Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.28 MB
2007-12-29 14:22:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
288
4218
Rövid leírás | Teljes leírás (302.62 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. június - 22-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

9AOYKANIZSA, 1808.

JIEOYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 22. BZAM.

JUMIU8 L

ZALAI KÖZLÖNY


■ 20 fljl. • ttoknak
ítóknak, JagyzOknek ét áJlarr r« e korona, f*l Avre 3 ko
liigjH\'iit\'s ügyvtuii alliisuk szervezései már éviiztid-\'k óta fotito-s pontját képc-.zi a hzuríitli.s nimikaprügruiiiuitmk. A közéletben gyakran van arra pölilH, hogy valaki Heréimet szenvedett cs niégiK eláll attól a s/án-liiikálól, iiügy jogorvoslatiul eljön a sérelem elkövetnju ellen. Inkább visnli a kárt, stfiii-úygy «\'Ky bonyolult, nagy költségekkel járó CÍ> esetleg kelt-s kimenetelű perbe bocsátkozzék. Az ingyenes jogvédő intézmény lenne hivaiva megszüntutui e visszás és a forguloin biztonságára kétségkívül hátrányos állapotukat. Célja az, hogy a szegényebb népos/.iá-lyokimk módot nyújtson arra, hogy a maguk igiaát könnyebben inegvédhi-ssék s hogy azok, akik az ügyvédi honoráriumok költsé-gfil elviselni nem képesek, ingyenes jogvédelemben részesüljenek.
Az európai kutlurállamok kozott Néutet-oríizág volt az. mely ez intézmény léte.siléaét ugy társaduiiui, mint H/óvetkezeii alapún ke rehitülvilte és fiikerült azt annyira lejlesz-UMIÍH, hogy — belátva szociológiai jelentó-aegét — ma már alig vun állama a biro-dalonniak, melyben jogvédők ne uiűköuneuek.
Ki\'tleg ii különböző munká.s-szüV{-tkezPtek
karolták fel uz eszméi, amely bár jó
id-\'je t\'t\'lvelódolt már-- kivitelre csuk 1K83-buti került, unitkor a rajkai munkási-gylet 8Z*Tve/.tir a/, etsó ügyvédi all.ifU a koznej*.
K « imiVii Tál.
; IKJ. WAJinTH JUXHKV. u
| ilielöleg saját tagjai peres ügyeinek veze-! téeére.
Hasonlóan organízált jogvédő intéxmé- ]
nyék vannak a iricri. nlüziai, hesszení. nasz-.
sziii én a búileni ninnka88/,óvetkezelekbcn in. \\
Készben (íHoktíly összegért, részben pedig!
ingyen látják el a lagok p«r«8 ügyeit. foli-g(
ükkor, ha a mi\'/.úgazdasági erdekek megvé-,
déseról van szó. \'
i Jogvédelmi intézményt szervezeti a 13\' Kaiffeisen-szövetkezet ÍH, iiét közülük teljesen inj/ycrieflct.
A .szövetkezetek mintájára idővel a mezőgazdasági katntirák i.s ki-zdtuk jogvédőket alkalmazni. így linuidenbnrgban. .SziUiziában, Kelet- es Nyugat-l\'uroszortszágban. Nohleawig-Holsteinban, Szászországban <*H Wiesbaden-I ban. iíajororFizágban 1000 óta ugy a ga/.dii-körók, mini u tjn-zúga/dajiajíi tunács állított fel jogvédő hivatalokat, (w/.-wn ötöt. A westfulúu kaimuu nt\'íit túrt kíllóii jogvedó-ket. hanem az általa kiailuit lapban válaszol a liozzáintiízWt kénU^etrí*; Würlf nbergben pedig a királyi n.f/.üga/dasiígi központ 721HJO pcldánybun iui\'^jeluii\'6 hi\'lilapjaban látja fi utasításokkal az órdekl^dökol. l>t) a jogvédelem nem mindenütt ingyenes. így pi. a sziléziai mezógazriahúgi kamara szóbeli tana-cse\'rt 40 fillér, írásbeli Ifin ácsért 1 korona Zd fillér dijat sz«-d. hót a szászországi 1 ■<> koronát is
Stettin városában 1ÜÜ6 óta K betegség. (

8iflrhai>miég: NagykanUta. FA-ut 16. •zám löflioUaak ea hlrd«t«aok IQ. Wajdlla Jóiaaf kOnyv-
keraakadiaaba kOldantfdk. Mezeién minden hétfőn délben
baleset- és a munkaképtelenségi biztosítási ngyekben maga a hatóság szolgál tanácsosul, de minden kezesség nélkül, [{at hónapi fennállás után 3I8ÍI személy vette a segélyt igénybe és pedig l\'JTl szóbeli. Ü\'J Írásbeli tanáusol kért. 1125 csetról pedig jegyzökönyvet vettek fel. A Hegitsóget kérők kö-zótt sok munkaadó ix szerepelt, kiknek agyéit szintén elintézték.
Az eddig felsoroltaktól elfltó szervelete van a jogvédelemnek a rheinpreusseni mezőgazdasági egyesületben. Kz az egyesület ugyanis mind a liU vidéki fiókjában jogvédelmi bizottságot nevezett ki. melynek tagjai: az igazgató, egy ügyvéd és egy mezőgazda. A bizottság az egyes falvakba bizalmi férfiakat küld ki « a parasztok ezekhez fordulhatnak kéréseikkel és panaszaikkal. Kz a mód azért előnyös, mert igy helyben es élőszóval adhatja elő kérését elő az is, aki irni nem tud
Végül érdekes berendezést léptetett életbe a vvi\'iinari mezőgazdasági és az oldenburgl inunkasszovetkezet. Mind a keltő IU02-ben bekrhiróságokai állított fel a peres ügyeknek b\'hetóleg békés utou való kiegyenlítésére. Klükóu békehirák állanak, akik többnyire nem jogvégzett emberek, hímem csak idősebb, tapasztalt egyének. .Működésük már több Ízben sikerrel járt, mert közbenjárásukkal llellt egy pnr vált t-lkiTülhelóvé.T A H C A. Az eUő oaók.
PiroN volt arca, a »ttm)« Iringóit, Idfgett volt az ajka; Mikor rfiDfgTe, sieml^Hlllittifii At UIHÚ caókot ad la . .
Mosolygott nif)í > boíiuká-i bolti if>, B millió csillag ilatU ... Csak Ó tiirt AZUII kesorvt-sen, hogy Az fel»ö csókot adu. . .
S azóta iiogíba bt-szélek róla,
Kigjul íz éfi(\'» art1* . . .
H én ftxeotül tiiszem néki hogy akkor
Az el H6 cHúkol adta .
SOMLYÓ ZOLTÁN
Egy modern ifjú hölgy.
Türelmes olvasóm, ibinertri-u a pályaudvart in és az (, u&gy jclentőf^gét a ni ind en napi élet zararos forgatagában? Tudod-e, »?rti>(i-«, érie(i-« íajjon : mi « amiber podgjrássinl megrakodva, ntra kóstt-ii tetop P"U8i az utasoktól nytlmgó váróterembe. K Idtelepöd-v«n utiLáfctkAd melté, várod, inikor.ujit be a perrou->jtöu » iBkíuléljeH TiHuti kapué, hogy nagyot és huigosftt kiáltván, a te vonatod indulásit jelezz« ? A

váróterem, igen, tordulójtout az éleiben, mert itt ilol fi jobbra vagy balra a kocka, urii*ljr|yel vn^f- fittünkön út jiitsiiuilc. A várólereui addif( t>|i)ii>i.tI»al
( rótt emberekel szétválaszt v* il^ent-ki-t ^gy irányba t#rel ugyajic^y vonaton, IhkoltUreokai, akik nyolc évou Hl ejíjljtt irtítak i-t ^yinuAliumba, eretUs.\'^i íii*gálal után n VHróteri*tultóÍ ób meunyi kttlónb-Uú. MÖt tílíontiíLea irányba sodor »l at ilvt vonaU. Hs azután, meglehet, *oba*fiií liil|ák wgymiUt tobtjH ÚHHIH-kerülnek iijra valainolyik álldmaoon, ki tudja, a nagy Hietségbeü egymásra ÍMiier-e a két rt\'gi pajU,w, aki valaha együtt mulatott a gyeppeu « alkalmasint együtt faragott gyiuló. d.» L*-(Jve« emlékű síer^lm^
j Terseket az el*ó idt-alboz. Ifceu fordul) cnak arra türelmes olvadóm, vir»^i>n utiköp«n>b*\'ii, keztyi.s kaenójában m-héz illatn, lonynjadt bokrétát bzoroo-gatva Hioul bubán be my » váróterembe — aí eldó ideál. Komoly, boldog "r bozia a karján, aki soha-H»m iamerle a sierelmes verseket faragó két diákot, inert a kellő kúzul í> már a harmadik, vagy még sokkal inkább az ötödik, nng a kimnzouy ellogatl-bató kéróre találl; diák knribui i\'etliK °- is- ó\'1\' bizonyára Ó is fgánien má« vidéken és egéaien uiáa kicsi leánynak irta az e^edÓ v«rüsorokat. De ime, most egymós karján vannak a fáróterembeu, s indul a vonat, majd együtt ülnek fel rá é« együtt rol>o«-uftk tova, a jó latun lát a jfivAbu, hogy hova?
Menj a váróterembe időzni, türulraes olvasóin, hifiién eierféle elhatározó mozzanau aa az emberek életénvk, amit iu láLtiaU>e.

Verófényeu októberi délután roft, t- a várulrn-uibeu — kívetoleseu — mínki.si>m volt, unk fti meg ó, egy madouua-am,, kaicAU, siókc, ifjú leány. Csekély mái háj a elótt vull az asztalkán n itótlauul Ült a sitiket), amint ttzunde rnélasággal maga alá nézeti. lí-U\'tien.ru bájon gyi;riiu\'k vult s én babár uem vagyok ásít falt betyár, ---- igaz. hogy linziéit* ti el és léléukeu. — <ie meguzólilcltam, hozzája lépve:
Hova utazik, kiHasMiony V
Kám pillantott s birtelfn lt^>ütoite szeméi:
— Ea uram V óh. valóban magam sem tudom.
Mfglfpetve néztem rá: •
— Hogyan kif-itüsíony ?
— Anyám kfildótt MÍ id*-, — mólt, — hogy
majd utnnam jón. [)t< már i<gy órája várom « nem
jöu. Két>ik. Nem tudom, hul marad ily sokáig.
Már mellette ülldin a székpu * elragadtatva merültem fiuom vonásaiba. Kreztem, bogjr ei alatt a rövidke p»rc alatt, nem tudom inikép, de olyau rabjává lettem.
— Kímozony, kedves . . ,
— Ida, — jegyezte meg ó bájóu raoHolylyal.
— Tehát kedves Iduaka kisasszony, nem sejti,
nem képzeli, mennyire nyomja valami a lelkeraet?
Maga olyan szép, olyan ártatlan, olyan, de olyac
végtelenül bájos teremtés, hogy . ..
Kérdóleg vetette rám a nagy kék szem párját és éu attól a pillantástól most már valósággal lázba jóvtj, folytattam:
— ... Hogy én nem birok magának ellenállni.

K Ö Z 1. 0

130S J11KIU8 I.


A h é t.
Hogy szeretnék élni?
Lgy hit\'iniiii\'k élni, Mint iiiadnr az ágon y hlép mosolyod Imnie Ar én
Virnló szvp areád S annak JÖZMU [iir|a Volua az oröniőm. Mely MÍveim-1 birja.
V\'uted lenni mindig, Te angyal\' lélek, S nélküled itt hohol, Mig e Tóidon élek
Veled a sírban \\* Kopuibúba zárva, Hogy n« legytrk magam S otl hí; li-gyek árva
lása »zukh%ü». Közön heget, liuUndó tuhAt ne.ni Htámit ai új résETénytárriaKágail, muri csak guzdtgabb fm-bttrfikiiek jut az a Kzereuen»>, hogy r>00 koránén rÁHzvéoyekbol többel is vásárollut, Kivélelt exak rir. lAníé Bélával tuttok. akinnk CAV egy részrényn vmi, do »iérl tagja lelt a ffllUgyolö bizolUAgnak. Itt azonban egy kis pakium lappSDg.
Könnyön vitUk igy keresztül, liogy az igazga-tóeíifí 12 NZflzalékkal, a folltgyt>16 bizottság pedig 4 Kzázalékkal több nyerem enyhe ti réaiesllljön, mint a többíok. Kimondotok, ami kezdő iparvállalatnál »zokatlan liogy az ügyvezető igazgatóság HOno * korona fizotéat kap. Igazán kérdéses, hogy & ImvóM * fedeii-fl majd a KOIÍ kiidést.
Szóval: a ki« részvényesek zúgolódnak. Kz |J(..
dig beteges Itluet r-gy olyan iparvállalatnál, amelyik
jaanl rakja ív az alapol. . .,. ..
Kis tükör.
— Állandó rovat —
Rozgonji-uloa. Nem hiszem, hogy volna Kanizsán erabiT, ki nfl ismerné 8 no szidni ezl U7. moál az egyik íclclioii Oa»k az egyik M«iröl szólok itt. mert vi. az uioa két rész-; l)ól áll. A Sugár-nttól az Erz»éM-lér feli vezető részo világos, jól kóvozotl. egyszóval gondozott. Ez az utcarész a városnak édes gyermeke. Én nem koresism az okát, hogy ez a rész miért ilymi. A másik lóiéról Írok. mely a színház falé vezet s melyet még | városi utoasqiró tisztító szerszánia netu érintett, öntőzó hordó vize nem áztatott. Erre a mostoha gyermekre hivoni én fal e sorukban az illetékes hatóság figyelmét. Sok ember jár s bandukol ez uloában HZÍIIIIHZ után. Egy szürke tómeg kerül ki mindig az utoa porából, mire a Sugár-uthoz ér. még ha fekete Í8 volt öltözete a színházban. S igy éppen nem különös, ha színház után egy általános morgás áldása zúdul a váronházáiuk hivata lus lakóira, kik atyai gondoskodásukból mindig kifelejtik ezt az utal Tekintetes uraim, a közegészség nevében ne hagyják hiim-vadni jezt a kérést a városházán évek óta gyülemló feledés rétégé alatt, hanem fordítsanak egy kis gondol erre az utcarészre. Egy kis jóakarat vagy megemlékezés lalán juttatna ide i» egy kis öntö/.ésl, ha már léglát nem is S mennyi szív hálája jutalmazná e kis bóke.zílségel! Talán az egész városéi Mert a szél innen liforálja a súrú porfelhőt egész Kanizsának Vedereinu I
Zalaegerszeg egy dologban hasonlít Nagykanizsához. Olt is becsapódtak a villamos világításiul. Megvan tehát a vigaszunk, hogy nemcsak nálunk vannak világítási mizériák. Sót ha a dolog mélyére tekintünk, azt látjuk, hogy a zalaegerszegiek rosszabbul jártak, mini mi. Botrányosan rossz szer-zódést kötöttek a világító Ganz-céggel. Minlha
sögm volna, a váró* azt tedezi. természetes tehát, hogy mindjárt az i\'lsó évben 211)00 korona veszteséget kér a e.ég Zalaegeiw.eg-
, tói. Zalaegerszeg flzet, de észretéi\'. Megváltja a világítást és házi kezelésbe veszi. Nem
pvár 15 esztendeig, mint mi. A Ganz-gyár át is adja a telepet, lm megkapja a 21000 korona veszteséget és a jövőre remélhető 50.000 korona nyereségei. Ez mint logika
I alaposiin fejtetőre vau állítva, de azért jel-
ilem/.ő. Zalaegerszeg csak vakarja a feje
buliját. Akár veszteség, akár nyereség, neki
(kelni kell. E tekintetűén kezet foghatunk.
Kanizsát is megáldotta az ég Francokkal
Egyik Hl. a másik ngy hijjáu 2U.
M. Sz.-ből R-T~."~
Hogyan alakult nie# a Csáktornyái göz-
malom r. t. j
A o-ftklornyni gőzmalom siovelkciel nemrég1 «lhatároila. hogy üzletkörét bóvili s <- célból üül-\' : vénytár^asággá alakul át. Ki is bocsátottak ii<n) drb\' Miit korona névértékű részvényt, hogy igy m alap-tők* \'UIO.OOD korona legyen
Kezdő iparvállalatról lévén sző. a jegyzések nem mentek könnyen. A részvények adúsáuál a leg-1 messzebbmeiiú ígéreteket és biztosításokat adták mel-, lékletül. Igy pl meglörtéut, hogy valaki azzal a let-! tétellel veit yu darabot, hogy igazgatÓMigi taguak\' válasszák meg. ÉH ennek dacára megtorléut, hogy! körülbelül iVUiOO korona értékt) részvény megmaradt, amit az igazgatóságból alakult szindikátus voll kénytelen átvenni
Május 24-"n tarlotlák meg az alakuló közgyD-i létU, amely éppenséggel nem mondható sima lefolyásúnak A iHgokat a Tó fő-érd ekeitek kész Imlároíat el*- lillitollák és azt vidék keresztül, amit akartak. IIossza-, síitvuzalokkal folyton leduntütt-\' néhánv <-m-buf Ü többségei.
Így ki mond ot Iák, hogy az ignzgatósiígi h.gsag-hoz 4, a fe1 figyelÓ bizollíiáglioz ^ réstvény birtok-

ón -zerefem én azt akarom, hogy legyen a folehé-gem. Jdiinka &i ciiyéni, akinek — itt megragadtain a kezét — én örökre szerető, hűséges barátja, jó akarója, unt lennék \'
— De hot a ber.z.-l. hallottam n h-any
ijedten rebbenő tmtigiát, — AÍ Klennrt!
Krezti-m, hogv viw-za akarja luiKui a kezét az euyémtól. de eii IK-III enged lein. hanem egé.szen magamhoz vonlain >\'•* bt>h jő hogy s«nki*em volt u váróteremben\' -— heves forró bókjaimmal htuílat-tam. Ú pirulva, zavartan, ugy láttam, inoghatoiun tekintett rám, hol lesütötte szeméi, hol rám emelt)-.
— Intenem. — rebegle végül. — háttnt csak
ugyan szeret! . .
— Igen Iduskám, — vágtam a szavába. —
maga velem |ön az éu kis falumba, és mi ugy
fogunk ott élni, mint két szerelme^ gerlicemadár. A
keresetem, igaz most még csak ezerkétszáz . . .
— KlsÓ csengetés! — nyitott be most a terembe
a vasúti kapus hallottam, ahogy <i kiáltott álloimWok
között az én falum nevét kiáltja
Felszöktem a helyemről s még egyszer hevesen megszorítva a kezét, Tűiébe suglam:
— Maradjon ilt! Megváltom a jegyet én rögtön
itiduluilk, édes Iíliifika !
tizzel, szerelmes pillimláHl vetve rá, kitnettem, vHgyis inkább kirohautam a folyosóra a pénztárhoz t> megváltotlam mindakettónk számára a jegyet. Tahimig, ahol — ő már oly biztosra gondoltam ! — a maga zavartalan egyszerűségében var reám a boldogság.

Kezemben a kél jegygyel. — inert i-.-.nkugyan -htuilnk kellett, hogy l.-np kés-sllnk. — ^.aladvn mentein ;t váróterembe. Hflorduluk a/, ajtón — higyje meg kedve* ohitmmi, hujuáloin, hogy egyezem\' igy ki kell ábrándítanom -■ képzeljék, mii kellett
: Intnom ! Idu^ka, ar. én *z«nde, gyönyörű lánykám, alibin H pillnnalban lépett ki az Ovegajtún ;t perionra, de, többe már iium egyedül. Mogölte ment «gy hozzá hasonló an-u, de jóval teltebb, korosabb hólgy (bixonyoHau HZ anyja, aki időközben iigyliitBzik megér-kezfiti. rnelletlB pedig, Iduttka mellett .>gy vürös ké[ili. iliTi-h uhUnuN őrnagy, aki nagynn elégiill ar\'-cal tuszkolta kil.-J,- A málhál pedig két vauuli hordár é» egy ktttimah\'gériy cipelte utána. A vasittí kapu.-i épp akkor ji-lezte, kiáltvu az első CHcngetést egy má^ik. a fiiiint-i gyornvonathoz.
— Idiiskn! — akartam tiiáuu kiáltuiM. i)« ó, meri bizonyosan megérezte, hogy visszaérkeztem, féloldali Tordilotta szép Tejét, mialatt boldog mosoly-lyal biccentei hz asztalka felé, aliol ót percei uzvIAU még mindketten a boldogságunkról álmodoztunk Az
; üvegajtó halkan heeaapódotl mog.iitlik h én nem törődve a kapus gunyoK pillantásával, kétségbeesetten rohantam az afiztalkához, melynek Tényezett lap-
iján a következő «zoveg|l papirszedetet talriltam;
„ftocbáwion meg, de az őrnagy, akii a mama
! fgé.szen váratlanul hozott ide, szeret éw gondatlan
életet biztosított a számomra. A kauciói i*. mivel
nekem nincs hozományom, természetesen 0 telte le."
Aztán.- . nztán nem következett semmi. Ks ÓD

IlDHhZII ideig >CII Liliéi Mi\'lll IllOltlnZt\'lh\'lll Mtullll It
várótermekben, amelyeknek itrcs ajtniu itt unnyi különböző irányba nyüzsög » iié,|i. uiurt Téliem. b<\'gv majd írn-gim j.in t-gyhzer egy flrnaxy, akivel — mialatt én a jegyeket váltom - nás/.iitm indul Knnne fülé Idii^ka.
. .. Kgy hwH. tllrolmuK ntitárnaim. Kgybzcr, néhány héttul a történtek után, egyik napiUphuu rdvahom. hogy - mit ludom én már, hogy hol vaMili bzeiencnétleiiKég történt. A vonal kisiklutt. igy elsóosziályu kocsi üsszetörl és egy uhláiius őrnagyul, aki uáüzuton volt A feleségével, hnztak ki » vasrár.sok alól. Felesége aionban, egy szép szőke tíalal awszony, miként az újság külön megiegyezte, nem vcyzielie el a Irlekjelt\'iu\'lét, az utolsó pillanatban kiugrott a kocsihói én hZfri\'iHSf.srn niegmi-neknlt.
(Hembf ,T.-szlctlf;m az újságot, meri a h>őka őruagynéról Idttskn jutotl ebzombe. hliihka. 11 1110de.11 nőnek HZ a szende tipikus ulukja, aki az élei uagy uljáu nem veszti n\\ vüsiélybeii a lólekjeleiietét, ha előbb nem is, hát az utolsó pillanatban Ügyesen kiugrik a veszendő vonatból, hogy — ugyebár ehhez nem kell magyarázttt ? — vigasztalódva uUzzék tovább majd a legközelebbi vonattal.

JUNIS i.

/. A I. A 1 K n í I, u N y

punk la«,k»i. l — klvólíle
epra V.IÓ j aégi tehenén. A napokban ^te l\'alaki . teheneket1 twreBkedés al-ptalnuságát hiraUlosan megei£olni. Kzzel
., Iakarta hazatereim a U-gelöról. amikor a \'község\'szolgálatul tenne a váron erkölcni reputációjánik, de :"
• nyit*..., rrtt.íÉ.u<.™.»->A«.,i»_if;.. i.~—i. a i»fi(»klt B\'X_nii _A*A_
i.Iabbl a,ím. _ „„„, mbaton Jel«i
— A Balatonvldíki Vasutat idejíben nyit- ■ - n , . . ...
vál°"
— A magántisztviselők egyesületé
nagyékl k á
titft/.viflelük: ^^y^silletfi junitiH 10-én nagyér-
ib
jak meg. A lapokai bejária a hir, h„g, , ,„,„,. I bikúJ» \'»ígl>5sznlve ellene furdalt é» szarvaira kapu.1 elf\'et. ™<T "\'ÍV \'"• .h°«/ építésnél dúló sztrájkok miatt a kormáuy haladékot A \'"egdOhödl állat a szereiKséllcn ombert többször\'
a levegóbe hajította, majd a földre dobta, miközben j "" • \'•\' „
fején szarvával megszurta. oldalát é, jobb karját pe-\'nek nagyertekralete. A nutykaniuMi magán- ;
dig megtiporta. Mikorra segítség érkezeit és Palakit ; kiszabadilotüik borzalmas hrlyiuléból, több oldalbur-
tekezletet fari a?, uj i|mrtörvény tárgyában. Az erre vomitliozó mt-ghivókat e héten küldi szét m cgyi\'Sülel. A fonlo» értekezlot iránt
„loll a viillalkozókuak. amiért a keszthelyi kiállilast js ,.| kelloue udáztii. H hirro a vaanl épitésvozclósé-gehez fordultunk, ahonnan a következő válasz ér-
szereni-Kém J betörött i;.-, a jobb karja Htoroít.
tJTAJU nem Az "2»kos ember boszuja Ka»jAs Péteri
elUvoiisa. »1"Hk«l"\'lnai ember itllancl" aUkia tolt a falu korcs-! a előfordult "1*i"""1\'. Ivott, kárlyáiolt s Mért állandóan liadi-! l
. ílecse* soraira vá aszolva vau rrlouum, hogy qillkoi,.,llnknH ts
. . x ,, ir-,i ,
Hirdetmény. A lalaegersitigi igltóllíg l!M)íj óvi mAj
líioa. sx. a. kelt rtjudelet
kir. hó .J8.án
íolytiü ezeuual hogy alulirt hivatalnak a hivatalon
(ordull olo. kl»«bb inunkaaciaiatuk
mint inlnde a» épiiéiiiél, ill i
p megint\' ^IÍV
kettőn i-jjvi j közhírré Uilolik,
ft>rli, ainiko
Vun.
riii|i
azon okból, hogy vagy sok elólcgel kaptak, lli1""1 á"\' VB\'" «
vagy pedig zsaroliísi szándékból tulosigázolt igé soksiS kimaratll i _ rj __ |
nyeik nem voltak általunk leliesilhelók Az éni- hazaiiu\'iil, természetesen lebsege nem a legvidámabb i *\'"\' lol.vó "vi junian hó l-lól folyó évi szeptember
teskelló gyorsasággal ,.ló haladására euUek \'\'""K"1"1\'*" váral«KUll reá. Az iszákos e.uberl ez a \\f .»?.■* hétköznapokon reggeli 7 órától délutáni
. ,. , tiiueii . -,.ii , , l oi^ifí- vosAr- *** nniiepnapnkon perfig reggeli,
duc-ra iiiiudig meg *ollé. meg vMiattDktó-!^"-"11101** «\'»)-»™ •»-!»»*.■ hoita. hogy dulakodni\' 9__126réig «ftybinoinbaii fog"-- Urtíliii. A bí- éa
geit mnnkatiró, amién iiiuc« in okuuk, hogy uz lt a£ a^^oiiynyal, mnjd pedig egy borotvát ra- kilizeiÚHtik liétkoznapokon H—1_ óniiií toljosilbetók,
épil«» büt\'ujezéat! haiéridejúnek ulliataxztdsát lté-lK&(lott K üUal «»«tF«t»z«ly«*j«ii hátba hzuria t Méné- M. kir. adóhivatal Nagykauiztián. Ki OK. évi május -
rolmeziUk." gét. Az abszuiiy húrlttéwt vi^zélve^. Kaszást 1-Urlóx*" hA \'-\'í;"Al1\'
— Pelo-zlatott szakszervezet. niaitr az i\'piiűmnukéhük lapolcai
A bulugymi csoportját lel-
tatták - Kilmán P.lné kézimunka-iskolájs. Kát-
Ujabb küldöttség Budapc^n. Natfykani- >«*•\' }\'«l«« l)kl . ^i\'\'"inb-tanit6nö július l-én egy
,,..... . ^ , kei hónapra tortedő kifii mmika iskolát nyit. melyről
A rossz szomazéduág
in,li Z&tgiiiüiítJ és liudis Vüu-fl lábdil i1iiot.ionibiKluk. VHIUMÍIÜÜ nagyon jó Miuu-k, amit bizoiiyit az, búgj Kevakviuéti Ksig-iiidiid novuzuU MZuniMZt\'dJMl itsoval ugy Mijtottn fujlnf, lit.^y (íletbun lUBrailáíjiiliyi UJIICH nüiiutiy.
Kétszáz Korona története. Hüiselil Vencel kus-ibelyi HOrgyHru.-j a napúkban egy lovulet kapott. Mikor iolbontotla, H U^nagyubb niugl-p.tú»üru két-h//t/, korona papírpénz rtiult ki belóle. A levél az eirdi-ti lielyesiráheal igy KZÜI :
„TukinluUiM Ktwli Viucö ur
Kvcsku-1 lakósok \'
dozau
-Miről valü^UitiL-g nu^ « IM-I.-H ujubli u^yuhh knl- bftvt.t,t,(»t mai .srinmnkhan lóvÓ hirdetóse nyújt, Itt ilüiht\'g iiit\'Ky Budapestre, h<igy li.sili-l,^|.>u Darányi csak azt emliljtik. hogy KálmAnmi urnA a zágrábi Ignác íöldaiiveléaügyi íjtiiiÍMtonu-l, kilói a~L kérik,, ktJiimunka iskola Ipg-itUnóbbon régzett növendéke, hogy a kiskaui.Hui rmim i»kv» lás lfiiA6k tu U_I>III- ^\']Uti^ niuukái a budapesti orsz. kiállitáson az BISÖ
re„delkeíésére áll. ■
udu
i kr.-tdt
bér-ii ií_-
hrirmely
•nln
~ Mcgrc eml.lk
%Aú twrületlll hiolgfllliasNaiial;, K_ a It-rlllfl
mintegy \'i ijini holdat ieu ki. A killdóti.súgót Dob-
mvils MilAn, a tiú|j»zi<ilt ki\'pviMíKi vuicti n minUztur
ölú. A kérelniül Vécsuy Zaigniond pylgárnu\'bU\'r tol- Lnlilii
mácsolja. Eddig \'Jön ré^zUvvó j-\'h-til-^zfU Ki^kuui- uin
zsarol. A klildutlíéget a IIIÍIIISÍI-T juniu^ i !l kö- ■intim. Mmm ^nsuiuf^
zOtti napok t-gyikt-n logadju. nyd\'
Vi_v«eték é« caatornaiaa N^gyk-mzaán. »B SlWinfthrlkt Hl>-«bir| In ZflrlcH.
magát Kio Mi|)t llipu|lk n|lifj hei>t>p kozólltlk, u In-ten liszU\'leg Am_t«Ur-fóftyk*p4..-t--K i A.,,L -n.
il ki.iillékek, íelúlniulbal-tlin uh, vílamtiH iniiulcnfílc f*ny-1 (Tdll ■\' ki Ul
VII. ker 111ét• -111*L- pulgiíreága Darányi Ignác fúlilmivtsli-sligyt ii)iiii.iii«,Tm\'l. Kit HÍ alkalmat ke
■útig o_ik u.in ia .ejti, hogy\'v-^y /jBÍgmon(1 pol^rmoMm _rr_ huMimlja f«l, "
mily módon karumiotlák m«tf H ki lehet az az em- ,.0((y íi(wlj_ _ inilli„tl,rlll?k Nagykanizsa kózöUH«gé-
l«r. akiben a lelkiismerot igy fellrimadt. „ek wou érvényét w, nmlybeii a lútesitendó vízre- j =
n;liilí i>.i (>.sat»rnázáti flómnnkálataihoz Nr.nks«\'>gelt mi-ri sittkor ló Mírgói kikuldé»ét k«-ri. A polgár-r arra íegjíi lítirui ,i minisztert, hogy n k(\'r< nu-t sorún kivill ÍIIIÓ/.AH cl,
- Leiinykereskedés Nagykanizsán? \\i tlinulü
,w^K»J.íii
|ju**cií tit
■ K*/
lormllal nifKkáro«itoltam vegye át kúrem ist»t> . _ár(Hl v] -,„ VI, |twrft|fitt-.llefe nit\\aAr^ iwínvi ^\'^»- •"\'"» *\' "" f*«yfc*f*-onnul kúreiu." Kuischl Veucul még csak nui
"" """ "" \' d*le(*K niapiUiuU l8&l-lueri.
i-ua it-|iy k«i><" iiitgytV l>íruienivc küld » c4g.
N V Í 1 t t fi 1* H J 1 1 1 1 ö 1.
ii tii-mkezo
liü
,W. e rovat alatt közlőitekért II>MII vállal foleló-séget a szerkeeztÓség.
A m topta. Kgy inegyubüli egyik osziályában niog^íísgtilla a szui uniókat. A vizsgálni után az igazguló levt\'li\'t kllldte a/, rgyik laiiulu atyjához:
„\'iWtrlI urani"!

iugv ÍIZ Kiitu- legyen
\'gdöbaiitö hir jurta l»e a >ajtó(, hogv
ii Dunántúl nagyban folyik a Ieíín>k«r*f«k^dHs ós,
ennt\'k fóíi\'tinke: Nagykanizsa. Akik ÍSIIUTÍIC a holyi |
viszonyukat, jól tudják, hogy vz IKMII igaz, mi\'gi»|
(•/.UkaúgtiM. hogy miír most a Itígurítycscbbtíii liltuko-|
mnk vároMink tiinievéiick ilyutén módon valii Oüor- j
A nagyknuizsai rendőrség mit HHID tud a
mak tisztára \'
alvator orrás
A mai vizrigitlai alk«limi\\al kidiTllll. on liaiiitk liagy Imjliuna van u miupiidio/ h\'hhügi- oniit\'k, hogy CIIIJHII t\\ ili>lngbiiu valamit. "
Másnap ivggel u tunuló kt-sem*a abrázatlal
állított be az ihkoluba -s uz apja víilunítU aludta az biiásái
igazgatúuak. A valauz igy »_últ: holybüli . _
! soproni hntnri>\'ii<liir^>>g agyábiin vau. 8 inig azilyonl
Jg.-n (..Hztfllt igazgoti) nr! \'valótlan hin\'k egyrészt A város .rköleni reputAciójának!
Kug.idja Inti).* kosioiictmiifi n híivos «rluHÍt«f-ért. ,irl< jntthrés-i az utcai prostitúciót augili t-l». Mórt i
A tianiat jól olnitspángDltam * meg vagyok gy6- amióta H_ a hir nu<KJi!l<?nt, azóta a torvL\'ny«8i?n
tód ve hogy vontul a minpi.it kertlni fogja. Ha ■ niegeii)t»f(Í«U iijfilt-liizakU >«in jölietimk a leányok. |
. . . I , , i A/, pt\'diK. hoíry &t ilvi-n Im.nk fonnáMiatntk, kőzegciiz-
atouban a szigorú büntetés után hem i.uiie I. ^^ ^^^ ,|em „ voltUt llHm j8 (1I)iíodóW
bibájárúl, csuk tfSM-\'k engem vrU\'-ileni.-1 nék 1)() Btnj._(,r a tc>rvt-riy oltalma nlatt míik-dik én\\
Kikor Inttit az igitAgntú, hogy ukarattHiiiil ro».sz aJói Jizist, akkor mmi -/.abad az ll/Jut folytaiánát |
napol szeru\'ti a kulöiibtiii jó tiumlftnrtk. Miopia»ilyt\'n abszurd alapon megnehoziteni. sót leht*tf*lleané
mvidlálaM jeleni ., . Hu apja a, id,g,n MÓt félr.«-\' ***■«»• »\'*«■» ^J^ W|««<"\' «\' • mogvadulUtlápo-\'
J FJ , 6 tol mm Nnykaniisáii a nyílt-házak nélkül tolna. I
magyaréaia. amikor valami gonottsAgut -Ttflt alatta. N;mcsftk . k^egé.szstigíigy, dt- a im.gauo.san meu6
A megbfiszUlt bika szarvain. Súlyos bal- uok biiloiisága is v«Bzélyi\'Zteive lonm>. irogy oz meg
Leghathatósabb és legizlete»ebb hizlaló é» vértUztité »g»r 82>moi ilokelő oríoitanar és szakteklntály által hit-nö eradnéiyn;il ki»rébál»_
li V li R Ji E K E K N É L: ^n^\'^ir*x^"nVü.T.".s_i, v. v»;r„.-__r__i
BOY EOÉ1Z POBOZ A—A a.»O
ewtuek eaott áldozatul Pataki Pál szontgyőrgyi köz- no lörltíithesnók, hatóságunknak kellene a leány-

j /yKif\'iBl e u
ENERGIN VÁLLALATNÁL PÉOSETT m»ly 6 dobost bérm*n.t*i»n «»il)lt.

üigclkedíkncl u-fdáit r-;

Z A I. A I K 0 7. h ■\'> N T - - -
utó c»ud é> királfi fllaiás ii\'ljfSBii helyreállítónak az í egÍKEségél is.
,l)e Un ugyancsak balálra unhatta magát, innyi

Senki sem próféta
i*s ftlnlö-
.elehet ligyelui, hugy milyen helég fcflxlV- sznkitoiUin ót félbe.
mb,r iudja, milj.n \' -^ "lóbw tév.d. Klösrfr » Uotl.«.pW
#k nem is olyio kiinoitdoti bclegui. nlAn kBlömbon
teljo-
gondoskodva v«n az egészségesekről, valamint a
■ -■ \' fiatalságró1
"j ín betegükről úgyszintén az öregekről é
Kbbun » Idkintutbell is vetckeriliatik l.ipik a
bosy hivjAk mind ezeket a divatos furdöhelyek-et. ~-
.Komolyan mondom nem ismerek mar read. legnagyobb fürdőhelyekkel Mnorlhelyi\'k és játszóterek
hi..MU te voltál az, kinek elóbb anynyira imponáltak "un»k "«. »h»\' «l?é« n«|> liallat»iik a máakor oly
a killfoldi fürdőhelyek. Hál mióta változtak meg csendes nanyvarosi gyermekek vidám nevelése. Meri
ennyire nézeteid," kérdezte Modalkozva barátom líi*«»ity »ok gyermek Uittll ott. hogy a lanulás fára-
.Kérlek n egy liosszu história, do aziveMii dalmail kiheverhesse.
mesélem el neked mivel boldog vagyok, hogy észre <* \'-inda szép nagy parkban felharsannak a
túriteltek és meggyógyítottak a miuden idegen iránt í0"10 zenfkar által játszott zsongó hangjai, inikiizben
^" ■—•■ *k.. a furdoveudégek fel és ala sétálnak, ölt a legknlöa-
való eló.zereletból. Tehát hallgasd %
Hi»zen tudod, hogy már uéhá-y év óta roinde
...Jil Karlsbadb. u.Im, mer, « ottani kurfl -T-M-
Lm Mikor mull évben eg, utalom l
lt
„Mottt. hogy megkt\'ídndólt az utuzá tétí ide|e, legjobbat] meglehet Ügyeim, h különösek a magyarok Ha az killinö gyógyfürdők vannak hazánkban, igazai WÍU ért t)<*t ellen ulótta. liojtv miért megyünk nyaralni Ktukbadbu. Vichybe, W\'eihbadeuba éa tudom
\'*"" ■>Jr»lv
eket ia hallhatja és komolyan laiiulina-, In* ujabb divatot. Hetenként egyszer
Lm Mikor mull évben eg, utalom alka
lilikemben elhelyezkedtem, egy feltüntet, Ujós ni »W I"""1 lát • \'«"™l-l"«-
g u kisérolób „ i, beszáll,,!; Mivel «k nehezen «« ismerk8d,em ,neg az ur.mn.a, k, ugy.nca
M,ik ...agukat m.gér,e,„i . kalauzzal, wiutg^n. -»«• »—*1\' »«\' \'«-•\' \'"l"k"" ltó7
B " .-!». /itil..i után innr miuvira fi\'lepolt. hüjíj iitt«yul»l)
alkalmával táue.mulatí(á(( van. mely alkalommhl 11 fiatalság igazán 1 lát a láiiRoIitollO*.
iimftukat m«((érl(itiii n kílnuiral, \' \' \' ■""■"•- ■»...í.....<.n.o ....... ,..„*« „.. ^vid
olllét
kiráuduláHokm t«htHünk Lipik ménén szép köruyé-
kére Kgy.szóval, A I.ipiken való nyaralás olyau nzép : ÖM kellemes volt es annyira jót teli mindfgviklmk-
ní-jíí hogy idén isinél odu i^yekszUiik é.s míndfii j« 1 lamerösílukin-k én harálunkuak melegen ajánljuk, ho^y
ugyanígy CHelekedjók.
Ki a rajongó dicséret nz elragadó hamburgi
hölgy sziiáböl annyirj hatott rám, hogy
Klmesél-. most iü
voltam én ebból kifolyólag nemwokAfa eletii
lusba elegyedmnk. Vnnsiu, aminl ily*-nl
ttzokflson, a fürdőhelyek is szóba kerOilek.
leni in;kik, hogy mia> minden Lavasaí»I
Kailsbadba Kéhitllők, mivel már évek óta hossitdil-
m&s gyumorbajbati szenvedek és HL oltani források,
legalább néhíny hóoapra enyhuk\'.Hl siolgálnsk ni\'
rán
A Hatni hölgy csodálkozva nézeti előbb aztán az urára és kóvulkazóképt-\'i) fakadt ki:
helyűt. Nem in bántam meg utóbb ezt a
, hÍHieti tudhatod, hogy milyen ellentáiló képet.
pénzt
betek otthou, »okkal olcsóbban, sokkal kisebb árak
mellett, llt igazán hevállt a jó öreg köztnoiidáe:
.A prófétát «oha*eu ismerik el naját hnzáiukbtm -, Ki túrija", szólott iíóibe Feri barátom „ha
ezt a lioiyet?" i>m, hogy eit
.Micsoda On magyar létérc gyomorbaja miatt KWIB" n>*?«\'»*»iii. hogy felkeresni wt az annyira badba megy, mi pedig ugyanazon btitegság miatt egyenest egy az ön országbeli filrdójiibe uUzunk. Mi bitony nem röeteljllk a homu utat, tuduiilik mi szervezetniik örreadnk axóu. Még IIIOHI ishtemrelii-egy«Dej>t Hamburgból jóvUnk, hogy a nyarat Lipik ">*wkkil illettem magam, hogy* aunyi rengeteg inrddlwD tóliheMOk. ÜQ nem is ismeri «»» • »««i*«t ?- pénzi viitem killföldrft. mikor ugjiotbban n>B»»ul-
Szégyenemre mvg kelleti vallan a (urdct cxupán lialláshól iarnerem.
Kkkor mind a kelten boldogjától sugár in ancal megélték, hogji ítV i^ak hifikben hís?nek
mivel csak unnék d
Ott itnnurkadU\'k meg és ott meg is szerették
Múlt évben a leány sziliéivel Lipikben nyaralt. Kdtut apja már évek óla rheiimában ntenvedelt és már a konlinons miden fllrdóhelyél végigiárta de ert:dmé.>)lelenul. A llpiki gyógylOidük négyheti használata után. már sokkal jobban érezte magát, tigy hogy * kura beleieite.vel majdnem leliene" felépUlvf lérhetetl haza. Kdes anyja pedig nagyon kifáradt volt m idegei teljenen tunkn- voltak téve folytonos iiK^i-rolkló ápiilátítül. melyben szenvedő férjét n\'sreníMle, A poinpáx luvegA. a gyönyörűen ápolt parkban való hosszú néiAk é» főleg a megnyug-
inegpröhfUni
I.ipiknti a fiicrí1 tn
A főrabbi jnbilenma
asíykaiiÍ7..-fli iír. hilkozkép £\', év
A i
|fa|ij>ivá v .•vtKidniói iilttleghéiíi
áldá^oK-s
\\-w\\hW
NViimann Kdét. A l\'-gnap üünepellék meg azzal H t >l. amelyei dr. Neumann Kde ¥h évu» ri\'dnitiuyteljes működésével mélán kiérdemel At, linne-phég már wíornbaton esle kezdetét veite, amikor az irod. en müv. kör dalárdája nzi-runáddal liszloUe meg a fórabbit. aki elnöke \\s a körnek.
E kőszónliflik boldogságukat. ni«í P*r*jor lalálsi abba a hirei i^odaftlrdobe ut;i/,nt lalÁli nögylllulHívdbÓI kigyógyultál] egy bájos llnul asszonykával ...j^z vÍMUtéroi. Mindenerixlrit magam

|yii8. .fij\'X JL\'R i.
HóliJii Kmil UdvuzIÓ beuzédéru ajubilánt, glmlutltti
váUtiKoIt é« megköbzontf a figyelmet.
Tegnap délelőtt féf 11 órakor Unuepi \'M*^ tisilölel volt, m<-lyi3ii mogjulentek a liatÓMigok ^ ugyusQlulek képviaolni. \\)r Noiiiuuiiu Kdn nnat m„D. dott éu ildáht kért hiveiiv,
At iij[«iitÍNítul\'\'t után az izr, hitközség Ünnepi kóz.gyülé.st tartott (irtluhuC Henrik alulnök elnóklH-(iévtil Szommer Náthán rendkivfll inagiu. szArnvi. JHSU óa tartalmas bet<zé(lh«ii tiiéllalta a jubiláiiH (\'•;. (Jmiieil. \\)r. Sehwarcz Adolíné a nftigylut, dr. ()|[(Jp Mór a hitközségi intüzmónjek n.ívében ildvoiulir « fórabbit. Ur. Neumanu Kdo meghatva köszönte m^ az llnuupléat ia kiemelle, hogy mikor idejött, Ilivvitiw a valláx bzellemtíl akarta bnviuui, ami tiike.rl.lt \\r VégDl áhláát kivttnt a julfiilevókre.
K(.t« n ka»zinóbati bankett volt, ahol siHtuw
fvlkö.szoutó hangzóit el. |)r. Hehwarc/. Adoll a |ft.
rabbira, dr. I\'illíti; Hamu a fA rabbi rsaU-tjaru,
adiwarz Ousr,lnv a polgármctiterru, dr. Krii-d u.j^n
a vendégekre. Vétiey Zsigmond polgármester a h\'i-
rabbira iiioudoll fel köszöntői Dr. Neumann Kdn
aióp bfbzédbuu moudott köszönetet. Még nzámos M.
k monritak. A LárNaitsjE éjfélig maradt I\'JJVUM.
SZÍNHÁZ.
— Pintér Imre mint szerző. Vanánup I-M1.-érdekes ftlÓxdftH \\\\>*i az ArciiHltnn Pintéi linr<-fi>-k, kózkedvel\'.bégQ enekeNiüikiiek ered.\'h népüzinminét, H talu "ÚTiJÍjál ad|ak Kftszereplok: l\'iiiter Imre <-* Fariig) Koruélia. A ilarab n biidapeKli iiép^ziuházban is ia|os sikert arattJÜ.
*
\\/. eliiiull hét natfyjában a sikerek j(ígyébi!h folyt I** A infisor sikerültén volt óBS/.eáilitva cs /ajo.s nikere volt néíiánv fÓHZt\'ic|ilónek ÍH.
Elsó helyen iisinftt OHÍ^Í1 líöskot. i-zt a bájos kis U\'reintó.st kell oirilítenünk, akinek inindiMi t\'ellépÓMí diadal. Nagy isicn;ul: t tehetséggel vnn inogáldva llügy folyton zajot sikere van, u/.t egyszerO inefitcrkelt\'ilfii, tenuííHZtite« jétekántik köszönheti. Nála nÍn>-« Kzouifoiyatibi, MzinMhíiKogatás, öiíölraza-ssnl ktsén lí^tsegÍH\'csés, hütieni csupti nioiit\'rn fplfoKas. Terniesy.fii\'S bújni nn-giíKMitik u IH\'/I\'1 a kcp/.elódéslót érf iiiigyon hi\'lyí\'íiivjiNinai; tHtszik. hogy püitnere HzerHine.H bele. A/t hisszük, férje: Tiiry Kleméi- n/.ivb6l IM\'-S/I-I. Imikor s/erepe titasitása szerint Csige Hi>ik<-vi-1 N/,t\':,,l)«\'n a -s/.creliiit\'hi játri/.u. Ni> it-\'1*". Turv Kh\'iiiiT! Hűin szórói-szóra i-lniiitullni\'-juk .i/.i, Huni Csigi- Hóikéról. lnti-lligi*i<^ nagy kt\'pzHisogn. nílinoH nzinés/,.
Az ehiiull hot IIÖHL* niégiii Felier (iyiih
, Kél alükitást nyújtott: Ilimből (Bolondi es
SvKiigalit i/lYilbv I Hogv melyikben volt
nugyol)b. tökélelt-ríebb tnúvéíiz, azi fli.ióiii\'\'iii

BENZINMOTOROK
gózlokotnobilok, útimozdonyok, gúzcséplóKépck, aratógépek, „Losonczi Drill" vetögepuk, resicai acti
ekék, telj«s malomberendezésejc, stb. stl).
H.
KÍVÁNATRA SZÍVESEN KÜLDÜNK ÁRJEGYZÉKET ÉS KÖLTSÉGVETÉST 9
k magyar kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksege Budapest, V., Váci-körut 32.


Hogy mersa nekem más egyebet hozni m;nt
„OTTOHAH"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!

1908. JÚNIUS 1.

A 1. A I K 0 Z I. 0 N V

„„gyoi, bajos.Azt hisszük, a kél fonoiaená- L függönyt. Pedid serami szükség rájuk. A lis alakítása kö/.Ul legjobb - a harmadik: darabot 5-8 otoreplo hiánytalanul ejii sz
órdőg. Anibár ez som bizonyos. De. bizo-í ba
:ná. (le a szerzók behoznak vagy linrniincnt.

Sokszor mi is azt raondoltiik": vigyázat, mindjárt megpukkadunk. A szereplók \' ittpjf-teltek mindent, de hiába: a közönséget
hogy mindegyikben felül mulu önmagát és .\'Kyikkel h-fó/,te a másikat
gyakran elnyomta az álom. hwlagi minden tehetsegével, egész temperamentumával fáradozott a darab megmentét kárba veszett Szőke (lizi
Az einliteltekhez méltóan sorakozik IJiiozik Margit, a társulat apró-cseprő, iozi-pio/.i kis koloralur énekesnójo Latiunk már neliány énekesnői színpadunkon. Hangja mindegyiknek volt, csak \' az hiányzott, amit
de törekvése
-- n .. .. , j—■ ~ »oiu« vi-nűuii .j/,um: titzi is versenyre kelt\'
mellett Beroihnel megtalálunk: a játék. Parlagival, de nem használt sem az" ó sen/
NaiO? szó az kcr.Mii. mikor az enekesnó; „ többj,* ],.-Iyi érdekű rögtönzései\' Jók\'
látszani is tud. Béreik Margitnak csudálato-j voltak: Fehér, Béreik Hajimos Heltai
SI.II szép. tisztán csengő hangja vau és n. Károlyiué, Szilágyi és llarsáiivi.
llelt tiuy játszik, uiintha drámai szerep-1-
ktirön volna Lén vében vau bizonyos báj es Heti músor:
Húlfón: Dollárkiralynó. Kedden: <\'.sászár Katonái Szerdán : Hoffmann meséi Csütörtökön: Dollárkiralynó. — Pénteken : Tanítónő. Szombaton: (\'sászár katonái. Vasárnap: A falu rózsája.
kelloni. ami szimpaiikussá teszi és amely
körülveszi a színpadon, hogy játékának
elevenséget és üdeseget köle.sóiiózzOu.
Nem volnánk igazságosak, ha az cl-
uitili bél referádája köreiében dicsérettel
meg nem emlékeznénk Szilágyi Aladárról.
Pintér Imréról és különösen Hellai Hugóról.
enól a mindiií jókedvű, egészséges humorú.
titljira eseit, jóizfl komikusról, akit az Isten
1SO8 óta fortralombao.
v Berber-féle
2V6$v-htíírany-szappűn,
«ir-«i i*li<»IMt*k áltat ■)4nf*i, fcartpa I*ft6bb tllaavbu Mmjm
* nilnilcnncmfi bó\'rkUtcgek *
is jókedvében l.-remlrll. Ö is azok közé
üii\'iozik. akik joggal, a tehetség alapján
várnak sokat a jövi.iúl.
Szerdán és csíiiortökön a „Nincs el-
v.-.inolni valója? ■ vonzott telt házal. Kz az
«\'i.>őraugu szelltMite.> fraoeia tlisztioság csinál
inrg néhány Lelt ha/.at. A közönség ki nem
foíjoll a kacagásból, amire a darab lehe-
i<-ilen helyzetei, fejtetőre állitoii alakjai ÓK
llorgcr-iY\'lt! kritriíiiy-kéiisziippiin.
••llulUi> bCrUuMIA. «««d# ** ntriU>ii>pp>H inlM*MMiifi
Horgor-fólf glyceiiii-kiitrniii, szii|ipiiu
frappáns fordulatai bőven szolgáltatnak alkálinál. A szereplők inegLettek iniiidiMi lebelői
e- elérték, hogy az előadás gyors tempóban,
i\'.\'i\'dülékenyen folyt le. (Jsige Höske. Tury.
1-Vliér. Szilágyi. Károlyiné, Szóké Ciizi es
l.:idányi vittek sikerrel a darab fóbb
?./ -repeit.
í\'l*1 bornx-s/appnu
fe, M«V«IIM>, ■■*»!». iullw» *• »«/**
•-•Jak •!!•■
H<t«a !■)«•!( 70 nil\'r buünilliU HMl «■/««(. A ••uruUnil IIIUKHOIIU . ><(« iltil ■ftupp\'inl át Mmituppinl # l
Pénteken ismét lelt há/. nezle végig
Tiilby szomorú históriáját. A f.\'inleze.s fleg
li..nyag volt. Így piti. a harmadik Mvonás-
II.LII. a hangverseny-tiM\'em elő^/.obajában <ul dt>/.iel<Mikedeii a Trilln \'lábánuk koivtiu;tla
T*VTtáAu *• »"e-W tiMM
Oomp.. WUD I-, Wib
,rk>lliniijar ém H it
l W
.mAr ém *Om*r <lr*culal*lt. ktrMliMMtkiMM.
K/l a kulisszái <l It-beieti volna hagyni,
amivel elkerülik. IIOL\'.N mikor a l-stók a/.
• -gesz falai inegvciiiH akaijnk. a kó/.őlls«-g
sorüin hangos dt-nlllség loshoi. .végig és
ilven megjegyzést legywiek : , \'
Kölcsön
— Ott a láb. csak kuparja le! Az sem UIOIM; .loing. lit.gy Sveiigáliuak \' a ni\'-gbalási jeleneiiiel i-^y 25 kdó.s foteli kelleti felemelni. Minlba Ih\'iii khetelt volna egy rendes székel odafenni. A szereplók: Fehér, (,\'sige Uóske. Tury, Pintér. Hellai. Károlyiné. Szilágyi kifogástalanok voltak.
Stombaion a „ltollár királynő" e ,
áll y
liitl.i/.umán.Y-tulaj-
operettet mutatlak be. Az Isten bocsássa meg Aristokraláknak, magasabb álla a szerzőknek es a fordítónak azon vétkei, nek. li
Tüdőbetegségek, hurutok, szamár köhögés, skrofulozis. influenza
dten aiimulan tanir *« oma ilttl napoott >|lllln.
Sirolin
<rt*tt»Mi •Unatótutl la Unihok, k*l«i
áll n A


A lejobban, bevall, a bel- n a őid legolsA tekintélyeit"! és Mk e/et.,rvi,alill ajánlott láp-ior i(fu-aégaa éi balbajban aianvada Kysrmckak 4a falnfittek létxére; agy tlpértékü. elősegíti ass iiom-«a cinnlképibddat aiabályotsaai Dmésiliat én a ha»/nál.iban olcaö. .A csacaamd* cimu UtmltáRos Tüzet Ingyan kapható at elárusító helyeken, ragy R. Kufak. nél Wien.

.\\ l.^jutil, Lul-a-L.hlr. v <>|1 ,- „t.,1,,1 ;,
Futtlnger-féle Kntya-Kaláoi,
iiiolv uz <>."\'. hiiin t>i|»7.t>ri\'k Uxtil u k^iubb
öHKielrli-ln CÍ iiii„.i,.:ii 60 kg 23 K, 6 kg. bérmentve 3 20 K
Fattinger-féle Pnppy-BUqnit
külvilk-kiili-St r,..;,.,.. - 60 kg. 26 K, 5 kg bérmentve 3 60 K
Árii\'ii.tzi-kfl lirrmrinvv klll.l;
Fatllagir\'i Pttut HiadiltBChii ni SillDgillutttrUbrlIi, ffiaiir-luitull.
260-nél több elsd díj. A ]\'nlliii|í*T-li-U lápster áll.!..!!"-! p|li.|iórl.\'s Itirll.ll kéttOI.
A legrégibb és a legjobban értesült magyar újság az
EGYETÉRTÉS
ElőfizciésJ ára Kgy hurti 2.40 kur.
Kószerkeszti) Dr Pap Zoltán.
S/.I\'JHTM.I iiiuhkiiiHis: Kölvös Károly
Kérjen m
Nagy pltt\'rji\'dfitsp^c folytán liir-drttfi«(-ivi\'| iiiimltMi ipiiroK ön ki\'Vt\'ti-ketló az .. Egyetértés"-ben Iiiv-tub eredményt 6r cl. Minden cikk hir-8<?r^ alk-iliiiH.s. mert ulvahókö-7öns«iffi* vt\'^y*\'■■*- Kérjen hirdHési |)rosj»t*k HiHt. o * o o c c

ZALA) KÖZLÖNY

I90H JliXlUS 1.Nagykanizsa r. t város tanácsától.
Versenylár<ryalásf hirdetés.
UflóltíhUilntf n» :iu7. jkvi ». litUro- kvmlHti Templom-téri elemi iskola ili-ni munkára, felsőbb hatósági 7.nrl ajánlati verseny tárgyalási
Nagykanizsa város rozala alapján a városi VII. meg nagy obbitásáhox »zak* lóvahagvári l\\lulartá»Aval, hirdetek.
* k«»H««ií« ki-rekszámbau \'25.0t)ii koro-
1. A inniikálatok <*>s.
nára van elúirányoiva.
2. Ajánlat csak az ónszi-.- munkára twlielö és Chupán szatialy-
szerllttii kiállított és pepséltn) lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett
ajánlatuk lógnak tárgyalás alá vétetni.
3. Az ajánlat az ajánlati mintnn teendő.
p»nz vsgv a Nagykanizsai tákari-kpriiztar r -L, UeUalai takarult-péuifAr r-t. NagjkanizMÍi. ea a Zulaine^yci gazdasági lakarékptiux-tár r.-l. Nagykanizsán bflétkönyve vagy vé«fll az összegnek meg-
í.l It \'... ,\'l.ji \' í"l.l_\'_ \'LJ»(l_i„^_^!_ i . LI>l)f I..
4 Az ajánlatok borítékínak mintája következő: .A városi \' Nagykuní^án. A|ánUt a HHJÍ* kanizsai VII. Templom-tori
feleli értékl) óvadékképp értékpapír teeudó
fi. Távirali ajánlatok ügyelőmbe nem vételnek.
7. Kfíy ajánlatot levőnek sincs semmi néven neve7endö
igénye arra nézve, hogy ajánlata elfogadtatnék.
H. Az árlejtés tárgyát képező építkezésre vonatkozó műszaki
művelet a városi kiadónál inciftekinllietÓ és ti ajánlati minta \\a
ott kapható.
Nagykanizsa város taimciiiinak l\'iü*. évi május lió !23án tartott ült.séból.
Vécsey polgármefíter.

M


HA
FBdíét Eladni vagy olyat
Birtokát venni szándékozik,
üzletit u„y forduljon teljes
Gyárát ™} J J
Malmát bizalommal hozzánk
„ALLGEMEIME VERKEHRSZEITUNB"
(ötterr. Qífcháfis- und Reallillen-VerkehnhalU.)
WIEN, IX/4 Althangnssa 17.
Óriási vevriforgalom n ogész Osztrák-Mitttyar Mo-
narchiából.
Az eladót nem fizetnek közvetítési
dijat. — Gyors U/.!etlebonyolitis. — A vállalat egy
laftja ilt időzik, ha érdekében van, ugy kérjn koltüóg-
niilkllli látogatását a fenti cimtól.
EREDETI STASSFURTI
4-os kálisót és kainitot
valamint ai összes egyéb műtrágyákat Ing. olcsóbb áron szállítja
Kalmár Vilmos
a straasfurti Kalimyndilcátus vezérképviselöje BUDAPEST, VI., Andráasy-ut 48.


Neustein féle ERZSÉBET labiiocsok K pilulák tiasunlA készitméiiyeknél minilon u-km-tétben íeljfibri bfMQleudok, mailek minden árlalma anyagoktol, az altoKii sr^rvek Itajaiiiál It-^iolili ^rt\'il ménjnjrel használtatván. gyiwpMen hwhailúk. Tértwzlitók: f(íy Ky«>(íy.-ifr sem jobb s nipllctt. oly ártalm«llHii, mint •• pilnMk H
SIÉKSZORULÁS
lorrása .\'llt-n. Cukromit néff frynnnekek is Bzivcmm vi^xik
dohox 30 jlUér O Ui
legtöbb b^ jllk végett
l!i pilnlát tnrtuti
tekercH, mely f* tluhoxt, tehát t\'ití p\'lUilftt * talmttt, ránk \'4 korona. 2.-tfi korona elMegr* \'"" kUtdt*fmrlltft egy tekrrr* frérmenti\'r hiUdeü^ Utánzásoktól klllóiiiisfit óvakodjunk. Kérjünk liatiiro-xoltan NEUSTKlNFILOl\' labdacsait. Valódi i\'^ak, lia doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban „Szent Lipót" és „Ncustein Ftllöp ,- .,, eresz" aláírásnál van ellátva. A kereskedelmi törvényBzékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva. NEUSTEIN FÜLÖP
BÉOt*. I.. Plankengaite 6 ■Mi, .NngykniiiitAn: BELUS LAJOÖ it HEIK GVULA

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
o(cy rpRjuiialt biiimyiill híxisuir, maly mir buun^utt kORivénynAI, oltmál U M^hillt.
KlK7«tmniletAn. KilinT liunialtviaTok
-\'— \' i foKyúnk *« \'
minit bov^rl^kor l
gy ni, mely • „HoraoBy"
éjéJPlU
A tult <jol.ubft van uHoniAKulvB- Ara\'lIvuii.-tklKTi ffa K *J. K 1.40 f» K 2- «. ÚKyHálTin m.n-
Török Jómf gyó|íyB«irw«inü, Bültapait.
üLBitm iriimirtiri a .Ami oreűiliur,
Vidékiek,
kik személyesen m-m vásárolliatiiitk, tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott árakra, minek követltestíben az általában szokáson
tiükövetelós
ki vau zárva is « mi>g nem Mi\'lí Arii bármikor ki lesi csorólve vaf^y a pénz vimazaadva
kizárólag a —
TTTRT1T " ciP6Hy*r r \' uantkaim!ai
,, 1 UnUL fóraklAra Kó-ulca 19. Hiáin
K álló
Korona szállóval
buii rondcljók meg azuk-HégletUket.

Szélhajtó göroBoiillapitó
HODONY cseppek \\
Már 1844 óta --"- Í
Ijfvált liáxisiuT. un ly ír/, -itvágyal olú- » , iil\' /i. s iiz i\'inós/.tt\'si foko/./.a. * Ara üvegenként 1 korona.
Ki\'i üvegnél kuvi\'scblj (ulánvóltel 2 K. 00 f.) lá<iiic»liáviil i\'Kyütt nem knlilHik. -
Megrendeendő
j(ulíu8 Bíttner\'s Hpotbehe
in Olognitz, lladirllitirrilcb.
Hirdetéii iroda.
Budapest, IV., ,.Rőser Bazar\'-ba
(KárolyKürut 22.)
HELYEZTETETT ÁT.

mos. JÚNIUS i.

7/ A 1, A I KÖZ 1. Ö NDARUVÁR
Sz lavoniában. PÜRDO M*U va»ut állomása.
A szlavón ékozphegység egyik kies völgyében.
Vasas hőforrások és iszapfürdók 34-50 C°
Fangó-gyógykozelés, hidegvizkura. tuass&ge, villauyoa kezelAb
hinliic". nyii(!yri!i\'iliin1\'iiyi-k véiszegényuégnél, női bajoknál, csuzos i\'- köszvényes bántalmaknál /■» idegfájdalmaknál.
tm~ Különöien isohiainál. "Ml
Egész évben nyitva.
Mérsékelt árak.
. ftli döwiukni. kiil™iitkini.vtlúr kiri\'ui<lulAsok Ml> Ah,
S„.|,
l,HWli-IftillÍ>. tfki-|i;ikü. !■
Az elő- é» utóidényben tetemei árengedmények.
fürdöigazgató ság.

ÉKSZERGYÁR.
Vilin s HZi\'nir.- lHTi\'liitf\'M-11
arany ■. ezüst- és ékszeráru ■ műterem.
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk.
l\'l InitlalHHukut fs AlaUkitásoknl porson plkvsxilllnk
Klndiis rés/letiizclésre is! BERÉNY JÓZSEF ÉS FIA
M^;:c^ STUBAYAFÜRDÖ
Hat termétzete* kéne» hevforrá» t38- 48 O.l
Köszvíny
Rheumu
ischius
fenyő-erdők.
I Thcrmal-U holii park, toVöiTUrdöt
NSI bajolc
Hidegvizkurák Ivókúra
MIIÍ iillomá-.
mrnivc kuU
I rur,|ftf)rvos.

I
5.
KÉZIMUNKA-ISKOLA.
firtiMt a [i. ó. küziiiiűéKi>L lu>gt .i
síiiiiidíl)cn fgy K tiónaprn terjwdft
kézimunka-iskolítt
iivituk, in.-lvcn ;< ti< i kv/.umtnU Lorrl- ^^„ iiiiinl>-[iiit\'iiiil kötés, hotgolás, hímzés, sltngölés, keresztöltcs, recézés, frhérliintzés, Uifrsiés, poiut-lacc, richeliítt viklórui, him;Ss, spafivoi-csi/tl; -himzés stb. slb. oklnlá.sil clválUÍoin. l*\'l\'-mk.-/.iii Ivlii\'t iiiiir moxt Ittkiix-mtii (FŐ-ut 151 No\\>-iiilt-k-»k <--A korhíioll S/<ÍIIIIIAIJ vvtHat\'k ti\'l. íi kél hónapos tanfolyam jnlius I-éti Vt-zttíulil: \'l\'Hin.ríL ti. v. í) 1 i-jg. .1 It 2 I ■ i(í
A rendes tanfolyamon kivül, a müvészieaebb kózUa unkákból, kívánatra külön órát ie adok, amely bármikor kezdetét veheti
Kálmán Pálné
lakásmnoii mcütpkiiillii\'ti\'ik.
Szliács acélfíirdö, írlsii Uií
Egyedül Umert vaahöforrái, gazdag szémav tartaommal.
— i-\'\'í;vithtartalmul)b ivóforrAs bclftö liiLszuálaha. ~ W6ny: május 16-től szept 30lg
Kelnlinulhatlaii vérezegónység, Bárgaaág, ni betegségek, hátgerinc- és idagbantal-maknál, bénulásoknál, kiállott betegeégek-öé flni.sitólll
Mim fllrdóorvos Dr. Kohrer A. kii. fnrdí-
•T."« nu\'ikiidik. l\'lazás Wienliól •> óra újakról
üdprbergoM át. iniion r> cir» cl.ilról Hiidapcstcn át.\'
inrifu szintén .\'. óra falragaszok Szliácstól kezdve\'
miDiliíii nagyobb állomásul! felragasztva. \'
Ko ruKilágumlásokkal. utazás, lakán, kcd»2mí-".Vi-król. az elő- és iitóidényberi stb. ad a
IOrdolg«z|«lói«t Szliácion Zúlommagya.


f
•Ika mAv.l ajánlok
Icicbb *r*h n-■"•— - .in 7 fi FF
N.gyk.^.ín.
í
NOXIN
A

LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM
Minden jobb üzletben kapható
HOCHSWGER TESTVÉREK
BDDAPEST.


LIPIK
S/Javiiniában.
Vaiut, poiU ii Uvlrtfa álfiMAt.
HLS(")KANC;U FÜROOl 1ELY.
U;.,!\'.,. liáUrltlai ilkillku kéuli {14° C.) Etritá-ktl, l\'uintlaii Ky"Kyh»UI-u u liptlllirit cl a illm(l ilik .."/.c, binloi ■i|.ili|Héul, kiiiiim átltlii. kiméit, cm ^ iuklil, |inil,-. uiilkér • •\'■ «»*»» iirkiligii|ik ellen.
Ivókúra. Hévvizcs fürdők.
Vizgyógy intézet In halatórium
pqr * fíriflkiljii 10 Miál» onoi n-u.HIk "W
Az
Universum-
krém
HANSI védjeg\\gyel
a/.?.;it .\\ Mltniiltiiistijífíiil l)ir. liugv az eiiilii-i- ItüiV-l liiiDiiiuiA (\'■« |»uhá-\\A tf>?.i. kiilh\'st )\'-r> vüros foltokat nitii in\'-liAny unj) nitill lké l\'
ii-i,
az i
!■ krémiiM\'l bi\'díirztiOloiidó. lulH^H k.\'lh-iii.\'.-. Számtalan U\'-i\'l igv .siói : . Hiilás kiUiíiuet a
Nt\'beirn IR-IIHIIV nap alatt telje«en t\'linulluly.- -kllltljőti ujabb 10 luljiist banUaiin a-MUTe, halába kl)lh6 liHJdknAI valóban priratJau." „A mJnta-tuliiiNl li.\'fyol\'b, ereti-IMVNVIIVI\'I baf-znilllam rt\'*pr febem i\'lli\'ii, k<-n-k utánvi-lttíl nu\'g 10 (liiratxit* Ijrv t\'rknznek az clin -merő Korok. A?. Ötiivcr-tiin-krt\'ni-tick tehát i\'K.v In\'izlíirtilfltaii st* in s7.nb;ul InáiiM\'Ziií.
Ffiraktár
CHEMISCHE8 LABORATÓRIUM,
WIEN,
VIII. M»r-i«h>lf«rllraii« 38. ARA I KORONAZ A I. A 1 KÖZLÖNY
í\'ill Mmm, tailarlalBi iréajrli; 30" c liilméttak* i,,,\',...^ K.,. „j.,,1 .,.,\'!.\' éiaalia „dal l„„i,
Tóbelbad
., . \'
Majus-Okt\'-ber. , ui, t,it1mU, \\tttftirtii. to,. n.»u hw.uk. eg*«
M\' ili iÍ jí lélő laU
Killűi.a««n njinUluR Ulj|.»,luidk linéic lullllctül i Uk iuJua. Illllféll Urtf.fc tlie.mál
t,t1
\'rc, vili...,.
re>», ÍKeii jí. ve túlélő, «li<,>ranj{U
III n (HIJJtT l>l*Mt. *J-ik
m*»lirii\'lól,liiii.M\\al Inra. F(lrdóig«zgstósag
Po.tá- é. távirda állomás Dr BLUMAUER SÁNDOR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A (\'»
védjegyét és aláírását tünteti fel. \'""-
A Moll A.-fél. 8«idllla.porok l.rto. cytlrhatau a lcimak«»Lb •Jj™°1^ J^ ,\'.
vérloluUa, a.anyii i> ■ l«í»«10nW>i<lbli nSIb\'al.gaígyk ellen, e jelt. htaliicinek \' v
ÍTjüeUtk Aia mlmllK riagyolth dierjeilííi ««ncu. Ara egy lepecaalell erodatl ,*.
dobolnak 2 kor. ..
■ IIIIIIÍKÍIÚNOI. <örv«;iiyll«-K fenjlHHiifh. ■\'
SOS - BORSZESZmlat fájdalomcalllaplló tt^< IcgUuit, cle*clíl> níjnter.
E|) éoízill inditl id| in 1 korom 10 illír.
OTdOTHELT,
8T4JE(Í0R82A0.
GLEICKENBERG
Nyári évad: Máju« 5 tői október l-ig.
Kélalpin ieilegü legkedvezőbb klimatikus viszonyok
G
-
(,
, •mpkyi«nu>,) , rskonvalaaotntli. lu^)9Hi
■ tatalto\'*\' •■ pn»nmo-t»r»-
■ pl*. •••»•»»«• »ra<ik U-
, gróffyrlmo&ittka, n&pfttrdök atb.
"tonítaaUn, Emm.-forráj, Jo- h^ol.kot, Kl*o»lirorrla.
Gazdagon illusztrált prospektusokat küld, lakáa- és kocsikról gondoskodik a fiirdó\'igazgatósáK
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

;* MOlili Győrinek .szappanja.
V Legfiiutoia],!, |Cf>u)a|
<Or •
__. or ;,k i f.\'inolV.k "rVaü\'rt.\'"- Ai-adaVabónkinl 40 HU. \'
Mlmlen ilatab gycimek .tappan Moll *. védjegyével »*n ellátva. -;
*í Fütiélklllflti:
- Ilii t. gyégjiiziriiz et. él klr. idurl izilllté által,
V fífen, Tuchlniiben !l. «.
^ . Vidéki meKren<ie!é.ek naponta poilaulktivét mellett telje.Ittetnek. *
<*• A raktárakban Icsnok ln,tárftaottan _MOI,T> A.- aláirisával •.
f. \'\'\'\'"\'\'Vl —\'""\'" "".]ll!_ü—ir" .%
■\' . Raktár NaK.vkani\'/.sán: Rosenfeld Adolf Fiai. ,■ ,

MIT IGrirUMlK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.
Mindeu ktilínWil folllliinil hazánk természetes szénsavas m*-k királya.
f Millennium. Jiapy
Kitllni1\' B!.z[sli, bor-. ,-s K y ii (; y v i 7., a gyomorégést --
a mohai ÁGNES -Forrás
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- ÓS húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
máliuk a motiui Ágnos-fitriáNt, lia gyomor-, éu legcsőhuruttól blli kk
gy
akarunk. Dr. Kétly.
g bél- éu legcsőhuruttól
Használjuk a mohai Ágnes-forrftHt, ha étvágy-hiány én emésztési zavarok Állanak be.
Dr Oebhardt.
llasiiiáljuk a moliai Ágnes-furrátit. ha a vesejt óii kjk
bajt gyógyilaui akarjuk.
Dr. Kövér.
II&KznAljuk a nxohai Ágnes-forránt, ha máj-bajoktól m sárgaságtól uzabaduloi akarunk. Dr. Glaas
Háztartások számára niásfélliterosniH viilainivcl nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sót u szú.lnviznél ia olcsóbban adja, hogy ai Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse.
borviz. Kapható minden füszerüzletbon és elsórangu vendéglőben. Kedvelt borVÍZ.
Olcsóbb a szódaviznél!
Főraktár: FLE1SCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161.
Jó\'/.Hi\'i koiiyvinuiiulájiiUui Na^vkaniuiau

-NAGYKANIZSA, 1808.

■EQYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 33. SZÁM.

JÚNIUS 6.

ZALAI KÖZLÖNY


Siarkat\'toaég. Nagykaniiaa. Fo-ut 16. áfám Előflietetek ea hirdetaaek Ifj. Wajdila Jóiaaf kflnrv-
kar.ak.daaaba kOldandók. Megjelen minden hétfőn délben
ki reá a büntetést, Meghotráiikoztatónak találta, mert Jurák Zvonimir az oltárt használta fel arra, hogy magyarellenes eszméi minél fogékonyabb talajra találjanak,
Mi meg azt találjuk megbolránkoztató-nak, hogy ez a lelkész még mindig nem ábrándull ki rögeszméiből: mintha ó neki itt missziója volna: mintha 6 azért volna itt, hogy a népet hazafias érzelmeiben megingassa : mintha azért kapta volna pátrónusa kegyelméből jövedelmező magyar plébániáját, i hogy itt a horvát agitációnak apostolává nójje ki magát!
Igaz. kézzelfogható bizonyítékok nem állottak rendelkezésére a bíróságnak, hogy állameszme elleni izgatásért ót elitélje. — elég ravasz és jámbor ó ahhoz, hogy ilyen bizonyítékokat a bíróság kezeibe ne szolgáltasson ; de ez a reá nézve kedvező körülmény nem változtat ama meggyőződésünkön : hogy Jurák nem közénk való s hogy Jurák csak egy egészségtelen hajtása annak az áldatlan helyzetnek, mely a zágrábi kapcsolat következtében a Muraközben kialakult.
MiiU\'k izgat ó in közlünk V Minek szálka ó neki a magyar tanítás abban az iskolában? Ha ó olyan kifogástalan magyar, anii-núuek az ó bűnügyi tárgyalásai alkalmával magát váltig hirdetni szokta: miért nem
Kálmán Pál.
l.apluUjdomis t. Hind-,. Ifi. WAJIMTN .M./.N
EI6fU«téal irak: Kg*.i cvic 10 koron*, ..Hévre 6 koro
nti:yc<:ív(e 2 koron. 60 (III. Egye. „im ir» 20
T.n*rflkn«k, tanítóknak, j őszöknek 4* Ulaml littivl.«lol I évra 0 korona, f*l ívre 3 korona.
A Jurak-pör tanulságai.
Visszautasít minden tolakodó beavatkozást a Drávántulról. Hú marad az anyaországhoz Ha e helyen politikáról nem bcszélh.\'- azzal a rendületlen kitartással, mely meg-
tQnk is, mégis kénytelenek vagyunk koiistu-. különbözteti a muraközi horvátságot minden;
tálni, hogy a mostani országos politikát leny-\'egyób hazai nemzetiségtói.
U-g a nemzetiségi kérdés dominálja. Nincsen N,Uunk „ a ,)BJi hogy tmmim
nak. hol burján nu ülné fel a fejét Ahelyett, hogy a nemzetiségek összefognának a ina
olyan sarka ennek a szerencsétlen ország- é|el(!l é|un|[. poliiikailag magyar területen
vagyunk, egyházilag pedig Horvátországhoz tartozunk. Knnek a képtelen helyzetnek azután
gyarnággal es a maguk érdekében is közösen, képM|he,e,ie„ kinövései vannak. Az egyházi
munkálkodnának a gazdasági viszonyok javi-\' VÍMOnv áldatlan gyümölcsöket terem. Akad-
tasán, az ország anyagi jólétének emelésén. nak „éha ]elki|,«Í8z(orok - tisztelet a kivn- ■
a kultúra felvirágoztatásán, a független álla- „i,,,,,, _ tjt „i^yj,,, nogy a lelkiharmo-1
miság felépítésén; hol izetlen alattomos niAl ap0|ni|,, ^ ahelyett, hogy az idegen-
aknaiiiunkijukkal, hol meg szeméi-inollen nyilt [,,y,.|vilséget a hazafias érzéssel összeegyez-
lamadásaikkal folytonos akadályokat gördite-\' l(jtll(;|[i cp a2 ellenkezőre törekszenek •
nek a békés fejlődés, a végleges kibonlako-1 disszonanciát keltenek a fogékony keblekben,
ZttS *\'*■ j zavarják a processzust, mely a inagyaroso-
Az ország szekere megfeneklik, a sebek | dánt a félszigeten lépésről-lépésre előbbre nemhogy begyógyulnának, de minduntalan! viszi.
ujabbak fakadnak, melyek az ország éleí-i Hogy ezt a fájó sebünket ezúttal íeltár-
eróit cjsak gyóngitik. íjuk, a Jurák-por az indító oka. Kgy pór.
Ime itt a Muraköz is! Habár általában!mely a hírhedt viziszenlfíyórgyi lelkészt is-líodvezóbbek itt a viszonyok, mint bármely | mét a bíróság elé áti.;»tta. Azért került inas nemzetiségi vidéken, még sinus békés-\' megint Jurák Zvonimir a tárgyaló terem 8fg itt sem. Nem a lakosság az oka, hogy sorompói elé. mert egyházi hivatását nemze-ilt is a nemzetiségi kérdésről beszélünk. A mi tiségi térre terelte.
joravaló muraközi népünk szembeszáll min-, A bíróság, mely őt cselekedetéért kér-(len ellenséges indálatu idegen befolyással.! döre vonta, vallás elleni vétség miatt mérte

TÁRCA.
Leszámolás.
I.
Ketten versenyeztek u kezéért Vjiy barna, meg egy szóké liu. A barna tiu siép, deli au.1 legény tolt, uljfan, aki tultlUiik uz utcán ; a azAke liu ellen-t»«íü nem volt ne Hitt\\i, ti- deli, liaiiKin olytin, aki ff cu4Íí a cttunyák vwtat-k 8wrn«( at uicáu. K« tudja Klen miért, liogyau, a hiuiy inúgiii csak uagjuelie-. i«n tudott váluztani kuitUlc Muri tis a barna liu nay, deli uztil lugény volt itt, volt a azúku Uu arci báü valami uzomoru, érdekűm vouáu, ami különóssé l\'iUla tenni a fBUiiya, wiiiiUíifii arcttt. Végtl! H hnép, deli, bum* tiu lett a h-ierem\'-flérielil), \\v%yf>il» • (.\'«il»yn, » izöke tíut HH a Hifgtíiiy csúnya Hiöke fut eiért i»etfimvat a íjagyviUgnalc, én inestíie elkerüli abból a vároabol, altul olyau kegyellcntll pálcát tOrt merel-IOCB szivtí felelt a «orn.
!\'\'lt
liándy Irén birom íiét alall boldog riienya»Htunya Kováts Imrének VH rneg ót hét mulva, at ^ utAn pedig már esrOkhn K«m jutott a cauiiya fm. Boldogau éltolc inézeHhetllket én boldogaá- láucúlag nem zavarta meg senki és üummi . ■ .

IVIleN l\'ali, a cbiniva sxAI(n liu »li\'»(í> bebur-colkodi.l uj otlhouaba. már ai «Uú uípvD késien volt tervével. Nagy, hatalma*, vralegcttiU «•« irigyelt embt-r akart lenni, hadd tudja meg « a kegyetlen leány, hogy milytii kinenet vet.zi.tilt el. mikor él visHtauUHÍtotta.
Klöszedte régóta pilienÓ, azóta beporoüüdott régi laiilját és m^gpróbílta- hzól-« az még aiokoo ai édfH>)UH hangokon, mint akkor szólt, amikor Báudy Iréulift. a kffgjetlen, a siivtelen biujUw ina IUKIÍ liiitlyiifialait.
1)« a régúta pihifU-^ én azóta beporosodott lantot cHerlMüi hagjta *i *reje. Mouoton kt-lMIeu hamii. v«lt a haugja .s Telkes l\'ali. a csiinya htöke hu kúbúgbeeiieU«n konstatiílla nap-nap uláii mind|ob-1,1.11. hogy « fiatalos hév. amely lelke volt egykori hiumlniPi. (ial»inak, nem .i»n vi-Ma iobb», elpártolt lóle talán Örökre.
Mikor egy f^ie kézzelfogliató bizonyítékot szerzett az felöl, hogy a Uutiával cgylltt az ó szive , in beporosodott, kOzuipin-ssá lett, — darabokra tépte u olöttH fekvő kéiiralcMinuit. uébányuzor regigbimi-tulta a kétségbeeséstől lázu meleggé váló homlokát, i aztán otthagyott lantot, Íróasztalt, mindent és kilépett 1 a nedves, hideg caatako* ószi éjszakába, mert ugy j érezte, hogy kiesattanik az agyveleje, ha to?ább i

a ^i\'im fl.ll-.\'ill. meleg, síivarfllntös I,-Tpg6jt*t stÍTJt liia^ltltn.
A kapuban egy lármás, jókedvű társaságba botlott. Barátai volUk agytól-egyig, kik a szomszédot korcsmából jöttek H a Uiehhi Mé iránjritotUk bizonytalanul ingadozó lépéseiket,
— Szervük l\'ali! — kitiltották Mí\\o csaknem
kórusban, de Pali még alig rálaszolhitoli. mikor
karonfogták s cipelték magukkal.
— Velünk jóasz, mi?! — szolt hozzá egyik
barátja, ki könyvelő volt egy nagy kereskedő cégnél.
— Neked í.em árt meg jobban mim nekünk, mi ? I
Pali vi-lok ment, és-é* bajnál Mt mire visszaért a lakájra. Fejt imiiei volt, mint az ólom. a tiemei vareoek voluk, ruiut a haragos emberé, du a a tulebeu még most is oli . ibráltak a kávéházi zene boKtiidos akkordjai azok a szivet melengeti, cirógató pajkos áriák, amelyek olyau szépen eléje tudták vanmolni Űalal eveit, a stivtelen Irént, elsó szerelmét, meg azt az erdei diákrnajálUt, ahol egy bájosau )>zép francia uégyes alatt elóbzór rallotta meg [réunek Ittugoló szerelmét.
Ka ugy találta Fali. hogy nem is oljio,rO88t dolog uéhu ellátogatni a eigflnuenés kávéházba, ahol még bizonyára sokszor összetalálkozik barátaival. Ugy találta, és éppen Hzért elment másnap is, mag harmadnap is meg azután miudig... A jóbirátok ilassan-laHsan mind kid61tek mellóle. de 6 még birU

ZALAI KÖZLÖNY
fog kőzet a tanítóval V Miért nem miikódik dent. Nem vonja ni.-(í senkitől földjónult |
ami karöltve az iskola színvonalának eme- :á|)láló nedvéi, mindenkinek szeretettel lm-
léaéro 8 arra. hogy a tanuló ifjúság azUoailjt a megélhetési. A jogok Iciiníréséhenj
iskolai tanítás révén necsak a hittant érlse I nem jár el egyoldalúan, hanem ki-ki a Ing-
meg jobban, de egyéb tudományokban! teljesebb mértékben élvezheti a használhatja
is haladjon, a magyar hazafias érzésben | ki egyéni szabadságát a mago bolilogulásá-
megei-ósödjék ! í nak, jólétének előmozdítására.
[le Jurák nem ilyen magyar ember 11 És mégis akadnak - a Jurák eset
Ö a vezetésére bízott jóhiszemű népei nem. is biztosítja — kik ezzel a vendégjoggal
csak nem védi ^(Olsó ellenséges áramlatokká\' j visszaélnek, kik nemhogy hálásak lennének
szemben, de azok apostolául szejfódik. Nem- az anyaföldnek, mely nokik kényelmes, gond-
hogy a nép szivében a hazaszereti-t oltárát talán eiisztenoiát biztosit, de állásuk tekin-
felépitené. de felkavarja hamis tanaival an- télyével visszaélve, egyenesen a magyarság,
nak lelki nyugalmát, hogy az életnek amúgy , egyenesen a haza ellen törnek,
is súlyos terheit még nehezebben; talán elé-\' No, de ez igy nem maradhat örökké 1
gedetlenséggel is viselhesse. j Elvégre Is a hur el fog pattanni., S akkor
Felvilágosítja » népet, hogy jogu van majd meg fug nyílni uz édes Haza földje, l h& h
n hurvá-
követnie, hogv ne magyarul,
hogy kihányja a gyomrából a nem ide való
lul tanítsanak iskolájukban. Lerántja a sárgái elemeket. 8 akkor Jurák Zvonirmrnek mm
földig a magyar iskolának a iiiülíöuWt, !lesz itten helye. Ó is M fugja majd smlni
wzinvonalát. Lekiestnyli ezzel a magyar Itul-ja sátorfáját s vissza fog térni oda, ahoniiaii
túrát is a horvát kultúrával szemben. S mi- jött. Horvátországban azután esallakozhalik
kor a legszélesebb akció indul meg a vissza- azokhoz, akiknek az a legnagyobb fájdalmuk,
csatolás erdekében, amikor az uj uépukta- hogy Muraköz Magyarországhoz tartozik
táöi törvény a magyar nyelv támlásának Az Ú hangja abba a kórusba való. l>e
tágabb teret akar biztosítani az idegen tan- m; akkor sem ijedünk meg. hunom erélye-nyelvtt népiskolákban: akkor ez a horvát gon dolgozunk azon. hogy Muraköz magyar apostol az ellenkezőre vállalkozik ; saját isko- püspökséghez csatoltas-tt-k s liogy addig is Iájában viasza akarja állítani a horvát tan- befogjuk azoknak a száját, kik\' a Muraköz-nyelvet; a földet ellenkező irányban való |jen Magyarország ellen agitálnak, a magyar forgatásra akarja kényszeríteni; talán a szo ej|cn kiabálnak!
Drávát is el szeretne párologtatni, hogy mi
Kis tükör.
»e válassza el a Muraközt az ö szülőhazájától ■— Horvátországtól\'
— Állandó rovat —
Kiváglak hiMiiiünkrt a piacra é* ránk foglak, hogy városunkban nagyban divik a leánykeiviskedes. Mi kijt-lentcltilk. hogy uz
Kppen ezért szerencsétlen ez az álduit Magyarurszag! Nem tekinti he származását, s.\' hazáját a jövevénynek, hanem szeretettel öl\'-l magához mindenkit. Nyújt neki min

1908. JCNIU8 6.
IHÍIU igax/ Most is ozt mondjuk. Nagykanizsáról Dt\'m azállitottuk hungarákat a külföldre. Ez hivatalosan vmi bizonyítva Ks hit így van, akkor nem irl.ict. iicni azahad azt álliUni, liogy » dunáutuli It\'tín.vkttreskedfs központja Nagykaniz.su. Megtörttmheiott, hogy Nagykanizsán át szállították & leányukat, dó ezen az alapon az uiha cnfi városokat mind Ifánykercskcilú központnak lehetne
A Franz-oég elví-sztetUi H port A biró-HHJÍ kimondotta, hogy a város kikültlöuánek joga van bármikor u telrtpre bemenni. Tudtuk (ilórc, hogy igy lösz. Kranz is tudta. de a/.ért nőin engedett Harcot akart. Kibukott benne én elérte, hogy u/ általános antipátia még fokozódott ellene. Csak ter-mén/.ut«nnek találja, hogy c/.ek után 6 nem hihet fi pályázók között.
* /;
A nagykanizMiii kereskedők már néhányszor elhatározták, hogy lUliHüikut entc 7 órakor \'/árják. TennÓ3/,et(í8t\'n, nyolckor zárunk. Ilii egy kereskedő a börzén ezreket vészit. fi/,et, de ha az alkalmazottakról van szó. ni\'in tartja bo az igére tót. Ks ez nagyon jellemző.
*
Nem tudták a csillagászok a iihptárt jól inegcsinálni. inert szerintük március 21-tól június 21-ig tavasz van, Ezután kezdődik ;i nyár. Mát rajta íuleiin, esak szidalmazzátok az urakat, ha már tuvass/.!tt ulvítdo/.tok a melegtől Ha ilyen ambícióval múköiik* UIN.: Nap-apó, hát a nyáron egymás hátaitól lala-tozhalunk ropogós cigány
Azt mondják: minél nagyobb a >>zu| • sr% aitnut közelebb van Isten. Igen. Y.> amikor Icgniigyobb a szükség, akkor a/l mondják: „meglátogatta" a/, Jsttíll.ai italt, JrtózaiuM erővel kozkodött VI-|H O \\»\\I *i «r"\'f-obb, inert fiddlkerekedctt benne «t elku-eredett. t niegcsufolt. u mindenre elxzant állatembcr. akt vml \'röhejjel tekintett mindenre, ami m«jí m-m hülyedt le arra a nívóra, ubol ú a puü.tolyával, a fusiokkal birkózó ti irlózatoN eróvi-l ui&akodott
KüUi-ji-i clhaiiyagolla. eladÓMiilnil, tt\'rhi- vuli már • haráUitiak ÍH, - hát magára ha^yliik hiejicii hadd tombolja ki magát, majd ugyszt-r ct>ak kíjivó gjrul ii bM|ábiil. |ii- l\'ali nem tyóp^ull ki .soha <•» nem unióil .szabadulni n kimiiyclini). n iniudi\'ii ki^ril ségel ft-ledu>tü, tt Mket bóuitú éj»zak(i[úl. A2 ej.izakt letl a MZ<\'rehne. m jdeAlja, B páltfogója, a mindem;..
Kvck imiltab, évek tllntck, Av Kováik nzulatt hir^L si-ni batloUák a cHiinya ttfAku IÍUDHI. Ai assinny idtyét tcil|t»en lefoglalta kiü gyermekük nevelést?, akit liátaítstigiik tizedik hóntipjAban, ez«IAtl hal eNilwi-dövel helyezett ot náluk a gólja. l)v Kovái-K hnrél még ev. a gyönyör!) kis lurkó sdm Imi (a inol.^cbbi-. barát«á^ot>arjl)ii t<uiDÍ a felemígéhez. S7.Ófukar sokkor bAisárlüs ember lett, mióla m^gházattodütt ; naphosbzat az erdót biijU vadakra leseit ós lia valaki napküzb^n megbántotta H nem tudta kitölteni rajta a mérgét, bit ?olt mit iiallgatnia *"Ste a foleségének, akit Térig tudott székelni az Oldözésaivel.
Az asszony tUrt menvedelt én Kokat, nagyon ttokat imádkozott. Miuden-iniaden élelkedv-f kicsi gy»rinekébeii rejlett H talán már »zÁnzor itt liagyla

azi a (ifironibii, hAznárluK einbi-rt, ba IILHII \'
1 vnltJH hoilA a kúiún k»|iocí*: a (iVfnm-k
Kgyi-itT « kis hu M\'láltn imnt a kozeíi i-nlA
fflé. arra. amerre az upjn .szukott vadászgatni littiid-
bldn buhó>ilKK»l *20kdi-csfM á réten, nliff tudult (
bi<li>lni kis Mke a tn>>7.ó Mázszinll k(mlí).s«nek illn(f)-
tával Apró sziner. li-jiki-ket Uiötl, ivott u putak
kri^lHlytiüzlH v izébűi -■■, buldognak, ifién boldogunk
t-ri\'Zle magát ifty, Nzabadon. i
HoldogdÍKa kózben észre s«in vett«, hogy llgvt.-lik, huny in-/,ik. l\'.\'díg ugy volt, hogy a komit fa nrnytfkAbúI egy ■•rdcklűilo\' szempár mi-n-dt reá, inaid egy kupon férlí poros, piszkos, i\'lhanya^idt alakja boiitakozoü --lü, aki néhány lépéht telt a fiur.sku felé.
Ne hialndj el, fiinii, m-m bflnt téged n ImrM!
(Sióit az idfgeu, mirtí a kitt fin pitytTgö.s «zája egy
szerre barátságosra fordult. — Azért, hogy nekem
rongyos a ruhám, nem kell megijedned; nagyon
ineiíriZÍrAl jöttem ide éppen mriKt és tudod fiam,
, regente nekem ÍH VQ|( olyan szép tiszta ruhám, Wtúr
I arcom, meg bársony iiHdrágom, ho|h, dfi azóta...
; A kopott ember szara itt nzakftdt, egy nagyot
Jíólujlott én egyre szomorúbb lett az arca. 1 — Hát hogy hívnak téged, gyermekem? — kérdette.
— Kovács Imrének. — felelte a kicsike. A kopolt ember arca fellángolt, majd újra sápadt lett. Kapkodott a betűk után, amint kimondta:

Kmiir.i Itnréiifli . . . KoviU\'- Imrének. . . A7.I1Í11 me^iiiilnml-i- iiHiridani iifkfiu, liniii. liog.v itn a iiete az édes armldiirtk\'/ !
Ibit hogyne-tudmtm! Iruti . lr»n, mtrl A ii.ij.jun i» Irititnek hívja!
A kopott e.mbur, az ügykört unanv.t >íúki- liu kezdett világosii, i.szoayit világusait látni Alig tudull belelni ti gyermek látábától, alig ludott uralkoiliií miigán. hogy ölébe m kapja azt 11 bmlroü gyemit-k-fejet, de azi\'-rt lovább kúrduzett:
— Hát aztán jó tjmbur-e a to édus apád?!
A kis gyermek follniíta a üzumOhlökét, miut az öregek, mikor erAsen gondolkoilnak, aib\'in félénken li-lflt, de iflübl) k(iruliiéz,tU, hngy nem-f hullja valaki.
~ Ai én t\'duN apáin nappnl ritkán van otthűu I:Ü Jjrt cnW- megjön, mindig liaragszík az éden mamámra A mama fél tóle, meri sokszor sir is. mikor A papám bántja. FAI olyankor elbújok a papian alá. mert a Mitri i^elédllnk azt mondta, hogy ba a [)a[iáin inérguH reám i-< nagyon haragszik.
— \\zUin mondd c«ak éduu gyuniiekoni, «ük-
bzor bánija a papáil a mamádat V
— [iisouy »ok»zor ám, bécsi!
- A gazember, ■- morogta fogai között a férfi, do később igy (olytalta: — Hát mofil hol van a papád, megluduád-e mondani a bácsinak?!
— Ott az erdőben vadászik, és csak esto jön
haza. l)o miért kérdi » bácsi?

IP

i-m>. JUNIS

Z A

A I K i.) 7. í, 0 S Y

A VárOSÍ Uj
B pedig azokról sarat, havat, jeget és egyébb szemetet | pótadóalapból. Ez.is egy ok arra. hogy a tclelonhiL
azonnal eltakarítani i lózat teljes kiépilés-lől egyeulóre el kell tekinteni,
— Saját tudósítónktól. —
1. zalat-gerszug—nova—aUóIendva—csdklorojii. ü. Zalaegerszeg—tiugykámzsa—perlak—letuoyei, ü. Zalaegerszeg—paiísa—kei-zthelyi, 4. Zalaegerszeg—stentgróth—dl) meg—tapolcai - balatonfüredi,
■ri vf)ák tornya— perlaki
K vonalak megépítése, líii.tij? koronába kerül.
Ouos vagy fagyon idó beálltával a járda egész\' de egyébb kényszéritó okuk i^, amellett szólnak, hogy terjedelmében vagy hol az nincsen, i\\ ház ekje leg-, eziittal csak olyan hálózat létesíthető, mely a vár-j alább 1 méter szélességben hótól, jégtől megtiszti- megye székhelyét a járft-i székhelyekkel és ezeket Nagykanizsa város uj nirendöri szabály-rendelő-, Uluio Hli "g.vauily szélességbe hamuval, tiomokkal egymásai köti össze és j.edig a következő vonatokkal: t*t fog alkotni, melynek tervezete már elkészült ésiVfltí.v fiirészporral behintendő.
Btt a városi képviselőknek tanulmányozás végett szét-1 A \'Mék legkésőbb r>-gg.-í fél nyolc éráig a
küldték. Lényegesek az »j «abályrencMellorvewt■■KMinétlöl meglisztilaudok, illetve leseprendók, m-ly
következő pontjai: \'alkalommal a portélT.<K* mejígáiláfia végett k-llokép-
Utcai bolt vagy egyébb utcára uyilló üzlet tiihíjdonusok tartoznak üzletük elölt a járdát a jelen
Nagykanizsa r. t. várus l)ulli>rn|i>tni nyitott ■s tilcak és terek közutaknak t\'-kintendök és miiil uk.ui a forgalom biztonsága az mt.-st tartozékai-, az utón lövő műtárgyak és nze,k berendezés
iabáljroudelet s. !j, rendelkezése szerint, mindig Mint einlileitük, e költség fedezésére, a fenti 7tt,B<>3
azonnal lidsepietiii és azt onnét boltban in a házban ós; kiüríteni.
Szignruari tiltatik a narancs, dinnyeliój
gyümölcs hulladéknak, papírnak, valamint mindenféle a Mii
.szemétnek az uteán való eUzónixa, iminy
<iynnni|i\'sáni-<ik kúti\'Kek gyilmóle* áruló helyük *. környékét folyton tisiti\'m tartani .-< »vű lenti tilalomra kuhin \\> fitfyvlnu\'ziptni Tilos a járdán való köpkodé*.
Tilos reggeli 7 oraii tul a purlórló rougyokat -
az utcára uyiló ablakokon kinizui és az utcai abla- c,
kokban HgynemlU szellőztetés végett kirakni. \\}
A járdák imttus 15-tól szeptember 10-ig reggeli 7 óráig é» dólmán r, óráig fijloniózeíjdük
A járdák lelett a pouvvaemyók, lámpák a
iiek az a hivatása, hogy a kúriegyrönégekro
it az utcára kiterjettó hálázat költségeit is ti\'dezzf es uzért most ennek csuk egy része haszuállintó lel. Azért a köz-gyűlés elbutarozia, hogy azzal a kérőiemmel lordul a lieli^jnimíbiliTlwi. hogy a koluegek felét a kor-
ilhordtiini. Tilos
ittik védelmn az IS\'.K). évi |. t.-e. Ul. fejezetében l\'N\'itlm tarl&i>i. a járdáról a szemetetvmry hulladékot korona tiltana rendelkezésre, ámde ennek az őBateg-meghatározott módozatok szerint történik.
A ház- és telektulajdonosok tartozunk a gyalogjárók mellett elvonuló vizvezetó árkokat telkllk vagy
A hét.
— Alapszabály jóváhugyás, A »ala-egt„*röi«gi polgári diilu.skor ulupszabályait a b(;lagyiiiinÍKZtt\'r jóváhagy la.
Uj varroda. Halász Jenónd, ki Budapest legelőkelőbb üzKuöbun Kun a József cs Túrsu cégnél éviiken út mint elú-íüuiikasnú múköiiüu, N"itgykjuii/,8fin fehérnemű varrodát nyh. Teljes kelengyék elkt\'szitését IÍ logRgyszorabbtől a k\'gfinumabbig olvállal. Feríi-ingekol a legszebb és legdivatosabb kivitelben keH7.it. Tíinitviinyokut és tanulólcá-nyukul ül fogúd. Nagykanizsa, l\'sengori-ut 30.
-— Baksától — Nagyváradig Huuz év el&U legyéből tudull H tiagyslillt kokoltok csillogó éa tovines útjára Klein Szidi, egy jómódú zalai veudég-az ló» tüneményes hzepségii leánya, Kalandom véro ki-igas-ágbau a ragadta a csöndes jtolgán otthonból s azóta aok 1 -■■" \'-:, vetődés közölt bejárta KnrójxU. Volt mág-.».(,«« nelymes, ékszeres inaitresíie. a moute-earlói illetőleg, [fttékteremnuk irigyelt szert)nc-iéH játékoaa és ebből
házuk vonalának ~ hosszában a mérnöki hivatal állal előírt utasítás és mérték szerint megámii, vagy ktfve-zett vizl\'olyókákal készíteni, azokat folyton tisztán tartani, ezen vizvezetó árkon keresztül l-l kük kocsi bejárójánál hidat építeni, <izt |ó karban tartani, nemkülönben kötelesek a Inu- és lelekiuUjdonoKok házuk I es telkük utofti vonalának a gyalog közlekedésre szánl \'\'gesz részén a szerb tövist, gyapei HN egyéb dudvát rcndtihi-ii kiirtani.
A járdákon kucsizni, lovagolni, kerékpározni, uligáu vagy largouuán terheket szállítani, azokon lábas jószágot bajiaui, vuzelni vagy megállitaui nem szabad.
járda szinétÓl legalább 2 1) „ „ ...„
Járdára vagy a jánláu kivlll esó térn. winmi-j^y^^ A pmyVA „uyö)Liii UÍMm\\ vagy póznák-
nemit tárgyak ki nem raklmlók, létrák én terjedel-\' kal a ^rdihol „ró(liWllit valamint a gyalogkoZ|,.ke-
iiieH tárgyak a járdán u.m vih.iók. Tilos a jánlák-\' dóst ttkattlí|yoiu ollh\\ ponJvák a|„|maiá(.a nlo, A
nak, utaknak és köztereknek mindennemű a forgal-1 boltok ajtajára, kirakatára, vagy sátrak lengd tárgyakat
mai akadályozó magáncélokra való elloglalása. |je||0 „^gerj^és nélkül kiaggatui, — hogy azt a
lámpák
Állandó kirakatok felállítására a járdákou a szél ide s lova lengess, szinten tilus-
reudórkapitáuyi hivatal meghallgatásával megállapított i Az utcára kinyúló eimiáblák al ul*_-ni
evi btíiizeU\'s iiiullelt a városi tanács ad engedélyt. lángjánál ulacsonyabbun nem alkslmazhutuk
A k«resktídese-k ülÓtt oda beraktározandó cik-\' Alacsony lóldsziules épülete kuél
n g rmé oD
jánla szinétól, a redónyok kitámfl,ztn«a lilo.. Sz-llóz- bHnycIan v
/ , , , , } , .,. ... ,, imsuk Kelvines, ékszeres
\' ttél dóyk llhidók illelólg \'
kek a kűiterülettül bárom órán (ul IDMII tarthatók, ablak IIÍIKM legalább 1U < méter Tilkrók az utcán hordva letakarundók.
A házak előtti járdákat éi gyalog utakat, köle-1 tetésnel a redőnyök egészen lelliuzundÓk,
letiok a báztulajdouuuok tisztán tartmi
különösen kinyitandók. a kétes magasságból züllött, snlyedt a rendőrség
Pince ablakok csukva tartaudók, a nyitott kényelmetlen szállásáig. Kzelótt busz évvel 17 óvott
A kopott, csúnya szőke ember nem felelt, de vjíla-sz. helyeit ólébe vette az ámuló kis gyermeket es megcsókolta. Kgyszer, kéltszer, sukbzor.
— Isten veled, édus fiam, monda végül. - -Mtiij szépen haza, (ín még mielólt elmeiméi, add oda emlékbe a bácsinak azt a vastag botot, amivel el&bb a réten játszadoztál. Kit elviszem azt magam-
állapotban jól záró készülékkel a falhoz akasziaudók. korában ment férjlh-z az alsólendvai járásban levő
Általában csakis mérsékelt ligeteden, a búikból Jíjtauí/r ÍLSÖI-U\' »íép iwwiiy^iíSmlóT uljáu
való be- vagy kihajlás, ng,vzinlen az nlfákba kocM- isukbamar karriert pináit * egy ismeri novll mágnAa
illuu kerehztul vtfzvtö gyalog at|áróknál létie.-bcu magával vitto Pnritiba, lu aztán kétun kártyaiiiHnipu-
szabad hajtan.. lácioba elegyedett és két év múlva kitiltották a ffl-
A varo.ii tanács feljogosít tat ík a városnak
városból. Kzután megfordult Monte-Carlóban, ahol
bármely utcáján a kocsi e« marha forgalmit i
mal L-H arról Hnkszor igen .sokszor ni emlékezem; d« ugye, t« sum felejt^z el engem V 1 Ugy-e nem, gyermekem?
Megtámogatta a bodros kis fejül, aztái lékbo kapott bottal eiindull aí erdő felé, irányba, amerre a kis gyermek mulatott
i a szerencse s egyszerre vagyonos
már mint múvösznú akart érrénye-
g
mm.te ,arloi y szerencséje
g
^t elkölteni Kz,nkiv»] volt a szerelemben in S IO a
vagy leljeheu állandóan íe;függeszteni, inig ai ideig- sülni. Chansonéit leit. Forró vére azonban egymás-
lenes forgalmi korlátozás rendőri sz-mpouiokból a tinin emelgette a lovagokat, kik segítették neki a
..\'reudörkapitány hatáskörébe utaltatik. \'IU\'"

foglak iiunin.zmányok jj1^,"
ujáudekoAia meg.
Klein Szidi tíz lier vadasával
ahol ii megszegői kihágást köv.tnek el ani-niijilien
anji»
goromba, a házsártos Kovács Imre,, ai egykori vetélytárs szokott vadászni . .
Mont, ment, aztán elttlnt a ütlru.séghiín. A kis
.(() koronáig terjedhető péiiibiln telessel, válogatóit
azonban lianyattani és rohamosan »ulyeilni in kezdett u kafriérja.
A rend őrség n él mint veszedelmes VHSUÜ tolvsj-nöt jelentftlék Ifi s idéztek, hogy Klein Szidi a napokban valami találkám Nagyváradra érkezik. Az érdekes hölgy meg itt érkezett s a rendőrség a nagy-síül) kalaudornót letartóztatta.
— A délzalai takarékpénzt&r egyesi)It Onse-
gélvió MOvelktfZi-tiiél a tolvo |u> ^-áru <•?{) betizeté-
sek az tinnep miatt li-én delfIAit »szki>zölhetí>k.
— A kellemes meleg májusi idő kies fekvésű
behajthatatlanság büntetendők.
1 uupig terjedhető i-lzaruhsai
IMI egy ideig bámulva üézelt elindult, de más irányba.
IV.
Kovács Imrét, a goromba, íiznap ette hiába várták haza.
Nem jött.
Harmadnapra megtalálták a; szétlocscsanl agyvelóvel.
Agyonverte valaki.
utána, azután ö in
Vármegyei telefonhálózat.
bázsártos embert Kmlileiillk, Imgy Z.tlaiiMgye leiiutulilii kozgyíl-
! lése a vármegyei távbenzélóhalózal létesítéséi elha I tározta oly módon, hugy egyenlőre a lárási székhely erd6 ogy tibztásán.j lyukét összekötik Zalaegerszeggel. K szllkséges és
j nagy fontosságú intézmény részleteit a vármegye\' gyógyfürdőnk forgalmát nagyban fokozta A termó-\' hivatalos lap nyomán most a következiktppon ismer- s?,el állal du^an megáldott fürdőnknek az az előnya
Mellette feküdt az a vastag hut.amdylyel fia,, tetlieljUk: A tórvénybató>ági távbeszélóliálózal teljes is meg vau. hogy különféle bajoknak orvoslásár* a bodroa fejti kis Imre a rúteu délután játsiadozott | kiépítésének költsége \'JU&&20 koronára rúgna. Ennek szolgálván, a családtagok e^etlege» különváléwlt,
fedezésére rendelkezésre állana 78,fi(Ul korona a feleslegessé teszi. Vannak természetes istaphőforrá-
, megyei tisztviselők fizetésének rendeíésére létesített^ saíuk, melyekkel kOszvéuy es rheuniiinál valóftágos

Z I.

N Y —- — •

IU08. Jl\'NIUS li.


Igooji-u. II. I. o. lfi. T*l*kj-u II. 1. x é* H. f. o. H). Rozgonyí- én Tel«ky-u. Ilt, I. o, ■>-}. K«itvö*-téri III. I. u. «» Tblekjr-u. IV. I o. 53. Kötvös-tóri IV és V, Hű-osztály. 21. EötvöHléri VI. tiii-obitály.
III. Isaxgatótágl köriét. :
Június Ifi. (1. «. IV. fiu-ohitaly. l*>. d. u. kötéppouli I. loány-osztály, m d. e. RAtz-utcai 1 Tegyes oxiUúy, l(i. á. 11 köíéppunti I. tiu-ű^itflíy. 17. (I. i). középponti II. leány-osztály. 17. d 11. kúi^v-ponti II. Iiu-onztfly. l!», d. «. III. Miiv-osztaly. l:V d. 11. III. íiu-oüZlály. 2it. d. e, IV. toilny-osztAly 20. d. 11 V. óa VI. 0. 2J. (I. e. V. é« VI. f. 0 Ti. d. B. V. én VI. í. o.
Mindhárom i^uígHlósági kOrzolben a k\'áay-növen-dúkek uAj kú^i-munka kiállitá»a az o*zu>lyvi£Hga nap-jáu .saját OöZtályuk ln;!yíscgt\'>lmii ft-íi.
Június \'ifi-tiu inagánvizsgdUtok. — Juniuc TJ-ÍM hálnacló IstetitÍHZtek\'l ét> BI érttihitö kiosztása
A vizsgálatok d. e. n- éj d. 11. 2 órakor k\'<-£-dóduek pontosan.
NHgykmiízna. ÜKlS. inrijiis hó.
A körzeti igazgatók.
SZÍNHÁZ.
Tognap iiiegjc\'liíiitck a pótszókek a/, aiv-uftban. A TauitónAt ailták. Az előadás ]ö liire, a lupuk tudósításai Mu^ti^ttitk a Itatás. A küzönKi^g zHuíolásig iu(\'gtölt<)tt(! a sziiihfi-zat ós a furró: pcLyhÜiü Irvogóíion is lellct-HCII liung/.ott fel a taps. amely fóleg Csi^--liöskúnek, Turyimk m lli\'lliiinak szólt. Kft uj 8Z(3rc|jlól i.s lát Mink*. A káplánt Felu-i. Katót Szókf (ii/i játs/la — az elÓagáü cló-nyere.
\\ többi napúkon — nem IHY<MI ZÓI.;.-rióiiíláíi - ning falig som U;lt meg az areN.i. l\'odig v. heten jó előadásokat produkállak;.
Hofíniann mexóit végignézni igazi IIH\'I-^tvuzet volt l\'inlór IIHJ-C IÍÍIIHIIIIUH httitgja litljcs niértfjkbtMi tirviMiypnöll, játéka kifogástalan. Hfi\'rzik Margit igazolta, amit ;i luult
ll (U.)l I iillitOttlltlk. Oly NZÓpflt iMK\'krlt. kÜl\'i-
niKsen iniitt Antónia, hogy nyílt H/.\'u\\en :> többször incgtapHolták. Málló partnere volt IIuiiíJ Fenomenális alakítást nyújtott Heltai. A Büket szolgál olv inoglep^iM adta. amilyent nii\'g nciij láuunlí- S/,ók« íifi/.i. Kfliér. Szilágyi liy/7.ájáruk,ik a sikcriioV A Zfiifki.r kifogástuliiu. az fiickív\'ir ticfn,
A császár katonáiban nagy hatást ért ol Tury V.H Ladányi a közismert katonaság\' t\'tkMies niomlásukkíil. A wzorzó nagv súlyt helye/,t?tt a hazalias frázisokra és ennek köszönheti, hogy .sokszor nyilt színen is felhangzott a taps. Még Harsányi, Csige Uöske. Fehér, HoiLai t-s Torkos érdemelnek dicséretei.
Heti műsor:
Vasárnap d. u.: Helyre asszony.
este: Falu rózsája. Hétfőn d. u.: Vén hakkancsos és
huszár,
„ este: Császár katonai. Kedden: Oollárkiralynó, (zóna)
fiu a
;-"ai;
CBodakurák érettek *•!. vasasfQrdók, melyek
aemQ smbajoknAI eredményetek, továbbá ízén**vis-| ^E oros[ vámhatóságok csak oly vámfelszóklá-
fQrdok 4s bidegm hu rák. Szórakozásról is vari „^ ve8znt?k tekintetbe, amelyek az orusz vára-gondoskodva, e célra vxolgal a kiiOtió züiiekar. pom- j 8llbÉlyxitbin megszabott utón terjesztetnek «Ió. Ai páa aóUoyok, olvasóterem, teke és tonniöpálya. vala- orüSZ vámsiabályiat idevágó réaze magyar forditáa-
luint hetenként kedély Pa Osszejö vittelek tártainak Ugysíitiléa a TadMgoiiyt»-> kornyékbe igen nzép kiráudilláauk tehetik. Joggal nevezik Daruvár ÓM környékét HUVÚII Svájcnak és az ember bátran od*~ kiálthatja honfilár&titiak. miért is lívol i dogén be vándorolni, mikor jó és kellemes oly közel v&u.
-— AmatÖr-kiállitás. Az uiualőr-kiálli-tás reiitK\'zé«rbfii u nuiiiküllatuk serényen
baii kamaránknál a hiralalos órák alatt megtekinthető.
Sopron. IIÍOH. éri május M 30-án.
A kerlllfli keresk. é* i[)Hrkaman».
— Sirup paRliano a legjobb vértiMlilÓNHír. Feltalálója tiiroUmo Faxlisno florfiizi tanár, I88» óta állítja «lő. Sirup (üroUniu Pagliano a Ifgjobb é8 leKbiztosabti buhijlóiwr, mely IH3K óta sok ezer paládnál a legjobb eredménynél ha.-.íiMlliitik. Orvosi
folvnak. Az érdeklődés oddig nem tapasztalt ,"*"\' . ,
aranyokat öltött. Ouuiznál több festmény és! Z * ■ !\' J,°\'í f«?«>*Birl*rh»n 7"-:"
mint fértorlódás a fejbi anyagcsHrÁt é« vértisztitóan hat hl kösz vénynél stb Megreodek^fk intéz Pagliano tanár, Flmonz (A 4.1) Via l\'anduiríni. Klis. muri li*veinket én prottpektUMt ingyen »a bénnunt^o küld a veüérképTia^Nég ; Dr. 1\'\'. ÜTtig, Wj^n, VII (A 43; Mariflüilferstraa.sy 48 (iyógyNzerlAntk fóio" rakniként ki>dvt-ző íeltL\'leli\'k niflldt kerotctnck. .
— Kálmán Pálné kézimunka-iskolája. Kiil-
mán Prtliu* oki kéziniiinka-laiiitóno jnlins l-i\'ii i\'cy
két hóiiitpru ttriedii kézi-UHUI ka inkolát nyit. in^lvról
hövpbttí\'l IIIBÍ irániunkban lévő liirdeh^i. nvnjl. Mt
c»ak nzt em\'íiiilk, hogy Kiilmánné unió a zágnilii
kézimunka inkola legkilüuobtinii véglett iiővuniiéktí,
akinek munkái H budapn«tí orsz. kiállításon az elhO
dijat nyerték. — Több kézimunka remekmű Kálmáu
l\'álne hVi-m I\'-. szám alritli lakásán az érd^klAdok
reiidf\'lk^zéhéru áll.
- Am*ttii<--finykípiaz«knok I Á!uU(t.^ii eli.mai
tíUÜ fénykép érkezeit eddig be. Az óriási I M-««°"lrtl a ^^reked^t *« annak kövrtkwnw-
most a szft-tiozzáteseíük,
itnnáziuin régi ópilletét teljeKen tataroz tűt ni kellett. Mondhatjuk, hogy a bizottság nagy munkát veg/.cit. A kiállítás június 7én d e. nyilik nu\'g. A fóispán ur érkezését kilátásba helvezie.
— Dispenaiarc Nagykanizsán. A szanaíórium-
egjlel válaaitmnuya kedden dt-hitán Plt-ht-i^iliusitávné
uruT) eluóklt-tével OléM tanult, mt-lyeo IMebcisznú
közölte, hogy inegtuttH n U\'pétttíkft ni iránt, búgy a
tüdőbetegek romlöieres IIHIÍ keinl«nn városunkban is
leliftóvó telesnek. A »zUksúgtitt oshze« flütt-römtéíeM
társadalmi mozgulmat indítanak, intjljnek veietéséru
Véi\'Hey ZHiginüiid polKármesU\'rl kérik !-■!
— A kósiinház Ugvc, A n agy kanizsai kó~
biiutiáz esiméjtj olyan, mint a ti nmei rijfia Idúiikint
felbukkan. Uglö\'ttbnt ■■/- Ügyben mi hn^tnnk.
Számtalan cikkben mutattunk rá hogy az diniét
num szabad elaludiii hagyni. Most megint felszínre
kert.lt. (Mint mindig, mikor bzitié^ek vannak.)
PilliU Sama dr. elkészitPtte a kormányliox inlézendft ■
kérvényt, mflyben államtH\'gí\'tyl kérimk K sorok Írója-
nemrég beszélt Budapesten Mé."7Íros KálmAnnal. a
síinéhiegyehillet igazgatojávul, tiki azt mondoltn. hogy
lliu.OOO korotiáni »ámitbatunk Meg kt>ll tenni a
lépőket haladéktalanul. .I...LÍ. -h\',1.1, mint nlúbh
— A depuiáciu szerdán megy, Kni-
sek. e«uz : fii.ol.mo
anyag rendezésével foglalkozik
kebb
hogy
jU j>ilUiui kí.i
il cikkek Moll Av aStfnél (TticMaul.cn !>. o l<if. u.Umt
I kaphuúk.
V.tcn üAttiis jlij.iiított rKSl-len.
Kl»>iwlia .\'HKX k*J\'« *tiw*tk Litmenlvc k.Ulil a c«|;
Értesitéi
A iiHKykanÍz»ni Ali. H. népiskola 1., II. vn III. igazg&tósngi körzeti osztályai évzáró vizHgálatainak
ettük, hogy Nagykanizsáról ujabb nagyobb so"<?»d|e az l!t(i7 —IÍIOK. tanévben. -lldöttsög uiegy Umlappstre .\'arányi ígnáo\' . "\'"*\'" vi»ítoUi«k: Juniü. m. d. u. í (
1 órakor
tój«-
földniivplésfigyi miniszterhez AZ erdókikeble- ^ íein\'y.niveüijékw7kiieif híítani vizHgáUta" a^ZriDj! zcsi Ügyben. A ktlldöttségot szerdán, folyó Miklós-utcai 1. Hu-osztály helyiségéb«n. Június 10.: hó lU-éu délelőtt fogadjn a miniszter. Veze- d «. 2 órakor az I, II. ón III. igazgatósági kórml HubroviuH Milán országgyűlési képviselő.\' rtfformátiw llu- te I<>áujr-n8vi!ud4keip»k híttani vtzn-
tí Knziney-utcKÍ I- loány-o>ztály lielyiségébun.
lti. d. ii. "J órakor az 1 , II. é-s III igazga-kürzf( izraelita fiu- tis leány-niíveiidtíkeinek,
viz-gálata a Kazincy-ntcai IV. leány-osztály
í*Iala
szónoka Vocsey Zsiginimd polgármcst\'
körtet.
tiu-ohZtály. líí. d. u. IV leány-osztály. Ml e. I. tíu-oszlály. 17. II. It\'iinyosztály.
.luuius 1"> d 11. a) 11. a) 111 ti 11 osztály Ki, d * d. u. I. leáuyosztály. 17. d. d. u. b) II. liu-onztály i\'.i t\\ d III I
) y
l!i. d. ti. III. It\'iiiiy-onitsly. So. d.
b) 111. Qu-i
V. és í
— Hirdetmények. Ai érdt\'kt-lt köröknek ez- {ó^gi utou jelezzük, hogy a SzékestV-üervíír Veszprém, iijttaui Sopron, K\'"^íHg, Péen. Kaposvár. Nagykanizsa, Kör- helyis ineud, l\'iipit, 7ijlai\'gfr»\'*\'g és KI\'SZIIIHIV állomásokon elhelyezeti hinnéd parain-ímoköiimik. csapalok éh intézetek részére egy év tartalmira kíuull nzéua, fiaima és Ulielónnyag |keményfn és koszén), továbbá uyér és itA) besier^zését a m. kir. fiéketifebérvári V. houvűd ker illeti had biztonság közvetlen utói
(A vltagáUi
lO-lK
otHaiycniu
"*
lókiiéh kísérli iiiíg". Anuuinyibeu ez az eljárás er«d- unttály. -M>. d. u. ÍJ) [V IÍU-OKZUIV >a d méuyhez nem veiolue. n széna, Malma és tüzuló- VI. leány-osztály, rj. d. ». ai IV. " auyag folyó évi július hóban, a kenyér és zab pedig Ktlyú évi uktóber Itóban fog nyilvános, irástieü a]áii |ati verhenjtárgyalHM utján litilosiHatni,
KtaM.. l,.|v%o^ a r..,Bor„lt „«,v,.k .,„„- ,». ^^T"^ J\\ / „".í" ^.Lí
véd állomás paraorsnoksÍKamJl njcrlwlí. ■ I. I. ,>. ,.» |. f. u. 17. Kötvfts-léri I. r\' 0. í» \\i„z-


EQY EOÉSZ DOBOZ ÁJUk 3.60 KORONA.

Leghathatóaabb éa legizletesebb hizlaló és vértisztitó szeri Számot illikslii orvotUnár és szaktekintély által kltünö irídménynjBl kipróbálva;
Í
\' V I\' I) II I1 1\' I1 I\' \\1 V 1 -iieUcl! u J.IIÍI>-1 ijs inn/ils| eliiiíliitjii .1 riiitim\'elicí i-s Al dtvjil — l>i/.tiitiLJ* *ENKROIN VÁLLALATNÁL PÉCSETT m«ly a dobóit bérmcnteaaa nálUt.

\\

1908. JUNIOS U

ZALAI KÖZLÖNYSierdán: Véljünk el. CsfltörlSkfln :" I,e a fórunkkal, (újdonság). Péntelíoii: Varázskeringó (zóna). Szombaton: liálkirálynó (operetté ujd.)
Ny\'ilttór.
t « roval alatt közlőttpkírt nem vállal felelótségel
A Bor- is Llthlon-Urtalmű
Salvator-forrás
kium* nkarral haimállatik
vesebajoknál, » húgyhólyag bán-
UlmalnáU* kösz vénynél, *c/u1<or-
betegaégnél,*! emésztési e* leleg-
zésl siervek hurutjainál.
H úgy hajtó hatásul
T«t(*Ms Hidt!
967 lüUH. vúgrli. ."-iáin.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bíróéi végrehajtó »i I8BI. évi LX. L-t-. 102. §-a érlelrnáhtíii nieur.el közhírré teszi, hogí a nagykanizsai kir. jánishirósá^tiak l\'jns. évi V. 3«:t:l. HzAimi v<\'gzésK- íírtvelkeztólMMi Krau^z Mika gjróri Ugvvúii nlial kt-pvUetl Wolf Joet Fiai gjóri bujegyzetl eé% iavárs t\'u^yt^ztáí>i »zúvetkuzet ktskomáronii céfí t\'II.-ii 97<i kurunu l\\) fillér * jár. ereiéig l!tl)H. évi Ajtrilis hó 7 én a fogíiiiatosilott kieiúgittÍHi végreliaitán utján lefoglalt ét> íi"O koroim 20 tíllúrre becdblt guremlák. dettikák, lécek, padlók. bollt ffl»7.ftrftli>N, 1 Wfrtheim Mekrényból Álló iugó-wi^uk ujilványs árvt-rénen diadalnak.
Mely Árverésnek & nagykauiisai kir. jiráuliiró-aág 1908. úvi V. ;-;yu\'3. bziimu »i\'Ki«*e fol)Uu ed<IÍg ú^zetieu \'J7 korutia l\'l tíllcrbiíij htróilag mAr megállapított kölltiújtek orejeig Kiskomárombari a helyszíneli leendő osikoilfhórc 1908. évi június hó 9. napjának délelőtti
8 órája
halandóul kílüzetik, ■>>* ahlinz a venni biiudekoiók oly megjegyxéasel 1,ivarnak meg, bogy az érintett ingóságok az IH8I. évi I.X. l.-e. 107. *V 108. §-a érteiméin; 11 készpénz fizetés mellflt, a legtöbbet Ígérőnek bucMárou alul \\n A fuguak adatai.
Kelt Nagy kai) izsfui i;»08. évi május 2K-án Míixiniovits György
hír, bir. véjreh«jtó.
tÍÖ5./lk. 1008.
Árverési hirdetmény.
A nagykaniz>ai kir. törvényszék közhírré teszi, hogyMaosek Vnw kvreebeujri é.» Horváth Józs«fué. HZ.

Utremmér Etelka mbari lakósoknak Tóber Ferenc1 I.ükác* Jáuos és Pua Pál kerecuenyi lakótok elleni végrehajtási Ügyében 72 korona 10 fillér töke, 12 korona \'Ju fillér vágrh. kórolmi, \'Ju kor. 6» fillér árveréa kérelmi n még felmerülendő köluégek be-tiajtAsa céljából a uagykaaizsai kir. törvényazélt te-rti létéhez tartozó a
I. a kerecaeuyi 347 az. tkben 4 IS hrtt, Siioa-
hegyi ttzöllóntik Tóber Kereucei\' illetA liatodrészo
s^ korona,
i \'2. ugyanazon tkben 127 lírai, sznrkavölgyi\'
I szántóföldnek ugyanő l illető hatodrésze 9(i kurooa, |
1 \'A. a 210 brez. rét dllKM hiántófúldnt-k ngyanot i
| illető hatodrésze 25 korona,
j 4. a 263 brez. Sáncon réti bzánlólöliliiHk u. öt
illető batodrébze 2!) koruua,
5. a 313 lirsi. uagyviíi uldali Í tán tófűidnek! ugyanót illető haUidrósie l.i korona
fi. a 351. hrsi, magyarost .siádtóföldnek u. ót, illető hatodrésze 49 korona,
7. a 315 hrsz. bznrkavülgvi wzúulófőldüek u. őt tllpló hRtodrészö 83 kurniia,
8- a 237 ljrhi, sáncuhréti ozántórölduek u. fit íllutó halcdréttze 3H koruiia,
■J. a kerocsenyi 432 m. ikbeu Í8U/IJ, brbi, fehér-
liffíyi szó ló ne k Lukács Jánost Mlt-tó H Hiólófelujitisi,
kölL-Móiiuwl térbeli fek része A\')\\\', korona, I
IU. a kerefaenyi 191 az. Ikbeu M) lir.si. fehér- i hegyi szóló t*,i pincéuek Fus I\'ált illető fwle része O.r>fi korona,
I1. a kurecneuyi 3tí5 HZ. tkWn :»54. lirsi fehér- \\
hegyi siÓlÓDfk Pm, Pált illető l\'elertmu :)4D kor , |
l \'. a kt>rec»«n>i 427. »z. tkben (1^7 hm.
kihhegyi bzőlóUfk i\'utt Páll illutett. rie idóközben
Kovács Annára átírt felt) rÚHze 310 korona, I
13. a kurecsuuyi 407. HÍ. tkben íiM. br»z feliéi-, hegyi bzólő és pineéaek Pus Páll illfló nyolcad-rúsie r>i>t> korona.
Ha kertic-ieüyl fttU. M. tkbeu [. 15 I hw, \' bzarkavólgyj, a l!U. hrni. lakatos (1(116, -Jul brsz. rét dűlői, -iUl braz. sáüeos réti dlllói, 283 brit?., uagyvizí oldal dülöi, A is hrst. magyarosi dillói i hzántófólduek l\'nc l\'áll illetó nyuknd ré»zc 3«fi kor. becsúriéklteii
1908. évi július hó i-ső napjának d. e 10 órakor
Kerecüeny község házánál dr. Kreisler Juii>ef fel-
purebi ügyvéd, vagy belyetlehe kózbiMijtílleMil meg-
tartaudú nyilvános bírói árveréseu elmUlni fug. \'.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becüár. j
Árverezni tartozók tartoznak a Wemir 10 Blá-zalúkát készpénzben vagy óvadékképp papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Nagykanizsa, 190*. évi február 24.
1)56/1908. végrh. bZAiD.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az lHil. évi 1,X. l.-cz. 102 S"a értBlinéban ezeuiifl kózhírrú tflszi, hogy a nagykauizuai kir. járábbiróbágnak I HUH. évi V. -J73/I htámu végzij.ie kovelkvzlébt-n Dr. Fleiimr amn ügyvéd által képiéit Fenyves IVter budapesti cég javára Tólh József nagykanizsai lakón ellen

647 kor. 80 flll. s jár. erejéig 1908. éfi március hó 6-áo {ogauatonitott biztositási vágrebajtás ulfáo la foglalt tJK 8O11 koronára beuiOlt 1 ftlfedules biutó, 1 HaadUnfürbúI álló ingóságok nyilvános árverégeu oladalnak.
Mely Arveréisnek a nagykaaiisai kir járáübiró-ag 19U8. évi V. \'Í7S/4 számú végxóíe folytiu Ö47 kor. 80 fill lókekövettflév ennek 1908. évi áprilia hó li napjától járó V , kamatai, \' ,*/■ "áltó dij éa eddig összesen !i9 korona 8") fillérben hiróitag már itM\'KÚllapított költséK«k erejéig Nagykanizsán u helyszínen leendő eszközlésére
1908 rvi június hó 9 napjának délutáni 4 órája
liatáridónl kíiüzetik *is abboz a venni szándékozók oly meg]egyzes.seI hivatnak meg, fmgy az érintett ingóságok az 1881. éri LX. t.-cz. 107. ét UH.
Kelt NagykHiiizfcán \\\\H)H. v\\i május 2r»-üu
Maximovits György
kir, bír. v«grih*Jtó.
f
Snélhajtó göroioiUlapitó |
S HODONY cseppek t
| = Már 1844 óta -^L=
| bevált Inuiezer, mely az útvágvul eló-% , idézi. u az emésztést foko/za. I Ara üveg«nk*nt 1 korona.
» Kól üvctínól kevesebb (utánvéltel
\\
| 2 K. nO f) ládáoskával pgyatt nem
| knld.iik. -
) Megtendeendő
p
in Glognitz, Hlidirötttmlch.
legfinomabb FERFI.INQEK « l«gai*bb ki.
KELENQVÉK klvttajlban
HALASZ JENŐNÉ í«tUri inlaiaKban kéiiQlntk
Ódon Itkolakflnyyakal ■ le^m»g«*«bb áron magva IFJ. WAJDI08 JÓZSEF, könfvkar»«kad*l.
,\'«:<rSirolin

uuuu.UB»«!,w„, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza
ellen uamtalan unir H orvot állal naponta aiiolia.
érttttelen uUnzjtokal la "**^*\'*1<" •tó*****

Moehe\'

V. Baftun-U Hatkt *. C*.

ZALAI

JL"N1L\'8 G.
GYŰRMEE-
1-áiijkn- •■« liu cipőink ni ismeri
legjobb minőségűek.
Araink OKM-I-HI!" — tekintettel a talpba vúscU •./.ijíonuui szabni! árakra
feltűnést keltenek.
TTTDTTl " (-ipŐK.v|»r r- \'■ mijívkaiiiísaj „1 U H U L I\'óraktára Fű-uloa i 2. szám Korona hiall-nal símben r«mlcl|t\'k meg
-ogletílkol.
oldódó,
eqy-kettöre készen van
GODDAM!
t\'frru vgy fívorsait és bizto
san bnt<) k
Cook & Johnsons
főzésre és nyersen való
evésre egyaránt
a legjobb
TYUKSZEM-GYÜRÜI.
1 darab 20 fillór. G darab 1 kor., postiu 20 fillér portó.
mint orvosuzT-drogiiririklmn.
KÉZIMUNKA-ISKOLA.
Krte*item a u. é. köuiütiéget, hogy a sz(W)idóben t\'gy 2 liócapra terjedd
kézimunka-iskolát
nyitok, melyen a uo\\ kt\'7.iini)iikii kór elit- \\Agn uiiiidfiiiitmü kötés, horgotas, himzis, slingölés, keresttöltés, recézés, fehérhimzés, tHfestes, poiut-lace, richeticu Viktória, hímzés, spanyol-csipkehimzés slb. sib. okutáüMl ■•IvAllulom. Jt>ltM]tk*>zuj lehet tniir mos! IUUM-MIOII (Fő-ut 15) Nüvüiul^kt-k csak korlátúk bíáiubaii véu-tuck U>I, a két hónapos tanfolyam július 1-ín kezdődik.Tanórák : d. .*. ü -1.-ig, il. n. 2-i-ig.
&. rendes tanfolyamon kívül, a müvéaziesebb késimunkákból, kívánatra külón órát ia adok, amely bármikor kezdetét veheti.
, Kálmán Pálnó
okleveles kézimunka (anitóiiö.
kézimunkáim lakásomon iiicjrtfkintliotól
Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.K
TÖRLESZTHETÖ havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papírt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad ha.sonló kinéze\'sü silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.

i:ms. JÚNIUS 0.

Z A 1, A ] I 6 ! I, (1 N I5^^
- io614/i9osin. \'
VersenyIni\'tryíilasi hirdetés.
Nagykanizsa város IcAiiviVtóieiitUleto Ht,yi)7. jkvi w. határo-nizata alapján a vároyj V\'li kerületi Templom-téri elemi iskola iiiegnagyobbilAsáhoi MZiiknó^s éDÍtéM munkára, fölsőbb hatósági ióváh»gyás föntartásával, irásbfli zárt ajánlati verseny tárgyaltat hirdelok.
1. A iminkálatok Öshzes költsége kereksiárabau 25.0üu koronára van előirányozva.
!l. Ajánlat ceűV az fts«.zi\'i- munkára tehető és CKiipán szabálv-t>zerllan kiállított én pecséttel lezárt, sértetlen boritókban t-lhelyeze\'u ajánlatok fogual tárgyalás slá vétetni.
3. Az ajánlat az ajánlati mintán teendő.
4 At ajánlxtok borítékának niiutAja kűretkező: „A városi tanácsúak Nagykanizsán. Ajánlat a iiagykauiznai VH. Templnm-téri tslemi ir-kolai\'ptik\'t muiinagyobbitÁM ttiuukalataira" Az ttjánlatok posta ut|Au y&íty líöívctltítilll a tanácei iktatóba adandók hu. He-nyuitatii határidő l:)nK. évi jutiius hó ÜS-ik napjának rlüleiötli 10 órája. U^yani\'kkor az ajánlatuk fiUhnntalnak. mely alkalommal at ajánlatot tevők vagy megbízottaik JPIIMI l«lietnek.
h. Káliatpénz (cyatinnt i\\ városi pénztárnál \\\'I\'M) korúim kósT.-jiúnz, vagy a Najívkaniihai takarékpénztár r-t-, DeUnlai lahnrt-k-péuitár r-t. NKK\\lfoniiüAti >>H H KnlHtnt\'ftyoi gazdatiúgí lakarókpi\'-liz-tár r.t NagyUiiíí-^Aii betétkönyve vagy végiil az o^zegiifk nn-g-felelő értékű Madékképt\'h énékpapir teHndó le.
r>. Távirati ajánlatok llfíyelembo n«m vétAliKk
7. Kjry ajáfiluUiL tevőnnk hiucs semmi névt*n nevfciiilií igénvo úrra m\'-zv**. hogy ajnnlatH elfog ad tasKék.
f*. Az árlejtés tárgyát képező építkező:ro vuiiatkuzó infi^íiiii múvelet a váron kiadóiul muKtekinllititő és az ajánlati minin is ott kapható.
NaíívkaiiizMi \\án>s tunáceának tüOfi. évi tnAjiib hó y:t-An
Vécaey

DARUVÁR
8iUvonliban. FÜRDŐ a déli VMut állomása.
A sziavon óközphegyaóg egyik kies völgyében.
Vasas hőforrások és iszapfürdők 34 50 O
Fangó-gyógykoaeléa, hidegvizkura, • maasage, villanyos kezelés
Kitrtnű gyúgyn-i\'diiii\'nyi\'lí vérszegónyeógnél, noi bajoknál, CSUBOB t-s köszvényee bántalmaknál ós idegfájdalmakQál
9m~ Különöien UohiatQ&l. "»■
Egéss évben nyitva.. Marsokéit árak.
Az elő- éi utóidényben tetemes árengedmények.
Prospektusokkal szives^n S/.OIIÍII! -,\\
fürdőigazgatóság.
EKSZERGYAR.
Villaniua üzunire b*-rvii(K-zeit
arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem.
Különleges készitiuényok! ókszeniruk és jo^yüvürülv,\'
Uj foglalásokat és átaEakitáuokat gyorsan elkébzitutik
Klmliis lésxlotíi/fítási^ is!
BERÉNY JÓZSEF ÉS Ff A
<\'ksu>ri>H?.i\'k Na^ykanizhán (Városbiizit au>ll«n.-bt\'ii.Szliács acelfürdo, i
Egyedül Umert va»höforrA», gazdag Í3
ziépsav tartaommal. .2*
— l.^\'gva^lH^talmul^^^ ÍMilnriii> !u-N\'i lui^zluiltitlii. —
Idény: május 15-től szept 30íg | *
l\'VInlniiillialUii

Mint IHirdAorvoK Dr Eobrer A. kiv. fiirdfi-orvon múktidik. l\'lazás WionluM •■ óra Szakról DJerbergcn át iuiu\'n 5 óra ilélról Mndupt\'M.\'ii át, innen S7.iniéti .\'> úra falragaszok Szliácatól kezdve minden nagyonh állomáson R\'lraga^tva.
116 felvilágOBÍtásokkal, utazás, la kis, kedveznie-;
nyékről, az elö- ús uióidéaybeti stb. ad a :
. (irÉölgaziitiiág Szllácitn. Z6lonni||i.


Globin
czipötisztitószer legszebb,, A

fényt adja,
labort puhán ésl I egészen tartja. \'

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
ogr réjyóoak biionyull hixiaur, m«ly mii KOK év óU leickibli líi|JaJoroc«lll»pitó iwniak búonyult kOimnyntl, Oiuiaál hé ■tflhúU-•eknel, lo<lurct>ól<r!il^]i|Mi» buxuitvA.
Fl^fe)meitel*». Silánv huníiítrtoyok minit l>ovÍHMfli>.koi óvatouk fogyunk &H owk ol>,tn (iTagoi fogadjunk ol, mely n „Horaony" véOj.yyKyci cw * Rfchter oigj«gyií«8ol elU-tott ílobftib* vui caoni^ulva. Ara (1 rögeiben K-.»i. K 1.40 í* K 2.- (w úgygxólfin min-dftu Ryí\'^yaiortArbwi ka|\'h*(ó. — Fönitár: Török Jóitaf gy^y"^^\'^!, BidtpasL
DLHlcliersfísyiztrtin
Mindenn»p!

BENZINMOTOROK

^lokomobilok, útimozdonvok.

Drill" vetflgépek, resicai acél-

ekék, teljes malomberendezések, stb. stb.
KÍVÁNATRA SZÍVESEN KULINK ÁRJEGYZÉKET ÉS KÖLTSÉGVETÉST ^
A magyar Ur. államvasutak gépgyárának íezérügynöksége Budapest, V., Váci-körut 32.

ZALAI KÖZLÖNT

1908. JÚNIUS 0."\'1 V _ J
61 USLU.
330 m. a tengor felett. J-it
állomás 0ráctól, kocsivá! t ón.
Poata- ii tAvlrda állomás.

lé|l klniTii, railirUlai Ijéijdi; 80* C büminék-let vis K.), iiliiti i|Mllit, *(•■■*■ i irtftl Unit, lerjcldmo U^itriii Bréiyjmllitlk: l<i|kttl|li|ik-
■él, .•te|gy«nfici«j|iiél, hitk-«rincb^ok, KÖrciök. hlitierii,
mya^\'sittmtitít\'^tkmm. "i\'lllifél/ íírdlk tb«mil-v|t, fenyftlUl. TIIIIMII flriíl, uiil|i, hrdraM»-
! Mohát, villilt/gyógyicem, lKen jé ven.liKlíi, cUürangu
fár.Iöl jenok.r.
oien uolgU n
Fürdőigazgstóság.
Dr BLUMAUER SÁNDOR


M OLL-FELE
SE.IDLITZ-PÖR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moil A védjegyet és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-Hlt 8»ldlHx-porf>k l«M4« |iy6|!yt»ftt»*» a la£bMk«u«ltt> eyomor- 4a
"irl\'lulái, «r«ny<ír i» a Iefc-inll5i.b6tui.ti nölb«l»giégek ellen, e jalcs háiUtetnik
t.lUcdck 6!» mín.iijí n.myuM, enc.jeiltu (íeiicll. Ara «gy !epec*4Ult aredall
IBniii|sMn«>ok lön <II>I1«Ü IVll>lUrliicli.

1

SOS-BORSZESZ


íclir»tu únoii-.ul van lirvn. A Moll-rtle lós-boraiat
Egj íoozílt iridili íii| in 1 kirína
80 Illír.

OXÓ DIIELI. STÁJERORSZÁG.
GLEICHENBERG
Nyári évad: MAJa. 5 t81 október l-ig.
Fclalpin iellegü legkedvezőbb klimatikus viszonyok.
UgiöHarvak (hurut, tAitniav, •mphyi«mtv,)
Gyógyeszközök: S^\'.íí.\'.t^\'íSSÍTS:
darrli-fyótT^^iat, rTófTfimnáitUt*, n^pftlrddk itb. íT-TrArrTríV\\T\'-pá csr^V • Xonstantln, Emma-foirái, Jo-VTyOgyTOrraSOK.huHU.-knt, KUu«nforrái.
Gazdagon illusztrált prospektusokat küld, lakás- és kocsikról gondoskodik a fürdőigazgatóság.
HirdetésekM~elvétetnek e lap kiadóhivatalában.


5
MOLL tíyeriuek ,s/apjftuija.
í
okaiara apoltaira gyarmakak a falnötiak réatért. - Ara darabonkint 40 Ili. öt darab I kor. 80 flll,
iill t. iféiiiziréiz ei. ii klr. idurl izilllté áiiil,
Vidéki raegxndeléttk o»[>oiil* [.uMauiirivél mellel! uljetflletnek. ^
^j
A raktárakban tfRS^k haiározottan „MOLL A." aláírásává! ^
és védjfírvővel oltátott k^/itményeket kérni.
—^ r 1
. Raktár Nagykanizsán: Roaanfald Adolf Fiai. . f|

IVIIX IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
Mimim iultnU;! folnlmul hazánk természetes BtenBavaa vizek királya.
/ Mlll\'-iiuiiimi nagy
Killiiiö asztali, bor . •■» í x ii f li i i. a gyomorégést ~
a mohái ÁGNES -Forrás

rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata walódi áldám gy^morbajOBOhnah.
Mint természetes szénsavdús ásvá.iyviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál foyva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitiinö szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSÖ- és húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Agnes-iornist. hd étvágy-
á é étéi k llk h
g
emésetési zavarok állanak he.
Dr Oebhardt.
hiáoy
HaszDáljuk a raoiiai Ágnea-íurmst. ha gyomor-, bél- é» légcsőhuruttól Mibmlulni «k«runk.
Dr. Kétly.
Ha-szuáljuk a muliai Agnes-íurrá^t. ha máj-bajoktól én sárgaságtól \'Zithadului akarunk. Dr Olass
Haszuáljuk a muliai Ágnes-forrisl. ha a yese-bajt gyógyitaoi akarjuk.
Dr. Kövér.

Háztarlúsuk sr.ainánt másfellileresníl VÍLIHIIIÍvi-l mvgyubli uvcgrkh.ii niimlen kétea értékli meataraégaaan síén-•avval telitett víznél, sót a w.óil»vi/.n.O is olcsóbban adja, hogy ÍU Ágnes-forrás vizét n lébb
iMiibiT is kónnyn megsiereihesHc.
kedvelt bOrviz. KH|IIIUIÚ minden füszcrüzlctben és elsdrariKU vendégl6bi"n Kedvelt
Olcsóbb a szódaviznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon tói.

i

Nyunialoii lij. Wajdits József kOuyvnyumdajaban

-> JÚNIUS 15.
JTAOTKAWIZSA, 1808. WEOYVEWHETEDIK ETFOtTAM 24 SZÁM
ZALAÍKteLÖNY

l
„g,«d4v ák

ll í"k: K«é.i í.ro 10 k 2 koron. SO (III.
ak. tanliókn.k. jagyzokna I avr« 8 korona, fél «

n., félivr
g,.. a.am
, 4)|.m| ||
3 koron

6 korom .,, 20 „„.
i,i,.loko.k

Hiiaái\'ril.
L*i\'UiUjtJorH\'tt cit kitJn
If\'.l. IUJDITH

6iark«*riaiág: NftfykanltM, Fö-ut 15, tUm ElófliaMiek 4* hirdtUMk IQ. W«Jdlt» Jói»»r könyv-
kar«tk»d*i4b» kOld«ndftk. Megjeten minden hétfőn délbenCigánykérdés.
kö/.sígö tul ingyen telket az építéshez szttk-
A linón rablógyilkosság iárgyalása .,. \\^^^ í«"í HM* utján szerzik
Utaival ismét kö7>lotü„k aktuális k1ir,lé.s„v,i!)\\|hí \'gí "agí°\'.\' f ""• A* °r8Z8f!-
let, a cigányügy. Hogy cigányaink még ma^\'T; ,Vttr"\' """ \'« \'«■ »•«\' « e> "«"
. , ázsiai félvad állapotban élnek közöl \' P"?^ \' "T"""""\' *" «»«>».«
\' ■. . i LUK „ i i ■ , i ■ l»szthatallan tritinkttval, \\egezze el a tár,
ogy telek ónyuleg bejegyzett lakásuk a,. ,,„„„, „, a „ klrmu„w,
Uten M»b»cJ ügu, liogy egyedüli, a iiírsiidu-
lom által elismert kenyérkereseti forrásuk Ispís, hogy még mindig mint fólmritiilim, műveletlen törzs kóborolnak széles e. Iwzá- •*\' b»u. annak kizárólagos oka a magyar ncm-zw patópáloskoüása. iMu.stanában fuglalkusiink
Ulvass/.a magába, emelje lel magához
ük
u a magyarság. E célra inindeiiki sziveadakozhat. Ha meghagyjuk őket a mos-li állapotban, lopnak, ntbolnak bennünket najdnem tehetetlenül állunk velük szem-i. S ha közadakozásból letelepítjük Okol,
........ . . ben. b ha köZHilakozaauol U\'tt* epitiük ókét,
a oigauyjíiirdossei cs .tanulmányozzuk- azt. ... , TV . , ,, ,
,, ... . .. ... <>1 tettünk önmaRtinkkiil, a (rigauyokknl.
De midőn mar az ügyet elégne megtanul-1 ... .... • , , , , ■
. . , i . ,. . ,. utódjaikkal, a társadalom ina. Igy is, ugy is
Hiányoztuk, akkorra mar a daucrn tárgyal*- ■ . . ,, , ,,,...,
,.,...,, , , , a mi népünkbe terülnek- hat intézzük ugy
sok izgalmai lecsillapodnak, a cigányok ga- , , , , L, ■ , , ...
. ,.,. ,. • i,, , ,," , "a dolgot, hogy nekütik is legyen belőle
razdalkodasai elülnek (di; nem szünni\'k IIICIÍ), •■
...,,. - * i\'lónyQnk.
8 mivel nincs ti-lszincn tartva az ü(?y. lial a
tannlmányu»U alkalmával szerzett tapasztala-\' 1Ja " t"ah\'r vé*IB"«i "zeliet a derélt\' iáinkat sutba dobjuk és a cigányügy marad V^ges cigányokat, kiknek izmaik erótól loviW. a rendezetlen állapotában. Kz az elósdi \'^^"^ ™íak \';|e»- ^emenyes. önkeny-
vad esorda pedig tovább pusztítja az or- l(!límlli is a" Mr(U\'ü ö""\'»tíitol : ""erl n""
használják ezek az uuiu.iek a termeszeitől
., , ....... .\'öröklött tulajdonságaikat. élrtSfltgl — a tár-
/.alainegye egyik járásában, a paesai \' s
, , . . . , sadalom javai a a tóldmivelés vnny ipar terén!
járásban, nem varnak a törvényhozásra, ha- \' tJ
nem társadalmi utón igyekeznék megoldani A «i(íányok let,.|..pii,..Sénel egy dolgot
a cigánykérdést. Az odavaló illéíőscga cigá- szükségesnek tartok megjegyezni. Az illeni-
nyokat egyik agilis földbirtokosnak szépszd- íeíil\'k "--lopilsék le a eigányokat ugy és olt,
val sikerült megbaratkoztatni az egyhelyben abogy és hol az a magyarság erejét növeli,
lakás és rendszeres foglalkozás eszméjével. >\'«» niil l\'asznilunk mi »í»al. ha cigányaink
AIIIIÍH n cigány hol
szükséges telket és összegeket?
TÁRCA.
Siók\'; atstou). i^jt«d-e nt, HOKJ Vi sinret legeil? Ki al. nle■ elT vésszel Me(kn>denv enni? Ki at kiuek JIZ «lvt« Nélklllcd ősik álom? 8i6ke at-.szoiij :.zeretnél-e l.^tiui az én párom?
Stóke asszouj. liogyha olykor
CsOnde* éjtiiukákon,
Klktrllli siep szemedet,
1 jnlékouy "lom,
UoDdolil. hon; " *i«z«káb»
Ottan vagyok uálad.
Kél siót suguk a füledbe:
Steretlek .... imádl«k ....
eszi a letelepedéshez letelepednek nemzetiségi vidékeken, beleol-
IlletoHégi. vadnak a nemzetiségekbe és az agitátorok
v
Dalok.
i.
KaiiíisAról t»zfr *-mlék ^ Maradt & szivembe. Mégis ügy nép szAk» SSÜIOU A legelső benn?. KépiHletbe ott hétálok A Kazincy-utcán, Hzint6 lAloni édes arcát, A hog.y mosolygóit raja.
Ktniisára, hej! azóta
Vigszabuz a szivem.
OfitM misg egyszer segítene
VaUki
Oda az Úristen !
8 az az é\'len szőke asszouv
Keblemre borulna,
Tudonnkkor, felem eggyütt,
0 w boldog rolna ....

hálójukba kerítik okút és igy a haza ellen
ségeihez szegódnek azok, kiket ugyanazon
fáradsággal magyarrá tehettünk volna. A
pacsai járás példáját követhetnék számosan
az országban. Kozma Imre.
\\ Kis tükör.
— Állandó rovat — Hogy az amntír kiállitást tegnap berekesztették, eszembe jutott, hogy milyen tehetetlen város Nagykanizsa, Lám, néhány lelkes ember összeáll és kitartó buzgalommal, fáradhatatlan\' szorgalommal ög&zehoz annyi anyagot, hogy kiállilást lehessen csinálni. Nemrég, néhány éve az iparosok próbálkoztak, dé nem lett kiállitás. Hogy miért? Mert nem volt, aki vezesse az ügyet. Pedig van Nagykanizsán annyi ipuros és kereskedő, hogy egy kiállilási anyagot össze lehessen hozni. 1\'si.k az ambíció hiányzik.
Hogy a bécsi oclluloid-ttyár égéséről olvastam, eszembe jutott, hogy milyen ve-síélyljen forog Nagykanizán a cipögyári munkások élete. Tűzveszélyesebb leszek alig van Magyarországon, ntim a Neu és Társa-féle Kazinczy-iitcai cipőgyár. Faalkotmány az egész, melyben hering-módra vannak Összezsúfolva az emberek. Csodálatos, hogy a hatóság ezt még nem vette észre, de nagyon is ideje, hogy végre megnézzék: milyen is a tűzbiztonsági állapot a cipógyárban.
A rongyos.
Ku«l volt rá IMr liauMé l\'.ui.iukslt. Ma iisw íujrábhati lidgUa ott ■ >itirt«>s Ivhujt, ahhul éjjelente all&u<tOKU tmijázult és tekintélyt\' volt, inert n idö IIIVK imm KKtla UtljuHeii IHIIIONIIÍ Kúrrúl a régi Jólét nyomai. Ma inúg likoiott l)enuu egy kin |óz.niMlg éa ez a régi. keni*ru goHdolatokat ébresttetl agyában. Nem szerelte a józanságot. A goDdolatok kOrOltog-Uk, kiiioiUk ií lia.tultak ki az illatra.
Voltaképpen oeiii ÍH tudta, hogy inerrt) megj. Oaek meut, (iulüngélt, álldogált a KÖlét utcán. Akiével meg-niegdóngetle a vanredonyöket 8 igyekezett | nem gondolkozni. Sok megflltepedftt keserűség ! háborgott bennu é» minduntalan a feleségéi látta. | Az asszonya Klemét, amely Abráudos volt, és a etájit, amely gogOsen, kél szegletében lefeléKörbult és királynéhoz tette hasonlóvá.
Megállt egy gázlámpánál, hálraszegte a nyakát és belebámult a lángba. A láng vibrált és verte az aroál, a fogait és rongyos cipőjével ragadta a lámpa tövét, mintha ki akarná dönteni. Kgyedul volt a hoüfczu utcában. Háta a lámpának támasztva ugy

ZALAI KÚZLONT

I9IIR. JIJN\'IUS
lyéből óbailom, hogy a »zóp hozza meg a mépilo egjeaU-
Szivem m lelkek szövetsége
tartó tajos éljenzés.)
A kiállítás felelt a fílspáni pár legnagyobb megelégedésének adott kifejezést: Uyeues Sándor, Blau Lajos, (iyórffy Jánosné, Horválhue Kenedi Erzsébet és l.fiwy Kóza, a kiállítás rendezői tényleg dicséretre méltó, derekas munkál végezlek.
Az első teremben a képlárlat, a másodikbau Pünkösd vasárnapján kél kiállítás nyílt meg! fényképek, a harmadikban a mllipari tárgyak voltak Az egyik Nagykanizsán, a másik elhelyezve. A kiállítok közül Szilvay Uyula. Horváth
kvalitás és művészet dolgában egy sorban állanak, slb. slb érdemelnek méltó elismerési III is ott is találtunk meglepően szép, művészi dol- tárgyakért.
gokal\' A kél kiállítás egyllll és klllőn-kolöii élénket. A kiállítási, melyen miute„y luno tárgy volt,
igazolja azon állításunkat, hogy a nép között sok tegnap záriák be.
művészet rejtőzik, csak fel kell fedezni, hogy sok II-
szépet és hasznosat produkálhassanak. | A Csáktornyái áll. unilóképzó intézel rajz és
A kiállításokról a következőkben Imtónilunk: kóiimunka kiállítását tasárnap uyilolla meg gróf
I ! liitthvátiy l\'AI főispán, akit minden szépért és neme-
k \' malőr kiállítás vasárnap nyílt\' 8l*rt la"ít;sl1\'0 neie \'^e [" elkísért. A két nagy terem-
nyitáshoz eljölt Hatthyáuyi Pál gróf vármegyénk
... - -. _._.. fi:..„^.;_ f„„bnh Inlltii neie tár- gratuláltak uienes Karoly reudezoneK fetikoll lelki) iu.|e tá, ^ ^ |ll„H)h|ttll|Ia„ mú,é»t.ta„árin»k.
kségét roám ruházta. J , P
késfséggel leszek elege, e» eg. \'•"•». !-«•\' "ároly. ,tl, slb. érdemelnek dicséretet.
r"\'\\o;;gr-t.i:k.i,:\'erí",:kin;TSt: A tisztikard és a kutya "
nemes cél (.lé v.lo egyes^ésél támogatni - H »•*■»\'»•«"»* « "U»J«.
minduyijunknak szeul kölel.6Bé|te. \' — Saját tudósítónktól. —
Sokszoros ezen kötelesség a ielen kiállítás Csákloroya, 19U8. június \'.I.
mán"^er^MaS l\'Z^t A legfurcsább ió,zág . világon a kalon.k.rd.
izles, a ludas és ügyesség egyaránt nemesítő és Tulajdoükepeui célja az volna, hogy ai ország pol-
tanulságos versenyét. giirsáKiuiak életéi és vágyónál a klllelleiiség ellen

kiállítás
Megrendszabályozlák a kofákat. De azér
ók nem esnek kétségbe. Feleletül még fel
jebb srófoljál az árakat Szóval: akármi in
tézkedést te&znok. mindennek a nagyközön
ség" issza meg a levét. Szeretnénk végre
olyan rendeletet látni, amely nem a mi 1)6-
rdnkre megy. -
Hatlhyányi W. V« BUpfn igy Í««»H: Igen tiul.ll Hölgyeim és Uraim!
Mindenekéin,, hála, kö.tón.lüm.1 f.J.zom
ki a gyöngéd ögyelemérl. mely M„n szép ki-
álliUs védnökségét roám ruházta.
N kéfél k l
órBiln, hugy a fejét bolalnM vaUtiií mari a, Mtigint a feltsK«g>> arcát látta éx gyillőlottí^n kapott nlána. Ugyanaz a g)uiűh-t, ninely akkor támadt beimé, mikor iu asítionya könnyclmlk\'n §s gögÖsiMi idha^yta; újra feltámadt betiiiM, csakhogy KróxebliHii én óntuda-tOBabban Látta magát amint táralalauul, rongyosán es kábulliiii lúitriröi; Inbnjbol-ltíbnjba BW az asKzonyt ukozU <■/,-,[. N.\'IIH iiir».tíiiol, óMIkudva KlU hl aMizonyt. inindig uiiis férjí karján és Í|yfliki>r }mia ment lel.líl.ill a toldr« és sírt. A |ózant>ag ritka pillaoataibau öhHiéltahOnlitotta mostani, züllött állnpo-Ut a régivel, mikor még pénzt ken-hCtl eh L\\-ak vauárnaji muiit vt-ndéglobe, nkkor ÍN a ffh^ége karján H ez uz ÖHüZHbahonlitáü elkii.sprit-\'ttc.
A pároh éjHzaka hüvöBHége belopódzott a kabátja alá éh borzongatta a gerincét Ctjlpdento az arcát azokon a lio^zti Kávalaku holyukfti, ahol a vahlag kftiiyi\'üH[ipák végighaladlak és nodveH»é, ^ikamlóíítiá tették íz arcl>6rét. Fáradt volt és azt hitte, hogy uem in tud többé elmozdulni a lámpa mellől. Egy lány miudjobbau közeledett föléje. Csalogatta a palinka-gó7, amely Kór teáján egymásra torlódva gomolygolt kifelé éu mikor a fértl kőidébe ért, m^gcirógalta az arent. Mór tiu\'gvelóüu rúgott egyet a lányon és aztán duho^en mormogva odább dülöngélt.
LasMaii in out, Majd megállt éu gondolkodott. Tudta, hogy melyik kávéházban Uuyázik most az aüKzony, KK bizonytalan leplekkel, t^jét h\'bSgaszfva numt arrafelé. Szitito örikéntehtnül. . .
A kávéház előtt megállt, kotoráhzott a zsebében én érezte, hogy csörög be HUH néhány rézpénz. Aztán bement a nagy, fut-töB helyiségbe, melyhen már alig

A kiállítás tényleg értékes. Néhány olaiUtmény . K-uU-r nyuUéi. raúvfc,i^^ltr„ v»l|a„»k.
A kiállildk koztll Kautler Civula. l\'rop«t Vilmos,
n Malek Islváu DOIKM Llek Veer Rezsó, »lo"J\' ,la""5- "»"Pel I* \'•«• MlMlc. J«no», l.ncic. \'• ! "ál l
léxongftt nétiáiiy utcai ulak. Cognacot ralidéit. -Sukat! KgymáMtián ivuit é> miközben jóletíó uifh-ghég szaladgálta l\'f a u-htéi. Ménkun. lopva a kis knlöiiKZoha felé pislogott. Nem tudta tisztán, hony mit akar, csak ér«v,ie t vágyat, auieii szouijuzia az uszony lálá«át.
f;iit-f, is volt. líVii.Mii Itádta. Nézte a márvány-fi.sí.Ul pettyes foltjait, melyek fantasztikum alakokba ct.o|iort(\'snl.;t táncoluk. vibrállak tt szenm elolt.
Sokáig bámult így a í-zenie elé, Ks mikor már egyedül voll a nagy helyiségben látla amint a pincér a konylm mellein >urokbau bohit^kol én MIMI:ázott kép/.«!Íete liallnni vélte ,BZ elfllggöjiyrizotl lülkében levók knrjongaiá.-ál. Cgy érf/le. hogy valami nagy. tiítiUi viláirii^iig fogja körlll és tagra nyilt NZi-mmel liallolta a felesége kacagását.
lrnd(iriid(itl a viitól. K» mnf(í^*felkapott egy poharat és kiiiia. A hideg iiz metszettí\' a torkét és énei.-kv-ísre serkt;iii.\'ttf. LB.SHBH odacsoiszogoll a filggonyo-s ailóhoz é,> halgatódzolt He akart menüi.
KI fojt ott lántlfit hallott és néha nevelé.st \\a. Kelemelte az rtklét, hogy bezúzza az ajtót, de aztán megint leeresztette. Megijedt a szokatlan környezőitől, melyei bent találni vélt és amelyei már e.lóre elképzelt.
Kélt Odabent tapsollak, csörömpöllek, a sok noi hang IcftzM a felesége hangját is hallotta. Aztán egy rekedt hang szavalni kezdett. A lóhhwk peddig riihögiok é» poharuk fenekét csapkodták az asztal lapjához
Fejét az aitófelfának támasztva lehunyta a szemét. Látta magát, amint beül a szobában elogánw urak közrefoglak .-* nevetnek rajta. A rongyon a beesett oreáju. csapzott hajú. véo csavargó ott áll a Satal

védölfnozzn. Milliókat áldozunk a In-kéért. Fi\'jfjimrt ís Btért visel u katona, hogy majdan aiok pll»n t()r
törni.
Mi — hzerencso\'tle.n lakói ennek az orBtágiuk j — egébzeii raábboz vagyunk szokva. Tudjuk, hogv a katonaíegyver hivatása az, amint fent«bb loiriuk Hajnos, oz cftak a kon)vökben vad igy. A gyakorlit bizonyilja, hogy .Midig in^ mindig a mi hátunkon subintolt végig ennek a felemás katonasigiiik a fegyvere. Fizetjük a milliókat és birka módra tűrjük hogy egy-egy német liszlecttke htijat habitsuii valamelyik polgárlártsunk hálából. S,\'t hálás inuholvlvsl nyaljuk a talpát, hogy egyuzurre. osotleg c^k » családapát és nem miml.árt egy családot kaszabolt k
Hát igy volt ez eddig. Kzentul máskép leSi. Azok a bolond újságok annyit kiabáltak, hogy már egy rongyon c-ibíli sem lehet nyugodtan m«g vagdal ni Kénytelenek itt in a mnghzokoU rOckworteknnifnii-riingot csinálni. I)o u ka ni nem nyugudhai. K-T^MI-L tehát mán médiumot- A csákiornyai uhlánusok egyik I)adnagya már talált in. Valószínt., hogy sokain tartott a kutatás, tahin tovább mint Nansnn vállalkti-zá^a, ii» hálu Hüduruuk! — fáriidutAHÁt (únyüs siklói\' koroiiíUta. A (isztikur h^ujabb in^diuma: a kutyu.
törtúiit CsAktoriiVHii, Mar«»no Vilmos uhlámis liad-nagy biciklin haladt a fMiíreit, póriiínn v^ii-tve kutyáját. Kgyszorro t.sak kiszalad a kapun (\'zvelkti-
kod ni kezd a hadnagy kutyájával. Am Martjaim sem ront, leugrik a kerékpárról títi — duciira, hogy lovagló-pálcája is nála vult — kardot rAnlott, mely-lyel végig vágott Civotkuvicn raltlprjén.
A kutyái keltémetsztitl derékkal bi-viiték. a tisztikard ppdig vifiaíakerlilt a hüvelyébe. Vért hol!, jjiroö, párolgó, tnuK\'g vért, tollat nyugodt lolt. M*rt az aztán mindegy neki, ltogy embervór, vagy kulyit-vér: H fö, hogy vér U\'gyen.
A ti*zt ur 11 muga részérúl nz Ogyut már li>r-figezotluek U\'kintt\'tto éh tovább akart menni, d>> ekkor Kerh\'za István iL-ndír fcU-sólitolta, lingy ki-
urak elölt I-H azok mulatnak rnjtn, fi pedig íill zttvar-tan bániul, In-bcg ét- tánlorog, mintha a lábáéi! ráiu-igálná valaki.
A versnek vé*i> volt. Mrlíint Inpuollnk. N\'i\'in. most nem megy be! Majd máskor!
Vi.w.unieiit az ahzlallioz én riiiuni ln>7.»lotl. K/v egész vizespohárrnl. A pohár (dél egy hajtá>m kiitia, uztáti remegd kezével, mu-tly forró vidl, mint az izzó V»J>. egy tél • pohár vizhez hozzátöltötte a megmaradt rumot. Hogy több legyen 1 EH lassan Hzürcsn\'lgi\'tte. Miközben nyelte a kotyvalúkol, ugy látla, mintha ;t teremben kéUíorannyi lámpa égne, mint eddig é» n lámpák hírtelvu leereszkednek a földig, majd villiliiigyorhai) visszaugranak a tetőre és ezt az (Vlileteti ugrálást mind gyorsabban é* vakítóbban végzik . . .
Ami pénz a zsebében vnlt. kiszórta ut a.-zlalra és kitáutorgotl az utcára. Megcsapta a IJOVOJ, levegő Közek-delt a hajnal. Valami kdkeH vÜáifűn^ág trUrlu be az utcái, amely báron voll az elöiÓ napi er^ótól
MégÍN csak MÓvárgolt az aaszony után. Ugy érezte, hogy (m<g akarta íUni, Ha öklével az arcába vághatna és hátúról megmarkolhatná az arcát!. Aztán, mint valami köd, utty gomolytcott elótte az asszony hajának illata .... Krezte az illatot J é.H az arca vérpirosra vált. A széniét lehunyta <■: már tiszUíban volt azzal, hogy mit tesz. Kimegy uz mezőnyhöz, a lakására, igy, rongyosán, roskadozva és- sirni fog egy jó szóért és rnegc»ókolja piciny saruját. Knuél a gotidolatnál sokáig időzött és kéie-legvtí gondolt a puha fészekre,, melyben neki is 1"\'-tat rnajd az BBSZOÜV egy kuckót. Kmiji elég lösz.

JUNIS 15\'

ULAl N Í L 0 N YÍ!•**-« őt a városházára. ft* mikor i ln.dotl a fel szól iliUnak üteget tew

anagy vonn-i íltírók koz-

szívesen rutdiulc

az illralmat, hogy ki-eló igazmondásukkal, n.erl nem hiszek benno-j UBÍ"\' érdekében.
Csak a szegény omber dolga, merik szellőztetni] A Diilznlai takarékpénztár eKyemlll
de pld. a Sebesiény-tigyet a lévárosi lapokból I önsegélyző szövetkezeinél e folyó uó lö-ára kell i.iegiudmink. mert az gazdag. Tehát vagy >.só belizetések az Qi.nep miatt lU-én delelótt nem tudtak róla, vagy ueiu merlek megírni.- tartamul; meg.
Amint látja n t levéliró, a levelét közre adjuk. — Pagliano-Sirup. Az egyedüli valódi, világos-
ossk rihiden a kóvelkezókei teleljük: kék liirolamo Pagliuno védjegygyel ellátoU l\'agliano-
)r bebizonyítottuk liazdag. vagy szegény: nálunk nál oredméuyeaen bevall. KitDud. orvosi
yre megy. H, mégis iBunéi.k kulombségel raak enyhén. mOködó hashailószer, mely a mékretedént
szegény elónyere lenn,, A S,b.s,é„y-üg, •»md™it™±}*\'^ }!>!f?"™?±,^^«*
. j
unnak u/ jdejw ú hoíjl yol lel|es ri»rlHl«ben kü;r«\' n,,, k,„„,k. Rövid,,,.,,
k»"k. »»m imillk. Klji.ii »." » """\' iuiiid»iiu«pi ng
- Áthelyezés ki igntágiigyininiuier Uo.
— A letCnvei vasút llg}e nagyon (.wulml áll Jobban mondva; a vasúiból uvm \\*a Kenuni.
"ni-keltok már egvma.l aknrink kidobni. Ami pedig I imt"8Zl^fl W \'»ént«lep lótCSlUffiet. MH uK keHi\'tw\'k ni*\' biz\'tató b\' ló e M *él Z t0nyosx-allatok kiosms;U ktírelnopzik, n ki-
^J \' ■■■íf.lrii/l^klrkii vfei in.r*\'ili"ii>l/k) /.t, JB /Inti iinmii ■.,■■■«
Kg|
lioiintly, sünit litokzatos-íág iVdi. MiudeiicnwirH )ó, liu^y Xagjkiuiiií,a múg nőni adta oda a 10U.ÜU0 kuro-ntícskát. Mt*gmarad a pénz és apóiadó nom umelkmiik. I v
Szoljjabirák beosztása, líróf Uallbyáuy { Piíl főispán, J)r. Jlusziír Pál ziiliifgt\'rsiegi kOxpoalt
hzolgal)íról Csáktornyíira, Farkas knimáuTb. tószólga-, métornyiní továblj vinni, mikor a képezd* binii CMikiornyiind Tapolcára, Ungtr István tapolcai * melleit leszállvü, egyszerre a vároHban l<*--I.I... XidacgerKzegn-, Karkits István novai bzol- hfi(npk.
— A lourdcni kegyhely ötvenéves jubileumát katolikus kö/.itnmy haziinltbim i.s annyira fflkurolu.
g gg, s It
*Ú\'!\'M. . AI»«l.!U.lvAr», Szilágyi Uei»6 alaól.ndvai
"°A" " | í "T\'"f °\' \' \' \'\' T\'í
_ Holló L.jos kösZ0neto. Városunk ti-ztvi- selí. ni.i.nk idején - niiiil ...t\'girluk — üdvözölték """" \'"\'J\'"1 ""■\'■• k«|iv.«eldl a városi InilviwMk ■r-l-k-b.-,, k,t.il.-it .évenjkeny.égeert Bzl sr ll.lvta-
:- «■"■■• -■ "-■ \'■■»-"«• ■ "" - •
_ .!«,.„ ii,2,H. Kó|.-g.vzi \'.r! Nap.™, ku-zo-
..0... uiie„ ■igtni.niiliei. Jinöbn. is ketueggi-l tüzeli
nl"B n"\'"1™! » >«ro\'i l.»ziri«ilol igazságé. ..gje.wk
l4n..«.la»«ra. ker,,n lisziviselólársain.k is üdvwl.-
I I nyilrauiia....\'
— Dalosaink izyőzelmc Plluktisd vasnniaplá.i
Urtotlak mep it Ifnnánttili MnlszóvethéK szekesfeliér-
ivnri versenyél, amely » iiaaykauizsin inni. és ...nv. \' kíriiok njul.1) babérokat termeli. A nehéz müdal-i\'so- . ^ ,,,.fl ,,,,„, VM,rm,fíe ellM |vrt|lil hozlak ; ,,Mil i,a|„,HÍ„t ,.,„„ ,„„,,,, |llliy8s gv„2,,|„,e bllszke- .„éggel .011 ,-l In.nnü.ike. » igaz meleg szívvel gralu- liilimk (iitrller rVr.-uc kiinneslernek. ;iki leik.\' e^ész bevéiel (ii.toiii. a ludús az amliiciózus dslosokba. A második .Inat a keszthelyi iparos dalkor kapla
- MiMtrik moiija leégett. Mlszlrik l..)os
tnm]jil j(i| jsllleri|, .Nimjkunzsáo Kilenc hónapi itl
iartózko,las után májusban tavutull. Misztriket mosl
nagy szerencsétlenség er..-. OH.Ióuiólkón teljesen
, leégett, Ilitnuivii lelt mitideo. a gépek, képek, kocsik.\' j rtiumno, «lb. A lel|e,„n tönkre menl e„,ber kára
■r\'\'l,i)i". korona.
\' Elh.,.,It0,t bcfl«,é,ek. A Nagykanizsai
, 0„,,|Iél,»1 szövetkezet
a csnto\'töki hsli»lés.i., .-kinteuel ar Ünnepre pé„-
^ ,„ „oi.
| _ A ^^„^ ma)!antí8ztvÍKel5k „gye..
^^^ .^^ a<|(a tevékr3ny»^e>>ii<-k. Az uj
„„„,,„ mM nemrégiben alapos ta-
\' \' iolenlésél «r e héleu tar
nnliuílir al". A blio tsig jelentesel az heten tar
|ul[ ^rl,.|i,.7.ielm,|I ijesztette be, mely aztegjhaugu-lag magáévá tette. A jelentés teljes sznkaVHtotlriiggal I és részletességgel bírálja az uj tórvéliy hiányait,
„Lkat mi I. a bosi lh.lik.ni. tan „ . y k
C».k ..ián ... nézzenek bennünket uir. K„ \' „„„.kU„ak n.k. mert akkor meg,,,, ránk kerülhet
ManulfaniiBo! LIMÍAZH~^~ « \' K
nagyKanizsai KUiaouseg a i
kormánynál. \' "
# ( -sz
Bzerilia (Itlelú.l IjuluIgMI városunk ama! knl- \' .lség. I>ar»nyi Ignác lülilmivelékllgyi mininu.núl »
«
mageiiHudéfiót. továbbá Nagykanizna város csatorna-\' tibáuak én vizvüzuitjkéui\'k Koron ki vilii i\'liiitéiését kerté. Ugyanis az ulKÓárt tiuymar már folyamodott de a kérébt olutiuiiotlák. Must egy nagy küldöttig próbált sttíruuchül, mdybtiu tnínUtgy háromszázan U\'Uuk részt, jórészt kiskuuizsaiuk.
jiudaptiwluu és bevonultak H képviselőházba. Hl l)ob-f.»viOH .Milán or.tz. kúpviijt\'lft VBZUUO a küldöttséget Darányi Ignác, mjiitszier tdé, kinek Viic*ey polgár-uifíitor átadta a város kt-rvtfiiypl és heszt-dobfii is kilijtetlo, liogy városunk iiieíúganlíiitiak mily nagy. t-nleko ruzödik a lcúr«>t< lüljebiléséliez.
A miuiszier válaszúban ÍJivalkotott arra, liogy t kÍHgizdók érdekeit mindig HZÍVÓII viseli. Kzl a kór-dtíst \\s lauDlmáüyozni fogja m a kisgazdák r-rdekei-nek szempontjából lúgja elbírálni.
A küldülUég zajo.s tiljunziis.si;! iugadta a iníuisz t»r nyilatkozali\'tt én azzal a benyomAawsl (Avozotl, liojty K küldOtiségjitriistihk kedvt-zó eredtnijHyi! ftsz.
A klllilóllstíK kürűbtiti mi\'g|«lBnt (tróf Xichy •Jadiir, a kiníly .szt\'iitvlye kiirtlli iniuir.£ti?r. Nagy ka-nitsa orsztíggynltísi kúpvtHelőie. Vécsoy pi>li(ármcziur "K-Kkérto, liogy a lúliijnh tli-Hi.gyi míiii.szleriiuk . jiinviíjloit kórvi-nyekci lflit)tó|i\'g pártolju. (irúf \'/Ávhy AlafJár nmgifTi-rif, lioji.v Hjíjilnkiifk .sz.\'iszúlója li^z
M-zóssy H.-1H h\'Mitmi\'l.\'-.iixvi államtitkár «lótt ismur-t\':iit! |6vtit>*|ti ctíljiit Az nlliiintitkártiak a ua^ykaiii-í suták kórelmet Kiíipich Lnjus a estik tornyai kerUlct orsiággyUlíísi képvisolíj^ adta .sió,
Atini\'iit a ko(.NÍillun. Az ilt ki.izeptíli miigitllt én
HHVfttttt. Majilmun KkinstuK » mgy sárban. Kpy
k\'.csi jött felii|(í. KölpillaiKnii i» Jittui b^iiin- az IIBÍ-
siűuy4l e^y íiírfi uítlulAn. Nem tudta, bogy mii
cselekszik, Imdoná.szott a k»z>nvtd, a kocsi IID-IIH
ugrott, hdugrolt a lirlgchóra é.-> tántorűgva liuh-diMl
A knesj közi>|>úbr. Az as^zouy íúl&ikoltott ^ irtózva
"V\'iijiotla jnaga (dü B két k«zét. "*
— To . . . t« . . . l« nyomorult! — mor-
niogta Hót buta mosolygásul IÍH meg akarta ül ni ni
ai asszony fiibát.
— Dobja ki! - rikoltott az ae^zony ér> ai
tl\'ígáim ur megfogta a rongyos pibzkos csavargót és
villámgyorsan lelökte a kocsiról. Aztán közelebb
Hitek egymiihoz ú.s óHszebiijva jóizll iievtitésio fa
kadtak.
— l\'tíyati V Csak nem gondolja ? mondta
nnvt-Lve az asszony iis a kocsi tovább gördült.
A rongyos alak v^gig oselt a sáros íöldöu és behunyt szemm«l, kél kezével a Kárban markolH.szvn dörzsölni kezdte az arcai ;■ kdnyelinesttn kinyujtüz-kodotl és mosolygóit.

— Cséklornyniak a minisztereknél A miiiis/lcrjáráH kezd zölimipgyei apcoialitás Ir-ntii. Must Csáktornyu rnejH\'HZt küldöttséget Hudapestrc. hogy m^gpurupoljak H miniH/.iert
l\'og t\'ljárni: a vallás- és közoktatásiig}", \'mi-nis/.tortÓl ii polgári iskola én tanítókt\'p/6 után lizetiíiuló évi ijOOO korona elotigedfutit, (iSL-tl.\'g mérriékléAiH kdrik;
n\'skrdcinii minis/tcrlól ós a déli vasút ipiz-gatÓ8ágHtól pedig n/Á kívánják, liogy a luuiió-kép//> niellnit egy nipgállóhelyot kreáljnimk. i) indokolt, nmrt tényleg a közönséget u várostól két kilu-
, sz„p|e„,l„,r .-iki Mária Ünnepre tervezeti nagyobb
ZKrándoklat, a lynak prospektusát a re.idojó hiioll-
Kás lapnuklioz is b,.knld,ltle. /.eplember 4-én indul- ,„k Vel,.,„é„ é» » H.vierán kereszllll l.o.„de,l,». A
,j„„ Aukiuiai. nt llu.l.ipeslre. A kiváló KOi.ilal és
k,.|n,.| | rendezeti zarándoklat lelk.veiei.-,ér«
]|„,:k Jnne» urMiivgjlllé»i k.-pvUeló ,» kíy.iyai p|„l,á„o,l nyírié meg a l«ol!s»g Kelvilágosilást készséggel nyújt a szep.on.beri Lurrles. >.i.rá.,diiklal rendező bizottsága: [tudapi-sl IV..V tíalanthulca 4. I. ,1a, alatt
— A m«gy»r királyi államvasutak gípn.várá-
na, vezérünynóksége ügyfelei és azok alkalma-
^ui részére\\ folyó üiényli s molor-és
, r , t „ „ ,; p k »i, „ | it j , , „ , „ | , , ,„ „ , „„doz, „m,.|y június l.óMf.-toI all-ig a KóMuyaiulí telepe.. |„g megtartatni. — Mindazok, akik H tanfolyamon.
a ly lelicsen di ntes, részt akarunk venni, az
állami gépgyár vezérOgynokségéuek központi irodájá- b... (Budapest, Váei-korul T> | jelenlkezbeln-k
— 7o ev óla a Sirup-Pngliano mint a leg-
jobb és legliizlos»lil. huHliajtósiur sok ezer családnál
ereitinénveseu van bevezetve. Kzeu (iiro\'nuio Pag-
linó llorenzi luiiár állal feltahilt és id^H óla .16-
állilolt vérliszlitószer raak akkor valódi é« eredmé-
nyes. ha a gyártmány a törvényesen vedelt kék
>ig,,e..áv.l és tiirolamo l\'agli.no laíár n.»l.irte.v.l
»» •»»"•• .«««» kOlöaLgessógek arva»i rendeletre
" ""^ \'"""\'"\' <Ml «»«>""umb.n kaphatok.
Hirdetmény.
címmel Kuszkó István, a kolozsvári mértékhitelesítő
l»v.l«l vezetője, könnyen kezelheti szakmunkái adott
ki\' aa)ttA mindazok, akik villamos vagy gázéról.
.||elíi, v.j|Urao8 rfz,Ml(ili,t ,|k»l„„znak, igoa
|0 ímJllil vehetik^
Különös figyelmébe ajánljuk e szakmunkát az iparoskörokuek, melyek jelautékeay fogyasztói a vil-

fomoaságnak és gáznak, anélkül, ege tő tea lek áram-fogy«Ml4sát, illet™ a gát- vtgy árammérő órák miV ködáaót vllvuoriiui ludnák.
A nzak ni unka egy példányának I K 50 fillér at Ara, mely öwtzflg megrendelés eseté ben közvetíti* Dtll a szerzőhöz küldendők.
Sopron, I9OS. évi június hó 5-én.
A bécsi e«. éti kir. tüzérségi anyagraktár
kiUőnfél* anyagok és cikkek szállítása tárgyában
pályázati hirdetményt bocsátott ki, mely kamaránk
hivatali helyiségében megtekinthető. Az ajánlatok
benyújtási batárideje f. ovi július hó G-ika. <
Sopron, JltOfi. évi június hó 9-éu. A zalaegerszegi m. kir. államtSpitüazett hivatal! tárt ajánlati vuMunytárgfalást hirdal a nagykanizsai | moigó poitaépülntéitflk villamosriltágitási borendetós-sel való ellátására: A költségvetési összeg 1777 K 40 fll!. Az ajánlatuk (Í.HIVUJIÍHI határidejű folyó ó?i július hó -J-ikáuak d. e 10 órája. A részletes feító-teiek a zalaegerszegi m. kir államópitészeti hivatalnál tudhatok meg.
Sopron. 1908. évi jui-iua |Iió II-én.
A ker. keraolc. éa iparknmara.
Uj varroda. Halász Jenóné, ki Budapest legelőkelőbb üzlMében Kunz Jó-rsef és Társa cégnél évoken át mint eló-munkásnö működött, Nagykanizsán fehérnemű varrodát nyitott. Teljen kelengyék elkészítését a legegyszerűbbtől i>. loglinomabbig elvállal, i Fórfl-ingeket a legszebb és legdivatosabb kivitelbon koszit. Tanítványokat és tjimtlóleá Djokat elfogad. Nagykanizsa, Csengeri-ut Ül)
— Kálmán Pálné kézimunka-iskolája. KAlmán Pálné ukl. kézimunka-tanítónő július l-én egy két hónapra terjedő kézi-munka iBkÉML nyit, melyről bővebbet mai mamiinkban lévő hiíiKiése nyiijt. Itt csak ait emliljttk, hogy Kálinúiiiié unió a zágrábi kéiimuuka iskola legkitűnőbben végzett növendéke., akinek munkái a budapesti orsz. kiállíláaon* »4 első dijat nyerték. — Több kézimunka remekmű Kálmán
Pálné Fó-ut l.v szám alatti lakában &i érdeklődók
rendelkezésére áll.
Am»«ur-rinyk«p4)Z«knak I Aluláiionu elít kitUnÖ ualon «> mj finyktpineti kétiQlckek, fcUliinulhmi minihiKU ptlUuit k*ii a|j|.arituwk, valsmlnl mimtínfílc ktpétieli cikkek Mull A* ctgui) (TiichUiihcn \'.>. cs kit. u ,i*l|ftö) kn|.lialúk.
K*en lUltilg >Uplut«tl l8&4-lwi.
Kivinatia <\'-i(t)\' ^[-e* btlt%yitV litrnicntve kUI>l A
G-óplakatos,
ki tnúr „(Üsc-füle 8\'/.aEuiahQveiy-gyiirl)itn inunkálutbun volt. ugyanilyen miIIÚ.S.\'UIKMI kt-roKti\'iik. Ajánlatok a kiadóliívatalbuit.
Egymás között.
lila : Berelvia Andor.
IMvardv orvos kténynlmHíiBii hi\'ilradólt a fülel-btio és jöizüei) Htippatitolt n szivarjából.
Kgy c-Ht-^ZP fékeidre hívta meg nétiHny jóbarAt-ját ti nioot utl lársalgott vulUkc igazán linóm izttHsnl bflreudüzett bzobiijábau, melynek egyik falán egy Duvtjütibb fatönknek legnjabb képe poinpázotl. Knuek a szépségéről beszéltek az urak. Tatár, a gyógyszerész felállt, hogy közelebbről Is fiiemtlgyro vegye a festményt, mi-ly annyira tetszeti neki. bogy Hziveseii megvette volna m orvostól.
„Menuyiért adnád el nekem ezt a képet Ud-vadry ?" — kérdezte.


IU08. JUMUS
„ Kn voltam Upiken « mamával- — HÓlt mosolyogva az éppan b.«lépii háziasszony. „m ojt akar miinni valamelyikük, cbak meiijou, a|áulom tudom, hogy nem fogja mAgbáoni. Most ■zooh»a\'
ZALAI K" Ö Z L 0 N Y
lo velem, uraim, a kortbe, olyan kell
odakuun."
„Jómagam is ugy kaptam, falig honorárium ftíjábeu. A febtónok az anyjitl kezeltem. Iztllötí csuz-ban szenvedett. Gyógyk*>zeltem tio.s,si*bb id«ig, de miutáu házilag fuuél a bajnál alig l^hot valamit ol-ónii, «gy fOrdíhelyet ajAnlotlam nnki. De az asz-tizonynak oh bei hiányzott a pénze, a Üa pedig, bár
SZÍNHÁZ.
Tele kürtőitek a világul, hogy Nagv-
fö8tó. fiziutén nem itten adhatta neki ett az ÓHtíieget. Ptídíg igaifln megható, mtíiiuyirtj bítíreti ez a tiu anyját. Akkoriban ezen a képen dolgozott. -Nekem annyira megtetszett, hogy meg akartam venni.\' Erre d azt ajánlotta nékem, hogy a uekom járó
v(!tk*!zendú kósíiníiázhoz s inin u tapaszlalai » nekem járó dijj"^ bizunyilja, hogy flftímitáaainkban csalódhozzájárultam u{ Uink. Csalódtunk a kőzönsógben, amelyet úátlók dltk M láj
kuldhe^e. éri, mint ut aga oi
Miután a kép
honorárium fejébon, iimhvt számomra már össze- kaniasánál jobb színházi közönség nincs. A rakoHgatűtt, fogadjam «) a képet, hogy ezen a pén-1 lKgvénnesebl> reményüket tápláltuk a bekó-lyját a fUrdóbe
zeu az s
azonban jóval többet
ogy uaekély
múpáriolóuak gondoltunk. Most látjuk, hogy osak szeszélyes. Az idók járása szerint változik. Tavaly rendkívül moleg pártolásban részcsileti egy gyenge, harmadrangu társulatot, az idén pe-dtg alig-alítt látogai ja a .szin-házíil, jólleliot liszlában van azzal, hogy
ottani kezelés költségeihez s igy mindkét föl , jobban ki lati elégítve."
„Ez derék dolog, és hova kuldted as asszonyt?" .Ktmdkivul olcsó, de fel tétlen ni gyógyító hatású helyre. Lipikre."
„Mit? LipikreV Ugyan barátom^jiyjud ni UH-
keni. micsoda egy hely az a
^ kérdejte a \' Kövossy társiilatn u«y iiránylii? Hihurichoi,
1UÜ 2 Tlá ó l
keni. micsod gy ly p éj «y y? ,
gyógyszerész. » helyet loglult az orvossal .Minbmi. I\'«\'"\' 1UÜ: 2. Talán móg megváltozik a tó-,MAr másodszor hallom beszelni a gyógyl»rb«n a í tómig, talán Ijelátja, hogy kár .1 kcilvwú várakozókat erról a fordóról. Mecfe van az a hely?- alkalmai dlszalasítuiii. AjánlalON volna, hog
i lgen M JIkó lb
if<y li\'gyen, IllüM oJIünkezó osulbllll nagyon riviil lesz a szinházi SZMOII.
Az elmúlt liét li\'(íjol)b előadása a „Váljunk cl" vult. hol Tury, (Jsigu Jjöske, Toll) Ilona Ó8 hadányi arattak nté\\> aikort.
\\\'a8árnap Pjiu^i* Jinru ntípKzinmúvót, n Kain rózKiiját mulatták, melynek fóénlokcs- ? \'^mcszetessen M voll. hogy a mMxt vllle a folMrepot. Ml jobb Blurpljfllc Pilller- b\'"" " »íinéazl- nlint » »lm!"- J(\' »l teli lsl"*n"lllk- 1|OK-V \'l«™l.jnl,iiii a nepszii.lntlnek
\'"" » kt\'ll(to »i^"""- \'\'\'.vpu«»i elég ism.-
rttt™>l!- H .wt-lpkniényu .sf.M uJ8/.«rü, caak » I\'1 uolgozíisbnii, ;i foi\'aulatokljjiii, njiíltiiifteZ1--
Valahol Horvátországban van, lm jól tudom üZÓUlt meg Valkó Ügyvéd.
„Ig*-n. ott van. Ptízstigamegyóben" ~ vette át a szói L\'dvardy.
„Helyes. Kszukra vt keléire ;a Jávornik és a Pt;uu hegyek umijlkeduek é* érdÓséguikkol megovjÁk Lipiket H szelektől és a levegő hirtelen változásaitól"
vágott must kózbe komikusán egyunluies haugou Kí?^l! a Ursa-ság legtiat&labb tagja, a lanár~
A társaság vidám haliotára fnkadt.
.Néieteni azeriut egébzeu helyes, ha valamely vidéket leírunk i-lóször íí- a fekvését emliU\'iii, igy konnyebbeu láj>tkozóilhatnnh,H mentegt-lűihóit uz orvos.
„Nu ilv azért kuráiit^\'m \\^z Lipik olvuu oiiíu
és kellemes, mint KarUbad, VUMIK kúibv Valko. a f(i||J(jiom| ,,Zü|Kál. a cigányokat, a levelin-.Azt hiszem természeti szépekben bővel- ]nt;nU mÁr ,IK?giSItu,ri(.Uók 4!.spproKÍiV KiTPiltí. k,dik. --■ zzakitotta réltw Hangos tanár. - ^ \\UiU Kálmán, Mb. De móri más* keretbe miután a hegyek védik, a levele ^ enyhe lehet - |,(,á|iitvjli ,.lfugadható alakokká válnak. A
közül » s/eiv/iii kívül (akii i1
ii in kitapsollakI S/,ókf (íj/i os ft isnMTi\'si.
Ht\'lhü jVrfiíikkal"
„A lurdó beri-inle/.éM- i.>« juiudeii tekintetben megfi\'li\'l n nit\'derii kivanalinakiink. Nem kell kilépni njim\'^,\'.^ hfüii ii házhói, hogy lUrdökft tartsuk és igy léten Káiulvii nyáron ejiyarán lehft í\'olytaini a gyónykezeléMt." , „ipi,,^
A vcniiég sziVitkoitutáhiiról is gondoskodva van. < !M
„Jó. jt\\ ez mind imgyon szép. de Ón aki n«m nriiH-t liulvo.séget mutálták Ijc. A szereplők
tudok táncolni s iiyánm jobban ««r«tok kirándulni, (ísigi* líóske, Tóth Ilona S/.öki- (íí/.i. Turv.
mint olvasni, nem (ttla\'lnék <>(i magamnak szórakoziíöl," Holtai es Kehér minden lehelül elkovetifk,
mondotta Kelemen doktor. \' d« az igyekezet luit sem liaöznált. A darált
„Kgyszóval neked nagyo moiniolta kUtié irAniku>nii Valkó.
„Cdvardy kóinuvn lángol" — n gyógy Bzerész.
„Már ttjjgedjetfk meg, kedves barátai szoktam hirtelenkedni. é» mindarról, a mit meg ja győződtem."
íhel
Már miért ne?" t;«odálkoiott IJdvardy. „Olyan\'Itat omelctevit bukott Kzt a Hzmnennzeilelt
szép tiirsusájí szukMt oda etíjbejnytílni, hogy örorn a \\ nemet UNtubaságot, ezt a színházi !eh*itfllleil-
sélálókat nézni Tudod, hogy Lipiket már a külfól-\' séget ad H<\'ta ke.H tenni, inkább vegyék e!^
clnn is ismerik, én igazán évről évre többen látogatják." a régi darabokat, ott lcgal:ibb nem alszik ;i
ű\' -"■-\' " \' \' ... Ijj[jjl£ közönséu.
\' Tegnft|t és tegnapelőtt A bálkirálvnú Í-U-M a riiiiii újdonságot mulatták be. Aki jól akar
egy estét eltölteni, nézze meg ezt a darabot. , én imm A hamupipőke meséjét Iá\'.halja vidám epizó-londtam, dok keretében és szép ze,ms kíséretében. Kgy
kicsit visszatért a deszkák kíséretében Hor-
.Hogyan, i,. um voltál leiken\' - kordul,
a tanár.
váth Kandi is. aki most a vonatokat irányítja ugyan, de mint néhai szintez, szívesen


Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
I „OTTOMÁN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt1908. JÚNIUS 15.
siindil a festett-viligba. Mini vendég műkő Jóit közre és igen szépen, elfogadhatóan „dia a herceg szerepet, li\'gy halljuk, még! mihányazor fellép, amit bizonyára szívesen\' veau tudomásul u szinhá/.ba járó közönség. Z»jÓ8 sikere volt Parlagi Kornéliának, akit miig nem latiunk ilyen lüzzel-hévvcl játszani. Hi\'ltai elemében éreztn magát Kapott is tapsot, hogy osakugy rengett az Aram N\'ngy-\' szerű kit angol inas volt Kispál és Hamvay, j Aí est Bilieréhez hozzájárullak: Nlofkyno, Szökő (itzi, Bérezik Margit. Tóth Ilona. Fehér!! Károlyinó, Harsányi, Hajaeos és Károlyi Ibolyka. Utóbbi rondkivill fi-ss alakításával iTt el nagy sikert. Az elóailiison meglátszott, l,ogy Kövessy már itthon van és páholyából ügyel. Rendben ment minden.
A kövelkezó hét igen érdekes és változatos műsorát in adjuk :
i: Le a férfiakkal, (/óim). Kedden: A vetélytárs. (Sztniuű, a nemzeti színház műsora.) Szerdán: Hoffnianu meséi. OsQlörtökön: Arany ember, Pénteken: Varázskeringi (zónaj. Szombaton: Tatárjárás (operetté ujd.) Vasárnap
NyMttér.
alutt közlőitekért nem vállal
A Bór- is Llthlon-urtalmú
Salvator-forrás
krzi
vescbajoknái, 4 hűgyhiilyag bán-
tnlmainil e. kfiizvénynél.oczukor-
, bete^éRiiél, .1 cméfiiléil is I4leg-
téii szervek huniijnlnál.
Húgyhajtó hatásúi
(■■■•alul I*n*it> •■iDiktUI
. I\' l
Lampionok nagy választékban kaphatók Iff. Wajdita József köny- és papirkeres-kedéaében Nagykanizsán. ^EE=
í A L A I KÖZI. ÓNI
96/190Í). végreh. sí. \' I
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel kóihirrc teszi, hogy a iRtenjfli kir. járásbíróságnak I8U8. V. 49/1 mámu végzése folytán Ur. Kreialal Józsoí nagykanizsai lakón ügyvád Által képvisnll Hrck Henrik nogykauizsai lakos végrehajtató javára (iiittniau Manó\' é« neje Wyisz ltogiua bueautai lakos végruliajlául\' szenvedett ellen 2B7 kor. fii) MII s jár. nrejéig l!los ovi május hó 7-éii foganatosítóit kiél. végrehajtás1 utján lefoglalt és 899 koronára becsllll ló, lószerszám, úszó, tinó, koCJii, serlésól, sertés, szobabútor, ágyni-mt), agyi fel huzat, bolti állványok s egyébb ingóvágok nyilvánoM árverésen elulttuak.
Hely árverésnek a Ititenytii kir. járásbiróititgiiak IS08.JV. 49/2 számú végzése folytán 157 kor. lin HU. hátralékos tókekovetelés mi kor. Uo üllériiek 1906. szeptember 3-tol 1008. májua hó 7-ig 167 kor. 60 fillérnek pedig 1308. május hó 7-tól i kielégítésig járó 3"/. kamatai 12 kor. per, 19 kor. 3>> üti végrohajtás kérelmi és a még folmerllli-urío költségek erejéig Bursután régreliajlást BZrnvnteltiik lakásán
1908 évi június hó 35 ik napjának
délelőtti 11 órája ,
haláridótll killlzelik is ahhoz a venni »ZHi»!ékozók elemiül oly megjegyzéssel liivBtnuk meg. lingy az érintett ingóságok készpénzletét uliilli-lt. a legtöbbet igéróoek szükség esetéa becsáron tiiuf U el fog adatni.
Kelt Letenyén, l!»08. évi jun. hó 10. napján
Schmidt János
A legrégibb éa a legjobban értesült magyar újság az
EGYETÉRTÉS
1 korában aty iládok hírlapja.
Előfizetési ára: Kgy hóra 2.4(1 kor.
KAszerlteiiztő : Dr. Pap Zoltán.
Szépirod. niunliulárs: EOtvös Károly.
Kérjen mutatwinyízimot.
Nii^ry i\'ltfijcdi\'tiMi\'ge folviiin hii-dettiseiví\'l iniiideu iparos c.s ken-s-keiló az „Egyetértésiben biztos eredményt ér el. Minden cikk hír di-ttaére alkalmas, mert olvasóközönsége vegyes. Kérjen hirdetési 11 j prospektust, o o o o o a

KELENGYÉK a legfinomabb
FERFUINQEK a la».iabb kl-
állllliban
HALASZ JENÖNÉ r.hlrnt mO Nagyhanliaa, Oaangarl-ut 8O.
KÉZIMUNKA-ISKOLA.
bil.xiidí.beti fgy 3 hónapra terjedő
kézimunka-iskolát
nyitok, UH-íven a nAí ki\'ziiiiiinka kítréhu váfió iiiiiiiii-iiiieiTill kötés, horgoiás, hímzés, slingölés, ktresttőltés, recézés, fehérhimzés, tUfestes, poinl-lacc, richelieu viklória, himzss, spanyol-csipkehimzés stb. stb. uktaláaáL elvAIUtom. .lelfntlcfitii Mi.\'( tnár inoHt Inliásomoii (Fö ut 15) Ki) ve ml éltük <\'*xk k.irliHoll .jrtml.tiii viHuei ffl, a tél hónapos ht ti folyam július l-é Vczdóilik. Tmióník <i .■ !» I .-IJÍ i|. <■ ■i4*i|íH
A rendes tanfolyamon kivü]. a müvészlesebb kézimunkákból, kívánatra külön órát ie adok, amely bármikor kezdetét veheti.
Kálmán Pálné
111 e «r t fkiiithetwfc.
., Hird«té»l Írod*.
Budapest, IV., ..Röser Bazár"-ba
( Károly-KOrut 22.)
IIKLYEZTKTETT ÁT.

BENZINMOTOROK
gőzlokomobilok, útimozdonyok, gúzcséplógépek, aratógépek, „Losoncxi Drill" vetÓRépek, resicai acél
ekék, teljes malombercndcxések, stb. slb.
É KÍVÁNATRA SZÍVESEN KÜLDŐNK ÁRJEGYZÉKET ÉS KÖLTSÉGVETÉST ^
A magyar kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége Budapest, ¥., Yáci-körut 32.

ZALAI KÖZLÖNY

IÜU8 JIJ.ÍIUS 15.DARUVÁR ,
Szlavóniában. FÜRDŐ * déli vaiot **lomáia.
A sziavon óközphegyeég egyik kies völgryében.
Vasas hőforrások és iszapfürdők 34 50 C°
F angó-gyógykezelés, hidegviakura. maasage, villanyos kezelés.-.— .
Kitilnö gyógyn<tíilini\'iiyi\'k vérszegénységnél, női bajoknál, ceuzoe h kösív.éuyes b»ntalmakn»l «h idegAjd&lmakná 1.
MT Különösen iaohlnnál. *■•
Egósz évben nyitva.. Mérsékelt árak.
Szép berfliuli\'íiÍNfl lakúsz.Imk, ttUiWilPri-iii, fürdíiionekar, kötesonkdnyvlAr, l,nwn-t<*iiüin, U\'Lejtályn. iritoki\'.s kirándulások stb. slli.
At elő- éi utóidényben tetemes árengedmények.
Prospektusokkal szívesen szolgái u
fürdőigazgatóság.
EREDETI STASSFURTI
4O°|o-os kálisót és kainitot
valamint a* össxe* egyéb műtrágyákat teg-
olomóbb áron szállítja ^ZZZ^H^^^ZIZ^I
Kalmár Vilmos
a staasfurti Ká!iayndiEtá<us weiérképvi»a\'oje BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 49.


518.
bt
Hat
l)S" STÜBUYAFORDÖ léggyógyfürdó f terméixetes kéne* hévforrái (38-48 0.) "■
Kön z vény
Rheuma
lachiaa
Bőrbetegségeit Női bajok
I Thermal-44 tiolil |»:trk. tökörfurdök
kftZt\'Ml\'-ll najn
fenyő-erdők.
kidfllrdók Masaage HldegvizkuraW Ivókúra.
t\'osia-Kcpts Pr
én Kilrgönyliivatal, VBMUÍ rtllimi;is, ^ytt^v< o>p<liliii> ingyni és btrmtntvc kiiUl
Ritka alkalom!
óriási
Távirali iHasilás bövetkestéboii, ei(y kUlfóldra »/.ánt levélpapír kalrloiuényl vettom át, s azon kullsines y vagyuk, kogy kiváló minőségű doboz levélpapírokat majdnem a felére leszállított árakért adhatofc Mig 11 készlet tart iijáulgk fjí) li\'vi-lpupjrt ns 5U Ijorilcküt
kicsiny hölgy alak. a l^gliuomaMi i\'lt-fántc^onl papirliúl 3 korona helyett I korona 70 fillér. Ugymiiiz „kfllonliigrs-8ég" drapp szinbUM 2 korona 40 fillér ItelytMt 1 koronu <i() fillér, ugyanaz legfinomabb t*lt>íánu--soni papírljól útinlrízailan borítékkal 3 korona hdlyiüt 2 korúim 4U filli\'rért. ngyiumz IIOSSZÜ uluku borítékban 3 korona 2n lillér ItHytHl 2 korona 40 fillóriMi. 50 levélpapír és 50 boriink icglinoinubb elnfáni-osontszinO papír, állátszatbui buriiékkal, lugmoderniibb vágás sal. nagy, uri alak. 4 korona nplyiMt t korona 50 fillérért.
Saját «rd ■lkaimat
nlnél .lObb ö«.i
Kiváló liSí.li\'li\'ltld
Ifj. W^jdits József
NAGYKANIZSA, Deák tti.

iCook & Johnsons
EKSZERGYAR.
Villamns Ilyiiii.■ li„n>n<|i\'zi\'lt arany rztls - és ékszcriini - míirercm.
(;s
^ l
Kiadás részletii/erésiv is!
BERÉNY JÓZSEF ÉS FIA
■\'kK7.*>i>K;.i\'k Nugykaiiixs^ii | Városháza álellfnHbeu.

TYUKSZElí-GYÜRÜr"
1 daraíí ^0 fillér, (i tlnrnn l\'kor. postán 20 ÜUn- porió.
Kapható ai orszüfr niiridt>R pyAgypíPrtírábBii. valamint orvo>i-i7.i\'r-r.roí(»\'fHiikliHri. stl).A It-gjotjt) kiil)n-k\'iilái-.s i\'oll i\'-s insniil a
Fattinger-féle kutya-Kaláos,
roaly az (iuszes v litju lá|^-/.>Ti>k köyjll 1 öísietételü és Mptri-jn. - 60 kg 23 K bérmentve 3 20 K.
5 kg
Fattinger-féle Puppy-BUqnit
koljök-kutyáli résiéri\'. - 60 kg. 26 K., 5 kg bérmentve 360 K.
AriPByzftl\'Mt ln>rnitM]tvt? klll\'l:
Filllniir\'i Patent Hundikuctiin und SiflUgillultirftbrik, Wlintr-dtuiUdl.
tápszer
250-nél több első dij. A vmiuiut-IHe állatorvosi i\'lloiiórzé* mellett kúazill.

í Szélhajtó göroioiülapltó f
$ HODONY cseppek i
1 --.—- Már 1844 óta = I bevall liáziszer, inHy az étvágyat clő-
, idézi, s az emésztést fokozza. Ara üvegenként 1 korona.
Két üvegnél kevusebb (utánvéttel 2 K. 50 f.) ládácskával ogyütt nem küldetik. —
Hegrende end ö
^ultus Bíttner\'9 Hpotbehe
in Olognitz, Ilidiriitirrikb.

Vó\'ljegy: „Horyoujf*
A Liniment. Gapsici comp.,
a Horoony-Pain-Eipeller
egy réRJínak biionyult hAxisier, msly már sok év óta legjobb fAjdnioJiicaillípíto rromek bíionyult kőlivénynol, oa úrnál ea mBflhül*-teknoJ, bodÖr£NolúBkó|i|fOti haHinálvt.
Flffyel meit«téB. Bilanv hwnixftyányiík miatt bo?ií>ArliÍ8kor óvalónak íogyilnk (« c»ftk olyan üreget fogadjunk ol, mely ■ „Horgony" vfMJjf\'K.vgycl rá ■ Rlchtír o^jogytiflxol ellátott dobaiba van odoinagotva. Ara fivceekboa K -.60, K 1.40 i«K2,-w úgysiolvio min-don KytígyimertArbaii kAl<hntó. — FőnJttái: Török JoMef gyóf^HteroNinM, BldiptiL
OLtifckiír grúgr«ertirt u ,Anir oroizmur,
Prig4b««, KlÍMb«thhtriui«« b HO, Mindennapi wítiüldét.JI\'NIDS I.-,.

ZALAI KÖZLÖNY
\' Szllács acélfürdö, felső Magyarország
Egyedül Umert vaihgforrái, gazdag zténiav tartalommal.
— l.egvaflUrtalmubb ivóíurras lit;l»ó liiw.lliílalnt — Idény: május 16-től szept. 30-ig
Felnlimilhatlan vérszegénység. sárgasAg ni betegségek, hatgerinc- éa idegbintal-inakná], béauMsoluiál, kMllott betegségek-né iirftsilőol
Miuc ninlíorvoa Dr Rohrer A. kiv. fnnlii-orvuH működik. Utnzáií Wji-ut)^l !i hm. ászukról Oderbergea ál innui] fi ora ili^ln*>[ HIIIIII|X^II\'|I IÍI.
iiiiiBiisiinlcii\' óraalragaszok Szllícstól kezdve, minden nagyobb Hllomá>oti li\'lrat::i^£tv:i
B4 foltlMtoaiubiokkul. m.«8- lakfe. k.\'ih.znu-uyekrdl, az «I6- és móidéinht-u stb ml u
fardily.zg.tójáj Szllácion Zoljommijji

Munkás-
cipőink u^y minőség, mint az olcsó áraknál fo#va
versenyen kívül állanak.
Urös vikszos hörböl (sima vagy
betétes) K 7.—
lirut, viks/.us bőrrel (bakkancs
vagy tüzös) ..... K 720
Box calf fQzíis K 9 —
.. T U H ÍJ TV
cipőgyár r t. nagjtinlzid fariktán
t0T Fó-utca 12. szám "M
Korona szállóval szemben.

Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
TÖRLESZTHETŐK havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.^""pi _ Nyersen való
HL-/ n^rvitian.5


. JÜML\'3
ZALAI KÚZLONY
RflR47Áfa ■\'■\' klriifti. taitirtalaa irÉajtii; 80" (-\' h3<»i*ri*k- .HUKMAII i„ jaj-K.J. ||li|ll í|ti|lit,éiaaaaa irdal Imii, .ll._ Jf \'urjcildmo Illliirm. l|tujiullllll: llllKlinilll-
óhajuk,
I, bél- t»
H«K" Kjrim^ek .i*mar». Illllléll flfíi. Ihennál-
vit, fenyuiHal, lltilMII firrfík, MIMII. ki4fpi\\\\~
Ut, fjitjmii, lnaiflr.ii. éii.. ui«* iflu*.A, e„„
- KaianA Kjcii({c «y
Ol DHlCi aéí i.l.«y.ii|:«.<||níl. hl\'!.rln<l..jok, gOialk. hluíeib. ""•"■ "™ „i, ,|| t,|,| v/,«í|,(i,r,cK Ml- t. hil/>(Uuulmak
Május-Oktuber.
FUrdöigazgatóség Dr BLUMAUER SÁNDOR
;-;u in a l<Mi(f.<r M»H. lloniAí) (irtíi\'it\'l, kütNirsI I orn.
\'ostn- és távlrda Állomás


M OLL-FELE
_g__F.IDLITZ-POR i <
Cjak aljkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A X
védjegyét és aláírását tünteti fel. "
Ugiunkictalib Ky
•liAltbinUlmak, üyiíiiioi|{űrc* íi gyoniU,hí», fAg«Oll ■xéhr.kedii, tn^Unfaloiu.^
vérlolutii, aunvcf t« a lejkülílnljöiübli nölbaUgiagtk «llon, « joleh hiii-tnntk\' f
évlhmlek ól* uilndiu nagy111\'1\' "\'\'"i"\'!*" "Arwll. - Ara *gy l«peci*UH ertdalíX
dobásnak 2 kor. v
IVlIJlllli\'tlIrU. ,\'
A Moll A-\'féta Seidlltiporok mt«i> ^yúftyhMii* > UKm«kic»fll,b Kyomor- 6%
lk ű íSOS-BORSZESZ
feliratú úauidtai van iarv>. A Moll-fél* ■Ós-borllai noveieieien mim fájd*!omcilll«pH6 btdflrxaOléal in kAuvtoy. «iu é! ■ meghalt, egyél- kfrrrtk-am*
Egy éiozilt irtáill 6vtg ára I karfni
90 Illtír.

KLIMATIKUS
OTÚOI HE L y.
STÁJERORSZÁG.
GLEIGHENBERG
Nyári évad : Májúi ö tői október l-ig.
Fclalpin icllegü legkedvezőbb klimatikus viszonyok.
Ö"VÓ»S\'VÍ8.\'V&lö(tolí \' ^í*****"^ (hurot, iiimoDiDiUciétil, ld«(b«Jok, rakonvaltiotaÜ*. MJIIHIO
n-VíScTT7OQ7ltrn7AV \' Inhaliolói «4* pn»tuno-t«ra-\\Jt .y Ugj ÖÖZÍÍVVJZJÍJJX . pifci iséaamvaa fttrddk Jii-KTÓgylntakat, ^yógygimniítlk*, uftpfltrdök itb. ifTTrír\\irT»áa/-il7- • Kon»Uatln, Emma-forrát, Jo-\'gyiOTY&BOK. hwuüi-knt, Klau»Bforr4i.
Gazdagon illusztrált prospektusokat küld, lakás- és kocsikról gondoskodik a fúrd ö igazgatós ág
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában. .
-*

MOIiL tíyoriiiok szappanja.
L«i-fln..m<t,l,, Icgujílil. m.V-ícr nciliil Víuitek Kjerinck ei liöltT *t«l\'l»»I»l a bör
oktterO apolálira Rr«rmek«k • falnöllak raattr*. — .Ara darabonként <ÍO fli>.
öl darab I kor. BO flll.
Mln.Ie.1 Uar»l> nyarmclt na)>|\'»\'< Mo" *• v*djegytvel v»\'i giüKa.
Mill í uéijizirii2h\'cV.<éi"kírViiurl szállító által,
Hics. Tucliliuben !l. «i.
Vldakl nisgT«D(leUick naponia poitiiutlinvti mellolt Uljotltletnak.
A raktárakban lessék hmárouillan -MÍII.I, A." uláirásávul

és védji\'K.vi\'vi\'l nllátolt ld!H/.iimAn.veki>t k^rni. Raktár NsKykanizsán: Roaenfeid Adolf Fiai. „

/
</
(

IMIIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.

Minden ktilfólilit rolnimul hazánk
szénsaváé viit-k

a mohai ÁGNES -Forrás

Millenniumi na^y \'T\'\'intnt\'l kilUnlet ve Killlnó asztali, bor . \'>s K> «tí v \\ ír. a gyomorégést -

rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ;isvúnyviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fo^va nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foj*-lalt gyorsoknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSÖ- ÓS húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
Hssiiialjiik a mohai Ágnes-fonást, ha gyomor-, bél- és légcsöhuruttól szabadulni akarunk.
Dr. Kétly.
Hasmáljuk a moliai Ágnes-forrást, lia a vese-bajt gjógyilani akarjuk.
Dr. Kövér.
rlaflciiftljuk a moliai Ágnes-CurrHKt, Ita étvágy-hiány ia emésztési zavarok Állanak b«.
Dr Oebhardt
Hasznnliuk a mohai Ágnes-íorrást. lia máj-bajoktól éü sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. GlasB.
Haziaruisok számára niásfé[lit<>r.ísii<-l valamivel nagyobb nvc^pkbeii minden kétes értékD mesterségesen sién-savval telitett víznél, süt » siódiiviHiél is olcsóbban adja, hogy aj Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhess!!.
kedvelt borVÍZ. Kapható niindon füszerüzitftben és elsórangu vendéglőben. Kedvelt bOrVÍZ.
Olcsóbb a szódavíznél! .
Főraktár: FLK1SCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161.
Nyomatott IQ. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykaniisáu.\'

JEA8YKAHIZ8A, 1808. ■EQTVENHETEDIK ÉVFOLYAM, «. 8ZAM.

JUNITB ax

ZALAIKÖZLÖNY


2 koron. 60 mi. Egr„
Ik. l.nilóknak, j.sri<íkn»k «s .11.
I évra 6 korona, fel évre 3 k
Kálmán 1" i |.
írj. \'WAJDÍTS JÍIIHKF.
Milyen nemzedéket neveliünkkiu ulat*solí«i örorarael »«*«* ^ ««>•"
a invri tTÓmípa 0 """"■ ^ Munetel a kivándor ás. Igen.
B JOfO 523111813 I Jönnek már vissza. A hömpölygő emberára-
lila: Hagadüt Eltk iaUbajony.1 uniti. |<l»t igyekszik vissza, mert IH\'IU találja azt,
j „ amit kennelt.
Van egy ország val„„„|. Megélhetés, kenyér. - hangzik a si-
Nem tudom, hogy hívjak, <l« »ny,l ránkozó szó. S hazajön a kiéhezett s szegény tudnak, hogy naponleni unllio leiekbúi oly dolgozni akaró erő - de itt sinos alkalma furtelrijea sóhajon szallanak el. hogy ezen i Valami borzongás vosZ rajta -rót. Állam-„ohajokban rejlő energia liatran felvehetne a f„ri|ak, politikusok foglalkoznak ez/.el s lehc-versenyl korunk lejlelt v.llanyerejével. „Azitetleii, hogy a magyar tauilúi kar ezek lát-\' ország sebeiből ömlik a ver, közeledünk a tara közönyös legyen I Tudatában vagyunk pusztuláshoz, fogyunk, eseneveszesedünk- ,„i auiiak, hogy a jövő Magyarország oly De nem akarom meséimmel eleve kedvéi nemzedékei, oly hazafiakat fog kapni, amilyent szegni olvasóimnak, tovább megyek tehát. a tanlTóság nevel.
Csak azt jegyzem meg. hogy abban az or- igaz. >lfJgy az ehní, tomi.ge, „,.,„ f]é.
tágban az állainfeiitartv elem maga r-lött\' 8iihcljnk ki, de mulassunk neki utal, v™t.
laija lebegni a remei: a pangennan e»pan-|SU|, „ M okHma gazdálkodás íog uyujlani
w.láv .Ták tömörülését is. megélhetési. Méheszet, selyemleriuelés, gyógy-
Éveknek hosszú, meg-megujuló — saj-jfttvek szedése, a konyhakert, gyümölesfa-nos * mindig nagyobb mérvet olló kora, tenyésztés fellendulé-se -s a háziipiír mind volt népünknek a kivándorlás. Kgymásulán olyan dolgok, amelytyvl a tanítóság jóirulu-hagyták itt szazával és ezrevei hazánkat a latu útmutatás mellett a népnek megélhetést munkabíró, dolgozó kezek. Nem jókedvből men- nyújthat.
H\'k ám. A kényszer vitte ókéi más. lalán bol- Mert nem a professzorok, de a tanítóság
dugabb hazába, itt liHgyiák a szent tőidet, lehet a nép atyja, apostola, vezetője. A tani-
luelyet egy diusó ezeréves nemz*1! vall ma- lóság rakja a l\'undain>\'iitumot H fosrja ki-
gaénak s elmenlek iuessz(!. idegenbe, hol az építeni a nemzeti államot
amerikai nagy szabadsaghósöu kívül nemze- Neveljünk tehát életerős, hazafias nem-
iuiik apostola: K\'osHulh Lajosnak éreszobra is zedéket. Ma már odajutottunk, liugv a tár-
liirdeti az Orökéletü honszenüet és szabadság sadalom nagyíokii zilllöttsége. crkölesielen-
íöaséges eszméjét. sége magával sodorja ifjúságunkat és lépés-
S gondolkodunk! Nézzük a statisztikai ról-lépesre viszi a Ifjtön lefelé: apusványba.

a-.rkaiMdal,: Na,rkan77a.. FO-ui 15. ..ám Elűflzataaek ésnirttatéaak Ir]. Wajdha JAnaf kflnyv-
karaikadéa4ho kaldendúk.
I Megjelen minden hétfőn délben
Félő, hogy korunkat jellemző megmételyező áramlat győzőként fog kikerülni H sirját ássa a jövő reményeinek.
Korunk éppen egy kiforrás stádiumában van. Minden terén való megújhodás, vagy beláthataihui bonyodalmak elolt állunk. Kfl-lönbozó erők, érdekek és ütközőpontok, gax-daságt és szoeiáiis kérdések vannak megoldatlanul. \'
Tanítóság I Tanítsd a népet, légy apostola. Te vagy hivatva a rohanó árt feltartóztatni útjában- A Te önzetlen hazaszereteted még tehet valamit. Téged kérlek, hozzád szólok hazaüas magyar tanítóság t
lla Te egészséges szellemben bocsájtod ki kicsinyeidet, elroniolhatik, de ha beteg nemzedéket nevelsz, akkor- reményünk sincs.
A Te kipróbált hazaszereteted s a Te magyar Mkedben hizom. Azt a kis gyermeket, kit zsenge korától fogva neveltél, kalauzoltál meglett ifjú korig, azt a gyermeket, kit saját lelked melegével tápláltál: ne hagyd el. Világosítsd továbbra in s tanítsd, vezesd az életben 1
Kis tükör.
— Állandó rovat. —
Az a kongresszus. amWyet most tartanak rJudapesten. egy fontos körülményben kü-lónbózik a többi nemzeiközi kongresszusoktól.
Aüíoudoltam. vájjon az, amit mi a Tulipán-
KöveUég Hw}.r Védí-eKTMOl!,! állal eléri, ik runk gólt. A uemuli aormltaak m8gakad«lyo2a»« regeit
célj.b.p og,lt.I.e, mini . rigi ,M-wl.t. \' »™«<" ->«"""\'4» \'b\'M; Mtgg,6»íaJ,M. ,. ar-
HogT»»«»yi\'« "KJ""" «* • k"\'5 »KJm\'ssal- "\'■ ll°gy V*«\' " )°"!";\'""\' MP°\'"""\' UJt
e-aek bi..D,itWr« eagc.lj.k meg. l,..gy rt.id ideig k,«l4«ii fogvwl.Di. Ami a jd,„l.l.i.. ;«P«ntWt
igéOybB „„„ .„.lmok.,. h«gj f*h— ",.11 illeti. * »» szaporitha,,.. „rt « «oWg» Uj
kivonatat S.ft . „eM(!dnek, m.lr.t vírmegyink ro,n Hu „„totóit « »™ ,» r.m.lhe.6, hoH . k,„.l
TÁRCA.
Dobieczky József beszéde.
iJobipczky Józseí, a lalaffferHZvijt Tulipán biöi^tst-g Magyar Víiia-Klgyeslllpt IbOft. ívi májuB hő :tl-iki közgytlli\'séu a kosvtkciij tic.viiédflstartolta:
Méijeo ÜHzteltkuxgy&lú.s1 Méltóságon Főispán ur!
MielAtt a megtiszteld mt*(íbiiA«nak megkluhiék, hogy lolmiirsoljam uz Orsiá^ros központi Tulipán-síüvetsvjí Magyar Vfiiő-K^ycndlct dnok^uek grúí Lajos k<iNZ(.ntKiút. ki hit kívánja, hogy ai viruljon, meg Itt^ll cmlitenem. hogy korunknak nagyparancKa. hogy azok az okok, melywk hajdaai időbeli az orniágo.H védóegyestllftel meg teremt ették lioiiák léire a mosuní magyar Tédfittfcjcol.letet in.
Arra a kérdésre, hogy vajioii mi & küipout-üak e tekintetben a célja, szabadjon a nagy *ló<lókre l

nagy (la. a haza bóles\'1 a sieni^róthí kóígyül«H«n 1843-ban «linonrloit.
1 l.\'jiiHiik f--l a haza bóWének szavait.
, . iIá(^4ll.araliá^^nkuak okAt sokan ti ipar éa
<a ríioigKtnm Itiáuvaban k^rcHÍk. Kgyik nxt mondja, hogy hátramaradásunk "ka IU idók iiiustoliaxitga, miúlk, bogy mi vagyunk okai balrainiirHdri^uiiktiak. Igaza vau. tl« Ifgitikább az utóbbinak. Vannak minden idónek Haját kútelensegrií.
Atyáink pAitcelban. vurtezetben, sót vérUk bul-lás&val folytattak a kQzil^lmet, de at ipar t«s szorgalom tfivn IH mt>gtetlt<k apunk amit meg lehetett le uniók, azonban ig>>u r\'Kií>zul vélekednék, ki art hinné, hugy o^ak a harcok zivatara sodorhat .-I egy neinzeiet; vagy meg i\'gy nnts lahsiibb, Je disittk\'ii , és aJJBJi nemzeti lialál is: a kóteUzegtriijUlúft, vagya 1 nvmzeli eUorvadáH. Kilt\'ii hazánkat megóvui a jelen időnek feltétlen páramba, neknnk legszentebb kóte-lenBéglluk, liígmagasabti IJOUHUÍ tisztünk. Mennyin! ehiegényüU a nemzet mulatja, hogy alig van már haiáuk leidén adóf>ággil uem terhelt jeteutvkeuy lád
a gjArmatAruk behozatala 17 millióra
iiak fbrt;Ji. Meggyózodült t.

]uv6ben jövedelme Kzafiuriiátiát elérhertne; niuca ti-hit egyéb hátra, oiiut lehetőleg fogymtilatii a kiadAat. TórÜljUük ki inindeii kiadást lajstromunkból, amit kítörUlliettlnk, A pénz mindenkinek áliiáü, ceak a magyarnak átok. A pemn«k minden módoo vaió kiozónléHÓoek megakadályozása é.i «tmi nemicti Átok elhántáHa véguU alakult a Magyar Véd6«gjrlet. Pa-iiaiízkoduuk kéijzitinéuyeiak ellen, de neiu teasxük meg azt, ami köteieHHegUnk. Miért dolgoitatunk kOl-földön? Vannak értelmes kézművseink, kik ki)Iföldön tanultak s kik a párloláitra érdemesek. l)» ctuk egyesedéit erővel lehet a bajon uegiteui.
Nem védegyletet kell alakítani, hanem jó lAr-véuyekel kuli alkolni, tartják hukau. 1>« védegylet nélkül Miigyarur.niágot feun uem lartbatiuk. Torvé-uyuk pénzt nem tere-mtlhílnek. Csak akadályokat kell elhárítani, azért a legjobb törvények mellett iá eiök-üég van a védegyletre. Vaunak emberek, kik rossi célokat szolgiiluak a védegylettel ütemben.
Vannak emberek, kik az eg«bt vállalatot meg-tagadják, de én az egeszet uemctiak bogy meg nem velem, hanem pártolóiig Az ártatlan dolog, bogy kUltoldit uem veszek, azért vétken uem vagyok."
Így szolt a haza bulcíie.
A hajdaui védegyletnek t-s a jelenleginek célja é» törekvése : egy e.s ugyauaz. Sem többet, sora ke* vénebbet nem kívánunk, mint elődeink kiváutak annak idején. De azért kérjük; e^dezüuk : tegyék meg mindazt, amit a cét elérése érdekében megtehetnek

Mát* kongresszusok ugyanis meg szoktak olngodni csupán annak a?, uralkorliíruik <)il-vözlutével, akinek országában a kongresszus tanáoskozik, a párlinjollines ellenben kivétel nélkül minden császárt, királyt és elnököt Qilvózöl, aki csak él éH lélokzik. Fontos körülmény pedig ez azért, meri elóre látható, hoií.v u kongresszus összes tevékenysége az Uiivozláaben és egy-két natiyképn, gyakorlati jelentőség nélkiili határozatban merül ki. A párbajellenes mozgalomnak van néhány igazi lelkes apostola, aki komolyan fogja fel a munkál, amire vállalkozott, a társadalom, az u. u Jovagi társadalom nagy többsége azonban jámbor bolondoknak tartja ókel s miután engedte, hogy kibeszéljék magukat, továbbra is vigan elnév.i, hogy az emben-k bizonyos elóirl formák betartása melleit, néha anélkül is. kedélyesen óldöshcssék egymást. A megüdvözölt államfók pedig a fonhatóságuk alatl álló hadsereg kebeléből, mint bélpoklost vetik ki az olyan tisztet, aki csak hajszálnyi késedelmet tanusitoli kurdot vagy pisztolyt fogni kezébe akkor, mikor beosuíetéról van fizó, muiek fegyvertelenül kéne legerősebbnek lennie. De azért Budapesten a jámbor apostolok, no meg azok is. akiknél a kongres*/.-azusi szereplés egyszerű hiúsági tény. .megint beszélnek és csak beszélnek". •
Egy 10 lóercjQ vasszörny és egy négy éves kis gyermek birokra keltek. Az. egyon-lótlen küzdelemben a vasszörny lett a győztes. Örült rohammal keresztül gázolt a/, ártatlan kisdeden, letiporta, megsemmisítette, kiirtotta. És miután munkáját bevégezle, rohant tovább. „Ui kalandra, szebb csatára" tovább, tovább falvakon, városokon keresztül elpuBztitni mindent, ami szine elé mer kerülni . . .JD.B az automobil órűlet uyarádi kis halottjának vére az egek egére kiált fel, hogy ennek az őrületnek mégis határt kell szabni. Ki kell inondnni a törvényben, hogy az automobil okozta halál elóre megfontolt szándékú gyilkosság, mert az. aki embereklakta népes falun, vagy városon át 120


inun. JCKU\'S
I. A L A 1 á 0 l I. » N V ,
a város közbiztonsági éa kózreudÓKzali szolgálatát a vezelúaem Miatt álló városi reudórhég a mai bz»rv«. zetébeo ellátni képtelen: teljes tiszteltei kérem «
kilométeres sebességgel hajtja gépét, igenis elóre tudja és akarja, bogy embert öljön. j Érje hát el az ilyent a legszigorúbb bflnte-
tés. ami omborölésért kijár. A törvénymódo-! lek. Vároai Tanácsot, nziveakedjék a városi rendőrség sitással pedig jó lesz sietni, mert ha ez kó-1 siorvezetl fejlesztésére vonatkozó alábbi javaslataimat sik, az automobil-Aralet tovább fejlődik, akkor j komolv megfontolás tárgjává tenni éa azok léiw,itéM féló, hogy a gópkoosizó nagy urakkal ésjtargjábao a képviseli testületnek még ez év folji. lelkiismeretlen soffArjeikkel a nép felgorjedt1
ináu megfelelő javaslatot tonni.
haragja fog leszámolni s az amerikai anarohia I lép életbe, ahol a bünőst röiílönitélí bíróság I dé.zeti teunclokut mini intéző : :Í sújtja ugyanazzal a büntetéssel, mini ami \\ kezelő tisztviselő; mint végrebajtó .1 bűnt elkövetett.
Városunk területén s közbiztonsági és közreu-fogalmazó és :i .10 föböl álló ír-személyzet végzi.
A rendőrség szaporítása.
Deák Fiter főkapitány Javaslata.
Kzeu szervezet H múlt ütázail nyolcvanas évei.
ben állapíttatott meg. Azóta a város lakossága közel
35 százalékkal szaporodott, a beépilc-lt belterület u,
tetemesen nagyobbodott, ugy. hogy egy-egy rendőr
felügyeleti körletébe illio lakos, 41> ksl. hold Mte-
Deák l\'éler főkapitány azt u javaslatot tette a r0|el ,;s l.a |,m |Jeépitatl utcavonal esik.
a városi tanáéinak, hogy a reu.lóreég létazámát l\'Jj A kezeli személyzot srrn alkalmas tagjai >
fővel szaporítsa. Az érdeket, javaslat így hangzik : ki8B|,|, rnntosaágu fogalmazói teendőkkel is megbiut.
Tekintetes VárOBi TanácBnak nak, bogy a fogalmazó lisztvisclókre nehezedi uagr
Nagykanizsán, munkaterhét könnyítsék, ezáltal a fogalmazásban gyakorlati kiképzési nyerve, esetleg szQkségessé való fn-
Több mint egy „egyszázad óla kisért « | bozatoH l.elyott^íLÓMo »lkuhi.BHHk lednek.
munieipális rendőrségek bekövetkezendő államos.lása, Az 6wM|nA,VMt illt(lMig()nsfih,) lBKÍliit a rtllk
nilíA„ , kB,8Ml|íá|aii VÍHMUJn]t
m kBM,ísj M0|KáUt(lhl silMéa mim ^.^ a,kll|mnzom h o- 1(?(f eJM,|ó irodiwijmé,yle,j hjáuy (Qkout
mi nómlkép\'indoMuA lelt, .ma közlünyl, .nelvlyel ^^ ^^ í
be.
tl,.
. vá>OM öi.kurmá.iji.lok minden ol.y Iterdwt, .... ^^ hiv(,
rendőrjük újjászervezése, modern feilenlUHra vo-, .^^ ^
nalkozolt - ama vermes reményben: „úgyis Allamo
«lu»k- cgjálUláo levette i mpiroudril. , |jeUMÍUéfjHe| pótolható
A városi rendőrségek fejImléNi* terraésiutoBen i KZÜII rendszer Akai vált lüliHttiégiW\', Iiogy az
ujabb in tetemes terheket róna a községi liáxtarlánrii [ |HSÚ. úvboD jnlwiiltiiíi tiíUsAm mullett nzfrvezott
un az iükolAk és egyéb köí»égi inlézinóuyek Állami j r«fi<IArkapiiA»jrság dacára K inugkétHiwrczAdött Ujtv-
kezelésU- való vételekor köztudomárjulag az állam »ifurgalomník, teHndüi r»uiidkac)áK és liatrali-k uélk\'űl
köZHÚgcktól ai intézményre fordított kök\'le.saégeket elvégzi,
évi hozzajAru)ii>kéiit követfii. ■ A rvnA6nég L-endoit Öref(bil6 türviiuyek ^
A városuk tehát flrizki\'dtek rfadörKt;((Uket ujabb , tízabál>\'n*n(iclelHk évról-óvro niH|Jorudiiak,
büfnktcttihulíkcl Itíjleszltíuí, nebogy a bekövetkező Hogy tóbbet im omlitnek: a bOuvádi [nrri-uJ-
államosílátiiiál a hozzájárulás tulmagas legyen. tartás, a munkán törvények, az utlevél éh kivándor-
Únagyméllósága ^róf Audrásüy <íyula bwlügy-, lási Ugy, » bortörvény, a mezo\'Ka&dai>ngi cikkek ha* miniazter ur folyó hó lü-ért Kolozsvár hzab, klr, vá- initiitáwíról BEÓIÓ törvény, munká«bii(oeitáííi tufrénv, ros klildülttiége ttlólt leljen lintári)zottM>ggal kijeién- bujulentétsi szabály, vágóliidí. bürdiílj\'Qgvi, azoiikivQl tette, bogy a városi rmidórs^^ki\'t nllaiiiositani nem fgy t^omú klllóiifélt* tarUilmii miniszteri éa tt>rvniy-ÍOKJa, miért i.-. must már kéiiytnléiiek a vsiru.sok eme lialóntíjíi szabályrendeletek, Invábbá a fíoinbaiimilr.. iegelhaiiyiMíültabb intéimúnyl.kre is gondot fordítani, tizaporodú üintisílikai beadványok blb. stb.
.Mna NiilyoK felelAeség tudatában, miszerint: K<-ndkivlU munkalfibbletet okozunk a t.apiren>i<-iiressiabb, mint akkor volt. Mert uz a jótét\' mnly akkor megvolt, numt nlncN meg. Csak IrUdzatra más a lif lyzet; ebbfil sok vau : vaunak fényen palo-; Uk, uagyszabáhii intézmények h alapjában mégi* bor vad a nuinzfll. pusztul a ni-mzri vt-rt- Az u kitt-dazda, ki harmad magával a földön imgohítozoü, habár biir(uiiní«ir miiiyit termel is, miíit elődei ter-mi\'ltek, mégis ^ligóiiyubb, inert jövedelmei meg-osíoltak .1 kiadásai nu-gsokasoiltak.
A törpe gazdahág máhíél millióvul több, mint volt elóbb Kz a kis törpe gazdaság nem bír megállni, segítés és gyámolitáH nélkDl. Az ipar a iiein-zelgazdaRágban az u tényezó, mely kimerithetullen forrása a keresetnek. Nem követtük az evangélium és prófétái igéit, nem követtük a nemzet jeleseinek intelmeit és nem hitlük, hogy bekövetkezhetnek su-lyon idAk. Nemzetllnk eladósodása most sokkal sulyo-uabb, mint volt elóbb. Mini én láttam, elóbb CfiO millióra becsülték a nemzet adósságai, ma 1,\'>:12(I millió a nemzel adósságu. Kz az adósság annál jobr ban piiriztitolt, mert nem arra törekedtünk, bogy gyarapodjunk, magunkat, iparunkat vb kereskedelmünket megerősítsük, ha nem költekezünk.
Megvettük ugyanazon a pénzen az Osztrák iparnak <»5*/w-At. Megvettük Ausztriának az ó portékáját, véreink pedig itt .sinylöduek mellettllnk. Szogény-eégre kárlioztatfa. Súlyosan nehezedett reánk az idők járása. A nemzet bölcsei oktattak bennünket,\'

de mi nem hallgattunk rniuk. Nem követtük intelmeiket,
Kgjltlulában. hojjy miért nem tudott fejlődni, virH^zásiu jutni hazai iparunk, abban találom az okát. hogy nem tudta megérteni társadalmunk az ujabbkor inló szawtt ; m-m ludta iiiegérleni. hogy tulajdonképpen mi is a célja a hazai i|)arpártolásiittk-
Tisztelt közgyűlés! Tekintsünk a külföldre amit; ott tapasztalunk- A nemzeti szeltem fejlesztését nem- [ csak hogy felesleg esnek UHUI tartják, hanem azt\' mondják: fejlesszük a nemzeti erőket, fejlesszük\' a nemzeti szellemet teljes eröiikbÖl az egész vunulon, m: azonban ezekről eltávolodtunk.
Vizsgáljuk, hogy mi az az Alldeutseh egyesület?
Az AlldeiilM-h egyesület H német nemzett szellemei fejleszti, mindenütt segíti a németet az egész világon, mert erős akarattal boldogulásának elő mozdításán fáradozik.
Kz volt a eéja a mi egyesületünknek is, a
Kz a eélja a mi egyesületünknek is, a magyar védőegyesüleluek is. A másik fődolog, hogy erőinket egyesítsük. Adjuk mi testvéreinknek, amit kiadunk a mindennapi szükségünkre, csak igv erősíthetjük magún-1 kat. Hajdan erós volt a nemzet, meri összetartott és megtellek miudazt, amil meglcuniök keltett, melynek \' az lett az eredménye, hogy, hogy fejlődésnek indult1 n ipar, s rövid idó alatt I4íi védegylet alakult. I
Alkalmazkodjunk a közgazdasági és társadalmi! viszonyúinkhoz. Ne ki vaujuk, hogy az illetők szoká-j

saikról mondjanak le. Azért a kérdéseket ugy lur tmibizzuk bogv azt oz iparcikket, mely ti.izai és |ú: első sorban vnsárol|uk. Kit kell tennllk azért, mert ha mindent a mi jó hazai iparcikk, vásárolunk , u/. altul H miigyar ipar fejlódtieét elómozdilhuljuk. Kzál-lal neve||lik az iparosokat is AH a magyar a >"k fillér ami polgártársaiuk zsebébe wngy. ez altul a vagyoiiosodrtst előmozdithaljuk. Kzen az utón huladui érhetjük el célunkat.
Az ipar fejlesztés feladatta az, hogy aiuit a kormány teremtett azt mindnyájan támogassuk öntudatosan. H\'i\'ll, hogy i-zflkui-k a tóvéuyt-knek érveuy szereztessék.
Mindezt liíxünyitja uz is igent. Közgyűlés, ha megszívleljük Hegyi (íyiil* iparlulngyelft és Klek Púi gyáros véleményét, kik tuljws önfeláldozó odaadással foglalnak Allázt a magyar iparpártolása mellett.
Mi még mindig jogászok és politikusok vagyunk, mi nem neveljük itjaiukat uz iparos és kereskedői pályára, nem tiszteljük tíz iparos és kereskedelmi pályát ugy, mint az megérdemli stb.
líáulul Klek l\'ál még az agrár viszonyainkra is. Krre nézve utalok arra a körülményre, hogy Németországban is oly rettenetes volt a kivándorlás, íltmt náluuk és oti is it német nemzetgnzdák abban a véleményben voltak,- hogy azt minden áron megakadályozzák. Akkor ók hozlak meg a leguagyobb áldozatot. Iparukat pártolták, támogatták és az ipar

S. JL\'NIS 11.
K HU, U N Y
|fvó bérn pari által tartása
\' nemzetközi szociáldemokrata »abb inlelligeudáju, , \' neket lehet erédmén. rendőrnél jobban dijazi
bittos, 2 binos, | felügyelő, 1 tollnok, l beje le D-tém nyilváutartó, t; dijuok. Kagjrkauiuán: I főkapitány, } alkapitáuy, 1 rendórbiztos, 2 írnok. Szombathelyen m Őrszemélyzet 32, nálunk 3ü egyénből áll. ötiszestm Szombathelyen 47, nálunk ;(C egy ÓD. Nyilvánvaló, hogy 11 emberkulönbözet nagyon is latba esik.
Hogy a közbiztonság nálutlk kifogástalan, ait —
többek kötött — a Mail és Horváth Juda-féle bflu-
t^elck bámulatoHari gyom kiuyomoziUa in bítODyitja<
viszont igaz, hogy ez a közreudészet kárára megy.
, A javaslatban lulhozott iudokok elégaégeaek
ahhoz, hogy a kérelmet teljesítsék. Az Qgy most 1 a péuzngyi bizottság tortoráján megy kere«ilQl,
A h é t.
Lapunk lagkflsalabbl szám* • k«t(ö» 0nn«p mUt
— Meteorológiai állomás Nagyk»DÍa»án. At
orbiégos ni. kir. iiK\'toorologiai intézet Nagy kan iiéán
állomást lbWt,Íii)tt, melynuk vezetésével lhászi Horváth
István anyaköuyvvuzetót bízták meg. Horváth ax időjá
rásról naponta julentéat küld az intézetnek.
— Diapensaire Nagykanizsán. A József kir.
; berceg aituiaUmuuH\'gyliH köZLtyÜlÚHu ullial&roxU, hogy
1 uz tílsó dÍHpeiirittiret Nagykauiuán állítja fel. A köt-| gyűlésen Nagykanizsáról I\'lelieisi (..UHttávnó uraó I volt jelen.
; — Uj telcfonOsszekötteteaÜnk. A nagykauitui
1 telefonhálózat e hó ÜO Lói kezdve kibővült, amennyiben összeköttetést nyerlüuk Uleichuuborgget ÖS Urác-j cal. Három percnyi besiélgetés dij Gleicheuberggel \\\'2 korona, (iráccal :i korona. SUrgÖH beaiélgetéa dija I a közönségesnek hároinHiorota.
— Előmunkálati engedély. A kerettkedelmi i miniszter ReehiiiU Héla pápai uagykereskedóo«k a M. A. V. Pápa állomásból kiágazóan ltorsóagyór, Kéttornyulak. Derecske, Húkn, Salamon, l\'ölöuke, Noaz-lop. Nagybogdáuy, Froozi, éti llorszörcaök határán át a M. A. V. Dovecüer állomásáig éti innen folytatva
.» nouu iiiieiiigeuL\'iaiu, e czélra kiválóan alkalmaa eayé-
irtott mUnkás.omeg.k féken. I nekel l,b« erédmén,„Tel használni, mién I, a W>-
ídólí és egyenruha helyett
„„ „. ., ..,, . , .■ ■ rendőrnél jobban dijazandók é, egyem
A 89 I6MI 1116 vegr.l.aj.6 rendírség („r«e-,,rur,.ál.l.„y, é|rM11J,k gJ
mtlyte\') ,ma|dnem az tnllnmunitisig való klbasználá-\' j» • ■ ,
„,.l vag,ok képes a közbiz.on^gi »olgil.lol ki.H.|,o I ,„ "" LtV^ "*,
isi átaláuynyal igálatot teljesítenének szolgálatot a baltertileleu
elláundók, kik járőr trületeken, ulrendílri
- ■ „ -zolgálaloi kielégilo I |e]1
tredménycyel ellátui, inig a köirendéazot, ugjai - ■ kólbiztousági szolgálat fontosabb voltánál erro
A tervezett órszemélyzel szaporítással okvetlen kapcsolatija kell tiozuom az őrségek decentralizálását, mert a város nagy kiterjedése miatt a rendőri szolgálat a mai központi órtzobábó! alig látható el.
Javaslataim bocses elfogadása esetén tervbe veszek egy reudórszobát a tárházak környékén ü reud-
bsgy maga után.
A reudőr átlagos munkaideje uapouként óra, 14 naponként egy-egy félnapi szabadsággal.
Ki a terhes szolgálat az embereket id6 megörüli, felmorzsolja.
Állításom bizonyiUsául bátorkodom felhői,,,,
rendórmobáL u Magyar-utcában ugyancsak ti rem rel a Rozgouyi- ég Hunyadi-ntcák álul határolt északnyugati városrészben, mig a vároa többi részében a központi órxzoba lálná el a rendóii szolgálatot.
A VI—VII. ker, reudörszoba % rendőrrel meg-
hegy 18116. augusztus hó 1. óla, mióta a városi i\'""\'\' mclj e"*ln» * Wttuti, szolgálat mellett a Kis-
rrDdirség élén állok, tehát nem egészen I a év óta\' ía\'U(lí"l"c4"\'\' í*\'r" "* v*™»\'é««beu, egy másik
, íu reudor közül 111 u| reudír lett felvéve. ~»J«—-". - "-.
A fogyatékba került 13 rendőr közül 10 meg. halt, 1 mint szolgálatiéptelen rokkaul nyugdíjazta toll, a kilépett és 1 fegyelmi utón elbocsá|latolt.
a p 1 fegyelmi utón elbocsátott.
"■ V.JH- » iv uuu.t CD ut. u ruKHBiiiai vesszua\' Bgyelembe, nyilvánvaló a következtetés, hogy a reudór ei™teI"w-
■ 11 1*14 1.. ~ I \' ... . A fi
Ha csak a II) holtat és az 0 rokkantat vesszük
lb il e
A \'""\'
tervezet szerint való őrszemélyzet!
i éi Id.\'u.o korona költségbe
évi át-
„ legkedvezőbb körülmények kötött csak 24 i-,s\\ ai-
log kerülni. Amidúu
lugoa szolgálatra számithat, de semmi esetre sem 40 ! létsiámeinelóft mintegy é évre, hogy tdjtin fizetését élvezhesse nyugdíjként. Az óruzemélyzet munkáját jobban kihasználni
javaslatomat a tek. Városi Tanácsnak
nem lehet, mert ezen a téren már elmeutem a Ivg- \'\'agybeciü figyelmébe ajánlom, ftainálatial kell - >..„
végső határig, miért is tisztelettel javaslom — lekiu- \'"a\'árwHtabbau kiiolenl«uem, ini-zeriDl a mai szer-
tetbe véve a város anyagi viszonyait — miszerint az vexelt ornzemélyzailel a várus közbiztonsági és köi-
firszemélyzet \\-> fóvel HzaporittahH"k. rendéüzeti szolgálatot kielégilóen ellátni nem leltet
A VI uj rendőri állás a következőképen lenne\' " tt!áíial1 «sedezem. ni^tozta^k jtvasluiiim
Ukbérrel
ny ebit ebében támogatni és uiegkóunyiteni ama terhes felelősséget, mely ezen k^érdé^beu reám hárul.
1 I. i>. polg. rendőr íluo \'l rendórtiiedes 7Ö0 I II. o. polg. rendőr 75U
. I. 0. . UH)
ö II. u. „ Ufio ,
Deák Péter főkapitány.
i ao
130 ISO ,
Hogy a főkapitány javaslata helyénvaló, azt bizonyítani leleslegfH. Mégtb egy kín onsieliasoiililú púidat hozunk fut. Szombathelyen, mely város t^rW-1 letileg nem nagyobb Nagykanizsánál, 47 reudór vau,
A polgári rendörök (detektívek) bűnügyi oyo-\' nálunk van 3G. Özombalholyeu igy oszlik meg az mozakok teljeaitésére HzUkflégoltűinek és csak maga- intéző rendőrség - 1 főkapitány, 2 fogalmazó, 1 fó-

fi\'|lódm\'t eiállal elCimozdiiották. a további kivándur-lusDak pedig olejél vették.
Tegyünk mi is így. Azárt kell a társadalomnak B kúzgazdasitgi kérdenek kel íogliilLoima, bogy husiik világosan a belyzetet H ezáltal ma^uiikoH M-giUi^-Mink, K/,ek miudazi igazolják, liogy Magyarországon í« tejjos HiAukliól oda kell titn-Lnitnllrik. Uogy ai pír c» kurehkodolem érdekű ulóinozdiltaviék, mely által *zHk<^gkép|iiMi IJO í^ állni &i az íisszhang, mely nih nifics meg Knnck u koziii-kmnek onyhiló-fiére Mkiilk ki « jelszót, liogy purtoljuk a honi ipari. KUltólduu niHgbfcslllik A magyar ipnrl, annál iukiibb kdl azt muguiikiiak tnfgbecbtlluUnk Pártoljuk vs fogyabHzuk a hazai ipar tunnókeil s akkor ltdobijuk a keruskedó ke/.ét.
Minél nagyobb a kereslet, annál nagyobb lesz a Liuálat, így fokozódik a munka, mely által minden fiiiljfr megtalálja a maga boldoguljál, és nem kell kivándorolni Amurikába, moly kiváudorláH szégyene a nemzetnek.
Mi Lu nemzet vagyunk és gondoljuk meg, hogy hazánk nagyságára nézve hatodik, népesedése Merint pedig a l(i-ik helyen van. Tehát nem oly; sDrtl a népetsedési.nk, hogy itt ÖfiszetartáH IÍS egymás segitéflo által mindönki boldogulhatna.
Akkor lesz boldog az ország egy magyar politikus szerint ha megvalósul az az óhajtás, mikor 30 millió magyar él Magyarországon.
A felsorolandó teendők közölt súlyt fcktetl.uk
K iskolai munkásságra it>. Az iskolai munkásság már
el jutott odóig, hogy itt egy munkatanfolyamot
létesített. Ez n munka tanfolyam meg fogja\'Werani
áldásos gyümölcsét. . \' *


17 milliót adunk, most ?08—<125 millió koronát.
Hosszas volna felsorolni mindazokat nz ipar-eruivkeket, melyeket külföldről be honunk H ezekért tizeiéit milliókat. Ha végig nézzük a „Magynr Ipar" legutóbbi számát, inegfíjúzúdhetUiik arról, hopy a legtöbb iparcikk nyers állapotba megy ki külföldre, mi külföldnek aou millió munkabért tiMiniik, mely idővel ;t ezer millióra is felnzaporodhatik.
Frnnciaorhzágot tönkre akarta lenni Hinmarck, ,ri milliárd sarcot kelleti fizetnie, mit ki is flietett fejlett ipara Nogilségóvel. Ne járuljunk tehát abtios hogy azok a fillérek, melyeket ti ven kint iparcikkeké/ adunk milliókká HzapDrodjanak. Tehet épitsüak, hogy
Ks sajátságos víbípnv vau mínálunk. A mezőgazdák mellett a mezőgazda sági munkások a legnagyobb küzdelmet állják ki. Külföldön ez mádképpen vau. Németországban megteremtélték nz ipart és kwreskedelinet .Mi nulunk a kere.ikedelenmelf annyi ereje sincs, hogy nevelje w embereket arra hogy piac képes árukat tud|auak előállítani, mert ok tatán Biuknéges a nép gyermekeiuek ; erről meg kell győznünk ókét, dn kell hogy a társadalom itti iütápot nyujUon Kz a feladat a lársadnlomra hárul, i itt van az a tér hol igen .-.akat tehetünk. Hol nincs niftg az ttlau iu<% leh>.\'t t\'\'ivmteni. .Helyesen teszik, ha már UÍ i^kolábn <iki»t]i<k mind^\'kr>\' uz ifjúságot.
Útmutatást adhatnak, hoiey « munkát mily irányban ; ^\'UrB!^"\'akflil)b .uk me|yilkr, ,„1^,-^ bi«ii
tereljék. Amit eddig Bee.hól szereztünk be, *™-, niVM fi einillket. \'
ztik be azokat itthon, akkor a kere.skfdő urak is. Azt hi«em fokozatosau haladva szép sikereket
htápolni íogjKk «z^ket A munkákat v» nem lesz reíS | érbetunk el. ugy hogy megvaló.sithatjuk azt a célt
woksíg. hogy liiiudent kiilíüldről szerezenek b«, ezt m(.,ye( lj|!flk Kcrűnc a hau ,Jl)]llS(1 kimm
mindenkor kerlllntlk k.-ll. mikor és hol megfelelő Kl( paranc8ü|^k alapmabAlyaiuk ÍK. Kz irányban
hazai ipar terméket kaphatunk. Nagyon szerencüjés j tör*íkeil]Unk folyton ülőre megalkuvást nem ismerve helyen van Ma^yirorMág i.\'rje«kedhetik ipái tenné-, HUM,U tíZ Ml)bb( jninlha 0Umaatoiiau eugedjük, hogy keivel. A legtöbb helyen a szövő hazai-ipar nagyon- uemMl fo,Jl00 8orva(ljou,
kifejlódöU «s minden tekintetben oly szép, boity a | Allitsnk «lénkbe a közelebb lefolyt lánglelkö
világ minden piacán örömmel fogadják. Ott van a j uítí| \\ ürótitnarti Mihály szoborlelaplezéhi Unnepsegón
házi-ipar sokféle keresete. Mindouféle ipanigban vau, ég m\\u^m alkalommal elhangzani szokott ait a nient
termék, melyik " ezen az nton is előálithatók. Ha , mondást , Hazádnak rendületlenül- ..., mely nemcsak.
Tehát bepláutáljuk eii>k«t az ismeMeket népünk, a|Or()8 B2Ot hflUem tetlekot követtel tőlünk. (Kljeatés)
magyar nép lelkllletébf, flldftKos munkát fogunk] Végill engedjók meg, hogy egy második megbi-
teljesitoui. | j-ást j8 tRljeöítsek.
Láüsák Hölgyeim és L\'raim minő nagy jelenlósége , Az országos tiyermek l.iga megbízott azzal, hogy
vau az ilyen noi munkának. Falomlitem, hogy csak, az első döntést itt hirdesaem ki, hogy a sok pályáió ily árukért llt milliót fizetünk a külföldnek és még közül László ÍJyörgy a helybeli f^őgyimnáeium VIII. mennyit adunk évenkínt egjebekérL Klfibb pamutért onztáku tanulója nyerte el az <-lsö dijat. (Éljentóa.)

ZALAI K Ci Z L (I N T

10U8. JÚNIUS 22.
i bodorfa Hány Káptalanfa GyepOkaláo é* Csabreu-I — Ciodadoktor. Kégóta gyanús volt a bella. j bóvebbet mai Hámunkban Iév6 hirdetése nyújt,
dek határán át a Dunántúli b. é. valtak L\'kk áhv\'liuei csondórség elölt Dominko latrán fruinilicmi lalc^a | £"^Hi"^kmö^^y^"|J*^^^^^*™*""^"^^6 nov \'
és Borsosgyór, Páfcra. Nagyalánou, ViU, Veese.! és foghúzás tiltott mesterségét is ilita. M«HZO vidék- j dj.tt nywr(^|£- _ Több kézimunka romekmú Kálmáu Nagyisiólós, Dóba, és BorszőrcsŐk községek érintésé- rÓl jártak az emberek Dominknhoi fájdalorocaíllapitó | pálné Fő-ul lf>. szám alatti lakásán az érdeklődök
rel tervezett variáns-vonalra, valamint Csabrendektól, szerekért, rnigmmi eunek a derUs állapotnak most; rendelkezésére áll. ^
a Dunántúli h. é. vasutak Slimeg állomásáig vote-! egyszerűen vége szakad. Dominkot ugrani* valaki
tendó vuiialrészre is kiterjesztett idómunkálitti euge-az itteni biroknál fejelentette, amely hivatva \\mz
dély érvényét egy év tartamára iiitíghossziibbitnlta-; öröké elvonni a doklorltodó para-ui kedvét a kuruislástól,
— Hogy folynak b« az adók\'( Zalamegye! — Csáktorny«i»k a kormánynAl Cháktoruya
kÖzÍKHígatátíi bizottságának legutóbbi (1 lenén elötor-: nagykö*nég Imi tagti küldöttsége kedden ós Mi\'rdán j(-»ztett jflleutéső szerint május hóbau egyenes adóban i Budapesten jári, hol gról Apponyi Albert, Darányi 3H3Í,OO2 K. í)3 flll., a múlt év időszakában pedig! Ignác minisztereknél, Siternyi József és \'lóth János
422.271 K. ()(> HU., vagyis -H).->i\',» K. 1» (illérrel
államtitkároknál, továbbá a Déli Vasút igazgatósága-
kevesebb folyt be. \\z évelsóot hónapjában 1,O8O,\'J15 uál tisztelgett. A küldöttséget Filipick Lajos, a kerti -
kor. OS n111., a múlt évhun l.n.s?,m» kor. ol fíllJlct képviselője vezette, a kérelmet mindenütt dr.
fizettetett be, tehát a bevétel JOOit.\'Ii kor. 00 fillérrel | Hajós Ferenc ügyvéd adta i-ló. KlsÓnek gróf Apponyi
csOkkeut. \' Albert fogadta ókét, akihez dr. Hajós azt a kérelmet
— Adomány a Ssépitfl Egyesületnek. A! jm^n, hogy a lanitókópezde és polgári iskola
nagykanizsai Szépitó Kgye«iilct működése oly »ép \' ll(Rll lizolt\'ndó évi HfinO koronát engedje el esetlug
célokat tiiolgál. melyet városunk minden polgárának redukálja, Apponyi kijelentett*, hogy Csáktornyát iól
támogatni kellene. Nem soroljuk lel rébzlelesen, hogy |ja[narj ,nert vo|( on y8 e fejlődés, hazafias határ-,
városunk szépítésének érdekében hány esetben jár1,váron érdekében minden lobétól meglesz. Azután,
«] tMtnlflinnknAI én magánosoknál &i ogypuftldt tévé- Kossuth Kerenr képvi»el«tében Szterényi József
kény vezetŐBégL-. Hm ha a két városi sétatér és a államtitkár fogadta a kflldöttséget, akitől azt kérték, hogy
budappwti vnmitTonai mellett létPMillt sétaút mfgil- a Oötiktoruysi uklti vonatnak a tanítóképző mellett
kotását fmlitjílk, ugy eztei már igatolluk ai tigyHMl-" tnegáll6tt«>lTel léle«t«enek. .Szlerényi jóindulattal
let pártoláHának érdemeeséKét. A sétatér a napokban fOjíadu n a.-putáeiót én azi momlotta, hugy UIMIJVÍZB. i
egy azép Klóra fizobroi kapott diszill. 6zv. Wtiszti, gálja uz ügyel és amennyiben a megállóhely lét*\'.si-
Lajosné adományozta a Szépítő KgyesUletnek A szép l{s6Ít cúiszeriinek találoá, attól nem tog elzárkózni.
iránt lelkestlIÓ úrnőnek ezúton fejezi ki at egyesület mi pedig Wusttl Lajosné példáját követésére ajánljuk városunk lakosságának.
— A helybeli kereskedő tanonc$koIiU>an az évzáró vizsgáknt juuius \'J8-áti délután H áflftoi tartják meg.
Véglll Daráuyi Inuácnál tisztelegtek, akítót méntele" 1 pet, esetleg\'apaállatok kiosztását kérték. A mini>?zter
kijelentette, hogy a murakoziek érdekébeu, tudván.
hogy itt a lótenyésztés a főfoglalkozás, tiajlandó \' minden lehetőt megtenni. Máunap délelőtt a Déli
Vasul igazgatóságánál tisztelegtek, ahol az igazgató ,
— Női kereslted, tanfolyam a jövÓ tanévben t4vojJlétélH-n HaboKS fófelOgyeló fogadta a csáklornyaia-i
ik nyílik, ha elengendÓ tanuló jelenlkezik. Belépni ^ ilt IS ,migúllóhelyet kérl«k a képezd*; mellé,
óliajtólí július eleó 3 napján nz igazgatóságnál, A füfl.ulgvl,[ö lllit sem jgérh«l«ti, de jóindulatul
lelentkezzeui-k. fogja az ngyet referálni. Végül méR Tóth János1
— PaglUno-Sirup. Az egyedüli valódi, világos* államtitkárnál ll^zlule^tek.
ki-k Uirolamn Pagliano védj.-fjygyel ellátott l\'agliano- ■ , . , , . , .. .,.■■■
Sirup kiválósáiiát Urazolja ama tény, hogy emu klllöu-, , ;Hl™ ,, ,yí--, t>M L? ^8 ■ ^\'r
l?»WrakUr álla küg
U hit, t pályázat hatandó,, f -vi lli-.l-kaiKl »"Vlio*«ubbuiaioU. AÍ >iAiil<iiuLr
l h k
u IMt "6 6 i _ p J _»/ ntiwatrralttiir Által |[{lliiiif(<|u ativagok én i!lkk«L- ^?IUII-
■\'"\'\'UH
legesség mim legjobb vértísztitószer l\'agiiauo Sirup,
folyékony é» poralakbau 1H.H8 óta sok ezer palád
nál eredméuvi\'M\'ii hnvált. KitQuó, orvosi ri-mlfl^rt\' . .. ,. , . ... . . ,
enyhén mftkodö haslmjtószer. mely « székrekedést "\'"»•>•\'«! )ul\'^ !\'» l\'-\'keu fog m,gtortem. Sopron. és annak hatráuyos következményeit megsziluteli s vértitiitíióiiti bal. Keudelések cimzendók: (Ürolaino
kedelmi
H. évi linius lió Írt-én. A kerületi ijjarkamura.
Fagliano tanárhoz, Florenz (A 4H.) via 1\'andoltiui. Országszerte vizsgálják az ivóvizet. A
— Amint bennünket Daruvár fürdőről érte-aitenck. \\K\\\\AA ott ia. jili-ii a f(lrdóinté/.<-llii-ii Kleín-
., , . . . bftrger tiiiszlAv dr. aki a o és kir. eiívclemi női-
awuDiin.M.n Ufubzjárvány, m.nl mmden nagy ««-, klii!ib*Hi Urái-baii már lóbh évi-n ál. mint orvos méuy, kis i\'löre felébresztette a közegészségre ügyelő működik.
halóságainkat. Arról értesülünk, hogy Magyarország Uj varrod«. ÍUhU/. Jenőn.-, ki
msiuem minden városa foglalkoztatja mosl a kemiku- Uudnii\'.si It\'iri\'löki\'l\'ilili i\'izl\'ti*l)t*n Kun/ Jó-
■olut 8 b.kmrioluRuiokM ivó»iMii«k iiiegviisgálásávsl.; ,8,.f\' éB Tlirsil „.-.jjnöl eveken át mint ttlő-
NWobl. vidéki várnáink palig külön v»KJrYÍZBg416 „„mitásnfi lut\'iködüll. NHgyksniztián feliúrnomü
i» bakteriológiai iniéioi (elálliUsáaik kérdésével vlirrol|it nyi,oll. Teljes kelengyék nlltmilébét
foiiUlkoiiuk. JS IÍIIIK. nálunk i« «lrnid«lui a kulak- „ lfg«(tynKi»raljbtöl a loglinuiuabbig elvállal.
n»k evenkimi köiíleií kimeretéwt. ; Férfi-ingeket u IcKszcbb és legdivitosnbb ki-
- Kálmán Pálné kézimunka-iakolája. Kil-mán Pálué oki. kézimunka-tauitóuó július l-én «gy két hónapra terjedó kézi-munka iskolát nyit, melyról
- Agyonütötte a pun. Kis SiilvBMiürni kővágó-■ vitl.lben kliszi| \'l\'nnitványokat ós taimlólea-ör«i lakos homokot vájt egj meredek part oljAbau, j „>okiU ,.|fogad. NuKvkani/.sa, Cscngori-iit 30 volt társai ügyel mez te lése dacára a munkál tovább folytatta, miközben a part ■ reá suhant ÚB Kisuét agyonütötte.

i« - " vámmontíian. Mtn«
\' an SiMinfabrlkt. Hmnibirg in Zürich.
Amatour.fényktpési«kn«k I Alulfciuxau clttuen
kiiünü n*\\on ii ull fiiixkéjic-teil kúnUlckolt, fölülmulhatitUn mjnüiii|;ü [illUiut kíii a\\ni»iHu-.„k, ynUinlnt minrfentile fény-ikipíiifli L-lkkolt Moll A\' CiSj(tiil (Tuchlaultcn \'.\', ci. kir. uiivai
Vidékiek,
kik tjzemélyesen wiu vttsárolhutuuk, tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott árakra, minek kóvetkHítebeii *i ál tálában
tolkövetelós
ki vau zárva cs a ini-g ntírn ÍI-IHIÓ áru bármikor ki lesz csen-lvo vagy u pmií visszaadva
kizárólag a
TTTDTTI li *riP"WvAr r. t. nagykanizsai ,, 1 U n UL fóraktára Kó-utcü a. szám Korona szállóval szemben n-ndi-ljúk meg szükségletüket.
Ódon l>kol»k0nyv«ikBl ■ legnrg>Mbb *ron nmvM IFJ. WAJD1O8 JÓZ8EF, kQnyvktr*«k«d*t.
SZÍNHÁZ.
Kc;l premior volt az dmult htít<;ri tít-uiulatták nA vetólyiÁrti" fríuiuia K/iiiiiiűt és n „Taiárjáráx" iimgy»i\' u|»<r«liot. Tisztán n nk\'mdá»ra cóluiva. mef{álln|iithatjuk. hogy iinivcbzeli MSGinpoutbúI ax clAbbi felelte u iiiáKodikiiuk einlilellni\'l, vis/.otit a Tatárjárá-s-nak 7.ajox kQlHi\'i sikure volt. A liét tAbiii napjait reprizek löllotték ki.
A velélvtársliau laituk először megfeleli*\' s/.erepbeji Tóth Ilonát, a társulat elegáiiH (háiiiai hósnójét. l\'.soiláliito.san nzép alakja szinte i|üiililikAlj:i ót a \'Iramai uzerepekre. Ki alkalommal pedig ln-liixunyitulta. hugy képességei sikorrcl versenyre szállnak a megfelelő termettel A sablonos, liuionáitéizü pái-hiiss/.uktól teljesen ment elóailáaa modern felfogásra vall, amely csakis a tormészetes-sógre szorítkozik. Via eunek köszönheti azt a zajos sikflrl és sok tapsot, amelyet, nyilt szilien is elért. Ugy hisszük. Tóth Ilonának még sokszor lesz Nagykanizsán diadalmas estélyo, már ha t. i. többször jut szóhoz, mint eddig. Ks ez nagyon kívánatos volna. Tury nagyjában jó volt. bár egyes szép jelenetet elejtett \'i\'nryné is kilzdött a f

BENZINMOTOROK
gőülokomohilok, útimo/donyok, gúzcséplö^cpck, ;irató(í«ipek, „Losonc/i Drill" vctójícpuk, rcsicai acél
ekék, teljes malomherendezések, stl). stb.
K1VÁNAIRA SZÍVESEN KÜLDÜNK ÁRJEGYZÉKET ÉS KÖLTSÉGVETÉST
A magyar kir. államvasutak gépgyárának vezerügynöksege Budapest, V., Váci-körut 32.

1908. J0N1D8 2i.

"liUI KÖZLÖNY
Nyilttér.
Az o rovat alatt köílottekért nem vállal felelőssége
1WOW óta. foi-gralomban.
» Berger-fóle
íyögy-Kífríny-sziippiin,
* mtndenncmU börkfltegek
« l k
tan an-n •II**. A
Salvator orrás
Herger-fíle kiitriiny-kénszappan. Itorger-féld glycerin-kiltriínj ttzappan
a*N iliawto^utalmaaul fa H»*ia Uiittai. MIBI ktiiU Urapol* .,*r UianO mdaMfopl bau**HaUk,
torlLLt (, IMt
Itergcr-félo borai-szappan
__^*T! vőX\'.\'i\'r- "**"*
Ml
Ittflll

Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvi\'.|iyi.z,\'.|£ ki,zliírni teszi. hogy Koronja Mariaka végrohajliltnak, Németh I\'int Kati végrrliajlást nzunvvdetl elleni 24S kurotia I4ke, minek ÜMI\'I. évi iioviMnbtT hú 15-ik Da[>jftlól járó 0 bzázalék katualai, IKkurona bekeblezéai, IC K sn f. végreliajlát, kérelmi, 25 K 30 l*. árveréa kérelmi és a mrg frliiiernleudó költ. aéguk iránti vűgrehajtifai Ügyében a itagvkani**ai kir-torvényszék torületéhez tartozó s a najiykaiiiztuii 53Vi. NZtkbuu r>01. Iirsz. ház, udvar és ktrl \\\'12i) knroua becsértékben,
a nagykanizsai 7-t!lti. Mikben K-til. hr.sz. hzantó a katona temető dűlőben HU K hrrterlekbi.ii.
a JODIid lli\'AZ. szám,\', a ki.-gvolai ilnl,\',l)eii 1.M I korona becsértékben 1908 ívi július hó 13. nnpian (1. lelőtt
in óin kor
mug \' ezen telekkönyvi batósá gnál HebeHeiiy l.aio. ielpewi plnne Oajvéd vagy Imhelleso kOthnniAllévrl ilie(ll>rund4
Parlagi nyilvános birói árverésen eladatni f\'iií.
\' " \' KikiállM ár a leiitehn kiteli We-ir.
Árverezni kívánók larloznak n bee-ár In szá-,kát k.-tpéuzljeli valíy 6vadékképe« |ja|,irban a loll kezéhez letenni
A kir törvényinek mim telekkönyvi liniuaái: NaK;kaui/.~a. tnnu. évi á|irili~ bó I".
,,Horio»Il\'
A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
•ÍT rtgjonak Wioojalt liWor, m»ly mii
ŰaonjnJl aoStayaél, aaanil «• amHI»-(Bkníl b«dori.M)l|.xU|,|«n haaioilva.
Vllj<lB<at<lea. BiltajkamúitTtojok miatt lwtAftii!í»kor óvaloaak lenyuuk M osak olyan uvogol íonadjunk el, mely a , HoroOftV" viljewKJel « a Rlchtar oigJügy»Í6*ol ülik-tolt dobubft íao Oömi4!0iT^ Ani íiTftfj6>*>ft(í K -.80, K 1.40 *• K 2- *■ ícrariljfa min-J„n ,[yóf!j»iertAtb»ii kapható. — HnkUi: nAil „ifju^iuM, Bad.aalt
DtRlttttr iriiisitrlin u .Ariu irwiliilor,
jüuab«UutraM4 0 HO.
vei, amely nagyon nehéz feladatot ró Klen az estén nem állott azon a magaslaton, amit oddig folyton szívesen konstatAJtunk Fehér Gyula ismét sikerűit alíkitisrAyujtott Ligneuil szerepében. A stró-btir világflt a legnagyobb tókélüteüséggel és azzal a míivószmiiil játszotta in.>i». amit tóle már meg i.s követelhetünk. Eddig u i. csak elsőrangú művészetet kaptunk tóle. Ladányi Imre eddig csuk epizód szerepekben bizonvit-batta b". lio|[y nagy dolgukra hivatott. Ebben az előadásban (Ponteorayi) is nagyon észre vettük. Szeretnénk végre neki való tisztességes szerepben látni Végre is nem ibolya ó, hogy szerényen a báltérbe huzód-jék meg. Kár azokat a kilós szerepeket egy kézbe koncentrálni, mikor a társulatnak több jó tehetsége is van. A rendezés mintaszerű volt, az előadás gyors tempóban haladt.
Tegnap és tegnapelőtt a vígszínház ez idei slágerjét a Tatárjárást mutatták zajos sikerek között. Sikert aratott a darab, az előadás és egyes szereplók. Szokatlan volt. j hogy egy árva zongora mellett élveztük, — végig az előadást, jóllehet semmi ok nem forog fenni, hogy a kalouazenekar jálszbas- tk. sék. Am a hálás igy is nagy volt és biztos, hogy ennek u darabnak még egynéhányszor lesz közönsége. A szeívplók közül eUóuek fehér (iyulát kell említenünk, akinek
i" \' i -i i ■! ■ ^Jörfíy éa neje,
olyan hatalma* mkere volt, amilyennel kevés
színész dicsekedhet. A tábornokot ábrázolta. Sikerét jellemzi, hogy nyílt szitun is kapott tups orkánt. Hozzá méltó volt deltái (Wallenstein). Kitünó alakítása. elsórendó"játék», sikerült mókái és kupiéi állandó derültségben tartották a közönséget. Bércig Margit ujolag brillírozott, (iyönyörü hangja, ragyogó taillet-iei i-s kifogástalan játéka altul kiérdemelte a ks[int sok tapsot. Parlagit meg kellene büntetni azért a lehelellen öltözködésért. Egy ütött - kopott csódörós katoua-bluz. a krlelénél háromszor nugyubli nndrágja teljesen l\'T\'iütotlii azt n halast, amit temperaincniiimos játékaival t-gyi^bbkrni elért volna. Olyan öltözetben, sapkával és kard nélkül liuszárónkénte.s sem mehet esélyre,
raportru a hadte.slparanciiiiok elé. sojtat rontott. Ami Pintért illeti, szerepét szivesebben láttuk volna máinál. Akinek az egyénisége es alakja jobban megfelel. Nem énekes szerep, nem Pintérre Kzal.lák. Nem is volt benne sikere. Még Szóké (íizi én Szügyi járultak nagyban hozzá »z est sikeréhez.
Kővessy legújabb darabja. Holnap a mi népszerű igazgatónk legújabb szerzeménye a „Keserű mézeshetek" kerül bemutatóra. A darabról azt állítják, hogy Kövessy legsikerültebb alkotása. Már nemeire is lefordították és legközelebb Pesten és Uénsbcn egyszerre kerül szilire. Tehát nálunk lesz a bemutató. Ugy halljuk, hogy már sok előjegyzés van az előadásra.
Heti műsor:
l
Kedd: Keserű mézeshetek.(Újdonság). Szerda: Vasgyárös. Csütörtök: Tatárjárás. Péntek: Sowori árva (zóna). Szombat: 1\'átuni (szinmu. újdonság). Vasárnap: .

nífKuot, • íjuwho «»ppwl«73léWf Wailall ataMtlkM M

K*pb»« BIMM n^fTUitaa *■ bMoaM taMtwa. N*,tybau: °- IU1J- * Oonip* WUn L, Blbtrstr. «. Mt>ir>itr*ni>*B;l r4mkiWr T«r*k J«»«f ajy^KyBiar-t*r. . HnilapNl, Hlr«l> a.,TI>allBii>j*r •■ ». iM, XrIBi I-Ulm, MulB>r •• Mour dr*|nliUk, Hr««U«w«i lil-» UlminxhüD mlailta kutlap.atl.
Szllács acelfürdo, MŰ

Egyedül ismert va»hoforrá», tartalommal.
Idény: május 15-töl ezept 30-Ig

Kelnlmull.itiht) vérszegényeég, sárgg ni beteg aégek htitgerinc- és idegbíntat-maknál, bénulásoknál, kii\'illott betegségek-nó iTóftitőnl

.Mint rnpiómvii* Dr Rohrer A- Liv. iurd6-(.rv(l« niülcoiljk I ifi/a- Wi.-nMI \'< «r». álakról Htiorllt rgcll Itt Ihtn\'h \'- "üt .l.-MÖi IItl<i..|\'i<MiHi át.
ifii.fiihziul<-n nr,ialraga»zok SaliftcBtól kesdve,
llliinlt-ll NUKVt\'l\'l\' IIIIUIDHM\'II li-!|:c\'AKttVH.

Itú ífltiliivüMlAMikkal. i)lnz«>. lokitN ki i1v.-7.liii\'-Hj-fkrúl. az i«[ö- i\'ti mi\'>Íth\',i\\Wii Ml), ad n
fflrdétgazfiatétig Szlíícun
Zölyommigyi

Könnyen
A legjobb at\'iplálóbb
Kakao^
oldódó.
egy-kettöre készen van.
SUCHARD
Csokoládé
főzésre és nyersen v evésre egyaránt a legjobb
fisita :
Káká\'o
■ Grand Prix Paris 1900

ZALAI KÖZLÖNY

I9OK JBNIU8 2a.DARUVAR
hUvoniában. FÜRDŐ a d4U va»nt
A szlavón ékozphegyaég egyik kies Tölgyében.
Vasas hőforrások és iszapfürdők 34-50 C"
Fnngó-gyógykoíeléa, hidegvizkura, massage, villanyos kezelés.
Kitünö gyó|o*n>(\'<liiii-hyek vérszegénységnél, női bajoknál, csusoe is kószvényes bántalmaknAl \'•« ídegájdalma knál.
faT Különöien liohltmil. "■■
étben nyitva..
HMkelt árak.
SiÁp berendezi\'*!) ItibúsEohák. olvasólerpin, ftlrdózenckitv, kölcsotiköiiyvlAr, !,it\\Mi-li\'iims, tekcpiUya, érdekes kirándulások stl>. sth.
AE elö- éi ntóidénybtn tet«m«> ijengedmények.
l\'rüs|)ektusokkal szívesen szolgál »
fiirdőigazgatóság.


a tengttr fölült
STUBNYAFORDÚ léggyógyfurdó
Hat termi netei kénes hévforrás (38-48 0.)
44 bold park, kfilfllb«n nagy
fenyő erdők.
Köszvéoy
Rheuma
lschias
Bőrbetegségek N6i bajok
Thermal-tOkOrfQrdök Wadfardtk Maisage
Hldegviikurak Ivókúra.
Posta- úi> Hllr^Anyliivatat, vasúti állomás, gyógyszertár. 4 rurdöorroa.
Képes proapeklutt ingyan » bcimenlve küld AB Igaiffa
EREDETI STASSFURTI
4O -os kálisót és kainitot
valamint ax &■•>•• «Qyéb műtrágyákat legolcsóbb áron szállítja
a stassfurti KalÍB«ndikátu> uexérképvisslője BUDAPEST, VI., Andrásay-ut 49.

Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
K
TÖRLESZTHETŐ
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.
Aki 6 fillérért egy csomagocskát akar
venni, az kórén kizárólag
,,0 7 TQMAN"- cigarettapapírt.

1908. JUNIU8 \'•■!.

ZALA V KÖZ L ONT
GODDAM"
Végre egy gyorumi Í-S Ijiito-«au bitó tvuhuainmer.
Cook &Johnsons
Géplakatos,
Ili már ~üisou-féle szalroahüvely-gyárban munkálatban volt, ugyanilyon minőségben kerestetik. Ajánlatok a kiadóhivatalban.
8iélh«Jtó gőroiosillapltó {
! HODONY cseppek t
* == Már 1844 óta =:
It liáziszer, mely az étvágyat elö-
iilezi. s av. emésztést ftikozza.
1 Ara üvegenként 1 korona.
J Két üvegnél keveselji. (titativéttel
I 2 K. 50 f.) lililaosliával együtt nem !
I küldetik. -
j Hegrendeendö
3 jfuUus Bíttner\'8 Hpotbehe
EKSZERGYÁR. I
í In Olognitz, llediriittmlck.
Villnluu^ lw.i.-inr>} tmr^U arany-, ezüsi- és ckszeráru■ műterem.
Különleges készítmények! ékszíM\'áriik és jegygyűrűk.
t\'j foglalífiokitt t\'H álalukitfiKokut guirsan flki^iitUnlí
Eladás részlet fizetésre is! BERÉHr JÓZSEF ÉS f/4
éksieresipk Nu^aniztiiiu (Viiru.sliázti At«lleniben.
A legrégibb és a legjobban értesült magyar újság az
EGYETÉRTÉS

luiBoit
TYUKSZEM-GYÜRÜI
postán
20 fillér portó.
1 darab 20 fillér, 6 darab 1 kor., posta
Budapest, IV.. ..Röser Bazár"-ba
( KárolyKörut 22.) i
IIKLVEZTETKTT ÁT. |
KELENQYÉK « l.gflnom.bb
klvtt«lb«n ^--^T
FÉRFI-INQEK . lilvabb kl-
állitáaban =^—^—: TT
HALASZ JENÖNÉ rehérn.m Natykinliu, O..rs.r|.ul 30.

KEZIMUN KA-ISKOLA.
Krtfhitem » n é k5ziin>i\'get, hogy i tzUni<lnbt\'ii t-gv "i liónapra tcrjt\'d^
kézimunka-iskolát
nviUik, Iv^-ii ;i n6i k^iinutikn Wftr^tiw vágó
iiiiini.\'iinfinh kfííés, horkolás, hímzés, slingölés, keresztöltte, recézés, fehérhimzés, tüfeslés, point-lace, richetien viktória, himz\'s, spanyol-csiph-himzés stb. sib. ekiHtA»Ai ••WnlUlom.
.li-lcnik.tiii lnhi\'t már must IHIUU un (FA ut 15)
Niivomlt-lífk csuk korlátolt 87Íint>;tii vútetnejt fitl, a két hónapos tanfolyam július l-éH VfídMik. Tanórák : d. u. Ü -\'l in. .1. 11. \'.M-ig
A rendes tanfolyamon kívül, a müvószíeeebb kézimunkákból, kívánatra külön órát la adok, amely bármikor kezdetét veheti.
Kálmán Pálné
oklernluK kéíímiiuU unitniifi.
Kf/Jniunkáini lakásomon moglpkintlietók.
Lampionok nagy választékban kaphatók Ilj Wajdits József kony- és papirkeres-kedésében Nngykrinizsán. ^^^^=^1^1
Előfizetési ára: Kgy liúra Z 40 kur.
F(j.s/.prki\'szt(\'i: Dr. Pap Zoltán.
Szópiroil. iiiniikiiliii.s: Eötvös Károly
Kérjen mutatványszámot.
Nagy i\'lUirjeitmtségt\' folytáti liii\'-dfttéscivcl minden iparos ó.s IÍITPS-ki\'dő az „Egyetértésiben biztos oredniéuyt ér el. Minden cikk hirdetésére alkalmas, inert olvasóközönsége vegyes. Kérjen hirdetési prospektust, o o o o c o

LIPIK
Víiut, posta- ái láilrdt alolmái
HLSÖRANGU FÜRDÓI IL-LY
Kgyetlca )éílirlil«i ilhilliil béitli (14" C.) Eifépi kll. l\'árallan ^yoftylialÁ^ a (á^ltllril is a illllll ■ lik nsszcs hinltt ■i|hiU|idini, htmmi állilil. kitzféif, cm cis licklii, itriélf-, ■■■■llér <i *./. UMICS. iérkitigié|il ellen.
Ivókúra. Hévvizcs fürdők.
Vizgyógy intézet. Inhalatórium
MT* á flrtifcaljii 10 kliálé inu niiuw. ~M
Kiviiratia pto»|ckliJíí»l c* bővebb ciUsili.V-.cl SIOI^A A mrd8lt.»í.t6fáí.

i\\ li\'gjulb bulya.kMlrieH volt ÚH inirid t Fattlnger-féle vkntya-Kalioi,
össiül«t»lll t\'\'s lApor«jll. - 60 kg 23 K., 6 kg. bérmentve 3 20 K.
Fattlnger-féle Puppy-BUqalt
kulyuk-liiitviib ri\'Mrm. - 60 kg. 26 K., 6 kg bérmentve 3-50 K.
Árifdyiíki-t Iwmviilvii kaid:
Fittluiir\'i Pitint Htn^ikacliii ■•< 8eímgelfillirfikrlk, Wliur-linUdt.
260-nél több elaö dij. A l-\'Httinder-féle tápsur álUUTvi.M ,.|l(.nírzrK mrllrll k.urOl.Globin

a legjobb e\'s legfinomabb
Czipő tisztítószer

EqYedüli aYarosfritzSohuIzjtJti.teszv. társ.Lipc

ZALAI KÖZLÖNY

íüíig. JÚNIUS ■!■>.\'iiJ
STEIERORSZÁG f
Tóbelbad \'
.. -
■<l""l):

4
^j^ ,,,. 4, halya,baiiul»i«lr
Kui.lmJ.en ojJmliius lil.l.a.loiak líi.íto íliluUitlI ti
Wvc„eo íymntlek ,,»„,.,.. Illiiláli lirdit ihcmii- vi\'. rcnyl.lllv, llllMM Mrtn, ••■•■■•. l)<rl|lll-
.;<) Hl R iHlltliT í.\'lctl. L\'-lií fili.í.il (cuo\'nír.
[\'rmjaimul oivetci, xolgil »
lumis (im-lól. koiMi-al I ór«. , FQrdóig.zgalósá,.
Po.t.- és Uvird. íllomis ! Dr BLUMAUER SÁNDOR


M OLL-FELE
í
SE.IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A
védjegyét és aláírását tünteti fel. -A
A Moll A.-Í4U 8«idllU-porok uilot gyújt vtuliia m logmak.ctal.h gyomor- ■ > "..
■lt«»tbint«lmik, gyomorg^rus i< gjftíiuuihé*, rJ"*jf*ÖH *xakr*h«déa, mAjbinialom, \'\\f
v<rloiuláa, A\'anycr it * ]cxkUiiW\'Aiól>l> nölb«tog»4g*k ellen, e jelet háj in emelt 1
íítliedek ÓU uiiudii; rutíyulili dteijeilííi t/mittH. - Ara egy tepec*«ielt er»d«tl *%
dobóinak 2 kor. ^r
IBHIIIINIIHN»I« lorteiiyilcir IViijltf-tiifli. *
FgLE 1
SOS - BORSZESZ
S¥ei««»en luíitl fáJd»lomc»IH»pltA b
E|j éiozott inÉitl l(i| ín t korom 90 fillér.

LIMATIKUS •169IHILI, 8TAJERORSZAO.
GLEICHENBERG °
Nyári ivad: MAjn. 5-től október l-ig.
Félalpin iellegü legkedvezőbb klimatikus viszonyok. í-• l*í»»"«»rt (hurut.
Gyógyeszközök: Sí*1 "\'/..íví"™".^"!;:
d«rrtáÍUt áiátlka, ntpftlrdök itt).
n, Emma-forrij, Jo- t KUfá
Gazdagon illusztrált prospektusokat küld, lakás- és kocáikról gondoskodik a fürdŐígazgatóság,
Hirdetések felvétetnek e lap
kiadóhivatalában. £»


}
MULL Gyermek szappanja.
okij.rű ipoliair* gyarm«k«k • f«tnOt1«k réttér*. — Ara darabonkdn) 4 öl d*r»b I kor. 80 flll.
flll A. gjéiytziréiz cV/éi^iV.ödYirl nállllé által, \')
H«r», Tuchlauben ít. sz. >*
í
Vfdíki megrendel ímk ntjiouta [HMt»uldn**( tn el leli tíljei Itt elnök. J
A raklárakhftii tpswf\'k határozottan -MOfJ, A." ftléíráfiával
ellátott
k^rni. V
u ^
.. ftikiír Nniív\'-Hnizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.

IMIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.

Mimlt\'H kllllul.lit fulnlinul haza termesz ssénBavas vi:
kiralv
(MUU ^
a mohai ÁGNES -Forrás

^rHinniel kimmt-t vf KilllnA astuli, bor .
gyomorégést —

rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyamorbajosohnak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitünó szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- 08 húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
HasiüAljuk a mohai Ájjnes-forríUt, ha őtvagy-hiáoy és emésztési zavarok állanak be.
Dr Gobhardt
Haszaáljuk a mohai Ágnes-lorráíil. ha máj- \' \' bajoktól <\'s sárgaságtól Kzabadnlni akarunk. Dr. Glaus
a molia
bél- »5 légcstíhuruttól slalimlului ak«runk.
Dr. Kétly.
lluioiljuk a mohai Ágnes-forrás, ha a veBe-bajt pywKyitaiii akarjuk.
Dr. Kövér.
;nes-forni.st, liit gyomor-,
Háztartások számára másfélliteresmíl valrtiiiiv^l nagyobb üvegekben mimlen kétes ér-téatü mesterségesen síén-savval telilett vixnél, sói a K/ó<Uvizni\'l is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz. Kapható minden füszerüzlctbon és elsőrangú vendéglőben "Kedvelt bOI"VÍZ.
Olcsóbb a szódavíznél 1
Főraktár. FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161. • . ,
Nyomatou lfj. Wajditü József könyvnyomdájában Nagjkaniisán.

MACtYKABriZBA, 1908.

•IX ÉVFOLYAM, 36. SZÁK.

TOTÍIU8 27.

ZALAI KÖZLÖNY

CI6flx«Mii árak: Kg*« tne 10 korona, fíl6v<o & korona,
negyedévre 2 korona 60 fill. Egyes uim ára 20 flll.
Tanároknak, Unitoknak, J«gy*0knak «» altaml ilaztvUalOknek
I évrt 8 korona, fél évro 3 korona.

KRIMÍB Pál.
UrluUjdonos C( kiadó. 1FJ. \\VAJI>ITH JÚZHKV.

Sxarkai\'tAiég: Nagykanizsa, FO-ul 16. aiám Eiöfliatlaak *a hirdatéwk If). Wajdttp Jóca«f könyv-
kvraakadéiéba kOldandOk. Megjelen minden hétfőn délbenA népoktatás reformálása.
i,
Mindjobban érezzük szOlíségasségét az egész népoktatás roformálánának. Alapos, mélyreható intézkedések kellenek, melyek képesek lesznek megváltoztmni a mull és jelen rossíát, gyöngéit.
- Régebbi s jelen törvényeink értelmében H népiskola bat évfolyamból áll, A gyermek betöltött 12 éves koráig mindennapi tanköteles. Ezután jön a három évfolyamos is-metló iskola. A hatéves gyermek bejön az alsó osztályba, <le miután gyengébb tehet-BÓgü, vagy ami szintén gyakori: a szülök a rendes iskolalátogatástól visszatartják s igy nem képes haladni a gycrmektársttival. De még sok okii van a gyermek efmariidotUá-gának, aminek a következménye az lesz, hogy a tanító kénytelen filbuktatni növendékét s igy a 12 évet betöltött tanuló a IV,. V„ VI osztályból, — tehát külöubözó osztályokból torul az ismétlő iskolába. Azt mondhatná valaki, hogy a tanító a hiányzó gyermeket mutassa kit Helyes! I\'e aztán az már baj ám. hogy kimutatásunknak ninosen foganatja Kzt törvényileg szigorítani, orvo-

solni kell. A kimutatás végrehajtás nélkül csekély eszköz, holt malaszt a mi kezünkben, j Az ismétlő-iskolában ilyformán külön- j féle képzettségű gyermekekkel van dolgunk. Van ott 111.. IV., V, és VI osziüyt végzett tanuló. Tessék most egyöntetűen tanítani. A gyengébb végzettséggel biró gyermek vagy nem érti meg tanításunkat s elmarad, vagy vesződnünk kell velük óriási mórion 8 igy a haladottabbaktól elraboljuk az időt s nem érünk célt.
Törvényileg kell tehát kimondani, hogy j u népiskola hat osztályának elvégzése föltét-!
|Imiül kötelező, kivéve azokat, akik a közép-!
| iskolának legalább is két osztályát jó ersd-
|ménynyel végezték. Aki ezt a végzettséget igazolni nem tudja, polgári jogaiban korlá-toztassék. l\'éldául ne lehessen önálló üzlet-
\' ember, iparos stb. Ne legyen az uj választói törvény értelmében sem választó, sem pedig választható. Meg lesz ennek a hatása. Azonnal kidomborodik a népiskola fontossága és oélja. Emelkedni fog az általános műveltség s netn tekintik a népiskolát oly tehernek, ahova csak „inuszáj"-ból megv a gyermek, l.ehet azlán erós és jó II. és III. osztályt szervezni, aminek a lehetősége jelenleg ker-látozva van. mert városokban a IV. oszlály-

ból legalább is a jobb tanulók följebb mennek, aki felér azalvakba, ,F V. és VI. osztályba az sem iskolázható be rendes időben s a téli hónapokban ha jön is. de kora tavasszal ismét elmarad. Igy tengődik aztán * népoktatás ügye. Se erős felsőbb osztályt, sem pedig jó ismétlő iskolát nem létesíthetünk s a népiskolai tanítás is befejezetlen lesz, rucrt a népiskolai tanulmányok koronája, az V, és VI. osztály igaz komolysággal legtöbbször kivihetetlen B sokator pedig a siiány és gyenge tanulókat azért vagyunk kénytelenek felereszteni az V, ás VI. osztályba, hogy legyén ott is növendékünk.
Tegyük tehát törvényileg kötelezővé a népiskola hat osztályának elvégzését, Ez az első komoly lépés.
Kis tükör.
Állandó rovat — < ■,
Megint megtörtént a?, a Hiijuálatoe eset, hogy két újságíró buzogány nyal rohant egy-\' mattra ónak azért, mert valami harmadik kereste ti/, igazát. Must Keszthely a történet 8zinhelye. A litik minden tehetségű kot és rutintiágukat ŐSKzenztMlik, hogy minői vasko-sabban w/.edjók lo egymásról a keresztvizei.T JL.JI C A,
Hallgatás.
. A derekából ni múlok gyöngéden, Mfgxintugitra kis fehér kezét. Már vállamon nyugtatja uiép fejéi, De még egy konym-p reszket a nemében.
Tele bübájjal. bzerelemmol. d#M Rom kft köröttünk a világos éj. 8 bár édes hallgatásunk csudarnély, Szólunk egymáshoz Htóulau ajakkal . . .
. . . Mohot) vár Hzirtfokán kihajlik agy lány.
Haja hullámzó, mi ni aranypatak
Alant a mélyben áll «gy kis lorag,
8 mindkettő néma és mindkettó halrány-
Nem szólnak, nem mozdulnak, csak ugy állnak Talán régóta nem in élnek ók. A sisakon a vérteu roisda nótt S divatja ósdi a selyfem ruhának-
tízer«lmök ugy nőtt. ni int, tenger dagálya,
Nőin kellett hozzá földi
8 rajok hullatja sárga In
■Egy vén platrinuak fosztó korouj^a-
Mtirtoa Ferencz-

Kövassy Albert.
< I8ü3-ban &i itt mii kod ö Hukodcay lárrtulat
komikiiNs volt Kovt-shy Albnrt, A JDI IIIOMUIIÍ népgi«rö direkioruuk. V#y iibcn próbára ment, úti múg kort lévén, oehányHZor felmérte az utat a Littke-háitól az Egylet-kert ajtajáig.
\' Amint igy sétál, nifglái egy fülyOréAtó alakot,
iikiiifk kezéheu kis ZMebkiMidóbe kötött csomag volt.
A fiigvóréNZÓ alak magiin visel le azi a faji jelleget,
t amely a vallási áüipot kulalását MM legessé tefizi,
| A jókedvű Kövnssynek megtetszett at atyafi ém
nu-gkérdezte, hogy hová való.
— Munkácsra! - sióit az, mire néhány
[iercuyi beeiélgetés kíitétkezett. Végül 20 krajcár
borravalót nyomott Köve.^y az idegen markába, aki
boldogan folytatta váudor-ulját.
, Véi a husi krajcár volt Kóvensy színmOirói
jbtrnevének az alapköve. N-háuy hónap múlva ugy ÍQuIlotlak az aranyok az lilébe, mini a bibliai zsidók-! ua\\a niauoa. A szegény z8Ídógy«r\'\'kiník ajániju-rtöitíh két hatoa aranyhegy alakjában tért visBfla a jósiivü Kflvessyhez.
Mert a vándor »ajáio.i alakja, jullemzo dialektusa teljen mértékben megragadta az irói ké.ppeasóggol mi-fíAldoU Kóvessy íigyolmét. L\'gy találta, hogy ebból az fmberbol elsőrendű színpadi alakot lőhetne faragni. Az elhalározáat Ml IciivtiUe. Nenwolfárí meg volt A mese s vagy ngy f,Ue-.zte»dó mul™ az egész

orsiagot diadalmasan |árta be Köveííhv nagvkaniiu Hzi\'rzHinónye, a Uoiduleili Hzámí.
Siker akkor érUt el tetoponynt, mikor a Oolda-l«in 8zámi riniKzerepében a Hzerxó Kövesny. a köi-kedveitaégU kómikun lépett fnl. Vilósiinü, hogy est a Bierepel önmagának irta.
A nagy (tikártól felbuzdulva, gyom egymásután
ban kerültök hiinro ujabb darabjai, melyek egyike-
má»ika (A diurimta, Vigécek, Szulamilh, Talmi ber-
cegnó) k asszad arabja roit a stinhaiaknak.
J Kóressy eredeti darabjai a következők : Az uj
honpolgár ((loldHleiu Öirtmi), a diurnibia. a primi-donna, Vigécek, HáromlAb] kapitány, a Siuger gyér, Diplomás kÍMSMHZoiiyok, A kamélián férfi, Mona Wanna (paródia), Sitilumitli, Talmi hercegnő1 (Konli zenéjével), Kesciü mt\'\'ze»hetvk, Kántor Kató. KÍ utóbb még nem került színre.
Ezen kivill vagy kétszer ennyi darabot fordított. Amint látni való, Kövessy hatalma* irodalmi , munkásságot tejtett ki. Benne tehát nemcsak íz ortizágow-lnru kedvelt színészt, nemcsak a taleutumoa népszerű igazgatót, hanem a fáradhatatlan, Ötletes irót is dicüémDiik kell.
Mint ember: valósággal rabszolgája jóstivének é# közismert gavatlérságának. Azt U mondhatnók, hogy különleges bohém, aki keresi az alkalmat, hogy másoknak Örömet okor-zoit.
Mint direktor: elfioroitdfl kapacitáft. akihez Unuliii , jöniiuk az igazgatást. Nagy vállalatát üszftzerlh\'ii,

ZALAI KÖZLÖNY

190*. JÚNIUSNem jól van en igy, fiuk. Ninbs olyan szent köiügy. amely miatt magunk között személyeskedni szalmd lenne, Benn^\'.kct ugy sem szeret senki, még talán az Úristen sem, legalább szeressük egymást. Jegyezzétek meg fiuk, hogy az röhög legjobban, aki miatt egymást pOfőlitek. Hát mire jó ez? Békulje-tek usak szépen össze és iurtsatok össze, mint mi itt Nagykanizsán, Majd meglássátok. mindjért emelkedik az értéketek is. Kózós érivel üssétek azt. aki ellenünk mer szólani és lebecsüli fárasztó, idegölő közhasznú mun kánUt.
A közegészségügyi bizottság nem ajánlja a IJiapensairet, mivelhogy nem rendes orvosi gyógykezelésben részesülnének a betegek. Furosa, hogy eddig a rendes orvosi kezelés mellett Zalamegyébcn pusztított legjobban a tudóvész.
Megbabonázott város.
Iimét ködobálások.
Szellemjárás Alöólendván. — Haját tudósítónktól. -
Albólendva. június 24.
Hetek óta óriás: izgatottságban van Mnólt-ndva közönsége. A portaépületet és közelében levó egy ni agán épületet bonzorkánytanyává tették bizonyos hucc-biomjaa szellemek Nap-nap uláu ab lak tőrén, dobá lódiás, fenyegető levelek rémitik a,környék közönségét, míg aztán június \'2\'A-iu estére « előtte való este tetőpontra hágott a boszorkány járás.
Június \'.í :-én etite. nagy tömeg tolongott a htiutéren. N*gy a (elfordulás. Hatalmas kövucs és tégladarabok csörtetve, hullanak az épületek tetejére, s msiu ritkán ablakokon keresztül H siobúbn hatolnak. Kgyik levélhordó udvarrni u heocet töltött fegyveiból három lövése! adja ludtul a jókedveben levó szellemnek, hogy nem a legbarálBágosnbb bánásmódban részesülne. — ha ellognák.
megfontoltan ve?,eli. preciíitftHS, rend merete le köt-mondiiiOf Hogy egy jollemió dolgot emliUck. men-JUD hozui liárki én kérdezze meg, hogy a jövő hó •l\'hiíu mit a<itnik a színházban. Kövoaay minden szó uélkltl bcl.-iekmt a iiott-.siébe én megmondja. Ha valami kiUoiiós akttdaly kölbc nem jön, a mondott uapon biitosan jelzett darab kerlll hziuni. A nítnéf>ieit nzereti, mini apa a (iáit. NÍIR-M &I orí>zágban olyan igazgató, akinél annyi ideig maradjon tag mint nála. Pld. Latabár 4 évig volt tagja. Romváry, a súgó pedíg mar valóságon házi bútor, ttki alighaoem itt \\H fejezi be pályafutását. Károlyi UU, a köiiarnert titkár és KöveBsj Hzinte elválaszthatatlanok. A szorgalmam, ambíción hzinétiszcl szembeu uluézó. de aki lubte, ahhoz irgalmatlanul szigorú.
KöiÍBiiiert uzokáaa, hogy beül a páholyba én a legnagyobb lígyelemmul nézi végig az elöadám. És legjobban ó tapsol, ha minden jól megy. De ha valamit elhibáznak, akkor felvonásköiökbeu ugyaniak vau mit hallgatni a színészeknek.
Mini színészt már aiiuyira ismeri a közuiihég, hogy e helyen méltatni teljesen felesleges. KBIIÍZKHII voltak a legnagyobb aikoroi éti talán ez az oka, hogy arénát mert építőni akkor, mikor minden valamirevaló direktor megbukott nálunk. Azóta még jobban szereti Kanizsát, mert mint ó mondja itt háza van. Igaz, hogy csak faház, de nekünk színház, Tiiália felmenteit csaruoka. Mi is megbecaüi)ük Koveosjt,

Június 83-án a kora esti órákban hire jön1 hogy a boszorkáajjárás megkezdődött. Csakhamar a caendőrsóg négy embert s a rendőrség polgári ruhában egy embert ktlld a bziutérre. Terméazetosen UIIUU. kÖiÖDség tódul oda. Amint az őrsvezető a poslahelyiségból kilépett, egy hatalmú kő hull utána, melyre papiros van kölre e felirással;
„Tudom disznó, hogy itt jártál, de engem nem láthatsz!"
Kőiben pedig még egypár dobás eeik. Az egé környék összeesődül s néhány száz ember feni fogát a humorosszomjas szellemre. Hiába. A dobások
juem szuueteluek. Tíz óra után teljes erővel kitör a dobálódzás.
Kgymást éri a sok erőteljes dobás. A stelle-mékben hivő népség bizony fouja-szöví a mesét, egyik pillanatom aztáu xzünet uélkül mintegy 10 dobás esip. A cseudórség lelieletleii, pedig a uzíu-
í téren van. Igy folyik éjjel \\2 óráig. De ezután is
lőtt maradt a csendőrség. Kddig a teltest kiuyumozuj
[ nem lehetett.
1 Érdekesek a levelek is. melyet a szellem a
kiválasztott egyéuekuek ír. Kgyik levélben igy fe-
j ayegetődzik : „Ha engem kerestek, akkor négy nap
, múlva fölpörkólom Alöólendvát." Kgyik ugy buzgó kutatójának ezt írja: „\'[V disznó! Házadat mind a négy 6árkén felgyújtom, ha kereső engem." Kgy kisasszonyt is szörnyen megfeuyuget, d>* azt itt uem közöihet|Ulc.
Meggyűlt a baja tehát Alsóleudvának a blellu-mekkel. Igaz szívünkből kivánuuk nyugalmat s győzelmei a szellemekkel szemben Alsóleudva derék polgártársainak.
A hét.
- Vizsgálóbírók kirendelése A magyar kir. \' igatHágügymiiUHzter a ntigykauiznai kir. törvényszék területén) vizsgálóbíróvá Che.sz.ns4k Miklós kir. törv. | bírót, állandó helyettesévé pedig dr. Físcber József kir. törvényszéki bírót rendelte ki.
— Tanügyi kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Zábur&zkv Imre zalaegerszegi állHini elemi iskolai tanítót "jelenle. i állomáb-helyón igazgató -tanítóvá nevezte ki.
-- Gazdasági tudósító A in. kir, föl dm ive lés-
Ügyi miniszter Szilen l)ezi>ó nagyfaludi földbirtokost
* zalaegerszegi járá>. területén- u giuilat\'ági tudósítói
li-iür] meghízta. *
inert tieki LÖMÖIIIII-IJIIK, hogy már nem a Polgári Kg> let leimében kell ripae^szerU előadásokat végig néznünk, Inuium renites hiínuáibierU areuábun élve-
i züuk modern, magas .színvonala színjátékot.
Ha ebben a tói.uabau folytatom, akkor akár reggelig írhatok, inéghein érek a végem. Miulán azonban nem akarom a lárca-niérlékét túllépni, még
.röviden meg kell mondanom, hogy miért mondottam
t el mindezt épp ino.\'-t.
Taláu |ubilál Kóvessy V Nem (Hacsak azért nem. mert 10-jk darabja kertllt MÍur«.) Talán kiitilyi kitüntetés érte? Kz sem Hát talán valami orvéiul*-teH családi esemény törtéül uála Ki legkevésbé. Az ok\' kedden mutatta he Nagykanizsán legújabb sikerült
.vígjátékát, a .Kehurtl inlízesfU\'tok"-í!l. Lehetővé telte, hogy a sablonos tapsoljon kívül még „s/.en;óu-t i* kiabálhattunk.
Ezért irtam róla wl a jellfinrajzot, nmlynelí
\' végéu igaz szívből, melegen üdvözlöm Kővetisy
1 Albertet, a mi duruk síiniguzgatónkat.
j A darab ismertetését a „Színház" rovatba
utaltuk.
} Kálmán Pál

— Befizetés. A l>él»alai takarék péoxtárral
egyeHült önsegélyző isövetkezetnél a juoiua hó 2lJ-ére
osö befizetettek az anaep miatt Juliin hó 3-án dél
előtt esikÖEÖlhetók.
-^ Felhiváa. Nagykanizsa r. t. város tanába felhívja mindazon fed hot len előélt-tü jó magaviseltem családokat éu inagáuo« nagykorú nőket, kik a KZODI-bathelyi in. kir. állami gyermekmeDbnlyról elhagyott én állami goudozás alatt levó gyermekeket eltartásra magukhoz venni hajlandók I-B a tartásba vátelliH jáió törvényszabta követelményeknek éh a gyertnek-I nevelés terén megkívánt teltételeknek és kiváimlmak-nak megfelelni képesek f. évi július hó ü án délutiiu 5 óráig Halvái Krigyes v. k. tanácson ur hivatalos helyiségében ebbéli szándékukat itsIenUék hu Kel-lúvja továbbá miodazoD iparosokat, kik V2 é?en túli de 15 évus korukig állami ^oudoiáNbun levő fiukat tanoncul elfogadói hajlandók, hogy ebbéli száudékukut a jelzett időig nevezett kllltanácsOMUál jelentek b^. A városi tanács. NagykautMáu, i ;iO8. juuius hó 28-én
— Tanítók esküje. Zalaváriafltfyfl kir. tanfel-
UgytilóJH mogkeresta az Összes kőznégi elemi nép
iskolák iskolaszékeit s a feleketisti mkolák főhatóságát,
hogy anieuuyiheu a törvényben megkívánt esküt, még
valamelyik tauitó le nem lelte rotua, a/.l június lió
végéig akár a laukerülnire uézvu megállapított mó
don, akár u kir. lantul ügyelői hivatalban letegvék
linony vau mng sok tanító, aki u ktváut oaklU \\^m
le.
— Gyorsvonatok a Balatonhoz Kiscelfelól
A Itdlatoni Szövetség lelíratot iiilúzütl KOKSUIII Kernin\'
kereskedelemügyi minihiterliet, hogy HZ épülő Huií.i-
pt-hl— Tapolca vonal részének kiegéhiitéoeként a kiscell
tapoh\'ui vahutréuzt nrru az ídóre, a mikor u lnUíí
parti vasút megnyílik, elsó OüiUlvtivá tenni K-£ÍVHA>
kudjék. Hzzel a vid utón, nagyon gyorsan érhet
majd ü f"lh(uott nyomói indokokra, azt hisszük,
hogy a mi ni mler nem lug kitérni a kérelem telizi-
\'■■- ■ ulól.
— Felhívás a azülőkhOz. Kálmán Falué oki.
kézimunka tanítónő kérí azon l. »zu!ökut aki le g^j
nidkciket a |uliu» t-éu megnyíló kézimuuka-it>kol:il\'.i
; járulni ukurják, hogy a beiratri»t vasiíruap és béilni Fó-ut 16 HÍ. alatti lakásán eMkftzillni szíveskedjeucl.
— Nitííy tUz Galambokon. Nagy tűzvész
pusztított (inlanibt)kon, mulynek tóhh lakóház ésgnZ\'
da^ági épiilot álitoziitul eheti. A itit Fi Iák Ignác lel
kén Ütött kí eddig ismeretlen okból és i-tutkhamfli\'

! elpusztította Kilák, Koz* Imru, íVm János lakóházát. :|jlUi)leit n» iugóbát{aíl, A kür leleittékcny. - Egy Itia leány Bzerencaetlenacge. Suly<>> •ellenség érte Reiner Mihály nagy kuni £.-;i it\'géd két BVHK ki« Krzsike loányál. A ki-Lty l»llhZiirat veit a .«zájáh» I-N «7,zul futkon.itl Közben iiiegbotlotl. ci.\'s.-n én a lolUzár
leány
iiilvitn
i torkába Ulódöll. A kis \\-.uy tillapota élt-i-
— Megölt katona A ci-íiínv Lenne-ii-l u Li-
ttiuu itlól ÍN csuk kitör. Hiáb;i fegyelmezik a morét a
kaloiiamígnál, tízért ouak vad és kegyetlen mar mi
Oláh Józtíel cigány\'egóny Nagykanizt-án szolgált, vu-
IbáriiHp Ohiht liazaurészUilték ssnbixlságra s ,i baka
| bevonult « Keuyvlnizai falu vé^én álló sátorba. Vern* a leányok között nagy volt az érlelte a kipucolt bakának, a legények azonban hottzankudtak a Kolompár liábnr bele is kötött a hötjltu. Oláh bn]ouelol rántott.
i Kolompár periig vasvitlát ragadott s ugy w/.urta fejbe a katonát, ltogy ax néhány órai kínlódás után hele-
1 halt sebeibe A gvilkos Kolompár (tábort letartóz-
! tatttík.
— 70 év óta a Sirup-Pagliano műit a leg-
I jobb éh legbiztosabb hashioiószur sok ezer osaládunl
j oredményeBen van bevezetve. Kzen (iirolamo Faglaio
Jflorenzi Unár állal feltalált és W>H. óta előállított
, vértisztitószer csak akkor valódi és eredményes, ha a
\' gyártmány 11 törvéuyeseu védett kék vignettával é.s
I óirolamo Pagliano tanár névaláírásával van ellátva.
I Kzeu knlónlegességek orvosi rendeletre az ország
: minden jobb gyógyszertárában kaphatók.
— öngyilkosáig Kiakanizaán. Jámbor István
kahfouó Hzepettiekí-iitcai lakában fnlakasztotta magát
én mire ráakadtak, már halott volt. A szerencsétlen
ember hónapok óta gyógyíthatatlan betegségbee .szen
vedett. Az öngyilkosság gondolatával már régóta fog
lalkozott.Z A l< A 1 K \'l /, L 0 N Y
- Uj varroda. Hal is; Jenöné, ki
Budapest l«g»IAUelóbl) 0/.lot«ben R\'uni Jó-
/.Hi>.f éH TárA» (ti^gtiél iivektíi) át mint el6-
nmnkáanó múkCulfilt, Nagykanizsán fohérnema
varrodát nyitott. Toljon kelengyék olkéBiitését
n lcgi\'gj\'8/.craljljtül a legllnomabbig elvállal.
FerA-ingekot a lugezebb és liígdivitosabb ki
vitelben kéKzit. Taiiitványokat és tanulóleá
nyukat elfogaii. NagykatiizHa, (Isongörl-ut 3U.
— Amint bennünket Daruvar furdórO) érte
sítenek, rendel olt az idén a fürdóiutézelbűn Kl»iu-
bergor Gusztáv dr. aki a es. éa kir. egyetemi női-
klinikám Gráfban inár több éven át, mint orvon
működik.
Údon likolahonyw«k«
IFO. WAJQIOS JÓZ8fcF,
G-éplakatos,
ki már „GÍ8e"-fflln B7.altnaliűvely-gyárban munkálatban volt, ugyanilyen minóségben . kerostotik. Ajánlatok a kiadóhivatalban.
aratás után gazdasági
mély azantáit, valamint
rlgolozást Bzőló ala kéifi
ö»ire elvállal
WOLFF BRNÖ
gőzeke bérszáulási vállalkozó
BUDAPEST - KELENFÖLD.
Nyilttér.
Az o rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Salvator-orrás
>->VM voiebnjoknál. • húgyhólyon bán-,
y
észtési c, léleg-l szervek hurulJiUnát. Hügyhajtó hatásúi
kadármeswr udvarán éi k é
világosabban
esztendős Sándor
akarta
0a hiutézni akart éa azt a helyet választolta "\'ahol i""omeí"i szándékát, —. akkor csattantéi a második,
l|,|, állandóan a nagy fatömböket szétftlrészeii Az l\'armadilt tizedik sót huszadik nyári polon, mind-mind
állványon^ ézuUal is el ^volt helyezve egy óriási fa- a szerelemre vágyó Halai ur arcán Közben az álkok-
ku"zni az áilváuyrs, az azon elhelyezettóriás\'"\' *ó""i\' "*\'\'\' * g-Ml1\' kifeleI"sl\'k»«k «gé»z kis szótára zúdult
megmozdult, lozuhaul és maga alá temette a* líüt\' \'"\'""■ \'""" "* "*"" Ml\' \'**" "1M ii\'\'du\'" ÖBSZ"-
Beuu a házban csak a nagy fatömb nagy zuhanására SIa\'a(\'1\' ^ \'"*a \'\'\'oU csakhamar rémfilt alakok laua\'
lellek Ogyolmesso. Tálka Sáoilor szétroliosolt tagok- «"\'H«k. elójölt a loiuliner, boriin csapos
kai rszinéletleiiül hevert a fatömb alatt. Amikor le- két rendőr, egy kézilány, három éjjeliőr.
emellek róla a fatömböt, még volt benne élet, de
tehány perc múlva kiszeiivedelt. Az óriási fatömb
bezúzta a kis Hu mellkasát és szélroucsolta a tüdejét
es máját. Vizsgalatot indítottak, vájjon nem terhel-u
valakit felelősség a kis Hu halála miatt.
— Vírea tracau. Hűlt vasárnap bun.u volt
(iulácson. Vígan folyt a lalság. miközben mint
iljeukot szokás, a legények összevesztek és alapos háborúságot rendeztek, aminek legnagyobb hőse
cheudór,
Kz toriéul; se több. se kevesebb. 1 — Hirdetmény. A budapesti in. kir. állami [ íolsó építi ipariskolában (VII. ker. Thököly ut 74. sz| a rendes szakosztály első osztályába a jövő iskolai
y y j
úvrii való fölvételre már f. évi június 25-161 július! l-ig leltet jelentkeznielójegyeztelérf végett. A vidékról Írásba k jkkhi A él flét
orvos, pékinas, kézilátiy és tizenkét tűzoltó, akiknek végru na^yneheiou Mkerlilt lokatizúlui a hoveBvérii fttal tir liiugolú érzulrnttit. l)v a nyári pofonok számát i -sikerült ri-gukálni... Az meg maradi húsznak ...
Ugyauis Karkas i Hor-
malii Ferenc volt több társaival
l.t.ául, Németh Kerenc, Kenyeres ....„..„ „
ii; jek-iilkezlii\'tni. A végleges fölvétel november l-én történik, klllóu fölvételi vizsga alapján. Fölvételi föltételek 1. a ti. életév betöltése, •!. a középiskola legalább négy osztályának sikeres végzése. ■1. logaláab négy havi gyakorlati működés az építőipar terén és 4. ép és egészséges testi szorvezet. Az előjegyzéshez be kell knldeui: a keresztlevelet vagy bizonyítványt. y. a négy középiskolai ösztály-
tath Ignác, ugyancsak Németh Teri , Tóth Bándor
és Törők Istvánt szurkálta össze, Farkas Istvánt portig ólmos botjával vert cl. A jó madarakat az ügyészségnél följelentették.
— A gízgípkeielík és ka«anfatók legköze
lebbi képesítő vizsgái Sopronban július hó fi. napján
d. e. ti órakor a Sopron városi villanytelepen fognak
.„gtarutni. A kellően felszerel, vizsgál.,; kérvények ^zólő T^az ZIOÍ^^^TunXliói
Levvlbüli iuef(k*>resifsrti HZ iRai^ulüHnj; k^ítn-^el »d
— A szerelem sötét verem : avagy-: Don fttkilágositíUt. Sopron, l!)0tí. évi jnuiUR liti i:,-iknn.
Jüan a szállodában; v.gy: Nyári pofonok. KI-1 A tí^rt^kH.l^lnii es ipurkamurH
mundjiik ozl » kis lörUn^tei, ,\\H a lift* imv.a Hli«ll-í - Az fn Ujs^om. Amikor a gyermek .már
,, . , , . », , nivtlHinilti. u ijült.vtrtest. irttuen uz nuttce tii\'foiiiHii.vnt,
képességét szendémre égető M\'"pes, tárna meséivel oivasasuos szomaiia. es
ló szerelemre riiivr.lt Merindla ohlulls"al n<lili " B*™cket. Nyárra még löbb mesét,
ló szerelemre ág)ott. Megtndlal uU^ aM ^ M |im Vyr„iar ,lOllidj|lt.„
;yik szállodának egyik HXubAja valósíKajal a «!>-xrin«fc intfiM »z«ijc&\'dik, s elkíséri a
gxtjuk. Ugyani« «ok»n k>«xn»k ííafíykan.^N. «>«\'k | ()|VBHIli al£arja azokal , „ltís«ket. amflyoket HzelAU iiidjak. Kgjr hevebvérü liatalemti«r, akin«>k a vór«t nagyanya, iuigya[)ó ajkáról halloti róna báe*i kúpuH ugy líürmáuyonii u vállozú i(lö)árát>t inim puidául gycnii(;klapjn fulytütjn azt, ittiitt tn iskola iin\'«ke7.dt>t. t, reumAs ember járó képeöbégét üzurclfiiure, .\'geiő, j Kedves, ^ tarka niüHéivul olvasásiioz szoktatja. luriü, üu mégis Uúitilö
ugjauU, hogy az egyik Du<nv<ir.ua> c6J111 :"-»i\'nj\'> val^súiriíitl a av
KiadiihivRial lt»(ln|H\'-t, VJ., AndrAssy-yl Ki. Az uj i\'vncfíVHil Hinius végén kuzdűitié de aki most \\\\ui%-rendüli a htp«l, unn.\'tk már most indítjuk mi\'g Az Kn l\'iságtumit.
— Uj idők. Az ússn»» fiirdök ás nyaralóhelyek oh\'HNÓlfriiiiJbeii, .sziiluiiiAban int>Kialálni Ilsretig Kcrcitc hetilapját, Az íj Időkul. A uyAri Hiezonlian in hó, nná»g, i\'lókflü unalommal koreni Ifi A-huU közffi>-i\'ghM, a iímgyar itri t«mi«i»lmat. A hnirkcí-íifl lli-nvjí inniívsr írók KEÍIII\'-IIIVM ir i<li-■ikkt\'i, VITMM, i.iniilmAnyokat (iiir-Knidv Amlirus. Síomahiíay, Lövik. lak>. ,„ ..jiu. Károly. IMiái. Fmka, Í»HI. KiidrAUí. Szuhol^ka ÓN máifik d»lg«i7,útár.sui. Ktilflnós kfakoriwlisi>£t, alukjn Horkayn«\\ az az elmés geiiiryaHuzotiy aki liiwKmhh szllnnl illáit most ismét ii,egj«ltti>t. n majd minién luiten ko\'zrnH(iiii párlj.>széileit. Kgyszer » prtrkliibhun, másszor a cukru-xboltbai. türtánuek en«k a IH^H\'ÍÍ.V-"«»háiw £t\'Sfl|í a\'"(\'\'y«k tt kozálot. n tárudalom .\'seményrii •xik iigyniicHiik <sipös, sKÓkimoiidi). d" mindig
egy fvUHégesen karcsú, do fenvégoseii szuiido liütgyet | tD«g£k vihigai ktizi, a kirándulások vig utjain. Az Kn mr uiimábH s ez a feUBt-geemi karenu, WHIHIH hölgy j UiüAgnni i\'ióli7.\'\'l\'\'-i lirn iiHgyfiltJvtinkint 2 kor. ijn lill hvin liuliii i»ivugb<il -- ogy napi lurluzkouitK iititi
vitftiator oilu, itliuDiiun jült : a vusuli állutiilt.shuz. A
hoVtisvérU itju, órák lio.shiul lúrlo n it-ji-i azuu, hogy
miként környékezze meg a kíviuiatos liulgywi, mivel
n *iv\\) hOlgy hu najtjiul, nn t\'>lt; nuni jt.iü ki u hZfibii-
|aliul a még az útulttit is ügy liurdulju magához. A
mi iJ|auk, inouiljiik, órák IJOKHZUL turln u killúnibúzö
«m<kiiiekt61 zugu tejül, míg vúgr«> «g)\'»2»r egy (jokoli ^mil, m.\\\\,.\\i
tervre meguüktt) tiomlokat i\'.i liarMJiigi- ktii\'ujra |-fffi>tiyi, novflliíi,
lukadt,
— Jo lesi, jó Ie»z, — iiumdogítita, liuh a veuileglói pincér lek\'.
A |iiui:tirt, aki különben iidgjuii j6 üiiiljere, iiR-nktirle, liygy mikor t\'elnieg) H hölgyhöz t> viasza ii jón tölti. Inlt-jlMí U)il.n ül itjtót. A [iiuwf in"g■ igi^rit! é.-> t.\'hltí, mikor 11 vHc-ioriil b
kritikn alá. Akináliti dolgokat karrikiroz-
Uleglelte. Alig hogy a pincér a sz..l..ibol távozik, fínl\'m
utatoa, ftíeiuliiiff,, t-jiekeitó vágyódáübai btilúp & Hatul m]i a |M|i |rjlé\'.>rajzai, amelyük ötluleHíii\'gQk, Ituinornk ur. rairt) a hölgy htilálra rémUl. Ou még mieiólt révén liaiaariuaii mlmlfiintt kedveltté tették «zerzöjil-
— Mi touzikv
Ks u lolakodó fíuyulgőeii, lágyan, miut uz i, lulelt:
— zerelém, szerelem .. ■
Ekkor cüatUDt el az elsó pof un, a/, el
(•vnegye<l jut, l. kezdődik, j
AiidrA>ib)-ut
> kJn.Ulíkek,

ki,, e...,l ciki ok M •ill A* <:* gnel (Tuublaülx m 11, •:* kir. IU..I
1:1 :Í"J .1* .« „II.IO.I ■ „M.,,.„.t
yArí
pofon, még pedig uera a sieudu li<%y arcán. És
Hl
ZALAI KÖZLÖNY

1908. J0NIU8 27.
Lilla és az ipja Árpádot rélik Amaorla kedretéiiek\' mígnem Amanda Kueia nyakában marad és minden reoribmr vau, kivéra Lilla én Léczey ügyöt. A harmadik fülvonásban dk ia rendben jönnek. De most az öregek haragusxnak, mert kisül, hogy at éd«a titok szükség huugeíg. Ujabb bonyodalmak uUu minden félreértés utonlik, sít még az örommulók
Szezonképek.
— Egy gratuláció. —
Sajátságos a magyar paraszt észjárása. Kelfedez éa következtat. Én ha a következtetés nem is jó, de ■ aiaadék, a siiv érzelme tiszta és nemes,
Amjg
meg(J eIiU0nk lefolyik, addig a
bonyodalmak egóai légióját stövi-fonja a leleményea és a színpadot tulságoifan ismerő Kövesay. A darab legsikerültebb alakja Amanda, a félbolond fiziui-nö1 vendek. Nagyon jók ai őrömsiulök, a fiatal pár és Ku«ia. Lehetetlen alak a hadnagy privátdienerje, aki Csokonai Lilláját akarja fejtegetni én olyan szalonképesen társalog, mint bármelyik fóvárosi arszlán. Bzen jó lesz segíteni, mielótt a budapesti Magyar sziuházbau és a bécsi Raymund-tbeaterben színre hozzák. (Nevezett színházak már megszerezték az
Alább eredetiben bemutatunk egj lerelet, me ljet Szívós AuUl helybeli órás mester kapott a mull héten uevanapja alkalmából. Özószeriat közöljük hi béval egjQtt, hadd lássa az olvasó, hogy miként gondolkodik egy magyar paraszt:
Kelt terelem Csiesohan, lyOB június 9 én
Miért is mélullan vagyok T. uraságodal fölkeresni levelem álul de lélek ismeretem nem engedi el mulasztani a mit tudok. Most 1 év-e
L-
hogy ot voltara kaoi&sán hát szentembe tont a kedvet* eiímje. tiu én rniud t»gy»zerU föld-mivett nena voltam bátor átemelésen megjeleni
ilóadási logot.)
Az utóadás jó volt, bár egy kissé gyorsabb tempó nagyban emelné a hatáht A szereplők közül , Csige Bősbe valósággal brillírozott. Hozzá méltók: alöle de most már nem nyugtatom hogy c»ak j ^^ TufJi Nickyné, Ladányi és Szilágyi. Károlyi levél álul is megismertem magát I. urasAgódBl, ibolykas ia nagyobb szerepűéi julott (I.illa) éa ebben mert 30 évet meg éltem ojau néven miut az ! oly derekasan állottá meg helyét, hogy kOJOn kell én uját uevem csak liirbuu halotam de szeme- \'• megdicsérnünk. 8zerounk>elótl nótt azzá, ami és ha
De mikor tisztelt ezimedel meglál.m a j ^\' \\^*^, „éltó leánya k"líilns"lnamájának. Szóké\'
SZÍVÓD AnUl néven és aztán hogy még mO" | (JÚJ ,, fé„ye8en oldotta meg feladatát Általában a:
órás éa látszerész ezen igen nagyon örnltem \' nzerzó-direktor meg lehet elégedve társulatával A
ugy bogy a szivem csak ugy dohogot örömöm- \' közönség szívesen fogadta az újdonságot, sokat és
ben hogy mégis csak van ojan nevll mind az [ "^ j"!"""\' 8tmil VW nvolcior hívták a
én „evem a. országban tehát uigjron ftkóu- mp J^ _ v„gjár(js| eleíeDÍleUék ,„, leU Ml,
szenvel vagjok iránta. "elolt. A kózonség sokat tapsolt Osigc Höskének m
Moat pedig igen alkalomszerűnek talállam Turynak. Keliér egy nem neki való szerepet játszott
bogy a kedves népnapja Antalra megőrvendez- j meg kedvetlenül. Jók voltak: Tóth Ilona, Károlyi
lesem leveleméi kívánom hogy ezen soraim a Ibolyka.-Helui és 8zilágyi. Ladányi kin szerepeljen
legjobb egészségben találja kedves név rok„oyom : újból llskizonyitotla, hogy nagyobb dolgokra hivatott.
...... . o ... Tegnap a .Loowodl árva" színműt elevenítet-
családját, D«n tudom van-e nincs de azerl ha lik fel. 8J6k v0|„k. C»ige Blí.ke, Tury, Nickyné,
Tan isten éltese eróben, egéazüégben, bége»ég ! (,\'enér> ss{ke Oizi ia Híjagos.
éa boldogságban, sok számos eszteodókig ugy
kívánom mind saját magamnak. " V*
Kedves uévrokouyom egyébéi nem tudom \' Két jutalornjátílc. A jövó liél.-n két jutalom-
megajáudékozui luiud ez»u egyszerű leveleméi
de ezt tiszta szivemből szeretetei küldöm.
Kzel bezárom levelem maradok hüu sze-
retó isiilerellen toLouvu
Kiváló litzteleltel
Szívós Vendel. Usicsóhau.
Soniitgy-megye u. p. Iharos berény.
\'játék lesz. Keltáinak juulmazására színre Icerfll l .Galathea* éri egy nagyszabású cabaret. Knuek részletes programmját még nem árulhatjuk el, de annyit iitégin. hogy >>gy idegen hin\'H én^keHnó is fellé|>. Hogy llellni nagyon megérdemli a párlohixt, azl a szinházi kiizúiiHéií. amelvnek annyi derlls percet szerzett, legjobban India Hasoulülag telt házat rimiélniik Parlagi Kornéliának, a leiiiperaineitliMiios szubrell jiitalumJHtékiira j^. amely ^zombalou leszf Színre kerlll: Lili.
Hwi inüítor ■
SZÍNHÁZ.
H«mutató eloadátiról írunk. Ellértluk tehát egy kicsit u sablonos r« farait a niiulatol, amikor csak az előadást, a öioreplóket kritizálja a roferenu ÚH ez alkalommal elmoadjuk a kedden bemutatott „Kiisern mézesbutek" meséjét ÍH. Már amennyire t. i. KövesBy Albert emu ttelyzet-vigjátékát hiieo visazaadiii lehet. |
Árpád (Tury) megszökteti a nevelőintézetből; Uárthát iSzóke (üzi) én titokban tneguakUazik vele.1 A legboldogabb mézüsheteket élik, míkor jou Árpád \\ apja (Kehért VM MArlha anyja (Niczkyuó) én kulönö-ueii ez utóbbi — azt követelik, hogy váljanak ni,\' különbet! nem negitik ókat. A válságon liulyiutbíil Lectoy hsdn&gy (Ladányi) sogiti ki a ezer elmések el, aki azt aiánlia. hogy az öregek elolt atinleg vessze-\' nek ósszo és váljanak »1. A valószinQség bizonyitására a üHját kedvese Amanda fCttigo Boske, hozzá irl levelűt ad|a til .MHrlIiáunk, tiogy az vzi mint ai Arjtádhoz irUt ha.iíuál|a lel. AmandK egy hóbortos »zii>i-i)óv»ndtík, mindtin\'iMtu\'Ui-g nélkül, aki u darabban az t\'gé>i »ziiiiuu-irodnluiiit. nokr-7.(ir hnmisan,\' citAlja. *Hz«ret6jf »« ogész viltiguak. !,(\'•«.»■>\' szabadulni akiír tölt1, meri vőlegényt1 Kusza Feriim vidéki földbirtokos Lilla loáuyának. A iin\'i-OhHitíVtíszi\'ü megtör-ténik. a It\'Any haza megy, Arjtad jiüdig a hadnagy lakásába vonul. Itt iihmek össn* ÓH itt c-sípik men ókt-t 1)^ ekkor Martba egy >ÍVUK titkot hazudik az aiiyJAdttk <--s »z orogwk nu>gl.w.sá)lHiiak. Kozbt\'u tyy ■ megbolondult helyy.i-la derlllltjt\'gi\'l u végsőkíi; íokozia.
Vasárnap d. u.: UálkirálynJ
. este Falu rossza
Hélfó d. u.: Vaxgyáros
e«le: Tatárjárás
Kedd: Kasért) mézeshetek.
Szerda: Varázskeringó Izóua) I
üsfitörtök : (ialalhea és cabaret iHelui juUlomj.)
Péntek : Peleskei nótárius (zóna) i
Szombat: Lili (Parlagi Jutalomjálékl) Vasárnap: Hrói Monté Chrislo.
Szerkesztői üzenetek.
Sziiiházbarát. Közönjük u ligyelmeztetéxt, auii\'ly csak aiiuyiban fi-lt-slfigeíi, inert rofereiiHUnkct az illető Kiiuész ur pöffi^zkedésif és koc^Uhoz sem méltó kijoleiitéstí teljesen bidegtín hagyja. Mi már sokkal uagvobb urat ÍK le-xödUlnk u képzel lóhátról. Az illutft üiinész ur is nagyon iin\'Klllhüli a körmét, ha utánjárásunk az Öu állttáliát igazolja.
Veio Alaólendva. Kllldj »7urgaliimsaii. A többit bízzad rám. Tiszteh\'tpéldnnv megy
Lampionok nagy választékban kaphatók Ifj. Wajdits József köny- és papirkeres-kedéseben Nagykanizsán. j-~~ - - - —-~-z-_

Munka, s-
cipőink ugy minőség, mint az olcsó áraknál fogva
virsonyen kívül állanak.
Erős vikszos bőrből (sima vagy
betétes) K 7.—
Erős vikszos bőrrel (bakkancs
vagy füzös) . , . . . K 720
Box calf füzös K 9 —
.. T TJ R U L \'*
cliaij-ar r I. uifkiiUtai firatlári
pC Fő-utca 12. szám Korona szállóval szemben.
»»3
8iélhnjtó görc»o»ill»pltó
í HODONY cseppek c
= Már 1844 ÓU --=
bovált káziszer, mely HZ étvágyat •-10-
, idfai. H ftr/ftméH\'/.tóst fokozza. Ara üvegenként 1 korona. Kiit avegnél krveseblj (utánvéttel 2 K. 50 f.) ládáoskával ogyOlt nem külddtilí. —
Megrendeendő
jluHue Bíttner\'s Hpotbehí
in Olog-nitz, Ililirlitirrileh.

Villitiiiim ii7.i!inr« herondeiett
arany
ezüst- és ékszeráru - műterem
i kcszitnw\'nyok \'. ékszeráruk (is jegygyűrűk.
DJ foglalásokat és áulakitásokat gyorsan elkészítőnk.
Eladás i(\'szlotíizetásro isi BERÉHY JÓZSEF ÉS FIÁ
ékatArtW.ek Nagylíaiiirnáti (Váronbaza átellenéb»n.
Szép keblek
Pilules oíientaiBs^rlj
lolyek a kebleket fejlesztik, erősítik,
elyn-állitják és a iiói kebelnek pompás
U-iéget kölcüöiiöznek, ax egészségre
káros hálás nélkül. Jólállva, arzeni-
kum mentes. Orvosi hireuiégektól
elisint-rve Teljes diseretió. IVboza
Ub»al R K 4f> IMI", bérmenlve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs.
jUaklár: Torok József ny.P.gyt,zercsznél Budapest.
1 Király-utca 12.

1308. JUtfIDS 27.

!ALi! K 0 I |, (] ( I

WDbalaaaaa.l mint •rtr.ll
Tiaataaagaart 90.000 korota ke/<
Beható tanulmányozások

Szliacs acélfűnlő, felsü %arorczág
Egyedül Umert ▼Mhgforrái, (uda| zaeniav tartalommal.
— LenvaaUrtalmubb ifóforrés belufi haiizuálatni. — Idény: május 16-től szept 30 ig
KellllnuilhatlBii vórBzegényaég-, eárgaeág ni betegségek, hítgerinc- és Idegbantal-maknál, bénulísokaál, klíllott betegségek-nó ürÓHJtAul
Mini niriljorvm 0r. Rohrer A. kiv. Inrdrt-nrvos működik. l\'tn«» Wipnl.íl <i 4r„ álakról Oderberffeu át. innen 6 óra dílríl Uudapi->teii íl. innen siinién :. óra alragaszok Szliícstól kezdve, minden oagjobb állomáson fclraiíi^ztva.
Kó (elviI»KO«iláiiokkal..ul»!«». Ukáa, k.clinraO-: nyakról, az eló- és utóidéuyben hlb ad a
llrdil|iz|itiii| SzlláciH. Zél

K6LENOYÉK
klvIUIban

« Itgflnomább
HAL&3Z t Nagyítani*.

mg«ri-ul 80.t.fi-.ban jntenM-
kítiy.n m*il.karit l<lút, mánkat tip4i.lt.
KÉZIMUNKA-ISKOLA.
hirU-oiu-in ii ii é. kúianitégvl. Iwgy » >i-iai.|.*.h<iii fgv y [»maprn terjedő
kézimunka-iskolát
iivíii\'k. iiH\'lvt\'it » nm Lt\'iitriiinka kdn\'l\'f v«gó itiirifitiiipiMiiH kötés, borgoiás, hímzés, slingölés, kcrcsztöliés, "recézés, fehérhimzés, tüfestes, point-lace, ru\'helitn Viktória, hitnx\'S, spanyol csipkehimzés stb. stb. okutAsAt ehrtlldloni. .|<-|Hiiikc7.ni li-lit-t már mu.ii lakAvomoii (Fó-utiick Núcfiidnkck i-xak kurlátull óimban vijli*li)clí Ifi. iú két hóttapos tanfolyam július lén kezdődik. TiiióriUf : d. « lJ l -itt. <t u J—-1-ÍJÍ A rendea tunfotyamou kivül, a müvósEieuebb kézimunkákból, kívánatra külön órát ia adok, amely bár-iftít<9t kezdetét veheti.
Kálmán P ál né
oklüiflen L^ziiinitiki taitilóiié.
Ké/Jmunkáím lakásomon megtekinthetek.

NOXIN
A

LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM
■ ILCICUl
Minden jobb üzletben kapható
HOCHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST.

A legrégibb és a legjobban értesült magyar újság az
EGYETÉRTÉS


A legjobb knlya-katáva volt éif marari * Fattlngrer-fele kntya-Kaláoi,
!* at i)"/.t-.. i; hMiH lu|t>Zfn-k LCÍIII u Ifjíjobb
ú\'lúti\'ln !■» tápurcill 60 kg 23 K, 5 kg
bérmentve 3 20 K
Fattioger-fele Fappy-BUqnlt
k rram> 60 kg. 26 K , 6 kg
bérmontve 3 60 K
! Árjt>n)\'ti<ki>t Iwmenlv* kOld:
F»lll»|ir\'» Pattot IÍIIIIIIICIIII aii
BalBiillídirlihrlk, Wlmr-liiiliil.
260-nél több első dlj A I allini[(rlíl« lápsier állatorviiM k>lli>iiorzé» m^llt-u kcs7.nl.
!
GOLDBERG i A. Í\'
Hlrdetéi Iroda.
Budapest, IV., X jser Bazár"-ba
( Károly-Körul 22.)
1IKLYKZTET VT ■AT. ji

A társadalom mlndan hflraben egyformán kadvallk. A magyar ciallúok hírlapja.
Előfizelési ára: Kgy hóm 2 4U tor
Físzcrttsztó: Dr Pap Zoltán.
Széiiirud. munkalárs: Eölvös Károly
Kérjen mutatványazámot.
Nagy elterjciinllsi\'f!!! íolylin hir-deléncivd mindt\'n iparos <•* kcics-kcilA az „Egyetértés"-ben lii/tos (■rediiipnjl cr ni. Jllnilfii cikk hirdetésére alkalmán, mert olvasóközönsége vegyes. Kérjen hirdetési prospektust, c o © o o o


LIPIK
Szlavóniában
Vasul, posta ás
lávlrria áloln ál
ELSŐRANGÚ FÜRDÓI IKLY
I^yotlo jiilirlilBi maliin binli (14° C) Eirépá bn. i\'HiHtbri nyi\'Kyh»iii*u u lífctitirii c* ■ iiiittl ■ lak ■■■S^.L-H hirilti ■i|ltti|iiénl, kiiiittit alléul, klutiijr. etn <-■« litfcíii, ilrtíií-, aiplkér c« m os^-r* lirkltl|lé|lk ellen.
Ivókúra. Hévvizes fürdők.
V izgyógyintézet Inhalatórium
MT ■ (irdihil|ii 10 kliálé írni aükidlk. ~M

ZALAI KÖZLÖNY

I\'.IOS JUNIU8 27.Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
ifj. Wajdits József
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
TÖRLESZTHETÖK havi 3 koronás részié-tekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.

AZ UJSAG

Politikai napilap.
Felelős szerkesztő: Gajári Ödön. Társszerkesztfi: dl". Agai Béla.
Főmunkatársak:
Herceg |Fereno, Kenedi Géza! Kóbor Tamás, Kozma Andor, Mikszáth Kálmán. :~~


1
lióuupra 9.4O U, .Vegyeilévrr 7 H, I-\'i-l-evrc 14 U, Egé.sr. évre. 9H K. AZ ÚJSÁG a DIVAT
^ALON-nal egyOtloson elóflzotvo Negyedévre 9 korona.
Cim : „AZ ÚJSÁG" kiadóhivatala Budapest, Rákóczi-ut 54.

Vidéki cliiíi/i\'lok figyelmek.
Vidékról HuUiiiiciilre írkezú, itt tartózkodó vagy átutazó olófizolóinknok m Olvasóterem New-York palota. Erzséliot-kőrut i).. menotrendekkel, fdrdók proapoktusaival cs egyáltalán iiiinclcn tudnivalóval a legkószségoaebben áll rendolkezésiSre a o o o o o
Az Olvasóterein reggel 8-íól este 8-ig van uyilva.

1908. JÚNIUS 27.

ZALAI KÖZLÖNT
BENZINMOTOROK
gózlokomob.ilok, útimozdonyok, gúzcséplógépek, aratógépek, „Losonczi Drill" vetógépek, resicai acél-
ekék, teljes malomberendezések, stb. stb. * KÍVÁNATRA SZÍVESEN KÜLDÜNK ÁRJEGYZÉKET ÉS KÖLTSÉGVETÉST
DARUVÁR
» **« »«mt
g»laroiilában.
A salavon éközphegység egyik kies völgyébon.
Vasas hőforrások és iszapfürdők 34-50 C°
Fangó-gyogykezelés, hidegviakura, massage, villanyos kezelée =-: .:-.-,
Kitün6 gyógyroedinínyi-k vérszegénységnél, női bajoknál, CSUIOB <S» köeavényes b»ntalmakn«l ós idegájdalma knil.
■MT Kttlönö.en iaohliinal. "■•
Mörsókelt irat
Sióp beremlraéfctl lakóhzi.Mk, clvaíúlcrcin, íllrdíiraekar. kSIcsínkSnyvUr, Idwu-U\'iuiis, tekepálya. íidi\'kos kirándultok slb. stb.
Az elö- es utóidényben tetemei árengedmények.
N-/.ulgál u
PiuspekluKukkal
fürdőigazgatóság.
A legjobb mugyar vicclap.
Hetenkint 20 oldal. Színes képek.
AZ
I
Előfizetés:
Félévre 8 korona Pleqyedttore 3 korona.
!

tllilTÍíjcIa: „ÜSTOKOS" UitftiU V. Szi.i.ii| tír ti.
aaeaa^^
I
Aki a félévi előfizetést most beküldi, ingyen kapja az 1907 évi teljes be kötött évfolyamot (700 oldal viuc, kép i

\'$)
I

Még 8OO—1OOO hold
Bérszántást
keresünk az őszi Idényre
<.o/Hc vállalat
D&rda, Baranya-m.
STUBNYAFORDÚ
: H»t terméizetei kénéi heyforráa 138— 49 0.) "\'
44 liol.l park. tökörfürdök nigy
Massage
-■=; Bőrbetegségek
- Női bajok
,é, Poslu- T-H hUr»ilii.vliivHta
L-J Képes |>ru»[>cklu»l ingyci c
Kideftvizkurák
Ivókúra.
, vHxuti Allotiiás, gyóny^nTlKr. 4 filrdöorvoH. 5 bét mentve ku!J

Glóbusz
femhsztitqV kivonat
minden más hszhíószerí felülmúl
EREDETI STASSFURTI
4O-OB kálisót ós kalnltot
valamint az öaazsa egyéb míítrágyákat leg«
olosóbb áron Kiállítja ~ .
\\
Kalmár Vilmos
a atassfurti Kálisyndikátaa vezérképviaelöje BUDAPEST, VI., Andréaay-ut 49.k magyar kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége Budapest, V., Yáci-kfirut 32. Aki 6 fillérért egy csomagocskát akar
venni, az kéren kizárólag ..OTTOMÁM"\' cigarettapapírt.

ZALAI KÖZLÖNY

1WK. JÜNIU3 a-..TE.ERORSZAG
Május-Oktuber^"
|33O m a tenger föl HU. 2-ik
illotnán 0ráctól, lcoc«jug| i óra.\'
--■"■"" I
|PoiU- él Uvirda Állomás. ,

.„.,— .., .,.,„ ik. 4él|lTiU|ié|i*l-
Illr itlctftfycntfcibttfLiíl, It£tj£011neIÍ^Jofc, ^^^^núlt, nliiJciiB^ •Ib. Ili ll|l), v.,.,.,ínr.iK, l.tl- éi hAlr.(Uni.lm.k. KfUQnOaei. aianlalo. lalibadoiók rt«i*ro UdUlítU] «i Ifit\' ü»«rmíkck iilmira. lilillll. firiik Ihsrmll. vlt, renyailiat. tlllaMM liríia, ■■■■■II. bvrfraaai|.
lii. l>l||ali, linallríil, íib. olt.o lakuok, ujve.
uobftk, vtlltk, gyögrloism, ig«n jd von<l«g]ü, aUdrtiitju
tiolgil
Dr BLUMAUER SÁNDOR
fiíorroi lulijdonoi.


M OLL-FELE
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A .*. védjegyét és aláirAsát tünteti (el.
A Moll A-HI» Sildllli-porok i.itöi gyógyUU" » |0|imBkKct«l.l> gyomor- 4a \'
"i"l°l»i. «,u,ri" í. . l*gkulínb«.öbb n«lbil.s«»«!(. «ll«i>, . ]•!•• l..il...rntk ,
.„U.lr.kil. .l\'dl> ...Sí""\'- .»•>)■«■■ •»\'»»• - *" •«» !•»•«•*\'•» •\'•<">l %
dobóinak Q kor. M
ik törvényileg IVn>h<r<n«k. .*
MOLL-FéTLE
SOS-BORSZESZralír«lu Anoiallal van díva. A MolUf4U sót-bortcai
naTc«eie*ei) mim fAjdalomcalllapll6 badSruSUiI axi
k6...«r.y. o.u. .. . magkOU. o(lr>b kovukuutiil.il.
legiimcciuebb nt|iiier.
E|; iiizitt irtditl iii| ára t kinm

.II1T1IIII OTÓOTHELT.
3TAJEROR8ZAQ.
GLEICHENBERG •
NyAri évad: Mijiu 6-töl október l-ig.
Félalpin jellegű legkedvezőbb klimatikus viszonyok
f-J-T7YSaT7Ímralfi+rílr • \'*»»n»»»\'»«\'" (kunt, ■■Ivliom b«t«ffa«ff«!t ld«fbajok, r«ko&T»l«iatBtia. luuuiu
■ im pn«nmo-t*ra-
nkpfUrdök itb. ll», Emm»-forrá», Jo-

MOLJJ (íyermok szapjmujii.
L«gHnomabb, Ugujtbb módtter M«Hm ktt«il«k ({yern oka>«rO ápolátirt gyarm«k«k ■ felnottak r4tz«r*. —
Ot darab t kor. BO flll. Mlnilcn darab gyermek MB|.pan Moll A. vetije

6
. *;Gazdagon Illusztrált prospektusokat küld, lakás- és kocáikról gondoskodik a furdőifrazgatóság.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

■•II t. |j*iyMirHihVi\'.\'éi"kíf.\'idí«rl azáillló által,
Bécs, Tuchlauhen íi. HÍ.
VUlíkl megrcndelatok na)Kinla poiiauiintti mell.tl laliatlliain.k.
A raktárakban lessek határozottan -M0M< A." aláirásival
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. f Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai. .^MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.

Miii.i.-n ktlllólilit fölülmúl hazánk természet us szénsavas vizt\'k
klralyu .
Millfiiniumi nngy .;.r>.|inuel kitüiilflvt-KitDiió n^ilali, bor-. en K >\' " (í V v i L • a gyomorégést -
a mohai ÁGNES -Forrás
rögtön megszünteti, ^árjÜan étvágygerjesztő, használata valódi Aida* gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fojjva nemcsak biztos óvszer fertözó elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- 08 húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágy-
iá é éét k állk b
j g
hiány és emésztést zavarok állanak be.
Dr. Oebhardt.
Használjuk a m\'otiai Ágnes-forrást, ha máj-bajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr aiaas
Halmaijuk a mohai Ágnes-fonást, ha gyomor-, él és légCBŐhttól bdli kk
bél- ég légCBŐhuruttól !í7.abadulni akarunk.
Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes-forráHt, ha a vesebajt gyógyitaui akarjuk.
Dr. Kövér.
Háztartások számára masfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mest©rsé||esen SEen-■avval telitett víznél, süt a szódavíznél is olcsóbban adja. hogy az Ágnes forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszorozhesso.
Kedvelt borviZ. Kiható minden füezerüzletben és elsőrangú vendéglőben. Kedvelt borVÍZ.
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161.
oU lfj, Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.