Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.36 MB
2007-12-29 14:33:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
282
3290
Rövid leírás | Teljes leírás (334 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. augusztus - 31-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAOTKAHIZ8A, 1908.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 31. SZAH.

AUGUBZTUB 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Elóflí«1*sl lr*k: EJJÍK. évro 10 korona, filévre 5 korona
BCgj-edérn: 2 korona 60 fill. Egyot ti ám ára 20 flll.
Tanárokn«l«, Unitoknak, JogyiOkn«k i* állami tl(«lvJ>el6knek
I 4vr* 0 korona. 141 4vr« 3 korina.
Nagykanizsa nyáron.
Nem tartozunk azok közó. akik minden | áron oaomót akarnak keresni a kákán. D<v hát egyáltalán káka-ti városunk, amelyen i olyan nehéz volna egy-egy osonióoak&t fel-\' fedezni a kutató szemnek. Söi ellenkiv.ótcg, mindig éa mindenfelé akad a szemlélőnek lere, hogy hiányokat fedezzen fel a különben nem egy dologban kiváló városunkban.
Különösen igy nyáron olyan sivár képet nyújt a szemlélőnek, annyi sóhajt falctszt az oltlion rekedtekben (^s annyi ah! hung/.ik el a szebb vidékről liazakeraltek ajkairól, hogy szinte csodálatos, hogy ebben az irány-; ^ ban eddig fifmini se történt nálunk, Porti ff \'éppen, a módosabbalf, akik kftzíll a város-aiyák\'egy része kikeríll. panaszkodnak ebbi-n : HZ irányban. A kánikulai hóseg. hogy ugy mondjuk, minden évben készületlenül, fegyver nélkül találja a publikumot, a vörös téglából kisugárzó hőség ellen. Fürdőről, mely a népogészségét szolgálná, nom is merünk szólni, annyira közhely lett már hasábjainkon az ide vonatkozó panasz. I\'edig mennyi kís-hivalalnok, inog egyéb szellemi és testi munkás egészsége kívánná meg a nyári enyhülést és uj munkára való nwgitdtéHt, De hát nem vagyunk Törökországban, ahol a fürdést a korán elrendeli,
Roméljük, hugy a városi vízmüvek elkészítésénél erre is kterjeil a figyelem. Hanem árnyékos hely az utcákon igazán nincs. Néni mintha fák nem volnának utcáinkon, hanem mert akkor, mikor az iskolában a fák védelméről prédikál a tanító növendékeinek.

B*«rk»»Mfl«ég: NigyUniiia, Hunrad<-utoa Etöflietíiek és hlrdatéiek Ifj. WaJdlU Jóxi«1
kor«ikad4a4bt kUldondok. Megjelcn minden hétfőn d élben-
ugyanakkor felsőbb parancsszóm vandálkuzuk v««ui ugyanion letmtotlua. Ezek művészetről, ipari
■ . . . . , _ . .. . ...J.\'l l. .. _ I * _[ I M e _líl.f_... I É. *
I megcsonkítják a dúsan hajtott fákat éa szögletesre nyesik a szép ternuiü hársakat, hogy a suhönbrui^ni korteszott kultúrát fitogtatva megfosszanak bennünket a kellemes nyári árnyéktól. A természetet corrigálják, de nemesük hogy művészi hatása nem jó a leiekre, ilo a fának áriaimára, az árnyék után upedó népnek pedig bosszantására ki-rlészkednek utcáinkon. Xézzflk a városi egyletkertet, ahova még nem hatolt be a mükertészot futtyuhajtása. milyen kellemes tartózkodás esik olt. da csakis ott. A sétatér még (iatal
fontos célja lehet. Az egyik, hogy a kiállítás
. . . . , ... . | .».(..4izt>Mt álul gazdasági eradmúuyoket órjtlnk «l,
os L-Muk .-stefoltí lrelíventalhiito a nap heve| lH1|nnlalva IT1jfl(JllíIi Sl„jro » killfoldm-k síukségfl van.
miatt. De hiszen IL üllu-t az Pgésx világ Így e.-,6lí>kt\'diwk a franciak, midim kiAIlilénk meió-
nyáron se a vízben, se az árnyékon. Hanoin nazdasAgi résiéb.-ii főkénen gyümölcsöket, kölönbltzfl
jtírunk-kelnnk ft város uteáin fák alatt is, de , ^?rt*jjul<at .^\'^^^or/\'clkkok1\' ^ K.fIlíU"u.nk ipn^
„a ftinló sziv nyughelyre UHUI talál"—mert ■ j^*"\'cikkek* ÍLerepehiek Kt\'lIiné i«iö»° ^t/T\'íio
ahol fák vannak is. unak osekély az árnyék |ai(lrt n mű^ii kivitel itt KHUI marad »l, ami az
a fi-nti okoknál fogva. \'érzók keliundóségéi u«ak fokozza. A máuik cél ai
A kép tehát sivár, amit a kánikula te- \\ M«t ~ én a mi esotuuk ia — hogy a kiállító i remt városunkban, város az üresség
ónak teheti, aztán mégis Orommal térnek ■ j\'^ százíd kulturálLs gatdawlgf harcban épon .^ vi.ss/,a megrakodva dúsan tüpas/.Uilatokkal ÓH \' megálljuk sarat, mint uéháuy évszázaddal czelfttt a
törökök L\'llt\'n való harcokban. Azonbau SBJIIOH c cél olt ogyikét riom értük ul. Kredmótiy ogéM más tóren tnuiatkoiik. A magyar zeuu mellett nzivosun valceroi* nak ax angol ladyk- A magyar zeuo tohál tért hMi-totl, (in azért imm volt órdokűa IDI\'.UIIO koronát kóltoní ii kormánynuk, mórt az ilvin\'iiiU magyar
Uigó Jancsi is ulcg jó Itírnovtít h/érzett, a gazdtiHági erediuényekul akarlunk volna «l-
rui, akkor Magynrorszá^ mezőgazdaságát - uu-rt
fyladai sí magyar emberre uósvo, aki külföldön iirtll caait tí tóren bw.xeIhulUuk gazdariági eredmenyn\',1 -is diwóiteni szeretné azt,.\'""" ^ntoltuk volna egy aránylag k.» \\m .Ilonba naradni. Kétszeresflii nehéz, d««ití- *•« »it-KMel4eu bemutatni a Mt>zuga»|Ustgi fifladalom liiü.sl, midim tinir H francia ó.s angol > láttam, mert i\\ kettő között párhuzamot [
er
L»|MuUjdon<>s c IFJ. WAJIUTM
nagyságról, 1)utalómról (a franciák és angolok ugyania gyarmataikat, azoknak gazdanágí fejlódÓMÓL mutatlak b« \\%*iÁn tünyes keretban) tesznek tanubizonysAgul, míg a máaik igazán a legszerényebb ktfirvtckbtm mozog, ÍH5II1 ÍH adja hü kópét Magyarország gazdasági viejto-uyaiiiak, az utóbbi néhány évlitedben törtáiit fi\'jlödé-nonek. Éputi uz a bosszantó éa azúrt lávoilam dntr.ftgvi én más magyar uiuber in a kiAllílá»rói. Több hooli-Uiraamtnal tahWküzlain Londonban ÓN mindnyájan ugyórtelmllle,; kouslaUlluk ezt a l^nyl. Nem tudom, Iiugy a inórUik adó köröket mioeoilu intenció voiettu, iuidóu alhatántzták, liogy Londonban magyar ki Alii tant rondoiitiut-L. Nézutom vzurÍLl a kiAliitAuuak külföldön ktii
i sivár, anin a Kanisuia ie-iB"«t — ^ « mi O»WIUH* ■» — uugy & mamio a n, hanem hiszen kong is a!k?1ir?ld «\'6U g«da«igt fejlfidüséi rauiawa bo At a iirtAl- nifiifknl onnan aki có1 Ilibe8llHlolt a ICIAIIIUS rundexfiiunk Kxemei elAtt, \'gtOl, menekül onnan, »Ki|ll0gy mei!mut«iwa a hatalmas ingoliialc. hogy a má«o-
g — adóssággal.
A londoni magyar kiállításról.
Nehéz leiadatra vullalkortam, midón l isi toll, síorkcsitö urnák megyeriéin, hogy a londoni magyar kiállításról lapja márnám írni fogok. Különösen nehéz,
ami magyar
imutatni a Moiüfiazdu-li<rnit)i alkalmauak oak. Ha ounek huzluk volna ído, akkor fugáimat
Múzeum h
\'sttk ogy
VERSEK.
Ina: 8ZÉ08tN JÓZSEF.
Szomoru uton.
Szórnom, borui nyári hajnalon
Zokogva visí a gyorsvonat.
Ez ÍZ ut:
Az álndaiiiis-tometóje.
Ó, amig fílnk, ó, aniig ólok
Mcgsiralom
E nagy utat. c Ims utat . . .
Öszi esó.
Permetező, hideg ószi csíi Mossa az ulca vörös gránitját, S rálopja fakult, ódon falakra A gázlámpa lila fénysugarát,
Valami lomhán a városra száll, Mint egy szórnom álom-leheliet.

Husan járnak H ^áiJiult ómbt-rck KalhosKzat, suhanva házak mellett.
K ugy yélein. mintha sirásl hallanék A pertiitítfzó óaú esún át; Egyiv fergóild líloinuetegek Panaszos, fojtott, titkos sírását.
Útközben.
Zell fim See, július imviiUn
Aki m hiszi, huny Sulibtirg tartományban faj-magyar honliiárfaínk ii\'-m Irt lógat nak el ép ugy, mint más oyzlrák lartumáiiyltu. az csalatkozik, Odaát tiaslt\'ínban két kuruc Odfll : f\'olónyi Uéza és Thaly Kálmán, de nem egy iazekljól lakrnároznak. Thaly .szeréuyeu meghúzódik a Sirmibinger étterménük egyik flllkéjéheu, Polónyi a Uasteiner Hof tuudén;zállodá-I jában étkezik. KoNuuth Karlnbadbnn fehérneműt vásárol és Audrássy Angltáhan utazik. A jó példát kü-I vetve, az időn én itt;in niviitom el Tiilipánfuredre, 1 Imnem eljöllem Zell am Hee-ba kél hétre, hogy a

! maga.s Tanuru-lmgysúg énzaki Itijlűit bejár hassam m i elportyázhassatn Bajorországba ÍN, dn uom voroség, litiiH\'m epy csukniv IIIÖVÓMÍ ittU-t kudvóiírl. KdlOnben is Aughburgbau iwm Üllo^ot onztuKiitnak mn már a muííyuriuk, IIIUUHII aiig^burgi töltött kolbánzl nt-Ifkkcl, ntni i\'ji|K!i) iiL\'in kcinnyttn unié»/.lhi\'l6 étel.
Züll klimájHióI ugyjuiait l.-bot úlütniii, mint ! Halzburg éghailaiáról állitanuk: mindig cnik az esö, ! Kohft sincsen jó idó, I)« jól fel.i£erolt bugyellárix \' mellett Zt\'llui\'k 2 - ;■( ma^aa HIIÜVOIIHIOH álló szillo-\' dájában kivárliat|uk a kék egot \\s. Napsugárban lál-i hatjuk a lloi-hhtnin és Kitzsteiu hűborítoilii lornyait. 1 ésiak leié it Kóhfiiger hegyeit, melyek nagyon hasonlítanak u Tátra hegycsoportjához. UyonyörU mesz-izire terjodö kilátánt lohut élvo£tii a Scluiiitteiihöíio I\'HJÜ méter magahságu hegyhátról. A turimák Imcsu-járáhiinak célja azonban a MuHttrbodmi. Jilo |onnok el (ierniania t>z6k«t, du nioglohotós caunya lódenbo öl-| (öitetetl asüzonyai. Nem irom lu a Moscrbodnti | nu\'gható síépségeit. Minden Ititdukerbtui megtalál-i ható Tömegesen látogatják a Thun-Klammot ÓH a KeBHtilfsll zuhatagjait, moly meglúlti a völgyöt nagy morajjal és dorgéKuel. A Kartinger jégárnak i« tong-tek már ódákat. A király 181)3. jutott ol a jégár aljáig.

Z A L A I a\' Ö Z I, 0 N V 1II09. AL\'f.iUSZTU8 3
szerezhetlek volna a kiállítás látogatói Magyarország i készilraóuyek közoklaláauuk fejlettsége mellen blto-; szerint reudreuUsitoUtm. kifejtve előtte, hon vére
metógatdaságáról — akkor lalán gazduági ered- nyilának ugyan, de az összbenyomás Hl som a leg- kodni ió íiunak semmi körülmények közt nem „ah.*"
menyről is beszélhetnénk — igy azoiib.n nem kedvezőbb, amil a kevésbé megfeleli rendeznainek ; femeir.no tovalbb a dnlral h.n m ki
Tagadballau, hogy találunk azért itt is emülésre lulajiloiaitok. A kereskedelmi iskolák által kiállítón, "em "»««""• \'">•""> » <•»*>•. »•"»"> ahelyett eg, méltó csoportokat, de ezek a szegényes keretben tárgyak pld. ai anyag mennyiségénél képest kis\' l°"or* "■raD \'"Jaskouyér szerencsés elfogyasztásához maidnem elvesznek. A in. kir. kiucslái kiállítása, stokrénvben vannak ÖNauiKsulolva amelrból büstkén fogott.
saokrényben vannak össio.suíolva, amelyből boáikén \' fogott.
tekint ki — mint egyik legszebb darab - a nagy.; A gyomor, al önzéa eieu kiváló eyitftoluma
kauitaai felsó ker iakol. gyapjugyOjleméuye. Igen \\jM „ ,VKM!, ábrfndok lehetetlenségét. „„ ís
ma|dnt;n. elveznek. A m. Itir.
mely a MagyarorsiAgoa nyArtott különböző dohány-
torinékoktit mutatja be, igen szén. (ivapju termeié-
sülik. *»lyomlmnelesllnk. gytImólc«lermelosUuk, fa- szopok a mlntarajziskola ra|zai es kepei la he«opor- ... . , . " 8," "
termelésünk és méltóit vannak képviselve. Már a tol Eduárd király i. hotaubb ideig nézte. Itt történt. | W""1""" >g»«ággal megmondta már hötvös Jó,„f
mezőgazdasággal kapcsolatos ipari exportok kevésbé midöu az ót kalauzoló Eródi fóigazgaló egv művészi ™ro, \'"W minden ember arisztokrata lefelé és d.-
érdekesek. Törley pavillonja vezet e téren. Bortor kivitelit zsőlyére liivla fel figyelmei, miközben 6 egy mokrala főllelé. mondjuk másként és kissé más foga-
molésüukel sajuo* csak néhány Ure» üveg képviseli. ■ uót ábrázoló képet szemléli, azt válaszolta. Szép lonuírciyalalot keverve közé: a legtöbb ember oda
Mennyit \'múlhattunk1 volna e téren a franciáktól ?,inunka, de ez mégis csak szebb- éa tekintetét újból\' i Mit ■ , h , ,. .... \'
Érdekes a Hunyadi ke»ern forrás piramisa. Kz kü- a képre fordítóit. \' ,,,1 ■ T , , ,, ""íul""k
lönben az egye i magyar cég, melynek rekUinjiit j A kel\' pavillon liátterében - az egész kiálli- ""pulálják azon jót, azon szép lallct vonási, hogy
London uti\'áiu is látni. l las ugyanis itét pavillonba van összeszorilva, majd- minden embort belHÓ értéke szerint hecslllnek. c*e-
llal az nem külOiio.i. hogy Magyarország ipa-. uum ugyanannyi helyet foglalnak ni a vendéglók is: kély kivétellel csak magukat és másokat ámítanak
rát Zsolnai, tiauz, az Államvasutak gépgyára és még — a Magas-Tátra nem a legjobb képe latluuó,! Al límbor bolsó élet« eoy egész kis viláe és el A
néhány kisebb jeleulóíógu telep képviseli az iparos szemben a pavilonual poriig a Dobaiuai jégbarlang i . , . rt t ■,„ , .... ... .
Angliában? Krloin ipartelepeink tartózkodását. Az ó, reprodukciójában gjőnyorködholik a publikum. Kz, "ürb"". ™. l"""i"Mkel6" \' "•!*\' >"<*«, ■meljti.k
mérlegllk a kiállításon csak passiv lehetett, mert már sokkal sikerültebb kép. Azt Illsiem, hogy azok gazdagításáért sokfele colt megragad, melyre leg-
e téren Angliával nem rerseuyezhetllnk. II" hol ■ az angolok, akik e MagasTiilnlt látták csodálkozhat.; többnyire sokszor kizárólag csupán saját jólétét igyek-
sokat hungozlatolt hazafias szempont1/ Külíubeu nak legiukább, hogy hazánk e gyönyörű vidékének i „zik elómozdiUni. Az önzetlnnség csak egy fluomull
ezt tudva, — nézetem szerint — az intéző körök- osak ilyen reklámot tuduak csinálni A M.-Tátrába;, önzésnek nem az unvnin sn>éi> i.,rlniill i
Ul.k akármilyen eszközökkel is oda kelleti volna hal- való utazási kedvet aokkal jobban fokozzák a lény- \\m " ,,,\'■. " m[ °m" tudm"^
niok. Imgy nagyobb jpartel..p..ink különösen a mezó- képfelvételek, melyek a pavilloimkbin láthatók. Igei, """"" " lul"k SnI"s" >m\'ii azonban igen grakran
gazdasággal kapcsolatosak, a kiállításon méltóan meg- szépek a hazánk mán vidékeiről kéazilett 4<rnykép MM> \'\'"«»■ \'"iheljt auyagi elónyökról vau szó Kp.-n
jelenjenek. K téren is mcgmutalhalluk volna életre- (elvételek is. A pavillonok között egy nagyobb tó az egyén ezen lényege mialt is szociális szervizein
valósV«nkal. latlialo. Egy vol.ncei gondolás toilletjébe ollottelrtt |,r»adalom mely a közös iólél írvényre emelésével
Természetesen az ipari kiállilison Asolnal do- angol ur áll nt a csónakázni szeretó publikum n-n- ,- „ . •< , . i , , .,, . .,
mlnál. Árui nagy kelendőnek is örvendenek, az doikezésire. A tó ellu eg, hu.záruaííormi.hoz I..- \'^k ". \'*"?"\'* l"\'"-"lle(( art"V°""1 W*"
i mérlege nem is (og veszteséggel záródni. Az is souló loillelbe bujtatott gyermekzenekar szórakoz- ^e1"""1"\' biílowuni. örök idóro utópisztikus ábránd
kitnnó reklám — amire kulönbou szüksége nincs tatja a publikumot Nem csoda ilr körülmények kö- \'marad. A szocializmus fejlődése e tekiutelben moud-
— hogy Kduárd király, midőn a kiállítást át elmúlt [ zótt, hogy a 7 millió lakossal bíró Londonban a hntnók, némileg fordulópontra jutod. Louia Klanc.
héten megtekintette, vásárolt!) K értékbenZ.olnai-félo, magyar kiállítást kevesen látogatják meg. Termesze- jfuriur I>r„udhon. Saint Simon álmai ép oly lehetet!
cikkeket. Az ötvösművészet is méltóan vau képviselve, teaen ez részben B francia angol kiállításnak tulajllo- , , \'. . , . „ u ,. , ., „
AllamvasuUk gépgyárának 4s Ganznak modelljei ia uitható. mely nagyszerűségével óriási néptömegekel, l*""**\'*. mint Usalle, Kodbertus, Mari, Ingei.
igen szépek. I\'osta é» távíró kiállilásuuk is megfelelő\' vonz Magától érlelődő, hogy mi olyat uem prodll-1 U*»»*i- Ma már inkább, mint nem, világon, hogy a
nívóról bizonyít. ; kálhattunk volna, ezt valószín Illeg az angol sem : szocializmus caupán mint elv lehet szolgálatot. Igazat
A közművelődést az újságok csoporlja, az iro-, várta lólOuk. 8 méllán elvárhatja mindenki, hogy a adhatuuk lehat azoknak, kik azt állitlák hogv a
dalmi műiulézetek éa az iskolák c«ouort|a képviselik, pénzéért — I schillig a belépő díj — valamit kap-\' „..j.ij,,,,,.., , .„„mor vallása ez nikuri\' nri.li\'i4r
Az mságok csoporljábau ott büszkélkednek helyi lap- ,on. a magyar kiállítás pedig sajnos vajmi kevset\'""" " °y° \',""■, " Ujk.U" \'\'rul"ár\'
iáink i.: Zala, Zalai Közlöny, Nagvkauizsai FriH nyujl. mozgalom tudományos elnevezése s mihelyl a mun-
Iljság. Az egyes folyóiratuk kiadói már szdkkeblllek BaJog Dezső kásoszlály érdeme szerint iulalmazutik, meg fog íz
voltak. Kégi példányokat küldtek be, ami a csoport ^-^ker. iaa. uníx. | egész mozgalom szűnni. Addig azonban a társadalom
fényét uem igen emeli Irodalmi mninlézeteiiik is . . _ ,J^_„i_^r\' -. _„__,.... « említett osztályának még sok szolgálalol vau hivatva
csekély számban vaunak képvisel*.*. A brankliii-TAr- I .. . .
sulal kiadiányai a lieugraphiai Intézel tárgyai let- Pmhlflltláll tel|esllem
szetósek. Az iskolák Koporljában is meglátszik a \' \' ««l»MI"«a S valóban mily sokat köszön a sznkkeblu tár-
gyors munka, mely az egész kiállilás rendezésében lrJ" KARDOS ZOLTÁN. riadalom i-zcn eszmének. A munkás, ki ma siiic-
.tif/vi\'r«;l^keMrérktlÍQr?Vr\'\',\',vjl"iéí1d<\'i\'\' "nraár°"»\'»»"»«»"»™». ^^^ *«*<> "g>*"r6iui" ^^^ c»«ki» »»»«k <"»i<"<i^
Zt* X\'iiS i!í:kt„: hi/s.Xi..- -ki ««•" °i»" «•"• -\'"" - >™-" \'*-ik \'"*"" \'*"*?• Nw:w T"\'™" tén3""\',r"\'
iskola veit részi a kiállilásioi. Kgyes iskolák és nevéről, valamim In esztendejéről kovelkeztelui llA" "" 1"IC"\'k """\'\'■ ll0\' " kor ""\'" "lillí «••»"«"
képei és rajzsi. egyéb dolgozalai, a kolozsvári egye- lehelne — lelkendezve szalad táskával a bátán.> "\'"" k"rnlt» ki "\'»\'• Megiiiérlieielleii szolgilatm le
lem biológiai gvojlemeiiye. Calderohi és Társa l.u- mro, mgí^tí , k„elwl, Plroii 6M„fllv,. >urionl h.,u.én„k e l^intelh,-,, é« némileg testnek is -
^t\'is^J""Kt:l^r:Pi» >«»«.»a..i«u... ^i.,^ .1.*.»«, • ^«^*.^ »™-v« *** ■
g
A M,„„,b„,l„n kőzepóu épült e«, c»iu„S .1-, J\'»"\': ""»ku;k <**» "> "rél »>W\\ \'""*■\'
.álló Itt villamoággal ölnek lóznek mos-\' - IM« kérem elnök vagyok elnök é» hozzá \'"""k««."k * "v«"lUk beszédeket m
pesi ..álló Itt villamossággal .Ilinek, ütnek, mos- - IMcai kérem, elnök vagyok, elnök éa hozzá \'"u„ká.n.k. * "vatMUk beszédeket mondanak, (el-
nak és világítanak tehát tüzelnek parázs nélkül. A \'óeluők! Mert hát kérem, mink azervez.lbe lépünk ul"""\'"k - " Mkul ""\'"esllő dal is állandó mlive-sűr és bor limesére nem kell jeg hisz a hegyek kd-, es oll kapum a ielvéuyl, a piros szegfűt is. Uold- lókr« "Uú ™» «»">\'«\'»k Mwléh™. Mludmeg-teliégben hóval-jéggel boritvák. A levegó is nagyon, bach Józsi a jegyzó, de azért vau .leintik meg al- •""»\' >•>■ •l"\'""k • inu"k*» • tírKmitatlnn oszlály-hüvOs, csak ha lilelésre kerül a sor, melegszik leljjegyzó is. Bácsi! mert hát mi szociálisuik vagyunk "arcban ezer es egy hasznát veheti, mert e harcban az ember sót néha izz«d is A tkhmitt.uhóhe is na- minden, esak Körmend; Lajos nem éa a tlrllnsleiii "■ inl«IUgi.lici. la. uagy .terepet visz. nem raupan gyön kedvelt kiránduló hely. A kilátás onnan fensé-, sem, de hát tudjuk ám mi, hogy miérl! Kőmiendy\'« •»»•«> »r6\' A "raadalmi szolidarilá. fejlődése ges.A világ épilómester. magasabb tornyokat alko papája építési vállalkozó, a (irünsleiné meg íöldbir- \'"■"\' ki» \'"értékben «"»«■> «™ "".mének kö.zöu-toll az emberiség számára, mint Kiffel. Ka ha gyarló tokos, kiknek livériá. még a kocsisuk i», mert inasuk l"1|í A magasabb oszlály ugyanis, míg a »o«alit. szemünk felmondja a szolgálatot, liaeu és Zeiss is vau áml Ugyan eu >it hiszem, hogy ők is ,w- ""\'» \'»"»\' ••gvrea.ril be nem fogadja - am.nl hogv
segítenek rajtunk. A szép kilátás hegyi lalyigakkal .élnének szociáli.lák lenni, meri mi lig .leké-■ •""" " l»*««»ll». mert hisz önmaga ellen emléked-
olérheló és li; K liielséggel és baksissal, inert meg- rozzuk ftkel. meg sok-7.,.r meg is verjük ókéi. inon "ék -7 másrészt « kor szelleme elől mégsem zár-
goudolaudó, omberlla, hogy bakaiéért a szél is meg- mindig azt mondjuk, hogy azó „lársad.lmi posiciójuk- k»»l\'»lik el « azért a társadalom már meglevő lile-
fordul és a zári ajtó is megnyílik és tudjuk, hogy uem engedi hogy szocialisták legyenek. Do mi Ujb k""v iuléiinényril fejleszti, tökélelesili, val.miul
Allah, Isten egyetlen prófétAia, milyen bölcs volt. bieu szervezőibe leplünk, éu vagyok a főeluök, nem j "lakat alkot Igy tüdőbeteg szegényeknek szaualo-
mikor elreudelé a baksisot. ára ai alelnök, hanem a íóoluők : már 4 krajeir, rium"t épít. azok gyermekeit különféle módon sr-
Állandó közönsége Zell llul Seeuek kevés vau. össze is gyllll a tagoktól, azou fogluk lelsegélni az g»ly»". \'«y « napközi ollhon llllézinéliyével. gyer-\\ dulakodó embersokaság vágyai soha ki nőm elé- öreg munkásokat. I\'ersje, majd ba már sok lesz, mekligák létesitésévol slb.
gilhetók. Ködképeket bajháaz és mikor megérezte a Szóval Ferenc, az éu modern öcséin szocialista * De VB)JOU — nem tekintve egyéb aggályos
valóságot, tova siet. Mihelyl kibontakozott egy-egy agitátor és vezér, ki elnököl és üt is ba kell. Kluök, körülményeket — pótolja-e a könyöradomány azt.
tAu egy-egy vidék miszticizmusából, elvesztette bájait, meri auélkül szocialisláuak lenni som igen érdemes amit a jövedelem igazságos eloszlásával annak a
Azért vándorol, utazik a sok ember. Keresi a tilok- és szocialista azérl is, mert ez is immár modern szugóuynek\' munkája fejében amúgy is kijárna?
szoinséget, mert gyűlöli a keserű valóságot. Krény-o dolog, pláue — mi uem is csuda — a szegények, Tökéletesen igaza van Malthusnak, ki a szegény-
ez. vagy fogyatékosság 7 Ki merné eldönteni? közölt. \' segélyezés (az Krzsébet-íéle, 1ÜO)-bői való szegény
Villányi Henrik. Miután Ferenc öcsémet ennek rendje és mód|a törvényről szólva) ellen kikel, mondván, hogy ez
h»l ó szocialista. De hál hagyjuk szegénykét szóhor | »u""\'"\'k"1 »«">»->\'«l«» dolgaikban, hanem az lame-


iskolázott embernek elég egy lap. Csuk egyszerűen ezt akarom megáHtt-pitani. Ks még kóv>Hkeztetésképprm azt, hogy az egy ujságreudszernek nem a Korona-kávéház érdemes tulajdonosa a/, oka. Az 6 üzleti tevékenysége sokkal nagyobb annál, hogy azt a lényegtelen előfizetési Ösz-tizpget sajnálná, amibe a kc*116 szániu\' újság kerülne, ha szükség lenne rá. Mindent kaphat pénzért az ember, csak újságot és szépirodalmi lapokat nem. Kzekct nem szerezte be a tulajdonos, mert meggyőződött róla, hogy nincsen rájuk szükség. Azzal pedig , ismét saját érdekének mondana ellent, ha felesleges befektetéseket tenne. A Koronában egy szépirodalmi újság van, mert többre nin-rsmi szükség. Hétfőn a „mapártolók" átfutják\' n „képek"-et. hélfötól kezdve vasárnapig pedig úgyis rendelkezésem áll az esetleges érdeklődőnek az egyetlen újság, amint ott hever az e^yik Uikíir ahm gazdátlanul, (ir.)
U. i Hu a cikkecske megjelenéséig a második szépirodalmi ujeátf is megjönne, ez esetben plórti múitüsitoin a oíkle uimét. „Száz embt-r, keltő újság".
Mozdonyvezetők gyűlése.
A Déli faunt muidotimztitúiiiek , Olt bonu köre julins iT-eíi Patarica Miksa efnóklele alatt városunkban rendkívüli kitzgytlléttt tartott. A nagykanizsai, székesfehérvári, szombathelyi vs siisteki mozdonyveie-tök képvíí>el>ftebeu körülbelül \'.n-iín jelentek meg. A Mozdonyvezetők On<z. Szövet^fgi*! Hírkmaycr József r-íov. elook, boói. Lajoo titkár e<< Kuller póniláro* k>\'pvi»ellék. A gyDlés folyatnál) megjelentek Rubint Károly, holtán Krinl és KoM>\'iihiT»c .Salamon nüfivkanizsai vasuü inérliukók, akikel tiszteletbeli tagoknak választottak meg. Kllenben a Vasútj Munkásszöveteég kép-visclújt-löl a kért bebocsátást megtagadták. Elüök bfjfl^itti, tmgr « ni, e JHII li-án tarlnit kflzgytiléH a moziionyV\'-ietók k|váiiMtg»ít t-gj memoraudumban terjesztett- a kózgyfiién .-lé. Kóbb pontjai, bogy 24 évi NzolgAlHt után érhessék v\\ az elérhető legnagyobb tízeiéit. JIÍIXIPII kinevezett mozdonyvezetfinek 1200 kor. kezdúuVtéfi-,\' ifg)en, A ki nem nevezett mozdony-vi\'jr\'iólc niozdonyv**íetó jívukurnokok címet kapjanak. \\ -ÍZ\'-!!jutiilek szilárd flt.(|toii repib^teNNék.
A ]i)fiuoiauduni\'»t vivő ku\'döitaégnek a D. V. igazgatÓKÁgH igi-relet l*tl. liu^\'.V mibclyt a Mrtvnál ex ügyek reiid\'-ztutnek, ók wm tarkóinak el a jogos kéretek elöl. líar a konimny. liol »j>inté[i eljArt a küldöttség, mind ez id**ig mit KI-UI tett ez Qgyben a I> V. ijtazgat>\'»tát;a 4S— 1 *-i* kor. |nlalékot adott addig is mozdonyvi-zeiftinuk. Kzt azuiibnn nem tekintik Kérelmeik orvoslá urnák f* Hírkmayer indít fanyara kimondja a gyiWes. bogy mig e 6zetésreud*ezéu megtörténik, [ginden mozdonyvezető negyedévi 18>) kor. jutalék kereset bíztnriiiáebnn rébzet>t)ljön; akik pedig várakózátii állapotliau vannak. [<> flll. órajjéhzt kap-jnuak. KlnOk javdslalára elfogadták, hogy minden niU\'.hrii bizülmi férfiakat válaszon, kik alkhlomadUn a főnőkkel tArgyatbas^anak. Klfogadtalotl még Hirk-inayeiiiek a szolgálati beouztH*rtt és laktanya ügyre-vonatkozó javallatai is, melyekot a többi határozattal együtt kiuyomatuak és az Igazgatóság elé t«r|enztenek
. t!.ü8. AUGUSZTUS 8.
megteremti a szegéuyl. M«rt bál miért is uv bi,. iisudieli meK « a 80 koronái kereső munkás, kinek síületendó gyermekeit majd eltartja a liga? A .szegény segélyezésnek talán legcélszerűbb Volna mindig td hoc történnie H inkább n családfenlartóuak kellonn tisztességen muukabért biztosítani, hogy az erre, num pedig szegénységéi yttzésre. számítva, alapithaiwon családot. 8 akkor majd nem lenz annyi sirike és nem ad ki a társadalom milliókat Hiogi-nysegélye-itiüre, ftiupán így IHUIHÍ érdemes u lársadalom «.;f>
1 Értesítők.
111.
J e le uuistl ükben harmadik nulyun b^srélonk az elemi iskoláról, de, fontov-ágára uézvo «sl6 helyet erdemei, meri az egész népnek igy városunk nápes-begéfiek ÍM Itígua^yoblj résie cftiik a uepixkolai oklalás alapján lúp ki a keuytJrkur^KÚ t-Mlje.
Városunk népiükotái az állain kniúbun vaunak, ruűc aa úr. tiitkózséfj tart t"«tin füiielleti »agy költsiíg-g<jl elinni iskolát.
Ushuk tí\\6ni6r tu állami iKkutákat.
A uagykauÍ2»ai aHumi elemi iskolák :) igargaió, kuriflbe vaxiuak Otllva Az 1. kórziitni-k u. n. kör-puuti iokuláuak igazgatója VVucd UeiKÓ, I I lauitóval-a 11. kúrzut igazgaiója íjzalay Sándor ><■ tamlóval\' a 111. körzet igazgalúja Hmhíj Utván 10 Uuilóval. l8j az igazgatókkal ugyUU 40 tanító lauitoil 4^ UM-Lalvt, vagyis a tanító j. é» (.. útibzttvuut üSltulyokal taiiitolt. Beiratkozott a 1^6 tauuió, az év végi léuzáni l\'jUi. UkoJAtalIan volt a kíniulmés móriul .14?. Kgy i tanítóra átlag íj4 tanuló jut, ha j)t«Jtg iniudtni lau-kwtelta bejárt volna, ii\'ó keríll eg) tanító kezu alá,\' d(t amint az KrtamtA in utalja «gy leány OHzlályba 71 tanuló volt. Ki a sutm tutin ai áll. inkulának, Keni Nkgykanizna kultúrájának nem válik dícsóaégért). A lauiloiostíllel ezt a ktirülinétiyt iftinervu, a kúiÖK -rltikeilet liaUruzaUiból felkúrltj nz igazgulÚHágot, liogy a ininiüzttíriuiubau legalább;) térti t*s \'.\', IUJIHUILÓJ \\\\\\ állat* szervezne iránt Uígytin .illrgós f><liHrjt:izlé4i.
Az I. körzet laiiitó lehiülciuni-k e^yik érdemuü tagfs: KrdÖByiio Novak huiza, Unifónúi imikúdéHenek 2\'.> vwin évfordulóját Un népei le; mely alkalominai iniud a bároai korzut UDluMOleU* osnzjívttli-s ktrvlv-ben inelfg ovációban réftze»ilvtte Hialay tiamior igiiiguti\'i pedig kartársii m-wnlíftn üzivbÓtjovö xzép DZokkaj mcltatu rn QdTózültit.
Az izr. üiípii*kóla Kriettiiójút Hun Hamu igazgató Mfrkeüitíjtttí. Ha|ta m 2 lutokUlóu kiviU 4 rérÜ én 4 iiúlamió látja el a unitá^t A nt^gy liuotiztálybau ■l év végén Hit, a négy leányunztíilybaii V2 tanuló volt. Öltíiztiseii ^83. Jut átlag egy «gy ufiitályrt ;Í5--37 tanuló. Kz a hzám uunjesak arról tesz bizonyságot, tiogj mtut uépefi íukola az állami iakola mellett in jogo. sült a léteire, de azt in mutatja, bogy u«m olyiu zNiifolt mint az állami in kólák osztályai és így a laniUüii én nevelési cél könnyebben elúrh*ló beuii« l\'andijelen-geiiésben (egwz é^ réítílttfw) 104 leány m \\M liu réazenult, összeHen TAf>. Tehát a nuveudékekuek 7Il*/o-»- Knii az iskoláién tartó hitközség humánus felfogioát éa a tanügyre ronalkozú áldozatra készségét mutatja. Az ixr. iakolában a 2. osztálytól kezdve németül is tanul a gyermek. Nagy kár azonban, hogj

K 0 Z L U N Y
* gimnáziumban c«ak a 8. osztályban térnek rá a németre és addig a gyermeknél e tudása elmosódik, különösen kár ez a polgári iskolánál, mely ugy is a gyakorlati életre van hivatva oktatni. Már pedig lép. teu-nyomon tapasztalják íparoMÍuk. kereakeiióiuk magáuhititaluokaink, sót Ugy\\édeiuk orvosaink, hogy a néniét nyelvvel hadilábon állnunk utjin lehet.
Az iskola különben, moder felszerelés 11 és tan- .
tervül a miniszteri tantervet lohadta el a vallás és
német tanítás kitételével. Az Krtfsitólicn Kertéi-z
JOÍWIÍ számol be Uou Samu igazgató jubileumáról,
abból az alkalomból, bogy 40 evi működésének betol\',
tésekor ó Felnége a Ferenc JÓZM?Í rend lovagkereszt*
)ével tantette ki. ( |
MEGFIGYELÉSEK.
Szar ember egy ojiiff 1
(Helyi kultur-kcp) \\
A KUI\'UUH kávéházban, ahol naponta j husz-hurminc lat-tíitier. ugyanannyi hivatalnok.\'
leiemben v«tt intelligens ember, es még ej[y esomo ciíyéb olvasni tnilo polgártárs jár. Leszámítva a német és magyar _vi<:clap:>k"-at. Öt-hat féli? tóvárosi napilap, pár teljesen parií-knláris érdekű vidéki uj^ag e* két szépirodalmi htp van. Miután egyik szépirodalmi lapot vagy négy hete. beszüntették, marad A publikum javára egy (I). 2«ge.: egy darab szépirodalmi díszpéldány. Száz ember egy újság! K/. az arány gyönyörűen mutálja bn &n a miliőt, amit Nagykanizsának hivmtk. b//. ii/. aránv tiiiiidiMiiiel fKu-M\'ljlx\'ii bi/.onyilja, hogy H7. [rodaliui eu Művészeti Ivör <yis/.n alatt nagyra nőtt „irodulomsxerHtei-* a különben ÍH lüttár.s/,»\'!\'\'ii ,epütt N\'a^ykauizsáti, milyen távolságra kenlít az irodalom fóku-K/,álól. T\'jbli vidéki varosban voltam már. sukat járiam kávéházakban. d-> seliul sem találtam még sz.ilé^ •\' hazában Ü/.I. liogy H/.áz tíinbcrrii egy ujaá^ korúljőn. MAS városban i« kártyáznak, sajnos, nagyim sokat. Milliárd, -sakk és egyeli 8£Órako/,taló játék tiuishol ÍH járJH. \\\'t>w i« a kávéhiiz a napi robotban kimerült hn/aíiak resze.re s/.oi\'nko/,ói h\'-lyül szulgálna. de miiiií\'Miött szt-l-s ez országban a sakk. billiárd es .egyéb csöndes és nem csöndes kárlyajátezinak nx-llett ul-vnsnak íh, vagy legalább is vannak iijsá^ok. A napilapok nielleit vannak f»zépiru<laliiii en szaklapok \\n. Azt hiszem, az egész ur^zágban csak Nagykanizsán győzte le a .kartfa-lap" a „heti lapot." Azt hiszem, ez kizárólagos helyi specialitás, hogy az általános irodalom-, szeretet statisztikailag megállapítható szám-\' aránya 100: 1.
Nem „Atyáskodom-. Sokkal ifjabb vagyok, hogysem ezt lehelnem, laegronni s-m akarok senkit, csupán konstatálni kívánom azt a tényt, hogy a Korona-kávéházban egy szépirodalmi újság van és ez kielégíti a „közigényt". A sok Ügyvédnek, orvosnak.


Tüdőbetegségek, hurutok, szamár köhögés, skrofulozis. Influenza
din tzAmUian luAr H OfvM által aapoola ttántvt
értfkiclcn uUiuatulul >• Unálnat, ké>)<a M" díi t»6m*0*init
* Ca. B«MI [MM
Sirclin

ZALAI

lOIIP. AUGUSZTDS 3.


— Értesítés Folyó in augusitm hó 6 Hl — (St) Vöröekakas Tapolo*a. Juliu. hó
ketdve KalWnlmlgeben boouaiik a Mfkaii ia»- 3O-*n l\'/, órtkor falrevcri luringok kángá-a ja|nte heeiélí forgalomba. A be«4l|fetM di|a: 3 percre l a vésil, éa mir» a Wmeg a huljniinra art, • Csaori
HETI HÍRADÓ
M. Kit. Posta-tár. „.Hifaul
I korona liii öllér. Nagykanizsa I.
— PsltXlgg8»at«tt országi Hiabóniunkr HIllVödéiitH a niagvH! Megbízta i kezelést vizsgálj, leérkezést* után
déli részi\', a nígi postaépOlnttől v
Petőfi.
1840. jul 31. -
a dátum oltotta ki
ssakogylat A magyar-
■unkánnok azakegyletéuek [ tnisl l
■ •■ északra I
láogtengerbcn állott. A linlybfli nagjfecskeud&k és i tűzoltók egy rászo Monostor-apátira, onaan szintén toltak kirendelve. A nagjt stárazaagban
a világ egyik
legnagyobb lángelméjét. Potófl örökre világító
csillaga Inai a népszabadságnak és a honfl-
erényeknek. fiiért magáénak vallják ót „a
hazátlan bitangok", a földön élö minden
népnek egynnló jogait és szabadságát irják
zászlójukra. De isteni példaképnek marad ó
mindvégig a honfiaknak lolko elótt is, akik
a haza fogalmát nem akarják, nem merik
l flk él
Ako^^rt^s^^
Iával, minden kedden és xzoml
árulkodik fcíintftrsuia- •-■ ■" " ,^ 7 " ", ..—~ :- ■"\'■ "■««
iluton Oab«r,t nlíadKTO- t»»ek»D,8ég»l fejtettek ki u eppai, átTonuló s. bon-■ii huszárezred századai A lisztek hordták l
i«Í aTüiBán ideitllnnesen felfoggesttolte. | északra fúvó nél csakhamar lángbaboritotta a Táro« íraáirrt hwry at níjvilelt a a panl-1 ilélkalati wsi.il. Kgyatarra igtek a 0 ánei-utca |a m»K\' A renciórség a rendeletet | Stenlgy»rgy-utca Halalon-uli-a, Toldi M\'obs-uloa A ionnal {<jf*i
véd huszárezred századai. A tisztek hordták ao
tával, mindn den én
kat rendéi a láraulita lámáinak koiremflködiséwl at
zsákokat. Egy huszár az i l h
házból ágyban fa kj
Armulh-telepen addig, mrx a IDrilú taiíon lart — Rendőrség panasza A n-ndórcég hí
gy g gyan Mid
meg. Klégnlt kilencvencgy ha« a hoitálartozó mel.... épOlntekkel. takarmánnyal KOlöuösen takarmánibin Dagy a hiány. Bzámos cNajádoak caak a rajtoklevo gunyájok maradt. Klégelt a bulorzatok, ruhájok, télre gyQjtött eleségök. A városi elöljáróság a nagy nyomor enyhítésére azonnal gyujléht iuiiilntt, de maga Tapota u- I alig lesz képes a nagy nyomor anybiUaére. A tilt. I károsultak részére lapunkban ÍN minden melpghangu \' felhívás mcllózériiWol Hzivnsen nyugtatiuk a legcanW.
„ I öreg asuzonnyal rohant az ulcára fa karjai lízt hall u»- ■ m>iM ltilell0ve0,(ty y, , hoItillrtó „ ^
kioltani a kebelből, mert félnek a végtolon-1 vdira rendraan meg tiokin kapni az évi ruházatát. ségtól, félnek attól, hogy az egésy, emberisé-1 Azonban ei évben Dtött-kopon ruhában járnak mag get itöleló szeretet ndii raelogit már. Csak, j["Mtjkl*;ilJJi\'lr\'M"l éílefnltmik ™\'n*k\'r\'az\'\'\'oka\'\'az O"M" isUin élhot és halhat még az egito. világért, | pifJiMl ,.„1^ ,na|j.re ^„„notáa nem érkuzelt. Most a véges ember szeretete legforróbb családja.\' azouihBij t.gy soproni cég intyis beadia az ajanlauti tülhelye körében. Ha nemzet, tnttrn lobbantja | mel.vui »1 is fogadlak, lg; azunln ne szivet, a világ már osak a humanizmus j ruhában látjuk poslolui a midui-k őreit.
osak l\'ctOll tuaotl. írva. A titokzatos Ogy, mely sokáig izg:
LMOK; ez«„uel pályázat hirdeiu.tik. HÍZBU álUsokra at
».k n., -1,1,^:1;l^lhít^z": ; L» taiiintéwtot éraiuégl viz^áv.l ,ik,.re««u
Hol van, aki odadör&gné a hazátlanság „ várom, a z»la(ger»zegi kir. ngyészs.g elé
apostolainak : . Ti fekélyok a hazának tudtán u UIÍVBI I. i kiürült, hogy egy uradalmi hivai
Ninos sehol. A segesvári fonveren szed- |«ii» "™ »\'*»\'\'*\' <«!«\' A l" "M"-""
- A «. pUB.titáaa Sorrnason. C.O.e*
kön kora reggl dl Já db
lék Ouzct elszórt .somjait. De lelke ott ól l"invAI"" ele"t\'lle
« bizonyitványnyal HW *P *<£** « (h szolgál.l miuileu ágának elvégezésére
örökké a uiagyar szivek oltárán ón eljön
az idó. mikor u|ra <1 lns» nomzetilnk Tyrtauusa.
ikolát t.i t!M)7/S\'iki tanévet megtartóinak tiitelen in ódon igatflm. ivol U-i-
Az rilliiftokat a k«rült-ti igni^ató.sáynt TogjAk liMtiillí\'iii t\'n |X\'dig n lipt\'.sti |»o«la táv. i^aigalri-síg ) i -ot, a löltbi ixazgHióság fgyutikint H-at. A ndjátkt;2tllu|í irt és SZ(1IHIÜSÍ, orvosi «rkÖlcJíi ÁR i^kolni liuoiiyilvánvokkat Itilswri\'li folyaniodviítiyokat már N koz^olfíit\'tillJHiiiiltók ítldliáró Imtóháiiolí. a közszol^lnt-lian iiüin Aliók pttiijí m illulúküs rónzol^aliiró VH#Y utján f. ovi aus- hó lö-ig, alilioi ki\'|ji-sl >k ntkuliiiuzást riyurni óhajtanak a bpfsii. kiisMti. knlosvAri. [iiisyvrtradi, [><>(••>[, ymxonyi soproni liMtif^iiírí \\»ny ZHynibi jn. igiUK -hui uyuitBik lie. A pályázók koítll kiválaHztottak, ai illető pt. igazKatÓKátf vc/,tiió)i\'tn\'l M\'Miii\'lyt\'^eiJ ifleiitkoini larluznuk, aki a/.iititn idlvi-lKlllk mint vt-gk\'g tialrirox.
— Pályázat öBEtÚndijra. Alulírott b ni ara
buli liallKalói xzámríra dOíi ^zúval tiatszáz korong ú^ztotidijat alapítod nuily odilöndijm OZ«MUIPI kiirink; a pályázatot H)/.HH OnztűinttirA csakis a kamaraként-lot (MOHOII, Suprou, Va,\\ Záinnwjtyu tw Sopron *i kir. váron titrv^uytiHlútmgok) lordlütún illí-lóst\'^^il tjiró i\'H valamulv U>hf> kPrPHkcdelmi inkoltit avagy » „Kultití K»ri>.skpd>>Jiiii Akadémia" ols6 óvfolyHinát kiváló ttiknirtil vcyirtt tiallgaiók pályázhatnak. A pálya-zati k-irvtíny. int-lyimk u pályiizó II«VHI, lak- é» illelé-küaHÓgi hitlyiH, családi vixzouyait, urkölcai magaviseletét t\'eltnntelő okmányokkal kell fulrizvrxlvo lennie * a mulylicr. a pályázó folaö karoskttdelmi iskolai érelt-béa\'i bizonyítványa, uvngy a «Keleti Kproskedplmi Akudetnia" CIMÓ mfolyamának uikerrel való
Zalavármegyei jegyzők.
IUz Utőlt ki. Hamarosan az összes gazda
sági épületek s termése is eUgett. Mivel viz nem
volt, ai oltás lehetetlennek bizonyult s emiatt csak
10 érakor Indiák eloltani a szomszéd tűzoltóinak
.egitaégével. I). «kkor már 12 gazdaípolotc a liMllie -^ M ^^ ,„,,,„,„„_ ,„„„.,,
tek mi\'g a
Gyula lógrádi jegyző ala|ios, az egyesületi ólét minden mozzanatát felóltdó jelentését
tudomásul vették, k\'icni-lendó belőle a cigány |,i\'M(.u iiinlapestru s onnan liukaresi
Ogy rendezése, melynek megoldására leginkább — Éretlen gyümölcs a piacon A nagy
hivatott a müveit jegyzői kar, ti\'rmMZi\'tesen kanizsai piacún napot óla erőtlen gyilinolcsöl áruai
országos intézkedés alapján Kiulitásm méltó •«««k. Kelhivjuk az illetékes hatiiságm. \'"W^
egy létesítendő internátus kérdése, melynek |. fz.H, A1"^"^11\' e" ^" ?kAi\'a & ("■^űt?°lllfüjito
lólesitésére Zala. Somogy. Veszprém, Sopron. a\'\'^roa\' Vf/.i)ii*>-*én^\'i■ i^vn"\'
Győr és Mosón megyok jegyzői egyesülnének. _ Szerencsétlenség a cséplésnél. Kor.
Ez érdemben aug. 8-án Gyórben szükobb Jótsefné i><vkB)>»rmtki Ukói kév<<sd<i^aió voli
körű értekezés It\'SZ. cséplésnél. K^ysz-r lókedvéljen iftncolui kezdult
A jegyzői kar személyi ügyeit es a köz- tneplíu, minek a v.ye az lett. liogy a gén
(st.) Vármegyénk községi és kórjegyzói- MÍM R^Í ^rmethaUl. Neme. MAr.on„é 1»l»\'™k""\'»k\' A. .lltaW . kemMi nek pgyi\'hületének tiigjai — ii közigazgatás UyU|nBg,i UICÚH az udvaron iáiszorfozuii i gyerme napszámosai, amiül a/, olnök mondta, f hó kével. Amint kicsit beuiHiit a lakásba. k*\'( elszahadult 28-áll tartotta évi miden közgyűlését Ki\'szt- siTléb a gyennekeil Moiiliipla s ai uilvarbau összo-bolyén. A 120 tag kü/.rtl uiinuigy fill-an jelen- >■\'»»■" Inrmlta. Klájuli at anya, mi.löii gyi-riu.k«.i városháza lanácsterméhen. Kovács, holiie«iít meg ált.
l.^y 4o,nin} kilúmét«*ri\'Ky44rüK
l Hki l"l
— Világjáró turisták. Julin* hu s»-«n; poign •std felé 4 hollandi érkezett Nagykanizsára, akik arra\' |U,I „
igazgatós mimm kérdését felöloló inüilvánvok |e.8»"\' Jot>l, Irtbrtt
k i
összezúzva húzták ki a gép-
, . .. . ból s orvoshoz pzállitollák.
iryorsan larirva laitak e, mert a vti asztmany ■ . , .. ...... 1( ,
61 I,, i . ,, ,Í — A méneskatona ügye. Kábiau Jézsof
nagy huzgaloimnal végezte a közgyűlés elé, ,ini mínM k,l(inárt, Mm szamainkban m«-giriuk, terjesztett űgyeki\'l. A tisztikar rnegváluszli\'lsa |,0K, lnidón a kolori ménes kirendeltségnél vult, közfelkiáltással egyhangúlag történt. Kínok , leitörte Kosztolir. Sándor oltani koresmáros lakását 8 lett Kovács Gyula légrádi jegyző, első alól- •-!<\'" koronát ellopctt; majd egy pincébe hatolt, honiiau nök Molnár István, második alelnök Vass P6\'1\'* ,»W .""■"\'"\'iségii husi vitt eL Ezak miatt
-.,.,,, rt. r m i \' i i . . .. . juliUri no "2\'O-IÍU a liHíiIjirosflií kiüzAllt Kolurba, H ott
y ml tanuKitó Ijizonyítvány enatolandó,
folyó
11)1)8. úvi augusilti.H .\'ÍO-AI tandók bo nzon kamara füiiü tartja magának azou
dillulAUi 10 óráig nyuj-elnöks^énél. A kamara Jogol, hogy több kiváló
8itubtululnia7.ás» v&yy órték&sitése i\'lótt
ugy M»)(y8ror8zá((on, mint bármely
killfoliti jilhuiiliHM. forduljon a
a VII.
Miklós, föjpgysió lahaoh Imw. első uljftgyaA [ vile(íá|atol roe(til|liUoUa A eiwnilftrOkH. kik KAbiám Ujlaky Itala, mattodIK aljegy/Ó Kovátis líi-ln elloxlAlc, valamint a polgAri t«tmk«t s a krirobiiUaknt halióti jtí^yzó, penztáro.s Pallér János karmaoHÍ kilmllgatlák. A vízH^AIut eredunínyóo/il H liailílörvétiy-jz6. A HZáu.vizsgáló bizottság tagjai lettuk , «ák fogja a jóutról lutt-rl katonára méltó bOntetéHt róui. Martíncsevios István. Neusiedlor Jenő, Bobay j -Géz*. A jegyzői nyugdíj választmány tagjai-1* nak megválasztották Kováta Gyula elnököt -fi« Somogyi Jözst\'fct. A jövő évi közgyülfisti tartják.
Találmánvok »Szabailalmi üJsáB
léP; kar., En.ébet-körnt 26. izám-
Kérje » „.Szabadalmi Újság" mutatványszámát.
- Nemzeti szellem bevonulása a n<_ iskolákba. l)r. Knxsiraka Kálmán kir. Unfi\'lUgyelő a megye ösuttzeu iskoláinak megküldte a nemzeti himnusz szövegét és hanRifgyftl fnlinntftlö Istitáblákat a vallás- t-H közoklatásügyí iniiijxttur rendeletére.


UJD0ISÁ60K.
Kath. N«psxövetaég Klakulnin.
Kiskauizta tulajdonképpen íinw. A politikai közwgnek Nagykanizsa a neve és a fővárosi lapok valóstiuolcg azt iriák tudóalliaalkban, hogy Kath. Népszövetség Nagykaniuin. Pedig et nem a valóság. Mert Nagykanizsának abban a részében alakult meg ez a szövőikig, ahol egyik nap a szocialista bitre , ehkQslik ugyanaz, hki másnap a atent zászlóval Qz«n
GrófFeatetiohTaaiilóüimüliósköloeüno Ibareol mindannak ami nem katliolikus.
A Peali Napló arról érteem, hogy a Puli Hazai Elsó I N„ra VB|, lehál 1I1([V fau^a tnl.idonitanl
Takarékpénzlár-Lgyesalet éa az érdekkörebe tartozó HuBIÍr Káro| fo,,rMÍ kónkolThintA nr nereplété-magyar és osztrák pénzlntezolek gró/ Fest el ich k Ai M kikiÍ liták kkl Tlók kemthelyi földe k htl kiti
"•-»■:"* r" "■"■""- r-»—•««!"• giw \'■■"""\'c»i||p|[, Ami dolgoa kiakmiiaai polgáxtársaink sokkal
Tmiljnak a kestthelyi földen urnák, haUlm.s kitéri*-, )óttntbbik „„.Hogy egyebei in megtanuljatnk a f«le-
dáaü birtokaira és máa ingóságaira koxel tiz millió baráti BMrHU)i„él. A má* vallisuak ellen hirdetett
koronáüyi kölcsönt adott. A kólc«ön uum »ól vaíimi | gy0|0|et ,„.,„ hatolbat be annak « lelkében, aki keze
nagyon hoszu időre él elég kedvező föltételD, Kbból. mullkáiából él, .1 testvért lát minden doiíoe Véxb«n.
u tt| koDTenite kölcsönből fedezni fogiák a grófi AH i((aii jó kathotikni ai jó ember is.^ki pedig jó
régi terheit e« ^kötelezeUségeit. i ember, az fel-barátot lát mindenkihen. így éltünk

1908. AUÖUSZTUB 3.
miuísi.vóuynyel biró pályázó jelentkezése esetén a iiUU korouáa fitutfindiiat a kút legérdemesebb pályázó közölt kettó oszthass.
— A gőzgépkezelők és kaaánfütök
legkötebbi képesítő vixwgái Sopronban augusztus hó
9 Dapján d. e. 9 órakor a hopron városi vill&uyiele-
peu fognak megtartatni. A kellően felszereli vizsgálati
kérvények 1 m. kir. kar. iitnrfelUgy«IÓséghBz külden
dők., 11 Rákóci Perenvutca 2.
— Uj ipartelep. Örömmel értesülünk, hogy
haiánk leguagyobb ipartelepit, az előnyösen inmert
Iíohn-féln. téglagyárak most Békéscsabán isnagyszabisu
telepet létestt. A lulajiloiionok elismert azakavalottsága
éa .(rélyességtí bizonyár* éten uj telepet ÍH rörid
idó alatt elsőrendű iparteleppé lógja emuim.
— Balatonvidóki földmivea-iekola. Tapolca községnek már régebb idi óta az az óhaja, hogy a HiiitoD mellékén, és podid Tapolcán földmives iskola létesüljön. KE iráüybau már — a Tapolca vidéki Gazdakör kezdeményt-zéneVe — mozgalmai ís iuditott. Sót a kör ogy iiizotUtígot ÍN alakított, melynek feladata ezen Ügyelt1 mm (mi! uj akció v ereiét,*) lesz.
— Hamis aranyok. Megyeukbeu tüblj helyeu
a/, nrany tiz koronás helyett rúz hsmisilváoyt adtak.
Erről a nagykunjai rendőrfőkapitány ér lesi telin a
hatóságokat.
— P«gliano-Sirup. Az egyedüli valódi, vilégos-
kók (lirolamo Pagluno védjftgygyel ellátott Pagliauo
Sirup kiválóbágái igazolja ama tény, hogy eióu külön-
legniség mint logjni.b vérüsítitószer, Pagliauo Sirup
fnlvékony é-i porriliikbun 18H8 óta sok éter család
nál eredményűben bev>Ul. KitílaŐ, orvosi rendeletire
enyhéi, inllködó linshailÓHier, mely a székrekedést
éx annak hátrányos következményeit raegszüuteli s
vértisztitóan hat. llmiriolétiftk ciinzendők : üírolamo
l\'si;liano Wiiárhii/, Klóreny (A 43.) tla Pandolfini.
— AmatBur-fAnyktpéaxekntlt I All»!ánoi*n olUmert
kíiUnil ».al<m tt utl r^>iyk«iitti;il kí^aléitík, fo]almulh»l»tl*n
winSiégU ))llUntl kítl «[>iiarituio!í, vnlmninl tninJonfílo fiiiy-
uAllitó) knph«IAk.
Kian üilolitt *U|>[Uiult t8S4-bon.
CH.M
Inkái
Niin árain
.lloiinoberg.-
SELYEM
in SBldinfabrlkt. Hegaibirg In Zürich.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A színházi hétről.
8zilii(,yv El ni ka vi>iidi\'-g|iHlIi<pltii\'i<l vz id/tnylitui ntoljiirii került s/.iiiru Siraut>£ bájos zenujll upun\'tijt*: a VarázHkt\'riugö, Az AIIULIIÓ ftvvx tidzakat, molyck iiivoí.ú^ra kóny»z(<rituttók Köruu-yt, Inh\'últotU hiUl/iu \'>í.ry telt ház. Szintit Kzoktulantiiik tűnt M, hugy a m^ykanizsai kOzönuég így ÖSHZH toborz^dik. Szílussy Ktt>l vonzotta, akit kikOiiHÚjíüuk nnlr régebbrót ism-\'r. A hozzál iiíött rutiiBiivnkfL no in elúgitntto ki, Hem hangjával, sem jiítúkávnl Inkább liaja^List, BÍ ifjii !>aritu[ijstSt Unuupelto n k&tbumg, kintík ugósi jiUúka művészi volt. Gífak n iniinikiija tdlun van kifugátiUük Korúik tiszta, cuseitgó orgunnmja eztitla! is fellllnt alakitáaáért H közönség állandó telsióae kUúrto. — Kövossyiió (a fókám arámi ri) ottliouoaan, ulókoldon mozgott a tuinpadou, hol már oly sok babért aratolt. Holtay. Pintér éa a többiek ehíg jók voltak.
MiísiJHp I\'Vhiir {.iyula jutalomiátókáut a „líura-miák" kurdit olőndtibrH, Schiller time világhírti művo uagy köiuü-déiíűt lioznti ai arénába. Kohór (Ferunc) «z alkalommal drámai tehetsógou«k fényen joliit adta. I<ámpák elé k hivta a kozóitü^ mpsH egymásután .1—G-nzor.
Ép ugy Tury (Károly) in magával mgadtn a köziíiifit^ttt. Kitiíró lolkt^i*d(jt bivU sokdior ölj, n | fngKóny lugOrdaléttu után. Pintér (gr. Moór) nagyon : jó volt, Károlyi (0Altiul) is, Harkányi (Schveicer; ÚH\\ Ktspál (Spignlberg) ia megálltak a helyüket.
A Sevillai borbéllyal, — muly figyszi\'rsminil [ uUlomjátóka volt litirczik Margitnak, uirta IJO Kti-ivessy tárául a ta Kzeruplútiét városunkban. Az előadás dicséretet! voll iis metiaíu kimagaslott » provinc uivó fölött.
És hogy Kovesay Albert most visszatér Pécsre, aiivesoii adózunk neki unnak elismerésével, hogy a

yoyiru« tuuititBtos lamarwiBRr cimmei Hzaxmuvei I adlak ki, mely a budapesti áru- fa értéklózndéu Jjegyzett minden értékpapírt táblázatod alakban, magyar, német és francia nyelven ismerteti, íöllnuk-tve a papirosok Ux-óvt Arhullániíáwánik a slali«ztik(.ját in. ! Minthogy ez a mű kiválóan alkalmas arra. hogy a hazai gazdasági könik figyelmét a ltazai értékpapírok fülé irányitaa ez utón hivjuk fel rá kerüleifluk ipa roeaioak, kcrettkodóinek éA jiéiiKÍnlézetoiuek a Hgyel-
mlt A _„„.!.,U„ . ~*A 1 ,t„A~.lU...\\ 11. -J..
mét. A mtíirendiílés t mfl Bzt\'rkesitÓBi\'iíéhet) Hudn-pest, V Arpád-utoa «. .szAn,) int*wü.W.
?^ \\ CH eíitir" kölüa
ZALAI KÖZLÖNY
aozii és tarnulatáhox fűtött reményeknek biven megfelelt. És ba Kauiua kOxönaége nem róta ta vele szemben kötelességet, sem a közönség mftvésii éné-kébeD, sem a tnegbeosaléa hiányában, hanem a kulsó okokbau kereaeudó ennek oka. Viszontlátásra.
Közgazdaság.

.i Közlöny juliua hó :il-tn«g MegrondelhotA M fillér elózelou beküldése ellenében a nevezett lap kudólnvataluál, ltudapeat, VII. Rakóczi-ut 6!i..(Athfliin«um-épnlet.) Enleklodök-uek restletea ftlvildgosításl aillml bármely ipart.-Htn-h»t, valamint az alulírott kamara. Soprou, mo^. évi jnliuH hó 30. A kémleli kereskedelmi és iparkamara
Köígyiílés. Rzt\'nlau tartotta a nagykanizsai (tirlirtzak rt>97.véiiytár»asá)(a évi rendea közgyűléséi iijtiépi Klek Lipót elnökh\'te alatt. A küzgynluVn az Ít!aztíttt6ság jelentedét tudomásul Vftlék, a ft-lmotil-vénvt megadták. Hozzájárultak a nyerőség Attkénli h\'lomlrtwiba, hogy minden egyes részvényre \\í k«>r. n.tzlalék i-Hflen.
\\ Bór- én Llthlon-tartalmú
ft(ÍS4 1!)OH. A tiyAr—soprou—ebenftirli va.<titl
soproni üzluligAZKuLúságu 1. mugu va.suUk mAmara
való é.s i\'Ui mínóségo IO.OÍKI drb vrde\\ feiiyó-tulp-
fára óhajt beszerezni. K t\'ilpfiik (.zálliltixi ha*tindi\'|t<
jóvó úvi április hé Ki-íki-. Az aiánlatok e hó té^éiff
a feutnevezott l)iletiga/,gniűnig)iál nyujlandók k\\ a
tiol a résjIüti\'H fölléU\'k ÍN megtudhatók. 1

TegDap volt KixkanizBau — a kath. templom mellett — a kath, NépMóv.\'i-éK a|«kuiA gjtlIéRe. Az Urh^KOM kath. NépHiöri-lség kDldÖttje HIMM Károly Tóvárooi hírlapíró volt Kinkai)iwa földmtlvos polgárai meglehetős tiámban leKtntck meg, Félnégy órakor kezdAdött a népgyülés, melynek egyetlen programpontja a központi kiküldöttnek boaxédn volt B végén a Népszövetség mfgalakiiáHa
p
hely-
Hy, .Romolt
A gyűlölet hauKJ4u-behzélt el Hzámtilan esetet, melyekből merétii logikával a zeidók tarthatatlan uralomra vágyását hozta Li. Támadta a büntető ködeiét H unimk nagymnit ttzerzÖH\'t, néhai Csemegít. Támadóit mindent t;s miuiiVnkit. Oo védte — természete-\' stm — a papokat é» tin-í num válogatott szavakkal szidta újra u IHÜII Ulholiktisokat.
Majd űz agitátor miután muiikajAt jó elvésette, \\-— iiiditványnzta a KtKkafiízsai Népszövetség ni egál a-kiliisál. mit\'til is lugiidtak.
Menedékház.
A tízépitó KgyiífUlel «gy ujabb »lkolá>ával ÍKitióI litílám k\'>l<>li\'£tt> kozöiihégílnki\'t. A váro»i albá urdóu ugyanis a kiránduló közönség stámára széfi tágnn nYenctlék hazat épilt^l^tt. legalább 40 szemelv l<-r cl H iiiitan deHzkitépUli\'tbi\'iL melyben asztal én l>uitnk rillnak n kftzíitiKi\'^ kéuttdméro. Az Ogyeeeii clkéiiil\'-U uiuticiléLliá^ U.-iücs váru.>l ác« munkája.
Villand cirkusz,
Szerkesztői üzenetek.
Hcgedüa A. E. Kiltleniényt-i ttorra kürülutk.
Abonyi Andor urnák Puaxtf.-Jftnkaháxa. 8ajit ál úttal latjuk, hogy teheltiégeíi toltál iapuukita^a ketiiTllnég ért<>. Kfpuiáoiól hajtólliba nom sierei, dw nem ÍH tesz tönkre Bzive^n kijavítottuk volna a hibái. IIH (>n tHvull^!Unkl)en a kéziratot el nem vitte volna H nyomdából.
\\ HÍ,ÍIIIIÍÍ/. kapui bi\'ZArultak. állag ugy eeni kilincseli íiaay kiniriiHég rajta, « ctrkiiN pedig meg-nyill. KH iiiif vnn közönség, vau pénz, d* mennyi, Zaufölva volt az óriáhi rirkimz. mindeu üiÖHdásáuál. l\'edig a tmlyilnik elég borsónak, basem ami igái, az igaz. A Villáiul cirkusz megórrirmli n pártolást, mert t<I6kn1ö inAvészi-i kihinóeu iskolázott lovní idomított elefántjai, medvéi é* ~ jóid) boliócui a hoiwzura nyúlt eló»dások aluli egy pilauatuyira m engedték az nunliuat a publikumhoz íérkúzni A liároin Zauetty Irapeiiiiúvésiek, a Villand ii-stvért-k, Mirht>]<? én Sandro kerékpAr-aknilmlútí liiegdorzongató mutatványai. A kél Mediní ^vermek Ledvi-s létra mutatványai mind i-l ragad Ilik a köíimségtt. Némely hajmeresztő mutat-vdnyui nlall sem litdlák fékezni a lappra indult leoye-reket. A produkciók végettével pedig mint az orkán tört ki a siUuiii nt1») akaró tapti. A cirkusz berendezése szép és kényelmes. Kár. liogy csak egy kijáratra vtn berendezte. Jó 2(i poréig tartolt, inig a közönség kjtódull u helyi^gbAÍ.

ZALAI KÖZLÖNY

190S AUGUSZTUS 3.


Indái gyártmány..

BOHN M. ós TÁRSAI
NAGTKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Lígrígibb, legn.gyobb is legjobb telep e sxalimibiin AuMt""-M»p!y«\'°™«*í°" "
BOHN-fele TÉGLAGYÁRAK
NAOYKIKINDAN éi ZSOMBOLYÁN.
Alapittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864
■ 50 millió évi gyártás _
a oa. ea klr. asab. Bohn-féle blztonaági átfedő oaarapakből
TABOZTS terméaxetea vöröa azinben vagy kátrányozva.
OTÁBTMANTOK: Bohn-ttle a«ab. biztonaagl átfedő
oaarapek. Lejolenóbb. lagazebb tetőzet.
(■J- Kéft iijxytik *• miaták klváutm Ingyen *■ bárm.ntr.. ~M


NOXIN
Globin
czipötisztitószer legszebb
fényt adja,
bőrt puhán és eg*»z«n tTtja
oldódó,
egy-kettöre készen van
főzésre és nyersen való
evésre egyaránt
a legjobb
fi
I 2

GYERMEK-
- leányka- H-I riu cipónk elUmirl - =--
l»jjobb u.ii Sjli k.
Áraink olcwsiua — tukimettHl a ulpln védett
A
LEGJOBB CIPŐKRÉM
Hzlgoruao «abi>lt árakra
feltűnést keltenek.
1 -
TITÖfTI " "PW\' \'■ \' n«gjk«ni-»«i ,, 1 UuUL .\'órakldra Kó utoa lü. uim Korosa flzAlliWal nírtinbun ruaduliék meg HEllk -
*6ta fr
Berger-fóle
Ktíítí
# Mindennemű bőrktttegek
IIUSCIU. <
Minden jobb Uzlelben|kapliató "r^J
„H0CHSIN6ER TESTVEREK i
BUDAPEST. i
Szép keblek
k>>t hónap alttit H
Pilules 0rlentalB8^nli;:f;
melyek a kebleket fejlesztik. crfl6itik,! yreAlütják és a uói kebelnek pompás séget kölcsönSinek, »z egé»zségrB:i káros batas litlkOl. JolAllva. ancni-Icnm mentes. Orvosi hireisígektól „ ■Ijes diseretió. Doboza :| llnszailati ulasitiesdl I, K 46 flll. bérmenlve. 1
J. Ratié gyógyszertár Párizs. .]
lUkinr: Török József gyófryszerészu él Budapesti Király-utca 12.
tMM, idill uiiltal\'-KhMOr, MmÜ k »..., 4»T«f, (■CT\'lM, laMnadka. IM- r*rMI Uttai ia<*lma«>
Uerger-fóle kiitrány-kénsznppan.
•••fa ftrettühtarUlBaiMl 4a IBOH illalUJu u.
Misi htrtU tir«t*U. uw klUed tnómmiuni haü>*Ua><\'*
MM a, 1&M


Berger-féle horax-üzappan
: Q. H«U JkOomp., Wlu L, BtbvrsV. «■ nUfl ftraktAr: T»r»kt J*n*r mfétj"*"
olc*. afo)M*r 4a) «o»r ar*«alat*ai, Ha>r«Hiatk«rr <I|«M. HlrBlHjk>«n MtM<U* b«d»f>\'BU, yfanlat* ■■—
ralt>*B, ta>T*k>fe>* ■> tattab d*riákbu «■ Tuaxa««r-
« M«rMk
Jól jegyezd meg: csak
cigarotta-papii\'t, vaay hüvelyt hoz/ ás ue en-
gedd mag-ad- hasonló kinézésü silány minőségű
után/atoktól tévútra vezetni.

,08. AÜOÜSZTI.\'S 3

/. A i, A I K U 7, L u N Y

MIT IGYUNK? ,
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.


Millfuniumi nagy t-rfinmtílkilunletve Kitílnö avzlali, bor-. é» ityógvvii, a gyomorégést —
alulmúl hazánk j| f+ ^y ^pj fw
:;rrr a mohai A fcr -N £] 5 -Forrás
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitünó szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- ÓS húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
Hasmaljuk * iiKihai Ágn ea-furiH.il, ha gyomor-, bél- n légcsőhuruttól %b»iiuliii akarunk.
Dr. Kétly. Haranáliuk > mohai Ágnes-r»rrfst. ha a v«ae-
llusNiáliuk a mohai Agnes-forráitt, ha étvágy-hiány és eméactési zavarok állanak !>.■
Dr. Oebbardt.
bajt fnupvilaiii akarjuk.
lUnnilluk a iimliai AgnM-forrtat, ha májbajoktól éi sárgaságtól »iabadulol ikarnnk. Dr. GI&SB
Dr. Kövér iiv.-1 nagyobb úvegekba
U&2Urláhuk szai.KW,. iitusfíllitrivsinM vuliiiuiv.-l nagyobb úvugekbua luiiiaou kétes értékO meitertégeicn szénsavval telitett víznél, KŐI a »M><IHVÍ7.M,.| in olesébban adja, hn^y »J Ágnes forrás vizit a IrgszPKPnrehb
Kedvelt borviz.
i-inber is kónnyi-n mi\'it.tzcivxlieuuv
Kedvelt borviz
K»|ili»ló minden fűsr-critíli-tben in «U6CMIII;U
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEÍSCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. Telefon 16).
AZ UJSAG
Politikai napilap.

Fek-lós szerkesztő: Gajári Ödön. Társszerkesztó: dr. Agai Béla.
Heroeg Ferenc, Kenedi Bé*a, Kóbor Tamás,
Kozma Andor, Mikszáth Kaimén. \' \' -.\'
ÜK) liónapra *.4O H, ,\\r«;)edevr«- 7 K, F<l-rvi-c 14 H, KKéNK évre 9H H. AZ ÚJSÁG n DIVAT
SALO.N\'-nal i-gjQttesnn ftóflíclvc Negywlévro 9 korona.
Főmunkatársak:
lési árai:
Cim : „AZ ÚJSÁG" kiadóhivatala Budapest, Rákóczi-ut 54.
Vidéki előfizetők figyelmébe.
Vidékről Budapestre órlrezu, itt tartóikodó vagy átutazó olófiietóinknelt az Olvasóterem New-York palota. Erzxiíbet-körut »., menelrendekkel, fürdók prospektusaival és egyáltalán minden tudnivalóval a legkéSMégesebbon áll rendelkeiésérc o o o o o o
Az Olvasóterem reggel 8-lél este 8-ig van uyitva.

ÍÍ.LAI KÖZLÖNY

1906. AÜGÜ8ZTU8 BV


M OLL-FELE
Csak akkor valódiak, ha mindegyik .doboz Moll A. n
védjegyét *» aláírását tünteti fel. ■ l
» Mnii A HU Saldtlti-oorok lail*. syduyhaWia a lei[w»l£»c««líb jjomor- «a * ,é,1olul.,, .,.„,*? ti . iV"!*"!**1"1 "\'"■•"•••\'••k ""•"•, "l\'1"h,t\'l\'"™<ÍxP
dobóinak 2 ko
I|,.in.-H "-<■\'- <<»■" »»»\'«
SÓS - BORSZESZ
E» iaozitt in.itl i>i| iri t komi
II Illír.
MOLL (.í-yenuek .szappanja.
Ugnitomibb, l«giti>bli mbdun «t«Hi.l lií.ilia fy«""*l< «» halgy iwpp*11\' • "r ok*í«rO ápolaalr* gvcrmckck • fa.n«tt*k r«si4r«. — Ara darabon Unt 40 "\'■• \'
Öl
r«b I kor. 80 ftll.
Miit i. íjiiyiziríiz\' cV/éi\'kírVi-url tzilllti ilUI,
Rt^ra, Tiifhlíubpn <). nz.
VidíVt mogrernleltteV ii»po«ta potl.ulinvét mellXI taljeittlvtnak.
A rftktirakl>itri tfn^k hal^ro/oilnn -MOLI, A." aláiráaAval
PH vétljpgyév^\'l pllátott kéa/itményeket kérni. Raktár Naífvknni/.Hán: Roaenfeld Adolf Fiai.

Sertésvész elleni szer.
„Floriol"
M. k i r. szabadalom.
Anliszoplikus, »7. állat morvezetét a járványon kornkkii!
szemben immúnissá tevó s annak fujIAdéuét és gy«ra[ioilasil
előmozdító konopntrált növényi kivonat. —
KOY PALAOK ÁRA használati ntamiással I kor. 60 fftll.
Főraktár:
KARCSMAROFF A.S;XéMÍ"lir"
Bndapeit, Rákóoil ut 50.
EREDETI STASSFUR.I
4O -os kálisót és kainitot
valamint az öaszes egyéb műtrágyákat legolcsóbb áron •zallitja
a «ta«»fup« Kaliityndikatas veiérképvíselöje BUDAPEST, VI., AndrAsayut 49.

Lampionok : agy választékban kaphatók Ifi. Wajdits József kflny- éa papirkeres kedésében Nagykanizsán. —
Timtaiám 30.000 kur szAvnfollatik.
A konyhában é> házban
szaríassiappanáül
•trltiank. Kiiappan 4vtU*\'l«k*nit folylutoit •Inti tt ]«Ik[limir*t*t Unulminjf.íiin»k ra.tn>tt.y«. Uo^ó.rtj* run\'ihlvQll, .iiT.tolt
h*íinilh*tó t«hit
mjjjf ktllnnöi gondon ág
DODDaDDDDaDDQ
ÉKSZERGYÁR.
| VillaiiioH Illemre berendezett
arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem
Különleges készítmények\'. ! ékszeráruk és jegygyűrűk.
ÜJ foglalííokal é« átalakitábukat gjomau elkéuitDuk.
: Kladis részletfizetésre is!
BERÉKY JÓZSEF ÉS FIM
iu (Városháza álelleuebeu.
LIPIK
ínul, puti-távfrda álolmái
KLSÓRANGU FÜRDŐHELY
E,:yoU«. jill.rlil.. .ll,l||„ iiulí (M. Cj| £lréM In Pí,albn gyí|iyn«n,a a lli.|a|lrli ,, . ,|„|,| >l.k ,,i.„c k.rilu •i|.,||,liénl a.,,,.,., aiiélal. »uiél(. cm i> In.In. linllj-. ■•iiltlr i, „ o„„, TériiUiiáiah eli.n.
Ivókúra. Hévvizes fürdas.
Vizgyógyinlézet Inhalatórium.
aar i lirm.i,.. n nuu lr,„ aik|,n. -j^aj
kívánatra prospektussal ts búvehb crlaiiléssal icolgál

Szélhajtó g6roio»ill»pitó I
HODONY cseppek |
= Már 1844 6t» ^= |
bevált liáziszür, mely az étvágyai elő- f
, idézi, H az ciuészlóHt fokozza. jj
Artv ttvegfanként 1 korona, t
Két üvegnél kuviwi-bi> (utánvéttel 2 K. 50 f.) láilácítkávnl cgyatt ii.-küldetik. —
Megrendelés
Bíttner-\'a Hpotbche
la Olognltz, Ilidirlilirrilch
IFJ. WAJDITS JÚZSEF
Alapitáat 1832.
Ajánlja jó! berendezett
könyvnyomda át
mímleuiierul) nyomdai munkák distea és ízléses ellíésiitösúre
(ulányos árak malletl.
Névjegyek, körlevelek, megbivók,
aljetfyzÜHÍ- éa ónkétéei-kártyák ttlb.
mindig a legújabb divat szerint
k^titUtnek el.
<a
lamplonok.

Nyomatott Ifj. Wajdito József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

1808.

MEOYVEKHETBPIK: ÉVFOLYAM, 32. BZÁM.

AUGUSZTUS 10.

ZALAI KÖZLÖNY


fcjflfli*t*tl árik: Egi«i é*io 10 korom, filtvro 5 korona,
B«cy«dt*re 2 koront HO fill. Egyaa «ám ir» 20 fill.
Ttnirokrak, Unitoknak, Jcgyiökntk é* állami Iliztvl.alöknek
I «vr« 8 korona, fii <vr« 3 korona.
Olcsó h u s.
crkoouulg: N.sfk.ni,,., Hun)adl.ulc« 8 eté««k «• hlrdaléivk lfj. WaJdlU Jóuaf
k«r*iked«iéba koldandek. Megjelen minden hétfan délben.
hiszen a nép megelégszik, ha vasárnapon- .
kint. ünnepnaponkint juthat hozzá. Hiszen a *
|mindennapi kenyér méreg drága és a liszt;
ára szintén nem áll arányban a gabonáéval. I
miért nem állítanak fel városi malmokat?) »
Vagy a konyhára kerftló egyéb cikkek és! Sti ZallnWKjél,k h„.aiB gyümölcsök „Cm bosszamoa,, drágák az elég t„„Wi „\\MMa ^
H7PH tíUTlPU Uii i ■> Ali At llL
VtUHiük ÁS
Vátnlf
— Városi
A szomszédos Zalaegerszegen, a távoli Hódmezővásárhelyen, meg tudja a jó ég merre, megnyíltak a városi mészárszékek nagy örömére a publikumnak és boszantá-bára az adófizető hivatáson mészárosoknak.
Valóban érthetetlen, hogy most, amikor a takarmányhiány miatt a gazdák minden fölösleges marhaállománytól szabadulni akarnak ért úgyszólván elprédálják az oli>.sóság miatt a szarvasmarhát, hogy miért nem száll le ennek arányában a hus ára Hallunk olyun Íteleteket is, hogy a mészárosok kizsarolják a fogyasztó közönséget, nem akarnak le-szállani arról a magas árról, amely évek óta úgyszólván levette a húst a szegény ember
• H«»«4»I A. Eitk vcndvidim
termés mellett is V Miért nem alkalmaz-i nak városi kofákat?
magyarouiti
Waggnek és ^n^^e,i;n=ií^C.rrí:,3«ZZ^t
Tudomásunk van róla, hogy városunk polgármestere is foglalkozik a közhangulat hatása alatt, hogy a szegények számára gondoskodjék olcsó húsról .Mi fogja a határi megismerni a szegény es nem szegény között ? Tatán a felmutatandó szegénységi bizonyítvány, vagy a rongyos ruha. vagy
;ág teriesztésu képezi egyik íófeladalát. Kuel KOU-ban nem ait mondom, hogy rsupáu a rslavármftgye-kötelessége a magyarosítás. Sót. Lelt
teljesíteni K ápolni a magyar szellemet, — ózonban míg nem magyar nyelvi) vidékei, működ6 tanítóság a kie*Hiyt>kot megtanítja a magyar nyelvre, addig amott is tudnia kell köUdustiégét.
A nemzeti mellein ébrentartása, fej lefutón*
miudkét helyen kötelessége a Lauitóttáguak De min
denki igyekezzék segíteni nagy munkájukban a nem-
-.,,,- -. ., -- i. ■ , --Izet napszámosokat, hogy (anitóságnnk sikeresen küzd-
asztaláról, .moíillabos megjelenés? Nem tudjuk. He HUJ--! m , fo| , f0|.fj)llukkao6 pá„M|á,izmu8i „á„.
A megtorlás hozza létre egyes helyeken "J" gócunk, hogy ez a terv «e kivihető. g,mmkmm „em^tbomó, áll.mell.ne. áramlata a városi mészárszékeket éppen ugy, mint *f,or* "" az az olO8° hus \' *\'"""\' eselr{\' se ellen.
ahogy megteremtette néhol a bizarr iránti >\'l"«\'»» marha. Hanem az uj husvágalasi L, z,|H,rmwibeu, valamint mlndcnQtt, hol
lelkesedés a közös konyhákat. Ahogy azon- raabAlyrendelet szigorú vegivhojiasa kivána- M , ,vü lakossi vt„ eM |ípis „ ,||.rai
ban ezek csakhamar becsukódtak, ugy csaló ilast fognak teremteni az olóbbiek is.
Mert hiába, olosó húsnak híg a levő, 1
„. i<k(pU fl)WmiAslll.
tos mely nieghalározza. hogy a. két év.,n né ;sko,a fö|á|ii||(sll me, ben „Un rai,ÓU.M.nl mag,*
aluli állat busa olcsóbb, mert kevesebb lap-1 |íeD fo| , (Bnillla Alér| , , „ „.
|lmi „ i<k(pU fl)WmiAslll. mwl „ íB|aw««tI iak.Uh
bitói külön merendő. i.i legyen az oloso hns. ■, va||fc kll[miye ,,,„ _ MJMS MksMr ,ÍM,afbeí
Jldt tlltdok o
a [nlekozoli iakolák
azután meg ne feledjük, 1íogy a községi, városi mészárszékek egész hivatalnoki apparátust mozgósítanak, hogy a bevásárlás, eladás, pénzkezelés kellőkép ellátassék. pedig uz nem teszi olcsóvá a húst.
láló eróvel bir, mint ni idósebb. l" xl-
. Jlindenesetri! tolszulitindok a városi ine-szarosok, hogy adják be árjegyzéküket a
oukoriiiáiivzaii jogailikal. Slóg a józanul » liazafluan zó r.lvketeii Ukolák egyliází doljírti i« lé.
Mar "áros polgármesteréhez és ha ugy tűnnék nv,.si,t „ K>.orinekukaek auvanjolvín való oktatásira, ki ebből, bogy a hus magas ára nem jogos, \' Mtr, llgJ okoskoduak, hogy a gyermok a hit-
anyanyelven tatiulhaljtt. Azonban ha a
és leszállítani nem akarják, akkor, de Cb»k,
k lh lá hóái
He különben is felmerülhet a/, a kérdés, vájjon helyes-e, jogos-o a várostól, hogy a saját adófizető iparosainak vállalatát fenye-gotó konkurronoiái csináljon. Avagy miért akarják csak éppen a húst olcsóvá tenni,
j Ul„
is akkor lehet jogosultsága a hatósági mii- g).Hrmnk,\'i auyauyelvéu lauliiuk hiltaura, Bsotlcg má«
luyanyalvct » uuui
„ mgí„t |1H||j,, at ilko|iiilan, bizony nom tanulhat mog. Khhez járul még, hogy u templomba.) non.
szárszéknek, mert akkor a közönség sérel- UrgJr, is 8 a ,,j.er„„.k
é k édle érvénysül
mén ennek védelme érvényesül.

Pazarlók dala.*
Ltmakitom a gyétnáiilokat nMniii,
Odadobom a lábaid elé.
Uri módon, KrÖzuukéut, lúkuzlóiui.
Nem gondolok rá, hogy amit iiduE,
A légbeceoeebb. — Másnak niiicn is ára.
Nem gondolok rá. Tékozló vagyok !
Azt adom oda, ami CHUpa kiuoi. Ifjúságomból ami tnóg zománcon. — SztlkÖbkudjék kinnk semmiju KÍDOHI
Nesze-nesze ! — Nnm kuli a toste, csukja Jöhet utánad özázszoria szebb asszony. — Leszek, ha kell — a „mámor Lazarója!-
Legyek koldu» I (iaz, aki gondol n.ja! .Elmúlt a tegnap. — Soha sin&wu holnapi1 Kz H pazarlók pogány miatyánkja . .
Abonyi Andor
* Kiváló műnk véltük ii c külter

Régi virtus.
liirsa- ktíru\'
A kis
A holtlviliig fzDsltcl v.iiitu Ití azt siigot. tiifiy egy kerlholyUeg egyik
niúg a vacsora óta itl maradi Pedig a tiöncől rudja
nagyot fordult azóta, de a holdvilág-e vagy » nyári
t\'st zsibbasztó rarnz^a együtt lartolta a kis ctuipaiot-
Nem a jelenről, nem a jóvűröl, esik itt szó lmni\'ni
az aranyom tQnd^ríes niultbati-Tedtek viasza. A i pedig
|bübájoi^Íáuceal liizi ósbut itiokat, akiket valaha egyi»l
\'talált. Van ott doktor, baukdirektor, postaüsi\', gjároa
, | Übkális, újságíró, iit<\'g pap se hiányzik.
Mikor a hunkdirekittr beszélni kezd. „néma kegyelettel ÍUKHi-nt-k a »zsvan" — amint Arany mondja. Haueilt itl nincs lenny us uiucs vén hazatl ,,tte. Igaz hogy üreg du nem véti legények éü lift Halálos lelkóket rugalmas kedélyüket lAijuk bizony Hutalabbak a kördlóltllk letó kopaszodó itjakniil.
Amint a ftdomelt pohárban felgyougyozítt, ja zamatos bor. ugy kerültük HIÖ a régi emlékek sn-| nak a deli bankárnak H lelke mélyéből. Épptu aia i ajkukhoz akarták euiflni a poharai, mikor I>KY simn-j fejű poslflM belépett nz ajtúti.

_ lde> ide — kiáltották elé — hadd tanuljon ; régi kanizsai virtust.
— Hát bizony mi nem llltkluk a kávéház ab
lakába kirakatnak, de miig a korzó flaszterján HU
flíirtüliilnk, hogy siemtclen polával lenézzük a nze-
inéruiti pírját n szép hajadonokról. Hanem azért 8Zt»-
rehnusdk voltunk mi is, azaz hogy mi voltunk, ti
periig nem lesztek soha.
— Tudod-e komára ~ szól a gyáros — mikor
éjíéli sierenfidot adtunk a utcában annak a
keleti K2üp.ségnek, De hamnr ín 1 kapaszkodtál a te"
tegráf póznára, onnan verted a taktust, rní meg
olyan állítattál énekeltünk, mintha mind Kzerelmesolc
Mlünk tolna abba a *zép tündérbe. Talán azok is
voltunk. -*
Nem tízólt erre a bankár, csak nagyot nyelt a felidézett cmfékeu, mintha annak a percnek a mézét a kart a vi&zsuyelui lelkének rejtőkébe.
Nagy kópék voltatok, az igaz moutija a herkulet* vállu doktor.
llohó — voltatok? Hát te nem voltál ott öregem, mikor egy ilyen éjszakán a hatalmán gránit lf|)Cí,6i nlemeltuk egy muri ntán, aztán odavittflk

ZALAI (ÖZLÖNY

1906; AOÖÜÖZTU8 10.


Magyar anyák, magyar apák.
A magyar társadalom nemesi részt*, a feudális korban sohasem törekedett arra, hogy a ni agyar (tág oitonsio fejlődlek. A magyar értést «e liangoztatta magyarságot.
k
ball magyar prédikációt s társai vaj stito beazél magyarul, így aitáu miig állam el lenes törekvés, izgatás nélkül is visszamarad n magyarosítás Ogye.
A felöJteseti iskolák azoukiröl még a nemzetiségi GiQlÓk akaratit ia figyelembe veszik s nétta erre támastkodvartiikinaziiGllBU\'JB játékaikat. A tanitág
Mert ahol az anya magyar, ott a gyermek reu doseii meg van mentve a magyar nemzetiségnek" de 8 hol az apa magyar, ni anya nora, olt cask az atya erólye, fajszeratetü, bazaüüiina tómugahatja a
j gy
Minthogy púdig H Wrvónytelen gyermek mind vallásiban nevelődik, itt &z államnak vs társadalnr ÍDtózrnónyeknek kell odabatniok, hogy eé n 64
eredmtiuyea többször, b*
törvényes kellékuk pedig leg észlelhetők is, csupa Itűltöhégek.
olyan sokat mint most divatban vau, mert a köíiie-g egyább se volt oiint inagyiir. Ma Európa\'nemzet fi mind arra lőreként! ok.
Aki pedig, mint jó magam, óüzmUin szolgálja a i hogy az ország uralkodó nftmzeiisége minél nagyobb j törvénytelen gyermek a magyarság statiaztikAjannlí
j
magyaroaitáa ügyét, annak megkozdfidík a késmes kálváriája. Én elszedlom a vond hittan könyvet inagyurt adtam uekik helyűUök. iskolaszék, tagok hetükig jártak
arányban nzaropeljen a statisztikába
—(javára tissok, mert az emiilelt nzámnak még a fel* k
a kis vendektől <
Hanem a fiztllftk
a nyakúmra, meg a hazufjus
i derék
lljllO
hogy adjam meg magmunt, du a leljoleutéaek, fe-
valóságban. Kranciaarszág, Spanyol, Olasz, Német-j 86 jut a magyar anyákra. Bár ez mindenesetre a
orazág vaunak e tekintetben legszerencsésebb helyzet- ] magyar nök erkölcsi mórlegét kedvezőim ttlnteti fel,
ben, inig Ausztriu legziláitabb nemzetisei viszonyok | de ép ez utóit tüluil legkönnyebben erősíteni azt s
között ól; de hazánk bar B magyarság percntnaliter! várat, nmeljwt magyar áJlaraiaagnak neveznek,
abaolut többségben van a nemzetiségek kitölt, még-| , —f
tettem vissza a hüvelyből
nyegetóuek mellett fi
aem sorolható e tekintetben a szerencsés államok közé. j=
MEGFIGYELÉSEK.
A helybeli ifjúság.
A ltigragailósabb nyavalya : a \\ic\\ A fiziológiai ólöt tonnós/.(H(is
kihúzott kardot, fis mikor egy alkalommal Köjjöay 8. kir. s, tanfelügyelő éa Szalay egyházi tanfelüjtyelő iskolámat meglátogalták. telje* elUmeréaökkol adóztak a tanulok magyar bőszedének.■"
Most a magyar isttinliuzteletről szótok.
Hogy az iskolának muukája sikeres legyen, feltétlenül EiUksé^\'s, hugy n templomban is fejlesztve Ifgyen a magynr szullmn.
Hiábavaló a tanilfoág apostoli mi\'iködése akkor, amidőn az iskolából kikerülő gye-rmok jóformán többel nem hall magyar t>zót. Ha a gyermek szüleitől
Az 1HC8. XXXVIII. t. e. megalkotása óta| folyik az iskolai téren az a törekvés, hogy iskoláink; hódítsanak javunkra. At eredmény fiemmikép se kicaiiiyleiidó, de nem kiolégitfl.
Most ujabban a társadalom eléggé meg nem ] bocíiálhutó törekvése eltért ebbéli irányzatától és inkább j ^
vallási kérdési igyekezik elótérbo tolni Petiig lAt-
g csak fokonkint eröflbiil. A bt:toíí«>s, rog
egy nem magyar unakónyvet kap. a templomban nem *• / °
*\' , .ftJI11 „ ,\',. d-i A A, Imt\'gsztlnrduláaa nom felekezeti, hunt-m m-mzeti törek-
—t ,.rf«k»*k»i,l ■ »^ Art II/LII le ntun null ninftl\'il r llrMfllVHr\'lf>I ^ *\'
jnk, tudjuk bogy afalekMeliségalmzalisrlggal nagyon f^jiöd^S terjnd, mint a t(U. pusztít, "mint it megfér ÜK mn egvik. „em másik felekkel nem vwr-1 viliar. A civilixioió haladása lökélütefibfll Mi mellét, hogy a magyar érzéj csak nz ö privilo- nítpról-napru,. de messzi) felülmúlja a negatív piuma eilcnbuii bizonyos, hogy a magyar állame»zmo oldalon U pluszt M a sok inodurn sullanif.
ball magyar prédikációt s így Itmaeskiiu nem csak
magyarul imádkozik, nen. gyóuik mitgyaru:
e\'M "\' í"„"kl "** »\'",
amit az uj életben a kultúra útcoz.

ám0«al
nem gv»korolja, de elfelejti a magyar nyelvel. M««-igálal \\\'\\ " m"gí".
, , 6J \',\' , \' ,"\' ,, . , Minlliogy Belliit »győrinek nemzelnegíi a silllíl
kint van a dolog, li» a gyermek magynr kOnyvct I "\' • "
házban a akti ki, rendkívül fontos az a btaliKz lka am a vogy<(H bázaKflágokat feltünteti. Nem a vallás
kap, magyarul gyóm\'k s n templomban hallja édiia nemzeti nyolvönkot. Csak igy magyArositbaluuk
szellemi, mint a/, anyngi oldalon nap rovoliiciójíi legiobban érinti :i liutalsá-«ot. A nelióz jövó, a pályák tulproiJukciójii. 11/. öröklött lictogsógek. mind-ininil sunyves/.-tik a/, ólctcrűt, ütiüt-vilják m ifjú hitet. A gazdasági ólul milya aluti inegrnppant (latal-oinbiü\'ből teriuésztiti\'SLMi azután kilial a sziv is. Ks cmigy síOlelik ineg a kultúra egyik .szabadalma: „A niuiiern ifjú." Két fajn (-s kél alfaja vau ay, ifjuná^ualc, ha tipusb:i gyüjtenók. Iskolázott és iskolázatlan, sznxénv gazilac fiuk lormésíotcBeii nem pgy»7iT ;
akóísígunkal\' l""iei" " ">\'\'ITÍ "•""" báíasrigokiit. Az 190(1. évben
kerflseu & igy olvaszttinliiik Ite idegei a raagyaruiigba.
Nagyon helyes teluU. llu a tnnillók magyar imaköuyvot kapnak vi^Hgnu jutalmul, melyben ntl lill: A jó es fizorgalmau lanutóknak julaliiHll.
A gyermek huszke lehZ reá tt bizony megórzi a tauilójAtól kapott kedves emléket.
Iái eier liAzasság kölöl US ezer egyforma nemzetiségűek közöli köttetett és esak 0 ezer volt etnikailag vegyid Klib^l tizt látjuk, liogy kUlon^Ken a imivelel\' leuebb néposztAly, mely rendesen ogynyölvll, ritkiin köt liazusüágot IIIAS nomzetisiégtU\'Ql. de azt is levou-itjuk tanulságul, ln>gy ezek a vegyea \'nemzetiségit
taüitójítól kapott k«lves emiikot. ! g
Addig .ionban, mig a Muraköz, a veiKlvMik ! háiassftgok caehly tényezőknek laUzauak a mugy.ro apjai a lágrábi ér«.kségt0l k.pjak iila>itáaaikat, a ""I4s "J**\'-"- *» "«. MIT törvénye, gyerme
A ma lársadalmtíban legtöbb VÍSH/ÍHSU^ dul az ifjúság között. Nagy a áiB&zonánoia a íialaloknál nemcsak ir/ért, mtirt az ifjú ver forr. háborog, hanem azért is, mert upy »
:k
komi 302 «er lehat ab/olnt anyától származik. II. « mégis A másik 17 percentnek, hol aE
magyarosodat* szenl ngyo csak papiroson marad.
Rajta lehal! Segítsen mindenki nehéz munkánkban » vezéreljen initidenkit az egységes Magyarország eszméje !
lugynr npálol nsak b$ pelcent.
,nyja, hol az apja ff)ük"/Ui|v „,, a|3óvnl ÖSSIOV»){. Blha^yoJli tllu-t nem magyar, hol egyik se. ks itt hírül nagy kütel,s- )( f„|dl; Csllk. ft g,ul|a(; ,5, ,„ iakü|az„t, ifjufc. lség az anyira. apára, a ürud.loinn. és az államra. „/., jro|(_ |1(.|y(J|jI)11 tt gazdllg és ialcolázott
ról
y gg
Kőfaragó bátyánk keresztjei klílé.. Ki tudja, melyi- Nyilván n lartotla liuoinabh emberekhez méltónak (tudva kerülöm a műveli szól) kanizsai iljali-
künk kap abból üirkovk ml a ni\'velctlenségel. !\'"\' írok- M«g jobban cis ósdiilll a .helybeli
- Uyoroknk, - vcazi ál a szót a bankdr - - Komim, jutó még eszedbe az a régi ullai- arany ifjn»ii({"-ról. Hát mit is csinál ilyen-
omlékezlok-e a kóser Irakleros lámpájára? Zsidóul o-vosi cégtábla? ■ tájban a IHIUUOVIUSOU illhoni ifjúság?
volt ráirva piros belükkel, liogy „Kóier Irakterie zur Nagyokat neielttlnk neki. A tábla eKyik narkán "^\' miíldondkolótt: „ól." Azaz : ilolgo-
Naiaaaa Taubo". Na hát, azl a lámpát egyszer le- ogy jj, „ mfciton 8g, sv6r v0|( rAnjngiUvn. Közi). zik. "«\'u dolgozik. U«y. ahogy dolgozik. I)e
akasztottuk onnau és elvittük égo lámpával a Fran- pBre mcg rí v0][ irva: nx. leslvérelc állatorvosok." \'"indenkor és Nlilldenesetro 1. Jllirltlit vadáM
eiskáousok bejáratára. Jól járt volna a zaidó rabbinus,, Hogy ezt a táblái sem hagytuk a helyén, azt t«r-|("\'ai\' "^i felsonlfllt), 2. rekellezik, vagy 3.
ha oda ment volna kóser kosztra. j menetesnek tartjátok. Odaakasztoltuk a furcsa test- j kártyázik.
Hangos nevetés kStoito ezt a kis olíadást. | véreket egy bábaasszony cego hülye, ezt meg amoda. Ue valamelyiket okvetlen oselekszi. Saá-
— \\ boldogult T. bátyánkra ki ue omlékeznék. I A cserél csak akkor vették észre, mikor az uj bába- milás a szerelőmben, könnyelműség az élet-
jtomber volt, az egész viro» szerelte. Anuak \\ aajzonyníl egy szegény asszony kilincselt, hogy egy bon. Izgató, hitvány sportszenvedfjly. Yíl. az
ugyan nSSi impoiiAlt »e l!uda|i»st, se Hécs, l\'áris, vajúdó esolédleányboz hivja. arany ifjúság gyémánt foglalatja Á pénzes
parlhiii köviítolödzó, dologtalan asszonyai. A
teli bukszával lckenyerozott férj fóríiatlan
szarvai. Nervózus. gerinctelen utódok. Kz az
olsö eset eredménye. Nagyúri, <le nom uri
ádik A idli él
de még London se. Csak Höjlör. Szerinte olt vau a A nevetés után olhalgaltak. Majd megszólalt a
világ közepe, az valaha világhírre emelkedett. Készéi- patikárus:
betett neki a társaság Amerikáról, tengerról, vagy a _ Azl s,- hagyjátok el. hogy. azért mlud
ill égról. S csak visszavezaie a társalgási Söj- ideAliK fickók vollunk! Azok az éjjeli séták mennyi
kenyér a második. Az idealizmus, m. értelem. a lelki fülsóbbség teljes olpusztulása az eredmény az utolsó esetben. A társadalmi ifjaknak nincsen barátjuk, csak fegyvertársuk\', vagy oirnborajuk van. Nincsen célúk, csuk ambioiójuk. Ninosonok ideáljaik, csak vágyaik. Nincsen bennök kulturaszerctet, csak legfeljebb kultúra ismereteik vannak. Nincsen szivük, vérük és gerincük, csak dupla gallé-raik és sevró cipőik vannak. De ennek a sevró cipőnek annyi köze van igazi műveli.
tőrre, meg termesztésen Festetics Máriára. Hát mi- tervet érlellek meg liunuOnlt. I«»z. hotiy csak tervek kot egyszer a jobbik eszünket líittuk, aztán a kora maradlak, de dolgoztunk is — ingyen. Te is titkára, hajnali óribui hazafelé baiidukollnnlc. eaak odagyllle- ,neg ,)B(|jg Omgó titkára vollál egy egyeslllelnek, én kezlllnk ám T. bátyáuk ablaka alá, aztán a gyáros, s0 .„„„iu,,, hátra, mog a harmadik, negyedik «e. \' -"-- akinek jó ilblös hangja volt. " \'
k
barátom, akinek jí öb!5« hangja volt. elkezdte! A közügyek most is készen találnak bennünket
scbandálni: „HÍ8 vírtöl piroslí gyásilér, Sóhajtva | raj|,or i,
Hej, r.em ugy van már, mint volt régen.
Még egy kocintás, néma kézszoritáv és a kert-
lOlyiség csendes lett. Muumur.
köszöutlek, Nemzeli nagylélDuk, uagy temetfije —\'
Ööjtör\'.- — De ezt a ööjlört már iníudannyiau dö- I
rógluk. Aztán elpárologtunk, hálrahagyvu kedves ||
bátyánkat boaz&ukodásábun. üü a tréfát néhányszor í
megismételtük. Néhai bályáuk a péklegényekre fogta.\'

1908. AUŰU8ZTC8 10.

ZALAI KÖZLONÍ


HETI HÍRADÓ
Riporter panasza.
a 8serkesxtő ur. alázattal,
Keserves a sorom.
Ext a várost, kihalt várost
Hasztalanul rovom.
Nem akad a tollra itten
Sem eleven sem holt,
He| Kanizsán, Nagykanizsán
Minden élt* kiholl.
Sétatéren nap miében
Kgy pár álmos cseléd,
Aki szemét tórOigetve ( .
Vár kalandos estét. Városi kert ugyan uépos, IlflH árnyékát bújja Itthon rekedt uri gyerek, S magyar meg t>váb bonnja Játfizik, pihen ist«uadta 8 tamil ín ott egyben: Fölvilágoiútájt adnak A nemi ügyükben Nem kuli fihliez nem iskola, Sem uagy szülői gond, Csak azt ligyelik nzorgoHan, Mit a „bácsika" mond. A líávúliáz meleg pokol, Fagylalt, kártya bUriit, Korn^t (lift vendégekre A pikkoló ásit. Városházin nincwu étet, A tinU is forró, PolgármfBter, kapitányok Szabadságon ; ott jó Nincs gyilkosság, öngyilkosság Haini m jó mostan, Vörúslcakas. tulvajbanda Ki tudja most hol van. Klmcntuk B hiitit\'«7.fllí is. Klörl a kalandnak vége, KöveHay már régen tudja Mi volt mitesége, Nincs itt kérem írni való Akárnmrrti járok, Bár *Ker*lmeí> kalandokra Órákig el rÁrok. Klcaépolt téma már uagyou Drágít és olesó IIUH, 8 nem kflr.nl a börtönünkbe 8e vak, se m-t* kolduH. Az-irt tt;hát Hzi*rkuut6 nr Bocaá«son ni fiigtiin. Vagy fogadia «l lapjába Káuikulás ví\'rw.-m,
séghez. mint a vadmagyarok aerge boosko-rukhoí, vagy rókapremes osizmájukhoz.
Az igazi kultúrát nem a külsőség, a nyugoti majomaág teszi. Sót I A miliőt az ember, az élet önmagának alakítja át. Aniig »s életet az ifjúság nem önmagában, hanem
»z élelllfln kercBi, addig épp ugy nem lesil12"80 déle"u W órakor Zalaegerszegen, a vármegye-ifju, mint ahogyan nem él. Mert az élet j \'"ll gyűlésiemében rendkívüli közgyűlést tart, mely-addig szép és élet, amíg bensónkból körül-1 ""k cár8J"il képeiik: 1. A kereskedelmi m. kir.
— A király ajándéka a tapolcaiaknak. A király magánpénztárából 4U1I0 koronái adományozott H tapolcai tuzkárosultaknak.
— Vármegyei rk. kiSigyüléil Zalavármegy 1** bizottsága folyó IÍIOB. évi augusztus W ók Zl
— A kormány stgitéége a tapolcaiaknak. A vármegye líibpánji aaght folierjeíUésbfn kerto x kormányt, bog; a lapolcai (UikiroenlUk r&siere gyön Müibéget uulvánjoiion ki. Hint értesoltiink, a belOgymlninler 1000 koronát kOldSU a beállót1 Byomor eaybitésere.
mmmu" « "lsíbl) """1° vasutskról ,-zóló törvény
sugározza a szív, a vér, az ihlet mámora és |
mindjárt kórrá pos
• céljainak közkereseti u élhetetlen "\'-
belyreillitáta és mütárg;iin>k iulakitáu
Aranymlsés pap. A ulaaimlgyorgyj parochia agg plébánosa: Tiborc Lajoa, f. hó 3-án Qnaep«lte pappá stituteltetesének ouen évAa évfordulóját. Ai Duuepi beszédet dr. Tóth Jóts«f azombathelji kanonok Urlotta, ki meghalottau mélutu a jubiláns érdemeit. Tiborc könuyes szavakkal válaszolt a ax életében kiváló, nagy uip emlékére 410*) koronát adományozott külöaféle szent célokra.
kir. miniszter rendelnie a badacsonyi és révfülöpi hajókikGtók állami kezelésbe leendó álvótflle tárgyában. 4. A vármegye alispánjának előterjesztése a reudkivnli lakarmány-, hiány folytán szükséges intézkedések tárgyában. Ezen | tárgyak elókészitése céljából az állandó választmány 1 reggeli \'J órakor Urt tllésl.
— Esküvő. Kerger liéza tolnai kereskedő
— &i első erdei Iskola hazánkban UQrnókórou szQlók tanköteles gyermekeinek edlése,
er6"ilÓ"! célj*M\' * ■Tl"»"ku|4«\'» •»«■ V«"k«4 *•"»\'»•«>•\' Hi"M^ Hl Szombalhely melletti •rdtl»rOI("e" \'" ° »• .B«golyvár- mogott) erdei
18VoUt l"l»8Íle"\' ""\'? WMr" \'■ é\' Jnliu\' é" angu.ztus bónapia.b.n fog működni. Ezen intézmény-
üvő. rtergw Céz. tolnai k.r..k.d«i "»\'\'• m"\'\' "\'\'4""l"U.\'leIeré\'11 \'"»•» ««J«»I»« •!»"
I. hó 17-én d. ». léi 12 ór.kor- t.rtja «8kQ>ó|ét|é" t\'"rlu" íiíudor "ltir buzgólkodáMnak kouoni
Maschanzker iluna urleánnyal lielybnu. \' létrejöttél, a hazai todivészellenea institúciók siánu
— Kisfaludy Sándor-húí. liadaonony C.obáao j *• változato«sága egyaránt emelkedett. JTálika niegéueklijéuek egykori Iwlaciuuyi lartózkodáa \' — Államsegély Balatonfürednek Nemrég
•"•!
•"•!« k««l«m.n«l járult IlalatoufOred köiség
l k lé ki
helyét herceg Kszlerházy Miklós -a H.ilaloni S/.övel- .... - , . , r .
,,..,, .. , . , ... ., korrnftuyboz, hogy . VUUti korona lörlesztésea kői-
«ég kérelmére - rendben hozatván, aU.ug.dU) egyik MOn0ket „.,„,£,„ „1(,gf„|e|6 kedvezményien I i.
szobáját a közö ségnak. Krre a kiváló költi emlékeit, miuláu a szóllóiuúvelés ideje alatt a munkásoknak a
j biven ápoló iíalaloui Szövetség elhatározta, hogy kózségbeu megleleló lakóhelyQk nincs a emialt még
a szobái Kisfaludy Sáudor es neie Szegedy Róza • legmagaiahb bér mellet! »em lehel kapni a szOk-
emlékél hird-ló tárgyakkal fogja berendezni. -»*««\' ••fmbar. dolgozó eróket. elhatározta a kozséu
. . , , .. *, „ , ■ ,, . képviselőtestülete, Iwgy gaz<iaságl munkaibázakai
- A városi kertből. Nagykamzsa központ.,ip?IM Km , (éít*> kef, , ^^ A ,,r0)egTe
ján tan a városi kert. ide nudliinak ki az apró ] támogatásával került a (elterjesztés a kormányhoz,
gyermekek a cselédek társaságában. Must azután több , mely — "miut értesülünk — heljt adotl a kére-
szulólól nz a panasz érkezeit hozzánk, bogy az ott\'. lemnek.
állandóan tanyázó suhancok «. cselédek kozótt iem " A kormányoaható léghajó tragédiája
a leghalkabb módon trégár beszédek folynak, melyek MéK élénl1 «ralékeWM)nkb™ van az a codá. ellOné. ... apróságok lelkét megmételyezik. A városi kert mely a .Palri." kormányozható légh.,0 meg.emmirt-,íreg gondozó,, tehel.llen velük szemben. Sokszor ileM voU- Mosl ""« \'"PP0"" »\'<>< \'W1*1 "ai"\'
ügyelmezteti ókel. de azok reá sem hederil.nek. | lelU"M« * 1Or\' "mikor raAr "éPe° "iker"11 ulJánlk
kisrészél mellett ugyanis
kellett megteuuie. Kchterdiugen egy hirtelen támadt orkán ellépte
- Balatoni kiállítás. Keszthelyen a követ- ^W""" « WW, motor, felrobban, és eg, „.ben balatoni kiálliU.l rendeznek, ttomogv- bo«szu ««. »lk„Us. elhamvad,. Mintha osak valóig
volna öciiillar rauiKiaiia: ,Ueuu die Kleniente luitneo du öebild dur Meuuctienbaud". Az egész világ rést vétu fordul Zeppelin vállalkozásának kudarca Tele De a vibar mlndHiitiietrv ki nt*m fel«j(«udó ax uj tcor-máoyozbató légbajó megalkolásánál.
— Sikerült lopás. A cnáklornyai állomásoo agy Ügyes tüiiber sikerült lop&üt vitt fégbei. Pálfy Pál gróf Varaidról jóit s bőröndjét a kapusra bízta, ki miután dolga máshol is akadt, öriieilfuOl btgyt* t böröudíH az eUA osttályu váróteremben. Mikor
,uk erre a sztllók és a hatóság figyelmét.
Kűlónben is ez nem teendője a gondozónak. Kelhiv- ""\' \'
keló ; megyétől anyagi segítséget kért a rendezd bizottság\'
A vármegye hallandó segiteui a kiállítást, de a segély\' ^ósneget — h>"0 koronát - eaak a megnyitás után
adja meg.
— A téglagyártás hazánkban elsómidu
[,arrá fejlódúlt ki és a mikor téglagyártásról van szó.
mindenek elölt az elónyöseu ismert Bohu-léle hatal-1
tnas ipartelepekről kell megemlékezni, melyek a tulaj
monarchia legnagyobb telepévé fejlódtek ki A most Békéscsabán lélesiteudó uj (üleppel a cég hatáskörét ismét inegaagyobitoUa.
— A tüdovéBE putitása megyénkben A
donosok szorgalma és szakavalottsága folytán
kéaöbb visíatért, már atinak csak bolt helyei találta ugy 6, mint a gróf. Másuap azonban a környéken tneg \'találták, d» — nr.-vn.
— A szobaclouBok mulatsága A várói
dlb kidt b til ló kdőkt
A szobaclouBok mulatsága A várói
belUgymiiiiszttr most adla ki a in«gyt)uként Ö8dieálli-. ,naT rendelelbrn kiadta, bogy tilos a por ló kendőket tolt kimutaláHt, arról, hogy március linbau báayan az utcára kirázni. Azonban a kívánt or^dm^nye eme Írniuk .-I tOdővészben. K« íme iOü-el ZatamBgyeaxiinléxkfldéHnek ugylátxzik nem Mtmog Ugyanis a
«„ó. Hzóva, i„ pU..,i,ol. „gtöbbe. a tadóvész. ^^S^ - ^J^STt Ktí
uomoru, hogy ii\'mliogy alább hagyna eme romboló •„,„„„,„ arr„ ok is legyen, hit a csendesen ballagó
betegség, hanoin miinlig nagyobb arányokat kezd 18<^tálók kOzé i-^spkodják a porral telt rongyokat.
6llB1Jj ÍNagyolib ell<»*rzí»t kérünk ez ogyben.

Sirolin

Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza
tíleo azimulan tanár H orroa álul «apooía a|ánlva.
írtíatelen ullnMtoloU l» ktnálnalt, Irftiai ouoitoaW
. B»aw>t pii»

„Roehe"

Z A L A 1

; ö z L 0 N 1

1908. ACQU82TU810 in


— Upllcröl írjak lapuoknak a követke-ííket Liptken még egyre tart a fősaison, miután a vonatok még bőven ontják a naponta tömegesen erkeió vendégeket, melyek közül azokat, kik elósrör vannak Lipikeu, bámulatba ejtik a fürdő ebodáa nagy arányai, ai óriási park elragadó szépsége tt az ott uytli 26 distingvált ínternatiouális közönség A vendégek száma f. hó 5-én elérte a 3740-ei (pontosan fám! a fU dfligaígatóság állal beküldött kimntata.it) $ 1-ipik közönsége évről-évre növekedik, nemcsak mért mert a beUsgk biztos gyógyulást taláhiak. haüem Lii\'ilt miut nyaralóhely is igen exillunce: levegője kitűüÓ s a mi a legfőbb, olchóbb mint bármilyen város, hát még fürdőinknél. Hogy ezen álli-tásomat igwoliam. csak a kövotkezCket említem . A luxus osztályban. els6 osztályú salou villany világításnál kisiolgáliissal, ftirdéswl a sálon fürdőben, fürdő ruhával, lelje* augol reggelivel 4 fugásos ebed (étlap szerint) fekete kávé. déluláu tive á ch>ck tea a kel fogúsos vacsorával a fürdő igazgatóság paloUínak beillő hoteljeibén hetenkinl 64, egész láO koronába kerül kisebb szállókban a napi ellátiw 5 koronától felfelé kapni s a mint hallom ugyanez magánosokuil. 3_4 korona. A vendégek sió rak utasáról i* bőven van gondoskodva. A fürdő kittlnó zenekara a fedett sétány , pavitlonjában naponta kéUzer jálniik, azonkívül heten-kim háromszor ad a cursalonbau nsgyobbuzabásn hangversenyt. Megérkezésem napján mindjárt volt alkalmam egy elókeló biiuvoualu hangversenyben gyönyörködni MarachalleH Mignon kisasszony zongora nióvénzuó a haaoniiuvü kolomvárí i-gyetemi orvostanár rilktt talentumu leánya, hozta a közönséget valÓKágos extásisba: sikerében osztoszhodoit az itteni fürdő tenokara, mely a nehéz kíséretet művé aziosou oldotta meg. Közreműködött még Kaposi J hazánkfia » Plaueni (Szászország) városi siinház kiváló énckeiie, Kit szintéi) lelkesen ünnepeltek.
— A kártyáé tolvaj Weist J0110 kenmktnifi 1
segéd eljött Zalaegerszegről N agy kau imára, hogy
állást nereflseu. A pénze elfogyott s állást sem kapott \'
Hazautazásra tehát valalionuan pénzt kellutt szereznie
Kiment az államaira * ott egy alvó légrádi mubertfi^
Bulics Fereuetól, ÍJ8 koronát tarUlmaío t-rsrényi
ellopott. Vigau bejött a városba a itt mt elkártyázta.
A lögrádi pattan mikor észrevette, hogy a péuiét
ellopták, )Mleutét.l lelt a rendőrségnél, mely Wmwt
letartóztatta, aki elismerte teliét, d» mintán pénzét
már ulkártyázta, bllnügyi eljárót imlilotlak ellene.
— Jegyzők értekezlete A zalai-geruzegi
jiráu jegyzőit a (írásbeli főszolgabíró értekezletre
hívta, hogy a megyei távbeaiéló hálózat kiépiiéHe
céljából mozgalmat Indítsanak. A jegyzők testülete
mindent nlknvnt - najái luUnkörében, — hogy a
terv minél előbb valóra vál|on.
— Lépre került nőcaaló. Kodai Károly
6ri.s£<!iitpéUTi lakóul aminap a zalaegemegi rendőr.
kapitányKáj; letartóztatta, mert bebizonyosodott róla,
hogy löbb f&vároMÍ lapban apróhirdnlÚHekel II>HZ kózzé
n így hiszékeny nőket magához csal; majd mintán
kQlönbözó fondorlatokkal kicsikart (Aliink egy oomó
pénct, ott hagyja azokat. A rendőrség — mitilán
Kodai i«ak nem rég gyakorolja ez olcsóbb kenyér-
líeröHfllet — 9i)ii korona pénzbüntetésre Ítélte. Később
atoaban alapon gyanú okok következtében a reudőr-
oég azt is megállapította, hogy ő valóuziun leánykenw-
ketiésael szintén nagy e tömére lőttel foglalkozik. Ki
irányban nagy ttréllyel kezdte meg a rendőrfőkapitány
B uyomozáat, mely valószínű hamar eredményre is
vezet.

— A posta tolvaja. Onapó Jómeí k-már-
városi púStfl kllldönc abban találta gyönyörQriégél,
hogy kikezdett postai csomagokat megdézsmálta, a
levelek egy részét pedig ,<lKÍkka>iitoUa. Megindították
»?. eljárási ellene.
— 70 óv óta a Sirup-Paglíano mint a
lejgobb és legbiztosabb huHhajtóMzer sok ezer család
nál eredményesen van bmeíetve. Ezen Ciirolarao
Fuglaio florenzi tanár által feltalált és 1828. óla
ti leállított vértisztitÓHzer csak akkor valódi és erednie-
nyes, ha a gyártmány a törvényesen védett kék vig
nettával h (ürolaiuo Fagliano tanár iiévaláirAHHva]
vau ellátva Ezon kUlöulegestíégek orvosi rendeletre az
orK7.ág minden jobb gyógyszertárában kaphatók.
— Nagy tüzek. C-k a minap adlunk atámot\' -- A gyilkos fl[u. Bognár János algoisidj
édea ayj pj g A
napokban ép ily un jelenet ismétlődőit meg. D mikiir a Hu ezt meghallotta, berohant az udtarból s atyjA^
puskájával agyonlőtte.
— OroBB menekültek Alöólendván, Ami-nap egy kis HKtnzációjs voll Alsóleudvrtnak. Nyolc bzekér oross zuidó vonult kuresitQl A városon. Illt-tÓ-leg meg ÍH pihentek ott, hol több gazdag
Ugyanakkor Törrlemicen. Hegvmagiiaou és Bala-
tonedericseii is t(Jbh bAiai semmiaitett meg a lOz-
hogy valami gyujlogató bandával
g gAlatnak
— Sorajegy lopás ÍHv, Mildi Kereucnó lakos nyitóit síelt- lakó asszony, öir
Nem lehetetlen, dolga n
gy
sznt. Borszéki ÍA>cilÍa
rényébíl egy uiila albérhtheii
arról ■ retteuet*s pusztulásról, melyet Tapolca a lüt j lakón folyton civakodott d feleségével. Volt azonban miatt szenvedett. Múlt cnütörlökön ismét négy ház ueltj ^ ,y óve(J Q^ akii UIgyon bántott az, hogy hnmvadt el, a tűzoltóknak csak nagy erófesiitéa8elsike-lédea .^ ^ . ^^j^ otlegíli. Ax elmuit rilli a tüiet lokalitálniok.
Deák Jóifiofné szál. Kalis Eleonóra, több sorsjegyí-t gyOjtölt Btámukra pAntt. A sajnálat^ méltó boljon-
gáaiik végcól]a — Palwattiaa.
olUi
_.. jr-f*nykípé»ieknok 1 Alulinut.
i Kt»l»ii ói utl f«nykti>£tteti kítiQItkak, lelUlmulh tij/U i>lll*o»l ki ti a^irátmok, valamint in teli cikkek Mull A* cigu^l (TuchUubon ti,
Kieti Uilei»g •lapliaioli lÖSí-Ken. KivinnlfA nagy Léjie* l(\\egytik t>«im«iitv
\' J
lopott eM_20 korona énéklicu. Varazsdra költözvén eladta azokat. A kihallgauísuitl tagadta a lopást, azt umlitvéu fwl, hogy ajrindékul kapta azokat. Ue ei nem bizonyosodott valónak. A tanuk mind elleue vallanak. Deákné már büntetve voll csalánért.
— Bormásl tűzvész okosója. A honnási
tttz előidézőié: Perócs Kv« T.j éve» özvegy asszony.
selyem 60 kr. irt! följebb, lér-
■utti Í. iái-■iitmi,
— McKrentlol«*ek biroiely nyatven.
ao stiiicufdbntl, HBNHEBEB& in Zöncü.
A károHuliakkal távoli rokonságban és ellenséges Iái) viszonyban állott. Többször hirdotto a faluban, hogy A Mxyujtjl mindemiküt de annak kivitelére senki Valit sem gondolt. A tQz napján többéit látták, hegy ögynlgel a rokonai portáin Mont már n boszuáÜÓ asszony a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában ul. A kár \\4-MH korona, melynek legnagyobb rése*? biztosítás folytán megtérni.
— Többszörös lopás. Meözeric8 Mátjá*
,17 éves cseléd, aki KrasMivec Olló zrinyifalví lakÓH-
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
(V A differenciál és integrál-ezámltáa elemei. írta K«nyv«K Pirem- Kilián Frigyes w>~ [.un kónyvken-xkedó kindvátiya.
H?.fi7.«\'íiifk 1*7. már » harmadik tudományos muukájn {Kgyik francia nyelvni j*leiit meg) Miüdeg>ik,t ülisiiinr^MHl fogadta1; a nzakkorök Kz a mu való^ií-gal hézagot pótol, meri a főiskolákon (a tudomány egyetemen, bányászai akadémián, műegyetemen.
renoWii hiányos jegyzetekből készüllek a hallgiuók Oftflk ski Iraiii\'irtiil, ném\'Hnl tudóit juthatott ilyen KzskmiinkáhoT., V.7.M is dú-sérel illeli a ludótm.-rzót. 1)« kolöubeu U kiváló munka Rövid, eaak a legszOk-ségftsebb foglaltatik beutiP ftrd«m6«. hogy világoMgra törekszik az fgy«n tauiéu-hik ÍM)ii«\'rt»\'t«Ht! ugy efopor-losiija, Ihigy » koráhbiak a későbbiek megerté^hej •fjadják &z alapot, amire a knlfőldi munkák nem
nál volt gazdaságban, ^nzdájától tohb ruhaueml.1 ellopott, mely után megszökött. Vándorlása közbnn uj tehftséfíe nem hagyta békében & igy Míkoveo János felriópustlafai IHIÍAHIÍII. amikor aludt a koreuma kertjében nyolc koronát, a koresmároniól, Söjtör Jínos-tól pedig több dolgot ellopott. Majd tovább barangolva! sem nyugodott a rossz létek, Imnern Surdí Istvántól a pajtából vitt uéhény holmit el. Sót valószínt), hogy i még több hasonló api óbb lopásokban tüntette k\' t magát. Kz ideig azonban más károsull még min jelentkezett. A csáktornyai járásbíróság vette pártfogás ] ala H züllöll frátert í -
— A bazaltbanya halottja Jankó (iéza
bánya -^ügyelő Hinint n lapolrai bazalt bányában
diuoinillal robliiiutult, egy darsb kÓ a fej^rfi tseot\'
8 azt ttjljesHii bezuita. A ilíimmít ugyanÍK i\'lőbb
robbant fel mint kttllMt volna K 11 felOgyt-lóuek nem
volt ide)« arra, hogy messze eltávozzék onuan.
- Csendélet Magyar utoán. K. hó a-án
paráz* ven-kedéttt rögtünzóit "A atyafi. Tóth Péter és
Kovács Uvula ipani«wgédi-k régóta fogva rossz
vihzunyban voltak PlViler (.iyürgy kereskedő segéddel.
Alkalom azonban nem kínálkozott a k&lcsÖnöH
IcKirtmoláHia. Míg végre lián délután a váratlan ugy
húzta magával, hugy találkozott a két cinkoslárd I mr((lllljn. „„ „..,,
l\'feiferrel, kit ugy ü«Kz*!vertek. hogy csaknem végíe-1 voltak eddig tekint*tM Talán v^ycdDli hiánya (nAm
lossé vált. A me«jeleut orvos első segélyt nyújtóit! hibáta) a mönek. hogy kevés a \'\'\'^^\'\'^P^J
neki, mig & támadókat feljelentették. | jj0\'1"""^^^"\'{\'"^„"^^„i,*,,,,!,*"^™ »"m»themi*iki
: — SzerencaétloiiBég Kerkán Kgy munkán- j ,is6bb Ingozatitval tisttálian malhesis végtelen mezején
pár kio gyermekét egy kerkai öreg asszony gondo-1 tovább akarnak haladni
xáüára bizta. Az asszony amig felment & padlásra, /•) Kövessy Visszajön Amint érteKtlIünk
megkezdené, Nagykanizsára jön 20—8b előadásra. Reméljük, hogy exutul jobban fog önkik menni!
jobb A csecsemit pedig az eldőlt létra
Nzalmrialinazisa vajiy értéltesitfise olótt
ugy Mafíyarországon, mint bármely
külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szcrkeszlftségéhez Budupeit, VII.
Kérje a „Síabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
addig a gyermeket a létra aljához tetle. A lóira [ Kövessy szinlárriulmával. mi«IŐU-Pécsett a téli» tetején azonban megesuszott lábát ketté törte, agyonütötte.

!&■

1,08. AU6UEeTÜ8 10.

.ZALAI KÖZLÖNY
Nyilttór.
, rovat alatt költöttekért nem vállal felelősséget a Bierkesttöség.

Salvator orrás
Hasztalan kooCerencJáztak a Magyarországi Pénzintézetek OrsiAgos SzövetBége gyűlésén a vidéki I pénziutézetek kiküldöttei, az adott helyzettel számtan 1 egynbüt nom tehetnek, minthogy t kartell-bankokat \\ lehetőleg mellózni fogják és hitelöket az Osztrák-1 Magyar Banknál merítik ki. Az eróaebb közbizalomnak örvendő pénzintézetek, amilyenekkel városuuk is diewkodhelik, minden baj nélkül fog megélni ilyen módon. Abol pedig gyenge alapon állt valamely pénzintézet egészségi viszonya, olt megássa hirjál a bankkártell.
Közgazdaság.
A bunkkulell mftködó.e.
Hamia i»lai»ak <l«ü gyakran történünk olyan inltSikedések, amelyek közelebbről viisgálva károsaknak, önzőknek bizonyulnak.
Ilyen népboldogitó intézkedésnek kürtőitek a budapesti pénzintézetük a bankkartollt, mely állítólag
A megállapított kamatminimum, mely érzékeny pénzbírság mellett kötelezó a kartell bankokra, a következő: A bankkamatlábakou fülül szövetkezetektől 1 százalék, vidáki pénzintézetektől ÖUU ezer K-ig ö—8-ad százalék, 800 ezerig egy fél Bzázalók, két millióig 3—8-ad százalék, ezenfelül egy negyed százalék kamatot vesznek 8 hónapos váltóknál, eienfelfll minden 30 nap |— 8-ad százalékkal drágább. Tárca-vAJtoknál 80 napig 8—8-ad, 92 napig egy fél, 120 napig ö—8-ad, azanfellil minden megkezdett 80 nap l-fl-ad százalékkal drágább. Jelzálog hiteleknél egy háromnegyed százalék a baukkamatlábon Idill és egv fél Bzázalék jutalék. LouibardOzlttteknél egy százalék, egyéb papíroknál «gy ée fél százalék és fél százalék jutalék.
Érdekesnek tartjuk felemlíteni, bogy a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálog- és Hitelbankit, i melyet 300 magyar pénzíutézel alapított, szintén be\' lépett a kartellbe, azt adván okul, hogy igy a vidéki intézetek érdekeit ilt képviselheti, míg a Magyar 1\'énEÍiitézeluk Kiiiponli Hitelbaukja, melynek
egyazon igazgatója van (Hándy) nem lépett be
A közel jövő mngmutatjs, hogy a bankkartull
hitelviszonyok szanálása érdekében történnék, amely- országos közérdekűt szolgál-e, amiut Ók hinlutik, lynl kapeBotatbau a kereskedő; iparos világ és a | vagy csak a saját érdekeiket, ahogy általában hisszük
ÚJDONSÁGOK.
Győri orsz.
gaidalíözőösójí érdekei volnának megóva. | -— - .- -- ^ --■-
Hasztalan szólalt fűi ellene a lapok egy reme, ellene akinek
cipészkongresszua és kiállitáa A jiyóri ordz. cipií SE kongresszus és kiiílliuis napjához iiiinditik.ibb közeledünk. A győri elókészitó
liuszlalan tiltakoztak ellene a vidéki pénzintézetek
«l>an hniigon, mint akiitok nyaka köré vunlák H
hurkol, a kartelt létrejött és megegyezéseit pontokba
fuulalva megküldte mindazoknak n vidéki pénzintéze
tinek, amelyek a kartellbeu levő intézetekkel Öi-sze-11,^,^ Mor((OIi tevékenyeget kifejtül készíti Mő a
kötetesben állottak t kongresszus és a kiállítást, valamint az özükkel kap-
Igy a kauizsai t akarók jR-nz Irt rak h ulvashatták, <:8o!alos 0niwp8Íí(ek programmját.
lu\'liv mit várhatnak eddigi nzleltAmiklól. , , A kiAI\'iulH "» Uo»|ir««iwoii való rírtvétolnt
\' ; ,, . , . .. . ,, mfclnvtu, illetvH fiilkerte az olóliűszilö-bizoltság
N«m ,ok |0t. Mert bár a l»\'*»\'l"« «*\'«■\'KoÍuth Ferenc ker-sk.delmi minin U-rt. Szterényi
ho«v .■gyönttítnun állapiak mi\'tt a k\'ttzáiniioléH kH-1J6j[Wf Államtitkárt, BZ OrszAgoa IparigJOHQMÜI, a
tuutlábat, Hddig A peJi/.iiHútetekkd éti magáuoMokkdl, hazní Öürs/CK kt<roskfd>>lnii és iparkamniktit.
kovutett kQlÖubözú oljáráu alt mutatja, liogy u hilult A vanuti kedvezményes jegyok»t tiiost küldik
. hogy vasúti kedvezményes jegyeket !csak azok .számiirfl ki]hl, kik ez iráut a bizottsághoz fordulnak.
A győri üziíllodások készséggel ajánlották fel rÓHiben teljeNHU díjmentes részben pedig igen mér-sákull áru szobákat.
Igen szép és iiügysíabámi muiikn lt»«7. ni az album, melyet az elókésíiló bizottság anyagi tAmo-|parngyi<k" fog kiadni én amul.vot íiommor P>uó dr. kamarai másodtitkár. Kinniz József ipartestületi jegyző tí.s Csokonai Vitéz Mihály, a „Űyóri Hírlap" s. szerkesztője, mint az előkészítő bizottság titkára szerkeszt.
Ezen albumot igon mérsékelt áron hozza forgalomba as ulókészitó bizoltság.
Üyőr város • eipéuzipárosai és közönsége meleg ■ szereteltel várja kedves vendégeit.
igt\'-ujbü vevó pénzintézetekkel inohtohábban bánik eljsséjjel a kongresszuson való részvételüket b.MHient.\'tt in int magánosokkal. Mert inig utóknak rendes folyó-számla la^tozá^élt a kamaton lelol i ^zóznlék jutalékot rizámttaiiak, ami tekintetbe VÚVH BZ évupgyedes eUzámolást, négy-tized százalékot tesz, addig a tárca váltóknál a megállapított kamatlábon tul jutalékot
Minthogy igy majdnem egy fél százalékkal olcsóbb kölcsönt adhatnak a karUillban állók a hitelt igénylőknek, azért mi sem termeszetemtbb, mini w. a kereskedő és gazdavilág ott fog|a ellátni hiteligé-uyét. Eunek pedig lermésieteB folyatnánya lesi, hogy a kartell-bankok ki fogják az élaiet felszívó csápjaikat nyújtani a vidékre. Vagyis az eddiginél j nagyobb mértékben fogják elóraszlani provino váró-\' sainkat Üókjaikkal, ami a kis péuziutózetek sorvadását j fogja maga utáo vonni.

gy g
legutóbb tartott aiimo KOffssy Albert ig&ig«tó Ur-voujét Urgyalta, .IKVHHQIU, hogy f. lió 26-4(61 s»pt. végéig kapjon jattok aagadélyt. Ei idftben un moti sem cirkusi, sem tiasoolo TÜÍalat a városban engedélyt nem kap.
Nyári mulatság.
A kait., legényegylet aug. 20-án SiU István napjáu uagyubb uabáHii népDnu«pet reades. TektntTe liogy a kath legény egy lei ily fajta Qnoepségei mindig kellemes órákat Kfrínuuk a kOzAnségnek, buonyára örömmel feszi tudomásul u hiradáet. A „Zalai KöBlöny" A vend gyermekeknek. Hegedűs Klek veadfidéki lelkes tanító a Magyar l\'aiuban felhívást httézett, liogy a vend diákoknak nriakoxzanik SUmpal-f^le magyar Imakönyveket. V, felsKÓlltáRra a .Zalai Közlöny" követkeid levetet küldött a M. P.-hoi. A M. P. tek. «zerkes>t6ségéo«k Zalaegerütegen. PBeoK«a lapjuk felhívása folytát) fogadják a vendvidék! gjarroekek simára kOIdolt , magyir imakűnyveket (8 db.) a Zalai Közlöny sier-\' ke.rttO8i\'ge éa kudóhí.iIiUtól Hazafias Odvözlet(«l a .Zalai Közlöny" társadalmi beülap kiadóhlvaUlu Nagvkaniiu. Krre a Magyar Paizs a köv. köszönő J sorokat küldte. K. é. aiig. I-én ismert felbiváauiik (olyUii a „ZalaJ Közlönyeiül 6 drb. imaköny?*! kaplnnk a vend gyermekek számára. Kogadia WajdlU ur igát kösiöudlfluket s hauflaa ödvösleIOalt kífejeié-s«-t .Magyar PaltB" Zalaegc^zHg.
Míihlmzö Iskola.
A Síiiger varrÓK^p lébxvéuytirsaBág helybeli fiókja Wagiinr Anna bimzótanitónö vezetésével egy hónapos iugyeut>t< himzó tunfolyamot létakitelt ax áll. eluini iskola egyik Untemu^i, Alkalmuuk volt meg-Itoozódni arról, liogy ett a tanfolyamot vgyréait milyen igazi Hzakavatotlsággal vez«lí Wagner kiHituzony, , másrészt, hogy mily mívesen látouatják a UrKadalom minden rétegéből. Meg a vidékről, sót Fiúméból i-i van látogatója a tanfolyamnak. Szinte bihetetleu, bogy mily fiuom. gyom munka véguzliHtd ez eredeti Öiager giipiíkkol. Köszönetet érdenml a Singer varrógég rt\'jH/.vüiijtáraaiíáK helybeli vezetóttégo, aki a díjtalan tuufolyamot rendette in Wagner Anna himxi (auitóuó, (ukt oly tttpinUiot*ai! ón kiváló tuliolséggel vezette «t.
Az tparteHtiileL köréből. A tiHgvkanizNtii ifiartoMtillt-t elDljárósága f. lió ti-rtu Dnnts Kálmán flnoklele nlatt Qléht tartott, melyi-n ni fogad lók annak a beadványnak a szövegét melyet a kuri-skedulmi minibzterhez a kisiparosokra sérelmesnek talált ipar tör vény ttuvezot módos táaa tárgyában , tárgyában szerkesztőitek. Ugyanisn miniszter 11610/Vl. \' a. kzámn lelbiváüt iulérnlt ily célból azipartestQletek-)iP7.. A beadvány szerint MI ipartörvóny Unulmányo-zdsiínál azt az ószrcvi\'tidt mondja, hogy a tervezet <\'gyi.-ti pontjai tÍNÍjiiroHok Ifinkrutéielót idézné ax. eló. \' A beadvány 5«i pont megváltoztatását kéri. Ezek közül fontosabb az a kívánság, hogy képesítésbe! kötött ipart etsuk az gyakorolhat (épitó mevterség liivt\'lnlt\'Vulf aki mint íparoütanuló az illotó ipirigát tumilta és Ifgafább .\'i évig mint »t-géri működött. Akik képpsitétiliez kötött iparnak Önálló gyakorlására loíítmilvu vannak, iiiusterviisga letdtí\'hira kötelezvék. UH ax ipnroittauuló n közúpink. 4 osztályát sikeresen .\'húgfíti;, lunonoifikolába járni nem köteloa. At iparos tanulót vizsgáló Imotiwíg kt\'posili segéddé. Csak oly íiugt-tl alkalmazható, akint-k munkakönyv^ van.
Harcszorü céllövée.
A 1IIÍI>IJUII álloináüozó in. kir. liO. kon véd gyHlofiezreil Ivgénystígo f. évi aug. hó U-éii reggel (> órától kezdvo KÍKkauizsa. .szepetueki major, Vörós-hegy, liajcan ia a [\'riucipálfü kauális által határolt lólériín fiarcszerít iréllóvt^zelet tart. A jelzett területek 1)01)1) lü|>é.siiyi kerületben, uovezeteuen a BZepetneki utón, a Vörösbegy északkeleti sarkán, továbbá \'a bűjcnai nagy erdóbun mégis llajcuu—Kiskanizsai ntou fúlállilolt a katonai jelző órök által bekerített (erul«. tt> JJ emti napon az ott tartózkodás élet veszélyes.Nyersen való ,.y ■" evesre
paraílan.

Z A L i I K Ö 7, h 0 S T


Ü0U
1908 AÜ0USZTO8 10.

LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM
NOXIN
IlLCtCtIL \'
Minden jobb Üzletben kapható.
I HOCHSIHGER TESTVÉREK
BUDAPEST.

GYERMEK-
™= leiujki- n» flu cipíink •lismert legjobb mlméftUk.
áraink olcsóság* — teklutetlel • t«lpb» \'<" síigoruui szabott 4r»kr*
„ 1 U n UL fírtklárt Fő-utca 12. siám
Korooa szállóval siemben rundeljék meg >:Uk-
síglelOkst.
feltűnést keltenek.
GODDAM!
Végre egy gyorsan és biito- j nan ható tyukstemster.
Cook &Johnsons
■meerikil etibidtlmiiolt
TYÜKSZEM-GYÜRÜI.
i
1 darab 20 fillér, 6 darab 1 kor., postán
20 fillér portó. ;
Kipható az ország mindeo gjógyetertárabao, valamint orros«Mr-drögériákban, etb.

1888 óta. tr
« Berger-félft
SVósy-Kdíröny-szDppan,
• mindennemű törklitegek
»5
n. A H*rK«r-W
Berger-fíle
Berger-f éle glycerln-kátrányszappan
Wh tHJ*t1 4 l tUi
totibM •,
Bergor-féle
Ara Mh4M 1*J«»K 7« OU*r kMUÉUÜ «"»■\'"■\'■» MT«U. A TirtrttaoáJ bilámMtu .
u : Q. B«U * Oomp, Wlu L,
anilrl linkUr: T«r*h J«*»«f vj««r»a*r-
muLT*w«■ H.IU, írm.t- «Uk, H«rM.h«rt.|.
p mtí. -írTTntri<h%«Ti te Ilii
v i * |
-rí

á ?F OTTÓM A N-S
Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
TÖRLESZTHETŐK
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.
. Wajdits
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOBIiN"- carottapapirt mi hüteyt!U08. AUGUSZTUS iO,

ZALAI KÖZLÖN

Nagykíkindal gyártminy.

BOHN M. és TÁRSAI
NAGYKLKLNDA és ZSOMBOLYA.
Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmában Ausztria-Magyarországon a
BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAOTKIKINDAN éi ZBOMBOLTAN.
Alapittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864
50 millió évi gyártás
a OÍ. él klr. izab. Bohn-féle blztomági átfedő oierepekbfil
VABOZTD term4«zetei vöröi uinben vagy katrányozva.
GYÁRTMÁNYOK. Bohn-féle uab. biztonsági atfedő-
oierepek. Lagoloaóbb. leg»ebb tetőzet.
M" Képű ktj«ryi«k *■ minUk kíván.tr. lágyan •• barm.nrt.. ~M


Z«omboly«f gylrfmány. fi.ib bttlneud prfMll ttMS curíp B*S. ..tor

A li-^jnlib knl.ii-knliif^ »elt és inaraif » Fattlnger-féle kntya-Kalici,
m«ly az öbei^tt » fujlt lapszeri-k kózüt a lt*Ki<>^\'»
ímieiúMn is Uperfjn — 80 kg 23 K, 6 kg.
bementve 3 20 K
FatUnger-fele Pnppy-BUqnit
kUljiik-kutjík ríatri: - 60 kg. 26 K., 6 kg bérmentve 3 50 K
Áric-«yzékft birinenlve koM:
Fitllaiir\'i Piliit iníikieiii ■■< QilllilfiUirflkrlk, ■Imr-liiittil.
a60-nél több elstl díj. A lallinmirléle lapszer állaliirviiti Bllrliorzvs mellell készOl.

Szép keblek
kel lti)M;i|i üliitt H
Pilules Orientálásul"
muljek a kubl»kttt fi-jlusitik, erAnilik, \' helyroálliljik ét 1 tiói ki\'hulnrk pompán
|
károa hritís nelknl JúlAlha, arauui-kiiin mentem. OrvoHÍ liirHsjfégekl/il iHismíírve. Tfljxa (iincrt!tió. Doboza Imsiiiálati Ml««iU.».l ii K l\'i IMI. hérmnilve
J Batlé gyógyszertár Párizs.
Ríklír: Török Jócsef fEjrüirt»\'fr<-sKnfI Budapest
Király-utca 12. i
1 Szélhajtó g-Sroioiillapltó
i HODONY cseppek ?
I = Mar X844 óta — í
| Levált liá/.iszer. mrlv az élvagym dó f
rj , iíit^ZÍ. S ftZ l\'JIK\'HZh\'St fükll7/.ll, f
Ara üvegenként 1 korona. í
Kik üvegnH ki-vt-weljli (uliilivrlli-1 t
; i K. 5l) í) lailniskaviil e^vilu in-in |
! knlddik. - [
MegTendeléa f
j jfulíus Bíttnír\'e Hpotbeke í | li Olognltz, Ilidirlilirrilck !


Lampionok agy választékban kaphatók Hj Wajdit3 József köny- és papirkerca-kcdcaében Nagykanizsán. " "~\'~ - -ÉKSZERGYÁR.
Villainoö uieinre bereudezett arany-, ezüai- es ékszeráru■ műterem
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk.
ÜJ foglalánokat é» áUlakilásoiat gjorsan elkémitouk
Eladfís részletlizotésre is! BERÉKT JÓZSEF ÉS FIA
>ék!wríg>N«eki|/DÍiíáli (Váronbáia ílellenébeD.


LIPIK
Szliivóniábn
Vilit, poita-távlrda álilnii
ELSŐRANGÚ FÜRDŐHELY
Kgyciica jérilirtilai ilkillku kénlt (14" C.) Earéiá
hll I\'árAlUn gyógyríiUau • lállllliril ea ■ illtltt
■lak o:;,.r* i«riln ■i|kili|itfélli. himaiai áttétll.
kinréir. tm «* liiitai. finílj-, iifilkér ci aí os«ts
J lirkll*|H|lk ellen.
Ivókúra. Hévvizes fUrdők,
Vizgyógyíntézet Inhalatórium.


1
IFJ. WAJDITS JÚZSEF
AUpilill *v 1832.
Olaiiliisk lampionok. Ajánlja jól berendezett
könyvnyom dá át
niiiidoiiiiumll Djomdií muukák díszen ÓH Izlíses clkésiitéfiére jutáiig ÚH árak mellett. Névjegyek, körlevelek, meghívók, eljpgjriéei- é« esketé»i-kártjrík stb. mindig a lt>gu)ahb dirit sieriot késiitttlüek el.

ZALAI KÖZLÖNY

Iflllfl. AOGÜ8ZTU8 1

"Z^
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet és aláírását tünteti fel.
Moll A..Hto B«Wlltt-porok í""» nyo||yk«i»i« • lefUkKMlili lyomar- it \'rtttlulíV wuiyíi 4t » legkölftnttfliWib nölb«t«g«4g«k c
Hiiiiil«ititM»U tftrvriiytltei!! lenjtUr
SOS-BORSZESZ
Cuk tkkír talMI, yh\'"\'^HIM ílÜ\'ioí.\'
wtul *»n >«TV*. A Moll*fél mint fáJd»lomc»HI«p»& b.dflrxtfiléil t<«r i 4» ■ moghuiá* ejtyíb Vflvetkwniínyofníl loj[l»ineretí««l>b nofiíict.
t>i| *r« t kinu
fillér.
Sertésvész elleni szer.
-X „Ploriol"
M. kir. szabadalom.
Antiszeptikus, az állat szervezetéi a járványos körokkal
szemben immúnissá tuvó s annak fejlődését és gyarapodását
előmozdító konoentrált növényi kivonat. ■
EOY PALACK ÁRA használati utasítással I kor. 60 fill.
;,; Főraktár:
KARCSMAROFF A.
Bndapast, Bákóoii nt 50.
EREDETI STASSFUBTI
4O -ős kálisót és katnitot
műtrágyákat leg-
valamint u önzés olcsóbb áron szállítja
K&lm&r Vilmos
a stassfurti Káliayndikátoa wazérképwiaelöje BUDAPEST, VI., Andrásay.ut 40.

V
X v
w 0
X

E|J
MOLL Gyermek szappanja.
Lsgnnointbb, l«sui*lil> mAdiwt ix«lnt k*tdleV f(y«mek ot hfilgy i
ok«z»rO ápoUtlra gy«rm«k«k ■ ftlnftitak riiiir*. — Ar« dartbonkAnl 40 "
Öl dirab I kor. 60 Ml. Mlndwi <Uttb győrinek itiyiw Moll A. ved}BKy*rd wn qll*l*».
■■II A. |jé|jiz«réiz"cV.fÉi°klrVidi«rl tzállllé ilUI,
Hécií, Tnchlauben !l. Ht.
Vidéki mogtentlclitoV onponiü po«»minv*t mollal! teljeílttMnok.
A raktárakban tessék határozottan „MOM/ A.- aláírásával
éa védjegyével ellátott kiWIlroényeket kénii. ,: Raktár Nagyknnizsán: Roaanfald Adolf Fiai.

MIT IGYXJISIK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a terpiészetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.

Mindeu kltlíóMU fóHlliinil hazánk terméaeetes szénsavas vizek
Millt*niiUtii)i iiftgy ^rfiiiinel kilQntftv« Kitlhi/) Aí,zUli, bor-.
a mohai ÁGNES -Forrás\'
gyomorégést —
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szensavdús Ásványvíz, föltétlenül^ tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; CIL\'IS szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertózó elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
llasziiátjuk a mahai Ágnes-rorrnst, ha étvágy-hiány íi emésztési zavarok állanak be.
Hasináljnk a mohai Ágn ea-forrafit, ha gyomor-, bél- >^s légCBÓ\'huruttól "zaliaríuhii akanink.
Dr. Oebhardt.
Dr. Kétly. Hannáljuk a mohai Ágnes-forrást, ha a vese-
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól ée sárgaságtól szabadulni akarunk.
njuk a inoliai bajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Glaas.
Dr. Kövér.
Háztartások számára raasfélliteresmíl valamivel nagyobb üvegekben minden kétea értékű meateraégeaen azén-aawwal telitett víznél, sót a szódavíznél is oloaóbbah adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyön megszerezhesse.
K.6d.V6ib bOrVÍZ. Kapható uiindon füszerQzletben és elsőrangú vendéglőben. KödVölt) bOrVÍZ
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon lói.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■UJMjjlIl!
.Nyomaton líj. WiijdiiH József könyvnyomdájában Nagykanizsa".

NAGYKANIZSA, 1808.

■EOTVE1ÍHETEDIK ÉVFOLYAM, 33. SZÁM.

AUGUSZTUS 17.

ZALAI KC
[•"elulós sccrkmiú■ KcrtÍHK Jdnaef,
l.aptulujdomiö ci kladú IF.l. WAJO1TH >
irkai\'toaég: Nagyluni\'XM, Hunyftdl-utct 30. itésok A» hlrdotiaok If). Wajdltt Jóu*f kflnyv"
karoikoddstbv küldendők. Megjelen minden hétfőn délben.
la. ahova foglalkozásunknál fogva gyö-jliteU szükségleteken kivül másra is vágyódvert lábunk, aljöl embertársainkkal nók a város közönsége.
Mintha mi volnánk az a szilárd pont,
Oda. keret együtt és ellene
küzdünk\' becsületes eszkö-
E!öfli»l*»l érák: Ií(j4>* 4vre tO korona, félívre 6 koi negyedévre 2 koron* 60 fill. - Egyoi itám ára ! Titniroknik, tanltóknik, jagyiöknak ét állami tltzlviao I évre Q korona, fíl ívre 3 korona.
Hazatérés.
Az idei nyár nem nagyon kedvezett a fürdőzésnek. Az csötlen hótok mellett is elég hűvös ós szeles voli 11 július. Most augusztusban pedig országszerte olyan viharszeru Bzél dühöngött, hogy mindenhonnan sietve mének üllek a fürdözők, boszuságara önmaguknak ÓH vendéglősöknek. Máskülönben is visszafejlődés volt észlelhotó a fílrdói statisztikában, Amint antiftkelótle bizonyos sajnálkozás, söt lenézés volt osztályrésze annak a Hzerunusótltm polgári családnak, akinek a sora nem adott módút, hogy „nyaralni" menjen, ugy ma ellenkezőkig önérzettel hirdeti, hogy hát istennek nem volt rá szüksége.
Igaz is. Nem okvwtlen szükséges, hogy valaki előbb összocsiposse magát a herényi szúnyogokkal ós toló szórássá magát hornokkai a herényi csordától, hogy aztán a ÍJ;ilakni hnllámai csókolgassák patyolat keblóket.
fit avult kérdés már az is, hogy hányszor fílrdött, nem okvetlen szükséges, íiogy az ember egy hónapban harmincszor áztassa meg a bőrét. Ha egész éven át vigyáz a | test tisztaságára, odzéaéro, több huszonnal jár ós olcsóbban jut hozzá.
Aki teheti, ina már nem is arra hasit-n.iljii S7ubadsti.fj:át. JIHMÍ1 ji^pzét, hogy az itthoni por hi\'lyntt egy hónapig más vidéknek a porát nyelje, do arra se, hogy A/, itthoni kényelmes lakását földes szobai horinglunyii-val cserélje fel, hanem felül a gőzösre, utazik ide-oda, lupillaiii n nyugati ukilizáíiió műhelyébe és testben lélekben mcgizmosulvu t\'ir haza a kedves otthonba.

zökkel. Mag in népesült már városunk eléggé. Hú képét udják ennek a kaszinók, kávéházak, meg a korzó. Más nem? Hát még mi? Talán a templom? Ott nem igen venni észre a változást, mert egy része most is kong, más része meg mindig tele van. Tessék eltalálni, hogy melyik milyen.
Vagy még Imi le\'ioine észrevenni a hazatérést? Színházunk pég nem kezdte meg másodvirágzását. Muzeumunk, nyilvános könyv tárunk, állandó iparkiáilitásunk nincs, ahol laliükoznánuk u hazatértek.
.Majd téli fistékíüi a zsurokon fog érvényesülni ii szerzett nyugati civilizáció. Részint a szellemes, tapasztalást igénylő beszélgetésben, részint a kifogástalan terítésből), tálalásban, felszolgálásban.
A finom izlésu toilciiekben, talán egyéb-hon is. Do vájjon a városnak van-e ezekből a drága és dús tnpasztahitokból közhaszna? Azt hisszük, erre a kérd\'^re általános anem" volna a felelet.
egyáltalán semmiféle intéz
h i kéilőik
Mórt nálunk
ór nlunk egyálalán sem éz
mény se mutatja, hogy a mi képviselőink közt annyi világlálott ember van. Semmiféle alkotás R<Í igazolja. lijgy»be ak:yj;ik rít % í kedves1 otthont iktatni a haladó városok lajstromába. A mi adénk, a mi áldozatunk a városházi kezelésen, közbiztonságon és utca-rendezésben merült ki.
Nincs itt egyeden pont, amely az idegeneknek lekötné figyelmét. Nincs egyetlen alkotás, amely azt mutatná, hogy a fent cin-

Mintha mi volnánk az a szilárd pont, amely körül a világ forog, de mi változatlanul maradunk egy helyben.
Hazatérő és hazatért városatyák I Ha lelkűtek gyönyörűséget talált az idegennek egynémely olyan alkotásában, amely Tarosunkban is moguoiiositliató volna, álljatok » cselekvés mezejére és valósítsatok meg belőle egy parányit. Szólítsátok sorompóba a szállóm munkásait, hívjátok áldozatra \'a polgárok filléreit. Nem fog hiányozni egyik se, hogy már egyszer ez a város is ismerhessen mar érzést, mint a pirulás szégyenérzetét.
A török fia ismerősével taMllcoxilt, Salem aleikuu-kösiönli. Ha uUiánAW)! liAEB.t6r, egész csalAdjD. ezek kei a szókkal fogadja. Az ariib, zaldó miuri ft bókét foglalja rildAfiába, mert már ősidőkben nojtelte és folyton tapasitalla, hogy az emberiflóg boldogsága A Megváltó ÍH azt mondta: DicöŐHÓg ai Unmk a magahban és békcnsíg Rt umb^rnnV itt * Kéke uz ember snivíiben, béke « csuládbao, béke a hazában és az ego^z emberiségben: ez & R w ein bori Imltídí^nak.\'a fofobdráii
uolt,
Ami ezzul üllenkezAIcg du
küiüÜUnk: az ügyauetteuség a háborti, ueiu áldásit\' átkí a civilizációnak, moljnok f^rgotegni lm lt>zaj~ lotlalc, mini a szép veröfúnyes napot ugy kAszOntik ft núpinilliók .IÁ nltUf fíirnísál, H btikiU.
És iiiiígis óvturodiik törtónulHi i\'gyúbröl *>mn bőszéinek mint a núpöldöklö h^rcokiól, APiros holnapok.
Irti: 8ZÉ0SEN JÓZStF. I
Mi jármot hordók s álmodok: liolondos. büszke llamlet-lelkek, Kik eltűrjük a vasigát, Mig. álmaink fosztanak, tűnnek.
Mindent a holnaptól várunk. Ha tép a sors, gúnyol az élet: Melegszünk piros holnapoknál, Mig fagyott lelkünk fel nem enged
Kivágyott a kalászos mezőkre, Hogy álmot szójjön szabad ég alatt ; Magyar puszták végtelen földjére. Hol gondtalanul, vigan dalolhat. Do a sorsa városhoz kőlótle: Egy ódon cifra kőházban lakott: Ks ha álma fölcsillant előtte : Csak keserűen, búsan kacagott . . .

Nagy Boldogasszony.
Ihlvflzti
cróIV\'ti>■>■
i A liarüiiKok ini^kniirluhtak, Allintó zugaik a
1\'oinploin lalai kön\': MÓlilják a jiimbor üSHZonyoknt, , kik alázalOK li-lfkki-l vMekflnek olkövohtlt bit műkért. Öze^iiiiy, boldog hívók. A?. t> imájuk zoitgóse tólíé be a tiíiuplomol, mí^ künn. távol a templomtól nz élőt színpadim, a kilzdótiíniii ma í.s oly elküseredult \' hurcol vívnak az ellönfoH\', mint régon, régmi n I Mtiriiín lobogó nUU kllzilő íanatikue hísíik...
Aliitalos hívók i\'s(t«kiíl[iok a boldogasszonyhoz, kinek eluó királyunk n szout koronával oltalmába ajánlotta Magyarországot, liogy vódolmezzo mog H magyar nvncl ollt;itoinek )jo.ssr,uálió jármától a sioresso, oltBliímzza ti Kiirj)i\'uok rfiliüryílifn lakó magyar uemzetet.
S a Holdoííitsszoiiy kt-n^-t felvnrrltík a lobogókra s csaták zaiában szent [<>lki>üK(lássel követték a zászlót. Ott v«n;ztük el alatta, szent hév, lulkeeedéa mellett. Csaták zajában n\'sziint zászló lelkeaiUitto ökets iimu-tek, rohantak nl(ro, ttol a zábzlót vad liávtíH íelizgalott hősök vedlik az «ll(!iiíjt\'g bossziiH haragjától.
Vad ellou s hú. magyar vére folyt a szent zászló nyomában ! t

így volt (\\i bosszú évszázadok vihnros nvein t\'Kzltil. A IlolilogasRZoiiy kópo vozcltn II magyart nmivot való kilídtsliiniiltni). [)n jöt( H viKzály. Tosl-vér tostviir elloit, imigyar inngjar öllen vonult fel a a?.-!iit ztísKlóval, iiuvérttimtk rúmlásAra, Las&ankónt a Mont zászló kuzdú elvi\'Sítüiii lulkusitü ttrujét. Csak később, a valláukUzdulmok s Mzabatlsiíg-liarcok alatt Inti n zászló rí régi. Fanatikus hévvel rohaut a kutholikus magyamág it Atánis zászló alatt az alkot-niÚnyeri, szabadságeri küirló jirotesiáiin .Hinbagsághö-Bök ellen. Kzukben n kO/.dulmokbuii már ninca Magyar-°rszág! I A Tisza mellék t> Krdély n szabadsághösök liazája, nyugat pedig a knlholíkus )i:tbebitrgok népo, kik & .szont ziU^lól viszik & szabad ^ágáért, alkotuiiiiiyá->-rt küzdő liósies testvér nép ellen.
Szivisioinoritó, keserll napok voltak \' Magyarország feldarabolva, testvér Olivéréi ellen kOAzörQli kardja1 8 a Ltoldogassiony uevóvel ajkán megy, rohan a szaltadsiigtiarcosokat olnyomui.
Széniben áll egymással nz, bní Máriás zászló 8 a szabudmíg lobogója 1
Csak amidfin II. Rákócy Korcnc kibontja záax_ ]óit, liíljuk ismét Mária kípét a szabadságharcosok soraii)ftii. De ekkor & szabadsághósök Máriás zászlója kilzd a Habsburg-hő nyugoti magyarsággal.

JJÍÍA Ul ÖZLONJI

inog. ACGÜ8ZTU8I0 17
maradjon a fegyverkezésre. „.. J _._„
- Az éu elvem - mondott, t miniszter, Wmü"- Bdva a \'"élUtl.nul megbántott Momoru.iágát. ^^^ inle,ligBII(>ebb ftmber ^% , Md
— hogy költMunk minél kevesebből szenvedések ] l)« 1|AI valóban^olyan gazember ez a Pártos ^^ h nii!ie( ei ltld fa M ,,
\'■"*\'—x~ \'--\'■\'--\' -"■■•■ - - -\'- Géza, ki otthagyta menyasszonyát azért, mert tízezer |ék üiuCMB k^ a hoiomáfl
| koronát ígértek neki és csak öt volt. Az általános ^ mjl)l a M|nfor
hogy minden többnek akar látszani, miut ami
iá többet mutat, iniut unn-niiyivel tényleg bir
felidézésére és sokkal Irtbbei a üzenvedésnk uDvhitésére. Hzinte hihetetlen, hogy ebben országban még gyűléseket lehessen tartani avég- j^: bői, hogy tiltakoziaiKik évi négyszázmillió Iont .. sterling kiadása ellen, amely óaszeg csak arra való, hogy má» namzetet elpuaztitsanak vele A nemietek közötti oeyuuotltinrjégiik kilenctized-részo abból eredt, hogy egyik a másiknak motívumait nem érintt« meg EH tnttrl egyik félt a másikától, belelovaltuk míguukat nbba a
amBlynnk felidézósétól níl aj dónk éppen tartottunk. 8*1. bogy csaknem általánoH társadalmi
HiaiBü vau számtalan egyébb dolog, ami ellen bek kúzt Ifibbet mondani, mint amennyi téuylrg a
!>•• hiiilni vár, a IcHhfu/.ott hT.er\'üicsecüillaf; töbhé u nem feltütin), inltitha u*in akarna MtfgprutMltm^i<k. romlá- ^emuuiíétleu kQzdelmuk »oroz»la tfhzik p óbára ■
«óv«rgó K-lk.-ka így múlik az idó. H » régi hó»ök
B bekövetkeztek » ttzomoru napok!! A Uroga-{ mind kidőlnek. c«ak iovöne h»tyHzett bizalma y tok harcias hangját már uem halljuk. Nagymajté^nyi . Örökül az ifjú unokáknak. 8 még iyyet! .. Oröksé-■ikon leáldozik anzabadHág csillagán elvéríika íuruo g\'ll hagyta a megszenvedt haza imáciását b vad ellen
Hagyaroruzlgról, romlott hazánkról Ne feledkezzél meg Szegény magyarokról!!"
[testvéri jobbot egymásnak és egyeoüljuuk, a hí
Az itt-ott elrejtett tárogató buB haugjával biratja Hképe, Nagy Boldogasszony szent zászlója alatt, a szabadságot .... Csillagot-, holdvilágon éjszakákon
galambost kuruc könnyen szemekkel .neveli unokáinak I
a aiabadbághöBŐk isteni küzdelmeit. Így várja a kuruc\' a jövőt, nem feledve a multat, keseregve a jelenben,
dalainak legszebbike a legnagyobb hóit, a legbatal masabb emberpu siti tót dicsóili. A legpuhább karok ót n!»lték, » legédesebb caok neki termett és még a buta nép, melynek vér* mint a baromé, untatott ex ádái Hiúkban, annak emlékezetét örökítette mag legjobban.
A Megváltó szavait kezdetben annyira helyesen magyarázták az első század keresztényei, hogy a romai császárok minden büntetése mullett sem fogtik fegyvert testvérek aümit De most már közel két ezer ére, hogy eltért a kereszténység a Mester igéitól-Hisz éppen a kereszténység érdekeiért vivták a leghosszabb és legvéresebb harcokat. A keresztes háborúk %W évig vitték vágóhídra az ember anyagot;; a 30 éves háború Németország legvirágzóbb községeit tette népteleoné. Napóleonnak egyetlen orosz hadjárati félmilió rraocia lelket törült ki az élők sorából. Nem in említem a 19. század első felében Európán végig-atáguldott szabadnághareok réres viharát.
Pusztulás, nyomor, könny és sóhaj, keserűség és gyászfátyol éa minden emberi haladás megakadása jelii e korokat.
De fordul az idő. A nagy emberi elmék iát. jék, hogy Pallas Athene olajága áldásosabb az emberi-Bégre, mint Fosaidon hófehér harci paripája. Sok ezredévnek balbiedelmét, nevelését az egéez emberiség .elfogását akarják megszüntetni a békemozgal-; makkal. Hogy ez rainŐ óriási akadályokba ütközik,; óa hogy mily lassan haladhatnak kiderült cél felé, at1 éppen a békeapostolok tudják legjobban.
KUiudioritó! . .
így pusztult, hanyatlott a i csak kulbó élltinségi1!., d» uiimagu aát elóidézui.
iagynraág Ü siettetie
■ikon leáldozik a nzabadoág csillaga H elvérzik^ íurno, Sir a magyar, siratja szabadságát.. ,
Felhangzik a fájó, keserű sóhaj: „boldogasszony uuyáuk, Régi nagy Fatronáuk! Nagy ínségben lt»vén, így BBÓlit meg hazánk:
Most Londonban ült össze a XVII, nemzetköz1 béke kongresszus, melyen legnagyobb érdeklődés* lord George angol pénzügyminiszter beszéde keltette. Beuédét azon kezdte, hogy csak nehezen tudott magának az eljövetelre időt uzakiuuj, mert a főrendibáib«a most tárgyalják az aggkorbiztositisról szóló tör fényt, és akadnak, akik azt a pár garast is i meg akarják vonni az öregektói, hogy annál több \\

harcolhatunk a fiaját hazánkban. Itt van például leioy hozománya lesz. Ebben tehát nem az egyedüli a mérték lel ensttfr és a szociális bajoknak egész \'bűnös. De vájjon általában előnyös lehel-e az igazsa ^^•^ol^utgyihM\\tn^^tiMk^w^bmig Mtáráhíí? 1({t2i hogr üéna g6rbe |llQu ^
Cíflliítes ulon haladóké a |<ivő. A (iyurkovics.fól,) leányok ntim mindig ni ennek oly szerencsésen férj-
hadjáratok megindullak, a fejedulmck a nagy cél érdekében mind™ ellenségeskedésről letettek. 4(» sokkal nemesebb ügyért vívhatnak keresztes
"Háborút. Tegyük lélre*"tehát a gyanakvást, megrizólást, az ugycnelleuséget é;
hez, amint azt Herczegh Ferenc raegirta, hanem egyesüljünk |bÍI0IJ> Vw "W^unk igényeikből, vagy beérik a
*gy nmjj "gáMií hogy megmenthessük az|ké*6i J«*"J«*g körűségével. Igaz, hogy az ujabb emberek millióit a nyomortól, t.zen védéstől és | időben különösen tapasztalt körülmény, hogy a leá-kétségbeeséstől I
A jövő évi kongresszust Stockholmban tartják. Hogy még bán, nagyhatású beszéd hangzik el, míg a fegyverből ekét kovácsolnak, kitudaá azt megmondani. De eljön. Akkor harsog fel a legliszlább lelkek-böl : Dicsőség Istennek a magasban és béke az embernek ide lenn a földön.
Problémák.
írja KARDOS ZOLTÁN.
— Kedves bácsi — szól hozzám ismert unokaöcsém — u égésiből nem lesz semmi! Mái a gyn-rtit is visszaadtuk annak a csúnya Pártosnak, mert
Hiábavaló pedig átért, mert az ily lányok nem hifin mégsem\' 81"í\' ^0M ** °^ •\'éberek oldalán, kik náluk cseké-ilt, hisz olyau még \'?ebb ul"ve\'tli««K*\'l biruak, boldogok lehetnének, K«m ! A nuina h> mondU fiznak abbau, hogy az okos asszony egé»zen elgrur-
tnesebb
nem veszi ám el a Terkánkal. Terka nem mvnyasz-
uyok uem mennek mind 18—iO éves korukban férj-hnz, sót nagyon ritkán, ami éppen nem csodálandó Műveltségük, amelyre különösen felső laánykorukban teszünk szert, nem engedi, hogy kwvéabé iDteltigeoi embernek legyenek feleségeikké. Amint Levasseur emlité, a koraboli francia állapotokról: sör Be tjük a nőnevelést, de a műveltebb nő már nem megy féri-hez egy közönségesebb iparoshoz, vagy kereekedőhöi. Mindenki diplomás embert kereti. Kxek a lányok a legrosszabbul járaak, mert mig egyrészt a közönségesebb iparos uem in mer feléjük közeledni, másrészt azok ezzel éppeu nem törődnek. A la pattit alt mamák persze korén igyekeznek őket a sivár valóra figyelmeztetui, de ez rendszerint hiábavaló dolog.
^ j( ^ ^ ^ ,1/u, A ra,ip, j/™^
bog, ne sirjou, mert .z egy gazember ki csak pén-1 ü"!\' " íérJe1\' "ul "Beként »«m ■ legknll«
.ért vette volna el, mer, hisz mihelyt megtudta, \\ \'"»*« «• ^^<" » <»* "\'"» «k"«l.
hogy nincs pénze, otthagyta. Hát mondja bácsi, uincs Igaza a mamának ?
-■■ Lurkó feleiéin anyádnak mindig és feltétlenül igaza van s neked nem szabad abban kételkedned. 8 különben is jobb leuutt, ha uem tartanád magadat oly kismekkorának és nem ütnéd min-doubu KE
A nagyvárosi leáuy, ha nzegény is de rend-ai«riut Jó nuvelint. és sokszor a legjobb társaságom fordul mag, mert a kasztok kereteit at isin eret luuséft miatt fenlartani nem lehet. ÉrlhetÓleg nem azért nincsenek a kasztok ugy kifejlődve, mint a vidéki kisebb városokban általános, mert ott az emberek nomesebbeu goudolkozuak, hanem mert nem iomef-, hetik a családi, különösen a vagyoni körülménye-Zöldkelettt Ferenc öcsém egy kissé durcáwa jket ^ m Uuy ,ehi, kJMk mérDök) QgJvéd T|((y
arra
l>u liát vájjon pubzta jH\'UZSHffy ez, vagy tÁn egyébb körülmény is közreműködik arra uthvv. hoity Itt is kérem Terka szülői h, többel mutatuk, j 8 fértíiiép oly foutomiak tartja a bowmáuyt?
de Pártu.s ie. Azok uagyobb vagyont, szerelmet. No, hát melyik járt el hulyleleuül ?
Terux maniájH állalában BZZUI iiii-iitügKtbeti ina-
nagyobb Valóban fonton tényözÓ ez, kölöuöHen azokba
dal mi éa vagyoni állásához képest nem csekély áldozatot kóveUl a mai fényűző világban. A bzulftendó gyermekek un velőséhez és majdan kiházasitMhoe míutén méltányos, hogy a nő Í hozzájáruljon. De n» is mt-njüiik ilyen messze, hanem nézzük csak, mi lusz egy olvaii kereskedó&eKéddel. iparossal, ki péni . nélkül vezeti ullárhoz rnuuj asszonyát. K ivételektól eltukíutvi! — iiHin lévén kezdő tekéje — teljes éle-tébeu nyomorog. A kereskedő még num annyira, miut az iparo», ki arra vau "zálUl kárhoztatva, hogy Örökösen *egé<l legyen, mert Imvi tuaximáliti 100—130 korona tizetébltól nem képes Ukaritani, söt ombemé-
nézve, akiknek arra iguzán szükségük van. Mert bm vau-.s valakinek nagyubb aidknégo pénzre, miut an-
lia^yva a mcgíiienvedt haza imáciását b vad ellen
| forró gyűlöletét.
I De pirkadui kezdett a bíibsdhág hajnala 1!
Még egyezer. .. Zászlót bont & magyarság n
megy Kosbuth népe a szent Jiüzdelemre. Újra vénig-\' geBÖ|, megélni sem. A kereskedő is, ha méff óljai Btáguldják a hősök a csaUteret s felhangzik a nóta: életrevaló is, pénz nélkül csak — legfeljebb —
.Kossuth Lajots azt üzente". iJu a szabadság- máról - ti ul napra vásárló kicsiny szatócs lehet,
hősök most nem csinálnak felekezeti küzdelmet. A vagyon formulációja természetben már meg
Csak később, amidőn lezajlik a szabadságharc ] nnm okolható. Hogy az, kinek van liO ezer forintja, lujul fel a régi viszály uj erővel! AzóU is folyik »jmjért llwn Vebet el egy wegény leányt, ki -
1 kftzdelem! Nagy Holdogassxouy napjáu nyújtsunk
egyébként tökéletesen megfelel, c«ak alaejtony élet-filozóGátát muUt)a ki. Mert hát az, hogy életem egéaz folyamán — nklatáun példát használva — egész csirke helyett ebédemre csupán felet tálalhatnak fel, tel letten mindegy, talán a féllel is jóllakom, amivel pedig jól lehet lakni.
Természetesen azonban vannak helyzetek, mi-

808. AUGUSZTUS 17.

ZALAIkor nem szabad nem mi féle körülményt latolgatni s! ei u, t» a térÜ egy nőnek hu nem is BEÓTHI, do évekig tartó udvarlással mintegy aznvrtt ndta. Mondom kérem, nem éppou eaak asóíal; mert ha valaki oly, kfirülmények kött van, hogy 2—3 éren balitl állandóin W leánjnak adja a szépet, ahhoz a lányhoz\' mis közeledni nem fog 3 igy amarra hallgatagul kötelességek liAninilanatr.
Aljban az esetben pndíg, midőn a lórii a JeAnyt csupán azért lisgyja olt, inert annak szeretetére IA11 nem méltó, szülei az igén hozománynál kevesebbet tduak, liuláiozotlku inkorrekt jár d, mert mig e^y-oldalról arról lesz tanúságot, hogy szőreimé nem 6siiute (amit egyébként jobb, ha nyíltan bevall én odébb állj, niágrúszl uem veszi lekiutetüu, hogy 6 a leányt veszi el, uem a szüleit. Az ilyon Mrll igaiáu umu bzámol azeal, hogy gyakran ügy teljesen ártatlan, fiatal lötlnyszir idealizmusának lett konyürtefun
MEGFIGYELÉSEK.
Asszonyok.
(Török sufragetlck. -- Helga Uányvásár. — Ebéd a korzón).
A pár napos alkotmányos túrók birodalomból érdekes liirl húzott a távíró: mozgolódnak a törők sufragottek. A* évszázadokon ál hálószobákba dugott fátyolos török asszonyok részt akarnak vonni az uj alkot- j mányos küzdelemben. Szavazati jogoi kövutel H tórák asszonyok uj, kis szektája. Én azt\' hiszem, hogy nem lehetetlen, hogy előbb ki-. vívják, mint magyar kollegáik. Merész álli-\' lás egy kissé, do meglehet. Az ozmán nők ily nagy evolúciója hatalmas látóhatárát nyitja meg a gondolkodó \'elolt a törökországi viszonyoknak, lzlial, loljughul ott minden olyannyira, hogy mi, nyárspolgárai egy lehigKull tornak, elképzelni sem tudjuk azt keltképpen. A tettekéi tettek kövelik. Egyik merész lépés követi a másikul. Törökországban megindult a lavina . , . Az asszonyok letépték a slá-jerl, az uj-törökök összetörték a nibbilinese-ket. A néplelkekból felszakadtak az évszázados, vajúdó belsó enorgiák. Törökországban forrong minden. Az általános lelkesedés át-csapou az oumonyok táborába is, a hölgyök egy része szavazati jogot követel és ha az asszonyok egyszer valamii nagyon lelkesedvej akarnak . . . Végre is, a hangulat izzik Törökországban, a felszabadult mohamedán rabszolganó-sufnigeltek könnyén megcsufol-halják a cammogó, vénebb, nyugotias Európái.
BelgiiiDibttii sok volt a vén leány, illetőleg kevés volt a nősülő férfi. Gondoltak erro| a belga aggszüzek egyel és szövetkezve cgy-niásközt, évi országos vásárt rendeztek. Azonban, hogy a leghíresebb pénzzseni is s elszégyoljo magát a nemes belga (lámák nem csecsebecséket és másfajta több-kevesebb hasznú ingóságok gazdasági forgalmát közvetítették, hanem horribilo dictit — önmagukat. Érthetőbben : országos leányvásárokai rendoztek, ahol az arra alkalmas férfi választhatott magának megfelelő becsértékkel biró asszonyt. A vásárokra az egész ország-ból összesereglettek az eladó leányok és vevő | férfiak és dáridó, tánc és különféle oécókj között szerették, választották és vásárolták meg a portékát, illetőleg szivük-hölgyét, ts!


a belga leányvásár felette érdekes korjelen-síg. Hasábokat, könyvekfii lehet irnt a tanulságaiból. Nenrzetgíi7,ilufiági. kortörténcimi, erkölcsi, társadalmi és bölcsőiéii szampontokból lehetne megbírálni. A huszadik századot minden jellemző vonásában pompásan bele lehetne illeszteni 11 keretébe. Feliflnó a Bor-vadó portugál hólgypk intenciója, ámelylyel ezeket ti vasútokat összehozzák. A meslersó-
HETI HÍRADÓ
A király születésnapja. \'
Aug. 18.
ges férjfogás koijelenség! A vásár hatása lehet különböző eredményű. Az emigy meg- j kiuálkozilc. kötött házasság lehet rossz, szerencsétlen | Történik pedig ez Ö Felségétiek UsuelaM végű, de mindkét fél szempontjából legalább | paraucsoló kora, rendíthetetlen alkotmányos ériQlete külsőleg felette előnyösnek látszik. Egy csomó :BS „épei iráni tanúsítóit humánus érzület miatt, ifjú odaáll egy csapat ismeretlen hölgy elé., Mintegy legendás partriarka, ugy magasodik Végignéznek kölcsönösen egymáson, a szemük\']JÍ jsz egyéuisége az európai uralkodók közül, akilt-összevillan, egymáshoz lepnek . . . alkuba,,^ többször kifejezett tisztelete, népének meg nem bocsátkoznak ... és ha az üzlet összevág., /ogystkozott szeretete aranyozza meg • ha a hozomány elég a belga gentlmannak,\' magyar király életét, ós ha a leánynak nemcsak a szeme és arca1 Araj„t ,>Aly«ja elején a költőkirály szép, hanem a hangja, szava, látszólag a moutljulr most i» még: lelke is, akkor az üzlet perfekt, kész a gseftl — Csúnya egy kissé, de igazi És\' mivtíl nekem az igazság mindig szépnek tetszik, ón ebben a belga leinyvásárban annyi1 okosságot, annyi ószinteséut-t és annyi találó vonást látok, hogy kedvem lenne azt mondani: „Rendezzünk mi is!" — Természetesen a magyar éghajlathoz alkalmazva ugy. ..hogy a hozományt előre ki kell guberálni!"
apostoli királyunk iránt, valahányBior erre alkalom
78 éren
iru, ugy
Mé/ uralkodóknak \\a ritkán jut osztályréaxQl az a tisztelet, mely úgyszólván az egeei világon megnyilatkozik diceöségosen uralkodó 1. Vereuq Jóiwf
Lelje népe boldogságán Őrölnél;
llir, szerencse koszoruzza Szent fejet.
A szent- b\'erauo reuilll papok templomában 0 .Kelsége születésnapján, délelölt ü órakor Ünnepi mise lent, melyre a polgári és kulouai hatóságok meg vannak bira. — A liolybeli izraelita templomban a király születése napjának évfordulója alkalmából délelőtt 11
* urakor Ünnepélyes, liálaadó isteni tisltelet le«z. Mit
iá, minden külön értesítés belyelt ez utón hoz kóz-Mmal.ink ,s hódit az uj szellem. Nemcsak lui,omta, , ulgyk>„ÍK,i itr. biiMuéi, elöljáróba.
szombaton és vasárnap, hétköznapul! is van
ir délben leánykorzó. Éppen akkor, amikor • „«
konyhákban fizni kellene, vagy legalább\' "\'
is kuklálkodni. A közős konyhák és minden\' 0!l! uagjon gazdag a magyar történelem
egyellek ellenére is, még a legkulturabh cin- dátumokban. Kgyikhez sötét, a másikhoz ragyogó
ber eiótt is gyomor kell, hogy szem legyen, \'ényes emiékik fűződnek. Több mini »oo esztendeje,
(Ezt semmiféle természettudományos doktrí- h"gí Szent István királyunk apoeiuli buzgalma ledön-
nákkal, ha éhes az ember, nem lehel kinia- «"\'« « ordókben Mállilott daltól zengő ohirait
gyarázni). Miután pedig a gyomor inig a pogány óKinknek. Mintha szivét tépte volna ki
kultur-léi.yeknek is ennyire fontos, még fon- daliás nlsttvaléinak. Kup» mzér nem is nyugodott bele,
losabbak e szempontból a gyomrot lápláló hogy <"■ ó«llk vallásit kero»zténység váltsa fel. de
különböző etelfélék, mint kózönségi\'Ki\'ll. luoncl- » keríMI leivrt.\' s pogány lázmlikat. A bölcsebbek
juk a — koszt. Kbbúl azután e\\r\\i: megért- meg belátták, hogy ci«k «z az ut vetet a magyar
heljttk azi is. hogy az ti. n. lízés fogalmának bolilogulásboi. melyet liéza, rí szent fia István király
nii szerepe van a fentiekkel, összefüggés te- kijelölt nemzetének. Áldott őzért emléke a szent
kintetében. Röviden : -Milyen lehelne a társa- királynak mindörökké,
dalinál, sót_a társadalmakat fentartö Koszt, ha <
az említeti hölgyek sélálás helvett délben a ~ Személyi hirek. Szekeres .lówef dr.
bivstalát
lto. - Szaltó Znigmoud dr.. kórházi máaed- izyneti szabadsáKát megkezdette. Szabadbág HomAuiAi. Hul^AriAt á. TörtkormAgoL fog*
konyhában főznének? Ezt a kifordított kör-\'kórbazi főorvos szabadságából hantért éi kérdést bátorkodik frlfnni a készülendő gyo- J1\'^*\' morbnjns vólegényjolölieknck; illő tisztelettel j^^,.
(_jr) beutazni.
-^ ■*= í ~ Zalaegerszegi iparfelügyelő. A keres-* kcdelmi miuiszler s Xalaraegyébeu Zalaegerezag
Okos ember ha Jóllakott, elteszi a\' »£ékl)elly»! léinsiieti uj iparfcliigjelói korlil«ibe Braun
maradékot. Bolond ember eldobja. i»\'váni nevezte ki iparfelugyelónek.
— Félszázadig pap. fiugetamaun J. zala-
Gyönyörű szép erény a szegénység, egorszegi izr. lórabbi ez évben tölti be egyházi
különösen, ha másoknak ajánljuk. szolgálatának üti. évéi. Ennek méltó megünneplésére
pp gg
tinztolettel veszi körűi 8 Így sz Ünneplésben az
|íáro5 lár8í(l8l,„a résIt ÍM«J p
a hitközség nagy ünnepséget rendez a jövó hónapban. A pénz már sok embernek elvette Az ó.sz papot minden felekezetbnli a legnagyobb
az eszét, de még egyiknek sem adott.
szabadalmazása vagy értékesítése előtt
ugy Magyarországon, mint bármely
külföldi államban, forduljon a*
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Ernébet-körut 26. itam.
Kerjc a „Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
Találmányok

1908. AUGUSZTUS 17.
— Tüzek. Zíid faluban az olmull napokban
uagy IQz keletkezett. A lakók a keszthelyi tűzállókat
hívták hegiUégDl, mirö azonl>au ezek inegérkeztok
kevés munkájuk akadt. Több cselédház a mellék
épületekkel a romboló elem martalékává lett. A
gógánfai gazdaságban, mely Skublios Zuigmond tulaj- bk
A L A I í (i l h Ö N Y
— Tolep orvoB. A morobillmlyl győrinek-1 — Országos vásár. A múlt liélíón tartott
monhely igaigitósága cir Bcbwirc Károly ingykanizsai | orsiígoa vásár megyesmrlí a dllhaugC szélvihar éa
gyakorló orvost a NagykaniwAn olhelyeMlt gjermokok I eaóíía inialt Mak nagyon gymigu voll. A marliavásli-
l i iőé ron « felhajtás gyönge voll. Sok olisí kereskedő B
kérl árakat megadva sok mariját cxporUII, ami as é
elenörzesével megbízta én telep orvosi minőségbe fon a felhajtás gyönge volt. Sok olasz kereskedő a
khieveato. kért árakat megadva sok marhát eiportált, ami az
g
doua, a betakarított 300 kereszt gabona őuszegyüjtött takarmány porrá égett.
sok
- - A veszett eb marásai- Ualáp község-egy veszeti \'kutya a kiüt őrzött sertés csordában ;ész csordát zár alá kel-
— A Balatoni SaÖveteóg felirata. Aj árakat a gazdákra nézve elég turhetővé tette. A kesithelyi áll. tisztviselők érdekében a llBlatoni hagymavásár szokatlanul drága volt, ugyözíulén a 8iövetnég egy feliratot iDtézeit Wekerle Sándor konyhára való egyéb termények i*. A bő szüret r« mmiuzterelnökhux, hogy Keszthelyt a Ukbéroszlályok , méuységében a kád és hordóirámáriás olég élénk voll. j
inegállapitáfiánál, mint fürdővárost, a II. lakbér-osztályba Borozza. Megemlíti a fülirat, hogy Keszthelyen, ahol aráuylag t>ok tieztvibeló van, oly drágák a lakások, mint bármely uagy váiosban. Ti<r meszelésen ez átért
— Nagykanizsa éjjel. Egy |ó tollú in\'
— Az elásott gyermek. Hóli Mariska
cttabreudeki luáuyuak üzorelmi viszonya volt Koima
ÖámJor sógorával. A vibzony következményű az leu,
hogy a leány gyermekei «zült, melyet a kertbuu
egy fa tövében elásott. A chundórtiégnok azonban
ŐZ tudoniá&ára jött, mely a leányt uzounal elfogU
a a bümegi kir. járáubiró)>ághoz ktuértfi. A Ifány
beiíiiiiurle tettét, do aíial védekezett, hogy sógora
tanácsára követte al azt.
-- A ezerencsótlen csordás. KácegresrŐl irják, hogy a kúztíég bikája midón megvadult, a csordán t, Hirapuld Antalt, fellőkte é» ibzonyuati itsbio-tapoala. A lakók u voszí-lykitiltátira oda lulottak a mezó míndoii ré^KérŐl, de ekkora már oly bel»ó hogy reggelig majd j ""irülwickei özeuvedett, liugy a közeli kórházban liaiiu-
mijg a pincérek, meg \' rosíl H
— A cigányaaaaony lopáaa. üinkatiá^pár
síülupai lakón Sümegen volt aminap, hol (iö koronát
kapott valahol. A város végo fülé beiért egy Svi*
ilókára a korcsmába. Itt mülltítte UH egy cigány
ember és felesége, kik midőn Siuka tovább indult,
utáua mentek. A goadoa gazda az országút tnenléu
letilt a a tnegiiiuradt pénzt olvatigatni kezdte. Ekkor
érkezett oda a cigány kuetija, melyről az aa&zony
leugrott ti levágva Sinka nyakáról a pénzzel kit
ót, odébb állt. .4 cigány elhajtatott, de u lel.
böaéges anyagút találhatna már erro fi cimre. Mert1*0 Berl(Uöt marl liif!K-e téren olég uzépeu közeledtiuk a fővárosi civilizáció- [lütl \'"
hoz, lmo a bizonyító példa : Kuiuliarz Jakab keres-
van, mert a gazdag JürdözŐk alku nélkül fizotaok » ; kedd lludapeslről városunkba iüil kereskedelmi cól-
nyári hónapokban a lakásokért annyit, meuuyit egyúttal, létenként, mint aki .jól végezte napi munkáját,
tisztviselő egész évre itt alig tud. A Balatont Siövel-1 jókat mulatott, nom vetvén meg uz esti fénybogarak
tiég felirata elképzelhető jó h-tóat itlézelt elő a ketml- {tárHiHiigát som. Ilyen alkalmatosig vitte M-én est»
helyi áll. tisztviselők körében. ja Rákóczi korcsmába, HIIÖI ugy leszopta magát, hogy
- - A királyváró Veszprém. V<;azprómbHU[ai mZ6 majdnem teljejiou buciit vott tőle egy idom.
ntgyban készülnek a király fogadására. A váron ei ! Annyi eszo inog volt, hogy mintegy 30 korona péu-
altt&lomra (flbh uj intézményt lól»*aitett. Szinbáz-[ zút a vendéglütmére bizta, ki két lauu előtt olvasta
fftrdő építi én » püspöki rezidenciában már intóiked-j meg H péuit, Atniut azuuban Iíeiuhitrz a reudórsó.
tek * király lakoailályainak beröiidozésére. Ferenc |g«n előadja, a nagy biigyellárisbuu is volt mintegy
Ferdinánd trinörököa Hujioáwkéren fog lakni, A kő-1 ^o koronája, de uzi ikm mulatta úvatosfiíigbél tion-
XŐH hadugyminiHiter a fóiapáni palotában, a katonai kinek. Mikor « vendéglÓs lÁlla. hogy vendége mi-
méltuüágok h a külföldi attasék a Korona Szállóban (!Süda luliett-tlen állapotbun vau, a pincérekkel lu-
hjíiíuok elatállásolva. Frigyeit főherceg Hunkár Dénes vezettette egy hsuílkí í-lohút
fóbtpáo vendége leitz. A veuzpréuti állomáson a ,Máv. ( kijóiuuodik. L)n u\'ig fuglák
ígaigitösága állíttatja fel u király fogad^fira szolgáló i állítólag a barátnők, azonnal tapogatni keidték a
gátőrt. Odább A diötitott titvonal elején a vánnsgyisi j zsebjeit. miru az erőteljus ifjú „rablók, tolvajok,
diadalkapu. A váron középpontján lebz Veszprém vá- rendoV kiáltAbok között ktsKnkilnltn nisgflt a gyangt-d
nu-g h z Üre8
jelent azonnal
roa díszkapuja. A püspöki raziduncia nIALt a királyt karok kfriVtl A rendór
udvarban megtalálta az llreH eríi^ényt, amz niégiu volt benne egy reklám Kio koronáH én némi iro-máuy. liogy csakugyau ugy áll-e a dolog, ahogy a
kideríteni. Valószínűnek látszik, hogy nom is volt
Hornig báró pOspök fogadja a káptalan tagjaival.
— Posta-értékcikkek kiadása. A múlt
hó 16-tól kezdve a poHtaónéküikkekot ős
álló 8iabályok órtulmóbon apoata-ós távirda-
közvot-! »Öbb
hivatal főpénztárát
kpttbb mikor a vendéglijjué
lenül szolgáltatják ki i„ pedig minden ke.d-jpS-i i« kín. moKím.r«, .» .„„„.K, , r,.U(u,M», I «4 " "» »«»<■ *<•>>»<* «"»«\'" » \' «»o..dírsi« -
dun, osfllortflka,. és H/onilmtor, d. ... U órától, Nw «l» ,„Ue. nik ; ™k 1"^^ bucflUBo)c 0Bíikt0rnyán. A
11 óráig az utalvanyos szóimban ; - A tyúkszem mint Ongyilkosaági ok. ,„„„ Mlll„ mh b„|ictti i.kó, irtau HU™ HiMlrM-
ról Cüáktornyáia. A ki láüu ezt a a/.ünl zarándok-osapíitot, azt hittujvolua, hogy a vad indiánuiiok, int-rt furábbnál eilrdbb jul vény ékkel, úkt-s honálbzinli szalagokkal voltak dekorálva. Jől bepálinkázvu u váró-égig orditoztnk, A csuiidórorfiVüziilú" a horvát
- Meghívó. A iiagjlcauitM,: Katii. í^ittj- \\ «• mnc« tjuksíflin, nincs - k.uyor. Do liúieu r,5| (j,á|„„rll,ír,. A ki |ílt„ cn h „,,„„[ Mrnndo|,.
Mkj i hí id bk éhá i d kk
egylet Miit Mukpja i.vár. lsem. «»i »»g„Síl.,» hí minden emberuok VHII néhány, ifíeu d» u ijukMüin.k
•bi gíiftirdó .árta Vfíidéüoit, nzuk ki u táplálták télire a kivágni
rnoBl nyaralni muultk VH tyukbzeinvágója iiaMin tengeren, ki a hi\'iíyt valót. líultíg U volt aztán t> keresztényi 111
hZL\'g«iiy l k\'m fonala
Imre, így : rtí|jrilltl ^„[^„kat levetette vulök. Mini a zarándok-
20-án, Szcnt-Ktván ntipjun & Polgári Kgylut nngy-termóben zártkúrll, j\'jttikoBycélu táncehtélyt rendez. Belópfl-dij: hiftmólyjcgy I K, családjegy y K fj(i f. Fullllflíulésük, tukintultul a jótékony célra, köszrinettel fogadtatnak ias liirlapilag uyugtáztatuak.
ogú
vezető én izgató a templomi zitsilói i,s tVikilióz vágtu.
én feltllzelte a barom csordái, amely a mán vallásiia-<zidta HgyonvuréB.sttl én fel^yujtogutáhHal fenyi\'gntvo igé-z várost, Igy oktatjnk ki lloi viítomágból
hazatérő véreinkéi u H/ont ige hirilnlői.
nit*gf>zu-
— A katonaság köréből. A belylien allo-Í kadt é» a jól ismeri addig lábán forgatóit borotvát
másosá 48. KjriloswrAd fül jó hó 11-én líol.onern \' . nyakán, meg a m.llén alkalmufa öngyilkosai j ^
indult, hogy níaztvegyen at ott tartaudó iiHgy gya-lhziíüdükkal Kiraly-nfHi lakáján A (lypttun míg|«lwil j az
korlatokon orvos a i)«bnk«t biíkólóilH {■.» » vi;Mzélyü«en hiírüll!
j — Pagliano-Sirup. Az egyodtlli valódi, világos-
ilinuüj ktik (jirolaniu Paglijino védjegygyul dlátott Pagliano
iáb | Si kiálóáá ilj é l kU
— A cséplőgép áldozatai. l\'t;red Vij g jgygy g
tnrbéki nagybirtokos uradiilinábíin Lélük (.iábur | Sirnp kiválóságát igazolja ama tény, liogy ezen ktUön c»ép 16munkás oly öztrünrsétlenül mozgolódott a csép- legusség mint legjoiib vórtisztitósziir, Pagliano Sirup löu, hogy a dobba beleesutt. Hal lábát a gép IBIJDSIMI ! folyékony tís poritlakban l-*.*» óin Kok ezer caalád-összuioncHolta. Ezután még Bokáig irlózaio.s kiuokai nál orudmúnyu.sou bovált, Kittluó, orvosi mndoléHri-állt ki, inig végre kínjaitól a halál megváltotta. — \'unyhthi müködó iiastiaitÓHZür, muly a székrekedést Miküfa közbógbun pedig Cigány Juli iiuvil loánynak ét* annak hátrányos követkéz menyeit mugszlluteti s
— Varaad—Topllc fílrdóbülyen, amint az embert a kórbázbu
ig6igatós)l)i jolituti, -Kina vundég kür(.\'bult ez évben
gyógyulást éti Üdülést. A legutóbbi kíuiutat/itíban ott látjuk Kauiifiáról Maiiiuovitü Lujza, líalaellinú, Woiss Julia uruí uovuit és Krdím Lnjos ur nevét
- Időjárás. A kánikula nagyon mobtoliáu óvel. Kemoaak hogy napokig tartó
vérliszlitóan hat. Kémlelések dmztiiidók: (iirolai uJl Pagliano tanárhoz, Flórony (A \\&.) lift Pandolfini.
— Zivatarok a Balaton körül. Az el
— Értesítés. A miskolci XI. országos
héten az időjárás teljesen megváltozott a líataton
mellett. Iszonyú, romboló zivatarok, záporeaók lelje-1 sörárpa vásár fülyó Óvi uugtiszttis hó 24iín
«en lehetetlenné tették a fürdést. Kmiait a forgalom ! f(Jg megtarUtni. Miról az érdekülteket oly
is nagyon leapadt s az egyes fürdőhelyekről sokan1 e„■ * •,..,,, , , ;.„ ,
elutazuk. Több helyen a villám egyes házakba \'"Ogjegi\'^tíel ortesiljűk, hogy n vásárt llloló
belecsapott, hidakat H vasúti töltéseket tettek tünkre (részlolcs adatok a. Hürsodmegyoi Öíizdfisági
a zivatarok. jKgyosOloinól (Miskolc) tudhatok meg.
zóa, uagy hócsökkenéasel busitja a ftirdóhelyek ven- teljesen levitte az egyik lábát a cséplőgép, döglőseit, hanem olyan orazflgra szóló pii»ztitó viharok dúlták végig az egyes vidékeket, amilyenre nzok a bizoiiyoti legöregebb emberek m emlékeznek. Szegeden embereiéi in esett áldozatául anmik a fonák időjárásiak. Arad, Nagykikindu és egyéb városok so fogják egyhamar elfeledni, hogy milyen volt az idei kánikula.

?AI LKA SUCHARD

Csak: . ■•„ . \' . ■
alpesi tej ••<\' \'
kakaó .■.-,..
« czukorból áll
Páratlan • ■..."
különlegesség. . : .

ZALAI KÖZLÖNY
oly módon, hogy az utasok az I. kocsiosztályban két 11. osztályú, a II. koúflio azt Aljban két III. osztályú egész jegyxyol, a III. kocsiosztályban pedig egy 11. osztályú rendes menotjegygyel utazhatnak Buda pont l> V.-ra és viasza. Á Biomraédoe forgalom «zeu nenotkedvozményből ki van zárv&. Gyoravonatok a negfolulfi gyorsvouatí jegyek váltása mellett ha*z-\' láthatók. Oly megállóhelyekre nézve, melyek rendes rnenetjvgyki&dassal nem bírnak, ezen inooelkedvoz-méuy ki nem terjed. Ezen kedvezményes jegyek f. évi auguiztus hó 17—20. napjain, ai utóbbi napon azonban legkésőbb a délelőtti órákban Budapest 1), V.-ra érkező valamennyi menetrendszerű vonathoz adatnak ki. A aisszautazásaak augusztus hó 20. és •l i -ón kell megtörténnie, é. p. oly módon, hogy
1908. AUGUSZTUS 17.
ÚJDONSÁGOK.
Lipót Síalvátor Balatonfüreden. Lipót Szalvátor királyi herceg, Vegil tötóreire-dw és PaloUy Fóronc kriptáiani nagyprépost ktsére-ttibon a napokbau liaUionfUníden időiött. A fQrdö mugtutinlüsü ÜÍÁÜ álráuduluk Dalatonföldrárra és Tilianyba. honnan c«ak estofelé érkeztek vissti- A királyi hercegnők nagyon mogtoisiett Füred éa megígérte, hogy hadgynkor utók alkalmival gyakrao meg-lAtogatja a gyönyörű fOrdút,
Qo) druark Károly SBÍÜŐháza, Keszthely város kúpvÍKutótostülete elhatárolta hogy (Joldmark Karolr nagynevii zeneköltő helybeli uzUlohátflt emléktáblával jüloli meg. Az ünnepség rendezőére Fodor operai zenetanárt kérik fel.
A tapolcai tíiavóaz a Vasárnapi Uja ágban A tapolcai tütvósiről a Vasárnapi Újság egyik A töhb fulvételt kozol. A knp«k sikerült tM
y
Uud induló
g , p
augusztus hó 20áu legkorábba
állomásról ugyan áznak d.
llb hó é l
gy
I). V. el sí voual,
gy ,
ellenben aug. hó U t -én legkésőbben a Budapest D. V, állomásról ugyanainap induló utoluó vonat használható. IJtmegAsakltáa aem oda, som visszauln-áál IIÍDCS megengedve, Gyermekek részére külön
— Á Magyar Szinház (olt rulmirt. konyv-
liim, Álló ó» laffi dinletttra, ljutorok alb, kicninv-
l„,ii vagy uagybau jutáuyos áron eladó. Bővebbel
/j o11á ii Sándornál, Budapest, Király-utca 6\'J.
— BljagyeéB. Neumann Aladár gyógyszerész
„[jügyozto Prager Krzsí kisasszonyt Nagykanizsán,
— A Délsalai Takarékpénztárral egye
nlít Önsegélyző szöveteimnél a szent István napra
,,„\'\' beflzoUsok tolyó lió 21-én dílolítt tárlatnak inog.
— AB Uranus mozgÓBZtnház niár több
mint oüy liuto hogy nagy ériloklódés mrllalt újra
ini\'gnjill. A közönség nap n»p után nmgliílti a szili-
Utií 8 minden rétegű a társadalomnuk képviselve
VHII az előadáson. A pártfogást meg is érdemli,
„„•rí a képek változatos sokasága s főleg azok ti
ln-iiga az összes JHlenlevök (igyelinél leköti.
*■\' ^> * OI-<1U4II luuu IVI TUIC1I ftUbUli i\\. tí\\ilrtjm DIKutUII |U |iv
kedvezmény nAin engedélyeztetik. A váltott menet- télben tárják elénk a luzvébz nagy és elfiíoraoriió jegyek Budapest 1). V.-ra való érkozés alkalmából\' (msztiUHát. A képek Sági János érdemes lícözlhelyi
nem adandók le, minthogy azokat a visszautalás alkalmával in fel kell mutatni
Budapest, l!)08. évi július hó ítO-án.
Az üzletigazgatóság.
0 — Pénztár-vizsgálatok. A nagykanizsai rondórfökapitányeág f- hó 13-án Füredi JAnos rendórlisztvisolö kepviaelütóvel meg-
kollegánk felvételei.
Aranymiae.
Muutrtcx Oíbur dtáskovfci plúháuos tegnap
rtotta pappá azanteléaének fúlüzátados óvforduTóját.
Az aranymise szép ömiopHécnlí közt folyt hí. Az agg
lelkipásztor, míntn .Murakfiz" irju. mindenkor kivette
rúszét a magyarositási mozgalmakban.
Oaáktornya költségvetése. Csáktornya nagyközség képvitjelótesiuleto már \'utarpyalla az 1900 évi költségvetést. A IU ezer korona hovéltillel sKemhon ] l-l ezer korona & kiadás. A mutatkozó hiányt fttí hiúznlúkos pótadóban fog)ák ho szed ni.
Ünnepi mise.
A tiztmt-Kerencrondiek templomában Szent- . István napján az nnnepi mitjí) 1 ü\'/% kezdődik.
Értekezlet a városházán. VécBoy Zsigmond polgármester tegnap órtekczlotre liivtii Őflftzo 11 uagykanftsul inÓRzárosokiit m luinteseket s ezon barátságosan. ni int ngy jóindulatnlag kéito óket, bojry az ólrt marha olosósaKanuk nogfelelólog száiitsAk lojisbb a liusárát. Mert lm ez nom történik, kénytelon losx husfogyasztási szövetktízetcl füláilitlatni. Ti\'/ impi határidőt szabott arm.
— Elhalasztott befizetések. A NBgy
kunizsui takarékpénztár által aliipilolt Ousi\'gélyzö
t/.i.v.>lkozet a cantörtSki bellzotéteil, tekintiillfl az
linueprH, pénteken fogja ineglarlaui.
— Llplkről kapjuk a következő soro
kat: Hogy I-ipik vilá|ifUrdő, sommi sem jellemzi
jiiliba.ii mint az, hogy a figyelmes furriöignzgatÓHág
fíiU törekedik, hogy n fnrdovendégck ugy szérakoz-
i.anak, mint akár lóvárosunkbaii. ltövid kél hét óta
tiuir a harmadik hangversenyből* volt részem. K hó
U-én Kussi lióziua budapesti énekesnó ragyogtatta
tMiukunivészutét s hoiifltársaiunk valóban felííjlhfitlwi
emlékű estélyi szerzett: sajnos azonban csakis
l ik h Vlób
kolrsj silcHrt arathatott. Valóban megérdomelto volna JAnos renctorusztviseio Kepviseioiovei mog-i, nagyobb pártfogást, f\'olyó hó u-én Zec Miklósi vizsgáltatta a helybeli szakegyletek pónztár-linrvifEsítlIctéHi bécsi operaénekes ért el zajon sikert, | ÓH egyéb ügykozfilésó\'t. A vizsgálat eredménye gátién telt ház elótl. Csak is ez az *gy körülmény | kielégitctto ft kiküldött tÍBZtvisüiÓt S krtlönrt-ij-awilja, liogy Horvátországban illetve Szlavóniában j gen oljsuier6leif nyilatkozott u könyvnyomdá-
sor
pontos ügykozo
i< kiiiUniftcu elÓmoulib-H földije nikm-ét. /.ec ur kü-
Tüz Csáktornyán, liosenborg Lajoö isáktornyai sUtőmusier ÓH kornskedö háza a bonne lavÓ bútorokkal és ruhákkal, valamint gyári felezőre-
lómben in rászolgált erre, miután pompás organnmi
MI n, in oly kiválóan érvényesült llalévy, a „ Zsidón ö\'
i-imQ operájának a „bihornok nagy áriájában". —
ü||öBekk«l együtt leégett. A löa ugy keletkezett, hogy 1, \'a gazda két cselódét, ürabár Jáno&l és Stoplek
IIiáin az Isten adományával piirjösult szorgalmat éü
tflietwget a külföldön is eliwnurik. Holnap vasárnap, .. n .
» fürdó gyönyörű parkjában tfagy gyűrinek-11 nnepély ; Kastit folkllldte valamilyon gazdasági esiköztírt
h\'Si, melyet hallómat) szerint kút nl6kelA magyar padlásra. Halé M6 volt 11 a homályban 11*111. Ifttvái
család rendez, nagy nnyagi áldozatok árán. Vígnl egy gyufát gyújtott meg tfrabár, melyet még égve , Hii\'tf«mlékbzem a tllrdnigazgalósáií azon figyelméről, a fölhalmozott szalma közn dobott. Ettől a tető H|ő-\'. Impy összifs alkatniflzoltiai rnugyarnk, vagy legutóbb i szőr, majd a/, egész ház H benuo levőkkel t\'gyllt\'
1- itiiigyaiul értők, s ezzel csak azt érték ■-!, hogy, egészen leégett. A vigyazallan cseléd vallntásná
a filrdövpudégek Öt>"/0 magyar H a magyarok ignzáu\' tettét beismerte. A kár 33,500 korona, mely biziohi
nny érzik magukat, mintha otthon lennének. Akár tns folytán megtéri)!.
willojukban, akár a gyógyterem fény,, oUerméb.n 1 08enddr«r8Í-aMiiüe. Csiszár (i,ul. cIttlll"atm; T\'í i.ap, imlarmoi SíaüOU arr...
■ ■- kAvúhtixAbaii vannak akár a fedett .sétiíny tarka 0sm1d.irs7i7.srkm. xal«i«KerBMgi gzírnyparaneanok u li»>t?.V a moazarosolf QR hentesek nyilatkozíii-iiíl"t.tibim furgolódnak. mindHiilllt magyar kiszofgá- „mrakíi/i chendórór.sök nnigvizsgiiláífft céljából szi-mli\'- link; tívéghól flk szerdán gyülóst tartanak.
Mindennel .-légedettek vagyunk, j „g^i mt;gki\'zdU\'. JDgyljRii kijeloiitetto, hogy azept. hó 15-étól
t a sok tsözés gátol a Kznhmlbnn val
\'liUliil a\'iiH\'ill. tükinUf l.ii.\'ik fttlilliiö on
lláI l
á»k_a .sokit\'sőzés gátol a szabadban való tnrtózko-. _ A Baifttonba esett leány Vajda líoza!u IÍUR piiifti árusítása b" lesz tiltva.
Tömeges állatkivitel a megyéből-
r[ 1 A nagy lakariiiilnyhiány tudvalevőleg nagyon
icHzuritla a nidrlla iirukat. Kire a hí rítt Zalnmegy** ik«4rcskf?rldkr
•liák öMze « marháit ni. Az álhilkivilcl Ulaiizorfizá«ha irányul.
Űsaláu az Alsólendv&i takarékpénztárban.
! Alsólniidvi\'uól jt\'li\'iitik : Az itteni Alsólendvui
: Tukarókpéiiitíírtól egy 6D év körlili paraszt Zakó
fonyódi i-Helédleány a Kalalonba eselt A l-"-t -
lnlái.
kai\' kétségbeesetten küszködni kezdett, dn segimée Ifí |,rtr a pttrton sokan összejöttek — senki sem 111
i- menni Az utolsó pillanatban Til* László konmiuyos. leszuntln n marha árakat. fcrr« a hirru
a\': heknití\'rolt a viibo h saját életn koezkrizUitása árán \'\'K081 területét elözönlőtök olasz marhal
< kimentté a Lányt. ^\'^fí^ ^L^L^Jtí^t
— A „Vasárnapi Ujaág" augusztti.
^A\'*ni;i V-i illiifiZtriteióiiHii f-7.ámol \\w. a I11U t^ei
x\'<l, mt\'lytik kozt ulótérbcu állnak u !úrol<
mozjjslmak. tízeken n rendkívül érdekes fényi
— Llpik. A líniki jód fitrdöt f. hó ) ftlrdő vendég kere.sU; lul.
Amateur-fénykcpésioknok I
\'a\'n»*)11Uk*\'fnA^t»^Ai"!ót ^államim\' i\'Jmic\'iíii\'c\'i"i!y.! Islv^u lentikápoliwi gazdrilkodó birtokára hamisotott
llktek* Mull Á- cijjiiíl (TuehUuiien íi. c* kir. udvari . aláírással -OUO koioiut jelzálog kölcsönt veit fal. Az
i|i(miúL. adóslevélre két (aini és a luitti-i M\'gédjOgyzó no vét
n íuicii« aiapiuuni i85i-iiu». \\s UtuuWiiottn «\'* illtflő. A csalásKfll Otíólár György
in*ira »"Ky kíi>*» *>i*&y*& M\'°"\'">« küM * ***•; no óvos btlulelütl nlo-íletil rédicsi lakost gyanítják.
kívül a „Vatiánmpi Újság*1 konstautiiiApulyí tudói tója i»t\'íí továbbiakat in íog killdeni. A szegedi vihar | okozta katasztrófát h tühb képbiüi mutaljti be, x kt-jn\'i közt olt .szerepel 11 londoni béke lüntflt\'s & győri li\'duliolátí. a halatoulelli/i IJUCMI slb. Pataki Lászlónak | (x\'y kedves genréképét ín közli « szám. melynek •-/(nf^ifchzo is rendkivill válloxatos F^y Londonban «lő magyar ember, ki «bká tartózkodott \'l\'örökoruzág-\'•uii, bnható s igen érdekes cikkben ir az ottani álla-J fiotokról, Kndrődi Sándor ás KUs Menyhárt költe- ■
egy műveltebb 30—40 év
.közötti keresztény asszonyt, ki elvállalná egy 2 és egy 3 éves gyermek nevelését, gondozását és esetleg házi teendőket is végezne., Cim a kiadóhivatalban. \'
tirélyusön nyomoz és elreudflték Csótár körözébéi. SzemúlyleinÍHH: (!() év kórnli. alacsony, görnyedt testalkatú, sovány arcú, őszbe vegyült hajú, rövid bnjuszu. pőriws óllözeiu ; ííltiinésekop fekete téli nadrág és csizma volt rajta.
Leégett gőamalom.
SchlohiiigiT Hi-nríkiiuk Zulaniihnlyou levő gőz-nmlma nagy rézben leiyutl. Az nlpusztult ártékut •id.üOn koronára beo&Ulik n biztosítva csak &400 koronára volt.
OlpészkongresazuB.
Szombaton ÓK vasárnap tartották Györütt a VIII. országos cipéi-Kkoiigretiszusl. Nagykauizsáról Miltényi Gyula, n Miltényi 8nudor es Jia cég beltagja veti részt.
SELYEM:
(30 kf.-"1 >U, bír-t» iám-
(tctii
lóin
kfiíli. 10 hzámban uj fordított regény közlése is kuz-dfidik. Julos Lomaitri) „Királyokd cíinü regénye. mulyet SchÖnpílin \'Aladár jeles forditiisában közöl a lap, továbbá a többi rendes heti rovatokat: Irodalom is művészül, SnltkjAték «lh. „Va-siSniapi Újság" fííöüzutési árauegyodévro négy kor. a „Világkrónikáival opyiut négv kor. \' «i) fill. Megrendelhető a -Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV. Kji.veleiii.il. -t. szám.) Ugyanitt mvgreudelhetó a hK^nis-Nijjjlap- a legolcsóbb újság H magyar nép szá\'uAra, félévre két korona 40 fl"*Sr.
■ IBIMIR. — Minta ]>o
an SBldfinfafarlkt. Henneberg In Zürich.
— Saent István napi menetkedvez-
frény a Déli Vasútnál. Szent István linuepe
alkiilmrihól a Déli Vasút mngvar állomásairól f. évi
»iifíii8J!lns hó 17-étöI kezdődöleg Budapest a I). V.-ra
mérsékelt áru menettérti jegyek adatnak ki és pedig

ZALAI KÖZLÖNY

1908 AUGUSZTUS 17.
K"


LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM
NOXIN
lllMtM,
Minden jobb üzletben kapható
BUDAPEST

GYERMEK-
-.-.--: leányka- i» fiu ci|i6ink nlisinert legjobb minaégrüek.
Áraink olcsótégi — tekintettel « talpba véteti szigorúan szabott arakra
feltűnést keltenek.
TPTTDfTI " ci|iúnj«r r. t. uagykankaai
,1 UnUL íóraklnra í\'6-utm IH. ulím
korona szállóval műimben rendüljék meg szllk-
séglstnkel.
Cook &Jofinsons
i
nm+íi-rikai •VZUIJÍMIMI mázolt !
TYUKSZEM-GYÜRÜI. .

1 darab 20 fillér. 6 darali 1 kor., postán !
20 fillér portó. |

KIIJJIIHI\'1! az Dr>7.ri)f niimluit gyógyszertaniban, vala- I mint orvosszer-flropitriíikbaii. Mii,

18"Ö8 óta forgalomban.
« Berger-féle
syósy-Rtffrány-sziippiiii,
* mindennemű bŐrítütegek *
tikn, MiinUm hlOlt uikkolrthafe, M4»il hOUMk. urnt ttn «hri«ii.[, 4lT»r, l»n<l«í, libUudla, i*y u .wkiíitw tlkn. A ll«-H«r-UU UU^.uapptn luUbuui l^hAWAB nah «Ov.\'ii ci inm.ltn *nJL>, ■ kcí-kdKIíml-n fiíkMi.iaislrto nappanckUI Ho»*I»*n kQUnb&tlk. Idült »6rbm%*n«inHm ■iktrrtt alkilmutali]! * fcálriniiupp*" \'>«lt*(l a
Herger-féJo kfttritiiy-kéuRznppan.
Uerger-fóhi glycerin-kiítnín j sztippnn
lOtlbti •, tí.81
Bergor-fólo borfix-Nzappfin
Áxm uiladan i»ja«h 70 HUtfr bwanALatl HloalLáM*! H/UU. A v.\\i«iliíMI DalirwatUn
C)!\'"llell"* Oomp!\'
NBKybtn i O. H#ii Jb Oomp„ WUn L, Blberitr. 8,
(t..i. ftmUput, Klr«lf H.,Th»nn<»y«r «. H.ll*, /rin.l.
Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
ifj. IVajdits József
Nagykanizsán. ■"""\'
Eladás részletfizetésre is.
TORLESZTHETOK
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.


Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
- carettapapirt vagy hüveyt:

"V

1W8. AÜÜU3ZTUS 17.

ZALAI KÖZLÖNY


Nagyklkindal gyártmány.

BOHN M. ós TÁRSAI
NAG-YKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmában Auwtria- Magyarországon a
BOHH-fele TÉGLAGYÁRAK
NAQYKIKINBAN él Z8OMBOLYAN.
Alapittatott 1864 Legclókelfibb referenciák. Alapiitatott 1864.
- 50 millió évi gyártás T————
a os. és klr. szab. Bohn-féle biztonsági átfedő oserepekbSl
VA8OXYD természetes vöröa színben vagy kátrányozva.
GYÁRTMÁNYOK: Bohn-féle szab. biztonsági átfedd
cserepek. Legolosóbb. legszebb tetőzet.
M~ KépM igafrxik *• nüaUk klvtnttrt ln»j«n li b.rm.ntv.. -ma

Zsombolyai gyártmány.
ilasásr* 30-000
Szép keblek
k^t li(\')ii;i|> uhui 11
Pilules Orientálnál1,,-
melyek a kebleket fujlöhitik, nrósiük, iifljr^llitjáL- ú.s a nói kebeluelf pompát loltHt\'^üt kOlcnönüKtiuk, az egésiííiSgre karos hatfs iiúlkul. JólAllvi, trzeni-kum menten. Orvosi hirewi^gtíktól wliumorvu. Tt-ljüs diaorolid. Dubou

ült i
l*-(CJOt.l>
Szélhajtó görososillapitó [
HODONY cseppek c
= Már 1844 óta =-= bevall liáziHíOr, in.\'ly M étvágyul <\'lú-
, ifió/i. H ft7. •■IlM\'SZt^Ht fulíO7./H.
Ara flveg«iikéBt 1 korona.
Kőt üvegnél kcvpBtibb (ulánvélift i K. 50 r.) ládáoskántl együtt nem k(ll«l..lik. —
Megrendelés
Bíttner\'s Mpotbehe \\
Ologniu, Iliiiriitirrilck J:
I; K IJ Üli. b«rm<;iilv«. J. Ratlé gyógy*aertár Párizs. Raklár: Török Jóaaef gyó^Nifréuiit\'-l Budapest Király-utca 12.
Fattlnger-féle kntya-Kaláes,
melj at (uxun e l«jl« lípi-ii-rrk kdíOl > legjobb
ntelMD « lápercjo. - 60 kg 23 K, 5 kg.
bertnentve 3 20 K I
Fattinger-fele Puppy-Blsqult
kSljok-kulják r«l#r«. - 60 kg. 26 K., 6 kg bénnentva 3 60 K.
Áriejiyiíki-I bíriiipnivp knld:
Fittliiir-i P»ti«t liisikieliii trí
9ill|illiltirl«krlk, ffliiir-liiitist.
260-nél több eled díj. A Ktliiiwr-Mln llpsier
állilurvu^i Hll,.|iíir7.r. melleit kéatOl. I
LIPIK
Vasit, putt-Uilrit álclHi
ÉKSZERGYÁR.
ELSŐRANGÚ FÜRDŐHELY
Villámon Illemre berendeielt arany-. ezOsi- ea ekszeráru - műterem

ilrtili|il|
Ivókúra. Hévvizes fürdők
Vizgyógyintézet Inhalatórium.
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk.
D) foglilbokat és ililikitásokit gjorwn elkíílitOnk
Eladás részletfizetésre is!
• bí«.bb o.laiitú
ki»aoali« proip«klu
BERÉHY JÓZSEF É8 F/A
kjíniiíán (VÍTNUU átelleníbo".


A konyhában ét házban
indent, »rol ttjitUiib
szarTasszsppanárai
falnimdjs. a Mul<4jatot *
Lampionok agy választékban kaphatók Ifj Wajdita József köny- és papirk eres-kedésében Nugykanizsán. - —

1
IFJ. WAJDITS JÚZSEF
Al.p„..l .. Ajánlja jól berendezett
könyvnyomda át
miiKlfliiit-mtl ujomdii muokák
disxes én ízléses BlkéttiiU\'nvru
(iitáüjos árak mvlklt.
Névjegyek, kürlr-rHek. m^gbivók,
mindig a Ifgujibb divat sieriut
lamplonok. kubiittctnelí el.

r

ZiLAI KÖZLÖNY

1908, AÜQDSZT08

a.—


,\' ö Csak akkor nlódl, \'\'".r\'^ííLiTÍ .T\'w\'oí.\'
IS
Sertésvész elleni szer
„Ploriol"
M. k i r. s z a b a da 1 o m.
AnlisxoptikuH. a/, állat szorvraHéi n járványos kiírókkal
szemben immúnissá luvó s unnak fcjloriitarit is gyarapodását
előmozdító koncentrált növényi kivonul. —
EÜY PALACK ÁRA használati utasítással I kor. 6O fill
Főraktár:
KARCSMAROFF A. SET "6ííirü
Bndapeit, Kákóozl ut SO.
EREDETI STASSFURTI
■* - --
4O°!0-os kálisót és kainitot
valamint az összes egyéb műtrágyákat leg
olcsóbb áron szállítja
Kalmár Vilmos
a stassfurti Kalisyndikátus verérképviselöjc BUDAPEST, Ul., Andráasyut 49.


M OLL-FELE
SE\'IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. o
védjegyet és aláírását tünteti fel. \'^
•\'. A Moll A.-HI. SoldllL-porok I.,H< e,4K1rli.il.. » leBm.kuc.iiM, gyomor- 1, -, .
\'>. iltutbinUlmtk, gyumoriioiu <> B(omorh4r, ,t,gllilt .lókríkedin, íi.i|M„nl„„, J
\\ "ií " kkOlbidlil nOlb.líg^gok «llc„ e j,| Mlli\\< »
, |
e j,|„ Milu , kpcc.it.ll er
orii B(

kjkOlonbiidl.il
ll«j.Util ■i.titíl. dobolnak 2 ko
I,.
l< ni IM)
■_; íclir«lu inoi
avcieicien mim fAJdalomcílllapitó bodörnölíil szei
ü E|j ónozott aredetl útig ári 1 korona 90 fillér.
MOLL Gyermek s/apyi
SOS-BORSZESZ
t darab I kor. 80 fiII,
k
\'- Moll I. jjóijizíréiz\'Vi.\'éi\'kír."udvari szállító által, .\'
V Ilíra, Tuclilmben 0. m. J
V Vldjki mctjieiHlcItiek nopontH pottaullnvtt mcllcil leljc){U«[nak. >.^
("? A raktárakban tesBÍk lialározottan ..MOLI, A." aláírásával ■\')
W ÍH víilipgvi\'vpl (dlálotl kíszitiniMivekei kérni.
i
, , „ Raktár Nagykanizsán: RoBenfeld Adolf Fiaij Y \'>1VIIX IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
Miriilni kulíuUn íalnlimil hazánk természeteH szótibavaa \\id\'k
Milíoimimni mpy .•rrinmt\'lkitlinli\'fvn Kittluó Asztali, bor-.
gyoraorőgóöt
a mohai ÁGNES -Forrás
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenlll tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál. fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
Haszniílfnlí 11 moliai Ágn es-f«rni.st, lm gyomor-, bel- és lógceőhuruttól "ziiltuduliti akarunk.
Dr. Ketly.
HaníiiAljiik a mohai Ánnos-forrásl, lm a vesebajt KyÜK)ilani akarjut.
Dr. Kövér.
Ha-sziníljiik a moliai Ágnea-forrAsl, lia őtvágy-hiány é.s eméaztóöi aavarok állatiak lic.
Dr. Qebhardt.
Ha-sználjilk a mohai Ágnes-forrást, lia májbajoktól M sárgaságtól szabadulni akarnnk. Dr. Qlass.

I I

Háztartások számára inásféllitcresnél valiimivcl nagyobb ilvogolcbon minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített víznél, sít a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy IU Ágnes-forrás vizét ;i Icgsaugcnyolib
omljcr is könnyen inogszerezbefísi^.
tVeUVelt bOrVÍZ. Kn|ilmió minden fűsüerüílotbon cs olsörangn vondóglóbon. Kedvelt borVÍZ.
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161,
{■■■■■■■■■■■■■■llWIilllMIUÍJii
Nyomatott Ifj. Wnjdils József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

HAOTKANIZSA, 1908.

■EOTVEWHBTEDIK ÉVFOLYAM, 34. BZAM.

AUGUSZTUS 24.

ZALAI KÖZLÖNY


tl6fti«t*»l ir«k: K|[éii évio 10 korona, r«]gvr« B koron* \'■
Miycaivi* 2 korona 60 flll. - ERr«. »,im ár< 20 flll.\',\'
Tanároknak, tanítóknak, jagysoknak •• iJLmi li.íllökk I
I évre Q korona, fét 4vra 3 korina.
Teleporvos.
Egy rövidke liirben tudattuk, hogy a iiouibathelyi menedékhely igazgatósága dr. ■ Sohwarz Károly orvost Nagykanizsára telep-orvossá nevezte ki.
Ez a hir minden tekintetben megérdemli, hogy vele foglalkozzunk. Nem a személyi oldalával: nem azért, mert Sohwarz dr. lelkessége a közügyek iránt és humánus gondolkozásiuódja meg tudása a legnagyobb ga-ranoia arra nézve, hogy ezt as zocialisan fontos rábízott missziót kifogástalanul tíilii be. Nem. Hanem ennek a városunkra fontos hirnek szociális és gazdasági oldalának érdekessége és értékessége foglalkoztat lumniinket.
Ismerjük jól a gyermekmenhely fontos és nemes intencióit. Nem kevesebb az, mint a magyar nemzet létalapjának a fentarlása. Ebhól a magasztos munkából eddig városunknak rész nem jutott. Csak ezzel a kinevezéssel vonatott bele Nagykanizsa közönsége t) munkakörbe
A zullésn; hajló és elhagyatottnak nyil-vánitott gyermekek telepe létesni ezzel Nagykanizsán. Szegény, de tisztességes életű házastársak kaphatnak családi körükbe ilyen gyermekeket, kisiparosok kaphatnak inasokat, akikért az állam nemcsak havi dijat fizet, de a ruházatáról, iskoláztatásáról is kellóké-pen gondoskodik. Ezek a gyermekek mind hasznos polgárok, (luk és leányok mind magyarok lesznek. De az a pénzforgalom sem
Felein tieriíciit.; -Krrté.a Jósaef.
Uptul.jdonoe ti kltdó. IFJ. WAJI»ITN JÓZHKF.
megvetendő, ami igy « város polgárainál létesül. .Mert kezdetben ugyan kevés számú az igy nevelt gyermekek száma, de a doktor állítása szerint ezrekre mehet aj itt elhelyezett gyermekek mennyisége. Ha tekintetbe : vesszük, hogy minden gyermek után 8 — 18 korona havi pénzt fizet az állam, azonnal látjuk, hegy "Z tekintélyes összeggé gyarapodik, amit a városnak iparos és kereskedő világa okvetlenül megérsz. \'■ Ezzel szemben természetesen a közönségre is hárul feladat: az ellenőrzés kötelessége. Egy része az orvos vezetése mellett mint ellenőrző telepbizottság hivatásosan is működni fug ez irányban, a másik emberszeretetból.
A bizottságban, mely hivatva vau a gyermekek gondozóit és a gyermeket szemmel tartani, nem tudják még kik lesznek. iDe annyit elóre mondhatunk, hogy neosak ja stihogó selyem és bársony legyen ott képviselve, hanem a szerény igényű szövet, meg karton is. Az óvónők, Muiitók és tanítónők ne hiányozzanak abból a bizottságból, amelynek hivatása az emberszeretet legközvetlenebb gyakorlása
Felügyeletet teli gv««korolni mindenre ami a háznak- egészségi, erkölcsi életére vonatkozik. Üsak munkás, takarékos, józan család részesüljön a gyermekgondozás hasznában, mert mi ilyen magyar polgárokat akarunk e szülői házat nélkülöző fiukból, leányokból.

Si*rk**rt0i4g: Nagykanlisa, Hunyadl-ulaa 90. lÖflzaUack *• hlrdatisak I(J. W.jdll. Jóx»f köny"-
kar#tk«datáb* kOldandAk. Megjelen minden hétfőn délben.
És bár nem valljuk azt, hogy ezekből gyermekekből mind munkáskezek nevelődjenek, bár amellett vagyunk, hogy az arra-való kiválóbbak minden pályára eljuthassanak, de lehetetlen elzárkóznunk az elöl, hogy a társadalmi neveltek óriási peroentje a föld-mives osztályból kikerült anyák gyermekei és azért forditlassék gond arra, hogy neosuk gyári munkások, iparosok, meg kereskedők számát gyarapítsák ezek, hanem lehetőleg adjuk vissza gyermekeit a földmivelésnek is, mert különben mesterségesen vonjuk el a földtől a munkáskezeket, melyeknek már ma is híjával van a mezőgazdaság.
Tudlunkkal ugyanilyen felfogása van Lévay Ödön drnak, a szombathelyi gyermekmenhely igazgató főorvosának is.
Azért mi szívesen látjuk, ha gyermekek nagy százaléka fölilmives családnál nyer elhelyezést, hogy mig egyrészt a fejlődő gyermek munkája kárpótolja ókét a csekély havi díjért, másrészt pedig, hogy munkához szokjanak jó korán és megszerezzék az anya-| földet, mely legbecsületesebben fizeti vissza a ráfordított mnnkát. A felügyelet gondoskodjék arról, hugy ez a munkára használás a kelló határok közt maradjon. i Ami pedig a sajtót illeti, meg vagyunk róla győződve, hogy amint mi, ugy laptár-[saink is mindenkor ott leszünk, ahol ez ügynek szolgálatot lehet és kell tenni.Muzsikaszó . . .
Muzsikaszó reszketve kél vulahon, Hallgatásán ugy elsírok magamon. Fáj a lelkem, ölelgeti a nóta, Hej I ti letűnt szép álmaim! . . . Bár temettek és foledtek volna el rpár régóta.
Jaj I be gyötör a hegedű sírása. Vele árad könnyem sürü hullása; Bár a szivem kitéphetem — hiába : Boldogtalannak születtem I Végezz velem ifjúságom áldáslaliin világa. Nyiridl J6zaef.
A kormányozható
ő.éről.
A közelmúlt napokbau, mikor Zeppelin légbajója a siker küszöbén oly tragikus véget ért, az egész tilág figyelme, szinte azt mondhatnék gyásza, fordult feléje. Mert tényleg az egész emberiség vesztesége volt a kormányozható légba|ó megsemmisülése, amint

innak ttin«iaja volna, tin a levegőt megtudnák hódi ; tioneese mellett eseti le Paristól 4 óráuvini. Rému-Uni a közlekedés céljaira. Azért foglalkoztak a nagy; let tóltülte el ■ lii város lakóil, kik valami e!6 elmék már réget) ft légi utazás tehetővé tételével és \\ szörnyetegnek tekintették a légbój lehullott golyót,
l az egyes tragikumok, kudarcok, melyek e törekvést i mint rángatózik, mozog a gömb ide-oda, mert a
| kisérik, uem akadályul, hanem buzditólag hatnak az, benne maradt kis góz ereiével igyekezett ismét alkotó tehetségekre. Nem lesz talán érdektelen, na felemelkedni, mi azonban nem történhetett meg.
! olvasóinkat, odavezetjük a léghajó bölcsőjéhez, hogy A jámbor paraszt nép kóliáborut kezdett u
lássuk, mily úrommel fogadta az emberiség n töké-\' ismeretlen elleuség ellen, mórt óbaéget én járványt
letleoség, a gyámoltalanság stádiumában is. | jósoltak megjelenéséből. Mikor látták, bog; a mör-
Az elsó legba-ót IMrisbau bocsátották fel ainyetegnek veit alak nem mozdul meg, lassan köteled-levegóbo a Monlgollier lestvérek és nagy irgalomba! lek hozzá, kíváncsian meglspinlotlák és igyekeztek
: hozták találmnnvukkal a {láriH köztínséget. Annonay-1 megludni, hogy mi van a hasában. A papir rést l>an az iiraikodóház és kormáuy löhu tagja elölt kapott a bQzbOdt gáz kiömliítt bolóle, mely oly bocsátousk fel egy .rejtUló bárkát", mely megtebe bóditó volt, hogy sokan, kik közel álltak a gömbhöz tós lassan ile mégis felemelkedett 500 méternyire, elájultak és elestek. Mmsziról figyelték moul meg, feljebb nem ment, hanem lassan leereszkedett a! hogy mit fog művelni a rém, do hasztalan váriák

utdre, Sokkal érdekusuhb volt ama léghajó féle! mozdulását, nyugodtan maradt helyén. Mikor látták,
tészülék. mely a Mars mezőn a király, XVI. Lajos! hogy kódolásaik megtették hatáxukat, ntegditék a
és csvládja jeleulétebeu szállt a magasba. A papírból\' szörnyeleget, oda mentek hozzá, oléje fogtak egy
készült gömb Mseio valami .füst féle anyaggal" öszvért és a paplakás elé vootatták.
volt megt(>ltv«, m«lynek alkotó részeit a feltalálók A tisztelendő atya, ki ilyet még sohasem látott,
szigorú titoktartással őrizték. A gömb egy mórtfóldnyi egy u&gy vadállat borénak vélte a gömb burkolatát, magasságra emmelkedett fel és körülbelül három j mely véleményében a lmok közöl at értelmesebbek uegyed óráig lebegett dacára a szeles és esÖs idónek. j osztozkodtak. A katona iskola egyik mélyludomáuyu


ZALAI ff Ú Z L Ö N Y
félbeszakítani és m ndfl»sni mintegy 7Ni órát dolgoztunk. Most az osztatlan munkaidő mellett A félévi zárlat alkalmával dolgoztunk reggel \'j,O-től d u. 2 óráig, a napireudea munkálatokon én délután \'/,4-től este 7 óráig dolgoztunk a zárlaton. Ennek a beosztásnak nemcsak költség tekintetében volt mag a szemmel látható előnye, hanoin munkaidőben is egy óra többletet jelenteti. Sokat tett azután az is, hogy ifíy a munkát csak egyszer kellett megszakítani. Erre minden tisztviselő örömmel vállalkozott, mórt igy iioni is egész két hét alatt. július 4-ro már tökélete-son minden izébeu teljes átmenő tételes mérleggul ÓH utmak összes mellékleteivel készen voltunk. Kolyó-jzámlakivonataiuk ie 4-élg mind kimentek és azóta >mét csak egy ízben dolgozuuk naponta.
tön hiszem, hogy nz eszme előbb utóbb annál is inkább, mert a lehotőséjf meg van hozzá — mind-jobbttn tért log hódítani és a Magyarországon immár hatalmas osztályt levő pénziutézeti tisztviselőknek ez a jogos óhajtása ugy a fővárosban, miut a vidéken iItalában teljesedésbe fog menni Csali jóakarat kell ,iozzá, az pedig, jól tudjuk, a vezető egyének jóréazé-nél megvan, mert hiszen ők is emberek.
Rieka—Fiume.
-- Uti emlék. -
A gyorsvonat, mint mondani bzokás, pont OH muiiutrendi sebességgel száguldott keresztül a Karszt kopár, dt- fenséges vidékén és reggel ót órakor be-robogott *z egyetlen hazai tengeri fcikötóváro.s, Kiuino pályaudvarába.
A magyar utasok — kiknek legluhbnyire csak földrajzi ibineretckbói ét> uj^ág cikkekből ismerte Fiúmét — szinte gyermekiem örömmel szálltuk ki a vasuli kucsikból. Arcukon látszott, mily Őrömmel jöttek Fiúméba, melyről diákkorukban tanáraiktól később a lapokból sok népet hallottak, olvastak.
Magyar Rí Időn H tenger melltUt vagyok! K gondolat foglalkoztatta a magyarokat. K szép gondolatba (ilmerciigve nem i* ügyeltünk a pályaudvar elolt ácsorgó hordárok, bérkocsisok szolgálat ujrinlko-iáeára, kik magyar földön horvát, olttaz, iiónift nyelven fogadják uz idegent
Fiumében nem sok időt töltöttem, tán mindössze egy napot. Ezt is iiiegfszakilásokknl. A város
\'--• Sem a tudótok, d« még kevesbíti! a nép uum ■ gondolt úrra, hogy a Monttfollier testvérek felmele-1 gítelt levegőt haszuáltak n gömb megtöltésére. Még j a feltalálók maguk in azt hitték eleimé, hogy a fü«t i okozza u fel m ele ed étit. inig végre meggyőződtek arról, hogy biz. u felmelegedett könnyű levegőben rejlik uzj ejtesz titok.
A köznép bobiorkányfágoak lulaídoniiott miii-dtiul; meg volt róla győződve, hogy a gömbben használt füstöt állati körmökből, Hggunesokból, szőrből Klb. készítik, mert varázserőn alapozik az egéisz dolog. Ki\'tn Hokrira v/y Charles iitjvl) ludó.s rájólt, liogy a fllslol Hlégljelftk\'it gázokkal kell pótolni. Charles hnt hónappal a Montgollier teMvérek léggömbjének felszállása után egy sokkal céUzerübb gömböt bocsátott fel 1783. Körülbelül 1\'Jo év múlt el azóta.
Gyakran »záll *•! ugjik másik vároh fólölt
egy-egy léghajó, melyet még mindig megbámulunk.
Hogy mikor lesznek léghajó állomásaink, ahol a
pontosan kormányozható léghajóba biztosság érzulével
I fogunk bmállani, ki tudná uzt megmondani. A■
Zeppelin féle kudarc még türelemre inti a világot.
j Közli: Kertész Józseftió-
Osztatlan munkaidő a intézeteknél.
pénz-
IrU: Zakar F»r»i
A Pániiiitézoti tisztviselők onttágoH egyesületének az ofiitatian munkaidő tárgyában felvetett eszméje nem hullott terméketlen talajba. Különösen a ridéki nagyubb városokban, miut Kolostvár, Szabadka, stb. csakhamar gyökerei vert az eszme és a növezett egyesület által szétküldött körleveleknek megvolt a hatásuk. Eljutott ez a körlovél hozzánk is és a kassai pónziutézetek vezetóínok humanitása a tisztviselők eminens érdekében, mondhatni egy csapásra meg-hozU a kívánt eredményt. Nem kellett hozzá más, csupán egy kérvény ÓH Kassán npin jutott senkinek sem eszébe az. hogy ezáltal akár az intésetek meg ieunéaek rAviditre akár az a feltevés, hogy ez a mozgalom a tiszt viaulők részéről csupán szociális igények támasztása.
Én, miut egy 20 tisztviselővel milködő intézet
elsÓ tisztviselője, most már a gyakorlatból is hiUritu
merem áIliláni, hagy az osztatlan munkaidd az
intézeteknek nom kárukra, hanem előnyükre van.
Kltekiutvt) miuden más előnytől, osztatlan munkaidő
alatt sokkal többet tehet végezni, mert a megfelelő
szabad ÍJA alatt nyert munkakedv mintegy lesugár-
tik a tisztviselők arcáról. Mi az oBZtatlau munkaidőt
június elsejével hoztuk be. Dolgozunk reggel -,0-töl
d. u. \'2 óráig egyhuzamban. Hivatalos óra a felnk
részére \'/i9\'1*\' ^ ^n% Vfln- Aaelött dolgoztunk
reggel \'(,9-töl l1^ óráig, esetlen d. u. 1 óráig ÍH én
azután d. u. 3-tól határozat lati időig Mig az utóbbi
beosztás mellett a tisztviselők jóformán a délutáni
hivatalos órát illetőleg soha nem tudták maguknak
kellé szórakozásról, szellemi továbbmüveltjaról gou-
doakodni, addig az osztatlan munkaidő mellett az
égést tisztviBölókar iobbau Összefog, hogy a kitűzött i
időre mindon a legpontosabban ul legyen végezve és
szabad idejét jobban felhasználhassa. \'
Hogy mennyire íiem volt káros az intézetre nézve sem az uj rendszer behozatala, azt a félévi zárlat alatt teljeeitett munkálatok is beigazolták. Az osztatlan munkaidő behozatala előtl a zárlatok alkal-; inával dolgoztunk H foniemlitelt munkaidők alatt délelőtt éa délután is « dolgoztunk a zárlati munkán átlag két IwtiK "flt« H órntól éjjel 11 óráig. K» utóbbi, idő alatt nemcsak, hogy aok villanyt fogyasztottunk : el, de akárhogy vesszük, az éjjeli munkát noha sem lehet összehasonlítani a nappalival. Hozzá még ezuu beosztás mellett egy napon kétszer kellett a muukát
tanára a siörnyeleg bőrét vizsgálván, észrevett a
gépezet melleit ejry bórtáukát, nielybeti folvilágouiló
iratokat talált. Összeszedte » ké^illlék romjait éh
elküldte Pariiba. j
A harmadik gömböt VorsailleflbBn eresztették fel, de tunberek még nem mertek beiiue telüzální. nem bíztak a sikerben. De élőlényeket azért teltek a léggömbbe, még pedig egy bárányt, egy knkiint meg egy rókát; az Allatok külön rekeszekbe voltuk zárva ; Ei állatokon akartak mepgyózódni. hogy élílény! kibírja-e a felső leregőréteget. Az állatok ép.ségbi\'ii kerültek ismét a főidre. Végre uz egyik Mongolfier és D\'Arlaml Mayor neki bátorodtak éti felszálltak eey léghajón. A Közönség ennek láttára el volt ragadtatva és azt hittn, hogy a léghnjózás problémája meg van oldva, A I muciit kormány kötelességévé tette, hogy a léghajót llgyeleunncl tarlua, mert attól félt, hogy az uj találmányt lopásokra és éjjeli raJíoiicátlHnsógokrB fogják felhasználni. Általában valami uj csempésző eszköznek tekintették a fontos találmányt, mely JTranciaorHzágnak ngy klll- mint belkereskedelmére káros hatással \\mz ó» el kell tiltani alkalmazását. Még a királyi kincstár biztonságát h veszélyeztetve látták általa. De voltak már akkor is gondolkozó i\'iuberek, kik u nagy kózöim\'g aggályaiban nem n-ztoítzkodtaW és nagy jövőt, hanznot tulajdonitotlak ji?. uj találmánynak.

1908 AU0USZTÖ8 24.
hű leírására olég tapasztalatot nem szereztem. Különben ía nom útmutatót akarok ai olvasónak nyújtani. Csak néhány sorban egy kis ismertetést. Mondjuk nóhány pillanat felvételt Fiúméról és ananak v is tanyairól.
Ha Kiumérői HZÓ esik a lapokban, szinte jól euik hallanunk azt a soktjíor megíöme\'Hődó kijelenteni: „Kiume Magyarország büszkesége, mert kulso koreskudelmuuk itt kapcsolódik bele a világ forgalomba." Ennek tudatában HietOnk mindent megtenni Kiiiino érdekében. Milliókat áldozunk a kikötőjére. Állami intézményekkel rakják meg a várost, hogy a magyar uralom jellege már kívülről i» Üssék. Szubvencionáljuk az ttlnni gyárakat, hajózási és egyeli vállalatokat. Kultúrintézményeket lótehitOuk. \'fámo-az ottani sajtót. Ha egy magyar orgánum aeiu nlég szilárd, nem tud ellenállni a magyarellenes áramlatnak (értüd nyomdaromboláü), uj lapot aln-\' pilunk.
Fittméuek két magyar napilapja vau. A .TengerpartM. melynek nyomdáját — állítólag ugy, a nok ellen irt bértő cikk miutl — nemrég lombolia szét a nőket tifiíteló ctíócaelék, a másik a „Fiumei Ksti-lap", mely Zboray Aladár fó^zorkuRztésébeu N\'iiScJ Sándor gróf kormányzó orgánuma.
A vároH legítzebb részlete tt Molo Ádámig mentén elhúzódó palotakor. Kiemelkedik itt az Adria-hajózási rt, kupolán, hatuluias palotája. Itt zajlik U a nyUzsgő kereskedelmi élei. Természetesen u teng-rí kereskedelem. A kereskedelem szolgálatában álltuk a (jumei gyárak is, mvlyeknek többjw már jó iiévro telt wzert. Az idegeníurgHloin a kikötők felé őn>/,-
pOlltOHlll.
Az olvasó h bizonyára kiváucbi, miért inni borolom fel azokat a dolgokat, melyek Fium<* magy. r jellegét kidomborítják. Megvallom, igyt»kcí.tem (-M,-adatot szereznem, de nem bikorillt Nyomát io-m t\'.iáltHiu annak, hogy magyar földön vagyok Kiiimékii],
A vadulnál, miut említeni, a hordárok, koesí^\'k utászok éh horvátok. A villamoson ningyarul ki-iu-[jegyet, a kalauz fejét rázza, jeléül, hogy m-m c-ili. A magyarok csodálkoztak ezen, de ennek nem n>I-nak szóval kifejezést. (Jh&k egy 8 éves kiw budap. >ti (iu zúgolódott emialt, valami nK7^mti\'Uui»ég\'\' é.s m.i^ ilyen ji-lzókki\'l bélyegezve mrg a dolgot. Kgy uy»W úvüh gyermek a magyar ügy védt;lméb(;n I . .
A villamüMÓl leszállva, utunkut horvát ^uy olabz (uliratu utcai táblák kalauzolják. Az liz[.-i.-k legtöbbje ÍH ilyen nyelvű fulir&lu táblával éket-keríik Az üzletekben, irodákban minden nyelven, i-s.it mugyurul nem fogadunk. A I\'iazzu Adamíclt elúkclő kúvéházuibaii magyar pincért ritkán találni. Az ulcai árun horvát nyelvi-u orditvu kíuálja áruit. Ha eltévedsz az utcában, vagy mán ukból im?gr>zólii*z egy rendőrt, magyar kér dós re- nem kapni vála.szt A fiutiiei rendőr csak horvátul vagy olaszul beszél Ha képrsliipot vá.sán>luitk, számtalanon ez a felírás vau: Kiuka. Vagyis Fiume, a magyar tengeri kikötő, \\i. inagyarsÁü t)UKzki<«t>gi*. l\'t-dig Fin in éhen a magjai kormanyzósági palota ih megtnkinthi\'tÓ a Stalő-téi\'fíii a kormányzó távollétében. Mikor » .sorok írója Fíuméb\'-ii volt. akkor is megtekinthették\' a palotát uz érdeklődök.
Teljen bizonyságot csak akkor szereltem a ma-gyúr Kiuiiiábuii, iiijdőu it kíkótólie érve ott találtam (Jituard Liue egyik legnagyobb kivándorló hajóját. A „Oarparthia" horgouyzott akkor a kikötőben. Az „Adria, portásánál váltott jeggyel mehettünk M n hajó kolosszuijni, mely a kivándorlás „sírna lübonyolitábát bizlonitía".
[ Egy érzékenyebb hzivtl magyar bírva azemléltit
uz angol ipar mesa-ri alkotását, A (Jarparthial A

■ 1908: ACGDSZTD8 24.
az uap írták meg, hogj a hajó bárom magyar vissza-vándorlot hozóit vissza Fiumébe: az egjik megvakult Amerikában, a másik elmebáborodott lett, a harmadik az állam pénzén jött haza épkézláb. A mi érzékeny magvar testvérünk azonban nem laláll ebben vigasz! é> caak egjro konnvnzelt...
A Rieka, vagyis Fűméroi készilelt pillanatfelvétel teljessége végett, említem, hogy a Magyar-Horvát tengeri gózhajózási réazvéuvlársaaág egjik gőzhajójával utaztam «l Klímából. Mint a lapokban olvastam ötszázezer korona szubvenciót kap e társaiig, liog; is ne, mikor magyar társasági Bár igaz, hogj sem a jegypénztárnál, sem pedig a bajén nem ulállam egy magyar nyelvű alkalmazóiul som. Kiume—Kieka.
K sorok befejezésekor olvasom egjik fővárosi napilapunk vezéreikkének bevezetését:
.Minden magyar Örülhet annak
UU.I KÖZLŐN*
■»* »<> Utálom\' -
■Neia értek én
dohánygyárat és az Erhoffer-fele raeggyfa-
■Neia értek én
A szaktanfolyam az augusztus 6-én megejtett vizsgálattal ért réget. A vizsgálat, melyen ilr. Kirsohner Béla keresk. isk. kir.
ebhez sem alának. sem. fónelr. „Hát akkor minek nézegeti kend oly szorgalmasan hiába ?-Viszem a szót tovább. ,Hái kéreni szépen vasárnap itt volt a péti ur és azt mondta.
hogy teli van ez a lap a mi igazságunkkal.! főigazgató elnökölt és dr. Herényi PAI min. Hat mondok, megnézem júl a huitcut betű- \\ szakbiztos vett részt, az előadó tanári kar formát. Legalább a fiamnak, aki már jól i és hallgatók eredményes működéséről tett
tanúságot.
E tanfolyamon Hirschfeld Rezső nagykanizsai tanító is részt vett és a vizsgálati követelményeknek dicséretesen megfelelt.
A htuvigiaról.
érti a betü-vetést. nem veszek majd amolyan más forma újságot ■\'
in.:.
Betűk az ugaron Verófényes égszínkék tavaszi délután,
szép életében napról-napra
manapság már a vezúr-
a folzsendült élet fiatal csendjét szerelmesen j A í„|dmiveléstlg,i miniszternek idetágó szabály-hallgatják a félig lombos fak. Nagyszerű reode|etU| a polgármesteri hivatal megküldte az ír-álom borult az egész tájra. A tavaszsejtés dokelt.kii.li. A uagykozon«ég.i erdekIJ pontokat kö- nall8llta«\' 8\'-0zies magánya. A pehelyHnom ,»|jOk Miit.
fejlődésnek, mely Fiume mutatkozik.-Minó szép „tudomány cikkgjárláa I
MEGFIGYELÉSEK.
Pusztai képek.
i.
Tanyai temetés.
levegőben egy vézna, sápadt .>mhork« járta! A mw( M(ajal um £„„,,, , tadSt pedíK a végtelen mezőt. LáUzott rajta, mennyire, ,„k liwla fujUt4„, 8Ilbld A hu»t a mé«áraz#k r a zér élvezi a szabad teret. Az arcán olyan békéig „ „tdr, kilulMlUlli „g, ,„ískenl , porDiki PÁR8É. Olt, amilyen békét itt kinn az ég alatt, csak i pislokoik kUanlli ti|oa. A hu8 kivégártb(„ 8,okaégM a osendcs magány teremihet. Egy darabig ull,|(>ki tmv% Mrdoki kísek m4ri()geki runtó|ek lassan sétálva mendegél. Majd lehajol . . .\', mM[g lÍMlí„ ,„u„dók
Néz valamit. Azulán sebes futással iramodik i iliaim mi,UrblikbM fa heDteaazleiben a hu
tovább a vetések mentében, mintha üldözné,,, „ WM flJok éi hhfM tMtrtn,k „erf„, „
valaki. Kíváncsi voltam, mi riaszthatta ugy,ko:60 , cilr, ,„, álo lábUn nímb(l4l|6 bely,n
meg. Manna mentem. Ahonnét elBialaüt.
fld I
g
a földön egy fakult, piszkos régi könyvlap I A meMáros ra,k 0|, hus, MlX, ,mMi ,
hevert. Egy darab papír, egy csomó fakó m6 kér (tilol p, jubhll9 bel „ kec,k8hulli „M.
nyomtatott béta. A modern élet könnyes. | peCMnya h6i,ell roalelioit «loi rtb.) Borjubuakínt
A nyirkos, besflppedt homoki nton egypár kiosipelt öreg anyó tippeg. Szürkósbarna j ruhájuk egyszinft árnyéka belevész a november színtelen ködébe, ugy, hogy a pár lépésnyi távolban álló már alig tudja kivenni mozgó emberpárok-e, azok, vagy búsan krákogó Ó6zi madarak ? Az asszonyok előtt fehér rit- \\ has hajadon lépked. A fején a paraszt asz-] szonyok könnyedségével visz egy kis disz-; telén fakoporsót. Alig egypár éves apróság
véres, kergeti lidérue.
4 hetestói 2 hónaposig, vagy ha a borjú szopós
Abonyi Andor.
HETI HIRADÚ
j 6 hónaposig mérhetd ki. Kzentul magyar fajú marha
5 évesig, nyugoti fajú 3 évesig noveodékraarbinak
tekintetik és csak blralj hússal subád egy helyen
árusilani. Ily belyeu kiiraudó: .Növendék marhahiiH*
vagy .BivalyhuH". Itt másféle husi árusítani nem
yizttnati
karéi- \\ szabad.
Ahol uovendék marhabuakimérés nincs, csak
A vallás- és közoktatásügyi
, méh
. i hatósági husszékból árusítható.
m- klr- Hus».l házalni tilos. Herék,
egjréb hullidékok tiu» gytuáiit nem árusittiatók, sem pedig közfogyasztAsri szám busteriuékek készítéséhei
föl nem
HuHl«niit*kt*k
ésiitéiHíhez tilos oly «o;igokit utjtirásokut ttlkalmíioi, melyek iti^gúre Hrialmn*si lehelik.
oly
az árut az emtar >
k
, , k
kíve-
nyugodhat benne,\'.. . A leány mellett egy fin miniszternek folyó évi április In-én 43840.
íestetlen keresztet cipel a kezében, a kis: sz. a. kelt rendelete alapján Mártonfy Marion
halott jeltelen, fenyőfa keresztjét. A gyász-, in. kir. udv. tanácsos, iparoktatási főigazgató
menetnek nincs papja, énekese, még csak IIUI8IIH.SU szerint Pozsonyban az állaiusegé- j
harangsznva sen: kiséri. A pap csak a falusi lyiw felsó kereskedelmi iskolával kaposolato-
lemetó kapujában várja a bangtalan meni\'lct. san kereskedő tanonciskolái sziiktuufolyitiu
"Sem kiséri nkrl semmi más Utolsó útjára,! nyílt meg. amelynek ci-lja: kereskedelmi é*
esak a\'végtelen, lomha hideg köd , . . a általában közgazdasági ismeretek közlésevei \'korM^á"3
mezítelen, siró. beteg fák, És n kicsiny hu-ja kereskedő-tanonciskolái laniiók szakszerű
lőtt félhfllyn kocsis apjának átka, aki a ilülö-1 továbbképzésére alkalmat nyújtani és ezzel
végről bámészan nézi a ködboveszó, szomorú a gyakorlati kereskedelem siámára nevei-
menetet, akit a goromba tiszttartó nem í kedó ifjú nemzedékek oktatását szakszerabbé
\' — Kitüntetitek • honvadatgnél. A nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredben a királyi HIÍH-merés többet kituntt*t#lL Óondor Olivér ezredesnek
i es sikeresebbé tenni.
A tanfolyamot Szojka Uyula. a pozsonyi
felsó keresk. iskola igazgatója vezetm. a ta-í^8 Lauschmauu Jenó" .záiuloBiiak a katonai érdem-niláfil pedig ugyanez iskola tanárai látták el. \\ keresltet aiáiidébozu úfnlaéne. (iomot^nyiti Rodó Az egy hónapra szánt tanfolyam f. évii"1\' UoV.w Miksai. W.idner l)i.H| Krní .zia-
a _ 9* r r J doso\'. pedig le^lelsó inenelegedesbeu részesüllek. —
: " \' \' ezüst
•\'iiKR\'lntt el a temetésre. \'"" -it»~—\'-1>i •■■■-\'
János újságot olyaa János, az őrökké szurtos gépkezelő új-
^auuo. M, UIUHD oou.vuo e^r- " "J > —„?* ., - ■ i „u doso\'. peiliK leiílelsO iDfiíHlegedesüen reazesnilelt.-
ságot mert hogy
ágot olvas. Nagyszerű dolgok leholnek benne,, július 6-an nyílt meg es az ország külön- H,mra;r „„,, id„,6r,riMi,rn.k a k„rona» ezD
nert emberünk olyan buzgón nézi az igéket,! bózó iskoláinál miíködó 21 keresk. tanonc- érdemkíre.zt adományozuioii.
» Tóth János folyó hó n-én \', i délután 3 ór*iwr linlyeit*k Cdaláiií birbollbaii. A
lOgy nem is vesz észre engem a háta nió-1 iskolai tanitó vett részt az előadásokon. Min- _ rjyasirovat l)r Jtíki Heric. TAih Ján
gött Csodálkoztam János tudtoranml n»iu. tlen Mi két-két délutánja szakkirandul tud olvasni és most mégia milyen akurátosanl volt szánva. Kzekftn meglátogatták a Grüne-nézi a furfangos hotüfólóket? Odább megyek berg-féle kefegyárat, a Stollwerk-fóle osoko-látom, hogy az újság fonlitva van a kezó-; ládégyárat. a Klingftr-féle len- és kenderben. Hászólok • JánOBhél Hiszen kelméd (szövó gyárat, a Kumayer-fóle paszomany-
m. kir. curtaí meg mi i örök
halál liiréa\' a Kuria palotájára kitüiték a gyász lobogót. A temeii*H)ii, mulyeii a Kuria a budapesti \\\\elf* labla, a fóüj/yöazség, a péc»i ítélítábla N a helyi ható&ágok k^pvisttlteUék titaKukat, réstlvett uemca&k
kóolajflnomitó gyárat, a
nézögetl a papirt!- „Mindegy az gyárat, ^z^Apoil^
,»n ^„„.1X11.„,.,..„ Un™ tnilininmiil íiniii clen hét két-két délutánja szakkirándulásokra m. kir. curiai tauaonluiili folvó hó u-ín Zalacee

Sirclin

Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza,
\' i om» alul oapoou •ltot™.

„Roehe"\\F. U

.duai-U Rawke * C». Buci (btrt

ZALAI KÖZLÖNY

AUUU8ZTU8

-- A
Sopronbi
— A Déli Vasút részvényei. A Déli Vasút
részvényei ma ismét hanyatlottak. A mai áresés két
és fel korona, vagyis a rés ivó nyes árfolyama 115.50
koronáról leszállt M3 koronára. A mai áresésnek
magyarázatául art hozzák frtl, hogy az ui kölcsön
körül még mindig nem simultak el az od6r.es ellen-
tétek. Ei a magyarázat azonban nem helytálló, mert
vasul igazgatósága a személy- és teherszállítási
" föl
a város, hanem a megye társadalmának ezíoe-java. A kopoisón csak egyszerű koszorú volt — az özvegyé. A ravatalra a következők helyeztek koszorút: Utolsó szivea üdvözlettel Hérics Miklós és cxaládjá-tól. — örv. Vécoey Lászlóné ía családja. — Isten veled, Mütálék. — Dr. Jaáki Herica Tóth Jánoa m. kir. curiai t"-~cselnőknflk. A m. kir, Kúria bírói
kara. Hálám kisér utolsó utftdra. Hérics Tóth Jánosnak, Jíerecz Ábel. — A jó atyának, Jenő és Vilma. -- Háláa omlókezetlel és őrök ........ ,. , , , . . , .
hü szereteltel, Jolán és tíábor. - Áldott jó lelkö larlWk kiemelésevei el fogia oszlatni i
iü szereteltel, Jolán (?8 uaoor, — AIOOU JU J«I*U;
ramimk hálás feleségétől. — Hálás szeretettel és\' merült aggodalmakat
■■ \' \' :--- \'-- "-•- 1/;..,; „nrA,AlA 1 ....
. 48-lk gyalogezred gyakorlatai ián és Nagykanizsán állomásozó wfc V gyalogezred e hét utolsó napjaiban Rohonc vidékén gyakorlatozott. Itt több ezreddel találkoztak. Rnr gyakorlatok alatt sokszor esö esik ás nagy szél nn d« katonáink nagyon jó kedvűek, mert a 4R-uoke» • nagyobb ütközetben győzelmet arattak. Rohonc. mint neküuk inálc, kellemes nváb kői»ég. A lakóssán magyar érzelmű, amit a községbon látható l\'Uf/.i^jifj szabadságharc emlékére emelt szabadságéinak hird.it Katonaság aug. lfi.-át megünnepelte Hohoneon, melveii ■ a póttartalékos tanítóság négy szólmnu férfikarit magyar B egyházi énekeket adott elő. A mindvégével felhang j i zoit a himnusz. Délben ünnepi i-béd volt. Sh
bizalom a gyógyulásnak egy fontoi
— A előfeltétele.
mindenütt bizalmat keltettek az ídfpbajosok körében a ma már mód a modern orvosi tudománynak egyik tg fontosabb kiegészítő rész*1. Lényeges kérdés azoi
A villamossággal való gyógyíiáH sikerei
váu napjnu ismét szünnapjuk volt a katonáknak, kik szerdán nste jönnek haza.
— Gazdasági tanácsadó. Az „Állatorvosi Közlöny" irja : A Hazalinszky budapesti gyógyszerésztől (VIII. Rökk Szilárd u. 2U.) gyártott kitlluő hatfau sertéspestis ellenes szerről álljon itt néhány állatorvosi vélemény: M\'iidezek alapján kijrlentliulem, hogy a Hazaliiittzky-féle Sarint umnesak a betegség kezdtii
örök emlékezettel, Lajos és Kain. — Kírni unokáid, Jolán és Min. Vilma *A Mária. A Rác család részvét jeléül. — Dogra Miklós és neje, részvét jeleni. — Szeretetem jelótil, Freyler. — Felejthetetlen jóakarónknak, Zolán család. — Szeretett nádunknak,
gg
ittuem gyakran flórn liHladollabb szakba igen megbízható orvosságnak találtam".
Imra és Hedvig. — Kedves nászúnknak. Vince és (ban az, hol. mikor és miképpen kell alkalmazni
Béla. — A megboldogult egyike volt a legnagyobb | megiAm»doU idegrendszer vagy szervezett gyógyítá-
tudósu és legnomewbb szivn bíráknak, Itendithetet- ^ a villamosságot Krre a kérdésre kimerítő K
len magyar érzéséről, nemes egyszerűségéről cs mint . („„ulságoH választ ád az iugyon könyv, melynek
az igazság bátor harcosáról sok érdekes epizód i«ine- cjme: „Krlekezés a villamos gyógymódról" s melyet
t há köl állott bírói világ elölt Dr fíóncs kjAi át biókb i é tfl küld
zárt borítékban ingyen és bérmenlvi) kuld j szakába meg berkinek az Elektró Vjtalizor Orvosi Rendelő! alkalnm
Intézet Budapest, Kiíroly-kÖnit •!. félemelet f>0 szám. A Sárin ugy is mint gyógyító, ugy is mint elóvigvA-
zati szer kitűnően bevált. A Sarinnal megejtett állat. . orvosi k\'
1eági egj
izerint ! lósügyi
rétes a hozzá közel állott bírói világ előtt.\' Dr. Iférici
Tóth LHJOS, ki évekig mint alflgyész volt városunk-
"" "" " \' : főorvos
bau. édunatyját, dr. Thassy Gábor zalamogyi
pedie ipiát gyászolja az elhunytban. i v, . , . , . , . , ,
1 6 \'\' 6J } . ,! — Nagykanizsa elaőséjíe. A kereskedelem-
— Katonai kitüntetések. A király Martini j űgyi ,njujetter feldolgozl»ll« az í>z évi május elseji. orvosi kísérletek alapján az Országos Mdíy\'ar Uaida-Hugó ezredesnek, a c«. és kir. 4H. gyalogezred pa-, „„mlaszüuetelés btatUzliltáját. mely a napokban j«-Uágí egyesület kezdeményezésére a m. kir földmivc rancsnokáimk a III. va^korona rendet; -verebélyi, i(!Lt In(,g Nagykanizsa a statisztika adatai szerint I l^stlgyi miniszter elrendelte 1900. jnlius 15-é„ Mirao libor századosnak pedig a katonai érdem- az ^ közl jutoll My A nUfiX(i\\& mi|[lyKOv j 05(803 szám alatt, hogy egyen birtokolton körlet--
keresztet adományozta kitűnő szolgálatuk elismeréséül.
— Előléptetés. A király Schranc Jánost ^n. tizenkettedik számadata.
honvéd gyalogezredben akadémikust hadnaggyá m- _ A „Budapeöti Oabaret Bonbonlóre",
vezUí ki a tényleges állományba, ; (Teréz-körut 28 HI. BJ mely eddig is a főváros első\'ljevált 8ÍÓI
—. Tanulmány ut. Markovies Dárid és líalogiés legjobb kabaréja volt. augusztUH vénén leljnHon Í \'üfiZ tí"i\'ráu DeisŐ nagykanizsai felső kereskedelmi iskolai tanárok! újjáalakítva újra megnyílik. A vállalat élén László\'
külföldi, ti hétig tartó tanulmánviítjnkról Nagykani-1 {**MÍ; a "épszeríi kabaré-primadonna, éh dr Szalay ., ^ _
. .. ., 6 ■ e !Józ«ef. az ,Üstökös- wi\'rkcsztője állanak. Utóbbi ... ,, ..
zsára érkeztek. mi|lt Cü(lferef)ci(fr fog m&VM. L az /. úinnrl nagy\'i)mtlfiel>b mint
— Eskuvö. Üoleuszky János, a Nagykanizsai, i„lmorft x*\\p* K«r«nci« arrs hogy PH U tfiztót fénye-
Takarékpéiiítár tisítviaelóje folyó hé^l-cn twtÍ»\'Mné«K eddigiektől teljoseu eltérő irányban fogja
lezárna I18ÍI volt városunkban, ami n statisztikának j ket folytassanak a Siiriuual. A szerlkészitó Huzaliiihzky
gyógyszerész BudapesUm már fel is állította laboratóriumát, a hol a si\'rtétmísz elloiii ome kiiünőcu készíti. Kgy üveg ára I.OO kor.
— Uj utcai ÖQtözők. Két uj utcai öotózAt szúrzutl be a város. Miudegyík 10 hektolitere-,, iddigiek, bizonyára jobb is, nu-rt lm a oüapot rondusen inegerusztik, bőséges vizsugar;!-kat out H poros ulra. Hanem amint & tupusztt>!t n kocsis beszéli, akkor hamar kifogy belőle a viz. rAi n|ílí" uom baj — mondja egy érduklódó, újra meg kell tölteni, legalább alapos lesi az öntözés". „Igeit ám, de nincs olegeodö vizüuk" — Veti utáuna a tapasztalt ítnlöiú kocsis: Iliit ílt a bibi. Eddig M; M volt » I)H], hogy iiz utcai (uitúzók tiem jók, hunom hugv IK-III önluilt-k kelló tnicnzitá^Mtl és nem mindenfelé, ahol kellett volna. Még a viz hiány is akkora vek előbb, mini moht. Hogy mit értünk el »z uj óniözőlt-kol bizouy nehéz megmondani. Tahin azt, hogy niigyon
íhel mindent kidobolui, mini ■ linsonlitanak H városnak egyéb túlra szolgáló, n<;ui
ahol a vároM ngynk inéjí kedvig im-fílflunésü gépkocsijuilioz.
[lonlíiiiÉ-k tudtiiru. Tessék a . ,. , . .....,. , .,
>L.m. ragasztani Iiteu ám "~ A RtÓt toIvaJB- KIolíl)1 swhininkbnu meg-
rtifrafciiaiii. igtn am, jrUik ^ l>m ^ ^ bflr0I1(|jót ÍHmiíreUlM1 ,et. lehfk H nákiornyai vasúti álluuiásról vMuplák. Mobt ezután hosuzau uyoniíuita utiíu uikurlllt
. , . . hó 2!t-én tartja
esküvőjét Dinuj Mariska kiaasnonynyal Nagykanizsán. ^ ÜCí0|ÍeMi;" ^rim^r Heiddberg Albert
■zerll niKlódíának. Nyara)\'. Kátkay, Csiszér. Nagy Mariska slb. vtit, ei/ftÓI-ejívik erős oszlopai a kabaré- nak A ftWMÍI1,0|1 f^* ulohelyeM az igwnatósAiC niegritkitolta. ugy hogy a közönségnek n licly szűk volta miatt nem U-*Í oka panaszra.
— Tisztogatják a városi kert bástyá- ját. Levakarják riiln az t\'-vi\'k óla nfrafíiuatotL pluLá- ok maradványos foüzhiuyait. Ahol kell levakarják,
ják SÓI k
— A gyermekek ügyében. Dr. Lévay Ödön\' népszerű Heidi, szmóje Bunyi bájon é« pikái
a nzoiiibatholyi gy ennek telep fóurvu^a aug. 17-én
Nagykanizüán volt, liogy meglátogassa azokat a csaladokat, melyek ^yi-ntiekeket elfogadnak. A gyermuk-telep ügyével mni vezércikk!! tik buti ruglnlkozuuk.
lyetUis jegyző került. Az állásra tizenegyen pályáztak, kijavítják. SzŐrsI, kclti<meKebl> látvány \\mz ozuttai — Jubiláló egyeaület. Zalaegerszegről írják: szemnek, he hát a plakátok megint csak rákerülnek.
mert elvégre csak tt-»tem M Kemthelyen dobszóval iidalnak mii plakátokat H liink-téh o
ik ilyenek. r\\h-\\ rái-rllnk nrra ir^\'g." — A cipészek és CBizmadiák szakegy-
— Körjegyző válnnztís. A nupolchaii volt
Zulaszutjtmíliályun a kurjpgyzóválfttizlás. HrÓu kllzdi:-
lem volt, melyből ^yÓztesként Andur* Károly
pk Ck skg letének értekezlete. A nagykanizsai cipészek és k«zi.jk«\'rítiíiii: IIŰMf Péter rsixinndíiik nzakf\'gylt\'te f. hó -M-Hn n (iőzfürdó korcfi-ma h\'-lyihégében érti\'kezletet tartott. Az Országos Cipész a (jsiznitKÜH szakegylet részéről Mónus József\' titkár kiküldvu mint i-lóadó Az értekezhH ülnökévéi
tolvajokat Ferenci
batiouyuí vubiiti nup^zámoHuk H£eiii<ilyébun. A cwud-
| őrségnek ugyanis fultünt i) két ember ;>azar köht-,-
! kozése it CJ^ktornyRt t)iic»un és vá»árou, hol túhh
lüü kuroJiitat váltottak fel. Kkkor elfogták őket
d kké
A zalaegerszegi iparos ifjak ónképzó egyesülete napi>kbaij Ünnepelte fenuállá^áiiak 2fi-Ík évfordulóját. Az ipariifKtllliU nagyt^riiii\'-bfn ditizgyülés volt, inc-lyt-n inegjuleiil Korbai dr. polgármester, Udvardy h Ignác az cgyi^Ulet első elnöke és még másuk. Az együsület«-k mind képvisüllették magukul. Kulcsár Gyula elnük, rógiinuáziuuii (uuár ünnepi iiMignyitójn után Hninton Sándor társelnök az ugyoüuk\'t \'lh itves törléiiHtét ulvustu ft<l.
:im alatt olva»- 8mal Jánost jegyzőiévé pedig Hürec Lajost választót- va||alórn fogvá)li mimieilt ^^^ ^ a keresztkér-
\' isinél jubilálni ák ™fi«\' "f"Ul( l\'^szaK beszédben vázolja a crpeszek ^^^ ul(|U kilim b(!Va||üUa[í raindönl. .J7Oo koronát
U«zftlt hivatni T e*an"AiAV sanyarú helyzetét s vegén oda konkh.dK. üfj máB ^y^ |op(ak al a börö«dd«l együtt,
ígösznit nivtttai- |IOgy erőBÖQ szervezkednek kell és akkor nem kell e \' .
— Az Uranus mozgószinház. Az elmúlt héten s/intén nagy érdeklődéinek örveudfictett a inozgösziiiház. Az uj képek mind kilünően sikerült
p nóta szerint a kormányt.
— Móg egy jubileum. Ily cint alatt olvas- Smai tuk a Zalában, hegy az izr. hitközség fog. Kzuttal h egyik érdemekben megósidu uiymai- |l0„y nokáról, Eckbtt\'in Mórról van szó, aki 40 éve a hit- a társndalom páriái lenniök. Támadja a réginépgv»-
— Az orwadászat vége. Augusztus !i-é D , ,
Peutcli Lajos eserszeKiomiiji parasztlegényt » bottya- mutatványokat tárlak a közönség elé. Különösen háti erdőben lelőtték. A vizsgálat bebizonyította, ét Jóf i
g inyította,
hogy a szerencsétlen ember Péter József ottani gáz-dával a sötétben vadászni ment s ekkor tötéhttt
emdheló Sámsonnak, a világ legerősebb emberének
gy r Péter József ottani gáz- , .,,.,, , ,, , ( , ,, . ,., ■
dával a sötétben vadászni ment s ekkor történhetett oeB™ üll)Ií;t l)űniulttl6 WPek- Lzok valobfl11 ol>"
lán véletlenül a gyilkos lövés. A vizsgálatot szígo-! nyörüek, hogy a legfinomabb ígényüeket is k
ruan tovább folytatják. \' gitottű.
községet bellijeiéi szolgálja Hosszú ídö -40 év. Csak Isten ^i killónös kegyelijfint-k iidatolt meg, hogy 40 évi hi-vfltalnokoskodárt mán még tuljes erőben folytatlinssák működésükéi. Kek^tein is, mint halljuk, ezen kevesek
.SK;ilju(Í!ilniuzása vajíy órtókositése előtt ugy Magyarunwágotii mint bármely külföldi állaruban. forduljon a
Találmányok »Szabailalmi
tégéhoz Bndapeet, VII. ker., Erzsébet-körűt 26. szám.
Kér/e n „Szabadalmi Újság" ingyt\'n mutat rányszamát.
közétartozik, nincs szándékában félre vonulni. Kck-Btcin szerénysége, szorgalma és becsületenaége állal igazán megérdemli, hogy az ifjuság mintaképe legyen, — Lopás a honvédkaszárnyában. Tabi János honvéd őrvezetó, ki a póttartalékos tanító. katonák közölt volt egy szobában, ómét Ion pillanatokban •\'jiyi\'iikint fosztogatta a mester urak ládáit. Küiön-bózó riihuniímüeket és 40—50 frtot lopott Össze. A károsultak jelentést tettek az Őrvezetó ellen, aki hosszas faggatás után bevallotta Leltét. Addig inig u szék UH feliérvári hadbirósíig ítél a totvajkatona fölött. » httlvbeli Inktanyit zárkájábnn tartják fogva Tahi

I -OH.. AUGUSZTUS S4.

ZALAI KOHÓK!


Viro»l kösgyüléB.
Nagykanizsa képviselőtestülete ma délutio gyű
t A á bb déi é köéi
gy p
lést tart A tanács több uteart\' javaslatot térjem eló. A számunkban tudósítunk.
- Gazdaköri közgyűlés. Nagykanizsai Ilyenek n OISUM mlma- is p<,|,»a-íélék, • város- és járási gazdak/Jr 1908. évi augusz-1b"\'gonyi«ulr, > rtpalivelek, > kukorluazár, > kert
^ _ , aiiaf.i 11. \' ■ - . Ulti NB>_ >kKnl< £ X . . ^..^l^.Jl ..^H * _lfc . ..__»__!!
2B-*n délelőtt 10 órakor a városház iHiiáoslanuélien rendes közgyűlést tart. Tárgy-„„rozat: 1. Múlt közgyűlés jegyzökönyvével kapcsolatos elnöki jelentések. 2, Titkár jelentése az állami szóllóvcsszók szétosztásáról ,.» a biz. ávuraktárak 1908. év első félévi . forgalmáról. 8. Uj tagok felvétele és több ivgi tagnak törlése. 4. Folyó ügyek és ne-lani indítványok.
lezé&i és kövezés. ; lefolyásáról jövő
b6l összegyűlendő, megstáradt gyomok, a roslajüj, a konkoly s egyáltalán mindenoemll olyan hulladék, a mely növényi eredetQ.
A dólivaautasok ÍUetéarendesöse.
A dűli vasút személyzete nevében & Vasutas l
Ha azonban ezeket, a most felsorolt anyagokat amúgy Htáluao, mindennemű előkészítés nélkül adjuk az állatok elé, ugy aiok alig rágnak le leveles
rónából valamit, míg a siálas reszt mint klizékelik Szövetség állni beadott emlékiratra a déli vasút
s így a célt, melyet magunk elé tűztünk, «l nom! ÍKtugatósági. részletes Áliratban válaszolt. A VasutM
érjük. SzOvetség augusztus 93-iki számi egész terjedelme-
A wecskázás, párlás Tagy fnllesztés állal le- ben közli a déli vasút igazgatóságának válaszát. A hetjak ezen anyagokat értekesebbé, olyanná, hogy1 válasz-pontról tárgyalja ax emlékiratot, több helyen
_L_ J l í — h !_JL__lf. I II ■• I . f _ . . . > Ir ll>.i.^1n.tl..n l. ^ ^ A «**.*.. _ í 1, - _1_ .11..— ? _i _ 1
vasárnapi rnunkaszünot. Szlerényi az állat izékelés nélkQl at egész anyagot elfogyassza, {kijeleutve, hogy az egyes sérelmek orvoslása iránt júzsuf államtitkár uj tör vön y tervezete & vasárnapi Ug hathatósabb, ha KŐzölesnek vetítik alá az ilyen tanulmányozá* folyik, mlg löbb pontra válaszolva at
. „ . _i . tl-..tl..~~.(...(.£1 ^U.-ftl.il... ./. .. l.i... • ■■ .. . - - ..* I .\' .,\'t.i i i< ■.- ■ i. . . * i * a II.
inktszOnet szabályozásáról elég Illetlenséget keltelt vidéki kereskedelmi alkalmazottakban a nálkül, -ifiy kifli ékítette volna a vidéki keroskodók óhajait. kere»ked6k ál Utólagos érdekében tervezett vasár-
yj yí
Szövetség hivatalon kommünikét booátoH ki.
y
rinl caak uagyobb gaxdaságokban lőhet kereuxtü
ii hl 6Ol6 6é áll dlk&
durra BZ4IU takarmiuyféléket. »zt aionbao rendaiB-! tisitikAval bizouyitja az emlékirat helyt«leD8é(íét A
il k bb dákb lh kl Vt Söté hitl kiké bátH ki
vinni, ahol gözölö vagy gőzgép áll rendelkezésre. A ; melyben kijelenti, hogy ax igazgatóság válaszával kisgazda e helyett a fullutuUnez kénytelen nyulai, i megelégedve uincs és az alkalmazuitak érdekében
el árust tán a mely kevésbe hatékony eljáráti ugyau, de bármiuft i PJ
rin|)í inuiikanitlnet mftfrBioríUsh, dlé dűli 19 ór% ik
nasHzal fordul a vasúti és hajózási föfelflgyelő-
FÓnokök részéró! 1 kisgazdaságban keresztülvihető számottevő1 befektetés\' Béghez és a kereskedelemügyi miniszterhez.
l),i,ai\' ajándéknak tekintetik, mivel » cserébe köve-1 utílklll. •. I Lapunk zártakor értesülünk, hogy a déli vasút
„It hétköznapi azl-n-t «okka| nagyobh zaklatásoknak A ftllleszteudó Ukwrraányokat, legyen az kuko-im&í(yar voualal 8ieméiJM,éDeV vetető emberei Na«-
c> nzoinzavaroknak teszi ki a kereskedőkéi, semhogy ricaszár, szalma, ropeebecö. vagy bármily egyéb, , . , . , . ,,,,,., , ,. , rlT,
,;. egész vasárnapi árusítás ér, az ilkalmazotlak még! legelőször ia meg kell ^cskatnnnk 8 megszecska-1 k*m"án tí^k"ltítet ^W- A gy»les beíolyáaá-
y.1 órai muak^zllnetnk megcsorbítását látják benne, i zott állapotban valamennyit önbzekeveronk. Köveiké-; üak r*t»tletei nem jutottak nyilvánosság™. Ai értekei-
in>-rt meg vannak győződve, hogy a kárpótlásul adolt\' zik ezután » fQll(<Hctn-IAdákbn való berakás. Kzek u; let rendkívül fontos leleteti, mert résztvett eien
liéiközuapi HztliiL\'t egyrizerfleu kivihetetlen. A TomnH- j ládák közönnégxH deszkából kéaznluek leemelhető \\ Weifner dr., az osztrák vasutak szövetségének elnöke,
vári Kereskedelmi AlkaluuzoUak Egyestllele, mint j letóvel, lehetőleg m, hogy elnlüfi keskenyebb olda-[ki foutog nyilatkozatot tett az osztrák és mtufar
üt ogye-sUlet velnnk közli, mozgalmat indítóit a tel- luk felnniiillivló vagy ugészeu is «ltávolitbat/> h-gyi-n, , lr , .-,, .
\\,MU
,p s ,g , y
itz>\'ptembei hó (1-An országos kougressznst rendőrnek | takarmány. Nagyobb Állatállományhoz négy ilyen ;
Ti.mM.iroU, IMi k«ll, hogy minden „letéahíz egy.-gy Mda Ur- ]
A dl lód lál l flhálb dk d k
vasárnapi munka«zÖni-( órdekébtm. K tárgyban ! miáUsI léuyegeson könnyebben háuyhfltó ki K""- - <IU1 VBHUUsOlt «o"üáriH
Tanítók napja.
Ti.mM.iroU, IMi k«ll, hogy minden „letéahíz egy.-gy Mda Ur- ] Ur«xá,íoS gyülcKt la.Mlak HnrlapMten Sl-.n és
— P«gll«no-Sirup. Az egyedüli valódi, nlá([os-; lalma logyen felhamnálbalo, a uegyodik pedig egyik ] 22.ín , Magyarórszí|ii Tanilók Orsi Bizott«ág« és
Lvk llirulamo PagliaTio védjegjrgjel ellátott Pagliauo, napról a másikra — mindig feliáltia — Qrawu áll-1 „ _mit»0, aiap- 0r«. Tnuilót Seaélyegjennlot —
Sirup kiválóságát igazolja ama lény, hogy őzen külön-\' jon szellozóa céljából. j Városunkból Szalay Sándor a zalaraegHi áll. únltó
Itgesség mim lugiobb vertiwlilóízer, Pagliauo Slrlip Kzen ládákba riluganként rakatik be a fel»zm»-1 lesldlot elníkn. Kerlé»z Jiizsef | lapunk f szerkísz-
(..lyékony é( portiakban 1»I8 óla sok ez»r család- kázott takarmány olyan módon, hogy az egy aruznyi i |6j0|, a nagykanizíai járá»k«r alelnöke, Poredus Ali-
I, _ t.f . .. l*.*...j(1t L^lltd.K M^-<«.%! rii-tllJ.llAiBA ■ A I I I Lb il . í II 1*1 Itt il I. 1 I *■ ■ ■ .
mii erudménytírieu bevált. KilDuó, orvosi rendelésre enyhén működő hasliajlószer, mely a székrekedést (•* annak hátrányos következményűit megszűntöt! s vt\'-rtisilitóan hat. Kendelésok cimzendok: (Urolamo
vastagnágban burakolt takarmány lehetőleg állott, j tal h Nagy Laj\'K vettek részt Az országon bizott-vagy UngyoH melegvízzel öntöztelik meg róisával ság ezentúl „Magyarországi Tanítók Oisz. Szövtt-ellátott locsolóból, majd azután lábhal jó eró»en le-jüége" lenz és belénk.at megjelenő hivatalon lapot ad tiportatik, killönögeu a sarkoknál is hogy a levegő j ki Az „Kötvös alap\' gyűlése ugyanott volt. Ujrárv
Unárhoz. Klóreuj (A 4».) fia\' I\'auilolUui. lehetőleg kiizoruljou belAlu. 1I» rondtlietéaODkre áll! llíla kir. lanác«o» \'eddigi elnitk"nagy lelkoaedésiti stl répa, ezi-n loliport rétegre ejzj réteg répát majd I választatott újra i\'Iuökké. kih«7 kolftnösen a vidéki
cil u,
üláUk, tUminl

lerre egy kitvés liuzttó órolt roslaaljat, konkolyt va(íy j tauitfik lelkesei
\'ltr>r\' esetleg korpát hiiiiuuk. Következik ezuláu ixmét ogy (ionduok le.ti
rétee Hzecska. melyet megint megöntözünk, majd titkára,
itunét répái hintünk reá » igy folytatjuk ezt a migl
a láda meg nem telik, a mikor orro a célra keV.nit
fedéllel befedjük « arra r,.nite»eu kiiulyokil helv,- . A kerpskedeltmOgyi miniaileriuin
n-dése nyilváinill t Kapy llnt.ft.
vari
ki|i(..eit cHlcík Moll A1 céBníl (Tuc
Kién UiletAg iiUpiialúIt )H54-t>o KlíínMr-i n»g)f Ui>e» irjcttyték
A vaeárnapi munkaazünet
c«t.
meg ez alkalntumal uz egyebület Hddig
gy rnap
wóló törvényiava*latot megkoldölt
álék i Vé lá
a vasárnapi
Clllll lltkil
•■In Arain
■Cllllll. ~ Mint
j y
SELYEM:
"""\'ik^znüetról
melyek alatt a takarmány 24 óra alatt raudü- 0 fllk láll ké ál
ciivafc mail a uiftaá ninuj 11 MIO aimi luimi\' ., , -- ---■& — -—..»-..-
b iér- éi Hm-
„„ ,., C-ra felmelegszik. inlilUl a keméliy szálas ■ NwkamiM polgármesterének ÍK. Vácsey polgár
részuk megpuhulnak » a egénz keverék izlelesobbéi l""*1\'ir " törí\' l«vaslalot mejikOlilOIU a kereskedik
válik, olyanná, melyből a szarvasmarha semmit sem\' t»r™laláuak, moly a ma délután tartandó válajzt-
ixékel ki "lá")l W0*™ v«"!l "■\' tárgyalás alá. Arról érti-
Ha a szükség uizy hozza magával, szína nil- -«Jl>"k. lioav a kereskedők llihbsíge a javaslattal
" Orf "_Jt" . ^ . ■ iiaLll.ltl.klli.1.. H ll.llui H> *A H.. A... ■->■_._ I I* _. _ A 1
II — a UJJÍS vasáru«|ii mnnbmnnet m^l-Iftl fognak állást foglalni, amit bizonyára nagy örömmi-l vesznek tudomásul a kereskedelmi «lk«i-mázoltak.
Halálozás.
Kruusz Káii<lor szálliló KII éves korában Nagy-
k»iiizká eghalt Tegnap délután lomelték részvét-
Jel. — Kr»u»z Alailár llgviédjelöll Menattját gyá-
kul ih ttltmthaijuk HzarvatiiiiHrhAállomáuyuukHt unét-kOl, hogy az Wornliina, lm <>legi>ndő iiiennyi^gei adunk imki H fUllesztelL iitknniiáuyból.
ÚJDONSÁGOK.
Eljegyzés
Woiser János gépészmérnök Nagykanizsa. Lázár Ilona Homokkomárom, legyesek. (Klllön ertositús helyolt.j
U Sildinfabrikl. Hmnibirg In Zürich.
Közgazdaság.
T»k*rminyhi4ny.
— A gazdakOzOnség hgyelmébc. —
xzolja az
Népgyülée
A nagykanizsai siociáld.inokrala párt Ifgnap d. u. a CiOzlUrdí ki-rtjíiben. Sm-u" Józsel «lnaltlt-t«
Beirás a főglmnáttlumban.
A ltiu»lolm rvek csuk nem »k»rnak .Iraulni a magyar gazdilrol, ulliilpleiiOI inllakozva követik egy-máat « már alig ÍK einlékjizlllik olyan évre, amely minden tnklntelbeu megadla vulna azt, amit a gazda fáradságos munkája után méltán várnai. A búzatermés ugyau valamivel jobb volt mint
nmlt évben \' A helybeli kath. fógimuáziumban a magánviís- •!•" ní(.g,lllé»t tartott. T.rcai Lajos fővárosi lag-
més ugyan valamivel jo vo bár még mindég közép™ aluli, ollenben annál rosi-hzabb (érméi,! adtuk » tavasziak, takarmányunk pedig alig van s r inialt a l«gnagyiil>b aggodalommal éQk bkkdó té]
gálatok aug. 2!) és 31-én. a felvételi és javitó vizsgálatok augusztus 31-én lesznek. Az UHI8-\'. la: évre a tanulók szeptember 1., *2. és 3. napján vi
.<■ ..xl ..1*1 . l\'t
mull ovoen, \'..._.." , , í, . társuk tartott majdnem -■ óráig tarló besiénVt. Vili.
gos. tiszta logikával és a nép i-gy.zeru nyelvén azőlva íejti\'gcltf tételét: .Miért szegény a nép ?• Bár elóadásál nlrdn megszakította a hallgalifág tetszés zaja, d» különben dicséretesen viVelkedett a
tormészetidejü növényt I alapján történik. Az I. osztályba kidéire elegendó volna elemi iskolai bizonyítványon kivul
hiányon, mert olyan rövid l
nem isiuerllnk, melynek kifojlí
a nyár Ijálruleví része, nem marad tehát más bátra, "litit a rendelkezésünkre álló lakarmáuyokka! a leg-takarékosabbau .■Ijárnuuk s olyan növényi részeket ia hulladékokat is takarmányul fulliaiznAliiuuk, amelyeket jobb években lldycli\'inre ai>m méltattunk.
osztályba lépfi tanulók az 8%
MószároBok.
„ . . . . mészárosok és liculesek folyó hó al-én
ványl. Vidéki tanulók esak az igazgatóságnak bejo- ettckczlelel tartottak, mrlytn a húsárakat fajok sze-
lentett helyeken fogadhatnak szállást; u tekinletbun rint egyöntelllen megállapították és még felvilágosítással szolgál az igaigatóság. -^ A íógimu. nyujtják a polgármesterhez. A hus az eddiginél iié-
g igazgatóaága.
pg mileg olcsóbb lesz.
magukkal hozzák az anyakönyvi kivonatol és az ujraoltási bizouyil- AQttomán*
Jól j(5fry«/d meg: csak
cigaretta-papin, va«y hüvelyt ho/z (;s no <JJI-gedd magad hasonló kinózésü .silány utánzatoktól tévútra vezetni.

mim

\'A
ZALAI i\\Ú Z 1, 0 N Y
MIRATASOK ™
naponta 0 6 örAlg\\ ——-
SOMOGYI MÓR
államilag £p,y">í»°"Z°,WTÉNE\'\'
Conservatoriumban
Budapest, VII. Erzsébet-körut 44,
songon, h«^odU, ín ok, yordonkt, cimbalom, *> illiailil Jlplunílt itmlisirok, - ■ A\'tisirak UltiáMi \'íl.
J0T Vidéki leányok részére "M
INTERNÁTUS
l\'rospcksussal kívánatra >íulKnl nz IQAZOATÓflÁO.
Nincs többe aggodalom
osaládi életben.
(kozöskodvo.)
Kújen 10 lillueí hd;cK i>riaihUíe tllcnébcn koroz-vcnyt is .-irje^y^kel. DUorét «&étklUdÍX.
Baner József
Itijilliillr, tayimikii ll(j! nKltluk
fok«pvl.»l.t, t, ,,,4ikül!l«.l IroJ
Wien I. BonnoafflllfftRSO 21.


lfítíS óta. forgalomban.
» Berger-féle
óKöf
g
SVósv-Köfranv szappan,
■Utwrcl alkiJinuUlUí ^t11
A
LEGJOBB CIPŐ-
mlndonnciuU bŐrkQtegeb
lícrgcr-f\'úlo kiUriiny-kénNKUppun.
íM^t ilTeodnHirUlororam) U Uftűto Ilistül. Mint kí¥iM IflMpoM .1(r kitdoí «nd(nn)t"T<l
jrj?er-l\'éle bornx-szappan
NOXIN
Minim tfiii> tiW *• ■ lÍMrtrl ««PP\'o. m«[, Herc„_(ÍU r(niin), A nuniJtti utfp^iihoj tsvlltktlt MuniUti aUilLiion tf
u : O. Heli t Oomp„ WUa 1^ Blberstr. 8,

;«ronifl|l firnl4l«r TörSk J4u»f (ritKjwer. , Ilii<lí1(.6*t, Uirll>H.,Tb*llm*)\'«r<l> H. >Li, /rloil-
Minden jobb üzletben knpható.
HOCHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST. C í

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
ifj. Wajclits József
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
TÖRLESZTHETÖK
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.

I9U8. AUGUSZTUS -,J.

ZALAI KÖZLŐ N V
BOHN M. ós TÁRSAI
NAGYKIKINDA ós ZSOMBOLYA.
I-egrAgíbb, legnagyobb és legjobb telep c szakmában AuazttÍn>Ma>;ynrorflzágoii a
BOHN-fele TÉGLAGYÁRAK
NAOYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.
Alaoittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák, Alapittatott 1864.
50 millió évi gyártás
a os. és kir. szab. Bohn-fele biztonsági átfedő oserepekből
VA80XYD természetes vörfis színben vagy kátrányozva.
GYÁRTMÁNYOK: Bohn-féle szab. biztonsági itfedfi-
oserepek. Legolcsóbb, legszebb tetőzet.
tm~ Kíp». irj.ryiík *■ mlnUk ltlvlna.tr> Ingyen <■ bírm.otv.. ~MA ]ff>jot.ti kliHa-khMes tnll n marail »
Fattlnger- féle kt:l J oEulács,
ly a ii.v-ze.s e í líí[i,z.Ti-k liillll a li\'K
ii-títiln í., l»|í.i,|ii 60 kg 23 K, 6 kg j —— ---»-, «»» — i
bérraontve 3 20 K j biivalt háziszor, mely az étvágyat eló i
Fattinger-féle Puppy-Bieqnlt 0 , idézi, « az emésztést fokozza. f
j Ara üvegenként 1 korona, l
Kél üvegnél kevesebb (utúiivútlcl í
t K. 50 f.) ládácskaval együtt nem t
, küldi lik. — !í
Fittlngtr\'i Patent Huniletuchin and
k\'ilyok-kutyák r,W,ri. - 60 kg. 26 K., 6 kg. j
bérmentve 360 K. |
Ár|e(;V7...kel ln-rinriiUi\' lilll.l: ^
I megrenaetca ,■
í jfulíue Bíttncr\'s Hpotbebe í
"" * in Olognlb, Klidiriitirrilch |
, Wlinir-liuitiilt.
260-nél több eleo díj. A l-\'alliuiicr-lélo líps
dlUtorVDH L\'llíMlAr7t-M Kll-llftl VrSt.til.
EKSZERGYAR.
Villamoh ic arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem
Különleges készítmények \'. ékszerái-uk (!s jogygyüriik.
U) foglalásokat és íil»lakil»Kik»t gjorsin olkíszitlluk
Eliulás íészlctíi/fítésre is!
BER ÉHY JÓZSEF ÉS FIA
4kneré«2, Nagjkaiiííbán (Várothtia tlellenábeD.


Tisztulna 30.000 koronával flzavalfiltnlik.
Szép keblek -
lóit tióiKijj ;t]ali a

Pilules Orientales ^„j
ok » keblekel l,-jl..M(ik. ,-rí,-ilik. i litilj\'reállitjalt e.< a mii kr•-1 ■,-1ti.- k pimipá« |
llst\'ííel killCMHKtZIiek. «í r(ii\':*ZM\'J$re
k;lro* II.IMS nélkül. .lól.iílm. aiz->ni-kilni niHiiti\'s. Orio.ii biri\'sb<!^>-klól i\'liBinarra T.-lie» ilí»erHin, Dulioza \' b ísimilutl ulai<itiia»al i; K I:, IMI. I.. i in.iil-.-.
J. Ratié gyógyfizortár Páriza.
U.iki.ii: Torok Józetif gyéaní-ícré ne*! Budapeat
\'. Szélhajtó g-öroaosillapltó (
.1 HÓDONY cseppek \\
1 Már 1844 óta —
Király-utca 12.
A konyhában «i

s . oakU
dlett siai ■Tassj Bppi uital


u«lk r*im Ql ti ■.*■!>•> t.tlit ml.i
t !
■*.>!: \' Lampionok íigy választékban kaphatók
! Ifj Wajdils József köny- és papirkerca-
kcdésében Nagykitnizsán. -_-— __
LIPIK
Szlavfiiiiálian
GYERMEK-
Ir/nnk.i- f" ti ti ci|>6ink i\'li.stiiHi\'i legjobb mlnaógüek.
Áruink uliVihSua -- lekinli-lti-l a taljilfti vúiell
feltűnést keltenek.
TlII\'ITl " \'iP\'":?ír r- \' imgykaiiizsai
„ J U I \' UL íóraknlia Fíni™ lü. „zíun
Koron" ^\'.lilli\'ival szciiihon ri-ntlc!;i\'k meg üzilk-
st-glelllkt-t.
Vauit, posla-távlrda álolmás HLSŐRANGU FÜRDŐI IÍ-LY
KKVCU" \\ii\\ir\\t\\m* illnllk.i héitli (14" t.) Eiripá kli. Pfl(*t)jii gyógyUlÁsu s Utcittirn rit ■ ibslit ■ tik ÖS\'.ÍO kuritn ■f|bili|iHiill huniam állélil, kfiniir. eiti ts fichlM, ilnily-, iiitlkfr ^ »^ n)Uts lírkiliiiínk ciki,.
Ivókúra. Hévvizes füidők.
Vizgyógyintézct. Inhalatórium.
§K~ A firrilhil?" 10 klTáU orroi nkkiáik. ~W$

Z4.LAI KÖZLÖNY

lacií. AUGUSZTUS 24

Sertésvész elleni szer.
„Ploriol"
M. ki r. szab a dalom.
Antaeptikus. aí állat szervezetéi u járványos kiírókkal
szemben ioimunissá ti:vó s annak fujlüdését é« gyarapodását
(■lómozditó konoentrálinüninyi kivonni. :
EOY PALAOK ÁRA használati utasítással I kor. BO lill.
Főraktár:
KARCSMAROFF
Budapest, Bákóozl-nt 50.
EREDETI STASSFURTI
4O |„-os kálisót és kainitot
valamint az Összes egyéb műtrágyákat legolcsóbb áron szállítja ^zz^^^^ZH^Z^im^^.
Kalmár Vilmos
a stassfurti Kálisyndikátns vezérképviselője BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 49.


M OLL-FELE
SE\'I DLITZ-POR
védjegy!
• lo SoldlIU-porok tarlós jjyOKy hol^a virtolulle* aranyi? í» » IcjjkillOiiliOililit.
Hi..ill*lt »*«>\'■ <«>»•"
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. .^
vcdicgvét és aláírását tünteti fel. . .%
l«gm«fc«c«»ljl. íkkdé., )<ilr.
Cuk akkor valódi, ,h;jjcgrí,l,c„ „1, >A. „.„,
fallralu únoiatlal vmi iirv». A Moll-filo BÖi-bonion nonulaen mint fijtl«|omo<lllipll6 bsd8ril0l4«l «"r

SOS-BORSZESZ
Egy fa"01\'eradttl ü"> iri \' korona
80 fillér.
MOLL Gyermek szappanja.
I.eEllr,omnhb, icKuiabh modiicr sierlnl kiültek gyetmek es hol^y *inr>pa\'>t » bör oktiorű lpt.la.tr. ryarmokek . f.lnoltuk rósiíro. — Ara rl«r»l)onk«nt 40 üli.
Öl d.r.b | kor. 80 flll. Ml».lc» darali gyormek «m|\'iia» Moll A. véajej{y«vel v"» Mlátva.
Moll í. gyógyizaréiz. eV. is hír. udvari szálllté által.
Héra, TticWattben II. BI.
Vlrlíkl megromlolíiok nn|<onta uotlnutiuvtt mellett teljeiiltelnek.
A raktárakban trasék határozottan .MOLIi A." aláirásiival
1*8 vedji\'gyi\'vfl pllálott \'kós/.itinp.n.yekiH kórni. . Raktár Nagyknnizsáii: Rotsenfeld Adolf Fiai. ^varr IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványviz erre a legbiztosabb óvőszer.

!

Minden Milíulrlit fúltlluuil hazánk terIIIÓH a ü tea saúüsavas vizek királya.
Milliíiiimii.ii uagy
^r^lliinel kitl.lltct vr KiliUió nszlali, bor-.
gyomorégést —
a mohai ÁGNES -Forrás
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, lÓgCSŐ- ÓS húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
IJH-SZUÚ]juk a molini Ágn ea-fortílfit, lm gyomor-, bél- M légoaó\'huruttól "iabadulni akanink.
Dr. Kótly. ,
llHsmáljiik a mohai Ágnes-fornÍKl, lm a veso-bajt gyógj-ilani akarjuk.
Dr. Kövér.
Használjuk a niollni ÁSTies-forrást, hu étvágy-hiány ús emésztósi zavarok állanak h
Dr. Gebhardt.
Hasiítiáljiik a mohai Ágnes-forrást, ha máj-. \'"\'^
bajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk. \' ^ *
Dr. Glass.
isen szén-
Icgszogényobb
Háztartások számára inásftlliteresnól valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mestersége: savval telitett víznél, sót n szótlaviznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a It
ember is könnyen megszorezhesHo.
Kedvelt bOrVÍZ. Kapható minden íüszerilzlotbon ós elsőrangú vondéglóboii. Kedvelt
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161.
■.■■■■aato*flüÉftatfi
Nyomatott Ifj. Wajdits Zimú könyvnyomdájában Nagykanizsán.

1908.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 36. SZAK.

AUGUSZTUS 31.

ZALAI KÖZLÖNY


8i»rk*»Kfaég: Nafykanitaa, Huny»dl-utc* 80.
Elflflí«t*Mk ta hlrdmatk IfJ. Wajdlte Jótaaf kfln
ktr«ak«cU««bt kűldandök.
Megjelen minden hétfőn delb«n.
K
Laptulajdonol e» . WAJDITH
E16fU«tti< arak: F)Í*M évre 10 korona, (ílí.ie 6 korom,
„egrtdtvte 2 korona 60 fill. - Egyet azám Ari 20 flll.
Tanároknak, tanitóknak.Jagyiflknek én illaml lUitvIgaldknak
I 4vr« 0 korona, fél évre 3 korona. j
Ami nincs Nagykanizsán.
[közép s mondjuk a lökés osztóba és (réteg, mely iránt, — tekintve, hogy ók is melyek a szegény néposzlály érdekei meg- adózói Nagykanizsa városának — a város kivárnak. Az ipari élet, különösen pedig a
uoolálii
rejiód«vél7gV»ji>k7egy számot*
vezetőségének az ügyek irányításában ép oly figyelemmel kell lenni, mint a váro« más lá i
tevő osztály : a munkásosztály került a városi polgárai iránt.
Ez az, ami ninos Nagykanizsán. Városi íely a Mert
^maga szükségletei. A kultúra magasubb I munkásosztály kívánalmaival számol.
kán élő ember ma szinházat kivan Nagy-: nem szabad azt hinnünk, hogy a munkás-UJ; kanizsán. Humánus gondolkozásu férfiak osztálynak ninos más kívánsága, mint
feladat. A városi közügyek minden ágál)-\' "J"R° ■"""""""»\'• " kulwr»
modern újításokkal taliilkozunk. Mintha
„pártsajtó\' a „derostörvény eltörlése", melyek -
szellem felfogás jutott volna!„• a város,8Mgényh4li árvahál é8 hasonló intézmények
szerveibe oly élénk lenn. vágyás mu.atko-1 |éte8Í1(Í8„ érü„kében witá|nilk. jMig lllások\', a rj, M U(fyneve!,elt „kö7 önti kiküldött-urak
táborában.
A városok versenyét figyelve, sietünk mi is létrehozni minden oly alkotást, mely a városi fejlődés elengedhetetlen alapfeltélele. Kulturális, gazdasági, közegészségügyi kérdések egész tömege kerül gyors egymás ulán-ban felszínre, mintha sietni akarnánk, pótolni » multbsn elmulasztottat.
fl!\'._a.._Vár0S1 ÍM"1 POrOn\'lján 8lerePl4kikor változott irányára rámutatva, a város• szoktak beszélni a ÖizfDrdó kertben. Ezek
ifzooiáliH irányú működését tartják kívánatosnak | csak „központi kívánalmak", politikai moz-A „Zalai Közlöny" mtilt száma ajgalmak — melyeknek tárgyalása nem vág
májusi i\'lst\'ji inunkafizönutelésról írva, emli-le lap keretébe.
tettn. került
hogy fbbfiii NagykaiHZüft
tizenkettedik munkások
helyre számát
A munkásságnak van kívánalma más irányban is. Sót vannak városok, melyok a
tekintve. Ez Is mutatja, hogy Nagykanizsán 1 kívánalmakat megfigyelve, összegyűjtve, ü munkásosztályrí\'ak tekintélyes tábora van. [kiegészítve, valóságos szociális városügyi Ilár az a szám nem teljes. Xem szabad programmot lótenitoUok. A szociális város-Amily dicséretes, ép oly terméSietes ol ugyanis felednünk, mikor munkásosztályról ügyi program legkiválóbb képviselőjének tart-
ják Törökkanizsai Schulpe György pozsonyi polgárt, ki programja érdekében szóval, feliratokkal, újságcikkekkel agitál a kormánynál, a városnál, mindenütt, ahol valamit elérhet. Munkája nem veszett kárba. Pozsonyban ma egy kis városrész áll már fennt: ogy munkás lakóház telep, mely Hohulpe, a
jelenség. A városi élet fejlődésit csak gyors j beszélünk, nem valamely politikai, vagy eselekvés hizlositja. Megfelelni a viszonynak, gazdasági pánárnyalatol értünk. A munkás- kor kívánalmának, lépést tartani a modern josztályhoz turtozik a szociáldemokrata ép
városi Jugy, mint a keresztény szocialista. A katho-
likus legényegylet tagjai, sót továbbmegyek
kkdő ifjk áiilők
városok fejlődésével, ez a helyes jmliiika irányitásánnk nlapíellétele. k ák fjlő
J i kté iali A kth
ika irányi p gygy gj gy
Jól esik reámuwtnunk n fejlődés helyes\' a kereskedő ifjak és a magántisztviselők irányára, de kötelességünk bevilágítani a\'egyesületének tagjai is a munkásosztályhoz
városi ügyek mit részébe is. melyről Nagy- számitandók. I lelkes kezdeményező nevét viseli. A telopen
kanizsán, mint városi ügyről luliijdonképen ! A munkásosztály érdeke széles társadalmi | minden oly alkotás, intézmény feltalálható, nem is beszélhetünk, mert\'nincs. Ez pedig:! rétegben gyökeredzik. Ép az a baj, hogy melyet az ott lakó munkásság érdeke
megkíván.
Hol tart még Nagykanizsa ettől. Nem is kivámjrík ennyit. Csak nyomát szoretnók már lálni ennek az irányzatnak. Mielőbb szerelnók látni, ha a város vezetősége, a
Nagykanizsa város szociális intézményei. maiunk a munkásosziály szó hallalára, mind-Igaz, a magyar városok szociális irányú\'járt nz » tömeg jut eszünkbe, mely folyto-mozgalmai nem régi keletűek. Még nem is j nos sztrájkkal, utoai zavarokkal háborgatja oly rég Nagykanizsán is elégséges volt, haja városi élet hétköznapi csendjét. Pedig foglalkoztunk ama kérdésekkel, melyek a [ismétlem a munkásosztály szélesebb társadalmi

Ifjúságom . • •
Ifjúságom I — ha már megöregedtem, — Nem foglak, ab! num, tcgral megsiratni. Legyen csak ugy, ahogy Islen akarja, Ha élni tudtam, tudok meg is halni.
Nem zúgolódtam én azért, hogy élek. Ab 1 éppen ugy nem bánt majd a halálom Ha boldog voltam idelenn a föltlön. Még boldogabb leszek » másvilágon.
Ha ütni fog a legutolsó óra És én még ogyszer elgondolkozom, Amíg fejem lehajtom nyugovóra. A végzetet akkor sem átkozom.
Köröttem majd, tudom, könnyezve állnak, Szép hitvesem és drága gyermekim. Szemébe nézek bátran a halálnak, Caak tolok válni, az lesz majd a kin.
A küzdelemnek lesz csak vége, vége. Mert hasztalan tör majd le a halál Szivem, lelkem, — enyéimre vigyázni — A sírnak mélyóból is hazajár.
Lovai Qyul


Erdélyből.
Irta: Dr. 6iabó Zilgmond.
Nehéz volna inog mondani, hogy tulajdonító p
milyen cim lelt volna helyesebb : Erdélyből, vagy
Romániából, mert az egyik ablakomon ha kinézek,
Erdélybe, A mábikon lia kinézek. Komániába Utók.
íit a határon megragadtam, nem megyek innen
volna, óu meg ö ór(« tettotn volua meg ett a potom etor I(itomtil«rl, mire idöórtem.
Mindjárt HIMO napi pitienáüem útin másnap reggel olkoidtQk falni lelki üzemeinkkel az égést Wdéket.
Károly barátom nemcsak kitűnő turista, de igaíi tornniszaltudiia is, akinek figyelmét minden csekélység, mideu alpesi uöveuy lekdti, figyelmeitet d
m Bulgáriába, ne TOrokorbiágba, van ill élvezői való ti* bámulni való elég.
Ni\'iii volt nekem arra semmi gondom, amikor a Tömösvolgybe .siuszogva. trölködítí lel vili, ful-cipvlt a gyors (?) vonat hogy miként fogom én íu \\ filtölieui a napút kellemesei], csak tz volt az egyet\'
mindeure, ami eaak az alpesekon található, élvezettel fogyasztjuk kettősben a velünk vitt és nyárson pirított szalonnát, a mellettünk esergedezö hegyi patakból mint a nektárt, ugy elvettük az illatos és jobbnál-jobb izu igazi liegy levét.
Heggel ötkor már (alpon vagyunk, fél hatkor
len gondom, hogy lesz- partnerem, aki elbintDgol \'»\'\'»\'l"\'\'f mindeooip mán útitervvel, do ugylálsiik, r«lem ide tel sorba egyik alpesröl a másikra é« él-\'8oh8tfB r°8>l"ll£ ki BE «J»bbnAi-üjabb és siebbnél-rexi velem együtt *z kiuii. a nagy természeti |""b*» látnivalókból. Hi«l» iraám le, hiába féoykó-
\'"\' le ezeket a kilátásokat, ezekut a természeti
népségeket látni kell H maguk Ittaüégesaégébea, a
maguk ófli, vad és mégis káprázatos nagyszerűségében.
Maga l\'redeál 1032 méter a tenger szine fe
lett, innét rándultunk ki naponta. &
csudákat és telt>szivja magát velem együtt egy esz-lendöru való éleleiiergiával. Hát találtam is, de hamar. ld« jár a Tömősvtilgybe nyaralni egy erdélyi I (kolomári) tauár MJ eszteudeje, nagy természütirnádtj és barangolt itt sokat egyedül erdőn, völgyön, alpe-
sen, 19 éve hiába keresett partnert, mert itt kevés[ Az ódvégi utón és ódvégi szoroson át Iíoes-a vállalkozó — ÚH kapóra jöttem ueki, ugy Össze-i uyóra és a rozsnyói várba reggel G^Arától este fó! barátkoztunk két nap alatt, miolha 6 engem várt I 9 óráig gyaiogoltuuk. Hogyv^értcin ugyan haza és

F

7, A I. A I K 0 Z L Ö .V T

1 IU08 AUGUSZTUS 81.
di\'8 helyes iránya. Városi életünk, ügyeink ¥l||traowMlgi Üzemre ronilkozó verseny ajánlati határ-vezetóit. sót közkatonáit teljes bizalommal lído, ,Bfcju[eUe| űliy0!l paijátni akarók kérésére két kiírjuk, foglalkozzaimk komolyan a inimká8-ih^l0| .„^hoasHbiisák. így ai eddigi siept. 3. a d. házak és az állandó leli és nyári nepfürdó B 10 óra he|jeU t b4laridő szepl_ I7.éc d> e- ,0
„iOló törvényjavaslatot, molyboij lóség a tónényhatónág székhelyén Iwgyen. Tehát a
többen hozzászóltak. A gyűlésen elhangzott beszédek i Oagy deputárió Egereiegnek már kikapart egy gctsz-
alapján • választmány álláspontját igy korvonalot- j leijyét. Kjfogadtatott az a 2500 K .móló alapítólevél,
hatjuk: A törvényjavaslat tervezete szerinta vasárnapi; , 2& |eumi
munkaazOiietet UHUI tart|ák keresztüivihetőnek. A | \' , , . . < „ - j A., J
hótköxnapi szünnap zavarná az üzleti élet sima labo- J alkalmával az ö nevére lelt a város. Krted Odöu dr.
ujolitisát, az alkalmazottak siumpoutjából pedig nehel leUzólalására jegytókönjfbe véletett, hogy ez alapit-
zttn ellenőrizhető. — Kiváuják a jelenlegi állapot vduy kamat&ibau a helybeli főgimnáziumban járó
fentaxUsát. - Ha ez nem leonti keretntDl viheió.: köeliastviselő gyermekei .vallásknlöubsóg nélkül"
~ugy inkább & teljes vasárnapi mnnkasziinet behozását j . . ,
Urtják kerftszlülviendőnek. tíz utóbbi álláspont, allén ré8I68ltle88eiie ■
csak a vaskereskedők foglaltak állatit, kik szakmájuk ! A képviselőtestület hozzájárul Pápa r. t. város
szempontjából sziikségeiinek tatjnk az llzletek vasár- \\ polgármesterének átiratához, melynél fogva tekintut-
napi nyitvatartásii, ha délelőtt lu óráig h. t(Jl_ h a F^r08ott allamérdeku munkát is végeznek.
tetőse. Az tgaiHágiljíyi minisxter rendelete szerint a kormáDytól államsegélyt kér, mely célra a bor és ai uj végrehajtási törvény szeptember U-eu életbe \\ husfogyasxtási adó átengedését kéri. vagy etzel lép. A rendelet értelmében a lejárt követelések a egyenértékű segélyezésben részesítse. E célból tér-novella 3! g-ában foglalt kedvezmény( biztosítása! fénLyei jár„| a képviselőházhoz és az országgyűlési
éítbe\'iépTetéséverí l^nim""iá7t"kő7e^résekre"íi8Ívi hosszabb vitüt provokált a bemutatott utrendöri 190R. szeptember í)-ón, a lejárt és bejelentéit köve- szabályrendelet tervezetének tárgyalása. A k&IOuui>u telesekre nézve pedig 1901) augusztus 24-én meg- erélyes elnöklő polgármester még azt is eltörte, hojíy
• pénilntézetek. gyári vállalatok vezetői a munkások bizalmi embereivel karöltve igye-kémének ua elsó íminkasliázm felépíteni. Muiikásbáziu, ahol a munkás tisztességes otthont találna. Mert ama kültelki lakások, melyekben most Ukik a munkásosztályunk, otthonnak nem nevelhetők Orvosi karunk a inegiiionilbatóji. mily jó fesikei ezek a lakásoknak nevezett egészségtelen odúk n kulönbozó veszedelmes járványoknak.
A munkásházsk közelében létesülhetne egy olcsó nópfürdí, ahol néhány fillérért, vagy. ha indokolt, ingyen is eleget tóhetne a munkás a tisztaság követelményeinek. A többi intézményt megérlelné a fejlő Vá élk üi
ügyével Ez &i Ügy van oly fontos, niint városi életünk bármelyik Ogye.
Mutassuk meg » munká&tiignak, hogy nekünk a „burzsoa" társadalomnak is van érié-künk a szociális intézmények létesítése iránt.
■=-= Kereskedők a vasárnapi munkaazü-netrífl. A nagykanizsai Kereskedők Társulata közbejött okok miatt a múlt hétfőre tervétet! gyűlést cHUlörlökÖn tartotta. A választmányi gyűléseit Uuger l\'llmaun Klek elnökölt. A gyűlés lárgyalá- alá vette a kereskedelemügyi minbzU-r áltat kiadott vasárnapi

Városi közgyűlés.
A városatjrákuak az a kategóriája, amelyik fürdőkben Mlli a nyarat, nagyon gyér*n szálliogózolt * teremta; legtöbben * ki»kaniuii polgártársak jelentek meg. Kalónbnn a hangulat i» nyárias volt, bár hóról, fagyról ís SEÓ esett, mégis lanyhaság Ulttt meg i köigyülési tagokat. Uxak Krimi Ödön dr. buazédö olt temp«ramentumo8. luazsáirait mindig a pathoa IQzében adja bt), síért i\\ batiiak és szívesen hallgat--juk ókét De nem is csoda, mikor neki a magyar iparfejlődést kell megvédttlmernie. Ennél méltóbb tárgy nem kell a jó hazafi lözéuek.
Véeeey Zsigmond polgármester elnŐk előterjesztésére tárgysorozat elótt «|fogadIák, liogy a városi
óra A _ vállalkozik lapjáénak nyomban ily értelmű pályázati hirdetés küldetett bo.
Ugyancsak mint pótlárgysoroiati előterjesztést elfogadták Siabó István állami isk. igazgató kérelmét, akit ennek alapján a váron kötelékébe felvettek. Azután kivetkezett a tárgysorozat.
A közgyűlés sajnálattal vett* tudomásul, hogy a Zalám egyében létenitatt iparlei ügy olösóg székhelye nem Nagykanizsa, hanem Zalaegerszeg lett. A mii)isitor iüteoliójí azoabau aí volt, hogy az iparfeltigje-

sok szép korzói hölgynek. Mert bár (Cbbmi ellenezve hozzászóltak ez Ogyhöz sót a rendőrkapitány is megemlítette, hogy egy ilyen kastás ember veszedelmesen megsebesített egy vigyáw.tl»n emberi, mégis meghagytok a kiskanizsai polgárjogot továbbra is, mert hiszen ók is adófizetők, tizek legalább olyan kastások, akik elöl menekülni lehet; egyéb mód nincs \\a a baj elhárítására. Gyalogjárók öntözésére tisztitására. hóoltakaritás, sikos gyalogjárók feltiiotéae tb mind-mind benne vau a szabályn-ndeleiben; Most még csak az van hátm, hogy a közönség ext mégis tsnulja és gyakorolja.
A háziurakra én Inkókra vonatkozó rendszabályokat legjobb volna mlurlHii háztulajdonosnak megküldeni, hogy azt berámáiva kifüggessz* háiábati alkalmas helyeu. Mert hiába a papiro.t cnak papiros, ha mindjárt tőrvúny van is rn irra.
A vármegyei telefon hálózatnak egy állomásara 114 korona költséggel a város belép, mert ez alispáni rendelet szerint a városnak kötelessége, d.t egyéb kötelezettséget ex Ügyben nem vállal.
A Kaxincy útnak és járdának építésére vonatkozó versenytárgyalás aug. 3-án törtéut, melyen a legelőnyösebb a fiumei első atsphalt társaság ajáolatAt ajánlja a tanácséi fogadásra, mint a mely társaság a költségelőirányzatnál 6n/«-kal olcsóbban hajlandó elkészíteni, míg a másik két pályflió (Sartori O^ikár és Morandini Bálint) ráiizelésl kér.
Fried Ödön dr. nem fogadja el a tanáé* elö-Lerjesítébét, mert akkur, nu kor Lueger lehetetlenné tette Ausztriában a magyar vállalkozók éit magyar termékek szereplését, akkor mi sem zárkózhatunk el az elÓI a tény elől, hogy fiumei at.phalt tArsurig csak fiókja egy osztrák vállalatnak, mely nem magyar munkásokkal idegen terméket dolgozik fel.
Vécsej Zsigmond polgármesternek ÍB tudomása van arról, amit Kried dr. mondott, még pedig a konkurens vállalkozóktól tudja azt. Minthogy azonban a közszállitási rendelet ez ügyet tisztán formuJAxu hr a szerződés ideje eljön és az a társaság e kivá-
vele meg sem köthetjük. Minthogy axoubau u vállalat lényegesen olcsóbb a versenytársakénál addiit is míg meg nem győződnek a f«üniiott akadályok-rúl, ajánlja a tanács javaslatának elfogadását. Kperjessy Uabort meggyőzték a polgárm^Htcr KZHVHÍ, hogy a magyar ijmrl éh t>>r in ékeket miudeukor megvédi tubát ulfogailja a javahlalot. Núvszt>riuti szavazás után a képvihdó tustulet iu elfogadta Kifugadtalolt

í megjegyzésekre és
derekam, de mégegyszer végigcsinál-\'U" K roljrUtUk a képviseli urak
még iizu- |mk ax a jflVaM|Ml, JH )|()(íy „ ftl|sfi i,.mil|nn)tA| »
tArgj«MHt. Krd«- terne,6jK ^ űt mvunslból kiágazó Bocskai utcán át
kes volt, hogy a képviselő testűle.t H^hogy.e akarta a Fó.mJK a !||w|to írház[ó| g kölkorhálj .,rje()o
.„tank -negérteni Bun Samu képviselő felszólalását, maga a utvoim, h „ 8léchlíllji tlir m r4nB r0Ddratws.>k
volt keresztlll mászva
két nap fáit Hám — mert gyouyorll A Schilllorlmaso
a ^iiiiiioi-MBituuu MÍVMIUI iuns£tn iiieiuniiK \'"-e- — —...- -.(...„w.- .^.u»„.„„.™ _6„ - útvonal fs a ozéchüiiyí tér egy része rcndeztwsok
Kozsnyóra, ahol a XVI-ik századbeli rozsnyói várban • |Jülg*rme»l«r é« a főkapitány se. Arról volt ugyanis\' ^ ^\\^ tturkolnHal láttassék el
p meg acetylen világilis mellett.
g \' redők nem laraaailliatók ki. nehogy n járókelők
az KHO-ben épült és 149 méter mély kutat néztük «ó, hogy a 16ü cm. uél alacsonyabban álló ablak , . .. .. ,\' ,, ,
g gy y
képtiselitestDlet majilnem viu
ma„ .,a(-io» VÍIJ„Í.^ ..,.11... írndAk n,m ii>nUttli.iAlr ti. n«lmOv « iirALnlAt A ^í")»\'"« ^gyeb nagyreszt stemélji vonat-
gg
.80—an cm-rel emelkedik az ablakredi és igya( megthO cm. magas párkányzatuál 2"U—ÍIO cm. maga-\' k
csak 7—H órát g
szebb és hálásabb n másiknál.
Még csak a ja.su méter magas liucec megthO cm. magas párkányzatuál 2"UÍIO cm. maga-mászása van liótra. Ahhoz pihent izmok, jó kondíció srni áll a kitámasztóit ablakredó. A képviseli lesto-kell és most arra készülök. Addig pedig gyönyör- let gondolata azonban cssk tfii) mng 18» cm. körül! ködöm hol Sinajában, hol pedip a szép Kománia, forgutt és olcsó viccelődések után a jfto cin.-ben bau
A Tamína-völKvi kirándulásunk, valamint a1 belevágják a lejük«l. Hun képviselő azt haugoztutla, " *" "u brassói, ceukhegyi. PiaJra-Muisi stb. Kis«bbfk ujíyau, ■ «* **■ ablakredó IMI cin., akkor az ablakpárkány, " tette mag va szilek igénybe, de azérl egyik lll(l cm. magasságból lt>het, mert a kitániftsztásnál
Beírások.
A tmlybeli izraelita ulemi (lu- ás leáuyiskolA-
MWIÍHI nui uniajnuau, női jiuuip ■ b£up J\\UIIIHII;H lorffull <*» Ull\'M) VK\'CtíKJliUflHK UIHI1 H i Hlf L\'II1.-D6I1 uau A javító VJZSgátatolc aUgUHZtUS .\'Jl-CU (il\'ltfil\'lt
egjéb kiráiululó lielyein, elüzórakozom a szebbnél- AllapuiltaU metí. Kifliiül leliál lilo* ttz Agynomfltjktil;!\'—12 urakor lartatuak meg, a buiratátiok ^zt-ptem-Hzebb erdélyi *z»z falucskakbau. ukiktdl Kokat tamil- az ablakban hzellöítotni : a portórlórongyot tui^ék az ,^er Li ^- ^ ^- uapjáii délelőtt (J—19 ús délutáu Itatna rondft. lisztasagot a mi rttnilftzütt tauAcHU vrt- udvaron kirázni, nőni a jArokelik nyakAlía. Kutyát a S—ÍJ órakor en2közóltetu«k.
roBUiik, abol ..gyik «zA»z f«l\'ibau olyan villanyvilági- „étalcreken pórAzou kell vezetni. A kávéházak előtti\' Az olsi osztályba oly tanulók vétetuek fol.
Mai, olyan vízvezetéket m olyan tisztaságot, rendet terrasz-lielyiségek ugy készítendők, liogy m ut szélé- kik az anyakönyvi hivatalban beszerzendő (igazolt
találtam, liogy a szászok büszkék lehelnek reá tol másfél méter gyalogiaró maradjon a |ár(ik«lokuok. szegénység esetén bélyeg- /.« díjmentes! kivonattal
llnszkék az ó liiiuinnbb egéMsécIlgyi érzékllkro. ; A kereskedők esak heti és országus vásárokon rak- igazolják, hogy legalább f> é» félévesek rs kikeu az
KllUinbeii bevallom, még a románoktól is igen hatnak ki árucikkeket a gyalogjárókra. Ellenben oltás sikeresen eszközöltetett. Minden tanuló az igaz
sokat tanulhatunk — de ezeket négyszemközt fogom j kihkanizsai polgártársaink ezentúl it vihetik kaszáikat gató által túriéul felvétel után az osztálytanitónál i«
niegsngni. . "" a gyalogjárón keresztül fenyegetésére és veszedelmére beiratkozni tartozik.1 I i u i
M
HETI HÍRADÓ
Kopicsolnak a cigányok.
(Saller Aladárnak.)
KopiCöolmik a cigányok arrafelé, A fószéli nagy urszágut remeg bele. Amint törik, HUIÍIU vágják, Minfiui fej fámat csinálnák ; Kiirtják az öreg íáKut, Kitlöntik a von nyárfákat. Sorba.
Pnn-Hg földein szántogaiotii. száutogatoiu,
Kopicsoláat, niadárstrást ideballom,
Olyuh keserves ez nékem,
Megálluk a itüló-szélen.
MOM vágják AZ én nyárfámat;
<>ii öl.\'ltcn) a Imbámai.
Hfgitn.
Abonyi Andor.
Munkás ■zövetkezeti-ttxlat
{Saját ittdósilónklól.) A nagykanizsai ttierve-zett iniiiikádok mt-gioditotUk motgalmukat a drágaság ullen. Uvillái tartottak, melyen vádat emeltek bató-uágttiuk ellen, hogy netu le»& lépÚHeköt a drágaság lUiigakailnlyo^átiára. \\t úlelniiazer drágaságot ok egy munkás-siüveikeiet íelálljtásávtl akarják jneggatolui. A gyűléseit a szociáldemokrata párt budapesti központja r<:»£tiról Száató Uéla jelent meg (Sututó fog-\'alkouÍKára nézve inagántiaitviselö, ki a nagy kan irwii TuU6 kereskeíiuliní iskttlábtu végoite tanulmányait. Inuen Budiiptisiro kerDlrén, belépett a siociáideraok raU pártba, melynek mosgat maiban teTÓkenyen réutveu. Sterk.)
A gyflléo lefolyása/ól a kovetkttto1 tudósítást kaptuk :
Bierdán BBIŰ, 8 urakor a U&zfurdo korcttnaa-hftlyiaéjiúben nagygytliótit tartottak a helybeli rauoká-[ sok- \'NMirtny százan voltak jeleu s köztük asszonyok 1 itt. A gylllé» elnökévé üehnrtt Joxsefet, jegyeivé pedig Ocrú Samut választoltak meg.
Ezután Hsáutó lléla, mini közpouti kiküldött beszélt a programra egyetlen poutjáról: az élelmiszer uzsoráról és ezzel kapuiolatbau a szövetkezeti Uilnt uiegalabitáfláról.
Felemlíti, hogy at élelmiszer-uzsora rettenetes puutitúl ,végfi a munkások közölt, kik ha. ti jetink UU snixitlékAi élel»mro adjsk h, mtígi* ébezuiok kell. A inuHtani a^trAriuHtik urnlmn addig urt, mig • miinkáriok a vtklflmi intézmények leréu nem julotk olyan magaslatra, mint a kolföld muukauai A kartel\' Ivk srófolják az élelmiszer árát, nom a sztrájkok. Majd hosszas beszédben maityarthtta u DCO1 vetkezet hiegalapitHKáuak módozatait H buidit|a a jelenlevőket az ngy párlfogAdára.
Eliiúk indítványára a munkások közt való agi-WIA.-ra t\'gy bizottttágot választottak, melynek feladata a szociáldemokrata párt végrebajló-bizottságával az teát, bogy gyu)lKH a. szövetkezeti Uxltitrészekre u előjegyzéseket.
Ai agitáló\'biiottaág tagjai köröU mindeuféle szakszervezet képviselve van.
— PénztárvlzBgálat Vécse; ZsigmoDd pol
gármester csütörtökön megvizsgálta s város pénztár
hivatalait s mindent a legnagyobb rendben\' talált.
— Ealazanti Sít József nevenapja
alkalmával a helybeli piartuUk mudliArtbao Onnepi
ebéd volt, melyre a városi Unáos is hivatalos volt.
A mafha-h*jUs eieni ajU* ia, de •« «lUl ki van véve (Az
A v*grehajU«í novella a hivatalnoki kvalifikációt ege.
-.zen eltolta é* eredeti rcndeltctéscto\'l ktvílkítiette. Emiin
mit cwk egy kipcM«gél fogjak viugálm > hivatalnokoknak —
a flseléíképowégít. Vu|P\'
IS08. AUOl\'SZTl/S »1.
Tanítók a kaszárnyában.
— Sajót tudóaiiúokiól.
Kegi keletű dolog az már, bogy a hadsereg
vezetősége dicséretes felfogással megszokta különböz
tetni az uniformis alatt is ai embert az embertói.
Krljuk alatta, bogy pl. a tanító katonákat, kik mint
pótlmialékoHok k«ruluek a hadsen-gbe, kulon tanii-
taijnk a többi elemtől, sói minden olyau munka alól
telmontik ükét, melyek uem a katouai kiköpzésheí
tartozu&k ért melyek a Inait ói állással uum egyez-!
oek meg. |
Aouál iukább csodálkozunk azokon a basáüko-dánokon, melyeket egy titedes a helybeli honvédséghez drukkolt tauiió katouiikuii gyakoruli, eddig megtöriatlamil. Mert a tölöttcsek ellen pausszkodui katonáékuál vei>zeilelnms doiug.
Kelüirji.k aztirt mi a tnníiók ügyét, szolgálatot akaruuk muui nekik ix. <io a folötten tisztikarnak is, melynek buniauizmu^a bizauyotiHU ullealéibuii vau a káplár ur durvaságaival. Átadjuk a hzót itt » tauí-tóknak, kik liozzáuk panaszaikat t,\'l|uttatták.
RKgypár konkrét adattal Nzoigáluuk, m«ly*k
tiiven illusztrálják, bugy az aItinit."le mennyire víntiza-
éluuk néha a uukik juttatott Kis liKtaluinmat. Az em
lített tizedes (kioek nevét m-m irjuli ki, dt» H tiszti
kar majd tudni l\'oxia. Szerk.) hatulma alá e nyárou
\'AJ. tauitó volt kikúpziisre rendelve. A vfiéuysiók
iDszeruzúséru reprodiikHtbati\\tÍHi) kilejezéHvkkel sé -
tfgetti\' ti tanítók óiiürztfiei, bfCHtiletét. \'
A nagy usózé^ek alkalmávnl.^mikor a századon
i három évon legényitéget MUpa humanizmusból uum
uugt.ita lefeküdni a gyakorlótéren, akkor a káplár
ur a tanítói csapatnak {íihzrr, husiszor leíökvést
vezényelt a vizos pocsolyába. \'
í Pedig a káplár ur tud jó is lenui. Különösen
ja potyaboruak van rá ilywi lutáfia. De ha a tanítói
! emzényekbol nem jutott ilyenre, akkor egyszerűen
eltiltott bennünket a ki menéstől s a hadnagynak azt
jelentette, hogy a rendelten gyakorlnlozát miatt al- i
kalmazta ezt a büntetést. [
Ha pedig a káplár ur dühös volt, akkor a!
puskatust se sajnálta a tanítóktól. Azt hisszük, elég\'
ebből ennyi in. Ajánljuk küzluméuyüuket ix illetékes i
katonai körök ügyeimébe. Mert a tanító neveli a;
gyermekbe azt a tiszteletet és érzületet, mely alkal- [
uias urra, hogy a katonaságba vetett birodalmunk
meg ne rendüljön. Ilyen lapasztalatuk utáu hogyau\'
lelkesedjünk éb lelkesitsüük iskolánkban a hadsereg
iráut, melynek pedig a tauitók jóindulatára és lelke- j
Hitesére szüksége van." \' :
Kanizsai énekek.
Ax iparfolugyaiöuégel 7.*\\%»gtmtg kapu meg, mert a küicrdcl? ugy klvínj*, hggy *x íp»rfelu»yo!ó«c^ • megye < ftckhfllyén lagyen. Vtdlg Nagykanlzu Ipara 9**1* rnégii a . UgjoleiUékonyebh a megjébtn: nyolc gyár é> <gy h«Ulm*i — sz\'Waragómühely ! Knnyl oak me|[e,demolto volna, hogy *£ ip»ffelugyelrtnég itt siékeljeii
. 1__ L..,J. ...i [j|oj \\tn A hYfiiton, inlin «
eiidKibtly alul ■ .Korom\'-ig, mely vt elu5 kapun halad be.)
A beljbeli felső kereskedelmi iskolában a jatitó
és potlí vizsgálatok auguaztus 31-én d. o. s 12
lítiumuk meg.
A tanulók folvúteln szeptember I.. ií. és 3. „apjAn délelolt 9—1 a «s délután :i-5 órakor e»z-kuioltelik.
Aí al.ió osztiilvba azon tanulók vetetnek fel, kik a gimnázium-, reál- vagy polgári iskuln 4-il o^ilnlvát legalább flt!j<sij(fes sikerrel végeztek es azt liizonyitvnnyiijal igazolják. A középső és felai osz-tályiia csak olj tanulók vétetnek M, kik ai alsó, illetvo kozép»o osztályt ugyanezen. vagy vein enyenlö foka szakiskolán legalább nlégwlges sikerrel végeitek
Ujonutii belépi tanulók ezuletési bizoiijilváuyt tartoznak felmutatni.
Kretlségi Írásbeli vizsgálatok suplomber 1—9.
A koreHkodfl lunonciskolábau a jmiló vizsgalatok bzeptemlier 4. és ü-éii délután .\'i órakor tartat-ualf meg, a tanulók beiraláxa szeptember Ü-CII d u. a—í, 7-én és 8-án 6—6 órakor eszközöltetik, mire a tauulók múlt évi igazolási naplójukat elhozni tar-loznak. A beírásnál az évi tandíj, » korona lefize-tendó. Az előadásuk Mi-én knzdöduuk. ■^t Az igazgatóság űgyelmezteli a lis<. Unok IÍNIÍJI, hogy tanoncalkat a kitllzütl\' irloben árum, inkább beírásaik, inert ellenkező esetben a?. M81. évi X\'VII. t.-c. értelmében 40—-IlJD korona birsaggal büntethetők.
A beírás kötelezettsége u próbaidőre Is szól.
A nói kere.sk. tanfolyamban » tanulók folytató-! lagos beírása szeptember I.. 2. és a. napjának d. e. »—IJ és d. u. 3—6 órakor eszközöltetik
Kfi tandii tn<» korona, beíráhi díj 10 korona. | A tandíj félévenkint, méltánylást érdemló esetben iifgyedévenkint előre .fizetendő.
A tanfolyam csak akkor uyilik meg. ha leg-aliiob 30 tanuló jelentkezik, miról az illetók a helyi lapok utján érte.sitlctoi fognak. Felvéletui óhajtók, azok is, kik már jelentkeztek, szeptember ). és 2-ik UBpjáu újból Jelentkezzenek, mely alkalommal az utolsó évi iskolai bizonyítvány bemutatandó.
A helybeli állami polgári Ilii- és leányiskolában a jóvó tanévi beiratások szeptember 2., U., 4. éa fi. napián tartatnak meg én pedig naponta d. e. 8 —13; ómig a nuiskol&i, d. il. \'2—& óráig a leányiskolái tanulókkal.
A sorrend a következőleg van megállapítva:
l-só nap. Szeptember 2-áu csakis az I. on-tályba lehet beíratni.
^•ik nap. Szeptember 3-án elsó sorban az i. osztályban esetleg üresen maradt helyekre vétetnek ■ folyamatba s ezek beiratása után csakis a II. osztályba lehet beíratni
3-ik nap. Szeptember 4-én elsó sorban az 1. \'agy II. osztályban esetleg még nrescu álló helyekre, azután csak a 111. oSzUtlyba vétetnek (el tanulók.
4-ik nap. Szeptember IS-en elsó sorban az alsóbb osztályokban esetleg üresen maradt helyekre, aztáu csak a IV. osztályba lehet belratoi.
llog-y mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOIUÁH"- carettapapirt »aOy hüveyt!

Az érdekelt szólók bóvebb felvilágosítást talál-batnak az iskola múlt tanévi Értesítőjében közzételt és az iskola kapuján kifüggesztett hirdetményben.

ZALAI Kl\'ZLŰNT.

1308. AUGUSZTUS 3|.

— Vlaua Amerikáitól. Szombaton délutin — 70 év óta a Sirup-Pagliano mint ,
4nl> Amerikából jatt magvar mstaiáncbrló ulaíott legjobb és Icgblitosahb luwhajlfoter «ok dm csalid.
■■ ■ élíitk fel-1 tiál eredményesen van bevezetve.. Kzen íiirolamo
neu l\'aglaio floreuzi Lsuár által fitltalátt én ÍVJ*, ölt elóállitott vértiszlitószttr csak akkor valódi és oredmé. iim-1 nyes. ba a gyártmány a idrvényoflon védült kék vjg.
kas egy ládát feltört a pályaudvaron és több ruhát I uettával és Girolamo Paglianu tanár névaláírásával
Antal Tömeges állatkivitel a Dunántúlról
"vícs Józ.sef és testvére Petlámovies Jánost, ily mértékben túrt toválibia in, ugy néhány év inulva
hogy takarodjanak ki abból. Azt gondolta, hogy *\'iue állftttenyéHitéslink ezt nagyon meg fogja sínyleni
, . , . -„ .... 7 ., ,, ., . ú j egébz faluban romlottságukról hires fiuk, lopni akarnak. A Zalai Közlöny egyik inunkat árua elolt egy
&\'J!..S"!...!?JÍ.*\'Í ^1".ZJL ZPu\'\\"ilKm JÓ"ef |1ÍM\'0ll*al rál6U" «""*«• ki>"l\'"Hr*™« ««l"\'«t»=r« Wvolkwí „yil.lkoz.lo. tette: műtőn fejlídé»ról, |,ezen inet[»érnlt. A esend«r»ég letarlóztalta a 2 Out, • i\'n "f" * ".\'""\'\'kik »"al yúfekczltk. hogy a t.nitó ur kllltlte ókét tor-szálloda emeli a uyu|al kfreani, amit a tanító elismer is. l)u lokiulvu,
\' K"; liogy a liu több lövést is lett, melyek unii találtak
ugyan, szándékos embt-róléK a Ijllne. Valószititi, bogy szfiililják okét, meri 10—11 évének. r-f4nrl<íp«sz«knek I ÁltaUnuiau elimiort
iinilillllll lOíerse- k|,il„S .ulon ti uli nnyUpéuali k(«al4l«k, hnlmulbalatlan i tOhát Magyaror- nilnütÍKU )>ilUnat íiti aiiiiaiAiuiok, vaUmint lalmlcnfttc
.. : .1 _ . t ■ \' \\.Í,.Í .1 „ji.i..i. .... -

— Békíltetflbiiottsig. A nagjkanltsai aros segédek bekéltet6-l>iíotlság« a napokban altai Fridjes városi
ip;
keresttQI Nagykanizsán. A pályaudvarul ionéul keltelt a tiutuándorloll csapala. kik Uudapeslre utaztak.
— Tolvaj munkás. Sípos József vasúti
tanáceoa elnökltite tlatt kő-
ellopott. A rendőrség letartóztatta, Uplk A lipiki jódfürd
dőrség letart
. A lipiki jódfürdít ai igazgatóság
int auguulus \'"-elg S7&\' vendég
vetktiikép afakull meg : Aszlaloiok : Kozma Nándor, Sneff József. Kádárok: Pécsid Jáuos, Németh Szil-veailer. Kárpitosok: Somogyi Ede. (k.-ó Soma. Subók: Cserép Pál. Huiiz József. Sütók: Ro»entlial Adolf. Cipészek: Túri János, Smaul Jinos Husipa-rosok: Maltersdouer Ádám, Szarvas Lajos, Kőmive-aek: Verem István, Mancsek Kereuc. Ácsok: Id
gg vendég
p p j
tudósítása szerint auguulus -\'"-elg l"
rók-Berliz Jenó.Szilár Dániel. Borbélyok: Molnári - Tartalékosok bevonulása. 4 ««
Béla Kaíctimitter Károly. Konyvkotók: Horváth J. nappal lluü tartalékos katona vonul be a helybeli \'- Tánclakola. Mayeraberg Krida, »*r \' J^„ ÍJjJ^"1^^ ^ ^„„Í^I1/*,10; kanizaai («nct.milók régi kedvence árh-ailelt bennOn-1 p^jj.^j laktanyában" lesz Xljeiw. "s\'iffT 6-én ket, hogy (Obb uriasszony felszólításának engedve. , rae„„i,k Sopronba iunen az ezreddel együtt Veszprémbe október hónap elején egy hat hétig tartó tánctanfo-a nagy-,iyakorlatra.
lyamot log nyitaui. Mi raak örömmel venOuk tudó-1 — Hadgyakorlat Az esiéki 7. gyalughad-
mást Adorjánn. Majersberg Frida tánctarriló ez "1-I^J {/rt^idókVólV5\'^!!.\' fd/\'S^wíot\'
határozásról, mert eddigi működése a legfényesebb "^/^.i,^ kl\\eú ^„ybl hadgyakorlatokat fog
igényeket is mindig kielégitetle. (tartani. A katonaságtól ez alkalommal okozott károk
A kereskedő iQak egyletének vá- j megtéríttetnek. Az ezekre vonatkozó bejelentéseket
lasítmányi gyűlése A .iiagykauizsai kerwkedó :« célra kireudell tiszt is eiiy katonai alkalmazottból
ifjak onképzó egylete folyó 1,6 36-án választmányi \'áltó kniauilniíiiíníl kell megtepui. akiknek jelenlétét
ujai uin^\'" °CJ\' " \'"\' . . , i W lovaitól vitt fehér zászló fog|a lelezni. A irazdn-
gjOleX tartott, amelyen ellogadták » leme»ván ke- J tílittsig „ idíben ,arl6zkudjok mezei birtokon,
reskedÓ ifjak átiratát: a teljes vasérnapi tet, melyet a szeptember íl-áti tartandó országoi koo^restizuiion okvetlen tárgyalni foguak. A közgynlés beleogyezéfléig a választmány ideiglenesen titkárnak Pártos Sándor, háznagynak Öehroiher Adolf, könyvtárodnak Kisfaludi Gyula tagokat választották meg. Továbbá uajnálnttal tárgyalták, hogy a kereskedők, mint pártoló tagok, nagyon csekély számmal vannak az egyesületben képviselve, ami ha megváltozuék, az egylet fejlődésére nagy előny\', nyújtana. Azután örömmel vették tudomásul a kir tanlulilgyelA átiratát, melyben igén. hogy államsegélyben fogja ré-szesitent\'az egyesülőt köbölében Snell Alfréd alelnök vezetése alatt fennálló szaktanfolyamot
. .. .Í:_I. Í.:_..,. _ ..i:_ i. i ..„,. ^^^ bízzon meg valaUit. hogy a katotiaháglól okozott
lásn után a kár nem fog megtéríttetni.
városunk no Igámét* (ere a mezöóri személyit! tat ÍH
bzigoruau uiusitolta a károk hejeleuié^óre.
— Egyesületi hir. A kereskedő ifjak
önképzó egylete ez utón tudatja tagjaival,
hogy az egyesületi könyvtár megnyílt. Min
den kedden és pénteken este fél 9 órától
y óráijj áll a laíok t\'iíndelkfízésére.
— A zalaegerseegi villamoatelep,
egertizeg várusu a (inuz-gyiirral kötött villái
szerződést Mlmntja. A városi fójegyzA heterji\'.szlelte
a közgyűlésnek a bierzÖdéri f<-|houtát>át és átvételére
vouatkozó okiiirtnvt, niülyvt a közgyűlés elfogadod.
| A város ötvenezer korona kártérítést fizet a (ianz-
— Huedrágaaág. Egyik zalaegerözegi lap-! gyárnak, mt-ly céget a közgyűlésen «rőseu lekritizál-társunk irja: A hatósági mészárszéket kár volt el- Wak. A város a világítást házi kezelésbe VHSZÍ. törfllni. Amióta ZalaegersEegen az üzemet beszün-j ...— Katonai nevelő iskola Keszthelyen.
raéhiáros iparaink mmét (elcsigázták a íius arác. ■ mikéat l«nu« az a kérdés mogotdhutó, ba
A polgármesterrel történt egyezség szerint 44—48
lyeu katouai uuvfló iültolát és nagyobb katonai góc-
pontot teremtsenek. - A
a mtrhahuH 48—62 a borjúhús, — a most :
kött már a marhahús r>2-rÓt 50-ra, 60-rol 6f> krra.
— Kozgyulóa Szepetneken.
Olvasókor tisztújító -
szerelmes no. l\'augrác drávaegyházai lakóh. amint u Vozr\\bfii , I Sport c«Ardábaii mulutnu. houtija ^egó
borjúhús
Ii-v6 II i. i\'tiníírái:
Olina perfuki itó. Ki niidóii Pongrác»ic» ur
Ua
— Lido. — Az uj Ostendü Akik a\'Kido:
^
át
szagon keresztül az a jelentékeny idegenforgalom,\' ^í\'*"*1 cikkek Moi
mely a Lidora vonzza a uyaralók, üdülők és szóra- "*lliu
kozók tömegét- ,
i (TuchUuban »,
kár! azonnal jelentse be, mert a katonaság elvont!

vtn ellátva. Ezen klllftnlcgeMiéfíek orvoai rendeletre ursztlg minden jubb gyógybaarúrábiin kapualók.
ClIlM Illlál
Ilin
kraiiri
■■ataill. - Mlnu
SELYEM:^
feljebb, kir-iklitek l.ármely
«i filritifabrikt, Hmnibirg la Zflrlch.
N y i 111é r.
Salvator orrás
vesebnjoknál, « hn^yhólyog bán-talmilr.il iíi kösivínytiíl.ac/uKor-bSiu cmésitésfís iéleg-
rvek hurutjainál. Hugviiajtó hatásút
z.-16-t irhá-
latt közlőitekért nem válla! a szerkesztőség.
A tömeges állatkivitel, különösen u növuii-dék marliák kivitele tényleg aggasztó jelenség. Ezt marhaállományunk megsínyli, amit bővebben ftjjtegutni feleslegus. I)w az ok egészen tenné-tizutcs. A nagy takarmány hiány miatt H gazda kényteh-n túladni marháin. A gazda örl.J, hogy a Uimegfs kínálat melleit is akad elegendő vevfl. Még hálálkodnak is &■/, oluszoknuk, hu megveszik az állatot. Mikur tubát a lapok kórusljau azt mondják: „Un kell tiltani a növendék marha

lOUt). AUÜUSZTU8 81.

ZALAI KÖZLÖNYkivitelét* nem tudora, hogy a gazdáknak jó\' szolgálatot tesznek-e. A baj orvoslása nem is itt keresendő. A baj csirája a lakai mányhiáuyban v«n,. Ha a kormán]\' módot talál a takarmány-; hiánj megoldására, akkor a gazdák u m fogják eladni marháikat. így aionban kényteleuek. A Zalai KOzlöny munkatársa más oldalról is ;.,deklod6tt ai Ogy iránt. Et a forrásunk is meg-l rrósitelte a fenti szakértői nyilatkozatot. Megtudtuk j uityaniN. hogy ezek az olasz kereskedik mindig más [ és mii országokban vásárolnak. De mindig olt, hol j ukarmánjbiáuy vao, tol ilyenformán olcsón jutnak a marhákhoz. A baj orvosláiánál ItgyelmOnkel tehát „„in az állatkivitel betiltására k-ll irányítanunk, mari ez csak természetes jelensége a takarmány-hiánynak. Az állalkivitel betiltásával nem teszünki jót a kisgazdának. A Zalamegyei liazdasági Kgyesutet; uagyou jjelyesen rámutatott a lakarmiuyhiány ve-i aiedelniére. Ezt kell orvosolni valahogyan es ba ez sz ok megszűnik, akkor megszűnik vele rgylltl az okozat is: az illalkivitel. A lakarinán) hiány megbüntetése egyedüli helyes módja az állntkivitel korlátozásának. Hiudeb mán irányú tevékenység nemcsak meddő, hallem mondhatnánk káros.
Gazdakör! gyűlés. A Nagykanizsa város-,s járási gazdakor azerdáu d. u. 10 órakor tartotta közgyűlésé! (iallobich Lajos alelnök elnöklete alatt. A csekély számban megjnlunt tagok elfogadlak, hogy ii egyesület ezentúl csak a kör tagjainak kOzvolit az állam stóllövesszót. Ezért a titkár ulasitlatilt, hogy népi. üo-áig a kör tájijaihoz ily értelmit felszólítást intézzen, hogy a következő évrn nló sz6llóv™szó úilkségletról ^már oklóber végén intézkedni lehessen. l\'liiépi Elek\' Eroö felszólalására tilsó sorban az< állami szólőtelepekhez fordul a kór, mert itt a faj-li-zu«ái( megbízható ; amouyiben ezek a szükségletül mim tudnak fedezui, fordul a kör magáncégekhez. Tóth István lilkár jelenti, bogy a gazdakör helybeli! raktárában levő árucikkekért 7I!KI korona íolyt be ; I A gazdák biztosító szövetkezetének révén pedig j .\'14 kor. lül Ilii ülnök jelenti, hogy a múlt tavaszi tiikavisár meiítartási költségeihez Viileudvay Sándor <■ Iliftk \'iit koronát adományozott. Egyszersmind elha-tiuoitstolt, hogy a galamboki jegyző számára, aki Ü gazdakörnek nagy szolgálatolt tett, lelsóbb megju-ulmuzasa iránt lellerjesztést tesz.
Hirdetmény. A fdldmivoiésugyi ni. kir. miniszter által kibocsátóit 54.3(10 számú rendelet 3. 5-a szerint eladás céljából, a piacra behozott bárányok, gödölyék és szopós malacok csak szabályszerű marhalevéllel ellátva képezhetik adás-vavés tárgyát. Városunk közönségét felhívom, bogy ezentúl bárányost, gödölyéket és még ölheu vagy zsákban árult Mopós malacokat is csak marhalevél felmutatása mellett vegyen meg. nehogy az elkobzás kelemelleuségnek (•■gy« * magát. Hogy u rendelet a köztudatba átmobes-seu, a fent jelzett szakasz rendelkezésű f. évi október l\'éu lép éleibe. Deák Péter rendórtókapitány.
— Snalmafonólpar Rácsén l\'esti Lajos
récsei tanító dicséretes buzgósága folytan már régeb
ben a vesfizöfonás i|iara honosodolt meg fibben a
községben. Minthogy azonban a kelló vesszóanyag
ott be nem szerezheti, bár szép eredményt érlek el
e iniinkával, durva kosár és kasfouással most is fog
lakoznak ott, azért Pesty Lajos tauiló azon fárado
zik, hogy Hécsén a szalmafonó ipart honositea meg.
Anyag ehhez bóven van és ha az állam gondosko
dik egy szalmafonó mesterről, ki a tanítót és a népet
erre megtanítja, akkor rövidesen egy virágzó iparág
nyújt bőséges keresetet az ottani lakosságnak. Ez
irányban már kérvénynyel járult Pes\'ty a zalamígyei
gazd. egyesülethez, de eddig az elintézetlenül maradt.
Henióljak, hogy a szepl. 7-én larlandó gyűlésen az
egyesület foglalkozik a kérvénynyel és hathatós támo
gatásban részesili a derék néptanító üdvös törekvését.
— A nagykanüisa—letenye — alsólend-
vai vasút ügyében örvendetes fordulat állott be,
"mennyiben Alldrássy Sándor visszavonta fölebbozé-
"■I Minthogy így mindeu akadály elhárittalott, amint
jól értesolt helyról halljuk, Paget Olivér vállalkozó
mérnök október 1-én n" vasút munkálatait megkezdi.
Vállalati irodáját Nagykanizsán itllilia föl.


csillagdáról, a moháoi vésirot (egykorú török kép után), a bukaresti magyarok látogatásáról, Szent Isttán napjától, a ferenc-reodiek sírboltjáról. Szépiro dalmi olvasmányok: Ura; Jorsef és Kun Józaaf verse, Ady Kndre elbeazéléae, Krúdy Gjrnla eredeti és Jules Lemaitre franciából fordított regénye. Egyéb közlemények: Nagy Uéza cikke a mohácsi csatáról, Linek Lajos eredeti rajza, tárcacikk Budapest katakombáiról. Hohus Szögyéni Antóniáról, a hátról s • rendes heti rovatok: Irodalom éa mu.iéaut, Stkkjiték stb. .Vasárnapi Újság" elfillzetési ára negyedévre négy korona, a „Vílágkróniká\'-val együtt négy kor. 3II 011. Megrendelhető a .Vasárnapi Ujuág" kiadóhivatalában (Budapest. IV., Kgyetam-u. 4. izám.) Ugyanitt megrendelhetó a .Képes-Néplap" legolcsóbb újság a magyar uép számára, félévre két korona 4U lllér.
ÚJDONSÁGOK. i
Jubileum.
Sommer Mllián posla- és távíró főfelügyelő\', a helybeli 1. számú postahivatal főnöke 40 éve, bogy működésé! a posláuál megkezdette. Harmiuckét éf óla milködik mini főnök és most al egész\'oralágban a legrégibb e miniségbeu. Nagy kan iasára ezelőtt 18 évvel kerüli mini fónök. Azóla a hivatalban mokMő lisztek kiváló tisztelete éa szeretete környezi az igazság és rendszereid, humánusan gondolkodó főnököt. N\'gyaráuyu az egész közönséget egybefoglaló ünnepségben akarlak városunk e királó polgárit ünnepelni ez alkalommal, de a nemes egyszerűséget kedvelő fónOk kérelmére csak a legszűkebb hhratali körben rótták le iráula a szeretet adóját. Ma reggel fél <l órakor a hivalalos idó megnyitása előtt összegyűllek a hivatal alkalmazottai n« Millósy Anlal főtiszt üdvözölte a lóuöki irodában a teljes számban egybt-gyull tiutek. altisztek, l<vélhordók stb nevében éa
A közönség köréből.
Ai e rov»tb*n kodötUkfetaíiUKtrig a btkdldötui tarhali.
Telefon aüxérlák.
.TekiateluB ÖzerkeBitóség 1 Becses lapjuk egyik
száma nemrégiben panaszt közölt a nagykanizsai
telefonmiieriák miatt. A t«k. szerkesztőség az esőt 1 iránt érdeklődve ait fuzU a paoascboi. hogy eunek
oka a kicsiny telefon központban keresendő, hol a
szolgálat nem bonyolítható le rendesen. Hát ebbij mi
telefon előfizetők nem nyugodhatunk bein. Mi itt
Nagykanizsán ép oly magas telefondíjakat fitetuuk,
mint a szombathelyi, péo-si vagy mis Tarosok előflie-
töÍ. joggal kívánhatjuk tehát a pontos telefonszolgálatot. A kereskedelmi élet koxelí szezonja már előre , veti árnyékát. Késedelmes kapcsolások napirenden | vannak már most is. Mi abban Bovány vigaszt
találunk, hogy ez u állapot az uj postapalotában
megbiünik. Ki tudja mikor épQl fel az yuj postapalota. ! Siommer Nállián főfelügyelő ur. az 1. utámu
postahivatal érdmes főnöke hálára\'\'kötelezne bencön-1 ket, ha a kerületi postaigazgatóságnál kéntó a bajok
mielőbbi orvoslását. Soraim közlését köszönve, a lek.
szerkesztőség tisztelője.
Egy telefon előfizető.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Színészet
Kövessy szintArsulata újra itt vau. Hogy másoil-virágzás lesz-e, nem tudjuk (az első tartózkodás ugyiiu nagyou viráglalan nyár volt.) De reméljük, hogy közönségünk nem csak a színészeten akarja megtakarítani a fardörús meg a drágaság nagy költségmt.
\\i «lt.6 ülőidáí azt igatnlJB, hogy a köiön*ég
dústíit, iiioly a nagy kan iisai posta-dicüéretét mindonuvé i\'tvitie. Suvai után i .-ítultídtek vil a jubilálok, éltetve « MtreteU
Rendkívüli közgyűlés A kalh. liejftíjije^\'let tegnap uagyou uépeb
érdeklődőét CMIC «aKy dob tudja íellcOltoni mé* a. „£„ alkalmuzoliak-\'aríképtér Mzommer fofelOeveto
Miue«uk első előadása iránt is. Múrt a „Kuk eg«r- ; m^hil¥ft moIldolt kot)ZÖIlljtftti nle(;t;m|UíP %\\\\air
bohózat, mellyel a társulat megnyitotta a mitsoniK társak kiváló i
laisont, majdnein üres padok elölt folyt lu. Csak auuak rójjtik fül, hugy Kövaesv érkezését még cuuk\' egy plakát HU hirdulte. Egy .pótfolosóg" Hzoriödtmú-: r>éb&l eredő, a Ifgképtttlenubb helyzetbu sodorják ai óvatos férjet Thurit im az ennivaló i)tiUú»né%ét Bőnkét. A többi szerwptö mpg a bolou-loMÍúliü-
d. kárpótlásra törekvő( Menta» (N>ekyDe) w elég, T«kinleU*l u^yuM arra. hojir a kör alkalmu b.
jók voltak. l>ompás volta v.dékról Párwbi kertül (hóg llilÍH),ujau gyakran volt kűuvlrlou lakást válw»-
apóa (Szilágyi Aladár) DH a hű bitves (foth Ilona) ütlIJi mÁf, Ia,)7.ben eihitíroiu\'eiiy ház vételét és
i\\ gasoogm-i uomtM (HelUy) ÍH hozzájárullak az Mt]tt Ogy ttiiDléiwiévH| ár eliiOkMtigei bízta m»K. Elfiter-
aikeréhtíz. jesztuséheu luiiitja, hujry a Kaziucy-ntcai R#icbenfeld
A második Hdói. fBllioIyármkkjI maiiba Tatár- f41„ hfa( meg¥e(1(l „ hiáuyid péní« WM«ffl«y«
iárás, mely megiudHotla a szinházbajárásl is. hlég alapitváuyi IÍÍVBIHIIÓI jH|zál«g kölcsönképpen eloiivÖH
Kzép közön«óg, n»p énekszámok és - longorakise-; f»uéu»l«k melóit moKwerezte, kéri » kftwyülés M
ret. Mogyorósi huszárunké ni ^Parlag. Kornélia) kól (irAllJU hüéroiaiél. A közgyűlés • jelentet ladomácul
h*ulm« cwkrot ktpoU bleu ho»Unak.D« uam ei. vette é» egyhiüxulMK etfütt«di« ■ hat meiívítelérw
leghálásabb szer«pe. Bercik Margit, (ki a bárone); vonatkozó «Jótt\'rj--sit«Ht. Tála*sy Józwf a köurynlé,,
finom éneke és jáiéka kiemelkedett az entén. Ve\\i»t\\ íim^ian kUöiOm.u.t mwi(i BI u|Uök»í(tiiek buzitó
Gyula alláboroagji binrtibaudátiui könnyekig meg-; úntvílm múLud^órl «« miután Epi-rjrasv RáWr
kacagtattak a közönséget. Pintér Imre (Urentliei i Bioiuűk a bi£al„,at ini.KkAsu.ni. a gvnlés víffet ért
főhadnagy) szép baritonja, «lőkelő játéka szimpatikus Mezőgazdasági hirek
volt. KI6MÖ finalitásu komikumot öntött «^pób» • A Zalavármeíí.v,i (i.ida«S,[i KfrvesQM Herle-HelUy II. (tartalékos bakahadnigy), Szilágyi Aladár | leüd> Port>lic fórBI|(I ^.„u,,^-^, ^pU-mbor 7-ín tipikus faragatl"". fi* «fl bóresgatda volt, Hajagos j ixMgItű választmányi Uléat Urt. m^lyfii Sárkőry
Viktor titkár előadásiban a ii.cxúgaidasági kamarák
szakatizvKzelője ÍR toLsieit
Ugye kurnl tárgynliisrti.
Leoeapolás a Balatonp&rton.
A mull liólmi a lialatoit part|án nagyt>ubásu Ifcüapo-lási munka iudult men. A hozót lecsapoló lársulat BulatonkurBsznir batiirában Övcsatorna áaatásril. amt>ly
Szombaton a Sevillai borbély ment zeuokar ús publikum tiélknl. Vssárnap két ulóadás volt, délután a Tatárjárás, ento a Kék egúr. ai elobhi szerejiosztássat.

megkezdte a hatalmai IM.omi bold földel van
(*) A „Vasárnapi Újság" Hugiitalus .\'íü-ikí száma érdekes kúp<:kttt közöl a királyok szubniinak az Audrássy-uti míllDiiníumi emléken most foly<\'
felállitasáról, a csajkás-kerDlet népéről, a prágni 1 hivatva ármentesiteui.
.s7.nliii(lalniu7.*su vujjy értékesítése clúu
ugy MHgytu\'orszáKoii. mint bárniely
külföldi állainbAii. forduljon n
»Szabailalmi
s\'/i-rkps/.iúísi-jíi\'lM-/. Bndapevt, VII. ker., Erz*ébet-körnt 26. szám.
Kórjt* u „Szahmljünii Ujsáíf in^in-y


HlíTRATANUK
naponta 9 6 <
SOMOGYI MÓR
államilag ":,£!\'.\'.\'.""\':,\'"\'.,"%\'£\'.
Conservatoriumban
Bndapo.t, VII. Erz.ébet-körnt 44.
fooffora, h*f «da, ónak, gordonka, cimbalom, • *
.„,, lyv,. ,.. .,.,:,,.!,,l,:t-,-,ck,t, ..,l»n/.:, „;i„l„l„l
1-1V.K.I
illiMllll ^^■■■11 miluárat. — I Iliéről [IIIIÍHI -\'I.
ptV~ Vidéki leányok részire HM
INTERNATUS
roapckiussal kívánatra szolgál hí IGAZGATÓSÁG.
Nincs többé aggodalom
a osaládi életben. "":
i kezeskedve)
Kérjen 10 Dlkrci holyrK beküldése ellenében kór vin/l « ii.Ksyítkt!. Di.orit t><tklUUl.
Baner Józtef
■ léfltimr, knillhii-iiifl ■■(•luk
t. ét Wlu t Boiui

t. A L Á I ív 0 L I. " N V
NOXIN
tí-tiiff . (Ittr, IttfTilaf, Uhliu A H#rÉter-líl» liMn|iM|ipm (af •!■• ■!! rí ínp»Mii «i»tl\\ * k«iMmi
pr T| t bar
(ikarralallialmaiUtiiiis <alrtD|*iappan ^tali •
Ilcrger-fílc kiítrány-kéiisznpimn.
fjpp< Ma>lrtiaitAntkHi
nnlhailio b&tUitüli. n.owd* M IUrrit.<ipM. ntla^v b*.SBai«tal .H^I *UI
Wl* lifOMirt-tvtaioniuial ti Uo«ta iIlalUL Mini kítál* I6r*fol4 -<ti kiidaft •rt-Jm-imijoí hin&
llerjarer-fdlo borax-sznppan

^ KapbaU nliiJM fj^lártaa « »u
Nsií^baii: G. H«U * Comp„ WUn L, Bibaratr. a.
óta foraalombaa.
. Berger-féle
syósy-Köírtíny-sznppiin,
»,.<"! l*k>n<MT**> *ltei tt|*nlira, Knrtpa láfUM UlvuUku l^jja
nittulcnneuiü
A
LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM

Mindrn jobb Üxlelben kaphaló.
HOCHSIHGER TESTVÉREK i
BUDAFEST. !
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
Wajdits József
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.


TÖRLESZTHETŐK
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.

1S08. AUGUSZTUS 31.

/, A 1, A ] K 0 7. I. » .\\ VBOHN M. és TÁRSAI
NAG-YKIKINDA és ZSOMBOLYA.
telep
Legrégibb, iegnugyobb éa icKJali e szakmában AiiRznia-Mnfíynrorii
B 0 H N-f éle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.
Alapittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.
===== 50 millió évi gyártás
a OH. és kir. marj. Bohn-féle biztoniiágl átfedő oeerepekböl * VASOXYB terinészeteB vörös színben vag\'y kátrányozva. GYÁRTMÁNYOK; Bohn-féle szab. biztonsági átfedő oaerepek. Legolcsóbb, legszebb* tetőzet.
|V~ Képou irjofryxík áB mlntfck klviimtra lnffyon i* birmeatvt. -ffi


TúzlasáRH 30.000 koronával

A li-KJi\'l\'l\' klilvn-kuliii-* \\oll rá murart a
Fattinger-féle kutya-KaláCB,
IIIBIJ »Í ÖSbzes e íajla I4p>wn;k kcmlll a li-f;joM>
úsíioliiolll c» láperejll. - - 50 kg. 23 K , 6 kg.
bórmentve 3 20 K
Fattinger-félo Puppy-Biaqmt
knlyok-kiitvík n\'-Mi-rc. - 60 kg. 20 K., 6 kg. bénuenlvo 3 60 K.
Ár|i-|!)-i.-k.-l l,.-nm-i.ivi- klllil:
Fatllngir\'s Patent Hundekuchen und BeflDgillutttrfibrlk. Wlener-HsustsiJt.
250-nél több első dij. A l-\'ulliii|;rr l«li- lilfsiiir, állalnrvoti .■Ilen6rn-s uwllult kímlll.
^^ ÉKSZERGYÁR.
Villamos Ir/.t\'nirt\' lnTt-ntiOTflt arany ■, ezüst- és ékszeráru - mŰlercm
Különleges készítmények \' •\'ks/eráriilv (\'s jegy^yürüli,
I;J foüliiláMikat .-.-. álalakilásr.kat sorsán ,-lkMÍIIIuk
liliulás i észlet fizetésre Ls!
BER ÉNY JCZSEF ÉS FIA
«lí82erósi, NafijkauizMiit (Vártü-lnízn MflU\'iu\'lu\'ii-

Szép keblek
kr-l lióiinp nlmt .-i
Pilules Orientales^j
inr-lyvk n kdileUt fi\'jk\'Mtik. iTfisiiik. lyreAllhjAk «* 11 nói UMn-k pompán lsi\'\'gitt külcfiöiiO\'/iii-k. nz i\'gíjíxsíígrp káro.s hatás n.\'lkill .lúliillva. arzt-ni-
J. Ratíé gyógyszertár Párizs.
U;ikiar Török József tíyógy.\'-í.t\'riv/.in-l Budapeat
Király-utca 12.
Szélhajtó görcnoBillapltó
HODONY cseppek
t
----- Már 1844 óta in-vall háziszer, iiKíly az ótvágyai (-16-
, ídr/.i, a az e-nir^If\'.st fokozza. Ara üvegenként 1 korona. Kr(U ilvr-giH-! lít\'vcsfliti (iiiáiivt\'-iii-l t K. »0 f.) ladiicfikúval i-«yüli m-m kiiM.-iik. —
Megrendelés
j(uUu8 Bíttncr\'9 Hpotbeke in Olognitz, Hiaderüitarraich
LIPIK
Szlavón iá Int ii
Vasul, posta-lávlrila álolmás
IÍLSŐRANGU FÜRDŐI 1I-LY
l-:Kycilca jddtiflilmu itliilllíi hinfz (B*\'J C.) ínrifi 1,L. l\'-imtun nyóiü-hai.ii.u A lipeulorm ÍJ. . ír:.li! alik ,lví(1 huretci nii|liili[iJ«if, tmitiiMi illttil, iiiífiny. cím ó* licblai. jirittj-, in(oHír és *?. ov/c--
Ivókúra. Hévvizes fürdők.
Vizgyógy intézet. In halatórium
fi 1B kitilt ortoi m\\U\\\\. "BÜ A ftirdöig-*igatii)iágr.


A konyhálian és házban
mln.Unl, ami <|o\'*IUlÍbin moiUntó ét U»i-
scbicht szarvasíütappanával
ir,.!(■■) VAroa kovniikl/il. Ooiul
DDDDÜDDanDDlG
Lampionok agy választékban kaphatók Ifj WajcÜts József köny- és papirkercs-kedésében Nngykanizsán.
GYERMEK-
I..III-..S- ■ Ilii rl|.nllik ,.)i.||ir|l
legjobb mlnaé^üek.
Áiailik ivli:.."MÍi:a - li-kilil\'-ll.-l a tal|,!i:t vt\'.-etl
feltűnést keltenek.
TI1RT1I " "t\'6^1" t- \'■ M»(í}-ka,,iiMii ,, 1 UtAUL ímakliira l\'\'í-u(ca Vi.szám Komim süíllóvul i.í.i.|iilii\'ii ri\'lnh-l|i-k in.-g sídk--.•■aK-lllki-l.

ZALAI KÖZLÖNY

IW8. ADGU8ZTÖB 31

Sertésvész elleni szer.
„Ploriol"
\' M. k i r. s z a b a da I o m.
Antiszeptikus, az állat szervezetét a járványos kórokkal
szemben immúnissá tuvó » annak fejlődéséi ÓH gyarapodásit
előmozdító konoontrált növényi kivonat. •
KUY PALAOK ÁRA használati utasítással I kor. 80 fill.
Főraktár:
KARCSMAROFF A.:z;roílJári
Bndapeat, Bákóozi ut 50.
EREDETI STASSFURTI
4O -os káüsót és kainitot
valamint ax Bssses egyéb műtrágyákat lég-
olcsóbb áron szállítja —
Kalmár Vilmos
a stassfurti Kalisyndikátas vezérképviselete BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 49.


M OLL-FELE
l*> Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A ^
f\' védjegyét és aláírását tünteti fel. (\\
S \'. , ífi r,»;.f .. ".«k.lO«l.»*á". nílbtt.gl.Mk ellen. . jel.. hi.U.™,k\'J
SÓS-BORSZESZ
feliratú <moi*u»l v*n tkiya. A Moll-fíle •ó«-bori««i UuUnn mint fiJU.Iomcl^.n.lo b.JO.ilBU.I •■
iiazoll iriiiti üti) ári 1 korona 90 (Illír.
^ ÍII,IIIIWH«NOI» törvi-nylleie
1
MOLL (jyaruiek .s/appuuju.
Legnnom*l)l>, leeujkbt) modner tteilnt kétilielc gyeimeh et hAtgy unppküt • bflr
oklxorQ ipolivirt gysrinekek t falnOKak ritxír: ~ Ara d»r»bonk*nt4O «H.
Öt d.nb I kor. 80 flll.
Mln.ien .iarel. nyennek »ia;>i.»n Moll A. védjegyével *»n elUlva.
■•II t. i>í|yiíiríizf "cV.\'éi\'kiV.\'idnrl iiilllti által.
Hi\'cs, 1\'uchlaubpu !). sz.
Vidéki megren<loléiek n«|juntn ]i(iiuuiinvét mellett teljeiltletnek.
A raktárakban tessék határozómul -MOí.lj A." aláírásával
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. j, Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. ^

IVIIX IGYUISIK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas
ilindeu klllfőiJH (ololmul haeánk természet es ssénsavaB vizük királ)-rt.
Millenniumi nigy éremmel kitüntetve KitllpS Mitali, litir-. «» gyógy\'*, a gyomorégést —
ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
a mohai ÁGNES -Forrás

rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savany,uviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertózó elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgy-
szejvi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágy-hiány és emésztési zavarok állanak l)t>.
Dr. Gobhardt.
Használjuk a moliai Ágnes-forrást, lia máj-bajolctól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. Qlass.
Használjuk a mohni Ágn ea-rnrrflRt, lia gyomor-, bél- és lÓgcaőhuruttól 8zal)aciulm akarunk.
Dr. Kótly.
Használjuk a moliai Ágnes-forrást, l)a a vesebajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Kövér.

Háztartások számára másfélliterosnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékli mesterség esen szénsavval telitett víznél, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyön megszerezhesse.
Kedvelt borviz. Kapható minden füszBrilzl«tben és elsőrangú vendéglőben. Kedvelt bOfViZ.
Olcsóbb a szódavíznél I
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon tói.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
Níiin\'i I | .V..i<ljis Jozset konyvnyuuniájábiiii Nftgyüiuii-ísáii.

5