Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.91 MB
2007-12-29 14:38:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
225
2482
Rövid leírás | Teljes leírás (272.12 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. október - 40-43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

■AQTKANIZBA, 1808. KEQYVEWHETEDIK ÉVFOLYAM, 40. SZÁM. OKTÓBER 5.
ZALAI KÖZLÖNY


: K|tá.. évra 10 k rona 60 flil.
oron., fé|6vfa 6 koro
E á
8xark««»taa4g: Nttyk.nlzia, HunytdUite* 80. Elöfli*t4>«k i* hlrd»l*i«k IfJ. W.jdítt Jóx«»f kBnyv
karaak.dlidb. kOldandOk. Megjelen minden hitfőn délben.
r,«gyc(lévfo T£ár«kn
) ÍVJ. WAJUITS JAZHKP.
sorban szakértői vélemény, aztán hivatalos adat. Uogy ki kapja im>g a villamos vilá-
A villamos világítás ügye.
mert az állam kincstár «gy Í. alapításhoz. Kbből utáo
támogatással jött inilliú koronával
létre, járult
A villamos világítás ügye ugyancsak gitaal, nekünk mindegy 1,-het. ha megbizo- i«" következtették, hogy ai Állam szavatoaságol (állal nagy érdeklődést kelt. Foglalkozik vele alnyosodtunk arról, hofcy a képviselőtestület! & szövetkezetért. Kz mindenesetre tévedés, mert at város közönsége és a helyi sajtó egyaránt.; felelősségének lelje* üfdntában szavazta meg állam, mim a többi alapító tag c«ak üzletrésze ore-A város közönsége azért, mert vitális er- az ajánlat elfogadását. Alapot erre azonban
g p
OSakis a szakértői vólönujuy és a városi ta-náos jelentése szolgálhat. Ezeknek publikálása a közönségnek tóbbet er száz heveskedó újságcikknél.
g , tális er
deke, u sajtó azért, mivel terjesztője az ol
vasó közönséget érdeklő úgyoknok. Hogy
ezzel a terjesztessél ki bizza meg, azt for
mailag eldönteni nehéz. Kgyik szerkesztőt a
kiadója bi ái ll
A betét 10 »záz»leka ZaUmegyéé.
Nagrkanliia, október 3.
kiadója biz meg, a másikai valamely kiváló államférfi, a harmadikat egy egész politikai párt. Uogy u megbízás mellett is mennyire | Ikfll g HIRilVai képes valamely lap a közérdeket is szolgálni, Mlvl * mBHI» nehéz megállapítani; eiiránt a lap olvasóközönségét kellene megkérdezni.
(Saját tudósilóuktóJ.J A szeptemberi tflrvéoyhstósági köigytnéseD, mio.l annak idején megírtuk, Udvardy Vincti iuditványoKta, hofiy a megyei j árvuazéknek mintegy bárom milltú korona öusiugü [ pénze ne a tóvárosi intéseteknél, liaueni a megyében!
Részünkről nagyon üdvösnok tartjuk, hogy a helyi sajtó intenzivebben foglalkozik a villamos üggyel, már csak azért is, mivel
Ai iiiditványoió részletesen kifej-
helyeztessék
képviselőknek, hallomás szerint, nem lösz módjukban a villamos világítás agyével fog-lalkozniok : igy a helyi sajtónak kell átvennie a hivatást, hogy a közönséget és a városi képviselőtestületet tájékoztassa (VI)
tetle, hogy mily előnyös lielyieltia julnak a megyebeli pénzintézetek, ha u toké hozzájuk kerül. Menynyivel auHesebb gazilasa^ twák^uyaégel tudnak ki
A villamos világitás Qgyének ujabb fázisában a városi tanács annyi lantijaiét adta a helyes városi politikának, hogy nom liúu-
tetszéssel találkozott.
Ez alkalommal sok szó esett a lapokban is az
szűk, hogy a világítási ajánlatok tanuhuá-; fejteni az ujabb tókeszaptrodáK lolyán. Az indítvány nyozásával megbízott szakértők jelentését
nyomtatásban a képviselőtestület tagjaival ne
közölje. Ezt a városi tanácsnak kötelessége, Országos Központi Hii«lszóveikezeir6l. melynél a be
megtenni, még akkor is, ha az ópitkezós | tót ol ?an helyezve. K szövetkezet tudvalevőleg azl
megkezdését késloltotnó. 1808. XXIII. t.-c. alapján alakult a\'^idéki szőreiké-1
hapunk álláspontja továbbra is az: első\' zetek hiteléletének támopiásáro. A suKetketet állami,

jeig telulOb. Al állam felelöaségének a hiánya aioo-bau nem keltheti még benuQuk ama véleményt, minlba a luegyu pénze nem lenne jó helyen. Atoü-ban a biztonságtól eltekintve, sokkal helyesebb, fca a megye pénze a megyében len elhelyezve.
KelmerO.lt as a kérdés is, váljon a koapouti Hitelszövetkezet meuuyire támogatja a zalamegyei szövetkezeteket.
I A Zalai Közlöny munkatársa elolt egy pénx-
Ugyi szakember ez Ügyben a következő nyilatkozatot tette:
A rendelkezésemre álló adatok szerint 1U07. évben 22 zalamegyei hitelszövetkezet tartozott a Központi Hitelszövetkezet keretebe. Ez a szám a többi megyékhez, viszonyítva nagyon kioainy. S ha meggondoljuk, hogy e 22 szövetkezetnek osak 6123 tagja volt, ugy arra a követkeiletésre kell jutnunk, hogy a Központi Hitelszövetkezetnek nem Is nyilhalott alkalma a megyei szövetkezeteket nagyobb összeggel támogatni. Nem szabad felednünk, hogy a szövetkezeti adósok többnyire kis összeggel tartoznak. A utcgyei szövetkezetek nagy támogatástól tehát nem esnek el. KQIönbim ugyanazt a támogatást a megyei intézeteknél is lehel biztosítani. — Még osak azt a véleményt akarom eloszlatni, mintha ezAz a tizenhárom . . .
Irlt: HEQEDÜ8 A. ELEK.
Leáldozott a nap ; szabadság szent napja, A sötét gyászfitlhó ráboruU Árudra. Sírtak a magyarok I A hősök könnyeztek, Megölni akarják a magyar nemzetet!!?
. . . Ualálinadár lebeg, A vosztóhely felett -\' Csak siró szellócske lius hangja kesereg! ■ • .
Sötét . . . némaság van, Csendes ottan minden . . . Csak vésztjósló baglyok Könnyű szárnya csattog Fent ... a lovegóben!
Eltelnek az órák, szent csoportot visznek, Lehorgasztott fővel jó papok lépdelnek A bús menet mellett . . .
S Arad szent kegyholy Un. bucsujárók mennek, Áldozatot hozva a félisteneknek !

Asszony, férfi, gyerek
Fájéan kesereg
A magyar Oolgothán.
Imaszó hallatszik, fogadalmat tesznek,
Esküvel fogadják az igaz Istennek,
Hogy : a magyar földhöz,
Ősük emlékéhez
— Orökhüek lesznek !
— A tömeg elbalgat . . ■ útban hazafelé Nagy, szent fogadalmát nem felejtve többé.
. \' Szent búcsúra mennek: Gyermekek, öregek, Ezután örökké . . .
Szent hely lett Aradból, zarándokok mennek. Fájdalmuk nem múlik, — örökké könnyeznek. Siratják a hazát, bus leltük kesereg: .Nemzeti vértanuk, Ti hős félistenek Csendben pihenjetek 111"

A szerelem utain.
Irta : ArnaUIn Sándor. ,
Julis és Pali szerettek egymást. — Juli* líwn-hót évtta volt. Fali hiifuouuég;. Fnlí miuden Dtp hozott Ji.Ii»nak árpacuLrot két illlérért, vasárnap pedig iiégy titlérért. Kunok fujébeu ott ebédelt va»ár-oapouként Juliaékuál.
Kiek konzurvativ demokraták voltak a stó legmesszebbmenő érleliuében. ami nnSg ótreudüköa ía megnyilvánult, Ez ugyanis állandóan krumptileves-böl állott, amihez vasárnaponként Falira való tekintettel tökfőzelék és uéháoy fuerölmeis csók járult. De lu Un ként aztán kimnntek & lígotbe, ahol keteme-sen elüiórakoilak a körhintától ered6 változatoB képen. Ugyanis élelméé, agyafúrt emberek ugy rendellek ett be, hogy ló után hiutó, hiutó után elleoben ló következzék. Julis és Pali legnagyobb örömére, akik azt találgatok, hogy ló után jönne a hinta, vagy megíordiivH hinta után a ló és ugy rendkirol jól 1 elmulattak.
\\ Azután hazamentek.
| Otlhooii, ha szép idÓ volt kiültek az nleander
! htlfűs lombjai alá, miközben Pali harmonikáiott, ! Ugyeseu pótolva egy hiáuyió sípot ftlltyórel, Julis | pedig ábrándosán nézett maga elé.

2ALAI

UÖll\'í

1,108. OKTOBKK J.


ismeretlen elitté. Kevés ember nézte még régig egy lap egén „szerkesztési műveletét", ra«lj ép«nwgg„|
u ebbíl eredj difieitei ■ primadouoa tetemein kereuUl akarja orvosolni. .4 mim tette Mt nálunk
az intézet olyan nagyaranju lenne. A
Ktoponli HílaUzSveikeiotnek mintegy t)
millió u alaptőkéje. Ezzel szemben be
tétje 29 millió. A talamegyei bellit mint
egy S millió, vagyis az összes betétnek
löbb mint 10 százaléka a megyéé. Ezt
igazán IIOUI látom indokolva, bár bang-
milyoinoiu ltoll, ninos ok uz aggodalomra.
K nyilatkozat szerint tehát a megyei szövetke
zetek valaoii nagy tamogalíabin nem részesüllek. Ki
>i ok nem feszélyez bennünket pénzünk h«ia-
bozásábao. r
Rzek után érdekkel várjuk az Ogjr fejlMnénjeit.
i> ol.v«n régen egj direktor, aki lenokar nélkül I nem érdekleli
adott eli nemcsak operetteket, de urambocsá, operát] Laikus emberektől ball az ember nébi ilj
Is. A közönség mlrájkkal feleli a direktor lebeoslllé-1 kijelentést: ié jáék
— Az ojság szerkesztés semmi. Egy kis zás és — kész a lap.
lére. A primadonnának mindig égig dicsért játéki íiinpadra való igóró uiozdulslai, temperamentum*
tánca, ruiudenek felett pedig ellillvöld hahgja nem, Aki egy kicsit is iamerós szerkesztési dolgok-
törték meg a közönség boszaukodását. Mikor azUn ban az mosolyogva tér az ilyesmi felett napirendre,
a kitűnő zenekar megérkezett, a direktor gondolt j Az ollóxáu azonban eléggé érdekes. Sót miot
inuo ZPUBMUI luu^erKutoii\'i « «"=•»«\' (j™»»» > *•- «..-— ••«""•» v>ve6« cmoa.™, avi Taiüi
iszet és nagyot: Hogy a közönség méltatlauko- j mondják aktnális is. Meszeljünk erről egy kissé leg-magAtól elhárítsa, nain a primadonnának i alább a közönség ÍN tud valamit e témáról.
merés
dasát magától elhárítsa, neui a pri
rehabililáláea volt eszében, hanem a saját inléikedó- Mi is hát >z ollózás? Vagy mikor ollózunk a
szerkesztők ?
A felelelet megtaláljuk a szerkesztőségi szóltuk-baii. A nagy fővárosi lapoknál mindenütt van Ing. alább egy ember, ki például a külföldi lapokat átolvassa.
MEGFIGYELÉSEK.
Linozy Ilka végrendelete.
Az ujabb művésznők mind gazdagon fordítanak hAtat Tbáli* templomának, vagy gazdagon fejezik be
sének sanctionálasa, ha mindjárt a művésznő1 reno; méjának árán is. Ka egy vendógművészuőt léptetett í fel. akinek szereplése a kittlnó zenekar közreműködésével ha nem is telt házal, de meglehetős látogatott-
súgót eredméuyextjtt. A tort lelkű háttérbe szornlt | Az érdekes hÍreket, kis cikkeket kivágja, kiollózta, primadonna pedig ott kesergett esténként a nézőtér j mely azután a fordító flókiAba kertll, ounan a síer-i\'gyik félreeső padján, csak néha ejtve el egy-egy j ke»ztö asztalára, végül a nyomdába. Az a munka-
i utóit keserűségének csépjeiből. .Léur.zy Ilka, akiuek nevét egy ország tisztelete
p y gy g
a földi életet, Lanosy Ilka nemezek köiűl való volt. | körjijékozte, akiuek művészeié még soká nem dói a Miut igui művésslólek, n>«ra foglalkozott sem "feledés homályába, sioiűoru igazságot hagyott végren- él k jl lá
társ, ki a lapból & közlésre érdemes hírt kivágta, újságíró szótár szerint: ollózott.
maga, uem gyermekei jövőjéről, csak a jelent látta, akárcsak a színpadon. Gyermekeinek a jövője csak a sír síeliu aggasttoüa ót ét, nagyúri ismerőseinek pártfogásába ajánlotta ókét. Ez a végrendelet egyik réste, a másik az, bogy leányát óva inti, u» legyen sninéatnó, inert az a pálya — aem uri nőnek való. Szent isten, hát kinek? Hát nmn Iegint*lligentu.\'bb fej, nem a legnemesebb nziv való a színpadra és uem
színi pálya uem urinónck való.
Tárna.
A munkasbiztositc pénztár.
Nagykanizsa, oktobor 3.
Nemcsak a külföldi, hanem belföldi lapokat i« figyelemmel kisérik a nagyobb surkesztóségek. Sok vidéki városban például nincs a pesti lapoknak tudósítója. A vidéki lapot figyelő munkatárs sokszor fedez fel kütléat érdemlő hírt amit ozószerint, vagy átdol-goxva felhuíiuálliat lapJAban, Nem írja le a hirt, liauem egyszerűen kivágja kiollóxa. Újságíró éten nem Útköz k meg, hót meg sem lepi ex az aktus Az ollótáu az ujhAgirás egyik megeugedeit
(Saját t ud ÓRÍ tónk tói.) A nagykanizsai \\ segédeszköze. Csak ax a kérdés, „hogyan- ollóz m
vidéki pénztárainál most folynak az alapszabály léte-1 ujságiró ollóz, akkor bírálja az ollózás anyagál á sitések, mely után végre invg lesz a pénztárak vég |Caak az érdekesel használja fel.
etek a qaajitisok teszik az iirluőt. Hlzonyáraj kwüm muiikáabi«o»hó péuzlár, mint már megírtuk, [ illwtft. A laikus azt IIÍHZÍ az ollózás csak a rágáti
jól tudU Lánciy Ilka, hoijy igen \\* uriuók valók! yMárrjip megtiltotta alapszabályait. Az or«iág öaszes művelet. Nem. Újságírói értelembeu, mikor u
a művészet papnőinek templomába. De az a sok \'
keserűség, az a sok iutrika, amit a direktortól keid ve az utolsó kórtata leányig mindegyik alkalmas és
leges szervezése.
Vegyünk egy szomlélleto példát. A fóváro>i
mindenik szenved alatta ez csakugyan nem urinónek i A siemiis tllrmé!iell)s(ln ropp,rlt sok „luuk«t j u,ti|apok ug, (i óra tájban jelennek meg. A n.pt
való, .kinek anomult^ riege.^u.k, ">fl»»k j igéDjalt. K> «oUb.n . aWl»ui.w.i pé*ztárnál elég j események ez időpontig .feldolgozva- vannak .
] p g
rat a
gyenge v,rág dércpéstíl Bagaria ,degek kellenek 1 oda, eltompult durva érzékek .Dkel le es vakság-.
■mnden ellensége, mdnl.ttó összeránduln.k, mrat a ,jnlí„ „,611l ,mk
á déétíl B dk kllk 1
1 ,„„„„
■ M „,kérU)llI1(, bil.!, b,u. A „ , olc n,„„káia kí bb miir Al
,,„„„,, „ uj ,á,UItá. , í6uJunuMbil T„„1é»Ml,..n az es.i lapok
oda, eltompult durva érzékek .Dkel le es vakság-. A k62e| mbm m^ ,,„„„,, „ uj ,á,UItá. , í6uJunuMbil T„„1é»Ml,..n az es.i lapok
pl megver, szemek. Sz.v pedig egyáltalán i.m.r.1- ,ok ügy érlesQltaki ll0gJ „ UJ igaIgalorií, fogJa ,,„„„„„ mm „„,,„„,„„,,, hibt 6k is ,■ lmrok ,
len fogalom maradjon az öröko, ádái.versengésnek jalMlegj or<ohMélMa„lol b.tra „mM. K,ek SMrm, n , , Al e8etek „erocslk „ esti ,.pok
. b,rod.lmáb.u. Csak a ..iát .ntnkának egyeg, ,s hárora uj „„„„ hgMÍ , „wk,11ÍMÍ péulUr0Í| j Máraír. lOllé„n„k Al ,„ár „enl vá|tMUl . do, Ppn. d.ad.1. szerez aéhu.apjáo egy-egy édes „sszatorlási Mui{uli ,mi , pé„tUr é, a M|,lnegyilj orv.o8., h az M6tk hl terjedelmében, »W réntMn örömet. De IDI ez az ellenfelek nagy tömegének Mö„„jg kteimi m(,ga||»p„da, értelmében lorténik. történik.
Umadásai mellett. i Al orTO„,a|a8tl>, uüül , fiutíit nniM jMi_ 0||6zi^ n.inclen sz.rkwzlóségben Islálui. Csak
Tehát nem urinónek való a szini pálya. Kzek-i XBtl„ f„g felállítani, hol meghalározolt idóbeu a tagok néhol llgyesra ollóznak, másutt ügyetlenül A helila-nek idegeit hamar elsorvasztja .z az izzó gyűlölettel orvosi rendelésben rwziwOluak, Oliilt ez a fővárosban puk például ■■gyszerü rendóri vagy más apró dolgot terhes lovegó Hiszen a múvésznók úgyis kétszer, i i, va„. HeghiUrozáira kerüluek az orvosi kerületek kiollóiák vslamely u.pilspból\' Ha érdemesünk Isrljik de a gyilkol sokszor megforgatják órzó sziveikben.\' i„. A péuztír igazgatójának természetesen g.mdja aidolgozzák, da miud.n esetre érdeklődnek az esel VW nem olomöreg .t a mu,ész„6 szivének, ha .■|M, arr„, |,w , „«gyWzön,é|{el illetve a l.gok.1 irá,„. !„„«, vau az, bog, például a napilapban meg direktor a közönség uidoleuciáját. ■ saját mulaszMsail érdekli ezen újítások kelló idóbau és módon nyilvá-; ugy je|euik ,„„,; . bir, hogy valaki egy csecsemSI
1 nosságra kerüljenek. ; ta|^|t, a hetilap érdeklődve az eset iránt — már az
Valóban örvendetes, hogy a nagy zűrzavarból; igazságot Írja meg: a talált dolog nem cMCiemo
it ké btkik ki ká bií
Ha pedig csúnya idő járta, akkor a szobában ,
tökmagba durákol játszottak. vé«r» lisIts kéPe bontakozik ki a munkás biztosítás-, V0H hanem maUefej. Ha azonban a bir igaz, esetleg
Falit nemsokára váratlan szerencse érte. Huszo-\'. u"k\' inolj iuU-zl"í«)1 "» •«<"!\'•«• «\' érdekében\' átveszi szószeriut. ■l\'ermészotesen a hetilapok inkább
uöt Illlérre! emelték a fizetését j l""™\'- rev»s«erQ képet óbajlauak silni a hétről, érdekes.
Juliséknál roppantul megörültek az örvendetes bilXoJ™"* "M°b*" **" l""nÚ"\' \'"""\'" or<!dali \'MM\'U ^^\'^ » eseményekről.
hiruek és rógtíu veitek egy egy búkor rozmaringot.
£s minthogy a házi kisasszonynak volt egy lepedője, egy párnája, meg egy- duunája, továbbá két szokuyáju, egy reklijo, meg három törülköző kendője, hs>om hétre megtartották a lakodalmat.
A kővetkező évben aztán megszaporodtak eg;
gyerekkel, meg két kacsával és ha Isten megsegíti
k
font marhahúst, meg
HETI HIRADÚ
Az ollózás.
— Ujságiró téma. — Nem állítunk újdonságot, lia azt
Vauuak sz ollózásban „nagy mesterek" is. Ezek valóságos művészei az ollózásnak. A vidéken látni néhn ilyen napilapokat. A vezércikk például mindig valami politikai előkelőség tollából való. Természetesen a cikk „eredeti": a kőnyomatosból van ollózva.
s Látunk aztán hasábos tudósításokat vssuti j szerencsétlenségekről, pusztai gyilkosságokról, tífusz
„ . jondjuk : Járványukról, más inogyék mozgalmáról. Az össiea
őket őszre vesznek egy emse disznói is. bogy a kulturember manapság újság nélkül „megélni" mm j cikkek elölt ott diszlik:
malacai árán beszerezzenek még maguknak két ivópo |„dus. A kozöuség összu van forrva a sajtóval. Sok] — Saját t udósitó uk tó I. -
haral. egy gyúródeszkát, raen egy ruhaszekrényt. ; embernek, hár ez eléggé helytele., az m|ság az egye-\' Pedig legtöbbször más vidéki lapokból szósie-
i dűli szellemi tápláléka. rjnt ollózott cikkek ezek.
, . , A közönséget csak a kész sajtó termék érdekli. Sokut. nagyon sokat Írhatnánk még az uiság-
|A intlhely. vagy mint bivják szer k esz tőség,irás mühelyében törtéül ollózásokról. Kzek\'

1908. OKTÚBKB 5.

ZALAI a\' 0 Z L 0 N Yelőtt természetes dolgok, melyeken nem ütköznek meg. Hiai a cikk értéke nem változott ai ollózáB által. Csak, hs a laikus előtt akar valsmi rettenetes roiszal mondani|egyik újság a másik szemébe, akkor odekiáltja:
- Ti ollóztok! •\' >*■
A laikus összecsapja kezét e retleneles dolog hallatára az eredeti kéziratos újságíró poilig markába nevetve ai u.p „.gyonollózze- Magyarország vidéki bajtóját mint — saját tudós itóuk.
Figyelő.
— A király nevenapja. Ö Felségo I.
Fereno József neveuapját október lió 4-én
varosunkban is a szokásos isteni tisztelettel

— Déli Vasút. Október hó 1-én > déli vasút magyar voualán a téli menetrend lépett életbe, mely a következő változásokat tarlalmazza: Budapetl-prager-hofl vonal. A személyszállító vonalok > téli menetrend tartalmára B.-Világos, Leltei felsőmegálló ét Bélatelep megállóhelyeken nem állanak meg. A 202., 208. és 204. sz. gyorsvonatok ezentúl a téli évadban 1 is Szánlód helyett B.-Földvárou fognak feltételesen I megütni, mig a 2111. sz. gyorsvonat sem Szántódon, sem H.-Fóldváron nem fog megállani. Közelebbi adatok az állomásokon kifOg^eszlott monelrend-hirdBlményciben foglaltatnak. Zsi\'brétü menetrendek, ugy mint eddig, a vasuli péuzlárakuál árusiltatnak el. j — Védekezés. A láros óvintézkedéseket {tesz, hogy az esetleg behurcolható kolera ne Uláhon , tápot a város köztisztaságánsk hiányában Néhány
i..~_ I*. i. .i t.iii— tii # - _ .. ".

— ÉrtesltéB. A nagykanizsai aegély egylet szövetkezet igazgatósága értesíti a. t. rénvényeeent. hogy a f. hó o-ére hétfőre eső bellieteaeket a> izr. ünnepek miatt a reá következő hétfőn t. hó 12-én fognak megtartatni.
— A boncodfóldi gyilkosság. Amint
mogirluk a 6 évvel ezelőtt lOrléut gyilkosság tette
seit Sípos Györgyöt is Bál a saját leány, feljelentése
alapján bevitték az egerezegi fogházba. De ujr.
subadon bocsátották őket. mert . leány elmebeli
állapota gyanúsnak tant fel; különben ia visszavonta
vallomását azt mondván, hogy csak boszuból jelentette
fel apiát.
— Minden gyenneksiobában hálivel kell
gondolni azokra a derék norvég halászokra, kik a
háborgó leugereu fogják a tőkehalat, mely a kitűnő
caukainájola|al szolgáltatja, t/nukaraájolajat, a I


haiaadó isteni tlHZIelol tartatott. Reggel. 81 °k». ""g • znporesó, mely már rége urakor az áll. elemi és polg. flu és leányig"\'kl \' ™!<"»»k«. nmiqu. a ka owtályok tamlóik vezetése mellett vettek részt; \'Lf tí^ZT"^ "\'\' í ^"
dl
mely már régen uem tiszlo-. joblí lápgyógyszereknek Kapható a gyógyszertárakban,
nmiqu. a karból mnkodik l6*
g
karból mnkodik
l aggastyán
Piai
László éleiét < gyötörte. Éz aztán aunyire elkeserítette és
dj alt!rt , , gjdgjVihatlan betegség
V órakor pedig volt a hivatalos iniso, melyen
jlk ö khilk
S i„,,Z • , \' ««W«» ekeiére
art zxragM &
HUtrdnll a bOriüs »up wcthosuat az árokban. Jo
megjelentek az összes közhivatalok és a volna azokat
\'.iszlikar testületileg. végig öntözni karbollal
- Mayersberg Frida. Amint már meg/vllrei (Ztli^in.) !il ive« Iljii ember » olUnlkíttég ., , „ .7 . ..... ,, bíró Ha alyia pueká|áva felbe ólle magát s rög 01
g g
j agyvelejét siétroncsolla.
ikáb I bi ilá
— Qyászrovat. Ur. Fried Ödönné, szül.
Keicheufeld lieléu unió szeptember 28-áu, életének
ö7. evében, rövid szenvedés után. jobblétre szende-
rült. Temetésén, mely 3«j-úli volt, megjeieut a pol
gármester, a lókapiláliy, a hitközségi elóljáróságuak,
yi p| mert , gu|vó
él j
smrt vitrnsiinkba
ii d. u 5 órakor A \'szerencsétlen járt Amerikában Is — tehát világ Beiratkozni lehelj látott és tapasztalt volt. Hogy uii .vitte atöogyilkos-esfii a táuctauitó- ság™ ufm tudják.
— A magyar újságírás nzenzáclójal
a birói és ügyvédi karnak számos tagja és óriási \'""«■ Majersberg Frida tánctaniló résztvevő kdzöuség. A korán sirbaszállt urnó egyike )0t. Tánctanfolyamát október 11 volt társuéletünk legnemesebb szivo asszonyainak. | nyitja meg a Uislnó dlMtermébM Férjén kívül két kis gyermeke és nagyszámú rokon- lnar ukloller 7.tói ket(|v8 ,Ilimí| tága gyászulia.
— Rendelet a kolera ellen. Vécsey
■ 6 ^
git,»„t.r a kolera hMW -í. .erjedésinek . „, ~,- ^^^Si&t^Ztí^ \' ^ «*5\'* ^W^Si ZÍÍésektgy.t
volt ily lUta.áiio.Haii bö szüret. Minóstjgr*) aio
ninlt övivel koránt Nem ér ful. Nincs meg
igazi ófi&HHíSííO a ÜXÓIÓIOVÓIIKIC, SZÜVBJ kuvéi a
-■ --■ , ,. ,, . , . , -T .. .|-.i . „ ,. . tanulóin betme. A uiuy t»>riiii;a tnihU (mikséfföíaii\'
A V"}^ L ■ i helyen eszközöljek^ A. pöcegódr<1- m^ u ,|onl(.)k 8 ■ *[ ^^ emA ,,,„ eab,„ , _ pidibusíl A legkilünóbb magyar élclap.
ket állandóan tlszlán tartsak es napoukinl meaitejjel ul.m „„, ák llova 1Ö|1MÍ , „,„„„, , kti„yleJ|eul.k; Páratlan népszerűség. Kernek szöveg, pompás képek I
(1 kgr. ollatlan mész es 4 kgr víz) lerlőtlenitsék tukll|ii Ku „ 4,^ (4 ki , bwk„M. Mesésen olcsói ügy szám 6 krajcár. A Fidibusz
Az ivásr. használt kutak közeléből, ruhák é> edenVHk.\' ke,wk „, , ll)lll(jbl) n,^tuIbt( imia c„k(lr tartalmai elSfl«té«i ára: Egén évre f, K, félévre 3 K, ne-
mosáaát eltiltom. Annnt pedig a logelsö .Ikalomma , s iní a milsl |j( ;i |() l(j mil]M ÍCMÍk. A\'gyedévre I K 50 fillér, egy hónapra 60 fillér. Mn-
■ vtuue hányás es basmenessel jaro niegbetegodeseket 1 Mf{m mMfá I1IU8(uk jtr|1 ,J„_28 ,,||. Ml, válukozíí. Ulványinámoklt küld s kiadóhivatal: Budapest, Rökk
észlelnek (a kolera előjelei) erről iislaui, velamint a, A m02, áldozata „ ár ,,„,„ k„„.; Szilárd-utca fl.
v. rendőrkapiláuyl hivatalnál azonnal lelenlest tegye- j ||0| j kortM rac8l()r„t.k mjím mir kl.|,,erl, j„át ■ — A vásári koldusok. Vásárok é» bucauk
nek, hogy igy a betegekből a városi orvosok azon- ,„,,.,„„,, „„ végzetes gondolata támadt, hogy mozgó\' alkalmával tömegesen érkeznek a vidékről, a azonrné-
n>l kiküldhelók legyenek. A rendelet ellen vetőkel SIi,;hSla| r61irl,° b„ fIlilá„ köics0ll, veU\' fo| °s dos vármegyékből, sót idegen országokból ia koldn-
M\'O korona orojéig büntetik. gépekéi szerzett ho. Azonban az egyszerű becsületes »ok, skik egymtasl nem valami épületes módon
— A Nagykanizsai Magántisztviselők ,;, hiaiékeiiy marost becsaplak mindenfelől. Kosz. itulikoilnak, a vásár és templom loret valóBáfgal Egyesületének véluazimínya sieplnnilier 2\'.l-én tökéletlen gipekot adlak neki drága pénzén. Mikor ellepik, a közönséget zaklatják testi hibáikat szemér-ülésezett Kperjussy llábnr nlnoklésévnl. A gyűlésről fvlAMitolta \'1\'iirul uevll BZinllállát. kezdetben elég jól metlenlll flloklal]ák, undorl kellenek gyakran pedig a következő komnllluikél bocsáilolla ki az egyesülel: jövödolniezetl, később kezdett ráüzelnis ez igy foly- ilyen hibákat wiuloluek és állatában vévo a rend A válaaztmáuy lObbek között foglalkozóit a vasárnapi t,|ódolt nnpunli. A kiadáwk luankinl felemésztették i* "üyon biztosság ártalmára vannak. A közegéaz-munkaszünetröl BZÓló törvényjavaslattal, mely ellen rnindeu vagyonát. A napokban haza jSII Keszthelyre »«gHL köztisztaság es közszemerem érdekeli sáriik, állási foglalt. Kővotolik a teljes I\'M általános SR úriig\' „„nrntrn Az alatt is rossz hírt halion az üzletről s Az alispán a?, illetékes hatóságok Ügyeimét az e tokm-tartó vasárnapi muukasillnelel. — Az ülésen felöl- a ^„„i, e|8n r^9Ii,,túi is most kell etl volna llzetui. tetbou lentálló törvényekre, szabályokra é» arra hivta vaststoll egyik karlárs panaszos beadványa, mely egy de uoiii volt miből. Kzek annyira elkescritellék fel, hogy ha egyes községek nem képesek szegényeik ót sértő esetni hozott a választmány tudomására. Az nog„árl, hogy leült az szólójo előtt i-gy síékbo és elunésáról gondoskodni, az állam segélyt is igénybo esetről a választmáuy sajmiiatlal és im\'gnlkőzéssel rüvj(| unnkijit vizzcl megidltve szájália lőtt. A szeren- vehetik.
értesült, de miután az illeló karlArs az ügyet már csíl|»u e.nbor fejét a lüvés darabokra szaggatta. — Katonai kenyérbistositás. A huaia-
blrói ulra terelte, a birói eljárás bolcjeztéig állást - Saölő venyige mint takarmány A* llik honvédgyalogezred Nagykanllsin az Inon.
nem fonlal Kzen esollel kapcsolatban több panasz jd„i nagy takanmiuy hiány folyláu nagy gondot évre szükséges kenyjrszallilás biztosítására október
tétetett eevetAéBfónökok magántisztviselőkkel szombou okoz a gazdáknak marba állományuk kitelelletése. hó in-in nyilvános versenytárgyalW tart a helybe 1
Unnsitoll\'eliárása mialt. A választmány erro kimou- NÍ„CS a teKtílbb bolyán már mosl elegendő eloség honvéd parancsnokságnál ahol a „Szállítási feltételek
dott. hogy a magántisztviselők önérzetét mélyen „ ,„j |„bí ml|d később. Ausztriában ugy pótolják fta«t«" Mn megsz«r«heló.
sértő magalarlásl elitéli és igyekezni log a bojelenlotl a M6NB hiányát, hogy a szőlő venyigét gépekkel ■- Tanítói jubileum. Tóth 8ácdoj perlaki
eseteket orvosolni. — Kzen kivül folyó tlgyok kerül- osazelépik, inegöriik és Kkarmányozásra használják, állami népiskolai igazgató 2S éves mjködésél okt.
tek tárgyaláara \' *> üye" takarmánynak mini egy 70 százaléka ugyan IK-áu a tanleslOlel nagyszabásil jubileumban ünnepli
T>A»t»rttilílto8ok Holnap li-áu a helybeli olyan tápláló képességű mint a széna. Ajánlatos meg. Pnne-pi megnyitó beszédei Ruzsicska Kálmán
48. gyalogezredhez uun póllarlalékos vonul be hat; vele próbál lenni nálunk is, e bizonyéra bevált ill kir. tanfelügyelő mond a testület részéről pedig Náday
heti kiképzésre.
ha Ausztriában jó.
Ferencz Unitó üdvözli a jubilánst.

Leghmthatóiabb és legizleteiebb hizlaló él vértiaztitó iZerl Izánoi allkilí or«oiltnír és szaktekintély által kitűnő eridninyt««l klprékália
II V l> II ti 1\' r P I\' V í\' I Sietloll • Jiriu is f»K»»"l. tloealagaa mlrigytkíl <• •» olvml - blato«ilj« •
ll 1 hlu!hl\\hr\\.\\ LLl comok-t. l«mo« íp^Udiw - ;. U« <• rand«l .t «nit..l..li.
1,\'lóiómeiclicn vérképző, gyengélkedők él
BNERQIN VÁLLALATNÁL PÉCSETT m»ly a dobolt bérmautaaaa a<UUU
FELNŐTTEKNÉL:^1^

uui KOZLÓNT

1008 OKTÖHER 5.— Fehérnemű varroda Ertnitem Nagj-
kaniiaa t. ca. kSionaégel, hogy varrodámban a
legsubb kivHelQ febéroemQek kóstolnék a legjutá-
□josabb 4/ban. ítésiitek a legfinomabb kelengyéket
éa férfi ingeket a legfiiebb kivitelben, Tanítványok
és tanuló leányok felvétetnek. Baláat Jmini,
Qoengeri-ut RO.
— raajiltai"! MaiHaiai •IlllliliUit MbuUnAuk
akik ■ fénykípiuet, o tcgvoiuólb 4i mindenki álul bAnnjren ■*ft>nulh>lo iport Iránt érdekISdnek, ajánljuk « tA Moll*

aienójél, a aomogji kulliuz álmodó rajongóját, ér
deme aieriot ünnepelte a megérti somogyi publikum.
Kaposvári síinháíi emberek ateriut ilyen érdeklídés
és lelkesedéi darab iránt még nem volt. A« Aréna
annyira megtelt uétó köiSosék-gel. liogy sokan, akik
nem elég jókor méretlek jegyet, bitony künn re
kedtek. 8okan távoli vidékről hiába jollek, mert nem
fértek be a különben tágas Arénába, brdekes, hogy
a karul tsufoláslg tele volt. a somogyi párásítók
,»> .iii>,,„L megníjui, hogy milyen ia a ,so-

nyitotta perspektíváját at uj magyar költészetnek. At eddig bemutatott fiatal verselik koiolt két kanind iamerfis van: 8omlyó Zoltáu és lapunk belső dolgozótársa: Ab nyi Andor.
(•; A .Vasárnapi TJjság* október -i-,ti etáma köxli Bogdanovicw Lucián görög-Itoleti t,zorb partriarka én Eröfia Lajoa uj református pUspók arc. képét, nagyobb képsorozatokat Ferdinánd bolgár fejedelem szombathelyi kirándulásáról, a budapesti

hanem irodalmi darab ia. Tüzes
.---p-,-, )«en er<\\*. de lyvialis finom, mo
dern színdarab, ahol ax élet a költészettel, ai eszményi
a valósággal igaz harmóaiábaii ölelkezett.
Blh-ri I„.re dkk,: a király a hadg^ on- Le\'uailr* ^anciábó fordított r^ény, k*>lwn4«yek : .«nhá*i akk Pa agyi Lajouúl Kölcsey Ferenc birtokairól, tárcacikk i
Angol-kór.
Ama kiváló és koncentrált táplálék, a mely a 8C0TT-féte Emulaio-ban foglaltatik, táplálja a csontokat s uokat keményekké éa egyenesekké tesil. K sier hatása alatt a csontokat körOlvevfi bus egészséges és szilárd lesz.
a kék zubbonyból bét szól II gálya, a meg hasonlóit I parasztokból megtért emberek, ahogy a végén a forradalmi dalból a boldogság nóiá|a lesz; ez az evolúció magiban foglatja miuriazl. amit hozzáérti kéz az Élet igazi küldőiméből meg lát hat ós megírhat.
Dialógjait, linóm iiúaoszait, termósietes erejűt
a mály gondulatait oldaloknu át ]<)llemezlietiiém. \\)
kkl kt di
Az általános egészség a
Közgazdaság.
Alaptfikc emelések Nagykanizsán. Lapunk mult számában hírt adtunk a Zala-megyei gazdasági takarékpénztár ulaptókn ein<ilésér61.
SCOTT-féle Emuisió
hatása alatt, rohamosan javul és at angol-kóros gyermekek épolj rózsás éa viruló arcsziut kapnak, mim az egészségesek-Ai orvosok állaudóau ajánlják a
ICOTT-léli Ekailtli
|a cikkecske kerete nem engedi. Á darab érdeméről, 1 amelynek tartalmát — sajuos, technikai okokból uem \' írhatom le — még csak auuyít, hogy a Somogyi 6r \' parasztok igazi uj irányú népszínmű,
Egy eredeti Üveg ára a K. 50 f Kapható minden gyógy tát ban.
Kösiöuetet felfedezte ; a
érdemel a direktor, aki a darabot ük. akik lelkiismerettel es igyekvő
IRODALOM É8 MŰVÉSZET.
Egy vidéki premierről.
Somogy ország fejlödó kis székvárosa Kaposvár,
Most ujabb tókeoiuolésrók értesülünk. Pénxiiitóseti körökbon, mint bele-jexett lényt mondják, hony a kiit ipgrÁgihh nagykanizsai pénzintézet, a Nagykanizsai
kon\'orálta a darab nagy ériékét. A szorzóba darab j T ak a rók |J ón z iá r te a D ók alai Taka-
megalkotásával megkapta jutalmát. A Somotryi pa- rék pónistár is cmutni fugja
Bi\'tivututt körökben úrról \\a tudnak, hogy kót intözüt igiizgatósáffu már
raszlokban „tipust" alkotott, az uj magyar paraszti — jét ~
típust. Hiszem, hogy n fóvároM közönség a tél lo- ftXft|
foghüko/,ik 0 tervvel m osak alkaltnus idó-
lyamán már valamelyik budapesti kósziuházban
aierencaés megismerni u fottotigó, mai par»azt életet.
pontra vártak o púnzügyi inúvolet kereszlíll-vitclérc. Kzt az időpontot most elorkír/.trtlnek vélik. Kzen jiílüiitífi püir/.íiKyi t;Bcim;nvt ívii- tarlással közöljük, bar lapzártakor is tt/.l az órtosülést nyortűlf^hogy alaptAko enifilpsok* ról szóló híreink igazuk.
Allatkivitol Zalamegyóből .U
Abonyl Andor.
A „Holnap ■ költői.
.Holnap" ciiiH\'U irodaidii tárhatiágot é» fgy \'i\'rsffi könyvet adoít ki Nu^yvÁradon pár ilju itiodi>ni poéta A fiuulnk a If^nagyobb mudcru köllónv Ady Kndréri* csktlrtiiifk, <ti; nem ejMgóii köiíllük egy sem.
inidvulo
• rlia ki\' Az
tel ui utóbbi u(ívauis.
iI
azokat I *)r>szliK1\'»
héten
nem utáuona a többi megyei empóriumok pesties majmolását, bauem egyéni életet él- Meg is vau a! sikeres eredménye. fó» nemcsak auyagiakban, külső i Hzépeépbeu múlja ftóllil évrÓI-évre n sioninzédos rá-, rosokat, hanem kultúrája, irodalmi, múvdszeti és tár-; saa élete is frisebb éa nagyobb a hasonló nagyságú , városokénál. K«»t nagy napilapja van. amíg nálunk egy is <:nak szerény lerjedelemlinu juleiihi\'lik rnog Irodalmi köre vau, a közel múltban két-három irodalmi DiiDcpB volt, amíg a mi ŐBszeK irodalmi tévé- Mindegyik n ntaga láhnii járva hordja keuysigOnk abban morOÍ ki, hogy meddó kérvénye- az apró mozaik köveket, amelvekból a frisH jüvei
\'. «zerke«ztünk a kósziuház, a megyei fékhely és! uj magvar lyra. a hnw éves dermeiUóg után («! fog «"•>>>« eíÖsttnlOltnk » tímgyfl, h»ity a nagy ki-r^lat féb illanó ábrándokért. Atlelikii kön-. z«ne és élvdni Adyt r, évvl »w\\&u m-t kinőtték, vajudój l"»ww> »l«tt««rak fchm-utek, vt-Ik-rlvri ..„rtkkmiMte. -véb egypKületei messze löllllmulják a mi hason-( szokatlanul uj nótáii még meg sem akarták értoiii. I KQIÖnhwl " V)lt>Artllí0Ii » telliajtAis is kisubb.
kel \' \' \' " \' \'
egyéb
egyéb ^6J..,U.„ ...., _ .., „ „ _
célú köroiuket és egyesülteinkül. Szóval Kaposvár! Ma Adyt minden kulüir-mugyur Petőfi mellett am-, — Ősöd. Fi&t\'tit-r Simon
agilis, Kaposvár él. Appoayi szubvenciót igért a vi- liij. A nagy újítónak lialal, tetterÓH, HUzánt cBapalal ktidó, mim már mogirtuk. chódlju jutott. Ügy hirlik,
déki direktoroknak a vidéki premierekért, » kapós-\' van. A publikum kezdi inegsioltni. olvasni, szeretni 1 mintegy .\'.fi ezer korona aktívával fKOinbfii iíüt\'íer
vári sziuigazgaló a mult vasárnap szubvenció nélkül jaz uj árjákat. A nagyváradi „Holnap" cimtt kötutuek korona u |)a««iiva. Anihítelen kivill mik a pénzintézeti
is bemutatott egy i\'redeli darabot, bízva a kaposvári | máris uagyszern eredménye vau. Egy mindenben ut- tartozás is. A rokonság is érdekűivé vau.
publikumba. Szeptember huBionhütudíkén ndlált HIÓ-! törÓ, idwMiaan fnggetleu (óvárosi napilap a „iloluap" ■ ~ Hirdetmény. A Nntrvknniwm, KÓszej; é»
szőr a kaposvári nyári színkörben Török I s t v á u költőinek tűzhelyet adott. Vasárnapról-vasárnapra | Kismartot) állomáKokoti f||ji*l>t>zt>tt 05. i\'m kir katonai budapesti, volt somogyi írónak, a somogyi népétet szépirodalmi rovatot nyitott, ahol bemutatja a fujlódó, | cnapatok és intézetek Kzámára az Hinn. évi január legjobb ismerőjének és üzereiicsés kezű írójának uj ifju-modera, magyar jioéta generációt. Már két vasár- j hó l-tól lÜüí>. é.í (Ifwtmlier hó ai-éig terjedő idów irányú népsainművét a r8omogvi paraszf-okai. A [nap közölt is az uj Urából szemelvényeket, berauta- szükséges kenyér és zab szállításának biitoHÍtása eiU premier valÓNágoti eomogyi nnnep voll. A darab llotl egypár roerést-vágyu ujitó rerseldt és ezzel meg-\' jából a soproni ca. és kir. katonai élelmezési raklap
Jól jogye/d me#: csak
ciffíirotta-papirt, vagy hüvelyt hozz és no engedd magad hasonló kinézesd silány niinó\'ségí\'i utánzatoktól tévútra vezetni.Sirclin
gg nuruioK, szamár-köhögés, skrofulozis. Influenza
CUeo azamtalan tanár éa orvoa által oapoota aianlva.
értéttelen utaiu^tokat la klnahui, kér|oi -■■*-*— Bock" *raM mtmmgfíiAii
n-La IU«he * C*. Baatl (MJ«)

„Roehe"


I U8. OKTÓBER 6.
éri október hi ig-án délelőtt 10 órakor
""■wrAnir jelenteié 1SOT. évről.
adatokat szolgáltat a rendoraeg keiéibe, melyek ai

iKy, hogy az intézetet csak jelt 6 r órtü. A vélkes tiaztviiteló azonnal el-bocsáttfltotl,
Öngyilkos piarista.
Szalay Mihály piariMa. aki a napokban Kolois-vArotl egy szállóba mi ven lótte magát, amint ■ fóvá-lapok megírlak nagy kan ÍIHAÍ szármatiBu. Apja AUóór. Kgy helybeli csínon leányba rolt ilo a mnlflk hallani He akartak arról,
lágittUbau elénk állítani.
Nyilttér.
(hatóságok, teslülntek és cégük) Molgállaltak ntlatol.

Jelentés a villamos telepről.
A legilletéketiubb helyről tudatták lapunkkal,
iiogy Martos Viktor fÓvárosi elektro é» gépészmér-
nök a kanitnai villamos telepre beérkezett pályán- ,„„, ,
tokr* vonalkoió szak véle mén vél a bét folyamán hu- helybeli
terjeszti. sw-fl|
Eati tanfolyam i hogy fiuk a n\'ixlbói kilépjen én megbázanodjék. Ugy
A kerenkedfi ifjak ugyiwtlluto tagjai taAmár* látszik ul>l»>li tdkeseredéne vitte s halálba. A szeren-tizaktaufolyamot rendez, melyen HcímoN Alfréd, c*étl«n iiju itt végett* a gimnáziumot, ahol vig
kedélyes diáknak ismerték éh különös bailamot mutatott a
ös bai
HZiuétizet iránt és — pap tett belöfn A szerencsétlen ifjú hiOlAi ntoHt érkeztek IIHZA a lometésról.
Festő kolónia kiállítása Nu)iyniuhiUu. mdvé"ii kípkidlliUs oyitt meg vflháruap Kiihitlmlyi-n. RlŐkflö fost ó mii véslek a Ba- tatoiifoldvár mulloK IIWA KArÖMliHgy«)ii balatoni fe«tiV
az osztrák magyar bank helyettes fóoöke és Markoviin Dezsó ét> Balog Dezsó íelsó kereak. iak. Unárok fognak kerenk«delmi szaktudományokat ulfiadni. A , kurzust a közoktatásügyi miuiözter &i>ibveucióv»I fogja lámogalui.
Vároai busazók.
kolóniát alakitoltak, mfllynek k h ttk úéi
y rnúvéoíi
zólja ae.\'tiogy a
l hogy a BaUton
b kékkl
kon h
gy
vidók sióp.ségeit miiu\'t ar^lcsotib körben, képekkel is hird*Wk. A mfnésiak impnMHiormU é* uilurá-lirtla irányu epeket kultivilnak. A kiállitAti D napig tart. Mt\'ptHkinti\'HtU máuljuk kflíöiiségüuk llgrnhnébi\'. A kirillitáK iíaii mi.iilvfr.WH nytijt. A védnök tmtet
&l Kőt vonté r IA számú háibau már elkészült a városi hmmnk, ónak a belsó berendelésén van még némi mimka. Valószínű, hogv t> hómp 16-én már megnyílik a közönntfg rendulkiizófióm. Ismét egyliumá-Ilim iut^kedi\'H H Híogény osztály úrdukébeu.
Eslcüdtözóki tárgyalás. A gyilko»t<Ag én rabláM^ul vrtdolt Maxi
ÚJDONSÁGOK.
jen enm-k nftjti, valnmim SiaM János bQoUrKának |Króf FMMtiith Tíssilo kir fondvarmeNt«r vállalti ol,
=• Ogyébtju f. é. nov. 4-én lm a iiagyltanizüai kir.! A kiállításra a fóvároKÍ mftvé.szköroltból in Kokan ki-
Uörvónyfixéküél az t-ckiliiUiéki tárgyalás. [rámluinak Kenztlielyre.
I Szabadlábra helyezve. ; ni üstökös
\'tloriumbao uj tltmV
1 F. Ó, b7.i!f!l. •j-&\\\\ történt, hogy Korpaváron\'
Az aradi vértanuk emléke. Horvát Józsefei halált okozó milyo* i-\'sli HÓrtru hun \'
nii\'lló
aradi 13 vértanú fnili\'tkfzi\'h-t, október c-át tette minit letarlóztalták Minthogy ellene a nyomó-1 ítí^Vflulttíl lógja városunk mi-gllnitfptiliil. zás benzüntptlutell én H toválibi lelarlóztatátt szlikségo I l\'^yanis mtv-zett nap n-ggel H órakor a helybeli, fenn nőni forog, a vi?.«gálóblró- iutézVédésért* atonnal;
(il>\'bánia templomában a lanuló ifjúság veti\'z réüzt -n \\ szabadlábra titáua Híllnnt It\'xz, ti órakor
Vakmerő tóíVájlás. (ivfiiA lumvi\'d badnngy rtzv
is észrevehető lesi, l)<*c>imbi\'r végén vagy január elején napközeibe jut, azután Napunk fényárjában *•! Talflbér\'fojj u)w "
Vájna
jliyuláu\'i lui/áhan lakik A k\'iulvl liad^vakorlalok li»din.|íyol olaiólilollnk a városból. TalaWrn.- |ieili|í „ szólíjében tartózkodóit Kkkor Uinnrcllen l.-tl.-s.-U
\' irli-nlell IIIÍJÍ a házban és lény™ nappal niinllia a haduauy urat bollötlelnélt, bubatollak a házba k
MegkűvesüU csontok. A viinini Alnó-Krdó Ui-káiiv trödörj részén t li\'gxIÓ marhák részére kitint Ami » város. Tii Alenr** volt kit|tM-g ■■it\'iirAnyozvK, it>i irt olnvi tmilyen kellett ásni, huny ki\'lló meuuyifiégl. víiH kiipjannk. Mo.st l métt\'i- \\\\% vau a kitUmu. A«ás köilx-n OIVHIJ kóré-legukri- bukkmitak. mtlycni Kanizsa hutárában még nem észlt\'llrk, Hr,onkiv(il 1\') Almi mélyw-Kbini meg-kiUo^llt óz \'■- K-/arvHH agai.rM)kHt tiiláltak. Ki tudja Ininy ciíör meg eít>r nszituidó élet<;n-k m»ra<lványa el.
pi-dig a liázfónök által tftrtutt liívataluü misén az Öaz-hz<iu közliivaialok testllh\'til"g fogunk megj^It-iini Az óí-szes tanintézi\'tfk cl^mlii-ni ^zitn.-ti-lin\'k
Meglesz az egyhuzamu tanitás Upunk iohl> I/.IH-H r./>illt sikia N/.;tki-ikki>kl; ho^y mily Udvo.i vulna ná Inuk is Jtn\'ghou
y a volna nálunk is im-iihonosilanl aijhaduauy urat bollötlen,
lalall hazutéruikor.
„ /endfirség azonbau éhxr Hinmtnol kutatott a lt»U«>í uián t\'w rá is akadt Z.sim>k Mari személyiben, altiuúl az ÖMZ«8 lopott holmikm nlHkaiIott. Ksizsek Mai* már féiiyiif »tull|u van A nyomozás folyamán iig; kiderQlt, hogy R mull OM««1 liagolán Horvát Károly
.. :• . . t i I. _!... \'1 \'i A .■,\'itil\'ntfii * jil nf jtrt L aliiiuL\'arnil
jgnzffHtűjfl a nO\'
kivánják-e ezt. A sT.ülúk majiliKMii kit étid nélkOl igennel öleltek. Hkkor a gimnázium lanári karn iüO7. márcziuíi 13-án Uirlolt confcrt\'ueia egyhangú ImiározalH .\'rtt\'Iinéhen mogkeresti* ti várohi unácsot,
ogyhuzaniban való lauilásr Horváti, (iyörgy a liimn. bulorokal. ÍK.vnointleket éi »g)éb Urnyakal .d\\ilt..k.
itói Ovondéki\'k aiüli-il IwMvaMalla. lioiiy ilfty liogy a l.adnagy 0ro» Uká»l ll h
aifjon arról *ni7ouyi(ványt hogy « várofi közönsége. . .„, „
u egyfolytAhnn való UuiUiRt kívánja éft az igy lé- szíjgyártó pincéjét ó gynjtütla fol oíert kapoaváron n>vglélenUlmegvAltüzoUéletvi[)zonyt)kn1!m u-kinlheiok be voll zárva, lopá«ért i.Kyauolt ft hónapig itlt n
Vidékiek,
yg g y
e a fontos iijiláH »kadályául. A város polgárme>U\'re
hivatalosan megkérdezte ez ll>íyWli a keresk. lestU-
lelet, az iparhatóságot. » Itirói kari itb és ezek vé
leménye alapján a szombat délulán tartoll tanácsülés
elhatározta hogy a bizonylatot a ginm részére ki-
ailja. K(?j-fzer»miníl átiratban értesíti «rről a helyb.
feli,o keresk. iskola és polgári iskolák iaaziiatóságait,
h lkk iái jítáihz
kik .sz.-\'iiKlv.-Hf], iinii uistuollinliiulc. l<\'kint<<Uel H talpba vésett szigorúan szabott árukra, iniuxk k(U\'.\'tk«\'7:U*<l^n HÍ állaláhun
SíokáhOH \'
tulkövetelés
ki vau zárva és a meg nem leleló áru bánni, kor ki Ies7. oerélve vagy u pénz visszaadva
— kizárólag a - .. _ TITDT1I " ei|)í\'g.i»r r. t. nagvkauizsa ,, lUrvUL í.\'raklára Fo-utoa W szám Korona szállón.1 szenib-n r«nib>l]ék meg szllk-ségltitnkol.
lillvösan. KZUIHII liazajoll a derék hölgy, álnéven csavaiuolt a városban í« ahol megjeleni, olt ellOu-
tek a majorságok. Kényelmes otthont is r lozelt In\'
magának a hadnagy ur bútoraiból, de 8 rendórség ebból az óhajtott uri kényelméből most kizavarla a bulorokal a rendőrségre vitette, neki pedig hllv.V sebb tartózkodási helyt adott.
.. .... ^ dőé l ébr Hn
LUiomtipráe.
-nu! n«iiiiO ...-«..,,«.. "?*—- - ^„y helybeli szi\'gi\'iiv la óves leányt a »zum
.». viiito*sl fTFi\'ZvM b.tholyi monoJokháíba akart a b.tó»ag xállitului. lierrfr, 8torabalhflj í._ a sokkal. A \' on.m B yiIsplU| „,omáll arr0 , upKlla.
latra jutóit, hogy a gVOTiuoklBany nwgbecalolmille-tott. 4 nyomoiáa kiderítette, hogy • nyoniorull
liogy csatlakozzanak a gimnázium ez újításaihoz.
A Zala logulfibbj «íám« bizonyos aggodalmai!-
. . " .. . ni . ,i ¥ .*.■■! __-..l_
nak ad kilijjozest u azok. Ha 8zéki»r«hé[ ....
kisebb Vesiprún és a kis Nagyatád minden kellé-uu\'lliinse\'g nolknl megvan az rgyhuiauilaii való taui-
.szulinilnlinazásu vaií.v órlrikesitdse elótt
ügy MngynrurííZHXun. mint bármely
külföldi államliaii. forduljon H
Msaal. akkor Kanizsának Bem okoz iiehoisigot. — \\ |!J"\' k° keritok"»Wosáia lelt. Á viisgilat aienzáeióí Haazna pedig kinimilhaUtlan a joví nemzedékekre " \' néivo. Nem bisKZllk. hogy a gimnaziuin ez újítását, muly rilvid idő niulva éleibe lép, akár a polgár iskola, akár foleó kerosk. isk. igazgatósága és tanári kara ne üdvözölné örömmel.
„Szabadalmi Újság"
wM-rkesitKWiHu.z Badapeat, VII. ker., Erziébet-körnt 36. uim.
Kírjp » rSzaliadalmi\' UjHág" ingyen mutatványszámát.
Találmányok
Fóliádénál szükséges azonban, hogy a népiskolánál, hol «z legkönnyebben keresztultihiüó. szintén az egyhuzamu tanítás vezotendo be.
A városi tanácsnak ugyan e gyűlése felszolltja az elemi iskolák igazgatóit, hogy a téli hónapokban kozdjo a tanítást reggeli 8 óra helyett U-kor. Ebhez az esetleges intézkedéshez a jövő számunkban fogunk hozzászólni.

ZALAI KÖZLÖNY

1908. OKTÓBER

Nagyklkinda! gyártmány. 171. xtra.

BOHN M. ós TÁRSAI
NAG-YKIKINDA és ZSOMBOLYA.
Legrégibb, legnagyobb is legjobb telep e szakmában Aus«tria-Magy«ror««gon a
BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAQTKIKINDÁN éa Z8OMBOLYAN.
Alaoittatott 1864 Legelőkelőbb referenciák Alapittatott 1864.
50 millió évi gyártás
a oa. éa kir. azab. Bohn-féle blztonaágl átfedő oaerepekből
VA8OXTD tertnéazetea v6r»a azinben vagy kátranyosva.
GYÁRTMÁNYOK: Bohn-féle azab. biztonaági átfedő
oaerepek. Legoloaóbb, legazebb tetőzet.
■■r- Kapa! áij»tj»«k •" miata* kívánatra burán él barm.ntYa. -■>•


Zlombolyaí gyirtmány. »b btn\'«>*il prtwli tilrtfl cWI1
Oh Jajl


Kohogós rekedtség és Éljen! elnyálkásodás ellen -_-_-gyors ée biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izuek. Doboza 1 korona ós 2 korona.
Próbadoboz 50 fillér. Fi él nilHUllI rillir
„NÁDOR"
Megfojt ez az át- gy6gyMzertkl E|gir mallpaiztllla
kozott kdhögéa 1 i n <i. liii-iim 17. c»»i«ir .iminintt.
Iiphtló ligykinlzián: Bilut Lijoi, Prájir Béla, Ralk Bjult •1 Cuklornján . Pilo Jino gyógyizirtárakbin ===

EREDETI RTASSFURTI
4O -os kálisót és kainitot
valamint az Sssze* egyéb műtrágyákat lag-
olcsóbb áron •zállitja
Ealmá>r Vilmos
a atasafurti Kaliayndihátns wezérképwiaalöje BUDAPEST, VI., André.syut 49.
A legjobb kutya-kalács volt bs marad a
Fattlnger-fele kntya-Kaláoa,
mely az össies e fajta lápsitTtik kíiztll a logjoltb ÍSízetctelU és Uperojo. — 60 kg. 23 K., 5 kg. :
bérmentve 3 20 K. Fattinger-féle Puppy-BUqtüt
köljök-kutjík rmiin. - 50 kg. 26 K., 6 kg. bérmentve 3-60 K.
Árjegyzőket bűrmeatve küld:
Ftltlngir\'i Pittnt Hundekuchen und fliHú|illuttir(«lirlk, Wlentr-HeuiUitt.
260-nél több ol;ső dij. A í\'\'altiü(;er-íéle tápszer állatorvosi ellenőrzés mellett
óta forgalomban.
Berger-féle
öyósv-htítrúny-szappan,
•nwl UlrilllNTth tlUl ■lintla, KorAp* KfUkb UtuMklku léin*
* mindennemű borkütci?ek
*n», miutitMn iitoll plkk«lr«Smar, «1S»II kll**«k, •Fnlm i(t) OTHUbm, ítTM, U*1\'\'M Ublnadt*, !•)- é* iMki"\'1*!* ill«n. A H*»i«HM« hibt>i|*upp*n tsrtalmiusa > ftvkáirABf ■ftk 40v,-*( M mlnrftD ari "b, ■ k*i*.k«J*lnnN.n ^ISIoMuMatl\'inr ■>app«DOi(M ltnr«t*nn kollnl-^k. IdUlt bttrbat******1"4 tlk*rT«l ■ikaloMilttik n ■Atiániiuppau \'i»li«it *
Bergor-fole ki&tniny-kónHzappan.
Mini rT*n|ibbkAtr«iijaa«ippa>B •>« itr«b«r !!•■«* *•*•■»■*«••
rlUioli1ai.ua, « |(f«rrntkiikii>k T«(»intr,nrl r»|hnM^»(»i •llan !•<»• taulhaUan WrtJnflii, rnoad* t. ftlr<lo.s«pp>n >alM«Mi«*>»l
», I6ít Jfc
BergeiM\'éle bornx-Hzappan
UU l« l «• e*rr*»

j
KipbaU m1o<«n íT6ÍTUito»n 4* aftaoaU OilaUtn.
NaKybttu: O. H«U * Comp.. WUn L, Btberstr. •.

1908. OKTÓBER í.

ZALAI í II 1 I, II K I18191/908 sz.

ti A

u]ti|lrát iziazáclllHIRDETMÉNY.

ANAF
t miyír klzimii ligkidtiltibk lapja.
A 48-*a «»imíny •• « magyar namzctl ldr«kvia*k agyatlan hO •• k*rl«lh«t«tl«n •■6iz6lója.Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a ktavágiliidon levi Mltisztiló. pacalmosó és bélazáritó nyilvános szóbeli árverés utjin SÍ egyidejűleg megállapított árverési föltételek melleit 1908. évi november l-töl liTJedő egy évre bérbe adatik.
A kikiáltani ár 200O korona, azaz kettőezer korona. Árverezni kivánók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzül letenni, ezen bánatpénz bérié által a negyedévi bérösszegnek megfelelő összegre kiegétzitemli\'i lesz, u ezen összeg a berletidó tartamára blztosiléknl fog szolgálni
Az árverés határidejéül
1908. évi október hó 17. napjának délelőtt 10 órája,
helyéül a városház tanácsterme tüzelik ki, , •
Az árverési feltélelek, a közvágóbidi szabályrendelet vonatkozó rendelkezései a hivatalos órák nlatt a v. kiadónál a tanácsi irodában bárki által megtekinthetők.
Mely árverésre n bérleni szándékozók ezennel meghivalnak.
■ A városi tanáos.
: * .. .* Nagykanizsa. 190S. évi szeptember hó 18-án.
VÉCSEY ZSIGMOND


HtCSáli ÍÉZI
BltUI SálBtR
Naponhint 126.000 példány
Egy Ilim 2 krajcár.
A Nap t\\6ftzetéa\\ ára:
E|iiz éin . ti X II liiyidévn ..41
Fiiéin . . 8 II1 EH binipra 1.411
t laghltíinobb migyir ilclip
Páratlan n6p»z«rtí»ég I
Bemek iiöveg; Pompái kepék
Heiéaen olosó t Egy iiém S krajoár.
A FMbusz íl«h«tc»i »r« :
Egíiz é»n
Félivn ..
I K lagyidivrt 1 50 K 3 K | Ejyhómpn -SOI
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
Mirdctésck felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
PÉNZT
na •djon uú,l-n Ultloilllálj- vagy flllliirt, min tiayy k«i«k árjegyzékeméi nem kertc be, melyet
liiyn éi birantN Wlk.
Gyökeres is sitna oltványokból, SHLAVABE »u»» és gyökere,
i«ivt\'j*á urépii simi es gyökeres Hllilkil T, millió fccuUl, l\'imlos ktizolgul.íífói is anynRom jósátítíról c/.ii a t-\'iír eüaniorú
Szüos Sándor Fia

ÉKSZERGYÁR.
VÍIIHIIIUK luttinrx WrHiiilext\'U arany-, ezüst- és ékszeráru-műierem
Különleges készítmények.\' ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj foglalatokat és áIalakiliisoItat ífjorsaii -Ikt\'T
í Eladás j\'észlettízetésre is!
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA
éksierísi, KagyVaaiii-áD (Városháza átalleaéb-) i

Szép keblek
kft lmii:i|i alnlt 11
Pilules Orientálás^1:;!;;
int-lyi\'k a kehieket iVjk\'HzIik, brót-iiik, lioljruilliljfik ín a í\\tn \\i-lv]\\n\\ pompán tst\'gut kuli-söiiöiuok, az egésiségro ínroH tudU n.\'lkOl. Jótállva, arzuui-kum meiitís. Orvosi tairességekiól i\'lismurvt1 Teljes discr«MÓ. Doboza I liu.-íiiiMHti uiiiíiltis.sal ii K 15 Üli. oérir. utve.
I J. Ratié gyógyszertár Páriza.
fiukul*: Túrük József ^y<>g)tzvréí>ziir\'l Budapest Király-utca 12.


ak ..... .
alpesi tej •
kakaó
és czukorból áll ftiratlan különleges5éq.

ZALAI KÖZLÖNY

11)118. OKTOBKR |
Értesítés.
Alulírott tisztek-Hói értesítem az ópitó közönségei, hogy véglog Na^vkiuii/sára költöztem s Kötvós-tér 21. HZ. a.
építészet-vállalati irodát


Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. .",
védjegyét és aláírását tünteti fel. .*»
A Moll A-«U 8*id\\U*\'POrok U1I61 gyrtR)fh«ii.» > Iegm»k»ci«bb gyomor- *■ -^ ÜnUlm.k, g(o»o,«o,«. é. „...W., .»«.t»i ..4kr.k.aí., „.|l,.„,.l „„ \\
dobóinak 2 kor. ^*
türvciiyllt-ic r«-ii?IU«-<iuk.

SÓS - BORSZESZ
i\' Cuk ikkír ttlMI,
otttlR) <f*n i*iv«. A Moll-f<ta aói-bort mini fíJUilomc.Hl.pllo b«doriael«il
E|| éiízitl irtditl bug ír« 1 korona BO flllir.
Tapasztalataimat hosszú éveken ál Budapesten nagyobb vállalatuknál való alkalmaztatásom itlojo alatt szereztem. Fótörekvésem oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen osekély építkezés végeit is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés esakis a saját vezatésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legmúvészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépmúalapozáaok elkészítését, n^mke-vésbé javításokat is előnyős feltéti lek mellett. Teriik készítése költségelőirányzatokkal slb.
K6mivP8-mcsteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség bfoses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFQLDr JÁNOS
építőmester. Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös-tér 21. szám alatt.

MOLL Gyermek szappanja. 5
g1 gj lieV gyermek en hölgy tinupMit * bör
ofcaiarO ipoliaára gyarmakek • fainottvk részér*. — Ara darabonként *0 HM.
6\\ darab I kor. 80 flll.
I.«gflnom«bh1 logujíbb módtiOT szerint ktitlieV gyermek en hölgy tinupMit * bör V
fcO iliá kk fittk éé A dbkét *0 HM \'i
clltui
dcn a»r«b gyermek u*pp«n Moll A. vtdjegyévd
Mill k.
cV/éi\'.IrVi.arl tzállité 4IUI,
éi\'H, Tuchlauben II. Bt.
ljV
VUíki mogren<lfll4»eW naponta [<otl*u(anvcl melld j {
A raklár&kb&ii. teanék határozottan „MOIJJ A." Aláírásával \\
és vétijejíyóvfil ellátott k\'^s/it meny eket kérni. \\J
\'\'—\' ™— r y
^: Raktár Nagykanizsán: Rotenfeld Adolf Fiai. SMIT IGV1TNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.

I


Uilluuniumi nagí éremmel kitontetvi\' KilOnS (isiuli, bof-é» gyógyvíz, a gyomorégést —
Mindeo külföldit ffllutmul haaánk természetéé Bzónsavas vizek
kiritlya.
a mohai ÁGNES -Forrás
ön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi aldáa 0JomopbaJoBoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a ben"e, toK lalt gyógysóknál fogva kitünó szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSÓ- ŐS
szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágy-hiány m emésztési zavarok állanak be.
Dr. Qebhardt.
Haszuáljuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól ÓH sárgaságtól szabadulni akaruok. Dr. Olasa.
HaszDáliiik a inoliai Ágn 08-funást ha gyomor-, bél- "a légcsőhuruttól 5i.ab»i]ii)iii akarunk.
Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha a vesebajt gyógyitaui akarjuk.
Dr. Kövér.

Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen síén- ^
savval telitett víznél, sót a szódavíznél is olosóbban adja, hogy ai Ágnes-forrás vizet a legszegényebb —
ember is könnyen megszerezhesse. gg
borVÍZ. Kapható minden fttszerttzletben és elsórangu vendéglóben. "Kedvelt borVÍZ. *
OLCSÓBB A SZÓDAVÍZNÉL! . •.• ,\'_\'[, 2
Főraktár: FLEISCIIII1CKER IGN1CZ árnál. :
NAGYKANIZSÁN. - Telefon 161. . . . J
imiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii"
Nyomatott Ifj. Wajdits Józsof könyvnyomdájában Nagykanizsán.

MA8TKANIZ8A, 1808. NEPYVEHHETEPIK ÉVFOLYAM, 41. SZÁM. OKTÓBEK 13.
ZALAI KÖZLÖNY

tl ir»k: I-^éw vvlt 10 koron. ft|ÉV 5 k
e 2 koron. B0 f.ll. E Má "»■
Iskolafejlesztés. i
■ Zalavármegyn közigazgatási bizottságának legutóbbi gyűlésén a kir. tanfelügyelő nagyon érdekes munkálkodásról számolt bo Az intézkedés i>gy része az iskolák államo-silisa körül forog, melyet nem lehet eléggé méltányolnunk különösen azért, mert az államosítások javarésze a inuraközi iskolákra vonatkozik, melyek auuyi támadás mellett sem tudlak a magyarosítás terén eddig kelló eredményt elemi. Most nem kutatjuk sem az okokat, melyek miatt ez történt, sem az eszközöket, melyekkel a oólt el lehel érni. Most csak konstatáljuk, hogy mindon nemzetiségi vidék mngmagynrosilásának alapja az állami iskola. Csak azután kövelkezik a lelkes magyar taniló misszionalis munkája.
Tanfolfigyelinknek ez irányú intézkedései ~o éves munkálkodása alatt mint egy arany vonal húzódik végig. Kz a működési! Önmagában találja jutalmát és niinüen dicséret eltörpül a munka nagysága mellett.
A másik tanfelügyelői intézkedés, amelyről a gyűlésen beszámol, a tultOmölt iskolák Orvoslásáru irányult. Kz a tultómőllseg egyik kerékkötője az egész nép szollerui haladásának és oka a még minilig nagy százalék analfabétának. Mert a meglevő iskolahelyinég nem tudja befogadni a tanköteleseket és ebből az á viszásság keletkezik, hogy sem a tanitó, sem a közigazgatási hatóság nom vezetheti keresztül, de nem is akarja keresztül vinni az iskoláztatási kényszert. Most az 1007. évi XXVII. t.-o. és az 1868. XXXV11I.

Kert4s» Jiiaéf.
l.aptu Ujdonos ts ki«d<>.
I1M. WAJIUTH JÖZHKF.
t. c. kényszerítő hatása alatt a polgári községek és felekezeti főhatóságok intézkedni tartoznak a kellő számú tantermek építéséről és a megfelelő tanítók alkalmazásáról, amit ha elmulasztanának, államsegélyben nem részesülhetnek, de még iskolafentarlási joguk is kérdéssé válik. Az oktatás szellemi sikere és az Í8kolállan tankötelesek beiskolázása ettől az intézkedéstől függ.
Tanfelügyelőnknek ez a buzgalma azonban, reméljük, nemosak a falvakra es nemcsak a népiskolára terjesztjük ki. Ui/.onyo-san jelenlést tett neki a helybeli polgáriskola igazgatója, Bariba Gyula clr.. hogy a vezetése alatti polg. flu- és leányiskola sem veheti fel a jelenlegi állapotában mindazokat, kik az iskolában akarják folytatni tanulmányaikat. Tudtuk, hogy sok azoknak u száma, akiket helyszűke miatt az iuazgató kénytelen volt visszautasítani. Tudunk esetet, hogy a gyermek cisak kényazerOségból iratkozik be a gimnáziumba ép ezek minit. De hiszen a polgári iskola megteremtése éppen abból a célból történt, hogy a sok nem odavaló elemet a gimnáziumtól elvoltja és most a gimnázium nyújtana menedéket azoknak, akik a polgári iskolába beljsztíVf: miatl ff 1 nem vo-hetók. Még igy is M tanuló vau a helybeli állami polgári fiúiskola első osztályában, a másodikban pedig öli. Ebből azt látjuk, hogy mind az elsó, mind it második osztályt pár-buzamosilani kell. Mert ha ez megvan, az elsó osztályosok száma könnyen felszökik 110 —lOÜ-ra, a másodikban pedig 80-85 marad ebből. A városnak kötelességo helyi-

• 8zarkairtAt4K: Nagykanlisa, Hunyidl-ulca 80. EMflJttUkak él hlrd«t4s«k If], Wtjdlts JóiMf könyv.
k«rflik«d4sab» kOldandOk. Mcgjckn minden héttőn elitben.
ségról gondoskodni, az állam pedig nem fog elzárkózni attól, hogy megfelelő tanerőt adjon, lévén ugy is célja az iskolafejlesztés az egész vonalon. A gondnokságnak éppen az ilyen ügyek tartoznak legfontosabb hatáskörükbe. Felhívjuk rá Ügyeimét. Mert olyan város, mind 1 mienk, amelyik önálló törvényhatóságra aspirál, nem kirekoszteni igyekezzék a vidéki tanulókat, hanem ide vonzani.
Egyébként a leányiskolában, ahol az 1. osztály párhuzauiositva van, szintén fejlesztendő, mert igaz ugyan, hogy van most 5. és G. elemi loáuyosztálytink-, de nem lehet helyszűke miatt a szülőket arra kényszeríteni, hogy ne az egyik, hanem a másik fajta Iskolába Írassák gyermekeiket. Itt is pár-huzamoaitamló a 2. osztály ég mint régen érzett hiányt, a gondnokság figyelmébe ajánljuk a külön kézimunkatermet, nem is említve egy éneklermet, melyben az iskola ünnepélyeit rendezhetné.
Amint mi liuzsioska Kálmán dr. tanfelügyelő ur buzgalmát, ügyszeretetét ismerjük, szíves készséggel hozzájárul városunk e hiányának megszüntetéséhez, mert hiszen ó, mint vármegyénk első tanítója, tudja leg-jobhan es eunelc a közigazgatási bizottságban kifejezést is adott, hogy az élért nevelési és oktatási eredmény fordított arányban áll az iskolák zsúfoltságával.
Tárna.Tüzes az ut.
Tüzes az ut. amerre fut. Ifjúságom tüz-szekere. TQzes az ut, amerre fut; liángparipák futnak vele.
(jyujt, sistereg, amerre tör, Amerre száguld, éget. Nem nézi kiu-o vagy gyönyör? Amerre száguld, éget.
Küllőin átok, csupa vér. Alatta hulla, béna. — Nyomorék lesz, akit elér, Alatta hulla, béna.
Nem nézi asszony-e vagy lány, Gyermek-e még ? Vagy férfi ? Nem nézi, asszony-e vagy lány ? Kit elér, el fog égni!
Tüzes az ut, amerre fut, S már én is égek, égek. Ua ifjúságom tovafut; Vezeklem, amíg élek !
Abonyi Andoi

Egy hadihajó vizrebocsátása.
— Saját i
nkulár.stiüktól. —
S»n-M*rco, 1006. oklobsi
| Mintegy négyí-níz kilométert gyorsvonatózva, a
reánk szállott füst és kuroiniól tekeléit, miül a leg
feketébb afrikai néger, végm inegpillaulottuk a ten
gert. Utitársuóiik egy szikár orosz asszony, ki
utón szliW hang hordozással tarkított fraueia
I val muluttatott bminünket. hirtelen elhallgatott és
; nagy fekete szemeivel meredteu bámult a csodás
1 pauorámára. A lelke ló nap bíborvörös lepett terített
a végtelen viitükóriri, dit ahol a méltósággal haladó
[bárkák, vagy a nuhéz súlyuk alatt iugó halászhálók
megtörték a viz felületei, olt u biborkopeny alól
kikaudikáló liosszu egyenes sávok készséggel adtak
menedéket a szivárvány Összes uziueiuek .. ■
| Messze* hol a vizlenlletet a kékes pari batarolja,
! látni lehetett a császárkaslélyt, , Miramart. A néphit jazt tartja róla, liogy a szerencsétlen végll poétikus lölkulotO Miksa császár, mikor végigtekintett az akkor még puszta sziklákból allú fél szigetecskéről, a látványtól elbüvűlteu szólt a kíséretéhez: Miratnare! Csodáld a tengert I AzutAu Imjók jöttek, hajók inenl«k, elhordalták a sziklakai és liogy a császári óhaj lel-jesUljüu, messze földről termőföldet hoztak, meg anyagot a kastély épitésbez, melynek ma egész föld-

Híiiitjn iiú utAnzala annak a hajónak, melyen a .HÍ ere nejlon horsii cttditzár utrakelt, liogy msiikoi Iróuját elfoglalja. Majd UIUIÍKZO világrászokröl csodás növényeket, dus pálmákat hoztak és fulépillt Miramar, a császár kastély . . . ItmiuQuket magyarokat kugyolfl-tcs emlék fut a park csendes, bűvös fakorához. Kgy öcbzoUazivti esi menyi léuy, ugy a fia lialáláu szomor-kodó anya, Kmébet nagyasszonyuok, órákat tíiltött itt, hogy a magányban irt találjon s sajgó sebekre . ..
Megérkeztüuk. A Öuánclábor barátságosnak éppen uem neveilietó táborán szeren esésen átjutva, siettem szállómba átöltözni. Majd kocsival kimentauk a san-marcoi hajógyárba, hol az osztrák magyar ha)óra} dUze, legoagyobb hadihajója vii re bocsátásra várt.
Az ezernyi uép iamk külúu meghívóval jutottunk a gyárba) felel mos tisztelettel néite e hajóóriasi, mely a modern technika legújabb vívmányait foglalta magába. Két óriási gépe, perceukint mintegy 133-at fordulva nem kevesebb miut hu azon három ezer lóorót fejt ki. Ot (linomógóptí nemcsak a világítást és fény-szórási szolgálja, (1300 ivlimpa van A hajÓDj, de ellátja a személy éa teherstálitáít, a fűtést, a veutil-látiót stb. Bútorai égbetetleu asbestból vsnoalt. Negyven ágyú vau raj ti, köxtük 4 Ágyú 31) Q mii i méteres lövegek részére.
íme mit.-feremt 11 emberi agy, a technikai

ZALAI KÖZLÖNY

1908. OKTÓBER ia.


Nyolc vagy kilenc órakor.
A városi tanács azt az ujitási ajánlja az i
Pénzintézeteink tőkeemelései.
Nagykanitn, október II.
Jelentőn péiuQgyi esemény elölt áll Nagykanizsa. Kgyik péozintétetunk már hivatalosan bejelentelte az alaptőke emelést, kettőről pedig amolyan „fálbivilalos* tónusban beszélnek pénzintézeti körökben.
Kgyidőben tehát három pénzintézetuuk emeli
részvénytőkéjét. Sokkal fontosabb esemény ez, sem
hogy a dolog felett napirendre térhetnénk. Szak
emberek állítása sterint ezek at emelések kímagae-
lanak "
A rósivéoytőkét íz inté>t belefekteti ai (lxluti vál-lalkotásba mert azt uetn veszik el tőle.
At intézetek szempontjából más miatt i* fontos -\'■-"■■ « --•■■-• -*-!•*"»! »•:•■." nyújtó

nagy legym ai intótet rówvóny-
nzabályt sem lőhet fel-Uzleli élet irányától és
tőkéje, erre még általános állítani. Sokat függ ez ai módjától. Ezen
llítása sri g
nak a mindennapi közgazdasági eseményekből,
mlylyel fogíalko*uunk a péuiinléu\'tek bzempontja-! neh* ■ toke emelésre,
ól ép oly érdekes és tanulságos, miül a uagyközön-1 "rinyos a betéthest, a
jából I *-—m—A ^W, \\,iau,
általános okokon kívül vm más ok is ilésre. Például az intézet tőkéje _. _ hitel és minden más ezzel összefüggő dolog kielégitó. azonban a tőke kicsiny, A tőke két okból lehet kevés. Vagy.
gyermek csak kedvetlenQl kel lei 7 órakor az ágyból, hogy nyolckor olt legyen az előadáson. Mindenesetre van valami u dulogbau. Az at eluyomoritó testi növelés, az a kényeztetés, mely a gyormtikét mindentől meg akarja óvtii, de ai ellenálló képességét nem akarja fejleszteni, növelni, az csskugyau egyenes követkexéskép voo|a maga után art, hogy o

yy
ból ép y ség szempontjából.
A pénzügyi körök ujabbkori felfogása szerint
mert
nem is írják alá mindenben a spártai nevelés igaz. ságait, de azt a harmad félezer éven keresztül j« észreveszik, bogy nem meleg vizxul, nem az agy melegével, nem a kényeztetéssel, nem a mindenáron való kímélettel tesszük erőssé- magzatainkat, hanem az okos edzéssel.
Izetek tókaemélésének mi adott okot. Ezt elvégzik
beszélünk, li
Ki a patriarhiális állapot és fölfogás azonban lassankiut eltnnik.
A> intézetek kezdik betAlni, hogy nemcsak ve-! zető emberekkel kell bizalmat nyújtani, hanem a j saját tőkével. Mert csak a mi, magyarországi fejlet- ■ mutatunk reá. len viszonyaink mellett lehetséges az, hogy egyes,
ajd az egyes igazgatósági javaslatok, melyek bizo-
tókeemolést. E cikkuuknek neia is célja a pro vagy
, jcoutra állásfoglalás. Mi csak általános jelenségekre
Vagyunk mi is olyan humánusak, mint akárki
más. Ved|0k mi a madarakat, a növényeket, miért
ne tennólc ozt a saját gyermekeinkkel, na ez hasz
nára válnék. De az okon szDlő, at értelmes társada
lom nem akar a jövő nemzedékből melegagyi cseue-
véflt, penész virágokat nefelni, hanem olyan gene
rációt, amelyik meg tud küzdeni u emberi kor min
den idejében azokkal a nehézségekket, amelyek éppen
előtte vagy körülötte vannak. Nem puhítani, de eró-
...... . ., . „. .- , Lit A város es a Vld«k g«<Ja»ag\' «wte szempont- 8Jl01|i akar)uk gyenn^inkei. Ezért akarjuk bevnetni
g bi
pénzintézett* saját (őkéjök tíz, vagy húszszorosát, jábó la részvénytőke emelést nagyon fontosnak tart- M egyh,,uinu tauiUUt, bogy gyermekeink szabadban
togadhassák el betétol. Mivel nyuit az ilyen intézeti iuk. Ezek az emeljük Ián előcsaljak rejtekholyeikról |üek Boklt KllÁm me|egoefc hidegnek esőnek
jaranciát? A laikus közönség azt mondja: régi, jó > a használatlanul heverő tőkét és ftlvísiik oda, ahol ] Méi,lí!k< Vigy mór feledésbe mentek Rousseau nev«-
tirnevóvel. Hát az ilyen felfogás ma már nem állja | azt produktív módon kihelyezik. A tőkeemelésekből,^ „„„geHumémit e|vei hogy ugy kell a gyermt*-
helyét. A pónzintéteteknek saját tőkéinkkel kell ga- a mi vidékünknek lesz haszna, hisz pénzintézeteink | kflt nove|nj hw (irönlaud hótnezóin és Málta furró
ranoiát nyujUni a betevőknek. Legalább i« bizonyos Nagykanizsa es Zalamegye területén helyezik ki | hofnokjAii egyformán megélhessen az ember,
arányt kell teremlaníflk Baját és idegen tőke közölt.l pénzük nagy részét. Az ui töke a mi közgazdasági Dobjuk ki akkor ai iskolából L-ykiirguit l«sl-
Egyrént a bizalom megszilárdítása miatt, másrészt | életünkbe fog uj véri önU-ni. Es ezt a reményünket\' dt4 DöV6^Bj rendswrét és ne hazudjunk a ajer-
mert a saját tőke legjobban bittueitja az oxletthai nem fritiskép fejmzllk kr, tiiaem bizton hissiOk,; mekaelt hideg viuől, korai felkelőről tornásxatról
tarartalan lebonyolítását- j bogy az uj tőke halált közgazdasági életünk széles: tll(||B „ ,; milő, ,u ,|Ojn. \'mitlMA mh\'A
Hogy miképpen biztosítja az iuUnetuek a saját rétege fojíja érezni és közte oly r«t«gek, melyek leg- vajb mit m kimá|j (A, „^ Herék fajallko vélik
tőke legjobban az üzletvitel zavartalau lebouyohtását, jkevésbé erezlek takarékpénztáraink hatását: az ip»r*i belőle- — amint Arany mondja.
«t nagyou könnyű megérteni. vállalatok. , v a-Onban a doloirnak i-cv má»ik oldula A
Ai alaptőkét, nem említem itt a kOtöulele tar-\' Mielóll beíejezuók sz alaptöke felemelése alkal-\' ÍM0ÍA,j,, 0|ja| noIOK"ai£ lü imm oiauIa- A
talék tőkéket, szoktuk saját tőke alatt érteni. Ac; mából irt általános ésírevétoleinket, tegyünk emiilést | A Bltí(íliny munkás ember koránkul Nem thai
alaptőke ai egjea réazvények névériékéből gyttlemltk | a tókéaek osztályáról is, mely a tőkeemelésekben »; neki a szobalAiiy hiakácsntí a kávét teát az ágyba
Ok döntik !mí(! „ „apszámos eladok. Hw »« fUtwiek; mijil «z 1111110 i iskoliban ntttgmelvgxiik a gyurok. Ne zArjuk ki 6M onnan üig
DB u gyakorlat is IIOZZANZÓI iinir n kérdéshez, mórt p). a holybnl izr, iskolábun próbát tettek miir vfllu. Es mi lörlént V A gyormtíkt\'knt\'k ép|)i-u f?. a része, tcliát a többségit mar fél nyolckor vagy az utcnn, vi4íy uz iskola udvaron üdöngött, kitéve iguzáu a zord idő minden visiontagságának.
(Nak Kgy esetben VUIDA elfogadható s UIIIÍI\'H
A n\'ujtvényes csak ugy juthat rendes ^örülnie- emelésekről ók fognnk bírálatot mondani,
uyek közt pénzéhez, ha rosivényét eladja. el, iadokolt-o az «<neks KzUkség van-t
Itl van a rÓHtvéuytÓko nagy hordoruje a pénz - crodtuunyokot érhet «l m tij I6ku egyéuok és a köz ilttétu^. HEvniponlisból. Az iiiU\'ífl IIÍIHI^ZÚÍ a liiti-ll mt\'inpouljáliól.
ffllinundhatják, mugszorithalják. A hHtnvó ~ ÜHTI Mi hi^zitk, hn^y a tnkn^melésoknok illetékes
ez is csak hitelező — ptíuzét kivohelí, a visjzle&ui-: helyen elhangzó bírálata mindenütt kedvetö lesz és mitolásj hitelt nyújtó intézet s hitelt me^iagadhaljs. | a tőkeemelés hasiua mífllÓbb érezhetővé vállik vá-Osak a ri>szvénytőke marad nyugodtan az intézetnél,! rosurik és a megyo gHzdssági életébeu.
A íöióuttéjt, melynek lömét tarka ogymirulink frakkus urak kitllultilifwiikkel, eiulikus ruhájú külföldi mefEhivoUak >\'■» a kizárólng fuhérruhás hölgytálior [ képezt» (a gyengébb fautazisval bíró olvasónk kedvé-\'
ez irányú javallata. Ha az iskola nyitva volna mAr 8, HŐI fél 8 órakor és ott kényelmen, muleg muli*-lyekbtm kézi in unkával foglalkozhatnék a koi-An jövő tanuló iigúszun uz nlöadán megküzdéséig.
hadterónk logujabh di><zt\'. (Tessék csak kiszAinitani tnounyi népiskolát, népkönyvtárt k-hetne uzun sz ósszogen felállítani !i
Az uj hajó már vigan ringatóíott at Adria kuk
Tárna.
MEGFIGYELÉSEK.
Éhes emberek.
Nem a diuniisták óhi\'sck és nem juj-
ért megjegyzem, hogy ^3 fok Colaius melle\'t még a | hullámain az ilnm-pló közönség már rég hatatért,
hölgyek*! boritó csipke U meleg volt), (iirolmotlenii! | mikor ai öreg Bi-ppo. n-gí jó ismerősöm vitorlására
várta a felb*eutelé*tí aktust. ! vfll, hogy hazavigyfu. Velence szülötte, fehér fnrtt-i

A kiltliöll időbeli megjelentek az udvari méltóságok, uevfMistuHtíiJ vagy fúltucat főherceg és ugyanannyi főhercegnő. A püspök megáldotta AZ uj haj^t és felkéri a hajóanynt, hogy tingedje m«g a vízre
három nemzut a francia, uz osztrák és az olasz uralmát érték meg. El beszélget vo a lefolyt vízre-, bocsátási Ünnepségekről érdeklődve ktírdeztuni tőlw, | köllemesebbeu érzi-\'
f ... 1 magát legújabb Hazájában, u|. ^%u. « v
bocsátását. Az illető főhercegnő intéeére It\'hull .1 lepel, törvények, uj kormányok idejében. A tengerészük gátnak a tekintetes Haza-nagyságos és a hajóról és láthatóvá lesz a név: Krzhcrzog Fraux\' egyenes ulálo logikáiavnl válaszoíl Beppo. .Sitjuoru, rangn alkalmazottai sem ; néhány íiskális Kerdinsnd. Majd egy villanyos gombot nyom meg j Mutano i Tornai, ma il pane é sempr* loBteshO".; szenved csuk éhgÖrosökben. A1, Ügyvéd ui\'ak
a hajópatronus mire a hajó orrához utódik s
pezsgősüveg (a mai korruptiós vilrighun múg kilelik
tőle, hogy nem is volt benne pvcsgó!)- és a hajó
hidraulikus nyomás folytán lassan méltóságteljesen
megindul. Majdnem 46 másodpercig tartott, míg a
közönség és a hajón elhelyezett inuukáuok éljeuzése.
matrózok hurrája és az ágyuk dörrenése kigéretében
sz ideiglenes faálványról a vízbe csúszott harminc
nyolc millió korona Minthogy ennyibe került
Csak a pékek változnak, a zsemlye ... az zsemlye marad mindig , . .
Speranza
nyavalyájukkal a^yon kiabálják az\'országot, mintha bizony más emberfiának kedve szerint mehetne a dolga ebben a tökoazegény, mindenben aránytalan országban. A díjtalan dootor juris joggyakornokok hallgatva tűrik sorsukat, do huszonötéves serdüló íiskális uraoskák sírnak, hogy az első évben ötezer torinton alul van a jövedelem. Ezek az urak-nem bírnak beloszokni abba, amit Vázaonyi

1908. OKTODBR 1.!
Vilmos IU utolsó ÜL Hzell«mesen odavágutt
gyűlésen olyan í nnnwrim clausus
ZALÁIK 0 Z |, 0 X V ,— TanitÓTálasítís. Ai ip,ros iskola fel-1
_.., ..•el«h«oiiság.jVli„Vk"lí*rk"VEkóUi™r«.Iírtí -Sokap41toká.bolt A .ZalaiKotlony"
Arülljeinclí: „hojíy nem okvntlcn nyomoru- m*lf*la««oita ipariskolai tauitónak sMntemner 118-rki súmnban cikkei koiölt ai alkolio-
*ig méK m. lia >a, ügyvédi iiii\'Slfil\'Sl\'g mint1 ~ ^kt\' 6j JIillln» ai i(|ns«gi lelkasedés raak \'\' \'\'"""* rombolásáról Nagykauiisíu és csodálatát fejelte
még ne.m i» oly rág™ - biztos megK1«- L!í""í \'"."Í..ÍÜ1."\'\'.\'"..™\',"" ;."!""■ .".\'*.». MWauk-l",\'\'.•"«•\'. »««»»»!■>>•>\'. hol minden „lép Og„»k
A üood Tamplar rmid 1852 beu Newyorkban alakult. IHGÖ-bau a reudnek 26BIÍ páholya és 168500 lagia volt. Az skí európai páholy Augolországban l8CI)-bau alakult. — A rend összes tagiainak szHina hiteles adatok sxerint 19>i!i. évben f.00,000, mely Mim aión bizonyára uagyou ouielkedetl. A .Magyar Uood Templar egjüslllet 1901 augusztusban alakult. Az egyestllüt muzgalma mind nagyobb hullámokat ver és néki koszőuheljük. hogy az alkoholellenes mozgalom felszínen vau. AzegyeaQlet tagjai a társadalom kulöuljózd osztályaiban, tartozunk. Az egyesDlel a szurvezell munkások valamiut más kórókben is idószakokként elóadávo-kat tart. Vita eslélyek, felolvasások, röpiratok, szakközlemények ezek az egyesületi propagauda eszközei.
Nagyon kívánatos, hogy ez a szép mozgalom líielóbb sikerre jusson Nagykanizsán, mert kevés vidéki városban vau erre oly oagy szükség, mint épm nálunk. Nagykanizsán ugyanis még az adókivetí bizottság is beismerte, bogy sok az alkoholos bolt, ami nem is valami hízelgő kiielanlta. Mi legalább nem tartjuk ennek.
— Tanári ZBurok A diákok órareudiét i-endeseu fel szoktuk szegezni a tálra, az elószobá-
afUgget^n Bulgár király-Í^K^ proklamálla tíosmia
gyülésekon ulkövo.tntt aj (Ígyvddi pálya, tnl-1 í»lol»»»*« niúlutla. Harta Fweuc és Stoinmer produltniója miatt. Az az óljára*, amit ezok ] • *í \'""\'* *™V wavalatiikkal emelték az ünnep »i urak u jogász-ifjúság ós u kczdú jelöltök; "\'V"J _1 Krónika K hét k l« T V <>llcn olkOvetni akarnak, netnosak kollógiálut-i ménje van: Móniidban »íso nMr\'V\'rdlnand\'SuK lansají. hanem Hgyenísi\'ii megbi:lyegz6 a/. i8*ri" íeiedflm.. kikiáltotta ■ügyvédi tarra nfavu. A numiirus clausus *áíf0\'1; a "\'*síl\'. b<W « \'< i„.h,.,Hü.l» aminek annyi lelkes hiva volt az | *"" "\'ásí!.,.
utolsó nagy
«,„„„ umné ugy a
e» meg most som kész, mert csak a gyulÓMkm opol. Most is íelsblmés van ulleus benyuilva. mert a palyanyerta céfrröl altálliljtk. hogy nem magyar aszalttal és munkásokkal dolgozik. A Déli Vasul
ága pedi ll lák
ilasébei,
g D
igazgatósága pedig lajlalanul luiziákazdelt az útrészé,
uek klépilasébei, még podig ilgjanolyan a(iró liazah
kkákkl i Tlk lák E l
kockákkal, mint a Telokj-ulon láttuk. Rí az nilpi.... amellett, bogy magyar termékból, magyar liátíkai munkásuktól késiül, most a l«|íjoljb, legtartósabb, legolcsóbb és legkOpyebbon ículartbató utípités. Jó volna, ha Kanizsa tarosa *em experiinenlálna BZ aaz alttal, amelyril tud|uk. hogy a kocsik hamar koptatják v-s árt neki a nagy hideg, meg a uugy meleg is, mig a bazalt kockák rugalmasak és tartósak egyaránt.
— Iskolakerülők öBSzeirása. Azt hinné
at ember, hogy váronunkbau niues olyao aiQló, aki
tauköteles gyernifkét ue adná he iskolába. Sajnos
nagyon is sok van ilyen. A múlt évben mintegy
900 gyermek UHUI járt be ai iskplába. Most ismét
tláxröl házra jár egy bizottság, mely a be nem
iskolázott tanköteleseket (umeirja és esetleg a mulasz
tással vádolható szólót a törvén; értelmébeu bírság
gal sújtja.
— Dljnokok moagalma Tudvalevő, hogy
kar nívóját, mint a joghallgató ifjúságot. A7, ujabban annyira hangoztatott núgyóves je-löltxóg szintén Hova hámnál a tuiprodiikoió ellen. A közelgő joghullgatas már errdnió-nyes lenne a Iét8zámi!í>i)kkeiités «7.oinpontjá-ból. dn nivó szempontjából annyira mi\'g-rontaná az általános szinvonalat, hogy M i-iuigy osztály-pályává emelt ügyvédi állas monopolizáltatnék a gazdagok és bizony sok-stor a gazdag-buták által.

g
vágj a gyerek sjobábau. Mo lajstromot kell teniii I. k é
mellé meg tanárok fogadó M
g
napjainak és óráiuak az időrendjét. Mert nagyot] fonloM az. hogy Pépaszem tauárhoz csak hétfőn d, v. 10 órakor lehet menni: Virgács professzor meg csütörtökön d. u. 5— 8-ig foiad. BukUty Unár inng "asárnap 8—H-ig stb. Tessék JO professtoruak ■
Tisztelt éhen urak. fiskális urak! Az orvosok, illntólfig orvosnövcndékc.k létszáma á közel múltban nagyot csappant Az orvosok pudig summifélo radikális hóhér eszközökhöz nem folyamodtak az orvostnn hallgatók kivégzésére. Kússz volt a kereset, kumisz a megélhetés, a csak ujabban rendezett körorvosi fizetés én ogyéb orvosdij koldua-szegény, ott hagyták az ifjak az orvosi pályát — maguktól.

városunkiiál részleges lisztujitás IOBZ a kózel jövóbeu , f»«adó idejét megjegyezni és ezeket az idíket kellf-
azokra az nllásokra. melyek knlönbozó okokból, kíP f»l \'" használói, mert a modern iskolázás meg-
megllresedlek. Krre való lukintettel a városi dijnokok ki*»"Ja. Bégen nem így volt. A tanár tanított, a
körében mozgalom imlnll meg, hogy beadványban : diák Uuull. Ma? A diák nem tanul, a tanár? Fogad,
kérjék a városi tantoot és képvlselólestllletet, hogy\' ._ Jönnek a törökök- Valamikor rémes
íz állasok betohésevol lórt.imudó állásmegüresedé- kijnj, ln|t m , „épre llaIvei M, megbámuljuk ókét seknél vegyék tlgyelemlio a dijiiukok szolgálati idejét |M állomáson. Kanizsán keresllül ment egy lis csapat
*i e szerint léptessék ókel elé, mert a tarthatatlan ; meneküli, akik annyira Wke.Hllek mindig a tor\'sk
siKotmanjwrl, iiogT ntoni a vagyouos ólom aiűtvo menekíti ti törők illfotmány áldási ulnl, bogy ki ne \'" \'k ókut B hivatalnokok. fí^Hbit utazlak.
— Telefon-ÖSBisekÜttetóB. A kereakedelml
ru«BZ flzetút iihillett (ig)üb t)uiditá<tilk ugyni a mtjgtirdi\'ini\'U elólópt»túd fizetósben in Allásbsu. Ugy Ind(ulí, hogy ugy » Uaáca, iniut a képrinolA-teHtÜlot IH ily erltílembmi fogja a részleget! lisztuji- j Uit jaruolni illetőleg m^gujleai.
érte tanulni, le-ameddig vissza
nem riasztja okot a .kenyértolensog", addig hiába találnak ki .öreg flskáliB urainiék" hessegetóket. Rá fognak azért szállani a szóllóre a csitri madarak, mert még vun a tokén szemezgetni való; van bizonyt (ir.)
— Madár védelem. A lóg uraiuak ueveite \'«inU»ter Nagykaniasa ós Zsinegei-HZ«g telefou kőxép-
ébá ik M á k bbáíi k lf
Ügyvéd urak, nem kell numerus olausus tiern kell négyéves jelöltség, sói még köte-lezó joghallgatás sem. A létszámcsökkentésre ez mind hatástalan. Mindezek dacára les/nek vállalkozók elegen, sokan. Az ijesztó lul-produkoiót az fogja megcsökkenteni, ami a lulpiodukciót okozta : az Klet. Azért tódulnak az ügyvédi pályára, mert még -- valljuk Osak he nyíltan — jó pálya, jobb mint akármelyik pálya. Amint észreveszik az ifjak, hogy nem ..érdemes féléleten át maradnak maguktól is;
egy
terméazelbarát a madarakat. Ma már nagyon poutokat az abbiUiai osztrák ttílífoiiközéppontUl »ló o kedven én b«unon nzániyasyk. A i ^uruforttalurubn belevonU. Besttilgetéai dij 3 poroen-
sok erdApuuliUa._a uftkuek wtoba ^
mbmk b..l.rig.. mellyel »ját érdíSik^o\'! ki°! 2 ^ 50 "«*^» • "W b««*lg«té.i dü
irtják a lianiiüg madflrak.t, a vAsolt gyermekek Pedl(í 7 kor" 50 lllU(rbe" TaH megállapítva.
milliói mind mind ellcu^gAi a lég urainak. At — Brutális részeg. Szl .vicsek Jóisnfoé a
HETI HIRADÚ
Országos Állatvédő Kgymulet kiváló gonddal ketlSzt. Miklós mnlleti vaituti Ar rulof>ég» Kiaizftáról
vódelmökru. KUlÖn gyúrniuk uaptárt sierkeait évenkint,\' hazament) mugálloit bexzdlgutni az utón Uubri Lijoa-
raelybou élveieteN nlbesztílrÍHok, versek lopják bú a\'sal. Kkközbon felójuk tartott Varga Peaes J&L&ef
gyermelcsiiv^kbo & madiirvilAg iránti szorutetet. I kískaniisii vasúti munkás akit íaraerősei durva,
— Mindnyájunknak kell néha egy erőm- goromba emberuok ismoruek, moat pedig món részeg
tÓHzer, mert a folytonos munka fárasztó- KitünÖ ÍH volt ökfllme én mitidau ul6zeles beszéd uálkUl a
leggyengébb gyomor is könnyen eméaztheli. A ját ^llörto. Kz ügyben értesítették a kanizsai rendőr-„Scott-léle Emulsió* minden gyógyUrban kapható, eúgot, nu\'ly a nyomozást megindította.
szabadalmazása vagy órtókesitósa elótt
ugy Magyarországon, mint bármely
külföldi államban, ftmluljoi. a
„Szabadalmi Újság"
égj ad hoc Imolának foKJa kiadni ós csak iljani\'l\' I \' I „^^ \' _ _ l_
alapos társulás mán k.jrlll a Upviwlitmtulet nsiue\' I !\\ \\ í\\ I ||l/l II VIIK elé. De min a: U meglehet, bogy saakvéleraénj JL VI 1 U 1. IXX 11 11 f \\J IV
j Budape»t, VII. ker., Ernébet-körut 36. uam.
Kérje a „Szabudaluti üj^ág" ingyen mu latvinjrszámit.
kiuyomatva is megkuldelik az egyen képvi
Látjuk tehát, hogy alapja, megfontolt tágyalás utón\' fog a váron villamos világítása döntés elé kerülni
— Személyi hlr. Batthyány Pál gróf Zalavár- erfiüitfi szernek bizonyult e „Scott-féln EmutMÓ", gyanútlan asszonyt boletaszitotta a mögött*. le»Ó
meK?B fŐisDánia Wiesbadenben időzik, hol november raü|y fö\'»g csukomáj-olijból áll, csakhogy igen jó izQ árokba, ugy hogy a Bzeroncsótlon asszony kutcaeaont-
l-ig marad.

— Szakértői jelentés. Martos Viktor tanács
adó mérnök én elektrotechnikus H villamos üzem-ter
vek ajánlataira vonatkozó jfllenttWtt már benyújtotta \'
» városnak. Egy példányát púdig Hollós tanácsosnak \'
küldte meg. aki Kzakvélemónvévul lógja a jelentést
fclulbirálui Azuláu kerül u (Hnács ••!>•, mely mú)

— Népdráma. Santos községben, mint Kapos-
tárról jelentik, rettenetes módon végződött kél fiatal
legény versenygése egjr Iriuy szerelmiért. Porró
György volt » egyi* versengő, hogy egyedfii marad-
joa i nyeregben, riválisát, orvul megtámadva agyon-
■urU. A meggyilkolt legéoy édesapja Turányi
Per«oc boszut lihegve kereste n alkalmat arra,
hogy ttav gyilkosát eltegye láb alól. Vasárnap azntán
taliíkozoU Forróra! s nyomban megtámadta ót és
fejaiével keUéhasilotts a fejét. Az Öreg Forró, mikor
értesült a fia halálóról, revolvert, fejszét véli magá
hoz és elindult áztat a Kandókkal, hogy az egész
Turányi famíliát kipusztitja. Turányi azonban meg»ej-
talle a veszedelmet a bezárta a lakását, aztán a
BioitBiéd kerítésen keresi tűi, elmenekült hazulról
Kaposvárra. Otthon még azt mondla, hogy Ba gyil
kosának temtstéaéo olyan vérengzést YÍKE véghez,
hogy beszélni fog róla a világ. Egy darabig nem
bírták teiartóztalni a vérbosziit szomjazó embereket,
mórt bujdosnak fa egymást keresik. Gyanúsították
azonbau, hogy a vérboszura szomjas Turáuyi Kapos
váron tartózkodik és két napi kutatás után Szekery
József csendőr csakugyan rá is bukkant éa átadta az.
Ogyészséguek.
— Pályásat ipariskolai ösztöndíjakra.
A soproni kerealt. éa iparkamara pályázatot hír-;
det az 1908—fl-ik tanév folyamán az iparos Bzak- j
oktatás coljaira szolgáló öt iskolai Ösztöndíjra. Kz ösz
töndíjak egyenként \'200 (kéisziz) koronára rúgnak. |
Pályázhatnak a kamara kerületében Mosón. Sopron,
VaB- ás Zalaraegyék, valamint Sopron szab. királyi
város illetőséggel bíró oly szegónysorsu ifjak, akik j
az ország terniutén fennálló valamely iparszskiskolA-1
nak, felső ipariskolának vagy iparművészeti szak
iskolánál beiratkozott s az illető intézet elöadáiak
rendesen látogató, jó előmenetelő tanuló volt. A
pályázati kérvények lekésőbb folyó éri október hó
30 áig a soproni kamarához küldendők be. A kerü
let) kéretik, én iparkamara nevében Klein József et-
ook, Kirchknopf Frigyes titkár. \' "|
— Bktoa gyógyhatiff. Mlniluok, kik rom <sméiilíi, [
vagy tiékroited** k&v«u«tith«n felfuvöüitbin, nomtlilmn, tó* ,
ftiiibsn, ttrfLgjrhUnyhin Y«Ky e^jéh bajokban ttenvednck, a {
™1AUI -Moll-filo mltlllU-porok. bnsintUl* ilt*l blítui gy&-
gyuUat írnok cl. Kgy dobói irt J kor. Siélkül<lí« napom* |
utánvétellel Moll A. gJüttjtUTtti, <•■ *• klr. uüv. «iilülól6l
B4c», t. TnchUuben <j A vl.Uki Kyö|tyit«Ur«kl»n haliioioi-
UB Moll A. k*Mlt»íojr« »t ö gyiri |ekinyiv«í et *lilriiiv*l |
kdrcndO.
* i E
,ileiinal)«rg> , ;m 60 kt.-"51 feljebb, kér-Illtfl íi !*■"
Cilkii Inkái
liln Irain
SELYEM:
■ IBllltl. - Minta |>ü>uroidulUvftl. — MegrandeU.ek t>á(mely \'
nyaKen inttzendúk: \'
u liltiihkrUt. Himkiri li Ztrlth.
& SOOTT-féle Enmlsio nz nlsalnjulástól megmenti és rendes ITÓIIÖZ és vidámsághoz, ae-giti ókat.
Aaaórió szülők "mi "ézlék, elrllgad"
lyi\'H/.si\'gonek rohamos javulásai. Még akkor is, ha a gyermek a tejet vÍHgziiutasitjft, a
SCOTT-féle Emulaiót
szívesen fogadja és könnyen
emészti meg.
• SCOTT.
tf«°d7£iÜu E^y oredeti üveg Ara a K. 50 fillér ■ k*nflk un- Kapható minden gyógylftiban.

ZALAI KÖZLÖNY
Nyilttér.
DiaziUQk Ukri6untíat télen s kfrtllriltfit nyáron valódi Haarlemi hagymás virágokkal. Puslici beküldőit 8 K ellmiébtin porló tá vrinunenleseo küldjQk AuR2trit-Mng>\'arorszigbi a mi legjobban kedvelt normál gyűjteményünket vag; 30 jacinthagy-mát üvegek, vag; 40 drbot cserepek esetleg 4U\' drbot kerti Ültetés síimára. Vag; eg; jyOjteménjt stobáklia I5U darabból, 45 cserép számára. Vágyj egy kerti összeállítást 250 drbból, esetleg egy kerti és szoba Összeállítást 240 drbhól tartalmaz pompás választékot jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág
stbból:
Oazdagon illuslrílt »ot elismerílevéllel elátott fóár-jegyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwloböl ZUchterel
.HÜIS TEB DUIN- (A. O.)

A B6T- is Llthlon-l«ru!inu
kitűnő liktml hiiinálUtlk
veaebaloknAI, » húgyhólyag bán
ialmilnál i, kOazvényníl. .ómkor
btttgiégnél,.. eménztéil í. léiéi
KéMtzervek hurutjainál.
Húgyh»jt6 hatásúi
VIMUUI I Ilur<
T*t|»w IlitU
Nordwik bei Haarlem (Hollandia)
A közönség köréből.
a ^^^t|■k»•íi7.tós^\'■^£.
Kofa világ
Ki azt állítja, ho^v » szocialisták avagy nem ludom, Imgy kic^toiliik az okni u piaci dnigaMéguak, hát az sétáljon ki regigelmikint a piacra és győződjék m*g róla. vaj|»ti kik idézik etö a.piaci drágaságot. Kn megmondom, lisztéit olvasó. HAt bizony a mi piflci drágANágunknak müiki más- tinin m oka,
\'mint maga a hatóság. Hogy miőrt a lm Iónig ?
1 Kát csak átért, mert szabad garázdálkodást enged a kofn-rendszernnk, Kezdjük csak clulró).
A tarniflA ki m fu)|a magát, midőn tetuszí a piacra hozott áruját, legyen az gyümölcs avagy konyhacikk, máris olt t^rem a (táukabad, H mi kofáink h elkapkodják az árut, mielőtt maga a piacra menő fogyasztó hozzájuthatna. Sót kimennek B termelő elé az országutra s már olt megveszik tőle tiirmúnyeit. A termelő odaadja azon reményben olcsóbban a kofának, mivel gondolja ; előbb hazamehet s nem kell
|helypónzt fizetnie elb.
| S ha kirnegyülik reggel a piacra, hát mit lá-
| tünk ? Koravilágot. Mindennemű cikket a kofáktót vagyunk kénytelenek beszerezni. Muszáj tóin meg-
1 venni BE árut, mivel máshol nem szerezhetjük be.

1908 OKTÓKER 13.
Nos\'hit, kik csitfálják r*drágaságot a piacon?
Maga a hatóság tunya n^ratfirodfimsége.
Hol van Deák Péter ffii api Iónt, kofa-mcgrend-azabályozái»áiiak eredménye?
F a p i r OM o ii-
Ni1 ni hogy dnigán vngyunk kúnytelonek a kofáktól bebzemziii élelmi (jikk<\'ink**t, d«- nit\'K kŰDytelenuk vagyunk végighallgatni durva ljSmu<lú.,«ikítt, ho^y |t4 ellőtt mondunk mikik, avagy merészkedünk kéve-bbt igérui áruikén.
Attanulmátiyoztnm Nafokanizsa piacát kóláival egyDtt. du inonclhntnm, lio^y nagyon nzomoru állapotok uralkodnak ott a — közöntté* rováxára.
Helyesen esetekéi igeit tUzlelt fókapiiány ur, ha rendóruit bovemja a piacról, legalább titjiu luaziiok kéuytuluiiek hatÓKági Mgyúiijelvulétéhen végighallgatni a kofák durvaságait.
Továbbá főkapitány ur, az ön rendűidével nem törődnek a kofák, do még a saját rendőrei w\\n
Ku nem ittmerem ugyau teljeM uüvugében azou mftgrundazaliályozó papirost, do ismerek mAs városban ily irányú iutézkedéxt, muly muglilija a kofákunk, hogy reggel 0 óra elÓtt iinm szabad semmit n»m veutiiob n termnlfitÓI, Höt még baromfit sttm.
E visHzaéléHGkflt csak ugy lehetne tnegszuu-tulrii, ha a kofák í) óra nlótt meg sem jelnnliftuéimk a piacon, a már meglevő áraikat pedig a termelók tfit elkntonitutt holyen ánitiitanák.
Továbbá, ama romíntól bon szigorúan el vauu&k tiltva az országúti vuvi-.stÓl is.
Kz JIÉ\'ÍII a nngvkanÍ7.H»Í rondelol.
Tény az, lingy jobban tnug van vöd VB henn<> a közönség érdeko, mint a uagykauiísui hírűd rendé-leiben.
Tényckknl, adrilokkal lifiv<<hbim randelkflzhHt-
nék, ugyHiintiíii miudiMinHinfl vÍHHzaíléHPkk«l n kó-
zÖDség rovására ÚH a httiósiig utUu, úo JOIAUI»K uum
teszem, váiom az illAtékfu Italóság ezigoru íntéikri-
dését kofáinkkal szembún, a polgárság, a szegény
ember érdekében. Halász Jen6.
i Kaniziavidékl szüretek.
I Most vannak a >zl)retek és <lacnra itz ulKnluusjó | időjArásnak. egylntitmr nf ni fujt.\'/.óiliiHk i>». Mién V Kny-jsz«rlleu azért, mnrt oly nagy t^rnu\'n van nKzólIöben, nmilytMiro (ín-jz fiiilmriík is ufigonilókuziiük. A mti»t Mlttivésélitíz FitikHégi\'H Hlegeudő edények nincsfiieL i Volnának, de oly tungus áruk lett kIIIonoson a hor-, dóknak, hogy maiüuum nifg kell futüui H Imle ; helyezendő mustimk az itrát. Ugyani^ H hakzuált \' hordóknak áru ma lllilHiiukinl f— <> K. Az uj hurdóké pulig l-_\' — \\f) K. Rzzcl MZfmímii az ortizágos bő termés folytán a mi\'vidékünkón a mnat ára 10—11 f. közt forog. A >«z(.r«ti termékek között a törköly alig értékeuithutó, luert az uiabban\' fuleiuelt Hzenzadó | miatt a Hze.izfőzők f<>lhagyUk n pálinkafőzőm1!. Toklntve a must árának alacsony voltát nagyon lmlyeseu | cselekednének azok a azüllősgazditk, kikuttk bok fekete uzólfljnk vuu, ha vörös bort készítenének. Mert , tudjuk azt, hogy borkiviielbuu kizárólag leliór te HÍIIerborok szerepelnek, de vörösbor szükségletet úgyszólván külföldről fudezzUk. Tehit éppen mint az idén, amikor a fekuteíizŐIIÓk kallóén beérnek, miért De csináljunk vörös bort, amihoz pedig nem uagv tudomány kell. Az ily out magasabb áron is lehet értékesíteni. A vörös bort ugy koszi tjük, hogy jól beérett fokete szóllófajokat alkalmas kádakban 8—10 napig hagyjuk megmorzsolva, hogy ez edények-| ben a föerjedés végbemenjen, melynek megtörténtu után egyszerűen kisajtoljuk; további keze lé no olyan, mint matt boroké.
MiuÓxég tekintetében in olyan a?, idei termés, hogy cukortartalma megfelel a termelók várakozásának ami nem is csoda, mert a uyár is el g meleg volt, at ősz pedig egyenesen a uzöllóéróare vo|tSirclin

lUOooetegsegeK, nuruioK, szamár\' köhögés, skrofulozis. influenza
ellen szamUlatt tanir éa OTTOS illal oapoata alinrn. langngy értéktelen nUtua^okal l> ktailtiak, ktrt" ■

„Roehe"

OKTÚBKB 13.

ZALAI ÍUiLOSI


ÚJDONSÁGOK.
l»gk»dfei4bb. Főkre uéiie 16—ja kOiOll filukoiik. jHfcjarboldaiiliint 40—50 haktolltarra tshetí i ler-giw nagysága, ami raegköielili u 6regapánkl«i emlegetett 1884. miiig in hiros borterináat. Mind«-Itkbol az is lálbaló. rnilysn Qdvö» volna ha pitira-niGvetkeíetDuk volna, mely intézmény raa már Kok h,.|yen van «» l«»i. Miirt 011 nemcsak elegonrfí eilóny AHwa a termelőknek rendWkexihőkre. hanem a beraktarozott mustra előlegei is adnak, ős így a . gazdák nem viilintntk kénytelenek mindjárt Hiüretknr a hordót én pénzhiány miatt boriikat potom áron íHolyavetyélni. Kelliivink rí MÍÍIIósgajiUink ügyeimét.
, Tóth latvin gazdakori titkár.
Hirdetmények. A ker«»ki.dulemOgyi m«y. liir. mini«7.t«r urn«k folyó évi nzeptember hó 7-én 7H.834. és ugyanazon hó 10-an 70.41ÍJ. sz. rende-Irlével a Cáorna éa Oyór, Csorna és MoNOii-Magyar* Pipa közdtt váltott hely-
Pragmatika éo Illetmény asabályiat.
Kgjeis kózlekedéxi szaklapok „illetékesnek" mondott forrá-sból közlik, hogy a déli vasutasok príRiritttiknia kész. 861 nrröl in tudnak, hogy ai
... | uzletigazgatótiita nz illetmény hzabdlyzat átdolgozásán
A Déli Vauul tisztikara kóréhen niRynbb síimu l j, serényen ilulgoital. A hír uagy érdaklídétl kellolt
. ,_.,.,.,.,. > f) v ,|k,||„,Ioll,k k,irébi.n.
Lapzarutor ]"l .■■rt..ioll helyről közlik velliuk
Áthelyezések a Déli Vasútnál l Déli Vauul tisztikara kóréhen UüRjnbli „_,.,„. áthelyezések történtek. BeuuOokel érdeklók a kuiet-
ValtV n"]"" "\'ü1\' \'\'ÍH*."\'!!^^\'*"\'* ...r. , <..,."■ • «.—.
tsrigra |iitá>át.
RészlegOB tisztujitáa. Az nlispán még iiiindig netn tüzto^Jci a tiszt.
loiiöke Budtpe»i d. v. állomásra helyezleletl át eddiiii | !„>„, a HOIKIII.IÍ pragmatikának eddig kiszivárgott minSségben. Hllitz tarozását klizönségOnk iszinlén | ré«zi..t..i »/. alkalmazónak köriben nagy lelazésben »a|i.»lja, mert beuue reurlkivDl előzékeny línilkét ré««,llll..k. Kouek tudható lie, liiujy az alkalmizollak vesztette pályaudvarunk, hol iltléle alatt mindig .pél- , |eBn,gv„l,l, bizalommal vnrjak a \'praiimalika mii dáí rendol tartott. Helyébe Mescliar Ferenc fíelle- tB, • \' ■ ■ n6r, a balatonszentgyörgyi Allomáa eddigi I6nök» helyeztetett hozzánk. — A balatonszentgyörgyi allo-
raá« Í6uöke IleulMu Iguác eddigi «lf6nök lett. .._ , „ „ „.
BaumBartnei Miklós forg. ti.il Nagykanizsáról B. ujitis napját, de a városházi tisztviselők itözötl i.le-Szenlgyorgyre Slumpf Károly Murakirályrdl, Nagy- gcs mozgolódás ószlolholo KOliiuOsen a régen kaniz«ára, Koller József 8avanynkulrol Murakirályra léptetésre váró hivatalnokok, dijnokok várják
3 percenkint ai eddigi S |leU *theljr«ve.
mire ezennel fölhívjuk az \' Fransék köselednek.
Amint előrelátható
I kálómtól tielyeotQk javulását A kfilUtiácsotti Állásra r Varga János\' és May Matyiin pályáztak. A II. <>»zt tanácsosi Állásra (Jwmyi JAŰOH tevúltáros, Henedek
ovár, valamint Csorna közi távbeszélések diiál koronáról szállilotla le
irrtek.lt köreluk flgjelmét. | Amin, előrelátható vol, , Kranz cég nem íózseUegyz^ iöih^viln^dtoZ Tszi
A kereskedelemügyi miniszter ur rendelete | marad a méret állásponton a tárossal szemben,, Ustíl állásra fgv régebbi elhaUrozás szerint llar.lv
í_ f-lMí .E-_: .l.iíl. _.. Ll * . »1 l . i 5 in Iáim tim.an Artu MXkn« DAII P_J..1..._-.. f_ I .. . * ~-.. " . .. . . . . . ■
,., boproiikeresztur, másfelől B«den,Lies,níesV,l,l»u!be|»I„„u,t,e , cég, hogy ui dinamó «, erőátviteli ,lésre. Az ,.»,tl!íg mogare»ed6 lovélUrosi\' álhWa
o-zlrák városok közölt a rendszeres helyközi láv- I gépet szerzett be, hogy a villamos világítást intenn Erdélyi ,|,i„(14 kiadó. Horváth István adótiszt és
b.\'széló cserelorgalom lép életbe. A közönséges be- \' vobl>á. jobbá tehesse. A tanira lermészetesen nem Jutiui István n.inlfirliszlviseli\'i pilváznak
„.^etésok „i,a ezen viszonylatokon , p.rcenkin,, SST^^.t\'dSn.X ÍSL\'SíS., * hadgyakorlatok és a D. V.
•l K (i(> illlérben, a hllrgösÖkH . K 80 lillerben van l9|jy jui ,.ófl ^ J8 „^„ou^ B 8ieriödéB. Mi A HHJIÓ nz őszinte dicséret hangján eiiilékeiott;
azonban a cég e téayóbŐI közeledést látunk a város["^íí »rről a »ikcrrAI,_ inülyot a Oéli Vamit az idei
(..■■gállapitVH. A ki>r. k«resk. én iparkamara.
oban a cég e lényéből közeledést látunk a város|K , y Q
Ohrysauthomuniük Utasuk
ál llk é dk
kutatók,
.. . .nintatiierO bürendezőkében, lianem a fárad\'
tily hatalmas jelentősegm emelkedett virAggazdag I mélUoyosabb beadvAnyt iiynjtoltbe, mely a vArosi hatatlan alk-Hlmiixoitak UMxirAfiin Inli magyarázatiíl. keleti hzigelorczégban clirysanlhemumok csodás *ilágiláíit olcsóbbA tenné. Egy városi kópviselótöl ez A déli VÜMII nzletigazgiitófulgii m.\'ItAnyoUa is az »l-n^jfiágbau «s megszAmlAIhatatlan változatokban i "gybuii a következő Borokat kaptuk:
kii; Ju|iAnl)un ttiegtorduliHk, tógi-n tudták, ltogy n i
kulmszottak di-rekan munkáját A Budapest d. Nagy kun Í/.SH vouaUzulcanz Btemólyaotéluix iiz Ígazgal-\'>-Míg a k\'gt»ilj(?hcl>b .elismerést kifejez/i köriratot íutéztA és n Víinatkiséríi nz^mély^tet í-a az Állomások for-giiliní liiviidiliinknil péii7.büli juliilombitu n-KZOKÍtctto Levágta az ujjait.
Hókalnizí ludósilúnk írja: Ax on>g ItozMik MAr-loii niiir régebbnM olmolinjou rmbor volt. A napok* Inni i%y nugy szálka inéul u tenyerébe, amil vnlttitti
érdekeihoz. Bizonyítja fölfogásunkat az is, hogy a v»le \'kinllvgyakorhitok alkalmával elért. K siker nemcsak
fennálló szerzódés módosiláu ügyében az eddiginél » !>■ v iitzO bdozéébpl h fárd
— Amiről mindenki már előre tudóit és amit mindenki természetesnek talált ón talál megtörtént. Kranz ia adott be ajánlatot. Ki az ajánlat termÁnzutetieii a pályázat roudes tárgyain-fát i.Htn cavarbatja A vároa Htakértok által Franz cég njAnlatAt is megvizsgíiltalja és majd ősszohuoDlitAüt tehet Krím ajánlat és a pAlya-zatok közt, A képvíst\'lók minden nagyobd
Imit if;v gy
öröm Mimpatii. vafrjr PIIBUSUHIV iiilkDl fogadtAk utZii(\\Ás iirriil szcn-nc^sci. ki|(i.szkált Tgy
az ajánlat Iiirút, melyet mAr flAre bizlosru v.Tm^rKezúst nkoiolt ox » milíét i-n aa uznifi hunit
k dt ál ibftl
K
kt\'ilviW\'Tt PÍTV kín njhori ifc szi\'dntt niiigáliu eljni\'-ji\' annyira inc^tiibbant, liogy rog^ol 4 órakor kíiui-nt a favii^itóra I\'N opy öreg fejszino] levágta a mlgy tiiiát Min* a pm-iai orvns nu\'gérkeeptt. mAr nem s<-giilu-tcl[ rnjta, d. n 1 órára meghalt Aa alkoholellenes mozgalom. MuniutArMUik oi ílkoliolell^nua \\iA\\\\o\\y Ügy*\'--Iti\'n. ihülyrÖl Inpunk IIIRH IIHIJÚII inink — Ikszelt a ..Hj/ykiinizHai NiociAldnniokralá pírt egyik vozotócmb(*-
uki kijitli-ultilU1, hosy u inozgalomról u pArt
ssii L-Z iiliVícrint nom tud.
vttfk.
GyüjtÖtareolyok.
A belllfívmiiiiazler engedcluiúvot a Jóí.sef Kir. Siftiiulúriuin KgyuMlll-\'i xyliJt\'1 tnrüolyokkal iridikülök)
iU mint KI érkoztAk. A ■éig tar!.
helyi fiókjának tArselnÖkéhü tió /fi-én indul meg éx n
A ti váló
■vehettek éx kultiváltatnak. Mint mindéit, ami ttzeu <--odás exolikuti orHZrigból azon idők bon szárnyra kapott, ugy az akkori jelentének in ké,tkodénsel fognd-t«lUk ÓH csak félig-meddig találtak hitelre. Vúgro uu\'^is. kÖrOlbelnl 3> évvel uzel&tt, sngol kortészek nílrtiilaztak meggyőződni o CKodavirágokról. És imm túliba. — szakavatott láiá^ukkal, csodAlatlal és bámulattal üdve .szt-inlélhetti\'k HZ! az óriási nagyságot és in-in sejtett alakokat, melyeket e jolt-utékleleu és szerény kerti inivény a japán kt\'rtéKZi-k nuívéN/fU1 i-s szorgalma folylrin elóvnriált. TanulniHiiyuziák lejiy^NZti\'mél VH élulmódját bohutóan é^ a h\'Kpoinpá-^abb fajtáknak nem csekély számát magtikkul hozták Ktirópába. Itt aztán tiibl* éri aklimalizáció (égbajlat-. hoz való bozzáfczoktatAti) és tenyóazténi kinérl«iek uifiu makhamar a lÖkéletfiHSiIg ugyanoly magas fókám emnltélc a cliTypantheminnot, mint a milyent a japAu Hhikóprk ftthnulaltak. Angliából legott olteri-dl a
HliiUilik írj nagy
i
cln-yhaiithemum-tenyésztéH Franciaországba és Észak- ^fíTÜ ^ ^^ nm ímu|ollíi
Amenkába sn fiók meglepő eredméuy való«Ago« ki# mi4|ve„ „ folirat W:\'.Kz omlék k
ki,
Auguszta FtMiercegnÓ." Ke m-ijük, hogy
érdekében Unom lulkft hölgyeink buzgalma és tapin-
gp y g
C\'l
Hitelezői csalás
iniall/ ii-tlt-k í.-!|nli>nt.\'f.l Hiinnk ÍIÍH|I-II WCÍHZ L
Ollop Mór iiiigykuitir-sai Hgyvédi-k ti)£.vf.ileik
ÁÁhöl K S*dkiÍ fk
kedo országokban igaz |elk^edé««el t«iye«ieu«. . \' ,ltoMága ^^15 BÍkereket fognak elérni.
Hálánkban az ismert M »h I e Árpád temesvári * °
cég kertészeti lulepu volt az, hol l<\'<"lórizór neveltettek fel chrysanthenuimok meséti nagyságii virágokkal
x fa
Halálozás. Németh í.éiu nltl. le^yzo 23
knltiisit torpmtftt a vnr.seuyzn ttnr- Lftzött, — rftvid iJőu bulDl BÍÖÍWÍ«H kertéi
[or tmgykttitizsai llgyvedeli flj. Kniisit S*idiir\'\'nugykanizsBÍ ftlszerlccreskedA A tárgyalás második napján az Ugy ve-tléfiük VÍHÖZSvonását, mire az vAdat nlejtvtt, a törvényszék az eljárást megszüntette. A Járgyalás vesén at elnök felhívta az érd>tkpltek Ügyeimét at tij bnuteld novellára, a^lynél 1. fuljeleulésben szerepIA vádak már hivatalból (lldözi\'itdö és igy ft\'imuiléle panasz visszaro-nás az eljárási mün szünteti meg
koráhai ■Klinll. Az
ivirágok a hossza* hifiin t<
kort)ltok ezou
ugyanc-Rk
közönség közé. elhunyt kanitaai szRlók gvermeke, ki a nagykanizsai ,,.-.,. ..
Mílhlo Árpád nr Augllábio én Amerikában a | felsÓ koreskedulmi iskolAban ére(t«égiz-tt. A gíAsihir Aek bejelentettek
legeleó chryfcnnthemiliii-tenyéüztöknél behatóan latiul- j inmerosBÍ köréhi-n <\\SÜintp részvétel k\'-llfll-
mányozta ienyé«ztéHét a ina oly (innepell téli virág- j Nftgykanill8a állami lakbórosztálya
tiaic és a liiajíyarorszáiíi eiíbaj áthoz való löhb ovi, ** . . . ,-, ., ,
hozzáalkalmazkodá^saUlérl végre ugyanoly nagy«erü A pei»ttgy.nimuteriiiiiib«n. .no«l loljrik H munka
eredményeket, mint a milyeneket az angul ÓH ameri- « W" váróiknak: Ukt»ro»lál;ba ^ \'ránt. kai tenyéBztfik ,íértek. TapaszUlail a múlt óvbon Az «rdekelUég köréből i^wllb a btrl. hogy Nagy
megjelent „A Ohrysauthenuni Teny«MZtéB6u tiaját kiadás, ára \'2 korona — cimú múvében leirta s évenkint megjelonö Ószi áríegyzélce, mely érdnkló-dökuek kívánatra ingyen és bér mentve inugküldctik. mindig felsorolja a legszebb i>% legújabb fajtákat, a melyek azt űszi hónapok folyamán virítani fognak és Ugyanakkor szétküldésre kernlnek
GYERMEK-
Ir/uivka- és liu cipóink elismert
legjobb mlnségűek.
\\r»ink oli\'KÓsáun - tiikinleUi-l » tulpbu véM\'lt szigorúan szabott árakra
feltűnést keltenek.
TTTDTT1 Í-* fipóiívár r. t. nagykanizsai „ I UnUL íórakíára Fo-ntca 12. szám Korona szAUóvdl .szemben rundel|ék meg szllk-
kanizsa vároa a HO siAialékos osztályba lesz sorozva. | . Kz a hir még nem hizonyoü, de ha igaz lesz, ugy régi panaszt orvosol. Az eddigi lakbér ugyanis nem felel! meg az utóbbi években beállott lakás drágaságnak. Mindenesetre ajánlatos, ha az érdekeltség illetékes helyen érdeklődik m ugy iráni.
Szociális felolvasások és előadások

Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
A nagykanizsai szociáldemokrata párt & Utviilyi nugy sikeren felbuzdulva, nz idén is rendez felolvasó délutánokat. Ugy érteMilünk, hogy H nagykanizsai párt az országos párt Innom kimagasló vezérumbí\'-réí: Kunfl Zsigmondot, Hokáuyi Oezsót és Weltncr .lakabot fogja nieghivni Az .<!*(\'■ fclolvasjí-t okiótn-r 18-ára tervezik.

1908. OKTÓBER 13.
l AUI K "HOKI
11 á Bi|Mr újságírás tzinzáclil II
A Magyar ktztfnsíg laghadviltibb lapja.
likban
KUkUllominl! ilia izölioltuMJ talap tulajdonon: CA8PAEI FBIOTE8.
Medgyea 94. az (NbftjkOkUlló-inogjFe .
— Tllial Hall irjl|jl«ll Hrill = —-
Ax árjegyzőben találhatók ai orsiág minden réaíébfil drkaiatt Illlfliri Illillk, ennélfogva minden Sídlíbir-tokos niegicndelcscnck magtétele eUll •■ ismerős tea-mélyiséReklól ugy íió-, mini iiisbolileB bizonyból aier«*htl magának fa.ll llllllllia ralllll.l •l|lll-i.téiáliral.
a Horgony-Pam-Expeller
oKy régióink Wtoovult himior, maly niir ,ok óv óta loRJolib íii)ilalomcHÍH«pít6 Biontek
kflizrtnyoH, oiumal es me
miau lHjviflirl*»türÓTalosi\\l; Igyunk M >.-»»k ulyta üveget foftwliunt ^ möly * ..Híp,B"lf
tuti dobaibli tan csorn»((ol Ak K - .80. K 1.40 í* K 2.- én tieyaiólváu deo gyóiiyazortirhan li^ható. -■ KúraktA TírSk JÍJiaf jryögyhWírtiMpl, BuiUpett
ífiiciier iroeriítriiri u jnií orouiiiior,
Villamo.s (Izemre berendetott arany-, ezüst- és ékszerára-műterem.
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk.
IIj foglal«>okit ís Átalakításokat gjor»«n olkiszitQok
Eladás részletfizetésre is!
BERÉKY JÓZSEF ÉS FIM
ólíaierési, Nigykaniisín (VároBháaa étellenébeo. ^
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMAN - cigarettapapírt vagy hüvelyt


Szőlő-oltvány
ti vausórSl ui) kifli ár|i|>ia»iaal Ilii" •• Nr-
■ llttl küldöm meg, aki ciimet ludalja. -~-i.
Esőn konyvat még as la kéije, aki rendelni nem akar,
meri aok hmnoa ludniwatiil tarulmaí. --~-—^~
lihim iltiiiiillil. lurllil ti nrliil il« él
Illkint iinillkil. • yllighlrfl Del.w.réHI
e«j t.m M aiilIM L*.«le,t. ■
Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Oilm
Szűcs Sándor Fia
Szép keblek
k*M hónap alatt a
Pilules
Bihardi6>zeg.
melyek i kebleket fejlemlik, erósitilí helyreállítják én a nöi kebelnek pompás lU^get Völcsöiiöinek, ai egészségre káron liaiin nélkül. JÓUllva, arzenl-kinn mentflft. OrToei hírességektől eliamerre. Teljes discretió. Doboza hasin41»ti uUfiitáaeal li K 46 Üli. bérmentve.

J. Hátié gyógyszertár Párizs. Raktár: Török Jóaaef gyógysierésinél Budapest . Király-utca 12.


HtCItK 6EZ»
BRtUI fllDOR
Naponkint 126.000 példány
:^= így szám 2 krajcár.
A Nap előHzetisi ára :
E|itz évn . II K Fílinri ... 8 I
lityidéin . . 4 |
EH hómprt 1,40 I
Fidibusz
A lijkllüpibb ntgjir élclap. Páratlan népazerüiegl Bemek (zöveg Pompái képek
Bteisien olo*ó1 Egy szám S krajcár.
A Fidibusz előfizetési ara :
I I lityidéin 150 K
1 I Egj h6u|ir« .601
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
■ •l.lráay.láaikit tlll a tlaaaalralil
8í«lh«Jtó
HODONT cseppek
= Már 1844 óta =
bevált Mziszcr, mely m, ótvágyut elö-
} idó/,i, H az emésztést fokozza. Ara üvegenkent 1 korona. Kút üvegnél kevesebb (utánvéttel 2 k". 50 f.) ládáoskával együtt nem koldotik. —
MegTendelei
jfulíus Bíttner\'9 Hpotbeke
la Olognitz, Ilidirtitirrilrii
Nyersen való evés^
páratlan^

1906. OKTÖBEB.JS

iUll i Ö Z I. 0 X YP.RTESITÉS.

cc
A Nagykanizsa. Szombathely, Kőszeg és Kismarton állomásain ellhelyiijelt katonaság részére az 1909. évi január i-tíl 1909 évi szeptember hó 31-ig terjedő biztositisi időszakra szükséges kenyér és zab illetőleg .Szombathely állomás részére osak kenyér bérletszerü szállítása végetti ajánlatok tárgyalása a soproni os. és kir. katonai élelmezési raktárnál 1008. évi október lió lö-áu fog 11\'egtarinlni.
Ezen tárgyaláshoz érvényes feltételek a soproni raktárnál betekinthetésre feltárok hirdetmény és feltótelek füzeteiben, — mely utóbbiak díjtalanul megszerezhetők benfoglallatitak.
So|iron. 190S. évi október hóban
A cs. és kir. katonai élelmezési raktár.

A legjobb magyar vicclap.
Hetenkint 20 oldal. Színes képek.
Minden uj előfizető, lel most fizet elő
az ÜSTÖKÖSre, ha csak negyedévig
ingyen kapja a t&valyl 1907. évi teljeB
bekötött évfolyamot, csak a bekötésért
számítunk fel 2 koronát. ~ (kivtiiialra
nlPgknldjUk íz 19HS. bliilár 1-161 meglrlrlit
Mtunokat ia i kuroriHHrl ) ~ ~ \' •
Előfizetési árak:
Negyedévre (október— december 3 korona
Félévre . . 8 „
Egy évre IS ,,
: „ISTOHI" lihpiit, I. SMbUii|-Ur tt.

Oh J aj I
Köhögés rekedUég éa Éljen! elnyálkásodáa ellen i-^-~ gyors és biztOH hatáauak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Dobosa 1 korona és 2
korona
Próbadoboz 50 flllér.
Fi •■ mlkilliil ritlár :
„N A D O E ■
Megfojt ez az át- , y.6gy „ .rtár Eygir giUlpnztill.
kozptt kohögétl IIÍMHI (I. Hcl-Unl 17. mHi.ir •i||,i|rltill
I Kapható ligykinlzitn: Bilut Ltjoi, Prágír Bili, Rilk S;ul>
\' ii Csáktornyán. Pető Jsno oyágjs2»rtár«kb«ii -

EREDETI STASSFURTI
4O os kálisót és kainitot
valamint •« összes egyéb műtrágyákat leg-olosóbb áron szállítja Zl^rrrZI^^ZZ^ZZ:
Kalmár Vilmos
■ atassfurti Kálisyndikátus veiérképviselöje BUDAPEST, VI., Andráaayut 49.

NOXIN
A LEGJOBB
CIPŐ-KRE.1
Minden jobb Üzletben kapható
HOCHSIHGER TESTVÉREK
BUDAFEST.

A lenjolil) kulva-kalin.-s volt ,■» mariul a
. Fattlnger-féle kutya-Kalács,
mely &i óssze* u fHJIn lii|mt>r?lf kúzül a lufOubb összet«tiilü ia tApereju. — 60 kg. 23 E., 6 kg.
bérmentvo 3 20 K. Fattioger-féle Fnppy-BUqnit
részem. - 60 kg. 26 K, 6 kg.
bértnentve 3-60 K.
Árjegjnikd bírmíntye küld:
Fattlngir\'s Patent Hundikuchtn und
GenUQallutterfabrlk. Wiinar-Dautladl.
260-nél több első dij. A FiUloger-Mla Upszor
állatorvosi elleuórziSs mellett készlll.


•■ Ti»zlai4a« 30.000 koronával
ezuvatollatik.
1 1
1

i
A konyhában és házban
Ütb*t4, t»»k
ScSIch szarvass^appaoával
•rtdméajr*. Utita •■ min
int., »,<T Uo<d*r«j> rínJklTilll, MI t mln*l*n kiró* kttT*rAki^l. ■Uhatd Uhkl miinl.n tlu
■ulitiilatot Mgy Mllli"infi>fon r.tolt
Qon4
tittii
t
OQDC inanaDODi 3D

ZALAI 1 0 l I, 0 « I

1908. OKTÓBER 12.

r
Értesítés.
Alulírott tiszteieltel értesítem az ópitó közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvós-ti-r 21. HZ. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat bosszú eveten át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. FőtörekvoRcni oda foR irányulni, hogy az épittetó közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanáososal szolgálok. Minden építkezés osakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legmúvészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépmúalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is elónyds foltét< lek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal slb.
Kóinives-mesteri vizsgára ti liét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elÖ,
Az épittetó közönség bicses pártfogását lÍRztelettel kérem
BŐLCSFŐLOr JÁNOS
épiiómesmr. Épitészoti vállalkozási iroda: Eötvös tér 21. szám alatt.


M OLL-FELE

SE\'IDLITZ-
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel. .
f
k.
SOS - BORSZESZ
.díri.oK.I .■•\'
C..k akkor ..lUI. ™^- ""ÍJ: fi - " *°l"
C1 Egy hozott iriditl üteg ára I korona
W 90 nilir.
$ MOLL Gyermek szappanja.
j*. LégIliiomatiti, lojuj»bl) módi/er tierlnt Uétittek gyermek a* bMgv Map|i«nl • bör
i"; Öt dcrab I kor. 80 flll.
y Mitxlen tUrabvvormek n»pti*n Moll A. v(iljeKyivel van íllMv*.
9. Moll t. ulijíziréiz\'Vi\'/ii\'kír.\'udíirl izálllto által,
W ^ H>\'vs, Tiichlaulifn !). HZ.
Ü VlcUkl megienjsltiek nk|W)nl« poitauitiott mallotl leljeilltotntk.
V A raktárakban tossék lialároy.oitan „M01J; A." aláírásával
V és viídjenvével ellátott kés/itményeket kérni.
jf^ ,. R»ktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.

.*>

1VIIX IOYU1VK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.

fölülmúl hazánk
természeten
BBÓuBavíiO vizt\'k
királya.

a mohai ÁGNES -Forrás

Millenuiutni nagy éremmel kitometve KilOní asitali, bor-»s gyógvvii, ft gyomorégést —

rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldaa gvomorbajo»oknak.
Mint természetes szénsavdús ;isv;inyviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmítnAl fojjva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysőknál fogva kitűnő s/ere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és h
szervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágn es-fórráM, ha gyomor-, bél- és légcsőhuruttól "zalimliiliii akarunk.
Dr. Kétly.
HaBináljuk a mohai Ágnes-forráiit, ha a vese-
bajt gyógyítani akarjuk.
: Dr. Kövér.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágy-hiány cs emésztési zavarok állanak be
.1 Dr. Gebhardt.
Használjuk a moh&i Ágnes-forntst. lia májbajoktól és sárgaságtól szabadului akarunk. Dr. Olass.

Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétea értékU meatersógnsen azan- ■ •avval telitett víznél, sót a szódavíznél is olosóbban adja, liogy az Ágnes forrás vizit a legszegényebb fj
ember is könnyen megszoreiliesso. H
Kedvelt borVÍZ. Kapható minden fttszertUletbon és elsőrangú vendéglőben Kedvelt
OLCSÓBB A SZÓDAVÍZNÉL!
Főraktár: I U;iS< llll\\< KUK H.WIZ urnái.
NAíA\'KANlZSÁN. - Telefon 161.
Nyomatott Ifj. WajditH József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

NAOTKANIZB^, 1808.
NEOYVEMHBTEDIK ÉVFOLYAM, 43. SZÁM. OKTÓBER 18.
—_
ZALAI KÖZLÖNY

Elöffi«U«l ir.k; KK*.. í¥,e 10 koroni, r*1évw 6 ko oevvodívro 2 korona 80 flll, - E**e» azám in

Felelős uerkcBtő: Kerten Jú»»,.r.
L»piulajdon<-k i* IFJ. H1JUITH

SiarkafTiaiin: NagyktnliM, Hunyadi-utca Eloftivtátak *■ hlrd«t«l«k Ifj. Wajdlta Jc-iic
k«r*»ksdéaéb« koldtndök. Megjelen minden hétfőn délben.BandőrUny* a lóhiznál.
A Zalai Közlöny 38. számában Iiemlór-BépQnk oimü vezércikkünkben statisztikailag mutattuk ki, hogy a rendőrség létszáma szaporítandó. Senki se érzi annak szükségességét annyira, mint boák Péter főkapitány, aki nernosak mint humánus ember látja a csekély számú renílórsrtff nem em-Ijorneli való megfeszített munkáját, hanem urai, hogy a mostani létszám elégtelen a városi közbiztonságnak egyes esetiekben vuló fentsrtására,
K meggyózódé«ból kiindulva javaslatot ■lolgoíott ki a fókapilány a rendörhóg lét--zániának szaporításáról, melyet a tanács magáévá téve kiadott a pénzügyi bizottság-nsk, hogy illeme bein c teteit a költségvetésbe olyfornián, hogy a rendőrség létszáma fokozatosan sznporittassék.
Olyan nagykiterjedésü városban, mint ti mienk, elégtelen ugyanis egyetlen egy rendőrlánya. Azért a főkapitány egy uj roiulúrszoba létenitését hozza javaslatba, mely a Osongeri-uton a Sóház körül volna berendezendő. E rendórszoba fi- 8 rendőrrel le-Ipsűlne és a Kisfaludy Sándor-ulcillól délre eső városrész közbiztonsága és kózrendé-szete érdekéljen létesülne.
Kzt a tervet megokolttá teszi az. hogy a Uéli Vasúti állomás, ennek ántraktnra. a


tett arra nézve, uogy a rendőrségi éjjeli őrködést bevezeti és ezért megfelelő éviösz-szeggel járulna a rondórkOlöuitinóny költoé-
"^""\'"k és sóraktár, a liettllieim-íéle szalma- gyár. a pótkávé és sörgyár közeli szomszédságában volna a rentínrkillönitinény, amit
eddig oeak nélkülözni vuhak kénytelenek. geibez. A gazdiig Budapesten ilyenformán Ez mindenképpen dicsérendő terv, azon- j mintegy 50 rendőrt tartanak fenn a kere«-ban nemcsak hogy feltétlenül a rendőrség1 kedók hozzájárulásából, kik éjjel a vállala-fczaporilAsát követeli, de a városnak tetemes tok, búitok őrei, nappal pedig különböző költséget in okoz. Nagyban megkönnyítené rendőrségi szolgálatot teljesítenek.
A közrendészeli szolgálat is megköny-nyittetnék o decentralizálás állal, mert a közrendészeti szolgálat a ve a város kiterjedését.
K ponti órtanyából a
^ perifériákon, tekintv nagyon neliéitk<;8.
Heméljilk, hogy ez a-/, ólnlrevaló fontos ujílás inig a városnál akadályokba Ütközni nem fog, addig az érdekelt vállalatok szívesen megragadják az alkalmat, hogy némi anyagi áldozatért a rendőrség neki nieg-íize-ihctetlen szolgálatokat 16Íjefeithessen.
azonban az Ügyel az, ha a felsorolt vállalatok *;s gyárak hozzájárulnának u főkapitány ama tervéhez, bugy az éjjeli őrködést, amit eddig saját embereikkel végeztének és ami nekik lényeges kiadást okuzoti, a rundörsóggel végeztetnék. Szinte fölösleges enne,k az előnyeit reájuk nézvu magyarázni. Olyan nyilvánvaló ez, ha tét óránkint pontosan felváltott katonai fegyelmezettségei fegyveres hatósági szemé* , lypk helyettesítik az eddigi inugánHZwiiiélye-ke.t, kiknek egész éjszakára kiterjedő őrködésük Bohügysein lehet annyira megbízható. Alúsréöxt meg volna a vállalatoknak a? a liRK/im, hugy közül .SKoniszédsáKiikban ogyj b — S rendőri különítmény s/,ékelne. moly
Zalamegye közigazgatási bizottsága Arvui ],n|ux alispán elnöklete alalt folyó tió 13-án
,. . , , ,. . lartolta Imví rinnlen Ultiét. AlhuAui lülmiUm H7.optom-
koz- és tűzbiztonságukat szolgálná, vagy b„r hóról. A rend««»tHi illetól»n • v»rmw« i«r(il»-
sztrájkok és egyéb eshetőségek alkalmával ii„ mnköiM cs«ndőrség ■ bünteti hirósájiok haté»-
niegbecsülhetollon szolgálaiokaL tehetne. kunilio Urtosó hiiniotpit öa vélitóg miatt teliolimUteU
E nyuitou előnyöfeií « szo.gálmányo- ^^Sl U^Z \\í^ T&££l kért, amint azt teszik más varosokban is. büntet* cs«li>kmfnvi>k lugnugyoblj nteo »z »mlwr a vállalatok a rendőrség évi költségvetéséhez ie»ii i\'pwge é» vigyon ellfn irinynl, — mint feltoní i\'gy megfelelő összeggel hozzájárulnának, de jralesíjtíkut kell megemliteui. hogy a vagyon ellen még igy is kevesebb kiadásuk volna, mintha W"J"\'H■ l>nuo.wl,.l<mén,(..k kmol 29 egyén (t,u1iOf[.i4« az őrlést saját embereikkel lá,a,„ák ^^<T\\ ~Uli*£$* ™-^& ÓH pedig nem oly jol. Imlonmsunk vun arról. ,48, ^^ jBjrtfltet..it fel — OrrnnivnrtAri hulln-lio^y t\'gvneim-ly viiNalkozó múr i^t*n>[t*l JH szemlu l> pseibiMi lelj^iitíit-tl, a lmlt.1 oka :s eiwlheiiValami a szórakozottságról.
(Oaevegés.l
Itta: Fenyves Ferenc.
NBgy volna a lúvoriás, ha sít mi\'lióztalminuk (fondoliii, hogy ún » hír«n Dnla/íaití jiruíf\'.HHüriiak a történetét irom lo, ki a Inilbaii-iliiH Loire-híI c^otlcii bókát nem tudott kilialiisziii miiuiaddÍK, mig (*K)r jólelkü atyafi meg nem magyankltt \\wV\\, hogy n»ni a viiból kell n horgot n partra kilÓKatni, liHiiem ügyeueHen megfordítva. Sói, mvg arriil a ludótiról Kom fiiólok, aki muglelielÓH hévvel fogóit hozzií cg; számtani probléma megoldásához egy líihliinak volt kouflid hétau én aki nu>g akkor mn\\ volt hajlandó éBireveuui túvodésél, midőn ftifnia kclh-n a kocsi ti Iá D . Vagy hogy még odálíb mert) ük, num kívánok batáiil eltírui ama bóbesiédt) kullégfim törtúimltivel, >ki a Icgártatlacabb arccal mcstiltu ül nnkiim, hogy mikor 6 etelÖtt két évvel a HÓgortival ÍVsten járt, abban az időben kél jól kifejttut csimpánz voll ott látható.
Nem ón nem. Haumn hogy u ItellA ti\'kinti\'-lyi é>> tÍHitoIeUU pgy et<apá»ra inogsmreaífin magamnak kijeién lem, hogy elméliitet akarok irní. Igenis, mtig P^dig a szórakozottság olméletét. Melybii uzonnat belefogok, tekintet nélkül ama diKsoiians hangokra, melyeket a Unom miauitokban törtünk átmtiiietek-


hoz szokott olvasóim
liallntTink.
itititö K& impenlitiiíiis Atmtí- fii H pillanathan korlllott.ini
Ni\'nu-.-fik az elmtMitl itilhikü), hanism a tapa»-tnlal ÍH igazolja, hogy einher társaink rendkívüli nagy szrttaléka biiv«wii kert-si fol aion tArria«ngűkat, intczmtíiiyekel, melyekról azt a liirl Iiallják, hogy olt kollomesen lehet szórakozui. inulaliii. KétMm, \'hogy azok atiiinhnzlátogalók példAul. kik Sakt^peare-t ! Moliuru fülűit elönybeu réüuwitilr a darab igazi cél-jdiiak: a végsó heiiyoniiiMiak a kedvéért járunk síinliázba, mini inkább azon pillanatnyi élvezetek kedvűért, melyekkel » hö> alakja, siúpsége vagy szivet remeglotö hangja iiiiiidfiieHftro mulékonjan ri-n hat. KnlWTé«emi\'i anuélktll mertem itt íihiigoz-latni, hogy vnlalia <lram«tnrgiát olva8ta.ni volna; de ha dőlnöm kell, akkor VHÍ.\'III dől romba az itgé.sz psytrliologia, mint elmék-l. Vagy ha mégis ugy gondolja a t. olvasó, hogy igenis vannak lények, kik t-gytmeaen a végsó hatás kedvéért nézik végig a tragédiát és ez nekik mindig élvezetlwl jar egyUU : iiHin bánom elfogadom « tényt avvsl a kikötései hogy t-z élvezetet semmi kincsért uem íogja psjchi-kuinak imveztii, hanem e.ulélikainak.
Ha elfogadom azt hogy humor bennem nagy mértékben tudja felidézni a jólesett érzését, akkor cl kel! fogadnom azt is, hogy a szórakozottság még

inkább képfH arra. Ne UméV azt hinni, hogy fogalomzavarban vagyok. .ló) tudom, hogy » fenti két fogalmat helyUi!»nlÜ használtam, mint knloonlót Itíkink\'tte! a kfii.fittok felmertllő okonali visiouyrft. De azonnal jóvá te»zmn hibámat, ha kijelentőm, hogy
, humor alatt akarom érloni kizárólag H jelltímheti, szórakozóItóág uUti pedig a cwIektiriulbiMi nyilvAiiul-lialó humort.
\' Kz oszlályozáfitól ügy lúpés vtílaszt e-tak i;l
kitllzOtl célom eléréséig, ainunnyibeu ki tudtam mutatni, hogy Azereneuétt voltam e hét fogalom rögzítése által a vógaó dtílniüó alapjául biolgáló igazságok megAllapitáwiban.
Magától éitutódik, lm „cs.-l.\'k^I.-tt^-Ji- humorról szólok, hugy evvel hallgatagon kizártnak véltem a gondoláinak a humoros cselekedet véghezvitelére irányuló kormányzó befolyását. Meri Itiszou, ha a cselekedut az illetó egyén megszokott gondolkodása
{kerűién builll folyt volna le, nem leheU\'U volna
| humoron hatással reánk uézve épen annak helyosnége (vagy hogy tökéletesen, helyesen fejezzem ki magam annak) rendszeressége, logikus volta folytán. Ha pedig jellembeli humorról szólok, kell-e mondanom, hogy valamely egyén characterét direct annak gondolkodása révén határozhatom meg t>z(lkségk puli: züllöttnek nevezem, lm gondolatai az erkölcsi, társadalmi és az intelleiHuális törvények goüdolatmone-

7, A I, A I K i. Z L ö N Y

s. OKTOHKR
állapot megsztlnik.
H.tfányozotl mértékben mulalkoiik a kenyér--birc a jobban dotált állásoknál. Ha Grün és Uelb meszesgyöröki fűszeres pályázatot birdet, akkor tucatszám jönnek ai ajluUlok. Ha pedig egy pálya-
14*31 K Amerikába adatott ki.
ooBíilkosság volt. A tüzeset száma iO, melyek kflaol a i vesén alkalmaz ingyen munkáéról. Ha azonban az
tXetkezésének ok. « esetben gondatlanság. 5 alkalmazotuk annyira lennek szervezve, hogy ilyen
esetben lymlontii, U esetben ismeretlen; a neieleu-1 dijat*, nélkllli állást nem logsdusk el, akkor ez az
tett ösazes kar 49M1 korona, ebbel a biztosítás ■"\'—\' —■■— "■■■\'•
álul meijtérOl 4M6O K, marad fodeietlen kár
ÍZÖIÓ útlevél 4 egyén részére
det, akkor e , mint az olvasó
*" \' •■ ,r"n| gyózódolt\' belO jeheeü |iird*tmenynek (mely,
Liu liuliu njiii i^m? i\'*iii uf a ■•_ uhu ifit í 4*^4 IH)
Bliri^nui «««■ ■<•■"■« .- -. ■\' . — _-.- j
- ~ OsOl|
JA *J > M „
ben intézett távirati megkereséséből - „,-- (.
Cm iiduimuBM iiitvua * f?J ..^v.- - —. — - — r-j — - —-—--,-»-
pílyázatot. ahol egy mondli.tui közepesen dotált állásra állítólag lobb mint száz ajánlat érkezeit. S mily izgatottan várták a pályázat eredményét Mintha ezrekben dotált állasról lenne szó.
Mi ez, ha nem a keuyérharc biztos jele I A kereskedelmi irodákban már erósen mutatkozik ez as alj jelenség. A feminizmus jelszavával kltzdo nök versenyeznek a kenyérrel kuzdö férfiakkal. A férfiak
*sal mennek birokra. A győztes ki erősebben
Iszorelvc — kereskedelmi előképzettséggel.
Kz a jobbik eset, mely igazságos és tneguyug-liáuy esetben a protekció — a
mog, hogy a vármegye nyilKati résléről egyes ul- \'s levél nélküli kivándorlók a tlumei kormáuyzósagtnil jelentkeznek útlevélért. Al alispán a Csáktornyái b.tarrondSrségel ezen körülményre és hilluloa ellen-órzésre figyelmeztette.
Kenyérharc
a kereskedelmi irodákban.
Méií m-mréit vezércikkben biztatta a üajló az
iskolavégzett ti.talcmberekct a kereskedelmi pályákra.
8zakemb»rek állítása szerint ma már e téren nagy --- .
a tnlprodukcié. Az ok kiderítésében eltérik a véle- tató. De hány
menyek Némelyek állítana szerint Magyarország ke- győztes ,,„,., . . ... . ,.
Z°ld e n.m lejlídik oly arányban, mini arány- Aki pedig kételkedik az itt diilo konyerh.rc-
ta nöVÍwik a í.1.6 kereskedelmit végzett tanulók ban. annak csak egy esetei említek: Ktflk vtdek,
száma N» feledjttk, hogy Magyarországon mintegy pénzintézet egy szaklapban nemrég pályázatot hirde-
„egylen kereskedelmi iskola küldi ki az éleibe min- tett gyakornoki állásra. A follejelek «-k voltak:
den évben növendékeit. Amitől elóre léitek a be- krottsirgi. . magyar estiemet nyelv tökéletes tintása
avatotlak bekövetkezett: a lulprodiikrii eriVn érez- e« a könyvvitelben vnlo liírlasság Al alkalmazol
lielo a kereskedelmi irodákban » hínapig fizetést nem ksp. i, hónap után egy lel
e b p
Szóról-ezóra igy áll: Zsebpénzt. Klszoinoriló Ilyen dolgokon igazán nem segít más: mint a kedeliní alkalmazottak ,i>*Z"lartása. Akkor aztán ;y a kedvok ezeknek » zsebpénzes uraknak. Figyelő.
: A déli vasutasok mozgalmáról.
érdekes nyilatkozat.
Klösegitette ezen állapot bekövetkeztét az ujab- évig 3(1 korona zsebpénzt, ban mindenütt bnrjánzo „níi kereskedelmi tanfolyamok" intézménye, hol egy év alatt a llók megtanul- eset. hatják a „kereskedelmi tudomány alapismereteit*, kére, melyet a férli tanulók — szakemberek állítása sze- elme rint — három év alatt sem tanulhatnak meg.
De bármi oka van is a Inlprodukciónak. ez uin
már határozoltati felismerhető, ijt\'getMszerltbb rá
mutatni az állastkoresok nagy szamára. Azt még
érlink. bár csudálatos, hogy fővárosi nagy liaukok-
nál állaudóau néhány száz előjegyzés van az úgyne
vezett gyakornoki állásra. Kzek az állások (\', hónapig
többnyire llzetésuélkuliok. A nagykanizsai magnii-
tiaztviaelók egyesületének az idén tavasszal tartott A déli vasút alkiilinazoimiiiak mozgalmában
egyik tir.a» Swie|tieieleu az egyik t»g erős kritikát ui szerepet lICzoll Wonvavka Károly, fia
mondott az ugvvues rau.\'ká tatókról. Mindenkinek ..,, , , ., . j ,,.
völtegyegy gáncsoló szava. Végre az Pgyik „g deli vasutasok tnozKalmában mmdaddtg meglartutl. rámutatott arra. hogy hisz itt nincs másról szó, a vezetést, míg tiijili oWalról heves támadások néni mint ki\'iiyérhurcról. A munkaadó természetesen szi- érték, tikkor visszavonult. A támadások azouban uem

ssQutek meg. Kx kéuUUe fit, hogy ez tigybeu D>I-l.tkozzék.
A nyilatkozat más oldalról világítja UK-J; a kérdést, mint ahogy eddig a sajtóban tárgyalva lett. Lapunk igyekezett raiDiiij; hQ és elfogulatlan képet nyujlam u déli vasutasok mozgalmáról. A Z:i|;,í Köilóuy annak i(Inján több hn-sábra ttrjedö tudóbitás-sal elsőnek emlékezett meg a NnjrykanizKári tartott legutóbbi oríizilfío*1 nagygyűlésről. Tárgyilagosan, min-IIOIJ részlet mellőzé.so nolknl közöltük a gylllúb U>. folyását. K tárgyilagosság köiuteKM^gDukkti le.sil ennek a nyilatkozatnak Üzletiét is.
A „Ko\'zlekedóti és Kozgazduttág" október ifnki számában jelent mug Wonyavka uyllatkozuta, mely-{ böl közöljük a kóvutkezóket;
! A déli VHttiit Httuyit udott a Hzeniülyíetiíjifk,
i amtitinyil a legnagyobb erómegfuüziLÓMiul adliatoti. !)■} . uundenosotro többet adott, mint amennyit az alkalmazottak (>gy évvftJ nziitéüreuileziiK elotl rernéiivliídi mertük volna Nagyon (•■úuktui uinléknzein nion üzáintalau k«rtárH!sal folytatóit l)L<szélgi>téüekre annak iiltsjt\'n melyuek folyamán általánoKán azon óhaj im<rt ki.\'ejezéüt. vsjlia 10 — 15 Kzázatúkos ílzutésymHlés volna olnyerhetft. Kn iuie a flzotőKok 23—24 hzáíu-liíkli«l tiineltetttik. ín a déli vahUl é» »Kemélyzel« kózoit a kölcsönÖH megúrttÍHen alapuló békés viszony*
okból. Klöször azért, mert a Kzoim-lyeu tárgyalásokból teljen mértükben meggyőződtem arról, hogy a vállalat vezetőségé bon nemcsak hogy a memé!y?ci t-ü annak IJHJHÍ iránt megvan a legnagyobb jóindulat. ■un inogván a komoly akarat is az iránt, liogy i.tt. \' aliot sugiteni VH köunyitetii Mn<\\, az tólu tehutól<-tt ; meg is tu.-zi. Másofifiior pedig azért tartom ÓM-hzerüin-k és pgyftddl célravt-zotónok a li.\'kt-t, mvrl lózau esztt Kinher iioni vi>el háborút csak azért, hofiy háború legyou, lugkevébbé pedig akkor, ha uincueii hozzávaló fogy vére.
A sok ZBJOH gyDtéhból t\'lég volt. (tőt Rokisn.lt. azokat már .senki komolyan nem vette, nuiikálí-iíhli \'•szközökhöz uem uyulliat n mit^yar vaHutan, oícrt lorvéuybu lUköző lépésm vatik nem KzánJH i\'l mu^i\'U. Választani küllutt Uihát szélmalombarc <•* béke k<>-zöu. SajuoK. hokau ezt nitm tudják, vagy uoni akar-iák riiv^i\'rtí\'iii, inert méjr mindig vntinak olyanok, akik mindituároii »H mitidon kori.lméuyi\'k koiótt liáboiuL akarnak visolni munknndójukkul, akár indokolt az, akár ntim. Nekik kell a harc, mert hn oilével ellciikozóL*, derék emberinek púdig tia eezme-!
meuote amazokkal e^ybevrtgó. ,
VúKHmimúiiynl H liAvfttltwrú ib-linitiót uyttri-m:, a szórakozottság oly cstth\'kedft, mely roánk a köíón- > »»•(,;ca értfllembun vnü liunior hatásával viin mindany-; nyiszor, valaliánysznr A üMuLikftlisttit H logikai torvé-uyt\'k bZtTÍut nlkututl gondolat, mini imlitó ok uu<g iit\'in vh\'aU\\ it-kiiiti\'l nélkfll arra. hogy e cs.\'lfkt\'del akár beszédben, akár mozdulatokban nyilvánul. .
rd.\'kU\'l^ii tal.,n. ha hiitiiiki-l néhány txtüívm világo«Há: i-willágám bizonyára a .világ l.tg- ü- c. jeUót kapta volna líilem, ha
Nem !<■*: példa fvIhozáKá
LW Verrii> bZÓrakozotl eiti attól niMii inrlanék. hogy H 1. olvasó kozfll valaki akánnt\'lv pillanatban mcgcsufülhat egy mátiik példával. !)«\', hogy oak némi tájékozást nyujtnak ez alig :Í5 évflo tudós szórakozottságáról, elég fidemlitenem azt, hogy külön jogyiő könyvnt kclh-tt v^tuiu az risHXtiit teoudöiról, ha csak ait nom akarta, hogy azokat uoliKt- intéilü el
^ynapon illetőleg éjjon, (altban az idötájbau, mid6n mér három-négy lh,h> a kis kék szemQ l.ulu boldog férjének vnllhatta magát) látogatója érknzwtt. Le VerriiT é$\\mi u OBI Magok tanulmányozásával volt olfoglalva és épeusóggel nem kert.lt nagy fáradságába a belepó nejét éa vendégét észre iiítm vennie. A muUg az elmélyedt csillagász válláram ésigyhnól:
— Szégyelbeted magad barátom. Ha nekem ilyen gyönyörű feleségem volna, én iukább a sutba

iiiiBkoú»a darára
kérdést iutézt<- a
dobnám a műszereimet. Nézd, nézd te sztTHiiesétlHi ezt az htctií termetei, r-NÓkolui való apró siájacská
é* azt a két rnfryov" o-il!ntfn!
Verrier a legu»gtobb ujíatotlt-áfígBl ugrik
fel «B igaiitja n ki>z<-ljt>n h\'vó táu-börot « bájon Lulura .. *.
— tlÚMV gyi\'l\'iiu\'ki\'ii. Vali \'i
— Négy — v»lt a fpli\'M.
X. ué TI lóg mindig nom IáUzik uit-g*\'li:gi>dftt\' uck A kellő nllfii[in\'il)d kedvéért (érjen* mutalutt:
Iii)f egy rnábik i-tift égyauc^uk Lf Vurrifr-vi\'l, mell szintén nincs kizárva, lioyy uu\'gttíriént
Ugyancsak «gy unpou — óh, intenem \' — a bájon Lulu egy bizonyon ügyben megbeLi-gcdtitt. (Megeuik ez a tegiobb családban is.) Hamar, hamar NCgittiégért I . . , UrvoHÍ\'rt l \'. . .
Le Verrier mar fut is a roniéuyió\'l piros és az iiedtitégtól Hárga un-cdl, végig u lártnáyflouluvard-uu.
KgybZorre csuk mintha niedagsudtak volna
léptei V Taláu vlfárudL? Nem, méjtis állt. Valamit
keres; mégis találta már. Tudniillik a jegyzóko\'uv-
vet. Lapozza, lapozza.. . sokáig, hosszú, némáu,
fejCBÓválva .... *
— Kh imtmk az urnák ?
— Mt — huugzotl a válasz ús X.-ué Óii8Ky>á«a
folnzttifizi-iiéíii!, mtközbt\'ii ícMimitus lokinlfti-t vet
t\'lsápitdt lér|ére.
Ki nos csend. Ismét kinos csemi.
I Csupán H,,tanár ur fűje mozog Kzokatlun élénk-
. yéfigHi. l^t^zik, lioffy minden áron \\m% akarja magyarázni az ügyet.
— NosV OnagyKágának négy gyertnekf vau,
kedves férjeitek ót ... KI ... ez egész egyMerll,
összv.sfti kilftic gyertiutki
Kjh. du mit erőlködöm, a szórakozoll»ág iní-
* * * * beulétét mugvilágiló példák gy[.)lébében éh felsoro-
Joleiitítneic tanuja voltam, miért ia az előbbieknél! lásában V Nem vagyolt-e erre kitiluő példa jó magam, nagyobb százalék valószinuséggel kullett megtőrténie. ki as igért „elmélet* helyett „csacsiságot" irtain;
Pontosan megjolentiluk Ií. ur fényes szivuskedjeuek elhinni — merő szórakozottüágbál.
etitélyén, hol nz előkelő vendégsereg már javában
! lapuolt a bűvész hihetetlen mutatványainak. B, baráto-\'
inat, ki mellesleg Bziimlantauára kerllleü gimuáziuin- l
ban, inkább a plafon érdekelte, T
Epén belejflztc volna a művész mutatványait 9 "
a knlönféle titkok kitalálása terén t> jelenlevő hölgyek (
Ióriási tapsa melleit, midőu X.-ué, ónagysága X.-ur

1B0H. OKTüBKB líl.
Dinen, Isluunének • láthatárról, eil pedig nem tűri blueáguk.
Ha legalább meg luiluák mondani, hogy mii akarnak tulajdonkénen. A Uuléarvuilazéa tueg volt. Csak uom almodnak egy u|abb lonileiésról.
A níolgálali uabtljrut mug volna óa ma vairy j holnap siélkuliielik.
As illelllianyualláljisat kési it csak luiuinleri í |i)v»liaiiy»«L i|(euyel. K» van olyan jó, mint » MAV.-é.
Maraliua a •leineljMugyibiluttság. Klillez no-keni is vau egy kis lioszáatólaaom, lii»i ÚII voltam a a keiiieraéuyeíóje. Annak idején iigyatiia azt iiiilil-láuyoilam, liogy kerestessék meg a kere»ke<lelmi kormány, tiogy léplesso élutbn az Ossz™ liazai vas-aukuál a l)izalmilérll-rendi»iert, vagyia a Hzenielymt-■ ügyi bizoltaágot. Amennyire lA|ékozva vagyok, ugy tudom, liogy euin asznál a ininiailariuinbui íol-karoltak, 801, hogy euuek a megvalóaiuúiB tárgyában at elómuukAlalok in folynak.
Azt padig, liogy ilyen szervnek a beillesztésé-inii egyik vasul sem elölheti meg a masikat, uagyou helyesnek és terinészeUthiiok, .sut nz ng)fnrin« el-turalas szempontjából egyedin jogosnak tartom.
A mozgalmi bizottság nem sikerült. A nagykanizsai országos deli vasúti gyűlés egy rendőrileg jóváhagyóit, de lialnrozathoiatalra l\'td nem logositott értekezletté tőruult. A bizalmi luiuks. mint teljesen il.cgális szerv, a kulba esett.
Kimyi balsiker ulan igazan esodnloin, liogy >ten akciók vexetóiiiek még nem jutott eszükbe az, thigy hiszen in-in muszáj niiiidenáron liáburusdit ,ii l s z a n i.
Az Ifjusagkepzo Egyesületről.
Pihen a régi zászló.
A nagykanizsai A Habi nos líjuságképző Kgyestl-M padltWmak egyik mjlHll zugában iiorlerieUiín, sllrll pókhálóval itevuiiva egy d»n uruityhuiizii-hO, vérvörös záhiló pihen.
Idekerült az ojíyesUlüt eg)kor büszkén, maga-han lenuhordotl zászlója.
l\'iheu a régi xtwcló, szunnyad az egyesület B közel van hozzá, liogy .sztunt^ndásából csendesen át-Innliiljoii it megsommtNtilúfibi).
l\'edig lényes ni ultin tekinthet vissza
ilikur meg az egyesület m-m uegyelte a ina-gasitos „inuiikns" uuvot virulni ttumlukúu, peisgö t\'ltíi uralgott Tálai Között. Tagjainak HorAbii Miárnil-liuUii » város tiKi\'IIoini fi liiikrti luunkii^tiiutk k<g-nag)obb rt-azi-t HÍVHlSsát tnl|i<.s<Mi iiüirtluitti* Kulim-inisi>ii(ii tüljuniteü. Tudűiiiáijyoa nliüadá.sai órid^i rét>z-vt;lelnek tirruutlott. Eslülyei a mosató vidiílou hiree+ik jVultak aiúptié^Dkról, fóuy«u«égOkról. I Bs must? . . . 1\'ihiMi, síiiiiityüii ránnitan, b-i-It\'geii, iiii-gtúpdHsvu u litílsf) viltitrukinl.
KiuoieuVüdtíSM — niiniHgy 4--Ó «vu;l ezulóti niulóu a vtizetówg liirtuton ttzl konsla-|a, hugy ÍH fgytiMululi ugok koíutl iniutliu \\i\\\\ti\\m uaburigomlulkuiiáa m a ozuciiilizinu.i biüllume ÜtOlLu volna íol li)(lra-h)jijt. A veiulósüg ÜHÜZMIIII m üór« bíró [)t;liláji.ra, aki u kuleftJArAs \'idujén kiírni la & \'a falu vügéu : TÍIUN a kuluiu I — kiadta a reuiltik\'-|lel, liogy liioá a nniiikii;>kfj)zes, t-iiilrtii niiir csak az ságot képtiztk, a miiiikíiHi)l(«t unni.
Uamaroban luvakartAk u cimrílt u .miinkíst" — ik f«l „itjuságur. — l\'erazfi fzn\'I NHHIIIIÍ ugyéb ni változott, o>ak a dm. A levt-gó itt mar ttilitve
a huuzadik század VÓTÜ.H rémóiii-k liacillusaival ezellijm — dacára a n-akdó Wrnkvésifinck —
tali
I, A \\, A 1
■"> X L 0 N
gondolkodott szabadon és baludt fellarlórtath«tl»Dul
a maga uiján. Voietösége eu látva, köiel két évig :
távollartotln itiugát *i abliv szterepltfbtítl ugyannyira,
hogy nz idó alatt nlig voll egykét vála^ztniAuyi illene .
Végre a k.tii^ai sajtó uuaiolására, ébresztő,
cikkeire összehívtait fgy guilétii, melyen aztán egy
egészségeset)!) vezetőséget állítottak at pgyvslllet
élére. Kitől Keidre innét i*ll, moigott a/ i-gyebUlut
a tolyó <ív tavaszáig, mikor bt-ütfttl a vörüs hómba.
, Atm duliogy Ütött I
j Az egyik buzgó tag :\\U az indítványt telte,
\' hogy a uajíy termet, mely uxj is l^gtöbbuyire IIIH-1 nélatlaii, adja ki az egyesület a muukiisegytthiik\'lek-; nek összejihuteli-k tartánira s Így az tgyusülel jtOen-, ! tón haszouhoz |ut.
i A vezetÓH^g ezen ind i Irány mögött bombát!
látva, iparkodoti menekülni. .Lemondott a választmány. Ki az alelnökük * végilP u elnók is lemondott niagarnagiiimk. 8 nzóla ulbogvalva i.ll ei az egykor oly .szépen virágzó, rokoHnlonvi-s ujíVusOlet H ha úr-dtikében nem mozdítják meg kezüket azok, nkiktifk teheJségttklxj nll az egyesületet vi-smadni az életnek ugy ríividuHeu bekövetkezik a szomorú vég.
Peditc erre az i>pyeHületru Imtározoitiin szükség van. Szükség van egy olyan holvm, ahol össiejőn minden féli) társudiilmi nllásu valliisu fialaUág H ahol megtalálja mindazon kellékekéi. ni>>iyfk mtivüllségé-uük fejíódésnilitü1, és hiórakoiH^lioi .szükt-ógexek.
Várouunknak tnég csak egy ilyimfa|la egynsit-It\'ie van H ez \'H a Katholíklls Legényegylet. 8 bftr itt a vazelin l.oluroíoit vallrtscstirrtnyu, H való|ában itiitiden vallás vendég .szervidet talál Talaj közóll. mégis MZükséges, liugy legyen egy olyan egyesület. ahol otthon érzi ttmgrit mindenféle vallásu, mindKii-léle társadalmi ÚIIIMII fin be r.
Ezen közoH .-rintkeiö pontra szükség van N bttnt követnek el, akik tudüáiisk segíteni H vergöilő i\'gyoMÜlt\'tori. ^ vuKzni hagyjuk.
Hi-mé!)nk, hogy az ilMuküsek megszivlelik
szavtiiikat. beliilják annak ignz^ngHt 8 megtetiziiek
mindeu leh-tót. hogy HZHII egyesület vUszauyerje
régi fényét, régi dicsükéivel. ,
HETI HÍRADÓ
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
•i Zsaroló újságírók\' Ninca olyan foglnl-kozAslioli tiUior, me-lynek nem volna salakju. Az ujsrtgirók táborának is vnn salakja: H zsaroh) újság-iró. Ái uÍ«l)ÍJÍ időben. íajuos, nagyon aUzaporoduak n7,ek ni uj*úg kalózok. A íővárosi rendörsüK nmjtó irodája egyni-nm-rii liui-ítátju a nyilvánosa* \'-ló ei«k-nek az éió>di>\'kni-k névsomi, kik » toll initnlináva! visszaélve, állun«l<> n-it"ee.sb.-n tart|ák a u«iv i-mbe-reket. A kozúrWgnek nagy fú«zo van lienn.-, hogy a zhaiuló iijbágirók száma .\'iimlkedik. A tLszti\'hhégos sajtó erAsen kUzd a zsarolók ellen. A zsarolókat ki-mélntlfiKil leleplezik. Vellik miudeu közósséget meg-lagiidva, bemütHtják ezeket n díszes llnnákal. A tisztességes Í,B|IÓ nninki.sai Útiul) meglehetik e?.t. inert 4bből a sajtóra árujuk m-m vetődhetik. HÍM niindeil-iiek vau «alak|a A k^zóns<-\'g azonban bünpulántoló. A revolverezít njságiról M\'giti a bűnben A mef,\'-féleinlilés hatása alatt pénzáldozatot hoz, ahelyett, hogy feljelentéi tenne. IVdig aki „eug«di nmgát-

revolvereioi, egjutUl inegeróüíli a vűleméayt; vtu mi tol tartania Hzerenosére a vidéken nagyon elvéivé
látni zsaroKi újságírói.
+
A sikkasztások ellenszere. A butöró-sek ellen sikereKen vétlekezuek az uj rendszerű páncélszekrények. Ariiheiin, Meteur-gyámk, mint ez az ujsnghirdetésekből ludlmtó, H/állitaiiMk ilyen tízekre-nyéket. Usalí vgy dolog ellen nem találtak még orvosszort: a sikkasztásuk ellen. Legalább biztos mert nem. Igaz, nehéz a házi tolvajok ellen védekezni. Kit, ha jól tudom, egy közmondás ÍH állitta. Szakemberük viuzonl txt mond|ák, hogy a sikkabztá-sok elleti van ngy hatékony ellenszer: az «Ilon őrzés. Moderu elvek mellett taervezett vAllalaluknál ma már miiidenült meg van az ulleuórzésre hivatott faktor. IU ezek a laktorok a?. etletiórzéHt rendbxere^ BUII éi> lelkiUniHretetiei) gyakorolják, nxy a üikkantis lehet\'Vége a leg^zDki-bb k<iiTO lehet hziiritani. Ueiid-szereíi sikkasztási badjaralui tmmmi esetro som lehet végrehajtnni, mint ui núhu megtörténik egyes vállalatuknál. A rendszerét* elk-uőrzés ez az ogyedtllí elleuittere a nikka*iUnoknak. HéttzvénytArKHhági alapon miíkthló vállalatoknál példúul pompásan luhot szervezni m ellenŐriéM. Csak egy kis szakértclom kell ho/.zá. tí ha van tilienfnö kúzeg, akkor akár a iiapi-liiztú-tok is fuluijlegottek. Hisz azok bokhzor a póuz-tárküjivv Otitjzeadá.sAl sem rovidiál)iik. Kzelótt & évvol löiléiit ilyen eset egy lulubau . . . •
* i-j A feltételesen elitéltek és a sajtó.
Az e hó ele]éti éleUje.lé(iell nj blItiUitó novella ugyik legliiimánnsabb intézkedt\'^u a fellélvlifü eliléléi). A bíróágunk jugtTban áll az ítélet végre hajtását felfüg-geazteui, oly esetben, mikor a vádlott csak alsó Ízben követett ol bUutelemló cselekményt éh kilátás vau ti vádlott-nnegtavulúsárn. Kz a joga a bíróságnak roppunt nagy hordxrejn. meri igy meg van adva a lutietúség az egyszer vétkező umbert megmenteni a társadalomnak. \\ novella intézkedése a napi sajtóban . is élénk letiízéHsel találkozott. Kunok i-lleuére ÍH j megtörtént, hogy a sajtó regisztrálta, kire alkalmaz-1 ták először a iKivtdla ezen intezkedéíiét. A „Jug-tudomáuyi Kozlóny~ legnlóblii számában fidhivj;i n sajtó tigyelnift arra, hogy az ilyen hirndátjsal ártanak n torvény intennióimik. Az iilézett lap — uagyon helyeden - arra kéri u sajtót: ne kozülje u felléte-]ed\\<n elítéltek iio.vét. í] kérolum mélláuyostiágat nem kell bizonyiUini. ^Ktilliivjuk e kórtllményro megyei laptársaink Ügyeiméi.
Csak egy vlrágezálat 1
Hogy csuk egy virágjaiul udjunk n huloltnk koKZori)|iibúl a halai ügyesein<-k élete vih&iaVHltiWara, ezzel a lult-ióvftl migyszabáhU nkeio indul vármegyéuk-beii e» vaiMhiinkbaii. Vármegyénk alJKpnnJH lieinus silvélól liiililtatVH maga >elte kezébo a iiehlgymiuisi-1 ter által engedélyezett kÓnyörarlomaiiygyi.|Lént,. A \' vármegye ÖSSÍMH tószolgabiróil íólhivtu közreniükö-dóart). Ks ennek a buzgóságntik küozönhető, hogy ; még a legkisebb falucskábit ÍN inegiudnl iu tigyoMllet gyUjtőtari-oijaba a ^vü]téü. V inrwlyok Ízléses kivitelnek: oldalukon ezxel a löliniilnl: .Adakozzunk a tüdőbetegeknek!. Vau egy nyibisiik az adomány betogadiihárn. K hó \'J-t >-ti indul meg a gyűjtés 8 célja mintegy >>záz szegény sorsú lolyamodó tndőbele-get azonnal szanatóriumba helyezni ezenfelQl még n| intézményeket, fólxg dispanserekdt létonitoni a tüdőbetegeknek. Minden egyes ridiklllboti megsxám*
Roehe"
Sirclin

Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza

dlco tzimUlan tanár « or»o» HUJ lUpogU ajánlva.
értéktelen iilinzatokal U Uniliuk. kérteo mJixlcutor ^^ M

F. Hatraana-LB R»che A C*. Bwl (MH)


ri\' Egy eredeti üveg ara a K. 50 fillér fi*jf Kapható minden gyógy tálban.
l!»oa OKTÖHKH 19.
ebbűl folyó hátor nzókimondása, valamint érdekűHttégé/ lói érlosüllnége éa vállozHlos, hő tartalma folytáir ma már a magyar olvaaókfís^nség kedvene, olvasmánya 11 alig van város, vagy köziég az ornzágban, a bon nem a Pesti Napló jár a legtöbb példánybau. Abhól ai alkalomból, kogy a Pesti Napló most fogja meg-kezdt-ni (iO-dik évf(»lyamát, újévkor egy rendkívüli ünnepi hiámot fog kiadni, ir.oly Vülósiggal uzumációja lesz a magyar ujóágirodalomnak K melleit azonhao állandó elölizatóit karácsonyra az idén ÍH mint minden évbeu, értékeu dissmúvel fogja meglepői, melynek könyvkere»ked(dmi értéke egymaga (ulér a Up előfizetési árával. A „KeutÖmtívéstet líümekei" lest a ciinu ennek a páratlanul fényes kiállítású diaztl-búmnak, mely a szépművészeti mnteum klasszikus festméuyeinek pompás kivitelű másolatait fogja tarts I main i, mindegyik egy-egy nagy mester világhírű alkotása. Az egész albumot művészi kötésben itigyeu megkapja a Pesti Napló minden előfizetője, tki & kiadóhivatal \'teltételei értelmében olőíizet. Mutatványszámot én AZ albumra vonatkozó foltétól okot kiváaatra Nzivesen ktlld a Pesti Napló ki«dóhivntala. Bpest, VI.. Aiidrássy-ul 27,
— Köztudomású, hojty köhögés, rekedUi-g
éa elnyálkásodáftiiál leghizlotjabban hatnak a világliiru
Kgger-féltt niellpasztillák, melyek a gyomrot nem
rontják és kililnó izliek. Kaphatók minden gyógyszer*
tárban és drogériában. Uoboia l kor. é.t -i korona
l\'róbadoboz r>o till. Főraktár : Nádor gyógyszertár
Hptut, VI., Váci kOrul 17.
— Megmórgezte magát. SzerdAn , d. n.
7t4 órakor hiritl adták rendórhégiiek, hogy Árpád
utca 14 sz alatt l;iWi -14 éves ozv. Babján KerenciiH
Mini Horvát Júlia inegmérgesztit magát A gyorsan
megjeleni orvon, (iodu Lipót dr. nyújtott rőglAui
segélyt, mire a maghoz tért asszony ulmondtn.
IU|Ó!t reinlórbiztoMiak, hogy in«gunta \\\\i életéi. Hu>c
év óta él Kovács Lajos jtiucérrel vadlmzaiSMÍgban.
sohase volt semmi hajuk KH. De nemrég Kovici
Marcaliban, hol atyait látogatóban volt megisnit\'rkt1-
delt egy nőviil és nzóld őt mellőzi, tízerotem nélklil
\'pedig nincs élet. Ilii rom pukli gyuftt vízben feloldva \'jó szer a szerelmi htíiial ellen De hát ÜIÍIII nikernlt.
A kórháílja Hzállitotlií < a háuulos Özvegyei.
; — aoo drb. elsőrendű, 100 drb. máBodosz-
tilyu de jó forraclásu „Csabagyöngye" azölőolt-
vány drbja egy korona, másodosztályú 60 fillér.
Golaén Sclmeczy tanítónál kapható. Elsőrang u
caemegesüölŐ érik juüua ao-án.
— Kültö h»tinAlitr«. TcsKé-ick raj.lnltiiai, CIJJOÍ Í-
kG.ivtityes Ujok is .ntiidtuiiinuU g^uÚtitok n ,Mull-fólo J ••
2 kot. SiítUl.lc. IIU|...IIIÍI niAnvétallul Moll A. gy.\'jjyueicM •.-•. ÓÍ kir. ixiv. wallll.. ilut lléct. I. Tuclilaubtm 9. A vltltki gyí^yiiorlirnklmn t\\ aiiya^koroskeiiéseklien halito/otUn M^IN (ilc k^dliiicily kírcnlO .1/ ti (jyiii jelvényével í, nláitáov.!!.
A makacs meghűlést
és köhögést tyormi wi.vliili u SCll\'J\'1 -l.-l.-
A S c o t t-f e I e Emulsio
\'N ij.ii, hogy azok, akik nem bírják el u közönséges csukamíjolal izét, kunnyeii, bőt élvezettel táplálkoznak a
SCOTT-féle Emuísio-val
A/.mikiviil a rfCuTT-iéle Kmult-io t>ok-k:tl jnbh lialásu »z ogériiHügre.
ZALAI KÖZI. Ö X
Ilit oameget u egyesülni hivatalon lap|a klllöu ujug-, - Eskildtsaékl tárgyalások. Koljó
li, Örtronwl Írjuk hogy u embwi mnUM DOine.; novoml.fr lió 4-én Imdfclnrk nálunk a* eakOdUieki -
,en»n,éb«n a mi rármeg/énk i» városunk elül- j urgjalfaok %,.r«egou p.d.g f. »■* I;"™J«•\' «"-
jár a n»mMl»lkl) liölRjek a tomstoi gynjlial is keiükbe | váiij»iekn«l kixorsolutuk »z e»küd(ek. Igeu sok
vélték. Hiiunk abban, liogy Vidor 8uuuaé, Pletielsi: bünugy körül lárg;alá» alá.
(JuíilivLB CB Siekores Jóis\'íné uru6k a lsinel6gyll|- I _ ,A Icofavilág Nagykanizsán." cimll
téít keid«inénj«iiii fogják, ha már ugyan eddig és a kőíöimtn kóréból «rk«elv kbilemiiiiyOiikre a
nem tfllliik ~?fí. lókapilánjság ríbzérol ail ai iufonuációl kapuik,
ihogy a kh|»iláuy8ág már iHöl-btu kó.sohb [ti-dig
. . „. ... i \' 190ii-l.au niegpróbáila a kólák elővételi jogot korlá-
tkilsiik örök
kanizsai !>• V. hivatalnok I. 2íiéu ei
i A lk lld
karnisai u- \'■ i">"\'"\'i"« \'\'";■" \'""\'" kamara vcleni«n)« alapián nem larlolta megeiinud-
hüségel Steiuer Anna urlrinynak Biidapentan. i hel6ll6k ,10 , Wrkjüek , kereikídslmi joga korlá-
lialog O.zkar a h«ljb.li Mnni ,. llalog o4» ^^ /^ d f kofák dllrtlBÍgíl , pilci tagi, I. hó S5-en köt l\'*»«^»\'>»»dl»\' \'lo"\' rt,,,rt,,r|á8s.l való vis\'r.íl.,1 illeti, erre n«.e M«ó-
uéz»-e ff] iniuden
\\V,hi„,.n,, Lajos ,lr. «|>orj»»i ugyról „o.oniber , < fLuljauík a rendo™*!.*..\' iiol kellő
8-án vewci oltárho, ltlau ölmoiii dr helybeli o"o„ \' ré»M«oli,i.
A mrtvészlelku, kedvw leányai Margitot. I * ,
iiiiz.sai Toruaeirvlet\' ~" ™eÍTafcttdaly ózott betörés. Kellemel-
negkeidfiduek. Ax | Wrj ^í& keícdónek. Ugyauis éjjel midőn hivatalos
.téinbiu leleue- llol8ét rt*clvt\' "JURovóri tért almából szokatlnn >mama .JeiBI|Jü „ira éb|¥dli mjl |Hjm „|dváll min ve|ni 2aj) csapott.
rií, inert ismeretlen telteik »i irodára lakot IM\'történ én » pénztárt nu-gakartAk A nyomozás mJKinditaioti.
elég-
_ Ton.aegyiet. A
Hasasaagok. Rilucber M"™ „ "W \' lm„j, dí , k„,o»kedel,ni niinlalert soproni kurehk.
itt, hogy a tag Jt
nek\'ineg e tentedíó órákon, liogy az egyeeOlet maga J
elé lüzöTt DdvőH célt minél ionban ezolgálbima. IJjJJJJJ1^
— HangvereenyaOeány-anoborJavára. d,,zit,nti|uj
Az Iruti é» Müv. Kor ogybehiváea tolyidu f. hó ...
lő-éu váronuiik Ursadalmánik közjóért bnzgólkodó - A természet mindig a legnagyobb gyógy-
üi\'bb höliíV «» frrli twj« julmilététjen értekezlet tar müvésE. ewközoi éh utjai vttniJáUtossk. Igy puliiéul
tatott melyen . Zal»g«r.fteKen fnUlliiandó U^ány • cjiuktmájolii i« oly gyógyeroket .áriáimé. m.nftket
láazlo szobor javára miiünk rendezendő ünnepségről emberi lanjr elMlliOm nem kéftex. A legiobb nll es
íolvt a tanAc«kozá«. A?, értekezlet ngy határozott, lenkönjebheii emészthető csukomftjolftjai iiyiiitja a
hogy november hó második felében bangvernenyt ,8«ott-rél« KnmUió-, mely niwt minden gyogyszer-
íoa reodozni, változaton iniiiél vmiiribb műsorral. A \'•\'»•" kapható.
muaor öHszeállitáaára klllüu bizoltMÍg íog alakulni. -- Rablás. Mint mlabagonyai tudóMtonk Írja
Egyúttal ulbaiérozliík. bogy e liA ÍZ-én ujraérlckez- olt e hón«|t a-a és 4-* kózti éisiakiio Tálján Mihály
létre gyQlnek egybe, nitdyru nteghivják a váron hegyi lukús lnizai tulje«eti kirabolták. Az JHinorellen
Összes ogyobUleteit iu. liogy igy u run<lezi*iidA Bniiep- tétének a házbeliekre rázárrán az ajtót, miiidt>nélől |
nég városunk ÖBSIOH tényezőinek kdzremilködé«e megfosztották n szoruucHétltni családot. KrÓH nyomo-
mellett létesüljön. Kzen értokezlelou íug a műsorra ián indult meg a betörik kinyomozása végett. I
és egyebekre nétve végleges lialaroi.at.-l hozatni. _ A jó flu. Szenl-Henedekról Írják, liogy
— Dr. Engel Sándor Kyakorlóorvoa és, Kollár Márton ottani gazda-ember Hátiak fdonégévttl\'
fogorvos lakik Eötyös-tér 38 I. em. Pflancer-f*lo viszouyl folytatott, amit 11 liutal férj ÍH észrevett.\'
— Laktanya építés. Zalaegerszeg miutogy e hó 7-én> összeszedte hálorfáját
eltávozott.
egy millió kŐllsóftK^l >M taklauytit építtet. Az:\'ta 1
— Lakbéremelés A nagy kanizsai „
kurusk. iskolai latiAruiimk fizetését Appouyi Alberl Salföld kftZMtfí liitárAhan könnyen vénzt-lessé válbal
gr köiüktalá.sOgyi miniszter kiexéBiitelte, illelóleg balusetet akadályozott meg éberségével a vonalvazelö ;
rendezte. Hogy a liuténrtmd»EÓH leljen Ingyen az Három Halai nyernu-k Drovcc Mihály (iótlí .IIÍIIOK1
izr hÍtkftz.s«K inkolaszéke legutóbl) tar lőtt gyüléaéa ^ í\'01\'\' <-i«\'*or az n\'hratiáni hegyi i*zÓlóben voltak
\' \' - siüroteu, hol ijtH^iptek a bortól én »ts!« hét óra táj-
— Vasúti szerencsétlenség. A
, a ré|[i ([imnárium átellenében. Látván, hogy feleségével ugy in nyllg az él«te, hál
r hitg g
tanárok lakbérét is femelte.
b"" """™«áK»»l
ellett levó geren vágányokra s szzal a
- jubUeum. Slép Ünneplésben volt része ,
pp j
U«T a kirt-ég, mint a számos lisztelóí felkeresték iókivánataikkal szarétól lelkipászlurukal.
.- Valaaztas athelyeiéa. A lAMuy
hl U lál
Tóth Sándor leiilii plébánosnak, ki mull cstllírtökon : l\'1"1"1, m *?**>»\'" r«riakt*k a vágányokra s szzal a
ülte áldozópapsámuiak negyedszázados jubileumát., Mövtr\'k,\',x"\'","ÍTk,r "\'" Mlín «"\'"\'"h" \'.«vllbb állalfl.A
é i ilóí flkék ««"™ll>nr«l Hartaesonyloma, leléindulo votMl IIIKIOII
l meg-
««"™ll>nr«l Hartaesonyloma, leléindulo votMl.
a b"\'"6 ábrahámhegyi kanyarulathoz ert, lloch János
vonatvezetó észrevette, boffy a vonut olott nem messze
ÚMtík ¥«in.k íihktotve i iiittkeu. A1011...I fóko«.i
^ , „u.grtiliua. rt u..iib... IIH.II
M.ro,,
ko
znzódáiíokat hzeiivedli\'k. muukáHntik minkét Ifihu
hrciitxir
*■ Némellndról Kalasienlgrólríi Többen kisebb
hely.-ztetett mint káplán. (íalambűH Kiíroly
— Városi tisztujitás. Múlt heti utániunk- eltöröli.
hói kimaradt Voikovits János éh Tant«iis Béla városi _ A Pesti Napló 60 éves jubileuma,
dijnokok HM ve. kik szintén pályáznak A nután meg- ■ Az életkor emelked.-M- M embernél runU»ziTÍni az
ilreaedeiidö városi adótiszli és kalatizteri nyilváutartói | tírők csökköiié«óvel jár 8 nagyun ritkán luidnl vlA,
lillíbjokra. Az illetók már hét nyolc éve állnak a hogy egy íiü éven ember még ifinkori rurgcHéggel
város S7.ol((álatában. Az adóhivatalhoz vannak beoltva, arejéntjk teljével tudjon mozogni Az ujKágokrol
lm) teendőikéi teljes megelégedésre végzik. 0(jdjg i|yeu tapa-sztHlataiuk uem lelietm-k, mert a
— Hamis huszkoronás Az Osztrák-Magyar Pesti Napló lesz &z vkü újság inagyarországuu, tticly
lí.mk helylieli liókju t>gy régi busz koronáa papír január 1-éu a íiO-ik évfolyamot írhatja ki homlokára,
peiul kobozott ul. nuily nilátiy hamísitváuy. öneze- r Ufl ez az ijuág. melynek a goti(JvÍHúlés ily maga*
hasonliiiÍHiiát feltűnő eltérések inutatkoziisk rajta életkort adományozott, 110in rokkant aggastyán, hunom
miután a hamisítvány kézi rajz egyszeri) satirozással, ereje teljében levő, viruló ifjú, m&y büszkén hirdeti,
uvomda utján elóállitva. A papír sokkal vastagabb\' hogy nemcsak kor mer int első az újságok közt,
inial a jó huhzkorona.se s fti alakok elmosódoltak. liánén, az elólizetók számával j» az duó helyet vívta
ügy haljuk tribb liamis IIUHZ koronás ?an városunk-; ki magának. A magyar uj sági rod alomnak ez a btlsz-
Imii forgaluinban. \' kesége, minden iráuybau való Laljos ftlggetlenuége a.

Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!

1V08. OKTÓBKR 19.

ZALAI KUZLÓNY
szer és reklám nélküli írásokon meg is látszik1, hogy szóp-iró irta a maga is mások gyönyörűségére.
Minden írónak megvan a jutalma. AJ egyiké elúl)l>, a másik utóbb diosóOl meg. Sokan csak haláluk után kapják meg a dijat. Do a normális írót, aki korának ir és szépenségésjól dolgozik, rendszerint honorálják kortársai Ráskai annak ellenére, hogy izoláltan kQzd a Babérért, igaz tehetsége — szerény mellett kikOzdte a Hirt. Nevét ismeri minden poéta kedvelő. Utolsó verseskönyve két kiadást ért. És megérte azt, ami minden írónak kedves lehet, hogy a nók költőjüknek választották. A hét-esztendó o. verseskönyvót, ezt a patyolat fehér dalos könyvet magukénak vallották a fehér lelkű leányok ; a tiszta szivü asszonyok egyaránt. \\ Doldog ember, szerencsés iró, aki a leányoknak írhat. Akinek u lelke a kenyér haroban is álmokról susoghat, akinek tollára a véres öklözésben is csak virágharmat és mese szájl; az az iró mindent megkapott már az Klettól — jutalmul.
Káskai Kereno most egy novellás köny-1 vet adott ki: A s s z o n y i balsors .címen. Modern tárgyú, újszerű, érdekes j elbeszéléseket. De piszok és dekadenoia nél íkfll, Az igazi élet harmonikus leírása vau a könyvben ugy megírva, ahogyan csuk az írhat akinek — szive van. Ajánlom ószin-tén mindenkinek különösen lapunk igen tisztelt hölgyolvasóinak.
Abonyi Andor.
Közgazdaság.
Országos vifAralnk.
Városunk a jövő országot* vábáron iniir más képei nyújt, mint eddig. fis valljuk lm, hogy ked-iel. kellemesebbet és igazságosabbal. Mert HZ OH vásárok ugy szólván csak az idegen keres-szolgálták, vsgy azokat, akik sátrakba rakódva it>K Dzb\'tllk forgalmiín A kirakodó vásározók upy i-billiák az (izlelok bejáróit hogy szhtle el volt nirva ii közoWg el ól. Kzt az anomáliát iikiirjn tneg-sziliiteinl a reiidórfökapiiány uj városi remijével, mely inig egyrészt a kirakodóknak kárt nem okoz. addig n nagy boltbért flzotó kornj-kedók réjíi én jogo.1- panaszain fog segíteni.
kórháztól a Nagykanizsai Titkarékpézlárig. a lulsó soron » Wrtni\'féi« \'i enu-letes háztól a Itójer cukrászatig sálorkirakódás nem lesz megengedve.
A kirakó vá>Ar meg fog oszolni nz Erzsébet
királyné-tér én Deák-tér között Még pedig: Kalapo-,
sok, snabók, szllrszabók. szilcsők, cipészek, mzmn
diák, bocskorotsok, papui\\sosok, fumiiukások, asztalosok,
székesek, bognárok, kádárok, esztergályosok a Deák-
téron fognak elhelyezetni. \'
RÖfö^k. gyolcsoöok, rövidárusofc, fiildönárulók, könyvárusok, bábocük. fésűsök, szitások, bádogosok. lakatoHok, edényesek az Krzsébe* királyné-tér gabonapiac rétizén.
KalártiOHok, lacikonytituak a zöldség piai- réüién. Káposzta, mzifa, gaboua, hagyma a Széesenyi-iércn.
A heti váúh-okoii t<ziutéu érvéuyennlni fog az a reude)kezes, hogy üzletek előtt a sátorban való.
Találni íínvok
Nyilttér.
Az *) roval alatt kóí lói lekért nem vállal felülóeségot
DisxithOk laUtuukit Ifim h kerlOtiket nyáron viMdi Híuirlemi hagymás virágokkal, l\'usián beknl-riött 8 K ellenében portó és vámmentesen khldjtik Aűíllrí»-Mag>Brora;.áBli« a mi legjobban kedvel-oormal gyűjteményünket vagy 30 jácint Imgj mát nvogek, vagy 1(1 ilrbot cserepek esetleg 40 drbot kerti ülleUSs aúmára. Vagy rgy gyüjUunínjl nobákba IMJ darabból, 45 raerép »iamára. Vagy így kerti ti»sr.eállitíM no drbból, esetlpg egy kerti is «ioba ö»e«lli!«st -J4(i drbból lirtalnui pompás valastUSkot jácint, lulipíu, náreiss. csilla, hóvirág
■lohol:
(jazdagon illuMráli sok elismerólnvíllíl rlálull ÍMr-jegyiék ingyen tís bérnienlvi\'.
Blumouzwiebol Züchterei
„HUI8 TBR DUIN- lA. O.)
kitúnó sikert*! hauruIUUlc vesebajoknál, i húgyhólyag bán- taimalnál és kfiaz vénynél, •cxukor-etegségnél.ai emésztési is lélegzés! szervek
Nordwik bel Haarlem (Hollandia.)
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Káekai Ferenc
Báskai Ferenc neve irodalmi nevet jelent anélkül azonban, hogy halhatatlansággal gloriflkálta volnii a jóbaráli kegy. Káskai nem ir négy verset és 2 novellát hotenkint. Nem beltagja egy hír, név- és diosóség osztogató Titán-szövotségnok sem. Verseit alig lehet máshol látni, mint annak a nagy lapnak a hasábjain, ahol dolgozik. Novellát lóle még alig láttam nyomtatásban... Ks mégis 1 Ez a tulszerény ember egy igaz poéta, igazi iró. A modern élet nagybani produkciója kollektív munkára kényszeríti az Írókat anélkül, hogy írásukkal gondtalan életet biztosithatnának maguknak. Sokat kell termelni ma. sokat az ihlet rovására. Az ihlet pillanatait pedig elrabolja: a Robot. A lap, a hivatal vagy az üzlet. így B/.ülctnek azután a Robot mellett robotos-munkák. Sziv, vér hangulat nélkül, muszájból és tompóra.
Ráskai minden izében modern ember, de megtartotta modernsége mellett is az áldott ósdi szokást, hogy akkor is csak, ha tnd. Inkább lemond arról a dicsőségről, hogy niesterségo mellett — ami naponta sok bö-tM kivan — hetenkint négyszer Irinyom-<atva lássa meg nevét. Csak akkor ir, amikor engedi Robotja. Azután ezeken a kény-

árusiláü ni^g.iunjék, de » sátrak eddigi elreoderéso jelentéktelen válaszidőn megy keresztül. A kereskedik megnyugtAtnnárA írhatjuk, hogjr a rendőrség nem fogja eltilUui a boltok előtt a gyalogjárók szélére egyes áruknak kirakatsieru elhttlyeiését, feltéve, bogy az a köilekedúb akadályára uem uzolgat.
A gőzgépkeeelök és kazánfűtők legközelebbi kúpemtó víit-péi Sopronban október hó ifi. napján d. e ü órakor a Sopron városi vitlany-U-lupen lognnk megtnrtatni. A kxllöen felszerelt vizsgálati kérvények a m kir. ker. ípurfelugytilóaég-liez knldendók. II. Itákóci K<-reiiC\'Utca 2.
Az ipartestület korébői. Az ipartosiDleti f. lió 12-éu tartott gyOlÓKu egyhangúlag olfoiíadta a Muraközi Lajos jt-gyzAtól bHterjesz-lelt én kófiiilelt inódoNÍiásokat, melyek a kereek. miniszlcrium ipitrlúrvénv tervezeténuk II. réstértt vonatkoznak. A szakavatott megjegyzéseket és módo-siirtsnkat, melyek a kisiparosok védelmét Hiolgálják, kinyoniHlják és felterjesztik a kerexk. miuiszteriumhoz. Ohryaanthemumok. Utanok és kuutók, kik Japánbnu mefifordnluk, régen tudták, hogy a ma oly hatalmas julenlóségra emelkedett virággazdag keleti Nzigviorrizágbau cltrysantbeiiiumolf c«odáü uagyitágban é* niHftszámlálbatatlau változatokban neveltettek éx kiilliváltatnak. Mint minden, ami eieo i-fiodÚH eioükiiH orstágb\'ól azou időkben ttzárnyra kapott, ugy ÍÍ akkori jetentéMik ÍH kétkedéssel fogadtatlak é« csak félJK-meddig talállak hitelre. Végre ! mégis, kftrnlhelnl M évvft aielótt, angol kertészek odautazlak meggyózódni & csodavirágokról. ÉH nem lilába, — szakavatott látásukkal, csodálattal és bánni* latlal telve t>ietúlélhették azt az óriási nagyságot és m<m sejlett alakokat, melyeket e jelentéktelen és ftieréiiy k*rli uftvéiir a japán kertésiek művészei* , és szorgalma folvláu flóvariáli. Tanulmányozták I (üuyúszléHét én életmódját behatóan ÓH U legpompásabb fajtáknak nem OM-kély számát magukkal hozták ; Kurópába. [it aztán tóbb évi aklimatitáció {égliajial-hoz való bozzáRZoklHlás) és leiiyéstlési kisérlelek ; Ulán csaklininar a tokeletehség iíjíymioly magas (okára einnlték u clirVHnntlii\'iiiiiiniit. mint a milyent a japán ■ elÓkép«-k felmniatlak. Angliából legott olter iudt a chrynantbemumtenyésttéu Franciaországba én íszak-i Amerikába s a sok megb\'pA tirtidméuy valóságos ! chrynmtiliunmm knlliiHZt teremt-tl A versonytó kertészük kózöl\', — róvid i\'lón belQl az ÖKSZ«S k<>rté»z-kedó orMtágokban tgnz lelkesedéssel (HiiyéfrZtették.
Hazánkban uz ÍMitert M » It I e Árpád temesvári I cég kertészeti tub\'pn volt az, hol legelőször neveltettek fel eltryHantheiimmok inasés nagyságú virágokkal és ugyant^nk onnan kerüllek .ezen óriásvírágok H
M(lhle Árpiid ur Augliálnui és Amerikában a j legoUA (■hrysnnlbemnin-lt\'iiyéHZlőkiiél behatóan latiul-mányozia leit vési tését H ma oly llunejiult téli virágunk én ;t niH)í)Bnirtiíá)iÍ éghajlatitól vnló több évi hozzáalkalinftzkudiWul flért végre ugynuoly nagyszerű en\'duiéuv\'ki\'t, mint a milvfiiekttt az angol é» am^rl-kai ti\'ii)észlók i-lértek. TupaKZtalHit a múlt évben megjelent „A <íliry»\'aiitií*\'rmitii \'ÍViiyésztópe" saját kiiidás, áru ~l korona -- (.\'iuiő mövében leírta » évfiikiiit uii\'jjjr\'lt\'iiú (\'KZÍ áríegyzéke, mely érdeklődőknek kivánntra ingyen én hérmuulvti megkD Illetik, mindig (VUorolja a legszebb m lugujaub fajtákat, a melyek azt bji\\ hómipok folyamán virítani fognak én ugyanakkor szélknldésru kerülnek.
■7T3? fiFT~3S»
llirdutOsck felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
.s/.iil>üilulniazá.sa vatfy órtókesitóse olótl
ugy AiHiívaroriizáKun, ruinl bármely
külíoliii úllaniban. forduljon a
„Szabadalmi Újság"
W.ITIK\'SZIÓHÍ\'KÍ\'IH"/, Budapest, VII. ker., Erzsébet-körnt 36. asám.
Kérji\' a „Szabadalmi Ujsag" ingyen mutatványszámát.


ÚJDONSÁGOK.
Főúri vendégek Keszthelyen Keszthelyről írják: MagHsrangu vwudéguk idóz-tek az elmúlt héten városunkban, Hétfőn «*(« K^ste-iics TMÜÍIU gróf ni. kir. (őinívnrnif«ter Iritogaiására viiomiukb* érkezett Veudomn királyi herceg I-K hercegné. Veudomo herceg lUa boldogult királynéuk uö vérének, az ilttucün« liijreegnftutik. oki évekkel •-■iflóit a piiiií-i tmárégés ulkalmával éleiét vesztaie, Veudoni«i li«r«e<ii.) pedig Miiya 4 flnndriai proliiénak. A mágus vetnlúgek iltlémit iile|» aluli iflbb Ízben kinunlulánokat t«ltek a vidékre. Gálitól lökön .■<tte a Leszlhehi iparújuk dnlkflr« «eroiiAdot a<1ott a grófi pilótában a gróli család és « vendégé libtteletéa*. A kinilyi hercegi pír pénteken délben távozott «1 városunkból.
Hollós József Nagykanizsán.
HOIIOH Mihvi infoMki unárms, » \\hro* egyik villamus nmkúrio> ."gnap Nagykanizsára érkezeti. Tárgyalt » polgármesterrel és a városi ménnikkel.
A nagykanizsai pályaudvar főnöke KoKZtlit\'lyrűi jelentik lapunknak: A nagykanizsai pályaudvar főnökévé újonnan kinevezett Mesebir Kernné, oitdigi balatonszentgyörgyi álloinánfoniik beadványt hitúiett a déli vasul iga?.gatÓHágához, mely-heti t\'gét>znégi okukra hivatkozva kéri A Nagykaniiwiírn való Atlu\'ljf^c\'H visszavonását. A Zalai KiUtuuy munkatársa érdeklődőit »>mca (így iránt, melynek ulapján jól értesfllt hnlyról fl következőket jolont-; hetjük :
Mesohár beadványa igaz, A beadvány az igazgatóságnál van. melyben Meschár mogrungáll egéazségtiro liiviiikuzvu, kijelenti, hogy a Itözel 500 alkalmazottai foglalkoztató nagy kanizsai pályaudvar rtgyvint\'k vezetésfíi nom tudja rtllátni. Az igazgatóság U>ljr>KÍii Mesoliár kéréstU es nem hclyi;/,i át Nagykanizsára. A nagykanizsai pályaudvar fónökftvó a hir szerint — Paikui Jakab jelenlegi Csáktornyái főnököt fogják kmiwezni, ki a nagykanizsai viszonyokkal teljesen ismorÓM. miM\'t Nitgykani^sán már loljo-sitett szolgálatút.
Halálozás.
Weltinger Permicué MIU. Kozma Miiriu t\'. hó 17-t\'ti 4- «!vt*H kurálinn cllimiyt. Ti\'ijitd\'ts*\' Icgnu]) d. 11. volt iingy rt>HivH mull^tt.
A Délzalai részvénytőke emelése.
Már kót lióltcl i\'/j\'lúii Imi itdmnk a Délzului takan-kponxlár r. t. Njigykani/.«a részvénytőke emelúsóról. Tndósiiá.sunk ma már luvatulus bolyról is megerósitóíjL nyort. Az igazgatóság 250 db. uj rószvónyi boosát ki lÜOU Koruna át vétől i HiOU korona átviteli árfolyamon. A/, flgy befolyó összegluM 125,000 koronát a részvénytőkúaok fól millió koronára való ki»gé.s7.itéséro, mig a maradó 270,000 koronát a tartalókalup növelésére forditják. E tárgyban november 1-éro rendkívüli közgyűlést hivoit össze az igazgatóság.
A kereskedelmi alkalmazottak szervezkedése,
A ti agy kanizsai kurüsk<>deimi alkalmazottak oki6tar -jö-un inugalakitják a kereskedelmi alkalma-toltak országos cgyusUlttto nagykanizsai csoportját, Ae alakulás iránt t\'lY\'tik az érdeklöilús. Kiidig miutt>gy 40-en jelüiitkoilek.
Polgármeeterejc kongreaseusa lesz HudaposUm f. hó 8R-án, hol a r. t. városok Qgyoit tárgyalják. A mull hútun moglartott vitrosok gffllcHtl\'U mm volt Nagykanizsa képviaulve. Kívánatos volna, tia polgármeBterUuk részt vennu 6 gyt>l«i-aen, melyen az a 2 milliónyi alamizsna \\$ szóba korul, mely a városi tiwtviselök íizetéarendezénéhei DYUjtatott a kormánytól.
ZALAI K 0 Z L 0 N í
| Rendkívüli közgyűlés.
A Zalaraogyci gazdasági takarékpénztár r. t. Nagykanizsán toiíiiap tartott rfindkivüli közgyülósmi a részvénylókonftk 1 millió koronára való Memelíisnt kimondotta. Nyugdijbiaottaági ülés.
A városi nyugdiibiaottság szombat d. u. Ülést tartott, melyen uéliai Tliomká Kndr-i kültanáeaos özvegyének és két gy.-nn.\'keinek nyugdíjigénye Allapiiatoit meg; mvnblni lialfny biváii munkára képtelen vágóhídi faltycvi-\'l*\' nviigdiiszAsii f, é. nov. MAI kezdve. «lhatároziatolt.
Feltételes vonat-megálláa. A Htnláról d. u. U ómkor induló gyorsvonali sebességgel )áró -JI \'2. i-Muui vonat okt. :ífl-Atól kezdve KománétosiiAI fi-1 léit lesen meg fog állani.
Saját magáruk árulója
Még október !)-űn d. u. fél ft-kor történt, hogy Oserép Vumlel 7K tsves elaggott szegény embert a Heliis-féla gyógyszertár elólli utszéleii ulütött egy bicikli. A biciklis loválib ruliant, az on>g í» feJváti-bzorgott éd hazament. Mii-iiHp rostul .Tezte magát, kérbázba száliitoltak, hol még aznap belső vérzés következtében meghalt.
A rendőrség RiogbivatU, kikérdezte a bicikli seket, df a tettoMiok nyomára imm akadt.
Mo«t 17-én a véltilh\'ii leltleriteite a tt\\U. Kgy Kiskuniisj\'ui lakó reudfir inmil a lóltés utou luziifelé szemközi jött egy bicikli a homályban lámpa nélkül.
„Hát a lámpa hol van? kiált rá a rendór.
1 Kkkor csatlakozott hozzA egy lirtüil ember, aki\'
azt mondja: „liizuay vigyázni kell a biciklin!, mórt, a minap én is uluuniein véletlenül egy öreg embert." | A reiidór nyomban letartó/.talia at ÍI|iU, aki UHUI is | tudta, hogy az drog azóta a temetőben nyugszik \'
A rendőrségen kihallgatok, novo Szóké János\' asztalos; mivel leitét beisiiknto és óihuid lakása viin, hzabadou bocsátották; at eljárási ellene nieg-imlitotlák. A déli vasutasok szolgálati pragmatikája.
A déli vasutasok xxolgálaii prugiimtíkájiit a kervskeilvlmugyi itiinibzU\'r jóváhugyta és az igazgat tósng ikonnal *Zt<lkuldolt" most. Tt\'gunp érketett meg Nagykanizsára. A hir £ZerÍut a pragmutila ÍI*|JI-tivn nzouoH a Máv-éval >>s csuk hét ponti? in van t-ltérés A prvgitiaLikával régi óhuju leljehü1 u 1). V. alkalniaziiiidimtk, kik nz illetmény Kz^\'^lyziilot is váriák, mely azonban nem érkezeit meg. Az igazgatóság nyilatkoznia BUTÍIII m<M dolgoznak ezen, melynek kiszivárgott ré>/.l<-iei. mint már nicgirluk jó hatást teli az alkalmuzoltakra.
Gyilkosság egy vendéglőben.
A LViigen uli L\'ngár-lélo vemlégló szombiiton
t.\'hlu véres tettnek a szinhel)t> volt. Két lárházi muti-
kás lért be, miután heti liérhkei kikaplak, hogy ott
itldogáljauak Vebnr .lózxel és Szabó József. Mikor
már jól 1\'elftntiHUik a garatra. Szabó a haiamenésre
gondolt, de Veljor még egy üveggel akart hozHtui,
amit Szabó erősen ellenzett. Uo Vuber csak odament
a söntéibe, liogy teleméreüse nz Üveget. Addig
Szabó ÖKszeknluiMzött KOtsfm Józsoff^l, aki aszom-1
szed asztalnál, ull és egy hatalmas pufuunal mutatta
meg, h"Ky ki a legény a csárdában, mikor pedig a
kenyeres pnjtása, Veber odaért ús rendre utdsitotta,
ót ia pofon vertu Stahó Erre Veber kihúzta bicska-\'
ját, Szabó Józsefei laltovön síúrta. hogy menten
holtan esett össze. A megjuh^nt orvos konstatálta a {
lialnlt én a niontókousi eWzállitotta H hnllftházha.
Vebert letartóztatlak. ,\',
Hadkötelesek jelentkezése.
Az i*88. évben született hadkötelesek összeírás végett a katonai Ügyosztályban movember havában )eleutkez7.tíuek Az önkéntességi jogOMiltt-ággal birok ebbéli kérvényeiket oz időtől kezdve ugyanott siintéü benyújthatják.
TüBoltósági nagy gyakorlat. l*lrcl«köH esti gyakorlatát tartott tegnap este \'{,7 órakor tűzoltóságunk Knortzer (iy^rgy fóparancs-nok irányításával. Felvonult hat pár fogat -l gópeze-iftft létra. Az Ungor U.-l\'éle üzletnél levó uradalmi épOlet volt égönok deklazálva. A gépezetet fflstálarc-cal volt mentési gyakorlat a városháza 2. emeleté-ró) ponyvába ugrás. A luz lokalizálását pedig a városház löttíjéröl végezték. At érdukeu gyakorlatnak nagy nézókozöuságe volt.

1Ü08. OKTÓBER le. 6159 tk. 1908
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint telek-könyvi hatóság kikzhirré teszi, hogy tterger IVtl nagy-
| kauizsni Inkós végrehaj látónak (iuisler .lánosué nzüt. Osiik Mária végről)ajfetat szenvedett ellőni 14H kor 33 flll tőke, mmek tMü7 évi október hó 7-ik napjától jiíró 5"„ kamatai. )iH kor. por, 14 kor. U(i f,
1 végr\'üliujtiU kérelmi. 2i kor :JO f árverés kúiclmi és ii még felmeri!l»udö k-iltség-\'k iránti végrehajtási ügyében ti inigykaiiiZMii kir törvényszék tordlptéln-/.
\'tartozó K a nagykanizsai 504. HZ tjkvhfln f 56a linw. hiíz, udvar és kert 3000 korona becsértékben n BudupONti MHliiinépitészot éi Ciép^yár l\'odvitifoz én Hoisler buditpi-.tti bej <;é^ utóaj\'uilttiu lolyUo
1908 ívi noYiwbsr hó 14-lk napjának d i. tO órakor
ezen telukkönyvi hatósit^uál Hu<l<tp<\'sti .Mftlomépité\'-nzet vti ííépgvfii- Pmlviii-\'O?. és Ili-isler ImdüppKti bej.
titrfumló nyilvános bírói lirvertmeii uUttulni fog.
KikiiilttWi ilr 277a korouA.
Az utóujAnlni akkor is koteltíó, lm az njáiilat-tovű ux árverésnél meg nom jolont
Hit nz árverésen az utóajAnlutnril nag\\obb ígéret nom leteteti, az ingni Itt n az aj fut latot tevó által inog vettnek .jelentetik ki
Az ujabb tirvérén köll^égeit ti vevő 117, Ígért vételáron Idill köteles fiz.-tni.
Árverezni kivánók lartoznak a bev.-úr I ü"t. át
éiizbeii vagy óvitdékkéui.^ pitpirbiii) u kiktlldölt
az letenni,
A kir. tiírvényszék, mint tkví liutósjlg. •.*á< lüOi évi síe.pt. hó -Jd-án.
óta, for^nlomhnu.
Berger-féle
kúti
oft.,1 irk.atMKk *IUi .)*n|r», Kartpa iH«W> *ll*Q*ib*
^ iiiiiidcnnciutt börkUtegok
,pp.
llergcr-tV\'le kálriíny-kéiisziippun.
■athktlao ltSrU»tlf6.r n>o»d* «<*(Ur<l«»*app»á m
humii«»l "«(•! mi
Rnrgct^-félo borax-Hznppan

nttlmtn), ■ mmdtn n»pp»nhoi mtlUkeK humlUlí alullAiaa U
Nanybaii: Ot. Kall Jk Oomp., Wlw L, Blbsntr. •.
Mnx]iirar»4(l itrukMr ntrúU Jűuar fjr«(ru«r\'
inrn, Bndupval, UlrlUy a., Thallmnyor ** M.-tU. *rln»l-
ulvn, MnJnAr •■ Motor tlrOffiilplAk, Uor<tH»Uerr«r-
nlvn. Klr»lnyhen mlud«H bndsp Ml, TslMlná H»
Wf*r»n*Ag «■■■«■ TrtratkloBk mlud«u ■r«
ralt.aB, lovAbb* B Jobb •lroKU«rl«hbMl <
« k*«*k«4l«shfe«a
GYERMEK-
r, ltíáuyka- és fiu cipóink nliitiutirt
legjobb mluBÓgtiek.
Áraink olcsósága — lekinteltHl a talpba veséit szígortiau szabott árakra
feltűnést keltenek.
TTTDITI " tip*«y*f \'■ <■ ntgykauiisai ,. 1 U l\\ UL fflmktára W-utca lí. siára Korona siallóval ssemban rondoljét meg szükségletüket.

laos. OKTOUKK in

ZALAI Síll, 11 S I
EREDETI STASSFURTI
4O -os kálisót és kainitot
valamint az összes egyéb műtrágyákat legolcsóbb áron szállítja
iKa-imfoi* "Vilmos
a stassfurti KélisyndiUátus ve.-érképviselöje . BUDAPEST, VI., Andrássyut 49.


Oh t aj I Köhögés rekedtség és Éljen! v J J elnyálkáaodás ellen :zr: gyors és biztos hatásúak
Fgger mellpasztillái
Az étvágyat nem ront
ják és kitűnő jzilek.
Doboza 1 korona és 2
ko rcna ~ ~
Próbadoboz 60 ailér. Fi ii iiiliBUiil raalár -„N A D 0 B"
Eg(ir mtlliaiztllla
Kapható ligyíulztan: Beim Lajoi. Prágír Bili. flilk B,ul« ii Csáktornyán. Pitö J«no gjógjízertárikban.

Megfojt ez az át- gyógyszertár koí ott köhögés I imirni li. íiciiim 17
lil. fajtiazta-jótállva,
-«al
h\\\\\'.\\u ii iiu\'n i;nt i\'lu rlM\'nifk i\'^ It^mcghiz-
I \'.Mimik i rl:

Kük üllementi eliü tzolooltvány Ulip
,|.l,.n„. CA8PAHI FRIÖTE8.
Intik képii -rjii-ziklt kéről!
jjy f; imlfin uAvb.
érkezeti olliairg lilillt, enntlicg^n mimicti mjlóbif-
,mólyis«nckl\'\'l upj- »ai>-, nnrit Ln-bclilen lnü.niysnui.t
neic^hcl ih-K-i^.k IIRII liglstlUp Itltllllí ■tgaU-
ailnágári!.
A liyjnl.ll kul>«-kalÍM Vi.ll ™ ri.;tr,i,l ;,
Fattinger-fóle kntya-Kaláo»,
iinily u ŐHHIL\'H o Liila <jí|>sEi-ruk kiizll! a i>>>;|i<ljli
6«»2utttt(illl t;s ttípert\'iil - - 60 kg. 23 K. 6 kg.
ALininiení.CapsicJcomp., a Horgony-Pain-Expeller
vjr rc^i\'-nnt l>ítoi)yult UJXHÍIT, moty már ..A- .\'...,,,;, loííiot.b f\'.jilal<ii]u-NÍI>i]iit\'ÍKioriiok ilt kbsivétiynél. oiumal <■* meghűl*-
bórmentve 3 20 K
Fattlnger-féle Pappy-BUqnit

koljok-kulviik r.«rn.. - 60 kg. 20 K., 6 kg.: bérmentve 3 50 K.
dfhníl,
Iliíj
rni;ití l.
olyan u
Ári»->rv*i*k«-l lnTmi\'ntvp klIÍH: l
Siliuv liumiM vatuMk kéjün cl, niely ;i .H
I
lult dublizlia Tflll i\'HOIIIDKOlvn. ÁfO ÜVi\'Koklil!^
K -.fW. K L-iO és K 2.- ^ útrytizolván min-<li>ti jíyóifyiUflrtAlb*D kujilistú. — K^rakttir. TÖrBk iónef fiyów*u>rtaiwl, BudapasL
fiicfiitr grűflrszerlln u iraiy nroszlánhor
\'Vban, Wis.lw | Mindunu(t|>i s
Fatllngtr\'i Patenl Hundikuchen und ; Biliagillullerfabrlk, Wlimr-liusladl.

260-nél több eluő dij. A KalliimerlBlc iii|i.-«-r állnlnrviihi ttlleufir7.i-s mellett ktW.nl.

!l » migyar ujiáglrái tzmzácitl I!
A NAP
magyar közönnj legkedHltibb lapja.
HACSAK GÉZA
BRAUN SÁNDOR
Naponkint 125.000 példány
egy «xám 2 krajcár.
A Nap elAfUetlsi Ara :
Egész éir» . 1B K ,: Itgyiitivrs . . 4 X Félévre . . 8 K !\' Egi hónapra 1.40 K
Fidibusz
k farjhltunűbb magyar elclap.
Páratlan népszerűiéül
Bemek szöveg Pompás képek
Mesésen olosól Eyy szám 5 ttrujeár.
A Fittibusz elóüzetési ara :
Egéiz évre 6 K ; Regyidévri 1.E0 K Féléire . . 3 K Egy hónapra .60 K
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.Szép keblek
ki\'l liciiiap ;il.ni u
Pilules
nu\'lvpk a kibltkol IVjK\'^lik. croMtik. licljreállilják vn a noi ki\'heluek pompás gt kö]fKöiu*>Z[U\'k, uz egiímüégru karos liains uélklll. Jótállva, arzoni- inentiíu. Orvosi liiresKégektól elUmerve. Teljos liiscretió. Doboza használati lilasilással li K 45 HM. bérmentve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs.
Iiakiár: Torok József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.

Szőlő-oltvány
ci vcssiúról ii|jr )■■■■ irji|;iltim> linn ti tir ■Iltll kütdüm meg, aki fr.imet (udftIJR.
l)lkiril •Illilllllil, MirlUI é, urilal Itaa •■ Ultim iiiiiiilll, • vlláthlrU Uelnwarr til ogj <■■» tél mllllii kéaalet.
Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Ozim :
Szűcs Sándor Fia >"l>l<">"
Bihardiószeg.

ÉKSZERGYAR.
V\'ÍIIHIIIOX lizemrf hiTi<tirlezi*tl-arany. czUsi- és ékszeráru-műlerem.
Ivülíinlegos kás/itmények.\' (\'kszeráruk és jegygyűrűk.
íj toLflulHíokat t\'\'« Hlalakitri.M-kat pvorsan olL«biit()nk.
Kiadás i■észlottizotésre is!
BEREKY JÓZSEF ÉS FIA
ékrjiurétfi. NagykaiiiísAn (Városháza iitfHetiében

Z4LAI KÖZLÖNY

lílM. OKTOBRR 19.M OLL-FELE
SE.IDLITZ-POR
védjeg
S«idillí-porok i-titót
j Csak altkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. Q
) védjegyet és aláírását tünteti fel. Q
J.lei

dobóinak 2 i
HttiulwHáwok tarveiiylley fcnylUctnek^
■ \'■ ^- _J» a. . U i" M a^f*B> ■« \' l(
E|f iaozott inditl 6YI| ári 2 korona
nöibatagstfftflk
MOLL Uyoruiülí szappanja.
Legfinomabb, legujabl. mOd.icr ucihit U.ilteV gyetmok e. hölgy »wv|>|ia»t a bflr okKtrO ipoliaara gyarmakak a falndltak réaxérak - Ara darabonkér.1 40 flll.
Öl darab I kor. 80 flll. Minden daiab nyernek .ta|»)>a» Moll A. vidjtgyevcl van ellilva.
Mail ». iiíijíziriiz\'V.iTi\'kl\'rVudvari izilllti által,
llétfi, Tiiohlaillmh !t. ki. Vldtki megienileletek na|>onta |>o«lamanvr.l mallotl toljedltetnek.
A rakláritlthan tiifoék hutAroznllaii .M01.1. A." aláiráaával
ca vécljpgyrivel ellátóit kéwnitményolcet kérni. Raktár Nakjykarmsán: Roaenfeld Adolf Fiai.

r
Értesítés.
Alulírott tisztelettel órtesitem az ópitó közönséget, hogy végleg Nagykanizsára kölUiztom H Kötvos-tér 21. az. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottjun.
Tupaszl»lataiiimt hosszú éveken át líudapnsten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom iilejr- alu(t Hicrczteni. Fótörekvéseni oda fog irányulni, hoRV az ípitlotő közöneógot a legnagyobb nitígclég^uósúre lelkiismerutes pontO8Bággal elégitstiin ki. Bármilyen csekély épitkftzt\'8 végett is hívásra elmegyek, ftaetleg tanácsosai szolgálok. Minden i\'pitkeut.s osakis a saját vezetésem és felügyeletein alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony épitéstol kezdve a legmi\'ivészibb komplikált építkezésükül, körkemencéket, gyári kémények és gépmúahipozások elkészítését, nemke-vésbé javilásokat is elónyös feltételek mellett. Tervek ké-szitése költségelőirányzatokkal slb.
Kómives-inestcri vizBgára I) hét alatt nz esti órákban biztos sikerrel készítek elö.
Az építtető közönség üresen pártfogását liszlelcltel kérem
BŐLCSFÖLOr JÁHOS
építőmester. Épitészfiti vállalkozási iroda: Eötvös-tér 21. szám alatt.AZ


r A legjobb legtáplálóbb

Könnyen megemésztheti
Kakaó &czukor
A legjobb magyar vicclap.
Hetenkint 20 oldal. Színes képek.
Miuden uj olüflzetö, ki moat Hzet olö
az ÜSTOKOS-re. ha csak negyedévig
ingyen kapja a tavalyi 1907. évi teljes
bekötött évfolyamot, csak a bekötésért
számítunk fel 2 koronát. — (kivánaim
....•gkoliijuk at l\'M>H. iiMiuár I-tói inu^ielenl
sztiiiinkiii ii i knriitim\'-rl \\ .
Előfizetési árak:
Negyedévre (október—december 3 korona
Félévre 6 ,,
Egy évre. . . -; . 12 „
ÜUUinycIm: „ÜSTÖKÖS" Budapait, V. 8»btdiíg-lir II.

Kakaó,
oldódó,
egy-kettőre készen van.
SUCHARD
Csokoládé
^főzésre és nyersen v evésre egyaránt a legjobb
• Grand Prix Paris 1900


r ■ TI Leghathatóiabb é» legizleteiobb hizlaló ég vértisztitó azerl

n \\

ki Számol iltkili ir»oit«nir ii iziktiklitily által kltüno a radminynyel klpröbálva
EOT EOÉSZ DOBOZ AHA SI.50 KOX0SA. liYERSIEKEKNÉL.SSX ?"-)">■";.*\'\'« - biali.ailja a
ENEROIN VÁLLALATNÁL m*ly 8 dobost b6rm«&tH*n ■ PÉCSETT FELNŐTTEKNÉL:^ életlen verkepeó, gyang élkediik él erósit,\', és mitigy<i5/lalo U n gyógyuliUt. zttt — mellba
Nyomulón Ifj. Wajditu József köuyvnyumdájalnin

NAGYKANIZSA, 1908.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 43. SZÁK.

OKTÓBER 36.

ZALAI KÖZLÖNY

ElMa.M.I ar.k: KS».. („cIO koron.. ,(,
negytxltitc 1 korona 60 flll. Egye» >j
Tanároknak, tanítóknak, Jagy«ökn«k 4t illim
I évro 8 korona, fél «vre 3 koi

•- fi korgna, < *r* 20 mi. ■itvitdokntk i

l-ariulujdínn.i rs k;odo. IF.I. WA.IIMTN J<tZKLKK.

Si«rk«|rtos*£: Nagykanliu, Hunyadi-utca 30. E16flx«t*a«h ai hlrdattsak IfJ. Waldlta JöcMf könyv. kkdA4b kaiddk
Megjelen minden hétfőn délben.


Városfejlesztés.
denki úszik
árral — s attól félhetünk, fejünk felett
meny. És innét van azután, hogy a stét-
jhúzás átka, vagy a nemlóiódöiusóg penésze [hogy az ár mindamellett —
"\'"\' """""""""\'■ \'nyomja minden közügyünket. ifog összeosapni, mert ép azon a ponton va-
Talán nincs az ország jelentékenyebb | A három társadalmi egyletben ninos Jgyünk, hogy a teljes apathia tünetei jelentvárosai között -- amilyennek mi Nagykani-! élet, mind a három tátong az ürességtói,! kéznek a képviselőtestületen, amelynek mun-zsái is szeretjük nevezni amelynek lakos-.ott városi ügyeket sohasem beszélhetnek.] kajától várhatnánk osak eredményeket. Ha i
kepviselólestülnt fel nem ébred - elalszik majd akkor az egész város és most már
hága olyan keleti nyugalommal nézné váró-; nem tárgyalhatnak meg. Még alsós partiekat sanak a többi i\'iuporiumoktól való olniara-l is nebéz olt már összehozni, mindenki ki-
danát, mint épen mi a magunkét. i bieelni akar. akliv részt venni senki sem. legíóbb ideje, hogy ne állassuk magunkat
t-gyik reményünk a másik után megy | így van a városi ügyekkel w — nem azzal, hogy osak türelem, osak lüreleui I füstbe, egyik kérelmünket a másik után ta- foglalkozik velük sonki, mindenki kibioel — «__^_________„lia______
Postások.
gadják meg az illetékes tényezók és mintha vagy ezt sem teszi. "
csak minden ember rózsaszínű szemüveget Minden évben van 5—6 városi köi-
bordaua Nagykanizsán, mégis folyton azt gyűlés tengarnyi nagy tiivysoroiatoíkal. a
halljuk és azt olvassuk, „hogy hát bizony: tárgysorozat legelső pontjai, amikor még A postásokat éa a vwut.sokal raegaaoktuk
tenik.
■*£*■ *8lÓTal, mi egríormáu becnQljQk a ponláiokat és a yatiutatuikat is. De i>g; laUiik, a 8ietá«r«adozá8 a postásokkal mostohábbal! bánik el, miut a Tas-utasokkal, ami a következőkbe! kiviláglik:
Az tn* tarvezet szerint a posugyakornokokat nem foglalt poslatÍKZtukké kin«veziii, mitit eddig, hanem postatKszthulyettetiukké 1400 koronával, mig eddig \'^000 koronával léptek szolgálatba. Hogy meddig lennek tiszthelyettesek, alt a tervezet num raoudia. iiizouvobao a protekciótól rilfíg, aminek a hajszolása IHOHI sEÍgoruau el vau tiltva. l>e akinflk bácsija, sógora vagy raeuyasazonrának a rokona ki-eszküzli az előléptetést, at nem esik megrovás alá. Lesznek majd elhagyott egyének, akik évekig maradnak e£y helyen, ugr, hogy uémolvik lfi^-\'JO
nem is vagyunk olyan nagyon elmaradva- együtt van aO—411 városi képviseló (200 kö- W"16 ""*" "" \'oíonfoglalkoiásu állami lieitme-Es valamint hogy balgaság minden em-lzül) unalmasak, érdektelenek\', mire a fonto- l6knek 1»lli\'"«"i- Hil»" niimlfgjik a forgalom l«-ber ügyes-bajos dolgában részt venni, meny- sabb vagy kényesebb természetű tárgyaira "oiiyuliUííu működik. Miudouik ugjauuly iakolai uyivel nagyobb balgaság nálunk a város! kerülne a sor — már csak azok vaunak\' llWl léP P«l»*i»ra. KgTforraan lerliee é« BUIY<>« fejlődésének, illetőleg nem fejlődésének prob-í jelen, akik vagy szenvedélyes felszólalók,\' rulol6»aéKgu| járó roindegrikaek a hiratasa. Mind-léniáival bíbelődni. Hisz ezt u várost, régóta j ™gy »kik ad personam érdekelvo vannak, IW"1"*\' "■" rfal8 " *Ji"M "olgálat örSmniben éa erezhetjük és tapaszlalhatjuk. nem szeretik |» többi elillan. Így van azután, hogy a kép- mil"1«liJil"l>\'k » bortouban vau sgjik lába ai órük»i fent, nem szeretik lent és valljuk bo csak j viselóteslületi határozatok többnyire olyanok, """\'oségak miatt, melyek a felullMget illuiínusá i\'iszintén -- nmu szeretjük mi magunk se. hogy nem a 200 tugb»l álló képviselőtestület-]\'""\'\'
Alert ha egy városért osak egy pará- akaratának meglulelök, hanem a véletlenül" nyit is tudna lelkesedni annaK lakossága, °" iilai többnyire tó— 8(1 embernek a annak képviselőtestülete, akkor nem mernlue többségéből kerülnek ki. ki összes tevékenységünk abban, hogy meg-\' Nincs érdeklődés a közügyek iránt, megeresztünk egy nsgynehe/.cn összeverődő!mintha mindenki el volna kedvetlenedve, deputációt. amelynek lagjait állandó Buda-1 nincsenek embereink, akik akár anyagi, akár
p y gj j yg
pesti lakósokkal kell mesterségesen meg- \\ szellemi kincseiket a város felvirágzásának szaporítani — mondom nom merülne ki | oltárára helyeznék. Mindenki bizonyos terro-\' ebben összes tevékenységünk — hanem min-1 rizmus hatása alatt látszik lonni — egyszer den ambioiónkkal oda törekednénk, hogy ezt a nagyfejnek lerrorizniusa. máskor a misefa a várost, ha lehet, közös ogyelértéSBol vi-! plebs terrorizmusa kisért és soha sincs rágzóvá. nagygyá, versenyképessé tegyük. bátorsága senkinek akár az egyik, akár a
De százféle érdekcsoport százféle huz nálunk. Ahány pénzintézet, annyi érdekcsoport, ahány társiis egylet, annyiféle vélo-
másik — igen gyakran fölpanaszolt terrorizmussal \'Szembeszállani.
Szóval, itt mindenki opporlunista, min-

Este az utcán.
Irta: Szdcien Jóxief.
A ködös utoán cifra népek, Gondtalan járnak, nevetgélnek ; Fecsegő, dóré ifjú lányok Meleg ruhába öltözötten Fel és alá kacagva járnak.
. . . Mellettök lassan, észrevétlen Rongyokba burkolt sápadt asszony, A falhoz húzódva vánszurog S a fényes utcán, az aszfalton. Éhségtől csigázva összerogy . . .
*
Selyemrulias kacagó népek Kíváncsian köréje gyűlnek : Ks szörnyülködnok. sajnálkoznak, Aztán kacagva elsétálnak . . .

Pusztai emberek.
Iru : Hajdú Miklól.
örökség.
físUifelé leesett tn. olsÓ hó. Lágyao, síáltak a pejjlifk és mire a hold nevotó ábrázata megjeti\'iit, nnt\\id nyiifíatommal bóbiskolt s sok apró cbelúdház a fehér buutiu alatt. Criúiiries »i idA én roegttjti a szemet, I ül kot a (työujíírO világot>ág. Min- i (Ion íf hwr, a főid, a le tó, a fa és ezüHtiís-kiit a f*\'(uy«\'8-(iég; vidámabbak H csiJtn^ok é.s jobb kudvéljHii vau a hold ifi. Nénin az I^I-SI pnsz-ta A kutyák MJ voui-taiink, valamtilyilc kiickióbun rnegluuiAk magukat; amelyik nzalmára akad, szinlo a 111e11yortiZAKbi.fi vau t\'Kyikuek siuoi kedvit lri>* nyomot vágni a cnikorgó hóban. A hó m^l|i>tl sárgás a falak lulitiraégü. Es apró fekete pontok vauimé a falakon, fsek az ablakok: egyik-másik előtt (íyékéiiy. hogy aliidi\'gwtf valahogy bt) ne férkózzék a szobába,
Egyik ablakon át mécses világa látszik. Pedig éjfél felé jár az id6. iDs beteg nincs a pusztán. Hát

baj van valahol, hiába uenki se égeti az olajat. Az lupán azt mondja, menjünk arrafelé, hátba éppen a Unitónál vau a baj.
— Özvegy ember, az taate! bilt meg a feleeége
Talftii a kin lánya beteg ?
így találgatja a dolgot az ispán. De hogy kötélobb érünk, látjuk már, hogy a tauitó ablaka sötét. Kpyik f-M\'li\'dbttilmi) van a viltigouhág.
Mugállmik az abluk alatt, tigy öregasszony til a kályhtt ulótt, valmui régi szőr van a libán ós egy kék ki*8iki)iióml tftrölgHÜ a .szemét. Sir. \\t aitztal markánál mug *fgv lugéiiy könyököl.
— Az öreg üiámadó feleüégft, az Orbáu Mátéé;
mondja az úpiín. - Talán meghalt az üreg ? Pwitre
vitték a kórházba. Síeli* Mihály után egy roisdáí
Hzögbit lépett éa a doktor azt jafa^olta. hogy vigyék
mcuiiól ol6bb Hfstru. mert In kell vágni a lábát. Az
urasig fölvitt\'tte az örogel, fizeti is érUs a kórhátat,
ügy fordul, levágták a lábát &» megény öreg a
mankó helyett a koporsót választolta.
A logéuy an ódesauyja foló fordul, AiUo Wlvaet as asztalról egy kia darab papirt.

ZALAI KOil, OK!

1008. OKTÓBER 28.
év alatt éri el a fizetési niaiimuraot, másik pedig 40 év múlva sem. Pedig egyformán veaiídtek.
A későbbi elóléplottWek ion, kedvezóek. Míg a vasutasok 2—3 éveukint lépnek elé, addig a postások 4 5 évenkint. Ugy, hogy a vasutasok 15
számítva azon körillménynyel, hogy állalrásáruok tullomoritése termésietelleuw valami, hogy ug; a lenyész, valamint a uövendék állatállományunk nagyon gyér s hoffy e léreu nem a fejtódéi, hsnetii csakis a visaxaesés várhaló.
Kltekiulve ezen lermét-zetsserllleg várhaló csökkenésétől marhaállományunknak és euuok követkéz.
évi szolgálat uliin 11-800 koronával hagyják el »_. , __
! ?. ; ményekép a heti vá»ároknak, van még egy má»,k
posláso , , , IkörUlménje. mii száiniláson kivnl liagyni nem lehel
Pedig ezeknek a kezéu milliók mennek kornsz- , „ , Nagykanizsa—Alsélendva közólt épitcndó lül oly tókéletlon elleuórzési rendszer mellett, hogy va*ut. Igaz ugyan, hogy ez a vasút nagy haszonnal pusztán a hivalaluokok korrektsége nyújt legiobb ga- Jár majd Nagykanizsa varosra, de Ugyelembe véve rauciát a postai kezelés raegbi.halósAtíAról, kOlOnösen ^tt;|t^*4K"és^\'t^e^(ÍP(,OI"lr"k(,tnlÖ((5"tó ^t "1*^ a mozgópoalán. Kz a felelősség pedig megkívánja. "^ <"£™ JVJ1 j^* j^Xoluok jószágaikat a hogy az elégedetlenség megszűnjön. Hanem a pos-. lómk láto|,i,|, e5ö mgí\\,m-mú hetivésárra (elhajlások nem szövetkezhetnek, meg van tiltva uekik;,|,nj a vasul használata m-llelt a vevók állal lak
helyokön felkeresve, — szintén hozzájárul abboz, hogy a jelenlegi insártér elegendó
fa ^ ^ k „,„,„,„ „„,„ |a|ti||lA ,
Lt,rU|etet elég napnak, még som kolleue ^ DeucMÍi ároktól koletro fekvó te-
legyen.
panaszaikat aem egyenkint. sem együttesen nem jut
tathatják el a kelló fórumhoz, mert a leleltes elöl
járók azonnal rossz információt terjesztenek fel róluk,
így csak egymásnak keseregnek anélkül, hogy re-
ménjllk volna, hogy panaszaikat valaki llgyelembon
rénesitené I rllletre, sem pedig a Magyar-utcn végén fekvó. sem
„„njl|M|M,I1 akkor , „.„„ainrakoclo helynek a ie-leulegi „Csoulos rét"-ról vató kilelepllóse volna aktuális. Az így előállott vásártér azulán Nagykanizsa heli vásár]ai részére elég Inrllletot adna. ami még a ^™* \'>™k "nde.ésével még szükség esetén na-
* A M<gv>r.ulca ^ v<|6 ^^ Mm aM
még kereskedóiuk érdeke, akik a Király-u.ca és Kr-zsébel királyné-lér. Ko-ulea klrlll vannak. Mert ezekre okvetlenül káros hs\'ással volna a vásárlúrnek
Csak egymás köz, keseregnek. «k remén,- , -•,,\'^,.^^^-5 tota tí kedueb, hogy lehetellm, az igazságot megfeszíteni, hogy nem hiszik, hogy a magas kormány no ludná méltányolni azokat a kitunóen végzell szolgálatokat, melyeket a posiások c»ak ugy toljtn-ileuek. mint a vaBUIasok és amelyek a magyar poslainlézméuyuek a külföld elolt is elismerést és liszlelulot szerzett.
A marhavásár kitelepítése.*
g
,Jri a forgVlom ilyetén él Sót eróiakos
.. . ,„.,., 1 j« .i,ii„» máshova VHIO lithfdyezésti. EÍ ijedig aiiiivival kcVtínbé
A i.gu,o.™ evekbe,, ,«m lódó aksrmán bán, . vtrmmi \'iri*t» ,„„\',, a*f \' ■ ■
«■* \' ?"«\'■• •!U"»L1 SíTÍÍ\'\\A í \'"iZ ": «U -l^ntralizádé!. «,, esetlen
A legutóbbi 1
ugy a uagj-, ....... u. . ...£.. ................j-- VI|„ aeMnlr,nl4c 6 , S!,.1.,.„cs„i|í„. sói erőszakos
különösen észlelhető és ez az »k» ■»!;»«k;. Ni • hogy Kis- és Nagykanizsa összeépítéséi akarnék ezzel
Nagykanizsa állatvására oly nagy leibaj
bogy a legutóbbi nagyvásáron egyedül csak Oli
országba «J waggon mariiét szállítottak el
elósegiteui, mert a közbeeső gyárak ezt egyeueseu meghiúsítják, azérl a marhavásár lilelrpilése elej-tendó és ha najtyobliitáH szükséges, azt a környezet
»\'"*"" l;,7»- ".|, T : ~í~i v„,v..1i„,\' """"> M "» na|tyobli««» szllkséges, azt a környezel
készít Nsívkauizsa szükségl-ieinek a jövöbeD is na-, ,,S!ulal- a \'""goliHi) a jelenlegi liülye,, kére-gyen is elegendí heti vásártér nlh»lvrzé»éhez. nem ; "^ mely a város «ivél,« és a vasulboz is közel
Iparos.
t \' KUIHÓ kcibOl k«p" tt t cikkel SÍIV énen kot óljuk,
hogy «; 1 ugyíl mi nJen olduli ól mcRVitíiti t»nk, hí nem to.lik
tollesen a mi -Ili* pontunkul. s te rk.
, t r \'SS e\'ol ""mi^rírí^^l Z™& ^ ^ -* » ■"""»«\'
fokozódó (eileménynek tartla, hogy elómunkálalokat „™ a >Sr0"« \'"■ - ...... ,

HETI HIRADÚ
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
íit* A vidóld ujságiráa kulisszái mögül Mikor a napokban hasábokon ál „leplezték k pesti lapok Latkócyl, kiook ntéllóiágait IIIÓK a V. b, I t , is tiistiteltt), i kávéhái egyik uzialánát egy ur az esetei olvasva liangobaii igy r>zól( :
— A piíHti lapok mtndeat mogírnuk. Wini isinuniük bűin ibiunt, som örnburt. Horzasxió mit mlWölnek ezek ax újságírók.
Az illot6 urat .nincH Kiorenwiónk imneroi". d* a tokot isniortfllenft! ix megadjuk néLi, liogy a vidéki kicsinyes felfogásnak tipikus, HŐI — diazpéldáujos képviselője.
Ijalkócyuak pechiu volt. Ha az osul e^y vidéki
vírusban torlódik vdo, liát biz ibtHu nem kerül a
dolog nyilvánosságra. A vidúkmi v»ló>ággnl elvárják,
hogy kénjét* osetot KI ujfiágiiók olliallgaNsák hAr-
( mennyire költirdeka az Ugy «iij|]öat«iú.se, llymi túkin-
ittitbuu, a fővárosi r>a|tóunk nagyon pompát* a helyzete.
1 A Imarosi redakciók nem érzik a vidék tárudat-
1 unitiak s/.t.k keretűit. Ott a ItigHlűkulAbb lapnak bein
kuli oly „disikréten" kezt\'ltii a HíückK.sztti-si anyagól,
mint n viiiókflii A butvárd lapok tóiiutiábiiii HterLífazl^
; vidéki ujaiig Írókat púdig bizonyosan megköveznék.
i ti sorok író|a egóaipon néhány évu 11 IÍveit-
! meg t\'gy vidéki város én ftajtója küiötli vitányi j Arról a Télszeg helyzetről, inülyböii a sajtó él a . kin városka tiirfadahuábati emu jegyzetek vaunak m | uj sági ró naplójában :
1. A kisváros törvóny.siüko ulótt roppnat érd<--
kus pAr fekszik. Az esul mint mondani HzoktLs nagv
port vert fel. 0rszá)íO8 nuvl. llgyvéd is bz»repel v
perhon. A liulyi HA\\[Ó hóuapokig kéiiylfllen hallgatni,
mert elmaradnak »z aiwms olöllzotök.
2. K második pont alatl num épon IÍKZIH Hévben
szerepel fgy másik usel M^. A hU t-l6k(íl>\'< cbaládi
ÚSSÍÜ köt leiével renilelktíiik. Kz HZOIIIIUII » biröhágoi
UHUI feHZÜIypzi H7. illeti Ktigoru elítéliísébttn. A
tárgyaláson xzi.znál többül) voltak jel un. A vidéki
bailú azonban — nétna volt. Magyarul: nem volt
célsztírD az es«tet megírni. K lejeíni alA tartozik,
hogy az itt közült dologról egy fővárost krajcáro*
lap tudósítója táviratot kl\\ld lupjámik. H mit U-M
itttm Utijn, liánom a család ? Másnap incgvcHit a
kpjeáros lap összes példányát. De azúrt a helyi
mjtő nem tud az esetről.
3. Kgy országgyQlÚMi képviKL\'löiiek tartozása
van. Kz no ni ÍH olyan érd.ikt\'.s, mert több is akad


— Ugy ÍH dukál, — biztatjn az lupán — az
i\'dtitíapád HZ üntgapád után h-tl H/i.mHíió-jiiliAíii,
— Ott u Öregapáni adnll nrökxúget ai édun-
apámuak, ami főtér ezer jószággal is. Az úduftapAm
lögikt Hngöm.
— Krrfil HXA) a Iwvél ?
— Krrül. Írattunk a taniló úrral az iHjiitiUm a
legelső doktornak liogy ki>rilÖzzi« móg az édó^aimm-
lul, mibill oaináltH uyiráiskur. usslalátikor a birkáknak
való orvosságot, arnilUl mögszünt mind un bett-g^ég.
Az édösapám a itm-lOnkre niAg azt mondta, liogy
nem bizza Ó idegen emberre a titkot, Nem tudja azt
még a megyei felcser he. A flWet a reketyésben szödto hozzá, de három patikában Í« v6tt
— A tanító ur az eslu kapta s levelet. Nincs (UÍIK-K abbuu fgy csöpp tüz öom. osak bzokábböl lilliot
ebben HU tölil) UH kefeitebb, csak sunvi. hugy mm otl) és bAliitfíot a fniévvl, mikor kftszOu.
mondiu bizony el még a kirftlvuak se. — Mi u baj — kórdezi ar ispán. — Pestről
- IIÁt iui löbt akkor mibelAIQuk V kaptak liirl ?
— Mi lösi? Ouk mögflllltik «ír* valahogy. — Onnét, tekintetes ur, onnét... Az (>nlt> gyütt meg uem ijj^,, rAn,
Krre aztán mnr haugosan uir egy uótAt a szegény mug a levél, H tanító urnák küldték. !
wstoiiy. — Dfl pAr hete jó hírt adtak &t flrftgrfil ....
— Pedig raög mond halná. Láthatja a tanító ur — \'Mög \\s van a nyomorutiAgábau, — HZÖI a
iráüát, nincs ellene seuki gonosz szándékkal. Mi számadó Ha.
rajtuuk mög Negithelm>. Ugy i» kódibok vagyunk. .., Hát akkor uincs baj. Majd kigyógyitják, ha ma
Az ispáu ámélkodik, bámul, nem érti a dolgot [ "em, holnap Kap ax Ort-g olyan lábat, hogy még
(.iyauaktttik U, mondván: I táncol ib majd a Gyurka Ukodalmán.
— Padig bfCHflletuH oniberök ... \' — Van bizony aiór baj, tekintett?)) ur; — l
Kisvártatva bozzi teszi: panaszkodik (iyurka. Még hoziá nagy, ki ™ at orv0S6llRot
rUk. Itt « levvl róla. /
hozzá port, a bótosnAI inog knmIWt. murt a patikárus
A mécs mellen alig lehel kibilleni. Az ispán
lul is takargatta mestorségit. Így vagyunk elmondja al l)eHtrt) on nom möhetek, másra míg nem bízza a/.
- - Valami baj van. No, be kiMl uOzni holnap
Lt birkn-akolba.
megkérdezi, mi vau a levélben. | Helyet mutat az asszony hajt.
édotapám a lilkol. Nem is löszök ón számadó itten. Az ispán fölkel a holyérdl és valami vigasztaló szót akar mondani.
— Majd .elmondja az öreg az orvosságokat.
Megyünk mAr kifelé, az öregasszuny szomorúan
motyog.
— Nem ujjau emhor az. Nem lőhet azt vallatni.
Umuty] egy»t az ispán, aztáit azt mondji, tnun-juuk be hozzájuk.
— Jó ....
édtsa|iám lilán meg »e gyün* lübbet, b
kopog az ablakon. Az asszony föltekint nem; ,It ir,,k „ „piulbul. Hát mi bele is törődnénk a üed meg, nem léi ilt.senki az éiszakálol. A loginy ■ leszodelembu, de van még nagyobb bamnk is A felUpászkodik és az ablak felé jön. A kodm.ne [MliMes „r jó „i?ve, van boIlánki „,m u „k,r. njjivil letöröli a iégvirágokat az ablakról, aztán kitekint. g„j„k , d.,1^,. A Koroszlös Péteri, azt tartom,
— Az ispán ur . . . ismeri a tekinletes ur. Aszlagrakó voll itt a nyáron.
- No nyisd ki az a|(ot. . . - sürgeti az.A |,UJali , vwt el akarom vonni feleségül. Jómódú,
*"J)I\' takarékos népek, az édesauyám is azt mondja, hogy
Kinyitja aí ajtót és bemegyünk az alacsony ,gymí,|lm uinnk. De rnosl u édesanyám i. az én szobába. Az ispán kalapján a tollbokréta éppen a\'kenyeremen él, hát én akartam számadó lenni az mestergerendát éri. Az asszony fölkel a kályha mellől édesapám után.

1908. 0KT0BKR K.
.,..„.... _ ,HIII ionom
ilyen. Kllene árvereat Ültnek éi a végrehajtó olvan " *~=
nntuat tuz ki, melynél kevéa ember toumriinV Somogyi Henrik
úrVnrÚut llt tfMTfl *v adut .\'.i*.!..!.....- i ni . ~ . ihtiKi «iik
— Hatósági huuzék. A koionségben még mindig a> a felfogás járja, mintha a
ré.T^rdelménjfa\'n.WU^d\'*"* \'*""■\' át"*" az * UÍ3M\' \'"\' W"l6Mé8»flk »J»I
lilkán ™
p j gy ta ol»a»6 kijeleuti hoiiv K>«r »ii6r*k iránt érdeklődött j
hae tervet nem ejti el., kénytelen l« be»,o„tM„i | - Na tl.tk - kérdezte a lanfclusfelo [1 Mi Mir \' K 20 f Valahánysíor ilyn
" P F 11 t"<"ok-" \'"W»™l? l««n - feleltek »i,™ a fl7kiminösé8n hu8 íaM ^ » \'agóhidon, M a
£"íx ÍÍÍÍV .?* - .">"\'> \'»<* k«*«l-» kórusban. £ Somogyihoz K™. VTÜiito: , .. _.
— Hiszen elegei tudnak, többet nem is kell az eset la, hogy ez a husszék hus nélkül
UINIIiOlC. \' - .... ""
hnn néhány eset— m»ly meg korántsem
t,.liM é» hil kiipe a vidéki niságirán ktillssia titkainak
,ul hi»»zOk m«ninagyarái«a e«y «r«K ujságiro
tett kM«lenté»ét: - \' B
kórusban. Krre Somogyihoz fordulva, azt mondta: halósági husszékbe kerül, du előfordulhat ni
IK6a-ben a zsidó hilközkéii titkára lett és az\' M,

de
tóriu

egy szál virággal kevesell 7.7 Íá\'ni|á"o7íói"a\'> - \' V"1?6\' í?\'*,,.1"""8, "í cirkT «W komédiái oeip.1.
Iralsl pitvarában lovó tlldóbelegek meggyégyilására - As alispánságtól Ai ali.páui hivatal! *.„íí"!lí _í", 6ll»rTl\',b.c." \'í1*1!\'1.?11 >"\'!>\'»

hnn néhány eset m»ly mg kát \'"\' k " ;»»"•• "»«« ■ »«« i,ii J > ■ 9
iurmegyeiikben. Mintegy jim gyüjlólnrsoly van a: vigalmi elnük Spilzír l.lios \' ™szaÓlésol ellen, hogy olósegitik a Oseléde-
S^V Sik"1.:!*\'.\'",111:"^^,11,!.^! - S^ndrey Jutia emWke. Cák A,pMÍket s Wj* *«J»t«Wb..i. «to erre egye-
meg ne tagad). "" """\'l "Ír- ««rke«tú lapjába,, táreíi irt .l\'ctóllné Swndrey\' nmm hnírtiljak ok,t, hogy annál lohh legyen
Lapuükban közzélogiuk t,.uui a vármegyénkben t1"1\'*\' ^"""••\'\' nwlybwi felh i|> a kdioiuég ilgyelniét, » oseledsíertói jövedoloiii. Most a főkapitány
» az egyes j4rannkb.il pyujiüti adominvokról szóló1,"!1"\'. \'.oly,\'i evi ll""-^m|»\'r ü -én lesz a ii.gr kalló ugy akar n bnjon segili-ni, hony rendeletet
;azda-

gjtijtöll ósBzegbfll el>oiwrb.ii az élőtökért i — Kozgyülée. A nagykanizsai kereak. ifjak Ij\'Oiását ebben nem látjuk, pedig a hiba
niila (és várjnegyéukból is) esedozó tüdóvészos betoge■ I önsegélyió lrl)r» lolyó hé lö-án tarlotla meg évi leginkább tólük orwl. Várjuk a oseUídszensők
"f KJOgyitja ki, másodsorban új tlldóbetegtket\'rendes közgyűlését, mi-lynek leglontONabb tárgya a elleni rondelplct is akkor elhiss/.ftk hoirv
gondozó házakat épit. Az llgy sikere hölgyeink kezeibe limtujilte volt. Megválasilaltak : \'fókauilánv tlf tfíineifólv akar lenni n al,A
ián letévo. ■ Kínoknak Heltai József, alelnöknek Sehnell Alfréd, \' 7 . «.l?ltsi.gt l< auar lenni a ga^d-
Uyózelmmtel hirdessék a fólstárilolt könnyek igazgatónak Kisehl Krnó, ügyésznek Brod Tivadar \'tsszonyoknak.
™ • b.láltól mogváltott omborok hálaimája. i dr.. titkárnak Pártos Sándor, pénztárosnak Singw1. - NagykantaaB varmegyei körtelefon-
Jtesel, háznagyoknak Khrenileln Károly és Sohreibor\'bftn- A \'"gykamzsui keroskedók társulatának kérel-
„ .„. „ . i, .. . , ., . Adolf, kouyviamnkiuk Kisfalndi tSyula. Azután még1 nH\'r" a kereskedelmi niiiuszterium elrendelte, hogy
nalSsi^V,-y Al» Joiwf vin>« k.lzigaz- vál,,»zin,ái,yi és aIamvi/.-g.il.r. tagokai val».zlull.k. ? n«gy..iiii«i városi elefonhálózat folyó évinovem-
gaiásl tanácsos ncjo, «tlll. Moiulerholi Anna folyó f B bor ,.,0| |,el||í6 , balaliini korlolefonhálózuba osz-
I") lü-én életének. III. évében elhunyt. A mogbol- — A Dunántúli Dalosszóvetség iraliin |U8ék be.
dogult urinnbeli Als Árpád postatiszt é« Ál» .IciiJ »s P""ít«™ Keszthelyre érkeícll már, liol üliü-ben, .. Hániipari tanfolyam. A sümeki Tulipán
takarékpénztári tisztviselő édes anyiukat gyászolják. Ile81 " d.losvorwny. szövetség — Magyar védőegyesoU háziipari t.n-
temeteHe ^l-én volt óriási részvét mellett. Ott volt\' — Tornaklub Sümegen. Torimklub léte.si- folyama a mezei munka megszűntével ismét meg-
•ueaey Zsigmond polgármester a városi tisztikarral, tése érdekébeu Bllmegen inezgaliiiat iudilottak. nyílik. Minden héten hélfón é.s pénteken tartják.
O\'ommer Náthán p. és t. fófelngyelö a postahivatali — --
°i TiK?íít,l1r 0)">rgy \'l1""11*" igM«»ió a tpénztári ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ szabailalma/ása vagy értékesitose előtt
itvisoidkkel. . "~^~~m ugy Magyarországon, mint bármely
. Babnigg Héla vároai luzlviseló ho«szas beteg- —————~~~*———"-—* 6\' tnlrii|Ji ill.ml,,,,, fArH.ilInn
«g utun folyó hó an-án -28 éves korában elhunyt. li""ö\'<" allan"\'""\' \'orduljon a
A boldogull egyike volt a város legbuzgóbb tiszt-\' f lahtll almi
k. Tomelése tegnap délután volt, molyen a •áros tisztikara testületileg vett részt. Özvegyet és A kis árvát hagyott hátra
Ötv. Lirhoim Szidónia Tolyó hó 22-éu éleléúek
en elhunyt Temetés iia vlt \'
metkesítíségéheí Bndapeit, VH.
. - - .
t. Lirhoim Szidónia Tolyó hó 22éu éleléúek *eri> Erziébet-KCrut «». •z&m.
\'. évében elhunyt. Temetése ii-ia volt. \' Kérje a „Híabadahni Újság" ingyen
*"~*"^ mulatványszámát.
viselóiuek. Tonielése tegnap délután volt, melyen a! r | ^ ^ | ^ | w^, ^ ,. ,T^X |T jjO ÍSB ilU » I Hl I

ZALAI KÖZLÖNY

1908 OKTÖBKR 26.


Nyilttér.
Ai e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősseget
— Fontos a Horgony-Kdópitősaekreuy
birtokosaira Aki Horgony-Kflópitósxekréuyét csinos módon » uj Horgony-Hidépitóstekrények által ki-bÓvilöDi akarja, ax hozam mag magának azonual a legújabb koépítószekrény árjogyzéket, mert ezen já-tákszer & gyermekek kedveuo játéka. Bicliler F Ad. éa Tárna, Wien, Operngaswt i(í
— Itt a tói. KwlöU egy héttel még nyAri
melegség volt napk.fliben, bár éjszaka a hfiméro
zérus fokig nOlyedi. Néhány uap óta azonban a nap j
ha fényiéit U, de nem bevitelt. Kora röggel pedig\'
4—6 fokot mutatott a hímé ró a n alatt. Hópalyhek i
is szállingóztak, A jótékony egyesületek a váron\'
kiessenek a téli ruha kiosztásával. Nem kell kara i
ceonyig váruíok a szeg.íuy gyermekeknek; ünnep,
nélkül, minél elóbb juss uak H piros, hideg lábak a
meleg lábbelihez, meg a rongyon kis alakok a jó
téli ruhához. Hát a téli fa, a kftstéu, a meleg tej,
a népkonyhái ehéd. Várjatok uovember l!)-éig.
— A visseatetsző saaga éo ize következ
tében oly nehezmi bavoheló caukamájolaj végre |ó
izü és kóunyen omónitlieifl állapotban kapható a hi-j
res SOOiT-féle KmuUióban, mely minden gyógy-
Rzertárbau árusittattk.
felfogta a D. Z. igaigaió^giU i« nyílatkoialra ftezto-nörte, mellyel az Ogyet a maga résre ró I befnjpzettuek nyilrioitotta.

Salvator orrás
Ki az Ügy azonban Kokkal fonlosahb, smn hoev magunk részórÓI ez eaeméüyek láncollUt befelezett-uek lartauók ép azért közügyeink iránt való szuretet-ból annélkül, hogy korábbi párt*tl«n áll^foglalásunk lói eltérnénlí, igyekeztünk M Ugyboii szakember véleméoyét megtudni. Az előttünk nyilatkozott férfiú távol áll a helybuli pénzintézetüktől, er.étt nyilatko zata Hokknl értékesebb.
A nyilatkozat igy hangxik:
A „Zalai Közlöny- egyik cikkében nagyon Ugyeseu bubizonyitolla, liogy H n\'tszvénylök<; nagysága mily fontos a pénzintézetekre. A köiónnég bizalma vUszlexiámitolási hitol. kölcsönvett összeg utáni tjtázalük mind Öme függés ben van a réazvónytok.\' nagyságával. A r.-t.-gok igazgat ósága inak Allandí. gondja, hogy a kellő tókót magának biztosítsa. A róözvénytöke omeltis minrfig gazdasági okokból törté-jnik, liifiz ha a tőkeemelést a pénzintézet gazdáéi I helyzete in*in indokolja, uz a?, intézel k^aóbbi éveibuu
Sok *vl mtgAgyslti. Kmci>ct*«i gyeiig íuigyhiinynil ÍIUÜIJIH ml\'flen (jyomurUJnM n vi féle •eidli(f.-|Mro«> bUonyultak « I44til.araiel.hck tiBiek. rolati, tulnt )tf<>mur eröiliylt í« vini.ultolc kn 2 kor. Si£tkllM4< luponl* ui4n,íiel]<,l Motl A. i a, Ci kit. utW. williió álul, HÍÍ,, I. Tu?hl«u1»cn gyógyMcnarabVin tialfctoiotian Mull A. kAiifiintiiyi -1 gyhxi jfllrínxéíol *«. »Utti4i»*l.
ilú<ll .M..1I-»ek « lAbbl V.£j dohai >y&tyuxttut V, A vidéki
I erós hanyatlásra vezet. Muri uz igazgatóságnak | Inkeemelétikor számolnia kuli azzal, hogy az uj > líkéiittk is megfuUl^ kamatozást hiztositson. mert Icuuek hiányában a r. t. legnagyobb sikere az osztalék ! elmarad ami vi»tont a rósi vény-árfolyam hanyatlását í vonjH maga mán.
I lía tehát az uj nisívénytóko ily fontos gazda-
; Idef4« é* fydnye gyermekeknek,
\'■ akik « kivit nam jól bírják, nincs jobb reggeli iut. mint <
| K&K\'I föladatot ró m inazgat^Agra, laikus és nevetöi\'-Igos az a felfogás, molv & pénzintézet tflktifolemelétH | kutikurriiucMrn akarja víssiflvoieitii
SELYEM
0|yC.» 60 kr.-«
r«ij«t>b, bér • ■Utii t% láa
nteÜ.ok l.ítmol
latkái
liln
liésEvúnytokét koukitrreuüiából tudomásunk w-
riut móg sehol setn oinettük.
., (íddig a fiakemlier.
■Ultit* ■ Minik poMtfortlulUv.l. - Mc^i nyelven intficudok:
ai ItliMfikrlht. flannibirg In Zirlcb.
A pesti papnövelde Mihátd levó boltháza ;L mellák hcl;iségeklífll é8 466 Ű-öl kert használattal folyó évi novem-
DiHziUBk lakásunkat télen « kertünket nyáron valódi; A kél péiiziulézet lök^melÓHét, mint már ki
Haarlemi hagymás virágokkal. Postán bekul- jelentolink. udrfistiek tartjuk Kbhen az akoióbau nem
dőlt 8 K ellfiiébüu portó »\'■* vnmmi\'iitösen küldjílk , kisubb föladat háramlik e köt intézetre, mint n tők.-
AuHZlria-Magyarunkba » ...i U\'njobboi. k«dv«l- emelésht-z szflk^éges I millió 50 ;;ZHr korona töket
/vuoniia BJBIV P rj . flÖtüromteiH. la podiK valóra válik n Nagykun IZMI
közsegbejiinormál gyűjteményünket vngv ao jácmthagy Ta|£iir-kj(-n5:tlir tAkeeinulé^e mely hir péníngyi k-
nál iivt-tíek. vagy 4(t drbui eaen-puk esetleg 401 rökl)eil m}g arAs0|1 ía cáfolatlanul felszin.\'i
drbol kerti Ültetés számára. Va^y egy gyHjtflmi>nyt |8kkor »z ttHHz«g m^K Kukkal nagyobbra fog emelkedni
nobékba l.\'iO darmbltól. k«li ö»»MÍllit*«l «
ber hó g én d. e. lo órakor tgog. január l-től számított 3 évre nyilvános árverésen
■IS cserép számára, Vtigy. Mikor pedig pénzintézeteink ilyen fontos fd-
drbból psctlrg egy kerti. sd*l<lt lültlilí <o«íf"k «1« akkor wzt Nagykanizsa vu-
bérbeadatik. Az árverési feltételek a ra.háldi (v4lMItékol )Mllli ,ulipá„, ,„reÍH8i MÍM,. „óvirf(,;Ml \'TuihZ^J^,^ ig.v.U.igá.,.k p^iit
intézőnél betckinlhetök, fthol a> árverés w. slbbúl; , gratulálunk, mórt uyilailioiaiii «iwiut luniu. feladun
megtartatni fog.
Rosznáky Alajos
M Ih áld.
Gazdagon illuMrrilt uok t4)J8inpróltivéllKl eMtult főár- i loljiiNdlt: uj rébzvónytókéje bizta^-ltva van.
jegyzék iiigj-tín é« bérmpiitve.
Az uj gazdasági oaelÓdtörvóny novt-nt-ber lén lép életb.- K ntiptnl ki-zdvi> scnkiri\'-k sem aialj.id oly ^.IÍ.\'IHMÍ^Í niuiikánl alkalmazni, kinek cseléd-könyve jiinch.
Játékgyár Nagykanizsán. A megye »t>*k-helyén niugjíili\'iiú „KalitvúniK\'gye11 eimü laptArsunk ezt irja:
„Hir, Kzwrinl <így núinet cég Nagykaniz^u játékáru K.vArnl ktiszill felállitani. A «yír körulh>\'hll 100 munkást folgnl köziül na H K-kintoltol úrra. hogv a játékszar gyártásánál ^rdnlő leányukat éa általában muuknsnóket^ulknlmnEuak. az olélo vállalat nagyon Hiueli a r»zegi!ifyet>b nép ki-rt\'setét"
laptársunk <>zon híradásai korrigAlnuuk kell
Blumenzwieből Züchterei .HUIS TBR DUIN- íA. 0,
Szép mellékkereset
kínálkozik Ijarraely foglal kuyásu (\'(íyi1-neknek. kik HzöléHzelhiy/ nímilpg értenek ÓH oly vidéken laknak, ahol n »/.ó!ó megterem. Ajánlatokat .,Mellékkereset" jelige alatt Goldberger A. V. hirdetési iroda, Budapest. IV. ker. Röser-Bazár továbbit
Nordwik beLJIattrlem I Hollandia )
Közgazdaság.
Alaptökeemelések Nagykanizsán. A Délzalai tőkeemelése.
Alighogy nyilváiius.sAgru jutott [)í\'\'ji?,iiiii;zi-lrji)k tok^pmeléuéröl uzoló bir, külön oikkben niútiutluk ti VI
eseményt, mert ezt városunk és » vid.-k gazda-sági! Nígykwiwsáii ugyanis már létesült egy iátükgyár
életére uézve fontosnak és üdvösnek tartottuk. ] mulynxk tulajdonosai Konyó ús Spitier cég alatt
Bizonyítottuk az uj löie batáhát és örömtliik-) vututfk a gyárat. Agyártulajdonosok azonban magyar uok adtunk kiftíjozésl auoélkül uonbau, hogy u eml) k kjk mi,,,!,,,,! elkövetnek gvaruk érdekében, jflgyilc vagy másik pénzintézet tőkeomeltiso inellütt , .,.. , , , ...... ,. x ,,,
Hirdetések felvetetnek e lap kiadóhivatalában

Jól jegyezd meg: csak cigaretta-papin, va«y hüvelyt hozz és no engedd magad hasonló kinézésü silány minőwígü utánzatoktól tévútra vezetni.
állást fonlaltuuk volna. Ait hittOk, hogy a líkoaiim-\' A válWrt ""P«n ít>jl6filk| bove11 Vfl" H!lrttva m*«w"*
lésekről szóló hirek azokban a kúrfikueii hol a vároa "eieaaoi. Laptársunk ama értüsülését, hogy az efolo
fejlódéiíét lelküküu viselik és a vidéknek gazdasági I vállalat nagyou t>meli a szegényebb nép kuresett-t,
fellendülést ís elómotditaui tő re késinek, mindenütt | mi \\n aláírjuk
rokonszenvvel lalálkozik. i PéXyántok. A gyAr-aopron-ebenfurij

moa. OKTUBKR ÍC
Üktve faragott, elt>o minoségt) lucfenyfi faanyag szál-lUáaára hirdut pályázatot. Az ajáulalok folyó évi október hó ÍA.. illotv.í j\'i és an-áig nyujiaiidók b«.
„„vagbeszerzési osztályénál tudlialó mug.
A polai CM. és kir. UHditHnKerrss(«U ruházati hivaUl inühelykezolöaégénél Myö évi november bó
A nagykanizsai pályaudvar főaük*.
ggg gy
ÍUielj-leU balaloulzeutgy«rg;l állomísffliioli átlmlye-
éé még visjza sem voota akinevezési kombinációk
^i l
Pülita Gyula ünneplése. Pillitz üyula felügyeli tiszteletére abból
A Déli Vauul igazgatósága a Nagykanitstra l állíffll átll
y gj telre abból ai
nnollo\'dik. Lapunk múlt Biámában
hí i Páki Jkb jlli
alkalomból, hogy a budai állomás fónokéve nemték Ht*II">
ki kii áld lrt
g y i uorember lió
liiik kulladéltanjag fog oladalni. Ki
■urán ■>7I1C1 k8 P"™" 4s gy«piusiövet hulladékból,
lii-ikáu
lágy kanizsai pályaudvar lisitlkan azombaton maglrtnk, hogy a hír szerint Pálkai Jakab jelenlegi bucsu la komát raudezell. A pályaudvar dUozó cítiklornyni főnököt nevezik ki a Nagykanizsa állomás
... , él szánton fel köszöntő ben t) un epeitek. A bucsu*s- főnökévé. Ki a bir még erősen feUiinen ran és
DII kg fehérített, 11 ■ o kg. f« hé. rí tétlen, 500 kg. (tén réazvott a. nagykanizsai moEgóposta é,n a I). V. lu\'nl aJiSTÍ cáfolatot. Knei memben HudapeslrŐl felelt pamut és lünszövet hulladék. 3üO kg. gyapjú- onxtrák vonalainak képviselete i« 4 tagnál. Ki utóbbiak i "Ky^nCfak boavutnlt hnljról közlik velnnk, hogT fniinl ÍH 1(1" —ion k«. festett és fubér pamutfonal, szónoka herédében kiemelt* Pilliu bo1l««KÍA1ilAHAt. i Oiwkó Péter boglár! álló mát, fóuök kerlll hozzánk ,|«miiH kŐ(ölt szövet liulUdék. Ai írásbeli ajánlatok mi\'lyol a Nagykanizsán megforduló osztrák alkalmazót-lftllointUi fónökik-k.
legkésőbb folyó évi no vem bor
óráig be kell érkezniök H fónmivezeU ruházati hivatalhoz.
A lalaegeramgi m. kir. állami épitóuieti hivatal f. óvj november hó HOán délelőtt m órakor nyilvános veNonytárgyalást fog tartani a nnKvkanizsai tH|ioto»i és pec»— varazudi állami közutaitnak a hiva-irtl terOletéu levÓ részei számára liiOit-ben és lít lo-ben fszköileudo kavioH szállítások hűtőajtaja céljából. A fzállitBiidó fedoanyHgnulc hmlacsonvi vagy humegi bazaltnak, caellug in csak régiben folyamkaviciiiak ■ Üartoa Bélánó
kt-ll IBIHIÍB. AZ iráMheli aiáuhttok legkésóbb a verseny- bulou rövid szenvedés uláu 40 ÍVOM ki-rábnn elhunyt. ] tárgyalás idópoilljáig a xalaeger.szegj állami építészeti \\ A vároHsiertw Ijszlelt urinóbeii Itartou (iéza logorvoH! hintáinál nyujlandók V, hol minden m*n föllétol KÓgoruÓjet, Maschler István iiustali.^.i pedig napát is megtudható.
A «\'» én kir. szab. Kasüa—oderbergi ra.sut budapesti vezérigazgatóságu piilyiUutot hirdnt a vona-Uin l!>tm — l!M I tWekbttn .tznkséges felépitményi tólgyfatalpfák szálliUsám. Az erre vonatkozó ajánlatuk benyújtási hutAridnji) folyó évi novüinber hó In-én ,1,-li IS órája AllalHnuH éd kOlöilleges szállítási továbbá az aiánhittétulhfx fúlhasználandó
ll° lt\'-«tl Muttn \'*\\x>iV tapasztaltak. | Gyilkosság a sánoi utón.
Bolgár kitüntetés. ! Oiv. Táloui Istváuné, Mózt,i .Sándor és aeje,
A király megenged la. hogy dr. Koiák László Vajda István é» neje, hl ÓIM Ferenc I!) éves szoba-
keszthelyi ni. kir. gazdasági akadémia tanársegéd a<fe»(ó tfgunp estve 7 és A óra közt a Utóhegy
bolgár m!(iu»ti érdemreud koronaa loragkeresitjét j atoIÖbÓI kocnin hazafelé jövet sí orsiágos vásártérnél
elfogüdja m viselje. , beleborultak az árukba. Kkkor haladtuk el mellettok
Temetés jSiabó Uyflrgy i3» éves) és Tuboly (lyula vasúti
Városi kögyülés. ]\'Sl"Z
F. hó 27-én rl. u. B órabr NagjkaniiM kép-\' „jive,, vÍ8HlAt«stl)l<-te kt^zgyUléHt tart, inulvt\'ii végre HZÖIITI\'K kurQl az uj bérkocui Htabáljrzat t^rvezutu in.
A Nagykanizsai Takarékpénztár tőke
emelése. <.
Ha délután helyeitek örök nyugalomra OIV r"011*1\' imMlkAtM)k\' kik ^öiOl HMW növelve azt Ml Kováca Teréz urnót, aki ttxom- \'»y"íli: -Jty ,kf J1^\'. \'"ert "om vigjAztak -I kitel tovább túladlak MÓXMI Ferenc atonhan utánuk szaladt H nifgláiniidta ókét, Tuboly elinenekolt, Jlói.ii Ken-iic ÓN Stabó liyörf.-v kozAtt végietea dulakodás lánmdt, melynek hevében Szabó Móisit iuvó toron lioltal li\'iroui lielven, Mózai pedig fi helyen meghturta. Mózsii egyik siuráa talrtlta és n helyszínen kiszenvedett. Szabó Hulyon KÓrdltÍHiivfl Tidekv-uti lakásába menekoll. bol Fodor dr. kötözte lie. KUAuek Kovácn Lajos rendőr jeleul m^g a r>7.interóu, majd Hajós n«nd6rtistt kisérutében dr. Goda városi orvos, ki már csak a A halált koiiüt&tálla. A hullát hullaházba szállították,
áulati llrlap a tévézett vasút budapesti anyagbeszerző ./.tályánál Hu (Hlérnyi áron tneifi;z<>rezh>\'tók. Sopron, ni", óvi október lió 17-én. A kerilleti kereskedelmi * iparkíimnra.
Az anyatejtol
1 érlMUllliik. hogy a Nagykaui hl,| f(.|b„ll(íol|ák. SzuliAt a ini\'MtókoeMn a kozkérházha alaptöke wmtdese boffl|tíEett tuny. ^^
Kunok k.>iv..U[llvit.\'l.>l lavilotlák.
A városi vl
azouban I.UI.I. Dil«iA«r« ha- \' \' Oeiganyok.
Uamoa biaotteág. ^ ^S^\'^torfök fitt. "azonnal \'gwou
Majdnem permatienoiábaD vau. iinnyit nléKuzik. férkózik housójuk é» legtöbbször nem alaptalanul A
A városi mérünk feje iriár villamos szikrát hány. nupokban hiírom idegen cigányt vett iW.re lUjós
Hiuiyit foglalkozik a villámot) pálvázatokkal. !)•< allig rendórbiitos éx valóságos hudicselh\'l sikerült csuk
begombolkozva végii » munkálat Annyit sikerült okét a menekülés közben elfogni. Az egyiknél egy
hálaszloU (ívernlekek gyor»aii
.•» rózsás síiiiüokkn válnak, lia a tápláló SCOTT-léle, ra"k \'naiiludnunk — nem a mérnök nrlól. — liu«jr |M.-1 v.dt. m.\'I.Vft VÍIO vailhAtusighan ik Mm:pe
KmtilKÍrit hu\'MV * tPtsIül° 80t villogó lálsKntlal kec»«({lotí SWIIIHUK iti nt-ki líáirzfulvárói. Az i\'bliól kiórozlit-tíV gyann
.... ... Sclinckürl có(í líeadványáiiak í\'fíyes poutjaira nútve a vókony H7jiliin a rondórség szí|pnknrll nyoninzáiii in-
A L\'\\i\'rm»k»k si.T.lik ,•» könnyűn .■mpsztik „^ |,,i,u|íílt íMkírlójo folvilágositásokat adott a dilott m\'-g, mrfy már od.lig i« niPKli^iA cr.\'dmHiv-
nyi.,1 járt \\?. egyik rígány KzviMsi I^ajoM, kit gy bdntótív t<<rhcl Lipótvrtrrúl szökött mrg m^g júniusban Oi\'M\'sn [n\'iiig k«\'\'t gvilkoHtüig gynniija lerlh\'l rinifcr.slicii vnii <<s Abatij-Tiirmimegyóból .sjkcrdlt neki idiiig eljutnia A hurmadik i* bizfiiiyomn Indsih, valn-inihi-n. Ai\'fki\'in-ik niítr meg is érlcoztok u rendArnég iiHiizkfdt\'M\' iblytún I\'K a további nyomozások bito-nyusiiii érdekes hdntflt fiilderitém\'>rfl fogunk vowtni.
A Scott-féle Emulsiot"\'
Nagykanizsa Eg^eeületéhez
mok és
■II ,\'llhilr

föld korek-
Orv
M\'géu álliiiidóiui ajánlják n
SCOTT-féle Emuisiót.
n-rik nzoktti a kiváló i-redményo-nflvfk a fiCOTT-rílft KtnuUió keletkeznek.
meri isi ket. a nyomán
Egy eredeti Üveg ára % K. 50 fillér Kapható miiideu gyógyláihau.
Életunt caolödleány.
A zulitefíerszegi (Wtnyi szobor bizotlsilg meg-
kiTt-sÓKc folyttui H „Kugykiitiiuiiú Írod «s Műv. Kör"
kczdeményezÓHtíre váromink társudalmii huiigvernony-
nyel egybtíkŐUHl Ouuppségot szándékozik n küzel jií-
vfibt\'ii rendezni, hogy az ekként befolyó jfivedelem-
m-k ti SZOIIOI-HI»P gyárapitilsához hozztijámlvit, hnzu-
IÍHS kiU.losM-g.\'-ni-lí vAroKunk «-z irán.vlnui is meg-
Iflnljfii , \\ {\'si-iií-ori-moii egy tauitóuAI volt nzobakány
Szerkesztői üzenetek.
Miullifigy nugyun kivt.uutwt IVIHHS Ingy ezen „ |H t,VOs norvAtli Krwi* Szülei jó módú omberek ÜHiicuM-g városunk iyét.1 tiirhadalmának, ümim egye- Valutic*l uz ölioldön. A leány rióadása nzerint Dom-niileteinek é« testűlelrim-k n\'-ttxvútol« melletl tartás-1 Rorll„ ,,gy „Hgybáiyjn van. akiktól mikor eljött nual sék meg, kérjük a tek Czinift, hogy ma HiOtí. okt.: vádolták, hogy\'nihaszovftet lopott tóltik, de e vád 26-An dóIuUu fél « órakor u Városháx toiiáe.stormó- „|ó| „ helyboii rendőrség előtt itaiMztu magát. A beu tartandó írtfikciletfi] megjclonni nzivOHkedjék, VHinoH, jó modorú Irány lelkét ugyhltwik nem eh-hogv igy alkalma nyilj.\'-k uu.isiink összen tényeífií- Ki(i fcj „ (.H(,|(;«|i U,.\\y7.,:i ,;8 plókelöhb udvnrlók nlán
nvk 11 szükséges ti\'i\'inli\'ik
befolyást gyakorolni, hogy ezzel íiazalias vál
nak sikere minél jobban biztositosKék.
Nagykanizsa, l!<0fí okióbor hó 28-án Kiváló tiszteletlel
M\'Í™ m*r \'inilrt\'\'ott\' W rendórtisztvÍKelfit is üldözött szerein.. vei, de eredményleli\'itfll. pe azért attól sem idpgen-
leodett, hogy olenó pénzért szerelmet lirulgus.son titokzatos éji wtt\'/tbeii Valami szerelmi osalódás miatt megunta nz életet, mely neki tullóst okozott l-e 5 csomag kénes gyufao^ittfll ukart végot vetni Kzombaton d. u. I én 3 óra között. A gyorsan megjelent orvosi nogittiég megmentett* a leánvl, akit most 11 kórházban ápolnak.
A dobronaki rablógyilkos.
A Nng)kanizsai írod. és Milv. Kör nevében:
uint Mnkó Joruzháltíin-1 Gürller Ferencz s, k.
iH\'giH vankoK felületes-1 mkdr.
Horváth György s. k
Figyelmes olvasó Mi ÍH olvastuk egyes fővároxi lapok ama két liiradáoát, melynél az egyikben a liráva folyót Kaposvár mellé ét. Nsgykauízsát HZ Ada—Szeged-i vasútvonalra helyezi. Bár Kaposvár a Drávától és Nugykniiiz.sa ar. említett vasul-: vonaltól niiiCH olyan IIH\'HMIC (ól, de azért e- híradásokat
Nópg-yülée.
A helybeli szociáldemokrata párt holnap. \'7-t [íistvo 8 órakor a Szarvas siálló nagytermében
A (luhnnifiki \'\'rdóbt-n lióitÁn Imre kintorijás r\\Wn elkövetett gyilkos-Ág tettes it a cwndórii\'n elfogta. Sárközi Mihály iíS éves vasmegyei ojgáuy a t.-ttHft, ki tii\'valotta lettét.
"Ügyvéd előfizető KömöniUn szíves elisme-\' rését. Mi ezután b igyekezni fogunk s megkezdett] irány hali haladni
általános lilkos vá-
gylllérit tart. Kgyullen tárgy az
lasztói jog lesz, melyről Sneff József fog beszélni.
Kávéházi olvasó. Tárna, Figyelő, —ír, ál-novek alatt belmuukalársaiuk írnak.
Bésevényes. Kérdezett a vállalat kárát nagy t\'t) iiit\'Ktéritotte, ép ezért midlftzték a feljelentést.
részbe
Globin
a legjobb és legfinomabb
Czipö tisztítószer
Envedüli qYa
Mieztrik a Polgári Egyletben. Misztrik inoziját 11 (Í yennek viliig cüukugy, 111 int a leIti61lek várták visbzn. niert kitűnő képt-i és jól öHBioválogatott niúsora 11 legkényesebb igényeket ÍH kiulégitetiií. Szombaton <ü,tve tartja clbö elóadását a< Polgári Kgylut nagytermében. K kiiunó mozgósziu- \\ házat ajáuljuk a kűzoubég pártfogásába.

ZALA1KÓZLÖNT

1»Ü8. OKTÓBER 26.
Oh JaJI

Köhögés rekedtség és É 1J e n I elnyálltásodáí ellen r= gyors és biitos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő Jiüek. Dobosa I korona és 2
ko róna
Próbadoboz 60 fillér Fi ■■ ■ttttllaatl raltar:
, „KADOB"
Megfojt««"-gyOgyii«rtár £«lr ■•«»«««"«
kOIOtt kőktlgél 1 lalianl. "., Hil-Hral 17. iialaawr .i||tt|,ll.ll.
K*ma«ti laiikiilziia: IIIM UJM, Pré|ir Bála. Riik Bjili ét Ciálttrnyái. filő Jioi g;é|ytztrUnkbu ^=

EREDETI »TA*»FURT1
4O -os kálisót és kainitot
valamint a* Sun* e»»éb műtrágyákat leg
olcsóbb áron szállítja ~=T
"Vilmos
a ataaafurti KálisyndikAtaa vazérfcépviaalöja BUDAPEST, VI., Andraaay-ut 40.
UOi/tk. l»l>8.
Árverési hirdetmény.
fog, KikíáIUai ár a fenlebb kilett becaár. melynak kétharmarláuál alacsonyabb áron az ingatlan el nem adatik. Árverezni kívánók tartoznak abecsár IO*| -*t készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött
A uagykauizsai kir. törvényszék, mint tolekkönyvi hatóság közhírre ttiazi. hogy Plander JHIIUH ki»ka!tizsni lakos végrehajlalóuak Révész Ádám kÍKkauiKeai lakos végrehajtást szenvedett elleni 40 kor. töke. ennek lyu7. évi július bó ÜO napjától jiiró liu „ kamatai, U9 kor. 60 Cili. per, 21 kor. <JH Ilii. ii\'gr.\'huitta 5iC6|tk. IUOH. ktirelmi, ltí kor. mi lill. árv»rwt kérelmi tí.s H még lulmtjrOlendü kaluégüb iráuti vúgreliajlátii ugyúlien a nagykaQizs&i kir tdrvónyBzek türnlettiliuz tnrtozó H a ukauíuuii \'it>4!> ni. Ijkvbeu T MiO hrm. Hz, udvar s kert VVö kor. beciúrle\'klieii a nagykanizsai takurék peuzlúr uióajánlata lulylHU
A kir. lörvéuyaxék. mint telekkönyvi hatóság Nagykanizsa, 1908. évi szept. hó 98 napján.
nos.
iii fliiiMkír h6 26 pipjiDik i. 10 énkír
eieu Ikvi hitoságuál Ur. l\'losazer l.-lvín !i.|p.-i.-sí Ugyvuil, vagy bulyetltibu ki>ll)>!ii]álltivftl nitígtHrtaiidó nyilvatiun bírói ftrvurúsun ulaitalui lug. Kikiálliisi ár 1^00 korouu. Azutóajanlat akkor is kötelező, lia az ajaulattevó nz itnvrvsuel meg nem jflent Ha &t árverésen az utóajtluluttiál nagyobb igúret II>MII M>-tutt, az ingatlan az ajanlatoltetd által megviitlnek jelentetik ki. Az ujabb árverés kollnúgim a vuvó az ígért vótelArunlolUI kútides lizeUii. Árverezni kivánók tartoznak a becnár iu"-„-át kénzpénzbeu, vagy urték-képes papirbau a kiküldött kezéhez Inteuui.
\\ kir. törvényszék, mint telekkönyvi butóuig.
Hagykanizsáu, I\'.IIH. ívi október hó :i napliln.
6JÜU tk. IUU8.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telek\' könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a nagykaui-nsai segílvegvlet szövetkezet végrohajl«tónak Dömötör József di\'óskali lakos (iclenleg fegyenc > soproni | fegyházbani végrehajtást szenvedett elleni 89 K és láruléka iránti végrehajtási ügyében 6041. sí. alatt kibocsátott árverési hirdetményben az orosztonyi 711. sz. tkvbon ti77|l(i hrMzAmu szölöföld a pogácsa-völgyi dtllíbeu 146 K, (S77|KJO hrszám alatti szíllö ! ugyanott 14Í K, n.T7|IOi.. hrnániu szöllóföld u. o. I 14H korona becsértékoen
1908. évi december hó l-ao napján d. e. 10 órájára
Orosztony község házához az 1 SS 1: l.X. l.-o 170. §-a alapjun a vnszprémi székes káptalan alapítványi pénztára végrehajtató érdekében is liiüü K tőke követelése és járulékai kielégítése végett megtartatni fog.
A kir. törvényszék miut telekktinyvi hatóság. I Nagykanizsa, ÜIIIS. évi szeptember hó 28-éit.
Árverési hirdetmény. I
Kfinyvnyomdn, kfinyvkQtdtitt, plr-, könjrv- éa llnamü-
reikod*!.
Mlnd«nn«m0 h«ng«or«k ét gr&maphonok ■ Isgolcaóbb árbin kiphalóh. -----
IFJ. WAIDITS JÓZSEF
Oiik-tir, tikirékiiui ipílit.
Ajánlja jól berendezett könyvnyomdáját mindennemű munkák dit&ea és
lányos Arak mellett. = Névjegyük, körlevelek, mogbifók, eljegyzés.- és esketési. kártyák »tb. mindig a legújabb divat szerint készíttetnek. =:
DUzitínk, laapiuth.
A uagykauiztiai kir. törvényszék, miül telekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy u veszprémi székes káptalan alapítványi pénztár végrehaiUóuak Molnár József steglalusi hegyi Hegedűs Kereucné szili. Szegedi Julianna ocoszlonyi és DíinutOr József jelenleg soproni lakos végrehajtott szenvedett elleni 1\'IMJO kor. töke, ennek lülMi. évi július hé i. nnujától járó u*|„ kamatni a lejárt kamatok i"„ késedelmi kamalni 48 kor. por, ■>!, kor. 2U lill. végrehaltlis kérelmi, 4U kor 70 liil. árverés kérelmi és a még fehiiüHl-leudó költségek erejéig iránti végrehajtási ngyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó B a déskáli i«!, sz. ijkvbeu A t 7"!l hrsz. szóló éa pniee a szegfalusi hegyun 1H7 uépsorszámu házzal mi kor. a kereeseuyi 12.\'> sz. tjkvbeu A ^ llu hrsz. szóló Lucahegyon 134 kor. a kerecseuyi 498 sz. tjkvbeu A t ü\'J\'i hrsz. szóló i törükesapáson 400 kor. t í«l hrsz. szóló a törők csapáson 4(18 kor. becséctéklfen és pedig a dióskáli ingatlan diósMIi községházánál
1108. ■«! dicimbu hó 11-ik napjtnik i i \' 8 órOor
a kerMMiyi iugiulaniik pedig ugjauaz napun délnlöi; 11 órakor Ki\'recseny község liáiHiiál dr Kószeghy József felperesi ügyvéd vagy helyettessé kóztjt-Uiólté-vei megtartandó nyilvános birói árvéréten eladutni\'

11 1 ai|I«r ijii|lrái iziazáclil II
A1VAP
I wijir kiztníg ligkidultibk lapja.
A 48-*« eitmíny ét a magjíf n«miotl törakvíitk ogy.lUn hü é* k4rltlh»t«H«n axÓMÚlója.
BlUtU SAHOR HACSAK 8ÉZA
Naponkint 125.000 példány
Egy szám 2 krajcár.
A Nap előfizetési ára :
E|éiz iin . 18 X II ligiidí.n . . 4 K
Fiiéin ... 8 K !| Egy hómpr, /.40 II
Fidibusz
1 lighltúnöbb migyír álclap.
Fár&tl&n népszerüiégl
Bemek izöveg Fompáa képek
Meiésen oloióI Egy szám 5 krajoár.
A Fldibuaz clőfizotísi ára :
Egész ivn
Filiiri . .
8 K 1 I
ligyiriéin 1.B0 K E|| k6M|iri -60 II
••talitaiaiáaiatat UH a íl«iililiilil
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
GYERMEK-
■=-■- Itíáoyka- m liu cipőink KlÍHm«rt ==■
legjobb mln»ógüek.
Áraink olcsásAga — tekintottel a talpba vésett
szigoruao szabott árakra
feltűnést keltenek.
rpTTnTTl í( nipSgyar r. t. nagykanizsai „1 UIAUL főraktára Fő-utca 12. szám Korona szállóval szemben rendeljék meg szükségletűket.

1108. OKTÓBRH 2(1.

Znil K u Z L I) N V

■ 7Beszélőgépek

Kizárólag eredeti elsőrangú gyártmányok.


Részletfizetésre is olcsón kaphatók.
Legújabb lemezek.
! IFJ. WAJDITS JÓZSEF
| NAGYKANIZSÁN,
; Deák-tér, (Takarékpénztári épület).

Vadjai;: „Hol
A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pdllrki i>Cv r\'Rjónftk tiiionrult biztaior, moly mir
hilt kíéU úil blU
t kíiívéoynU. otúmil
rknel, Mólí*oló.k>.\'ii|»po tiaaio
yy y
mi.ilt iMivimMrldHkorÓTuiukAk legyünk ős i;»mk u!> ,in iivt-^ui luün\'ljuiik «•(, tin\'ly a, Horgűny" vói|.-KfKyi.l «» n Rlohltr rtnrüyi^vl -JU-intl dol.,nbn vau Lsonugolvu. Ai. uv.^ilU,, K - 80. K 1.40w K2,-á« útyuúlváti minden íyúi\'yitt«rttirbaj) ka^bawT- Kúiaktái: Tordk lúitef ^vCííyitxLTÍwiiió!, dudapett

& Szőlő
^3
ii\'ííliini it mttr vi,i UH sogéit jótállva,
KUklilloüianll alsó szoléaltiiny lilip luluj.lonuK: CASPAEI FKIGTEB.
Medgyc* 94 nz | Ni.tivlíULdlIó-mi^Vf .
Tutik kéMI írlujnkil kiflii
An rirjfpyíi!.hen mU hnU\'k DK oisitp minjín lesnébó
n^ laitl ittlttllVp VIHÍUÍR" \'■•|l|t\'i-

®
Szölö-oltvány
ét MUIŐIIM ■■■) kim 4rjt||itt»il Imi" •• ■"■
■Iltll küMdin incit, «hi iKinict tuünlj*.
■likiril illiiiiiktil, lairlUI ii •irinl ■!•■ ti ■Jlktrti niuilll n vlhmhlrh llelmtiirr-Ul re, .». fél mlllld k,»r.l,l.
Olcsó ár én pontos kiszolgálás. 0 z i m :
Szűcs Sándor Fia
Bihardiószeg.
Szép keblek
ktit liúnap iihttt JÍ
Pilules
j
int^lyok H keblelfpt IVjle»zlilt, ttrótnlik. .bol;rrálli(jHk ISK a nói ki\'Mnek pompás teltst\'get kiilcBönőzm-k, az egószsógre káros htlás uélktll. Jólállva, »rzetii-kum meutefi. Orvosi hirussügeklól elismerve. Teljes diseretió. Dobon i 4ula»itá«Bal li K 45 lill. bérraeDtve.
J. Ratlé gyógyszertár Párizs. j
Kaklár: Török JózBSf gyógmeréj-zm\'l Budapest
I Király-utca 12. I

Már mostan
iuti\'-zzilna- pgy levi-li-^\'ilHpot Richter F. Ad. és Tánm Irir mlv. **« kain. MLÚIIÍ-
Ulklit*/.. HliCB. 1 Opr-I ilKIWMi Hi ■?* kft |Ük
ii/. árjegyBéklitirmt\'Mt\'B bukóidéiul K/.«ii
^■lüIndult tllilt\'/.lnilt Itrjt-tCTKi\'lí kíllUTiti1\' lt>-
Horgony-koepitoszekre-nyekröl,
amelyek niiinieu )áléksi6rk«re«k*)tlt).slii-ii
kiiszlelbeii vHuiialt. : ~ ~

ÉKSZERGYAR.
VillamoH nzemrfi berendezett arany-, ezüst- es ékszeráru - műterem.
Különleges keszitmenyek! ., ékszeráruk és jegygyűrűk.
11) foglalásokat éí átalakilfaokat gjorsao olkésiilOuk
Kiadás részletfizetésre-is! BERÉMT JÓZSEF ÉS FIA
Materén, Nagykauiwín (Vároihin atellenében.

Z U A ) KÖZLÖNY

1908. OKTOBEE
MOLL* FELE 33UH
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. Q
védjegyet és aláírását tünteti fel. i*>
yW*i» i leiím«k«cint.lj gyomor- > l.,kUI»,,I.Í..SI>l. oOlbt(.g.é(.k .ll.n, . j.L. hk.U..,-.l,
••Vnlulla, aia..yí. í. > ügkUKinl..MSI>l. nOlba(a«.aa(«k allan, « Jalai Malaaw-a^y
" •"e " nl"\' dobolnak 9 kor. V
M,iiul»ltií»ok lörvényllen |yiiyH»<tiuk. y
SOS-BORSZESZ
felfinu ímoiátt*! vaii tiiiva. \\ Mo11-f4te tiit-bar UövaMietcn mtnt f*JJ»lomc»lll«pH6 btdÖrí«fli4»! tiar kítiTény- c«m t* » pmgliUk* egyeli kövcilomuhiyclni]
E|i éiozotl iriiitl ütig ir» 2 körmi
M01;L (iyeruiok szappanja.
QkaiarQ ipöuaíra gyarmekak a ralnflHak ritxér*. ~ Ara darabonkant 40 AH.
Öl darab I kor. 80 flll. ,\' \'{
Mln-tcn iUr«h gyermek xta^pan Moll A. vHjcgya^al »an alUWa. *\'
V ii 11 i t li n 1 ti t.: ^
■•II I. ifégyiziriiz ci. ti tlr, idurl izilllti álttl,
Díra. TIII\'IIIKUIIIIII !l. a.

Vidéki mogranjclciek nt>|>nnla |iaiiautknvíi raalloil taljotlttolnak.
A raktárakban lesitek liutározotlnn .,MOLlj A." aláírásával
i*!
ktWJtmónyelíft kórni.
Raktár Nuifykanizsan: Rosenfeld Adolf Fiai. ^ A I
I
Meghívó.
A Délzalai takarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán 1908. évi november hó 1-én
délelőtt 10\' Órakor saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket meghívja, Nagykanizsa, 1908. október 11-én.
. Az igazgatóság.
TÁRGYSOROZAT:
Igazgatósági indítvány a társulali rcsivónytóke felemelése iránt és ezzel\' kapcsolatban a társulati alapszabályok 1. g-án&k módosítása.

Értesítés.
Alulírott tibiUolmte! értesitum ax t^pitó közönnel, hogy végleg Nagykanizsára költöztoni s Eötvös-tér 21, sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapagatalatainmt IIOHHZU éveken át Huilapnaten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alntt szereztem. Pótörekvéspm oda f"K irányulni, hogy az épittotó közönsiSget a legnagyobb megelégedésére lelkiismerotes pontossággal elégituem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is liivásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés osakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alausony építéstől kezdve a legmüvészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépntúalapozások elkétft.itéstU, nemke-vésbé javításokat is elónyös feltélelek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokká) stb.
Kómives-mesteri vizsgára ii hót alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek eló,
Az építtető közönség btoses pártfogáBít tisztelettel kérem
BŐLCSFŐLDY JÁNOS
építőmester. Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös-tér ai. szám alatt.
XXVII-ik magyar királyi
jótékonycélu államsorsjáték
Klen sorsjálek refiiélliiílíi tiszta jÖvetMijie kO%)i&sznu t-s jóli^kony célokra fog loriiittittnl.
Kién HorHjMéknak 11969 nyereménye 365,000 korona íisaiejíbcu készpenrben.
FŐHÍEREUÉHY 150,000 KORONA,
totábbá r
2O.uou kor. 10 000 ,
5.000 .
S.000 .
1 főnyeremény
I
I
5
10 uyeremóny a 1.000 koi
ISO , . 100
300 „ 60
1500 , 20
10000 . . 10
Húzás visszavonhatatlanul 1908. év december hó 30 án-MF~ Egy iorq)egy ára 4 korona. \'VH
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottújövedéki igazgatöságDál Uuda-peften iVámpalota), valamennyi pONla-, adó-, vam-, é.s sóhiratalnál u Ö8S2«H vaauli állomásukon s a legtöbb tlohHnytőzHdében éa váltó-usletbeu.
Magyar kir. Lottójövendéki igazgatóság.WLKÁSUCHARD

,Csak . ..
alpesi tej •
kakaó | . ésczukorból áll Páratlan különlegesség.

Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.