Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.89 MB
2015-02-26 15:14:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
304
2347
Rövid leírás | Teljes leírás (244.27 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. április - 14-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZ8A 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 14. SZAM.
ÁPRILIS 6.
ZALAI KÖZLÖNY
tlöflzatáal Árak: Kgé.i tvie 10 koron«, felívre 6 koron», negyedévre 2 kurona 60 flll. fcgycs uim ára 50 fill. Tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek 4a Állami tisztviselőknek I 4vre a korona, <41 ívre 3 korona.
Felolós szerkeszti\' K n I iu ú ti Pál. Laplulajdonni. cs kiadó. IF.l. \\V AJ H ITS
Szerkes\'tóság ; Nagykanizsa, Ko-ut 16. szám. Előfizetések és hirdetitek Ifj. Wajdila József könyv-k«raakad4>4be küldendők. Megjelen minden hétfőn délben
Képviselőtestületi és egyébb
bizottságok.
Mult hónap h választások jegyében született és mult ki.
A városi képviselők választású oly izgalommal, oly korteskedésekkel és nagy rész-vevéssel folyt le, mint máskor a legdulóbb politikai harcok alkalmával az országgyűlési képviselő választások. Az újonnan megválasztott város atyák a tisztújító széken a város polgármesterének és belopó tisztikarának jegyzőkönyvi elismerést szavaztak ugyan, kiindulván azon gyakorlati elvből: „nekünk nem kt-rül annyiba mint pld. 10,/°-os drágasági pótlék, azok meg ennek Í6 megörülnek" !/
Amily szép egyetértésben megjulalmaz-mazták az elismeréssel a tisztviselőket, oly hangok merültek fel a Hertelendy Béla által egybehívott értekezleten, mely értekezletnek feladata lett volna a képviselő testületi bizottságokat rovidíálni, hogy választások minden személyes ambitiókat lehetőleg kielégítsenek.
Az értekezlet egy szűkebb körű jelölő bizottságot küldött ki, de már ezen bizottság megválasztásánál össze külömböztek a város alyák. mert többen sokallották a bizottságban jelölt 8 ügyvédet.
Amint értesülünk két ellen értekezlet is tartatott, mely értekezlet tagjai saját külön jelölteikért törnek lándzsát a bizotságok választásánál.
A társaskör is mult hónapban tartotta évi tisztújító gyűlését, mely gyűlés pikáns meglepetéssel végződött. A választás ugyan megismétlődött, amenyiben az uj választmány lemondott és az első választáson elkövetett hiba megreperálódott, — de jellemző ezen eset is társadalmi víszonyainkral.
Az izraelita hitközség elöljárósága kiegészíttetett. Ismét korteskedés, házalás, kézszorongatás és a rojtet ambíciók vehemens kitörése. No de ez is megtörtént nagyobb
baj nélkül.
Az izraelita jótékony nőegyletnél az évi választások majdnem a jótékony nőegylet válságához illetve kettéválásához vezettek. A kedélyek azonban leosillapultak és remélhető, hogy eme elsőrangú humánus egyesületnél nem fog nagyobb rázkódást sértett és ki nem elégített ambíciók mellőzése előidézni.
Korteskedésben, polgári és egyleti jogaink gyakorlásában volt tehát részünk a mult hónapban egész rogyásig — Soha annyi lekötelező mosolyt, koreskedő kézszorítást és barátságos válveregetest nem kaptunk — mi egyszerű választók és egyleti tagok — mint a mult hóban.
Igen tisztelt megválasztottakhoz most már nekünk is volna egy tiszteletteljes instanoiánk I Kérjük őket szeretettel, mint bizalmunknak letéteményeseit, mely bizalmat sokan ugy erőszakolták ki tőlünk, hogy most már nyugodjanak meg kissé a torzsalkodásban és szíveskedjenek valamit a közügyekkel is foglalkozni, és no fecséreljék drága idejűket szeszélyeskedéssel, fényes pro és contra szónoklatokkal, személyes érvényesülési törekvésekkel. hanem dolgozsanak a választó és adófizető alanyok érdekében is, inert éppen elég volt már a sok akarnokoskodásból, mi utóvégre is Ízléstelenné válik és mi is kíváncsiak vagyunk reá, hogy tulajdonképen hogyan is tesznek bennünket boldoggá, mint azt a választások előtt oly sokszor megígérték.
Egy választó polgár
A tollas hiénák.
Ártatlanul meghuroolva.
Nagykanizsa. 1808. március 30
<*) Ma speciel haza beszélek, tekintetes közvélemény. — A mint hogy a le közeléted kiaszott, kitoKVOtt szántóföldje se termel ma már acélszemü búzát, s a mi kevés terem is, elvész a kankoly tömkelegében, azon képpen az újságírók tisztes céhének\' fényes
címerét is elhomályosítják a „tollas hiénák" A becsületes kultur napszámos kezében szűzies tisztaságban ragyogó acéltoll igaz. alig adja meg a miatyáukbeli mindennapi kenyeret ám a tollas hiénák felfedezték, hogy a nyomtatt betű, nemcsak tápláló, de minden méregnél gyorsabban ölő is. — l\'zletet csináltak hát a kultura fáklyájából s annak messe terjedő világossága mellett a tíszteseg és becsület sírjait tíz körmükkel kapargatva, szerte hurcolják az élő emberek csontjait, meleg hurokba harapva vérdijért ordítanak. Nincs ezek előtt szentély, tisztesség és becsület: ismeretlen előttük a jóizlés, a nemesség. Kies fogaikkal leszakítják karintjait piacra a magánélet legrejtettebb titkait ésgyilkolnak a nyomtatt betűkkel.
*
A fővárosi és vidéki sajtót legutóbb bejárta az a hir hogy a hozzánk szomszédos Kilimáu község tanítónője nom hivatásának, hanem a jelenlegi társadalmi felfogás szerint, bűnös szerelmének él. — Nem törődik a reá bizott gyermekekkel, sokszor napokig távol van az iskolától és a tanulók nehézkes olvasása helyett, szerelmesének suttogó hangjaiban gyönyörködik. Kbból az ügyből kifolyólag ogy csúnya utcai voreke-dés is lett a falu két vezető embere között.
Nem akarjuk az ügyet ismét tárgyalni egyedül csak annak a nőnek a becsületét akarjukvissza adni, kiét igazságtalanul egyes riportra tollas hiénák elrabolták. — A kili-máni tanítónő ez az áldozat, kinek a gelsei csúnya afférhoz semmi köze, s mégis megvádoltál mindennel; inegondolatlauul kenyerén\' i törtek, becsületét rabolták el. — A kílimáni tanítónő, mint meggyüzódtünk egyike a legkölelességtudóbb tanítóknak erkölcséhez még csak gyanú sem fér. és még csak ideális szerelmi viszony s.\'in vonzotta a gelsei affér egyik szereplőjéhez sem. —
Különben ez ügyben a meghurcolt tani-| tónó. a bíróságnál a tollas hcénák ellen sajtó | pórt indítót.
AV/ii véletlenség az, hogy a ISO ezer ember kihűlt, aki esztenMkön át kivándorol Magyarországból, soha sím * se egy főherceg, se egy püspök, se egy tábornok
BUDAFEST.
Bank-köz pontunk;
VI., Magy Kir. Opera-üuzar palotá|ibun.
Ijankbelyla/gck : Ó-utca 15. szám cs Lázár-utca I I. száin,
Díjtalanul nyújtunk bárkinek szakszem fölvilágosítást.
Válaazbályeg mindenkor mellékelendő.
Folyósítunk:
Törlesztésen kölcsönöket fJ......" 111
_______._____ _____ _____ kes/penzben.
."> eves törlesztésre .1",„—:)\' f .\'„ 4\'kamatra
Jelzálog\' kölcsönöket ......cs ui-ad helyi beusi»«» ■> 1.« »vre •\'>" „•»•. esetleg y .»„-ai.
Személv- ós tároaváltóhitelt \'.r««"iok " Vi"""inl "»ndín hiw,w<w c"yt""ck CM
"______íjotnimmiu
rri- „t„- „1 v; lrKlnaiinJilrftt ¿Mami, torvciivhatusagi, kuisegi lisztviselüklKk cs katonatiszteknek li/.ctc»i előjegyzésre
J. ISZtVISeiOl Koiosonoitei. ketM n él(|bixtositá( ndku). Ugy»n«xeknek nyujdijalr» is.
■ . vidéki pénzintézetek és vnllulatnk r4sxvóny«ir« értekük 96° ,-áig kólcáónt nyujtunk az Osztrák-Magyar
Értékpapírokra, 1)<nk ^„¡„ti,,!,» mellett. Tőxademegbrxásokat- a budapesti es kulloldi tőzsdékén lelkii-.merete»cn cs ponto-
MIM teljesítünk, mindenkori eredménynyel, az árfolyamokat »»poiita díjtalanul kozdljuk Konvertálunk bármely belíuldi pénzintézet «Ital nyújtott jelzálogos-, torleszlc.se«-, személyi- es váltókőlcsdnt.
Mindennemű bel- es kultuldi erlckpaplit napi aiíulyatnon veszünk es eladunk. Pénzügyi szakba vago minden reali. Ügyletet n legnagyobb petiKáoportoknál loví ósstekbtlelesclnkncl fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le. llank hazunk kcpviselclereinegbizhalo egytnckcl felveesunk
ZALAI KÖZLÖNY
toos. ÁPRILIS H.
János tragédiája.
1,1« . MOI.N\'AK ,I.ASZI.O
liahoruli a csillagfényes éjszakára szürke fátyoléval a ködös virradat . . Itent a bálteremben meg szörnyen járták a/, utolsó csárdást de az almosak, a fáradtak, már szállingóznak hazafele.
Az utczán még „agy csendesség van Az a csendesség, melyben az ember néz. de nem lát; hallgat. de uem hall semmit. Az a liatal ember azonban, aki a kiirt) ködben szemeinek semmi hasznát sem tudta veuni, fllleil hallásra annál jobban hegyetto. Fáradtai,. gyenge)», de szelíden és esdően szólalt meg egy női hang :
— f\'gyau. édes János, keresse meg a kocsinkat
F.s az .édes" János rohant a kocsiért.
Az előbbi női hang „|ra megszólal, de most már kevésbbé szelíden és éppen uem esdően :
Nem kellett volna eddig maradnunk, Irma ! Csak nem alszol itt álló helyedben?
Krre a kérdésre egy tetőtől talpig beburkolt múmia felüli. Meg keli adni. hogy karcsú múmia .volt és csengő hangon telelt:
— Dehogy alszom, mama . . .
— Hát akkor mit szuszogsz olyan erősen? Jézus Mária! Ha ezt János hallotta volna,
hogy szuszog! Szerencsére János messze volt De már közeledett A kocsi színién. Klőbh a mama szállt a kocsiba, h\'áradl és kövér lévén, a kocsiba való-emelésnél Jánosnak a kocsis nem megvetendő segítségére volt szükség. Aztán következett Irma I). már ama bizonyos „kedve* terhek\' közé tartozott, de azért nem volt valami könnyít Káradl volt ó is és elhagyta magát. De végre is ,ő" volt és János éppenséggel uem szorult a kocsis segítségére. Akár ölben hazavitte volna ót, sót szívesen kifogta volna a lovakai és egyedül húzta volna a kocsit Irmástul,
mamástul egyetekben. Szerepelt ö már néhány pri-madouua-vn,italosnál. A simább utoil még vágtatott volna is.
A mama, amint bellit a kocsiba, roglou elaludt! János felhasználta a ked»w.ő alkalmai rgv merész kérdést iulézell Irináim/,:
A második „égyesle-,, mit sugdosó,i magúnak az a kurihorgas huszártiszt V
János ehhez a kérdéáhez olyan savanyu arco vágóit, hogy Irma elkacagta magát.
— Maga szerencsétlen! <!sak nem hisz,, hogy szerelmes leltem bele?
— Azt nem de nagyin, is hamar összebarátkoztak. —
— Istenem, hál baj az?
— Vigyázzon, a bárálság gyakran a szerelem kezdete.
— Vagy vége..— szólt hirtelen Irma Isten önnel barátom!
A kocsi elrobogott. Jállos ,s hazafelé indult-O ment, de az esze megállott Mit is mondott Irma?
János nem íolt már gyerek A feje lágya már közel harmiuez év óla keményedik Anti»! s/.ántó-veló körökben „>omlani -zoklák. olyan .igának álló\' volt, Szóval házasulandó, sót házasodni minden áron akaró S mint ilyeu, azok közé tartozóit, akik az utolsó perczig bíznak a maiunkban. Most is azzal vigasztalta magát, hogy majd holnap megvigasztallja a mama. !<ls hazaért megkönnyebbült szívvel, mintha az a nagy kő. amelybe a kapu előtt megbotlott, az ő szivéről eselt volna le . . .
Irmáék is hazaértek. Az ebédlőn uienlek, vagyis inkább osonlak keresztül.
— Irma, — szólt halkan a mama - lábujjhegyen járj, hogy apád l\'ol ne ébredjen Hatra jár te! Ugyan az isten szerelméért, ne kopogj. Apád fótéb red és lesz akkor ne mulass!
Nincs az a hallerina, de még pipiske sem, ak-lobbau tudna hegyezni a láhaiijlát. mint ahogy Irma hegyezte a ne mulass szóra Mert hát ó még mulatni »ka, a farsangon. A megyebálou a második négyest oda is ígérte már valakinek, no meg a kotiliont is meg a szupccsárdást is. meg „ninlent De a miml-mt csak gondolatban Irina ilyen édes visszaemlé-
kezések közi lipeg topog egyik szekrénytől a másikig. Ide a legyezőjét, oda az ékszereit rakosgatja. A láb-u||árol nem feledkezik meg de meg a piczl nsaeska szájáról és lelkiall hangosan:
— Jaj mamám, de soká lesz a megyebál!
A u,a,„a csodás önmérséklettel -íörnye.l eli Tekintető fölér egy csatakiáltással, de óvatós ajka csak seppegni mer:
— Az Isten szerűiméért, Irma1 Apád fölébred és akkor lesz csak soká a megyebál. Soha „apiáu. Tudod, apád meghagyta, hogy háromra itthon lugy Iliik. —
Szerencsére a .zsarnok" apa felhasznált« az asszonynépség távollétét s a kaszinóban kártyázott reggelig Az imént |olt haza ő is. Labuill,egyen 0801,1 keresztül az ebédlőn szobájába ö is, ,izl hiten, hogy az asszonyok már illluu, vannak.
Még el se,,, aludt, mindent áthall a/, ebédlőből. Csöndesei, viseli magát, a gyapp, ára. amit tegnapi kapott az ispántól, elúszott, pedig ezzel holnap az asszonynak számolni kell Mert hát az a nagy férj hatalom az asszony feleli, csupán csak bölcs furfang a .gyerek" előtt Ilezzeg ,légyszem közt! A .zsarnok" apa elhatározta. I, gy holnap a .gyerek" előtt fog beszámolni a gyapjn árával.
Az asszonyok lefekvés előtt még beszélgetnek egy kicsit. A mama kérdi:
— Irma! Te nagyon félvállról beszéltél Jánossal az egés bál alatt, pedig hát . . .
— Jaj mama, olyan csúnya . . .
Muraközi kérdés.
A murakőzi egjhází kérdés országos érdekű. Az egész országol érdekli az hogy a muraközi pap-shüoI Zágrábból elleuseges helyréi dirigál|ák-e, vigy pedig Vessprémből Addig u i. mig horvát papok prédikálnak a muraközi népnek, olt eredmenyes magvarosílásról beszélői sem lehet.
Az egyházi visszacsatolás ügye elsősorban mégis Za.4megye érdeke. Azért a februári megyegjOlég elhatározta, hogy a visszacsatolás érdekében lelir a kormányhoz A feliratot Arvay l.ajos, vármegyénk ragyogólollu alispánja készitelie Alább közöljük ege.sz terjedelmében, mert nagyértékll, lontos kor-történelini okirat ez mely a délvidéki veszedemet minden vezércikknél és parlamenti beszédnél élesebben állítja elélik
A nagylontosságu okirat így hangzik
.Nagyméltóságú M. kir. Miniszterelnök ur! Zalamegye törvényhatósági bizottsági közgyűlése félszázai! óta már több alkalommal, legutóbb 1904. évi május hó 4-éu feliratot intézett a képviselőházhoz egyik históriailag legloutosabb földrésznek a Mura és Dráva közi fekvő félszigetnek — Muraköznek a zágrábi egyházmegyéből leendő kikapcsolása és a szombathelyi egyházmegyébe leendő bekeblezése érdekében I
Rámutatniuk ezen feliratainkban azon tortéuelmi okokra, melyeknek következménye a politikailag Zalavarmegye lestéhez tartozó, Illa már majdnem százezer lelket száiuláláló, a Csáktornyái és perlaki járások-ból álló .Muraközének horvátországi, a zágrábi egyházmegyébe történt bevonása lelt; - rámutattunk azon, a magyar állam azupremáciáját sértő es a magyar állameszme törekvéseivel, irányával össze nem terhelő káros következményekre, melyek a márakozi horvát-anyanyelvit magyar lakosságnak a dálszláv állam megalkotásának ábrándjait ápoló zágrábi klérus részére történi kiszolgáltatásából erednek . — és rámutattunk még azon veszedelmekre is, melyeket a csöndesen folyó, de partot mosó viz módjára és a szeretet neve-ben, hoztáférbellen vallási kereten bellii operáló zavartalan folytonosságban való továbbmúkódése ezen ránk nézve idegen társadalmi szerkezetűek, a muraközi nép elhorvátosodása, tólllnk való elhidegUlése tekintetében még hozhat
Legutolsó feliraluokal * Horvátországul Miül. évben rázkódásha hozott és Muraközbe is behurcolni szándékolt részleges parasztlázadás jelenségei következtében, a már ajtónk előtt álló sürgős veszedelem hatása alatt terjesztettük a törvényhozás elé, azoubau ugy hozta magával a jó szerencse hogy ezen aggodalmunk még korai volt; Muraköz egyházi vissza csatolásának eszméjét is leszorították a napirendről a később elkövetkezett alkotmányvédelem küzdelmei.
De ma amidőn az államuek nem csak guver-uemeutalis funkciók«\' vivő szervei, hanem minden közülete vagy lagia is egy erősen konszolidált nemzeti állam megvalósításának szándékában egyesülve küzd miudeii Wien, mi ennek útjában áll. — ma mi is és ismét a küzdők ezen sorába állunk, de nem csak ezen említett általános okból, hanem mert délről még veszedelmesebb törekvéseket látunk Muraköz elhorválosilására. mint láitunk előbb.
Való az, hogy Muraköz ma is csöndes, békében szántják Zrínyi Miklós vitéz hajdúinak vérei Muraköz földiéről a nemzet kenyerének egy részét, áll még a Csáktornyái vár a határszéli hegyek lábánál és tornyából a szálló harangszó hirdeti még a nagy költő és hadvezér örökre való igéit: .Ne bántsd a umgyarl!" — de vaj|on megérti-e ezt majd a nép, mely alatta él ?
Igen ott szántanak a hajdúk unokái Itaksa, Vértes, Tokola, Mocskai Kenyeres. Újlaki, Kenyérvári, Szegedi, Sellei, Hunyadi, Kanizsai, Sárkány, Tiszai, Haramia, Kocsis, Szakái. Vadász, Kis. I\'ougrác. Hegedűs. Csanádi. Kules, Vitéz. Vas, Ország Kölkedi, Malog, Muraközi Dávid, Tarődi, Pozsgai, Rusóci és megannyi a régi magyar jobbágyok véréből való. de magyarul nem értenek.
Kinberöllók mulasztását potolui törekedve mellettünk állanak már a közhatalom letéteményesei s a magyar kuliura lelkes napszámosai, a tanítók, hogy az ifjabb uemzedékek nyelvében és szívében az elkövetkező minden időkre a magyar házi irénti szeretetnek meg nyerjék.
Zágráb felől pedig szövődik a fonál, amehuek szála elveszet némely muraközi parochíáig, ezl tények igazolták, aggodalomra ébreiztó tények molyek közigazgatási bizottságunknak f. évi január havi ülésében telt intézkedésénél fogva, ma már az illetékes büntető bíróságnál várjuk elbírálásukat
De nemcsak a palástolt akuaiuuuka célozza Muraköz elhorvátosilását hanem nyilván hirdeli horváth politikai párt is Zégrábban Muraköznek a nagy délszláv ábrándban való behóditánil: és uem sokáig kellene kutatunk. — n Murakoz/nl közvetlen szoniszédo-i megye központja, gvinnasiuma, társas káptalanja és más horvát kulturíntézetejiiél fogva messze a Dráván innen a muraközi népre ia kihaló erkölcsi erő és befolyásban gazdag Varasdou som, és őzen párt határszéli exposiiuráil, fanatikus vagv kalandor vezéreit meglalállialuák.
Ks mi inost is az vitassuk-e tovább hogy ne válasszuk el Muraközt a zágrábi egyházmegyétől, mert ezzel megszakad egy régi .közjogi kapocs" ? ezl vitassuk-e mikor látjuk hogy ha a fontolgatásnál maradunk, megmaradhat esetleg a .a kőziogi kincs", de elvesztjük Muraközt.
Mi akik közvetlen megfigyelők vagyunk ezen leleuségekuek, uem lehelünk egyúttal összetett kezekkel álló szemlélői is, hanem a hazafiúi aggodalom hatása alatt, de |ól megfontolt mai tanácskozásunkból a nagyméltóságú m. kir. kormányhoz, mint a szuverén hatalom másik letéteményeséhez fordulunk azon tiszteletteljes kérésünkkel, hogy a törvényhozáshoz Muraköznek a zágrábi egyházmegyéből leendő kikapcsolása s a szombathelyi vagy vesztprémi egyházmegyébe leendő bekeblezése iránti, legutóbb I0ii4. évben benyújtott felraluiilc.it felséges királyunknak ezen érdemben már kifelyezelt legmagasabb elhalálozása szerinti intézkedés tárgyává tenni méltóztassék,
Kelt Zalaegerszegen. Zalavármegye törvényhatósági bizottságának luns. évi február hó 10 én lartott remles közgyűlésében.
A vármegye közönsége nevében: Arvay Lajos s. k Zalavármegye alispánja.
A kereskedelemügyi miniszter Káhiáu Lajos válalkoző mérnök, budapesti lakósuak a in kir, államvasutak Somogy vásárhely megállóhely vagy Devecser állomástól kiindulva a duiiántul h é. vk-ittuk Sümeg vagy L\'kk állomásig vezetendő h. é. vasút vouanalra meghosszabbított előmunkálati engedélvt további ejy évre megadla.
1908. APItILIS ♦
ZALAI K 0 Z I, Ö N V
Munkás mozgalmak.
Nagykaniiaán, IB08. április I
Kbben a (szociális eszmékkel szalukéit vjlágban, a liol megszoktuk, hogy lúplcu nyomon inuiikái olt hagyó tömegekkel utálkozunk, uem igen lep meg seukil, Iia legközelebb h<1 olvassa, hogy a rikkancsok cipó fűző árulók zajos közgyűlés után kimondottak a sztrájkot és felvették a harcol az átkos burzsoával. Mindennapi kenyerünk ez nekünk iíjságlaló népségnek, s már a szeinpillánk sem rebben meg a dörgedelmes dikeiókra. melyek a gózfürdó vendéglőben hangzanak el somogyiék itjkmi. — Nen lep meg már bennünket az sem, ha bárinifelo sztrájkról munkás mozgalmakról értesülünk. — Az elmúlt hónap a szociálizmus jegyében folyt le.
Nagyobszabásu munkás mozgalmakat említve csak. kezdjük a kefegyári iiioigalomniul
Nem keressük az iuditó okokat, tárgyilagosak akarunk lenni. A gyár vezetó elbocsátott egy munkást ki véletlenül bizalmi férfi volt. — Kzeu intézkedés uem tetszett, a munkások bérharccal fenyegetőzlek, hogy egy bérharc kellemetlenségeinek ne tegye kí magát a Vezetőség, az összes munkásainak szabályszerűen felmondott, és mindazokat elbocsátotta, kik a szervezetet nem akarták elhagyni. Krro jön azután az igazi kétségbeesése a fómozgalomnak. Jogos volt a felelnünk, inert a munkások inkább váhiszlolták a kenyéradó gazdái, mint a szervezetei, ott hagyták u szervezetei, szidiák az alpróféiakat. Ivz volt az első kudarca a munkás mozgalmat támugatö bölcs szociál demokrata szaktanácsnak. A másik ktldaie laiau meg érzékenyebb.
Az első bukással nemzetköziek eivesziellek a lezorizuius alupiáii felépült, tekintélyükül, kellett, egy ujabb nagyobb szabású sztrájkol provokálni, hogy azt vissza nyerjek. Legközelebb állónak találták a sorgyárt s tudták iizi. hogy ha olt váratlan sztrájkot idéznek elő, a sörgyár kényszer helyzetben lesz, s megadja a követelésükéi. — Heggel s órakor adlak he egy memorandumot és délre már döntést követellek A sörgyár vezetősége ¿1 óra idői kért a munkások elbizakodottan egy óra halasztást sem engedélyezlek a déli órákban sztrájkba léplek, balgán; mert ha varnak, a sörgyár tekintettel a helyzettel, lavilott volna lo lyzelükón Ott hagyták a fuiötl kazánokat, az erjedő malátái a télig lőtt sört és büszkén hagyták cl a gyárai, hogy rimánkodva tértének oda vissza. A sorgyár válságos helyzetében sem eselI. kétségbe a Itiv\'alallioknk fí nejeik éjjel nappal, llllullek lapátollak, s megmentették a sörgyári óriá-i ves\'tosségiól i óra alalt azoiih.tu már jöttek muukáxik s imp alatt már u régi iiiunkii-ok kon*oro^lok hogy vegye« éket vissza s innunk iiiiszáiitilkböl téptek el a szervezeti tagsági konyvekei átkozva a lia^v mogulokat Nagy részei vis-za is vette a sorgvar vissza áll olt a liéke de io m a szoeinldeiiiokraU párt (¡elődében hol\' a két bukás nagy válságot idézeti elő
"A nartll illik bukás, a Iliinek az előszele már érezhető, a vasutasok indokolatlan eljárása Kgy
munkás a reá bizotl inuukájánik teljesítése helyett szociális röpiratot osztogatott, tízért a helybeli állomás főnök felfügesztelle állásától körülbelül 400 munkás erre abba hagyla a munkát. Újra csak akkor léptek munkába, mikor az igazgatóság megigérte, hogy .....gvizsgálja az Ügyüket.
Mi lesz akkor, ha igazságosan dönt. és megbünteti a mulasztó munkástV Sztrájkba lépnek!
A sztráik két élű fegyver. Kél eleiből kifolyólag már több családapa kenyér nélkül maradi. Vigyázzanak a vezetők, hogy asinét több családfeutartó munka nélkül ne maradjon, inert közel vau az"idŐ, hogy azok az emberek kikel tévútra vezetlek és kenyér nélkül maradlak, botol fognak és kiverik őket.
Egy munkás
1 liter
Jamaikai rum
90 kr.
CSOIT)ag
Törmelók tea
30 kr.
Kapható: Drogéria a „Vörös kereszthez" Nagykanizsán.
A nagykanizsai társadalom.
Nagykanizsa, niárc. ÜK.
Nagykanizsa társadalmát kizárólag a középosztály alkotja. Évszázadok óla az igazi polgári elem dolgozik a város ínlai között Cstipu munkások, akár a bflróbaii, 11 kár ir/, üzletben kell az existenciáért az élet javarészéi ledolgozni. Innen van az, hogy ha a munkátlanok sorából valamelyik túlságosán ellialalnuiskodik, a saját hangja és vakmerősége körében: a mi polgárságunk, a maga tiszi. s kenyérkeresetének becsületes munkavégzésében megmosolyogja és legfeljebb annyit vet oilit: Kgy fecske nem csinál nyarat Kgy handabandázó éhenkórász nem veli ki formájából a város társadalmát Ha azonban nagyon elhatalmasodnak az uj-1\'njla kétlábú fecskek és rávetik magukat a
polgárságra, ra akarják oktrojálni a maguk együgyüségét az okosságra, tisztátalan gondolataikat a helyi társadalom puritán erkölcseire, vagy ha munkátlanságukkal a mun kás polgárok becsületén keresztül ezeknok zsebjeiböl akarnak élösködni, akkor a társadalom sem maradhat létlen, hanem kitör belóle az a másik ismert mondás: Ennek fele sem tréfa - és összegyűjti, amliin kivonja a tanulságokat és cselekszik.
A nagykanizsai társadalom körülbelül eljutott ahhoz az időponthoz., amikor már unosuntig elégséges tanulságok állanak rendelkezésre a cselekvéshez.
A legutóbbi esztendők alatt a kanizsai közéletben megdöbbentő etikai defektusok nyomaival találkozott a közönség, a mely nem annyi százezerfónyi még. hogy egy-egy hangos alak nagy lármája észrevétlen nrn-radhiissou.
Voltak cselek, hogy állásban, erkölcsi és szellemi tartalomban gazdag előkelőségek kénytelenek voltak egy-egy ilyen tartalmai-Imi alak hangos terrorja elől visszavonulni. Máskor analfabéták, akik két szót uem tudnak tisztességesen Ieirni, állottak a porondra és összefüggéstelen, értelmetlen beszédeikkel akartak kózkérdésekben irányítani.
Látunk időnként a fórumon alakokat, akik arra való hivatottságukat semmiféle szellemi tarlatommal nem képesek igazolni Másokat fölelevenedni, a kiket a közhangulat regen a jól kiérdemelt szótlanságra expediált.
Ores vagy kétes, de mindig hangos alakok. Beleártják magukat kéretlenül mindenbe s meg vannak győződve személyük, tolakodásuk és lármájuk nélkülözhetetlenségéről.
Ugy tetszik hogy a kanizsai társadalom már érzi ezen visszás alhipotok kellemetlen terhét. Ráunhatott már ¡1 fölébe kerekedő üres demagógokra, az együgyiis-g dózsölest-ire. a mi dolgos társadalmunknak fittyet hányó stréberkedesekre. Annyi s/áz és száz értelmes és érdemes polgárt uem lehet sok ideig sem félrevezetni, sem jóiz-lésü tartózkodásával visszaélni. KI kellett következnie annak az időnek, hogy a kanizsai társadalom mérlegre vesse azoknak az
— |)e |o ember. — itlolidja tv mama Ulyau unalmas . .
— De pi ember, - erősködik újra a mama.
— Nem tud boszlonozui, a csarilásban kétszer a lábamra liágoil. kesztyű nélkül |ott a bálba, oldali választja a haját és — mért liivják Jánosnak
A m«máunk elállt a szava Ennyi égtiekiálltó bűn ellen nincs mentség egy tizenhét evWhtáuynyal szemben. Mivé törpült inosfez a puritán egyszerűségű ellenvetés, hogy .János jó ember."
Mielőtt a mama aludni tért volna, meg csak ezl merte mondani:
— Kíváncsi vagyok, ki lesz az a tökéletes ember, aki neked megtetszik.
Irma a második négyesre gondolt, do nem szólt semmit. Lefeküdt. Alig várta, hogy a mama elaludjék. Elővette a táncrendet. Tele vau ez írva elejétől végig. Az első csárdástól a harmadik négyesig. Irma olvasui kezdi:
— Klsó csárdás. Nagy Jáuos. (A Irancía nyelvmester lelke legyen raila. Irma ezt moudta: Kidouc!) Klsó négyes. Cselötey Aladár. (Kedves ember!) Második csárdás. Hajszay Elemér. (Ez még kedvesebb I) Második négyes. Derecskoy Alfréd báró. (Hz a leg-leg—kiállhatatlanabb ember!)
El kell hinni, ez a legkiállhalatlanabb ember az egész vároabau. Dehogy ! Az egész világon!
I
Irma mintha nagyon is felindult volna. Hál ez igen lerniészetes Ez a Derecskéi\' báró a szünóra alalt linkel liezéll össze-vissza! Szépeket ig«z. nagyolt szépeket de hál llélll illik lllilld|árl, első látásra ugy beszélni. Egv ízben édes Irinának szólilá. Ilel-leucles! Irma ugy remegett, szerelte volna megmondani a bárónak, hogy vele ne beszéljen ilyen bizalmasan -- ilyen hamar. De 110111 bírt egy szót sem kieiteui. Ah, milyen ügyetlen volt Az ész abban a fllrlös fejecskében erősen tiltakozott, de a csipke alalt-dobogott ám valami erősen és bizony Irmának nagy ereiébe került az ész és a .valami* közt az egyensúlyi csak némileg is l\'enlartaui. Majd hogy nevetségessé nem h\'ll a báró előli, a\'ii olvan gyönyörű séggel nézte Irma vergődését, lázas remegését, mely a logos felindulás és ingerültség jele volt, a világért sem á kéjes izgalomnak, mely a lángra kapott szerelem előhírnöke szokott lenui.
Irma elcsöndesedett. A némaság zsongó tündérei ráterelik Irma szemeire a bllvős látyolt s a tűn dérujjak az édes vímaomlókezéseket szép álmoké szövik, szövik.
*
Délre járt az idő, iníkor a mama belépőit Irma szobájába. Ü még aludt, a nyitott táncrendet a kezeiben szorongatta.
— Persze, persze, — gondolja a mama — báró
is, huszár is, Alfréd is: amaz pedig csúnya is, uual inas is, Jáuos is
Es az egész dolgot nagyon természetesnek ta-lálla Miért ue ? A Marczi sógor feleségének a nagy anyját is báró vette el annak idejében.
Szegény János, pedig jó ember voll! Nesze neked János, miért bizlál a mamában • Csöngetnek Jaj! Ilizonyosan a papa jött haza
— Irma! — kiállja a mama. — Ugorj fel! Ha apád aludva talál, nem fog olereszseui bennűnknt a megyobálha
Irma lelri.nl és/, nélkül ugrik ki az ágyból pongyolái öli magára és egyen-st .1 konyhába roliati. Kgy óriási fózókanalal ragad a keiébe és azzal kóstolja a levest. Aztán sóz kegyetlenül
A papa sürgeti a levest. H* is viszik. Az asztalhoz ül mindenki. Az első kanál levesnél ellinto-a papa arca. a másodiknál már az a szent meggyőződése támad, hogy az isten a szerelmes lányokat csak azért teremtette, hogy a levest elsózzák. Ámde jó kedvében van, nem boszankodik, sót enyelegve mondja :
— Hejh, az a Jáuos, az a Jáuos . . .
A mama és leánya összenéznek és gondolaUik megegyeznek abbau, hogy a papát se hiába hivják — Jáuomak. --•
1\'
ZALAI K Ó Z L Ô N Y
190« vl\'RUiIft a
erkölcsi ós intellektuális tartalmát és értékét, akik ajtaján kopogtatnak. Vissza kell álli-tani ajtainkra a régi kis figyelő ablakokat, mielőtt a kopogtatót beboosátanánk. A madarat tolláról, az embert barátjáról. Vizsgáljuk meg minden csoport alkotó elemeit és ha azokban csak egy kivetni valót találunk, tartsuk magunktól távol őket. Ez legyen a törvény minden létező és leendő alakulásnál, amely a kanizsai társadalomban szerepet kivált.
A hét.
Tavaszodik. Modern kollói lélek azt mondaná. hogy h levegő tele van tavaszi sejtelemmel. Mert tagadhatatlanul, valami van a levegőben, valam\' biztató, ingerlő friss fuvolás mi felviduló érzéssel tölt el bennünket.
Mi nem a költő. 1111 a városi polgár szemeivel látjuk a közéletünk tavaszodásál.
Kgv hosszú f. éves tél van hátunk inogott mely elfagyasztott minden hajtást, mely városunk fejlődését célozta
A lágy az állandó személyeskedés volt, mely. a közéleti fértiaink kötött, mindennapos volt. A tavasz meghozta a békét. Meg talán kell egy lapát szenet tenni a közélet kályhájába, hogy a tél rombolását egészen elfelejtsük
Mi bízunk ebben, hogy ez (.ikerül. un célul tUzttlk ki. hogy sikernljön.
— Vásáráthelyezéu A kereskedelemügyi m. kir. miniszter megengedte, hogy Kiskomárom községben a folyó évi április 20-ára eső országos vásár ez évben kivételesen folyó évi április l\'-éti lartassék meg.
Néptakarékpénztár r. t igazgatósága a legutóbb tartott ülésébeu elhatározta, hogy április hó 12-ére rendkívüli közgyűlést hiv össze, amelynek javasolni fogia, hogy az intézel jelenlegi •.Tio.ooo korouás alaptőkéje 400.<(lo koronára emeltessék. Az uj kibocsátás részletes feltételeit ezen rendkívüli közgyűlés fogja megállapítani Az 111 részvények elhelyezése értesülésünk szerint — már ez idő szerint is biztosítva van
— A cigány-ügy. Nagykanizsa képviselőtestülete az elmúlt évben azon határozatot Innia. hogy a város halárában lakó sátoros-cigányokat a két városiész köze a Király-utca végére telepili. Kz a határozat most lett jogérvényes és igy a rendőrség végre is hajtotta A cigányok nem szívesen hagyták oda régi. megszokott helyüket, viszont a Király-utca lakói sem logadták valami szívesen az nj jövevényeket Kgyik helyi lap megnyugtatni kívánta a lakókat azzal, hogy a cigány nem lop otl. ahol lakik A tények hamarosan megczátollák ezt az állítást, mert bizony a cigányok betelepítése óta a Király utca lakóinak már néhány tyuika és más aprólékosa eltűnt Tehát éppen nem alaptalan a lakók félelme, inert végtére is uem képez elsőrendű élvezetet, mikor minden ház üdvara reggeltől estig mezítelen, éhes cigánygyerekekkel van tele. Most látjuk csak, hogy bajos a cigányból becsületes embert faragni és veszedelmes őket becsületes polgárok közé ékelni Majd a rendőrségi statisztika igazolni fog|a hogv bizony a cigány ott lop ahol éri
Városi közgyűlés volt szerdán d. e Nagykanizsán amelyen \\ ecsey Zsigmond polgármester beszámolt a küldöttség utiáról Kuin k kapcsán a képviselőtestület kózsönetel szavazott mindazoknak, kik a depulációban részt vettek, különösképpen pedig a polgármesternek, aki emberleletti munkát végzett és tapintatos eljárásával az erkölcsi sikert biztosította. ])r. Rothschild Jakab újólag indítványozta, a gyám-pénztár tartalékalapjából létesítsenek 7 éveu felüli elhagyott gyermekek azámára menhelyet. A polgármester felvilágosító szavai után bízottságot küldtek ki mely az orsz gyermekvédő-ligával fog tárgyalni. A sétatér kibővítésére a szeutferencreudioktól megvettek egy darab földelt 4000 koronáért. A kiskanizsai (Qzkárosultaknak 5(1—5u korona segélyt adtak. Klrendolték, hogy a város lépjen be alapító tagnak a a „Zalamegyei Közművelődési Kgylet"-be.
— A letenyoi vasút terve újra feltámadt.
Az előmunkálati engedélyt ....... dr. Weszely Tibor
fővárosi ügyvéd kapta. A terv szerint a vasút Nagy-
kanizsától — I,előnyén át — Lentiig vezetre Nagykanizsa városától too.oiu) korona segélyt kérnek. A kérvény már a pénzügyi bizottságnál van.
— Mérgezés. Horváth Mari zalaegerszegi cselédlányt az anyia megdorgálta, ami a leányt annyira elkeserítette, hogy gazdájáról. Kolin Jakabnak\'pincéjében lugkőoldatot ivott. A sérülés szerencsére nem veszélyes.
— Öngyilkosság Kósz László perlaki lakós anuyira elbúsulta magát hogy elhatározta, hogy megválik az élettől. Az öngyilkosságnak különféle nemei közül a leghorzaszlóbbak egyiket választotta, a robogó vonat elé vetette magát, amely darabokra tépte. Öngyilkosságának okát kipuhutolni nem lehet
— Elgázolta a vonat. Szentjakab községben Szeidl Ferenc a vasúti pályaőr. Szolgálatát mindenkor rendesen teljesítette, amiért föllebbvalói meg is becsülték. A vasúton az a szokás divik. hogy ha nincsen odahaza a férj. a pályaőr teendőit az asszony végzi. Kz ad jelt a vonat akadálytalan tovább haladására s ugyancsak az asszony vonja le s bocsátja föl a soron-pókat. Igy történt a minap Szeidléknél. A férjnek doliia lévén, eltávozott hazuról s inig távol volt, az asszony téliesítetté a pályaőr nehéz teendőit. Amint Sziedlné a HU-es számú vonatnak a szabailmenetelt jelző jelet adta a vonat elütötte s olyan szerencsétlenül esett el. hogy a kerekek alá került, ahol a szerencsétlen asszony halálát lelte.
— Adomány. Iláró liutmanii Vilmos ur a helybeli sétatér részér« vonni uradalmából loo drb fenyőfa esinclél küldött; ugyanezen célra Janda kertészeié részéről l\'eierniaun József ur 100 drb. vadgesztenyefát ajánlott lel, mely adományokért a Szépítő Kgyesület köszönetét fejezi ki a szíves adományozóknak *
— Tiizkatasztrófa a szőlőhegyen Horzalmas és könnyen végzetessé válható katasztrófa történt keddre viriadóra az alsóleudvai szőlőhegyen. Ozv Krápecz Istváneé izsakéci lakosnak a Szentháromság-hegyi hailékábau lakott Vucskó István ii7 éves bella-tilicí illetőségű cseléd. Vucskó hétfőn este mielőtt lefeküdt. tüzel rakott a kályhában, amelyben már évek óta uem égett Alvás közben egyszerre arra ébredt, hogy a szoba tele van fojtó, nehéz füsttel, a présházból pedig pattogás hallatszik, mintha valami égne Kirohant a présházba és ekkor látta, hogy már az egész helyiség lángban áll. Menekülnie nem lehetett az égő házból, meit az utat elzárta a tűz, az ablak pedig, amelyei szabadon hagyott, vasrácsos volt Vucskó odaáll! az ablakhoz és kétségbeesett hangon segítségért kiáltozott A rémes kiáltásokra leiébredt a közelben lakó Sitnolika József, ki átlátva a helyzeten, szekercét ragadott és azzal sietett a szorongatott Vucskó segítségére Simollka a szekercével elvágta a ablak rácsotalát és kihúzta a már akkor veszedelmesen Osszeegelt embert Viic-kó a kezén, lábát:, homlokán és uvakati szenvedett igen súlyos égési sebeket inig Simonkáliak a keze égett meg könnyebben.
A (Hz oka meg nincs teljesen kiderítve.
— A természet mindig * legnagyobb gyógy-művész, eszközei és utjai csodálatosak Igv például a esukainá|nlai is oly gyógy,irőket tartalmaz, minőket emberi lénv előállítani nem képes A legjobb izu és legkönnyebben emészthető csiikainájolajat nyújtja a .Scott-féle Kiüülsió". mely tnosl minden gyógyszertárban kapható.
— lialoiitii liircli. —
— Az osztrák honvédség tekintettel a már felállított osztrák honvéd tüzérségre, már I é. lilou főnyi létszám emelésben részesül. —
KÖZGAZDASÁG.
Első Leánykíházasító Egylet mint .szövetkezet. ({yennek és életbiztosító intézet március hő »9-én tartotta ezen intézet 4.\'>-ik közgyűlését Sehwarz Ármin elnöklése és a számosan megjelent tagok élénk részvétele mellett. A jegyzőkönyv liite-lesílésére kiküldettek Heor Henrik és Hlazek ,1. Antal urak. A jelentésből kitűnik, hogy az elmúlt esztendőben a kereseti és üzleti tevékenység minden terén uralkodott súlyos viszonyok dacára az 11107. évben is a rendes üzletmenet a legjobb sikerekkel járt. A díjbevétel 3.181.963 K. 56 f. voll és az 190U. évvel szemben 282.0,13 K 04 lillérrel emelkedett. szintúgy a többi bevételi tételek teloineg emelkedést tüntetnek fel Esedékessé váll biztosítási összeg dinén 1.227,412 K 80 f fizettetett kí. 148,63» K 91 lillérrel több, mint 1906-ban. Uj biztosítás az elmúlt esztendőben 22.594.730 korona osz-szegben nyújtatott be, amelyekből lü 339,930 K a biztosításra elfogadtatott, inig 3.254,800 K összegű el utasíttatott. A rendes üzleti kezelés feleslege ü;> 217 K 92 f. amely a közgyűlés határozatához képest ugyancsak as 1907, dec 31-éli fennállott alacsony árfolyamok által eredményezett különbözet kiegyen •, Ütésére fordíttatott. A díjtartalék az előző évvel szemben 1.185.6&0 K 35 lillértiyi emelkedésben részesül és jelenleg 13.78 ,5 <5 K 22 f. A jutalókeineléai tartalék 541,980 K f>8 lillérrel zárul és a külön tartalék. beleértve a biztosítási alapot 478,185 K .\'4 lillérrel szerepel. A hivatalnoki nyugdijalap 366.">r> K 72 lillér és 35.821 K 69 tlllérnyi emelkedést mulat. A hivatalnokok aggkori ellátásának fontosságára való tekintettel 6000 K szavaztatott meg a hivatalnoki nyugdíjalapnak A mérleg végöszszege 15.141,577 K .4 fillér, melynek vagyoni oldala ki zárólag reális értékekből és könnyeit értékesíthető befektetésekből áll A felmeutvény meghdása után a felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag u|ból megválasztatlak. Kszlárv Sándor szövetkezeti lag indítványára az igazgatóságnak, jelesen Sehwarz Ármin elnöknek és Koíin -Arnold vezérigazgatónak elismert és köszönetet szavaz a közgyűlés.
KT,munkatárs : Klircdl Jnno*.
— A közös hadsereg gyalogsági és lovassági hadosztályainál gépfegyver ütegeket állítanak lel, melyek hivatva lesznek a gyalogsági tüzelést erősíteni. A gépfegyverek ágyazata és csöve valamint
inimitié egy része lovakon lesz továbhitva.
*
— A lovas hadosztályok mellé kerékpáros századok felállítását határozta el a hadvezetőség. A kerékpárosok gyalogsági fegyverekkel lesznek felszerelve; kerékpárjukkal követni fogják a lovasságot és gyalogsági harcban támogatják az önálló lovas bail-1 osztályokat. —
Rákóczi-útcai ül. sz. adómentes házam, mely 8 lakásból áll, azonkívül ¡iz újonnan megnyitandó utcza mentén fekszik, 8 ház holylyel azonnal szabad kézből eladó\'
Munkás-
cipőink ugy minőség, mint az olcsó áraknál fogva
versenyen kívül állanak.
Krős vikszos bőrből (sima vagy
betétes).......K 7.—
Erős vikszos bőrrel (bakkancs
vagy füzös).....K 7 20
Box calf füzös.....K 9 —
U IJ L *\'
nagykanizsai főraktára
utca 12. szám szállóval szemben.
— Biztos gyogyhatas. Mimtaiok, kik tu>«.* cmójtic*, >.•;•) */ckteke»le> kóvcikcjtcliru filíiiv^il&slinit, Moruláftltan, (il-íújtüsliati, clvagyhifttiyltan vagy egyel» Unjokl ati >/.cuvc<litckl a valódi »MolMclc ioi«lUif i\'Oiok- ha.«/nalaia alul M/tm gyógyulást cnick cl. Kgy ilol»«»/. Át.i .\' km. S/cikitlilé* ua|><»itla uiúuvctcllcl Mull A. ^acr^»*, cs, kii. iulv. s«á||ituiol
Hccs», 1. Tuchlauhcii V A vidéki gyögy>/.crlúrwkliaii haUiurui-lan Moll K(><iliiiCiiyc a/ «» gynii jelvényével c> aláiiávávai kérendő.
WBM
GÏERMEK-_g LISZT»
CSECSEMÖK.GrOMORBFTFGEKtsLÁBADOJÓK RÍSZíJiF
LD Kísérleti czélokra fél dobozok a 1 Korona tJ fl lisi\'lcllizúlesínőknelvprobddoboíekesróyiraiok ingyen reniielkezésre állnak a NERUM nanoosnál fele -íö
fóiakljrban BooAPtsr, iv. KossulhUiejulcta 7sz.
I«08. ACHIMS f..
n U I K 0 1, I, 0 N Y
N v i 111 é r.
Ai e ro»al »lall élőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Neustein féle ERZSÉBET labdacsok E piliilák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb hecsülendók, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb ered-ménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jóbb s mellette olv ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett még gyermekek ia szívesen veszik. h\'.illl l-f pl/illát tartalmain ilnhnx HU fillfir !■:</u trkrrm, melii S ilohozl, Irli/il liit ¡líluIM lm -itilmat, r*ak \'i korona. S.-tA korona eldlnf/en >>t kuhlfarinrllelt rnu tekerr* brrmrnlvr kWtleiil;
Utánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan NKU8TKIN Kf l.ru» hashajtó labdacsait Valódi csak. ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban „Szent Lipót" es „Neustein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva A kereskedelmi törvéiiyszékíh\'y védett csornai: janik aláírásunkkal vannak ellátva NEUSTEIN FÜLÖP
, Szent*IJ|ióthoz° citmctl gyóRy»iertira, BÉOŐ, I.. Plank«nRt»»e 0 Kapható Nagykanlwán: 8ELU8 LAJOS és REIK GYULA gyógyszerészeknél.
OVAS!
A legjobb killya-kaliics volt és luarail a
Fattiuger-féle Kutya-Kalács,
ilielv az összes e (ajla lápszelek közül a log|obb összetételű és táperejű 50 kj? 23 K, 5 kg. bérmentve 3 20 K.
Fattinger-féle Fuppy-Bisquit
kelvök-kutyák részere - 60 kg. 26 K , 5 kg bérmentve 3 50 K Árjegyzéket bérmentve küld:
Fattlngir\'s Patent Hundekuchen und SeflliBalfusterfabrik, Wiener-Neuitadt.
250-nél több első dij. A l\'altinger-féle lápszer állatorvosi ellenőrzés mellett készül

ÉKSZERGYAR.
Villamos üzemre berendezett
u
arany-, czüsi- és ékszeráru - műterem
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk,
Uj foglalásokat és átalakításokat gy«san elkészítünk.
Kiadás i és/lel lizetésre is! BERÉNY JÓZSEF ÉS FIA
tkszorészek Nagykanizsán (Városháza átellenében.
Az
niversum-
krém
HANSI védjeg\\gyel
azzal a tulajdonsággal bír. hogy az ember bólét liliommá és puhává leszi, kiütést és vörös fojlokat már néhány nap alall megszűntei. Lefekvés elótt az illetó testrész e krémmel bedörzsölendő. Hatása kellemes. Mámtalau levél így szól: .Hálás köszönet a korszakalkotó találmányért, égési sebeim néhány nap alatt teljesen elmultak • .Küldjön ujabb ló tubust barátaim részére, hatása ltülsó bajoknál valóban páratlan." „A minta-tubust legjobb eredményűvel használtam regi sebem ellen, kérek utánvéttel még tti darabot." így érkeznek az elismerő sorok. Az rníver-um-krém-nck tehát egy háztartásban sem szabad hiányozni
Főraktár :
CHEMISCHES LABORATÓRIUM,
WIEN. VIII. Mariahílferslrasse ARA I KORONA.
38.Faalard
■l«ra int .
Cklai
Ilit
SELYEM
és »llunneberg«-solyem 76 kr.-tól feljebb, kér-mcnln és vim-
■•\'tinn Minta postafordultával. — Mcgicndc>é»ek báimely nyelven inté/.enddk :
an Seideníabrikt. Henneberg in Zürich.
STEFÁNIA SZÁLLODA
egészen újra javítva. VIEI, II. Iikiritriin 12. Központi llklii
Automobilisták figyelmébe!
Uaraifo 6a obauffeur-lakaaok i, liAzban, l> porc-
nylr» a kozponttol. A villamos én oimilbum moirailolielyo raludon írunr rolA Modor» poltfArl kOuyolonuiiel borumlozutt ha« «»óba arak az I-mó emoiuton 1 »znmélynok 1 ao Jrt a Il-lk emoloten 1 ««omélynok 1.00 rrt a ltl-lk oniulüten I szomólynok 1-40 rrt vllA(rlta««al és kl8»ul|fAl*«»el. - Toloron: ior>\'$».
wWw
Kolloinort * w/
a» huta- Ri^liC
tum hun- K^IJ\' llajtoazor
Moffbll-. bato kl-|próbált Ao onybo.
K\'o/.ci zésünk n legtubb esetben azért rossz, mart cmészto-szerveink, u. m. a gyomot-, máj- c» bél-rendszer működésüket nem végezhetik renJcscn liogv c szervi bántalma knt fájdalom nclkul es biztosan elkerülhessük, használjuk a kipróbált és orvosok .«Ital előszeretettel ajánlott világhírű
„CALIFIG" háziszart,
melyei n „Clllllraia Fl| Ijrap ít." a teg-
lokétetcsehb módon készít s a mely világhírre lett szert.
la,ball alilu |ji|jiiirtarkai
lígy nagy üveg ára .\'I K, kis üveg \'J K, 1\'órakt.ir: Tirik Jézilt gyógyszertára. Iiái|iit. II.. Ilrilyilci 12. II.
IRODA ÁTHELYEZÉS!
A. ?.
cég tisztelettel értesiii m t ügyfeleit, hogy 35 év óta fenálló
HIRDETÉSI IRODÁJÁT
(jelenleg Hildapesl IV . Váci utca ¿0. sz.l
11)07. november hó 10-én
saját házába
Budapest, IV, Molnár-utca 38.
helye*i át.
ilinlfltések lelvótele a világ összes lapjai ós naptárai részére.
Szölöoltvány eladás.

A ki egészséges, olcsó, szép s/.tflnt «kar, bixalommal forduljon
Vitye Miklós
oltvaajrtalapéh* z Oi-Ctanidon (Torontálmegye,) .1 hol mkil»)[ minoiiju I. rilái 1(1, ijiikirii ti slna ztldíjlti-• j«k. kor II cnni|ilijok, itta-mint inirikil nmj ti bikini ildliimzok. unklilíiktii uijii-a;on fajok II. riatfa intáljiiit-áan a legoleftóbb árhan kaptm-tok. tzilili,aaaak külön c celin választolt fajok. — Fij ii irjimilk kiranatra Híján II kirnantvi. A ^z.imos clismerő-levél kozul itten csak egy: lapoifir, IU07. II 0.
A;\', oltványokat keiéin amink idején kulón csonia-gotva küldeni, hogy tudjam miféle fuj, s hová ültethessem. — A küldött oltványok mind megeredlek, bár eredetileg is onnét rendeltein volna.
Kérem n rendelést előjegyzésbe venni s erról ertesitem.
Szíves üdvözlettel
Vérae) Kóberl
p. ü. tanácsos.
7, A L A I KÖZ 1- Ö N Y
lliofl. ÁPRILIS fi.
A Icgjnbban, bevall, a bel- és kuliold legek*» Ickinlelyeit»! t» sok ivi-r oivosi.il njiinlirllUpszei egészleges és bélbajban szenvedő gyermekek (s lelnöttek ié»z>ie. nagy lapériékü, elAseyiu a* ltom ós csnnikrtpzodési aiabályozia az emésztést i. a lia«»n..Woan olcso-, A csecsemő\' cnnu lanulságos fűzel ingyen kapható az oUiuslM be. Iveken, \\«gv R Kutcke "íl Wien I
NOXIN

3
f
Szélhajtó göroaoalllapitó
ÍHÓDONY cseppek í » f
2
Már 1844 óta
t í
A
LEGJOBB
KREM
------ .y. if A kj«b«dalrauut<
uKittu.
Minden jobb üzletben kapható.
HOCHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST.
j bevált háziszer, mely az étvágyat elö-J , idézi, u az emésztést fokozza. jf i Ara üvegenként 1 korona. í
1 Kel üvegnél kevesebb (utánvéttel | | 2 K. 50 f.) ládácskával ogyütt nem j küldetik^ —
Megrendelendő f
a jfulíus Bíttmr\'o Hpotbehe í
j in Olognitz, Hiedírűitirrilch.
EH
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Legalkalmasabb ajándék egy óra.
Mindennemű fali. él.resztő, és zsebórák, láncok óriási választékban kaphatók
STLINLR MÓR
órásmesternél. Nagykaniiaán Javítások gyot>an, I Ikiihineretesen és jótállás mellett eszközöltetnek.
¡m$"& u >>: rntá&MM mB íü

IFJ 1. WAJDITS JÓZSEF
Alapítási év 1832. Díszítések és lampionok. Ajánlja jól berendezett, könyvnyomdáját miiiileiiiiKiiiU nvuiiiilai munkák díszes es ízléses elkészitéaére lulAriyos nrak mullett. Névjegyek, koi\'l<?velt>k. im-gliivók, i\'lli\'iíjioal- fii esketéí-í-líáilyák slb niímlii; a Ifjiuiabl) ilivat szeriül ki-szitlftnok ul.
HLATKÚ JÁNOS
uri szabó,
Nagykanizsa, Fóut (Korona szálló mellett). Kakiáron tartok mindennemű hazai és angol legjobb minőségű szöveteket. — A ruhák szabását magam eszközlöm. Ennek kifogástalanságáért garantál 4(1 éves praxisom.
Kitüntetve a Magyarországi Szabászok Országos Egyesülete- által
Egy levelezőlap ellenében vidékre szakértő utazómat azonnal küldhetem. Pontos és gyors szállításért kezeskedem.
Kiváló liszleli\'tU\'l
HLATKÓJÁNOS
uri szabó.
JUUIIOS ARAK I SZOLID USZOLtiUS !
Alapítási ev 1874
Nyersen váló < evésre •■/
A
..parat: an. ú
(Tv\' f. -7 •;•
Hogy mersz nekem más egyebet , f i hozni, rri.\'iU a kipróbált
\'mm „OTTOMÁN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!
!
OQWtTTESORlint
oípoí! Iví;\'. I
i;yi
Sirolin
-Emeli az él«l|yll (t a lulaúlyl. mcgiHUli tetl ,1 MKiOMst, »Uedfkoi, ¿lull liMdlsl,
Tüdübeíötjsóíjek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár t\'s orvoo Alt.il naponta ajánlva.
Minthogy írtíktclcn utánzatokat la kínálnak, kérjci, minúcnkor ,,Hoche" rrnli.it e-iomaiiolátl.
V. l!forr.ur.n«-l,» filorhn & €o. Ilannl (Svájc)
BENZINMOTOROK
kőolaj-üzemre is alkalmasak, gőzlokomobilok, ntimozdonyok, gózcséplögépek, aratógépek, teljes
malomi>erendezések, talajmiveló eszközök, sth. stb. ^ KÍVÁNATRA SZtVlr.SEN KÜLDÜNK ÁRJEGYZÉKET ÉS KÖLTSÉGVETÉST ^
A magyar kir. államvasutak gépgyárának vezerügynöksége Budapest, V., Yáci-körut 23.

!>(»*. AI\'RIMS fi.
7. A L A 1 K Ó 7. D N V
T
. . as
Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
ifj. Wajdits
Nagykanizsán.
Eladás részletfizetésre is.

TÖRLESZTHETÖK
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben,
Raktáron vannak
Práter Lóránd összes dalai,
a VARÁZSKERINGŐ legszebb énekszámai,
Fedák Sári magyar nótái,
úgyszintén a legszebb zenekari felvételek.

Phonografok ára 10 korona. Grammophonok 20, 30 és 40 koronától felfelé kaphatók.
7, \\ I. A I
KÖZLÖNY
mos Április 6.
P »1 i., - a „ , hiányok pótlására \'2 éves dús gyökérrel, zöld-
oZOIOOjlVa.ny()K : ojtásaal VtVszitvP ezre I00 frt. — Telepítésre
gyökeres zoldo|tváuy ezre 80 frl Telepítésre miiih zöldojlvátiy ezre 46 Irt. l^A O^ifi rA t-iwa\\1 \' • nyöi\'JörU példányok, fajlisztán ezre 100 frt. 8zóp-rdbüjlVcinVCjK. Mjihiliával. eredest biztosítással ezre 46 frt. Mind! Kipária-portáli r» ojtva a következő fajokban Fehér borfajok : Olasz Rizling, | leliér és, piros Szlaukameuka. Kuriniul, Sárlellér. Mezesfehér, Kzerjó, Krdei, Ha-1 kaior, Kövidinka. Mirkovicsi Muskotályok. Hárslevelű, Sauvignou, Bánáti, Rizling. | Vörös bor fajok : Nagy burgundi. Oportó. Nemes Kadarka. Aramon. Csemegefajok: feliér és piros (Jhasselas, l\'assatutti, Tokaji Chasselas, Ezredéves, Musko-| tályok stb. Sima Ripária-portális 1. oszt. H frt. sima Ripária portális 11 oszt. 8 frt, gyökeres Ripária-portális I. oszt Ili Irt. gyökeres Ripária-portális II. oszt. 10 frt, gyökeres 2 éves gyökerii 18 Irt Hazai nemes vesszők sima 4 frt a fenti fajokból. Ojtváuyaimért teljes felelősséget vállalok s lm a vevő azzal nem volna meg-alegadve, azt visszaveszem s pénzét visszaadom. Klfilegül az ár egy negyed részét kérem beküldeni. Hegyi bor leliér ">o kor, siller 50 korona, vörös 60 korona.
SZÉKELT I. JÚZSEF Gyös?Jt
i m iiv4|Í|=
l S\'S jlí t|Sa ■ í
, ¡mp-hií
¡i hitMw
r HflHI; lll i „í; ¡«-Í
* s-3!«!
üli

ca
nPsm
i
1 8«

£
M O LL- FELE
1 SE\'IDLITZ-POR 1 í
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláirásót tünteti fel
A Moll A -f4la Saidlllz-porok uil.ls uyA^yluii«., a legrnakaciabl. gyomor- éa altaatbintalmak, gyoinoij(Atc< é\\ gyomurhéT. rögrntt az4kreked4>, mijblntalom, i v *4rtoluláa. aranyér é. a legkUlanböiübh nólbeiagségak ellen, e jeie. hAsIsiemek * . érnie.lek óta mindig nagyobb elterjedt» xauclt. Ara egy lapecaétalt eredeti ; ^ doboznak 2 kor.
lliiiiiiwllÚMok lőnnijllrit fVuj ittftiM\'k.
>S
r
SOS - BORSZESZ
*
£ Ciak akkor valódi. hVm\'n^Ut """
V ______védjegyét tünteti (el, aj«u.
feliratú Anoiattal van Urva. a Moll-féle aóa • \' neveiete.en mint MJdalomealllapllö bedörzsöli
köuvény. emu e* a meghűlés egyeld kövclkerményeluél legi.uiercte.ebli népseer.
Egy ónozott ertditi üvag ara t korona ger^í 90 fillér.
MOLL Gyermek .s/appanja.
LegDnoinalib, legújabb módxer »xerint ké.iltek gyermek e> hölgy i«|>|.ant a bOr okazarO ápoU.íra gyermekek a felníltek réazé\'re Ara darabonként 40 AH. öt darab I kor. 80 fill. Minden darab gyermek azappan Moll A. védjegyé, rl van cllitva.
y a . z é t k U I d e » ■<
Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udvari szállító által, /
Bécs. Tiiclilaulii\'ii \'i si. 4\'
Vidéki megrendelések naponta pnvuuianvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék batározoitnn „MOLL A.u aláírásával A -—----
és védjfyyév H ellátott k\'\'s/.itménvok<U kérni.
£
f] rf Raktár Nagykanizsán: Ronenfold Adolf Fiai. , tC^ \\ \'i

Oli |..J !
i<: 1 j v 111
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, rekedtség es elnyalkasoJás ellen gyors és biztos hatásúak
Eíier mellpasztlliai
az étvágyat iinm rontják és kitiinö iziiek. Doboza 1 kor «a 2 kor. Próbadoboz 50 fillér.
Ktt- és szétkdldé.l raktár:
..NÁDOR-GYÓGYSZERTÁRI Egger mellpasztila
lludape.l, VI.. Viel-korut l7.|csatnailiar IDliggVÓgyilOll
Kapható Nagykanizsán: BhIus Lajos. Práger Brtla, Reik Gyula és Csáktornyán: Petu Jenő gyógyszertárakban

alegjobbés legfinomabb
^Czipolísz(ifdszer>
r
Nyomatott Ifj. Wajdit« József könyvnyomdájában Nagykanizsai.
NAGYKANIZSA, 1808.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 16. SZÁM.
ÁPRILIS 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Előfizetési árak: Kp.é.j <»,c 10 koron», (éltvie 6 koron«, aegyc.levte 1 koron» 60 fill. Egyes nlm ára 20 fitl. Tanároknak, Unitoknak, jegyzőknek és »llemi tlsztvlartöknek I évre 8 korona, (él évre 3 koron».
Kelelós szerkesztő: Kálmáu P n I.
l.aptulijdonos es kiadó. IFJ. W AJIUTN J(l/SKf .
Szerkesrlőség : Nagykanizsa, Fo-ut 16. tlám. Előfizetések és hirdetések Ifj. Wajdlll Jöz»eí könyvkereskedésébe küldendők. Megjelen minden hétfőn délben
Maratöz eobázi vlsszacsatolásérűl.
Irta : Dr. Szabó Zsigmond, Perlalc.
Zalavármegye február havi közgyűlésén határozatba ment, hogy egy monstre küldöttség kérelmezz« a kormánytól Muraköznek elcsatolását a zágrábi érsekségtől. Valljuk be őszintén, hogy ezen határozatnak legtöbb szülő okn volt a tnuracsányi zavargás, melyről a lapok mint horvát zendülésról emlékeznek meg, hozzátoldván, hogy a zendülés szálai Zágrábba vezetnek. Á mura-csányi eset egyszerre homloktérbe hozta a muraközi kérdést és aktuálissá tette azt a furcsa állapotot, hogy Ihiuántul egyik legmagyarabb vármegyéjének meglehetős nagy része egy házilag a zágrábi püspökség fen-hatósága alá tartozik.
A muraközi pnpsag magyarságában erősen megingott a hit és ennek a vármegye közgyűlésén erős szavakkal adtak kifejezést.
Bármiképeu védekezett is a muraközi papság a hazaliatlanság vádja ellen, bármilyen méltatlankodással utasította is vissza annak lehetőségét is, hogy a tnuracsányi ügybe zágrábi direktívák folytak be, ti vármegye közönségének hite megingott bennük es ezen bizalmatlanságának avval adott kifejezést. hogy .Muraköz egyházi visszacsatolásának ügyét sürgetve kérelmezi a kormánytól.
A vármegye törvényhatóságának egyik bizottsági tagja azt mondta azon a gyűlésen. hogy Zalavármegye gy üléstermében arról beszélni sem lehet, hogy akadjon a vármegye bizottsági tagjai közül olyan, ki-n. k magyarságában kételkedni kellene vagy lehetne. Ez teljesen igaz. de mégis megtörtént azon a gyűlésen, hogy l\'eák Ferencz és Kestetich Öyórgy arcképei elótl az egyik niegyebizotlsági tagnak bizonyítania kelleti, hogy ó magyar és hogy érzelmeiben ós tetteiben mindig magyar volt, Zágrábbal pedig nem konspirált sohasem. Nem volt abban a teremben senki sem. aki ezt szívesen el ne hitte volna és mégis, bizony mégis csak furcsa eset volt az a inuracsányi.
Eddig országszerte szinte meggyőződés-szerű bizonyság volt az, hogy a muraközi nép, ha nyelvében horvát is, de érzelmei-
ben, tetteiben magyar. Magyarnak vallja magát. magyarul taníttatja gyermekeit és a szabadságharcban megmutatta, hogy magyarságért meghalni is képes. Perczel csatái Letenyénél, Kotornál ós Légrádnál beszélnek a muraközi nép hazaszeretetéről és az a lánglelkü muraközi szerzetes: Gasparícs Márk, aki vértanú halált szenvedett a magyar hazáért.
A csendes, józan muraközi népből nem került kí még mindeddig egy magyarellenes izgató sem. Becsüli közigazgatási hatóságát, tiszteli törvénytevő biráit és részt kér a függetlenségi zászló alatt a politikai életből is. Zágrábba nem sandít, itthon keresi boldogulását.
Hogyan vau az tollát, hogy az a tnuracsányi zendülés tisztára vallási dolgokból keletkezett? Hogyan van az, hogy az a tnuracsányi nép, mely rövid időn belül kél izben nagy többségben szavazott le a függetlenségi eszmékre, egyszerre azt hangoztatja, hogy nem kell a kántor, mert magyar. — Mindenki jó. aki magyar: a jegyző, az orvos. a főbíró, a járásimé, az alispán, mindenki — csak a kántor nem. Sót ami legkülönösebb, az a kántor tahitónak is jó — Csak éppen kántornak nem. Hogyan van az, hogy a muracsáuyi nép, amely szinte szen-vetiélvlyel pórösködik. a járásbíróságot, törvényszékei. főbírói hivatalt, vármegyét bújja, aki mindenféle feljebbviteli hatóságot töviről hegyire ismer -- éppen a kántor ügyében küldöttséget meneszt Zágrábba. Ugyanez a tnuracsányi nép, amely saját községi autonómiájára fölöttébb büszke és nagyon, de nagyon jól tudja, hogy a kántortanítót a községi képviselőtestület választja és hogy önnek a testűiéinek felsőbb hatósága a vármegye és nem Zágráb. Tisztára véletlenség, hogy egy muraközi tekintélyes egyházi méltóság éppen Zágrábban időzik és tisztára véletlenségből élére áll a küldöttségnek. Semmi sérelmet nem lát abban, hogy a muracsáuyi községi képviselő testület altul törvényesen megválasztott kántortanító ügyét a zágrábbi szentszók elé vigye. Hogy a küldöttség a kántort azért kifogásolja, mert magyar, abban ismét nem talál semmi különöset. Elvégre is ez a dolog vallási ügy. — Muracsány község és az egész esperesség a
zágrábi érsek egyházmegyéjébe tartozik, a tekintélyek muraközi egyházi méltóság ugyancsak zágrábi egyházmegyei pap, miért ne tolmácsolná tehát hiveínek kérelmét egyházi fölöttes hatósága előtt? Mondom, hogy ez a dolog tisztára vallási ügy és csak természetes, hogy a rtturacsányi plébános röviden kézhez kapja a*püspöki hatóság határozatát, hogy a kántor meg nem erósithető, mert magyar. Mert nem tud horvátul és ezek szerint mehet. Ámde a dolog korántsem oly egyszerű. A kántortanító sarkára áll és azt mondja: engem Magyarországban egy magyar község képviselő testülete törvényesen megválasztott kántortanítónak, én az állam nyelvét beszélem, én innen el nem megyek. Én a zágrábi püspökséget fenhatóságoinul cl nem ismerem. En a vármegyétől védelmet kérek, inert jogos kenyeremtől megfosztatni magamat ueui engedem.
A kollissió tehát megvan. A tőrvényesen megválasztott kántortanító se kínt, se bent nincs. De az utcán lázong a nép és szívesen ellenszegülne a rendet fenntartó főszolgabírónak, ha a zsandár szuronyok vissza nem tartanák.
Azt kiállják, amit még sohasem kiabállak Muraközben: Ne engedjük elvenni a nyelvünket! Nem kell nekünk magyar tanító!
Igenis. Ismétlen) a muracsáuyi kántortanító ügyében keletkezett zavargás alkalmából hallatszott első izben Muraközben, hogy horvátok akarnak lenni. Ez pedig már, kérem, nem vallási ügy. Ez már nem a muracsány i kántortanító ügye. Ez a reálián és vakmerő támadás hazánk egységes államisága ellen Ez a dolog pedig tisztára abból keletkezett, hogy Muraköz egyházilag Zágrábhoz tartozik
En a muraközi papságot mindezek dacára hazaííatlansággal nem vádolom. Hiszen legnagyobb részük magyar születésű, magyarul beszélő uri ember, akikről már igazán bajos volna feltételezni, hogy szivükben, érzésükben nem magyarok.
Hanem annyi bizonyos, hogy kétségbeejtő tojás táncol kell nekik járni Zágráb és Zalaegerszeg közölt. Két urnák pétiig bajos egyszerre szolgálni Itthon magyarnak lenni, Zágrábban pedig horvátnak, magyarul érezni.
= BUDAPEST, =
Bank-központunk:
VI., Magy. Kir. Opera-Bnsár palotájában. U*nkhelyiségek : O-utca 16. szám és Lázár-utca I I. szám.
Díjtalanul nyújtunk búikuiek szakszerű fölvilágosítást.
Válaezbélyeg mindenkor rnelleketeiidö.
Folyósítunk:
TörleBztéBe8_köloBÖnöket b"h-"\'10
tl-.i.i es Itl-ad helyi bct/iblaz.asia
k cs kercíkeüők r
70 eves törlesztésre „—:i* .
.-os kamatra
15 évic &" .-•!, esetleg 51 „-»I. •szere, valamint minden hitelképes egyénnek 21 , — 11> cvi
Jelzálog kölcsönöket Személy- éa tárcaváltóliitelt
rp. L-Xl-aXnHltftt allaml, törvényhatósági, koxsegi tisztviselőknek es katonatiszteknek llzelesi előjegyzésié
llBZtVISeiOl HOIBWUUao kczcs cs ctetbiztositás nélkül. fg.v»nezeknek nyugdijaira is.
, Vidéki pénzintézetok es volt,itatok részvényeire értekük 05" #-«ig kölcsönt nyújtunk at Osztrák-Magyar
Értékpapírokra, ¡)link ^„atlába mellett. Tözsdcmegbizásokai « budapesti cs külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és ponto-
---- ~ s«n teljesítünk, mindenkori eredménynyel, at árfolyamokat naponta díjtalanul koxoljúk
Konvertálunk bnimely belieidi pénzintézet állal nyújtott jelzálogos-, törlesztés«-, személyi- cs vnltokolcsont.
Mindennemű bel- es külföldi értékpapírt napi árfolyamon vessünk es eladunk. Pénzügyi sz.kb. vágó minden reális ügyletet » legn.gyobb pénxcaoporloknál levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le Bankhálunk kepviseletere megbuható egyénekét telvaezunk
7, A I, A I K 0 7. I, 0 N V
ii\'08. ÁPRILIS l:i.
horvátul prédikálni. hazafinak lenni és a zágrábi kanonokkal barátkozni, ez sok egy embernek.
Hiába mondják nekem, hogy Zágrábból nem kapnak direktívákat. Hiába mondják, hogy Zágráb nem avatkozik bele .Muraköz politikai ügyeibe Én csak egyetlen egy muraközi születésű zágrábi kanonokot ismerek. de ez az egy is nyíltan horvátnak vallja magát és folyton azt hirdeti, hogy Muraköz jog és törvény szerint Horv uországhoz tartozik
Mióta Muraközben élek — innen-onnan tizennyolc idik éve — örömmel és igaz lelkesedéssel latom, hogy mily szívós kitartással. mily igaz hazafiúi érzéssel dolgozik mindkét muraközi járás intelligens osztálya Muraköz magyarosításán. Részt vesz ebben minden művelt magyar ember és a szent ügy szolgálatában a tanító egy a bíróval, ügyvéd az orvos és kereskedővel. Csak az a/, osztály, mely állásánál, hivatásánál fogva legtöbbet érintkezik a néppel, az az osztály, amelyre leginkább hallgat a nép: a papság: — nincs sehol.
Nekem erős meggyőződésem, hogy Muraköz megmagyarositasa csak akkor sikerülhet, ha ebben a papság segédkezik. Az ovoda, iskola hatalmas tényezők, de a magyarság szent ügyét csak a muraközi papság vihetné diadalra.
Kell. hogy a hazafias érzelmű papság érezze és tudja azt, hogy neki kötelessége Muraköz megmagyarositásának munkájában részt venni Kell, hogy belássa, miszerint jelenlegi helyzete tarthatatlan, mert Zágrábhoz tartozván, abból az aulából a magyarosítás szent ügyéhez bátorítást nem kap.
Vegyen részt a papság Muraköz elcsa-tolásáuak kérelmezésében!
Hiszen egy igaz jó papnak mindegy, akármelyik püspök egyházmegyéjében hirdeti Isten igéjét. A szombathelyi vagy a pécsi püspök ép oly igaz és alázatos szolgája Krisztusnak, mint a zágrábi, ila el is
csatoljak Muraközt Zágrábtól, mítsem szenved a nép ezáltal. Arra gondolni sem lehet, hogy évtizedeken át ennek a népnek máskép, mint horvátul prédikáljanak. Az átmenet osak lassan-lassan történhetik meg. hiszen a szombathelyi egyházmegye vend részeiben ma is vend nyelven prédikálnak. De lehetővé válik hetenként egy magyar mise a gyermekek számára. Lehetővé válik egy-egy magyar szónoklat, amelyben az Isten dicsérete melleit a magyar hazafiasságot hirdetik.
És amit igen lontos dolognak tartok, eltűnnek Muraközből a horvát káplánok — Kitűnnek ezek az idegen alakok, akik nevelésüket. politikai meggyőződésűket Zágráb-ban kapták, kiknek idegen a nyelvük és ellenséges az érzésük minden iránt, ami magyar — Nem áll akkor semmi injában annak, hogy az iskolákban magyarul tanítsák a hittant és nem kell egyik-másik hazafias iskola gondnokságának állást foglalnia a horvátositó káolán ellen.
KI még egy muraközi plébános, aki sok évvol ezelőtt szívvel és lélekkel részt vett több paptársával együtt Muraköz egyházi elcsatolását oélozó mozgalomban. Az idők azóta sem változtak. Zalavármegye most is a régi. Tegyen hitvallást igaz haza-liassagáról es csatlakozzék paptársaival együtt ahhoz a mozgalomhoz, mely azt célozva, hogy Muraköz nyelvében, érzelmeben- egyházában legyen igaz magyar!
A társadalom páriái.
Nagykanizsán, I90B. április 9.
1*1 Ma késő est« szánalmas kis alukut láttam egy kapualjában niaghuzódni. Nemcsak nekem, de másoknak is felliinl. ily későn az elhagyod kis gyáriunk körülállták mini valami látványosságot és kérdésekkel ostromolták. A liucska erik félénken íázra kupor gotl és nem feleli. Lehelet már vagv S—!i éves.
Laa-iaukiiit elszállingóz.ak a kíváncsiskodó, sorúira bízván a gyermeket gondolták, rossz lát teli a illzre a kis Iiebníó. fel a büntetéstől és megszökött Magam
maradtam vele, mert az emberszeretetem oda kötőit, \' hivatásom ezt parancsolta.
Már (J óra elmúlt, hövös volt. s a makacskodó gyermek nem szólalt meg, csak olt álll didergett könnyű ruhájában.
Gyermekeimre gondoltam, kik ágyacskájtikban békésen alszanak, uem tudtam volna ezt gyermeket egy percre sern elhagyni. Szelíden knzdteni vele beszélni, a gyermekben bizalmat ébreszteném elmondta liovcy nevelőanyját keresi, ki tuosóné, ebben a nagy házban mos.
Kimondta, hogy az igazi anyja Kudapesten szolgál. HecsOngetttliik a házba, ép jött a nevelő anya, elvitte a gyermeket haza.
Az asszonyt mégsem leple az eset, hogy fázott « gyermek, mit törődött vele. Megkérdeztem, hogy szereti-e gyereket. Azután láttam hogy kérdésem nevetséges. — Hisz elég a h»vi iO koronáért, hogy gondját viselje és ne bántalmazza. A szeretetet nem lehel erőltetni, no meg egyáltalában nem igen szokták a lelenc gyereket szeretni
De lehet-e élni ? Felnőhet-e egy gyermek szeretet nelktil ? Létezik-e szomorúbb a világon, I mintha már valaki ki» gyermek korában ki van zárva. | kitaszítva a szeretet világából. Nincs, aki örnl a gagyogásáuak, nincsen, ki féltő gonddal őrizze első bátortalan lépéseit. Az apa megtagadja, az anya szégyenli létezését. A szegény nevelő szülőnek pedig annyi a gondja a megélhetéssel, hogy mire sem ér rá
De nemcsak a nevelő anya. hanem az égést társadalom, úgyszólván így gondolkozik, hogy kar volt ezeknek a gyermekeknek születni. De hamar születtek és ugy éreznek s ép ugy vágynak a szeretetre mint azok a gyermekek, kiknek „Szabad" volt a világra jönni, — uem emberi kötelességnek róluk gondoskodni V
A mi városunkban megalakult e (ajta intézmény, de ezen tovább nem inentek Kimúlt a városunkban az ápriliü U és 3-ika az a nap. mely napokon az egész ország az elhagyott gyermekekért anyagi áldozatot hozott, városunkban erről még szó sem volt.
Nem is ciodálomezt az egyetlen egy állást, inelv az elhagyott árva gyermekek érdekeiben hivatott volt tenni a gyáinipénztári állást, a város polgársága a közgyűlés, megszüntetni szándékozik.
Kerde társadalmi felfogás uralkodik a lelenc/, gyermekek ügyében. Midőn erről egy jótékony hölgygyei beszéltem, azt felelte: „minek még jobban pártolni az erkölcstelenséget ■ A lelenc anyját értette. Mintha bizony tehetne az a nyomorult poronty anyja bűnéről.
Talán majd ez irányban is lassankint felenged
Nim fájna ...
Nem fá|iia a szivem, uem lenne bauala. Szemem se konyezne, kőnyom elapadna. Nem volna oly teher, szomorú az elet; Ha én téged egyszer megölelhetnetek\'
Ho\'dogabb uem volna nálam e világon, Ila te nékem nyitnál, édes gyöngyvirágom : Az eleiünk utján virágok nyílnának: Ila en téged egyszer megcsókolhatnálak !
Tragédia a padláson.
A padlás legsötétebb zugában valami régi. haszontalan, beteg kolidár hevert. Horpadt oldalait szörnyen, csúfosan belepte a por, alig látszott belőle valami. Mellette egy, a lorgalomból kivont bádog-kanál szomorkodott és llirle nagy. nehéz megadással, hogy a rozsda többel marjon el vézna, fázékony, oreg testéből. Ks kettőjükön kívül, a sokféle lim lom közöli meg egy tökéletlen, rokkant habverő is gúny-nyasztott ott. u volt az egész társaságban az egyetlen. aki őrült a rászálló pornak, meri az szelíden, kíméletesen elrejtette, hogy az egyik bortiája el vau törve.
utikint sötétedett; a hó lassan, zizegve libegett alá a tetőre. Afféle különös teli alkonyai volt amelyiken a régi álmok felriadnak, felnyitják világoskék, mélységes szemüket és Csodálkozva néznek ránk Amelyiken a bútor meg-megrecscaenik, ame-
lyiken rejtélyes, zagyva hangok kelnek, mintha fő-kötős és hajporos anyáink visszaosontnk volna a sírból, bejárnak a szobái, megkeresni valami itlf..|e|letl rozmaringot vagy szalagot.
A régi kondár álmadozolt Az asszonyi nemen volt, ne e»odál|a lellát senki, ha álmadozásait hangosan bonyolította le A görhe« hádogkanáluak mesélte ifjúságát.
— Iligyje el. édes ur, hogy hét vármegyében sem volt hozzám hasonló kondár! Ha sárga kehiéinél színültig megtöltötte a hófehér hab, az egész konyha maidiiem megőrült értem! A tányér.k izga-tollán csörömpöltek a sólarlóbau nem lehetett szét-isnieriii: melyik a só. melyik a paprika, mert a só is sötétvörös led a szive hánykolódásálól. A reszelő összecsikorgalta bádogfogait. amiért rá sem nézek. De I eglióbl. imádóm mégis egy bátlogkauál volt. — I Rettenetes volt, hogyan forgaita a szeméi, ha rámnézett! Mintha meg akart volna ölni! Pedig hejh, be- mást akart csinálni! Előkelő fickó volt; a bátyja egy miniszteri tanácsos konyhájában talált alkalmazást. Kzt mindig emlegette! Hogy is hívták csak? Igen! Uádoghváry Hótlog I Nekem hízelgett a dolog es tettem, mintha ő is tetszenék nekem! Igen, teltem. teltem bolonddá teltem szegényt. Mert éu csak egyet szerettem, egyet imádtam. Kgy elegáns, rugalmas habverőt. Petiig ő nem törődött retem. Sót ha habot vertek vele benne», engem is ütött, vert. De mennél jobban ütött, vert, én annál jobban imádtam ! . . . De mind euuek vége!. . . Hej, igaza volt a parádéskocsisnak, amikor azi mondta a szakács-
nőnek : az itjiiság olyan, unni a fiatal asszony ; minél szebb, atillái\' könnyebben elviszi .u ördög! . . . Ks a lobbi!
Ili.ljék el kérem, hogy a kondár nagyon sokat beszélt
A bátlogkauál mélyen elpirult, de szerencsére sötét volt és így senki sem lállialla. Megköszörülte hádogtorkál. ércesre igazította a hangját és megszólalt :
- - bocsásson meg nénikém, ha némileg kénytelen vagyok megreperálni a szép emlékeit! Az a bátlogkauál ugyanis, amelyikről lötyögni méltóztatott, éu vagyok. Igen. Kii vagyok báró liádogváry Hódog! Ks roppantul sajnálom, hogy kénytelen vagyok felvilágosítani, hogy nein is ön tartott bolonddá engemet, hanem én tartottam bolonddá ónt! Ugyebár ott kondorosai Kondárossy Katalin? Persze! Nohát, öreg nő. tud-, i meg, hogy én, mint a legelegáusabb bádogkai,a! . ..k unalomból loglalkoztam holmi kondérok-kai. Hiszen a szakácsnő is ólt a szerelmével, de híjába. teljesen Injába! Nagyszerű! Hogy én magát szeretem! Akár hiszi, agg doboz, akár nem, én voltam as első gavallér I. . . Kmléks/.ik arra a kávé-darálóra, amelyiket kidobták, mert hasznavehetetlenné vált? No lássa, annak i én csavartam el a nyakát, ugy hogy utóbb már lötyögött a forgattyuja! Ilyen flu voltam én, maga poros múmia!
A kondár csak ugy hápogott a dühtól. de hiába, mert a bátlogkauál uem engedte szóhoz ¡ülni. Makacsul folytatta:
— Igen, ón vagyok az, akinek a bátyja a
?
Iyi8. Al\'RII.IS l.i
1\' A I, A I H 0 ■/. I, <> N Y
a közöny és teszuek majd valamit. Hízunk a kél jótékony uőegylet elnöknőjáben ésdr. Kotschild Jakab úrban, kinek «zen lontos társadalmi kötelesség iráut érzékű van. Klóbbrts való ez, mint minden inán irányban történt társulás, a gyermek védelme, a lársada lom védelme.
Köszönetet nyugtázunk.
Ma ió napunk *an, inert a kiivetkező levelet hozta a posta:
Tiszteli Szcrkt-stlOség!
Ali alulírottak a legutóbbi várói közgyűlésen kószöneiuyilvánítókkéiit szerepeltünk. Ku. Vécsey polgármester, köszönetet szavaztam az összes városi képviselőknek, kik a nagy és nevezetes ileputáeióban résitvottek viszont én, alulírott Scbwarz Adoll dr. a polgármester érdemei iránt voltam elismeréssel. Kz a paritás a városi közigazgatásban. Azt hittük, hogy ezzel mindennemű érdemek méltányoltaltak. azonban utólag megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy az úgynevezett sajtóról teljesen megfeledkeztünk, Sietünk pótolni e biányt és hogy köszönetnyilvánításunknak nagyobb nyomatéka legyen, közösen adjuk át az elismerés Lipót rendjét
Ugyanis, méltányolni akarjuk a sajtót. Tudjuk, hogy a sajtó ez esetben is csupán kötelességét teljesítette. melyet ha elhanyagol, nem élhet meg. — j Ámde így vagyunk ezzel mi mindnyájan : én, Vécsey polgármester, ki fegyelmit kapok a kölelességmula--z lásert és mi városi polgárok, kik a saiát jól felfogott érdekünkben jártunk cl, ami annál kellemesebb volt. mert a let áron való utazás kedvező alkalom volt akkor, hogy fővárosi bevásárlásainkat és egyéb dol-gaink.at elintézzük.
Köszöii|ük hál a nagyságos sajtónak a következőket :
1. Zichy Aladár gróf diszpolgárságának eszméje egyik helyi lap tekintetes szerkesztóségeben született meg és e tekintetes szerkesztőség ütötte nyélbe a dolgot.
2. A pacsai járásbíróságról a helyi lapok értesüllek először és rekedtre kiabálták magukat, míg mi is tudomást vettünk róla,
:l. A törvényhatóságról háromszázkilenoveiihet vezércikk zengeti, mielőtt az a v. közgyűlésen szóba került.
I. A postapalotával hasonlóképpen vagyunk.
>. Az Iparfelllgyelőség tisztára egjik lap ötlete volt
li A depuláció tagiainak össxeszerzésén négymillió vezér- és egyéb iikk taradl.
7. stb
Mindezek nagy érdemek, tekintetes sajtó, leg-alabb is vaunak akkorák mint amaz I) c » u nevű
pulgártársunké, ki üzleti ügyeit elintézvén x fővárosban. nem átalta látogatásával a miniszterelnököt is megtisztelni.
Fogadják stb.
Vécsey. polgármester.
Dr. Schwar; Adolf v. képviselő.
(Csodálatos, hogy a magy. kir. posta kétségtelenül mintaszerű kötelességteljesitése melleit is. — ezt a levelet nem kaptuk meg. |)c azért jó na|iunk van Kiéit, ha az urak tudják, amit tudnak, az elismerés mellékes.)

Kelleni«» | «» h»ta-»0» ha«-ImJIOBlur [
Mrgbl
I h*to/ " jprobftl enyhe.
Ifi-
Kiváló háziszer
„Cillfl|" néven általánosén iuncrt kaliforniai fügeszúrp gyomor-bántalmak, emesz-ttsi zavarok, ezek utóbajai, u. m. hátfájás, bev*n nyelv, fejfájás c* gyomorégés ellen. Ize kellen. hatása enyhe es megi* biztos. Tnatitjs ax cinc*ztcst szerveket. mialttil az emésztés rendes lesz, fokozza «z civigyit\'w
meguvja az egészsrget. A „Califlt" ugy gyetmekeknek, mint felnőtteknek egyaránt kitunó szolgalatot tc>z.
Kapható minden gyógyszeitáiban l\'gy nagy üveg ára 3 K., kis üveg 2 K. Kórok tor : Török József gyógyszertura Budapest. VI., Királyutca 12. sz.
Iszákosság.
miniszteri lauiiesosvknál szolgált. I)e oda is én jut" laitam be magam helyetti Mert azelóll én toltam ott, de u méltóságos asszony mindig csókoltatta velem a kezét és minden nap megsmirglíztetett, hogy a gavallérja minél fényesebb legyen. Utóbb már ki-ülések támadtak a testemen; nem bírtam további llal eljöttem és bevittem magam helyett a bátyámat, üt nyugton hagyták, mert a nyele, szegénynek görbe volt kissé. Azt moudlak, ugy született, de az anyánk azt erősítette, hogy a dajka egyszer elejtette. Kz azonban végre is mindegy I Kiég az hozzá, hogy illata, undorító vén banya, bolondokat beszélt. Igen! Kn tettem lóvá magát! Hohó, jól láttam én, amikor lelém pislogott, passogott és én csak vigyorogtam befelé. Pompásan mulattam magán néha, édes klep-sidrám, higyje el nekein! Hahaha!
Legyenek meggyőződve kérem, hogy a bádog-kanál még többel beszélt, mint a kondér.
Sől a végén még hozzá is telte, a habverőhöz fordulva:
— Oh, emlékszem én jól arra a habverőre is! Az gyűlölt engem legizóbban. meri tudta, hogy ez a vén kondár is engem imád! önuek kollégája volt, kedves ur, nem emlékszik talán a nevére V
Nem én! — dörmögte kedvetlenül a habverő éa a fal felé fordult. A bordáin-sötétvörös, rozsdás könycseppek folytak alá. és méltóztassék elhinni, hogy ezok a köuyek a kondárnál, de még a bádogkanálnál is ezerszer többet beszéltek.
Szereljük az élvezetet, a kényelmet, az evési, de különösen Mik közlük, a ki szereti a sört. bort. cognacot abszintot. spirituszt, pálinkát és mégis emellett haladás mutatkozik, s agyvelőnk bár többel isznak, többet tanulunk, módot ad a boldogulással. ha a laj erejét rontja is. sok egyént tönkre lesz. azért a fajok nem tudnak egymás fölé kerekedni. vagyis jobban mondva, a Iraucia ma is oly erős, mint ma a porosz, a japán mint az orosz? Vagv laláu nem? Nem\' Az ember ma már meg van róla győződve. hogy az ital elseuyveszti az erőt. tönkreteszi az akaratot, az életet olcsóvá leszi: az ideákat kiöli: az öngyilkosságokat szaporília; hogy I lehet akkor láisas érzésre nevelni az emberi önzetlenségre tanítani bonszeretetre, hőségre, ethikára. magasabb szárnyalásra, ha nincs bent lélek, szív és akarat, mert mindezt tönkre teszi az ital
Az Hal előmozdítja a prostitúciót, az emberiség álkát és mivé lesz az iszákosság mellett a fai? Akik Zóla : I assomoir-ját olvasták, a „delerium tre-iiiens" áldozatát : Kupéi tanulmányozták, ludják. hogy az iszákos-ág az emberisén uiegöiője. Krról kell felvilágosítani a népet, a gyermeket, az iskolát, a társadalmai
A nőemaucipacíó, a szocializmus, a pil.....és tán
a tesli fáradtságot legyőzik, erős akaratot, tiszla or kölesöl. lelkiismeretet és józan gondolkozást szülnek?
Ma a tudomány azt hirdeti, hogv a lélek és ugy egv és tigvanaz, ha tehát a lelket óvni akarjuk mindazt elkeli.lávolílaui. ami az agyat megháborítja, zavaria. iiiegrontia, de ez nemcsak az agyat romja meg. de a munkaképességet is, tönkreteszi az erőt: az idegeket, az izmokat, az alkohol okozza a bűntetteket sokrészben, és ezen szokás ellen nem használ sem a példa, sem a mérséklet egylet: a büntető beszámítás a f^J el ősség öntudat elve elesik
Az iszákosság. a közerkölcsiség ellensége, maga után vonja a tömeges nyomort s betegségeket, a balesetek, időelőtli elhalálozások, munkarestség, csavargás, koldulás mind annak az eredménye. A mai társadalom sokkal többel költ a szeszes italokra, mint kenyérre, vajra, lejre, posztóra, s ez az oka az erkölcsi eldurvulásnak, a lelki erkorcsosodásnak. Az
összes kimutatások erkölcsi degenatiót mutatnak, nálunk csak Hü ezer bűnöst, Angliában félmiliót. De van is uáluk 2—3000 öngyilkos, 70—80 ezer elmebajos, 8oo ezer l millió proletár. A franciák is elfogyasztanak 2 — 300 ezer hectoliter pálinkát, « minden emberre esik. loo liter szeszes ital; inig nálunk csak ftü liter. 1)» nincs is sehol annyi kocsmáros, mint Párizsban, mert itt 33---Ő0 ezer közt váltakozik számuk, s elköltenek szeszes italokra :i milliárdot. ltl már ugy, mint Angliában, az axszonyok is nagy ivók, a kávé\', páiinkával isszák, s e méregben a gyerekek is részesek
A küllők se dicsőíthetik többé e mérget, pír. sápkór, dadogás, tántorgás, félrebeszélés az iszákosság következménye, s a részeg egyén, haragiában, bosszuállásábaii rettenetes Az-a legfontosabb, hogy ilyet, ha bolt részeg, fölmentik nem viszik kórházba, laviloházba ha tál) józanságában halárotolt is, mivel részegen ölt.
Baboas Láazló
Kis tükör.
— Állandó rovat —
A mai számban uj rovatot uyil a „Zalai közlöny" Mint a ciiue is mutatja, az eseményekből vonia le a tanulságokat, ami által társadalmi életűnknek hú tükrét adja. K rovatot nem a tedenciózus rosszakarat, hanem az ob|ektiv igazságszeretet vezeti, Ha netán iiuítt-amott egy kis fulánk lesz benne, ennek mindenkor a morális oldalát szabad és kell tekinteni. A sorok kozoll bizonyára ott lesz az erkölcsi lanulság amivel csak azt célozzuk, hogy ha-soulólól óvjuk olvasóinkat. Krdemes a rovatot Ugye-lemmel kisérni, meri mindig aktuális és megtörtént eseményeket tárgyal, akár helyi, akár zalamegyei, vagy országos érdekű dologról lesz benne szó. Olvasóink közreműködését szívesen látjuk Bárki küldhet be eseményeket, akár feldolgozva, akár nyersen. Szerkesztőségünk gondoskodik róla. hogy ízletesen legyen feltálalva.
*
Sokszor felvetődik a kérdés, hogy milyen társadalmi elei van Nagykanizsán A felelet következetesen a/., hogy rossz Hogy iniérl rossz, azt még senki meg nem magyarázta Tarvadalmi kínai fal vau városunkban, ameiyuek rombolásai nem meri és nem akar|a megkezdeni senki, — egyedül a sajtó. Kgvedül a szahad szerelem az a tér. ahol lehullanak a ka-zlrendszer vála*ztu-lalaí A viszonyok — a társadalmi viszonyok szomorúan /.üllőitek, aminek eklatáns peldiiia, hogy \\kár vendéglőben vagv illik, akar végrehuitást uézünk végig, csattanós tiuáiéhan gyönyörködhetünk. A pofonok bizonyítanak. Hogy milyen irányban, ez mellékes A fő az. hogy lellá-zadl az erkölcs, a becsület és nyakon teremlj a bitorlót.
*
A .Zala" hírül adia hogy Nagyváradon egy diplomás középiskolai lanár nyomdász-inasnak ment, mert nem kapott állási. Koplalni nem volt kedvo, keresett tehát becsületes mesterséget. — Az a tanár minden józan gondolkodású ember becsülését vívta ki magának merész teliével. Mint lisztes iparos nem fog raszoruiui repedi kopouyáiu méltóságos és kegyelmes urak jóindulatára. A hírhez u i, laptársunk elfeledte hozzá lenni, hogy az a tanár — zsidó. Kz pedig akkora bűn Mavvary-zágou mondjuk két ev óta — hogy mellette a rablógyilkos Mail becsületes emberre avauzsál. Nagyon naiv ember lehelet! az a tanár, ha azt hiltc. hogy addig kinevezik. inig holmi Harkóctyak dirigálnak a közoktatásügyi minisztériumban. Ha a kinevezések statisztikáját nézzük kél ev óla. szomorúan kell kouslalálniik az osztályozást — vallási viszonyok szerint — Kz a felüről teremtett rendszer meglátszik mindenütt, igy a nagykauizsai all. elemi iskolánál is. Krro még majd rátérünk.
*
Teszem fel. bemegy egy ügyvéd a .Központ" kávéházba es mulat. Kjfél felé jar az idő, tehát peiagő és cigány kell Véletlenül még kél társaság van a kávéházban: egyik asztalnál tisztek, a másiknál, csak Zsidók ülnek Ks Iliit tesz ekkor a hazalias liskális, aki véletlenül tagia a helybeli 4s-as pártnak ? Rázen-diltet arra nótára, hogy „zikcene, zakcene" ... A liskális ur mulat s akinek ez nem tetszik, az pukad-jon meg. Az pedig már régi virtus, hogy ilyenkor üssük a zsidót A remekelő ügyvéd ural azzal mentegették, hogy be voll rúgva Ámde ha be van rúgva, miért nem csókolja meg a tüzes kályhát és miért akar éppen felekezeti villaugosl előidézni? — A
I
í
A L A I KÖZI- 0 N Y
1908 APRILI8 13.
csattanója mégis az, hogy ha pld. valaki a Kossuth nótát kérte volna, art a cigány nem játszhatja, mivelhogy nem szabad a társadalmi békét megbontani, lévén a kávéházban tisztek ¡». De a zsidót bántani szabad, ez virtus Nagy- és Kiskanizsán egyaránt. — Hogy a fiskális ui zsidótól is keresett már egy kis aprópénzt, az igazáu mellékes.
következó részletekben tel-
Illetve
A h é t.
— Lapunk legközelebbi száma — tekintettel a húsvéti ünnepekre — kivételesen szombaton, f. hó 18-án jeleli meg.
Ki szerkesztette a feliratot? Lapunk mult számábaii azt irtuk, hogy a Muraköz egyházi visszacsatolását kérelmező feliratot — melyet egész terjedelmében közéltünk is — Arvay Laios alispán irta. Az alispán urnák szerkesztőnkhöz ez ügyben irt helyre igazitó levele folytán készséggel hozzuk nyilvánosságra. Iiogv a gyöuyörü felirat szerkesztője: Kolbenschlag lléla. vármegyénk daliás főjegyzője.
— Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatásügyi minisít-r. gróf Batthyány l\'ál főispán utján a következó 80-t. elnöki számú leiratot intézte dr. Ruzsicska Kálmán kir tanácsos tanfelügyelőhöz : .A Duuanluh Közművelődési Egyesület* elnökének hozzam intézeti felterjesztéséből ürömmel értesültem arról, hogy Nagyságod a .Zalavármegyei Közművelődési Egyesület" szervezése körül sikeres euliuráhs munkásságot és hivatal Kötelességein messze tulteriedö agatátiót fejtett ki. Indíttatva érzem magamat arra hogy Nagyságodnak ezen buzgó és eredményes működéséért legőszintébb köszönetemet és legtelje-sebb elismerésemet nvílvánitsam "
Eljegyzés Rónai Sándor csáktornyai tanító-képezdei tanár el|egyezte Morandini Komán volt nagykanizsai építési vállalkozó, csáktornyai birtokos leányát. AtiioiNka kisasszonyt.
— A nagykanizsai magántisztviselők egyesülete legutóbbi választmányi gyűlésében foglalkozott az uj ipartörvény tervezettel, melynek tanulmányozására bizottságot küldtek ki..filénk tetszéssel fogadták Eperjesv (iábor elnöki megnyitóiét, melyben az uj választmányt üdvözölte, összetartásra és buzgó működésre hívta lel a választmány Ügyeimét Az egyesületbe az utóbbi hetekben mintegy 3U ni tag jelentkezeti. Az ülésen még több lolyó ügyet tárgyaltak.
— Kiáradt a Mura A rakoncátlan Mura minden tavaszszal beszéltei magáról Szombaton ttira elniosla a löllest Kotornál és nemcsak a vonatközlekedési akasztotta meg egy napra hai^-in a faluim is behatolt a víz Nagykanizsáról szombaton d u a 48. gyalogezred l m embere utazott Marzsö Tibor kapitány vezetése alalt a vész színhelyére. Dobrovics Milán a kerület képviselője táviratilag jelenlétté a veszedelmet a miniszternek
Hirdetmény A .Neptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán* a folyó évi április hó Iz-éii meglartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozata alanján ezennel közhír.e teszi, hogy:
I. A takarékpénztár alaptöüé|e \'jí.ii.ihiii koronáról It O.fiOO koronára emeltetik lel
K célból k¡bocsáttatik ;i ti drb ,\',t ti K. névértékű uj részvény.
3 A régi részvényesek az uj részvényekre elővételi logiíal bírnak olylormán hogy miudeii drb régi részvény után három nj részvény ¡ár.
4. Az elővételi jog 1U08 április hó 25-ig gyakorolható, amely idóu tul az elővételi p>g megszűnik. Aki elóvetelí jogával élni kíván, tartozik a régi részvényekel Iclo-lycgzés végett a takarékpénz tárnál beiniltalui és egyidejűleg az első részletüzel> st kéazpélizbeu teljesíteni.
Minden ti| részvény kibocsátási árfolyama 510 koronában állapitlalik meg. amely összegből 000 korona a részvénytőkéhez, :0 korona a tartalékalaphoz csatoltatik
fi. A befizetés jesitelidő:
in.) korona az elővételi jog gyakorlásánál a részvény jegyzésénél:
lf.O korona legkésőbb l 08. május hó Ifi-ig;
150 korona legkésőbb 100*. juiiíus hó 15-ig;
ISO korona legkésőbb 1308. juniiis hó 15-ig.
7. Ha a részvényes a neki biztosított elővételi jogot a fent kitűzött határnapig Il!i08. évi április 25-ig). igénybe nem veszi, ugy tekintetik, hogy azzal élni nem kíván Az ilyképen esetleg megmaradó uj részvényeket az igazgatóság 1908. április hó 30-ig jegyzés alá bocsátja. Kzeu jegyzés alá bocsátott uj részvények kibocsátási árfolyamára és befizetési feltételeire is a fenti határozatok érvényesek.
H. A kibocsátandó uj részvények a régiekkel szemben \'/j aráuyban részesednek az 1903. Üzletév eredinényébeu.
9. Azon részvényes aki a befizetéseket kellő illőben nem teljesíti, köteles .\'»"/„ késedelmi kamaiot lizelni. Ha pétiig valamoly részvényes a befizetést a társaság hivatalos lapjában közölt harmadszori felhívás mán 30 nap alatt nem teljesiti, az aláírásból eredő jogait és teljesített befizetéseit elveszti. Részvényutalványa érvénytelenné válik és az igazgatóság ahelyett ti| részvényutalványt bocsát ki a befizetett összeg pétiig a tartalékalap javára fordíttalík.
Kelt Nagykanizsán, l\'.nis. április hő 13-án.
Az igazgatóság.
— Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, Iiogv a m kir osztálysorsjáték tervezete a legkedvezőbb nyerési esélyeket nvujlja. Nagy nyeremények mellett számos kisebb nyeremények vannak ós különösen az hogy a fele a kibocsá|lolt sorsjegyeknek tehát minden második — nver, az oka. hogy a nagyközönség minden rétege kipróbálja szerencséjét Kzer és ezer ember lett ilv ulou szegényből gazdaggá Az osztálysorsáték legutóbb megielent képes leírását érdeklődőknek ingyen és bérmenive küldiük meg A/ ni sorsjáték I. osztályának húzása május 21. és 23-an lesz. Tegyen szcrencsekisérletet és vásároljon sors|egyet az előnyössel! ismert KISS bankházá-bau (Budapest. Kossuth Lajos u\'ea 13). mert pontosan és lelkiismeretesen szolgába kí vevőit és mert Kiss szerencséje nagy !
— A „Zalavármegyci Közművelődési Egyesület" körebői. Serényen folynak a „Zalavárme-gyei Közművelődési Egyesület" szervezési munkálatai Egyesek, testületek, intézetek, városok és községek nemes versenygéssel lépnek az egyesület alapító, pártoló és rendes tagjai kozé. Az ügykezeléshez szükséges nyomtatványok s könyvek már beszereztettek. A kereskedelemügyi miniszter, a. ko/,ponttól gróf Batthyány l\'ál elnökhöz érkezett tudósítás értelmében a .Zalavurmegyei Közművelődési Egyesület* levelező-seillez megadta a szükséges portóiueillesseget Mihelyt az egyesület elnöke által a belügyminiszterhez megerősítés céljából felterjesztett alapszabályok leérkeznek, azok azonnal kinyomatni \' > az ow.es tagoknak megknldotiii fognak. Ugyancsak az alapszabályok megerősítése után kapták meg az egyesület tisztviselői es igazgató választmány tagjai, az alakuló kozgynlé seu toriént uiegválaszialásiik okmányait A már alapszabályaiban megerősített egyesület tagjai fel Ingnak kéretni tagsági dijaik befizeiéséro. hogy a/, egyesület gyakoriali j^vékeuvségél megindíthassa. t\'«y ez erdeittbeii, valamiül az egyesület ti költségvetése Ügyében, az igazgató választmány első ülésében Ing a/ alapszabályukban előirt módon előterjesztés telelni
— A tavasz bűbájos szépségeit esak az egészséges ember tutija élvezni. A napsugár, a le-
a szabad természet minden pompája zamára virul, akik ép idegzettel s jó szervezettel bírnak. Szomorú azonban, hogy millió és millió beteges, fáradt, koravén ember jár á ta-vaszi napsugárban, akinek ftfálta tárja lel a szépségeit ég és fold. ők komorak és szerencsétleneknek érzik magukat l\'edig segíthetnének magukon A gyökeres gyógyulás módja meg vau írva az „Krte-kezes a villamos gyógymódról" eíriill könyvben, melyet kívánatra ingyen és bérmentve küld meg min
deukiuek az Klektro Vitalízer Orvosi Rendelő luté-zet, Budapest, IV. Károly-körut 2. félemelet őt).
— Uj idők. Április elsejével uj évnegyedet kezd a Herceg Kerenc hetilapja, az Uj Idők." Eredeti regénye bizonyára széles regiókban kelt érdeklődést. A regény cime: „Gyönge emberek", s írója Legiőn.er Álnevű szerző, fiatal magyar otnber, aki öt éven ál élt az idegen légiókban, s innét küldte novelláit az Uj Időknek, melyekkel nagy feltűnést keltett Mostani, nagyobb szabású munkája is ez idegen légió fantasztikus környezetéből indul. Ez a regéjiy az uj évnegyed egyik irodalmi érdekessége Mellette a lapnak hetenként megszólal egy-egy kiváló munkatársa, frissen írt munkájával. Elsősorban a szerkesztő. Herceg Kerenc, aztán (íárdonyí, liródy, Szomaházy. Ambrus Zoltán, Heltai. Lovík, Endródi. Szabolcska; llorkayné. a szellemességéről ismert gentry asszouy, ezultal a cukrászboltba jár. s itt veszi csípős kritika alá a közéleti aktnálitásokat Ellesett finom és elmés diskurzusa az Uj Időkben jelenik meg. A lap fejléc-n»-zai, amelyek immár országszerte kedveltek, továbbra is szezonszerü eseményeket karrikiróznak Az Uj Idők előfizetési ára negyedévenként 4 korona
Háztartásban fontos a mohai Ágiiéi-forrás. bővebbet a meglelem hirdetés
--- Rossz izü gyógyszert jp«<mekek u, „ vesznek be. Ha az orvos creosoUjU^sparaliíinol rend i, a gyermekekkel mindig ha| vau mert nagyon is keheinellen ízű Ha ellenben az orvos „Siroliii-Kofli.<"-l rendel, a gyermekek szívesen veszik, meri jó kel!---mcs ize vau. „Sirolin-ltociie* a legiobb bükkfakátran. -preparatum, mely nem izgat és inéregtelen A gyógyszertárakban kapható.
— Berger orvosi higiénikus szappanjai már 1868. óta vaunak világl\'orgaltiinban; tieui leh-t (elint csodálni, ha számtalan értéktelen utánzatot V Herger-féle szappanok esak akknr valódiak, ha tnin-den címke az ismeretes védjegyen kívül a cég ezen veres színű aláírásával is el vau látva : 0. IMI & l\'omp. Kapható minden gyógyszertárban es drog •-ríábati.
— Biltos gyógyitalát. Mimla/ok, kik io... eaic.\'te., vájj)\' »xtfÁiu*cics kavulkullclicn (clfuvOiU-hnn, >Irvii.i>!-.111, f,,-lajAslian, ¿Ivlgyiiilnylian vagy cgy..-l. bajokban -/cini-tlni.ir. 4 r aló. II M\'.ll-U-lt- MÍ,llll/.|.oiok-. ha(*iU!:it.-i .lllul l,(o... Byrt. gydUsi crnek cl. l-\'gv «loboz ¿ra \' koi. S/éikUMc* n..f onta Utánvétellel M..H A. gynjgy.xljré«, cs. e-f kii. iwiv. -íÁlUliili^l llí-ji, I. TuohlSuUm 0 A vlilíM gyú|(y./.tT\'.Vdt.)>a>, lial:o»>/oi-lílll Mojl V. kc./itim-uyc .1/ ii g)"4,i jlU\'tH,YCWl .iI.iím ivaI kOreiel>>.
Kulnpkiiuly Nagykanizsán Ka |o 1 - olesó kalapot, vagy sapkát óhajt venni, ugy keres., ti I Welliseh Maiküs kalapkereskedését 1 Nagykanizsa Erzsébet-tor) hol .1, -I es ;> koronáért kililnő őnina ségü kalapot es sapkát kaphat.
I, n.urik,\'t..is ■-*ia<1 i János.
Etjogyzoal Lakodalmi Damaszt Eollonno
|nu.l,\\ljll.lilll.njl. \\|<|,
Selyem
ou-tcli\'-ok ktiim-l\'
v Jlen.icf . . «(-I)CIU k..-t»»l fel-jcl>U bórmentvo ós vűmmcnicscn. Mni.il
ii>vívni ihlí/cMíl-\'k I
an Seidenfabrlkl. Henneberg in Zürich.
vejző. virág, csitk azok sz
A lejobban, bevall, a bel- cs kullold legelső lektntclyeitől es »ok ^w-ct orvo&toi Ajánlott t<i| »xer «gósz-^sóges ós bólbajb-m síenvedó gyermekek it felnőttek \'regére; nagy lapórtékÜ, elősegíti az i/om-ós csontkópzodóst szabályoz/a az emésztési c* a haszna íMhnn olcsó. ,A csecsemő* elmu tanulságos íu» zet ingyen ktphiito az elaruMtó tic-lycken, vagy R. Kufeke nól Wtc:. I.
Sirolin
•Bmtll n (irigyli (. 9 («tiúlyt. rjtoinn. UH » kOW>t(rt. »lUdíkot (Jjull tmdfct
Tíídöbötegségek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvou állal naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utir,za(oka( is kínálnak, kérjen mindenkor „Ruehr" rmteti eaomajoláat.
F. Il0frmnn11-I.11 Korlie & Co. llaael (Svájc)
„Roehe"
KapbilA oivrni rendtktre . cyúfyutrUrakr tuiv - Ara OratcoU.t korona.

IHOS. APRIIJS in.
vásárolhatnak. tekintettel szigorúan szabott
következtében iiz általában
Vidékiek,
kik személyesen uem a talpba vésett árakra, minek
szokásos t
tulkövetelós
ki vall zái;va és-a meg nem felelő áru bármikor ki lesz cserélve vagy a pénz visszaadva kizárólag a
" cipőgyár r t. nagykanizsai fórakiára Kő-utca ü. szám Korona szállóval szemben rendeljék meg szükségletüket.
„TURUL\'
ZALAI R 0 Z L 0 N Y HIRDETÉSEK. l»OH Arn lor<;aloml>au.
Berger-iéle
syósy-KDtrőny-sznppnn,
irk>nl«lT«ti Altat ajAnlra, Kurtpa l«(több allataiban féofM «•k*rr»>l alkalmailatik
iiiiiHlciiiiemü börkiitegok
fik»», <•<•*##» irt*f»» t-tuli p<k«IA« tl kOtefk, urj»»*"-tn Mftvf »••• var. ij»\'i <nc, hMtuiiii i«v- n <K«kfcitkorpa »llrn. A Hpi«rr-\'cU kAlra\'<T*Mpi>an «rtai<nairaa lia-U Air r« •Iiib 4« I.\' •ttin-ltii vgji b, • koíí\'k\' <H«iiiti«M -IAI«»r • -(-■ *"%tr».» •\'■(•panikUI (Our *nhnt»»ik. Idilli l»rtri»«(4»K«#ff«k"*l
aikeue. nlkalntatlslik * «atrüriyniappaii ,o«»tt «
llerger-félo Iviítnlny-kéiisznppiui.
rll.tti.iiia>iti, i >|<nn kein k <itli>i"- ni\' <4il»>t«<ftMn aM*»n i-s«■ ranlLaUai. börttntlw> iiinado r» lllrilA«i«ptiaii .nimtanuwpl limtnillniiil t»m-> «131
i/Ayp \\ yt \\ \\ q a p IJci\'iíoi\'-félcíílyüerin-kiilriinys/uppiiii
IV UA VJ//"YO/~Y\\_J. n* iljeMia-unjtomraai 4» un«", latiul.
Hirdetmény. Az iparosok képzésű szempontjából felette üdvös lévén, hogy a külföld ipari viszonyait tanulmányozzák és az olt tapasztaltakat itthon értékesítsék, kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur () nagyméltósága mull lüoí. évi február hó ii-éu 11.570\'VI. <J szám alatt kelt elhatározásával minden hazai kereskedelmi és iparkamara területére egy-egy hatszáz koronás iparos ösztöndijat engedélyezett.
* Ezen hatszáz koronás iparos ösztöndiira ezzenel pályázatot hirdeiünk A pályázati kérvények, melyeknek a folyamodó lakhelyét családi és vagyoni viszonyait. foglalkozását előképző tségél, nyelvismereteit, erkölcsi magaviseletét, esetleges jauuluiáiiyai^ az állal iit-t in már elnyert kitüntetéseket es végül az ösztön-di| elnyerése esetén általa leendő utazás irányának részletes megielölését valamint azt is kell tartalmaz-niok és okmánvilag igazolniuk vajion folyamodó katonai kötelezettségének eleget tett e már és vájjon biztosítva van-e előre is egy megfelelő külföldi nyárban vagy műhelyben való alkalmaztatása, esetleg valamely külföldi szakiskolában leendő felvétele, folvó l\'.inB. évi április hó t.i-áíg nyújtandók be czeu kamata elnökségénél vagy küldendők ne annak eiinére.
Megjegyezzük, hogy folyamaiénak kötelezett séget kell vállaluiok az iránt, hogy- az ösztöndíj különbeni viss/.alizeleséuok terhe alatl vissza lógnak térni hazáinkba és külföldön szerzett ismereteiket itt fogják értékesíteni. -\\zok a kik katonai kötelezettségüknek Illeg I1CIII lettek eleget vagy az alul feliijeiltve nincsenek az ösztöndíjra nem száiníthtiHflTk. A kiskorúaknál atyink vagy gyámjuknak kell kezességet vállalni a fenntí kolelezeltség lietarlásii tekintetében
Sopron. l\'JOfl. évi április hó -t-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara neveben Ullein József s k elnök Kirchkuopf Frigyes s k titkár
N v i 111 ó i
Ki >i rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőssegei a szerkesztőség

A Bór- és Llthion-tartiiluiu ;s«t -.
1 t ű
! forrás b
s sikerrel használtatik
! vesebajolinil. « húgyhólyag bán- \'\' ! tulinaliiil tsköszvénvuél. iczukor-
botegsígnél, ! emésztési lélég- HA
zési szervek burutjninil. If
H ú g y h a j t ó It a t ¡i s ti ! ¿,
1
Ytl.íien I lat«!
K-)■\'■ >(<> iir<tnt\'>tkfrt*kt-lritil>f »•>•;, \' ! t.n\'A 3i Ä»/rrti..»/Hri*,i< WiUuhttn-il
| • Pkifamt, I\'. /{>4iiotfr<ilr<*rt * f
j ^JWKWKHB
... j.Í

5ö)
-IV „v ^¿¿-\'risúrü.V <1 -
15a;« (lyc«it.•Uilnlommat O ttit-jm lattil. Mini kiviló bonjol\'i ■ tr ktUino *r dm iiyuy«l loval 1» a. IMJI
Ilerger-fólo lioritx-sziippiui
ItlUKiek, nap«Ut«i, kirplb. Itilirupr «» ««y*1» bAr
bit|uk ellt\'U I« tuludan lAjnnU 7o IHUr lm«4i.Al »11 ||tn»IIA«uU «KJIMC. ,\\ V4*.ii>M»rt«l at.wo\'otUn -
livrk\'vr-Ule kfttift tj««upp ml ix»r«i~tui>f »»\' m 4/ A ..•»Mi» n*«^ a itt lílhatA ♦♦<l|a,\'fri • . p
h.lunUH« ditroUvwli»! ^___9ts /-^O.IjI^^
i .cat«n ihUii t* -
nrmiy4trMUiuel a p<Ulil vllA*>ti>U|ll4«oit l.li»«». \'>iiii.t*l« »-j^ii: Hf<\'Xf* r* \'tmiéi^i «tippMi <11 i| - .\'iiii.ii,, .« t¡, tidpu uippinllM mailAkoit tiaunilntt QUmUwH vjl» a.jívt»
Kapható min !pn 7yf>7Ti^rl>Ati r» \' aaoofó n<l«tt>ati.
\\nKybau : O. Holl & Comp.. Wieu X., aiboratr. 8. \'!|»B»f»ror«»ilK» l«»ri»ktrtr rür.>li .lovsof «j.. íjriarr-. »»• . Itii(l.t)>r«l. KlrAI n.,Tlii»tllHi>yi«P én H iU, /-» \'n • I-itr.t, Mo.11 <r «■» \'»o«4«t <lr«iifiila(u.s, Horoii.il> tloa. Iii Htii.vhcn iiiIihIcu Imiin» mi. v«lainliu m»-vurortatw ú<t>«-i vt.o t»l«if»w ml «»«I«».» gyrtx.» »\'crtrt-.«iH.i-n. to»<|l»uA 1% I«•>I» <ir »rii«*riAi4bau IlUtujier-Itnre^U^iiearUbru.
jeustein,
padKV. -XKAXWUTCSm*____
na s haji o lab<
LÍlÖ]
lacsaii
Neustcin-féte ERZSÉBKT labdacsok K pílulák hasonló készitményeknél minden tekintetben feliebb becstllendők, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altostí szervek bajainál legjobb eredményűvel használtatván gyengéden hashailók vérliszlitók: egv gyógyszer sem ¡óbb v mellett, olv árlalinatlan, mint e pílulák a
5 Z £ K S Z Ofí ULÁ3
legtöbb betegségek forrása ellen Cukrozott külsejük végett még gyermekek is szívesen veszik
/-.V/f/ pththtt Ittrfiilmitio tlnnz .\'Itt [Uh i l\'.ijII //7,<-r<-s, hí<•\'// \'v ilnbnzl, Ifltól 1\',\'f) /illiilnt t\'ir-tiilmnz, rnuk \'i kormiri. \'4.4!% kortmn t\'lti/ff/1.1 \'.r kühlfufi»i-llelt em/ trkwn turineiitír k(lltle/lk I lánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határn-
^aR^Sl -----; zoliaii NKI STK1N KI Lol\'
\'-txCjnn basliaitó labdacsait Valódi csak. ha AOqH mindeii doboz törvénvileg bevgvzelt véiljegyDukkel piros fekete nyouitatás-; ^ ball .Szenl Lipót" \'S .Neusleill Klllöp
1 - J gyógyszerész" aláírással van ellátva
A kereskedelmi lörtéiivszékileg védett esomag isink aláírásunkkal vaunak ellátva NEUST EIN FÜLÖP
,Szcnt-l.l|>ótho/" ciiuícll gyogysícttáia, BÉOS. I.. PI»nkonK»»sc 0 Ka|.liaiA Nacykanf/\'Au: HELUS LAJOS ís REIK GYULA
fiyagy wcrésieknél.
Ha cipó. legyen fekete és ha cipőkrém, akft.\'i* legyen Noxín a kulcscsal Az egész földkerekség..n ismerik a Noxín cipőkrémet, amely a bérnek maradandó, tükör lenyes, éjfekete szint ad s emellett tartóssá is teszi. Magyar ember találmánya a JNoxín Hoehsinger Testvérek gyártják ltuilapesten. Itozsa-utea 80. Kapható míndeii jobb üzletben.
1
IFJ VTAJDITS JÚZSEF
Alapítási áv j 1832. 1 Oitzitásak ás lampionok. Ajánlja jól berendezett könyvnyomdáját mindennemű nyomdai munkák díszes és Ízléses elkészítésére lulányos árak mellett. Névjegyek, körlevelek, meghívók, eliegyzési- és esketési-kárlyák stb, iniuilig a legújabb divat szerint készíttetnek el.
\'.y i ■
\\ legjol b kulyit-kalács volt és marad a
Fattinger-féle Kutya-Kalács,
lliely az összes e fajin, lápszerek közül a legjobb összetételű es táperejű 50 kg 23 K , 5 kg. bórmentve 3 20 K
Fattinger-féle Puppy-Bisquit
kolyök-knlyák részére - 60 kg. 26 K., 5 kg-bérmentve 3-50 K
Anegvzék.\'l tiérnienlve küld:
Fattingar\'s Patent Hundekuchen und ßeflligelfutterfabrlk, Wiener-Neustadl.
250-nél több első díj. A I attínger léle tápszer
állatorvosi ellenőrzés mellett kev.ül

Kölcsön!!
Arístokniláknnk. iiiü^.isnbb állásti személyek-iiek, l\'öltlbirloknsnkiiak és hiibizoinány-ltilitj-tlonosokmik 10000 koronától bármily iiint;;is ősszegig szigortt discrelió mellett. Bővebb felvilágosítást ad I Klein. Wien. IV.. Mfllilgtisse No. 20.. 4-ík emelet 16. ajtó.— Értekezni leltet (i. u. 2—5-ig,
ölöoltvúrsy eladás.
A ki L\'Hcsascjics, olcsó, sacp SZ\'"\'I"\', akat, l<i.-.ulotiMin. 1 loitluljon
Vilya Miklós f"™;
ollTin; Iilip4hn
Oi-Cianadoa (Torontklmcgye,) ,. Imi iiokraajf mlaoi»|ü I. rijidi lai. gyokaraa m iIibh ¡oldg|tiá nyok. kor 41 ci4maggla|oh. lala y mini arairilai sima n gyökaraa
J \\ afdlexst^sk. namkúlanbanugjaa-
A t> >ron fajok II randii 4lítálji«t-
7 ban a tcKolcsohh óihan kaphn-
t"k. Srololagataak kulon c ct\'ha vála^^t.\'tt lajolt. — Faj ai arjtgyzak klianalra oigjin 41 b4rmtaln A /..in.», cltsniütó-lcvcl kosíiil itten csak cy\\
Kaiioiiar, It\'O.". II II.
A/, oltványokat kcicm an^ak idejen ku\'on csomagolva küldeni, h\'ipy tudjae. inifclc faj, s hová ültethessem — A küldött oltványok mind mtgritdtck, bat eredetileg is onnét rendeltem volna.
Keieni a rendelést előjegyzésbe venni s enől ertcaitem.
Szíves üdvözlettel
Vt\'facj Itóliert
u. tanácsos.
Jtí. -\'TK . .JpfS,. .rtí.
•r - T- -r -T T
^jjs. ^i|JS - ^ ^\' \'\'\' ¡¿¡\'
r
7. A L A I K Ó 7. I, <"> N Y
l(i()8. AI\'RIMK i:
MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas
ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.
Minden kulloldit tolóimul hazánk természetes szénsavas vizek kirÁI v.>.
a mohai ÁGNES -Forrás
o.
Milli-niiiumi nagy éremmel kiiOulelv,.. Kittlnft asztali, bor «s g i n g y v i z, a gyomorégést
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne^ foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát
llasznál|uk a iimliui Agnes-loriást, lm gyomor-, bél- és légcsöhuruttól szabadulni akarunk.
Dr Kétly
Használjuk a mohai Agnes-íorrást. ha a vesebajt gyógvitani akarjuk.
Dr. Kövér
Használjuk a mohai Agnes-íorrást, ha étvágy-♦hiány és emésztési zavarok allatiak be.
Dr Qebhardt
Használjuk a mohai Agnes-forrást. ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk
Dr. Qlass
Háztartások számára másféllilcrcsnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett vixnél, sói a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz. Kapható minden füszerüzlt-tben és elsőrangú vendéglőben Kedvelt borVÍZ.
Olcsóbb a szódaviznél!
Főraktár: FLEISCHHACKER 1GNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161.
EKSZERGYAR
Villamos lizeinr- bireioli-zHI arany , ezüst- és ékszeraru miierem
Különleges készítmények i ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj foglalásokat és álalakilásokal gyorsan elké«ziU>nk.
Kiadás részlet fizetésre is! BERÉNY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerészek Nagykanizsán iVárosháza átellenében.
STEFÁNIA SZÁLLODA
egészen újra javitva WIEI. II. Tibiritriin 12. Riipnti likvéi
Automobilisták figyelmebe!
Oarnifó óm chftuflfour-lukóttok n h&rbnn, 6 percnyire » kozponttol. A villmnuH ón omnlbUBK uiuwíilloholyo minden irány foló. Modern polgári kónyoloininol berondoxolt lm* Siobu uruk tvt I-ao emeleten 1 tsxomólynok 1 HU írt n Il-lk omeloton 1 »-¿oruólynok 1.00 frt ttlll-lk emoloton 1 nxomólynek 1*40 frt világításnál ón klACOlffáUsHHl. — Tolofon: 10678.
Az
Universum-
krém
HANSI védjegv gyei
azzal a tulajdonsággal bir, hogy az euilier liór.-l liliommá és puhává leszi, kiütést és vóros foltokat már néhány nap alatt megszüntet. Lefekvés elótt az illető testrész e krémmel bedörzsölendó. Hatása kellemes. Számtalan le-vel igy szól: „Hálás köszönet a korszakalkotó találmányért, égési sebeim néhány nap alatt teljeseu elmultak.- „Küldjön u|abb 10 tubust barátaim részére, hatása klllsö baloknál valóban páratlan." „A minta-tubust legjobb eredményűvel használtam régi sebem ellen, kérek utánvéttel még 10 darabot." Igy érkeznek az elismeri sorok. Az Uníver.-um-krém-uek tehát egy háztartásban sem szabad hiányozni.
Főraktár :
CHEMISCHES LABORATORIUM.
WIEN, Vitt. Marlahllfaratraaae 38.
ARA I KORONA.
mnm
GYERMEK-_gLISZT»
CSECStMÖK.OyOMQRBfTEOfXaÚlADOZÓK «fozm
iDKisérleli czélokraféldoboiokálKorojrutCJ H tisztelt siúlesznékntk probadobazokörtyraJok incMn, rendelkuévt állnak » NCRUOA mAndorh ai fél« -J< fc foraklártan Buoapwt, tv. Koauth Lajoa utm 7sz
m
I
Szélhajtó göroaoaillapitó
(
i
I HODONY cseppek
I = Már 1844 óta
bevált háziszer, mely a/, étvágyat eló-, idézi, s az emésztést fokozza. Ara üvegenként 1 korona. Kéjt üvegnél kevesebb (.utánvéttel > ? 2 K. f>0 f.) látláoskávul együtt nem > | küldetik. —
Megrendelendő
I július Bíttner\'a iípotbehe
In Glognitz, lladirötlBrriich.
feK

eoy eqébz doboz ára 2.60 kohona

Knph.t., ,1 K}\'i\'K)»«tt»i»kban, dc biztosan az
BNEROIN VALLALiATNAIj PÉCSETT,
mely e dobozt hérmenioaeu elállít.
Leghathatósabb éa legízletesebb hizlaló éB vértiaztitó szer 1 Számot elökalö orvostanár ét szaktekintély által kitüno eradménynyel kipróbálva 1
I\' V H I? \\l H k lí k r I \' S\'c,te" • J*rosl " eloszlatja » mirigyeket ós ax ótvart - biztosítja • U I 1/ 11 itl li I\\ li l\\ i> |j I, , csontok cs izmok ép fejlődését javilja és rendezi az eméastésti. _
mv ÍÍTT lí k\' N V I • lJuil«rhe,e,len vérkép»«, gyengélkedőknél erősítő é. mirigyoszlati, azer, mellba-J ll tl I I 1< l\\ II |j h ■ jósoknál megszünteti az izzadást es eliíaegill a gyogyuláat.
1908. ÁPRILIS 13.
ZALA I K ö \'!. L Ó N V
Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
ifl. Wajdits József
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
Y ■
TÖRLESZTHETŐK havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.
Raktáron vannak
Fráter Lóránd összes dalai,
a VARÁZSKERINGÖ legszebb énekszámai,
Pedák Sári magyar nótái,
úgyszintén a legszebb zenekari felvételek.
Phonografok ára 10 korona. Grammophonok 20, 30 és 40 koronától felfelé kaphatók.
\\
ZALAI KÖZLÖNY
iai>8 Al\'KILIS 13
BENZINMOTOROK
kőolaj-üzemre is alkalmasak, gőzlokomobilok, útimozdonyok, gózcséplőgépek, aratógépek, teljes
malomberendezések, talajmiveló eszközök, stb. stb.
^ K1VANATRA SZÍVESEN KÜLDÜNK ÁRJEGYZÉKET ÉS. KÖLTSÉG VETÉST ^
A magyar kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége Budapest, V., Yáci-körut 23.


M Ö LL* FÉLE

S í:
v
I
i.
>
í
rSE\'l D Ll TZ-PŐR 1
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A vedjegyét es aláírását tünteti fel.
A Moll A-fél. 8eldlit«-porok l.ilói gyiSgyb.lá». > legmakacsabb gyomor- 4. .11..Ib.nl.Im.k, gyumoigAic. (■ gyumorhev, rügtótt si4kr.ked4., májbánl.loru, vártolulás, .r.nyci 4» . lcj{kU10nl>a<UI>h nölbetegsígek ellen, e jelet háilsiernek 4vtiiedek 61. mindig nsgyobb elleijeiltn tienell. Ara .gy lepec.4l.il eredeti doboznék 1 kor.
Iliiiiiiolti*\'»«»» törvni) liric IVnj iHHiirli.
r MOLiT-nreLE 1"
i

SOS - BORSZESZ
Ciak akkor valódi.
b. mindegyik Üveg MOU, A. védjegyet ttlntell lel, >A. Moll. feliratú ónomul v.n iárv«. A Moll-f4le .0. borszesz nevezetesen mint fijd.lomcsill.plt6 bedOrzsSláai ezer kluvíny. CIU1 4» . uieghtll4. egy4b kftvelkciményeln4l legiiaiciete.ebb n4puer.
Egy onozott eriditi Qvig ára I korona 90 llllir.
MOLL (jyermek
m
száj) punja.
fc
I.egdnom.hb, leguj.bh mód.ier neilnt ké\'itlek gyermek el hftlgy «roppant • bOr okszerű ápolására gyermekek . felnettek r4sz4re. — Ar. d.r.bonk4nt 40 flll. Öt d.r.b I kor. 80 flll. Minden d.r.b gyermek w.pp.n Moll A. v4djegy4vel v.n ellátv..
F « « i 4 I k 0 I d 4 « :
■oll A. gyágyizeritz cs. ét kir. udvari szállító által,
Bím, Tuchlanlieii
Vld4ki megrendelések ii;ij>uiit;i poMAUtAnvél melleit tcljciiltclnck.
A raktárakban tessék haiározoitan MOLL A." aláírásával ás védj gyével ellátott készítményeket kérni.
A
1 ,P
rt
HIRDE7MENY.
A nagykanizsai kőzkórház részére 1U08/9O9, évre mintegy 80 öl tűzifa szílkseges, ennek szállítására fel-hivatnak a vállalkozók, hogy lepeoaételt ajánlataikat április hó 24 éig a kórházi igazgatósághoz <1 adják be.
A/, orr« vonatkozó feltételek a gondnoki irodában a hivatalos órák alaii megtekinthetők. Nagykanizsán, 11108. április 8.
DR. SZEKERES JÓZSEF
igazgató.

•M
w
t?t <r
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
r .V .«
* V1 .. " . \' .
■4\'
H LAT KO JÁNOS 1
U.UJ „Horgon
uri szabó,
Nagykanizsa. Fóut (Korona szálló mellutt). Raktáron tartok mindennemű hazai és angol legjobb minőségű szöveteket. A ruhák szabását magam eszközlöm. Knnek kifogástalanságáért garantál 40 éves praxisom.
Kitüntetve a „Magyarországi Szabászok Országos Egyesülete\' által
Kgy levelezőlap elleneben vidékre szakértő utazómat azonnal küldhetem. Pontos és gyors szállításért kezeskedem.
Kiváló tiszlftlettel HLATKÓJÁNOS uri szabó.
JVTÍITOS illll SZOLID IHZOI.lil.it I
Alapítási év 1874
ji\'
ALinimcní.Cnpsicicomp., * a Horgony-Pain-Expeller
(Kltl.k. ü£
opy rt(ynn*k bizonyult liáziazor, moly már B: -•l *v \'•\'•< h-gi\'ilili t.i|<talomaiill«|iit6 ezernek W bizonyult kojjvrnynel, otumál os meghiilé- [ srknftl, U\'.Jorz^iil, skcppou lituznúlvn
I I k}f I m ezlc tía. Silány hamisítványok mintt bovásárlinVor óvatosak fogyunk ós csak i.lwui Qvogul |c,(;a\'i)unk «1, inoly a „Horgoay" v«|ji-(iygyol cs a Rlchlar oÓKjugyzcssol ullá-i itt do\' azlia van csomagolva. Ara üvegekben K - hO. K 1.40 in K 2 - fet úgyszólván min-■•<-•11 íij\'^\'vatortárban ka(ibató. — HSmktár: Tu rok József gyó^yiuort^znól, Budtpest.
üt hiefiter pjysíertin u „Amr orojjllilor,
l\'rágábun, Kliaabethalriuuie 6 uou.
Mindennapi azítküldM.
¥ ## # r # ##
Jól jegyezd meg: csali
cigaretta-papirt, vagy .hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
O^RETTES Oft,
r KPOSf 0IPC5Í
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 16. SZÁM.
ÁPRILIS 18.
ZALAI KÖZLÖNY
tlöflzetésl Arak: évre 10 koron«, félévre 6 korona,
Mgyedévre 2 koron» 60 flll. fcgyes mm in 20 fill. Tanároknak, tanitóknak. jegyzőknek és «llami tisztviselőknek I ívre 0 korona, tél évre 3 korona.
Felelős szerkesztő: It á I ill H II 1\' li I. I.eplulajdonnff és knul" II J. H A.I IIITS JÓ/.SKF.
S/erkes\'tnség : Nagykanizsa, Fő-ut 16. szám. Előfizetések és hirdetések Ifj. Wajditt József kőnyv-• kereskedésébe küldendők.
Megjelcn minden hétfőn dílben
Ecce homo.
Ime az Isten, a ki megmutatta, hugy milyen légyen az ember. Megmutatta az utat, a inely az igazságé s o mely, hu inártirsággal is, de az uruk életre vezet. Menjünk vele és ülána; mert ó az eszköz és a cél, a liogy megmondotta: „Ku vagyok az ut. az igazság és az életi"
Ime az ember! a kinek az országa nem ebből a porvilágból való; a ki nem azokat a kincseket gyűjti, a melyeket a tolvaj elvihet s a rozsda megemészthet. Tiszta mint a hő. árlallan, mint a bárány s az eltévelyedettek, a kikben sötétség vagyon és gonoszság lakik, megriadnak és boszura gyúlnak ellene.
Ks áll az ember, némán vádlói előtt, össetett kezekkel búntalmazói között; inkább tllr és szenved, hogysem ártsom nekik a maga védelmével. A mikor kínjai elviselhetlenné fokozódnak, gyötrelmeinek sóhaja nem panaszként, hanem imaként röppen el ajkairól: „Hocsás meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek!"
Íme, ilyen az igaz ember, a ki eltávoztatta szivéből az élet vágyait, a kit nem vonzanuk a föld hiúságai, hanem csak az igazság megismerése éK követése.
Az ilyen emberi nem téveszthetik meg az élvezetnk és nem tántoríthatják meg a szenvedéseket: meri lelke mindig a magasságba lat. oda, a hol nem Üldöznek a létezés fájdalmai: a kielégítés múlékony-ságával sarjadzó vágyakozások, a minek a tövisei akkor sebeznek a legmélyebben, a mikor teljesüllek, uek látszanak ; mert keserll csalódás a gyümölcsük Az ilyen ember törhetik, de nem hajlik, el nem hajlik a jólól, az Istentől, a kit ó igazán megismervén, szelleme fólülemeli az elet gyikorlóságaiu Az ilyen ember nem hal meg, hanem csak eltávozik, hogy az igazságai jobban, szebben éljen.
Azért szállott a földre Jézus Krisztus, hogy megmutassa nekünk az ilyen igaz embert; azért szenvedeti ki a keresztfán, hogy feltámadjon s fel" támadásával bizonyosságot szerezzen nekünk arról, hogy az igaz embert földi szenvedéseiért az örök élet jutalma várja. •
Innen van, hogy az Üdvözítő élete, szenvedése és megdicsőülése a mennyire isteni, annyira emberi is. Ezért remeg ugy meg szivünk az 0 véres teteménél ; ezért oly tiszta és valódi az öröm a mit az Ú feltámadásának ünnepén érezünk.
„Keltámadt Krisztus^napoii álleluja!"
Mily eget verőn, ,-míly szivdoboglalóait hangzik az öröm ez egyszerű, de dithyramb szárnyalású\' himnusza! Érezzük, hogy valóban feltámadott. Hála legyen az lstenuek! Valóban feltámadott és él bennünk s élni fog mondénba, a míg az Isten szeretetére törekvő emberek lesznek a földon.
*
Kmberek. a kik így érezlek, vigadoztak: mert U veletek van s veletek marad mindörökké!
Alleluia!
Tífuszjárvány.
Nagykanizsa, 1908. Április 16.
A feltámadás szent ünnepen ijesztő cini díszeleg lapunk homlokzatán. Mikor a keresztény világ az isten-ember feltámadását ünnepli, mikor szent állitat ül az arcokon ós zaklatot lelkünk a vallás malasztjaiban keres enyhülést: riasztó szózattal kell figyelmessé tennünk Nagykanizsa lakósságát. hogy kotlózölt éberséggel ügyeljen életére, mert körülöttünk ólálkodik a rettenetes, kegyetlen, rideg halál, amely akkor üt le bennünket, mikor legkevésbé várjuk.
A szomszédos Szombathelyen hatalmas erővel pusr.tit uz éh-tifusz. Százan és százan feküsznek reménytelenül a rettenetes betegségben. — A hatóság az orvosok lehelet-lenül államik a félelmetes ellenfél előtt és csak kéztördelve jajgatnak. Siratják bűnös könnyelműségüket, amely lehetővé tette, hogy ez a borznlmas betegség tanyái üthessen városunkban. Szombathely szerencsétlen lakossága már az utcára sem mer kimenni. Otthon kucorognak az emberek és remegve várják, hogy — mikor kerül rájuk a sor.
Az idegen-forgalom, a kereskedelem és ipar teljesen szünetel. Az emberek kerülik egymást, nem fognak kezet, mintha csak a szembejövő jóbarátnak már az arcán ülne a halál. A vidékiek máshol szerzik be szükségleteiket. mert seninií kedvük oda menni.
ahol a halál az ur. Ha az éh tífusz pusztításának hamarosan vége nem szakad. Szombathely, a virágzó város csődbe kerül
Tehát nemcsak száz és száz emberélet vau veszendőben, hanem még az anyagi tönk is fenyeget.
Mikor a szombathelyi állapotot így leírtuk. egy cseppet sem tuloztunk* A célunk pedig az, hogy a mi hatóságunkat felrázzuk édes semmittevéséből és idejében figyelmeztessük a közelgő veszélyre. Itt nincs helye a tétovázásnak, hanem sürgősen intézkedni kell. hogy a bajnak elejét vehessük.
Mikor e sorokat irjuk, még semmi óvintézkedés nem történt, jóllehet a városházán : is tudják, hogv mi történik Szombathelyen. | Mert azt a kis rendeletet, melyet az alispán három héttel e/.elótt küldött, nem tarijuk Intézkedésnek.
Hogy milyen összeköttetésben van Nagykanizsa Szombathelylyel, azt magyarázni felesleges. Azok az utazók, akik Szombathelyen vannak, egyenesen Kanizsára jönnek. Ma más nem, ők is behurcoltják l.a a betegséget. Ne akkor kiabáljunk, jajgassunk és sírjunk, mikor a baj már megvan, hanem építsük fel joelőre a védóráncokat. Jobb előre félni, mint későn megijedni.
Mi lenne itt, ha a rettenetes betegségei behurcolnák és e miatt az amúgy is pangó ipar és kereskedelem szünetelni kényszerülni-V Krre az állapotra gondolni sem jó. Csak suttogva mondjuk: mentsen meg bennünket az Isteu.
Az életünk sem olyan olcsó portéka, hogy csak amúgy könnyelműen odadobjuk. Mikor jött a nyílt ellenség: a törők, tatár és osztrák, — fegyvert fogtunk és szembe néztünk velük. De mit csináljunk ezzel a láthatatlan ellenséggel, csontkezével fojtogatja a nyakunkaty
Van Nagykanizsán rengeteg sok bízott-
Rath Bankház
= BUDAPEST. iZS
Bank-központonk: VI,, M.igy. Kir. Opera-Uozar palotájában. Bankhelyiségek : Ó-Utca 15. szám cs l.áziir-utcu I >. szánt.
Díjtalanul nyújtunk bjirkoick szakszerű fölvilágosítást.
Valoszbelycg mindenkor mellékelendő.
Folyósítunk: Törlesztése« kölcsönöket í"IJ"","k"1 *» h0,ll""k:a lu *\'vcs l"rlo"les"\' •«".—
A!
„•<>■ kamuim
készpénzben. \'J cs lll-tt.l hclvi bctáblázasr*
IA cvre .*»" #\'ül, esetleg j\'/^-ol.
Jelzálog kölcsönöket
Személv- ÓS tároavádtóllitelt \'(\'«\'"\'"k >•» kereskedők rcszcie, valamint minden hitelképes egyénnek 2, —10 evi ___.__időtartaim* *
Tisztviselői kölcsönöket ""«mi, törvényhatósági, községi tisztviselőknek es kMonate-zteknek llzctcsi előjegyzésre
_____:___ kezes is életbiztosítás nélkül. Ugyanezeknek nyupdijairu ih.
, ,, . t , videkt pénzintézetek cs vállalatok részvényeire értekük i>.\'»" 0-áig kölcsönt nyujlunk az Osztrak-Magyar
JjrteKpapll OKra, )lunk kamatlába mellen Tőzsdeniegbizásokat a budapesti és külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és pontosan teljesítünk, mindcnkori*crcdnicnynyel, az árfolyamokat naponta díjtalanul kozuljuk. Konvertálunk bármely belföldi pénzinlczct alial nyujlotl jelzálogos-, loileszlescs-, személyi- cs váltőkolesőnl.
Mindennemű hel- cs külföldi érlékpapirl napi árfolyamon veszünk cs eladunk l\'cnzugyi szakba vágó minden reális Ügyletet a legnagyobb pcttzcsoportoknál lövő osszekotlelcscinkncl fogva ícgclőnyosebbcn bonyolítjuk le liankházunk képviseletéremegbitható egyéneket felveszünk
Z A L i^l K 0 Z L I ) s Y
190«. ÁPRILIS |H.

.ságai között egy úgynevezett közegészségügyi bizottság is. Hol es merte bujkál? Miért nem ébred fel, hogy oda álljon a sáncokra és visszaverje a közelgő ellenséget? Miért nem tesz valamit? Mikor szólal meg a kötelessógerzei harsogó szava?
Gyorsan, amíg nem késó. Tegyük meg az intézkedéseket, hogy áttörhetetlen védőfalakat találjon a gonosz ellenség, a kegyetlen, rideg halál.
Közeleg az éhtifusz. Pusztít már a szomszédban Védjük meg magunkat!
Kis tükör.
— Állandó rovat —
Depuiációztunk. Felkerestünk mindenkit, akit ez idő tájt felkeresni illik. Kértünk mindent, amit csak kérni lehet. Hogy mit kapunk a sok közül, arról ne is essék szó. De hát miért is adjanak? Mert kértünk? A kérelemmel miféle érdemekre tudunk hivatkozni? Semmire. Mit tettünk mi? Semmit Az isten sem segíti azt. aki önmagán nem segít: Kgész máskép festene, ha azzal a kijelentéssel járultunk volna a kormányhoz, hogy mi létesítettünk már szegenyházat, arvaházat. színházat, fürdőt, vízvezetéket, csatornázást, vásárcsarnokot. — a többit adjtáok ti. De csak ugy oda állani, hogy ime a kinyújtott kezem, tegyétek bele amit kérek. Ez nem az az ut. amely célhoz vezet. Hogy a vásárcsarnokot emiitettük, eszünkbe jut, hogy a szomszédos Kaposvár már-építtet is egyet Az eszme nálunk legalább 10 evvel idősebb. A helyi lapok legalább 500 cikket irtak ez érdemben, de süket fülekre találtak. Pedig kimutatták, hogy a vásárcsarnok\'nagy jövedelmet hajt he hát nekünk nem kell jövödelem Mi szerények és igénytelenek vagyunk. Még a földek árat is lol) koronában szabjuk meg holdanként (lásd a városi
költségvetést!), holott 1000-et ér. A jelek szerint tehát nem lesz semmink, hacsak ! postapalotánk nem. ami iránt már leírat is érkezett a városhoz.
*
r
(Jsanádmegyében azt a tapasztalatot tette a tanfelügyelő, hogy a romín illetve szerb ajkú elemi iskolai növendékek egy kukkot sem tudnak magyarul. Tapasztalt még egyo-bet is. Látott egy olyan földgömböt, amelyen Magyarország mint Ausztriába bekebelezett tartomány van feltüntetve. Az utóbbit különösen metebotránkoztatónak tartotta a fővárosi sajtó. Tehát dűlt belükkel nyomattak ki. Borzasztó elgondolni is. ilyen hazaelluiies földgömb! Persze a fölületessegben dolgozó fővárosi uraknak arról sejtelmük sincs, hogy még ezelőtt 10 esztendővel széles Magyarország minden iskolájában azokat a bekebelező Justus Perthes-féle földgömböket használták. sót az uj „első magyar" földgömb pótlásául meg használjak akárhány helyütt ina is. színmagyar iskolában is. Az hát nem annvira az iskola haznllatlaiisáiíát, mint inkább szegénységét bizonyítja, hogyha meg nincs olyan földgömbjük, melyen hazánk halárai külön pirossággal vannak megjelölve. Ami a maií.varul nem tudás kérdését illeti, az már súlyosabb esel Ke azért sajnos — éppen nem tartozik rítkasagot köze. — Hogy keveset hallunk róla, hogy keves jut a közönség elé. annak az az oka. hogy némelyik. hogy némelyik tanfelügyelő azzal akar érdemet szerezni, ha lármát csap. másik meg azzal, ha — hallgat. Meri ha beszélnének. akkor a mi dunántúli tanfelügyelőink. különösen a zalamegyei is cifra dol gokat tudnának elmondani Kgy muraközi faluban járt nemrég lapunk egy barátja. Valami ünnep volt. a templomtérré csődült a nép. Maratunk elvegyüli az ifjabb generáció között és beszédbe akai\'t velük elegyedni. Persze magyarul. Kérdezte az egyiket: „hogy hívnak V". a másiktól meg. rámutatva kubai-
jára: „mi ez? de választ ezekre a legele-\' mibb kérdésekre sem tudott kapni 8 9 éves gyerekektől I Igaz a Himnuszt kórusba fujiák nem sokkal azután, de ez a szajkó módon való tudás jó lehet porhintésnek, de nem valódi eredménynek. Hej, ha azok a
tanfelügyelők mind beszélni akarnának !
*
Azt olvasom az újságokban, hogy a kis Szekszárd már megoldotta az artézi kin ügyét. A kútból óránként 900 hektoliter vízmennyiség kerül ki. mely el tudja látni az egész várost, a gőzfürdőt, a villanytelepet és nz iparműholyeket.
Nagykanizsán is esett már egy-két sző artézi kut fúrásáról, sót — ha igaz — már fúrták is a Fő teret. De magam is azt mondom: .Minek az a nagy sietség? Akinek nincs jó vize. igytik bort. Hiszen bortermő vidéken lakunk, vagy mi ?••
Miért pang ópitő iparunk.
Nagykanizsán, 1008. áprllli 16
(*) Hiába köszöntött be a hivatalos tavasz és habár az enyhére fordult időjárás már ezelőtt pár héttel előbb megengedte az építkezési munkálatok megkezdését Nagykanizsán alít; láthatni valami kisebb szerű munkát es odriig nincs is kilátás rá. hogy H7/ idén e/.eír a téren valami számbavehetöbb építkezési munkálatok legyenek. Pedig a nagy válságon átment építő iparosok az elmúlt évben sem dicsekedhettek azzal. hogy számadásukat bármely csekély nyurességgel zárhatlak.
Sót a magas munkabérek az építési anyagok felszökött árai és a közbejött egyebb bajok nicíb-tt veszteséggel dolgoztak.
Az építő munkások helyzete szinten n-m mondható iiV/.sásmik. a hosszú leli tétlenség uiáu hiába váriak a tavas/, rügyfakasztó ^alzsainos levegőjét, inert nem hozott az ö
A költő halála.*)
Irta: Nagy Samu.
Kordován Jób. a tehetsége:, vidéki alanyi kolió egy este lázat érzett. Jóleső, csendes lázat, amely ott vibrált a testében és amelyet egy éjjeli ál kiizzad az ember. Kz a kis láz tetszett a poétának, vagy mén inkább h gyógyításának békés családapákhoz illő biztos egyszeri! mód|a. Klhalározla. hogy ma este nem megy kávéházba, hanem meleg- tllrdól vesz, az agyban megiszik egy, esetleg három csésze teát. sok rummal, egy fe|ozetet olvas készülő -drámájából, az-tau nyakig betakarózva élvezi a félalvás ama merész álmait, amelyek miatt a gyenge lázbetegség ifjú poétáknak megbecsülhetetlen alkalom. Mondom, mindez nagyon tetszett Kordován .lobnak különösen pedig azt találta nagyszerűnek, hogy ő most féltő gonddal egy komoly ember alaposságával kúrálja az egészoe gél, amelyei pedig más alkalmakkor elég hazardaii kockáztatott
Dicséretér.- legyen mondva: ahogy tervezte, meg is cselekedte, ami részéről nem csekély lelki-erőre vall. Igaz, hogy liz óra tájban már a tllrdó titán, erősen küzdött magával, hogy ismét ne oltoz-zék-e fel és csak egy kis félórára benéz a kávéházba, de aztán e tervet, mint egészsére ügyelő, komoly emberhez nem méltót, olvertette
Készülő drámájából azonban egy betilt sem
•) Szeri.\', engedelmével az ,1\'j IJŐk* I. Hu .Ven megjelent 15-iki számából vettük át.
olvasott, litert egy Irina jutott esZrlie, aillelviől álmodozni oly édes. boldogító. különösen midőn az ablakon al beözönlő kékes holdt/uy elönti ágyai, vele
«••Iliben pedig^a kálviniban hamvad a .....grokkaiit
parázs Nappal is ez volt kedve» léniája és gyakran foglalkozott vele olyankor is. amidőn inidéki napilap barátságtalan redakciójábau marólúgod ivott szobaleányokat |iarentált el. nem mulasztván el a tragikus eset morális tanulságait levonni.
K kedvenc téma pedig sa|át öngyilkossága volt l\'ersze ueiu marólúggal, vagy kölélállali halállal, és az sem mindegy, hogy a nagy esemény hol es milyen körülmények kozt menjen végbe llauem. teszem azt egy jól irányzott revolvergolyóval, színtársulatunk ki> uaivájának udvarra nyíló ablaka alatt és pedig rgy átzüllolt éjszakára virradó reggeli ot órakor, Kz egeszeit helyes dolog lenne. A kávéházban pár >>ntI
búsulna cigánymuzsika .....Heti, ¡után é|jeli zenét ad
hatna a kis hölgynek, aki minden magasztaló kiilika dacára is oly erélyesen ragaszkodik női tisztessége Iiez. Az ulea. mint mindig, ezúttal is sáros, az \' eső szitálna és a szomszédban egy kakas kiikoritana. ami tői igjf liajlialtájoli mindig föltámad a zülló poela lelkiismerete. Tehát a inileii épp oly nyomorúságos, kietlen, miül az ő kiégett lelke, lovas/.álló szerelmének gyászos romjain. Költürné a kabái|a gallérját Kalapját szemére húzná és egy fának támaszkodna Sírna is. Szóval, nagyon be volna rúgva. Amikor pedig a cigányokat tizenkét beígéri reklámsorral elküldené, a nedves kerti kis padon tőbe lőné magát.
Oh. ha azl is megérhetné ami ezután követk. /.ik ; llogy költögeti it kis naiva: hogy esik kétségbe! hogy siratta meg ól. akit titokban mindig szereteti Azután a temetés. A koszorúk őrült tömege es az. amit a kollégák a halottas ménéiben mosl utólag onviidióau konstatálják, hogy szegény Kordován Jób mégis nagy uhelség »olt. Végül pedig litiszlika inert így hívjak őt. siriáu orok szűzi fogadalmat esküdne és minden tavaszszal ibolyabokrétái limie a fejfájára . .
iiíi. ha mindezt elve megérhetné! . . *
Kordován Joli elaludt és álmai lolytatódtak. Almában mindent tisztább, igazabb sziliben látott : az alakok megnőttek sőt megnőtt magának az eseméiiv-nek fontossága i* A kávéház, a cigányok, litiszlika közelebb |öllek hozzá es például az arcába csapódó esőcsöppikei világosan érezte. ||> intenziven még soha tietii éhe nt gyönyörűen kikészített halálát.
A lövés már eldördült és ó olt fekszik - nem a padon. Iiaueni a pad alatt a sárban. (> azl hitte, hogy ez idótájl teljesen néptelen a külvárosi lilca ós íme, otperc intilva már busz ember is állja körül telemét, amely a télikabátba burkolva ugy hever a pad alatt, a sárban, mint egy odadobott nagy csö-mag Olt áll mellette (iusztika mamája is, aki |iísz-kos alsószoknyiíjában. kontyától fosztottál! förtelmes i csúnya véuasszony. Kgy szintén alaposan dekolletált öregasszony ráhajol és inkább szenzációkép, mint részvétből újságolja: ^
lüO* ÁPRILIS IP.
számukra munkát, sem reményt — Kietlen I sivár kép tárul eléjük, és sokan bizonytalan kilátások miatt már el hagyták családjukat, hogy idegenbe keressenek munkát.
Petiig ez nem valami lokális jelenség.
Kpen bajokat lehetne most megszüntetni, ha az építőiparosoknak adnának munkát
Már csak azért is. mert hangos panaszok hallhatók a lakáshiányok és lakbér uzsorák miatt. Alig van lakó. hogy tulmagas lakbérére meg nem felelő lakásban lakik. Sokan «pro egészségtelen, előbb fáskamrá-nak használt helyiségben kell. hogy meg húzzák magukat és annyit fizetnek azért a kis lyukért mint a mennyit az előtt egy rendes egészséges szobáért és konyháén (izeitek. Városunk lakosságának, nagy hala lozási arányát is az ily egészségtelen lakasoknak kell betudni.
Egy rendes szobáért 300-320 korona lakbért kell fizetni. Ezen állapot legjobban sújtja aztán a hivatalnok osztályt.
Azt természetesnek találjuk, hogy az olyan házigazda, aki az ilven es hasonló lyukakért oly aránytalanul magas bért kap — nemcsak megfelelőbb, egészségesebb bér lakásokat Pedig behozná az építkezés 10— l2Vo-os kamatot hozna a befektetőknek.
Nagykanizsán a magánosok rajta ülnek a pénzükön. Nem beszelve a mellékutcák lakaspíizeríáriól. csak a főbb utcákat érintve lajluk a regi düledező, a jóizlest rontó egészségtelen épületeket, melyeket a tulajdonosoknak mórijába lenne felépíteni.
A lapok hosszú küzdelme következtében az uradalom felépítette a főúti vityílóját.
Olt van azonban Erzscbeí-tei en Síréin fele épület, mely a tér szépségét egészen elrontja. I)eák-téreii is hirdeti még kél ósdi ház a maradiságunkat; in vau remény
— Uh. olt. hiszen még egészen li.1l.1l .1 lelken é> máris nem tudott megélni. Milyet: szép balett, istenem, milyen szép.
l\'toljára jön elti a színésznő, kibontott borza-hajjal, alsószoknyában és papucsban Vállait nagy-keudó födi. amelyek alá dideregve rejti kezeit. pedig ezektől a kezektől várta a kellő- hogy a halott össze-csapzött bosszú haját simogassák Almos szemeiben inkább kíváncsiság, mint rémület III és amidőn megtudja a történteket, siránkozva panaszkodik
— Kp itt kellett agyonlőnie magái, mintha <-11 lehetnék valamiről. Mindig i* ilyen tolakodó volt most pedig az egész világ előtt kompromittál A hálallau !
A bámulok tömege tehetetlenül, zavartan áll ;> holdest melleit, amely oly közömbösen, mondhatni bután hever a sárban mintha az egész komédia őt érdekelné a legkevésbbé Szerencsére előkerül egy begyűrt cilinderes tlatalember. aki ugyan támolyog. ■ de e percben nagy tetterőt érez magában és rendkívüli kedve \\au n\'l „intézkedésre".
- Itl azonban nem maradhat. Sehogysem maradhat. -■• vélekedik mcgdonhelotleii határozottsággal. — Fogja meg komámasszony a lábait, éu majd a fejét viszem. I\'ersze, giimmirádliii jobb utazni, de azért ez sem az utolsó.
Kgy termetes néni össze i-, pakolja az újságíró lábait, a mámoros ember pedig a fejét próbálgatja\' emelni.
liuszlika gyanakodva kérdi:
— Ks vájjon hová akarják szállítani ?
— Hová máshová, — mondja a fiatalember. -mint ide. ni, — és a sziuésznő szobája felé mulat.
Z A I, A I K 0 Z I, Ö S Y
! hogy a varos szépeszeteért lelkesülő örökös, a közel jövőben felfogja azokat építtetni — A Csengeri-utcai Miau-telek parlagon hagyása meg nevetséges nagy érteket képviselő szép telek dudvát terem, és a rajta levő házak bacillust tenyésztenek. Sokat kellene még felemlíteni, de nincs arra terünk. Röviden megállapíthatjuk, hogy az építkezés pang. egy reszt a lakásuzsor ások pénztehetsége: másrészt, a polgároknak a város fejlesztési és szépészeti erzékének hiánya miatt.
Kunomon | Art hjfctn-
»■OM tlllH-
lwiltnazor [

Mefrblx-
ható, kl-I próbált Ah enyhe.
A rossz emesztes
majdnem mirnitu h székrekedés. Jíovetkei-m.nye. I kellemetlen cr :v> clháriui^iif« nxolgtil orvuftuk állit! vlv»4c\'c5eítel ajánlót\'. „Cllillr K/. n Uilun.» kelleme-» izú h«*»-hnjtu&ter enyhen, de batinwm h*t, eló»eKitt n,\'. i\'m«ft^lc!kl c> tv. »Ital kellemetlen
betegségnek vc.*t\\ clcjct A kulifnfinut cde* fugenedvból c^ in:i* inmeit J«> gy»gyhftt«i>u füvek kivonatából kcftzult .Clllfg" »gen .ilk.tlrnns ugy gyermekeknek» mint felnőtteknek.
Minden gyógyszertárban kiható.
K^y nagy üveg itta 3. K\'., kt-«. üveg — K. KúfaM.ir Török József ^yogysxcrtára, BudajeM, VI , rCunlyuKa l
A h é t.
Csillaghullás.
Kagyogó csillag tunt le az égről S a tátongó, vad mélységbe futott. Klóbh még büszkén égett, világion. Kiárasztotta fénynyel a világol Ks most — halott.
A nagy világ mit lórődik véle? Kgy csillag volt... Marad még millió! Ki liánja, hogy valakié e csillag. Hogy valakire löhbé soh se csillog A fény, a jó ? . . .
Katona Iván
— Házasság Weiss Kmil, a Weisí" Testvérek kereskedelmi cég beltagja I lló 14-én kötött házasságot Kichel Hermiiinel Nagykanizsán
Állandó választmányi ülés. Az állandó
választmány Illésére, mely f hó üH-án lesz. vármegyénk főispánja a következő meghívót tiocsájtotia ki: Tekintetes állandó választmányi lag Ur! A törvényhatósági bizottság tolyó évi május hav i rendes közgyűlésén felveendő IU07. .-vi vármegyei házipénztári ea a vármegyei összes alapok 1907. évi számadásai tárgyában leendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése ;i0M évi április hó jT-én delelőtt !•\'/, órakor, ugyan a fent kitelt bitoll-mkí közgyűléseit felveendő egyébb törvény hatóság-ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett pedig az állandó választmányi ülés t!l()S évi má|iia ti» 4 -•\'•li delelőn \'i , órakor Zalaegerszegen a vármegyeház gyűlés termében fog megtartatni, mely ölesekre választmányi lag urat van szerencsém ezennel tisztelettel meghívni Zalaegerszeg. 190H \'-vi április b>i 7-én (¡rőf Batthyány l\'ál sic.. Zalavar -Illegve főispánja.
A nagykanizsai magántisztviselők egyesülete közgyűlési határozata értelmében á|>ri-lís ■>->-•\'•II lartja első társas összejöveteléi a Polgaii ügylet kistermében Az összejövetelre — mely iránt élénk az érdeklődés — lapunk itt|áu hívja meg\' a magántisztviselőket »z egyesület elnöksége. Az összejövetelen szívesen látnak oly magántisztviselőt is, ki illeg ip\'in tagja az egyesületnek
- Kppeii liteg csak az hiányozna. — méltatlankodik a naiv». — Mintha már nem volna elég a hotráuvból- Különben is, u.\'küiik csak két ágyunk vau és egyikben a mama fekszik a másikban meg éu Ibi! hiába, id nincs hely
Nincs hely? — tűnődik a tialalember és nagv határozatlanságában elereszti a halolt fejét, hogv az isinél a «árba^i zuhan. a kövér néni azonban larlja a híbjijt rendüb-tleilül
Akkor talán cgvvánknst . . a fejje alá. -kísérletezik a cilinderes ur. a naiva azonban ezt a kérést is leinti:
Nem tehetjük. Sajnálom. Csupa vér lenne A gyászos gyülekezel most már teljesen tanácstalanul all a hulla körül A k\'1 vér asszonyság még mindig tartogatja a halott lábait, meri neki jó szive van. közben pedig megbotránkozva konstatálja, hogy szegénynek csupa sár az arca. Az orra is sáros Jesszuskám. még a füle i sáros.
A kabátba burkolt holttestet egy óra múlva a rendőrség szál!it|a lakására. Addig otí feküdt a sárban nyitott szemekkel, mert. mert. mint a kövér néni uiegiegvezle nem volt aki lecsukja ezeket az okos szemeket A halottszallilás kellemetlen műveleténél a félváros jelen volt mert az öngyilkosság liire hamar elterjedt.
Megesett a nagy temetés is. Volt koszorú, de csak egv és ezzel is a -zerkesztóség maradt adós. Sajnos, a kis színésznőnek próbája volt és nem jólléteit el, de azérl vult, ha „kevés számú is. de disztingvált közönség".
A kocsiúton bokáig éri a sár, ezért senki sem mehetett a halottas kocsi után és a koporsóban nyugvó
halottnak nagyon meg kellett erőltetnie füleit, hogy az oldalt haladó kollegák beszélgetését hallhassa. — Most bizonyára róla beszélnek
Ládátok, a Pepi jól csinálta. — mondta egy vörös szeplős riporter. — 1) kaluesniban |ótl.
IVpi ritkán ka|iott dicséretet, de ha alkalomadtán kapott, azt szerette kihasználni.
- Természetesen, — magyarázta hévvel — Kii előre gondoltam, hogy a temető felé nagy sár lesz és ezért húztam kalucsliit. *
— I>c télen is viselsz kalucsnitV — kérdezte a szeplős.
— Igen. de csak mikor a hó olvad
— Kn sohasem viselek kahicsnit. — jelentette ki annak a lapnak a szerkesztője, amelynél Kordován Jób dolgozol\' ^
A nagy sár, amelyben bokáig dagasztottak, nem engedte, hogv a kollégák a temetőig kisérjek a koporsót. A megelőző utcasarkon iront \' csinállak es a közönség nagy részével visszatértek a városba
Kordován Jób pedig folytatta szomorú útját. *
Kordován Jób meggyújtotta a gyertyái. Fölkelt és egy kis füzetet vett elő, amelybe kidolgozandó gondolatait és életszabályait jegyezte. Ugy érezte, hogy huszonnégy esztendő legdrágább tanulságával számol be. amidőn megfontolva, komoly vigyázattal ezt az egy mondatot irta a könyvbe:
„Fiam, ha éppen meg akarsz halni, csak magadnak halj meg "
. . . Kste pedig hatalmas bokrétát nyújtatott föl a kis szívtelennek.
ZALAI K 0 Z I. 6 N V
1008. ÁPRILIS is.
— Éhtifus Nagykanizsán ? Csütörtökön az a riasztó hír járta be városunkat, hogy a hasihagy-máz Nagykanizsán is járváuyszorOleg túllépett. A hiób-liir természeteson érliai ijedelmet keltett. Szereu-csére a liireszteles nem bizonyult valónak. Tény. hogy két tífuszos beteg vau Nagykanizsán, amennyi azonban normális körülmények között is szokott lenni. A7 ijedelmet főleg az okozta, hogy az egyik beteg Szombathelyről érkezeit és állitólag onnan liozla magával a betegségei. így tehát felmerült annak a lehetősége, hogy a tífuszt Szombalholyról hurcoltak be hozzánk. A feltevés annál alapossabb volt. mert napok óta özönével érkeznek a menekülő szombathelyiek Nagykanizsára, de meg a bécsi vonal mozgó-postásai es vasutasai is knunycu magukkal hozhatják. Miut említettük. a bír nem igaz, mégis ugy vél|ük. ilt az ideje, hogy minden óvintézkedést megiegyünk, hogy az esetleges bchurco lásnak elejét vegyük. Különösen ajánlatos volna a Szombathely felöl érkező utasokat az állomáson fertőtleníteni. Ne vegyük a ba|t csak ugy íelválról, inert könnyen kalaszlróta nőheti ki magál-
— Befizetések A nagykanizsai takarékpénztár által alapiloll Önsegélyző szövetkezetnél a húsvét hétfőre eső belizelés folyó lló 24 éli Vagyis pénteken délelelőlt eszközölhető. A Déltalai Takarékpénz-lárr.il egyesült Önsegély zó-Szövetkezetnál a Húsvéthétfőre eső bellidének folyó hö 2 l-én délelőtt lar-tainak meg.
Plébános ós jegyző. Miut annak idején részletesen megírtuk, Kugler Sándor gclsoi jegyző a itvált utcán tettleg báiilalmazta Krentzer Dezső plébánost. Kbbeu az ügyben szerdán lelt volna a tárgyalás a nagykanizsai járásbíróság előtt, de erre nem került a sor. mert a haragos felek időközben kibéküllek
— Halálozás. Steiu Samu ügynök «o éves korában elhunyt Nagykanizsán.
Vérea kardpárbaj volt Nagykanizsán szerdáu délután liruska Nándor gazdász es .láger István hivatalnok állottak egymással szemben. Az ellenfelek kétszer csaptak össze, mikor is Jiiger a fe)én sebesüli meg súlyosan, inig liruska a jobb karján szenvedett sérülési!
— A szepetneki tej. Hogy mennyi a rosszindulat és ratliueria a parasztságban és un mindent nyelünk le mi szegény yárosiák. annak élénk bizonyítéka a szerdán tarlóit piaci tejvizsgálat. A rendőrség halomra döntögette ki a — tejesvizel, amely» Ivei a kiskani/.sai asszonyságuk boldogították a vevőket. Kzek n lelketlen asszonyok a szepetneki tejesaruokban ket fillérért megveszik a lefölözött lej literjei és nálunk 1-. Iillár|etel rendes lej gvauáut ad|ák el A rendőrség szigorúan jár ugyan el velük szemben, de leghelyesebb volna, ha ezeket az élelmiszer haii isiióka, eltiltanák a\'piaci árusítástól.
A Dunántuli Pénzintézeti Tisztviselők Egyesülete e liónaji Jo-áu Szekesfelnrvároll a városház dísztermében rendes közgyűlést tart melynek lárgyai a következők: I A litkár évi jelentése.
I\'énztári jelcutés a zárószáttiadások bemutatása ;(. Egyesületi tanács, számvizsgálók és ügyészek választása I Kongresszusi ügyek. ,ri. Indítványok A közgyűlést délelőtt \'.i órakor tanácsülés előzi meg.
— Felvételi pályázat A vallás- és közok tatásügyi in kir. miniszter urnák 20499. sz. rendelete értelmében az 1908 i iskolai évben a Csáktornyái all. tanítóképző intézet I. osztályába összesen íío növendéket veszünk fel, és pedig teljes \'Izeléseshelyre In, féldijashelyre 7, iugyeneshelyre 4, ösztöndijas-belyre 4. bejárónak segélynélkül 3 nöVendekel. A teljes tizetések havi 2s, a feldijasok havi 14 K-t. tizeinek köziarlási di| címen az intézet pénztárába. Kgy-egy ösztöndíjas havonkínt 12 K-t kap. Az egy korouás bélyeggel ellátott kérvényhez a következő okmányok csatolandók: l.\') születési bizouyivány; 2.) iskolai bizonyítvány a megelőző évről és a I. é. értesiló:
i a tiszti orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pályára való alkalmas voltáról; 4.) hiteles
községi bizouyivány a szülők vagyoni állapotáról, a kiskorú gyermekek számáról: hiteles családi kimutatás. Az I. osztályba csak oly eptestli és zenei hallással biró tanulók vétetuek fel, akik 14-ik életévüket juár betöltötték, de IS évesnél nem idősebbek s akik a polgáriiskola, gimnázium, lagy reáliskola 4 ik osztályát sikereseit elvégezték. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamodványokat az előirt okmányokkal egylllt l"t>8. má|ils 81-ig kell a csáktornyai áll. tanítóképző intézet igazgatóságánál beadni a folyamodó lalcóhelyéuek, az utolsó posta és a vármegye feltüntetésével. Csáktornyái!, 1008. április lO-éu. Zrinyi Károly, igazgató.
— Népipari cikkek forgalomba hozatala. A Halatoni Szövetség a mull évben megkezdeti és Somogy. Zala. Veszprém vármegye népipari termékeinek forgalomba hozatalát célzó tevékenységit ebben az éviieu fokozott arányokban lógja folytatni. Már\' most végzi a gyűjtés munkáját, hogy Iliire a fürdőévad elkövetkezik, nagyszámú készít móny álljon rendelkezésére. Szépen himzó, szövő asszonyok, lávalaragó link, gyékétiyszövók. pásztor-faragványok készítéséhez értök, egész télen át szorgalmasan dolgoztak, hogy a fürdővendégek kezébe magyaros ízlést), magyarkéz csinálta emlék, ajándék és használati tárgyakat lehessen adni.
— Jaj az undok csukomájolaj. Szinte rosszabb u belegséguél. Kz volt addig a legtöbb paciens ilélete ezen áldásos szerről. Az emulziók se" jártak jobban. I\'eddig nem létezik értékesebb »rósitő és vcrlisztitó szer miut a csukomájolaj. Utálatos ize és szaga miatt persze nem oly kellemes mint a mily en hasznos De kellemessé is vált az „Knerginben-, melyet a gyermekek a legnagyobb hatás mellett csemege gyanánt élveznek; a csukomájolaj tehát csak az „Eiiergin" által lett a gyermek kedves kincse.
— Egy népszer A . Moll-féle sósborszesz" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujlatik köszvényes és csúzos bántalmak-mii. sebeknél és daganatoknál Kgy üveg ára utasítással együtt k. I9U. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító állal, Hécs, I.. Tuchlauhen 9. A vidéki gyógyszertárakban és auyagkereskedésekbeii határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári lelvényével és aláírásával
Háztartásban fontoa a mohai Ágnes-forrás, bővebbet a megjelent hirdetés
GYERMEK-
leányka- és liu cipóink elismert
legjobb minőségűek.
\\raink olcsósága — tekintettel a talpba vésett szigortiau szabott árakra
feltűnést keltenek.
" cipőgyár r. I. nagykanizsai
J>
TIIDTI1 cipőgyár r. I 1 U n U L főraktára Fő-
utca i 2. szám
Korona szállóval szemben ieiidel|ék meg s7.uk-séglelllkel.
KÖZGAZDASÁG.
Miiiallai Rádium
LouUins
\' lii mialma Minta
Selyem -
v
I lenncVsei ¿j" -éh-cin ?.\'> kr -tel
leljebb, kér-nnnlii is um-Mvgrcitdelcsek bármely
a it
■.taioiUoltavni, — nvcívcii inli-zendók:
Saidanfabrikt Henneberg in Zürich
Anyatejjel táplált gyermekek
ritkán szenvednek a/ Cltu\'s/.tosxribujaiban, vagy zavarol-ban. Hogy járnak azonban a sajnáletiamcltiy üveggel táplállak Ha ezeket nem ,,Kiifeko\'-gy,i mekllszltcl luplálják, lolyto-nos emes/Usi zavarokkal küzdenek. ,,Kufak«"-!is/.l n legjobb tápláloszcr hasMyás, hasmenés, bvlliurul alb.-ncl. .A csecsemő" cimu tanulsagos luzvt ingyen kapható a/, árusító helyeken, vagy H. Kufeke-licl, Wien, I
Eladó birtok.
Budapesttől egy órányira, Ocsa község közelében, a vasúti állomástól három kilométerre, az uj vasúti megállóhely tói egy kilométerre, circa öOO magyar hold (1200 ¿-öles) parcellákban eladó, 5\' holdtól feljebb, holdanként lf>0 — KiO forintig, Szőlőtelepítésre is rendkívül alkalmas. Bővebb felvilágosítást ad Farkas László tulajdonos, lakik: Falstt-babád u p. Ocsa, t Pestmegye.)
A Triesti Altalános Biztositó Társulat
l Assícürázioftí Generáli) f. -óv március 26-án tarlóit 7ii ik közgyűlésén terjesztettek be az 19o7. évi mérlegek\'.
Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az Illi)7. december 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek IM7.OI4.30U korona és II!) Iliiért lettek ki és az év folyamán heveit dijak 4 1.096,üli 1 kor. es ;>■< lillérre rúgtak Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 31.422,408 korona 19 üllérrel ¿114.1öli.557 korona \'24 fillérrel emelkedett.
A tüzbiztosítási ágban beleértre a betöréses-és lükörüveg biztosítást, a dijbevélel 16 585.4«« 6\'.6 korona biztosítási összeg után \'¿7.802,460 korona 4\'.i llllér volt melyből 10 146,474 k. 45 llll. viszont-biztosításra fordíttatott, ugy. hogy a tiszta di|bevélel 17.155,986 korona 04 fillérre rúgott. mely összegből 12.269,989 korona 3\' fillér miut díjtartalék minden tehertől menten jövő évre viteleit ál. A jövő években esedékessé váló dijkötelezvéiiyck összeg« l | :t 331,802 korona 27 fillér. -
A szállítmánybiztosítási ágbati .i díjbevétel kitett 3.921.6*27 korona Ilii lillért. mely a viszonlbiz-lositá-ok levonása után t 717,049 korona uii lillérre rugóit.
Károkért a társaság 1907-ben 37.4751,589 ko-rona 25 lillért és alapítása óta «99.012,9.15 -korona és 2u Altért fizetett ki
K kárieriiét-i összegből hazánkra Ii3 24«.7in korona 7<! fillér. es^.
A nyereség tartalékok közül, melyek ossz.......
20.293.237 korona 37 lillerre ingnak, különösen kienieleitdők az alapszabály szerinti nyereség lm la -lek. mely n.,\'ino,iitln koronát tesz ki. uz értékpa|iirok lirfolyamingadozásara alakított tartalék i \'J.AO&.íJvS korona S9 llllér összegben, továbbá felemliteiidfi a I i.ii.iiiin koronára rugó kétes követelések tartaléka es uz ingatlan tartalék, mely az idei átutalással I 206 038 korona 48 lillért lesz ki
Az értékpapírok értéke 4.741,807 korona v.i fillérrel ment vissza, de a vezetőség elővigyázat« lolytáu ez a veszteség az intézetet nem érinthette meri az a 17013.704 korona 71 lillért kitevő árlo-lyamtartalékból nyerhetett leírást. Kz a tartalék ma még mindig 18.565,698 korona 89 Iliiért (esz ki
Különös figyelmet érdemel még az iooo ti| intézeti részvénynek kedvezően keresztülvitt kibocsá-lása, melynek agió-nyercségébŐI 11.525,000 korona a mathemalíkai életbiztosítási tartalékhoz csaloltatolt.
Hészvéuyeiikint 600 iraliy frank osztalék kerül kifizetésre.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékekben vaunak elhelyezve, az idei átutalások folytán 292.979,692 korona 76 fillérről 323.62H.347 korona 57 fillérro emelkedtek, melyek következőképpen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog követelések tiO.625,971 k. 77 f.
EQY EQÉBZ DOBOZ ÁRA 2.60 KOKONA.
Kaphat« a Kyi\'gyszcrUiiakball, .le biztosan az
ENEROIN VALLAL.ATNAL PÉCSETT,
in»ty e dobozt boimentoaeu átállít.
Leghathatósabb és legízletesebb hizlaló és vértiaztitó ezer ! Számos előkelő orvostanár és szaktekintély által kililnb eredménynyel kipróbálva !
1 V p fi II P It I\' k V r I • Slct,c" " J*\'""1 " eloszlatja a mirigyeket es az otvait -- biztosítja a 1 h It .11 L l\\ la l\\ .1 li b ■ csontok cs Izmok epQjjlíileaet javilja es icndcai az emeaztéati. _
F F I N í) T T F K N F I \' l\'l"l"htlctlcn v"k®PI<5\' gyengclkedökncl crósltö c> inirigyoszlalo szer,
inegazünteli a/, izzadást cs elősegíti a gyógyulást.
mcllba"
f
I OS. A PHI I.IS 18. \'
/, A I, A I K U /, I, O N Y
2. Életbiztosítási kötvéujekre adott kölcsönök 94 068,840 k. 08 f.
3. Leléleményezett értékpapírokra adott kölcsönök 4 017,801 k. ni í.
4. törték papírok 209.404,\'Jie k. 74 f.
5. Tárca válték 842.850 k ñi> (.
iS\'ÜM ót» torifnlomlxiu.
Berber-féle
győgy-kátróny-szoppon,
li. A részvényesek bízt. adóslevelei 8 H2O.UO0 k. .**......\'....... "" ^ÜZZuT»
7. Készpénz ósmiz intézet követelései, a hitelezők követeléseinek levonásával 3 24!l.4.\'i7 k 21 f. Összesen 392.6211,847 k 57 f.
Bzen értékekből li.rO millió korona magvar ériekekre esik
Kómunknlúrs: Füredi Jhiio».
mindennemű börkittogek
♦lltn. H»»«m«ii 1-IUlt P\'kkcl/«Atnói, elo*i| kQUf«k, mfwlrw oltár. iDIplK Ijbi/I.KlA*. I«|. r« .rjHHlUOfpa
»Iliit. A H«rm>r-l«U fc-iWanywapotfn larlalnurn* in-UrttrAii P
iimU 4« vi MitiiiUn tri •»>, ■ kait-kr iNtnii-ii »IAIÍH • .Mtatranr* »»lipiDeUd \'íiii\'fMWi ml •ülrtilk. Idillt hftrboi«*»**»*!«*) *ike«re. -OkatrnaalJl»* » «állán pzappmi • •i»a»i •
\\ v i 111 é r.
Az u rovat alatt közlötlekérl nein vállal felelősségei a szerkesztőség.
knurl* sikerről Imtnnltatik
ve*cba|\'jt::i.U • htigyhőlyag bin- . i* i t.nn.iinl. \'•\'.szvcnv:iél..itznkor- 5 i e ••• .. •■.; -t emia/iési. «lélcg- I j zési «/.ervek hurutjainál.
M ij t> v li íi j t ő hatású! *
TM.im t.llta!
J A r\'- ... ,»yr,.t,r„tV.,n .
fai" * **
llergtT-lóle kiítriiny-kónszappiin.
Min» M\'hiíH UiHr\'>nv«*»i»|»n" ni «rrWór naatA ■ nlnu«
»ll*\\ 4>ra.ftm, » ,-. nn. »f lei » /.a.«-t»i ii|i ta|iw«(««ra- all*\'« laiUl* faulltpllan bfrtuililu moailA iHr<lö»tnppau mlud«au«pl liMinAlnlul .*oi,:«l «Hl
IJerger-féle glycerlii-kiitniiiysziippiui
I4S (\'ft«it i-UfUJoinmaj tm Unom tlialUL Mint kivAlö I or.-j\'Obí -<cr kilüoó ei dm .nynfcl haaattáUaUk, tOTÍll» ». IMI
Berber-féle bonix-szappun
klUt«a*k, unpiiuéi, Nicplo. HllC«Mnr t»6r -
i\'Njoli ellen Arm minden l«|.mU 7«» fllltfr Itaarnt JIUU
niN»ii»ik«l ©xj.ni, ,\\ tt.t.-iruinál \'.aUruiolLm A IUiUcrl«lo , ,..w«pi„i rf, t">\'4iii iiij».«iil >, A
Mii* n . \' ■\'«*«.: . Vi a- Itt Elhaló -a *
V. »leli «* (lomp. ^ s ft>/ \\ tVSSÜ
„.,„,,«.„ c,„. ¿¡^¿¡¿^
KUüitUl» iiit»okk\\»Ü«l </__¿S /N-jrvo^N
li«C*irl> |ft>a*t«n é* -
aini)#rciiinii\'l » p itial vllAxUiai|it,won luuu.
Mlnont rgfói\' -iV c" »«•*»>l|\' .n«U
(lártrn.Mi,. .1 iiiitideii «Mppfiho» n»«ilc*.-ll ItJMiiuUli uU*iU*on 1*1 *an fjtiíUi).
mlii \'cn ^yorflArban *a naaoiiló Q»Mi>«<i.
Natf) bai.: Ü, Hell JL Corny., Wlou I., üiooi itr. tt.
>lnir> nronxiívl itrwUMr lüroh IözspI fy«;)\'«*tT-lArn. llil<ltt}i«M*l, li I rrtl • •»»., I lin\' lli»i»yrp S iU, /.r>n !• ■ ilM, >!•» nilr «•» Motor ilrflgiiiiiUN, uoroiinlicrt ou-
ntf .* ül 1\'tton miitileii l»n-lti|> ml. vtinnilui tin-i:yiir«r\'»Ai{ • »s«c« f íio ^|tn»«< mlmlen gya-®rlrt-nli\'i u. lov-kbbá a Joith ilf ■ K\'ii\'i\'i Al* ti mi lllauinr-
•» k urr^K «^(J^H.Ubrti.
LIPIK
Vasút, posta- is távírda állómat
ELSŐRANGÚ FÜRDŐHELY.
IVK.VCIU« jiltirlilaa ilkllltai kénlz (14 C.) Eirépá-blu. I\'m4itl.m K)\'"K>\'l\'atn(.u > UpcUtlrM cs n lllllltl Illik 11ss7.11» huriUi a«|k«li|ilénl, kt|)|ii«ii ittitil, killing, ciui cs licklat. (énéi} . aiftlkír cs •/. omxcs iérkili|ii|ik ellen.
Ivókúra. Hcvvizcs fürdők. Vizgyógyinlézet Inhaiatórium
PCT » laréohaljran 10 kitilé irm ■■killk.
Kiviinnliii prospckluss«l cs bővebb vltMitcftMl sr.olnal A rUrdölKaxKiitó.is.
NOHN
A
LEGJOBB
Kölcsön!!
Ari.slokraiiíknak magasalili áll.isu szeinclyek-iii\'k. fölilliiitokosoknak és liiilii/.otnaii> lula|-diiitosokiiak 100(H) koronától bármily magas összegig s/igoru diseretió mellen Hiiveld) felvilágosítási ad: I Klein Wien. IV. .Miililgasse No" 20.. 4-ik einelei 1(1 njló Krlekezni lehet li o ~ ő-ig.

-

ViiljORy : ,,ll li rgu li)!\'
ALininient.Cipsicicomp., a Horgony-Pain-Expeller
i\'pv ré|-j,i::i\'. I,j/,ii vtilt imit.ior, mely inir
s\'ik cv - I f.jl.i!.....oailltpltő uemok
l.iiony\'ill kos/vu ul, otuzcll «• nirgtiLle-s«knc., beili>rzr,iili k<.|i|xm ItnoinálviL
KI (,\'jel ni >■ x I c t és. SíUnj linmisílTányoV
inialt U>vÁ..iiUsk.: uv«Hi-.ak lo^yuiik ^ csuk olyan um ^ < í.v-u. •. el. nmly a „Horijoiiy" véJjejjj-üjel i* o iüthlai eó(óe(ryz"»soI «lu> tott ilo) .,/li.t van .-HMi.^olva. A m u vonok Isi ii
( K S" K 1.40 K it Ipnlliu min-Jh tlon .-vnMitárluta kapható, — Föruliar: j iy Tortik lu/aof : y<^yaa«r«aiuél. Budapest. V;
írj
I fi
cyottya
iKJiíti\'r gyogys^rüri 12 „kmi oros/iaiiior,
l\'l\'iicitliiiu. Klnjla\'llistr.L.M !> nou. Min<laiina|ii szétküldés.

Minden jobb üzletben kaph-<tó.
HOCHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST.
z^m^l Aki 6 fillérért egy csomagocskát
h ■■•"A\'-x}/
m^rníi
akar
venni, az kérjen kizárólag ,OTTOMAN"" cigarettapapírt.
•\'■•■ s <
■W.v y
■ 1 /<7>n\\otmt l\'-\'i I I\'«


y v*,^1 • i p i
% f^ OTTOMAN --\'í\' 3 ^
m \' \' ■ - ■ \' ■ .................—
íLíJLlí
Nyersen vale evésre
j páratlan.
- BENZINMOTOROK
kőolaj-üzemre is alkalmasak, gózlokomobilok, ntimoxclonvdk, ¡Lrő/cs^pló^épek, arat/^épek, teljes
malomberendezések, talajmiveló eszközök, stlo. stb.
^ kívánatra szívesen küldünk árjegyzéket és költségvetést ^
A magyar kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége Budapest, V., Váci-körut 23.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. ÁPRILIS IS.
MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas
ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.
Minden külföldit foltllmul hazánk ter m é az et es szénsavas vizek királya.
a mohai ÁGNES -Forrás
Millenniumi nagv éremmel kitüntetve. KitUnö asztali, bor-és g y ó g y v i i, a gyomorégést —
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágnes-foriási, ha gyomor-, bél- és légceőhuruttól szabadulni akarunk.
Dr. Kétly
Használjuk a mohai Ágnoö-forrást. ha a vesebajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Kóvér
Használjuk a mohai Agnes-lorrást. ha étvágyhiány és emésztési zavarok állanak be.
Dr Gebbardt
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk
Dr. Glass
Háztartások szamára niáNÍelliteresni\'1 valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített vizné\', sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogv az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
Kedvelt borviz.
ember is könnyen megszerezhesse. Kapható minden ffiszerüzletben és elsőrangú vendéglőben
Olcsóbb a szódaviznél!
Kedvelt borviz.
Főraktár: FLEISCH HACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon 161.
ÉKSZERGYAR. f\'j
Villamos tizemre berendezőit
arany -, ezüst- és ekszeráru - műierem
Különleges készítmények \' ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj foglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészítünk- ■
Kiadás í\'ésxhMlixotésro i,s! BERÉNY JÓZSEF ÉS F!A
ékszerészek Nagykanizsán (Városháza átellenében
STEFÁNIA SZÁLLODA
egészen újra javítva VILI, tl. Tibiritrim 12. Kőzpsiiti fikvél
Automobilisták figyelmebe!
üaravo 6b chaufTour-lak ánok a h&*ban, 5 pot c-
uylre u kómponttol. A villámon ouinlbuHK lueg&Uoholye mlndon irhuy foló Módom polgfcrt kónyolotutnol berendezett ha?. HküIjh áruk . as !-«o emeloton 1 Bcemólynek 1 80 frt a IJ-lk emeleten 1 személynek 1.00 frt a!II*lk emoleton 1 személynek 1*40 frt . vlláglttasal óh klüsolgál&BBal. — Telefon: 16573.
mmmmmmmm«■■■■»■■Mi
Az
Universum-
krém
HANSI védjegygyei
azzal a tulajdonsággal hír. hogy az ember bőrét liliommá és puhává teszi, kiütést és vörös foltokai már néhány nap alatt megszüli tel. Lefekvés elótt az illető lest-rész e krémmel bedörzsölendő. Hatása kellemes. Számtalan levél így szól: „Hálás köszönet a korszakalkotó találmányért, égési sebeim néhány nap alatt teljesen elmultak." „Küldjön ujabb 10 tubust barátaim részére, hatása külső bajoknál valóban páratlan." „A minU-tubust legjobb eredményűvel használtam régi sebem ellen, kérek utánvéttel még in darabot." így érkeznek az elismerő sorok. Az Uuiver-um-krém-uek tehát egy háztartásban sem szabad hiányozni.
Főraktár :
CHEMISCHES LABORATÓRIUM,
WIEN, VIII. Marlahllfaratraaa* 38.
ÁRA I KORONA.
mam
GYERMEK-_C° LISZT»
CS£CS£MÓK.6rOMBRBnEGfKnlÁ8ADOZÓK RÉSZEK
iDKiserleli czélokra fél dobozoka 1 KoronaCJ flliSzlell&2Úlesznőluiekprob3dobozoké3rÓDÍrajok myyvn rendelkezésr« állnak a HERUM nandokn ai féle ti foraklárOan BuoAPtaT, iv. Kosaulh Laiw uto 7a
m
«¿^Vi-», * . _________________
Szélhajtó gőrososillapitó
} HÓDONY cseppek £
| = Már 1844 óta
| bevall háziszer, mely az étvágyát elő- í; I , idézi, s az emésztést fokozza. 3 Ara üvegenként 1 korona. (
Két üvegnél kevesebb (utánvéttel I \\ 2 K. őt) f.) ladácskával együtt nem | | küldetik. — I
\\ Megrendelendő
1^ulíua Bíttner\'a Hpotheke í
I in Giognitz, Meduröitarrdch. >
(ím >»jy
Sirolin
•Emelt ar ít.ityat tl ■ tuUtllyt. r.it(irl!a. tatl • UUi»tto<. »áladíkot. tjitli Inadiat
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár és orvoo által naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „ltuchr" ereiicil eaomagoiá*i.
F. H«irsaRD-La Itoche A Co. Buci (Srtjc)
„Roche"
(Captutó orvoti rtndektre a üGgjazntinta bau. - Ara thwgtokUri karon».
1908. AI\'RII.IS 18.
ZALAI K ö Z L ó N Y
Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
13. Wajdits József
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
TÖRLESZTHETŐK havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.
Raktáron vannak
Fráter Lóránd összes dalai,
a VARÁZS KERINGŐ legszebb énekszámai,
Fedák Sári magyar nótái,
úgyszintén a legszebb zenekari felvételek.

Phonografok ára 10 korona. Grammophonok 20, 30 és 40 koronától felfelé kaphatók.
ZALAI KÖZLÖNY
ISO« ÁPRILIS 18
m
- v. -, oc-oco.: < i<S :>:
/rrl
S E\'l DLITZ-PQR
Csak akkor valooiak, ha mindegyik doboz Moll A. A vedjegvet és aláírását tünteti fel.
Moll A.(41. S.idilli-porok urlí>. gy\'.gykatá«a » legmakac.al.l. gyomor- 4. • .H.atbánt.lm.k, gyomorgarc. t- gyom..,hé., "íkr.k.déá m jl inta om 4
.érlolulto. aranyi? 4- a legkülúnl.fl.ól. ■ nOlb.t.g.igek ellen c ,.le. >
ivtiiedck Ma mindig nagyobb elterjedi.....uett. A" «K» lepecsételt eredell , ,
dobolnák 2 kor.
Hi»iiil«hiÍN»k tor»< nylU K IViiy Itlrtin-k.
r í\' \\
C
f M O L L-FELE 1
\'> !
f \'\'^AiaET STÜBHYAFÖRDÖ íéggyógyfurdő z
| Hat természetes kénes hévforrás <38 -48 C.)
Thermal- »•
Köszvény Rheuma Ischias Bőrbetegségek Női bajok
44 hold park. közelben nagv fe ny ö -erdők.
tOkOrfürdők
kádfürdők
Massage
Hidegvizkurák
Ivókúra.
C l\'osia- es stlrgonyliivatal, vasúti állomás, gyógyszertár. I fürdóorvns
2 Képes prospektust ingyen é-. bérmentve kuld
»X lgaxgfttóiáff. __
SÓS - BORSZESZ
I.II..I.I Ann.i
h> mindegyik üveg MOU. A. yidjegyil tilnlctl tel, \'A. i, feliratú «noiattal van iir»a. A Moll-fíle aóa-bora»«»« f - nevereteien mint íájdalomcalllapilé bedbrisölásl sier A kft.iriny c.ui i. a meghűli» egyel. kAvetke/minyelnil S* legi.Beretesebb uip.tei.
f Egy ónozott iroditi üvag ára I korona C 90 flllir.
I
fi\'Säte*
öür ^h # % ^
Öli )<|J
MOLL IJyeruiük .szappanja.
l.egAntim.bb, legújabb mAd.iec srerlnt kt.iitek gyermek e> hnlgy aiappanl 11 b«r * j
oksxerO ápolására gyermekek . felnőttek rísiáre. - Ar. darabonk4nl 40 fitt. ,1 .
öt darab I kor. BO Ali. j \'
Minden darab gyermek .lappan Moll A. vidjegyivel van ellátva. \\
Moll I. gyógy szárász cs\'.\'és kír. udvari szállító által.
Hécs, Tuclllauben 51. sz.

Megfojt ez az átko
Vidéki megrendelitek naponta pollautinvit mellett teljeiitlelnek. . ji umUk |
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A.- aláírásával Q zott Konogesi
Köhögés, rekedtség és IC | J v ||!
elnydlkásodás ellen gyors és biztos hatásúak
lipjr iiipasztwai
az étvágyat nem rontjAk és kitiinő izüek. Doboza 1 kor. es 2 kor. Próbadoboz 50 fillér
Ftí- 4« Iitlkaldé.l raktár:
„NÁDOR"
GYÓGYSZERTÁRI Egger mellpasztila
liudapett, vt.. vad-körűt i7.| csat Hamar meggvdgYilolt
ás védjegyével ellátott kés/.itményi\'ki\'t kérni.
t « I
N •
Raktár Nniíykanizsan : Rosenfeld Adolf Fiai. r j >
y ........ ....._
•.. <,X>.. • CXX.* .XX5CO.. ».XXlrf*
■ V. . ? I- ^ -• )-----1 ; . ■-
t—!—ia \'j\'j> ■i? <t>.■ .-W ifi-.\'.»*
1 iirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalába^)-
m.\' ■ M<n■\'L . -rn .»•„ <■.. . . . ./>■
i—•—:r -—4; - -t »• .- - .—^—í
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Petó Jenő gyógyszertárakban
Neustein féle ERZSÉBET labdacsok K pilulák liasonló ki\'szitmi\'iiyckin\'l minden tfkin-telbi-n följebb bttCsUlendAk, mi-nti-k inimion ártalma« anyagoktól, az altosti szervek bajainál legjobb eredményűvel használtatván, gyeniréden hasltajtók. vértisztitók; egy gyótryszer sem jóbli i mellette oly ártalmatlan, mirit e pilulák a
SZÉK SZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett még gyermekek is sziveson veszik. /•■</// in piluhit Inrhiliiiiito ilohuz <10 fillér. /-.\'(/// trkrrrx, mell/ -1 ilohoxl, lih\'U ViO ¡illit/ál tnr-lalmnt, cmik \'i kiirnii/i \'¿.4/i korona tlőleffr* he klílilfnrmrllell er/n tekerni btrmenti\'r kuhlellk
\' \' Utánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan NKUSTK1N FÜLÖP hashajtó labdacsait. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegytctl védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban „Szent Lipót" és „Neustein Fülöp
-r gyógyszerész- aláírással van ellátva
A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vaunak ellátva.
neustein fülöp
, Szent-Lipóthoz* cinizclt gyOgy\\ienAra.
BÉ08, I., Pl.nkengi.se 0 Kapható Nagykanloén: BELUS LAJOS 4. REIK GYULA gy/igytiertirekutl.
ÓVÁS!
Mulatságok alkalmával ajánlok a lagolcsobb árak mellett dt.2it4.eket 4s lampionok.t
IFJ. WAdDITS ■
JÓZ 8EF
Nagykanizsán.
i
I liter
Jamaikai rum
90 kr.
I csomag Törmelék tea
30 kr
Kapható: Drogéria a „Vörös kereszthez" Nagykanizsán.
II
ISTI

(ASSICURAZIONI GENERÁLI) Budapest, V., Dorottya-utca 10. szám.
A ., Közgazdaság" rovatban közöljük aTUlESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk
mérlegének fóbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e célból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.
Az intézet elfogad: élet-, tüz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- és harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Magyar jég- és viszontbiztosító r.-t., valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. általános baleset ellen biztositó társaság" számára.
A nagykanizsai főügynökség.
Danneberg ] és Weisz.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy kanizsan
NAGYKANIZSA, 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 17. SZÁM.
ÁPRILIS 27.
ZALAI KÖZLÖNY
fclOflzetési árak: I-;,.*., cvr* 10 koron», léli.ro B koron«, negyedévre 2 koron« 60 (III. Egyes szám ara 20 fill. Tanaroknak. tanítóknak, jegyzőknek és «llami tisztviselőknek I évre 6 korona, fél évre 3 korona.
Tallózás a társadalmi eszmék törül.
Nagykanizsa, 1908. április 20.
Az öntudatra ébredés jegyében született XIX. század a kritika bonckésövel támad az eddigi társadalmi rend minden egyes intézménye ellen. Az egész vonalon harci riadót fújnak, harcra szomjazik, hadat izeu az uj generáció mindennek.
E megfeszített idegzetű állapotok közt születik meg a- XX. század. llölosőjénél a gráciák helyét komor ábrázatú, agyongyötört alakok foglalják el. Nagy gond nyomja a vállukat: az emberiség megváltása uj tarsa-daimí rend, uj államalakulatok kivívása által. Jelszavak röpködnek . . . ideges, türelmetlenül követeló jelszavak, melyek egy szebb és nemesebb jövendő elővarázsolásával ejtik mámorba a kedélyeket, amelyek nem egy ízben ábrándos, kalandos hálóikba csalják az egyént.
Jellemző közös vonása e modern jelszavaknak. hogy a létező rend helyébe a semmit — a nihilt — teszik s eZen vélik felépíthetni a jövő társadalmai.
A hazát a hazátlanság, a vallast a val-lásnelküliség. házasságot a szabad szerelem, az állami lét íenlartása szükséges haderőt a leszcrelcs utópiája, a magántulajdont annak eltörlése, s igy tovább minden pozitívumot egy negatívum vált fel.
S míg ezen eszmék a fáradalma« napi munka által agyongyötört tömegeket fanatizálják, addig nagyon jellemző e kor idegességére, hogy a „hogyan* felett elsiklik a tömeg. A megoldás kérdésével nem törődve, eredményt akar látni csupán s az egyes demagógok rábeszélésének eredménye egy a tömegekben mind jobban és szélesebben terjedő boldogító álladalom utáni vágy.
I)e a fata morgana, amely gyakran fejetetejére is állítja a valót,v. hívogat, csalogat — s ha már elértnek véled, akkor tűnik el. Így vagyunk eme emberiséget meg-
Felelőt axű-kcsztó li n I ■•< tt n H A |, l.aptulnjdonos cs kiadó.
IF.I. WAJIUT.N JÓZSIvF.
váltó reformtörekvések legnagyobb részével.
A XX. század a szertelenségek kora, az utópiáké.
Felismervén valaminek az ártalmas voltát, azonnali orvoslást követel, orvoslás alatt nem racionális kezelést értvén, hanem rombolást, pusztítást.
Ragadjunk ki ötleszerüen egyet e modern ús messzekihaló társadalmi mozgalmak közül. Vessünk egy pillantást az „A n t i a I k o h01 i z-in us" jelszó alatt küzdök hatalmas táborára.
Az orvosi tudomány megállapítja a Szertelen szeszfogyasztás káros hatását; kimondja, hogy a jelen generáció elkorcsoso-dásának egyik szülőanyja.
A kriminalisztika a bűnösöknek a bűntény elkövetésének idejében volt lelkiállapotát veszi bírálat alá. Megállapotát veszi bírálat alá. .Megállapítja, hogy a bűncselekmények nagy része a szeszfogyasztás állal előidézett beszámíthatatlan állapotban kóvettolett el.
Jönnek a morálfllozófusok és megteszik a szeszt az erkölcsi defektusok bűnbakjává.
A szociálpolitikusok pedig ezekkel karöltve kimondják a halálos ítéletet és megkonstruálják az alkoholmentes álladalmat. Statisztikai adatokkal és aranyszájú ékesszólással bizonyítják az emberiséget pusztító szesz elleni harc szükségességét, amelyben való részvétel most már erkölcsi kötelességévé tétetik minden modern , embernek.
Apostolok hirdetik a népnek, röpiratok küldetnek világgá, kikiáltván, hogy a szesz az emberiség legnagyobb ellensége. Lerombolást, azonnali beszüntetést követelnek.
A társadalmi mozgalmakat passzíve szemlélők mindezt bizonyos szkepszissel nézik. Megfigyelnek, megfontolnak mindent ezek is, de tartózkodnak a tett erőszakos eszközeitől-
Ük is látják a túlságos szeszfogyasztás káros voltát. Ők is harcra kelnek ellene.
He miben különbözik az ó harcuk az előbbiektől?
Bírálat tárgyává téve a szesz mérték-
Szerkearloaé^; Nagykanizsa, Ffl-ut 18. szám. fclóflzelések es hirdetések llj. Wajdíls József könyvkereskedésébe küldendők.
Megjeleli minden hétfőn délben.
telon fogyasztásának hatásait, mindenekelőtt az alkoholfogyasztás okait keresik. Éghajlat, vérmérséklet, foglalkozás, műveltségi fok stb. szerint osztályozva a szeszfogyasztó közönséget ; magyarázatát lelik az alkohol élvezetének.
Az etikai alapra helyezkedő szociálpolitikusok élesen támadják»1 azon államokat, amelyek szesztermelést akár magukat tartják fenn. akár azt nem gátolják Erkölcstelen jövedelemforrásnak mondják a szeszadót s azt hirdetik, hogy az állam önmagának ássa sírját a mértéktelen szesztermelés által előállott nagy fogyasztási alkalmakkal.
Igaz, hogy igen sok esetben ép az alkalomszülte gyakorlat által válik az egyén alkoholistává, de a történelem bizonyítja, hogy az ember a napi fáradalmak után mindig a mámort kereste. Noé óta kedves itala az embernek a szesz, a „bufelejtó", a „sziveró-sitó", a „vigasztaló". S ahol a vallás eltiltja fogyasztását, más bódító szert talál ki az elme. Keleten a „Nírvaua" a legnagyobb ! földi boldogság, amit az emberi szervezetre a szesznél jóval ártalmasabb ópium élvezetével érnek el
Mámor nélkül nincs s nem is volt soha világ, aki teljesen józanra akarja a világot átalakítani, szintén — mámorban ringatja magát. Abban a mámorban, melybe a szélső jelszavak belevísznek. Mérsékletet s ne az alkohol teljes kiirtását kívánjuk. Mert bizony csak ennyit érhetünk el.
— Bizottsági tag választások. Szombaton délután választolták meg érdeklődés mellett a városi bizottsági tagokai. Minden bizottságba lőO—200 ajánlkozó volt Kapacitálás. kérés, könyörgésből állt az egész délután. Különösen a régi rend emberei köveitek el mindent. hogy prosiciójuknt megtarthassák A választás eredménye első látszatra azonban azl mulatja, hogy az uj irány győzött a választásoknál. — A legerősebb harc azonban a bizottságok kebelében fog lefolyni, különösen éles lesz a pénzügyi bizottságban, hol az eddigi elnököt minden áron ki akarják buktatni. A bizottsági lag választások eredménye a hírek közölt.
= BUDAPEST. =
Bank-központunk:
VI., Magy. Klr. (Jpera-Hnznr palotádban.
Bankhelyiségek :
Ó-utca 16. szám ca Lázár-utca Id. szám. i _
Díjtalanul nyujtunk bárkinek szakszerű felvilágosítást.
Válaszbélyeg mindenkor mellékelendő.
TolyÓBitunk:
Törlesztésen kölcsönöket faub"**» •«rHáz.k,. •» ?& iüri«*««»« ;»\\-»\'/,\\~i\\ 4\' ,> k.m.ir.
kcsipcnzboii.
K> evie 6* „-al, esetleg 5V,*;t-al. rj—- -.
valamint minden hltelkepes epyennek 2V,— 10 io
Jelzálog kölcsönöket
készpénzben. Il-ud es lll-ad helyi beláh lázasra
Személy- ós tárcaváltóhitelt kcrm,ked"k
\'P;„.,t,r;OI,lni IrnlnannfilcAt állami, torvétivhatósagi, községi tisztviselőknek cs katonatiszteknek lizetcsi olöjegyzcatc AlBZtVlSeiOl KOlOBOnOtttn. knm t.lt.th,/|t,sillla ,10|ku; ^„„Cnok nyugdijaira is.
. . videki pénzintézetek cs vállalatok részvényeire citckuk 1)6° ,-áig kölcsönt nyujtunk az Osztrák-Magyar
Értékpapírokra, |,„nk kamatláb« mellott. Tözzdcmcgbizásokat a budapesti cs külföldi tőzsdvken lelkiismeretesen es ponto-san teljcsitunk, mindenkori ctedménynyel, az árínlyanfokat naponta díjtalanul koxóljtik.
■ . «■• l.l: . ________t - _« . !■ .1 ....... I ..II 1.1^. I.. I ... ,1... ^. ..Mimi.luí. aia l> ti ll ívl/, .l^iln
Konvertálunk bármely belföldi pénzintézet nlial nyújtott jelzálogos-, törlesztése«-, személyi- és vállókölcsonl. ■\' - =
Mindennemű bel- cs kulloldi ettckpnpiil »api árfolyamon veszünk cs eladunk. Pénzügyi szakba vago minden reális ügyletet a legnagyobb pénscsnportoknál levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyösebben bonyolítjuk lc Uank hazunk képviseletére megbízható egyénékét felveszünk
7. A I, A I K Ö 7. L «» N Y
l\'J\'tfl. ÁPRILIS ->i.
Kis tükör.
— Állandó rovat —
Két héttel ezelőtt megírtuk, hogy egy nagy-vnrndi középiskolai lauár nyomdásxinas lett, mert nem kapott állást. Megmondtuk, hogy az ok : a vallás Ujabbi időben u. i. nem neveznek ki zsidót. fizérl az igazmondásunkért néhányan megharagudtak. Persze, llogv i\'sak llles fejő, maradi krelikások, akiknek nem tetszik, hogy belelátnak a kártyájukba, fis ránk fogták hogy sémita lap vagyunk. Igaz ugyan, hogy ez ceiii szégyen, de éppen a .Zalai Közlöny" félszázados mult|u igazolja hogy .mindig becsülettel szolgáltuk azt a keresztény irányt, amelyet Krisztus jelölt ki. A mostani álprófétákat üldözni — hírlapírói kö-telességflukuek tartjuk Követeliúk a felekezeti békét és nem tllr|űk. hogy a sötétség rozzant elméjli lovagjai szabadon garázdálkodhassanak Vagy vari jogegyenlőség, vagy nincs, lla van, akkor az igazságot és kenyeret ne osszák felekezet szerint. Ha pedig lyesmit látunk, akkor felszólalunk. A többek között szóvá kell tennünk, hogy a nagykanizsai állami elemi iskolában Szent Antalhoz könvörögtetik a tanulókat a tanítás megkezdésekor, ahelyett, hogy az állami iskolákban használatos imát mondanák, l\'edig itt sem szabadna s felekezetíségel kidomborítani, mivelhogy nemcsak katholikus növendékek vannak és az iskolát az állam tartja. Az ilyen ferdeségekel igenis ostorozzuk. de azért vagyunk ulvan |ó keresztények, mini azok, akik zsidó-vérre szomjaznak A kOlömbség közöttünk az. hogy mi békét liirdetOuk, ók peilig harcol »
Immár beleéltük mattunkat abba a kéjes érzetbe, hogy uemsokára uj postapalota log díszelegni a Főtéren. Hatalmas monumentális épOlet lesz. mely dísze lesz a városnak. Hanem az eszmetársulás törvényei alapján kell, hogy ugyanekkor eszOukbe jusson a hírhedt csoportház Mert tegyük fel. hogy a postát a mostani helyre, építenék. S akkor képzeljük el a gyönyörű képet: vele szemben a katona kórház, mellette a fogház, oldalt a csoportház. a tér másik felén a Slrem-féle lebuj. Valóban, festői kép. Ürömtől repes a szivünk, ha rágondolunk
A körmenetben részt vett miiideu egyesület
köztük a hadastyánok és aggharcosok is. firdekes két csoport volt a menet. Túlvilági formájú egyenruhában feszilettek nyápic, polvhedzó állu legénykék, oldalukon a hosszú karddal, amelyben minduntalan megakadtak. öreg, agg alig akad köztük Már most kérdjük : mi jogcímen aggharcosok azok. akik talán még sorozaton sem voltak ? Általában mi célt szolgál az egész egyenruhás sereg ?
A házasólet értéke.
(A válás — A nőt hűség. Az asszony joga )
Marcel Prévo t „Lettres á Françoise mariée* cimll ui regétiyébeu megvédi a házasság intézményét a modernekkel szemben, akik a házasságot elavultnak és fölöslegesuek hirdetik. Alapvető elméletét a következőkben ismerteti a „Le Journal" utolsó számában:
Tagadhatatlan, hogy a házasság intézméuye a huszadik század elején válságos állapotba került. A válság nemcsak a házasság tartalmát és lényeget, de a formáját is érinti A házasság lényegével szemben a tökéletes válás a határidőre kötött házasság és a ! szabad szerelem teóriáit érvényesitík. Nem gondolják < meg, hogy ezek » reformok megbontanák és megsemmisítenék a családi életet. Mert egy ember legbensőbb természete szerint csak egy családhoz tar-lozhitik. Mihelyt egy apa két asszony nyal családot alapit, akkor miudakét család elveszti leglényegesebb karakterét, fis lm társadalom ellenőrzése nélkül ala-pilhatia it ket családot, akkor a családi elet meg in-kábli elveszli ősi természetet
Ilyen a házasság. Jó e, vagy rossz ? Fónlar-landó-e vagy mcgscmmUitendó?
A Itszasságra vonatkozó vitákból mindeddig kifejtették azt a fontos tényt, hogy az emberiség a szekszuális egyesülések összes lorináil gyakorlatilag kipróbálta már. Tapasztalásaink vaunak a szabiul házasság, a határidőre kötött házasság és » vallás előnyeiről és hátrányairól, fis ezek a tapasztalások nem is elmúlt időkből maradtak reánk Mert a házasságnak minden elgondolható formája, úgyszintén a válásé is érvényben van a most élő népek közölt Sem kell tehát kísérletekről beszélni A gyakorlatban teli tapasztalások elégségesek arra, hogy belőlük az általános érvényű elmélet levonhassák.
Koppant nagy baj. hogy az emberek meggondolása nélkül nősülnek A válás megkönnyítésére irányuló törekvések oiuisu származnak, mert kevesen értik a házasság szó komoly értelmét A házasság, sajnos, már régen nem azaz Ünnepélyes, változhatatlan elhatározás, ami ezelőtt volt. manapság ticm egyéb, mint a fantáziáltak vagy vágynak kielégítése.
Ragyogó, sugaras, fényes hajnalon Forró, perzselő, izzó nappalon S csillagvilágos nyári éjszakán: lialaiiu.it mind akkur álmudám .
$ bus, kódos, szomorti alkonyaton, Mikor az álmokat elsiratom. Hogy nem lehetsz euyém s én a tied S bánatom senki nem érti meg.
kgy ilyen borogó szürkületben. Mikor lelkem szárnya itltg rebben. S körültem csend lesz és nyugalom Akkor álmodom meg hattyúdalom . . .
Németh Böske
A természet ébredese.
Aludtatok, áldmodtatok hosszú éjen. fid esett.
\'fi virágok, bokrok, őslák S éu elnéztem csendesen. Mélázgatva, egyszer-egyszer: Mi történik veletek? Alvástokban, álmatokban Kivel beszél, mivel játszik Lelketek ?
Itepült s megjött ébredéslek hajnalának Idei«. .
fiuyhe sugár, játszi fénye TUndérszárnyon jár vele Lelketekben, szivetekben A kéjgyönyör árad e ? Mela reggeli esthajualou. Röpke szellő puha a)ka Csókol-e?
Szerelmetes madárkáknak epetlező Hangjai:
Halljatok-e ti virágok ! Azt fogiák mind vallani: Hogy az élet üdve mostan K földön legédesebb. A virulás, pompa, öröm llt van s velők jött a kéjes Erezel.
A virágok ajakának, kebelének Hó lehe,
Illatként száll tova tova. Mini a boldogság jele. Hegyen, völgyön, halmon síkon. Mindenütt an hirdeti: Kdes-boldog ébredésben K világon minden üdvét Lelheti.
Minké Béla.
néha meg csak közönséges^ ügylet. Sokkal kouuyeb ben nősülünk, mint ahogy" aláírnak egy váltót és sokkal súlyosabban érzik ti váltókötelezetlséget, mint a házasság kötelezettségeit
A társadalomnak tehát első sorban az a kötelessége. hogy a házasság komolyságának gomlolalát megújítsa és megerősítse A házasság nemcsak jó, de kipróbált intézmény is Igaz. hogy nem minden házasságból virágzik ki a szerelem De hát hiszen a szabad házasságokban sem örökös a parancsoló és legyőzhetetlen és nem is ez hozza össze minden esetben u szabad házasságban egyesült emberpárokat Ellenkezőleg. a szabad házasság a legtöbb esetben a véletlen, az ulfaratgyöngeség él u lustaság eredménye. A házasság ellenben már azért is jó. mert a gyönge embereket megvédi a sa|ál gyönge-ségtik ellenében. Csak rajtunk múlik, hogy a házasságban rejlő boldogságot é* szépségeket megtaláljuk és megéhezhessük.
Kétségtelenül \'igaz. hogy a házasságot hozzá kell idomítani a modern felfogáshoz. Hiszen, hogy ez elkerülhetetlen, a valósággal bizonyítható, ittnulv bizonyára nem volna, ha a házasság és a korszellem között nem volnának ellentétek
A házasságban a Itüség kölcsönösen kötelesség. A korszellemet azzal kell kibékíteni, hogy e kötelesség teljesilhetesét mindkét félre nézve egyenlősítjük. A házasságtörés egyformán büntetendő, akár a férfi követi e| skár az asszony. Mert, hogy az asszonv hűtlenségét eddig szigorúbban ítéltük meg az nem volt igazságos.
az asszony engedelmességi kötelességéi meg kell szűntetni fiz már nem egyezik meg a mit szokásokkal és a mm fölfogásokkal A házassági közösségben nem leltet parancsoló zsarnok, az egyik és akarat nélkül való alattvaló a másik A házasságban csak ket egyenlő állású fél élhet, akik minden dologban közös megállapodá-ra járnak el.
Kzek volnának a házasság reformjai amelyek megvalósitaudók. I)e ne gondoljuk, hogy n törvényhozások rövidesen meg is valósítják. A törvénynek lassú a járása. A reformot kezdjék meg ¡} komoly férjek, az ó kezdeményezésüknek gyorsabb fogauatia lehel. A férj lássa he, hogy az asszony nem lehel csupán a szívbeli geriedelmek kielégítésének tárgya, sem dísztárgya a háztartásnak sem cselédje. Az asszony osztja a férj jogait Épp ugy követelhet törhetetlen hűsegét 11 féritól. mint ahogy az tőle követeli. Az asszony pedig lássa be, hogy egyeniő jogok mellett személyéért és erkölcseiért ö inair.t felelős
Ime, ezek azok az alapvető gondolatok, amelyeket Marcel Prérosl .Lettres á Francois marté,; ■ ciinü regényében a házasság védelmében fejteget.
Jézus Krisztus elitéltetése.
Az l.\'Sli-baii Olaszországon átvonuló francia sereggel több Iraucia tudós is it klasszika! loldto ment, jelesül ama célból, hogy az Attila által nyol-száz evvel azelőtt elpusztított Ai|ilile|a roui|ai közt római emlékek után kutassanak. Ásatásokat eszközöltek és találtak is több, többé-kevésbé fontos emléket-Ezek közt volt egy igénytelen külsejű érclap is. Nem volt hosszabb l.\'i centiméternél, szélesége körülbelül : vastagsága I cm Ez érclap éleinek egyikébe ó-héber szövegben a következő szavak voltak vésve: Hasonló érclap mindegyik törzshez küldetett.
•lobban szemügyre vették a lap felületét, ott is bevésett betűk nyomára akadtak; megtisztították a rozsdától és nagy nehezen el tudták olvasni azt, a<»i bele volt vésve. Abba a lapba pedig nem volt más be vésve, mint egy a világtörténelemben korszakot alkotó, fontosságában és kihatásában eddig páratlan ítélet: a Jeztis Krisztus felelt hozolt halálos ítél«\' szövege.
Mint minden émlékuuk. mely abból sói még későbbi korból is reánk maradt és nem bírt kézzelfogható hitelességgel, ugy ennek valódiságához is sok kétely fért és természetesen fér még ma is.
I)e hadd álljon ttl az Ítélet állítólagos szószerinti szövege :
„ítélet hirdettetett Pontius Pilátus, Alsógaliláa helytartója által és oda szól, hogy názárethi Jézus
190H. APKILIS 27.
ZALAI KÖZLI) N V
Nemzetköziség.
Nagykanizsa, IflOh. apnl 1(1.
i*) Minden kultusz szép, de csak a maga oltárán. Más Ilit oltárán eltorzul éa értelmetlenné válik. Ugyanez áll az emberi meggyőződésekről is. Csakúgy vau erejük, ha ott nyilatkoznak meg, a hol hivő lelkek hallgatják. Máshova ne merészkedjenek, mert a más elvet vallónak éles a hallása és még zsolozs-mából is kiérzi a hamisságot, ha van benne ilyen. Pedig nagyon kevés az emberi meggyőződés, a mely meiites volna minden hamisságtól.
Íme itt van példának mindjárt a nemzetköziség eszméje. Micsoda szemfényvesztő ragyogás árad belőle. Az általánosnak, az egyetemesnek, a mindennek a legfőbb fokozata. Azontúl nincs már semmi, azon bellii van minden szeretet, testvériség, egyenlőségi. A patriotizmushoz ugy viszonylik a nemzetköziség, mint az óriás a közönséges emberhez, mint a piramisokhoz egy alacsony sirdomb, a mely alatt egy koldus pihen
Ue hát ebbeu a nagyszerű eszmében éppeu az a hamisság. hogy nem közönséges embernek való. A föld iránt való szeretetnek korlátoltak a határai. A haza halárain lul nem terjedhet.
Az idegen föld emberei is érdekelhetik a kul-tuszembert, de értelmi közössége nincs velllk — A normális ember csak a hazai rögnek érzi a melegét. Az még senkit se tett beteggé, hogy nem járhatott meg idegen országokat, de abba már igen sok ember betegedett meg, hogy a külföldön meglepte a honvágy, hivla, vonzotta a hazai föld varázsa éa nem mehetett haza.
A nemzetköziség eszméje egy közönséges tévedés, a mig csak addig álltatja az embert, a inig nem ismeri az igazi emberi érzésekel, a melyek ugv átölelik az embert, mint gyermekét a szülő anya. — Szép és nagy szó a világszabadság, melyért még senki sem adta vérét. Kllenben a hazaszeretetnek, a haza szabadságának az egy arasznyi fóér megvédésének vannak hősei, vaui.ak szent|ei, vaunak martirjai. Ezért igazság a hazaszeretet es ezért nem igaz a nemzetköziség.
I
pezsgós-palaokok óh karvastagságú szivarok mellett tanulmányozzák a népnyomort, azt hirdetik, hogy a nép minden nyomorúságának a korcsma az oka. A nép ugyan azt mondja, hogy ne törődjenek az urak a korcsmával, hanem, ha annyira szivükön viselik a nyomorgó nép sorsát és ha igazán segíteni akarnak az éhezőkön, akkor parcelláztassák tízezer holdas birtokaiknak csak egy részét és így juttassák földhöz a népet. Persze ezt legkevésbbé teszik az álapostol ezerholdasok, hanem — nem minden gonosz mellékééi nélkül és ama bizonyos felekezeti türelmesség altal vezéreltetve — egyre azon jajgatnak, hogy csak a korcsmák miatt van baja a népnek, mert azok minden rossznak a kutforrásai.
A tények, az események erre nagyon is rácáfolnák és csak a legutóbbi hetekben is egyre-másra kaptunk tudósítóinktól olyan értesítéseket, amelyekből kiderült, hogy bizony azokon a bizonyos kegyes és istenes összejöveteleken, amelyet a népszövetségek tartottak és amelyek az apostolok által vezetett szövetkezeti italmérésekhez bizonyos közeli összeköttetésben állottak van a legtöbb verekedés
Antit most csurgói levelezőnk ir és amiről alább számot adunk, Sandon történt és — tudósítónk jelentése szerint — itt sem a korcsma volt a „bün fészke", sőt éppen a korcsmáros akadályozta meg a nagyobb vérengzést.
Lóki János sandi földmtves családi mulatságon alaposan berúgott A részeg ember. amikor a mulatságról eljött, bement Kardos János korcsmájába és bort kért. A korcsmáros látta, hogy többet ivott az elégnél és nem adott neki italt, hanem kivezette a korcsmából.
Akkor jött, ugyancsak családi mulatságról. Szabó János, aki a familiáris italozásnál szinten nagyon lenézett a kancsó fenekére és elvesztette maga alól a biztos talajt.
A két jámbor a korcsma előtt összetalálkozott és néhány perc alatt összevesztek. majd ölre mentek. Verekedés közben Lóki kést rántott elő és avval Szabó bal-szemébe szúrt. A megszúrt ember rémes kiáltással esett össze, mire a korcsmáros kiszaladt az utcára.
Éppen jókor érkezett, mert Lóki a földön heverő társát agyon akarta szurkálni. Kettőt inát* szúrt is a földön fekvő emberbe és ha Kardos idejekorán közbe nem lép, Lóki megöli a szwrencsétlent. *
Lókit letartóztattak, az összeszurkált Szabót pedig a kórházba szállították.
Tekintsünk a lelkekbe. Oda nézzen mindenki és olt megtalálja majd azt az érzést, mely nem a nemzetköziség, hanem : a hazaszerelet.
Véres merénylet a korcsma előtt.
Kiazurta a táraa azemét.
Csoudélet Sandon
Saját tudósítónktól. —
Somogy vármegyében a legutóbbi időben rendkívül föllendüli az apostol-ipar. Kz az iparág legkevésbbé sem uj keletű. Évezredek ota űzik ezt arra hivatott es nem hivatott emberek több-kevesebb szerencsével. Az apostoli ipáit űzők ket válfaja között nagy es lényeges elterések vannak. Azok az apostolok, akiknek az apostolkodásra hivatottságuk van. akik szellemi nagyságukkal a vezetésre, eze-rek irányítására születtek, akik életüket föláldozzák tudásukkal, vagyonukkal, mindenükkel együtt egy-egy nemes eszméért, magasztos célért, embertársaik jovoltáéri, ezeknek az apostoloknak az inja tövissel van kirakva, egész életük szenvedésekkel teli. de ha nyomorúságban Italnak is meg: nevók, eszméik tovább élnek, melegítenek, boldogítanak.
Az apostolkodás másik fajtáját űzőknek könnyebb a helyzetük. Ezeknek a vezetésre semmiféle képessegeik nincsenek, ezek álapostolok, akik csak azért csapnak föl apostol-kodoknak, hogy a népet félrevezessék, becsapják, kihasznaljak. hogy eszközül szolgáljon kezükben a nép alattomos rejtett célok elérésére és végül, hogy szereplési vágyaikat kielégítsek.
Ezek az álapostolok kaptak lábra mostanában szerencsétlen vármegyénkben. Itt is. ott is elöbukkanik egy egy ilyen nepmentó, akinek háta mögött kikandikal az önzés, a becsapás szándéka.
Ezek az álapostolok, akik rendszerint
A h é t.
Megazököt honvédhadnagy.
Vakmerő módon szokott meg a székesfehérvári honvédkerületi fogházból egy honvédhaduagy, aki mint vizsgálati fogoly már hetek óla volt lakója a fogháznak. A szökevény a fegyveres őrsegén keresztül lávozo\'t a fogház kapuján, amely a Sár-utcára nyilik. Az uselrói tudósításunk a következő:
Simonidesz Odöu a zalai \'J()-ik houvédgya-logezred hadnagya, mint vizsgálati fogoly volt elzárva a zár-utcai honvédkerületi fogházban. A vizsgálat alall levő katonatisztet napközben a fogház irodájában foglalkoztatták.
Szerdán reggel, amikor Simonidesz belépett az irodába, még senkit sem talált ott. Ezt az alkalmat felhasználva oldalára csatolta a törzsfoglárnak a foga. son függő kardját éa lement az udvarba. Az őrt
keresztfán halállal haljon." „Tibériux császár uralkodásának tizenhetedik évében és március havának huszuuötódik napján a szent városban. Jeruzsálemben, midőn Annasz és Kaifas papok és Istennek fölkeni lópapjai voltak."
„Poiiliua l\'ilátus. AIsógalilita helytartója a prator széken ül: elitéli uázárethi Jézust, hogy két metsző közt keresztfán haljon, mert a népnek nagy és hiteles tanúsága azt mondja: 1. Jézus csábító. Lázító.
:-;. A torveiiyek ellensége. I Hamisan a zsidók kiraiyáitak állítja magát ,>. Csalárd módon Isten liának inoiid|a magul, ti. A templomba lepett, követve nagy sokaság állal, mely pálmaágakat tartott."
„Megparancsolja t. i. Pilátus az egyik centurió-iiiik, Quirílus Cornuliusnak. hogy ót a vesztőhelyre kísérje.
Megtiltja minden szegény es gazdag embernek, hogy Jézus ktv egeztetését megakadályozzad
„A tanuk, kik a halálos ítéietet aláírták, a következők: I. Kobáni Dániel, farizeus, \'1 Zorobátel János. 3. Kobáni Rafael. -i. Cabet, irástudós."
„Jézust a városból u ötrueiiee kapun keresztül vezessék ki "
Az eredeti érclapot a franciaí, tudósok, hogy a háború esélyei alatt el ue vesszen, a Nápoly kozele-beu levő zertai kathauzi kolostorbau rejtették el. hol még ma is megvan. Készítettek róla később egy másolatot is, ez előbb a francia történeti társulaté volt, jelenleg lloward lord birtokában van.
Magáról az ítéletről felemlítjük, hogy az a római köz|og és mózesi törvénykönyv alapján ho/a-toll. A romai törvényben ütközött a fenti elősorolt ti vádpont közül az első négy, melyek közül a negyedik „a zsidók királyának állítja magát", főben járó bűnt képezett. A zsidó törvénykönyvbe pedig az ötödik és hatodik vádpont ütközött, ezek közül az ötödik: „Isten liának mondja magát", tartalmazott oly bOnt, mely halállal sújtatott.
Ez ítélet legelőször Thesinar dr. kölui tauár és tortéuettudós IH47-bi-n a Le droilban tette közzé. De vau ezenkívül még egy irat, amely a megváltó elítélésére vonatkozik. Még pedig Fabritiua: C\'od. apocr. III. 1^7-ík oldal. Ezek közül iS halálra szavazott. Hat a halálbüntetés ellen, l\'ilátus pedig nem szavazott: kezeit mosta Erdeke« Pabritiuanál a bírák tanácskozása:
— Miért akarjátok Jézust elítélni, ha büuösV — kérdi az egyik
— Mire valók a törvények, ha azokat nem tartjuk? — válaszolt a másik.
-— Miért akartuk artatlan embert elítélni, még be sincs bizonyítva, hogy bűnös — szólt a harmadik
Az e kérdésre atiolt válasz clárul|a az egész pór tendenciáját:
— Ha ártatlan is, haljon meg, mert fellázította a népet a hatalmasok ellen.
És meg is halt. És halálával feloldotta a világ szellemet a sötétség bíliucseiből!
Z A L A I K 0 7, L <\' N V
l!»oH. ÁPRILIS 27.
álló fegyveres katona, aki arra vigyáz, hogy valak meg ne szókjön, amikor meglátta a hadnagyot\' „TÍgyázz"-ba vágta magát és tisztelgett fegyverével. Simonidosz visszaköszölit, «után kilépett a kapun és azóta uyomavesze".
Azt hiszik, hogy a szökevény hadnagy Huda-p-_. felé vette ul|át. Kézrekeritésére széleskörű nyomozás indult meg.
Ezideig .annyit megállapitott a nyomozás, hogy Simouidesz a Magyar Király-szálloda elótl kocsiba tilt és a vasúti állomásra hajtatott
Személyi változások a nagykanizsai postahivatalnál. A kereskedelemügyi miniszter Eger Zsigmoud posta és távíró főtiszt«-! Nagykanizsáról Budapestre. Vucskics János lisztet Budapestről Nagy-kauizsára és Megyesy Ferenc segédtisztet Nagykanizsáról Aradra helyezi« át.
— Darányi míniazter a Balatoni Szövetséghez A löldinivelésugyi minisztert, a kinek a Balaton-vidék oly sokai köszönhet. 10 éves jubileuma alkal mából a Balatoni Szövetség is üdvözölte. A miniszter Abbáziából a következő köszöuó-iratot intézte a szövetség elnökségéhez. Nagylekiuletü elnökség! Usziute köszönettel vettem a Hatatom Szövetség szíves üdvözletét tuiuiszlersegem liz éves évfordulója alkalmából. Fogadia a lisztéit Klnókség a megtisztelő tigyelemért ismételten is meleg köszönetemet és kérem, méltóztassék meggyőződve lenni, hogy mindenkor kiváló örömömre tog szolgálni, ha a szövetség hazalias céljait előmozdítani és támogatni a lövőben is alkalmam leend. Hazaliui üdvözlettel llarnuyi Ignác s. k
— Százhat eves asszony. Zselicki,-lakni) Írják, hogy ott tegnapelőtt halt meg I0(i eves korában Vajda Katalin. Az öreg asszony ISO\'2-bcn született, uiindig egészséges volt es meg eletének legutolsó hetében :s dolgozott.
— A katonaság éa a szombathelyt tífusz A nagykanizsai hadkiegészítő parancsnokság megkeresése folytán Vécsey polgármester közli, hogy azoknak a tartalékos katonákuak a behívása kiket Szombathelyre. vagy Vasmegye más varosába behívtak, a
■ szombathelyi tífuszjárvány miatt, további intézkedésig hatályon kivnl helyeztetik.
A kannapor Ismeretes olvasóink elölt, hogy Klek Krnó rágalmazáséri sajtópert indított Nagy Samu szerkesztő ellen. Mmt értesülünk ebben az ügyben tegnapelőtt volt Pécsett a vádlauácai tárgyalás. mely Nagyot vád alá helyezte
-— Orvosok harca Zalaegerszegről írják: A kerületi inuiikásbiztositó pénztár c.s az Orvos Szövetség egyezségei kötött. A tiszta |oveileletnuek egynegyed reszel kapják az orvosok. Kzt a megegyezést az Országos Pénztár meg nem hagyta jóvá.
— Grof Batthyány fóiapánné kitünleteséról ujabban a következőket ir|ák: (iról Batthyány Pálnél szül. palim Inkcy Valériát lenyes kitüutetésbeu részesítette X. Pius római papa A XIII Leó pápától 1888-ban alapítóit „Pro Kccelesia el Poutilice" ciiiitl es feliretu érdemkeresztet adomáuyozla lolyó évi április \'.t-eti olasz nyelven kiállított diszokmáuy kíséretében, a szöveg között címezve. . „Alla Siguora Contessa Valéria De Batthyány." Aláírva: Merry del Val pápai államtitkár. A szöveg tarlalma az. hogy e „Pro Ecclesia el poutilice" érdemienilet a hithez és egyházának fejedelme iráut tanusiloll hűségért es áldozatkészségéért adományozza a legmagasabb egyházlejedelem. — Az érem és díszoklevél dr. lsUáu Vilmos megyés püspök utján érkezett. A püspök ur szép levél kíséretében küldötte el Zalaegerszegre a ritka lenyes adományt, megjegyezve, hogy szetnelye.-sen szándékozott átadni a grófuénak, de a föllépett tífusz járvány miatl most nem jöhet el Szombathelyről.
Amatőr kiállítás. Városunk és vi-clékének amatőrjei május hú vegén kíállitás keretében fugjak bemutalni müveiket, mely igen érdekesnek ígérkezik.
Kiallithaló mindenfele amatőr iiiiiuka a szorosan vett női-kézimunkák kivételével.
A kibocsátott felhívásra beérkezett bejelentési ivekről látható, hogy városunk intelligens közönsége igen nagy igyekezettel állt ezen igazán szép ós nemes cél mellé, miután a kiállításon befolyó jövedelmek a Szépitő egyesület részen; ajánltattak fel.
Eddig bejelentetett: 200 olajfestmény, azonkívül ceruza, szén. aquarell. pastell rajzok és fényképek 150 drb
A kiállítás uián sorsjáték rendeztetik az ajándékozott művekből, mely célra 50 drb olajfestmény és egyéb targ.vak jegyeztettek elő.
Védnökül Gróf Batthyány Pál főispán kéretett fel. ki azt volt kegyes elfogadni és megígérte, hogy a kiállítást személyesen nyitja meg.
Az előkészítő bizottság tagjai: Gyórfi\'v Jánosné. Horváth Tivadarné, Loewy Arnoldné. Ágh Kde. BIau Lajos. Gyenes Sándor. Dr. Szige\'.liy Károly, Tripammer Gyula, Urbanek Károly, Dr. Villányi Henrik
D. K E közgyűlése A „Dtlllániulí Közművelődési ügylet" 17 évi közgyűlését má|us hó a -én Sopronban tartja meg
Borsfa parcellázása. Megírtuk, hogy a lelenyei járásbeli llorsfa község határában levő földbirtokot parcellázzák — Ez ügyben iné Nagykanizsára érkezeti gróf Ráday, a toldmivelésllgví tninisz ler küldötte, ki Dobrovics Milán orsz. képviselővel kiutazott Borsfára.
anitói és tanítónői tovább képzó tan folyamok A vallás- és közoktatásügyi miniszter április 10-én t !7S:t. szám alatt kelt rendelete érlelőiében ez évi julíus li lói kezdődóleg három hétre tertedó tanítói és lanitónói továbbképző tanfolyam l\'og tartatni Tanítók számára a budapesti I kerületi, az aradi, a bajai és a kolozsvári állami elemi iskolai tauilőképzó intezetekben; tanítónők részére pedig a budapesti II kerületi és a pozsonyi áll elemi iskolai tanítóképző intézetekben.
Kzen tanfolyamokon az életbe léptetett népiskolai ttj tantervre való tekinleltel különös tigyelem fog fordíttatni a magyarnyelv tanításának módszerére a nem magyarnyelvű népiskolákban, továbbá a rajzra, az énekre, a kézügyességre (slöjdi és ezeknek népiskolai methodikájára
Mindegyik tanfolyamra Ml -.10 hallgató vétetik fel. akik közül laufolyamoiikint 30—30 haligató állami költségen nyer az intézet iuteruatmábaii szállást és étkezést, azonkívül 1.\', i korona utazási költségben is részesül
A saját költségükre jelentkező többi hallgatók ingyen szállási nyernek az intézetben, hol mérsékelt áron étkezést is kaphatnak.
A felsorolt hal tanfolyam bármelyikére való felvételért folyamodhatnak itz ország bármely része-ben lakó és bármilyen íellegü elemi népiskolánál mrtkődó okleveles tanítók és tanítónők.
A felvétel iránii bályegtelen kérvények azon illetékes megyei kir. tanfelügyelőnél nyújtandók be, akinek tankerületében a folyamodó működik
— Fizetésképtelenség. Hartmaun János nyomda tulajonos a hitelezőknek bejelentene fizetésképtelenségét.
— Hölgyeinkhez Krisztus mondotta: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert övöké a menyeknek országa".
A modern humanisztikus társadalom ilyen/or-
mán iravesztálta ezt a mondást: .Hozzátok hozzám a nyomor gyermekeit, én felvállalom a gondjukat, mert azt akarom, hogy ne csak a meny legyen az övöké; de a föld is\'.
Ka ezt a szeretetből fakadt mondást állta ts az egész ország társadalma, csak mi nem.
Minden erejét megfeszítve, minden eszközi felhasználva tett, agitált, csak mi voltunk tétlenek.
Hölgyeim ! A jó lett soha nem késő. Legyen a mi gyermeknapunk, piros Pünkösd uap|a, hozzuk helyre a hibánkat Indítsák meg a mozgalmat, m utánuk megyünk és dolgozunk a szeretet jegyében
— A gőzgépkezelók éa kazánfűtők legkozo
< lebbi képesítő vizsgái Sopronban itiáius hó ,1-ik napján d. e. .1 órakor a Sopron városi villanytelepet! fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgalati kérvények a m kir ker. iparfelügyelóséghet küldendők Rákóci -utca 2
— Május i A nagykanizsai szervezett munkásság tigy mint az előző években, u^y az idén is: a munka világünnepén május 1-én tüntető felvonulással és az ünnepet méltató szónoklatokkal egész nap ünnepel
1 Vezér szónoknak meghívtak egy budapesti \'szónokát. A felvonulás irányát s az ünnepély színhelyét falragaszok hirdetik
— Mit akarnak Franzék? Csak annyit, hogy a város kössön velllk iij szerződést. Vagyis: hogy ne vegyék el ti\'lük a világítási. — Magyarul mondva: nem szeretnék a fejőstehenet a markukból kiereszteni.
Itizunk a képviselőtestület bölcseségébeu és bizton reméljük, hogy Fraiizekal egyenesen és minden kérlelés nélkül elutasítják.
Mindenkinek van joga a várostól bármit kérni, csak Frauzéknak nincs. Ok minden logot eljátszottak altoz, hogy a várossal szemben szerződő fél lehesse nek Példátlan az a cinizmus, melvlyel Franzék a Ifi évvel ezelőtt kötött szerződés hiányait a fogyasztókkal szemben kihasználtak. Nem fordult elő sehol, hogy szerződő féllel annyi baj, kellemetlenség és pór lett volna, mint volt Franzékkal.
lla a lajstromot (elsorolni akarnánk, lapunk kevés lenne ahhoz. Kezdve azon. hogy az áramot drágábban számitolták és ettől a városi lauacs Fratt-/."kitt egyenesen eltiltotta, folytathatnánk ott. hogy szerződés-ellenes llcfner-féle lámpákat használ! es befelezhetnénk a porok garmadáiéit A két véglet közölt (Hálhatunk gorombaságokkal telilelt nyilatkozatokat, gyanúsításokat, sth. De olyan helyet, ahol Franzékkal meg volnának elégedve, nem találunk sehol.
Mnga ez a tény, hogy 3oil voltos feszültségnél ti-.\'i fillért számítanak, oly abszurdum, amelyért kacag bennünket a világ.
Frauzék hajlandók a sérelmes pontokat módosítani Kzt elhisszük. A város meg is fog|a ezeket láltozlalui, de nem Franzékkal. akik már reg eljátszották kisded játékaikat Nagykanizsán
Déli vasút l\'.IOtj. évi május hó 1-én a Budapest—Csáktornya halárszeli vonalon Lelle megállóhely és Boglár állomások között fekvő 10!). sz. őrháznál „Leilei folsómegálló" elnevezéssel egy. a személyforgalom közvetítésére és utipodgvász és kuli ák továbbítására szolgáló feltéléle- megállóhely nyit-tatik meg. melynél a május hó I-étül szeptember lló 3n-áig a gyorsvonatok, éjjeli személyvonatok és a gyorsított menetű 21 a. sz. nappali személyvonat kivételével az összes nappali személyszállító vonalok a
sz. személy vonal azonban csak a julíus i-tól augusztus hó ü-ike közötti időben utasok fel-illetve kiszállása céljából feltételesen meg fognak állani. -Kzen megállóhelyen csak a junius 15-étól szeptember melyek nem a felsorolt szomszédos forgalmakba esnek, a menetdijat ipótlék nélkül) a vonatokban a
Ml
EPY EQÉ8Z DOBOZ ÁRA a.60 KORONA
Kapható a gyógyszertárakba n, de biztosak az
ENKROIN VALLALATNAL PÉCSETT maly 6 dobost bárraenteaan átállít.
Leghathatósabb és legízletesebb hizlaló és vártiestitó szer Szamos előkelő orvoslanar es szaktekintély altal kiilino eredmenynyel kipróbálva !|
I! V r l{ \\l P k I\'\' k V I\' I • S,CllC" " J""">\' " í"K\'"M\' «l0"l»\'i» » mirigyeket cs nt otvnil - biztosítja a " I I, II .11 Ij l\\ L l\\ .1 1/ 1/ . nt.ik i-s i..inuk r|\'frj!..dc«él jnvitjn ts rendezi az etllrsztisti.__
P P I V ÍITTPk YPI • 1\'"M"l,.e<«ll(n vérkép»ó, gyengélkedőknél ernsitó es mirigyoszlato szei, mellb«-
I li IJ 11 U I I L U il L Ij . jósoknál megszünteti az izzadast es elősegíti a gyógyulási.
1
1
I «08. APRIldS 27.
Z A I, A I K l) Z I, 0 S Y
kalauzuk uláutizotcxkéiit szedik lie. — Utipodgyász és kutyák ezen megállóhelyről csak ulánllzetés mellett továbbillmnak. A vonatoknak ezen megállóhelyen való megállására vonatkozó menetrendi adatok tz ino8. évi május hó l-élól érvényes ineuetreiideklieu már benfoglaltatnak
31-éig terjedő időben fognak i , j és :t. szomszédos\' lorrgalinn I.. II. éa III oszt. polgári menetjegyek kiadatni Azon idólien. a midőn nevezett megállóhelyen a jegykiadás szünetel, valamint azon állomásokon.
Mnnkás-
cipoink ugy minőség, mint az olcsó áraknál fogva
versenyen kivíil állanak.
Erős vikszos bőrből (sima vagy
betétes).......K 7.—
Erős vikszos bőrrel (bakkancs
vagy füzös) .,...!< 7 20 Rox calf füzös.....K 9 —
.. t íj r u i,
cipőgyár r t. nagykanizsai főraktára
Fő-utca 12. szám
Korona szállóval szemben.
Sok évi magflftytles. Kmcsite»! gyengeségeknél e> tlvigyhiányuál általiban minden gyomorbajnál a valódi ,Moil-télc soMllu-porok * bizonyultak « legt|ker«<«bl>eknek • trtblil «erek ÍOlftti, mint gyomor erSiltök é« vertltitltók Kgy dobói ára > kor. Siélkllldé« naponta utánvétellel Moll A. uy(\'uy*JciOt, c«. íi klr. udv. »«állító állal, Hí«, I. IV.hlauhen 0. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. ktultmény« Urendü » ö gyári jelvényével éa alálrátával.
Anyatejjel táplált gyermekek
ritkán szenvednek az emesttosservek bajaiban, vagy /.avaraiban. Ilogv járnak azonban a sajnálatrameltó üveggel táplálatak lla ezeket nem „Xllf«k«"-gyermekmzltel táplálják, fontó-noa emésztési zavarokkal küzdenek. ,,Kuf«k«*\'-liszt a legjobb tápláloszer haslolyás, hasmenés, belhurut stb.\'iiel. „A csecsemő- ciinu tanulságos Tüzet Ingyen kapható az áiusit,j helyeken, vagy H. Kufek«-ncl, Wten.l.
Főmunkatárs: Füredi .Iónon.
N y i 111 é r.
Az e ro\\a( alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
— Hirdetmények Kereskedelemügyi magy. kir. miniszter ur folyó évi április hó 14-én 20 070 sz. alatt kelt leirala szerint a .Kőolajipar részvénytársaság" debreceni cég nyirhaktai kőulajtinoinitó gyárát is bevonta azon gyárak keretébe, melyek a feli-álló módozatok melleit a kisiparosok ós kisgazdák részére az adómentes motorbenzint mérsékelt áron eladják Mire ezennel lelhiviuk kamarakerületünk benzinmotor tulaidouosaink tigyelmét. Sopron. 1008. évi április hó 22-én.
Kereskedelemügyi in kir miniszter ur folyó e.vi március hó -.MI-én 2J.840/VI A. szám alatt kelt leirata alapján értesítjük kamarakerülotllnk érdekeli koréit. hogy d nagyméltósága a pályaudvarokon kirakott áruknak munkaszüneti napokon való elfuvaro-zasa tárgyában 1007. évi december hó -Jl-éu loo.iiii.\'i szám alatt ki-lt rendeletében foglaltakat folyó évi április hó íi-lól kezdódóleg hatályon kívül helyezte. Sopron. lllOS. evi április hó 24-éu. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
A chrómkus bronchial hurut kezelese belekig, sót hónapokig is eltart Szükséges tehát, hogy az ellene használt szerek hosszabb igénybe vételre alkalmasak legyenek. K tekintetben kiválik leginkább a „Sirolin-Roche", egy creosot preparation. annak utálatos és kellemetlen szaga es tze nélkül. Számos kórházi vizsgálat igazolja, hogy a .Sirolin-Rocho" heteken ál vehető ulálatgerjedés nélkül Kevesbíti a köpetet, elótnozdilja az étvágyat és emeli a testsúlyt. „Sirolín-Roche" a gyógyszertárakban árusillalik.
— Arról értesülünk, hogy a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság a Magyar kir. Államvasutak vezérügynöksége, géposztályát lényegesen kibővíti és legújabban elvállalta az Klsó losonci mezőgazdasági gépgyár kilünó hírnevű vetógép gyártmá nyainak, valamint pedig az Usztr. Magyar Államvasutak resicai gépgyárából származó ekéknek és egyéb talajmivelő eszközöknek kizárólagos eladását.
A Bór- és Llthlon-tartalmú
JSalvator-forrás
kitunrt sikerrel lusxnalUtik vcSebajoknál, « hú^yh«\'ilyag bán-talimti:iAI köszvé-n nél, tczukor-bcte#$ét(nél,.ts emésztési r> lélegzési szervek hurutjainál.
H ú g y h a j t ú hatású!
Vaimontt»! I6sayca • nmthetA!
Tfl;«t»n tlx ti!
Knplmlo ii/mnynti-trftitiirirkbtit rtffy <1
StittK\'- t.ivó \'ii S\'itmt\' t f\'orrai \\\'4llal<tln-il
m
M
rónék becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1008. évi április hó 17. napján.
Maximovits György
kir. hír. M-iírrlisjló
Ü07, DJOri./végrh. szám.
Árverést hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. I -c 102. íj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1908. évi V. 277\'1. szátuu végzése következtében l)r. ttzoluier Lajos ós Dr Mészáros Andor bpesti ügyvéd által képviselt Kienast és litiuerlein cég javára Reicheufeld Albert nagykanizsai lakós ellen 1100 kor. s jár. erejéig 140". évi máiux hó 7-én foganatosított biztositáai végrehajtás ulján le és felülfoglalt és I0n0 koronára becsült lovak, szekerek, bika, tehenekből álló ingóságok nyílváuoa árverésen eladatnak.
Melv árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1008. évi V. 277/3. szánni végzése folytán lt!)9 kor. .\'»o I tőkekövetelés 132 kor., ennek 1007. évi február hó 5. napjától járó 5" „ kamatai, fi02 kor. íin f után 1007. február 20-tól, 5fi6 kor. után|l907. április II-lói 7j* „ váltó dij és eddig összesei 126 kor. 4o tillérbeu bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszínéit leendő eszközlésére
1908. évi méjua hó 1 napjának délelőtti 9 órája
hataridőül kilüzelik és -nltlioz a venni számlékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108, íj a értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán. 1008. évi április hó 17-ik napján.
Maximovits György
iif,ü/i!\'08./végrh szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az I8SI. évi lx
1 -c. 102. S-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1\'iOR. évi V. 215/1. számú végzése következtében Dr Szohner Lajos és Mészáros Andor bpesti ügyvéd által képviselt Kienast és Kiiiierlcm cég lavára Reichenfeld Al bert nagykanizsai lakós ellen 330 kor. s jár erejéig 100»!. évi február hó 2-l-én foganatosított biztosítási végrehajtási utján lefoglalt és 000 kor becsüli 2 ló,
2 kocsiból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1\'XiH. évi V 215/3 számú végzése lolylán .\'t.lo kor. tőkekövetelés ennek I0O7. évi október hó 5-ik napjától járó ö"/,, kamatai, \'/,"/„ váltó dij és eddig összesen 08 korona 10 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1908. óvi május hó 1 napjának délelőtt f> 9 órája
c
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. U-c. 107. és 108. S-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igé-
kir. bir. végrehajtó.
Szliács acélfürdö, felső Magyaroimg,
Egyedül ismert vashőforráa, gazdag szénsav tartalommal.
Legvastartalmúid ivóforriis btdső használatra. —
Idény májuö 15-től szept 30-ig
Kelülmiilhailan vérszegénység, sárgaság, női betegségek hátgorinc- ós idegbántal-maknál. bénulásoknál, kiállott betegségeknél erősítőül.
Mini fürdőorvos Dr Rolirer A kiv fürdő-orvos működik Utazás Wieuből !i óra északról Uderlnrgeii át iuiteti 5 óra délről lludapettcii át, innen sziuieu \'. óra falragaszok Szllácstól kezdve minden nagyobb állomáson felragasztva
Itő felvilágosításokkal, utazás, lakás, kedvezményekről. az elő- és Ulóidényheii stb ad a
fürdoigazgatóság Sziládon Zólommogya.
Kölcsön!!
Aristokraiáknai|l magasabb állású személyeknek. földbirtokosoknak és híibizomány-tulaj-(lonosokuak KMjTm koronától bármily magas összegig szigorú thscteii*^ mellett. Uővebb felvilágosítást ad. 1 Klein. Wien, IV., Mühlgasse. No. 20., -i-ik emelet lt>. ajló. — Értekezni lehet <1 ti. 2—5-ig.
BENZINMOTOROK
kőolaj-üzemre is alkalmasak, ¿rőzlokomobilok, útimozdonyok, Kózcsé|>lnt»é|n--k, arau\\»vpek, teljes
malomberendezések, talajmivelő eszkü/ök^ stb. stb.
kívánatra szívesen küldünk árjegyzéket és költségvetést
A magyar kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksege Budapest, V., Yáci-körut 23.
7, A I, A I KÖZ L Ó N Y
I90fi. APHILI8 V,
MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas
ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.
Minden külföldit fö I o I itt 111 hazank természetes szénsavas »izek király
a mohai ÁGNES -Forrás
Millenniumi nagy-éremmel kitOutetve Kitűnő asztali, bor-és g y ó n y v i z, a gyomorégést —
rögtön megszünteti, paratlan étvágygerjesztő, használata valódi óldós gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát
lUxználiuk a mohai Ágnes-fonást, ha gyomor-, bél- <•* légcsöhuruttól szabadulni akarunk.
Dr. Kétly
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha a vesebajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Kövér
llaaznál|tik a mohai Agnes-lorrást, ha. étvágyhiány és emésztési zavarok állattak be.
Dr Oebhardt
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk
Dr. GHasa
Háztartások szamara masl\'clliterfsnél valainlvel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, hűt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhet-se.
Kedvelt borviz.
Kapható minden füszerüzletben és elsórangu vendéglőben
Olcsóbb a szódaviznél!
Kedvelt borviz.
Főraktár: FLEISCH HACKER IGNÁCZ urnái
Nagykanizsán. - Telefon i6i.
EKSZERGYAR
Villamos tizemre berendezett
arany-, ezüsi- és ekszeráru müierem
Különleges koszit mrnyok ! óks/oráruk ós jogy^yüriik.
Uj foglalásokat és átalakításukat gyorsan elkészítünk-
K ludas iés/letli/t^i\'src is! BERÉNY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerészek Nagykanizsán (Városháza átellenében.
STEFÁNIA SZÁLLODA
egészen újra javítva WIEl, II. Takiritriui 12. Központi fikvél
Automobilisták figyelmébe!
Uarngo 6« chttufTour-lakfinok fi híi*ban, 6 perc-
nylro (♦ kozponttol. A villámon A» omnlbuar. mogívlloholvo minden irány folA. Modern polgári kónvoiommol bureiulezolt ház Svobu&rak: az 1-hö omeiutou 1 azomólynok 100 frt » Il-lk omololon 1 "zomólynuk 1.00 frt aill-lk ouiolwton 1 rttomAlynok 1*40 frt vilátfltáHHal klbZolg&lAHHitl. — Tolofon: 1067a.
Az
Universum-
krém
HANSI vedjegygyel
azzal a tulajdonsággal bir, hogy az ember bérét liliommá és puhára teszi, killtéht és vörös foltokat már néhány nap alatt oiegsztlu lel. Lefekvés előtt az illető testrész e krémmel bedörzsölendő. Hatása kellemes. Számtalan levél igy szél: „Hálás köszönet a
korszakalkotó találmányért, égési sebeim néhány nap alatt teljesen elmultak.- „Kftldjön ujabb 10 tubust barátaim részére, hatása külső baloknál valóban páratlan." „A minta-tubust legjobb eredménynyel használtam régi sebem ellen, kérek utánvéttel még 10 darabot." Igy érkeznek az elismerő sorok. Az Uuiver.-um-krém-neV tehát egy háztartásban sem szabad hiányozni.
h\'eraklír :
CHEMISCHES LABORATÓRIUM,
WIEN. VIII. M.riahilferstrasie 3B ARA I KORONA
msm
GYERMEK-_* LI SZT»
CSECSCMÖK.GrOMORBETEGEKolÁBADOZÓK RUSZÉIÉ
lD Kísérleti czéiokra fél dobozok á 1 Korona OJ fl liszlell MŰIesznőknekprobadoboíokésröpirajoii ingyen, rendeli«?-lésre állnak a ncrum hanoornai fél* -aj ti fóraklárbaq Bopapmt, n. Kossuth hjwutoa 7sz.
-—, *_, ,_* ,_S - .. V_J .J_■ ;£»}
Szélhajtó göroaoaillapitó
J HÓDONY cseppek í
= Már 1844 óta =
5 bevált háziszer, mely az étvágyat eló- t ] , idézi, s az emésztést fokozza.
Ara üvegenként 1 korona. 1 Két üvegnel kevesebb (.utánvéttel * 2 K. 50 f.) ládáoskával együtt nem | küldetik. — I
Megrendelendő
jfulíuB Bíttner\'s Hpotbehe |
in Olognitz, Niadar&ttirreich.
^wtitnw t\'H\'üft WKiu\'W»
Sirolin
•endl u íl.»ty«t H . IwUúlyt, OlCíMUO. Irt • kSSAcM. ritaUkul íí,ll ItudUI.
Tüdőbetegségek« hurutok, szamár köhögés, skrofulozis. influenza
ellen azimUUn tanár és orvoo által naponta a|inlva.
lálnthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen min,WAwf „Horfte" eredeti etamagoUU*.
V. HifBaBi-U K«cho A Ct. Biiel (3»4Jc)
Roche"
99
gípható nrvow rtndttotn ■ L , baa. - Ara Inccaklatimoh. APItlhiy a:
ZALAI KÖZ I- ó N Y

Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
<r
ifj. Wajdits József
Nagykanizsán.
Eladás részletfizetésre is. #
TÖRLESZTHETŐK
havi 3 koronás részletekben. Legnagyobb választék hanglemezekben.
Raktáron vannak
Fráter Lóránd összes dalai,
a VARÁZS KERINGŐ legszebb énekszámai,
Fedák Sári magyar nótái,
úgyszintén a legszebb zenekari felvételek.
Phonografok ára 10 korona. Grammophonok 20, 30 és 40 koro
nától felfelé kaphatók.
ZALAI HJV Z L 0 N V
1908 ÁI\'RIUÖ 27.
Csak
AWLKA SUCHARD N
alpesi tej •
kakaó czukorból áll
Páratlan különlegesség.
•s- stubnyafürdö iéggyógyfürciő i
í Hat természetes kénes hévforrás (38 48 C.i _
ss
Köszvény Rheutn» Ischias Bőrbetegségek Női bajok
It hold park. kozelbi\'l) nagy
fenyőerdők.
Thermal
tökörfürdők
kádfürdők
Massage
Hidegvizkurák
Ivókúra
Posta- és sUrgönyliivatal. vastlti állomás, gyógyszertár. 1 fürdóorvns. ff.
Kepe» prospektust ingyen e-, bérmentve kunt a« lfljaigatóaáfl;. _
————■—in nammmammmmmmmmmmmmmmmm


yxx r
^
s
a
X >
>
M OL LEFELE
S E»l DLITZ-POR
Csak aukor valódiak, l a mindegyik doboz Moll védjegyet es aláirásat tünteti fel.
A Moll A -fél* Seidllti-porok t.itó. n>í.g)rli«u.o n legniakacs.tdi ír»mor-
0 A Í
á.
.Itestbánt.lm.k, gymnorgörc* é. ¡.yuuiuthev, lí.gíóit sjéWekedát, májl.ánlalum,\'y
Ixöliti nÖib«:.p,sáft.k ellen, e jelt-- hiiltiemek\' jt
vártolulá., aranyér é> a iegkül\'">nl>A« («Illetlek 61« mindig nagyutili elterjed«« i/eriell
dobóinak 2 kor.
Ar« egy lepflcsátoll eredeti,1\';
lli»ii>|wll»wok tfirvri>)in |[ lenj IHHiiek. í M OLL-FELE I
SOS.- BORSZESZ.
ól. J».| !
Megfojt ez az átko zott köhögési
KOhögés. rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatAauak
fipjr illpmtiliai
az étvágyát nem rontják és kitUnO iziiek. Doboza 1 kor. és 2 kor Próbadoboz 50 fillér.
f&- tt síétkaldési raktár:
„NÁDOR" lüYÓÖYSZERTÁ R
| ltuil«pe»l, VI.. Václ-körut 17.
C ^jkkirjilMh
t.lir.lu Anot.n.l »11 tátva. A Mollfále lói borimr neveiete.en mint fájd.lomc.lll.pltó b.dörnOlá.l tier k&.svény c.ui é» » meghűlés egyeli kOvetkeimenyeltiél legi*mcrete.elrl> uép.ier.
Egy ónozott iriditl üiig ára t korona 90 flllir.
Eggermellpasztila
csaihamar inbiigtogvinil!
Kapható Nagykanizsán: B«lus Lajos, Prsger B-iIh, Reik Oyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban
y í*
MOLL Győrinek .szappanja.
I.egftnoni.bli, legújabb mód.ier .rerlnt ké.ritek gyermek es hftlgy Mappául » bör okti.rü ápolá.ára gyarm.kak • felnfitt.k rá.iáre. — Ar. darabonként 40 flll. öt darab I kor. 80 flll. Minden d.r.h gyeimek .i.pp.n Moll A. védjegyével van ellátva.
Moll k. yyógyizamz ct/iiV kír. udvari szállító által,
Bécs. Tuelilaiilteu 9. sz.
Vidéki mogremtelések n.ponl. po.t.uUnvél mellett telje.illetnek.
A raktárakban tessék határozottan ..MOLL A." aláírásával
t-s vei
Ijt\'jívévcl ellátott készítményeket kérni.
t
\'i
t
■S
J
X 8
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. ►
>;>JOC\'<- JC* .irt\'
Vi ..
-J—/ .•/. f. Jr. if. J. .¡: .>.
ír \'icV
$ ALinimení.Capsicicomp.,
a Horgony-Pnin-Expeller
píllfk.
,) rtpiónak bizonyult liiziuor, mely inár f j wk év ..ti. Icgjíibli f ; hlmnnsillanitó azernek i\' liimnvnlt klisrvénynrl, otuiitl in- megliúte-bPkniM, bod"i*-ul«*sl-f>|.|iOM h.iaznaUa.
I\'lgyi liui-zletéi. Silány hamisítványok miatt la<vasárláskor óvatosak Itgyflnk ón ciiak . nljim iifcgot fogadjunk ul, moly > „Horgony" \\l ». Ij. .•>.•>.•! a Rulr.er i.viynqra«wel *llá-ffA tolt «Jül,aba van onoiiKi^ulva. Ara uvr-gokbon K —.80, K I 40 I* K 2.- és úgyszólván min-is \'len gyé^yMortárban kapható. — Kóiaktár: \'J^f Tőrük Jozsrf gyógyazi-résznól, Budapest.
DíRldler lííoratfllr« u „Arur wí«iiiur,
l\'ragabau, KliHalwthi.tra.siie & ueu. | ^tindonnapi azétkuldóa.
IWi» óta forgnloiiibnii.
Berger-féle
gyösy-knlraiiy-szEipptiii,
«ni.il tekinUlytk *IU\\ ajánlra, KoiOpa Ugtfihb »ll«maib»i. lénjM
•ik«r> l ■Iknlinnxtahk
* mindennemű borkiitegek ^
1 «Ilon. »•«•xftOMn < tOll ptkkci; kUUc«»*
1 #:t»r., A Hericffieie kátranjaf»; pun tarlnlMiatzi} • (».HfttMitf. iimI* 40vt-«i • m iKUii « IpIoíui«-!! H6lor « nnnf.
•/■ppanoktAI kni\'.nl«.ilk. lilllK t./>rln»i«ic»«<oKuél
«ikerrei nw»irnt*taf-v .i »átrarifíjtuppmi loivett «

Mulatságok alkalmával ajánlok . I.gotc.obb árak mel-Iott dl.illá.aket ás lám-pionokat
IFJ. WAJUITS
JÓZSEF
Nagykanizsán.
É
He/ger-lcle kiitriíny-kéus/appati.
\'\'■ni rj\'iním\'k,1lr »in»/»ppnii ni tirrbrtr tiB«ltV i»I»iihAr»l
rltnTO|itA»árk, n no »ekn« k <"ii\'ittio<invl /»orr «11«. lolili*
(DulhatUn bfirtiaftitA. moiild " liir«!6>*««pp*ii niln<I«nn«pl tinnsnAintnl «»olral «»31
Uerger-féleglyceriii-kiítritny szappan
nlvoMifM«rUJon>m«i tinóra UtutUL . ml kiráio *>*f iítOoS w vim ay:.fíl h\'t«nvAit»Uk,
(OVAIil !<». iftHi
Her^or-félo lioriix-nztipimn
lillU^krk, nnpaUléi, «icplö, oiiloaaor «» og/éú bör
•■ujuk ollrti » i n iiilitüeii IaJmaK 70 ftil. r itn.ii.itl .il
tiim«11iaa«l 0gyuu. \\ »ÉMfUktnál n-Ufw/otUn llei«rr í«lo «aí,., f.»iappint ói fx>í»a-it»pp»nt i
1». Ilell A 4Jomp. c*f)*n*é«"u!iádan ci«». kén.
KitiiUtatf\' dfiOkk^OaJ Utcaion tM-s-tai é»
arnN/éreiiiiMt<l a pArlal filAKUni||Hi\\i,uii l »t».#. >iiiis!cn i»k|«i\' /y-\'U- va •««•pptn, ineh
ry«rtrt..,n,, n ii.imjcn .tajppariho« io«U6k«lt hnaxnAlaU aU«it.\\*<>n tal lun flurolvu.
Kapható min \'an .-yörrtárt an «• baaonti auatr^o. Napban: O. Uoli & Oomp., Wlan L, üib<iritr. 8. •miik» nroraxtlKl («.rnktAr Ttfruk JOxtel (jréKy«ier-«\'in, lltnliipeal, lilrAlt ti., Tl»»llinitjer én H .«/, Zrln v i-utei, n»lii;tr éa \'toser t)ro|(iilNt(\\K, lioroDitlirrioi-uicti. lilcklnyben inlndan hn.lit|> atl. vilnmlnt >!«-xy arornlia<itr« vítromlunk lUlmlcii gy•«crtA-nli-ttn. (ovitbbA * Jolii» dr»Kii«rlAlibnii é» lílttlaaar-» k«ir eabédéac U bru.

Neustcin féle ERZSÉBET labdacsok
K pilnlák hanonló készítm**nyeknól minden tekin-Uitbon feljebb beosOli\'ndók, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb ered-ménynvel használtatván. ícveníréden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jóbb « mellette oly ártalmatlan, mint o pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott killse-jllk végett még gyermekek is szívesen veszik. Kan l-f l\'lhlliil Ittrlii/imito dohot HO /llli\'r Kt/V trkrrrH, mell/ V ilnhoit, Irlifit fiO ¡tilulfit tnr-talmnt, rnttk \'i koronn. \'¿.4.f korotui előlege* he klUdénemelleil et/U tekernr bérmentve küldetik-
\' » a ■ Utánzásoktól különösen óva-
ílVASl kü(,j|\'>ik Kérjünk Itaiáro-\\j i hu . iollhll neustkin fülöp
liasliajtó labdacsait. Valódi csak, lia minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban „Szent Lipót" és „Nenstein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva, kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva. NEUSTEIN FÜLÖP
.Sr.ent.l.ipúthoi\' cluuett gyógysreiláia. UÉOrf. I., Pl.nk.ng.8sfl 0 K.ph.io Nagykanlisán: BELUS LAJOS ás HEIK GYUUA gyAgy.téré.leknél.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.