Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.86 MB
2007-12-29 14:36:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
247
2807
Rövid leírás | Teljes leírás (266.75 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. szeptember - 36-39. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

RAOTKAHIZSA, 1808.

WEOTTENHETEDIK ÉVFOLYAM, 38. SZÁM.

SZEPTEMBER 7.

ZALAI KÖZLÖNY


Kelétől Rxeikcsit* ;
Kertrem J4i>r>r.
Upiillejdonos e» kie IFJ. WAJDITN JA
8i4g 1 g
Eiafl«elei.k ee hirdetitek KJ. W.Jdlte
\' Miab« kdtdandOk.
Megjelan minden hitftm délben.
g 1 NtgyktnliM, Hunytdl-utc* 30. hirdetitek KJ. W.Jdlte Jó,ee( ktnyv- kMb kdtddOk
Tudnivaló, hogy városunkban a nehéz
uradalmi göbölyöket. kivált nyáron, nem
használhatjuk, hanem egy paraszt hízlalásu
négy és fél éves ökröt szántam a próba-vágásra, Az állat nyugati fajú volt és nem
teljesen hizlalt. Pacain vettem. 500 kg.-mot
nyomott és ára 275 korona volt. Költség
volt rá 2 korona hajtási dij, vasúti és kocsi
költség ö K 00 f., fogyasztási adó 12 K
60 f., metszó dij 2 K 40 f.. vágóhidi dij
8 K BO f., üzleti regié 22 K. Belekerült tehát
az állat az üzletbe szállításig 328 korona
20 fillérbe. Levágás után bör nélkül 245
kgmot nyomott, unii nekem 323 korona 20
fillérembe van. bár az állal feje, mely majdnem teljesen értéktelen, szintén 8 - 10 kgmot
tesz ki. A lábakat sem lehet súly szerint
eladni, különösen nyáron majdnem teljesen
értéktelenek. Ilyen jó niiníségit marhahús A fentebbi oikkhez csak annyi hozzá-
kgmja tehát, mire bekerül a székbe, ma- fűzni valónk van, hogy kikflldtük tudósitón-
gainnak 1 K 30 filléremben van. k»\' » közvágóhidra és a fentebb közölt szám-
Minlhogv pedig csonttól 1 K 20 flllé-1 »d»t«ltJ ™lódiságáról alkalmunk volt mog-rt árusítom u hus kgmját, annálfogva be- gytaSdni. Sz.vesen állnak hasábjaink iparo-■telem 294 K lesz, amelyhez a bőrnek és saink, vagy bármily fog alkozásu olvasóink
szól és ahol a hus olcsóságát hirdetik, ott a közönség osak látszólag kap olcsó unst, mert az vagy csekélyebb táperóvel bíró növendék marhahús, vagy vén, hizlalás nélküli silány tehén hus. Igaz, hogy a növendék fharhahust ezentúl csak külön székekben szabad árusítani, de eddig ezt a különbséget a közönség nem vette figyelembe és innen eredt a különböző husszékek árai felett hozott elitéló kritika.
Kizunk abban, hogy polgármesterünk
és a városi tanáos az itt előadottakat figyel-
niőkre fogják méltatni vagy saját maguk is
őőd igazságáról és ak-
gj
meggyőződhetnek ^ g kor a mészárosok árai iránti bizalom teljesen helyre fog állani,
not jelent, Hogy ez husuzsora-e, azt a tisztelt (tartalmát elfogadja, vagy esetleges felszóla-olvasóközönség elbírálására bizom. Igaz j lásával, melyet szívesen közlünk, más oldal-
ElflfW.ié.l ir.k: KKÉM Érre 10 koron., félévre: 5 koron..
0„rtdév(c 2 koron. 50 flll, - Egyet «im ir» 20 flH.
Tantroknak, tanítóknak, jegyiökntk •• áJl.ml tli2tvi««lfikntk
I ávr« fl korona, f*l 4vr« 9 korona.
Próbavágás.
Az élet megdrágulása minden vonalon olyan hirtelen osapott le, hogy a közönség szinti: belekábult, mintha váratlanul fóbe sújtották: volna. Aztán kapkod levegő után és jobbra-balra néz: honnan jött e gyöngédtelen - érintés. A közönség is kutatja azokat és hol a szocialista mozgalmakban, a sztrájkokban, hol a kormány politikájában keresi és véli (eltalálni annak okait,
Azután az orvoslásról kezd gondolkodni p» fogyasztási szövetkezet, közös konyhák, városi mészárszékek s isten a megmondhatója, még micsoda hamar összeomló alkotásokat létesítenek. A lapok pedig felbuzdulva a hangulaton, meg a közönség érdekeit is szolgálni akarván, hangzatos oikkokben ápolják az ábrándozók megmaradhatatlan terveit. A közös konyha bukásával most a városi mészárszék került t nagy dobra, és bár látjuk, hogy ezek is osait peronyi életünk, azért mégis napról-napra olvasunk e témáról a városok tanácsaihoz és polgármestereihez intézett íörinedvényeket. Annál meglepőbb volt, hogy a Zalai Közlöny egyik átóbbi számának vezércikke nem ebben a tónusba beszélt, hanem megtartotta a valóság földjót a lába alatt és reális intézkedést kért a lumdrágaság enyhítésére. (Ami már meg Is történt, Szork.)
Hogy a Zalai Közlöny e oikkét konkrét adatokkal támogassum egy próbavágást eszközöltem, melynek adatait itt közlöm, hogy a nagyközönség ne nekünk mészárosoknak uigyjen, hanem a számadatoknak, melyeket a városi közvágóhíd hivatala készségesen és hitelesen bizonyíthat.
Bolond voltam . . .
llolond voltam biz én teljes életemben.
Őszintén bevallom; 8 erős bennem a hit. hogy időm eljöttén
Ugy is kell meghalnom. A negyven esztendőt régen túlhaladtam, Fejem lágya hát már benőhetett volna : Kzt a dicséretet azonban én rólam
Még senki se mondta.
Nagyságos nagy urak kegyét nem kerestem
Görnyedező háttal; Hogy magamnak kérjek, portájuk küszöbét
Alig léptem által.
Szolgai hódolat, vagy bókoló mosoly, E két lelki rozsda nem vala szokásom ; Azt is meggyülöltem, akit rajta kaptam
Az alázkodáson.
Nem nézhet rám senki pártfogói keggyel,
Vagyok ami vagyok I Szegénységem mellett, szememből önérzet
Büszkesége ragyog.

uelyhi
faggyúnak értéke 44 K 80 f. hozzáadandó és így a 323 K 20 fillér kiadással szemben S38 K 20 f. bevételem van, vagyis tiszta haszon 15 korona ami 4-44 százalók hasz-
ugyan, hogy néha "valamivel több jövedelem is marad némely elónyösebb vételnél, de viszont akárhányszor mogtörténik, hogy vagy ennél csokélyebb vagy semmi haszon sem marad, sót veszteségünk van
Nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a bemutatott számítás elsőrangú áruról
Amit elérhettem, ami sikerem volt. Senkié se másé, munkámé az érdem I ... Egyet: a hajlongást nem tanulta még el A nyakam, a térdem.
Lehetnék már több is. mint amennyi vagyok,
A jó Isten látja! S talán egyszer-máskor sarkalt is a lelkem
Ébredező vágya.
Do mikor azt láttam, hogy kilinoselés kell S osuszó-mászó lélek az emelkedéshez: Lemondottam róla Nem énnekeio való
Nagyratörekvés ez I ...
Szürke emberek közt élek, járok-kelek,
Magam is egy atom ; Az ó jólétükért dolgozik az elmém,
Minden gondolatom.
önzés a szivemhez nem férkőzött soha, Földön járok, de elkerülöm a sarat — Ám azért a nevem teljes életemben
„Szegény bolond" marad,
NAGY LAJO8.

rendelkezésére, ha azzal az igazságot és
közérdekel szolgálhatjuk.
Magához a oikkhez nem füzünk meg
jegyzést, olvasóinkra bízzuk, hogy annak
ról is megvitassa.
Amíg u embernek Jól megy dolga,, addig okos ember a neve.
Ha reméltél és reményedben cBalatkostál, akkor csak — remélj tovább.
Külföld magyarjai.
Ndtn, uem átokról siói u ének, akikről PetÓtí dörögte: „Ti fokélyek t halának testén.- Nem, ba-nera átokról u igazi magyarokról, akiket t hivatás, a sors külföldre siólitolt, de ott is magyarok akarnak maradni. Nagy áldozatokkal, siinto as auyagi erőt meghaladó költséggel áilitotuk olt idegenben oltárt, melynél ai édes anyanyelv caüudol meg, ha aeok a bolondos, ábrándos ifjak egyeüQloek, Egéül nap, égési héten ai ólam mog a német nyelv hangzik körülöttük, de ha ettlénkint, vagy fattárnaponkiat öímökerUlnelc olt Kossuth LajoH nifg Jókai képei társasagában, mint egy magyar oázis az idogen népek tengerében, ugy tűnik fel ez a kis hazafias magyar társaHág.
A tritwtli magyar körről van sió. melynek titkára és lelke Müller Móric, v&rosuuk fia. KI se hinné at ember, hogy ilyen ifjú, többnyire Hteré-nvobb fizetésU hivatalnokok havonta 3 korona tag-dijat fizetuek havoakínt azért, hogy egymás ajkáról ízt sí édas magyar szót baHhassák,
Idónkint felolvasásokat, eslélyekel rendeznek, melyeken a legelőkelőbb ulanz ieányos családok is

ZALAI KÖZLÖNY

SZEKTEMHKH 7
Hivatás és pálya.
E természetadu állapoton a gyenge ember aligha változtathat sikkerrel. Minden gyermeknek van bitó-
,,,,,.. . ,. oyo» foglalkozási, melyei a lubbi közül legsziveseb-
Akl ismén varosunk kulturális viszonyait, ■"■, beu rotrUllfoiik; sierett nézni, ha más valaki bizo- állói a pályától, melyre neki" igazi liivatisa vofoi
mérlegelni ludia azon nagy áldozatokat melyekeli dolgot miM_ |„,u|mj„yOjt,, gondolkozik Mindenki ural akar nevelui fiából, de ezt aion
•Iti és középfokú tanintézeteink áldozatkész^közín- fe)etlB Ku ke|| d S!ü|okuck kB||j ,„oc)o„ ellosni.; érlelembo ves«ik, mintha a kereskedő és ai iparos
szülők, mert
Nálunk nagyon is megszokott az ilyen féle beszéd-, Ha nem tanusz, mesterségre adlak" H ezael épen maga a ssülö rí ásítja el a gyermeket laUn épeu
g eoigr
nöüket, midii, aii álltfiulc, hogy ai ukolai ó? meg-1 korAbm
k lfbb U
korAbm ^ s nyitása közéletünk egyik legfontosabb mowauaU; | meffmutmlla r*js«
étáli íj emind ama lóakaralu szaval
lauo\'l i-illkséges ismeretek megszerzése nem szorítja, ru„„k találja, kövesse annak tanácsát
é. viszont, mily rettentó könnyelműség a tehetség-! Ha H, hj,||a s m JH „ u, , ,
telén gyermeket tudományos pályára erólelni, vagy, gyerilwtc „ é, lgk«|ál| \' »íives„n jár.
ha teheaéges is. a félig kiművelés által a b.zouytalan-1 u\'llu|ni uem JJ^ lkkor a ^^ .^ ,|C,v.,|4XJ,isf,
ság örvényébe taszllani. ;uUu MOInla| a(||a VBgJ jpar0Bj ^y k»re»ked6i
Ha vau elfogult sznlö, ha vau olyan balgMag ■ palvAra. meri ott még derék és hasznos tagjává
ember, ki azt hiszi, hogy ai életpályák csak az. válhat a társadalomnak, de sokan nem így tesznek,
irnokságuál kezdődnek, mennyivel több akad olyan,, Beadják a liut a giimn«ziumba, vagy reálba, ott
ki majom szeretetból, vagy hanyagságból nem lörf-\'p^o u„„ar rábukkannak a lusla Uuuliíra elverik
dik gyermeke szivéuek, jellemének képzésével. , rijla „ ,,„,.( megbukik. A sznló még ebbíl sem
Nálunk sajnos a pálya megválasztásánál nem a | okult, beadja a gimnázium és reáliskola levezeti „,„„,„, k(>rMÍ A munkása kartellekbeu, a gyáros a gyermek ugyémsége rátermettsége |í els6 sorbau csalorná|ába a polgári iskolába s olt keresztül erősza-lekinletbe, hanem a sztllók hivatala, foglalkozása, I kórja vele a 4 osztályt. Mikor már ezen a koserve-
a magas munkabérekben, n kereskedő
látja\'h\'o^y az öKröriuBokbHi), végUl mind a halóuígokban talál-kamasz korban jáfc a \'iTágaság okát. Pedig ae általános drágabég de már szer,\' es összefüggésben vau az egyes speciális cikkek
mestersügre nem nioiiel, mert ,jrágu]á«>ával. Az egyik cikk drágulása maga után lealacsonyító. És mégis mi, l.pas.talunk V A,, hogy , megfeleló kva.iBk^í^T.r SÜT\' X. "Z Tn« \'«»• » mM1"" : « «WÍk"ck *": <>**»> *»«<*«
képez, azért kell. hogy ez iskolákba a szUlók ue kilouiwlil látszik s hu máskép nem |ut hozzá, maga
kényszerűségből, hanem jól felfogotl érdokeiket ezem „jmjlj,, magának a kardot és puskái. Aki meg ürö-
elolt tartva, szives készséggel küldjék gyermekeiket. |[OW1U uuj, , köoyveket s játék helyet inkább olvasni
Ha ez a buzgalom általánossá válik, ha a társadalom-; e, jruj SMreti „ , tndomáuyos pályára való. Aki
nak minden rétegéi átfogja halni az a ludat, hogy ez f„|,lonűsau ad vesz cserebelél az kereskedőnek való
alapismeretek első és legszükségesebb kellékek a j más gyermek ismét örökösen épit, lur, farag, ha
jövendó bármely életpályához, akkor a lelkiismeretes | BIah„(j ,\'dvje van; van olyan is. ki kűlónosképeu •
és buzgó tanítónak könnyű lesz a kivánt eredményt, K<I,ja9áK közül szerel forgolódni
elóállitaui. Azok az akadályok, melyek ít munkája-1 im, ,„,r .„aga , lermészel kijelöli minden
ban gátolják, nem fognak jelentkezni többé. Ha, aflym gyarm„kUek lóveudS életpályáját, a szülőknek
figyelembe vesszük azt, hogy a 9- -II) éves gyér- j m, cw^ lökélelesbiteni kellene, ezért fontos a gyer
meket nem lehet minden iparágnál alkalmazni, akkor [ me|, egyéniségének Bgyelemhe vétele,
bolyén valónak találjuk, hogy az elemi iskolákon, <Á gs„ri„t.línt!][ ,,„„ tulgjrlansáj^át kipuhatolni,1
épen ez a legfóbb a gyermeknek több
isii ultOllölt nú(íy oualunción is tul a íiu még mindig a rógi, de már
vagyoni és társadalmi állái baj. Nem azt uézik, hogy mire v
hajlandósága, hanem inkább azt. hogy melyik azon 1 van. ekkor szalad
valasztandt életpálya, mely önzésüknek, hiúságuknak j késón. Jlost már
b llló é állákh ét ! éll hil
fouüi-Mlioi tanácsért,
py mely önzésüknek, hiúságuknak j késón. Jlost már mg ,
leginkább megleleló és állásukhoz mérten nem! szégyenll, hivatalnok sem lehet, mert nin« meg a
llió & éi it ltlk V Azt hogy megflli klilikáiój lh i
kívül még ogykét polgári, vagy gimnáziumi osztályt | bo^r mire érez tóbb kedvet és hajlandóságot, nagyon ■ is régeztessenek a szülók gyermekeikkel. Valóban az\'„„hé, Aki nem akar|a elkietletni elhamarkodnia Tolna a társadalom szellemi egészségének jele, ha az | dolgot, ajáulatos, hogy e tekintetben kérje ki erre egyes pályákhoz szükséges ismereteknek megszerzése\' vonatkozólag többeknek a jóakaratu tanácsai, mert után a szulok önkényt vinnék gyermekeiket azok, („bi, ,Mln (uu|,el |ít ífrll lmiim „ ^kiutail,,,,, hajlamainak megfeleló iráuy fclé. ha nem ragaszkod- i különösen a taniló, tanár véleménye. Ók ériutkejuok nék boldog, boldogtalan aTiözéploku iskolákhoz,, Mu|o|, mán , |egiöbbet a gyermekekkel, megUgyeí-tekintel nélkül arra, van-e a gyermeknek elegendő ! j,,^ és mégis ügyelik annak miiideu mozdulatát, tehetsége, vagy lesz 0 majd miből ledezni a költse-! sol cs,ki„,nl \'határozottan véleményt is mondhalnak gekot. midón a magasabb fokú iskolákra kerlll a sor. | „„„l, Uo(,y mi|yetl életpályára volna a llu legslkal-Mi csak azt ajánlhatjuk, gondolja meg mindenmasabb. Azért tehát teljes bizalommal fordulhat uülö, mely bünl kövei «1, ha gyerDiekvl u okveí-, minden kil)I6 a gjarnuikit laiiitójíliai, és ha célsze-
. „ , nincs
mindenki urat akar íaragui fiából én leli*di azt ah zzá péiir, nem marad tehát más hAlra, mint további régi, igaz közmondást: hogy minden mesterségnek ] sorsát a jó Istenre bízni. Ezek az igazi proletárok arany a ioiiek«. Az iparosok ÍB k^rMedÓk kóiOt^én stimoh ilyen fél nn\'ivell el.Mii nagyon sok van már iiikáhb tudunk arra példát, hogy sokau, iiagyou j hazánkban. Rs ha az okát keressük mindennek ini\'g-
sokait fttunak, kik szegényen kuzdték és most dúsgazdag emberok.
Mindig ez lebegjen nzemüuk elftlt: a mivé & Ól alkotott valakit, aizá k^ll annak lennie is.
talAljiik a uáluiik nagyon is tlivMuu nmgkórbágbait. Nero császár auyjáualt megjovetidelték, hogy fia császár lesz egykor, de ót megfogja ölni. „Ha megöl in — Hiólt HÍ auya — csak uralkodjék."

sok rossz tanító és tanár, bíró. ügyvéd, orvos, méruők stb. stb. Kgyszerüen azért mert ezek egyikét sem nevelték hivatásuknak és egyéniségüknek megfelelő életpályára céltéve»ztettek, hanem bele kény-szeriletlék olyan sorba, hol szükségből megmarad ugyan, de zöldágra veigódnt soha sem fog.
: Kováts Miklós.
Munkás szövetkezeti üzlet.
( A nagykanizsai munkások
mozgalmáról-

A „Zalai Közlöny" múlt száma megmn-lékezeit a nagykanizsai szervezett munkások drágaság olluni mozgalmáról. Munkás szövetkezeti uzlett-t akarnak lelállitaui a drágaság ellen, mely togukat elvitatni nem lehet és nem is akarjuk.

A munkásság a uzövetkezetbeti látja célja elérésül. A munkátjttág ügye uz, véleményükkel nem bzálJunk vitába.
Tény nagy a drágubág. Nemcsak az élelnii^/AT drágn, imily ellen u mozgalom tuugiiidult, haut-m
^ \'J\'^. " ÍOÍÓ™r\' " ™Ml*t ÍH \'"i"dt" "\'*k A drágaság okát minden társadalmi iwililr
Miudeu társadalmi osztály s törvénye* ri-tid keretűn belül ugy segít magán, ahogy jónak véli.
jnásikn

A drága.ság okáról sokat lehet vitatkozni, á>-fliangu véleményre bajosan jutunk. Drágstág vau ti7, magába véri) elég baj, melyet nemcsak » inkásság, hunern a kiniparoH, a hivataluok é.---uukedelmi alkalmazottak tábora is megérez.
A munkásság az élelmiszer drágulás elleniiTwen m«nj«l«uii«k. imirtaz udvaritaén wímpitikuB I N()ni mondjuk megt hogy Trwml német, uláv
agyar il|ak tirba^ága elég voíiíóerfi reá|uk. I é(i oUht |iye|vü lakoBai- kölü| kjkl£(j| MÍm!)ali)Unak
A PiaiiH Delta Ilon* t?gyik palotájának el«ó ; véreink, bálim nifglinlná az osztrák szellemű r«ud-tíineletóu van az wgyeenlet lielyisége, mely a szolga j ön-ég is még be találná csukni «zl a Magyarvárt.
Knlönbon U oda kell lenni a
B mugyar címert is,
magyar m-mzeti szilt mrt a piros fehér zöld
mellé
az olaszok sziuei ÍH, már pedig Triesztbun n polizia görbe szemmel uéz a Frtrossel kezdődő Kziui\'krt.\'.
Az élelmes ifjak magyar elókelÓ cégeklíil reklámképeket kértek, hogy a termekben felfüggesztve adandó alkalommal megakadjon rnjtok \' idegenek szeme
lakásán kivul 3 szobából és egy nemzeti uziuü drapériával diszitett nagy erkélyes teremből áll. A leg-Biembaöt 161)1) helyeit diszes keretben vau: „1D02. évi jauaár ^O-ének emlékére, amely uapou halhatat-lau költőnk, Jókai Mór neje kíséretében korunk helyiségeit meglátogatta."
A vendégkönyvbe u beirtu a nevét, melyben els6nek Villányi Henrik dr., a Zalai Közlöny volt
Hanem uem volt eredménye e méltatta ezt
szerkesztője nevét láttuk. Azóta sok elókelÓ név kf:-\'buzgalomnak, A legtöbb cég felelet™ sí\'
rült már oda, mert ha magyar honfiak forduleak! a lelkes kört. Hanem egy naiiiihai gyár hekereleziílL
meg ebl)*>n aí idegenektől kavargó tengerparti vá-, csinos reklámképe olt van a falon. A Patria pót-
rosban, el iicin mula.izt|ák ezt a magyar ottbout: ká>é gyáré. Kz a gyár knlönhen résztvett a farsangon
felkeresni. Triesztben a farsangi vtgalmí-bizottiiágtól rendezett
Nemcsak a nyelv, de a szélien, is az. ami reklám-kiállításon és a nyert .00 arany dijat a liga
itthon dagasztja a magyar lelkeket. \' \' nazionalennk ajándékozta. Hogy miért nem a magyar

körnek? Uizonyára arról bum feledkezik ning » Patria,
Örveodeles fmt elé uóznek a kör tagjai. Tv i. | egy régi óhajtásuk teljesül ekkor. Egy könyvtár létesulése. Wlassícs (jyvila, a Mutuumok és Könyvtárak orazágos tanácsának elnöke a kör kérvényért-egy I0(i koronás könyvtárt szavaztatott meg a hozzá tsrtozó szekrényükkel együtt.
Magyar újságok vannak ott bóveii, bár hazai lapjaink közül csak ;« Pesti Napló kUldi fél áron azáuiKÍt, s többitől hiába kértek árkedvezményt.
Csak úlvnbsalok kulfüld magyarjai, hogy el ne
szakadjon HZ a lánc, mely ulihez az Asök vérével
| mogtjjüiiUílt röghöz köt bennelekul^. Mi pedig testvéri
Üdvözletünkül küldjük innen a magyarság fészkéből
és ha ulituk arra vezet, el nem fogjuk mulasztani,
I hogy fölkeressünk benn eteket, hogy u)ra meg ujra
megerősítsük bennetek azt az érzést, mely lelkűiteket
a magyar hazához fűzi. Tírna

touom
1908. SZEPTEMBER 7.
jegyformák. Különbözőkké okét az egyénles-iiuén mellékfog- ség teszi. így van et a hivatalnok-irókkal
btreot tartja legfontosabbnak. Az „agitáló bizottság már propagandái oslnál a raunkáMtövetketetuek
zsurnaliszta írókat, lk
gy okkal
is, ha van hozzá elég szellemi tehetségük, elvégzik azok dupla munkaköröket épp agy, mint a legegyvivásabb beamter, habár sokszor az idegzetük árán is. A hivatalokat ne az íróktól, mint ilyenektől féltsék, hanem íz iró és nem iró — szamaraktól! (—ir.)
lalkozás). akik kizárólag tollúk után élnének meg; akik megélnek, azok is csak azért élnek meg, mert alaposan értenek ahhoz, hogy a nemzetközi literator-piacon hogyan kell önmagukat flnáncirozni. A legtöbb iró osak mellékesen ir. Mert mint mondtam, szegény ahhoz a magyar-ugar, hogy az írókat ol<
A szövetkezeti jelszó nagyon szép és nemes ,lvet hirdet. AJ egyéni érik Ursulá»ál. Közgazdasági tzakkönyvek valóságos hozsannát zengnek a szövetkezeti elvrfl. Körülbelül egy évtizeddel ezelótt felekezeti köpenyben állami támogatással, a sa>ló tidószirnj.i alatt kell útra Magyarországon a wövetkezeti elv. Akkor a közvetítő kereskedelem
HETI
a szövetkezetek zászlóját - zag^ius uralom In u", .WrSatlal°"1 "ellézségeket
ellen. De
hogy a kereskedelem ellen harcolnak.
Annak idején az Omke megfujta a harci harsonát, hogy a szövetkezetek tönkre teszik a kereskedelmet. Ha már megszűnt a lárma. A feleke-! íalíin" az író zeti szövetkezetekről bebizonyul végozuek más munkát, mint
A cikkeke,, nyerni akarnak. A kereskedő nyerni; azért sem lőhet egyénisiteni. men az akar a cikken család|a fenntartása végett, a szövet- rek munka-energiájuk,
g y jss. Megélni nom tud
írásából az iró, de ha bivaiült vállal, irodát nyit, vagy egyéb foglalkozási iiz. akkor öökké hlljk h
f8Jegyz8n«k.
Annak . közszeretetnek epilogun, raelj Lengjél ái fójó jbil
örökké halljuk, hogy az író nem való híva- L^08 vSrosi r{ie8Jí{ jubileumakor megnyilvánult, nem lehet igazi szakember ai * ái"m i««*ókőnyv, raelyti a polgármester most
» . - . . .. l-*-].*lAJifllYi- ii . m .
mindketti \'b.onlit ^ ^ ^[^ ía^ii^ " *»
lyult, hogy azok sem mert elvonják napi munkájától - eszméi, közvetítő kereskedők. | \\ Altalános, helytelen vélemény ez, amit
adott át illi formában a lójegyzóuek.
szövetkezetek megalakultak. Szóval ™.k , tömeget rényi József újságíró volt. dr." Hározv\'lstván
msgával ragadó elv, a külszm ez tuul fel veszélyes-\' Budapest nyugoteurópai polgármestere aktiv
nek. Az elet más képét mutatta ez ügynek. jzsurnaliszta. Koronghy I.ipioh Elek, a kul-
Nem ismerjük közelebbről a már működi! lusziuiniszterium tanácsosa poéta és szépiró munkásszövetkezetekel. Nem U uéri rajtoltuk meg1 A minisztériumok egyébként is tele vannak a másik irányú szövetkezeli mozgalomnak képét, niinlahivatalnokokliaí és neves Írókkal. A
p
erre a mozgalomra akarniuk ] bii\'ósáKoknál, megyei hivataloknál, hogy tanárokat ne is említsem, szinten sok
mintha mi ebból kívetkeztelni.
A gazdasági életet alaposan ismerő jules szak-\'poéta és elismert szakember, Gozsdu Elek, tekintélyek állítják, hogy . közgazdasági élet mai,aki fóOgyész és szininúiró. K. Nagy Sándor\', alakulatában . közvetíti kereskedelmet nem pótolja] a jeles _biró és szépiró, .Szabó Sándor, a\'
poéta, máramarosi alispán. A három nagy munkásság.! tanfelügyeló-iró. Vérlessy Gyula, Mrinozy György és Petri Móric dr. A pesti tiszti orvos, Feleki Sándor egyik legmunkásabb költő.
A hatalmú .Ibunmeru jegyiokSoyv barna disznóbor kötésben van és Scbless utóda Ozlet»ezetó-jének Olasz Karoljunk müve. Kivul 1882—1907 van belenyomva. A tábla belseje fehér és piroa moiré (a város azine) Az 1. lapon a várói festelt-cimere, a \',1-on a városházának látképe van. A 3. lapou az a|ánlás szövege : (Tekintetes Lengyel Lajos fójegyzó ur fójegyzoi mükodéoének 80 eres évfer-duló|a megünneplése alkalmából Nagykanizsa r. t. város képviselőtestületének Nsgykanizsan a tirosbáza disi-lermében 1ÍI07. uov. 4-éu d. u. 7,0 órára össiebi-vott uunepló kozgynlésérll felvett jegyzőkönyvi kivouat. A 4. lapon vannak a jelenlevők nevei 6. lapoD kezdódik a jköoyv. A 8. lapon az odtoilo beszéd, 16. lapon a fjzó válasza a \'20—22. lapon > hitelesilik aláírása (az egész jelenvolt képv. testület).
semmiféle szövetkezet. De ugyanezek is bevallják, liogy a \'tovelkezeti elv ellen harcolni egy értelmű n egyének társulásának, illetvo ezek ily irányú jogiiuak megtagadásával.
A munkásságnak joga vau erre .szövetkezésre, mikor e jogukat olismeri a pártatlan állású cikkíró
A művészi rajzolatok és irts VidoB János városi hivatalnok munkai. Az írás gótb, itilizilt gót éa latin belükkel van. A jkönyv különböző mozzanat! szerint . lapok különböző szecessziós szegély illusztrációkkal bír. Művészi gondolat a 9. lapou a móuik szegély középen egy földgömb, melyen ür> vin ina. | A földi pálya szimbóluma. Hány képviselünk van, aki szerkesztó. ( Wdoa János művészi muokájánik elismeréssel
iró és ügyvéd cgvszemélybi\'n és mindegyikben egyaránt kiváló?! Az ügyvédi karnak díszei, poéta tagjai, pedig épp nem egybe-^ fllká E Kál K
nem fogják félreinagyarázui Jót vigyázzanak arra, hogy
figyelmeztetését sem. a munkásszövelkezeti
— Katonák táborozása Kanizsán. Óriási
kavarodást okozott a városban az eszéki éB zágrábi
7. és 13. hadosztály ideérkezése. Hár napokkal ez-
elitt gondoskodás történt a 350 tiszt és a 8 ezernyi
legénység elhelyezéséról. Tömérdek panasz azok ré-
széról, kik nem szeretik a katona vendéget. Idegen
ség a városházán, különösen a katonai ügyosztályban,
ahol jól lelt volna ez alkalomr. segil6 hivatalnokot
tenni. Mert ha esetleg betegség miau az egyetleo
hivatalnok nem jeleuhet meg, nincs ember, aki ez
ügyekhez értene. A katonai holmik szállítására\' 76
fuvarost fogadlak városunkban. A katonák szombaton
és vasárnnp érkeztek és E(-én hagyják el városunkat.
— Qyapotnovóny a városházán Kani
zsán nem mindennapi látvány a gyapotuövény, azért
vizsgáltuk nagy érdeklődéssel Acs József elóadó
tanácsos iroilnjáuak ablakában ezt az érdekes növényt.
\\ magot Amerikából hozta egy onnan 7Ísszatért
Iparos. Májusbau vetett el i magot és az egyik kis
cserje most virágzik. Virágja hasonlít az egyazerü
fehér mályváéhoz, alsó levele a babéhoz.\' felső a
repkétiyéhez hasonlók. A virág egy nap múlva hal
vány rózsaszínűvé válik, astia lehullik is a méné
ben fejlódik a fehér gyapot.
Ozlel ne egy-két jól dotált állású ember kedvéért
létesüljön. Vigyázzanak arra, hogy a szövetkezel I \'^S0 foglalkozás. Eötvös Károly, Kenedi Géza.
helyes irányban gazdálkodjék, csakis colját kövesse.\\ fényes Samu, Szilágyi Géza, Uombay Hugó
Végül amit oleö helyen kellett volna említenem, az csak fW-«ÍJ "év a sok közül,
ütletvezetési költség caak a nyereséget eméssze fel, Xugyon is egyoldalú fi\'líogás az iró-
uem pedig a tikét is, különben hamar megjiden *\'\'v«<alnokl>»n, a poéta-doktorokban és a zsur-
adózunk.
majd a — felszámoló hirdetmény.
A kötvetitu kereskedelmet nem féltem f mozgalomtól, trágyobb.vttlarokat is kiállt már.
A szövetkezetnek pedig oly jó vezetőket kívánok, niinit ez a\'szép mozgalom megérdemel.
MEGFI6TELÉSEK.
mv»t«lnok irók.
naliszta-flskálisokljiin fél-fel embert látni, akik , I egyik foglalkozásukat a másik rovására űzik. \' I.uhel, hugy uiegbos/.ulja a sokoldalúság magát, de csak az illetó egyén fizikumára lehet ez rossz hatással, a dupla foglalkozást különben éppen oly precízen be lehet tölteni, mint az egyetlen hivatalt. N\'i\'Téltsük a hivatalokat az íróktól I ntxgteszik és megtudják azok tenni kötelességeiket kellőképen. Az összes foglalkozásoknál azon munka eredményeik tekintetében a szorgalmon kívül osak
Egyik ismert alanyi költőnk dijnok a egy fókritériumuk lehet - az ész. Minden statisztikai hivatalban. A napokban halt meg tudomány elavul, életet, gyakorlati használ-Pesteh a Rókus-kórházban egy kereskedelem- hatóságot belé az emberi ész önt. A betegügyi rainiszteriumbeli dijnok, aki életében, ség-tünetek, az orvosság-nevek, a törvényakadémiai dijakat nyert, a Nemzeti Szinház kódexek és a hivatali pragmatikák mind
elfogadta verses-drámáját, jeles poéta volt.] í—
szabadalmazása vagy értékesítése elótt
ugy Magyarországon, mint bármely
külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi
szerkesztőségéhez Bndapeat, VH. ker., Erníbet-körnt 36. fiám.
Kérje a .Szabadalmi Újság" ingney mutatványszáma t.
Kaposváron most lesz egy premier: az uj —^^-^^—i «^— irányú népszínmű kiváló ifjú szerzője — \'^"^™"""~"^^^^ írnok. íme, ilyen alárendelt társadalmi állásokban vannak azok az írók, akiknek nincsen megfelelő iskolai képzettségük, bár zsenik különben. Magyarországon kevés az olvasó közönség ahhoz, hogy a legtehetségesebb | ifót is társadalmi pozioiójához mérten eltart-1 hassa, ha egyedül az írásából akar meg-1

ZALAI KÖZLÖNY.

1308. SZEPTEMBEB 7.— Beiráaí akadályok. A helybeli polgári
fiúiskolában m«r érek óla annyi tanuló jelentkezik
az 1. osztályban felvetőire, hogy az igaigatóság
kéuytelen egy részét a jelentkezőknek visszautasí
tani. A most lefolyt behatásoknál iu ei történt, bár
ta I. osztályba 64 tanuló vétetett fel, ami sehogyae
umiidhiió egészséges állapotúak. Ug; látttzik, a Bill
iók kezdenek megbarátkozni a polgári iskolával éa
akkor valóuinfl tiogy ez a mizéria évről-évre meg
újul éa pedig nagyobb mértékben. Mindenesetre jó
volna, ha az igazgatóság lépéseket tonne- az osztály
párhuzamosítása érdekében. Kz érdeke a városnak,
a szülőknek, az iskolának éa az egy osztályba Össze
zsúfolt gyermekeknek is.
— A nagykanizsai takarékpénztár által
alapított Önsegélyző szövetkezelnél a folyó hó 8-ara
evó befizetések as Qnoep miatt pénteken délelőtt
eszközöltetnek.
— A Dőlzalal Takarékpénztárral egye
sült önsegélyző szövetkezetnél a szeptember 8-ára
«»o befizetések az Qnnep miatt folyó hó 11-én, azaz
pénteken tartatunk meg.
— Névtelen vádaskodás. A helybeli áll.
népiskolai tanítók ellen kétrendbeli névtelen feljelen
tés ment a kir. tan felügyelőséghez. A vád azt
mondja, hogy több tanító (kettőt n vleg is megem
lít) állásához nem ÍIIŐ életmódot folytat. Az egyik
lovél „l)r. jnris-. a másik „Hat képviselő" aláírás
sal vau ellátva. Mi azonban tudjuk, hogy sem a
helybeli jogi karnak, sem a képvise.lfiiet>tlllet tagjai-
niik nem lehet és nincs in kifogása a helyijeit tau tók
ellen és hiiocyrira más útját választották volna az
orvoslásuak, mint a gyáva névtelenség be rejtőző alat
tomos módot. Aunál inkább való lehet a?, a föltevés,
hogy a kedves kollegák Üy inóiion akartak egyik-
másik nevét a felsőbb tanügyi hatóság előtt disz-
kvaliflkálui, hogy így « esetleges raugueli előlépte
tésüknél kevesebb legyei) az eszkimó. Ha így van,
amit a meggyanúsított testület leljen rmergiával fog
kinyomozni, csak megvet éstlukat fejezhetjük ki az
alias oelelíf.U-t felett.
— Miért nem fényes a huszárkard ?
KellunéM keltó az a szukallan jelenség, liogy a
vároMiiukoii átvonuló lovasság kardja nem tílndoklik
a napfényben mint eddig. Ez a változás abbau Mi
magyarázatát, hogy az eddigi hadgyakorlatuk alkal
mára a huszárok kitrdjál valami zii|ilen színi) Ukkal
má/.nllák be, hogy 110 csillogjon. Ily nagygyakorlatuk
alkalmáviil a tömeges felvonulásnál már messziről
meglátszik n kardok csillogása és így árulója lenne
az ellenség közeledettének. Ezt akarják elkerülni a
mázzal. Kgyebként legközelebb többféle reformálást
fognak a lovasnág muutc prémjén és forgóján, —
mely eddig (tihér volt — eszkőlni t, i. azokat feke
tére cserélik ki. Az egyenruha tekintctébfii is &i a
terv, hogy » huszárok elvesztik attilájukról a zsinór-
zatot, mellyel eddig azok niiigyHros színezetet nyer
tek u egyenlő alakuvA teszik ókut HZ osztrák lovas-
ságéval. Hogy ez utóbbi mire jó, uzl csakugyan
nehéz kisütni.
— A gyermektelep tankötelezettj ei.
A uu\'uht\'lyi gyermekeket tartó Anlfkeltaki!! körlevél
ben értesítette gyermekmenhely igazgatósága, hogy
az eltartásra kíadolt 4—fi eves gyernu-keket óvodába,
a G -10 éveseket népiskolába. 10—14 éveseket
pedig ismétlő iskolába kötelesek beíratni s ezt jeleut-
sék be n gyermekmenhely igazgatóságának.

— Nagyon hideg leső a tél. Az augusztus
végi esőzések aunjri gombát, különösen vergáuyát
csaltak ki a földben levő spórákból, hogy valósággal
elárasztották vele piacunkat é« egé^z estig jártak a
gombás attözoityok a házakba, hogy eladhassák. Volt
is bővet) vevője. Hanem majd mikor télen a párolgó
! gombaleves mellett ülünk, jusson eszünkbe, hogy a ! kioulevő csikorgó hideget már a nyáron megióveu-
deltük a bő gombaáidásból. Mert ez auuak a jele.
Így mondják KUkautzsáu. SormiHon, de Somogy-
bau ia.
— Rendölet a „cupringerek1" ellen. Sok,
sok a panasz ellenök. Végre a főkapitány is tneg-
sokalta, hogy hogyan csalogatják el helyéről a cselé
det, hogy minél nagyobb legyeu a forgalom és a
provízió. Ezért rendeletei adott ki a főkapitány, hogy
közvetítési díjai ugy a gazda, mint a cseléd a hzol-
Í gálát elfoglalásának ti. mipján tartozik flzuluie s lm 15 napún belül a cseléd elhagyja helyéi, minden közvetítési díj nélkül tartozik uj cselédről gondoskodni, felszólítja egyben a gazdát, hogy minden visszaélés esetén tegyenek feljelentést a caetédnzurzó ellen. Fogadja köszönetüuket « gondoskodásért Hoda Dezső fókapitáuy ur. Kz az erélyet. intézkedés ugyanis uem Kanizsán, hímem Hiulapeittan lép életbe.
— A végrehajtási novella immár ék-i =f
\'lépvén, abból egy igeu jnaktiku-.au kezelhető „Jegy-
zeUzerÜ" kiadást kaptunk, umelyuek újítása az eddi-< giekkel szemben az, hogy az oldalaknak csak leiét foglalja el a szöveg, míg a másik tele Üresen van hagyva, hogy a praktikus jogász azon jegyzőtöket tehessen. Azt hUszök, ügyvédeink és bíráiuk hamar meg fog|ák szerezui uz efajta kiadásokat, He-iikő Uyula Orill-féle udvari könyvkereskedéiie, Budapest. ; adott ki. Ara l.í\'j K. Ugyanod jelent meg H büu-1 tetó uovella is. ugyanezen kiadásban, ára ennek is \' l.\'JO korona.
; — A mumla AlsüUsudviiii a Szi\'iithiírunibág
! kápoluában vau egy régi múmia, melyet a nép Hadik | gróf holttestének tart. i.iorbély Uyörgy zalaegerszegi fógimu, tanár AUóIeudváu járl, hogy a múmiáról felvételt ké&ziltehbeii. Borbély u muuiiát a zalaegur-üzegí miiieuui siáinám akarja mugnzerezni, ahol mindenesetre alkalmsabb helyen volna és a múzeum érdekességél nagyban emelné.
— Összeazurkált katona. Musik Ja nos H. századhoz tarlüztt kozoshadíierogbeli tizedes, az (Jrüinvőlgy-utcai kéjtauyán mulatóit az esti órákban hova aközben belérlek: Filák György ÚH lestvére, ismeri n«vü rovott mullu üihkanizHfi legények is. Miibik Jnuos egy itsttitlnál mulatott * enyelgeít egy leány nyal, akire Filák (-i)örgy is szemet vetett s elakarlü a It-iinyt a maga reuzére okkupálni: Azon-bau Musík nem eiigedlu s ellunszegiilt. A azóvAltáít hevében azután a kél Filák lestvér megtámadta a katonát. A náluk megszokott régi virtus szerint előkapták késeikel é* több szúrást ejtettek raju, inig végre Filák György íelhatíitolta a szerencsétlen katona hasi\'tt: mely utáa az vértől elborítva, eszméletlen ösbzerogyolt. A rendőrség gyors intézkedésére * katonai kórhá/.h:i s/illittalta a súlyosan sértilt katonái Állapota az orvosok véleménye szerint nem halál OH UHgyon. rtV életveszélyt\';!. A két garázda vúrengzőt pedig » lendörség velti- gondozá«ba
— Felhőkarcoló Nagykanizsán. A Singvr
Conip. varrógi-p rt. Köttiís-teri palotitjábun egy >ii;
emeletes toruyun ji.ikjUt képe IHIIIBIÓ. KZ H hatnlious
alkotás a társaságnak egyik new-yorki palotája, mely
a inocieru vívmány miuden nlkotá^aival VAU feUzu-
relve és fennen hirdeti ennek a világhírű cégnek
a diadalátr

- A fertőző betegségek megakadályozása a katonaság körében. Hogy a hadgyakorlatok ideje alatt bárhol előforduló fertőző betegségek tovább terjedése megakadályozható legy«Q a bel Ugy mi mutter a hadügyminiszter felkérésére rendeletet adott ki. Szól pedig arról, hogy ahol ilv * fortöió belegbég (ullúpne; nemesik a polgári hatóU-goknak, hanem a katonai parancsnokságnak ii tegy^. nek jelentést.
— A jó vidékiek becsapása Lapunkat
több helyről arról érlesitik, hogy egyes községekbe
beállítanak utazó ügynökök, kik a uépuuk varrógépe
ket ajánlanak. KgyuLUl ígérik, hogy másnap a
gépukt-t ís bemutatták, azonkívül »igy bialiképz.\'ii
kisasszonyt is küldeuvk, ki ókel a varrásra nutn-
fogja tanítani. Kiutált egy nyomtatvány fölét vmiiek
elő aláírás céljából, mellyel csak annak a kiváuságuk-
rittk tesz nek elegei, hogy a gépet mvgakarják tekin-
teui, l\'edig »z nem más mini nu\'gremltilö levél «
itt törtéuik H cnalós, - melynek alapján ezutún I—\'2 hét múlva ciméru küldenek u*y varrógépet vasúton. A címzőit persso megvan lepetve, mert hUz ő uem rendéit gépel u panaszkodik fuuek táuak. A helybeli Állomásról már több ilyen géjtek érkeztek. Ktílhivjuk a közel vidék népét, hogy lel ne Uljón ilyen csaló ügynököknek, nóize jól meg mit ír aU, tia nem érli magyarAzUsa meg érlelmosubb emberrel, tanítójukkal, viigy pedig utasítsak ki a szédelgó vigéceket.
— Gyükoasági és öngyilkossági kísér
let A népurkölcs züllésúról IH.SZ l)i/.uiiysugot ai
alábbi eset, melyben t-gy férjes szegény il« Méfi
n>tsxony a hitvestórsa tudtával Hzemtúje volt egy jó
módú legénynek, aki, mikor a pénze már fogytAn
volt, «lhagyta, lialálosau mégsebenil«Ue az Bsszonyt
azuUWi tiumagát. Az i-nel a koveikexó: I\'ap György
düinbói liatal gazd» hosszabb idő óta szerelmi vi
szonyt folytatott Halta Józsefné, szül. üeucsi Eriin-
bettel, akit anyagilag is hegitutl Az asszony annyira
kifoszlolta szerelmesét, hugv annak iníudeii péua-
elfogyott Erre tmiUín az önzetlen hierelnies ott
hagyta a gazdát. De I\'up nem tudott nélkQle élűi.
folyton kérte, hogy ezerestío lovábbra is Végre A
a szép asKzouy inogszánta A szereliiies embert s ugy
nap beállított a fürjével együtt a gazdához, almi
Hattá József u férj azt a kijelentést telte, ha három
hold földet ráírat a fuluségére, akkor eziiláu el|ár
hozzá. Pufi goiidulkitiiífii időt kéri. Atláua azonbuu.
hogy azok csupán az 6 kifouztábál, tónkrctetéM)t
akarják elérni, arra a végzetet* tílhals\'irozfWa nMún
| el iriAgát, hogy földiét mim iialju rájuk, hat <
1 megöli az asszouyt és magát is Másnap reggel átment HatUékhoz « beszélgetés közben újra kérte. ltog£ legyen tovább is kedvese, de az asszony csuk » Inlil áiirá^l sftrguU". Pap erre kést rántott, »z -asszonyt összeszurkálta, a/.iiláu magát in többször . mellbeNZurlu Mindkét sérült állapota életveszélyem
— PagUano-Sirup. Az egyudnli valódi, vílán">-
ki\'-k Uirolaino I\'nglitiuo védjegygytil nllAtutl l\'uglíaiio
Sirup kiválóságát íga/.itljiv ama tény, hogy ezen külön-
; legosség mint logioiih vértisztilósz«r, Pagliauo Sirup folyékony és pontiakban IHB8 óta sok ezer csaliíd-uál eredményesen bevált. KitUuA, orvosi rendelésre
! enyhén működő liui>haitószHr. mely 11 székrekedést
I é* annak hátrányos következményűit megszünteti »•
\' vértiazlitóan hat, Hendulésidt cimzendŐk : (.iirolamo I\'agliaiio tanárhoz, Klórcny (A 43.) (ia I\'andolllui-
j — Járvány miatt elhalasztott beiratá-sok. Mint honuunküi úrtusitunek, a zalaegerszegi m. kir. áll. elemi iskotániil f. é. szept. hó l-éi) megkezdett be íratásokat az ott fellépett vörhoity (sarluch) betegség miatt a városi orvos jelütésén) a vfrot-i
1 hatóság beszüntette. A folytatólagos heiratát-okat
Iszopt. 15-órt! tűzte ki.
Jól jegyezd meg: csak
cigarotta-papirt, vagy híh^lyt lio/z és ne on-
gedd magad hasonló kin(iz(;sü silány minőségű
utánzatoktól tévútra vezeíiii.

|»U8. SZEPTEMBER 7.
- A félnapos tanítás. Lapunk keretében mi is felMílaltuuk egy cikkbon, hogy Nagjkaniwán is már idószerO lonne a íéluapi tanítási idót hehozni Most a félnapos tanítási rendszer behozatalára törekszik mint Vaavármegyéból olvassuk a szombathelyi („gjmnátiuin igazgatósága is. Ugyanis e tárgyban lolteriesztést intéiett a kozoktalá*i miniszterhez A
7. A I, A I KÖZLÖNY
gogiái érzéke lehetett, hogy e darabban léptette fel a kél kezdit, ahol Pál Kmmanak támasza Oaige Boske, Siöke Sándoré pedig Thuri lilemér volt. Miudketló valóban művészi mentora volt az uj tagoknak, bár Csige Höslce néha szinte bosszautóan tudatos volt hálásában. Pál Bmmáról Ítéletet nem mondunk, mert egész estvo lámpalázzal kflzdotl. tiz vérmérsék
SíüreU mulataig.
— — ívHivnivki Í\\ inni CKQC
ezt az ora beosztást helyben hagyó-i lei dolga, a,„i megváltozik idorel\'szók., Sá.idóThámlr
lleljen volna ha nálunk is ez Ogy | lekllzdte az elfogódást és ogyes, bár néha fölöslege-
remiim. ,.;.. .:i4 „.-.»....■_! _ _ J_ _.. i ........ . ".
A helybeli könyvnyomdáitok uakegyaaulete okt. 4-én nagyobbszabásu zártkörű szüreti mulatságot rendez a Polgári Egylet emeleti helyiségeiben. A tülU jövödelem az alapítandó nyomdáéi aunató-riurn javára fordiltatik. Bővebbet a meghívók.
Meterologlal állomás.
már egyszer dulóre jut
— Három éves gyilkos k\'ereszlurról meg-dobtwute eseményt kotólnek JAui^cb József 3 és
sig vitt gesztusaival azépen betöltötte szerepéi Sok megérdemejt tapsot aratott. Jó erót kapott vei
Városunkban az Utasai Horváth István lakásán
- -r.-. ,.„., .„,„ „ « országos mulerologia intézet adjuukluaának Héjjas
- ■„ - >„.„.„., o „ Köveasy uir.ulata. Nickyné háladatos aurenvuen Kndrének közbeuiárása folytán materologial állomás
fél éves fiu az utcán csigaliajlns kőiben kis ostor- nagyon jó volt Pintér, Kisspál I8anflleben és lini lítoslll. Már megérkeztek mindazok a műszerek, melyek
nyelével oly szerencsétlenül niúlie meg Artn.. _ . _...^. ,_ ,,
ti éve« kis leányt, hogy az szörnyei halt. és játékUI állaudó derOllségel kelleltek. Szerdán
■- Fliilétéml k.iilltlik ■ii,llllik„t. Min.l.„,lo.k I Bródi Sándor Tanítónője került szinre. Csütörtökön
..kik . f*nykípí»iet, o IcgvonWl-li et mindenki Utal könnyen] Molnár Ferenc Az .Ördög"-!;, mely az egé»Z IllÚVelt
„.ji.nulh.ió ■?»»;"»\' «JcklíU».li, .jinljuk ., ,A Moll" , vilagnn imneretasé telto az iró nevét, a most fehne-
—a...—t ,.i„ ..«™....Z,I.,..„I „.,. . . r MJrj> JSHJH,,, (Sehmólich) Szilágyi (During) |ó maszkkal » oélr« "Olgáinak tbóméró.csapadékméró, barométer,
x~ :"\'\'-\' \' \'" " \'- -1- \' ■ ■ ■ széliráiiyinerö vitorla stb.l A faltzerelések e héten
megtörténnek. A tudósításokkal I. Horválb István van megbízva
A felső kereskedelmi Iskola létsiáma
kípw irjügyxékét klvin
n kükl «1 t.írmwtY
lí dl Öltöt* érdekeaségü, hogy a címszerepet Tlinry A helybeli felsó ktre&k. iskola növendékei már
■III
lllllllBI
Válla ■iri.liltlt -
feljebb, lír-
■iilu «• táa-■latim,
Utoiely ny.lven
w. suídenratjiitt. HíMEBEBŰ in ZQricü.
Nyilttór.
.Ai e rovat alatt közlőitekért nem vattai felelősséget
játszotta, (ElÓbb Fehér Gyula) Siettünk kijttltjnU\'iii, három év óta binporodutk. Hig |H«n-bau ceak 71,
hogy ez a hierejt nom n»líi való. Ai 6 Mzultemea 18R7-I)BLI <JI ÚH 1888-ban tol növendéke volt étt
vonzó\'nzínpadi egyénisége szinte Télre hiltonli>tl» a azóta oask 80—\'Ju közölt varialt a létsiAm. addig ex
siinpsdi hsiást. Amennyiben uem hittük ul. hogy j évben az el.sÖ osiúlvba 4il. a köiépeftbö 3V, a fel-
Lásíló bankár foletiége nein őt eturoti, hanum Jánoa sibe púdig H7 tauuló (ltr>) iratkozott be. Kt az
festót. Az 6 knrakterének caakaz észt kell a játékba emelkedés egyrészt az iskola jo hirnevórn mutat,
vinni, a kérlulhutoilmi logikát, az Ö jelltmiénuk inintfiíy! mÁHrésxt arra, hopv az innen kikerttlt ifjak tieztef.Be-
HdűrcuyomA»Dak kotl a 8icr«pl6k h a publikum Kys pHlyiikhoz lulnak í>* amiúrt síi vese n adják a
lelkére nehezülnie, melytől subsdulni egyik bem tud. szülök nyertnek uiket a keresK. is kólába.
vagy csak rundkivul megrázó drámai liatris nlapiAn Nói kt*r*\'»k. taufolyamban a íelvételi rittgála-
Thury a/onban kiidves ör^öjí vult ; numerák jÁtékál tok szerdán d. u. 2 ómkor lemnek, a tanfolyam
| de *wn-])il. szcniélyét is wimpaiikuHsá tette. Tóth ! megnyiliuapodig CHlHÖrWkőn (lii-éni reggel 8 órakor.
: Ilonka (a bankár ueJBj flgyéni»úgév»l éB játékával _ . . . ^
magával ragadta az érznlmi3k«t, 8zóko Gizi (Klza) ez\' Katonai varos.
itstén beliiionyilotta, hogy a UrsulalnAI van IIHÍVH: Kaniísa néliAny nnp óta katonai váron lőtt. —
8zók<> Sándor jó volt, d« mint mondók gyengu Amint már i\'lfirn jcleztflk a nagy ha (gyakorlatokra
ellcnft-l vult Tliiirvra nézve. Ónak Tliury lelt volna vonuló kitlvnák kozul az uhziikt, pélurváradi, zágrábi
öminmKÍhak ejíyenlft rangú ellenfél\'\'. Így nem értet- i <*nr«1il«k mintegy \'<> t>z>>rnyi iéLszámban városunkon
tnk mng, diadalát. " kereMtnl vouulva itt pihenőt (ártanak. Hzombaton
. délután tnihogó esfibcn bfirig ázTa jöltfk a tüzér
Fömunkatára: Kovát. niklö«.
ÚJDONSÁGOK.
Vármegyei leozgyüléa.
alit-jiánja n napúkban killdtv
Salvator-forrás
W.
illetek, mi\'lvi\'k egy része SAriL, Palin felé mentek trumbilatizó melleit, fi úrsknr jött az enzéki ezred átázva, (lu jó kondifióbaii katouazenévul, Zákáuytól idáig pihenéH nélkttl. Vasárnap H 3!). gyalogezred, mü pedig a 71\'. \\omil W viirobunkbu A város fűly-lua hullámzik u ka(oiia«ágtéi é» a kivúnesi ^tömügtÓI. Bzintx azt iiiinidliLitiiók; a/, ud-án lakik a vároh né-|ietü-égt: e in\'hiiiiv nu|iou. Érdi-kes megbámulni T»16
__ vult a liiitaliiittK tiioiorvoiitituk, aniilyttni Kanízsau
megyei dijtiukok lizutéüi fokozallta való iéninytí. Nagjkauiísa I!lu7. ■• v ^madMt; IMk MiMly Ui»utt«á«i val .„eKHwedcl. h.lyaek vál.8»lí« ,.l| |lc». Itol v.»,n,gjí,,,k a ..W. uti hozott liultirozata;
ii iiifghirót H trvímtósn^i liizottwlí!.\' tagokhoz a (. hó még nem i» liitlmttuiik Hír szerint Perlakon egy
14 ún & e Klómkor megunandó kö/tíjillésn-. A tiitl li^xuLjilt ilyen tnuior alatt- Oi- ttt<,Tvuc*úi\\-rahég
lArgysorozut VHÜ pontból áll, tnolyek közül meg«ni- j nem törU\'-nt mia ta. I.t-üiolib katonai méltóságok tá-
lilíilk: A trvb»tó*ag V.n)\\). évi kölbúgvoii\'hét; a I rosunkban (irivicbics .Iiinos ttlutboriiogy és Keichller*
• • ■ ■ - \' \' •■ \' - ■ ■ JH„0!Í vi-zérórna^y
FolUlflzetések.
ff k.. (iallovic
j
Ni ,- k s , , ■
„.,, „ k mi S P
j tflígyába ,toni 8ző
- , k u ;
.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
.pvl..l6l«.l1o.iul.«tl f..lir.l.. aluala a osobáuci vitroiuru rinlekinu
tic.it, |,,joK, p„p Mvi„,
Mvíii. r.n■ -50 f St Józ^ftó t .,„ f ,.„lir,.j„, .Kr,m U|0„
viláteMM Molnálniotl. A W- ,,|W|, fl ,ilik |lí)á< k(|,rtlw.
i
| 8.0c. J6.»..|. Va |2() f ÖMttw)11 4
sorol( mm£ m
1 trltia táp>iy«tiiin; leirul Nagykaníznii várot>tnik (rvhutó-Húgi joggal luendó f^lruházáHa iránti kérelniu láigyá-
Színészet.
Oüodálatux lnihzittitú kozúiiy Ulti- meg <-zt a kűmzími i\'ublikiimut. Máskor még n tiilánjságot is nagylulkü támogatiihban részesittítto, nioüt a derekas lóit\'kvúst, müvétszi élvezetet in mellózi. A Sohiller IlaraniiHjának gondolatköre, psichologiója ugyan nagyon távol áll a inieuklöl, ii<- hot murHtti a ktizönHégii«k HZ a rébz«, amelvnek tfvang«Íium» éppen Schiller meg OoetliB ? Ttíijt\'si\'ii hiányzott, iiedig amit \'f hury (Moór Károly) én Kuhór (H Ferenc) nyújtottak az igazi művészül volt. Már kmldeu ft líoaenkrauz és GílliJensteru vig|áték». inujdiiem megtöltötte a padokat. Két uj szerződtetett tt# kezdtu meg pályáját az arénában F«l Kinma é-s SzÓkn Sándor. A rendezönuk linóm tapintata és hogy ugymoud}uk padé-,
londvui vasút épitéséhe& Való hozzájárnia: hozott. Szentmilclóssy Gyula Upoluai !"ö ! szabadwlg és nyugdíjazás iránti kérvénye.
Nix dájoa. - ■: .
Hogy7 mennyire •■! van foglalva a városháza
mtndi\'ii hivatala a katomsiiggal. mutatja uumetiak az.
\\uwy a katonai ngyoszt^ly liivulalnuka még va^áruap
iléltittiu i.s .sZdlüfllHllian volt, hanem HÍ a jelenet,
mely a mérnöki hivatalban lejátszódott. A főgimná
zium igazgatósága odaküldd* ptjdellusát, a jó Gyuri
Wt\'síi, hogy valami iskolapad ügyében interpellálja a
mérjiiiki hivatalt. A kedélyen ruérnük azonban azt
felrltc neki: Nix di,jcs j.\'imnáziuni. most Cfiflk kato-
uaMlp vnii, Klniflicl x
GombamórgézáBek- |

Tüdőbetegségek* hurutok, szamár-köhögés, skrofulozis. Influenza
cUen számtalan Unir és orvot áluJ oapoata ajintva. iDnthoev értéktelen utánzatokat la kinálnak, kérgen
\'/re/m
fatl a UU|W. viluUkol. ÍJJdl InwliiL
F. H*«taMB-La lUche A C*. BIMI (Sri>)
A nagy gombatermé-s, gombamérgoZüKeket is \' okozott. Kelé Katalin és Mari varaitidi tilcai leányokat az orvosi sugély muntette meg a mérgtizé.s veazedolmétól, Kliuger Károly vasúti munkáü \'2 éves leánya Mariskn, belehalt a gombamérgezésbt) a . L\'etoű utcán, öreg Hzülfii ineg «ulyo« butegoii fekilsz-uek. Molnár József Rákóoi-uteai i.o éves földmivff a gombától hirtelen roszut lett én mire az orvot> megérkezett, kiszenvedelt. Malek József,- Kluger Mariska életben maradásához is kevés a remény.

7. A L A 1

I- í> s\' Y

I«O.<. 8ZBFTKMKER 7.•52SL BBIRATASOK SS?
»«po»t» • • órái*.
SOMOGYI MÓR
ttnir, sonforunttvism
Xiinrviilanr hípMiUtt ofcUv«l«a nniUnl*
államilag iK.>g.ut. .i.tt -no ztNtr
Conservatoriumban
Bndapeit, VII. Emébet-körut 44.
ooacsn, &•(•<•, in»k, (ordonk*, olmbaJom, .« ««.!« fuvó- el vciiiúsh.nRMcetekre, volmmnl zeneelméleti
..nii/í.v.Wk.l. ÍIIIHIIII ilpliaátl UMlilártk. — I UMrak Utuáai tfl.
gm~ Vidéki leányok reizére ~M
INTERNATUS
Pioipckluual klváiuln .mlgil «t HtAZOATOCAO.
Nincs többé aggodalom
z-r~r: osaládi életben. =-
Be:yBtBmBs-Tilá£-itPl£yytiflBiBii.
(kezeskedve)

•nyl is írjegyietííl. DlsoHt isitkttlíUl.
Baaer József
izéplUiitr, k]i|**l>i*"■■;) ■titiiuk
fök4pvli«l«t» in »itkttldéil Irodája


óta g
* Berger-féle
2Vó$y-Katrtínv-szappant
NOXIN
A LEGJOBB
* inindennouiÜ bőrkfltegek
Wt> cn-i>"»fi. ítTM, lM7\'>M, Ublnadii
h 4»l 1 b lkt
kiitntny-kéimappan.
I4I
III .<Ol.ll •111
ISergor-féío bornx-sznppAn
KapbU TfTu te
Ntffjrbajii O. Hall AtOomp^ Wtan L, Bib«rstr. t,
MnK)nroraBtl(l f*r«htAr T*r«h J4>aaf |r«|^H*r.
1(1 r-i, Budnp*«t, UlrAli n..Thnl|H>Jtr <• W.IU, ZrlBit-litrn, «oln*r «■ «oi»r dr<>Kiil«t*U, K«roaitl>err«r>
»!». l(lr<ln,h<a mlnd.n ho,l*p .11. »IM>IU Mft-
mlbBa, lávákba • j*li>> droyticriAkbMI «
« MMM4di«hb
ii*«fc nxn: •\' III UlhaU i
Minden jobb üzletben kapható
HOCHSIHGER TESTVÉREK BUDAPEST.
Hirdetések felvétetnek a


Szlavóniában
Vatut, poita-Utlrdi ilolmii
FÜRDÓI-IKLY
LIPIK
ELSÚRANGU
Hgyetlcn JÓdllHilMl llklllill Muil (14° C.) Eirépá lm, l\'jinlian gyHKyh»U!,U a Ultllliril c* 4 lllllll
■tik ö-iHíei biritn ■i|bili|inlil, ki|Ttmi ittiUl,
Útim;, cin cs lithlli, itnily-, uitlktr éa */. mw. iérkilt|ié|lk ellen.
Ivókúra. Hévvizcs fürdők.
Vizgyógyintézct. Inhalatórium.
|V * tlrd».ilrii II kli.lé -rm aiklriik. ~M
kivínatra (TOSftKlusssl és bávobb értesítése, szolgál
GODDAM!
Végre egy gyorsan ^H liizto-Bau ható tyukszttniszur.
Cook &Johnsons:
ameerikai K zabádat mázolt
TYUKSZEM-GYÜRÜI.
,1 darab 20 fillér, 6 darab 1 kor., poatan
i 20 fillér portó.
Kapható az ország minden gyógyatertárábaii, valamint orvo&sf^r-drogériákban, stb.
^IMIlSISlAil)


UU2*
ásm
A legjobb kutya-kalács volt és uittratl a FatÜnger-fále kntya-Kftláof,
mely az öBezes e tujta táphzurck kOzllI a legjobb
ÖHZetételQ éa táperüjn. - 50 kg. 23 K, 5 kg.
bérmentve 3 20 K
F»ttinger-féle Fuppy-Biiqoit
kílyók-kutjík részóro. - 60 kg. 26 K., 5 kg.
bérmentve 3 60 K. Árjegyzéket bérmeiitvi) killd:
Fallln|>r\'t Pitiat Hundikuchin und lilllilfattirlibrlk, Wlimr-lliuiUdl.
260-nél több első dlj. A KmlitiKer-féle. tápezer állatorvoai ellen6rzés mellett kémül.

Nyersen való evésre

1IJS. 8ZEPTEMBER 7.

7. A I. A 1 KI) Z 1, 0 N Y

BOHN M. és TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmában Ausztlia- Majíyaror-zágoii a
BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAOTKIKINDAN éi ZSOMBOLYAIT.
Alaoittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák Alapittatott 1864
== 50 millió évi gyártás
a oi. él klr. izab. Bohn-féle biztoiuagi átfedő oierepekbSl
VASOXTD terméizete* vőröi színben vagy kátrányozva.
GYÁRTMÁNYOK: Bohn-féle szab. biztonaágl átfedő-
cierepek. Legoloióbb. legszebb tetőzet.
(BT" Upaa it)«ry«ík •• minták klv4n»ti» üi«y» *• Mnnratva. -mm


Ziombolyil gyártmány.
W lítiumig prtMli uMa CMI*PSertésvész elleni szer.
„Ploriol"
M. k i r. s z a b a da I o m.
Anliszeptikus, az állat szerrezetét a járványos korukkal szemben immúnissá tevó s annak fejlődését és gyarapodását
előmozdító koncentrált növényi kivonat.
BGY PALACK ÁRA használati utasítással I kor. 60 fill.
Főraktár:
KARCSMAROFF lEsrríS
Budapest, Rákóozl-at 50.

EREDETI STASSFURTI
4O -os kálisót és kainltot
valamint az öaaxea egyéb műtrágyákat lag-oloaóbb áron azallit]a Z^^T^H^^ZZZ^^Z^^Z
Ealmá>r Vilmos
a ataaafurti Kaliayndikétua wexérképwiselöja BUDAPEST, VI., Andrásayut 49.Tl«ltaíáiia 30.000 koronáról szavatolniuk.

A konyhában is házban
sehieht szanassiappanáTtl
tlutll.»k. K ...vi>«» evti...Uk.n « Mr***"
hol kOiöni*f«« «"PP"
K ..Eo)l >lia. C
DDDDDGDDDDDDD


GYERMEK-
legjobb minaégflek.
\\rujnk oli\'M)MÍiía l<:kintL.tl>-l a talpba V>\'<H ^ilíiuii.iu >zabott arakra
feltűnést keltenek.
Szép keblek
két hónap alntl n
Pilules Orientálásul^
finklára W-ulea
K
Koronii síi\\IIAval »z»mbni rvlirlulj^k mv ék
■ kd,]i,t,.| l.jltulik. rrMtik. I)rtálliljilt in a Ilii Ichcliifk pumpán h-ltséget k6le«ö»öniek, ai egtsztiégri1 káros lutás nélkül. Jótíllva. .rí«iii-kinn ntfiitHK, OrvrtHÍ hiri\'hii\'\'t>í"ílítíl ulÍHinijrttí. Teljtta diniT^tió. I>oluzu lm ziiitlati UIUIÍMM-I! ii K 46 Ilii. liírniMilvt,
J. Batlé gyógysaertár Párlza.
linktár: Tűrök Jónsef gyógjBorékiní\'l Budapest,
1 Király-utca, 12.
| Öiélhajtó göroioiillapitó I
ÉKSZERGYAR.
í HODONY cseppek r
i -- Már 1844 óta = \' í
* VillamoH üzemre btreDdetelt arany-, ezüst- és íkszeréru-mülcrem
ívül önleges készítményük! c ( ékszeráruk és jegygyűrűk. | \\
L\'J foglalasokat és átalakilasokat gjor«an elkíniinnk j
Kiadás )é;szlotíi/,etésrc is! i BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA \\
| bevált háziszer, mely uz étvágyat elö-J , iiió/.i, « &z em<W.té.8t fokozza. Ara üvegenként 1 korona.
Két üvegnél kevesebb (utánvéttel 2 K. 50 r.) ládáoskával együtt nem küldetik. -
Megrendelés
jfulíue Bíttncr\'a Hpotbehe
J
éksieréM, NtgykaDiisáü (Vároabáw álelleoében.
In Glognitz, llidarllttirrilch

Z4LAI KÖZLÖNY

ISílS, 8ZBPTEMBER 7Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem &% épitó közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem H Eötvös-t^r 21. ez. H.
építészet-vállalati irodát
nyitottam. ,
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatuknál való alkalmaztatásom idője alatt szereztem. FótörekvósBm oda fog irányulni, hogy az épittetó közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Hármilyon osekély ópitke/.ós végett is hívásra elmegyek, esetleg t&náosusal s/.olgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felagyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a leginúvészibb komplikált építkezéseket, körkemenoéket, gyári kémények és gépmúalapozások elkészítését, nemke-vóabó javításokat is előnyös feltéti lek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kőmives-mesteri vizsgára 6 hét alatt az esti őrákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség bicses pártfogását tisztelettel kérem
BŐLCSFŐLOr JÁMOS
- - építőmester.
Építészeti vállalkozási iro.li.: Eötvös-tér 31. szám alatt.


SE\'IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-fíla 8aldlilz-porok uitoi gyögylmtaia a lagn>akac>al<b rfomor- i
j,)! jelet htilitan.iV ic »•(•!» er*<t*ti *
■■lUHtftttáwok ttfrveiiylleg Itnj IHHnrk.
SÓS - BORSZESZ

faliiaiu önoiatlal van tana. A Mott-ftla tóa-boreiaa* DoveieleiflD mint «jdalomcellUpll& badorzaBMal aiar koaavtny. ciu» í* a meghűlt* egyéb koveiUinienyehiíl
•» Egy éaiíott iriiitl 6tt| in 1 koron*
0 10 Illír.
MOLL Gyermek szappanja. .
Ugnnomabb, laiujabb módi«r ..«rln( kíuluk jyjrmak « bőig? ...ppanl a bír V
okatarO ápoláaárk gytrinakak a falnfiltak rtaicra. -. Ara darabonkánt 40 flll. .,?
01 darab I kor. SO flll. ~.
Mindan daiab gyermek nappan Moll A. vidjcgytvai »an dl*Wa. ML
■il! 1. ||é|;iziréiih"ci\'.\'íi°liír.\'iinrl tzálllti által, ;J
Bécs, Tuchlanben 9. KI. V
Vldekl megrendelőiek naponta podaulanvct matleil celjeiltlcluak. vJ
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláírásával Q
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Q
„ Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. w \\S

IVIIX IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.

Minden külföldit rolnimul hazánk természetes esénsavas vizek

a mohai ÁGNES -Forrás

Millenniumi nagy éremmel kitüntetve Kituno asztali, bor-. \'» gyógyvíz, a gyomorégést —

rogton megszünteti, páratlan étvágygerjasztö, használata valódi áldáa gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- ÓS húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
Uaszuáljuk a moliai Agnes-forrást, ha étvágyhiány és emésztéBl savarok állanak be.
Dr. Gebhttrdt. Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha máj-
Huzoáljuk a mohai Agn ee-forrást, ha gyomor-, léi- és légosőhuruttól \'zanadulni akarunk.
Dr. Kétly. Hastaáljuk a móljai Ágnes-forrást, ha a vese-
j g
bajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk. *i?r. Olass.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterség esen szénsavval telitett víznél, sót a szódavíznél is olosóbban adja, hffgy az Ágnes-forrás vizit a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt bOrVÍZ. Kapható minden foezerdzletben és elsőrangú vendéglőben. Kedvelt borVÍZ.
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
j g
Dr. KOvér.
bajt gyógyítani akarjuk.
Nagykanizsán. - Telefon 161.
If,. vV ajditH József könyvnyomdájában

NAOTKANIZ8A, 1908.

WEOYVENHETEPIK ÉVFOLYAM, 37. SZÁM. SZEPTEMBER 14.

ZALAI KÖZLÖNY


es *xwt
Kcrténs Jiutl.
l.aplulajdonos <i kmju ■ FJ. WAJIHTtt JtkXNKF.
EI0fli«M*l árak: Egé*t ívic 10 korona, filcre 6 koron* BtCjredevK 2 koroni 60 fill. Egye. „im ir» 20 fl||, , T.nifohn«k, tanítóknak, JegyiOknak é* állam! liutvl*at6kn«k \', I 4vr« 6 korona, fii Ívre 3 korona.
A Huviuiznms neiu szégyene, hanem szent kötelessége a magyarnak.
Sovinizmus.
Észre kel
le a magyarnak, hogy
Valahányszor a magyar nemzet kebelé
ben akár a törvényhozás intézkedéseiben , . . ~*- —OJ
akár a társadalmi működésben olyan tové-;a iskolák milyen izzó gyűlölettel a
kenység, mozgalom indul meg, mely a magyar- m8^ar lr»\'»- csepegtetik- a szláv fajszere-
ság" védelmet erősbitését célozza, mindannyi- " "yonnekekbe. Látnunk kell hogyan
lalmilag.
c. ami pf
erőszakos eszközökkel némelesit a német oaesár, az elszászi és a lengyel vidékekon.
szór fülünkbe huhogják nemzetiségi baglyaink "íf"""^ az \'0alt. >"■ üregek, férfiak és hogy sovinisiák vagyunk. A magyarnak " k \'*"""almllaK-,h°fJ mindennek érvényt nem szabad annak lennie. Neki összetolt | ?!"™!*l"0^_0™ ?H™l}iv- ,Ki "e !M(ln* mny" kézzel kell tűrni a horvát, tót, oláh. német
he|)ciáskodást. Noki boólmozott füllel kell
fogadnia azt a rengeteg piszkolódást, melyet a!!?. ne ludn»\' hogy más országok szooiális-
g sak
tudatlansággal megvert szoniálisláink igye
keznek szabadulni a nemjetiség békóiból.
Imo » szlávok, akik annji milliót szám
k k á
férgek szemtelenül hajítanak felénk. Mi erónk érzetében egy egész ezredévig azt se kérdeztük idogen ajkú polgárainktól, miért nem tanultak magyarul? Igaz, liogy dicsó mágnásaink se tuúlak, cs gyengén tudnak ma is, rle ha parasztjaink veritékét külföldön
raagyar haza keblén megizmosodott oesmány \\"" JÜ,hzkf" "\'" >Ak I""(("k"t "énletek"fk\'
- ■ ...... \'lángolóknak, framuáknak sib. Csak ■■ ~:
Iáinak, nem csak országosan, de Európa-költötték is el, hazafiaknak megmaradtak j ó™\'™ megvédessenek. A német Bohulve-
mindig (elcnyészóen csekély kivétellel).
Most hogy u hályog kezd lehullani
rein pedig éppen most változtatta meg óimét, hogy annál jobban programúiba vehesse
szemünkről, hogy a régi aranyigazságot, hogy i h«">nkban nemetesitó iíirek»é*.it. Ezzel szem-
.nyelvében él a nomzet" komolyabban kezd- ben mlt tm » magyar társadalom V Uehunyja
jük venni, minden oldalról a sovinizmusun- a SMmét\' mlnt " lilru0 lís mm n™ lát sem-
kat vágják szemünkbo. Hazugsági Nem va- "\'"■ mm ls "\'M s™mn.(^
gyünk azok. pedig kclleno lennünk. Minden , A tanítóságra nem lehet ezt a munkál
alkalmat, minden eszközt, de kivált a tár-!\'pÜM|1n rábízni, az csak alapvető munkát
sadalmiakat fel kel kell használnunk, hogy végezhet. Erre kell épiieni mindazoknak a
tudatára ébredjen minden ugaló, hogy itt faktoroknak, akik hivatva vannak nrra, hogy
magyar vér szerezte, magyar könny áztatta, "■ magyar nemzet várait felépítsék a magyar-
és magyar verejték termékenyitetto földön, RliK \'\'ll(!lli beltámadásokat visszaverjék,
magyar szónak kell urnák lennie. Körülöttünk in vannak nemzetiségi faluk,

8i*rka«il6s4g: Nisrkanltsa, Hunyadl-ulca 30. eiűHzaláitk ii hlrd«Ui*k lfj. Wkjditt Jóitaf kflnyv-
kar«lkadi«4b* kOldandok. Megjelen minden hétffin délben.
melyeknek hazafisága ellen ugyan nem emelhetünk szót, de mégis szégyentluk, hogy ilyen tiszta magyar város mellett, miut
■ Kanizsa : egy Szépeinek, egy Ha. Miklós nem
! magyar anyanyelvi! Arnuukbn szökik a vér. valahányszor uloáinkon, piacainkon érlhetet-
Jlen nyelvükön karatyolnak egymással. Ki ebben a hibásV Mindenki, akinek ehhez a
I dologhoz hozzászólása vau. A társadalom, a tanító, a fellettes tanügyi hatóságok, a papság. » község vezetói cgyenkint és együttvéve. Ezeknek összemüködése teremthetne uj helyzetet.
Nem vagyunk tehát soviuislák. hanem a saját nemzeti suprematiánkat keltűképpen nem védó rövidlátó tétlen magyarok.
Nagykanizsa mint törvény-
hatöiág.
Mire e ftnrok napvilágot lAtnuk. vnlóstiuoleg uj. na^y, íényfíK jnvendö kllszOh^n log AlUui viro-suok. Anunk R iövónfk ac i*IAcsttrnokAban, amolybeu Kubádon bonthatja ki Rzér&ynt és haladhat a kulturális fejlődésnek, a gyarapodásnak, a gazdagodágiiak fiiiteremltiltu utiáu, lnvorve axokat ft hóitokat, amelyeket a várincgym pr&8 ku£ rakott eddiff reá.
Múlt trcámuukuaii ji>l(tztllk. hogy [A folyó lió M-ikí inegyebiiottsági gylllést>n UrgyuljAk azt a hl-iralot, !m>lyi>t a l>nlngymiuiflEtor küldőit a várnu\'gyu-li«z vóleniéuyadAfi vegeit. Az a nagy deputáciouálifl kérvény ugyauis vagylagosan háromfelé kéréssel lepett a miniszter ele. Poeélja városunknak, hogy on-
1 Mily kiosinylfiloK, mily moKvetöleg boszélnok
mtigin sokan az Íróról, ti kóltőról. a dalról én &i. irodalutriról.
Pedig mikor meg volt bomolvn nyelv, politika, alkotmány el volt nyomva, leigAzva, elkábitva a uem-Z(M, mi adta v\'mi& életerejét, ttiiludalát? a dal, ar. ének, moly magyarul hangzott, a nyolv, mely magyarul irt H hrszélt, amelyet akik hallották, megtudták róla, hogy ók is magyarok, akik olvasták, folM-i merték önmagukban, ltogy fik ugy árva nemzet liai H igv & költészet siöite a hazafiságot, a hazafiság teremtette a magyar szabadságot 8 a szabadság nl-! kotta a magyar államot.
Üh! a dal, kőliúsiet, irodalom, nyelv, nagy szó, boldog tiki birja, akinek használata Dinen eltiltva s csak ozt ludva vagyunk, kúpu-sek iimgártoni a mi ni\'niziílifiógoink küzdelmét, mikor nyelvtik teljes használatában vannak.
Kimondhatjuk bátran, hogy a költőknek több érdüinfik vau a magyar haza körül, mint az állam-
iHk. Az irodalom több hasznot tett e nemzetnek, mini bátorsága, ereje, politikája.
Kgy nemzet életében a legnagyobb társadalmi lenyúzó a költésiét, az irodalom.
KÜ kulOnösen mily kincs ez nekünk magyaroknak, ennyi ellen, unnyi nemzetiség közt a magyarnak e kin hi iában, mely no in dicsekedhetik
A kincskereső.
Sápadt arccal ül a szobában — Kiölte gyertya lánggal ég -Olvussa könyvét elmerülve . . . Körötte alszik mindenki rég.
S a betűk lassan összefolynak ti álmában szövi a mesét: Kivándorolt aranyat lelni K világot látni szerteszét . .
Megismerte a nagy világot, Iiátta bár csak egy szegletét; S nem találta, mit ugy keresett, Az eldorádót. az aranyok helyét.
S osak ásott, ásott, inig elásta A (Öld alá kis vagyonát . . . Nem arany mindaz, ami fénylik. Dolgozni kell ám odaát I
S felkelt örömmel másnap reggel Megértette jól a mesét S elindult vissza, hazájába Megfogni a kaszát, ekét.

Irodalom és művészet.
Ma: BABOS8 LA8ZLÓ.
A tudomiUi)\', elmélkedés, a mópirodslom <i>rim iniivúfi7,flt. Sitípiroiialnm ettak ott virul, hol az emberükben, a m»pbfin «s nemzetben meluK örKfts . Tagadhatatlan, hogy a magyar oi\'p dalo.t ti>r-seelU, sztip lulkO N kedveli a zonét ás eltilt. Nem is leliet ar, hogy az % oly népet, mely idejű nagy réHziH a szabad >jg alatt tüllt — költői úrzés u lk()l hagyjon, mikor arról IK<HXI;I iiflki a völgy, a patak, a levól, arról msun » lomb.
C^ak ha a nemzet szereti az irodalmat, teremthet igazán szúpet, jót, nagyot\' A nemtotet csak az irodalom emeli s emelheti fel, az bot Íróra H kö-\' röiiKégre, s ez a kölcstínö\'i ttmelő művelú hulAn in\'m-iCBftk kulturai, do politíkui Jelentőséget is ad uuki, \' mert azt. aki a magyar irodalmat szereti, pártolja, haiafivií, honpolgárrá teszi.
Nagy sió ugyan, <1<* én ki ni erőm mondani, hogy a magyar nemzut ít\'iuimaradását, ujJHHiülntóstít nemzeti irodalmának Hessenyeinek 8 « testőröknek | kö.iönlieti.
| Mikor a kormány Itécsben lakott, az ország-gyüliís PuESonybaii MÚkfU, a törvények latinul rtiól-• tak, a fínemesstig, a niáguáe némettll beszélt s a < nemzet halott volt, tetszhalott, ini úbrosztú fel der-medtség*Jb61: az irodalom, a dal.

ZALAI KuZLÖNY

1908. SZEPTEMBER


bejelentése van, nz már jól tttszi, ha Ügyvédhex fordul, mert annak behajtást ugy ÍH arra hízzák: s Így a bujolentést is elvégzi. Az uj végrehajtási törvéüV-
liletett és ezután in fo^ fizetni, a rosszlflktl, gonosz, hamis ember eddig sem fizetett és ezután sem fog fizetni s kijátszhat ja a hitelezőjét ezután is.
Kovétfl Miklós
MEGFIGYELÉSEIT
Alkalmi torok.
Nagy fiiagyarországon a legszebb, legnagyobb, legdicaobb dolgokból rendszerint szokványok k\'Miiek. Alkalmi sablonok, amibol.Qd-vös osak az fakad, hogy a közhelyek árán az illotö nagy dolgok tovább fenlartják létüket. J Lévén a közhely mindig és mindenkor a
Mi lesz az ismétlő iskolával ?
>. vési, ezt lofoglalhatják, ha nem fiiqt s
MIUR marad ai órával. Azonban *t óra ára mi.,,
nftiu foglalhatják le az ekét. l
Ha ai órát kAcben ai adós eladta 8 már foto,, leges lefoglalható bútora, fizetése vagy ingatlan uinca, biz akkor a hitelező elveszti pémét. Aiért i törvéuyból következik, hogy ue hitelezzenek annak akinek semmije sincs.
Gondoskodik a törvény a liQtlenül elhagyott unk án gyermekük, valamint a törvénytelen gyermekek anyjáról ÍH jobban, mint a hitelezőkről KoztUn. viselók fizetése ezentúl ÍÍDOO koronáig imm fo«laUiató le. A lakbórkövetelés fejében a lakásbúr lafugUlbsiú Aki tisztviselőnek házat ad el, vagy épiitot a adás marad, az jegyeztesse eló lakbérét at ílltjtónok körjegyzői okiratban, máskülönben azt IB nem foglaltat-hatja. Az olyan nyugdíjasok, kiknek nyugdijukon kivnl más tufoplalható vagyonuk ninci, ezontul az iául) koronát élvuzók nyugoduk lühütnek — azt Itj nem foglalhatják. A magántisztvisttlók lizelósét ezutAn iODO koronáig min lesz Azabad lufogtaluí. Napi di} 5 koronáig lom foglalás mentes.
Minden olyan kisbirtokos, kíiiuk 12 holdnál itt több földje van, annak igavonó jószágát március 16 tói november 15-ig nmn árvurexhtttik el. Nagyon humánus az az intézkedés ia az uj lorvénynek, ho#y az árverési hirdetményi)KI. a végrehdiláxt szenvedőit nevét uem szabad köitéteimi, ha ingóságait ámrezik. I)H már pl. ingatlan árverésénél HÜIII kímélik a tu-tajdonoht. £zek után tehát H bituluzónak ai uj törvény élBtMóptflUhe után nz a leendője, hogy itiiii sának ingóságait, fizetését, nyugdiját vagy napidat nem* (ártja elégnek 6 annak van ingat la ti birtoka, akkor kérjen lóle bekuulezéare alkalmas okiratéi, vagy állittasson kellő biztosítékot nyújtó kezeseloi. Az uj törvéuy a réginek liaUlyiU 1 évig: ÜII\'.I,
kuruna ílzelénD IÍHZIVÍSUIÓ flzeiésél, a fOldmives loiát, Ökrét és gazdasági eszkuz»it esry évig lefoglaltatliv lom. \\)a hogy ezt tuhessi-m. szükséges, hogy a hitelező I\'JOH. szeptember Vj-ig jelentést tegyon autiál [i járáshíróságni.1, amelynek terlltetén az adós lakik. A bejelentettben néhány sorban eló kell adui, hejtr az illetó a tőrvény kihirdetése etótt lejárt kÖreti*l--s-8«l tartozik — milyen cirnen — pl. ruha vagy liij-tor vételárával. Ha a huelozó peréi egy év alatt li<\'-fujezik s ez iiló alatt vé^reliuj[éht kt-r, akkor AI ml/m ingóságait ÍH In foglalják, du ügy év után inir .ifin. Azonban uem mnkm-gna tninden kovetflé.si.\'k<>t beielenteni. Mert ha pl. egy kereskedő vagy iparinak tartozik egy fótdmives vagy tisztvi^eló 2UÜ kdru* oával, azt iiHin kell bujeleutmii, ha isruuri, h\'^í adósa jóraveló ember s bersdletos tizetó, vagy \\an háza, fi ifit és e, ainulyból kikurQl bőven a iO() tormta t«rtozfin.
Olyan eüetbtii) itwiihau okvetlen jülunlíw tm követúléüél, ha adósénak níncacti » világon má>^. mint egy kis btitura, vagy gnKiasAgi eszközer, mert késóhb azokhoz SIMII fér hozzá s elvestti pénzét. At ilyuu hi)JL>lt>ntéstikliHz kapni megfitltdn nyomtatványokat, melyen a birónág értexiti az adóst, lioicy ellem-követelést jelenteitek lm. Ugyancsak kap ilyen értf-siléht a bejelentő i», mert ttzzul igazolja majd a végrehajtási kérvény inulh-U 8 hcjt> len test. Az ilyun I nyomtatványt a httHlitzóiiHk kell mindig kilolteui ért l benyújtani a biróttághoz. Kinek nagy összegről szóló
álló tGrTÚDjhiUrffffti fejlődjön, hogy ügyeit Öamsga
hat hónapja, hogy a
Van biz Annak
gyermekeik iskola kerüléséért mulasztási birsaggal sújtott szülők, depulációba gyülekezve fölmentek Vécsey polgármester urhoz arra kérvén ól. hogy sesiUen a bajukon. Hát. ugy all a dolog, hogy a viros belterületéi! nines szervezve az ismétlő iskola; hogy miért nincs, annak szintén nincs oka. Szóval aj ismétlő Iskolai tanköteles gyermekekkel bíró szülőket birsággal sújtotta a hatóság, ilacira, hogv a gyermekeinek uem volt hová menuíök iskolába. Ezért kérték a szólók a birsig elengedését, miut bizonyos tekintetben lörvéuylelen kirovást; no meg arra is kérték a polgármester nrat, hogy legyen szives
iotéibasee, függetleníti a vármegye kerékkfltésétöl, mely már aiéri is kel lemet len voll vároBunkra nézve, mert Agy Dalinál kisebb (városnak mint megyei székhelynek favorizálását UtU abban, ha ZaJaeger-Bieg) kisebb értoIiimégQ, lakosságú, forgalmú várost látott maga helyett ■ megyéMI favoriiálni.
Ki a fiszás helyzet volt indító oka a város petíciójának és csak mint egyesek óhaja került bele, bogy mint Zala óa Somogy egyes közel fekvő járásaiból alakítandó megy* székhelye legyeit, de mint ilyett iít külön törvóiiyhatóságot óhajt alkotni.
Alkalmunk volt városunknak egyik legelőkelőbb kotigugatási szaktekintélyével ez ügyről konferálni, aki már évtizedek Óta lelkes siósiólója városunk
kOlou állásának Az ó véleményét korporUljuk, mely "lézkodui az ismétli iskola mielőbbi szervezése iránt,
l mienket is fedi, hogy Nagjianizsa nem akar Hál " Polgármester ur megígérte, hogy meg
semmiléle agilációl kifejteni egy kiszakítandó vár- , \'>"*\'tJ» • "ivaulos eljárást a belterületi ismétlő iskola megye érdekében, melynek városunk lenne szék- felállítása ügyében. S ígéretének ura is maradt, helye Hi elértük célunkat, ha önálló törvényhatóság i P«\' \'\'« \'"»■\'• • d»P"lációjárá» után átírt n állami lenünk. Ei nem fog semmi uj terhel se rónni vl-\' "kolii gouduoksignak « szervezés agyében. Az rosunkrs mert hiszen mint V. t. város is olyan | *"«mi i8ko\'«\' gondnokáig pedig hamarosan álleltó aZj apparátussal vezetjük a város ügyeit, hogv az átme- Ugjel az igazgatósághoz inliil a kiknek kompetenciája\'
« népoktatási ügyekben vita tárgyát nem képezheti.
pp net minden csökkenés uélkul meglört^ulielik. Miut
ólába, vagy polgáriba, tán éppen gim- -b. „dj. . e.e.u.t.ét. ha „ . népisk,,.., zettsége .Isfl részének már megfelelt r Mert a miudeuuapl iskola csak első része a
önálló törvényhatóság biztosra vehetjük, hogy a ka- Azonban az igazgatók már nem tehették át az ügyel szöbön álló választási törvényben és a kerületek be- i másokhoz, igy az szerencsésen megfeneklett náluk, oszuisibau mint különálló választóiterület fogunk Ped\'g ■"» mir iskolai beiraláaok befejezése után szerepelni Ez Nagykanizsának régi vágya, ez neki "gyünk. Hál most mit tevó legyen az a belterületi elég arra hogy geográfiai helyzetétől és polgárainak\' polgár, akinek ismétlő iskolás gyermeke van ? ükvet-
részére jutott kiváltságát szabadon rhJnáui. fejlődé,, javára. Ha .L„ azok . járások, melyek N^ykanizsa érdekköréhez vannak fOzve mir ma is és lesznek ezentúl még jobban,
akárinikor együttes akciót fogunk kifejteni azért, népiskolának, leljea egészet csak az ismétlóiskolával hogy egy uj vármegye kerekittessék ki belőlük; "gjOlt lenien. S ba a szlllók a hatosig részéről | Kanizsa székhelylyel, akkor örömmel üdvözöljük e büntetésnek vannak kitéve gyermekeik iskolába nem mozgalmukat és ebbéli torenvésüket tőlünk telhetóleg járása miatt, joggal megvárhatják, hogy az iskolába
tátnogatui fogjuk.
nem járás egyedüli oka, az iskolaliiioy
Nem tudjuk kit vagy kiket torhel ez ügyben a
felelőség, csupán konstatáljuk, hogy mulasztás történt,
melynek szükségszerű következménye a népoktatáyügy ,
~ \' határozott kára. Az állami iskolák egyik igazgatói.
Oroszország végtelen földjeivel, Anglia tengeri ha- körzetében feiinál az ismétlő iskola ; semmi ok uem \'
talmival, a német s porosz egységes világuradalmi- Mo| aininellelt, hogy a más két körzetben l»kó [
ni, hegemóniájával, a francia egynyelvüségével. Oh, polgárság gyorinckei részére is fel ne állitlassék
ezek a nemzetek könuyen védik magukat, nemzeti- „mB| jB inkább, mert a gyermektelep növendékeinek
aéguket, nyelvüket, irodalmukat, állami létüket. Ki- pO„|o, beiskolázása ügyében éppen mostanában k»p-
fejtik nemzeti szellemüket, a milvoltíéget terjesztik m, ,n(,K n i||etAk u szigorú utasítást; már pedig
a népbeu s kultúrájuk őröl sd nékik békében és há- „ „^oktatási Intézmények hiányossága miatt ez a»
borúban, de mit kell nekünk ktliilenünk saját ho- u|MjtiS8 (.,ak szatíra. Különben a városba levő vagy
uuukban a nemzeti létért, az édes hangiam nyelvért, 3u() i,kolázatlau gyerek jövője is van oly fontos,
uielv letelünk, államunk fuiidamenmma ? iag) tt t.|em[ népoktatásügy kiogészitó része, az
A magyarnak legfőbb kine.-e, legerősebb fegyvere ismétlő iskola valahira szervezve legyen 1
a nyelve s nemzeti irodalma, melynek nemcsak fel-! .
Az uj végrehajtási törvény, j
K hó ll-én lép-m életba a végrehajtási eljárás-\' rót sió ló 1\'iOH évi XLI. t-e., tnuly HÍ ndóshágba került szegény éiulier védőimét célozza. TAjékoztatá-j sul közöljük b«161» H következőket:
A törvény 1<>. pontja szerint a végre! htilábi < szenvedőnek beleegyezésével smn foglalhatók le a báz népének a háztartáshoz szükségen tárgyak, ágy-Ó8 fehérnemű, házi- és konyha bútor, edények, főzó-és evőeszközök, kályhák, ruhák.
A végrehajtást tizenvedónek 11 kat. holduyi aiá utó föld műveléséhez tüükséges veiAmag, igavonó jószág, félévre szükséges takarmány, szalma éti alom,
11álhatók, Azonbau a hitelezőnek olt marad az ingatlan : a ház, & szántó, a szóllÓ. Ha tehát a memélye nem nyújt biztosítékot, erre bekebeliíztetheiik a zálogjogot és ennek riapjáu elárverezhetik az ingat tanokat.
Az ingóságot azonban lefoglalhatják aunafc vételára fejében. Ha lehat valaki pl. gazdasági eszközöket, ekét, répavágó gépet, vagy lm órát, könyvet,
támadását, de mostani Állapotát, íellűdését, politikát B kultúrtörténetét köszönheti.
A múlt század bizonyíték, mi az, ha egy nemzet nyelvét elhanyagolja, eszményi tartalom, nemzeti aspirációk, nemzeti genius nélkül éli le napjait, mikor a vad, durva realizmus, pénzvágy, hatalom, hivatal — vadászat üti fel lompos fejeit.
Hogy hanyatlik le ilyenkor az irodalom, mily sivár az élet, száraz, a levegó fojlós, mily hitványak, komiszak az emberek.
Emlékeznek-e még az 60-es s 1905—C-os évekre ?
És a költészet még sem halt meg, az irodalom küzdve dolgozott, dolgozik, már van Akadémiánk, színházaink, nyelvünk, irodalmunk nem idegen a magyar házijában, uem jár számkiüzötteu az árva flu s dala mégis mért oly szomorú ?

SZKPTEMBER 14.

ZALAI I 0 U 0 » I


— A fflgimnitirtuml betartások eredménye. A oagykioitBai főgimnázium nOvendékei-nelc lílsiám. a tavaljihot képest alig változ
nagykamual jártában ulti. 901, megh. 27», nap 0; — a pacaai jiráaban BEQI. 261, megh. 172, slap. O\'J; — a zalaegerszegi jiriiban aiOl. 4(19, megb.. 338, siap. 81; — anovaijáriaban ami. 279, megb. 158, Bcap. 114; — at alsólendvai járáaban siOI 376. megh. ma, tup. 187;— a perlaki járáe-bin síül. 593, megh. 3(8, sup. 836; — a C8áHornjai járásban attll. 694. megb. 881, nap. 233; — Zalaegerszeg vároiiiban szol. 97, megb. 80, alap.
vizoezO nép Ínyenc tápláléka. Kossuth halála, a segesvári osala évfordulója, egy véres párbaj szülte orkőloai múfrázis, avagy szeptember
»»»» "■-—" "\'"8J »«"|nBiuoBr "»« .eisiama a tavalyihoz képest alig váltoiolt
elseje, vagy Péter es Pál napja, mind olyan, I össiesen 409 tanuló iraikowlt be. leMi cnk néhány-
„niltról írni lehet. Szeptember 1-én kezdód- nyal keveaebb a tavalyinál. At I II. 111. »,mi,ok
„elt az iskolai beiratkozások. Illetőleg nem ] növendékei! at idén i, két-két pirl.uia.nos outaly-
sokáig fognak már ükkor kezdődni, rnert a lián taniijik
szellemi táplálkozásra éhes nebulók gyániolói\' - Iparostanono iakola kötelesek tan-
már évközben elkezdenek gondoskodni arról, dija. A „II,, é. kozokiatásogyi mini.iler rendele-
„ehügy JÖTÓro lemaradjon a lurkó a síel-\'tol bocsátott ki, melyben azoknak ,t iparoslanoncok-1 17 ; - Nagyk.uitsa varosban ami 267^11. SU6,
leim tltOIdébOI. SIOvaL szeptember elsején Inak a* ipariskolai taodiiat elengedi, akik mint elhagya-l slap. 62 ; - ai .gén virmogyében alOlelell 6IMO,
megkezdödn-ik az iskolai beiratkozások. A: i tolta nyilvánított gyermekek, valamely állami gyér- megh. 3896, wap. IC40.
— Katonáék Lendván. Alsólendvirol Írják: Folyó hó 7-áu és 8-án a kirilygyakorlatokra
nfija kézen fogja vugy maga mellé veszi! inok menhely kötelékébe tartóinak
huksijt* és viszi bf.iratni az iskoláim Bond-1 - A katonaság köattinete Swpt.mU. t , „„ „ „.„„ . .„„„,.
szerint a gimnáziumija. I ormnazetesen és>iki keletiéi a koveikeií köMoni irat érkezeit a1 vonuló kaiouasáK AWIendvin lartóikodoit A miskor
,gesz bizonyosan a gimnáziumba, mert hi-! polgárme»ieri bivai.lhoi: caendo. viroa kepe rendkívül megélenkolt » ügy
Minolíkiligbeli inngdiosóalc\'snek. Kegyelmris, nagyságos vagy püspök a legnagyobb esetben esak gimnáziumból leln\'t u/. einlwr. Annyira pedig mindenki szeretne pöspök. nagyságos vagy kegyi>lmes Innni, hogyha tudja elvégmni vagy megkisérli elvégezni ncn diszes álliisok elsó principumát: ágim-náiiumoi. Postatitkár.ság már sierényobb hi-vutás valamivel, sót móg a lódoktorság is. e éi iái kll idkh M
| V°U ™lOk " l\'\'\'"l™akJuak a katonaságban a biiooy i cseppet som snjuHllák, iüikor u-éu reggel elmentek, ! IIÍBÍOII több helyen panasz hallható, bogy a legény-
Nagykaniiaa város lek. folgár.ne^rének Nagylcanilüin.
siállasoliUérl. valamint a iiulgiiraágnak 11 13. *e* ,r° *\' CMU1\'"- "»r»»i hadlest oapalaival siembei, lauilailolt barálsá- katoniskodá.sal, meri magunk
SMn ,*?__?!>. „*-."!J*«.*..®i"la .\'B8y,0«. í»kir. la. hadleatpiFinei.nok.eg Prwa. Sí. 814.\'»««•» «\'. \'»i»l »W fc«toia«í moagóaluteok eaetén.
ilolt barátságos ulóiHkt<nyHi*i#eé[t legösiintúhlt ko,zcuelemet.
k sem tudunk elképzelni olyan katonát, aki a gynmölcsfák vagy azól&beo
Qerba fmll.
birka tehetellousóggel, hárgyusággal elvonuljon. Mlnil-atouiltal nem haugoitaljuk, hogy a katouaaag gázol-
. .. , E"1"!k ■ koai«n«ln«k oroailáur««M méltin meg-: Jl)u , lnl,Kéuva«Toubau. lli.j mi nem vagyunk ellenén miigis gimnázium kell mindezekhoz. Meg-1 i\'1"" vic»»y Zsigmond polgármeaterl, akinek a vi- ^^ , katonaságnak csak lobb el6iékenvségel, liyilnuk ,é8 Jjegtómettulnek tehát a fögimllá- iroshátnn lett Upiulalos intéik«dé«ei irauyilollik az ^íteletet kérünk tőlQk s ne báulalmauák magyar-zinmok, hogy elárasszák i\'s tdnkrelegyék az! illetékes tisMiiselókei. Ue elismerés Illeti meg • Kágu[ik»U
országot vórtelen és szi\'llcmtclen latelnerok-! k\'lonai UgyosiUly buigó linlviaalüél, Orbánt, aki\' _ Magyar élelmesség. Ai ninos. Nera
kul. Szopteinber liónapjn itt van. lankadallau buigBlommal leljeiitello a n-á roll nehéz ; lud ex lihasiuálni semmit se .Íme napokig ill volt
p pj
feladatot, aki reggel haltól e»te lizig három napon 1,
k j
g p , ^lígeT sok katonaság és nem jutott etzébe egyik
kere.zlül rékzinl bivaulában, részini kózvelleuol in- j koroamárocnak se. pedig mind megtehette volna, hogy lézkedetl, hogy a legéuység « knlónSsen a tisztek ^ucmulatságot rendezett volna eaténkint. Pedig sok
aok katonaság é, nem jutott eaiébe egyik
l.enlök crról cikket írni. Szeptember hónapról és a beiratkuzitaról leúltem cikket Imi, sablont Írni. Lcirni azt. hogy : sok a
diplomás ember. A középiskola rendszeri\' | elsiállásolásáuál panaszra okot ne adjon. Amint lát-: p4ull i(1 urlhaltak volna. Osak a gózfardo lulajdono
ósdi. Üj nera, llj szellem kellene. Szakbeli i"k. m a muukála leljessu sikerült is. j hirdette, hogy llszlurak számára fQrdS áll rendelke-
embeiek heteken át konferrállak egységes, j _ Hirdető osalopok. Ha városunk uicáiban 1 zésre. Tódultik is od». Hogy a hires magjar vendég-
uj. jobb középiskoláról — hiába. Kevés aj szemlét tartunk, iellllnó, bogy »ok ház fahil birdelé- szeretet nem nyilvánult meg se a Oaalno, «e >
polgári. Azok is n\'egnyiltak. Üresek, nincsen < selkel tele aggalva látjuk, melyek gyakran felerész- Polgári Kgylel, se a Társaskor vezntoségénél, annak
müveit iparos, kereskedő. Sok a tehetségle- ben letépve, foszlányokban éktelenkednek helyeiken, okát nem akarjuk kutatni, mert bizonyos, hogy ei
len szakember, félmüvelt kilannlt. Kiölik, I Kunok a mar nagyon régi szokásnak nagyou ideje \' egyesületek leltek volna hivatva, hogy a polgári
nem istápolják az egyéniséget. Kzl kellene; volua véget remi s megszűnteim, ha szerintünk a jelem a katonatisztekkel egy-egy láoceslélyen koze-
leirnom macskakormók közölt. Dühöng a | város megfelelő mennyiségi! és nagyságú hirdető! lebbi érintkezésbe lépjen. Ki tudja hány szerelmes
hitélet. Sok a máriás kongregáció. A ta- i oszlopokat, vagy csak lábiákat Is szerezne be, melyik levelet hozóit volna vissza a 111 klr. posta. Háuy
nar-egyesOletckben zsömlül a liberalizmus I „zután megfeloló helyekeu elhelyeztaluének. Azuutn eljegyzésig hir láloit volna nemsokára napvilágot, hány
velése. Ezeket inacskakörmözném meg., hajt rendőrség feladata órködui, bog; hirdetmények i szép regénynek kiinduló poulja lett ac az est. Pedig
szabadna politizálnom. De igy?! Alkalmi csak i« czekro legyenek felragaszthatók. Halározlas- Ide sok volt a nyalka tiszt és de sok konly alá vágyó
sorokat kell írnom. l("ti cikkel, johb témil aék meg, hogy pld. 2(l darab .Vi cin. nagyságú hajadon. Ahl sohasem megyünk férjhez,
hijáu. Apák. iiiiuiiíik. a rum jnég mindig lapért 7n-8ii Ilii. ennél nagyobbért I kor. -\'0 [III. - Három felekezeti Iskola. Sokáig era-
(Irága ! A tandíj i\'gvi\'ü több! ( - Ir.) j ke I lizelui a rendőrséghez » ezért a dijérl az ki is\' legelték, húzódott az Ogy Állami népiskolát szereltek
í ~ lr-) | ke I luolui a rendőrséghez
volna a leadvaiak három felekezeti iskola helyett
ragasztatja s három napig biztosítja a hely mara-
jdátft. ami azért in helyes lenne, muri igy a ktniyér-1 Hogy inotitanában AU6!«ndva nem kap éllamí népirigyek nem ragtuitanák be, vagy tépnék le egy más iskolát, azt abból következtetjük, mart mind a három
felekezet kulon-kulön épilkezett, uj tantermet létesi-lőtt. tannról uzaporitott, szóval költségtukedett iskoláira. Nem lett volna jó inkább egy hatalmas állami iskola ? I Dehogy nem I Act mondják a lendvaiak isi Hiuek i.s van felekezelieakedás a világon??
— Közös bajuazkOtők. Általános szokás a borbély tlzlelekben, hugy a borotválkozó m ilyiratkozó férfiakra egy-két bajuszkötőt huználuak. Az ilyen közös ba]iiszk<Uók alkalmazása hygénikmt szempontból nagyon veszélyes, inert könnyen terjesztője lebet s vele tovább hurcolhatják a tndŐvész, bujakor, vérmérgezós, rák, s egyébb fertözó betegségeket.
hirdetéseit. Ha iljenféle ntézkedés lépne éleibe, ezzel
HETI HÍRADÓ
előbbre haladua virosuuk. Hegsliv-elésül ajánljuk főkapitányunk becses ügyeimébe. — Vármegyénk népesedése. Zalavár-.ril., máius és juniua sztika tünteti fel. A
— Szept. 10 Néhány fekete lobogó a hiva
talos épületekp... Kz iiiiutlfin ami a magyarokat iga-, j*,^
ián szerelő kihull szivll királynéra emlékeztet. Nem
csoda, az őnz& emberiség esak az élőktől vár valamil., .
balatonfüredi jaráuhau szlllotelt lul, megbiilt 73, siaporodás 28; — a tapolcai járásban siulelelt 397. meghalt lillfl, slap. 98; — a sümegi járásban síül. 278, megh. 22(1. szap. 52; — a zalaszeulgroli jár. síül. 2i!4, megh. 197. siip. 07; — a keszthelyi fásban stol. 2H6, megh. 182. aíap. 103; — a
A holtat elfelejti ha Irónou Ilii is, és ha könnye a i \'"W "epese \' miénk volt. U. és ha akármilyen áldoiallal emelik,, 0,""p°!!. "É: " \'
áti t<<mplomá(. Más seb ^
lyfk fájrmk ; a holté a nyugalom
>* M az örök ímá
nak ai, élolen, a
az iltmaradottaké a fük-rlé*. és u további küzdés.
szabadalmazása vagy órtókesitóse előtt
ugy Magyarországon, mint bármely
külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Bndapeit, VII. ker., Erzaébet-körnt 26. izám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingney
mutatványszámát. J
— Elmarad az idei ellenőrző szemle.
A had ügy miniszter rendeletet adott ki, hogy az idei
<?lleiiórz6 szemlék elmaradnak. Kirendelte aionban
a liadügymiuinzter, hogy a tartósan \' szabadságolt,
v»gy a sxolgálatból, vagy fegyvergyakorlatról elbocsá
tott legénységet különös gonddal oktassák ki jelent-
kezétti kötnlezetuégeikr6l. A tiszti ellenonó sztnnlék
azonban uz évben is a szokott módon lesznek meg
tart andók\' a rendelet szerint.
— A város zárszámadása. A város )!>07.
évi zimámoüÚM most kosiült »\\ a aat a számvevő
már b«terjesztette a tanácshoz. A tanács a zárszáma
dásokat a városi számvizsgáló bizottságnak fngja
kiadni felülvizsgálati végett. *

ZALAI KÖZLÖNY.

ID08 8ZEPTEMBKR 14.


— Fehérnemű varroda. Értesítem Nagy. kauizsa t. ra. közönségét, bogy varrodámban a legszebb kivitolo fehérnemllek készülnek a l»gjuia. nyosabb árban. Kéritek a legfinomabb kelengyéket
és férfi ingeket a legszebb kivételben. Ti és tanuló leányok felvételnek. Halász Oseugeri-ut 30.
— 70 év óta a Sirup-Pagliano mini , legjobb é« legbiztosabb hashajtószer sok ezer család, nál eredményesen vau bevezetve. Kzen tíiroUmo l\'aglato florenzi tanár állal feltalált és 1S2*. óta elóállitolt vérlisztitószer csak akkor valódi és eredményes, ha a gyártmány a törvényesen védett kék vig. netlával és üirolamo Pagliauo tanár névaláírásával van ollátva Kzen ktllönlegéhségek orvosi rendeletre az
lit\'ányok
Pácsetl az oltaui főorvos elölerjeMl&éra, • rendőr- j — üj rend a kutyák korul. A földmive-
fokapiláoy elrendelte, hogy egy üzletben sem hisz-1 lésugyi minisztertől rendelet érkezeti, hogy • feííett-
nálható a közös bajusziölS. Minden esetre nagyon, ség idején a zárlat 45 nap helyeit 00 nap lesz. A
tldvos intézkedés s e tekiulelbeu nálunk is ideje volna,, zárlöró parói nélküli kutyákat a gyepmesler 90
ha hasonló intézkedés törlénne. i napig url|a megfigyelés alall a tulajdonos, kaltségón.
- Falk Miksa halála. Bőven beszámoltak i A W k«\'J« "\'«« meg. «\'• "Idigi 8 »«P h"yM 21 a fővárosi lapok erról a kiváló lírflu haláláról, mely I napig ügyelik. Ha egyik kulya a másikat marja meg éppen Erzsébet királyné balálának évfordulóián a megmart kutya 90, a maró kulya 8 napig larlandó szilitotla el tiinnk Kaik Miksái. Hosszú pályája rae(,6(,yo|e8 ,|,u.
Kanizsára is elnyúlt, hol lf>8-l-ben képviselóielíltnek r ^
léptette fel az akkori szabadelvű pírt, Unger Alajos
- Ismét gomba mérgetés. hgjr csshld
ország miuden jobb gyógyszertárában kaphatók.
udvalevóleg borzalmas tragédiáját idézte eló a suk gomba. Tudó-
_ B ..iérgezés hálása. DuhöugOtt,
Kidurrant a rezkipszli, Unc0|, é8 bolond dolgoksl beszéltek össze-vissza.\',..
ét tilcniicl«rg iclyem 60 ki..1(il
f.ljtlib, ki,-•Ilin Í. >■•.
- MlnU poil«fordatlév«l. — Megiftndclíiok l,árm«]y
SELYEM
Megbukott a Falk Mákszi-. j „,ig a „w |irmir, , m„„iSzédok figyelmessé tétel- i "\'"\'
De csak nálunk bukott meg, Aradou meg-; vén elhívták a járási körorvoM. Talán megmentheti |||f|
választoltak. Kaik Miksával a modern Magyarország ókét az éleinek, de még eddig egyik sincs liszU ,,„,,
harcosainak egyik kiváló alák|a szállt sírba. elménél. \' •latin
M tilOilikrlkt. KiiMbiri ia Zürich.
FOmunkaMrt: Kováin ÜIIUIÓi..
N y i 111 é r.
i roval alall közlőitekért nem vállal Mel.Wu
li a mini lókat ÖBlt)|t)l furfantí0lí módon csapta be Uelezoay Baum Ödön állítólagos festöműv^i. Ez a Uelezüay pór nap elölt, iiiiut festőművész bemutatkozott a grófnál és » kínált egy tájképet, umelyei ugyan no in tnúvész: Nrigrády lÁ&xilé.
i iDegvetttf. Azután megvizttgállutta u^y HeakértAvel H akkor kiderült, hogy HZ ugy köiiíiiHéges piktor
, , , mázolAfia és uotn ér többel -1 koronánál. Erre annyira
- A dollár hóditáaa. Kéthely tudó^.lónk ítí|hdboro(íoU a millilj2leri lim &imml ftíjj„|0„t»lt«
kölli velünk, kogy a Kéthelyról, de Somogy m«« vi- Hö|tíItjait % kávél^bnu talállak rá Bevitték a dákéról is Amerikába kerOlt magyarok
ichy Aladár grófnak eladott, egy sinálla; Az eljárást meg-Dtták ellene.
— NŐI Élet. A magyar iróuók legsajátabb, kDlön orgánuma g\\snánt uj szépirodalmi és társa-: dalmi hetilap indul meg n lóvárosban nNóí r^letk maga nemében mégakOHol-nemcsak szel-liánom minden Katona
. . . . ,.,. ,« * - — A szélhámos festő. A király személye
— A somogyi pénsshamlsitók elfogatass. . ,..,,,-, ,, ,, , ,,. ■
,, , .,\' C ,, , . .. ,,„köru|i miniszteri. Uról Zichy Aladár városunk kepvi-
Kaposvárról jelentik, hogy a csendórségnek sikerült ^# f _, _AJ_ _^_ , _ „ ,
i m t i ■• i ül A feslult. de ép oly nagy i
ikartAk. Letartóztatták \' } °J
A képért 3\'iU kor. kért.
l bamis pénzt értékesíteni még Nagy üsóll vikrói, liukovics (lyörgy zádori. Királyi Imre elekpusztai " (lözni>l Júlia lakósokal. A nyomozást folytalják.
A Bór- is Llthlon-tartnlmú
Salvatot-forrás
, .... , "\'""\'" reudórségre, ahol bevallotta, hogy a képei, melyeta1
maradottaku»k dollár képében küldik a penzsegedel- SIÍ|1|ámos jeM. • • - !
mot. Ezek meg be Bem váltják, hanem ugy lusz-, S(.brejber "m,a s, uálják, mintha nem is a korona, hanem it dollár hazájában élnének és megtörténi, hogy földbirtokot dollár ortt\'kluMi veitek és fizetlek ki.
— Öngyilkossági kísérlet Kerecseuyi\' tudósítónktól éitfslllunk, hogy egy odavaló Hajmási
i
az 1906 óla terjedt hamis ezüst és ter|esztókel végre elfogni Zádorbau. Kálmán Islvái ás Bagó János gyorsan meggazdagodott polgárokat éppen akkor csípte nyakon a esendórsóg, mikor
kilnnrt i!korra) h*tinálta«k \' veschajohnöl, *. hiigyhdlyng bAn-tulinciiiiá! íí kíiaivénynít, a czuknr-bclegséKnél,»x emészteni és léleK-
/.éa\\ szervek hurutjaIndl. Húgyhajtó hatású !
indul ii alatt. Az uj lap a
■í\'tí
Tnl-iiu I
itvrfnrrttt V^IMni
György nevll 28 éves ember, kinek ifjú Telesége és, j^. \'"3^J \'^„,\'S \'"S
í kis gyermeke van, 8-áu délután hozzátartozóival Sl„.,t „oirO|, jrjáki „m, taM Abrányiné,
kiment n xzóllóbi\' iddogálui, estefelé, mikor a laalád Klnmeutin, Ádám ríva, Albisy Katalin, AIMHIHIIT
hazafelé lartoll Hajmási a többieklól különválva >i.«szu Krzsi, H. Kllllner Juliu, II. Z;ilaj Masa, tiaatnllij
ment a pincébe, hol a présre alva drótul felakasz- "J™*\'^^! ^"\'K \'Kaffk\'"\'*!" A"1""\'""1 K"°\\
totla magát »xy szegre. Apósa rosszal sejtve vissza- ÍA\\\\er M^8 Oaiári\' Ht^.sk (iá-iná^e\' i)á "l \'M t"
ment és rémülve látta szerencsétlen vejét. A közel- tic6M ijar„iu, (iinoverné\' Uyóry Ilona, "l\'í. SzeÜe\'r-
ben levó embrrek segítségével hamar levágla a kéuyi Anikó. II. msnyari Kosta Izabella, Halmi
drótot és hosszas fáradozás után sikerült életre hozni Piroska, Harasztiné, liécsi Joláu, Holló Sárika, Horváth
az élolunl embert. Hogy, mi akarla ót a halálba \'\'f\'1"?\' „Ilu?l4Ir I\'°!1\'\', \'"^ Márllia, J.uda Maliid,
, -,,. iii Jászai Mari, -lorgne, Uraskoczt I ana Kánlor Irma i
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Színészet.
Nem élet ez : ten\'gódés. Mintha politikai bon
kergéim, eddlg „em árulta el Kordin. Lilly, Kövér Ilma, Krltaolyi Erzsik., T\'I
— A nyomor miatt. Kábel Sándor a hely- - Ady Mariska, kengyel UizelU, M. Hral)ov«zky Julia,] béli színterei ti lat kt-llékeiie sián alomra rnélló hzegény M. KornisH Aranka, Miklós Jutka, Mokné Féreghy\' ember. KelcKÚgo állandóan betegeskedik, lm valami Uizella. 0\' Douuel Henrikué grófuA, Kiloók Kin ina, | uléadáühoz kolchönkért tárgy eltörik, A felelős úrte S/cmiéné Dártlitt (ílga, SzerL-lombegyiné Mócár Jolán,\' B csekély fizetésével. Mindez annyira elket-oritt-tlt*, Szikm (Gróf Teleki Snndorné),Tormay Cecil TutHekné
»sle \'/,7-kor egy forgó pisztollyal llezheft Lilly, ü)falussv Amadil, Véeseyné Jankovits volna a sziullázbajárás, vagy mintliB titkos szövetni szenvedéseinek. De inig mellényét Lnjza, Wetlsteiuné, Szluha Margit, Lopléuy 1\'. . ségbeu egyeztek volua meg egymással az emberek, lyó elé. a fegyver elsült és csak ujja- Uynláué. Yvolte (Ilubics Józsefué. Az érdokus uj hogy kerülik a művészet hajlékát. Mert » Kovessy
hogy pénteken ei\'
véget akart vetni igazította a golyó >
hegyét horz&olta. A lövés zajára elÓ8ÍetŐk rögtön lietilup, mely képekben i« uofotfja mutatni uKy H társulatnak a hideg megmagyarázhnutían közönnyel orvost hivkk kinek könnyeivé panaszolta el keser- magyar, mind a klilíőldi u6Í élűt kimngafilóbb egyéni- szembiín is kitartó míivéBZote neki dieséM, nektlnk veit. .Jusson e^zélle kollékps uramnak az Ur Hzava: ségeit és eseményeit, október havában indul niHg, megszégyoujtés.
Kütdj és bizva bíztál. , amikor mutatványszámot az érdeklődokuek kúszsággei Koöenkranz ét> (iHldeiiHtern.aHiírompKŐrü kacsa
kllld a kiadóhivatal: IX., Aunyal-utoH 15. ó» a Bab» után cstltörtökön fénye.s tzintiázi Mté,

^^/r\'iúf/d

Hogy mersz nekem más egyebet A hozni, mint a kipróbált
„OTTÓMAH"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!

8ZEPTEHHKR H

ZALAI Kunonkis
^^ I -^ 1— J ^_ a legjobb és legfinomabb
Ll IfjU in Czípö tisztítószer
Eqvedüli qYarosFritzSchulijun.részv.-rárs.LipcseéjíEger.
gelsMiigeti lakos utóajáuUU foljlin
lulás dühöngésének idejéből mutat be L. Napóleon l\'arker egy korképet, mely a Medici családnak a ti«ra elnyerésére való törekvését és Stroizi családdal
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
_ Maiiiuai Árverezni kiviinók tartoznak a bensár 10 szá-
v.ió összeütközéséből keletkező drámaVaoi" meg\' "lékíl készpénzben vagy érlékképes papírban a ki
haló jelenetekkel. Fehér Gyula (a bíboros) művészete kezéhez lelonni.
A kir Ivszék mint tkkónyvi hatóság. Nagykanizsa, 19)8. évi augusztus 99. napján.
lebilincselte a közönségei, a 111, telvonásbeli jeleuete oly megrázó volt, hogy a publikum íuom érzéke
. ki\'llctt ahhoz, hogy nyill szilien ki nem tört a tapso-lás. Tliuri Klemét a büszke Strozzi mélló partner
Nópfúlkolésl szemle. A UoiivL\'deiini miuisiter lyndeletóból kifolyólag a Polgári Ggyleiheu népfítlk«IAsi ellf-n-i lesi. Ai utolsó Hy«u bz«ii)ltt 1004-
Petroleum raktár.
A budapesti kóolajÖnomitó gyár rész*.-társ. tauácsAlioz, hogy engedje át bérbe |
mit. Tóth Ilonka Iraini bársony loiloltjével fejedelmi megjelenés volt; ilyenek leheltek az igazi Medici Inllgyek, Osige Uö*ko a szép Ohigi Kiliberta tenger zöld pazar öltözékével megszokott drámai hatást keltett nemes játékával. 8zőkós Sándor, a bíboros üreséről megírtuk, hogy jó színész, de mindig gyermek akar lenni a szinpadou nem ifjú Mihez méri október I .... ugráló testmozdulatait és szájidomitgatásait, ami játé- őrzési szemli kának hatását rontja. Szilágyi A mint szenátor, [ bon volt. hozzájárulta sikerhez. Reméliltk ha újra színre kerül!
» Bíboros, zsúfolt Intz elolt foguak játsiani anuáliu-, A budapesti icöolajonomitó kább, mert diákok llju leányok egyaránt megnézhetik, kérvényt Intézett Nagykanizsa város IMitekenazOrdígujra Tliur.v Elemerr.il került színre, egy létesítendő petróleum raktárhoz
U4itilinalnli unit a M*«ti4lh iiLÁ>.jkflilj ht.fk.ni.\'■■».. — ff — \'.17.! ■« .. .
Ssombaion von e n« .... m«hu( ik premier.., a Konu-dhi- a 8íefitfluoroitó gyár íparvtauliától óntakn fekfÓ Vári1 buk c. .uperette. HilRvkrr P ItRdvfv iHiéjD oper,tt>. rétaii lert anyaggödör területit. Szombat déluláu miluiik dióson nj volt. A *zov.;g .nénije Kabin.,.* larlotla meg ez érdemben a hely«zini azemlét a vá-1 félsertései szmto metíszokollnk. Szellembe* belyit, roai múrndk, a remlörlókípitáay, egy déli vaN.iti fö-;
6HKHl.1i.ok vannak >nne De az én^zámok, .\'llenőr, a iiholto főparancsnok, a Hzewfluomitó és a\'
k.díUH bwhizelgA melod,á|.mk. Pnrlagi Korúik kitló- t\'Vanz-gyAr képvisvlíünak jelenlétében. A szerencsi-1 imm jol volt disponálva imeknzámai (vpr4brnu.Ai.cui sva választott h«ly HIISD eaak a Krunz-gyár inujf-\' ,.llmjolü.k a kózöiisejiwl, Bőreik Mar^t olyan kti.lv.-i bizuLlfa lőtt e11fliir*MsL noba *i ő telepe a teendő! imira volt. hogy bzinto szwri\'tnök 6t iUon si(>r«pben rnktArlól 800 mitorujjre feksiik. A maeunk résié-\' drímábau látui. énnko is na^y tetszífit aratott. Szilágyi,, ról l.ely«BMk tartjuk annak a \\\\4ywk a királwxUteiil,\'\' pintér, lUjniroH, Haltairól dicsérett.*! HtAllwtunk.. mnly tn idő szerint hasznot iianj hajlott, lakott terll-\' Ihraáuyi maszkja itlüiii«lan volt. Kirulyíné né\\> letektől -I van sí,iget«tve én flrömmol udvözitljiik »■ lAi.\'kiin nagyot rontott az u in.\'hli-likai fííldön lilö\' raktár miiinij.it, núrt igy varosunk petruleiim kiisi-lii-fyset. Ha a rti<rzft «)iy irja .\'ló, akkor is kurtlluiidó liit«, mely állandóan vouedflmHt rojt tuagAtmn a ami kló* rontó, még oper«ttbeti. hohóxatbait U. [városra utizve, kitelepittetik a raktárba. Imi vastar-1 Vasárnap <1. n. a Haba, csiw njra a KomúdíA- ■ lányokba kerülne. Jel^nlnK miiidmi iizlvt. pince, hol1 M-k kori.lt mn\\#. Az »!Aknló Ifiiúutw p.vltx nitgy- PD\'rol^tiiniw hordók állanak, való^gos lOíftÍHiak Vau \' uri KÓgííil távol ín arad a színháztól. Most 6z a divat | ugyau a városnak KZflbiUyi-ondi\'Mi) afm nózvo. hogy
ggg rz az elókeloség kritériuma.
Árverési hirdetmény.
I milyen uiioimális [>t-trulemnkml<-L l>>het az nzlptl)i*n,
illetók\'g TAktárhac, .IH oimek iiiitglürUsa éppon ilyen
raktár hiAuyábau keroKztUlvihütó ettdig nem volt.
j Eteriitíljflk azért, hi>ity míg a latiács ÓH képvisxlótttB-
t ti let a beadváuyt pártolásban fogja réuxesiteni, addig
a kcreíikudök magtik i* biivewu látják a putroluum- \'
rnklár lúl.\'sitűsét. \'
Száztíz magyar imaköayv.
A nagykanizHiti kir. torvt-nyszék közhírré U\'szí, Kfge.Itlb A. Klek vfinhiifúki tuctLó, ugilá.-iúja
linjíy ifj. Steril Mór v^reliajtatóuak Rónai Gáburné, folytiin Szerdnhttlyí Jt-nó Ketizthelyról 110 darab1
.t/Hl. Kamár Rozi vúgrehnitAst szenvedőit elleuí mitgyar iniakOuyvet Itlildött a .Magyar Vmn^-hoi u
III) K tdko K jár. iránti vúgrehajtáHi ügyében a vu ml vidéki iskolán gy«r ti HÍ kek»«k. CiUOzöljnk űrt**
tiaiíykniiiísüt kir. t^rvenyuzák torQltitóhuz tiirtuzó a a az áldozatra kosz adakozót és fliivözíílitlk Ht^edUs
ffdwi 098. sztkbou f 194/b. hrsz. a szii-kolai ciüló- Klek miiukatársuukat, aki igazán utáujár ÍHÍfoliijában ,
IK\'IÍ lévÖ szántó ús nUnok Kamár Közit illeti ogy- a tfiüj;v«rosiiáf( .\'rdekúbL-n Nem ttzeiíiféuyvfütlfostilj
liarniHil része 4 R 40 í. kikiáltási rtrbuu Özv. id <le való munkávHl no\\gí\\\\ híi7.ánkuak. |
Kamár Gvöriívné. szül. Andri Anun jüvara 61a. *nitfl.niu.niink irftrAh/il
l,ke„leM,t l,„-|,i«l.ni , tav. Kainér JW«Í. «>!. A ,..*?,?P^*""** Í*™
"gybobivaudó gyOl^éu í\'itfadja el az ép í ló iparosok országos HZÖvi\'tség.\'\'tn)k azt »i ulvi hal4rúz»iút. ui.-lv-nél (ogra a munkásokkal eddig kötni szokott Ull.-le
Hűn, hogy csakis egypnkinl aláirt kQlun-bnlun nyilat-1 kozst aláírásával fogai)|ák munkAba HogédeikMl. Akik ! pedig jolenleg kollüktiv »zt)rzödós alapján dolgoznak, íároti határidő mellett kóieloztessenek a nyilatkozat aláiráKára. tiz eljárásai a szővetBég n mesterek ós ! sogédek állandó búkéjét célozza és mig egyriWt I elejét akarja venni n munkások gyakran li.pHszli.lt 1 viszaélósuinek, mánrésKt B mindkét résznek okozott \'károkat, az ipar pangását akar|a ezzel megtizuniftui. ! Minthogy az építő iparosok köztiI a lobbik már elfogadták ez uj rend szert, kiváltképpen az asztalosokra KZÓI ez, hol n meggyDlomlclt munka nagyon ÍK meg-kivánja a bókés egyetértőt.
ilíndiari ^4 síikben I. 1268/0. llrsl. alsómezíi szantófSIdnek Kamar Rolit illető egyharmad résíe 4 K 40 f.. n u/íjanajon tkkéuyvben 74\'J/ü lirsl. örenhoKji siőlónek Kamir Rozit illető liarmailrósze i K 40 f.. 7&0|a. lirsz. őreghogji rétnek Kamár Iioiit illető harmadrésze S K 20 f.. 757 b. hrsz. Sreehegyi szőlőnek Kamár Hozit illető haniiadrésze 4 K 40 f, 02l|b. hrst. órej(lio|;yi szőlő és rétnek Kamár Rozit illető harmadrésze 4 K 411 f., 77!l. hrsz. Öreghegyi szőlő és rétnek Kamár Uozit illető harmadrésze ó K 50 f., 787. hrsz. őreshogyi szántóföldnek Kamár Rozit illető harmadrésze 3 K 30 í., 7R3. hrsz. öreghegyi rétnek Kamár Rozit illető harmadrésze 3 K 30 f., 789. hm. öreghegyi rétnek Kamár Rozit illető harmadrésze S K 80 f.. !)07. hrsz. öreghegyi szőlő és rétnek Kamár Rozit illető harmadrésze S K 60 f. kikiáltási árban és pedig ezen 44. szikben foglalt ingatlanok ízv. Kamár Jő-zsefné. özv Maudics Rozi javára bekeblezett Oi-vegyi haszonélvezeti szolgalmi jog épségben tartásával, még pedig a gelsei ingatlan
1908. évi október hó 19. napjának délelőtt 10 órakor
Gelse község házánál, az uiudvari iugatlauok ugyanazon napon délelőtt 11 órakor Újudvar község házánál hivatalból megtartandó nyilvános birói árverésen

A gőzgépkezelök és kazánfűtők
legkOz.^fbbi kópesító viwgii 8opronbiD október bú i napján d. e. I) órakor a Sopron vároxi villany-tt-litp.<u foguak megtartatni. A kellően f^lszerek vizttgálatí kérvények a m. kir. kar. iparfé!Ugyelösüg-hez küldendő II. RAkóri Fcrenc-utca %
Szüret.
; A Szabadhegyi NiŐlŐsgaidák tegospi érUikexfete
kimondot a, hogy siept. 2-2-éu megkeidik a störetet. Némelyük H HIÖII6 rothadáoálót félnek, mások ul remélik, h& ulőbb szüretelnek jobh árt kapnak a mtutért. Hedifí a bzAllóbZ\'tm tulajdunkepptín mot-t kapja a tnljes eukorUrtaiuat; ha az időjárás derült, kár Mtítui a btOrett.\'I
AÜBstrik moíljft.
Kmlüksiiiiik, hogy a múlt évben milyen iiiTe-H<-U látogatta közóiiüé^Unk a MÍHztrik-félu motgókép Miinl.ft7.at. Nempsalí azért, mert kifogástalan Ü8ztax4gu ki-jit\'i voltak, hanem mert nagyon taunlHágoa, érdekes és inuluttatn program inról gondolkodott áilaiidÓHn. MUztrik engodólyt kapott, hogy moziját október I -én városunkban nu-jnivillm^-sa.
PÉNZT
nt .Jjon .JJ,,, llillllll.áll- v»|iy
fllltlirl, iniK n«ny kepet írjegy-
zckcnal nem kérte be, melyei
IMI" > tl lll»l
DELATABE inti. uj^Ure^ L.vitbbá »r<Ml \'""• " «>\'™" rc> IMIZilil I\', millió kéailet. 1\'ontDi kiixolgáUsrdl is anyagom ItUiiliót ei.er i» ezer elnllieii\'. levél wnuakodilc. (Kim:
Szűoi BtVndor Fi*
■löKSlelepc, Blhlull6ai«(.
A. lélegzés
sukkul könnyebb már uz első néhány aiíttg SCdTT-féle Kmulflio ntán itt tW ez a megkönnyebbülés napról-napra növekedik.
Ezrei. é» ezren tapasztalták ezt u utolsó 32 éven koronáiul Kp ily szembeötlő a javulás az általános egéuzuéget illetÖIeK-
Étvágy és álom
AiKtnul.lOvlili.
ilkí.ij.L™."\' E8>\' ««\'•\'\' "ve|í *™ a K. 50 fillér. \'S\'Cíir\' Kapható minden gyógytaiban.
I lirdctések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
visszatér, s az emésztés iavul. Próbálja és meg fog

HLil iOHOSV

l!iil«. SÍEI\'TBMHKK u
BEIRATASOK SSf
amponU • • íril«.
SOMOGYI MÓR
thofcr, lonjrornnttv***
államilag ig«<B.t*.. >i.u «n« zeNEr
Gonservatoriumban
Badapait, VII. Ernébet-körnt 44.
bont o», h«f tt«, *«k, Kordon**, olmbUo
"*\' unUrgjrikkt\'l.
illiallM (Iploill int — i IMlrit lilliiaa ll.
g0" Vldíkl leányok réczíre "KV
INTERNATUS
■ > IOAIOAIÓ»AO.
Pro<pckluml Mvániva uol«ál
Nincs többé aggodalom
a
OMUdi életben. -
(kezeskedve)
K.rjen in (lilém hitlytg hrltuhicHe ellenében ki>rö»-vínjt i. árjígyiikil. DitOtit ■lOtklildoi.
Baner Józief
iiipllítm. kriiaikittiirl aiiiluk fokopvlioloM \'*• uotklUaotl Wlo& 1 lonntnfolsgMso 01.


óta foraralombau.
Berger-fóle •
Kútű
NOXIH
A
LEGJOBB CIP,Ö-
* mindennemű btirkütegek *
\' flUn, MiiHMMn UOll pikk*lr-4a»tT, W*t\\ Mttnk, IIIÉI
1 i(1. on-twttm;, itnt. lNT.Ui, UU»dU M- •■ IM^ITUM
! (Ilin. A M«rK*r-H4# klt,*ii,.mpr*n luUmuu • l*>kAtr4a^
1 uk 1Dv,-tl Kimn<lw •fJ*\'*\'. • k*««lio>»i*íoi>fi. \'ISIOTIMIO tttruaf*
BsppuolilAl I*OTM*»" k«|jnbA«U. Idill* hf*!**
•lk*rr*t ■tk*lM*nUtl> ■ UliáiiTtup
liorger-féle
••> |tiaMi>MwialMaiul «■ llawa lli.Ual.
MIRI klttli lirtpoto >Mt kli.ad mdatnrnpl hiMAlluUk,
totatl* ■> 1W4
Bcrger-félo borax-nzappan
bajon •■■•« AÍÍÍ™ \'•J««\'« TO mi«r kaMatun
«*fnn*« n*i*) n^« ■< III UlhaU T44)H?VÍ>\'H ", 2
Kapható R>1O4M iT^Ittiftaa •« BM—M ll^ittna,
ui i O. CU11 * Oomp. WUa L, Bibmtr. ■,
kM
litpMt. fUr*l>a.,Tht*l
Minden jobb üzletben kapható.
H0CHSIN6ER TESTVÉREK
BUDAPEST.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.

A legjobb kulya-kalíW\'s volt *-^ niararl a Fattinger-fele kntya-Kaláoi,
mel; n ö»8ie» e fajta lápsierek közöl a legjobb
Ssszetételo. éa tiperojn. — 60 kg. 23 K, 5 kg.
bérmentve 3 20 K.
Fattinger-féle Fnppy-BUqnit
kOljök-kutjnk tinit*. - 60 kg. 26 K., 5 kg.
bennentve 3 50 K. Árjegyzéket bérmentve küld:
Fittlngir\'i Pitmt Hundekuchen und liflOgelfultirfibrlIi, Wlenír-NausUdt.
260-nél tűbb elaö dij. A KaUinfiar-(éla Upsier állatorvoii ellenérzés melleit késiül.


Vaiut, po»t»-távlrda úlolmái
ELSŐRANGÚ FÜRDŐHELY
Kgycllx IHlirlllai tlUlltlI klxll |l«\' Cl Eiré.i kll. I\'úmtlan Ky.>gvliuM^u n táitlkliria ci R fltllll ■Uk ösHxes hirilll Milkittliiiltl. kaijllill áltittl. Ultiikf, ml t> licklil. ilnélT-, aaialkir á .< . \'-m iirkllt)ié|lk ellen.
Ivókúra. Hévvizes füidők.
Vizgyógyintézet. Inhalatórium.
|aj- > llrilkll)li IQ tliáll irill likKlk. ~Wt
LIPIK
GODDAM!
Vó^ro egy gyorsan éa biztosan haló tyukai.eimi.er.
Cook &Johnsons
^ ^ _ „lJ1 ameeriltai síubailalmazoU
TYUKSZEM-GYÜRÜI.
1 darab 20 fillér, ti d&r&l) 1 kor., postán
20 fillér portó.
Kapható «i ornzág minden gjógysierUrábaii, valamint orvosszer-drogériákban, stb./MLKA SUCHARD

■■■ ;\'.-\'i\' .\' kákáo -;\';\'.\'!
. éf. czukorból áll Páratlan •".,. . •
különlegesség/ ■,\'■\' ■\'
ZALAI IÍHÍSV
BOHN M. és TÁRSAI
NAGTKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Legrégibb, legnagyobb is legjobb telep e szik mában Ausztlia-Mfl^yarornxngou a
BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAOTKIKINDAN éa ZSOMBOLYÁN.
Alaoittatolt 1864 Legelőkelőbb referenciák Alapittatolt 1864
50 millió évi gyártás
a oa. éa kir. azab. Bobn-féle biztonsági átfedő oaarepekből VASOXTD terméazetea vörös azlnben vagy kátrányaivá GYÁRTMÁNYOK: Bohn-ftle azab. biztonaági átfedfi-
oaerepek. Legoloaobb. legszebb tatözet. tm- Kipn iij.rjiík i, mlaták kl>iutn lmy.n i, hirantn. -M

mbolyai gyirtininy.
ttMfi MtMlt álMó CM*0
8M. Mim.

Fűtésre, ipari és gyári célokra
kovácsszenet, faszenet
legpont osabbm is lojijUlAnjoi-abb.il tzíllil, ajánlattal siivraen szolgál
SUGÁR VILMOS cég
UUVJ-H.1V Bnaape.t, X., Kőbányai-ut 4.
SOrgüujcim : SUOAttlUS—BUDAI\'EST. — TeWou 61—S5. ni 2—60. A ritndelráekct kérem sflrgősfn feladni, mivel halilrzárak, wiignüiiliiány stb. luintl a ko6Öbbi szállítás ncliézségekbe fog Qtkőzni.

EREDETI STASSFURTI
4O -os kálisót és kalnitot
valamint az Saazea egyéb műtrágyákat leg-oloaóbb «iron szállítja ZZZZZZZZZZZZZZZZ:
Vilmos
a alaasfurli Kaliayndikátna veíérhépviaelóje BUDAPEST, VI., Andrásay.ut 49.TlsttasitB 30.000 koronával

A konyhában et házban
8iamssiappaii.il
tlMUUuali. E M»PV»n 4rtl«d.k«n kt rotrtatúlt bahalo •• Ulhll»ni«r.t«i Iwxulinaoyoiájn^ .t.dmln,.. »o.ó.,.j. mdkhlll, >u»MI> UMU la matit n.li.\'Un kiraa k«v«r»kUl. OoaA
lra, mtf
la, hol kölftna*!** Hí ■Jatetr*tT «ol< ,nka4«.H*lík.
DDDDDDDDDOODD


Szép keblek
két hónap aluli u __
Pilules Orientales: "
melyek « knbli\'ki\'l Irjlrtzlik. prisiiik bolyreállilják én a tioi kvbi\'liu-k poinpá» ti\'ltKégi\'l kölcsönöznek, uz i-gi-sls^gro kAros Itatás nélkül JouUlva. arzi\'iii-kiim merítés. Omwi birctségíktol elismerve. Teljea diserelió. Doboza h.sináU ti u(8»itásSal li K 4T. Ilii. hírillflltve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs. Ikktár: TörOk Jóasef gyógjszeríszuc! Budapest,,^ Klrály-utoa 12.
ÉKSZERGYÁR,
Villamos Ütemre berendezett arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem
Különleges készítmények\'. ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj foglalásokat és alaltkilisokat gjorsan elkésiitduk
Kiadás részletfizetésre is! \'< í BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA j
1 ékaserési, Nagykmii&in (Városházi, ■tellecébeu.

GYERMEK-
— Inányka- t" fin oi|iAink flinnicrt
legjobb miuiójüek.
Áraink ult/Mi-iiüi — lukintoU^I a lalplta V.KCÜ h/.iiit>rm,ii Miulnitl rtrákra
feltűnést keltenek.

Kori)ii;t ••.7illo.nl
TT1DIII " \'\'ip^y\'f \'• \'■ ingjk»uii»«i
„ I UnUL fórAklilrt Ko-ulo IV. szám
K illol b lll
t\'ii renili\'lit\'lt meg B k
Szélhajtó KöroaoaUlapitó
HODONY cseppgk f
= Hár 1844 óta =
bevált báziszer, mely az títvágyat elö-
, id^/.i. 8 az emésztést fokozza. Ara üvegenként 1 korona.
Két üvegnél kevesebb (utánvéttel 2 K. [>0 f.) ládáoskávul együtt nem küldetik. -
Megrendelés
jfulíus Bíttner\'e Hpotbeke la Olognitz, iiitirlilimleli I

7, A L A I KÖZLÖNY

ISHIfl. SZEPTKMBEBr
Értesítés.
Alulírott tisztuleitel értesítem az épitó közönséget, hogy vígkg Nagykanizsára költöztem « Eötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam. . .
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál viiló alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Főtörekvésem oda\'fog irányulni, hogy az öpittsló közönséget a legnagyobb megeléguilésére lelkiismeretes pontossággal clégitsem ki. liármllyon osekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésein és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszorObb alaosony építéstől kezdvo a legmúvészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és géproüalapozások elkészítését, nemkc-vüsljn javilásokat i« előnyös feltett lek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-mesteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elö,
Az építtető közönség bícses pártfogását tisztelettel kérem
BŐLCSFŐLOr JÁHOS
építőmester. Kpitószeli vállalkozási iroda: Eötvös tér ai. szám alatt.


M OLL-FELE
^E»ÍDLITZ-POR
\\ Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. /S
A védjegyét és aláírását tünteti fel. X.
A A Motl A.-rtlt a«ldtll*-po\'-ok l«rtó» gyógy Imi:*** ■ knmak.ci.ia, fcyontor- é> \\ V tltostbánUlmak, jo-omOrEíWct éi gyomorlií*. IO^OII Mékríktcléi, nifc)Uiii»loni, V y vArtotulia, annyit *» n lt«kU!Anl>ni\'it>l> nölb.Iégiíg.k ellen, o jelet hiii.ietnck *J\'
leio"l<<n«K
SOS-BORSZE5Z
doboznak 2 ko
■irv«.- A Moll.fii. ij.-bor.r.l, A ^RJ^^ Q.
V »T>uiaai mint «JcUlomoilll«plt6 b.dOn.íUil t>ar f\\ ^L^Hk >V
icKi«tiic.«<«^iii< níi\'MLr. P^^^^t^aaa^ \\
«. Égj ónozott inditi útig ára I korona "^ö^!*i^^* v
V 90 Dllir.
í; MOLL Uyennok szappanja. 5
Ú*. I.CKflnuni«l.l., logujnbl. mft»Uiet iteilnl VíiHtck gyermnH *■ hMgy «npi\'««l ■ b*"" X
V okti«rO ápolására gytrm«k«k ■ folnfittok ráixáre. — Ara darabonkánt 40 fllt. f ||
l. öt darab I kor. 80 flll. X
ír\\ Mikién d*r»l> gyermek atappan Moll A. vi<ljo)(yAvcl v*n ellátra. ])/
k Mail I. gyógyizfriiz" Vi\'.\'ii "kl\'rVudTirl tzálllt& által. 7
V Hiíps. Tuehlatitttíii i), KZ. \' *>/
U Vl.líkl Tiic,;iemlele*ek naponta pmtautauvít mellett telje.lttetn^k. ,\\
Q A raktárakban tosaék határozottan ..M01.L A." aláirásával [%
V PK véiljegyével ollátott kéB»itményoket kérni. Q
í, ,, Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai. ^\' •

IVIIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.

Mimli\'ii külföldit falaimul hazánk természetes szénsavas vi/.«k birAlya.

a mohai ÁGNES -Forrás

MiÜKiiuiumi nagy éremnU\'lkitUnU\'lvc KitUnó aKZUli, ln>r-. m gy»8jvÍE, a gyomorégést —

rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorba]omoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertózó elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- ŐS hú
szervi betegségeknek. Azért tehát

l!a.sznál(ult a mohai Ágnee-forrAat, tia étvágy-
Használjuk a mohai ÁgnesforrAst, ha ét hiány ís emésztési zavarok állanak be.
Dr. Qebhardt.
HaKzuiiljiik a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól *tn sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. Ql
H&siuriljiik a mohai Águ oe-fonánl, ha gyomor-, él- ús légcsőhuruttól "zahadultii kuruuk
- bél- ús légCBÖhuruttól ^zahadultii akaruuk.
Dr. Kétly.
Hanználjuk a mohai Ágnes-forráut, lia a vesebajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Kövér.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes érlékil tnaslorsóg oson srén-savval telitett víznél, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényohb
ember is könnyön megszerezhesse.
Kedvelt borVÍZ. Kapható minden fttszerüzlotbon és elsírangu vendéglőben. Kedvelt borVÍZ.
Olcsóbb a szódavíznél I ■
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái g
Nagykanizsán. - Telefon tói.
Nyomaiult l(j. VViijiüis Jó/.si\'í könyvnyumdájában Nagykanizsán.

J1AOTK.AHIZBA, 1908. NEOYVE»HETEP« ÉVFOLYAM, 38. 8ZAM. BZEPTEMBEE 21.
ZALAI KÖZLÖNY


6 koron., ára 20 fi II.
>ilvit»löknek \'
talaal árak: Eijéit évic 10 korona, (tiiv,
.ltvrc 2 koront 60 fill. £gyal llin
■oknak, Hollóknak, Jígyiöknnk •• államin
I évre 0 korona, fél évre 3 koron
Rendőrségünk.
-■— Ninos háladiitosabb témája az újságíróink, mintha a rendőrséget ütni kell. Ha valahol ott van, az is baj, ha hiányzik, akkor is baj; ha finomsága miatt néni lép Mló eréllyel közbe, szidja az elöljárója, ha erélyesen durva, szidja az újság, a publikum. Azt se ludja már melyik lábára álljon. Pedig rendnek muszáj lenni. Érzi. tudja ezt Budapest főváros, mert most ismét 100 délceg rendőrrel szaporította a létszámot, ugy hogy ott minden 40() emberre jut egy rendőr. Fizetésük ugyan nem igen áll arányban a rendőri terhes siolgálattal, de mégis van rangban és fizetésben kellő elóro haladás, ami a nii rendőreinknél alig van.
Ami rendőrségünk 1885. óta egyforma stádiumban van létszám és llzelés tekintetében. Összesei] 30 rendőr vigyáz városunk személyi és vagyoni biztonságára. K 30 közül Kiskanizsán van állandóan 4, a vusuihoz 24 órai szolgálatra kivan rendelve 1, hivatalszolgái teendőket végez 1, kettő el van foglalva tolonckiséreten közQlök egy mindig fczabud. A hivatalban is dolgozik állandóan 2 rendór irodai munkálatokat. A többi 19 rendőr teljesiti a rendőr szolgálatokat. De micsoda szolgálatot, nem embernek valót Nemcsak hogy terhes, felelőséggel járó szolgálatot, de olyan hosszú egyfolytában lartott, hogy nem osoda, ha ezek az emberek kidőlnek a munkából, vagy ha néha nem tudnak kellőképpen megfelelni kólelességfik-nelt. Tiz-tiz rendór reggel (i órától másnap reggel 6-ig tejosit őrszolgálatot, akkor hazamehet de estve 8 kur újra jelentkezik a szolgálatra és másnap délig, és 2 — 6-ig megint osak munkában kell lennie részint mint készültségi, piaoi, kézbesitói szolgálatban

i.«)Mulajdon»t (* kiadó. IIM. WAJUITK Ú
levő azután B-tól másnap reggel li-ig hazamehet családjához. Amint latjuk 48 órából 32 órát, tehát kélharmadrészt kell szolgálatban töltenie. Nem ugy, mint a szooiálisták! kívánják n élet beosztását a 8, 8. 8. szám szerint. De az is megtörténik, bugy szinliáz-
;ban, koncertben, moziban ügyeletes egyik másik, akkor egész hétig alig dobhalja le
1 magáról uniformisát és alig láthatja családja\' tagjait. így aztán nem csoda, ha 10-15 évi szolgálat után kimerültek? Egy kis statisztika megmutatja, hogy ezek az erős
I szálas rendőrök, hogyan pusztulnak bele munkájukba. Tiz év óta az akkori 30 tagú rondórállományból ő nyugdijazlatott, 4 elhagyta a szolgálatot. 1 fegyelmlleg elmoz-dittatott állásától. 10 pedig meghalt; tehát az akkori rendőri állomány kétharmadrésze ujakkil cseréltetett fel. Pedig tudjuk, hogy a rendőri szolgálat minden irányban annál! jobb, megbízhatóbb, minél nagyobb a szol- j gálati állandóság. De bát ilyen körfllmények I
] között a legszegényobb emberre som gyakorol vonzóerőt ez a nyomorult fizetésű pálya. Látjuk hiszen, hogy olyan terhes, emberié-j
I Ion munkát követelnek tőlük, hogy 10—15;
i év niulva mint munkára ^Itflpterenek kidöl-
! nek a sorból.
De nem is lehet azt a rendőri felügyeletet ily kevés számú rendőrtől megkövetelni, amire pedig a lakosság nappali, de különösen éjjeli nyugalma megkíván. Hiszen a félre-
I eső utcákon nem látunk rendőrt pedig különösen éjjel volna arrafelé szükség rajok. A rendőri felügyeletet maguk a korosmák lefoglalják, a többire nem jut. Hogyan is,
\'mikor 38 km. utcahosszuságra, 1200 kat. hold belterületre ily kevés emberünk van.
Kettős kötelessége van, tehát a városnak a város polgáraival és rendőrökkel szem-

fi 8i»rk«fHö«ég; Nagykanlxia, Hunyadi-utca 30.
1 ElOfliatéaak 4a hlrtUtéaak Ifj, Wajdlta Jontf Vönyv
k«r«tk.dta4b« küldendők. Megjelen minden hétfőn délbenben. Először is a létszámot felemelni, mert a mellett 1300 emberre sem jut egy rendőr ; ami tarthatatlan helyzet. A második kötelessége a városnak, hogy most a költségvetés elkészítésén gondoskodjék a rendőrök kellő fizetésemeléséről. Mert a mai (150 kor. fizetés és 120 kor. lakbéreétr nem rendőrnek való. A fizetésből nem tud megélni, lakbéréért pedig Kanizsán nem kap lakást.
Már pedig a rendőr kellő megélhetése legjobb biztosíték arra nézve, hogy a reá bízott terhes feladatnak beoattletesen és pontosan megfelelhessen. Fizetés és fizetésben, rangban való elóbaladisa az érdemeseknek ez adja meg az auibioiót, amely nélkül jó rendőrségünk sohase less.
Vármegyei közgyűlés.
KanUaa önálló HJrvényhalóaag. Varmegyét uk.-péftltér.
Amint jelnztük 14. én folytatólag ifi-én Ur-tutis Zalavármegyo LöigynléKiit Batthyány Pál gróf elnökiéin alatt. A husin tárgysorozatból {»Sít pont) minket kait irmunkat lop jobban érdekel, hogy a közgyűlés egyh&ngulag azt a véleményt terjostti fel a belüjyniiniaiUtrhoi, hogy hozzájárni Nagykanizsának abbeli kurrényéhen, melybon Ónálló törvényhatósággá akar fejlődni. Most már lehűl csuk a formaiság meglefirttóaeu hossiu útjait kell kérébilnkut\'k megtennie, hogy városunk lúiul egy tehotségvtt önálló cég meg-ket»llie»ho jovójijbeu velett biiodahnával múKödését.
A másodiij fontos tárgya volt a kOzgyOl&tneK Udvaniy Vincu biwttaági tagnak vagylagos indítványa, melyben arról kíván gondoskodni, hogy n megyei ár>aH£Úku«k uegyedlól millión)i ptínto ue fórároni péuzintéxeteknél, tianem Zilamegyóben helyezttwiék el. AK elhelyezést kétféle módon lehet koreaitól vinoi. Ai UIHÓ mód, ha «gy vármegyei Ukarékpéni-lár le1 ttísittelik ugy, hogy minden lalamugyei kOsBég legnlábli egy-egy 500 koronás részvényt legyezne, ak Séd partján.*)
A hol a Séd, két szikla part között,
Az .Aranyos"-t magiba ontja,
És lombjait a íűzfa szomorún,
A viz felett lágyan kibontja,
A parton állva széttekint szemem,
S mig elmerengek a természeten,
Knyho szelló röpköd szerteszét,
S én hallgatom, hogy mit mesél a Séd.
.Messze hegyek közt fakad a medrem,
lióviti azt sok kicsi patak.
Partjaimon, a rózsabokorba\',
Fülemile, pacsirta kacag,
Es mikor este cltiln a napfény.
Hidegen süt csak a holilxugar.
Bokraim alján, mint pici csillag,
Felragyog a szentjános-bogár.

•) \'■\'olyó Vesipiém mcllell.

Partjaimat mint szőnyeg övezi, Völgy s a hegyoldal bársony-füve. Habjaimat fodrozza a szellő. Fölöttem a lég mindig üde. Hziklatetőröl néz le vizembe. — Hely siet el — a püspöki vár. Omladozik a fala, mulatva, Az idö soha, percre sen> áll.
Múlnak az évek. Hab jín a habra, És én soha el nem apadok. Láttam a népet nyögni igába\', És látom ismét, mint szabadot. Óh I a természet mindig a régi, Uégi, örök, mint a szerelem, A mi múlandó, az csak az ember, Csak az embernek nincs kegyelem.
Csillagos éjen partjaim mentén, Sokszor felzeng a furulyasió. Hangjaira csendbe kilopódzik, A legényhez, a lány, a bohó.

Csöndbe leülnek a bokor alján, Mig tova siklóm lábuk alatt. Osók, ölelés közt innlik az éjjel, Közbe a lányka fel-felkaoag.
Pajkos az Ámor, sohase alszik. Nappal és éjjel leshelyen áll. Jajj a leánynak, kit nyilávalj Célba Vesz és szivébe talál, Partjaimon már óh, be gyakorta, Vidáman kezilódött a regény. Melynek a vége bus zokogás volt,. S egy loocsanás a viz közepén. .
A hol a Séd két szikla-part között, Az „Aranyos"-t magába ontja. Elnézem a szürkén folyó vizet, Mig szárnyait az est kibontja. Fa és bokor eltűnnek a homályba\', A li»s szellő röpköd csak szerteszét, Rám borul az éjszakának árnya. Mig hallgatom, hogy mit mesél a Séd.
IU»M ayult

ZALAI Á 0 Z t 0 N Y

1908. SZKl*TKMBKR :többit (500) pedig a vármegye jegywgé, Ax Indítvány ex a résxe iiem nagy pártolásrc talált. Nem pedig átért, mert egy ilyen fonnia létegQlt vármegyei takarékpénztár uemo«ak póniOgyileg kötőé a centrumból a községekot, hanem gazdabágilag is, ami kárán rolua as eddigi pt-nxinlézetpku&k, de kárára annak a helyűn felfo^innk w, hogy ne egy egy aterve a vármegyének scijja fel a gaxdabági élet energiáját. Num a Cöutralieáoió, hanem a szélws ala-pu decentralizáció ad erőt a megye fejlődésének. Terraésxeleiwu minket kanizsaiakat, ba Önálló törvényhatóság IwxOuk, nem ériat közelebbről ez ai Qgy. Az iudiivány e részét ugyanis nem vetetlek «], hanem a másik részével együtt egy bitóttsághoi uuuitották. A második pontja u iuditváuyuak az, hogy az irvwiék pénzei megyei póuziulézwtektiél helyeztessék el eieutu. Kt « réaxu m iuditrányoak már régi óhajtását fogj* tnegvalósitaui a megyének. Ka azért köztetszéaBel fogadutott.
A pénxek eddig a Közpooti Hilelatövétkeseinél vannak elhelyezve, arai a jelen viszonyok közölt nemcsak kiért káros, meri így a Tármegye területén kivül esó péuxintézet róaxesOl a nagytÓke utáujáró kamatjövedelemben, hanem azért in, inert a mostani b&nkkartellnek » pénzintézetekre vuló bénító halául csökkentetuék, ha euel a hatalmán tőkével» jelesebb | nagyobb pónziutéxetek operálhatnának. Van megyénk-1 ben, városunkban is több olyau takarékok, amelyek-j oél nagy Összeget lehet ulhelyenni, amelyeknek régi < fennállása hatalma* Uitalék tőkéi eddigi kifogástalan, vezetése garanciát nyújt a legmesszebb menő igények-1 nek in. így nem len kezel si nehézsége a megyének , a pénzek folyósítása tekintetében nem. Gazdasági I előnye padig Bzeiubeszökó. Do meg etikai okból sem i tartjuk helyesnek a vármegyei pénztár létesítését, mert a köiségek politikai megnyilatkozására köunyeu befolyásoló hatása volna, ami pedig a mostam vagy jövendő választási felfogásunkhoz nem illik oda.
A köigjulós még elfogadta Kanizsának azt a határozatát, hogy a letenyei vaaiilépitéahtiz I 00 ezttr koronával hozzájárul.


Hatásági husszek.
A nálunk még addig ismaretlen hatósági hua-székröl és az abban kimérésre kerOló húsról Kertész Lipót cikket irt a Zalába, melyből közöljük a következőket :
A hatósági busszék felállításának az a célja, bogy a szegényebb embereket, fóleg a munkásokat, az egészséges, teljeseu ártalmatlan húshoz juttassuk és ezáltal lehetóvé tegyük azt, hogy éppen az az osztály, amely leginkább nélkülözi ezen fontos tápszerrel való élelmezést, olcsón jusson ahhoz.
Vannak sokan, — fóleg mészárosok, — akik azt akarják a köztuaéggel elhitetni, hogy a hatósági husszékbe kizárólag beteg állatok busa kerül, miáltal az ilyen hus közfogyasztásra egyáltalában nem alkal-
osekélyebb éiléjr.0 hu»,= olcsóbb vagyis érUké,el arányom álló árért katotjön eladásra.
Serlésekoél — bizonyára tápanyagok felvét,!, folytán — néha elófordul, hogy zsirjuk, szalonnánk sárgás Sliuu. Kz a sziuezódés teljoseu egé»zsége« állatoknál fordul oló és nem tévesztendő ösn» „ úgynevezett .tárgaság\'-gal, amely beteg állatok,,,, kerül csak észlelés «lá. A sárgás znirt, illetve «,. Ionnál a közönség nagy része nem szereti és pedig egyszerűen azért, inert hozzá vau szokva a hófehér, ikrás zsírhoz és szaloouához. Emiatt a sárga iziuezó.\' désU szalonna és zsír nem bir azokkal a kivárni, mukkal, melyekkel a jó zsir és szalonna szókon birni, ennélfogva azt csekélyebb értékűnek kell minósite-nUuk és mint ilyeut a hatósági husszékbu kell
utalnunk. Már
, hogy itt tulaj.
cbbo| , M B80lbó, IMM U(
mas, de másrészt undort kelti is. Szükségesnek Ur- j dookippou nem beteg állatokról vu szó és igy a!ok
lom kijelenteni, hogy a hatósági Iliiméiben a« j tiusAuak élvezhetoségo tekintetébeu nem is emelheti
egészségre teljesen ártalmstlan és mindenki ^Itsl híi
élvezhető hux kerDl eladásra. Különben is oly szigorú
Mint említettem, a hatósági husszékben párolt
ellenőrzés alatt áll ez u intézmény, hogy ods egész- üu, ,„ arüsilulik. Mielőtt a párolást és anuak elJ-ségre ártalmas, v«gy aggályos hus nem kerülhet. nJoU megúmorteUiúm. előre kell bocsiUuom a ko-
A hatósági husszékben a hus uyersen vsgy j vetkezőkéi: Miudeu állatnak megvan a maga élő«-
páéollan korul eladásra. ködói (parazitái;. Uázi állatainkban és pedig azokban,
Nyersen akkor, ha valamely levágott állat huss, \'melyeknek huss táplálékunkat képezi, szintén lobli-a vágóhidou történt vizsgálat alkalmával kózfogyasz-1 kevesebb élósködó fordul éld.
tásra alkalmasnak, de egyúttal csekélyebb értékűnek, Klen élősködők között olyauokat is találunk,
találtatott. Kunok megértésére uébány esetei sorolok. melyek az ember egészségét, »ól életét is veszélyei-fel. A husvizsgálat tárgyában kiadott miniszteri ren-!tetik. Ilyen élóskódó az emberben előforduló horgos delet a 4 héten aluli horgukat fejletlennek lukinti és iejll galauii-féreg, amelyet u köznéu „uáullikn-tnegliltja, hogy az ilyeu borjuuak húsa szabadon gilÍHZlá"-uak nevez. Kzeu galaudférvg fojletleu alakjv közfogyasztásra bocsájtssbék. Kunek daeára vannak a sertés izmaiban miül borsóuagyságu, szUrkésfeh-r, esetek, mikor 5 beles kort el nem ért, vagyis még\' áttetsző hólyag lelhető meg, melyol ezért Rlior»>-fejletlen borjuk kerlljnek levágásra. A vágóhidi állat-\' kának" is mtvoznek. Ha s galandféreg ezen te|letl>-ii orvosuak kötelessége az ilyen állatokat a hatóság i alakja a sertéshússal életképes állapotbau az emoerlie busszékbe utalni. Ilyen\' esetbeu tulajdonképpen a kö- \\ kertit, olt pántlika giliszta fejlődik belőle, amely ké-zöuséget védjük meg attól, hogy fejletlen, nem meg- pes az embert megbetegiteni. nőt annak halálát Is felelő értékű búst ne legyeu kénytelen olyau árban | okozni.
vásárolni, mint amilyeu árban a nagyobb tápértéku LlorsOKHs sertéshúst csak akkor bocsáthatják
és izletesebb húst szerzi be. Amig tehát egyrészt • közfogyasztásra, ha párolásuak vet|tlk alá.
védjük a közönséget a megtévesztéstől és becsapás-\' A párolás abból áll, hogy orré. a célra szol-
tól, másrészt a hatósági busszék által alkalmat ki-jgálc gépbon a párolaudó husi fél és egy kguyi da-váouuk adni, hogy az egészségre ártalmatlan, de rabokban felapritva behelyozzuk és 3—4 orálist
u asszony is elhalgaioit. A kis tiu eUzuuiiyadt las- lugyun? . . . (.\'oak C ru])6<cúdikus gondolatuk uráliin a sok firrinlól > Iclmortlltn^gtöl. Az as^zuny koduk rajta.
ágyba fektette s járkálni közdeit a szobában halkw,, öirui, oreköseii bírni: ezt nzeretutt volna leg-
vigyázva, hogy a gyermeket föl no ébremé. AztáuijObbau, K^biiv«Dübbfii. Igen gyeogéuBk érezte maiját,
rendbesiedtu ruháját, uiegigazilolta a haját H a ken-; l^tü leit.
dojét magára vév« bebutla maga ntáu at ajtót. j Kgy-ugy gitlámpii fény* világítóit sárgán, hu-
Kuun az udvarban a német bál mester lovább niályos ímbolygátmal. Ő odalapult a fakó falakhoz u
dudolta: EÍQ ariues kiud . . . Iftlla . . . iralla . . ., némáu, merev HU nüzutt biét. Ai elóro nem látott.
KU.tVt I Lift «£W 1*1 111 IIIUIP. VOBII C J VHIV, "ÍVJ \'
nem bir tovább benn maradni abban a fQlledt «oM- mor- * fájdll°m keHBrll8t*«el löllöu4k ina« \'""í*\' ban. melynek I*w6je ólomsulyként ne|IM(jdeU N«m volt, csak egy vagya: ezektől megszabadulni.
— A papa ... a papa itt hagyott bennün
ket ... a uyomorult! Megunta a szegénységünket. Lassan alkonyodW. A rút esti sugarak ráestek
Az udvaron beszUródlek a vontatolt énekhan- az asszony sápadt, kisírt arcára s különös bronzszint
gok s eloszoltak a szegényes szobában. kölcsöneztek annak,
Es az asszony s gyermek e hangoktól még Az asszony elindult tétovázva, mintha az uut
szomoruboak lettek s tovább sirtak. keresné. Merre megy, miért s hová? Ezek a gon-
Az asztalon olt feküdt a tiutafoltos levél, mely dolatok reflexszerüen, homályosan zsibongtak agyá-
ezt a nagy szomorúságot okozta.
Nagysokára csillapult csak a gyermík. miután
k ni, az anya.
Irt.: 8ZÉ08EN JŰZ8EF.
Ai utsiony mwg töröl le vörönr« kinirt scemeít, leOlt és érzéktelenül bebámult a eemmitiégbft. Vtlabii ugy szorította a torkát, a mellét, hogy majd megfulladt belé.
Kgy négy éves kia gyermek odament hozta s a nyakába csimpaszkodott siráukozva:
— Maim-inkám, mi bajod? miért hirtál ?
Semmi fiacskám — a keserűen mosolygott.
Midón ránéiell kis fiára s megsimogatta piciny uzóke fejét, elkeser»dutt. Bierntott volna felugrani, toporzékolai. A Teje zúgott. A ki» fia átölelve tartotta 8 ö nem tudóit illant tenni; B mout már ott eirt vele a gjeniu\'k is.
Kflnn a homályos, pisikoa udvarban valaki énekelni kenioU mély, vontatott, baustus hangon egy ódon némpt nótát: .Kin trmes Kind . . . hallala ...

örökösen ezt az egy sort. **
Midón észrevette az asszonyt, gyanúsan nézeti
rá, majd megszólalt dörmögve:
— Ezektói is hiAba várja az ember a házhért. Az assKony ugy tett, mintha meg sem liallotU
volna. HoEzászokott már eunek az mnberuek » zuör-
agyára.
ban. De nem tudta magát elhatározni. Valami sio-
rongást érxett .... a jövó
a gyermek
Mikor az utcára lépett, csak akkor kezdett el gondolkodni, hogy tulajdouképen miért ment ttl hazulról? Maga sem tudta. Csak ugy érezte, hopy

mely egész életét megzavarta, nyomasztólag ráuulie-zUll agyára Mindent olyau álomszerűnek, csodásnak látott. Uoudolkodui sem igen tudott az elmultakról, üsak a jelen s némileg a jövó foglalták le goudolat-világát. A gyermekére gondolt s ezzel kapcsolatban aztán fölébredt lelkóbeu a bizonytalanság éizete.
Egy arra tévedt kocsi robogása felriasztotta gondolataiból. 8 ó lassan továbbváuszorgott s falból
[ lapulva.
I Megunta « kllzködésl. A bizonyUlanság, aoyo-
Elementáris erővel tört ki lelkéból a vágy : ittbagyui a nyomort, a bixonyUlaiiHágot « mindent. S most már csak ez foglalkoztatta. Lassan m"gérlelódi)tt agyában a halál goudolaU s még kósóbb ez a vág/ töltötte el egésx lényét.
A fekete utcán, a sápadt gázlángok fénye mellett a halál Qdvöthoxó leheletét érette.
Különös láz, fanatikus rajongás fogta el; * nirvána, a ssmmivélevés extázisa vett erfit rajta.

^1.

ZALAI KÖZLÖNY


j_3 almoaphira njomia alatt a\'lló 18U—200 foknji gól behatásának tesszük ki.
K uagy hőmérséklet mellnlt a húsban levő bor-tókák megsemmisülnek és igy , hus eiutin már minden tekintetben kifogaatalau lesi. Nagy előnye a párolásnak, bog, általa töltetlen megüemmisOluek a tusban lévé éa a> ember egészségére veszedelmes
volt bátorságunk, hogy ellene sorompóba lépjünk. Hanem a halai a mindenre gyáváknak a szövetsége elbánt a tölggyel, melyhez a fejszés hozzásujtani csak kételkedve mer. Ez a hír még uiegzaibongatja az idegeket, ez u gurmandnalt való csemege. Egyszerre
— Fejedelmi vendig 8iomb»tb«lyen.
Miol értesültünk, a Kabinet irodálól tlvaltloa tudó-sitáa érkezett Stombathelyre, hogy Ferdinánd bolgár fejedelem ntept. 24-én ilél. 2 órakor Budapestről udvari kulon vonaton fog megérkezni. Olt másfél napot fog (Ölteni. A fejedelem társaságában lesz egy kész elismerni a nagy halottnak az érdé-! osztrák magyar tábornok, két bolgár szárnysegéd és
élóskódók, elíuye továbbá, bog, a hu»t . közttnség meit, azonnal ismeri a város, a társadalom I több udvari lisztvUeló már teljesen elkésaitve kapja és azt minden további veszteségét. Ki lép majd helyébe? Hát ki? uélkol felhasználhatja, végül a párolás íolytáu a hu.1 Mily meghatottsággal terjeszti a lesújtó halál- lilák igen kellemes izi es aromái kap. de egyullal por- liirt; uton-ulfélen elfogja ismerőseit és újra
jósága meií ujru elbírálja » nagy tragédiát, mely oly váratlanul csapott le az igaz barátok
As izraeliták nagydnnepei. At iuae-nagyUunepei I. évi bzeptumber hó \'ift-éu péo-teken este fognak megkezdődni. KöiegéatségQgyi és közbiztonsági szempontból a nagyttnnepek iikiimAral a tuniplomba b«léptiji>gy nélkül senki sem fog bebó-csájlntiii. A tfliuplomi ülések tul»jdonoHoí mar nteg-kaptAk jegyeiket. A hitköutég Hajat templomi üléseit most adja bérbe. A hitközségi elólíaróság figyelmei. | teti az mldigi bérlőket, hogy jegyeiket Itykénóbb f. vi sit\'pt. \'ií-HÍg n bitkAzfi^gí irodában annyira! is nkább váltMIí ki mt<rt azontnl a fennmaradt temp-Itlébek iiuUokiiak adalnak bérbe.
— A régi copf. Még most in megvan, hiába
olJAk, csak num akar mt\'gsznnni. A napokba!.
, életre kelt t-gyik kttzoli várostiau, nem csekély
thtígúm a közönigtiek. Az eset a következő:
nyugdíjai) önvgy asszuny minden hónapban, mi-
lyugdijiU felveszi, igazolnia kell, bogy életben
Véletlenül egy hnvi helyed keltót hagyott ÖBNZÍ!-H ennk H/ angti^ztiiti nyiigiJÍt mutatta bt> az
■nlét iguz-ihb^ra, a július hónapra azonban nom vezettette riV Rs mi tOrtént? Az adóhivnlalban c»ak ni augusztus havi nyugtáját űzették ki, meri azt iga-lolln. hiiicy ttbben n liónapbau <Mt, de a júliusiban nom, x igy arra nem kapott pénet. Oh copf!
— Mayersberg Prida. Amint mar meg
írtuk, MayiTKbiTg Kri<la tínctauitó ismét városunkba
jí)i\\ TanctaiifolytttniU uktóber 1 t-éu d. u. 5 ómkor
uyltja UH\'H a (jaüinú (iistenné1 hm. Beiratkomi lehet
mAr október 7-tól kezdve Hzuinúlyeseu a tánctanitó-
uóuul a Catiinó ln-1) ingében.
— Gazdasági tudósító A fOldmWeléitUgyi
m. kir. raiuiatter Vautag JAnos tapolcai polg. inkolni
tanítót és üzólőnugyhirtoko.tt A tapolcai jftnUra ga/.-
duhlí^i tudóüitótá kiiuM\'ozlf\'.
— Megszűntek a hentesbódék. Az Kr-
ktt|16 közepén volt a méüzáruH-utca. Igy Ittliotuti azt a ttikiUorl nevuxni, melynek
p g
szivére. ÉH újra felveti a kérdést, hogy ki lösz méltó Annak helyét botöltem. Nom is hihető el ? Honnan keletkezett a fekete, a szörnyű tudósítás ? A osclérisóg sírása, jjg tása biztos forrna; egy merész következte-
litnyó is lem, mely iiilajdoiiHágok álul fokozódik.
IÜIIIÍ
A felsorolt példákból megismerhetjük a ható-bagi huwrikuek nemcsak a célját, hanem annak Mükségeu, sót úgyszólván m-lklllözheteilen voltát is. At a kflrnlmóny, hogy a hatósági húszukból vendég-lÍBök. ótkmdéaek, méhiAronuk in éleliiiisiurt-k eláru-silAsAvil foglalkozók egyáltalában II.MH, w ningúiio.->ok t*^81^ noni járhatott más a házljítn, mint pedig csak H kguyi mennyiséin kaphatnak liu.st nHl halál. ^8 \'* csemege megindul, mint az étel-hofiy a kiméréssel járó ktili«ég»k 5 szAzalékim! na-- hordó gondoskodik, hogy .■Ijnsson minden-gjobbak nom lehelnek, biztosítékot nyitjt a publikum- kinek » tányérjához. És ügftk kevés vftn, nak, begy ueui nyerésikedósre bwwdwiutt ÍutÓ6-laki kótMkedv.i nyúl a sárga oaemftgéhfiz.
ményrfil v»o
mert hUzen olyan kívánatos.
ikor
MEGFIGYELÉSEK.
Hanem uraim, az ebednek vége, a csempét) nem .sikerült: a nagy halott felébredt és a hirkováosok gyomrában keaerflvö válik |va"\\ az ftdesiifk volt oseinegt:. Nom baj, «2tirt Í\'nHJI
CííomugB volt, Várjunk tovább. A halál jó
Oiemsge.
A durvább ételekhez tizokolt rabszolga-nép, a járomban, a gályán sinlódó ember barom is megkívánja a osemegét. Hát ntég a társadalomnak az a része, amelyik feketével, fagylalttal, ginrdinettoval fejezi be lakomáját. Annak gyomra nom emészt kellőképen még ha havannát dug is lakoma után s/,á-
szakács, tuláit mAg édesebl) csomagét is rak asztalunkra.
í.Iaak m«(í kell érni. —Tű.
HETI HIRADÚ
— A pápa jubileuma ölv
Jáíift. "ha kelló csemege ncm~líorfll "asztalára. I\'\'W «■ Pi»»\'p«i» » ««nt»ii« «W ml»i)6i unott..
p
twinepeUék
J n R lllblláns napot a helybeli Iskolák temploKlba-
Vti öütköé idi fü
Vasúti Összeütközés, mindennapi füszor-
párbaj az újságból, unott dolog, öngyilkos- _ A víüamvilágitás ügye. A meghosszab-
ságí hír, el 80 olvassti már. Csak a közeli, bUntl versenyujtlnlulí lniliiridö a városi villttiiiOH
a helyi érdekű szonzáoiók kötik lo ezek ílgyol- ■ vilúgiui-i üz«m bermjrlexÚH) tárgyában n-én d. e.
■oét rövid időre. Kgy-egy vasúti partner 11^• ^ * f-J>= ^JSSS^TIX; Mi,,t MS^r
halála, melyhez a inadamn is honíjárul tu-CB1!k „ m„„kli|alok Uimjw róaícire auoit b« költ- , . ,
iloniinyával; » legpradelilmok hitt asszony «,WU.I,\'.SI aiínlnioi. A Oam-Mlo budapesti villamos- \' *\'. .
narvaráu aikeroi, „raolvik H»rbajjal. » Mrj „-.Ji r. ... A ,...gí. S,„„,«n8.Sohul,t r. ... « ^"Idaliu, m„„w tn-h, m™..,o» b*d, all,
haliláral jutnak napvilágra Ilye « -lihw. Kg^alt .ill..»o.«ígi r t IM.rM.«... l„w.,.iio- .bol OICHÍ I.U.I niírt.k a ,.K,o„,a„y„» „,, l„v„ .
. IÍ i i i i MI i • ii .i • « ,\'naln Klotiriciiai.i U.\'»i! kchalt \\V«u, adtak !»■ a lnlii\'8 Mont Oros a megsiokot hódék li.\'lvn Vplllk Kan-
hasonló dolgok teszik meg elvisolnotovo tat "....,.".. - • • - .■ . . .\' . »
« blazirt életet, pedig aemmi se mint egy-egy lialálhi
hatalmasabb versenytársat „,— ,
ii kibontakoznak, de annyit mnrlnlunk, Van is most annyi „husröarnok". akárrsak Hakalia a sipért, varosban. Koiikurrűuoia van olég. talán városi bn-
™«rt »\'. »mik»r "WS f? üiuukacrí aoknoroKin I „,lkMÍ8 ,ut|kn| |, 0|ca6 lesz a hua.
drágább rai.it IS evvel ezelflt. elányóseblj lulletalefc- _ Leo8apolÍ8ok; tt Balatonparton. Már
helyettünk. Hiszen mi ttgy is eredmónytele-!*\')"; ^ eddi 8oka( „;„,„„
J..IUÍ,
nQI küzdöttünk ellene, sót jóformán nem is\' BJ •• • ■ •
Tulajdoaképen nem a halnlt kivanta, csak a
inegKeuiDiiHQlést, u uluibbadáat ús tnljoa érzék-
lelenséget. fi
Csak a g;orraeko aygaizlotu. Emink sorsa megzatarta goDdolatBÍban. Anujri jogot s orót uem érzett magában, liogy ail is megfoHsza az éleitől, csak aiért, inert raar uem tud, il«n akar élni. Egyedül padig nem volt balorsaga illhagyni, mert fél-lelte mégia . . .
l S laasankint a p»zihologu»ok erós, banális frázÍBa jutott érvényrn tülkéből): élni fog i mekéért.
S Oíszébbhuiva kendőjét, azután eliutlull air»a Innfalé, bogy tovább kiukodjín a nyumorban, bi-tonyulannágban, mert ogy ódon írázin ereje az élethez kotatte . . .
^yszaliásu IccaapoláNÍ munka,
- A király adománya a tapolcai tüa-, meiyrM ilfmlí ugji|, 8iamAban om|iténi tetlunk. A
károsultaknak. A napokban .■rkuMll meg a \'«-1 botótlaosapoló társulat Halatonkoreaztur batarábao
polcai ffmzolnabiróságlioz a király lllOn korona ado-|keldto meg egy l,sia|mas övcsatorna ásását, amely
má.iya a lllzkarosullak segélyezésére. | 180ü(J |,0|d ÍMel íof „rn^ntejjiooi. A csatorna
] A király Budán. A veszprémi hailgyakor- j ísasa liöO uzer koronába kerül. A munkálatokat a
latokra a budai déli vasúti állomásról indult ul ó fül-[ pécgj kultúrmérnökök vezetik.
»égu. Az érkezési oldal csarnoka (ilt szállott fel a I — Szinügyl bizottsági ülés. A aziuugji
királyj délszaki növéuyekkel volt diszi ve, hol Lud- bizoltuág a napúkban tartott ülésén javasolta n reudór-
nigli Gyula nluiikigazgaló, Uralmi Miksa déli vauul- főkapitánynak, liogy Kövessy Albert izinigazgalouak
igazgató, Kraiiojiics liyuls igazgató és Hnrsics Antal j az 1U0M- é»ra a azinjátazási ongedélyt adja meg
állomásfíiiök fogadták a királyi, lirabm igazgató od-, azzal a fellalellel, liogy Kö»eS8ynek kötelessége lesi
vezölte a királyi, aki u.i\'gliajUssal kószdule meg a{legkéaóbb má|ua I\',-éu olóadásait megkezdeni,
bflszédwl I ~ Fehérnemű varroda. Krteaitóm Nagy-
fohérnomltiik készülnek a legjutá-npsabb árban. Késiilok a legűnomabt kelengyéket éa férli ingeket a legszebb kivételben. Tanítványok tanuló leányok felvétetnek IlalftKZ Jenóné Csuugeri-iiL Hü.
- Pótérettségi. Folyó hó lli-iiu voll a|kaoizsa t. ez. közönségéi, liogy varrodámban
helybeli felsS kereskedelmi iakolában a pótló érett- j J.1*??,™ J"V""\'
aégi vizsgálat, melyen a kOioktatáüügyi miniszter biztosi, Zorn Vilmos dr. nyűg. jogakadémiai igazgató
roll. A jelöltek mind megfeleltek.


nme. 8ZBPTKMBKB 21. .
szivesen Qzik ezen váltótagokat. Miért nem? Biat 1 közvetítési dij felerésze az övé, továbbá tóta Juszál-litott" áron szedi b«a követelését.
Kz megsiUune az ételben, ha tz illetékei hitó. öAg szigorúan eljárna ezekkel a .hivatalok^-kal. Ideit voloa inár, ha Deák Péter, az energikus fókapítáoy Boda Dezső példáját követné és szabályrendeletet adna ki a népfosztogató helysierzók ellen, akkor megsiüu-po\'gárság «||eo UD
ZALAI KÖZLÖNY
— Tantotő tmoclálllta gyűlés Nagy-í baláioean talált, a cigány Mimi elterült. Ett látva
kanlwán. A mag^roroági «Mciáldemokr.U pírt , k,„íío ,g, rim |irmí„| e|„uladl, mtók
e határolta, bog; kOldSIlség eg kép» te tel magát! . , ^" ., ., ,. .
lamét
gato
sendőrök még kénjlelenek
,0|llk ,Slli ,ta) . é
g fé „ u|i|Uk ki(
.«pt. i7-ta . „bte.1 birodLi érteLe..O-. lfi.ll "" \' .I"^\'1 ra"«" \' •I»l °mái" \'ob\'" *"
u oealrtk aUUr^klol ejjtm uon T.nnik. hogy I ró!LoK"1111 ke«dlék. A távolból erre . cwndor
miképpen letetne Gróf Aodriu; még « ideig nem\' célba veit egyel • fojtogatok Miül és le is lőtte,
iamert valaMtójogi torvénjrj.vaslfj ellen Állást fog- j azonnal meghalt. A dök még kénjlelenek
ti A béi ílulá é bárónak j |k ,Si
,gy
n.l.l „ót pedtg halálo.
zéiíutotlak. A hárum núk az a rabló hadjárat, ami iérOlt férfit beeiálitották | inltízve.
Egybeo pedig járulna a helyzet a cselédek kö- Mblék h
san találtak. A többiek t holttestét és a súlyosan Stakcsra.
— Keresd az asszonyt.
lalni és (Dntetui. A bécsi nagy felvonulás én harcnak uémi vlsihangjak\'i\'1\' a magyar szocialisták is a jelzett napon az ország számos nagyobb városaiban tartanak ilyen tüntető nagygyűléseket. Kól van véve a programmba Nagykanizsa is.
zötl k. MttgbecsQluék helyüket, megszabadulnának a
keselyük karmai közül és nem volna a sok haly-
nélküü csavargó, kicsapongó és erkölcsi elén élati]
cseléd, kik esténként siskamódra vonulnak föl Nagy
kanizsa utcáin. H- J.
JÓZHUÍ <
Barauyák József mint vmidor köszörűsök és ugy talubtíliek talasienikirályi emberek két éve már együtt járták a Dunántúlt. Jó egyei^rlésben és békességben utték a keresetükből szerzett kenyeret. Történt, hogy egy nap a sors eléjük hozott egy leányt. Veér Ágnest 1 nem sokára halálos ellviiftégekké tette a két jó belmereltek s végre is mind
egyik megakarta hódítani » maga stámára. A leány ezt látva, kijelentette, liogy uliboi megy feleségül, aki erősebb közülük. A legények t-kkor CsökÖly és Ulge községek között tető erdőben késeiket elövcvo,
A lö-as számú barátot Mjud köUe| ihhez kellett 4
Vidékiek,
kik Hzeniélyetteu num váftárolhatnak, tekintettel n talpba vésett szigorúan ssabott árakra, minek következtében »i általában ttzokáuoti
tulkö vétel és
ki van lárva és a meg nem leleló áru barmikor ki lest w«rélre vágj a pénz vimaadva
Halálos seerecaétlensóg a pályaudvaron. A helybeli vasúti állomáson f. hó lti-án este egy szerencsétlen családapa esett áldozatul vigyázatlansága miatt. A vasutas szolgálata mindig nagy óvatosságot és figyelmességet követel, ha elveszti lélekjeleuetét, borzalmas veszedelmeket idézhet etó ugy ő maga, mint számtalan utazó embertársainak. Ilyen vigyázatlan pillanat idézte elő Betleboin György kouimester szőrnytt halálát is. A jelzett időben este kooaik tolatásával volt elfoglalva. \' " vágányon állott egy kocsisor és távolabb álló kocsit csatolni Amint megindult a 4 kocái, Betleheim fnl akart (menni a fékre, de e pillanatban a mozgó kocsisorok hozta Ulődtek. A nagy rázkódás folytáu a kocsimester ugy esell le, hogy
halálos párbajra keltek, melyből győztesként Itarauyák I került ki; elloufelét halálosan mt-ghiurta. A ítzoreu-
feje epeu a kél vuuatrész Ütközője közé került s uasze I
csapta, ami rögtöni balált okozott. Előidézte a bajt ■
még a romul világitott pályatest is, amely »z ilyen! _
szerencsétlenségeket nagybau fokozza. A hatóság j esetlen, mikor ráakadtak, annyi erővel bírt
megeitette a helyszíni nzomlot a az ügyben folyik a [ hogy gyilkosa nevét megmondta, azután meghalt.
=-- kizárólag a
vizsgálat. A pzerencsétlen Özvegyet és 4 árvát hagyott Vetélytársa a leánnyal elmeneküli, de Lengyeltótiban
f[Tnl]| " ei „1 U H UL fí
K álli
py r. t. iiíxykauini
„ fír.klár. Kó.utc. S. nim
Korona szállovai szemben rendeljék meg szükségletüket.
Wlr>- lelarlózlalták.
- Zalavármegye a dijnok okért- Tudvalevő _ P.gli.no-Sirup. Az egyedüli valódi, világos-
dolog, hogy a belügyminiszter felhívta a vármegye |^k <ijru|ai„0 pagliaao védjegygyel ellátott l\'agliano
közönségét, hogy dolgozzon ki a dijnokokra vonatkozó-: Sirup kiválóságát igazolja ama tény, hogy ezen külön-
Ing subályrendeletet. Kz meg is történt. A kész\' legesség mint legjobb vértisztilószer, Pagliano Sirup
szabályrendeletet a közgyűlés leUrgyalU és el is ^íékuny *» jiüialakbau ln;..i óla sok ozur család-
, ,, , , ■ JI- 1 1 ■« JÉ , nál eredményesen bevált. Kitűnő, orvosi mnde e»re
fogadta, amely a vármegye dijnokok jövendő sorsára ; ei|j))é|| mükm hiltht|tó|jMr| me|j , „ékn-kedéiit
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
nézve nagyon megnyuglító éa uagy jelentőségű ^ „„„^ hátrányos köveikpzményeit megszünteti H
humánus utasítást képez. Különösen a nyugdíj jogo- vértisxlitóan hat. Heudeltisek cimzendók : türolamo
aullságra vonatkozó része az amely óbból kiemeleudÓ. Fagliauo tanárhoz, Flóreuy (A 4b.) Ita Paudolflni.
A dijnokok etentul a nyugdíj intézet tagjai lesznek — Fiifkiiimt léiilléiik ■Miiáulliiiti. blinduuknak
. . régebben nolgtló di,nokok nolgil.ti ide,íhol, ^ffi".^ tAnX^li\'. ".SS\' ^"S!"\' !•> évet beszámít a nyugdíjba. Tehát ezentúl minden ctKneW (Htci. Tuchbubcii 9. c>. *» kir. u<w .aiiiiö) ,864.
m ( 9. 4
úl. fomiUIó fénykiptiicii o»tk<J(ük k ü 1,1 n legott égek iruhiíAl,
D kUM el Lérmentre \'
irjegyiíkfl kivin;
uiolyneSt ktgie cég.
Bilnéizet.
Hétfőn raáüodtjgor meut a Hiboros.

onncberg<- \' 1 60 kr.-W)
"íeijebb, fcéV- * iíiusági előadásul Hamlet került színre. Jó Shakespeare, ■ulti éi »*■- ntíked nem Kikerült szinl.Azunkbn puhlikuntot terem-■iiltin, ,„ll(,(i rnl(t félig r*iHptikláltak. A diákságot mi>g muv részi a Inlső keresk. iskola növendékei képvisellek, a gimnáziumi ifjusAg távol maradt. Miért? Mert H gimnázium az olméletak iskolája, ulég lia a tankönyvből ismerik meg Ham lelet, n gyakorlati élet a I kereskedőké. A zajos ifju^Ag tilntotelt eleget kerívencn, Thury (Hamlet) inollutt do még Siókn (üiil. aki nem játszott uziulén zajosan éltette mikor a min házba lépett a publikum közé. Nem is járt taps másnak, pedig Osige Böake (Ophelia) olyan volt, mint egy rafaelí madonna, játéka e!emnntárin erővel ragadta meg ni idegeket. Tóth Ilonka kiválóbb királyné voli, mint Fehér milyen király. Ennek királyi öltözékét palástját jó \\mt. a pucerájba adni, mert fehérsége ekele, Szőke Bámlor (Laurtus) is jó volt A király szelleme (Harsányt) nem volt
dt
lömnek.
Szerdáit a Komédiáíiok. csütörtökön a Tatér-jtráu ment.
Péntekül) Nirftalin bohózat elég telt ház melle" volt előadva. A közöuség kedvence l\'arlagi Kornélia, oylan kiválónak ttiutalkozott, mint máskor
A Kövessy társulat zenekara megérkezett és ma a 8ubánéban már működni fog.
vármegyei dijnok azonnal nyugdíj képes lesz. Kzeu-tul évenkint 3 heli szabadságol is élveznek, amit eddig csak jó indulatból adhatott a hivatal főnök.: Eddig az alispáu fogadta fel és bocsátotta el a dij- _ nokokat, most a tervezet szerint az alispán haiároza-\' Vilii tál ha rá tiórwlmea, meglolehezh(\'ii» köíigatgalAshoz. lirii
IHttU.fur.lulUvnl. — McKirmlclí.rL intíi«nJ<\'»k.
au SBÜGiiíabnkr HBNNEBERQ i
A közönség köréből.
Onpringer-mlzéria Nayykanlnau.
Talán egész &tagyarorbzágou niuca olyan város cselédekkel. Ma itt, holnap
— Meggyilkolt asszony Ködön község Minu
határábau ai emberek rettenetesen eltorzult arccal 1
vérben fagyva holtau találták özv. Schulcouhofer 1
Józsefnél. A meggyilkolt aaueonyl bevitték a községbe, L -:^-~-
hol a nyomban megiuditott vizsgálat alapján a gyanú
a megölt bsszouy első férjétől való mostoha fiára, Koncér Lajosra Irányult, mivel tudlAlc róla, hogy mostohájával rossz viszonyban élt. A csendórség hamarosan rá is akadt a legényre, akinek véres volt\' a ruhája.
— Cigányok harca csendőrökkel.
] mint Nagykanizsa — 1 A otl, holnaputáu meg
Dombóváriul Szakisig terjedő erdőségben a esendő- rovására — váltoiUtják helyeiket cselédeink parancs- j azörnyflD
rök eg, 30 tagból álló cigány karavánt vettek észre, szóra. Parancsszó alatt értem azt a lelketlen elbánást, \\ "^ig "moToTo\'n Tól7aUT03U n.Tdekí
Mikor meglátták a cswudóroket, egy férfi közülük melyet a cselédszerzök a cselódtartó rovására caoluk- miifa ¥8|ó ax emberi felfogáa szerint a" szellomne!
futásnak eredt az erdó belsejébe. Az ott maradt nieuek. A ceelédelhelyezó és cseléd között megálla-\' " "
karavánt «l akarták hajtani a csendőrök, dn ezek podás vau arról, hogy ha elhelyezi valahova Öt, rövid
fenyegetőztek s nem mentek. A jelek azt mutatták, időn belül hagyja ott helyét. A cselúdtartó gazda
hogy a futva menekülő cigány Begitségel hoz ÓH B kénytelen más cselédért fordulni a szerzőhöz és újra
karaván arra vár. Kire az egyik csendőr uláuua meg újra közvetítési dijat fizetni. Ez igy megy na-
retette magát s mielőtt elérte volna rá,lőtt. A golyó gyön sokszor. Amúgy is erkölcstelen, rosss oselédeinbJól jegyezd meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz ás ne engedd magad hasonló kinézésü silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.

1908. SZEPTEMBER 21.

ZALAI K D Z L O N YNy il t tér.
_A, » rovít alalt köilaimkírt nem vSIUI fele|6saéjje s iierkesitósíg
A Bór- és Llthlon-urulmü
Salvator-forrás
klltin.l iJWrol huxniiutik
vesebajoknnl. . Iiilffyhólyag bán-
talrnalnil <•, köszvényníl,«czukor-
I betegségnél, m emésitési í* léteg-
zési izervek hurutjainál. Húgyhajtó hatásúi
V
Badaréit, V. Hudoi/rak^rt i.
ÚJDONSÁGOK.
Kossuth ünnep.
Kossuth Lajos születésének évfordulóján teg-n:i[j a fényes llniifp volt a színházban. Az Irodalmi i-,-. Művészeti kör belevonáttával a b7,intárt,ulat ren-(iriite. Az Irodalmi én Művészeti kor dalárdája a Hyimiuüt, No sirj, ne sir| és Szózatot énekelte a tóié rii.-gsze-koll ÍBIÓBSOI éa pruciziUssal. Ifj. Kaffka Jóivef \\>. és t. tiszt szavalta Kossuth sirjá-t Ábrányi Emit 1(1 igazi művészettel. Az flniiep legfényesebb poutja kétségkívül az a hatalmas beszéd volt, melyet Hajdú (ívnia dr. mondott a KoHbiitb oiiiléLérÖl A félórás ti^zéd a legfosillltebb Ügyelőmben tartotta a hallgn-lóságot, » magasan tszárnyaló hazuuzeretutto\'l Áthatolt, iniuditnHtt gyönyört! költfii képektől ékeskcdó beszéd iK\'itsága, még a tompultabb lelkeket is meghatotta, Memulte. Zúgó éljeuzés jutalmazta közéletünk e jeleneinek beszédét. Megkapó volt az a Kossuth fohász, melyei Tóth Ilonka ihleMt ajkai rubegtek el elÖt-Hiiik, Fehér csillogó ruhájában olyan volt, mint az nUbaBtrom Hungária istenasszony. Kedves volt Tóth Ittake és Károlyi Ibolyka toborzó tánca is. Volt még Klókép és a Báuk-Kán II. felvonásának előadása a M in társulat tagjaitól.
Alpolgármesterek orsz. egyesülete.
A r. t. városok országos egyosüléhét a bel-Uuyminiezter nem engedte meg. Kzért a r. t. váró-■vök polgármesterei mint ilyenek alkottak orsz. egyesületei, melynek rendes tagjait ók képezik, du pártoló tagul bármely vArosi liBitvieeló buléplml. Váro-faunkból Vócsey Zsigmond polgármesteren kivül Lengyel Lajos fójegyzó és Hulis Istváu tauácbOfi léptek be.
Személyi bír.
Uutmauü Vilmos béró 2 napig Nagykanizsán idótött, Vasárnap délután a gyorsvonattal visszautazott Budapestre.
Póaintózeteink ujitáaai-
A nagykanizsai pénzintézetek dicséretes buzgó-ráglí11\' igyekeznek helyiségeiket célszerűé n és atmosan berendezni. A Festi magyar kereskedelmi bank nagy-katiizsai fiókja helységeit teljesen újjáalakította. A Zalamexyei gazdanági takarékpénztár uj otthonába a Fő-uti hercegi Palotába köliózött. A nagykanizsai Bánkegye*u lelnél most kezdődttk az átalakítási munkálatok. Városunk legrégibb pénzintézete a Nagykanizsai Takarékpénztár uj kaputáblát lélefiitett. Értesülésünk szerint a Délzalai takarékpézlár igazgatósága is foglalkozik az intézeti helyiség átalaki- j láttának gondolatával. Pénzintézeteink újításai a közönség kórében elismeréssel találkoznak.
Oeőd Somogy csurgón.
A kapOBVári kir. törvényszék Fischer Simon csurgói kereskedő ellen caődöt rendelt el. Fischer Öilelól 8 évvel ezelőtt alapította. Hitelezőinek 30 szá-lalékoH egyezségei ajánlott Kischer bukásában érdekelve vannak kisebb somogyi és zalai pénzintézetek m.

HsUer Inna
Köveefly ntntáraulata Baller Irma. Kanizsán |ól ismert operetté szubrette primadonna vendé*-Bierepl étié vei zárja be a aiini ttzezont. A tervezett öl előadásból szombaton volt az alsó: A vig özvegv. Bizonyos elégtétellel vehet tudomáot Parlagi Kornélia az Qrev házról, melyet eddig az 6 kedve* mú-véatete nem tudott megtölteni, most pedig Ualler Irma, akinek magú szopránja határotolt és m«nÍ8 finom piauója, elegáns ó* b«hii«lgÓ játéka, cnák ugy Ares páholyok és félig telt padok elölt ragyogott Taps, éljen ÓM int én és frappáobul nyilatkozott meg a művésmÖ lehetsége elismerésül, ne báutsi hát ót se a távolmaradók nagy tömegű. Sok oka van ennek. Nem utolsó az sn, bogy a „Lustige Witwe" nálunk itt kezd már .lastige Wittwe- lenni.
dán Náui, c.iUto\'rlökön utolsó elóadisul a Tavasz. — Mindegyik Malter Irma vemlégteltéptével. Gyenes Sándor felvételei. Az Ut Irtok tfgnapi száma 2 érdekes felvételt közöl a nagy hadgyakorlatokról. Az egyik kép aita jelenetet ábrázolja, mikor egy katonai léghajót »IÓ-késiitenek az indulásra, a másik .Neupatina katonai léghajó KiskauizHa felett". Mindkét kép (iymie^ Sándor nagykaoiisai törv. biró feivételn, kinek képet az idei amatör fényképlárlalon nagy teUzéibeti réHXMHtiluk.
AB ipartestület köréből I. A nagykanitui ipartestület elöljárósága f. hó U-én tartotta reudes havi gyűlését. A rendi* háti ügyek elvégzése ulau megválasztották Uaoto Kálmán elnököt, Tóth Lajos el£ljárótuigi tagot ÓH Muraközy Lajoa jegytot miut a Budapesten tartandó i országos iparon LougrohüiUH kiküldötteit, akikel ille-tékes helyen be ÍN jelentettek, \'l. A gyűlés utáltja a jegyzÓt, hogy az ipitrtörvéiiy tervezet \'l. részét is \\ vegye Idzetes tanulmáuy tárgyává, mAdositásait én a tervezel hiányait terjessze ai elöljárósági gyüléa elé, | i hogy azokat elfogadva kitiyoinalhasen én a kerenke-!dnlemögyj mÍnÍHiterhez eliuttalbassa. 3. Az ipartestület Hikeréről kell beszámolnunk annak a felszöliUs-iiftk alapján, mely a keresk. minisztériumból a napokban hozzá érkezett, Ugyanis az Iparos törvénytervezet I. részeinek inóitnxiUüál még júliusban fel-terjesztette oda. Most ugyiálsiík az alapos, szakavatott észrevételoket a legmagasabb fórumon figyelembe. , hzándékozuak venni, mert leirat érkezett, hogy ti I uilius fí-án felterjesztelt „módosítani javallatokat, további három nyomtatoti példányban haladéktalanul terjessze a mininzler elé\'.
Hazatérő katonák.
A szombaton éjjel liazHért honvédségünk taru-lékos és szolgálatot betöltött réme a tegnapi nap folyamán leszerelt. Az idegenek tegnap a kulónhiUÓ irányba wenft vonatokkal elutaztak. A IHÓZITOIÓ katoua-aág\'aluluajM imgy élénk»éRet keltett a nagykanizsai pályflinUntoii. liol a tizemélypéuztár kürtit egénz nnp élénk volt a forgalom. A szolgálatot végző üzemély-zeluek ■■ró\', nitpju voti U\'Kiiap. A forgalom xima tebouyoliUí>ilrn Pillili tiyula tillomásfouök itumélyti-sen figyelt fel.
A munkáabiztoetto köréből. A nagykaniziiai munkiUbiiUiRitii pénztárnál e \\\\>> \'27-éu tartanak gyűlést a közgvQléhi kikllldotti-k. A közgyűlés egyedüli tárgya az alapazabályok megalku-tása. K helyen emtit|H\'(, hogy a munkásbi?to.sitó hi-vaul koréból a napokban itmiét Nagy kan iisán iilózóit égy fíbb hivatali kiküldött, ki újból tárgyalt az orvosokkal az orvoskérdés ügyébeii, mely tudvalevőleg formaságok miatt nem lőtt még elintézve. Ait mondják, hogy végre megtalálták a .formál" és meg lenz a rég óhajtott békesség.
Zeneeatély
Ma üt-én este a Katii. Legényegyletben ztme-estély lesz, melyre a tagok » aiok vendégei meghivatnak.
Találmányok

Mogjöttek a honvédek. Hiii eutfdüok a 20-ik hoDvédgyalog«zrfd szombaton é|]«t érkezett haza a kirélygyakorlatról Hnuznnút napig voltak tárol tionvédeink. Emez időben semmi incidens nem történt at ezred kebelében. A l>-géuytég könyedén nsett át a hadgyakorlat nehézségem. A gyakorlat ideje alatt csak egy hatálewt történt, ami aionban nines ötMzefQggésbea a gyakorlattal. Honvédőink Nzombaton d. u I órakor Öllek vonalra Siabadbatlyányou. Uatvaahárom tticsiból álló különvonat Innia haza honvédeinket. kik atonibatou éjjel fél kettőkor érkettek Nagykaniteára. A pályaudvaron ia a kastárnyábau. „Imához\' vexéayelMk é* fiivl az aktusai befejeződött a hadgyakorlat utolió
Vároal iparunk sérelme.
Az uj hercegi palota tetőzetére nagyarányú vaimivú. arauyozoit cégtáblát alkalmazott a Gazdasági Takarékpénztár A munkát nem bíráljuk, bar mindenki IHJXI kováit azon az arany hengeren, mely a takarék pénztári Bymbolura, mébkan akar lanui. A mi vidékünköu nem ilyen a méhkas tipaa. EHenb«n Klagenfurtban ugylátmik ilyen. Mert igeuin ott ké-bzQlt ez a diximunka Utáuua járluok a dolognak én inegludtiik, hoxy a (lazdaaági Takarékpénztár Mo-laudini Hálint cpitóinfNterre bizla a muuka eliutéié-sút. Moraudíni ur pedig nem törődvu hazai iparral, nem törődv« városunk kitünó lakatos és ftépiparoaai-val, akik adójukkal boizájárnluak varosunk terheihei, akik Mmt JOKKBI elvárhatják. Imgv városi vállalkozóink őket i-l iiti kerlllj.-k, külföldre mttnt, hogy ha a vasútról |övő idegenek városunkba |öve meglátják azt a díszes cénul, ue dicaekedheHBlhik vele, hogy kanizsai ipart tisztelünk beuue. Sérelem et iparo-HainktH, akik *trro tiutn szolgáltak rá. A Nagyítani-ZSBÍ lakarékpénzlrir szép kapuzatát és cégét itt helybeli UkntoH kér-titett* és monilhatiuk. hogy izlétt és kivitel tek in telébe n is kiállia a versenyt a klagenfurti munkával. Az olt elhelyezett inébkaoi pedig

■ ■■ ■ ■■■■
10.000 korona kpíPHMijf.

1
mlBt
í
1
wir 9nt aroval!l\'iMIJJ1-1* 1


Beható tanulmány 0? ások
«r..lr..*n>-»i.ík l.«
■oMcht ttATTH
ty hói k-i •TJJIIUT.I* ■
■«n h«lu«ikr*\\nön*ij*r UiitiU.icílrn inain-

■■•nnyul, naíikV 1, ?.ít*r»4Ímt"lí\'i"Aí-
Uii\'bi i. Artnlm? ■
r- iilit, monklkt i, piatt.
s/,jiLi:i<lul]im\'/.ána vany ért^kesiuí.so előtt
ugy Manvítror.s\'/ftKOn, mint hármely
kfllíólrtt álltunbaii, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
K7.rrtes7.toHi"gc|H\'7. Bnd»pe»t, VH. kar., Ernébet-kürtit 36. isám.
Kérje u „Hzuliadulini Újság" inguey niuiaiványsziniát.

ZALAI KÖZLÖNY

1908 SZEPTEMBER 21.
Lemen Waberei,
16 koronáért
axillitok
40 méter Ha/maradékot.
Ágyneműk (Kanavász). Oiforl óa flanellokból jóiállva. Színtartó, minden hiba nélkfll legmodernebb színekben,
6—16 méter hossjti maradékokban utánvéttel.
Nagyobb rendulésdkniil ó százalék engedmény.
S. Stein,
NACHQD. in Böhmen.

EREDETI STASSFURTI
4O°|„-os kálisót és kainitot
valamint a* Ssaxea egyéb műtrágyákat leg.
oloaóbb áron aiallitja
Kalmár ITilmos
a ataaafurti Káliayndifcataa vezérképwiaelője BUDAPEST, VI., Andrásay-ut 49.
| IBBL BBBBBBBBBWH .

*


PÉNZT
ne adjon aJj,8 uiHlilttál*- vagy ttliiiért, miB nagy képes át)egy-

IIIJM 11 kirMitH kllilk.
\'.-v..u-,o% <:, Min« \'ollvnnvokhul, DBLAVAAB «itnt éi gyrtkcres, tuvábba *irépkl.«im* M gyökeres mtllbll r, millió Keblei, l\'ontos kisxolgáinVól és anyagom jósígafíl o»r és ezer elismerő leve! tanúskodik. <*zim:
fiiüci Siador Fia tg


IS—80 hektoliter
r-r-rrr- üres
Jatányo* árban eladó.
FelviMgoaitisul uolgál:
IETTLNEIM it IUTN ei| ■•!•■■■.
Q: ÉKSZERGYAR.
VJIIaiTio.s H/.Ptnni lnTundeicit arany-, czüsl- és ékszeráru - műierem
Különleges készítmények. ékszeráruk és je^jyyfirük.
UJ fogliláaokat és áialakiiúitokat gyorsan flkesiilUuk
Eladiks iészlettízetésre is!
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA^
•kszormt, Nagjkaniuuin (V4rIISÚIIK átellanéban.
Vérszegénység-
elten8ulyozá8ául tousék KCOTV-iólo Kmulsiót lu^i-DAIDÍ, a mely a vért gazdagítja éa u test húsát siilárdiU éa pgósiségessé tusii.
A SCOTT-féle BMUL8I0
egyaránt Itatásos Hutainak és ürvgti.\'k. A gyors javuliís nu-glufi i-s kielégít.
f Próbálják meg
mog fognak «rr61 gyftiftdiii, mint ahogy uzren ís ezren gyöiödtek meg róla ax utolsó 32 év lefolyást alatt.
i\'K(**u. v(J. Egy eredeti Qveg ára 2 K. 50 fillér.
\'«rnu VMUJI\'^ Kapható minden gyógy tálban.

NOXIN
A

LEGJOBB CIPŐ-
IILCICIAL.
Minden jobb Üzletben kapható.
HOCHSIHGER TESTVÉREK
KRÉM


186© óta forgalomban*
« Berger-féle *
* mindennemű bőrbfltegek *
iDM, nnn-i.Mii Mait pikktlf*flm»r, «M»II klUf**, HT**+ l*n orr-m."- . Hitt, <*tv<*t, UMnarlti, (♦)- M I ■-"" — -
\' M >in|(iwn kfliiu.fitik. IdRU
líerger-féluglycvriii-kiítriínyszftppftn

rútommal ét Hmm iHntUi,
.,tt kltooS •n4mmrr.f»J hUtailMMa,
*, lr.»t
Borgoi\'-féle
ipaUt«a, iitpl«, iull*aa»r *»\'ír** **••
Am mindia l>Jsia.h 7u nilor
* [jUií. A TáMriámál niUrtMOtUo .

11108. 8ZBPTKMHKR ai.

ZALAI (.ÚUÖNI
BOHN M. ós TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep •
e tiakmában Ausitna-MduyBrorKsAgoii • ..\'.- - .
BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAOTKIKINDAN és ZSOMBOLYÁN.
Alapittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák Alapiitatott 1864
50 millió évi gyártás
a oi. <• klr. szab. Bohn-ttle biztonsági átfedő oserepekből
VA8OXTD természetei vSröi izinben vagy kátrányozva.
OTAETMANTOK: Bohn-féle »zab. biztonsági átfedő
oierepek. Legolcsóbb, legszebb tetőzet.
*n él bénu*&t


Hirdetések felvétetnek kiadóhivatalban.
I !
SS. BEIRATASOK í
naponta. 9 6 óráJf.
SOMOGYI MÓR
tanár, songoramfivéii Ali Q TVlilc* rí* k*Paíil«tt O((IÉV«IM ttntlm \'
Conservatoriumban
Budapent, VII. Erzeébet-körut 44.
idft. «a»k, rordonka, obnbtlom, »i
HMÍIII .liiliaáll íinlioirtk. ~ i Uairik litnáai v|
$m~ Vidéki leányok részére ~Mi
INTERN ATUS
roipaklunul bivátolrA szolnál tt lOAZOATÓSÁO.
8iélhajtó görososillapltó
HODONY cseppek f
= Már 1844 óta ^=
bevált háziszer, mely at étvágyat eló-1 j , idézi, » az emésztést fokozza. Ara üvegenként 1 korona.
Kel Dvegnéi kevi\'stfe \\ií.íiKiit;A!. 2 K. 50 f.) ladáoskával egyOtt nem küldetik. - n
Hegrendelés
július Bíttner\'e Hpotbthe
la Olognltz, llidtrlitirnlck


A li\'KJobb kulj«-li»IAc» volt ét imrid a Fatt iüger-féle kutya-Kalács,
nuil) az öüszfm A fajtH lápeifrelc közt)! a Ic^jotili
(uielételo éa Uperejll. — 60 kg. 23 K , 6 kg
bérmeotve 3 20 K.
Fattlnger-féle Pnppy-Blsqoit
kftlrOk-kutvnk ihtiri, — SO kg. 26 E., 6 kg.
bít 360 K.
Árjegjiáket bérmeDlve kotd:
F»lll«|ir\'i Pilint HynditiDchia ni MiliHultirfibrlk, WliDir-liutUdl.
260-nél több első dij. A FatlioR«r-léle tápater allitorvoii elleninés melleit kémol.

Szép keblek
kM hónap ulutt u
Pilules Orientales,;,::,l;
tm-lyek B kubleket fcjluaztik, eróaitik, liel;rcállilJAk iiii a itAj kebelnek puuipáa toluéget kOlcaöuözuek, az egéatségre kiros lutaa nélkül. JotHllva, arzenl-kum inentea. Orvoai hireas«^ekt61 eliamervo Teljes diacretió. Dobou láaail C K 46 011. Mrmtntvr.
[ J. Ratlé gyógysiertár Párlse.
I
Kakiár: Török Jóísef (ivil|r>ateré»!uiS| Budapest Király-utca 12.
Nincs többé aggodalom
a r: -^ oiftládi 41«tb«n. - - ^
Kéijfln lü lUlérea bélyeg beküldése elleniben köröí-
é 4
Baner {József
tlipItfltlT, i]T|lllllt-1ll||l UÍIttlllk
föképvlaclit* éi »BétkttlAé»l Irodája
Wi I •f « 31.

3=^J^Nyérsen va IÓJI-S3

ZALAI KÖZLÖNY

1906. SZEPTEMBER 21
r
Értesítés.
Alulírott tiszteidtől értesíteni az épitó közönséget, hogy végleg NagyIranizaára költöztuni « Eötvös-tér 21. sz. H.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú óvókon át Biulaposten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Főtörekvósem oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen osekóly épitke/.és végett i» hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés osakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kozdvo a legmúviisziljb komplikált épitkezéseket, körkemonoéket, gyári kémények és gépmüttlapozások olkészitését. nemke-vésbé javításokat is el6nyös foltéit lek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokká! stb.
Kőmives-inesteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elö,
Az építtető közönség bícses jjánfopiifiát tisztelettel kérem
. BÖLCSFŐLOr JÁNOS
i i \'"■ épitóniester.
Építészeti viilialkozdsi iroda: Eötvös-tér 21. szám alatt.


M OLL^FELE
^5E»IDUTZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
nl.ii Mjd»!omc»Hliiplt6 badOrzsOléa! tn
]cj{I(n)e:ciOfcbl) ntp»ic(.
Egy énozoll íredill üteg ára 1 korona 80 fillér.
A Moll A.-fAlo Soldllti-porok Urto* gyfljjyhalAíH » logra«k«c<«bb gyomor- a alteslbinUlmfllf, nyomorgói *» KyűmoiliéT, rűgiíiit «i*kr«l<»cUl, i vérlolulis. atfliiyír ii a leKktlIÖnljÖtaMi nölboleg"^^ «"<>n, o jalei tvikedck 6i» miiwHx nagyobb «ltcrjcd4sl wauctl. - Ar* agy tcpoctílsfi ored« dobc
MOLL Gyermek szappanja.
okexcrü Ápolására i^yorr^ohflk B fűinöttok f&%zitt, •—\' AfA dttrAbonkint 40 filfi
öt darab I kor. 80 fiII. Mhiilcn Uarnl. gycimck stfti>|ian Moll A. védjegyével vnn clUivn.
Moll A. gyógysíBrész! Vi\'.\'étiilrVudyfirl tzililtö által,
ííóea, Tuchlutibon í). sz. A raktárakban ti*sftrtk határozoli;in- ,.M(HJIÍ A." itlainUtívul
e$ vódji\'ii.vóvi-l
U Id^i/itnióiiyclíol komi. : Roaenfeld Adolf Fiai.

X.IVIIX IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
Minden
Ijt f Millfliiiiinni nagy
fiíllllinnl hlíiümk . , jí f% T^T TT^ ^| _ , íremmel kiltliilflvp
toroÍKl!t»« A m/lkni £1 I. |\\l H. ^% h fi I* f 9 C Kiülni, általi, 1-r-
szonaavaa vi,ek O 111011211 2X U ll ÜJ Ü ™ T U I I lt O í, K, A„y vi», a
kiniljj. _^__^^__^_^__^^^^______„____^^——-i.— gyomorégést —
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak. Mini Icitiiészeles szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyójrysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- 08 húgy-
szervi betegségeknek. Azért tehát
mohni Ágnes-lorrísl, ha étvágy-
Hímnáljuk a moluti Ágn ea-fonást, lm gyomor-, bél- >Ss légcsőhuruttól sxit
hiány 08 emésztáBÍ zavarok nllanak be.
Dr. Gebhardt.
nkitriinli. Dr. Kétly.
Használjuk n mohai Ágnes-forrást, iin lűáj-bajoktól és sárgaságtól szabadulni aknrunk. Dr. Olass.
lUsználjnk a mohai Ágnes-forrást, lm a vesebajt gyúgjilani akarjuk.
Dr. Kövér.
Háztartások számára másféllitoresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterség íien «j:éii-■avval telitett víznél, söt a szóilavi/.nél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt
Kedvelt
Kapható mindon füszorttilotbon és olsörangu vendéglőben
Olcsóbb a szódaviznól!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon I6i. HHHIIIIIIIH111III
naiuii líj. Wujilii., .Iuzse( kónyvnyoiudájában N;iirvkani7.srin.

,:

WAqYKANIZBA, 1808. HE&TVEIIHETEDIK ÉVFOLYAM, 39. SZÁM. BZEPTEMBEK 98.
ZALAI KÖZLÖNY

■fiettaleal arak: Kgau <v>. 10 korom. t(lí„, 6 koron,
„„„„.re 1 koron. 50 flll. E,,., ,«.„ lr. 20 „„.
Tanároknak, tanllok.uk, j.«,r.Ok„,k 4. ül.mi ll,„»l„|S|,„lk \\
I avr« 6 korona, fal avrc 3 koron,. i
Pályázatok a villamos telep
felépítésre ét ütemére.
A villamos telep felépítésére és fölszerelésére a pályázatok beérkeztek és felbontat-1 tak. A szakértő mérnök, Martos Viktor már tanulmányozza azokat, sót az egyik vagy másik pályázat mellett állatit is foglalnak.! Bizonyára, akik ezt roegoselekszik, már be-j tekintettük a pályázati tervekbe C~B ismerik\' az építkezések és felszerelések műszaki le-i írását, mert különben lehetetlen alapos itéle-\' tet mondani, akár az egyik, akár a másik j ajánlat előnyeiről. Ua vannak tehát oly jól\' informáltak, kik a pályázatokat látták én ay.okat, tanulmányok tárgyává tehették, akkor; helytelen, hogy véleményüket nyilvánosságra\' bozzák, még mielőtt & szakértők nyilatkoztak, ha pedig csak fantáziájuk osapong, akkor a hangulatosinálás hiábavaló munka.
Ilyen komoly ügyben, mint amilyen a városi villamos telep felépítése és felszerelése, minden v. képviselőnek kötelessége lesz a pályázatokat a szakértői véleménynyel együtt alaposan tanulmányozni, mert azon a közgyűlésen, melyen Nagykanizsa város kép-tiselótestülete megszavazza a villamos telep ejtésének pályázat utján vaíó teljesítését, névszerinti szavazás lesz és a megszavazásból eredő esetleges károkért a képviselőtestület vagyonjogi fal OIŐSR éget vállal.
Csak ennyit óhajtottunk közönségünk előzetes tájékoztatása oéljából elmondani.
Több városi képviselő.

«« Játaef.
Laptulajdomir. t» kintl\'j.
HM. WAJIMTH JtfKNKF.
Csipkerózsa.
Ki ne gyönyörködött volna gyerekkorában a bájos Csipkerózsa meséjében.
kiváló lovag, királyfi pusztult el & kü ide lemben, míg végre a tövisek ÍH rózsákká leltek és at utolsó lovag küzdelem nélkül ölelte keblére a szemeit fölvető deli szüzet. Hova lettek a kQzdók? Hol vannak a vitet ifiak, akik dicséretei., sót bámulatos bÓuitwséggel akarták at akadályokat leküzdeni, hogy a szunnyadó leányzót keblökre szoríthassák. Ki tudja tio! porlad-n»k azok már. A szél is elfuita neveiket. A dicséret pedig az eredményt illeti, nem a kllidót. Az érdem tHhát az utolsó királyfié, aki küzdelem nélkül győzött, inert a 10» év letelt, a varázx megtört.
így vagyunk az egyhuzamban való UuiiUs tündérével ÍH Kanizsán. Már mi is QukimentQnk a tövissel rakott rózsalabiriuthutik, de feuuakadtunk, és udaszámitjuk maguukat a lítUíMem halottjaihoz. Mások is ott hevernek már a porondon, visszaverve az eszme éretlent-égének tövis«UÓI.
Majd ha eltelik a száz óv, akkor Öuként, harc iielkQl ébred fel a tundár és fordik a csókjaiban az a királyfi, akineic útjait szás eezteudouek vitézei életök, kudarcuk árán egyeu^ték.
Tehát hadd érjen az eszme, addig nem emeljok fel szavunkat az egylmzutuos tanítás Uaipkőrózsájának érdekében. Mert most hasztalan mondjuk el a legmeggyőzőbb orvosi, fmetlBgogini és nemzetgazdasági okokat, azok mind fonnakaduak a töviseken. Mert számtalanok ezek. Az egyik a butaság copfos tövise. Kzuu akad fel első sorban míiidon vívó. Azutáu ott van a megszokás, az előítélet a kéuyelem vélt mugmaiáiia\'uak tövise.
fis végül még ott van a hivatalos apparátus

SiarkaflAség: N««k»nln«, Hun*«dl-utc« 84. EI6fli«Uttk és hirdaUick II}. WaJdlU Jóiscf könyv.
k«r«»k«d4*4b« kOldtndÖk. Megjelen minden hétfőn délben
csigatövise, amelyen irgalmatlanul elpusztul mindem törekvés, mely a leánytót a lekötő varázslattól megakarja szabadítani.
Hiába rimánkodunk, hogy bocsássanak a nnny-ihoz, mert nagy a veszedelem. Nem hinik. túszik addig míg meg nem győződnek róla.
Majd mikor a gyenge rizsák ki sem bontva szirmaikat a torzsról leszáradni látszanak, akkor megtörik a varázslat, aa (wzme megérik ás önmagától felébred. Igen, a közönség, mely eddig konokul ellenáll at égyhuzamu tanítás bevezetésének, még nem látja he bűnét, még nincs meg győződve arról, hogy mai iskoláztatási rendszerevei miként órli meg szeretett magzataiuak idegeit; még nem látja be, hogy a régi irfék rmidszerével hogyan ássa meg korai lir* )át az ifjú generációnak; mág nem emelkedett oly magasra, hogy belássa, mily rendszeresen neveli dologtalantfágra a uépet, és mennyire azon van a mai iskolázó rendswr, hogy a produktív elméket elnyomónké
Nem tudja uíképwlül, ra|lenu« az emberiségből, ha n bat éves kortói az érettségi idősinkig nem szakitauók el a sznlfii kortól ÍH aiiualt foglalkozása* tói gyermekeinket- Pedig nagyon könnyn ennek eredményét elképzelui az egész emberiségre.
Mindi\'iiüi\'k elöU évtizedek múlva megerótCd-nék, ogéNzség^ebbé, kitartóbbá válna a nemzedék. Mivel pedig ép testbou lakik ép lélek, tehát nem kelleut) annyi ulmegyógyintézetról gondoskodni, mint most. Kzzcl kapcsolatban pedig az elmék produktív imiukásHfl\'gA, az ónálló gondolkozó szellem nem silftuyittatiiék tönkre. Mivel pedig nvennekiuk többet i(iA-£Ut\'mck H szülők szive körül é« fo(ílalkoiá»t körQk-ben, nem iiU\'gttnkudnúk a gyermek a dologtól. Ifjú, nőt gyermukkorában szokna meg a testi munkát is mely nélkül a népek millióinak izmosodása, vagye-otjodána és halndáiía lehetetlen. A földmives gyér-
Tols toj.
n termúszetea életlmi való vUsutJrést birdetvo. ó a:, aki háborút visi ai ugylifa, »t erkölía, > hím-
Most mull wi ive, bog; u orom* pitriirkáj\'\' «*g > • Mb»\'" •«•»• Mi»* \'« ™™»™í »•"
. vilígr. noktetl . raa egyike a vilíg ol«6 irói».k,;-\'\'"M. Megmoig.t,.i « áll.-n, . egyte .l.p»t..l .
egj-ik.. uagyobb költSiuok. A.ok.t.» .Lkokat, kimoud.ui o»k liazluágát, megKOnléf az olyau
.miket kOlloi lelke teremtett, „W N»pol«out, «, elemeknek, melyeket 1,1, a v.lM., !*... erkotae
or.« g«„r.li,i, a fél«»n.O, c.uny. d. oko. Suva-1 éleUor és .. ember termete, jogú .1.1. ,.. Mg
rowot, vezérkarit, « oro« kaloui., ki életét, ege..- >*™»\' "«<• «k6C gondolkod... . (ernuak a „6
•égét, mindenéi á.lja a l,.z*j«rl, K.roniu Ann.1: a "szagával egyc,,I6 k.viualn.. . Mboru .rín.i bor-
i ldfc i
g, i á.lja ,.z*j«rl, K.roniu Ann.1: a
hogy a al.dfc « ,„uvei,80g u,
"ereim,. Juli.,, . világi iyat; N.Wl é. KUiU.\'-I™. \'"
«»ke. n igazi „ro« lipu.uöL t. Wuyokal, l.le -**» ■»."« «»»k «■» «*«■ » "^ \'*•
gj.rm.ke,, lányos osíinte»éggel. »i.r.l.ltnl, »zere- IX «* • l»l«i*«. ">k«\'í. l«W">ái.,ok, kmek
Ummel; a „»gy művét . ,H«k» is nSboru- mlys-! vauuak htnnán; Kdinont, Santo.-Üumoul b.zonyár. ««iát, e,l a u^ty Or« l.ó.i költeményt, melyet « "»«> «m«rl a n.p: » "p.«. ««■•■ » v.rtmmUík r, Uten keze , gondvl.elé.e ,á |sl, s,„,villI , „„,,. mindaz, amit vi..n.nyu.k larunak .fért korok ,1-menyre vozel; a költészet .irodalom, » nW müvek-VM.1.. L.l»t-e csodálni. l,oW grtl 1 oLlO) Leo: ki
ti a l,»ll,.ta.l.„ok közé emeli. N.m (ele 1 azon- a Múvé««l c. mn.ében azl birdeü hogj » udo-
b.n . világ ki»ebl. ell«»zélé«eil « ra.zail »om. me-, mányimk auuak meg,Smerc,eMI k» állam, mll kell Ijekben az orosz géniusz, a kozíklélek é, Ulrlónel » mit nem kell Hinnünk, bog,... kell .hogy.,. ......
<t-!jes drámai érivel tör .16 » «t muUtja, hogy az : kell elnüuk, hogyan ...v.l|0k gyermekeinket, hog).n i» kol.o egy .„meljbe. ember, koltí é» poél.. rordilh.tjut 1,—kra ,, !0 del anélkül bog,■ ,1-Ali el kell ..merni hogy Tol.to) Lei az orosz f.j I vegyük írté az emberek eletét .ram b. íjunk . -jelleg legteljesebb, legmarkánsabb kinyoma,., olyan I állatokkal ab. fontos kérdések . h,r(|.„.»r, mert K6fé,.i Jlem, „b,, ami,,6k a hetedik szá.ad pró-ez felel meg leginkább kuru„ vallásos „tudatának KUi voltak. Jézus evangéliumát, az ^kereszténységei. ™k az emberekre kgtalosabb.k, tehát err.. kell

1 óket tanítani, a művészet pt\'dig ezeket az ismereteket
| átviszi az ész birodalmából az érzelem birodalmába, Jónak kelt telint a tudomány utjának lenni, meri ha uz rosüz IPSE, a művészet se fog jó lenni » ha rossz ti fogalma, az elvinek értékéről, értelméről a vallásos Öntudatunk is rossz lesz. Ma a művészt-k a nemiét kis osztályából kérőinek Ki. pedig kiuek tehetsége vau, \'osztályhoz nem tartozik ; a mi bonyolult technikái kivan, maradjon el, uralkodjék a világos, egyszerű, józan, mit az iziés ezerint el lehet sajátítani. Akkor a művészeti iskolákat be lehet zárni, mert művész mindenki lehet s érzelmét Közölvu más emberekhez.
llyim gondolatai vannak Tolstojnak a múvmet-röl, tudumáuyról. Kull-o neki történelem, nemzet*
1 gazdaság, kisérleli ludomáuy, terméíizettau, vegytan ?
1 Nem. D" művészet kell neki, mert a tudomány 8 vallás kalauzi>ln.ta mellett kibékiti az embereket, amit inn csak törvényszékek, poliziai felugynlel utjáulebet üKtri)!.
A művészettől függ, hogy a szeretet és tfsl-vérHeg úrzelinei, melyek ma csupán egyesek sajátjai, állandó, egyetemes, ösztönszern érzelmek legyenek. A valódi keresztény művészet feladata az amberek tentvúri ogyesUlésének megvalósitásn. A nzegényeket igy

ZALAI KÖZLÖNY

IU08 8ZKPTEMHEB 28.


danáról panaszkodtak. Okul a pil nkás boltok és hasonló suaies italt mérő üzletek szaporodását említették. Az adókiveló bizottság méltányolta a felszólalásokat. Kizel egyúttal igazolta att is, hogy e városban «ok a korcsma és a pálinkás bolt.
ügy statisztikus kiszámította és kimulatta, hogy amerre a pálinkás, boltok vannak, srra nagy a szegény-
uán, hol minden szép Ogynek akadnsk pártolói, cuk az alkoholellenes mozgalom maradna vezetók nélkül
A hatóság pedig azzal siethetne a társadalom sígilsegérc, hogy a< engedélyek kiadását |ó irta,, beszüntetné, sót sikálom adtán, ha erre ok lenne egyik-másik engedélyt bevonhatná.
VegyOk fel a küzdelmet a pálinkás boltok
ség. A pálinkás boltok számának emelkedése a szegény-{rombolásával, ség emelkedését is jelenti. Hát ha ee a statisztikus. igazat mond, akkor bizony Nagykanizsán évről-évre i nagyobb • szegénység. Hogy pedig a pálinkás boltok,
l k
mekél el vonja u iskola i szülök foglalkozásától ét mikor iskoláját elvégezte, már nehéz neki az ásó, kapa. Ugyauugr vagyunk » iparosul is. A proletár •Hág egyre több erőt von el a munkától, egyre nagyobb számban vannak azok, akik a tömeg munkájának keojereból fogyuxlaaak. Mi sem természe-sebb, minthogy a keoyérdartbnak kell ilyenformán kisebbednie. Meri élni csak megét boltig mindenki.
A villamos pályázat eredményei.
Kiril Bjlliilltiii, a«i; h»n|ilatkiltii ?
mint nálunk mondják, pulikok hatással vannak a szegénységre, igazolja e tény: Liverpol város egyik 60U00 lakost számláló munkás negyedében a paupe-rizmus úgyszólván ismeretlen, a halandóság 207»*ál kedvezőbb, mint más városnegyedben. Az ok egyszerű; e városrészben egy jog alapján nem adnak ilalmó-rési engedélyt.
Hol tartunk mi ettől. Nagykanizsán a bolváros-ban is vannak pálinkamérések. Keszeg alakok ödön-
Virjik ■•) a mkírlöl lilMéijt.
A villamos világítás ügyében beenieze.lt pályázatok már a szakértő clótt feküsznek. A pályásat eredménye a szakértő véleményével ogyQtt a városi képviselőtestület elé kerül, mely döüteni fog a pályázatok ügyében.
Ez az ügynek hivatalos része.
Csakhogy itt van a nagyközönség is. mely a döntés elótt is részletekot kivan az ügyről.
A laptudósitók sietnek nme óhajnak eleget tenni. Hangsúlyozzák, hogy nom mondanak véleményt, notn vágnak elébe a si.uk-
Vagy talán ait bisiik, hogy 8okrates, Plató, Homeros, Caesar, Newton, Széchenyi, Kossuth, Edison u iakoláiásnak köszönhetik nagyságukat? Nem. Kleknek Uleui szikráját, óserejél csak nem tudta mególni at emberiség rendszere. AE iskolátás lemál-lik a zseniről, mint a biliuen a görög mitostok isleueiról.
Hauem nem hányunk több borsót a falra, ugy is lehull onnan.
Csak aiért irtuk eit i» mert városunk egyik kitunó tanára sióvá telte nálunk, hogy hol és miért késik ai uj, helyes rendszer magvalósítás*.
Az ügynek folytonos feszegetéso a tanári kon-;gének a városban. Magatartásukkal, trigár beszédnk-ferenoiákon vihetne dolóre az ügyet. KeleletQuk! kel gátolva, zavarva a tisztességes városi polgárokat világos. Városunk társadalma még nem elég éreti\' Náluuk az alkoholizmus pusztításával seuki nem ahhoz, hogy ilyen Odvös, dn szerinte merész álalaki- törődik. Niucsenek alkoholellenes egyesületeink, angol
tást magáévá tegyen.
mértékletesség! ilalméróiuk, tejltioszlóiuk, téli mele-
Nem tudjuk, hol, melyik tóviseu akadt fenngedő szobáink. Nincsenek embetbarátaink, kik fel-a legutolsó lovag. Anuyit tudunk, hogy a főigazgató-! olvasásokou statisztikai adatok alapján bizonyíthassák ság mellette van, osak arra vár, hogy a város és az be az alkoholizmus romboló hatását a szervezetre.
illetéket direktorok ily irányú felterjesztést tegyenek Az egyedüli, amit nálunk az alkoholfogyasztás ellen, értői nyilatkozatoknak. De mégis a pályáza-
tok ismertetésének módja, egy kis kiemelés, egynéhány ügyesen tilkalimt/.ott jolr.6. néhány hangulatot keltő kijelentés alkalmas a lalKus elótt a szakértői nyilatkozat értékét clón-gyengíteni őszintén -
a laikus, hogy csakugyan félnünk kell a bangiilutcsináiás veszedelmétől.
Ez ellen szóiul meg az a néhány x.jr. melyet lapunk eme számának vezetóhelvétt
bozzá. De hál a megszokás ökörcsapái olyan kéuyeU tellek, az, hogy a Népkonyha télen reggel leát áru-
mesek, hogy annál jobbat nem igen kiviin mindeuki ! síi, ha kiváuatoaabbuak látszik is.
miliek hálása azonban kis keretben mutatkozik A pálinka rombolását hasábokon lehetue vá-
Sok a pálinkás bolt.
Az adókivető bizottság i* beismerte.
A villamos ügyben n/.óljuiik a városatyák kőiül is olv >>ek
zolni. Számtalan rendőri ideinél, a törvényszéki tárgyalótermekben, orvosi rendeló azobákbau b« lehet i mutatni az alkohol rettenetes pusztításának következményeit
A mindennapi életben vörös fonálként húzódik Nagykanizsáról nem igen lehelne mondani, « alkoholizmus halasa. Mikor pedig a rombolás ily hogy az alkohol nehezen hozzáférhető. Kollelki korcs-1 kézenfekvő és ezzel szemben sz alkoholellenes kllz-
mák. páliukamérések kevés vidéki városban szaporod-1 delem eszközei i« ismertek, valóbau indolencia lenne | közlünk. ElőttDuk ismert, komoly, közéletünk
porondján vezető szerepel jálszó városának véleménye ez. fól
luk oly gombamódrs, mim Nsgjksnizsáu. Ennek tara»d»lmiinktól a pusztítást tovább is létleulll uézni.
A hideg időjárás közeledtével a legidőszerűbb
igazságát néhány vendéglős is igazolta immrégibben,
A felszólalásnak különösen figyelemre méltó része igy szól;
Ha vannak tehát oly jól informáltak kik a pályázatukul látlak és u/.ukut tanulmányuk tárgyává tanulták, akkor helytelen, hogy véleményüket nyilváii<»>fcá(íra hozzák, még mielőtt a szakértők nyilatkoztak. Ua pedig csuk fantáziájuk e*a-pong. „akkor a iiaiiyulutuainAlás hiáini-való munka."
Őszintén szólva. mrOlányuljuk e felszí -m- : lalást. Városatyáink -komolyan és derekasan ;„k működő része joggal elvárhatja a közonsec
midón a legutóbbi adólárgyalásuál jövedelmük apa. i felvenni a küzdelmei. Nem hinném, hogy Nagykao/
akarja felnevelui; a bor, sör, pezsgő, színház, szerető a nővér K testver szerelmének kell lennie, mert az élvezetét egy tál étellel akarja vaaániapoukiiit fel- állatját* szerelem li-alscsonyil
emelni, szekeret, ökröt, lovat akar adui minden ps- Vallási, bölcseleti, szociálpolitikai röpiratai
rajtnak. A régi vadászai, hslásiat helyébe a terme- amelyben az ös kereszténységhez való visszatérési
szeles szükséglet kielégítésének élvezetét akarta he-! hirdeti, az állami, társadalmi alapok lel|ns mwgvál-
ly.-ini. 6, a tormészetes ember aposlols, a nyomort: lozlatását köveleli. Akkur lesz máskép a világ, ha az
akarja eiiyliileiii. Furcsa is lesi. ha a nagy hilbizo-\', emberek megszűnünk hinni a hazugságban, melyben
mányi urak megértik Tolsloj eszmeit s a termeszét neveltetnek s nzl a Intet fogiák binui. melyet Jézus
hez fog visszatérni a mai i-mber s mnulenki anuji liinli-l-ll, mely IÍMIS, világos;ngyMertl, kézzelloghaló.
földdel fug bírni, ameiinyi megélhetésére szükséges Tnlstoj rajuligii SZIKII ista. inurallil.izúf
s a maziinutn törvény Icnue. Nem lialmlást. műveli- geliiim hirdi-iü, .le mégsem politikus, nioslw
ségel prédikál ó.. hauem biztos kenyerei; sói itiimi a nem is szerelik egymásl. Vagy Ián a ló. iölló rossz [türelmét,
harmat, íj li.\'ui Iáméinál a kivándorlás iniall, mert politikus V Vagy meg se ellik egunfal? De hogv a" A villamos világítás ügyében a lejt-
ha sok a nup, mm inimleiikí lehel szánlóvetó, nem te- költőnek liefulvá*a vau a politikára a/, bizonyos utóbbi időben városatyáink legtöbbje olv fel\'-
liyeszlhel barmot, nem vadászhat, másnak kell szán- A „ag/íruom forradalmai Voltaire, itousseau Nas, nyilt magatartást" tanúsítottak, hogy a
laiin.ik, vetnünk; ki kell viuullnk terményünkéi, „„„„íj. Orom.rsíé,. l„rrongasál. a liikus eszmék ii- közönség a legnagyobb nyugalommal tekint-
liouy elhelyezzük. A haza, család, állam is csak azért „Arcáét \'J\'olsloj, Turgenyev, Doszlojevszky s a többi tiel a városi képviselőtestület döntése elé.
kell, inert a mefelést adja — uuuok úgyis meg kell nim irot „^„(.„y^ T„|6|„j „há,,, „,fm,t ki- Várjuk be a szakértői véleményt,
tdóvel szűnnie. Kkkor megelégedelt lesz a nép, miül „doll, annyi nagy eszmét dobu\'l a nagy világba , A pályázatot, sót a szakértői véleményt
l\'*)llau\' annyi üicsl mért Oroszország fejére, ftnik eszméivel is felülbirálhatják majd annak idején az ah-
Tolatoj igazságokat tár fel az életről problémája a kormány nélküli köztársaság, a köz-tiszlelul isleni törvényei erkölcsi rend iránt. Atlól időtől fogva, hogy az élellépcsók történetéi megírta, meg
mindig fcljebb-feljebb hatol » a lléke fa Háború c. borokrfri.. felsóség « rang gvászéueke letl
múvön keresztnl a Kallámadásig jut, hol már lőre-1 \'
deltneseu vallja be ifjúkori bűnét. (A Kareuiu Anuá- Baboss Liasló.
bau látjuk az asszonyi szerelmét egy erős akaratu férQ
Iráni. A kél egymásnak teremtett lélek találkozik) J , "
A Kreutzer tíonátábau a tiszta férfi mintáját j Írja le s azt hirdeti, hogy a testiség bün s minthogy a szerelem ezen nyugszik, a házasság is bún. Kunek
»tugföbb „ |e(félo.sol>b fegyvert adta a forradalmaik kezébe: liuí értők. Hisz a szakértői vélemény is szeretet fegyveréi. Kzzel szabadítja fel az emberi-. informatív jellegű, melyet, hogy nem tartunk séget. Nemcsak az ó-oroszt, az ortodozüt semmisíti helyesnek, nem kell magunkévá tenni. Azon-• a inuuka hirdetésével az orosz uri világ és! *)an a szakértői vélemény iránt tartozunk
laizal a tiszteiénél, hogy nem vágunk elébe.
nem gyengiijük azt.
A sajtónak kritikai jogát nem vitatjuk. Ha ezt tennók, magunk alatt vágnók a fái. Ezt a szép és nemes jogot azonban vigyázva-de nagyon vigyázva kell kezelnünk.
A villamos úgy iránt tanúsított nagy\' érdeklődésnek mi is örvendünk, uiert benne

1908. 8ZEPTEMBKR 18.
a köiéleii szellem ébredését látjuk. D« tovább I egyenlőre nem megyünk.
Közönségünk ez idó szerint megelégedhet azzal a tudattal, hogy az uj szerződési ajánlatok az eddiginél előnyösebbek. A városatyáknak lesz kötelessége, hogy az ajánlatok közül a legjobbat válasszák. Kbben a kötelesség teljesítésben nem merünk kételkedni.
Az ajánlatok közül választani fogjuk a legkedvezőbbet. Nem tekintjük a pályázók személyét, - - " ■ ll
U U 1\' HUOKl
adóssága is több, mint amennyi vagyonunk lehet e rövid életben. Tele van minden eszményivel és jóval, arait osak az uj kor nagybani produkciója megteremthet Több benne a hires ember, mint nálunk a szegény és mégis arra törekszünk, hogy ezt a hatalmas város-kolosszust utánozzuk.
IEÍFÍGYELÉSEÍ
Bndtptii
A földrajz szerint az ország székesfővárosa, legnagyobb és legszebb városa. A valóságban még több I Magyarország egyet-
jóhiszemüleg
kijelentésemet szavaim értelmezéséül. Az egyéni földrajzomban városoknak nem azokat
len varosai Bocsánatot kérek szép"hálánk , ^°W° 1)Pi«°Tk \'?\'"■ """^ e\'6t\' minden városától, de jóhiszemüleg tettem „ j «0nk becsületes Önálló munka van talán meg
tcmélyét, a személy rokonszenvességet, vagy unok ellenkező tulajdonságát.
Kgyedüli döntő momentum a pályázatban a/, ajánlat rideg számai, melyet irónnal es>- papírral kezünkben szán\'.szerű adatok megvizsgálása alapján kell elbírálnunk.
A legjobb ajánlat benyújtóját fogja megbízni a város.
Hogy ki lesz a választott, ez mindegy uz érdektelen közönségre.
Csak a legjobb ajánlatot tcvó legyen.
Az uj hercegi palota.
\' a vidéki dzsentriknek sem lehet becses Ínyükre? Vágyódni az elérhetetlen után,
a helyeket tartom, ahol u kellő számú ház és em^erlelkeken a megfelelő szervezeten ki-
amikor előttünk biztos cél áll, tán még a vidék enervált publikumának sem lehet az
található oletoelJ»-
állásokat i Pestet nem utánozni. Peatet követni kell.
nagy számban megtelepült ember-1
v»gy \'"ispán él\'teD1 awkat M \'iilaml°
*, 6sswtr^:, ™«1 frfhe7\'ké;
vili hanem ahol a
fogUlllt !?[ J, ?
uj eszmék árasztják el az országot
kl k kl
katlan,
j j g
Budapesten keresztül a nemzetközi kultúra piacról, tizek az eszmék megnyithatják, de tönkre U tehetik a töretlen, vagy kiélt falusi ugart. Nevezhetjük bátran ezt az Európa-szerte megindult forrongást viharnak is. A vihar sistergó inénküi elleni pedig villám-háritókul, csak a vidéki városi empóriumokat
csoportok megtalálhatják mindazt, amit szóra-fst í\'aam?\\ d„e a fel»d«""ll£ » "nnyebb kozásból vagy szükségből, a kuliut-omborléa fa,k "»»iatar meretekben kirtnjuk az megtalálni kíván. .Magyarországon p*lig Bu- r-lményeket ... Vidéki városi elet nincsen. dapesten kivttl több ilyen város nincsen. En."ek kel inegujhodnia. hogy ezt elérhes-Természetesen aránytalan is l.,nne az össze- sak\' emr "«\'.\' \'\'rAllket\' "l,4nkot és tehet8e-hasonlitás. ha a főváros összetett erőit »|főnket fordítani, nem pedig a majmoásra. ! vidék gyengébb tehetségén.* méruók. de; U| politikai «b társadalmi evoluoionál.8 it-aránytalan az az összehasonlítás is. ami a vidék
Mellőzték a helyi ipart.
N.gyktnlzi., i..,
{Levél a szerkesztőhöz.) Istm tisztelt Szerkesztő A „Zalai Kfizlriiiy" rnillt .száma szóvá tel
Ur!
a főváros arányszáma mutat a vidék — rovására. A technika rafinált vívmányait, I huperrnoileru olasóságokal kulturális szóra-i koztató és közegészségügyi itu>j;unényük>)t és 114[egyesülőtöket nem is kívánunk mi Ásszony-ll\'e i vármegyi. s/.ékosvárosátiil. lí* egv lis/.lessé-
ama viizásnagol, hogy az uj hercegi palotán elhelyo-
tett takarékpéiizlAri cégfelirat vasmű OMIrnk ipar
terméke. Becses lapjuk inegirU már, hogy sérelem
n a magyar iparra lyre h»lyi iparosaink nem
mgyi
állithatjuk sikeresen.
Abonyi Andor.
Molgiiltak rá. Krro az ügyre nem terja,zkedein ki. | valyáuk. HariniiKs évvel ezelőtt mesterséges De történt az uj horeegi palola építésénél más utón eiuulték Bu.liip.Mt.it. Ma mestorséges utón
sérelem is. Nem szólva arról, hogy az «piiómR»i>T kolloite elkezdeni a decentralizációt. A bflila-
nem kamz,»i iparos (pedig „ly házat tervezni és épi-, . iomiaM ó,„t „,; „ viaí.ki era.
t-m Imi kanizsai iparon is) dn lugalább mnllányos (", ... . ,,, , , ,L . Jt -i --.--™ -~™.~.r-~ .-. .-p
l*tt volna ha az 4püómi>s.iT a nagyobb iparos muu-IPorilunolíat\' Apponyt Albert közoktatásügyi »nárit a kOBoktatáttDityi mmis^r a iásiberenyi Ali.
kAknt li.tlyi iparossal víiwxtPtio volna 1 miniszltT n kultúrpaloták fiílépitóaóvel és a; r6glranA««mh.» ne»«te lei. 8ipAc Ptil két óvigokutu
1 .... . i .i. .:..i.... .:. al jjjuj |n)rct6l foltra fellsmortók
«it a noiiiDs Htivet, amilyen AldAsa tanuló ií| üstig nak. Kalvilá^oHult,
HETI HÍRADÓ
— Távozó tanár. Sipöc Pál főgimnáziumunk
Krl*Mnl«#<m m<ríat példAul u asztnlo.t mnnká- j viilrtki tiirda<lulmi ólot emeit\'sével
az inditó lökést a szelli\'mnélkQli viiléki élet
séges ínrdi\'n. embernek való kávéházat és élvezhető színházat — igen. Önálló élett? nincsen a vidéknek. Ez a legújabb fuj! nya-
zokotl louiii
ffílvillanyozására A ktaremükötlós nehós es :tí|(Oguiail»ii elim>jév»I Unitoiu növBudákuit ÓK mxé-hosszú munkája axonbau a viilúki intelligens |Uük stermatet árasztó moltígóv»l báut vulflk. Most
hogv távozik tiMUnit Kiivunen t>lmond|iik ott róla áh kivAnjuk, hogy pAlyájAnnk tnvAbbi n>szén in minúl ii)bb virágai <\'■» mitnU ksroit\'tib liivi^ttl találkonék.
résutt 7.al«ii)í(ir.sit*(íi asztalos kimítette. A[^ii61ag u\'-t\'rt. muri a |mlyuzatnAl n^liiiiiy swíí koruimvnl olcsóbb volt.
Ei vulóban bántó a helyi iparosokra. M0V**lsé-\' olom«k fehulata K1^ lcirs;iny«\'SH*r"ti i\'fty nnnyobh miinkiilninAI in-híny
onropni k Fl
lílll-
száz korona knliinbozK tnintt a belyi ipart mnllAxni. I HU\'lapCSt SZ^-p.
FólQnk
A Kiülúkiifk utána killdóti ábláta emb^rUntainak uij<yrabfO«il|tíSü é^ tanítványainak szervtele kixur|e ezen tul í» mlikodiisei
- Halálozások:, (iul.lstelt) Jakab kereskedő
ki>: módon, a/onbiin
prifiiiok. A ("-\'síi erényeket V»KV pornil |i»pi el a
l.flirl. hdjvy n lu\'in-i iiniilitlou. int^W^ ii"in turás Ks •■/ ü mi V\'^zotftnk. int«it>. B dolgot. De iífmiw sainálatos hlbAt küvotatl | tÍA£tftljClk IVstfll ós imitáljuk ül hitkor, miilAn az tJpÍlöin»Ht"ni»l n»m \'iHiltiiifilU \'" \' rtopry A miinkAlatokat kantxsai iparosok végonók.
A liHrct\'gi hitbizomAny övről Avrv na^y
ósnaem!| én iöVodnlmot meA bw Nagykanizsán. A , , ., ... .
elAkoló mint az
sok
kópvinelÓ, j i
polgára volt. Mint városi
bitköuúguak lljáóá
l k
tagja mindig tevékeny éx becauletex mOkÖdést fejtett városuuk érdekében.
Kornleld Mór városunk erdunirts polgára f. hó -én 77 éves korában hirtelen elhunyt. Töiinatésö íy rótizvtíllel törtéül 24-éu.
Sándor inagáutirizlviHelA \'20 éves korában
iöreilHlmRt nem irigyli unki nem. Annyit axonbau Zaraiulfalvun is. Valamelyik pesti oaburftt-
joggal elvárhat a tmxykaniz»ai iparosság, ba nafty orfoumtia rMnlolimk egy undok lólia nótát,
ritkAn vulami úpUlíöí\'ÍH van a vAruHban, akkor a muti- mi ftl dalolj lik IVÍ nrilfiányOS szalonokban, mert
Irrttatnkat hnljhAli iparosok vA^exuk. kOlŐnOsen, ha ft ^ m/i(A\\i szu|tf} az ójf.il utáni dalt.
f(iy -borcegi palouról" van MÓ. V[jn(|(iIl Mk vMy ^^ A forgtt|ortt
liatt az A7\' alanyi Vtsrsfiktöl IVÍ umOHZOtínyakit; mm- Puski Sándor inagáutirizlviHelA \'20 éves korában
dfinen rajt koll Ionul a fóváro.si vignottáuak, | Wk-nbun olbuiiyt PoikiitikulaitNagjrkiiiiuAn vúgextu. W^i.o.r. különben fr a kálvini becsig, ^^^\\\'^££$%!^%&
Ax awtaloH inunkat ímeykaniisai iparos nom k j(inkturijinak liangulatvirbáláHn. DB hogy
^yte^^ ~ ^ rowekt41 " ^ó«Zoknyáki, min-
egyik holt bérló be sem hnrcolkodott.
körünk, tudományos célunk, etliikiti\'„„^iMik meg l\'asbi elluinvtárol. kiról ait ir/a, hogy alapon összekapcsolt társadalma ninosen a\\ kulföliióu karUr^i meitfaleinlian sehol nem volt oly vidfjknok. Az emberies. progresszív eszmék-1 odaadó kariar». mint l\'aski A béc»i mauyarok üafrj e ha dekadeiw mai- r«»lv«l«\' fellelt temoiiék.
, || . ... | Kainénylíáborvoltgirnn. tanuló Keméuy Jen6oé
l\'est — után. Pestnek majdnem egy millió kóréban m-ia elhunyt. Temetése nagy réa«vét lélekszáma van, vagy száz utuája van. az; mellett meut végbe tegnap d. u. 5 órakor.
Nem akarok a hercngi palota nitilotes bi Uba bocsátkozni. Sok hibát kftjattnk el a kulafi praktiktisfíÍK rovására. l)o lognligyobb hiba az volt, iioKy mellőzték a helyi ipart.
tői
Ki oly hiba, melyet mi iparosok nagyon fájlalunk 1
Soraim közlésóért előre is kílszönetot raondVa
sierkemlí urnáit hivő egy iparos.


Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTÓIBAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt:


ZALAI
— Hohenlohe heroeg automobilja A nipokbau, mini Csáktorayáról írják. Holienloho her-íjével automobilon tért haza vadászatról, amikor
— Halálos baleset. I\'ap János mozgói
fötdmive« ai iidvHrábitn levó R termést Urázz*. A IÍÜ
diófára mászott, l mbur lába f>Kj ő
ceg neje1
gcsii.-zutt, leesett éü egy liaug nélkül
Caáklornjrii kőidében ai aulomuliiltól 2 16 mugvadull. i A M„r,nc«,i|Bn ninbHr uj«kw,i((oljal(lri!hl
A lovnk őrült sebességK\'-\'l .lágnldottak végig Csák- _ A jujian egyesület kérése. "Honit
toriíya utcáin. Kinberélctlo-n kár nem tőrtéut. A I én Szlavoiiurhzégokba LörOliiHÍÜl i2n(i,iititj majívar herceg Csáktornyáu átuloit «\'gy n-ndórbizlosnak U\'t), honfitársunk él a logozomorubb
ivglnrt ideHutiukkúut tekintik ók»l a atipirAcióktól forrongó horvát-szlavoiitik. lleiyz(>ii)]{ iránt közönnyo] vannak a liatiilninn It-vAk s lioirv a Niógyuutiiteii elhorváto.sitH^l injtuili\'g ellfn^ulvoz. liaKsák, onnok uiu/gAtlÁBara nlaknlt niffí 4 (;\'VVt-l Hznlfilt a Julián *gyi!*Qlot, nioly a Ilonátok ttróü i>x i dá é
koronát a lovat hajtó koi-sis részére és azonkívül minden kárt megtérített.
— A Déli Vasút sikere. A nagy hadgyakorlatok befejeztével érdekes dologról számolnak be a lapok. így egyértelmű dicsérettel emlékeznek- meg arról az óriási munkáról, melyet a I). V. kirendelt személy-
gy
állauiió támadásai dacára szép dl b
iflim>v| működik, lagyar nyelvű iskolai állított uj iskolát építenek M, igynr-
ilt évben I egujabbau ismét
an Síidinfibrlkl. Hinnabirg in Zürich.
Serdülő leányok és fiuk
erösokkó es viiiorakkn fejlődnek, clvisztik lt-iiungoltságnkiU, hogy han szilksé^es táplálokut,
A SCOTT-féle BMULSIO
alukjábaii élvezik. :i mely az iissica tTüaitó 8zerok között a ltigkivúlóbb. Orvosok (>8 hábák a SCOTT-félo Einulsiót a let<nteU\'K<\'blit\'ii ajánlj^\'1 az utóbbi 32 év óta. Édes mint a tejszín. lönayibbin imiizlhitö mini i tij
— A postapalota építése elodázva, j
MÁT régebben felsaólilotta a pécsi postaigazgalóság \'
uljáa a minisztérium varosunkat, hogy az építendő
postapalotának keressen és JHIÓI|ÖII ki alkalmam telket.
Erre ajánlatba hozatott a Csűligeri uti Hlau féle
telek, a Kazíncy-nicában a Kaszinóval szemközt levó
sarok ópulethelyiséfí, a Neusiedler-féle ház és még
ehhez közfll levő \\ároKÍ háztelek Most Oj»ris Péter
a poslakerOlft igazgalóia értesítette a várost, hogy i
egyelőre fedezel hiányában még a telekvásárlásról
sem lehet szó. Maid 1910-ben ujitsa meg a v«rus a
postapalota építésére vonatkozó beadványát. Opris
igazgató jóindulalulag igéietet tett, hogy felszínen
tartja városunk ez iranyu kérelmét, hogj alkalmas
időben eselleg líHO előtt is felterjesztéssel élhessen
a kereskedelmi miniszterhez, amiről az illető telek- j
tulajdonosok \\n érteailtetnek.
— Zalamegye tanítói kara. A legutóbbi,
kir. ion fel ügye lói kim utalásból érdekes adatok loglal-j
tatnak megyénk tanítóságáról, melyből közöljük az;
alábbi érdeken részleteket. Megyénkbeu ez idő szerint (
7H8 tani ló működik, akik 448 iskolában látják el az
oktatást, fis pedig 11 polg. iskolában működik 5\'J ,
tanító, M áll. elemi i*kolában l?!í taniló, 70 községi
iskolában nSb tanító, 2? református iskolában 2:1:
taniló, Ifi ág. ev. ihk. 17 lanitó és II) izr. i»k. 201
tanító Általános ismétlő Ukola vau S\'ifí isk. mellett,
gazdasági ittmélló iskola vau 4.2 iskoln mellett A
kisded védelmet \'29 óvoda, fi állandó gyermekiiH\'iii\'-
dékház, H\\ nyári menedékház tntjii el. A laiiilók
fizetéa kiegészítés és korpóllék ciméu éveukint
I73,U9!I kor. államsegélyt élveznek, amuly ősszeg
387 tanító közöli oszlik meg.
— Kanizsai flu kitüntetése. Vegeié Lajos
vestprémegyházmegyei jegyzó királyi kiiüiitetésbeu
részesült. A hadgyakorlatok alkalmával hivntali>s volt
a király asztalához és a hadgyakorlatok végeztével
az uralkodó aranyórát adatott át Vegyiének, melyben
Őfelsége mouugrammja látható. A kitüntetett egyház
megyei jegyző Vegein Uj-a nagykanizsai Ali. polg.
iskola uedullusáuak a fia, középiskolai tanulmányait
a helybeli lógiimiáziumbaii végezte s a piipi pályára
lépett, melyen szép reményekre bíztató gyursiisAggal
halad elór*.

— A veszprémi püspök kitüntetése. A
király Hornig Károly báró belső tilkos tanácsost)aL,
veszprémi püspöknek a Lipót-rend nagykerüsztjét
dijmeulesen adományozta.
— Mayeraberg Frida. Amint már meg
írtuk, JMayersbcrg Fricla láni-tatiiló ismét váruhunkba
jöi*. Tánctanfolyamai október ll-én d. u !> ómkor
nyitja meg a Oasinó diszternióbpn. Beiratkozni leltet
már október 7-től kezdve személyesen a táüctauitó-
uönól a Casinó belyiségében.

— Klkütők átadáaa, A ftfldinive)é»ugyi
miuisztei a révfülöpi us badacsonyi kikötőket iHluini
kezelésbe veszi. A helysziui szemle és átadási tár*
gyalásokal folyó hó 2!)-én ejtik meg Józsa László
miniszteri osztálytanácsos kiküldött és n közigazga
tás hatóság kozbenjóltévisl.
— Szerkesztő változás. A Kapus* ái olt
megjelenő „Népjog" cim 11 lap feMős szerkesztőjét
dr. Kusa Krnőt Bzigelvdri közjegyzőnek m«vm.fék ki.
Elért R ftdelós hznrkt\'szlöi tisztet ilr Péter Márton
vállalta el. Dr. HUHS főszerkesztőként szerepel.
— Leány mint iparos inas. Hogy kit
leányok a gyárakban dolgoznak az már régi dolog,
hogy a fuleség a mesterség bon is segit urának, azt
is tudjuk, de hogy leány inasnak álljon be, akárcsak
egy vásott rossz diák, ez mindenesetre figyelem ro
méltó tünet. Pedig ugy van. Búrény Árpád aranymű
vesé az érdemi, hogy mühelyében egy leányt alkal
mazott inasnak. Szerencsés gondolat ez mindenképpen.
Mert az ölvös művészet izUst, csínt, művészetet
követel; már- pedig az öltözékben is ízlést, művésze-
követel; már- pedig az öltözékben is ízlétit, művészetet kereső LÓ, aki bimzésébo is lelket out, könnyű kezével bizonyára nem fog kárára lenui az őlvössüg-nek. De a női foglalkozások közül is egyiko azoktiak. ahol a nőt Hziveson látjuk. Ki a kenyérkereset nuki való a nóisiV viihzélyeztetése nélkfll.
— Drágább lese a délí vasút. Október tj.ó l-lol felemelik a déli vasúton a személy szálljláM dijakat. K/entul neiu lesznek mérsékelt menettérti jegyek. A ■_\'<)n—3\'in kilóméter közt levő lávolysá-gokra zóiuUrifa lép életbe 4 szakaszba. Ezeken meiKitdij mernék lés li««z egy két korona t-rnjéig. A vasúttársaság az árudi)szabásokat ÍH föl akarja cmotni. Kz a lerv azonban csak HZ árud^jszabás reformiának keretében lép életbe.


zete az igazgatók vezetésével lebonyolítóit. Ax összegyűjtött statisztikai adatok óriási számokat tűntetnek fel a katonaság elszállításáról. Eme számok osak
melyek Si-lt gyermek lelkében múlik
ság szellemét. Kz iskolák felszurHlését már nem
liírla maga erejéből az egyesület, a/.ért kérésnél járult
£1 j Zalamegyéhez, mivel hozzájuk legközelubb ffkbiik,
, , „, , hogv lépjen az egylet alapító tagjai sorába egysz*rn-
fogva lepnek meg bennünk*. Mert, hogy a; inill-il|lDkor„ aoü kor. tagdíjjal. M,rt hiszen e iám., I). V. emez óriási forgalmat simán és jiyor-\' K*(A*ával ai egynutilet muküd.méuttk eredményét snn bonyolította lo, ez n*1™ l>\'p \'"^K ben- legközvetlenebbül érezheti. A kérvénnyel mint érleslll-nünket, mert mi rég\'-n szfiulunui vagyunk tnnk, » legközelebbi törrányható^gi kózfryiHé. annak a dicséretes munkának melyet a b. Hl^Fehéiú1>m varroda. KrW,™ K^T-V, személyzete végez oly .vwktudassal, mely katIÍMa t. CI, k.Uönségét. hogy wrodAmhM"i ókét az összes matránviiHUtnk fölé helyezi, l^szebb kivitelű fuhérnemiiek ké.szlllm-k a l»g]iitá-
— TlsBtujitás. N\'agykauizfii véros tanácsa uyottbb Arlian. Kéniili-k a le%finnmilib k.!l..ng¥ék*t
fellerjt-sztésbün kérte az alispánt, hegy * ll-od tana-1 és féra ingokt)f* legsiHltb kivitelen. TüiiitványSk
CSOAÍ, könyvelői és kdliumtaosi lillások betöltése cél- és toiinló leányok Mvéleinek. Halász Jf»6oé
iából tűzze ki a tisztuiiió közgyűlést. A tisztuiitó- Cnwigeri-ui 3«.
közgyűlés olóre látliatóhiK október hó eleién lesz. — 70 óv óta a Sirup-Pagliano mint A
AmBtaur-rényktpiisaknsk 1 Állt talon ti ull (ónyk*|ni««ll ktiLUlíkek, 1 pilimai Witi B,.i>ar(>iiuuk, vninmlm ciUkek Mull A* oégiiil) (TuL-iilatil.oii
— Újítások az egyéves önkéntesek M"1\'!* v» l.\'gbi/.t.w.bb liuslmjiunxt\'r M>k «i(.r i^aléd-
szolgálatában. Kaioimi kórokból veti itrle^lUósllnk nAI eredményesei vau bim-ítibb bUan (liiolunio
nUpján vi-sszlik s Iiin, hogy azok ax ünkéuUmek, i\'aglaio ílorenzi tanár által t"«lUláit Ás ln^. ÓU
Kik mos) oklób.-r 1. fognak bevonulni egész uj refor- előállított vérlisztitószer wak akkor valódi és Mnte*
moknak néznek elé. Ugyanis inintlazok. kik liusvet- nyes, ha u gyArtmány a törvényesen védett kék vfc-
kor ai altiszti vlzsgáo lelni* iiiinoDittfKl kapnak, mint i Deltával ús ÜirolHino l\'agliaiiu tanár névaUirásáíal
őr mesterek lépnuk elő. Akik jó eredménnyel vizsgáz-! van ttlIAtva Kzeu knlöulegitsségfk orvo»i rend-ktre ai
nnk Hzakaszvezelők lesznek; a többiek pedig tizede-1 urazág minden jobb gyógy szer tár Ab bti kápliaiólc.
rit\'k. Kddi^ a It\'gmagasubl) sarzuí a tizedi\'si volt s ha
a tiszti vizsgál sikerrel letétié, akkor lelt csak örmes- kl1\'
ter. Kzzul tehát javult » helvzutok, nmrt az újítás [v
tizurinl kunny«l)b.\'n i-élt érnek. tíi
~ Ami jól izük, az a nzerrexetuek reudo- Kiíiníuí1 n. "\'"ií?«**r!f* *"
SL\'II hasznosabb, mint a visszatetsző dolgok, killönö- __ _.
é, ,tlMMber, clyem UO kr.-iui
fcljel\'b, kér-■ntii c> iía-
SELYEM
seu gyógyszerek. A „Scolt-féle Kuni 1 sióu follétleiiül cslhva
jó izn, kömiyeu emészthető összeállitása a esiikamií]- |,eká,
olajnak, melyet gyermekek is elÓszeretetlel veszneL. iiin
Kapható n gyógyszertárakban. Unain
A téli tanitáe kezdete. A IÓV.UOH t»nA<%i ■»\'<»»
elrendelte, hogy az fb-mi jhkoln tdsó és májtodik
OMElál.váhttlI ckloljtT : .-■ tői lllAlCÍllrl l\'cíg B lUllitáht
reggel II órakor Lctiijók iímg. Kmborséges, ukoti rendelkezés, simit nálunk ÍH .\'•nl--iin\'> \\DIMIÍ megszívlelni. ~ A dohány árusítók figyelmébe. A dohány eladásra vnimtkozó határozni t;rttdiiinheu az ízr. vallásit doliiiny árusuk Uiinepuupjukun u dohány tőzsdéi teljesen zárvu tar lmt|Ak, de az Ozlet előli utcáu dohány gyértnuíiiyokat árusíiDtiiok noiu szabad, m»rl osolokedolOk szabályokba nikózŐk s megl«B7.ui<k bnn tetve.
— A fegyver áldozata. A zalamegyei
íjzentgyórgyvölgytí kozségbeu, mint bennünket érU-
sileiit\'k, Gsászár .Iános földmivus gazda puokával a
vállán érkezeit bain a hegyről. MiulÓlt ft togyverl
helyére akasztolta volna, bement a konyhába s ott
tisztogatni kezdlf K<\'>iheu vélelleuül elulllt s az egész
tölteti az tippeu olt idózó felesébe mellébe fúród olt.
A szerencsétlen asszony azonnal szörnyet hall
\' — Tűn Kisksuízsáu a lemplomtéreu csUlitrtÖ-
kftii .{ pajta leégett. Víz kevés volt az oltásra, a derék kiskauizsaiak pedig ismét Összetett kézxel nézték a luz pusztítását.
fillér.
ÍS Egy eredni llve* 4™ i K. 50
~kÍS"ra2l"\' Kipliató minden gjrógytiiba
szubadalina/.ásH vuity értúkesitése el6lt
ugy Ma^varorezágon, mint bármely
külföldi álliuiilmn forcliiljon »
„Szabadalmi Újság"
szi\'rke8zl6só({éhi!z Budapest, VII" ker., Err«ébet-kömt 26. izim
Kérje a „Szabadalmi Újság" ii)g«\'\'í iiiulutványszáinát.
Találmányok

I<IIIH. SZEPTEMBER 28

L A L A I

l)!lo N Y

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A wdniiz MUon befcjeziia.
A Fraock-oég gyártmányára pedig mullkor csak • nép éa a> ósz kinti; (éliemúa) tud|ik intga-
moiiiloüa ki a soproni kamara, hogy sok készül ab-\' kadályozul. Ki a párt — mondja — nem szokott
Ml a liuii gyárban, ami nom lioni gyár \'" d\'»n»»ni» m\'llé állni, <l" •■» » király a népjogírt
\' J t""* T™"!! \'"\'""^\'\'J\' "a kell a „épelnyoraók
izokott \'PJogért
Ha kell. a népelnyoiuók ikarják folépiteui a modern
Olvasónk felkérésére felhívjuk\' e k»rOlméü,rJ I
A zenekar társulatát, meg a
é, volt is oka niindaketlSnek. Az ulolsó négyesl Haller Irma >etldég lelléptével szépen moglöllölle
megérkezése r ..habilitálta Kövem .Iparvédelem" ügyeimét,
közönséget. Mindskeiió duzzogott í
nolytárainak romiam Magyaromásol.
I Míg Weiuborgcr sióit lioiz* a tárgyhoz ügyesen
Zalamegyei gazdasági takarékpénztárértelmesen é» általános tetszés között. A plurális
g pl szépen megliiltölte! rt Nagykanizsa igazgatóinkra október <f-ára rend- J°Jíoi ugv jellemezte, hogy a nép egy részének 3
, házst. A Hullanc. a Varázskeringó. Náui és »I kivoli közgyűlést liivotí össze. A közgyűlésen «z iiiaz- »zá|a fos"z. a iná«lk részének ■• nzája\'. többségnek Tavasz mind olyan darabok, melyeket olyan kiváló galósáx jav»»lalot terjeszt bu az alaptőke felemelése egy szája a nép millióinak pediit — lakat lesz a mnvéaniő uélktll ií, mint Haller. szívesen megnéz \'Tárgyában. Mint értesülünk, az alantokét ninly jelen-; száján. A gylllés olfogadla az olólerieaztell határozati a közönség. A negviis egyik érdekessége volt liogy log lel millió »gy millió koronára fogiák emelni livaslalnkal.
a Varázskeringoheu Kövessyné distingvillt játékában, Fizetésképtelenség Zalaegerszegen Ko- Véglll csendben a legkisubh rendetlenkedés
és kedves énekében is gyöuyorködlumllnk. A Tavasz relu Viklor zalaegerszegi divatáru kereskedő llzetós- nélkül szétoszlott » gyűlés, dicséretére az elnök
nagyon alkalmas volt jbucaueloadásul. Nemcsak mert képtul éB„l jelenléti, intó szavának és a tömeg józanságának.
Gy liléé
ötrausz J. báios zenéje meii llalleruél kisebb telni- A lazsnakl birtokot, melynek disze a nagy
Bégnek ia szerez lapsokat, hanem mert annyi kiváló pompás kastély. Tamás Jenó százhúszezer koronáén
l éélllht b Hll bl áált Kél
A iint;vkaiiÍ7.!-RÍ é|iil6-iparo)íok KiövutK<!-gt*ut>k ! w>grfhajló Itizoiii^A f. hó \'2J-én isrtotta szokísoi i fé Hiún api (fyntÚMÍt. Tuiloni.tK.il vclUk Vlaaittt Jánoh I titkárunk u Hii(ÍNpöHien aug tűén nn-n tartott oretÁ-gos é|»tit\'«írni\'tWi(í konurpaaiusóról ülfinlott jelenté-R.H. Rríiek.-s ^Iw ImtaniiMoi hozok MQllor Edt-! szninhattiflyi tipítfti vAtlnlkozó llgyébpii. ÜRjanin HMOlIpr az itteni déli vasúti építkezések vAlUIkoió-jAi) fc|«zólitottn. IIOK.V ■ htilyheli Hiövetség terűttjtéo jdol(íi,zó rntiiikáHii iitAu A \\\\c\\i 10 fllléres jArulékot az itteni HznvfUt\'g pémtiírába firesne \\w. Mntler •< I lelflióliiiirt jo((iittí<éjíi.t ulifiinirU\'. a járulékokat l>efl-íclli1. V.t prcredftiHnl m.lpftt a jővAre tiéive is. A iiiiiln-lvi\'klii\'ti (Idltiiizó inuiikiislétszáni clltMiöriéí-HVil a szÖvttl.M\'fi V InsiiH JánoA titkírt biiU mt\'g. Az ipsr-tt\'Kiilli\'t .\'InliÁró^uu ai é),itA siovi\'tsó(ítipk az ndrliií !iB>£i)i\\lt ir»dnh\'-l)ÍHéjit\'t fflinondla. ■ gynlés fit UHUI v.\'-zi lu\'l(iini\\si)l. liitiiein ;IR flHszllltííhei IVUtbbtzi m
izsreplo érvényeslllhet benne. Haller szo\'haleáuyi megvásárolta a Kélegyházi takarékpénztártól.
metamorfózisai elragadlak a közönségei, Heréik Margitl —.-■--■-— \' ■ ■ ■ . „™,
különösen disponálva volt hangja mint a fülemüléé! v • i
lopózotl a lelkekbo. Szóké Uizi elegáns bárónő volt. l\\ V 1 I I I U I\'.
o«(;v tetszéssel fogadiák jálékál, énekét egy szép

csokor Inslosilette meg az elismerést. Károlyi Ibolyka!
is szépen érvényesült kis szerepében. Károlyine pedig
Ízléses mi loileltben mint perfekt, ideális, kardos
anyós brillírozóit. Hajagos talán méu sohase lelszetl
ugy. mint ei estén. Sziláeyi Aladár kitünö . KheWrllp-1
pel" én roué volt H.-llai Hugónak jálékn mellel!,
lánca tetszett natívon, inig hangja elvesz a zenekar-,
bau. Somogyi Friiiyes, Siókn Sándor. Harsányi József [
mind hozzájárultuk az est sikeréhez.
Ugy szeretjük Haliért, hogy nem feledhetjük — Parlagi Kornéliát. Viszontlátásra.
*
Magántisztviselők gyűlése
I A
kedden PT> Insztmiinvi
Polgári lé*t tart
Kgyk>t olvanólerruébrn rí-
Közgazdaság. —
Eltűnt flu.
Király lléla helybeli borkereskedő 14 évn hasonnevű 11a e hó 27-éu szülei lakásáról eltávozott s ez ideig oda vissza nem lért. A rendőrség az el-tllnl unt, kit nulei bejelonteltak, kultlja.
Katonai hírek.
). A vnrasdi és zágrábi huszár, tüzér és uhlá-nus ezredek pénteken a veszprémi hadgyakorlatokból hazafelé menve Városunkba érkezeit, hol vasárnapig idózölt. Táborhelyük Kiskanizsán volt 2. A szokásos ulóállilás október .\'i-én leiiz. .\'l. Az újoncok bevonulása október 1 én kezdődik, amikor is az önkéntesek tartoznak jelentkezni. A kü».ös limltieregbcliek október 3-án. n honvédek pedig li-án vonulnak be.
Régi hün
A fóvárosi lapok leguapi szamai érdekes zala-megyi-i szenzációt közölnek. Sipos Mária szakácsnő, a Hudapi\'sten a Dob-ulea H4. száma alatt lakik, let irt a zalsuirgyei Roucodroldri) s arról t\'
Francit pótkávé a tulipán (ídelroibin !
Nigykanlua, napi. 37.
iSajtit ludósilóilUóI.) A soproni kereskedelmi is ijiarkumnra nemre* hozott dicsénilos határoztiliiban
ÚJDONSÁGOK.
kiiiioudotta, hogy kérni fogja a kereskedelmi miujsz-t>-rl. tiltsa el Fnmck pótkávégyár cégei a uuigyar LÍuier haszliálalálól, mert Pranck-cc*g a kamara te-1 riiletéu liuzi gyárban készült árut hoz forgalomba. \' A kamara határozata Franck cégnél értlu-tó i|»Uulm«t keltett mert a közönség tiszta képet nyerve ;iz ügyről, u Kranck pótkávét visszaulasilotta az llz-
A betegsegélyzö pénistár közgyűlése.
■iben. A nagykanizsai kerületi muukásbiztositó péuz-
t, i . ,. ., ... ,. .tár Schweitzer József olnöklosévol tegnap délután
írauek eeg nem maradhatott tetle„lll e» . |W|. MM^ i4l|!,o|Wt Uévész l.«,o, pénztári igazgató «llo egyik-másik orgánumában támadások joluutok bulariMZletUi a közgyűlés egyeilüli uirgyát az alap-ieg hazaltas katnarúnk ellen. A Zalai Közlöny annuk szabály tervezetet. Az alapszabály teljesei! azonos az leién vezércikkban foglalkozóit kamaráim ellen inti- országra pénztár alapszabályival és csak a lokálisjjki ■ti ízléstelen támadással és erélves szavakban ul»- lermészetll néhány dologról, mint a termeszeibe.
„ ,, . „,,..,,, . ., , lakás ós élelmezés pénzbeli elleuérlékéríl, a kanizsai
lelte az odavaló csentlorséget, hogy ismeri egy évekkel ezelótt lörléut. reilelmes rablógyilkosság töltéseit. Nyolc éve meggyilkollak Végh Uyörgy birtokosi s ennek a támadóiról van szó A rseudúr-ség láviralozott a lóvárosi rendőrségnek, amely ma beidézte Sípos Máriát. A leány szl a szenzációs vallomást telte, hogy a rablógyilkosságot apja, idősebb Sipos Ciyörg.v gazdálkodó é« bátyja i íj - Sipos György lakalossegéd követte el Nyomban detekliveket kaid- > lek ki ifin. Sipos tiyórgyért és táviratozlak a boncodföldi rendőrségnek is. ftrtcsitelték a kihallgatás
snotU vissza a fóvárosi sa|tó kétes ertekü Uim»lását. pénIlár lor|1,Bll ^iM i» \' 40 heten felüli se-
Kgyik olvasónk mosl érdekes dologra hívja lói gélyezésról inlézkedik. Kz utóbbi fedezetéül a régi
titfyelmunket. Az eset c-sak annyiban tartozik ide, pénztárak vagyona szolgál Az alapszabályokal uíllo-
hogy Franck-cég a szereplője. Mi csak azért emlit- """"ul \'l\'"!!""^-
i»k, meri ez is érdekes esete a magyar iparpárlolási Tüntető körmenet éa népgyttlés.
mozgalom kulissza titkainak. «\'»f Andrássy liyulának a pluráris válaszlói
jogról tott nyilatkozata megmozdllotla «z eeesz
.Iparvedelenr címmel a fívárosban lap leien „„^i,,,,, , jzociáldomokrala pártot. Városunkban
i g g
11 ■ erodmúnyórAI s kérték az idósebb Sipos letartóztatását.
mint a Tulipán Szövetség Magyar Véilóegyesll- péutekeu estve 7 óra köríti jártak be tllnlelö fi-lvo-
let hivatalos közlönye. A lap derék működést feji ki iiulással a várost; Szombaton már vörös
a magyar ipar védelmében. Nincs
niúkC
uiiudou alkalmat a támogatásra.
szándékunkban l tiirdulték, hogy vasárnap d. u. 4 órakor az
_,IL,J. ,,",,-,. j i mos titkos választóiog érdekében uépgyülost larlanak. -
működésében gátolni, sót sztvesen ragadunk meg j f6virosl)6l vár|\',kK „i,,;,, do ,/B|(é,z országban -
GYERMEK-
h-ánika- é> Hu cipóink elismert legjobb mln«égüek.
Araink olesósága — tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott árakra
feltűnést keltenek.
TTTDT1I " c\'pfitíVár r. t. nagykanizsai „I U n UL íórakt\'ára Kó-utca lü. ezini Komim szállovat szemben rendellek meg sitik-
népgyíllésok
lóvén, Kanizsára nem julotl lóvárosi
- K aorok is jóiudulalu űgyelinoztelésl céloznak, szónok Ha a részlvovők számából a szociáldemokrala rról vau szó, hogy az .Iparvédelem- legutóbbi IP*" maiin j|\'j|ruj* J1.0™,111™\'"\'„"ó\'m,"\' hiányozlak alma — mint olvasóuk közli velünk — Icgnn-lB-, o\'°^n ^""máskor vráelószorepet jálszottak. Alig sbbeu ajánlja a Frauck pótkávéi. Igaz, Hogy a lap, 200_!o5(> „mber gylllt ósszo a Polgári Egylet kerl-irdetései között a fizetett oldalon joleut mog oz\' jéiiok hálulsó részébon. A rendőrségei maga Deák ajánlat. Konslatálniink kell azt is, hogy az „Iparvé- j Péter főkapitány Ml)vi\'"!J°Jv^JíJ[olVl\'11"":*éllJ\'°I^\'
honi terméket ajánlja, de azért — Írja olvasónk — B*\'avaira csakhamar visszatértek. A gyűlés elnöke
• Frinck-cog hirdetését eunek a lapnak mégsem
mBgyar ipar-
lenne szabad közölni, mert ez a lap i védelemre alakult.
üerö S.IIM volt, jegyzi Herlaz Jeuó. Klsó szónok Sneff József volt. aki büszkén állította, hogy proletár még sohase volt hazaáruló. A plurális választói jogot

z A i, 4 i K o i L o s Y

l\'Jilp SZKI\'TKMIIKH

gyártmány.

BOHN M. és TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Legríjibb, legnugyobb í» legjobb telep c ji.kmiban Au»!tti»-M«!ly.ror.i4goii *
BOHN-fele TÉGLAGYÁRAK
NAOTKIKINDAN éa ZSOMBOLYÁN.
AlaDÍttatott 1864 Legelőkelőbb referenciák. Alapittatolt 1864
50 millió évi gyártás
a o». én kír. szab. Bohn-féle biztonsági átfedő oaerepekből
VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrány ózva
GYÁRTMÁNYOK: Bohn-féle szab. biztonsági átfedő
oserepek. Legolcsóbb, legszebb tetőzet.
*■ minták fclvin»tra lngy«n é« bérm«ntva. ~W


#t pttMlt átfe 953. Hím.
Suta. Ll,i- n.4#t pttMlt átfedj atr*)\' 953 íEREDETI STASSFURTI
4O -os káilisót és kainitot
-valamint u fiaa«o« egyéb műtrágyákat leg
olcsóbb áron azallitji- -—
Kalmár Vilmos
a atasalurti Káüsyndikátua ve érképwiselö|o BUDAPEST, Ul., Andráasy-ut 49.

I032IJDI lika
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa vúrus rendezett tanáosa részéről ezennel közhírré tótotik. lu\'gy Nagykanizsa város közönségét illető belsó pinci ós heti tuarbavásári l]oly|)oii/.s/.e<lési jog 21)378 korona 60 fillér évi bér kikiáltási ár mellett és az országos marbavásári helypénzszeüéai jog pedig 2810 korona 28 fillér évi bér kikiáltási ár mellett a folyó évi október hó 14. napján d. e. 10 órakor 11 városház tanácstermében nyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlatok mellett megtartandó árverés utján külön-külön a legtöbbel Ígérőnek az 190ÍI, évi január hó 1-tól kezdődő három egymás mán következő évre bérbe adatik.
Mely árverésre bérbevenni szándékozók ezennel meghivatnak azzal, hogy a szóbeli árverésen résztvevők tartoznak a kikiáltási ár lu százalékát bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarékpénztári betétkönyvben az árverés megkezdése előtt a kiküldöttek kezeihez letenni, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig a fent körülírt óvadékkal ellátva a folyó évi október hó 14. napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés megkezdéséig a v. iktatóba annyival is inkább beadandók, mert a később érkezők figy%lembe nem vételnek.
A feltételek és a szerződés minta a hivatalos órák alatt a v. kiadó hivatalban betekinthetók.
Nagykanizsa, 1908. évi szeptember hó 18-án.
Vécaey polgármester.

Szép keblek
kel IIUIIH|I nlnlt u
Pilules Orientálás ;;
nitilvek ft kfhinkt\'t IVjImtilf, crót-itik, iljreálliljitk .\'s a női kt-Mnek pompás laég*t kftI(\'.süllőinek, aí egéeiscgre káros hatás nélkül. JÓUUIVA, anuui-kuni iiiüiitfs. Orvosi liirességnktól elismcrvp IVljea rtiseretió. Dobow használati utasitással G K 4h íilI. núrmentve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs.
Raktár; Torok József gyó^yszerÁszRél Budapest
Király-utca 12,
EKSZERGYAR.
Villamos Uzemrn berondezett arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem.
Különleges kászitmenyek i ékszeráruk és jegygyűrűk.
DJ foglalásokat és álalabilisokll gjorean elkéstitOnk.
Eladás rés/letíi/etésre isi 8ERÉHY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerész, Nagykaoksóu (Városháza /lellenébeu.

P n-08. SZKFTKÜHKK 28.

ZALAI KÖZLÖNY
PÉNZT
ne .djnn .JJ 3 llíllitlltéi,. v.gy
Illlliiért, min nagy képei irjesy.
lékemet nem Sicrte be, melye*
I«|(|. ■■ béraulti UHU.
Gy.ikcre* c. .im« oltványokból, DELAVAXB IIIM <i gyók«t«i, lovábba Hriiil tim. és «,i-oke-re» Mlllíbsl 1 , miili.j kesílet. Pontos Muolgilúrn] cs ntyigom jóaigáról cur és éter elismerő levél unuakodik. Ciim:
Sztto* Sindor Fia
silótelepe.
Szélhajtó görososillapitó
HODONY cseppek
= Már 1844 óta
bevált liÍ7.inzer, mely az étvágyat «I6-
, idézi, N ar cinÓ87.t(l»l fokozza. Ara üvegenként 1 korona.
Két üvegiu\'l kfvpsi-bb (utánvéttel 2 K. 50 f.) ládácskával cgyOtt ntmi küldetik. —
Megrendelés
Bíttner\'e Hpotbehe
la O-lognitz, Hlediríitirrilcp

I

181 ül/908. »z.
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a közvágóhídon levő béltisztitó, pacalmosó és biSIszaritó nyilvános szóbeli árvorós utján u egyidejűleg megállapított árverési föltételek mellett 1901. évi nwemhar l-iöl terjedő ogy évre bérbe adatik.
A kikiáltási ár 2000 korona, azaz kettőezer korona. Árverezni kivánók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzül letenni. «zen bánatpénz bérlő által a negyodévi bérösszegnek megfelelő ősszegre kiegéízitendó lesz, s ezen összeg a bérletidő tartamára biztositékul fog szolgálni.
Az árverés határidejéül
1908. évi október hó 17. napjának délelőtt 10 órája,
■ c
helyéül a városház tanácsterme tüzelik ki.
Az árverési fellélelek, a közvágóhidi szabályrendelet vonatkozó rendelkezései a hivatalos órák alatt a v, kiadónál a tanácsi irodában bárki által megtekinthetők.
\\ Mely árverésre a bérleni szándékozók ezennel nieghivalnuk.
A városi
Nagykanizsa, 1908. évi szeptember hó 18-án.
VÉCSET ZS/GMOMO
polgármester.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.

Leghathatóiabb és legizleteaebb hizlal0 ón vértisztltó azért Szamos ilökalö ortostanár és szaktekintély által kllllno eredminjnjel kipróbálva
i\' V I\' hlllM\'IM V V I Síeltcli n jriihst CB íon*«-\'\'l. elosíliujnn miiiKyíket L-S HE ölvorl — bieto»it)« •

EOY EOÉBZ DOBOZ Á»A a.SO KOHO»A.
ENEROIN VÁLLALATNÁL PÉCSETT m.lj « dobolt bíi-ment««OB aiUUt.

I Utolérhetetlen Íj , josoknil in;

xó, (tyemtélkedók cl

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-
^ » mt köhögés, skrofulozis. Influenza
lffV)//ff Illen síimulan Unir i< onro^ilUI upooU alinlvi.
\'EOKÍI U Myiortl H e
értíktclcn uUiu^total \'» kinálnlk. Ut\\x mlndMlOT t«wn-U RMke * C*. Buci |3>tj<)

nui KÖZLONÍ

S. SZEPTEMBERr
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem az épitó közönséget, hogy vígli\'g Nagykanizsára költöztem K Kölvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat bosszú éveken át Uudaposten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom iilejn alatt szereztem. Fótörekvésein oda fog irányulni, hogy a/, építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen osekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanáoscsal szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legmúvészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépmúalapozások elkészitését, imiiike-vésbé javilásokat is előnyös feltett lek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-mesteri vizsgára (i hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elö,
Az építtető közönség becses pártfogását tisztelettel kérem
BŐLCSFŐLDÍ JÁHOS
Építészeti vállalkozási iroda: ÉBtvős-tír ai. szám alatt.

1 üM OLL-FELE
SE\'I PLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A, védjegyét és aláírását tünteti fel.
doboznak 2 kor.
H»nil»ltnNok tttrvénylley IVny iM
MÖLL-F^LE
SOS- BORSZESZ
A Moll A.-ftla Stldllu-porok IMIÓI gyAgjrhaitw » letttnakacubb gyomor- íaV AllBStbánlalmak, gyomorgörct t% gyomuihéf, rOgiÖH liékr«k«dis, mtjbiut.l („t ~J vérloluláa. amtiyir éi * ktfkUI&nbAiöbtt nO!b*(«giég«k ellen, e jelei hktUiti tl M
™._._..[_. . * vi,ljeKTít tünteti fel, .A. Moll- l]
Mlrttu onoutiai T«II Uivm. A Moll-f41» •ÓB-bor»»ti ncTMeteien mint ajdalomcilllsplló b»dOri»Ölé»l «ia<-köiiTtny, ciui tt a meghűl ín egyéb kOvetkeiményefüíl
E|j baszott iridill ü«i| ára t korom 10 Illír.
MOLL Győrinek szappanja.
LogOnomibb, legul»bb m6d»ior Metlnt VÍKUBIÍ gyarmBk el hOlgy iinp[i»nt ■ bflr ok«i«rd tpoláaára «y.rm«k«k • f«ln(»l«k rÍMÍi-.. - Ar« d«r«bonkénl 40 flll. I
Öt d.r.b I kor. 80 flll. Minden Jtr.b gyomek u.pp.n Moll A. véjjcgyivtl —n ell\'lv..
■ill I. né|jiMriiz"ei\'.\'éi°kÍr."id«arl tzilllté által,
liécH, Tu^hlanhen \'.I. 81.
VMékt fiicgTouttcléick naponta iiottauttnvct mollctl icljcutletnok.
A raktárakban tesaék határozottan .MOLL A." aláírásával
éa védjegyével ellátott ktoitményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Rosenleld Adolf Fiai.MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
Millenniumi nagy «?rpmmflkÍitiuiiMvií Kit tinó Asztali, Imr-va g y ó g y v i i, a gyomorégést —
Miiiílm kulfiililit fululinul hazáuk természetes szénsavas vizek királya.
a mohai ÁGNES -Forrás
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi Áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavilús Ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, lÓgCSŐ- éS hú
szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágn es-fornUt, lia gyomor-, bél- \'is legcsőhuruttól Kzaba(lulni akarunlc.
Dr. Kétly.
Használjuk a moliai Ágaea-forrást, lia a vesebajt gyógyitani akarjuk.
Dr. Kövér.
Használjuk a mohui Ágnea-forn^t, lia étvágy-hiány i!.s emésatésl zavarok állanak >)*\'.
Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. Olass.


I


Háztartások számára másféllitonmm\'!! valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értókll mesterségesen szén-■awwal telilett víznél, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, bog; &i Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszoroibesse.
Kedvelt borVÍZ. K»|ih»t6 minrlon ffls/.erilzlutbon ris olsórans;u vendéglóbon. Kedvelt bOFVÍZJ.
Olcsóbb a szódavíznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER IGNÁCZ urnái
\' Nagykanizsán. - Telefon 161. - ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H5
Nyoimituti líj. Wujdits Jó/.scf könyvnyuimUjában Nagykanizíián-