...
Be nem fejeseit bűnügyről nem szoktam nvilallLozni. JBég kevésbbé írni 6c szokávomhU eltérek, hogy még egyszer kérve-kérjem ennek a városnak lakos-iká^At, hogy m* üljóti fel az oy tobábboál miobábh rnraknck. a
hadosztályokról sz<»ú ábrándoknak, ne hívja és várja vissza azt ami ugy *etr, iübel vissza . a fasizmust Sokati próMItn* már ^.i^itatni az emberekkel, a*%-gyözoí ókét és beléjük newlni. hogy a demokrácia jobb. mini a
azt, hogy a demokrácia embereknek emberhez méltó együttélése, » fasi/mus pedig ;ir. örú-•d, a gyilkolás Nem ke}\' politi-\' kusujk, csak gondolkodó embernek lenni ahhoz, hogy be-laa »uk, mennvivel szebb vo" 1946 karácsonya, mint 191( karácsonya Nein akaptmrdl és avról j sok millióról beszélek, aki l\'.\'N karácsonyát a koncentrációs táborok, a börtönök ri csa mögött szenvedte vúgig, de beszélek az egész emberiségről. A német é* nyilas terror alatt nyögő országrész melyik lakója 4iszáUr*.te k«réí-xonyfáját «z:il a biztos tudalUJ, hogy a szenl •síén imádkozhat is a karácsonyi gyertyák mellett - A batá. ezer és ezer fajtája te*keiödótl nüutieiihol Es ma szegényen, de szabad országban «rjka*l emberként ünnepeltük meg & sns-retet ünnepit ÍU méa$i vasuuk, akik azt vallják, hogy nem ma jobb, hanem I9J4-i«ű volt jobb Etekhez az emberekhez én mar nem tudok az értelem érveivel szólni, csuk azt tudom nekikt mondani, hogy nem lesz lóbbd «bben az országban 1944 !
Eimaem fekszik Lénk András jekcüU-sc IMÜ •wttptonibtT ItVroi kdlezve. Saját kezúk« ina és aláírva "Uü fei^-veress*-! zzr-twlunk - jeienü Ijesztően ¦im. ?\'»)„ Iiii^i i lakos iiak két Kzázaléka. Magam merjed I«n. amikor .i jclentév aek e^l ^ részét olvastam, őt az-¦Un a Főtiszt* jgy D«.-\\ezi ma-ftt a vezér, kicsit visszatáncol, ;a*rt bevallja, hogy ez a 700 ¦jvvtr \'. levente puska 2 pisztolv A liemokrácia pontjáÍMjt mindegy 4> ecw.ránt (esujt a 700 és 7 *g>\'*-errel ívndflkezű Fasiszták\' *¦*. rte lefújt a l>Ryver nélkül »er\\-€/.ked<>kre is. vagy mint í jelenlés mondja u pohlikai Whulnn dolgozókra Notn iü van :i liaj A baj ott vao, kogy *?- fantaszta, ejry kisttili. ka-<
¦v <::irterek kalandjainál* ujára elhatározza.
hogy át oem adják az dsó rendőrnek, hanem teíilaek vele íftr* oralni és egynek úih-s annyi b4-torsiM, hogy nvillau :t sixtnébe vAtfnL ho«> őt bem érdekli * 700 fegyveres 7 regywrret. Uf> látszik, «aek a/ emberek még oúdte jobban fOnek a f aaiala ivákdo erejétől, nnsA a dono-krádátot A )riei)kze« mán. mely nyomozó hatóságaink egészen ragyogó munkája volL persz* mindegyik éienkeo cüten vezérét, de feljelentem* egyik sem merte, pedig én egyszer «aár ezekben a sorokban megártani
hogy a feljelentési kóíeleJüetliég L\'lnrulasztá\'ia ötévi
; \\«srtést von maga után.
Nagykanizsa ea szenzáidóiának van «gy Baffyoo érdekes oldala Ha «b koaCáós kormány, akkor ez aoaÜciós
1 sxerwzkedrés volt, mert ^tod a hamm n*& politikai párt képviselve van Lénk András
jo^j véoi\'iinct kapjanak Véz végre körül irmaoifjik párt téet éi
vázat ragy pártlaf u*m ér 1 azzal * je*at)UL>t.t erkölcsi v< az íl>-en v)m knek a páriüaaol-ra jo, nM a ko-
ggÉrdekes, de f ben nagyon szórnom tény rzea sürgősen változtatni kejl A polBikai pártok dtádh alappilléá kriaa«t
Ník> 70U ftuvitr. csak 7 «* ¦ut is dvatték a nvomozó hatá- Dr ne is Icnoi\' \\rt ai
XII.
A betlehaml 0z*n«: ma szúksé(«sabb a világ számára, mint bármikor
XII. Pk» p«|» r ) ,
H t lp.«M A» ^é«.<.inr»»a anéaérAI »••••) >4u*>TUM M« l>lalair«l aaéN a papa,
isi Io>i.h«: \'
— *« «naas aaai axtrOMaalk W«nita>l a Haatta Ma* aojakto aa lülMii, «a raarfu kiff a llttntyi ily«. » n>itM imakaagattara MML »»láa» aMaaflr MM M ax Attarnl Otattaa, 4 M l » M» KlaW aa) taluail taraa, «a • kaka aiiaa
ü»i >ililan«íli»ii M. k«af k4toat0»*tska4 : awoi**i)é\'i> fMf. a k*\'iM«pi i»m< «i« iimiiini. a ".......¦
A p»f b«»z«0*n«|[ vés*n sitMr>«>r<*«se9«i *s6n ¦ haomru snai ataiton aipsi kért* •» a>i»irf«rtuikat(, »*(^i»*fc tu *lt«aTOk*i •* u*nr*d*tv*t.
Né«.«toriaUfibei •ck»»6 hir** taarIM a Star riééb »reteié*éja rl.Mmi a
i ts«écs t>t* fc*rul. C-«y tábornok írn kért* • frttneta z6M pirwoilfktt, ¦jHstflrt Ara« tanac* ftfeOti, mi l«u *tt>6i, ho«y • franci* i«m Vkéaüt raiiHii Ham cyirakat 9a«r vftfékr* «a*rl(it*k. A Irt no** ktM>«yi«i4ntos-*r.uai saOvtvét* ¦¦>¦<<*»¦ »«9f • Irsaotttk \' \\%*»\\ kö >ez<*>n»fc t\\ a Saar t>td*kra. V«-Ot inna**: •n**tt«»t »rr6t a trtrota Hínd^tröi, hotjy a S«sr
t*QK*p r>«rtaa»»an tárgyait* a S«ar vkaU ügy*t-------------------__---------------------____,________m___
loatait *<*••• t,b%m • k*r«*«l>M.. Hém«xor«aH ¦»»\'*»1 » iiillhll S.TfOOOO ItitUrjaa) «rt*t« tel aatft-lIxMk ki ¦ }o«6 •» i«>WMkf tU ¦ torTr*>*nT.»H 40 000 tsMn <prt*aér» «U*>*mm»A, és tUMllfti r*aa» AikoliaM, aflytMM ré*M KoUrvdi*** karfli. H.tn«l, a Mm«4 i»y»* adalsatsr* fciráwowyl liiniln MMatt s »**t»i KéfrfMa, saM<y««fl •ayBrurakodéait k*n Angii. «.*«wior«xéft) Orwstosa ¦¦.fMlnitliaÉlniai ¦ w-Mi.iii és KéttégteMéért * *»»¦¦ lyoa* vs«aé.yMk aainAtttotls. B«4É«K Iwajf a i
1 li—i>BHttfl kr*>N lagUMdawI, rtuoai* ns« vArtwiiuk I - ¦ ¦
U) vi1áffrsisr< az AtkuŰ Oeate
| Ai AUanti-oceán nyugatról I kelet felé átrepúiésére űj n-kor . dol álütotUk feJ. Egy amerikai pil6U amerikai Lancastar gyártmánya gépéu a 1780 kiloaséter . távolságot IÜ óra és 4 perc alatt , tette meg
tattaéxMÉM a f rum csaaats*
X fr Aóviv
Párizs, deijeroijer 27 A francia küiügTnúnszt^riumj \' \' \'>je tegnap Párizsban ki-jctenWtf, hogy az Indonéaábaft folyó harrok a ^vietnami moiV galom <\'tOrc rac;;f.,iíl,.U támadó* tsetekméayenek küvetipejnnénye, aiútao a mozgalom vezetői Vlűbb uivaLatosan a biztonság éraésébe ringatták a fruncükut. A nozgatas* venctoj metfn\\-uiita-tó Kteniéaeket krúidóöek i ran-
____......^. RO»ni fniJKia kormányaSatak és
fennálló rend- \' a hanoi francia katonai paraoca-\' eílen szervezkedik- ax or- noknnk é* bixtoiik«<Iák. hogy a uic léte e!k\'!) lór és akadnak mozgalontnak Mknttai Ütoadó ^nberek. mén ho«a sajnáLiioJ szándéka- incsen A küzlár&a&ág toódon kizárólag n -jobÖ közép- i clnóke pedifi Hhim miniszVret-sszlály tagjai akik nem :¦•*•* r nükböz inléeetí kveiei.
; Fiatal kiwiiar niiirt
kér sí UWMtA-tM -
Hécm,
Kk\'gel kancellár Ausztria reujéü, kf^erzödés "
27
taigyala- lliH
sainál rrvtaycaátzaati állitpotHi ját MimkMaMK! otztrak katonai szakértők «*««¦ ír Lotado» ba, hogy artkae»«»ea Icjóvoek Kifejezte nyfL K)|O a/ angol _
hamnros;in jia^tibb .uzavrikaj kölcsön kórcli és az l \\ RR Vtol sürgöa aea^tséact (or kérni. Krr-%-ényézien beazámolt \\uxztria ételmezeti helyzetéről Az u«r* rák külpolitika fcjlodéarál kap-ltbá k öd
1 franiÉi ¦i\'iiHi »aáaa lanéiai a lorvénvhozaa háza, aaalyaxS aikatoánv endaaében a régtsat-oátaa Wyebe lepett, ma «*-laaztja etnökét A > át G M
j aainia
párt Georae Mamurt >eldlle,irja a badoktafilitx-rálisnknak IÍoÜm
27
Slülpxuiari 1ábo/T»koC Páriaa! vult katonai kormánvzoját kfiay yap letartóztattak és Parizabk\' í vmék, a hol a katonjü bizionsái 0 halOaéfluk aduk ál BerkaH brn január 5-án tárgyalják aai-k II étk bé
xwilatbán annak a meggyözóde, uak a 11 németnek a btJoparétL-sének adott kiírjczeiU. nogy a | akiknek résae volt a :4uttgar« koaJi<aó& kunnány a y csapatok kivonulása arad
rendőrség és fölég * nacimaiate-, aiafi baróafcg eUen intézet! bőnk-19-U, decamoet 2t
A magyar belpolitikai élet tükre
Mulatak három karácsonyi vazsVcikkbAI
wo-w-l | mtk «!Ün irinti
SOK a*tt* a rwprk koriBénvannsk, m.\'I\\ak.
__ _. . . earftS nÁtenk s cmá. a. nép* tekintik
poirt*T»ir»l ttrit-w ¦*• MM te*- "T f*j»MTn karit, tannak, <fc nem " " \' a aaicMtí Ürtsrulak hinti u l-Im
sajtó- L*- ;idiikntik*W.. nslv • " kilamok rénC-ról » *»-iMgtuaúdé reakción . uL A magyar roakciú ,
lota kaní<-son> íjnalobin a f
tudott
.t\'umpl tarainak majd le. Art hit- \' •tp)«\'-Í# a*Pi íutja -j—^ —«.¦ ~.-
tűk, hory az ebf B\\ujaimafl tuast- 1 tragiiii. a cmr.woUtvti reaiciu "t-L-w I niehtrt tojp&Krtt, mórt «
»UrFikTarú«M>-tti»\\ aU o*» Mfc«- j Mljw, mint 1919-Iwl Kiég o* [ k?1^.^™feí "í*™"
Js^KTaVATyOsa^b a\'ltQ^íiCOC* saV psivTtOtí kaV ¦ ^^f7y*^ T|tíV* I "• \'41afl*&asVÍ kdCÜl UtOlatUaJL \' *
*A*il tuj L .k ifct\'L ¦\'<¦!--4 V nlr«n.< i-n *íi f|^ n9sVra%CfiJll^- ^fti^T l^rŰkÓll taUXOCtasVl-\' * &¦ t^ »*sj TsHÍ KllWl aj. hOlí^\' sasxlal
j«T oxt ;:* ^lovakiat maxyar r&- Na«r-Kritattniában a brit munkáa-
j ¦efak.
llHÍ>|lt akanat, I
Ml a MM aamaal A MIM
• aM pHil.iHi aimi
s-bbcif h reinány ünkbn
m kpüett, mégis hisszük, hoj?-. az uj i
emrtendo kassMrn Strvióii > n-
Ext » wsiéiiMiniut » a bánm >Miw«ikk.
<
a .Tmrmp--wn . | +&
¦\\ dpiTiO^ntcu orodpién\\vtaek • \' atabut^fao*. a ""ffij"" nép ékttstm- |
tVIzaUainSJa s^ffftsjWijlP ftaHsl OmADsaatl tQsT~ h - - ^----------^--------. ,_--^-^ -----
hk\'Loü\'y beisa bckasaVm, még foko- koz méllanb .~ buiaiabb
aouabb fc Uh\' .....
műkódéazct tan -^- , ro-. kuli togtötiatt tenni.
A la
pért kmouvcxomn rt^MEOM^, «6cté-iök ik kbb tá
|a!ini íorrsaaknatask kaadvu-. . ÉSalakal a tvio iigyutt a brit
(lllftl
uémv bái rt.
tts^t?. Uacllvel rt \'szobás lak
ai! lutötu CstK-^i i,\\6r(y -
. . . <!t». ni,\' rdd .
ntn asaapiott (Búdon n» C.sursíí ílyöriti*!. felesígi-1
| zoltsap im.*xaiIapitottJt. hogy i-szakérteaein núlkol h.isznált bu-
\\ rciüttfk a kilvhába. tjUOraM) \' történt, aininrk kóvetkectnénvll i a i ii i»m arfilsiiirtlg volL Mcftilía^ ! pizvtUk, hogy a nalál nem á kMa-| kőiben írté ílfce). mert rahK
tnennyiúk fajén vizes borOjfntAk \' voU FeHdsaaS. hogy a ffc "hm ómloU i kélyhasW,. ¦^tttíak már t
al> \'s így i
4.TS Irit»«r4«l bas< »- ! *"¦?¦ ""-fi • « "ff
] iiill
Ess parlamentáris o*skúsókkai T * fornkdaiooi i brit lfo
Knnück UntytráH p««i-nnri(tzfHit Wmwtxu a hot
ss unnap. | aalom moflioom©/; pa>*>ztaaal \' asethalsasns vatoa ik-nr
óiul • betöltbllti khstwu a uafcatl ntc»k koaött. ¦
A ráax? iiijniiiMMlM kant éljük b világunk tohc kínnal és mmdá-i«l. ArcnkXáii Kniwlct ntkoinek
aiom többé, banEHn a nsio(nkáju tién}«ibö( és h*
bünrwleknvfnyl
»lol :) vádpont : nrpbirns;ijj
!dWitúiak tjl k-irlFtonm- Minden •kádnak, akik
bó. nuvazuiato ˇalázáj<.
Homok ia iwhilihin lek-, rof. ti
cok tuharat holton \'
L¦ n^vis azt:p lm sí
i o n n)MiallH>i aagy k*.
nsatharMovál boAíl truíoriío lomha 0>b» 1 Jixioni) plr gwrastlthamnya. 1 j«9 0(10 pár Hrftwkni
A terrke/rn
Ontsó Uadénrla ülézén tta- I •i> tani «asu<«a> tett Jamou I amli aUam «/z ilQisjj.i iiM:
" TI)Í> i
tamentek Lzt bisoayuja a t^ já
nai tMtki • MMa *Mn ft
A malttal s- .
hesaaQh ni Ml >•¦ eétoo. A
9\'OmibBf) aeiu lesoM^cscssti a resk- j t-ii>, múlt ascgy a demokrácia bizton-«cs elk» saaTtahet mmm*. ~
jviat «* í^í; ____, _ _
ni, bOfQ QMshiYtátV * királyi ptélM C^citaap>n. Ax in inéjpTt van j6-U-ti :niniartériiim» és — négr or-KMpV ptíné • náf^\' atatz ú» u<áUua íuwtt qisBL. Siocüen mu páciensük,
__L_. ^.\'\\^:_; 1_ \' ____í .¦ J - .-¦-¦ :.\'.IL.L-a
„taani . , caalád aatasara. tartják ssn. A< or.
Bz a "tsM eey napon
a mcgsaakná. hotver, rnraicM aaslSi kalóznak ts>rtestódot«, •melvaé)|MI kiemeUo a kábelnek mintegy üs-saakaasát. A/ShsjUs
volt kOiínyö feladat, da i a fánKWgot, ib a
y
moidjak. mogino a faketepiaeon Ázsiában a
fantasztikn* inücat fisliiaAt.
résén
ki saa i___
Naca lábat saSas i
sWl
l la-iil • » raateas cJam. A j
, _-8kíaaas» IránrJÓ obMtasít Itfídni aaon, Pp!O,«» ngtiliayipi zT^aiku, de ne hurcoljanak tataVK- ><ss>at nat«nt kndetlana. iiafc.
Ku>ket mapakfcJ, amlíéra dófflét ! <Wr ölen a «0 ni állasa.
"•JUasaataaaSft \'nssasatt i\'amai illái iái i *
Wil illiisi li Ilii IlllilTiTlTil ! A Utasul melletti FilUnlavi rÓT
» aiojstároazsa* «Mn. Aisisjsn I
¦•¦ »ókk™: ¦ \'-^ \'
VÁROSI MOZI
KfiVIRál
y 3J
i kimitMfeokai to n tente- Ur.isbb, emelkedés!!^ IdM Bael -i harlsü.vMHs). pontMMmn- nélkül is Ms> ik Ai u>»>*m ttnnHllwr loritiru mimnesie a betabeBBe*-jobb. íí ám íredig "Z .\\Bv«ttf éB irluvjlal smniszius: imiegíitzs-pRAasslál 30 százalékkal t«sszcH-nókb
mogbíkélÚB .»>« demokn I
A politikai béke M Isui tudják a dctnokaácia tbti&it é U
.k«^ !
A politikai béke aMáaw osdwi-i tdák dkái mindoa l
eUavtirosasat é< monkBlt • olyao j állási .! uazMiiarn.t mag oC-pün- i kátv u alkoM munka áktaaai, ami- : l«ao oasrtékben. alitssatltinz aaokat ¦ a holai békével ás agymas moc^;1- :
UanéDi Hátai a „Sntaá I Nep-kM . i
Az onuai; InggattaaégM éli «ekia- i krivít ak&rjak-e meekfilaTditani a is>raaztaág képóaeüir Mi a eat ! ak»rjok< De todm»k kall: aaomaaed- | !uuitnkt«T> Szakon f* d*4Ml minde-
títmtími JUbatt EsT a
KortUk* Vilma
és
Szamoay Mlu
énekesnők sföcakoztat}ék
a kozönsagety <Vftfer aféret Uránunk a Jrccfrea vendégeinknek. Kernztaal Oasut
Aaanml 1. t-K Fsaarifia. t H»-n*. 7Í) Séoasli Ma& 10 HMl 10.10 ZeoeiavT niö-i U Mii ha
nsaa-szó, hirek. 13-15 Pargí nx* ni szó 14 Hin*. 14 10 Bá mrahii 14.39 J. 9. tach: Man fSMr. 1« OxmnsIMdso. 1T B» VMMHMasi kasktssttnk.,1 T.» • Munka. KulHuiiaürHKil **•*"* \'" •ora. 30 Hink, ajorthtrrt X\'^ Boósi F.mil asalonjctssksnfc táktzik. 21 H»nK» bíl núadASl.SO Hús* a> krónika ónjaiul. » Hiiok. 3M0 . USA .jándatkiiasMt, M ÜK* 010 Hirrk ea kninika aagnhil « ha» ié!
ttfap." //. 17 L. . jasz-isri illts» jétasik. ítOS Oaajko-ikn masak-. KösKtitia aBaMM gl )kt> as aa mnjdea
as> as
^af. K1fsI| utiaZALA
Véiasz Csepregi
pr*J0 Ze-ltAn cikkére «-ártflej nem akartmft valaszoi rd, ro*ri « egészet «Sy unaOiozo ember részben hasznos ídölöjte-cinek vcttúfc A cikke azonban burkoltan a MAUÜT labdarugó szakmUlytt tinMdja eifoior-
*HÍhükt
Zoltán cikkére
tor a sportról!
! ajánJja fel sporttelepét erre »
| célra, mert art ön is beláthat)*!
i Csepregi ur. hogy a tanc&áf a
I sport erkölcsi évték* vfcta
" ! fll.
is totf jortí. hogy a rfWt külső sa-tfalm-i-ús níffefl a..itt iródött é* Builatflik tx-íóte a íerrfe b*S«U-lottsáí rs f*jéfct5raflans4g
Vel\\ ilá^ositank mindtenKit, hoc\\ r«k a - kiteryésíleti sport-Iwak- Utcsü-eles munkájuHWJ \'dttutiw hoezajáruluak a ttr-- - • ¦ L — ni
és nvtr^szicedesi láz, l hogv a s]MrV)t
vómrm^irtnt iIWU tnüKSai«l spor\' uélkul lúncstij tórnégspprt >tt*« az hog>\' •
kis!
városunk munfcis sportját peo a munkí-tveMtök és rAk feáHUjft támadót^ ezírt, mint núr annyi&aor túk. ezúton is felkérjük O lcfo«k k azi a sokMt vaskaJupo* én> hu seattent twtnalt, vagy nera akarnak, Al&bb df akad*]vártának b Wea munkánk elvé^zé&éébcxi \'| Azi hisszük. hog> a kúJönbüz6 egyesületek vcz*4ői és tiborta aigyuieztBD a vékményvn vannak JóiJieiTencsét
mkós Spo í S
[«(* 15 CÉMják fél b 4
p sztálya.
Szinház
w - ;iufPKlé* király i
t«> lirMJfÜiáb* érürv
kodiif K^r^i\\ í.\'íi román kirUy w jfwbh Horti\\ Üiktó*. A braziliAi ; J utat m ít *
ré-
ríni a muU Ma. «öbt> kiiibiMni ; MWla tatol egy nmloojai bkta, f d»i 40 panaiM ------
bűnük Mírkk an mi-. abol BU <*ibm őrá* B»(t
i totaBite
aaBYikai
uufcik sc
0^ ^
Mk, mal.<« sxKt • gy
w fiauidviutt, arm nlL hint-
^iaa»L )ML>- a verokodéat oroaaok
Egy flajziokslfíírt játszi játékos h«i iminkíja utáli k« erős *»• zest lart. pihenő napjít hajnat-töl-hajnalic utazásban trjTíi el, kőzbon o!<-an kfleiU wwa peraet- ; küztl^\' \\ é^if!- anulvent az JjgAi j tiszte\' i cikkíró míg a\', percig sem bírna TerMeuetev, hon jobb az étvafcya es nagyoW. &-rab tenyér Intt neki F.s oU mirokásiársailol íryen kórűln* nyék között sajnálja ezt a n»-ífíoob darab kenyeret, az elot-uínk nem ennVr\' Vaíp\' ha núndeTseavt a sportolóletol oav gasahb oej érdeké*ieB önaellen-aéf^A khámuk. u(fy joffial ki-
tis/i- Tiaz/jk ugyan-
ezt-r . (.-rdek(f-ben az
uta/.\'i«.;uKi.-n jani Kiszállási dijakat nr ve^ék fel.
A MAOHT labdarugó szakosztály a lömepport kúveleíményé-nckeiegrt tes? Ha a rikkiró ki-fftradl volna e^y mühelvkdKr mérkftz&re. me^eiefrd^&ael Ut batfa volna e!Londo<&ft a fiva-korlalban Itt aztán tényleg csapatban ját&zott a kis a mérnökkel A nyáron rendezendő úzará bajnokság pedig megfogja mozftatni a klvínt 4- &O.-s lAsiímy tdiwffet *
A kételiwdökt-t m*&k\\xtt(Ut~ , jnk. miiKtcn egyesület teffhóbtf [ vájj>\'a- 1>°E>\' mintl Wbb szakosz- j tályt -mikiK.tersen, de az cHilt ternu\'s/«(es. hoo" azokat
Já^o* vitéz
A Ffctn N<m»ti Síinbu Man-KUMB \' tHXK^WRpiiO QCVHMH^ ftjuUr, a Virmi BaínU. «.MuMt rsnx» kclk-rl adniok a motinik, ia- ; m«Dy únntp^\'n\' 4tk.,!V*Wk • U-
nagykoni Vmst
A legfelkapottabb h
Omsztimak ja. mint au
kor Anglia királynője Im ébnult baWiben a l*pak vvltak Erzaélx* beraetriio <tjJJ l léú húttel. ite döntet még iaW történt és a Foreign (J^fiae cáfolj* a MreazteJéstket
JpÍP
rr»c>*i»
ftmrna. bM*
Jm- W aiker-
minan ttfe tol- failó ta
»t« «cv**« minan alkMWt, hrrr failó tfel, türrMaf aaonte Mt>> A • tans%- Mloa «n
érjMMtfel, türr orr. sikerfth. A
noáJc. A k ciu Hkw«aaBtod«<t a ta
liiilMT Vn I ki rim«i»»ij« T S»ató l k»t, mUr-:-: (Ját: H\'.-t
k fl
ketl
oc nag> 6úe
az an^ui udvarnál 1917
l-re \\kkor tesz Erzse-
^- korú
. üketi meg. SVindsor ^4^ l eddju is volt ug>an UJt-M-J;a, deLondontwa. a kirtíyí palotában, a BucKiaghaqj PjH Iac*-btn lakolL oem vuH kTtTőu\' rendeiiaája. Még oem twrléiifi dOutÉs. sxdyik palotát fogja &z*-mára ujtHölni a király Fort "Tlvirlere. - * windsori Ih». tt\'itáOíi tartózkodási helye
morjabb oklaiárój mutatkomtt aa. .
—J nmekéit. LakV JóMrf <MU 1 nuni anihMio\'.; kali6 tubáin .
„ .. _ udvariiölíMb voli Lr«eb«\'l Itercefjfnűntfk, mos* *"T s uíivartartásl kap Tradíció\' njaűróköi udvartar-
A Péc«i Ntxnaeti Ssüiktu agvih ípí*\' sior .:»u-n e«tf!, nsftmap d^S-uláei (<e o-v az t-mlöti aiSeortoí W-lérűón aj Ar&mkalópx (riitü atsote oprrett hci\\en Káln:a.i Imre tíIár-- hirö taurvőpomttj^t, a Cirkuszhcr-:- <tó óiriJaWíi Korbila
«i!a
Fni>ek megM ftHXtról évi 13 000 toatr;i tt
0000
Betgrúd, deimiber 27 litó ubornatp r<-
A riHtb«i rdsorott Ivóknak nAH\'a én Ivt nem d> szerefís *kr(l Miből Irainu miből ! "* Az Onük scpilséjííre js szükstR volna kudves Csepre0 ur M6s %Tlro*okí>an sporf ^gj"e sült1** vaii a kúlónböző punok-nak szMksaerveaeletoek. stb. levő ! ««v ha Tttuet tá
O lMWrfl;
lanak Az dsA szalütmám már
útnak is indull Anrona kikótő>e
.? otthon varÉttti: Vádinak
Ady Endre-ut 8.
P*at« mdl«tL
ma, liMliik <-g«
városunkban. mMaái 80 é\\-<fb dirso multlal rcMMknik és «en-»)!en rászolgál ¦ ioótségrat Mert ez is demokrácia a sporté ban Cseprefrf ur\' A jóindulatú tanicsot szívesen fogadjak; d> szolíAIjanak Önök is jo példé* vaj FopUiko7Tan.k Oáök is ax iíjusiajral, a wrocatos Unmté-lyek beivel rendezzenek pAntad efry zenés tornabemutatót Hár-melyik egyesületünk órömtnfc1
Ctófco* •¦Mony ilwn 1-----„ _.....— —
A pécai Mmtártukt roMuM u . ^^^ m\':nt «* ^^ «r1fitt
öm« m-woJik tápján, ctttttópahöo j ¦->*^^**^v*-^...^^^^M^M^^
CMkm amxo^vt adt*ú oifi t-A-J t-t- \' ¦¦-¦¦» — PWOI •
rwbt: ciBm-j, :u:f:i oifeó mp . | HY^I« mWw? $«fibd tMMW «
Xénos Tiu-n- A krtiuiátKi raadeaett ! pm-wt ét -----l^-----------
a iá?mö6b tApBOt . axobratt- ¦ÜfctXZ • l
A Si»ci*ld«mokr»t« Párt disztarmé-b*n, ••«• f*l 8 éral k»zdst»(.
KitOno táncszámok. nevetés, litánd\' tánc reggelig. m. \' Okv*rM«n üü*n •! mlndankllZALA
Sportrovat
laUwiÉiirt gyóxa4««mm»l hiidfcl : NVTE Mrfcteócsapata
HÍREK
ak a féaar fásaSefcei áaaaa-riiiiaaaí a kraani dosabt-
Uaaalr faassári gj*. Köti eusn. HonSráaait FUapaileB.
Matvaalv: Kaaelae n»sü Unnál auón. Ssartetyi gy*a Korcs at-
Ki fi «aaa> -tpif* asW> BW is fmlt. tawx «. aki eeast a
akaat a SKkiréWa tmür^JS, láDjkáaasok t % sanilHa. j»s aaáv
ktfaMVTt¦Iálulllk. a>6«»a< dr. gaahad A a«naai .totajt in gstwégmtí
*pa» i
A. i»*>««ü niaaaBO Ual-inén>«« Btáa, aaaal>«k a atmlarál-
•nntotott líatol iih asa» tőnaaaa • asaarth lamétgakre jogaita jt->« uM&lei . raoéhiaTsaéK sok aaap gjlWhium* beattok a»ajd aasaflaansá Tatásunkban, amikat
jártak, a krnatbaí ntptári bhaci •U nap^n eMdéa» «• ai Ml^ «; n.,,^161 aawútau U nap aatt pótlékirmUMi fbMtaU. Aa iHa>
meatea beiuete. aataraanáái ö& baavujtwii. löroai r*" ¦-¦
üt olvassunk?
^ karácsonyi könyvpiac, mántha iViyre akarni hozni aL •tmult é\\*k sivir Lcnoéwt, az idén kitett magáért Miadso ki-adóráltalai azon i&yektseelt, hogy ugy a nut^jjjar, műit a külföld^ irodalmi termés legjarát hozapi fáacra Sok mü mtg fordiU* alatt van, de hisszük á> renréi-tük, hog>- e«ek is rö\\nde»ea. ¦(eapeiemjek küDwkereskAdé-¦eank kirakataiban*.U eimut^ kánnal LcLi húboni beráthatalLan* gn\\ at^<>t i/ultíaílt*\'t<jtt az isTO^S*^\' lom rí\'AZért; amelyek tnoA, mi-. oCán már nH\'nleltcU>^ rJvtalot tapLaJí, iiuiiutro&dii pjpur.t k*» rúlnek Irtunk csak mo&i kmzáe-aek tk sok usenvedéstöl és aét-ktüözéstol araiakhoz ttrm és mp kéLséom, aojgy az dmilt Iddk irodabni feldoigozÍBa ¦»* már r,em soká késik. \'
Mii olvassunk 4 Erre a kér-\' j riésre neófcr válaszolni, mert ezt \' HstMortMia az e/yen dönti el ma- i gaban. Méni ug> érezzük, hogy1 , fcoteleMénfak wueíiíny om^ i fetant miire felhívni oiva*oinkf ¦ ¦C^lmét. amelyeket wá «SíoJ vas-tank <K ilyenné talaUuak.
KónnvOaulv: Lakása mi kaea allic aTmosas ™»H Orbán «l-
lént k UeleD reggel Sirxlt Femc* i lakos lakisén Sír- kisfia, láht, hogy apja bori itt li:i: J kft* t<5k eg>- po\'
alált netC
raatt iaU aimto\'ácyik capcOl a «á-aika ea a hnyr/iA TaDfar Cü \' je« to annak aaaaaűia. as ed«% mtleu i«va Veivon. A kdoyv aaála a riiáff mmdBQ n>drén najwlrti^ ^a m»LY»na\\ m
Siííí
.aj.*; kiniyoroijni, bapem tí-í-u e& 4ecire \\*ahir bort A kisfiú az <?rös L mi bort itk^íUj. tV^kldvl azonban rosszul Jeti, a
161 l - - „".."¦"¦\' a városi kL/kivrtiázhai Az ( vi/v i[.ilotla. hogy •
ki*
í
iaiMiaTan
ttmttr Hfjtta: JUUrtr Mit
Vándor Iálmán könviaa as utolsó éntsadbsn a magmr iradatan laaol- ;
A Uafyar Nók Ifcanokratitua ás*. zTt NHBA-tQ ben a iá tttt lá»\'la
KOKSz k6zlam*ny*. -
Azon Útjaink, akik lejirt, lila- KOl Mkk
. ... raló Sbx kaskeiieltté. miodsa edeigi v . es óban aoraaakot dMES majL tzsjlv mindanoviaak kanseaunsaaEb éhninya: a háborot koneBsnül kú-
aaajsj: Jzas a) «*- -" Hoaei: két naKyon asép ssssonv.
Aldoua Hiuan Saép ni rilág c .aa íar.ik pásti, a másik kokasnri.
s^áine nlágailair. Talán aKjáilaa egy Rríi rganáttiol Oo mócottuk úodsfau mü asm oítt ogj Waaa i oS áU kénaijelkant nwg <ty Wt»J-
acmánjak iajlídéaéba, nunt ea a naa fériiárnT*. 8 as agSíaat ka-
nsaszimisia, ssatirikos nagany, mah Dacba loialdk Erdély hasasai. Igen
a frrhnoa lal.ailissáiiiKi siilluiiffi kénvsa kaaTas tüú. sssielmi i
loglaUk Brdély haaaai. Ip» kényas aaCéa Wki, sssielmi Js politikai kúxléasbe koea és sí ii-ebben a kőimében Vándor ssakony-_ m<is Klim addigi kön;>eaaL
gaaau atnaaÜa__________
tar asamaia. Epon aaérl, mórt «cí«r <*« nem oép. A aiai iiodalom- , *ti ka»éa éidaioaabb kóorr akad.
Aa Amarikai Eoaaatt Allamok cap atnökn, mintha ejira mecéroata ¦oSa Hitktr elt&oéaét, en alkaloQi-oai táraaságban UaW aat aa 6t-atot. bvaa.tánlat al.aj; ,kóa-
A közellátási miniszter hiv. taiosan közli hogy azt a ren- j delkczést amely szerint a 100 kikkgraxnaon aluli sertéseket tilos ievtlsBi, nem fuajBszti CeL Erre raló takintettet tüos «i-ovtor a malacvágás A köreilaV tási mUisziEr szücamaai fogiael-lenSrizletm a ha\' \' nál. vendéglőkben.
. g
vámhatároknál a rendekst tartását.
be-
¦ hasúfiku\'cs alkalauzáu véfet iradankboa a Mrilágoti-
oliirtá^ WhatalmarMt kapott,
a kioattásnát eUnaórsást a IrlaarD* hajókat — janaaaokat ; ninrríaagaUa «> nuy^Usptotsa, bogr a Dsaasaok ncoi \'eleinek mar a l falesagnakT »<« a sseloaMaaal megfaiaottak \' mindem elkoncnek, hogv mindoikit kiSKgitasnek.
j — ¦» aVliakaa*
erimtam
íolrtáji a saoleálatból I bar 81-c-vei nwxdijatásaal eUMesá-: tou sarbinakatThoK} aa!ádt<igja3l
arcképsa isaaolványfi sa Caktnisa-
.sp t m»\' . a t __líiT a\'á\'^J—
ii ^_ sBfQBaVBUSiBLHf nOff^ a
ládasuaik arakepsa iasaalránTit -aéuioTu^álsosááa >ck saarfr*hratali has sejzgoasB sdják fc. A hel>aabi-M, ílkatKja
VH1
Mjoaaaoii jttarátaink ée amerö-asnik, akik baaMaMtln drága jo frank. Caanádi "atme MAV/fatT
máa módoo mélvataua ti kl
lo^dják sanon i. háU. kov^ ! ™
Fobó hé
ft ómkor » Pcldmonkw
tó« terv • pirtfae^ig. _ ___ Kmáctt f^racv, tű Ortutágaa Si«kiD«ú té ti^. Pirtgjunk
Iu-riük. T»vn4gi miiKktnki bot** xnugk-t»Mysm. 297. szám.
»46 ssoembsr 29. vwámap
Ara *O ftlléí.
ZALA
A brit kaiügymlohztériam kózó/te,
hogy Január 1-tól eltörlik a vHamot
Nagy-BritaBBÍ% 6a Franeimortzág
Uaótt
Uj koalíciós munkaprogram jegyében indul az ujesztendö
észszerű európai fejlődés poiiti kájat letté magáévá. Nem tudjuk, hogy ezt a generális kérdést a pártok milyen eszközzel oldják meg. ds efy bizonyos, hogy ezt a magyar • ¦ • ^
Bár még napok d bennünkel az 1947-n év beköszönteiétől, méfas ugy gondoljuk, hogy akkor csetekszmi* helyesen, ha olvasókózónségüii-set informáljuk a beipojüksi Helyzetiéi kapcsolatos eseményekről, araelyelcBek BBegvaioao-tástl az ujeszlendó tatán mar eső beiesuen várhatjak
A Zala karácsonyi számában nsgirta, üojry a lervbevett dek-larááöL, amely a pártkózi békéi Ml volna hivatva bejeletileni, Dem adták ki. mert a Baloldali Blokk és a kisgazdapárt sem Budapesten, a züldaszul rnei-lett, sem Mezőhegyesen a vadásztársaság fehér asztala mellett a főbb politikai kérdésekben megegyezni dbb tudott Megírtuk, liojo ennek az egyez-«tewk elmaradása Korántsem] eS- >wnb«n egy végteges sza a pártok kózötl. sót «j öleK, olyan megegyezésra rrmt majd, amely szilárd alapokra helyezi a koalíciós kor-máayzést és meffszíinleli a politikt ált l ii azt
gesen meg seO szűntetni ugy s gazdasági, nmt polCikai éMben, hogy végre megnyiljunak azok az fitak, amelyen a demokrácia ifjú hadserege diadalmasan n -c-muttaat céljai elérése (elé. A Vörös Hadsereg áttörte é> ...... a fasiszták
kadást
de a talajaikat veszített eszmei és fizikai huligánjai ssét ¦ih\'ImHií az erszágban. Először csak meg-bnzedva, később napfényre merészkedve, majd követelőzve mind Inmmi—Mim, mtad erő-szakosabbsn befurakodtak a demokrácia nehezen induló gé-
peidének fogaskerekesfcc, ahoo-•iaa mintán az rögtön ass> történt meg, most nehéz lieaiiákei ükei Aprólékos, HlllHilnfgmjSl munka e/, de ha j partok ebbea :t kérdésben mmt ahogy a jelek mutatják teliét skar-nak. akkor nem kétséass, hagy az 1947-es évben már más feltételek fiit: ált a élet
Nyilvánvaló és ezt a Zala fejen jó helyről < értesülése, hogy a kozetjóv&hes miaden Talosztnüaég szerint már jssnér eáelére aegtortéatt a vine-várt deklaráció itotásii. ami minden bizonnyal töbsst mond oajd udvariassági frázisoknál ét meghatározta a koalíció lX7-es munkatervéi, liezo-hegyesen, bár poetOW és végleges eredményt nem értek el, már kibontakoztak azok a nagyvonalú elgondolások, amelvek. keresztülvilelével gyorsan és°ház-losan lehet a magyar demokrácia súlyosan terhelt vonatai te-\'
b4Tiueolo\\ik-xu és a fejlődés st-íjból por* mozgásba len-
A magvar sajtó, kevés kivélBl-krL teljesen átértette és átérezk-
áusnocHa 4e mUL. A m»«yai ieitinlkátm most tényleg ¦rmaaitatkozoB «g egyaégo tor*v5Td<feokrácta TnagiiTtM bii—MiiiiIi nsts-ialo-sitása érdekeben és a oebéz hsr-ooklwn elért eddgt eredtté-oyeink megvédésében Ha ¦ sajtó a nemzet leikének tükre, ugy nyugodtan állíthatjuk, bőin ennek az országnak magy többsége a békés, demokratikus «ej-lóoés mre és napról-napra nagyobb leaz fl\'^^s-nafc tábora, akik Bjgvagytthra a zöld méreg okoz-taHrUzeabfil oSEintén becsüle-teaeo a demokrácia harcosai koeá állanak be bf;
Montgomery meglátosatja Sztálint
tskai tál****, amelv. mini az-zokstszierelnök karacamiyicis kS*n luKjIeltL. tímiioK\'íni h»<
rátlstla a derooKracia omnkájál és az eredmény, amit elértünk a*r egyedülálló egész Európában, mégis lényegesen nagyobb Istt volns, ha a pártos között a politikai összhang csorbítatlan
A vezető politikusok karácsonyi megnyilatkozásaiból világosan kitűnt, hogy legfőbb vágyuk az ideiglenes fegyverszünett megszüntetni, hogy azt egy vég* leges, jól meffalapozott, az eg^sa* •rszág érdekében való politikai béke váltsa fel. Az elmaradt deklaráció lehet csak mérvebti utgíontoluág elójekát mutatja, ami biztatóbb és helyesebb, mini agy gyors megegyezés, amely k*4 serü szájízt hagy
kt éo« tnnyirs rtttiiiototi áitá«»«ri)á«ioz, hogy a bcwUaAa bé«l*r» fcelmmin • dMtxn M toifon •••)•• 0*-«i loasUxuik «•!*, A Maetkea ti|»I i Htto ss •»» »»l sa>ksm»n, t—rfk Mlaa kovatik sz »tMI taiirlial Inaim ] nW Eaaai
o*yas MtosáVsesI
¦>0. A< SSMrfctsJ U-
?••« kér-
sa*>aa.itel 106 .>..»t.. s kaoarusátl sán (.*»)»,, PVMr. és UtéT A MkM ssnek D. L»« »»miiiiim> ioitati * k iok| O M
* »«»»«.«.. part jMtkfa Osorss Msrrsa K»
ko«tar*«stel s\'aocot irHasrija De Qsses a* u)é« tlk«l«>á06i daámrtelol Iniéa a frsM
tt*ssftsCIIO4t SkB AmU asteMCAeesMXlsasMeefl ett*ssm%^Me^BBm*ft> ásnT «^
orss Marrss tDB smuatottasost. a HmniTt?
sMe> • sMeél loasr \'- \'jj fitüsssiilwla - ¦ - « eteté -
tv sls|*s HsaakMka Mtoesi
A puliUkai tm-flfigvelőknesi uieg kellett állapítani, hogy szcnalel üiiiKpél » béke h Dia lengte »t és hogy 3/ gy iaúfcodcsr<* valú törekvés és hajlam saé^ scl^i iKtn volt olyaxt aaK>\'< mint épf*en most \\ nses~ oldásra várú prualrtnák valója-bao nem is olvan oehezek. mertr kétségtelenül minden párt 16-rrkvese a legfőbb poDtikai vív. ben eg> m demokrária tnef,\\/j-lárditSa.
A demokrácia mogszilárthUsa csak ugy érbetö el. ha eBiantJ isk azokat az akadálvokat. melyek s kél évvel ezelőtt megindult #gvenesvonalu fejlódés ut-jában állottak fc> pt^ e^venlö a pártokba beszivárgott reakció (elszámolátával amelv ekanek saját jólfelfogott iTdekükben nem \\ollak cs neoi lesznea har-umdók elvesztett jogaikról, o-meikrol. fóldjeikTöi. rmugaifcrol lemondani, hanem jó drtaokrata bárárybórbe bujv.1, farkasként Ák meg amndenkát, aU az
Essa ¦¦>*¦¦«»¦« ss ssesl korssst* siT Mai aysnolajat ssfa sl s két ísilllu Brszs a tart* kékért!
Buknrtt), december 28
riroza román min is?tereluób fogadta az Adrverul és egy másik bukaresti lap tudósítóját és vázolta elótlúk Humánja gazdasági helyzetét A kormány rész-letas tervet doltíozoU ki a pénzügyi és gazdasági hrivzet t:tlpra-áUitsaára. Hangsúlyozta, hogy sürgés intézkedésekre van szükség s gazdasági bajok orvoslására Vázolta a kormány eddigi eredsnényeit & összt-hasunlilotis a jelenlegi román parlaseailfaO-ködését a régi törvényhozói testületiéi Az uj parlament a nép erdekeit képviseli A U-kr-szerzedés közeli aláiráaárót a-következőket mondotta :
liománia szintén kívánja a tarlós békét és ahliuz jniuden lelóntetben hozzá .kar járalm
Arra a kérdésre, hojry a k6-íeljóN-öben kúlíöldre utazik-e, kijelenten*, hogy me^iivisi kapott Bulgáriából, Jugoszláviából, Csehszlovákiából és Magyarországból, mejd hozzátette.
hogy szükség van a nomazé-dsénkkul való együttműködésre i*.
EfJ"
Tbotnas acoerikai szenátor javasolta, hogy aal Egyesült Allamok J1t^nirsiii Uitsa meg a brvándorUst, mind-addig, ams; a gazdasági hety-zet mes nem javul. Aaseriksi politikai körökben Tbomas javsw-latál kedvezotleoül \'-Q--»^
Hamm*.
h»y oserwmo. ak> két
napnál «»>lntti jzlkáiei kar
pán 1.20 kg-o; ovnniott bis
stéseo tejISeut. hála a liersi ..
amerikai katonai orvosok öntet
áMoso MradozasAnak. Twtaulrs
| már tújhaladla a 2 kv-ot. A eee-
csenő október 22-en asufetgtt.
i asjs k*tor,L",iiczt, anyja as alabs
; mai Bbminghaiubui ¦ifiiníiiiisi
I senyt nyert A kalos*!. kortukabss
TOArrajStt korxsTtlllHtrc az .
•ok és ápolónők éjjel Da,___,
ssaksdstlanul felUgyahek, hon.
- •——*r "h tnsiniiwSi
*n lAtsxet kocy lisci ¦ élet. de sikerült bkc-
Az sbsdI és amerikai olajvállalatok között elöze es megállapodás JÖU létre, bogy fokozzák ai. európai piacra kerülő ola>-azáilLtmányaikat K célból nsnf-ittaetljsk\'uj olajvezetékek épi" "~*—"" *~*"^\'~1ejil^ amely ősz
ssesotné s Perzaa-óolót a r öid-közi tesgerrel. Az sogol-iráni olajtársaság, amelyben a bt* kormány a fö részvénves, saa*-ensaést lélesiletl két* olajváila4 laOal az Iránban termelt hatalmas otsjsaennvisrjr eladásával kapcsolatban A Reuter szerínf ezen intézkedések következtében/ véglegesen olrsóbbá -lenne aa olaj « btrlointvj lenn* az európai kontioeni olajjal való e|iá~ iáaaA korcsolyázó Nagykanizsa
\' a MAORT-pal.an
1 A ffnirM viltalkufk a tavMZt ! Neau.tJ.aj, Váür
Aa Iir LMf. • .
¦tahim nan mjlva i nnk tit.lat.nk. eta.. . . r.\'rvs3 időjárás easteodefS folt. uváVi hónapokban, amikor atinraw
bon
lt A
Eío\'.i. ¦\'w:t t
;.„[-.*. hőse? ¦* nriru uicn ¦ ax ot-sxágDan. Ez a* U* kM, ónar tartott. Október ve-li.-it ineeiütt az ossi eaóaús ti« ugy-Lólvan batekic ázott aa ¦*¦«¦ ssa*. Mar dseatnbsr ll ll|"ll jar-tiink én még mindig ssakadt as eafi. Mindenki ast bitté, hogy m v id6 :nír twaaay tart «• tél nam w lews. Jli,i:.jrj két bek azonban uokattan hFltá töri ax országra fia nv>-
er*ozw4 abban, hoiev a niriecEt fts\'i-tiného! iuportaktik .¦« kon Sas (/tucouáe Európa lisbllijilil or-aaja. Valóban nat* atdaa; roll u eúiioll nepatyuiáiaaezakerek lüloi oih. koovalvao fogUkoaUk a I
» aporljMUj salakon futnának, cik-Vümk y nikos jéaw, arra nem is ganöatoa. boa} esutkg ateatvtnének. no napon ukan tannak, akik aüáf etösjör csatáriak fal a korcaofea* és Bal a kia^emsk a K.eí* ugy próbálksaaak. most bbjun C«n framoltaasnul, as ehó ^ sakkaTaa mhaa ntadn. aaso. hé., ók kt többet onuk
Kél év ívta sríni. .Nemzetkor 1 \\ ÓIW mosl annyira :
Citt váa perié
TWlcy
riír boní»«irt.i v éa oz umte fomuamaua
a korr«oh azokat. Pirókra ¦lakw.trmV ¦\'» mini a tátMIBtaui paríc-ttj^n a táiw/roe úLiiioirD. Ht is táncba kcf-dan*. Sf*. aaonban lofkravmk a !*«««. «s» Ida bataanMM r«o ¦n poMritallal «ja3. «« mentenek aüábbi 1liliab
i Irfj-
tati«
Iráji
Mritallal «ja «« m üábbi 1......nl.iiliabii
zaj.ik ai élet nádtól kúaű Kapkaiiiiaa k« kotcaoiyapi-
^^ n-Hy ko is résztvett a Itudapestt
Ncmzetküzi VásArok rend<.<zé&é-
értlfkéabn.
«•»< annak tava^s/al ÍMn
ide* oly t
UWWitltt ¦ A «araMgjr«Mi
•konsxesono jebisóvaj malOR
A ssokatlan, »íj ... hideunck astlnhan »^an . ülBi. bt* tii.i.4 nélkül a í&i ^lortok as\\ik áginak
kari rendatat érkezett, értelmében a mfnimter slnaalette. ., _^ ,.j7.,5 t_»i. i >*>fy * \'armerréti allaaanlaJnak
\\ Zal. ba^bST\' uiir tí*t«z.« kél" é«uki-ZH.tot tartsanak a Leszámoltunk a Viroa korrao(.vapá- | belüsj\'mlcilztertiiniBui A> érte-Iváirol. November közopr1:) m^rbik. \' ker.letek c-*O]e. hoiry a miaiazter njr> s MAliRT Mi- - 1 korvrtlcn Ui«kuzodÉat iTertei a
|nr»n><.rá komolyap^ várrneürAli reimarülő aróvléiaAI-
uj l
al
lya v padiz
j
i o» itiHé hufíot. «i
l
idA ók fehufíot. «i Jt»\'< komoly lió, Mtoclv mi h*wii olvadt t>!, Muvvi tékaol tufhKtó uiúiio.1 ovvaiai^it-\\ hí in* Dacától kiotdiuMo íJkaüiut unkatámmk WlDáik i
uieK minden o!>a lyet &z eddigi i rendazer nielleu !
tyj kérdéat, ajn«-
eeak
. *p>kaW
p«iiát, hogy némi tan y ¦fts: pn fciiyitttja w o
Sí?
*ü\'« adk izav t4n» koccaolii «hpr«4 fnHliiiaav.l; a teli «p.>ri [k \'\'t A tA h
aíOrtagveaSkaa, a. Edout et az ogj^. koraolvásni
auúiveUsss basn, «¦ Mm » bh-saaeita a kart^ohapárfát a labda-na<O|>árva r<o ik eÜSafiiaatl réasÁ.
A ?*ponf>_,"\\ii*vtiBot voxjta5<ai^^ mino *nt aUtúvatso, ksg> a ftaatlaicnil: ki-
iL-u,
il á boxiiw óokezúaJT*. RVn\\ jbuoa. jv nkózOan caatoHok\' fel korco.* i
ajH kvwautonk a pálcára. ívijit^. a^ofi keroaen voltak\' kinn. .\\kik sdiK megia ott vohak, valainsnnvjaii önnckbili eennefc* TOÍtai. Sí*, talán AraHek ¦ annak, ing! kenjarxi k t kVÍI fák
aannak, aawt laki........iVÍIn faánk
kat ietazenilw eer kia faaa>ab után szaladgáltak a nŰvan. Valouaiatoc épnon a najcykaaiaaai iíjaaági hoki-
áeTii a.....lil >¦ and-
y már nom vártuk aMaV Aawt még át kellett ttiotnüuk a ráro* másik itfwi
A raM vaaarMpi sataart Bmtopal I. 1 B.xaoli aane n Hi-ret. K.JO Uraonsutuzsika. » Római latolikux valláKOB tMór. keU^i istonti&7.trl t. 10
Zenekar banrtersanvc. in. Arti:« versek. 14 Hirak. 14 10 1»a-vLazlonMU»k. 15.2l> Kapitáuv Anna éfwkeL Ifi PoitM J^nó cij.\'wiivfn^-kam muzRikál. 17 ,\'lir.4. 17.10 Ma-snar pamasszuit. 18.90 Christinc: Gáralov azinmüro. 20 liirci., sporthírek. 3Ú.2\'J Repülő ritmus, zsongó dalian:. 21 A Hadió hangja. 21% B.-to- a Vum tájon. 21 «) H.re* és krónika oraacal. 23 Ilin*. Ü4í Psl.lo Canb íord.mkank. 22.*) A . tánraric meataroinok müveiből. 23.90 l.emesantiqu>ríilm. 24 Hirck 0.10 Hirak et krAnika ansolul 0>
Buda* *f II- 10 Vasárnapi ibh^ zsika. 12 Táncxcnn?. 15.10 Légr jó :nmdhaiálii;. KúzTTtitús i Ncm-zeti szinhirbol. 16 Hírek. IS ^zz-
<!«\'¦!( itn: .ezek.
: A raaté bstfai adeo-a
\'¦ ««*¦» •< /. 6 80 Falaridió- 7 Hí i nk. 7.90 lleanli «cv u Boosz Emil tralta^tzKra játszik. 10 Hi-1 rek. 10.10 Zenekari mint*. 12 1*1, i heranmso, nrmk. 12.15 Keniro arne > szinx szó. U Hírek. 14* Nép-t ar^rü oonan^szletek. 15.90 Marian ! Anderson énkel. 16 Uaiov notek 17 Hirea. 17 10 ParthiTaoó. 17J0 V.natoraaat HalMifn.vak. 18.10 &en^s rtesletek Stnsusft: IJanc^ér e operattiéból. 20 Uir.t, .portbirck 20.20 Mairtar miusika. 21.21) Vil
. u_. ___- ..; ___ Hmhiradó. O 50 Hirek ft. krúnika
ktt a B nattooaijkM, akttrt rttasa- „„^„i. 22 Hin-k. 22.90 Him (i»-velrlre |amoltak Et a oafj nrimka i ken* filmdalai. 3a.«) A Hasahoza-i>rMe|rofan brlr}eze4t nveft él most í ta\'i KonnánTbittoasáfr kuzlemúttjei. Wldlk artijel az értesítéseket itat- ; 22.50 Hadih*ohr hirad*. «-íáar-aiesek. 24 Hiit>k. 0.10 Hirek •»
Ippjr céJgr^ lecski l
lakost, Ikm Huioadi SS pfi hadc»ztálybu. *- -úl téplen-nvomoai nái..-l»k veüaö readületletiul hit> oi nywnkbcn Tábbek előtt kijelentett*, ho^v pe)r» kuralieapét vModenta Urtaon kémei, mert a m-metet n.A olyan készulékök van.
l
Ulkoi lt
bel iu oleVtromoaa<DDt és
t:il Ui-m lesz vi\'lanyvilagtlás
«00 ttfrknuzati
tt
eliaienu. A-- -J-páDok kötelesek
miadeti. * vármegyét kdzelrAI
: érdeklő kérdén ,v. értekezlet elé
: terjeszteti A polganneatFrek. bir
reszt vesznek az értekexleteo. de
t várnnoK közállapfttáröl az olts-
I p&nuk szajiiolnak be.
j Az «lső U^*cn érte&esJet Jaunár
| 22-én l«z, aneiyen Dr. Dívid
: János aliápán. Varfa Joaaef aafy-
i kíi.i.jal éa Barátb r>renc zaia-
| agrozegi poljtiriiiwtiret Teraaek
A .Maovar Nők Oemokralikus Szó\\e!sejiéi)ek h<-\'Hi sz-rvezete le^ap tá\\irtitot kapóit küz-pontjálúl. -Mntlyben jelzik, hogy \' az I NRKA Uudapesten székelő v«zelőbe^.e \\a^>kaiitzsa réaze-re :i Magyar Níik [ emukralikus Szüvetséaének utjai: a uúr mavr : érkozell LM<rlA-szálUla>inytL: : 100 kg cukrot. 30Ü kft hus-konz.r\\et éj 50 k« tejportuta» > ki :i^7aí :ir ulasilas-sa], fH>tó\' "** rászorul\', 1000 .yfrmek réizére -ar Sók I)e-
________ ati
vc/clwj*; j láviral ulan n\\-onT-l>*in érintkezésbe Icpetl \\ajC^ . JóZ!u-l jKjlnánaesterr.-l. ukive: -d széto%zütr> tnó-
veietéaérd binKMt Mrfl|i k
Tidám étet zajltAl- >tor meatziiil élénk tínozere hanidait bl.*<l hallani. A fémssórúkkal inegTitáfn*-M«t hatalmas Jénalvan aziotc u%-ü-
éiek a takariünak nrnndf iako-
na*-
, akditt « • biionsaiii aUiai-i rendelt. ZaU-eiré- f 11 ¦»•
SS
«tol|áÍat(M itrttmok tfictt^ak: Há-tilrtiiaurtottli 1 B Bitit dr. Bnod Sándor árispaonál, VWa Perenc dr. H Jóai J»n« dr. vnv járási föjtfcy-z0kíiél, rfr. Briglevics litván vm. al-iejyz6né!, N^g] Imtc vm. siAmve-vOtégi unicsoKU H Podor fstrai vlroci tLUOtttearjncuokiuü. N«ve-tettek 1 kteen napéktun tartótnak
Mr.lt.1 -1": - i\'-\'-»Ttlr«ált
[ énekein*-
VAROSI MOZI
Vágyik a vihtrbmn
Kft einMi é*<g>- entáa .
g fSlótt nefcBodótoT^n
len, ana>h« a raaártor «)tt kantm-jéban insiiaMitl b> s MAOBT HU! metMaer »bba*>-)chl> sasndn-raakke7!* neblRi itaUkal ollélou bitté rária a koiTaolWiaokat, akili a ruhatúrban eíftetvasott rahiiukat u\'téletes histon.->áEV>an tudhat jak.
i villan>fí\'n<\'tal nyönintMoraoo wiltoeó jéaen pedig swkc aeg aaas ko^wlvásA bódolt s Tti spOfQaoak. S<*»n dolgukban bitt— Btk
SzIM
„Újévi kabaré"
A Szociáldemokrata Párt dl»ztarmé-b»n, asl* fii 8 órai kozdamal.
Kitűnő idncszamok, nevetés, ü\'ana tánc reggetiy. ás Oátvatlan Jöjjön el mindönkii
zitL > k szerint már Zala-11. rö%idesen nlba-kani/sáru. A tó- , c-s módozatáét * -.»,.. ..„k I ¦cmoktmliku^ i Saóvetaége még idejében kózli 1 majd, u érdekeitekkd
Snrahai f«Hfto-Tf»*f»a*i 1 kaaut* • W«tM«iÉtakatt
I B;nedtk Joüa 13 érrt reotBrl
j lelOjtrelet "M 1IMS no. aki Szsvet-
•éf otíi 25 sz4ai aUU laktk, kara-
Mony aaM)éa tasnetu:, bofj tze-
• rekne naksl tartaaéttban a
WeateoTVartoizfcan axorakozBL El-
! kesereneaenen 1 kirttifa Batatsaat
; ablakát beznita. Az a»ettrl«alnWBl
menerall e> senMsett a lataUk
MMzttt be. EtoaHnwtik 1 Bkapl-
Unyaatla, abx> otcai bobattTkozat
mm írlzeibe vettek.
\' TU-tizwkit ivi feiykizat kip*B Itat
j
A pestvidTSki tórrényszélr
; Csikinák-Unaoui szerdán tar
, nyalta lx-nfialTlt I^szln fuvaros
\' A Sitnonyik Lajos íök*»ü*e*
lókotésú üij.vet A ka férfi fe«T-
í wresen behatolt Kiss üéza 1*
sotödi portáiárt és az istallóK\'
két lomt éSfttotask A rend-\'
6rséü n két tettől rötiddei ké-
j s6M> leUrtóTtatta s igy kerütteHr
I a törvénvszék elé. amely Len-^
j hortll l.ás/lot 12 évi. Sirnonvik\'
! l.aiosl iwlis 10 évi fegyházra-
riflV Mtuta\'i ar üx}-et a stala-
rialis Mrósáft Urgyalta. *\' itt>
let jogerősZALA
FeiszisszMrt valaki...
T»i*n *¦!. ••:• <-<«*ir találj* ma-rft? Tahin r*ak nem ^oakúdő a VviH\'l lil, akit ™ak aaírt tarav caJ. a .^\'lalataál. mert [jlbaHaait, ratrr MdHt trrner? N«in ia ártom! FWk *r> <ilw e«! Ai omaer ir K> eiklal írről, hagy nem <aak tat-Lni toW .-. n» «ak 11 aaabBr h fefa kall
¦ ki-
Dr. Horváth Vilmos vott pacsai fabirót a népbiróság jogerősön nyolc hónapra itéftt
. aki ujry eai- iia Kuazár 190U- nbbH. mcn Knas- Mikor
nál, unt ai ban,
u»-t iue*fmct rájn •jwfctik nat., ho<v e> mar nanam riaam toriont, akkor aal moaita. •Nekem WnrA, in moat ta4tan axv\' V.tíj nicrótve barkotaéfrot lá ja
A Dtpbfrfoág dr Wnrs-tané-c*B tegnap tárgyalta a parsat1 iarék voll rDje&yzö}cxiek, *-, Ifcn i iiHí Vilmosnak háborús én ntpellene& búBúgyét. A népt ÜO\'és/Sf\'i; dr. Horvát bot tuxal vádolta, hogy 1941 tivaszin a ptctuj k-etlni»;i zárt zsidók étet-kArüJiwnyeit súlyos intézkedj ••ivei
\'¦\' I

térw ntsvak •L}*» uram at-taF.-.l ettVen n>ou3casiba JUm. cikkan-nak, agy «g6» -oaaKa-íg vfljm Iffjwdbnrfléini. Késav 1 tm/^ó \'aratom, ánüja «l iMfeLvn, bo*> hol a <Mdában •fttótta ki axt, hory OiM\'ikrú! nn mó* Varr taJán k*!if>\' luUlliu-:? Ki bitkj vatiia.? > ¦. ¦ < Axt iria a cikk
ÜT
tit4.<
bo.
Oi; . haamállák
.: k ¦ o>.- .i4i Ooók
Ooű m sf unok on
uralom ;tlalt p«lÍM u nyüas járás* caelövel járta vi-jp|[ a jirús\' éx. a körül során a kózségv^ze-tik befkiaUsánil segédkezeti
A lúrgyaláson bi7.on>-rtáM n^-«r>, hogy u pacsai Rióban mdméges állapotok unikod-Uk és a főjegyző, ahol u^*k te-teUe, sefQtialge\'t nvujtott az ül ci6zoU«kuek hizoiiTÜáM nvert a/ ts. hotfy dr Horválh Vihnost mástéJhaW nyilas uralom uUs .í brlücynwniszler alacsonnűjto beosztásba helvezlc majd ki-vSbb nyugdíjazták
Dr Huttkai uyörny n«I>-ügvé:^ ekkor módosította a vá- ikkénL hogy a vádlott se-ÍRH nyujtoU a nyUasoknaJc a hutjlom mt^lartá&ához Or Horváth tij^vani-i, mint a járái l&szolcabtrú>fl sjját .i.(tó)in ki-
lírte el a jár*rvez«« a köué-gek beszervezeaére Ez alkalom-ön! jeMBék a umlcml. akiket al-~ \' \' taláJUk arra, boa»
-¦ ¦ -- Ak4
. •Uatt Honrétzi dmb-ho«v na ba>k séin\'\'lesz éh igy nyiagodtan vil-A nyilas I lilbatakk a kozségveíetói \'
A népbiróságelfogadUa ZM$t»-üfryész ^rwléaéc azonban &L, l.ilálU hogy a vadlutt nrm ar-ejtsége! nyújtott a nv^lasoknak a batalom mMtartásihoz, har nrm bünaoB*d)<- Tolt azoknak, aUk nyilas ttsztatyl vállaltak A aéaMrosát; eiirt fi?yri<-mhe-vévr az cnyhlto körúlmanyt, bofO\' ;i vádlott mindig drnaDkra-titras magatartást tanuüftott. dr Horváth Vilmost 8 bari berton-bűlMéarc f* 3 évi politikai jog-vryztésre ítélte A borlónbAnte-lé*t az eüMN tabb bónipi« tarló inlfTnalasaTaJ UtóBoitBek TTOT a n«pbtrósáa; Az iaikt jt>a> erőre emHkwdatt.
A tár^\'alás adatai alapján v népü&észséL három \\i>lt köz-s4*v«ze</> <Hlen ind&otta meg az eljárást
.:i munitMoit, HK
? Onői ikxq » AU|nr«r Báiiys-munluaafc ii>hilnJtri ¦! i >irrtr
Oimi órakornál váiMk t*q*tr Kik » penxp, ha i>?-nr» Ct
Saom!«u>n déleMtt 11 Arakor bir-a NOT Bojta-ta-nara» Txnárfi Nairr Andrása ké(>-
M Mkoo r Aodráat,
S\'<>T /Iwmö.tehi tartó kÉBTaavr-raankára v«Hoatstl» aa itéletM éa k.n«ndta toMrt a ÖkéA
haiált<im\'cté«i itiozénicnietto volna, aaanhaii Tr«ca^ korái .Ciliim, ax ák9tfo2>lii:lan tartóhünas" ihen mt\'rtékűnek axámit.
A román.mini*
r firál-
nme WT o hih»Hm,
akti bunok kiiarWtt primadonnái. ! Sétkd Ufmoláuwu uodig
igazgaté-fltonrttt
^ Zala. hofO az aü»-
fkáD azonnali haUUyal feJfúg-geszlMae állásáix.l dr Aczél Elemér ujnefú korházi üuzgató-fő-orvosi Mint rac»st crUsüíiink, e Jbfrl üg>inintszler a (el rii *rfslttttP * i
lyo« tárgg\\;tl r^jj főrt A hírűm lámadú Bezdáu Jánosi -u ut ^c\'lfrt Boáid a íjépkócdval WluiitotT ÜeuUnl hajnalbaB tedesTtk IW Slllyoi ájlapofban volt, ámik a mentők i Rókus kórh száUrlotUk A Mlir tecnap < etfittre magáhor téri H a o^ uburúl pódios smnélyaürasttlF dotl a4»i A retitloiség mi^i ábü van u llkriSV
Raajf itaMC aarflfaajlyat kfvtajazltk
Az aaajal nádiú jctcnll hogy az egyik kanadai badüoí^lytibor-¦ ban kMeUal taS^uWk óéin- ¦» natt hadiíojlvot ti voll WebfM üaieilt al||Bzt}(.-ii. akik foi^nlvtár-aBkaft, Kari ljebüunn kor\\«4Ha^ pMaqrt nagn\'ilkolUk. mart a náo eanoe áruloiil látták be»-n*. A Mts kózül három : zé> alfitt sikcrteteiiiit kMrelt ujbb
\\isszahclvezt<* áJUUJba A vizsgálatot, amely tuhndonképnn a
buWDka m baa^naa aú- •im»p«i»r mallett aajkjU le Kia-i kanialán a c\'áika HirÉMÉ. S« aaát, ; pÁv^í ^iSdi... íb»ár.-r>o Pnas Siú píroi nksa c. operaltj* > t -. uk»J hlWI SL
vábbTol>iatjék a felelős ttenté-ly«k ri«n
pro ka c. op I > t, .-. u-k»Ji hinpilaWI r» I elénk Ittbaniaiaaiaflbi nusaik* járal. dárda opi>id>nal á. nmek I á l lt * mnain kóatl
usaik*-
SM) f
kényteion **t;>oi. mw >uliu, bog;
iwbi bírnám h-.tj; a \'JO percut, mert krntaiae dk-- » k\' aei6onrotv«ut cportumai tui. N ^d
m n«5i 7 SportoJlan; barátom,
Euennvn-\' sportoltam, d»
(Ulítwiikut raklak imm léwo -t. aok naakowtályunk *»R^u «lfikot\'> kíl\\t--t foflall d, aik\'lkül, bafi> * nlliiiHm li titkár oktáj--¦anlott kspocaieondtarlak volna /-a kit\'a kitételt használtuk volna, amit On iiauniűltuztatMl oo^edni mafpív-tmk TaoctA » Mttkk emelitX ttf)
Se^u 4 heti 12 él ÍÖfilaVt ntt- Mobí padig agy k fel Onook bur- -, de ne Ské
Srt«rt( a «a«T» p t«t^.- koloasrári küspontjit, bo«\\ ! a rooián baJ4gvmininU:riuni hoazá- ; járult, bot^r a na<>-TáraHi Áruminta fáair idótartamira magvv áÜ»m-poltrárok utisval nélkül JEatnéoia te-riüeté re téphotor* «• ott tvltekad-faainak. A táaár itl6pB«t}át kéafibb foeiak köaóíni.
A. áUami aéBaMRkt olkénitotai > ataé aaaal «hiii»>i»itit A péu-
«¦• oliUas > Manar ,
Miraa, erWkjalaiTib » manar «-mar ÜŰmlt. Aj nj pMnA «» saípak ó> kiriialéaéatt, nűanim aulvnk nadalal a rfai <*prm[ói pén*Titxtoak- Aauár alasjoi «• ezer danbo( boenaik bcljfe fonta-
Tapup ha|iu!b«n Sopronban agy hfa ptocéjtfcen. « ott ukók baln UUKai Kdtm Mihály 5* ém ¦aaionl Ukoat. Az «*5 lelted* az «*, aoej az «Vt .a Ibfl Dnajt-koajapx kSntaH cl, a oroaoiat aanbM UaMltna, aofji kO
K trté K
Salj. MliT«a«iki h«ttMUMte>
akit hWWanap araiMtt a klubbáa-lkv> e|Q oonaa Mbtto licaurral két. aa>r Ulmnai perm kárt.raeaitát
é. abbén a raoaan
tre Táluatak
_i laBrinwn - de ne •ertűrffe-oak mor megint a tánc inkább ¦port. mint a EÉrtya!
ftapreei •>. táaUr
— laaaakciM gyafjfuarttr:
fali «• a4t|—ja«al
naptárak
¦tVtért/t.
•vrt ou egylit élt klq^tnl, Mr Saauil, aki aem oet M nbtltbM vik aMb^rl A h_,-a..._. ,^„_. ráHotta. (VxaeiMebe méf|« lelt, najd a baMoktt öaaamrta, lerittt a piocMx. iítnene ejjr nákr. ét yilljnrdrtnjl teHaMHotla. Téllel
nxftierezte Sccac Uzif él nMM A mdantf leuraMMu Kaauar Sa n« ei feMéfel «, aU — a Jekk
szHmzM Jtatart EsT a MiskátlhM
Koráik. Vltma
es
Szamosy Mio
oórakozutták
déftataek. Kmntaal Oén
H n«r »¦»¦¦> latiak a aiinnarlnnaan. A r«i aaaraplik k6-lúl naajaaajaajjlalim * tét An-
du> i, SssnatsSbriata. Úniain^ kan; rali HaMalri Manfnot a fhi-bv aaswpétao. lfc a többi aamnltt ia mind tuáaMik tejarit nvintottak. Ik> mw kaU n.rti7,if,i*\' Hantik Horor faiiaaról á Uncar Maírduakó-roi. akik aairaaaraan ilaiiiaajMk \\»o a jo c^vuttcs BaQruukorúbi-. Na-
EíaJa> Juci. naunutt Kolonio U-joa a kruuI, Kvnica rferane aa isM LteaM. l tóaarf*.
rfi^eoa Dobsánvos
a aanakar t«rjáit dkaeri.
gytatafc m FTC 6M«sN Na
FTC-NVTE 8:6
A. karácsony második únnf ea%i Nagykanizsán vmojégsze* repett budapesti ókólvivók váratlanul igen kemény ellenfélre talállak a vasutasok" lelkes s jo erőkből illő óUozoiben A gm-txazium tornatermét zsúfolásig megtöltő közönség nagyszerű
FTC,
gyób tatt amelyek az első pillanattól az ^alióir teljesen tckttötték az érdekJ6d6k fl&riinét. Az VVTE dkJörók határtalan -eikesede«e. amelH-el ezt a mérkőzést vígig-küzdöttek, minden eüsttwést nn-^rdemel Ha a szerencsével ofxn állnak annyira hadilábon a kanúuá. fiuk, ugy az elért eredménynél is műiden bizonnyal jobbat produkáltak volna a mulatott formát alaptan
A végű izgalmas legkérben fe-But Tnérk6xés részlete* wed-ménv«i a következők
^mct (NVTE Jankuvic* (FTC);
A szívós kanizsai fhi mecér-amsstt győzelmet aratott technikás ellenfelével szemben
Rácz NVTt Kovács ,KTC>
A nap készebb küzdelme. Rácz ragyogó formában már az első raenrt véRén fűidre küldi ej-fcnldét, akit csak a nmet véaa nnl meg a kiütéstől A második menetben mindkét versecy-«o visszaesik, mig s haraudia-mntl isnél Rácz fölényét hozta, afagérdenadlen győz Rác*.
Strodl FTOFekeet (NVTBJ
Akciószegény eis« menet Min a második menetben Fetaate né-kány vép ülést visz be eUense-•ének, aki azonb.m nagyobb technikájával minimális pootlrir1
lói
F< VTE)
A nagyszerűen felépítőit ffe-bér a legjobb berenrvároai ok-lov-i is Szekszárdi darakasaM harcolt, a harmadik asenet ve-j<o ainnr—i Fehérnek egy Wu gyomorutéaétíl földre kerül és kiszámolják Gyiz Fehér.
Sebeiinger ;FTC;-HorráOi
HÍREK
A kwsiebh c^bái: ünaenrt, kan. aainyt, méhó uratok kiautt üna>
Faabó latrán « Moator Marika I Wyó hó W-án tsnották elmrraéiü-aM. islmasa külön értsntéi hülrea.1 ;
Jataasak Bála Mnkaniasa és farkas IIom Mskáotrorte hó St-áo amnH iljs. issltjil 1I1I11I111 >l lóuártaútsi BarjatLi
VTE^
Óriási küzdelem Horváth meglepően Jól és keményen harcolt SchcUnger több szobái yta- lan ütését a terencvárosi vezető biro eftézí. mi« Horvithot többször ügyelmezteti Schrlmcer győzelmét a közónseft hanga* nemletszéssel fogadts.
Büaá ^NVTK Tulkán VFTQ
Már az elv1! menetben eröfó-léimvel g\\-óz Büki.
Botond PTC Megyimoraer \'NVTE;
Hatalmas lúzdeleaa Min a 0rajtran szubál^\'Ulamil Ü*6 Bof tood (iyo/ a védjen 1<-I«>» n kifulladt kaiú/sfú hu elten
1-aB.)
Mii\'UTUl Hn—lgil ks-. latinán Hite *rt»ü<. hi-
munkája, atalvnak andmán>T)k.At ac almait •aaárnáp l«i pár ai. birlalpo oiutt ontott aaM a lusntlaboa gyar-oaaak kosols. As üoiajfiályasáladss
% T aVTTafj]^-VO4tfB assW^\'anWlttiTvQD ^Ott
a baaUsok kiküMáttsinak léHróto-Itaai. - A raroi Ijanaasttslauaii absoilakó urasak insssaiiraik kará-eaonyi aiáodekaaa. baratb f araoc polgarinaatar as>> át a sas
óéluíín i iiáis lendkirSIi küqrvi-léan> hiru u» • ráma képYánkV taRUBIét. A kóatroléi ot SÍ lártj-pontot anrisastonak, ametvek kjcisC ¦bó pontUctt a aórhási aiabilmn-aaa* mMoaitáai aaennaL A\'köa-fyWa eUtt napiiaDd elM fahsóav Sais kart anaiályt Beire }a* f&assrkem&atalaBjrjauti ai ÜTI-wl kafjaoauai batározat: jaratWtál.
kűspoati í \' bsStomi
ie jo «
játékol mutatlak k» ll fthéáh A ka
H
n. A
, sttH aV «onaolásbat> bmták > kuatoatg alt as üanapi darabot. baaakiral aakje a panok aiját tel) atBnkbn reo-dastak karaganoyi ünnaaaávsaat. Mindanátt ¦a.iiaaliOTiajrtal aW-k t vaoiati tartanak
Mindaná ¦a.iiaal tooak aatt • aaajaiiv éi a badbaronaKak
43:11 23
37,» 11
XI7 18
90:21 13
17
31: M 17
IS
MB U
04 U 13
z}:37 11
2j.35 11
11 41 7
16 47 6
Mindaaaknak. akik Farkai lij^r. J hn.illi .n~l-thM fijdalmiiiikat ! laanetukksl anyansni uimi aol- : tok, antoo "T«r^-«^ bilú kű«ión»- < ««. OymUt c*iH.
Miliknak, akik Ciyetkó latrán
rtanatakaal fájdahnankat; Bnhw asnaaak voltak, «rnoa mondunk halál kSasdnMK. ~
tlt
1M7 iamár 4-én (aaombakatt asr 7 érni tuaiaaaul JAtakonvcélu táae-oaatt asodes a Knmnthan. malyn mindankit aanaUlajI ?ár a maáami-¦él. i*r>rk »M?élalb»i a »Hók>-bfito. jítékbolttan kaptatok. (MA-OKT búrhál.)
— FaHűiás a »zscllliiantra<a
C«orao nafyküasút Sckdojtv rer-luagn* Konma-aiálki Á n-ndáglojét Ui. ^nuár 1&-An dolatan 1 ónkor n\\ilrMiioa ámjiúam 1V47 iabraár rájeto, kcadódó 6 érru búrbaadja. Kikiáltási ar ban 100 farist, aa uausa kussarhak tm sarbaotartáa. A benat táncra áll: A bérit lakáaav nagv átssrsoi, iiaffí kánaás, aüuÉtt caapoakODtaja. ~l» »ilM«»bi ém a saüasBiss »Uákhli \' \' \' ár*i i
5zinház
Vandégmüvéazak a színházban
á fW üasuati Hsinhá. agyaÉ-aaa> nsbatati aata. raatiuaj dél-
StVO Qi 4BÉB *V Va*VHBH aVIQBOrtoá 0t~
táram ai AiaDTkaláas eima aanés apanat tal.™«t Ealmán Imre rilág-hiri oacropsfMtiét, a Orbamhar-a>(nltad)aeaS baardahalTi Borbála ksloratar-priiiadODiia á> Hürán Lajoa booririn randaziaUMírai. A aralaaaiiwa opaiBttban tallápnak mé|r Oáti Hóai. hua> MaasT, lak; jo-aasf, Faiaiiú Vilmo* «¦ mfy löbbm marók.
MOZI
Vácyak a «1ha,b»n A Városi Mozi músorrén ma, valamint vasármap és hélíóti a Paramount fihng}ár produkálója szerepel Tom Martin vok-caerfi ^rfn^li\' repülő Franoaf apanyolországi börtonébon smy-Ifidsk l\'^\\- amerikai risoriemöy azerl hog>< aaKUizádós riportot É*hasM>n, megmenti a rjórtónbol «s a kivégzéstől Tom órómmeT oaökolja meg a gyónvörü nü*. éi a határ felé igyekeznek, mert a börtön igazgatója rájött a csalásra. A repülj és a riportemö, Franciaorsiágba menekülne*; ahol a leány beleszeret Tómba Közben arról értesíti a kiadója) hagy Perlinbe nevezték ki ri-fjorteradnek. Auguszta elmenekül Tom etil, de Tom utóién és rábrs/éli, hon>- a rompáe^nei cr-eoljen néhány szép napot tült-aenek. Vakariújuk utolsó napján ¦>"ör a háború Aufnt<^ia könvo-rAg Tómnak, bofry lér>enek aiaai n Amerikába. A hajót me^-
torpedózzák, de kettőjük ételét meémmlik- Tam beáll u angol hadseregbe és AuguszUi Berun-ben elkezdi Urvbevett rmiDkáját. A francia összeomlás után, a oompiegni erdooen a fegyverszünet aláírásánál laUUkocaak, : ahol minden szerehaúkR eailt taezlel Együtt térnek visna\' i Amerikábu, Tom. hop- pilótákat Tjeveljen és Auguszta, bogyi küzdjön a nácizmus ellen.
Januárban as éri küagyúléBt megtartjuk, pámagvági hátralékát minden Blrtáiv rendecso, hogy trarssl tát tartósítsa. t\'«rr«*a/<ó BáotUág. KWSt snsrá sjlálilt
raairmp, t»4o 1W11IIH m 11 órakor bar/saigébsn avtja ns«.
— laaslÉs
As ünaepsk akut iatnonnlen tfttp-sok bstArtok Saroláas Josaaf rasaru-cikk bsiaasaat oomop^ Baa-utsai
kas, a»nliiiirar»»mS!taifiKt sgv késisattn és «&bk oatrarkiilnasl, valamint még több értéket holmit ttek el. A raodor.......
(Kbkaaaasl bverv k«IH Mláa*. alMl a.2 antor • rénaaai aaeav P> sí «. a. •. K s
APvIÓHIflDETatSER
alagarilaasbskórii. _ _
n»pront« bMörtk káaiaan iafafau.
DilMnrt. .rvdaiwl iMnlmM áürtaaM-B4a Bm»t M)«artMil Pfi V L K. ¦. \'llfff
¦AWatM: t>r. Schcn tnSa, Iiitm f a» 1. !3
„UJ MAQYAR FÖLD\' A auayar fahi kéajaa gmtimmátl *
F«ht«lS SZBÓ FETO Ni
•*»•.
B-ROCKES UPEKfjfJi | »1 M „ idlmK ,
mrwtLmt 4* ¦ SUdft ¦...........
SXAJCK OSJUCSIT
A QAZDAKAT CMNTŰ RCMOELXTIXET, U4THn*»r«.M. .fc**-
J-M. S«aar ^ M UB»
aaiaa. Cm 1 iádteaá
5aam"Caa: Pisai Kárk, KSasIsláaj »H varr Kuilrl Pat-a. t ¦"
51*
Nfflyk.xiría, B4S.
3L kodd
Ara *O ff Mér.
A köflkM/mmommk Jmmaár* tlntétét a -pémxügymtn/txter megjelent readeiete ttm-Hat - két egymmU reaz/rttwa), jmoaér 2 ám étjmoaár 16 ám ken krtlzmlml A nyugdíj*-•ok, /IzramjFm*. árvák mliUáml dljmkmt jammár 2-ám kmfjék
Angol jelentés szerint januárban megindulnak a közvetlen tárgyalások Csehország és Magyarország között
Az aagvl rtatt aaariat O)6»g»oal JMoi kuagrnintaaiar tagoap tsitM koar • lotaM\'upkaa Úrijainak komnak aaaf Onkumikla aa ti«iwiiK >öao« a augyar ki»aebaag kllaMaratarol Ea>la-tlM, hogy a pária*! koalnaaoM a tktkul utiuuta agy ioaiollaa, »o«» a k« oraaag Halmi
fíati larcjraiéioi maajaMMaaat JaaaaofcaB.
•i EgyatOit Namiatak man inat Maonszaa ma •< tana, kotr HiaUirta aat a friaaiéaét, aaaakaat bii k
Grtmikm Ormmtmmég «#W黫 /*« m tárain*
rttaal
Eira\'a bat«)ag a tét ké<dta fogta a togn.gyokb .Mi kapuul, tiiuriki «r«..« aluaa «• aaa aogy a vétő magvadjaA agy országot amaty ax aiomaxarzötiaal a*ag*ragl War.darb«rfi saaaAMr kj)a* 1att», kogy aohaaam ratifikálnának agy olyan ainm*aaatiötf« ], afiialy barmaiy MfflMi v*<« togaaak M kak« O\'aailko vi«2ont targeiai togra aaiiak a^ arotj t«rvax*n»afe tmr—z-Uxritmté\'-, hogy l
.Movr.\\ lUm befejez k-k j \\|j->arursy.i^ \'-11:11; filmet. zimetv
p
és a ik-mokrjiikus Bég íörtéminK-nek i
l •
ttm b.*otu*uoi, .toajr tor©** fttotp atsit e>f»fjaa«ló wve* cWioumt hl u awaré
•U íogol ktbme\'>•« Bevht km%fjmiT>h**T • ttftte* axj»ol kf ftewrorkl tikéra* mi»ró^ «afcfla»M •se* a heten targyeipk t»e« « atoaik*** Mtwaai taMC*koxeaot Mnrett. Foglal* tMMk orébbé ¦ korfui •MtornabMi •\'*|iye%xi«m k*t mgot oert<*» jpyafc— tdoti ki n«oi •*g»Í ••!>•«« tttiuil A Ttmm» mé$
jefys«lL*MUsri • tongye^ *«>«s>ta«o*k«l é* «a Aetyéafean i**o ten^e* *rtf««.e«1**ge>likel «apoc«l«tlHa A teqserga—06 b* lö-dt probtéata, w»Hyt( as »;W h<Kfn-n> fogUMcoxnl fog, a txentiieny, qMiyn«k kÖT**-kextaeei. « nem lényéé** Ifir-iiaiilun *• a uérwoio beiyetnn u «r«m*x3i«4yuta«( i»4l6* fogva o*Ak.fte«it«. A ftcovf*»uf«é6 éa Nar^aali kte«Vi peentvk re«o*. pewtvyi «a iweekW^iaJ ¦p—wna|rt trtek eet, maiaiv két é»r% •««&«,
aM 1 lite ü^faM^Í u^atus sürgte *ruks*0it van
^•^ ¦ •^ ¦twBe^aW pilotikm és atldiff oei* vdMl-
Drtvmber 30~án :• pánok %«- aek >1 katoani "" *
TiMy ZoHán elnök ne I me^bcwé n szo«\'(k«!rtj tr>n,Liivnek a
| BAhin Vikaos Mi„ : ütodchobtai követe arcna I paatre érkrzett
yf gop wfval
vi\'trn nagyv sxánMzAto. SsflW | KmkcnétrOt vtaiUolus Irt tMak Mfí*. Aarrkiba. Som.^ ttom ¦íUMMiewfi volt Kecskensét «*tflS ktMdbb disipottáfTÉ vilacciotu »
[< Ok
Az li)«i. évi aofiol iK-mztöla-
* rttos Ut-
most s«u át neki. Som-: syrtkínt Kcokoaét «ar*M
; «n* ttodiSs talta^ttyM h ckift. I vezttfc, kálitól a sok
révéa a ¦ugjar tir-
3C
1 aoffol radié 01 -6v utűiaó bet, tiaaialáiiaiilaal ant « ,
ér tilátaaiit Moleaxja. A wemle úk^íieit
maillahBMa aóttt aainskw ft»U aj: a
*>"« «aaajo4« ,% mosaJlap.tj., I Karolvj Mihály ..„^^^^^
bag> nufir kot-"-a jot hmo<t gM- ; folytatott Naffr Frrenc minams-
oaaafi t\'« aaallomi ténjn. A probV:-- \' terelnöklceL főként a caehszí
makkfeülIOag
a aaénhiánvi, :i
kOaaaaadéai! -
Koaxk albn
fou larUuú.
i fr
kadietlenat\'.\'
A i-
" "ag-vaic?
t..ihat^ foko- p.r, tonnaléa.
A Szicíliai
vakiu n,w»rok W^A ¦ Sí\'tanJLlWtAit fa I lió Urát elrahoRak. A
a nénrrablás sikeres betefezéaa \' atan Képkotán elneockullek l
lutitkáráhuz intézett lewté-
A Hvasolja, hogy a ÍHB-
.•¦:¦ ludadíttalanul
lOntak a^gán ™-
és Trancia óvezetebi-n rimt-n 1 <K fél rai|li<S font érttkö ipurvállwlutukat jelöltek ki le-szerel^.srt* \\z i,parltrle[iek közül 49 az aiuerikjj óvoelbeil, a többi az angol t» inincia ővt^etben
A I
UlaaltHtak
Acrfin, daixmba- 2X A terUni Szövetaígw glfcM úr-u> Tanacaboin azzal u hirrd kapcaNattan, Ixiajy Nóm»or< azác kltnngyoUb dailrum*. üzomél, a BoKtVnAKkot. a &ou^vidákre IdepaVtM*; ál, Mi tnalalaa UrökiSI tervi-lagoazlaat kerteli A i\'nmrfa küK
uéim \'•lat.
luKiUapndoal. Korlalonu rámán; ">" «»=)*" l«dak~targvaL____
,...r. .» b.ukodáaM vk.tx.ujii . ! nak 3 270UO nóoet híborlis jmí *» tolr. amrivfc! fokoóció J4- \\ í^s?\'*?f ^S?1 *küt " nin>
siket tartanai
Cy
I tatlak Blsjjrl ,
; bogy a Bo&cb-múyck volt «a aHalat, rne<y«( a h»» zúnabol álbe(>vzlHl a Sjuu- A gjrar tHalrpTIéag aé-
, © o
^ - kuercMai tervnat gy«-p korkiU mmalósitisanak mAd-I snsra! A iácoasác t»n p* : torlat jauslstot 1 hónapon Utt-. lül k-rw^ai^)^ a bázton.\\igi tav | nát-ü ci^ \'
Hapen, Scbacht «• i q^ét a neinel laMaaask uuirbin lárgyaijik
. ., _,_ a ¦ ¦ i 1 ¦(uuuMiioaMi u^iuin oiv najrv
i ^„-.ÍM Allamok te
kói- bátxirrt
Far M.i nd.ima«ian Javi " - ¦
okokra bimHann Urték
A Times cikke szerint a S»ar-viojéken jeteDkg 17 szénotedear ottan talyik a munka. A aauo-káaok kttaztma elérte ¦ háborai
ezek kozOtt aok a hadifogol}\' A, igargalálat tapaaztial nimokok vCfoik. A latnaiig (rjadaiját aapi 1301) kalóriára emellek fel, Mri} a (ranóa [cuakaauk fejadagjaiul is laav A Saar-t-idék. irja a Ti-nm, Nraulfszat; legnoltloajabD •sdéke. ba másért nm azért, a naogszaikSk <K a tajeaj. vallottak efazon c41ért rtot-A magyar kstolicizmus kiáltványa a szlovákiai magyarok megmentéséért
hatok óta naj^nap hiroJost afokról a stórnva
kttStátW deofcs «tl
eÓBl _ . ___
(yeknoi » umoM SssxákJebaci áó rmtj^rokat kunáeKlep —*~*^— tmslaioa eljárással kitoasik. Friw-du!t • magvar uauiaHajulfo • aa embeHsuéget unaiWÍ ara «ie-netotknuég, eit epiinuli.il gyűlök* miatt. ameUvel fétmilliénal nsrrobk asáuu &»i lakott Dserati löííóKa. mazyarsÍKa miatt Aldöci olvan él-kro, annlTTwk zeMSkftira a (émeae-
ivsisaaíjr
A ton&úuetjocfc. b itrteoi tórró-ujTixho útkncó « i Ijii inril kscmbon neai mandfamt Hótlavn s o
külön napilapja, a n>il netn adhatott hangol
Wj.m^ és as-yaafNara ieia^borosáesnek. Kí-
SóL«táti s»i»Hl*«i ettuo hiiMaloa áttami nyftstfcaialhk, M> Irak aasrint a mea?*r kérdtM a<én minden körülményes kától a fcl-tftkmnl aajasninnuiiitaiiniia dinté-lik. vértTsafké idÓ
nek mSíaiK
u. n.
korauntevai, módjai át amabesiilw iettnseac ileaauememalt aasgyank BagbsU galias ás Isteaa -^~»otit masxy**\' &!**» tárta* neuk^Sknct , psnÉot éa liitolet n\'-ailwfr^én, fájó 1 •etetnek jsass> «én» sssaoeva sS- l larssa. E« n»nrtaniu, aagitaáa* éa erroalátrt oacm etaéaorben a magyar k biao-
Ma «Hety M ónké* III lant
btoonsáta. bog. Máriyalfa Farka. Mikály kepvtMW a»nel*rheteuefnegl nrjeleotevt Vidovta Fcrtoc M Drózdy Ov*s« tUea. A bejekolrt K iq ksieferketrlleeaeji lorrtoy 9. szaktstaeak ~ " " "
uerint -«rtnit, andy ktaoaa|a, top
¦>eauettr»Jáai I
.k, .alxMy ¦a|lii.naIl pártnak i Ufja Mi, a>>tM>i,aU aaat- I lk f«
¦d]F laünu MtA k
f
roll.
lapuk f«- vatjr ki*do|a >J(rj
pásztorai I _.___________________
taTmagaliam fájdalma, l.toktol pa-oamottek W nvitotkozatsikban a béke káetitéefeBk idtjéo ujabb bo- ! krtfanaéja* aatló faallatlaii «Uk«- i tagokat, »tt orraláaért njütan a >
tak Hoo aanmi ktetg sa marad- \' ion a tnanar katoUeiamua aUiaftar. : laláaa éa aafélykiáMaa f«M), mi : Moaaitomk a (ondoaaaunk alall illó \\Mféf á> hi<ek lOTéoan is körőam oc utoo kiáltunk
bacm elaéaorban a m
kouin tailM. amelvnek r^ira iparhodik ia magfefelm.
Noci ballntliattunk arról, hotr« 1 •onnsói, ariUMMt binoMkntnianlr. I taliga tatoanfoaatáaok tórténtfk; oro-(akot, c>«ruke4et. Mtaea, aaoptaloi i ákt báataklalaaabcK
én egyaéaBsan ez utón kiáltunk üpsi- i nyejset társviBVxaaan magáik wsért. Iasj manvugvss as Irat ; óa únr a dsiaB \\i\'ii I éa st oav. .ZmtlSkS i^rni* « : jósok nmjsWá^én fámdó I
Iraol.
>l»r>^eziúk, hojjha ai ÍUd4«5t-tok tortafa*«Bn nem avMrnrok vol-náoak, akkor » lafcniinS aiarun-kat, nú«ai as amteri jognk aul>va atraltcétM-vuaio.
\',» mi ikaaaa Dainxr kalnliknai* la kiahhaunk éTaTmlnk aiíjSM kiáltunk ia a> Kaaate után, agy tiggikm Mmaatkoai TiiinHaierSr •argó. kiktkito után. amalj a 16-kM til agallap^tlutja
(m„ lm! mi 1
Vldovitt ellen a .Mlrtnarosi Hir-laa\'-ad elíogljít izeries/tAt úszte nuait tártért * betétemét, Drózdyt pedig azTl ki>anji F«rius M.baly ötazeferbctrllensek kimoadntni, steft amviúd-jín stiet a MÉP trpviMiaie jutóit be a k*m*ttttu.bj. Otózdy uos an Ws6bk kilépeti s pírlból. KrpvbeOi oanettsam csak abbas a> esetben trttkatja s<eg, ka aaü-fniuu, it elve eXenáltssi
hete eaókja nMn Isbetseesi «4. Hl. \'
Ttroi van lüünk mát eUeiu bakó leoses SDrmsnvssti ügyeibe bsa> aantoi skamL t>» m most koránt\' tem ex as easi. Nem tfinsal mag-már most qgvaaua aankit s I6r«éco-
VJvJfr Isi flOClt fc^^ni^intMBrtrTWspfrfW ^-
¦héa., W*i 4Usmi notelcMv nió ateléiv, bÍTVÚcosé», magytuúkáxtBW m Mépitmi ak»vré« KM^rtolm *nli-í&mJmfr* faBl\\>nik -vx -MA** WJMt-itrt m AUnntenk, múidH) Mloniiuá
mMOVTWk Oki laJUÜ».\\-*ÓJ DÍodCQ-
Éron -sió kifeBtopítvii ivk«ri»*, * ki-
m^ a Claainill (m„ lm! mi ioatlk milili.n faradé ELyea41t
bn. 8. O. S. Adja Imi,
Ezek iztnnt ni dBíel6tt d&l el, hofjr a krt k(piri3eKi taoja maradna! e a tiylllk
ak py..wHaáfiit
Miaataraf, /tat/
Nem lehet Európában a fasizmus utolsó bátványát
Megtflrnj. amelynek minden kövét
mártírok vére áztatta
KMMvéity ¦ <üvíMx*« vtlé«
Aj EgNTsúl^ Nemzetek Mlepé ^ Franco ellesi nwgritó kiiH-riny előzte meg Az airópaá ^p amerikai ol^í(^án^ vpunyoi w-ít vuetek agyesúieek Utnen de in-h-lk-ctuiit-N [jbre* né\\- alatt e-tááltván\\-t intéztek a civilizált ¦iiáchoz \\ kültviny reszlelesvn >v-sei>ii Spanji\'olorszaf; polÖikM,
rzda&ág) es kulturális nelNxetjél hang5ul>ozza, hogy Spanyolország ma is minden alkotjutf-p>-o& lehetóség aHkül tí Fra» n> bűntaOek sorát követte el c* az ország Ukosságám a awfpJíW xást és szenvedést zúdította. Az állami kiadásokat csaknem \\á~ zaróla^ a hadsereg, ruidorsegés falanxé femtari^isán fordítják Vélepieny- és Mknsn*re\\i sxa tMitxác nincs FraiK-o* gazdija-M. politikai és irofturáUs Wofc-xl ala kell v«ani és vissza Itvll él-űtani a köztársaságot. A báít-ván\\t meckúJcHék minden nmuf-rkíi kóvrCaágndc MestúldtéV •rrmáswte-jen az Ef^estÜJt \\t» aetrkoek ü. A hazai njogláncuH intetligeDoUs helyett a numütesz-tnmot az «n«grans uieileraá és nrú\\^«á nagysápok írták alá, Húknn. Picassoval Hozzáfűzik, boLy a spanyol füJdaiaOi mozgalom tagjai életük állandó ve-azflyezletéae kózött műkődnek Spanyolországban \\r üldösest
Ujttt MŰM*.
A Ra2daaaLi rendoraegen tegnap aegjelem «c xxt nyonaióatradaa ca k«)f!ent(tTa. bogy ax CKyik \'legnagyobb banc 3100 Napoleoe-araaTat csempetzett ki az desuM nap kinn Svájcba. A b>|«iealáa auiptta mgiiKMonak ar crelyet ayo-
»éf«tmére szolgál. oaután a NDT-nak a népúgyei* fellebke-zése fol>-tán a vádlott javára i< tnödaik vau vittoztatáaí esiko-
^5l1 ^?
lartja Enz»-k a revbidBak 16->-e<tena>en tóMazáz baabb su-Ivu üp MerSaem kerül viaa az elsofoku faároalglaM
yitmtapjaJn.tomii4.iuMk az
A Be)d<iav} poatoaan mafMKzK a bank IjamBlt. c*tvaM*n ea a»t a nelyel, ahová a N^By^on^ará-mjüaá lUHllelia, rata«3«t moiai la. akik a c .aipáiaéal »lyaa»|lal tak. A von nyoraoioatázaaoa mag-Mvtile >n at ankMIlaUMt ia. BOiJfci az HifitII A aagj Nipoieoii-caempeana Ogfáfeea a rendv^aeg a lgéibl nyomásán tndilotTa
\\z iru^«Ti^Tmnisztí\'r a napúkban tArruitúzi tTteiaerlefiEf hívott *gybe az úzh\'íhe.viBéffBt\' berbeAtláN. joqiaak kérdéaéton. Köztudomású, ho^>~ a fö%\'áro« már több f<-ller>cs/t>$t inténtl a kormányhoz rs kertc u je^ea-fef? helvTet nodositását A tir-cakóz.i t\'-rlrkezleh-n fcl.-etelleá: « kérdést, további** is fi-nntart-^ák-<- .1 mai korlátozási rend szer*t, nevezetesen, bojj.* a rne^-üresedő úzletholyise^ek csak h*-tóatUi ki7e.ö)és utján .idhÁCók bérbe, v-ag\\- pedia hizon>-o^ mértekben adják viisia az ú* letbelyiséfjek feleU * Jii/luía)-donosnak szabad rendelkezési jogát Az értekezleten a pénz-üLy ininisztériiBi. t/t épilésüűfj
üg>~i min \' il"|Pr inni képviselői arra .tz allo»|v*ontra helyezkedtek, hoc? azokra az üzlethfJyi-séí.fkre nér\\-c, amt4>-ekDek be>-lí\'i jo7>iszonya a jóvőben bár-müvec oVnil fotfva megszűnik, mellűizók a hatósá«i ifféovl*-%éielt és adják vissza -< házto-lajdoaos szabad bérbeadási jo-pit. Az ip:irücyi és a kermsa^-(Wemüjr-i n*nisrVrt+ képvisr lói aJonbaa a i«rfc-ni»gí kz.H-.tn.
Za>----^ii- *m~w KUKiiuab.
TK-vxiforTnán az fi IiiIhiiIi II n m Jött létre racfráll^podás * a k*nl6st csak akkor tűzik is-inét napirendre, ha e aafrHtail-to&\\a0i probléma úgyAen masf erkezik a rővároa ujabb eJO-trrjeszt&r
NOT á
KJé ¦¦ Airterfctias? Ackasoa, aa Egyssat ÁlUenk k»-
és nyomart kell választazáok, mert a denokrabkTis Imtilaavilr. araeiyekbon biztak, elhagyták) &ket Ue most (ekmetik szavu-ka!, hogy emlékeztessek a .világot, hogy Franco Spanyolorszá-» nem az igazi Spanyolország, a fasizaaus alatt Dyögo sjjetencaéUea haza. amelyet tel kell .»»>—-«».ni Hz a ielszarw-ditás keabet. de nem tog etea-radni. b^/j hozzá a kiártvány-boz mindenki, aki tudja, botfy nem laoet Európában a faau-rmii utoksó bástyáját megtűrni. ana-))-nek mandeB kivét aajirti-rok vére áztatja. Franco awa) fenyegetodzik. hogy ba eUene toraek, százeaem.vi hulla fogja borítani a köztársasági próbálkozásának ut;r\' IX- ez Cf\\ vesztét éno zsar. ok ketségbe-eaeö ¦¦i-\'-"^- Ha a denokrá-(ia »ag>v»jie* ereje rázúdulna Krortcora, ideje sem tenne arra, hogy beváltsa [eQveaaJtéaet, mert ragy ineajeküine, ha agyán aség van hova. vag}\' llitier sorsát o&rtajiá. tnőbb vagy- utóbb ezl ngy-sem k«rulheti ki.
•araszt - irt........
•fyaetsl akartzr S*fM tal. .
NOT ágyahbeMi
Hir terjedt el arról hogy a NOT-nál lérC ügv-ek na*j rész* a frllebbt-^wk elbiráláu nélkül krrúl Wssza h népbirósá^okhoz. Ezzel kaix-solatbJii kérdést teltünk (el megfejelő helyen, ahol a kövrlke.-ó tájékoztatást kaplak
- A SÜT lehermentesitése érdekében azetat a teOebsezési ügyekel, acnelv\'eknél kizárólag a népügyészség\'élt peron-oslattal, ujbóT felül\\izsgálat alá vonják és ha az ítélet mecfelel a cselekmény tárgyi súlyának, a népfo-ttgyesz a perorv-oslatot visszavonja és igy az ügy birói feluP TizsKálat nélkal visszakerül az elsőtökhöz Azokban az ügyekben, ahol az ítélet tuienvbe, vagy téves, avagy a vádlott " komoly
ssMéa UhOtta. kogy sí Anaaut atnás^iieai
aaai aaavet tenV a< Astarknaros *• marását ¦ (oaot. hogy I rt BKtagadia at iyea
i(4>rak tudomásul véMtel- KtsOlte. bofy s» Ejji aaűii Allamok konMáaaai lllmm (akratett ba loilillsaM — iasját |»ára esss
Üzletátneiyezés!
STEINER FERENC
SzIM
A Si»ci«id«mekrat« Párt dlaztarmé-b«n, Mt« fél 8 6r«l kai-dott*,. „
Kitűnő íáncszámok. nevetés. Utána tánc reggelig w Okvattan IUjtm m\\ mindunkitZALA
Hol élik világukat a nagykanizsai nyilas világ fökorifeusai?
! né!>btrAsas elán Meioa*égre vo-\' natt«&sanak. Éppen ezért a Ieg-\' időszerűbb lenne mcgkeieaai az láü**«éri \'
A nagykanizsai nyilas világ 1 veaető -egyéniséfaú közül Fíder ; Györgyön és Bégidsán Emileki : kívül eddjfc egyetlen egy sem ke- i rult kézre, holott Szereor , Lifczló liérány István és Leo- i gyei János lefkipm-retél a leg- | sulyos:ibb bünők, a rablások és ; [osztogatások egész sorozati.de I Kbbrradbeii gyilkosság is ter- \' 1«U. A Zola akkor megtfla, hogy \' ü«k i>z emberek Ausztria arae- i likai íuuájsban tartózkodnak ri i élik világukat. t>Kan hireket ! kaptunk, hogy egyesek közülük1 \' tagfmiál követettel, mert oda- ; kint újra megnősültek, azzal a | szándékkal, hogy igy kötmyeb- | ben elmenekúÜK-tnek a ma-<ryi.r ÍKSZságszolalltaUs sújtó keze elöl
Olvan hirtíink vannak, hogy mindhárom jomodár Salzburgban tartózkodik, ahol feketézés-*1 foglalkozva, sok pénzt keresnek és semmiben sem, nélkülöznek Nem tudjuk, hogy a nagykanizsai igazságügyi hatóságok1 megurüék-e már a szükséges lé oési clfofjaHsukr:i és kiadatásukra, de ha uem.Ufíy azt annál inkább i-% sürgősen megkel) ter.ni. mert az i^azsáffügymwusz-lérium iK-m/etkózi jogi ügyosz-iálva éppen most sürgette meg a méjj kint tartózkodó magyar I háborús bűnösök kiadatását ,
l^y kikérték, illetve a kiada- \' lásat tueKSüraetiék Wertli Hen- | rik. volt ve-érkari fönüknek, a | *érbirósí5 i„.\'íszer»x\'z<.)énel, j Barts Kiirolv vexérer/vdesnek. 1 Sdvmo&sy riasztó tábt^raoknak1
nak. aki Srálasi nlv.-zérekénl szerepeli
A magjar hatóságok pontosan tudják MiloUy István a>. L\'j Magyarság uszitó. véresszáju strrkesztöjének, valamint T6-rakv lazának, a Kúria elnöké. oek tartózkodási helyét és al iunerikai hatóságokhoz intézeti süraeto kérelmükbOn az ó kiadatásukat ú kérik A listán sze rrpeJnek még Buporecht Olivér a Magyarság elnök-fösíerkesztő tulaj^lonosa. M^rótv-Meirler Károly, a l"esti l\'jság fószerkesz-tójé Itominirjs Vilmos őrnagy a vérbiroság elnöke. «ki Bajcsy-Zsilinszky Endrét halálra rtéjte Domiiiiri állitoías éppen ug>, mint Sreieczky Zita. álnévre sz^iló francia útlevelet szerzett, amivel Délamerikába akar vt-torlázni
A legújabb hirek szerint Inns-tamek tájékán bukkant iel Héj-jas Iván, az orffov\'inyi gyilkosságok végrehajtója és slervezó-Je. akiből Horth> maoasran^u1 mini^ztériunu főtisztvi.sel<>! te-fcmlett. de annak sem volt akadálya, hogy ebből a veratkezO bóbérból egyetemi raagántanái ie^yen Innsbrock környékén bujkál Toldy Árpád osendörez-nedes is, aki a magyar állank-rag\\on sokmillió dollár értékű vanvát, perzsaszonvegeft, érte-atjt "elszáltltotU $ie<á!l*pitrj-tak, hog>- az ezredVvJI néhány UszttársavJl együtt «!•] mrgdézsmálta a kincseket yar kormány cmi
i hatalmakhoz. d« a Svájchoz is kiadatás iel fordult, amelyben kérik Ubrizzy Pál rendorfogal-mazó kiadatását, aki a Hókk Szilárd-utcai hírhedt íntemáró-tábor parmnesnoka volt és aki-
nek lelkét nem kevesebb, mini 5000 ember halála terneü. l\'gyancsak Svájcból kérjük az újságírók iegaljasabbikának Bosnyák Zoltánnak, a Harc cúnú\'uszitó szennvlap szerkesztőjének a kiadatáséi
Nagykanizsa demokraUInn közvélemény* egyöntetűen azt j kívánja, hogy most mar törten- : jenek komoly lépések abban a? irányban, hogy a nagykanizsai háborús főbúnösók i^ az itteni
lgá;gr hi
kozj jo^i liíoosztályít. hogy Sje-recz l-ászló. Bárány István és Leíií^.v! János is szerepeijva azon h Ustáii. .\'ikiket kikérúah.
TutHur.kkal a ncpüfijészsétf már üv^cgyüjtötte azt a hotal-mai anyagot, ami a hamv nyi-las e|l«n fvlhalrooz^ídott, icy atomá akadálya nincs annak, Iiíi^\' megindokoljuk a nagyto-nir^ú háborús bün<~*sök sürgős ki.-Klá^iiiak kérelmét
A aab sgyik leasts sananis s 4MOQ0^miianttiaO« oimor iLnsi sa-kHjs. hsjts kiről WUv a tánulat nkuannyi tarja, többek kóiMt Sot-téat Mám, Jfcinar Edit, Karaiat Usqpt, Gáti Bóisi. T. Sasbú Lásalo, Uky Josací, Faim» Vilsro. Psan
___r___________kirttl xi-
délután 4-kor m aas fél 8-
! kor, Takuuint csútörtókoa fél I 1 kdjak sJs a Vén siót \'
i fcimztol?
Hoíosp bo««usunk as t6L A párlok, sa
4ÍídMk •
basvoménTO* aathwten mulatitág-iOiOjrf afeiaaiaanak «t* • hei, knklia érül ét rKtá jó Ill háák jt
náBD na I
aor, de jé bor éa eigáayaanB m ott a el iehet íRehékéiweD buewzai
, klia érül ét rKtámu.
jó IjMlvail haaáják u ujat, ami
t*bb tat, mint mi elmurt ornoaií. A Zal. MrkMHfi éniekkiíía
_ ________* amely egy jobb,
dogsbb ujestteodét has marn után.
ahaL — .- a nCra kó-SiMéj? bos>»n ¦.ánifi.r.i az 1MC-ról lMT-tTnnadé r>a#\' A kv nXt Wriláiraitáaokcot nngtadtuk, bog} ~ aietizaka nkkti létatoE azmtcoaloa moaog majd. * Vara* Butaa
eaen u nlen három eloadáM tarának 5. 7 t» 9 étmi >Ml«il>il te r.uovOrü maoar fiinál mutataat b Jamr PÍÜft éi Bimar liaM a l&aampakbeo. A film c—b: Matr it>na( éa mint a cm » "ürulja, •irt kdrbánonaaao játaaMik ta.
kát nur» rin^
, , ,| (| , ^ ^-,MIW |L__!ÍL ^fcf
bánni otfadáaon lép bi át a Vén dkJ» fimü (oúa^ni OJBMVCt egyik fouanaiet juau eL Mdea Mto KI S inkar a Leaánafjrfcclan irp lel, 0J»)d uUu.líoritoc a
nadeatoiio kabarén ¦—• láart. A kn4né mjaorbu toüep aa agvjt «n TsauianiYi >MaK A maaor atáa n«aa<k tar«6 tánc laaa a ká-
á SnJU
aagvksnisau \' - \' naodBai int animsrtiii
•elv tart, a pártsaanea* müLdw-161 randkirtl niTÓa müKlrral ssbta-koitatjik a
_ baK>ouánTCa ¦¦íliaailun m lsuáeát, ^.«J«n aiúnrs ridám ka-tarénT\'xMkaitatják s^ötfnstgat. IWnéiMssn ki>A6 KOrlá «a nap-aastü a» téfjs a SsihMstattb-
rét Modsmek, smuhen - .------
két énakesníje, Korállu. Vilma _ Szamcsv Miu, Tslamint Déry Juiis, Pallav \'Pauleas éa Kanta JíaiBÍ énsk- i* táoniámokkal asáfakostat-jákaU Kaek
CtBBK K wmucmMommn miaun „ iRmi rráro. kótóoséjét ÁtöbhiwöoV
vArosi mozi
Kigy** « vihmrbmn
¦*fTV Kiztártuági Ertftarwd «• EniMM>em
A hivatalos lap szombati száma közli a miniszterelnök rendeletét a Magyar KoztársuáL Érdemrend és Rrdcmém al«|H szabaMyairól Az alapszabályok1 értelmében ezeket az erdeomsn-deket a fügaeUen éa demokraü-tars Magjaroratág érdeMnek eJoaegitóte ée támogatása kórul kámagaslo cidciMAet uarMI külföldi és magyar álhanpolgé-roknaji adományozzu a köztár- sasag elnöke külön polgári és katonai tagozatul.
Az Érdemrendnek öt fokozata 4an. espeenx; v u.ujjnei ***% kö-z*\'-f>iLereszt a oálla^ul, középkereszt, tiszlikt-reszi é?i kiskereszt. Az Érdeméremnek hároiB (okozaUi van, arany, ezüst éa bronz. Az Érdemrend és az Érdemérem adományozásáról a miniszterelnök okiratot ál4t ki A továbbiakban az alaptiabá-lyok részle!«it-n elöirják a ki-tünUtéaek visdési sorrendjét éa megengedik, hogy azok maffán-alkalmakkor kisebb alakban U viselhetők.
SzBwsztar-flst
Isjborok
Rega<i: stksksi fcarMy-lma, BoMag tffért klr*n
Jtusl
HIREK
rstyazat aUstsrnsi állásra Aa aliapán pálváasU mnfat s
Pálvássti hstárkli: liM? január a). ~ A OBKU Udaaénysi
Sxüwanar ájjel 3 óráig kms nyitrs bajjaojtok tarjaink i lufin
fiOOHDdlWtft Pfen
aTtéréan k
január i-*» atle < ónú
________tartja pártaspját. EI6ad>
dr. kana> Gyönrf MAOKT f6gi gus A pártnapn tMkrtáuáar* tekiniK nélkül minoenkit saenti Tár a Fa
A Zala ia»ti»aWaSa» sí alábbi
n»ti»aW*a» a> ^leka kan Onaaoraiáfbót: ISascksaatsW: A munka UUlo pár
döl
bal Ad-
ott dot-
Szinhíz
Btaaor Iral lép f«4 Szil* vautsrkor a színházba*
Mint lapunk más helyezi már bB-unk, ékk
•úivaban *lí O9SH____________
barátaimat, fektttiesmet, kialánm. mst, stukáidat, tesMrsmkrt. aaa> mutál, iaameo uaugatoékst, Oru-rikál J OHaadjétTruihnékst, ZáW j oékat, üasuáríáwt i^ u iiaai háa-I bsuakn HÖHertkat, itammn-fn. 1 kat, csuádjsikat, aa Ipartertüiatot, Iparaikürt, Sakk-kört, MAÜRT-o\\ ÜaBt, üammanisla PárU, • iút6 üssbm hsnUainiat (a &aimat, a Tároa polxárműasv Moat tnár ideston két úie ra-pok fagaágban é> majtszuiUBk mar-bacsülm sonsk a nafy namsetasc fiait, akik .efbuabadMtak d
. éidekas ..
Kagyksmiaanak » kenOwf három napban. A Púesi KemaBU* SsinAát ..... meghnáaárs holnap
setasc
drágs
Xuiesn»rkor este W 8 l mutatják bo Wsnai
é> Smligji TanW 06-njö™ és Bodsfsstai sok siaitt ais-tÖBTnaKy opansttjét, . Vén diottt, A oanfot fi á
bsn adjuk aikakxi\'.ma
Le a mkriéml! El>n a KaOTát-
ORBw-inaKysr barátság éa a hsatokra
tikos slagvar kormány. Caatádomat
kéjam fiüiiMiii Vákant kenk. Sav
I Msttol mioaaakit Utállak. Baka
! Lajos.* (UefcimsMt TslasilsnlsaV
I lap a «slM résaón átrennti s
ksdóhhalalbsn.)
Hauatol tn*J sltsats
Dr. Békés Mám, • kónmm ^-kseae hánMnosri taniió menkájs •tán ksrült ssinre a Oülbaba dsl-jálék. ?azar íényban pompssó tarok ruhák a ó* dibKklttét
FIGYELEM 1 Táa«
Hova megyünk Szilveizter-kor.
¦hol hátijuk
PIQYELEMI
Teaibala
A „Koronába*
fyy Idei, a radiob«! ismert. tUtm cnvkesoót!
Egyben ezúton ktváaaak mindenkinek boldog ajéretIA.VA
194S. ö\'
-----\'—\' W • tapa. A UMi»
rapet Mosolios Jlnl, Leilát Budavári Ibolva. Oábor diák •aerajébon Sa»«r fcmo jálaaott és Ali baaál Orad** Jánna alakította. A t*ai umnltt Odor rercnc, Kémotli Anna, Tóth Angéla él a táMoaok ia mind-a tagknálóbb játékot m utatták aa. Bitaéret lileu m; a andgaét «i mindan aryea aamipMt. akik haj-andok vollak arra. bog; » >f< ka-•órv munka atéo aa fati órákat ta-
A Zala közgazdasága
Aóónmptr
tébbMtadi nEwaaokkai a kukánkkal íok iklhaiaL ntint amitvan kal-raokal mr^HapraiOak ai ilatmuiy- d7|Í9^ bh Uto
Anüntm 18-iko ól M-ike kólón 14 (m ét » taánv uüfaMl: K4-folvi JAorf ny. bonvód tdravanuoa-¦r o» Hivr Mártának fa, Konca Favane MAV l«ilin«ili\'i 4> Kantor Iknának ktanra, IWk Joaref áUalorvoa éi Koiatar Jolánnak fia, Bóda, Heta HAV nün*ki txit éa Várotv Svának faánya, Focgáca Antal ny. rnadnagy é» tJertók Jolánnak iaama, Tormei litván ü>ogko-inlkiiM éa fMnhnrgar Annánk fia, faárai Mart ranür éa eanodia ¦Mának fia, Valuá* Lstaa MAV manyaarálo fe Itataiviriastiiiá-makfti. Korina Imán fi«taia» ti Knatán \\nnának fia, Virág Kdo. kf>-iMtmló Gvúog> MáhMiak luáu;-a
Kován. JoaeTülAV Talgwai Juliannának kánya, lakaim Mária náatartásualinok\'la. Alak Sándor MAOKT irodai altatt éa Mát»a Máriának leánya, Oraej r»-mnc MAV vattájáért o. Hunyadi Máriának Vénya, Fekte Jáaoi ril-lafivaaerelo vagéd <• Jergar Máriának fia, Uaáeó Imán pSfaagéd éa Hotin Annának fia, Kűcnojrjí Jánoa fotdmúvea én Vontrócai Margitnak káma, Caumadia Jor*>! motur*se-m.6 * KankM Kaaiiiutak fia. Nei-niájar j^ikb Mldművos t* lloir Margitnak fia, 1 mer Jani MAOKT gép-|o»aa>% é> Nyujto Máriának fi, U Lajos füldmirroi <» Kajaaa fia, Sobleas 0>-uk kóny»-és llorváüi Ttw^ziáoak fia.
Hátaaágot kótótt tiaanót uár: \' .\\dám kórnáii iépéaa éa rW-, IlorváUl Jóaaef fod-
___ Otvúe Írón, bimon
latrán MAOKT munka, éa Kiricai Mária, Sas Jánm 1—r*1—M1 éa Val-düignr Ibolya, TarnMolgyi UaaU liint.1 táitvvatfélHÖrvatl- Irén, BtoSC Ujoijntr <a BoU.ác Piraaka, «cbniaarF«rarie korca-kado é> VÜü Marpl. dr. KutlU. Oyono nésúgvéai és Milváni .Mag-óotai JaditTcáiai Imre Lásakt mT-UKT uaitriaaK .\'• Malmom Irma, N«raatti Károlv bantea ói mJesároa éa Takaca Táréaia, Modor Janoa
BMka, Orbán Jánoa aaboaaRéd éa KiDísrceU Ilona, Túra Raiil MAV tiait«e»ió\' é> 8aabí Queila. Báron Uaikj karaitudo éa Magyarí Aloiaa. !
Eilalákautt: CaauUirVraiic » éaaa. Nlar Utmt « úvoa. rarkaa Oyór^ m éna, Cratltó látván (1
Oaaiia H cvea, 1 . _-»«»«.óav. Vajda oamoaioi Uoaália W étaa.
aamaflMlkaOi naJaybM Biilln aari u IW. •«•.
MHnn aj ««k* taazi»ak 1947-ben ?
A bel- 6a Uknlitika hullánneré-an, aaaljik nKgtatánaaák lanmv kat, OmÁtfl m érintik olyan mérv téknen ar ocobanaK, mint as a Ur. dés, hOfry Tajjon milyen ferhsM Ml ráírunk az lMT-ca érbanf
A ÚJala. o téreo t