Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.52 MB
2007-10-19 16:31:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
408
9435
Rövid leírás | Teljes leírás (667.45 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. június - 44-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1881. jnnina 2-án.

flawdik miofram.


Efftt txátH 10 kr.
HtftDCTÉ&EK v
8 hasidos t>fMts-ort»an 7. utAwodirto Ö s mitKlrn tr.HI.bi norirt S kr *
"NY7LT1 Í1RHEX
soronként 10"krvrt "vét. lii.-k fel
Kiui*stiri illeti.Jl miuJrr r??<~< hinl
téaért 30 kr. tmtrRdo

A Up SMlleni résxét Uletf kfrxleaté-
syek a szerkesztőhöz,
Myagi rétwn illető k6tlf>aeaytk
: ■■ fHMÜ« aJóadóboa UóraentK
■f ■■s^? iatézeadők:
NAftY KANIZSA Wlassfethiz
Bénmnterteo levelek CSAV ismert munkatárSí-któl fogadtatna* «■!
K- siratok TÍS«™ nem ^

S»\'Q-KJUIÚÜváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", & .nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbank*, ,,nagr-kanir.sai takarékpénztár", a . zalaraegyei általános tanítótestület", a ,B*gy-kanixsai kisded -nevelő pgyeEfltet", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyzó Következet", a , soproni kereskedelmi s iparkamara nagv-kinizsai kül választ mioyaa s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
lIMrukiiit kétszer, vasárnap- s esatörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

me« Jól a házalókat.
Nemcsak aiukat a házalókat értem én itt, a kik mindenféle por-tékával járnak falnról-fahra, uuu-ról-utíiara és pusztáról pusztára és az ú hátukon hordott portékájukat árulják. « asial caalják neg u.ii-mentiét és lapasstalttlaa embert, mert utoljára is azt mondhatják: ketlio áll á vásár, á kinek nem tetszik valami, ne tegye meg; a kit megcsalnak, hát ne hagyja magát megcsalni. Hanem azoktól a huzaluktól is őrizkedjünk, a kik kfllSn-féle jótékony ezélok által szednek rá bennünket, vagy pedig galant, csipke s más csecsebecsék helyeit holmi értéktelen papírokkal csalnak meg bennünket.
Mert vannak olyan miudenféle emberek, a kik holmi irodalmi mun kákra, azután elkeresztelt jótékony, hazafias vállalatokra, egjw intézeteknek, egyleteknek a nevében jár uak aláíratni ivekre, vagy kéregetni, a mivel soha senki sem bizta meg ókét, a mivel soha senkinek sem számolnak.
Volt olyan ido. hogy egyes elitéit embereknek nemcsak a nevében, hanem például a forradalom utao Petőfinek,. Sárosynak személyében is jártak kértsgetni. A. ki nem ismerte az illetőket, gazdagon megajándékozta, a U pedig felismerte a csalást, elszidta az igyeDélöket — és ók tavibb csaluk. Meg a: hatóságok is hasztalan üldözték őket, az ilyen emberek elóre kiszámítanak minden hamis fogást.
De olyan eset is van ;nai napig is, hogy holmi lézeogók elindulnak házról házra, faluról-falura hulmi régen kijátszott sorsjegyekkel, a melyeknek ára 40, 100 frt; ezeket mint mondják, veszteséggel is eladják, mert természetesen az ily papírnak nincs már értéke.
Azután sorsjegyekre való részlet-utalványokkal, szelvényekkel, tár-

sasjáték-jegyekkel ftzérkedotk; azokat eladják és hire-hamva sincs az ily papírok értékének vagy nyerésre való kihuzatásának, mert már ki rannak jáKzva, raert lejárt az idejök.
Ismét vannak, a kik holmi pipát, órát, paplan, esifn szart, s másféle drágaságokat is hordanak kilntrizni, az ember berak néhány számot, kifizeti., a gonosz pedig el megy vele örökre.
Sót Pesten kivált nemcsak zálogházi aranyra, ezüstre szóló, hanem régen lejárt, eltitkolt és miut elveszett jegyeket árulnak, a melyek a zálogházban már mint elveszett jegyek újból ki vannak állítva, nemcsak ilyenekkel járnak házalni, hanem ilyen egyenesen lopott jegyeket is áruloak, a ki aztán megveszi, vagy sem kap semmit sem, vagy ha keresi, még bajba is keveredik, hogy a lopott jegyre keres zálogot.
Még olyanok is vannak, a kik lciárt, kifizetett váltókat, hamis váltókat és hamis kötelezvényeket ad nak el potom áron. Hanem aztán se gazdája, se hitelezője, se ügyvéde nincs a földön.
Azt pedig, hogy hamis aranyat. ezüstöt, tajtékpipát, siivarpipát árulnak, talán mondani sem kell; valamint art sem, hogyha lutriznak, néha a játszó számoknak fele sincs a zacskóban, aztán hiába húzza, a ki nyerni akar, mect amire nyer, már legalább is tiz annyit elvesztett - mert nyerni nem is lehetett máskép.
Végül még hiteles iveket, egyletek kibucsátványát is utánozzák az ily jó madarak, hogy a könnyen hívőket rászedhessék.
Avagy azt is megteszik, hogy külföldi, úgynevezett tiltott sorsjegyeket, néha nagy titokban, tiltott kinyveket is áruiDak, ha azntán megnézi az ember, hogy mit vett, hát az is megeshetik, hogy mint az

ilyen londODi hszalók is, tiltott könyv és papir helyett :iagy drágán és sebtében valami rongyot, régi ócska papírt, vagy épen statmát adtak a jő pénzért.
Azért legyen az a házaló bár milyen jóképű, bármilyen ajáDlö külsejű: néi\'.uk meg jól, hogy kitol ás mit reanck ? aert sokféle az cnber és sokféte a kereset!
VÁ5DOE.
Báró Jóslka Miklós.
.A nemzetek jólétének, nagyságának és hatalmának minden időben etsó föltétele volt a műveltség, s mint hato\'t a nagy férfiak egy része politikai, jogi 6s kőzgazdászati téren, ngy iparkodtak a legmairasztosabb ihletü s lánglelkfl szellemi hajnokok előmozdítani a nemzet s&ellemi ha-, latinát, vagyis műveltségét elómoz ditani, miathogy az anyagi, jólét nem képzelhető szellemi képesség nélkül. A szellem egyeset és népek életében az egyedüli szövetnek, melynek világánál haladhatni előbbre és juthatni a köiboldsgnlas czélpont-jához.
Ha volt idő, midőn a magyar ■u-mzet hőseinek világrészekre terjedt ki fénye, dicsősége és századokról századokra mutatja nevőket a törté iwt. s órai emiéköket a kegyeletes utókor: lesz idó, midőn a szellemi bajnokok nevei is igy fognak ragyogni, minthogy dicsőn működtek és fognak működői, kik ha el is hunynak, eszméik áttörik a százados sötétséget, átvillátnlansk időről-időre a homályos korszakokon, s a lelkeket fölvilágosítják, mint örök igazságok mint legnagyobb s hatalma sabb tényezők, melyek képesek a nemzeteket nagyokká s boldogakka tenni.
A barezok fényes kora után a magyar nemzetre is eljött a szellemi harezok szinte fényes kora, s mint


egykor egész Buropa békéjét és művelődési fejlődését védelmezte é nemzet Hunyadija és több nagy, világhírű vitéze, ugy utóbbi időben a szellemi haladásban, a közmivelódés nem csekélyebb Bankájában a nemzetnek nem egy nagy, fényes csillaga tűnt fel egén, s míg némelyek mint meteor, rúrid lét utas tűntek el, mások egy egész hosszú szép életet áldoztak a nemzet szellemi erejének képzésére, s mondjuk ei, is elismeri szellemi nagyjainkat.
A legfibk itélteék i38i.
ha nem mi magunk de a féltékeny külföld
Kzek közt méltán első helyen ragyog báró Jósika Miklós.
april 27. 58/V. 1881. sz. a. kővetkező Ítéletet hozott: Tekintve, hogy mint ez az első bírósági ítéletben kifejtetik az, ha rajon a biztosított orvosi gyógykezelés alatt állott-e? mindenesetre oly fontos körülmény, mely • biztosítás elvállalására befolyással lehetett és hogy ekként ezon körülmény elhallgatása vagy az ez iránt a biztosítotthoz intézett kérdésre adott valótlan felelet, már magiban véve, eltekintve attól, hogy mily nemfiek voltak azon betegségek, melyek miatt a biztosított orvosi gyógykezelés alatt állott, a szerződés érvénytelenségét maga Szellemi fejlődésünk eló- 6 eW után vonja, a kir. tábla ítélete az
bajookai teremtették s alapiták megjabban felhozott indokokbó! heiybea-
irodalmnnkat. ■ hagyatik.
A nemzetek s népek mcveksé-
- A MapMti klr. itsló tábla 3812/881. sz. a. az első folyamo-
gének legtisztább tükre az irodalom.
benhagyása mellett következőleg ítélt; Tekintve, hogy a meghallgatott szakértők többségének véleményezése szerint oly egyének, kik a biztosítási
A magyar irodalomnak kifejtésében s megállapításában pedig Ti-
nód;, Révai. Kazinczy, Verseghy, Vörösmarty, Petőfi s mások mellett elsó hely illeti mint a magyar regény irodalom első, legnevesebb, leg-
nevezetesebb alapítóját, teremtSjét, a «j»nl««benyújtását megetézóleg 2-3
lánglelkü. s mindvégig muakás baj nokát b. Jósika Miklóst.
S a ki regényeinek Közvetítése által magas röptQ szellemét szétter-jeszté a hazában, a hazának minden házában, kinek szelleme betelte mindnyájunkat, kinek magasztos ihletségü lelke annyi szivet ho/.a dobogásba a szép, uejces és jó iránt, kinek annyi történeti emlék megőrzését, s oly sok nemes élvezetes órát, lelki üdülést, mulatságot köszönhetünk, méltán illő és kötelesség a jelesebbek-egyik legjelesebbjéről egyéni és hazafiai kegyelettel megemlékezni és emlékét a fixial nemzedéknek s az utókornak hálásan és hálaadás végett átadni, s erre ismét azt mondhatjuk : B. Jósika Miklós!
4?5 §.a feHojrOsitia.
éven belül betegségekben szenvedtek, ha azt a biztosítási ajánlatban felifedezik, biztosításra rendszerint vagy épen nem. vagy csak magasabb áij mellett fogadtatnak el ennélfogva az ajánlatban elhallgatott betegségek oly fontos körülményeknek mutatlcoz-uak, melyek a biztosítás elvállalására befolyással vannak, ilyenek el-
7erwk. y
értelmébeB birtoaitát a ének mefUmad&8ára
%?■
Abazzla, 18X1. május
Levelemet taUjdoak^paa anal kellesd kesdenem, hogy Abuat feknik * ■■élesség ftt bőin ai.á g enayedik ét taüjodik foka &ku, tsert h» Abuiiit * térképMi *karnók k«reui, földrájii jelentéktelentégéoél Éog*» og7»o os»k Heraob«4 l&to^rérol kelleme után*
TARCZA.
CJ luők*)
HA tudnia, bdíj mefr»u iteat himi Ott loon Rih-icij-- Koiciaiko. fi ■ földbe ti teh*tn»k a dalok ;
A faUjzott hur FelkCh*>ilek
Milljók kezében c.togoif « kard £■ rérb*D ffirdüü bárom íiiiad, Ai ásott föld itSii hói atin takitt, Míg a kar a. taiába fáradt t* mtad Uibat Ej, d* nif J»B> ng?, A koronát, ia «oje haiyj* j Rikóczy Lalid, olj míljsn ne aiodj : KelSben a *i»badaág napja!
A h.\'t hiába g^Őiött *onj4«or, A sáaslót tiját* b«rcha bowkén, H»jd elbokolt; kafUfOlt a l.itor Az Üti jogg»l eaaJc guajl Ozrén. Kél Eoaciiuko\' vííd hogy tippad A c%ir; mert nng « fStd atfttU »; u*«l*i, Káalál oyorl diatákat . bdL jl
Ai ágjméatfém taair MQUBI LazJ,
Avulnak a. fr>del«ú **ikek,
A aipok ka»t kiig hallhatói no«tt,
EÜ-«C7 TÍlifréií egy t>if, egj lélek ;
Alt * tebet, mely rénik keiet»n,
^ ■•w^ ■yttfot ia f.- laJ>a :
^ taltdta min(i ft ^^ aéreUm . . .
Kelőben a «abadaig capja !
*) Mutatvány a teb*t.égei isarsSnek
BD i » t « o n n n c i »• cxioi alatt megje
lent ktnet nfltéMt. A dtBMt HiHitáw nU
ára ca*k 80 kr. XaphaU bartabu Ixare fS*i-
ou WC*yvkj»d*i JürAlalibaa Saerk.

Elbánjuk k cattikutk h5««i, D< megnir»J: tm tí »■ ■■>■•
S uj ae»J»44k«t hitt f«j kQUfui
Melyet l£tib^ ioh& el ueis ragad A királyok no\'doi csapatja . . . Majd 6iiBeffyfijtjak a sx«ot bamid Ktlúben a aa&badi\'g napja !
KULCSÁK
után-
AHHJI
Irta: TÖRÖK I.
A k»t-i múltban volt eg_y emléka* teW» idiiiak, mu!vh«a felbomlott ai ad dígí állami é» tnrí»dalmi kötelék.
Európa egy ónáaí katlanboi hasoa-litutt, amidet egy addig iimeretleo tdi, a «»Dadáig, egj^eolAsé^ ét leatvériség tű zelt ; forroDgctt, pecageit a kulőDfáleelem. A oemtel": önfiaitíl elrálantdkaavt síel lein megtűrve, mogaláiva » földön bevert, néprk milliói emellek f5l háiatait tekioiotöket az egekr", honnan reajok % íeltsabaduláa napja rag^o^ott oicle^ei Arajztvft a megnibbadt nenjtetl*»tbe.
1848-at inak. \'
£arooa oéjKíj megunták u i«olg*i líocKOt, a szégyenteljes jármot; R molloni egén a M^badaág bkjaala derengett, *t* badtág volt a kibontott uUslók JÚIU^VK.
Reformot aürgetott a írmnciía, pa»-kaiüiifll felelt a katonaaág, a köveikotő p^IüaatbAD aiUn a földre Üport katon* aág báiáp ojomult a felbóra&It nép t TaillerÜkb*, megfatamltolt* Lajot FüiŐp kij\' bJTeiVel éa ÖMxet$rt-sasott a egjlitl mindent, ami keseOgjébe eaett.
Bécs, a csissiri város kikeli iiiu-
dos h.llgaug-ágábü!, ■ midón Ó!

as ateiár* vonalé awtb.d»ágkövetBÍA oép <n»g* előtt katonaságot talált, tön teteit, fttlyöR és pjetazegeu a ketoeaaágra, az fütyülő golyókká! yálaazolt.
J£s olaj ruit a lüxre; tortasi torlasz után emelkedelt,füljta véceeulcwi harcs, Metternich gyülült rendaaerével alábukott 4 magasbél, o pórmhába öltözve m^Dekült el üldÖEtn e]i51.
i£gyik bir * másikai érte,egyik bir-hurdó a nuáúkkl liuolto, inep lelkesedett, lombolt örömébíD — vi.ágaxai-e.
As óokéaj tehetetleaaégénHk. érc< tébeo jobb időkre tartva fent sajtó kesét, meghunyászkodva engedett.
Éi mit tett a magyar? es a még mai nap is barbának, rablónak tartott magyar? papiros alakalt át as aj kori modern alkotmányos államok mintájára!
Nem kirántunk ml vért, nem ragadtunk mi Öldfiklt fegyvert, a mely vért és él-tol követeljen; 12 pootb* foglaltuk mi a nemeei kiránatmait, ások teljesité sét a baUloni megígérte, s mi megnja godtunk a királyi txósfeatségében.
Kárpátoktól Adriáig egy szó. egy é\'íés, egy kivánat repült végig: „É\'jeD aialkoimáa) oe szabadság, éljen a kirifj!*
A Bemmt a ss«bb jövfl reménj-ében v-ingta tért muokájáhoa, a többit agy is el-• égeti as or»siggyCÜéa.
7árt csendben ét várt tOrelmeaea.
Ai ftokéDTarafom régórája ftWtt, a válság be kör elkésett; uem rolt máa nt — a hatalam birtukábon levők hite szerint — mint a tetteagodményoek riassa
TOoáaa.
A oemset feljajdalt s csalódás
miatti fájdalmában. \' \'
MÍDf T

falunll falura a rémat bir, hogy Jellaaios horvát bán b :tört a baiéba.
„Ki ssolat ret, rihart arat* — mondj* a kösmoadás, a kivont kard asik-rásó ncséiba atkteőlt, megmotdalt u al?ó óriás, hogy életjelet adjon magáról.
Megnépartltekaintcták, a köite-rek, veadégíSk, ot*m rolt raásbossédtárgy s ttin^egeB, miét az alkotmány eltörlése, a horvátok gurátditkodása, a szerbek és románok iigaUna.
9*ök»éfr^«nek véltük « rövid kitérést, bopv ism-TJük a kürt, melybeo ese-raénjfttj\'1 játasik, bogy s tere pl i siómé lyrink feHemét k«llole^ rae?értbeutlk.
B beo vagyunk, mely váró*
ai nlíöld otéléo neép hírnévnek örvend, Mse fcrj«d5 vidéknek koroséit itét-pontja.
A Holdvílág-utosa ssegletéo emel kedik *s .Arany MÓW- aevQ reodégfo-g«dó. X pincwjrek kötÖoséfe*en uaat-koiva bámultak máskor as ablakon át a Dsgy seiiDfflibe, engedték IDOBDÍ maga módja sterint a riláfot, s Ók es«sdes«D ballaglalc atána, mart bis reodég Dtn zoktK nagyon (ararni as ,Ar»ny SEÍIÖ* lyogodt egTbatigitaágát
Hanem egy pár hét óU lölfordoit «
síig; s kinek ratami nsoadani vatója
ran, as Bflgkesdí M atcsáa, folytsvtjm a
reodéglo howiu atstatáiti, « folytatása
mégis más napra marad.
H* két polgár benéáb* er«*«kedik egriiiás»*t, ké*s»er annyi biwoyecaa bos zajok csatlakostk.
E* igy megy naprél-nspraj as „ Jae, ai elégedetleotég tértnyer, a s^p még moél b»llgatí-a bouasfcodik, kevél aos-sUr fenyegetésre ssorftja ökölbe; it» alami kémM, váég o*eod raa, taiet or-

kán előtt a tingeren, de ba a yém kiWr, akkor es a békés polgár, e» alvó orossláo irtó«ato«á.ráJik.
Halira, hogy a asaratsioaic, a bor ▼át bandák aaélüVen gará*dáiko4»áfc as enságbaa, Ulkea bon&tk aáasap eati 6 érirm ai .Arany saiió«^lóttt térre nép-gyűlést hirdettek.
A népgyölés ss^Dokául a hftladÓ párt királó tagját, Keuiefr Bébv fiatal ügyvédet saenielték ki.
A aépgyttlési a hirdetett idoban meg is tartották; etrek ét eirek fnstti 1 T ki * áncsisággsJ várako«t»k A~-Jtérea, as idó felette kadreso relt-
Keodefy lépett a ssósaékre fekste
raagyar Alutsetbsa f arcia ihlateUaáget
árult el, ttts sofársott sauMibéU,-«géss
rasgtUartáaáB saéltóság és keJlsm mánk
át. — ■ . , •
A mi külsejét illeti, ó atép &rüu
olt; k&sép maga* termet issaoé rállak-
kal, sotél gesstenyessBi haj, gondosan
ápott rftrid kArssakái, s majdt»m még
pelykadso bajasa kÖrilék a saabályo* ar
eset; éUtdaek csak Í6 ével tüliá U,~ tu-
doraáoyos kéaabltaége, társ»daisai Aiiása
sok euiaáDak figyelmét roaia. magára,
nékáDyu háUjakat is kireUHéfc «. ba!-
fogásra, mert pcrsxe.es BRÍT igj •aouú a
világbaa 5 sokan szerették volna oaaiád-
jukhew biliseaeliti agy láthaiattói s mégis
oly erfs kfiteWkbel, de. biéU \'
röglöaóivo é»oMá
a «*joagás, :*. tn*á>j
éi df
, Kea^Ufyéek epr s \' 1 rolt már as Övé Térjünk tehát ris
srméiy
épett t


ZALAI KÖZLÖK?
| kagylók isétttrt bejárai melyeknek tartaiaiAt a foldhos lapa^\'., uegéay nép
„.„„_. ilMltÖtt* Sok meg se
várj&, még toegfől, hanem a mict kissedi a tengerből, fetmetsti, s azonmód cnageaa.t. Hanem nőst már lodom, hogy sserke utó ar türelmének fottala elszakadt s májr várja levelem végpontját. Megte ssen kívánságát, aamil inkább, mert a k /aratónk reéam.
Ifj. TEB8ÁN8ZKY JÓZSEF.
Helyi hlr«k.
- Zalavármegye főittpánjá\'
tói Az 1681-1884-iki orziággyuléi
egybehivásáról ssóló kegyelme* királyi
meghiTÓ levél kihirdetésének estkőiléae
ctéljából 1. 1881. évi janim hó 8-án d. e.
10 érakor Zala-I&gurtzegao rendkivQli
bizottsági köagy&léa fog tartatni, melyre
a t örvény hatósági bizottság t. tagjait
ű*itelettél a azon megjegyzéiSel hívom
< meg, miss«rtnt ezen ad boc közgyülé* ! tárgyát kiúrólag a fen >d»zö\'t legfeUfibb királyi meghívó levél kihirdBl-ise képe a»Ddi. Keit ZUfr-EgacMftg-n, 1 81. máj -én. Q-luviua L.ajo« a k. f-ispán.
- Zenét misék tartatnak Pün
kösd mindkét ílüooepéo a Tarost felső templomban d. «. 9 órakor.
- J>r. Németh Antal kir
ianáoa«a éc gvórtaukerBleli főigazgató
ur juntuj 1-én körünkbe erkeivén, az
érettségi azóbaü villák Alnöclele -latt
megkezdeltek. A i^\'kca íaníérfiui isivé-
iyea*n " ■ ■ - - ■ >
éikcxiek.Zicl>v- Antal a
jelöltje máj\'if! 3I-én a gyorsvojatiai
érkesett me? : Unger Alajos a függőién
aégí párt i\'-lól í* PünkOad aétion dnleídtt
n f^-lf* t\'impiőmtéren tartja b<-ííF.moló
beazédüt
— A nngi/-kanix*ai kisded-
neveló egyesület májút ll-őc rendkívüli
köigyülést fart «aját helyiségében.
— OrtMAgoM Tásárunk mindf n
tekintetben a legsilányabbak közé soroz
ható ; eladó azonban mégii több volt,
mint verő.
— Kfatereinhen ■ komuinkon
levó fákon igen sok bernyó ran, jó volna
a városi kertészt esek posstitásara szigo-\'
ruin utasítani.
— Nagy Albert jeles bogodQ-
művész ha tank fia nem a genfi conserra-
lonum növendéke, mint előbbi számunk
ban irtuk, banem jelenleg taaára, nem
adhatott városunkban haogveraeuyt. de
több cenemuktdvelo házban többek elóit
bemutat\'a muvéazelét; így Grünhiit
Hanrik urnái mintegy 60-en jeUntíLnk
meg s valóban osek elragadtatással szól
hatunk * fiatal mfivétzról, ki mesteri
finomsággal, könnyedséggel ■ biztos
fótiatokkal kezeli bangazerét. Igen asép
jöv£ áll elo*.Le, c**k ne csüggedjen a ne
hasaun ériületérn iohangulólag as a körül
meny, hogy es idóazerint a méltó figye
lem és pártfogásban nem részesült. £g*\'s>
kia cousert rögtönöztetett a vendégaserelu
Éljen a hasa! ! !"
Peresekig tartó sajo? helyeslés, riadd é\',]t>nmé* é« taps követé a lelkes beszédet, virágcsokrok repültek miadan oldalról Keodefy felé.
A toborsó bizottság megalakult s már misnap este 700 irattá föl magát honvédül késsen as indulásra.
A jelentkesók száma a közel vidé kiekkel pár nap múlva már kétesar kőül já
l - falura, varoaróí • viroara
ónajlja a szoIgaság napjait? ki leoiood a
jogról, bogy mint entb«r éljen, ki gyáván [járta a nóta : kardeaapás nélkül levegye fegyverét vad elleAsége kezébe?"
.Nincs, nüaos, niaos!* — hangzik fel a hallgatóság túri lelkesúilea.
.És még ast kérdeaem — monda
Kendafy — van a köztelek, ki U engedi
gyitkolai gyermekét, ÓSJUU apját, erfüaaj
anyját, ki megbecsteleniteni engedjeaa^ét,
le, tv ér ét ?-
.Halál a rablóoordara!\' Toltearek
;» éa ökleiket a magasba emslre fenyegetőzlek.
,Ugy v»a, halál reájuk\' — dörgé
a azóook. — Kosamth e lánglelkü Tesér-
férfiu as orazágbac jár-kél, ssavira föld- .
ból búvik etó aereg sereg alinh kesinté-j
téaére ezrek mosdanak buosut öveiknek!
és zorakosaak a szent ssabadaág zászlója
alá. As ország "gy, Tess\'-eei raló időnk
nincs, as eHesség as ország ssive, a fővá
ros falé tör ; ily körulméayek közepette
inditTiayotooa, bogy ne Tárjak be, mig
as orasággy&iéa valamely küldöttje e
ciélból boísáok jó, hanem mondja ki egy
saÍTTel, egy lélekkel a aépgytliás, hogy a
szere tolt hasa védelmére zássló alá sora
kozik, hottTédtoborsó bizottságot állít fel,
hol jeleatkeshetaek a honvódekai belépni
szándékozók, éa egyúttal iaditváayosoaa,
bogy aépgylléaÜBk esea határozatai a
koapoaü honvédeimi b>sottsaggal kÖzöJ-
■ak. Ea TégfiJ mert minden áldás felülről
jé, fardaljusk a népek és augyarok Iste-
aékes, a aépj<-g orálwa, bogy segitMgTO-
s*)«mre igái ftgjftaket, bogy legyea bol
dog minden magyar •ember és mindnyá
junkkal legyoa boldog, l«gy«» aagj ét
< \' m édes kásánk!
„Mussika ssól verbuválnak, Csapj föl &caém katonának.* A semmiből kellé enamietnek had itani, azt felszerelni; — mog , "irra, hogy a gazdagok aranyaikat, es&itjeiket kosták a hasa oltárára, a •« gény pedig teájától Tonta el falatját s oda-nyojtá a kásájának I
Elvesetjük a kedves olvasat egy kerti lugasba; a kertaek nincsenek teker vénye* sétányai, esát éa ssác fajú ritka csemetéi, konynakert biz ai, mely a bás-tarUaboE ssflkségM sövényt szolgáltatja be; kosepéa a virágágyak kÖ*Ql omelke dik fel as isléttti lngss, melyet folyondár olaj kurü!, azonfeiüT agy óriisi diófa ár ayékol be.
itt találjak a mi bos szóaekuokat, d«fy Béla-.
Nézzünk aroaára.
Nem látják otl a haragé Ulkesedéa
villád
tüzet, ssnmetból a«oa lür «
mely anayU alragadott. Itt 0 már gerl
azerelmesen bogO
gerle.; hias a ptuitai oroazlán is megli
palna stépan, mikor meUer.n • menoy<
sseadoaég, HZ elbfirfJö kellem éé az od
dó éló mgtMtasftlt ké
g, adó szeretetreméltócag mogtMta
képe
Keadeíy leikéaek wemeféoye, gondolatainak tárgya, ftgyuúval miadeae az 6 Ilonkája.
Egy 17 »*as gyermok-leápy, ki vitámat bálványossá öt a tennéaset, a. nöi kebei ss-at hsvével .... édes ibrándo-sáaáTaJ.
HUSZADIK tVTOLYAM
némi, hacsak valamelyik, az általán Tilágbékéaek eszméjéért lelkesülő geog raphua, stratégiai ssempontbóli méltánylásának kifejeaést adandó, vastagabb belükkel nem tüntette ki. Abatiiiban csak nyáruu lüktet ai élet ere, mikor as édes semmittevés erénye s Táros forró, b&i* hödt !égküréb<M a pálmák, narancsfák árnyába, ai aaurkék tenger hullámaiba menekül, bogy iti háboriUtUoul folytassa eiójogát. Ktllönban ilt örökös nyár ran a kameliak. rúttXk. mind a négy óniak b*n stubödban virulnak, mórt e helyaég ugy van a magas hegyek kosé ékelve, bogy caakis a tenger felfii jóvfi dél; szél érhati, minek folytán egálja mindig enyhe, azelid, méltán lehetne nevezni Nápoly nak.
Abaatia Fiamétól as apostolok lo vaic 27a ó™ — máaodik paradicsomkert E baaonlat elhamarkodottnak látsiik otert bárki i> kérdezhetné tőlem, ba vul-laoi-o a pkrádicaomkertben, hol Ádám apáűk ét Éra ü nagysága löltóuéit az •ranyursi napokat. En Sssiotén m<-gval iomf DcmCJtak bogy aetn voltam ■ p^ra dicnomkertbun, ds még csak nem Í< lát la in, é* hÍM(-m, bogy egy korláraaiB f-moudhalja magáról at ellr.nkezot. D< biblii elénk BCMl«he ut4:J róla « i bcrb^u a nép id Ili o&axhitngiaUnak fo-galoja támad, habár nem ia lehetett benne feltalálni a modern kertéazetet, — melynek egyik ágál Noé, a biblia autben-tikus tanúsága ueriut kisaé nagyon ia modern értelembe fogta M remiltmfl ícil. A szépnek ugyauily fogalma Abm xia. Ha tahát fiülebbi állításomat meg erőaitem, ópptinaéggel nem járok a téve déa ÍJ*vényén.
Aki látta e helyaég-:*, helyesebben moudva: kertet, mert az egész falu egy terjedelmes kert, at tudja méltányolni Ádám lamentáciióját, mikor szűre Éráéval együtt .legmagasabb rendelet* folytán kitételeit a paradicsomból.
Itt s •ok nyári villát, a kis bátikó kat keresői kell, annyira elbújtak a ró-ssák, a a mindenféle melegégalji virágok közé. A házak az alapzattól a tatóig be vannak futva virágzattal, csak a kandi káió ablakok árulják a! a hasak hu*ö* rejtekhelyét. A kameliak, róziák, narancsviráguk illatos leheletétől lelve van a lég. az ember szinte hajlandó hinni, mi-eseriiu ha nem is a lulajdonképeni menyeknek oraságában, — mert ide nincs mindenkinek beléptijegye — de annak tornácsában van. Távol aa öntés, agyar kodáa, kapaiság, nyegleség, ai üres gög, undok lég köre tói, valóságos „aranykort1 éí irt a oép. Ide még nem ba\'olt a modem ciivilísáiió problematika* áldása.
Abailikban v*n Cborynasky gróf atép parkja, honnan festői kilátás nyihk a sík tengerre. A park köivetlen a tengerparton van, hol a sziklatömbök közt a nagyúri szeszély és a verejték axoritott helyet. Sokan Öae*ehasonli:ják e parkot MjramarevaL Azonban a ki ext tcsci ax Tagy nem látta Miramaret, ragy hs látta
, Polgártársak!
Márcanaa lö-ike volt a mi ébredé-aüak a»pj*. ekkor tüat fel h*zíiak egéo aasabadaág bajnált, mely boldogságot, jelétet volt hívatva ársaztani a lettrér-basa minden népeire.
A régi ssoJgaláncz milliók ketérol hallott lo, milliókat nyeltünk meg K ha iának, alkotmányunknak, .nalyet királyi •«J asentesi tett.
Törvény elölt egyenlők lőttünk, biizea egy hazának vagyunk gyermekei.
Gondola ma kat szabadon ayilváoít hatjak a sajtó tatén, falsxabadalt a szel lem a»ó ay&gtn aíél, acármazása a«B »ks* áiiyo* zeakiL tanuisaányaiban, mart kivívtuk a gondolat- éa tanszabadságot!
HéreJmeiakat orvoaoUadj* a íóvá-rútban éreakéat magtmrtaadé országgyűlés, mely melleit aa ország kormánya, a BBÍBÍa*termm felelős •savaiért, telelő* tet toiért.
A baza minden népének egyenlő jogok biztosítva* a iseBteaitoll lörvéuyek bea, a most már jogoaan mogvárhatjak vált, bogy & nemzetiségek lemondva a ctáxado* íoadorkodasrél, velttak. kik ftket tmttéreke.1 fogadók, vállvetve monká lódjaoak kötöa bazánk jólétének gyára
És a goadvtaelas keserű csalódássá! sttjtott bennünket.
Orasag-világ-ismerte titok, hogy a: átkon béosi kaatarilla a zavarosba* akai halászni; ha a népik íclsaahadainak i járom alól, jól érzi, hogy büaös játékának, hataitnáuak vége lesz; d* édes as as rtokényaralom! Mit neki a népek millió-uak boldogsága, egy megiljodott hazának
jÓTOJB.
El kall taposni — úgymond, a fuj iadeso cairát, mert ha fává QÍ, késó már lerombolni; meg kall tagadaj a jryapiél mindent, le kell tiporni, • majd ka lábainknál leireng. akkor kell T«J» szoba állam, akkor kell eléje felté-MÍ«ket raabai — kegyelemből.
Éa reánk osoii* Jellaaiohot, a aaúad«a más ayelvft népét hűi\'a eilraOnk, Jallaaieh rad kordája át iflrt a Dráváa, vároa*iak*t, iiavaiakai

it, cMk Tn Mit bál, d« benne nem Uiramarebu mind a parit ■»gyizerfia4g«, miod a Tarka*tély porapia épitkesosi taodora, terj«d«lmer a» elragadó kililáx annyira fUötta áiíoak a» aWaiai p*rk oak, kaatéJy«ak éa kilátásnak, hogy a»okat párhasamba állítani lohetaüea.
NTÍTOB *«a olj érdekaa Abassia, miot télan. Mert nyároo itt te tüoík fel a buja BÖványiot, de té"l««, mikor itt épen oly doj TÍrigmsÍByeggel rajt borit T a a i mint nyáron, laokatlaiuágánáj fugva ojcglupü.
Birmennyire félre ii Tan a világ aajától Abutzi*, Bacbuinak mégii vannak pírthÍFQJ beone. Lépleo nyomon koroamára akad as ember, caak figyelmét ki ne körülje a róaaákkal befutott tiblu. Ott hirogatják p. o. »i n>Mta-U all\' kiicora* teritoUen aaxtalai a járó kel£k«t. A gasd» koairéayM lábain alig bír tnioduDt*lnD a piacsébe bagalm. Minden ,qu*rto vino"*4rt külön megy a pincxéue, mart itt jég még télen §ínc», teaa pedig asm Urthat bort « nagy hd-■égben Ide magam ia bem sutom £gjik »«et álnál három berásdorlott borral ty»fi * nemei ügyhea eléggé méllo asor-xlotumal forgatta a poharat. JgyÜtasik, ■^y & bor már megfelelt féireiamert hi ittaaának, mert a leremtéa kurDnáj^nnk három drága gyöngye meglehető* élénk gt*tiku!&ciiÓva! és tig torokkal Cl-rélte ai essméket.
A bor atonkiviii, hogy drága volt, lyira nélkülözött minden né»ea aev--dó jótigot, hogy »i embernek aéháuy pobárral elogondí bel3le, hog\'- lö!i* kin jábaa a faloük ttaladjon.
Ha Noé más nemsetgasdáuikti
elvet vallott volna, mini a minői vallott,
így ha ilyen bort termeast, akkor
bitonyára megkíméli magát ai a tókor
tsz nyelvelek ■lemrehányásától.
Abaitía kerljeinek yirUgixAnyegein
imérdek idegen sétálgat, kik a doctor
r orvo«! javallata, követketrtében lég-
vákoEtatáj ét a tengeri fürdí használata
miatt jöttek ide. Sok nagyságos és méltó-
ságoe amonynak sxflkaégna ti ide jönoi,
mert nagyon betegek, — at unalom Ali
kat. Él ki tagadná, hogy u unalom
b*t-g.ég?
g Elö\'.t
Ily idyUi helyen oly gjoraan eirop ik a ptsrcs«k, mísserint as ember te vetii, hogy a nap már egyik ibival belelépett a tenger ágyá\'ö*. A halastók már kezdik a hálói Őcszehux&i, bogy egéaz nap: fáradaáguk gyömölcaé: %jéí A caónaWokix^ íüitonopok ímelkednek. A baláasnép ffiii vacaorá-iát, kagylókat a kttlöaíéie tengeri ooa-manyaadókat. Hegfós egy egéaa nagy lét** apró kagylót, minden .köircmft-6d6- nélkül elfo^vaui;^, • Maik botxi éutoriült k<-nye, :ti, ketnécyebbet raiot legmakaoaabb Önfejdíég. Még itt fent tengerparloo is csavarja jobbra-öklrn i orromat a főt: kagylók feliúlló ineu-j
^rt tulv
tom a Lengerp
gynjtogatják fel, gyermekei okét, Téile-m aggjainkat kegyetlenül legyilkolják, anyainkat, leányaink*^ legféltettebb
ol tűrheti-
riadt fel és számos kés tsorult
"-ényökban becítelenitik mej >k nt tétlenül?\'
„Nem! halál rajok I-
iótete
i dxrok ba
Van e köztnak — folyUti a sió-nok — ki lángoló örömmel ae üdvözölné .badság civmányail? van e, lei

háznál. Stern ur a gordonkái, kitűnő [szabatossággal játázott. s*ig Bisekitakj \' agu;i.r, Í Gröahot ur harmoatUK)* .jfúk. * uatai mfl\'éazekat. kiket átall-gatni valóban haasfíui Örömünkre szolgált. Nag,v Jakab tiWukómftTési kőrüak-b«n folytonosan betegeskedett, a kor s a sok atasaa megtörte, a os*k azépreményfl kedres fiában folcosódó atyai Öröme élteti, mely tort kedélyére oly aaele*g*t61eg hat Mindamellett •zombatonés rasárnap este az egyleli kert helyiségébea bubájus banga tílinkfljin előadást tart. Melegen ajánljuk a t. küxonség buzgó pártfogásába. ~ TÜM volt május 30 án délután • .aagyar u\'ciában, 3 pajta égett el a "gy kis házikó bontatóit szét. Szerencsére vi^Ar léréo, h^mar ott termett sok egyén a tűzoltók gyors segélyével elfőj látott romboló elem tova terjedése. A kár ientéktnlea.
— Symen. Starm György megyénk íztiaztticiü tómécoökejegyet TáltottSsla-dovioa B-^za kiaaassoayayal, özv. Sslado Fer>nc*né boldogfai földbirtokosáé izép leányával. — KörÖskéoyi íatvaa nagy-kaaisoai kir. postatiszt szinte elje-
— A VÜnkŐHli aonepek alkal
mával — miül minden évben, ugy ai
dén ia kéjvon»tcfc közlekednek Bé&ibn, urae Trioast ét Velecoréb*.
— Balaton Füreden »• idén
D*ok(i GyuU péCii j.loé znnekara, fug [áUzaai a fürdói id^nt «latt; jnaius 4-én .ávosik Pécan\'iL
— GyUnhir Seb.-ay Kálmán
oroapnmuotrdí k-vunuk, nyugalma*
tt tanár, májua 26- ui életének &6-dik
évében Caoroáa elh.oyi. Hosszabb ideig
Bktaalhaiyen voltaik ■ lm*»á*ban, miadeaki
ált»l lisztéivé b*Ci;iUn.f. t. Magyar volt
mioden iiöb tu; as lS46-iki azabadság
_—__ 6 éves áld\'tzárt a küzdő baj-
nokok soriba a találta, bol a ssAzadoasá-gig vitte tel; mikor elnémult a caatamj ekült mindenki, nála egy irai-oaumÓ volt, mely Zalám egy ének legjobbjait vitte volna a halálba a a bört&ube, elfoga L elÖtt as íratokal elpaastilotts; a __J tÖrvénya»^k ót 8 évi auly.* börtrtnrt-.telte, melyből 4 évet Brilnnben töltött ki, a többit kegyelen utjin elengedték neki. „Uég a foirságban ia magyarod és arak maradiunk — moodi sokszor büszke önérzatiel — szabad kapa\'os cai bek könyörögtek ami axivarciatká-
nkért;\' t börtönből kiszabadulva, c>agá val bosU súlyos lánczát ■ ait magara
yri a!va s vasmegyei régíaégtárnak
dbuiányozta. Békt hamvaio 1
— Kes*thely atosái s Lereí aj el-
opv^^ést nyertek.
A Balaton jelentik eoy apadásnak indáit.
— Kirándulás B.-Füredre és
Tibanyba. A magyar tisstviselők Orstá-g°* egyesülete álul június hó &-én és 6 án — pünkö&d vasárnap é* hétfőn — B. Füredre és Tibanyba rendezendő k\'i-
Iloaka Dombitöghy János földbir 5 kosnak gyermaka azüléinek féltett iöcae.
Kendcfy már 4 -b bénap óta láiu-atja a házat, mely az alapoa késsültségü, isép vagyon fü\'ÖU roodUketí éa jó osa ládueli. Kend-fy li\'-ogítá»át örömmel fo jadta; bj^h, számítani kellett akkor )■!
Ennyit a viazonyok éa a brlyset UztázáaárV
.É« mi lesz mind ebUl?\' — foly ati a m*r megk>vsd«tt beszé\'geiést llun.
— Én hiawm — válaszolt K-jnd--fy
— bogy diadalmas csatánk békét hoz, a
felbolygatott nemzeliaégok émxrctér>tek, a
aekivadult ellenség pedig kiukarodik az
orazigból; mert a mily Mkeaedettaég
uralkodik náluuk, Uheteiten nem gyúz-
nünk, • miodwkeo fölül velttnk van
Isvn éa a oépjog; egyébiránt hagyjuk e
dolgokat kedves Ilonám, besséljüak ma
gunkról, as én sóba ki uem alvó íaerol-
t«mrÓl.
.Igaza van Keod«fy ur — válaaaolt — ki tudja, mit bot a holnap;
éö gyenge oő vagyok, t-retn cem a tettek meséje, világom a asiv TÍlág*. d« mégií mondom, — s önkéayielenül téri isa ai eUjteni akart beszéd foly*már*
önöket megtámadták, ÖnÖl< féf6»k,
tudják kQteloa^gCkel; aokera kioo* leex as elrálái, a pereseket hónapoknak, a napokat éveknek kép*«lem. de annál i"de-!a«bb less a Tiiaontlátáa, Ugy-e b>r?*
— Imádott jó lélek —asollmagasz-(osaa Kendnfy — háayssor érestem f6 lényül Ciilőttem, érsem most is! Kegyed szeret ^agem, én imádom; Ka majd eljű s. béka DHpja. ba megunnik as ortsagdoló sály ■ vctxMj és egy férEo lép eléje egkérri* e piczike kezeket, ha azi oodj*. légy itnyém, légy angyalom, védőm, uruóm és hU vesém, remélbet-« .igen\' t a férfiad
Iloaks a hirtelen jött kérdésre mé-I lyan elpirulva le*Qté legszebb ég azi n juemeii, bogy a követkesö peresbeb annál kecsesebben emelje tói ragyogó msgdieao-iUt tokiatetéu
AJ e*d? helyseibe még feleletet Táró Keodefy nek kezét ayajti éi l«*r-

/UNTO8 »í» 1881.
rándulás sorrendje: Elindtttis Badap«st. rőt a déli vaauttal jaanu & én r*g|»| 7 órakor. Érkezés B.Fu. odr« d. a. 1 órakor- Társas ebéd d. a. 2 órakor. Egy teríték ára a ié*ítvevŐl_ izáma tsennt 1 írt 20 kr. - 1 írt 50 kr. kÖsL Tán0<. e*tély a nagy teremben este 9 órakor. Indolas Tihany ba gAzhajón jonitu 6-áa reggel fél 7 órakor. VÍM*aérkezéi B. Füredre d. e. 9 érakor. Tana* ebéd d a. 1 órakor. Indaláa B.-FuredrSJ d. u. 3 órakor. Viaasaérkozés Budapealre est a 9 órakor. A Ukáaok B.-Fürcden a kirándulók réazére a következá árakon leatsai: kaphatók .* ssoba egy saemélyrc 40 fcr, két «.imélyre 60 kr, három tmaÁJym 80 kr. Lakás-.kra előjegyeztek is elfo-gadtatnak. SészTétel jegy ár* egyMU|oti tagoku«k esemélyeakiat 5 írt, aen lagoz: nak 5 frt 60 kr, mnly öaaieg a TasaUrl, gőzhajóért (Tihanybi is) és a taacseslély-ért fizet-ndA. Jegyek az egyet&iet helyt-ségébec (Tbonet-udrar) janius hó 3-iig d. a. 5 — 7 óra közt kaphatók. A kirán dtilás kedvezdtlen idó esetén U magiar-tátik. Óhajtandó, faogy BMOOIÚ kiráoda-láa minél több reodeitesaék.
zájr, mait szerdán d. a. tartott Alésébcu kÖTutkfttóisg állapitá meg. Pftokóad \'asároapján d u. Vj^ ora!;or a ffiv r •■ ból idrérkeső vaodégeknek, ax írók i művéasik társasága küldfittoinek fogad-tatáaa aa íudóhizaál. Pttnk&*d másod a ap jáo, béiffin d. t. lO\'/s órakor a vároahái rlfiu felállítása aa Öasses városi egyU-teknek a tes-Uivteknek, 10*/, órakor agy gyász-zássló s nemzeti szinti lobogók olo-vitele melUtt kivoauláa a airkortbe. II órakor ve*zi ott kezdetét az ünnepély. A leplezett szobor előtt megDyito beaté.l tárta tik, mely után na. KisoviU Jós*<-f ftpátkauonok ur fényes egy tuti a^gédlet-tel a bambákat a balottaa hixbao betsen .telvén, esek helyi seue«zerzÓk álul az | emlék mögött ásott padmaiba holyextoi-D-k el. Bndrődy Sándorünaepi ódak\'Uu mcuvéi HZhvalja el tiaúu egy badap^tii müvéstnfi, mire- Evra Lajrts a oépaciuhái uj igazgatója C*ermák fólöti emlékbesaé dn! tart. melyn-k befejeztével a lepel l«-> buti a ssoborról » a tenokar íoiooál. tis-
, a aioborbisoutig elnöke Brosuur
■ L<Srincz átadja ünnepélyesen as etaldket a város gondozása alá. A helyi dalárda rgv alkalmi dallamot ad elo, majd a le-jneVur Csermik két zeneascr.emésyét I adja aló, mire a menet via***iadul a vá-| rotba s a rárosbifiére* ísiossiik. íinc a BetekinU-ben társas táocsQnnepély tarU-tik, melyre, kuiön nsegbiv^k. aem adatnak ki, de melyen részt Tehet mindenki, ki arra igényt tart. Ei okból a Belskini* , helyiségei esti 7 órakor a a agy közönség nek eizárstaak a 8 órakor oaak 50 kroi belép tij egyek kél lebet aoba aaenai. Ai Ünnepélyre a vidékről u izámosac jöaoek városunkba a igy ez bizonyára impoztoi leend. A .Vaszpréra" e közleményébe* hozxa leszstük, bogy lapunk aaerkeastfjo
Kendefyt egy addig iameretleo forró érzelem batotla ái, ssemei elöl elenyésswtt a viUg, asirnykkon vélt repülni ai igaii buldogaig hóna felé, keze Öokénytelea vuná közelebb a kía angyalt, majd védS-l&g tárultak i»ét karjai a s tori ti férfi** kebntéb\'-* Uonkii; mindkettőnek arcz* lángolt, a*emaitx51 tus lovait, — a két fi U\'BBQ voi.\'ió4\')tt sgymá»aoj, mip a két éd-a, bódiiú mi mórtól resiketÓ ajak ff kimo^dbatallan kej-t oaókban aemclv*-dott os«ie; ss ti*6 ctók volt as égi gj»-nyör így aiíkrája.
Ka alatt Dombasógfarné 40-50 t« péeayi tivolbin boasaakodotc aí éf«iÓ iapra, bogy mind«m kiéget, a ssáras-aigra, mely mindent k*!, eJherv*#«il.
Da a ki a nektárt megi»l«ü, asm marad, ucm nyugszik addig, a^fesekig ki n\'* firiti a p.barat, us;y t»tt azifjapár, [ a c«űk o-ókot acQlt «gymá.tltáo, alfeledre |a rilágnt, az etaberaket a ozemyi bajlódásukat.
Nagy aoitár* csillapodott a láz, a bév, a kezd\'«k a torvnftfdtént Oaazafüivu a jövó álmodott üdvével.
M*jd bombazfighy iuaaa jött fonioa u„UDtlel Bleodaíyhet, ki Ilonkát éd*. anyjánál hagyva Dombjaö^hy szobájab * tón be.
tuérjaV roí \'ovább Keodefyt. DomUzogby János 47—48 éves lőhetett, egyika a kegtaegayaBT&b alakok.-nak, egyike a naojajakba* Teásai íadu t Valódi magyar gaare-nak ; — vtaelata, szokása, kiválóul tedfea asedora gyi kévé Uvék 5l azoknak, kik -t valójába* ;ill*i6il a „tukintetes* omim ; bftaikeo ikozott ódéira, tniol magyar BeiBpa, de »aérl nem nyugodoU a»g Őseinek babérjai*, baBem iparkodott ajabb Icvelo-k-t fttmi «zokhoc
i- A* ajabb átalakalásaak. as aton-kori haladó pártnak readül-tlen hi ve volt, mart lelke mélyében azon meggyo-södés támadi, bogy Magyarorsság csak agy állhat fent, agy lehet ssilárd és bJ-dog, ba a néhány ssásesurr* meaő asaes

H0B1ADIK tVTOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JTJNIÜ8 2-ii. 1881.
Vegyes hírek.
kihassa aláaa ri osélokra Pártabű 1.600,000 fraak
tptŐkével lársalat alak olt, mejyaek footélja a nap melegét ipari- és technikai
esélokrakihasuálni A társulatnak eddig ía mir több ssab*d*lmat sikerült meg érnie.
— Egy t8k4p4*s*t koldus*, lógott minap helyi rendőrségünk. Engedély élkül koldntt a bekiaértéivén. mrgmo-[ifjtik s találtak. náJ« ötszázny öles van onnt biukópénf, több rsUstpéast, agy .kóval krajcsárokat s 14 darab ke-yeret. As ipse ugy roodesm be dolg»i>. iOgy télen át miodig valamely város órhásában fokudl le osutos lábával. buja sióira. Itt be ieu bort. nóxvr; pénz pedig ssülűvároaa ^G»licsi>vbaif •óságához fvg ktlidetni, mert e.ó« a anu, bogy *> magyarorssági kórhátak->\'ao okoson költségeit ó aem fisét te meg iáuy ase^éayebb ember lehetett, k inok as 580 írtját krajflrsironktnl üesse Dtte! Már igaa, bogy e stédelgÓ világban ,t embernek le kell tenni a könyórületröl
— Wkiutt kö*U*. A DienstaUKia v ügyben a aagyssebení hadtlórvény ;ék ítéletének szövege rddig nem vol ösolve sehol. A Pester Lloydban, VP.1Ó-g a mai esküdUséki tárgyalás .Ikalmára közlik most es ítéletet, mely i EÖretkezAleg hangáik : aCs. k. belyoríóg vénywék Na«>-saebenbet.. Asóexciáj .aer Ferdinánd altábornagy és h»d raecsDok rendeletére össseuU, fel«s üdt hadi törvényszék Hélete, Dián Iftn siombatbelyi magyarorssági ssil ii. 23 éves katholikus, főhadnagy .-[ÖT Qusstár loitmeriosi csehorsiig >züldté»ü 20 éves, katholikm notUn ; tvl-ii reáliskolai tanuló, hadnagy dkntten a Henrik fóhercseg 51. ss ;yalog->xredben bevallják ason törvényeit myomosotl téoyálladékot, hogy iác«M>l és kiköszörült karddal föl-mrkesve Barth* M.kloi nerketztó BÖi mentek, bogy Dienslel est a korbáos-1 megütötte s midAa Bartba véaeké-■elt, mindketten karddal mentek neki, gy hogy Bartba fajén és testén több bel kopván, súlyos sérüléseket ssenve-•tt A vádlottak tehát a kai. bttoL tvkv. !6 92 48, 125, 127 és 144 §§ ai s a liniatter 1868. decz. T2 iki 4654.
krf trend «lete a
aérlés buuietlea.ij.ti. két atvi viaa-gáláit fogságukat a bönletétbe arámitván, nti rángjak elvesztésével 7-7 havi >rtónre ítéltetnek suljo-b\'itva tnindoo második hónapbau magános elsiratasseJ. Bartba Miklós a megsebesíteti sswkesstó kártérítési igényeivel a polg. -orv. könyv 1338 — 1340. §§-ai éneimében a rendes tűr vény késés útjára utasít Ülik. Nagvswbeaben 1881. jan. 27. (Aláírva) Foglár Joiaef hadc, 3za,b*5 Jenő hadnagr, RoschiU Lipót főhadnagy, Priacs Kiroly főhadnagy, Fasoló Lajos kapitány, bá-
tUsitast kflldflad.
- Ha-wi rfenki /i<r*Jk -
A pápai állandó aiinhás épit4*4tmegku-dsit4k. — A mugyar akadémia odcíg 1300 drb miijét aduit ki tél .*is*d alatt. _ Vrrhovav Gvula BserkeMtOl u aa-tüdtasik 10 ásóval 2 ellen felmetttetto. — A királyi pár janim hatat ÖödöllÓu tölti. — Folinai vált Mioigaigatá mej?* h.lt. — Újvidék.™ egy h-lálra itfltgv.l kosnak • király m«gk*.líveliiiea*jtt. — Bodaa ajj twhos kocsi 6 gyarmeka. ga-lolt aL — A fővárosban * hagymás jár-Tinynyi fajuk. — Aa nsstrak-magyar auaaraBiáiiak 37,741.413 l-kója vaa. -A 0om*eü turu»egjlei eddig 670tom»ta nilónsk nyujioit kikópe»itA«t. —
— KW/tUdi rövid hirek — A túrok gi>r\\; "j b«.ár.*öi-xWé4 aláíratott. — A sultin megkapta a SarDt-litván ráad nagy k«r«astjét. — B^WI Londonba 41Í óra alatt <4rk«Dok meg * lőve iek. — Midbat baaa elfogatott. - B»uc altábornagy képviselte király imkat Ba kürestben • koronásáénál. — Kéme tor •Ugból s droios tótokat kitiltották. —
Ki nyert?
Bpeat mái SS-án: 65. 70 43. 39. 56
Linci , . 65. 24. 56. 23- 18.
Triesst , . 62. 7. 42. 61. 53,
Irodalom
roTat .Jatt magom.. Utt munka H*fJ WajtliU iáiud k&iiv<rkerMk»4Í&»* alu m*cr*aA*\\ht%6.)
— A .Zalai Tanügy\' janim I-k
81. H. magjelent. Tartalma: Körirat i
járáakön eloÖk6kbe> Csathó Alajos t*n
U«iületi elnöktől, Bibor t Emlíkertüa
régiekről Bánfi Alajostól, Hám Jówef k
r Un ár önkepsÖk&H elnök jelentése,
Egylsti elet Ss«iiiffrólhr6l Ormai Spitser
Igaáciiól, a posonyi női-ipar Uui.óníke"
petdéról, Devecaér Dr. Slftfb* Jioosiól
Hirek, Si-rnlc, Irodalom • a l»p párt"\'.ói
aak névsora. Ssorkessti i kiadja Báto\'fi
Lajoa. Ara félévre l fit, «g»tss évre Ü frU
- A ,Kip*\' Ctalddi Lipok" 35 ik
■sámának unalma: A faiadé* utj*. El-
bestalés, irta Prím Jósaei. (Vége.) -
Corianáoak.Pűreüyi Kálmán költeménye.
— Hatan ni mosoly*. Törteaeti »lbea«é-
,é». - Dóra. Blbes.ve\'.és, irta C-rjé*
Láaaló. (Vege.) — A világ logkiaebb lör
paje. — A ntbiluta b*jata. KeReay, irti
Vernier Pál, forditotU Koraastoa K
— (Folyiatia ) — A budapesti niasüo
o.pelyek- — Kepék: Paulina herciegnÓ
a TÍlág legpariayibb törpéje. — A lom
bok arnyán. — Fliwák-eUt a Viattuh
mellett. K »ámbos Tan meilékftWa ,
Tilág" csimfe diratiapask mijoa
taáma *• >-gy asinea divatkép. El4fi*
ára egeai évre 6 in, félovre Sfrt, negyed
érre 1 frt ó0 kr. Ai <-lAfi*etéB poxasul
vanynyalMthuerVumo* kiadóhir»tai*b
(Budaptut, k«l-p LJICÍ. 6. sí.) küldőnd

doki 3oós Károly orvagj miit eJ»ok, dr.
Sigora Joavf oViagykadbiro. — Ei ité-
let a t&nreoy otjia negerfiaittMik, kegye-!
tea QtjáB: leaintT* a két elitéit iQnsl.
gát éa eddigi fedhetatleBaéget, DiamiÜ
OéSa tAkad.agyaál, aaoBki*0l a botráay-
hajbinó aajuia^k a. kir. UnUk ellu
it flt ftlölt t^f*
j j
iatemett folytOBM gyftlölete*
által alfiidéaett ei tápiáit herea kedety-
l torábbá D>en*t] Ödön ffibad-

nagynál, mivel o
tiblásattal bírt i a ssegedi árvisaél tett áló (szolgalatai áítal a birodalmi h*dUgyminuslerdicsér5 elismerését nyerte: a börtön büntetés mindkettőnél hason tartalnoa tsigoru BSobaJogságra váltostat. atik üblynsbitvs két két heti magán \'Is.ratáasal a büntetés elején és végén éa Diimil (Möa főhadnagynál a tissti rbvug alrMtlétte is e>eDfred>elik. t£z Ítélet afk. aserint köné te<-udo. Nagyas^l 1881. februr 5. B>u«r Ferdinánd altábornagy, badparanosDuk. — As itelel kihirdouetetl, érvénybe lépett é« a bum©-új-i » mai napoo m-gkesdodik febr 5. Sigora Jóuet os. k imagy hadbíró-
— Mnutyi pinát h*RyUk as ide
gének Budape«Un ?! Aa ttanepélyek al
kalmával folráadull idegenek Legkisebb
asámitáaaal ngy uülic óUiáxes*-r forintu
hagytak Budapesten. E .legkisebb sxá
mitás* alapjául as ssclgál, bogy a 60.00C
idegen mindegyike 25 frtot kölioit,
Haszuo* tudnivalék.
— A 1*518 Áaiai kajidtainak ke«
léaért) egy fraacaia <>vada a kövalkasó
tkuuusut adj-.; Rendascrea axólAnevelésnél
tt fínial htij\'i.t Tksssa k^ll csípni as utolsó
levélig, vagju a Ifeíniső fürtig, de aso
v«ktábao való kes*lé«né., melyet jelei
őseiben követünk, nagyon jó leas tüb
lel meglietg* ni. Néaaük végig a ven ssőt, mikor a rQ^ysk kezdenek kifej minden hajtJ»o»k csipjUk \\o a vé-;ét, ugy, bogy c*»k hirom Invelei hagyjunk a legfelső vjrágrtigycaomó felett igy kifejlődik as árnyék létrehosáaári ükséges levélset a s néhány nagy lsvél ,61 jobban tejlódik a gyümölcs, minthi .i egéai hajtást tetstéee aiorínt engedjü Óni. Ha, mint öreg 1£ kéken történik, kél hajtás ao ki saorostu egymás mellett, gyeagébb imindeiiMstre kitörendő.
— A pincsik nedvességének meg
ISÜBtetéaére ahlorkalctiumo. hassnaljunk
A port egy a pionzében ferdén felállit>
•maskara bictjflk, agy, hogy m dessk, égére még egy rasekat vagy tálat Üli ttv*annk. A ohlorkaleaium maft^ba saiv • pinose nedvesaégét, és pedig kétasor annyit, mint a mennyi, ónsulya kilfti Minél nedvesebb a píncse levegője, cbl^rkalcsiam annál gyorsabban mali ;éi és csossik le ai edénybe. Ha as e bon osaaagyüJt viset elpárologtatjuk, aieaset magsaári tjük, akkor njra baasaál aó ax. Ily módoo a piaos« mindig ssá

tartható A ss«r histoaaa hat 4t lahatfré tssw ast, hogy a k&loabe> aad-v*s písmébaa gyünrtiosot, bWőtUt atb. ü larthatosk.
— A gyümtlc* éa mrfoltek slUvo-tanára «« g*sdaas«s»sy a kOntkesoktt janija- Ha pMáil a wedar vagy ribisH Bve fogta Mag rabiakat, vegyttik egy kftfönaégos koaea gyufát, s tartsak annak batjire a foltot, ea eljáráat it»ét«ljQk mindaddig, míg s kengós ki nana vette a ■ltot rabiakból. A Bőrfoltokat például ehérgyapjn kelnaébol vagy kendőkből igy Uvohthatjnk el, ha igen finom busa Iintet vescflnk s asaal felfrissítve aiod-addig gyengéden doraaöljok a ssir-oltot, mig a lisst ast a kelméből tölette. La pedtg tintát ootüak vígyásatlaosig ól ruhánkra, asminal áltassuk b« édes tjbe néliánv peresre, astán dörsaöljük ki ruhából, a több lében kíöblintve, meg-isztul a ruhánk. Szinlén igy keli eljárói ia a siob* desskásatira ömlött a ténla, ,zonaal mig nedve* a folt, éde» tejet kel ur* bóven tölteni, hogy elborítsa, ast pár perosig ásni engedvén, kőporral feldör tsúljak, s asiia több lében íolöblitví uegttsstal. Csak vi^yáani kell, sehogy t Ut(a foltot elébb vttstel érintsük, mert b-n a tejünk hatását olvettük.
Kt7 asiaatznA tsl kOupen t*rmé»aeu* okkal jalent m*f a atinpad
Swjaaiioya lietett tj — At latenem, ng-v a«s ki, mint h
Yjfj tantér inast fogott •! a rana5 iát rSaSks eie állította, a ki igj n<S.t kossá
— Hál mi irt fogtak •! Í6pé7
— Hit Ui ... caak aaért, aurt }ob
j«o tadott fatoi a ro&dór, mint éa :
Haiotu nagyaid, hogy mul; éjjel ..u> ii»*ököu eyr facyaaoa a fagjaasbál ?
— H&lgj : Oh iffa; iiutii htUloUaa
>ÜS7 eí7 oagron T<MX«delaiei B n g j i 1 k
— Qáspár, Mik odakDno? — ki
,r*f uolgijától ax ur.
— Saolga Hát. hi.x ha e,ik, hát cac
(■.kint r^ik, bUooj nem >• :dob*K)t\'
Ef7 tutal drámalr4 tfj 5 Wioo4*o ■oanoru játekst ajánl a szivv* iftvigtl\'
— Et TsldbivB j<j tragédia, nirl a bar
madik MtoonVibao a n«r*pl6k cnind n,
hkloak
— Hál ki fog akkar ;áusuu a 4. íi
onájibtui ? — kífdi am ifax^at^
— Bit a m*fhá]Uk t»«H(>aieí \' — fi
a fiatal íri.
K^loiruu a bíró »» ililftet i ké •ct«i ful\'Sl, ki már «cé«i dilrlíu illdogált
— No. Bfxnjafaiik Sn ?
— igenii k«r*m aláutoaac, ledln

G. levaM irt bsritjának, malvbsn aszal tmáaija, hosj n«j« naffaalt a falkéri St, jeUn-jsa BMC « tessetáesa\'. Mire as advariaa barát koesésatot kárt, kogj noal iw mabM, aart kall atazaia, asonbaa ha G. mef fog halni. kor majd ssivsasa elmet/ a tsmeU*«r* I
Plaoil irat.
100 kilo,, id.im.
8ZOÜB1TBELY Bou lu.KI-UA). 10-aO— 60. Árp« 7 80—«.— ZUJ « S0—«ÍO :»koricu • 80—7^0
OTÖE Buu 11.90—12.06. Bou 1U 60-.90. irp» t.10—7.36 Zib 6 15—Í.S5 Kuko-
tu 6.10-ejw.
BÍO3 Baa 11-90—18 W. Eo«H-30.—.
■ao. Arp ——.—■—. za> e tó—660.
:akoriex» 6-40—7 10.
PÁPi. But* 11 11.60. Boti 9.M
1.20 Árp« 7.ÍG—7.80. Lab 6 20—6 iO. Kn-iiicu 6.30—6.60.
SOPaON. Baw 11 70—13.20 Rou 10-70
1.10. íirx 8. 8.W. Z»b 7.10—7.20. Kokí-
cx» 7.W—760.
PÍC8. Bw ÍO.SO-I\'.. Bou 9.40
.SŰ. «rs4 6^0—7.—. Zib
--•A. 5- i 36.
SserkeutSl Sieaet.
U17. V. D. .ldáfaw* ÍOOKÍ 4618 U. J. áUe-Donboru. A
ilol áll, kalQobaa is & uon 7*rt. nld.
4619. 1 18-O-k: koltenicju :oioU»í£k.
MM. B. f. Keirtii.tr KegklldT 4Ctl. T. S. dciTet aá«Sslet\' <i» oromét!
menetrend.
niisiiról bon:
307 Eisák, Mafaiei, Dombotir 5 10 r^|*l
Í1E . , Ili 441.t.

Ka s.i. P. wtie ifjrortTesst) & 65 -tf<
104 (pt.itart.net) 3 G elnt-
312 , (vegyei roDat) 11 2C
81S Sin.e« S...,utau.w,lSopre»
301 . 1150 íjjá:
115 Soprotil > S(C deluc.
^f Kouarí, Caifctorara 4 55 »tivl
. \' . S\'47 delnt-
aci . (IJeraT) . -0 50 ejjel
ibkssi k sCaaiissra hóimét
810 Zikíar leUl 6 Ii 1M|1,
416 . 1 41 delfe
K>8 r 11 1 éjjé
ill H a. 1- •uU i.«t7.. ■«!) < 15
»03 (pusiSTonaij 2 ^ dele:
201 \'ryonTonar> 10 30 íjjíi
4 1 e«el
•H ., 10 15
116 Seprőn >ei t2 & ilber.
Xa Prlferl of f.lól tgjuriTl:u.t 5 37 r.giel
304 . 1 2Ü áelit
M6 , 10 50 éjjel
Felelői sse rkesstS: BÍT0KFI LAJOS.•ég ai alkütmánv áJdÁaaibaD re«««citi nemiét millióit.
AI oríiig megtámKdlatá>ának bi rérti a fiatal KoDd»-fy*HÍ a muigalmal élére állott, midőn a vároa mrg ▼ nyerve, ujoa^oit firömobeo litva aii vége a leapedea KJH»O« emlékű kg kásák, ■ ueuiset megérté a kor ioto asi Tál, öuomga védelmében itámttva é* kí«üJteo dolgoiik.
.líikoc indiUnk atMkk a mi déréi ujonouinkat?* — kérdé Dombasóghy (PltA kOkik »
Mit mondanak a
£ csim alatt Dechanel Emil ír osia író ósssegyajlé as ö, kuvép ét ojki neveeeteeb iróioaJc érdekes mondatai Meilősre aa ó ás kOsepkort: osak u aj korban Írottakból fogunk egynéhány idéaní.
Lamarüae mondja: A költesaet) sincs élénkebb viithangja annál a kebe nél, melyben a aserelem keletkesÖ félbei van.
A sstvbe helyesé a teremtő a m leggazdagabb tehetségét, mert e teh ség mftvoi mínd a sxerelem okosatjai.
Bossuet: Öon-««ok «a egyének, kik nem voltak képesek aaeretni.
Ss. Térés ssinte r* értetem ben nyilatkosik : Ha a sátás- képes VOIM sseretaif meguünnék gooost leani.
Slahl P. J. írja: Hogyan? Saerel-med egén felhő vonulván át, mégia hissed, hogy Keratas?
Hol a aserslea, n-ly fi Ibi és fájdalom aélkfll volna?
Véred busog, fejed ssédfíl, rUéd ■avart ét ast mondod : Ei tserelem !
A aaereieMB erőt, mindenható; a mi pedig mindenható, as nyugodt, csendes
Ts nem sxeretM.
V*k vagy, oem sseretss; a vsere-lem értelem, u értelem pedig maga as élet.
D. mit mondok? Féltékeny, dühöngő vagy. A gyaon mardos, a bisal-na»l|an»i« gyötör: é* még* Mt ilüu>d, faogy as umlea!

Nem, es D«m szerelem. A szerelem em kiáDi; hallgat. Csöndje megértetik és mogbalUtik. Es egy benső dal, melyei ■tmmi sem ssakit félbe, és végnélkül! A. aterelom maga a bistouoág, s hit: a >ltékenyiéfr pedig a nem hívéi, grulö-et. S igy iá hatod, bogy nem w*ret*a. Kmbproyi parányinak \' kell lennünk hogy megbocaátua««k ucküut a gy Oló letnak a sseralemnMl «gyasitéae.
La Brayére esekat írja: Ai idö erósbiti a barátságot, iasitj* a aserelmét.
KCxftnségeaebb agy végnélkflli ise-ssorelem agy tökéletes barátságnál.
A sserelom és barátság agymásl kisárják.
A szerelem Meretemmel kezdődik és s legnagyobb barátság is osak gyenge -elmet szülne
Csak egy ÍMT ssere tünk igasán, elóss&r. A többi •sereiftm ksvésbé ska-rallan.
A gy ülöUt aiaca oly messse a barát ságtói, mínt as etlensienv.
Elleoaaeovből könnyebb sserelemre mint barátságra lépni.
A Btereleiaaek aador vet véget, és féltékeDység temeü el.
Chataaabríand: A vétkes SSOBT déljek a kevélységgel, as arényosok pe dig a Bierelemmel vegyitvék.
Byron: A sserelesn oly helyekre is behatol, a hová a farkas s«m Bseree uákHiányáért monsi; ssig a ki sseret és sser. tehetetlen, bogy *v«dméay nélkül Bsnretnu.
LamaitÍN Koivú tttaaáaában igy ir: Két oneteaislega feViunak, éljen as bár a saikiákkal egy ídesg: as emelkedés és a aserelem.
Öirardin Emil ne: A ssereieni oaak sseavedés által elket s Begartaik a hul-dogaág által; mert a boldog sawelem s legtsebb áJmak vaiósuláaa és mi üdén tökéletes tárgy köael vaa vegébe*.
Bayle Hesrik, ki a saerelmet MM-redélyböl, .slésbőJ, termestaü hajlamod és biusagbóJ orWetUék n«vesi, igy ir Ai élet legaMbb réssé «. va* re/W* ai •aber előtt, a ki MB s«f.t*U hÍTíftl

Qo«lh»; Mi . világ keblüokne
a.-elem neiíttlV Egy v>rása-lámpa
tikul. Alig gyuju.d meg, rögtön a leg
váhüüttuiabb t.laknk jeleuBok meg
*S!DD; a bár oiok csak szellemek, m<
• boldogokká tetsnek, és Upsolual
Jrömflukbia.
Mustét Alfréd „Egy gyermek Tallo másában* ext írja: Élvezd a Bierelmei de oly mértékben, mint a jógán élelü bort s n« légy réssegea.
Hiirább pedig: Ha kedvesedossio «a b& : sseretd tűért; de ba nem as, hani •sép és fiatal, sserssd, mert asép és fiatal ba kellemes éa esses, ekkor is sseresd de ha egyik sem esek kÖsül s ősapái csak tseret téged : agy sser««d ót vissonl
Karr Alfons ily hasonlatot taas: sserolem hasonlít egy kenhe*, mely ni végére három lépéssel eljuthatnánk, az ut nem volna kacskaringoa, virágos és illatos.
Maréehal Sytvain ssinte: A lem hasonló egy asép regényhez, melye kíváncsian és gyakran oty türelmelianOi olvasunk, bogy tóbb lapot át ngniak előbb kivánván tudni a megoldását.
Balzac ilj értelemben nyilatkomk A saerdem, ast hissein, egy egyéni köl meny. Semmi aem igas és hamis «gyss*r mind benne, a mit a saersfi elénk tár.
A itserelemoek me^v.vn a m. ftastoBe. Megtalálja a mr alját, twnt rovar, mely ollsaállbaü, saáadék kai halad a virágon, Mmm sem riadva TÍsnsa.
Nem bssonlit-e ssfllőfdldaokbös a szív, melyb*. legetA*sör le&«ltftak es«-roletet?
Midin Meretünk, három idóbei éiak múltban, jelenben és jövőben.
La Rocbefoucauld: A barátságban ugy, miat a ssarelembea, gyakran na gyobb örömet okos as, » mit tódult.
Del\' Endos Niaou, a Ludós és hi dog Monlnigas ttaitvsjiya: A nó aofcka Ukább meggyózódik önmagától és i tetve látja magát, minth* ast aoki nsoad ják.
" " \' Vaa btxosro* nervivi

rilíasy, mtáy aa ujjak sserü érintése álul köslekiNlib.
V snvenargues: A fiatal emberei nkább iimerik a sserelmBl, mint a s*é léget.
Slail asssony: Semmi ainca okad tolva a ssersleiDbeB. EgT inteni bataloi aak kell gondolkozni és ér esni bennünk a nélkül, hogy mi reá befolyást gyak< rolhatoánk.
tao: Semmi sem btsonyi a fsloldh.tl.ti hásaiwág ssftkné\' mint a aaenvedély állbaUÜaa-sága.
Montaigna: Pygmalioo egy gy iyo>ft ba!gya*obrot alkotván, oly saeni délylyal aaaretett mftvébr, hogy as is aeknek Mk«t keik abU Lehalni, féltvén a mnvést* aa 6rüJéstŐ!.
Leóiéra, « jelet komikus, moodá egy Ttgjátékkan: Ifikor aa iskoU k«n6-bét átj*y«« wmiiem a aöld almát és érett nőket. Hőst •egyvenM éves korom ban kedvelem as éretlen hölgyeket és a •ölt almát.
Beauobéae : Alt a bölgyot sseret-juk legaajrjebb hévvel, a kinek est sem moedjmk.
Floríajt írja: A legksvésbe kacsér DÍ is előbb tudja bogy ssereUetik, mint bele ssoreimesek volnánk.
BuU: A férfi gyengéd, de gyakran, a BŐ hévvel, de ritkán aseret.
Fée assaoay: Bármily ostoba, le gyen is a n4, egosa értetmébea fogja föl szaraimét, míg a legekosabh térfi U osak felig érti ast.
Balaao: A himlő t. hölgyek Waterlooja. Kásswp ladják meg, ki oereti őket igssán.
Limt>yrac P.: A fiatal leány ssíve oljmü, miül egy &»s«kbeli fiatal feoake. Cseveg, fejéi mutogatja, kisértgftti szár yui és lesi as alkalmat, hogy tora repüljön.
Sand G.: k hölgy nem saeretheti ígAsán aal a férfit,* kitsaellemileg alább-vaióaak tart, m rt a tiaslelst és lelkesedés aélkftl a aierefaai otak barátság.
Sh.k-peare .Ahogy letaiík--jé bM kérdik 7tUki«: B mulsii »*■»■■.

auljea alakja, teroMlei A. felelet es Olyan epea, mint keblem !
Nem tudom ki írja: Kgj eserelcoes levél Blefirilihns asUkáoges agj kesdeaú el, hogy ne tudjak, sist v«g«aa&k. 1 ha elvegesttlk, de tudjak, mit irtunk.
Egy mathematikus est a farosa egyenletet allita M: A sserelmes fért ngy ail aa aatseoyhos, mist kettő a fálhas.
Booasema 1. I. egy irstibaa : Emil és Zsófi, aem saolanak egymaabos. Us«-tőtt snemeik kerOini látssassk efyminl. d» es is sgjelartés jele. Kerülik egynaia tekintetet, de haraiiMÜbal.
Baiáae: A cserelem oly hatiiaal ran as erkolcM terméasetre, mint h naf afbldre.
tS.li
Ss. Miklós.
Az strva.
(Ho«s«ar»«li.)
Lombok áraxibu atujáajoi sir..
Qi* ü U i
fjüo gf £
| keblében oáut U«j. H : CQanTeit bullstis ri u ej. ABfja urjin len| Oosora ide. .. A liar »Utls bokrétát fai K becr keblére lirTixáfot t&. MegTiUaa uemebeii ftfi tas. Lonbok kost uevesre fat kii ér ; lj)d*lfr» s US7, psrtjáh >t ér. S ott le&rnfuik. BeTedeiTe rár.. . Kik aoeiÜTbaa iat fele a rár. sírkert ■ rar ko>t e»sk kiesiaT k t«r. Tár moi&tl a oep sTnc°dai tér. Kedvet eesae! Fájó tairre ir : A aAlgr per sort kiaded Upra Ír Araarfeajf kia lapos . aUl . KeeéUl kikapja, eau esel. .Kedrea Jjo I — ijj aaet a. lei^l Mért Mm joea ? Ta«7 hfiteleo lu"S\\ ? Válsas J<: .J.r Uáirks, Usod »,v A1Ű aoea*4 eaie4 5rokre air ■ AltoBT .. MUk Tirke^u a úr, b a ltaj bí keblére iQet sir. De Ba aslvBSB taleseses: a* ár. 8,«p )6T«: ah! nap aMreoni ár S aert kítle. lett s aserelsd fel: T»M terniS,- -eceleeji Ut. Ok 1 irrit aesl rir BrtlS, caaláe .. . .Átok rid, ki asriesiet eaalád :• BeVf a Unj... Hori mesjea basa ? 81r lett aeki s lefjobb aaas. 8 kit »• bírt »ec4rai Uriaar :


ELADÁS.
Vb. Neuwirth Alb. Csáktornyái kereskedő enö,l-válasrtinínj ának határozata folytán a, csődtömeghez leltározott és 1919 frt 4(5 l.rra becsii : rőfbs árnk és egyéb ingÓRágok ajáulat atjí!., eladataak.
300 frt bánatpénzzel ellátott és Kárt ajánlatok f. é. június 9. déli 12 óráig alnlitolinál adandók be.
A csődtömegbeli ingóságok é» leltár Ko-
nyáry Mihály csáktornyai ügyvéd, urnáj, mint
tömeggondnoknál megtekinthetők, a kinél, va
lamint alulírottnál bővebb felvilágosítás ia nyer
hető.. ...
NTagy-Kaoizsán, 1881. május 29.
319 -1 FISCHL, PÁ.L
ügyvéd, mint vál je
gpgy
MARSHAU. SONS

főOgynöke
V. várxi ut 7* Miim n*£*i.
VI. Kfitr uírta J»8. »*nm »l»tl.
ajánlj* :
mostanáig tartott, valamennyi kiállításokon az első és legfőbb dijakkal kitüntt-tett
(307 2_«)
Gőzmozdonyokat, f.
n-i IÍÍ. A lv~*- szabadalmazott dobvédSíel,
LSéplOg"epeKeL« szabadalmazott magánetetó
td.
L-, koszén- és sialaufüté^hez beretidezre.
szabadalmazott vÁlasztőhf
- - - L- o M. \' ■■ - készülékkel vagy anélkül,
. VriOfflalIIlO&ltXa fogaskerék- vagy szijhajtisra, belföld; sjárlmany, ingol minta szerint. Kézi ét járgány-cséplógepek. szalmakazalók, WrfBréBzeK mozdony fecskendik, vetégépek. »iénagyfljtí gerebiye, ku-korlcza-aMrzsol6k..aratogépeic trieurok, tisrtítri rosták, daráló malmok, szecskavágok
szabadalmazott háromvasú ekék,
és minden a gazdasági szakmába vágó gépeket. MT Arjeffyzójrel: ixlirtLuektra. lxLgryeir ém bérmentve.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#\'•^^#^^^4/\'^
iii

yy m. kir. kizáról. a»b, Laucaster barnás cs TA
22
rrerünk
\'vnr riklirunkról tróló ArjagyzaxunKoi
r v*gy némát nyelven kiváaair* tníndeo i
watkedvelfloek WrB»«nlT© megköldjök.

kószttlékke
A legnjabfe drvatu és legkDImbfélébb
férfi- és gyermek-:uhak VÉGELADÁSA
tulhalmozott k&gzlet miatt
Épugy végeladás alá kerül Baiyszámu szövet, kabát-, nadrág-, Mellény- és egész ttttnylHc számára, valumint nagymennyisegO férfi-ing, gallér, kezeli, nyakkendő, kesztyO és esernyi stb. stb.
igen leszállított áron.
Mindesmma férfi- és gyermek-öltönyök stb megrendelései a legjobban és legolcsóbban teljesittetnek
WEIS2MAYER O.-nál
2-3 311 ajttonma" rendégl*átelleaíbeo.
OOOOOOOOOÍ
SEIDLITZ-PORA.
Egy nagy fekete, hosszú szőrű
KANY VIZSLA elveszett,
^5 l^Sült uKKOr VnIUllI? ^, 4« i„ »„ki»oron.tote -*éK«« van g
T(> - ■ ■ \'- —*—\'*-• --•••»**u«Éy janiul *iT*ifThi»vfiv, hik«»«OTu.i«,, «w yf
a megtaláló 15 f< <r*tnt, vagy ennél tcibb jntal-iHat kaphat, ha uzl uiinéldöbb BUFF ÁGOSTON tol-cdúuyi f\'üVudász urunk (atolnó po.nta %&\\*hór) mint tulajdonosnak átadja.
^ \' HkaltlUtftk tlrv^«yn«| bl*úttBti«k \'▼
J Egy lepeciételt eredeti doboz ára.\' frt. o e >
100"i0 megtakarítás!
1 CRAMC21A BORSZESZ SÓVAL -*>• I
-*K -Hmnt-md *eh«eAUnrk.-fvi-. Rt-4* ío«U}>«. régi wérvalc és «jrilt*elMik- 4 JT-f
Nyujtsult kezet a tzerencsének!
400,000 márka
5 QvegekBea használati ntasitással nflyfltt 80 kr. s. e. <^ !
jabb

Krohnl ecUraatól S
on«tli«a a. l l j>SüJi.gyv
ójMyt njajt kwlTS« elj a EMkgM Urafaiy Üul j>SüJi.gyv» í> blrtoiitvi a
E»en uj*t«rr«ut el6oT« ahhan til hagy-nll-í -v liín»-p loío-lyí«* »Utt 7 torvolitbM) N700 iy«r«atoyMÍk okvetlen kiaortolia JQ4 katl kwflluU, kSittt tmléUkcmi 400,000 fnnji fóry erem ént, r«Ml«f pedig :
1 nj«r. 4 m. 260,0001 1 ajw * m.!9,000
1H«.U. 150.0001 14 nj«r. 4 m. 1B.0Ű0 1 BT*f 4 M 100«00| 4i 800n
Bergeubea >^
(2iurvégi&l»!i . jj
eliovak m.ll. ti x .H.mjln l..t íl!», »lb«» k».h»tí 1... \'■„ 1 i. 5 kilo a UUI6
Szaládi Antalnál
Masait, Sagár-at 100. u.
t/T T.S, kil»,rlmn> (9 .ámf.nll in I lit )i V.
Eliiálültatik birmilj vidékre as r..»«K elSIeget beVüt
S1B 1—25 Dtin
100,«00|
&*JDUO 60,000 40 000 90^00! SS.OOO! 30,000! 15,
. 800n
C. i m. «. 4 m-
t B^e. 1 m. 5 nyer 4 m. 2 iTrr. 4 m. la njn. 4 m.
W*j«r. 4 n. 5000
Ti iiíllltii
M»tl A. gyógyszerési,. cs- kir. udvari sz-Ulitónil,
E*ktái »» UUm mmijefi Ütmével f/fi^j-tiertiríhmn rtt^j fUtser- Sf kerF.ksaé*^>*.. l^ktir Beikül. h^jaifekbCB mwgá^-gyiuek ü^v^bb <t
1 nj«
68 uyw. 4 m 3000
ÍH Qj.r i ■. 3000 \'
531 vyr: 4 ». 10%
O7*nf«.4^i. 500
950 n7«r. i m. . 3O0
8«0 r. in. ISS
V •ommml vansftk •llitTí-
A lefkOavUbbk e\\*ó otereraénybuii* «i«a atvf~f »« >Wi Álul bi«to«i*Oti* ^Dfkbor»oli« bÍT»t»Jo«»* fcUafliUUtt nac *•

mar folyó év! janias 15 és 16-ftn lem,
*m k kOV<tkes5 tau«ftia ktrtl:
1 •£*■> w^ *mj inr.sk 6 .,.. v 3 bű. fH
i «4 . ... 3 m v 1 75 frt.
1 tél T. 0 90 frt
„_.- . ._ bekBlSAio r%if po
TÍnj mellett uao itl ét . mj „___
VVAJDITS .JÓZSEF Nagy-Kama
l„.«t lg«a ook oj msekkel s^oritott kö«l
4000 KÖTETBŐL ALLO.
denki mtv«it «.« illem e*lnt«rér«l «t)átott ♦rtjdeúsoiíjegyi iftlOak ki^éhn.
55OOOOOOOOOOOOOOOO
k merre \'deHtefch*i m^kiTiirUtó hl(*t*Vo» terr«*t^lt díj uílkü] meiirteit».nt-k, minden hxxtit ntiti pwilf felvttítáa aélkfll kOHjük réntTeTBínknek a blT»t».o» hae*»i jetc.v\'^kat. A r«7»rcTnein ínyek kifi*rt#i* mtud énkor pootoik jrttiUit*, weltett íOriénfk • »kír ksereflen raeek<T.iMit>, Tinatri, érd ekeit jt^Hkaek Antitria minden ntgyobb pii< ti
■• "
■ i--*-i- iit»l ké.b«íniíthotík.
■ok máj
Hirdetmény
, j^ÖDIURSN kínsít! réttérfii kSzhirré téteük, misií-ruit
A.kftuég résiére engedélyezett 2 orui&w »isir 1881.
«Wi június *6 8-in fMediré aapjín) <s szeptember hó
■ 19-ÍB (isii Mont kefesat tiUíi tiétfSn) fogntk roegur-
Utui. . .". ..\' \' 81S t-s
Á. els( riaák iijmentes éa hsljpéaz sem szedetik, sit t megjelenó kSziniég Jteivexménj ékben részesittetik. Kelt Podtaren. 1881. ■*]» 20.
VBANC8IC8 MIHÁLY, kiró.
dénárén «, m.n. ^^ .w.w^JSoSw, \'l Sfl.MM. «3íeO ut- fltettrtteK ki.
4, óivá.*.! d« havoatíat c*»k W negyedéire c«ak l frt *>•*».
Blifi.ote. » "icsnnkínjvl.itrra . hó biraiely »a»J»» tértéaneUt. Timteltttrl
169 1S-* . Wajdits József^
Ai Ily k let-ntiUrdibb ftUpos BJOJTÍ. TiiífcUtoi1! «»•<>—-tua^lig nladimltc btnonUcptl a Ifcffleokírhb rÉM-ríwIre nimit-li»trin, kérttik már & kS>^:t lm»4» niatt >< n!n«I«n RIÍDAI .I*bb, kOnetlenfll áhíürt feraktúW; in\'étni
8
Kaufinann és Simon, ét váltéüzlet " " *
C8IC8 MlHAlil, ura %#
OOOOCXXXJOOO
U. L UMia»»akal f«j««\'« ki nuiil irinmiik oddig.. umnlotl biuloatVt, felkeVjök <• aj kjtonoliuili rcWs*«
ÍOOOOOOOOO
tolre, — fSUríkrírtoV aKotul ia od..r pontoa <a siUrd molgUat alul ümui Miililil ktrl i \'
Kao-Kuiaia, ajOMtott a kiadA talajdoaos Wtqdita Jtáarf

DilkttMiri
fíl tm
HUIOCTESEII
8 ksiáboi p«tíUoriwa 7, tniUMtaur 6 a niiulea további torért fi kr.
KY1LTTÉRHEK
•oroiik&it 10 kréit Tetetnek fel-
ElQcatirí illeték mindL\'u i-gyt-» üinle-
tétért 30 kr. Szrt«ndÓ.
1881. janim 5-én.
ZALAI IOZLOIT.

HusZftdilc! évfolyam.
A Up Uftiomi részét illető kflzlemé-
illető kóxluiuén.) t-k
X A (i V KANIZSA
unkatársak tftl fngailutnak cl.

helyhatóságinak, .nngy-kanitsai Önt. Tflzoltó-egylct", & .nagykanizsai kereskedelmi s iparbank\', , nagy-kanizsai takan-kpi nz\'ir11, a „zalamegyei általános tanítótestület", a „nagy-kanizsai kisded-aeveW egyesület", t nagy-kanizsai tiszti önscgéljrú szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai k ül választmánya" s több megyei és virogi
egyesület hivatalos értesitóje.
Betenkiot kétszer, vasárnap* s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


pOnkfcdkor
Magasztos Ünnepet QI ma a ke-resrtény itiíg — az örömnek lélek-emelő Ünnepét, eljött a vigasztaló. fix«s alkalomból üdvAi leu, — legyen Üdvös, — ha a képzelem TÍSI szasxáll ama pillanatukra, melyek tartama alatt az apostolok szive *>lo bittel, nemes lelkesedéssel s saen buzgalommal telt meg. Goodolkod-jwkU
A szeretet vallásának isteni alapitója, miután meghalt a keresztfán s harmad napon legyóxte a halált, felment az égbe; az apostolok — cselekedetének tanai s szent ta-uáoak örökösei — elhagy a tottan . áiván, egyedül maradtak. Ssomuru állapot a csak az a szerencse, uogy nem tartott sokáig. Tízszer kelt fel s tiz&zer hunyt le elpiheoni a aap, mikor megjelent a vigaaztalú tüzes nyelvek alakjában.
Ináét Int az apostolok teljesen átalakultak, a félelem helyét bátor ság, a csüggedés helyét kitartás foglalták el; a mi eddig homályos sejtelemként volt meg lelkűkben : meg elevenült, testet Öltött. Innét tul csak egy magasztos feladatnak éltek : elhinteni az aj, az igaz vallásnak magvait az ismert világ minden részébe s csak egy dicső eszme bevité, lelkesíti szarokét: megalapítani, megszilárdítani a kereszténységet.
Azonban e feladat megoldása, ez eszme inegtestesitése nagy akadályokba, aagy nehézségekbe ütközött I)e Isten a rosszat is jóra fordítja. Minden akadály, minden nehézség c&ik söreié az apostolokban a hősi erélyt, a csüggedetlen kitartást, a rettenthetetlen bátorságot. Üldöztetés, börtön, halál csak fokozottabb mérvben segítették elö a szent vallás diadalát. A martyrok minden kiömtOtt vércseppje meghozta fényes jutalmát, nyomában ezer és e/.er hivő, ezer és ezer hiUédó támadt.
Az apostolok valóban dicső példát szolgáltattak nekünk, mit vihet ki, mire képesít a meggyőződés szent-aége, oa bittel, remény nyel s szeretettel egyuiüt; példásakból padig sokat lehetne tanainunk, ha épen akarnánk.
1 *\' Nem uj, régi dolog: nehéz az élet! Öröm és bánat, rig&ág a szo-moroaág sürüen Tiltakoznak. Most, teiyeréa hord, holnap elfordul tőled a szerencse — taláo mindörökre. Egy nap talán minden baj nélkül malik el, már a másik napoo rád nehezült a sorsnak csapása. Ma testben és leiekben egósr-séges vagy, holnap, a testi és lelki szenvedések száz neme tépi, száz neme marezangolja lelkedet. Egy órád csendes, úszta, derült, a másikban bősz vihar tombol fejed felett, villámuk él dörög s te reszketve gondolsz az utolsó pe rezekre.
Ha igazán így áll a dolog, ha valóban ilyen az élet; nincs más mód mint eleve gondoskodnunk kellő ellenszerekről, különben menthetetlenül elvesztünk s csak jeltelen sir lesz osztályrészünk.
fis ez ellenszerek?.. Ob! ha tndnál, oh! ha akarnál olvasni sri-vednpfe mélyében: könnyön fe! fognád találni azokat az eszközöket, melyeknek sikeres alkalmazása az élet minden viszonyaiban biztos kikötőt, állandó menedéket nyújthat.
Jer velem, nézd ós bámuld a természetet. Ha nem fásult el még kebled s szivedben van helye az emberi érzelmeknek : legalább is sejtened kell, hogy ebben a természetben minden élő s élettelen lény az Isten létét, az Isten dicsőségét hi:-deti. A dalos madár, a fesló birabó, az illatos levegő, a hegyek és völgyek, erdük és mezők mindenható kezének alkotásai, mérhetetlen hatalmának . remekelt csodái". — Nem elég ok-e ez arra, hogy hidd és imádd az Örök Istent? Csak hi-

ted legyen s boldog leszesz. Mert ha igaz hited van: maró kétség soha 3em fog gyötreni.. reményed sohasem fog elhagyni a legnagyobb ka^deluek, a Utgveszélyesebb meg próbáitatások idejében sem; tiszta szereteted pedig nem fog Önzéssé fajulni soha; minden embert, szegényt és gazdagot, urat és szolgát egyen ló hévvel fogsz átölelni, mert mindenkit mint felebarátodat tanuld tisztelni,\' becsülni, szeretni.
Még tovább mehetünk ! Ha iga/ hited van, lelkiismereted is lesz s ekkor a becsület útjáról nem ft»gsz letérni soh:i. A becsület pedig az az egyetleu kincs, mely emberhez — a teremte? koronijiltoi lc^m^Uobb. A becsületes ember W\'ri sa ját já val, másnak liirnevét nem irigyli, másnak vagyonát oem áhitorza Mást megcsalni, mást meglopni, nem akar, nem tud. A becsületes ember egy-úttal mélyen érzi kötelességét, a becsülettel összeforrott a kötelességéncet, mely minden körülmények közt híven teljesíti azt, mivel mint családtag a családnak s mint polgár a hazának s állásának tartozik.
Bgy óhajtásunk van. Vajba e czent ünnepen esetleg megingott hited megszilárdulna, tört reményed uj életre éledne s önzetlen szereteted minden igaz, szép és jó iránt nemes hévre búidul na. Két jelsxód legyen e naptól fogva: kütcipsségs becsület s akkor read fog pállani az égnek minden áldása.
Szálljon !
PHILOS.
\\iigy-K;iuIzHa. l^si. juii- hó 2. Érdekesnek tartom a Sopronban f. évi május hú 2ti. 28 és 29 én az ottani lövész egylet Utal rendezett szabad lövészet lefolyásáról és eredményéről e becses lap számára némi leírást nyujUni. — Az érdekes ünnepélyre magam h felrándnl-Um annyival is inkább, mert még

Sopront nem láttam és óhajtottam ar ottaui lövölde-helyiség berendezését is megismerni. - A lövölde valóban pompás, berendezései oly kitűnőek, hogy elteilett szomorodnom mienk kezdetlegessége felett de egyszersmind tapasztalatokat szereztem a mi UWöldi\'iük átalakítására, vagy ha lehetséges volna, egy egé szén újnak magában a varosban leendő fölállítására nézve. - A soproni lövölde közel van a városhoz a győri szintén és azért oly látogatottak és Vrágzók.
De áttérek magára a lövészetre. Ijövetett 4 rendes és 1 úgynevezett arany ez él táblára 150 lépés távolságból. A 4 rendes czéltáblánál a legjobb mély lövés, az arany czéltáblánál 5 egymás ntán következett lövésből álló sorozatban lőtt legtöbb kör elérése volt a lövész feladata.
A 4 czéltáblán egy lövés 10 kr., melyből 6 kr. a lőtt körökre osztalék fejében kiosztatott és ezen c/éltáblfUon esett 10 legjobb mély lövésre következő fű nyeremények adatuk ki:
6 drb, 5 drb, 4 drb, 3 drb, 2 drb és 1 drb arany ; - 5 frt ezüst, 4 frt. 3 frt és 2 frt; - 1 ily en dij megnyerhet égéhez 50 lövést voH szükséges váltani.
Az arany czéhablánái következő 10 nyeremény volt n oi.: 2 darab arany; — 8 frt, 7 frt, 6 frt, 5 frt, *4 frt, 3 frt 50 kr., 3 frt, 2 frt 50 kr. 2 frt ezüst. — Ezen czóltábla találó tere 12 köre volt elosztva, a rendes czéltábláké pedig 8-ra.
Az ünnepélyen 38 lövész vett részt és pedig a soproniakon kívül bécsiek, bécsújhelyiek, badeniek. gyó riűk és én vettünk részt — esett 5690 lo><s, melyből 110 mély lövés volt, (szög) melyek között egy igen ügyus találmány segélyével állapították meg a központtól valú kisebb vagy nagyobb távolságot, mert ezen

mély lövések egymáskötti különbségei sokszor alig hajszálnyit tettek ki.
A rendes czékAblákon az első dijat Schneider Márton soproni lövész nyerte (6 drb. arany) — 2-ikat Lovag Mikola cs. kir. kapitány (5 drb. arany.) — 3-ikat Mucarelli bécsújhelyi lövész {4 drb arany,) 4-iket én (3 drb arany.) - stb.
Az arany czéltáblánál az első dijat 54 körre szintén soproni Iővés2 nyerte Thiering Lajos (2 drb arany), a\'2-ikat Fröhlich bécsi lövész (i darab arany)
Felette érdekes, hogy egy elegáns hölgy Hirsch fimilia Bécsből a lövészetben szintén részt vett és oly remekül lőtt, hogy a rendes czél-láblákon a lO-ik. — arany ezékáb-lánál pedig 44 V5 körre a o-ik o\\e-reményt vitte el.
Az Ünnepeli t az egylet helyiségében társas estéi? követte, hol a soproni dal társulatnak néhány tagja igen szép magyar dalokat rögtönzött, mely körülmény igen örvendetes jelensége a magyar nyelv haladásának Sopronban.
Végül különösen ki keli emelnem azon rendkívüli figyelmet és előzékenységet, melylyel a lövész-egylet választmánya llul a vidékiek fogadtattak és melyben részesültek és különösen ki kell emelnem a főlövész-mesternek Friedrich Ágostonnak fis Bock Gyula titkárnak a?, ünnepély emelésére irányzott fáradságait.
VARGA LAJOS.
— A kereskedelmi minisztérium az ipari szakoktatás és háziipar jelen állásiról Magyarországon, egy 455 oldalra terjedő, kimentő s az egész fontos ügyet teljesen felölelő jelentést dolgozott ki. mely már legközelebb nyilvánosságra fog hozatni: a mennyiben az országban levő kereskedelmi és iparkamaráknak megküldetik.
Ait hiiéd tin,
MegV*r]elík kan
6 k
TARCZA.
Id&iio*.
Ir«í tabit, amit eddif BíWnni M* mertea. Hot; te cwk ofj hiteg«ttél, AlUtltil
txÍT*m e**k jltéktier roit,
. v*it ii h« •liSrt,
Dobjuk &kkor bitrt !.. •
\\ry letlíl »I ha niremmat : Kout nak«<l
Kout nak«<l
Jilutil Tel*, —
S méf k«cx&(u i* r>jum.
Ob, e jáUk TtiMMnei,
V*J élet fta ir*; —
8 jiukuerirt egj élat-ir
DA di
n.
UaU ü énem «l«lé««d\', ForTÍ ctükoi MOM u igét, Mí( Mbom U Tinik, R U mi> iimét mÍ4M.I kcsá*Á Vele« Jitstott nép »i#r*p*d — Oh, se játotd Mt yigífi...
Da nem jiusol !... UU» & isirad\' Moit », oltir *\\i riBsaH,
1 Hl. ■
Ott ro|U« u MklTMda
Márt toltál olj bdoTia;\'
/-Kárt ráiKfiál, _in ioko|
On u oltár ttáaorfia?j
Ob, aagJ»Í0[
Kgj uÍT\'t agy 5utí>t0roi, 8 kKCftigni « kin fi-lelt, Uj D»C7 *^tket megboc*átni Sob* — iuh» u«m Ub.t !
Leix idő még — no na ki Tinóm — Ilikor majd ai Öutud.t Vádülni fog, i fidjaitíl Nyo(»][»»t m mir HD aü ;
LMI idS mif. mikor airra Sóhajtod «1 Devem«t, — Oh. d* taié: ,-i én taiiemnak KAUwr Ojílai uen lehet)\'
VlEKONYI DEZSŐ.
Annyi szenvedés után.
— Elb«i<éU» —
Irt.: TÖRÖK ERNŐ.
— Lc7«l»t k»ptnnB4kaib»rituBk-
u&l - válusolt Keudoty — mel^baa ér-
tMÍt, hojy », legoagjobb örömmel fogad
Uk kflldötuégttokot, • bilk* oépgjfllé
■(Lsk hatirotaut, « kü\'dőtt^g tagjait
ÖMS«.TÍHU öleltík; egj ti«tet inditotult
ntoak, a, ki tőlüok a legéoyaáget ilulve
gye, feln*ketteaa« ét a fÖ«erof(bei va*i
reljo begyakorláa végett. —
Dombwöghj oaai UJkendexott múdesek halUlir*,
— Asért gondolnám — loJvutá
Kmnátíj — •ktaaitaa&nk kollen. ai ifja-
kal, hogy mind-Aki kimOljÜn • lehetd
rttt Widk
g fy *ri\'o«, U
»«f a r«Bd«lk««atMSMftl| M«rt

ki tudja, m-\\j pillanatban érlcesik meg tiatt, menjünk egTÜU »tonDal.*
K perczbeD nz aj Ló D Lüpoglaltak.
.Siabüd" — aróli i bix: ur. Ax ajtó kinyílt » agy termelés, váll aj bon-véd-kapitáor lepett De.
„Üdvözlöm önöket urntm — «sólt katocái feaitel\'-Qíégge! — éo a kÖipont honvédelmi bitotuíe küldöttje, a bízott taioj legforróbb köszönetéi hozom ahati nejében önök intétkedé*e&-l, itt Tai CDflgbisataaomról ««í\'ó igazolvány, Stent-fcyörgji Elemér vagjrok, faladatom ai ujOQCtok átvétele lee>, ezen utasítása*! vagyokDombasögbyJáDOs urhot küldve.*
.latén bokU! A keresett Domb •*f>gb> Jáooa éo Tagjuk, • van aceren caém itt egvuttal Kendefy Béla ü^jréd arat bemutatói."
BA nópgvQié* kuüoi BEÓookál?* — kérdé Ofömmel Síentgyórgyi OB hév-TOÍ Moriiott kesét Sendefvvel, a ki meg haji* magit, mire Doc:b*sogbj vévé ai a amói:
„Igasáo jól mondja a kötmondaa, b.*. farkait emlegetaek, a kertek alatt lappang; épen mott b*«cé!potuak a lobé Láaégrói, boty kapitaov ur t-gytrer c*«k iit terem. K Ül ónban a ho»«zu ut ugvís oléggé kifáraiatotu kapitáav urat, ■ bája rendelkeséaére fog állani, piheoje ki magát b Taoorára tiaztelje meg bixa-nat jeieolétévol.*
A feapítioy megköasCnte a síivé-iyea resdégKeretetet * a belépd iaaaaal táTMott a kijelfih scobibs; D"rob»«(5gK_T ttég a kaprtáa-jDTal jött legények •lláU-•áról i« gondoakodráo, KeodefyTel tivo drttaitMki a vinwt a kapitány n»*g-érkiAiárfll.

Heggel talpon volt az egész vároa. az onkényteaek a főtéren gyülekeztek, 4 váróé lakowágáuak apraja-oa^j-ja ott mozgott föl éa alá.
A miotSzentgyörgyiEk-mér Domb ■zöghy éa K^ndefy kí*éretébsn a téren megjelent, afiatalaág •g^tverű éljen tea b<?D tört ki, mit a roppant mímu nép folytat vás kalapokkal, kendókke) integettek feléje jel-ave örömmai, hogy „Iileo hozott." _
Sseotgyiirgyi ennyi lelkeítÜéa láttára bevoaen B7Ornott kes^t kiaérűivel ée oaak anuyít Uoadoit magiudalástú! reir-ketó haugOD: .Eooyit nem mertem re-roényliiBi. üg; iink n> erve van!"
Ma\'d a surakozott ifjúság aroxvo-saia eUitt lépdelt végig, mindenütt mosolygó arezra, ragyogó tek in létre iaJAtt; mire vitaxatérvéo a kösépre rövidea ka* too^sao kiislé Teli)k a teendőket oiy ut*-sitÁsaa], hogy máanap reggeli 7 órakor indáinak, minden ember késien álljon e helyen.
A nap bucauiáabaa éa csomagolásban telt el.
Miaoap kor* hajnalban dobpergíarc ébredt a város, az önkényte*?knek Biólt a dob, majd félne alt a kürt. hogy kiita leg at iodulás ideje..
A tágaa téren títbb embtsr nem íér-ett m<ig; egyiknek rokona t^votoll, a másikat a kiráncaiaág hosta oda.
Megható volt a j^ienet. Ai aggok beálloU gyermekeiket áldották meg. itt a távnzo~ hon véd apácák mindkét karán gyermeki*, a »y»káb*n a •aoretii hitves, amott az ifjo boesDzik a asefnlesutvn s könny»JIV« eiötte álló lánykától
AjeJooet íe«aégét oaak d« leirai MB lehet.

Dombszöghy János éa Kendefy B^U szintén a bucautók kfitt állottak.
DomUzógby ugy TÓ: ekedett és Kendefy osxukozott véleményében, hogy ok valának a mosgalom iudilói, erkölcsi kö\'eleseégÖk a vetéri szerepet folytatni, de asonkivUl ia mint egysxerü hasafiak nem oézh«tték rolaa tétlenül a haza ve-8ied elméi.
A mogsiukoU nyugalmat, at otthoni** kény«lmet a tábori éiet vigniralmaa ■anyaruíágiúval a baxáérl édea örömmel váltották fel.
A város toronyórái egymásután verték el a reggnli 7 órá\'.
Cizentgyörgyi szerelte a pontosságot, kardjához nyúlt a a tizedesnek inteti ; ei felolvasta az ujonezok névsorát, miuden névnél lelkesen b&ogcotl as sitt", nem hiányzott aenki.
Domb«s5ghy Ilonka melléje lépett, egy nemzeti kokárdát tiizutt fel mellére, s kardjára egy kicsike porapás csekrot kötött nemzeti szalagokkal s csak annyit naolt: .Édes hazánk védőimére^ a ellea-ségúink romláaár\'fc viselje."
A azUci imát megballgutti* at ej, ex a kard oltotta ki 2 német éa 1 urosr t-ire-des élatét s. későbbi csaUkban.
Ett látva a nép, egy pillanat alatt (ehturte as önkénytosekDek a kokárdát él kitüíto maga is.
A> önkény\'.esek torában erre fel* b&ngiott a ,Haxádn*k rendületlenQl* » mint uetoceti imára, minden kalap letűnt a fejekrúl, minden sceni magasba tekintett a magyarok Istenébei.
Azáhitatot, majd gjajtó dal útin ■> kapitány kardját a magátba emelve etóre vesényelt, a kürtök fölHTaiuk, a dob

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALÁI KÓZLÖKÍ
5. Adaasék o!í u adóügy a XVIII. stásad keWetétól a J
pjy államaiban, utalájul a nomaetgawiuági éa péosügytxni hatására; vooawék h ason tanuúá^, mnly adórendszer életb« léptetés* lenne Magyarország érdekebea kivánatoa, kiilónOs tekiaUttel hasink
ionjaira.
ipar- és me»<5paida**gi
Ja-
talma a Fáy András nevére tolt alapit-ványból, a hazii első takarék pénztár ré-szérfil, 3000 o. é. frt. Határnap 1ÓS2. Hecz. 31-ike. A jutalmasisra már kijelölt munks s ss«rsfi által legalább 500 példányban kinyomataodó. különben s ju-talum oem adatik ki. A munka a szerző tulajdona marad, ki abból bárom pél dányt a takarékpénztárnak átadni kö
leles.
6. I\'Vjtewwk ki az állam szol gálst
ogi természete, adassanak elő a rendsze
res államsstilgáUti pragmatikának elvei.
különös tekintettel hazáok viszonyaira;
végre ismertessenek meg s nevezetesebb
európai államok e tárgyra vonatkozó in-
ézkodései. Jutalma a Sstroksy alapit-ványbt i száz arany. Határnap 1881. de-csember 31. ,
7. Adaasék -,!,\', a felsőházi intéz-
ény fnjlŐ irtse, annak viszonya a táram*
alom szerve, -léhez éa jelentősége mint
örvény hotási tényezőcak általában és tülÖD<»ea Magyarorazágou. Jutalma a Sztrokay alapítványból azaz arany. Határnap 1Ö81. decz.\'3 t.
S. Kiv&ntHtív- *:gy eredeti kutforrá aok alapjia kidulgosott essay sserü mo-nographia, meiy a hatm tört éneién: valamely, a pályázó áltc! tezxése aujhnt meghal ssstaodó, kivtlo egyéniségének életrajzát adva, ogjuUal as ilielő korszakot ÍH mfgvlliigitsa. Jutülma a Lévay-slapitvánvbó! 500 forint. Határnap 1881. decz. 31.
9. „Tekintettel a monarchia kerer kedelmi viszonyaira, a jelenleg fonál ló íoríntrendszer megtartás*, avagy a frank-
gy aló át\'érés mu
g vagy márkarendae
l
gy
tatkozik e ccélszerUbboek ?J Jutalma a lagyar kereskedelmi csarook Széchenyi
adományából ezsr magyar fre
arany-
ban. Határnap 1881. decz. 31. A jatsl- j mázott munka a szerző tulajdona marad, a ki azonban köteiea azt egy év lefolyása előtt közrt-bociáni ée egy pAld;inyt a kereskedelmi csarnoknak beküldeni.
10- Milv b\'jtoiyással volt közgazda. iáguokra a; ágió fonál 1 A*a 1848 lói nap skig.* JuUlma az Uiltuauu Károly-íé\\n alapítványból 360 frt aranyban. Ha árnaD 1881. decz. 31.
11. Adtssék elÚ Boitűia tört*oete a
tzázad
för hatóság alatt, a XII. kócepétől Jajcza el estéig Jatalma
cteiy József féle a^pitványbói 1000 frl arMoyban. Haiároap 1Ő82. decz. 31.
3. A gróf Karácsonyi juUlomér 1883 ra komoly drámai muvk nyeznek, bora nemcsak MOOK hanem másnemű, történeti, regény polgári színmüvek, drámai erkölcsrajzok «tb is értetnek. A jutalom a viszonylag legjobb miinek csak ngy adatik ki, ha ai i-gyBsersmind drámai, ssiní és nyelvi tik intet beo is becsesnek, t igy kitante-méltÓDak találUlik. Jutalma két száz arany. Határnap 1883. deczember 31, 4 Kívántatik elbeszélő költemény qlynek tárgya lehet történeti, mond igy a jelen\'életbői vett. Szükséges asonban, h"gy a mű lelemény, jellemraji compositió, költői tárgyalás, nyelv és vers bel i technika tekintetében költészetünk díszére ssolgáJjoo. Ha ily önálló becsü mü nem találtatnék a pályázók
i nd.uk ki, ha
között, u díj
— A dohány csempészet korlátozása tárgyiban követendő eljáriat illetőleg a m. kir. pénzügyminiszte-ritim egyetértőleg a közi. ügyi mi-ui-\'Zttiriuaimal ismét szigora rendele-ii;t adott ki. E szerint a pénzügyi közegeknek megengedtetett, hogyha szolgálatban utaznak, a hazai vasutak ü.sszcs vonalait díjtalanul és szabadon ha-/.nálha!ják, bárhol ki- és ős beszáihatuak. továbbá miudenoemü árut felbonthatnak, legyen bár tz kézi- vagy nem kézi -podgyász, Az árukat megvizsgálni és a mennyiben a szállítmány vagy csomag tilos árukat vagy dohányanyagot tartalmazna, tartoznak azt tényleirás felvétele mellett azonnal elkobozni.
kihirdettetik. Jutalma u ifj. gr. Nádaady Ferenci által néhai gróf Nádsady T-tná*
Szivarárak leszállítási. A
tett alapítványból száz ar Határaap 1881. decz. 31-ike.
közhírré te-
pénzügy minisztérium
hogv több, a belföldi különlegességi árjegyzékben foglalt szivar-nem ra. hó 25 étól kezdve lesrállitott armi adatik, és pedig: a Medianos I. II. és Elegáns II. és III. szivarok 100 db. után kötegetlen 5 frt 50 kr.. kötegelt 6 frt és 4 db. j kötegben 24 krral : a Medianos I.) és Rejaiia Media I. szivarok pedig 100 db. urán kötegetlen 4 frt 60
frt és 4 db. köteg-
kr., kötegelt ő ben 20 krral.
5. A Pécsely-pályadijra títztá magyar történelemből v*tt aain müvek pályázhatnak, ugy tragoediák, mint közép-fsjú drámák és vígjátékok, akár kfilfitt ovelv«n, akár prósábsn írva, a melyek >i 1880—1831. években m«gjel«ntek írom tatásban, vagv ha óvom tatásban iem joltntnk is meg. valamely színpadin ■Ifiadattak B kéziratban as akadémiához 1882. évj mircziuB hó utolsó napjáig be~ küld»ttek. A már pályadijat nyert szin-művek ia pályaműveknek tekintetnek, kivéve a Karácsonyi-pályadíjjal, mint legnagyobb drámai pályadíjjal jatalma zott Bzinműveket. A pályadíj csak agy adatik ki. ha a bíráló bizottság s pilya művnk között jutalomra méltó szinmüvet
A magyar fud. ukademia juu.j\'«i*i- H..ja-.im.< \'T\'\'\'^ ™*;;"»-
. [ tatá*b»n meg nem jelent, K sserto tir
tozik azt bárom hónap alatt kinyomatai. mit ha tenni elmulasztana, ax akadémia t» d hat ja ki, mint bármely más muakáját, még pedig külön di| \'nélkül és irójogi birtokában marad tíz évig. A jutalom ex-*r forint aranyban.
6. A vallás és kösokta táaügyi m. kir. minisztérium késelés* alá bocsátott Fekéshácy alspitványból 500 forintnyi jutalomra, s nem magyarok számira, a hazában divatozó bármely DVelven (a magyaron kivü1) írt, a magyar nvelv és irodalom megismertetésére rendelt és az 1881 — 1884. évkörben nyomta táabaa megjelent tan-, kézi- vagv olvasókönyvek pályáznak. A nyomtatásban munka egy példánya 1884.
lomtetelel b hó l kii
" A tud. And^-mia kiiretkezó jutalom téMek*t hirdet.
Az első osztályból: 1. A gróf Teleki József féle dr«mai jutalomért I8«l-re SíomorujáKilcok pályáznak. Csak valódi tragoediák fogadtatnak el. Az e jutalom ért pályázó erorooru játékoknak verses formában, még pedig lehető gonddal é* szigorrnl kell irra lenniök. Jutalma sziz arany. Hitirpap 1881. d^cz. 3I-ike Ajutai.,m 1882. márcz 19-én adatik k
nber 31 ig az Akadémiához u<-kü!
dend£.
7. Kívántatik Kazinczy Ferencz németből íorditolt müveinek nyelvészeti bírálata ■ jelesen annak részletes és az
2. A trr. Karáoaouyi-jutalomén 1881 re, kíitött beszédben irt felsőbb vig-játékok versenyeznek. A julaion viszonylag legjobb műnek csak adatik ki. ha az egyai-pímind drAmai. Brini és nyelvi tekintetben is becaesnek B igy kiiüntetésrp méltónak találtatik. Jutülmft néír.vBzái arany. Határnap 1881 decrember 3i-ke.A jutaíum 188^. márcz. 31-kéü aduik ki.


eredetinek egybevetésével való kimutatása, bü<y sneanyira és müteo idegen-BMHI Kan\'wsy nylva e fordításokban \' Jatalma a Marcsibanyi-alapítványbol ven arany. Határnap 1881. decz. 31 8 Kívántatik a magyar hírlapíró dalom trtrtenete, kezdettől (1780) fc^va 1867 ig tekintettel a politikai esrmék és pártok fejlődésére. Juta!ma SÍ Athe-Daeuni irodalmi és nyomdai részvény társalat adományából száz arany. Hat 1882. decz. 31. A jutalom c*ak i beosü mnnkának adatik ki.
9. Régibb és ujabb iroaali rera-ik s kiváló nyelv tekintetéi
pálló
mnk ki.
fogástalan termékeinek, továbbá hiteles oépnyelvi adatok alapján részletesen ki fejtendő B az eddigi e nemű munkálatok kritikai tekintetbe vétőiével megállapi-mdó: a magvar »<5r*nd elmélete. E megállapítás körébe beleértend5 :1a nép- és mükölléc szóreodi Kitéréseinek tárgyalása: 2. tájékoztató és gjakorlati példákkal megvilágított szabályok fel-illitása. Jutalma a MareribáDJ: = lapit-ányból nynlezv»n arany. Határnap 8*2. decs 31.
10) A Sámael Alajos áltai tett alapítványból éven iont 15 arany jutalom adatik ki oly nyelvészeti értekezés-k. mrlyet a köt^ebt lefolyt é"vben ár külön, akár gvüjt-raényb^n megjelent nyelvészeti éri-keséik sózott az osztály legjobbnak ítél.
A II. osztályból: \\) Kívántatik rrástanulmánntk alpján azon poiuik* i kalturai befolyás megismer iitése ét illemzése, mr-vnt a magyar éí lengye itnzftt epvm ura gyakorolt. Jutalmi trczeg Czartoriazky T<ászió adománya .llOOOfrt.Hat4rnapI882.deczember31
2. A m. t. ak«d«roi& nyilt pálváza tot hirdet >*gy történeti mnnog-.iphiára mely s magvar e* Ipngvr-! iiüini\'t éiint-keséseinek történetét lárgvalja. A pályátok Nagy Lajos, I. Ulászló, II. Ulászló, IT. Lajos, a Zá.polyák:, Báthory István
közül her
II. Rákóczi György korszakai szabadon választhatnak. Jutáin
Czsrtoritzky László adományából 1000 frt. Az ajánlatok, réíiietes terv. rajzzal 1881. deczember 3i ig küldeü dfik be.
3. Kívántatik * magyarországi
Páloi-rend történett, a mohácsi vészig.
Jutalma az Oltványi alapítványból 550
forint. Határnap 1882. decs. 31.
4. Kívántatik a XI. avasadban
.lapított magyarországi egyházmegyék
egyikének története, >s r-gyházm^gye alapitáaá\'ó! N\'a^v Lajos naláláí^. Jutalma Fraknói Vilmos r. t. adományából 100 arany. Határnap 1862. deczember 31. A jutalnm ceak ahsolut becsü muakáoak adatik ki.


12. Adassek e!3 \'a hasai és kalföldi
üsrrások lehetőleg teljes felhassniliaivaU
magy.ror-aági könyvUrak lortenote a
Xi szái-diól a Cwvioa lé\'rajütléig. Ki
-ráotalika hasai könyvtárakbac — az
oklevelek tanasága ssarint — aloforduit
egyes könyvök iamerlatese. Jatalna »
Viiéz-alapitrányból 40 ar»Dy. Hstáruao
1892. decz. 31.
13. Ai elsfl magyar általános bizto-
sitó társaság .lapitTÁnyából DOO frt juta-

ki azon manIcának,
1881-ben vagy 1882 b«o márciiuj 31 \'
ns\'sgjDient, es vaUmely a< ország nsaav
gazdasági érdekeinek b
klil f é
Itjrtokéfete
fontos kérdést
sebben old meg.
A IlLoMtálybólí l. A, I88i.i», akadémiai nagy julalom (200 arany) fc Marczibányi mellékjutalom (50 sranvi «1875~188L évkö»b«a w természettadományok körébe™ tartosó munkák legjobbjainak leréo odai-éleodők; figyelmeztetnek aa ily munkák atorsfii, togy mnreikot 1882. janaár ro^Ug a főtitkárhoz küldjék be, fóJjegyesvén rto* viden, a mit muakájok kiváló vonásának Axonban e figyelmeitetésnek koránt sinta sz ért*lme, miatha s be nem küldött munka, melyről a tagoknak tudomásuk *ao, nem pályázhatna; sít Ki akadémia kiadásába a jeivat nift: ;y kiiuy.tárába már beküldetett v(,|»4: hívnik"*ás tórlénbetik arrn, hogy a beküldött munkával szerző pályása; kivan
2 A másodrendű e- két fflggetlu váliosot tartalmazó partialt* Uiffer-intiai e*tyenlewk kíírében addig c*ak*aobtaj kevés, küiönöaoü Mongc ét Ampere átu\'i vizsgált alak integráczioja iiim.treLea. Ai eddig elért Aredmányekbcs csaÜskcMr*. tárgyaltaasék valamely aj ids tartozó egyenl-t-osilíUy oly módon, bőgj as in-tegráczió v»gy teljesen es\'kösölteiik, vagy legalább ia\'jéhány iéayege* poni-ban ogyszerüsittetik. JuUlma a Bénin ilap.Lvánrból 1200 frt aranyban. Határ-nap 18e3. decs. 31
3. Kívántatik a csekély esésfl fv yók ss-bályozánánál követendő -Iveket ouállóan tárgyaló munka, az ily esetekben érvényesítheti sxabdlyorási módok kimerítő és okadatolt leírásáé ki. JutMlma <-gv névWleo mérnök adományából 1000 ír* Határnap 1883. decz. 31.
i. Kívántatik Alagyaroraság fauoá-jánHk valamely nagyobb csaNdji, ma-gánrajziJag tárgyalvs. Jot>Jma * Vitás-alspitványból negyven arany. Határnap 1881. deca. 31-ike.pergett, s az önkényte^ek hoestu sora megindult.
Dömbazöghy ée Kendefr a men^t végéhei csatlakoztak; eddig Kendefy az <\', lelke bálványáí. Ilonkát vigasztalá Dombazói;by eiró nejét biziata jobb időkkei, békéd napokkal.
M:ud iodulniok kellé nekik is, Kendefy rz--r éa eZrr csókul cyomi\'tt mindenkinek szftme lát tárt* a picii kerecakékro miF. látva Dombazi«<;hy. b^gy a válás ke-"Tüségét némileg enyoiue, tréfásan oda szóit:
.Iiookh ! szabad am a huia. derék
ánjft, mely
az I-Í7 u
s/Rmod r».
Ilocka é« Kendi-fy ogymú nyakába tinrulva százszor és ezerszer óiwzecsókol-tsic egy m int, szivszoruivn váltakozott krbiökbei: a ieveró bánat, majd a boldog viszontlátás mámon ló kéje, reménye.
„Még most aem lesz elég a jóból ^rkk?" fi^é Dbh
Még egy csók, még egy hevei két-■zorita* ét elváltak; elmentek od», hol az emberi tudomány vívmányait nem a béke ég jólét előmozdítására, df éppen »t enibertík kiirtására, puBztnáaáj-a fordit-\\hk; hol vér buriija a mezői, mi-.!y ulán bujább le«s a tü; hol az uj sirhalmok foiöttaz özvegyek éa árvák köoyúj^ tör
A bfctárná; SBeiUgjor^yi Elemér kapitány megállita a menelet éafeUzolitá ÓK^tr hogy H kine^ kedve^bb a s.endw otthoo, ai ősi hajlék, a kalásins mező a g»*adálk:>da8, as eped,) Unjka. ax forduljon viasza.
.C-k előre! É.jea. ah««!\' voil a riíidó feUlet.
III.
^zluler^uk vfc.i.ttnt[.
Haimoe he^v láncz vonul elíi.tüük jelétről nyugoi f«lé az eflti .öiécbeu
Imi:t amott apró tüzek lángja grul f-1 és világit a távolba.
Az idő csen.ies, a csillagok ragyogva nmwlyojfoak »e . cfteudeg vidékre.
El-ülmosüdó dai hh.ngjk hullámzik a iégen á[. ,á egy-ogy vig tturjantás ;.. . a hoQvédtáborban vagyunk.
A veséri kar a sátorban a térképeken vizsgálódik, minden bokrot, miaden Tölgyet, minden dombot ssamba TOSS.

Holnap csata lesz % némettel melynek a mi jjoDczaidlc néhányszu már derekai leczkét adtak : most is ievéi honvéd az ő számukhoz mérve.
A vozéri karban két ismerősünkre találunk B ezek : Dombszöghy János és tgyörgyi Elemér.
Dombstöghy leleményes ecze helyzet éles föliamerésn, gyön határozása hamar feltűnővé tevék, a magasabb körök figyelme feléje fordult, s midőn X.. t, az ellenséges nétaet hadak egyik exre sét a csatában elfogta, gyorsan emelték iszuégról tisztségre.
Egyik megbixatáa » másikat érte, ő mindannyiszor a legteljesebb sikerrel tért viasza a táborba.
Szentgyörgyi Elemér a kapitány már Őrnagyi rangot visel, a hogy Domb ■zöghy János, a ,civil- őt rangban már s majdnem elérte, csr k benső, ürömére szolgál neki, őket a közös veszély, a mérhetetlen fáradalmak, a tábori élet saját-és az édes haza sonu felet\'i aggó dalom elválhatatlanságig legjobb barackká tévé.
A hadi terv készítésénél Domb tfgliy természete* leleményessége sókor zökkentő reodes kerékvágásba a oácikozásDsk kátyúba sülyedett sse-
Egy domb hiányzott még a iervbol, iogy az ütkösot minden valóssinuséggel hoavédek javára dűljön el. Ezt kellé megsserezníök. Nyilt csatábao — habár talán hadi leilei szerfölött kétes a megszersshete*. E fölött folyt a vita. Dombesöghy kilépett a sátorból s ftrül tekio\'ett.
As idÓ megváltozott Haragos sötét \'olhők tornyosaluk a láthaiárog, mely vatarral fenyegetett, a szél már m&&*si-ól sugolt, a * moraj köseledett.
.Hol vagy-János?\' — szóit Domb-szöghy.
A sötétből egy alak lépett elő és álsssolt:
vItt vagyok nagyságos aram! mit >*ranc*ol ?*
,Azt akarom tudni, hogy állaolt * „Jól nagyságos aram, csak 2b, s én :ösel vagyok."
(Folyt, következik.1

MIlyeii leeyeu a köuyvvivő?
A ki <-a^n f-üritot olvKas*.. ne ij«d jen mep annak p:óz*i jelenloaégétől fl higyje meg, hogy ciélom koránta?m az. miszeriní a t. olvasót itt a tárctarovat-ban a könyvvivői praxUról efféléről akarnám felvilág^itani, mert ez esetben gondoskodtam volna arról, hogy czikkem ne Íd<\\ hanem kissé gbb lUdiumba, illetőleg a isp felső rés»ére kerüljön.
CWak egy kis törtjeikét fogok e. beaxélni, melynek tulajdonkép bőse egy könyvvivő, minthogy n-mcsak Bukovai tluKnak. jogászuknak B de .koknak k éicinéüyaik, hanem a szegény papirkaparók a tolikoptatóknak is vannak néha i\'y ólemóoyeik.
A városkában vult; egy alŐkeí.\'. ke roskedó könyvvivőt kéréseit, a e czélból pályázatot irt ki a hiriapukba. EüDek kö vetkeztében az ajánlatok az orézig minden réaaébÓl, sót még a külföldről U csak
gy halomsaámra érkeslek, de a principális or mindezen ajánlkozók köiQl egyet, mondd .egyet" sem talált alkalmasnak a ért nem? — Engedjék, hogy okát megsúgjam: A principális urnák nagvos itaép neje volt, kit úgyszólván drága kiuct gyanánt a világUS! elzárva Urtot:. Nem
elent meg vele az ealéJyen, a oncerten,
e bálban, ogy ssóvs.1 sehol ISIS, a bol mulatni lehet, vsgy a Uol egy ní szóra kosait találhatna, • ha már néha-néha
áállt, hogy neje a hasa; elhagyja, ugy a a világért sem maradt volna ei oldaláról. Még legjobb bsrátái előtt is féitette nejéi s ezekhez igy szokott saólani : ,Hi hon igyok azivesen iátUk, ellenkezó\'esetben házam neotély legyen eloited\'; ■ ily eljárást követett bármily iamerő*ével ■»eto-ben is. — A mi szép asazonyunk eaon aárdai életet csakhamar megunt*, férjéook asonbaa ennek jelét nem mutálta, sőt ellt>nk«zőleg mindig Mereteiraméltó volt irányiban, inert fi ugyao szerette férjét s tán örökké szerette volna is, ka ez félté ysége által Önmagától napról napra el nem idegeníti. — Ily körülmények ko*t folyt el hat howzu ér a a 18 éret
:orában " "
lynyá lett leány, erőteljes maBBvecskéVé vált, ugy, hogy kinek tvl-kalaes nyiit őt nugUtttatni, annak biso-nyara soká megmaradt emlékeselábea ne bájos teremtés.

A hat év f..ly«roa alatt a principá-urnak i< met;**»P<»\'\'odott a dolga, agy hogy segélyre vok szüksége üzlete veze téeében s eeiíri könyvvivőt fogadott.
Sándor v<,u a\'csínná 20 éve« fiatal imbérsek neve, kit a principális ur mug-fugadott. B ki hiszi ki nem, a huszonnégy
éves asszonyka megszere\'.\'.e az ifjút, őt mindenütt e uiinden ukalommal kitön-ettc, termé^xllt«^^, h(>gv » principális ar mindeart goodoit, cs*b arra nem, hogy a oeje ezen ifjút, mely ugyuzóiván luóg gyermek, szeresse; df ™ mi szegény Sáo dórunk sem merte ám a valót még álma b«n aem elgondolni. • .^ooek köv«tködlé-ben a nzagényks nem tudta, minek kó-Bíönje 6 azt a tok kúf
Egyszer barátai társuBágábaa bor mellel\', midőn sz ily ifjoncsok leoxt, min öenki éleményeit el szokta besiélni, Sán dor löbbek közi megemliié att ii, bog őt urjúje míoden alkalommal mennyire tünteti ki. Erre barátai egyike, kit mái ^fogyasztott kissé jó hangulatba ho zott kipattant: „Te, tán szerelmes beléd !\' ■ uleínte mosolygott ezen tréfás öt lelr», de utóbb rlkomorodott s eddigi vi dám kedélyét az ogé*z estén át többé issanyerni nem tudta a basamooetkor indig caak barátja néhány ssavát hal-,la visszhangsaoi Önmagában, ugy bogy ig lefekvéskor sem tudta elűzni ezen gondolatot: .H* am. fi-n>! aa.»<»iiyka fit igazáa vslóban. sserelüé?! MÜy atóp, mily magssztO. gond-lat ei, roig végr-
fólugorv- ágyából magán kivü! bangói monda: „Igeo, ssaret, ehr«tlea srerai, » «a ostoba ezt estre nem nettem," hál mi más volna as, mint sserelem, ha <I néha-néha a legcsekélyebb szolgálat nUn vál iámat megveregiti s ast m und ja .0n!de rék fin." Igen fi szeret s én víssont ssere-b s bog) an, szivem egész hevével s éo -il csak most részem étsr-i, oh étt ostoba, b .rámimnsk kellett velem tudatni, hogy szerelmes vsgyok.
gy der mM OIÍTBI-
Iimét lefeküdt s még loká igy gon-ózva végre elaludt, de álmában U csak folyt lovább gondul átmenete. Mfg-ileDtelííto ama gvönyftrü terem tét, ismét tagver-geü vállait egy két his«lgó szó kitérőiében, Sándor pedig megrsgadá kesét, ssájáhos Bsorítá s azt el nem oreasté. A hölgy TCO mórgaaen kerdé: Sáo-
,Nwn, *•» Bgyaa, Ö
sairem u Öaé, rendel késsék £01
tán «ísressHeaé kesémet. Önt sserqlom,

— Sándor gondolja meg mit mivel,
nekem férjem van, én nem vagyok többé
bd, tehál ->e gondoljon többé reáta.
— I.\'az. igt» nagysád, Önn«k férje
vsa, de éa. eo boldogtalanná let\'.em, ko-
üm jóságát ■ most megyek, agyutilö-
magam. — M.ár megvásároita a re
erl, szivére ssegeste s az aidurrasvta,
— Síndoruak buTiAdalmas álmá
ból felébredt. S fi kis idei? feküdt még,
E atm-idtak felett gondolkotváa, míg
égre felkeli.
A i)*p mir Bzokoit pályájának agr ráuól meghalsdia, midüaSáador as tr»-dábt lépett, mjre » priacipalis ur kesétti végett jól kipötölte, Ho| csak •- kelleti még a L öngyilkos c^nditaius [itnak.
A fónökoek a városban dolga lévén. AZ csakhamar elment s Sándorunk _ magára maradva ismét elmerengett, mindig c«ak a síép aasionyra jroodolt, ki a má sodiic szobában ÖltöíködöiL — Mit ár neki a mucka iíyeukor aias ast sem tudta, hol áll a foj-\\ od»!iaród"K a« ajuJ. bos s a kulcslyukon ksresstfll leskelMött. míg úrnője a síomszédszobáUa jó. Neraii sokáig kellé várnia • a szép asUurj reggeli toilettebeo a s*«p h-jfortíket asaba don le«r«.»tv0 s .«o<n««\\i.sobáb» lépett;
-tQodáries teremiós Demcsak Sándori,
banem még a iegfcidejjrérübö embert i*
felheviutt volna, de Sándor agy szólván
eszmevesseUé lön, kiránt* aa ajtót, oda
rohant arnojéha* s .Suretem, sterotsm\'
svakkal nyakába borul s forrón m«g
ókolia
Hogy mit érceit s mit gondolt a fia 1 asszony, azt leirní ugyan nem lehet, azonban eleget vádolhatunk osi, na tudjuk, hogy a fiatal aswnyka époly forrón visroazá Sándor csókját. Azonban nem •káig tartott a kél sxerilmes boldogsága. iert a principaUa ur a teatebb említett .Sullung\'-baii találta őket, s akkor k&s-v«Ueo mi történt, as a principális arai jobba ti érdekli. a\\at a 1. olvasót, ajtayit -sonb*a mondhatok, hogy Sándort asóu baráui többé nem látták s róla mit i»m ballotuk.
A principális ur pedig keres uly könyvvivőt, s ki dolgát jót értse, de emellett rut is legj-en — 3« non e véro.. BIHBÓSY.

HUB2ADIE tYfOÜTAM

Z\'AI/A I K Ö\'Z\'L\'Ö\'N T

ÍUIrfŐB Mn 1881.
ok mee. Foeaiiiilt kúlÖDői hiUnkat. \' Li"looe. öuolh N.. Hercier t mra, Hor- iiauUjdoiouk aurao tartan -i.tt CMMIJ
, tó j ook mmttr tartása mUtt csskAj
ilil Alinké, Laubhaimer Gizella és ■ azlst köttetett.Árak 10-90 krraJ Ma«lkeés*k.
"afikí3!3f A
3 A
^j, tittna vasaak.
\' Baaa 1080— UJtO. Boas\' 9.M— 10J». Arps 7.90—8.40. Zab a.50-7.- Kokorhca Uyrka \' 6M-* ?í>- CinqttaUn 6.8O-7JO.
il) * *
ÍCI C«U é, Jalui, Növik Er«« i,\' Sch«.iger Id., Schvu-i. Doverek bimic >l» Piicbl. H.>r».in ki»«»oo;ok; L°Í» «"W I™\'. V\'116 V.lmoioí,
<_ TTL* ^.^-f.- .-l..L-.t.
50 kr , Fh Jó . o.
dor 50 kr., Luperubeck Jóiuf 50 kr., Ky.um ét Uienttl h.dnígjok bdilet^g
Ki»0ák L.}o. 50 kr, SIIOUK Károly kegyelmi utoo elíogwi eleu. — Boron
10 k Hédfi Bíl 50 k Vái l kri muMter megbdt
L}. 50 , K Ky gy rT»iil ilrt Wlairi dWI«i|t
10 kr., Hegédfia B<íl» 50 kr., Vráncéira lelvsa egykori miuMter megbdt. — < oea ,±OM1 • Sserk.
HIRDETÉSEK.
1 tSrvéuykeEéa köréből.
BunUayi tdrjyfiWjoijajyaii* a tala-tftr ^ .Mjiür. toréin, " " Juaiui 8 ii
7ia,B/81. S». 1. nm ■utyot leett eert^Mel vldoltefc eüaai Ugjbea vágUrg\\alai.
Í37. B/8L Ss. 1. O..U Veodel ét liria lulyoa teeli tértouel vidoltik ellmi Ogjbeii váglargjalal.
766. B/81. Lei. Keckí. Jéieef i tanai lopaatal vaduluk ellesi bgyb«" veg^rjjeiii.
830. B/81. S.. 1. Hor.ilh Mihily ee tana lalyoa teeli eerleeee] vádoltak elleni Ugjben rogtirg^&lie.
1208. B/<J1. S«. I. Domouko. Pelor • taria lopáiinl vidolt.k elleni agjben ■ »<glirgy«l«e
1221. B/Sl. Let. Maüct Károly lo-paasti vaduk elleni (lgybaa Tegiárgyaláa.
1239, 1247. B/81. Sí. I. P..I M4ri. lolvajliaul .idolt elleni üt;vb-n 3 «d kir. itéltlbirdotót.
J..ini 9en.
805. B/81. S>. I. Hirwhl M.k.a > tiru koihaloaig slleni «röai«kk»l vidol Uk elltni Ugjben véf;tárfEyalai.
816. B/81. Let. Növik Iilrin • tára.i rablaatai vádoh.k ellőni ttgybdn *eglargyala».
822. B/81. Sí. 1. S«Uu>»» Illő »ik kuitiwil vádolt elleni ügyben végiar* IJ.li.
1134. B/81. S«. 1. Antal Márton lo piaial vádull ellem Ügyben 2-ud bir. ilé-latbirdetéa.
11Ü2. B/81. L^t. Némotb Vendel •i tina lopáual vÁdululc elleni ügyben vagtargviláí.
1309 B/81. SÍ. I. Larn.uk Kudoll lopáatai vádolt elleni ügyben vegtámy.
1136. B/81. S«. I. iíj-GynkliJónef ■ tana lulyna lesti ftártétie! vádoltak el leai iigjben 3 ad l>ir. iteleibirdeió*
1056. B/81 Sí 1. Lakaim E»»I*I vagyonbiitoOBág etteai kihágása*! vádoll elleni ügyben I-»o bír. itéletbirdeiée.
1339 B/81. Lei. Nónjeib Fuzo. J«-noe • tálam lopábaai vádollak r-lujni ug). ban 2-«l bir. iiélrlbirdetéa.
MUZSIK KÁLMÁN
Ht-lyl hit. k-
— A hivatalos lapból. Ö M-
lége a király * komiromi ügyésiséghei dr. Wtassic* Gyula igazságügy n)iin.i«ler segéd fogalmazót alüg-yéssszé, a ni^y ka niasai ügyéatséghei dr. Jeszenszky Sándor köt. éa váiuiügy védol ■ » budapesti főügyészséghez beosztott joggyakornoko *ib\\gyé«aszé nevette ki.
— A nagy kanimtai általános
ipartánulal pünkiiad másodnapjáa a pol
gári egylet kerth»lyiségében dal és tü*>
játékkal egybekapcsolt lánctvigalmat ren
dez, melynek tiaita jövedelme a társuU\'
élU AA i fdd
aegél/iUp gj*r»piiA*Ar» i
B rigalom tatre 7 ór»kor
i\\k ifji O
g i kesdfi
i\\k,*% .p*rt» ifjaaig OsUpsó te«Hk)«t
Ugjtí altul t. Zánk»y Ziigmoad Uu*r
V *r>eié*e melleit előadva. Bemeneti dr
&Ö kr. Fölülti,oié.ok k.b«K6twttel fvg»d-
UtiA. Felhívjak a n. é. köauoaig figyel
mél tnoál iükabb is, mivel a Cdokély
4\\j4r\\ — » mely kDlfttiben ii oly ctélra
£dkik l kSöUllé!
y
tio Biegérd-mli, — a kotAütég kedélye* 4l (aMielen muiaigigbau réasetülhet, mi-«UUi eteo íár*u!»tD*k egyik födél)*. ilOfty muUiaágaíbaB a Má>-mir kÍT«Hni kndl polgáriaatág álliltM^k. vitat.
— A fföxfürdó helyiségében I©v6 mto4* )UM. 4-£a.-&»gBfítUtTia, u nini tMttMk ^twtkAtketaalt, a beiriiok H in eb el fideéa B»chraco Gyük él klbk
— Nagy Jakab t«inV
ki riUghirfl tíliakómllvéuetél nem egy Ctjadti>ii advarbab muUtia be • nyert ■lianwrfi kit4nt«(e«<r ki hasaak nevmatea fiának S. Gy—nak aű költUgeit foja*. fából lett meaekvcsa utáa miivessi ke-jeaményéWi frd«*t«, ki a paat* nanseti IBuseuai diastermíbeo Bébioy el««g«nye-4ett t nareaertttea es«lad rewérs haog-verwmjt adott, — ki a miueami kert Ünt»rtiaira ú oeTesetaioMiegetgyűjtött ■UvetaeUvoi, egy táraatágbtD fá^i*n p#-Batskodott, boffT 3. R TeadiglAa még buiédbfl Hm állott vele, midőo a koson-aég malatutái* végett rsadeseadóal&aiá

tan tói. • bel; kel, ,ZSli*f»k«rf-al kerté átengedni. Sajnos, pedig * kö-öii*ea esi
zivsl si*Utt w
szerény mQ. észt, ki „
OfJ a közonaés; meleg pártfog iaában issééit**.
— A nagy U kis-kanimaai nlsA- éa aiso kösfr népiakolákban at 1880—81-ik UnéTt visagáJatok juniusbó köFetkeaÖ napjaiban tartatnak n.*ff: jon hó 11-eo r\'-ggel *«1 srtfiosztálvban, 13-án \'«K(C°\' al 1"*° °s 2-ik f"UA Ieánvo»st4ly ban, L$ áa délután a 3 ik fiosztalybin. 14-én reggel a 4 ik fio-ztáivban, I4-én délután a 2 ik fiosz.áiyban, Í5-én reggel » párhuzamos 2-ik fiosstályban. 17 éa reggel z Telek y-utczsi 1-so fioeztályban, 17 éndélatáa a Petőfiutczai 1-so fioas-tályban, 18-án r<*ggel a U-gyar-utczai 1 aö üotatálybAS, 20-án reggeí a 4 ik leányosztáJyban, 20-in déiuLán a 3 ik l<ányo«z\'á]yban, 21-én reggel akia-kani-ifi éa leánvosztályokban. 22 én reg-g-l magáu viiagálatok, 22-én délután a ., 23-án reggel az 1-*Ö loáoyoít-tályban. 23 án délután a magynr utctai 1-sű l<-i.uyoSi;Ulyban, 24-éo reggel a í-i 1 -,\', leányosKtályban. 24 ^ déialin a TL-leky-utcxaÍ 1-so leány»sz tályban, 25-«u hálaadó ialeni üsc elei, 25-én, 26-áu QÓI késimunka. N-Kanizsán 1981. június hú 3-án. Az ígaz£Ktoi»á£. A 8, délután 2 órakor kezdődnek.
SoromáH felülvizsgálat uia-tik juo 14-én a nagykanizsai vároaház ,gy turiuébcu Ménard Lajos h"avé dulmi miuisxeri lanácsus elnúklettj »l*u. Jeluu leai, 1 mu^aajilib törsslisxt, 2 lorix orvos, 1 föiisit ■ a városi hatóság részéről egy tisslvisalo. - A« állandó utóálüió loiurasi bisotuág üléseit jao. 3 és 4 én tartoita, de lart még ülést jun. 22-én ™ v«bbá jul. 4 és 22 én, aug. 4 és 22 én, pt. okt. nov. ét deci hónapokban adi* 22 éa
- J>r. Bómer Ftóri* I. iótfuok több ideig a o«mseti un
;laég oaJ:lál_Váb<iD dolgozik Zalac
— A Itíhtponti nfimiagya-
rotritó társaság ayiU levélben hívja íö
Uavgyarurazág leikéssi karai, kérvo, hogy
támogassa azt baaalias föladatában
l>ii.tltDÍ, súi -ty»i vissonynál fogva, ti jli lelkésr és :.i áliala jór* uci cl gVf\'tni\'keii kiizt uralkoini szukott. a Icl-késai kar segedkoce stikaL lelml az iűVgon újítunk meguyeréttének ü«> éb>--n, a uérai»gy»rositas mezején ia. N»||
semmi raozgalorn sem indult meg.
— Kfalekedé* a Balatonon
A Balaton partján fekvő Kév-Fülöp szőlőhegyen nyaraló nagyszámú közóoség kényelme lekinlelébÓl f. évi június bt> 1 tói kezdve Bér Ftilöp éz Siófok köaútt n-poDkini, Rév Fal«p éa Balaton-Füred kózof p^dig hetenkint kétszer fog gíi-tt-jé közlekedői.
— K&tvetten menetjegyek
Balaton Füredre. Folyó évi juniti* bo 3-tól kezdve azepUmber bo végéig — októbor hó 31-K érvényes - II. éa III oszt- kötveilfo menetjegyek adatnak ki Bsktonfüredre, kövatkeiő áHomásokrót: a) déíiva«ut Buda N.-Eanissa ; b) m. kir. álUmvasamk: Besstercsebány s, Kgar, Gyöngyös, Hatvan, Jászberény, Kassa, Losoncé, Miskolc^, Rim^azniubat, R>ts nyó, Rattka, Szereuc*, Zólyom ; ct ma ; gyár észak keleti Tasut: IWegazász. M • l Sziget, Munkács, Sitoralja-Ujheiy, Uug ár. Ezen állomásokra való visszautazás ; cseljib.il a délivasat Siófok állomásán t«a odautazásra vonatkozó ji-gy bemata-1 táss mellett szintén mérsékelt jegyek asolgálUtaak ki. A déli vasa\'. Buda álló 1 masáról fjortvonatokra, továbbá posta-s vegyes vonatokra szóló jegyek adatnak [ki ktHÖnbözA árakon, a m. kir államva-sstakéa n m.ésaakkéleti tasvuL állomásain kiadasdo meoeijegyak a délívasú i buda siófoki vonalának kirétAMs-ol gyorsvonatok használatára ia jogosiünak, ameny-nyiben aaok az ilUtó kooaioasUlyokkal ellitvák A men^ldijak éa egyéb hali rozmáuyuk az illeti falragaszalaka hir-de\'ményokben fo^lmlutaak.
— JCafrMtvtsV A keszthelyi m.
kir. gaxd. taaiateaet ballgatosága 1831.
évi juniui hó 18-án fele réaabea a .Segély
jegylet*, fele ré»-be« a .Deák Fereaoz

könyvtár" javára a „Hévvizen* zártkörű Uvassá tinMrig.iéiftt rendez^ K-idfttfc
6 órakor. Caaládiecy: 3 fru Szamait*
jegy: 1 frt. Felülfizelések kössonetlel fogadtainak éa biríapüag ayagiásiaioak. T. bOlgyek kéreUek tnioél ejryszertebbe* i lenni.
a »tt,-fjrótlii keríl-letössaasTálasatóihtw. At 1878-1881 ki orssággyftlés befe^Htatvén, alólirt mint a kerület kép* iseloje, kötelességemnek tartom az omzáicgyüléa folyamiról \\>-\\»a és\' tenni. £ vépbál SUmeghen június 6. Sít.-Gr<Uh\'-n junius 12. d o. 11 órakor a nagy vendéglő termében beszámoló bestédet fogok tartani, melyre az ö\'ai
tiaztelettel
vála*z<ó
g
meghívom Mihályfa, 1S81. jaoiat 2-án.
Besaeoy.;y Ern.V
regéket,
tnik
á!, a fold- rélte fel ét
unkájáb
hjá
— Gyásmhir Morénk iamert\' evü drrék térfís: F>ia«a^l\' PaU Ftrkaj unyt ei legköidlebb Letanyén 58 eves orábun. Egyike vult azokk kik agyar azabadaágharcz él\' ftat még Ut-ott élnek ; s a nyugalmas or gyermukoinex. moudn.u»k
g milyon világ vok akkor ó íolli\', H kézműves tzerttzá ivt-s eketzarvit karddal c»t
békéa o^p ütaln ssúlt Utea h
kiiu\'iudá, ho^v legyen áldás hazáján! Leit ii i>övou pirus vérből — Ilyen regé-
ií ni\'iudanak a nemx<\'tj DI^V ébredés
ijn<\'ki.i kftííi aiok. a kik nerozmi Önállóság airjan imádkoziattak >\'agT kini^udbMliik. mi a1 kot — UgJ "ij az umb-ruek. mik<r egy eCy kidől coiüiük, tnert bizuo V -bitony a kőUŐ iy urnán ki.kfdvc m.mdhatjuk ,lf^t-i> mxgyar a .\'öldóc, ha ők is elfogy-ián*k.# - Kotele*aéeiiukntik ismerj ük. v>gy cl ismerés! adjuck Á* iiiitelfit emlékének. — At elhunyt mar 48 elő tisztviselő voli. \'A forradalo után ismét hivitUÜ pályára l
j pett; a mint ilye
obb
bilr
ítél, becaülését a Ifgnaít kivívta macának — Kóla e^ ellehet mondani, hogy .üinoí ben ki törül ni való pootuk ;* mer. ma^a
olt a meg testesüli beciületeawég; éa
lajdonithatá, hogy n»m fényes anyagi körülmények k^cepetie szállt sírba. — Gazdasági téren kiianögyűtnölcslenyéíiió volt — es ebben sxerieit érdemeiért ..z orutágo* gasdasi^i »g) osület disiokmánv nyal tüutelte ki. KÚIÓD^S intécéo- » -or... nak. hogy éppen a n *gvvenny(.lcei csa t»k ejy ik neT^intua *r nbelvén hull ma^. Tt-miiese köiréfiívét mellett aUjm hó 28 áu d. u. 4 órakor meuL végbe. Kokuum. b.rai-i, luato.Ai helyből és a vid-ikr".] •tép stámnikl j.-leiitek vai-e; a véjcisst*! gimea. — Ald.U emlék-zatéu ! . . . Juháss Péter.
ykőtt*ötiet ét nyűg
Usás. Alulírottak mind magonk, mind pedig a caák,tornyai állami tképezde Uibbi növendéke nevebeu hilatelt szívvel mondunk e faelycn is forró köszönete\' mindaiokoak, kik május 28-áa rendezett LaTasii mulataáguakoii kr^vesök voltak Bem feledke*ai m»g rólunk, legö^siatébb ÜMteMíkról, a jelaulélÖk és pár!otÁsok állal eUi5 nyilvános ful.cpéaüuitei g> átau lilaai szíveskedtek. Júl ludjuk, h<>gy e megtisztelt- téshfi érdemünkön k i v ü1 jutottunk, miért is hálánk b^nsAsé^ annál kedvesebb aekünk. Balrak vagyuak reméuyleni, miazeriui ncréuy m»jili»uuit hiányaiért kegyei elnéz<áa«et >»jándékoi-
F«im
Í€ VullusoriCri FereDCXDé ABSZODJ. fiiot
60 k,
Kirolj I frt, 60 kr., Buctiborger Ftttóp
50 kr , Fshér Jónef 50 kr.. Bolo. Sio-
\' kik létesitendú s«gély i-gylciüük. kéjéhea falüJ fisé léseikkel járulni mtíllóz-tattak, mit is alább nyugtaim vti azuren-csénk. Fogadják azon kedvesen tiszteli hölgyek is forró koszonetflnkat, kik • majális helyiségének feldisziiésére annyi Bz<;p virág fillér és kaezoru elAállitásán . fáradozni szívesek, voltak, névszeriut: \\ Luibliaimer Jolin és Giaelk, Martin

Károly 10 kr.. Szilágyi Gyula 1 frt, Báron Rf*a 50 kr , Sieber János 50 kr. Dr. Scavarcs Albert 50 kr., Hirsohmann Sándor 50 kr.. Hegedűs Jóisef 10 kr., Ero.t Miliály 60 kr., Dogovios Pál 50 kr, AUzogby Alajos 60 kr., J«ney Oass-Uv 50 kr, Seivert Antal 50 kr, Pollik Mátyás 50 kr, Zakái Henrik 1 frt, Ha-jer Hermia 50 kr.. Grésa Alajos 50 kr., Bors István 1 frt., Plicbta Kázmér 10 kr., Sirauaz Béla 50 kr, Ziegler Kálmán 1 frt, 50 kr„ Pálya Mihály 50 kr.. MyrU Domokos 1 frt, Mózes B 10 kr , Kony \'.ry N. (/0 50 kr., Uislenszky_N. 50 kr , Dr. Krasovecz Ignácz 2 frt. Összesen 22 frt 70 kr- Tóth Sándor, r b. helyettes el nök. Koller István, r. b. pénzt ár nok.
— Majális. A csáktornyai álUm :képesde növendékei által mijus hó 28 án Sít. Ilonán rendezett tavasii mulatság minden tekintetben igen osiaos sikerrel folyt le. A képezdeí ifjúság ezutul első jelét életri)T«lóságának éa p« kedélyén«k; «iutl»i tettt? In képesítőjét a uyilváDOs ssereplét fokozottabb igényei előtt, s erre vonatkozó diplomajokat a me^lepetesurömével írjuk alá. — Minden-őseire előny ükre mngy aráihatják ama ritka nzép par\'olást. melyirn olsÓ tciüé-péní.k Hikalmával ráne-iíiltek. Eit fénye 3"U i^aKuliai asou köríllménv is> hoify daüzára a mérsékeli beleptidíjnak — h-\'tveu foriniuái t..bb tiszta jövedelemmel dící -Itídlietaek, mely összeg a léttsi te n (ifi íogély-ítgylet keideményetésére ciép biztató; i^nsnlja további adatunk is, mely aierÍDt a négyeieket 30 — 35 pár l&nctuliti \\ vögre p^diir az utóla£os*iD több óidéiról nyilvánított telje* elismerés, . U.t;telj»sebb hitelességű kiállílók\'Ól na T» iv-. Büszkék is lehetek & renda-t3k. midőn sión a *zemen*zedett matató közőnségon végig járulták elégQlt te kin ti;tuke . S hogy a táaczvezénylés nehéz meg. "B \'gében Butn avatatlanok, aiL Ko-v;in ii uU éa Tőrök Pál rendexók kéué £<MI kivul helyezték, a miért ia védtelen nn-iiiiyioé^ti elismerő pillán tant kerestek b- — A caáktjrnyai azoka«okkai ellen utueQ a csárdás gyakrabban ismétlődőt a gyújtott is unnak readi és módja sze-üsák\'.urnyai Ii-i\'^y világ i csárd*«l olldnállhallan bájjal s oíerelelre mollű küdélyiyel Sejti: arra e smok Írója hitet mer tenaí. Hiszen gyi\'i\'Cl utrtn jáuiak csardu: uehul « La; Arán u\\ ilvauos uálokon mégis csak miül c»t;rnegöt (vugy surrog a tumoi ?) sz-rt\'p-lt\'-tik, vájjon miért ? Közben — nőiben a képezdéiaek sikerült quartette-Kei i- ndlaK -;.\'>; rbbfli 6> demuk KCOQI>
JJjrgi!«i Jós>tif zeaetauárra haraculi Ai obligát diazkivotiulásról Izláuel i\\í
mur»ki>zi borról, utihonmar-isitó iü-ny durgé-iríl, vdudegazalasztii zip JITÓ! atb mo^ *ctc einlékeava, meg cak futón kívánok, kólui emlékül azokból az Qd feslO éi viruló májuti rózsákból, akik
,Sx. Mártonböl), Maodl Bel.a (Ferlak-ró!), Margítai Józsefné, Marti nővérek, Matanoviob nővérek, Domonkosáé, Mostar Anna (Poriakról.) Művik Ersse és Mariska. Pémrfy Jaok-, PlicbU Hermio, Khédey Ferenczné,
Vukiazovkss Ferencioé sib. itb.
- Hutai röeid htnk. -
(ezuLUl nem: amelyik) .t vend\'gkoszoru f^iiswí\' képesiék. Hálátlan memóriám lese »z oka, hogyha n*m járok el illendő kúpon i-líDuli vállalatom megoldása ki Ugy emlékasem - hisz némelyike; ujííKh* most ia iátnim leb\'gve lejteni — hogy a Unctb.Q a kov^ike/ó mélye tistttflt* hölgyek vettek részt: Biro DÖviiret, Bencsák S-tana és Francziska. BucbbergM-KAiiuk Cve-.kuvius Ant-\'né. Fujcr uövéruk, G»r gor Eugénia i KwsthelyrŐiV Gr és*

József fhg s oeje 5000 frtot adoiaiayoa-t&k a vörös kereszt segély egy létnek. — Baján már a 4-ik Ukarékpéaztárt áilit ják fel. — Csurgón juoius 6-in less a gyógysasr4jaak a orvosok váadorgyiLUae.
— Budapest mellett Rákoson két rout
ósazeütköiött, a ráltódr agyongázol tat ott
— ó fflsége juo. 2 in zárta be ss ország-
gyüMat. — HenUller Lajo Írót a bpesti
esküdtazék felmentette. — A j6vő or-
itember 24-ro hivatik Ssaae. - KOl/őldi rövid hirek. -TegeUbof altábornagy agyonlőtte magát. — LeasepaDek a görög kormány enge délyt adott a korinthi földssoros átmetszésére. — Bismarck beteg.
KI nyert?
At 1864-ki állami sorsjegyek 79-ik >rsolásibtn májas 1-én követreső sorosatok nyertek: 11. 110. 1006 1358. 1489. 1515. 1839. 2517. 2729. 2870. 3264. 3274. és 3695. Szeben jan. 1-éo: 57. 33. 23. 36. 44.
Lemberg „
8. 80. 40. 83. 61. 86. 35. 1. 25.
Paplrszeletek.
k UgkOgtlebb Ufolyt budapesti flone -pélytk alkaln árai ogj vidtki foldssor bséiiit epy rendéftlQbe «^v 0T«( bort mefrend«le»aó , a pinciír áltat homtt ét poháiba töltött bor
varoi lítéa, — a földem nr tSla sít kardi .
ért ily uvaroi en a bor ? — A.xér*., mtri mefrámUm aa Hveg«t, íslelí a pioeiir. — No édaa Reiécn — isemébn aéivo a pinc^traek, t ki Kíp ét dali termatQ IÍTÍÜ — bt ín ii o-.: áioim. Ön it ily esoova lenne ?
ki ezt :
Y. nr kú lánya iij tolta: kir &énj4t51,a |{adja.
- Oh! — kiált fUl a syera.i — ".
nőst méí fosvearabb vao, miat a ztatt 4vbfta.
— Tennissetes, bü-s %gj érrel ídSsebb
agvok.

Ef7 vntj ngiSh^s, hol S%tal leiüTűk
gyík tSruv^ndéf ifj aaél va-
aKilyikOkbai;
— Kítaw ioar, müven k*c«ír k»fT*d
-- a nü, ii DMB kaca^r — ioit a fe-
elet, olyan mist a tdü»a l«vfti.
Bizonroa fa«tí fgr Ufflplambu több-
roodü njltÁtí tet , aminek vAgaitérel a. Wm
a kúvetkeaá naailAc arai
k ti*paraD«M latot nofváitoitattam, \'i frt a hit«t kijaTitotttm, 8 frt, «f y aj aiatvin kot caíoitum, 3 hl, Sutewo 7 frt
Ű/leH
Naij-K.riiz.i., 1881. Jan 3.
Ai n\'ol»-S hetakbea pompái időjárásnak Tt.lt, mtlj ai •ISbbbiri kedr.i^tieii idSjira* álul a fajISdésbea hatra tnarn-t r*t*s*kr* olr jótékonyan hatott, bojrv ások j*l«il«|-i sllaiarti niaasalienitaa a leekíeléfilíbb hink halUttzaaak
(■jen körülmény, valamint a kedveifit-len f3»»roti hi\'fk bahatisa nUu a mi pii-ex<uilcon ii lanyhább hangulat jotoU irriajr*. k vit«lk»dv jeleotóksnyea ctSkksot, k(Urea4s-letek nagyon fjina irkmttk IM U -ssids as «lenkebb fofyaistáji tUlctnek k&uOabe. tSk, borr MB ralink minitM forgalom nilkll. h hét slejétSl fogva a»ónban iraet némi Ua-Jfiít aüott bs, BMIT tBacrarazatit abhas Isii, hocr amerikai táviratok szilárdabb kaaculalot je]iín«k a "nask kOvotkaztebsn nfT a kasai malmok. Bilit kOinia réazsVSl nujihh—.t vásárlatok történték.
Barna a mnlt Kétsn nagyon lanyha iraaiy. tatot ko*«tett; • Után asoabaa jobb kMe-(SskMÁsnak Orvsad, min«k ko>«tk«xteb«ti árai valamivsl jsvoltak
Bou Iránt mérsttalt a réulkedv ; átaí a m.ilth«ti«k.
Arpibao S«B irak, sem a hanralat nssn riltoitsk.
"
Zab iránt volt némi kerdsiosk&d**, 4«
FelJíe »<>rkee»lA: BÁTOBFI LAJOS.
Nylittér.*)
Hivetkmiaul • „ZMIÜ KOtlimj\' |43 ik uiai«k ajtttKri ronür. ki-Bolm floridi 11&ÍB/85. keral-

Az egészeo újból épített és minden kényélemmel ellátott
KESZTHELYI BALATONFÜRDŐ
^ ^ ^ megnyitiatik

HÚSZAINK -ÉVÍOLYAM

Z A L A I K ö Z-t OH T

HIRDETÉSEK.

■ 13748 szim.

Pályázati hirdetmény.

A keszthelyi m. kir. dohány főirodának kezelése üresedésbe jóvén, ennek betöltésére zárt Írásbeli ajánlatok ntjin a tárgyalási haUridó f. é. junins 18-án reggeli
10 órára a soproni kir. pénzügyigazgatúságníl kitnzetik.
Ezen fóárudához a sümegi és tapolezai dohány alárnsok és 90 kis dohányárus van az az anyag beszerzés végett utalva.
Ezen fóárndinak összes forgalma volt 1880. évben " — - - - 154,684 forint 77 kr.
ebból esik a saját nagyárndára — — — — — 10,680 , 95 ,
320-1- , , a kisárndára ______ 3,159 , 76 .
a tapolezai nagyárusnak kiadott anyagérték — — — — 53,003 , 52 ,
a sümegi nagyárusnak kiadott anyagérték — — — — 36,385 > 54 krral.
A tapolciai alanunai • nfki kiadandóanyagírt letudandó U*/,7,-oyi ét a iQmogi aürmnak l\'P,\'/,-oji k«i«ls»i dij, a nvilyot koaath«lj-i fSarua a aajit k»««líai •lijáWI fi«etni k5t«l». Az eddigi f&irus aaonfelül még kölelea volt a aam«?i alirua forgalma után VIt% táaadij külöobőEötet a kiucalii-oak mogtóritnoi.
Tr, Keazpenirjan, situr » lozsaei ar toljam izermt eirogatmaio áJlami ériékpapirofcbaD letenni, vagy *>n,n-fc (nr\'ént le1 ételét vkUmely kir. pftaiurDao nyngiara. i
- értékre Déive kellő bieiosítáa mellet-, lutei ÍB engedélveitetik, a mnl/nek. igény bflTételít a icgkc-ti Vftíőbb ajanUi i»v<5 a font kitdxnit tir^yaláai idd alán 48 (Sr
£ A zárt irásUeü apaiatok az alábbi minta axerint 50 kri* btíivegén állitandók ki és a bánatpénz, vagy ennok Imételét ipasoló nyugtával é* egy
" UgMjwbb f. é íaoiut hrf 18 án reggeli 9 óráig a soproni kir pénzügy igazgatósághoz nj-ttjUDri/tk be, hnlis ások ugyanezen napon reggeli 10 óra a tan tarttn
Ajiplat t.vó kötsl.a hatesgr (6000) frt Saaieguak m«gí«l«l6 üoyagol tartani ugy, hoir «t c»akii fcÍTÍ-.-l«a oaennSojek folytin aaabad »«ki igíoybo vonni, aaootslül kflulea még • nn^f l«!í
• KV&gkésaWat R tapoloaai ea HÜTSe^i aláraeok, valamint a boasintt.lt kia áraaok nllátáaár* tartani. TovibW köl-lea az ajiulaitevő a fenti 6üOO frt öaaaagQflk megöleld 10*/a-nyí bánatosait akar
icéízpénibaa, akár H tfaedei árfolyam izerint elfogadható állami 4rl4kpapirc>kbai] letenni, vagy port-k trtr\'ánt letételét TkUinely kir. peosUrbao nyugtával igasolai. A fenti 6000 frt kikötött Anyag
ék kll biiá ll li Í délik lk ibélé ikőb jiUő fnt kildxóll tirgyaliai idó után 48 óra alatt\' kotfllaa bejelenteni.
ll l l é y helyhatósági erkóleai biaonylattal ellitva
j gg g p pgyggg nyújtandók be, bnlis ások ugyanezen napon reggeli 10 óra alán tartandó nyiWinoa tirgyilaa alkalmival felbon-
gy g
SOPRON, 1881. maju. 29-én.
Ajánlati minta
i ée tárgyaltatn! fognak. A fiUrudi kezelétével osaaekotan kötelnaséf\'k ii teendők, minden némllzyori bialoeiágnil lélezó ez érdemben fanalló aubilvrendeleti fUsatbo! kivehetők. SOPRON 1881 maju. 29én


Alólirl késznek nyilatkozom az általam ismert feltételek és kötelességek mellett a keszthelyi dohány főáradat (számmal ói betűvel) \'/„ százaléknyi
ellátási dij élvezete mellett átvenni. A pályázatban kívánt bánatpénz (esetleg nyugta) és bízonyiai ide csatolUtik.
Kelt 881 hó -n Aláírás.
Kapható majd minden fűszer és csemege kereskedésbe
Hirdetmény.

Takarékos háziasszonyoknak!
A bevásárlásnál csak E-
L E I T IsT E R S1"-10- f
féle „uj Páva kávé" k,„ndOi TH7Í. . L=it».r uu BUj frankhoni kávé"
.» Utal. baaanila: aaokoü m«anyi»ag felél, majd ny.r.nd b^lőlí erOS, JÓ Ülutll eS SZep
kárét, tahit a fsle p^userc a legfinomabb minoaéget. \'
Egy próba elegendő ári*-, hogy az ember í-atifk igazaigáról mnggyőiódbeBaék.
A biaalomraméltiS ét ioeghiteielt vogyésr.-k : Dr. WetTier Th. M ooroailói v.g, ».»m«Sai ..»Wv « i»ü.L-it»m ieu;atója. At Molnár JÚllOS Bnd.peat varoi vegyíaae ea oklernlea gyógjaaereaa jj »íen uj Páva é8 UJ FranhOUikávét vogyelcmileg megíiaagaWiD, vegyviaagilatukban hatiro- !\' ■ ollu kiomelik, hogy eaon kavépűtlik fole\'.M jó éa naEit-m«nnyi»égll tápláló ét T*rkepxoalkatr<a«a»ol bir.
Kiphatő majd minden fQszer és csenege kereakedób
Bu i ■ \'

PODTCEEN község részéről közhírré tétetik, miszerint a község részére engedélyezett 2 országos vásár 1881. évi jnnius hó 8-án (Medárd napján) és szeptember hó 19-én (őszi szent kereszt utáni hétfőn) fognák megtar
«««•• 3.6 23
A elsó vásár díjmentes és helypénz sem szedetik,
sót a megjelenő közönség kedvezményekben részesittetik. Kelt Podtnren, 1881. május 20.
YKÁNCSICS MIHÁLY, biró.
FONTOS
tégla-, mész- és cementg3\'ártásnak.
imb gömbkemenczék ftrlsö ét alsó füt*SSel, miamim a gőz hfrerpi.\'ae tgy kOlSn fOsfC3Ö~rcndszer i\'.f.\', tégla-, mész- és cem^tU-gyártásnak. í fícii, 3 t- fél miii* .ter.öiükoctrlet. 1OU0 Hli jó kiégett téglánként tűrés mrgfiistölés ■ eiv.il! <\'^ >\'■ \'■■■r-E^Ai jiagy úi /^* (r(r<irtVi«naA; Kc^i reud.i-r .icr.nt k»-siE.i kBme..ciék iuU»,itJi,.-jv kedvező fizetési fettételek melU-tt,
nyok gyártani átvétoUek aiku ijeriat-
Gömbkemencxtk 500 \'—6000 drb tépla napo»t*i
kéuitéaébez- anyaggal egyQU t\'OOü frt
(W00-10000 db Légi. k*«it«él.BE anyag<al 9000 Irt
12 — 16000 db légla kfsiitéiéhoi anyaggal 12000 frt
filtom terOCOOa nagy arjagáruk kéaiiléiéru, a Wojic-iek r.\'üd-
a««r iierinl epitüak 50 nxp alatt. Ki év folyamán \'\'ujipeit kor-
nyéktn uj eöabkálybák t-piitetaek é* iloffroami-fílo gímlikalvltik
a Wojaciek rendazarre átrálUiitatnak Ktenkirül *ii!litjok a Ug
jobb tágUformákat g,Sx- «■ kixgyártáira\'. 303 5—*i
Ajánlatok *s el&rajzok 00 elki«itett kályha fel.U felmutat ai: Építési vállalkozás tégla, cement, míii, a^yagáro ét gyári
berendeie-ekre.
. Kö.pont:
BECS, AUer»tra»« 57. és Budapesten.
flUOHA M tptlj»n«l Rákoi-árok-atcsa 10.
>ooocxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kénforrás.
Varasd-Toplicza Horvátországban
£:•? kiéi vid4kb«c. köic! a «tarer-magyar batirbot fekve, a fOrdS
reriménydua iiutuáiatnt njajt b köaiTénj, a ciúi régi nen«i ellen-
Bikerrel *Jkalraaxhat/> Hg*íQ£OTÓáLi. ncílhlrty* l» haar^aladaeoV ellen.
\' A fcrria ttwraélH 45\' R. - A ItrMMtry i
Ciik;omya eiftoiairM 8 óra, Eőr&i h Kaproncaa <illomaB<>któl 4 orxCTi távúira van Csáktornyától Varaidig valaaint Varaidtól TopiicaáiK m«ao kockllc ira Memélyenkint naponU 1 frt Tataaiara kolso fojaí ÍJ kétseo ÜL Itjesaaagea écuaflat. poatoa asolfájat, caiaoi *zohak nafj utmbao Tinnak. Tan toraljba károm «Mdl>, kir apók, nap ttraaa,
öftajly KeDdd g17^»pytiaT. (395 3 ~í-)
\\i orToti axolgálttot Tigii Dr FODOR ADOLF. —
tok 6* tnerrandeléa«k a f0rdí-tga«gató*4fi,oa
OOQOCXJOOOCSOOOOOOOÓÖOOOOO\'

Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
fónywí-raíojt ovujt kedvesó enetben a tefujtbfc nagy péukiisrwlii*-laely a magát kirsáiy által jJvábarT*-* és bi«to«iUa van
Esen uj Urreset elonje abban á!i hogy n«h«rv l^aap leío-lyáta alatt 7 loríoláiban 51700 By^\'wmimymA oWtitle» kisorsol** alá kell korttlni«, költik Ulálko*ik 400,000 frtnyi fSryarsmérj,
1 n?*r. á m
160,00.\'( 100,0íl0
5? 000 50,000\'
40.000:
30,000
25,OOü ,.
2Í) 000\' 95C ny. 15.00028,S«0ny<
j
1 nyer. á \\ nyor. i
1 nyer. i m.
68 uyer. á 214 i
800 > 3000
\' á m.
■.ára. \'. á m. . á n>
■. ám.
y 5 nyer
2 ny-r
1000 iOO
nagr i állapíttatott
álul biitontoU a4nskÍMirK>iá«
as i)Um meg é*
m&r foljó éri jnnias 15 és 16-An
kMkS Ob k«l
ítt
f
r*d lorfi- in cak 6 m. r. 3 50 frt
, . . . S B T 175 frt.
1 B*f7*4 . • • 3 1 fél T. 0*0 frt.
Y álam annyi m^biii* a* fia«x«[ bektlldise T*CT po>t*oiaJ-riny mellett aJton-al «■ a l»|fniC7obh jooddal owkfttóltetik, mis-deokí m&fit *» illan csimaréTel ellintt *r»deti»or»je{7et kaprio tSlOak kniW.
A. mtfn idelfeekVi metkirintatc tttTKlaioi terresett-k díj nilkal mallékvlUtnrk, minden bvxls otin pedig feU«ó1)ti> aélkül kíldjflk riUtY«r5lüknek a Wratalo? baaaai jefJ^keU
1 ny«r*a«m»oyek kifiaotAH mindenkor pontosan sí állam jótállás* mellett tftrtAmk ■ akir kft>T«tlei: n«ffkfilde«e, ngy ki-Tácatra érdé kai tjei ok oek Aaaxtría aindeG nagyobb piaraaio femnálli ÖMiek5tWté*eiok által ké*b«»itteti>«tik.
Vállalatunknak mindenkor kedre*»tí aairroscae, *ok máa t«ktt;t«lyM By*r«a«nr kamu e7*krac u el»5 fftnyoreniényeknek Arrrndrjn ax, mint 250.000, 275,001, 150,000, tOOOM, 80 000, 60,000 40.000 ut n>etut-ek ki.
ÁM ily a legaxiUrdabb alapon uyugTÖ Tillalatníl, elÖrtlit-kató\'ag minden Ott biclon.4lrga1 a le^^ukebb ré.»TÍte!re tiinlt batTác, kéretik már a kSieü huzái miatt i> minden m^gbisast minél elóbb, kösrMieatll alól irt baakhiihoi intén.1
Kauftnann és Simon, bank- éc viltéOziot Hamburgban.
állaaktttréa^ek, kk
B«raaarlá»a *• elaáaaa
U. i. kh>4Mtaiikat feJMve ki guiDr! iria.cak «14ig
tanautott lliul«B<rt, falk<cjSk aa uj k»oraoliuiU r«aj*<
talre, —ÍAtAr«kT4sdDk eseDtnl ia odairiaraland mipdeakor
ponto* 4* asilái-d tcolgilat iltal tintelt érdekoltjeÍDk talj«c
MU* kM^^i Fíb^k

A
iiii
K*
KKKi
üi találmánya
r. kitáró!. iub. Lueuter hirmmset ffl
mioden
gerünk leirá<*t ugjuínte n»gj válwilika
fegyver raktárunkra! »róló ilrjegjiékünkel ma-
gyur vagy ném*t oyeUen kiviuaira id di
kdlí W
«k Wrmentve N. SxjOler & Comp.
*x*
#*
***
**
01 10—12
ÉXUU
100°o megtakarítás!
ét-tik cl • .Hinrfri. kirí" ...» alilirott által ojo<i Í-K^ill • ti»it«n artaűan i.B»enJ-i Mrm^kböl kénliu ki»í h«»»ailau alul. nielj- f.I«l«g«.é !«•« .»<•• »aa kivifajokat >»n \'.\'JT\'\'\'\'*1
melyak Ka auiai káT^bsn f-iutiihatAk. maciban forlalia a ,«"«■
lária kirí- U. tfit Mhb teikiat«ú)«n aat folfl! i» múlja: a»v»í«**
aen aaon hsviiS h.ta». m.lj »iaa káiíoil áltiláooi, « .Ho»J»ria
kí.é--»il trfjwei. Uiio/xik, «<"
oil áltiláooi, « .Ho»J»ria i al étYiwal, •««»»<"*1
ÍSKIT 3SrEss
alatt azalal Uvéval aai •»•»*.
ri. kiri- r«4«U«lll arf*HSa*k ti
dkU aMav kfo* aa H)
iacatolal hattá, joltarí bati.a illal t
l
Hkl««a alí»r« »«llnt a .Humana kivi- oi> íajokbo. VtaTiliapotban kaph.tó 1,„ ■.,. 1 i. 5 k.loa i.b.a.kta. a t.l-
SzaUdi
Budapett,
kUo<raia» (8 TÍOIÍOI,!) i>a 1 frt ÍO kr.
ISl bkOU
EliiílliiUtlk birail; riíakr. a, saaa*t
SSS ata.ríl.1 aiallatt.

a Uali MtjAsra WkiMte í««8f gf

IBCI.

9-fa.1 t. .< f

rí».

Hnszaflrá évfolyam.

A lap axeUemi rétxH lH*tó kPiloBé-
nj*k a uerkwtöhfe, urafi r^aaél üleii kfralemények di
-*" 10 t».
iavtéseadók. KAOYKAMZSA
-(i.«4.
8 aaaáboa prtitsorban 7, maaodatav 6 a aüadeo további aerert i «r
NYILTTÉBKKN
aianlnaaj !• kfart veattatfc jel.
kiacatáh iUeUk aktán rajéi kiimt-
teaen M b. liettado
B^naratMta lerriek csak iam«t mankatartaktó. fogathatnak i-l.
KÖZLŐIT
Kétiraiak vitása i
H*\'Qf-Kwaiiatván» belyhstAsáciuk, ,n*«y-k*júxs4i 6ok.
t „Uft-^uumi kisded-oeteló egyestttet*, * nag^kuuMi üstti
keratkedeimi s ipai-baok-. ,oagy-kaUiiwi ukuékpénztAr\', & „uOamegyei áluláaos UnitótestllleC, sriretkeiet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kftlTáksxtnánya" B több megyei és Tarai egyettUt biTataioi érteutóje.
f,teoklnt kétszer, vasárnap- s csítörtökrtn megjelenő vegyes tartalmú lap.

- : ■ É»UOnk
\'\' \' "Saáiadunk a gyors haladás idejében vaa.; Baa *ftri4n eeSgaaaas lágitáa, vttauyttyaaa a lev gei a tülekedés fuvarosa: meg kell mindent tennünk, hogy minél több vidéket hálózzon a vasút be , bogy ajunél több vidék terménye azállit-tassék gyorsan, bogy fejlődjék ipara, agysioval kell* értékre emeltessék a birtokunkban leró tárgy!
Fontoaabbuál fontusabb okok láttak már felhozva, érvekkel bizo-nyitva, váljon vaautképea-e János-háza, Sflmegh esTapole/a vidéke; a kimutatások igennel válaszoltak, miért (. évi május 29. Sümegben vasút épitéa Ügyében a szép sztárnál együtt volt érdekeltség ismételten nendá ki; bogy e vidék vaspályát óhajt! Ez ugyan nem njság, mert ily óhaj vár többször nyilvánult, de a kivitelnél hajótörést szenvedett. £rós akarat sokat tehet, kivált tudón a körülmények kedvezek ! Kedvezd k6-FOLaéaynek tekiathetó jelenben a magyar nyngoti vaspálya társaság ajanlata.
A m nyugati vasúti társaság teljesíti a nyonjelzést, elkészítteti a költségtervet, az egész vonalra sine-ket métermázsáokint 3 forintért a jövedelembe 57,-os törlesztés mellett ad, mindem az épitéa és berendezéshez izflkséges anyagért, mely a pályán hozaiik viteldíjat aem szájait, átveszi tioba-Jánosháznál felszámítás mellett az üzletvezetést, a mozdonyok ki vételével minden más jármavet igen csekély áron enged át.
Mudeat a k&zgyukéaezá érdé kettség köszönettel fogadta és a vamti társaságot jegyzőkönyvileg még a következőkről értesíteni határozta. Az érdekeltség három végrehajtó Wavtttágra aazlik Jáaoaházán, elnök Kén Oisziáv, Samegkeu Eitner Sándor, Tapolcza vidékre: OsigóPál. Központi elnök, ki egyszersmind a vaatti tartásig és felsőbb hatoaá-

gokkal az Sgy érdíkeil képviseli: Sznts István Dexgecaról. Tudoamsal véve, hegy a coaaaaé félévre Mi iMaaubitva, u érdekelatg iatézlw dett, hogy a trastimá* Waééktstannl megkezdődhessék. A vasad társaság által kiküldcndA mérnökié élelmezése ■elléjófc adandó napszám, fovarról stb gondoakodott; ngyaois Boha-Jámn-háziól Nysvaládig, a Jánosházról résztvevő érdekeltek éi Strasss Kyavaládról. A további goaáozást elvállalták: 4iiavaládtól a sQneghi határig, SiWs. látván Dergecs és Qyömírey Gáspár (Wgánfár*!.
A sflmeghi határban ürtiig a napszámot SUmegh város, egyebeket £itn«r gándor. Istvándtól tormajig gróf Bazurházy fog felkéretni, ha ott Honban a kérelem nem teljeait-tetnék, ti esetbeD már Uaát6l tapolczai határig •griit Deim fogja ezen terheket viselni, Tapolczánál pedig a varas Byujt tegéakeset.
K szerint a magyar nyugati vasuü társaság szép ajánlata, melynél fogva a >yoBjelzé>t díj nélkül id aiti, Arvendetaa felkaroláa mel kezdUhetik meg. Vegal Bjtser ar inditvtnyára megkerestetik a pápai consortium, hogy SSmeghUjl Tapol-czáig készen levó traasirozás Urvet tekintve, hogy e vidék költség hozzá tárvlásával i. kéaaflk, betekintésre átengedni smv«akedjék.
Ezek után kérdezzük lesz-e vasit Bobs-Jánoskázátél egyelőre Tapol czáig? — Válasz. Ha a végrehajtóbizottság oly «rtlylyel fog az aláírási ivekkel buzgólkodni, mint minó kész seggel a traísirozás terhek alTáUai-táaában tryilMkozott, tu a nag}* kfcönség aem haboz aláirai, h« a nagybirtokosod megfelelő arányban réizt vesznek: az annyi érdeknek megfelelő vicaioális vonal ki fog épalai! Adja latén sainél elóbb ugy legyen!
BANKI ALAJOS


— Az Wlitul kulönbö/ó cii-
anen beutazó kereskedelmi és egyéb
ügynököknek alégga neia ellenőrizhető
eljárása által különösen a paraszt
gaz&t-otztily a legnagyobb csalások
nak es érzékeny károsodásnak van
kitéve éi e körtlméay már tok!
esetbe* alkalaMl anlgéH egyes ha
tóságoknak arra nézre, hogy a kor
mányhoz rnnek orvoslása érdekében
előterjesztéseket tegyenek; — leg
újabb időben az agyaevezett .utazó
biztosítási tgynöUk" követnek el
ily csalásokat éi károsítják a fold
népét és ez okból most — mint
értesülünk - Saabota megye közön
lege felterjesztést tett a bel agyminis
terhez, melyben elrendelni kéri, hogy
jövőre csak oly ügynökök nyerjenek
engedélyt biztosítási ügyletek meg
Ütésére, a kik illett igazgatóságaik
által bizoayitványnya! lévén ellátva,
azt minden egyes helység hatóságánál
bemutatják ét az igazolványok rend
benlétét azon hatosig áltál látta
moztatják.
— A lik l|ria»»l Az or
szágoi norptrkiállitásra az ország minden részéből oly szép számmal érkeznek a bejelentének, hogy mindazon nőket, kik bejelentéseiket még ez ideig nem eszközölték, kötelessé\' gank acjrelmeatetBi, bogy — tskin tettől a rendelkezésre álló térre -hónap végéig térigényeiket okre-tetleaal jelentsek be u országos noiparkiállitás irodájában (Ferencziek bazárs 1. em.) Bejelentési űrlapok — legezélszerübben levelezőlap által ez irodából térendő*. Budapesten, 1881. június bő 4-éc. Gróf Zichy Jeuó kiálüUai elnök.
— A análrtall kerületi Mt-
oltö tzBTetség választmányának folyó
1881. évi május bő 29 én tartott
válassLmáayi ülé&eu tett elnöki jelen
tés szerint a szövetség teroletáa léií
62 egylet közül a stfretfégbe ez

ideig már 29 egylet lépett be s a csatlakozást csakis 7 egylet tagadta meg, a ttbbi pedig még nem nyi-tatkotMt A legközelebbi választmányi ülés tag. hó első vasárnapján fog tartatni, a közgynlés határnapjául pedig folyó éti ing. 28. tűzetett ki.
Csermik -flnaepély Veszprémben.
SaJDÜjuk, hogr ■ kurülméayek D«m «ng>*d^k e lip ■ierk«ut^jio«k jl lehstai ft v«a»premj C>«rmik-fliiDep«l mQlj • kegyslfiU* enilleuitik mag P9l(üftáừ volt, ■ egyirálit dils«Ve *• dio*5«og*ro válik Vttfrim vinx darék polgárftiaftk. A jelasea tMrk«t«t«tt BV«a>-prém- uUo kli.őljOk Eodródi Sáador h.ngal.twljx kAluméBjatt £r?i Lajos 4ll&l irl el«lr»jsot.
.Bibari éi L»votia 41etr»jtát iin rilt t m^;y»r olruók. Hátra TU még ti>Agj»r taos kiiuiik&i idteukára a^y > AgpilUntást vitai, a Boaak legnagyobb >lalcjivA) C\'ermákkal iamsrkedoi meg, k»ek mftk^dew u erednéiiTekbei) oly várail»Bul dli idStsak leiApostját jelsi. áxt hitveni, hogy bármily keve« la aj, a mit Caermífcról niooilhatok, «s ü valódi ■agyaága a tragiktu éJeltörlisata mágia érdekmte fogják teani e pár tori, malv ben fájoWoiB, •lelrsj^inak ank töredékét adbaiooi. Im« liaatelt olvMo, atomoru példtja a bukou oagyaégnak, kit kor lára«i annyira elfeledtek, bogy életrajaá-D- k caekélr váklKtát tel hagyták reáak A mit itt elmoad«Dd6 vagyok, raÍDd axe «élra«aa uu j«[ksá4»in> éa táxadaágos kitl*l4>«im are4iB«<iy«i ÍDO»O ia eg>et, tmoanao i« tg* mAaikal keÜLtt ÖMaeke-raaaslD, bőgj cawk ennyire it 5«aseállit-ftMMaiB aaaak eUuajxát, ki koráaak "gvik kiváM, D^msetenek podi^ elvitat\' baüanul «I*A mi^astí vult.
CadrmAfc Aauú asikliiésut melv ho-wál) fedi. Halai* alán né^j c. rol, Í826 han a veasprámi urak egy airküral emal* t«k aeki, melyre u vao fúlirva, bogy : .tl«gh*ll 61 ik eaalead«j«bail.- A.11 bi-■icm. es adat Bogbitba\'o, mivel egyko-ruaat4l saársansik, atkjiak leDaaii okak aeat vo4 u igau«i;ot olrejioai. Síüjetett .i 1771 T.jj 1772-beV KétaéglsleD. gy CUob«naKgbaB. da a kaly eáá>% aaag ainc* tiuWa. Gr. Fáy latrán 186Ö-ben .A nagy viiag képekbon* osimu he Waf»i>aa a iDivetkoai laóéoD aaól Caer-atákiól; .CM mik aaületéaél bi\'mály

fadi; o maga így irta nevet, aem tudni mi okból: Aatoa 0. Caemják, EdW von Luyd a*. Boubant. Aaayi bisonyoa, hogy caeh földről jött honunkba, de uttletó^l n«mile|r nuodig UtkolU, vannak anonbaa adatok, nelyek asarint 0 Tronoftea egy -kori Drikoa fóiapánjának, Illstháai látván grófnak é« egy otob forangn hölgynek UrméaMtx £a\'volt. Caormit maga ilKV baairól mindig tiantalellal ásóit, Uléahaai pedig öt ^egest«, da máa adatok i» van-Dak, meljek aem miod kosölhet^k, a a melyek asintéa oda matatnak, hogy o Iliiaháai var volt."
Bármint ksaretném ia albinni es adatokai, aajuálattal vallom be, miaaerint •sokat tökeleteaen mag kell caáíolnom. Kagv biba volt Fáytöl, bogy ama biso-Byot adatokat nam kOnolta a világgal, mid6n o a fOnsbbi aorokat irta, akkor II-laaháti már nem alt, nan esak, da aot onaládjának agyatlan taj;ja aact, mart ő benne kihalt ai Illéahin caalád. KOIÖn-ban ia a mi legaftégyanitö\'bb lehetett volna a delogbaa, bogy t. i. Illeahásinak vt-aaonya volt egy oaab novai, ast már kimondta, a igf Dátran utána tahatte volsa a többit ia. Da ily biconyitt} erejfi adatai Fáynak Bem voltak, oam lehaltak. Ki-tetaaik as a kovetkesflkbSl.
Patti Frigyaa .A viUgtortéDet napjai" otimü beoaaa Biankajia laarinl gr. lliéaba.1 látván asuletell ÍKi. áprilia 30-án. E aaaritt tehát akkor, mialon CWmák atttlatett, ai árdamaa jraí kilenc* ti a évaa voVt. így tabát a«ó aan ia-het arról. Kogy Cearmásvak apja volt A mi aat illeti, bogy üaafnátllkánaant*! mindig ÜMUlettalasolt, el padig öt le-geata, továbbá fi gróf puvenaplára irt nóták caak ul bis^Dyitják, hogy IJIéabási ig«D aaarette Caarmákot, miot kittlno m&-vaaat, egy eióval pártfogója volt. .Caeh fórangu böJgynnk lehetett fia, de est ápao oein bikonviüa asoa fblbotott adat, hogj o ntagát .Eolar vot^ ,LuTd et Rou-haajw-nak irta. Láttam aata kéairatat Caarmákpak, melyen et UTI van.,S megvallom, nazjoa aVvoak találom Fáy gróf aaoo kifejeaaaAt, sDem tudni, mi okból ir»á igy magát.* Vajjoo nem épen olyaa furoaán hangáik a es, mintha alt kardeata volna: jniart hitte magáról, bogy • a aaantlalak ? Ttaslelt olvaao, Ctarmak óraltaigében irU aaon cnmat, mig aasét el nam vaut4. «h\'aaem hasa nálta ast.
Ima mialeaekbol, a mit liaana, t«ay gyanánt aUogadhatunk. Caennák atUla. \'•aére nesva cseh volt a itt afagyarorsna-
8 ÍMU arM ▼>r»i
ífk tv fimk 4 Étol7«k ■***!
8 fak<5 rahibam >.Tm wt járt, a aol
60 aa»
TARCZA.
(hermák.
ifjtt ÍKMJTIU norBoran. mk
. M ái»yk>ű] hirtrlexi a
5 rró, >*T e»ólurt ■/•>*>>
■i -Mit • rfpk., ettékbu? Alnk,*JÍáJÍ ü| 4JttUu, •wljM«^ halál?
, \\j kfiujckf* ril, CTavk SrSk ««On.ja»it»
k k>
M U
f U 1%, NM Iflrtiot
Ai indnj.tok iQiét i\\h*rit&
£nt>lk«(tt L. háborrott hofeWe \'
É« MititU wvrmé rr-*>*t •■«*• *»l Á* ■rdl mimimk lomly*, l«««l* .
T^toktflU-Mt, pt>DUa«4 IftWI^k tVi*.
Njtmoli •Kt|e, catutactt ntáatv.
lf*Mi V ptmktt mgy rv>«.U<t •«(«),
Hoff mf ft Md ét ^M
H«il»4 *j*it túrt B améí « stilwUf, E* "**~palik wrinf k » rírij-fejoo V»d, mftj rtköriok, komor iriik LátWtt*a uir^ohoa kArW\'UbcfU
M m CPk <««« OMá
Horit.itt ki kbtU n+llunű, mm**** »fT* uiate bel* niiJ 8 fSKMi kesékkel üxte roló. D* m±é fcnAVá L#]k« cwk kil Ás inéi, • M- Htal nmét. S lk

ti .vwSlt K Ur, b«ff7 em,
ly bu h«o|j» TU-
k i át
lu tiltk •.váll:
S atáam niWtek, ko ,M«(7 ft TÍU(bt\\,
t Koldiuok f| l* .»flrÍMek i. tJ.kort« -ily
N«tn ■•jditeUék amrnityi UavlU
Mily MU )>ÍT lémből bttak
DtttdáWrt tiv4>Mk, kftut tw — *mmt I
Ki «aja íMcartae éa kit 0 \'• arua*. .S Ulaioalult-t volna l«lke«*»b«t,
lat Kiokít IU, a Kárpitok tOT*b*B ?
Ki asesUbb f7á»b>i> i4bb t(U-ct^
£• naf-ra iiípr* bPvOlSbb legyem
Mádál *k »* M
i o
ÍOJ-.ÍÍ, Í(m6 ^inávlo<^, Mtatfatuiil tiMtibl) rfjuabb — Oh I lg? imd (
H7 i°»b «o
gy
sebét enyVIti
Mt« Í4
TU
Tokák,


késbe
— 4o ia
ktt éttrtatt. rtfaastalt, Cuk *• é(#tu -rovaté, 5t aut«it .Ittál . OB ktrja M«ri vlrifb* ren : K»U-\'k, MftT«M«k régi tortm M!
hitatlanlil ráiták tj( naáaos TaAmarúaaa mondák a vállalatot, da majára ia engedte*.
— Dombatiighy o^k 50 enbart ad ak a & Stentgyörgyivel megiodult KITÜI f> érőket magkettlsték
kiohutiák, a tábor caondeanak
M*rt Mai kai «•«. ki (Bioi 5) 4<j hertUt, D. él öfflkr*, -int »» ifi d*ii«ai : ibráafj.. lanf a viador n»HS uiravfcn, K—arTe karaof fwa a, al Bár t-Hr-a***: I-ttaaad kftxlflak
A portyáaó caapat neki iodait a Ti é8D-k. Dumbaiögby mindenütt elül aRaha, haha* bangsoft egy uu*el
— Citakarodjal rén kn*ik — a«61 rí — mert ptntulTum mag^á m»(r.
— Jáaoa te vagy f
eaolatjár* — asak a kavik. ,No <a véa bagaly — -, hál aegj állunk /
— A J^ieaú: :aA iafkaa iu jár* ; as
rök 100 lépeaavira állanak ea^máatol
OJT0 nda erttoK ; as örjáraio^ 4* a telvál*
•itorba., hol m«g mindig iterdéaoa bAlnta UibAk i kpeUft a taoic*-
lant 10 parcscstl ougel6»ük; as elaO di ida 300 l^péan>ir« van, de k-rilJ katl taanUak^ éu kiaasekeremmel laáre^éaxen naeliRttrik rag) ok, moat asaladok, meri vaasiteni való idOo^ niaea
.Mabeua Já&via, a konell>en legj, vigyáas" — volt DoDabasógby parancs tiava.
.Urak, I
I aaatalánáJ, reggel ia
— Ki aa a kavik> nam vaaat b>
halom mág i oárb* ? — kérdé $■*■ Igy Brgy L
i
; U kall, il h
,v. Mink :! .A. *a i^o- - vál«,lt Djaab-,
jkatj*-, macska ,

nw^kirttU tt«7«a, ain Ui-itUtt, néma tad IODBÍ, miat a lir, a tad ol^an buta lenni, mint a föld*
„Jó tulajdotuigok efj kémb«B\' — Tvj|ok(KÍék Ssea tgjörg^j, kúkok akkor Dumbasogb/ el fiad* vea**!je*, kalaadoa Urvii, bogjan akarja mogtréfiloi as elr lé
N«Íiis; MTCS múlva oldaJfor&alalra! nteo\'ek a mar baUoilott hooriaíek as el(An«k feU, a mansarre-t eTAscgittí u alat: kilört vttiar, mely a léptek saját i
,H»lt, wer da" — riadt fel as «tó-5rs olÍT1Kjá»»UaJ falálmoaao, itatva á pokoli idftben • «lo>« asagse\' fagjrarét.
Sieat^&rjjí tsjlt bo«si katonis ■sigon-al toagySkerea béoti kí«jt*4aa«J, a a búrig asolt otimet alóoraöi folrá]taU ket-ttSsólt magfar el$5r*a«l • * vitest ataailá, hogy lépjen a sorba.
A német el&űrt várva w öfjira! ko* seiedtét asoo hitbeo rolt, búgj Camkagrao •aját táboriba) jfttt as firjárat «• miodeo kéiaég Beikül a sorba állott
E piHanatban tis ismos ké\\ hjotxkí-aát eriA, ssájáil>«ifia.tékibitalr61itt*>s«rt, lábait asoDcal tarok kSst tslika.
,No ervei /ég-xtHak — uótt a J* uoanak nevtsMtt, ott termett kém — atton j6 hírt hotrm, bogy as 5rjirat asotrt mir elmarad, mert ülik a holnapi diadal torát a német twslarak. iast.sk eroaaa a ivedre bőrére, hanem fekta»ak le bitára k só hadd alaAlks-ijik » dolgok lM kiL"


HUSZADIK JtWOLTAV

SÁLAIIÖILOXTgon Illéshisy grófban hatalmas pártfogót talált.
Hogy hol ssuleUtl, hol Udlötte ifjú-•igát, kitol és hol tanult senélni, erről tökéletesen, hallgat a krónika. Fiy István grófnak mar említett emlékesetee csikké-beo es áll: „Csermik kórülbelUl 179
Jvaim 30 in.
1042. B/81. Ss. I. Saóke Pál ■ni turjsaj tsati aarattjal vádolt atl.ni ügrkaa vnjtirjyslás.
13STB/81. Lat. Farsang Lási enalás éa lopással vádolt allém ílgvb
Sárainál lakott Bihari . dott, hogy hids*; van, mir* Csermák AmaS-hsnjedajét lőtt. • ttabe . ank kai: .UoM mar csak meleg less, aaet fori»! ára fit égettem el." Ismétlem s baa, hogy ss utóbbi oaak adom* lakat, int tudtommal Cssnaákaak Amati-féle
g
1 I 7a B/81. %. L Kcwács LássM essberdléaol váaWt ellssai Igyben 3 ad bi. Ml-tsúrdetfa.
125«. B/81. S>. L Horváth Ferei
Uraai lopaasnl rétloluk elleni t|r>Wn 3 ad bir. italMhirsletéa.
I2">7. B/81 Ss. I. Fodor K.ál s társa osalás kiaérlaltol vádolUk elleni ügyben 3 ad bir. itélethird.iéa.
1259. B/81.SS 1. Márkusa Jóaael társa snlyoa testi sérteWel vádoiul elleni tgyken 2-od brr. itéasthirdetés.
Z-Egoraaegen 1881. *ri máj. 3I-én
MUZSIK KÁLMÁN
érben jelent mag Becsben és akkor ai ; hegedűje soha, un idótijbea pedig he-
egéss Bécet elragadu hegedüjátékívsl : gednj\' épen nem Tolt
k i l d id idi j H h
ksrnsgy is volt de rövid ideig, Pozsony bs jött mint karnagy, kMkb Pestre, de et mind hamsr elmúlt, leMfre szolgálni nem akart, csak hangvertesTye-ivel bájolta el akkor ts egéu művelt vi-lágot.A francait kovetmindcntelkövetett, hogy őt Pariba
lésbázy egy exavára el nem fogadta e fényes ajánltlot és Magyarhooba jött Még akkor magyar nótáról fogalma sem volt. Pesten létekor egysser látogatásra mnnt (iramaikor ich hercaeghu OödőUór hol duetteket játsxott Amadé gróffá Ebéd alatt egysaer csak megjelenik s hi res Bihari, Csermik meghallja, sirvs fs ksd ét A pillsnattól fogva bucaut vess aa eddigi senétő] . . . . s magát egéaasn i magyar searnek ssentelé. Ugyanekkoi kereete foILavotlát is s es időtől vele. sselleme egygyé forrt
1818 ban Csermák Pestre jött egy osiginybanda élére állván, as akkor hiretZrinyi ká^éháxban hallatu gyönyörű játékát. Itt tömérdek péott sssrsett, ssá sakat egy este, főleg « jurátusoknak rol
Hogy ruhásau milyen lehetett, foaabo, elbassélésekből láthstjuk. Csal aat akarom még hossáteani. bogy Vessprémben mindig bocekorban járt ss bocs-korra rriási asrkantyukat kótítL Még lindontelkövetett, őrültsége első éveiben Jóaser nádor párt i, de Csermák II- fogass alávette <t kinevette udvari rené-ssének s gyógyittatni akarta, de Csermák pár bét mólra megssökött innen is. Esen időből egy radáestáakit hotolt emlékül magával, melyet soha le nem veteti, mely halála óráján is mellette volt £ táskában hordta a Sársó bisonysága sas-rint leveleit sőt keresstlevelét is. Fájdalom, e táska mindenestől elvessett E táskában hordta apró péosét is, mart a nagy penst, váltóosédulákat, huasasokal lem sserette s roindig fölváltotta. Igen kőnyörSletas és jósaivü embar lehetett asegény, mert ha jó ruhája volt s rongyos koldust látott, rögtön ruhát cserélt TSIS, persse s koldus nagy örömére. Seat akar hinyssor megtette. — Beadkivü! nagy evő volt s mindij három annyit evett miat mit. Különösen aserette ss slodt tejet és gnlyáshust
Még őrültsége sem tudta egésaen kivetkestetni slskjából .Gyönyörű em-\'ier volt, monda Sirsó. ha felöltönött, :esei oly tsépek voltak, mint akir egy
ívé.
Említettem már. hogy aa ivásaak adu magát s e ssereaoaétlen ssenredélye \'égkép őrültuj tette, ö- asonbsn sokat "m birt inni s atolsó Bspjsiban már épen mitsem ivott"
Hrlyl hlr.k.
— M<mvéd laktanya
b Chl F
építése
ügyében Cterhalmay Fe
véd, veaéVbatlbistoa jan. 7 én
linaára érkesett
éjjel
:. Zichy
Antal iuniaa 5-én éjjel viatsaulasotl a {Övironba. Unger Alajos jus. 6-án tartá oessimoló beesédét s másssp s kerületbe ttasott; a jelöltséget njolag elfogadta. ialatoü-Fnredea Odeechalchi Arihur :sag ujolag a fugguiloaség i párt jeiolt-jenl kiáltalalt ki. Sümegken Besaenyey lét képviselőjelölt
gy , g j kiváló kedvence*, de es
sokat haas-
náltueki; harmadnapra egy krajcsirja sem volt. ellumpolta. eloastogatta, elvess telte. 1821 ben újra följött Pestre, s ss akkori .Csifra" nevű jóttefvirosi korcs, mában játssott, de már nagyon oda volt; inkább esiacsogott, mint játssott, mondja egy fűltaou. E vendéglőbe különben is csak mesterlegenyek jirtsk. Zemplénben Roly Jánosnál tartóskodott, de legkedvesebb rolt előtte Vessprémvárosa- — M dőn már elfáradt a bolyongásban, ide menekült magátkinyugodni. Legtöbbaaör tartóskodott itt, honnan Balaton-Füredre járt senélni, Ruxíüka Ignács müvésnet-kedvelő basánál s s nem mesése eső ve-rébi Vég Ignács basánál Verében.
Vesspreraben igen ju levegő lehet, mert én nem rég Csermák érdekében oda utasván, 5—6, ssás év felé járó öreg embert találtam, kik kosul aa öreg Sáraó csigány legtöbbet tndslt besaélni Csermákról, habar mindnyájan igen jól emlékesnek reá. As öreg Sáraó basaélte sl sserelme történetét is.
Vessprémben minden gyermek ismerte a jó öreg Antalt, mint nevesték, k\'
Tülése most tsombston, jun. 11 én déiu-\' ) less tájat nxlvieégebeu. Igon óhaj-idó, nogy e nemes iuteatióju intésmény FelvirágotAssra st tpró snrlódások \'elje-san megssunjooek s egyesült arővei a LJ ijólét elómosdításárs tsÍTélyes bisalocn* 1 törekedjenek.
— A püKlcOmOi ssent Bnnepak
áhiutoaan töltettek el, a templomok dél
előtt lelve Valinak, délután pedig a kar
tekbe öaönlöltet: s pihenők. Aa időjárás
meleg volt
— AB ipartársulat mulataigi
•sépan sikeralt na eg/lnti kertbei
dalárda tsebatosaa énekelt s tapaviharra
lelkesitteteiu A lOaijáték renűaseresen
ngyelmeaen easkósöltetett A tánca pedig
kedélyesen folyt hajnalig.
— A polgári iskola aövendi
kei jótékonycséln hangversenyt adnsl
jnaiaa hó vége felé. Slőre is feibivjuk I. köaöaaég figyelmét
— Valami éhonkórsas egyik e.
jel bererte a polgári iskola ssép épületé
nak ablakait s jalanléknni kárt okosou
s vároanak. A lagssigorabb nyomoaás
óhajtandó.
— Borura derű. Egykori tévé
ksny munkatársunkat a .Vasmegyei Köslöny* tekrtséges sserkeastoje Török Ernó barátunkat mély gyisa érte 4-éves kedves kis fiának elhunytával, s napokban as ag ujabban magorvendestetle síinte fiúval, ki s kareastaégban Ernf /art. Valamint ts edei ^ fin egétaségtaek. Kívánjuk hogy\' s taSKk öröme allsadó legyna I boldogságuk fokoaodjék 1
— Seieh Miksa keestkelyi tanító
a .Keaatkaiy" tevékeny tserkeeatóje
kSréből.
Junius 15-én.
832. B/81. Ss. 1. Csöndess Fi már Vssef s tártai lopással vádoltak ellaai gyben végUrgyalaa.
848. B/81. Ss. I. Kovács joasef lopással vádolt ellesi ügyben végtárgyalis. 1232. B/81. Let. Kovács Jnlin s lopásnál vádoltak elleni ügyben vngtargynlis.
Június 22-éa.
879 B/81. Sa. I. Horvilh Zsófia s társai lopással vádoltak elinni ügyben végtirgyalás.
919. 937. B/81. Sa. 1. Sssbó István súlyos teati sértéssel vádolt elleni agyban
j g Att, miat nevesték, ki AValtsege dácsára is megtartá gavalto-asokáaait. így gyakran kiállt e mai .Korona* kávéhás kapujába • ösasecaoditvén a gyerekeket, hányta neki a krajeaárokai s nagyúri paassióral né*t^, mint vesseked nek ások. — Ha valaki túxet adott pipájába, annak minden pensét odaadta. Egy-saer Balaton-Füreden egy pár forintol kapott as uraitól. 6 pedig elment boltba, össsevett mindenféle gyermekjátékot i a sétány padjain Q.lo nökhöstnen vén, uétoestogatá kSsjöttok e ssavakkal rEmlékul nagyaád." Midőn a RudUk; idfiab leánya menyaassony volt, Csermák elment a piacára,vett eloasfir egy kötelet, aautáo fakanalakat, fasekakat, s ö ▼issse mindent s elvitte aat a meny saonyoak násaajándéknl- Hég egy adoma maradt fön róla, mely eléggé jellemsfl gavallér asokáaairöl. Egykor Bihari mefrlá\' Ugatta *t VasjsBréabesi, »MÍ4a aa örag
kat a német előőrsök irtóaatos boasanko dáaira, kik a hallatlan megtréfáltatáat caak most értették át teljességgel.
,No bajtársak - asólt Dombasöghy — most oaak embereket mellém, még virradatig el keli magunkat aaacsoínunk, mert kéaó less minden,
Kérelme teljetitte Ion, rögtön két •sáaad meat vele.
Saakadó eaöbenfolytasáncsmunka. de késsen lettek s hajnal mosolygására
A mint pitymalódott, a h.ragí- fal-bík elvonullak a láthatárról, a felkelő nap aranysugárai már a háromssinll sása-lót csóklták db
Fráos
y végtirgyalás
Június 83>án.
1198 B/81. Ss. I. Horváth János s társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni Ügyben 3-ad bir. Ítélethirdetés
1004. B/81 Ss. I. Landler Adol: társa életbistonsággal vádoltak ellen ttgyUn S ad bir. Ítélethirdetés.
1219. B/81. Ss. I. Pálfy Oyörgy
s társsi súlyos testi sA trtssiif vádoltak
elleni Orv bon 3-«d bir. Ítélethirdetés.
1220. B/81. 3a. 1. Ee»mer Irtváa
lopással vádolt elleni ügyben 3-ad bir.
tél<rthidl
Irodaion
- A
Lajoa nevet nyert. anya, agy 1
p tél<rthird«l«s.
1331. B/81. kit h
/ j
magáookirat hamisítással vádolt elVssú ttfjban 2 sd bir. Ítélethirdetés.
ötener emberből állott a bonvédtá bor, tiaenkél eser német nyomult ellesa.
Dombssöghy derék kéme elárulá a hadi tervet, mely sserín! a jobb ssárny-nak volt feladau megtámadni s magya-
Ss. I. Kaj F d
yar sereg futó elsje mir fii
órányira volt előre.
Dombesogbynek essébe jutott as ó elfoglalt kedves halma, arra tekint és látja, bőgj odarendelt lüséreink is hátrá-lóban vannak. Saentgyörgymek int és a ialkeveastet: asragre dorgő hangon rári vall: .Utánam, t ki ssereti basáját!" és rohant honvédéivel a magyar IQiérek felé, as ágyukst viataaforditatre a mindenünnen elónyomuló ellenségre sftttftté; most látssott meg. mA art s magvarokaak as slfoglalt halom, a jól iránysott tekék mindenütt saegtettéa a kailó hatást, as elleaaég goadsjlksaaba asett. aonnna jő s e váraüaa art
Eaalattsgy Uvoli halom lábánál agy esred honvédhusair vágist sebesen, minek láttára futók megállapodtak.
.tUsonj«r»k bajtan - kMMoslak koavédéink — elvesnatt a osata, Domb-ssöghy és SaeatgyarfTi fedesn\'k vieasa-vonulásunkat;\' aaek tanuétsetosea nem tudták már, hogy most Dsmbssögky as ágyak nralvén bessélget a aémetta! tv-nek ssörayü b«aaankodáaira.
Ki mondja, bogr késő — riadt fal fiatal husnárparancsnok ssavs — viassa, ttaaam a hasáért.
8 nem kérdette senki, hogy ki as
s Bapbaraitotta Isiken fiául parancsnok,
megfordultak ás rilámedtak as elteaeégrs,
agy pillanat alatt a lelkesedés tűse saállu
mag a oeüggodt lelkeket: .Viasaa! Előre,
éljea s basa" hangsetr estiden- oWalról
örömmel. \' ■
Bgysasrre, nrfm s villám eaapett1 tana natfelov ss uHtnség kamton soraira magyar tibor. a- haaáaraág mtjli itt. sjd ott jattal nsag, aptass saéBsnart
rokat.
Honvédeink s támadást magelósve \'eájok rohaatnk a kél starnyon dabös elssaatsággal, a meglepet: ellenség alig tért magákon, hogy valamikép rendes*! tea fogadja a heves megtámadást.
As allsBsagss sang somén mag na rvobb bosaankodást ssllt, hogy terveik igv füstbe mentek, a támadni asáadéko sók voltak a védelsors kényaaaritTe.
A magsavart német jobbsaimy két snáaád erősbitéat nyert; es alatt s kalmár lyon is ropogott s poaka, folyt as öldöklő nsroa, a csatarend jobbra-balra hullám-sott de as Qtköset sorsa 5 órai Táras .indalem dacsárs is kétes volt
As allensáaj utolsó tartalékát kacsé totta a miaak ellan, s kik aroroavt sse* ;eave rokaatak s néenatskra.
As uj pikent erő elhatarosA tort tyert balfelől egvsserre bskerítéstől tart-ittak UUaasn siónyomult hoavédeink, igy astáa mégis hátráltak, sgymásutin adlik M állásaikat.
A mi támadó jobb saámyunk meggyengülve Mbesülljeit és kalottait hátrahagyva futásnak eradett.
Ea megaavari a csatarendet, min iénütt s visssavonnlót fu/Ták.
DombBaoghv és Sientg^ftrgyi a fe-aáatUl halramsradták, bnaaasagakban aaoakMtak, csatoltál a halátt. bogy -a. totsó1 nblanalban is megntantsal\'n\' tka-
lót csókolták s domb tetején ••ellő sserelmesen 61elkes.lt Ö góval.
A mi Jánoaunk is főiébredt ha ugysn aludt, a „émet táborban s saokott
hajjal! loho-
Töridött is í vele, hogy a feketo-•irginál 11 furcsább aroisúekst látott, "Min s táborbsn éssrevették, hogy a ••»»« halom a magyarok birtokában van.
Hogyan lehetatt es, hias as 0 elíre-tolt órsaameik állottak M 6rt? és ások nincsenek sehol a táborban.
A k
bon
A. kérdés asonban náluk megfejtet- dt
bOtabalt as
j j
:ésrói kéers ulUmso
(Polyutasa
saját, valamim Zsigmond, Richárd. Olga, | mint ilyen a kiáWtáV tartama alatt aúa-IlonaisErní kiskorú gvecaaak-i vaaatak-jdsn nsp fog megjelesni ElMsonH ára
negyedévre 1 frt 50 kr iMfisetési péntek Alföld"
re J
— A tc«OTsne*.~keraÍntb«n Taanpe
Antal lórároti IfTveai Aggetlsnaaigí
programmal Apitky István elleaabaa
fellapalt.
- Májukéra Ynaalkoto égkaj-
laü leliesjva«e-k. Koala ktmérséklat:
14-63 &• A légnyomás valódi kó.-p»:
46-63 mm. I.-gmag.aabb bemérték I
25A C* 26 ia d. u S érakav ; atsjala-
csoayabb kőmérséktet: 2 8 f>* ll-én
_jel 7 órakor. Legnagyobb légnyomás
758-3 mm. 7 én d. u. 2 órakor; legkisebb
légnyomás: 738 8 mm. 28 ás d. u. 2 óra
kor. A napok <sáma, melyeken csapadék
esett: 9. A csapadékok össsegn 34\'1. mm
Nsgf-Kaaiaasv jna. hó7. 18>tl. V.
Dibrecsenbe a
„Magyar Alföld" kiadóhivataléba küldendők. Ismételve ajánljak a u töjőaség figyelmébe.
- EmliattUk nem régiben, bogy Heksnb Sándor irólársank ktsáak UsseV-
Sséf>Jásu>s>é480frtn.i>. intrt jan. 13. Palián. - Csesstregh: Imre 650 frtrs b. ingt. jnn. 27 Cashin. - Mandl Mari 563 frtra b. inrt. jnn. 24. SsigiigeOjn. — Mesricnky Kálsnán 67S frtra b. ingt. jnn. 16. Bandesaa. - Adáo Josnei 750 frtra b. ingt jnn. 11. Latenyén. — Tnkssár Flórián 475 frtrs b. ingt jua. 21. Csák tornyán. — Klár Benjámin 7253 frtra b. ingt jnn 30. Zala Iváncson. — Uorráth György 400 frtra b. ingt jnn. 20. Tapol sin. — Horváth István 631 írtra b ingt juu. 21. Becs\'helyen.
- Hátai rövid hirtk. -
Hercsagprímásunk jövő évbon flli meg
pOspSkségi negyedasnnados jubeliumát.
— Molnár István ssombathelji traséki
>iró megbalt — Trsenslben s jÖT< évben
orsaágoa kiáll, ás less. — A „Kapás Csa
ládi Lapok\' Liecseamajer Sándor feeto-
nrtvéss hiUnkSa arcsképét s életrajsát
\' li "" ~ \' -■ ■ - -
tetéaérc mily élénken torekasik, isnanjakb biaonvsigul a kovetkeaO értesítés: .11 laatrirte Kflisehsndbücher" VOB Alexán der F. Heksch. Es ist eioe unsweifelbsfie Thatsaslva, dana gnts Beiaakaadkaokar der von denaelben benaadtlton Oa^and den in denselb^s berttkrtea Ortaa und\' Etsbliaeemeats ungisnein la-s., „.)„. als Beclamen nnd Asnonsea ia áea Zoi-tUBn. Dsr daraktdkragsaiiB ürfulg s«-nes .Illastrirten FŐnrert tuf d"»r Doatu von Segensbnrg bis Sulina- (1880 1
ösli. _
— A trónörökös pár jnn 8-aa érke-sett Prágibs. — A ssarb fejedalam jun. 4 és 5-én Budaneatsa volt — A Kárpát-egylet Iglón mananmot illit fel — Ucka-ius altábornagy ssiven lőtte magit. — - KUlfMdi rövid hírek -íannea delejes* matalváayait Porossorsaágban betiltatták. — Viktória aagol királynő múlt hó S4 én rolt 62 éves, t ralr 44 év ÓU. — Emsben Barcsa sene :sra nagy teusésse\' hsngversQnyes. — A windsori ksstély kápolnájában a snlo-fSIdön elesett Napóleon Lajos kerassg ssobrs felálltttstott. — KonsUnlin nkget s csár Köséporoszorsságbs ssámüsts — A sserbak jöví évben akarják Milán fejedelmét királylyá koronásnL — Lilláé híres frnnonis akndatnikan meghalt. —
ki nyert?
Temesvárján. 4-én: b. 30 80. 68. 69
Bécs . „ 80. 69. 53. 36. 76
Nagy-Baromban 74 hás égett ökö á j 8 ék
Auflage, i881.~2. htáfti and saisas .Ulustrirten Führers daroh die Kárpátban and ober^mgarisehen Badeorie\' veranlaste daa bekaaatea Aulor, für ttie Ssison 1882. mekrars Beisebansik«ekar voraubareiten, daranu-r einea, assssa nll-gemeioer Eatwarf vorlíagt nsd walobva die wichtigstea uogariach kroatisch tlA-Tonischeo Toaren in sich fsat Das Riise-handbuch betitslt sioh : .IIln«thrterFun rer duroh Ungarn und setna KroolaaoW.* (SiebAoburgen, KroaLian and SLtvoiua«) mit Illuairatioaen uod Karten. EaantháUt in sftiner Section ül. die áüdbahntoaien. s) Budapest— Srahlweisseaburg - Orat b) Budapast — Plattaaasegegaad— Kaai. ssa—Tr.sat e) Bodapael—Kaarasa — Oedsabnrg. d) Budapest — Zákány — Agram. e) Budapest — Carlstadt— Fiuaie (Dss ungariachs Utturaj".) In tllea S.^ tionen iat anf die in dn-elben fallendeu Bada- uad Cnrorts besoadarM Oaviaki gnlagt. — Alis jeas Hololiers, BadaTar-waltongan, Uaaokftfialeau, Industnellsa, wslche in dem Inserstan und AdresMu-Anhenge diesss Bacbes genannt su sein wünschea. wollen sicb tn den Vsrfasner, Al-x F Hekscn. Wira, III Uagargasas 2U. wendan. d>r ber«itwill<g« dá> f wünachtan Ausküafie arthsált.
- A .Hant Pt-HT •«•*•■-
72. 38. 5«. 55. 87.
(f£ rovat alatt negambuu sisakt Haaj-Catittia W.jdiU Ji.KrkSe;vkeraaataaaa sitt
agyaser manrjelenő iysrOgyi ssaklap sau Utvinyasáma nsegjarent s bekflldetett honsiak- E lap a magyarorssigi iparos ifjoaigi ssovetkeset debr cseni vesér agyletéaek kivalalos köménye s takiatv állosatos tartalaaát, ssakértalsmmnl iralt .Italános érdekQ kóaleoényéit, sátras janijuk a nagy kóataség, különösen pe ligás iparos osstily figyelmébe A .Ma-jjar Alföld\' a kösalebbidebrecseni ipar mü kiiUitás hivataloa köslönys leand •
caatarlincaban, majd ismét ssoros négy-SBÖgbe sárkoaotten folyton aavarva as ellenség sorait, hogy ki ao fejlődhessenek. Dorabssoghy ágyúi még mindig kádtik at emberirtó gömböket, két :üs koaött csúnyául magizssattottik a isdalmámorban utsott német sógoroktt, k sátán hagyományos ssokáa ssarint irtóaatos tus és kard alatt futásra Tat-
tmakaai.de kQlAaoeea aU>a- ■
ntttkaal fo^ra, mettia el I
faogj •*} y^*-. kölft^a^i I
érdekeiket lolkaivtó tamk- I
lauieg ag* miat aojafU-g I
dMági, péas, ip+r keratkodeiini, birtot* táj 6$) ktmltikwlé* ügyi ..tkl.p 11-ik •iám. fekwk eláltünk. örömmel koiu>ta-táljak. hogj akftdt wéfte * mt^yir fú-»árotjb*o U m*$j*T M»kUp, mm\\j Ul)»-•eo mag tuti íelalni kiiOsölt f«lMt»\'ájMk tM ki«l*%iUiDÍ íépm * ftukirdekok iri*t lÁplilt i«gfokow>lt.bb igaoj-k.0. ». A főviroibao rux ugyan ■i«>k!>p t\\éf, malf miad német nyoireo jelelik mog ét nsk-werO^LrOk owk » p^aiÍBt^»i«k 4* «fj*b rüialatok kiuákai4i]rolá«4t».a rejli-, de titwteMt^as Írtul*] mi nive*on iUó ét kisárólkg *, htuai ^•aBduági árdvkftk képrifMil*Mr« • .Magyar Péniügy\' neg-j«lenri»e oJótt asm volt hatwnlo ■sak)*-poak A „Magyar PAartgy\' «Miff -«v»if-jeleat nánai, iitkw«c« ia Uwffyilago-ksUokÍBt | ktaleméryai *• «i^daú hím (oljüa már U mé\\u> figyelmet keltei*ek as iníokéit kSrökbAn. Cuk köialw^g&oke. toijwt-jttk tefaát midöo olr.^uk, kOl&nösvi « ^OB-BUkoiok ét kawin4k figjahatft hí-bírjak í- aíáaljok • rai»b-l \' \' póüíí lap láJBOgatsiaára. A *MUki | ÍHtá*eLek « lAk&rókpéaatirtvklól •**" tekint^IyM tsámakaal.de kalKaÚ««a koa-
aaolidált beljtMtQki \' \'
lehitDe Tárai, hoj u ő ipocúáiia t köslöoyt, arkölauieg i
j kalid«a táJoogvlni foüak. ép U$J "umt 1 as oastrák tak««^kf«»ilár«k as .Owtor-
tungot" tiaatsn
reicbische Sparki
: a dolgot flláöstetTe a ni bonrM«ÍBk t«l.
A falókat mértfÖldekr* kergettek, indootlU eU^ttek bori tik a CMteMrt; nem tokira leesállott u«t;» nyugati Idáiról vér«« bmk areacwl néMti T*. ^g a tikoB * a halmokra * sáp, ■aoaio-bajU le Tejet a ritm munka fölötu A keleti égbolKn nt6»b ■•gjel—t toll bolde«aiborsa4r.as ember iuoayu loakáj* fdJött alaápadt, *igr uláa a _jáaaak.o( heveró reűe*. >«kó balvány •ebe-alt es holi bajnok arca* tflkrteódöu ■ae viessa?
A rert had a riMg iáiéi okUlá»ak
itou, luji tirolbÓI méf olykor oJykor
let^apou at mú ••ellő ninjin, a boa*
ódek a c«»tái>aa ai*a»ebe*altekét -»ed-
lék Owae ei ápolUk sservtattel, eBb*wi
könyörülettel; oltották uonját annak,
i nébáay órával elAbb bajálca gyUtOlet
il, gyilkoi fegyverrel tört életűkre.
Térjünk viMia a Máktél « Mfyar borba.
Ott MJ a >6r. BtUX a
s mtguk emberségéből tartják fenn. A technikai kiállításra nétve is sjánlatos külaőrel, megjelenő .Magyar PenaflcT\' előficetési ara, as Áitaiaaoa Sorsolási *r-tesitővel egyatl: fajévra 3 frt nagy ttttsis 1 frt 50 kr. As eléfisetéai péas rfuilspstl gróf Károlyi-utcaa 5. ta. alá kuldeadí. Elófinethetni bámuly naptól kaadva.
— DT. Anavassy Arsnes eleink
tollából rogyna otikkak j^aatek ssenj
.Köséletank köriből" esssasnaL As aféss
lisxu joredwlem as írói eagCMV esrvlsnfl.
Art 40 kr. Dr. Fenyvessy cnaly i\'tfM
doltsaggal, helyes köroUekintéasal és (al
jas jóakarattal ir. Méllia sjialkali mt>é-
ből legkösejebb mutatvánvt könlnak.
— A .M^yar Sss-t." jaasaai
fasete követkeafi tartalommai jelaat naag:
A demokratia Magyarorsságon Bakaiua
Guss\'.ávuJI, Hasfalvy Pál isnu laaul-
naányai Jancaó Beaedekto), Ltlly, A —•
dók Palaoaüsában Halála Pil-rtól, A
birodalom 10 évi biitartisa Joób Lajos
tói, KösokUliannk a műit saáaadbaa,
Saarras Oábor nyalvaailasoaaiáJB, Katt-a
görög és latinnyaiv? Dnksr Vilmost*!,
•f> Irodalmi ssemle. Saerkeati Bodnár Zsigmond. A televi \'.artalaan jagsaik m e fftseiaas vaa oa.u,rva. Ara 60 kr. Bó-fiaetvo olcsóbb. Kiadja Mehaer Vilmán.
Ott főtt a V. hnjtM a esigto járják sairjsafa, a kamiu nurkjtttanjo éi kérs repül kipirult arcaonal, kaWIel. lobogó hajjal.
— BitmTiitilrikttférmi köay
kiadó hivatalában snarjelnat ,«rr*f 8s<-
chenyi Béla keleti ulaaáaéaax" 4-dilt
funete ssisaos eaap kétapal. Ara a jel-
rnanek fftnetenkiat 60 kr.

7 Z

JTTNIDS 94B 1891.- aUr cl
•na, ali atealiak fa ai •ial • k.f.k íj u (oraaa.

6 dílat
a) it *) Jij«i
« 15 rft.l 11 t0 ijjel 3 40 dilut a 4 Í5 -■«\'■\'
, . .147 delat
. (trertv) . 1050 ijj.-l
ÉrkaeJk Kaníaaára honnét:
— T«U«*«n vaUt mwi a takiatetn er, lli a vtidé — 4a ia KiTeMbtHM u**tm
Sin likánT f*Io> 416 .,
»• . .
íll R..4* P«-*rW" (v«f7»*
97
l 41 dUb-
11 1 éjj«l
nat) 4 15 r*f( I
Nt) f b délit.
301 „ (Cfortvaaat) IC 30 *jj«l
90} McaV&t 4 1 »«•!
314 ., 10 15 *]>■\'
316 ftoproahól 13 Milb«D
«* PrtfNto. felN (oonvowaC) 6 Sí r«mel
904 .. 1 K délnt.
| *0*i , 10 50 íjj.l
Feielöaaaa-kaailó: BÁTORFI LAJOS-
ti* tfrcarttav t
ufu — ati. at a Téc«««M a»-
áatát -jó*. ■ 7 láb b 6 «•*• aa atcOa jár, ál ii
Alaniu&ái kéreg\'Utt a ufwévj kol««c- kolda.
,íl» 6B vak, kogya* találta i J* aa utat?* á
s-l"
a
H
i
2
u
hl
3 fis.
hírek.
, rali ,kit-Jokti>r\' Commodore IagraB | 1880 ik > r b • ■
Altosált elAidéani frt gg krr-J aBdkedett 9^4,042 frt 92ifi-j n«««. M^or.^k ú TUHI Mfiulkodott. ■ külöoö. n«rMt-! trrAi M 4rt4kp.ptrok áríoiramáokk hal- I"? •ll.*Tí*«-» -*-* í- o w . UaMyo* hv fc»i«gj»l. Mi.l»<l limiiíÉ mi.tt -Ikotott iftrt.Mk •■\'lke-1 I^ÍL. ki lí-m^ fc^^7 1. ll-T ^
Jll _^« níllan.tH J... Ali 1 Of a* . TI L:L.. j._.. 1 ji/mt J_L ^^^ \' "•■7 •••■ ••■• «■.
_ ötv«iUt «ap> mlmU. A .Va..r. 11"4"* maiira T.Halla, hogj , köteg.: S.0(H,b62 frl 73 krl 6ii\'-t ki a Vin.k ..pi Djaig- ogj amerikai barátjától 1 «•"«•* ralcKala állal fog). ~glt7«g7i-\'ért, nbbíl Magyarom.gr, 1786 209 frt Blaok D urlól ClíTi-laodból (fosak-Am.- u>1 °« * "W* •>*• >■ \'•■••■ kircUlo 36 kr auk. A tánulal A I.I koaelt tdkak r.k.Ul) mais. 3-aril rolU a kfratkasó , *°ku>r »««T»» f«UtlU. a • a*Uf m-a- IjlTaitm— . ■ »!■ árka, képaat 128.461 j írdtkrn atoambiyl: EgJ fcaaaákíáaak \' <áb" *P*" ."•»■■ i*Mmi.l alKtlmiai\' " kuru. alriu n.gj f.huit. tárna áln j ••■» lod»lt- *Pril
I 1 L-L i ■ Mé\' ianú tArlmmM
leg Amerikában, agy »s urvoaok, miol■. IW""™"*^ w«i-»t» w„
• o.gt fccMaeeg eKlt. Aa IIIMM. MV.! áPoloJ* k>»«at ftavbábAl «gy pillanatra, d-nt 211.137 frt 71 kibooaátoti 1000 drb
*" J-DOi
■BiatkabeaKélai ak*r. Tolea, Apolo-" étben b*váí»*atottak üngedü* Öáudort ia árul caólitolta m«g, nem fij-e Bővebb «ár- vaUmia1. L»r-ki»u:»Láaok*i o icratajeg Intett fe}ével. A kívánatra ai alólirt n»gy-k.nÍM»i fAttgy-tadóaiüaok májua ele- j nökaéf aaolfáL Ugranitt adnak lafaa-jeroi amóiaak, a nidoa • beUg mar órá- \' tyobb kéaaaeggel f«l»ílágwítáaokat a kos kerasiULl ayitva tartotU Memét, biau)aitá«>k ta» *• jégkáruk, va.ami.it
r>lsibisto«iUaok ellen, melyek a legked 1 r«sjbb feltátelek-MlleU el iafogiidtatBak I Sebőra éa EnplaDder.
k«at egéssea »1 tog
- A% Am^ratümt Q—raU 49
évi mérleR« Upunk múlt birdetéai róva \' iában UlalbaLo. Eeserint 1S8U- évben a dijb«vtitDl iaE>96,500 frt 76 krra rugou kéaspémben, a tü»káros»lálj- dijkKtvény \' tárcaija 1.606,933 frt 61 krral em*\\k- , delta mo.t 13.676,187 frt 60 kr.
Papirezeletek.
L r*ci jó i4lktM« Pakríca I

| kter )**\'l:t hoasá fj
A* tijt «JB ptaMuát:
HIRDETÉSEK.
*?**

- — - a
8 a - ► .
Mill .
;h^ P11 i SS
pill.BBtr. «Ma»ái. H orVIktll .íoabas, ha&i 6stad.tr* jiiiL volaa, • uutáa tUudt tovább. Ai tvivMi álUpot atvU -* olj t«r»éw*t0, bofV mind ot képta . mir- outi rá &k.rják u^v TÍMÜ M*^át műit «tgj- t»b«UiiaB tMOMví. £tmik «g^M r«ad«0«B, ftlayiij* Máját, nidAa étellel kiaálják, leov«li, de tMg B-m rágj* . tsájáb* ttdott altMlalt. Asért asftkt* patt. 7*gy folvikonv ^\'e-l*kk«l tmr^ák, taj«l, kárét, big tojást, »tb. etetnek v«le. H* lábr. állítják meg áll; b- kosáoil gvöngéc m-^juk után ▼•■jAkr megy w ülőtök alán, > rttvid liUt it tetethetnek vele. Asoob-n n mint ktset eler«s«tik, UÚIID.1 iliv- mtu-twl, • •jjotlei r*pe»t wra t«*i többé elóre. A* orvosok ■emmikép wm tudják betegwigé-■ek ukát kimarjau-ásDi. Mémeljek aat k, hogy u állapot .. agy aité réMére nvonáaiól nármuik, máaok •Ileiben . meliatt vaan.k, bofy •« a^j ayéaM* rendben van, ■ m bisonvitgat-jfck, BÚasoriDt a betá^aéf ff Beme a yöroae- me. ervA^ack. Orvoaa, dr. Bad-m»Dti, a ••e^éBjbás igaagalAja, a DÍ**p msgkUérU egjet iserv#ÍBek ntüködé«i képeeaeget próbára lenoi, de iemmikép Min tudott eredméurt •lerai. Többek kü-aotl íelboji* egyik isemöldokil, • *i e^é»ea tiniáa.k nutntkoie «em falé *gj di>£a*t UU ktMéivei, aú«l«« -sagál a •temet .kart* viilot kiaium. Egvetleu isotn »eai rándult meg a beteg arcain, • •eempiliáját i«m buoyta le. Ai e^éet vidék, • m«K távolabbi tttjékuk ia nagj éMokl&déMel vueltetaek a beteg iráat. ásásával erttenek a levelek, nttlyrkbea különféle at«r«ket ajánlgatoak a kulöno* kórm állapot megaailDtetéaere. Egy Jack •oB*ille-bol való •piritúta minap «*t kö-aölte ai orroaxal, mitaerÍDt a beteg apjá-nac iHllotae neki mdtal adta a j«l\'-atég okát, ■ M abbao áll, bogy ■ bótngnek lelke elhtgvu a teatel, ■ mint jótékony asellen. werte bolyong a világoo, de aem aoká a tMtbe tanét viestatereud ■ akkor Myr* jou megiat mindé*. Efy Caberv be |

* * t * * »-» *.*.*.*.*-* *.
>oooooooooo
Árverési hirdetmény.
i .4 vtatpeémi pfispökttfgnek taltjdonáboe tartoaó alábbirt in>-
1. Tápolci* Városban 266 K a. — jelenfej; tisxti lakúi
nak hasmalt épftlet. a hozzá tartoirt tx-koséig el együtt, —
2. Badacsonyi elöhegyen, — eeeKStt püspöki déMmahár-
uak hasznait, — j^leuleg „Badacsonyi csárda*, név al«tt ismeretes épftlet a hozzá tartozó területtel együtt nyiivioos árverés ntján el fognak adatni.
At árrerés mindkét ingatlanra folyó <vi jnlma 6-án d. e. 9 órakor Tapolczán a fentebb leirt urod. tiwtilakiuo fog külön-külön megtartatni.
A tapolezai urod lakház kikiáltási ár* 2200 frt, — a bada-
caonyhegyi épületé 1800 frt ieeiid, mely fcecsárakun alul azok el
■Mm aristtaak. \' • J ; -
Vonni t.t*-Klókoeok a tepoioaai lakháata 300:JHot, — a ba-dacsooyhegyi épületre 250 frtot tartóénak\' binatpéniül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyéb részletes feltételek a püspökség központi hivataliban — Vesrprémben megtudhatók.
Veszprém, 1881. évi janin* hó 1-én.
RÁTH IVÁNw. k.
322 1—3 urodi kormánywS.

7.
I

pooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
272 , —■- -—■ isáa
r
Árverési hirdetmény.
A veszprémi püspökségnek tulajdonához tartotó alábbirt in-Katlanok u m :
1. Nyirtd község haUrában levő 6rl6 nuüom M Uk-
ház a hoczá Urtocó tnelMli épületek éa belterülettel együtt.
2. Fél«4-P*Iiok köz»égben 270. sz. a a csimzett püapők-
ség tulajdonát képező lakház a hozzá tartozó belsőséggel együtt
nyilvános árverés utján el fognak adatni. ^
Az árreréji mindkét ingatlanra folyó évi jntitis hó 4-én d. e. 9 órakor Biimeghen az ottani urodalmi gazdászati irodában fog külön-külön megtartatni.
A nyirádi malom H tartozékai kikiáltási ára 1170 frt, — a felső-píhoki lakhácé 370 frt leend, mely becnárakon alnl azok el nem adatunk
Venni szándékozók a nyirádi malomra 200 frtot, a felső-pá-hoki lakházra 50 frtot tartoznak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyáb részletes feltételek a püspökség fcözponti hivatalában Veszprémben megtudhatók.
Veszprém, 1881. évi juniua hó 1-én.
...,.;-.. Jiá.TH IVÁN s. k.
323 1—3 urod. kormányzó.MOOOOOOOOOOOO


*.* * * * I »


oooooooooooocxxx>oooooooooooooocxxx£320

Az egészen újból épített és minden kényelemmel ellátott
Éf::ÍkC
«»•
meg^yittaíik foljá évi junhw Irt lő-éa

Iwsil-

HUSZADIK

z A

HIRDETÉSEK.


SCHIffID fl.
gepgyaros
MARSHALL SONS * Ct
fOttgyn&ke
BUDAPEST,
(307,4-6)
V. várai-at n. náa alatt.
VI. gyár utesa 68. «•■ »UII,
aja»lja :
a mostanáig ttrtoti, valamennyi kiállításokon az el*\'; és legfőbb dijakkal kitüntetett
Gőzmozdonyokat,
n1
fa-, kóaxéo- és aaalmafütéshez bereudezve.
szabadalmazott dobvédóvel, szabadalmazott válasxtóhenirTrel, szabadalmazott magánetetó készülékkel vagy anélkúl.

léslOléikel


Csak akkor valódi, í í
||OLL SKIDLITZ - PORA
IU ÍT áU • leejobb «>k»r«k m«U«« fwmál! «III««D
aik h imtutut duauyat. (-. fcábá fa irayar Hl™ Knltaous ol. flutk
Egy lepsciétsit artdati dataz ara. I frt.«- é.fogaskerék- vagy szijbajtásra, belföldi gyártmány, angol minta szerint. Kézi en >argar,y cséplőgépek szalmakazalék. körfűrészek mozdony fectkendfk. vetogopak, szMagyfijtógereblye, ku korieza-morzsotók, aratogépek. trieurök. twrtitó rótták, daráló awlmok. azecakavágók
szabadalmazott háromvasú ekék,
és minden a gazdasági szakmába vágó jepeket.
MvAnatra

CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. -*■
■ A lrgcDv\',;h,il1iil<Sr.r. rtiii.-fi\'yxB laare ■ \'X«»i»»dS pmh<Ti*Jt(^Wk
l,f.QlA..k, f^j fOl-
íuffájáa régi xúrTfk é>i Ildiit ■
d éli * i
használati nta«itáMal ©fyött 80 kr. •. é.

. t
P
I

A graca* 1880. évi országos UállitiMn oiisararési oklevelet ayart
— * ÉRTESÍTÉS.
Hazánk egyik legszénsavdusabb savanyu viaéról
a mohai AGNES-forrasróL
Vegyelemzése a fehérmegyei mohai Á G N E S-forrás vizének:
1000 fnatm ri«b«n
0,04*16 gramm. \' Boraava. nátrium
Sarfnaava. kaliaaa . ... O.01378 , aU«a«.aa o.lom
jai litliiam 0,00740 , Phoaphoraavai caleiai
ru calcium 1,22061 . Alnminiamoxjd . .
IMÍIUII 0,34241
- ■ IOOO grams ri»b««
. (1,00676 Rratoa. . . . 0.0239? . - . 0,00015 . . . Bvomu . . . 0.06S4*
Tiiiuav . 0,00114
SITI™ aivag vajaavaók (?) ayomaival 0,02898
•u va/oxjdul 0,00603 ,
»M mangán 0,00074 . , . . . . .
Chlornalriom . . . ^- .. , . . 0,00298 . Sulard alkalrianit totogo 1,66108
CUorsmnoiiui . :.?->.\'- . OyOOMÍ . I Snkaii ái f*HK kötött néarar 2,80064
aau 1400 köbeeotimétar. A rii fcj.nlya 1,00461; a vi> í&méniíe 11,2* C-lama (levagM volt — 2* C.) a visbil ki-tódoló gia va^ralkaU Urfogati aaáaaKkokbao kifejiove:
Saínaav 99,00t%
S87 &-• U_~--i. •••.,•;. x;_ _j 0, 99»/. m.ly . \'
olUnil
f|{,« n,m ;ol, fsliimsrb
? fl>11*ebhi "I\'1MÍ\' »•«" p í^.r«lk.t u •avan.\'aviaek kosé tartónk. Í
fi- t I )f 100,00
■ vii a aavanyn viaek kóa&tt aa e\\*5k
».d.p.«.o, 1881. hb,^ bí 5^. o, QKKHiaDT LAJOS, „,,«-! 3TÍ B*k6Hfa Itfi
-^■T7r7_~~£r ^^T \' aaoifauto«at t»i ; rajj.lkalii képií kCuoj.o fcomlo aíiaál IOfr» k.rálí íNajól.l Ifar a •
nÍX7u7^^iMiT*^ * «»«\'»>** «7«i».raaT.l«lk«i»5d«a« • akbal kltolj«l^ a fírrilj^al, ai a»4at«lkár kií.jlíS
íl. S.í,7,d^r J M^"**\' •*G!"3-.r„,r,, »i..„o. kí^taal k.rili íD.l-« arda.al, -,ly*„4( , .V-rf U„V,
»aa oa az laetrandaa.r nOkMMeiiak kanalán fOlfokoaiaa tó»inatot. — S«ik#t/«hérvir. 1580 atajA hí li-t»
Ii. VAKG& ZSlOMOÍt, Fab«ra»>.v,. lm |S,„
Borral használva már is kiterjedt kedveltségnek örvend.

lv., kogy
firmkttr BDdap«8t :
Főraktár Saékeafeaérvir és Ftkérmegyt rémén:
É ^-^v„ ..r«»r DKiapoii . Főraktár SaékeaTeaérvár és Ff hérmei
DESKÜTY I*, ! *»"• p« •*. iW»»ieO.«rt
kaph>(6 rtánttm ejófr«r«rtirha«, rDaarrkereakediibea ét
» karié talajú— WajáiU Jatní
Jái DiebaUa György araknál.

I
S


QORSCH-FISCH

i halmáj zairolaj T»lamennyi, a
>ly orroti ca^lokra
ára aey Ovegaek hasziuUati vtatitátsal I frt». é-
Tí iiillltái
MtOll A, gyúgjuerész, ca. kir. adrari szillitóaál, BéCS
TacUaabeo.
Raktár a« atl«m niod** hineraa cyf7
k«r*«k«dé*éb*D Raktár oélkftli h«Jy*ifekt>en ^t7
\\ikil fc]16 irl««a(«4éabeD r4«>«*Ólnak.
lf.tik katárstottaa
7«« 4* alüf4-
1 R,kiár»k Hagy KMÍZM H«lua J. K7ÍCJ. Práfar B&la f7&K7*>-
1 FMMlbofer Jóu.f, EoMofeld Adolf, Eoseab«r( F«r«nci, Stram i« KUia.
i — Zala-Ef«ruaf Holl#aj J E HarazaJI Ia>ti P.rd. - IAVM Dúr»*c
, 9- — CuXtanytv döne* L C7Ó(7«S«4M — Ka|W*v*r BsWAv Kata.
, K»ha J Cr^cr- Th. K««dt«M7 t7At7- — Kiffl—ll WMH M crAft?-
< »MH CMctaaoTic IM. gyügy. — KMZKMy Wtucli F. - Ur«Ml
KiuAo -Záfr** Ir;»lm-.t.o. fjófj Miulb«ch S. jjin Holjaf T.
M Ad ^ L0tM Slíwoda J. **) 17—61j *
»yy»y»y»yvy»v^^
. Mru
400,000 márka
■"\'\'7 Ijáaa
J
i
y*r. á
■ár folyó évi június 15 és U-A» \\m*t \\
» a kfir«tkeaS Oaueghe k*r«t,\'- *
1 W . , , . I ■ f 1 16 frt.
KflT.OMfn
. . . .
p ■•ffhitij u QMMC tMkalAte* w >ntti n.al it • l»ffM«70bb foaddat MSiatSlUOt, ill Á4l Uátt dtJbVPtaBt^ k
;SIOD. k r.h.»
A iBrffre flnlif liirw mrfklTiataUl sü>aia)>M t*rr»«»t*k dij
nilkoL ■•llékalutBak, Biadao faaxfa n|4» peíij feltaüitaa oélkll HMJ& rinnarSmkMk a hirata)« koii*. A nj-«r*>m*»*ti7ck «ifi»*t*«> tuindenko. jóiállúa »*lUtt tanímk » »k»r köivetieo B>*K1 Tináira érJ«kelt]«iok»ek Anum* mindéi, napobi ÖMieköU*té»*iuk 4ilai ké>b«t]tt>nbetilt.
nundaBk«r ked"ei#U *«*
»>-,,
j
aa«r»>*
£a«tf oít»rr»Mt elrinj* ibSulii. top diUnv b\'aap Uío-aUtt 7 ionoláal>aa Sl 70* aytt«ié«riak ofcraUe*. ku»rat>lii all k»rttlui«, kOitflk Uláiko*ik 4*0,000 frtnji ffi-r«r4*»t»y.
4W.0 14 aj--. *•
t » 240,000 í
1 ny»r. á m. 100,000
I nyár. 1 a. 5T.0U0
1 ny.r á m. 6O,O0O|
9 nr-r á B. 40.000
5 DT-T á K. 25,000 67S BJ*T i
»«!l«tt uo

Imaida ÜL. aal 250 000. 2Í5JM0. 1SO.II00. lOSOOiL lUM,
v l«S«nard»ll ktlfeíj.crj\'.
g nBit btstoniici^l a l«fél*>kebb itaarélel
, kér«tik air a ktteli buzAi mi ld I M
M»^ UaMMI aMiB ka>k árir p
^""Káunnaiíl. és fcimon.
h^ é« váltéQdet Uipborgtiu.
lr«, —fttörakvésüok Mcatal ia odairányalaBd vÍBd*a*>*r
Hilárd KoigáUt ilul taxt«lt 4r4ekeitj«Uk tel}«
Ui k*Jl FtaKbbiak
HKUMMI •• aiatUM «ia.,.-.:-«W «í.-fc«*»«ij«-g Ba«t. ráw
m 1 f— 14 .^B.v.k 4, .QliiMix.ni^.nfc.k. .\'■ .j

íi -?3W

1881. janiiig 12-én.

■47-llK -—«-■-"

Huszadik évfolyam.• Él
• kataboe pXHaorbas 7, mtsodamr 6 ■ adneni további anrért 6 kr.
NYILTT6RKEX
\' lorooknt 10 kréii vMeterk fel Hineettrl Innék aladro íjjei strd.-tteert 90 kr. fiatteaée.

ZAUI KÖZLŐIT.

A lap attikai rtuet ületf kCtlea
ayek a taerkfationrti,, uqr>f> ré»aét ülatö klllmlnjd.
p«*lif a kieeóaua afiiainliii
N A U Y K AN I Z 8 *
BMmente1l#n leirtek raak iatttrt maakatáreaktol fogadtatnak et.
Kiaintok iteau Ma kittnek.

a helyhatóságának, .Ufj-kuiaaitak. ttlsaitó-egylef, t ,u|)kiiw kareskndelmt • raarhuk\', , nagy-kanizsai takarékpénztár \\ l .aalamegyoi általános taaitóustolef, .WCT-kaaiaii kiaíed-oevelo egyesület", a nagj-kanizsaj tiszti öuaeejélyzó Barátként*, * .•oproui kereskedelmi s iparkamara nagykanizsai knlvilurtaáiiya1 a több megyei és városi
egyeseiét kintoka érteaitoje.
Ui\'lenkli)i kétszer, vasárnap- s csütörtökAn mesjeleaő vegyes tártaimé lap.

Ai «J»r»*MS>01*» iuMhlrán*.
0 felsége a hivatalos lap köz-«<Mac azeriat a kóztarvanybauiságok-\' \' neat é» a UMo képvieée«k*ldéei jog-■íg»l felruházott városokhoz • következő meghivó-leveVet bocsátott* ki:
Mi elei Ferenci József Itten kegyeletéből ausztriai császár, Cseh-oruág királya >tb. és Magyaromig Apostoli királya.
Kedvelt biveiak !
,! Uralkodói köulmeiokhez tartoz-
; «_ tán u ország törvényeinek bt éa
-j foatot végrehajtása foMKt ArkMni:
\\ Miután ax 1848. évi IV. t
í ezikk 1-só j}-s az országgyűlést éven-.;• kint Peatre egybehivatm rendeli; s í miután számos függóbee leró térdéé \' mielőbbi megoldásit a nem-\' tel erkölcsi és inyagl érdekei sür-|. gflsen követelik:
5 Hioi-iUrtaiiácsaaketétrrjesziése
■■• folytán elhatároztuk, bogy ai onuig
1 lírenSeit és képviselőit a folyó évi
í Szent-Mihály hars 24-ik napján
j «egnyitsndó országgyülésre Budapest
£ íóvárosba egybehívjuk.
* Minek folytán Nektek ezinnel
| komolyan meghagyjuk; hogy haladéktalanul megtegyétek mindazon intézkedésekéi, melyek a törvény értelmében szükségesek srra nézve, hogy az 1874 éri XXXln t.-ca. álul rendelt módon éa számban megválasztandó képviselik a fenki-tett ortuggyfilésen ■egjelesbesaefiek a a torTényboiás mtMdése a mon-iott napon és helyen akadálytalanul meginditutbaaték.
Kikhez egyébiránt császári éa királyi kegyeimnnkkel kegyesen haj-laadik maradrán.
-\' Kelt Budapest fővárosban, ezer-
. ÍJolczsxáz nyolczTanegjedik étiSzeít-
\' ÍTÍ» bava 2 ik uapjáa.
t PBKKNCZ JÓZSEF s. k.
V,"-i„ TISZA KÁIJÍÁM s. k.

Miéit «i»*8stk, *OÍ) rou flláíhna élünk t
a-Ciabán az árvizkáresaltak jsvárm PünWsd ünnepeiben „Bészvét-ftanepely tartaton, ea alkatommá) emlékül .Részvét album" adatott ki, melynek egyik legszebb lapját képezi koszorúi iróatk Jókai Mórnak felette találó ktvetkeze közleménye :
A jóllét egy esztendejének nem jut annyi hely a krónikában, mint a sxerencaéüenség egy órájának.
Az öröm szeret otthon maradni, a boldogtalanság pedig vándorolni jár.
A íyereségével soha sem dicsekedik az ember, hanem ha veszteség éri, azt mindenkinek elpana-
Aaaak a aefét, aki jat lesz, fU sem írják, hanem a gonosztettZRk állandó ront* ru.
Minden ember szfintelen azokkal hasonlítja óaste a sorsát, a kik júllrtbea fötólte ian*ak és aokaaem azokkal, a kik alatta álloak.
Minden embrr art h\'nri hog)-mádnak a dolga az A baján segíteni, nem saját magának.
Sokat szeretünk, de aen sokáig.
Követélni mindig tudónk, ie-mofld*BÍ sohisem.
Ifjú korunkban akarunk élvezni, vénségünkre látunk dolog után
Nagy tajidijt uzetuak a tapwz-Ulatainkért, • mőg lem akarjak azoknak hasznát vaui.
Ktreaaflk a; elérhetatloot s elszalasztjuk, a mi a kezünkben vaa.
Mindenkiben meglátjuk a hibát, csak saját magunkban nem.
Szenvedélyeinktói kérünk tanácsot.
A keserűség könnyei olyan surflek, mint a zápor; az ördm könnyei olyan ritkák, mint a hulló csillag.
Azt nagyon jól tudjuk, hogyan kell ellenségeket csinálni magunknak; de kevé«sé tudjnk azt, hogjan kell jó baritokat — megérdemelni?

A boazi — aiUTograj; a nála — phoenixmadir.
Emberekben hiszünk — sokat; Istenben — kev/eeet; — magunk-Jók vagyunk mindenkihez, csak aukhuz nem, a kik houink leg-Uzelebb állnak, a kik azt legjobban megérdemlik, s a kiknek azzal legjobban tartozóak
Mindenkinek hiszünk, csak annak nem a ki igazat mond
Kzérl találjak olyan roezuak a világot!
JÓKAI MÓR.
4 kutak suporttaHának
A báaak szaporodáséval nem találjak a kutak létatámát a vizfo-gyuitánal aráirosuk. Igen sok zsellér ház létezik Kanizsán házi kut nélkül és ez uagyon megnehezíti a napi ode vn megszereihetését. Sok háztulajdonos jó házbért szeret megállapítani, de nem gondol arra, hogy minden háznak sok- vízre vaa szüksége. 8 hiánynak tulajdoniüutni azon sokféle kellemetlenséget és nehézséget, melyet a kutnélkali házak lakóinak le kell gróani a tsonuzédos, vagy atezai rizbordás, vizkölcsönzés miatt A napi vizivas, moeás, udvar, kert, ■tua-oatfeas, a tazvenély sokkal több viz-elólétet igényel . bogysem egy jól rendezett házat kut nélkül lehetne uagyni. A háiinr bérbeadja házát, > midón a lakó kérdést intéz s víz megszerzése iránt, egyszerűen válaszolja: — .teaaék magának megattreani a szomszédban". Tűzveszély alkalmikfal nem egyszer történik, hogy a tűzoltók neki rohannak a szomszéd kutaknak, elron gálva kerítést, udvart, néha kutat, másnak okoznak kárt, mert a ve szélybjn f^rgó ház kuthiányával volt; — megtörtént nem egyszer, hogy tűzvész alkalmával oly háaak lezá-

rattak. Az atesai kozkatak jobbára zár alatt álluk, mely ismét egy akadály az ivóvíznek kényelmesebb megszerezhetésében.
Sunyi sok haj után, tekintve, hogy az emberek, állatok, helybeliek és ;utaaok teln, nyáron kelli mennyiségű ivóvíz nélkül meg nem lehetnek, odajárni veteményes javaslatunk, tegye figyelem tárgyává et ügyet a helyhatóság és intézkedjék az iránt, hog; ezen tol a ki ujbóL építkezik, az építsen egyúttal a lakók számira kutat is. Méltán tarthat minden zsellér igényt arra. hogy lakása helyén éjjel nappal Ode vizet élvezhessen. A kutak létszáma soha sem felesleges.
E tárgyat e helyen a sok panasz után voltunk hátrak emlékezetbe hozni. Van a városnak értelmes , itatfét Bakból szervezkedett .épitésatti* bizottsági, e bizottság sokat lendíthetne e dolgon, és egyeai nézetünk szerint nagyon is helyes volna intézkedni az iránt, hog}\' a kutak júkarban tarthatására, hatóságilag rendes kötelezettségű kutmes-térrel rendelkezhessék a közönség.
üzen véleményes javaslat foganatosításának szükségességét nagyon jól felfogják azon háztulajdonosok, kik utalva vannak kuünest ereket használni. Leatöbboyire hajMBrf it& számiak adatnak be; alig néz aé-utel) Iculmester a kut fenekére, mozdít egyet mást, 5 — 6 emberrel elbabrál 3-4 napig, készen van a 60 — 70 frtos számlás i. t A többit ezúttal nem feszegetjük, mégis ismételjük felszólalásunkat
A .bécsi mtffu Qnkéuiő és tánuügó egylef-röl.
A .béoai magyar önképen ét tár-talgo egylel\' f. ho 4-éa a prater II. kávé. kis helyieégetbea mnkedvelt eloadiaaal egybekötött tertkortl taeeteetélyt reade-aetti e üeate jövedelem, — tekintve, hogy na ealély ayároa rendestetett éa

p p ü»n«p«k elStl, «m,kor
a ko«öa»A( kéjutatiaoD VKD, bír kevji* volt, d> niwUmaUatt meglnhet&l.
Aa (UxliH programai kovalk»! roll:
1 ) .A Kíluaj Hruaiu" HinoUar y ktmtator ur routtH alatt áos-k«il« u og;l*ti éaakkw; alitaaertet aaavukfttaak » dsrék Uguk&ftk, kiknek prmeoú tlokdáM t kosoaaag meKelegoil^. •K vosta magárk; «a OMthuig keliamai volt, aundameUeu ajáaljak K gyakorlati.
>) .K»IU leaai rtfj am Unoi" PetóáKI, anilu Ouu Buo ar. A í.Ul •ssber • aeoei eOBMrvatűriaoi ■fivendéke és miat dr^uu Miién kop«s<0b jeles te* keoegeL Blee4iaa ki\'lloó, ertelniM *• *r-setdas; aabár • fjOevorü, d« h«lad>ü>ii MÍai Pályát vaiaaatá "*rg*\'1*^. ssepen «■ oUgedaUeB tekiathet eorea elé; ttlágedatt jövőt joeolnak a«ai, lehetaége oegy reményekre jogoei..
3) .Megyer heg*düooacerta«lfcdu
tliraohler GvaU ur eg/ieU Aoeku-iir.
Qyeaged nUTéBSeUel jáleai tsabeloa jt-
tékát, mely »«joeee upeoluuttt; jelet te-
liaueg, ksllemdu eUtdia *• omkeiig
eojesnlDek. As egylet diasere válik ai
■\'y ••«• -
4) .Fieber* Freiliagrstfetol, ne
veli* SobildkreBt Uikea or. Al ábrÁDdoe
költeméay eielhtten lett aloadv*, mely »
fjttgii mélából, majd e rivtUgieíw
OBep ei, — uaat v«4al, mejd tseLülul;
Barellea bü elduUe; u tculut jelle-
amu. Veaaá játakavel keUemen-u hatott
e eeÍBlAB fiaié. 0UB*ervt,luruL» ée niinl
ee«v«lól t kóBOaeég ftejoa l
5) .tUraoa MJÍIUT- Sohuberttiil, gAa eMadla Hireohler Gyuje ír le-nitvaajável alersrer Meritke kue«ei*>%y• ayei. Uirecbler ax oemeeek niatee ooek-kar veaatdje, heuem miét lebeteáffee B»n< goráao •■ jele* begediU ia ksiteaietea negleptQ e b»llg4tóeagol. A> »Ug b—6 évee kieunney ü derekueji megteleit tldk \' eidadátuk seíoe teonel to .
6.) .HitaoriMUkiu (44»vdá*ok-h VÜ artói. A lutá* nem té-▼aast« atjit; mi»od«sor, tót hkraiadisor is kellflU luutoi ét bamorot eia*dá*át
•tinhin tomikuat oly élsthttoa atáo»i előadiavábkn, hogj bevngjtv, bttafcla, olö- Mlán it modors ■ mi legtsorovabb értei* m4bra rér« atáaom kttfladaa nkorttt-TARCZA.
jtedos ur é# leánya.
Ballada Sehieaeler utáa. nÍteda. araak leánya de aaep ! * Baeratte, mint tejel I
Tek Vedének tok
Cuk Ua7» rolt
Keeere aeieu bln><UI-ii:
l
\'.Í, Sek «t ieloec Ujet lel* _ tJcTik >eai roU Urieeice.
A xp WUl feljW • heM, Belep Hetoi, tj Here veK.
Orei ■ Uk, u ifj eiikff. Ttripiitit «•- leH aaf
■elve tajel ét eeeT e«jee. Fal aiefWAkea laeje eiaa.
- 0 e eü*i tOlde* erdSt ir*. n>M
Deli Í6« ueretoeeei, Vetatj St o*p c»ead*«
Berd /, • tk • Ul nirk*!.
\' Hatm Ulii tekereredt. ;,•>.) ri, kaerft aln, kSe/i kelrW.
>• keeei lap • mit kelott — Heáej rtte jené bejotl
,Ml tev«a, — H«f e leearki — Hetr eUaidel sia riUfbe.
Méz a reenól kuu Ti
Keeei erle^ee aelieee, KeM enkedl |áak«r nlre.

Felocaedik . .«a7 teláloa : Sí ■ kie enk — peaeu i\'o-
B peeJecáail keAuiltára, Dra«a kedve* laeTál letia.
H itt- el>ee te»rk>peB-
Vifwl. táeesol, ai/ H végre. IB\'MIU idea vifa.
rOXCSÍK LVJOS
Annyi stenvédés utáa
— Xlbea^Ua — Iru: TÖBÚK EBNÓ
A magyar hadaereg gjdnSeaea haladott előre
Et a polgári toglalkoaáea meiíleno iitou, képsedea nép leverte a nimoeabb, fe«y.lmosettobb, kiképaeu elleit«é(ea eriíl; mert nem a darra oBkéByeralom rebenolgája, baaem a esabadeeg fölként bajaoka volt ét lelkesedett aa emberi jogokért.
De aésstak egy kiaaí kaaa felé U
B varoa igea éleek, a dia
dalok eora orvendeateti meg dket, miket a város ét kornyékének aaámue gyermeke kivirai aegitett.
DombaBOgbyék keademényeaéeén ma as egyik, bolaap a máeik ^*"*\' gy&l-aek egyben BÖk ■ talia valaki aatbiBBe. hogy a etáaadoe aaokát aaenot kávé nje! lett roslálgetják majd a férfiakat, majd a leányukat? e világért aem ! Ha a férfiak dolgomnak kllsdeoek éa véresnek a hasáért, édes miadayájuBkért, bova aa erőtlen aeeaoDj sem követheti okét, a nőknek ia maakálkodnioa kall a basáért, ka miauit »*». agy a aégy fal koeott; es volt eee> atk maggyósMéte.

A ki elkafjá taakelyét, aejet, gyermekeit, avagy elag\'ou aellléil a megeeae-aolt a ceetábaa ée verseli baaájeart, an. Ba.k eebet gyógy itaai, a leakadl tagokba •rdi öoteai volt eaep ea teleaelo bivatá aak ; biaoByoa órákbaji tehát B. város adi koaöaeega itt nn üaaiijhri lápéal kéeailett, aa alatt a aaáeik ríei felváltva a eebertl-tek ápolaaival (ogUlkosotL
IM ie Dombeaagbvek elloUax elao eorbao ; lakkaaokaek emeleti reaeet.aa a legjobb oielódlakot a aabeaultek aaaaaára reauUaték be.
Doeka vell a eebesfrlek vedaagyala.
A miat 0 belépeti a hiitHaaanhéln.a legboraaeabúbb kiateÍAyomáBB*.oaolyogai iperkodolt a saBgeay eebeaftlt, kogy el ae reeaiue aa aagyalt, a ki laaea alaui ko-aepette ágya melle ttl. e,eaal a pioai pojie teher kacaovel a»egaiBioga.lje ÍSBÓ bom> lokát, jeg-ea borogatáeeei aaálLapitje fájdalmát ea friaa torráavueel oltja aaaenld ■ját.
£a es aagyelaak aagyali lelke aa elleaeeges aebeaAltet laiáa m«f Befjebe
Fel is gyogyaluk; odemeatee:, ter-deaállv. rebagtakellegforribbk&taOBete-ket Iloakaaek a mikor koaylelt aaemek kel elbaoMuoi akaruli, ae egyik így nólt:
^Drága kiasamnay I ^a soka aeea iaaertaea e magyart: aekem barbár rab-loaak, gyilkoeaak feeteuek ; mosl BBeme< íyta tepeestaiaa nuu moadbatoBV hogy miadea a legeolélebb rágaloai, volt alkalmam aaembea allai a rabioaai oaveeetl aeregg-1, de tAbb emberbaraii aaereleiet meg boafitaraaialtól aam várbaamm volaa -t da aeil atflitk Kegjad aagzali jMaáré) htaaáraBeiaayekTaaavaki megbilálai

osak életemmel tudom a jóteiamenyt irea éleimmel, legyea ae ea eletem a Kegyedé. Kegyed aaep basájáé • eaaek derek bejaokaie, eljea a nagyér, eljea magyar haaa, éljea a magyar hadsereg !
E felMkesall álla. ég tanainak eaameibeo ia a vájáa keeerft k6aylji flrtaBküaiyayá valUeoU a kérve kertek lesmebb Wkel, hogy v«teeae tel tkot
Kiváaatak teljeaitutett a orosaláa bátoraagakril lellek rívid ido alatt iamer tek a koavedek koaotL
Uuaka pedig mint kje gyermek lel-kendeeetl, i«peoli pteai keeeoekéivel.hogy oie eanraett a kaaáaaa; aékáay lalkea bajaokat.
B . . . . varoa átmeaeti bely lévén, majd a magyar, aaajá a aéatet asállolte. meg; így e miau orökot iagatoUnégbaa ele —
Ha jött a német, a nemseti lobogok alttá lak a bankról, a lekoeaáe dolgára tért, még cenk gyermek eem áoeorgoil
Három dragonyee vágtatott be épea a piacéra aaaak jeléti, kogr joa a német magyar kenyerei, haat, ilalt fogyeenteai, eaép megynr Búk aaemében paradjoeomol kereaai, oeékjeiklul a meny boldogságát elrebolai.
A varaehie elolt megállva egy éltté oaikóetel találkoaUk, ki aa udvarból jött.
As agyik dragoayoa aagy hetykáa atalléje ugrat a kjvoat karddal magéjinara kéavnena-
A mi emkeiunk egyet bátmlép a maron eeem* k<a« eéa a ketjke vieimmk.
. .Ti asadnaer Jutat — aail ak
- hol vágyom tori, ?•

„Bredj kenad meg* — volt akarta •áiasa.
A vitee ur kardjával egyet eBhia-tact aa ember felé, hogy megkardlapoava Btaratetdftak Blkilmtaae
De a mi ember&nk a koBebeo leví vaatag mogyorófa-pálcaával egy pillanat alatt kiverte a katona késiből t kardot.
A dregonyoe arcsa aaségyentol Béki vgrosodötl, iager&lteég«beB lovát feiágoa-koduiá, kogy eltipraeea a mi embertlB-ket, ea félre ugrik I kirtelen megragadva a katona láboaárái, egyet uaaiat raju, a la egy élet otipia tájdalmára nagyot eao-kell felre t a dragoayot egy rövid légi átesés atáa a porbaa vaaai étsre magát jol oataavviasaatort tagokkal.
A BÚ "Bibliák aatán asépen egyet fordulva tovább ballegoU, mig a másik két dragonyot a péruljárlal saedé fai
BB alatt eMkorSlt a b.rí ia, ki jo-ieteo nevetett a három drago&yoe pnna-aaára ■ f&lvilágueitotta a TÍiexeket, hegy ae a caikóe két kepitulacaiót kiállott a egy auge vert le egy oaárdában tiseahat dngoayoet.
A folfMoaét nem a legkéllemeteb-bea basett a mi aémetjeiakn.
MaaBaokára bevoault aatán ot ná-aad dregoayot, aehol egy ember aem fogadta eket, aj ablakokbaa ara látták kivaaoaieo kaadikáló fokot, B . . . emaoe hoagye. tépett kéjmtsttek, aem értek rá a vi lét arakban gyeny&rkodai - eaek dakat benaaokolaaára.
■gy fáhSra muhvt mar - «em fa Udkenre meg e cairkalo trjlri.: kireede-aitéral — a dragoayaaek ketaalláaBltak éteeaaeeeaár ki á>prhe«t»k atagnkal a haaViak.


ZALAI IÖUÖHT
keaét aem veesi le róla, es hogy sssváaak ura fog lenni, as team SBr
5- . -.iiboiek éSiaii}.sánii.lenmá. ank en fijjaalj- iril i 9jyt\'T" -*as tek >* Bta ia fiossallak. De ast aj tesseK nanrtafa* Mssm, m-i ■ sasgyai mi: t maga rtíts mafáa.k eakát: sí eg\' t aaaX kaac fog állami éihaal-iDU ktizdaoia la kell. eaári meg lógja aagltea a magjaié* latens, éa ha nems( sagély ia kelhMayba veuic. — bai
ia kelhMaybe rsMit.. bar a»Ye...- . „
— «: kaB fogasba*, mm . eaaat r«. haaai ayelvea B-I ailTekkel aiap>.r.^«ak
\\ S4ift *lük h ss
aat i.Táaja
alii
ku tagok utáa, — ag; polgár többet er
komoly aitaratávaJ, aiimt aaáa *risau>k-
ratikaa Mattel éa lélekkel. Aa aríaatokra-
tikos oaelja ai egylet Talamely tekinlo-
lyw hivatalát elfoglalni, ott diaaelcgai; a
polgár ctélja—: aa egyletet limaastan
lllááih li
legjobban bebitonjilotta ii „parlsf magyar egylet"; tagjai polgárok ~a esek aagtreiiék earapai hiraávr*, agy legy most hiaropábaa as elaS ebamen magyai egylet; bebisonyitotu a .párisi magyar egylet-, hogy as sem vágy sa sristokratia ntán, minthogy bárd Kemény mi«iester«ek oaakis tjs éri erőteljes mu.-kodés ntáa sik-rttlt hogy őt aa agylet isataletbeli tagjáTá megválsettá. Bécs len is két előkelő magyar lett felsaulitva, lOgy álljsnak be a tagok sorába; as gyik egy magyar nemzeti predikátum, mai biró nagykereskedő, a másik egy •voe. Ast valaasolták a .az-geayek", >gy ők már aem magyar oki
— Mióta? - kérdé a taggyüjtó.
— Mióta a asioháahecscs volt Pes
ten t — voil a gőgös váleaa.
As üyea hazsfiakoak eaak addig Urt BASséaíagak. s mig a hasai kenyeret falják ás aantáa már nem magyarok
■bo.akék; aemosak, sot aaégyoulik, h\'%y magyarok. A uggyQjtó, ki velíxk magyarul bestéit, oaak lémet Tálaasl nyert; aa egyig?lek Ja slaaessegeiayek 1
Éa mi meg oMnéak asküdai, hogv ba as UlaUket a soraasaseéry kiasoritan\'á Beoaaól éa isaaét aaeat haaáak kMyorét innék, — Bea lanjiémak-a ismét a lag elkoaOkebb magyarok? As ilyen hasa. iak hasafisága oaak addig tart, mig a gyomruk jól lakott Neroket nem irjok [i, mert kár a betafeatsket rájak paaa-ölni. Tettük e oaelakedetlU ősapa érd.k 1 Ne tessék gondolni kérem, hogy ikkUakkel baaámfiait megtámadiii ki-\'áoluk, korántsem ! ca.k kérdjük, hogyan irágosiék as ilyen egylet a jelen korul
léayek kosolt.
Egy utnnk rai még a aa
• ■jtó
A magyar sajtó miadig kitüatetta magát haaafias csélok eléré-éaak segitsé-gében s hissstuk. hogy erélyes fellépés mélieU most sero fogja hatáaát eltéveas ■i;aa.jté legjobban felbirja fegai a nagasstos cselt, m«ly felé ai egyi-i lor s .sért hasafiaa tiasteleltel felkérjük a ha sai lapok tekintetes sterkesaloit, meltáa-tasaék ss ügyet meleg pártfogása alá
Eseo egyén ab i oaikós, ki
dragooyost megatsstatu abban a hig alamibea, mit leTeg6a«k ae^esmak. A paraaoaaok elé ertek. .Baj ra> Titás kaasárparaaoanok B ... baa — keadé heasaalat — Uimérdek nesnel )ou hoaaámk, a a aiit a Teodéglí karaj hallottaas, astáie malátái aroak kiaaassoojainkkal.\'
A paraoosnok arcaa elaipadt erre utolaó saóra.
.Én tudtam - folytaiá emberünk — hogy a hassár urakat itt találhatom, nem etoltam még anyjokomunk som,\' lert a váazoncselédféléuek nyelve hamar
l)árr a legroTÍdebb
aut TálaastotUm
- Jél van derék ember - aaolt a
inosBok — ime foga Ija saép talteért
Berée-met és s csekély jutalnul,\' és
ersaémy araayat nynjtott ái.
.Nem pénzért teltem, a mit tettem, viassantaaitólag és bünkén nmhe-
— m»gény vagyok, a jé Isten látja,
-a még két karom, as nettem elég;
magyar ambar vagyok, a mit tettem, basánkért tettem nlés paraBcaaok
Mogverogette Tállet a parssnasok
asólt rttak de TI
— Ugy hát a magyarok btaaa
.Idja meg kigyelssedec -
.Magával ás s haaaár arakkal együtt- agéssitá ki as áldást a mi emberünk, megemelvén kalapját lUeadóeéggal.
— Osak arra as egyre kérjük —
s parancsnok — nagy a járhaló leg-
röridebb uu-a veaaasea B. falé. —
,8aivaaeai aram — voil a (eletet — hias ápaa aaárt fáradtam ide.-
A paranosnok nyergelt.tett. A nap es>ss a snasase tarjadé láthatár nyugoti oleUaáa lamaaolaaa volt.
A haasárah BMgiada.)Cak a osikos uáa Byaksir* atakoo, de MJIOB. kasad Uk : mintogy három órai máaaás «táa s .ikra értek, bal süg vá(-lattak agy ne-ajséácáaryit, agy haláskatatUa vaa-i vad áráikm alllllk * aaaga tadáival,
HUSZADIK fcVTOLYAM
* rétit «á B.otacb ura kai többssör kivinnék hallani I
7,11 órakor Parsai Tivadar jól sserveaett seoekara kesdé a tinesdarefa-kat játaaani éa es igy tartott kivilágaa kivirradtig. Paradi eenekars Móór való és a nyári idényt a praterbaa a "2 káréhásban tölti, — élveset hallgat Hogy kedélyes tárasság, csinos magy leánykák nem hiányostak, — magato értetődik.
Ennyiből állsna report-r: iaiad tünk megfejtése, — de min. hirlap kö\'eleseégüoknek tartjuk bővebb lÉfcás bocsájikoinuok es hissesük, bogy s m gyár kessaség és a sajtó est Beás fogji rosa néien. Tenni.
A .bécsi magyar önképzó és tár. ealgó egylet- f. évi február hóbaa sla. kuli öt isár is ssépen heltdou; köoy tára UrülbílUl 90 slöirfbel iil, tagj . száma magkliaeüü a aaáaBk. firoinao kell bár, de m-g vailjuk őstintén, hogy magyarok régi bíbija most is test íőo, — as egyletet » németek sokkal melegebbé*, pártolják, sokkal jobban felkaroljak, mint maguk a magyarok. Bé*osben oaak mei< *&7 magyar egylet TID S „akadémiai magyar olvssé- és társsskftr* melynek rendes tagjai csakis magys: deákok lehetnek. Volt egy .kölcsönösei segélyző egylet* ia, de mint elólátkaló TO|I — s agy meg is történt — i kott: as egylet vezetés* ross kesékre Tolt bizva. Így most csakis esen egy egy let létesik Béciben, melynek CT« j> ss itt leTŐ msgyarokat haaájok asimára épség ben megtartani a erre leginkább Becsbe! Tan ssükségünk. Sokan ieoterik ama vj aaonyt, mely basáak s Anastria kost v.u a felesleges részletekbe boosájikoauunk
Mint minden fiatal egylet, ngy es is első lepleit hasink jelesebb fiaihoz in teste; nem lehet itt kérem köDyőrado -Hányról ssó. oaak hazafiaágról, nem péust keruk, csak könyveket és lapokat, nem tises és seásaaokst óhajtottak, — oaak frt 00 kros tagokat.
Hiu reméoy ! csalódás volt s pokoli
össseam 18 isp jár, esek köatl mintegy 4 német; a 90 kotetnri könyv* tárBak több mint fele német; a tagoknak «\'*ggé — aránylag — nagy résre aémet. Tehát ss idegen jobban felbirja fogni a magaeatot eesmét, mint saját hazánkfiai ? sajnoa, de ugy van I Vagy sst hiszi ek, hogy as egylet veastői hanyagságának kössöahető s lanksdtságf oh nem ! ahol égy Láng, Békesy, Virányi stb. állanak aa egylet élén, ott as egyletnek csak vi-rágosni lehet. Hisz lasaacakán viráguk I de most csak a kftenarrAI aaőluak. melyet otthoni társaink taooaitaaak sa egylet irányában. Könyv- vagy hiriep<MÍ»kosás végett fel lettek kérTe: Arsay, Ssass, Gyulai, Helfy, Jókai, Pol.sk- Fereaics, Wabrmaan, Irinyi, b. Krmény, Eotvas K b Mednyáussky, Ssilágyi D , Pozaer K. L. lovag stben s esek kösü] oaakis Foanar lovag válassoltés ig.re.bs Béesbr fog jönni, meglátogatja aa egyletet éa
Hónapok óta állaoak ugyasóWán aapoakint a balállal asembeD^orúknyag\' talaaaág Udoai 6k.c, a ki pih.oai diiooi, lelkét latanének ajánlja, mert neot tadja, vajjoa nem alolaó imádaiga-e aa «a aura fölébred aem-e agy máa rilágbaa találja magát? a oemaetírok, mayd agyai oaaDa-tok aagyoa aokaaor eATarjaa, meg a 9MD. noe álmocat,
Moit as egjMer nyugodtan Tannak, magyar aeregnnk ua merltolajiTi UTOI-eigban híre aiaoa, kémeik kitüaóa^ aaeg* Inpeléalól nino> out taruaisk.
Eatare a tiaati kar táaoaTigainat rendeaetl as .Araay aaoló" TeaaUgtibta, melyre a Táros aaépaégeit atsmélyesea hutái. meg.
A oök aem aaoktak politiaálni, orék a aaiT TÜaga • mulatni 6rok jelaaa-Tok ; el is meot nagyobb réasa a Tiga-lomba, hátha a aéaetat megharagiuaik. mi háboros Tiiágbaa nem tankcaos ; de többen ■ kösiók Iiouka otthon maradtak.
Aa .Arany aaoHabeo aaólt a aeae,
TigM repAllek a táacsoló párok, Hhégett
a kebel, ragyogott a iáéin
Hagyjak mulatni okét, mi keraa-•11 ok. tel más Tidéket. máa embareket.
B . . . . til mintegy 4 oraayira Ta-gyúnk aaiklia, béraaes begyak kMII; egy kaakaay Tölgyben kigyódalk aa * meglehetős jó katona; aa gl mellett jobiira balra tifaeaitau sátrakban ailiean ki óriáai fáradalmait a magyar haaaár.
Hiias oas>af esáafeaa varu le diaaUI-
masán as ejleaiált, a hol megjeleM már
jaTára dóit el a ceala: a mikor a .ilajta,
rajta- MhaogaoU, akkor mar csak a réel
kernele a aaegtáaiadult fél, hogy nvarre
ayilik as egént. ^^
Uosl iá a aéoaetat hajsaoiai, ui» taUsitaaijótwk, hugy rajlholyokaíLaun; TÜUm •• égba, looaapjaaak.
EJJ vaaaoagaiyába, tarka pnMaliba olUa6tt«gy«. m.Kliib, keaésaa bottal yfskétol, ágtói megiépdeiT. «^akaeb*s aa* aargak&uyiaaggei a ajereiakea, as orsaemei aloulálra a pu-aaaaook da tAn ■agat Taaattatai4 aa jai< ad. «irs a »«-aalbil kát haaaar láp alt éa Tanaik sátra.

aT Bagy augrjr
étét edakosó éltre biroi. egyleti élet elevenebb le-
y p^
Saga4ieft rana*nyleaü»k hogy ess
_ igyla. bamtjáv.1 folytsaa. afjea, étben lehessen, — e Sda ráayul kérelollok, Bstl-tóstaaánk lapjai- agy példányával as agyi-tat tnsgej-ndékosal; mig as irok, ki.aok és a sagr kósöaeég egye. maa ktk es koDYvsk kegyes si-ndéko-asár-kdretnek, bogy a ktevviár
sani; mert hiss s magyarérselmü magyar .eyaesem bir megfelrdkeani kalföldon éló honfitársairól, ép agy mint mi édes Örömmel gondolánk Mereteit kedres hasáakr* éa anaak miadea agyea derék
fiára.
sdonainyokat „A baesi ma grar fioképso és társalgó egylet* csime iíatt .Lípótiiro., Táboralraase. Hotel
Sebroeder- kaa kaldeai kér.
Ss.S.
Helyi hlrt-k.
k*p*i»MvaiaMwtás Zala. megyében joaius 24-éa péatakeB lesa.M.-Kaaimán három urnánál történik a sss i. Elnökök: Ink-y Liaslo, Tolnay Károly és GperjeaBy Sándor orsk Többi rőljovó ssámuakbaa.
etyaeumet veaaprémi
püspök ur ő exoelleutiája julios havát Karitsbaa USlteadi
ly, Tarosunk e kedTes fiata hölgy müvéati zongorajátékában ráro-
eoa.k kosonaé|(ének oly gyakran Tolt al kalma gyönyörködni, mint helyi laptársunkban olvaa-ak: a budai dallók éne* két kísérte a ptlaknedi daltonep alkal
uuk, gy
mával Fiuruébeo Fölöslege* emlito
hogy BOngorsjiteaaval Fmmében i
é dl i
gj g
és megerd«ailett sikert aratott s hogy érette gyoayora oaokrokkal tiastaltetett meg. Fogadja ressunkro! is 6asiale gra-talatióakat.
— N<igy-KaniM*a vároa tissti-
karáaak egy igen érdemem é^ ssorgalmas
tagja adu be Umoadáaát; bisoaiTáj-a kos
aajoálkoaáat kelt, hogy Beréaji Jésaef
Tároai kosgyim ar megralai óhajt asep,
bir igen aehés hÍTataJatól. As erouljee
mankaképrs térfia risasalépéaének indo
kát neas tndjak.
— aUelet prrrAtbil agy érte
sülaak, hegy e kisdedmTelo egyesalet
jalias 2-án i.nia, keagyttléx-t, mely «lt-
jaoioa 11-re Tolt
— A* adikioeCÓ biaottaág N.gy
Kanisaáa működését jue. 7-éo megkes
dette s körQlbelül 4 bélig eltart.
— Hfjllsflls. Weissmsyer Tivadar
nagy-kanisaaí kereskedő Varsaooo jegyet
yilu.lt Miaes Zsófia kisaassonjD;>l.
_ lakosai Kaniss\'inak.
Armbruest Isásdor m. kir. honvéd száz
das ur, több rs-tdjel tBlajdoaoaa nuasaabb
~ vidéki, tölti,
3b re-tdj«l ta idejét Kaoisi
igOT&ayaÍTal, trle hiaárral és eser re-
y
A oaikóa agyét fáttyea-teU, mire ftgy saép paripa Tidám ayaritéaaal agr dosó lépésben kóseledett, a csikós IOTS olt, melyre es htrtelea folpaltaat a neki rogtatott a mocsárnak.
BCaak aaaraaea atáuam — bistatá emberluk a hoasárokat - két ló elfér egymás mellett, de egy lépést ae tegye a«k félre, mert a eaerelmes TÍailányok meatea leoeipik n lovsat loráról éa Daég ítélet napjára sem ereastik tl.-
Saotalan lubietkoliak egymásatáo; miadeoOtt aádas. káka teralt el, a merre aaesa láthat as éji félhomályban; a TISI atadarak mogratteaTe keitek fel békéé jttgalaaokUl s eiráakosrt csapuk le távolsbb.
.Itt öt partéig oaBtatank" — ssóit s kslani btslos halyiamerettal.
A sara-rcaeok érájára nésett, öt
mnlve. lóra ssilárd talajt énett lábai alatt és revid idora kiértek a tiaitáars
A p&raaosaok mogssemlé*Te embe rait röviden ataaitásokat adott nekik.
Akartok-- legéayek - kérdé -mag ma B. ssép hölgyeivel agy egy oaár dást járni í
.8orree orosneaL-
— Me(a>adtek-e asa vsosorárs s
isoaaay Matstr—
.Még pedig meaayire."
— £ kraritenétek-e a aémet Has
:ak elé rakott palaeskofcat T —
„sliad egy osoppig, faisson elég vieet láttunk mára agyia."
— No akkor atánam
Itt a paranossok már teljesen tájé-
oata magát; as HleBség a mocsár felöl
tökéletesen bistoaan éreste magát, asan
kereastaj éeak repftlai lehet; sokat elhitt
már a magyar hnssárrol és lováról, de
aen tudományában fnégii tamáskodott
árért Araaemeket nem ia állított,
A paraaonok sHlJhalad% aréaaei ■wgába mslyedve alt s lovon, ssive liss-■i debogott, aroma neki honit.
.mÜTaa lám a Tiaaoatlátás V ut a»tvafto HfttaHi; majd Utaal vergt

Treíierafihál, oa.iir. laiaado. ar\', osstálya vaakoronarend lovagja bosesabb ssabadaág idejéj ssinte T^rOBunkJlsa töj ia
nátkllí ■ Ix-k"oms-l >>.*»sá. jun. lu-en magksadetett. Mini halijai, "gj ideig astrt nünetek aa «bek arán- í. esetük noassah.ta.ar-. saert BS iBatő egyto mii-gájBBak egr ker.se ha4av«*sr.n: ami. . rine alíljáróaaft aagnismltatni raaaa kadoU. Hogy mist i«Jt al aa ligy ? Isaa tartoaik a kutyák kielarBBJa araaáaeB} fa&datáaos reáa* BaByeaMro MkevaisaV do asomoru as nbekoek
- laWeo^lét*. A polgári egylet,
kertboa egj néma gyerek tartáakodott
Ki péntek éjjel a kerti lakba beosont, ■
a pincér rabájábol a kulcsot kitette,
a fiókot fnlaáTTa, 16 frtot ellopott
mssraaokttt; ét -n-l-fr-mf- kasra kérni\',
beaáratotu B.s azt nebés less Tsllatni
mert siket is. néma ia.
- Kottán Bmó es. k-ir .Itá
boraagy s m. kár. hsBVádkerületi ps raBOSBok as njoooaok njegazemléLéaére JUB. 10 én éjjel Nagy-Kajüsaára érkesett.
— Satu Albert h.gadümi\'eez
moll csütörtökön ifj. Blau Károly urnái
mutatta be muvéssetét. A jelenvoltak
legnagyobb elismeréssel jutalmasák. Kos-
remükédtek Storn Zeiga. Biaohiuky
ak. Előadás utáa barátságos lakoma következett.
— Csáktornyara Eiró Podma.
sicsky Frigyes szabadelvű párti képvise
lójelSIt ma, jun IX én Tn-gérkésik.
— Tanügyi jelentés. A helybeli
ka>th. ftgymuasiuBibun as éTvégi viaagi-
latok a követkeaő sorreadbea fogsak
megUrtatai: joa 13 áa VH. oast. magyar
éa oémst syelv. VI oasl. magyar ás né-
Bet nyelv IV oast. történelem, termé-isetrajz és ssámtao a rajs. geometriával. — 14-éa V. osat. magyar ás német ayalv III. oest. magyar, latul és nánsal BJOIT. L oast. magy ar ás Wiia ByéiT. — 16-áa VII. osst. latin és görög nyelv. VI Imin éa görög nyelv. H. osst. magyar, latin és földrajz. — 17-éo V. osst. latin és görög Bjaiv. IV. osst. magysr, latin ée aámet nyelT. III. osst tarméssettaa, földrajs saámUn és rsjs. geomstria. 18 in VII oszt. termáeaetua, aaámtan, törtáaelem VI. törtán-lem, mennyiségtan, termé-ss-trsjz. II. oast. terméesetrejs, ssámtan és raja. geometria. 19-én freaesia oyelv és gyorsírás- 80 án V. oast. történelem, mrony laéglan és terméasetrajs. I. oast. fóldraja, ssámian ée rajz. geometria. 81 22 éa 23 -n leszaek a magántanulók irás-ée isobeli vtssgálaUi. E jeleatést as érdekelt esulok és s taatgybarálok ssives Bgyelméba ajánlja az igasgatóság.
- Ishtiai trlesitét A nagy
kaaiaaai 6 os.tályu polgári fia-iskolában
aa 186X^81 évi rendes riesgálalok jantus
bó 17 én veendik keadetöket és tarUnak
hő 22-ig besirólag. Ének-, azavalat
diistornizámal összekötött sárüane
pély aapjául június 23-a tűzetett ki.
Mindesekre a t. ez. ssülók és tanügyba-
dött helyén, a mint egy fájó-bántő gon
delet TÜlaBt tel egysbsB
Hagyjak el a mi haszáraiakat s tekiaUfk be előre B .... be
As .Arsay szőlő- falai reaakettek a tomboló táaoatól; a nemetek agyán eesk ietmelegedtek s magyar hölgyek ,..-<ne Uaétől áa magyar hegyek btani nektárjától.
A eaigány hast- ssaksdatlanal, ki b-gédülte volna as utolsó picsaist is s vitéz tiest urak zaebjének mélyéből; a asuk ssórlia a pánt, ki tndja, mit boa a holnap ; kinek élete minden peresben koezkáa áll, ki minden nap Ülj. felé nyúlni a halál hideg kezét, miért becsülje a nyomora pénzt ? esért él a katona háborús időbea a jaleaaei.
Ab ... i hölgyek köaől -amiat lealebb említettük - többen távol n-a-radtsk; esek aorib.a volt Dombaaöghy Ilonka ia.
Es estén édes soyj. uésett a sebe sültek otá», ő aadig több éj fáradalmait kipihenendő, a pamlsg szélére hajti fejét.
Minden osondee volt; s kimerü-tséí; nagyon hamar -sem-ire osslu Ilonkának as álmot; as álom tűsdére visszavará-saolta a kerti lugas ártatlan időtől léseit, as édes emlékeket s ast, kibes mindezek fonődtok, Keadefy Bélit.
As ifjú hölgy keble lásasan h«l iámsott, arcsa kipirult, talt idomú gömbölyű karjait felemeld, mintha álmaiBak eesméayát asivéra vousi akarni.
S pillanatban lassaa kinyílt aa ajtó
a nuszlcleudi lépett be DombezöghyAhas
eaálisaolt Trepka aevü dragooyos fohad
nsgy. ^
Termete dsliáaan faaiea, tosépter-osetfl nyilt arcsu fiatal ember voll.
A jelenet — m! beléptekor eléje tárult — lebilincselő rariseeeal hatott reá ; pár peresig habozott, goodo!kosott, Tajjoo megrabolja e a meaj aávét? ssire liBassn dobogott, elnémult s higgadt ess essva: lábujjhegyea a plm agíon köaalé dék ■ Ilomka fejénél agy UmUaaaéta.

J0N1U8 12-fe 1881.
\'s-l ; >\\jy / jj-YO/ \'+•
rátok esaaBal liestelettel magsivataak. Nagy Kaniaaánt, M81.jiaiiaa hó. 10 áa.
Iskolai értetitto. A aagy.
k sarasai polg. iskolai tantestület állal serdülő leisyok ssáeaira mmísteri enge délylyel rendaaaU taai«lyam sirvisagája juaiua hó 19-én reggel fél 9 órakor fog megtartatni a polgári iskola rajztermében; mire a t. oa. esulók és tanügybará tok ezeaael Uaetalettel meghivauak. N.. Kaniasás, 1881. június h« 10-éB. A polg. isk. laatesft&let.
- XtvmatyaromildMok. Honig
Scbwars Adolf aala-«aeat-mibilyi lakos .Ssigeti"-re, Erii Kárely aanáí «r Ka.tt belyen .Báayei- rs »agyaroait«tták
neveiket.
)4frT oltárbos Soheiber Jossef ur Sümaghröl nTianernTna t. ai~Z. Sst.^irr^űion. ront 1 irakar aa iasahál HBiagatotc kataaeég-gel laufolásig megteli. As esketéii sser-tartáat a mennyaassony nagybátya fot. Marosan" M. marcsslü rabbi ar véjgeate. Kedvas ksaai nyelv««koa aartosS a.gf aaonoki tehetségre maulé baaaádé*^! a jelenlevőket oly annyira elragadiatá, OOfy minden aaem köonyesstt. A asó tsoree értelatébso ÖVöa>könyak valának esek, örült miademki as latén igé^aek a^yar ayalven való hirdetése falast. Vajha követnék aemaokára e példát ha. sánk többi rabiaúai út Boldogság ki. aérje e frigjetl
.-„_. L-Henym járás. Ossi baaa jó: ross ritka; repose fit ka ; Lóhere még alaoeoay, lueeeraa kaaailta-tik, árpa és aab jó; tengeri, borsó már kikelt, sabos bükköny csak a korai jó; a rét fsltenadet ád; legelő elegendő; bur gonys. burgoadi asépen kikeli; saőlr> kő sep ; gyümöloabői gyenge termés Tárható. Keeslhelyi járás. Az őszi és Uiaasi volés álláaa kielégítő, repeae kevés vettetett, de ss igen jő; kapás oövények jdt ki* kellek; szóló szépen fakadót; gyümölcs meglehetős termést ígér: a rétek jók. Tepoiesai járás. As őam basa tftrhatő, a ross ritka; a tavasziak általáhaa karsssl ígérnek, valamint a réti kaszálók is; a aaőlók kősépeseu állsnak : juhok kosött a köröm-fájás ée aáataság mist eltarjadt baj mutatkozik. Somagbi járás. Öasi basa kösép termésre mutat; a repess ritka, de elég nOrelyos, s roas ross; a korám TStett uvaasi ssép, a kéeoi silány ; tengeri most kél ; rétek kösép terméssel bistataak. Novai járás. A t őszi busák gasosak, a tavaszi .etések fejlődése viissaszsradl; gyümölos és esőió jól nrulatkosik. Asao-leodvai járás. Busa és repeze köaáa, a rom gysage termésre matat; a tavaaaiak is nagy rés-ben silányak ; ssőló köaép, gyüBsolos silány termésre mutat. P-aoaai járás. Baaa a kósépaél jobb termést ígér; roas átlag koaéptÁrmeare mutat, repese Levée, de igen jó; árpa és saL- kösép aerü; burgundi répából és burgonyából jó termés várható; ssőlő ss*per. muUl-koaik; lueserna, lóhere kevés termést Ígér; rétek igen saépek. Ceéktoruyni já rsa. Az őasi vetések állslában kielégítők ; a-aail ve\'.éeekben a koraiak ssépek; teageri srépen kell; a rétek k.tínőek; aaőlö és gylmöiaa köséptarséat ígér. Egersaegi járás, öes; baaa jó, a rosa kösépterméesel bistat; korai tavaaatak aaépek; teagari, bargosya kelaek; la-cserna e- lóhere még igen alnesoay ; aaóló asépen muta\'; gyümölcs sok várható. Kanizsai járás. Basa ea roas mind. nütt zielégfió; tavaszi ak nagyon l fejlődnek; -tansaoSv黫ek atég telnek; rétek alig kassáinatok; lom is lóhere rítka; szóló szépen mutat ; gyü Bölcsből hő termést sarhatBi.
- Hasai rövid hirtk. —
A horvát oresiggyülea jaa. 80 rs kivs-
tik öesse. — FóvároeBakban a jsrváay
aaünik - Néger Ageeloa pipái plébá
nos apáttá sseo.elle.ett fal. — A vaame-
gyai rágéaaaü egylet kösgyUésajul. S áa
a. — A riozfttraó talajdoaosáBsk bájából agy m«jom megszökötl s egy sonyt magmar. - Vágh Igeioauk Forlunabóli ssökéae megbiosalt. — A .FüggeüéBsé,;- elleei <ajt«pereket as illamagyéaaaág viaaaavaana. — Oarofy Andor színtársulata Qyőrott működik. — ■,oo egj halálra iléll llkséraek o Bal-sége megkegyelmeaett. — Robos Istváa .Somogy- asorksastőyéaek fia a iegfiaia-.bt doktor hsainkban, s jeles ifja saak 19 évt. — As afoiaoumi ásatások erő i-o lolyaak. — A haroaegi Kamurg sta-ád Margitaaigetre költösködötU - A jogosult képviselő Tálasstok ssáaaa i21 841. -
- Káet/aHaW ráVnáVs -aíre*. —
Vieaxteasp<hegedirma-ésaPa»b.a aeag
- Bulgir.asaa kihirdoyeiatt a<
i állapoL - Spaayaioraaág ée
Amerika koal tsagor alalu alaguut tar. aek — A aaér eltaai ujabb useréay dyaamitul Oacaieáaál falfaÜealaUtt.
— A worthi tsha i k»laa» bsae/uladt. -
BdUa jua. «U; Sí. •. oi. ««. «

HUSZADIK tVTOLTAM

SALAI IÖI10KT.

JOTIDB U-sa 1881.
— >aai taá}a u, aorj ta ■>■■» ?
ás |ee4olváa na eaaaarM,
■- • M^Í J+
— Mria1 taaa — él tovaae Beat
~ aaolt aaeajraaáJijaa alaae icTBOakSa, — aa a-atftl&orakrot, roaa sprittat aa
..nni klluu: HikéBI keaattaak .
astáa ja valödi bort ? — Orjsok á aü ajá-
■uk irarkoalk a laaMd Ufjoebal aWélHtaai,
a* kát . . núkaat ta . . . at7 Bi
aaquk ki aagttakát aa aralkoee
\' \' I a aa álnaalnak ki
keráaaaa aivjak katrac atrját?-
,ln*áa aaei tadoai lokfalekap Uvják -Hb
.Hit aükor mannákra TacrBak, a avaau
IC? kirja JeeS, aa aáeek la vannak jelen,.
ÍB7 ■ (árjaai, aaa7aálráni harátOMaak aa raai,,
aa(7>ea<. palit \'nfaae, a küenaek U 1
•raak. ■.ilit>ák, . rároabaa fiit mrl bo.7 Bonáab nr, f kl
Fgj jekaars kalaaaHeal, kit a reenna kananlat mlf a nruaorbaa ••* aaa7»tt al, *tr badjár*iban ^Uusuan ifj lábát, ncjr ri-laaatalta me<át átalStt. ka vaiaci raáaáfatt tvoJUMaiaMre. mm( Eá)daliut okoaon, aanl moat ment rafjok Naai falak r podeeTától B katra BMC aeai aarapja, ha a anakar átaaegv raju, íal a«a> raaaeai Meat ka, úr. rii Ma ártknak. aaiit amelStt oiaa^ra aataK. aaaal I sast leont&alea bá&at. eut diót urok Lá-bonunal, a5t platkaía kaljaa U kaeaeálaatani a kaaaalliaál, aa elkenik ttere vatam ea
öaasfcveaxett a kat eUaapárH kortaa a korcsmában .Aaavit aaat aiaa, anat a tahaeem, — kimhálu tel* torokkal aa aejik — aat UfaJább 190 fariman aaták •! aakes, te pa-4* Mi forintért adud el teaudet-lelkeeai aa ordornek.\' ~ Hl. aatáu w b.naU-: f — dBr-f&u a nUafk - koldnatarvaaja, niaua te aaj «.k ,t laeaára ekaalél, avval ttaaik be a
.Ildii
Plaesl ink.
100 kilét, aaáeana TtSIP»íaL Rn>a 1I1O-U.S«. Beaa
,9. 9.50 Araa 160— 7.—. £ek 6.60.—6.80
> Kakoiicu 6 \'JO-t 50.
I PAPA. Bnaa 10-tO—11.-. Bna 9 40
9 HU Árpa 7.J0—J.eO. lab 110—< »u (a-a • 50—a.SO.
8OPBON. Baaa 10.40— II — Roai 9 f0 : lu.^0. árpa TeO—8.—. Zab 7..-1.W. Kake-rlcia 7 »0— 7—.
SZOtiRáTHgLV Baaa U.iÜ-U.SU 1 Beaa 10- ltreO. Árpa 7 80—6 — Zab f 40—6-60 Inkerkaa • 8")—7J0
Saerkeamtői Oieaet.
étn* .Hálállak eepjáe ■ Kari a i MXS 0 tiaai lakat.
HIRDETÉSEK.
lrtMtatosa
re*at alatt mefeBUtett maaka Haaj jdita Jeiaeí keevTknveekeeeae által
I
— üj ewaemt. Taboreaky « Panob
arak enaemokereakedAeeben megjelent
.K&röai Utt]" «intih-nm. eeaforire
kieerettel aaerae Habar Saador. Ár.
•*>«». \'»li-\' Hliiíl\'lfí\'
S S
r-1 t rÍ.\'-ai
f — GorMe ei«l<o« Wbb aikertil
^ .adumat elevenít föl • .Parti Hírlap*: ^ J0orove jíval idóeebb Tolt, miat a Upok C leaondjik. 18». eveeaa biUeaa nMl ;! IMtllMéa «TMI valamelyik Lexioonbe a .[ tify a Indomany fiatalította meg, a miért T~.# egy oéeppet ae haragudott. Volukepec „; ,1614-be. B»»J«leU, »f« e Betti oongree |etu tartama eleit, e mit >f fyekrea j —nhiin emlngetai. Atyja Görove Laeaió ,- i jlitváa Baenepen fejU tebaieeget, kéve. ;\'(ilyen emlegette: Bbb«: • íabol hs as ^* \'iatea elteli. Bég Vioeiapán ia lehet. LaU . ia, meg padig mÍBiaater, a midoa a Terea-v áronban megbukott Jókai ellaa, kaaarnaa monda a legyóeőtt vaMaaaiék tiaatelgd kaldflttaegéoek: ,ÖDÓk mindarijan tal-becalllnek engem, nem aeode, beaeelódni ftcgnait nMndayájen l£gy ember volt OMk, * ki aem oeelodotc bennem, as apám — Wert o oeek aiiapáaaa kívánt teetai. a aa aa egyetlen ember •am el már." Alláaat . aa emelkedeeet trefiean miadif aaaak f^ tnlBJéosftoTtM, hogy Bem hisaaodott meg. f ,Aa agglegeavekre je ide járt — mosd*. bii I Berciié, veit. S aa a>t tgyeeen megérettem. A ioeredatbm unta Gorove •a Pariéba maaekUl a Kiaa Mikloe eara daaaai, (a ki agy gaedag fraaeeie grófnőt vau noftl) o volt a magy»r emigraaeok . BpeaaagymÍBÍeBterea, mart daagaadag aayja bAeagea forriai ayilott B«g eldtla. \' Titta ia agj darabig türalBaaea aat a! kivatalt, da mikor lattá, hogr Ujao reod- j aaer raeltett aokat köttsaak a bajlaraak, 4 Baga p«di( Biada\\ataiaa piaaaar»-rokba int, kíjSlt a békatlréabM. .Aa tx df« l\'gy«° ailatok .DutoBekke!- Aat | Koadoliam ki arak, bog; lagjaa aa afoea, kari p4waaB a tMtak; aakaB Bijd otak adjatok köloa6B.* Párialeót koribaa í laagaaólitja agy iibeo, midoB a olabbAI J 1 kaaafale tsaal, ai uu»áa Baldáoai Aatal I mtfj a»leaea: 111 ujaág Piata 1 — Sok \\ baj, aek goad, BOadja öorova ■ . ■ ege-aaea koiaoljaa. — Ugyaa miféle goad, moBdd al, ba BBB illamtituk? GkrOTe igatt jol i«merle Baldácai báborlj*i> a igy ■■olt: nfipea moat rolt Bilaa agy ÍBdiá ■ tta kalddttaég . . laláa hallottad ia Bar, ■ogy itt járBak . . . Aatás Bit akarsak Ul? . . — Hát Béf aaB tadad? I«aaaa >aa> hallottad? No bat kiaarj el egy

darabol, badd mondjam al. Al iadiá lat küldöttig, barátom, aaert jrttt boi-táa mint elnokhoa, hogy ajánlj.k nekik királyt. — No éa kit ajánlottál? _ kérdeni Baldacai mohon. — Éppen ea a bökkenő, - mondja Oor»-e aggodalma aaa, nlimr forintot kenek királyi aaak-ért: ej pedig aok peam, nem miedenki reodelkeaik aanyival . . . an igne, bogy ai adóbaa majd riema lehet aareaolni . .
- Hornt Icy kiomt aok . Nagyoa aok !
Aaayi keenpeeeam aiaot ia. — 8 a mel
lett még ott ie kell lakai. Haaem tudod
mit Tóni I — Hallom kedvei Piatáp .
— lateat ie kereeeek egyúttal Kt aa
eeat Btveaeser forint! 8 ueoafelftl ott eam
kell lakni. Beldáosi algeadolkoeott, bt
mögött egy darabig, aaalán suttogva
kérdé: Hol vannak Beállva? Végül áll
jon meg egj adoma, melyet a .Delm
Lapok\'-bnn olvnaunk: A betvnam évek
•lejen törten\'. Egy napon, kora reggel,
poigáriaaea oit&aott aaemttvegee férfi
jnti a peati poetabi Tálaikon a aa elad eme
let folyoeójáa láüeaol adtáló egyik poatn-
hivaulnokol felkérte, bogy aaiveakedjék
aeki magmoBdaoi, bol van a kiadóbtve
tal. .A foldesiateB I" — moadá mogorva
bangón a paauhivntaJaok. A polgár le
megy a foidaaiaUe, de miBthogy oltás
aa elao emeletre utaeawfik vieasater,
oda a aa ott meg mindig tétleall sétáló
neeUbivaaalaekel ejbol felkéri, bogy ma-
tneee meg neki a kiadóhivatalt! — rivall
re duhoaaa a poetablvatalBok. — ,De
kérem, vu]t*m már oda lema, aannbnn
oonaa ide otaailottak. Ne térnék engem
ide-oda kuléóagetai. - Mit, 5a még
efemteleBkedBi is SBBIII 1 Velem ne
gorombáakodjék, mert ea S. N. ami oeaiályu puatatieal vagyok 1 — kiáltá a hatalma* hivntaiaok a Ulal forditotl aa igénytelen polgárnak. .Igen Orvesdek a esereacaéaek. Ea Ooro.e tat /aa koaleke déeagyi miaieater vagyok I ftlámalna ásol*
fal
- délntánra Q S. magknpm iateatéei okmányát
— Bab—a. Dioaaegen már reg általinoa volt a htt, hogy ai oltani teme-leben ójjelenkial 18 órakor b>er»eUea tOi támad, melyból knltaleít BIÍDO Ián gok oaaakodnak k.i. LáaM felelem aaállu meg e%ik ballatára aa egéaa toaeeget, a a miat alkooyodott, egy egén* oreiágért aem mert volna valaki a temetőbe menni. £gyeaek bnaditáaára asotáa meg ia alakult egy kin karaván, and, kapa, káaaa és kardokkal feli gy verkeave, kik a do log mibea létét kipuhatolni a belyaaiaere meetek. A mint igy magérkeatelc a kerdé-aee helyre, nnry félelem ea iagatotteáe; kltat ásni keadtek ée ceodák csodája, egy eaaVa Mária aaobrát áeaák ki, mely aaobrot eaelóit 80 eealeadovel ea »uaai elabáaea

Bival ul aebáay dakajkodo tatai ambar megfertoatette, - elaaa-olt. Hagasigye atilve tart limi a vitea xreg aa . be lyaa ISbbek boafolkodaaa foljtán kapol aát állítanak fel.
— HU neV Egy veaspreBÍ kaloaa a aiaaj> íjjal kawi melyebben talált bepillantani a miadea igtaaágok kanoaijáb* ■ igy loa, bogy baaaBenet a piaoaaa egy kddnceoaej öaaaaveaaett Viteaaak látván, bon a kAdaoa aa arguiaentamok alól aemlláu-il. aoana neki karddal • addig vagdalta, mig ~~ a kard eltörött. No aáaBap a paranoanokaág perane nem diceerU meg érte I
Huins» tadnlrslék.
A kovetkead aaer majdnaoi aemmibe aeo) kerül a a feet amlitett oaelra kituBd ai karral baannálbató Efyanlo meaayieegl aot á* banut gyúrjunk megfeleld aaeay nyiaagl viaae! kaBÓoeoee Jeeaa Ksen ra gaaaaaal toluak ki a rtpedaaeket; al rövid idi alatt teljeaea Begkeaenyedik. • kályhánk iámét ép éa jó leea.
— iraaj ailancimU allartaaaWÍ ilaa^&aia. Aa arany nalacekák eltartáaáflak elao fd fallétele a tieite Qvag megválaat táaa, taelret eleegadaeteUaaal aieden héten goadoaaa tíectilani kell. A tiaatitáa padig olykepea történik, bogy hálooka aegelyével aa apró állatkákat eldbb ki-fogdoaauk, aatáa aa Qvegei laegy meleg viaael jél kiaaoe.uk. Saafpanl • kiailaa boa aonaaem anabad baaaaálBi. EaenkivüJ a kovatkeao aaabélyuk kUlonoaan meg-tartaadók: 1) núndee balaeakára egy liUr rinet aBámitiink; S : láplálékul BÍB-dig egy éa ugyaaaaoa viaat baaafiáljuk, legjobb a forráe- vag.T foljóvii, melyet
! eyárOB nepoata, leien pWig miadea két aapbaa váitoauiuek S) aa eltartáartf aaolfálé edények inkább mélyek, ainl bananakaaak legyeaek i aaálaéartt aaok fanakén apre k.>ieaokal atbelyeaai, melyek miau tárnia tanandék; i) aa edé-ayek a aaoba legbSvoaabb réaaébea be
I lyea«iiddk el; i) kéaial a balaoakák aoba n«m érintaadok ; 6) Uplalékal tejáe aár-gáját adjunk, vagy apró legyeket, melyek e kaByéroél eokkaj elduy&aobbaek moad halólt. £at ia oeak 3-ad vagy Begyed a* poa ■ «$J-9gJ atkalonmnl caak keveaet; aovenibertol jaanár végéig épen aemmit, ogyaainte aa aat koaebtd bénapokbaa ia-aét Mk keveaet.
Paplnieletek.
Seeaütöat jta agy aaidd njoaea katOee ■■ obereierre] U tuak ■«; aalntál Baki, adat 1 koirjaaetea ti»toka«k knU, t. í. aianéi ksabae I fnlaeiclé neaet fliijlhm.
Vj óbester t rárivall: f

MM eV 8 P<a«t>e<eukba nem avat-t; a aaaaeaai hlreeteairal ariveakedlek
a ktaéaaaa forealal
*«. T á ■elHIdjBk «,e^ UK. Ili .Taal(7\'.aaa jl ÍS37 B Bueapeat iataakadttak. K3t. 0 L. Koasljlk. 4SS9. B. Saabra. Sajnáljak, aen a
kemaalll beeaalat aa. kSaélaetjlk ^ aa
lliatd BieUékaltetaati Uanakhoa ■ ekkor a
kiaéeboa ferauljoo
Indol Kanliaarol ham:
7.a«l aaáei O»a Far., ldí
M7 Eaaak, Hakeae, D..k.,ár ( U reffal
**• • . . > W *41aL
■* a a . 11 1 ajjal
X» *eaa-raem ((Veiivaaal) 6 U raffal
HU . (aaauvoaat) > « ietar
>U . (vetyea venni) U 10 alfél
•II Maeka (aaeaikatbalr, Seana
•t" . 11M ajtel
»U Sarrenne le) Utat
J06 Maerbef letart, Oeáatoie,-a < » naxel
• « Urat-
1050 ájjel
enrkaatk Kanlaatre hcanét:
•10 lákáv (alti 6 n renel
•1\' • . 1 el eile-
SW . . 11 1 éüel
<11 üeae raatral (retje, veaat) 4 U reafal
XX . (Beatavaaat) t 1 aátat.
(a7<>aveaal) 10 >0 ejjal
•OS Báeaad « 1 „pl
10 U ájjel
Sl< SeereaUl 1> 6aalk«e
«a rráfereer lelíl drermaat) 6 9T rajjal
«0» , 1 to .iiu.
«0» . 10 60 éjjel
FeiaJdaeaarkaaato: ltÍTOaUl LAJ08.
HIRDETÉS.
TÁRCSA ÍÖNéhely
Veamecjebea Seotnbatboly déli és nya.-
govi vasntállomástél r>ak « órai Uvokaig-
ban aa oastrák aujer-magyar batánaé-
Ua. Vnatartalmu forráaa nii betegségek
ben, kfllonoaea a nemi aaervek betegsé
geiben, idegbajokban, ugyuinte férfiak
és nőknél előforduló véraaegétiységben Bal.
kittno ét bebiaonynll gyogybatáatal bir.
Lakát éa áaváoyTit Kegrendalétek a
fardo igaagauiaághoa intéaeedJk. FUrdo
orrot: Dr. THOMAS. - Ai illeti röp
imt mindcs k&nyvkereakedetben kap
ható. 291 6—6
Ai ivaal májas i» én keidódik.
A nr<nrffir« i|aiV.tttáf«.30OOOO0QO0QO0O0OQO0

noexxxxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxxxxxx1


Árverési hirdetméuv.
A veszprémi püspökségnek tulajdonához tartozó alábbirt in-gtttewiok, u m :
1. TeVpolcUn Városban 255 SS » - jelenleg tiszti lakás
nak használt Apttlet. s hozzá tartuzó belsőséggel együtt, —
2. Badacsonyi előhegyen, — ezelőtt püspöki détutmaház-
nsk használt, — jelenleg „Badnvcsonyl csárda\', név alatt is-
. méretes epttlet a hozzá tartozó területtel együtt nyilvános árverés utján el fognak adatni.
Az árverés mindkét ingatlanra folyó évi julins 6-án d. e. 9 órakor Tapoiczán a fentebb leirt urod. tisztílakbaii fog külön-külön megtartatni.
A Upolozai urod. lakaáx kikiáltási ára 2200 frt, — a bada-ooayhegyi épületé 1800 frt raend, mely becaánkon alul azok el nem adatnak.
Venni acindékosók a tapolcsai lak házra 300 frtot, — a badacsonyhegyi épületre 250 frtot tartoznak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyéb részletes feltételek a püspöknég központi hivatalában — Veszprémben megtudhatók.
Veszprém, 1881. évi június hó 1-én.
RÁTH IVÁN s. k.
SíSS-í urod kormioysó.

-88T
Árverési hirdetmény.
A veszprémi püspökségnek tulajdonához tartozó alábbirt ingatlanok u m :
1. Nyirád köisóg hatarAban levő flrlő malom és\'lak-
hál a hozzá tartozó mellék épületek és belterülettel együtt.
2. relső-Páhok kfttségben 270. sz. a. a czimzett püspök
ség tulajdonát képezd lakhas a hozzá tartozó belsőséggel együtt
nyilvános árverés utján el fognak adatni
Az árverés mindkét ingatlanra folyó évi július hó 4-én d. e. 9 órakor Sümeghen az ottani urodalmi gazdászatí irodában fog külön-külön megtartatni.
A nyirádi malom s tartozékai kikiáltási ára 1170 firt, — a felső-páhoki lakházé 370 frt leend, mely becsirakon alul azok el nem adatnak.
Venni szándékozók a nyirádi malomra 200 frtot, a felsö-pá-hoki laknázra 50 frtot tartoznak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyéb részletes feltételek a püspökség központi hivatalában Veszprémben megtudhatók.
Veszprém, 1881. évi június hó 1-én.
RiTH IVÁN s. k.
3JJ »—S urod. kormányzó.IXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

\'ÍX5OOOOCXXXXXXXXXXXXX5OOOOOOOOOOÜOOC.V


LEGUO
Stsrktr *. PttMdi et Mr tfazálltt* lyiribél SWtBárttaa. A Éilta LepimlDcnen choeholad » legelni orroti tekintÜTek tté-
mrínt gyenge emésztésben szearedtknek, rertiegénj gjermekekiiek, sioptitó niknek, gjengélkedí leányoknak stb kitaní, tápláló éa kellenes iiü
A I l lőbbi kb i ó t
BÁRON LIEBIG-fELE MALTO-LEGUMNOSEN-CHOCOLADJA ts LISZTJE.
Tértképiő Unanxt
S * Pd M tfaálltt* ibél SWtátta A Élt Ll hohold lli i tkitÜk tté
g , gj gj, p
iüUt nrnjt. A BlIH I Hft—lMUlS lillt u előbbi esetekbn mint erósitó ét ktniven cméstthetó levélnek muuttmnk, Ttlastint júkttisn táplálkosó szern ek ét kitUnó gjermak-UpUló anjaguk egj érettíl kezdve. A kisebb mérték! ársk mindegyik csomagra kinyomUtTák «■ kaphatók « birodaiaa öasan gyógTtártiban es fasxerkereakedéaeiben; eBeaben w
gjobb menoTibégben i fóraktirnál E.OKCeSLX\'Cl.\'t F»<tl Bécs, I Weihbprggane 24^
X_ íljltiíw*. 2>(r*»aai KJIIaBACH ZSIGMOND grópu. Buéken DÁWTD JAS08 ü«e«- Mária-T«er»iios«l JOO i. grigjWL 8«4k»ifekérTárott
BEÁCS LAJ06 »6éjn^ DIKBAXLA Q. tT^cra. Zasaajt (StUiouii) MATTnUt A. frigra. a. i_u

•LYAM
HÚSZADIK ívfoí illJ l

XWIAXfüXH:.ai< a \' a> TV

HIRDET ESEK.
Borger\'s medicinische
THEER8EIPE,
Durcft ■«<! C\'paaitlt-B •mpfoblen. w.r< ia dan jn< * m Ear^pa1* »H gliin*i«i.->n Erfolge aatawaadat ga^ai
Haut-Ausschláge aller Art
■^""Takarckóíi háziasszonyoknak!
beváaírUasál nak
L E I T N E, R
féle „uj Páva kávé* w™*, >Vi, . i..ilo«r.M, „Uj
.«iiuk h.,.uü»i „ok^; m.navMg wét, m.ja n,-r.«i b^«i. erős, j* illatú és szép szinö
k fele pÁaaáet » legfinomabb miafoeget.
1 arra., hogy avutbcr iamtúk igiwigiról MafKyatfldhaaiéfc.
,u ntT*™* ■■ D1"- Werner Th.. boro^ü v»ír
2 n.ubolv éa müegj.t.ijk v«»gwój., ú MoLttár JánOs Bud.pa.1 vaío. »eg7«ue 4a aklerelea
| ...»uj Páva és uj Franhonikávét
2 ; tor»» klrmalik, husj mén kéf*fi*ik Ukn* jt «a a
K<ph«t6 B«jd nlidea fuaier és tm«|i k«r•■*•■<• keB.
natw-tottdore ga|«a cnraaiarBe and Seh«p»aas«<-htra, - rflt-n. i artaa- und paraajilre i.nichliic<9,. toTiP gar<a Kapfaraaaa, Fr..,t- -bmln. Vbwda^lia*. Kopf- and Bartaehuppeu — •■rftr\'a TkMr ■•Uk •cibil: U\\ üaUtMar and laumMirt aicb «• .uU.ek voti allén ahrigM Tkaranf.. d«« Haa.Ma ~ Xa V«MMMf v«a
tMM b«(«bia ua u>4(Uckuck •«(>-\'• TtMIIIlUi aa< 4
anfd.a bekaauta ScUataiaarka. Ili BMan TkWMHa anr B...U^a,it aller
Unrelnbeiten des Telnta
Hant- imd ivopfwuainlx^e dr Kindar, aawia a
leaa cofmatiarhe Wiaek- imd BlJvMrtl fBt dea
ii«t r »
Berger\'9 ölycerin-\'nieerseife
ji^gü UpWí «• »<rk<|».1»llt«uij«M..t W.
Vorrltl
Sr luliaa
Haaat Varaaaat AaXtokar • HflL M T ■»■■ k.ríT^. ia.ttJ.- í«r Mo-.arcM.. M»tMa.Wl «. •HU l,e. den Ht-rm ipolhekaro «. Prijar aal J. aWlur
p»rföaiirt iat. 35 kr HM«t BrttoUrt. HCLL M T M


IIIIIIIIII
Vtlf ét jósnál vértúztito hatása utal gyó\'
| I | 1 II II II II II I I I


V}A IS alkatrész 3cIi\\Telzi orvosi növények
kivonata. Olctobb mint bár íaely keaenivü.
aranyér
A LEGJOBB
ós az alléét bajainál
mint legolcsóbb

és legha-hato- abb házi msr van ajánlva.
[KelfseS, bír
Bármily korú egyének használhatják.
LE HOUBLOH
msem ÜTÍRTHÍNT ÜTÁNZÁSOTÓL
Könnyen vehetó be, gyengén és fájdalom nélkül old.
fp k Ókor nlódi,
minden, lap LE ÜOXIBLO uúfin bor<j4 te minden karto
CA1LEY « HEMRY
ÓVATIK11!
máj IMUIB ■ vn vnm arc\\rm< +\\T. M ^
Nyújtsunk kezat a tzerencténckS
400,000 márka
tégla-, mész- és cementgyártásnak.
ty p Irfo-
.U« 7 maalilshui M ItO •f*<BéayMk oknll... Uvirulfa
kell karOlnit. kGzLttk t»l&[koiik 400,000 Mn/
lef pedig :
. . l OJ.I. i-m
1000 a^ ÍA kiév<*t Metánként törés wurffUttiU* élkfll ú
" \' *" \' —\'-- - —arint k4-
■ Olt k*m»oe*A\' itaJakU«vra Jt«4«Wa6 /lartési feltei****- ■"•11*u
1 *r«r. i m 57.IIU0 52 nyer. á m. MX)0
i4 5x> ( «H
lV i m <0 000 ill.i.ii.. J000
t myti. é u. S0.006< Ulo^ir. ia. 100O
-J in. 25.00U ; W
2 njT. i m. 2O.0Ü0 9fi4)nyv. ftn SM
Unj.,. i» 11,000 28,U*J .j.r. i m 188
p b» álUpiUtott wef 4
m&r folyó évi június Iá én 16-án Jesx,
.»_jk kéa«iti»*rt, a Woja«»*>li alatt, £• *T fo Tatnác l\'n.Up^t knr
»rMi wr.j ir* CM* * ». w 3 60 fn
1 fél 3 m T. 1 75 frt.
p
BÉC8, AlMrctrasM 57 to
BUCHA
A njffre:dplA»«kíiPi tn [Vívi iikttJ meI]ékelt«lD"k, miod«n hoxák, k A
nr*«->.drén n mint 2MQ0C 229,000. ISO 000, 100 090 80 000, M 000 4C,V*e ««t fiwtwiot k.
Ai ilj a l._iiilird»bb uipnn D/uerf. Ti,i«;»tni!. clórrltt-
b*tói idtu hjá l lkhb <
n
Kapható Nagy-Kanizsán Belus József gyógyszertárában
te, kectti «AÍ V.J(WÁ W*A« •*•*! 4l elóbb, köi^elleotU *iiilir\'. b&skhásboz iniéun
KaofiBann és Simon, buk- is jválttUat Jt«akvgfean.
li b^lálll fliifct >*
l á p 8 ó j a Stosntorbil
** EadáUitisi swr ac»l**6 lÜOrÁÍdliL"
j
D. i. k6«njD0tüok-l B«<ili>« W»ilimiírt,
o ki í»no«J iriolun
ifoaautt t kúáó n\'y1"-^ W«|diu Jóneí
♦♦ Császárfórrás-só (Sel purgativ).

30 éie» át klpribilt
A5iATHERIN - SZÁJVÍZ.
8 kr g
I. B»f«Wgaj*a« fi-
J. G. POPP, CK. 68 klr. H4TEIÍ fogorro«t*< BÉCSBEN
I B«Wga*« fi
■Uj- ét injbet^^K rll«M. Kitűnő fwguíailé m «S,tovibb4 •iá-deoféle ujakfi/it altva. 1 uo p*l*c»k 1 írt 40 kr., ktaipwerfi p«Ue«k 1 frt él ki! pll.rxk 50 kr.
X6vénvi fogpaAvta rund hMsnálat olio *«kiií f* bérré tus. • rDMi *i.iHtO1, hofj KDnak irtai.* i-r« »JJ do-botnak fts kr.
lrtftl ^Mll l»tilalimr »>■■ I fft «
l»tilalimr »>■■ I fft « ltT3 &14)
T. kr\'fiflX fortiMtita^Mrr" ~ " l>73 fc~«)
JUttU* fofptUEla a letkiTálább nw k .«jQrv( u fogek Ópotiaára ■ ép*éfb«xi fBant«rtáaira. Darahts 95 kr
PbffMMOMfKif; a l«fbi«toa\\bb i* l«(jja korlati bt .IBr a lrttkat foRmko^k StfUfuIt általi k^U»*t^re 3& t*g(ly in. S frt 10 kr.
,V*ré»r«a^pai» - a Mr *^pitMre a le«jo>b ■ <" kcl\'cinc. M>k6K. Ara 30 kr
A t köiSméf kéretik, bog? viaarJaJ&iftil batámottaft a POrp-Ul« kUattméti7«k«t a4aJM «aféwak • oaak voawt» ai darabokat foradja cl, nel^kta > Popp fél* »*djepy Wl<lb«t*
Nac7-Kanis>án Prít*r rUla, IWai J6»«f |j6f7iaer*M >iraknál FMsethofer Joaavf ur re«.rker*akedi»éb4S(i — Pipa* T*ep«a J. *4 Berall.«r J-ni1. — K».áa Bir»»v I. C*fT« KMatb,*ljM Lakaer F g^ácy»cr+**. - X*Ja-Ef•M*efB» HoL ^y
b^lr«o Svon A <• R»doU KJ^KT^\' - H.ttrSrHAík^ ftt-.üyftr-
työ. Platc C C — Y—«Pr*aifc— O«tt>ar4 Tl-a-íw U fiaiaád,
r. ; A_Í—.„i« ._ R,Ak«í»fcérTÍrott Braan J.. Broaaataim,
Horritb K.
d
Braan J.. Broaamaim,
— Kaloaaéa Horritb K. gjócy** Pak-oa kHlatMMh? A.
Kttbn J„ Aafiuün A , Babooliay A. CT^ytMr. — SXACNÍTVOC
Ktrrirt fa 8rpír» (ry^ip«.. Marcwüibán Ki>« ejú<r«*
Murin 1. i* MtlU*r I
Ey A. — AUó-Lmdrin Rlé» tT^tT
Koncxon Simon erAryai- - Sa|[y-Atiioii Pfititerer < Jál
XXX5pOOOOCXXXXOOOOOCX3pC
Kénforrás,
Várasd-Topliesa HorvátoraUgban
kiu rKAUc. köxel « i:&T«r-B»f7U kttirbot [tkn, t huniUtot nyújt a k&MTiny, a e«As régi wm
M
k, kQlftnféle kfci ttoii i». • IWri> hMnikl «5* H, A (IrMMéay
Cáikurqák: V.m.d.j. 1
^tanrocikj L. KTAfy. — Booyídon Krunolm J — Btjia Miebiu
iS koaik in
.cn áll. <t |
«Hwk. l> HTibhi k4n_ ***. ÚrV^ ^ja> S ungon, kíkUnkJoj.tl,, MI^U uiaoa ladBJT.Ia Nbes-
» Fnm Miasr- aw*.**1-
.acatfeiekot intlaerfík. . \'
»OOOOPOOOOOOOOOOOOOOOC&L,\'"1§8L janira 16-án. _-.
□IfcitM ir:
Em -*** 10 kr.
HIRDETÉSEK
8 huiboi pitiuorb&ii 7. másodszor 6 i miaden toTábbi lorért 5 kr.
KYILTTÉBBEK
loronktot 10 krért Tétetnek W.
Kincstári illetek minden (»es iűrde-
léséit 30 b. aiettji4ö.

Huszadik évfolyam.
A Up szellemi rénét illető kelemenjeit & txericetxtöhóz, *ny»fi rewét illt-tí ködemepypk pedig K kuduboz bénocutre ub-I.-nduk :
SAOV-KDilZSA Wluilotkáz
Bénnentetlen levelek esik is munkaúmktúl fog&dtaln&k
Kí-ziratok vissza nem küldetnek.

^os helyhatóságinak, . nagy-kanizsai fok. tozolt6^gyl8t«, * „nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", .nagy-kanizsai takarékpénztár\', a .zalamegyei általános tanítótestület\', a „nagy-kanizsai kúded-neveli egyesület", a nagy-kanizsai tiszti Onsegélyzi \'BintkeMt\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külTilasztmánya\' s több megyei és rarosi
egyesület hivatalos értesítője.
Betenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


tekintetéből alispán nrhoz indokolt
egerszegiben Szily Dezső, az alsó-1 értesítést kellő időben küldeni szives-lendvaiban Horváth László, a baksai- Ikedjcnek; eg\\ úttal választási elnök
gyék és az erről felveendő eskületételf számú szavazási rovatos ivek, sza\'
Bészes kiirts
Zaiamegre központi választmányanak ZalaEgersiegen 1881. ért jnnlus hó 9 éi tartott ülése jegfaókSnjrébiL
OiTMtatott m. kir. belügyminiszter nr ö nmgának f. é. jun. h6 2-an 23,623 sz. alatt érkezett le-irata, melyben a választási tóríéoy 56. §-a alapján az általános képviselő választásokra f. é. jnn. hó 24-tól július 3-ig bezárólag terjedó 10 napi időközt tűzi ki és a választásra törvény értelmében szükséges minden intézkedések megtételét, a törvény 62 §-a értelmébeni hirdetmény ki-bocsájtását elrendeli. —
Felvétettek ennek kapcsán a *gnapi napol vagyis f. é. janins 8-an tartott megyei bizottsági közgyűlésben hozott, a j6vő országgyűlést f. é. szeptember hó 24-ére összehívó legmagasabb királyi leiratnak megtörtént kihirdetéséről értetitó ■ncak alapján az egybehívott országgyűlésre küldendő képviselőknek törvény értelmébeni megválasztása végett teendő intézkedésekre a központi választmányt felhívó, valamint a választási mozgalmak alatt s a választások idején a rend és a kfiz-nyugílom megőrzése, a személy és r«£fonbiztonság fenntartása végett tett intézkedéseket tudató végzések. VégzéB.
A felolvasott magas miniszteri rendelet folytán az 1874. évi 33-ik törvényezikk értelmében a folyó évi szeptember hó 24-ére egybehívott országgyűlésre küldendő képviselők megválasztása tekintetéből megyénk területén levő 9 választókerületben egy napon az illető választókerületek székhelyein megejtendő és reggeli 8 órakor megnyitandó általános képri-selóválasztásokra határnapul folyó 1881. évi június hó 24 ik napja tűzetik ki, egyúttal tekintettel a törvény 59. §-ában foglalt határsz-mányokra, a választási és szavazat-

szedő küldöttség! elnökök, helyettes elnökök, jegyzók és helyettes jegyzik választókerületenként ekképen választatnak meg: X Tapdaai
• Választási elnöknek Bogyay István Halap, Tál. jegyzőnek O»ep«ly Károly B. Füred. Szavazatszedő küld. elnöknek Ács tferencz Díszei. Sza-vazatszsdö jegyzőnek Csendes József Tapolcza. Helyettes elnököknek Cjigo Pál Gnlács, Ozigáüy Károly Kóvá-góórs. Helyettes jegyzőknek Eőry Miklós Gulács. Arvay Lajos Tapolcza.
//. Keszthelyi választókerületben.
ViL elnöknek Novak Ferenci Csány. Vál. jegyzőnek Lénárd Ernő Keszthely. Szavazatszedő kül. elnöknek Bogyay Máté Sármellék. Szava-zatszedó küld. jegyzőnek Stieder La-jo° Keszthely. Helyettes elnöknek Yértessy Iván Kesstheiy. Helyettes jegyzőknek Puiy János Keszthely. Hoffmann Miksa Keszthely. III. Szent-gróthi választókerületben. Választási elnöknek Takács Alajos Sümegh. Választási jegyzőnek Szmodiss Károly Sümegh. Szavazat-szedő küld. elnöknek főt. Sztraka &ábor Tűrje. Szavazatszedő küld. jegyzőnek Botfy Péter Szent-Gróth. Helyettes elnököknek Chernél Olivér Otab-Reudek. Forintot Kálmán Mi-hályfa. Helyettes jegyzőknek Epstein Vilmos Sttmegh. Németh Zsigmond Szent-Gróth.
IV. Kanizsai választókerületben.
Választási elnöknek Tolnay Károly Szent-Mihály. Választási jegyzőnek Faics Lajos Nagy-Kanizsa. Szavazatszedö küld. elnököknek Eper jesy Sándor N.-Kanizsa. Inkey László N.-Eécse. Szavazatszedó küld. jegyzőknek Freyler Adolf N. Kanizsa. Fischl Pál N.-Kanizsa. Helyettes elnököknek Eajky Lajos Felső Rajk. Koller István Alsó-Baj k. Baán Kálmán 8zabar. Helyettes jegyzőknek

Hoffmann Mór, Tripammer Rezső, Németh Ignácz Nagy-Kanizsa.
V, Zala-egeraegi választókerületben.
Választási elnöknek Dr. Horváth Karoly apát Zala-Egerszeg. Választási jegyiének Hajik István Zala-Egerszeg. Szavazatazedó kaid. elnöknek Szily Deztó Botfa. Szavazatszedő küld. jegyzőnek Erdós Géza Zala-Kgerszeg. Helyettes elnököknek Skublics István Besseuyó. Dr. űzin-der István Zala-Kgerszeg. Helyettes jegyzéknek Boschán Gynla, üdvar-dy Ignácz Zala-Egerszeg. VI Altó-lmdoai válatztókeriiletbm.
Választási elnöknek Kiss Béla Alsó-Lendva. Választási jegyzőnek Sknblics Imre. Szavaut&zedő kaid. elnöknek Horváth László Lenti. Szavazatszedő küld. jegyzőnek Isoó Ferencz Alsó-Lendva. Helyettes el nőkökaek Szmodics Elek Mura-Szer-dahely. föL Balaton József Páka. Helyettes jegyzőknek Kovács János, Khrenreicn Janin AI96 Lendva. Vll. Baktat váiatstúkerületben.
Választási elnStawk Kiss János Baksa. Választási jegyzőnek Román Dániel Bamecsa. SzavazaUzedó küld. elnöknek főt. Farkas Sándor Hishagy. Szavazatszedő küld. jegyzenek Balogh Emil Kerka-Káloczfa. Helyettes el-nőtöknek Baka Boldizsár, Soús Kálmán Baksa. Helyettes jegyzőknek Páalek János Baksa. Fater József Dobrooak. Vili. Letenyei választókerületben.
Választási elnöknek Szalacsy Farkas Vente. Választási jegyzőnek Málics János ügyvéd Letenye. Szava vatszedó küld. elnöknek főt. Gadó Mátyás Légrád. Szavazatszedó küld. jegyzőnek Faits Károly Binok-Szt.-György. Helyettes elnököknek Erdélyi Miháiy Tótszerdahely. Folly Bernát Letenye. Helyettes jegyzőknek Bé-kessy Eorsó Letenye. Láposy Béla Légrád.

IX. Csáktornyai választókerületben.
Válaaztási elnöknek Molnár Elek Csáktornya. Választási jegyzőnek Bölcs József Cbáktoroya. Szavazatszedó küld. elnöknek fit. Tislér József ViziaztgTtrgy. Szavazatszedó küld. jegyzőnek Probszt Ferencz Csáktornya. Helyettes elnököknek Valló Yümoe, Benedek Ede Csáktornya. Helyettes jegyzőknek Löbl Jakab, Szántó Károly Csáktornya.
A választási elnök és jegyző az 1-só — a szavazatszedő küidöttségi elnök és jegyző pedig a 2-ik illetőleg 3-ik szavazatszedő küldöttséghez osztatnak be olykőpen, hogy a választási etaököt akadályoztatása esetében a tapolezai választókerületben Ács Ferencz, a keszthelyiben Bogyay Máté, a szent-gróthiban Sztraka Gábor, a kanizsaiban Eperjessy Sándor, a zala-
ban Farkas Sándor, a Jetenyeibeo Gadó Mátyás és a csáktornyai választókerületben TUlér József nrak he-lyettesitendik, a helyettes elnök s jegyzók szükség esetérei beosztása a törvény 59. illetőleg 66. § a értelmében a választási elnök feladata lévén.
Mivel pedig a választási törvény 21. §-a értelmében a szavazatszedő küldöttség tagjai esküt tenni tartoznak ; ennélfogva választási elnök urakra bizatik, hogy a küldöttségnek melléjük választott összes rendes és helyettes tagjait a hivatkozott íör-vényszakaszban foglalt esküminta sze-rint a választási eljárás meginditása előtt feleskfidtessék, azok előtt pedig maguk is a törvényszerű esküt lete-
jegyzőkönyvet a központi választmányhoz bemutassák.
Továbbá a választási törvény 61. §-a értelmében az egyes választókerületekhez tartozó községeknek a választókerületenként alakított szava zatszedő küldöttségek közti felosztása

és szavazási sorrendje a következőkép határoztatik meg :
A választási törvény 62. § a értelmében a fennebbi intézkedésekről szerkesztett ■/. alatti hirdetmény kibocsájtatni readeltetik.
Végre midőn megérintetnék, miszerint a választásra megkiván\'atú helyiségek iránti intézkedés a választási elnök urak köréhez tartozii:, melyre nézve megjegyeztetik, hogy e czélre a rendelkezésre álló helyiségek veendők igénybe, és csak azon esetben, ha a megkivántató helyiségek használata költség nélkül egyátalán eszközölhető nem lenne, és akár kibérlésnek, akár pedig fabódé felállításának elkerül-hetién szüksége állana elő, választási elnök nr ez érdemben a szükségelt miniszteri jóváaagyás kieszkíioihetése
nrik felkéretnek, hogy kellő időben binos tudomást szerezzenek arról, váljon a választásnál szükséges lesz-e katonai Tagy honvédségi erőnek igénybevétele, vagy pedig elégségesnek Laláiandják a választási helyekre kirendelendő fugláraág aUilmazását és erről alispán urat értesíteni szíveskedjenek.
Mely végzés a hirdetmény egy példányával együtt a megválasztott választási és szavazatszedó kmdoetségi elnök, jegyző, helyettes elnök és helyettes jegyző uraknak egyenként, további az illető választókerületben községek folyó évre éivénynyel birú választói állandó névjegyzékeinek az egyes küldöttségek szerint elkülönített egyik hiteles péld.mya, megfelelő
zatszedő küldöttségi és választási\' jegyzőkönyvi minták, s ezek használatára nézve tájékozást nyújtó magas miniszteri rendelet másolatban, valamint a kibocsájtott hirdetmény néhány példánya azon czélból, hogy az a törvény 65. §-a értelmében a sza-TARCZA.
Crnapján.
atiüdeniiilii : ki semmiből alkolal Ennyi minőikül a a t, «iípet ; Helynek UtiiiD a »*iv gyönyört talál, A lilék «»ent fejtelembe melyed . . . ~ \'" J gyönyört imába olraáni 1
es ÓIT kö«t hiába korhadni .
Mindenható ! ki embernek alkotil, Hogy iBmarj*m e nagy roindeiuiget ; Mel? tilosa etet, örök TirinyioAl Boldogító szerelemben ifet. Oh tagadd, hogj e boldojtájnak vágja Lebeuen lányem oltárima lángja!
HÍnd«DnaLo! ki képmásul alkatai, HogJ TÍMljeia e ffildőa ±rt*Od; Iimerjek helyetted §* Síelést, bxliit, örömet, bút óriási hirciot. . . Engedd, hogj e b italomnak hál aj* i törheUeB lelkemüli imája !
BÁTORPL
Annyi Bxenvedés atán.
— Klbet«élá< —
Irt»: TÖRÖK ERNŐ
(Folyt.tw.)
Kéz te, hoMzaaia uécte *i»ogv»li»i« UFII^VÓ »rosüt és micél tovibb u«tnlelte, ■live KOBá! hevesebbea vert, TÓreag^ib* luialt ■ m»jd homlokához ktpott • a«t lurolgetó keodójéve!.
Ilonka BJka megmoidult B egy aér lik uniót t ki sxon ititlogvt, majd mo •oljr» faksxit •« ©peroyi »sij, »re» job b»n bevfltt, keble tn»g*»«bl>ao hullám-
>ült.
Trepkk nem állhilott ellmt ABBJÍ bábnak, aooji bájn.k, «Dn7i bóditó mimoTM kéjnek, mogboctbatónak urtá li a meojet, ti mlró íö\\é bajoh

éa egy houeu ctókot ajomott a lihegő ajkakra.
.Hah!* — orditutt fel valaki ki s ugyan»ton pill*oatbaQ Ilon teleumélve rémültei] eikoltott fel.
Ilou felugróit, haragtól villámló szemokkel, mint a. buaiuió ég angyala ragadott egy véletlenül megpillantott kéat a koséba, míg « asobit ajtaja irtóa»h» darranáiiai caapódott ki aarkáig.
„Hah! mi es?\' — orditá a belépi,
Bélám, megmentöm 1 — wsoitá dromkö«»y»k kö»t Ilon ■ * jött férfin karjai köia rogyott, a ki Kendefy Béla TOIL
,LáU»m mindent, tégy nyugodt angyalom — azólt Keadefy — a vúsoot-látáa Örömeit pár perc*c*el el keíl haius-tanunk, míg ezen a vendégjogot igy meg gyaláxó rablóval aeámololt; tiroual ad dig édei anyádhoz, kinek vidd meg késcsókomat, síelek ho«BJaiok, de ilüétemról mély ballgiiáat kivánok.-
De én életedért re*sket«k, ve«d meg i^yBii>rüen o oyomoroltat, taszitad ki uz ajtón, meajen a hitvány aaélw
,És le engem gyengébbnek reiss, féltosz e pimasztól; az nem lehet, gyáva aptn valtam, nam lessek; jöjjön, s minek jönoíe kell, Ítéljen köztünk az igazságos
Kendefy mondbatlan gyengédséggel kiséré a kÜacöbig az ifjú hölgyet a ax sjtol bezárta, a kulosot pedig as abtakon hajitá ki.
,Egyikünk itt marad, élet-halál\' dCrmögi fogai közt.
Trepk* főhadnagy aram irtéaaUwaa megszeppont a váratlan kŐib«jöve*elfe • majd fejét T«ssté aseUdpiUaiiatbaa ; agy járt, mint a tettes kapott tol raj, hely»o*e

aagyon kényelmetlenné TÍU; de látva Kandefy eaeleksdetét, tisztában volt ma gával, mint ügye* vivó kihívó betyko-•éggel méregeté Kendefyt.
Et kardot rántott, Trepka kövaté példáját; az etobbi örült hévvel veté magát ellenfelére, ki mosolyogva fogta fel a csapásokat, mi Bélit még jobban iogerlé. A Limsdai erősebb, a védelem figyelmesebb IOD.
Béla már két karcxclásból vérzett, ellenfele még mindig mosolygott s ez gyanítva, hogy támadójának ereje fogy, hirtelen egy merész vigáat mért Keadefy nyakára; as accél szikrát cs&lva aciélba ütközött i erre ujabb kardviiiámlá* .... és axon pUlanatbao egy vénagár látszott f«llövőini oldalt és a aagasba, aztán egy halálorditás . . . resskntteté meg & szobát és Trepka keresztülvágott fejjel bukott az ablak elé.
A körelkezo psreaben Kendcíy kODDtermett az ablakon hol hunárjai várták csendben, két-három azoval atasi-tast sdvn kilovapilt az atcsára.
\' ,UtAnam !" dftrgé b*.ulra»iau s vágtatott as .Arany stAlö* T^ndt"glő ulé csapatja egy részércl.
Csakhamar esatataj, vésElarmt, ha rangkongás, kiabálás zavara fal az óji csendet, a hassÁrok majd if, majd ott tőrteltek elő összezavarva a uémei vitézeket, kik a hogy mduk. meoekültsk kí igraikhöt és legtöbbször tigyuiásralúvol-döilék ki pHztolyaikat.
Ax éktelen saivaj eíbalottavig^dók kőié it; elsápadtak a üaitek, honoan te-rwabetett a váróéban kettőzött őraacoiek melleit a magyar sereg; kardjaikat lása-saa feloaatolva roianuk ki agyenesen a* utoftira, hol f4Atiök Aliou Kttdefy a* i

osapstjáTai, a tisztek megb&kkenve fi ditettak hátat és síéire fordnltsk visi befelé, do későn, mert ott ismét szemközt találták a tulso «jMÍn hálok mögé került huszárokat.
Ez fali lift halyzet volt, meneküla nem lehetett sehova, hiába erőlködött a l&géovség a huszárok sorfalát áttörni, magadtak magukat agytól egyig.
A Tárosban e asonkívül száguldozó ellenség tisztjeinek elfogatásit hallva szébs seot tliott a magyarral, szaladt neki a sdtét éjazakáaak a merre nem latot; magyart, két Másad hasxir üldözte jó messzire a feja vesztett elíont,
Kendatynek igasa rolt, járt* a csárdást kiiilágcw-kivirradtig, * b . . - i szép assaunyok föatót nyalka huszárok fo gyász-tottákel, a palaozkokst is ők Uritotiék ki a nemei tiiBlok crraelói, azaUttDomb KÖghyéknól Keodefy vérea kardja e jzőglstbea, ^ maga pedig Ilonkájának karjai kost pihente ki véres munkájának fáradalmait.
V.
A fényes nappalra koromsötét éj
koV0tK«S0tt.
Vége lön a sxaWsig bar cza a k ; a TilAgot bámulatba trjtó riléínégut eloyomá-a (ulujromó siárn, a mo&zkó ctavartu ki kdünkből diadalmas ftígyverüukut. Vi lagoauát a huszár Qúrgejt alkusra döfto kardját 8tű^yét*« lovÁnak, astáa magát a rasat törte ossza; megtelt a rengeteg bujdosó hoDÜakkikl, kiknek nappala u éj l&n; az egyik a pinczében, a miait a padláson, a harmadik cselédrahábu. rejtőzött el ÜJdÖtói tJöl.
A hóbér kifáradoU iruSsstos mun-kajábao, a golvá egymás után küldötte el az áldozatokat «»B átkozoU világból.

A nemiéi legderekabb 13 táborno* kát Aradrn kivégezték; az iszonyatos rémhír a vért fagyait!a meg as erekben.
Borítsunk fályolt e napokra, ne bolygassuk RS elköltötöttek siri álmait, nyugodjanak ők bekével, hisieo emlék3 ket, önfeláldozásukat aríiak »<sm fugják kitörölni a magyar Demielazivéből; Örök-fényü csillagok lettek 6k, melyak d*rült fényt hinleoek a bon6 útjára.
Késő ősire jár az Íd5, a fák levelei fonnyadtán hullaoak alá; a hüvöa északkeleti szél felkapja szárnyaira a könnyű harasztot, leikéri egy kii légi táoczra, megpöiditi jobbra, ast&a balr^ majd hullámosán lejt vele, végre jól ki-fárasztva, mint alélt hölgyet lefekteti; a természet láthatatlan szürkés ködbe bur-hoiódzik, a síp hidegen moiolyg alá * magasból," puszta a metií, hallgat aierdS, itha a hazával a nagy természet ia ni készUlne.
&ét vándor lépdel előttünk, nagy fáradság látszik lépteiken, vagy öregek, vagy messze atra kelt kimerült vándorok lehetnek.
Egy földmives jó eléjsk, kit ax utasok barátságosan köazSntnoek a kérdik, hogy hívjak a aeic mesize látszó \'ároskát.
Egy földmives tört magyarsággal néiietes kiejtéssel adja tud tokra, hogy , >z VöröikŐ s tovább engedé futni őket nyugot felé.
Sötét este lett, mire Vőrö#kí első
házihoi értek; ellankadva, elcsigázott .
tagjaiknak rövid pihenést szerzendő, ko-
pogtatuk s beléptek .Adjon Isten jó es- ,
tét" köszöntéssel és .Fogadj Isten/ volí .
ni «felelet , . \' a.. \'

HUSZADIK ÉVFOLYAM
vazi\'i helyiség előtt és a község Löbl lidjéti kifüggcsítethessék — a választási elnök urak kezéhez kiadatván mcgbizainak : hogy az általános kép viselő választást a kitűzött femirbb határnapon a választókerület székbe-Ivi\'-n reggeli 8 órakor megnyitván, a: i-zcn végzésben foglalt határozmányoi és a törvínyiifek a választásra vonatkozó rendelkezései szigora figyelembe! tartásával is/ko/.Wjék, a szavazá: névsorát, ugy a mellékelt minta sze rint szerkesztendő szavazatszedő kü döltségi és választási jegyzökönyveki
- - ahhoz képest, a mint a választá1
szavazással vágj- anélkül történik -
a tönény 88. §-a értelmében külöi
3 példányban elkészítsék, ezek CET
példánvát á megválasztandó képvise
lőnek azonnal átadják, vagy téritvény
mellett elküldjék, másik két példányi
pedip a választók állandó névjogyzé-
, kéve! és a küldöttség esl\'ületéte! jegyzökönyvével, va^mint a nefán fel nem használt rovatos ivekkel egy üt ezen központi választmányhoz késede lem nélkül beküldeni szíveskedjenek
— megjegyeztetvén, miszerint fenn
álló rendelet szőriut a választási el
nökök és jegyzőktől eredő levelezések-
portó mentess égben részesülnek, ha a
levél boritékára a „hivatalos" szón
felül még e megjegyzés is feliratik :
„képviselőválasztási ügyben"; —
magától értetvén, hogy a levél küldő
jének neve, állása, esetleg hivatalos
minősége is felírandó a levél czimbo-
ritékának M«ő rézérc. Kmf.
Kiadta HANTY KÁROLY s. k.
— A tisztviselők és hivatal
nokok sorsának megjavítása egyik
legacotabb társadalmi kérdés Magyar
országon. Ez irányban sok ígéret
töríént ugyan már, de komoly Jépé-
sek alig tétettek. Abaujmegye közön
ségéé az érdem, bogy ezen baj
orvoslását komoly elhatározással akarja
kezdeményezni. Ugyanis legutóbb
tartott közgyűlésen elhatározta, hogy
a tisztviselők és hivatalnokok sor
sának javítása érdekében kérvényt
intéz a képviselőházhoz s utasította
ezen (Így előadóját, hogy a leg
közelebbi ülésszab elé terjesztendő
felirat szövegét a jövő közgyűlésnek
mutassa be.
— A készpénzben letett hjrlap-
biztOSÍték kezelése iráni a péuzügy-

miniszter többek közt következőleg rendelkezik; A biztosíték rendesen azon hatósignil őrzendő, a melynél a bejelentés történt Minden üy biztosítékok, a politikai hatóság fel hívására az adóhivatalok ÜUl 24 óra alatt átveendők és a központi állampénztárba beszálütandók; e biz\' tositúkok azon naptól fogra, melyen azt a központi péastár átveszi 5\'/. kamatot hoznak, melyek utólagos félévi részletekben január 1-só és július 1-só napjain fizettetnek ki; a kamatok a tulajdonos kivánatára, bármely adóhivatalnál átvehetők 1 azok minden levonás nélkül tartóz nak azokat kifizetni, s az ebbéli jövedelem bevallás utján adóztatik g. A biztosíték feletti felügyelet a politikai hatóság főnökét illeti. A pénztárak pedig külön e czélra szerkesztett könyveket visznek. A bizto-sítek felmondását a politikai hatóság főnöke eszközli a pénzügy mi nisz-
Törvényszékl csarnok-
Ntigyon érdekes bűnügyi végtirgya-ás folyt le & nagy -kan ixsai kir. tssék íüufeayitö osztályánál í. évi Janioa hó I 1. napján.
Vádlottak Weiss Mór BAgy-kaui-:aai lakos aütőme«t«r ét legénye Schle ingnr S. voltak, mindketten Horváth tó Veodelen elkövetett halált okozó ulyos tefltisértéasftl, 1 r. vádlott ezenkívül lamie tanutásrai caAbitás miatt fl így lünbalmftzattal is lévén vádolva.
Hallgatólag szép es&mmal jelent
A iÖrvéoyBxék alakalt Miklós KA-oly ur elnöklete alatt, &özony Ferenss Gulyás Jenő arak mint birákbó), )szterhuber Lassló ar mint j*.»j-sfiveí.
A kir. ügyész mint kösvidló Dr. ■ Kristóf ur ő méltósága, 1-BŐ r. v&d-védője pedig Dr. Fircok Liailó .gyvéd ur volt.
Az nlnöklö taréki bíró szokoit méltö-;áva! B biggadt komolytaggal megnyit-a H tárgyalást, ast mindvégig legna-Libb tapintaloöaiggai veselte a ax ügyek teljes, kimeritő bevégestóvel kir. as iltala megssokott tirgyíla-
g
mely ben a Ídl
g ssáf gal vádbessédét.
kméoyek tiszta elSadáu ugy a kisebb
nagyobb fontossága körülmények íel-
ÜnletcsB a kir. ügyész nehéz hivatalát az
tnbjri ismerettel párosította, kiemelve
suljoáitó, s nem hallgatta el az eny-
H6 körülményeket sem, melynek bévé
jeztével 1 r. vádlütUi 3 évi, 2 r. vádlot-
al 2 évi börtönre kérte ítélt tni, a btk.
íOT é* 30S §§-att ideértve, eien felül
r, vádlott ellen a btk. 222, illetve 98
it kérle alkalmazni, eceten felül pénz-

KÖZLÖNY.
birsig é* egyíb k6ltoég««i vidlotukat elmaratttalni.
ErM vé<M ftgyvtf Dr. Párnek Lássló nők*** higgadt Móaokliaival -Wet ükolábo! ea törvényből mentett *db««ídet ♦ár
érvelÍMival * köretke** totta, melyet mir «ton oknil fogra ia egész terjedelmében kivánonk közölni, mert aonak a tárgyi lényAllishoz mért aioden kitételo muUtja, hogy a* ^gy _ gyakorlati élet mint törvény keié* t különöwn bQovádi védelmcx&i téren védfi ügyvédi nevét igazolj*-
A tárgyiUgoe védbeazéd a követ ke*6:
Tekintet« kir. törvényixék, büntető
birotág!
Védenoíem Weiai Mór védalmeb«n, ki halált okosó solyoa testi sértés ét ba-is tan utasra i csábi táa bünhalmasáíáért ii, vadulva, követkeso védb««zMet le-ok sserencsee tiszteletiéi elöterjexíteni : Kir. ügyész ^r R vádat, mely esé-lea jogismeretet e nagy Biaktudománjt
véd. adja
szinbei
actem ellen nagyon tótét )i<5, de &xt aanak Ujd
tom, hogy kir. ügyéss or & helysetet hivatalos állásának ssempontjából fogván fel, vádját köteleaségaxerülsg teljesítette, de én arról vagyok meggyőződve, hogy ha Ő sem mint kir. L\'gyáts, haaom mini köxűnségm jogász tekio\'i a tényállást, akkor osztani fogja véleményemet, 8 annak indokait maga ÍB. S esntts.1 vádja csak addig állhat meg, m-g ast meg nem támadom, s est tenni fogom annál inkább mert első pillantásra cteknem mfg gyö*£dé*evé válnék a hallgatónak ix hogy a fen forgó bunWnjek valóban fen illának, s hogy a bünhalmai valóban bebisonyitolt tény.
Hogy aivnbtn n. védelmet köny-nyebben tehessem, ■ védeocsem bünte lct^gét megmut*thassam, szükségesnek, .liloai & fen forgó büchalmuatot min denekulótt ssétvilasslaoi 8 a cselekvénye ket egyesként vévo boncskéa alá, kiderítem mindegyiknél ast, hogy távolról sem oly ntgy agyik bűntény sem, m<;!y vádként hot&tott fel, mint u » milyennek mutatkosik, sít előre mondhaíom ait is, hogy itt bünhalmftxrói *xó sem
lehet.
Legelőbb tehit a fő vádpontot veszem fel, E ast gyengítem meg magával a vég tárgyaláson kifejtett buocyitékkaJ ; nevezetesen vádol\'atik védencsem, bogy Ó f. évi febr. 28. aapjin este Jó Vendel nevű pékinasát megverte, s ez annak köveik Bitében kapott sérelem miatt már-ciiuj hó 24-én meghalt. — Kzen körüU mAnynet bnigK«ol4»ára kovetkesí DÍEO-nyitékok atolgilnak.
a) A sértett tél Jó Vendel kihall
gatás& alkalmival ast állította, hogy ót
Wi Mó ki idflb
g Wei
, gy
kitett idflb«p megverte,
bjl l i
Mór
g
boltjából kidobta," jelen volt axerinte Bárdics János és Táncsics Gyula is, ki t. i. utóbbi ótet ssictén ütötte;
b) Birá^a Jánofi és Taocsics Gyula tannk vallomása, mely stuHnt Weiss Mór aérelmeiettet a kérdéses időben megverte;

c) vádlott aion bekm«réM, hogy Jó Vendelt Ő csakugyan felpofosta. Eseo három pont abője alatt fklhoxott bwony:-tékot at áHftl gyeagitem meg, hogy ai, ki e Tallomiit tette, vagyis J6 Vendel, azt liittel mog nem erömitette; * második pont alattit jnsggyengitam as Alt*l, bogy az Ülitólag jelen volt tanuk vallomását, bizonyítékul elfogadni nem lehat, mert éten tanok több mint aggályosak; Ők ugyanis első ktballgttiauk alkalmával egészen másként, védencsemet mentoleg vallotUk, utóbbi kihallgatásuk alkalmi val pedig amattól eltérőleg vallottak; ámde ai Üy tanú biróftig előtt hitelt nem nyerhet, ily vallomásra vádlottat törvény szerint elitéiül lehetetlen.
De nem nyerhet hitelt esen tanus-mány azért sem, mivel Táncsics is ütötte a sértettet, s igy nekie itt nem mint U-uunftk, hanetn vádlottként kellene állnia, tanúskodását egyátaláo el neln fogadom auuál inkább, mert önjavára érdekelt is af4it*lf hogy sértettet ű is ütötte, sőt elóbb is még kiüt az utczán ie, tehát ismételve bintalm&xta, alaposan kell * félnie, bogy vádlott mentve lévén, maga is bunperbe fog*tik; a másik tanú Bárdos János egyedül maradott, t ha igát volna ie vallomása, mit tagadok, annak mint | egyetlen tanúnak előadása alapján vád lottat elítélői nem lehet, sőt mindké tanú ellenében azt állítom, hogy felette aggályosak acért, mivel maguk elismerik, hogy óke: vádlott a szolgálatból eiüita, B igy boámból esen elütés után vallottak terheiőleg, már pedig valamint a polg. törvény, ugy éa annál inkább a b&atetŐ törvény h&tárczaU szellemében valatit elmarasxUlni, vagy büaöseé nyilvánítani csak két kifogástalan tanúnak egybehangzó vallomása ni apján lehet , jelen esetben eme crilerium fen nem áll, következőleg jogi meggyőződésem as, hogy vádlottat ez alapon bűnössé oyilvánitni lehntlen.
Végű] a mi a harmadik pontot vagyis vádlottnak Önbeiamerését illeti, mely szerint ő Jó Vendelt felpofozta, e tekintetben tek. kir. törvényszék ki kell jelentenem, bogy azon viszonyból folyó-lag. mely vádlott éa sértett között léte-:ett, előbbi cselek vénye jogosai tnak nondbatÓ, m<uián a gaz-da joggal baai íálhatja a háxi fenyítéket oly hűti0a szolga irányában, mint a milyen sértett volt, ki gasdáj* karára ismételt sikkasztásokat — mik itt elistnervék — követett el.
Ha egy szegény iparos, minő vádlott, kinek magáról, nejéről, 4—5 SJ^\' mek neveléséről éa vnUmennyijÖk jövőjéről gondoskodni kell, — soraaban kia-hitüvé lesz; ha. valamely, bár csekélynek látszó kár éri és emiatt ingerlékeny-nyé válik, ha ily ember, kinak neveléee semmi, vagy legalább is elbaayagolt s nem ismer mis kört éa életiskolát, mint ast, amelyben talán ű maga még durvább egyének köiött növekedett fel, 5 a jelen mostoha viszonyok köxöU, a melyben a megkeresett garai caak izíadtság és verejték árán szivárog be sserény lakiba,


saját fizetéses cselédje Utal uiadéko-san B bUnös okból károsittatik, tőt tob. bet mondok: ha esaa megkárosítás oetu a kirositónak szükséglete folytán, ka^ea bűnös nyerésskedési vágyból ■ meatbet-len kőonyelmüiég következtében jöo elő, a mit joggal lehet szándékos károsításnak mondani, ha mondom, hogy ily körülmények között magiról megfeledkezve, a hasi torvény gyakorlatában a hatáion tul engedte magát ragadtatni, — mint ax a jeles esetbea történt, azt tek. kir. tör-véaytták bexz&mit&Qi a büoös cael\'ik-ménynek aevesni nem lehet, mert vádlottnak semmi előre eltökélt atiadéka nem volt Jó Yendt.lt bántalmazni, azt falhevüit állapoLábati. indokolt felindulás hevében és piílaiiatában egvBxerü ar-ccu\'ütéa álul követte el, s miként a boncrjegyiőkSiiyv ig«*olja, hogy R »ár-tettnek teste rosszul táplált, koponya csontjai vékonyak vollak, a iobb ttidü *, bordákhoz nőre lalilutott, — átláthatjuk, hogv a kérdéses egyén, életképessége csakis idókérdés volt, s hogy rajta még csekély »érié* is komolyabb követ-keztetést eredmény eshetett; a váleraéoy szerint pedig a hálál genyvór kővejks*-tébea képEŐdŐtt agytaJyog és kiterjedett baloldali mellhirtya gyaladiU ilt&l kö vetkezett be, végül, hogy a halál a magukban véru kisfoku sértések folytás az eaekból eredő járulékos geny íelszivódia és genyvér álta1 közvetve hozatott létre, de tekintetbe veendő, hogy ezen kimeue-tet résiint az ülóaek utáni meghűlés, részint az elhalt egyén ross váralkata által is mozdittatett elő, — mindesok ods. utalnak, hogy itélet hosatal előtt az ital6 tek. bíróságot í el kérjem, miszerint komoly megfontolás tárgyává tegye, vaj-joQ kimondható e, hogy a halál azon nrczcsspáaok követkestáben illott be, melyeket védenczem ejtett R sértetten, mert hogy a baloldali mellhartya gyula-dás nem az arczcsap&e által jött létre, az kétségtelen, s az oldalütéét nem védencsem ejtette, az bizonyos, és éten minó aég is haláioeo&k van orvosilag jelezve, sőt as arcBcaapások, melyeket a sérleit szenvedett, nem egyedül védenc te m áíul lettek adva, hanem Táncsics ÍP okozta, mi be van bizonyítva részben az elhalt nyilatkozata, reszbsn Weisz Ignácz tanúnak vallomása által, ki elátt a aérteli ■> kérdéses este s helyszínén megmondi>t a, réüziiit Kraufiz József tanú vallomása által, ki aaemtauuja volt auuak, hogy Táncsics Gy. jól eíverte Jó Vendelt a h-íij--BiiuéD, ütvén axt tanú szerint olvasatla-oul hátban éa fejben.
Kemény Lajos tana szerint as elhalt golyvás volt, SchJesinger pedig a kálybára többször feldobta, mi a sértettre kétségtelenül behatóbb volt, mint védeo-czem pár arezütése. Ily értelemben vall Szálai Róza is, s igy lehetetlenné válik, hogy védenciem az ellene emelt vád auon részében, hogy a halált okozó sulyo* les;Í lérlést ő követte el, — bünöenek lenne timondhatő.
A mi petííg a másik vádpontot, rsgyii a hamis tanusásraj csábítás biin.í^arancanokora, drága jú ur&m Y~ — kiáltott fel a gazda örütatől küuy<zü szemekkel s & kövelkezO perctben már Kendefv Béla ajakában volt, meri ö a jövevény B Dombazöghy Jáuoaa-z iitiiáraa, As érkezeitek meglepetve néztek Ötsto ■ nem várt íoifedezösrc! t aggodalom teljes felhők nyomultak homlokukra; — mii a gazda ésirevevén sietott eloszlatni * moglepetettet zavarát, kétségét.
, Drága jó uraira, itthon vannak a legjobb helyen; nevem Kovács Gyuri, altiszt voltam napy uramnak oldalán 5 most az igaz, bal karom hiányzik,a C3atá-bao egy kartica zuzUazé;, mikor el a\'~ar-taktemelDi.vitéxp.rancaook uram mentett meg mt elevenen eltemettetés tőt, altija ia meg érte a magyarok Istene, ön vette éssre, hogy van élet bennem ; felgyógyul tam, hazajöttem fcz én elhagyott tüzbe Ivemben; azóta hallottam, nagy &zr-ren\' esetlenség történt a. háziban, ue" mondják nekem, arcxskról Utom,hogy menekülnek drága uraim."
Szomorú részvéttel oüggeszlí! le f«j«t a osonka liarczfi, könyiik Iopóztaíc Memaibe a engedte azokat leperegni Bzép Csendesen, majd durva vászon ingé vei IÖ-rölte le arczát.
,Edr» jó anj-jokom — SKÚÍI feleségéhez — szaladj a konyhába, *•/. iSlba, a korcsmába, legyen minden, ert^d, minden a fiiágon; mer! a ki n^kem HZ eletet adu viaaza, annak jótéteményét az egész világgal sem bálái halnám meg, hanem a*ért fejed óe nyelved helyóu legyen ám, •eokinek egy kukkot sem szoísz vendé guinkrŐl," mire a* asssony távozott.
A réwvét bizalmasabbá letto embereinket.
ElmondikkiállottBtenvedéseiket, az Bt fáras*té kiDJát, a jövő bizonytalansá-git;mikora hosszú gyaloglásban éilenü!, isomjatan, fáradtan dőltek le pihenni va-lameíy fa sitnra alá, jött a nedves, ködös, oeipo* 6szi széf, s hogy meg oe dermedje Bek , vánasorogtak tevább ismeretlen ve-&k kösepetí^ — majd kifejtetlek

■ervöküt, hogy azért jöttek Áosatria felé. ,tíft mindenki ae ellenkesó irányban ajsa-.dott s mire fik a török határszélekre ■tek volna, ai oastrák arra már rég el-;Art» előlük a menekülés atját,igy f-adig Uxik, hogy menekülési tervök aike Ul, ha egyenesen az ellenség fésske felé i^Udnak.
Beszélgetés kösbeo a cwankaharczfi lurék felesége asstalt terített ■ a jó mfc-:yar paprikás ée míg jobb bor üdite fel . lankadt vándorokat, majd tiseta, bár zegényen a^y tárait fel elóttök a maga kényelmével.
Hetek óta ax eluo vetett ágy ! Cealt-
amar elszuoyadtak a mi vándoraink; a
im°rüÍLflég meghozta a jótékony álmot
maga csalóka képeivel; lasaankint el-
endeaedett minden .... Utóbb sgaida
tfgyuj-á a pislogó mécset e árinak gyár
Uwánái vizugálgatta az ifja Kendefy
ciai, köíbe-közbo megcaokolgatta kesét,
majd e\'l\'»malt felette merően mindaddig,
lg a k»kukkos óra éji l2-5t nem vert.
Ei felébreattette emberO.nket c*en-
s merííngéaébul s feisóhajlott: a5ár
■lua ilyen ifja életért,\' s azsai a mécset
llva nyugodtao, k8noyebbülten befelé
dúlt.
Másnap Kovács Gyári háis. megné-
lillt, két férfi cseléd tisztogatta ajóíajn
heneket, majd az udvart, attán a ház
jét hozták rendbe , majd fát
gtftk eséax télre valót s szépen Ös8*e-
■akták; Kovács Gyári parancsolgatott, a
é: ceeléd alázattal, kalapemelve enge-
\'meskedett.
Közben a gazda be-befordult a uo-b& kurta síárn égő pipáját letelte az ialra. fulnézelt a magasba fohászkodva: Adj Uram erfit, hogy e j6 emberek sorát elnézhes*em, ha te nem segítést, ők Wttck! Hanem te aasioay — wólt fe-gchcz — nelási, ne hallj, ne tudj ám így hangot ia semmiből; £ életet adott1 ikem, én ie életét akarom riseuadni.
A kis Tiro# lakói pedig asm gyöt j
:ék például felállítani, dic&erm Korácsek I
óU bsctületas, nt3Bki» cwlédeit. 1

így következett be a zordon téli időszak ; nem hallbatUk hazulról semmi hirt,nem tudtak hosszúidéig saját aorsuk-rólsemmít, míg egyszer Kovács G-yun a vá^ roaból egy csomagot hotott újságpapírba takargatva; Kendefy mohó sietséggel röpült sorról sorra, egyszer caak elhalva-nyodva tántorgott e. kÜssObhos, megka-paskodott ni ajtó szárayábau s fuldoklá: ^Halál itélet a fejünkön \'.\' HiriapUag is kőrösték őket.
Hagyjuk dolgozni vándorainkat is orsság nyugoti szélén e nnsojünk viíisz& keletre, u ors&ág másik szélére,B városba.
Kihalt ítt is ax élet, mint azéles e hasában, két embert sem látni együtt; a kik ss utcvan haladnak ü, sietnek dol gaík utáC; nsm panajakodhatnak egy-mdsnaJt bajukról^
Csak a katona os ur. &t hivatás- és talán köteSssségszerüleg E büoietlenül gúnyolhatja a saját otthonában hazátlan magyart.
Dombsxögbj Jinoa derék háza is ott büsakélkedik, de mintha &z éiettelen tárgyak U busalnának a jelenen, sokkal komorabbnak tűnik foi a Uk, min^anuak idejében.
Sslépüoic a folyosóba, mlüd&oütt idegen tárgyak, más berendezés ö.lenek <iemeink.be; betekintünk . a szobákba, aem b&ngzjk onnau a kedvos Dombsxöghy Ilonka eJevea, lelket-srivct lebilincsnlő csevegése, egy telívér ráci ül a Domb-ssögby curíában.
S hogyan, mi jogon ? kérdik olvasóink.
Szomorúan egyeserü a dolog; Domb szfighy Jánoat, a forradalmárt a. vértör-vényssék halálra ée jówig ol kobzaira, ítélte; ai Asz axabs^íagbajaok eddigelé kikerülte ae oextrik kémek figyelmei, azért egyelőre is vagyonától fosztotta meg hatalom.
A isereQcséÜen Dombosogbynének egy titkot beritja megsogU a. törtéoen-dőket s caak annyi ideje volt, hogy né hány teás fonottól álló katzpéttát, köte-

lezrényeit e ékszereit megmenthette s avval kiüxték vagyonából.
A szegény nő kótsegbaesett volna, ha Ilonka nem áll oldala mellett
A mire csak egy jó gyermeki ssiv képes, a leggy enged ebben voná jssivere a lesuj Lőtt anyját, megaimogatá, m&gcaó kolta annak gondtelt homlokát, csüggedt lelkére a bizalom, a remény bals&emát csepegtette, elmondá neki százszor és e«ersier.
.Hol l«gnagrobb a vé« S uyotnor, Ott legkBtolb Isten ke«e; Ki benne húz, nem csalódik, Sít 3 iéá, as ei nem rotie \'
Elmondá a jó angyal, hogy a valódi élet boldogságnak nem a vagyon as egyedüli alapja, hanem annak feltétele a BZÍV nemesebb érvelmeibea összpontosul.
,Vwrui, dolgozni fogok édes anyám — szólt Ilonka — • majd cs«k vége lesz e aaomoru világnak, megjő ax én jó apám, majd elvetwódünk mí velabogy."
Pedig Ilonka is csüggmleU, ha a jövő ködös homályába pillantott; a csapások, a veozlesség ónaulya, abolrgóapa, a világgá bujdosott kedves emléke sokszor hozták kösel a kétségbeeséshez, de rátekintett megtört lelkű édes anyjára, látva aaoak szánandó belső küzdelmeit, & gyengéd níi szivet a sors megaczéloaá.
Szerény átállást bérellek, a megmentett csekély pénz egy részén a legnéí-kulörhfi ti énebb bútort vásárollak be.
Ilonka sorba járta az ismerőseket, iciudcOUU mankát kért.
Sokkal élénkebb voli a rúivét a sz6renosétlen család iránt, hegy sem magára hagyni, nyomorban Einiődoi engedték volna.
Ilocka elegendő megrendelést kapott.
Kora reggel már varróasz tálkájánál ült E csak a késő éjfélben kelt fel mellőle.
így ment ez már hétről hétre, a kis csalid készült előre a tél szigorúságira megtakarítottak keresményÖkbíl annyit, hogy élelmet és fát szerecnewenek be.
Ilonka még bízott az Istesben* remélt raUiait as emberek k&lb

ségétÓl; aDyiival együtt útra kelt, aöiél gyásíban borult Hiynau. labaí elé, szemébe nézett mélyen ason íérfiandk, a ki az óltt-halallal j&tstott Brélot Magyuror-ssigbfto, hogy lelkét megindítsa ; de korábban olvad fei Ssibéria Srőkós jege, mint e vérMomjaa lióhér megíüdul vn» ■ lompán értóketleniit, nyers vitdíRutasitsa-RAÍ dormögé „BíbiUiatikoak Luenoél A
A két no letörölte könyeit. büazkén egyedeaedtek fol a emelt föyel hagytak uarcokot bacaox*tlanő|. Esléakint megemlékeStek a w<;rea-caóllen basiüanokról, kiket.Iite\'j tadj*, k kunyhó fogadott be j\'oröaBD hitték, bogy Dombízöghy ée Kondefy a b»z* hatiráa belül rejtőinek, msjd es;yik napon Daltöatöntecek a aserény lakba, a uz sz még caak a valódi boldogsig.
Az idó haladott; nap oap után aie-ti, a hetek hóo*pokk4 nőttek. Behoí untai nyom. mi a bujdosókra veietan, eljött la*«ankini már a harmadik év is. «nki Bem tudott hírt mondani Dacob-zöghyról és Kendefyrftl; > menekült mnvéd-k nyomoiása, ftldötéje, büotetéflL\' még íolyloo tartott.
A fejevesrteit család az örökös ic-tottságbau, kéUégben mar csaknem eszét vR:<zté; gyáairnhit öhSttek roagoítra, de sülélebb vuh eaoél Inlkök fa.jd»J(Qx» látva, hosy a hatalum embereinek szem i még mindig rajtok éi lakásukon téredöí. t löbbizör rsndű*ett kuutiaukkwl fol-fiú usaggnitik ti kínlódó kebel seben.
Ilcakái a szakadatlan ülés é*éjjeleséd nagyon megviselő, arcairól eitUftl a* a kecses pír, szemei bágyadlak, égés* testén bizonyos lankaduig jelei mául-koilak.
A terméazet erőinek határ vap szabva, a» örökö* munkálkodás, »M.ki-áaüao küzdelem a miadeonapí kenyérért, a soha nem nyugvó, inkább wire:-iépo viwsasmjékeié* utoljára agyba dön-töuék K legjobb gyermeket.
(FolyUtis* k6Fetkí-íik J

HÜS&4DIK

ZALAI KÓZLÖKY

JU2TID8 Ifi-áo 1881,

zatkés»»eget kell igenyba venni „j ó t é -koDjctélr a," Ai előad is anyagi aikarét tekintve elég kd amennyiben a tiszta jÖ
tényét illeti, erre nézve tek. kir. törvény aték azon meggyőződésemnek adok kif« iezést, hogy védőnőiemet védeni alig
kodvesó roK,
iránrbin mondandó
írükségea, a na\'1
ingt. jul. 26. N.-Slanisain. — Fran-caics Teréz 551 frtra b. ingt. jun. 27. Perlakon. — Berger Sándor 7330 frtra b. ingt jun. 20. NVKanmán,
— Hátai rövid hirek ~
A typhusjárvány fŐTirosonkban szűnik.
— Trieut mellett egy a fflben heverésző
katona kigyócsipés folytán meghalt. —
A mármarosi románok közt feltűnő sok
jyilkoláa történik. — Kormányunk a
védvám bBhozataláratess elókéssületeket.
— Pécsett borügy nökaég alakul t. (Nálunk
is helyén lenne.) — Id. gróf Károlyi Ist
ván nemes ténykedésft fÓur Fótbon 84
érés koriban meghalt. — Jun. 12-én
reggé] teljes holdfogyatkozás colt, —
Nagy-Mária-Czellben Pünkösdkor nagy
hó esett. — Palásthy Sándor tehetséges
iri 39 éves korában meghalt. — Duna
keszin párbajban egy hivatalnok mély
sebet ejtett egy közös hadsei egbeli hadna
gyon. — Két berlini sikkasztó Bpestan
eítogatott. —
- Külföldi rövid hintk. —
Anglia legtöbb nyers vasat termel. — Parisban a házak fölött vasutat asándé kosnak építeni. — Liverpoolban a város hazát lőporral levegőbe akarták röpíteni.
— Odeszábaa apró czukorstlteménynyel
mérgeztek meg sok zsidógyereket. — | evezés
gazdálkodás | legazon
A aiezógazdaságiltalános kérdésein tcivül, jelent a pozsonyi városházán B 50 frtot melyeket szintén keretébe foglalt, fősulytj tett le annak, ki szerencsétlen öcscsa :oktet & talajjavítás és a gazdasági ipar 1 holttestét föltalálja.
H i R D
leszek, oem annyira szUkségbÓl, mint vé-
áűi kötelességem érastéból Uü*«m, nove-
TEBCBÍCB Gy. é. Birdos J. tanak
íják h édenczom ókét ribe-
nézve mentÓ vallo-
zért mindeniknek
nzt állítják, hogy Btéltft, miszerint rá mást tegyenek, há hki
ruhát s hetenkint 10 krt igórt. Eaen vád tekintetes kir. törvényszék meg nem állhat, mert bizonyítva cinCs; a két egyén i-jjttk állit, védencxem tagadj e szerint azok állításának valódisága ígasolaudó Unna, mivel ök egy gyékényen árulnak 3 így ax én jogi fogalmam aaerint e vád ögégiea elesik annál inkább, mert
TaacaicsGy. tana szavahihetőségét már fontabb sikerült semmit érőnek bizonyítanom, a így
Bárdos J. tanú saját vádja mellett roict tana egyedül maradván, állításának valósága más tanú által lanne igazolandó, eunafc hiányában előadása figyelembe
sem jöhet- e mellett
ügyben külön
mindkét UDU esei
félekipsn vallvin, u mit egyszer mondottak, mit kéefibb visszavontak, minél fogva éa határozottan oda nyilatkozom, hogy azok vallomására jogilag építeni
tv-m lehet. Továbbá
tanuk maguk be
■merik, hogy vád-
i Őket KE esemény után agy hétre t \' iiolgáJatból elbocsátotta, tény, hogy -ica; alúbb tett vallomásukat az elbocaá-Uf után, tehát már a boám érzetében változtatták meg, d • gyarlóságukat ópea ei által bizonyítják be, s most ason bér-
ily tanuk v«llomá< it&ni s valakit el
dés merül fel, vájjon é nyilcá.
ilélni lehet-e? Én tek. kir. törvényszék sít mérem állítani a jogászi tapasztalatom min meggyőződésemmé ie vált, hogy va-UmeJv bünperben, ha ily tanuk léteznek^ ,-rskaík vallomásaik minél terhelóbbak, tEüaí gyanúsabbak, t>öt annál ártatlanabb maga a vádlott, kinek megrontására azü-vetkartsk.
Ezek szerint tek. kir. törvényszék vedeoczem ellen a biiohalmae fen nem i\'A, mert * hamie tanuzásrai ciábitie iga-iulallaoul maradt, s így csupán a halált rik\'nó súlyos testi sértés bűnténye marad Í<:DU, melyre nézve azonban kijelentem, hogy ninca bizonyítva, miszerint a halálos ütéseket Ő tol\'.e volna, mert bár beismerte is, hogy párszor flrczul Ütötte a tériettet, de ki leti derítve az ÍB, hogy haisérketóse .-lőtt őt már Tancaica Gj. ítisittrerte, sőt önmagát íöldböz verte; beigazolva lett, hogy & »ütőkumenőiére Schleainger S. páraior feldobván, onnét mindannyiszor visszaesett, a eieo nórol-mekbez járul, hogy vére megromlott, gwiyvás, vékony agykérgü, a lüdeje jobb-ról a bordákhoz nóve.ahogy a csekélyebb Bérnimek együtiea hatása már a testben rejlett, lenít már meg volt betegségét mozdította osak elő, ennélfogva a vád ez«n poaija védeneiem ellen igen sulyoa éé naöfí sem állapitható.
Kérem a tek. kir. törvényszéket, hii^y vécibaszédem folyamán ki tűzette-tett rendkívüli enyhítő körülményeket rigy elembe venni, azok alapján a btk. 92. § & állal nyújtott jognál íogva a bor-toü büclelést fugeágra változtatni e ennek tartamát« minimumig ugy tessáJlitaut, hogy as eltöltött vizsgalati fogság által védenczeai büntetése kiállottnak tekintessék, egyBzersminl a. pénzbüntetés alól is védenczemet felmentetni kegyeskedjék. Az ítélet hozatalnál védencsem eddigi feddheüen előéletét is figyelembe venni s őtet aconnai szabadlábra helyezni méllóztassék.
Erre a kir. ügyész reüectalt, í törvényre hivatkozott, hogy Jó Vendé vallomása ugy tekintendő, mintha az1 esküvel U megerősítette volna, mert ab ban a halál álul lett meggátolva.
Az ugy befejeere lévén, a törvény ■zék az ítéletet fél órai tanácskozmány után kihirdette, mindkét vád le lat a h Iáit okosó súlyos testi sértés bűntényében 1 r. vádlottat ezenfelül bamie Unuzásrai csábítás bűntettében is bűnösnek kimoi dotta, 1 r. vádlottat 2 évi, 2 r. vádlott; iyaévi börtönre 100—100 frt birsig, károk s költségek fizetésre ítélte.
Az ítélet ellen tigy vádlottak
lamiat a kü
gy vádló i= íellebezéat jelen.
teltek be.
Vádlottak azonnal szabadlába lyeztettek.
Helyi hlr^k. — Nagy műkedvelői előadás
jfítékonyczélra. Szombaton f. hó 11 én
viiroauBkban Z.-Egeraaeiíen néhány lel
kíig nrhölgy és ifjú a „Zrtldfa* ven
nii.gy termében műkedvelői előadást
^ Okot pedig szolgáltatott erre a
Alj lkölbbi itálá
pg g
ból
hil
gtét, ogy a mükedralok isbelíógót és áldó-
ogh Alajo* legközelebbi szintáríulatá
vároaunkban rekedt néhány tagjáaak
keHiBléie. Sajnos, hogy napjainkban,
dőn már a stinéazet nálunk elég szép
adáat mutat, még mindig igen sok hi
VKÜaa lép azon pályárs, mely BzámukrL
csak lorifikoseonu tarom. — így esik
meg amtAű atai DiJuok ÍB tőtét

100 frtot haladott meg. Láaauk most mar as alábbiakban, miként oldották meg műkedvelőink elvállalt iiwspüket. A. darab, melyet derék műkedvelőink 7*lass-tottak emuttal Bnrcsik Árpádnak „A közügyek* czimü egy felvonáaos vígjátéka volt. A műkedvelők pedig Oeeterreicher Natália, K»enth.tl BerU úrhölgyek, Ho-mor János, Cnukelter Béla és Pajs Katimér urak voltak, akik — becsületükre legyen mondva — valóban feledtetek velünk, bugy műkedvelők mozognak a deazkákon. — Oly haUroiott brttonUg-gal s kifejezéssel, mint a minővel Kosén-thal Bírta ^Olga) orhölgy oldotU meg szerepét, csakis valódi bivatásu aiínéaztől várható. — Elragadtatással és bámulat tal néztük ée hallgatuk Rosenthal Berta úrhölgyet, kí előttünk nem várt éa sürÜ tapsokat araiott, könnyíi»éggol és Ügyességgel mozgott, szerepébe ugy beleelve magát ée oly szépen oldva meg feladatát, raikép feledtük, hogy a .Zöldfa\' nagy termében műkedvelőkkel állunk szemben. Áz igazi meghatottság, a valódi éa titzta értelem hangján szaval á el Oeaterreicber Natália (Etel) úrhölgy szerepét, akí mindjárt első megjelenésével Upsviharra r4-gadta a hallgató kösönséget.A hón szerető Etel igazi érzelmét, a szerelme elé gördített akadályok által kétségbeejtett leány kedélyhaogulatát, arcza és hangja oly hiven tükröxteté vissza, hogy áléak rokonszenvvel kísértük mindnyájan heves küzdelmét s vele együtt vidultunk fel a szereno»és vég kifejletnél. Természetes, hogy ily siker után az érdemnek jutalmat is kulid aratnia, és a kisasszonyok, virágcsokrokkal éa éljenzéiekkel julal-maftá a háláa közönség. — Nem kevésbé osztoztak az est sikerében a közreműködő
urak is, neveseteser Humor
Andor), Cmkelter ur (Gócsy Muki) és
""ajzs ur (Lóránt ügyvéd) Mertpében,
ilénk tapsokkal jutalmaztatván meg a
íallgatő közönség által. Ai elísdást táncz
:ö*vetle, melynek csak a hajnal t-etett
■éget. Q. S.
— 2>r. Hatnory Dániel dsndir-
örzaorvüs ur mint a felülvizagilü bizott-iág egyik tagja Nagy-K.anizsán volt. örvendünk, hogy a kedélyes toliu ,Boroa-;óu t körünkben üdvözölhettük !
— Dr. Jeszenszky Sándor
i agy-kanizsai kir. al Ugy ész ur június hó
L3-án tette le a hivatato3 esküt a kir,
.Örvénynek teljen tanács ülésében, azon-
mint értesülünk egyelőre nem itt, iiaaeia a kir. főügyészségnél teend BIOÍ-golatokat.
— Dr. Wtassics Gyiila ur,
ki nem rég neveztetett ki komáromi kir.
ügyésíBzi, szintén nem Komáromban
üüd szolgálatot, hanem a m. kir. igas-
.gügyminUzteriumhoz osztatott be, hol
tuvábbra is, mint a bírói éa kÖtigttgatÁai
hatóságok közt támadt illeiékiségi össze
ütközések előadója fog működni.
— Hymen. Dr. Gleaínger Zaig-
mond gelflei körorvűa urnák bájos leánya,
Hermina kiaassztmynyal Kállay Nándor
juliuB 5-én esküszik ürők haséget Q-el
són. Kisérje boldogság Frigyüket!
— Gyasxhir. Hartmán Lipót
egykori n.-kuiíssai lakos és itteni köz-
tiszteletű isr. taná^késŐbb sigróbi könyv
kiadó, könyvkereskedő és nyomdatulaj-
donos 68 éves korában jun. lS-ánhosssas
azenvedéa után Zágrábban elhunyt.Béke
ain !
— Csáktornyán B. Podmaniczky
Frigyes egyik képviselőjelölt kíséretében
múlt vasárnap jelen volt KomuCST JÓ!
ró éa Dr. Rózsai József
— Alsó-Lendván juníuE 10-ón
i távirdai mellékállomáj megny itatta-
tott korlátolt siolgálattal. Nagy-Kani
zsával összeköttetésben van.
— A 8O prcnií kereskedelmi és
iparkamara alakuló közgyűlését június
20-án unja, mely kamarához tudvale
Óleg Sopron, Mosón, QyŐr, Vae, Zala és Ves Eprem megy ék tartozóak. UgyBzinte Sopron éa Győr BS. kir. varotok is
— A podtureni uj vásár 1881-ik
évi janiaa 8-án dsciira aanak, hogy
előtte való napon esőzés lévéi
távolabb vidéken lakó kereskedők és
közönség <a miatt meg nem jelenhetett —
mégis igen élénk és nagy forgalomra
meny ULplálóan tartatott meg, különösen
Podturen vidékén lakó lovas éa marha*
gazdáink szép számban jelentek meg,
PerUk, Goricsán, DomáBÍnetz, Dekáno-
vetz, Gárdinoveiz, Krizsovetz, Peklenitsa
és Muraszerda hely községből és a magyar
részről is; eladatott 258 darab szarvas
marha és 39 darab ló, mely utóbbiak
köE&l Palaí Zsigmond ur egyedül a leg
Bzebb fajta lovakból 9 darabot vásárolt
a vegyes kereskedelem fedett sátorokban
színtan szépen volt képviselve. A jövő
vásár 1881. évi szeptember hó 19-én
fog megtartatni, melyen reményünk sze
rint a távolabb lakó közönség it megjele
nend. Vásárunk közhírré lótele leginkább
a vidékünkbe lakó leikéss éa körjegyző
arak SMVÖB köaremüködéséTel. történt,
kiknek köezöoeLuBket

j t riairügyOakot továbbra h
barátaagotan támogatni.
— Árverés Zoiame-gyéöen -Zftkál GyaU 850 írtra b. ingt. jon. 18.
Letenyéa. — Kreioler Mihály 567 frtrs
b. ingt. Korán ős
iaa. Katalli
16. gg
ÍB 389 frtn. b. ingt jun.
18. Csáktornyán. — Cwrdas Györgynó 300 frtra b. ingt jun. 21. Merenyén. — Sialay György 384 frtra b. ingt. jun. 20. Egyedutan. — Krampáca Mátyás 690 frtre b ingt. jon. 17. Alsó Lendván. — Cseresnyés Jánoi 584 frtra b. ingt. jul.6. Kányavárott. — Htrcii Mihály 1553 f
Ázsiai Törökországban 34 falut elpusztított a földrengés. — Makart híres festfi
betee. —
KI nyert?
p Triest
Budapest juo. 11-én: 63. 87. 37. 42. 67.
Ti . 74. 54. 6.78. 87.
13. 82. 45. 24.22.
Irodalom
(£ ravkt alatt megemlített muoka Nigy-uác Wajditi Jáiwf kE-nyTkereikodíio által endelhetí.j
— A müvtlt gazáaközöntég fígyel-mét a közelgő félév alkalmiból bátrak igyunk íelhivni a. Gonda Bél* müagye-mi m. tanár által szerkesztett .Gaxda sági Mérnök* ctitnü köihajnna gasda-i lapra. KB egyik k-gjelisebb gazda-
gy gj g
g p
kadatlan kilarLásoal és elismert szakava-
apui
ki
ági
aki
ik 4 évi fennállása óta !an-
izélzó g-asdasági
lOttsággal törekszik a E kszerü reformalását
műveletek, hasznos találmányok, kíser
letek, javítások, gyakorlati tapasztalatok
sat. megiamertetóaére és meghonosítására.
A dáill kédéi til


— Pákton az aranybányák fölfeda-sé»e, mely már többször említve volt * lapokban — csakugyan tény. Áz ottani dilnvialis fövényben 25 eseredrész az arany. Ujabban Riegler hányakapitány még duaabb telepet talált Duna-Köm lödön. Pakstól fél Órányira. Itt már aknákj olvasztó kemenezék és gépek vannak fölállítva. Eddig 5 akna van. A lelet kUknátására 40 bányászt vitelnek Za-UthnirAL
Paplrszeletek.
— Gorombán felwelt a. nzékelj- fiu ap- dolgot ét ráförmed
Eokalja dögxdu r nin r«J«
idei apám ele bewéloi ng ttz ]• fal. 1 b j h
, bit adott
Bezieg tn
am, hi Én
vóna „Ép d
„pg u göromlián bi-
ZODJT derekabb apja leheteti kendnek gyerek korába"
korába."
.Biiony nem is olfac miléi. üéd I" felelt a sértett apai
mQtuj,
Mod UT. vad»k. Ugy mitíiooArim eg-Ihcií ebídra Tslt hÍT*tilos, mel^oé! * lUft *»ioajjk aieglehetősen kiTAj\'ott ru-LC jelentek meg. A hizl ar ;6nalt tsJili* ■tr& nér-f! möntegBlni mijí*. — ,0b" ja. » nsiMioairiae „én nem akadok fel
hvzr.L fagyok éa siókra ahhoz, tii í-vig
a v*i nópek költ "
Ejy nri ember a város: tébaiydi; lírán m«i, a. usbbi elmebeteg kfct talált i, *xi minden körűim íny kart tökílfllei l«tbui lenni ütaxott.
— flMiárt v»c itt barátom Ts — kírdi
ügyére. Mint a Tiizavőlgyi tarsalat hiva
talos köilönya, egyssenmínd hivatott
orgánum K a hasai folyósssbáljosis, ar
mwteaítfc, riií«o*spoláa, fólddntösés éa
vishaaroositae ortságot fontossága Ügyé
nek* Esek mellett ssintén igen behatóan,
alaposan éa rendszeresen foglalkoiik a
fSldmivelét, talajjavítás, a gazdasági ke
zelés sat körébe vágó kérdésekkel. A
mezőgazdasági gépészet és építészet, vala
mint a gazdasági és hasi ipar hasonlóké-
pen főbb rovatait képesi a lapnak s a
gaxdasági gépek helyen megválasztást; és
kezelése, valamint a czélsserü gazdasági
építkezés tekintetében máris aok hasznos
tanácaot, útbaigazítást adott & magyar
gazdaköxönaégnok. Végül fel kell még
említenünk alapos Űslcti tudósításait,
melyek hivat rák s tarmetŐt a gazduági
Üilel minden ágáról, ugy bel- mint kül
földről alaposan és részrahajlallanal ínfer
milni. — A .Gazdasági Mérnök* meg
jelenik minden héten két ívnyi tartalom
mai igen csinos ktillititba^, képekkel
gazdagon illusztrálva- — Előfizetési ára
egis* évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre
2 frt. — Julinatól belépő aj előfizetők az
első félévi számokat, a míg & készlet tart,
4 frt helyett 2 trtért rendelhetik meg
„Gazdasági Mérnök" kiadóhivatalában
(Budapest, üllői ut 4. ■».) Ajánljuk J j*.
les szaklapot a müveit gazdákÖiöa&óg
becses figvelmébe és megérdemlőit párt.
fogásába.\' .
\\ egyes hírek-
kirándulok,
Sajnos baleset történt pünkösd vaaar-j viA Tá\'la»x, — á>, amiDi tetszik Ütni, a iöbb-
napján a Danán. Hat bécsi, * kereskedő j ■% e-y^sQtt.\'
osztályhoz tartozó fiatai ember eaolnakbaí
ült, hogy Bécíból Pozsonyig kéjutasast \\ -v-aBtitl menetrenri.
legyen n íolyamon. A társaság 6 ór*i
Indul EarífBbról tora:
;tin czélt ÍB irt, 6 d u. l;\\i óra-; túlsó parton kiköloU. Itt astic [
Or« Por.
<-., nQmbovír 5 10 r 2 SO II 1
(poiUrouit) $ 6 d (T»fyei ronat) 11 2ü
megtudta a társaság, hogy csolnákját j ^- Ejsék Uoh
csak akkor adhatja száliitmánykáRt ha- ! „,. ~ \'
jóra, ba a híd alatt köt ki A fiatal em- i ^ \'
berek ennek folytan njra evezéshez fog- | _ \' \'
takf hogy a kijelölt helyre érjenek. D« j JT "*•
miutio a folyam viszonyait PoMonyaál j \'
nem ismerték, örvénybe kerültek, mely j „ \'
olkapU a csolnakot • néhány pillanat, ,",7
301 , 3IS Soproi 205 Práger
U 50
3 ÍO
■ ruya 4 55
10 5U
éjj.1 dálut.
of Kottori, Caá.kt
délnf éjjel
Brkesik Kanizsára ho:
naulva a bennülőkkel együtt felborította A szerencsétlenül jirtak közül három a híd oszlopait ragadta meg s baj nélkül megmenekült, & többi három köeul azon ban ax egyik a hajóhíd oszlopához ütő dött a h£r iszonyú, sebet kapott, még idejekorán megmenekült. A tsABodik
el u
rte
B. partot, de a harmadik, ki nem ludntt f10 Zákiar ÍB!5 úszni, nyomtalanul eltűnt & hullámok \' közúti. A vizbsfuJut Biliig Ixidorn*k hívták, 29 éves, izraelita 8 n<3tleo. A tár* saság lobbi öt tagja tegnapelőtt este tért
Billignek !*
ubb
atb&\'
Bécsben özvegy anyja van, kit a csapásról még ex ideig nem értesíthetlek, mert a kirándulók közül egy sem tudja Uká iát. A vizbefult bátyja a napokban meg-
UBzásban keresett menedéket

20S 11 i éjj. ■A
211 B..d« egyei n>ii»t) i 15 r«g£. ■í
203 ( lioiUv.iial) >> a déiu
\'Ml Ejarivonaf 111 ^l) ájje ,!
302 Bácb Cl 4 1 tBgge »1
31* - ltí 15 ijji 31
316 Sopro □ból 12 5 délbe n
202 PMge rhüf felöl ( g}.>ravuu.t. 5 S7 rBgg« :1
204 „ l 20 déiii
206 n 10 50 tjji
Felelős szerkesztő: BÍ.T0RFI LAJOS


itíHHTiUíW1?.
1U g S E OOOOOOOOX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ^


Isi" *"m
Árverési hirdetmény.
A veszprémi püspökségnek tulajdonához tartozó alábbirt in-. katlanok, u m.:
1. Tapolcza varosban 255 BZ a — jelenleg tiszti lakás-
11-1 li használt épület, a hozzá tartozó belsőséggel egvQtt, —
2. Badacsonyi előhegyen — ezelőtt püspöki deatmah
mik használt, — j-ilenlefr ,Badacsonyi csarda\\ név alatt is
merete* épület a hozzá tartozó területtel együtt nyilvános ár
verés ulján ei fognak adatni.
Az árverés mindkét ingatlanra folyó évi július 6-án d. e. 9 órakor Tapcilczán a fentebb loirt urod. liaztiUkban fog külön-külön megtartatni.
A tapolczai urod. lakház kikiáltási ár* 2200 frt, — a bada-esonyhiigyi épületé 1S00 frt leund, mely becsárakon alul azok el iiv-m adatnak.
Venni szándékozók a tapolczai lakházra 300 frtot, — a ba-dac-\'uiiyhe^yi épületre 250 frtot tartoznak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyéb részletes feltételek a püspökség központi hivatalában
— \\ eszproraben megtudhatók. ... :-c i
Veszprém, 1881. évi juuius hó 1-én. • ■ .
^■,,.,1 ixor,,.. J- RÁTH IVÁN s. k.
3"3~3 urod. kormányzó.

_272_ ~88T
Árverési hirdetmény.
. . . t . íl ifl^nv/í tt\\Á
w
A veszprémi püspökeégnek tulajdonához tartozó alábbirt ingatlanok a. m.:
1. NyirAd község határiban lerö őrlőmalom *■ Uk-
a hozzá tartozó mellék épületek és belterülettel együtt,
2. Félső-Pahok kOsaégben 270. se. a. a csimisett püspök
ség tulajdonát képező lakhál a hozzá tartozó belsőséggel együtt
nyilvános árverés utján el fognak adatni.
Az árverés mindkét ingatlanra folyó évi július hó 4-én d. e, 9 órakor Süraeghen az ottani urodalmi gazdáazati irodában fog külön-küiön megtartatni.
A nyirádi malom s tartozékai kikiáltási ára 1170 frt, — a felső- páhoki lakházé 370 frt leend, mely becsárakon alul árok el
nem adatnak
Venni szándékozók a nyirádi malomra 200 frtot, a feiső-pá-hoki lakházra 50 frtot tartoznak bánatpénzül az árverés megkezdésekor letenni.
Egyéb részletes feltételek a püspökség központi hivatalában
Veszprémben megtudhatók.
Veszprém, 1881. évi junins hó 1-én.
RÁTH IVÁN s. k.
323 3—3 urod. kormányzó.SCHMID a.
gépgy&roa
ARSHALL SONS & e
fó&gynöke
(307 5-6) ■RTT\'Tl AT*tTSiT v- v»c*|-nt **■ "ím •\'•*•>
9 VI. gyár atcia 58. »snm nlatt,
«iá«ij., a mostanáig tartott, valamennyi kiiUit&sokon az első és legfőbb dijakkal kitüntetett
ut fa-,\'kószán- 6a szalmafatéshu berendezve.
szabadalmazott dobvédövcl, szabadalmazott Yalasztóhengerrel, Oszögtisztitó készülékké I szabadalmazott maginetetó készülékkel vagy anélkül.
<->*»u.«uu»u„v^ fogaskerék- vagy szijhajtiBra, belföldi gyártmány, »ngol minta szerint. Ke;i és jarjany-cséplőgépek, szalmakazalilc, JtüHOréazek m»zd»ny-fec»ken(lík, vet6gépek, uénagyajtó-gereblye, ku-koricza-morzsolók arafoppek, trieurok. tisztító rosták, daráló malmon, szecskavágók
szabadalmazott háromvasú ekék,
és minden a gazdasági szakmába vágd gépekai

||OLL S EIDLITZ - PORA.

RO ír jla i lejjobb iik«r*k i^allatt t*«nill miadmMBS fy*
H MiutM tkiltiyik. (mim itricrbiLar. h>a~oit>U>), " i« ariayir «lt». KUdtiSi«n oly aEjéoekaak AjinlT4, kik tU5 »l folyuiuk.
HuWUuk UrWayMl MttrttttMk.
lepecsételt eredeti dobez ára. I frt. e. e.


Úvegekben használati utaeitással együtt 80 kr. o. é.
100% megtakarítás!
úraik «r x ,H«nciri- klívé* tul tJWiroU i!t»t ujon f-íuliH • tii*un árUtilB kOvóoji leim-kbŰ kéjxOlt kivi huuáJ&U ÜUI, mely f«ret]ec«*té tf*»\'minden mit kÍTÍfajokmt. *ion eLSojeioíl f..>;vu, n»«]v«ít at m**it>«m O-xtpont-ííit. U nduon luUjdoDOk»t, ra.-lyok jta\'áMÍai ki*fbnii fclUlitfaxtA. ma^ábkc foglalj* t ,Hao-g»ri« ki\'ríí i«. itét tt+ib tefcrnte-bBn art fellll i* múlj*: neTenite-«en KUK hoTrtC hiti4 mol; más kávénál áltilino., * .Iluomna kávú--Dái írljwec hiányok, feivJMitl n étvi|y«t, eXatfllti u MMirtcit élilkttl u Me«reMli2<rt > kal5>.fiE«D iz^p ti»u ixitte ét :itellem"« tJUDitjn ilu.1 tűnik ki. Továbbá jó sikerrel Ikuinál-b&bo tyoinor^yPDgPsigní\'-l é* ^jonjí>rhurntnÁK — K\'l hat oiy*Tiok* r». kik ideeei rif)- .arri tzivtil«k. — fej i> byuttrlkM kál-Uluk ■UH iultl Uniti aea «!■«•>*. B;i-t.-,-•:< <n.m • .Hungín. ÜTÍ- rtwUi.lB «r»i»J«ek ti Mpiilixk bbwyilt,
s5t » beieft^S t»rta»» «l»»t e«on kávé *» eRyi-Hc«. mely »nílkQ!, bogy ite&iülAE hiUiL !.\',ltevó haú» áltai R kettltt flIMttt ét UMdti
Mindesen elónyfrt míllftt i . Hungxri-. kivé* mii !»joV-kipeat ]00 perca^nUel olcóbb *. te\'jf *ec rlk/\'tiíllt, be fin késs illapctbaa k»pt.ító ]\'(. \';\',. 1 «s & kilós dobotokban » ftl-
Szaládi Antalnál
BudapMt, Sujár ut 100. »z
mr TtíJ kttogrusn 12 AHifoDf. á™ 1 frt 20 kr. .-«■
ElnáDiBulk bármii; Tid«kr> •• Ciiug «!51»p.i bikOldiK T.JT
316 4—fó ; _ utinT«t«l mell«u.

Árverési hirdetmény.
A zenytíri uradalom tapsonyi korcsmája italmérési joggal, mészárak és hád k.-rttel 1882-ik év etejétő\' 3 évre bérbeadandó. Az árverés arra f, évi július 17-én a délelőtti órákban Tapsoajban a tiszttartói irodában, hol a föltételek időközben is megtekinthetők, fog megtartatni. Az árverezni akarók magukat bánatpénzzel ellátván a jelzett idí\'.re. tisztelettel meKhivatnak.
Kelt Tapaonyban, 1881. juniu.< hó 10-én
SÓÍA\'OMI LIl\'ÓT.
32C 1—3 : \' . tiszttartó.
I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I 1 I\'
Lakás-kiadás.
A Széchenyi-téren k-vö Hirschler Testvérek tulaj -donát képez<j sarokházban két lujvari lakás 1-aő augusztustól 1. vagy több évre bérbe vehető.
IIIIIIIIIIIIII1IIIIjI I II 14
ajMutott a kUló talajdawa Wajdita Jiaef
A feltételek TÓTH LAJOS ügyvédnél megtudhatók

Hiil-inajoliij.
KraknK.MtaniiUl
(Norvígiib..). E.. w-ii Uiri-j ,ll.-...Ji, • k«r..k^.U»b.a .líf.-WÍ
írt egy üvegnek használati utasítással 1 frt e- é-
Fi mllitii
üoll A. gJógjsxeréM, cs. kir. adrari szillitónil, BéCx
i í-m CmnV 0lya*H>k*t etfofai
K.ta. J «jitJ- Th. K~.k«~y "ÍLUT^SSk F. - Or—*


E4li
En a"*** 10 tcr.
HIRDETÉSEK
8 hftliboi prtjtaorbui 7, miwdllor 6 ■ minden további sorért 5 Jtr.
NYILTT ÉHBEN
toronként 10 krért tétetnek fel.
Kincstári illeték minden egyes hircte-
téfiért 30 kr. fizetendő.
1881. jnnina 19-én,
ZALAI KÖZLŐIT.

Huszadik évfolyam.
A lap szellemi résií-t illető kpzlemé-
orek t szprkesztbhó;.,
anyagi ré*x»\'*t illető közlemények
pedig a kiádóbox bénuenlve
/
HAGY KANIZSA Wl*«sle>fcaz.
Bénaeuletlen levelek csak istnrrt munkatársaktól fngailutaak cl
Kéziratok *isa» nrm kuldctnok. /

helyhatóságinak, „nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai keretkedelmi s iparbank\', , nagy-karnisai takarék pénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület", a „nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület0, a nagy-kanizs&i tiszti önsegélyző szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n&gy-kanizsai kalrálasztmánya* s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője. :-
Hetenklol kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Folyó hó végétéi befejezzük a féléret, ez alkalomból bizalommal fordulunk lapunk mélyen tisztelt* olvasóihoz az előfizetések megújítása és lapunk szires terjesztése érdekében.
Fótörekvésilok volt és lesz, hogy a t. közönség támogatásit ki érdemeljük, nem rajtunk múlt, hogy a képviselőválasztások alkalmával tüzetesebb közleményeket nem boz-hattunk, ránk nehezedvén az állami főügyészi rendelet, mely szerint még részben sem foglalkozhatnék politikával, avagy a közügyek emlegetésével.
Ettól eltérő közhasznú közleményeink kimerítik felyton a megyében történteket, mert sem költséget, sem fáradságot nem kiméire ha le-irást közlünk. Tisztelt levelezőink való és gyors közlése által az eseményeket lehető élénken registráljuk.
Mihez képest kérjük az előfizetések szires megújítását.
Hirdetéseket gyorsan \'és jutányosán közlünk.
Eltünteti ár:
július— szeptember negyedérre 2 frt. julins --deczember félérre 4 frt. NagT-Kaaizsa, jön. hó 1881.
KIADÓHIVATAL. Wajdita József könyvkereskedésében.
A hnmanlsmuB ügyében.
Korunk a humanismus korszaka, ezt hirdetik, ezt tanítják ép ugy az igaz, mint az álapostolok. Eleget iparkodik tenni a humanismus kirá-nalmainak ép ugy a közvélemény, valamint a törvényhozó hatalom is. De így kell ennek lenni
A miveltség, a cultnra terjedése s fejlődésével, terjedni s fej-

lődni kell a hnmanismusnak is a tért kell foglalni mivelt századunkban minél nagyobb körben.
E czél elérésére alakulnak egyletek s társulatok, a kormányok erélylyel intézkednek, a törvényhozás törvények hozatala által iparkodik hatni, egyik rész tiszta exnberies érzületből, más rész csupa feltűnés! vágyból vagy mázos hiúságból, a belérték e kettőnél különböző, de a czél mégis egy, azért mindkettő működését üdvözölnünk kell.
A koronként e téren meginduló mozgalmak eredménye rendkívüli nagy, mindenütt találkozunk, anyagias irányú századunkban, az embe-ries érzelmek szép jeleivel, e törekvések nem maradnak csupán egy téren s nem elégesznek meg azzal, hogy tisztán a szenvedő emberiség szenvedéseit és fajdalmait enyhítsék, hanem még tovább is mennek, mi az emberies érzelmek méltó és dicsérendő kifolyása. Pártfogásuk alá veszik az ész s elmetehetségnélküli lényeket, kiterjesztik gondviselésüket, őrködésüket azon érző és élő lényekre, melyek szabad akarattal és gondolkodó észszel nem bírnak, melyek tisztán a test rabjai. Örködnek ezek felett, korlátozzák a szenvedélyes ember felhevült dühét, hogy oktalan vadsággal ne kínozza a szegény tehetetlen s oktalan állatokat Mindenesetre a nemes érzülettel biró emberiség szép s dicsérendő gondoskodása ez az állatokról, már azért is, hogy épen szenvedélyes embertársi indulatát s cktalan dühét iparkodik ellensúlyozni s amennyire lehet szép szóval, oktatással, vagy ha kell szigorral is megakadályozni, s ez által elejét venni a czélnélküli állatkin zásnak.
Külföld mivelt államaiban az állatkínzás megakadályozására már igen ciélszeril intézkedések tétettek, s részint a törvényhozás által, részint egyesek által. Némely államok-

ban, mint Angliában is, magántár-snlatok állanak fenn, melyek egyedüli czélja az állatkínzás megakadályozása. — Ezen intézméinek hu manistikus szempontokból igen dicséretre méltók s fényes tanúságot tesznek az illető nemzet culturalis viszonyairól.
Nálunk még ily társulatok nem léteznek, de a törvényhozás már ez évben az állatkínzás ellen czélszerU-uek találta intézkedni. Ha külföld más államaiban e téren haladnak, nekünk sem szabad elmaradnunk s valamint a haladás minden terén, ugy itt nagyon szükséges nyugat mivelt népeit követnünk.
A humánus érzületet nálnnk is fejleszteni kell s ép ugy a mivel-tebb körökben, mint a aép közt. A gyermekek nevelését oly irányban stflkséges vezetni, mely keblökbe már ideje korán becsepegteti az emberbaráti szeretetet, nemkülönben az oktalan állatok iránti szelídebb érzületet. Miután e tér nálunk még azt lebet mondani mai napig parlag volt, míg egyrészről örömmé! üdvö-zSljük a törvényhozás e téren való legközelebbi intézkedését, másrészről ez ügyet iszintén ajánljak ép ugy az egyesek, mint a nevelés és tanítással foglalkozó emberbarátok figyelmébe.
Mindenesetre a törvényhozás intézkedése igen fontos s a bonatyák ezen méltán dicséretet érdemelnek .
Az 1879. évi XL. Wrvényczikk 86-ifc §-a szól hazai törvényeink közül először ez ügyben és pedig oly kíelégitőleg, hogy a humánus érzület minden barátja örömmel üdvözölheti e törvényezikket, melynek idevonatkozó része így szól: ,Aki nyilvánosan, botrányt okozó módon állatot kínoz, vagy durván bántalmaz, ugy-szintén, ki az állatkínzás ellen kiadott rendeletet vagy szabályrendeletet megszegi: nyolez napig terjed-

hető elzárással és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.\'
Felesleges mondanunk 8 bizonyítanunk, hogy az idézett törvény 86-ik §-áb»n előadottak ellen hányszor és hányszor rétettek a durvább érzeletü, indulatos emberek. Akarj hányszor lehettünk Unni oly jeleneteknek, midőn leggyakrabban min den ok nélkül szegény allatokat gazdáik .nyilvánosan", .botrányt okozó módon" vérig kínoztak, s ha véletlenül ilyenkor akadt valaki, ki az illetőre reá szólt, jaj volt annak, mert egy csomó gorombasággal lett kifizetve. SokBzor idegenek előtt kellett pirulnunk az embertelen állatkínzás miatt s pedig azon tudattal, hogy az ellen még orvoslat sincs, mert se törvény, se szabályrendelet nem intézkedett eddig megbüntetéséről.
A törvény azonban régre meg van. a törvényhozó testület a rég óhajtott kívánságnak eleget tett, most már közhatóságainkon, azok egyes s erélyes tisztviselőin t sor. hogy a törvényt a legnagyobb ecély-lyel végrehajtsák s annak mindenütt és mindenkor érvényt szerezzenek.
K törvény által sok botrányt okozó állatkínzásnak elejét veendik. Azonban nem elégséges csupán a törvénynek szigorú alkalmazása, mert az csak a nvilvánO3 s botrányt okozó állatkínzásról szól, hanem kell, hogy a tanítók már a gyermek kebelébe csepegtessék a humánus érzületet, s ott a nevelőintézetek s iskolák falai közt tanulják meg, hogy az oktalan állat az ember hasznára lévén, habár azt czéljaink s szükségleteink kielégítésére fel is használhatja az .ember\' mint a .teremtés ura*, de azt kínozni, embertelen módon gyötörni nem szabad.
Az emberi méltóság kívánalmainak csak \'így felelünk meg s az ember valóban csak akkor igazán .ura" a természetnek, ha indulatait

s szenvedélyeit fékezte, akaratának a humanismus igényeinek megfeleló-leg szerez érvényt.
A fentebb idézett törvény jelenleg a törvénykönyvben csak holt betS, hogy annak értelme s lényege valósuljon, szükséges, hogy mind a hatóságok az életben valósítsák, mind a köz- és társas életben humánus intentióit minél terjedtebb módon érvényesítsük; ép azért a culturalis mozgalmak minden barátja álljon ez eszme terjesztőinek sorába, hogy az minél mélyebb gyökeret verjen népünk között. Adja Isten,
»gy legyen! — y—.
- A Mireczen! ipar-mü kiállítat — iránti készülődések mint minket értesítenek — országszerte mind nagyobb és nagyobb mórveket kezdenek ölteni. — A végrehajtó bizottság a kiállítási helyszínen a tér nagyobbltásárol ennélfogva már eleve gondoskodott; annál Inkább, mivel a hazai gyárosok is nagy számmal kezdenek jelentkezni. Önálló iparosok, segédek és tanonezok közeli és távoli vidékekről már is küldik a bejelen • léseket Debreczenbe, a kiállításban való részvétel tárgyában.
Miután mindazáltal még most is vannak, kik a végrehajtó bizottsághoz az iránt intéznek kérdést, hogy más városban lakó ipiros vc-het-e részt a debreczeni kiállításban, tudatja a végrehajtó bizottság, hogy minden magyarországi iparos, iparos-segéd és tanoncztól fogadtatnak cl kiállítási tárgyak. Hogy pedig a legszegényebb iparos is résztvebessci a kiállításban, elhatározta a végrehajtó bizottság, hogy a kiállítandó tárgyakért térdij nem fizettetik, sót a tárgyaknak Debrec/.enbe és rissza szállítására nézve a hazai vasuttár-sulatoktól tetemes dijleszállitást esz-közilt.
A mennyiben a debr^czenj kiállításon a házi ipar is képviselveTARCZA.
Dalok.
I.
Fvhér rosta, piroi r&aaa, Mindegyik egy hS kivinat, Xgyik aa, hogy kebled mtMi.it Kertije el a bnbánat,\'
Hisodik, hogy KÍZ örömben Élj TinUÓ róu&képen 8 bimtol partra érj as igái Szerelemnek tengeriben.
II.
Nem nereiem cii\'Jagoak TöbW Kép nemid, Mert u hidegen ragyog F«n a fBld felett,
Fvdtg a te kék nemed Oly hé>rel rajyog Túlhaladja iiiiutor a Fénye* csillagot.
III
CunUlan kit angyalom Fürge gyermekem, Att, hogy engem nem aieretsx, Sobie »0Bd nekem,
\'^s\' sláralja ajkadat
S cuk növeled \'álUU Hő tserelme.t-et.
IV
iiol&Űf a kit angyala Karja átölel, 8 bizalommaJ jáUshatik Drága fürtit»I.
Boldogabb, kit c
Arja boldogít,
S teljMdlre UUja már
Éfí TágJ*It ...

Méffíi a legboldogabb Kit nerelmi tűs Zord, kiadta utakon Cailtalan nem 0*.
Mert míg kebl« caélboi ír, Soknor ai alatt, Gond, babaaat kBat a leg-Boldogtaiauabb.
MAROSI!ALMI GYULA.
Annyi szenvedés után
Iru: TÖRÖK KRNÖ.
(FolyUta*.)
Ilonka hagymáiba etett; megtudták ismerői, tisztelői, egyik kél a másiknak adá át a kiliocs«t, seregeten siettek a kedve* be tagos*, majd barátnői vir-rasstottak felölte, majd volt cselédei lop ták meg érte iji nyugal mákat, odatérdel tek ágyához, mikor a láz tízszeres erőt kölcsönzött a letört virágnak, megfogták piczi kacsóit, átkarolták a feledhetetlen jó leiket, hogy ki ne rohanjon a fagyot éjw.kába.
Dombtaöghynének kispaitak már könyoi, é\\6 szobor volt, melynek fáj a Mi ve, kesereg a lelke, de ajka néma, mint a air; leányáról as égn, as égről leányára tekintett, nem hallá a vigawta-láat, ct&k betegének mozdulatait lei te örök ön.
HOMSU volt a betegség, de ax ifja természet B as emberi tudomány megto-vék a !. hetit, Ilonka kőnoyebbalni kes-dett,ké<őbb felült fekhelyén, napok múlva le ÍB szállott » as elaö tavuii napeugár már őt is kicaalta a szabad levegőre.
A Vilii, és hit csepegtetett irt a sebiett "ivekre, fel felfohásskodtak as élet Urához, hogy adjon as eddig biso-
■ ■ \'. :-. J\' \' /

nyara el költőiét teknek békés, zavartalan álmot ismeretlen airjokbaa, csak az engedje, hogy egy azebb hasában kilőtt kedvesek, íérj és nd, apa és leány s a hű szeretők viazontláthaieák egymást.
Minden este imádkostak a már holtnak vélt Dombaiöghy éá Keodeíyért, mert hiszen lassacskán évek multak, hogy elváltak, azóta sem egy levél, sem \' egy örömmel fogadandott kőssa hír nem hozott tudósítást as elveszettekről.
Egy napoi levele érkezett a család oak, egy pillanatra as öröm halvány pirja jelent meg az anya és leánya ar-csán, de megpillantva a pecséten ditslfi grófi csimert, csakhamar a kivánotiság foglalt teret.
DombMoghyné1 reazkető készei met a%é fel a borítékot, az ösaEehajtott levelet fel bon tóga tá s olvasni kezdett:
.Kiválóan tisztelt Asszonyom
Külföldön értesültem férje sí cséüeo aortáról, moit jöttem haza onnan.
Axon tisztelet, melylyel uerenoaét-leo kimenetelű sxabadságbarczunk bajnokai iránt viseltetem, azon részvét, mely Dombazögby János családját ért nagy büntetés hallatára kelt benaem, késztet arra, miszerint Önt tisztelt Atwonyomat és leányát mások meleg ajánlatára meghívjam, hogy leánya mint társalkodónó foglalja el helyét nálam mielőbb. Kegyed jó Asszonyom tisztelt gyermeke mellett élje gondtól menten napjait.
Még egyszer kérem ajánlatost elfo-gadiaát és a mielőbbi váJaasL Pordáa 1851. okt 10. Őszinte jó barátja gr. Dő-mefalvy Kálmán.-
Moadd az éhesőnek, hogy dobja el a neki nyújtott kenyeret, mondd a lab*-do*ó betegnek, hogy hagyja el az életadó

napsugárt! Virradni kezdett, oszladozott az éj koromtotétsége.
örömmel fogadta a Dombtsöghy osaiád a jó barit részvéttel teljes ajánlatát s buctutni jártak al az umeróaókhoa, kik uerenatekiváoataikkal halmosták el őket.
Egy bét múlva kora reggel, egy bintó robogott a ház. elé, melyen grófi atimer díízlett.
Ismerőseik, Ilonka barátnői as ablakokból integettek feléjök Isten fiQzsá dot, tok nzép szemben vélte látni a távosó a szeretet gyöngyeit.
Elhagytak az utolsó hasat is, a fordulónál még egyszer elnéztek végig a városon éi üép táján, melyhes annyi szép nap emléke fűződek, aztán tüoedeselt a város, végül c*ak a templom tornyai látszottak, mint egy-egy mutató ujj, hogy oda fent van még egy Itten, ki letörli a szenvedők könytüt. A hintó könnyen robogott Porda felé.
* • *■
Térjünk viasza rég elhagyott hŐte inkhez nyugatra. „Halálitélet mindkét tőnk fején! Oh te koldussá lőtt Domb* ssöghy osaiád! Oh Ilonkám, egyetlenem legszentebb angyalom!\' — tört ki szenvedélyesen VöraakoD Kovács Gyuri házában a szerencsétlen Keodefy Béla.
.Mi ax?a — kérdek a többiek egy-tzerre rémoietteljeaen.
Kendefv némán léborgatztott fflwel Ltayajtá Dombazöghynek a hírlapot, mít LI fürkészve átolvasott.
Akkor mnoDÜok kell a hatalom elé — tstflt komoran Dombtsogby — ne bteteaték ártatlanul nyomorult családomat, elég, ha elvetsom én.

,Nem ugy van jó aram — vágott közbe Gyári — kigyelmeteket megölik, elkótyavetyélik a jóssigot, a szegény nagyságot asszonyt ki kerge Lik a nagyságot kisaataonynyai a hasból, a birtokból ét árván maradnak e hitvány világban.*
.Bátyám! nekünk föl kell magún* kat jelenten&nk — szólt szilárdan Knn-defy — hadd teljék be az igazságtalan, a törvénytelen igazság, a mi jelenlétünk halál, végromlás e jó emberre, e derék asszonyra, kik minket födél alá fogadtak, ettől pedtg Isten mentsen, inkább haljak meg.-
Ha magunkat önként feljelentjük, talán az ártatlan család kőnyörületre ixá-míthat; a hatalom emberekből áll, az embernek nive van, a szívben lukik az irgalom, az irgalommal karöltve jár iker tettvére a kegyelem; as és ártatlan családom nem büohódhetik — ha volna is — a férj és apa vétkeért Magyarosiig törvényei szerint — vélekedék Domb h
„Magyarország meghalt nagy uraim — lépett közbe Kováca Gyuri — a magyar törvények szegre akatxtvák, az nr most a katonai zsarnokság, mit használnak halálukkal? lesz htszoa az önkéntes feladásnak? visszaadja a hyana a farkat a prédát? v»n ártatlanság a ssamok elBtt? csalatkoznak jó uraim? :-Önöknek éluiÖk kell étlelkemre mondom, \' élni fognak, szegény egyugyü eszem szerint is föl támad még ki ország, nem halt meg a magyar végképeo, akkor i« legény , kelt a gátra! Ha mindaanyuo megbuloi akarunk, akkor persze elpusztul a magyar,. \'•:, de ti kell bÖjtoín&ak a németet; Önök- , _ nek . íenekÜlniök koll, aonyi tény, mát _,; kérdéoazUn, hogy miképen? teasók, for- \\


földadó] ok megtérítéséért érenkint folyamodjanak: van szerencsém Emi-nentiádat megkeresni, szíveskedjék a lelkészeket oda utasítani, hog}\' & földadó megtérítésért évenként, még pedig egyházmegyei h&tÓBigiik utján folyamodjanak, minthogy azon földadói illetmény, melynek megtérítése három év alatt u illető lelkész álul nem ké-relmeztetett, elévültnek tekintetik.
Adelsberfi;, 1881. jonlus hó
.Adelsberg!\' — E rövid felkiáltás 1 ugy a magam, valamint mindazoknak — nevezett helyre való megérkaztünk feletti örömét tolmácsolom, akiket együtt a humanitásról vajmi homályos fogalommal birő .konduktor\' ugyaoegy waggonba préselt. Mert eltekintve axoc minden képzeletet felülmatt keliemesség tnl, mit azoa belyaet nyújt, midőn valakit ugy présbe osavarintanak, hogy oldalbordája majdnem a háta közepébe ugrik, oly rettentő hőség volt, hogy az ember odaragadt a Etzékhe*, 6 hogy az arany nem olvadt meg a zsebemben, azt c*aki< azon nagy szerencsének köszönhetem, miszerint n»m volt benne. ö\'. órát, nyolez pereset és husi másodpereiét ily körülmények csavarja közt eltölteni, u ■lom húrjának valóságos tulfeszitése. Az eUö esetben még csak van orvosság, ha nemit mindsn körülmény kőit biztos bat sa, de .területnagyobbodási" áapi-rácziojánsk az ember némelykor érvényt izerezhet azáltal, hogy rágyújt ho!tni fisom kocsishabanoszra s demokratikus llatn füstjét a felebaráti szeretet követelménye szerint addig fajjá a szomszéd ra alá (a „müveit társalgó* e tekíntei-bení ok Utasának határozott ellenére,mert biva\'kozott mü a 81 ik íspo^, a 31-ik czikkelyben minden kétséget kitáró ha-
g
hogy a füstöt illlé) i
tározottsággal ák
másnak az orra alá fájni illetlenség) míg orrlyukát nem tágítja, ■ meggyőződvén a helyzet tarthatlanságstól, nem igyek-izik lehetőleg távolabb húzódni. Én meg-iü vege lem a .müveit társalgó" mioden §-át elvben, mert valamint * legtöbb theoria, ugy ei is s gyakorlatban a körülmények kényszerítő erejénél fogva némi változást szenved. De az utóbbi isetben nincs mentő csolnak.
Amint AdeUbergben az ember ki-épeit a Tvaggouból, elosxőr is a vagyonbiztonságot igen kadvező színben feltüntető, következő figyelmeztetést tartalmazó falragaszok óriási betűin akadtak meg látazervei: .Vorsicht vor Taschendieb." Meri tudvalevőleg ilyes helyeken a kom-manístikiu eszmék apostolai ösasegyüinek, hogy világboldogitó eszméjük gyakorlati kivibelését kézzelfogható példákkal il-lustrálják. így történt, hogy noha a közbiztonság őrei mindes gyanút külsejű Bzemélyt ingyen szállással tiszteltek meg, a társadalmi jólét előmozdításának egyik
At egyik futó füléből vér csörgött aiá. .Álljanak meg jó uraim, erős sebet kaptam1 kiáltá a másik kettőtök abaase-rogyott. Ewsn hangot a két katona ii meg hal Iá t hirtelen sgjmá* sseme kosé néztek.
,Mi bx bajtárs? - kérdezek egy szerre s kel totó tt léptekkel siettek az össserogyott felé, — hiszen esek magyarok, hazánkfiai?"
Az odaért menekülök már a ssen-ved£ útitársnak átlőtt fülét kötözték és felemelték a gyepről.
,No így már jobb láss szegény Gyuri — szólt s.i idóseob — fáj asegéay a sebed, est il értünk szenveded.11
Édes örömmel aagy aram, akar többet is — volt reá a Telenméldc»k felelete.
Dombtsöghy, Kandefy ti vagytok? kiáltott fel Örömkönyek közt feltéve vállára a fegyverét az egyik katona — én vagyok a ti legjobb barátotok Szentgyörgyi Elemér I"
Gyenge az én kezemben a toll a bekövetkezett jelenet fenségének leírására; egymás nyakába borulva tirtak, a szomorú viszontlátás öröme csalta ki a keaeríiéde* könyeket, elbeszélve röviden mindent, a mivel adósak voltak egy másnak.
,És ti menekültök bajtársak ? — kérdé Ss»ntgyörgyi — jól teszitek, a ha cánik szüksége van reánk, axért tűrök el mundbatatlan üldöztetést ; \\ í fordalj&\'.ok jobbra, egy negyedóra múlva akadályta lacul a szabad Olaszország földjére léptek, Isten legyen velelűk a vissoatlátúig, siessetek az idő drági:
Igen mi menekülünk, de a legne raesebb ember visssa tér bazánkbi, — Bsólt Dombstogby Korács Gyárira mu-tatra — neki kötsánhetünk miadeot most a világon, Ót legitsctek vissza felé.
Szentgyörgyi odament a csonka emberhez, annak kérges kesére agy csókot nyomott ét monda: „Boosáss meg derék vites, áldjon meg érte aa Isten ezerszer."
Aztán mind a« own letérdeltek az ctsselére, Ielkök imába merült; forró ima, beuo áhitat T«gyitre a bajdosó ksftfi
HÜBZADIK ÉVFOLYAM
lesz. értesittetlk a böfgyközönség, hogy a női-ipar szakba vágó mindennemű készítméay szívesen fogtd-uitik. Szükséges bejelentési iveket ís egyéb nyomtatványokat a végrehajtó bizottság kívánatra azonnal küld bárkinek. A kiállítás
hivatalos közlönye a Uebreczenben megjelenő , Magyar Alföld\' czimü iparügyi hetilap lesz, mely a kiállítás tartama alatt naponkint fog megjelenni, s közölni fogja a kiállítási tárgyak részletes leírását és a kiáliitás körül felmerülendő eseményeket.
M időn tehát a t. közönség, küionuseri pedig az iparos osztily tigvelmót újból felhívjuk a tiebreczeni kiállításra, egyúttal nem lesz felesleges felemlítenünk a kiáliitás határnapjait :
Bejelentések elfogadtatnak f. é. július 1 ig. A tárgyak beküldendők július 20-tól atigaszius 10-éig. Megnyitás augusztus 20-án.
— Az igazságügyminiszter a
bélyegre és illetékre vonatkozó törvények és szabályok némely határozatainak módosításáról szóló 1881. XXXVI. t.-cz. végrehajtása tárgyában terjedelmes körrendeletet intézett az összes első folyamod, isii kír. bíróságok vezetőihez, melyben a bíróságok vezetőinek figyelmébe ajánlva a hozott törvényben megállapított nagy fokú vagyuni felelősséget, a törvényes a ..kormány által kiadott rendelet pontos végrehajtást kötelességökké teszi.
- A közoktatási miniszter »
következő átiratot intézte t herczeg-primáshoz: Több alkalommal íapasz-taltatott, hogy némely lelkészek földadójuk megtérítésének rendea kérelmezését elmulasztván, egyszerre aztán 8 só: tíz évi ületciényők utalványozásáért folyamodnak, a mi által, ha ily esetek felettébb megszaporodnának, könnyen megtörténhetnék , hogy az e részbeni igények a val-láslap költségvetésében, valamint zárszámadásában nagy nehézségeket
ukoznának. Ennek kikerülése czéljá-ból. és mivel a nyilvántartás megkönnyítése végett is igen kívánatos, h ogy az illető leik eszek befizetett
duljatmk be a srobába ; anyjok ! B kotyo gólban Tán meg a TÜrosbói, bozd be ai ^aitiilrit, \'.eaaót nagy uraim \\u
Egy tupadut sem mebetünkjó ember — munda- Kendefy — minden percz-cyi késéé halál magára és családjára.
.Uram — szóit Kovács Győri mun-kábaa feltöri keiével megfogva Domb szöghy kesét, — velem jönnek, engem követcek, oekem engedelmeakednsk, e durva vászonicg alal\'. is van ám ssiv, lobbet tudok éretni, mint bescálni, ha oz.áz volna is az én életem, mind a szálat adnám oda nagy uraimért, így diktálj) MI én eszem azt A törvényt, minek én engedelmeskedem, es a magyar emberség tuááa, vagy azt akarja, hogy Örökre koldus legyen otthon a nagyságot ur c*a-I>tdj&: nem rémülnek viasza a gondolattól ? hátról bátra járjanak üelevö falatért ? ea6 verje, fagy kékiue, dermeszaze m*g tagjaikat? vagy talia éhen pusztuljanak el? tewék csak beljebb jönni — és befelé luszkolá vendegeit, kik néma meghaiott-Maggal sioritot\'.ak kezet a caooka harex-Sval.
Kovác* Gyuri messze földet bejfcrt a havusok kötött, megismert, o minden bokrot, 12 éven ál hurciolta hátán a borjú ■. Olaszországban, Krajnában, Karín-th.íban.
" Kovác* Gyurinái a terv készen volt
még azon éjjel utuak indullak.
* *
ííágy hél znulva a velencxei tarto-raáDj nyugoti határsséíéo hirom vándor tüot fel a hegyi utason vállát! podgjáaz ssal, kezében hegymHió kossiu botul; a mint a lürübói a dasiásra kiléptek alig haladUk rajt száz Iép4at, két czirkálű. talpig fegyverzett közkatonával talál kot tük közel négyszáz lépésnyi távolüan.
A három vándor arcsa fakó sápadt lett, itt a vegetálnál gördül utjokba akadályt a végzet.
,Le a podgyástBxal, visasa s lüx&be\'
sürgeté társait az sgjik vándor • a kö
etkesö pillanatban futottak viassafelé.
A két katona srcsáhos emelte fogy* vérét B a csempészeknek veit futókra sütötték; az egyik fegyver etüt&rtököi mondott.

ALAI KÖZLÖNY.
ily tényezője ogy un egyént megkímélt egy kétssii foricttal terhelt erszény hordozásának- kel! ntnetlenségei lő \\.
Ily figyelméltetésekkel nemcaak a
háitk, hanem a ták is tele voltak ra-
gtsstva, mert hisz mai napaág ai elvete
mült gauág nem bujkál az igazság kese
elől az erdők sűrűjében és nemcsak az
éhhalállal kÜskodí szegénység rongyíoss-
lányai közt üti f-I lmkhelyét, hanem ci
linderben és frakkban, aranygyűrűvel és
arany órai áocscaal felesi csomázva ott som-
polyog u emberek közt ■ fényei nappal
megy küzdeni a becsülettel.
: Ax állomásról AdeUhergbe csak a
sétabot födute\'e alatt lehetett juAni, mert a mtodeféle haszontalanságot ára ló gyerekhad elállta ax utat. Különösen tömérdek régiséget árultak. Hanem mi06 bscsü régiségek voltak esek! Cserép- és üveg-darabok, melyeken a friss törést csak a vak nem látta, patkodarabok, pénzek, mtlydken ax .1876* év tisztán olvasható volt, noha eladója, mint római péozt k_i-1 náJgatla az idegennek. Ka akadt a régi \' ségeknek alapos umerője éa kegyeletéé őrtője. ki e műkincseket drágán saegvette.
Egy fk ter«bélyealsttKrain^ agyik | elemedéit erkiilcsn^mesitŐ bonfia énekével igyekszik a köxfíntég 6gyeimét lebilincselni. A fáról Rgy terjedelme* kép csüng alá, meiylyel valamelyik ismeret-len geaiálitás aiiipitctta meg lirök időkre művészi hírnevét. Az ígéat kép bajme-reastó művészettel és kifiexamedott phan-tsziával 12 szakaszra van felosztva. Az első képen egy férj tnegölé nejét, a. többi kép az ily rémiett köretkezményemek jeleneteit ábrázolja a törvényszék előtt s a csomó azon képen oldódik meg. mikor agyilkobt felmagaszíalják. Az Öreg krajnai tragikus énekkel magyarázta kora reggelit! késő estig a sétáló közóoség épüiéséru a kép egyes jeUoeiei\' ; ilyen kommentár nélkül a közönség nem is érné fel észsze! a kép érteiir.ét. Szegény öreget a nagy butfróság annyira elreketitetis. hogy torka utóvégre oijan azivreható hangot adott, mint mikor a duda végerőlködéssel az utolsó ciuszt fújja kí magából. Mikor fáradságának gyümölcsét leszakítandó, kis tilezát v-jtt fel, egyszerre ftree lett a né sí tör.
Odább egy panoráma ajtajában a cxiviiizáczió utjának egy Csehországból ide vetődött ogy ;ngetője tág torokkal ajánlja a közönségetek érdekes ee tanulságos látnivalóit; mint 6 erditja : halálos vétket követ el, ki e kedvaso alkalom üstökét meg nem ragadja a meg nem nézi e rendkívüli dolgukat, mer: ily alkalom az életben többe soha se ktnálkotik. AJ tjtóban kéttelöl két csodaállat v;csorgitja ingáit. Ter mésxetrajsi nevükkel vannak megjelölve, de én mintán Dereiket nem jegyeztem fel, azokat elíelej-I Lettem, mert a mily csodálatot állatok, épen olyan csodálatos névre U vannak elkeresztelve. At egyiknek egy Uba, három feje, nyoíczágu farks volt s szarva
bánatával, a családapa fájdalmával, a vesztsB szerető lélekmardosó bujával szállott fel az égbe a magyarok Istenéhet.
Kgy negyed óra múlva a vsrőfényes enyhe Olassorsság napja ragyogott le a két utasra.
VI.
Szinterünk újra változik.
Kövessenek minket kedves olvasóink a lovagi a* franczia nemzet hazájába.
Marseille*ben vagyunk. Francsia-orsxag déli részén, a földközi tenger mosolygó partján, hol illatosabb a levegő, dalosabb a madár, árnyasabb a liget.
Bent a virosban, a Pkix utczában [a teguwbb téren büszkélkedik a ,Tron-itös & Ooncp." kereskedő éa stáJlitó ezég palotája, hirdetve az arra járókelőiének, bogy a kitartó szorgalom éa becsületesség és kép«s meséé vagyont ezerexni, a tci pedig napjainkban — elég sajnos — ritkaság.
A ezé? Beállítással is foglalkozik, böszke hajói" a viiág^etfgert szeldelik, a ezég nevét ismerik kftieten és nyugaton, északon és déletj.
Millió éí millió érték fordul meg itt éveiikint, elég csábitó alkalom kínálkozik a hűtlenségre, de annál több n becsületesség, az öníeláldoxó öftség tanu-sitására.
A ezégnek egymásután rövid ídfi, alatt egy krtnyvelflji és egy péDZ\'árnok* : távozott el bucsttf-atlaoul, p-rsze voi: gondjaic arra, hogy fszényeikbo! LOO-ÜOO e«er forint ne hiány.>rzék.
A véletlen-e, vagy A s->ni intéző k«ze hozta Öas*e üzleti d«l«.gbaii * káz fejét a két Mülln-rrei, az apár.l éí fiával, ax idősebb Müliner Jáncxnak, *z ifjabb Müllner BéUoak nev«i tuagál; m-gbi-aójak érdekeit körömszakadiáig híven védve Troulais árnak te\'axétét azonnal megnyertek.
Ax Assbevegynlt apának férfias határoaottsága, fiáa&k lekinleiéWl kiso-girxó beosQletesaég és leleményes tág. valamint a legkitűnőbb ajirlo levelek ntat nyitottak a. J-oulaií & Comp.\' ezég háziba; TrooWis maga kérte fel okét, hogy foglaljanak állást az ő ezé-

sxagyen B6U ki . . . Mái messziről észre lehetett Tenni a vastag madzagot, mirsl « egyes ta£\'.rész*ket egymáshoi Tarrts. a körmönfont useh életmesség. A oaisik állat egy kéttejfl sárkáa/félét ábrásolt; hátaUó része halakkal bírt, volt stárnya, de lába nem; miatáo egyik feje leszakadt, helyébe egy korpával kitömött- vászon-darab Tolt téve. Ezt a csodaaÜatot a legutóbbi északi sarkexpsdioxio alkalmával fogták ki a tengerből — magyarázta ae-I künk a panoráma tulajdonosa, mikor el I mentünk bódéja, előtt s bixtí-iitott bea-nüoket, hogy benn még axörnyüségesebb antidíinviilis állatokat bámalhatank.
Kiváló szerenoin jatott annak oax-tályréssül, akinek a nagy tolongásból sí került kijatni s valamelyik vendéglő ast tálánál egy széket szerezhetett, meri minden vendéglő ugy el volt árasztva az Európa minden részéből ide sereglett idegenekkel, hogy aki már 10 órakor nem okkupáit magának helyet, az csak a .nap-vendégfogadóu-ban ebédelhetett, itt pedig nem valami ízletesen főznek a nem nagy porciió ételeket adnak; aki pedig helyé ről felkelt, nem kérdezték tőle. hogy le .van-e foglalva a sxék, hanem észre se | vette a csak hull helyét találta székének. Ily általános sürsavarban nem csoda., a kí levest kért, annak hoztak iaj-tot, a ki kanálul kért, annak ho*tak bor-juptesenyé: salátával, aki pedig már tüdejét hiába kikiabáíta viliiért, ai mar. kába fogta A rsiros huai, s midőn asztal kendőért ÍB eredménytelenül fárasito\'ta gégéjét, kesét beUtörültc asomtxédja hátába, hogy mind »z öl ujjának körvonalai ott maradtuk. A ruhafogasok agnrira ei voltak rtihár*! borítva, hogv még annyi hely se maradt, nhová egy elkeseredett leiek raakuzthatta voln^ magát. Aki ruhájának nem talált mis helyet, az enge drímet kérve, odadobu valakinek a nyaka
Az emberiség sokféle nemes talaj-
ggal van felékesitve. Vannak, akik ,
a vendéglőben esznek, isznak s mikor e. pinezér kíér a láthatárból, kereket olda-lak anélklil, hogy fizetnének, azaz — .níinj-elven .blitselnelc." Aki szokta gyakorolni e szép mesterségét, annak itt bő aratása nyílt, mert a pinezért agy kellett elfogni, hogy fizetni lehessen neki.
Ami az étkezési árakat illeti, elég megemlítenem, hogy itt nem ismerik aton számtani sarkigazságot, hogy egyszeregy az egy, ezeknél egyszer egy = hét és kétszer kettő ■= tizennégy.
At ebéd kinazenvédésein átesve, mindenki sietelt & világhírű adeUbargi caeppkóvea barlanghoz. A programra see rint itt három katonabindának kellett volna a közönségei szórakoztatni, azonban mind a három katonabanda rajt ma radt a programmon a a közönség gyönyörködhetett egymás nézésében. Minden ki a barlang bejáratánál igyekezett 4>elyet foglalni, a mi nem tartozott a legkonyebben megoldható feladatok közé, merteser
Ax ifjabb Müllnernek sokat kel>« uj főnöke megbicásábó! utaznia, bejárta Franczia-, Angol- és Olaszországot, több uUt tón a tengeren tnlrí. U, ho! megbízatásaiban oly puntosac, oly -előnyösen járt el, bogy főnöke lépten-nyomon h*> tártalan bizalmának, kegyeinek jeleiről halmosa el.
Az öreg Müllner hónapokon át kénytelen volt nélkülözni fiit, kit ügyei sokszor tartottak távol
Még ast ís megjegyeszük, hogy a fuüök különös <-lósEerotettel látta, midőn a két Müllner megtakarított fixetését □ áU gyümölcsózés v^g-iU elhelyezte éí sokszor mond4. bizalmas körükben: ,A két Müllner engem sem csal meg, ók becsületesen takarékosadnak."
A ezég i-jének Troulais urnák ritka báj és kellemdus leánya volt, Kve-linc
Alig motolygoti röiöt»e,Í6 tavasz t maga üdítő napsugarával, illatot ieholű rirágaival, tizen hatodasor tendüU meg A madárd*! hegyen-viilgyón, pusztán és árnyas ligeten ax ó életében.
Ügy fesledexő rózsabimbó, melynek láttára ii faeveeehbeu lüktet ereidben a vér: még csak fealeni iátod. máris elbü-vul, ab dö ha fen.iége» pompájában majd kibontakoiik é* ikiaLárral tölti be a völgyet, karínt s ligetet?
Ilyen volt Éveli ae.
Setét gfBxtmye sxinü haj omlott
g fuoadé kokban hallj u- váltaira beárnyxlva f^nt u legszebb alnbaslrom homlokot, setét eiemoidei >Utl egy sze par ragyogót! annyi lütiel, miulha Pi mtjiheuí a napból orroita vulua oda a szikrát, hogy gyuj\'Büc. h-gy ^él mindent, mi Körüiu vm.
Parányi ajkai — nünt mosolygó ep-jr — alig láUzanak sióiásra alkntvi lesni az arcioo, melyen ax,ébr&do U-vasrüdesége, kelUmes v«ríxaa, Ömlik ssét
Ax alig titenhxt éves leányka termete a szepiég istennőjének rera^k szobrára emlékexlet; az eg<Sa/ tilak raegjele nése ffstőileg lebilin^eló. mii » gyerme-kifis árUllanság, a SIÜÍL szemérem eltitkol hat lan jttlenségti miig emel.

és ezer ember ttUta ki m***nak e t minden talpalatnyi tért az ököl b^. gos segítségével kellettelíogUim ;u(!y»a. ezzel lehetett csak megvédeni az elfuglii. hely ictegritáaát.\' Mellettem egy ur, * ki kiváló gondban látuolt részesitenipot-rohát, szüntelenül ason jajveszékelt, hogy ha ez még loká igy tswí, ugy hálái fit lesz —
Mikor asent Péter ítéletnapján meg-fordítja a menyorssag kspujában a kui c^ot, nem !sn nagyobb öröm, mint itt volt, mikor a barlang vaaajtájának ki nyílását hirdető kalcszörge* hai\'atszott. Mint a vis, mikor a zsilipet felbaxzik ugy ömlött a barlangba a népség.
A barlang keskeny bejáratán áthaladva a megszórni ál ha ti an gyertyák lobogó lángja tündéries féoyben tárta eléuk a természet e csodás alkotását. — Mint BÓLét éjjel a csillagok, noiriádja, ugy ragyogott mindenfelé a tömérdek láng.
Száz és szás felé ágaznak as Btalc, itt-ott szédítő mélység felett veaetnuk, alul elhaló visshangként csörgedezi patak csillog a gyertyák bádgyadt fényárjában.
De mi az ott alaut a szédítő mély ben nyüzsgő ezernyi fekete alak, mint regéből i elátkozott telkekként jönnek-mennok ? Néhány lépésnyire egy hosszú lépcsőzethex érünk; ezen lemenve azuk közt vagyunk, kiket felülről alig ÍSIJS-meroetó árnyként iáttnnk ide ■ tova mozogni. Jobbra-balra mély gödrük tá> looganak : ameddig az emberi yaknerfi-ség hatulhatott, ki 7S_ világítva, de a sok gyertya fénye erőtlen a gödör mélyéig jatiii,-bonnan a terménat borzalmas játékának moraja, dübörgése hallatszott fel :ompán, mint egy élve eltemetett jaj k iái-
Noha ugy hemzseg itt az ember, mini a hangyák, mikor munkára indulnak, egy emberi haDgot nem hallani, mintha nemis élő lények,, hanem szelle-
lennének. Itt elfalejt miudenki be Btélni, caak a terméfctet e meséa nagyszerűségéi bámuija.
\'Annyifelé visz az at, melyek mindegyikére a gyertyák ezrei hintik sugaraikat, bogy az ember nem tudja merre menjen, csak engedi magát sodortatni a a népáradalta.1 egyik üregből a másikba, mert az egész barlang egy mái tói ajtóhm haaonló nyilasokká) elkülönített üregekből, mind megannyi szobákból áll, me lyeket a természetnek forrongó koriiaká ban. nem volt elég ideje szabályozni-
Emberhez, oroesAánfejhez, izószék-bez, függönyhöz ■ különféle tárgyaHuu hasonló hövekot látni, melyek az évezredek óta és most is csepegő kövekből alakultak. Minden ily kőro a hozsá hasonló tárgy megnevezésé vei ellátott tábla van téve, hanem némely kőnél ugyancsak kell keresni a hasonlatosságot köate és »zon tárgy közt, a mihez a« élénk phantázi* haaonliLotta, mert épen ügy hasonlit hozzá, mint p o. a sarkantyú a savanyu vizes Qvdghe*.
Miiliner Bélának névünnepe közei-gett; a bizalom, melyet irányiban Éveli ne atyja érez«tt, arra késsteté a csalá-do^ogy sxeretetökaea:, ragaaskodasak-n&k tettleges bitony itékit ad iák.
Mü.líner Béla épen három nap olAtt érkezett hasa két hónapig tartett utazá sából és atyjával, Müllner Jánossal szobájában bestélgötett, ac arlet nár oárv* ■oli.
Kimoadi élményeit, tapaszUláaait idámaD humorral.
Egyanirre elhallgatott.
„Igaz — monda — majd elfeledem kérdezci, most sem jött levél M agrár-•rszágból ?a
— Annyi Fevélrn is falasat aohaaem \' kaptunk, ez megfoghatatlan ; ha kedvezőbbek volnának a vuronyok oit Magyar->rszágbin, rögtón utcrnk induloók."
Kopoglalú hallatssék.
.Siabad" — hangték mindkettó-ök ajkáról.
Az KHŐ kitárult, s belépett r*jt a :őnök Troulaia.
A aiobáDa a nyugvóra szállú nap irány sugarúit lövelte be, a szuka:la:i látogatás nagy un feltűnt a két Mülluernek
A főnök a pamlagon foglalt helyet, a lubbiek Kíváncsian lesték iiHT»it.
tiibb oly
.Kfdvcs barátom Mülin^r \'. — *xóh .z ifJAtibhuz a vendég — én ielkcmbíl orüliik, hngy a jó SOrr yaazevniéretl ounke1. éa felfogadtam lkboz
rm-\'k
mtiil inAi
cl ezeiutt; annyi ra pontos eljárást még üiváol)állam volna, gv i\'d ii él ínljioa tapMBiiallMm, muti mái* éii vagyok lükÖte.eíeH] , én vagyok a; aiió», mert báiam lek Tatéi y» letauiefleii emelkedett, «7. ür\'<-ii >• .^ <>„ in«s黫-i\' gyarapodott s e részben h-lellc »ok*i k»-Btönh" ek éppen öpuok S iá**a mily öazó v.lét, hányszor voll kegyed kény-bterilve rlváiui ed<*s Ktyjatól\', ezután nem Inat a*ükscgi rrrp, a mi: naptól f>.gvi itwurommá estein, névüonepdtől
fogva "
Az aj ló ujr* foltárult fl a
ctég másik két tagja lép«lt be.
■ .Névünnepétől, a m*í oaptól fogva — kmétié a főnök - hasam és ősegünk

HUSZADIK tTfOLTAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÚNIUS 19-én 3881.A boltosatokról 5—6 öl hosssa, folyton csepegi köTek csüngnek le.
Beljebb hatolva, hol M első meglepeti v»ráz»a ra*r ossladosott, kacsagis, erthetoiiöD beszédzavar volt hallható, majd egy-egy visárus ember «*les kiálto-sás* visszhangzóit, lei a járó-knlok lábai alstt merítette a poharat a vitbe i egy krajcsárért kioá!<a; minden jó tulsjdon liggal eldicséne. atoDb*o ón nem érettem hajlamé áW«inak igataágáról személyes meggy ó*ődé»t Bieresoi.
A gyertyák ÖXÖne, & barlang üregeinek titoktelje* sötétségben elvesső háttere. * mindinkább erósbüló súgás, az ércsszerü c*eagés Vulkán alvilágát JQt-tatja eszünkbe, mikor a cjklopok a menrkövet kovácsolták.
A csengés, zugás léptenként tiastáb-ban kiveheti dallamba olvadt.
Egy lépcsőzeten lemetive, roppant liga* üregbe jutottunk, hol a zeneütemei és a sórua kancaók mellett táncsra perdült H főzőkanaUi ,ex offű* forgató adelsbergi kisasszonyuk — és eteknek a lovak ée ökrök gondozásának tiszteletreméltó életpályáján haladó válasstottaik jókedvo.
Már l\'/i óra óta folyvást előre mentem, de nem értem a barlang kivílágitat-)an részéhez.
A barlang bejáratához ki év Te, a cp ssemkápriftató sugarai, a futkosó gyerekcsapat kiabálása. nevelgélé«e ugy halottak a kedélyre, miut mikor a tüo tíérmese olvasásába merülL feszült figyelmet hirtelen fölrázzák.
A barlang előtt árullak csepköce-ket ; tíz krajezárért akkorát adtak, hogy Nagy-Kanizsa egyik utczájal bátran ki lehetne vei kövezni.
A vasúti állomáson egy rögtönzött étteremben as adeisbergi genebanda a cseh leneművójizet háromszáz esztendős remek ni nek haacaikaró accrdjaival síi-totta a krajnai lelkosadéa tusét. Aocyira otthoni** jellegül bírt e banda játéka, hogy aiikor egyik krajnai honfi elérsé-kenyulve a toue melódiáin, megkínálta a „karmestert" egy pohir sörrel, a trom-bi:a négy hívatott kezelője rohant oda egyszerre, a csak az öreg trombita mélábba sóhajtásai lágyították a sziveket.
Aki itt ivott sört, az szerethetett
maginak fogalmat a mosogató vn isórői. Dácsára ennek, nagy kelendőségnek örvendett. Ha valaki sört kért, a piacsér összeszedte ai asztalokról a sörös puhara-kal, mindenki lume láttára és étvágy. gerjaeítésóre Óas te töltögette ée oda tette at asztalra, de a vendégekbe vetett rendületlen Oltalom folytán oak akkor, ha árát előre kifizette.
Aki aprópénz hiányában egy fönn tut adutt a pinciérnek 41 ugyan hiába várta a visszájára 50 krajezárt, mert azt a pioezérek ártatlan .feledékenysége" miatt vissza nem kapta.
A. sörös palaczkok buigd forgatása hii eredményezte, hogy végre táncára
titkárául ÖdvBzöljük mindnyájan. Isten tartsa meg kegyedet házam éa ctégünk, ugy édea atyjának örömére!"
Sorban szorítottak kezet a meglepetésből meglepetésbe esett Mülloer-párral a ezég tagjai, a rövid beszélgetés után Mülloer Bélát felhiuilc a család lakosztályába, hogy * fentlevők is üdvözölhessék titkári minőségében.
Müllaer Béla aJig tudott stohoz jutni, hogy kifejezhesse legbeasŐbb hála-érzetét, MüHner Jauos szemeibe a meg-hatoUaág orömkönyei lupodztak.
A család körében ujabb meglepe-téa várakozott Müliner Bélára, Troulaisné, a f6nók neje, e^y aieretetremólió hölgy pompás mivü arany órával ajándékozá mag, £«eiise p«dig néhány s«ór»l. de a ariv mélyéig ha:óral üdvöiié, ■ midőn gyermeki ártatlanságtól ragyogó sxemeit ai uj titkárra veié, az ifjú höigy pillán táaáűnk delejei hatalma alatt Müllner Béla őMierezzeut.
Egy arcikép lebb*ut el Béla em-
lékeiete előtt, egy bájos angraJarcz,
melynek látásáért iemunditna a világ
mindea Örömeiről, m\'uden előnyéről, még
lelke üdvé Lói is szivea-örömest megvál
nék, egy pillánkért, egy azóért
Az uj úiltár fugadtatáaa azerfólött azivólyea éa fearle;oű volt, de Müllner leikére a fellüot mu:uk emiéke nvomasz-tólag hatott.
Erre már fülséláit az öreg Müllnor ia; néháuj perct mulva vendég érkezett, eri köveié egy aiáaik, egy harmadik, tizedik, huszadik, s iagsaukíut a pazar-féuyii nagy Baioubau aiozogni ia alig lehetstt.
,Kedves barát.im, tisztelt araim
— stóialt fel a mindeniiu aürgű jöktdvü
TrouUis — leaaék az L-bédr.be sélftlni"
— mire mindnyájan odaiértek b-, hol
£>Ü téntók várakt>»ott gasd»g lakomával;
a kát Wdi]Qor nerónyon u aaalal végére
hmodott.
Javában CteOgflu a poh.tr, a bor-fl^axi. alegkKüoíbb lok*ji már rcizaát c*ali *i arexokra é. tözet a szemekbe iDicor TrouLis ur fBli||uU , az eató)j okát röv^en elíadváü, bamutaLÍ jelen vult jo barauinak az uj titkári, Müliner

Eorekftdott a neki buadoit fiatal vér. A Taaoia négjeshoi hiányozván egy nő, a konyhából a aiakicamQvéuet babérko-■sorua bajnokát boiták elő. Minden ideg megrándaláaára alig hirdette a uigy dob a négye* etkesdét^t, egynerre ctak a vonatve«ető nnach Fiamé" kiáltáaa izét-italkaxtotta a párokat, ami felett én egyáltalán Bem fejeltem ki B.inálatomat, mert a haia£aj érseiem már úgyis gyo-morgörcaöt kapott a mindenfelé lobogö feketaiárgatáaslóktol.
If. TERSÁKCZKY JÓZSEF
Országos kiállítás Budapesten.
A budapesti országos kiállít** eszméjével ai orsságos magyar iparegyesület tudvalevőleg már huzamos idő óta fog-lalkwik Ai egyesület igazgatósága legutóbb tartott ülésében részletes határosatokat howtt e tárgyban. Hogy a kiálli-tás mikor tArtaaték meg, annak meg állapitákát ac igazgatóság a létesítendő ideiglenne aiSkósiitÖ bizottságnak tartja fenn. —
A kiállítás egyelőre ugy van tervezve, hogy az öaaiet ipari termékekre kiterjedjen. — Kern Magyarországon előállított tárgyak ipari versenyre nem kiállitáara p«dig - elkülönítve — c*ak annyiban bocsáttatnak, a m ennyiben ások a gasdaság különböző ágaiban baa*nálhat4 javított gépeket és •sorszámokat, avagy uj vagy tokéletesitelt ipari Begédesrközöket s végrr kiváló iparművészeti specialitásokat képeznek.
A mennyiben gasdaaági ée állsl-kiállitás kapcsolatos rendezése fog elhaU-roststní, annak szervezése az orazigoa gazdasági egyesületnek tartatik fenn.
Az állami támogatás, as esetleg törvényhozás:lag megállapiundó pénzsegélyen kívül, főU-g aéfry irányban IMI kikérendő: a) közlekedési és\' vitolbér-kedvezmények; h) állami intéseteknek és vállalatoknak a kiállításban való réas étele; c) sorsjáték engedélyesé**, melynek minél nagyobb számú nyeremény-tárgyait kisárólag technikai vagy mú-becíü kiállitmányok képeinek : d) a portó ment cwög.
A kiálliti* fővédn&kaégére Kezsó trónörökös ő c«. és k.ir. ínnaége kérend.6 fel. A kiállítási nrszágos nagy bizuttaág tisittelati elnöke Jósseí fShftrcieg ő fen-tége, valutágoi elnöke a kereskedelmi és iparügyek minisztere, helyettea elnöke Budapest fŐvároa polgármestere.
AláiráBcic, avagy ré\'zvényjegyek kibocsátás* utján legalább 50.000 forint garanlÍA-alap .enne biztosítandó, a kiviteli munkálatoknak bármely irányban leendő tényleges magkesdéoe előtt. A garanti-alaphoi vató tényleges hoz táj árulás annak arányahoi mérten biztosit: a) tagságot avagy képriseltete«i jogot as országos nagy oízotlságban, illetőleg létesítő bizottságban; b) előjogot a kiállítási hely kijelölésére nézve ; c) netalán a szükséghez képest lefrietaadí összeg be-
Bélát s a legszebben hangsúlyosa ax ó kimagasló érdemeit, becsflleteuégét, legfontosabb szolgálatait, majd a legrűkon-aienvesebben élteié n^ynapja a\'knltnábó!.
A vendig ék osztatlan tigyelme a Müllnerpár télé fordult, saivesea ürítettek poharat a kitüntetni fertíu egészaé-gére.
Müllner Béia felkelt, őssinle meleg hálaérzelemmel telve el monda, hogy mennyire stereti Ő uj hasáját, a ssép rVaociiaorsságot, mennyi kötelessége van, hogy laréhassa tartozását esen ország és mindenek fölött a páratlan jóságu ciég irányában; majd lelkes tűt futa el keblét éé arciát, a a szív te!jas gyújtó melegévei emnlte poharát a BTrouiaia & Comp." cxég felvirágzáBára.
Szűnni nem akaró helyeslés, éljen-tét, pobárcsőngéa támadt e sxav&kra, a ciég mindhárom tagja sietett kesét sso rí tani az ifjú Müllnurrel kóezönetének nyilvánítása mellett; a szép stónokía* magatariáa, a meggyőződés hatalmas TooterAJe, a férfias hang, az idegensserQ sége melleit is toKékonyan ciengŐ válajt-tékos nyelv a jelcnvoltak figyelmét meg Lgadá; 1 Mullner Béla ugy vette esxre, hogy egy örömtői augánó szempár onnan túlról vágyra kutatja ót; Evei Íné és Béia pillantása találkozott, amannak szivébsa egy hur rezdült meg, mely ismeretlen édes kéjjel árasztja el a keb let. Béla készakarva kerülé a íelke szive melyéig hat>. tekintetet, félt az ott abban észrevett iánguktól.
Béla az eetéij után végre as* idősebb Müllnerrel szobájába í el érre viessa-pillantott a u«p eeemüuveíre és az öröm s bánat válukosva zajlott kebléa át; ledőlt pamlagára s ónkénfteleoul siklott ki ajkain alig halihalolag „Oh édes Ilonkám !"
Másnap kora reggé! a szolga lépett be egy tálcsán több Uvéllei.
Müliner, az uj titkár (ietve olvasta uig a levelek feladási helyeinek pecsétjét, egyen hirtelen megakadt sieme.
Budapestről Müllner Béla nevére olt czimexve.
Mohó gyorsasággal szakította fel a >ec«etei., arcs« minden soraál fokuwto

tudását a tértüjb*. Ai elfogadott bei ölen tések Bem biitotitják a tárgyak elfogadását, hanem elő bírálatnak lehet helye. A végrehajtó bizottság a tárgyak eladását a kiállítási alap javára mi mérsékelt díj mellett kösvetin. A belépú dij hétköznapokon 50 krajesár, üüni\'p- és vasár-apokon 30 kr. Iparos, segédmunkások és tanoncsok — társulati igazolvány mellett — mérsékelt beléptidijat fizetnek. T&bb szásezer 20 — 25 kro« sorsjegy kibocsátására kérendí felsőbb engedély, — A sorsjáték nyereménytárgyait kifáró-lag kiállított tárgyak s pedig egyfelől szegényebb sorsú kiallitok késsitmépyei, másfelől kiválóbb ipartechnikai vagy iparművészeti haladást feltüntető kiállít-mány ok képeshetik. — A katalógus szerkesztése oly képen késsitendő elő, hogy az a megnyitás napján múlhatatlanul megjelenhessen s a kiállítók üileti és termelési viszonyainak vázlatos megismertetését a megállapítandó rendsser sse-rint magábaü foglalja. A katalógusnak ezenkívül magában kellene foglalói as egyes iparágak fejlődési fokának rövid jellemsését. viisonyitv* ason orsságok-hos, melyekkel versenyre vagyunk utalva.
A jary-aiakilás feleréasben as egyes csoportbeli kiállítók, fel érésiben pedig a kiállítási végrehajtó bizottság rálasstáaá-nak tartatik fenn. Oly kiállító, ki egyssen mind jury-Ug is, feltétlenül „hűn conco-ars" marad. A jury által odaítélendő jutalmak állanak: t>) nagy dissokmá-ly okból (.grand prix*), melyek nek s*áma iionban 100-at semmi esetben meg nem haladhat; b) a jutalom odaítélésének idokoiáaát tartalmazó diplomákból (verseny képesség, exportképesség, nagyban való termeles, uj iparág meg honosítása, uj találmány, munkaerők képsése, iparművészeti érdem stb.") e ac esen diplomák kiegéssitését kép«só érmekből.
A kiáüitás helyének és Urtamáaak meghatárosáaa, valamint a hely beoss-tása, as építési költségek előirányzata stb. függőben hagyatván, az ez iránt való haiárosstbosataJ KI ideiglenes előkészítő bizottságnak tartatik fenn. — Ai ideiglenes elákéssitő bizottság megalakítása követkesóképan határostatik el: AE országos magyar iparegyesület, «z általá-os magyar iparegylet, a budapesti kereskedelmi é* iparkamara 5 — ő tag, a magyar kereskedelmi caarnok e ■ fŐvá rosi iparosok köre 2— 2 tag kiküldésére céretnek fel. At igy megaJ*titandö bi-sotuág less hívatva a végleges progr tnot kidolgozni, a garantia-alapra le^aS 50,000 U tnyi jegyzést asxkösölni • mihelyt ez megvan, a létesítő bizottságot, a minisztérium s a főváros képviselőinek bevoná sával megalakítani a a további előmunkálatokat es alapon megindítani
A garanlia,-alap megállapítása érdekében egy Havas Sándor, Há!h Károly, Falk Zsigmond, Posner Károly L»j»s, Lederer Sándor urakból álló pyüjtŐ bi rotUág küldetvén ki, esek sEámára
sao derült s ssekébői lassan felemelkedve végre felsóhajtott:
„Valahira, hala neked Istenem ! 6 irtciHtus ér uUn, hanem eiön lévé! Í« 3 hó mu!va ért id* !\'
Mi as? — kérdé a figyalmeasé lett Müllner Jánoi — ki ír hasúiról ?
.Ismeretlen név, gr, Domefaly Kálmán, tessék olvassa át" — átnysjtá a kérdfinska levelet.
Atfutá az időcb Müllner a levelet kétsser is, háromszor is, Ő is lelkendezve kiállolt fel: Hála Itten, meg vannak és nem szenvednek siQkségett
Lett volna elég beszélni valójuk, de a váratlanul s kel lem esőn meglepő ievél ugy elfogialá elraéjökat. hogy mind-egvik Baját gondolataiba mélyedéit.
Hülluttr Béla csakhamar beleélte magát aj álliiaba, megfeszítve minden erejét, minden munkásiágá:, hogy jó\'.e-vői bizalmát, kegyét még nagyobb mértékben kiérdemelje.
Törekvését lépten-nyomon ftlis merték.
Egy hét mulva Bélát dolgai s kikötőbe vevették, uit tengernyi oép hullámzott fel és alt. várva a .Toulon" postagízös megérkezté:.
Müllner in A tömeg közé vegyült, hol ismerőseivel ulalkozék; alig beszélgettek együtt egy negyedóráig, nidóo a gősöfl sipja élesen jelezte megérkeílét.
A bftoy láb mozoghatott as mind a kikolS kijárata felé tódult.
Irtózatos zaj, larmi, Loiongáa következett, a bérkocsisok éktelenül kiáltoz-:ostak, valóságos bábeli zűrzavar litszott, hallatszott minden felől.
AB utasok csak nagy nehezen törhettek magoknak utat a jármüvekhez; egy éltes nő egyszerű gyászrahábao lépett fel egy előtte ismerős kocsiba, dl követe egy 20 — 21 évesnek IBUZÓ hölgy ssintén gyászruhában : a mint elhelyez ték üléseikben, s podgy^Bzuk is előkerült, a kocsis lovai közé csapóit éi vágtatni kezdett.
(Vége követkssik.)

„-*&J as iparogjesülot elnöke által1 kiállított és az eddigi jegyzéseket leltüo-j aláiráií iv kiadása ha tarost*, tik el, jjagyenelvén, hogy eddig e p*élrm| kflvetkeso aláírások történtek : gr. Zichy : Jenő 10,000, Havas Sándor 1500, Posner K. L. 2000, Lederer Sándor 2000, Falk Zsigmond 2000, Ráth Károly 1000. EőryFarkas Kilmác 1000 és Ilubnr Anial 1000 frt.
A soproni kereked\' Imi g Iparkamara köréből.
sl- Hxrdettníny.
A palaczk bormustrák befogadásira.
f. évi május hó 1-én megnyitott országos
köxpon\'i mintapiacze hely Uégtiinek hor
dóborok befogadása czéljából való átala
kítása, berendezése és teljes feíasBTclése
befejezve lerén, as "ászkokk*! és Üvog
állványokkal egyaránt el la\'ott pinezék
készen állnak a beküldendő mustraborok
fölvételére, annyival inkább, miután eteu
— akár hordókban, akár palacskokben
beküldendő borok transito fogya»tásí
adómentes keselésének kérdés* a nrugu
kir. pénsiigyminisiterium eziránt ki
adott rendelete folytán a a. kir. pénz\'
ügy igazgatósággal asintén teljesen rentíex-
telett. .
Fölhivatoak ennélfogva ni esen \\ kamara területén laké összes bortermelők, valamint általában miodaick, kik as ügyben érdekelvék, hogy a f. évi január hóban ax orsaágos borászati knrinánybis* tos ur állal kibocsátott mintapincsetta-bálysat értelmében boraikból megfelelő ustra.meonyiaégftt hordókban vagy p&> lacskokbao mielőbb beküld-oi el na mulasssták.
Kelt Sopronban, i3B!. junius í
F. 1881-ik éví aiepteűber aó 3-icI bezárÓla? 12 é^g Lini viroaában. Alaő-AositriábuD mesŐgasdasági s crdéiíeti mQ-iparkiállitással egybekötött ué^aune-pély r«ndeatetik, mely kiállítást illetőleg bejelentési zárhatárnapul f. é. augusztus hó 5-Íke tűzetett ki, míg a kiállítási. U.--gyak beküldésére augusztus hó 30-ika ión sárhatimapul elfogadva. A kiállítási helyiségekben a siukségelt tér A lengédé séért dij nem fizettetik .
Mely kiáliitásra ason megjegyzéssel hívjuk fel ai érdekeltek figyelmét, hogy bejnlentéai ivekkel s kiállítási (érvvel ki váoatra e kamara szolgál, a b:>gy a beje leatési ivek a Lini nópüncrapély rendező bisotuágábos intéseadók.
Kelt Soprosrban, 1881. junius 13.
A kereskedelmi és Ip»rk*mara. Hrlyl hink.
— AM ui^iapi körm-net n*y
■sámu áh italos kösöaaég s a mindkét
nembeii tanuló ifjúság jelenlétében ssép
idő kedveseié mellett UrUtott meg.
— Wlasrtca Antal kir. törv.siy
sséki elnök ar «gé«sségi ssempontból hosarabb ■sabadság-időt vett igénybe, u törvényszék iegidősb bírája Gózony Fe-reacz ur is szabadságon le vén, az elnöki teendőket Miklós Károly kir. tör-vénystéki bíró ur teljesíti.
— A nagy kanizsai kiadodne-
velő egyesület mull sxombatuc a válást tások kiegéwitése végett kösgyülésl tartott, melyen Somssich Lőrinc* Somogy-megye egykori alispánja gondnokul egy. hangú lag megváiasztatott, misodlitkárul pedig Bátorfi Lajos, tisxteUtbcli tagoku) Bi»u Páinó és Koius* Boldizsár. A jegy-*ököoyvet egyébként mielőbb kösAijük.
— Érte#U4* A nagy-kani*»ai 6
ostlálvu pulgán fiti iskola foly6 június
hó 23 án reggel 9 órakor a polgári inkola
rajzterméből! ének-, szavalat- é* disz\'or-
oázissal összekötött zárünnepélyt rendez.
A zárünnepély műsora a kövelnező: 1)
Hymnusz, Erkeitíl, előadja a pulg. Isk.
énekkar. 2) Ls Traviata, Ábránd Bricci-
aidi G.-tól; e.őadja Távolán G^dina Lajos
ur, zongorán kíséri Zánksy Zs. tanár ur.
3.) Üssszel, Wóbertőij előadja >. polg.
isk. énekkar. 4) A walesi bárdok, Arany
Jánostól; szavalja Nagy József V. oazt
tanuló. 5.) Angul néphymnuss, Haendel
Frigyestől; előadja a polg. isk. ónskkar.
6.) A bajtiss, Arany Jánostól ; a«avalja
HorvÁth Lajos IV- oszt. tanuló. 7.) Nép
dalok, áttirU Taricxky ; előadja a polg.
énekkar. S.) lóduló, Kückentól; előadja
a polg. isk. énekkar. A sárünnepély a tan
a (jűig isk. tornateremben disstoraázis.
Mire a U cs. ssülők és taoügybarátok
ezennel tisztalettel meghivatnak. Nagy-
Kanizsán, 1581. jön. 14. Az igasgató.
— 2íagy-KanÍM3áti mint emj-
tíittük, a szavasás 3 sxavazstszedó kül
dötUég előtt fog megejtetni a kőv"tks»í
(elosztás szerin\'. 1 ső siavataUzedő kül
döttséghez, a választási elnök Tolnay Ká-
■oly ur elnöklete alatt: Gétye, Ssentpé terur, Kád, Sándor háta, Sxetit-Aadrás, Kemesazer, Vörrü, Igricié, Pacsa, Pacsa-tOttH, Eokottft, Hoi^áti, JmWbfa, Dog/ Szabar, Eszteréi?, Ifagy-Rada, Kis Rada, Orosstony, Baksabása, Kerecseny, Ssent-Mib*ly, PotrMe, Bit-Jakab, Cs»pi, Sár-

[, Kis-Récse, Nagy Réese. 2-ik stava-isedA kQldÖllséghei Eperjessy Sándor ur elnöklete: Kagy Kanizsa és Kis-Kani-ot 3 ik ssavuatisedő küldöttséghez In-key László ur elnöklete slatt : Dióskál, Palkooya, Egermraeas, Szt. H.\'.rton, M---iyo, Feiső Rsjk. Alsó Rajk, Kilimác, tlse, Gelseiziget, Újudvar, BörsÖDCze, Bocska, Szem Balázs. Pölöskefő, M.-Sserdshely, Dussnak, Kaczorlak. Újlak, Bakónak, Óbornak,Füivölgy, Német Si,-M:k!ós, LaogvU, H.-Komárom, Korpavár Palin.
— NyÚt HMdmadá* é* köBsönet.
A helybeli iparlár»ulaiD*k f. hó 6-án
tartott jótékonyczélu vigalma alkatmav.)
beUpti jegyekért betolyt 104 frt 30 kr.
felulfizetésekból 13 frt 46 kr. ösizes bevé
tel 117 frt 76 kr. ki..rtás b9 frt 36 kr,
Tiszta jövedelem 28 f-t 40 kr. Amidőn
ezi a a. ó. kösönség uacaes tudomására
bossak, egyatt*] ugy a leiUlfizetésekért.
mint a szíves látogatásért hálás köazóne-
tét nyilvánítja A rptdiszőíág.
— Erdötti Biba Eugénia ün
nepek művésznő, vároauck szülöttje a
napokban körünkbe órVesik, Köíie] 3 tíve,
hogy ■, szép hírnevet kivívott G áiulinos
elismer é>ben restesült művésze ót nom
hallottuk szülőföldjén, uért ugy hiuzük,
ha körünkben! ídŐsóse aJka\'mával h^ng-
verseD/t ad, aaéltó figycism a kitüntető
pártfogásban részesUlend. Esten hoszu
körüokbt !
— Fürdői körútra indulnak
juhus 1 ŐE Bischittky M. zongora-, Nagy Albert tanár, hegedű- s Stern Zsigmond jyrdookatnüvéasek. Nemcsak a magyar jrssigi,de a horvát é* Btajerorsaági neve-eetssb furdóholyekoE hangversenyeznek. Szabatos és kítticő játékuk álul bizonyára méltó pártfogásban réinwülaeL, mit valóban mégis érdemelnek, itórt elÓr-e is ajánljuk őkev a fürdői kösönség szivea figyelmébe.
— A nagy-kanimsai nyilvános
(Jaíg. iskolai ifjoság — Gödi na Lsjoa, Klausz L^jos, Komlóaiy Kálmán, Vöróa József és WieUud Gyula urak síivea közreműködése mellett — szegény tanú lók segélyeseiére 1861. juniue 23-áa N.-Kanizaán az „Kgyletkurtben" tene, ének éa BzavalatUl egybekötött zártkörű nyári mulatságot rendet A ^odeiő bisoUminy: Trtpammer József rctidexí bizottmány i elnök. Baíiia Győző, Berger Gyula r. \'b. o., Borgioc* János, Krutsay Károly t. r. Hamvay Sándor, H*ai Jóssef, Lublits Zsigmond, Politser Lipó1, Rt-chniUer Jo-zscÉ t. r., Wagnor György r. ti. péoziár-Dok. A meghívó má*ra át o*ia ruháehatii és Cd*ki» annak plőmuUlása mellett vált-hiitok biléptí j\'-gyuk a pulg^n iskola elaú emületéu, \'i st. alatt junius hó 2n— 22. d. u 3 — 6 ig és este a pénnárutl. B^lepti dij uiemélyenkiűi 50 kr. Fulü fi««té<iek Wöaaönettul fogadtatnak éa hirlapilag uyugtázt&tnak. Kezdete délután G órakor. Kedvezőtlen idő estién az egyiet helyiségei beu tárta tik meg. Mu9>ro«i4t. 1. Mar oae des Volontain-B. (Önkény tcaek indu-lójt) Ülivier M.-tŐl; előadja u P"ig- iok. leuükar. 2. Sxózat, Egríssy Bénitől ,\' cuekü ■ polg. ísk. éodkkar. 3 Juünitt:i keringő, Souppé tói; előadja s. pclg. isk. zenekar. 4. Náazknr, Lohcr ^rinból, Wagner Richárdtól; előadja a ^oi^ári iskolai énekkar. 5. Ai obiitofl Béctbcn. Garay-lói; ssavalja PoliUer Lipót. 6. Preciusa. WéUertőJ; előadja a poig. isk. éaek- éa senekar. 7. II Trovatore, Briccialditól ; fuvolán előadja Godina Lvjoa ar, soago-ráa kíséri Zánkay Zaigmuod ur. S. Népdalok, — átírta Tariczky F-;reocx. eiő^ idja a polg- ísk. énekkar, 9. Tiszturak a zárdában. Hurcsecbirger T.; eióadja a polg. isk. s«nekar. ló. Ima. Kar „Éji cállás Granadában" ezimti operából, Kreutzertől; elíadja a polí. isk. énekkar. 11. Magyar népdalegy veleg ; L-lí,»dj* a polg, isk. zenekar. 12- Ioduíó. Kückon Ferencitől ; előadja a poig. énekkar.
— Tüx A kesz\'helyi önk. tűzoltó-
egylet tagjait folyó hó 15-én regg-lí hi-
romnegyed 4 órakor a kiirtok vészt jeleő
rémes hangja kelté fel édea álmnikbol.
A tüs a „Deák Ferenci (Hosaru) ntcsi- ,
ban egy istállót hamvasztott el. Tűzoltó
ink ébersége ás g,/~~i munkássága m el
hamvasztott épület körül épített tübb ki
sebb deszka és náddal fedeU épületet
megmentett.
— SxirUsxet. Balogh Alajos aiin.
igazgató jelenleg Vasvárotl tnüködo eiin
társalstával foiyó hó 20 ik sápján érke
zik Keszthelyre a itt előadásait — mint
hallottak — ugyan e hó 22. vagy 23-án
fogja megkezdeni.
— Tulipánfa. Gróf Fartetics
Taaiiló altábornagy ur ő nagymékisága gyönyörű parkjában két darab, jelenleg teljes virágpompájábaQ diszlő. 18—20 méter magasságú tulípánfs Tan.
— A keszthelyi óok. lüzohfiegy-
.út folyá há 6 áa tartott tavaszi mulatság* mind<*a tekintetbea ig« jol sikerüh. A tűzoltók délután pontban 1 órakor nv.i-de* ménéiben sene kíséret mellett vonulr " tsk ki. A kedélyes mulatság, mely Uto^ gatofaágánál fogva eg£ népüünepel?^ \' bsJonKtO\'t, éjjeS fél 11 Órakor ér. vég^r * A folyó hó 16 án Urlotl parancsnoksági üléseu beterjesztett számadásból kitűnt, hogy a bevétel tess: a) belépti dijakbólIrodalom .
— Dr. FdUgi Viktor állal sier-
keagtett él 10 ér ÓU kiadott „Apolló",
teoemfifolyóirat a jani mi füzettel meg-
ssant. A Beme* intentiója vállalat meg-
txÜDiét aajoáljak s b«u£ai finiote •!»•
meréuel adósunk » dírék. és lelkes szer-
ketrtó mankáaaága • éveken át taauai
tolt önfeláldoxo ildotatkésMégénak. A
jelnn fQset is gudag tartalmú: Borura
derű, magyar lenekép H«lc«l LSriocstoi.
Arabesik Wachtel Auréltól. Petó6 dalai
köwíl Kapi GjaláUÜ . három tréfás ma
gyar népdal vegyea karra ssiate Kapi
Gyalátoí. Mellékelve van Schubert Fe
rencz kouoras EeDeaaerso arcaképe s a
borítékos éJetrajs* kösOltetik.
— A „Zalai Tanügy\' 22-ik. száma
kOvetkesű tartalommal jeletit meg: El
nöki mpghivás. Valamit a nyelvért Síige
thy Istvántól. Tanfelügyelői körlevél
Kaniuai jkör jköny ve. KöiokL mioii
terí körlevél. Leadva, Nagy Lengyel
ti, Kerka és C#obáncs Dr. Sterbától Miért nem kell a polg. isk. Ceattbely városának? Heni Lajostót. A bécsi magyai Ónkép«5körről. Megyei hírek, 9z*mlef l pártolói. Sserkeszti ■ kiadja Bátorfí La-joa. Ara félévre 1 frt, egész évre 2 frt. Teljes stámii példányok még mugrecde] \'letók.
Vegyes hírek.
— Parlamenti ttatitMtika. .lobbi 16 év alatt 726 törvényt alkottak magyar parlamentben a igy egy érre ilag 453/t Urvény etek. Legkevesebb 74) esik az 1865/8-ki cyklaara, de e torban jöttek létre as alaptörréoyek; legtöbbel (203) a most lefolyt oruággy Üléa ilkotott. 1869/72-ben 175t 1872/75-ben 51, vógQl 1875/78 b*o 123 törvény lkotUtott Az Ülések ssáma az Öt ország-} aléien sorrendbe* 338, 484, 398, 4S0 i 412. Az órm*zám kö /etkezö : 88^ (egy lésre átlag 2 óra 40 perez, 1701 (átlag ór* 12 p«rcz), 1276 (átlag 3 óra 12 9rcz), 1358 (átlag 3 6ra 20 peres), 1312 .tlag 3 óra 12 pcrcs> A leghoutabb lés 1868. decs. 1-én volt, mely két ai félbeaxaiiüiasai reggel 9 órától este óráig tartott, a legkóraibb as agyneve iLt koronázási ülés, mely reggel 5 Óra or kezdődött s 5 őrs múlva véget ért. ; öt ortsággyüléses össsesen 25.085 gyat (a legtöbb 6901 a legutóbb) hos-ak ssónyegre.
kis-
— Ebéd alatt ftl keid ott (irni a mester- j inas. G**dáj* kírdi tSle : .miért airsz te i Gytirka?* — .Már bőgj ne lirnik majtstram, | ha al{ondolom, hogr eaért a darabka haaért,, ami a tányéromon Tan, égj egén QkrOt Slt«k I 208
taoácnlok, malérb* dCuthetj
" Ur: „Halljam kerti.s, micsoda kiabálás, Fe/eíós sserkesitö: BATOEFI LAJOS.
hallstasik át onnan a Dyiri lakból ?a 1 - ■ ■ ■■ ■■ —
, ák ÖSM is ledóvónöít euooel löUsólítom, hogy aaon listositási saövetkeaetbe, melyoek réssere ,£lao Mafryar Biztosító Társasa*\' i bor baráti és haaafias érseiemtol vese tetve a Jogkodvesobb ajánlatokat tette, ilépoi siessenek s eseo ssáodékakat ve >m (Budapest, Asz u. 36.) e hó végéig ídatui szíveskedjeiiek. Fölszólítom többi az intéseteket fenntartó egy esti le-k ia, hogy »«jit jól fölfogott szellemi és iyagi érdekökben az óvók által fisetendí ;tositáai összeg tfirvényszabta réttét m-terhfikre elvállalni kegyeskedjenek, ig azon óvók ía, kik már as állami biz itás réeseseí, helyesen cselekessntk, h& ját jövőjük biztosítására e szövetkezetbe sorakoznak. Badapesteo, június 10-éc l-íl. P. Szatmáry Kiroiy, mint a ,Kis-dnevelók Orss. Egraítilet\'-ének el-ke. —
— Dtdk iir«wd4íe. A Deák-sirem művezető építésze Qerster Kálmán a *grehajtó bisottaág elnök éhez br. Lip [ >ay Béla arnos as építésre vonatkozólag vetkesŐ jeletét tji b 880
R 0 E T É S.

.oser Lajos által köhiáoya mialta munka beaxftntettetatt a esea idotól fogva osnpáo a kőfaragó vállalkotó müködvoo, mao-kájábfto aaoyira elöreiuiadt hogy nem
HUSZADIK fiTÍOLTAM
127 írt 70 kr., b) felüifizetósekbol 36 40 kr., Összesen 163 frt, 10 kr., ebből •zámiutván 93 írt 10 kr. kiadás, a tksl jövedelem teás 70 irtot o. é.
fft/g& g sülét fuijó lbtii. é>i juliiuhó 11-en o. 3 órakor Z»la-Eg«rasegen saját hí termében rendkívüli köigyillést tar melynek tárgyát u 1880-ik iseptemb G iki közgjü\\é» 39/i67 «zámu végzésé" elrendeli i a íolyú évbon Zala-Egerszeg\' megtartandó gy-üooülca, ttzűlo, bor, tzőlOmiveláu ■ boríszati eszközök <• g< p-k kiülni** iránli intézkedések ke> rifc. As egyetBlet liittelt tagjai minél ni gyubb számban megjelenni kéretnek. Z. Eger«eg, 1881. janim 10. Árray Istv.\' m. k. ügyvezető elnuk.
- Gy<fc»««r. Követketó gyáw-jelentéit vettük : C<ukic« Adolf és k\' kiskorú gyermeke Irma. és Emil, ug, Schweger Borbála Momorodott asivvi jelenti Moretett nőjének, édes aayjoki ■ leányának Ctukiot Ludovika aatso iikk e hó 15-e"n délutáni 41/, éraki életének 31. evében történt gyáazoi ki multát. Hlilt teteme e hó 17-én délutáni 4 (jr»Lur fog\' a. pSi»nt Háromíági" i kertben őrük nyugalomra letetetni, — engeuieM sz-nt mis? pedig e hó 18-ái déitlúiti 10 Órakor u alsó-lendvai plébá ni* templomban megtartatni. AJBÓ Le yán, 1881. jaaias 15 éa. Béke drági hamvaira!
— Saxai rövid htrék- —
A nemzeti szinbás mönideje jal. l tő] BUgiissiu* 7-ig tart, —B.EdeUheím-Gyir lay beadta nyugdijastatáaaérti kér nyét. — Királynénk Bajorországba utazott. — Az angol királyné másodszor is Windsorbi hivatta Berket Lajos zeneka rát. — Zoroolynn Díocletian korabei nirt ulaiuk. — Ristowot, a kolozsvári merénylőt Albrecht fbg 1000 frt fizetés •el egyik birtoka* alkalmasU. — Bpes ten * hulutlas kocsin a kocsis hirtelen meghalt. — Kozma főügyéai 19 éves Iá\' nya meghalt. — Belényeaen mait ásom bakin hó esett.
- KWfOMt rövid hírek — Konstantinápolyban akkor ébredt fel lutubaloit, mikor temetni vitték, utköx ben tnegíVült, — A azlávok tömegesen zarándokolnak Romába. — Milán fejedelem szép anyja 90 éve* korában múlt szerdán hall meg. — Ignstiff ellen a ciár bizalmatlansága fokosódik. — Skoda tanár meghalt. — A fr«nc*ia képviatlö-háe ezentnl 535 helyeit 553 követtel fog birni. — As oUu Gíalietti expeditió minden tagját legyilkolták a* afrik, bennszülöttek. — A moszkvai kiállitáa olhalaastatott, —
fci nyert? ■
Ssebsa, jön. 15 éa: 31- 66. 88. 68. 52. Prága, w „ 13. 19. 31. 2. 86. L«mberg, , . 87. 3. 64. 86. 2. Budai sorsjegyek sorsolása. A fővárosi régi vároebázbad jun 15-én d. a. 3 órakor ejteiett meg Bade város 1859 iki Dycreménykőlcsoniaek 28 ik kisorso-]á*s. Kisorsoltatott összesen 600 sorsjegy 58300 frt ússznyereméayorel. Esek kö-zUl nyer 20 000 frtot 26654 ik szám; 1000 frtot nyer a 16ÓO6 szám, egyenkíat 200 forintét nyernek a kcvetkesO sií-iriok: 6007,6121,6934,12302, 37336. Egyenkint IQO frtot nyeroik: 559,731, 1760, 5773, 8582,12253, 13788, 13991, 1448b, 20840, 22561, 24407, 26515, 27252, 35482, 37588, 43609, 49131. Ezenkívül kisorsoltatott 575 ssám, melyek egyenkint 60 frtot nyerneie. A nye rnméoyek f. é. decsember 15~étói fogva fogtuk a fővárosi háii pénstirnál kifizet-tötei

ALAI K0U0K7
csak a airemlékhet, haaem a terastwhos
■ifikségea kA, atóbbi kit rétséoek kivé te
lével, eJkéaffilt. A kőfaragómaiikailyetén
való «)ArehaladáMLról meggyőződve, a ta
vas* beálltával, felhívtam a kőmüvea
rátlalkosot mánk íja megkezdésére, ki a\'
maakát mait bó 2-án tényleg meg is
kesdte és p«díg oly munkaerő alkalma
sásával, hogy agv a síremlék, valamiat a
terasae épitéie ie egTszerre haladjon oly-
képeo, hogy a síremlék kupolájának be-
boltozáaa tegkéei!bb 4 hét letelte alatt
esiküíölve !#gjpn, melynek m^gtörtéütc
atáa k h«tetoa^ íllntve a airetnlék b«Uo
dtf ftb hti l A
foganatba veheti leszen. A
betetőzésre szükséges márvány téglák —
a azemödéa értelmében — már jan. hó
végén megérkeznek, valamint a küldiez-
képen alkalmazandó ércimunkákra vo
natkoso leendőkre nézve legközelebb elö-
terjeaetéa fog té\'etni. A síremlék külsején
alkalmazott ssobrászmunkák — «fflb«já
ratos slkalmatandókat kivéve — már
teljesen elkészültek; továbbá a geniua
■tobor, melyet KÍM György szobrász s«n-
tén elkészített, érczbeontés végett a Mer
tödfi Scblick-félp intődének adatott át.
icly legkésőbb 1 fs82, február végéig ezt
tökéletesen készen feláilitani Urtozik. —
„„ hagyatott » felállítandó Barco-
pbag kérdés, mely a belső munkálatuk elkészülte után fog eüotéste<ni. A már eddig megrendelt és részbea el késtől t munkákra a kővetkező összegek utalvá-nyozUttak ki; komivsa 13.766 írt 80kr, kőfaragó 32.297 frt 11 kr, szobrász 822 frt 2 kr, Geoiostzobor 9700 frt, lakato* 250 frt, kopolatetflzet 9653 frt 40 kr, összesen 66.489 frt 33 kr. Ki adandók még a követkecö mankák: a belaö diszi-téshe* szükséges szobrász-, márvány-, mümárrány- ét terazzo-munkák, továbbá kívül a kandeláberek, három lábasok, főbejárat; ajió és aspbalt-manka. A k3miveemunka a kitűzött két évi batáridő alatt elkészül, ai egész síremlék be tjezéte ezenfelül egy eV alatt.
— üj 5 forintot bankjegyeket ka-puak nemsokára olyaa forma mintára, mint »s aj 10 frtosok ; mindkét oldalon nyomással, a czJnwr helyét azonban o felsége sxozképe fogja betölteni. Ezt kö veteodik majd uléi 50irtotok, melyek szinte ujakkal fognak pár év alatt kicserélte toi.
Hasznos tudnivalók.
— Ronda-folt. Két rész vitet t
rész méoshalvany (ohlórkalk) port
ÖsssaelegyitOnk s a rozsdafoltos ruhát több izbún beásUtjak s actáa szappanos izsel rendosen kimossuk. A cblórk»lk ^pbato pár krajcvárért bármely fűszer kereskedésben.
— Fekete tinta. A finom jó fekete
tintához kell a követkeső négyféle anyag.
") 9 rész darabokra töri gubacs (Gall-
ipfel) 2) 3 réss zöld gálicz. 3) 1 rész rab mézga és 4) -41 ránz wóviz ilyóviz. É négyféle anyag öwzev
:endő B néhány nap múlva előáll a kiránt
*Qom fekete tints.
— A moly ellen- Alig küszöbölhet
[ük ki a ruhából A roofyi, ha egyster
bba magát befészkeite. Ásunban arra :ell szerfelett ügyelnünk, ho^y e pus«-ito féreg ne menjen sx öltönybe. Hintsük azért a ruhát féregporral, többször lősteuük, porozzuk kí, keféljük meg. Jorsaal elegyített kámforzacskót vagy iohányt illeszthetünk a megóvandó ruha közé.
— PeiUuedit a befSttnil.
p g /
a megpenészedeU befőttnek. gy
penésst ne kapjon, a követfcesó ót dolog kívántatik; 1) agéezség*. gyümölcs, 2) csukor-bökezüiég, 3) a* üvegnek légmentesen való bekötése, 4) a gyümölcsnek
jelentést terjewti be: 1880. zamatját, sem i*ét nem adhatjuk vísssa
7-éa a kómives vállaJkozó Hof-1 a megpenészedeU befőttnek. De hogy as
é kj kötfcó ót dolog

| elegendő megfÓséae és 5) a befőttnek bi d»g, száraz helyen tartása. Eien öt kellék megóv attól, bögy penész jusson a> befödhet.
— A férj^mgek kemínyiUee, Ha a
keményítő fele megfizetik — a másik
fele pedig ayer»<sa less hossá keverve s
még egy kis itearín gyertya vakarcsot
adaok hozzá, — oly keveréket nyerünk,
mely az inggallérelő és kisalö réÁstiknek
a kívánható keménységet megadja.
— A dohánypor \\a$*nn. A pípás
ember igen sokat szokott arra adni, hogy
dohánya pormentes legyen, s ez okból
jöttek divatba a doháoyssiták. Asonban
igen kevesen fogják tudni, hogy a d"
bányport másra is lehet használni, mint
tubáknak. Egy tanító azt írja, hogy ha a
szobában vagy bárhol is a htogyafésaek
körül ily port hintünk el, ugy asűk ugy
eltűnnék onnét, mintha ott sem lettek
volna.
— Hogy tarthatni el a izőíőíf Igen
egyszerű és olcsó eljárást ajánl erre egy
amerikai lap, mi abban áll, hogy az el
tartandó fürtök mindegyikének szárát
olvadt, de nem forró viaszba mártsak,
azután mindegyik fürtöt gondosan gya
potba takargassuk s hűvös, de nem hideg
szobában szekrényekben helyezzük el.
Nagyon ügyalni kell asonban arra, hog^
ac el teendő azoló teljesen egészséges Fe-
Paplrszeleteb-
A hfilgrekit mibe« len lehet jobban hasonlítani, roii.t kflnyvekh»« é* fairiApokboi. A laáuyka idill, a mennvMtxony Sd*, a me-cftke romáméi, ■ matrona kilendíriotn A
akak mrsák, A karx^ruk éíc»l*pok, a TÍQ
JC<5bi bem«g7 wgj k«i««k»-— Adjatok nskem egy jú IQTS rerelT«rt
* m«g no telud, mert köaoye etje t^ged.
H I
pipere* lir.yok aiT»U*pok, & iréfÁlkotók rig-jitékok, ha riok almonachok, csendesek a 810-mnrujilikok éa a szót Unok * természet cso-dii köií tartósnak.

JÜNIÜS 19-éa 1881.
K
ttW nen, tud; %?
.sonruAlt ran ánekárija, T»í3 p, ^ ^
Hivatalos placzi árak.
\' NafyK*nÍ«aán, 1881. joa 14
bu»A 10-80-11. W Ko«* 8-fiO 9 2o Árpa 7.50—8— Zab 6-50-.7—. KakorieVA
6 80.—.—. Bnrpip/a <■—. . B«s* 80 —
. L«itcae — — — 82—. BAÍ - 9 _ _
é 2-50.—. SssJsaa ■-.—1«0. "
1 kiloframmjiTal uámitTH. Marhahni 48 — .6Í. Borjnhut _•_. $&. t«*hn».66-—.—. Ssaionna -——88. DijAnouir —.--80. VBrOsaacyma •—.-16. Foghiey*. ■-.-M. Czaknr —.—63. Bors .---1-40 P^prik* 1 —. Suppa« —.—40. 1 HUrjérel asámitVA
Ó bor 32-48kr. Dj bor 20-28 kr Pálinka 48 kr. ge»t 6 kr.
FARKAS, piaca köoyrvwet*.
SzerkesstŐt flzenet.
A6S9. Q. S. EgerMdf. KöuSnet! JaTűr« aÍTeaen fogadj ok.
4631. 0. 8í«ni-Grútll. Politikai irínjn
dolgosatokat nem koaOlbetoak. Ui: k«t tndí.
sitáta karba YeasotL
4632. At .Aranr-«mb«r«-rSI t*Hesen
■feledkeztünk. Illet5n*k írunk.
Indul Kanizsáról hov*:
>1 Ultra
5 10 rtfcgal S 80 Mlut
JQ7 K.»*k, Hóban., D-.mbu
215 ^ .
dilnt. í.j.l
2<W H.i«t«-P.«tre (cfors»oa*t) 6 55
•átH . (portaronat) 2 6
. (T«C7M voaat) II 20
31 i Bi.-tbt, (Kí„B.t.,U.nlj1 Soproa
feli) • 15 r«cjre!
301 . 1150 ijj.1
&}& Sopronba » 40 dilut
206. Prágurhof KoUOri, Caáktornva 4 55 rrfg.\\
203 . . 3« dMct.
201 . . (M«sv) . 1050 á/rol
ÉrkesQc K»ni«sára honnát:
) Zákány felfii & 27 refgel
11 1
211 R»<U P«atrfii {jegyt JoaKt) 4 15 í
203 „ (poiUTbnat) 2 £
201 „ (fjortvowü) 10 30
302 BicbSl 4 I r.
SU „ 10 15
Ili
5 37 regüel 1 20 délat 10 50 íjjel

HIRDETÉSEK.Takarékos háziasszonyoknak!
A bevisirlájnil cuk
8124-10\'
L E I T N E
■*-* -^-t X. J. X> su -cv ;=
télé Buj Páva kávé" k(Srelld5i rHfit . ^„..a, „Uj frankhoni kávé" *, ,v. | a «áiui. huniuii TOkoli msnnjW Wél „ „,„nd b.i«i, erős, jó illatú és szép szinü )• <%
wvé,, „hi.. fci. *.»«. iegfiD„m.bb mi>(^ r-JS
Eg.v prób. elogoodS u,., hog, u amiwr f.Bli.k ifialflril m«8gj6í5dbo.tók. jj <&>
A biMiomr.míltö é« meghiKuott regfíook: ÖT- WeiHer Th. , bon»ilói vcgj«lcim«i.i \\i
miktlj í, müegyetím igug,t<sj,i <, Molnár JáBOS Bnd.peit váró. >egy««» {* •klev«ln gyogysteré.. {Z.
..; TI i íi-i—ii. lí.
ftiier «« ciesiege kereskeíésbea.
L.liro- if"


327 S—3
Lakás-kiadás.
A Széchenyi-téren levő Hirschler Testvérek talaj -donát képező Rarokházbaa két ndvari lakás 1-ső augusi-rustól 1. vagy több évre b<?rbe vehető.
A feltételek TÓTH LAJOS ügyvédaél megtudhatók.
Árverési hirdetmény.
A zenyéri uradalom tapsonyi korcsmája italmérési [joggal, mészárszék és házi kerttel 1882-ik év elijétül 3 évre Mrbeadandó. Az árverés arra f. évi július 17-én a délelőtti órákban Tapsonyban a tiszttartói irodában, hol a föltételek időközben is megtekinthetők,- f«g megtartatni. Az árverezni akarók magukat bánatpénzzel ellátván a jelzett Taöre tisztelettel moghivatnak. Kelt Tapsonyban, 1881. június hó 10-én
^,,. SÓLYOMI LIPÓT.
|326 2-3 \' \' " tiszttartó.

íyoaatott a kiadó ulajdonos Wijdití Jdraef gjorssajtójin.

HIRDETÉSEI
8 aasaboi pfütaorban 7, má*.Klsior 6 s minden lofibbi iorért r. Vr
XYII-TTÉRLiEN
fóronként 10 krért Teletnek fel.
KincíUri illei^k minden egyea hirde-
trtért HO kr. éartcodS
NJL6Y-KANI28A, 1881. jnning 23-án.
ZALAI lÖZLOIT.

Huszadik évfolyam.
A lap uelknú réssét illeti közlemény ek a (jerkx-sztÖhóz, lavngi rcufct illeti- kúr!euieű>ek j>e*ii|j a ki»dó!io7, bénui-utvc
N A t; V K AN I
K.-rm.-iitctlon k-wl.-k i-ííik i-ui>rt lUQUkaULnuktól fnff.niíatiuk a\\

Nn-zj-KaBiiaaváras helyhatóságinak, »nagy-k*niöai önk. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kt;r«Wt:lMii s iparbauV, ,nagy-kaaiz^ai. takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület\', a Qurr-kanizsai kisded-nevetó egyestüet", a oagy-kanizsai tiszti JtaBegélyzó szövetkezet*, a a9opr0fii ^ereskedeltni s iparkamara nagykanizsai kül választmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értositóje.
HetcnklDl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


tetemes költséggel bár, de nyugodt! utáni társaskörbe rendesen étKss Öntudattal egy csioee kis könyvtárt j hivatalos valók. Hogy a jő néniké ronduztem be, azaz az irodalmi ter jasztalán kávé is szerepelt, nem vet-mékek oly választékát szereztem meg. tem zokon, mert hisz különösen nüi mely csakhamar többek szemébe tOnt. \'■ társaságot kávé nélkül képzelni sem Barátim, ismerösim naponta tnegfor- \'lehet; de hogy ilyenkor épen nekem, dúltak nálam - hisz kis icönyvtá-imiut többször kijelenté, kegyeuezének, raui annyi vonzerővel birtl vitték.! rendesen csorba csészével udvarolt.
valami fél készitményt képező, itt- I kedves nekem, — e csésze azonbau ott hiányzó három négj kitépett | még kedvesebb emlékem lett, mióta lapot. — A könyvtár ftrült, a ke-|egr mindenek fölött szeretett kis tétek miudinkább fogytak, tűntek, s Unokám játszi pajzán^ággal rajta jegyzék hiányéban azt aem tudtam : csorbát ütött, s igy, lásd c me^ór
zött ledkedvesebb emlékemmel neked szinte kedvencz rokonomnak udvarolhatni engem felette boldogít.\'
E kis ésirevéttel akaratlan ösz szehasonlithatom nyelvezetünket. Bn-
cséretes. De hogy türelméért ésjüek is Tan egy üy csorbája, mint nnalmáért némileg kánéritsem az j nétiikém kávécsészéjének, mely az
Folyó hó régére! hefejexsflk a félévet, ez alkatomból bizalommal
fordulunk lspnnk mélyen tisztelt olvasóihoz az előfizetések megujitása és lapunk szives terjesztése érdekében.
Pótörekíésünk volt és lesz, hogy a t. közönség támogatásit ki érdemeljük, nem rajtunk mnit, hogy a képviselő választások alkalmival tüzetesebb közleményeket nem hozhattunk, ránk nehezedvén az állami főügyészi rendelet, mely szerint még részben sem foglal kozhatnnk politikával, avagy a közügyek emlegetésével.
Ettől eltéró közhaszna közleményeink kimerítik folyton i megyében történteket, mert sem költséget, sem fáradságot nem kímélve bfl le-irást közlünk. Tisztelt levelezőink való és gyors közlése által tz eseményeket lehető élénken registráljuk.
Mihez képest kérjük az előfizetések szives megnjitasát.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlőnk.
Eiófoetéti ir:
jnlios — szeptember negyedévre 2 frt.
julins — deczember félévre 4 frt.
Nagy-Kanizsa, jun. hó 1881.
KIADÓHIVATAL. "Wajdits József könyvkereskedésébea.
KölcsÖuözzüuk?
(N.) Nem a jelen mostoha viszonyok közt oly jótékony pénzinté zetektól, vagy legrosszabb esetbeu épen uzsorásoktól nyerhető kőlcsöüról akarok szólni, tudja mindenki eoéi-kül is, hogy ezúttal, sajnos l a fél világ .váltólázban" szenved. Uralg s terjed az emberek közt egy régi rósz szokás, mely minden elnevezést

inkább eltűr, csak azt nem, hogy: dicséretei; ezt szándokom e lapok keretébe szorítani.
Ki ne ismerné a kölcsönt 1 ki ne tudná, mily előzékenység szárnyain lebben az elénk, s a kedvezőtlen következmények\' mi ónsnlju lábnyomaival távozik ? Megmondom mi DÓ kölcsönt értek.
Azon házban, melyben több felekezet lakik, a kölcsönvét mondhatnám napirenden van. Ügyeljüuk\' csak rá, — az átellenes lakrészből az .értelmes" és .gondos" társla-\' kósnŐ, ki különben, közlünk mondva,! cselédeivel gyertyavilág mellett a! nyngvók botrányára éjfélkor vágat■ fát a kamrában, mely szalma s egyéb gyúanyaggal rendelkezik, és ugyanily idótájban hordatja le a padlásról gyertyaláng kíséretében a megszáritott febérmhát, mi szorosan a háztartás tudományát fejti ki, nem egyszer jő vagy küld tűzhelyünk hez s kér igen szépen: egy pár tojást, agy kevés tésztát a levesbe, egy kevés lisztet, egy kis sót, paprikát: borsot, eczetet, — mit minden szatócsnál, majd minden második házban kicsiuyben, nagyban készen taiái az ember. - sói még. ha .váratlan" vendég érkezett, abroszt, máskép asztalterítőt s egy pár serviettet », természeteséé — kölcsön. Hogy visszakerül-e mindez és hogyan, arra feleljen a napi tapasztalás. Tudok esetet, ho^y meg-számUlhatlan különnemü tárgyaim LÖlcsönöztettek. s nem egyszer történt meg rajtam, hogy látcsövemet a színházba magammal vive, már belépíemkor egy pillanatra elkérte, persze, hogy megint csak kölcsön, valamely ismerőm, kitől ismét elkérte, szinte kölcsön egy második, egy harmadik, negyedik s ugy tovább, aiig nem látcső nélkül ma-radUoi, mint jogos tulajdonosa e fényűzés nemével szembeszökőleg va ki tó tárgynak, s csak nagy nehezen,

véletlen, a tizedik kézből, avagy épen nem kapu in meg többé Szerezz OK meg magunknak azt, mi \'ég-kép oélkülözhellezi,\' s mire kiváló BiQkaégÜDk van; ha nem lehetséges, ne kérkedjünk, ne ámítsuk a világot azzal, mi tiem tulajdonunk. Viu ccelérem távollétem alatt két csöbröt kölcsönzött a szomsréd-szólótu lajdonos vinczeléréoek, melynek egyikét fél év leforgása után gyakori nógatásomra vissza is hozták, mig a másodikat másfél év leteltével magamnak kellé egy napszámosommal, persze mi tisztátlan állapotban ! el-hozatflom onnan; s mi történt? egy időre ezek után beállít hozzám a Bzomazéd és köszönet fejében rám förmed: ha azon két csöbrét, melyet már rég tölesönkép elhozattam tőle, valahára vissza nem adom, beperel. Tessék megítélni ez esetet, melyet én csak bevezetésül soroltam eló, hogy áttérjek arra mit tulajdooké-pen e sorok szerkesztésénél ezéíba helyeztem.
Áldozattal és jói iskolázoU ismerettel felállított és berendezett bolcsöokönyvtáraink tulajdonosai, fce-zelöi álmosan, teverten Ql dögéinek ma naphosszat az ezerekre meoó. válogatott, ol vasas álul épületes szórakozást nyújtó jeles kötetek közt a a feltűnő rész vétlenségen csak csóváljik, és méltán, fejüket. Közönségünk nagy része szereti a frivol, inkább e termő fa tiltott gyümölcseit, s ha csak lehet, inkább olvas — ingyen. Mio a szerző éveken át fáradozott, az a diszes kiállítású kötet csak 50 krjávai is a világnak mily keresetlen áruezikke lón! A kaicsöukönyvtárnak pedig 30 krt fizetni havonkiut — minő vakmerő gondolat 1 Olvassunk — ingyen.
Itt ismét visszaránt tbemámra a kölcsön, — szabadjon magamról elmondanom a példát. Fiatal koromban minden tárcsát apasztó s nélkü-lözhetú élvet mellőzve, magamnak


hova.
Rzen beékelt példák után a kölcsönzés barátaira nézve önkényt következik, hogy- a kölcsönkérés s illetőleg kikölcsönzés nem valstni di*
hordták csinos köteteimet olrasták dicsérték, tovább kölcsönözlek, néhányat vissza U szolgáltattak keze-imhex, melyekben hiában kerestem érteimet zavaró, összefüggés nélkül
olvasót, kit e ezélzat nem érdekelt, elmondom még. hog\\ az utolsó LÖtet eltűnése- és visszanyerésénél mily talpraesett példaszón okultam. Ugyan is a. még meglevő otolsó kötetet pgy Horvátországból hozzánk áthelyez^e-dett éltes uri ember olvasni vágyó fiának kölcsönzőm, kitol azt bosszú idő eltelte után többszöri felszólításom ellenére sem kaphattam vissza. Az ifjú végre elutazott, s legérde kesb, legjobban megőrzött utolsó kötetein iránt tudakozandó elmentem az ifjú atyja, a kedélyes öreg úrhoz, ki art sok motozás és keresés után végre egy szegletben megtalálva . ezeii anyaoyelvezeie mellett elsajátított töredezett német baogejtésse) és megjegyzéssel visszaadó.:
aÍiiL verge*$ea: mit Hand gibt mau, mit Foss muss m&n boka.*
Üssük hel>ren csorbái!
(,N.) ügy jólelkü éltes nőrokonom házánál gyakran összegyűlt dél-

abban mégis kissé megütköztem. Ki tudtam okát. .Lásd édesein, moudá felvilágosításul gyengéd kérdésemre, e csésze ősi hagyomány, természetesen .rokonim részéről, mely felette
ösi korból származott, s ez az, hogy - nem beszéljük tisztán a nyelvet. Őseink törzsgyökeres tuagvát szórhatták csat el azon tudományoknak, melylycl esetleg a hajdan rendelkezett ; badarság volt volna tőlük többet várni, mint nienuvit elsajátíthattak azon térről, melyre tulajdonképen műveltségük köre szőri tkoz<itt. A \'kor szelleme azonban haladt azóta. embereket emelt ki a sokaságból. kiket tudományos lovagokká avatott. hogy az utód élén helyreüssék a csorbát, mely az ósök akkor még szükebt körű. korlátolt tudományából akaratlan eredt.
És e tudomány malasüj ival fölként uttöró lovagok, ez átszeJlc műit kiváló emberek századokon át küzdtek is önfeláldozással a tökéletesítés érdemébeu és mi ma elisme-\' rőleg igazolhatjuk, hogy különösen nyelvezetünkben leginkább az ut bbi néhány évtized alatt sokra i* vitték. a jelenig.TAJXZA.
Én 18 Toltam.
p S
ÍLti íf iiÍLUoi . oh de ao Mindörökre TÍg* — *ége, Sxíri-nn\'t Í bi. — c**16J
f j jj,
Hmt kinn»t i filerélro. Oly *okij( bixUB benne, Mind h>iL* — adud hiáb«, SleilTedélteit nUÍmra Htm hinUU fÍD)t nép mára !
Íja íi TOIUM ejy«*r U}n, Tigia lengett 4i i* 4K1OB, Nem ii tadum mi m bánit, — Á c*lóii*, — * tijdAlam H it mir tudom, i»mer*m mind
Oh, A l«cxk« dr,T» — dráft 8iép re éujttn. Lő aMrelaem,
IfjiuAfoni Tolt ít áik.
ta U VOIUBI ^TKM Uja, M«B U oljin n*c7on riféa, lt » eciiUf rifjog BOH i* Od» töu a m*f»l égen ^ Yillaia sem h.joluk meg, A fejes KD borult őlsbe, — Cuk remtnje™ Ult ki wigk
TAKSONYI DEZSŐ
Ann>i
aUn.
- Eibm-éim, ~
A: TOKOK ERNÓ.
( g)
Ajirmtt épen MaÜB«r BéU előtt robogott tora, ki ogy Úvet pülutáit

vetve a boutülíiitre hanjot^c felkiáltott aSsaut Itten " 6* a kövelkezi piliaaat-bao — buoiautlanul oíí h»gva itme-rA*eil ökleivel ttfrce magának a Lat — órlitetea gyor«a»igg»l rohant a kooai után, mig ogj UT<M kootiral Ulilkoiva, beleugrutt:
, Ait a két • türkét kall atolérnUDk* fuldoklá a kocaiaa.k.
A kétiiilrke miotegr 200 ttpétnji ei&aybio volt, ,ie a íir kottójöit ko»5U ogyra íogyou.
Kóvid negyedórái . bajlác uiáo at üldösűtc kocái a .Parii\' atáJiodáb* ba,-tou. Müiloer Béla egy araujat dobva kooaiainak, a kocíbol egj ugráwal a bölgrek mollett termeli, sem tudta, melyiket Ölelje, mely lkot otókolja meg, hangját elfojlá a khöró Öröm, a boldog TÍuoBtUtá* MM kéje, a bölgjok u eiaí megUp«Lé«b41 kíboatakowa aírva borul-Ul A tcltalállnak féVfiac rillair..
Dombndghyné volt as érkes«tt ea Iriűy. I\'oak*, as d\\i&%6 Müllaar Rela p«dig a mi rég boido«i iamerosdak Koa d»íj Béla.
Gróf DőmefaJv; Kálmán bérelt* ki as elsA emelet S. asobáját, ö mir két hónappaJ előbb érkesett ide, hogy * tengeri fürdőt élvesbeMe majdan önjével; idejöttek Domboűgbyék a grót p-r«0 otárs.
HQllner asai moat már Kendefy Béla fólküéré u ó uivének, kikének legtiráglbb teremtéMÍt, eser kérdés, éter felelet kö«t elad volt:
,Hoí as éo M«reDC«éiea férjem? Hol ru as én édes apám ?\'
vi
Béla aiotott Dombetóghyórt: atkóa-boa gondola ki tervét, akkor fájt leiké-

nek, hogy álnév alá vok kényleien rejlőin í, megcsalni »i embereket, a világot és jótevő fonókéi.
J£gyeDt» lelke egyeoea uUi válaai lőtt.
Dombítoghyt egyt-near-n tűmjkíbej vesette, ki a Lortéülekrúi még íejtelem mel aem bin ; de BéUaak íigntuUiigot eláraló kal«-jeérdok.lídé<éL és kiváocal-ságat a leguagyobb ménekben felkelte. Kendefy fiaiinién és ré*xlele*en felfedésé mindknuéjők muliji*, ál!»aát: vlaeli do! gaikal » IÍICJMJ, do kteruccttci.ea kimoue-ifllü magyar isubadaágb&rctbaa ; alkal ntat vóo magáaak röviden ocaot^loí eliiproll nemieléDeic Borait, a h»i» igái gj érmekéinek Uldös\'etésél; bocaáualul kéri, hogy mindéit .iikulu a mai napig, most ásódban nem rejte^ulbeti áii tovább, mert íeitalilu kedveiét, feJuUlU Domb-■toghy nejét épén eieloil egy tólóriTul.
DombMóghy a hos*a*bb feifedesés alatt nyugtalaoságaban egyszer fátott, luájuor égett, nrcia iied<-rjea fakó sziat iiltött, nem tudta elképz-lni, mi vihette « vailomitokrft Ktcdofjt. d* mikur es Dejéttek, gyermekének feiialiÜiit ein iite, •sékéríi fetugurva oda rohant hoxtá, vállaira téve keséit, egéss testében rees ketre s felindolásiól. as örömtől kérde:
,Ig*sat nóiss ember ?*
Igasst ai utolsó btitttig! kftlőnben jöjjön. gyówSdjék meg Havaira igassá-girol.
Troalaiat is meglepte a aeio sejtett hetrset nyitt felfedesése, öt is ithitotia aa öreg Domfaasögby nek lelki öröme, negiiuialias., a legötsmtébb rokoossenv> ▼el üdTÖslé a derék ssáb*d>igaseretö •nagyar hasának bujdosó fiait és csak sít sajnálta, hogy koribbafl, as oU8 Ulti-

kocis alkataival nem tudhatta meg kiket hosutt h<*Aho* » »or» keif, hogj rokommanvéo-lt, nagyrabecaülétéaek legfényesebb bitón; íték ait adhutta volck
így mindt-n ssép, tehát má\'.ól fog"? meghall a rMillln«r*, Itten tarU* meg Dumbecoghy és KöDdefy arakat esóU e bsrátilag aiorított kesét a fÖnök mindkettőre! s aem tar tói tata viessa őket, csak hogj in J a él oIÖbb láthassák egymást a hítvasek, a üöló é« gyermeke.
UombtsÖghy és Kendefy egy rövid negyedóra malva már * sPárÍs" ssilloda előtt voltak, ai abUkból Ilonka lobogtatá eléjök gyermekié* örömmel kend fjét, a koroa Dombsrögby a mennyire ereje bírta., tsuladt fel a lépo*íitfi-) ; a kftvetkezá per-ezekben már egymás keblén nyugodott ■ szerető hitves pir Je Ilonka, az angyali leány.
A forrásra imm buVkn.no szar végre viset találva, mobón eaiíc a huni tő iUlmk ; a oap bedétől kiszáradt fold at első etfcsöppöt mámoros síe<aé^el nyeli ol, a napot rég n«m\'Utott virág as első ■agár csotjárá keb^t tárja fel illatával.
Ily \'boldog ro\'lt a viszontlátásban a sora tói meglátogatón cs»Iád; bennük a múlt és jelen ölelkesek tele fenséggel, \'ele bánattal vegyea.Örömmel.
A hosasu évek fájó emlékei, reményei, a jelen földimillhatlan boldogsága fölött beszélgeti**, midöu belépett s.csa-Ud körét>e gróf D^mefslvy Kalmin, ki a virstlan találkosAsról már értesült.
.Hissen mi mir löbbtsör talilkos tank — sxóit kedélyesen mosolyogva a íf — itt Maneillesb«D két hó óu
- Igss, melt4ieigod - feleltek a ók egyawirre - i irinyankban

Unoaitott figyelmének okát soba»em tud-mk magunknak megfej lem; kiii.mb<-u fogadj* ulóre ít örök mély htUnkal ezeu áruiíiLua! bíint-ított és szenvedeti cri&lád irinti k. agy elme* pirttogáoiért-
„Bagatell, hagyják *-t uraim — vígutt kőibe Dómelaívy — beszéljünk, inkább H multakról elóuzur* — a k^zdé fejiegeUii terveit, telteii.
6 kmatotl míűdeafelé a nagyvilág ban a bujdosók után, íéoyképeit beaze-razle, moigáiba hoiotl miodeD i-Bel^ort, oaakhogy nyomukr» talajon.
DumbazÖghy és Keadefy Miiiloer □év alatt levelei irtuk, kérdezőé ttod ve casiádatkról, de a kabÍDet noir jól telje ■ sitettc kóieleaségé1, lefnglh.Ua a leveleket B uuk olyanokti: adut: ki -jlölegea VISJ-gálát utá"n, melyokuek czimxettjei vagy elhaltak, vagy iamerotleD helyre kőhöz tok, vagy gyanu;!=a tartalmuk volt: igy a asegéuy csalid azokból egy betűt sem lálott.
Egyetlan levelük menekült ki a visagíUt »!ól, átkoxoit rosszul irva, tele hibával, minÓt képzetlen emb-rek írnak, igéasen ártatUo irályban kérdezúsködre, \'ajjuo hogyan van ax én Eresem és Ilu-Dim, koll-a nekik egy kis pém. ?*g? segiteég; a levél Domb»eóghyék szom-■zédjinak, egy becaüíetea asz\'.klosoak volt csimezvo, a ki tudva, hogy neki Francsiországban iaraerósei nincsenek, az örzsében é» Ilonában a Bterenestien nbifi^byiéro és leányára veit ismerni hosszas fejtörés után.
Háanap Pordára küldötte & levelet gondolva, hogj bisonjára ozeo casJádot érdekli a levél tártaim*; a levél a gróf keséi kosé jutott, de egyelőre hallgatótt felíle oemes ssándekában.

HUSZADIK ftVFOLYAH

ZALAI KÖZLÖfc
a. kir. pénzflgyminis-febq^ h4.17-ról
Jt
gak
Ujdon dferditte tli&m nindig egy
éjolj cwrbiiett, mely Déni-
feltttnö
-l"-. ifi iljl- Si wrealo Ifeé* irik ilfia ttftetfc UWde ipsruUt ™- \'- \'\'SelWvel, lem • nugyffiton*. omásbbau is gj»-. kortó hMüók éegrfóttítáMri nézra
A «Mt belyre ttai szübéges «** » ""*•«* el£**<» *lk»lm" lérén Mű Mát. lm ■h.aeneWott *•*« «"«« i»léltod<*í\\ ^ aaM1 ™ «üT azVne feledjük «gy M-16k. Uk . MagJ-\'omágba,, „yen el Bit t«doni.yozabb l*"1*5\' -P**J •\'•PJ*". * IM«r»r
Urtok
rilyságai és orszigai kört kötött vam és kereskedelmi szövetségről szóló Í878. XX. t. ez. XV. csikkében gyökerező jogoaitváay folytéi házalást iparakat a birodalmi tanácsban k^pvi selt országok TalameljikébeD is gya kuroloi kívánják, az eteti országodban a házalókra rézre megállapított adót
— az általak a magyar korima orszá
gaiban tizetett kereseti adu beszarni
tásáiial; figyelmen kivül hagyásával
- teljes összegben lefizetni tartoznak.
Ellen beo ugyanezen bázalókoak, a
mennyiben a birodalmi tanácsban kép
iselt országok eg> ikébűl netalán a ma úkbaáüépoek, az előbbiben már lefizetett kereseti adó, szintúgy miat a többi belföidi házalóknál, beszámitáfbavéte tik. Kzen iuiézkedésmihezUrtás végett
ly megjegyzéssel hozatik közmdomás-
*a. hogy azusz\'.r&k\' ali*m terüietéc lakó
iparakat a magyar állam területére is
iterjesztő házalók ezentúl is a kereset-adóról szóló 1875. XXLX.t.-cz. 8. § a
rtelmében vocandók adó alá. Kelt Bu-
apesteo. 1881. éíi ápnl hu 7-én. A m. kir. pénzügymiQiszLerium.
azon. bogy njrelTészetonket figyelem mel kúért gyakorlat által minél inkább tökélyre Tigyflk, — másrészt töreked jónk arra, hogy gyermekeink egyes netán hibás kiejtéseit nyomban belyre iguitn, édes tayályeirtket kgalibk is tisztán beszélő táraadslrai polgárok és bonleáayokká nereljtlk, mert: mit ér minden csU, pipere, todoiBányoi képzettség, zongorajáték, franczia és más idegen nyelvek részbeni ismerete, ha gyermekünk társadalmi termekben leggyakoroltabb egy nyelvet tokélete sea és tisztán beszélni nem tnd ?
Már én szakitok e részben az ősi szokástól, s ha sikerült többek figyel-iét körülírt nézetemre felébresztenem, lénitém csorba ósi csészikéjétól is végkép elállók és ezenul a tökéletesség nektárját ahelyett inkább ujabb szerű, tidományosabban gyártott edényekből szörpölöm.
- Szállttád átCNrtrilúacziá.
A mait ér vége felé a hazai kamarák vétel nélkül felterjesztésekkel járul-k a kormányhoz az iránt, bogy a írvénykezéai hivatalok részére szükségelt papir, írószerek és nyomtatvá-\'Ok szállítása decen rilizáltassék. E rgyban a közgazdasági mioisterium netkezö fontos leiratot küldte síét. vidéki törvénykezési hivatalok szamára azükséges irodai szerek beazer-
A initíyar sajió érdeKeben*)
A tB«gy-r pariin.a~nl íg igen jás*oiil cse:ekr évi XXIII. tOrvéojCXlkk áíi*i m>-g*sui) etle hsúukb.a AI 18Ö7 IK évi ttitUí\'oer
behusoti — hirl»uadó:. — A magyar \'iajk^tiM iguu jól lodt*, ttuRy etiha-i faji&dflftuek c»«l( nifu réj{ iQduii mbaa i"ao] lein ili » kus>oüv«IA<lés
oek anayira uij^büC, miot kdók ili«l
tütt hirlupuk me^sxcrTési
lvet«n. 1869.
idúu
lsének deeentraliiatiója tárgyiban obb kereskedelmi ét iparkamara rézéről telt felterjesztés folytán a m ár. igazságügyminiszter nrat megke-ivén, nevetett miniszter ártól azon
witést nyertem, hogy az emiitett
lyagszerek beszerzése az eddig köve- li"^.".TVidi"I t központosítási rendszer elejtése, aI ougjir »»j<ó, * ibad verseny el véne. azonban to- jrol[ """iig «■ ,bbra is épségben fentartása mellett, i ""?-v *" PIÍP ™!
m-\\y cl xtítiiuk «tk*j*b .
kir. tőrvénysséki elnökre fog bi- [ m
t.:lBI , »poiai
- Házaiék adéztatm. A bi
"dal mi tanácsban kép rí selt kirüysá-
Azonban mégis agy ragyán) mi ma t nyelvezettel, mint nénikéi
volt k&vés-csészéjéTel, mely kedfi
unokája pajzinságínak csorbáját TÍ
selte magán, s meiyból én is sző pöltem... hogy t. i. Óseiok sxokásai hoz ragaszkodónk inkább, azok BO dórát követjük s azok sxófciejtéseii utánozzuk , míg az njabb kor műveltség egyes szabálya so gyeimen kivül marad. Becsempé&Sal holmi idegen szavakat, melyekre n már tökéletes nyelrezetflak hála nem szorolt, élünk kiejtésekkel, i Ivek ayelvszabályainktól teljesen ütqek s sokszor a beszélőről minden inkább megítélhetünk, csak azt nem: tulijdonképen mily nemzedék gyermeke. Más szavakks!. mi emberét néha hasonlítunk a géphez, mely h; nem használtuk azt folyton és jól fa tárnában előbb-utóbb vagy elkopil és döczőg ide-oda, vagy megrozsdá sodik és ragyás foltokat tüntet el pedig a drágakő is ugy nyeri mej teijes értékét, ha kellőkép csiszolv; lesz.
Mindannak daczára, mondom hogy e téren jeles emberekkel ren delkeziink, valljuk" meg őszintén nyelvészetünk a közéletben egyesek nél nem a legjobb lábon áll. Gyermekeink tanodáikban elsajátítják agya: a correct kiejtéseket, otthonos körök b«-n azonban ezeket mégis g\\ akran az általunk elejtettekkel cserélik eL Pedig mi ugyanazon pályán ballagtunk tova. melyen ma az ntód csoportja halad. — igen, csakhogy elhagytak a gyakoriati tért, egy kis öoáilás biztosította nyugalom közt nem csiszoltuk többé aczélainkat, s így ellepte rozsda, melyből környezetünkre több-kevesebb ragaszkodik, hogy elhomályosítja azt. melynek kifényesité-
sén a tanfalak közt éveken at annyi szakember fáradozott.
Monduru. nyelvezetünk itt elsorolni belyéo uem látott hibás tiejté seire — efryesek közt — millió a péida s ezt tán észreveszszük és elis-merendjük. ha ébrebben őrködünk fo-lőtte s minden kifejezést feszültebb figyelemmel tartunk szem előtt. Egy nyelvet legalább is tisztán megtanulni nem nagy feladat, már pedig mindenkitől elvárható, hogy legalább egy nyelvet beszéljen tisztán s különösen, ha büszkeséggel nyilváníthatja, hogy — magyar. Ebhez pedig nem kell egyéb, mint akarat és hajlam. Az idegen nyelvek beszövése, vagy a tu-

nemzetien irányba] teleo sorokban félbivniVtfiiysdú L.>r. u\'^
■ Ukiuni ; — > ™»lv eg ,»!,« i.-.iüUÍlyíjh.u •iulgat*> . logittbi cxi
Sokat a méltán hallunk psnuasko.i,;
_ as ausztriai lapuknak hazánkban való
íjok luaanfcbsn édes Tr» ril: a inigyar uy--l>röl. Mi Duóinak és Tiszának fbU >mb»lyg^ babjai, mely, < ! rÍKíi tovu burmelv .1 azinü lobogóját; — n>-r k,.E.irpátoko>k bngy^i, i\\ujianak bármely » k U;, -■ épaiü básra, »oya*í\'.t >z „arany kulán/n/al éKea r<
tortuán éltntbf-ii törököt. IH ot 8 maozkát : — de *z »z ér lv-i édea acyánk tej^vtl UIVLUÜ .-d, uyolv, m-iyijel H I édt, adunk, »Ikoth-ij \\AI magrur földdé,
ion foly-^yforoja
f.-Dset^ázá- j ellrrjedéserfil. S^rk^aAk, laptulajdonu ■ok, lapkiadók toJyiou azoo jajgatotil; bngy UKtn bírják kiáltani a Vbraeoyt H basánkba ÖÍOÜIÖ temérdek auattriai U -kka). A liaxui Iapir^idkloni magv-r t>.T inékeit, melyeket C4»\';ia u m»cy»rul cr tAk jrirwib^-.Dak, XE t}Id£zet*> ^Ü\'OQSÓ^ ikely utáma luiatl, jóval drágább•» k-i; dui, mioL adhatja ezi M ruppmit D»;M olvasó k\'iiöunégg.-t bim i.azirak iapirod .\'-lom. -
.sag:"
é
£• mi még *um KoadoskutituiK saj:.: magunk órdskérül, — de roaszul fcJíüi;,,.; lü-«lme»8égből — minden lokinettc\',.
, hegy :i hái
kttej
del, o h hasává.
Ei ért
fűlkoitéaére • oi ér
nyelvoetc ápoláair
m*igyiir BKJIÓ kép-^s
l
Fnl Bem vweiüt a tóoj t magyar Ispirodalomnak bHtáro: pHűjárz, — SÍDOB fantinkbaa egyelt : varoeka aem. mely el De vulu* árasitv... i>lcuWágánál fogva ködDv<-bben m-pjz-rnsbotú osztrák lapokkal; s rá ecm and niíiak, b«gy casiaoiok, egyesiiirteiak kavébázaiük tuczat ssárora jarsiják .i magyar Upuk helyett az oazirár a f.jiei; * bécsi lapokat
egyea- A ma
egyedül a — bankja
járó bb
y ^
züflkhÖ2, B be»«él ét caxüoket. untnl iDagyarrá es;i ! Vuió»*gg*l naigy.r nllca Ú l
ütaiweruei többre megy a osztrák lapuk esáma; a ti Szciiiuk itt Magyar ország ii
hogT péuzünkun gy^{&7.-Í*UH\\Í, ■-
poliiiku
D urtnoüs^gü hoafi lársatnk esz , ,oke! H magyar bazátói nlbide^
(JIDÍ,
A
p
lAa-i pedig okvetle-iül --zC íioz;^
magavjil. S <■ wí-rnpoDloi. Té\'-\'e
dóoi, a tnagvar pariimn-nt t-gy b»n-
üfTjnútio ngy utó ell^nv-rteae iiétkül
6 d hó
.Kell «-z n-künk . . ? ! S ruindenn-\'k csak ÖnmngiiDk v c az "KHI: H-ri-mi? Aaáztria. & t
ukioi, n magy..r japuf.i.i, meiyei
i n iu.%gv»rLi) neru érlű blirgpr\'\'ik( o.-í.rák p<;DrilíyininÍBz:erD.-k í 86\'
y ui>g.
évi
eüb l* ■ i \\ e
l"iii h»2*u\'kt. *íráK Jap\'»kf k
g
.■Ur..s toi, *z
. k-d ■
s bu
£. b- 1
egyált.
odU ki «z 1369 (k évi deotmn 9-ikéa IwrtO t íitéöébef;, bugv >r. klíraiakból r<-ánk uclroi ált hir véffleg-seit eltörli. S b.ir" nj*bb i pénz Ügyi h«iyi iQnk /jiált V«Í:H • olt ug\'yao szó "X adó ujt* v»ló o«l Umi. de hkk.nr, mikor -i <-^é«x & ban egjfdúi csak Ausziría és r\\ BtHg trrtja fen ez a-dót, ao mikor i
■kintetben uly csrtkftnyos Poros»ii-í*ág J ján
ínyt kaiMdi h!rtapu\' ala hirlapbéh eg koietezetta k: — mért uem ^iiuk ug>a uirjavo! i«"; — araaf\' az Auaziria lv a magyar lapok fgreUen Kgy Tát Km erezi \' bn töldieru nélya tül ! A aokat bang.>siaiotl reci pn.c fiHtíg as elégpé *okat nem ü«.Dgo ó érdekeink kínaijuk, követt-ii K . uszirák lupok náluoK belyogadói t
ol
y y
lvetői késsül **t: — torvényh<n< igza bolcaeo, aiilardol ragasskodoti dicső télére vált elbaUrosáaáhe*.
Hanem hát — mi tagsd" - \'1[ \'■ osak félasog iDUokái **g**iHBÍ.B»g* ML-káa as már nálunk, hoo mikeui ai afgrpiomi király Chufu. nagy»s«r(i pyra tatsok épiteüébi ke«dü»k bele ét -csookáo h-gyjttk ast :
E* k-il oeköttk
Srmui uk IUS«
r UK vau »uu*k bebt>S
juk b«; c Véniést iiletáfce mébe. —
laiira
kTSreiu
AB a figruUmhiány. «x . restetek-kel való UO«B törődés, moly p-rliKroen^i muakáiokat j«il«m«i. v,»k a b.rUp.dÓ íooios kérdésének tárgy»lá«áuii ia un« a c^.Dka epitkesésuok, m«iy m*< eddig i* megtérné k^wrö gyQmöicsét. ,
E félaseg. e c*ooka mtéckedÁe mi ilübbi jóvaléte^ércakarjok e \'Ovid, igényA gróf írt már korábban * kiköi tozott*ku«k raiode.ifelé vájjon wm md ják e Dumbssfighy é. Kendefy hollétét miodnn oidairó! egy ée ugyanazon vál.*s nyert*-. Dtm hal Innak semmit.
ÁtviMeiUftu» a birodalom minden ftgyÍDiézefébeo letartózUtotLsk névsorát, oem tklalu * keresetteket, ebb<5l meg. gyítödött, hogy elfogva nincsenek
M.jd asoo gondolat támadt agya-bao. vájjon ním régei.é\'k.e ki Őket vala hol ? átkutatta aE irattárakat, sehol semmi ojom; ekkor jött kezébe . fenti levél, ni kella felvennie a nyomozás toaalát.
Ekkor határuzta magái el arrs f
g arrs
Miillnert felkutatja éa lá Ul
bogy * ievélirú
rendeleteket- tett *x elatazásra Uaraeil leobe a tengeri-fürdő bassnálisáoak ürii. gye alatt.
j g
nt egészsége engedi. dexen terveit mélyen magába m akart . .ujtott családban
ébreszteni, mely
Itt volt alkalma Ütni sscts a két Miilloerc naponta; ai első pillanatra fel-i-merte Oombszöghyt és Keodefyi a ke lében levő srcsképek BtAn; rőjtiön Írt hasa, hogy I|onk» _ Ei gyeBgílke(lelt elotasásakor — édii anyjával rögtön kel.
M
lelje
■árt*, n reményt BÜlne be.
A találkozás, t viszontlátás öröaeii
ö máskép rendedé, de, ha a sor* keresitai
há i é
tarvesetél, s«i véből örvend, hogy ia sikerült é idh Öéik
haza i
feltaláJnía sikerQlt és viatzaadhatá\'övéik-
oek as elvessetteket.
. A gróf végesvén beetédét, egjik asebben, mint a másik kössöné a feled-heletlec kegyességet és jó indalatot, mit irányokban Un ásított
.Én ctaic édes hazánknak tartos-tam anodauel, a amberbariti kotelwaé-get t^|jfl»iteu?m; Isten áldja meg keftre-teket és legyenek mindenkor a lefboldo-gabbak- felelte a gróf, » essél íölkell és ssivélyeten üdröso!v« ai " "\' UthaLólag derült kedéiylyel 1

,C*«k u » homályo« még elótrs
hogy Kováoa Gyön a-n íol aem ker« a. mieiakat, a*.™ leTeeunra «ra vá •■oki" ~ töprenkedét a uiao Koodefr — veJe ralam oie kellott.\'
Nébány hét maivá a ,Troul»u é,
p.- hasból né^ fogn rubugo
i h é
Cop ^ g g
„Pária- Ixallod* falé. hol a a*ép isá
fog.tok kost magál!ap<xi:ak, ■ . k»wi érktUk nlaí oneUib^ siettek tői
A grói pár baJolaaiáB Kv-Ji. (og
l óU wUg olUía«4b«
pg Olt grif Dóisefalvj fialal Bejével, jobbra Donbasögby ilunk» feber tusálvcM a«ÍTe«mt4UM, í-ekér f> I futott alá fojiröl, íejdi-«ét, a m«ay oDyi pompái koasorut és ór&maagirmó axoaát altaiur**.; »«Jl«u« rag/usó tokis-tó mea/aMsonjáa pibeatairc álló ti iblotott«o K^eadaf; BAU, Íbl
k y ó íg
omp." • túbb
vőíéiyérel éa odábba .TroulaU
4 di ládjikk
iig.
Ásóra tiMokettdt vert; a gróf as aaitalra belvesett iratot ke*eiba véve, DombMÖghjbei foraak éj raoüdá; ,No
léktt l«bb pilluAt! Viaws4
^ p
tata danák aejit é* cj éi btdAil
; oml p«tig íme o íol-
b kl ád k
é pf; pg
a4g« H ttr»lkodb kegyelmet
■ Keadafj vra^k, TÍaasatdaf i reudeii
«lkobautt varroMLt, wabadaigái é« meg
airatott taxáját. Uram — fordult a j«tea*
leT6 kowtui tíMtvia«lAkúl\' amirMked
jék emet okmáayt Woi vasai.
A felolvasás ati- ojrs, ssólt a gróf: .ViseuteVketaek a mi M~ na-sánkba böolsüeoöj, twldogas ; kos as égnek, bőgj e aserefet saá«ta t kogy lerókatom legalább s^oiileg
gy g g
ly^bb iMst«Ut«B«t kMiak »oka
vedktt BubsdaágboMi iráat; a
boldog TKgyok ■ pUUMtb*a, ul
A Uk aik oly |j

BB a j"gy<M pár; az indulá* id-je it B. adjak a asiilo^ sldásukat a jegye i Irigyére. -
K*nd-fy BéU m Doob-zögh^ oka - stUl*k a)é tórtieit-k ,Ed-;a .ok éd«s aoyanKf s»6:uk olfoguli
IKunbazogliy I" töröl vt
i\\4* caaJt* kényeket, áldűlag etoelé
ás monda: ,Keudefy, b\'*s régóu ,k apád, régiila vagy &am l az a jo*ag<>« i«ioü segiueu, áldjon meg beono-
X>u(zib«s<>gbyoé ssavát az örömkö-jyek fojtják el, íl csak as égr.\' nézett g áldó anyai keséi lévé as ifjú pír fejér*
Minden szem könybílábadott, min-deak: zokoyuLt a Ugaemesebb gróf jótet-t«i fölöit.
elvái- iglaa f Á
Tisenot peres malvs a kétbftasi rei a házasság kÖuléke fOsé Össse BataiUnui, eí mond iák a abolto holtáig * est ft azarakat, s K.«nd Iluaka férj ét no voltak-
A kooaiba KePdefy segiLé fel a leg drágább kincset, mondván túláradó Dolliikor otlboo miaden oldalról Odvöa lék a matkapart, £reiine kön^esve osó kolta meg s aes?aassonyt és aagá ennek balkai. asomornao lehajtott fovsl:
,Sohasem moadtam senkinek, osak
most éresens igasan, mestoyire iseretutta
a reám nésrre őrökre elveaastt Bélát. .."
* *
Forró jalÍBsi napon, mikor a kast* alatt ledált k&rér readak már bevertek, két koos. kaladott a Vöróeko felé vezető
a másikban Seodefr és Ilonka; Vóroskfi ■tolaó basánál as ajtóban ép -c mugjo-Unt Kovács Qyari ■ kalapját tisstossé-gesea megfineJtitve késaösi:é as nri ula-sokat, kik megállónak hasa slfitL
.Uá 4^m já b*rátom - ssolt ba-
A casjdáavak (Doesibaxöghv
•ASM sMlttak esjy itaj frk TM U«

ÍJ mi íz iszunk ara ! — ki*l bAmiról t-od-fy
•muró« bankra a mi Kovács Qy uriok ud* kitlto t felvaé^éa«k : .Aoy-kom, nyi-d ki a kapui, né^d » mi -gySAgos arunk, mrg a par«ticso><k ur gu. — « naaai "tJTik koei\'tóf maaikh"Z és uouao viaazx saalad^All, ijd örömébeu ». lovak k*Qiam\'árái ragadia meg, aem huia&lt semmi »-llen késés, b«járati* kedvrs uussit.
Ott beat aztán e!o*zloi*. ac UTUIKÓ ály is Knndety szemei el^l; — 1~49. égén rájöttek, hugy Dombszöghy e* Kendefy rnj^oztek K^vác* Gyuriin*!. » hogy és Ő-ei áloévre k.Állított uilev/.llel tiifóldre szÖkteitK, énért boniinre iiélték. azt épen rgy bei» túltötte ki. d>: akar még hmromsztír » olQlae ott ss 0 Q»gy
araiért .....
• *
aKéso fisssol szsll ■ fecske m^assire, De uvasskor visszatér c féazkire. B^r messsnssáll tu] a völgyön é* síkoo, Mégis mindig a*t d^iolj* jobb mhon.* Néhány ér tűni le «rÓi-L B . ben Dombstóghy- é* Kend^fy osaládol ere\'ei s bisalom k&rayiué.
A n»gyap» térdeiu apró unokák lovagoltak, egyik hasi aapkáját te^é fejébe, a máaik obi ős pipáját .kara BBIVDI, kandalló t&se kelioineaea meleget ámaz-jtt szél » szobában, a Bsomnédbói egy ia aj honpolgár nyersen nyoesörngve író baagjs hallatszott át, nem érést ék as ott bent levők a ftgyos tél sord férge
As ajtón kopogtat rak a belépett egy tDesolygú arcsa férfiú aserenosés jó •■tét kiránvs denss bajossá és znamarAa
i!a kősói. ,Üg i« as isten bosott — szaladt
ii-fy ai érkeso Wé — Isten bozutt
■a^^bb bará , Sseetgyfirgyi KUmér!
j beszólt a asomsséd szobába; — a multak emiékére Elemér le*z »_ kicsikének n«ve, édo.-kedves teleségeoi!\'


i 5 évi-n át üÁrbul »(iufi\'i ország! honosságot meg-i gyertD\'~K.ek aiulAik hot
<>zu*k. A huou>»ag cgyf .ouoaaági törvény tár^y-
érő
dés-íi
ek
iroHtUs irttot mesékben
.y hatósággal bíró vii-t>nt>*it "■ i*nac*-kell toly»mt>dni, tn.ig p\'sclig *sou gAbirohoB, \'iHetV"1 ísmdosu »^. kmeit ilptan » u-ívét oft*gyarosiió községi LÍ-•édií^i b.r.
Abh\'iij ho*;y a Itisboru nova ma gvurra valtuz\'aasék, sxükseges. bugy »u--k iiBvób\'-u atyja *dja be * folyam >d-áuyt; ha atyja (ickvenye^ vagy lörv«-iyi-*i~.t)tii uinoa, akkor a gyámunk ^uiiu-oyos esetekben & gusduoknaK) kell, a bélyeg tör vény első tételének x. pontja szerint bélyegmentes kérrénynyel as ár-r«(tektül engodeiyt kérni, aso* árva.sek tói \'. >., metyaek tarületén n érdekelt kukoru kuí«egi itUiÓs^gg"! (1. » 3. pon-o;J bir Ezea kérvényhez a k-reastievei « csatoUndó, ds vitasakérepdó-
A n.wmagyar-s.ta- ir*»t • «»lf{*-■Íróhoz vagy taaloshos :nt«sendó **r éoy l.ttz reudsseribi "Oknak keroaHieí ele ^
nek D^« magyaréitól*.
Kgr f„l_\\sniodványb»n csak -KJ ádra pouatkoso névmagyaroaiia* nér-, , ha k\'«lük oly kiskorú .s vaa, ki-,iyja ninos, oda ossioUndó mi*. **
asek «161eg Sy
.mennyben s gyermek törvAoy esi lett, »
ooatkosfl «ktf>ánv»k. .
A kérvéuyt efyéö iros-amje-vsl w Issereini reodsMnnt aem szükaéges; » lyi.roodványt » nagykoru foiy^modo >kk kU s^t/jft \'*KV
ll fo«u
ni irja alá.
A kérvíoji g Cuí ..l keli k«M ki>tao"
.W eddigi »»vükni •»K1 •ro«íía«i ^\' k.lir-íik, . —Ij ■H7" «\'•\' Tál***

2S-ÍÍ..


/lUt. Hoffyeílik Dtp • tengeri állatok. kStókot baiioilbak » titkoi ügynökök K Öu>dtk nnpoQ a madarak. Hatodik uapoa uidóbeosezek reodeseaére. Egy fiatalom- J vsiameuiiyi bát fog OsMedÜlm Heicdüc b<-r r^v zsidókufáoál darab kenyeret TBÍÉ ttHp«a ■ üsiklák roakádnak la. Nyalcu ■ íelét még oU nyumbac megette. Egy-
dik uap ft)lár\'*Qgé*ek !fi*íü«fc. K.U?nc»e atorrr- c&ak eikasá jajgatni, ■ atimieií íí\'y diíc napon s h-cj-ok omianuk öa«ze. t dalmábac azt* kimbáíft. hogy nidókofa TÍt«oÍK Bapj:. ia;~ímsua_v; Htc b*f,. üi"tr-FttapnéTgezto a k«oyöret. TennAtxeteten
T.J
n>k ktuj
unpon cail
apón m^l
:v*dik utlp Tizenú
vten i
fal.
lamadrU é* hinni
— A i.ufc ci .i ÁaiVit. N\'- teljen nem a k -tu- Huni ré^rn rlnyllti h
uU>Uó ítéltíL O&k e! kei!
Névából a O»ar»oy»ev nid m«l-i^meretie.D férő hohteítet húzták .én egy kis táblám •; tzö vc\\: íül-
*gr6\'\\ les\' né, hín miod«nk: tudja, hogy . i-. ^ . .Arulc", feje tőle L"--^.„ ^sit voít .g a hnlak némák, a uóL egy kicii; — j tiiiz.-.^ K.ótseg-eiecT ho^y t> nihiliiták Éu *lt kuialura. b>>pv miben j uoBIujkaak esett aldmatul."\'A ; ~ n-\'.k t ö»i*khi)if Aoban, mi,- [ii^gfr-gink volna Ok-t: BJnli»Li.k ki k.odu>ödén keaeu.kb.il-
txlén ke
ie hkttODÍilaDak A nflk a hulak
v-Biink »r»Uy baíak aa aranyo
A«ouj*n a kn kr»oy balKk*

i ki lob-i t»rt»ui, «gy
kenyér- j A czár a. napokban fekehofbz költözött. ■«
kérdéd s. B. T. K. B38 §. ülkai- I mur»ár»i i naty-a^letkekkel. mig
körül. Csorbs. Károly kir. j»r aranvoí IM^.:Í kiuu-taa» it>en isoit I
teiiík Lfsoaard^) AraEiűo jAvendói^aét,; bejutnat a csár caalád. legbeoióbb ter- ?
mely „Aquüa voUnte" críraü munkája ; meibf megf«jtbeteLlen mÓdoo. -»Ggy for j
"StÖd\'ik" ko\'telébea olv»«li*tó. E •turÍDi ajradalmi ki;iltváDyt a napokban a*c»ár\' ™^
l-l-ií FBázadban elhunyt olzaz- irő «zt lánykájánzic, Xeni* iagyh«rezeg«#É«k \' •■■\' i:" ■\'■
;s—Jrl- »•- --\'■«- Iggl. november jnihájábtn t«Iáltik.je«nM elr«ad4ték *,f1S ^P™"11"
iSvoodölt*, l">sy « "üig 1881. november rahijibín taiáhik.-,;e«ra»« elru>d4t4k i, .
\'15-én fi.g elpusztul.,;. A puntalá. tlsenöl p.lolib.D . l.gulgorubb kuUlaal, a.oD. , J™ I>\'i«"k»\' f»IB í
f kkb b dálül í íják ** *
oapip fog lariani, kiveikí\'io aorr^adUrn : ban Töménytelonül. így írják e*t egy . Glt/t nap a tenger á\'.l^pi ■ partokat. Mi [ berliai lapnak. At alább kövotkesí fll
p p
» ftld roiljíb..; Kidben t.Vvtat
v.UnnMoyi lik tiWjil lil
; d ^y dtuUkn iüu-
lik triWjiiil ■loljil aaaat, bogy milj »M-
H I B O\'.E T É .&_
Áríéjtésí hirdetmény, j Ártejtéd níráetineoy
A í*.litn<-irjob-l .udií!**t ,-rici. államat 184—I\'tó\'Vltoítteélí\'«!- I A valunefrebeli pouoov-rarazáU állaonit 227—228 kilome-
nún ujbfil éjmendo at-Tci^k beU-r ill!fi.át a oaf roiiltiaáfm kői- ter í* 23ö—231 küoneter\' mkaaxin tevS 390 í* 261 %s. hiaafe
mt.ka ^ k&x.<.kedé» ;u„„.trniim !4»] éri ÍB-ÍU. bo* íi-in kelt Mii, I kij«*ftl*á* a nacjkell*^^ k&amaoka át k5*lek.dMÍ ■iBiiitBrraxa
r .,,r..r,nl<.l.)^.i >49 fn su\\ brnv< IU.H.I.1 anreii^lTeat-. ■ I lS8l■ evi janlaj há IS-*o kelt Mtí. saáom ma#a» r«idsíetével
i. 230—331 ki Ion éter tzakauáa ter£ 2*0 it 261 a2.
íía cTltÍr át kSilek«4ékií
1881. éri juloj hó lS-*o kelt Mtí. Riai ni(u &S5 frt 89 krnji £.«*•«*! enfedélyerte.
Eaen munka bUSositása tekisutéb^l alölirt hÍTai.1 irodájá
ban folyí 1S81. CTÍ julioj, hó 4-én refjeli 10 órakor írásbeli
ajánlatok •Iforadáaáral ^árotttlt ajilráno* azóbeli izLttfát fog
tart.uu, m«ljrr« a TÍI1II1W.T aM»>UbaUk awal tUTzto«k »•«•■ ^
hogy ai irlfljtó»b«iii TÍ**tr*ri* *aeUr«. Bakukat a faaÜciteU 5u- ^
•••I í>* 0»el mint báoalpéime! ealáaaák, mflj yállaftozá* eaet*b«ii *
aMDnal 10*% b.iio-ltékr* IMS *U*ém*M*U. . Z
í* iráabWi ajánlatok holt tnUlt aap »fj*H 1« irüe fb- á radtatoak el; ezekben »a ajáalatterS nete, lakáaa é» poJjáriü ? láza pontoaau kiu«ndó; tarthtá ^-i-y^ ét a*i»al kütaidé ft
á^U ldé tíi jBft* hA
re«)t«li 10 órakor,
intn.k m.g, h..|TT « irlflj I-abeoi ró.mt kiu-tt tiimxng b^^-l mini báoat|>«aaKl
>on LKOiiDal l0°/ü biiUnltokra les* ki-
p rjeg 0 c R , Ukáu éa polgári álláaa ponto-
ÍO... kiirandó Hon .Uilíh den-alUlni isá&df-kouk, riLáfoun ki-
kiUtokut é* feltételek tartalmát
nap rejegrii 1
ká é l
- . . . . ><»CT «J*JH
kat es fsitétslek UrtaiaUt iuwi M elíégaáj*-
ia iráabeli ajáolatokko. a váUiloti ftssser l\'o*^-j vágj macrar aQz«p«pln>kDax sa«elaad6. m0az«relvteTek «a felUtalefc ak aiolirott HTÍUJ
alulírott
hí 19-ÍK.
ián. •<
A zalaawgy*) kir.
Sándor jelM hírlapíró alhanyt 89 korában, — A.i olaő magyar
^gi-mliiendi\' vMlim>\'an)i folya :éket kö»ége, de ha <t fi>Iys.mt>
birn«k
uít évi úasu h.MoatóÓi trt 42 kr. — Ái álUmi beyéiel májusbiio egj millio-l volt tobt, min. UTÍIÍ e hóban. — A
tónak. ] túodc illeti
Té«c. — HowTHÁlntü --rnbf\'ek. — Rög tonitölí biróaiif éa a u, ir<l.
— A ,Vntámtif>i Uj"ig* r-!ífiz-!Á"i *r« n-gvodévrr 2 írt, » .Politikai U)don-aáirok^ kul együtt A t\'rt. - Uey-mC*ak a Framt.iD-Tártulai kindó-hivnui*DOD^BU-d*ipe-i. eg Vtera- utcza 4-ik aa.~) tn«gr<-rj-
deu !é»iébú1 nagy .
b«jcleuté«ek, — E
iö*ik BAi-üOOOBéból Turiubt. — A m»gy- j
tud. «kkdnlDÍa «s eddig roegjeíODi művek
legértékrtbjelt * pápának, a, viticAui
künyvúr kéreímém, m^kUld A
fldAk
dók n«m agya.oa.toQ
ijletóaéggel, at els6 ízben
BKolgübiró, illelve megye hivatalból tcnzi
ál a folyamodványt od». hová még mük
*%«af, jf
\' Kiu.nak, hivatalnokok, papok, iá
. Kép«,
ttjáig au frü — E
ép «*Ara-
g kell,
nitók »«t. kérhetik azt is, hogy fületíei hatóságaik • áítalábm oly politikai hs sÁgok, nbnilyíköek a változásról tudu
telekkönyvbe vagy a kerealfdeloii gekbe acoaban az Arde kelteknek magák iiHk kell folyamodói a váltósa* l>ej«gyté Kdén. k riygi ciéget a ker*i>ked«|mi tör v«íny iiörmt a ndvváltoeiatü után meg lafaet Urttuii.
Itatáiról órte«nt*»euok
: Uj»at;-. . Po- K-ip\'r" N<"pl»p*
rtf ^) kr- — A tcmescií bwvi kü\\á» m-ilék-
íy" 25.
r-nd--.i»iti á li\'tKki Ujd" ol.\'fii-l\'i ré „Poiilikai
Helyi hlívfc.
még mo«l Í» me^-inftTuju.-
nak Hi.rváioraíapb,..!. — Félftzá-.dn. ju
bilrun.it ücflopr-lu- li\'^kÖzrirub a Bü
OaWiueky eset;. — A *iő!fldéxj.[Bnvftl[mí|íi
kötvények 21-ik kiinraolu. f. ho ^ó éa
fog mngtarUtQÍ. - ügy ^.Uróci-íZtíiit- \' t-iekktil j-
iiiártoni ceigáoyprlniáB » jua 1-.MI m^i; ! — A
-■kr: ■í-díki - A
tartott eorthuéMD 70.000 fnot n>-n — it.m. k
bt-n holnap juniua 24-én fo^ ákalába B&gUrUiui. — Tekintve az ÜJJV komtilj fo&ioMágát, reméljUk, WÍSZTÍOI mindéi e le^azubb Mlkinmátiyos jog iu< illÖeu, krlIA rend-, férfiie mag:.urlá.t- éa lehető fegyelemmel förtéoikVAdj* Is:eu *
«-;}Jubiieuttt De.tipp Vilmoi
a keszthelyi gjmaB»ium érdemes é« tudó h.nára e hó 29-ikén üli 25 évea tanár jubileumát. . ,
g
jogélat. Dr Deli\'Áda öL — Törvénytézéii
R-uű üt;v-
emle: Con
íorma\' czimü olaar, kp ellec. — Qn;*,. \\ rvr&náó e oraaág-baa .■oagym#r"rQ puBKttíSsE tpsiti--k ! tjos-íibr. T>\'th « gahBaBemökbeu » Biakn a cgvéb rMv»- uj c»."du rok ^ök-ság*. — G*«h(«rÍItl(íbi"n k-rd.k di\'te. Dr. H»
■(-r a ti,dóka\' flldösni. — A b-ií^t:t,.r-: A i finn egyetemen, a pélerv&ri kormioy p raocsára a magyarnyelv m irodaluni tmi
\'" "\' t4liw.it. - "jj. \'
- KMfÖidi rövid Mrek - m;í = A j. Hugó Víctornak Pár.aban ra»*£ é -tébeo j \'ója. Z.-tú aaubiol emeloek. — A mitrovics«talooiki j ^r vHsuut oastrák és magyar oaxpatokk* akarják me^ínilSalni a hatulr»ak. —. Oroacorazá|;baii H lázadái lerj-^d. — A beíÍHiti asinház leégett. — London jeleo-legi Iakodsáen 3^8.4 57 L —- A* örosx oiitr bt>C4ÚU:a<-r.iá«i p°r\' indiíOít A „Ri jaliigíÓsztőí. —
Dr :
roratok. A .Jog .-(■■■fiie\'-i ara lel
vr- 3 tri. : A „Kák
évre 6 tri. D^V\' - A .K\'p-
iár ösvegjt- még mindig a legnagyobb Í[V él JA
g g g
ÍMC»v[>nu[it>ftg&aV él. — ékő Klhb
1 3S ik
<>p-: A
Karlruhcbai> meghalt — A \'(iiztrák Alpe«ek vidékein püukőidkor oagy bawasáa volt — ChioczLua ujabb "* volt.
gyermek e!on uuja. Mri
RftOa Somutöl. — l-m. Rajz ifj
ilihalytól. — A leiMihi.
- Keraki -
E beazélóe, egyptami gúlák. — Idfoh gróf Károlyi litván, f
6 oaz(á.yu~áü és leány- é* «z ezekk<
k*pc8oI*lbaD Álló 3 osztálya koreaic*
deínii itr. iskolánál: az évi lirvi\'-sgilí
tuk f. h^ 26-án veondik kesdetüícot tít
» következő rendben fogüsk meg.iirts.ini:
26-in d. \'-á? ] fiWalily. — 27-án d. é.
1. ée 2. Jeáüj:oazL é* d. u. 2. fioazt. —
28-án d. e. 3. é* 4„ ttoul. ó« d. u. 3. é*
4. í*Mjftt*f. U||9en d. e. 5.Ó. 6.
leáayoiVl! d\\ u. 5 ét 6. Í«tt. 30 áo
d. e. a. 1. i.,«« S. f, kers.kede.roi wztá-
lyok; d. u, ugy*o eteké*jajio* 1-An
d. e, ép«o ÍB e 3 osztály. --->—■
lr<;daium
( alatt mtíEomItt«tt il
— C/rurgón, Idol, juliua 7 én, az 1376. évben v.e^zeU uniirikuak iwwéjö vetelök lesz; Ibiről «lső sorban a aierró-dúfalek, máeod sorban p«dit; m őukéo\'
J Píl
ÍM kapható\', A tor-éorazéki terűmből. Haxai § kii!t»mi érdeke* bUneeeleket és tttnyitó.,tárgy KÜ iokai tMrialinitzz». A két kóle\' le*i >M o:\\ árm: l foriut. A nJugludoiuanyi kórlooy\' 1874. «t;yik azámiá a küve^kr-tú iimerter-e mű\'61: BMí*gyiír PiuLvai." A Nérnttiornságbutj oly n*gj keletnek PiUvi.! milliójára j&íeiií ncg érdrke- Byüji«niéi.y HanR I, koveik.-Z\'"\' ciim tílalt: „Tör L-T«mbf.l. h>z.aí éa. kiiitoid\' büneantek éaf-ínyitrt pÖrük gyÜj;omfDy-*, toeíy igen diiies kiáHitatu két ko**>. uen
non.— Édtt* rosiéovDyttl oétÜnk ti t*<
láikoz h b
peljeo
aüiBtt
kosáo q
h«»- — Szándékunk » tulalkoeáiemlékére
aEmlékkóujvt>-tit U asrrkeszie
lióivo minden mt-gjeleQŐo-rk tei
reiDÜködewe — ■ t\'-ntorgó Ogr
b^n — köuöueltel roK»dtaük. Srerrú-J.\'
t«ra«i nevében: Üi»iay Sándor o»g.V ki
DÍi*ai tauitó.
. B-togb Ai-j éii
forditoiü ;i:azaÁ£ian
í ír;- Dr
képvia«lve. — A zinb«;lvc; u Murquítter félt kávé\' Sádékk llkáléké
Íg«i> * tarialm
jel\'-vew »»erTemtl dráma-, vígjáték é* opnrette t 22é Kíbl é
al folyó hó sitt előadásait „Tiszt urak a
földi estlet
gyttJLt;
■ matlett. bogy igen érdeke* uivt.»man v. nyaji, iD«n igen bolyea irály mellett, éfdekftMsiti\'ieo vasoak as *£>*«• erűtek előadva,. 黫kférfi»k által ia hu^onuüj
aeft" az etetek legnagyobb rés>«b n érackro jogkérdéaek fogUbal-
■ lárjíy»ÍHi t-gáac fojvíamá-
-v„ek III. A "izéD :.l Sí-mkr,\',í I Z.ffr-r Kár-ly. - L\'tazaa a Szarán. -Hulla4gete«"*:i!ndnkna]. — Moraikrlro dulum é« mÜPÓsrc\'.. - Egyveleg. — Sa«rkuwtói üi«Dfietf. — A bét története — KéP«V: Gukk öúeh mellett. — Kápviarl^ vaiwrtáB vidéken. — IdSib gróf Kát-nlyi laiván. t — UtaZ** » Sín-barao. — HulUége:és KalkmtáUan. — Ueliéklst: A .R-iieh\',,, hásae«ág* c.nr.U regény 353 — 368 oldala. A boriiékor: Hritio-plár. — Pályázati talányok. — K-irdásek. fele-iet-k kiáülaiuti tat. — H.rd^és-k. - Eiofizetéai ár„ .-gesz évre tí ín. fé.érre 3 Irt. negyedébe 1 fn 50
ié* po kldóh
al Meb-
(r Al BÍútii
py
*árd».b»iÉ-ni\'-g. V*eÁr
ip .- dó Ü6 ío „BOCCIÍ bb operetté — melv Ke t-iÖBíor (>•% -sime h»x-tui —
ner VUmoí kladóhivuialioa (Badapevt, k»!»p ut«s« 6. tx) klddS
Vegyes íiirek.
Dak, a vdd <;e védbeozéd fiWjMib nindeá .-idn .-ói mag< Wén. . »■ ulvMÓnxk lovubb; dé*t<: bú anyagul n; ujtanak. Eu
i») én külföldi triivilü lurvéu \\
társaUtoi köíoo»é- «• pnr fogásába
&<-Ű jó err.ib\'-\'l álló
ifclt. <(»-•\' tíon Wf.
tenuí\' Óhnjló ll-\'Ji\'HBHiik
iz\'xlulirVbixüti -í\'t hó lekeftielé, fek :ktin.fc*t vtti 1. A
i érdekű csikfciek ía,
l.
— üitb\'íö* AT I.-íO". itrtp\'Mnu-r
22 ig ui-gfigyei: n*e_\\ iis\'.ukKBi í. iió pl-
aojén éjjel minden várakoiáa »il«iiére
Goulíl a»ili*.gász BUBCIIS AvrfBb n a Cri
duói- tele cailiagk**pben uji» folfodoste.
Közép Európaban *« ü^óvós -gyelórp
inftg nem láthauS, de íub.ió lc« Korlii-
beiől egy bóoap maivá, asabad ttemitiel n.
- A\' vildű véga. OUaz kpnk közicV
l6éti toitott Bából — * kr>
kor törvéD^u«ki i^raeib^l bárom jfe u. m : <. a bOher 2. uj\'busnálftLbas kiosű- éo büuttító en^öctik, 3. ■• ie
alközpontból ve u\' ér tp«t t.*e «zerint — ju-

v^S 9 órakor ■ «*jíy tar *tifc
koiubb büníeiő e
nktpoB (4.éo).d. u. 6 órakot a roni.\'Vii!
lápískoU 2-ik lerroebwn (ujj megtartaH
2| A célavsseat.ivnoi\'
•íe (m-íly Szt \\Grothtö, 2\'/, ónti
ai^btia tvk«.<k) k..c*i\'k fognak várakozói
ájuliiu 4 \' "
reggeli 8 óra 17p-rexkor Kaoiua <F«lol
á»l -Ivaura érkcRZil i\'oOAital m&aóltr*.
ugy naritéa »iük, «z>niÁra ia, kit » ti u
5; óra 35 p«rozk»r Szí. Jváora Árkizl
vócaUí.] jöuoekj de etek számára e ked
p
E
\'P
nudik nap Harmadik
a ol»o órai" ciíinü ctíklc i*. Sldval A gpndofait mt)ifvíln»jtpák, * tar \'áiioiaun, majyhai SÍ- érdeket í# jarulváo, ö miivel a partuinsri méhóvá tt*ti. A -Z"r/Ó,lr:; Kalocsán mng vndehri » kéi K:f.-.-*tuú 1 fonm ieszKi-ítou árért bérmeuiveiLiegküid>-lik
— A „VoMtirnapi Üjfig* janim 9 ik aiáma k6ra<fcezj tutajommal \')-.. leot m^g: ,IdAsb gróf; Károlyi laiv^i,.*1 — .A dalnok áik« - (UbUod küiiurav uye ) JB«ne«lik Jáuustól.-t — „Jamb-r Seocze négy év»afc».« Elbe«zélé>. - .A
aa .etatben hi«(fe«il(titik, Ta tó," elií bllirídííöl ^^Öi ít A£d 4
p(j) urdók: Tu»o«d.
- - .NJ
j
- .Dj l
• ig Ql» tiloa Imre a x e llííoal b ej.l
— .A/. <liíl
n t
,Sk4
gp- ó t *i í t a--. Ik, egy«bk
Unitoküál é\' k
ir.-afaa rendeletével _>42 frt í
likr\',1 megt.
kisütik acama ft-Ji*. t ■n%k. BÍSOBVOÍ ftxta
>i, hogy
aguuktil l\'koczik
tekinteté
viíígowág^ Hoit«y Fiitól. r .A Ugn» • a leenagyobb mol-g.\' -irton ..nííhi* - - írod.
B\'ír^, naeakkt mely rillslko:
3* Jl f;yüléjiro erkr7.o BÍtő a ]»kosBág áiu! kelióltg ei-zaíi* tátik, 4. Az eli>záJiásoiá« ügivieiéni á*jk * rom, kzth űppiakola 1 »<5; iep
indoii
láz ea >«ku|a, tnt uj»ágy »at. rendes rovatok. Kepék: Id6*l» Krót Károlyi ia. — Ai ÓZÓDVÍZ Dóré r-j*» — Tmu*d <^a vidéke (képoaoponown.) B*ró üaoffy Adán r.jza — Taroa-i ár^iakép.
ajanlatok funnt ki > >;ai\'laite*.\' II*v, ibl,» miinul M
— Ai -ÜtóiL buc-uj.. Leinbarg L-o í-.t-
ménye uun. — rikoda Jowet. — L«nd-
r*y Márton iiÜl6h.áz*,. L
ind5 TÍfre, hofy ajánlkoi i éa elfof^dja.
- A wVtidgÍr6*ÍkÁ\\ 25 wáma
^ od> fordului. Az eKkésxItff
/-e* ijíiotUig mivéb^n : Bék-fi E"*:k.
ÖretkezÓ tartalommal jil^nt meg: A
togadz. Nyolezazái ménfőid ai Ama
zoaon. Vtsi-D* Gyula n-géaye. {Koppéi.)
A TÍCZÍ pü.pok k«nja f.lá fcliratoi köret Uláluk. - JPő«.anj vá-ro»a |ben •lfog.iu, bogy Sopronnal Urunak f«u« agy nan-ar lun-tiwuklot. — S/eK^árd^Lippichr-tván TOjt büDvédÖruagy in.ghait. - Palá*tby
okott UvaUJoa órákoi
éri jani
— A RŐ«Ö« v»su-. fell*laloja. (Képpel.)
■— Tuáreg tSntbéliek. (Kíppcl } — A
:ílrÖ«TŐÍgyi árviikárMuitak javára ki-idutt „tUiivéíalbum^ól: ,Sebu« Jo-lanmi.* ööthe balladája. (Képpel.) — Miért lmtuzükj-bogy co*

j
. — Mmd » bwlskuak, aii V»Ü egy kj.fio elcnío
a-K
tu"i> ben
re.erti ; a <• réat-ma b**í»QÍit*D»k i\'gy-ro^ah "- Csakbu^y « isof^éov haiak, ha eicm"kb/il kiv«iptn«ii. «]b«i[i»k arnny-ialcíau L«: , nók pwj,g egy g»»dag férj uld-.iau it;-;u ju! ínik maguk».t tzsrelem neUüi is, — ,-bben .ILÍD ktiioüböme^ egi ma*[(ii -- H*.>l»! eini igjn jó aotiik \' íd"j"n valamint itgr i.óv-:! boldog frigy-\' ben Álni ie,-ts kellem-sa álUpot A "&\'■■\' paprikával, i.uT"! jó, a üúíek pedig ■*«* | lid erkoic*. oáj éa erény a írg»jau,Óbb fü*a«re — A h«i iujdbúr. jxlik, ha itép u<> téíitiii &M el ■simánkr*. 0**k «zkár, hngy hal halyett gyakran magunkat íózDek la.
— X idiofKiíá^ ée A mezőgaída-
silgi mankáivitok. F»rre fracezía hadügy-
minifiier körir-ioi Intézőit az üa*^©<
kau<n.i«i>t;i hadi\'-HtparaKCSDukokhuz, hogy
bucaAasik t. kituasMÁgot a rof-zogazda-
*á|/! luunkftlatokboi a gazdák rendelke-
zé»éTf-. Francciaortzágban mar 1377. óta
lenddzeresei: alkalmazaák a mezóga»da>
•a.gi munkalatoknál a katon.ua.got és
roodkiT-titi }ó raulgálatot teasoek a gaz
dáoak kulön5«£D ott, hol a munkaerő
ut-m olé^ségea é» drága. Náluuk ia »ok
bciyan keU gzzdáiakoak a caakéjy miiD-
Xierí fofytá.n küzdeni éa nagyon c»él-
■*nrü rolni, ha mi ia kaphatnánk!" néha
■egitíégei, anoál ia inkább, mert a kito-
iitk jóval olcsóbban ia lolgosoak.
— Ax ebek horioutó beUgaágtf a
estettrég bitocyo* jelekből. ismerKető
fel. roeiyekcttk köxleWl belyió vajóuak Laliijuk / M kor a kutya, szórnom ás mogorva, Uasao e£y helyró! ,« cnástkra !o-pódsik. eJbunk, fókép podíg, ha maga u.riá*a szukjtt mUjdomágtiitói el tör, mm d^nki iram »JieD»égea iodaUtot» mínden-ilr. targv iránt harapásra való Knjlaadó-,goi ouui aioüoal íáocsra leettló, még ^ i a visiol D-re irtózik ia, msrt baonyoB^j hogy a veaiiUaég kitorésaol fenyeget^ iyeckor kerülői kell ez állatul, mart ceo ax embertikre ig atuármashaló oy»-alyánáJ Donuitóbb ujooten. . . ,
hiraul irodájában iráibali ajánlalak
foRaitat- á
— Oro*z dolgok. A 4Íh[lÍ8tík,i«^f-
i éa prdkUmáutió most íi, mint atalŐtt,

kÖDoyen komolylyá vilhatvu volna a do\'og, ha a kofának mentó : gondol tU. tusm íámad: a fiatal ember wb-ibo] kivette * kecyrir megmtrital feáét • meg-istta> A néptömegoek már-mir kl\'.ör5 dühe hangom neveiéire váit. \' — 15 hó
li«:a píirbon válni iAy\';rzii\'.t.g j«ieatikt e Dupukbau \'iéli a törvényeréK ; frosbra-aeoczkit éi Szennát hni^lra, a többi viá-iuiLakat 15 —ÍO &r: bzámütefiBre Szibériába itéliak -!; « h»iaik.i^.e:3ket » czár örökös számU.Mté«rA változtat\'n íoeg. —
laáart *
£ier«ncs«U«Dai jkrt^ eltSríe
py ágyba heJjíztik, hlj&tj* E
■•ír. rég vidékről. i".tí JtaratEt-
1 hoaiá: J
— 6ímt ÍM tod»td K*]eiéteniet nímmei.
«IQ£JJ s.tonbiE n»gron itonora utciotj
rondkirC! megljedhetDe. *
A (Eolfáló * mefbizatáihoc tixes. elro- \' =j-DŰjíhe* » banga* kacx&^it kfiiíStt J^y
ii, hoc? olWrf« * libát. :"
JEey Tag7onliö<i ja tűit, moglobetoiKu e^ÜgyO ur látófutóban" volt eg:y hafgyní], kiook k« !eány« van. A« ejjik három éve*, picii teremte*, a mi*ik ellenben ti»euiiTolct eret »«ép*í(. Botiétfetei kOibeu einberQnk ftlkipja a ki> laácjt, térdire fl.\'.teti % .hopp-hoppot\' járat relé, oagf ör&mére a ftjermek-„,-k £dd>r miodeo randin raa D«akialeioy lettiltviti * lóról- ambarUok udrariatiil átkarolja «. tiieonj-olc* 黕« »«ip»é(tel * URyan-azoa azórakoiáibao akarja résie*íteni.
- Uram t — kiált fölháborodva at
mmitSl, — lfád
— Oh ne tartion ■ t. — mér nem T*tyok:
y g ?
.Art cíitem
. ■ Liait Fereocx úsxUltííre Antwerpeu-
hen ünnepiljt reodsztek J A mtxter *gj S*^P
EÜ Tnllni.náit*. £* dnr»ogT*. kírdi: líit űíti
oly tokiig ? SaeUwmMen Tálaisolt * meittr t
Art í ík á á
nínek-e már
K»ni«BiróI hor«:
307 215
209
» 2 30 dí-ut
11 I éíj«l
fZTonatJ 5 55 röggel
*»onat> 2 g áéiai.
» mit) II 30" di|«i
U 50 "" éjíel
3 10 dtlöt.
a 4 M reegel
S 47 d«Ut.
10 50 éjjel
301 .
315 Sopronba - -
.Prácer^pf ¥gltfci, Giákto
■rkeslk K
W8I-
5 27 regpí
. . ) I 4L dílb- \'
ii fi qs&
(Teeye- vonat) i- íf tsggj^
303
201
<>6itaTt,aat) 2 | délút. -{gjQTtroaH) 10-í* djjal
~—í T r*,f#]
TÁM-\'tertmttí, BÍT0BFI LAJOS. |
Utói
I
10 15 i^ei IS.. ^-í^beB B>*3 5 37 r.5íel 1 30 détat.

-1- L i^

HUSZADIK ÍTÍOLTAM

JU1OU8 23-ia 1881Hl R D E T B

E K.
SKIDLITZ - PORA.
r

P

A griczi 1880. évi •rszagas kiáHitason elismerési okleveet nyert
ÉRTESÍTÉS.
Hazánk egyik legszénsavdusabb savanyú vizéről
a mohai AGNES-forrasróL
Vegyelcmzése a fehérmegyei mohai Á (J N E S-forrás vizének:
1O0O gramm visbra . 0,04415 gramm. . 0,01278 , . 0,00740 ,
1,22051 .
0,34241 .
0.00603 .
I0O0 (rairm viab«a
Boraavw aatrtum Kéauvaa oaleium . Pdoa^horaavaa caloiam
-as nátrium
as kálium
. 0,00676 gramm. . . 0.02297 ■ . 0,00015
u lithiun
S*SD1.
laicma Síé: Ssérjtarai vajioxvdol
Színsavai mangán 0,00074
Chlornatrium , . . 0,00898
Chlorammonium ■ . 0,00262
aaaz 1400 kíiboeutiméter. A via faj*u:va 1.00461 tóduló gáz Tegyalkata térfogati sxásaléknkbari ki
Saénaav 887 t-t
nyomai 0,06646 0.00114
Titáuav
Sarrvea anyag vajaavaok (?) nyomaival 0,02398
Sailárd «lk«lr*«aek ö«a«w> 1,65108
Saabad éa télig k6tSU aséoaav 2.80064 a via hSméraéke i 1.2* CiUirja (levegM volt — 2* C.) a viaMI ki-
99,001"/,
Idegen gaa 0, 99*/. mely cwkély
100,00 voltánál fogva nem volt felismerheti.
E feinebbi eiemiis muutja, hogy eien w. = uránja iriaek k5a5tt aa aUlt k6aé aorolandci Tekintve, hogy úgyszólván csupán síénsavsókat tartalmat, ig-;a n-gr meoajuigí Mabad aaéoaav mellett eaeo ásványvix a tjaata
földes saranyavtaek kőaé tartoaik.
Bndapat, 1880. jonisa. Dr. LENGIEL BÉLA, o. k. egyetemi laaár.
■ OirsromX zi3r*llibtli:ozsa>t.
A aiebai .ÁONES\'-hrria titkU fBldea aaTaqrdvia aa icaagatáaoaa alatt la*S Rftknt k^rbát kalsabsaó oaatáljaüi mgj ki-
larjedáthan alkalmaatatTán, n|Qr aa oaatáljoa fSorvotok jeUntéaei miat saját inellb»ti>^ n.atálvcmon 6* magángv >ki>rl*tomban Bjert
mee„8tídéa alapján alliüiatom, mineriiit k.Uln! hatáioiak bi.oojalt a rápí , Méazttal « kafyiia.yak kant\'taa kiarafatatl, él
aaár. miQdaaoD etctekb«n, a hol tatbadazéntav tartalmának narj meQnriaéee alkalmaatatáaát ra«Keoeadi, kiválóan ajánlható. —
Bodap«tt«&, 1861. fabrnár h4 ít-tn. Dr. GE\'IHAKDT LAJOS. arf«te«i Unár e. a R6kns-kórháa i \':-
Uvaayvh Di
iváara oaaanálau alkatr«aa»i saarínt ji 1880. janisa 19-án.
Bála unár elrmi£te atin tfidalva. a taénaara. ffildet iivánTviark kSaú Urtoaik, ■ annak
lbató a g&rréljkór todSTfex, rsontlicTulá% nnnkal9nben angolkór ea< u-iban. — Badapeat
BALOGH XÁLUAN\'. orroitador és ejrjetavi taair
Uvtut a Mgytl tl«Ztl ffttrvH J*toati*éMI. A Moba kSaaif natárabui f«kr6 . NagjiigM Ka<*p«l0ii latra nr tulíjdooit kapaaS artaai knt, a foldaain ffilStt minteta fél MJt^rnji magaMig-ban amelkadS aaTanynria-firria Vicének meaojia&ge 34 drankaat 864 bakulitorre, bSfoka 11^0 C. fajtolr. 1.00461. A roobai aaraaj. riz Dr. LMkjytt Béla, afytttal taaár ír rrgj. Umtáae aa^rínt, rgTÍka haaink leKtsénttTdaMbh ris-inek, f eaupan aaíniaraa adkat tirtalmaarin : fSltálá\'áat biMiurára a már maglerS büt>nlá forriaok .n-llmt i,. ne» tji&fei tekint«tfc.ii, mint a kwkaa.nilat caíliákíl ,. ■y«:aa«c. Vagyakatl\'a aánt a Bakai .A8NES -*iT«a a CiaiaWall aavaaraililnz kaaaalltvia lealaUM, fWtalaUaa Mmntfuttizaii taHataibaa ia u«áM fM\'aaaaaaai Nr: r»d»lta^a> lirin sin-«Kr a GitMnObli aavanfurixpt p]*riínkri\\ joggal lauoritaui. A ru t.tsta, átlátaa«, aoataabb idSa it nv,^b« aart állapotban Mm kép«t fiiladákat, nagjr mennjisé*!} iz^bad taáoc&v tartalmának f»aser«j« nem engadi meg wijainak reitybDinlátái; iae kallaaoaan MTanrn. tiastán haKnálva ia i|rt,n Oditfl. borral T»E7itia aleakea p*sagfi, kellam"! italai ezníyái A mi « rixnek tj^vTtani baaanait illoli, kinn; hmo. UpaaaUltat<,t, a lifrial ai aaüai\'é-l ít a Vtntetl trt >ak hamtm baalálaaataál, he taér-aa. n,annriaéc> a lyomor idoiv«E.:t k.\'ll.ioa.sn .rinrrf,. a «.rbilol-g bátrán aaokr. a .,. aa aa.U .a> zaorMaél . a fvaaMraak u MM aaallTar Ua\'alMll alaraU lajalhaa ia jó gsolgálatukat taai ; vmj- Ika\'át kppiS kfinnjen bomt^ aojnál fogva kirá 6 •lövjuktt ig«r a gyár. aMkeWiJiaazataál, atna-aTflxn . rT«rm.kek sromoraar-lalkepa3día\'t 1 abból ki(olj..i«c . gorrilj tai, í. „ ,ne„lk<r kifejISdí.át Otegak»dá To«ra Atalabas a mohai .AGNKSa.forráa tnindaaon kóroknál királé fiajelmat árdamal. mi-trekuál a aaerrt álét tamor;a-táaa ét ki idi-grendt* r mnk^dOs^ck ^ATLAI.E f5!rok,>itn kivánatoi. — .Siákeaiaberrár. 1880. wáiv h.V 13-án
Dr. VABQA ZslQHOSD, y.bírr...«vf fatt f8orr,..
,^á.AAA
Borral használva már is kiterjedt kedveltségnek örvend.

*i tklMlyvk. (■int
ödot folyUtn»k.
Hutitttái»k UrY*
Egy lepecsételt eredeti doboz irt. 1 frt. o é.
! f\\
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
r A lbhtóbb [yJ « «xdő
j. rí fi >érrek e« cvílt
használati utatitáwal együtt 80 ki. o. o.
ffaí-má/o/aj.
«« estkrsktíl

(Norrr%iábaa
.*di»ii*l, & Jeftöbb
é fii í i é
Eaaa halnij jairolaj .aUra.anji, a k«raaka4aleab«M alöfordali aj kr.-\'U a. .prJtli, »ílT orroai caálokn kaaaaálb.ta
,ira egy Svegnek használati Dta(itít«$al I frt a. é.
Fő aiillitia Uoll A. gyógyszerész, cs. kir. ndrari szállítónál, Bé«s
TacbUnbaai.
Baktár a> állam min<<«a hira«Ta« Kr&svuartarábai] vacr fBasar-keraaka4éa«baa Raktár nAlkali kalfaártkaeii aaa«áaegTÍaafc Mbtrobb •afr.nlaliaaknal «.lfal^J árlaaa«a<laaira rá.aoU>ak.
A t It kOaKnaér kfretik batároxottaai UoU-lála kéaaiünínjt renil\'lui M caak olyaaokat. »itof»ím\\, B»ljak aaját ivjacraat Aa aláirá-toaaaBal ranaak alláiva
E.kiárak: »a«r laaUaa B«l«a J. f7*ty. Práfar Mla rT*íT-» Faaa-lkolW jiaaaf. BoaaofaM *Jolf. loantef Faraaaa, Suáaa ái Klain. - Zak^avaiaa H0II..7 1. B MaruaK laatl Fafi. - Saraa O«ra«r 8. -OiMarva «ue. L fr«t,aaaréaa - Ka*u>ir BaM<>a; Kália. Koir, J o..;,, Tb Kxakraar H<([J. — ■afraMn WaHI H (jítj. Mam Caseaiawrioa laL cvOf;. — IlalaXj/ Watatek T. — Urául KátaJáo. — Zágráfe lr\'alraaaboa ryacj Uittlback S. gyácr Boljaa T. Sá Jlaa.r AaJ. |7<(r — Ulaaqri SaUwoda J. (140 19—5*1

í
I
É Om.gos fórakMr Budapest: j f6nkUr 8,éke(lfeW„,r H Fehír-egj. rfaxéw:
DE S KUT Y L. \\ Flits Pál fla- Lichtneckert Antal és
m. kir. udv.r, á.«ir,yv„ a^iiaj ur„A1 "\'] Dieballa György uraknO.
Ugyszintéu kaphaió minden s.vós;>szer,!»rhnn. rüs/.prkcre^kedériben és .veiidéglöben.
Ezen hasai vállalatot a nagyérdemű közotuéa kfffy™ ptrtfoffáMiba UaMeleOH njártfa
Hoháo, löoi. év tavaaaia. A mokml Agiee-forráskiit kexclóaége.
■*&Sr-
s c H m i
SONS &
A gráczi 1880. évi ara. tiailitigon elismerési oklevelet nyert
főftgynöke
BUDAPEST,
(3Ö7 6-6)
V várai ul 1% »i..m aUtl. VI. ») »r Dlria ,>H. araánt alall,
ajánlja;
» mostanáig tartott, valamennyi kiállításokon sz elsó és legföbb dijakkal kitüntetett
fa-, kfazén- és sulmafOtésbez berendezte.
Gozmozüonyokat,
szabadalnuttott dobvédóvel, szabadalmuott ti-asztohcagerrel, Isz&gtisititi készülékké subadalmuott maginetetó késiüléktei rag; anélkül.
fogiskerék- Yagy nijhíjtisra, beifaldi gyártmány, angol minU szerint. Kézi ét jírgány-eséniógépek, szalmakazalok, körfűretzek, mozdony fectkendík, vetógepek, szenagyfljtó-gerebiye, tah koriczt-morzsolök aratógépek, trieurök. tisztit rosták, da ráto malmok, szecskavágok
szabadalmazott háromvasa ekék,
ss miíi&er » síjfissáj} srtkmstü vápí t»Bekti


liliUUUllUUUUU HUIUlll
100% megtakarítás!
•ér-ük al a .Haafári- kávi\' xrn a^llro\'.t által ujon f Italait a tíaaua ártatlaa t,6váaTi* te.m-kbői térült kirs kaaaaárila áltat).
mt-ly fe\'e.l6j{etii: te.i ntnóer. n.Ai kár.fajokat IIDO p\'SDyeínel
ki°i""alht"ij«-í""i\',.7"«: würjaViti ai álváufat, ariaaaiU u métztátt éleakltl MI rjcfraaéaiart t kulGxöteu ti^p tixta .íme
^, kollem". "malj. ilul lilDlk ki Továbbá jó tikerre! baa.nil nat« noawrtr-moéKi.él ít e7Om..rbort.i»ál — ifi bf. oij-nok ra kik iae«-a v.cj »«., aiivaa(«k. - fe) >• kytll«rlkaa Ul talaak Miatt ázaval kávéval neai é\'lratBei Beieji^e, k unu > llnn.rU >>•«- naOUvill oriaH«a«k *i tápláláaak tizaaviit ;.•:,:, V Mr^t t^nai,.« .la\'t »arn Vává aa rír-ile... ii.-\'.y -■ • \'"\'■\'■ h. rr int-\'il:!!! l,.T..a. j- lia*\'. hitiaa által a ketafet fttltft: ti
Mindben eUnvOk aii-lhu a .Hnafárl. kávi- vaáa fajokb«B kápaat 100 p*rn»»Ut:l alcaébb t valjaaaa alk^aaait. bataaáara kása állapotban kapható V«, Vti l if 5 kilót dobaaobhaa a í«t-lalálo
Szaládi Antalnál
Budapest Sugir irt 100. sz.
m0f- Ej,- kileerMnio ^ rimfoDtl ir» 1 frt 20 kr. \'VM
l-.-uAlliiUdk bámUj Tié*kr- u r,«xej[ előUgei behOldé.-
- 6 — 25 utioví\'-e] mellett.
Árverési hirdetmény.
A zenyéri aradalom tapsonyi korcsmája ntalmérési joggal, mészár^zrík ée házi kerttel 1882-ik év elejétŐ\' 3 évre bói-beadandó. Ai ír-veréí arra f. évi juliu» 17-éna délelőtti 6r&b»i> Tapsonyban ». tisittartói irodában, hol a föltételek időközben is megtekiuthetők, fog megtartatni. A« érvereeni akarók magukat bánatpénzzel ellátván a jelzett időre tisztelettel megmvatnak. Kelt Tapaonyban, 1881. június hó 10-éc 8ÓLYOMI LIPÓT, tiszttartó.
S26 3—3

Hisr-Kaaistia, aroastott i kiadó

NAGY-KAflIZSA, 1881. jnnim 26-4n.

Hnszadik évfolyam.
A lap aieUenji.
■i>fjed ém
10 kr.
HWKTÍSa
8 hasábot petitsortas 7, UIÁSOŰSZOI 6 • niada toialibi tortti » sx.
NYTI.TTÍ:R~KN
soronként 10 krért wtrtortt fel.
Kincstári illeb-k oMDden etjei birde-
lésért 30 kr. foetwdl.

ZALAI KÖZLŐIT.

zét illctC kí^lcan:--
ayeks szerkesztőhöz, anjs<i részit illető köileménjek pedig a kiadóhoz, bementve .
iotíxendok : JfABY- KANIZSA
V rmen tétlen terelek csak \'ismert munkatársaktól fogadtatna* el.
Késiratok rissxa nemHetenklDt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
s^y-Kanizs&Táros helyhatóságiuk, ,nftgy-kftiiizsai önk. t&zoltó-egyief, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*. „nagy-kanizsai kisded-neTetó egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi
egyesület hivatalos értesítője.

,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános UnitótestQlet" s iparkamara nagy-kanizsai kaiválosztmánya" « több megyei és TÍTOS
* *v**{2 UI\'bUILVlbL * K* SSatMClj * 1" \\ . "**J MUI\\ Bh U LáUl 1 O^«aj V \' V*S^<W*>^1 (, U ÍJ \\J U,
Az ember feladata első sorban I bensejében lelheti fel, más emberek-
észszel, szabad gondolkodással felni-1 mar a nagy küzdelem, az élet nagy házva, mint a természet remeke elii j küzdelme a világ óriás színpadján, állítva lett. Az élet
A szülők megteszik természeti élet! kötelességüket ez irányban már grer-
ilMTáselöflzetésre!
Folyó hó végével befejezzük félévet, ez alkalomból bizalommal fordulunk lapunk mélyen tisztelt ol vasóihoz az elötizetése;; megújítása és lapunk szíves terjesztése érdekében
Fötörekvésüok volt és lesz hogy a t. közönség: támogatását ki érdemeljük, nom rajtunk múlt, hogy a képviselőválasztások alkalmivá tüzetesebb közleményeket nem hozhattunk, ránk nehezedvén az állami fóögyéázi rendelet, mely szerint még réstbea sem foglalkozhatank politikára., avagy a közügyek emlegetésével.
Sttól eltérő közhasznú közle menyeink kimerítik folyton a megyében történteket, mert sem költséget, sem fáradságot uem kiméivé hü 1c-irást közlünk. Tisztelt levelezőink ?alo és gyors közlése ilUl az eseményeket iebetü élénken regisiráljuk
Mihez képest kérjük az előfizetések szíves megújítását.
Hirdetéseket gyorsar: és jutányosán közlünk.
Előfizetési ár: julins - szeptember negyedévre 2 írt. julins- deexember félévre 4 írt. Nagy-Kanizsa, juo. hó 1881.
KIADÓHIVATAL.
Wajdits Jqzsef köoyvkeres-
kedésébeo.
A távozó
Ismét egy év zajlott le az életből, mely az idők nagy óráján egyeileo pereznek sem nevezhető ugyan, mindazonáltal figyelmet érjem ió az. Egy év rajlott le, ölte metve visszahozhatlannl a közbejött eseményeket. Az eseményeket, melyek fel és le szoktak tűnni minden elóloges kikérdezés nélkül, nem te-

kintve azt, vájjon öröm fog-e lenni aTagy fájdalom azon munka jutal ma, melyet mi emberek ez idó alatt véghez vittünk.
Ha ki számlálta perczeit ez év kerekének forgása alatt, s beo sztotta teendőit ész és kötelességszerüleg. ha ki számot vetett nem is múltjával, melyre gondolni kevés ember szokott, hanem jelenével, s felhasználta az adott körülményeket ugy. mint azok rendelkezésére állottak;
mesterségében hogy a jövő
ha ki ezen számítás ég odáig is hatott,
gy j
ménébe is bár csak futó pillantással beletekinthessen, idósb ugy mint ifjabb már ezen egyszeri elmélet által is félig betöltötte feladatát.
élni. Az életet azonban sokféleképpen lehetvén értelmezni, félremagya-razat kikerülése végett megjegyzem, hogy » physieai életet értem ugy, a mint az teremtve, s az ember
nehéz, u ity
küzdéssel jár, & bölcsótól a sírig, iw. mindvégig.
De habár az élet nehéz is, mégis kedves, habár soknak nem kellemes is.
Esés helyzetet, vagvis az élet kedv.
a keltemét egyesíteni a szerencsén kivftl, mely itt határozott tényezőt képez, csak munka, fárad-
ság, ipar, szorgalom által melyhez feltétlenül szükséges
lehet, a be-
mert van béri kebelben,
egy kérdőjel lelyet minden gondolatunk, minden megkezdett, folytatott > bevégzett munkánk után figyelembe kell venni, 3 ez: a lelkiismeret.
Lelkiismeret nélkül az ember nyugodt nem lehet, ennek hiányában cselekedeteink eredménye esetleges, jutalma kétes. A rósz cselekedet a keblet, vagyis itt értve a lel-

kíismeretet furiaként tépi, zaklatja, nyugodni nem engedi, s az élet teikes, kellemes nem lehet
A lelkiismeret pedig éppen ugy születik ar enisWbett önmagával", mint egyéb jó tulajdon, s h& táa Tal&ki azt elvesztette, elad sorban Önmagában keresse a bibit, és gyak ran sikerül elvesztett kincsét feltalálni, de nagyon téved az, ki hibái s tévedéseinek okát sohasem a kereten belől, hanem kívül a téveteg terén kutatja, kutatása meddő, hiu. hasztalan, elveszt: a kereső az időt mint elvesztette a nagy kincset, melyet itt vélt feltalálhatni.
Az ember tévedéseinek okát, bajainak kutforrásait legközelebb Ön-
ben keresvén azt, ujabb hibába esik Kezdeni kell ezen kincset, a lelkiismeretet őrizni, sőt táplálni már zsenge korunkban, mert annak erós fejlődése mellett félig biztos
mekeiknél, s náluk ugyanaz! tették az ó szülőik, s így tovább; arat csak ai a kérdés, vajjón jő fSldbe retettflnk-e s nem hullott-e a mag topár sziklára, terméketlen talajra.
A szülők gondozása megőrizni kívánja e talizmánt gyermeke számára, elkövet mindent, hogy az tulajdonában maradjon.
Többet is tesznek a szülők, hogy e nagy kincsnek értékei sze-rezteasenek, jó példával mennek előre, beváltják a lelkiismeretet szavát, dolgoznak, fáradnak, hogy gyermekeik gazdagodjanak a szellemiek kies kincstárából, iskoláztatják gyerme keiket azok, kiket a sors áldó kezei nem gátolnak abban, mások más ezélt, de mégis mindig szükségeset s nemeset kívánnak velők eléretni.
Ezen téren haladni kell, mert az idő is halad. A haladás ered-

taénynvel, sokszor eredményteíea&ég-gel jár, melynél a leikiisoieret gyakran irányt adó s elhatározó befolyást követel.
A számolás ideje megérkezik, jó vagy rósz, az mindegy, mert annak be kell következnie.
Boldog az, ki figyel azokra, kik az élet göröngyös utjain gyakorlott kezek által vezetetnek; boldog az iskolás ifjú. ki az idő után, egy évi fáradozásainak bar kimért, de érett gyümölcseit vineli jutalmai a gondos szülék elé a fáradhatlan vezetők álul munkált s egyengetett szel lerai térről
Boldogok a szüiók, kiknek ^vermekéi, mint méhek a virág mézével, terhelve érkeznek iskola: évök ntán haza szerzett kincseikkel, ntjokat a szerető s oktató lanár0K szerencse ki-vánatának sokasága kiséri.
Siessetek haza a közös örömre lelkes ifjak iskolátok évének végeztével, siessetek beszámolni eltöltött nlítökkel) \'»-vigyelek magatokkal 1 kiismereteteket.
Dr. FARNBK LÁSZLÓ.
Hfilyl Hírek.
— K£jnri*elöt\'ála*x4AM ered-
inv Zala megy ében: Nagy-Ka>ii
Üngnr AUjos füjcgatlBnaéjcpirii 6OÖ l többséggel. Loienyén Dr, Apithj István
,badelvupárti 150 •iiitobbvíg-gel Ktsttholyen Palk Miksa i».D»d-lvup;ir 644 eseítóbbaéggel, Yapolczan líercseg ■achulohi Arlbur függe :1a rmot; párti , SftmegheD Besténjej Ernő elleuzek.pl
__ haugulag, Zala-Egerszegwtt Trafort Agoatou miniszter szabadé! vttpárti 8t$ss*i többséggo!, Bakáin Turgonyi Lajos-fag-
enaégpirti, Alsó-, endvan Vetzter Imre ellensékpirti egyhangúlag és Ciiktornyio Urviry Lajos oilensókpárti 905 isótöbb-
é^gel. EukaseniitZaiameg^bfin 9 kép-
Uoló ran, ái pedig 3 asabadoWiiparti, 3 ellsosékpárli éa 3 faggetlasségpárli.
— Királyi JPáí mégjdok **&-
énteinii jolae eiülöltjét Budapatt belvarus njból urasaggy ülsJaí kípTiaalÖjáTÍ vá4us-totu.


— Qlavlna Lajos .\'■ mc!\'Y,8ág»
iie-.elelt fölipán urunk e hó 20 án L^te-
nvén iditótt, hol reggeli !0 órakor j.
leleaye: a a vidékbúl őasiujót: inlel\'igtn-
tia & járiaSeli kör;-gy»ök s & törs4,\'ek
elr.:jirói állt! lelkei éii-i-ek iciií! fug»d-
t»tvÍQ. Erdélyi Oy^rfy körúsitelel ■
sieretetben illó sxoVstiró ÜT ilul a j4"
ra» biüalisil, aieretiít?\'. to!m«ü#oM be-
asoddei üdvölfiUetett. Mlra 5 méhúsAga .
iregköiiőnve a síivaa fo^tdtmt^st, egyut-
u! eliad\'.a, hegr b.s»Ujoi leondot nlla .
U*a érdemében jfitt, miért is atoanal a
hivaulo* hel^iaégbfl vooalt. — LMlbeB
társu ebed UrlitoM, mikOtben > lellco»
felkMsőnteaek nem hÜDjosiak. — Eati
bit órakor Uvosott el korunkból. —
Adjt Isten, hog y még ig^n aokator udv5-
•őlhsaiuk.
— A helpbsh polg. iskola f.
hó 23-án, kövulkccí [uüsuroza\'tai tár. totta. meg asokáaoa zArünnepélyát : 1. Fivmnuu, Erkeltől; elSadja » pols. i«k én«kk«r. 2 La Traviala, Ábránd Bricci-aldi Q. tői; eldadja favolán Godin& l.njoH ur, EOQgorftQ kíséri Zánkay Zsigmond tanár ur. 3 öiu»I, W.\'b»r\'líl : -I5adj» a polg. \\tí énekkar. 4, A wjlsai b;írd.ik, T Arany Janoatól : »áiUj> Kagy Jólarl V. ősit. tanaló. 5. Angol népfiymatu, Haeodel FrigyattAf. elűadja a - pofg: is*. énekkar 6. A bajain, Arany Anoitöl; ■uvalja Horváth Lajos IV. out. tanul6. 7. Níidalok, atirta Tariciky ; elKadja > polg. U. énekkar. 8. Induló, KOckenUI; ■ elSadja a polg. tat: éneticar. A lirthine-pAj után \'a polg. laf^ toroaterenlbeli dartornttli. Mind a tz,f.;ií, mind pedig ai iaekkar méltó dicséretet érdélnél. -Qak Btabatoi előadásukért, ugy nftm ktllSnbeo • tellomc* fnro\'ajilék, mit Zinkay Za. tanár ur Ügyesen ki&ert H . coogorAn. Nsm is maradt -1 a na^yxiámu hallgató kSsEnscj méltányló Vlismerése ^ Kir, bogy a múlt úveicben m \'^szokott aOBeidwjbok. — aso tudjuk, mi okból — esattal teíjosea elmaradtak. Utásv diastornixat tartatott, melynttk inntéa kituno lilcere Pongrácz A. torná-tanito or ritka aimkavaiottaagarór taaua-kodütt. Est kivette alti 6 Arakor — mint már lapnnkbaii eleve jejéstttk — cene-, ének- és navaltíta! earybekíjibtt sirtkörü nyári mulataág, asegdny talíd-lók segélyesésére, mi ép ugj sikerült s as illető tanár urak — valamint ai ifjú* Dak is minden tekintetben dicséretére -t. — A lApcsmalataig virradíig tartott
s igy én mórt — lenét nem értó I avagy dehogy ia volt Üres, mag volt arra hailéraékdm dacaira — azt merem itli I mir írva, jobban mondva piagilva egy hogy jól játssottak, ■ miért ne tec>- hatalmaa oiikk, moly asooban tárcsa
ss-eljr* % éa — batftruUa imádója tévén meghiváatkéiE telve
anoil is inkább e!fogadUm. minthogy ama csalid, melybe megliirattam. két bijoi, siereiet.-eméliij leanynyal bir, t igy oe caudild kedrea olvaaó, ba én a urnáit adott igéretemot nyomban elfeledve, lakásomra siettem, magam kivixeltem s asoo osalid kóréba siettem. As estet magjoo jöl és k ellem e#en töltöttem el; hisz nem volt megbtva ki-igy natal ember >a, • igy nekem jutott a íeládat a kél kedves ktaauzunyl mulattatni, illetőleg nekik kuritáloi, mit j got, Ar6m«st meg i« tettem. Igas, hogy néha no?étiek ii balga őtleteimoctk, de atert nioos kisarra ason eset, bogy tároaisi
i]yaek reggeli 8 órájára éa aiserkeaztí [ nem lehet tréfára venni a dolgot, mert
nák tárcsát ígértem, • minthogy én
k fáái jli ki
mégis reábirlam őket kiraiMágom telje-\'hogy a magam elfitt levő papir üret,
TARCZA.
Egy lánykához.
Ha lene* axellS éri arcsodat,
Éa hátiratod a eaalojanj dalát.
~ r barmát gyöngytíSl neárrtült ruhád.
E6%$ÍU
Olj titkoi mJU énéit rajt wired, Milyen & uOx keble boa éledek. Midin nerr tudja mif, ho^ R mret.
redbei
\' mii éf A t
lá li
Melj akkor is, hí kintM, boldogít. A mely, ii* A ion tical SMaefQs, A k.t <iere:n- bixai óhajunk : Örök b>TéT«l útmaraból 41,
! édoiebbet tn-g *i
Igen ! stereUi\' i . re
Kéléck reménynysl ^ü
Helyet ö, bdo gondoi-r
Keserv, líhaj kin bua
S l \' já
A Ucpros steUőt kéjjel iriítd, Mtí cMÚíot hot ti* attól, a ki inoat Olj B>«Mie Tan ■ kié hfi éneUd
8 a mig remécjiő] éled hO uired, A TÓM illat wndnt ad r«ád EM faaliod a fltal«cÍD7 «ip dalit, M.lj kit aUTének mtíjébil or«L
Bui|l hangok :,..Ii-.1Ol.1Au kOit Tündír vidíkek bsjhooiba saiU
méU Jal
1 kart ririginal.
HAKÓ JÓZ38F.
Hogy készül a tárczaczfkk?
Hátióa fíte íelé Tolt, midőn megígérem a aierkwitő urnák, hogy reggelre tirciacíikket hoeok neki. Nem örömest tevém est, móri, mini a féle rost tárcsáiig, nem miodig ragjok képaa akir ctak

egy roas tircsacsikk megírására is; de a któ ex alkll tU
oanek íörelkmméayt, lön a fentebbi igéret s esőn tgératat pontosul ba is kall •riltsDÍ, mert asserkessto1 ur •limit vele; a asedfi gyerek pedig már r«gg«li nyolcz órakor urfraimatlaaul felkelti a sserlceaslá urat s b*áll késiratot kérvén. Alighogy \' hagyom, kapuk
irodát e(-
váJt egy családi
otin elmondak egymawwk: „Mily fid — ▼ulgo analmas — ember ez a ....";
de h> úk iUltanák is ezt rólam, én még lem íugok mú> mondani, minthogy körükben nagyon jól mulattam. Zongor* í« lévén a házban, — hol is ne találnók ezt ma — s ennélfogva éa felkérem a kedves kiftaassonyokat néhány darab el-kolompiliáira. Eleinte vonakodtak ugyan, de mid5o sségyeoteive megvallottam ne-ik, hogy venéhes nem sokat értek,ekkor

ném est, biu mai világban kritikusnak nem lukat kell értenie, minek legjobb bizonyítéka az, hogy egy budapesti lap •térint a vidéki hírlapot taiui kritikakai rflTidsTs.flr^fln a*sii^iü«7asjalnokokból rekm* táUtUak.
A soarora ra állott mulatva, é«sre-éjféJt Qtótt as óra, t csak fél egy óra tájban vettem étire magam asos, bogy mir kedd van, U i. aion nap,
nem vagyok fAViresi joarmaliata, — ki
éjjel, nappal dolgtwik • • ki p. este szin-bisból }5ve, éhes gyomon al siet a sser-kesttAséxbe, hogy ott hamar megírja a reggeli lapba való kritikát, — tahit esen gondolatra megborzadtam, B majd elkiáJ Lám magam, hogy ei barbarizmus," de mit i* használt volna ez! , Arbeiten heiss^B" mondja a német, s mit tehettem: ott kelíe hagynom acon ssép kis tirsasi-i meoni hma, kéxbe venni a tollat s de must jön ám még csak a bökkenő — mit irai V Fejőm as elfogyasztott somlaitól csak ugy nehezedett le villámra, mintha nem i» testemnek egy része volna, hanem mintha valaki teher gyanánt helyeste vo.na reim, a én ilyenkor írjak, ■ utóvégre még setr> voft ez oly □ ebét, irtam is éa, hanem tudod-* kedves olvasó, hogy mikép ? — almomban, mert én a tirgy keresésében szépen el ssen derültem.
Két óra mulun örömsugirxó Ufl mékkel teiébredtem, s már sietni akarok A BserkesslAségbe, ekkor vessem éssrs,


és eintic fontsaim
cziícLnak nem ígeo vált be, mert azt mindtuiki, kinok valaha papir s toll kesében volt, nagyon jöl ismeri, ■ ha még jobban akarsz vele megismerkedni, tudd meg, hogy ast a gyermeki praxisban oly névvel illetik meg, melyet a mésiirosok nagyon jól ismernek, mert <5k ezen csík ket élve vesiik i inxiitják el.
Végre kiábrándultam ■ moat már
r»ak Öt óra válaastott még el Ígéretem
beváltási idejétől s éa mégcsak ott álltam,
a bol tegnap az Ígéret megíogadásanál.
Aludni ifibbet agy sem tadtam, tehát
aaedtem magam, bogy ol megyét kissé a
szabadba sétálni, mig a szép kellemes njá
i li l fj lti Iál
g p
reggeli el fogja oazlatni as ■ág iiul okozott szellemi tehetetlenségemet, mely ily mérvben még sóba el nem ért, s felöltőmet magamra véreindalUm.
As a te iák a reggeli homályban a teljes életulenség jelképét mutatták a cak ekkor ingerültem éa fel valóban. Mig mások sxeode álombz merülve élve rik az éj nyugalmit, nekem tárczaczik ket kell htjhássnom, oh bár soh\'se tud Um voloa meg, hogy mi as a tárcsaczikk, biss agy sem hálálja meg est soha senki sem, legfeljebb egy derék gunykaczsj a £zeté»e a ssegéoy vidéki tárcitirónak s ez méltó jutalom, nemde!
A városba elÖtt elhaladva találkoztam ai első él6 lény nyel, asaz nem is találkoztam vele, csak láttam, mert a jámbor, annak dacsára, hogy kötelessége a virrasztás, nem tadott ellent állsbi Morphsui csábi-ó karjainak i igy szende

alomba merülve ült ott a város öre egy
kio ssfik padon, igas, bogy nem a lekkel-
letne**ebb alvás i én u egynsr mépis
cseréltem volna Tíle, — Folytatóin *étá-
mat s jön elibém igf résseg lény, kiben
csakhamar a város .Bolond Jancsiját"
ismertem fel, e találkozás nem a !egkf>l>
lemesebbeo lepett meg.axonban aBzegény
bolond ssivbol jö>6 , jó reggelt* kívánván,
én est ép oly uívesea viszonoztam, ez
után fi kínos jaj gátasba tOrVe ki. oipa-
naszlá, hogy as éjjel neki \'mint tísstnek
(mert ez hóbortja) két ssemtéiea ciígáoy
ssalatált B a ssaUtáláa utáa kezeiket az ü
testének asor rétiével hoiták érintke
zésbe, a mely orra mellett fekszik, azon
ban — a mint monda — m«g fognak
e#ért lakolni, mert holnap, mihelyt ka
ssároyiba megy, kurta vasra vereti őket,
végre magi áztál t egy szivar végett B ez
aem lévén oálam, én «gy ausrter-tellért
nyomtam markába, melylyel 6 egyenest
tem a trafik, hanem a. palinkabodé elé
saladt. \'■\'
Ezen kis tréfa útin topább sétilvft, ép háromnegyed négytt ütött az óra, a nap már kesdé oszlatni az éji homályt, Ö kftldíén hü advafoncsaít at incael-kedfi napsugarakat. Még mindig aek«l sem Uhete látni egy éiú Jrtnyt sem é flssfc midőn a templomokban a hajnali harang ; megkoadalt, vévé kezdetét as utcráB* SE ékg, ugyanis a bérkocsik miaitenfe-161 jőve s vasutsak hsjtottak, a stegécy görnyedt állatok, melyok a koczikbi voltak íogra, korántsem mutatták jelét fának, hogy ök nyugodtak, s mroíhu nstk -ép most jöttek volna hossza ufról, öly . "bigysdtnak tátisattak. — UnnffnamWl én is fefflltem^^iilfím koéairá *^ kHa-dalum a Já^láAkMH

HUSZADIK

Z A IV A I K

26-ÁC is8i.-
— VesmUr Imre u,
volt képviselő1 ■ jelenleg is egyedüli ja-
löltje, e hó 19 én több hely \' kerü
leiben látogatást telt, a mind g
nagyobb |t-!V=B.-dés s ti*zi«]ettei fogudta-
toll, mint <!_v>.ii. ki válastlrf icnrülu\'.éaek
m-gwlágiídéiérr mtiködőtt. Miután eli«n-
jeltillje ninc*, tlŐre ii üdvözöljük mint
njWli képviselőnket, azt kiá ly
* hasa ■ a kerület jav* a boldogságára Is(-n még igen sokiig éltesse. (Beküidetett)
— íVf /zífeaímunA a községi,
fel.ű- él al*,ó n^pialcoU leányosttályninak kezímiinks-kiallitáffát megtekinteni « Srtimroel tapanz(altok, hogy a gyakorlati irány roindinkíbb nagyobb tért fitglal el, mi nem kía dicséretére válik ai ügyein kezelő tanítónők busgolkodásának, Különben t diiiraunkák sem biányot tak, * igy a kiállitá^ minden tekintetben megfelelt a várakozásnak.
— Q-yilkoKnág. Kis-K&nizaáról
értesülünk, bogy ott pénteken éjjel pá
kdá i féfié Ö
toakodáa mialt egy férfiteatrér ocacaét k«aae] élelreaie\'lyeKu megaturta. Egye fenyegetések is történek.
— Eltinkinl nyugat felé igen
■sep üntnk6a iáibaíó: igjeksiüak ró]
bflvetib ismertetés\' kösolai.
— Ortmáffos vásár. Keszthelyen
a muh cadtörtOköo megtartott ornapi
<imágoa vaeir aaep látogatottságoknak
örveodetL Valamint eladó, agy revo ia
aok Tolt.
— Villám iUBtl le juo 24-ei
délben a keerthelv ar»otgjörgji vasat
állomáa közeiében. A »:-,.-s-n alkalma-
tott Táltoo tett jelentéktelen sérülést.
— 8omi>gt/meQve felstabadiíotta
a balatoni faajáaiat tilalmát, hasonló cse-
ielinletre fsIhiTta Zala- éa Veelprem Tár
megváltét is.
— SonlWMdn Janiul 30 in lesr
a VIII. állami jótékc
hattá*, melyben 7421
kSatük 60 ezer, 2ü ezer, iO
vsigi sorsjáték ayereméDT T(Q, frt
stb. Egy eredeti sorsjegy ára 2 frt, melyek e Up sterkesztőségében június 29-ig kaphatók
- — Örömmel re eistrál hatjuk, a szerint a nmsg. fóldmivelóei miniszter i. a b.-füredi sseretetháznak 1 kézi c*éplö< gépet, í ízlelő rostit. J scectkavágóV daráló. J répa vágógépet, 1 hárma* zíg
bá é 1 ekét taligával adomáavo- d
g
toit Klih gyárából, mugo terme
g
Ede mosonyi gazdasági nkivül többféle tav
gép-
ée 2900 fuzdugváoyt kosárfül ésre. — A viliit és köxoktatáa m. kir. mimazter ur pedig ugyanezen léseinek uj-bban 2000 fnot éí llo drb Uneazközt adományozott. Valóban siep a magyar kormánynak ez alvai goadosk dáu.
— Tavaszi mulatság. A kesr helyi magy. kir. gatdaaági tauiotéi
foljó hó 18-ín a ,H<T li stgr termében * .D.**k Ferenci"" c»imllk5iiyTlá>iik ee aa inteaati .Mgtfly egylel\' javára UTMIÍ tíncfr v i g a ! m a t (junialia) rendestek. A táaesvigalooi minden tekinlatbeo kitQ-atao sikerült, melyéi* - aa orosalicrésl as egeei r™de*í biaottaágot, dn különösen Seregélj P»U bisottaigi elnököt illeti Poutbau esti 6 órakor megharaant asene a párolt láncára perdültek a kirós saüoe - - tartva a kor* reggeli órákig jártak a
jda Képv
által bemondott táucídaraüolc: ídlve láttuk a tanczvigalmon Zala r-, Vaa- ii Gjormegvékot A ri( ;ás álul bőven fiisscr-\'.eUS elfalfljt hetetlenné tett mulatságban, — ra«!ye-nedveseket 6Ü pár lejté — renttvrt gyönyörű hölgykoseoru egye* virágai — f«lj<;gyiés3Ínk szerint — képezték Ambery nővérük (Kélhely), B.boa növó-relt (Stimegb), Bogj-ay nővérek (Csab Kondeki. Sottka nővérek (Habot ét Újfalu), Ebrüch Hormin fKeszthsly), Fc-rintos Irma (S«t. Mibályfa), Gárger Eu-g»ni» (Keritbely), Gaál Aula (P>c-a), Gleymsn Györgyi (Keítthelv) H Ilona (B. Migyaród), Hauer Rira, Hor-la.\'sodv Pepsa (Kaaathsly), Horváth b-lla (Sümeg), Király Luja.(KeKthely), Kiaa Margit (Kosztból) I. "Koller Vili
Mészöly Juliska (Slimegh). Merki Gábris-(Z. S«t. MibilvlRobókEraaifKeaílheivV Kajkv nővérek (F. Rajk), Salczmann nö-
■érnk (Simongát), Szabó Etel ^Keasthely). Saabú Gizella (Marótbj, Stocker Vilma
Keszthelyi, Takács Ilonka és Margit (SümepV\'Töreky nővérek íNimes Vitai. Vízsonv Ilona « Kt^lk
_ (y)
) yy g ui\'ník. A kitűnően :*. jövede\'me min\', hallottak
Weichinger Tóoicí* (^Keiztbely) sai. úr
hölgyek ; továbbá: Nagy Pálnó;Kes*th.)f
Viz*ouy riáodurné éa Józoi-faé i. Keazth.),
"anády Gusztávé .Kesrth.\' S.rinnvich
óné, Udciirdy ;.Btránné (Eesstheiy
rnyay Tivadarné (_Gvór). Éhsn Gyn
né ^Siombatbeíy). Gy6rffy Pungráczoé
dkl) k k
Kdveskálla) UR. került láoczvig-ilom kitűzőit kettis czél 60 — 60 forintot jöved
j pulg
— Nemes cselekményt gyako
rol ma Chepeiy Liszló zaiamugyei föld
birtokos ur, ki pécseli birtokára vendé
geiül meghivtB, a bfüredi azeretetház es
vinczellürképezde ösaiea aovendékségét,
kik a. két iáiké* igazgató vezérlete alat<
kúra reggel átgyaloguhak B egész n*.p t
ssivea házi gazda vendégszeretetét élve
tik. E tényben as a legmagaszEosubb
hogv H2 árva gyermekek látják, érzik éa
lapaaeuiják, tniszarint a táraadalombai
közfigyelem éa aaeretet tárgyai, njely
fii az által érdemlik ki s hálálják
ádlk h l
m»g, ba a tÁrsadalomsak hasznot á válnak, mirÓl kiilöaben a t

intesmény bistos garantia. Azért Chepeiy ur aaberbaráff s<!Ddoako<Uaát, midSn
árrák necébeo ii kossMetet alávetünk ■ hasonló emberbaraUi caalakményre több nomeasrivu tehettabrt ia felkérünk, egy-asersmind ai inléietet ilulános figye-be ajánljak.
— A So!<M<m-/«r«l<szeret6tbáz
eadék-inek évi zirviaagáj* július hó
lü-áa fog mögUrtatni. A viDcaellérkép^z-dében pedig est megelSiSleg jul. 2-ln ■MZ a zárvizsga.
— TÜM voU Keazthe yeo f. hó
i-in reggeli Ml 4 órakor. A lángok egy
,kh4r:it ,-nié»zl-tK,k f-1 K»i!tbílj pol
gár városon. l>erék lüzi>ltoú»k gyors ia«»g jel"nésiik éa fárHdlmtlsa muolcáaaáguk által a tüz tovaterjedéaét mofgátolták a íz ÁltHi a silriin egymás raellé épített zoraszétlbLÍíokii: u gvirsan rf.hanó elem nUmeszt^sétől megmentették A leégett híz biztosítva nem voit. A kár pár száz
rug.
A
— A .Kisfaludy göxö*\' közlekedése a fürdői idénj nlatt miedennap reggel 7 órakor indul BaUti-n-Fürer\'ról, ért\'-zik Siófokra $ érakor. Sadui Siófokról déJelott 11 órakor s érkesik Füredre déli 12 órakor. Füredról indul déluLán lárom órakor, érK*»»ik Siófokra n p; i.-akor, indul Siófokról őt és Ml órakor rkesik Füredre hat és fél érakor. I>él-Jfltt a g6m\\uLJ6 a Kanioa felóii gyorsvo tot és & Badaréi jövó postavonatot várja je, démuix pedig a Kautssáról jövípuata ~ íeköttetesbe. As íjjel közlekedő vegves és Budáról jfivfl 0-8vonatok011 uUzók t«rraeesetee«o a ilebb j^lzeit id^kozókel Siófokon töltik Miod»D Onoep és vasárnap előtti a ráai és igj hArnm napra érvényes mér-.ékelt j-gy«k váUhitók KaniHátóI Fü-\'ig L-S Budáról Füredií,\' oda és vissza lizsáról II oszt. uda visss:. 6 frt 25 kr. III. os*t. 4 írt 15 kr. Budáról II. oszt. íj trt 55 kr. ill. oszt. 4 frt 35 kr. Ez usB^getiuen íu^UltRtik együttesen a vaaut- és hajó m ■u\'í.dij ik.
— Kíex fflrdánk Balaton-Füred vaióbao fukozatosan SEépiil. A hajóról iessállva róxsaerdó illatábao tu.rd[ink ■ eicuoodhatjuit a raillt evekben te\'t viz-károk c*a.k jót, izépet ereaménjeeLckj amecoTibeii soltséget sem kímélve oly v^rázaeró fejtetett fci, begy A ssemlélűt bámulatra ragadja. A szermethási otbao !eví aéta utak olj ma.gasra töltettek — B igen belvesen, bogy eeózés esetében is sár néikiil sétáibitui. A ..si\'.aaág a read, ti-gj\'eiem et kp o ^L f Ijm - t\'Qjiiii ki vácin í valót nem ha^v ; & lavinjuvü oly eroe.
minőn
évekbil uem emlékeeaek
Daokeíek jel^s lenekera Hiabati>8 játékával vidito\'Ug hur a kedélyekre; Károli Nándor nagy vendégiójéoea iaietet ételek

és jó iulok mértékeit áron kaphatok, figyelme* szolgái a t, rend és tisstaság kéU ■aeresoa ajánlatossá teszik. Időnk rövid-aóge nem engedte, hogy bővebb észleletet tegyünk, de már ennyi meglepetés is ei-iimerésre késztet a gondos figyelőmért.
— A Mala-egersMeffi ügyvédi ka
mara í.óvi június hó 18-án tartott tiszti vá
lasztásának eredménye a kóvetkezŐ : B>--
adatott 56 érvényeaíMvasttt lap, melynek
folytán megváJaaztatott: Elnök: Arvay
István 55 ssav. Helyettes: Szigethy An
tal 32..8z~v. Titkár: Arvay Lajoa b±
; BIÍ.V. Ügyéas: Horváth József 54 azav j Péottárnok : Pámm«r Antal 55 azav. J Választmányt tagok : D:. Czinde-r Istvái 54 Htiv. Hajikialván 51 ssav. lír Tu boly Gyula 50 ss*v. Habiy G/örgy 3Ü Biav. Schwr.rcz Samo 35-sav. id. Csorbr Ede 33 azav. SzaJay Fttrencx Sí azav Molnar Eiek 2>i etav. Póttagok: Erdős Géza 34 szav. Boschán Gyula 31 sza Hajós Mihály 22 SZÍV. Varga Lajos 21 ssav.
— Zárjelentis. Zalamegye torü-
létén uralgott bimiójárvnnyrói 1ÖÖ0. óv;
decíember hó 5-tfii 1SS]. évi június 20-ig.
Kanizsai jiráa, közaég kie-koináromí
egéezeégi körben 10, azepetneki egé«ieégi
körben 2 üsazesen 12. Népesség 10.306.
Napja a betegiég kmtótéaek 1SÍU. dflcz.
5. migazQnteoek 1831. június 20. A jár
ván j egész tartama alatt aegbetegült
férfi 6, ni 7, győrinek 381, öesies*o 395,
meggyógyult férfi 5, nó^j, gyermek 301,
öesmesen 311, meghalt férfi 1, nő 2, gyer
mek 81, összesen 84. Tersáousky
járásorvos.
— Iskolai vUsgáiatok. A kiset-
helyi kozségí elomi iskolánál az évi zár-vízsgáJ^tok folyó hó 2j-én • hittaoviu-gával kezdődtek. 27 én délelőtt ai 1 eJ délután a 2 ik, 28 »u délelőtt a 3 ik, , délután a 4. osaUUjrokban togoak a vizs-gála\'ok meg\'tarts.tDi. A zár ünnepély ja-,Íua bó 20 én urtatik meg.
— Hazai rövid hírek. —
BenC2y Gyula nyíregyházi zt-nc társasig a Berlinben nagy hatássa! működik. — A selmeczi bányásiati éa erdészeti akidé a vuknhásiati tacaxékre pályásat birdettetik. — ügyik pesti leányiskolából, egy gorumba íakijlaitéki tagot (egvetetni tanár) & felháborodott ssfUök kidob-tak. — A vidéken több helyütt névma gyaroeitó táratitat alkkult. (Nálunk i« »\\-keloe!) — Biaháné asszony szünideje aiatt Szabadkára megy vendégszerepeld — A hadi érmek kiadatása iránti íoiy aiodváuyokra 5u kros bélyeg teendő. — A budai Máiyáatomplüm épitóse gy halad előre. — A nemzeti azínház k*rsnak egyik tagja nyerte meg igér-venyn^el * i>écii írildhíleiintéaet 50 ezer frtos idoyereiaényét. — Bonyhádon nagy

földrengést észleltek. — : Albrecht Badapesten a német színkört gatta. — A fővároai vágdhid építése be. fejezteiét!. — A ssegedi biztosság kíise-!ebh felossiik. — As olasz kormány koo-sulatuet álljt fel Szegeden. — Somlyói szőlőket a jég elverte.
- KÜl/Öldi rövid hirek. — Yeddcban egy palotát egészen tából építenek. — Sír Josikh Mason, BirmiDg-bam g>zdag jótevője meghalt 86 éves korában. — A caeh egyetemi tanulók
közt (a németekkel) zavargás ütött ki.
Sp*nyolorazág vendégizsretatél ajánlotta
f-i ai üldözött Taidók azámára. — N-w-
Yorkbin bevándorló ttak wámiira »t
(■•ztrák-magyar védegylet megalatüll,
Bohra Lond<mban élő müvési h«iáuhöát
az MDgoi kormány Bsaconsfi-ld életna.gy-
ságu BZ.,br* elkeazitéaév^i bízta mog a
Westminster apátság számára. Bis
marck fia Cewlath hercz*gn«k elvált ne
jét aóíil veni. — Oarmsudieol Seíb Si-
rnoa plébáaoa 10.000 frtUl Oieg«ök&u.
ki nyert?
Brüno juo. 22-én 76.69 30.31 12.
Irodalom.
(E rovat alatt negamliUU naoka N«r-wLn WjdiU U*~4 kKOr*kerrik»d<». ii,a|
— EUífaétUi felldwb a .Vág 4. Vidéke* osiratt mfire. Király uok 4 felsége méltán oyilváoithatá sijoálaUt a lefolyt év október havában Ivánka Imre előtt, hogy as általa meglátogatott hasiak etép tájait oly kevesen látogatják. Ennek egyik 15 okát haz*nk re^oyei saep tájmit ismertető monugraphiák 6 jo kési-könyvek ixiáartban kereshetjük. Sajoá-ialtal Upasxiaijuk. hogy üépsierü felolvasások, hírlapi tárciKCíifck:"k a nyári ivad alatt, s fóldr^ri mu/ék is >óbbet « ki meri többen tudnak irni «■ Alpokról, Rajna vidékér Jl, füidttüii lengturől, bos* nyák s ^orüg aép és tutdrajii vissojyok--)i, fürdőkről, mint hazánküak a kui-ild bármely megragadó Bsép^é^ü vidékével vetélkedő tájairól; s bar ni-m í« írhatjuk alá ma már Vallásnak maga idejéu méitó volt panaszát, bogy ; bárunk. Európának majdnem kúiepette, ösmtíro\'.-.eutsbb mint India vagy épsa Chioa, — tagadbatl*n még ií.bogy bazáok á kuta ti«a a ismertetésének i>eztöoe még nem érte el a k ii v et e 1 m é a y kellő fokát. K nemes ciéit elómosdítandó, indította meg alulírta kiráróiag bazai ÍráD»u .Magyar Gea" czimü szakküsiós,. ., a * czél felé való törekvés lebegett sióméi előtt a Vág 6s Vidéke czimü B. Legkiiíe* lebb megjelenendő topographiai muaká-Jauban. Kevés táj ran hazánkban, mely regényes fekvésére, valamint történelmimelyet ax utaiók nagy raja
élet okoz.
A váróterembe lépve egy szép noi alak vonta magára figyelmemet, a minthogy nutáaon eüquette nem vétetik nagyon figyelembe, tehát nem aokat h.boz tani, hanem egyeeest szemközt ültem vele ai aatial múií oiá.iira s mindig reá irauyuztaic asememet vis-a-vis-emre Kávét rendeltem s ép az elsó kaianat számhoz vezetem, midin 5 bájt,. c,e„gJ hangjával azt kérdé, rnesszt v-ao-ea város a pályaudvartól, Engem .tavai annvira megdöbbentenek, hogy elejtem a keaem-ban levó k.ianat s unfeledten azt felel-lam, hogy caai néhány lépés, pedig dehogy az, bis. kocáin is ,iz per<aig megy as ember; erre o azt monda „kó.tónöm-■ jí regg.lt kivan > a felteit , elindult, alighogy az; eazrevevém, már azt se tudtam marn-e kávét vagy sem s cak fi,et tem, ezutáü meg szaladtam nézni hová ment azun nó, melyet én a. el.J pillanatban larctaczíkkem hísaijeüi tűztem ki. A városnak veí.tí utón caakhaamr e.érlem s rebegve mondám neki, bogy
férfiak, ha egy nít magányosán látuc\'-órómeat csináljuk a galantbomme-ot. — Beazéd közben perezrii perezre több bá-
\'°™i0Tn*""\'°m\' ™\'g Té5r<! me«kérdém. * Istenem" és egy kon! caepp, mely
kat mondó yála*z, mig végre nag^ nehe-<en megvallá, hogv mint cassirnő jön _ marosunk egjik eiókelí kávóbáiába — Ama mélv whaj « „ u6 ja\\,a állás* mtig-engedé, hogv i;t egj- regéovei multat fel-téieleiíek, i eaért megkértem mesélje el nekem egéat múltját « éc jó b(i barátj* lessek vái-Miinkbaii Ó ugjan Uig7 neb« »n t«Té est,de ajvén szsvairaban. kövel-ke*51eg kesdé.
Ax alföld agjik városában laknak sssgány ■süieim, altokét stégénvee mes-lersóggel tengetve ; de ok asegénjségtik o*°*ára oljár.ttak iskolátta, melvet jó sikerrel végastem, asoaban az utolsó év-b«s a aok tanulás erűmet megfesxité, ugj bőgj megbetegedtem, ■ asOleim kónjle-leoek voluk bosaám orvoit hívni, M orvot btissonhároin hossonnégy éves fia-| 1*1 ember volt, én pedig tiseaöt évei tapassL&iaUaii leány. — Kern akarok sokat tDMéloí s osak éltem bí eseményeit

legaserettem magam, Öofeiedtea aaei mem hevének átengedtem, s igv csak rörid idü maivá kény tele c lettem Btüíeim nek megvallani, hogy aoyának érzara
Qsgam, minek követkeunéuye az lön,
iogy Biüieim altaazitának magáktól; az orvoi ezt látván, ő ú aiixagyoti a én a
.ülíeaoek egy kia kegyadományí val elhagytam a várost. Egy kösellevú falcba költöltem, ott jó pór-embsr<.\'k kis pénzemért elszállásoltak, biven BrolgilUk. míg gyermekem megsiületet:, hála Isten a izegény már szüleiesénéi holt vala ée így m«gss*ba<iitá as latén attól, hogy
ivjával együtt nyomorban ainlódjék. MidÓn egéazséges lettem, elhagyám sjon jó falusiakat s mentem a legközelebbi állomásra, hogy a vonatul Pestre menek, remélvén, hogy tán ott lesz alkalmam magam kézi munkáim által fenlar-L — Az uioa egy előkelő úrral ismerkedtem meg, a kinek Pe»!rc meneielem
-éiját megmondám, Ó nekem segédke-:ét ajánlá, hogy menjek az ő csaliajio*.,
taaiisam a gyermekeket ú a kéii mao kára, a esen kivül olvasni, írni, meri a gyermekek hat és hét évesek voluk : éi ,t ajánlatot elfogadtam, elmentem hoz ájot fl«gy ideig jó módom ia vnit náiuk megjúlt a nyár, a háziasszonyom gyermekeivel rokonaihoz ment, ax ur pedig íirdíbe a a ház én re ám maradt Gonáoi | hatja mennyire féltem én, a n»gy vároa-ban Öt ssoba költ egész magam. Egy sép nyári est volt, ép ülök »z abl»kuái, nézve a járókelőket a mit gondol, kit U tok mec, senki niáat, mint házi uramat ki utÁo egy hordár liotá ai uti bőröndöt Nekem tehát nem roh műt teenduui,
int sietni neki az ajtót nyitni, » miu Qt ssámára helybe lioini; de mily n»gy volt rémülésem, midőn a házi ur velem kezde incselkedni, a mind olyan megtámadásokkal élni, melyekre éa előttem volt kéesülve. Égy gondolat s én átláttam exeo férfiúnak hamis és ravasz eljárását, tudtam moat már, tudtam, bogy miért lettem e hasba fogadva, a exért fel tevém magamban, hogy k ítészek exeaj gonoss emberen, ki ellen soká nem védhetnem magam. Ssökni akartam, azonban jó lelkiismeretem est nem eagedé, tehát ^asdáishos fordolUm, megmondám neki, hogy hálában tovább oem maradok, ■ hogy bocsásson el, amit csakhamar meg kellé bánnom, mert ó eseotnl ha el-! meat, as sjtf t is reám sárU • igy cssk I

egy utam vo.t a me^ssabaduláara az ab "akoa át. AZ emektben lakván, ez n»gy vessedelen\'mel járt, ichát t, küvetkeró ervet forrasz\'.oít-m ki : rL d \'btam az Llakom aiatt állomáaoió fiaLkurnek egy ievélkét, melyben ígértem neki tiz fjrin-tot, hogy RZ i*jjel egy órakor négy pajtá-lival ablakom aiatt vár a ók eDgeic cgj ponyvába nt ugrásnál felfognak. Ezeo tervem hál» lateu aikerült, me^Bisbadul-aion goncsz embertől, nzóta egy ávig Fehérvirott tartórkodutn, alyám-nat egy jó Öreg barátjával, kivel A véletlen összehosot: s ez szerződtetett most de Kaniuára"
Én ex-kutáo felniánlottam neki újólag baráti segélyemet ót tanácsomat minthogv épen a ktaasazony lakásán, — msly számára már el vali késs tve — megérkeztünk, eu keze: axo-riték vole B *já!lam magam.
íme kedves olvasó meeai&kult t ^árc£*CEÍkk B mott ép nyuláé óra lévén, i\'eick azt a szörkewUi urü*k késbesiteai.
BABTFALVY.
A nép
remma elbeasélése. Forditotu: HANG FKRENCZ. AI est kétes világánál egy erdő k6-
zfpeite vftdvidéken eltévedni, nem tadoí. hogy az embdr arra, boj»y ismét a jo útra í» ismét tnbtí-fk kim; j íjjoo, jobbra vagy b*lra, títJre vagv hátra ruoujau, aeokit sem látni, ki esi megmondhutuá, tt egy ubusóra oésve ép«n nem k-üemna
dolog.
Én ewn állapotban valek Hár félóra előtt as erdSbe kocaixtans, ott ide s
tova tévelodtem. Saámos u. lííts«ott itt amott, de járt orraágut sehul. Csak keress.ül kasul meuÓ uak. voltak, melyeken a fzoaiszéios pórnépek éves kint egy párszor fát Bsállitottak.
— A« íirdög vigyen •) ily erdőt,
aram! — káromkodott kocsisom.
— Tovább jutunk r>xze! ?
— Et ma roggei nem is vaunk ílt.
ED hivatalos ügyben utaetam és
*uUzóban valók. A visszautazás utjának ugyanannak kellett rolna lennie, melyen röggel jövénk. Mi e reggel is erre jöttünk, de mos: eltévedtünk.
— Nem kocsis, ma reggel égessen
mii utoD mentdak.

— É« egyetlen jó leiek sincs itta
tóze lünk ben, ki f> jó utal megmutat
I hktná.
— Mé,; egy ártaiiaa Gnem aem.
— Gnjm, uram, itt e vidéken csak.
pórok laknak.
— Vagy foJdrémek.
A koooit e szóra foldrémek, íüleh MÁr sStéiedui kezdeti éa mi a belátbatlan urdűség kuítípéa valáuk. Félénkan nézett kiirül azon alacsony szürke fenyőfák során, melyek huzu&nk közel VÜIának és meiyakon át a etelet fátyoléi hallottak.
— Uram, ne beaséljea ön itt kisér-
teitíkrői.
— Tudod bizonyosan, liogy A föld-
rémek kísértetek?
— Az -gé*z világ tudja.
— Akkor inkább a hosszú azéoáo-
emberrdi beszéljünk, ki bét mértfoidcB
csizmákat visel.
— Uram, uram, kérem —
-Aki tehát meg teljes bétmért-
tóldoyi Uvoira ru tólttok éa a legköze lebbi pillanatban, mielőtt körülnézne tönk —
— Uram. az Isten nmében.
— Vaiaki megmut&ibatia az utaL

— Ah uram, mennyire megijess
tettSa!
— De épea olyast gyorasvn nyakon
kat is kitekerheti.
— Nfc-y Isten, aram! — kiáltott
fel, do ménékelt baagon.
--Mi ai, már itt volna?
— Olt, -aitl
A fenyAsor felé maUtott, mely nem állott távo) tdJ&nk és boltbmlavány 10a. ÉD asoo iráay felé nézUm, hová ő matatott; asoaban örönr* takadUm.
— Derék! Uost már a bajon kivftl
vágj tiak, es m>«gmniatb«tjx nekank as
otat,
— Oaak nem akar Ön oda menni ?
— Miért nem ?
— Ez«n ember oly egvaaerre itt
termett at erd* kuztpén ! Éa milyen kü
IOBÖS ember t-^!
— Mint máa becsüli t« emberek.
E» bogy egészen becuületoa ember, m»
tudt&rn meg.
— öo ismeri 5t?
— Ma hivatalos dolgaim vokak
■le. -
A kocsis ismét föilélefftett. Ko az ember he* akartam menni, kit a feuyófak között liitam; de hirteieB megütödtem.

— Mi az ördög ez ?
A kocsis ismét elhaUvinyoit.
— Mégis lélek volt, aram!
— De hiszen eaea embert fölismer
tem. —
— A reec lelkek mniden alakot
képesek főivenni.
Égési bizonyosan láttam egy em -bért, egy kicsi a v s Öreg embert «zürke kabál és axürke fb"V3?ben és bo^ne egj pJrt ismertem íöl. kivé! iná^féj. vagy két óra elfitt még: hivatí.!os tárgyalásom Tolt; iegalább igy gondolám. Asonban midía mjflt ezen emberhez akirU-oj menüi, h:r-leiea ellüat. épen oly hirtelen, mint néhány peres eiótt ai erdóbao feltűnt. Ej oly kulbcós móöOD lilát oi. A íenjotík -)}y elkulöeiirti Állottak, ét, oly kicsinyek -fl vékonyak T*ian»k,- hogy mögöttük -agkisebb ét legvékooyabb ember el oein rejióchetett és mégis nyoma sem volt neki.
A kocsis, ki a földrémek ét a fcow-BIU bél mért fűid 31 oamájaakbatt hitt, aggódott.
— Mégis ludnom kell, mi volt es,
— mondám.
A fenyők felé indultam, de a ko c*U elém veié m- gát és viassaUrtotl
— Ne csináljon stereaosét!tőséget
úrim. (
— De bisawn Rgy ember volt ott.
— Kgy erdőbeli kísértet.
— Valaki vwU s nekünk mégis s
jó Útra kell térnünk.
— Kiveszték Cioók ajo at*t? —
kérdé mögöttem egy ideg«* b*»g.
Mi volt ez itméí? Vsyjon e»n elhagyott erdúbeu *■ ordop é» kj*eries«i urmlkodnak. h^-y a be-ottítuió este pokoli játék akut üzré\'n? A kocám cinknem Us lépésnyire viMt»vL-uPteU. Megleptlv* fordultam meg, s egy emb-r állott «tfft-tem, a környék közunsegts póri ohönje-ben, kora 30—40 éves MiíU-it. Egy <»i-DOS, csaknem s*ép «ni»er leheléi*. AWB-ban arcavonásébaa rsUmi vissxauuitó volt, mely s.ksvnulaai.1 vi«xaii«irtalt. Hogy mi volt ec, meg nem áiiapitbatam. Csakhogy ez«n ember iasonyuosk, sötétek és telB.mesnek tuot fel eióttem. A oeglept\'té^ t«tte-o e«t ? As elhagyott er dúbeo és kétséges viiágoaságb^ni hirtelen találkozás V
— Eltévedtünk, - felőlem.
— Hopoétjónaek?

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚNIUS 26-án 1881.
I.
emlékeire nézve kilünőbb lenno, miol a kedvea VAg völgye, melynek síépségei\', fényes múltja romUdo«S emlékeit a jelen állapotáta . Vág és Ví iék«* csimü munka foei* bemutatni, melynek megrendelésére B jsmarosei körében való terjesitósÓre e»«nne! tiszteieltel feltöröm. A munka sem száraz statisztikai *datok halmai*, eem csupán u\'.ir»jz *kar lenni ; ellenkezőleg a rendelkezésre álló adatok Begit-ségével bevezetendi az olvasót a Vágvi-dék történelem előtti koráoa, megismerteti annak egykori lakóival s háztartásukkal, a római uralom » a népvándorlás korának lezajlott hullamaival B a későbbi tört. mozzanatokkal. Az elóre bocsátott hegy-, vízrajzi B földtani viszonyokat ai állat-, növény s áavanyország ismertetése, éghajlati, gasdwiági ■ néprajzi viszonyok fogják követni. VégüJ a Vig folyót forrásai (dl ke«dve választva útmutatóul vándorutat teazliok községről községre kutatja eredetét, iamertetve törté uetét, népe testi jellegét, magán és közéletét, erkölcseit éi azokáaait. mondáit éa meséit, életmódját ée fuglalkorisát, előnyeit éa hátrányait. Majd felkeressük a büszke ormokon omlásnak indult várromokat, ellessük titkaikat, meghallgatjuk a nép azájáü keringd eiekre vonatkozó mondákat, a igy haladva elkísérjük a VáK vizét torkolatiig, a neveze-tesbkfizaé^ekflt, a várakat a fi népviseletet öoweoen mintegy 25-30 képben bemulatva. A staliszkai e mái adatokat részint bivataloa ut\'oD. részint megbízható magán kt-sekbfil azereztem be,s megjegyezhetem, hogy a leirandíí vidéken hoaatsbb időig magam is müköaVm, B utóbb tanul rni uyoíás czéljábul azt több iiben szárazon ás vízen — gvaln^ és tulajon — beutaz tam, a Királyhegyiül * Caoceig s a 8E6-pe«i. Maguráig, a murányi várig B le a Mátráig betekintek, & Csócaról három vármegye — Árva, Liptó, Turócz, — eiaz meg száz község körvonalain legel-tütrfcn szemeimet; ott a Beásna Szkala melleit a* ö.u szorult keblemet is rtt^ad Ük tova tutajon a Vág zajgó habjai, 8 csendeRÜlt tükrén úsztatott a primitív vízi mü le Troocaén felé. A „Vág és Vidéke* ftzáraos iilusztrácziójávai azonban neraosak mulattató, hanem tanulságos olvasmány ie leni ugy, hogy komoly szakember és nmlatt&táara számító olvasó egyaránt megtalálja benne a neki valót. A mü előfizetési ára bérmentes elküldés Bel 2 frt., s m^pi-iii-nend t ó. juniue hó b*D A nyomandó példányok számának megalapítása czéijából * gyűjtő ivet j □ ius köíepáig alulírottból Budapi
kerület, Szentháromaágtér czimen \\
küldeni kér m, hová megrendelések éa előfizetések ia iotoioodŐk. Midőn tehát előfizetésre B minél síátuoaabb elŐfiieto

felkérném, maradtam Buda 1881. májas hóban í^telett Lovcsányi Gyula tképdsdei tanár.
Vegyes hírek.
— Cn\'mer a ayÜmölcMia Rég
dolog, de miért De nosnók aló, hitte
mMtless ideje. Aki a mukertéazet burátja,
megkísértheti, miként lehet ac érlelődő
gyümölcsön czimerelcet, betűket í
rajsokat előállítani. Módja ig**n egyazerÜ
A kiviül ábrákat finom papírból kivág,
juk s rártgasztjuk a gyümölcsre, mikoi
az szint kezd nyerni. A papírral b*ra
gasitolt helyek fehérek maradnak a pí
rossá vagy más szintivé vált gyümölcsön
E mesterséges rajzokkal még virágokat
ie lehet docorálni. Aki tehát akarja, ne
mesi czimerét ezentúl nemcsak a szolgák
livréagombjain, hanem még grütuöi
kertje almáin, kertéin i* pompáztathatja
— Viz alatt járó hajót talált fo
Tbeodorescu Trajáa bukitresti mechani
cua. A tervet beterjesztette a román ka
marának, mely a kormányt valóstinüleg
fol ia fogja hatalmazni arra, hogy az uj
találmánynyal kísérleteket tétessen, s az
erre szükséges költséget beszerezze. A
hajó egy maximális térfogat éa megfelelő
sufy mellett tizenkét óráig lehet viz alatt
r Dunán 30 méter, a tengeren 100 métei
mélyen járhat a víztükör alatt. A vi
azioe fölött a hajó csak u^y járhat, mín
akármelyik mái hajó, csakhogy nem oly
Bobeaen,sebessége azonban mégis nagyob\'
mint a közönséges ezél mellett haladt
vitorlásoké. A lemerüléz íüggólyes vo
nalban történik, épen ugy a fölazállin
is, még pedig vagy egymeire, vagy pe
dig lansankint, minden nagyobb laj
léikül caavarók segítségével. A találmány titka abban áll, hogy ha a haj, egyszer bizonyos mélyaégre lemerült, mindig oly mélyaégben maradjon ia meg. A legénység szarnám szükségelt átmos-_>haerai leveg.\' 12 — 1-i érára elég, de föl tolható caövek segila^gével újra 12—Í4 órára elegendő levegőt lehet beszerezni. A dunai Macsin-caatornában 1877. májú büva óta fekszik elsülyedve a „Lutl Daelit" török admiralbajó, melyet mostani szentpétervári rendőrfőnök, Ba-ranov röpített a lé^be. A hajón volt az admiralitási pénztár is, állítólag több millió piaacterral. E h»jÓnak as átkuta-táan mar caak azért is megérdemelné a fáradságot.
— Megbolondult elefánt. Madarasz-
bó1 irjuk : A bengáli mthardna egy ele
fántja nem rég mngtebolj od»tt éa » vrle
bánó szolgát megölte. Az állat aajátsigoa
magaviseletét azemlélni nagy nép tömeg
íViilt ossse, melynek jalenléto ugy Iát
ázik boozantá a vadat, mivel ez ormáuyál

egy pocaolyiba mártva, ctoful végig loctolt a publikumon- A mahirdaa fia fegyvert hozatott s ewel le akaru lői oly Ügyet volt azonban, hogy a nem mindennapi ciélpontot elhibázta. Végre több Őrnek sikerült az. Ül a tol karvaaUg-sigo kötelekkel megkötözni éa egy katitkába hurcsolni, ahol észbeli állapotát tanulmányotni fogják. A golyók, melyek testének voltak szánva, habár mis utón mégia odajutottak. A fenevad ugyania föl kereste ezeket ormány ával, a mint valami ujmódi bonbont, kitűnő élvágy gyal fölfalta.
— BorsaMMló an$ai ttivteUmíg,
Ssóládon egy leány törvénytelen gyer
mekét, ki mír 3 hónapos volt, nagy adag
mákonnyal elalutu s annak halálát köl
tötte, aót eltemetéao végett, a halo\'.ikém
híre és tudta nélkül, a helybeli plébinoa
árnak bejelentette. A temetés előtl azon
ban egyik jólelkü keresztanya a gyerme
ket, kinek halála előtte gyanús volt, fi
gyelmesen megnézte — látta, hogy hom
lokán apró cteppekbon iszadaᣠcsörge
dez. Erre figyelmessé téve anyját,
gyermek halála feletti kételkedéseit fe
jettc ki. Azonban az anya állhatatosa
állította, hogy igen is a gyermek valóbai
meg van halva. A temetés mindezek da
céira megtörtént. A jólelkü keresztanya
pedig a temetés után közölvén aggodal-
át a gyermek halála felett férjével, e*1 kérie. hogy menjenek el együtt a temetőre kémlelni, vájjon a gyermek nem élve lesz-e eltemetve. A férj csakugyan el te ment nejével & a fris sirin-lomról B. földet kezükkel elkaparva; elborzadva siráat hallottak a kis gyermek koporsó jából. Erre rémülve futo\'tak a községi biróhoi a tapasztaltakit jelentési, ki azonban nem mervén öahatalmilag a fel-ásatást eaxközólni, a járáabiróhoz jelen tette be. De mire a íiolgabiró a járási orvoat kiküldötte a vis-gáUt megejtésér — a gyermek már baka volt. Ssajábai volt két kia keze a azokba helyezve liliom szálak vére* habba! borítva, vali mint kis orrlyukai is.
— Deák Ferencz kotsoruja. Honty
Béla fiatal ügyvéd egy antiquar köny
kereskedésben egy jogi tsakmucltát vei
Haza érve lapozgatás körben egy papi
lapra bukkant, melyre egy kis róza
bimbókból álló koszorú voít lepréaelv
A koesoru alatt pedig a követkuzJ soro
kat találta: .Kedvee baratjáuak, a mar-
Kitsrig«ti rózsák kedvclójénuk fuo\'.a
Deák Ferojci1. Honty az erek
lyét H nemzeti múzeum Deák izobájában
helyezi el.
— A budaptsii kereskedeimi aka
démia vesír bizottság a a> mai napún tar
Lőtt ülésében, a kereskedelmi akadémia
aál, kereskedelmi levelezés számára rend

aseresitett tanasékre megrilautotU: Granbaum Miksát, a Gaacféle gyár első leroleeíjét és képesített tanárt; a magyar, német nyelv tanszékére p*tig: Dr. Heín-rich Károly, fehértemplomi tanárt . — Ugyanezen gyfUes akadémiai titkára jo-lentést tstt » akadémiai iakolaUkarék-pénztárának állatiról, e oerint as 1880/1 tanévben 379 beirt é* jelenleg az intése> t«t látogató 352 tanuld közül 233 tanuló az éren át betett ösuesen 1955 frt 70 krt. Betett tehát a beirt tanulók 66*/0 al Egy betevő Unulóra átlagosan 8 frt .39 kr. eaik. E jelenlés után Weiaz B F. kir. tanácsos, a vezérbizottaág elnöke 50 frt. oyi jutalmat ajánlott fel oly szorgalma* éa jó maga viseletű tanulók jutalmazásira: kik mint szorgalmú éa rendes betevők is kitűnnek. A veserbizottság pedig jegyzfi köoyvileg köszönetet szavazott ss lotései tanári karának és a titkárnak ama baz-góaágérl, melylyel a nagy jelentőségű és nagy jövőjű intésmény felvirágzásán fáradtak. A veserbisoUság tagjai meleg savakban Ünnepelték amas érdemeket, melyeket magának Weiaz B. F. kir. ta-nácsos, elnök, az iskoUUkarékpénztií1 intézményesek meghonosítása körül szerzett és még folyton fáradbatatít.nul »ie-rez —
Papirszeletek.
A világ *gj- n&gy smiap&d hol kUlSo-S csim «J»tt miadi; efj ia ugjsa*.oa dar&bot adják.

tárualgban e napokban a nSemsn-áczióról ÉX nöi kérHiíínSl folyt a bewélgfr- mire ogj- elmés fórfi a köTetkexö mep íémt tettr :
— Én caak egy n5i kérdett iimerak éa „Férjbei akar-e ŐD venni eag«m?\'
Üzleti szemle.
25.
Naey-KaniZ\'án, 1831. jun
Idűjárátnnk pompái éi kitSnő hatású .ek fej\'ódésére. Kzeknek jelonlep álláai-TÓI a köretkeiő mondhild : Busa. mind bnjút ill éi nagyon ítípen fojtodifc -, n ntöbbi iSta rouds iránt felmerült pimaszok annyiban iga,Eoltak, hogy as helylyel k&zzel csakugyan líthatí a leveleken, de > kaliiKO-kíg mir nehcizon fog hatolni. Rozi gjíron áll ugyan, de mégis mnjleartSi eredjn«t"jt ígér Lrgroi»abban ill árpa ; ámbár tartói kedveiG idEjíris még sokat hvlyrobozhat, kielégítő íredmésyt itt alig virhatonk. Zabban kBiéptermést remélhotOnk éi teogerirCI még r-ttM annyi mondbatö, hogv J61 k \' I szépen tenyéacik. — A repcxe&ratii na-look mir jiTÍb»n folyik; aünthup csépiéi

prábik «ddig m^ aem tOrtínt«Íc, at eríámfnj-rSl néf caak JST8 tadóaitáaankban köiölhetünk biztos adatokat.
A fSraroai lanrba hirrt, kapcsolatban * po»pii idSjárasaal a mi piacinkon is bAgradt \' Uagnlatot tdéstek o!5 AT élénk kioilaUiak caak caekéir réulkedv állott ellenében a Így « Bzlet oagvon smfik ksretben mozrott mig a lefftObb csikk arai haujaűáit iieorídlck.
Buában nagy roll a kiailat, míg vi-. ■ airlatok c*ak a IogkOselobbi KÖkséglet fede- --\\ «4«ére tört^DUk; irak jelentékanyeö caBkken-
Koss UíiuUn htnyaüó irinrxatot kOret árak alább szálltak.
Árpiban k»nlet«k hiinya miatt oseké\'Iy ü»l«t ftjlídött; árak kávésat váltoxtak.
Zab a belfogjMítAi idlmára elCbbi árakon TásárclUtott.
Teofdri. húg örefazemQ imb«n. míg —idif mojtieheHi ötletünk rxa * árak ítaa-tarthatak niipikat. Csiqnantín irint najrroii ctOkkent a rételkedr &» kOtéeeb e fajtibsn még j«lcatekeoy AreneedményBk mellett ia ao-h«en létbs&lhetoak.
Bni* 10 50—11-20. Eoz* S-—9-51 Á^t>t •-60-8. Zab 6\'80~7. Teigeri 6-40-680 íioqaantia 6-80—6 90
E. B.
menötrenO.
Indul Kanizsáról hova:
«»» Or« Pero. Id6
307 E.»ik, Moiioi, Doaboíir fi 10 rsggel
, V 30 dílat.
*» . II I íjjal
202 Bad.-Pí.tre (g^onrout) 6 65 refgel
(poiUToaat) 9 6 öílnt.
(Tefvea vonat) 11 20 éfj«
319 B*eab*(Saomfaatt>«lT, Sopron
l-l*) 0 15 r«tK.l
>1 . - 1150 íjjel
315 Sopronba 3 40 délut,
306 Práferhof Eottoh, Csaktoraja 4 55 rogpf 1
.2 47 dilnt.
201 » . (gyorív) - 10 50 éjjel
anlíflára honnét:
210 Zikinj felSI 5 27 reggel
1 41 d41b\' \' II 1 éjjel (vegj«« vonat) A ÍJ reggel
203 „ (poiUronat) 2 5 délut.
201 „ (g?onvon»t) lÜ 30 éjjel
302 Béc.LCl 4 1 reggel
10 15 íjjel
.316 Sopronból 12 5d4ib«a
302 Prigerbof fol51 (gjom-omt) 5 37 raggel
2W B „ 1 SO délnt.
206 „ 10 60 éjjel
Felelős szerkesztő: BAT0RFI LAJOS.Megnevezem ueki a bolyét. Egy falu volt az, melyben hivatalos dolgom volt.
— És hová akarnak menn> ?
E helyet ia raegnovetem elAtic Ama vAroa volt ez, hol a fényitíitörvény szék, melyhez tartozám, székelt.
Pillanatra ugy tetszék előttem, mintha megrendült voiua Azonban hi degen és nyugodjun folylati ;
— Önöknek ezen utón kell men
uiök. Ult amnlyik facsoport mögött k"-
érnek az erdfibfil.
Rs egy elfittUnk keresztbe menő útra mutatott, majd magas fák csoportjára, mel)ek H nyugati láthatár távolának titolaó cíilísimtiibin alig valtak kivé he (ők.
— Önök el nem tévedhetnek, ha e
fákra figyelnek, — moodt1 még.
Eit mondva, viaazs-fordul az erdőbe. Köszönetet Itiálték utána, í> sapkát emelt, anélkül, hogy viasza fordult volna ée tovább ment.
— Háta Istennek! — monda a ko
csis szabadabban lélegtv-i.
Én is könnyebben érzem magamat At idegen előzékeny voU s nagy zavartól menteit meg. 0 bár rövidep, mégis némi udvariasság^*! beszélt. De sötét lelke, mely vonásaiban mutatkozék, mintegy véezleljea dámon ragadt meg és vissz* kelleti gondolnom arra, midőn arcza hirtelen rángatódzott, amint a helyet, hová igyekezem, megneveztem óa ugy tetazék, hogy fttota lopva és oly különösen gyanús pillantással nézett ráta. Do legalább tudtuk a jó utat,
— Előre kocais.
— Azon az utón, melyet ezen em
ber mutatott?
— Miért nem ?
— Ah uram, ba ezen ember nem
erdeí kísértet, ugy a legveszélyesebb
rablóbandához Urtozik, mely épen e vi\'
déken garázdálkodik.
— Ki tud itt ilyen bandáról?
— Ob uram, azt Ön jobban tudja,
miot ÓD.
Talán igaza volt, talán nem. Azon-btn végre is tovább kellett mennünk.
— Tudat te jobb utat?
— Fájdalom egyet sem tudok.
— Tehát előre, az erdőben nem ma
r&dhatunk. mindenesetre éten at emberek
közé vesetend.


— De milyen emberekhez uram
Ha azok olyanok, miút oz.
— Es egészen tisztes»ége*nek lát-
Hzék. -
— Az Isten legyen velünk! Keket
a hátam borsódzott, amint ránéztem.
Előre kellett hajtania. Én midőn előbb ai ntat eltévnsztők kiatálltam, most ismét a kocsira Ültem.
Utunk azon fenyők mellett vezeteti el, melyeknél előbb a kis ember oly bír WeD "Sliiol, kihajoltam most a kocsiból, hogy közelről nézzek utánn. Ea egyszern iámét ítl volt, közvetlen a kocsi mellett. Hirtelen egy fenyő mögül éa mintegy a föld alól jött elő. Ha «en ember nem volt az erdű kiaértete, ugy ott az erdóbeii ogy gödörnek kellett lennie,
— Jó eatét uram, — monda barát
ságosan.
Kocsisom^ ijí-dtségéboD csaknem le-eselt üléséről. 0 hullotta a hangot s nem látta az embert.
— Ah jó estét.
Valóban azon kis Öreg paraszt berke volt, kit már az előbb fölismerni véltem ■ kivel azoa napon hivatalos dolgom volt. —
—- Jó utón vagyunk hasafelé ? — oh as első kérdésem.
— Igen uram. A jó utat mutatta
az urnnk.
Oly eajálságos hangon monda ezt 1
— Mit vélsz ezalatt? — kérdem.
Ö nem felelt a magában halkan ne-
etett. Ezután monda:
— Az uf ma hiába utazott
■— Csaknem hiába — mondám.
— Igen, igen, — ha ez itt nem lett
olna — jól megnézte az nresen embert ?
— Melyik embert?
— Ki épen mo*t as utat mutatta.
— Te ismered ót ?
— Ki ne ismerőé?
— Éakivoltő?
Az ember ismét nevetett.
— Nos, ki volt ?
Gondolkozott.
— Volna as ur oly jó, hogy kissé
leszállna? — monda untán. — Néhány
szót Méretnék mondani. A kocsi mögé
mehetünk
Leszálltam. A kocsi lassan haladt élűre. £a a pórral utána mentem.
itt azonban előbb elkeli mondanom, mily hiratalo* dolgom volt

A fenyitő törvényszékben, melyhi tartozám. caak rövid idő előtt egy más, az állam távolabbi vidékéről helyeztettem ál. Epén megérkezésemkora törvény széket bizonyos fetindultaágbaa találtam. A törvényszéki terület legvégével as or-«zig határát érintette. Egy távol eső, elhagyott, közlekedés nélküli vidék, a*oa elrej lett íoldszoroaok egyike, iclybe idegen sob&aem érkezik, én melyből beontlakó\'k ritkán jönnek ki. Földje egyenetlen\' volt, termékeny síin tóföld, erdőaég éa vad pusztaság. Olt a lakósok jó módúak, itt szegé nyék valának. Mindenütt jóakaratnak aak rajzolLaltak. Természetesen az ajabb művelődéstől áltaíában hátramaradtak De talán ebből szármasott jóakaratuk Bitonyo»an ez volt oka, hogy emberek emlékezete óta bűntényről nem lehetett haliam, mely ezen földazoros kevés községében előfordult voloa.
Azonban rövid idő múlva egyszerre megváltozott
Korül-balül fél év óta hirtelen gyakori lopások fordustak elő. Majd itt, majd ott; majd jelentékenyebbek, majd csekélyebbek ; majd hihetetlen gonoszság, majd rendkívüli alattamosság és fortély-lyal elkövettetve; azonban soha nyoma sem volt a tettesnek. A tolvaj, vagy tolvajok éjjelen kint jnlentek meg és tűntek el isme1. Valóban nem lehetett tudni, hogy ,gy VRgV több tolvaj volt, kik ezen számos büményt elkövették. Még kevésbé tehetett tudni, hogy hol kelljen őket keresni.
Természetesen. « agéaz vidék nagy nyugtalanságban volt. A vagyon bizton-talanságáhos járul: a bűntény és bünte-vőoek titokteljes ó* teleimea homálya, A lopások megérkezésem után még folyvást tartotuk. Nekem kellett azokat kö zelebbről kinyomoznom. E vógből személyesen azon vidékre utaxtam és ai egyes taiak elöljáróit, lelkészeit, a meglopottadat és a kerület megbízhatóbbjait tanács-cozás végett összehívtam, hogy a történtek együttes képét nyerjem, ée hogy az által intés kod hessem az ujabb bűntények megakadályozása iránt és egyszersmind buntevők fölfedezését és elfogatáaát ikőtöljem.
Fájdalom az összejövetel elmúlt,
nt a legtöbb ily összejövetelek. Sokat
beszéltek, de keveset tettek. Kinyomozva
csaknem semmi tem volt; caak at álla-

pittatott meg pontosan, bogy kik nem lehettek a tettesek. A* én ajánlataim ellenében, bogy közösen működjenek, bogy Őr és biztonsági egyletet dakiUanak, Ml felelték, hogy saját vagyonukat más va gyona végett nem vetsélyestethfttik; bi ssen van rend- és csendőr az országban.
Kénytelen valék agyüJésteredmény nélkül asétoaslatoi és útban valék haza felé, melyre már késŐP délután indultai miután a közelebbi napon a törvényszék nél több «linlésoi valóm volt.
A meghívott meglopottakhoi azon kit pór ember is tartozott, kit ai erdőben találók. Ö is a gyűlésben ép oly keveset tudott, mint a többi. Mott valamit tudni áttzék.
— Ki volt ezen ember ? — kérdem
Előbb magában nevetett, most bi
aonyot aggódó gonddal nézett raim.
— Bízhatom as orban, bogy el nem
árul?
— Ehj atyafi, hiszen hivatalnok
vagyok éa igy az első kötelességem a ■ hi
vatalbeli hallgatás.
— Nem veheti njai néven, ba kissé
aggódom. Mindenki legközelebb áll m&gá-
hoi éa sok roex ember van a világon,kik-
tói téloüok keli. Hogy az ur a gyűlésben
mitsem fog megtudni, azt elóre megmond
battam volna. Ki akart* voln a mindenki
elítt mondani, amit tudott.
így tapasztaltam egy adag életből cseaéget éa pedig á oép között, melyet én éa as Örog pórt, kitől ast nyerem, el nem felejtettem.
— Tehát többen ii beszélhettek
volna valamit a gyülokezetbec ?
— Ha caak akartak volna. .
— Es te is nemde ?
Éa a gyanakvó • előrelátó pór is-lét megijedt
— Én mitsem mondtam, uram.
— De akartál valamit mondani.
— A karúm?
— Axon emberről, kivel előbb be
széltem.
— Igen, igen, de bízhatom at ur-
o?
— Mint * exent iratban.
Végre legyőzte aggályát.
— -Uram, ezen emberben nem le-
t bisni.
— Szintén a lopások miatt?
— Igen att gondoltam.
— Te tahit közelebbit ludas róla ?
— Körüibelűl egy év előtt érkesett

e vidékre. AB eUd fél évben nyugodt maradt Az embereket meg ke!\'itt nyernie. Aiután kesdődölt.
— Miként iőtt ide?
— Itt hátul a határ mellett volt
egy eladó paraszttanya. Ext megvette s
azóta ott lakik.
— Ebben semmi gyanúsat nem
találok.
— öi tanyát éa a hozsátartovaitdó
kat azonnal készpénzzel kifizette.
— Annál kevésbé látszik gyanús
nak. — *
— Ugy uram? ő sok pá\'nzt hozott
magával, pedig csak egy közönséges pa
raszt; hogy jöhetett oly sok pénzhez? EB
ba becsületeién azereste, miért nem ma
radt ott, ahol volt ét miért vett épen itt e
zugban, hová senkúem jár.
Ebben már volt némi böloseség. — És oly közel a határhoz, — kellett volna még a parasztnak hozzátennie.
— Honoót jött ? — kérdem.
— Ezt épen senkisem tudja, uram.
— Caak kellett magát igazolnia a
rendőrség előtt.
— A legjobb papirosai vannak, ó
magát amerikai Hflimannak aevesi. Ott
kellett születnie is; atyja bevándorolt
oda déli Németországból. Igy nője is.
— Tehát nÓs ?
— Egy oóvel és egy kia gyermek
kel jött ide. Egy másik gyermeke k&rül-
belul fél év sióit itt született A nőnek i«
saját története vaa.
r — Hogyao ?Nenajöl bánik nejével %
— Oh, ellenkezőleg aram. 0 maga.
semmi munkától sem irtédzík, de az aa«-
ssonynak mihez tem azabad nyúlnia, ast
nem tűri. Kezein hordozza, min
volna. Nos egy szép fiatal nő.
— £• mint viteti magát a nő férjé
rá»t?
— Epén ugy, mint férje iránUi
Hogy aseretik egymást, ast az egéss köz-í
•ég elismeri. Ét oly kíilöaös lehet nilufci
lindan. T
— Hogyan külöDM ? \' •
— Ast meg nem mondhatom nram,■-
A*ok, kik okét egymás mellett látták,
ast mondják, hogy miO\'ikelten oly saját?
ságosan, oly csöndesen barátságosa^
egymáshts, hogy az embernek a szivtt
fáj, ba látja Őket %
(Polrtataw ksr«tkezik)

HÜSZABI*

JTTMU8 26-ia 18S1.

HIRDETÉSEK.
Kipható m^ijd nljiiea^füiiierjSs es^nie^e kereskedésben^
Takarókos háziasszonyoknak!
A bevi>árlá.n»l cuk
L E I T N E R SI25I°
fél(! „UJ Páva kávé* kér.ndí, v.gy» . Leitnr-Mle »Uj frankhoní kávé* é. vegye
\' .«il..l.b..«=íli.i .»kot!men»>i^g felél, m.jdoyerendbelíle erŐS, JÓ Ulíltll és 8Zép SZÍnÜ;JÍ
í kivát. t„bít» fele piaiért • legfioomibb miabéget. ■ j*— .
/ Egy pníba elegeadf *rrs, hogy «s ember fentiek igftseágáró! m^ggy/tiődbeeeék. \\*?
t A biul3mr«méUó é» meghiteiett Tegyenek: IJt. \\VeiTier Tű., boroulói veg;eli>miA>i
müíirjy H műegyetem ig»íg»tója, éa AlOUlar JánOS Budnpest TJLroa regyésie ée oklevelei gyógysseréü
„,D uj Páva éS UJ Franhoníkávét vegyelemilei- megringalvÍD, Tegjvingál^tukbsD h.tiro-
cutiMD kiemelik, hogy esea kftrépóllék felette jő éé aftgym^QDyiségQ típUló éa vérképiűalkatreensel bir.
, _J
Kiphmtó B»jd minden fOsier és csemege kereskedésben.

•»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ ♦♦♦»»♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦♦• ♦♦»»o»» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦»♦»»»«)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<XXXXXXXXXXX»X>OC5CXXXXXXXXXXXXXXXX3OOOOOOOCXXXXXXXX
••♦♦»♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦;?♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»»♦»»♦♦♦♦♦♦♦»»«
BÁRON LIEBIGFELEMALTO-LEGUMINOSEN-CHOCOLADJAÉS LISZTJE.
lW»f~ l-i\'gjiibl) vi\'rlképzó\' tápanyag ~^| Starker & Pobuda cs. kir fószállító gyárából Stuttgartban. A tlalt.i Lreuuiln. sen . hocliolad a legeisii orvosi ickintélrek ité-Inte szerint gyenge emésztésben szenvedőknek, vérszegény gjermeketiek, szoptató nőknek, gyengélkedő leányoknak síb. kitQnö, tápláló és kellemes iza italt nyújt. A MaltO-LegumiiW80n-ti8zt az előbbi esetekben mint erősítő és könnyen emészthető levesnek mutatkozik, valamint jóhatásn táplálkozó szernek és kitQuó gyermek-tiplílu anyagnak egy évestói kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvák és kaphatók a birodalom összes gyógy táraiban és Jüszerkereskedéseiben; ellenbea nagyobb mennyiségben a főraktárnál KclEardt rE»éll Bécs. I. Weihbnrggas\'e\' 24.
,., Jlaktárak. Zágrábban MITLBACH ZSIGMOND gyóg)sz. Eszéken DÁWTO JÁNOS gjőgjsz. Miria-Theresiopel JÓÓ J gyógysz Székesfehérvárott
BRAUN LAJOS gyógysz.. DIEBALLA G. gyógysz. Zupaaje (Szlavónia) MATTEE A. gyógysz. ■ s» «-is
♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦HHOHHMA fS alkatrész schweizl orvosi növények
Mvonata. Olosóbb mint bármely
Eünéaztéshiacy, aranyér és az altest bajainál mint legolcsóbb és leghatható-sabb h*»n szer van ajánlva.
Hámi imer.
Kelések, bör-Mteg, kösz-vény és csúz-nál Tértisztitó liatasa által gyó
Bármily
^ ^ korú egyének s^\\7 használhatják.
Könnyen vehetó be, gyengén és fajdalom nélkül old.
| Kapható Hagy -Kanizsán Betag József ByÓQyKertárálian.
III I I I ■ I I I II II I II
oooooooooooooooooooooooooo
Lakás-kiadás.
Kazinczy-utcza 7-dik számú házban egy szép
utezai éa egy udvari lakás, továbbá istálló
és kocsiszín azonnal bérbe kiadandó.
S31 1-] :..,... i,,., -,
ooooooówkkibóoocttóoooooóoö


Kéultre
orroed Tény utón.
SokjAiiil™
További jó >ikorr«l huratl m.iiiil _ j<J h»I oly.aok-
£ík i
1,1
^■íJ°
J
■I*OJ]»- — Bárkinek a labdát
é> táililtuk blít.v
fu l ílk
« k«" riM ÍÍSÍ1*1 h

ínyök aielleu a „ÜDíigári* kirí\' mái fiiokbo, on 100 fx.rci.GUe: olc«óbb t t«!j«.n .Ué»ait. ber&mi>r« állapotban k*phatá Vv V,, 1 *• 6 kilo* 4ob«aokb»o a fel-
"C Szaládi Antalnál
BodapMt Sogár-nt «0. «.

W Ef7 kilogZKBiK i2 rio/ont) in 1 frt 20 kr. -%g
áUituük bimUj TiMkr. u Ua, .1«I<<« hkllfa T.R
,518 7—25 ntinYÍte] meli«tt.

I Ilii III III Ilii ||
A LEGJOBB
R
LE HOUBLON
PRASCZIA OYÁRTHÍST
ÜTÁNZÁSOTÓL
OVATIKIÜ
*(S
I £ frit»rk»p«pir cs»i úkor rJ minden, I»p LE HOÜB bőyegtót m«piii bordj* « miadaD tartón
I U fcUat iitluto ródjegjgjel ltotoJ
qürül»t,"PABia.
CAWLEY K HENRY.
\' ru ellitn.

Árlejtési hirdetmény.
írf«i illimnt 164-165 kilomet«r «■.- b«lTr*illili»it » n>gymiltó«lpi kÖ« . IS81 évi június hö ]4-én kait 961 1
[ kMtán újból úpi

nitiok* biKt.\'tiuúia trkiuUiéhót »l£>írt hivaUl irodájában
ÍTÍ jiliiw be 4-rn rfR{eli 10 érakor, írMbeli ajii.l-i..k
*! páro.nlt nyüvin\'-s itóbrli irlejté* fog UrUtni, melyre ■
álíkk l hik b ilj^bi é
ll ilkorni ȇi [, bCT j
rrs eiefir-, m«cuiat t frut kit«U fiassof 6%>«1 nint p
ÚMk, mely ralUlkiúi esntébea aaouoai 10% bUto*«tékra ie*\' ki-
A* Írásbeli ajánlatok fejnt kitett nap r«wc«l« 10 iriij fogadütt-
el nmekben as ajÁuUtUTÜ neve, lakáaa éa pol({ari alliaa oci.to-
ttitreodC; továbbá stí.mtnai éa »IÍT»1 kiirandó lton niitííli rlcn-
IFB melyúrt Pacn monkilatokat elvállalói axánd^koiik, rtláfoian ki-
tíeudE wéfte, boKy ajá\'>Ikus<S munka latok nt éa Wtítetek UrUlmil
t-ri éa elfogadja.
Ax iráibelt ajánlatokbm a rállalati 5i.log 10^-jc késxpén^bvn
vagy állsnpapirokban etatoUndd ■:
A mftWrsWények é* f«ltét«l«k aa alnlirott hivatal irodájibw -
•aokou hirataio* órákban megiekmthetók (3t9 2—2)
Zala-Ef«rKefran, 188] éri jaoia* hó 19-ia.
A zalanegyei kir. építészeti hivatal.
Ajánlja kovácsolt vasból készült, erős és javított szerkezetű tizedes mérlegeit, melyek a székesfehérvári kiállításon éremmel lettek kitüntetve.
Lakik a Kölcsey-utezában
az Egylet-kert mellett T - ;

ajo«»tott » kiadó tulajdonos Wajdita Jóxsef gyorsBajtójaa.

sa-m
NAftY-KANTZSA, 1881. jmnias 30-án.
EMfcrttt ár:
„éti ém
(él é
HHHKTÍSEl
8 h&jibol pelitsorbm ~, mi»o*l«ior 6 « minden u.*al\'bi *orért S kr.
Kvn.rr ÉRBEN
toronként 10 krert vétetnek fel.
illetek múuleo egyet hirde- 30 kr. fizetendő.
ZALAI IOZLOIT.

i
Hnszadik évfolyam.
A Up üríteni részét illető kCzl«
N" A f. Y K AN \\7.<-
Bérrawitetlen le^cl.-k t-sak ismer! mánk*társak-tó! fogadtatnak r!

^jros helyhatóságának, .Dtgy-kaoiEsai önk. tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület*, a QAfT>kanixsai kisded-ne relÓ egyesület", & o agy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai küirálasztmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenti vegyes tartalmú lap.


nem tánczo), nem énekel stb.. hanem jszagok.

Folyó hó végével befejetxük a fél éret, ez alkalomból bizalommal f«rd«lonk iapnofe mélyen tisztelt ol vasaihoz az előfizetések megújítása és lapunk szíves terjesztése érdekében.
FótŐrekvésünk volt és lesz, hogy a t. közönség támogatásit ki érdemeljük, nem rajtank mait. hogy t képviselóriiasztások alkalmával tüzetesebb közleményeket oem hozhattunk, ránk nehezedvén az állami íöftgyészi rendelet, mely szerint még részben sem foglalkozhatunk politikával, avagv a közügyek emlegetésével.
Ettől eltérő közbaszna közleményeink kimerítik folyton a megyében történteket, mert sem költséget, sem fáradságot nem kímélve bü leírást közlflnk. Tisztelt levelezőink vi 16 ée gyors közlése által az eseményeket lehető élénken registriljnk.
Mihez képeit kérjük az előfizetések szires megújítását.
Hirdetéseket gyorsan és jutá-nyoaan közlünk.
Előfizetési ár.
julias — szeptember negyedévre 2 frt.
juliuB--deczember félévre 4 frt.
Nagy-Kanizsa, jun. hó 1881.
KIADÓHIVATAL. Wajdits József könyvkereskedésében.
XI módón hl/.tosithntják kisebb
földbirtokosaink anyagilag
gyermekeik Jövőjét.*}
I.
Jelit* : Aki akarja ét tudja haianálui, annak a jú taaici többet ér, mini a kásapén* am>ak. ak i azt DPni tudja hamtüálui
£ kérdésre könnyű volna egy gxerflcn ízt felelni, hogy czélszerü

nevelés által, minthogy ez mindent magában foglal, mivel a jó nevelés, s ezzel a műveltség az életben a boldo-grühatás titkának kulcsa. De épen ez a kérdés, milyen és minő irányú legyen a nevelés, hogy az embert kitűzött életczélja elérésére tegye alkalmassá és képessé ?
Némely ember a boldogolhatis feltételeit majd az anyagi javakhoz köti, majd csupán a szellemi műveltségtől teszi függővé; holott az embernek jólétére, boldogulhatására s italában élete czéljainak elérésére mindkettőnek van szüksége. Egyik a másik nélkül nem létezhetik.
Mielőtt tehát a kérdést tár-gyalnók, ezek tekintetbe vételével szükségkép kél tárgyat kell előre bocsátanunk, miot alapját indokolásainknak, mim okot az okozat vagy eredmény miatt.
Első az általános és szűkebb értelemben vett nevelés. Hnnek megvitatására ugyanitt s ezúttal nincs terünk, de jelen társadalmi állásunk közepett, s a rósz irányban indult nevelés miatf néhány elvet ki kell emelnünk. Igy feltétlenül szükséges a léleknek valódi művelése 9 a sziv-nek nemesítése valláserkölcsi tekintetben, hogy az ember helyesen ismerje meg magasztos hivatását és képes legyen lelki és testi tehetségeinek okszerű használása által az mint ember, keresztény és honpolgár betölteni. Hogy mint ilyen ne legyen álbölcs, álszeraérmes^ előítéletes, elfogult, rajongó, majd vüággyülölö, igazságtalan, önző. méltatlankodó, ne legyen indulatainak, szenvedélyeinek vagy gyarlóságainak rabja, ne legyen az élet nehezebb napjaiban gyáva, kisielkü, sem a szerencse kedvelése alkalmával elragadtatott, hanem legyen fölvilágosalt, minden jó, hasznos, szükséges és szép iráut fogékony, a kivitelre erős, mint határozott, tiszta és szilárd jellemü férfi, ki .megadja Isi enne IÍ, ami Istené", s az em-

berekkel ét saját önmagával, énjével oly tisztában van, oly nyugodt lelkületű, öntudatos és önérzetes, hogy a költi szerint: „nem zavarná meg a világnak romba dőlte sem."
Mivel pedig tudjuk, hogyéperó lélek csak ép, erÓs testben lakhatik; a lélek művelési- mellett neveljük a testet is eléggé erőssé, hogy az ember szervezetében (orgamsmus) lehető tökéletes összhangzás (harmónia) és jó viszony legyen, hogy igy hivatásának betöltésére ne csak szellemi, hanem testi (végrehajtó) képessége iá legyen. Ne csak tudjon, de akarjon és bírjon is tenni. Az élet pedig mindinkább több és több lelki és testi műveltséget és erőt igényét, a társadalmi viszonyok a czivilizatiü haladásával folyvást ugy alakulnak, hogy a becsületes megélhetés és boldogulhatás mindegyre képzettebb lelket, műveltebb észt és sokoldalúbb testi képességet tételez fel az emberben.
Midón pedig igy a szülők és ifjak elé komolyan komoly czélt tűzünk, nem óhajtjuk, hogy bárki is egész élete folyamában c^upa komoly és egyre csak szánrtú legyen; nem, ez sem rendeltetése a tár<uts életre alkotott embernek. Az ember ne legyen tulszigoru, rideg- s csupán a vagyonosodásnak élő, mert ismét eltéveszti a ez ólját, minthogy egyik szélsőségből a másikba esik. A midőn kell. legyen knmoly, s a midón lehet, legyen víg, pezsgóvérü, élénk kedélyfl. életeleven a nélkül, hogy könnyelműnek kellene lennie. Azt mondja egy bölcs: , a bölcs bárom részre osztja idejét: .mnnka, nyugalom és örömre."
Ez okból tanuljon az ifjú ugy mel lékesen. mint mondani sxokás .privát passióból* időtöltésül és fogékonyság végei i valami művészi foglalkozást, zenét, festészetet és vivást, úszást, tánezot, testgyakorlatot stb. mi illése nemesítésére, lelke élvezetére, ereje fejlesztésére, egészsége fen-

tartására s mulatságára felette szűk séges.
Mindet kellemesen hat kedélyére, Tidorri, élénkké s kedveltté teszi, s midőn társas körben lesz, nem huxxa meg magit a sarokban, miat valami életunt, s mint mostaniban sok öreglelkű fiatal ember, hogy \'
csak az öreg urakkal eszik, iszik és dohányzik. A mérsékelt, de jó, vidor, egészséges, élénk kedélyállapot a leiket mintegy üde (fris) állapotban tartja, nem hagyja tétlenségben pan-gani, felvillanyozza E magát a testet sem engedi elpuhulni. aluszékonynyá lenni; a mi, ha szenvedélyek nem ragadják el, egyik fő kelléke az egészségnek, munkásságnak és áldott hosszú életnek. Tehát lelkileg és testileg egy formán erőssé kell az embert nevelni.
Másodszor figyelembe veendő az egyén lakhelye, a hol élnie kell, az ország, sőt annak egyes vidéke is, minthogy helyzetének ura csak az lehet, a ki azt ismeri.
Magyarországnak földiraU (geog-raphiai) helyzete és más viszonyai mutatják. hogy tulajdonképen most mire kell nevelnie népét, azok s illetőleg a kis földbirtokosok gyermekeinek is jövőjét biztosítani.
Európa oyugoti s oyugot-déli orsaágaiuak s népeiaek végzetes hivatásául látszik lenni, hogy az úgynevezett nyugoti cirilisatiót terjeszszék, ezt pedig (Európában) nem tehetik fl
másfelé, mint észak, kelet és délkelet felé.
Azon irányt tekintve, melyben e nyugoti civilisatió terjed, ezelőtt néhány évtizeddel még Magyarország majdnem végpontja volt, de a helyzet most már olyan, hogy hazánk van hivatva, — nem mondom a ci-vilisatió .vorpostjának" (előőrsének) csak tovább küldésére, hanem bel-terjileg fejlődve, a belíogyasztást sajátjából" lácni el. s industriájának részben észak, kelet és kelet-dél leié

is tért, piaczot szerezni, míg az emiitett népek rajtunk tul nem foglalják el a tért.
A közművelődéssel fejlődésnek ÍBÜOU &Z ipar s igy hálásabb lett a termelés nálunk is, minthogy hazáin1; őstermelő ország és netü feldolgozó egyszersmind. mi2f a nyugaii or-
Tehát Magyarország oly helyzetben van, hogy mig ezelőtt nyers termékeit olcsón kiadta, s azokat feldolgozva visszavásárolta, továbbá sok iparczikket kellett külföldről vennie és így péazét kiadta: most szinte nemcsak eieget. de sokat, feleslegest is kell termelnie, s azt feldolgozva az emiitett irányokban kereskedésbe adnia, hogy közvagyonát, tökéit nevelje, hogy az ipar terén törtéüt elmaradását helyrehozza, hogy az emiitett országokhoz képest eddigi aránytalan anyagi és szellemi tehetségét arányba hozza.
Jelen helyzet és körülmények elfogulatlan észlelése és számbavétele után Ön ként köv étkezi k a kérdés megfejtése, mi módon biztosithatják kisebb földbirtokosaink anyagilag gyérmeik jövőjét? II
E végett aj, előítéleteket keli legyőzni, az elfogultságból kijózanodva, tisztán Ösmerni fel a. helyzetet, s megszabadulni azon álszeméram nyü-geitŐl, mintha a magyar ember csupán a közigazgatási- törvénykezési, megyei s községi hivatalra, ügyvédi pályára, vagy legfeljebb (vosz \\j mezéi gazdának születnék ; *;s be kell már egyezer látni, hogy a munka, — 9S minden tisztességes munka nemesit. A munka nemcsak összefér m.ndeü ember születésével és rangjával, de szükséges is. Az ango1 lord részt vesz törvényhozásban, magas hivatalt viselhet, de azért gazdalk»dik, termel, gyárt és kereskedik, ez okból még gyakorlatrabban foly hátik be a törvényhozásba, jTARCZA.
Álmomban
Álmomban, tflndér kípieletbeo
ECT ifjn lányka jatt elém ; Aranrbaját a lenje t*£Ü5 Poraim* fdrtóií fej ín.
SOtél ueméeek milj tükréből &C7 boldog élet álms kék; Cífcbitá »jk» btboribiu Ai él* egén Tilig* é.\'t. —
OI7 umip, alj kedrea Tolt e lin HiaSt p.jkc. tündidkatek, -
— RÓLVÍL-IÍVÍSI dilibábot, -
Ábrándjainkra. feíUnek
MoaoljgT* „,-iti iiór* ajkát.
— Iljeo 1 iAtu moiolj,
Vap a midSn kora Uivuxkor
K*Jyh«t ojít a kit ibolya. —
S b«M*lL — Ab \' iyy rerélnek m Á jiUxó {jrermele angyalok, Mldfin febér foihSpimiuj ibrindo. holdféoj andaJog.
iloaról. í JSTÍ id5k B*gy*Agíru) ; Mikor [Orii bel/ett eréo^nek Örökkí *H\\á babAr virul.
ígirt asertlmat, boldogságot,
Njufalsut, ittibMd élatet
Ob
asy U igi l f kiiie%ém. S f*lejt, moioljljaJ — Bixxil ; nevem: a j<J r^
od, ki dJ
Mindent, mindent, ami 1 miűtbao Oly idu volt, ■ ígj ílreuetl.
MÓK.

A nép szara.
Temme elbe»élé*e. Fordiioiu: HANG FJÜKÉ^íCZ.
Etek. raiodenewire oly köilemé-ojek voltak, meljok érdeket lim**»tot uk. A oó fiaui é* axép. A férfiú ü nép 7olt. EB eien aajéuágoMii gyöngéd, faj dalmatAB g^Őagéd V-ÍBZOQJ. A uép fiaU nő ■sérelme A aóié; s barátaigt*laű íérfiu-bus, ki 61 Bzioléu bea»6!eg szerété !
Azonban & bűnvádi bírónak mii dolga, van, minthogy a*erelmi dolgok után járjon.
— Miért nem bixol es«o emberb
— kérdem tovabb-
— Senkuem bilik bonae uram.
— De ai okból nem?
— Épen aetn tudnak nüla vfclm
— Annál kavéíbe" lebetróla VAI
roaítat álliUni.
— Ugy ar»no ? Vájjon, midőn mig
nem volt itt, leb«tett-e e vidéken lopáaok-
ról ballaoi ?
— Es tem ok.
— D« ki kő Tette volna el aiokat,
hanomá? Mi többiek gverax-tíégünk
ÓU iwnorjttk egymást.
— Hé^ia lebet kostátok egy titkot gODOtitAvo. És QÍOCMQ e kdsflietekbeo s.
Ó a fajét rá*ta.
— Nem, nem, aram ; é* aionkivUl
éo ai arat mar as előbb kérdettem, vájjon
jól oésett * «Ma ember arcsába?
— Én egy «ép arosot UtUm.
— A rtUmigo* Ktio-jolot uram.
Kit lehet látói, de ttbb«t D«B>, vágj róJa

Ebben ii igaza volt a* öreg pára, nak Nem láttam-e a Kaio-jelet as ide-penen én i». hog-v pillantására csaknem megbortadtam V Sem üzooyodott-e tőiű a kooaii >•?
— Ha exeo embernek. — folviatá
a pór, — büaténv nem terheli a lelkét,
akkor nincs többé bünterö a világon.
— ÉÍ mégit — keiiett felelnem —
egy ssót «em tudtál eddig mondán,, mi
erre blsonji\'.ékul tsolgátna.
ö élénkebb lóa és éléaküégébeo még egv köriilmóajt hozott ful, a ma]y, habár egj búntcDjre gyaDuokul nem ■zolgál, ai idegen, még miodig talánjoi é* tHokteljaanek tüntette föl.
— Miért nem fogad — kiáltá —
esőn ember udvarábt. embereket e vidék
ril ? Miuden asolgája és asolganője a
határon túlról való-
Nem ex roll as, a mi kiváticaiságo-
mat küionöaeD főÜndithaLU, habár es is
foltÜQÍ Tolt.
A*oaban meg élénkebben fol/tatá:
— Éa miért bonéi Bejével OIT ,d«-
gen njsiven, melyet Mokiaem ért? ÉÍ
miért bOMtélaek caak akkor igy, mikor
ast vélik, hogy leokiaem hallja ókét? Éa
iért Dttm beasélook e»ea idegen nyelven gyermekeikkel ?
K megj«gy résekben oly tok igmsság volt, hogy akaratlanul ttlnfcUem.
— Senki iem ismeri e nyelvet? —
kérdem.
— Senki wnn, uram, éé pedig e
vidékeo laknak olyanok, kik a hadriae*
«n reait Tdttek és Fraacsiaor»aágb&&, HolltDáiiöan ét Belgiumban ralának éa fruiosiákkal, angolokkal M spanyolokkal is énatkestek, de seb*! oly taöt aest bal-

lottak, mely esea ujelvhet hasoolitana. tnelyi-n as idegen oeiécel bossél.
Kérde«ém n«m tadDa-e egj vagy egy pir «sót a nyelvből ismételni. Erre képtelen volt. Hogy as idegen a németet folyékonyán, vagy mint anyanyelvét beszélte, magam hajlam.
— Mint besiéli a ní a németet?
— Mintha mindig azt beatéi te
volna.
Ezek fdtünJ tudóaitáook voltak. Mindkét báeas fél beszélt németül, mint anyanyelvén éa mégib maguk közt-idegen nyelver benéhek. Mibíl azt lehetett kÖ vetkeztotoi, b«gT ez utóbbi volt auya-njeivük, nem a oémet. Azonban nem ;zen benékek. hl máa is jele ti yolt. Te-lát okuk volt arra, hogy saját anUDjo! vüket eltitkolják. Igeo, tn^g a gyermekek előtt sem beesel te k ason. Csak azuD hangokon, meljet 5 as anya, miof gyermek, anyjától eló>*ör hallott ée megértett, töreksxik beszélni minden aova ; HZ idegen nyelven nem képe? gyermekét telj«-ZBU ssereioi, olyan az, mintha vaUmi idegen volna kftftQk. Ezen anyának, mindest meg killeit tagadnia, az novai Bseretet legédesb pillanataiban aggályusan óvakodnia kellett, hogy egy bangót ki ne ejtsen, meiy a gyermekem lát eíeH>eo megtnaradoa és ellene árulóvá lehotae. Mily indok lehetett »s, mely ily titkolod-sást kivánt? Mily sajátságos rejtélyes " iszonyok ?
Az creg pórnak el kellett íöUm válnia; mi egy mellékutra értünk. Még egyszer m<My hallgatást kellett nekiigérn-m.
— Eseo ember nem irtóznék « gyilkojaigtól sem, ha mogtadaá, bogy at ami besséitem. Nekí még látnia sem volna uabad, Logy itt u erdöbsa as ur

köselében valék: azért rejtőztem el az elóbb. Az ur mondhat, s mit akar, de ezen ember a Kain jelet viseli arczájn ■éa as egész nép ót tartja itTvajoak, p^-díg amit a nép mond, az ugy van: .£ nép asaVa as Isten Bzava.* Ezzel elment. Én ismét kocsimba ültem és tovább ma-nék. —
A kictiny öreg ember közlései kü-Iön5> nyugtalanságba helyeztek. Vájjon valóba.a nyomában voltara az annyira keresett, eivetemSH és ravaei tolvajnak? Ezen ember külseje el^sgé gyanoa volt. Az öreg pór közleményei is tfibbféla pya-ut támaszthatok. Le^itikibb foglalkoa-atott az idegen, ismeretlen nyelv éa an-i&k gondos ée aggályos eltitkolása.
Éa több év előtt hosszabb ideig a
litvániai vidéken szinléo oüuvádi biro
oltam. A üivániai nyelv agészeu saját
ságos; egyetlen más élfiDyelvvel sem ri-
kos. Mindeo nyelvek k^zíil. melyek mé^
fennt vannak, ez az, mely legközelebb
a sanskritból származik. Csak egy kis
nép tört* beazéli. E oéptörzt Poroez-L&n-
gyelorsságban ée OrOííoraság egy legkoz
ekedé* éUUliebb vidékén lakik Idege
nek, kik exen vidékre jönnek, ritkán ta-
ák meg e nyelvet; e vidéken kiviít
nem ismeri azt senki. Már maga a neve
sajátságos. Azon idÖre gondoltam, melyet
usun országban e kulönőí nyeirvtj] töltöt
tem és emlékemben egész tömeg kép
merült föl, melyeket már rógeo el teledé t-
teknek gondoltam, -
De ha az ember gondolatat a távolban tévedeznek arról, mi oly kőxel Vaa, akkor ax ember érzékei nem veszik ésare, mi htwiijuk komi yan.
— Exer menny kő! —kiromkodutt a kiK»i* lUétén, vagyis már nem is a*.


— ii a m
bad
elyek cok b
pályáját «ddig már iimerí M sm ralamiüt megbatároshatjk, h lsnk ujr*U<btik CJ
g,
gy mikor £ack«-fele
gj ujr*U<ba.t(ik CtaJc ai j b
előtt ugy, mint ezzel egytttt utóbb a I iál*>l foganatosított munkálatok jol családokat zilált vagyoni s illetőleg j begyakorolt, ««yf és megbízható, a
ÉVFOLYAM
lyájáoak megfelelí-tskqiákat végezzen, bogy valódi tanult szakember l
liajg mint fennebb említik ée liijpk, az ipar és kereskedelem nincsjpnagyar elem kezében; arra a ma£7V. ■\'!»• (> régibb politikai és á viszonyok miatt) egyátaláa nem adták magukat, hanem a (fennebb emiitett hivatalokon kivill) nagy részben csak a földbirtokra támaszkodtak, majd oly kifejezéssel lehet élni, hogy a szerény földbirtokot tnlterhelték, minthogy az az eldarabolas által ke-vesbedett, birtokosai ellenben szaporodtak Ez már niígibao aránylalan-tág. Hozzá vehátják meg azon ktrfil-ményu hogy midón. a kis földbirtokosok ifjai a közigazgatási, törvénykezési s italában az agy mondható „nri* pályára menekültek, vagy pedig a hosszn s más irányú iskolázás után mezei gazdákul otthon maradtak, arányulanni nagy költséggel nevelkedtél;, ezután oly térre léptek, melyen az alkalmas egyéniségek feles számmal vannak, helyzetük sem nem biztos, sem eléggé jövedelmező, s a mihez jutottak, ahhoz is sokára jnt-hattak, ehhez járult az uti\'ibbi hivaalnoki válságos idők járása, a m
Az angol, franczia, belga stb. mindezt igen természetesnek találja csak a magyar ósnemesi családuk va lami szégyenitönek, lealázónak tartanák azt. ha a földbirtokosnak alkalmas helyűn gyára, a városban irodája botija Tolna, s a folyón hajója járna mintha ez valami szolgai vagy b*\'cs-telenitó lenne? Tehát a magyar ia\' é< nagy földbirtokos csak a k$sz tó kéből s a magától termo folA kétes jövedelméből éljen nagy nri uiódoD V - Avagy az ilj gondolkozásból azt következtessük, hogy a magyar földbirtokos még egyre lenézi, alacsonynak képzeli s tartja az indastria emberei, a villailoiok, kereskedők stb. állását az övéhez képest ? s ezért kész legyen el is szegényedni, tóiát megalázta mi is azok álul, vagy magát megalázni azok előtt, kiket ó ily igen lenézett.
angú gazdasági és pénzetlen pénzügyi állapotba hozta.
Ha továbbá a földbirtokos osz-ály elfogultságát tekintjük, sajátM
Mivel pedig Magyarország egye ne*en hivatva van az okszerű termelésre, iparra és közvetlen kereskedelemre, önként következik, hogy a kisebb földbirtokos osztály — azon körülménynél fogva, hogy nem bir nagy lökével, s nem bir 12—15 éven át gyermekei neveltetésére költekezni. — a legeszéiyesebben teszi, s leginkább biztosítja jövőjét gyermekeinek, ha azokat kiválóan a reál-tudományokban képezteti. s az ipar. mflipar. vagy mütani kereskedelmi és mezei gazdasági pályára neveli.*)
y
ren. de mert minden ember, bármely pályán csak ugy boldogul, ha egyéne sen arra van képezve, és pedig szak ismerettel van képezve; feltétlenül szükséges, hogy az ifjú ne csak iskolákat végezzen, s aztán a mi válik belőle, az legyen, hanem leendő pá-
Továbbá oeracíak azért, mert egyre nagyobbá verseny minden té- !g°s közönyt veszünk észre, melylyel
*) K » «eri téve. í eltttn iC &
remél ivek Bghil Uíoliii 1 i •■ K r>ko rlatii itl«n
irány kin ía ^ rolti i Hx 12 1 5 é T.g tanul t •»
ifjú, . ÍOO 1 Irtja iTal 3600—4.-00 frtc 11 fi >gyat xtotl
háay TI j- r é*
ntán verg Stiö It V alaojic-iydis Állá ír«. add >e *
rsalá< inak ter he ■ i-o!;, - sót több kh-
BÖbhi gye rme kek nevelteié"*;\' \' ti íáto Ita, mert
a kü; tm-gf 4-- &0OC ) frl
\'.Ekét an IQH el. holott a * ipi ,-én felé
■iji ki rögtön jdrei jnlh •lőtt
B h a a MI lövi befek tétéit
az otthon szorult TÜ^T szorított s mezei gazdákká lett fiai képeztetése iránt Tiseltetctr. Az ifjú elvégzett néhány latin vagy bár minden tudományos iskolát, és lett földbirtokos, mezei gazda, tehát az lett. a mire épen nem készült. Holott fóltesmflk, miszerint ez osztály emberei is elismerték s belátták, hogy a tisztviselőnek, ügyvédník or vosnak, iparosnak stb. mindegyiknek igen jól kellett pályájára készDlnie, alma, hogy azt értse, hogy
h:Tatásának megfelelni képes legyen, különben mit bíztak rolni, benne vagy rá. ellenben a gazdálkodó nagyobb és kisebb földbirtokos minden gazdászati tanulmány, szakismeret nélkül lehetett képzelhető jó gazdának ?!

ZALAI KÖZLÖNY.
H» tehát minden ember csak I pályáján, ha azon-ntk-I bir, a földbirtokos, s il-njézei gazda is csak ngy fog boldogflní, b» a mezei gazdálkodást megutalj*, i az e téren szüksége* ismereteiét megszerzi, különben alirendelt utánzó, korlátolt ismereto, tapogatózó és kontár leead.
RÁKOSI LÁSZLÓ.
(Foljt. kövelkexik.1
- A dabreczeni ipar-mű ki-állitásra a bejelentési határidő e hó végével lejár; figyelmeztetjük a t. közönséget, különösen petfig az ipa.. rosokat. hogy a debreczeni kiállításra szánt tárgyaikat jolias hó 1-ső napjáig a végrehajtó bizottságnál jelentsék be, nehogy a késedelmezés folytán a kiállításból elmaradjanak.
- A rdldmivelés-. ipar- ét kereskedelmi miniszter > p\'nylloxera rovar kiirtásánál alkalmazandó egyének ügvében a következő körrendeletet intézte \\alamennyi törvényhatósághoz : A phylloxera rovar által megtámadott szőlőterületeken alkalmazott szénkénegezés és irtás czél-
földmunkában jártas munkásokav igényelnek, hogy eredményesek legyenek és talköltséget ne okozzanak. Ar. ezen munkálatokhoz eddigelé. a helyszínén esetről esetre fogadott napszámosok cem felelvén meg az igényeknek, annak szüksége állott eló, hogy e munkálatokra külön e czélra alkalmazandó egyének oktatussanak be. Ily egyénékül legalkalmasabbnak véli a mi Dísztér az oly kiszolgált katonákat, kik hadkötelezettségüknek valamely atász ezrednél tettek ele get, vagy pedig gyalogságnál szolgálván, katonai utászmuakára kigya-ko>-oltatuk. Az ihenek közül alkalmasoknak talált egyének a nyári hónapok alatt állandó foglalkozást nyerhetnek mindaddig, míg a munka Utók tartanak. A dijazás a munkásokra nézve fejenkint és hónapookint 30 frtba, » csoportvezető számára, kinek kiszolgált szaka-Bzvezetónek kel! leaaie, 35 frtban állapitutik meg.


be-
Ezenfelül a vasúti és fuvarköltségek » segtérittatnek. B körrendelet itl-a/rja a hatótigokat, kogy atí stotá-908 nódon közhírré tétén, a jelentke-l4kc ncYsorit és folyanodványmit vé-leaényes jelentése kíséretében legké-sáhb" e hó végéig a miniszterhez mutassa.
U] OstSkto latsától
OilAköa tflol (51 a> igen, malyrS
Hoitay Pil u ,EgJ«uírt*.-"b«o kOfet
kaólegir: \'
JUnioi 23>iu caülArtSkoa éjjel vol elfoftr t»»b»d ■semmol UtbftbS. TIMII holdulágníiküli volt >« ég, alkalmitól i
\',-kor még ■etnmi kiiló öa nem rtilt í«raveti«l3, 12 *ir* ulin ■ é^on már magl-thalöa ssépan kifejlődve v»la láthau). Feje, illetőleg ma«v» tgé*> » látóhatár legssélflD állott, s egv másod-
csillag közel
Farka
jobbra i afbb vo e}rési egy kó val birt. Farka foknyi l-h^le*i
nije föle, s D« ■u ualra. K.l . küi-pe vala
féoyBVo] birt É«r»koaW koon cail!agVépb«K. fölfelé iráayah >z ■ oem görbült ni éle kitftrf fé
pe valamivel sötétebb. A* :**g kalpag fur^ó alakcjá-
3-k h>UBH. miDtegy M — 10
(a mennyire szabad
,) g
arra nézve, bogy u látóhftiár ^ mt-gulí gflsóköa át ii — melyek iil-oit vnkvillámokat ia mut»lt-k — jól kivehető legyen.
Tovább oem fo!yl»tUm & vi**gi-lódist. Sinbad azcmmil Tuló éaileléa az utronounábmi semmi é*elelé» — ligfíl jebb * téu v k<iami>Ulá«árm Bzorilkotbstik További mepfigy élést akkorra kellett haUazl&uon), midin megfelelő «tzkö> birlokábun Uuek. Éjfél után 2 (>m í-\\i üly iDHgaar* atillolt a lálóhaiár í<*\\é. hugy még a f.\'viru* tágabb utciáibttn
Ekkor volt, I
. Inlhaló lett,
ita Utoh.i:ár
uu val6asiaü, hogy azdsliíloa
éftiieltetett. Hogy «gy üstökös
g ceak égést porapajtbno m--g-
jeleujék az é^a, a nélkül, bogy a e-ilí* gáaiuk álul jelentené bejöuét " világnak: arra van elég példa. Ax Qalökoa rendateriat ifSooya AebeMéggel halad utjáo, tegnap még ellátbitalian lávoU bas volt, ma már nagy féaypompáral j-ílenik meg elítttlnk.
g
hogy
elyek
H»gy e* as Ü* tó kft* oj-e egéaseo,
vagy p-^dig már láfa valaha a« emberi-
aég, aat műn aem l«4í-t eldÖoi«ai, tnielAu
páljája iatneretes. Abb\'rt pedig néhány
é«*lfclé« és pontot hily meghatiraiá*
Ai é h
p
■cQ\\aég«Uetik. Annyi téuy. azon Qitóközök k&zQl v«IÓ,

j
Íd6b«Q kosel. £■ 3 év
körülforgáít,
i lj
üatokö* jír bo.ri
é* lOó.ii*p 4*u ^gj rülforgáít, mi a ti a 1S78. májua 2O-4n voit utoljára p«rihéliatnáb*Q, csak folyó ér wepifm-ber elején tir meg iámét oda. E» ídA aserint tehát még oem lehet isabad. asem mel lilái. Sőt a> MID bitonyoi, hogy ■Kftbad u«mmel »kkor U Utható Ie»x e? Mert akáS- valumoly bAtalmaa bolygó Urwa vi»i»a útjában, »kir Tfclami vAltosai menjen végb* tterkecBfJb^Sr, meg örtftuhtuic, bogv p«ribéliuiD.abaa M c-ak ávonívei lobot Iá ni, »tni>»d asemmel pfdig nem, dacsára, l>og\\ Pg_v eUbbi megjnleoéae »lkAlmávi.l D*gy f^oy p,,m. pábac mutalkoíft\'t.
VJIXOQI jókkor mfiKiáuéaik a mA-iik eahetúség is, midőn egy eddjz c««k láTCaorön éaslelt üttökSe *aj«otdy uj megjel«Déte alk»lmáv*i oly Stídveirt hölysetb« jöD bosaáak, hogy lub^d aaeto-jól kiveheti. Áz ilyen ptmtáa tivo»Ő által é»i.M< ílfllttkfeAk ■iám-\' igna nagy Ca&k ebben a aciiadbut éaallellok
pix több mint 190-ot, k-oloit p-jjffn j
mel eddig caak 19 volt látható. N-m lehetetlen tehát, hogy ei • ntoat föltűnt Üítíiltöa in a már ismertek íüté irtózik, de olyan, hogy előbbi pwi héliuma nUt oem volt ssabad UMDBOI látható ■\'
Hogy meddig leas u Ü*U4öa lát-»t(i, h»lváoyodni éa kíaebbedni /°g-» utio vagy talán megnövekedik. Tényben B bei>ri ai égbolt egy Hagy réuét: még most miud nem lebet eldftaieni-d cvak akkor, ha pá\'yája t»mer*le« , a mibei miuí mcodotUoi DébAay ^Iés sxükBegaa.
Remélhetőleg láiní fogjuk aionbaa a kovo(k«i\' catélceD, ha as ég kidertll.
Hrlyl liirrfe.
- UPUNK mai száma utolw felévi folyaaban, azért tiutalet-tel felkérjük negyed e» feiévaietf fizetőinket lafCzelszerObbea $9$ta. utalvány általi szíves nefujitásíra, nehogy a iap k tildéié ben fennakadás vagy késedelem törteinek,
— Követhető Uvolet itttéste a
kied-doevojoegyes(Jk( eioftkaége körünk-
lakó Dagvérdemuliáxánkfia SomMich
h Hel il N^á
b- g
z: .Helyes tisztelt kaoinai
Lörincc úrho y y
(jfos ur ! A oagy kaoinai k IBÍÍÍd o i ■• - J egy«iület f. évi juoiua 11 4o tartóit köi-gvUlésöbeo N« KJ súgódat az egye«Ulet gondnokává -gynarigolag megvalaazlváo, midÓD ernll Nagyaágt>d*t elnöki tiaztem-oft! fogvairijib«lili3gér(e«iteni Bzereocaém V>D, általános örömórxetoakadok szeréay kifejezés:, hog\\ a ki>dednevel£ egyeail--ülésén. Káromláaa utoltó sxótagá\'nál már a földön feküdi éa ón mellette.
A kocsi egyik oldalán a kerekekkel egy fíildhányáara jutott, mtily ax utat sgy vitgödönől vilaastáeL A. koeaúa nem vette észre, aludnia kellett, habár ká*5t>b ezt tAgídta.
En nem figyel te m rá, miután gon dolatattn távul valának, habár később nem tagadhatám, bogy jól éízrerettem, de épes az említett okból .oem figyoltóm rá. A földháuyá* oly magaa volt, hogy miatta o, kocsi felfordult.
— Szerencse aram, — monda az
után. & kocsis, — hogy ax útra dűltünk s
nem a vizgödörbe.
— Az ördög vigye e i&erencsét!
A kocúsoak egyik lába, uekem fgyik karom ficiamilh ki. A kocáinak tgyik kereke tört el. És k«rttltttnk aötét t-rdó feküdt
Az eat sötétje teljesen beállt. Többé H.E0D. m»gaa faoopor^t tem lehetett már látni, amelynél a*erdőből kiértüjak volna. Hogy még ax erdőben valánk, oaak ex vala bixooyot alóttlUk. Mit tegyük mott ? Én ugortam föl először é* segitetieaD a kocsiat lábra állitani. De mit tovább? Ő at 5 béna lábával é* éa a> én ben^ karommal képtelenek valáok a kocsit fril e,meíai, hogy tovább mebesaOiik. De ha képesek lettünk volna ia, egyik kocáiké rokünk el volt törve,
;: — Az Ördöi; vigye cl ezen átkozott
"utakat! — káromkodott a kocsía.
Vigyen at ördög valami mást, — mondtam volna; azonban kárumkodáaok-kai ily helyzetben mi\'taem lohol kivinni. És én hindién nem itgooduham többé rá.
KoDayü léptek zaja hallaUxotl az erdőben. Nem közeledett, inkább lölüak távozni látszék, mögút\'.ank a tőid hányás másik oldalán, mely fölött felforduíank és a gödör fslül melybe bele nem eaénk. Senkit sem lehetett látni. Ki mehetou volna el e pillanatban elultUok, csaknem hoczáuk dorgölódzvc, aonélktil, hogy helyzetünkben segélyünkre oe legyen? Ugyan sötéi Tolt az erdóben, de szeren-caétleo eaésuak meatzebbre volt hallható, mint ama bizonyos léptek saja. Maga a bélmértfoidea „rdei kísérlet » hossánk jött volna, habár oaak kiráocaiaágból
— Ide, ide, jó barát 1 _ kiáJtim, óteél

Néhány pillanatig gondolám míg a köüüjü láptok UTOiiaát hallani. Ezután megállt, megfordultéi foWnk jtitt.
— Sser«nca4tietu^ ért« ősöket?
Ugyanaaon ember hangja voh t,
ki elÓbb nekuoL a jó aut maUtu, kit az öreg psraazt ag állaiáaot nlpasava után mint egy bönlevflt, mint a vidéken gyakorolt asáraoa lopaa okotóját jelölte; ku éo U a K*iu jellel fftlrahátni eng-d lám, aioii MJáuágt* K*io jnlM, melvet lábunk, melyről azonbaq többot a^mmit •«m mondhatunk ; ki idegen volt itt, ki az vgén világ elStt iameratlsn oyelveo beazéi\'. Ö moal >» teljeeeo oly aötét kioó-ié#ü TQU, nioi u előbb; de többi\' nem néxett oly kuUtóaa rám, mint alőbb ; de «z«rt még mindig eléggé gyanakvóao. Oiy különoa ruegayugTij iáiazeke »űtéi, baráuigtaiao arciTDnáao^bui, midic az én ki6ct»malt kezemet éa a kocaía kifi cxAtnoit lábát észrevette. Valóban k-saié ben roaazul kesd^m magiafnat éretői. A kociia oldalam mellett tán ti Lőtt. Fugái látazáaak TaazogDÍ.
Ai idegen me^néste « kocáit.
— Nem tRgithet Ön aakom a kucai
fölemeléaében ? — kérdé esuláa akooatat.
— L*h»m — dodogá *».
Segíteni akarék neki.
— Nem asÚkaégM — feleié éa már
gyorsan föiemelé a kocáit Épan oly ori
vei, mint Ügyesség é* gjakorlotuággai
kcltcubiroia. —Abal eUö kerék Mtörölt,
— moodá esuiio. — Van kötelük a ko
oaiban ?
— Ülésem alatt a ládában, —
monda i koc*i«.
É* 6 már felnyilá a ládát, kivette a kötelet é* néhÁny perct ualva as eltűrt kerék Ősase rolt kötöz re.
-- így aram, a kocái most i»mét tovább mehet, de oi*k tzükségbój, caak laasu léptekben a lagköaelebbi házig, bol tovább kell gondolkodni.
—Van i\'t koséiban ház ? - kérdem.
— Negyedóra nyír* innét.
— Oda vaselae ön boaaüziket ?
— Miért nem ?
— Lenié oly jó?
— Szívósan. Csakhogy — tolytatá
— ai uut a kooai mellett gyalog kell
t*onie. Kposwát, ki nen mehet, majd
es*k elviszi « kooai.
— Aaa Isajysa. .

A kocriat ketten a k^csiri nmnhuk, *> idegen togU a lovak gyeplejét és a korbácsot é» meginditá a lnvakcl. A kocái megindult. Én mel tette menék. Az eddigi irányunkban haladlank tovább. Nemsokára észrevet lem a facsoportot, melyet már eidbb mutstott, hogy ott kijövünk ai «rd;"bol.
Kgy járt utón valink, mely földe ken éa erdőkén veséiéit. Emlékezni véltem, bogy regjei az odautazáskor is errn m«ntünk, D* arra i»emlékestem, hogy e vidék teljesen embernélküli volt éa bogy egyetlen ház*t iem láitam.
Kgy negyed óráig maKsttünk már.
attól.
— N&msokira hasat érüak ?
— Tíz perez múlva uram.
balsdnjik.
— Az országúton fekszik ?
— Körülbelül Öt percznrir
Netceokdra letérüsk ezen útról.
— Kié e há»?
— A* enyém.
£ liór* megraakodtacc.
E sötét át boijósiatu «mUr házába menjünk, esen ember násába, kíi az egéss vidék a Jégveszélyetb tolvajnak tart. Ily koromsötétéijel arsbióbarlaagbm menjek, idegra vad vidéken, én bénult karom a a kocsis bénult lábává!, mindketten fegyvertelenül, minden elíeotál-!i*r* képteUneü ÉK a világon senki tta, tudóit róla, hog_v mi e barlaagba nifo-ttlnk. Ha kéeóbb «ltöntünk. ogy nyom nélkül lümliak el. Vslóban átadjak neki macánkat? De tehettünk o máskinl ? Vagy ő volt t félt tolvaj és mi vessély ban valánk, vagy nem az volt éa 07u godUn kivethettük öl háaába. Ha 6 rolt a tolvaj, akkor minden körülmény között hatalmiban valáok, akár akarásk vele tovább menni, akir nem. iia DOB* az tolt, agy rníndoa bisalaaalla,n*Ágnsk nevetségessé kellett tenni eagemet.
— Képns leend Ön kocsinkat iámét
helyreállítani? — kérdem.
— Reményiem.
— Faluban lakik ön? - kérdem
még.
— Nem. Általában egyetlen his
aÍBcsen koaalében.
£ asavakat mintegy isándékossD tévé bossá, pedig éokérdea^mot a lefkl-,
u íoly tálam.


— N\'^lt-m agyán aietós a dolgoi
holnap rcg4\';l már otihou knlle lennor
De ha máakiot nem lehutue, kaphatnék
Önnél éji tzáliánt ?
— Ha iiive*\';n veeii on, igen
ö folyvást odvfcriasan beszelt, de -övidea es sói«i arczit minden szónál átni vél t-m.
Az útról >-gy m>-llékutra tért. Egy előttünk á!ld fac^>p»rtótat felé mentQok az ut annak köxfpéa vetetett be. E ta c»<>portozat sürü, scitét és mintegy öt perei-i bosszú volt. Eiután nyílt földre ér tünk, melynek siélén előttünk sötét Ur-gvak esaeJkedtek. Az idegen erre vezetett beanünkei. Néhány épületet sotek kúzött oéhány fát i«mertem föl. Ei ai idegen udvara voít.
Ez volt a rabiö barlangja?
Közelebb ojentÜDk. ViUgo*»bb*n töliamerém egy nagyobb para-zt lakhoz körvonalait, az ahhoz tartozó melléképületekkel. Westpnaliában lehet leginkább !y »Í;; edttlfékvő elzárt parasztlakháza-kat látui. E vidéken itt-ott tűntek elő.
Ez az Ön Uayája ? — kérdem.
— Igen, aram.
— Az ön oeve ?
At &rog kis paraszt Hot mannák ae-eié ót, de o nem ladhatá, hogy ismerem.
— Heiman - teleié.
Az udvarba baj toltunk s a ház elé rénk. As ad varban sötét volt, a bálból em láiszék gyvtyavilág. D-* a sólétavg
dacaára is eszrevsbeténi. bogy mindtinfl.ll
rend volt, azepületek jó karban látszanak enni. RablÓb«rlanga>k épen nem láiszot ak. -
A básigaida, kinek tanyáján
láck, most a korbácacal cs»tlogo\'t,
érkezésünket jnlantse.
— Már késő ?*.», — moodá nekem,
— embefuim többnyire alasznak, mert
halnap regg"! már három órakor adójogra
kell menniök. —
Éa rövid U6 alatt oézt«m meg órá mat, kileoczet mutatóit. Augusztus bő ban valánk.
A hás ajtója telnyittatoU. Egy szolga lámpával kilépett. £z ember rtm-des kllsojÜ, oaak kissé álmos volt. Bsib-lóaak épen n«m litasott.
~ Nózamaj ieíftk&dt ? — kérdé ara.
— Mig 6sv« vájt,
— Tártad a lovak*U

A zsolna a lovftkh/}a állt a as ar 33 fordult
— Egyelőre uram be kell hátamb*
I térnie. Aeulár majd a<á»a oéiok, uom
akad v agy k-rét, mely kocaij^ba illik.
— Es ha nem találkozik?
— A há.om Kerékkel nem wrhet
ön tovább. Akkor ai éjen át itt kell ma
radóit, Holoap korán reggé\' abognárhoi
küldök, ki ide as^Tedota.n?iri lakik.
— Nem mehetnék a kocáival a
bognárhoz?
— Amint kkaria praü. Csakhogy
eí ember éjjel nem tog opnek kereket
késziiahi 0 ia na ffiár/re^Öel\' 3 órakor
front volt H ** egétr nap aolgozotl; wt
imberek. éjjel nyag^doi akarnak. Aaua-
j»a amint on akarja.
Oly -]f"guÍ»Ü-cal . oly huség^sea besrélt. Arcta. ni«lyet a lámp^ vüágánái --.jiís-íii Uihaltacn, töobá nem tűnt töl oly sötétnek el.Htem. Eejdas *• granutUa ■olt az. Lehnisége* volr, Irtgj azonnal Jkaltns* kereket talált éa éa nugjed óra □ uiva uiazssumal fulytsibsiota. Neve séges félelmet áruham volna «i, ha mm-deo levabbi ok oélkül ahhos ragusskodom, bogy aiooual t. bognárhoz hajtatok. "Ko-caisom p«dig nyögött a kocsiba*, kifiosa-mult lába fájdaloast oko**tL neki. Elhi (árussám, hogy maradok.
— Jó — moodá & — ugy alovakut
íalállóbi és a kocáit afésverbe vitelem.
m\'-gtúo.
— Ha öfl -
£» mór a koctihos lóp«U, bogy a bénult kocsist kiemaljo, mit könny^ a
idá R«ki — lábait bskesí, agy holnapig
I pálinkával keJIde
már jobu»u I"*z: kalönös-ss, hs éj. -^ -galoroban Ubei. — Nem skarjt ho\'miait a kocáiból kiveaai? — kéri* ezatAn hoz. tám fordulva.
És oly tiaxtáo, oly teljai^ elíogu-latlanul a gyanútlan nyugalommal beszélt áa lelt, hogy a bis*inaii»B»áfot, mely bennem emelkedett csak nett gúny nyal kellett visazautssitsnom.
A nép izsva még aem tníndif 1*?* ■sava 1
Nekem csak írásaim vniuk » kocáiban. Kivettem asokat. A báziiíaid. a basába ve*etett bennünket. A weatpháli* hssoalag egy u^y • i*g»

fVfOLY A M

A\'l! A>I

KÖZLÖHÍ

JÜNTUB 30-án 1881.Ut igaagatósága kebelében üdvözöttiet-jÜk; bizlon megléVén győxÓdve, ho^y 0]y neme* sdv, ainŐvel a gondviselés magáldoiu, oly aemes érzelem, minőt fényes mulljib n önmaga ápolt, s számos jótékonyságival nevelt, edzeni fogja önzetlen emberbariti együttes lenykedó. aünket, ispoiilni iogj* közjórai törekvé
. . 1 .1 _ \' . _ | l.H...I_|.iJ]_B
passtalal él
lni fog
, sőt
lünket B bólca tanácsaival kísé
bumaoistikus czélunk minél ildásoslt elórésébez. Hisz egyesületünk a jövrt nemzedéket, munkát szerelővé, * mun kiat becsülóvé R magyar szellembe műveltté igyekszik tenni. Fokozni kiváo juk a gondtelt szülők családi örümé hegy hiii boldogságuk ttohulyénél fe)lede»6 kisdedek ssjvét, lelkét a szép jó és nemei ir -,nti fogékonyságra ilhatsv toaan lekös.\'üK a rend ée törvény liszté telére szoktaasuk, a társadalom díszére ai emberiség gyönyörűségére s édes hu. sink basznira Develjük. Ebbnli lörekvé sünk, komoly »zindókunk elé-"éaéhtv Nagyságodban hathatós tényező; nyervén iamételten midőn ngyeeülelünk nevéooi azivéiyeíen Üdvözlöm, kérem a miudon hatói, hogy állandó fris jó egésíaégbei ■okáig ékessel KíyesülHiUnket ssive figyelmébe ajánlottan vagyok sat. Kocl Mihályné egyesülnsi «lnSk.
— Gyufával raórgex\'-e m»g maga
Varga Muri 22 év-a a«olgildleiny, h»r
madnapra lett ne orvosi segély igénybe
vére, ái!fipo<a élrtrpszélyps. S*ereti\\jónsk
bStletraege szolgált indokul.
— Hymen. Jun. 27-én ve»et
oltárhoz Grebencz Henrik ur Hofer F.,
rencs kis-kaDÍtsu városi jegyző ur kedves
leányát Hofer Izabella kisasszonyt. Bul
dogság kísérje frigyeiket !
— A* indöháxhox vezető főu
egy részén nince Ump*, négy vagy ö
lámpa-OBKÍOp üresen áll. Ki az oka. ra
az ok*? nem kutatjuk, csak annyit jegy
tank meg, hogy e hiány mielőbb pót
landó. — Ehe* részünkről pólióUg egyéb
ként a követkéz.\', közleményt kaptuk
Minap a vasútállomásról éjfél tájban in
dulván a várói feití nagy megütítöxéMo
UpastUltam, bogy azoo ut melletti lám\'
pik, mefyek eíőbb rendeaebben és fénye
sebben világítottak miut a többi vároa"
lámpák, moat épen nem világítanak ső
közelebbről vizsgálva nincsenek ÍB többé
régi helyükön. Tudakozódtam hogy
lopták-e vagy igazítják a lámpák** <.
avffl felriligoeitást kapum, hogy itmnri
líyai baj nincs, b*nem » Umpik a vasút
társulat tulajdonát képesik ó* ennek 2t
évi fennállá** után most /égre estébe
jutott, bogy oem tartozik azoa utat ki
világítani, így tehát ezenlul járni fognnk
a vasúthoz sötétben vagy viaiünk ma-
gunkk*l kézi lámpát a miot ezelőtt 20
évvel Bzokisb&n volt. Egy utas.
— Hévünnep. Hécdéu Pali in
Inkey László ur ő nagyságánál & Lásili
napot f. hó 27-én fényes társasig Uh
megj hol jöJeuvoh női koszorú közül f-:l

a mii tjük ösv, Bittóné ő eicellentiijit,
mint a család édes anyját, Bittó Iitváoné
excellenliáját, özv Inkey Kálmánná ő
agyságAi és leinya Araakit, G«sl ««,■«-
,r«nka úrhölgyet, Szatscsy Farkasáé és \'>tlabérné ő nagyságaikat. A gondos Áziasszony kedélyes modora és meglepő készsége iltal * jelenvi)c Szalacay F»r-aa, Beasenyey György, Ttilabér Zsigmond és Kálmán, Svutics Károly és fi»i, Farkas György t. b kanonok, Pap János . esperes. Molnár János plábino*, Dolmányos György éa Kottek Nándor kegresreodi áldozirok, Hertetendy Béla, Simon Gábor, KovaLi János éa s helybeli ntikart oly annyira lekö\'őtte, hogy e kedélyes nap mindnyájának örök emlé kébe fog megmaradni. A lukullaai ebéd la.it, mely zetmzó mellett adatván fel, a jebbnél sxebb pubárkúszöntéaek sem hi-oyozUk. — P»p Jinos élte1 te a házi rál és kedvea, bájos nejét, Farkas György kanonok Özv. Bittóné 6 excellen-■ ajit, miut a c*alid gondos édea anyját, 3e*seiiyey György a jelsnvoll bölgyko-!zorut élezés hasonlatossággal, hogy a □agájiyos élei mily terhes, tH<g a há; éld bájai és káliumai mugmérhetlenek, vita János a házi úrra, Simou Gábor egv Inkey Kálmáooé és kis Valéria ajara, mint ÍÍ7- Inkcy csulád ntim< sarjára, Svastics Karoly a kedves bili
;ony»igra igsa találó hasooUioa párosultmn. Végül Simon Gábor a Bittó a»alid Összes lúgjaira., különösen kiemelve
lUn a társasig a Kis Kaní«áról jött de ■ék *eneiiik szabatos játékába gyönyörködve, míg az uzsona elköltése után a **ig raindtiu jut tíváuv* a háziur és adnak, teljét megelégedésbe u livo , kivunva, hogy »z Isten a nap ün-napelijét inkey László urat si-rencaése! és boldogul éltesan!
— A nyári estik kellira-iil él
ni szerető uagy-kanizsai köaönség
kényszerítve vau sóuterek hiányában az lákuo fei és iu séiilni, és pedig töme-tn, de, npcn a járdán, hao^m a porban ekt?ruion vétTíitheL* *"ieo m uEnt&icrot el a bon maradt közönség a Li helyek «t sok helyen fgész kört képuzve ugy ni fog] alja kihordott székek kul. hü£j a közönség kényelmére szol gaió járda tcljfiseo hasínavrbutetli-n. A váró* lakossága a kölosÖnöstég eívéné fogva — inert íelakwjttK tenni, hogy \'•i tiiindenkit pgy-nlóen érdekel — lelkére-lik általunk, hogj a gyalogjárdákat oly, máaok«t attnuk hiaíOiilhiiláaiiból kisárÓ módon ne korlátozta.
— Bytnen. S**sntinw«y Imre gu
dást s földbirtokos e napokban válton
jegyet K-tf.hr-.yr.a PKtaky i—joi ur bá
jos\'éi kellemdus loányÁva(; Lujzával,
Áldás kísérje frigyökel.
— TüMoltóság B\'Füreden.
Bal&ton Füred egyike megyéWkazon községeinek, mely ai elóre-törekrés és hala

dia utjin a közjóén lelkesülve a községek valóságos példányképp. A kor köve telményeinek megfelelő értelmiség B«in-vonaláo álló kotiégbirája, elfijárÓsiga éa képviselő- lealülele egéét lelkesedéssel karolnak fel mioden olyan Ügyet, mely a kosjólét haladisit és gyarapodását osélozsa. Ei irányban a tivol jövőbe bató elvek és életkérdések nemzetié* sxellemü megoldass és biztosítása cséljá-ból rövid időn községi atatutumok fel-terjeastésévei adxod magáról életj«h. Ezúttal örömmel conatatáljuk azt, hogy keblében tüzolióságot létesít. A tüioitó-ssereket Geittner éa Rauscb budapesti nagykereskedő ezégtol szállítja, a szeres betanítást pedig R«ményfi Jenő kir. jiriabirósigi végrehajtó ur villáit* Önkényt magára, Ki e tekintetben képzett és szakértő, mert a fővárosi tűzoltóságnak sok ideig tagja volt. Üdvözöljük Rí meny fi urat, legyen Üdásoa éa üdvöt hosó önfeláldozás* és butgÓ tevékenysége, mely a köznép és töt jó iránt való asere trto, ragaszkodása és lelkesedésében jeli forrását, de egyszersmind jutalmát is!
— Josxef föhercxeg mint ka
lati*. A keszthelyi m. k. gasd. lant a tétet harmad éves hallgatóinak es idei tanulmányi kirándulásuk alkalmival József fóbercseg alcauthi uradalma is m tekintetvén, 6 feotége kegyes volt Baláa Árpid intezeü igazgaUí, i Unir és 26 hallgatóból illó társaságot több órin keresztül világhírű parkjában éa gazdag virágházaiban kalauzolni, sót egyebek kö-gyönyörű udvari templomát, valamint az annyim érdekes műhelyét is személy esea bemutatni, magasztos bizonyságául azon ígauágaak, hogy a munka oem szégyen.
— A Balaton ntelUkvimáH
B nem magiohk a Balatonnak,\' m
előbbi számunkban jelestük, a halászati
tilalom aíól felmentését baliiozta el So
mogymegy e kösgyillése, a a Balatonra
\'unatkozó halászali tilalomról asoló *lsp-
itabályok ez értelemJbeo, fognak módö
littatiti. Mielőtt azonban ez törtéanék
5*1*- és Veesprémaíttgrék, mint érdekelt
felek. megkares-.oLm batármtattak, hory
a szabáljraodeletnek a fanteibbi értelem
b-n Uendó módosításihoz bozzajirulisu
kat jelauuék ki.
— Kinevex&sek- A soproni m k.
pénsUgyigaxgatósága Somogyi Ziigm
tapolexai, Wolf Károly az also-lendvai ióhivutalhoi ssicntira\'ekké nevette ki.
— Borárak Btlatnnmellékén a
íobér ujbor 14-17 fci, \'M óbor 23*27
frton ket.
— Hanffvermny Alsó-Lend
van. Mindenese re emlékesetet mftrad
Alsó Lendva közönsége előtt e hó 2Ó-ike,
melyen a polgári iskola zirünnepélyevel
összekötött igen aikerült hangversenyt
rendesek at iskr>lassék, a bol a polgári
iskolai növendékek teljes számmal közre
működtek s ezen CÍTÜI a varos működ
velői közül is sokan. N olcs óra felé

válogatott társaság lolté meg a kasiinű termét s c*»k hamar élvezetessé vált a nagy bőség daczára is az est, mikor u műsorosat eióadáa* msgkeadődött, s bi-zonjaigot tett arról, bogy firadhatUn senetanimnk Murkovics Jinos ur teljes buzgalom is adaadissal firadozntt a Ucitiasal, B igy ezeljit el is érte. Több zenedarab adatott elő, réssint táncxda->k, réssint magyar népdalok, a me-iyek mindannyiszor viharos Upsckat idéztek elő a lelkesült közönségnél. Néhány asép dalt U énekeit a polgári iskolai ifjúság Murkovics Márton ur Bzép zongora kíséretével, a mely darabok Rith Mariska, Gordignini Hermin kiaaassonyok, s a már :mlitott két ur által előadott pompis nyolozkesec darab talilt általános elismerésre. A műsorosat egyik ki-
áló pontját képeste Dr. Szántó Károly tolg. iskolai igazgató ur felolvasása, mit méltán hallgathatott érdekkel a közönség. Tárgya a felolvasásnak as élelem, ruhás-kodás ée lakhely voit, tudományosan fejtegetve, sseliemesen írva ée szépen előadva. Felolvasó kiterjeszkedett a3 emberi ■sükségletek által felállított törvényeire s mindarra a mi,befolyt ás befolyhatott annak fejlődésére egéas napjainkig, természetes következtetések s nagy tudósok tapasz la lalaival fűszerezve li»rgyit mit a bilis közönség taps és éljeoséasel jutái-mázott; —. méltinyoN\'a szép törekvőét Lőbl Lipót IV. oazt. növendéknek ie, ki köztetatést nyert és dicséretet, elessval-vin vPúkainé*-t Gyulai ?ál e ssép ée hatásos balladáját. Néhány befejető zene B ismét énekdarab után a virágos kedvű fiatalság tánezra kerekedett, a mi feas\'.e leaül folyt a hangveraenysok azép zenéje mellett éjfél útin hirom óráig,, mikor a fáradt tipexolók mindnyájan egy jó est kedvea emlékével osslcttak el. Igy zárta be évét a polgári iitkoUi ifjúság, felsegálésére a szegény sortu Uinuíókvak mert jótékonyczélu volt a hangverseny, jövedelmezve 94 forintot, a bisonyitékot adva arról, hogy a szoros tanulmányok mellett a művészetekkel hévvel fogU! kozó ifjúság többször ii nyújthat még kellemes estét a városnak s adhatja életre-valóságénak azép jeléL A sxives közreműködőknek juulma legyen majd a há lás visszaemlékezés azon szegény tanulók
eszéről, kik gyOmMceébén részesülnek e nemes csélu hang versen ynnk.
— I>r. Apaihy Irtván léten vei
képviselő jelen ékenyebb számmal győ
zött, mint lapunk előbbi száma jelezte
Ugyanis neki 1201 szavazata volt, mig
Tomp* Ügyvédnek 427, igy 774 azó\'-öbb-
ségge! győsött
— Beküldetett. Tuboly Vicioi
irotársunk a keszthelyi választókerület
ben függetlenségi párti képviselőjelöltül
fellépvén 441 szavazatott nyert Falk
Mílua kormánypárti Í046 ssavazat elle
oébe, — s igy Falk Miksa 605 siava
zaUÖbbeéggel győíött; tehit as eddigi
hírlapi jelentések t. uimolist illetőleg

nem felehek meg teljesen a valóságuak. As egéazben ax a curiosum különoeeü említésre méltó, hogy Falk Miksa ép annyi számmal győzött Keszthelyen, mint amennyivel Ü^ger Alajos ugyanakkor Nagy-Kanizein.
— Balaton^Füreden fürdői biz
tos *t idén is Nagy Sándor ur, ki már
több éven át alkalmazva volt.
— EinHtettÜk, hogy pártoakodáa
ból Kis-Kanizsán gyilkosság történt Az
áldozat haldoklik ifj. Dolminyoa
Vendelnek hivták, a lát tea Bundzai Hor-1
ráth JózBef, fogva van.
— Keszthelyen a dóloroaeoraiágí
tik aegóiyexeaóre 12ÖJ<t 50 kr.
gyűjtetett.
— A keSKthelyi balatoni hideg
fürdő lehető kényelemmel elkéasüivéaj" a
kösönaég hasznalatára megayittatott.
— Gyámhir. Németh Pál véaei
. lelkész, sajit és kiskorú Irén leá
nya nevében ezomorodótt szívvel jelenti
\'íejtbetlen nejének illetőleg édes anyjának: Tisztelendő Németh Pálné BZÜI. Irén asasonynak f. ávi juniua hú 28-in déli 12 órakor hosazia szauvedés után tüdóizélbüdés folytán bek\'ivetke-aett gyiazos halálát. A boldognak hűlt tetemei f- á. icnius ho 30-án délelőtt 10 órakór fognak as evaug. egyház szer tartásai szeriní a vésai sírkertbe örök nyugalemra hely«stetni. Béka hamvaira !
— Ma, ama* jun. hó 30-án dél
után 3 órakor a virosház nagytermében
városi közgyűlés tartatík. Tirgysurozat:
A pénzügyi bizottflig jelentése, melylyel
aa 1831. évi költségvetéu előterjesztetik-
TRkác* Alajos ügyvéd követelésének ki
elégítése tárgyában eiöterjesz téa. Kz
osztr.-magyar banknál levő tartozás con-
veríilisa. Gyór£fy János városi képvisel"
:aditvinya a hátat pótadó mentességi
irgyában hozott határozat hatályon ki
vűl helyezése irint. — Tekintve a íel-
vett tárgyak nagy fontossága:, >gen óhaj
tandó, hogy a képvise\'ŐteatÜlet leható
teljes Mámban jelenjék meg. <
— Árverés Zalamegyiben -
x AnUl 920 frtra b. ingt. jul. i-
8ümeghen. — Csillag Teréz 5S6 frtra b-iogt. jul. 4.\'Csehiben. — Németh Józa^f 746 frtra b. ingt. jul, 18. Nagy-Kanizsán.
— Salamon Borbála 1391 frtra b. ingt.
jul. 27. Alibánfin. (Zala-Egerszeg.) —
Szabó György 560 frtra b. ingt, jul. 5.
Bueaután. — Tilo* Józaefoé 339 frtra b.
infrt. jól. 5 KereosenybeD. — Kálecz
Istvin 678 frtra b. ingt. jul. 26. Póláií.
— Csevernyéa Rozi Ml frtra b. ingt. juí.
2. Lovássiban. (A. Lendva.) — KHÍÖCZ
Peíerlöö8 írtra b. ingt. jul. 26. Nngy-
Kaniesáu. — Balogh Jórsef 1065 frtrM. bi
ingt. jul. 15. Polán. ■-» P-ícs Lírincz
Sindor 440 frtr- b. ingt ju,. 25. Teke
nyén. — Márton György 3173 frtra b.
ingt. jui. 2 Komirvároaon. — Ivanovic*
Iván 306 frtra b. ingt jul. 4. Csáktor
nyán. —söDséges tartózkodási helyül is szolgált legalább székek és asztalok álltak benne
— Telepedjen k 1- •■gyelóre ide -monda a garda. — A isi lakazobáok egyssersmínd háióstobánk ÍB. Kőm a gyermekekkel van benőt. A vidéken igy vtn e«.
Kgy mellettünk való szobába men a nemsokára beazélni imllirn. Nui hun felelt neki. Hogy mit busséhuk,, uem ért hetem, de ugy tetszék. hogy németül b^ szeltek.
Kis idő múlva visszatért és a ko-caisnak egy pohárban páliokát hocott. A kocsisnak azonnal lábát kellett mutatnia. Csak könnyű, habar fájdalmas csmzam-liaa. roit, m«iy. cask. mitói holoapg akc dilyozU a jirisban. Mig mi szemlélésé vei foglalkozink, felnyílt aaon szob ajtója, melyből a házigazda visszatért.
Midőn felpillantottam, láttam, hogy egy nő lépett ki. Azonban háttal volt ieléolcj arcsit nem lithatám AUkj» magas s nyilunk vala. Egy oldalaj^ távozott & konyh&bói. Nemsokára a gasd»rÍB elhagyott benaünket.
.— Most kocsijuk után oézek, — e ssavakkAl tiv«zott.
— E* még sem erdai kisértet! —
mondi a kocaU a kái. mögött. Jól érette
magit, tivilt, midönmeggyöződöt^togy
liba niccs veszélyben. Az én b&azélgeté
\' sembői az Öreg paraaettal miUem bll
üörOlbelül tiz perez múlva vissza jött a ■faí.sígftida^
— Helyrebazvak* kocsit — mond
— találtunk bozziiUA kereket. Caakinég
erősebben össze kell szorítani. A
• dolgozik rajta.
EsotAn az asszony uiio meot^ktvei
nemsokára vissxatért^ AE asszony irfrje
útin meat ngy,íiogy ae árnyékot v«tet
rá; előbbi gyertyát vitt, mely «JÖblr- ae-
jénál vala. Midőp * rcS * stobiajto k£ze-
lébe ért, ^yorsAtLÍelíje Jprdait ó^
hogy Üdí-ÖfÖlt, vagy jcsak felém piJI&otott
volna, kioyitá az a^tót s a bií
eltűnt: . ^
Vájjon mÍDdsiuindéknélkül,vagy ssindékoFSJi törtónt? É< ha as utóbbi, mi okból? Termé*ietas«B én közönséges, u ő vidéki elvonuluágakbanélőparust

nőknél gyakrai tapasz\'altatn^A. vidékiek iránt mutatott hasonló félénkségot. U nÖ viselete mégis feltűnt, különösen, ha némely dolgokra gondoltam, «ely;ket as Öreg paraszt beszélt. .Különbig! egyetlen pillantással mégis kilest«m woö arcsit Halvány volt az, de rendsíBfw, szép vo Disokkal. A házigazda felém fordult.
— A közelebbi órában- nem me
hetnek el önök és itt a konyában nem
maradhatnak. Nőm egy szobff rendesett
be; akarnak önök engemet \'Mfek\'övetni 1
£ szavak ismét megleptek. Dojaem volt szabad aggályt mutatnom, mely fé-jelemnek látazbatott. voin«v JiÖFetóto őt.
Ugyanazon oldalajtón vezetett ki,
ta át DÍjóveJ b«fe>ett. Stc* *ftonát egy tagos csűrbe léptünk. Mindjárt balra e<y keskeny lépcsőzet volt, ezea\'vezeWtt fölfalé, hol egy nobába- leplünk,- mely kicsiny s alacsony volt, de csinos uj bútorok valáüak benne éa minden rendki TÜI tiszta VOIL Ea • báz disz- és vendég-nobija vala. Egy tiista ágy is volt benne, mely frissen vettetett töl. Ez feltűnhetett Nekem csak egy óráig kellett vala it tartózkodnom.
A házigazdának feltűnhetett tűnődésem.
— Nőm elóvigyisatból kéazité
as ágyat — monda — azon esetre, ha mégis as éjjel itt kellene maradni ok. Te gyek magukat kényelembe
£a elhagyott, de néhány peres múlva ismét visszatért.
— Egy kis estelit hosok Önnek, de
eiíre kérfttn elégedjék meg vele. — Éfl
keeyoret, vajat, sonkát és emellett egy
Öreg viset hozott. — Pálinkát őc nem
fog inni B asonkivül csak viz van a hi-
Minden oly tiszta volt ismét s oly fcinálko*5. Akaratlanul boui kellett Ütnöm.
Ismét eIiá>ow>U.. Sokitg egj :m*r»4tami óricu már két negreáet na mtott tiseaegyre, mií^ón yistsatért. Kimé
— A Marékkel scarenosétleoaég tör-táot. A szolga ügyetlen ^olt,. a - helyeit, hogy jobban öeasessoritotta voln*, kétfelé törte. Sajnálom, de most már nem Mít

betek, az éji itt koll töltenie. Holnap reggel három óra előtt már elküldöm as eltört ktraket a bognárhoz és öt órakor elutaz hátik.
V«jjon a szolga valóban oly ügyet len vük? Vagy csak Ürügy volt, ámít mondott?
ö mindent termé*retesen és feltűnés nélkül mondott és Sa minden esetre fogva v&lék. Az sem segített volna, ha magán utána nézek Caak még kocsisom utii akartam nézni, hogy legalább tudjam boi van, ha épen valami ezükségben kellene. De ezt sem érhetem el.
— Az Ön kocsisinak a konyha mellett egy kamarában kéaziténk : fekhelyet — monda magától. —Ezután kérdé, ba nem kivánok^e még valamit é* jó éjt 1 \'-\' --\'■i----\'-*\'- hagyott.. ,
kában, melyben minden o!y sajátságos oly kinálatoa volt, ugy a fénylő viazonnaL behúzott igy it. Azonban egy eaabernek basában, kit & vidék b&ntevőnéfc jelöli kí BŐ tét arcsán a Kai a jeist yiseiíé-Egye\' dül valék egy barátságos, födél alaU; avagy egy rab ló bar rangban. Sodisom ugyan még itt volt, de nstn tudtajn, hogy hol ét ő nem tudta, hogy én ho! vagyok. E* kívülünk a világon senki sem tudta bogy bol valánk. Ha eltűntünk, sejteni sem tudták volna, bol keressenek.
De nem valók-e bolond ily gondolatokkal ? Vájjon mi gyanúsat littam, vagy hallottam ? Miért is követtetne el büntáoy ellenem. Nálam csak órim s fce vés útiköltségem volt Est tudnia kellett miután a kocsistól kétsegkivöl megtudta, hogy ki valék. Ezért kivetne eJ kettős gjükossigot? A kocái ét s> lovak csak eTárul hátaik.
Elb*tinim, hogy nyugodtan az ágyba fekssém, előbb uonbao a ssobáca-kiban körülnéttem. Az Óralaatig soha e«n árthat.
A s»ob» a biz báisó réatéban :&dt, va.Iássfsulleg\', — én a sötétben meg lesa külSaböztethetem — egy kert felé.\' Csak egy ablaka, de ke* ajtója volt. Az "it jötte» De, meljwk beiÖitolo sara volt, azt betoltam. A másik ajtó oldalfalban volt. Est kinyitaatii

s egy miaik kis saobiba nyilt, egy kam-rácskiba, mely ahhoc haooolitott, amelyben valék. De Uros volt. Csak egy pórbó-röndöt litUm benne. Mis ajtója nem volt. Mindamellett besirtam ajtómat, mely e esobiba vesetett. Ennek u vol tolózára, melyet ssintén betassitottam Esutín az igyba feküdtem s a gyertyái eloltim.
Még sokféléről gondolkozhattam utazásomat illetőleg, do fáradt valék. Körültem misdeo csönden volt künnt agy mint beont a házban. Nemsokára el aludtam.
Egy sfcjra fölebredtam. Akaratlanul fel ugor tam ágyamban. Valaki künni a aiobjaajtó előtt volt, mely a bemeneti ajtónii a lépcsőzetre és a csűrbe vesetett Valaki az ajtó za~r}aa dolgozott. Hallga tódsim a agyamban ülve maradtam. Vi ligoau kivebetém a mint a sártma egy kulcs idfl s tova forgvtutott. Kntségkívol megkuérteteitaz ajtóíelayitáaa.Mintbogy azonban az belől tolózárral volt besirv*, nem sikerüli. Éa tehil legalább egyelőre nyugodtan haJlgatódsbattam. Az ajtózár kizárásira. vai4 kiaérte1. még egy ideig folyUtUtott^ycbet, miat a kulcs forgatását nem haUottkm, nevesetwec sem be siódét, sem suttogást.
Követkeeietém, bogy osak tsgy izemélynek kell künat lennie.
— Kilépetett? Hásí gazdim? A
Kain jegygyaji gyanús ember? Vájjon
fölugorjak, ho0$- ébrenlétemet jeloaUem ?
Vagy csÖadeMa bevárjam, hogy a kulcs
csali biib* <-«Ití kísérlet útin mi történik
éa azutáa, ha szükségeltetik az ablakból
st!g.Uyért kiálto-k ? ^
- S^gerjért? Kitől virj«k itl
•«gólyt? _ .
FegyvajJ nem hérdtam magamtmal,
még csak bo&tkavagy^iollkést ^Xk
# szobában \\«A szikek egyikért véd
lettem OM0MaK*t | :. L
Gondolkoztam, bogy mít tegyek. Egysswrre esóod U\'a, mitsem egyetlen baogot sem hallottam többé. Az embernek, ki meg akart látogatni, el kelleti

távoznia ismét, De mily halkan kellett tivoznia, miután a legfeszültebb hallga-todzis mellett it. így lépés legkisebb zö rejét som vehftttem ki.
(Polytatáu, kovetkeKÍk.)
Török közmondások.
Az ügyetlen barát több kárt tehet
a furfangos elleneidnél. 2) Bár mennyit
kiáltasz méz után, uzád mégsem fog meg\'
édesedni. 3) Eiba nélkül barátot nem
fogsz találni. 4) Barátoddal egyél igyál,
de üzletit véle ne cainilj.\' 5) A farkasnak
sikamlfB a fü\\e. 6. Hónaljad alatt két
dinnye meg nem áll. 7) Ki teljes nyugod
tan akar élni, annak vaknak, eiketnek
éa némának kell lenni. 8) Egy csepp
mézzel több legyet foghatsz, mint egy
akő eczeltel. 9) Magadnál hord azt, mit
adni akarsz misnak. 10) Ki szegénynek
ad, istennek ad. 11) Nyelvén hordja szi
vét az ostoba, az okos pedig szivén hordja
nyelvét. 12) A jó bor éa aróp asszony,
kél s.t.!!*mes méreg. 13) Jobb ma néjjy
tojás, m\'nt holnap egy tyúk. 14) H»
hangya nagyságú ellenségedet elefáatottk
képzeled, akkor le oem győzetel. 15) At
asszony a ház ssereocséjének vajgy vég-
omlásnak okozója. 16) Ki istentől fél,
nem retteg »i emberek gázsiéitól. 17)
Csalódik még as is, ki mindent tud. Ití)
Ki minden csekélységért sir, az rövidun
elveszti szeme világit 19) Beszéd körben.
többet tanuíaz, mint olvasásul. 20) Egy
barát többetér bárom rokonnál. 21) Több
* Ütbsvilaa, mint a látható. 22) Ne hidj
turbánja feleségének, hisz\' hitelbe vette
i szappani, 23) A kölcsön adott ló, meg-
-u«ja gasdsjit. 24) A halál olyan miot
a fekete teve, minden küszöbnél ietérdel.
25) Ha vakot látog*ts», hányd be Bzeme-
det. 26) Vért nem vétrel. hanem-vizzel
lehet lemosni. 27) A nyelvnek sincsen
Zfeontja, mégis csontot tör. 28), A. szív
lojyan mint a gyermek, a mit okaiét azt
«eményli. 29) A rozsdás kard ét\'mosolygó
asszony bőségébe ne Bokát bízz. 30) A
fátyol alatt könnyű a szép asszonynak
kacsintani. :


JÜN3TO8 90-áa 1881.
BTi e«b«ni«l tta/M táraaaáf
rirísr\'íssifss:
— Sfj vidéki cuiaibaa kártyáztak a tarok, aiiknr paáis Bcetesre karfllt a aolor tokalták a kártyapénzt, .mart — arj nona-ják -- Tékonr volt a gyertya.\'
— BucsozUtOt tartoU a pap, a már
•Itemetatt felett A airdombnál ■ ifT veg-exte :
— Xe sírjatok magtzotnorodott roko-
n< k, ricaazUládva tároiaatok aa elköltözött
lirjátrfl, kivánvált aeki oly jó •fáassafcel,
mist ó kivan tltalam ti nektek
fogja bírái a osah arakat, liofrv i kossággal felba^jjaask. A raajrjsr áW | oastrák peaBflgjnuBisatarvkaak les;kös«- s fia

HUSZADIK ÉVPOLTAM
— | disses kiadat ai
— \' Mm evének bffcaöl\'
u \' füsel ára 30 kr.
— Hamai rövid hirek
i.gy f-l.
fftntést keltett munkából elöttöak f^kssik a legutóbb megjelent négj tü*el44 —46-ig
Munkácsnál fehér medve lövetett. Ornám könyvkiállitás lett Bpesten as Asm). - A gödöllői királyi kastélyt gáxvilágitátsal sserelik fel. - Budape.t •VBéc* kösSU nj vasutat
A <S^ár*o<T\'VedoatrtWTB«fc n^pttMhes j «-*3 egyMertwiod be van fejtve a (mi-howAfo^tik, 89 eser frtba kerttl. - [ "odik kötet, mnly 84 ivén Afrikát, Aniá,
Arany Jánot konoron költínk as égess nyarat Margitszigeten tölti. — Bndapea tt-ii uj hagymás-eset nem fordult elő, ti hát H járvány megssünt. — Hg Kóbui Pnlöpné kia lányának dajkája egy kecs. kométi menyecske. — Bonná* pöfcpo\'k 5C ezttr frtot adott as aradi templom építésé hez. — A „F.wonyvidéki Lapok" at kan lió hiányában a hat-óság karhatalommal bnasiintetle. —
- Külföldi rövid hirek. A chioai császárné meghalt. — Zürich ben a aoeulieták nemtetkosí congroaausa betiltatott. — Athén mellett nj tOzháoy hegy koletkesését várják. — Thien szobrát Parisban puskaporral levegíbi akarták repíteni. — A csár kis leánya ohk naebébeD oibilítta proclamatiót talál uk. - Ctehortaágbao 3446811 cseh lakik, — Páritban gjermek kiállítás leis
Irodalom
<K rovat alatt mfjeralitett manka Nagy-K> ,-ía, W*jdit*J<,,..orka»r\'kerUk«rdia«Utal
éa Ausztráliát iitnarteti. As ísmeretked vel^krf, általán tcinrj^n möre.t emberre aserfölölt érdeket Sih.rának. . Nílus ttágaioak és Afrika déliét keleti, eddig c«ak keretek által rmert rétze. Livii , Stanley viUghirÜ aUsók m-l! asimoa tadomáityasonij által veaérelt t fin, köttfik a hiret magyar atasó Magyar Lánió éxsleleteí, tapaastalatai foglaltat-oak öMse e könyrber ások feljegyzése\' éa tlts4tet leírásai nyomán. Érdnket, meg kapó képét nyerjQk <t möbeo európai Ub által még alig érintett eme vadregé-íyea, majd óriájt óserdAk Al\'al borított, majd a TégtelftDeégbe nyúló pnsstaságok-ból álló foldréasekaek. Népraj., ismerte, ései kitöník és altipoaak. A magyar inQ nini tudva van. Holiwald világbirtl moskája nyomán kétsftlt bátran elmondhatjuk, hogy a maga nemében piratlasu Sajtó alatt van t már a legköwlebbi aa-pókban m<-gje|ea a harmadik kStet el*Ő tftsete is. E k&tot kitárólag EarÓpávai fog foglalkosoi, a legutolsó hiratalot tta-tiastikai adatok alapján. Es adatok £u
rópa minden államában ép mott állíttat.
• k 6MM S a munka megjalenétét ép e
curülmény késleltaté. Mondanánk tem
ell, hogy e műben Magyarorasig kuló-
aoa tekintettel é* kímnritoen len Um«r
tetve, Hámtalan mavéni kivitető eredeti
kép által kwérve. Alulában képek dolga-
ban e ma kiválóan gasdag; a két aiso
kötet képet négy Öt ásásra mennek ■ ese-
ken kivftl van a két kötetben 60 mftréaai
kivitelű kölöo mellékelt kép. Asáldox&t-
kéas kiadót. Mebner Vílmo- arat valóban
elumerés iSieti meg. hogy e bemet müvet
tiodeoki álUŰ ■ jotányoeax megtteres*
effivé tette At eddig megjelent két k&-
.et ára az I kMet diaskruétben 7 frt 90
:r. a II. kötet 6 frt 60 kr. A harmadik
ötét (a m. as I. ét II. kŐ:et ia) megren
[elhetÓ foKtenkiDt 30 krjával
— Révai Tettvirek í&rtron könyv
kiadón.vktulában megjelent a beküld\'
honink Gr. Széchenyi Béla .Keleti Uta
■/.*.**." csimü képei kiadványnak 6 ik
tiuet-v mely 8 ifép kivitelű képet tarUU
.n-i. Ara 30 kr.
— Fütty Tamá$ kitünfl tollából
ni-gjolent „Stabó Imre néhai tsonsbatbe
lyi püspök emlákntete\'csitnÜ jeles manka.
Fiiaay Tamás vot>xt5 irályt, as adatoknak
goodo* felhasználása folytán, a különben
is lényekben gaslag főpap hu életrajsa
Wdvea olvasmány. KiáHaása disses t 37
Upra terjed.
Vejtyes hírek
— Magyar tatár TibetbeB. Uj-
[alvy taoir,\'basiakfia, ki a fraaosia/ko7
máBj megbn«iá«áb<íl KSaep-Ataiábaa
Dtazik, mÍDt indiai lapok ir|Ák, anjertil
egyQtt Lahoraba efkeaett, hol aa oltani
európai telepnél igen vendégaiaroto fogad
latiar* talált. Kiatán a kbi&ai komáBy
mAg mindig nem bocsát be európai em
bért Kaagárba, Djtalry rlbatároiU Káa-
miron át Tibetbe mBSBÍ Ba ott LaawsB
óvárosig oyomalBi eid. hogy ott a Dalaj
Lámát meglátogassa. Ujfalrytea. otsaáera
"leja >a elkiaeri.
— Eo) katona mumma.
belvi Frígyea, eredntüeg Fridnob Urab
ler gazdag poroas magáBSO, már 3 év óta
urtóskoalik Bldspaawn éa p4.net rogisé
k, kitömött állatok, áaváoyok megrá-rláaára költi, mig 6 maga valóaágoa >uritáo életet él. Moet a SDgárot egyik ijoonao épUK basában 8 asobából álló lakást vett fel. E nobikból betét mase. moak rendez be éa csak egyet tart meg tsgának. Nagy értekB áirinv éa régi ~ íyfljteméoye van,
~ A Ntytterü Orvom Tanáetadó lilik füzete Mebner Vilmos isiétet kiadásában megjelent s ezsel as első kötél be vau.fejesve.-A kösegéasségligynek meg* becs Hihetetlen szolgálatot tett a kiadó < mfi kötrebocaátása által. Ila meggondol juk. hogy a mindennapi életben mi mindenféle testi bajoknak vagyunk kitéve s-mennyire legfőbb érdeke miadea embernek saját egéasségfl fölött ŐrfcödDi, ugy bátran kimondhatjuk, hogy e könyvnek fí^yeilrfn. hasnál sem ssabad biáoyoani. Betűrendben 632 csia alatt ssámot- bajt. gyógyssert, gyógyhelyet, gyógymódot ismertet, a tápUÍék alkalréasoit aleasi, megmondja, mely eledelek táplálók:, mt> lyek egéasség tel ének. A legújabb tndo mányot felfedésetek alapján van • ma összeállítva népsserü, világot, bárki álul könnyen megérthet/ modftrba*. A taúveg kosé 250 kép van nyomva s a mtlbös tii ábra mellékelve. As »UA kötet ára 5 frt. A haladékul-Dúl megjeleni) második kötet füzeteit í.O krjáv-1 kaphatói.
— A magyar-franctia tzakdct könyvből megjelent a 9 és 10 ik fuset. A mü, tnelv össxeteo 24 fttzotrefog terjedni, á gardamsonyok által rég értett bésagot tölti b*% miután eddig nem volt könyv, mely a francit a tcakácamU vénet felfedezéseit a magyar konyha titkaival egyiltl kimerítően tárgyalná. KülöoŐten egy tekintetben nélkülöahetlen e könyv még azok előtt ia, akikküIöBbeokitünfigacd asseonyok és isakíonők : abban t. i. hogy & mi a, BsakáctmttTéssetbes talán a legfőbb dolog: as isiétet ét divatos tálalást réftzleteten lairja, világos éa könnyen érthető modorban. A legutóbb megjelent fd-tet«k a szarvasok, ősek s egyéb vulak ée iBároyasok stkétsitéci módját UrtaU mázsák. A könyvet Hehner adja ki t a1

ZALAI KÖZLŐ
lebb követett astutos rendelete f . m«lJ8T,>rmt «* ily toldaJötka! befirkil b^nkje^rek as fittses alati.. áJl.mi pé tárak u 41 forgalomképteleneknek tekin* telnek s &*elét fryaBáat el nem fogad k exen bankjegyeiét, már a magán
forgalomban
Sőt
u ke*dik riastaulaaitani. emi*ti bank t»m fogadja
iitett
jegyek legnagyobb resté
oseb pótasöveg vörös festékkel a német
é ldl á
el asnkat fisa*«t gyanánt • a bndapwti
fúiotézet által mar többeket vitása i»
n\'aaitotí. As ily bankjegyek kttlönö.
contignatioval ellátva nyújtandók b
kicaerAlét vetett. As «loa«h«iteU bank
jk lbb eé iitt
p
«n rányomv
szöveg négy Ú
Ú Qróf Károlyi istván U lo*d tsa. A* elhunyt n»mat grófnak volt 8fY SleatoB QyÖrgy aerft ked*encs angol
lovassá, ki asonban egy árva betfli sem értett magyarul Egyaser a gróf magá-hos hivatta a lováast és asl mondta aeki, hogy ha megiaoul magyarul, eaer forintot kap tőle. Nemsokára esés idő után aa emiitett lováts **gy fütUUa nlkniioával lábát törte, miáltal ttolgáUtképtelna lett A gróf adott neki 3000 frtot egyszer éa miadenkorra és pedig aseVt, mert a !orá*s ▼istsakivAnkosott h"ájába. Mif asoabaa lalmas lábbajft tartoU, itt tartós kodott Badapwtee tnegtanalt alapotaa magyarul, felvette a fróflol as igerl 1000 friot ét vMsaameat hasijába, hol bié Ekk
a gróf elbalálosátának vette birél. Ekkor rög\'.öo ntoak indáit 25 én érkesett Buda-pettre és 26-ái ntatott Fóthra, hogy egy gTAnyörfl koMornt ("gyen le a grófi osa-lád rirboltjába as elhunyt gróf koporsó-
- Egy millió frank kststsig. Em-
it«ttQk, hogy Genfben egy egéts banda
pénsha/aiaitót fogtak el. Eseknek bttn-ügyébe bele van keverve egy marteiUei tekintélyes baokár ie, Amoretti, kit tsia-téa elfogtak. Kérelmére, hogy helyesek tvbadlábra, a törréayssék ast a végsétt hosta, hogy helyt ad kérésének, ba egy millió frankot bistositékoJ letet*. A.ban kár oaaJádja as ösaseget kéaspeasben letette.
— Uj módja a bamisium kávé föl-
ttmerfeeaek. Miiiu á kávéfogyaastáai adó
életbelépett, még inkább divatba jött a
kávét meg hamisítani. A kösftnaég pedig
méltin megkívánhatja, boajy a tetemeit
árakért legalább t.«sU, jó kávét kapjon.
Ások ■sámáfa, kik noao asurelik magukat
mngoamiatnt, a hasBiwtás r<rlfodec«aéra,
ajánljak a Rövetkesd egrscerü eljárást;
alkatmassák ast torbaa aindnn gyanús
kereakedévWIll hoaatolt kávén, s as ered
mény hes képest válaassák n.«g, hogy
melyiknek erdeema resnleB *-^*0i közé
tartóinÍ. As eljárás abból áíl, hogy egy
adag megóVlöu fekete kávét fónflak m-g
\'itbea, tegyank bel« egy kis tsód-tl, ásatás ísasttrve a folyadékot, a maradt aalakot moetak ki lepárult viabea. Aaulán Ömttunk rá gyeage klormétaoldaiot, * keJlőUg kavarjuk Ötese vele a salakat, mig ceek as egéas asinteienné oetn válik. Ha most as oldatot nyagudai hagyjak, a kávé sötét barna rétegben ledleptsik, a hosxátett otikoria pedig megfehéredve felebe gyuiekssik, a asappanhabbos ba.
- Bonyolódott roiooadj. NSul vet
p ;
— mostuha 6oaém; de miahogj Bom mostohs aayjiosk fia: igy
mlóao Csak aat a kárét lehet hamisi-Utlaonak tartani, mely ilyen habot


üis
■•llau >7iUliosOtt.
a»gyaoyja lett: éa pedig ;— naKy-
gy fiúval. 1
ónak mostoha nénje ét egyasera anyja, — alyáat fiánk sógora;, ^ cak motloha uénje ax & Bnje, én pedig sógora vagyok mostoha anyámnak és ipa atyámnak.
- NóeUudy rVKtei kívégtstelé jére emlék estet*} táblát találtak a lapok b-is Béot régi vártMbiaákas. hurasolko-dát alkalmával. E tábla as agyneveseu nBQrgerstab«a-beo vaB, de ralótágg**! oem asoo a ponton t aem asoa hely {elé fordalva, a hol a ki vég*.tatéi tÖrUnt ssórrtl-asóra a követkeaó: .lm J«hr 1671 den 30. Apriil ist dér Hunga iacke RebeU Grraff Fr«ui*iaskiis Nádasty llda mit dem Sebwerdt rom Lében sum Todt Keríoktet wordtaa."
dékosotl fiDgcm BliadBafj
Bac«nc»dit«k,
il« |
■astáa aacllitt aaéUál a a - Mi. ul csak
Papi rsíel etek.
— UfTavs kératn DMD moBtUsatná m«f,
bol ^alálok tf iírft ? — kerrftS egy a.aaká«t
sfi ur fj oBlfTtJEl.
— Horn, meri in ia bu.i ir. blib
•wr*Mk, válaMob «a.
— Ufjan bátya, nam tnAaá • W m*%
ia.i; ad as ott feat? — MA* af? g&h
a holdra matatva.
— N«m bii éa koa*, nao. Taiyok err
vittekra valtS — falala a k«rde>ett na«
■ít, ao»7 ss""«tTÍk sí-eadér Ü6tt Bn-t a\'pohár. — Tudóst urain — Tálaaaolt x asol(a, U B.it MV tusánál, ha Uletöltöm ; aiodjárt küaisa.
H I\' R

aaját aásaautál enálU i TálaMolá a hasin
A kOsTlt«< izeralma. Szol z eraiT
a11* >gaz^ haasaja hfi usradoi Paess?"
Felel a lanr: .Mür kardét, Piaii
Mec aiiadaa BaareUahOz ba sursdtasa.
-ay sa.ana.\'td. 11 i\'mi ais7r*áTar~ **
tvas aA ZAJL Uftauxv a.^ ^»^^ Indul K»BInáról hon:
107 .1 •>•.» <>r«i» K«*k, Hat-, DoMkotrár fi 10 N---. Ida
\'ural
»» . ■ • í 90 • . 11 ! dalát, .jj.l
30V *H Hadi Pootre (|yor»Toiiaí) 5 &5
^nDktiTri\'-iir ^ 4 C raifl
íll SIS S ^ |/W IkvaY V l\'aták* J sl Q
• ("C7*> Toast} i; 30
RÁf*al*Bl /JlaEaiaaÉa. sl. 1 Ú . iillt a.j.
■**c*a*a tI**fc"t*\'qaiXBmly. l»pjfaH| f.U) « U ragg.l
301 _ "\' " h«> a]}a)
SI5 Soproaba 110 •Out
206 Priferbof KoUori, Csáztesava 4 96 rmel
SOS a . !« dalor
201 . (rrorir) . 1060 •Jlsl

sas* ■ 1PBaa ■ ■fal.SBjBj 4 aa aj aa j af> 4^lias>ULA«saai
S10 Ziláay faKI 5 37 reggel
116 1 41 aiib-
ne 11 1 éjjel
jit K-,4a-P*atr6l {vegyaa vonatl 4 16 rer,fyl
-ÍU3 , (pozuvoaat) X 6 délot
m ((renvoaat\' 10 M ajlal
*J; B«..u51 4 I raggal
JL4 10 IS ajjrl
JI6 SopioBaOl IS & dalban
Ml Priaeraof Mdl (norsvonat) 5 3T raggal
— 1 SO délet.
. ■ 10 60 íjjal
FalsISssserkesztJ: BÍT0BFI LAJOS.


HIRDETÉSEK.

^ I *
ts^i Ilii ;
Ifi Isit 1
ll! iiJi H

ttjoautott t ksfaii taUjtUMUH Wájcüö Jónef gyornajtéiia.