Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.02 MB
2015-02-26 15:43:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
446
2702
Rövid leírás | Teljes leírás (275.4 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. október - 40-43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 40. SZÁM. OKTÓBER 5.
ZALAI KÖZLÖNY
EI6fliaUal ir.k: Kxé.r 4,ro 10 koron., (4|éYI1. 6 koron, negyetli»ro 2 koron« 60 flll. - tgr., Il4m lr. 20 „\'„_ Tanároknak, Unitoknak,J.gyjökn.k 4, állami tl.iivl.alökn.k I 4vr. 8 koron., «41 4vro 3 korona.
frn 3 korona.
Felelős s«: KtvztS : Kei-Í<\'nr. .lÓEKi\'f. LitptuUjJon- ■■> es kiad<S. IFJ. WAJÜITN JdKNKF.
Siarka»>tAa4g: Nagykanlia», Hunyadi-utca 80. ElófizaUsek 4a hlrdaUaak Ifj. Wajdlta Jóia.f kOnyv kar.sk.d4a4bo kOldandOk. Mcgjelcn minden hitfőn délben
A villamos világítás ügye.
A villamos világítás ügye ugyancsak nagy érdeklődést kelt. Foglalkozik vele a város közönsége ós a helyi sajtó egyaránt. A város közönsége azért, mert vitális erdeke, a sajtó azért, inivol terjesztője az olvasó közönséget érdeklő ügyöknek. Hogy ezzel a terjesztéssel ki bizza meg, azt formailag eldönteni nehéz. Egyik szerkesztőt a Kiadója biz meg, a másikat valamely kiváló államférfi, a harmadikat egy egész politikai párt. Hogy e megbízás mellett is mennyire képes valamely lap a közérdeket is szolgálni, nehéz megállapítani; eziránt a lap olvasóközönségét kellene megkérdezni.
Részünkről nagyon üdvösnek tartjuk, hogy a helyi sajtó intenzivebben foglalkozik a villamos üggyel, már csak azért is, mivel a képviselőknek, hallomás szerint, nem losz módjukban a villamos világítás ügyével fog-lalkozniok: így a helyi sajtónak kell átvennie a hivatást, hogy a közönséget és a városi képviselőtestületet tájékoztassa (VI)
A villamos világítás ügyének ujabb fázisában a városi tanács annyi tanújelét adta a helyes városi politikának, hogy nem hiaa-szilk, hogy a világítási ajánlatok tanulmányozásával megbízott szakértők jelentését nyomtatásban a képviselőtestület tagjaival ne közölje. Ezt a városi tanácsnak kötelessége megtenni, még akkor is, ha az építkezés megkezdését késleltetné.
Lapunk álláspontja továbbra is az: első
sorban szakértői vélemeny, aztán hivatalos! adat. Hogy ki kapja meg a villamos vilá- j gitást, nekünk mindegy lehet, ha megbizonyosodtunk arról, hogy a képviselőtestület felelősségének telje« ujlatában szavazta meg az ajánlat elfogadását. Alapot erre azonban osakis a szakértői vélémény és a városi tanács jelentése szolgálhat. Kzeknek publikálása a közönségnek többet ér száz heveskedő újságcikknél.
Ahol a megye pénze fekszik.
A betét 10 százaléka Zalamegyéé.
Nagykanizsa, október 3.
(Saját tudósítónktól.) A szeptemberi törvényhatósági közgyüléseu, miu) annak idején megírtuk, Udvardy Vince indítványozta, hogy a megyei árvaszéknek mintegy bárom millió korona Összegű pénze ne a tóvárosi intézetekuél, hanem a megyében helyeztessék el. Az iuditványotó részletesen kifejtette, hogy mily elónyós helyzetbe jutnak a megyebeli pénzintézetek, ha e tőke hozzájuk kerUl. Menynyivel szélesebb gazdaság t«*ák«uységet tudnak kifejteni az ujabb tókeszaptrodás tolván. Az indítvány tetszéssel találkozott.
Kz alkalommal sok szó esett a lapokban is az Országos Központi Hitelszövetkezetről, melynél a betét el van helyezve. E szóvetkezet tudvalevóleg az 1898. XXIII. t.-c. alapián alakult a*Vidéki szövetkezetek hiteléletének támogatására. A szövetkezet állami
támogatással jött létre, mert az államkiucstár egy millió koronával járult az alapításhoz. Kbből aztán azt következtették, hogy az állam szavatosságot vállal a szövetkezetért. Kz mindenesetre tévedés, mert az állam, mint a többi alapító tag utak üzletrésze erejéig felelós. At állam felelősségének a hiánya azonban nem keltheti még bentiQuk ama véleményt, mintha a megye pénze nem lenne jó helyen. Azonban a biztonságtól eltekintve, tokkal helyesebb, ha a megye pénze a megyében ieaz elhelyezve.
Felmerült az a kérdés is, rajjon a központi Hitelszövetkezet mennyire támogatja a zalamegyei szövetkezeteket.
A Zalai Közlöny munkatársa elótt egy pénzügyi szakember ez Ügyben a következő nyilatkozatot tette:
A rendelkezésemre álló adatok szerint 1Ü07. évben 22 zalamegyei hitelszövetkezet tartozott a Központi Hitelszövetkezet keretebe. Ez a szám a többi megyékhez viszonyítva nagyon kicsiny. S ha meggondoljuk, hogy e 22 szövetkezetnek csak 6123 tagja volt, ugy arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a Központi Hitelszövetkezetnek nem is nyílhatott alkalma a megyei szövetkezeteket nagyobb összeggel támogatni. Nem szabad felednünk, hogy a szövetkezeti adósok többnyire kis összeggel tartoznak. A negyei szövetkezetek nagy támogatástól tehát nem esnek el. Különben ugyanazt a támogatást a megyei intézeteknél is lehet biztosítani. — Még csak azt a véleményt akarom eloszlatni, mintha ez
Az a tizenhárom . . .
Irta: HEGEDŰS A. ELEK.
Leáldozott a nap ; szabadság szent napja, A sötét gyászfelhő ráborult Aradra. Sirtak a magyarok I A hősök könnyeztek, Megölni akarják a magyar nemzotet! I V
. . . Halálmadár lebeg, A vesztóhely ÍQiott -Csak siró szellőcske lius hangja kesereg I . . .
Sötét . . . némaság van, Csendes ottan minden . . . Csak vésztjósló baglyok Könnyű szárnya csattog Fent ... a lovegóben I
Eltelnek az órák, szent csoportot visznek, Lehorgasztott fővel jó papok lépdelnek
A bús menet mellett . . .
# *
*
S Arad szent kegyhely lón. bucsujárók mennek. Áldozatot hozva a félisteneknek !
Asszony, férfi, gyerek Fájóan kesereg A magyar Golgothán.
Imaszó hallatszik, fogadalmat tesznek, Esküvel fogadják az igaz Istennek, Hogy : a magyar földhöz, Ősük emlékéhez — Örökhüek lesznek !
— A tömeg elhalgat . . . útban hazafMé Nagy, szent fogadalmát nem felejtve többé. , . . Szent búcsúra mennek: Gyermekek, öregek, Ezután örökké . . .
Szent hely lett Aradból, zarándokok mennek. Fájdalmuk nem múlik, — örökké könnyeznek. Siratják a hazát, bus lelkük kesereg: .Nemzeti vértanuk, Ti hós félistenek , . Csendben pihenjetek III"
A szerelem utain.
Irta : Arnttaln Sándor.
Jultit és Pali szerették egymást. — Julis tizenhét éves volt, Fali huszonnégy. Pali minden nap hozott Julisnak árpacukrot két lillérért, vasárnap pedig négy lillérért. Kunek fejében ott ebédelt vasár-uapouként Julisékuál.
Kzek konzervatív demokraták voltak a szó legmesszebbmenő értelmében, ami még étreudQköu is megnyilvánult. Ez ugyanis állandóan krumplileves-hól állott, amihez vasárnaponként Palira való tekin-teítel tökfőzelék és néhány szerelmes csók járult. Délutánként aztán kimentek a ligetbe, ahol keleme-sen elszórakoztak a körhintától eredő változatos képen. Ugyanis élelmes, agyafúrt emberek ugy rendezték ezt be. hogy ló után hintó, hiutó után ellenben ló következzék. Julis és Pali legnagyobb örömére, akik azt találgaták, hogy ló után jönne a hinta, vagy megfordítva hinta után a ló és ugy reudkivDl jól elmulattak.
Azután hazament«k.
Otthonn, ha szép idő volt kiültek az oleander hűvös lombjai alá, miközben Pali harmonikázott, ügyesen pótolva egy hiányzó sípot füttyével, Julis pedig ábrándosan nézett maga elé.
zalai k i z lón v
1008. OKTOBKK 5.
al intézet olyan nagyarányú lenne. A Központi Hitelszövetkezetnek mintegy 0 millió az alaptőkéje. Ezzel szemben betétje 29 millió. A zalaniegyei betét mintegy 3 millió, vagyis az összes betétnek több mint 10 százaléka a megyéé. Ezt igazán nem látom indokolva, bár hangsúlyoznom koll, nincs ok az aggodalomra.
B nyilatkoiat iiariut tehát a megyei szövetkezetek valami nagy támogatásban nem réatesültek. Ez ai ok nem feszélyez bennünket pénzünk hata-hotásában.
Ezek után érdekkel várjuk at űgy fejleméuyeit.
MEGFIGYELÉSEK.
Lánoty Ilka végrendelete.
Az ujabb művésznők miud gazdagou fordítanak hátat Tbália templomának, vagy gazdagon fejezik be a földi életet. Lánozy lika nemezek kötűl való volt. i Mint igazi művészlélek, nem foglalkozott sem a maga, sem gyermekei jövöjéröl, csak a jelent látta, akárcsak a színpadon. Gyermekeinek a jövője csak a sir széliu aggasztotta ól és nagyúri ismeréseinek pártfogásába ajánlotta óket. Ez a végrendelet egyik része, a másik az, hogy leányát óva inti, u« legyen színéaznó, mert az a pálya — nem uri nónek való. Szent isten, hát kiuek? Hát nem legintelligensebb fej, nem a legnemesebb sziv való a színpadra és uem etek a quajilások teszik at urinót. bizonyára jól tudta Lánczy Ilka, hogy igen is urinók valók a művészet papnóinek templomába. De az a sok keserűség, az a sok intrika, amit a direktortól kezdve az utolsó kórista leányig mindegyik alkalmas és mindenik szenved alatta ez csakugyan nem urinónek való, akinek finomult érzó idegei vannak, melyek minden elleuséges indulattól összerándulnak, mint a gyenge virág dércsipéstél. Itagaria idegek kelleuek oda, eltompult durva érzékek, süket lülek és vaksággal megvert szemek. Sziv pedig egyáltalán ismeretlen fogalom maradjon az örökös, ádáz versengésnek e birodalmában. Csak a saját intrikának egy-egy kis diadala szerez néhanapján egy-egy édes visszatorlás! örömet. De mi ez az ellenfelek nagy tömegének támadásai mellett.
Tehát uem urinónek való a színi pálya. Ezeknek idegeit hamar elsorvasztja az az izzó gyűlölettel terhes levegő Hiszen a művésznők úgyis kétszer, de a gyilkol sokszor megforgatják érzó sziveikben. Vagy nem ölóméreg az a művésznő szívének, lm a direktor a közönség indolenciáját, u saját mulasztásait!
-!
Ha pedig csúnya ¡dó járta, akkor a szobában tökinagba durákot játszottak.
Falit nemsokára váratlan szerencse érte. Huszonöt fillérre! emelték a fizetését
Julíséknál roppantul megörültek az örvendetes hírnek és röglöu vettek egy fél font marhahúst, meg egy bokor rozmaringot.
fcs minthogy a házi kisasszonynak volt egy lepedője, egy párnája, meg egy duunája, továbbá két szoknyája, ngy reklíje, meg három törülköző kendője, három hétre megtartották a lakodalmat.
A következő évben aztán megszaporodtak egy gyerekkel, meg két kacsával és lia Isten megsegíti óket őszre vesznek egy emse disznót is, hogy u malacai árán beszerezzenek még maguknak két ivópo liarat. egy gyúródeszkát, meg egy ruhaszekrényt.
az ebből eredó deficitéi a primadouna tetemein keresztül akarja orvosolni. Amint tette ezt nálunk nem ia olyan régen egy direktor, aki zenekar nélkül adott elő nemcsak operetteket, de urambocsá, operát is. A közönség sztrájkkal felelt a direktor lebecsülésére. A primadonnának uiind!g égig dicsért játéka színpadra való igéró mozdulaiaí, temperamentumos tánca, miudenek felett pedig elbűvöli hangi* oem törték meg a közönség boszaukodását. Mikor aztán a kitűnő zenekar megérkezett, a direktor gondolt merészet és nagyot: Hogy a közönség méltatlankodását magétól elháríts«, nem a primadonnának rehabilitálása volt eszében, hanem a saját intézkedésének sanctionálnsa, ha mindjárt a művésznő reno; méjának árán is. És egy vendégmüvésznőt léptetett fel, akinek szereplése a kitűnő zenekar közreműködésével ha uem is telt házat, de meglehetős látogatottságot eredményez«». A tört lelkű háttérbe szornlt primadonna pedig ott kesergett esténként a nézőtér egyik félreeső padján, csak néha ejtve el egy-egy barátja ulótt keserűségének csepjeiból.
Lánczy Ilka, akinek nevét egy Qrszág tíszUlete környékezte, akinek művészete még soká uem dói a feledés homályába, szomorú igazságot hagyott végrendeletében : A színi pálya uem urinónek való.
Tárna.
néha ily
A munkásbiztositó pénztár.
Nagykanizsa, oktober 3.
(Saját t u d ó h i t ó n k t ó I.) A nagykanizsai kerületi munkásbiztositó pénztár, mint már megírtuk,; vasárnap megalkotta alapszabályait. Az ország összes vidéki pénztárainál most folynak az alapszabály létesítések, mely után végre meg lesz a pénztárak vég leges szervezése.
A szervezés természetesen roppant sok muukát igényelt. Ez azonban a nagykanizsai pénztárnál elég simán ment, amit Kévést igazgató szakértelme biztosított.
A közel jövőben meg lerzuek az uj választások. Ugy értesülünk, hogy az uj igazgatóság fogja a jelenlegi orvosi létszámot hatra emelni. Ezek szerint három uj orvost fognak a nagykanizsai pénztárnál választaui, ami a pénztár és a zalamagyei orvosszövetség közötti megállapodás értelmében történik.
Az orvosválasztás után a pénztár rendelő intézetet fog felállítani, hol meghatározott időben a tagok orvosi rendelésben részesülnek, mint ez a fővárosban is van. Meghatározásra kerülnek az orvosi kerületek is. A péuztár igazgatójának természetesen gondja lesz arra, hogy a nagyközönséget illetve a tagokat érdeklő ezen újítások kellő időben és módon nyilvánosságra kerüljenek.
Valóban örveudetetf, hogy a nagy zűrzavarból végre tiszta képe bontakozik ki a munkás biztosításnak, moly intézmény nagy szociális cél érdekében létesült.
Ennek eléréséi azonban csak zavartalan munka biztosítja
HETI HIRADÚ
Az ollózás.
— Ujságiró téma. —
Nem állítuuk újdonságot, ha azt mondjuk : kultúrember manapság újság nélkül „megélni" sem tudna. A közönség össze vau forrva a sajtóval. Sok embernek, bár ez eléggé helytelen az tij.ság az egyedüli szellemi tápláléka.
A közönséget csak a kész sajtó tennék érdekli. A műhely, vagy mint hívják szerkesztőség
ismeretlen elótte. Kevés ember nézte még végig «¡¡j lap egész .szerkesztési műveletét", mely épenjégg«| uem érdektelen.
Laikus emberektől hall az einber kijelentést:
— Az újság szerkesztés semmi. Egy kis ollózás és — kész a lap.
Aki egy kicsit is iamerós szerkesztési dolguk-ban az mosolyogva tér az ilyesmi felett napirendre.
Az ollózás azonban eléggé érdekes. Sót mint mondják aktuális is. Beszéljünk erről egy kissé legalább a közönség is tud valamit e témáról.
Mi ia hát az ollózás? Vagy inikor ollóznak « szerkesztők ?
A feleletet megtaláljuk a szerkesztőségi szobákban. A uagy fővárosi lapoknál mindenütt van legalább egy ember, ki például a külföldi lapokat átolvassa. Az érdekes híreket, kis cikkeket kivágia, kiollózza, moly azután a fordító fiókiáim kerül, ouuan a szerkesztő asztalára, végül a nyomdába. Az a munkatárs, ki a lapból a közlésre érdemes hirt kivágta, ujságiró szótár szerint: ollózott.
Nemcsak a külföldi, hanem belföldi lapokat i.< figyelemmel kisérik a nagyobb szerkesztőségek. Sok vidéki városban például nincs a pesti lapoknak tudósítója. A vidéki lapot figyelő munkatárs sokszor fedet fel közlést érdemlő hírt amit szószeriut, vagy átdolgozva felhasználhat lapjában. Nem irja le a birt, hanem egyszerűen kivágja kiollóz«. Ujságiró ezen nem Útköz k meg, sőt meg sem lepi ez az aktus
Az ollózás az újságírás egyik megengedeti segédeszköze. Csak az a kérdés, .hogyan" ollóz at illető. A laikus azt hiszi az ollózás csak a vágási művelet. Nem. Újságírói értelemben, mikor az ujságiró ollóz, akkor bírálja az ollózás anyagát én csak az érdekeset használja fel.
Vegyünk egy szemléltető példát. A fővárosi estilupok ugy fi óra tájban jelennek meg. A napi események ez időpontig „feldolgozva" vannak a lapban. A reggeli lapok munkája könyebb már. Az esti lap uem egy hirét ollózzák ki, vagy a lapból, vagy a kőnyomatosból. Természetesen az esti lapok emiatt nem neheztelnek, hisz ók is igy testnek a reggeli lappal. Az esetek nemcsak az esti lapok számára történnek. Az már nem változtat a dolgon, hogy az ollózás egész terjedelmében, vagy részlwn történik.
OllózáM minden szerkesztőségben találui. Csak uéhol ügyesen ollóznak, másutt ügyetlenül A hetilapok például egyszerű rendőri, vagy más apró dolgot kiollóták valamely napilapból. Ha érdemesnek tartják átdolgozzák, de minden esetre érdeklődnek az eset iránt. Innen vau az, hogy például a napilapban még ugy jeleuik meg a hir, hogy valaki egy csecsemőt talált, a hetilap érdeklődve az eset iránt — már az igazságot irja meg: a talált dolog nem csecsemé volt hanem malitcfej. Ha azonban a hir igaz, esetleg átveszi szószeriut. Természetesen a hetilapok inkább revüszerű képel óhajtanak adni a hétről, érdekes, eredeti cikkekben emlékeznek az eseményekről.
Vaunak az ollózásban „uagy mesterek" is. Ezek valóságos művészei az ollózásnak. A vidéken látni néha ilyeu napilapokat. A vezércikk például mindig valami politikai előkelőség tollából való. Természetesen a cikk „eredeti": a kőnyomatosból van ollózva.
Látuuk aztán hasábos tudósításokat vasúti szerencsétlenségekről, pusztai gyilkosságokról, lífiis»* járványokról, más megyék mozgalmáról. Az össze« cikkek előtt ott díszlik:
— Saját tudósitóuktó 1. —
Pedig legtöbbször más vidéki lapokból szószé-rint ollózott cikkek ezek.
Sokat, nagyon sokat írhatnánk még az újságírás műhelyében történt ollózásokról. Ezek ujsígíró
1908. OKTOBKR 5.
elótt természetes dolgok, melyeken nem ütköznek meg. Hiaz a cikk értéke nem változott ax ollózás által. Csak, ha a laikus előtt akar valami rettenete» romát mondani|egyík újság a másik szemébe, akkor odakiáltja:
— Ti ollóztok I
A laikus összecsapja kezét e rettenetes dolog hallatára az eredeti kéziratos újságíró pedig markába nevetve az uap „agyonollótza" Magyarország vidéki sajtóját mint — saját tudósítónk.
Figyelő.
— A király ncvenapja. Ó Felaégo 1. Fereno József nevenapját október hó 4-en városunkban is a szokásos isteni tisztelettel ünnepeltük meg. A Ferenerendö templomban hálaadó isteni tisztelet tartatott. Reggel. & urakor az áll. elemi ós polg. Űu és leány osztályok tanítóik vezetése mellett vettek részt; 1» órakor pedig volt a hivatalos mise, melyen megjelentek az összes közhivatalok és a \'.isztikar testületileg.
— Gyássrovat. Dr. Frled Ödönné, szül. Keicbeul\'eld Heléu urnó szeptember 28-án, életének ö7. evében, rövid szenvedés után jobblétre szenderüli. Temetésen, mely 80-án volt, megjelent a polgármester, a lőkapilány, u hitközségi elöljáróságnak, a birói és ügyvédi karnak számos tagja és óriási résztvevő közönség. A korán sírbaszállt urnő egyike volt társaséletünk legnemesebb szivQ asszonyaínak. Férjén kívül ket kis gyermekű és nagyszámú rokonsága gyászolia.
— Rendelet a kolera ellen. Vécsey polgármester a kolera boliurcoJásának és terjedésétiek megakadályozása érdekében a következő óvintézkedések megtétele végett rendeletet bocsátott ki: A lakások es udvarok állandó tisztántartására különös gon dot fordítsanak, a személgödrok tartalmát azonnal kiürítsék s udvarokon u trágya és szeméi lerakását a kulaktól távolesó helyen eszközöljék. A pöcegödrö-kut állandóan tisztán tartsák és naponkint mésztojjel (1 kgr. oltatlan mész és ,4 kgr. víz) fertőtlenítsék. Az ivásra használt kutak közelében ruhák és edények mosását eltiltom. Amint pedig a legelső alkalommal gyanús hányás és hasmenéssel jftró megbetegedéseket észlelnek (a kolera előjelei) erről nálam, valamint a v. rendórkapitányi hivatalnál azonnal |eleutést tegyenek, hogy igy a betegekhez a városi orvosok azonnal kiküldhetők legyenek. A rendelet ellen vétőket tiuO korona erejéig büntetik.
— A Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesületének választmánya azeplmiiher 2\'.i-én ülésezett Eperjessy (Jábor elnoklésével. A gyűlésről a következő kommünikét bocsájtotta ki az egyusület: A választmány többek közöli foglalkozott a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényjavaslattal, mely ellen állást foglalt. Követelik a teljes ós általános 30 óráig tartó vasárnapi munkaszünetet. — Az ülésen felolvastatott egyik kartárs panaszos beadványa, moly egy ót sértő esetet hozott a választmány tudomására. Az esetről a választmány sajnálattal és megütközéssel értesült, de miután az illotó kartárs az ügyet már birói útra terelte, a birói eljárás befejeztéig állást nem foglal. Kzen esettel kapcsolatban több panasz tétetett egvetftégfónökök magántisztviselőkkel szemben tanúsított \'eljárása miatt. A választmány erro kimondotta, hogy a magántisztviselők önérzetét mélyen sértő magatartást elitélí és igyekezni log a bejelentett eseteket orvosolni. — Kzen kívül folyó ügyek kerültek tárgyalásra.
— Póttartalékosok. Holnap li-áu a helybeli 48. gyalogezredhez liOt) póttartalékos vonul bo hat heti kiképzésre.
ZALAI í 0 Z L 0 N Y
— Déli Vasút. Október hó 1-én a déli vasút magyar vonalán a téli menetrend lépett életbe, mely a következő változásokat tartalmazza : Budapest-prager-hofi vonal. A személyszállító vonatok a téli menetrend tartalmára B.-Világos, Leilei felsómegálló és Bélatelep megállóhelyeken nem állanak meg. A 202., 203. és 204. sz. gyorsvonatok ezentúl a téli évadban is Szántód helyett B.-Földváron fognak feltételesen megállaui, mig a 2ot. sz. gyorsvonat sem Szántódon. sem B.-Földváron nem fog megállani. Közelebbi adatok az állomásokon kifüggesztott menetrend-hirdetményekben foglaltatnak. ZsebrétQ menetrendek, ugy mint eddig, a vasúti péuztárakuál árusittatnak el.
— Védekezés. A város óvintézkedéseket tesz, hogy az esetleg behurcolható kolera no találion tápot a város köztisztaságának hiányában Néhány nap óta karboltól bűzlik a város. A fő-uti és sugar-nti csatornabűz ugvau elő-előtör még a karbolon keresztül is, de annak nem a város, hanem a karból az oka, meg a záporeső, mely már régen uem tisztogatta ki u csatornákat. Denique a karból működik De hát ahol nincs csatorna pl. a llunyadi-utca felső végén. Rákócí-utcában stb.. ahol zöldes feketére szilárdult a büdös iszap utcahosszal az árokban. Jó volna azokat a helyeket kitisztogatni, vagy ott is végig öntözni karbollal. Az igaz hogy maholnap a rettenetes karból teszi tűrhetetlenné a szabad levegőt. De talán a korela majd respektálja és nem jón b.. hozzánk, mert annak finom idegzete van: a parfümöt se\' szereti.
— Mayersberg Frida. Amint már megírtuk, Mayersberg Frida tánctanító ismét városunkba jöe. Tánctanfolyamát október il-én d. u 8 órakor nyitja meg a (Jssinó dísztermében. Beiratkozni lehet tnár október 7-től kezdve személyesen a táuctanitó-nóuél a (Jasiuó helyiségében.
— A flaüret vége. Vidékünkén most, már legnagyobb részben bevégezték a szüretelést. Általában az idei ternijis várakozáson felül ütött be. Régóta volt ily általánosan bő szüret. Minőségre azonban a múlt évivel koránt sem ér fel. Nincs meg az az igazi édességo a szólólevének, szó vaj ke ve» a cukortartalom benne. A nagy termés miatt szükségessé váltak a hordók s igy a termelók ennek hiüuyábau
| uem tudják hova tölteni a mustot s kénytelenek | azon túladni. Kzt használják azután ki a borkereskedők me« a fentebb mbudótt kevés cukor tartalmát s ma a must literjét In—18 tlllérjével veszik. A Balaton melléki mustokára 20—28 lill. közt váltakozik.
— A mozi áldozata Bognár István keszthelyi kovács mesternek, mikor már kenyere javát megette, az a végzetes gondolata támadt, hogy mozgó színházat rendez be. Házára kölcsönt vett fel és gépeket szerzett he. Azonban az egyszerű becsületes és hiszékeny marost becsapták mindeul\'elül. Kosz. tökéletlen gépeket adtak neki drága pénzért. Mikor felállította Turul nevtl színházát, kezdetben elég jól jövödelmezett, később kezdett rállzetui s ez igy folytatódott naponta. A kiadások lasankint felemésztetlék minden vagyonát. A napokban haza jött Keszthelyre szüretre Az alatt is rossz hirt hallott az üzletről s a gépek első részletét is most kell elt volua llzetni, de nem volt miből. Kzek annyira elkeserítették Bognárt, hogy leült az szőlője előtt egy székbe és rövid puskáját vizzel megtöltve szájába lőtt. A szerencsétlen ember fejét a lövés darabokra szagptta.
— Szőlő venyige mint takarmány. Az idei nagy takarmány hiány folytán uagy gondot okoz a gazdáknak marha állományuk kiteleltetése. Nincs a legtöbb helyen már most elegendő eleség s mi lesz maid később. Ausztriában ugy pótolják a széna hiányát, hogy a szőlő venyigét gépekkel összetépik, megóriik és takarmányozásra használják. Az ilyen takarmánynak mint egy 70 százaléka ugyan olyan tápláló képességű mint a széna. Ajánlatos vele próbát tenni nálunk is, s bizonyára bev\'áll itt is, ha Ausztriában jó.
— ÉrtesitéB. A nagykanizsai segély egylet szövetkezet igazgatósága értesíti a t. részvényeseket, hogy a f. hó 5-ére hétfőre eső befizetéseket at ixr. ünnepek miatt a reá következő hétfőn t. hó 12-én fognak megtartatni.
— A boncodfóldi gyilkosság. Amint megírtuk a S évvel ezelőtt törtéut gyilkosság tetteseit Sipos Györgyöt és fiát a saját leánya fel|elentése alapján bevitték az egerszegi fogházba. De újra szabadon bocsátották őket. inert a leány elmebeli állapota gyanúsnak tűnt fel; különben is visszavonta vallomását azt mondván, hogy csak boszuból jelentette fel apját.
— Minden gyermekszobában hálával kell goudoloi azokra a derék norvég halászokra, kik a
háborgó tengeren fogják a tőkehalat, mely a kitűnő csukamájola|at szolgáltatja. Oaukamájolajat, a legízle-tesebbeu és a legkönnyebben emészthető formában nyújt s „SCOTT-féle Kmulsió", mely egyike a legjobb tápgyógyszereknek Kapható a gyógyszertárakban.
— Egy aggastyán öngyilkossága. Fisi László 75 éves eecei földmives uagyon megunta az életét és pedig azért, mivel gyógyitbatlan betegség gyötörte. Kz aztán atiuyire elkeserítette és életuutá tette, hogy a napokban egyik reggel korán, mig övéi aludtak, ki osont az udvarra 8 olt egy fa ágára fölakasztotta magát Mira észrevették már halott volt.
— öngyilkos legény Ismét egy erőteljes Hatni legeuy dobta el magától azéletet. Szabó Donát vörsi tZalaJin.) 21 éves ilju ember az ottani községi
i bíró lla atyja puskájával leibe lőtte magát s rögtön meghalt, mert a golyó egész agyvelejét szétroncsolta. A szerencsétlen járt Amerikában is — tehát világ látott és tapasztalt volt. Hogy mi vitte at öngyilkosságra nem tudják.
— A magyar újságírás szenzációja I A Nap a magyar közönség legkedvesebb lapjai A 48-as eszmény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű és kérlelhetetlen szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Harsak (iéza. Naponkint 126,01111 példáuy! Kgy szánt 2 krajcár. A Nap előlizetési ára: Kgy étre IC K, félévre 8 K, negyedévre 4 K. egy hónapra I K 4 > fillér.
— FidibuszI A legkitűnőbb magyar élclap. Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás képek I Mesésen olcsó I Kgy szám 6 krajcár. A Fidibusz előfizetési ára: Egész évre fi K, félévre 3 K, negyedévre I K 5(1 fillér, egy hónapra 140 fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Budapest, liökk Szilárd-utca fl.
— A vásári koldusok. Vásárok és bucsuk alkalmával tömegesen érkeznek a vidékről, a szomszédos vármegyékből, sót idegen országokból is koldusok, akik egymással nem valami épületes módon dulakodnak, a vásár és templom teret valósággal ellepik, a közönséget zaklatják testi hibáikat szemérmetlenül fitoktat|ák, undort keltenek gyakran podig ilyen hibákat sziuleluek és általában vévo a rend és vagyon biztosság ártalmára vannak. A közegészségügy, köztisztaság és közszemérem érdekeit sértik. Az alispán az illetékes hatóságok figyelmét az e tokin-tetbou lentálló törvényekre, szabályokra és arra hivta fel, hogy ha egyes községek nem képesek szegényeik eltartásáról gondoskodni, az állam segélyt is igénybe vehetik.
— Katonai kenyérbiztositás. A huszadik houvédgyalogezred Nagykanizsán az 1908. évre szükséges kenyjrszállitás biztosítására október hó lfi-áii nyilvános versenytárgyalást tart a helybeli honvéd parancsnokságnál, ahol a „Szállítási feltételek füzete" előre megszerezhető.
— Tanitói jubileum. Tóth Sácdoj perlaki állami népiskolai igazgató 25 éves működését okt. IH-áu a tantestület nagyszabású jubileumban ünnepli meg. Ünnepi megnyitó beszédet Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő mond a testület rétzérói pedig Náday Ferencz tauitó üdvözli ajubiláust.
EQY EQéaZ DOBOZ ÁMA 8.80 KORONA.
Kapható a gyógyszertárákban, de biztosan az
ENERGIN VÁLLALATNÁL PÉCSETT msly 6 dobott binnenUaan átállít.
Leghathatósabb és legízletesebb hizlaló «■> vértisztltó sZer!
Számos tlékalb orvostanár és szaktekintély által kitüno oredmenynyel kipróbál»»
í< V F I) II F L\' F L\' V L1 I I Sict,c,i » ÍOK«"1-\'. eloatlatja* mirigyeket cs az otvait — blttositja a ll 1 El l\\ .11 Fl K ti K l\'j 1/ ! csontok^ ts izmok ér fejl^deact — ;« ita ea rendezi nz «meszletti.---------—
pni V ÁTT F L\' V Ú I L\'tólérhetcti\'en vérképző, gyengelkeJók el erósitó ea mirigyoszlato izer, — maliba r li L MJ 1 I b l\\ ll Ij I jósoknál megszünteti az izzadást es elősegíti • gyogyuláat. -=:---:
4
zalai közlöny
1008 OKTÖBER 5.
— Fehérnemű varroda. Értesítem Nagykanizsa t. ci. közönségét, hogy varrodámban a legutóbb kivitelt! fehérneműek készülnek a legjutá-nyosabb árban, néaiitek a legfinomabb kelengyéket és férd ingeket a legstebb kivitelben. Tanítványok és tanuló leányok felvétetnek. Hálást Jenóné, Qsengeri-ut 30.
- nqUpiiiil kéiillékik aititiilitiit Mlndaioknak »kik a fényképénél, e legirontóbb él mindenki állal kflnnyen megtanulható «pori Iránt érdekl5dnek, ajánljuk ti ,A Moll\' cégnek (llécj. Tuchlauben 9, ca. 4« klr. udv uiltlló) IS&4-óta fennálló fényképé.xell e.ikfliflk kUlOnlegeuégek áruhálál, amelynek ké|>ei árjegyiékél kivánatia nlveien küld el liérmentre a cég.
Angol-kor.
Ama kiváló és koncentrált táplálék, a mely a 8COTT-féle Emulaio-ban foglaltatik, táplálja a csontokat s atokat keményekké és egyenesekké testi. E szer hatása alatt a csontokat körOlvevó hus egészséges és szilárd lesz.
Az általános egészség a
SCOTT-féle Emuisió
hatása alatt, rohamosan javul és az angolkóros gyermekek époly rózsás és viruló arcsziut kapuak. mint az egészségesek-Az orvosok állaudóau ajánlják a
SCOTT-féli Em u 1116
hm^Susmtt. használatát.
^TLr"; Egy eredeti Üveg ár. a K. 50 fillér "JSTLír\' Kapható miuden gyógy tálban.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Effy vidéki premierről.
Somogyország fejlódó kis székvárosa Kaposvár, nein utánozza a többi megyei empóriumok pesties majmolását, hanem egyéni életet él. Meg is vau a sikeres eredménye. Ék nemcsak anyagiakbau, kOlsó szépsépben múlja felül évról-évre a szomszédos városokat, hanem kulturája, irodalmi, művészeti és társas élete is frisebb és nagyobb a hasonló uagyságu városokénál. Két nagy napilapja van. amig miiünk egy is csak szerény terjedelembnu julenlu-tik meg. Irodalmi köre van, a közel inullban két-három irodalmi Diinepe volt, amig a mi összes irodalmi tevékenységünk abban merül ki, hogy meddó kérvényeket szerkesztünk a kósziuház, a megyei székhely és egyéb illanó ábrándokért. Atlétikai köre, zene és egyéb egyesületei messze lölUlmulják a mi hason-célu körűinket és egyesületeinket. Szóval Kaposvár agilis, Kaposvár él. Apponyi szubvenciót igért n vidéki direktoroknak a vidéki premierekért, a kaposvári sziuigazgató a múlt vasárnap szubvenció nélkül is bemutatott egy eredeti darabot, bizva a kaposvári publikumba. Szeptember huszonhetedikén adták eló-ször a kaposvári nyári színkörben Török István budapesti, volt somogyi írónak, a somogyi népélet legjobb ismerőjének és szerencsés keztt írójának uj irányú népszínművét a „Somogyi paraszf-okat. A premier valóságos somogyi ünnep volt. A darab
sterzójét, a somogyi kultusz álmodó rajongóját, ér" domo szerint ünnepelte a megérté somogyi publikum. Kaposvári színházi emberek szeriut ilyen érdeklődés és lelkesedés darab iránt még nem volt. Az Aréna annyira megtelt uézó közönséggel, hogy sokan, akik nem elég jókor szereztek iegyet. bizony künn rekedtek. Sokan távoli vidékről hiába jöttek, mert nem fértek be a különben tágas Arénába. Érdekes, hogy a karzat zsúfolásig tele volt ; a somogyi parasztok seregestül eljöttek megnézni, hogy milyen is a „somogyi paraszt" ? ? És a „somogyi paraszt"-ok somogyiak. igaziak voltak. Nemcsak kasszadarab volt ez a kaposi népszínmű hanem irodalmi darab is. Tüzes levegőjű, természetesen erős. de lyvialis finom, modern színdarab, ahol az élet a költészettel, az eszményi a valósággal igaz harmóniában ölelkezett.
Költészet volt az egész darab, de nem az álom költészete hanem az éleié. A sziv, az ész, a vér lüktetése teremtette meg minden betűjét. Kék zubbonyokat láttunk beuue hét szélű gályák helyett, jóképű bugrisok bolyett, küszködő, meghasonlott parasztproletárokat. sok helyen a munkás dal forradalmi hangjai hangzottak fel a .csictóné" helyébe, de ahogy az expozéból, a darab egészen át a végső kifejlődésig a kék zubbonyból bétszélll gatya, a meghasonlott parasztokból megtért emberek, ahogy a végén a forradalmi dalból a boldogság nóláia lesz; ez az evolúció magában foglalja miudazt. amit hozzáértő kéz az tilet igazi küzdelméből megláthat és megírhat.
Dialógjait, finom uűauszaít. természetes erejét • s mély gondolatait oldatokon át jellemezhetném. De a cikkecske kerete nem engedi. A darab érdeméről, amelynek tartalmát — sajnos, technikai okokból nem írhatom le — ínég csak annyit, hogy a Somogyi parasztok igazi uj irányú népszínmű.
Köszönetet érdemel a direktor aki a darabot felfedezte ; a színészek, akik lelkiismerettel és igyekvő megértéssel előadták, a kaposvári közönség, hogy konorálta a darab nagy értékét. A szerző a darab megalkotásával megkapta jutalmát. A Somogyi parasztokban „típust" alkotott, az uj magyar paraszti — típust. Hiszem, hogy a fővárosi közönség a léi lo-lyamán inár valamelyik budapesti kószínházban lesz szerencsés megismerni a fot rougó, mai paraszt életet.
Abonyi Andor,
A „Holnap" költői.
„Holnap" cimeu irodalmi társaságot és egy verses könyvet adod ki Nagyváradon pár ilju modern poéta A fiatalok s legnagyobb modern költőre Ady Endrére esküsznek, de nem epigóu közülük ogy sem. Mindegyik a maga lábán járva liordju össze azokat az upró mozaik köveket, amelyekből a friss jövendő, uj magyar lyra, a busz éves dermettség utáu fel fog éledni Adyt r> évvel ezelőtt még, kinevettek, vajúdó, szokatlanul uj nótáit még meg sem akarták érteni. Ma Adyt minden kultur-magyar Petőfi mellett említi. A nagy újítónak fiatal, tetterős, elszánt csapata van. A publikum kezdi megszokni, olvasni, szeretni az uj árjákat. A nagyváradi „Holnap" cimü kötetnek ináris nagyszerű eredménye vau. Egy mindenben úttörő, ideálisan független fővárosi napilap a „Holnap" költőinek tűzhelyet adott. Vasárnapról-vasáruapra szépirodalmi rovatot nyitott, ahol bemutatja a fejlódó, ifju-modern, magyar poéta generációt. Már két vasárnap közölt is az uj (iráhól szemelvényeket, bemutatott egypár merész-vágyu újító verselót és ezzel meg-
nyitotta perspektíváját az uj magyar költészetnek t, eddig bemutatott fiatal verselók között két kani,«.; ismerős vau : 8omlyó Zoltán és lapunk belső doll zótársa: Ab nyi Andor. *0\'
CJ A „Vasárnapi Újság" október 4.jki száma közli Hogdanovics Lucián görög-keleti partriárka és Eróss Lajos uj református püspök arc képét, nagyobb képsorozatokat Ferdinánd bolgár fejedelem szombathelyi kirándulásáról, a budapesti és kecskeméti gyümölcskiállitésról, a párisi telefonpalota égéséről slb. Szépirodalmi olvasmányok : Einíd Tamás és Eudrődi Héla versei, Szebenycí Józv„f elbeszélése, Bihari Imre cikke: a király \'a hadgya-korlatokon. Lemaítre franciából fordított regénye Egyóbb közlemények : színházi cikk Palágyi Lajostól Emlékezés Kölcsoy Ferenc birtokairól, tárcacikk a hétről s a rendes heti rovatok. Irodalom és múvész-t Sakkjáék stb A „Vasárnapi IJjság" előfizetési Ara negyedévre uégy korona, a „ Világkrónikáival egvütt négy korona 80 fillér. Megrendelhető a „Vasárnapi ! Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-u 4 szám.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap-a legolcsóbb uiság a magyar nép számára, féléire két korona 40 fillér.
Közgazdaság.
Alaptőke emelések Nagykanizsán. Lapunk rnult számában hirt adtunk a Zalamegyei gazdasági takarékpénztár alaptőke einuléséröl. Most ujabb tőkeemelésről is értesülünk. Pénzintézeti körökben, mint befejezett lényt mondják, hogy a két legrégibb nagykanizsai pénzintézet, a Nagykanizsai Takarékpénztáres a D é 1 z a I a i T ak a-rék pénztár is emelni fogja részvénytőkéjét Beavatott körökben arról is tudnak, hogy ezen két intézőt igazgatósága már régebben foglalkozik e tervvel és osak alkalmas időpontra vártak e pénzügyi művelet keresztülvitelére. Ezt az idépontot most olorkezettnek i vélik. Ezen jelentós pénzügyi eseményt fen-tartással közöljük, bár lapzártakor is azt a?, ¡értesülést nycrtütT^hogy alaptöke emelésekről szóló liireink igazak.
Allatkivitel Zalamegyéből Az Olaszországba irányuló szarvasmarha kivilel uz utóbbi héten csökkent Zalnniegyébeii. Az olaszuk ugyanis, annyira elözönlötték a megyét, hogy a nagy kereslet I hatása alatt az árak felmentek, véti«lk*dwl csökkeni«»«. Különben a vásárokon a felhajtás is kisebb.
— Osőd. Fischer Simon somogycsurgói kereskedő, mint már mogirtuk. csődbe jutott, l\'gy liirlik. mintegy Afl ezer korona aktívával szemben Íl0e<er korona a passzíva. Áruhitelen kívül sok a pénzintézeti tartozás is. A rokonság is érdekelve vau.
— Hirdetmény. A Nagykanizsa, Kőszeg és Kismartou állomásokon elhelyezett cs. és kir katonai csapatok és intézetek számára az 1009. évi január hó l-tól inon. évi december hé H 1-éig terjedi időre
| szükséges kenyér és zab szállításának biztosítása céljából a soproni cs. és kir. katonai élelmezési raktár-
0UAE1TKOft/avr
WP05Í OtPOSt
OTTOMANE
J ó 1 j egye z (1 111 e g: csak U!MÖ!
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Sirolin
•Emeli ax ítrátyil é. a leatiOly«. «UfatM. Ml a kOlOctat. »Iladtk«, éjjeli traadlal
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. Influenza
elten számtalan tanár és orvo« által naponta ajánlva.
lUuOiogy értéktelen utáiuatokal Is kínálnak, kérjen mlnriwifcnr „H«*«" rredeH tMomaffoUUd.
P. Hafaaai-U fUehe A C*. BaMl (SríJ<)
99
Roche"
rrtárafca
I 08. OKTÓBER 6.
„dl 1908. éri október hó lu-án délelőtt 10 órakor tjAulali versenytárgyalás fog lartalui. mely időpontig tl Ajánlatoknak a tárgyaló bizottsághoz be Ml ér-kezniök. A részletes föltételek kamaráuknál meg-teKÍnthetók. SoproD, 190«. évi szeptember hó ¿3-án ^ ker. kereskedelmi ós iparkamara.
A Schwara és Tauber-féle feUószlatinaí csomagolópapír gyárát, mint a Magyar Kereskedők Lapja irja, Wilhelm Leaigang bécsi üyáros megvásárolta.
FAmunkaUr*: Konil, Bllkláa.
N y i 111 é r.
A Bór- és Llthlon-tarlalmú
Salvator-forrás
kiülni ilkarrtl hiiinilliUk vcsebajoknál, • húgyhólyag bán-tnlmalnál ci köszvénynél,»czukor-betegségnél,»! emésztési lélegzési szervek hurutjainál.
Húgyhajtő hatású I
V«in«Dl*i! Kínjai •aliilkal«!
Ttljtin lluut
K-pknti turan^i ilkertaktJ/irlltn van " Sihm-W iI .Winl-ir/iirrdi l\'JIInlnli\'tl • fíitilor\'il. I . Ilvdút/rakfart > t .
i

ÚJDONSÁGOK.
Az aradi vértanuk emléke
Az aradi 13 vértanú emlékezetét, október <-ál méltó Kegyelettel fogja városunk megünnepelni. Ugyanis nevezett nap reggel 8 órakor a helybeli plébánia templomában a tanuló ifjúság vesz részt a gyászistentiszteleten s utáua szünet lesz, 9 órakor pedig a házfótiiík által tartott hivatalos misén az Ösz-szes közhivatalok testületileg fognak megjelenni Az összes tanintézetek előadásai szDnetelnek.
Meglesz az egyhuzamu tanítás
Lapunk több izben szállt sikia szakcikkekben, hogy mily Udvó.s volna uá Inuk is meghonosítani az egyhuzamban való tanítást\' Horváth György a gimn. igazgatója a növendékek szüleit leszavaztál ta. hogy kivánják-e ezt. A szülők iua|iluein kivétel nélkül igennel feleltek. Ekkor a gimnázium tanári kara \'907. márczius 13-án tarlott conl\'ereneia egyhangú határozata értelmében megkereste a városi tanácsot, adjon arról ^izonyhványt hogy a város közönsége az egyfolytában való tanítást kívánja és az így lényegtelenül megváltozott életviszonyok nem tekinthelók e a fontos ujitás akadályául. A város polgármestere hivatalosan megkérdezte ez ügyben a keresk. testületet, az iparhatóságot, a bírói kart >lb és ezek véleménye alapján a szombat délután tartóit tanácsülés elhatározta hogy a bizonylatot a gimn részére kiadja. Egyszersmind átiratban értesiti -erról a helyb. felsó keresk. iskola és polgári iskolák igazgatóságait, hogy csatlakozzanak a gimnázium ez újításaihoz.
A Zala legutóbbi száma bizonyos aggodalmadnak ad kifejezést e változást illetőleg. Fölöslegesek azok. Ha Székesfehérvár, Szombathely és a sokkal kisebb Veszprém és a kis Nagyatád minden kellemetlenség nélkül megvan az egyhuzamban való tanítással. akkor Kanizsának sem okoz nehézséget. — Haszna pedig kiszámíthatatlan a jövő nemzedékekre nézve. Nem hisszük, hogy a gimnázium ez újítását, mely rövid idő múlva életbe lép, akár a polgár iskola, akár felső keresk. isk. igazgatósága és tanál i kara ne üdvözölné örömmel.
Kelletlenül szükséges azonban, hogy a népiskolánál, hol ez legkönnyebben keresztülvihető, szintén az egyhuzamu tanítás vezotendő be.
A városi tanácsnak ugyan e gyűlése felszólítja az elemi iskolák igazgatóit, hogy a téli hónapokban kezdje a tanítást reggeli 8 óra helyett 9-kor. Ehhez az esetleges intézkedéshez a jövő számunkban fogunk hozzászólni.
ZALAI KÖZLÖNY
Kamaránk jelentése 1907. évről.
A soproni kerületi és ipirkamre jelentése, melyei a kereskedelemügyi miniszterhez intézett, a ka-"wraí kerület 1907. évi közgazdasági állapotáról, most került ki a nyomdából. Az idő rövidsége miatt nincs alkalmunk lapunk e számában a hozzánk érkezett jelentést részletesen ismertetni, vagy belőle szemelvényt közölni, annyit azonban már most regisztrálhatunk. hogy a jelentés szakavatott szerkesztői kezekre vall, mert sikerült a jelentésnek Sopron-. Vas- és Zalamegyék közgazdasági állapotát élénk vi-lágitásbau elérne állitaní. A|elentéshez összesen 84en-(nat óságok, testületek és cégek) szolgáltattak adatot.
Jelentés a villamos telepről.
A legilletékesebb helyről tudatták lapunkkal, iiogy Martos Viktor fővárosi elektro és gépészmérnök a kanizsai villamos telepre beérkezett pályázatokra vonatkozó szakvéleményét a hét folyamán beterjeszti.
Esti tanfolyam
A kereskedő ifjak egyesülete tagjai számára esti szaktanfolyamot reudez, melyen Schuell Alfréd, az osztrák magyar bank helyettes főnöke és Markovit« Dezsó és Balog Dezsó lelsó keresk. isk. tanárok fognak kereskedelmi szaktudományokat előadni. A kurzust a közoktatásügyi miuiszter szubvencióval fogja támogatni.
Városi husszék.
Az Eötvöstér 13 száinu házban már elkészült a városi husszék, csak a belső berendezésén van még némi munka. Valósziuü, hogv e hónap 15-én már megnyílik a közönség rendelkezésére. Ismét egy humánus intézkedés a szegény osztály érdekében.
Esküdtszéki tárgyalás.
A gyilkosság és rablással vádolt Mail János és ennek neje, valamint Szabit János bűntársának ügyében f. é. nov. 4-én lesz a nagykanizsai kir. törvényszéknél az esküdtszéki láigyalás.
Szabadlábra helyezve.
F. é. szept. V-áu törléut, hogy Korpaváron Horvát Józsefet balált okozó súlyos testi sértés bün tette miatt letartóztatták Minthogy ellene a nyomozás beszüntettotell és a további lelartóztalás szüksége fenn nem forog, a vizsgálóbíró-intézkedésére azonnal szabadlábra helyeztetett /
Vakmerő tolvajlás
Vajna (iyőző honvéd hadnagy özv Talabér liyuláué házában lakik. A lefolyt hadgyakorlatok a hadnagyot elszólították a városból. Talabérne pedig a szóifjében tartózkodott Kkkor ismeretlen tettesek jelentek meg a házban és lenyes nappal mintha a hadnagy ural költöttéinek, behatollak a házba és bútorokat, ágyneuiüeket és egyéb tárgyakat elvittek, ugy hogy a hadnagy üres lakást laiáll hazatértekor. A rendőrség azonban éber szemmel kutatott a lettes után és rá is akadt Zsizsek Mari személyében, akinél az összes lopott holmikra ráakadott. Zsizsek Marinak már fényes mult|a vau A nyomozás folyamán ugyanis kiderült, hogy a mull ősszel Hagolán Horvát Károly szíjgyártó pincéjét ó gyújtotta fol ezért Kaposváron be volt zárva, lopásért ugyanott 8 hónapig ült a hűvösön. Ezután hazajött a derék hölgy, álnéven csavargott a városban és ahol megjelent, ott eltűntek a majorságok. Kényelmes otthont is rendezett be magának a hadnagy ur bútoraiból, de a rendőrség ebből az óhajtolt uri kényelméből most kizavarta a bútorokat a rendőrségre vitette, neki pedig hűvösebb tartózkodási helyet adott.
Liliomtipráe.
Egy helybeli szegény 13 évos leányt a szoiu bathelyi menedékházba akart a hatóság szállíttatni. A városi orvos a vizsgálat nyomán arra a tapasztalatra jutott, hogy a gvermekleány megbecstelenitle-tett. A nyomozás kiderítette, hogy a nyomorult leányka keritók áldozata lett. A vizsgálat szenzáció*
adatokat szolgáltat a rendőrség kezeibe, melyek ai intelligens elemek, bűneiről fogják a leplet lerántani, Hűtlen tisztviselő.
Napok óta való és valótlau hírek keringenek egy helybeli vállalat kárára elkövetett bűnös manipulációról. A sok túlzott hirrel szemben a tényállás az. hogy egy magáról megfeledkezett hivatalnok bűnös üzelmei folytán a vállalat igazgatósága kisebb szabálytalanságoknak jutott nyomára. A napokon át folytatóit vizsgálat a hiányt kiderítette, melynek nagy része meg is térült ugy, hogy az intézetet csak jelentéktelen kár érte. A vétkes tisztviselő azonnal elbocsáttatott.
öngyilkos piarlata.
Szalay Mihály piarista, aki a napokban Kolozsvárott egv szállóba szivén lőtte magát, amint a fővárosi lapok tnegirlák nagykanizsai származású. Apja helybeli váltóőr. Egy helyboli csinos leányba volt szerelmes, de a szülők hallani se akartak arról, hogy fluk a rendből kilépjen és megházasodjék. Ugy látszik ebbeli elkeseredéso vitte a balálba. A szerencsétlen ilju itt végezte a gimnáziumot, ahol víg kedélyes diáknak ismerték ét különös hailamot mutatott a színészet iránt és — pap lett belőle A szerencsétlen ífju szülői most érkeztek haza a temetésről.
Festő kolonia kiállítása
Nagyszabású, művé«zi képkiállítás nyilt meg vasárnap Keszthelyen. Előkelő festőművészek a Ba-lalonföldvár melleit lévő Kőröshegyen balatoni festó-koloniát alakitoltak, melynek czélja az.\'hogy a vidéken is teremtsenek mövéazi életet s hogy a Balaton vidék szépségeit minél szélesebb körben, képekkel is hirdessék. A művészek impressionista és uaturá-lisla irányú képeket kultiválnak. A kiállítás 9 napig tart. Megtekintését aláuljuk közönségünk Ügyeimébe. A kiállítás igazi műélvezetet nyújt. A védnök tisztet gróf Kestetíeh Tagsiló kir főudvarmester vállalta el. A kiállításra a fővárosi művészkörökből is sokan kirándulnak Keszthelyre.
Uj üstökös
Amerikában a Jerkes okservaloriumbau uj üstököst fedeztek fel szept. l-én. Azóta fényereje annyira növekedeti, a szerényebb berendezésű ó-gyallai csillagvizsgálón is szemlélik már. Most a Sarkcsillagtól jobbra tartózkodik és valószínűleg szabad szemmel is észrevehető lesz. December végén vagy január elején napközeibe jut, azután Napunk fényárjában el fog tűnni
Megkövoflült csontok.
A városi Alsó-Krdó Dékáuv gödöri részéu a legelő marhák részére kutat ásat a város. Tíz ölesre volt költség előirányozva, de 13 ölnyi mélyen kellett ásni, hogy kellő mennyiségű vizet kapjanak. Most \'í méter viz vau a kútban. Ásás közben olyan kórétegekre bukkanlak, milyent Kanizsa határában még nem észleltek, azonkívül 10 öln\\i mélységbeli megkövesült óz és syarvas agancsokat találtak. Ki tudja hány ezer meg ezer esztendő életének maradványa ez.
Vidékiek,
kik személyesen nem vásárolhatnak, tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott árukra, minek következtében az általában
szokásos
tulkövetelós
ki vau zárva és a meg nem telelő áru bármikor ki lesz csőréivé vagy a pénz visszaadva kizárólag a ->—
1IIPI1T " e\'PftK>ír ■\'• t. nagykanizsa UíxUL főraktára Kő-utca a szám Korona szállóval szemben rendeljék meg szükségletüket.
szabadalmazása vagy értékesítése előtt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
Találmányok
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körűt 26. szám.
Kérje a „Szabadalmi\' Újság" ingyen mutatványszámát.
fi
Köhögés rekedtaég és elnyálkásoda8 ellen ■ gyors ós biztos hatásúak
r mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2 korona
Próbadoboz 50 fillér. Fi éi iiétklldiil raktár :
„NÁDOR"
Megfojt ez az át- gyóíyBzertAr Eggir mallpasztllla
kozott köhögés 1 lid»Mil. »1., Táct-kift 17. ciiHiflr «iH)l|;llltt.
Kapható Nayykanlzsan: Katus Lajos, Práflír Beta, Relk Gyula at Csáktornyán . Pető Jano gyógyszertárakban -
■■MaHMMMMIMaMaHHaMHMMKMHMH
A legjobb kutya-kalács volt és marad a
Fattinger-fóle kutya-Kalács,
mely az összes e fajta tápszerek közül a legjobb összetételű és táperojtt. — 60 kg. 23 K., 5 kg. bórmentve 3 20 K Fattinger-fóle Puppy-Bisqult
kölyök-kutyák részére. - 50 kg. 26 K., 5 kg. bérmentve 3 60 K.
Árjegyzéket bérmentvo küld:
Faltinger\'s Patent Hundekuchen und Seflilgelfutterfabrlk, Wiener-Beuitadt.
250-nél tobb első dij. V Fattiuger-féle tápszer \\ állatorvosi ellenőrzés mellett készül.
Tisitagignért 30.000 ksrou kozensvjj.
röbhotó»»»»ol
mint •róvei I
Beható taniflmányo/ások
1868 óta forgalomban.
Berger-féle
svósy-hútrány-sznppnn,
ene.1 l.H.Wj.k «IUI aJánlTa, Kerfrpa lefUkfc lllaMlbea Kor« •lkm.1 alkalmul*ük
* mindennemű börkütegek
allen, narualeaen iJQII plkk.lr«faulf, kMefrt, arr-ila.
un eri lUllM», ólfar, laii la«, Hl.lxia.li., lej- «a .aakUI1 vp« «II.n. A Havgar-llle kitfknT.uppan tartalmazza a la-kAartnr-naik 40/,-ai ae roln.l.n m-b, ■ k«i*.k» l.l.mi-n aMIerluMkatiaiip uappaooklM Ultimo korml.mk. Idilli b4rbe«aca*rekn* «Ikerrel alkalmaxlalik » .airanj.xappaii habett a
Berger-féle kátriiny-kónHzappan.
Mini n*°|lt>l>la*tr«nyaamppu> aa nrchSr ll..lAtalaneA«al
.lUiolMliaia, a Kv.rm.kekn-k .ala.n...nj! le|NHa<»*,«i \'"¡¡T ranlhatlan Mrtlutlli. mn.ila » (tlrilSeaappan nílndeanepl llnaauAlalll I «iolr.1 Ilit
Berger-féle glyceiin-kátrányszappan
M^. |lroef In-tartalommal 4a Unom Ulaliak. Mint kitálA torapolA »er kllüoó endmrojniJ hatanAltad«. lovALta a, 168* ^
Berge r-tféle borax-sznppan
klUt«aek, uap.UII., aaeplO, iuIImhi «•
lilájuk ellen tri» minden lalaak 70 filier haaaalklail nii.aliA.aal «jdll. A .auiliaiUl liataroxotUa «•ran n , «itian-.xappinl U eoraa-uappant
e^-etmlad. d„. ßfa\'Zi\'\'
KitonUt*. dtitokki.Ha] _ _
IweaUft hm-uu la --
aranyereiuiii.l a pérlal vllAgklAJtl M.aa »«00. Mluden ojt«\'\' m . gleaalai aaano.n, ib.It a«ra«HJJ
nMmin), a minden aaappanbo. maliikéit baaxoAUtl ota^uaoa » ,,n torelv..
Kapható minden .■ jijyUili.i, 4a haeoott OaleUten.
Nag;bau ! O. Ball Jb Comp., Wlan L, Blbcratr. 8. MiiK>nroraul(l lli.kllr TSrök J«ae*f fj\'l»"\'7 «Ar... lltiilnpeel, Király a.,Thailinajrer «a «.IIa, ¡»rlnrl-ulcn, tlnltiAr «a Moaer rirogiilatAk, Koroaalierre*-uloa. lile.ínyben minden builap a«l. valamin« 011rer.H1 aaeeee vlraialnak minden »yd*»a«er«a-rali,«», tavAbb* a Johb dr.|u.rl«kbaa lllataaer-kareak«d«aekb*B.
EREDETI 8TASSFURTI
40 OS kálisót ós kainitot
valamint az összes egyéb műtrágyákat legolcsóbb áron szállítja --
Kalmár
a stassfurti Kálisyndikátus vezérképwiselöje BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 49.
eradm*nycxtí<k, hogy Bohloht \'.z.ti vai ssnppaua míii\'it-n vU-bcíi ttk nr iiii\'lt<K vngy hideg, kemöny vagy
lAgy — gyorsan éa 0rí-
■011 liabaaik ; könnyön hatol » »lövethet, meg. lopó gyorsan oldja a szennyet, anélkül, hogy a «zttvetnnk log-k«vv«bó U ártiilmAm
volna .SCHICHT a***, vasstappana toljaaon
tlaita in ment maró anyagoktól; évtiio-iok óta ogyonlA min-iii-g-bon ali-gjobbnnvujjok. hói Uai «ldállltva. HaainAlata mlndon túitltÁai cólra ¿»min-dennomtt mo«A«hoa a jóaan é» óíí pnrnn-«■olata 6» mindon b As-tartáabakn jclontó-ksnyon mogtakarlt IdtSt, munkát é* pn\'nat. o o o
Nagykikindál gyártmány. Bohn lík aaabad. bl»«o«U<i AtltdöctcHp Í7f. tOro.
BOHN M. és TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.
legrégibb, legnagyobb ¿a legjobb telep e szakmában Ausrtria-Magyaroraiágou a
BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NA0YKIKINDÁN é« ZSOMBOLYÁN.
Alapíttatott 1864 Legelőkelőbb referenciák. Alapíttatott 1864
■ 50 millió évi gyártás--
a CB. ÓB kir. szab. Bohn-féle biztonsági átfedő oserepekből
VASOXYD természetei vörös színben vagy kátrányozva. GYÁRTMÁNYOK: Bohn-féle szab. biztonsági átfedő oserepek. Legolcsóbb, legszebb tetőzet.
M- Kép«« 4tJ*«rysák 4» minták kívánatra Ingjon él bérmentvo.
Ziombolyal Kyárlminy.
Sj.b Wllf«t«jl pKMll ÜltdA C«!<P
aas. nim
1908. 0KT0BKR 5.
ZALAI KÖZLÖNY
18191/908 sz.
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a közvágóhídon levő béllifiztitó. pacalmosó és bélszáritó nyilvános szóbeli árverés utján az egyidejűleg megállapított árverési föltételek mellett 1908. ávi november l-iöl terjedó egy évre bérbe adatik.
A kikiáltási ár 200O korona, azaz kettóezer korona. Árverezni kivánók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénzül letenni, ezen bánatpénz bérló által a negyedévi bérösszegnek megfelelő összegre kiegészítendő lesz, 8 ezen ősszeg a bérletidó tartamára biztosítékul fog szolgálni
Az árverés határidejéül
1908. évi október hó 17. napjának délelőtt
10 órája,
helyéül a városház tanácsterme tüzelik ki,
Az árverési feltételek, a közvágóbidi szabályrendelet vonatkozó rendelkezései a hivatalos órák alatt a v, kiadónál a tanácsi irodában bárki által megtekinthetők.
Mely árverésre a bérleni szándékozók ezennel meghivatnak.
A városi tanács.
4 r\' ■ v
Nagykanizsa, 11*08. évi szeptember hó 18-án.
VÊCSEY ZSIGMOND
|iotgArnifBter.
PÉNZT
no adjon addig Hálldlltiálj- vagy Imiiért, Iliin nagy ké|«a átjegv-zekemet nem kerte bc, milyet laijin éi biraiitii küldök
Gyökeres cs sima oltványokból, DELAVARE »ima cs gyökeres, tovrWjá ur«|il sima es gyökeres iiiiiikil 1\' , millió készlet. I\'onlos kiszolgálásról is anyagom jóságáról ezei es ezer elismeri levél tanúskodik. C\'iim:
Szüos Sándor Fia
azólólolepc, Blliardlószog.
I ÉKSZERGYAR.
Villsutos tizemre berendezett arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk,
Uj foglalásokat és álalakitásokat gjorsan elkészítőnk
Eladás részletfizetésre is!
Il A magyar újságírás szanzáciéi !1
A NAP
I magyar közönség lagksdvsltsbb lapja.
A 48 h aazmtny ás a manyar namzatl törakváaak agyatlan hű áa kárlolh.tallan aióazótija.
F liicihnilA
FctllA* .ifrkf.ilS -
HACSAK MEZA
BRAUN SÁNDOR
Naponkint 125.000 példány
- Egy szám 2 krajcár. -
A Nap előfizetési ára :
Égisz évra . 16 K II Nagysdivra ..41 Filávra . . 8 K Egy hónapra 1.40 I
Fidibusz
k Isgkltunobb magyar ílclap. Páratlan népszerűségi Remek szöveg Pompái képek Heiéien olcsói Egy szám 5 krajcár.
A Fidibusz előfizetési Ara :
Égisz évre 6 K Nagysdivra 150 K
Félévra . . 3 K Egy hónapra - 60 K
latitiáayiiáaikit küld a klidikltital
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
\'(sF. " .!•> .l\'i W\': •■_\';> \'v* *t!K ■
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.


Szép keblek
két hónap alatt a
Pilules Orientales,,
BERÉNY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerész, Nagykanizsán (Városháza átelleuébn
melyek a kebleket fejlesztik, erősítik, helyreállítják és n női kebelnek pompás toltséget kölcsönöznek, az egészségro káros hutás nélkol. Jótállva, arzeni-kum mentes. Orvosi hírességektől elismerve Teljes diseretíó. Doboza használati utasítással ti K 45 lill. oértr. ütve.
J. Ratió gyógyszertár Párizs.

Kakiár: Török József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
Csak ..\'
usa* ..
_ __ alpes
ARD
rí M Páratlan
. v különlec]
ZALAI KÖZLÖNY
1808. 0KT0BER 5
r
Értesítés.
Alolirolt tisztelettel értesítem az építő közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Kötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Fótörekvé8em oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen osekély építkezés végett is hivásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemonoéket, gyári kémények és gépinűalapozások elkészítését, n^mke-vésbé javításokat is előnyös féltéit lek mellett. Ter^fek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómive8-me8teri vizsgára fi hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség b<cses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLDY JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös-tér 21. szám alatt.


M OLL-FÉLE

A.
f-
f
\' K
k
fi
SE-IDLITZ-PORI
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll
védjegyét és aláírását tünteti fel. \\
A Moll A.-félő 8aldlltz-porok taitó« gyAgyhatừ • legmakaciabb gyomor- I, altaatbéntalmak, gyomorgflrci é« gyomorhév, rftgiött azékrakadéa, mljbtnlal mt vértoluléa, aranyér (> a legkülönbözőbb nölbategaégek altén, a jelei héiluer ,1,\' » ívtl.eilek óta mindig nagyobb etterjedé.t uariett. - Ara agy lapacaétalt arad.k\'/>.
dobóinak 2 kor. J
lliiiHlwItBwol* törvényileg feiiyllleliuk. *
: r • Mcfüir- retKr^ "s
SOS - BORSZESZ
Ciak akkor valódi,
ha mindegyik üveg MOl.l. A. védjegyét ttinteti fel, >A. Moll. feliratú Anoiattal van «árva. A Moll-féle aóe-borezeax neveiateian mint féjdalomcalllapltó bed8rze«léal aiar
kAitviny. ClUi ti a meghtlUl egyéb kftvetkerményelnél legitme.eteiebb népaxer.
Egy ónozott orodoti úvag ára 1 korona 90 flllir.
MOLL Gyermek szappanja. )
mahb. leeulabb módiier uerlnt ké.zltek gyermek ti hölgy iinupanl a bflr J
l.egnnomabb, legújabb módiier uerlnt kétzltek gyermek et hölgy imppant a b«r okazarO époláalra gyarmakak a falnöttak réazére. — Ara darabonként 40 flll. Ót darab I kor. 80 flll. Minden darab gyermek »zappan Moll A. védjegyével van ellétva.
PttazétkUldés:
Moll k. gyógyazaréaz ci. éa kir. udvari szállító ¿Ital,
Bécs, Tuchlaubcn 9. az.
Vidéki megrendelek naponta poilautlnvét mellett teljeilttetneV.
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláírásával
:
1
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. <J
, ^ Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
- I —
MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas
ásványviz erre a legbiztosabb óvószer.
Minden külföldit fölülmúl hazánk természetes szénsavas vizek királya.
a mohai ÁGNES -Forrás
Millenniumi nagy éremmel kitüntetve KitOnó asztali, bor-fo gyógyvíz. a
gyomorégést —
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványviz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- ÓS húgyszervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágn es-fortást, ha gyomor-, bél- é9 légcsőhuruttól szabadulni akarunk.
Dr. Kótly.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha a vesebajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Kövér.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágyhiány és emésztési zavarok állanak be.
Dr. Oebhardt.
Használjuk a mohai Ágnes-forrá9t, ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk.
Dr. Glass.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékU mesterségesen s*én-savval telitett víznél, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz. Kapható minden füszerüzletben és elsőrangú vendéglő ben. Kedvelt borviz.
OLCSÓBB A SZÓDAVÍZNÉL!
Főraktár: FLEISCIIIIACKKK IGN.4CZ árnál.
NAGYKANIZSÁN. - Telefon 161.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1808.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 41. SZÁM.
OKTÓBER 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Elflfix.u.l 4r.k: fcgé.z 10 koron., fé|tvic 5 koron,
VVr í\'\\ , - ÍV 20 fik
T.nár.kn.k, t.nitókn.k. j.gy.okn.k 4. All.ml ti.zt,i,.lokn.k I 4vr. 0 koron., fél évr. 3 koron..
Iskolafejlesztés.
Zalavárniegye közigazgatási bizottságának legutóbbi gyűlésén a kir. tanfelügyelő nagyon érdekes munkálkodásról számolt be. Az intézkedés egy része az iskolák államosítása körül forog, melyet nem lehet eléggé méltányolnunk különösen azért, mert az államosítások javarésze a muraközi iskolákra vonatkozik, melyek annyi támadás mellett sem tudlak a magyarosítás terén eddig kellő eredményt elérni. Most nem kutatjuk sem az okokat, melyek miatt ez történt, sem az eszközöket, melyekkel a oélt el lehet érni. Most csak konstatáljuk, hogy minden nemzetiségi vidék megmagyarosilásának alapja az állami iskola. Csak azután következik a lelkes magyar tanító misszionalís munkája.
Tanfelügyelőnknek oz irányú intézkedéséi 25 éves munkálkodása alatt mint egy arany vonal húzódik végig. Ez a működése önmagában találja jutalmát és minden dicséret eltörpül a munka nagysága mellett.
A másik tanfelügyelői intézkedés, amelyről a gyűlésen beszámol, a tultömött iskolák orvoslására irányult. Ez a tultömötlseg egyik kerékkötője az egész nép szollemi haladásának és oka a még mindig nagy százalék analfabétának. Mert a meglevő iskolaliolyiség nem \'tudja befogadni a tanköteleseket és ebből az á viszásság keletkezik, hogy sem a tanitó, sem a közigazgatási hatóság nem vezetheti keresztül, de nem is akarja keresztül vinni az iskoláztatási kenyszert. Most az 11)07. évi XXVII. t.-o. és az 1868. XXX Vili,
Ffllolós szerkesztő ; KertrNE Jói«cf. l-.ptu l.jdoni s es kiadó. IFJ. WAJU1TS JÖ/NKF.
• Si«rk..rtA.4g : N.gyk.nlz.., Huny.dl-otc. SS. ElöfliaU.ak 4. hlrd*t4..k IfJ. W.JdII« dón.f kOnyv. k*r«.k«d4.4b. küld.ndök. Mcgjelen minden hétfőn délben.
t. o. kényszerítő hatása alatt a polgári községek és felekezeti főhatóságok intézkedni tartoznak a kellő számú tantermek építéséről és a megfelelő tanítók alkalmazásáról, amit ha elmulasztanának, államsegélyben nem részesülhetnek, de még iskolafentartásí joguk is kérdéssé válik. Az oktatás szellemi sikere és az iskolátlan tankötelesek beiskolázása ettől az intézkedéstől függ.
Tanfelügyelőnknek ez a buzgalma azonban, reméljük, nemcsak a falvakra es nemcsak a népiskolára terjeszkedik ki. Bizonyosan jelentést tett neki a helybeli polgáriskola igazgatója, Bariba Gyula dr„ hogy a vezetése alatti polg. fitt-és leányiskola sem veheti fel a jelenlegi allapotában mindazokat, kik az iskolában akarják folytatni tanulmányaikat. Tudtuk, hogy sok azoknak a.száma, akiket helyszűke miatt az igazgató kénytelen volt visszautasítani. Tudunk esetet, hogy a gyermek csak kényazeröségM! iratkozik ho a gimnáziumba ép ezek miatt. ÍJo hiszen a polgári iskola megteremtése éppen abból a célból történt, hogy a sok nem odavaló elemet a gimnáziumtól elvonja és most a gimnázium nyújtana menedéket azoknak, akik a polgári iskolába helysziiitt miatt fel nem vehetők. Még így is 64 tanuló van a helybeli állami polgári fiúiskola első osztályában, a másodikban pedig 50. Ebből azt látjuk, hogy mind az első, mind a második osztályt párhuzamosítani kell. -Mert ha ez megvan, az első osztályosok száma könnyen felszökik 1)0 — 100-ra, a másodikban pedig 80—85 marad ebből. A városnak kötelessége helyi-
ségről gondoskodni, az állam pedig nem fog elzárkózni attól, hogy megfelelő tanerőt adjon, lévén ugy is célja az iskolafejlesztés az egész vonalon. A gondnokságnak éppen az ilyen ügyek tartoznak legfontosabb hatáskörükbe. Felhívjuk rá Ügyeimét. Mert olyan város, mind a mienk, amelyik önálló törvényhatóságra aspirál, nem kirekeszteni igyekezzék a vidéki tanulókat, hanem ide vonzani.
Egyébként a leányiskolában, ahol az 1. osztály párhuzamosítva van, szintén fejlosz-tendó, mert igaz ugyan, hogy van most 5. és fj. elemi leányosztályunk, de nem lehet helyszűke miatt a szülőket arra kényszeríteni, hogy ne az egyik, hanem a másik fajta Iskolába írassák gyermekeiket. Itt is párhuzamosítandó a 2. osztály és mint régen érzett hiányt, a gondnokság figyelmébe ajánljuk a külön kézimunkatermet, nem is említve egy énektermet, melyben az iskola ünnepélyét rendezhetné.
Amint mi Ruzsicska Kálmán dr. tanfelügyelő ur buzgalmát, ügyszeretetét ismerjük, szives készséggel hozzájárul városunk e hiányának megszüntetéséhez, mert hiszen ö, mint vármegyénk első tanítója, tudja legjobban es ennek a közigazgatási bizottságban kifejezést is adott, hogy az elért nevelési és oktatási eredmény fordított arányban áll az iskolák zsúfoltságával.
Tárna
Tüzes az ut.
Tüzes az ut, amerre fut, Ifjúságom tüz-szekere. Tüzes az ut, amerre fut: Lángparipák futnak vele.
Gyújt, sistereg, amerre tör, Amerro száguld, éget. Nem nézi kín-e vagy gyönyör? Amerre száguld, éget.
Küllőin átok, csupa vér, Alatta hulla, béna. — Nyomorék lesz, akit elér, Alatta hulla, béna.
Nem nézi asszony-e vagy lány, Gyerinek-e még? Vagy férfi? Nem nézi, asszony-e vagy lány ? Kit elér, el fog égni!
Tüzes az ut. amerre fut, S már ón is égek, égek. Ha ifjúságom tovafut; Vezeklem, amig élek !
Abonyi Andor.
Egy hadihajó vizrebocsátása.
— Saját munkatársunktól. —
Sín-M.rco, 1808. uktobor.
Mintegy négyszáz kilométert gyorsvonatozva, a reánk szállott füst és koromtól feketén, mint a legfeketébb afrikai néger, végre megpillantottuk a tengert. Utitársuöuk egy szikár orosz asszony, ki egész utou szláv hanghordozással tarkított francia előadásaival mulattatott bennünket, hirtelen elhallgatott és nagy fekete szemeivel meredten bámult a csodás panorámára. A felkeló nap bíborvörös lepelt terített a végtelen víztükörre, de ahol a méltósággal haladó bárkák, vagy a nehéz súlyuk alatt ingó halászhálók megtörték a víz leluletet, ott a bíborköpeny alól kikandikáló hosszú egyenes sávok készséggel adtak menedéket a szivárvány összes sziueiuek ...
Messze* hol a vizteriiletet a kekes part határolja, látni lehetett a császárkastélyt, . Miramart. A néphit azt tartja róla, hogy a szerencsétlen végU poétikus lelkületű Miksa császár, mikor végigtekintett az akkor még puszta sziklákból alló íélszigetecskérol, a látványtól elbűvölten szólt a kíséretéhez: Mirauiare! Csodáld a tengert I Azután hajók jöttek, hajók mentek, elhordatták a sziklákat és hogy a császári óhaj teljesüljön, messze földról termőföldet hoztak, meg anyagot a kastély építéshez, melynek ma egész föld-
szintje hü utánzata annak a hajónak, molyen a szerencsétlen sofsu császár utrakelt, hogy meiikoi trónját elfoglalja. Majd messze világrészekről csodás növényeket, dus pálmákat hoztak és felépült Miramar, a császárkastély . . . Iteunüuket magyarokat kegyeleted emlék füz a park csendes, bűvös fasorához. Kgy sebzettszivü eszményi lény, egy a fia halálán szomorkodó anya, Erzsébet nagyasszonyunk, órákat töltött itt, hogy a magányban irt találjon a sajgó sebekre . . .
Megérkeztünk. A űuánctábor barátságosnak éppen nem nevezhető táborán szerencsésen átjutva, siettem szállómba átöltözni. Majd kocsival kimontüuk a san-marcoi hajógyárba, hol az osztrák magyar ha|óra| disze, legnagyobb hadihajója vizrebocsátásra várt.
Az ezernyi uép (csak külöu meghívóval jutottunk a gyárba) félelmes tisztelettel nézte e hajóóriást, mely a modern technika legújabb vivmáuyait foglalta magába. Két óriási gépe, percenkiut mintegy 133-at fordulva nem kevesebb mint huszonháromezer lóorót fejt ki. Ot dinomógépe nemcsak a világítást és fényszórást szolgálja, (1300 ívlámpa van a hajón), de ellátja a személy és teherszálitást, a fűtést, a veutil-látiót stb. Bútorai égbetetlen asbestből vannak. Negyven ágyú vau rajta, köztük 4 ágyú 306 milíraé-teres lövegek részére.
íme mit /teremt az emberi agy, a technika I
■2
ZALAI KÖZLÖNY
1908. OKTÓHER la.
Pénzintézeteink tőkeemelései.
Nagykanizsa, október II.
Jelentós pénzügyi esemény elótt ¿11 Nagykanizsa. Kgyik pénzintézetünk már hivatalosan bejelentette az alaptóke emelést, kettóról pedig amolyan .félhivatalos" tónusban beszélnek pénzintézeti körökben.
Egyidóben tehát három pénzintézetünk emeli részvéuytókéjét. Sokkal fonlosabb esemény ez, semhogy a dolog felett uapireudre térhetnénk. Szakemberek állítása szerint etek az emelések kimagas-Inunk a mindennapi közgazdasági eseményekből, melylyel foglalkoznunk a pénzintézetek szempontjából ép oly érdekes és tanulságos, mint a nagyközön-1 seg szempontjából.
A péuzügyi körök ujabbkori felfogása szerint a pénzintézetek részvénytőkéjének uagysiga roppant nagy fontosságú. Még nem is oly régen a vidéki pénzintézetek inajduem mind kis tőkével dolgoztak. Az intézménybe és az intézmény élén álló emberekbe vetett bizalom elég tökét vonzott be az intézetek páncélszekrényeibe. Nem a nagykanizsai viszonyokról bestélQnk, hanem általában.
Ez a patriarhíálís állapot és felfogás azonban lassankint eltűnik.
Az intézetek kezdik belátni, hogy nemcsak vezető emberekkel kell bizalmat nyújtani, hanem a saját tőkével. Mert csak a mi, magyarországi fejletlen viszonyaink mellett lehetséges az, hogy egyes pénzintézetek saját tőkéjük tíz. vagy húszszorosát togadhassák el betétül. Mivel nyújt az ilyen intézet garanciát? A laikus közönség azt mondja: régi, jó hírnevével. Hát az ilyen felfogás ma már nein állja helyét. A pénzintézeteknek saját tőkéjükkel kell garanciát nyújtani a betevőknek. Legalább is bitonyos arányt kell teremteniök saját és idegen tőke között. Kgyrészt a bizalom megszilárdítása miatt, másreszt mert a saját töke legjobban biztosítja az üzlettitel zavartalan lebonyolítását.
Hogy miképpen biztosítja az íntézetuek a saját tőke legjobban az Üzletvitel zavartalan lebonyolítását, ezt nagyon könnyű megérteni.
Az alaptőkét, nem említem itt a különféle tartalék tőkéket, stoktuk saját tőke alatt érteni. Az alaptóke az egyes részvények névértékéből gyttlemlik fel. At egyes réstvényes tehát moudhatuánk hitelezője a részvénytársaságnak, mint ilyenek, csakhogy ugy hitelet neki, hogy a hitelt soha nem mondhatja fel At egyes részvényes hiába kéri vissza pénzét az illető pénzintézettől, onnan természetesen vissza uem kapja, hacsak fel nem számol az intézet.
A részvényes csak ugy juthat rendes liprűlmé-uyek közt péuzéhoz, ha részvényét eladja.
Itt vau a részvénytőke nagy hordereje a pénz intézet,, szempoutiából. Az intézet hitelezői a hitelt felmondhatják, megszoríthatják A betevő — mert ez is csak hitelező — péuzét kiveheti, a visszleszá-mitolási hitelt nyújtó intézet a hitelt megtagadhatja. Csak a részvénytőke marad nyugodtan az intézetnél,
A részvény tökét az intézet belefekteti az Üzleti vállalkozásba mert azt uem veszik el tőle.
Az intézetek szempontjából más miatt is fontos a részvénytőke. A visszleszámítolási hitelt nynjtó intézetek a hitel nagyságát, sót nem egyszer a kamatláb nagyságát is a részvénytőke — és ebből kifolyólag — az intézet boniiása szempontjából határolták meg. Ennek mikéntje pedig az intézetekre nézve nem közömbös.
Hogy mily nagy legyen az intézet részvénytőkéje, erre még általános szabályt sem lehet felállítani. Sokat függ ez az Üzleti élet irányától és: módjától.
Ezen általános okokon kivQl vau inás ok is néha a tőke emelésre. Például az intézet tőkéje arányos a betéthez, a hitel és minden más ezzel összefüggő dolog kielégítő, azonban a tőke kicainy.
A tőke két okból lehet kevés. Vagy. mert egyik-másik Üzletágban a lókét nagyon sok időre lekötöttOk, vagy egyik Üzletágban aránytalanul sok a kihelyezés és a csökkentés nehezen megy, vagy pedig azért, mert az intézetnek kicsiny a tőkéje a működési terréniumához viszonyítva.
Nem kutatjuk, hogy a nagykanizsai pénzintézetek tőkeemelésének mi adott okot. Ezt elvégzik majd az egyes igazgatósági javaslatok, melyek bizonyára szakszerű számadatokkal fogják indokolni a tőkeemelést. E cikkünknek nem is célja a pro vagy contra állásfoglalás. Mi csak altalános jelenségekro mutatunk reá.
A város és a vidék gazdasági élete szempontjából a részvénytóke emelést nagyon fontosnak tartjuk. Ezek az emelések láu előcsalják rejtekhelyeikről a használatlanul heverő tőkét és elviszik oda, ahol azt produktív módon kihelyezik. A tőkeemelésekből a mi vidékQukuek lesz haszna, hisz pénzintézeteink Nagykanizsa es Zalamegye területén helyezik ki pénzük nagy részét. Az ui tőke a mi közgazdasági életünkbe fog uj vért önteni. És ezt a reményünket nem fráziskép fejeztük ki, hanem bizton hisszük, hogy az uj tóke hatását közgazdasági életünk széles rétege fogja érezni és kötte oly rétegek, melyek legkevésbé érették takarékpénztáraink hatását: az iparvállalatok.
Mielőtt belejeznők az alaptóke felemelése alkalmából irt általános észrevételeinket, tegyünk említést a tőkések osztályáról is, mely a tőkeemelésekben a döntő szerepel játsza. E nagv szerep mellett is hozzájuk van legkevesebb stavunk. Ez az osztály, bármennyire is népszerűtlen a szociálisták előtt, sokat tesz gazdasági boldogulásunkért Ennek bizonyítása messze kinyúlna e cikk keretéből. fip ezért csak kiemelem foutosságukat e mozgalomban. Az alaptőke emelésekről ók fognak bírálatot mondani. Ok döntik cl, iudokolt-e az emelés szükség vau-e reá, minő eredményeket érhet el az ui tóke egyének és a köz szempontjából.
Mi hisszük, hogy a tőkeemeléseknek illetékes helyen elhangzó bírálata miudeuűtt kedvező lesz és a tőkeemelés haszna mielőbb érezhetővé vállik városunk és a megye gazdasági életében.
Nyolc vagy kilenc órakor.
A városi tanács azt az ujilási ajánlja az elemi iskolák intézóségének, hogy a téli hónapokban az előadás reggel x óra helyett 0 órakor vegye kezdetét.
A tanácsot a fővárosban tett hasonló indítvány mellett az a felfogás vezette, hogy a 6—10 éves gyermek csak kedvetlenül kel fel 7 órakor az ágyból, hogy nyolckor olt legyen az előadáson. Mindenesetre van valami a dologban. Az az elnyomorító testi nevelés, az a kényeztetés, mely a gyormeket mindentől meg akarja óvni, de az ellenálló képességét nein akarja fejleszteni, növelni, az csakugvau egyenes következéskép von|a maga után azt, hogy 9 órakor kezdődjék. De vanuak még szülők, akik ha uem is írják alá mindenben a spártai uevolés igaz. ságait, de azt a harmadfélozer éven keresttül is észreveszik, hogy nem meleg vízzel, nem az ágy melegével, nem a kényeztetéssel, nem a mindenáron való kímélettel tesszük erőssé magzatainkat, hanem az okos edzéssel.
Vagyunk mi is olyau humánusak, mint akárki más. Véd|Ok mi a madarakat, a növényeket, miért ne tennők ezt a saját gyermekeinkkel, ha ez hasznára válnék. De az okos szülő, az értelmes társadalom nem akar a jövő nemzedékből melegágyi csenevész, penész virágokat uevelni, hanem olyan generációt, amelyik meg tud küzdeni az emberi kor minden idejébeu azokkal a nehézségekkel, amelyek éppen előtte vagy körülötte vaunak. Nem puhítani, de eró-sítení akartuk gyermekeinket. Ezért akarjuk bevezetni az egyhuzamu tanítást, hogy gyermekeink szabadban legyenek sokat. Kitéqe melegnek, hidegnek, esőnek, szélnek. Vagy már feledésbe mentek Kousseau nevelési evangéliumának elvei, hogy ugy kell a gyermeket növelni, hogy üröulaud hóinezóin és Málta forró homokján egyformán megélhesseu az ember.
Dobjuk ki akkor az iskolából Lykurgus testedző nevelési reudsterét és ne hazudjunk a gyermeknek hideg vízről, korai felkelésről, tornászairól, meg tudta az ég miről. Ha nein: „mártsad tétbe vajba, mit se kimélj tőle, majd derék fajankó válik belőle" — amint Arany mondja.
Van azonban a dolognak egy másik oldala. A szociális oldal,
A szegény munkás ember koránkéi. Nem viszi neki a szobalány, szakácsné a kávét, teát az ágyba A reggeli takarítás se tart 10 óráig, hanem 8 órára már ragyog a kis szegényes szoba Mert az emher is dolgozik, az asszonynak is dolga vau mindig. Nem húzódik a toílette kérdés l óráig. Az ilyen családnál — pedig ezek vaunak többségben — örülnek, ha az iskolások 8 óra felé nem lábatlankodnak. Hát még a napszámos családok. Ke se fűtenek ; majd at iskolában megmelegszik a gyerek. Ne tárjuk ki őket onnan il-ig.
De a gyakorlat is hozzászól már e kérdéshez, mert pl. a helybei itr. iskolában próbát lettek már vele. És mi történt ? A gyermekeknek éppen ez a része, tehát a többsége már fél nyolckor vagy az utcán, vagy uz iskola udvaron ődöngött, kitéve igazáu a zord idő minden viszontagságának.
Csak egy esetben volna elfogadható a tanács ez irányú javaslata. Ha az iskola nyitva volna már 8, sót fél 8 órakor és ott kényelmos, meleg műhelyekben kézimunkával foglalkozhatnék a korán jövő tanuló egészen az előadás megkezdéséig.
Tárna
A közönség, melynek zömét tarka egyenruhák frakkos urak kitüntetéseikkel, eiotikus ruháin küllöldi meghívottak és a kizárólag fehérruhás hölgytábor képezte (a gyengébb fautaziával bíró olvasónk kedvéért megjegyzem, hogy \'J3 fok Celsius melleit még a hölgyeket borító csipke is ineleg volt), türelmetlenül várta a felszcutelési aktust.
A kitűzött időben megjelentek az udvari méltóságok, nevezetesen vagy lültucat főherceg és ugyanannyi főhercegnő. A püspök megáldotta az uj hajót és felkéri a hajóanyát, hogy eugedje meg a vizre-bocsátását. Az illető főhercegnő intésére lehull a lepel a hajóról és láthatóvá lesz a név : Erzherzog Franz Ferdinand. Majd egy villanyos gombot nyom meg a hajópalronus mire a bajó orrához ütődik a szokásos pezsgősüveg (a mai korruptiós világban még kilelik tőle, hogy nem is voll benne pezsgő !)■ és a hajó hidraulikus nyomás folytán lassan méltóságteljesen megindul. Majdnem 45 másodpercig tartott, inig a közönség éa a hajón elhelyezett munkások éljenzése, matrózok hurrája és az ágyuk dörrenése kíséretében az ideiglenes faálványról a vízbe csúszott harmincnyolc millió korona.....Minthogy ennyibe került
hadierónk legújabb dísze. (Tessék csak kiszámítani mennyi népiskolát, népkönyvtárt lehetno üzen az összegen felállítani !t
Az uj hajó inár vígan ringatózott az Adria kék hullámain az ünneplő közönség inár rég hazatért, mikor az öreg Keppo, régi jó ismerősöm vitorlására vett, hogy hazavigyen. Velonce szülötte, fehér fürtéi három nemzet a francia, az osztrák és az olasz uralmát érték meg. Elbeszélgetve a lefolyt vízrebocsátási ünnepségekről érdeklődve kérdeztem tőle, kellemesebben érzi-e magát legújabb Hazájában, u| törvények, uj kormányok idejébeu. A tengerészek egyenes találó logikáival válaszolt Keppo. „Signore Mulano i fornai, ma il pane é sempr« lostesso". Csak a pékek változnak, a zsemlye ... az zsemlye marad mindig . . .
Speranza.
MEGFIGYELÉSEK.
Éhes emberek.
Nem a díurnisták éhesek és nem jajgatnak a tekintetes Haza-nagyságos és egyéb rangú alkalmazottai sem ; néhány fiskális szenved csak éhgörosökben. Az ügyvéd urak nyavalyájukkal agyon kiabálják az országot, mintha bizony más emberfiának kedve szerint/ mehetne a dolga ebben a tőkeszegény, mindenben aránytalan országban. A díjtalan Idootor juris joggyakornokok hallgatva tűrik sorsukat, de huszonötéves serdülő fiskális uracskák sirnak. hogy az első évbon ötezer torinton alul van a jövedelem. Ezek az urak-nem bírnak beleszokni abba, amit Vázsonyi
4
ZALAI KÖZLŐN V
3
Vilmos iví utolsó ügyvéd gyűlésen olyan szellemesen odavágott a numerus e.lausus őrültjeinek: „hogy nem okvetlen nyomorú-hág még az, ha az ügyvédi mesterség, mint még nem is oly régen — biztos meggazdagodást nem is jelent." A legtöbb ügyvéd többet szerez azért ma is, mint akármelyik logvégzett közhivatalnok és ma már nyugdíj is van. Ha hozzávesszük a független, szabad életet, akkor azután már teljesen érthetetlennek találhatjuk azt az erőszakosságot. ainit némely ügyvéd az utóbbi kamarai gyűléseken elkövetett az ügyvédi páiya tul- i produkciója miatt. Az az eljárás, amit ezok az urak a jogász-ifjuság és a kezdő jelöltök ellen elkövetni akarnak, nemosak kollégiálat-lanság. hanem egyenesen megbélyegző az ügyvédi karra nézve A numerus claustts behozatala, aminek annyi lelkes hive volt az utolsó nagy gyűlésen, tönkre tenné ugy a kar nívóját, mint a joghallgató ifjúságot. Az ujabban annyira hangoztatott négyéves jelöltség szintén nem használ a tulprodukoió ellen. A közelgő joghallgatás már eredményes lenne a létszámcsökkentés szempontjából, de nivó szempontjából annyira megrontaná az általános szinvonalat, hogy az emígy osztály-pályává emelt ügyvédi állás moriopolizáltatnék a gazdagok és bizony sokszor a gazdag-buták által.
Tisztelt éhes urak, fiskális urak I
Az orvosok, illetőleg orvosnövendékek létszáma á közel múltban nagyot csappant Az orvosok pedig semmiféle radikális hóhér eszközökhöz nem folyamodtak az orvostan hallgatók kivégzésére. Rossz volt a kereset, komisz a megélhetés, a csak ujabban rendezett körorvosi fizetés és egyéb orvosdíj koldus-szegény,, ott hagyták az ifjak az orvosi pályát — maguktól.
Ogyvéd urak, nem kell numerus olausus, nem kell négyéves jelöltség, sőt még kötelező joghallgatás sem. A létszámcsökkentésre ez mind hatástalan. Mindezek dacára lesznek vállalkozók elegen, sokan. Az ijesztő tul-produkciót az fogja megcsökkenteni, ami a tulprodukciőt okozta : az Klet. Azért tódulnak az ügyvédi pályára, mert még — valljuk csak be nyíltan — jó pálya, jobb mint akármelyik pálya. Amint észreveszik az ifjak, hogy nem „érdemes féléleten át érte tanulni, lemaradnak maguktól is; de ameddig vissza nem riasztja őket a .kenyértelenség", addig hiába találnak ki „öreg "fiskális uraimék-hessegetóket. Rá fognak azért szállani a szőllőre a osítri madarak, mert még van a tőkén szemezgetni való; van bizony I (ir.)
HETI HIRADÚ
— Személyi hir. Batthyány Pál gróf Zalavármegye főispánja Wiesbadenben idézik, hol november l-ig marad.
— Szakértői jelentés. Martos Viktor tanácsadó mérnök és elektrotechnikus a villamos tizem-tervek ajánlataira vonatkozó jelentését már benyújtotta a városnak. Egy példányát pedig Hollós tanácsosnak küldte meg, aki szakvéleményével fogja a jelentést felülbírálni Azutáu kerül a tanács elé. mely még egy ad hoc bizottságnak fogja kiadni és csak ilyen alapos tárgyalás után kerül a képviselőtestület sziue elé. De még az is meglehet, hogy szakvélemény kinyomatva is megktlldeük az egyes képviselőknek. Látjuk tehát, hogy alapps, megfontolt tágyalás után fog a város villamos világítása döntés elé kerülni..
— Tauitóválnsztás Az iparos iskola fel-ügyelő bizottsága Jelinek Márk polgáriskolai tanárt megválasztotta ipariskolai tankénak.
— Okt. 6. Mintha az ifjúsági lelkesedés csak a gimnáziumi lelkekbe szorult volna, más iskolánkban nem gyújtottak tüzet a hontibánat oltárán Mege-, légedtek a vakációval A gimnáziumi ifjuság a gyászmise utáu ünnepet tartolt, melv méltó ahhoz a szellemhez, melyben itjainkai ott nevelik. Az énekkar, a zenekar, melyek a lelkes Lukács József tanár vezetése alatt vaunak, gyászdalokat adtak h|ö a megszokott Ízléssel és precizitással. Láng Béla önképzőköri elfiSk mondott magvas szép beszédet. A nap jelentőségét Schultz (iábor tetszéssel honorált felolvasása méltatta. Harta Kerenc és Szommer József pedig szép szavalatukkal emelték az ünnep nívóját.
— Krónika. E hétnek világra szóló két eseménye van: Időrendben első hogy Ferdinánd Bulgária fejedelme kikiáltotta afoggetlen Bulgár királyságot. a másik, hogy ó felsége proklamálta Bosznia amioktálását.
— Déli Vaaut útépítése. Mi már évek óta épit|ük a Kaziucy-utcénak kezelésünkbe eső részét és még most sem kész, mert csak a gyülésekeu épül. Most is felebbezés van ellene benyuilva, mert a pályanyertes cégről azt állítják, hogy nem magyar aszfalttal és munkásokkal dolgozik. A Déli Vasul igazgatósága pedig zajtalanul hozzákezdett az útrészé-uek kiépítéséhez, még pedig tigyanulyan apró bazalt kockákkal, mint a Teleky-ulon íátluk. Ez az iitipités amellett, hogy magyar termékből, magyar bácskai munkásoktól készül, most a legjobb, legtartósabb, legolcsóbb és legkönyebben feutartható útépítés. Jó volna, ha Kanizsa városa tem experimentálna az asz alttal, amelyről tudjuk, hogy a kocsik hamar koptatják és árt neki a nagy hideg, meg a nugy meleg is, mig a hazait kockák rugalmasak és tartósak egyaránt. ,,
— iBkolakerülők összeirása. Azt hinné az ember, hogy városunkban nincs olyan szülő, aki tanköteles gyermekét ne adná be iskolába. Sajnos nagyon is sok vau ilyen. A mult évben mintegy 300 gyermek uern járt be ai iskolába. Most ismét házról házra jár egy bizottság, mely a be nem iskolázott tanköteleseket összeírja és osetleg a mulasztással vádolható szülőt a törvény értelmében birsággal sújtja.
— Dijnokok moagalma Tudvalevő, hogy városunknál részleges tisztújítás iosz a közel jövőben azokra az állásokra, melyek különböző okokból megüreHedtek. Erre való tekintettel a városi dijnokok körében mozgalom indult meg, hogy beadványban kérjék a városi tanácsot és képviselőtestületet, hogy ez állások betöltésével történendő állásmegüresedé-seknél vegyék figyelembe a dijnokok szolgálati idejét éj e szerint léptessék őket elé, mert a tarthatatlan rossz llzetés mellett ogyéb buzdításuk úgysincs, mint a megérdemelt előléptetés fizetésben és állásban, j Ugy tudjuk, hogy ugy a tanács, mint a képviselő-tostület is ily értelemben fogja a részleges lisztnji-táat javasolni illetőleg megejteni.
— Madár védelem. A lég uraiuak nevezte I egy természetbarát a madarakat. Ma már nagyon megfogyatkoztak o kodves és hasznos szárnyasok. A sok erdőpusztitás. a uőkuek ostoba kalap divatja, az emberek butasága, mellyel saját érdekeik ellen irtják a hasznos madarakat, a vásott gyermekek milliói mind mind ellenségei a lég urainak. Az Országos Állatvédő Egyesület kiváló gonddal kell védelmökre. Külön gyermek naptárt szerkeszt évenkint, [ melyben élvezetes elbeszélések, versek lopják be a gyermekszívekbe a madárvilág iránti szeretetet.
— Mindnyájunknak kell néha egy erősi-tŐBzer, mert a folytonos munka fárasztó. Kitűnő erősítő szőrnek bizonyult e „Scott-féle Emulsió", mely főleg csukomáj-olajból áll, csakhogy igen jó izU és a leggyengébb gyomor is könnyen emésztheti. A | .Scott-léle KmoUió" minden gyógytárban kapható.
— Sok a pálinkás bolt. A .Zalai Közlöny" szeptember v8-iki számában cikket közölt az alkoholizmus rombolásáról Nagykanizsán és csodálatát fejezte ki, hogy városunkban, hol minden szép ügynek akadnak pártolói, az alkohol-ellenes mozgalom vezetők nélkül van. Örömmel vesszük a hirt, mely arról szól, hogy végre ennek a mozgalomnak is akad vezére. Arról van szó, hogy a Uood Templar reud páholyt létesit Nagykanizsán. E rendet bizonyára nálunk is sokan isinerik. Tájékoztatóul közöljük mégis a következőket:
A Good Templar rend 1852 beu Newyorkbau alakult. 18G6-bau a rendnek \'¿68li páholya és 11)8.100 tagja volt. Az első európai páholy Augolországban 18G(J-bau alakult. — A reud összes tagiainak száma hiteles adatok szeriut 1!)<i3. évben 600,000, mely szám azóta bizonyára nagyon emelkedett. A Magyar Uood Templar egyesület 1901 augusztusban alakult. Az egyesület mozgalma mind nagyobb hullámokat ver és uéki köszönhetjük, hogy az alkoholellenes mozgalom felszínen van. Az egyesület tagjai a társadalom különböző osztályaiban, lartozuak. Az egyesület a szervezett munkások valamiut más körökben is időszakokként előadásokat tart. Vita estélyek, felolvasások, röpiratok, szakközlemények ezek az egyesületi propagauda eszközei.
Nagyon kívánatos, hogy ez a szép mozgalom mielőbb sikerre jusson Nagykanizsán, mert kevés vidéki városban vau erre oly nagy szükség, mint épen nálunk, Nagykanizsán ugyanis még az adókivető bizottság ia beismerte, hogy sok az alkoholos bolt, ami nem is valami hízelgő kijelentés Mi legalább nem tartjuk ennek.
— Tanári zaurok. A diákok órareudiét
rendesen fel szoktuk szegezni a lalra, az előszobá-bau vagy a gyerek szobábau. Most e mellé meg egy lajstromot kell teuui t. i. a tanárok fogadó napjainak és óráinak az időrendjét. Mert nagyon fontos az, hogy Pápaszem tanárhoz csak hétfőn d. e. 10 órakor lehet menni; Virgács professzor meg csütörtökön d. u. 6—R-ig fonad. Buktaty tanár meg vasárnap 8—9-ig stb. Tessék 80 professzornak a fogadó idejét megjegyezni és ezeket az időket kellőkép fel is használói, mert a modern iskolázás megkívánja. Régen nem igy volt. A tanár tanított, a diák tauult. Ma? A diák nem tanul, a tanár? Fogad.
— Jönnek a törökök- Valamikor rémes kiállás volt ez a népre nézve. Ma megbámuljuk őket az állomáson. Kanizsán keresztül ment egy kis csapat menekülő, akik annyira lelkesültek mindig a török alkotmányért, hogy most a vagyonos eloin oiotvo menekül a török alkotmány áldásai elül, hogy ki ne fosszák őket a hivatalnokok. Récsbe utazlak.
— Telefon-összeköttetés. A kereskedelmi miniszter Nagykanizsa és Zalaegerszeg telefon középpontokat az abbáziai osztrák telefonközépponttal való csereforgalomba belevonta. Beszélgetési díj 3 percenkínt 2 kor. 50 fillérben a sürgős beszélgetési dij pedig 7 kor. 50 fillérben van megállapítva.
— Brutális részeg. Szl .vicsek Józsefné a Szt. Miklós melleti vasúti őr felesége Kanizsáról hazamenti megállott boszélgetui az utou Dobri Lajossal. Ekközbeu feléjük tartott Varga Peuet Jéisef kiskanízsai vasúti munkás akit ismerősei durva, goromba embernek ismernek, most pedig még részeg is volt őkelme és minden előzetes beszéd nélkül a gyanútlan asszonyt beletaszította a mögötte levő árokba, ugy hogy a szerencsétlen asszouy kulcscsontját eltörte. Ez ügyben értesítették a kanizsai rendőr-ségot, mely a nyomozást megindította.
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése előtt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzaébet-körut 26. szám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen mu tatványszámát.
ZALAI KÖZLÖNY
1 «08 OKTÓBER 13.
— Népdráma Sántos községben, mint Kaposvárról jelentik, rettenetes módon végződött két fiatal legény versenygése egy Iriny szerelméért. Kor ró György volt az egyi. versengő, hogy egyedOl marad-jon a nyeregben, riválisát, orvul megtámadva agyon-atr A meggyilkolt legény édesapja Turányi Ferenc bosiut lihegve kereste az alkalmat arra, hogy ti a gyilkosát eltegye láb alól. Vasárnap azután találkozott Forróval s nyomban megtámadta ót és fejszével kettéhasította a fejét. Az öreg Forró, mikor értesült a fia haláláról, revolvert, fejszét vett magához és elindult azzal a szándékkal, hogy az egész Turányi familiát kipusztítja. Turányi azonban megsejtette a veszedelmet a bezárta a lakását, aztáu a szomszéd kerítésen keresztül, elmenekült hazulról Kaposvárra. Otthon még azt mondta, hogy Qa gyilkosának temetésén olyan vérengzést visz véghez, hogy beszélni fog róla a világ. Egy darabig nem bírták letartóztatni a vérboszut szomjazó embereket, mert bujdosnak éj) egymást keresik. Gyanúsították azonban, hogy a vérboszura szomjas Turányi Kaposváron tartózkodik és két napi kutatás után Szekery József csendőr csakugyan rá is bukkant és átadta az ügyészséguek.
— Pályázat ipariskolai ösztöndíjakra
A soproni keresk. és iparkamara pályázatot hír-;
det az 1908—9-ík tanév folyamán az iparos szakoktatás céljaira szolgáló öt iskolai ösztöndíjra. Ez ösztöndijak egyenként 200 (kétszáz) koronára rúgnak. Pályázhatnak a kamara kerületében Mosoti, Sopron. Vas- és Zalamegyék, valamint Sopron szab. királyi város illetőséggel biró oly szcgénysorsu ifiak, akik az ország területén fennálló valamely iparszakiskolának, felső ipariskolának vagy iparművészeti szakiskolánál beiratkozott s az illető iotézet előadásait rendesen látogató, jó előmenetelő tanuló volt. A pályázati kérvények lekésőbb folyó évi október hó 30 áig a soproni kamarához küldendők bc. A kerületi keresk. és iparkamara nevében Klein József elnök, Kirchknopf Frigyes titkár.
— Blitoa gyógyh.tí». Mlmlaiok, kik ioiu emésité*,; vagy tiékreke.léi kftveuettéhcn felfuvóilátban, unrultihan, ío- , Uji.ban. itvlgyhliuylian vagy egyéb bajokban uenvednek, a valóJI aMotMéla >clilllu.|>orok< baiinttala Mtal bliUu gyó-gyul&tl crnek at. Kgy dobó* ára \'J kor. Sictküldét naponta utánvétellel Moll A. gyúgysicréti, Cl. ét klr. udv. *cillitót6l Béct, l. Tuchlaubcn y A vlitéki gyögytferUrakhan haüroxot. tan Moll A. kéltltménye ai 6 gyitl jelvényével ét altlritúval | kérendő.
Nyilttér.
Díszítsük lakásunkat télen s kertünket nyáron valódi Haarlemi hagymás virágokkal. Postán beküldött 8 K ellenében portó és vámmentesen küldjük Ausztria-Magyarországba a mi legjobban kedvelt normál gyűjteményünket vagy 30 jácinthagy-rnát üvegek, vagy 40 drbot cserepek esetleg 40 drbot kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba 150 darabból, 45 cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást 250 drbból, esetleg ogy kerti és szoba összeállítást 240 drbból tartalmaz pompás választékot Jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág stbból:
Gazdagon ¡Mustrált sok elismerólevéllel elátott főár-jegyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwleből Züchterei „HUIS TER DUIN" (A 0.) Nordwik bei Haarlem (Hollandia)
Nos hát, kik csinálják a \'drágaságot a piacon ?
Maga a hatóság tunya nemtörődömsége
Hol van Deák Péter főJkapitáuy kofa-rnegrend-szabályozásának eredménye?
Papiroson.
Nemhogy drágán vagyunk kénytelenek a kofáktól beszerezni élelmi cikkeinket, de még kénytelenek vagyunk végighallgatni durva támadásaikat, hogy ha ellent mondunk nékik, avagy merészkedünk kevesebbet igérui áruikért.
Áttanulmányoztam Nagykanizsa piacát kofáival együtt, de mondhatom, hogy nagyon szomorú állapotok uralkodnak ott a — közönség rovására.
Helyesen cselekszi igen tisztelt főkapitány ur, ha rendőreit bevonja a piacról, legalább nem leszünk kénytelenek hatósági egyén jelenlétében végighallgatni a kofák durvaságait.
Továbbá főkapitány ur, az ön rondeletével néni törődnek a kofák, do még a saját rendőrei sem
Eii nem ismerem ugyau teljes szövegében azon megrendszabályozó papirost, do ísinorek más városban ily irányú intézkedést, mely megtiltja a kofákuak, hogy reggel 9 óra elótt uem szabad semmit sem venuiök a termelótól, sót még baromfit sein.
E visszaéléseket csak ugy lehetne inegszűu-telní, ha a kofák 9 óra elótt meg sem jelenhetnének a piacon, a már meglövő áruikat pedig a termelők tői elkülönített helyen árusitauák.
Továbbá, ama rendelotbon szigorúan el vauuak tiltva az országúti vevéstól is,
Ez nem a nagykanizsai rendelet.
Tény az, hogy jobban meg vau védve benne a közönség érdeke, mint a nagykanizsai híres rendeletben.
Tényekkel, allatokkal bővebben rendelkezhetnék, úgyszintén mindennemű visszaélésekkel a közönség rovására és a halóság ollen, de jelenleg uem teszem, válom az illetékes hatóság szigorú intézkedését kóláinkkal szemben, a polgárság, a szegény ember érdekében. Halász Jenő
A Bór- is Llthlon-tajtalmú
¡Salvator-forrás
kilüoA tlktrwl hauoáltatik vesebajoknál, * húgyhólyag bán-talmalnál ésköazványnél.aozukor-betegségnél,ai emésztési és léleg-zc5»l szervek hurutjainál.
Húgyhajtó hatásúi
VamtaUi I Ztnayta i«ttitk«t*l ValltMa tlaital Knrkati áiránfriJctruktdiuJkbtn mn • .....\'deli Mflorforrij VállalaMI
• BlMml.
K Rvdoltroiran > t
Közgazdaság.
Kanizsavidéki szüretek.
Calkaa Inkát ■•tri Iraart
■MtllM
aa
SELYEM
éi .Hetmcberg-»elyem 60
feljebb, bér-■ lltTI él lil\' — Minta po»tafordultáv*l. — Megrendelitek bármely nyelven intézendük:
Sildinfabrlkt. Hinnibirg la Zürich.
A közönség köréből.
Az e rovat alatt közlőitekén nein vállal felelősséget ¡1 szerkesztőség.
KofavllAg Nttgykauizs&u.
Korasztilött tyermokekot
a SOOTT-féle Eimilsio az elsatnyulástól uiog-menti ós rendes erőhöz és vidámsághoz segíti őket.
Aggódó szülök
ezrei nézték elragadtatva gyermektik__
egészségének rohamos javulását. Még akkor is, ha a gyermek a tejet visszautasítja, a
SCOTT-ffóle Emuisiót
szívesen fogadja és könnyen emészti meg.
Egy eredeti üveg ára a K. 50 fillér Kapható minden gyógy tálban.
Al EmultlA vá*ár* Italnál a SCOTT-(41* mó dt.tr »td Jlfrtt - t halttit - kfcjSk í«)t-ItrnU venni.
Ki azt állítja, hogy a szociálisták avagv uem tudom, hogy kicsodák az okai a piaci drágaságuak, hát az sétáljon ki reggelenVint a piacra és győződjék meg róla, vájjon kik idézik eló «.piaci drágaságot.
E11 megmondom, tisztelt olvasó. Hát bizony a mi piaci drágaságunknak senki más - uem az oka, mint maga a hatósag, Hogy miért a halóság? Hát csak azért, mert szabad garázdálkodást enged a kofa-rendszernek.
Kezdjük csak elülról.
A termelő ki se fuj|a magát, midőn leteszi a piacra hozott áruját, legyen az gyümölcs avagy konyhacikk, máris ott térem a sáskahad. a mi kofáink s elkapkodják az árut. mielőtt maga a piacra menő fogyasztó hozzájuthatna. Sót kimennek a termelő elé az országútra s már ott megveszik tőle terményeit. A termelő odaadja azon reményben olcsóbban a kofának, mivel gondolja : előbb hazamehet s nem kell helypénzt fizetnie stb.
S ha kimegyünk reggel a piacra, hát mit látunk ? Kofavilágot. Mindennemű cikket a kofáktól vagyunk kénytelenek beszerezni. Muszáj tőle megvenni az árut. mivel máshol nem szerezhetjük be.
Most vannak a szüretek és dacára az alkalmas jó időjárásnak, egyhamar nem fejeződnek be. Miért? Egyszerűen azért, mert oly nagy termés vau a széliében, amilyenre öreg emberek is alig emlékeznek. A must eltevéséhez szükséges elegendő edények nincsenek Volnának, de oly mugus áruk lelt különösen a hordóknak, hogy inaiduom meg kell fizetni a bele helyezendő mustnak az árát. Ugyanis a használt hordóknaK ára ma lllileríukint 8— 0 K. Az uj bordóké pedig 12 — 15 K. Ezzel szemben az országos bő termés folytán a mi\'vidékünkón a must ára 10—l i f. közi forog. A szüreti termékek közölt a törköly alig értékesíthető, mert az ujabban\' felemelt szeszadó miatt a szeszfőzők felhagytak a pálinkafőzéssel. Tekintve a must árának alacsony voltát nagyon helyesen cselekednének azok a szőllósgazdák. kiknek sok fekete szőlőjük van. ha vörös bort készítenének Mert tudjuk azt, hogy borkivilelbeu kizárólag lehér és sillerborok szerepelnek, de vörösbor szükségletet úgyszólván külföldről fedezzük. Tehát éppen mint az idén, amikor a fekete szóllók kellóon beérnek, miért ne csináljunk vörös bort, amihoz pedig uem nagy tudomány kell. Az ilyent magasabb áron is lehet értékesíteni. A vörös bort ugy készítjük, hogy jól beérett fekete szóllófajokat alkalmas kádakban 8—10 napig hagyjuk megmorzsolva, hogy ez edényekben a főerjedés végbemenjen, melynek megtörténte után egyszerűen kisajtoljuk; további kezelése olyan, mint más boroké.
Minőség tekintetében is olyan az idei termés, hogy cukortartalma megfelel a termelők várakozásának ami nem is csoda, mert a uyár is el g meleg volt, az ősz pedig egyenesen a szőllóérésre vo|t
Sirolin
-Emeli 11 «tviirM H a InttOlyt, SKtaKMa tetl a kohOtétl, vtlaaMkol é|jtll liudáat.
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár ét orvoo által naponta ajánlva.
__ »
ftUothogy értéktelen utánzatokai la kínálnak, kérjen „Itochc" eretUU toomagoldu.
F. Hafaiait-La R*che A. C*. Ilaael (Srije)
ßf
Roche"
h» . - An
I i08. OKTÓBER 12.
ZALAI KÖZLÖNY
8
legkedvezőbb. Kokra nézve 16— ¿i között váltakozik. Magyarhnldankint 40—50 hektoliterre lehető a termés nagysága, ami megközelíti az öregapánklól emlegetett 1834 máig ia híres bortermést. Mindezekből az is látható, milyen üdvös volna ha piuce-Bzövetkezetönk volna, mely intézmény ma már sok helyen van és lesz. Mert olt nemcsak elegendő edény állna a termelőknek rendelkezésökre, hanem a beraktározott mustra előleget is adnak, és így a gazdák nem volnának kénytelenek mindjárt sztlrelkor a hordót és pénzhiány miatt boraikat potom áron elkótyavetyélni. Felhívjuk rá szőllősgazdáink figyelmét. i Tóth látván gazdakóri titkár.
Hirdetmények. A kereskedelemügyi magy. kir. miniszter urnák folyó évi szeptember hó 7-én 7ii.834. és ugyanazon hó 18-án 7fi.4li\'J. sz. rendeletével a Csorna és Győr. Csorna és Moson-Magyar-oiár. valamint Csorna és Pápa között váltott helyközi távbeszélések diiát 3 percenkint az eddigi ü koronáról szállította le; mire ezennel felhívjuk az érdekelt köreink figyelmét.
A kereskedelemügyi miniszter ur rendelete folytán folyó évi október hó 5-tól kezdve egyfelől Sopron, Csorna. Kapuvár, Kszterliáza, Kismarton, Lakompak, Lajtaujfalu, Lajtaszentmiklós, Savanyúkút és Sopronkeresztur, másfelől Hadén, Liesing és Voslau o-/.trák városok között a rendszeres helyközi távbeszélő cserelorgalom lép életbe. A közönséges beszélgetésük dipt ezen viszonylatokon 3 percenkint \'l K 00 fillérben, a sürgősöké 7 K 80 fillérben vau megállapítva. A ker. keresk. és iparkamara.
Olirysantkemumok. (Jtasuk és kutatók, kit.\' Japánban megfordullak, régen tudták, hogy a ma oly hatalmas jelentőségre emelkedett virággazdag keleti szigetországban chrysanthemumok csodás nagyságban és megszámlálhatatlan változatokban neveltettek és kultiváltalnak. Mint minden, ami ezeu c-odás exotikus országból azon időkben szárnyra k.ipott, ugy az akkori jelentések is kétkedéssel fogadtattak és csak félig-meddig talállak hitelre. Végre mégis, körülbelül 3 2 évvel azelőtt, angol kertészek odautaztak meggyőződni e csodavirágokról. Es nem hiába, — szakavatott látásukkal, csodálattal és bámulattal telve szemlélhették azt az óriási nagyságot és netu sejtett alakokat, melyeket e jelentéktelen és szerény kerti növény a japán kertészek művészele és szorgalma folytán elóvariált. Tanulmányozták tenyésztését és életmódját behatóan és a legpompásabb fajtáknak nem csekély számát magukkal hozták Európába. Itt aztán több évi akliinatizáció (éghajlathoz való Itozzászoktatás), és tenyésztési kísértelek inán csakhamar a tökéletesség ugyanoly magas fokára emelték a chrysanthemumot, mint a milyent a japán előképek felmulattak. Angliából legott elter |edt a chrysauthemum-tenyésztés Frauciaországba és Észak-Amerikába s a sok meglepő eredmény valóságos chrysanthemum kultuszt teremtett a versenyző kertészek között, — rövid idóu belül az összes kertész kedó országokban igaz lelkesedéssel tenyésztették.
Hazánkban az ismert M 0 h I e Árpád temesvári cég kertészeti telepe volt az, hol legelőször neveltettek fel chrysanthemumok mesés nagyságú virágokkal és ugyaucsak onnan kerültek ezeu óriásvirágok a közönség közé.
Mülile Arpáil ur Angliában és Ainorikáhau a legelső chrysanthemum.tenyésztőknél behatóan tanulmányozta tenyésztését a ma oly ünnepelt téli virágnak és a magyarországi éghajlathoz való több évi hozzáalkalmazkodással elért végre ugyanoly nagyszerű eredményeket, mint a milyeneket az angol és amerikai tenyésztők elértek. Tapasztalait a múlt évbon megjelent »A Chrysanthemum Tenyésztése" saját kiadás, ára \'2 korona — című művében leirta s évenkint megjelenő őszi áriegyzéke, mely érdeklődőknek kívánatra ingyen és bérmentve inegküldetik, mindig felsorolja a legszebb és legújabb fajtákat, a melyek azt őszi hónapok folyamán virítani fognak és ugyanakkor szétküldésre kerülnek
ÚJDONSÁGOK.
Áthelyezések a Déli Vasútnál.
A Déli Vasút tisztikara körében nagyobb számú áthelyezések történtek. Heuuünket érdeklók a következők : Pillitz Gyula felügyelő, i nagykanizsai állomás főnöke Budapest d. v. állomásra helyeztetett át eddigi minőségben. Pillitz távozását közönségünk őszintén sajnálja, mert benue rendkívül előzékeny tónökét vesztette pályaudvarunk, hol ittléte alatt mindig példás rendot tartott. Helyébe Meschár Ferenc főellenőr, a balatonszentgyörgyi állomás eddigi főnöke helyeztetett hozzánk. — A balatonszentgyörgyi állomás főnöke Deutsch Ignác eddigi alfónök letl. Baumgartuer Miklós forg. linzi Nagykanizsáról B. Szentgyörgyre Stumpf Károly Murakirályról, Nagykanizsára, Koller József Savanynkutról Murakirályra lett áthelyezve.
Franzék közelednek.
Amint előrelátható volt a Franz cég nem marad a merev állásponton a várossal szembeu, amilyenen egy időben volt. Érdeke ez a cég malom-üzemének, bár helyes lett volna, ha a cég nyakas-sága a várost nem kényazeritptto volna bele a villamos ügy ujabb bonyodalmaiba. A péuteki tanácsülésen bejelentette a cég, hogy uj dinamó és erőátviteli gépet szerzett bo, hogy a villamos világítást iuteuci vobbé, jobbá tehesse. A tanács természetesen nem vehette tudomásul, mint olyat, ami a jelen-viszonyok között egyedül Frauzot érdekli, mivel a város és közte I\'.IOU. Jül. 1-én ugy is megszűnik a szerződés. Mi azonban a cég e lényéből közeledést látunk a város érdokeihoz. Bizonyítja fölfogásunkat az is, hogy a vele fennálló szerződés módosítása ügyében az eddiginél méltányosabb beadványt nyújtott be, mely a városi világítást olcsóbbá tenné. Egv városi képviselőtől ez ügyben a következő sorokat kaptuk:
— Amiről mindenki már előre tudóit és amit mindenki természetesnek talált és talál megtörtént. Franz ia adott be ajánlatot. Kz az ajánlat természelosen a pályázat reudes tárgyalását nem zavarhatja A város szakértők által Franz cég ajánlatát is megvizsgáltatja és majd ósszehasonlitást tehet Fránz ajánlat és a pályázatok közt. A képviselők minden nagyobb öröm szimpatia. vagy ellenszenv nélkül fogadták az ajánlat hirét, melyet már előre biztosra veitek.
Gyüjtőtarsolyok.
A belügyminiszter engedelmével a József Kir. Szanatórium Egyesület gyűjtő tarsolyokkal (ridikűlök) országos gyűjtést rendez. Ilyen tarsolyok Pleheisz Gilsztávué alezredcsné úrnőhöz mint ez egyesület nelvi fiókjának társelnökéhez érkeztek. A gyűjtés e hó ¿5-én indul meg és nov. 4-éig tart. A kiváló sikerű gyűjtőket arany vagy ezüst ainuleltal tüntetik ki, melyei) e felírat lesz: „Kz emlék kísérje ui|ain Auguszta Főhercegnő." Iteméljük, hogy e nagy cél érdekében linóm lelkű hölgyeink buzgalma és tapintatossága kiváló sikereket fognak elérni.
Halálozás.
Németh Géza oki. jegyző \'23 éves korában hosszas szemvedés ultin Budapesten meghalt. Az elhunyt kanizsai szülők gyermeke, ki a nagykanizsai felső Kereskedelmi iskolában érettségizett. A gyászhír ismerősei körében őszinte részvétet keltelt.
Nagykanizsa állami lakbérosztálya
A pénzügyminisztériumban most folyik a munka az egyes városoknak lakbéroszlályba sorozása iránt. Az erdekelUég kóréból vesszük a hírt. hogy Nagykanizsa város a 80 százalékos osztályba lesz sorozva Kz a Itir még nem bizonyos, de ha igaz lesz, ugy régi panaszt orvosol. Az eddigi lakbér ugyanis nem feleli meg az utóbbi években beállott lakás drágaságnak. Mindenesetre alánlatos, ha az érdekeltség illetékes helyen érdeklődik az ügy iránt.
Szociális felolvasások és előadások
A nagykanizsai szociáldemokrata párt a tavalyi nagy sikeren felbuzdulva, az idén is rendez felolvasó délutánokat, l\'gy értesülünk, hogy a nagykanizsai jtárt az országos párt három kimagasló vezérembe-rét: Kiinti Zsigmondot, Bokányi Dezsőt és Weltner Jakabot fogja meghívni. Az első felolvasást október \' 18-ára tervezik.
Pragmatika és Illetmény szabályzat.
Kgy ea közlekedési szaklapok .illetékesnek" mondott forrásból költik, hogy a déli vaautasok pragmatikaia kész. Sót arról is tudnak, hogv a: üzletigazgatóság az illetmény szabályzat átdolgozásán is serényen dolgoztat. A hír nagy érdaklődést keltett a D. V. alkalmazottak kórében.
Lapzártakor jól értesült helyről közlik velüuk. hogy a szolgálati pragmatikának eddig kiszivárgott részletei az alkalmazónak körében nagy tetazésben részesültek. Ennek tudható be, hogy az alkalmazottak a legnagyobb bizalommal várják a pragmatika nyilvánosságra |ulá>át.
Részleges tisztujitás.
Az alispán még mindig nem tttztu ki a tisztújítás napját, de a városházi tisztviselők között ideges mozgolódás ószlolheló Különöset) a régen elő léptetésre váró hivatalnokok, dijnokok várják ez alkalomtól helyzetük javulását A kültanácsosi állásra Varga János és May Mátyás pályáztak. A II. oszt tanácsosi állásra (\'sányi János levéltáros, Boncrick József jegyző és Horváth István adótiszt A szám-tiszti állásra egy régebbi elhatározás szerint Hardv Gyula fog megválasztatni. Knnek helyén a könyvelói állásra Kálovics Lajos földadó kat nyilvántartó, és mint legidősebb díjnok Orbán József pályázik, aki most a katonai ügyosztályt vezeti teljes megelégedésre. Az esetleg megüresedő levéltárosi állásra Erdélyi János kiadó. Horváth István adótiszt és Jutási István rendőrtisztviselő pályáznak.
A hadgyakorlatok és a D. V.
A sajtó az őszinte dicséret hangján emlékezeti meg arról a sikerről, melyet a Déli Vasút az idei királygyakorlatok alkalmával elért. K siker nemcsak a I). V mintaszerű berendezésében, hanem a fáradhatatlan alkalmazottak táborában leli magyarázatát; A déli vasút üzletigazgatósága méltányolta is az alkalmazottak derekas munkáját A Budapest d. v Nagykanizsa vonalszakasz személyzetéhez, uz igazgatóság a legteljesebb .elismerést kifejező köriratot intézte és a vonatkísérő személyzetet és az állomások forgalmi hivatalnokait pénzbeli jutalomban részesítette Levágta az ujjait.
Bókaházi ludósitőnk írja: Az öreg Bozsuk Márton már régebbről elmebajos einbor volt. A napokban egy nagy szálka ment a tenyerébe, amit valami rozsdás árral szerencsésen kipiszkált Ugy látszik vérmérgezést okozott ez u műtét és az aznapi bucatt kedvéért cgv kis tijhorl is szedett magába, amiből elméje annyira meghibbant, hogy reggel 4 órakor kiment u faviígítóra és egy öreg fejszével levágta a négy uiját Mire a parsai orvos megérkezett, már nem segiihctett rajta, d. u I órára meghalt
Az alkoholellenes mozgalom
Munkatársunk az alkoholelleuoa páholy ügyében. melyről lapunk más helyén írunk — beszélt a nagykanizsai szociáldemokrata párt egyik vezetőemberénél. aki kijelentelte, hogy e mozgalomról a párt hivatalosan ez időízerlut nmn tud.
Hitelezői CBaláe
miatt/ lettek feljelentést annak idején Weisz Lajos és Ollop Mór nagykanizsai ügyvédek ügyfeleik megbízásából Kunszt Sándor \'nagykanizsai füszerkereskedó és neje ellen. A tárgyalás második napján az ügyvédek bejelentették feljelentésük visszavonását, mire az ügyész a vádat elejtve, a törvényszék az eljárást megszüntette. A .tárgyalás végén az elnök felhívta az érdekellek Ügyeimét az uj büntető novellára melynél a feljelentésben szereplő vádak már hivatalból üldözendő és igv semrniléle panasz visszavonás az eljárási nem szünteti meg
. fi- . fy- . ? <♦. fc .\'.\'¡dl» <tJK "¿V <d\\ ■"■ /.U
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
. • íf——<1-r—« •■«\'.---—.«—.--i
GYERMEK-
leányka- és Hu cipóink elismert
legjobb minségüek.
Áraink olcsósága — tekiutettel a talpba vésett szigorúan szabott árakra
feltűnést keltenek.
TITDIIl í-\' cipőgyár r. t. nagykanizsai ,, 1 UnUL főraktára Fő-utca 12. szám Korona szállóvat szemben rendelték ineg szükségletűket.
ZALAI K " Z LÖSY
1908. OKTOBER 12.
l/l 3
CD

Szőlő-oltvány
ét vuuóril III) kifli ár|i|jiiki»il Iliin Mr-
■••lll küldöm tneg, (ki caimét tudatja. —
Ezen könyvit még az ti kérje, aki rendelni nem akar,
mart tok hamnoi tudnivalót tartalmai.
lyikiru illtáijrikkil, iwrikil «1 tiriiál tlai él Ijikirti iiillikkil. a vlláchlrU I»rl>w«ré-kél
e»y én Ml millió luUalet. - ---------1
Olcsó ár 6a pontos kiszolgálás. Ősim:
Szűcs Sándor Fia
Bihardiószeg.
Szép keblek
kót hónap alatt a
Pilules Orientales^j
melyek a kebleket fejlesztik, erősítik, helyreállítják és a nói kebelnek pompás teliséget kölcsönöznek, az egészségre káros hatás nélkül. Jótállva, arzén I-kum mentes. Orvosi hírességektől elismerve. Teljes discretió. Doboza használati utasítással 6 K 46 Üli. bérmentve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs.
Raktár: Török József gyógyszerésznél Budapest . Király-utca 12.
szállít, fajti.au-ságért jótállva, legdúsabb válsaz-tékban a már évek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert:
Kükíillomanti alsó izolöoltváay talap tulajdonos: 0A8PABI FBIGYE8.
Mcdgyea 94. az (NsgyknkUlló-megye .
Ta 1 iék kifli árjiíjzikit Hriil \'\'—
Ax árjegyzékben találhatók az orsiág minden rétzéból érkezett tlltattri llléllk, ennéliogva minden szólábir-tokos megrendelésének migtetele eliStt az ismerős aia-mélyiségektól ugy txó-, mint irásbelileg bizonyságot szerezhet magának llltl llllltlllf fslUIlM ■l|klz-kitéii|áril.
!! A magyar újságírás szanzáciái 1!
A NAP
A magyar közönség legkedveltebb lapja.
A 48 as eszmány ós a magyar nemzeti to.-ekvósek agyatlan hQ 4a k4rlelha(etlen aioazolója.
F3iurk.tM0 :
BRAUN SÁNDOR
Felelő« ucrlre»«t6 ;
HACSAK GÉZA
Naponkint 126.000 példány
-: egy szám 2 krajcár. -
A Nap clőHzetéai ára :
Egész évre Félévre . .
16 K 8 K
Negyedévre . . 4 K Egy hónapra f.40 K
1
Vidjogy: „Horfonjí4
A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pótlek.
cKy régiónak bizonyult hiziszor, mely már Mik óv óla legjobb fájdalomoalllapitt »törnek bizonvult kiadványnál, oitiznal os meíhlilá-leknái, bi!d<irz»ólé.ikC|\'|»n használva.
FlgyelmeiteWa. Küáov hamisítványok miatt bovánárliakor óvatoaak legyünk M c«*k olyan üveget fogadjunk «I, mely a „Horgony" védjegygyol w a Richter oégjcgyaésacl ellátott dobozba van csomagolva. Ara üvogokben K -.80, K 1.40 fo K 2.- én úgyaiólván minden gyópyizertárban kapható. — Kiraktár: TUr!k Józief gyégyszertaznél, Budapett
otRitiler iróiruentri u .Aniy oroüiiiior,
Prágában, Eliaabethstrwat\' 5 neu. -
Mindennapi azótküldáa. [j
Fidibusz
A legkitűnőbb magyar élclap. Páratlan népszerűségi Bemek szöveg Pompás képek Mesésen olosó 1 Egy szám B krajcár.
A Fidibusz előfizetési ára :
Egész évra Félévre . .
6 K 3 K
Negyedévre . I 50 K Egy Nénapra —.50 K
Batitfásjízáaikit klli a klaMllratal:
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
ÉKSZERGYAR.
Villamos üzemre berendezett ezüst- és ékszeráru - műlercm.
arany-
Különleges készítmények! ékszeráruk és jegygyűrűk.
! Szóihajtó görososillapitó
HODONY cseppek
= Már 1844 óta =
bevált háziszer, mely az étvágyat eló-, idézi, s az emésztést fokozza.
üvegenként . _______
í\\ Két üvegnél kevesebb (utánvéttel . j
I 2 K. 50 f.) ládácskával együtt nem I I l!j foglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészítőnk jj koldotik _
Eladás részletfizetésre is! Megrendeld
-| jfulíuö Bíttner\'9 Hpotheke
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA J in Qlognitz, Niederttsterrelcb
Ara
1 korona.
ékszerész, Nagykanizsán (Városháza átellenében, \'¡fgj
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTONIAN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt
1008. OKTÓBER 12
ZALAI ti ô Z L 0 N Y
RTESITÉS.
A Nagykanizsa, Szombathely, Kószeg és Kísmárton állomásain ellhelyozet, katonaság részére az igog. évi január i-től igog évi szeptember hó 31-ig terjedő biztosítási időszakra szükséges kenyér és zab illetőleg Szombathely állomás részére csak kenyér bérletszeril szállítása végetti ajánlatok tárgyalása a soproni os. ós kir. katonai élelmezési raktárnál 1908. évi október hó 16-án fog megtartatni.
Ezen tárgyaláshoz érvényes feltételek a soproni raktárnál betekinthetésre feltárolt hirdetmény és feltételek füzeteiben, — mely utóbbiak díjtalanul megszerezhetők befoglaltatnak.
Sopron. 1Ü08. évi október hóban
5 A cs. és kir. katonai élelmezési raktár.
JL .
ll--------
Oh jaj!
I
Köhögés rekedtség ós Éljen elnyálkásodás ellen . gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2 korona
Próbadoboz 60 fillér.
Fi ii iiétkiltfélt raktár :
„NADO R"
Megfojt ez az át- gy ógy izertár Eggar mallpaaztllla kozott köhögéal a»<«M«t. . nci-tím 17. m»imr ■mrénimi.
Kapható Kagykanizsan: Belus Lajos, Prágír Bála, Raik és Csáktornyán. Pető Jsno gyógyszertárakban =
Gyula
NOXIN
AZ
H
CC
A legjobb magyai* wioolap.
Hetenkint 20 oldal. Színes képek.
Minden uj előfizető, kl most fizet elő az ÜSTÖKÖS-re, ha csak negyedévig ingyen kapja a tavalyi 1907. évi teljes bekötött évfolyamot, csak a bekötésért számítunk fel 2 koronát. — (Kiváuatra megküldjük az 1908. január l-tél luegielfiit számokat is A koronáért ) \' "
Előfizetési árak:
Negyedévre (október—december 3 korona Félévre ........... 8 „
Egy évre...........12 ,,
Utalványclm : „ÜSTÖKÖS" Budapast, V. Szabadság-tár If.
EREDETI STASSFURTI
v
40 -os kálisót ós kainitot
valamint az öaazea egyéb míítr oloaébb érőn ezállitja -
Kalmár Vilmos
staaafurtr Kálieyndikátus vexérképviselöje BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 49.
A
LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM
IUICSCSJL.
N
0 X
1
N
Tisztasága 30.000 koronával szavatoltatik.
Minden jobb üzletben kapható
HOCHSINGER TESTVÉREK
BUDAPEST.
A legjobb kutya-kalács volt és marad a
Fattinger-féle kutya-Kalács,
mely sz összes e fajta tápszerek közlll a legjobb összetételű és táperejű. — 60 kg. 23 K , 5 kg. bórmentve 3 20 K.
Fattinger-féle Pnppy-.Bi»quit
kolyök-kutyák részére. — 60 kg. 26 K., 6 bórmentve 3 60 K.
Árjegyzéket bérmíntve küld:
Fattingar\'s Patent Hundekuchen und
Geflügelfutterfabrik, Wlener-Reustadt.
260-nél több első dij. A Fattínger-léle tápszer állatorvosi ellenérzés mellett készül.
kg.
A konyhában és házban
Kntifl.at, »ml .gyAltAtáhui moahfctó Uja* IHh.ló, ci»ki>
Schicht szarvasszappanával
Uaatitaunk. K aaappan évtliadaken át folytatott baható 4a UJkíiamorotea tanaln.ényo*áanak trídményo. Mo*ó«r«je r«n»Jklvüli, »«aratóit tiaata éa mant minden kérőn kt>T*rAkt<\\l. Oonrt nélkal hucniUhfttó tehát minden ti.atitáai • álra, inig ott la, hol koxftnaégM »«appan felmondja a eaolgálatot vagy ktUOnöa gontlo*»ág
■ ttlkaAgeltetik. ^
[tl O □□□□□□□□□□□
ZALAI KÖZLÖNY
1908. OKTOBER p.
/
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem az építő közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvös-ter 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát l
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Főtörekvésem oda fog irányulni, hogy az épittetó közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen osekély építkezés végeit is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépműalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is elónyös feltétilek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-inesteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek eló,
Az épittetó közönség bicses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLDr JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös tér 21. szám alatt.
XXJOÖOOOKTt
M O LL- FELE
S E\'l D LI TZ-POR
SR
s
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A.
védjegyét és aláírását tünteti fel. , <*»
A Moll A-MIl öeidlltz-porok littAi gyógyhalA.a « legmakaciabb «yomor- <> altiitbintalmik, gytimotgflrc« 4» gyomorhtv, rOgiiitt lliknkidii, mijbánut ml vArtoluUs, aranyér » ligkttlOnbOiöbb nfllbotegiígik illeti, e jele» hAilutr ni/ J ivtliedek 6le mindig nagyulib illerjedtM ««rlltl. - An így UpiClétlIt tr.d.k ^
dobóinak 2 kor. T
IIiuiiImII»Mtk <orvrii> II«\'tc Iriiy iHHin U. J1
8
IMII «WO»» Ii»" »«I"»;»"
rMdlTl^F^LEn
SOS - BORSZESZ
*
i \'
fe __
X r«>k *bknr valóril hA ■n,"d,\'*)r,k MoLL A-
y cm* a**or vaioai, ,Wjegy<l ian,.„ fel> ,A. Voi|,
(j feliratú önoiattal van látva. A Moll-fíll ló«-bor«l»»i
C\' tieveieleien mint MJdalomcilllipitó bldBrxlBIÍll nir
«\'t\'i kfttivény. c»ui 4» • meghalt« egyéb kOvelkumínyelnél
í* legUme.etetebb néptier.
" Egy ónozott areditl üveg ára 1 korona
0 90 fillér.
t MOLL Gyermek szappanja.
jH. I.elflnooubb, le»ujabb mAd./er »tetlol ké.ittek gyermek e« bfllgy u«ppanl a Mr *
■L okmrO apolAlAra (ryirmlklk • flInöHlk ríllírl. - An darabonként 40 nil. J
r. öl darab I kor. 80 fill.
V\' Minden darab nyertnek mppin Moll A. védjegyévil van ellttva. +
V FSltétkUldéi: X
y. Moll k. gyógyszerész cl. ás kir. udvari szállító által,
y -o- Bé«t, Tnchlanben ÍJ. sz.
< J vidéki megtendiléiik na|K>nta poitaulAnvét mellill líljulltllnik. ij
^ A raktárakban tessék határozottan .MOLL A." aláírásával
fi 6
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. ^i
mt

MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas
ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer.
Minden külföldit fölülmúl hazánk természetes széunavus vizek királya.
a mohai AGNES -Forrás
Millenniumi nagy éremmel kitüntetve Kittlnő asztali, bor-és gyógyvíz, a gyomorégést —
rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak.
Mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne fog lalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légCSŐ- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát
Használjuk a mohai Ágn es-forrást, ha gyomor-, bél- és légcsöhuruttól "zabadulni akarunk.
Dr. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha a vesebajt gyógyítani akarjuk.
Dr. Kövér.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha étvágyhiány és emésztési zavarok állanak be.
Dr. Gebhardt.
Használjuk a mohhi Ágnes-forrást, lia májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk.
Dr. Glass.
Háztartások számára másféllíteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékti mesterségesen szénsavval telitett viznél, sót a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb
ember is könnyön megszerezhesse.
Kedvelt borviz. Kapható minden füszerilzletbon és elsőrangú vendéglőben Kedvelt borviz.
OLCSÓBB A SZÓDAVÍZNÉL!
Főraktár: FLKISCHIIACKER ItiNACZ urnái.
NAGYKANIZSÁN. - Telefon 161.
Nyomatott Ifj. Wajdíts József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1808.__NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 42. SZAM. OKTÓBER 19.
ZALAI KÖZLÖNY
Elftflzfltáll ár.k: Egé.i évre 10 koron., ftlé„c 6 koron., Be|r»dé»r« 9 koron. 80 fill, _ Egr„s tllm lr( 20 fi|| Tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek 4. állami ti.ztvl.elöknek I 4vro 0 koron., Ml 3 koron..
Kelclis Uirkenztó : Kert**» Jór.nut. L.ptu l.jdom a is kiadó. IFJ. WAJIMTS JAZNKI\'.
A rendőrség szaporítása.
Rendörtanya a sóháznál.
A Zalai Közlöny 38. számában Rendőrségünk oimü vezércikkünkben statisztikailag mutattuk ki, hogy a rendőrség létszáma szaporítandó. Senki se érzi annak szükségességét annyira, mint Deák Péter főkapitány, aki nernosak mint humánus ember látja a osekély számit rendőrség nem embernek való megfeszitott munkáját, hanem mi, hogy a mostani létszám elégtelen a városi közbiztonságnak egyes esetekbon való fentartására,
E meggyőződésből kiindulva javaslatot dolgozott ki a fókapiiány a rendőrség lei-márnának szaporításáról, melyet a tanács magáévá (éve kiadott a pénzügyi bizottságnak, hogy illessze bele e tételt a költségvetésbe olyformán, hogy a rendőrség létszáma fokozatosan szaporittassék.
Olyan nagykiterjedésű városban, mint a mienk, elégtelen ugyanis egyetlen egy rendórtanya. Azért a főkapitány egy uj rmidúrszoba létesítését hozza javaslatba, mely a Osengeri-ulon a Sóház körül volna berendezendő. E rendőrszoba 6-8 rendőrrel létesülne és a Kisfaludy Sándor-utcától délre eső városrész közbiztonsága és közrendészete érdekében létesülne.
Ezt a tervet megokolná teszi az, hogy a Déli Vasúti állomás, ennek áruraklára, u
tárházak és sóraktár, a Bettlheim-féle szalmagyár, a pótkávé ós sörgyár közeli szomszédságában volna a renúórkülönitinóny, amit eddig csak nélkülözni voltak kénytelenek.
Ez mindenképpen dicsérendő terv, azonban nemcsak hogy feltéllenül a rendőrség szaporítását követeli, de a városnak tetemes költséget is okoz. Nagyban megkönnyítené azonban a/, ügyet az, ha a felsorolt vállalati-kés gyárak hozzájárulnának a főkapitány ama tervéhez, hogy az éjjeli őrködést, amit eddig saját embereikkel végeztettek és ami nekik lényeges kiadást okozott, a rendőrséggel végeztetnék. Szinte fölösleges ennek az előnyeit reájuk nézve magyarázni. Olyan nyilvánvaló ez, ha két óránkint pontosan felváltott katonai fegyelrnezett8égü fegyveres hatósági személyek helyettesítik az eddigi magánszemélyeket, kiknek egész éjszakára kiterjedő őrködésük sehogyseni lehet annyira megbízható. Másrészt meg volna a vállalatoknak a? a haszna, hogy közel szomszédságukban egy ti — 8 rendőri különítmény székelne, mely köz- és tűzbiztonságukat szolgálná, vagy sztrájkok és egyéb eshetőségek alkalmával megbecsülhetetlen szolgálatokat tehetne.
E nyújtott előnyStr\'éif ís szolgálmányo-kért. amint azt teszik más városokban is. a vállalatok a rendőrség évi költségvetéséhez egy megfelelő összeggel hozzájárulnának, de még igy is kevesebb kiadásuk volna, mintha az őrködést saját embereikkel láttatnák el és pedig nem oly jól. Tudomásunk van arról, hogy egynémely vállalkozó már igérefet is
8x.rke.vtA.ég: N.gyk.nlz.., Muny.di-utc. 38.
Elóflxal4aek 4. hlrd.t4.«k Ifj. W.JdII. dózaflf kOny*. karfl.ksd4.4b. kOldandOk.
Mcgjclcn minden hétfőn délben.
tett arra nézve, hogy a rendőrségi éjjeli őrködést bevezeti ós ezért megfelelő évi ösz-szeggel járulna a rendőrkülönitmóny költségeihez. A gazdag Budapesten ilyenformán mintegy 50 rendőrt tartanak fenn a kereskedők hozzájárulásából, kik éjjel a vállalatok, boltok őrei, nappal pedig különböző rendőrségi szolgálatot teljesítenek.
A közrendószeti szolgálat is megköny-nyiltetnók e decentralizálás által, mert a központi órtanyából a rendészeti szolgálat a perifériákon, tekintve a város kiterjedését, nagyon nehézkes.
Reméljük, hogy ez az életrevaló fontos újítás míg a városnál akadályokba ütközni nem fog, addig az érdekelt vállalatok szívesen megragadják az alkalmat, hogy némi anyagi áldozatért a rendőrség neki megfizethetetlen szolgálatokat teljesíthessen.
- • Zalamegye közigazgatási bizottsága
Arvui L«|us alispán elnöklete alatt folyó hó lB-áu tartotta havi rundé» Diósét. Alispáni jelente» szoptem-ber hóról. A rendészetet illetőleg a vármegye területén míiködó csendőrség a btlntetó híróságok hatáskörébe tartozó büntetett éa vétség miatt feljelentőiéit S4 í egyéni, - kik közül a nyomozái. során előzetes letartóztatásba helyeztetett !l,r> egyén ; a kinyomozott büntető cselekmények legnagyobb részo az ember lesti épsége és vagyon ellen irányul, — mint feltunó jenleségeket kell megemlíteni, hogy a vagyon ellen irányult bűncselekmények közül \'.!!) egyén gyu|togatás miatt lett felielentve. — Kihágások miatt a kír. járásbírósághoz i«, a közigazgatási hatóságokhoz 4sl egyén jelentetett fel — Orvosrendőri hulla-szeinlo fi esetben teljesítetett, a halál oka H esetbeu
Valami a szórakozottságról.
i Csevegés.)
Irta: Fenyvoa Fer«nc.
Nagy volna a tévedés, ha azt méltóztatnának gondolni, hogy én a híres Dolagaíe professoruak a történetét írom le, ki a halban-dus Loire-ból egyetlen békát sem tudott kihalászni mindaddig, míg egy jólelkű atyali meg nem magyarázta neki, hogy nem a vízből kell a horgot a partra kilógatni, hanem egyenesen megfordítva. Sót, még arról a tudósról som szólok, aki meglehetős hévvel fogott hozzá egy számtani probléma megoldásához egy táblának vélt konflis hátán és aki még akkor sem volt hajlandó észrevenui tévedését, midőn futnia kellelt a kocsi után. Vagy hogy még odább menjek, nem kívánok hatást elérni ama bőbeszédű kollégám történetével, >ki a legártatlanabb arccal mesélte ol nekem, hogy mikor ő ezelőtt két évvel a sógorával Pesten járt, abban az időben két jól kifejlett csimpánz volt ott látható.
Nem és nem. Hauein hogy a kellő tekintélyt és tiszteletet egy csapásra megszerezzem magamunk kijelentem, hogy elméletet akarok Írni. Igenis, még pedig a szórakozottság elméletét. Melybe azonnal belefogok, tekintet nélkül ama dissonans hangokra, melyeket a finom nuauceokbau történő átmenetek-
hez szokott olvasóim e széditő és imperdinens átmenet fölölti elkeseredésünkben •> pillanatban körülöttem hallatnak.
Nemcsak az elmélet lolhika), hanem a lapasz-lalat is igazolja, hogy ember társaink rendkívüli nagy százaléka szívesen koreai fel azon társaságokat, intézményeket, melyekről azt a liirt hallják, hogy ott kellemesen lehet szórakozuí, mulatni. Kétlrfm, hogy azok a színházlátogatók például, kik Sakespeare-t Midiere fölött előnyben részesitik a darab igazi céljának : a végső benyomásnak a kedvéért járnak színházba, mint inkább azon pillanatnyi élvezetek kedvéért, melyekkel a hós alakja, szépsége vagy szivet remegtető hangja mindenesetre mulékonyan reá hat. Feltevésemet annélkUl inertéin itt hangoztatni, hogy valaha dramaturgiát olvastam volna ; de ha dőlnöm kell, akkor velem dől roinba az egész psychologia, mint elmélet. Vagy ha mégis ugy gondolja a t. olvasó, hogy igenis vannak lények, kik egyenesen a végső hatás kedvéért nézik végig a tragédiát és ez nekik mindig élvezettel jár ogyUtt: nem bánom elfogadom e tényt avval a kikötései hogy ez élvezetet semmi kíncsért nem fogja psjehi-kainak nevezni, hanem esztétikainak.
lla elfogadom azt hogy humor bennem nagy mértékben tudja felidézni a jólesés érzését, akkor el kell fogadnom azt is, hogy a szórakozottság még
inkább képes arra. Ne tessék azt hinni, hogy fogalomzavarban vagyok Jól tudom, hogy a fenti két fogalmat helytelenül használtam, mint kUlönálót tekintettel a közöltük felmerülő okozati viszonyra. De azonnal jóvá teszem hibámat, ha kijelentem, hogy humor alatt akarom érteni kizárólag a jellembeli, szórakozottság alatt pedig a cselekedetben nyilvánulható humort.
Kz osztályozástól egy lépés választ csak el kitűzött célom eléréséig, amennyiben ki tudtam mutatni, hogy szerencsés voltam o hét fogalom rögzítése által a végső delinitíó alapjául szolgáló igazságok megállapításában.
Magától értetődik, lin „cselekedetbe!!* humorról szólok, hogy evvel hallgatagon kizártnak véltem a gondolatnak a humoros cselekedet véghezvitelére irányuló kormányzó befolyását. Mert hiszou, ha a i cselekedet sz illető egyén megszokod gondolkodása keretén belül folyt volna le, nem lehetett volna \' humoros hatással reánk nézve épen aunak helyessége (vagy hogy tökéletesen, helyesen fejezzem ki magam annak) rendszeressége, logikus volta folytán. Ha pedig jellembeli humorról szólok, kell-e mondanom, hogy valamely egyén characterét direct annak gondolkodása révén határozhatom meg szükségk peu: züllöttnek nevezem, ha gondolatai az erkölcsi, társadalmi és az iutellectuális törvények goudolatmene-
ZALAI közlöny
l!)08. OKTOBER 10.
öugyílkosság volt\' A tüzeset s*áma vO, melyek közül a tUzkeletkezésének oka ti esetben gondatlanig. 5 esetben gyn|togatás, íl esetben ismeretlen ; a bejelentett összes kár 49291 koroua, ebből a biztosiiás álul megtérül 2S460 K, marad fedezetlen kiír 14M31 K Amerikába szóló útlevél 4 egyén réslére adatott ki.
— Kivándorlás útlevél nélkül. Zalamegye alispáni hivatala a llumei kormányzóságnak több Ízben intézett távirali megkereséséből arról győződött meg, hogy a vármegve nyugati részéről egyes útlevél nélküli kivándorlók a fiumei kormányzóságnál jelentkeznek útlevélért. Az alispán a csáktornyai hstárrendórséget ezen körülményre és hathatós ellenérzésre figyelmeztette.
Kenyórharc
a kereskedelmi irodákban.
Még nemrég vezércikkben biztatta a sajtó az iskolavégzett fiatalembereket a kereskedelmi pályákra. Szakemberek állítása szerint ma már e téren nagy a tulprodukrió. Az ok kiderítésében eltérók a vélemények Némelyek állítása szerint Magyarország kereskedelme nem fejlődik oly arányban, miuó arányban növekedik a felsó kereskedelmit végzett tanulók száma. No feledjük, hogy Magyarországon mintegy negyven kereskedelmi iskola küldi ki az életbe minden évben növendékeit. Amitói elóre téliek a beavatottak bekövetkezett: a lulprodukeió erősen érezhető a kereskedelmi irodákban
Klósegítette ezen állapot bekövetkeztét az ujabban mindenütt burjánzó „nói kereskedelmi tanfolyamok" intézménye, hol egy év alatt a uók megtanulhatják a .kereskedelmi tudomány alapismereteit", melyet a férfi tanulók — szakemberek állítása szerint — három év alatt sem tanulhatnak meg.
De bármi oka vau is a lulprodukciónak. ez ina már határozottan felismerhető. Legegyszerűbb rámutatni az állástkeresók nagy számára. Azt még értjük, bár csodálatos, hogy fővárosi uagy baukok-nál állandóan néhány száz előjegyzés van az úgynevezett gyakornoki állásra Ezek az állások li hónapig többnyire tizetésnélküliek. A nagykanizsai magántisztviselők egyesületének az idén tavasszal tarlóit egyik társas összejöveteléi! nz egyik tag erős kritikát mondott az ingyenes mu.\'káltalókról. Mindenkinek volt egy egy gáncsoló szava. Végre az egyik tag rámulatott arra. hogy hisz itt nincs másról szó, mint kenyérharcról. A munkaadó természetesen szí-
vesen alkalmaz ingyen munkaerőt. Ha azonban az alkalmazottak auuvira lesznek szervezve, hogy ilyen díjazás nélküli állást nem fogadnak el, akkor ez az állapot megszűnik.
Hatványozott mértékben mutatkozik a kenyérharc a jobban dotált állásoknál. Ha (irün és íielb me8zesgvöröki fűszeres pályázatot hirdet, akkor tucatszám jönnek az ajánlatok. Ha pedig egy pályá-zali hirdetményt valamely r.-l. hirdet, akkor e kél betű jelzésű hirdetménynek (mely, mint az olvasó is tudja egy részvénytársaságé), csodás hatása vau.
A napokban láttunk egy ilyen részvénytársasági pályázatot, ahol egy mondhatni közepesen dotált állásra állítólag több mint száz ajánlat érkezett. S mily izgatottan várták a pályázat eredményét Mintha ezrekben dolált állásról leiiu* szó.
Mi ez, ha nem a kenyérharc biztos jele! A kereskedelmi irodákban már erősen mutatkozik ez az uj jelenség. A feminizmus jelszavával küzdő nők versenyeznek a kenyérrel küzdő férfiakkal. A férfiak egymással mennek birokra. A győztes ki erósebben vau felszerelve — kereskedelmi előképzettséggel.
Kz a jobbik eset, mely igazságos és megnyugtató. I)e hány és hány esetben a protekció — a győztes.
Aki pedig kételkedik az itt duló kenyérharcban. annak csak egy esetet emlitek: Egyik vidéki pénzintézet ogy szaklapban nemrég pályázatot hirdetett gyakornoki állásra. A föltételek ezek voltak: Érettségi, a magyar és német nyelv tökéletes tudása és a könyvvitelben való jártasság. Az alkalmazott ti hínapig fizetést nem kap. ti hónap után egy fél évig 30 koroua zsebpénzt.
Szórói-szóra így áll: Zsebpénzt. Elszomorító eset. Ilyen dolgokon igazán nem segít más: mint a kereskedelmi alkalmazottak összetartása. Akkor, aztán elmegy a kedvük ezeknek a zsebpénzes uraknak.
Figyelő.
A déli vasutasok mozgalmáról.
Egy érdekes nyilatkozat.
A déli vasul alkalmazottainak mozgalmában sokáig nagy szerepet |íf>zott Wonyavka Károly. 6 a déli vasutasok mozgalmában mindaddig megtartotta a vezetést, inig lojil, oldalról heves támadások neiti érték. Ekkor visszavonult. A támadások azonban uein
szűntek meg. Kz késztette őt, hogy ez ügyben nyilatkozzék.
A nyilatkozat más oldalról világítja meg a kérdést, mint ahogy eddig • sajtóban tárgyalva lett. Lapunk igyekezett mindig hü és elfogulatlan képet nyújtani a déli vasutasok mozgalmáról. A Zalai Közlöny annak idején több hasábra terjedő tudósítással elsőnek emlékezett meg a Nagykanizsán tartott legutóbbi országos nagygyűlésről. Tárgyilagosan, minden részlet mellőzése nélkül közöltük a gyűlés lefolyását. K tárgyilagosság kötelességünkké le»zt ennek a nyilatkozatnak közlését is.
A „Közlekedés és Közgazdaság" október 16-iki számában jelent meg Wonyavka nyilatkozata, melyből közöljük a következőket:
A déli vasul annyit adott a személyzetének, amennyit a legnagyobb erómegfeszitéssel adhatott De miiidenosctre többet adott, mint amennyit az alkalmazottak egy évvel flzetéxrendezés előtt reményleni mertek volna Nagyon é\'énkeu emlékszem azon számtalan kartárssal folytatott beszélgetésekre aniuk idején melynek folyamán általánosán azon óhaj nyert kifejezést, vajha 10--15 százalékos fizetésemelés volna elnyerhető. És ime a llzutösek \'23—24 százalékkal emeltettek. És a déli vasul és személyzete között a kölcsönös megértésen alapuló békés viszonynak akartam tért szorítani. Akartam ezt pedig két okból. Először azért, mort a személyes tárgyalásokból teljes mértékben meggyőződtem arról, hogv a vállalat vezetőségében nemcsák hogy a személyzet és annak bajai iránt megvan a legnagyobb jóindulat, de megvan a komoly akarat is az iránt, hogy olt ahol segíteni és könnyíteni lehet, az tőle tehetőié« meg is teszi. Másodszor pedig azért tartom észszerűnek és egyedül célravezetőnek a békét........
lózau eszű ember nom visel háborúi csak azért, hogy háború legyen, legkevésbé pedig akkor, ha nincsen hozzávaló fegyvero.
A sok zajos gyűlésből elég volt, sót sok is volt. azokat már senki komolyan nem vette, radikálisabb eszközökhöz nem nyúlhat a magyar vasutas, mert törvénybe ütköző lépésre csak nem szánja el magái. Választani kelleti tehát szélmalomharc és béke között. Sajnos, sokan ezt nem tudják, vagy nem akar-iák megérteni, mert még mindig vannak olyanok, akik mindenáron és minden körülmények közoit háboiut akarnak viselni munkaadójukkal, akár indokolt az, akár nem. Nekik kell a harc, mert ha az
lével ellenkezők, derék emberinek pedig ha eszme-rneuete amazokkal egybevágó.
Végeredményül a követke./ó deliniliót nyerem: a szórakozottság oly cselekedet, mely reánk a közönséges értelemben vett humor hatásával van mindauy-nyiszor, valahányszor a cselekedetet a logikai törvények szerint alkotott goudolat, mint iuilitó ok meg nem előzte, tekintet nélkül arra. hogy e cselekedet akár beszédben, akár mozdulatokban nyilvánul
Nem lesz érdektelen (alán, ha fentieket néhány példa felhozásával teszem világossá :
Le Verrier csillagász bizonyára a .világ leg-szórakozoll embele" c. |elzót kapta volna tőlem, ha attól nem tartanék, hogy a l. olvasó közül valaki akármely pillanatban megcsúfolhat egy másik példával. De, hogy csak némi tájékozást nyújtsak éz alig 35 éves tudós szórakozottságáról, elég felemlítenem azt, hogy külön jegyző könyvet kellett vezjatuíe az összes teendőiről, ha csak azl nom akarta, hogy azokat sohse intézze el
Kgvnapou illetőleg éjjen, (abban az időtájban, midőn már három-négy hete a kis kék szemű Lulu boldog férjének vallhatta magáti látogatója érkezeit Le Verrier ép|ien a csillagok tanulmányozásával volt olfoglalva és épeuséggel nem került nagy fáradságába a belépő nejét és vendégét észre nem vennie. A vendég az elmélyedt csillagász vállára llt és így szól: — Szégyelheled magad barátom. Ha nekem ilyen gyöuyörü feleségem volna, én iukább a sutba
dobnám a műszereimet. Nézd. nézd le szerencsétlen ezt az isteni termetei, csókolni való apró szájacskát
és azt a két ragyogó csillagot.....
Le Verrier a legnagyobb izgatottsággal ugrik fel és igazítja a kezében levő távcsövet a bájos Lulura . . T .
íme egy másik eset égyancsak Le Verrier-vel, melz szintén nincs kizárva, hogy megtörtént
Ugyancsak egy napon — öli, istenem I — a bájós Lulu egy bizonyos ügyben megbetegedett. (Megesik ez a legjobb családban is.) Hamar, hamar segítségért I . . . Orvosért I r. .
Le Verrier mar fut is a reménytől piros és az ijedtségtől sárga arccal, végig a lármá.yBoulevard-on.
Egyszerre csak mintha meglas-udtak volna léptei? Talán elfáradt? Nem, mégis állt. Valamit keres; mégis találta már. Tudniillik a jegyzökönyvet. Lapozza, lapozza . . . sokáig, hosszú, némán, fejcsóválva ....
* * » *
• t
Jelenetnek tanúja voltam, miért is az előbbieknél nagyobb százalék valószínűséggel kellett megtörténje.
..... Pontosan megjelentünk II, nr fényes
estélyén, hol az előkelő vendégsereg már javában tapsolt a liúvész hihetetlen mutatványainak. B. barátomat. ki mellesleg számlantauár a kerületi gimuáziuin-ban, iukább a plafon érdekelte.
Epen belejezle volna a művész mutatványait a különféle titkok kitalálása terén s jelenlevő hölgyek óriási tapsa mellett, midóu X.-utj őnagysága X.-ur
tiltakozása dacára a következő kérdési intézte a miivészhez :
— Hány gyermekem vau ?
— Négy — volt a felelet.
X. né még mindig nein látszik megelégedettnek A kellő ellenpróba kedvéért férjére mulatott:
— Es annak az urnák ?
— Ot — hangzott a válasz úh X.-né Őnagysága felszisszeuése, miközben félelmetes tekintetet vet elsápadt férjére.
Kínos csend. Ismét kínos csend.
Csupán B..tanár ur feje mozog szokatlan élénk-iséggel. Látszik, hogy minden áron meg akarja magyarázni az ügyet.
— Nos ? (»nagyságának uégy gyermeke van, kedves férjének öt ... ez ... ez egész egyszerű,
összesen kilenc gyermeki
* •
Ejli, de mit erőlködöm, a szórakozottság mibenlétét megvilágító példák gyűjtésében és felsorolásában? Nem vagyok-e erre kitűnő példa jó magam, ki az igért .elmélet* helyett „csacsíságot* irtai"; sziveskedjeuek elhinni — merő szórakozottságból.
l pos. OKTURBR r.1
L A L A 1 t\\ 0 Z L 0 N Y
níucs, letüuuének a láthatárról, ezt pedig nem tUri hiutáguk.
Ila legalább meg tudnák mondani, liogy mit akarnak tulajdoiiképen. A üzelésreudezés meg volt. Csak nem almodnak egy u|abb rendezésről.
A szolgálali szabályzat meg volna és ma vagy holnap szétküldeiik.
Az illetményszabályzat kész és csak miniszteri lovahagyást igenyel. Ks vau olyan jó, miut a MAV.-é.
Maradna a személyzetügyi bizottság. Ehhez nekem is vau egy kis hozzászólásom, hisz én voltam a a kezdeményezője. Alinak idején ugyanis azt indit-uuyoztam, hogy korestessék meg u kereskedelmi korinauy, hogy léptesse éleibe az összes hazai vasutaknál a bizalmilérli-rendszert, vagyis a személyzetügyi bizottságot. Amennyire lá|ékozva vagyok, ugy luüom, hogy ezen eszmét a minisztériumban felkarolták, sót, hogy ennek a megvalósítása tárgyában az előmunkálatok is folynak.
Azt pedig, hogy ilyen szervnek a beillesztésénél egyik vasul sem előzheti meg a másikat, nagyon belyeutek és természetesuok, sót az egyforma elbírálás szempontjából egyedül jogosnak tartom.
A mozgalmi bizottság nem sikerült. A nagy-kauizsai országos déli vasúti gyűlés egy rendőrileg jóváhagyott, de határozathozatalra fel nem |ogositott értekezletté törpüli. A bizalmi tanács, mint teljesen il.egális szerv, a kútba esett.
Kunyi balsiker uláu igazán csodálom, hogy >:en akciók vezetőinek még nem jutott eszükbe az, Itogy hiszen nem muszáj mindenáron háborúsdit , á t a z a u i.
Az Ifjuságképzö Egyesületről.
Pihen a régi zászló.
A nagykanizsai Általános Ifjuságképzö Egyesület padlásának egyik rejtett zugában porlepetten, sürll pókhálóval bevonva egy dus aranyhímzésű, vérvörös zászló pihen.
Idekerült az egyesület egykor büszkén, magasan feuiihordutt zászlója.
l\'ihen a régi zászló, szunnyad az egyesület s közel van hozzá, hogy szunnyadásából csendesen át-lorduljoti a megsemmisülésbe.
l\'edig fényes múltra tekinthet vissza
Mikor meg az egyesület uem szegyelte a magasztos „munkás" nevet viselni homlokán, pezsgő élet uralgott falai között. Tagjainak sorába számil-halta a város szellemi és lizikai munkásainak legnagyobb részét. Hivaütsát teljesen betöltötte Kullur-missziót teljesített. Tudományos előadásai óriási részvételnek örvendett. Kstélyei a messze vídékeu híresek voltak szépségükről, féuyességükról.
És most? . . . Pihen, szunnyad fáradtan, be-legén, megtépdesve a belső viharoktól.
Kínszenvedése — mintegy t—j evvel ezelőtt kezdődik, múlón a vezetőség hirtelen azt konsta-tál|a, hogy az egyesületi tagok közölt mintha valami szabadgoudolkodáa és a szeciáiizmus szelleme ütötte volna fel hydra-tejél. A vezelóség összeült és liöre bíró példájára, aki a koleítyárás ¡idején kiíratta a a falu végén: Tilos a kolera! — kiadta a reudele-
Iet. hogy tilos a munkásképzés, ezután már csak az ljuságol képeztk, a munkásokat nem.
Hamarosan levakarták a címről a „munkást" — rtak fel „ifjúságot". — Persze ezzel semmi egyéb lem változott, csak a oim. A levegő itt már telítve olt a huszadik század vörös rémének hacillusaival a szellem — dacára a reakció törekvéseinek —
gondolkodott szabadon és haladt fellarlóztathatlanul a maga utján. Vezetősége ezt látva, közel két évig távoltartolla magát az aktív szerepléstől úgyannyira, hogy ez idő alatt alig volt egy két választmányi ülése
Végre a kanizsai sajtó unszolására, ébresztő cikkeire összehívtak egy gyűlést, melyen aztán egy egészségesebb vezetőséget állilollak az egyesület élére. Kitől kezdve ismét éli, mozgott az egyesület a lolyó év tavaszáig, mikor beütött a vörös bomba.
Azaz dehogy ütött I
Az egyik buzgó tag azl az indítványt telte, hogy a nagy termet, mely ugy is legtöbbuyire használatlan, adja ki az egyesület a muukásegyesülelek-nek összejövetelek tartására s igy az egyesület jelentős haszonhoz |ut.
A vezelóség ezen indítvány mögött bombát látva, iparkodott menekülni. .Lemondott a választmány, le az alelnökök a végül\' az elnök is lemondott magamagának. 8 azóta elhagyatva áll ez az egykor oly szépen virágzó, rokonszenves egyesület s ha érdekében nem mozdítják meg kezüket azok, akiknek tehetségökhe áll az egyesületei visszaadni az életnek ugy rövidesen beköveikezik a szomorú vég.
Pedig erre az egyesületre határozottan szükség van. Szükség vau egy olyan helyre, ahol összejön mindenféle társadalmi állású vallású fiatalság s ahol megtalálja mindazon kellékeket, melyek műveltségének fejlődéseihez és szórakozásához szükségesek.
Városunknak még csak egy ilyenfajta egyesülele van s ez is a Katholikus Legényegylet. S Imr itt a vezetés határozod vallásos*irányú, a való|áhau minden vallás vendégszeretetet talál falai közölt, mégis szükséges, hogy legyen egy olyan egyesület, ahol olthon érzi magát mindenféle vallású, miudeii-léle társadalmi állású ember.
Ezen közös érintkező pontra szükség vau s bűnt követnek el, akik tudnának segíteni e vergődő egyesületen. — * veszni hagyják.
Reméljük, hogy az illetékesek megszívlelik szavunkat, belátják annak igazságát s meglesznek minden lehetőt, hogy ezen egyesület visszanyerje régi fényét, régi dicsőségéi „
HETI HIRADÚ
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
•j Zsaroló ujságirók. Nincs olyan foglal-kozásbeli tábor, melynek uem volna salakja. Az újságírók táborának is vau salakja: a zsaroló újságíró. Az ujabbi időben. íttjnos, nagyon elszaporodnak ezek az újság kalozok. A fővárosi rendőrség sajló irodája egyre-má«ru bocsátja a nyilvánosság elé ezeknek az élősdieknek névsorai, kik a toll hatalmával visszaélve, állandó rettegésben tartják a naiv embereket. A közönségnek nagy része vau benne, hogy a zsaroló újságírók száma emelkedik. A tisztességes sajtó erősen küzd a zsarolók ellen. A zsarolókat kíméletlenül leleplezik. Velük minden közösséget megtagadva, bemutatják ezeket a díszes lirmákat. A tisztességes sa|ló munkásai bátran meglehetik ezt. mert ebből a sajtóra árnyék nem vetődhetik. Hisz mindennek van salak|a. A közönség azoubau bünpalástolő. A revolverező újságírót segíti a bűnben A megfélemlítés hatása alatt pénzáldozatot hoz, ahelyett, hogy feljelentést tenne. Pedig aki „engedi magát\'
revolverezni, egyúttal megerősíti a véleményt: vau mitől lartauia Szerencsére a vídékeu uagyou elvétre látni zsaroló újságírót.
A sikkasztások ellenszere. A betörések ellen sikeresen védekeznek az uj rendszerű páncélszekrények. Aruheim. Meteor-gyárak, miut ez az újsághirdetésekből tudható, szállítanak ilyeu szekrényeket. Csak egy dolog ellen nem találtak még orvosszort: a sikkasztások ellen. Legalább biztos szert uem. Igaz, nehéz a házi tolvajok ellen védekezni. Ezt, ha jól tudom, egy közmondás is állitia. Szakemberek viszont azt mond|ák, hogy a sikkasztások ellen vau egy hatékony ellenszer: az ellenőrzés. Modern elvek mellett szervezett vállalatoknál ma már mindenütt meg vau az ellenőrzésre hivatott faktor. Ha ezek a laktorok az ellenőrzést rendszeresen és lelkiismeretesen gyakorolják, ugy a sikkasztás lehetősége a legszűkebb körro lehet szorítani. Rendszeres sikkasztási hadjáratot semmi esetre sem lehet végrehajtani, miut uz néha megtörténik egyes vállalatuknál. A rendszeres ellenőrzés ez az egyedüli ellenszere a sikkasztásoknak. Részvény társasági alapon működő vállalatoknál pé!dául pompásan lehet szervezni az ellenőrzési. Csak egy kis szakértelom kell hozzá. S ha vau ellentrzó közeg, akkor akái a napi-biztosok is feleslegesek. Hisz azok sokszor a pénztárkönyv összeadását sem revidiál|ák. Ezelőtt & évvel
töiléut ilyen eset egy lalubau . . .

A feltételesen elitéltek és a sajtó.
Az e hó elején életbelépett uj büntető novella egyik leghumánusabb intézkedése a feltételes elítélés. A bíróságunk jogában áll az ítélet végrehajtását felfüggesztem, oly esetben, mikor a vádlott csak első ízben követett el büntetendő cselekményt és kilátás vau * vádlott <meg javulására. Ez u joga a bíróságnak roppant nagy horderejű, mert így meg vau adva a lehetőség az egyszer vétkező embert megmenteni a társadalomnak. A novella intézkedése a napi sajtóban is élénk tetszéssel találkozott. Ennek ellenére is megtörtént, hogy a sajló regisztrálta, kire alkalmazták először a novella ezeu intézkedését. A „Jogtudományi Közlöny" legutóbbi számában felhívja n sajtó Ügyeimet arra, hogy az ilyen híradással ártanak a törvény intencióinak. Az idézett lap — uagyou helyesen - arra kéri u sajtót: ne közölje a feltételesen elileilek ue.vét. E kérelem méltányosságát nem kell bizonyítani, *Kelhivjuk e körülményre megyei laptársaink Ügyeimét.
Csak egy vlrágszálat 1
Hogy csuk egy virag>zálat adjunk u halottak koszoruiaböl u halai legyeseiuvk élete \\ ¡»szavallására, ezzel u lelszóvnl uagyszabásu akció indul vármegyénkben és varosunkban. Vármegyénk alispánja nemes szívéiül indíttatva maga velle kezébe a belügyminiszter által engedélyezett könyöradomauygyü|tést. A vármegye összes főszolgabíróit fölhívta közreműködésre És ennek a buzgóságunk köszönhető, hogy még a legkisebb falucskába is megindul az egyesület gyüjtőlnrsolyába a gyűjtés. \\ tarsolyok ízléses kivitelűek : oldalukon ezzel a fölirattal: „Adakozzunk a tüdőbetegeknek!. Vau egy nyílásuk az adomány belogadására. E hó \'„M en indul meg a gyűjtés » célja mintegy száz szegénysorsu lolyamodó tüdőbeteget azonnal szanatóriumba helyezni ezenfelül még uj intézményekéi, főleg dispansoreket létesíteni a tüdőbetegeknek. Minden egyes ridikülbon megszánt-
Siroliit
\'bei u <ui«y»t H . tutnlirt, *M«KM> Ml . UhSftet, ráluMkiX. éj|<lt liudfeL
„Roche"
|C*>k*t4 ormi twMrtn . (r60uattofc> t»o. - A/4 trqpott.1 ___koma.
4
ZALAI közlöny
I!>O8 OKTÓBER 19.
A makacs meghűlést
és köhögést gyorsan enyhíti a SCOTT-féle Kmulsio.
A S c o t t-f e 18 E m u I s i o
annyira kellemes izli. hogy azok, akik nem bírják el a közönséges csiikamájola| izél. könnyen, sót élvezettel táplálkoznak a
SCOTT-féle Emul«io-val
Azonkívül a 3COTT-léle Kmulsio sok-kai jobb liatásu az egészségre.
A* Kmul.ió viair-
liaánftl a SCOTT- ,, . . , „
«k műd..« ,tá- Egy eredeti üveg ára i K. 50 fillér
Jegyit - ■ h.l..il
- kíijok fi*>e- Kapható minden gyÓKVtáiban.
lembe venni
Hogy mersz nekem más egy< hozni, mint a kipróbált
..OTTOMAN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt

i0£P03l
l ffl^QfrOMAN^ ^
í!
Iáit összeget az egyesület hivatalos lapia külön nyugtáz. Örömmel írjuk, hogy az emberi szeretetet nemes versenyébeu a mí vármegyénk és városuuk előljár s nemeslelkü hölgyek a temetői gyűjtést is kezükbe vették. Bízuuk abban, hogy Vidor Stmuué, Pleheisz Uusztávné és Szekeres Jóis\'iné urnók a temetógyüj-tést kezdeményezni fogják, ha már ugyau eddig nem telték "ig.
—- Házasságok. Ritscher Msrcel nagy kanizsai 1). V. hivatalnok f. \'Jö-én esküszik örök húséget Steiuer Anna urleányuak Budapesten.
Balog Oszkár a helybeli Münz és Balog cég tagja I. hó 85-én kőt házasságot Laeudler Ilona úrhölggyel, Laeudler szepetueki bérlő leányával.
Waldmann Lajos dr. eperjesi ügyvéd november H-án vezeli oltárhoz lil.au. Simon dr. helybeli orvos a művészlelkű, kedves leányát Margitot.
— Tornaegylet. A nagykanizsai Tornaegylet gyakorló órái ma estve ti órakor megkezdődnek. Az; egyesület vezetősége annak az óhajtásnak ad kifejezést, hogy a tagok minél nagyobb számban jeleujo-uek meg e testedző órákon, hogy az egyesület maga olé tüzöit üdvös célt minél jobban szolgálhassa.
Hangverseny a Osány-szobor javára. Az írod. és Müv. Kör egybehivása folytán f. hó lö-éu városuuk társadalmának közjóért buzgólkodó több hölgy és férli tagja jelenlétében értekezlet tar tátott, melyen a Zalaegerszegen felállítandó Osány László szobor javára nálunk rendezendő ünnepségről lolyt a tanácskozás. Az értekezlet ugy határozott, hogy november hó második felében hangversenyt fog rendezni, változatos- minél vonzóbb műsorral. A műsor összeállítására külön bizottság fog alakulni. Kgyultal elhatározták, hogy e hó íi én újra értekezletre gyűlnek egybe, melyre meghívják a város összes egyesüleleit is, hogy igy a reudezendő ünnepség városunk összes tényezőinek közreműködése mellett létesüljön. Kzen értokezloton fog a műsorra és egyebekre nézve végleges határozatot hozatni.
— Dr. Engel Sándor gyakorlóorvos és fogorvos lakik Eötvös-tér 38 I em. Pflancer-féle háí, a régi gimnázium átellenében.
— Laktanya épités. Zalaegerszeg mintegy egy millió költséggel uj laktanyát építtet.
— Lakbéremelés A nagykanizsai felső keresk. iskolai tanárainak fizetését Apponyi Alberl gr. közoktatásügyi miniszter kiegészítette, illetőleg rendezte. Hogy a fizelésrendezés teljes legyen az izr. hitközség iskolaszéke legutóbb lartott gyűlésén a tanárok lakbéréi is femelte.
— Jubileum. Szép ünneplésben volt részo Tóth Sándor leolii plébánosnak, ki múlt csütörtökön ülte áldozópapságáuak negyedszázados jubileumát. Ugy a község, mint a számos tisztelői felkeresték jókivánataikkal szeretet lelkipásztorukat.
— Választás, áthelyezés A zákáuy körjegyzőség Scheích János nyugdíjaztatásával meg-ürésedéit, melyre Maróti Dezső helyettes legyzó választatott meg egyhangúlag.
kroulzer Ferenc Németladról Zalaszentgrótra helyeztetett mint káplán.
— Városi tisztújítás. Múlt heti számunkból kimaradt Voikovits János és Tantsíts Béla városi ilijnukok neve kik szintén pályáznak a netán megüresedendő városi adótiszti és kataszteri nyilváutartói állásokra. Az illetők már hét nyolc éve állnak a város szolgálatában. Az adóhivatalhoz vannak beosztva, Ind leendőiket teljes megelégedésre végzik.
— Hamis huszkoronás Az Osztrák-Magyar bilik helybeli liókia egy régi husz koronás papír pénzt kobozott el, mely silány hamisítvány, összehasonlításnál feltűnő eltérések mutatkoznak rajta utiiiláu a hamisítvány kézi rajz egyszerű satirozással nyomda utján előállítva. A papír sokkal vastagabb mint a jó huszkoronásé s az alakok elmosódottak. l\'gy haljuk több hamis husz koronás van városunkban forgalomban.
— Esküdtszéki tárgyalások. Folyó évi november hó 4-éu kezdődnek nálunk az esküdtszéki Utrgyalások, Kgerszegon pedig f. hó ni-én kél törvényszéknél kisorsoltaltak az esküdtek. Igeu sok büuOgy kerül tárgyalás alá.
— „A kofavilág Nagykanizsán." cimü és a közönség köréből érkezetv közleményünkre a lókapitányság részéről azl az információt kapluk, hogy a kapitányság már 188l-ben később pedig 190<l-ban megpróbálta a kofák elővételi jogot korlátozni, de a kereskedelmi miniszter a soproni keresk. kamara véleménye alap|áu nem tartotta megengedhetőnek, liogj bárkinek a kereskedelmi joga korlá-toztassék. A mi pedig a kofák durvaságát a piaci rendtartással való visszaélést illeti, erre nézve felszólítja a kapitányság a közönséget, hogy minden egyes esetben forduljanak a rendőrséghez, hol kellő elégtételben fognak részesülni.
— Megakadályozott betörés. Kellemetlen kalandja volt a napokban Káner Annuska zalabéri posta kezelőnek. Ugyanis éjjel midőn hivatalos dolgát végezve nyugovóra tért almából szokatlan zajra ébredt, mit nem tudván mire vélni zajt csapott. Szerencséjére, mert ismeretlen tettesek az irodára szolgáló ablakot betörték és a pénztárt megakarták dézstnáliii. A nyomozás miginditatott.
— A természet mindig a legnagyobb gyógy-múvész, eszközei és utjai csodálatosak. Igy például a csukatuáiolai is oly gyógyeróket tartalmaz, minőket emberi lény előállítani nem képes. A legjobb izü és legkönyehben emészthető csukomájolajal nyújtja a „Scott-léle Kmulsió\', mely most minden gyógyszertárban kapható.
— Rablás. Mint zalabagonyai tudósítónk irja ott e hónap 3-a és -t-e közli éiszakáu Talján Mihály hegyi lakós házal teljesen kirabolták. Az ismeretlen telesek a házhelickre rázárván az ajlót, mindenéiül megfosztották a szerencsétlen családot. Krós nyomozás indult meg a betörők kiuyomozása végett.
— A jó flu. Szeut-Benedekról irják, hogy Kollár Márton ottani gazda-ember Háltak feleségével viszonyt folytatott, amit a lialal férj is észrevett. Látván, hogy feleségével ugy is uyllg az élete, hát 0 hő 7-éir összeszedte sátorfáját és eltávozod. Az la se tért vissza.
— Vasúti szerencsétlenség. A zalamegyoi Salföld község határában könnyen végzetessé válható balesetet akadályozott meg éberségével a vonatvezető Három lialal gyermek Drovec Mihály (iótli János és Tóth (iílior az ábrahám hegyi szólóben voliak szüreten, hol becsíptek a bortól és esle hét óra tájban huncutságból a vasúti sin mellett levó gerendákat és deszkakai rárakták a vágauyokra s azzal a következményekre mit sem gondolva tovább áltak A Uévfülönról Badacsonylomai leié induló vonat, múlón a belső ábrahám-hegyi kanyarulathoz ért. lloclt János vonatvezető észrevette, hogy a vonat elölt mim messze deszkák vannak átfektetve a sinekeu. Azonnal fékezni kezdett, hogy a vonatot megállítsa, ez azonban nem sikerült azonnal. A vonal neki ment a deszkáknak és kisiklott. Négy kocsi a vágányokról lezuhant Többen kisebb nagyobb zuzódásokat szenvedtek. Galambos Károly kisórsi munkásnak minkét lába eltörött.
— A Pesti Napló 60 éves jubileuma. Az éleikor emelkedese az embernél rendszerint az erók csökkenésével jár s nagyon ritkán fordul elő, hogy egy (¡0 éves ember még ifiukorí fürgeséggel, erejének teljével tudjon mozogni Az újságokról eddig ilyen tapasztalataink uem lőhetnek, mert a Pesti Napló lus-z az elsó újság magyarországon, mely január 1-én a GO-ik évfolyamot írhatja ki homlokára. De ez az ijság, melynek a gondviselés ily magas életkort adományozott, nem rokkant aggastyán, hanem ereje teljében levó, viruló ifjú, 111% hüszkéu hirdeti, hogy nemcsak kor szerint első az újságok közt. hanem az elóllzetók számával is az első helyet vívta ki magának. A magyar ujságirodalomnak ez a büszkesége, minden irányhau való teljes fllggetlousége s
ebből folyó bátor szókimondása, valamint érdekessége, lói érlesültsége és változatos, bő tartalma folytán ma már a magyar olvasóközönség kedvenc olvasmánya s alig van város, vagy köz*ég az országban, a hova uem a Pesti Napló jár a legtöbb példányban. Abból az alkalomból, kogy a l\'esli Napló most fogja megkezdeni (¡O-dik évfolyamát, újévkor egy rendkívüli ünnepi számot fog kiadni, ir.oly valósággal szenzációja lesz a magyar ujságirodalomnak K mellett azonhau állandó előfizetőit karácsonyra az idéu is mint minden évben, értékes díszművel fogja meglepni, melynek könyvkereskedelmi értéke egymaga felér a lap olófizetési árával. A „Festőművészet Bemekei" lesz a cime ennek a páratlanul fényes kíállitásu diszal-biimnak, mely a szépművészeti muzeuin klasszikus festményeinek pompás kivitelű másolatait fogja tartalmazni, mindegyik egy-egy nagy mester világhírű alkotása. Az egész albumot művészi kötésben ingyen megkapja a _ Pesti Napló minden előfizetője, aki a kiadóhivatal teltételei értelmében elölhet. Mutatváuv-számol és az albumra vonatkozó feltételekot kívánatra szívesen küld a Pesti Napló kiadóhivatala. Bpest, VI., Audrássy-ut 21.
— Kűztudomásu, hogy köhögés, rekedtség és elnyálkásodásnál legbiztosabban hatnak a világhírű Kggcr-félo mellpaszlillák. melyek a gyomrot nem roulják és kitűnő ízűek. Kaphatók minden gyógyszertárban és drogériában. Doboza I kor.- és ü korona Próbadoboz M) lill Kőraklár : Nádor gyógyszerlar Bpest, VI., Váci körút 17.
— Megmérgezte magát. Szerdán d. 11. \'/,4 órakor hírül adlák rendőrségnek, hogy Árpái!-utca 14 sz alatt lakó 14 éves özv. Sáliján Ferencné szül Horvát Júlia megmérgoszto magái A gyorsau megjeleut orvos, tioda Lipót dr. nyújtott rögtöni segélyt, mire a magához tért asszony elmondta lla|ós remlórbiziosiiak, hogy megunta az életéi. Hn«t év óta él Kovács Lajos pincérrel vadházasságban sohase volt semmi bajuk se. De nemrég Kovács Marcaliban, hol atyali látogatóban volt megismerke dett egy uóvel és azóta ót mellőzi. Szerelem nélkül pedig nincs élei. Három pakli gyufa vízben feloldva jó szer a szerelmi bánat ellen De hát uem sikerüli. A kórházba szállította < a bánatos özvegyet.
— aoo drb. elsőrendű, 100 drb. másodosztályú de jó forradásu „Csabagyöngye" szőlöoh vány drbja egy korona, másodosztályú 60 fillér. Gelsén Selmeczy lanitónál kapható. Elsőrangú csemegeszőlő, érik július ao-án.
— Külto haiinálatra. Tcsiriiiek fajdalmai, c.uiui c. kóa*vénye\\ hajuk cs tniiuloiutcmU gyulaiU.uk a .Mull-íélc a -l>i>raic.£*-Mcl (¡y.-.üylllaiiuk liiiloa aikkenet — Kgy Uveu aia 2 kor, Sxilktlliló napoiiM iiuuívcicllcl Moll A. gyégyaicié.i ca. ca kft. mlv. »íjIIÍi,, álul llccs, I, Tuchlaulicu 9. A viiUki gyógyszertárakban c* anyagkcrcskeiUiokheil liat&roxuttan Millióié kcatilniciiy kércnilú .1/ li gyári jelvényével ó alátráaával.
] u08. OKTÓBER 10.
ZALAI KÖZLÖNY
N v i 11 r é
Az u rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Díszítsük lakásunkat télen s kertünket nyáron valódi Haarlem! hagymás virágokkal, l\'ostán beküldött 8 K ellenében portó és vámmentesen küldjük Ausztria-Magyarországba a int legjobban kedveinormai gyiijteményünkot vagy 30 jácint hagy niát üvegek, vagy 40 drbot cserepek esetleg 40 drbot kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt siobákba IÜO darabból, 4 5 cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást 250 drbból, esetleg egy kerti és szoba összeállítást a<o drbból tartalmaz pompás választékot jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág stbból:
Gazdagon ¡Mustrált sok elismerólevéllel elátolt főár-jegyzék ingyen és bérmentve.
Blumeuzwieböl Zilchterei „HUIS TER DUIN" (A. O.)
Nordwik boi Haarlem (Hollandia.)
8..........— a
A Bór- és Llthlon-tartalmü
Salvator-forrás
kitúnó «ikarrel husníltatik vesebajoknál, • húgyhólyag bán-talmalnál c» köizvénynél.iczukor-betegségnél.u emésztési és lélegzési szervek hurutjainál.
Húg y hajtó hatásúi
(••■••III! lír.nxn • ataiU««!
»•Ildin tlllUI
Kapkaló lilránfrititruktiíitiMitit rfl« *
■Vatnv« l.ifíó\'ti Bnlratorforrd. VátUlahUI K % BuJnmt, I". HuJnl/mkfarl » ,
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Ráskai Ferenc.
Ráskai Ferenc neve irodalmi nevet je-li\'tit anélkül azonban, hogy halhatatlansággal glorifikálta volna a jóbaráti kegy. Ráskai nem ir négy verset és 2 novellát hetenkint. Nem beltagja egy hir, név- és dicsőség osztogató Titán-szővotségnok sem. Verseit nlig lehet máshol látni, mint annak a nagy lapnak a hasábjain, ahol dolgozik. Novellát lőle még alig láttam nyomtatásban... Es mégis I Ez a tnlszerény ember egy igaz jioéta, igazi iró. A modern élet nagybani produkciója kollektív munkára kényszeríti az írókat anélkül, hogy írásukkal gondtalan életet biztosithatnának maguknak. Sokat kell termelni ma, sokat az ihlet rovására. Az ihlet pillanatait pedig elrabolja: a Robot. A lap, a hivatal vagy az üzlet. Igy szülotnek azután a Robot mellett robotos-munkák. Sziv, vér hangulat nélkül, muszájból és tempóra.
Ráskai minden izében modern ember, de megtartotta modernsége mellett is az áldott ósdi szokást, hogy akkor is csak, ha tud. Inkább leniond arról a dicsóségról, hogy mestersége mellett — ami naponta sok bö-tüt kiván — hetenkint négyszer kinyomtatva lássa meg nevét. Csak akkor ir, amikor engedi Robotja. Azután ezeken a kény-
szer és reklám nélküli Írásokon meg is látszik, hogy szép-iró irta a maga és mi-Sok gyönyörűségére.
Minden irónak megvan a jutalma. Az egyiké elóbb, a másik utóbb dicsóül meg. Sokan csak haláluk utin kapjik meg a dijat. De a normális irót, aki korának ir és szópenségósjól dolgozik, rendszerint honoril-jik kortársai. Ráskai annak ellenére, hogy izoláltan küzd a Rabórért, igaz tehetsége — szerény mellett kiküzdte a Hirt. Nevét ismeri minden poéta kedvelő. Utolsó verseskönyve két kiadást ért. És inogérte azt, ami minden irónak kedves lehet, hogy a nök költőjüknek választották. A hét-esztendő o. verseskönyvét, ezt a patyolat fehér dalos könyvet magukénak vallották a fehér lelkű leányok; a tiszta szivü asszonyok egyaránt.
Roldog ember, szérencsés iró, aki a leányoknak irhát. Akinek a lelke a kenyér harcban is álmokról susoghat, akinek tollára a véres öklözésben is osak virágharmat és mese száll; az az iró mindent megkapott már az Élettől — jutalmul.
Ráskai Ferenc most egy novellás könyvet adott ki: Asszonyi balsors cimen. Modern tárgyú, újszerű, érdekes elbeszéléseket. De piszok és dekadenoia nélkül, Az igazi élet harmonikus leírása van a könyvben ugy megirva, ahogyan csak áz irhát akinek — szive van. Ajánlom őszintén mindenkinek különösen lapunk igen tisztelt hölgyolvasóinak.
Abonyi Andor.
Közgazdaság.
Országos vásáraink.
Városunk a jövő országos vásáron már más képet nyújt mint eddig, Es valljuk be. hogy kedvezőbbet. kellemesebbet és igazságosabbat. Mert az országos vásárok ugy szólván csak az idegen kereskedők szolgállak, vagy azokat, akik sátrakba rakódva segítettek üzletük forgalmán A kirakodó vásározók ugy elállták az üzlelek bejáróit hogy szinte el volt zárva a közönség elől. Kzt az anomáliát akarja megszüntetni a rendórfőkapíiáuy uj városi rendjével, mely inig egyrészt a kirakodóknak kárl nem okoz, addig a nagy boltbért llzető kereskedők régi és jogos panaszain fog segíteni.
A »áros sorrendje a következő lesz: A katonai kórháztól a Nagykanizsai Takarékpéztárig. a túlsó soron a Weisz féle "i emeletes liáztól a Itájer cukrászatig sátorkirakódás nem lesz megengedve.
A kirakó vásár meg fog oszolni az Erzsébet királyné-tér és l)eák-tér között Még pedig: Kalaposok/szabók, szürszabók. szűcsök, cipészek, csizma diák, bocskorosok, papucsosok, famunkások. asztalosok, székesek, boguárok, kádárok, esztergályosok a Deák-téren fognak elhelyeztetni.
Kófösök. gyolcsosok, rövidárusok, földönárulók, könyvárusok, bábosok, fésűsök, szilások. bádogosok, lakatosok, odényesek sz Erzsébet királyné-tér gabonapiac részén.
Kalácsosok, lacíkonyhások a zöldség piac részén. Káposzta, tűzifa, gabona," hagyma a Szécsenyl-léren.
A heti vásárokon szinléu érvényesülni fog az a rendelkezés, hogy üzletek előtt a sátorban való
árusítás megszűnjék, de a sátrak eddigi elrendezése jelentéktelen választáson megy keresztül. A kereskedők megnyugtatására irhatiuk, hogy a rendőrség nem fogja eltiltani a boltok előtt a gyalogjárók szélére egyes áruknak kirakatszerü elhelyezését, feltére, hogy az a közlekedés akadályára uem szolgai.
A gőzgépkezelök és kazánfűtők
legközolebhi képesítő vizsgái Sopronban október hó 18. napján d. o !i órakor a Sopron városi villanytelepen fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m kir. ker. iparfelűgyelóség-hez küldendők. II. Rákóci Ferenc-ntca 2.
Az ipartestület köréből. Az ipartestületi elöljáróságnak f. hó 12-én tartott gyűlése egyhangúlag elfogadta a Muraközi Lajos jegyzőtől beterjesztett és készített módosításokat, melyek a keresk. minisztérium ¡partörvény tervezetének II. részére vonatkoznak A szakavatott megjegyzéseket és módosításokat, melyek a kisiparosok védelmét szolgálják, kinyomatják és felterjesztik a keresk. minisztériumhoz.
Ohrysanthemumok. Utasok és kutatók, kik Japánban megfordultak, légen tudták, hogy a ma oly hatalmas jelentőségre emelkedett virággazdag keleti szigetországban chrysantheinumok csodás uagyságban és megszámlálhatatlan változatokban neveltettek és kultiváltatnak. Mint minden, ami ezen csodás exotikus országból azon időkben szárnyra kapott, ugy az akkori jelentések is kétkedéssel fogadtattak és csak félig-meddig találtak hitelre. Végre mégis, körülbelül 3_< évvel azelőtt, angol kertészek odautazlak meggyőződni e csodavirágokról. És nem hiába, — szakavatott látásukkal, csodálattal és bámulattal telve szemlélhették azl az óriási nagyságot és nem sejlett alakokat, melyeket e jelentéktelen és szerény kerti növény a japán kertészek művészete és szorgalma folytán elóvariált. Tanulmányozták tenyésztését és életmódját behatóan és a legpompásabb fajtáknak uem csekély számát magukkal hozták Európába. Itt aztán több évi aklímatizáció léghajlathoz való hozzászoktatás) és tenyésztési kísérletek illán csakhamar a tökéletesség ugyanoly magas fokára emelték a chrysantbemumot. mint a milyent a japán előképek felmutattak. Angliából legott elterjedt n chrysanthemum tenyésztés Franciaországba és Észak-Amerikába s a sok meglepő eredméuy valóságos cltrysaulhemum kultuszt teremtett a versenyző kertészek közöli, — rövid idón belül az összes kertészkedő országokban igaz lelkesedéssel tenyésztették.
Hazánkban az ismert M ü h I e Árpád temesvári cég kertészeti telepe volt az, hol legelőször neveltettek fel chrysaulhemiimok mesés nagyságú virágokkal és ugyancak onnan kerüllek ezen óríásvírágok a közönség közé.
Mühle Árpád ur Angliában és Amerikában a legelső chrysanthciniim-tenyéxzlőknel behatóan tanulmányozta tenyésztését a ma oly ünnepelt téli virágnak és a magyarországi éghajlathoz való több évi hozzáalkalmazkodással elért végre ugyanoly nagyszerű eredményeket, mint a milyeneket az angol és amerikai tenyésztők elérlek. Tapasztalait a mult évbeli megjelent .A Chrysauthemiim Tenyésztése" saját kiadás, ára 2 korona — ciuló müvében leírta s éveukiut megjelenő őszi árjegyzéke, mely érdeklődőknek kívánatra ingyen és bérmentve megkttIlletik, mindig felsorolja a legszebb és legújabb lajtákal. a melyek azl ő^zi hónapok folyamán virítani fognak és ugyanakkor szétküldésre kerülnek.
¿JV". V - ■\'■ ..\'V 4! . ítK íjjJ
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
»r- .■ \\a, ^rr.-\'jVT*■-• ^ »tw«rvrn va*
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése előtt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körat 26. szám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
0
IWU8. OKTÓBER i[).
ÚJDONSÁGOK.
Főúri vendégek Keszthelyen
Keszthelyről irjilt: Magasrangu veudégek időitek az elmúlt héten városunkban. Hétfőn este Festetics Taxsilo gróf m. kir. főudvarmester látogatására városunkba érkezett Veudome királyi herceg és hercegné. Veudome herceg ti a a boldogult királynénk nővérének, az aleucone hercegnőnek, aki évekkel ezelőtt a párizsi bazárégés alkalmával életét vesztette, Veudome hercegné pedig leánya a flandriai grólué-nak. A inagus vendégek ittléttlk ide|o alatt több Ízben kirándulásokat tellek a vidékre. Csütörtökön este a keszthelyi iparosok dalkör» szereuádot adott a gróli palotában a grófi család és a vendégek tiszteletére. A királyi hercegi pár pénteken délben távozott el városunkból.
Hollós József Nagykanizsán
Hollós József műszaki tanácsos, a város egyik villamos szakértője tegnap Nagykanizsára érkezett. Tárgyalt a polgármesterrel és a városi mérnökkel.
A nagykanizsai pályaudvar főnöke
Keszthelyről jelenlik lapunknak: A nagykanizsai pályaudvar főnökévé üjoiinau kinevezett Meschár Ferenc, eddigi balatonszentgyörgyi állomásfőnök he-adványt intézett a déli vasul igazgatóságához, melyben egészségi okokra hivatkozva kéri a Nagykanizsára való áthelyezés visszavonását. A Zalai Közlöuy munkatársa érdeklődőit piiioz ügy iránt, melynek alapján jól értesült helyről a következőket jelenthetjük :
Mesohár beadványa igaz. A beadvány az igazgatóságnál van. melyben Mesebár megrongált egészségére hivatkozva, kijelenti, hogy a Icözel 500 alkalmazottal foglalkoztató nagykanizsai pályaudvar ügyeinek vezetését nem tudja ellátni. Az igazgatóság teljesíti Mesohár kórésót es nem helyezi at Nagykanizsára. A nagykanizsai pályaudvar fónokevó a hír szerint — Patkai Jakab jelenlegi csaktornyai főnököt fogják kinevezni, ki a nagykanizsai viszonyokkal teljesen ismerős, mert Nagykanizsán már teljesített szolgálatol.
Halálozás.
Weltinger Fereucué szül. Kozma Mária f. hó 17-én 42 éves korában elhunyt. Temetése tegnap d. u. volt nagy részvet melleit.
•f
A Délzalai részvénytőke cmelese.
Már két héttel ezelőtt hírt adtunk a Délzalai takarékpénztár r. t. Nagykanizsa részvénytőke emeléséről. Tudósításunk ma már hivatalos helyről is megerősítést nyert. Az igazgatóság 250 db. uj részvényt bocsát ki ltiOt) Korona átvételi 1(500 korona átvételi árfolyamon. Az ügy befolyó összegből 125.UOO koronát a részvénytőkének fél millió koronára való kiegészítésére, inig a maradó 270,0(10 koronát a tartalékalap növelésére fordítják. E tárgyban november l-éro rendkívüli közgyűlést hívolt össze az igazgatóság.
A kereskedelmi alkalmazottak szervezkedése.
A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak október 2ó-éu megalakítják a kereskedelmi alkalmazottak országos egyesülete nagykanizsai csoportját. As alakulás iránt élénk az érdeklődés. Eddig mintegy 40-en jelentkeztek.
Polgármesterije kongresszusa
lesz Budapesten f. hó 38-án, hol a r. t. városok ügyeit tárgyal|ák. A mull héten megtartott varosok gyűlésén sem volt Nagykanizsa képviselve. Kívánatos volna, ha polgármesterünk részt venne e gyűlésen, melyen az a 2 milliónyi alamizsna is szóba kerül, mely a városi tisztviselők fízetésrendezéséhez nyújtatott a kormánytól.
Rendkívüli közgyűlés.
A Zalamegyei gazdasági takarókpénf.tár r. t. Nagykanizsán tegnap tartott rendkívüli közgyűlésen a részvénytőkének 1 millió koronára való felemelését kimondotta.
Nyugdíj bizottsági ülés.
A városi uyugdi|biz»tlság szombat d. u. ülést tartott, melyen néhai Tliomka Kndr.i küllauácsos özvegyének és két gyermekeinek nyugdíjigénye állapitatott meg; továbbá Ralfay István munkára képtelen vágóhídi felügyelő nrugdiiazása I. é. nov. 1-tól kezdve elhatároztatott
Feltételes vonat-megállás
A Budáról d. u. 5 órakor induló gyorsvonali sebességgel |áró \'.\'12. szánni vonat okt. 20-ától kezdve Komárváiosnál feltételesen meg fog állani.
Saját magának árulója
Még október !)-éu d. u. fél 5-kor törtéül, hogy Cserép Vendel 7H eves elaggott szegény embert a Bellis-féle gyógyszertár elólti útszélen elütött egy bicikli. A biciklis tovább rohant, az öreg ia felváu-szorgotl és hazament. Másnap rosszul erezte magát, kórházba szállították, hol még aznap belső vérzés következtében meghall.
A rendőrség meghívatta, kikérdezte a bicikli seket, de a lettesnek nyomára nem akadt.
Most 17-én a véletlen felderítette a tq,tt. ICgy Kiskanizsán lakó rendőr ment a töltés utón hazafelé szemközt jött egy bicikli a homályban lámpa nélkül.
„Hál a lámpa hol vau? kiált rá a rendőr.
Kkkor csatlakozott hozzá egy liatal ember, aki\' azt mondja: .Bizony vigyázni kell a biciklire, mert a minap én is elütöttem véletlenül egy öreg embert." A rendőr nyomban letartóztatta az iljut, aki uem is tudta, hogy az öreg azóla a temetőben nyugszik
A rendőrségen kiliallgaltik, neve Szőke János asztalos; mivel tettét beismerte és áliaud lakása vau, szabadon bocsátották: az eljárást ellene megindították.
A déli vasutasok szolgálati pragmatikája.
A déli vasutasok szolgálati pragmatikáját a kereskedelmügyí miniszter jóváhagyta és az ígazgar lóság ttzouuai szétküldött» most. Teguap érkeaett meg Nagykanizsára. A hír szerint a pragmatika \'teljesen azonos a Máv -óval és csak bét poiitbui van eltérés. A pragmatikával régi óhaja teljest)\' a I). V. alkalmazottainak, kik az illetmény szi|bályzalot is várták, mely azonban uem érkezeit meg. Az igazgatóság nyilatkozata szerint most dolgoznak ezen. melynek kiszivárgott részletei, mint már megírtuk jő hatást tett az alkalmazottakra.
Gyilkosság egy vendéglőben.
A Csengén üli Uitgár-lélo vendéglő szombaton este véres tettnek a színhelye volt. Két tárházi munkás tért be, miután heti bérüket kikapták, hogy ott iddogáljanak Veber Józsel és Szabó József. Mikor már jói felöntöttek a garatra. Szabó a hazamciiésre gondolt, de Veber még egy üveggel akart hozatui, amit Szabó erősen ellenzett. De Veber csak odament a söntésbe, hogy teleméresse az üveget. Addig Szabó összekülönbözött Külsőn Józseffel, aki a szomszéd asztalnál, ült és egy hatalmas pofonnal mutatta meg, hogy ki a legény a csárdában, mikor pedig a kenyeres pajtása, Veber odaért és rendre uldsilolta, ót is pofon vert« Szabó Krro Vebor kihúzta bicskáját, Szabó Józsefet lültövöu szúrta, hogy menten holtan esett össze. A megjelent orvos konstatálta a halált és a mentőkocsi elszállította a hullaházba. Vebert letartóztatták. /.
Hadkötelesek jelentkezése.
Az i h88. évben született hadkötelesek összeírás végett a katonai ügyosztályban november havában lelentkezzeuek Az önkéntességi jogosultsággal bírók ebbeli kérvényeiket ez időtől kezdve ugyanott szintén i benyújthatják.
Tűzoltósági nagygyakorlat.
Érdekes esti gyakorlatot tartott tegnap este \'|,7 órakor tűzoltóságunk Knortzer György főparancsnok irányításával. Felvonult hat pár fogat 2 gépezete« létra. Az Unger U.-féle üzletnél levő uradalmi épület volt égőnek deklazálva. A gépozetet füslálarc-cal volt mentési gyakorlat a városháza 2. emeletéről ponyvába ugrás. A tűz lokalizálását pedig a városház tetejéről végezték. AZ érdekes gyakorlatnak nagy nézőközönsége volt.
5159 tk. 1908
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint leiek-könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Borgcr Pál nagy. kanizsai lakós végrohqjutónak Ueísler .lánosné szül. (Isiik Mária végrehajtást szenvedett elleni UH kor! 38 lill lóké, ennek 1U07 évi október hó 7-ik napjától járó 5", kamatai, 28 kor por. 14 kor. 00 f. végrehajtás kérelmi. 21 kor :I0 f árverés kötelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir törvényszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 604. sz tjkvben t 562 lirsz. ház, udvar és kert 3000 korona becsértékben a Budapesti Maloinépitészot és liépgyár l\'odvineczés Hoísler budapesti bej cég utóaj iniala folytán
1908 évi november hó t4-lk napjának d. i. 10 órakor
ezen telekkönyvi hatóságnál Budapesti Mfllomépittí-szot és gépgyár l\'ódWneCZ és Heisler budapesti bej. cég iiiegiiiziitlja vagy helyettese közbenjöttévői megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár 2772 korona.
Az utőujáiilat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent
Ha az árverésen az iitóajáulutiiiil nagyobb ígéret nőin tétetett, uz ingatlan az ajánlatot t evő által niegvettiiek jelentetik ki
Az ujabb árverés költségeit a vevő az ígért vételáron leiül köteles Űzetni.
Árverezni kívánók tartoznak a bee.-ár 10"|.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött közéhez letenni.
A kir. törvényszék, mint tkví hatóság.
Nagykanizsa, 190-t. évi szopl. hó 23-án.
1W(JH óta for^alomlxiii.
* Berger-féle
győsy-kntrtíny-szBPpan,
<*?«.»I irhmi*li«k álUt ajánlva, Kortya legtöbb allamaiban lánfta -ikerrel alkalmaiUbk
* mindennemű bőrkiitegek *
ellen. nava&\'ioevii • lUlt ptkkeli VlmAr, AWell k(1t««ek, \'ifjvHo. ttn ofM»H««.v tvei, taxf\'a*. I*blri«<lk«. m iiaká\'lliorpa tllfP. A It+rK*!-»!«!» *áUán|»iAppnn t*rUlmar*a a Ii*-lc/Ur Iny-unk 4U -..ci <■* iituj\'lttt acv\'h, a i«lflmi«*ti •IfiloM-no awao*»
areppanokM-l laiifígrfrt) kfllJiibi/ik. Idilli l»rtrl»ot<»j(»óur*ktt« •Ikerrel nlkulmailahk • «lironymapttatt \'lelratt s
Berger-féle kAtriíny-kénszappan.
Mini . v*nr«hbkJUrAl».T.»*ppfan Ml nr«t»6r tlaairt\' nliaia.Arai «Ita.oSlK»«!», n fiefin.KpNn.k vii.in.\'.nirl lelix-i.íaaaa\' «Han mii-nulhallau WrUiiUló. mo.d« «• Illr.lO.a.ppaui iialaaUaaaaapl liaa«aál.ttil «lolaal <llt
Horgcr-féleglycerin-kátrúnyszappan
Midi
lorlllt a
líVa |lf««rlii-i4rt^oinmal 4« Unuiu llaUiL. kl>4.» I4|.|UW "«I kliuoí Jm-n,njal liaa«"Ull»Uk, IU4
Herger-félo borax-azappan
klllt«.a>k, unp.014., aiepl«, ...la
\'Itiajok ellaaa Ara lulud.u iaajaak 71» lllUr kauatkll
«• «ar** bit.
UI,|.||/>.«»I •«7111«. A »uarUiiuU n.UraiotUu luiurrlclo ailíAi,-uippanl 4a bo,>«-.a»pi»nt
w,i „ k ata, „ III IlUuU TW|«T^t fa •
llci u«r l«le
ti. Ilell »t C«mp.
c<tl^|l<almi>dan cin» lém.
hitinlalT, dliiokWtéU«! IIiuMD IkU-Un U
• raiiy«rauiiua.l aa ptrtal vll*(klál|lia.oia »00.
"--— fteastel r------ \' "-----
«ppluihot ch4kI4I
• ••"ud,U\' " ■"-^iSfM.\'ií JEüCS
n^rtnián), a minden t van avIOlva.
Kapható mintán rf^TT tárban éa baaooló (UMbea.
Nagyban: Q. Hell k Cornp., WUn L, Uiburatr. 0L M..gmrnn»H|l Uraklár: Tflrttk J4uar myAKym*or-tArn, ÍIii«Ih|x>hI, UlrAl^n., Thnl lutnyor éa N. iu. /rlorh tilcii, ttu.\'nrtr 4a .tlONer (Irogulaták, U«ruu»l»rrroif-ulvu. lilmlnyhon mluden bmlnp áll, valamiül Ma-rynroraaáit öaaaea várotnlnak mlutlau gyÓKj»*ori*~ rnli.n». továbbá » Jobb «IroKiiariAUban 4m lll»la«or-
^ kere.kítU.rWbcu,
GYERMEK-
---> leányka- és liu cipóink elismert
legjobb minBÓgüek.
Áraink olcsósága — tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott árakra
feltűnést keltenek.
TTTDTTI " cipőgyár r. t. nagykanizsai ,, 1 U n UL főraktára Fő-utca 12. szám Korona szállóval szemben rendeljék meg szükségletüket.
1908. 0KT0HKK 10
ZALAI KÖZLÖM
Élj eu
Oh J aj I Kohögós rekedtség és elnyálkásodás ellen r^ziz gyors ós biztos hatásúak
Egger mellpasztillaí
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2 ko rcna
Próbadoboz 60 fillér.
f« II liétkSIééll raktár:
Megfojt ez az át- \'*AI>0*"
* , , , gyógyszertár EHDír mallpasztllla
\\kOZ ott hfihflgésl UUnti VI.. fdal.II.il 17. ..................
EREDETI STASSFURTI
4O°|0-os kálisót és kainitot
valamint az összes egyéb műtrágyákat legolcsóbb áron szállítja —————————————
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Bála. Relk Gyula és Csáktornyán. Pato Jenő gyógyszertárakban ==
Kalmár Vilmos
a stassfurti Kálictyndikátus ve.-érképviselöje BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 49.
szállít. fajtiszta-sflgéit jotállva, »aü»**" legdllsabb válsaz-
tékbmi a mér étik éta elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert:
Kük üllumenti elsii szolooltvány talap tulajdonos: CA8PARI FRIGYES.
Medgyes 94 sz (Nsgykllktlllé-niegye .
Inuk ktpti érjigyukit kéről!
Az «rJCKJ\'í.tkbcn laln.hatok az oisiiig minden leAcbnl érkezett olilMirg Imiik, enntllogta minden nólóbir-tokos megieudcliíéník megtételé c\'.fitl aa limtidi »xe* mélyiségekti\'l ugy &xi>., mint i.-ásbeliicg bizonyságot szítcxlict n.ngi.mk linll izglotilip Idillien migbii-biltsigiril.
r-aasx
Védjegy: „II 0 rgou jl1

A Linimenf. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
l>4ilek»
egy r«g|Anak liizonyult Imiiiut, mely inír - A év <>ta legjobb f lidiilonicnit npiló Mortiok binouvult kciivényntl. omrnal <•• mcghlil«-
Sfki\'íl, lx)lor<ioló^ke|i|Miii biuunAlvu
l\'lgjrlmoitctéa. Silány lianiÍMtvinyok miau l>«viutrl*«kor6vatoaak legyünk ónosak olyan üvegut fogadjunk el, mely » „Horgony" vnlje^\'ygyel os Hlchter ccgjegyziasut olu tolt dobiul«» van 11^0magolva. Arn Üvugokban K -.80, K 1.40 óx K 2.- is úgyszólván min-ilen gyóirviuorttibau kapható. — í\'úniktár. Törik iózaaf gyígyszoróainól, Budapest.
0r Rlcuter gí6|yj«rlln 12 „Araty oroszlaatio2\'.
l\'rdgitbmi, Etisabetbiilrasse \' nou.
1 OL RIC 1k
A legjobb kutya-kalács volt és marad u Fattinger-féle kutya-Kalács,
mely az összes e fajta tápszerek ki íz III a legjobb összetételit és láperejft — 50 kg 23 K, 5 kg. bórmentve 3 20 K
Fatting;er-féle Puppy-Bisquit
kOlyök-kntyák részére. - 50 kg. 26 K, 5 k«. bérmentve 3 60 K
Áriegyzéket bérmentve küld:
Fattinger\'s Patent Hundekuchen und Gaflügalfuttarfabrik, Wlener-Naustadt.
260-nél több első dij. A Fatlinger-léle tápszer állatorvosi ellenérzés mellett készül.
_á—
"3 Mindennapi azótkUld, - C flBK
Szép keblek I
két 1ióiiu|i alatt a
Pilules 0rlentales^\'lno"\'
melyek a kebleket fejlesztik, erösitik, helyreállítják és a nöi kebelnek pompás toltséget kölcsönöznek, az egészségre káros hatás nélkol. Jétállva, arzeni-kum mentes. Orvosi hírességektől elismerve. Teljes diseretié. Doboza használati utasítással G K 45 fill. bérmentve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs.
Ifakiár : Török József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
Szőlő-oltvány
ci veuxtSríl nm kipu írjiijiékisit ingjia 11 kér-
■lltll küldöm meg, aki czímet tudatja.
Ezen könyvel még az i> kérje, aki rendelni nem aknr,
mcit sok hasznos tudnivalót tartalmaz. :—
Ifikiril ollrujokbol. mirlkil él larépil ilaa él gyökirn iniiikkil. n vllAlchlrll llrlnwnré kél egy én fél millió kénalet.
Olcsó ár ós pontos kiszolgálás. 0 z ím :
Szűcs Sándor Fia
Bihardiósaey.
II A magyar újságírás szituációi II
A NAP
k magyar közönség legkedveltebb lapja.
A 48-as eszmény ós * magyar nemzeti törekvések egyetlen hü és kérlelhetetlen szószólója.
FclcWW MCftaMtft :
HACSAK GÉZA
BRAUN SÁNDOR
Naponkint 125.000 példány
- égy sxáin 2 krajcár. -
A Nap előfizetési ára :
Egész évre . 16 K Negyedévre . . 4 K
tgesz evre . io n nuyvsueviu . . s R
Félévre . . 8 K Egy hónapra 1,40 K I
| Fidibusz
A logkitunobb magyar elclap. Páratlan népszerűség! Remek szöveg Pompás képek Mesésen olcsói Etjy szám 5 ttr^jcár.
A Fidibusz elólizctési ára :
Egész évre 6 K Negyedévre 1.E0 K Félévra 3 K J Egy hónapra - 50 K
latitfiajuáaikat küld a klidahlialil
I Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
EKSZERGYAR.
Villamos Üzemre berendezett\' arany , czüsl- és ékszeráru - műterem
Különleges készítmények! (ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj loglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészitUuk.
Eladás iészletlizetésre is!
BÉRÉ NY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerész. Nagykanizsán (Városháza átellenében
ZALAI KÖZLÖNY
l!«i8. OKTOBKR 19.

M OLL-FELE
f, 1 SE.IDLITZ-POR
£) Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. £v
X védjegvét és aláírását tünteti fel. A
r" A Moll A-Ml. Seidlltz-porok u.l<J» gyúgyh.tA.a » legm.kac.abb gyomor- >. |
alltttbánUlmak, gyomorgörcs é, gyomííhé., .Ogzfcl ..«r.k.dé. n. jUnt.l ml J
í v é*tol uUa, aranyéré* a l.gklIlOnbMSbl. nölb.t.g.ég.k ellen e Jele. hUU..r ..l,Q
> r \' ,lg nagyobb ,U.,J.déa. .«.„«■. Ara .gy t.p.c.él.lt .r.d.k
doboznak 2 kor.
0 lltiniiwltftwoh ttfrvenyilfjc IcnyiUetnek.

5
Sós - BORSZESZ
Csak akkor valódi.
ha mindegyik üveg MUI.L A. \' védjegyéi lilnteli fal, .A. MolU feliratú ónoiaiial van tirva. A Moll-f*le aóa-borazeaz neveieteaen mini fijdalomc.lllaplift b.dBrz.OI*.l .z.r
kfluvény. csui é» a meghűlés ogyéli kftvctkoiményelnél légiimé.cleiebb népszer.
Egy ónozott aradat) ü*ag ára 2 korona
MOLL Gye rmok szappanja.
Legfinomabb, legújabb móduer werlut kénllek gyermek ei hfilgy .i«ppa»t a bflr ok.z.rQ ApoU.ára gyermekek . felnflltek ré.iére, - Ara darabonként 40 «11. öl darab I kor. 80 flll. Minden darab gyermek «rapp.ni Moll A. védjegyével van ellátva.
Moll A. gyógyszerész\' cs/és \'Hr. udvari izállltó által,
Mécs, Tuclilaiiiien II. az.
Vidéki megrend.léiek n.|K>nta post.ulánvél mellel! teljesíttetnek.
A raktárakban tesfoék határozottan .MOLL A." aláirásával
y
ca védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
xxxx>^ocoooc xxxxxxxxxxx:
AZ
99
fifi
A legjobb magyar vicclap.
Hetenkint 20 oldal. Szines képek.
Minden uj előfizető, ki most (izet elő az ÜSTÖKÖS-re, ha csak negyedévig ingyen kapja a tavalyi 1907. évi teljes bekötött évfolyamot, csak a bekötésért számítunk fel 2 koronát. — (Kívánatra megküldjük az 1008. január l-túl megjelent számokat is t koronáért ) - - -- ■ ■ —
Előfizetési árak:
Negyedévre (október—december 3 korona
Félévre...........6
Egy évre . . . .........12
tt
Utalványclm: „ÜSTOKOS" Budapest, V. Szabadság-tér II.
r
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem az építő közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszít éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Főtörekvéseni oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hivásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kemények és gépműalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is előnyős fellételek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kőiuives-me8teri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő.
Az építtető közönség bicses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLOr JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös-tér ai. szám alatt.
A legjobb !egtáplálóbb
Kakao,
oldódó,
egy-kettöre készen van.
SUCHARD
Csokoládé
Jőzésre és nyersen való^ evésre egyaránt a legjobb

T 1
eoy EOész doboz; Ara a.so korona.
Kapható a gyógyszertárakban, de biztosan az
ENERGIN VÁLLAI.ATNAL PÉCSETT mely 6 dobozt bórmontoaou szilltt.
Leghathatósabb és legízletesebb hizlaló és vértisztitó szeri Számos előkelő orvostanár és szaktaklntély által kitüno eredmény nyel kipróbálva
II \\ II I) II II V li fc* 11 í\' I , Sietteti a járást és fogzást, eloszlatja* mirigyeket ¿x nz ótvart — bizto.itja a il 1 Li II ill 1/ l\\ l\'j l\\ il ti L ! csontok és i/.muk ép fejlődését — ja ila és reni.v.i az cin észtésti,--------
11 t Ulólérhelellen vérképző, gyengélkedők él erősítő és mirigyoszletó azer, — mellba , josoknál megszünteti az izzadást és elősegíti n gyógyulást.
Nyomatott líj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
)
NAGYKANIZSA, 1808.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 43. SZÁM.
OKTÓBER 26.
ZALAI KÖZLÖNY
tlOfliátásI ár.k: Kgést ívre 10 koron., léltvic 6 koron. negyeJtvre 2 koron. 60 flll. Egye. .xám ár* 20 (III. Tanároknak, t.n.lokn.k, jegyiöknok ái áll.ml tmtvl.»l6knek I évre a koron., fái ávre 3 koron«.
¡■\'elei\',» MMfkáUtó: Krrléái Jiurf. I-.j lu Ujdülies c. kiadó. 1K.1. WA.MMTS JrtZHKF.
Városfejlesztés.
Irta: Olrcumip.clu».
Talán nincs az ország jelentékenyebb városai között amilyennek mi Nagykanizsái is szeretjük nevezni - amelynek lakossága olyan keleti nyugulommal nézné váro-sanak a többi emporiumoklól való elmaradását, mint épen mi a magunkét.
Egyik reményünk a másik után megy füstbe, egyik kérelmünket a másik után tagadják meg az illetékes tényezók és mintha csak minden ember rózsaszínű szemüveget hordana Nagykanizsán, mégis folyton azt halljuk és azl olvassuk, „hogy hát bizony nem is vagyunk olyan nagyon elmaradva."
Es valamint hogy balgaság minden ember ügyes-bajos dolgában részt venni, menynyivel nagyobb balgaság nálunk a város fejlődésének, illetőleg nem fejlődésének problémáival bíbelődni. Hisz ezt a várost, régóta erezhetjük és tapasztalhatjuk, nem szeretik fent, nent szeretik lent és valljuk bo csak őszintén — nem szeretjük mi magunk se.
Mert ha egy városért csak egy parányit is tudna lelkesedni annak\' lakóssága. annak képviselőtestülete, akkor nem merülne ki összes tevékenységünk abban, hogy megmegeresztünk egy nagynehezen összeverődő deputációt. amelynek tagjait állandó Budapesti lakósokkal kell mesterségcsen megszaporítani — mondom nem merülne ki ebben összes tevékenységünk — hanem minden ambíciónkkal oda törekednénk, hogy ezt a várost, ha lehel, közős egyetértéssol virágzóvá, nagygyá, versenyképessé tegyük.
De százféle érdekcsoport százfelé huz nálunk. Ahány pénzintézet, annyi érdekcsoport, ahány társas egylet, annyiféle vélo-
8i«rká«\'tfiiág: N.gyk.nli», Hunyadi-utca 30. Elóflialáxk ii hird.tá.ok Ifj. Wajdlt» Joi»»f könyv, kor.tkodá.ábe küld.ndOk.
Megjeleli minden hétfőn délben
mény. És innét van azután, hogy a széthúzás átka, vagy a nemtörődömség penésze nyomja minden közügyünket.
A három lársadulmí egyletben nincs élet, mind a három tátong az ürességtől, ott városi ügyeket sohasem beszélhetnek, nem tárgyalhatnak meg. Még alsós partiekat is nehéz ott már összehozni, mindenki ki-bieelni akar. aktiv részi venni - senki sem.
Igy vau a várost ügyekkel is — nem foglalkozik velük souki, mindenki kibicel — vagy ezt sem teszi.
Minden évben vau 5— 6 városi közgyűlés tengernyi nagy tárgysorozatokkal, a tárgysorozat legelső pontjai, amikor még együtt van 30—41) városi képviselő (200 kö zül) unalmasak, érdektelened, mire a fonto-sabb vagy kényesebb természetű targyakra kerülne a sor — már csak azok vannák jelen, akik vagy szenvedélyes felszólalók, vagy akik ad personatn érdekelve vannak, a többi elillan. Igy van azután, hogy a képviselőtestületi határozatok többnyire olyanok, hogy nem a 200 tagból álló képviselőtestület akaratának megfelelők, hanem a véletlenül ott időző többnyire Kő— 20 embernek a többségéből kerülnek ki.
Nincs érdeklődés a közügyek iránt, mintha mindenki el volna kedvetlenedve, nincsenek embereink, akik akár anyagi, akár szellemi kincseiket a város felvirágzásának oltárára helyeznék. Mindenki bizonyos terrorizmus hatása alatt látszik lenni — egyszer a nagyfejűek lerrori/.nmsa, máskor a misera plebs terrorizmusa kisért és soha sincs bátorsága senkinek akár az egyik, akár a másik — igen gyakran felpanaszolt terrorizmussal \'szeinbeszállani.
Szóval, itt mindönki opportunista, min-
denki úszik az árral — s attól félhetünk, hogy uz ár mindamellett — a fejünk felett fog összecsapni, mert ép azon a ponton va-gyuuk, hogy a teljes apalhia tünetei jelentkeznek a képviselőtestületen, amelynek munkájától várhatnánk csak eredményeket. Ua a képviselőtestület fel nem ébred — elalszik majd akkor az egész város és most uiár legfőbb ideje, hogy ne altassuk magunkat azzal, hogy csak türelem, csak türelem I
Postások.
A postásokat és a vasutasokat megszoktuk egyenlő rangú és rokonfoglalkozásu állami tisztviselőknek tekinteni. Hiszen mindegyik a forgalom lebonyolításán működik. Miudeuik ugyanoly iskolai alappal lép pályájára. Kgyfonnán terhes és súlyos felelősséggel járó mindegyiknek a hivatása. Mindegyiknek vau része az éjjeli szolgálat örömeiben és mindegyiknek a börtönben vau egyik lába az óriási eshetőségek miatt, melyek a felelősséget illuzériusá teszik.
\'Szóval, mi egyformáu becsüljük a postásokat és a vasutasokat is. De ugy IáUzik, a ÜieUWendozés a postásokkal mostohábbau báuik el, miut a vasutasokkal, ami a következőkből kiviláglik:
Az uj tervezet szerint a poslagyakornokokat uem fogják postatisztekké kinevezni, mint eddig, hanem postaliszthelyettesekké 1400 koronával, mig eddig iOOO koronával léptek szolgálatba. Hogy meddig lesznek tiszthelyettesek, azt a tervezet uein mondja. Bizonyosan a protekciótól függ, aminek a hajszolása most szigorúan el van tiltva. De akinek bácsija, sógora vagy menyasszonyának a rokona ki-eszközli az előléptetést, az nem esik megrovás alá. Lesznek majd elhagyott egyéuek, akik évekig maradnak egy helyen, ugy, hogy uémolyik 15-r-ao
Este az utcán.
Irta: 8zácsen Jonef.
A ködös utcán cifra népek, Gondtalan járnak, nevetgélnek ; Fecsegő, dőre ifjú lányok Meleg ruhába öltözötten Fel és alá kacagva járnuk.
. . . Mellettök lassan, észrevétlen Rongyokba burkolt sápadt asszony, A falhoz húzódva vánszorog S a fényes utcán, az aszfalton,
Khségtól csigázva összerogy . . . *
Selyemruhás kacagó népek Kíváncsian köréje gyűlnek: Es szörnyülködnek, sajnálkoznak, Aztán kacagva elsétálnak . . .
Pusztai emberek.
Irt. : Hajdú Mlklój.
Örökség;.
Estefelé leesett az első hó. Lágyan, csöndesen száltsk a pelyhek és iniro a hold nevető ábrázata megjelent, szelíd nyugalommal bóbiskolt a sok apró cselédház a fohér bunda alatt. Csöndes az idő és megejti a szemet, lelket a gyönyörű világosság. Minden lehér, a föld, a lelő, a fa és ezüstös-kék a fényesség; vidámabbak a csillagok és jobb kedvében van a hold is. Néma az egész puszta A kutyák se voui-tanuk, valamelyik kuckóban meghúzzák magukat; amelyik szalmára akad. szinte a menyországban van egyiknek sincs kedve friss nyomot vágni a csikorgó hóban. A hó mellett sárgás a falak fehérsége. Es apró fekete pontok vannak a falakon, ezek az ablakok; egyik-másik olótt gyékény, hogy a hidegség valahogy he ne férkőzzék a syibába.
Egyik ablakon át mécses világa látszik. Pedig éjfél felé jár az idő. És beteg niucs a pusztán. Hát
baj van valahol, hiába senki se égeti az olajat. Az ispán azt mondja, menjünk arrafelé, hátha éppen a tanítónál vau a baj.
— Özvegy einber, az ősszel halt meg a felesége Talán a kis lánya beteg ?
Igy találgatja a dolgot az ispán. De hogy közelebb érünk, látjuk már, hogy a tanító ablaka sötét. Kgyik cselédházban van a világosság.
Megállunk az ablak alatt. Egy öregasszony UH a kályha elótl, valami régi szúr van a lábán ós egy kék keszkenővel törölgeti a szemét. Sir. Az asztal sarkánál meg egy legény könyököl.
— Az öreg szántadé felesége, az Orbán Mátéé; mondja az ispán. - Talán meghalt az öreg ? Pestre vitték a kórházba. Sten\' Mihály után egy rozsdás szögbe lépelt és a doktor azt javasolta, hogy vigyék tueuuél előbb Pestre, mert le kell vágni a lábát. Az uraság fölvitette az öreget, fizeti is érte a kórházat. Ugy fordul, levágták a lábát és szegény öreg a maukó helyett a koporsót választotta.
A legéuy az édesauyja felé fordul. Aztán fölvesz az asztalról egy kis darab papirt.
év alatt éri el a fizetési ruaiimumot, másik pedig 40 óv múlva sem. Pedig egyformán veaiódtek.
A későbbi előléptetések sem kedvezőek. Mig a vasutasok 2—3 éveukint lépnek elő. addig a postások 4 6 éveukint. Ugy, hogy a vasutasok 16 éri szolgálat után ti—800 koronával liagyiák el a postásokat.
Pedig ereknek a kezéu milliók mennek keresi-töl oly tökéletlen ellenőrzési rendszer mellett, hogy pusztán a hivatalnokok korrektsége nyújt legtöbb ga-rauciát a postai kezelés megbízhatóságáról, különösen a mozgópostán. Rz a felelősség pedig megkívánja, hogy az elégedetleuség megszűnjön. Hanem a postások nem szövetkezhetnek, meg van tiltva nekik; panaszaikat sem egyeukiut. sem egyOtteseu nem juttathatják el a kellő fórumhoz, mert a felettes elöljárók azonnal rossz információt torjesztenek fel róluk. Igy csak egymásnak keseregnek anélkltl. hogy reményük volna, hogy panaszaikat valaki figyelemben részesiteué.
Csak egymás közt keseregnek, csak reménykednek, hogy lehetetlen sz igazságot megfeszíteni, hogy nem hiszik, hogy a magas kormány ne tudná méltányolni azokat a kitűnően végzett szolgálatokat, melyeket a postások csak ugy teljesítenek, mint a vasutasok és amelyek a magyar postaintézményuek a külföld előtt is elismerést és tiszteletet szerzett.
A marhavásár kitelepítése.*
A legutóbbi években ismétlődő lakarmányhiáuv ugy a nagy-, valamint a kisgazdákat állatállományuk-, nak a legkisebb mérvre való apaszlására kényszeritette. Kz a kényszer vidékünkön hegyi legelő hijján különösen észlelhető és ez sz oka \'annak, hogy a Nagykanizsa állatvására oly nagy felhajtásnak örvend, hogy a legutóbbi nagyvásáron egyedül csak Olaszországba ÍJ waggon marhát szállítottak el
Ezen fejlődését az állatvásárokuak Nagykanizsa r. t város vezetősége oly természetszerű és folytou fokozódó fejleménynek tartla, hogy előmunkálatokat készít Nagykanizsa szükségleteinek a jövőben is nagyon is elégendő heti vásártér áthelyezéséhez, nem
• Kulxó kézből k«p"tt o cikket smvcucn kölöljuk, hugv ügyet ininJen oldulrúl inegvil<ÍKit»iik, bár nem íe,lik teljesen * mi álláspontunkat. S x o r k.
ZALAI KÖZLÖNY
számítva azon kőrülménynyel, hogy állatvásáruok tuliömöritése természetellenes valami, hogy ugy a lenyész, valamint a növendék állatállományunk nagyon gyér s hogy e téren uem a fejlódéi, hanem csakis a visszaesés várható.
Eltekintve ezen természetszerűleg várható csók-kenésétől marhaállományunknak és euuek következményekép a heti vásároknak, van még egy másik körülménye, mit számításon kívül hagyni nem lehet s ez a Nagykanizsa —Alsólendva közölt építendő vasút. Igaz ugyan, hogy ez a vasul nagy haszonnal jár majd Nagykanizsa városra, de figyelembe véve azt, hogy az említett végpontok mögött fekvő és az állattenyésslésben vezető szerepet játszó vidék lakói már csak azért sein kényszerülnek jószágaikat a tőlük távolabb eső nagykanizsai hetivásárra felhaj-tauí a vasul használata mellett a vevők által lak helyükön felkeresve, — szintén hozzájárul majd ahhoz, hogy a jelenlegi lásártér elegendő nagy legyen.
De ha a város képiselótestlllete nem találná a leienlegi területet elég nagynak, még sem kellene sem a szomszéd Deuc.sár ároktól keletre fekvő te-rületro, sem pedig a Magyar-utca végén fekvő, sem más területre fanyalodni Nem is kellene egyebet tenni, mini a jelenlegi vásárlerülelet északra kitolni, természetesen akkor a szernél lerakodó helynek a jelenlegi „Csoulos rét\'-ról való kitelepítése volna aktuális. Az igy előállott vásártér azután Nagykanizsa heli vásárjai részére elég területet adna, ami még a Deucsár árok rendezésével még szükség esetén nagyobbítható volna.
A Magyar-utca végére való telepítés ellen szól 1 még kereskedőink érdeke, akik a Király-utca és Erzsébet királyné-tér. Kő-utca körül vannak. Mert ezekre okvetlenül káros ha\'ással volna a vásártérnek máshova való áthelyezése. Ez pedig annyival kevésbé lehet a városnak érdeke mert a forgalom ilyetén való decentralizációja szerencsétlen, sőt erőszakos irányban történnék: távol a vasúttól és hatóságtól.
Minthogy pedig az az ok sem foroghat fenn. hogy Kis- és Nagykanizsa összeépítését akarnák ezzel elősegiteui, mert a közbeeső gyárak ezt egyenesen meghiúsítják, azért a marbavásár kitelepítése elejtendő és ha nagyobhitás szükséges, azt a környezet bőven megengedi. Ezt kiváltja ntaga a marhavásár érdeke és a városé is.
Szóval, a megoldás a jelenlegi helyen kerc-seudő, mely a város szivéhez és a vasulhoz is közel fekszik. Iparos.
1008. OKTÓHER 28.
HETI HIRADÚ
JEGYZETEK A HÉTRŐL
■»> A vidéki ujságiráa kulisszái mögül Mikor a napokban hasábokou át „leplezték a pesti lapok Latkócyt, kinek méltóságait még a V. b. t t is díszítette, a kávéház egyik asztalánál egy ur az esetei olvasva hangosan igy szólt:
— A pesti lapok mindent megírnak. NVtm ismernek som istent, som embert. liorzasztó mit müveinek ezek az újságírók.
Az illető urat .nincs szerencsénk ismerni", de a bókot ismeretlenül is megadjuk néki, hogy a vidéki kicsinyes felfogásúak tipikus, sőt — dÍBzpéldáu.vos képviselője.
Latkócyuak pech|e volt. Ila az eset egy vidéki városban történik velo, hát biz isten nem kerül a dolog nyilvánosságra. A vidéken valósággal elvárják, hogy kényes esetet az újságírók elhallgassák bármennyire közérdekű az ügy szellőztetése, ilyen tekiu-tetben, a fővárosi sa|tónak nagyon pompás a helyzete. A tóvárosi redukciók uem érzik a vidék társadalmának szűk kereteit. Ott a legelőkelőbb lapnak sem kell oly .diszkréten" kezelni a szerkesztési anyagól, mint a vidéken A bnlvárd lapok tónusában szerkesztő vidéki újságírókat pedig bizonyosan megköveznék.
E sorok irő|a egészben néhány éve figyelte meg egy vidéki város és sajtója közötti viszonyt Arról a félszeg helyzetről, melyben a sajtó él a kisvároska társadalmában eme jegyzetek vaunak az újságíró naplójában:
1. A kisváros törvényszéke előtt roppant érdekes pör fekszik. Az esel mint mondani szokás nagv |Jort vert fel. Országos nevű ügyvéd is szerepel a perben. A helyi sajtó hóuapokig kénytelen hallgatni mert elmaradnak az összes előfizetők.
2. E második pont alatt nem épou tiszta ügyben szerepel egy másik eset hőse. A hós előkelő családi összeköttetéssel rendelkezik. Ez azonban a bíróságot nem feszélyezi az illető szigorú elítélésében. A tárgyaláson száznál többen voltak jelen A vidéki sa|tó azonban — néma volt. Magyarul : nem volt célszerű az esetet megírni. E fejezet alá tartozik, hogy az itt közölt dologról egy fővárosi krajcáros lap tudósítója táviratot küld lapiának. S mit tesz uem isten, hanem a család ? Másnap megveszi a kr.Káros lap összes példányát. De azért a helyi -ajtó nem tud az esetről.
3. Egy országgyűlési képviselőnek tarlozá-a van. Ez uem is olyan érdekes, mert több is akad
— A tanító ur az este kapta a levelet. Nincs ebben se több se kevesebb, csak sunyi, hogy nein moudia bizony el még a királynak se.
-- Hát mi lösz akkor mibelólüuk ?
— Mi lösz? Csak mögélüiik azér\' valahogy.
Erre aztán már hangosan sir egy nótát a szegény
asszony.
— Pedig möginondhatná. Láthatta a tanító ur írását, nincs elleue senki gonosz szándékkal. Mi rajtunk uiög segíthetne. Ugy is kódisok vagyunk. ..
Az ispáu ámélkodik, bámul, nem érti a dolgot Oyauakszik is, mondván:
— Pedig becsületes emberek . ,.
Kisvártatva hozzá teszi:
— Valami baj van. No, be kell nézni holnap a bírka-akolba.
lioudol egyet az ispán, aztán azt mondja, meu-jűuk be hozzájuk.
— Jó____
Kopog az ablakon. Az asszony föltekint nem ijod meg, nem fél itt »senki az éjszakától. A legény feltápászkodik és az ablak felé jön. A ködmeue ujjával letöröli a jégvirágokat az ablakról, aztán kitekint.
— Az ispán ur . . ,
— No nyisd ki az a|fót... — sürgeti az
anyja.
Kiuyitja az ajtót és bemegyünk az alacsony szobába. Az ispáu kalapján a tollbokréta éppen a inestergerendát éri. Az asszony fölkel a kályha mellől
(nincs abban egy csöpp tüz sem, csak szokásból ülhet ott) és bólingat a fejével, mikor köszön.
— Mi a baj — kérdezi az ispán. — Pestről kaplak hirt?
— Onnét, tekintetes ur, onuét... Az este gyűlt mög a levél, a tanító urnák küldték.
— De pár hele jó liirl adtak az öregről ., . .
— \'Mög is van a nyomorúságában, — szól a számadó lia.
Hát akkor nincs baj. Majd kigyógyítják, ha ma uem, holnap Kap az öreg olyan lábat, hogy még táncol is majd a Gyurka lakodalmán.
— Van bizony azér\' baj, tekintetes ur; — panaszkodik Gyurka. — Még hozzá nagy, kí se hevergyük. Itt a levél róla.
A mécs mellett alig lehet kibetűzni. Az ispáu megkérdezi, mi van a levélben.
Helyet mulat az asszony és a fia elmondja a
bujt.
Az édesapám talán meg se gyüu* többet, azt írták az íspitábul. Hát mi bele is löróduénk a veszedelembe, de van még nagyobb baiurik is. A lekiuletes ur jó szívvel van hozzánk, nem is takargatjuk a dolgot. A Körősztös Pétert, azt tartom, ismeri a tekintetes ur. Asztagrakó volt itt a nyárou. A lányát, a Vicát el akarom vönni feleségül. Jómódú, takarékos uépek, az édesanyám is azt mondja, hogy egymáshoz illüuk. De most az édesanyám is az én kenyeremen él, hát én akartam számadó lenni az édesapám utáu.
— Ugy is dukál, — biztatja az ispán — az édesapád az öregapád utáu lelt számadó-juhász.
— De az öregapám adott örökséget az édes-apámuak, ami fölér ezer jószággal is. Az édesapám meg nem bízza rám, pedig mögilet eugöm.
— Erről szól a levél ?
— Errűl írattunk a lanitó úrral az ispitáha a legelső doktornak hogy kérdözze inög az édösapám-tul, mibül csinálta nyíráskor, usztatáskor a birkáknak való orvosságot, amitül mögszünt inindeu betegség. Az édösapám a levelünkre mög azt mondta, hogy nein bízza ó idegen emberro a titkot. Nem tudja azl az orvosságot még a megyei felcser se. A füvet a reketyésben szödte hozzá, de három patikában is vött hozzá port, a botosnál mög kámfort, mert a patikárus elül is takargatta mestörségit. Igy vagyunk most. Pestre én nem möhetek, másra mög nem bizza az édösapám a titkot. Nem is löszök ón számadó itten.
Az ispán fölkel a helyéről és valami vigasztaló szót akar mondani.
— Majd elmondja az öreg az orvosságokat.
Megyünk tnár kifelé, az öregasszony szomorúan
motyog.
— Nem ujján embör az. Nem lőhet azt vallatni.
1908. 0KT0BKR 20.
ilyen. Ellene árveréat tűinek és a végrehajtó olyau aktust tüz ki, melynél kevés ember zongorázik: árverést. Itt keid az eset érdekessé vállui. Az árve-resi hirdetményt a fiskális átadja egy krajcáros helyi lap kiadóhivatalának. A kiadóhivatal közli a hirdetményt. De másnap a kraicárost nem árulják az utcán. Valaki az összes aznapi példáuyokat kora reggeí megvette. Bizonyára uem olvasásra.
4. Ez az eset Erdélyben történt pár évvel ezelőtt: Egy vállalatuál szabálytalanságokat követ el egy tisztviselő Mindakettó nevét az egész város tudja, csak a helyi sajtónai kivánják, hogv — ne tud|a.
ö. Egy újságíró cikksorozatot ígér az olvasónak, melyben bejelenti, hogy a város szállodáiban, fürdói ben és egyább helyein uralkodó titkos; prostuticiót i„gja leleplezni. Az igazság kedvéért említendő, hogy emez időtájban a pesti lapok is irtiBk ilyen témáról A lap megjelenése után a szurkosai nyílt kártyát kap. melybeu egy kávéházi olvasó kijelenti, hogy ha e tervet nem ejti el„ kénytelen lösz beszüntetni s lap — olvasását.
Eme néhány eset — mely még korántsem teljes és hü kápe a vidéki niságirás kulissza titkainak ll7,t hisszük megmagyarázza egy öreg uiságiró minap tett ki|eleutését:
— Még a balkáni diplomatáknak is könnyebb feladatuk vau. mint a vidéki újságíróknak.
Zalavármegye a tüdőbetegekért.
— Saját tudósítónktól. —
A temetők ünnepén, halottak napján, a szegény-sorsú tüdőbetegek szomorú ügye lé|i előtérbe. Min deuütt viszhangra lalál a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület kérő jelszava Asszonyok ! Leányok I Jó lelkek ! Kösselek a halotta toknak szánt koszorúba egy szál virággal kevesebbet s azt ajáuliátok föl a halál pitvarában levó tüdőbetegek meggyógyilására
Az országbun mindenütt rendeznek a szegéuy-sorsu tüdőbetegeknek temetői gyűjtéseket.
Nem sokból áll az egész. Négy öt uri nő megbeszéli a dolgot. A temető bejárója elé tesznek egy ládikát, szekrénykét vagy kosarai. Aztán tölváltva órzik s felhívják adakozásra a közönséget. Es a közönség a maga irgalomadományát oly szívesen adja erre a célra. Hizouy, ha a köuyörületnek ez a munkája divatba jönne, uem 80,000 ember halna meg az országban, sokai kevesebb. Ezrekkel kevesebb.
Vármegyénk embermenté alispánja, a főszolgabírók, községi elöliárók hatalmas segítséggel vaunak vármegyénkben. Mintegy 200 gytljtótarsoly van a községekben s a mai naplói azokba szintén gyűjtik az irgalomfllléroket. Csak aztán ezt a szent vámot sonki meg ne tagadja
Lapunkban közzélogjuk tenni a vármegyénkben s az egyes járásokban gyüjlölt adományokról szóló jelentéseket. S örömünkre szolgálna, Int az áldozatkészségnek az altruizmusnak tündöklő példáját a mi vármegyénk, városunk nyújtaná.
Igen kérjük olvasóinkat, közöljék velünk, hogy hol alakult temetői gyűjtő bizottság? És általában kérjük, hogy segítsük meg a derék egyesületet, mely a gyűjtött összegből elsősorban az életűkért nála (és várjiiegyéukból is) esedező túdővészes betege • kel gyógyítja ki, másodsorban uj tüdőbetegeket gondozó házakat épit. Az ügy sikere hölgyeink kezeibe van letéve.
Győzelmüket hirdessék a fölszáritott könnyek és a haláltól megváltott emberek hálaimája.
— Gyaazrovat. Als József városi közigazgatási tanácsos neje, szül. í^onderlieli Anna lolyó ho l!j-éu életének,-ll). , évében elhunyt. A .megboldogult urínóben Ats Árpád postatiszt és Als Jeuó takarékpénztári tisztviselő édes anyuikat gyászolják. Temetése 21-én volt óriási részvét mellett. Olt volt Vócsey Zsigmond polgármester a városi tisztikarral, S/ommer Náthán p. és t. főfelügyelő a postahivatal élén, Knortzer György tpénztári igazgató a (pénztári tisztviselőkkel.
Babnigg Béla városi tisztviselő hosszas betegség utun folyó hó 2s-án 28 éves korában elhunyt. A boldogult egyike volt a váios logbuzgóbb tisztviselőinek. Temetése tegnap délután volt, melyen a város tisztikara testületileg vett részt, özvegyet és 3 kis árvát hagyott hátra
Özv. Lirheim Szidónia folyó hó 22-én életének 37. évében elhuuyt. Temetése z4-éu volt.
— Hatósági husszék. A közönségbon még mindig az a felfogás járja, mintha a hatósági husszék a mészárosoknak konkur-rens intézménye volna A világért se. Csak azt akarja ezzel elérni a hatóság, hogy a gyengébb táperejű hus ne árusittassék el oly áron, mint az elsőrendű hus. Az ilyen olcsóbb minőségű hus\'. utasítja a vágóhídi állatorvos a hatósági husszékbe, ahol a következő árak mellett fogják azt merni: l-ö rendű marhahús kilója 60 L 2-od rendű 50, 3-ad rendű 40 f. Elsőrendű sortéshus kilóíh 80, 2-od rendű 60, 3-ad rendű 40 f. Borjú eleje öO. hátulja 80 f., birka eleje 40, hátulja 150 f 1 kiló szalonna 1 korona, 1 kiló zsír 1 K 20 f. Valahányszor ily»n minőségű hus fordul elő a vágóhídon, az a hatósági husszékbe kerül, de előfordulhat nz az eset is, hogy ez a husszék hus nélkül fog állni.
— Művészet a vidéken. Sümegen arab „bűvészek" |ártak a napokban. A .Sümeg és Vidéke" igy ir erről: „Egy arab férli és egy arab nő tartott büvészeti előadásokat a sümegi kaszinóban. És a barna képű asszony olyan alpári magaviseletet tanúsított a mutatványok közben, hogy a férfiközönség is megundorodva, otthagyta az előadást."
Az ilyen vidéki izléstelelonségek ellen „Művészet a vidéken" címmel vezércikket közöl a „Zalamegye." Ebből közöl|úk e sorokat: Ósztől tavaszig Zalaegerszeget) megfordul állag husz cabaret-társulat, -néhány szemfényvesztő és külföldi csodabogár; tavasztól őszig pedig tiz cirkusz vagy komédiás csapat. A kávéházakban és éttermekben felállított brottlin disznókodó móvész urak és kifestett hölgyek Ízléstelen, durva kii|)léit, perverz mezítelenségektől hemzsegő .vígjátékait" csaknem mindig zsúfolt ház hallgatja. És kitűnően mulat. Az igaz, hogy az artistáknak hangja nincs, hiszen ba volna, nem állnáuak be vándor cabarethe és nein jönnének a zalaegerszegi kávéházakba; az is igaz hoj;y a truppok nem nagyon igyekeznek művészi alakításokat bemutatni, de azért a publikum mégis mulat, mert ami a fő: disznóság, az van elég."
Rendelet a cselédek ellen A Zalai Közlöny nemrég irt a cselédszerzók ama visszaélései ellen, hogy olősegitík a cselédeket a helyek változtatásában, sót erre egyenesen buzdítják őket, hogv annál löhb legyen a cselédszerzői jövedelem. Most a főkapitány ug.v akar a bajon segíteni, hogy rendeletet adott ki, melynél fogva az a cseléd, aki egy évben ü-ször vállozlatja helyét, eltoloncoUa-lik. Mindenesetre helyes, ha a cselédet is büntetés éri a gyakori és ok nélküli gazdaváltozásért. Do a helyszerzők ntegrendszabá-lyozását ebben nem látjuk, pedig a hiba leginkább tőlük ered. Várjuk a cselédszerzók elleni rendeletet is. akkor elhisszük, hogy a főkapitány ur segítségére akar lenni a gazd-asszonyoknak.
— NagykanizHtt varmegyei körtelefonban. A nagykanizsai kereskedők társulatának kérelmére a kereskedelmi minisztérium elrendelte, hogy a nagykanizsai városi telefonhálózat folyó évi november l-től kezdve a balatoni kórtelefonhálózatba osz-tassék be.
— Háziipari tánfolyam. A sümegi Tulipáu szövetség — Magyar védőegyesület háziipari tanfolyama a mezei munka megszűntével ismét megnyílik Minden heten hélfón és-pénteken tartják.
Somogyi Henrik.
A helybeli izr. hitközségnek nyug. titkára és az alsófoku kerosk, iskolának tanítója folyó hó 22-én 87 éves korában elhunyt. Ha igaz, hogy a legua-gyobb bölcsesség ha mindent a maga értéke szerint becsülünk, akkor Somogyi Henrik igen bölcs ember volt, mert csakugyau kevésre értékelte a léhaságot, de sokra becsülte a hasznos munkát, a hasznos emberi tudást, a haladást, a türelmességet. A morvaországi Nikolsburgban született szegény szülőktől, kiket mint 18 éve" ifjú elhagyott és Pozsonyban telepedett meg. hol theologisi és paedegogíai tanulmányokkal foglalkozott. iMtí-ban került Nagykanizsára az izr. hitközség iskoláihoz, amelyekben ó. a modern ember, a magyar nyelvet nagy sikerrel tanította. A Bach-korszakban történt, hogy a kormánybiztos meglátogatta a zsidó iskolákat és különösen a magyar tanórák iránt érdeklődött.
— Na fiuk — kérdezte a tanfelügyelő, —\' tudtok-e magyarul ? Igeu — felellek vissza a fiuk kórusban. Erre Somogyihoz fordulva, azt mondta:
— Hiszen elegei tudnak, többet nem is kell tudniok.
I Stí\'J-ben a zsidó hitközség titkára lett és az1 egész ügykezelés iiiegmagyarositása iránt igazán nagy érdemei vannak Meg akarták üuiiepelni szolgálati jubileumát, de az ó nagy szerénysége nem szerette a zajos ovációt, melyek elől kitért.
Halálát egy élő fia. Somogyi Ede, a Budapesti Hírlap belinunkatársa, a budapesti törvényszék bites tolmácsa és jelesebb nyelvészünk egyike, valamint leánya és özvegye gyázzoliák. Temetése pénteken volt impozáns részvét mellett. A koporsónál dr, Neumann Ede főrabbi meghaló gyászbeszédben búcsúzott el a kiváló egyéniségtől.
— Az alispánságtól Az alUpáui hivatal leirt a városhoz hogy a felterjesriett állások betöltését tudomásul veszi. Egyben megbízza a városi tanácsot, hogy a pályázatok kiírásáról és a választás határidejének kitűzéséről intézkedjék és erről uoveiu-tber lo-éíg értesítse az alispánt.
— A „Zalamegyei Kór" Budapesten folyó hó ^tl-éii tartotta alakuló gyűlését. A választás eredménye a következő volt: Elnök Kechnitzer Ignác, Alelnökök Fenyves Ferenc és Lengyel András titkár Feuyó Dezső, Főjegyző Szominer Imre. Jegyző Sebestyén Káioly Rezsó, Pénztáros Kováts jmre, Könyvtáros Havas Vilmos. Háznagy Kováts Kde, vigalmi elnök Spitzer Lajos.
— Szendrey Júlia emléke Csák Árpád dr. szerkesztő lapjában tárcát írt „Petóliné Szendrey Julía- címmel, melyben felli yja a közönség figyelmét, hogy folyó évi december 8 -én lesz a nagv költő feleségének 8 -ik születési évfordulója. .Szendrey Juha 18.8, december 81-én stü letett a Koszt bolyhoz tartozó Újmajor nevD pusztáu. Csák dr. most azl indítványozza. |elöljék meg a költő nejének szülőházát emléktáblával és indítsanak mozgalmat Ujinajoruak Julia-major-ra leendő változtatás végett.
— Közgyűlés A nagykanizsai keresk. ifjak Önsegélyző köre lolyó hó 18-án tartotta meg évi rendes közgyűlését, melynek legfontosabh tárgya a tisztújítás volt. Megválasztanak :
Elnöknek Holtai József, alelnöknek Schnell Alfréd, igazgatónak Kisclil Eruó, ügyésznek Brod Tivadar tlr. titkárnak Pártos Sándor, pénztárosnak Siuger Józsel, háznagyoknak Ehrensteín Károly és Schreíber Adolf, könyvtárunknak Kisfaludi Gyula. Azután még választmányi és számvizsgáló tagokat választottak.
— A Dunántuli Dalosszövetség irattára
és pénztára Keszthelyre érkezett már, hol 1!) 10-ben lesz a dalosverseny.\'
— Tornaklub Sümegen. Tornaklub létesítése érdekében Sümegen mozgalmat indítottak.
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése olótt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körat 26. szám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
4
ZALAI közlöny
1008 OKTÖBKR \'26.
— Fontos a Horgony-Kőépitősaekrény birtokosaira Aki Horgony-Kóépitószekréuyét osiuos midőn az uj Horgony-Hídépítőszekrények állal kibővíteni akarja, ai hozassa meg magának atonual a legújabb kóépitószekréuy árjegyzéket, mert ezen játékszer a gyermekek kedvenc játéka. Hiehter F. Ad. és Társa, Wien, Operngasse 16
— Itt a tél. tizeiéit egy liéttel még nyári melegség volt napközben, bár éjszaka a hőmérő zérus fokig sülyedt. Néhány nap éta azoubau a nap ha fénylett is, de nem hevített. Kora reggel pedig 4—5 fokot mutatott a hőmérő a 0 alatt. Hópelyhek is szállingóztak. A jótékony egyesületek a város siessenek a téli ruha kiosztásával. Nem kell kará csonyig váruíok a szegéuy gyermekeknek; Onnep nélkül, minél előbb juss nak a piros, hideg lábak a meleg lábbelihez, meg a rongyos kis alakok a jó téli ruhához. Hát a téli fa a kőszén, a meleg tej, a népkonyhai ebéd Várjatok november lü éíg.
—■ A visszatetsző szaga és ize következtében oly nehezen bevehető csukamájolaj végre |ó izll és könnyen emészthető állapotban kapható a híres 8COTT-féle Ktnulsíéban, mely minden gyógyszertárban árusittatík.
8ok évi megfigyeld. Kiuéattésl gyengeségeknél ei étvAgyhiAnynAI AltalAlian minden gyomorbajnAI n valódi , Moll-fílc «eldllK-poro\'c\' bizonyultak a legsikeresebbeknek • (Abbl sieick fOluii, mint gyomor e.ösllök és véitisilltók Kgy dobói ára 1 kor. Siélktlldé\' iia))onta uiAnvéiellel Moll A. gyogyiteiéu, Cl. él klr. uilv. willltA Állal, llécs, I. TuchlauWn H. A vidéki gyógyuertarakban hatAroiottan Moll A. késtllinéuye kérendit a» il gyArl jelvényével él aláírásival.
Nyilttér.
Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
A Bór- és Uthlon-urtalmú
Salvator-forrás
kitűnő likőrrel haunálUÜk vesebajoknál, a hágyhölyag bin-talmalnát és kSazvénjínél.aczukor-beteg jégnél, a« emésztési it lélegzési szervek hurutjainál.
Húgyhajtó hatásul
ViiMiaUiI léaayea •■tailkciSI
Titlwea Unta!
/fapá»tá JlrdHrruktrtiktJtliibr* M« a
• B
S»mttt-Uv4eaí SolfUrfarrdi ViHlQfotn.il • HuJarm. r. K*Jct/r*kfmrl í

m
m
m
a 1
Cilku
lukéi
■•In
irauri
■«■Ilii»
SELYEM
ét vlfenneli«r. selyem 60 kr.-(ó|
feljebb, kér -niatti éi téa-
Ideges és gyönge gyermekeknek,
akik a kivét nem jól bírják, nincs jobb reggeli itat, mint a ,.Kafeke"-vel fizött tej.
Díszítsük lakásunkat télen s kertünket nyáron valódi Haarlemi hagymás virágokkal. Postán beküldött 8 K ellenében portó és vámmentesen küldjük Ausztria-Magyarországba n mi legjobban kedvel-normal gyűjteményünket vagy 30 jácinthagy mát üvegek, vagy 40 drbot cserepek esetleg 40 drbot kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba 150 darabból, 45 cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást -J50 drbból, esetleg egy kerti és szoba összeállítást \'.\'4(1 drbból tartalmaz pompás választékot jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág slbhól :
Gazdagon illustrált sok elismerőlevéllel elátolt főárjegyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwieből Züchterei „HUIS TER DUIN" (A. G.)
Nordwik beiJHaarlem iHollandia.)
■«■tilin. -• Minta postafordultával. — Megrendelések bérmely nyelven tnlécendUk:
an liliiafabrlkt. Hinmbirg in Zlrlcb.
A pesti papnevelde Miháld községben levő boltháza a mellék helyiségekkel és 466 O-ől kert használattal folyó évi november hó 9 én d. e. lo órakor I909. január 1-tŐl számított 3 évre nyilvános árverésen bérbeadatik. Az árvérési feltételek a roíháldi intézőnél betekinthetók, ahol az árverés is megtartatni fog.
Rosznáky Alajos
Miháld.
Szép mellékkereset
kínálkozik bármely foglalkozású egyéneknek, kik szőlészethez némileg értenek és oly vidéken laknak, ahol a szóló megterem. Ajánlatokat .(Mellékkereset" jelige alatt Goldberger A. V. hirdetési iroda, Budapest, IV. ker. Röser-Bazár továbbit
Hirdetések fel vetetnek e lap kiadóhivatalában
Közgazdaság.
Alaptőkecmelések Nagykanizsán. A Délzalai tőkeemelése.
Alighogy nyilvánosságra jutott pénzintézeteink tőkeemeléséről szóló liir, külön cikkben uiélialltik ez eseményt, mert ezt városunk és a vidék gazdasági életére nézve fontosnak és üdvösnek tartoltuk.
Bizonyítottuk az uj tőke hatását és örömünknek adtunk kifejezést, aunélkül azonban, hogy az egyik vagy másik pénzintézet tőkeemelése mellett állást foglaltunk volna. Azt hittük, hogy a tőkeemelésekről szóló hirek azokban a körökben hol a város i fejlődését lelküköli viselik és a vidéknek gazdasági fellendülését is előmozdítani törekesznek, mindenütt rokonszenvvel találkozik.
Baiuos tévedtünk; Mert pl. alig hogy megírtuk a Délzalai T. P. tőkeemelésének hírét, felszínre került az a helytelen felfogás, mely ezt mint pénzintézeti konkurrencíát akarta feltüuletni. Kz a nevetséges
felfogás a I). Z. igazgatóságát is nyilatkozatra ösztönözte, mellyel az ügyet a maga részéről befejezettnek nyilvánította.
Kz az ügy azonban sokkal fonlosabb, sem hogv magunk részéről ez eseméuyek láncolátát befelezett-nek tartauók ép azért közügyeink iránt való szeretetből annélkül, hogy korábbi pártatlan állásfoglalásunk tói eltérnénk, igyekeztünk ez ügyben szakember véleményét megtudni. Az elöltünk nyilatkozott férfiú távol áll a helybeli pénzintézetektől, ezért nyilatkozata sokkal értékesebb.
A nyilatkozat így hangzik :
A .Zalai Közlöny" egyik cikkében nagyon 1 ügyesen bebizonyította, hogy a részvénytőke nagysága mily fontos a pénzintézetekre, A közönség bizalma visszleszámitolási liitol, kölcsönvett összeg utáni százalék mind összefüggésben vau a részvénytőke nagyságával. A r.-t.-gok igazgatóságainak állandó gondja, hogy a kellő lókét magának biztositsa. A rószvénytóko omolés mindig gazdasági okokból történik, hisz ha a tőkeemelést a pénzintézet gazdasági helyzete nem indokolja, ez az iulézet későbbi éveiben erős hanyatlásra vezet. Mert az igazgatóságnak a tőkeemeléskor számolnia kell azzal, hogy az uj tőkének is megfelalő kamatozási biztosítson, meri ennek hiányában a r. t. legnagyobb sikere az osztalék elmarad ami viszont a részvény-árfolyam hanyatlását vouja maga után.
Ha tehál az uj rószvénytóko ily fontos gazdasági feladatot ró az igazgatóságra, laikus és nevetséges az a felfogás, mely a pénzintézet lókefolemelétél koiikurreticiára akarja visszavezetni.
Részvénytőkét konkurreiiciából tudomásunk szerint még sehol sem emeltek.
Kddig a szakember.
A két pénzintézet tőkeemelését, mint már ki jelenteilük. üdvösnek tartjuk libben az akcióban nem kisebb feladat háramlik e két intézetre, mint a tőkeemeléshez szükséges I millió 50 ezer korona tőkei előteremteni. Ha pedig: valóra válik » Nagykanizsai Takarékpénztár tőkeemelése mely hir pénzügyi k" rökben még erősen és cáfolatlanul felszilien van akkor az összeg még sokkal nagyobbra fog emelkedni
Mikor pedig pénzintézeteink ilyen fontos feladatot tűztek maguk elé akkor ezt Nagykanizsa varos minden gazdasági rétegéhen elő kell segíteni. Mi hisszük, hogy igy lesz
A Délzalai takarékpénztár igazgatóságának pedig gratulálunk, meri nyilatkozata szerint loulos feladata teljesült: uj részvénytőkéje biztosítva vau.
Az uj gazdasági cselédtörvény novem-I ber I-ón lép életbe. K naptól kezdve senkinek sem szabad oly gazdasági munkást alkalmazni, kinek cseléd-köuyve nincs.
Játékgyár Nagykanizsán A megye szék-lielyén megjelenő „Zalavármegye" cinill laptársunk ezt írja:
„llir szerint egy német cég Nagykanizsán játékáru gyárai készül felállítani. A gyár körülbelül 100 munkást folgalkozlatna s tekintettel arra. hogv a játékszer gyártásánál serdülő leányokat és általában munkásnőket^ alkalmaznak, az elélő vállalat nagyon emeli a szegeityebb nép keresetét."
Laptársunk ezen híradását korrigálnunk kell Nagykauizsáu ugyanis már létesült egy játékgyár melynek tulajdonosai Fonyó és Spilzer cég alatt vezetik a gyárat. A gyártulajdonosok azonban magyar emberek, kik mindont elkövetnek gyáruk érdekében. A vállalat szépen fejlődik, bóveu vau ellátva megrendeléssel. Laptársunk ama értesülését, hogy az eféle vállalat nagyon emeli a szegényebb nép keresetét, l mi is aláírjuk.
Pályázatok. A győr—sopron—ebenfurlj vasul soproni üzletigazgatósága 54 köbméter metszett vagy faragott tölgyfa—hídgerenda és egyéb tölgyfa-valamint tölgyfadoszka és tölgyfapalló, 736 drb. (03 köbméter) tölgy váltó talpfa. UH köbmétor metszett,
•Jól jegyezd meg\': csak
cigaretta-papirt, va«y hüvelyt hozz ás ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
1008. OKTÓBER ¡JG
¿ALAI KÖZLÖNY
5
illetve faragott, első minőségű lucfenyő faanyag szál-liiására hirdet pályázatot. Az ajáülatok folyó évi
október hó US., illetve J\'l és 30-áig nyuitaudók be. Minden részletes fölvilágoaitás az üzletigazgatóság anyagbeszerzési osztályánál tudható meg.
A polai cs. és kir. haditengerészeti ruházati hivatal mühelykezelóségóuél folyó évi november hó lii-iUn különféle kulladékanyag fog eladatni. Ez auvag H700 kg posztó ós gyapjúszövet hulladékból, isiin kg. fehérített, IM) kg. fehéritetlen, 600 kg. festett pamut és lenszövet hulladék. 300 kg. gyapju-fetial és l\'0i> —100 kg festett és fehér pamutfonal, valamint kötött szövet hulladék. Az Írásbeli ajánlatok legkésőbb folyó évi november hó Ifi-án délután a éráig be kell érkezniök a fönnevezett ruházati hivatalhoz.
A zalaegerszegi m. kir. állami épitéazeli hivatal f évi november hő 30-án délelőtt H> órakor nyilvános versenytárgyalást fog tartani a nagykanizsai tapolcai és pécs—varazsdi állami közutaknak a hivatal területén levő részei számára 1900-ben és l\'Jln-ben estközlendó kavics szállítások biztosítása cellából. A szállítandó fedöanyagnak badacsonyi vagy sümegi bazaltnak, eaelleg és csak részben folyamkavic^nak kell lennie. Az írásbeli a|áulatok legkésőbb a versenytárgyalás időpontjáig a zalaegerszegi állami építészeti In>.italnál nyújtandók be, hol minden utas föltétel is megtudható.
A cs. és kir. szab. Kassa—oderhergi vasút budapesti vezérigazgatósága pályázatot hirdet a vonalain 1900 —l!M I években szükséges felépítményi tölgyfatalpfák szállítására. Az erre vonatkozó ajánlatuk benyújtási határidőié folyó évi november hó 15-én deli IS órája Általános éa különleges száilitásí föltételek, továbbá az ajánlattételhez fölhasználandó aiáulati űrlap a uevezett vasút budapesti anyagbeszerző osztályánál Hu lilléruyi áron mogizorezhetók. Sopron, I «10"«. évi október hó 17-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Az anyatejtől
elválasztott gyermekek gyorsan kövérednek, erőssekké és rózsás szinüekké válnak, ha a tápláló SCOTT-íéle Kmulsiót szedik
A gyermekek szeretik és könnyen emésztik
A S c o t t-féle E m u I s i o t
Orvosok és bábák az egész föld kerekségén állandóan ajánlják a
SCOTT-féle Emuisiót.
inert ismerik azokat a kiváló eredményeket. a melyek a SCOTT-féle Emulsió nvomán keletkeznek.
A, Kmul.16 vá.tr-
uumi«scorr- _ . . . ,, ,,,,
(»1« m*i„fr vsj Egy eredeti üveg nra a K. 50 nller
j««« - a hali*. I
"\'\'"""«üli" Kapható minden gyógyláibau.
Umbe venni.
Szerkesztői üzenetek.
Figyelmes olvasó Mi is olvastuk egyes fővárosi lapok ama két híradását, melynél az egyikben a Dráva folyót Kaposvár mellé és Nagykanizsát az Ada—Szeged-i vasútvonalra helyezi. Bár Kaposvár a Drávától és Nagykanizsa az említett vasútvonaltól nincs olya.....essze, mint Makó Jeruzsálemtói, do azért e híradásokat mégis va*kos felületességnek kell minősíteni.
Ügyvéd előfizető Köszönjüs szíves elismerését. Mi ezután is igyekezni fogunk a megkezdett irányban haladni
Kávéházi olvasó. Tárna, Figyelő, — ír, álnevek alatt belmuukatársaink írnak.
Részvényes. Kérdezett a vállalat kárál nagy részbeu megtérítette, ép ezért mellőzték a feljelentést.
Mlsztrik a Polgári Egyletben. Mísztrik moziját a gyermekvilág csakúgy, mint a felnőttek várták vissza, mert kitűnő képei és jól összeválogatott műsora a legkényesebb igényeket is kielégítette. Szombatou estve lartja első előadását a Polgári Egylet nagytermében. K kitűnő mozgószin-házat ajánljuk a közönség pártfogásába.
UJD0NSÁ6 OK.
Pillita Gyula ünneplése.
Pillitz Gyula felügyelő tiszteletére abból az alkalomból, hogy a budai állomás főnökévé nevezték kl a nagykanizsai pályaudvar tisztikara szombaton este bucsulakomát rendezeti. A pályaudvar távozó főnökét számos felköszöiitóbeu ünnepelték, A bucsues-tén részveit a nagykanizsai mozgóposta és a I). V. osztrák vonalainak képviselete is 4 taggal. Kz utóbbiak szónoka heszédében kiemelte Pillitz kollegiálilását. melyet a Nagykanizsán megforduló osztrák alkalmazottak tapasztaltak.
Bolgár kitüntetés.
A király megengedte, hogy dr. Kozák László keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia tanársegéd a bolgár nemzeti érdemrend koronás lovagkeresztjét elfogadja és viselje.
Temetés.
Ma délután helyezték örök nyugalomra özv. llartos Béláué szül. Kovács Teréz urnót, aki szotn-balou rötid szenvedés ulán 49 éves korában elhunyl.1 1 A városszerte tisztelt urínóbeu Bartos Géza logorvos 1 sógornőjét, Masehler István postatiszt pedig napát gyászolja.
Városi kögyülés.
F. hó 27-én d. u. 3 órakor Nagykanizsa kép-\' viselótestülete közgyűlést tart, melyen végre szőnyegre kerül az uj bérkocsi szabályzat tervezete is.
A Nagykanizsai Takarékpénztár töke emelése. «*
Biztos forrásból értesülünk, hogy a Nagykatii zsai Takarékpénztár alaptőke emelése befo|ezc!t tény. Ennek keresztülvitelét azoubau lotut. üzletévre halasztották.
A vároei villamos bizottság.
Majdnem permauenciábaii vau. annyit ülésezik. A tárosi mérnök feje már villamos szikrát liáuy. annyit foglalkozik a villamos pályázatokkal. I)<< állig begombolkozva végzi e munkáiéi Annyit sikerült csak megtudnunk — nem a mérnök úrtól, — hogy a tetszető sót csillogó látszatul kecsegtető Siemens Sclnickert cég beadványának egyes pouljaira nézve a cég leküldött szakértőié felvilágosításokat adott a bizottságnak.
Nagykanizsa Egyesületéhez
A zalaegerszegi (\'siínyí szobor bizottság megkeresése folytán a „Nagykanizsai írod és Múv. Kör" kezdeményezésére városunk társadalma hangverseny-nyel egybekötött ünnepséget szándékozik a közel jövőben rendezni, hogy az ekként befolyó jövedelemnek a szobor-alap gyarapításához hozzájárulva, liaza-lias kötelességének városunk ez irányban is megfeleljen
Minthogy nagyon kivonatos lenne, hogy ezen ünnepség városunk egész társadalmának, összes egyo-sületeinck és testületeinek részvétein mellett tartas-sék meg kérjük a tek Cziinet, hogy ma MlOtí. okt. ¡ífi-án délután fél I) órakor a Városház tanácstermében tartandó értekezleten megjelenni szíveskedjék, hogy igy alkalma nyíljék városunk összes tényezőinek a szükséges teendők megállapításánál előre már befolyást gyakorolni, hogy ezzel hazafias vállalkozásnak sikere minél jobban biztositassék.
Nagykanizsa. IÍ1O8 október hó ¡13-án Kiváló tiszteletiéi
A Nagykanizsai írod. és Műv. Kör nevében: Gürller Ferenc: s. k. Horváth György s. k
titkár, ilnvk.
Népgyűlés.
A helybeli szociáldemokrata párl holnap. -.\'7-én estve 8 órakor a Szarvas szálló nagytermében népgyűlést tart. Egyetlen tárgy az általános titkos vá-1 lasztói jog lesz, melyről Sneff József lőg beszélni.
A nagykanizsai pályaudvar főnöke.
A Déli Vasút igazgatósága a Nagykanizsára áthelyezett balatonszentgyörgyi állomásfőnök áthelyezését ínég vis.iza sem vonta a kinevezési kömbinációk száma mégis emolkedik. Lapunk mult számában megírtuk, hogy a hír szerint Pátkai Jakab jelenlegi csáktornyai főnököt uevezik ki a Nagykanizsa állomás főnökévé. Kz a bir még erősen felszínen van és nem uyert cáfolatot. Ezzel szemben Budapestről ugyancsak beavatott helyről közlik velünk, hogr Osskó Péter boglári álloinásfóuök kerül hozzánk állomás főnöknek.
Gyilkosság a sánci uton.
özv. Tálosi Istváuné, Mózsi Sándor ós neje, Vajda lslváu és neje, Mózsi Ferenc 10 éves szobafestő teguap estve 7 és 8 óra közt a Látóhegy szólóból kocsin hazafelé iövet az országos vásártérnél beleborultak az árokba. Ekkor haladtak el mellettök Szabó György (33 éves) és Tuboly Gyula vasúti füllóházi munkások, kik közül Szabó nevetve azt mondta: „Ugy kell nekik, mért nem vigyáztak" Ezzel tovább haladtak Mózsi Ferenc azonban utánuk szaladt s megtámadta őket. Tuboly elmenekült, Mózsi Ferenc és Szabó György között végzetes dulakodás támadt, melynek hevében Szabó Mózsít a nála levő tőrös bottal három helyen, Mózsi pedig Szabót 5 helyen megszúrta. Mózsít egyik szúrás szíven lalálta és a helyszínen kiszenvedett. Szabó súlyos sérülésével Telekv-uti lakásába menekült, hol Fodor dr. kötözte be. Elsőnek Kovács Lajos reudőr jeleni meg a színterén, majd Hajós reudőrtiszt kíséretében dr. Goda városi orvos, ki már csak a a halált konstatálta. A hullát hullaházba szállították, hol felboticoliák. Szabót a mentókocsm a közkórházba Utték.
Ozigányok.
Amint idegen i-zigényt pillant meg a rendőrség az ismeretes sátorlakók között, azonnal gyanú férkőzik hozzájuk és legtöbbször nem alaptalanul A napokban három idegen cigányt vett észre Hajós rendőrbiztos és valóságos hadicsellel sikerült csak őket a menekülés közben elfogni. Az egyiknél egy levél volt, melyet vele vadházasságban élt felesége irt neki Háezfal várói. Az ebből kiérozhetó gyanú vékony szálán a rendőrség széleskörű nyomozást ¡11-dított meg, mely már eddig is meglepő eredménv-nyel járt Az egyik cigány Szénási Lajos, kit nagyobb bűntény terhel Lipótvárról szökött meg még júniusban Öesese pedig két gyilkosság gyanúja terhel szökésben van és Abanj-Toriiumegyéből sikerült neki idáig eljutnia A harmadik is bizonyosan ludas, valamiben. Arcképeik már meg is érkeztek a rendőrség intézkedése folytán és a további nyomozások bizonyosan érdekes bűntett felderítésére fognak vezetni.
Életunt csolédleány.
A Csengeri-iilon egy tanítónál volt szobaleány a 18 éves Horváth Erzsi. Szülei jó módit omberek valahol az alföldön. A leány előadása szerint Domborult egy nagybátyja van, akiktől mikor eljött azzal vádolták, hogy ruhaszövetet lopott tőlük, de e vád alól a helybeli rendőrség elölt tisztázta magát. A csinos, jó modorú leány lelkét ugyliitszik nem elégíti ki 11 cselédi helyzet és előkelőbb udvarlők után áhítozott, egy rendórtisztviselót is üldözött szerelmével, de eredménytelenül De azért attól sem idegenkedett, hogy olcsó pénzért szerelmet árulgasson a titokzatos éji sötiVthcu Valami szerelmi csalódás miatt megunta az életet, mely neki züllést okozott és 5 csomag kénes gyufiu4b>ttnl akart véget vetni szombaton d. 11 1 és 2 óra között. A gyorsan megjelent orvosi segítség megmentette a szerencsétlen leányt, akii most a kórházban ápolnak
n. dobronaki rablógyilkos
A dobronaki erdőben Rózsás Imre kintornás ellen elkövetett gyilkosság tettesit a csendőrség elfogta. Sárközi Mihály 28 éves vasmegyei cigány a tettes, ki bevalotta tettét.
•T A\'!.» .
^^ I " ^^ a legjobb és légfínontább
VJIQDi 11 Czipö tisztítószer
Eqvedüli nyarosTrüzSchulz jun. részv-lárs Lipc^esfgei;
ZALAI
Oh Jaj!
Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen = gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillá
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Dobosa 1 korona és 2 korona -—. _. Próbadoboz 60 fillér
Fi él iiiUIUnl riltér:
„NADO R"
Megfojt ez az át- gyógyszertár EH,r ■•»P«««"»
kozott köhögés 1 l.éiM«l, VI., Vétl-Hrit 17. núhitr ■»HMifltitl.
1909. OKTOBER 26.
EREDETI STASSFURT1
40 -os kálisót ós kainitot
valamint az fiaaxaa egyéb műtrágyákat lag. olcsóbb áron azállitja 1ZZI
Kapbató flagykanlzsán: Bilui Ujos, Práger lila. Halk Syula
ii Csáktornyái. Petó Jené gyógyszertárakban. =====
Kalmár Vilmos
a staaafurti Káliayndikátaa vezérképviaelöje BUDAPEST, VI., Andráaay-ut 40.
5492/tk. 1 »08-
Árverési hirdetmény.
A usgykunízsai kir. törvényszék, mint tolekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy Plauder Jnttus kiskanizsai lakos végrehajtalóuak Révész Adáiu kiskauizsai lakós végreha|lást szenvedeti elleni 40 kor. tóke, ennek 1U07. évi julius hó 20 napjától járó 0" „ kamatai, 23 kor. úO till. per, 21 kor. 90 lill. végrehajtás kérelmi, 10 kor. 80 lill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir törvényszék területéhez tartozó s a ukauizsaí 2040 sz. (jkvbeo - 8040 hrsz. ház. udvar s kort »»« kor. becsértékhen a nagykanizsai takarék-peuztar ulóajánlata lolytáu
1908. évi november hó 25. napjának d i. 10 órakor
ezen tkví hatóságnál Dr. l\'losszer István felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbeujátlével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár 1500 koroua. Az utóajáulat akkor is kőtelező, ha az ejáulattevó az árverésnél meg nem jelent lia az árverésén az utoujiiulutual nagyobb ígéret nem tetetett, az ingatlan az ajánlatottevó által megvettiiek jelentetik ki. Az ujabb árverés költségeit a vevó az ígért vételáronlelul köteles fizetni. Árverezni kívánók tartoznak a becsár l U"-,,-át készpénzben, vagy ertekképes papirbau a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Nagykanizsán, 1908. évi október hó \'i napláu.
8KE3. ... ii-E-.— - — - —¿III rr-B----
6200 tk. 1908.
fog. Kikiáltási ár a fentebb kilett beusár, melynek kétharmadánál alacsonyabb áron az ingatlan el nem adatik. Árverezui kívánók tartoznak abecsár 10°| -át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság
Nagykanizsa, 1908. évi szept. hó 28 napján.
f>2tic|tk. i\'joh. Póthirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telek- I könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a nagykanizsai segélyegylet szövetkezet végrehajlatónak Dömötör József díóskáli lakós (jelenleg fegyenc a soproni | fegyházbani végrehajtást szenvedett elleni 89 K és láruléka iránti végrehajtási ügyében 6041. sz. alatt kibocsátott árverési hirdetményben az orosztonyi 711. sz. tkvben 077|I0 hrszátnu szólőföld a pogácsa-völgyi dűlőben 140 K, 677)100 hrszáin alatti szóllő 1 ugyanott 148 K, B.77IIOI., hrezámu szóllóföld u. o. I 14« korona becsértékben
I
1908. évi december hó l-aő napján d. e. 10 órájára
Orosztony község házához az 1881: LX. t.-c 170. §-a alapján a veszprémi székes káptalan alapítványí pénztára végrehajtató érdekében is 1000 K tóke követelése és járulékai kielégítése végett megtartatni fog.
A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság.
Nagykanizsa, 1908. évi szeptember hó 28-én.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, miut telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a veszprémi székes káptalan alapítványi pénztár végrehajtónak Molnár József szegfalusi hegyi Hegedűs Fereucné szül. Szegedi Julianna orosztonyi és Dömötör József jelenleg soproni lakós végrehajtást szenvedett elleni l\'tiOO kor. tóke, ennek 1900. évi julius hó 3. napjától járó ü*|u kamatai a lejárt kamatok s>u„ késedelmi kamatai 4b kor. per, 25 kor. 20 lill. végrehaitás kérelmi, 40 kor 75 lill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek erejeig iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a dóskáli 285 sz. tjkvben A f 7o\'J hrsz. szóló és piiico a szegfalusi hegyen 187 uépsorszámu házzal 092 kor. a kerecsetiyi 125 sz. tjkvben A t 410 hrsz. szőlő Lucabegyen 134 kor. a kerecseuyi 498 sz. tjkvben A j «00 hrsz. szőlő a törökcsapásou 400 kor. | 781 hrsz. szőlő a török csapáson 408 kor. becsértékben és pedig a dióskáli ingatlan dióskáli községházánál
1808 évi december hó 18-lk napjának d e 9 órakor
a kerecseuyi ingatlanok pedig ugyanaz napon délelőtt 11 órakor Kerecseuy község hátánál dr Kószeghy József felperesi ügyvéd vagy helyettesse közbeuiötté-vel megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni
Könyvnyomda, könyvkötésiét, papír-, könyv- ás zenemü-kereekedéi
Mindennemű hangszerek és gramaphonok a tegolceóbb árban kaphatók. __.
riup n iiuíji
Olék-lér. Iikirikpiait épílit.
Ajánlja jól berendezett könyvnyomdáját mindennemű munkák díszes és ízléses elkészítésére jutányos árak mellett, rr Névjegyek, kórlevelek, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák stb. mindig a legújabb divat szerint készíttetnek, rz
Díszítitek, lampionok.
»
II k magyar ijsá|lrás szenzációi II
A NA>r
k magyar MzSnsig legkedveltebb lapja.
A 48-*» oexmóny 4a e magyar nemzeti törekvések egyetlen hO ée kérlelhetetlen szósiólója.
FJuctkesstd i
BRAUN SáRDOR
PeUJ6» «mkcMtö:
HACSAK BÉZA
Naponkint 125.000 példány
- Egy uám 2 krajcár. =
A Nnp előfizetési ára :
Egész évre Filivra . .
18 K 8 K
Negyedévre ..41 Egy hónapra 1,40 H
Fidibusz
A legkitűnőbb magyar ilclap. Páratlan népszerűségi Bemek szöveg Pompás képek Mesésen olosó 1 Egy szám B krajcár. A Fidibusz előfizetési ára :
Égisz ivro Filevre . .
8 K 3 K
Negyedévre 150 K Egy hónapra —.50 K
■atatiáayazáaiakat küld i kliéébliitil:
Bpest VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
GYERMEK-
leáuyka- és liu cipóink elismert
legjobb minségüek.
Araink olcsósága — tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott árakra
feltűnést keltenek.
ft cipőgyár r. t. nagykanizsai főraktára Fő-utca 12. szám Koron* szállóval szemben rendeljék meg szükségletüket.
„TURUL\'
1908. 0h"TúBKii 2fi.
Z A i, A I K u Z L O N V
Beszélőgépek
Kizárólag eredeti elsőrangú gyártmányok.

Részletfizetésre is olcsón kaphatók.
Legújabb lemezek.

IFJ. WAJDITS JÓZSEF
NAGYKANIZSÁN,
Deák-tér, (Takarékpénztári épUlet).
í
Szőlő-oltvány
ét veuaöiAI mg; képm árjHjiékimt ingj«" •> b«r
mulli kii Ülöm meg, »ki eximét tódulj«.
Kzen klinyvot ínég *z 1» kerje, nki remialni nem »kor,
mari sok htszno» tudnivalót tartalmaz
Epkiru illiáaytkkól, imirlkil it líripil iln> él lyikiru iniiikkll, n vtliíulilrii l>ol«»»ie-bél Vfcy én fél millió kén«l«t.
Olcsó ár ós pontos kiszolgálás. Ozlm:
Szűcs Sándor Fia
Bihardióazeg.
Már mostan |\\t\'
intézzünk egy levelezőlapot Richter F. Ad. ós Társa, kir lidv. es kuni. szálli-lókhoz. Bécs. 1 Operngasse Hl ós kértük hí árjegyzék bérmenios beküldését Kzen gazdagon illusztrált árjegyzék kimerítő le-irási tartalmaz a híres —
Horgony-köépitöszekré-nyekröl,
amelyek minden játékszerkereskedésbeu készletben vannak
Szép keblek
két hónap alatt a
Pilules Orientales
által az |
__egyedüliek j
melyek a kehleket fejlesztik, erósitik. i helyreállítják és a nói kebelnek pompás teltségel kölcsönöznek, az egészségre i káros hatás nélkül. Jólállva, arzení- í kuni mentes. Orvosi hirességektól —— — elismerve. Teljes diseretió. Doboza használati ^utasítással 6 K 46 lill. bérmentve.
J. Ratló gyógyszertár Párizs.
Haktár: Török József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
ÊKSZERGYAR.
1 I
I ■
í
Védjogy; „Horgonyt\'
ALinimení.Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pótléka
epv r\'giénak bizonyult liiiisior, moly már s\'jk i\'iv ota lo(íji)lib f i|<lslaiiicflil\'iipitiS nintnok blinnvult kôszvénynèl. 03ujn.il o< msghtlle-trki\'tl, bodörzsoli-kc|l|ion huinúUa
KlpyeliueitetC*. .Silány hamisítványok mi.itt Ixiviuutrláakuróvatuuk logyunk ós usuk olyan UTt-yol fogadjunk el, moly a, Horoony" vcdjegygyul u» a Rlohlcr cíftegyii »v-fullá-tott doLubu vau u»om»gi>lvu. Ara üvegekben K -80. K 1.40 rá K 2 - rá úgyszólván minden pyó/vuzortúrban kaphatoT Főraktár: Torok iozief pyófgruerráznól, (luüapeit.
0\'. RlcMtr DföjifMerliri 12 „Aruy ralaiíof,
l\'r.ttfábau, Kliubotlmtrasu! fi i vit J Mindennapi «lAtkuliliv.
í«Hr

•szállít. fnjtiszta-sagcil jótállva. oQ.\'-VSt**\' legdúsabb válsaz-
lékbun a már évek óta elsóuck és hgmegbiz-hstóbbuak ismert:
KiikUllomontl alsó szolooltvány telep tulajdonos: CASPARI FRIGYES.
Medgyes 94 az (Ntgyknkülló-mi gye .
fillik kapca írjigjrtikit kirill ----
Aí árjrpvriikhcn tnlá butik n* oiszíg minden lésrébó érkezett ilitmiró llltllk, cinclligm minden szntöbir-t >kn* inepientlelrsenck megtétele elöli az tsmeiAs szeme. viseKekii"\'! ugy íz»-, mint i.áahclileg bizonyságot »sörözhet ntogiiiirk tinit Milotilip liHillin ■ i|klz-kituá|lril.
Villamos tizemre berendezett arany*, ezüst- cs ékszeráru - műterem.
Különleges készítmények! „ ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj foglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészítünk
Eladás részletfizetésre is!
BERÉKY JÓZSEF ÉS FIA
ékazorési, Nagykanizsán (Városháza átellenében.
Tiszcaaágnm 30.000 korona kemwug.
Beható tanulmányozások
• rclm^nycitAl: llOgy ■ohlrhi nsMVH»\' aa*t>I>Aiia niitiWi n vit* ben MkArinflitg vagy hMeg, kvinóny vagy lágy - KV</ron éa aró* ••i» hftb»«(k i könnytó
hatol a »xuvatb», m*g-Upö gyuraan obija a •t«nny«t, MtálkUl, hogy M atóV«tu«k l«>K\'-kvv\'éibA i< Ártalmára volna. S0H10HT atar-vastaappana t«lj«»«n
tUiil^ ment mitrú *Ujr<t«okt«»l; t-vlÍK«\' ii k óta eio\'onln miiii *«-if-l)*n al«njobbat>y »«uk> ból itti.i|Uiv-».
KamiiMluta mlutUn tinatltAai cAlra mht-ilsnnamü moiA#liui a Jótan páran*
c»oUt a ét minden hát* tartatban jelenM-k «nyon raociakarlt időt, munkát 4» pánit.
ZALAI KÖZLŐN V
1908. OKTOBER 20\'.

^xy^wroc^sc^^ooooosoOOCOÍ:
M OLLAFÉLE
SEMDLITZ-POR
Csak akkor valódiák, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-íéle 8eidlllz-\'porok i<i.ió< gyógyh.lksa > legmakacsabb gyomor-elteetbínlalm.k, gyomorgörcs í. gyomorhir, rögzüli székrekedés, niéjMmal vértolulie, aranyt. és « legkülönbözőbb nOlbelegeégok ellen, e jele. hAelew A éttiie.lek 61. minőig nagyobb cUe.je.Urt «.»e.1. Are egy lepecsételi ered "\' doboznék 3 kor.
■Ii»ihI«H»»o»4 Ittrvényllnc ÍVnylMetiuk.
M dL lr-FieilE
0 R
X
w
8
SOS - BORSZESZ
í;
P.ek uLbnr wjlnHI ht "\'\'..dcgylk üveg MOLL A.
Csak akkor valódi, y4djei(ré| ianic(| fel> >A Moll>
(j fellrstu ónotaltal v.n i»t»«. A Moll-féle só.-borsz.sr x> nevezeteid ml.il íéjdalomcelllaplló bedIJrzeBUel szer í • köszvény. csui 4« » meghűli» egyeli kéretkeioiényelnél logi«me;eie«elib népszer.
Egy ónozoll iradstl üveq ára 2 korona
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb möd«<er «ierl.il késillek gyerme* e. hölgy suppanl a bör
okezerO ápoláséra gyermekek a felnőttek réazére. — Ara darabonként 40 flll.
öt darab I kor. 80 flll.
Minden darah gyermek »tappan Moll A. védjegyével van ellátva.
Mell A. gyógyszerész\'Vs? és °kír. udvari szállító által,
Bée.i, Tuiililaiibeti 9. Ht.
Vidéki megrendelések najmnla poilautánvél melleit teljesíttetnek.
A raktárakban lessék határozottan „MOLL A." aláírásával
és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.
oocxxxxxxxxxxx:
Meghívó.
A Délzalai takarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán 1908. évi november hó 1-ón délelőtt 10 órakor saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket meghívja.
Nagykanizsa, 1908. október 11-én.
. Az igazgatóság.
TARGY80R0ZAT:
Igazgatósági indítvány a társulati részvénytőke felemelése iránt és ezzel\'kapcsolatban a társulati alapszabályok 1. §-ának módosítása.
A
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesíteni az ópitó közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Fótörekvéseiu oda fog irányulni, hogy az épittetó közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés osakis a saját vezetésein és felügyeletem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony épitéstól kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépniúalapozások elkészítését, nemke-vésbó javításokat is előnyös fellélelek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokká) stb.
Kómives-niesteri vizsgára fi hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek eló,
Az épittetó közönség brosefi pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLOY JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös tér 21. szám alatt.
XXVII-ik magyar királyi
jótékonycélu államsorsjáték
Kzen sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog fordíttatni.
Kzen sors|étéknsk 11969 nyereménye 365,000 korona összegben készpénzben
FŐNYEREMÉNY 150,000 KORONA,
továbbá
1 főnyeremény I
20.000 kor. 10 000 „ 5.000 . 8.000 „
10 nyeremény ás 1.000 kor.
ISO „ . 100 „
800 „ 50 .
1500 . . 20 .
10000 . 10 .
Húzás visszavonhatatlanul 1908. év december hó 30-án-
Egy sorsjegy ára 4 korona.
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám-, és sóhivatalnái az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytözsdében és vélté-üzletben.
Magyar kir. Lottójövendóki igazgatóság.