Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.9 MB
2007-12-29 15:03:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
228
2127
Rövid leírás | Teljes leírás (263.82 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. december - 49-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1808.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 48. BZÁM.

DECEMBER 7.

ZALAI KÖZLÖNY


tl«fii«téal árak; Kgé^t év,e 10 korvnt i
w|JtJév(O 2 koron. 60 fill. Egy„
íi ;
Kerténa JlKMf-r.
l.aptuUjdonoB t» kiniln. IFJ. WAJIHTN Jt\\r,HKh\\
Szarketitaiég: Nagyk*nii«., HunyíTdl-utC* Eloftzeldsak It hlrd«té*«k IfJ. Wajdlu Józi.l
keraikad«i4b« kaldindfik. Megjelen minden hétfőn délben.
Városi közgyűlés.
A vllUmo. ttgy tájgyaU.a.
Elek Ernő az eddigiek hatása alatt azt!tudott elérni az eddigi bilincsboveró pontok latja, hogy a Franz-cég olyat állított, ami aj helyett. Elitéli Franzot. mert kónyszerhely-
\' 7
valóságnak nem felel mep csak azért, hogy\'zetbe hozta a várost, mert nem nyilatkozoU
..... . kibúvót találjon. A villamos bizottság ez ala-; határozottan De itt nem érzelmi momentumok
villamossággal terhes a levegő, mondta P»" délután hozóit határozata ily hatás alatt|irányadók. Nem szabad 40 évre megkötni egyik képviselő, klek Ernő pedig azt mondta, j történt, liár a szakértók tudása iránt liszté- kezünket. Van-e aki tudná, hogy 25-40 év hogy történelmi aevezetességü ez a küzgyu-1 lettel viseltelik, de nagyon kevés leszűrt vé-í múlva o technika mennyire halad, lés, amit bizonyára ugy értett, hogy Nagy-1 lemenyl talál uonclusiójtikban, inkább a jó-; Eperjessy Gábor a v. tanács javaslatát kámzsa fejlődésének történelmére döntő ha-1 hiszemüségre támaszkodtak. Minthogy pressió, fogadja el. A döntés Unaneiális szerai
empontja- á
ió, t-l
g gy p, gj pj
utsu a villámon világítás kérdése. Ennek a!ttliltt hivatott egybe ez n közgyűlés éamlnt-lból fontos. Ha a döntést elmulasztja a város,
hatása alatt állt különben november 2»-u óta! hogy » szakértők is lizikai kényszerhelyzetbe i Franz kimegy az obiigóból, akkor a másik
a város, amióta u Franz-oég december ,\'1-ál jutottuk, hogy rövid idó alatt vollak kényto- oég monopoliuinu fog uralkodni. A szakértók
nevezte meg ultimátumának. Több közbe lenek véleményt mundaiii. A közgyűlés igy | iránt bizalommal van, mert a város érdekét
kiállás hangzott ol a közgyűlésen, mely a; nincs kellökéj) előkészítve, a képviselők tájé-:tartották szem előtt, a képviselők 2 hét múlva
Franz-ceg o tettét mint a leghizelgóbb módon! kozatlauok. 0 pl. osak .\'» gyűlés alatt tudta lsem tudnak szasszerübben hozzászólani.
elítélte. Ami a képviselők dicséreteire legyen meg, hogy a Sieniens-Solluokert-cég bizonyos. Rosenheim mérnök képviselő a városi
mondva, a 4 órás tárgyalás mindvégig nient előnyős ajánlati részlete nincs benne a láblá-! tanáé* javaslatát fogadja ol. A sok eddigi
volt a szenvedélytől és a vita a lehető ma- zatos kimutatásban. Ezért mielőtt a tárgyalás: panasszal szemben szerinte a Frauz-cég aján-
gas nivón mozgott és a tárgyilagosság egy elkezdődnék, indítványozza, hogy a közgyil-1 lalaiban olyan előnyök vannak, melyek el-
uillanalra so hagyta el a felszólaló város- lés elnapoltassék. i fogadásán gondolkodni nem szabad. A kép-
atyákat. Polgármester mindeiiekelött a tanács! viselők tanulmányozása csak a szakértók
d k
véleményére terjeszkedholik ki, akiket ő ka-
Mondja ki a képviselőtestület, hogy j pacilásoknak ismer el. Saját egyéni véleménye
elutasítja a Siemens Schuckerl-cég és a ez ügyről laikusnak nem alakulhat ki.
többi cég ajánlatait,\'mint amelyek a fel- Scliwarz Adoll dr. arról beszél, hogy
tételeknek nem felelijak meg. A COIICCSMÓS ha a közgyűlés ez alkalommal nem dönt, ajánlatra -nézve rrrtndja ki a képviselő-jki...