Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.1 MB
2015-02-26 15:44:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
284
1941
Rövid leírás | Teljes leírás (334.72 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. november - 44-48. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 44. SZAM.
NOVEMBER 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Elöttlfltésl árak: Egén tvic 10 koron«, ítlevic 6 koron», negycJívte 2 koron« 60 Ali. Egyet azám ára 20 Ali. Tanároknak, tanítóknak, Jegyzőknek és allaml tiaxtviielóknek I évre 8 korona, fél évre 3 korona.
Városi közgyűlés.
lla a munka eredményét a ráfordított illóból itéinök meg, akkor a keddi városi közgyűlés legfényesebbek egyike, közé lur-loznék. Mert délután 3 órától este fél nyolo óráig üléseztek városatyáink — a szófaragó műhelyben — amint a képviselőtestület gyü-lesoit egyik szellemes virilista nevezte.
Hála a gondviselésnek, hogy szónokaink nem kerülnek pénzbe, mert különben koldusbotra jutna ez a város. Amit egyik városatya elmond tíz szóval, azt a másik akarnok hosszú, unalmas és bosszantó orátióban tálalja fel,
A közgyűlés 17 pontja kőzött úgyszólván egy sem volt. mely alkalmas lett volna arra, hogy hosszabb vitát provokáljon. Hanem a világ csak hangulat. A képviselők hangulata pedig a bérkocsi szabályzatnál nyilvánult meg legjobban, melynél nem kevesebb mint száz beszéd hangzott el és a gyűlés tartamából két és fél órát foglalt lo. A liakkeresek meg lehetnek elégedve, de a publikum nem, mert egy személy a vasútról be 1 korona «0 (Iliért fog fizetni. Azaz azt hisszük, mégis a fiakkeresek járnak rosszul, mert az utasok 50 százaléka inkább gyalog jur ki és be, semhogy a nagy fuvardíjat li/.esse. Jól tennék a bérkocsisok, ha a beadványban kérnék a tarifa o pontjának leszállító megváltoztatását, Bizony jól járnának vele.
Hogy az eddigi tarifa szerint se volt rossz dolguk a bérkocsi tulajdonosoknak, mulatja az a panasz, moly ellenök elhang-
Kclclós txakeaaió: Kerti1» Jó?.«ff.
l.aptulnjdonos ci kiadó,
IFJ. WAJIHT.N .HV/.sr.r.
Szarkaartoaág. Nagykanlna, Hunyadi-utca 30. Elófliatáaek 4a hlrdatéaak Ifj. WaJdlU Joiaet könyv, keraakedáaábe kGIdondók. Megjelen minden hétfőn délben
Rotschild Jakab dr. indítványa.
A keddi közgyűlésen Rotschild Jakab dr. képviselő azt az indítványt tette, hogy tekintetbe véve a gyámi pénztár közöli államosítását. e pénztár tartalékából, mely körülbelül 200.000 koronát tesz ki, létesítsen a város társadalmi és [megyei hozzájárulással Ili éven aluli gyermekek nevelésére és oktatására való gyermekmenhelyet. Az indítvány elfogadtatott, az előmunkálatok megtételére lő tagu bízottaágot küldtek ki és ezek az indítvány tárgyalás végeit a legközelebbi közgyűlésen napirendre tüzelik.
Hogy az iuditvány megvalósítása mily nagy horderejű szociális érdeket szolgál, semmi sem bizonyítja jobban, miulhogy a városunkban 8 hónap óta megalapítóit gyermektelepnek eddig 07 elhagyott gyermek tagia volt és a legutolsó napokon 46 ujabb be|elentés tétételt a felvételre.
lla o gyermekek néhány tanító családaatya felügyelete alatt megfelelő szellemi és testi munka kötött fejlődhetnék, a leghasznosabb polgári intézményt dicsérnék az onuan kikerültek. Mert most bizony a menhely gyermekei uemcsak hogy a legszegényebb, de sokszor erkölcsileg züllöltebb családokhoz kerülnek, ahol az intézmény céljaival ellenkező eredmények éretnek el.
Ha az állam azokat a pénzeket, melyeket igy magánosoknak tizet, az árvaház vagy szeretetháznak Űzetné, a kérdés financiális oldala nem ütközuék nagy nehézségekbe.
Nem először tölte Rotschild dr. ez indítványt a képviselőtestületnél, de ilyen konkrét formában, mely egyszerre a megvalósulás felé terelte volna az Ügyet, még nem. üdvözöljük o humánus índitványt és annak megvalósítását tőlünk telhetőleg szeretettel fogjuk támogatni.
zott. Hogy t. i. a hajnali vonatokhoz alig megy ki fogat, már pedig ez nem a szegénység jele. Ilyenkor különben legjobb a vasútnál levő rendőrnél ez esetről jelentést tenni. A tarifát majd megkapjuk a bérkocsin. ha igénybe akarjuk venni az alkalmatosságot.
Érdekesebb pontja volt a közgyűlésnek a pécs—varasdi üt elkészítéséről szóló jelentés. Ezt az utat (Teleky-utj valósággal eltorzította az állami szükKcblüség. Ugyanis nyolc méter szélesség helyett csak hat méter kőburkolatot kapott az ut, ugy, hogy a kocsik a nyári porban, majd a mellette levő puha, poros utat használják, örömére a lakosságnak és a közegészségnek De azért-a 8800 korona városi hozzájárulást követeli az állam. Ez ellen most ismételve felfolyamodással él a tanács u közgyűlés jóváhagyásával.
Villányt Henrik dr. interpellált, hogy a Szemere-utoai terebélyes fákat miért vágatta ki a tanács? Véosey polgármester felvilágosítja, hogy túlságosan terebélyesek voltak és egészségtelenné lelték az utcát (?) Mit szólnak ehhez az orvos u-ik. mit a közegészségügyi bizottság?
A napirend előtt Sebestény Lajos ügyvéd bejelentette, hogy ujtiépi Elek Lipót a pénzügyi bizottság egy küldöttségének óhajára visszavonta lemondását és most ismét elnöke let\', a pénzügyi bizottságnak.
Csak ogy virátf,szálai...
Szakadatlan hangzó halotti harangszó — \\la egyik elhallgat, elkezdi a másik; Szivünk drága gyöngye: szemünk hulló könnye Nyomán az anyaföld íszamosra ázik.
Hogyha egy mederbo gyűlne egyszer egybe Minden elhullott kóny széles e hazába : Hömpölygő hullámmal átszelné a rónát Tisza-Duna mentén egy új folyam árja . . .
Magyar temetőknek minden zúgja tömve Kgy-egy sír minden kis talpalatnyi földje, Kalászos rónáink, szorgos hangya népe Mini a pergő kalász, ugy omlik beléje.
Rágódik kebelen koruuk szörnyű kór|a, Véres háborúknál réinesb rombolója ; Alattomban támad, tizedeli népünk 8 pusztítása elé tohetetlen nézünk.
Csirájában fojtja a fesledő bimbót,-Liliomot hervaszt, lenge száron ríugót, Sudár jegenyéink ledönti a porba — Néma temetőkön ott hevernek sorba.
Deák Ferenc kéme.
Irta : Oaoór Qáapár.
A szenllászlói emeletes kastély parkjába egymásután perdül\' be a sok csengős, négyes fogat. Hittalmas szál emberek kelnek ki a könnyű agyagfutó bricskából. A Deák-had — Tárnokból, Kehidáról, Kgerszegról. tíyörgy, Lajos, József az ismertebbek. Még egy, aki kiválik a famíliából, bár fél fejjel kisebb a többinél, de mégis nagyobb valamennyinél : egész ország szeme függ rajta, hile, reménye kiséri minden léptét ezekben a szomorú esztendőkben — Deák Ferencnek.
De hát most nem politizálni jönnek az urak. Húsvét másodnapja vau s ez a nap zalai ósszokás szerint a família legidősebb tagjának van szentelve. Deák Klárának, Oszterhuber József feleségének. Hozzája száll e napon vendégségbe az egész família, hetedhét vármegyéből
A politika irányában hát hasztalan szimatol, bujkál és fülel most az urak közt az a karcsú szalon-gavallér, aki hívatlanul is legelsőnek érkezeti a házhoz. Fiiess ur éz a barna legény, bécsi indigeua. Az
Ks mi látjuk őket szenvedve hervadni, A halál csókjától élve elhamvadni, Tüzes poklot járni, megváltásra várni . . . — S megyünk lehetetlen a sirjokat ásni . .
Kegyelet szent napján, ha dér száll a földre: Sirjaík virággal, koszorúkkal födve
_ S egy könyörgő szózat, mely e hazán áthat,
B koszorúkból kér — csak egy virágszálat!
Ha minden sírhalom minden virágcsokra Csak egy virággal lesz kevesebből fonva, Amit az irgalom ko-arába szánlak: Életet jelent ez sok halálraszáutnak
A sok virágszálból virágerdő lészen ! S arat az irgalom! — Ugy fogadja készen Az ellent, mely aztán már hasztalan támad! S nem kér hozzá többel. - csak egy virágszálat!
Ballá Miklós
Akiktől tanulhatnak kisgazdáink.
Bolgár kertészet Nagykanlzaán.
Nagykanizsa, október \'25,
Ha nem is olvasnánk oly gyakran a földmive-lésügyí míniszleríuinuak bolgár kertésietról szóló hivatalon kommünikét, akkor is bátran állitanók, hogy a magyar földmives sokat tanulhat az igazán hangyaszorgalmú bolgár kertészektől.
KI elnézem néha azt a sok növényfajt, mit a piacon árulnak. Mikor körülbelül egy évtizeddel ezelőtt Nagykanizsára jöttek, egyszerűen ugy hívták óket: .paprikások." Mert akkor csak ezt termeltek. Ma már a legkülönfélébb honyhauövényeket szállítják a nagykanizsai piacra.
8 milyen pompás növényeket. Amiből kis-kanizsai gazdáink alig szállítanak a piaura, mert nem termett nekik, abból a cikkből is sok van nekik. Mert az a gondos gazdálkodás, melyet ók Őznek, legyőz minden akadályt. Munkájukat siker koronázza.
Mikor először jöttek Nagykanizsára, csak egy csoport volt. Ma már 4—5 csoport termeszt és árul Nagykanizsán. Tormelvéuyük nemcsak u fogyasztó, hanem a termelók közt ia népszerű. Nem egyszer láttam ott kisgazdák feleségét vásárolni.
A bolgár kertészek lehet mondani, konkurrensei h\'ttek a kisgazdáknak. Krre vezethető vissza Darányi miniszter akciója, mely a bolgár kertészet meghonosítását célozza.
Darányi akciója csak dicsérhető. Félő azonban, losz-e annyi sikere, minőt joggal várhatnánk. Mert, ha kisgazdáink a bolgár kertészekkel versenyezni óhajtanak, ugy nem lesz elég, ha a bolgár kertészet szakmabeli részét sajátítják el. Akkor tanulják meg kisgazdáink\' ezekuek a bolgároknak mesés szorgalmát, kitartását, szívósságát, takarékosságát és végül üzleti szellemét. Mert a bolgár kertész a kitűnő szaktudáson kívül ezekkel is fel vau fegyverkezve.
Az ősz elején beszédbe elegyedtem egy ilyen bolgár kertésszel.
— Mondja csak Iván — így hívták a meg-szóllitottat — maguknak mindig jó termésük vau ?
ZALA] K ii Z L Ö N Y
— Muszáj annak lenni, — f«\'«"« 6 olJiD természetesen egyszerű hangon, mintha annak igy kellene lenni. — Mi dolgozunk, veszódüuk egész uap, ba kell éjjel is, miért ne legyen jó terinéíOnk. Mi nem járunk mulatni, mint a magyar gazda, — j mondotta tört magyarsággal. Mí csak dolgozunk és dolgozunk.
Rs ebben van aikerük titka. Azt mondják, hogy évente pár ezer korouát gyűjtenek itt össze és vitinek haza Bulgáriát)» Megérdemlik
Ha mi ilyen sikert akarunk elérni kisgazdáinknál, akkor neveljük beléjük a bolgár nép itt vázolt tulajdonságait is.
HETI HÍRADÓ
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
CF Szalonszociálisták. A kitűnő Sipulusz egyik tárcájából olvastuk nemrégiben omez elnevezést. Ó azokra alkalmazza, kik elvben folyton kérkeduok szociális érzelmükkel, szociális jelszavakkal. S amennyire helyes törekvés, még a klerikális érzelműek sorábau is, a szociális eszméknek a társadalmi élet minden fázisában helyet bizlosítaui, ép oly nevetséget), ha valaki csak elvben kérkedik szociális érzésével. Azt értjük, hogy például egy gyáros résztvegyen minden szociális összejövetelen és a társaságokban" dicsérje a szociális apostolok munkáját. De, hogy iigysneniiek a gyáréinak u műhelyében rosszak a munkabér viszonyok, gyakoriak a bojkottok, ezt igazáu nem értjük. Vagy a gyáros ur szalon-szociálista. Ismertünk munkaadót, ki — állandóan piros nyskkeudót viselt — minden tettét arra irányitolta, hogy a munkásság szemében, mint a szo-ciálisták népszerű vezére tüujöu fel. A rendőrség pedig a szociális érzésű munkaadót elitélt« a vasárnapi munkaszünet megszegéseért, inert az alkalmazottait vasárnap dolgoztatta. Vagy ki nem látóit még olv Zsurflt, ki hanyag előkelőséggel kérkedik szo-| ciális érzelmeivel a szalónok prrkotjén és aláreudelt-
1908. NOVKMBKR 2
jeivel durva, nem mint ogy szociálista, hanem mint egy kocsis. Jgy festenek a szalonszociálisták, a
szocializmus stréberjei.

|—| Gyermekek a tüdőbetegekért Az elmúlt hétről igazán elmondhatjuk, hogy a .humanizmus jegyében állott." A József szanatórium egyesület helyi bizottságának esdő szava csengett mindenütt: .Csak egy vifágszálat!\' Kuszicska dr. tanfelügyelő okos reudololo sordmpóba szóllitotta a megye diák-i ságát. A gyermeksureg — érdekes jelenség — i mintha érezte volna milyen feuséges szép Ogv az. í inelyn k szeretetét e héten beleoltollák az iskolában, ! nem maradt meg az iskola falain belül. Hanem ktinn az utcában, hivatalokban, üzletekben, néha nyilvános kistermekben jelent meg egy-egy lelkes győrinek ét a poetikusan szép jelszó alatt igyekezett az emberek szivére hatni. 8 akadlut-e oly kérges szivü ember, kit a humánus ügy és a gyermekek ártatlan esdő ■ szava nem iuditana meg. 8okszor és sokszor, de mindig szívesen áldoztunk e héten egy-egy virágszálat. Amí.y örömmel adtuk a virágatálat, ép oly sajnálkozással gondoltunk tüdőbeteg embertársainkra, Nem lohut eléggé sokszor hangoztatni eunek a mozi «alomnak fontosságát. Miudenkinek kell áldozni, ha egy virágszálat isi . . .
Halottak napján.
Irtn : Herexeg Ferenci.
Kérlek, kedves olvasóm, ne dobd el boszu.iati ezt a lapot, hanem szenvedd ol néhány percig a kellemetlen érzést, melylyel a keserű és megszégyenítő igazságok fo>zegetése jár.
Hatalmas tüntető menet vonul el lelki szemeid előtt. A tüdővészesek tüntető menete. Nyolcvanezer ember, akinek szemében már olt vibrál a halálos félelem. Órákon át látod óket vánszorogni és a r>t• lénél«« menet még sem alwr véget érni. Fakó arcú horpadt mellű parasztok, kikuclr sovány válláról o.y lurán lóg a dfra szűr Kiaszott úriemberek, akik fázva vonják össze prémes kabáljukat. Munkásemberek, akik erőtlenül vonszolják maguk illán a nelw csákányt Azután a huszeszteudősök serege! A tialal leányok, akik menyasszonyi ruhában öltöztek és ie-
ördög se tudja miféle szél hordta ide ezt a németet ós Zala legrejtettebb zugába, a Deák-had göcseji fészkébe. Nem tudja, ám nem is töri felelte a fejét senki. A vendégnek, luig tisztességesen viseli magát, nem uéz itt a gyomrába senki. Még kezet is fog vele minden Deák, mikor elibük ment s édeskés mosollyal segíti le őket a kocsiról Fiiess ur.
— No György ur, mi u|ság vau Tárnokban?
— Hál- Istennek, szépen érik a répám Flíess ur.
.Fiiess ur* morog egy germán szakrameutumot,
aminek ez a jelentményo: egye meg a kukac a répádat, uem arra vagyok én kíváncsi!
Fiiess ur tudniillik a természetes dolgokkal nem törődik. 0 titkokat kutat, minden áron re|télyes tüneteket, sugást-bugást: komplottot szimatol Göcsejben. Kiért küldték, ezért fizetik, erról kell uekí jelentést tenni Bécsben. Mert Flíess ur Bécsnek a spionja, a Deákok, kivállképeu Deák Fereuc oldala mellé kirendelve. Olyan időket éltünk akkor, hogy tizetett Flíess urakat küldözgettek felülről, még a Deák Ferencek házi tűzhelyébe isi
Deák Ferenc egyszerre tisztában volt e küldetéssel.
— Ördögöt jött ez ide nyelvünket eltanulni, földet venni, közénk telepedni, ahogy mondja. Spión ez a Flíess ur, gyermekek, vigyázzatok előtte a nyelvetekre, még ha tréfáltok is. Hej, tréfából se szabad már magyarnak lenni!
A .gyermeket" (a Deák-család tagjai voltak a Ferenc uyelvén) hamar bevették a haza bölcse intelmét s féléve már, hogy Flíess ur köztük settenkedik, mégse hall egyebet tóink, miuthogy szépen érik a répa, ragyát kapott a dohány, hó ütötte Badacsony
tőkéit. Sót brúdert is ittak Fiiess úrral, ölelgették, cirógatták; dicsérték, mily hamar megtanult magyarul, már egész pompásan el lehet vele diskurálni ; laggatlák. mit csinálnak Bécsbon, igaz-e, hogy a császár őfelségéitek egész héten náthája volt, hogy a felséges császárné tizeuké\' hófehér paripát kapott presentbe a török szultántól, Ito^y Suierling bajuszt növeszt és hogy 8zent István tornyára aranykeresztet\' küldött a muszka cárV
Fiiess ur kétségbe kezdett esui. Ha soká igy megy, még majd el is csapiák!
— No majd az ebéd alatt! — remélkedetl A pompás ebéd, alüzes badacsonyi, majd csak ineguyitia a szálát ezeknek a rejtélyes zalai sphinxekneK js Majd csak kifecsegnek valamit. Várni és figyelni tehát!
A Deák-had pediglen ott állja már körül u pipázó nagy tölgytaasztalát. Asztalfőnél .Klára tanti", mellette Fere^í, balkezénél legkedvesebb örtse Gyuri. Az urpk húsvéti kemény tojást falatoznak, frissen sült hófehér kalácscsal, meg sonkával. Csak imént szentelte löl a templomban a lászlói pap. Még harmatos is a szentet víztől minden falat.
Melléje édes mosolygással, hamis szemvetéssel kínálja sorba az urakat tüzes barackpálinkával Deák Györgyné, a csodaszépi bécsi olaszvérű l\'rofelti Karolina Udvari dáma volt a Profottilány, ott akadt meg ra|ta a Deák Gyuri szeme, mikor feljárogatott a császárvárosba gárdatiszt nagybátyához. KI is vette, haza ¡8 hozta Tárnokra, de soha meg nem bocsátottak neki érette a Deákok Hát nem akad elég szép magyar leány, akinek beköthette vó\'u\' a fejét az a Gyurka!
Am azért Karolina hamar szívébe lopózott
minden Deáknak, akárhogy haragudtak miatta a férjeurára. Olyan édes is volt az az asszony, mikor tört magyarul elkezdte .Tyury" zui Györgyöt, .lé Lajsi\'-zni Lajont, „Fu|kó páesí.-zní Deák Ferencet. Meg nem állta volna mosoly nélkül a kőkereszt re, mikor magyar szóra nyílott vérpiros ajka ^
Flíess ur is Karolinának csókolt kezet meglepetésébe a háziasszony helyett. Jís Fiiess urnák is saját parányi kacsójával tolta szájához a pálinkát kuplcát.
— ltyék, Fiiess ur, ketyes egesegíre!
Tessék már most kémkedui!
Az a pár szó, az az egy asszonyi pilluulás végkép megbomlasztotta Fiiess urat. Már jnaga sem tudta, mit mond, mikor moudia:
Még egyet!
Az olasz menyecske kacagva töltött neki másikat:
— Tessék, inityon szíveseit!
Fliss ur árnyékként követte inneniül \'miuden mozdulatát a csodaszép tereintéaiiek. Annak sem esett terhére.
Mire kifogyott a barackos kristályüveg, Kliesí ur elfeledte Bécset, el Bécsnek hatalmas rendőr-prelekiusát és a hatalmas prefektus atyai iutelmét. hogy kivált a magyar menyecskéklót őrizkedjék, inert azok hamar megejtik,\' elcsavarják a fejét s olyan rebellist csinálnak Fiiess úrból is, mint a Diákok, pedig azok is Bécsben nevekedtek, a felséges udvar közelében.
... A pecsenyénél megkezdődött az élénk diskurzus. A legélénkebb tracscs, mint mindig, ba Deák Ferenc ott ült az asztalnál. Ó vitte a szót ma
ISI*. NOVKMBKR 8
ZALAI K u Z L u N Y
müldötve kacérkodnak a halállal. A nyurga fiuk, kiknek szívében forró vágyak lobognak és kiknek arca eltorxul a félelemtől.
Ainit a hatalmas állam nem tud megcsinálni, utal megpróbálkozik a gyönge társadalom. A Jótsef-Bzanatorium egyesület megragadó hévvel, bánatos szivósággal harcol az alattomos ellenséggel. Vezető emberei fáradhatatlanul tervezgetnek, iruak, szónokolnak, izgatnak, kérlelnek és koldulnak, hogy fölrázzák közömbösségéből a társadalmat.
A stives olvasó most már tudja, hogy cikkem lulajdouképeu reklámcikk akar lenni. Valóban az. Az életűek szeretuék reklámot csinálni a halállaí szemben. A reménynek, a verőfénynek a csüggedés s az áruyék princzipuma ellen. A Szanatórium Kgye-sület egy megkapóan gyöngéd ötlete adia kezembe n tollat. Felhívást tesz közzé, melyben azokhoz lordul. akik halottak napján virágot tesznek kedveseik sirjára. fia mindenki csak egy virágszállal kevesebbet Ion koszorújába és az egy virágszál árát elküldi az egyesületnek, akkor megigéri. hogy megmenti ezer llidóbeteg ember életét.
A7 enyészetet állítani az élet szolgálalába, a a halottak napját a reménység ünnepévé avatni: gyönyörű gondolat Aki valaha már végigszemlélte et végigszenvedte egyik kedvesének lassú elsorvadásai, akit tehetetlen fájdalommal töltött el egy if|u elet korai elliamvadása : az meg fogja érteni a Szanatórium Egyesület szózatát S aki megérti, az hozzá tug járulni a nemzet szégyenfoltjának letörléséhez. A Józsel Kir. Herceg Szanatórium Egyesület cini» Budapest. IX., Lóuyay-ulca 4;.
— Osend a nyomdákban November ü-én megállnak u nyomdagépek kerekei, a szürke ólombetűk mozdulatlanul feküszuek apró rekeszeiben, nincs munkáskéz, mely ósszesorakoztassa ókel. Nem lesz lurlap, nem lesz uyomdai termék. A kanizsai nyomdászok e napon vádlottként állnak a budapesti .sajtótörvényszék előtt. — Isnjeretes még olvasóink elótt a Fischel uyomdai sztrájk, amoly ugy Keletkezeit. hogy a cég egy I 2 éve olldolgozó alkalmazott-\' lát.elbocsátotta — a személyzet állítása szerint azért, mert a nyomdai munkásoknak a főnökök által is szankcionált árszabályát a személyzet érdekében szem elölt tartotta. A személyzet szolidáritási vállalt elbocsátott társátal és sztrájkba lépett, de később meggondolta magát és megállapodott a főnökkel olyan-loriuáu, hogy ha nekik teljes amnesztiát biztosit — elállnak a szolidaritástól s vissza lépnek. Ez meg is tórtént. Városunk többi nyomdászaira villámcsapás-
ként hatott a Fischel-személyzet iukollegíálitása s ezen eljárásukat röpiratokban hozlák nyilvánosságra, mely nem a legszelídebb kitételekkel illette az elpáholtakat. Ezért aztán sajtó utján eikövelelt rágalmazás címen pert indítottak a nagykanizsai nyomdászok ellen, de az ügyészség a vádat elojtelte. Ebben a vádlók nem nyugodtak meg, hanem a budapesti sajtótörvény-szék elé vitték az ügyet, melynek fótárgyalása november 9-éu lesz Hudapeslen.
— Esküvők Neumann Aladár helybeli gyógyszerész f. hó 5-én köt házasságot Práger Erzsi urleányuyal.
Kreiuer Ferenc Kaposvárról november 8-án kőt házasságot Dukász Fáuuy kisasszonnyal.
— Uj főispáni titkár. Zalavármegyei fő-íspánuuk titkárát, Bogyay Elemért berendelték a belügyminisztériumba titkárnak Helyébe kinevezték Marik Pál dr. árvaszéki iegyzót.
— Iskolalátogatás Békey Ignác fiumei polg iskulai igazgató iníut miniszteri biztos inog-látogatta a helybeli polgári iskolát. Két napi itt idó-zéso után a tanári testülettel gyűlést tartott, melyen u fiúiskolában tapasztaltak feleli legteljesebb elismerését fejezte ki.
— a tornaegyesület köréből A torna egyesületi élet ifjúi erővel pezsdül. A szellemi munkában eltáradt tagok nagy számmal látogatták. Ki az érdeklődés arra indította a választmáuyt, hogy vlvási gyakorlatokra is alkalmat nyújtson a tagoknak. Kz irányban az egyesület felszereléseit kibővítette.
— A jó orr. Nem a nagy orr, amelyet egész életén keresztül hord a tulajdonos, sem a hosszít orr, melyei néha-napján kap valaki, hanem a Unom szimatu ormuk van vetető szerepe a boldogságra törő éleiben. Akik nagyou közelről ismerik Vécsey Zsigmond polgármesterünket, azt állítják, hogy neki ilyen liliom idegzetű, do azért lormás orra tan, ami már nem egy hosszú orrtól megmentette. Igy a legutóbbi Hudapeslen tartott polgármesteri kongresszuson, polgármesterünket is beválasztották a választmányba. A belügyminiszter tir ó kegyelmossógéhez is el kellett vulna mennie deputációba. De az a legendás orr jobbnak tartotta, ha irán)át Kanizsa felé veszi a közgyűlésre, ahol a deputáció visszautasítása miatt nem kellett — megnyúlnia. Mondták, hogy remek diplomata szimatja van. Ki tudja, ha erre a pályára került volua . . . Akkor Kanizsa ezidei polgármestere most hosszú orral járna közöttünk.
— Déli vasút. F évi november hó l-éu a bndapest- -Csáktornya határszéli vonalon, a Márton-
vásár állomás és Pellend megállóhely kötött levő 173. st. őrháznál Haracska elnevezéssel személyforgalmi megállóhely fog megnyitlauii, mely megállóhelynél a budapest—prágerhofl vonal |eleuleg érvényben levő meuetreudjéuek tartamára a 20!). 210,215 és 218 sz. személyvouatok utasok fel illetve ki szállása céljából teltételesen meg fognak állani. Kien megállóhelyen menetjegyek egyelőre netn fognak kiadatni, hauem az illetéke) (pótlék felszámítása nélkül) a vonatokban a kalauzok szedik be és számolják el. Ulipodgyász ezen megállóhelyről csak utáu-tízetés mellett továbbitlatik. A vonatoknak Baracska megállóhelyeit való megállására vonatkozó menetrendi adatuk az ezen megállóhely megnyitására vonatkozólag kiadott és az állomásokon kifüggesztett hirdetményekből vehetők ki.
— Egésaségea, olcsó és szép szőlő csak annak lesz, aki stólóoltváuyail a lelkiismeretesen kezelt Vityé Miklós-féle Ös-csanádf lorontálmegyei telepéről sze zi be Fiy- és áriegyiéket a telep ingyeu ós bór-meutve küld,
— A kereskedelmi iskolák reformja, liégóla érzik a tanárok, hogy a felső kereskedelmi iskola évfolyamában csak hiányosan végezhetik el az előirt óriási tananyagot. De a keresk. iskolákból kikerült ifjak nívóját is emelni akarván, a Debrecenben legutóbb megtartott tanári kongresszus elhatározta, hogy az illetékes forumoknál felterjesztést tesz az iránt, hogy a kereskedő iskolák eddigi 8 évfolyamát 4 évre fejlesszék. A kongresszus egyszersmind azzal is foglalkozni kíván következő gyűlésen, hogy mikép lehel a keresk. iskolából kikerült ifjak jellemét és szakismeretét alkalmas módon az eddiginél eredményesebben fejleszteni.
— Örömmel látjuk, hogy egy ismert bécsi szivarkahüvelygyár hazánkban, Sopronban évek óla nagy gyárüzemet lejt ki, melyből az egész világon ismert J a c 0 h i A 111 i n i k 0 t í n La FI e u r 011 e szivarkahüvely kerül mint hazai gyártmány forgalomba. Örömmel üdvözöltük a hazai ipar eme előrehaladását. annál is inkább, mert nincs szükségünk arra, hogy pénzűnkért osztrák árut vegyünk. I,apunk mai számában erre vonatkozólag közöli hirdetést olvasóink szives figyelmébe ajánljuk.
A boszorkánykonyhából Mint a néphitben élő boszorkánykonyhák zagyva lőttjének titkait oly gondosan őrzi a pénzügyi bizottság a gyűlési tárgyalások eredményeit. Valami azonban mégis kiszivárgott onnan. Nemsok de megnyugtatásul elég ; T. i a póladó nem emelkedik, sót ... . a többit nem merjük kiírni.
is Szú szerint igy figyelte meg Fiiess ur:
— Kii\'ünó mégis ez a magvar hntiyha! .. .
Deák La|os_ramoudla :
— Sokkal jobb az erdélyi,
üyuri, aki Bécsben sihedorkodett, megrázta bozontos tejéi:
— A bécsi suiclil nem engedem !
Fiiess ur sápadozott. Mit |egye7./.eii l\'til ezekből ? A magyar konyhát, az erdélyi konyhát, vagy a bécsi sniclit V
Az ebéd már végefolé jár, a rebellis Deák had meg mindig — a kolozsvári káposzla tárgyalásánál tarl. Nagy kérdés, elvi ellentét támadt köztük: kell-e lejiof Kolozsvári káposzla, vagy csak paradicsom \'!
Fiiess ural már a „jóléle zalar környékezi idegei kimerültek a lelkiismeretes fülelesbeu, a szeme káprázik, hozzá meg a gyomra is korog. Nem eveit tudniilik semmit, annyira húeu figyelt Már bontani is kezdik az asztalt, még sincs semmi I Még mindig az az átkozott kolozsvári káposzta A bécsi borotvált arc u|ra otl láncol már szegény Fiiess szemei elótt, a fehér abroszon, a velencei kristálypoharak közt. S ez a tánc, érzi már Flíess ur, az ó balálláuca .. .
Dehogy is az övéi Másé, sokkal derekabbá 1
ülés sikoly metszi át az ebédlő fülledt levegőjét. A sikolyt toiupa zubhanás követi, ezt meg rémült lárma, urak, asszonyok felugrálása, feldöutött széke dübörgése a kemény padlón, eltört levert kristály-üvegek csörgése, majd asszonysírás, férfiak fájdalmas, tagolatlan sikoltása.
ProfeUi Karolina sikoltott.
Deák (iyörgv zuhant In a székről Az előbb inéx kacagó galamb busán zokogó özvegy már.
A családi vendégségbe hát másik hívatlan vendég is furakodott be. A bécsi kélt. mellé a halál. — Kz is olyan sötét es enuek se hisznek.
A halálnak. Nem is e|thwt tu meg ilyen könv-nyeit egy Deákot 1
Deák Ferenc hófehérré váltan, remegve állott meg a tetem lólótl. Az a megrepedi szív az ó szive. Az a hidegülő tetem az ó teste, ügy érzi Stivéhez volt nőve, lelkébe lorott az a Gyuri.
Csak álla haza bölcse, csak remeg, csak könnyezik. Egyru hajtogatja:
— Neiu lehet . . Nem hiszem! Igy zokogott, igy rázta az élettelen nagy testet a legnagyobb Deák. Meg a kő is megindult rettentő fájdalmán. Fiiess ur is majdnem könnyezett annyira stégyelle magát. Hogy erre ilyen emberre tudott ő hónapokig kémkedni erre az emberre, aki fájdalmában is ilyen nagy ! A bécsi reudórpraeleklus borotvált arca őrökre eltűnt Fiiess ur szeme elől. Odatérdelt a kém a halottas ágy mellé és megcsókolta Deák Ferenc lecsüngő erős kezét:
Ne sírjon, tekintetes ur.. . zokogta a vigasztalást. Az ünneplő rokonság mindjárt ott maradlialoll temetésre.
A fiatal szép Profetlí Karolina pedig gyászos
özvegységre.
Alig vélték észre siró bánatában. Csak Fiiess ur, a hú udvarló, az tartóit ki hűen mellette báua-
tálian is. Hűen, sokáig, teljes esztendeig. Széllépte a bécsi nyteszl. nem .jelenlelt" többé egy kukkot se Becsbe. Olt maradi Zalatárnokou szolgálatkész udvaroncnak, ingyenes jószágkormányzónak a fiatal özvegy oldala mellett.
A gyászlátyol viseltes is lett. \\\\ hulló köuuyek kiapadlak. Egy év múlva már az irla Profetlí Karolina Deák Ferenchez at ó .Kedves Ferkó ouklr-jáboz, hogy mi tűrés-tagadás, férjhez szerelne menni. Ferkó oukli visszafelelte: gyere át húgom, majd megbeszéljük.
Otl áll már irtilvarpirulva a gyönyörű olas1 asszony a m-gy etnber előtt. Szégyelli egy keveset, hogy ilyen hamar el tudta feledni azt » másik nagyot, Remegve is Jön ki a szó fehér gerez-des fogsorai közül:
— Nagyon fiatal vagyok még, édes Ferkó oukli, hogy férfi uélktll maradjak
Deák Ferencet megejtette ez a pironkodó, majduem sztlzi vallomás, mosolyogva nézett a szép asszonyra I
— Hát szeretsz valakit, Liua ?
A kis menyecske most se bírt mást mondani, csak azt amiért már nem haragudott meg előbb ez a nagy ember :
— Nagyon fiatal vagyok még, édes Ferkó onkli. hogy férfi nélkül maradjak ...
„Ferkó onkli* most már szeretettel vonta ölébe a remegő galambot:
— Jó, hát kis húgom, nem bánom no I Aztán kihez akarnál menni, te kis bolond?
4
ZALAI K Ö Z L 0 N v
I\'.mi8. NOVEMBER •>.
— Gyászhirek Raflay István vágóhídi felügyelő oki. 2«-éu 6(> éves korábau meghalt. Temetése 31-éu délután volt. Óriási néptömeg kisérte utolsó útjára. A város tisztikara testületileg vett részt a temetésen és koszorút helyezett ravatalára. Raflay még a régi világ embere volt, a paudurvilág-bap sokáig mint megyei csendbiztos működött több járásba, legutóbb a uagykaniz-iaibsn. Mint ilyen, néha valóságos csatákat vivott pandurai élén a zsiváuyok ellen, igy Savanyu Józsi bandájával ia. Tömérdek ellenségei voltak, melyeket érdekesen tudott előadni. Fiatal korábau csinos deli legény volt és nem egy falusi biróué és szép menyecske szeme akadt meg rajta. Mikor 1884-ben a pandúrokat a csendőrség váltotta föl. végkielégítéssel elbocsátotta a vármegye, de ugyanakkor Nagykanizsa város rendórbiztosnak választotta meg. E miuóségbeu nagyoa népszerQ volt, amit bizonvitia a Uanizsai közmondás: „Osak a halál biztos meg RafTay." Mikor pedig az ui vágóhid felépült, a már öregedő biztost odahelyezték felűgye-lőuek és ott valóságos remeteéletet élt. Most már a halál biztos, a biztos pedig halott. Nugodjék béké-ben. — (iogl Lajosuak, az Első magyar általános biztosító társaság fótisztviselójéuek neje. szül. Hausch Júlia október 30-án bosszú szeuvedés után elhunyt. Temetése tegnap délután volt óriási részvét megnyilatkozásává!.
— Gazdasági előadások a kaszárnyában. Darányi Iguác földmivelésügyi miniszter nagyon üdvös intézkedést honosított meg. A hadügyminiszterrel egyetórtvu a téli időszakban ugy a közős, mint a honvéd laktanyában gazdasági szakelőadók fogják a nép fiait olméletileg oktatni a löldmiveló foglalkozásának minden ágazatában. A gyakoriali gazdálkodásban jártas legénység, ha ez előadásokból elméleti ismereteket szerez és a gazdálkodás uiabb vívmányaival megismerkedik, visszatérve az ekeszarvához uagy hasznára lesz a gazdasági élet intenzivitásáuak. A nagykanizsai közös laktanyában Tóth István a modern gazdálkodás minden ágában nagy szakismerettel biró gazdiúöri titkár fogja november elején megkezdeni az előadásokat.
— Minden anya érdeklődjék a 8C0TT féle Emuisió iránt, mely lapunk hasábjain most sokszor ajánltatik. Ez egy hires csukamájolaj készítmény, melyet gyermekek előszeretettel veszitek be és mely nekik minden esetben, melyben eddig közönséges csukamigolaiat használtak, gyors és biztos segélyt nyújt. Kapható minden gyógyszertárban.
— A csurgói takarókpénztár betörői Majdnem kél évvel ezelőtt történt, hogy a csurgói takarékpénztárt kirabolták. A gyanú cigáuyokra esett es a nagykanizsai csendőrség ki is derítette, hogy a tni Lakatos és Rafael cigány családaink a ludasok a vakmerő betörésben, bár tudták, hogy a helyszínnel ismerős egyénitek is beutte lehetett a keze a dologban. Mig a két illusztris cigány család a börtönben koholta az u|ahb terveket, addig a segesdi cigánytestvérek az árván maradt sátrakat fosztogatták.
Rendőrségünk nyakon csipie őket és egyik jo reudórtisztviselónk egyes elejtett szavaiból a seges-diektól megtudta, hogy ki volt értelmi szerzője a csurgói betörésnek. Kgv Izsák Dezső nevű büntetett előéletű ember, egy tanítónak elzülött fia akiről a cigányok azt állították, hogy jelenleg is a kaposvári ügyészség vendége. Rendőrségünk ez irányú kérdezősködés tinigazolást nyert és most folytatják ez ügybe» a nyomozást.
— Kiss szerencséje nagyi Köztudomású, hogy a m. kir. osztálysors|áték tervezete a legkedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyeremények /nellelt számos kisebb nyeremények vannak és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott sorsjegyeknek tehát minden második nyer. az oka, hogy a nagyközönség minden rétege kipróbálja szereucséjét. Ezer és ezer ember lett ily utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték I. osztályának húzása uovember 1!\'. és 21-én lesz. Tegyen szerencsekisérletet és vásároljon sorsjegyet az elínyösen ismert Kiss bankházáhau (Budapest. Kossuth Lajos-utca 18), mert pontosan és lelkiismeretesen szolgálja ki vevőit és mert Kiss szerencséje nagy I
— Önképzőkört megalakulás. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola „Deák Ferencz Önképzőköre" folyó évi október \'27-én tartotta alakuló gyűlését. Megválasztanak: elnök Spiller Gyula, alelnök Nagy István, főjegyző Hoffmann Sándor, al jegyző Bedó József, főkönyvtáros Ring Pál, alkönyv-tárosok Pollák Árpád, Krausz Jenő, Engel Ármin, Kalttd József, pénztáros Bódog Ferenc.
— Világvárosi női kalap üzlet városunkban. Üstökösként tűnt fel szemünk elótt városunk legujalih, legszebb, legmodernebb üzlete, mely helyet viudikálhatna magának l\'áris, Berlin, Bécs és Budapest központján. E fényesen és pazarul berendezett üzlet R o t h Laura női kalap divatterme. Előrebocsátjuk, hogy Roth Laura mostanában tért vissza külföldi tanulinányul|ából. hol bő tapasztalatokat szerzett magának Városunk fejlődésére vall Roth Laura Kazinczy-utcai (volt Kríusz és Farkasi uj üzlete, hova most érkeztek meg dus választékú árui. Kijelenthetjük végre-valahára Nagykanizsa tisztelt hölgyközönségének, hogy szükségtelen nekik Páris-ból, Bécsből avagy Budapestről beszerezni kalapjaikat. Beszerezhetik azl itthon is Roth Lauránál, ki már eddig is kiérdemelte a város hölgy közönsége megelégedését. A kápráztató fényű üzlet mellett van elhelyezve a diszitő terem, hol szakavatott kezek végzik ügyes és ízléses munkájukat. Elismerésüuket fejezzük ki Roth Laurának, hogy városunk kereskedőinek példát mutatva oly fényes, költséget nem kímélve, rendezte be női kalapüzletét.
— Népgyűlés Népgyűlést tarlott a nagykanizsai szociáldemokrata párt október hó 2". -éli este a Szarvas-szálló nagytermében, ahol körülbelül 8Üti—350 munkás vett részt. A gyűlés szónokai Sneff József és Somogyi Kde voltak. Napirend : Az általános és titkos választói jog. A szónokok felhívták a jelenvoltak figyelmét arra, hogy mint már a telink ideje következett és a munkásságnak jogai kivívásáért harcra készen k.dl állni, végül határozati javaslatol fogadtak el. amely kimondjs, hogy uovember 7-én egy nagyszabású népgyűlést tart a párt. amelyre meghívja ugy Nagykanizsa város országos képviselőjét valamint a városban lakó Dobrovics Milau orsz. képviselőt, hogy nyilatkozzanak az ált. titkos valasztói jog mellett vagy ellen való állásfoglalásukról, végül az elnök felhívására a gyűlés csendben és rendben szét oszlott A hatóságot Hajós és Füredi rendőrtisztek képviselték. A november H-iki népgyűlésen Pnchiuger Manó a szociáldemokratapárt budapesti központi párttitkára fog beszédeit mondani.
A nagykanizsai városi távbeszélő hálózat f. évi november -tói bevonatik a balatoni környékbeli távbeszélő hálózatba. Ezen hálózatba be vaunak kapcsolva Nagykanizsáit kívül a következő hivatalok: Aliga. Almádi. Ilalatonberény, Balaton-földvár, Balatonfüred, Boglár, Fonyód fürdőtelep, Uyeuesdiás, Kenése, Keszthely, Lepsény. Polgárdi, Szántód, Szentkirályszabadja, Székesfehérvár. Siófok és Veszprém. Klófizetési feltételek a következők : A jelenlegi előfizetők, ha a rindes évi 120 K előfizetési díjon felül -még évi 120 K-t fizetnek, akkor ezen hálózatban téliesen díjtalanul beszélhetnek. Sürgős beszélgetés kizárva. Különben pedig ezen viszonylatban 5 percig tartó beszélgetés dija 1 korona, sürgős beszélgetés dija 3 korona.
—*■ A Elless • úrhoz . ..
„Kis bugát" ugy eltaszította magától Deák, Itogyl felbukik, ha hirtelen meg nem kapja.
— Ahhoz a spionhoz! Nem szégyenled magad V
— No . .. ne .. . ne . . . édes Ferkó oukli I Ne bántsa Henriket I — emelte föl most már tiltóan a kezét az özvegy is.
Most, mikor szerelmesét bántják, bátor sas már a remegő galamb! Eddig remegő ajka érces szavakra nyílik, lehajlott lejét büszkén veti föl a hatalmas Deákra s a kicsi teste sugárként kiegyenesíti, mintha fejjel nőtt volna meg pillanat alatt.
— Henrik nem spion I Becsületes magyar ember lett belőle, erre esküszöm I Es engem is szeret ...
Kddig tarlott a „vakmerőség". Ennél a szónál újra a szemérmes, bátortalan asszony lett Prefetli Karolinából, aki sírva temeti arcát kezébe ugy közelit ringó, lassú léptekkel viszsa ahhoz a szigoni vasemberhez, hogy megkérlelje.
Deák Ferenc haragja eltűnt s újra simogatja már azt a remegő galambot, azt a gyönyörű virágszálat:
— No ha csakugyan aunyira szeret\'kz aspi... az a Klíess ur, liát erigyj hozzá Lina húgom, elmegyek a lakodalmatokra!
- Egy ajánlásra méltó játékszer Tekintettel a közelgő karácsonyi ünnepélyre, sok szülőnek kívánatos, ezeu sorok állal egy játék és foglakozási szerre figyelmeztetve lenni, a mely a számtalan játékazorek közt kivételes helyet foglal el és különösen azáltal tűnik ki hogy a gyermekok avval mindig szívesen játszanak. Ez egy cikk, a moly évről évre mindig gyakrabban átszáll apáról fiúra ós a melv tehát nem látványos jáíókszer, mely csak szép színei által kápráztat. Majdnem azt hisszük, hogy ezen játékszer megnevezése felesleges, vagy talán -mégis létezik oly család, a melvhen a Horgony-Kóépitőszek-rény még ismeretlen ? Ö az a melyet ezennel legjobb karácsonyi ajándékul ajánlani akarunk, mert ezen játékszer joggal a legmelegebb ajánlásra méltó Miután rövid idővel karácsony elölt az üzletek nagyon el vaunak foglalva, legiobb, ha bevásárlás előtt Richlor F. Ad. és Ta., kir. udv. és kam. szállítóktól Bécs, 1. Operngai.se 1 ti. beszerezzük a legujahli árjegyzékot, hogy kényelmesen a megleleló Horgony-Kóépitószekréuyt kiválaszthassuk. Bővebbet találunk benne jó zenélő és beszélőgépekről is.
— Érdekes beszámolás. A XXII magyar kir. szabadalmazott osztály-sorsjáték az imént véget ert. A közönség jogosan kíváncsi rá, hogy a lónve-remények nyertesei valósággal menoküluek a nyilvánosság elöl. A sorsjegyek főelárnsitóinak könnyen értholó okokból a legszigorúbb diszkréciót t«8zik kötelességévé s a fóelárusitók azt a diszkréciót megőrzik. A «00,000 koronás nagy jutaloindiiat, továbbá a 400,000, 800,000, 100,000. »0,000 80,000 koronás slb. tónyereményeket. szóval a XXII. sorsjáték összes nagy nyereményeit isinél hazánkban nyerték. A legszigorúbb diszkréció sem akadályozhatja meg azl. hogy néha egy-egy főnyeremény sorsáról közelebb adalok nyilvánvalókká ne legyenek: olyankor, a mikor maguk a nyertesek nem tartják szükségesnek, hogy titokban maradjanak. Ezultal például nem maradi titokban, hogy a 600.000 koronás jutalom egy uegve-dét — 150,000 koronát — Tormássy Imre, a Városi Villamos Vasút kalauza nyerte meg. Egy másik negyede egy állás nélkül levő pincér két nyolcad sorsjegyére esett A boldog nyertesnél albérletben lakik ogy szegény asszony s neki a szerencse az osztálysorsjáték jutalmának egy nyolcadát 175,0i.it koronát) juttatta. Ugyanennyit nyert egy nyolcad sorsjegygyei egy kőbányai gyári m\'unkásjs egy \'budapesti magántisztviselő Nagyjában ezek a lefolyt sorsjáték főnyereményeinek nyilvánosságra jutóit adatai
Külső használatra. Testetek fajdalmai C1IUUS ó k.l.jvéiiyci. Ii.vok 0» mindennemű gjrnladátok n .Moll-féle m.i-burí.«*z*->*el gyógyíttatnak Mzloi ilkkerrel. — Kgv tiveg ara 2 kor. S«<tk Ilidet najionta utánvétellel Moll A. gyógyiméw Cí. éi kir. udv. hiAllllú Állal lléc», I. Tuchlauben 9. A vMck gyú|fy»zcitárakban ¿« anyagkere>kedé»eklien határozottan Moll félő- kéxltmény kérendő at S gyári jelvényével él aláírásával.
- Misztrik moplja Nem csoda, hogv any-nyira várta vissza a közWnség Miszlrikel, Az ízléssel összeállított program, a kitűnő tiszta képek, egyaránt igazolják, hogy Misztrik megérdemli a pártolást, melyben » közönség ót részesítse. Az előadások a Polgári Egylet nagytermében cigányzene mellett tartatnak Holnap esle u| műsor.
Gyengeséget
még int betegség után való szervi betegség is. köny-iiyon le lehet győzni, valamint az egészséget és az 1 erót gyorsait s biztosan helyre lehel állilani 8CÖTT-féle Emulsio állal vt
Kényes iny és gyomor
a mely nem bírja el a közönséges cmkamájnlajat. a
SCOTT-féle Emuisiót.
oszményí gyógyszerként fogadja. Ehhez még az,.az előny is járul, hogy háromszorta táplálóbb, minta közönséges
a* Emuiais ritii- Csukamájolaj. luinii ■ scorr-
j íl^Xtlíí; E«yeredeti uvef4r41 K fillér
~JSÍ"v«2T\' Kapható minden gyógytáibau.
1 {>08- NOVEMBER 2.
ZALAI K ő Z L 0 N l
5
Nyilttór.
a
A Bór- és Llthlon-tartalmű
Salvator-forrás
kitűnj «ikerről haiználtaUk »eaebajoknál, a húgyhólyag bán-talmnlnál éi köszvénynél, «czukor-betegségnél,» emésztési és lélegzési szervek hurutjainál.
Húgyhajté hatásút
Ttlleten tinta! KrtfhaU dlrdn/rMtruitdúM,,, tan \' .Slwvt Lii\'ilrn Haltal..rfarrdt Vdllalahuil • //»darui, r. KudaUrair"! > (
Ideges éa gyönge gyermekeknek.
akik a kávól nem i«SÍ bírják, nincs jobb reggeli tal, mint a ,,Kuf«\'U«"-vel fóiott tej.
Az állatkivltel cBókkenése Zalamegyében. Mikor az összes lapok kórusban zengték az állatkivitol Olaszországba irányuló korlátozását a Zalai Közlöny augusztus Hl-iki szániában egy agrárius szakember kijelentette, hogy a lapok ezen akciója árt a gazdaközönségnek. Megírtuk akkor, hogy a gazda örllí, hogy a tömeges kínálat mellett akail elég vovó és még hálálkodnak az olaszoknak, ha megveszik az állatot. Szeptember hó elején Darányi földművelésügyi miniszter is kijelentette, hogy az állatkivitelt nem korlátozza Eí. azonban önmagától megszűnt némoly vidéken Zalamegyében a nagy kereslet fölcsigázta az árakat és a bekövetkezett drágaság miatt az olaszok egy része más vidékre vonult. Az Olaszország felé irányú kivitelnek sok akadékoskodással kellett megküzdeni S most mikor a kivitel csökken, a lapok felszólítják a gazdasági egyesületeket, hogy teremtsen kiviteli piacot a nagy murha állományuknak. A dologban a legérdekesebb jolen-6ég, hogy éppen azok a lapok kérik ezt, melyek azokkal napokon át vezércikkeitek a marhakívítol ellen. Az ügy ezen fordultával a Zalai Közlöny álláspontja boigazolást nyert.
Déli vasút. A nagykitnizsa—wr.--ncustadti vonalon Kópháza-Balf megállóhely és Sopron d v. állomás között előreláthatólag f. évi november hó 5-én „llnrka-K^pháza" elnevezéssel egy, egyelóre csak a személy ós podgyászforgalomra es az összes gyors- és teheráru átmeneti forgalomra berendezett állomás fog megnyittatni Ezen állomáson gyors- és fehéráruknak fel-, vagy kiadása egyelőre kí van zárva. A vonatok megállására vonatkozó adatok az általános inenetrond-hixdctményokböl és az állomásokon killlg-gesztett külön hirdetményekből vehetők ki.
A gépkezelök és kazánfűtők legközelebbi képesiló vizsgái Sopronban november hó 8-án d. e. 0 órakor a Sopron városi villanytelepet! fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m kir. knr. íparfelügyelóséghez küldendők. II Rákóczi Fereucz-ulca 2.
Míihle rózsakatálógusa.
Klóttank fekszik Mllhle Árpád kitűnő hírit temesvári rózsanagytelepénok most megjelent rózsa katalógusa. A katalógus páratlan elegáns kűlsó kiálli-tásH ép ugy. mini it nagy szeretettel és szakértőiemmé! összeállított tartalma a közönséges, sablonos árjegyzékek nívója fölé messzi emelik A rózsa tenyésztését. szaporítását és gondozását lapidáris rövidséggel és éles tárgyilagossággal szerkesztett utasítások alakjában magyarázza, melyektől a rózsuharát gyakran több és megbízhatóbb tanácsokat meríthet, mint hosszú és körülményes fejtegetésekből A rózsa-egyedek jellemzése, dacára a szűk kereteknek, ki merítő és több mint 1000 fajta talált ezen műben felvételt Ezen óriási gyűjtemény a temesvári tenyészetekben a pedáns goudossággal tartutik szemmel a növények raczionális és példás tenyésztési módszerrel szaporlttntnak. E rózsa növények szépsége és bujasága a monarchia halárán túlterjedő kiváló hír névnek örvend.
Ezen rózsa-árjegyzék, mely bárkit okszerű rózsatenyésztóvé képez, ingyen ós bérmentve küldetik meg. Iránta „Mllhle Árpád rózsa-uagytelepélicz Temesvár-" kell fordulni.
zóket: Órnagvok leltek Kbner Manó és Heinlen Alfréd 48-ik gyalogezr. századosok. Utóbbi a 83-ik gyalogezredhez helyeztetett át. — Főhadnagyokká neveztettek ki Nagy Sándor. Vlasils Ernő. nemes és pusztaócsai és Czifferi Küzik Dezsó 20-ik honvéd gyalogezredbeli hadnagyok.
Takarékpénztári közgyűlés Abból az alkalomból, hogy a Délzalai Takarékpénztár R. T. igazgatósága elhatározta részvénytőkéjének felemelését, mint lapunkban jeleztük tegnap tartatott meg ez ügyben rendkívüli közgyűlés Bentzik Ferenc dr. takarékpénztári elnök megnyitó és elótérjesz\'ió beszédében kiterjeszkedett uiiuden okokra, melyek az igazgatóságot a részvénytőke felemelésénél vezérelték. Egyszersmind örömmel konstatálta, hogy a lészvéuytókeeinelés biztosítva van, mert az eddigi részvényesektől nem jegyzőit részvényeket egy szindikátus biztosította. Egyszersmind előterjesztette ez akció miatt szükséges alapszabály módosítást. Kltiök előterjesztését ugy egészében mint részleteiben a népes közgyűlés, melyen a részvényeknek mintegy három negyedrésze képviselve volt, egyhangúlag tudomásul vette és határozattá emelte. TiaztviselőválaszUs. * A városi tanács már elkészítette a tisztviselői állásokra voua\'kozó polyáttti hirdetést. Egyben értesítette az alispáni hivatalt, hogy amennyiben e hivatal leheti, tűzze ki a választás nov. valamelyik napjára.
Oégváltozás.
A helybeli jó hírnévnek örvendő FonyóésSpil-zer-féle fémiáték és díszműáru gyár kötelékéből tnitil illetékes helyről értesülünk, az egyik cégtárs, Fonyó megvált A cégbe Steiner József, a Oentral-kávéház társtulajdonosa belépett és a jáiékgyár mosl Spilzer és Steiner cég alalt tetemesen ki fogja bővíteni üzemét, amire a folyton szaporodó megrendelések nagy számánál fogva feltétlenül szükség volt.
Főúri vadászat. Festecsics Tassllo gróf királyi lóudvarmcster e hó 2!)-éu és 30-án nagyobb vadászatot rendezett vendégei tiszteletére, akik a következők voltak : Teck herceg és hercegné, gróf Hadik Barkócy Endre és neje, gróf Hnnyady József és neje, gróf Esterházy Sándor és ne|e, gróf Esterházy Móric. Eohrbach herceg, báró (ionrgot gróf Apponyl Henrik. Windischgriitz hercegné, gróf Festetics Uyörgy. Az első napon a vörsi fácánosban volt a vadászat a , mely alkalommal mintegy 700 drb. vad esett, a második napon pedig a meleggáli fácánosban vadászolt a főúri társaság, a mely alkalommal mintegy ¡¿£00 drb. vad került teritékre.
Gyászmise. Az „Emberbarát" temetkezési egylet elhunyt tagjainak a szokásos gyászmisét folyó hő 4 én d. e. In órakor urijá a Fereuczreudiek templomában.
Villamos ügy. A Fr.ni/. cég tudvalevőleg uiahh alánlattal az eddigi szerződés lényeges és k.idvezóbb megváltozásával fordult a vároxi tanácshoz. Ez ajánlatok fíxiro-/.ása és pfecizirozása céljából a Frauz cég szakértői és a városi szakértők gyűlést tartottuk. Az így megállapított módosításokat, melyek a városi világítás költségeinek leszállítására izzó és ívlámpák szaporítására kedvezőbb felmondási időre, sót a publikum világításának olcsóbbá tételére \\onatkozanak, a cég az e» ügybeu közgyűlési tárgyalásig állia.
Balatoni Szövetség Öváry Ferenc dr. orsz. képv. elnök u szövetség nevében Magyarország egyik legkiválóbb természeti kincsének, a Balaton vidékének okszerű fejlesztése érdekében felhívási kőzöl, hogy sorakozzon a publikum a Bal. Szöv lúgjai sorába. Alapító tagok 100 koronával, rendes tagok 5 évre szóló 6—5 koronával, pártoló tagok tjogi személyek is) tetszés szerinti összeggel léphetnek be. Tagdíj fejében jár a „Balaton" című képes havi folyóirat és több mint 40 féJe ked-vezméuy jár a tagoknak. Tagul jelentkezhetni a Zalaj Közlönynél is, vagy Cséplő Ernő titkárnál 8iófokon.
Díszítsük lakásunkat lélen s kertünket nyáron valód Haarlemi hagymás virágokkal Poslán beküldolt 8 K ellenében portó és vámmentesen küld|ük Ausztria-Magyarországba a mi Ingjobhun kedveinormai gyűjteményünket vagy 30 jáciuthagy mát üvegek, vagy 40 ilrbot cserepek esetleg 40 drbol kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba 150 darabból, 4 5 cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást 250 drhból, esetleg egy kert\' és szoba összeállítási 240 drhból tartalmnz pompás választékot jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág slbhól:
(iuzdagon ¡Mustrált sok elismerólevéllel elátolt főár-jegyiek ingyen és bérmentve.
Blumonzwioböl Züohterei „HUIS TER DUIN* (A. G.)
Nordwik bei Haarlem (Hollandia.)
Közgazdaság.
A Patria pótkávégyár, melynek Schwarz és T-uber nagykanizsai cég a tulajdonosa, hír szerint részvénytársasággá fog átalakulni. A részvénytársaság tervezői a kereskedelmi és ugrárkórök néhány szá-luntteóó emberét akarják megszerezni a tervnek, hogy azok személye részint a készáru értekesitését, részint a nyersanyag megszerzését megkönnyítse Arról Is beszélnek, hogy az alapításban résztvesznek az összes helybeli pénzintézetek. Ez ügy iránt érdeklődtünk néhány pénzintézet vezetőségénél, honnan azl az értesítést kaptuk, hogy a híradás ebben a formában még korai. Egyik másik intézet vezetóenibore részi vett néhány bizalmas tanácskozáson, do a terv az intézetek igazgatóságai részérói még nem lárgyalla-tott. Egyik pénzintézet vezetőembere tudósítónkat ugy informálta, hogy még kérdéses, vájjon a pénz-imézetek határozatai a részvénytársaság megalakulásához kedvezően járulnak-e. Az átalakulás irditó okairól is sok szó esik kereskedői körökben, özeknek legtöbbje azonban nélkülözik a komoly alapot.
Osőd Nagykanizsán (Jünsborger Jakab nagykanizsai kereskedő ellen csődöt nyitottak. Usőd-tőineggondnok Rosenberg Mór dr. ügy.véd.
ÚJDONSÁGOK.
Gróf Battyhyány Pál
Zalavármegye fóispánia hosszabb külföldi útjáról a jövő bélen tér vissza Zalaegerszegre s hivatalának vezetését a hét végén át is veszi.
Eljegyzés.
Neugebauer Emil, a llárdí automobil részvény-társasád tisztviselője Budapesten, eljegyezte Fleisch-hacker Melanie urloányt Nagykanizsán.
Novemberi előléptetés a hadseregnél.
A hivatalos lap vasárnapi száma közli a katonai előléptetések egy rés ét. Ebből közöljük a köveiké-
Sirolin
-Emeli a> élviiyat éa a teatadlrt «palai Uti a kasOféat. váladékot, éjjeli IrudiH
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és onro* álul naponta aJAnlva.
Minthogy értéktelen ulinntokal Is kínálnak, kérjen miudonfcor „ Rorhe" «rede* cmomagoltUt.
F. Heffii>«»u~I,» lUclie A Ca. Basel (Srtje)
„Roehe"
ICapfcaM erve* mutatom a ertomtánfe\' bao. - Ara **«acoki.t Is- koraaa-
ZALAI K o Z L o N V
!!»()« NOVKMKKR \'¿.
¿JA"
kínálkozik bármely foglalkozású egyéneknek, kik szőlészethez némileg értenek és o)y vidéken laknak, sholaszólö megterem. Ajánlatokat ..Mellékkereset" jelige alatt Goldberger A. V. hirdetési iroda, Budapest. IV. ker.
Röser-Bazár továbbit
szállít. fajtiszta-sáléit jotállva,
«aüW* V* legdúsabb yálsaz-
tékban a már évek óta elsőnek és hgmegbiz-liatóhbnak ¡»mert:
Kflküllomenti első szolooltvany telep tulajdonos: CASPABI FRIGYES.
Medgyes 94 sz (KkgykOkOllő-megve .
Tinik ktpu irjiiiriikit karai! =-
Az árjegyzékben találhatok az ország minden icszehó érkezeit illiaara la«álak, ennélfogva minden tzűlóhir-tokos megrendelésének meglétele elítt az ¡»merrts személyiségektói ugy szó-, mint irúbelileg bizonyságot ízeiezhet maginak fan11 uoltltlip filtétlia maakíz kiléii|trál.
A pesti papnevelde Wiháld községben levó boltháza a mellék helyiségekkel és 4fi0 U-ől kert használattal folyó évi november hó 9 én d. e. lo órakor I909. január 1-től számított 3 évre nyilvános árverésen bérbeadatik. Az árverési feltételek a miháldi intézőnél betokinthetók, ahol az árverés is megtartatni fog.
Rosznáky Alajos
Ml hál d.
Szép keblek
két hónap alatt a
Pilules 0ri8ntal8se;;udlllieaí
melyek a kebleket fejlesztik, erősítik, helyreállítják és a nőt kebelnek pompás teliséget kölcsönöznek, az egészségre káros hatás nélkül. Jótállvn. arzeni-kuni mentes. Orvosi hírességektől elismerve Teljes diseretíó. Doboza használati utasítással (i K 45 (¡11. bérmentve.
J. Ratió gyógyszertár Párizs.
Raktár : Török Józflef gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
t
Könyvnyomda, könyvkötészet, papír-, könyv- éa ttnimí-kereakodáa,
Mindennamű hangazorak 4a gramaphonok a legolcaobb árban kaphatók .-—- -
i), imm/inj iiufíüui íiák-tér, lakarékpinzt ipülit.
¿w.-i
Aiánlja jól berendezett könyvnyomdáját minden-neinl) munkák díszes és ízléses elkészítésére ju-lányos árak melleit rr Névjegyek, körlevolek, meghívók, eljegyzési- és esketésí kártyák síb. mindig a legmabb divat szerint késziltetnek. ~
Diszitéssk. lampionok.
f
Beszélőgépek
A legjobb kutya-kalács volt és marad a
F&ttinger-féle kutya-Kalács,
mely az összes e fajta tápszerek köztil a legjobb összetételű és táperejű. — 60 kg. 23 K., 6 kg. bérmentve 3 20 K.
Fattinger-féle Puppy-Bisquit
kölyök-kutyák részére. — 50 kg. 26 K., 6 kg. bérmentve 3 50 K.
Árjegyzéket bérmontve küld:
Fattlngar\'s Patent Hundekuchen und BeflUsBirutterfabrik, Wiener-leusttdt.
260-nél tobb első dij. A I-attinger-íéle tápszer állatorvosi ellenőrzés mellett készül.
Kizárólag eredeti elsőrangú gyártmányok.
Részletfizetésre is olcsón kaphatók.
Leyujjabb lemezek
Ki
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
NAGYKANIZSÁN,
Deák-tér, (Takarékpénztári épület).
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése elótt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzaébet-körut 26. szám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyon mutatványszámát.
10U8. NOVEMHKK 1
I. A I. A 1 K 0 Z I. 0 N y
I HIIDETlIlY. I
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenórzó közegei a Magy. Kir. szab. Osztályaorsjáték (XXIII. sorsjáték) 1. osztalyára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fóárusitóknak árusítás végett
kiadattak.
Az I. osztály húzása I90B. november hó IB. ós 31-én tartatik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a huzási terembon. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1908. évi október hó 25-én.
MAGY. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.
LUKÁCS. H AZ A Y
k gyirnnkik kleine* Játéka I
11 \'IKí «K"\' kényolmaaan * holyo» Játékot kiválaszthassuk ét aztán • legközelebbi játékszerkereakedéaban beazerezheaaük, már mostan kórjUk Sichler K. Ad. ¿a Ta. kir. udv. és kam siállitóktól, Üécc, I. Oparngaue 16, egy levalezó-lapon as uj árjegyzéknek bér mente.beküldését
- Horgony- —
Köi\'i)itŐMK«>kré-n)fkről 1
ii iiiék laaaliiiaiJálékak-
rét. A azámoa ábrával ellátolt árjegyzek mindegyik szekrény tartalmáról cs az e!i»éa kicgészitésokról felvilágosítást ad, mely kiegészítések által minden egyes Horgony - Knépitószekrcny terv szcmlcg nagyobbítható.
Szőlőoltvány eladás!
Aki egészsége*, olcsó szép szólót nkar, bizalommal forduljon
Vityé Miklós
lilklIiBirilana untul illiiojlilipíkiz. =—
ÖS-fSMDON (»\'[-10.]
ahol szokvány minöségll, I remiit fás. gyíik\'-res és sima zöbloltványok, bor- és rst> ni e g h f a jo k, valamim amerikai siyia é» gyflkeros szőlővesszők\' »"mknlfliiiimi ugyanazon fajok. II. rtmilll o-zlHlyzittban a legolcsóbb árban kaplni-tók. SzölélliKüMiak klilon » célra választott fajok.
Faj- 6II urjüffyzók kívánatra lntfy»n 4a búmiuntva.
A számo« elismerő levél kőztll itten csak egy: Tornafóld, u. p.: ScécsUzIget Zala-in.) 19n7. szeptember 3l)-ún. Az élttől rendelt 8(10 drb gyökeret fás-oltvány igen szépen megeredt: egy szál sem maradi helölUk; vossziíjilk oly husimra nólt, hogy magaságuk egy két méter s karót meghaladtak e» le kellett tikel vágni; teljesen fajtisztAk. Szívesen ajánlani fogom Out minden isinerAlótn- e> barátaimnak ói kérem silve»-kedjék elmemre legújabb áijegyxékét megküldeni.
Kiváló tisztelettel
IIAJOU IMIIK.
■ss« ata
M
X2IÍM* Bwmm UKKfl k\'ÍM
Védjegy: „Horgonjí\'
A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pótléka
egy régjónak bizouvull hizwzor, mely már sok év ota legjobb fijdalonirail lapító szőrnek bizonyult kíazvénynél, oaúmál éa meghlilé-se>vt«l, bedorzsólúsloppou használva.
t-igj elmpztetéa. .Silány hamiíitványok miatt l*ivásárla»kor óvatosak legyünk éa rsak olyan üvegét fogadjunk el, moly » „Horjony" vódjegvgyol éa a Richter óégjegyzéaacl ellátott dokazbavan owniagolva. Ara Uvogekben
IS OA L-l in ú. IT O A.. .\'.„....Álvi.. inin.
K -.80. K 1.40 ós K 2.- éa úgyszólván mia-don gvógvazerüirban kapható. — KótakUr: TärSk Jizaef gyógyszerééinél, Buóapeal.
OC Rlcbler gyógyszertára u „Arany orosüiniior.
l\'rágában, Klisabuthstrassi\' Ti nett
I DCRIt
"jj Mindonnapi szétküldés. jg"

Tiszrirs csak
o
o:
a. □
z <
tr
a
i i 3
Fluiliat! Clikll ■ „JiCOII" jllziiill rilétlil
Minden doboz egy érdekes liümzkart/at t artalmaz
Szőlő-oltvány
és vausóról nagy kapa* arjagyzékanat lágyan él bár-
lalillt küldőin meg, aki czimét tudatja.
Ezen könyvet nég az is kerje, nKi rendelni nem akar,
inert sok hasznos tudnivalói lartnlmaz.
Bjikirn illtujíkkil. tmirlkal ét tarépal ilata él irikirii «iniikkol. n világhlrli lk<-la>sHi\'é kol egy én fél millió készlet.
Olcsó ár ós pontos kiszolgálás. Ozim :
Szűcs Sándor Fia «»loteiepe
Bihardiószeg.
„l-l l-t?" - „Pipi magangaitla> Hl«\' tiléil Jakokl-lili lill*llltli-cl|«ritUkinlfik lidokizkaa I"
Tisztasána 30.000 koronával Bzavulollnlik.
A kunyhában és házban
min\'l.nt, ainl tio\'áHaUbaa mosható áa Usa-tltbatd, esakls
Schicht szarfasszapp\'ipáyal
tisitltaunk. K«<sppmi óvtUs«li-k«>n At folytul.»tt bshntó ón U]kli«titsr«t*a UnulmAnyuiAansk tr«<liuény9. Mu«óor«js r«n<lkivQli, »zsvutott iiasta *>* inont tnindtn kiro» ks» rrsVkt«M. Unn«l néikul li\'Mtnitlhntó tehAt otln.Un tl«ilitá«i eAlra, m^« uit U, hol kOa\'>rt»<\'^oa ^/ii)>|>«n felinündjs A axottfMliUot vhjív klilOnd* Koni)o»»Aff
aslik»4(«lt«iik. -
□ □□□□□□□□□□□□
EKSZERGYAH.

Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
\\ illamo« nzemre bereiiHezett arany , rzüst- és ékszeráru - műierem.
Különleges késziímények! (\'\'kszorái\'iik és j^y^ ürük.
I\'| foglnlii>okat és ála!akilástikat gyorsan elkészilQnk
Eladás i észlet fizetésre is!
BEHÉNY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerész. Nagykanizsán (Városháza átellenében.
II
9
Ili I: TQIHAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt
v> J i
H- J» ? i- :\' *
.1 o
•7
OV^RtTTESOR/f^l e%
^"OTTOMAN
v>. f.
7
ZALAI KÖZLÖNY
l\'JOfl. NOVEMBER 2
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem az építő közönséget, hogy végleg Nagykanizsám költöztem s Eötvös-tér 21. sz. it.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Kőtörekvésem oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély épitkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden épitkezés csakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és gépmóalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is előnyös feltételek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-mesteri vizsgára 6 hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség becses pártfogását tisztelettel kérem
BŐLCSFÖLDY JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös-tér 21 szám alatt.
XXVII-ik magyar királyi
jótékonycélu államsorsjáték
Ezen sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokrs fog fordíttatni.
Ezen sorsjátéknak 11969 nyereménye 365,000 korona összegben készpénzben.
FŐNYEREMÉNY 150,000 KORONA,
továbbá
1 fóuyeremény
I I
ö
20.000 kor. 10 000 , 6.000 „ a.ooo „
10 nyeremény á ISO " . \' . 300 1500 10000
1.000 kor. 100 „ 50 „ 20 „ 10 „
Húzás visszavonhatatlanul 1908. év december hó 30 án
<9tf Egy sorsjegy ára 4 korona.
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedékí igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám-, és sóhivatalnál az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytózsdében és váltó-üzletben.
Magyar kir. Lottójövendéki igazgatóság
ÍW
fi V in
Ö

M OLL-F ÉLE
X
« ■
ç
s ï
I SE\'IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A \'félt 8eldllti-porok i«tó« gyógylmt»« « legnukaciabb gyomor- 11 J »Ue«tbAnt»lmak, gyomorgörc» é« gyomuthiY, nigzotl mik, «kod*», mtjbinlal mt ÍJ vértoluláa, aranyér 4« » legktltftnbSzübli nölbetegaégek ellen, t jele» htztuer
évtizedek öl. mlntlig nagyobb elu.jedt.i A.....1.....Á"...... \'
doboznak 2 kor.
Ara egy lopecaétell ered k 4
V
ll>iiuM<»»«»k Uii vnij ilrir <ci»> Htelm k. J
Ö LTI?-
SÓS - BORSZESZ
Ciak akkor valódi, mm T\'m n\'
\'. * vidjegytt tünteti fel, .A. Moll« feliratú ónomul van Urva. A Moll-féle aoa borjzetz nevozeteien mint fájdalomcsillapító bedörzsöli»! ezer könviny. ciuz íl a mcgliüléf egyiti következményeinél leglioic.etetebb nípizer.
Egy ónozott eredeti Qveg ára 2 korona
MOLL (jyermok .szappanja
Îl.egftnomibb, legújabb mAilwer tzerlnt kétzltek gyermek ei bolgy »tappant a bír ur okezerü ápolátár» gyermekek a felnőttek ráizére, — Ara darabonként 40 fill. \' > ■ ÔI darab I kor. 80 fill. \'i
Minden (Uráli gyermek trappen Moll A. védjegyével van ellátva.
loll A. oyógys/erés/.!" eV.\'es"kirVudvari szállító által,
Bécs, Tuchlnuben !). sz.
Vfrleki megrenileléick nspontA poitauttnvét inellott teljesíttetnek.
r- A raktárakban téssélc határozottan „MOLL A." aláírásával
fi
és védjegyével ellátott készítményeket kérni.

. . Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. ^
Líl£ " Mi
Oh j aj I Köhögés reked tség és Éljen elnyalkásodás ellen i:: gyora ós biztos hatásúak
Egger mellpasztillai
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek Doboza 1 korona és 2 korona.
Próbadoboz 60 fillér. Fi él irétkiKiil raktár:
M „ .. .. „NÁDOR" Megfojt ^ y ó ^ y , z 0 r t á r Egger meiipaaztilla
kQZOtt köhögés 1 >,<,M,i. n„ Vád-Hr.t 17. .,.tt,.ar .n|><|,lt|tl.
Kapható Nagykanizsán: Bslus Lajot, Práger Béla, Reik Gyula •i Csáktornyán. Patö Jano gyógyszertárakban. ==
iái az g j tben.
ZJ
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyersen való
Nyomatott Ifj. Wajdiu, Jfagef könyvnyomdájában Nagykanizsán.

NAGYKANIZSA, 1808._ NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 45. SZÁM. NOVEMBER 7.
ZALAI KÖZLÖNY
EIAtii«l4al árak: Kg*« ívre 10 korona, félévre 6 korona negyedévre 2 korona 50 flll. Egye. itám Ara 20 flll. Tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek éa állami tlaztvlaeloknek I ávra 6 korona, fái évra 3 korona.
Felelős azerkctzlA : Uerté»* Jó««cf.
Laptulajdonoa t, kiadó.
IFJ. WAJKITS JÖKNKF.
A bűnös alkohol.
Alakítsunk alkoholellenes egyesületet.
Nagykanizsa, nov. ö.
Az elmúlt hetekben két gyilkosság tortént Nagykanizsán. Nem a véletlen okozta, hogy ép uj bor idején történtek emez esetek. A rendőri vizsgálatok kideritet\'.ók, hogy a gyilkosságok szoros összefüggésben vannak az alkohol pusztító hatásával. A közönség csak annyiban vesz tudomást az esetról, hogy elolvassa a rendőri riport „színes és izgalmas" tudósítását. Aztán napirendre tér. A társadalomnak rossz tulajdonsága: nem szereti a kellomellen eseteket boncolgatni.
Pedig érdemes a dologgal foglalkoznunk. Az alkohollal való visszaélés már nem apró „eseteket" teremt, hanem oly károkat es veszélyeket, melyek egész családokat vég-ronilásba döntenek. A bűnös alkohol veszélyezteti a társadalmi rendet. S mikor az alkohol már nemcsak az apró rendőri kihágások terén szedi áldozatait, hanem úgynevezett „nagy szenzációkra" tör, akkor a társadalomnak fel kell vennie a harcot az alkohol rombolásával.
Nagykanizsán minden nemes ügynek akadtak még eddig vezetői. Csendben, do bizonyára eredménynyel rabsegélyzó egyesület is működik városunkban. Ez az egyesület is humánus óéit szolgál A bűnös, a megbűnhődött embert segíti vissza a becsületes emberek közé
Szép a rabsegélyzó egyesület célja. De mennyivel szebb, monnyivel háládatosabb a tarsadalom nagy egyetemére, ha a büntetlen embert megmentjük a bűntől. Megmentjük, megóvjuk a bünthozó alkoholtól. Megmentjük attól a rettenetes rombolástól, melynek utolsó színtere a törvényszék tárgyaló terme, vagy a kótházi kórágy.
Mi hisszük és reméljük, hogy a bűnös alkohol elleni mozgalomnak nálunk is lesznek apostolai. Ha a társadalom nem veszi kezébe a mozgalom vezető fonalát, indítsa meg azt Nagykanizsa város hivatalos társadalma. A rendőrségnek nagy érdeke, hogy o mozgalom sikerrel járjon. Deák Péter Nagykanizsa város rendőrfőkapitánya már több intézkedéssel bebizonyította humánus gondolkodását. Az ó pártfogásába ajánljuk az alkoholellenes mozgalom ügyét. Vegye kezébe az ügyet. Hívja összo városunk humánusan gondolkodó féríiait a társadalom minden rétegéből. Mutassa be nekik a rendőri statisztika ama részét, moly legtöbb esetben az alkohol pusztítását bizonyítja. Akkor az egyesület meg fog alakulni, mert erre szüksége van a társadalomnak.
Sz.rk.a\'löaág: Nagykanlzaa. Hunyadi-utca 36. Elöflzatáeek 4a hlrdetáaak Ifj. Wajdlta Jóiaaf könyv, k.r.ak.déaéb. küldendők. Mcgjelen minden hétfőn délben.
Tejvizsgálat.
Nagykanizsa, nov. ti.
Fölösleges azt bizonyilg«inuuk, hogy a lej az ember minden korában, ba nem is marad fótápláléka, de mindeuesetre számottevő az élelmiszerek közölt.
Miuthogy pedig könnyen emésztheti, akár kávéval, malátalével, keverve, akár liszláu élveive, gyakran egyedüli lápanyag, melyet az orvosi rendelés még akkor is megenged, amikor egyébb táplálékot a betegtől, vagy a labbadozótol eltilt.
Meggoudolták-e az orvos urak. hogy gyakrau éppen a tejélvezetlel való gyógyítás helyeit nem vesz-e magába az enlber ölő, pusztító betegség csíráját? Mert amily magasra becsült táplálék az egészseges, jó lej, ep olyau kor terjesztő es elvetendő az elleiiórizclleu, rossz, egé»i»egleleu állattól származott lc|.
mégis csodálatos, hogy manapság, mikor az anyák nagyrésze betegség, keuyeleinszeretet miatt nem táplálják
az anyatejjel a gyermeket, mikor a menedékhelyre kerüli gyermekek egy része is tehéntejjel neveltetik fel, akkor a l-ijet szolgáltató állatok egészsége olyau minimálisan eidekli az erre hivatott orvosokat szülőket, haiosagokat is az egész társadalmai.
A családok csak arra vautiak tekintettel, hogy a faluról bekerüli lejben „kacskákat" ne találjanak, vagyis a patak vagy pocsolya vizével fel ne higilsa a nyereségre vágyó htitleti le|es kocsis. Pedig tessék elhinni ez a legkisebb baj. Meri, ha liszta tízzel keverik a tejet, legfeljebb a tápláló értekben vagyuuk megcsalva, amit mas táplálék helyrepolol.
De ki biztosit bennünket arról, hogy az asztalunkra kerülő tej, vagy amelyei kisdedeink az édes auyale) helyett kapuuk nem rejt-e magában egészségtelen baciluslegiókat.
Jól tudjuk, hogy az állati kórságok a hússal, a tejjel vitetuek át az emberekbe, hogy otl óriási pusz-titó hatásokkal a legnagyobb ellenőrzésre készteseu berniünket. És mégis azt látjuk, hogy a hatósági falügyelet csak a Imsra terjed ki, a lejre/ pedig nem.
A tejet ujabb idóbeu csak felforralva használják. A forralás pedig a kóros anyagok nagy részét elpusztítja, bár uem mind. De a lejfel, a vaj, aludtej, a luróbau levő pusztító betegsegek csirái teljes tömegében juthatnak az emberi szervezetbe.
Alkalmunk volt állatorvosokkal beszélni, akik elszörnyüködvc beszélnek e téren szerzett tapasztalataikról. Már maga az a körülmény, hogy néha míndeu-féle betegséggel inficiált leányok, legények fejik a tehenei, szükségessé teszi a hatósági felügyeletet, mennyivelinkább pedig az a körülmény, hogy a fogyasztásra került tej egészséges állattól száruiazott-e vagy sem. Hogy mikép volna ez az elleuórzés állandóan keresztülvihető, azl az illetékes szakemberek tudják legjobban. A tejelő marhaállomány kötelességszerű bejeleutésc a járási állalorvos kötelező havonkinti ily irányú állalvizsgálata a tejárusításnak hatósági engedélyezése stb. stb. mind olyan eszközök, melyek az általános egészségi állapotra legalább is olyan haszonnal járna, miutra huselleuór-zés és az utcák öntözése.
Támadások a Dálzalai ellen.
Dőri ügyvéd, mint pénzügyi szakértő.
Nagykanizsa, nov. h
A Délzalai takarékpénztár tőkeemelése ellen három cikk látott nyomdafestéket. Az eiaő cikkben I a koukurrencia vádjával illették a Délzalait, mely 1870-ben alakult éa még most is csak háromszázhetvenötezer korona a részvénytőkéje, míg ujabb intézeteké sokkal több. Mikor a közönség a cikket derültséggel fogailla, akkor ujabb cikkben .erkölcsi" okokkal igyekeztek a tókeomelés sikerét gyengíteni A harmadik támadásnak Dóri József dr. ügyvéd a szerzője.
Dóri dr. inár számokkal hadakozik. Ezzel ugy-lálszik a szakavalollság látszatát akarja elérni. A szakértelem látszatát Dórinek annál is inkább fel kell | keltenie, meri ó a Nemesvidi takarékpénztárnak ügyésze és mint ilyennek szakértelemre van szüksége. Vagy netn V . . .
Szó ami szó, Dóri dr. a Délzalai takarékpénztár közgyűlésén felszólalt. Beavatott körökben e felszólalást előre biztosra vették, hisz Dóri nemrégiben is támadást intézett a Délzalai ellen. Akkor azonbau nem jelent meg a sajtóban a támadás pontos feljegyzése. Ami bizonyára a s^jtóviszooyok fe|lődétét mutatja.
Az eset vége mégis csak az, hogy Dőri dr. a Nemesvidi takarékpénztár kitűnő ügyésze felszólalt Nem mint ilyen, hanem mint részvényes. Mint részvényes akarta az igazgatóság szükkeblüségét magyarázni. Az igazgatóság — Dóri szerint — azzal a cselekedetével, hogy az uj részvényeket | «00 korona árban bocsátja ki, megkárosítja a részvényesekel. Hát ez a szakértelem valóban meglepő. Kddig a dolgot tárgyilagosan szemléltük és ilyenek hallatára {Valóban nehéz a tárgyilagosság határán belül maradni.
Mert Dóri ur vaskosan téved. Vita tárgyát képezi első sorban is az, hogy vásárolták-e a Délzului részvényeit IflOO koronáért. Dóri takarékpénztári ügyésznek tudnia kell azt, hogy uj részvények kibocsátási árfolyama mindig alacsonyabb, miut a régi részvények árfolyama. Így történik ez Párizsban, Berlinben, Wíenben, Budapesten, sőt tán — Nemes-viden is. Ezért szokott a részvényeknél elővételi árfolyam alakulni. Az elővételi árfolyam nagysága a régi és az uj részvények ára közli különbséget szokta kifejezni. Bizonyítsa be Dóri dr., hogy a Délzalaiuak anO korona az elővételi árfolyama Természetesen 1Ö00 koronával könnyebb lesz az elhelyezés. A Dél-zalainak ez a célja.
A kérdés csak az lehel, hogy a részvények nráuyos kamatozása nem log-e csökkenui. Ez irányban pedig nyugodtak lehetnek a részvényesek, mort ez a régi elejétől kezdve becsületes és szakériói vezetés alalt álló intézet annyira belement a\' köztudatba, hogy a Z»la cikkei uem árthatnak Dóri ur részvényeiuek.
Furcsa pszichológiának adták tanújelét a Zala szerint a részvényesek azon a közgyűlésen. T. i. tüntetőleg távolmaradtuk. Mi ugy tudjuk, akkor ma-
ZALAI KÖZLÖNY
I90B NOVEMHEK 7.
r adnak távol a részvényesek, ha a priari jóváhagyják, helyeslik az igaigatóság propozioióit, ha pedig valahol szorítana a bakancs, tüntetőleg megjelentek volna és leszavazták volna az igaigatóságot.
Íme Dóri dr.-nak nem tetszett az Qgy, talán otthon maradt? Sót elment és az egyetlen diszonáns hangot beledobta a megelégedés, a helyesléa barmoniájába.
Ha Dóri dr. azt hangoztatta volna, ama közgyűlésen, hogy a város ipari érdekeit kellene e tökével szolgálni, mert a takarékpénztárok téuykedéseit a moderu gazdaaagi életben nem szabad a túlságos tok jelzálogkölcsönökben kimeríteni, és ha ilyet\' irányú életrevaló prepozícióval lépett volna fel akkor a gyűlésen való megjelenésének okát értettok volna, így nem.
Lemondanak. |
i
A D. V. kerületi elnökei.
Nagykauizsa, nov. 6.
(Saját tudósi tónk tói.) A Zalai Közlöuy lapzártakor nagyon érdekes hirról értesül. Az idó rövidsége miatt nem volt alkslmuuk érdeklődni az eset részletei iránt. Kommentárt sem (Űzhetünk így az ügyhöz.
A megbízható helyról szerzett tudósitásuuk szó szerint ezt mondja :
A Déli Vasúti alkalmazottak nagy része a .Magyar korona orszagainak vasutas szövetsége" kebelébe tartoznak. A I). V. alkalmazottak kerOleten-kiot vannak csoportosítva. A szövetségben az egyes kerületek, mint ilyenek is képviselve vannak. Ezekuek a kerületeknek összessége rendezte julius 19-éo az országos nagygyűlést, mely bár értekezlet jellegével bírt. mégis eredméuynyel járt. A szolgálati pragmatika október 18-án megérkezett, az illetmény szabályzat pedig jó forráshói szerzett értesülésünk szerint december )-én már életbe lép.
Meglepő, bogy ezen sikerek ellenére is — mert a siker és eredmény határozottan konstatálható a 1). V. alkalmazottak körében uéini ked-vetleuség mutatkozik. Egyesek még a kerületi elnökök derekas magatartását is lanyhának Ítélték, akik pedig sokat tettek az alkalmazottakért.
Valószínűleg — mondja forrásunk — ez az általános jíkedvetlenedés okozza azt, hogy a déli vasúti kerületek eluökeí lemondanak. Bár lehet, hogy más okok is kózbenjátszanak
Tény az, — írja (orrásunk, — hogy a soproni kerület elnöke, Aulheried lemondott tisztéről. Ö volt ■ a mozgalomnak fő embere.
Lemondását többen fogják követni.
MEGFIGYELÉSEK.
/
„A bátorság.\'
A budapesti kávéházi asztaloknál az aszfaltlerliak. a rossz gerincű gavallérok a múlt héten állandóan a „bátorság- fogalmát disztingválták. Általánosan kinevették, a kabaretköltók és a kroki íróktól kezdve agyonhahotáztak négy tulóvatos banktisztviselőt, akik Újpesten tizenegyed magukkal megretiráltak két újdonsült rablógyilkos iparossegéd előtt. Budapesten a kávéházi asztaloknál kimondták a szentenciát, hogy Stern urék és társaik nevetségesen gyáva figurák. Stem urékon. a megszeppent bankosokon hahotázott a {pult héten egész Huugáiia. Pedig Lánczy Leó ezer és háromezer koronás hivatalnokai ha a konkrét esetben nem is voltak hősök, lőhet, hogy egyébként bátor emberek. És mindenesetre a maguk szempontjából Ítélve uem nevetni való.k. A bátorság uraim. I
nagyon relatív dolog. Van személyes bátorság, de esélyes igen nagyon. Lehet, hogy ha az újpesti bankfiuktól nem a kereskedelmi bank pénzét, hanem éjiel valamelyik zug utcában a saját pénzöket vagy életüket kérte volna tőlük a két rabló, hát elbáutak volna »elük. Az újpestiek nem nevetséges figurák, ha kacagnak is rajtuk Pesten. Tulóvatosak; okosak, hogy uj szóval éljek, „ötvenperceutes" bátorságuak volUk. l)e nem abszolúte gyávák. Ma majdnem mindnyájan .ötvenperceutes* bátorságuak vagyunk, mert amióta nein annyira a meghaláshoz, mint az élethez kell bátorság és amióta egykorvaló, jó Toldi Miklós erénye csak az ölfavágáshoz vagy prima eset-beu a cirkuszban használható, azóta igazi lelkesedés és meghalni nem érdemesség híján — megalkudtunk 50 százalékra a Bátorsággal. Én megértem az újpesti esetet és nem nevetek rajtuk. Neui vagyok bátor eiuber, de hogy gyáva sem, elég legyen felhoznom azt. hogy sultauc koromban egy báléjeu három meglutt emberbe kötöttem be — két fényes szemért. És velem történt meg a következő gyávaság: Három évvel ezelótl Appouyít vártuk Pécsen, mint delegátusa a pécsi jogászifjuságnak és mint rendőri riporter, tagja voltam az Apponyit fogadó bizottságnak és utt szaladtam legelői a mohácsi cívisek élén. Következetesen az első szocialista pofont és oldalbarugást is én kaptam. Amikor az első munkáskéz hozzám ért, megbokrosodtam ; harcoltam, tniut egy kis Zrínyi Miklós — az első vérig. Igen! Mellettem egy hentesünknek kidobta egy bolond kó négy elsólogát, a szmoking-ingre reáhullt a vér . . . Eszretéritett. Eszembe jutott, hogy miét dobassam ki éu is a fogaimat? A hazáért? Amink Pécshez semmi köze sem volt I Elkezdtem 5u percentre alkudui és azon vettem magamat észre, hogy futok, futok, futok. Eu voltam az első futó Pedig azért küldtek ki volt, mert engem tartottak u redukció „legbátrabb" tagjának. Abonyi Andor
= Mikor hozzuk haza a megye betétét? Mikor Udvardy Viucze indítványozta, hogy hozzuk haza a megye mintegy 3 millió betétét az Országos Központi Hitelszövetkezettől, a Zalai Közlöuy egy pénzügyi szakember feltűnést keltő nyilatkoztát közölte. A nyilatkozat szakszerű allatokkal bizonyította, hogy a Kozponlí Hitelszövetkezetnek nem is uyillta-tolt alkalma a megyei szövetkezeteket támogatni, mert csak "J\'J tagjn van Zalamegyében. A megyebeli intézetek sokkal jobban tudnák a megye pénzét lol-haszuáiui és azt gazdasági életünkre hasznossá tenni Értesüléseink szerint megyebeli pénzintézeteink vezetői élénk és jogos érdeklődéssel váriák nz ügy fejleinéuyeit. — Ez ügyben készséggel adunk helyet minden közérdekű felszólalásunk.
--= Nagykanizsa város költségvetése A város költségvetésének összeállításán most dolgoznak. A költségvetés betiviljlániuak közelsége a város közönségét véleményadásra ösztönzi. Egyjk laptársunk azt írja, hogy „nem az a baj» ház tartásunknak, mintha bevételűnk kicsiny volna, hanem az, hogy a kiadás sok Erre vonatkozólag a következő sorukat kaptuk : Felmerült az a kértlés, hogy Nagykanizsa város költségvetésében a bevételf vagy a kiadási oldalon van-e a baj, már amennyiben bajról lehel beszélni. Szerény nézetem szerint a kiadások emelkedése természetes. A város fejlődik és a fejlődött viszonyok nagyobb kiadást kiváltnak Sót a mostani kiadásokkal a közönség igénye siucs kielégítve. Mikor tehát a kiadások emelkedést) természetes, azoknak mérséklésére nincs kilátása a városnak, akkor igenis a bevételi forrásokat kell emelnünk. Mert ez emelhető Erről egy más alkalommal fogtuik irní
Egy adófizető
HETI HIRADti.
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
(—) Egy humánuB intézményről. Rothschild Jakab dr. városi képviselő humánus érzésre valló indítványa általános tetszést aratott. E rovat krónikása is szívesen leteszi az indítványozónak az elismerés babérját. De csodálatát fojezi kí, hogy ez az indítvány csak most érte el megérdemelt hatását. Nagyon uagy szükségűnk van az indítványozott gyér-mokmenhelyre. Még nem is oly régeu a nagykanizsai zsurnalizmusnak állandó témája volt az éjszakai uaraticsárus leány, a gesztenyét áruló kis gyerek kik az éjjalí élet valóságos típusává nőtték ki magukat. Nagykanizsa kis város, de itt is sok a züllött gyermek. Ha valaki leírná Nagykanizsa életének ama részét, hol a rendőrség birodalma kezdídik, t. i. » bűnök világát, akkor a züllött gyermekekuek nagy : részt kellene biztosítani a leírásban. Az indítványt lelkesodéssel fogadUik. Igyekezzünk az ügyet ép oly lelkesedéssel dűlőre vinni
(•) 34963 ebéd-adag. Ma már nem kell az úgynevezett színes szezon híreknek tudtul adni a tél közeledtét. Érzi mindenki, gazdag és szegény egyaránt. Ez utóbbi egy kicsit jobban. Sót sokkal jobban. A munkaalkalom kövesebb télen, a szükséglet azonban több. A hideg időben a gyomor is jobban kiváltja a fűtőanyagot. A jótékony egyesületek készülődnek már nomes munkájukra Megjelent a népkonyha múlt évi kimutatása. Ez már a huszadik. A népkonyha titkára gondos statisztikában jelenti, hogy a mull évben 349f>8 ebéd-adagot szolgáltattak ki. Ennyiszer maradi volna éhesen az a sok gyomor, ha történetesen nincsen népkonyha. Társadalmunk | örülhet. Nekünk van népkonyhánk, melyet támogatni szép kötelességünk. Siessünk ezzel Jön a tél. Adakozzunk a Népkonyha javára
I- -i Alaptökeemelés ée erkölcsi prizma Szegyei hetik magukat a pénzintézeti .szakemberek II egy avult tanácsot adnék nekik, mondanám: menjenek el abba a bizonyos községbe — zabot he. győzni. Ha otthon burádnak, öntsenek gyászfátvolt. Szaktudományuk semmivé lett. Szegények Eddig azt hitték, az alaptókeomelésekhivz uem kell más, mint jő üzleti kilátás és osztalék.. Most nzfáii kiderül a nagy titok . erkölcsi prizma is szükséges. Mondanunk sem kuli. hogy az eset pénzügyi körökben Budapesten is uagy feltűnést keltett volna, ha például a szaklapok Ivereferáluak az erkölcsi prizma szerepéről a gazdasági életben. Nagykanizsa Boldog leltet. Az erkölcsi prizma közgazdasági hatásának szerepét a tőkeemelésekben itt találták fel. A feltalálónak álliló-I lag Kornfeld is gratulált. Csak azl kérdezte, hogy miért támadják folyton csak az egyik intézetet a „prizma" mellőzése miatt. Ez nem megy a fejébe. Pedig ^Kornfeldről azt mondják: nagyfejű ember.
I ^^ 5 ^^ a legjobb és legfinomabb
wlUUl M Czipötisztítószer
Egyedüli qYaros:FritzSchuk jun. részv.-társ LipcseésEgöt:
ijtOH, NOVEMBER 7
ULAI KÖZLÖNY
»
Szalutáló egyesület Nagykanizsán.
^ — Egy érdekes indítvány. — "
.A hidegebb idó beálltával idősebb urak és mások,-^kiknek fejéről a lei mészét dermesztő fagya letarolta a lombos hajfürtöket fájdalmasan érzik meg, bi a köszönés alkalmával fejükről le kell kalapjukat veunni.
Tiszteletreméltó helyről egy érdekes és időszerű eszmét kaptunk: alakítsunk szalutáló egyesületet. Az egyesületnek tagjai mintegy megváltására a szokásos kalaplevevésnek, egy megfelelő kisebb, uyilvánosan nyugtázott összeget juttatnak jótékony célra.
11a sikerül az bizonyára célszerű és végcéljában humánus egyesületnek szélesebb körű propagandát csinálni, ugy idővel az egyesület megszilárdulásával megfelelő jelvények is készíttetnek."
A .Nagykanizsa" mai száma Írja e sorokat, mely megérdemli a vele való foglalkozást.
Olvasóinkhoz.
Lapunk klvitalaian ma aiombaton jalanlk mag, minthogy amint mult aláirtunkban Jeleztük, a nagykanlzaal nyomdák atamályiatal hálfön Bodapealre vannak Idázve a aajtóbiroaághoz. — Következő (zárnunk lámát hétfőn, 16-án fog megjelsnni.
— Mi lesz az egyhuzamu tanitással?
Aiui késik, uem múlik. Meglesz rövidesen. A gimn. igazgatósága felterjesztette a főigazgatóság utján a minisztériumhoz, ahonnan nemsokára visszaérkezik. Már készeu vau az uj tanrend, amely szerint tanítani lógnak, ilát a polgári iskolábau, kereskedelmiben, meg az elemiben foglalkoztak-e már vele. Mert az lehetetlen állapotokat szül, ha uem egyforma lesz az iskolázási idó.
— Menhely! gyermekek A menhelyi gyermekek a helybeli telepen ugy látszik elég jól tannak elhelyezve és a telep működését lényegen igazolja az az eiedmény, hogy az itt levő mintegy -16 csecsemő közül ez ideig még egy sem Imit meg.
— Magyar ima. Az Or*z. Habbiogyesület Havi Közlönye, melyei Neumann Ede dr. nagykanizsai főrabbi szerkeszt, érdekes cikket ir az izraeliták istentiszteletéről: „Nem a salát óhajunkat, hanem a linók százezreinek most már szinte parancsoló erővel megnyilatkozó kiváltságát fejezzük ki. midőn azt Uioud|iik, hogy a hagyomány szőriül kötelező imák bei elme és a különben is hosszura nyúló istentisztelet tartamának U|ahh meghosszabbítása nélkül belekéit illeszteni abba u lelkésztől végzett magyar imákat és a gyülekezet magyar énekét." OdvözöhPfc etl az eszmei, mint olyat, mely ujabb bizini^J\'eVa izraelita polgártársaink kifogástalan magyar és hazit-liui erzelmenek. Köztudomású, hogy a nemzetiség-iaktu vidékeken » lüggetlen izr. polgárok pedig őrszemei a magyar állameszmének. Ha pedig ez az ujiius az izr. templomokban megvalósul, akkor egyszersmind terjesztője lesz a magyar nyelvnek, eriesuek. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a indus szerkesztőnek, az Országos Kahbiegyesület KozlOuyébeii elhangzott szavai visszhangot ne keltsenek a hitközségek vezetőinek lelkében és örömmel "e igyekeznének megvalósítani azt nz ujitásl mely a jjtWók lelkének meleg óhajtása és amelyet éppen arról a helyről proklamállak, a hol talán akadályt láttak volna Vbbóli törekvéseiknél. A magyar zsidó papság hazalias * érzelmét fölösleges felfedeznünk, **agy dicsérnünk. Ebbeli szent kötelességük minden elismerésen leiül áll, aminek ez az indítvány egyik legujabbb bizonyítéka.
— Egy kozoe konyha -egjft évi fennállása. A pozsonyi közös konyha szövetkezet november l-éu ülte meg alapitásáuak működésének első evlordulóját. A pozsonyi sajtó örömmel ad hírt e/en eseményről és azt irta, hogy a pozsonyi közös konyha életképes és hasznos intézménynek bizonyult, ami tuuál órveudeteaebb, mert sajuos más városokban a hasonló közös konyhák mind kudarcot vallottak és többnyire néháuy heti fennállás utáu megbuktak. Ez a lény világítja meg legjobban azokat a nagy nehézségeket, melyekkel a konyha intéző köreinek ineg kellett kOzdeniök.
míg végre nagy kitartással elérték
azt, hogy a közös konyhából étkező családok igényei minden tekintelben, mind az ételek minőségére valamint mennyiségére tel|eaen ki futtok elégítve. A konyha igazgatósága az első évforduló alkalmával az időközben áthelyezések és elhalálozások folytán megüresedett tagsági helyeket uj tagokkal töltölte bo.
— Kellemetlen kocsikázás. Qröber László honvédhatlnagy nejével kétkerekű kocsijáu kikocsiká-zotl. Vágtatás közben a kocsi teugelyéból a szeg kicsúszott. mire a kerék lepörgött és a bentülók kieslek. Szerencsért) azonban komolyabb bajuk uem esett.
— Villamosvilágitás. Serényen dolgozik a villamos bizottság a városi szakértőkkel és a cégek szakértőivel egyetemben a villamos világítás teugeri kígyójával. E bélen a bizottság az egyes cégek concessiouális ajáulalail tárgyalták, telülvizsgálták, majd a szóbeli tárgyalásokra kelült a sor. Ezután összeszedik a beérkezeti ajánlatok adatait, összehasonlítják és ez alapján készül el a tanács javaslata, melyet oly nagy érdeklődéssel vár a közönség és a képviselőtestület.
— Hatósági huaszék. Megnyílt a hatósági
Itusszék. de nincs benne sok köszönet, mivel ki tudja mikor lesz újból kimérés Az eszme szép s ezért elismerés illeti a tanácsol, csak a kivilel rossz. Értesülésünk szeriül akkor vau nyitva az üzlet, ha valamely állatnak méltóztatik a hibát kitörni vagy egyéb baleset történik vele, különben ttíucs olcsó hus s így aztáu a szegények eledelének hig marad továbbra is a leve. A téli fagy beállával temélhetóleg változni tog ez az állapot, már t i. akkor, ha sok ólmos eső esik és lóbb lesz a baleset, tehát: „majd ha lagy!" A hatósági husszékröl az „Állatorvosi Közlöny" uov. 6-iki száma ezt irja: Folyó hó \'j-áu nyílt meg Nagykanizsán a hatósági Itusszék. Egy rt éves tehén busa lett ez alkalommal kimérve. A beutalás azon az alapon törtéül, hogy uz állati légcsövében egy káposzta-torzsa akadt meg, amely miatl az kényszervágatott. Miután az elvérzés uem volt tökéletes, a liust közfogyasztásra alkalmasnak, de egyben csekélyebb értékűnek kellett mínósiteni és miut ilyent a hatósági husszékbe kellett utalni. A kénysiie.rvágott állat busa 1&7 kgrammot nyomott. Az elsöoszlályu liuit 7(|. másodosztályút 110, harmadosztályút &U llllérért árusitolták. A közönség valósággal megostromolta a husszéket, A luilpsági szék reggel 7 órakor nyill meg és már ü órára a hus lel|esen elfogyott A húsból U8 egyén részesült és !)(> korona ftll fillér folyt bo érte. Ezeu összegből &\'/,, vonatott le a hatosági husszék használatéri továbbá ti korona a húsvágó és fuvaros díjazásáért. A fennmaradt összeg uz állat tulajdonosainak kiluctteletl.
Gyűjtés a temetőben Sokan nem Indiák. Iiugy Mindeiiszeutek napján a róni. kulli temető kapujában a ruudórság által kitett perselyben. lilU\'ly máskor szavazalszedó urnái összegyűlt pénz mily célra szolgál s bizony ez miatt a gyűjtés nagyon csekély eredményt szokott felmutatni A városi szegények részére történik a gyűjtés, mely az idén elég jó eredménynyel végződül\', amennyiben 43 korona gyűlt össze s a szegények nagy örömére szét is oszlatott.
— Iskolák a Moziban. Misztrik Mozija nemcsak a felnőtteknek nyújt kellemes szórakozási, hanem a diákok is tanulságos időtöltést találnak ott. Csütörtökön az állatni iskolások egy része ment tanítóik vezotésével oda, és a tanítók a legnagyobb megelégedésöket fejezték ki a tiszta képek és a jól összeválogatott, műsorról.
— Párbeszéd a Sugár uton? „Mii gondol komám?1 Lesz-e Kanizsán kolera?" „Lesz". „De bizony nem lesz". „Honnan ludja?" .Hát onnan, hogy rettenetes, dögletes biizjöu kí a csatornából". „Értein. Hu félnének a kolerálól, akkor kitisztogatnák Tehát ha a csatornák bűzleuek, akkor nem lesz kolera, ha karbidtól illatosak, akkor lesz"
— Kíbb szerencséje nagy I Miért legnépszerűbb e .1 szó az egész országban ? Vegyen egy sorsjegyet a Kiss bankházban, akkor meg fogja tudni I A Kiss baukház nagy előnyöket nyújt a közönségnek, eddig anuyí milliót tizetett ki készpénzben t. vevőinek, hogy ma hazánk legnépszerűbb osztálysorsjegy lőeláru-sitó helye. Húzás már november 19 én. Ajánlatos t. olvasóinknak, hogy tegyenek szerencaekisérletet és vegyenek a teljesen megbízható éa előzékeny Kiás Károly és Társa bankliátábau IV. Kossuth Lajos-utca 13. sorsjegyet, mert Kiss szerencséje nagyi
— A református egyház sorsjátéka. A helybeli ref. egyház elöljárósága ezúton is felhívja a templom-alap javára kibocsátott sorsjegyek vásárlóinak figyelmét arra, hogy a sorshúzás Vécsey Zsigmond polgármester, mint politikai biztos jeleulétében megtartott és az ftí-es sorsjegyszám húzatott ki. A nyertes száinu sorsjegy tulajdonosa szíveskedjék a kisorolt Sinyruaszónyeget a ref. lelkészi hivatal-bau (Batthyány-utca IH. sz.) átvenni.
— Az anya szorgalmasan átnézi at újságot, hogy uem talál-e gyermekei számára valami újdonságot: meghozatja magának a különféle árjegyzékeket és azok alapján emezt vagy amazt megrendeli, nom felejti el azoubau soha a legközelebbi Horgouy-Kóépítőszekrény kiegészítést is megrendelni. Ez évek óla rendszeresen történik, mert ó tapasztalatból ludja, hogy a Horgony-Kőépiiőszokrény kibővítése gyermekeinek legnagyobb öröme. Mi azért azt véljük, \'hogy minden szülőnek, a kinek gyermekei egy valódi Horgony-kóépítószekrényt még nem bírnak, sürgősen azt tanácsolhattuk, hogy Richter F. Ad. és Ta., kir. udv. é.< kamarai szállítóktól Bécs, 1. Operngasse IH. a legújabb kőépitószokrény árjegyzéket azounal bokér-jék. Ezeu árjegyzékben bővebbet találunk még a jó Richter-féle Imperátor\'zeuélőmúvekról és beszélőgépek.
-vA nazarenus. A helybeli honvéd gyalogezred r.-ik századánál az újoncok között van egy nazarenus, aki vallása követelményeihez hűen a fegyvert nőin fogja meg Ugy kell a vállára felcsatolni a fegyvert, oldalára a pauganélotés minden rábeszélés hiábavalónak bizonyul, kész inkább a szokásos börtönbüntetést elszenvedni. Megtesz mindent csak a fegyvert nem fogja meg. Társai nem kérhetnek tőle olyant amije van, hogy oda ne adná. Szegény ember nagyon sajnálatra méltó, mert nem tehet róla, hogy : olyan Untokat oltottak a lelkébe, amely a mai korba uem tud beleilleszkedni.
— Adóhivatali epizód. Bejön az atyafi az
adóhivatalba és nagy gőhaitások közben keresgéli a könyvet a zsebéhen.
— Na, lesz már valami, öreg — mordul rá a hivatalnok
Az nem szól semmit, csak tovább kutat egyik zsebről a másikra, végre megtalálja amit keres.
— Tessék, — szól s átnyújt egy könyvet.
A hivatalnok átveszi. Forgatia s olyan mosolygós lesz különben zord arca. amikor mondja:
— Hé, atyafi, eltévesztette a házszámot. Menjen a postára, azaz a barátokhoz, ott fizesse ineg a bilétát
A könyv cimo: „Menyországi levelek*. A múltkori vásárkor volt kapható.
—• A természet- óriási szolgálatokat tesz az emberiségnek, amennyiben sok betegség ellen szolgállatja a segitószereket Egyike a tenger által nyti|tott lagjobb szereknek a csukaméjblai melynek hátránya azonban az, hogy nagyon visszatetsző ize vau. A „Scott-féle EmuUíó* formájában azonban a csukamájolaj is jó izu és könnyen emészthető, akár csak a tejfel ; a csukamájolaj összes gyógyerejü tulajdonságai a „Scott-félo Emuisió" ban nemcsak, hogy megvannak, hanem még sokkal hatásosabbak is Egy házban sem szabad hiányozni a „Scolt-féle Emulsíó" nak Kapható a gyógyszertárakban.
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése elótt ugy Magyarországon, mint bármely
külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Ujsáfl"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 36. szám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
1
ZALAI közlöny
1008. NOVEMBER 7.
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési Ara nagyon olcsó : negyed-érre postán való szétküldéssel 2 korona 20 llllér. Előfizetni legcélsícrübbon a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Djvat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. szánni házban van. ,y
— A Vasárnapi Ujaág november 8-iki száma közli Taftot, az EgyesQll-Államok uj elnökét, a fel-oszlóban levó budapesti botanikus kert képeit. Lotz Karoly hagyatékából visszamaradt képeket, Pataky László művészi raizAt, a török szultáu és trónörökös legújabb képét, képeket a delegáció tagjaiuak kirándulásáról a Csepel-szigetre, Velasques képeket a Nemzeti Szalon kiállításáról stb. Szépirodalmi olvasmányok : Mikszáth Kálmán pompás regénye a Thököly-korí régi magyar világból, Oláh Óábor és Nil verse, Haraszthyné Szederkényi Anikó novellája. Lomaitre franciából fordított regénye. Egyéb közle-raéuyek: Oholnoky Viktor cikke Kréta szigetéről, tárcacikk a hétről s a rendes heti rovatok : Irodalom é> művészet, Sakkjáték stb A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 4 korona, a Világkrónikával együtt 4 K 80 f Megrendelhető a Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest, IV.. Egyelem-u. 4. szám. Ugyanitt inegreudellioló a Képes-Néplap a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 K 40 f.
— Felhívás az Ifjú vakok szüleihez t A nra. vallás és közoktatásügyi miniszter ur a Vako kat (jyámolitó Orsz. Egyesület Dunántúli Fiókegye-sületének ipari loglalkoztatóját kiegészíti az ilju vakok tan- és nevelőintézetével, Ezen intézetnek első évfolyama még a jeleu tanévben megnyílik, amelybe való felvételre alulirt igazgatóság ezennel pályázatot hirdet. — Az intézetbe vallás, nemzetiság és nemre való tekiutet nélkül fölvétetnek: oly 14 éven felüli és 24 éveu aluli korban levó vokok kik a vakságon kivűl más tesli vagy szellemi fogyatkozásban nem szenvednek. A felvételeket az igazgatóság ajáulaiára a Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet Dunántuli, Fiók-
egyletének választmánya, illetve elnöksége eszközli, miért is a bélyegmentes kérvények hozzáintézeudók és az ifjn vakok áll. segélyezett intézete és foglalkoztatója igazgatóságáual (Szombathely, Szolestei-utca 11. sz. a.) nyújtandók be. Minőségre nézve a növendékek benlakók vagy küulakók. A benlakó vakok az intézetben teljes eílá\'ást, ruházatot, elméleti és ipari kiképzést, taneszközöket és ingyen gyógykezelést nyernek. A bejárók csakis oktatásbau, illetve kiképzésben részesülnek, kiképzésük utau pedig munkát és az ahhoz szükséges szerszámokat kapják Al intézettől kapott taneszközök és szerszámok fejében minden felvett 80 K-át tizet az intézet, illetve az egyesület pénztárába A beulakó vakok fizetők, félingyenes vagy iugyenes helyet élvezők. Az egész dijat lizetók évenkiut tlOn ketonét, a félingyelies helyre felvettek pedig évenkiut Hut) koronát lizeluok, mely összeg fejében mindazon előnyökben részesülnek, melyek a benlakó vakok számára biztositvák. A kOnlakó vakoknak tisztességes és feddhetetlen jóliirü családoknál kell lakniok. Az elhelyezés a hozzátar tozóik feladata, kívánatos azonban, hogy e tekintetben minden hozzátartozó a7. igazgatóság jóakaratú tanácsait Ügyeimére méltassa. Tandijat sem a benlakó, sem a bejáró növendékek nem fizetnek. Az intézetbe való felvétel iránti kérvényekhez a következő mellékletek csatolandók: a) születési bizonyítvány (anyak. kivonat); b) a vakságok igazoló orvosi bizonyítvány ; c) himlőoltásí bizonyítvány ; d) halósági kimutatás a családi és vagyoni állapotról; e) illetőségi bizonyítvány; f) az egészséget igazoló orvosi bizonyítvány; g) a felveeudök esetleges iskolai bizonyítványai. A b) és d) alatti csatolmány számára csakis az igazgatóságtól kérendő nyomtatvány-űrlapok használhatók, ki azokat díjtalanul megküldi. A benyújtott felvételi kérvények a benyújtás mijijálól mindaddig nyilvántartatnak míg n folyamodó vagy felvétetik, vagy inig 24-ik évét be nem lölti. Á 24-ik évet betöltött vakok kérvényei a folyamodók-
nak visszaküldőinek. A felvétel iránti kérvények f. évi nov. hó 20-ig nyújtandók be az alulirt igazgatóságnál Dunántúliak előnyben részesűluek. Kelt Szombathelyen, 1908. oki l-én. Ernuszt Kelemen, y. b. t. t. egyesületi elnök. Tőrök Sándor, az ifjú vakok áll. segélyezett tanintézete és foglalkoztatójának igazgatója.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik élvágyhiányban, felfúvódásban, gyomorgOrcsókbeu ti rendetlen székelésben szenvednek, a „Mollféle aeidlIIz-Ror" használata által róvtd Ida tnulva visszanyerik egészitgilkel. Kgy doboz ára 2 korona. Szélkülde» naponta utánvéttel Moll A. gyógyirerész, cs. és klr udv. szállító által Héc», I. Tuchlauben f. — Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő ai ű gyári jelvényével és aláírásával.
Mail János I. rendű vádlott, Szabó János 1« éve* napszámos II. rendű és Mail Jánosné sz. Eckham Karol in III. r. vádlott. A védelmet dr. Miklósi Dezsó dr. Havas és dr. Lóké Emil ügyvédek látták el. a tárgyalás bo nynlott a késő esti órákba. Egyuegveg tiz volt mikor az Ítéletet meghozták. Eszerint Mail Jáuost életfogytiglani, Szabó Jáuost pedig lő évi fegyházra és 10—10 évi hivatalvesztésre ítélték, inig az asszonyt felmentették. Mindkét elitélt apellált.
Cilku Iickái Iáin Iraara
SELYEM
és „ltenneber. selyem IK) kr.-tii| feljebb, kér • matti és tia-
■latllll. — Minta postafordultával. — Megrendeléiek bármely nyelven iutézemlttk:
an Sildaníabrikt. Hennsberg In Zürich.
Szoptató anyák
tejük hatását csak növelik és gazdagítják a SCOTT-léle Einulsio használat állal.
Kimerültség megszűnik
s a csecsemő rózsásabbá, vidámabbá és pajzánabbá válik, mini valaha volt.
Az anyaságnak bármely válságos percében, a
SCOTT-féle Emuisió
erőt kölcsönöz, bátorít, s emellett kellő-mes izü és könnyen emészthető.
L\'scorr- Egy eredeti üveg ára a K. 50 fillér«
Kapható minden gyógytáiban.
Ai Emuliia vSiAr litlnil fel« mödtter víd tj)ti — . hsllut — 1(1)01 Serclimbe venni.
, Eskiidtszéki tárgyalások,
— Saját tudósítónktól. —
Két bűnügy került a mostani őszi ülésszakon a nagykanizsai kir. törvényszék elé. Első napon Dávid János balatonarácsi születési! bocsolaí erdős bűnügye kelült sorra
Dávid János azzal volt vádolva, hogy 1907. december havának 8-áu a Hocsola községhez tartozó bánkürtösi erdőben Takács Sándor bocsotai lakós testéi a bűnjeles vadászfegyverrel való bálba lövés által szándékosan de ölési száiidéknélkül akként bántalmazta, hogy az ez állal okozott sulyo* testi sértés folytán l!l()7. évi december 9-én Takács Sándor halála következett be. A vádtanács a btk. 800. §-ába ütköző súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat Dávid elén Előzetes vizsgálati fogságban nem volt — megfelelő terhelő tanuk hiányában. Igaz, hogy Takács halálos ágyán azt vallotta, hogy ól Dávid lőtte meg, de azt a kijelentést is tetlu, hogy nemcsak Dávid, hanem a vele levó Ozífra Ferenc erdős is felhozták a ravaszt, mire ó futásnak eredt és így nem tudhatja biztosan kí lóte meg. A védelmet dr. Miklós Dezső látta el, aki halásos beszédben az esküdtek lelkére hatott nehogy ártatlan embert ítéljenek el és meggyőzően mutatta ki, hogy Dávid nem lehet bűnös. Dávidot fölmentették.
November 4-én került sorra Mail János és társainak ügye. Akik Szalay Samu korcsmáros meggyilkolásával vádoltatlak. Vádlottak hárman voltak.
Egy megyei iparvállalatról.
— Az alsólendvai eriiyögyár. —
Nagykanizsa, uovembur ti.
A Hungaria hazai ornyógyár r. t. Alsóleudva 111 int már annak idején megírtuk, tavaly mintegy 78000 koroua kárt szenvedett. A nagy veszteség a a részvények lebélyegzését vouta maga ulán, mely utáu részvénytőke felemelés következett. Ez a tőké-emelési akció nemsokára befejezéshez közelog
A napokban kezüukbe jutott az igazgatóság részletes jolontése, melyben maguk irják : „ósziuteii feltártuk a veszteség ukail és nem hallgattunk el semmit." Az okokat a mull évi gazdasági krízisre, a leltári áruk árának csökkenésére, személyi változások miatt beállott mtgyobb üzemköltségekre vezetik vissza. Ezek eredményezték a jelentés szerint a nagy veszteséget, melyet radikálisan akartak orvosolui.
Valóban kívánatos, liojiy az alsólendvai ornyógyár fejlód|ék Ez a gyár az alsólendvai két pénzintézet alapítása. A fiatal vállalat gyártmányai már most is |ó hiruévnek örvendenek. A bel- ós külföldi piac meghódítása szép lépésekben közeledik.
Mi hisszük, hogy e fiatal megyebeli iparvállalat a megérdemelt gazdasági fellendülésben ing részesülni és az a krizis, — melynek nyoma inifglnt-szik az 1íkj7—I!iü8. Ozletév mérlegében — nem volt más, mint gyermekbetegség, melyeu miodegyik iparvállalat átesik.
A Sörgyár közgyűlése. Mint értesülünk a Nagykanizsai malátagyár es serfóződu részvénytársaság november 28-án lurlja közgyűlését.
A Mercur gyár cs a kocsitengely kartell A kocsitengely kartell, melynek 111 • 4-valovóleg a nagykanizsai Merour vasgyár is tagja volt, feloszlott. Beavatott körökből vett értesítliísOuk szerint a kartell feloszlást » ílorourt kózelról érinti, mert ez állitóluií a gyárra húszezer korona évi bevétel elmaradást jelent. A birek szerint ennyit kapott évenkiut a Merour gyár a kartelltól azért, hogy a közönséges koositengely gyártási beszüntette, A cég természetesen igyekezni fog e bevétel elmaradást a kartell által eddig tiltott tengelyfajta gyártásával pótolni. Nagykanizsa város iparazenapontjából a kartell feloszlása hasznos, mert most a Mercur gyár valószinülog emelni fogja a gyártási menyiséget.
A Nagykanizsai Tarházak igazgatósága a megüresedett főkönyvelői állasra Krausz Albert magántisztviselőt nevezte ki.
A Tapolcai Qazcl. Takarékpénztár, mely nemrégiben alakult, részvénytőkéje tel|esen befizettetett. Az intézet attrár célokat szolgál
Könyvviteli szakmunka László Vilmos, a „Mercur" vasgyár főkönyvelője szakmunkát írt az amerikai könyvviteli mód gyakorlati alkalmazásáról. A magyar könyvpiafcon úttörő lesz ez a munka, mely iránt néhány pesti kiadó cég már érdoklótlött.
Sirolin
•e«Kll az «vágyai H a teatsétyt. luetntMa «rtl a kfthöeUt. váUdákoC éflrll Irudáat.
Tüdőbetegségek« hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár ¿a orvoa által naponta ajánlva.
ftdntbogy értéktelen utánzatokat la kínálnak, kérten mindenkor „Kot*«" xrorfett atamagoláU.
F. Itaffaana-La Rache A Ca. BsmI fSrtje)
99
Roche"
Ih08. NOVEMBER 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Ab alsólendvai takarékpénztár kárára a
„váron 2000 koron»« csalást követlek el. A tettes niost kézre kerlllt ás a takarékpénztár kára iibrv
részben megtérült.
Mühle rózsakatalógusa.
Eléltünk fekszik Mühle Árpád kitűnő hirO temesvári rózsanagytolepónek most megjelent rózsa katalógus»- A katalógus páratlan elegáns külsó kiálli láua ép. Ugy, mint a nagy szeretettel és szakértőiemből összeállított tartalma a közönséges, sablonos ¿rjegytékek nivója fölé messzi emelik. A rózsu tenyésztését, szaporítását és gondozását lapidárís rövidséggel ós éles tárgyilagossággal szerkosztott ula-silisok alakjában magyarázza, melyektói a rózsabarát «vakran több és megbízhatóbb tanácsokat meríthet, iiiint hosszú és körülményes fejtegetésekből. A rózsaegyedek jellemzése, dacára a szük kereteknek, kí merítő ós több mint 1000 fajia talált ezen miiben felvételt. Ezen óriási gytljtoinény a temesvári tényértékben a pedáns gondossággal tartatik szemmel, a növények raczíonálís és példás tenyésztési módszerrel szaporittatnak. E rózsa növények szépsége és bujasága a monarchia határán túlterjedő kiváló hírnévnek örvend.
Ezon rózsa-árjegyzék, mely bárkit okszerű rózsalenyésztóvé képez, ingyon és bérmentve küldetik meg. Iránta „MOhlo Árpád rózsa-nagytelepéhcz Temesvár-\' kell fordulni.
külföldre kénytelenek kivinni. Felkérjük ennélfogva kamarakerületünk kefekölő meatereít és kefegvárosait\' hogy sörteszükségletüket lehetőség szerint hazai forrásokból fedezzék s ezálUl hozzájáruljanak a lent ecsetelt természetellenes helyzet orvoslásához Sopron, 11108. évi uovember hó Ci-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
A soproni kereskedelmi és iparkamara közleményei.
— Hivatalos rovat —
N v i 1tt é r.
M
A Bór- és LHhlon-Urtalmú
Salvator-forrás
kitűnő sikerrel haasnáltstik vesebajoknál, a húgyhólyag bán-talmalnát <iköarvénynél,aciukor-betegségnél,» emésztési (t lélegzést »«ervek Hornijainál.
Húgyhajté hatásúi
Vsiaeatesl Ital» MMmEH!
Ttlleeea UsiUI
K«,UU Sn^vrájkM-MlWual»«! M«y « Stm,, UfiHi MmxATT* WIAWI • «»¿vmi. V. Rmitltrtkfri t- 0 K
Faoszlop szállítás. A in. kir. posia- és taiirdaiutézet részére l<JO!l-hen szükséges 2S5I drb. hl métor. 2G.lfí7 drb. 8 méter és 80044 drb. 6 ,
méter ho*»»u telítetlen f*<istt<>|> mrtiuyWégvl «géatben
vagy részben szállítani óhajtókat tigyelmezloljük, hogy írásbeli ajánlataikat legkésőbb f. évi uovomber hó ni-ikéii déli 12 óráig nyuitsák be a kereskedelemügyi minisztérium segédhivatali igazgatóságnál. A részletes (öltételek a soproni vngv péoi m. kir. posta és távírda kerületi műszaki felügyelőségnél tudhatók meg.
Pályázat hidépitésre A szombathelyi m. kir. állami épitészeli hivatal f. évi november hó .•■l ikán délelőtt 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalási lart a székesfellérvár—gráci állami közül :\'0ii—207. szakaszán Intő I2u számú hídnak ujból-épitésére. Az alépítmény ölöt K 57 lill., a vasszerkezeti munkák pedig .\'I7\'i7 K Hl lillérrel irányozták elő A részletes föltételek a lóuluevozoti állami építészeti hivatalnál tudhatók meg.
Panaszok elintézése. Hazai kereskedő és ipari cégek külkereskedelmi ügyekben feníörgó panaszaikat az idegen kormányoknál való felszólalás végett gyakran közvetlenül a közös külügyminiszter úrhoz intézik Kz az eljárás az ügyek elintézését késlelteti, mert a diplomáciai közbenjárás elrendelése előtt a közös külügyminiszter ur a magyar kormány álláspontját kéri ki. Célszerű tehát a jelzett panaszokat, melyek diplomáciai közbenjárást igényelnek, az illetékes magyar minisztériumhoz intézni, mely már saiat álláspontja közlése mellett teszi át az ügyet a közös külügyminiszter úrhoz, miáltal a panaszos ügy elintézése lényeges gyorsítást nyer.
Váaáráthelyezés. A kereskcdelműgyí m. kir. miniszter ur megengedte, hogy a Vasvárni gye területéhez tartozó .lánosháza községben a folyó évi november hó lö-ikére eső országos vásár ez évben kivételesen november lli-ikáll larlassék meg.
Kefekötők figyelmébe. Kereskedelemügyi in. kir. miniszter ur folyó évi szeptember hó 23-án 77. I9Ö/V1. szám alalt kell leirata szerint sajnálattal értesültünk arról, hogy hazai kefegyárosaink sörlo-szűkségletükot nem a hazai termelés utján, hanem a külföldről, főleg Németországhói fedozik, holott hazai sőrlekereskedóíuk évi termeléjQknek Uft0/ -át
Mi Alt

A közönség köréből.
A Zrínyi Miklós-utca csatornázása
Mintegy 3 évvel ezelótt a Zrínyi Miklós utcai háztulajdonosokkal tárgyalást folytatott a mérnöki hivatal, vájjon ók hajlandók lennének-e megfelelő hozzájárulást biztosítani. A háztulajdonosok igenlő választ adtak azzal a feltétellel, hogy a város az utcát kikövezteti. Azóta minden csendes a város részérói Egy ottani háztulajdonos
ÚJDONSÁGOK.
A nagykanizsai pályaudvar főnöke.
Október Vh-áu beavatott helyről közölték velünk, hogy 0 a s k ó Péter boglári állomásfőnök kerül hozzánk hasonló minőségben. Ma már azt is közölhetjük, hogy Osskő kinevezése befejezett A nagykanizsai pályaudvar ii| főnöke e hó 12-én veszi át a pályaudvart a távozó Píllitz Qyula felügyelótól.
Blau Margit és a dalárda.
A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör kitűnő dalárdái» sok hangversenyével aratott Nagykanizsán sikert. A sikerben kivette ugyan részét az fgész dalárda, de a dicsőség babérágának nagy halmazát szerezte lilán Margit kisasszony. Énekszámaival hangversenyeinken sok szép sikert aratott a művészlelkű urlcány. Nagyobb műsornál neve elmaradhatatlan volt. A dalárda lelkes pártfogóját veszíti el Klati Margit k. a., ki holnap tartia esküvőjét Wald-niatiu Lajos dr. kaposvári ügyvéddel. Az irodalmi kör dalárdája, értesülésünk szerint ma szombaton este szereuádot ad lleki liáláia és limltdet« |<déttl. Blatt M ttrhftlgy a helybeli izr templom énekkarának is solo énekese volt több éven át. A hitközség küldöttségileg fejezte ki ezért köszönetét. Hlau 8imon dr. ez alkalommal 10o K-át adolt át a szegények között leendő kiosztásra.
A lejobban, bevált, a bel- és a kullüld legelső tekintélyeitől ce sok ezer orvostól ajánlott tápszer egász-aágae ás bátbajb*« *<«nvedo gyermekek áa felnőttek részére; agy tápártákQ, elősegíti az Izom-4a caontképzfidáat szabályozza az emásztásl és a használatban olcao. , A csecsemő* cimu tanulságos füzet Ingyen\' kapható ax elárusító helyeken, vagy R. Kufek« nál Wien
Disr.ii.sOk lakásunkat télen s kertünket nyáron valódi Haarlemi hagymás virágokkal. Postán beküldött 8 K ellenében portó és vámmentesen küld|l)k Ausztria-Magyarországba a mi legjobban kedveinormai gyűjteményünket vagy :ti) jácíulhagy mát üvegek, vagv 40 drhot cserepek esetleg 40 ilrhnt kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba 100 darabból, 4 5 cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást 250 dlbból, esetleg egy kerti és szoba összeállítást 240 drbból tartalmaz [ininpási választékot jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág stbból:
tiazdagou ¡Mustrált sok elismerólevéllel elátolt főárjegyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwieböl Ziichterei „HUIS TER DUIN" (A. Q.|
Uj palota Nagykanizsán.
Minden hírt örÓiniiiel| főj{»dunk, mely városunk Iszépségének emelésére vonatkozik. Örömmel közöljük, hogv a Sugárúti Hogenrieder lelken Villányi Henrik dr. egy palotát l\'otr építtetni, aki ismeri Viltán\\i tanár európai liivóti álló miiérzékét az meg lehel róla győződve. Itogy az a palota nemcsak a Sugár tilnak. de az egész városnak egyik ékessége lesz. Elutasított felebbezés.
A kiskanizsai iskolaépítés ügyében a közgyűlési határozathozatal előtt, miut tanácsi javaslat ellen felebbezéssel éllek. A törvényhatóság azonban a felehbezést elutasította azzal, Itogy a felebbezés nem véghalározat. hanem közbenső végzés ellen tétetett. A tanács most tiira foglalkozik ez üggyel és alkalma-időben újra a közgyűlés elé terjeszti, ahol falán nem lalál ellenzőkre, tekintetbe véve, hogy a lauitótestűlet maga és a tanács javaslala mellett nyilatkozott bead lányában.
Noíjdwik bei Haarlem (Hollandia)
A pesti papnevelde Miháld községben levó boltháza a mellék helyiségekkel és 466 U öl kert használattal folyó évi november hó g én d e. lo órakor Igog. január 1-től számított 3 évre nyilvános árverésen bérbeadatik. Az árverési feltételek a miháldi intézőm* betekinthetik, ahol az árverés is megtartatni fog.
Rosznáky Alajos
M I h ál d.
Szórakoztató délután
A katli legényegylet holnap vasárnap d. u 4 órakor a „Polgári Egylet" nagytermében kedélyes délutáni rendez. Műsora n következőt 1) Magyarok Isleue. Petőfi Sándortól. Szavalja Horváth József euyl. tag. •\') Konstantinápoly. Uránia előadás. Kemutalja lót Horváth tiyörgy egyl. elnök. 81 Magvar népdal egyveleg Zondorán előadja Saller Aladár. 41 Nehéz feladat, párjelenet. Irta Peterdv Sándor Előadja egy hölgy és egy ur, melyre a ti é közönséget tisztelettel meghívta a rendezőség. Belépti díj: Fentartott hely JiOJill.. a többi sorok 2o tillér. karzat 0 fillér. Ugyancsak a kath. legényegylet holnap esle K órától kezdődóleg a .Polgári Egylet" nagytermében lánccal egybekötött társas összejövetelt tart. A zenét Sárkózy Jancsi zenekara k zolgáItatja. Belépti dij 40 fillér
111 OK
Jól jegyezd
ciiiíiret tii-j>apirr, vagy #edd magad hasonló kinézésű silány niinóségii utánzatoktól tévútra vezetni.
csak
hüvelyt hozz ós ne
«mi-
ZALAI KÖZLÖNY \'908. NOVKMBKR 7.

Hirdetmény.
A Délzalai takarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán" az 1908. évi november hó 1-én tartod rendkívüli közgyűlésében 25<Fdwab egyenkint 500 K névértékű részvény kibocsájtása által a társulati részvénytőkének 500.OÖO koronára való felemelését határozta el a következő módozatok szerint:
1. A kiboosájlaiidó 250 részvényre az elóvétoli jog az eddigi részvényeseknek felajánltalik akként, hogy minden eddigi egy részvény egy harmad, minden eddigi 2 részvény két harmad ós minden 3 eddigi részvény egy egész uj részvény átvételére jogosit.
2. A kibocsájlásra kerülő 250 drb. uj részvény átvételi árn «gy egész rószvényenkint 1600 koronában állapittatik meg.
3. Az elővételi jog gyakorlása folyó évi december l-ig bezárólag a társulat pénztáránál az eddigi részvényeknek felülbélyegzés oéljából való bemutatása mellett bejelontendő annál inkább, mivel ezen határidő után további bejelentések el nem fogadhalók és az olóvételi jog megszűnik.
4. A részvényonkint 1600 K-ban mogállapitolt átvételi ár 3 részletben fizetendő be; az első részlet, vagyis 1 egész uj részvenyenkint 480 K legkésőbb 11)08 december 10-ig; a második részlet, vagyis egy egész uj rószvényenkint 520 K legkésőbb 1909 február 28-ig; a harmadik részlet, vagyis 1 egész uj rószvényenkint 600 K legkésőbb 1909 március 31-ig; megjegyezteiik azonban, hogy ha a részvényes az itt kiszabodnál nagyobb részleteket, vagy az egész átvételi árt kívánná egyszerre befizetni, — ez elfogadtatik.
5. Bármely részlet lefizetésének — a kitűzött határnapig való — elmulasztása esetén a már bejelentett elővételi jog megszűnik, de a teljesített befizetés kamat nélkül, esetleg n már kífizoíott kamat luvonásaval a jogosultsági elismervény ellenében a féluek visszaadatik. esetleg javára bírói letétbe helyeztetik. Az ekként felszabadult részvények az igazgatóság által lesznek, de semmi esetre sem 1000 K arfolyanion alul értékesítendők.
6. Az uj (250 drb.) részvények csakis az 1909. január 1-én kezdődő jövő üzleti év eredményében részesednek, ellenben az azokra teljesítendő befizetések után 5 százalék kamat fog és pedig a folyó évben teljesítendő befizetések után a befizetés napjától 1908. december 31-ig a részvényesek javára, — az 1909. évben teljesítendő befizetések után pedig 1909. január 1-tól kezdve a részvényesek terhére folszámittami.
7. Harmad részvények nem adatnak ki, miért js az uj egyharmad részvényre szóló jogosultságok a tulajdonos által két másik részvényes hason jogosultságával magánúton legkésőbb lí)09 április 15-ig annál bizonyosabban ogyositendók, mivel az ezen határnapig nem egyesített és már mint ilyenek a társulatnál be nem mulatott jogosultságok érvénytelenekké válnak és a kir. közjegyző közbenjóttével megtartandó nyilvános árverés utján értékesíttetni fogván, azon összeg, mely érettük, illetve ezen elismervények helyet! kiállítandó egész részvényekért befolyik, az elismervények birtokosainak illetőségük arányában ki-adatik, esetleg javukra bírói, letétbe helyeztetik.
8. A 2öü uj részvény a harmadik részlet befizetése alkalmával bejelentendő, de utóbb meg nem változtatható tetszés szerinti névre fog kiállíttatni.
9. A 250 uj részvény kibocsájtása által beeredó 400.000 koronából a jelenlegi 375.000 korona részvénytőkéhez csatolandó 125.000 K, a fennmaradó 275.000 K, valamint a kiírt részletfizetések elmulasztása által az 5. pont értelmében megszűnő elővételi jog helyett kíbocsájtandó s az igazgatóság által értékesítendő uj részvényekért a 2. pont alatt megszabott kibocsájtásí áron felül való értékesítés állal netán elérendő többlet pedig a tartalékalaphoz csatolandó.
Felhívatnak ennek alapján a i. részvényesek, hogy az elővételi jog gyakorlása iránt a fenti feltételek értolmóbon a kitűzött határnapig intézkedni szíveskedjenek.
A ,,DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN" IGAZGATÓSÁGA.
Szép keblek
két hónap alatt a
Pilules Orientálás,^\'j:
melyek a kebleket fejlesztik, erősítik\' helyreállítják és a nói kebelnek pompán toltséget kölcsönöznek, az egészségre káros hatás nélkttl. Jótállva, arzoui-kum mentes. Orvosi hírességektől elismerve. Teljes diseretió. Doboza utasítással 0 K IT> üli. bérmentve. J. Ratió gyógyszertár Párizs. Torok József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
h asználati
Raktár
„l-l-l-t?" - „Pipa ■i|ii|i*ti! "\'«*■ »»l»<l Jiktkl-fil« liliileilll-cl|trittihíill)ik lidobmbia I"
Fl|)alia I Cukli t „JUHI" jiliéiiil itlédll
Minden doboz egy érdekes büvészkáriyái ---UrUlaai
ÉKSZERGYÁR.
Villamos Üzemre berendezett arany-, ezüst- és ékszeráru - műterem.
Különleges készítmények i ékszeráruk és jegygyűrűk,
Uj foglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészítőnk
Eladás részletfizetésre is!
BERÉNY JÓZSEF ÉS FJA
ékszerész, Nagykanizsán (Városháza átellenében.
n
ItiOfl NOV KM »KR 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Szölö-oltvány
á vesszőről mjj kipii ár|i|jlékiail ingjraa éi kér
■ ulti küldöm meg, aki ciimét tudatja.
Kzen könyvel meg az i> kérje, nki rendelni nem akar,
mert tok hasznos tudnivalót tartalmaz.
Ijikirii tlliáiyilkél, zairlkil éi urául ilai ii IjHirn •Iliiméi, n vilAghlrU Itrlawaré bél egy «\'•» fel millió kéailrt,
Olcsó ár ós pontos kiszolgálás. Ozim :
Szűcs Sándor Fia m«««i«p«
Bihardiószeg.
A gyermekek kadvancz Játéka I
Hogy egész kényolmesen a helyes já- kN tékot kiválaszthassuk éi aztán < legkóze-lehbi játékszerkereskedésb^n besserérhessük, már mostan kérjük Richter K. Ad. és Ta. kir. udv. és kam. szállítóktól, llécc, I. Operngasae 16., egy levelezői lapon az uj árjegyzéknek hénnentes bekulJéset
- Horgony- _sí—
Kő épít őnnelt ré-nyckről
•i iDfih tniiliiiii jilikik-
rél. A számos ábrával ellátott árjegyzek mindegyik szekrény tartalmáról és az elméa kiegészítésektől felvilágosítást ad, mely kiegc-azilesck által minden egyes Horgony - Kőcj\'itőszokrény tervszcruleg nagyobbítható.
szállít. fajtiszta-sagétt jútállvu.
legilnsabb válsaz-lékban a már évek óla elsőnek t-s Icgmegbiz-baióbbnak ismert:
Kilküllomantl alsó szoiooltvány telep liilajiloiio.s: CA8PARI FRIGYES.
Mcdgyes 94 sz (Nbgyknknlló-megye .
Imik kipii irjiijiikit karaiI r=
Az árjegyzékben találhatók az ország minden részéből érkezeti illimirt Imiik, ennélfogva minden szőlőbirtokos megrendelésének meglétele elölt az ismerős személyisegektől ugy szó-, mint uásbelilcg bizonyságot szerezhet magúnak Inti izilltllip lillétllit nifklt-katiiá|iril.
KiMI

ö
Védjegy: „Horgony!\'
ALinimení.Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pótleka
egy régiónak bizonyult hiziszor, moly már sok óv óla legjobb fáitlalomcail upitó szőrnek bizonyult készvénynél, osuin.il üt meghűléseknél, bedórzsölósképpon használva
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak ItyyUtik és <aaV olyan üveget fogadjunk ul, moly a „Horgony" vodjogygyol és a Rlchter cégjegyzéssel nlU-lott dohaiba van csomagolva. Ara üvugokbon K -.80, K 1.10 óa K 2.- és úgyszólván ntiu-dnn gyógyszertárban kapható. — Főraktár: TtirJk Jé inf gyógyszerésznél, Budapest.
grószerlára u „Arany orwiliUM",
k". fi
■ Hí Richter
l\'rágábun, Klmabuthstrass.\'
I Mindennapi szétkiildi ■.-. ^
split.
iához*. I — í
Beszélőgépek
Kizárólágeredeti elsőrangú gyártmányok.
Legújabb leme*ek.

IF J. WAJDITS JÓZSEF
I NAGYKANIZSÁN,
Deák-túr, (Takarékpénztári épület).
TiazUaii^iuirt 30.000 korona kezesség.
Többaté.nasol mint •rövell
Beható tanulmányozások
eredmény ont ók. Ii«««y Bohicht urarvaa-axi\\yp:m«\\ min-ltn vízben— akurmvlog vagy hideg, kemény VAgv lágy — gyomim éa oró-aon hnt>»aik ; könnyen
hittől H »xOvutbc, inog-lo)>i\'< gyoraAn oldiA a asennyol, tinóikul, hogy a aaövetnek h-g-kevt-ibó ¡1 Art itlmúrA volmi HCHICIITtsiur-vAaaxAppaiia Udjeacn
tiaxtu ón ment mar»} anyagoktól; óvtix«\'<U k ótü «\'gy.Mil. min 1 • 1}vf• bin »l«gjiibliniiy;iiiuk« hói Ica* uh\'iAllil v.i. liMímVlntM mlmViu ti*7.tit Ami cólra 4a m\'n-dennotntt iiKimUlii\'a a jócAn óa piuau-caolutAóa min«t«-n liA*-tartáaban y ItnU* kanyon inogluk.iril Idót, munkAL pónat.
Szölöoltvánv dada;
na ai
Részletfizetésre is olcsón kaphatók.
s,
Aki egéBzséKeí, olcsó szép szölfit akar. bizalommal forduljon
Yityé Miklós
lilblliairitina iizittll •llliljtllipéhit. ____
í>S-CSAN,triON Íí(i onlil-iii.)
almi szokvány minőségű, 1 rendű fás, gyöki-ros és sima zoliloltványok. bor- és esemogefajok, valamint amerikai sima és gyökeres s/.ölóvosszök- \'\'»tmkluoiibeu ilg.vnnazon fajok. II. rumiII o.-zlályzatbaii a legnlt\'sóbb árban kapha-tók. SzÖbMllgasiiaJi külön <• célra választolt fajok
KoJ- «n úrjt\'gyzólt klvnuutrA ingyon 0» bórmontv»
A sziimtis elifintró let él kövül itten csak egy: Tornafold, u. p. : Szécslsziget /ala-m.) 190". szep-lemlict 30-án. Az Öntől rendelt 800 dili gyökeret fás-oltvány igen Siépcn megeredi: egy ./ál sem maradt helüluk : vesszőjük oly hosszura nőtt, hogy magasságuk egy két méter s kutot meghaladtak é< le kellell őket vágni; teljesen fajtiszták. Szívesen ajánlani fugum Ont minden Ismerftsóm- és liarátaluinak és kérem szíveskedjék elmernie legujabt> átjegyiéket megküldeni.
K|fál„ tiszteletié!
IIAJUll IJIKK.
Ideges és gyönge gyermekeknek.
akik a kávét nem jól bírják, nincs jobb teggeli tnl, mint . Knfeli«-"-vc\' főzött tej.
ZALAI közlöny
1 MOS. NOVEMBRE 7
r
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem az építő közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Fótörekvésem oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácscsal szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik.
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony építéstől kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemenoéket, gyári kémények és gépműalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is előnyös feltételek mellett.,Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-mesteri vizsgára 6 hót alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség btcses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLOr JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös-tér ai. szám alatt.
SE\'I DLITZ-POR Í
*
Csak\' akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-fél* 8eldllll-porok lartói gyógyhati.a a legmakactabb gyomor-alteatbéntalmek, gynraorgítrc» é. gyomorhév, rflgiOtt nékrekedét, mijbánlal ml V\' vértolulát, aianyét éi a legkulanbfljübb nölbetegtégek ollen, o jelei hittem >el, éviliedek «la mindig nagyobb eWerjedé.t iieríell. - Ara egy lepecsételt ered doboznak 2 kor.
HiimlxItÚNoU törveiiylley IVi>>lHttink.
r » Möutí- FE>LE
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi.
ha mindegyik llveg MOLI. A. védjegyéi tünteti (el, >A. Moll. feliratú ónoíattal van lirva. A Moll-féle eótbortzeez novozele.en mini Mjdalomcatllaplló bedOrztfllétl azer kduvény. etui ti a meghitté. egyéb következményeinél legl.merete.ebb nép.zer.
Egy ónozott aradat) bvag ára 2 korona
MOLL Gyermek ¡szappanja.
Legfinomabb, legújabb móduer iierlnl ké.illek gyermek e. liOlgy .uxppant a bór
okaiéra épolátéra gyermekek e felnőttek rétiére. — Ara darabonként 40 llll.
öl darab I kor. 80 fitt. Minden darab gyermek ttapptn Moll A. védjegyével van ellátva.
Moll i. oyóoys7.eráa/.\' eV. *ás"kírV udvari szállító által,
Bécs, Tiichlauben 9. sz.
Vidéki mcgiendolé.ek naponta po.laulinvél mellett leljetlllelnek.
A rak tárakban lessék határozottan „MOI.Íj A.\'1 aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
;xxcwx<x:c<xxx>c<xxxxxx>.
XXVII-ik magyar királyi
jótékonycélu államsorsjáték
Ezen sorsjáték remélhető tiszia jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog fordíttatni.
Ezen sorsiátéknak 11969 nyereménye 365,000 korona összegben készpénzben.
FŐNYEREMÉNY 150,000 KORONA,
továbbá
1 főnyeremény
20.000 kor. 10 000 „ 6.000 „ 8.000 „
10 nyeremény á MO •\'¡00 lőOO 10000 ■ .
1.000 kor. 100 . 50 . 20 . 10 .
Húzás visszavonhatatlanul 1908 év december hó 30 án Egy sorsjegy ára 4 korona. 1t®
Sorsjegyek kaphatók a magyar kii. loitójövmléki igazgatóságnál Buda-pecten |Vámpalotaj. valamennyi |»»sia-. adó- vám-, és sóhívatalnál az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohauylőz\'-dében és váltó-üzletben.
Oh J aj 1 Köhögés rekedtség éa elnyálkósodás ellen gyors ós biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nom rontják ós kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2 korona.
Próbadoboz 50 fillér. Fi ét iiilkiléiii raktár ;
iw^i* x* „NÁDOR" Megfojt ez ac át- g y ó ^ y s z e r t á r Egger mellpasztllla
kozott köhögé« I laéaMit, VI., Vátl-Hral 17. •■akhaiaar aiur\'iyllelt.
Kapható Nagykanizsán: Balui Lajos, Práger Béla, Relk Gyula ós Csáktornyán. Pető Jsnó gyógyszertárakban •
Magyar kir. Lottójövendéki igazgatóság
iái az \' j then. !
aiJ
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAOYKANIZ8A, 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 46. 8ZÁM.
NOVEMBER 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Eltflieléal irak: Kgé.i i,re 10 koron«, |«|é»r0 6 koron« „gyedévie 2 koron» 60 fill. - Egy,, „4m ár, a0 flll. T.niroknak, Unitoknak, jegyzőknek é, áll,ml lltzlvlteioknek I évr» 6 korona, fii évre 3 korona.
Kciclús sxeikt.sztú :
Kertén« .ló»»«f.
Laptulajdono* ét kiadó. IFJ. WAJUITN J<i/.N»:r.
_ Az árvaház kérdése.
A legutóbbi városi közgyűlésen Koth-gchild Jakab dr. képviselő azt az indítványt tette, hogy tekintettel az árvaszékek államosítására. nehogy a város 2o0 ezer koronányi árvatartaléka tőlünk elvitessék, e tőkét a város egy árvaház felállítására szánja, A képviselőtestület e humánus célt szolgáló indítványt elfogadta, annak előkészítésére bizottságot delegált ós a polgármester kilátásba helyezto, hogy rövidesen napirendro tűzi e tárgyat. \\
Nemcsak a képviselőtestület, de a sajt\\ is annyira hatása alatt állt o humánus intézmény megvalósításának, hogy szinte kritika nélkül üdvözölte az eszmei és megvalósításához támogatását készséggel odaígérte.
Ugyanily szellemben írt a Zalai Közlöny is. Nincs mit szégyelnüuk azon, Nemes volt a kitűzött cél, lelkesedést keltett mindenfelé, tehát bennünk is. A lelkesedés pedig nem mérlegel, osak cselekszik. így voltunk mi is. Most azonban, mikor objeotiv foglalkozunk az inditványnyal, amikor a város több képviselőjével alkalmunk volt eszmecserét folytaim az ügyről, kötelességünknek tartjuk, hogy véleményünket ez íigvról elmondjuk és lehetőleg a majdan határozathozatalra jogosult képviselőket ez ügyről kellőkép tájékoztassuk.
Klószór is arról akarunk szólani, ami az inditványszülte, t. i. az árvaszékek államosításáról. Ismerjük jól a jelenlegi belügyminiszternek, sót az egész minisztériumnak a múlton épült szellemet és a ma intencióját. hogy a mindenek felett való államosításnak nem híve, ami pedig a munioipiumok jogkörét illeti, nemhogy osorbittani akarná, sőt kiterjeszteni, fejleszteni tartozik prog-
8zerk«a>tAaég : Nagykanltea, Hunyadi-utca 30. Elóflzetétek hirdetitek II]. Wajdltl Jóttef könyv, kara,kadétébe küldendők.
Megjelen minden hétfőn délben
rammjába. így tehát nagyon valószínű, hogy az árvaszékek államosítása is elesik, feltéve azonban, hogy ez megtörténnék; vájjon el-j képzelhető-e, hogy az állam a községek va-1 gyonát, vagy bármilyop című pénzét a saját; céljaira lefoglalná. Ez.azt hisszük jogállamban abszurd feltevés. *
Ezt tudva, természetesen az indítvány elesnék. Minthogy azonban az emberbaráti j cél fogvatbrtja még a lelkeket ez az ok nem hátráltatná az árvaház felállítását. Azért rá akarunk mutatni arra, szükséges-e városunk-nak a kontemplált árvaház, célszerű e és kinek teszünk vele szolgálatot.
A ?0-es. sót 80-as evekben egymásra állított fel az állam, a társadalom szeretetházakát, árvaházakat. Hogy miként szolgáltak a kívánt célnak, nem tartozik ide. Ujabb időben azonban, amióta a gyertm kmenhelyek mintegy 7 óv óta országszerte megalakultak, oly kitűnően szolgálják az árvaügyeket, hogy nemcsak hogy nem állítanak árvaházakat, de a meglevők is teljesen fölöslegesekké válnak. Mert a menhelyek nemcsak az árva gyermekeket, hanem a züllött, az elhagyott gyermekekét is magába fogadja, sót akárhány példa van arra, -hogy szegény szülők abbeli kijelentésére, hogy nem tudják gyermekeiket eltartani, a gyermekmenhely gondoskodik róluk. Az igy nevelt gyermekekről 7 éves korig az állam. 7 —lti-ig pedig az illetékes község gondoskodik, ugy. hogy a kanizsai idetartozó gyermekek nevelésére a 200 ezer korona kamatjövedelme elegséges. Ami \\pedig azt illeti, hogy á gyermekek • egyes családokhoz kerülnek, határozottan I jobb a szülőtleuül nevelődő szerencsétlenekre, mint a kaszárnyai nevelés paragrafusos i rendszere. »
Ha rnár most megalapítanék az árvaházat — ami szerencsétlen cselekedet volna — akkor maga az épület se kerülne ki a 200 ezer koronából. I)o tegyük fel, hogy igen. Még akkor is évenkint visszatérő 40—60 ezer korona kiadásunk volna rá. Mert először is elesnek a gyermek 7. évéig az államot terhelő költségmegtakarítástól, azonkívül férfi és női árvaházi tanítókat, szolgákat, kertészt kellene alkalmazni, élelmezésről, ruházatról, fűtésről, világításról, orvosról, gyógyszerről gondoskodni, hogy tulajdonképpen magunk adjuk oda az államnak, amit az államtól fölöslegesen féltünk. És még kérdés, hogy az árvaház mindama gyermekeket befogadná-e, akikről most a menhely gondoskodik és akiknek kellő tanításáról a helybeli iskolák a város külön megterheltetése nélkül gondoskodnak.
így állván a dolog, az árvaház letesi-tését, mit fölöslegeset elejtendóuek tartjuk.
Ha pedig a 200 ezer koronát humánus cél szolgálatára akarjuk szentelni, vau nekünk még alkotni valónk. A szegényügy. az aggok háza olyun alkotások volnának, melyeket olyanok áldanák, akikről az állam még egyáltalán nem, a. város pedig nagyon mostohán gondoskodik.
De erről egy külön cikkben.
Vállalkozás és panama.
— Nyilt levél a villamos ügyben. —
Ujabb ídóben ez a két fogalom majdnem mindig megtalálja egymást. Valaháuyszor egy-egy városi, állami vállalatai versenytárgyalása kurdi szó-nyegro, sziute holt bizonysággal számítunk rá, hogy i>gyik-másik szenzációban utazó lap valami panamát fedez lel, melyuek botránya aztán óriási hullámokat
Lemondás,
lila: Harmat I.
Ne legyen ki könnyem megtörölje. No legyen senki ki vigasztaljon. Legyek mindenkitől elfeledve. Virág se nyíljon sirhantomon.
Ne mondja ki senki e szót. hogy „szeretlek" Csak azt izenjétok : „feledlek, feledlek". Csak keserű legyen könnyeimnek árja, Vesszen ki szivemből szerelmein csirája.
Mikor sírba tesznek, madár so daloljon, No legyen senki ki síromra boruljon. Dísztelen, jeltelen álljon a sirhantom, Feledjetek engem, feledjétek lantom.
Vidám történet a szomorú
napokból.
Irta : Arnttein 8éndor.
Jellasics szeroz sálijai vonultak végig kisded, de annál szerelmeseid) városunkon Péntekfalváu.
• A szavahihető fáma főntartotta azt a világtörténelemben még idáig példátlanul álló esetet, hogy « férfiak ez egyszer jobban megijedtek, mint az asszonyok, mert az úgynevezett gyengédebb nemnek módfelett megtetszett a brouzbérü, daliás termetű horvát, dalmata és granicsár vftrflsköpenyegesek. Nem csoda lóhát, ha az ablakok lelve voltak bájos arcok kai és még bályosabb mosolyokkal éppen ugy mint a részeges ember szesszel
Azonban a férfiak éppen nem öröltek. Sőt ... Nekik sokkal jobban esett volna, ha a vörösköpenye-gos horvát férfiak holyett egy sereg vörösszoknyás asszony érkezett volna a városba.
Tehát miut mondtam a férfiak nagyon megijedtek. Azért városunk Összes szerelmes házasai a
kiérdemesült és már hasznavehetetlen veterán férjek csak ugy mint a még mézesheteiket éló rekruta emberek rutteutó hadi tauácskozmáuyra gyűltek össze városunk intelligenciája által közkedvelt Görbevilág csáidánk augol parkiéban az ugynevezott Libalegelén.
Mindenik férjnek a keble egy-egy égé katlan volt, égett benne a szerelemféltés tllzo szent lobogással.
Az elnöki tisztet l\'apucsfi beudeguz vezette lévén neki a legfogatlanahh, de egyúttal legharciasabb neje és igy ó városunk összes férjeinek tiszteletét, inéltánylatát, sót mi több csodálatát valóban kiérde-melte. Tehát miut elnök ó vilte a szót.
Indítványozta, hogy miután a célból jöttek össze, hogy városunk összes szépeinok nemzet fontarió honleányi keblét sikeresen megvédelmezzék a hont és hazát oladó horvátokkal szemben, azért melegen ajánlja (kánikula lévéu) hogy alakítsanak egy társaságot, melynek címe legyen: „l\'éntekfalvi szerelem védó egyesület, miut betéti társaság", Betéti társaság pedig azért fllzte tovább szavait zajos Ünneplés közt a nap hése, mert célja losz sz egyesQlet tisztelt tagjainak felügyelni arra, hogy mind az ideig
ZALAI KÖZLÖNY
11108. > 0VEMBER ip
kavar lel. Természetesen, hogy ai ódium a lapok ellen ei okból bizonyos körökben csak fokozódik. De azért sajtó a sajtó, hogy öre legyen az igazságnak, a becsületességnek, a közérdek tisztaságának. És mindaddig, mig ezt a hivatását teljesili, inig a sajtó nem lesz prés, haragot indíthat ugyan maga ellen, de az iránta való tisztelet nem csökkeu, hanem emelkedik.
Annál meglepőbb és sajnálatosabb, hogy városunk villamos ügyének versenyzői egyikének a Sio-mons-Schuckert cégnek főtisztviselője a Zala napilapot mint röpjratot kllldözgotetl szét, melynek első részében a Zala támadásait utasítja vissza, a második részében pedig aunak szerkesztőjéről mond feltűnést keltett adatot.
A lovelel a városban miudenfelé tárgyalták, magyarázták, összegeket említettek, ami ámbár valószínű, hogy csak kombinációból és a Zala iránti általános elleuszenvból fakadt. A nevezett lap szerkesztője maga is védekezik lapja hasábiaiu és a sajtó-bíróság leendő ítéletére utal, moly majd tisztázza az ügyet.
A Siemens Schuckerl cég főtisztviselőjéuek, Radó Károlynak nyílt levele különben szó szerint itt következik :
Nyílt levél a villamos ügyben
A Zala folyó hó T-ik számában „hangulatkeltés a villamosügyben" cím alatt alaptalan és igaztalan támadást intézett személyem » itteni működésem ellen, melyre a kövelkezó kijelentéseket teszem •
Nem igaz és visszautasítom a cikknek abbeli iusiuuacióját, mintha éu akár a Polgármester ur személyét akár a bizottságot vagy annak bármely tagját szabálytalansággal vádoltam volna Tiltakozom eme ráfogások ellett már azért is mert a cikk ezekkel az illető urakat ellenséges hangulatra akaria kelteni ellenem. A cikk eme teudentiája tiszta és világos.
A való tényállás az. hogy cégem megbízásából és aunak nevében figyelmeztettem ugy a Polgármester urat, mint a bizottság tagjait, sói más személyiségeket is, Itogy a tavaly ősszel a keresk. és belügyi minisztériumok által kibocsátóit közszállitási szabályrendelet intézkedései szerint az ilyen pályazatoknál csakis olyan aiáulatok vehetők elbírálás alá, melyek a kitűzött határnapig beérkeztek. Kzt a felfogást osztják mindazok Nagykanizsán is, akiket erre tigyelmeztottem s kétségtelennek tarlóm, hogy a város közönségének túlnyomó része nem fog olyan ajánlat mellé állani, amelyik tudatosan csak akkor
mig csak a horvátok itt létükkel szerencséltetik szerencsétlen városunkat, az összes házak ajtói és ablakai belegyenek léve.
Harsogó éljen követe Papucsfi szavait. Amiül inundaui szokás szónokot szátnosau üdvözölték, sőt az egyik gratulálta azt is megjegyezte, hogy az indítványozó neve aranybetükkel lesz bevésve városunk történetének e ragyogó ötletért évkönyveibe. E gyűlés belenyúlt kora haiuali órákba.
Azután fér| uraimék szépen haza szállingóztak szerelmes hitveseik ölelésére.
A gyűlés ideje alatt pedig városunk asszonyai éppen nem haditauácskozmáuyozlak.
Hói ... .
A gyűlés estélyén valahány liordaltna\'.a és grauiesár katona volt helyiségünkben, mindennek meg volt a maga Dulcineája.
Reggelre kelve aztán szépen tovább vonultak. Es ettől fogva szaporodtak ol városunkban annyira a horvát tipusu fértiak, etlól fogva van olyan horvát jellege községünk lakóságáuak.
De persze az kései unokák már teljesen elfeledték ós dédanyáik bűnét.
Éppen most, mikor e sorokat Írom, megy ui ablakom alatt egy daliás Jellasics bajszú legény én megfeledkezve mindonról, azt dúdolja:
„Jaj de huucut a horvát.
Hogy caipje meg őt a rák."
lett előterjesztve, amikor a többi ajánlat feltélelei j ismeretesek voltak. Az egyes tnérvjtdó tényezők I figyelmét kötelességszerűen felhívom arra is, hogy a minisztérium, ha sor kerül reá, természetszerűleg inindeu bizonnyal érvényt fog szerezni sa|át alkotta szabályrendeletének. Ezzel nem ijeszteni vagy megfélemlíteni kívántam, csak szolgálatot akartam ablian az irányban tenui, i^hogy a >)áros hosszú tárgyalások és fáradozások után olyan határozatot hozzon, mely a lönuAlló rendeletek értelmében felsőbb jóváhagyást nem nyerhet,
Ami a személyemet ért qualifikálliatlün támadásokat illeti, ezekre csak annyit válaszolhatok, hogy én uem provizióa ügynöke, hanem főtiszlvíselóie vagyok cégemnek, miről bárki magának meggyőződést szerezhet a polgármesteri hivatalnál elfekvő meghatalmazásból.
Nem tarlom jóizléseminel összeegyeztethetőnek, hogy a cikkíró személyével is foglalkozzam, már csak azért sem, mert az ellenem irányult támadás onnan ered, hogy a cikkíró közvetlen a pályázat felbontása után engem négyszemközti kis eszmecserére invitált meg, amely reá nézve a kiváut eredménynyel nem járt Teljes tisztelettel, Radó Károly, a Magyar Siemeus-Schuckert-Művok villamossági r.-t. főtisztviselője.
Balatoni nyaralótelep.
— Amit másutt terveznek. —
A Balaton kultusz érdekében a komány és a társadalom rendkívül sokat tett. Ujabban a lialatoni Szövetség állandó lelkesedéssel tartja napirenden eme fontos ügyet és igyekezik a közönség köréből jövő hibákat orvosolni és hiányokat pótolni.
Nagykanizsa város közönsége eddig uem igen sokat tett a Italaton népszerűsítése érdekében. Igaztalanok lennénk, liaVmez állításunkat ugy értelmeznék, hogy Nagykanizsán vezető szereplését kiváltjuk. Közönségünket ennyire nem kötelezheti senki. De nagyobb, különösen az eddiginél nagyobb érdeklődés üdvös büue. Idegenforgalmunk szempontjából Nagykanizsa városát közvetlenül is érdekli u Italaton fejlődése, lialatoni érdekeinket az is bizonyítja, hogy a kurekedelmi miniszter bekapcsolta Nagykanizsát a balatoni körforgalomba.
Ezek ellenére is közönségünknek a Balaton iráttli érdeklődése nagyon Csekély. Néhány kirándulás az egész\' mit e téren tapasztalunk. A gazdagabb osztály alig mutat a Italaton lejlódése iránt érdeklődést. Ez\'míndenlitt nincs így. Ezt mutatja a Pozsonyban megjelenő „Nyugatmagyarországi Hiradö" következő híre, melyből tanulhatunk:
Felette érdekes mozgalom indult Pozsonyban a Halaion kultusz érdekében. Fonyód—Márialelep közöli közvetlen a Halálon melleit végighúzódó s pompás fenyves erdővel beszegeti zöld pázsitos, ideális szépségű fensikou, a legtisztább — nádtól s sástól teljesen mentes sivó homokos part mellett dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. akadémiai igazgató kezdeményezéséből fid család ós szegényebb sorsú tanuló íljak részére uj telep létesül. A telep, melyet Pozsonyból a most épülő s jövő tavasszal megnyíló uj balatoni vasúttal (Uyőr—Vesiprém—Badacsonyon vagy az eddigi v-analon Szombathely—Kanizsán ál is) könnyen megközelíthetni, közvetlen a Máriatelepi vasúti állomé, mellett van. Jobbról-balról fenyves erdőkbe ej\'ilett villák veszik körül s hogy eddig még be uem épült, annak oka, hogy ezt a gyönyörű részletet a tulajdonos Zichy Béla gróf a maga részére tartotta fenn s eleddig nem volt eladó. Az uj telep létesítőjének azonban sikerült megnyerni a nemes grófot a Diáktelep eszméjének, aki is nemcsak hogy a terület jutányos áron való átengedésébe egyezett bele, hanem tekintve, hogy a teleplótesítők ingyen-telket, ó viszont a maga részéről igen szép összeget ajánlott fel a tervezőit Diáktelep létesítésére. A parcellázási munkálatok már legközelebb meg is iudtil-nak s ugy tudjuk, hogy a vevők első sorban egy kis Pozsonyt szándékoznak a Balatonnál teremteni.
A köszinhaz-ábránd vége.
— Porlepett fktákból —
Nagy k ánizs a. nov. 15.
Nagykanizsa kérelmez, a miniszter nem ád. Ez a historikuma a mi kérvényeink eredményének. Most az egyszer nem sajnáljuk a miniszter tagadó válaszát, mert a kérelem elutasításának inegokolását vallottuk mi is mindig. Kauizsa nem bír el l\'> hónapra terjedő sziui szezont az ide jövő első rendű direktor meg a társulat deficitjét nent birja el. Megfelelő aréna építésére adna a kegyelmes ur segélyt, — ha volna e célra péuz. Jgy szól a miniszter válasza az állandó színház építésére vonatkozó szubvenció-kérvényre.
Egyik munkatársunk a következő érdekes soro-kai írja ez ügyben :
A miniszteri döntés uem lepett ineg. Sőt előre biztosra vettem. Tudtam, hogy a döntés olötl a miniszter érdeklődni fog Nagykanizsa szinügyi viszonyaitól a minisztérium illetékes ügyosztályában. Olt pedig nincsenek rólunk ié véleménynyel. Már ami az állandó színház ügyét illeti. Arról is vau tudomásom, hogv évekkel ezelőtt Vécsey Zsigmond polgármesterünk-ijek levelet irl Fente tje b Andor gróf a vidéki színészet országos főfelügyelője. A levél, mely találó képéi festi a vidéki szinészeti viszonyoknak. 1003-ban a szinügyi aktákhoz volt csatolva A város irattárában, láttam, hol ezen aktásat a Lengyel főjegyző engedélyével tanulmányoztam A levélben Fosleflch óva inti a várost az állandó színház felépítésétől. Az mondja, hit tylépitjüt az államié téli színházai, nem kapunk télre megfelelő társulatot. S sok más okos tanácsot ad a levélben. Köztük az arénaépilést. Tehát íi évvel ezelőtt illetékes helyen visszatartottak berniünket a téli síin ház építésének tervéről Annak idején nem akartain nyilvánosságra hozni ezen érdekes ügyet, nehogy a szinházügy lelkes vezélembereit elkedvetlenítsem. Bár valószínű ók Is ismerik a levelel. Nézzenek utána még körte lesz a sok porlepte akta közöli. Most mar nyilvánosságra hozható. A kószinház ábrándnak vége.
Társadalomtudományi
előadások Nagykanizsán.
— Az első előadó Ágoston Péter dr Nagykanizsa, nov. 1
(Saját tudósítónktól.) A Társadalomtudományi Társaságnak Nagykanizsán mintegy négy-veu tagja van. A lagok tekintve azt, hogy nincsenek egy önálló helyi egyesületben csoportosulva, nagyobb működést nem fejthetnek ki. De amit tesznek az határozottan emeli a vidék kulturális életét.
Tavaly télen a társaság néhány jeles vezető emberét hívták meg felolvasások rendezésére, kiknek mindegyike tartalmas, tudományos nívón álló előadást tartott. A felolvasások nagy érdeklődést keltettek a társadalom minden rétegében. Az egyszerű munkástól a legelőkelőbb körókig kéviselve volt a társadalom a felolvasásokon. A társadalomtudomány iránt tanusi-fott érdeklődés egy ujabb előadás ciklust hozott létre.
A nagykanizsai tagokból szűkebb rendező bizottság alakult, moly az idén is rendez felolvasásokat. Értesülésünk szerint az első előadást már e hóban megtartják, melyre Ágoston Péter dr.-t. a nagyváradi katholikus jogakadémia tanárát bivlák nft\'g. Az előadás tárgya még ísmorotlen.
Az idei cikluson előadásokat tartanak még a hir szerint, Madzsar Józsofdr., Szende Pál dr. és Harkányi Ede dr.
Aki egy keveset is érdeklődött a Társadalomtudományi Társaság előadásai iránt, azok előtt az előadók nevei ismertek, mert mindegyikük jeles embere a társaság kultur mozgalmainak.
ia08. NOVEMBKR 10.
U b A I K OUO N Y
A bírósági várószoba.
Egyik megyei kisváron lapja élénken sürgeti a járásbíróság épületében Oereudezendő várószobát. Azt inuiidja, a várószoba a birósági épületekben ép olyan szükséges, mint egy család asztalán i, kenyér. Igaza van. Mikor még Kauizsán birlapiróskodtam (pedig etiuek már jó ideje), én is gyakrau felhoztam ezt az eszmét majdfiem minden egyes kanizsai lap hasábjain. Be eredménytelenül. Es talán amit mi a.......
idején hiába sürgettünk, azt megcsinálja rövideseu egy, Kanizsánál jóval kisebb város, miut megcsinál, tok más olyant, amelyekért mi a kanizsai redakciók-bmi hiába pocsékoltuk a tengernyi tinutt és lelkesedést.
i\'edig a birósági váróteremre tényleg olyan szükség van, miut egy falat kenyérre. Mert nézzük vsak. Például a kanizsai járásbíróságon naponkint, uem mondok sokat, — az összes birák mintegy au—2ú ügyet iutózuek el. Kjihez a 20—tárgyaláshoz beidéznek — mondjuk — &o—fio embert, mindegyik pont \'j órara. Az 60—00 ember tényleg utt szorong 0 órakor birósági folyosón vagy kapu alatt várva, auiig reá kerül a sor. Vannak aklkro előbb, vauuak akikre csak dél felé kerül n sor. Mii csinálnak ezek addig, amíg a tárgyaló biró be nem szólítja ókét? Mit csinálnának egyebet, minthogy így telviz ideién logvacolva, dideregve topirooluak a hideg einenteu, közben szidják az egész igazságszolgáltatást, mint a bokrol. Az igazságszolgáltatás pedig ezalatt a tárgyalószabák jóleső melegében nem gondol a fagyoskodókra, inert az igazságszolgáltatásnak vau sok pénze a hivatalos szobák be fűtésére, de egy várószoba lelállilására nincsen.
Az igazságszolgáltatás azzal uem törődik, hány ember kap nap|ábau náthát, fogffyási a birósági lolyosó léghuzamától. Ezzel uem ér rá tórfdui. Petiig amilyen fontos a felek pontos megjelenése, époiy kívánatos, hogy a pont \'J óráig berendelt feleket nu hagyják a jégveremre emlékeztető folyosókon kínlódni. A főlek között vauuak urak, parasztok, asszonyok és leányok, akiknek a bőre es egészsége lehet éppen olyan kényes és érzékeny, uiiut azoké, akik a bírósági szobákon belül, tehát jő meleg helyen tultik az időt. Lehel éppen olyan kényes, mini más hasonló városok járásbiró.-ági feleinek, olyan városoké, almi a váróterein ma már nem ábránd, — de Kanizsáit mindennek dacára az ördög sem törődik a szegény felek bórével.
Talán nincs megfelelő hulyiség u célra a birósági épületben V Nem hiszem. A birósági épület nagy épület, lehetetlen tehát, hogy abban nu találkozna egy olyan szoba, amelyet nélkülözni lehet. Hót ha igy állana a dolog, ez sem lenne elfogadható ok ahhoz, hogy naponkint UJ—20 kényesebb természetű embert beteggé tegyünk.
Az még csak hagyján, hogy nyáron amikor amúgy is leleSlegos a zárt helyiség a kapu alatt és a folyosókon váralják azt a sok embert. De hogy télen kitegyék őket a kész meghűlésnek, ez igazán igazságtalanság.
Az én számításom szerint eliu kerül valamibe az egész dolog. Csak egv kis jóakarat kell hozzá. Ez pedig uem hiányozhatik az mellékes egyenekben akkor, amikor egy ilyen üdvös és egészségügyi szempontból tekintve, igazán szükséges helyiség felállításáról vau szó.
\' Oszeszly M. Viktor
HETI HÍRADÓ.
JEGYZETEK * HÉTRŐL.
~f- A miniszter tanácsa éB az állandó szinház. Vau Nagykatiizsán uéhány lelkes ember, ki színházat akari a városnak szerezni. Vagy legalább is néhány százezer korona államsegélyt hozzá. A mozgalomnak örüli mindenki. A saitó. a nagyközön-ség együtt küzdött a kulturális célért. Néhány más városbeli sajtóorgánum már irigykedett ránk. íme, milyen nagyszerűen kihasználják összeköttetésűkéi — mondotta az egyik. Miniszter a képviselőjük — zengte a másik irigy. 8 megjött a válasz, melyet nem vártunk, mely hidegebb, miut a közönség lelkesedésének lllze. Van méltánylás, fedezet nincs. Tanácsol is kaptunk Epitsünk nyári színházat. Pedig, ha a miniszter is tudná, hogy Nagykanizsa városnak nincs szegényháza, csatornázása, vízvezetéke, modern bérháza, jól felszerelt tágas iskolája és sok más hasonló intézménye, alig ha adta volna ezt a tanácsot. *
A nagy didergőkért. Eperjesy liábor számtalan tiszteletbeli állása nemrégiben egy tt|jal szaporodott. Megválaszlollák iskolaszéki gondnoknak. A „kis didergőknek\'\' tollát vau mar gondnoka. Do hányan vauuak e városban olyanok, kiknek nincs ilyen I Ikes gondnokuk. Kl-el nézem, miut vánszorognak az utcán öreg bácsik es anyókák rongyosan, hiányos öltözékben egy kis kenyeret könyörögni. Szinte kétségbeellő. hogy ebben a korban, urcpirulás nélkül járjanak ily városban, mint Nagykanizsa a város elszegényedett munkaképtelen polgárai — koldulni. Ugy látszik, most ntár nem „divatos" városi szegéuyűgygyel foglalkozni.
A ZALA izctlenkcdéscire.
Valójában nincs arra érdeme a Zalának, hogy vjttle foglalkozzunk, inert okok helyeit, ami legközelebb áll hozzá, piszokkal dobálődzik. De meg akarjuk mutatni a közönségnek, milyen logikája vau a Zalának; azaz, Itogy semmiféle logikája sincs. Nem volt következetes a \\ illamos pályazatok szerel in o li e n sem. Miut egy naiv, pinilo illeni leány, maga vallotta be egyik nap, liogv Szive már nem ahhoz Inti, akinek először odaígérte a kezét.
Mosl meg a Zalai közlönyre ráfogja, hogy cikkei jól el vannak temetve annak hasáb|aiu. Ks mégis egy olvasó-tói értésül. Itogy mi volt benne. Találna ott bizony sok olvasót, ha a »»|hI konyér-hajszoló (érlelésének hályogától el nem volna vakulva
Abban is nagy humor van ha azt mondja, egy állítását se cáfoltuk meg. Hiszen uem is állított semmit. Vagy talán az erkölcsi prizmát érti? Azt nem akartuk megdönteni; az álljon időtlen időkig örök emlékül a Zala közgazdasági szakértelmeinek.
Különben uz egész ha|szát, melyet a Délzalai ellen indítóit, leleplezte iituga a Zala. Kibujt a szeg a zsákból. Az egész tőkeemelés azért Iáit neki, hogy azt a 80 forintos fjól tud lukszálui, nagy gya korlala lehel benne) hirdetést a mi kiadónk kapta meg. Hát olyan éhes vagy olyan óriási a/, elvágya, hogy mindent föllalna válogatás nélkül: Délzalait, Siemens-Schuckertet, Francot egy a rám ?
Mi jól lakunk otthon. Szerkesztőségünkbe nem visszük az éltünket. Uda <>ak a varos és a közönség érdekének van szabad beillettet.
Hiába kapálódzik a Dóri dr.-ral való nexus ellen is. Ama városszerte liires csatorna illám levélváltás óta. sót annak ellenére is fennáll az.
Ex mi uem azt csodáljuk, hogy a Zala szóba áll Dóri doktorral, sőt ellenkezőleg.
— Esküvő. Tegnap tartotta esküvőiét Scham-burg Lipót budapesti papírgyári főtisztviselő Milhofer Frida urleánuyal, Milhofer Ödön helybeli ékszerész-uek leányával.
— Halálozások. Schwartz Ignácné, született Krammer Paulina urnó folyó hó 8-án Budapesten, hová gyógyulásért ment, 60 éves korában elhunyt. Folyó hó 10-éii helyezték örök uyugalomra a helybeli izr. temetőben. A megboldogult jótékonyságáról ismeretes urnó édesanyia vott Schwartz Alfrédnak, a Wiener Baukverein budapesti liók)a igazgatójának. — Perlak nagyközség járásbíróságának, valamint az ottani társadalomnak nagy gyásza van. A járásbíróság vezetője, Drahanavszky Uéza Budapesten 89 éves korában elhunyt, ilolltetemét a fővárosból Lishindre szállították s ott helyezték el a családi sírboltban örök nyugalomra.
— Kózigazg. bizottsági ülés. Folyó hő Ill-éu tartotta havi rendes ülését Batthyány Pál főispán eluöklele alatt zalaváriuegyo közig bizottsága. Az alispán jelentése ektóber hóról a következő : A vármegye területen működő csendőrség (eljelentett 221! egyént, kik közül letartóztatott 3« ogyént. A kinyomozott büntetendő cselekmények legnagyobb része az ember testi épsége és nagyon elleu irányult. Kihágások miatt a járásbírósághoz 10, a községi hatóságokhoz 431- egyén jelentetett fel, orvosrendőri hullaszemle esetben teljesíttetett. A halál oka egy esetben elégés, egy vizbefulás. egy szénkéuegtól való fulladás, :> esetben öngyilkosság. Tüzeset volt 11». Amerikába II egyén váltóit útlevelet
— Matinéét. A Zalamegyei Kör 1908 évi november hó -¿i én, vasárnap délelőtt 10\'/, órakor a VI. ker., Ilii!, és 4-H-as kör dísztermében (Andrássy-ut (17. sz. i gazdag és változatos műsorral matinéét rendez.
— Jubileum. Eugolsinann Izrael egerszegi főrabbi jubileuma f hó 25-én . (t u 1 órakor lesz a következő programmal: I. Hálaadó istentisztelet. Kezdete délután ponlban 2 órakor. Az ünnepi szónoklatol tartja: dr. Hevesi Simon ur, budapesti főrabbi. Az énekszámokat ellátja vármegyénk szülötte : Oullmati Béla ur, bécsi főkántor. A/, istentisztelet után: 2. Díszközgyűlés a városháza tanácstermében. 3. A hitközség és jótékony egyleti tisztelgése a főrabbinál.
— Meghívó. A soproni kerülnti kereskedelmi és iparkamara l\'.HM. évi november hó 17-én kedden délután 4 órakor, a kamara saját üléstermében iLackner Kristóf-utca .\'<. szám, I. emelet) rendes közgyűlést tart. A tárgysorozatból kiemeljük, t. Az elnöki jelentést. 2. Titkári jelentést 3. Pénztári jelentési 4 Kereskedelemügyi nt kir miniszter uruak a Emitek-fele pőtkavégyár Ügyében érkezeit magas leirata, a közös bizottság vonatkozó javaslatával.
— Kinevezés. A zalaegerszegi pénzügyigai-gaió tellák Sándort a nagykanizsai kir. adóhivatalhoz gyakornokká nevezte ki.
— a keszthelyi őstelep. Az úgynevezett apátdomb lebontásakor földalalti lakásokat, valóságos ósvárost fedeztek fel. A kórház alapozási munkáia-laiitál ezek a lakások szintén elóhukkuutak. Most már kétségtelenül megállapították, hogy a telep a Balatonparttól tt murvás gödrön át, a feUötnajori csapásig terjedt, A Balaton partja léhát már Krisztus elölt sürüu lakott hely volt.
— A népkonyha November \'9-én nvilik meg a szegények tápiulézetc. Nem azért ilyén későn, mintha a szegények csak akkor kezdeitéiiék nyomorogni. éhezni, fázni, haitem mert az egyesület korlátolt jövedelméből csak bizonyos időközben |Ut a szegények asztalára ingyen ebéd. A legszebb, legigazibb emberbaráti kötelességét teljesítik azok, akik a Népkonyha egyesületei pénzzel, terményekkel támogatják Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül, hogy olyan humánus egyesület ne hirdesse a reggeli teát rummal. Nemcsak mert annak abszolút nincs tápértéke, hanem mert az alkoholt még n jótékonyság se adjon az embereknek. Nem drágább, de százszorta többet ér. ha ehelyett egy csésze meleg tejet nytijt egy darab kenyérrel. Cukor akár vau benne, akár nincs-
Sirolin
-Cmtll u ttrifyat M • tetrtl»«, <iW(UM.
Ml a kSMfM, rilÉMkt*. 4JJ<U UudiaL
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. Influenza
«Uen számtalan tanár és orvoo ittál naponta ajánlva.
tarthogr értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mtnrtenfcnf „Hocke" trodett etomagotá*.
F. H«fmu-L> Horhe A Ce. Buel (SHJc)
„Roehe"
fokaid ormai raaMataa a pjp—Mm» baa. - Ara thrcgeoldat 4— korosa.
U 1, Á\'l
K ii í L ü N Y
1908. NOVEMBER ifi.
— Szédelgés a jótékonyság nevében. Az országot keresztül-kasul jArjAk a József Kir. Herceg Szanatórium nevében egy kis kék 60 tllléres füzetet, mely .Védekezés a tudóvész elleu" cimet viseli. A füzetet Rákoscsabáu nyomatták. Semmi oka sincs a jelzett cimet viselni, mert a fűzőikében a védekezésben egy árva szó sincs. De még kevesebb oka van bárkinek az egyesület nevében azt terjeszteni, mert ezzel az egyesület senkit meg nem bízott. Nevével illetéktelenül visszaélnek, Kérünk mindenkit, hogy a füzet lerjcaztóit adják át a hatóságnak.
A nyomdászok bűne. Hétfőn, november 9-én volt a budapesti törvényszék előli nyomdászaink ismeretes sajtópöréuek «tárgyalása A törvényszék elnöke dr. Sárkány volt, a védelmet dr. Pető orsz. képviselő nyújtotta, mig a vádlókat dr. Szűcs képviselte. Délután I órakor kezdődött a vádlottak kihallgatása, melynek során bebizonyult ugyan, hogy a nyomdászok röpirata joggal védekezett a támadások elleu s a védő szavai szeríut az elpártolt társaik kétszinüsége kézzelfogható volt — mégis abban oly-nemü becsületsértések voltak, melyekéri a bíróság kéiiyteleu volt aránylag enyhe büntetéssel sújtani a vádlottak egy részét. Az Ítéletet délután H órakor hirdették ki, mely szeript Erdélszky Emil, László Bódog, Bauekovich György. Goldberger Vilmos és Hirschl Alajosra egyenkint 60 korona fő és W kor. mellékbüntetést szabott, mig a többi 7 vádlottat felmentette. ítélet ellen a védő felebbezést jelentett be.
— A veszprémi betöréshez I Már megírtuk, hogy Kulcsár Károly veszprémi vaskereskedó-nek pénzszekrényét a betörőnek uem sikerült feltörni. Érdekes azonban, hogy ezeu uj rendszerű „Meteor\' kasszát éppen egy nappal előbb kapla Budapestről a Meteor pénzszekréuy éi tresorgyárból (VI Göm-utca 59.) tehát ugy látszik éppen jókor.
— Nincs tollam. Kgy kis fogyatékos öltözetű leányka sirva megy az iskola felé. „Mért sírsz kis lány"? „Mert az édes anyám nem adott egy kratcárl tollra." Az ur száuakozva adott két fillért a kis leánynak. aki aztán tollal felfegyverkezve mehetett iskolába. Az ingyenes népoktatás áldásaiban kik részesülnek ? A gazdagok. A szegények eddig se fizettek tandijat. Talán Svájc példájára jó volna ingyenes tanazerekröl gondoskodni? Ilyen téli időben kél fillér kell a fára, kenyérre, ha vau. De ha nincs?
— Lövő Iskola. A zalaegerszegi lövóiskolál f. hó 6-án alakította meg Medgyesi Laios igazgató a vezetése alatti főgimnázium VII , VIII. osztályú tanulóitól. A kiképzést Kulcsár Gyula tanár végzi, mihelyt a lövőszerek a honvédelmi minisztériumtól megérkeznek.
— Tisztelt olvasóink I Bizonyára szívesen fognak megismerkedni a „Scotl-féle Emulsió"-val. mely általánosan ismert háziszer, vagyis csukomájolaj, csakhogy az utóbit teljeseu jó izü és kőuuyeu emészthető forinátian nyuitja. Gyermekek külöuöu előszeretet tel veszik be a „Scott-féle Kinulsiól"-t, mert jól Ízlik. Kapható a gyógyszertárakban.
— Népgyűlés. A szociáldemokrata párt folyó hó 8-án délután a nyári színházban népgyűlést tartott, melyre jó eleve meghívta a vezetőség Nagykanizsa város képviselőjét Zichy Aladár grófot és Lelenye képviselőjét Dobrovics Milánt. A tágas színkör egészen megtelt mindenféle rendű rangú közönséggel, de a meghívóit képviselők távol maradtak Hideg idó volt, csak az ügy iránti lelkesedés és a szónok hatása tudta a közönséget majdnem két óra hosszat lekötni. Weltner Jakab a szociáldemokratapártnak egyik ismertebb vezérembere tárta fel hosszú és legyük hozzá értelmes népies egyszerűséggel előadóit beszédben a koalíciós kormány ellen érzett panaszokat, melyek az uj adóreformra, a fogyasztási adóra a vasutasok szolgálati pragmatikájára, a vasutas szövetségek feloszlatására, a cselédtörvényre és az ált. egyenlő titkos választójogra vonatkoztak. Ügyes dialektikával bizonyítgatta, Itogy a igazság az ó részén van. Koustatáluuuk kell, hogy hosszú beszédében nem élt a közönséges demagógok hatást keltő ürességeivel, szitkozódásaira. így a rendőrség jelen volt képviselőinek csak a hallgatók szerepe jutott. A gyűlést Sneff József nyitotta meg és zárta he.
— Biztos gyógyhatáa. Mlnduok, kik ros«» eméjitéc, v»uy uékrafcedé« kóveUcitében íelíuvódájhan, »ruruláilian, fii-fájáaban, étvágyhlányban vagy egyéb bajokban »«envednek, a »alóitI »Moll-(¿le seldllu-jiorok* haunilnta ili.il blxtos gyó-gyuliit írnek cl. Kgy dohot ita ko,. SicIkUMíi naponta utánvétellel Moll A. gyógyner黫, c«. ¿1 kir. udv. tiállltótól Uéc», 1. Tuchlauben 9 A vidéki gyógywertirakl.an haliroiot-tan Moll A. kéizltménye at 8 gyirl jelvényével é« alilritival kérendő.
Cilkn IllUi ■•In Araira
SELYEM
é» .llenneber-■elyeai 00 Ur.-iól feljebb, Hr-■ntii íi tía-
■ •llllll - Minta poitaforduUival. - Megrendalé.ek birmely nyelven IntétendBk:
an Síidufabrlkt. Hinmbirg li Zürich.
N vili tér.
Az 0 rovat alatt köztöltékért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
A Bór- és Lithlon-tartalmú
Salvator-forrás
kitunó ilkarral haainállatlk vesebajoknál, a húgyhólyag bán-talinalnál c, köazvéiivnél.aczukor-betegségníl.ai eméaztéal éi lélegzést azervek hurutjainál.
H ú « y hajtó hatásúi
Vaiaaatli I Ilaajaa •mlutkalit
T.ljai.a tinta! Kir1"«* dlránirriak*rf*ktd4*thkm tan a
.<«1 ■■It l.ivi\'ti Mml-rforrdt yjUolamil
a, ---20
Az egész eset röviden ez: Kgy nyomda személyzete mozgalomban állt. a mozgalom vezetői cserben hagytak egy nős, családos munkást és bementek dolgozni. Mindenki előtt érthető már most, hogy a kollegialitás legelemibb kötelessége e családos ember sérolmét védelmezni. Kgy röpiratban lobát — a hangulat izgatott volta miatt — erósebb kitételekkel ismertettük a közönséggel ez esetet. Eme erósebb kitételekért Ítéltek el bennünket. Engedje meg a közlemény igen tisztelt irója, ezen niucs sajnálni való. Ha ugy kívánja a helyzet, hogy egy muukástársuuk sérelmét támogatni kell, ez nekünk mint embereknek legelemibb kötelességünk. Ks hogy ez emberi kötelességünk teljesítéséért elítéltek bennünket, ez a mostani ferde társadalmi rend tükre. De azért, ha o kötelességünket bármikor teljesítenünk kell, mi örömmel tesszük még akkor \'Íb, ha biztosan tudjuk elitéltetésüuket.
Nagyrabecsűlt sajnálkozását léhát, amint látja a cikk igen tisztelt irója, nem használhatjuk. De lm már olyan jó szívű van és miudeuáron sajnálkozni akar, ugy nézzen szét az emberek közüli, talál kft. ; zöttük hülyéket, lélekbetegeket, gonoszlelküeket, sikkaszlókai, akiknek megkegyelmeznek jobb érzésű emberek és nem küldik a börtönbe, hogy végkép eltülljön.
Kzek felé fordítsa sajnálkozását, ezeknek szükségük van erre. Egyebekben jószivll sajnálkozásáért logadja nagyrabecsülésünket.
Goldberger Vilmos nyomdász.
Gyermekeknek
fclnAorknrV
A külföld és belföld leg-kiválóbb írakleVIntélyel inlnt legjobb táplálékot ajánlják a Knfrke-t hányuékelé*-nél, bélhuutnál és hainie-nésnél
Díszítsük lakásunkat télen s kertünket nyáron valód Haarlemi hagymás virágokkal. Postán beküldött 8 K ellenében portó és vámmentesen küldjük Ausztria-Magyarországba a mi legjobban kedveinormai gyűjteményünket vagy 30 jácinthagy inát üvegek, vagy 10 drbol cserepek esetleg 4o drhot kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba löt) darabból, 45 cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást \'¿50 drbból, esetleg egy kerít és szoba összeállítást \'J40 drbból tartalmaz pompási választékot jácint, tulipán, nárciss, csilla, hóvirág slbból .
Gazdagon illustrált sok elismerőlevéllel elátolt főár-jegyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwieből Züchterei „HUIS TER DUIN* (A G.)
Nordwik bei Haarlem lHollandia)
Nyilatkozat.
A Zala cimö ii api lap e hó 10-iki számában ismerteti a közönséggel „Elitélt nyomdászok" ciin alatt a budapesti kir. törvényszék Ítéletét, mely szerint a nagykanizsai nyomdászok közül ötöl 80 korona pénzbirságra ítélt nyomtatvány utján elkövetelt becsületsértésért. Koinmeiilárjábau leírja, hogy izrael Jakab okozta ezt és bennünket ítéltek el s hogy bennünket, szegény embereket sajnál.
Önérzetünk paraucsolja, hogy válaszoljunk a Zala közleményére. Kijelentjük, hogy Izrael Jakab nem okozott semmit.
Közgazdaság.
Az uj balatonpartí vasút építésű » befejezéshez közéig. Ebből uz alkalomból a Tapolcai Lapok cikket közölt, melyben azl irja hogy az ni vasútnak a bor szállítás és a személyforgalmon kivill kevés jelentősége lesz. Ezért felhívja n -Upolraiakat indítsa-nak mozgaliuat, hogy az uj vonalnak fővonali csatlakozása legyen néhány fővonalhoz.
A Délzalai takarókpénztár r. t. Nagykanizsa uj részvényjegyzése iránt u részvényesek körében élénk uz érdeklődés. Az olővéluli jog bejelentési határidő december l-éu jár le, mégis már eddii» is sok boiolctilés történt K jelek a tőkeemelés biztos sikerére engednek következtetni, ami különben előre látható volt.
Munkásházópitósek. A „Zalai Közlöny nemrégiben vezető cikkben hivta fel Nagykanizsa város közönsége figyelmét a munkáslakóházak építésére. Számtalan városban van mostanában hasonló mozgalom. Szegeden (503, Pozsonyban 304, Szabolcsim-gyében IHti munkásházépiiését tervezik. Zenién most hizlák meg a vállalkozókat az építéssel
A Csáktornyái gőzmalom ós villamos- , sági rt. részvénytőkéje nemsokára együtt lesz Az igazgatóság tekintenél a késedelmes befizetésre felhívást bocsátott ki, melyben az utolsó befizetési terminust uz év végére tllzte ki
A Zalamegyei gazdasági takarókpénztár tőkeemelési trausakcióia befejeződött. Amennyiben a bojulentési határidő lejárt. Az uj részvénykibocsátás a kiszivárgott hírek szerint sikerült ameny-uyiben a részvényesek "legnagyobb része gyakorolta elővételi jogát.
A Sörgyár közgyűlése. Mint már megírtuk a Nagykanizsai malátagyár és sorfózódo r. t. e hó 38-án tartja közgyűlését. A közgyűlésen az üresedésben levő igazgatósági tagságot is betöltik.
A Muraközi pezsgőgyár r. t. Csáktornya, mely betéti társasághói alakult át nemrégiben részvénytársasággá a tiir szerint szépen prosperál. A gyár sokat fárad, hogy a belföldön népszorüvé tegye az „Animo sec" elnevezésű pezsgőjét. A külföldi kivitol Balkányra irányul.
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése előtt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 26. azám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
1908. NOVEMBER 16
ZALAI KÖZLÖNY
Muravidi kosárfonó telep. Zalamegyében bizonyára sokan ismerik a muravidi kosárfonó telep jó hírét. A kosárfonást és az úgynevezett kerti bútor készítést báziiparként tlzik Muravidou. a liir szerint nemrégiben a földmívelósűgyi minisztérium érdeklődött H »zépen fejlődő népipar iránt. A Zalamegyei gazdag g^jj egyesület titkárja tanulmányozta aunak idején a
leiepet.
A soproni kereskedelmi és iparkamara közleményei.
— Hivatalos rovat. —
Élelmi cikk szállítás a 20-ik honvéd gyalogezrednél A In kir. nagykanizsai 20-ik honvéd gyalogezred közétkezési bizottsága az ezred l<i<)!i. évi élelmi cikk szükségletei biztosítása céljából foltó hó .8 án Írásbeli ajánlat utján nyilvános tárgyalást fog tartani. Szállítandó marhahús (esetleg éló marha), liszt, rizs, dara, árpagyöngy, bab, zsír, burgonya, paprika, zöldség, hagyma, só. cukor, mák, káposzta, szilvaíz, köménymag", tnjás, ecet, fahéj és lej. A részletes,föltételek az eredeti pályázati hirdetménnyel együtt a nagykanizsai honvéd gyalogsági lakianyában levó élelmező tiszti irodában tckiniietök meg. Sopron. 1908. évi november hó 9-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
titkárok és más ily magas állásban levők ujabban zavartalanul folytathatják telefonbeszélgetésüket. Az érdekes újításról a Zalai Közlöny mnukatársa a következőkben értesült:
Az újítás nove telefon blokk rendszer. Néhány hote a Budapest—Nagykanizsa—Zágráb— \' Kiütne telefonvonalon vezették be. Az tijilás lényege az hogy az összeköttetés létesítése után egy készülékkel nemcsak a közbenső vonalak, hanem még a két beszélő állomás központja is kizárható a vonalról. Mint hivatalosan mondják, blokálható. Ilyen készülékkel csak miniszterek, államtitkárok és hasonló magas állással rendel-kozók telefouállomásai szereltetnek fel kik ilyen-, formán nom zavarhatók a fontos telefonbeszél- • getés közben. Az uj rendszer csak oly vonalakon alkalmazható, hol a közbeeső összes kap csoló állomásokon villanyvilágítás van Ha a vonalon kizárás van, akkor a telefonközpontban, I igy Nagykanizsán is, egy kis üvegszekrényben elhelyezett villanykörte kigyulladása ielzi azt. A szerelési munkálatokat egy jeles miiszaki tanácsos végezto.
llyeu pompásan fejlődik a magyarországi telefonhálózat technikai berendezése, melyet a napokban elhunyt Szalay Péter elnökigazgató rendeletére alkalmazta a Nagykanizsát ériutó vonalou.
Vasúti baleset.
Kohantek János budapesti 30 éves déli vasúti kalauz a reggel ft órakor Nagykanizsára érkező 2>l-es gyorsvonallal ulazotl. Kotor állomáson, eddig ki uem derített okból leeselt a vonatról és súlyos sérülést szenvedett. A H óra 37 porckor érkező vegyes vonat ttal hozták Nagykanizsára.
Halálozások
llornyák Géza, aki másfél évig a helybeli fógimuázium tanára volt, miül a Gyöngyösi áll. fógimii. helyettes tanára, f bo 12-én helyeztetett örök nyugalomra Az ifjan elhunyt tanár egyike valt amaz áldott lelkű férfiaknak, kikben a tanulók iiemos szivü pártfogójukat, igazi atyjukat tisztelték. Áldás emlékére. — Matolcsy József aomogyszeutmiklósi körjegyző 4 1 éves korában meghalt. Tegnap délután temették nagy részvéttel. Halálát neje szül. Hiba Irma és nagyszámú rokonság gyászolja
Tanácsülés.
A pénteki tanácsülés az 19<>9. évi költségvetéssel foglalkozott és átutalta azt a pénzügyi bizottsághoz. Az összeállítás szerint 3 százalékkal kevesebb volna it pótadó, mint az elinult évben. Hogy a pénzügyi bizottság még miként intézkedik azzal, még a jövő dolga Ráférne a koldusinódra fizetett városi tisztvisnlókre inei a rendőrökre.
Ipartéstületi gyűlés
Ma, Ki-ált este ti órakor az ipartestület elöljárósága rendes havi ülést tart melyen a többek között a titkár jelentést tesz az ipartestülelnek uz országos iparos kongresszuson (nov. h—9-én) történt részvételéről ■ A kongresszuson Muraközy Lajos titkár és Tóth Lajos elöljárósági tag vettek részt
Egyhuzamu tanitás.
A holnapi nap lontos dátum a fóginui. életében. Ekkor kezdik meg az egyhuzamu tauitásl. Amint értesülünk a felső keresk. iskola tanári kara is egyhangúlag elhatározta, hogy ez uiitás megvalósítása iránt a kellő lépéseket megteszi. Az áll. polgári liu és leányiskola tanári testülete is mellett van, de el sem zárkózhatik előle, sőt sok szülő fejezte ki előttünk és joggal azt a véleményét, mely a mienk is, hogy a népiskolában is meg kell ezt valósítani. Csak így igazodhatík a társadalom teljesen ez uj és hatásaiban nagyon üdvös újításhoz.
Misztrik mozija
a Polgári Egylot katakombájában holnap uj műsort nyit. A terem fűtve van. ■
Örökbefogadás
A király kövesdi Bnér László nyug. vármegyei levéltáros és Pleheís* Gusztáv honvéd alezredes között ez utóbbinak örökbefogadása iránt Nagykanizsán kötött szerződésnek az örökbefogadás tényére vonatkozó részét jóváhagyván, örökbefogadó Boér László családi nevét, ntagyar nemességét és kövesdi elónevét örökbefogadott Kára: Pleheisz Gusztáv bonvéd alezredesre és törvényes utódaira diimentesen átruházta és megengedte, hogy Pleheisz Gusztáv honvéd alezredes és törvényes utódaira saját családi nevők elhagyása mellett ezután a „Boér" családuevet viselhessék.
Katonai találkozó.
Krdekes katonai találkozó volt nemrégiben Budapesten. A budapesti cs. és kir. hadapródiskola 1883-ban végzett növendékei talalkozlak. A találkozón Nagykanizsáról résztvett verohélyi Marzsó Tibor cs. és kir. kamarás 48-ik gyalogezredbeli kapitány. Az Ország Világ tegnapi száma csoport felvételt közöl a találkozóról.
öngyilkossági kísérlet a gőzfürdőben
Kövesdi Károly bakónaki oki. jegyzősegéd ti-Kiisp dél felé részeg állapotban elment a gőzfürdőbe. Olt a fürdőben balkarián felvágta ar ereit. A nyomban értesített rendőrség részéről Füredi János rendőrtisztviselő jelent meg. de kihallgatható a szerencsét, leli öngyilkos nem volt, eszméletlen állapota miatt. Első segélyben Hajós Samu dr. részesítette. A borházban ápolták.
Meghivó.
A Nagykanizsai Tornaegylet lOílfl év november -J3-án este fi órakor az egylet helyiségében tart|a évi rendes közgyűlését, melyre a t. tagok ez utón is meghivatnak. Uuger Ullmaii Elek elnök. Markovics Dávid titkár Tárgysorozat: I. Választinávi jelentés. 1. Számvizsgálók jelentése. 3. Költségvetés megállapítása. 4. Tisztújítás, ft. Indítványok.
rogzás.
Ugyan adjatok a szenvedőnek SÍ\'OTT-féle Eninlsiot és kíméljétek meg álmatlan éjszakától A logak minden fajdalom ós bélbaj nélkül btijnak eló, fehérek, erősek és egyenesek lesznek. A jí.veémek szereti a
SCOTT-féle Emulsiot
és készségesen fi\'gja azt szedni. Az emésztési, lm meg van zavarva, mindenkor helyreállítja és előmozdítja.
Egy eredeti üvetf ára i K. 50 fillér
Kapható minden gyógyláibau.
ÚJDONSÁGOK.
Amikor a miniszterek telefonálnak.
Ujitás a telefonon.
A ki gyakran telelőnél, tapasztalta már, hogy a szolgálatot teljesítő tisztviselő vagy telefonos kisasszony „beszélitek még ?\' kérdezősködéssel zavarja a beszélgetőket. Ez a hivatalos kérdezősködés sokszor nem kellemes, interurbán beszélgetésnél egyenesen zavart okozó, do elkerülhetetlen. Azaz csak reánk, egyszerű emberekre nézve.
Ha pl. Andrássy belügyminiszter Nákó gróf liumei kormánybiztossal beszélget telefonon, vagy Itauch horvát bán Wekerlo miniszterelnökkel, vsgy mondjuk a posta elnökigazgató valamelyik kerületi igazgatóval, ugy a telefonos liszt ezen kíváncsisága már kellemetlenebb. Lehetséges az is, hogy például Wekerle 110111 akarja, hogy a telefonos tisztviselő, kit ugyan szolgálati eskü kötelez a titoktartásra, végighallgassa mondjuk a bánnal folytatott diskurzust. A technika haladása segített ezen. Miniszterek, állam-
Balatonkereszturi nagyven déglö mészárszékkel együtt egy, esetleg több évre kiadó. Böveb bet a tulajdonos, Fürst Lajos Balalonkeresztur.
Vidéki város legfor gal masabb helyén, egy szép emeletes, csekély átalakítással szállodának is alkalmas ház. melyben 60 év óta vendéglő van, engedóly-lyel együtt azonnal eladó. Cint a kiadóban.
y
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz ás ne engedd níagad hasonló kinézésű silány minőségi\' utánzatoktól tévútra vezetni.
<3 5
UJ *

c\\6 tfETJgOWf^
CtPOSÍ \\ V\'.\'OSt
OTTOMAN
At Emnt«(6 vitát\' U. ir.il • SCOTT*
Ult indd»m v<d-<<><t — a halául W.jtk ft*,«
— Umlx venni.
ZALAI KÖZLÖNY
iíio8 NOVKMHKii
„ 21588 .
g--Sgi II.
L 11)0«
PÁLYÁZAT/ HIRDETMÉNY!
f a

i I
1

i
Zalavármogye alispánjának 1908. évi október hó 13-án kelt 18867 sz. a. rendeloto alapján Nagykanizsa rendezett tanácsa városnál megüresedett lövi 2Ö0O korona fizetés, tOO korona lakáspénzzel javadalmazott 11-ik közigazgatási előadó "tanácsosi állásra.
900 korona évi fizetés. 200 korona lakáspénzzel javadalmazott kül-tanácsosi állásra
1600 korona évi fizetés és 300 korona lakáspénzzel javadalmazott száintis/t és közgyám állásra - továbbá ezen állások betöltése folytán megüresedhető egyébb állásokra pályázatot hirdetek; felhívom mindazokat, kik ezen állásokat elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényeiket a városi tanácshoz címezve folyó évi november hó 24-ik napjáig adják be, esetleg a választás napján a kijelölő választmány elölt jelentkezetlek.
Nagykanizsa. 1908. október. 23.
VÉCSEY ZSIGMOND
polgármester.
Tiszhls csak
í x
Glóbusz
[fémtisztltó kivonat]
A legjobb
iisztitősiera világon
tSfcí.^
Védjogy: „II orjon jrl\'
m
i
ALinímenf. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pálltk*
egy rég|6nnk bteun% ult b-ízia/.\'T, moly már Mik óv óta legjobb I ii<laU>mc»il npitó szernek bizonyult küszvénynel, o»umal ut mrghulti-spknél, budOrz»olé-k»ppeu IukziiAIvh
rigyelmoztcté*. Silány htwniMtvánvok miatt bt>viis.irl4ftkoróvatii*,ilí bvyiink ««t olyan tiveget fogadjuitt el, moly tt, Horgony" vfdjogygyel és a Kichttr i.égjegyz. -iel ellá-lutt dobazba vau csomagolva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és K 2.— \'•» ágyzznlván minden iiyógvczeitárbaii kaphat«. - Kótakt.ir: TSrík József gyóyysit\'réíziicl, buoaput.
fir. Rlitör crójuzírííra az „Araiy uros/iíiM,
Prágában, Klibabethatruj.v\' *\' *m»u "¡¡Mindennapi szctküld

^ Ifj. Wajdits József 5
A világhírű „PATHÉPHON" beszélőgépek és hanglemezek
raktára NAGYKANIZSÁN
#
PATHfPHdN" ^fiSMlőgópek legszembeötlőbb előnye, hogy tű nélkül játszanak, miáltal & tű folytonos
lylH I ÍILrílUll változtatása és a tű által okozott folytonoszaj és recsegés teljesen megszűnik. A
.PATHÉ" lemezek a világon a legjobbak. — Legnagyobb műsor. —
X
I

A 18 cm. átmérőjű lemezek ára
4.50 K és 5 K
Tehát % legolcsóbbak A gépek eredeti gyári áron kaphatók Eladás részletfizo tésre is. Műsorok ingyen ós bórmentve. Bármily régi szerkezetű gép is átalakítható tűnelkűli játszásra.
X
X
7
A legjobb kulya-kalács \\olt és martul a Fattinger-féle kutya-KalAoa,
mely az összes e fajla tápszerek közlll a legjobb I éísuitétoln éh tá|lére]H 60 kg 23 K , 6 kg bérmentve 3 20 K
Fattinger-féle Puppy-Biaquit
knlyök-kutyék részére. - 60 kg. 26 K., 6 kg. I bérmentve 3 50 K.
Arn\'gvzékel bérmentve küld:

Fattinger\'s Patent Hundekuchen und GeflUgelfutterfabrlk, Wlaner-Neuttadt.
250-nél több első dij. A Kall inger féle lápszer állatorvosi ellenérzés mellett készlll.
Tisztatáiia 30.000 koronuval
szavnlollnlik.
A konyhában ós házban
mtndant, arat .zyAltaláhan mokbalá im Um-tlthaU), rakh
Schicht szaiYassz? pp^nával
tlastlUunk. K a«it|>|ittn «ívtico\'lokvn At folytatott
bahfttó 4» UlkiUnertt«« UmilinAnyoaiftnitk •ra<lm4nyo, >|i>*Mur«j* r«n<lkivilli, utuvutolt tl»«ta ó» mont mlmion káró* k»v «traktál. üuml «Alkiii Iiiuini\\llml4 toliAi mimUn tiaetítA»! célra, n>ég ott in, hol k«>r/\'n*4go» aaiippitii folfnotiilja* »*<>lk\'M«tot v»tiiy kOlOnOi gomtu««A;; <.*uk»í\'H»\'ltotiU.
□□□□□□□□□□□□□
Nzölöoltvány eladás!
A lei egészséges, olcsó szép szőlőt aliar. bizalommal forduljon
Vityé Miklós
lilklliairituii nzitilt oltmjflllipib.I. -
US rSAN.4D0N (Túiüiiiii-ül.)
ahol szokvány minőségű, I remin fás, gyökere* és sima zólrloltványok, bor- és es e m e g e f ajo k. valamint amerikai sima és gyökeres szőlővesszők\' l"\'1" khlönh. \'ii ugyanazon fajok, II reiulll osztályzatban a legolcsóbb árban kapha. tok. Szőlőlugasnak klllöli e célra választolt fajok
Fuj- ős lit\'jotf>-7.Ak klvánutrá Ingyen úo bórmonlva\'
A számos elinni-ró letel kóztll itten csak egy: Torna föld, u. |>.: Síéc.iuiget Zala-m.) 19117. tiep-letnher ,\'lo-an. Ai ftntöl rendelt 800 drb gyAkeret fá.-oltvany Ijjctt »«éjien megeredi: egy wil »ein maradt heluluk : veywojuk oly ho».fura nőtt, hegy tiugasbáguk egy kél méter.» karót meghaladlak ci le kollell ükei vignlj leijeién fajttaalik. Silveien ajánlani fogom úui m*Klen ¡»meröiOin. e> baitlalmnak tt kérem írlvei-kedjék elmenne légujaid, áijegyiékét megküldeni.
Ki».iló llutelettel HAJVIKIHRR
Szép keblek
kel hónap aluli n
Pilules Orientales^j
melyek a kebleket fejlesztik, erósitik. helyreállítják és a női kebelnek pompás r tflltséget kölcsönöznek, az egészségre X káros hatás nélkltl. Jótállva, arzeui-^ kuni mentes. Orvosi hírességektől elismerve Teljes diseretié. Doboza 1 asználati utasítással li k 4/i 1111. bérmentve. J. Ratié gyógyszertár Párizs. Itaktár: Török József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
„l-l-l-t?" - „Papa.....«"Hl J»k«»l-Ml*
iatlal«atla-cl|arattahi>al)ak fiObmkaa 1"
Flirilial Ctakli a „JáCOII" jlllitill »ilMtl
Minden doboz egy érdeket büvészkártyál tartalmaz.
ÉKSZERGYAR. f j
Vegyenek csak
Valódi AA háromszögű
Mak ezen/tnnuwrK vádjegygyei
Kapható: Millétiyi Sándornál Nagykanizsán.
Villamos Üzemre berendezett arany -, ezüst- és ékszeróru - műlerem.
Különleges készítmények ! ékszeráruk és jegygyűrűk.
Uj foglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészítünk
Eladás részletfizetésre is!
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerész, Nagykanizsán (Városháza átellenében.
«a
lék ban a már évek óta hatóbbnak
szállit. fajtiazta-ságért jótállva,
legdúsabb válsaz-elsönek és legmeghiz-ismert :
KükOllomentl első szolooltvány telep tulajdonos : CA8PARI FRIGYES.
Merlgyes 94. a/. (Nkgykllklllló-megye .
Tiiiék képit trjiiyiéktl kéra11---
Az árjegyzékben találhatók at oistóg minden restéből érhetett illimiro Imiik, ennélfogva minden azAlóbir-lokus megrendelésének megtétele elíil ot ismerő» tt«. melyiségektol ugy sió-, mint iiasbelileg bizonyságot sterezhét magának fiatl szsIKtalap liltétlaa aiiaklz-katéi<|árél.
Szőlő-oltvány
c.i veastóiöl ai|y ktp.i irj.gyiék.ie.t laijia él kér-
mialii kuldom meg, «ki czimél tudatja.
Ezen könyvel még az is kerje, aki rendelni nem akar,
inéit sok hasznot tudnivalót tartalmat.
tlikirii •Itiáayikkél. e ne a r I kai éi urépal alaaa él Ifökir.i iintikkól. h vllNKliIrli léeln« nré kél Pgy ê» IVI millió kratlrl.
Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Ozim :
Szűcs Sándor Fia «mimiim«
Bihardióazeq.
m
m
Végre valahára a helye« játék!
Igy ne ni r«y anya fog nyilatkozni, In
^yafiiickcil 111 ujiiuWkiJioU llot^.iny-Kíul|>Ítt\')<ick icnyaycl vMAinan jAtuuul Játja ¿* <t kuzek \\ itiiinliij sxclili c* siolib ¿i\'ilményekct clotcrciutcnck. K* hu loVihhJt iuc>{ligyoli, hojjy a ^yeímckck a tObiii játok «/ötöket Hutbtt <l»l>juk c» CAak a |»um* |>A< U«»r)ji>uy-éphiJjAl*kkal ío^lulkonuik, akkor jojj^al moiiühinja: A
Horgony-Kőepitőszckrcny
nemeink a ligUnuliigusabb. hanem * li|olciobb íjafldék is. ii/.cii valamonnyi miyanak, akik karA-
c-otiyi nj&ntlékaikkal mlndjArt kc<lvcrtf cie«lniínyt ak.itn:ik clcrnj, ne/ií clc^né melegen ajAtilliató, Uo^y h«.i/a-i>»anik maciiknak .t/.onnil Hichlir F. *d. él
Ta., kii.\' utlv. rs kuni. Síállllúktrtl, ||c«. 1. dpetn-
ga -c Irt, egy legujaM» *rjegyiéket llurgony-Kö-éj»itÍM/c*i€iiy«kft>l ia a Icqtijal»!» Kichter-féle Hibát! jálikokról.ho^y egé «ícn kényelmesen p »»••g-ielcliJ «¿rkrenyt kikére»-ltc»íek ¿s a/tAu a lej; kÓtdcbM jAt<ik$/orkerct-keiieshrn l»ewei c/he>*6k. Agaxdagon illukitrAh Ar-jejjyiik at egyc% «íek* Ainyck pontitfi leirAtAt ¿t xi elmés kic^c»/itü-remltuerek fnagy.iráiatAt (artAluiAf/a, mely kic|»é-nílté»ek Által minden egyes l!orgony-Kt»é|»llö-»«ekrtiny lervsterUleg na-gyuhbitható.
Biváiárláiiál • »Hir-Iily\' védjégyri fi|yil-jlifl.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. NOVEMBER ÍR.
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesíteni az építő közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú évoken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Fótörekvésem oda fog irányulni, hogy az épittetó közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden-építkezés osakís a saját vezetésem es felügyeletem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb alacsony épitéstól kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és srépmfialapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is előnyös feltételek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómive8-mestori vizsgára fi hót alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség becses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLDY JÁNOS
épitónieSTer.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös tér 21. szám alatt.
tovább«;
1 főnyeremény
\'20.000 kor.
10.000 >
,1.000 „
2.000 .
10 nyeremény á 1.000 kor.
150 300 1M)0 10000
100 50 20 10
Húzás visszavonhatatlanul igo8. év december hó 30 án Egy sorsjegy Ara 4 korona.
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám-, és sóhivatalnál az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytőzsdében és váltó-Ozletben.
Magyar kir. Lottójövendéki igazgatóság.
XXVII-ik magyar kirAlyi
jótékonycélu államsorsjáték
Ezen sorsjáték remélhető liszla jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog fordíttatni.
Ezen sorsjátéknak 11969 nyereménye 365,000 korona összegben készpénzben.
FŐNYEREMÉNY 150,000 KORONA,

M OLL-FELE
ISE*tdli TZ-POR 1
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel. .
A Moll A.-rál*W8*ldllti-porok tárté» gyégyhatáta a legmakacsabb gyomor- * a alteatbéntalmak, gyomorgftrci é« gyomorhév, régiött aiékrekedé», májkántal-mt vártoluláa, aranyér él ■ legklll«nbftu>hh nölbetegaégek ellen, a jelca biiltiancl, évtlxedek óta mindig nagyobb elterjedélt narielt. - Ara egy lepecaételt tradek,\' dobolnak 2 kor.
||amlsHttwwk törvényi!«-* leiiyUlHiirk.
F M ÓIHÍ-FgtE 1
8

SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi.
ha mindegyik tlveg MOLL A. védjegyéi lUnlell fel, >A. Moll« feliratú ónoiattal van «árva. A Moll-fát» áóa-boraieai neveteleien mint fájdatomcalllapltö bedöriaflléal eier kOttvény, c«tu éi a meghllléi egyéb kévetkeiményeinél legUme.eteiebb népuer.
Egy ónozott srodotl fivog ára 2 korina £
MOLL (jytH\'iuok szuppunja.
Legfinomabb, legújabb módiier uerlnt késtllek gyermek et h&lgy »tappant a bör
Okaiéra ápolásira gyermekek * felnőttek réazére. -- Ara darabonkánt 40 flll.
öt darab I kor. 80,flll. Minden darab gyermek »tappan Moll A. védjegyével van ellátva.
Moll 1. iyógy«/.tráa/h cV/át \'klrV udtari szállító által,
Bécs. Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponla postautánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláirásával , és védjegyével ellátott készitményekot kérni.
,^ Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai. ^
:xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "
Oh jaj!
Élj eu!
Köhögés, rokodteég és elnyálkásodás ellen — gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják ós kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2
korona. ..:.____
Próbadoboz 60 fillér. Fii él KétklIMlI raktár :
„ . . ... „NADOE" Megfojt «»z"-fyiíyiíertAr Eflflor msllpasztllla kotott köhögés 1 o.<M.,t, „ w,|.Mr,t l7 c„tk..,r ...„.„it.ii
Kapható Nagykanizsán: Bolus Lajos, Prágor Béla, Rolk Gyula és Csáktornyán. Pető Jsnó gyógyszertárakban ==
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
N\'vornatott Ifj. Wajdits Józsefkönyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1808. NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 47. SZÁM. NOVEMBER 33.
ZALAI KÖZLÖNY
EMfioMtl árak: Kgá». ívic 10 koron«, («|«vre 6 koron«, ^¡redÍYic 2 koron. 60 Ali. Egye. ,tim irt 20 flll. Taníroknak, tanítóknak, jegyioknak 4. Állami tlttlvltalöknak
I iur> A L/>./>__rll A____ n .
I évra 6 koron«, Ml ívre 3 koron«.
Nagykanizsa 1907. évi
záróazámadáaai.
— Ismertetés és birálat. —
Nagykanizsa, nov. 22.

l-\'clclós »»tiktsztó : Kortana Jó», «el.
L.ptul.jdonn. c> kiadu.
II\'J. WAJDIT* JÓZNKI\'.
öi»rk«»rto»ég: Nagykanliaa. Hunyadi-utca 80. ElöfliaUaak 4« hlrdattaak Ifj. Wajdlla Jóiiaf kSnyV. karaakadéséba küld.ndök. Megjelen minden hétfőn délben.
A bevételi tételekre észrevételeink a következők :
Az ingatlanok jövedelménél ill. a városi épületek bérénél nagynak tartjuk a K »858 hátralékot. Ez az összeg uz összes lerovásnak mintegy 20 százaléka, ami magas hátralék. A kevesebb összbevétel az indokolás szerint a katonai férhelyek után befolyó kevesebb szállás illetményből ered. Ezek azonban nem nagy jelentőségű dolgok.
Sokkal fontosabb az, hogy a város a különböző, alapok és tókek után 4 százalék, sót 3 százalék kamatot élveze\'.t. Nem akarunk itt külön-külön az egyes alapok kamatozására reá mutatni. Csak általános megjegyzésekre szorítkozunk. ,A zárszámadás 1907. évről szól. A tőkék tehát oly időben hoztak a városnak 3 és 4 százalékot, amikor a kis betevő közönség is általánosan négy és fél százalék tiszta kamatot élvezett. Hogy és miként történt ez, annak megállapítása a városi képviselőtestület hivatása. Mi itt leszögezzük ama tényt, hogy a város 1,250.000 korona betétének csak egy százalék átlagos kamatkülönbözete tizenkettőezerfttszáz koronának felel meg Ez az ősszeg nem kiosiny-iendó még egy város háztartásában sem. S! ha tekintetbe vesszük azt. hogy a városnak állandó jellegű betétjei vannak, mely betétek ( után az intézetek nagyobb kamatoztatást szoktuk biztosítani — különösen oly válságos időben, mint 1907. óv — ugy a kamatkülönbözet még nagyobb összegre tehető. ,A költségvetés ezen részére érdekkel várjuk a magyarázatot.
A főgimnáziumi alap 583,000 K név. korona-járadék tétulo tévoa. Ez 58,300 K, mely sajtóhibát nem látjuk sehol korrigálva.
.Átfutó költségvetésen kívüli tételek" — mint zárószámadás mondja — 149,000 koronával beállítva minden magyarázat nélkül, egy kissé érthetetlen.
(Kiadások I
Fóbb tételei: Tisztviselők \'tizetése K 64,897 48 f., segédkezeié személyzet fizetése K 150.50, szolgák és ideiglenes alkalmazottak fizetése K 52956 30 f., ruhailletméuyok K 11176 17 í., napidijasoknak K 10774 40 f.. kiküldetési napidijak K 912, tllzoltói, közegészségügyi és rendészeti kiadások K 0754 07 f„ kózszükségletekre K 41233 70 f., gazdasági kiadásokra K 850Ü4 99 f., tanintézeti kiadásokra K 78351 38 f., jótékony és képző intézetekre K 43150 33 f., adósságokra és terhekre K 188,728 06 f., különfélékre K 169,307 06 f . átfutó lételek költségvetésen kivttl K 50081 66 f. Összesen K 926,130 45 f. összegben.
A személyzeti járandóság (K 154,854) az összes kiadásoknak mintegy 15 százaléka. E tételeknél az előirányzottnál szemben egész-bén 230 korona a kevesebb kiadás. Az már aztán érdekesebb dolog, hogy ebből 7ti koronát rendőrség tételénél takarítottak. Egy rendőri állás üresedése folytán takarítottuk
A városi képviselőknek szétküldték már Nagykanizsa város 190?. évi zárószámadá-sat. Hatvannyolc oldal számadata alapján a végső eredmény: Nagykanizsa város tiszta vagyona 1,660.521 korona.
Ez az eredmény lermészetesen sok számfejtés után következik. A végső eredmény szép, megnyugtató képét nyújtja Nagykanizsa város vagyonmérlegének.
A városi vagyonmérlegnek aktivitása szompontjából nagyon nyugodtak lehetünk.
A zárószániadással mégis kell foglalkoznunk. S itt mindjárt reá kell mutatnunk arra, hogy nálunk nem szoktak oly ihten-ziven foglalkozni a városi zárószámadással, mint az megérdemelné. A város költségvetésénél még hangzanak el közérdekű felszólalások. A zárószámadásoknál ritkán. A városatyák tán abból indulnak ki, hogy a záró-számadás befejezett, melyen változtatni nem lehet. Ebben a tekintetben nagy részben igazuk van. De elfeledik azt. ^jgy a zárószámadás egyedüli helyes és rffs képe — legalább fel kell tételeznünk?, — a város vagyoni viszonyainak. A költségvetés csak előirányzat, mely változhatik. A zárószám-adás azonban számszerű eredmény, végső adat. A költségvotés csak feltevés. A záró-számadás fontosxszámmű veletek eredménye.
A zárószátmidás a városi gazdálkodás képét mutatja, melyből tanulságos következtetéseket vonhatunk le és amelyet kritika tárgyává kell tennünk.
A számszerű adatok felülvizsgálatát elvégezte a számvizsgáló bizottság. Mi is nyomon követjük a számadatok sorrendjét, de más szempontokból, mint a bizottság.
(Bevételek.)
Miut minden mérleg, a város vagyonmérlege is ,Bevéte!"-ek elszámolásával kezdődik. Ezt megelőzi ugyan Auhoffer (iyula városi számvevő indokolása, melyről az egyes tételeknél tesztlnk említést, ha erre sztlkség lesz.
A bevételek összesítése a következőket mutatja a tényleges bevétel alapján: r
Pénztári maradvány K 1351 49 lill. Javadalmak K 40425 16 till. Ingatlanok jövedelme K 239828 87 till. Alapok és tőkék után K 34484 05 •ill. Tanintézetek K 23353.— Különfélék K 204,566 \'¡4 flll. (Ebből 154000 K fogyasztási adók.) Mező-érők illetménye K 2961 02 flll. Községi pótabból K 231,313 89 fii). Költségvetésen kívQli tételek K 149,402 63 filh összes bevétő) K 937,686 75 flll.
ezt az indokolás szerint. Szegény rendőrség. A rossz fizetés és a kis létszám mellett a város még takarít rajtuk. Ezt a 76 koronát érdemes lett volna egy külön e oélra rubri-kázott „magasabb humor" feliratú rovatba beiktatni I
örvendetes, hogy az irodaszerek az idén 151 korona megtakarítást eredményeztek. Ez tán a városi bürokratizmus apadását jelenti. Potoiu ősszeg a tűzoltói, közegészségügyi és rendészeti kiadásokra fordított 6764 korona. A közszükséglet egészben csak 41233 korona. Ebből 22700 kor. a világításra jut.
(Különféle számadások.)
A zárószámadás keretében foglalnak helyet mintegy 12 kIIlön számadás adatai. Érdekes, hogy ezeken a külön számlákon viszik át az egyes számlák közti tartozást. ValósziuQ ebből származik a .katonatarfáa számadási" számlá|áu mutatkozó 51400 kor. követeié* megtérítési hátralék, ami nem egész világos. Ugyanilyen fedezeti és előleg elszámolásokat s átutalásokat látuuk más számlákon.
(Alapok számadtaa )
Az alapok igy vannak elhelyezve:
Értékpapírok.....K 177,100 —
Pénzintézeti betétek. . . . 1250,\'665 99 Követelések . . . ■ . . II4.99B.— Összesen . . . . K 1642,761 99
Az alapoknál mutatkozó követelések magyarázatát adják az egyes számlákon mutatkozó „megtérítési hátraléknak." Mi ugy véljük, hogy ezen ősszeggel különféle számlák tartoznak az alapoknak. Ez az összeg tehát tényleg, efektiv nincs meg. Csak mint kóvotelés szerepel. Vagyis a 114,996 korona összeget mi már elköltöttük és ez még nem nyert végleges és tényleges elszámolást. Csak számlabeli terhelések történtek. Lehet, hogy ez már előző években is igy volt. Ez a záró-számadásokból nem tűnik ki. Ez a része különben is homályos.
(A vagyon leltár.)
Így nevezi a zárószámadás a város fóiuérlegát.
A cselekvő vagyon fóbb tételei:
Jövedelmező ingatlan . . K 3,122,718.— ingó .... 1,605,660.— Nem „ ingatlan . . . 690,468.— ingó . . . . 46174.—
Összes cselekvő vagyon . . K 5,464080.m
A szenvedő vagyon fóbb télelei:
Kölcsönök pénzintézeteknél K 3,743,170.— Alapok és előlegek . . . . 64329 —
Összes szenvedő vagyon . K 3,797,499.— Egyenleg mint tiszta vagyon K 1,666,591.—
Emez összeg azonban mintegy 114 ^zer K-val kevesebb, ha tekintetbe vesszük az alapok iránti tartozásunkat. Ismétlem, lehet, hogy téved e sorok irója. Ez esetbeu tiszta vagyoua Nagykanizsáuak tényleg a fentebb kimutatott Összeg. /"* -
2
ZALAI KÖÍLÖNV
1908. NOVEMBER ^3.
Iparkamarai közgyűlés.
— Hajét tudósítónktól. —
A soproni kamara, melynek kerületébe Zala-megye is tartozik, közgyűlését a tagok éléek résztételével tartotta. A gyüléauek két nagyobb érdekesség!) pontja volt Az egyik, hogy a kamara csatlako-. zott a boritaladó eltörléséhez irányuló mozgalomhoz a másik a kereskedelemügyi minisztérium leirata Franck pótkávégyár Ogyébeu. A kamara tudvalévőié g egyik ülésében szóvá tette, hogy a Rranck-cég linzi pótkávét hoz e vidéken forgalomba. A aaitó is kom meutálta az esetet, a Zalai Közlöny vezércikkben mutatta ki a kamara álláspontjának helyességét, mert tényleg nem tűrhető, hogy magyar cimer alatt külföldi árut árusítson egy gyáros. Nagyou helyes, hogy derék kamaránk megfigyelő állásponton marad. A kamara ugyan a minisztérium óhajának megfelelóleg terelheti az ügyét iparhatóság elé. A nagy nyilvánosságot majd a sajtó fogia kellően informálni. A közgyűlés lefolyásáról a következő tudósítást kaptuk :
A soproni kereskedelmi é* iparkamara e hó 17-ikére egybehívott közgyűlése Ullein József elnöklete alatt a bel- és kültagok élénk részvétele mellett folyt le A beltagokou kívül különösen a vas és zalamegyei kültagok jelentek meg s ép számmal.
A napirendet megelőzőleg a kamara Spiegel Szigfrid alelnök indítványára elismerését fejezte ki Taizs Károly dr. másodtítkárral szembon a kamara évi jelentésének alapos megírásáért.
Ugyancsak a napirend elölt teflbsztotte be Spiegel Szigfrid, a kereskedelmi szakosztály elnöke a kamara borkereskedő tagjainak az uj bortörvényre vonatkozó sürgős tllditváuyát. A borkereskedők azl kívánják, hogy a kamara a képviselőházhoz fordul|ou az uj bortörvényünk az édesített borok forgalomba hozatalát eltiltó része elhagyása érdekéhen. Ausztriában t. i. továbbra is szabad édesített borokat előállítani és igy a magyar tilalom fentartásának csak az az egy eredménye lehel, hogy a borkereskedelem ez ága, mely jelentékeny adóterhet visel, egyszerűen Ausztriába költözködik át. A közös vámterület tartamára tehát, oly intézkedés volna a legcélszerűbb, mely a borkereskedelem versenyviszonyait Magyarországon és Ausztriában egyenlőkké tenné.
A kamara az indítványt elfogadta
A napirendre tűzött ügyek közül a következők érdemelnek említést:
A kereskedelmi miniszter hibáztatja a kamara amaz eljárását, hogy a Kranek Henrik Fiai linzi pótkávégváros cég üzleti eljárása ellen emelt pana-
szával uem az elsőfokú iparhatósághoz fordult orvoslásért, hanem a nagy nyilvánosság figyelmének a fölkeltésével indított akciót a cég ellen
A kamara erre vonatkozólag annak a kijelentésére szorítkozik, hogy az Ugy tárgyalása a nyilvánosság elől elvonható nem volt, sót a pauasz bizalma* kezelése nem is állott az Ugy érdekében, mert csak a legnagyobb nyilvánosság mellett volt elérhető, Itogy hogy a linzi cég belátva eljárásának törvénybe átkötő voltát, megsiOnt az ország nyugati részét linzi gyártmányú pótkávéval ellátni. A kamara továbbra is mexfigyeló állásponton marad és ha a cég kifogásolt üzleti eljárásának ujabb jelenségeit venné éazre, követni fogja a miuiszter utasítását és az iparhatóság elé tereli az űgvet.
Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való bíztosüásáról szóló 1907. évi XIX t. cz. módosítása érdekében a kamara fölterjesztést intéz a kormányhoz. Ugyancsak föltör jesztésben kéri az iparosok és kereskedők országos nyugdíjintézetének a létesítését.
A boritalada eltörlése vagy legalább is mérséklése érdekében szintén a ko Hiányhoz fordul a kamara. E pontnál a közgyűlés elfogadta id. Wolf Lipót kismartoni kültagnak azt az indítványát, hogy a kamara a borra nehezedő adó ama részének ^a megszüntetését kérje, mely a regale megváltásával kapcsolatban lépett életbe. A megváltásra fordított összeg ugyanis a befolyt adóból már törlesztett s igy az adó e része további feniartásáuak megszűnt a jogosultsága.
A kamara 1909. évi költségvetése 44.3li:> K kiailást és 44.73i K bevételt irányoz elő, tehát 433 K lölösleggel záródik.
A budaposti keleti kereskedelmi akadémia egy hallgatója számára rendszeresített non koronás ösztöndíjat \\Mayer .Mik-a soproni illetőségű tanulónak Ítélte ima- a kamara, do egyúttal Deutsch üvózónek az akadémia ugyancsak soproni illetőségű hallgatójának ¡1 31111 korona segélyt szavazott meg,
Még ennél is nagyobbfoku bőkezűséget tanúsított a kamara az ipariskolai növendékekkel szemben. A kamarának ugyanié egyenként 21111 koronából álló öl ösztöndija van kerlllelbeli illetőséggel bíró ipariskolai növendékek számára, minthogy azoubait a hirdetett pályázatra harminc folyamodó jelentkezett s ezek között számos kiváló szorgalmit és jeles ered m nyel lauuló fiatalember volt, a kamara az ósztöu-11 int számát ez évben kivételesen tizre emelte Ezek közül egyet-egyet Kriseltker Ferenc, Szűcs Józsof. Mészáros Imre és Hermán János eddigi ösztöudíia-xoknak. egyet-egyet pedig Németh Ijyula hegyhát-gyergyánnsi, Wiedcmauu Jenő soproni. Autoni Viktor magyaróvári, Woldzeisz János soproni. Eűlóp József tapolcai és Luíf Antal pinkatói illetőségi) parszakiskolaí tanulónak jutatott a kamara
A törvényhatósági ipartanácsok rendes és pót-tagjaivá a közgyűlés az eddigieket választolta meg azzal a klllömbséggel. hogy Laschober József eddigi póttagot Hitler Vilmos helyébe rendes taggá. Spitzer Józsefet pedig póttaggá választotta
A kőszegi alsófoku kereskedő tanouciskoia |;,<i a szombathelyi kereskedelmi\' tanfolyam pedig íuj korona segélyben részerűl.
Egész csomó állami gépsegély kérvény is szerepelt a napirenden, de ezeket a közgyűlés egyenkint uem tárgyalta, hanem eliutézükel az elnökségre bízta.
A kamara arról értesült, hogy a vasutak nagyobb állomásain sóraktárakat készülnek fölállitaní, ;u«lv raklárak kezelói, a vasúti álloinásfönökök lenuének Minthogy oly iutézkedés a kereskedelem érdekeinek a sérelmével járna, ezenkívül a vasutak atnugyís szűk raktárhelyiségei jelentékeny részét lekötné, az allo-másfónököket pedig a vasúti szolgálat pontos teljesítésében gátolná, aini viszont a forgalom biztonság«! károsan befolyásolná, a kamara a terv megvalósítása ellen lépéseket tesz a kereskedelmi kormánynál.
A közgyűlés ezután Faltidi Zsigmoud csepregi lakósuak azt az indítványát tárgyalta, hogy a (átbeszélő használati dija ha a beszélgetés a közvetlen szomszédságban levő megye területére szól beszélgetésként kél korona helyett csak egy korona legveu A kamara id Wolf Lipót és Spitzer József indítványra azt lógja kérni a kormánytól, hogy a beszélgetés dija ily esetben a külföldi példához hasonlóan csak Hu fillér, a Sopronhói Budapestre való beszélgetés diia pedig két korona helyett egy korona legyen.
■--I H M^i -.r.., 1TZT- I ■.-■t.TaMMCt^. J»MU t^T.J,. -
A köszinház ábránd vége.
Dőlnek mar az Aréna tervek.
Festetifh Andor gróf, a vidéki színészei 01-?.. főfelügyelője, mint a Zalai Közlöny megírta, már ot évvel ezelőtt azt a tanácsot adta Nagykanizsa városnak, mit a kózolmultbati Apponyi Albert gróf kul tuszininiszter: építsen a város Areuát.
A sokáig szövögetett ábrándnak vége. Az < p-timisták már maguk elé képzelték a háromszázezer koronás téli kósziuházat a városi csoportház helyen egy lépcsőzetes magaslaton . Az ábráudo/.ók egy p ír-kot varázsollak a színház elótli Erzsébet-térre, közepén a Nagyasszony szobrával és a tér négy sarkán gyönyörű szökőkutakkal . . . Mísztrik, »agy az l\'ra-uua mozi nem tudnak szebb képet elélik varázsolni, miut azok az áhráiidozók. Hál még az a sok paloia ami az Erzsébet-téren épült — ábrándképekhen
Mindennek vége. A délibábszerü kép oltünl A
A körkérdések."
Az érdekes közleiuéuyek utáni cserkészetben kitalálták az úgynevezett körkérdéseket, melyekkel szélcsendes idókbeu Imikor a vén boszorkány, a Politika alszik) egyenesen az írókra utaznak. A lapok az Írókra? Hohó! Hiszen az leheletlen. Hiszen még a tövisbokor is, mely pedig szintén arra van teremtve, hogy szúrjon, tépjen, megkíméli a jámbor méhet, szelíden engedi meghemperegui a rózsája kelyhében, lépi töviseivel a hozzó dórzsólózó bárányok gyapját, de a méhek csápján gyűlő himporhoz hozzá uem uyul: .hogy ami mézzé lehet, legyen mézzé.
De mindegy, azért mégis csak jöttek a körkérdések. Nem a mi sajtónk kezdte, hiszen \' ha az kezdte volna abbahagyná, hanem a francia sajtó kezdte — azért honosull meg és félűi lehet, hogy még jobban elharapózik. A reporterek, kivált a nagy mellékletes ünnepi számok elóesléín megindulnak, mint a Hetlehemesek, mindeniknek van egy külön ötlete mellyel lihegve, fontoskodva állit be az Íróhoz. A feladott kérdések ilyenformák.
Melyik volt életének legszomorubb napja ?
Melyik a legszebb emléke?
• Alman.ch »r, 1909. ctio. Sieikesiti Miksimh Krímiin. Kgytumu KtgtnyUr. XXV. tvíoly.m—5. kotcic. Singet ti Wollnet kuJá ,i. Aik illilkftttibln - koioilk.
Mi vitte az irói pályára? Hogy szokolt dolgozni ? S igy variál ez in infinitum. A reporter szerény, csak ötven sorra valót kér, tle megelégszik kétszáz sorral is. Az iró töri a fejéi huszonnégy órai halasztást kér. A reporter megadja kegyelemből, megielenik másnap és jegyez mialatt az iró elbeszéli neki. amit egy keterves éjszakán át kigondolt s ezzel lerótta a rá kivetett adót, mivel hogv kénytelen volt vele, hiszen a lappal nem köthet ki, a lappal |ó lábon kell állnia. A lap tehát megkapja a maga egv kolunína anyagát ragyogó irói nevek felvonulásával — s a szegény iró is megkapia másnap egy másik lap reporterét egy másik körkérdéssel.
£n sokszor megtréfálom a jó fiukat, kikre egyébiránt lehetetlen haragudni. Tulbálrak, néha kellemetlenek, de annyira érzik, milyen fontos, dologban járnak, hogy az okvetlenül imponál az embernek.
— Tisztelteti a szerkesztő ur és kéreti, szíveskedjék a körkérdésünkre felelni.
— Melyik szerkesztő ?
— Az „Arany füst" szerkesztője.
— Es mi legyen az a körkérdés?
— Hogyan végződött első szerelme?
— Hm.
— Ugye filikus egy kérdés-?
Kiflkus talán uem. Hanem korai kn»it.in tréfára fordítani a dolgot, — Legalább nálam. Halba még be so végződött az első szerelmem V
— Csak negyven-ötven sorra valót kérek Már adtak Beöthy, Herceg, Ambrus, innen megyek majd Gyulaihoz.
Ezzel kihúzza ceru áját s lesi, hogy mit mondok.
— ón aztán nyélbe üti ugye, amit mondok ? — kvríi^lem tőle.
V Természetesen. Csak a schlagtí\'örtokat jegyezem, fel, ha a memóriám cselben találna hagyni.
— Kt i többiek már készen vannak?
. - Már szedik.
— No nehezteljen meg, ha egv tszint* kérdést intézek önhöz.
— Usak tessék kérem.
— Tud ón ugy írni, mint llorreg ?
— Eles szürke szemeit csodálkozva emelte rám.
— Ugy? Dehogy! Hogy tudnék én ugy írni?
— Azt-mondja, hogy uem tud és mégis azéii keroste ót lel, hogy valamit elmondjon, amit ó gO" tlolt ki. És ön azt meg meri irni.
— Hát mit tegyek?
— A természetes az ellenkező volna, ha ón gondolna ki valamit és azért keresué lel Herceget
I hogy aztán ó írja meg azt maguknak.
A reporter elgondolkozott.
1908. NOVEMBER 3.
ZALAI K 0 Z LOS 1
Ami ellen panaszkodnak.
A betegsegélyző törvény
látják biztosítva érdekeiket. Mint mondják, kívánják, hogy a foglalkozásbelí csoportok iniud képviselve le-gyeuek a vezető szervekben. Ez a jog törvényben vagy rendeletben biztosítandó.
A harmadik feljegyzésünk egy nagykanizsai pénztári tagt panasza. Kérdést intéz hozzánk, miért nem tültik ne a két uj orvosi állást? Mert ha kell a két uj orvos, (erról mindenki meggyőződött már) akkor uein szabad oly soká húzódni az ügynek. Hist három orvos vsak nem gyózheli azt a munkát, amit & orvos log végezni? E panaszt, melynek indító okait nem közölték velünk, a nagykanizsai pénztár igazgatóiénak Ügyeimébe ajánljuk.
HETI HIRADŰ.
A sárgaszivü ember. y
Neve nincsen, aki akarja, megkeresheti. Minden tarosnak vau egy-két ilyen sárgaszivü embere. Az arcuk sziliét rendesen kékes-zöldre festi a bensőjükben tüzelő lát a. Apró hiúz szemeikel ijesztő fénybeu csillogtatják a lelkükben rothadó miazmák. A sárga szint ember nagyot akar, szépet, igen nagyot akar. De mivel ti lelkük többnyire impotens, csúnya és beleg. azért a sárgaszivü embernek minden csúnya, minden rossz, ami szép, nagy jó csak él másban. A sárgaszivü embernek csak egy Krisztusa vau: a saját lelki és tesli karrierje: a kosztja, a zsebje. A hulla lelkű ember csak ezt az Istent imád|a, ha kell összetöri feszületeken keresztül is. És mivel a világot uein »állhatja meg magának, hát elkárhoztatna mindenkit Magáért. A sárgaszivü ember lidérc lelke ott sátánkodik minden város közéletében és ha elég jókor le nem döntik enoltárját imádsága közben : az a város u pokolba jut
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
j*a A vita. Ennek nyomát találjuk mindenütt, ahol elveket és tényekel tisztáznak. A parlamentben, a megyék, a városok tauácslioző termében, a sajtóban es mindenütt, hol közügyek tárgyalása kerül napirendre, a vitauak nagy szerepe van. A vitából az eszmék tisztázódnak, az eset tényállása világosabb lesz. Kz azonban megkívánja a vita tárgyához illó, komoly színvonalat. Vitázni csak érvekkel lehet. Ki igazsága tudatúban vau, igy lolvtal vitát. Ki azonban érvekkel nem rendelkezik, az gyanúsít, gorombáskodik, hazudik, szóval, mini mondani szokás, alacsony nivón álló vitát folytat. Az ily alacsony iiivóu álló vitta. sajnos, elég gyakori a vidéki sajtóban. A jó ízlésű közönség undorral löki el magától az ilyen vitát folytató lapokat, melyek mindent akarnak, csak az igazságot uem.
*
(!) Sümeg szenzációja. Sümegnek zsenzá-ciőja van. A városi Ugy Sümegen nem eredményezett még vízvezetéket, közvilágítást, rendezett utcákat és mindent, mit egy kis városka tuint Sümeg megkívánhat. De eredményezett szenzációt. Kgy sikkasz-ténak köszönheti Sümeg, hogy e héten a .közérdeklődés jegyében" állt. A sikkasztó egész véletlenül, ha ugyan szabad ezt így kifejeznem, H.\'i esetben kezelte hűtlenül Sümeg pénzé*. A jó Sümegiek tán uem is tulajdonítottak volna az esetnek fontosságot, ha a helyszínre kiszállott törvényszék ügyésze amtigy istenigazában nem tetto kritika tárgyává Silmeg köt-gazgatásí viszonyait. A vidéki felületességnek tipikus képviselője az a hanyag ellenőrzés, moly lehetővé teszi az évekig tartó sikkasztásokat. Sümeg kevés vi gaszt meríthet abból, hogy másutt is sok a aikkasz tás. Ily itagy bűnhalmazat miut Süiuegou, kevés he yen fordul elő mostanában. FgyelŐ .
- • i »
Kgy intézmény ellen még soha annyi panasz nem hangzott el az érdekeltség részéről, mint a betegsegélyző pénztárak elleu. Nem speciálisan Nagykanizsán. Mindenütt. Alig lépeti életbe a péuztárakat szabályozó l\'JU". évi XIX. i.-c, a kereskedelmi al kalmiizottak agitálása kezdődön kik táppénzt kértek-A betegek után jötlek az orvosok, kik emberségesebb díjazást követeltek. Ahol nem értek eredméuyt, olt csendes sztráikol rendeztek/ Mint mondani szokás, a névsor teljessége, megjelentek a inunkafiilók, kik a reájuk rólt teliért tartották nagynak. Egyszóval betegek, orvosok, munkaadók mind agitállak és gyű éseztek a pénztárak elleu. I\'edig ez az intézmény nem ellenszenvet akart elérni, hanem az érdekeltség é.s az emberbarátok tetszéséi Ha vauuak is hiányai és hibái e törvénynek — melyeknek ismertetését a fővárosi napilapok . naponta közlik azért ez regi bajokat vau hívatva orvosolni. Kp ezért kell a lehetőségig teljesíteni az országos es a helyi panaszokat, illetve kérelmekot.
Kz ügyben több oldalról nyert értesítés alapján a következőket kózölhetiiik : \' <
A nagykanizsai Építőiparosok Szövetsége egv-, részt az országos központ felhívására másrészt a. Ingok panasza következtében loglál állási a betegsegélyző pénztárak ügyében. Az állásfoglalásról lapunk más helyén emlékezünk meg
K helyen közöljük Nagy Emil orsz. képviselőhöz intézett távirat szövegéi melyet Nagy Emil ismert állasfoglalása után küldtek el:
Nagyságos Nagy Emil országgyűlési képviselő urnák Uildupesten Cgyünk lelkes pártfogásáért adjon Isten Nagyságodnak lankadatlan kitartást és nomesazivü törekvéseiben kisérj* mindenkor Isten áldása A nagykanizsai építő iparosok
»
Panasz vau amiatt, hogy tt közgyűlési kiküldöttek és igazgatóság táborában az alkalmazottakat megillető helyen mind szociális alapon szervezeit biztosítóit van Kz majdnem mindenütt igy van. Nagykanizsán tetőzi eme/, állapotot az hogy a kereskedelmi alkalmazottak közül csak egyet választottak be. A kereskedelmi alkalmazottak igy uem
csoporthát még áll, ellenben nincsenek szökőkutak. Sióval nincs ábráud, haliéin valóság Kz pedig Nagy-kiiiizfeán nem ábrándszerü.
De az ábrándozók nem csüggednek. Nem határozott még a stiuOgyi bizottság, mit tes most oz agyben. Az ügy még nem is kezdte meg kóruliát a látottságok ut veszti lében ... A boldog ábrándozók uiár dolgoznak . . .
Már építik az uj arénát. Dőlnek már ¡17. aréna lenek. Aunyí lerv van már a szerkesztőségekben, |,ogy bolólii valóságos arenavárost lehetne építeni. Kgy szerkesztősé;; papírkosarában, hogy stílszerűen fejezzem ki magam — aréna magasságban fekűsznek egymáson a tervek.
Kgy ismerősöm újságolja, hogy Kövessy színigazgató már bontatni akarja a Kölcsey-uU-ai múzsa hailékot.
Holdog város, ahol ily nagy tömegben ingyen ízallíiják a pályaterveket. Szerencsére ennek az ábránd pályázatnak nem lesznek bonyodalmai.
PÁRBÉ
Nyilatkozat.
A Zala felelős hirdetési és nyomtatványi ágensének komiszkodásai olyan téren 1110-zugnuk, melyre én, a tólo lenézett tanítói állásomnál és emberi méltóságomnál fogva ii"in követhetem.
Amit saját lapjában állított, hogy nem tanító, azt bebizonyítja lapjának minden tólo származó sorával, léha gondolatvilágával. 0 megmaradt inost is annak, ami volt.
Igaza van tehát abban, hogy nem kollegám; mert az én minden téren való kollegáim Hoflniaiiii ¡Mór. Hajgutó Sándor, akik tanitók és a Zalának kiváló szerkesztői voltak és Szalay Sándor tanító, a jelenlegi főszerkesztő szereztek annak a lapnak azt a tiszteletet, melyet a felelős ágens, mint a tormába esett féreg, napról-napra botorab-ban fogyaszt.
Kertész József
a Zalai Közlöny felelős szerkesztője.
— t\'sakbn/fv limit én gondolok ki — jegyZé meg. azt Herceg nem merné megírni.
Elmosolyodtam. Az bizony igaz lehel.
Egy másik alkalommal arra a korkérdésre kellelt felelnem : .Hiszek-e a babonákban és különöse u melyikben ?" Miután megfeleltem a reporternek, aki véletlenül unokaöccse a szabómnak, viszonzásul arra kértein, hogy adjon át tőlem egy üzenetet a nagybácsidnak.
— Nagyou szívesen, — felelte.
— Mondja meg neki kérem, hogy küldjön egy kis posztói, amiből éu kabátot varrok magamnak.
Nem értelte el a célzást, elmondta Kriodmau urnák De annak már volt auuyi természetes esze, hugy összeszamurazta; .Te bizonyosan megfordítva érietted — mondá, —ó küldi a posztót és éu varrom ueki a kabátot." ^
Igy vagy amúgy véve, kétségtelenül egyike a legnagyobb ostobaságoknak, hogy az írótól, aki meg tudja adui a maga gondolatának a művészi formát, a reporter vegye el a thémát és tálalia fel. Nagyobb brutálítást elképzelni sem lehel étinél! Hány jó thémája megy igy tönkre az írónak I Még Heródes is kíméletesebb volt. Megölte a kisdedekot, de legalább megvárta mig megszületuek. A reporterek ellenben még embrió alakban pusztítják el.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a lapok az utolsó
szigetek, ahol az Iró mög-inegllllZŐdhátik. ahol egy arasznyi (ér a sok gazda-ági növény és politikai maszlag közt niéf}L megmaradt a rozmaringnak és muskátlinak. Azért mondják utolsó virágpadnak 1 mert a kiadók képtelenek a eolportage divatjában egyes köteleket megjelentetni 1 s lm nem hallgatjuk el azt sem, hogy a sa|tó szívesebben tölti meg ezt 11 kis teret is idegen írókkal, megholt lelkekkel (a szellemi téren szabad a kulikat behozni), Maupassant, Deudet, Csehov kis rajzai örök vándorlásban keringnek a tárcákban, kiszorítván az egyedül lehetséges utolsó területről is magyarokat Es ha még azt is számítjuk, hogy Magyarországon a rendes sajtón kívül évenkint megjelenik számtalan alkalmi lap, ínség album, ünnepi ulinauuch, (ótékonysági fűzel, jubileumi emlékkönyv amelyeken pénzért dolgozik szedó, nyomdász, korrektor, koinpaktor, csak éppen az irót tisztelik meg azzal a hazafias kívánsággal, hogy irjon ingyen — mindezeket igy összevéve viszonzásul az egyszer mi tehetjük fel azt a körkérdést a sajtónak: Miből él meg a magyar iró ?
Mikszáth Kálmán.
ZALAI K 0 Z L Ö N Y
100P. NOVEMBER 23
— November 19 Erzsébet n»pja a nemzet lelkében jelentőséget változtatott. Nem Szt. Erzsébetre gondol már 0 napon, hanem a legnemesebb magyar királyasszony gyászos elhunytát gyászolja. Az iskolák és középületek feketo lobogói szomorúan lengtek az öszi ködös nyirkos levegőben. Az iskolák növendékei kivétel uélknl gyász istentiszteletre mentek. A fölső keresk iskolában azonkivtll Ünnepélyt is rendeztek ez alkalommal a kővetkező műsorral: Váradi Antal .Erzsébet" c. költeményt szavalta Pátkaí Jenő Ünnepi beszédet Markovies Dávid tanár mondott, .Leborulsz a sirra" Endródi Sándortól szavalta Bíró Simon. Az ifjúság a Himnuszt, egy gyászdalt és a Szózatot énekelte.
— Halálozások, h\'orosec János ügyvédv. és földbirtokos, Zalamegyének hosszú Idóir át volt tistti főügyésze f. hó 18-án hosszas szenvedés után életének (i4-ik évében Kőszegen elhunyt.
A helyb. áll elemi iskolai tautesttlletnek gyásza vau. Somogyi Janka, a testület egyik legtehetségesebb és legbuzgóhh tagja a kanizsai járás tanitóköréuek választmányi tagia I. hó 19-éu Budapesten hosszas szenvedés után elhunyt. A kiváló tauitónó a legnemesebb emborszoretetnek buzgó apoBtola volt. Ez érzéséből fakadt az az indítványa is, melyet a Tulipáu Egyesület megalakulásakor és háztartási iskola létesítéséi\'» tett Az indítványt akkor lelkesen fogadták és Batthyány grófnő e célra azonnal ezer koronát ajánlott fel. Az indítvány nem öltött testet, most meg a lelkes apostol lélek is megszűnt dobogui. Edos anyja és testvérei nevében Somogyi Béla fóv. reálisk. tanár a következő gyászjelentést adta ki: Somogyi Janka, nagykanizsai állami elemi iskolai tauitónó, tniinkás életének legszebb korában hosszú szenvedés után. a inai napon meghalt Áldott legyen emlékezetei A szeretet virrasszon sir ja tölőtt I
— Miniszteri elismerő köszönet. Abból 11 alkalomból, hogy Hajgató Sándor, a helybeli áll. polg. leányiskola tanára nyugalomba vonult, ltuzicska Kálmán dr. kir. tanfelügyelő, a vallás- és közoktatás-ügyi miniszternek a hosszú, buzgó működésért elismerő köszönetét fejezte ki. Volt kartársai pedig meleghangú levélben vettek buesul a szeretett és nagyrabecsült kartárstól.
— A kültanácsosi állás A t. hó 24-én megtartandó részleges tisztviselő választásnál egy kültanácsosi állás is betöltendő lesz. Erre az állásra tudvalevőleg semmiféle más qualifikátió nem kell. miut némi inteligentia és írni olvasni tudás. Némi szaktudás csak akkor bírták mikor állásukat már elhagyni voltak kényszerítve. Annál kellemesebben érint bennünket az a tudósítás, hogy a kültanácsosi állásra olyan ember pályázik, aki okleveles útmester. Hogy ennek a qualifikátiónak milyeu értéke vau fölösleges hangsúlyozni a város útépítésénél, utjavitáioknál, utcák terek felügyeleténél mint szakember, mint egy harmadik mérnök fog rendkívül hasznos szolgálatokat teljesíthetni a városnak. A város vezetősége és a képviselőtestület bizonyára szivesou megragadja az alkalmat hogy a kültanácsosi állásra végre ilyen szakember kerülhessen.
— Igazgatók congressusa A felső keresk iskolák igazgatói dec. 7-én és S-án Schach Béla dr keresk.fiskolai főigazgató elnöklete alatt Budapesten congressust tart. A gazdag tárgysorozatból kiemeljük az evégi Ertesitók egyöntetű szerkesztését. Sok szakvélemény szólalt fel t. i. már eddig is arról, hogy az értesítőkből a növendékek érdemsorozatát ne közöljék. A coiigressusra Buti Samu a helybeli felső keresk. isk. igazgatója is elutazik.
— A tánciskola vége Adorjáuné Mayers-berg Krida lánciskolája ez évre beleiezódött. Szombaton, vasárnap voltak a különböző kurzusok vizsgái, tánekoszorucskái. melyek igazi gyönyörűséggel tölíöt-4 ték el nemcsak a szülőket, de a tárgyilagos szemlélőt is. Adorjáuné meglehet elégedve azzal a pártolással, melyen legelóbbkelő köreink ót mint évekkel ezelőtt, ugy most is részesítették Igaz. hogy ezt
a felkarolást nemcsak kitűnő tanítói metódusával \' inom modorával, hanem azzal is kiérdemelto. hogy (tánciskolájának szigorúan iskolai jelleget tud kölcsönözni, ami a szülóknek és iskolai lantestü\'eteknek elsőrendű kívánalma. Ha összehasonlítjuk a mult évi gyéren látogatott táuokurzussal. melyet Adorjánná távolmaradása miatt egy táncmester nyitott, akkor Adorjáuné Mayersberg Krida táucimivészete és lánc-tauitói tehetsége ¡ráüti elismerésünk csak fokozódik.
— A Dunántult Dalszővetség tisztikara megalakult. Elnök Dézsányi Árpád dr. alelnök Nagy-István városbíró, titkárok Lányi Viktor és Kélszery Géza. A szövetségi választmány tagjai lettek : Lakatos Viuce dr.. Bognár Imre. tiaray Sándor, Bernáth József, Kckhard Antal, M,olnár Albert, Práger Jakab és Kábián János.
— Adófizetés Hogy a polgárokat a kellemetlenségtől és fölösleges költségtől megkímélte, értesiti az adóhivatal az adózókat, hogy a vármegyei pénzügyi kiküldött utasította a helybeli városi adóhivatalt IV. negyedi és hátralékos adók behatására. Az adóintések már kiküldettek és a szükséges foglalások 3 nap múlva eszközöltetnek.
— A Petőfi Társaság ajándéka a közönségnek. A Petőfi Társaság kiadásában igen érdekes és eredetére felette érdekes diszmü jelenik meg november hó f humán a könyvpiacon Ez a diszmü Petőfi összes művei. A hatalmas könyv mely a nyomda és könyvkötői technika egyik kiváló produktuui|i, ugyanabban az alakban és ugyanolyan nyomtatásban jelenik meg. miut az 1f4" es nagy Petőfi k adás, a melyei a költő önmaga rendezett „ajtó alá s a melyből a mai nemzedékre csak néhány féltve őrzött példány maradt. A Petőfi Társaság elhatározta, hogy a Petőfi kultusz fejlesztése erdekében, de egyszersmind hálája jeléül mindazoknak, akik a most kibo-csájtolt egy koronás Petóli sorsjegyeknek törlesztésében segítségére lesznek és legalább is 4 0 darab sorsjegyet vesznek, vagy ismerőseik körében elhelyeznek, ajándékképen, emlékül megküldi Pelóli összes műveinek ezi az érdekes diszkötefét, a mely a könyvpiacon 20 korona bolti árban keVül forgalomba.
— Válaazbélyeg helyett szelvény. A nemzetközi postaforgalomhan a válaszbélyegekre nézve egy igen üdvös intézkedés történt már régebben azonban a nagyközönség, miut már löbb Ízben volt alkalmunk tapasztalni, nem Ind róla. Ugyanis a kül földre küldölt levelek válaszbélyegének beváltásánál a címzett sok kellemetlenségnek vau kitéve. Ezt akarja a posta megszüntetni azon intézkedésével, hogy .nemzetközi válaszdij szelvényeket bocsátott ki, melyek fillérért minden postahivatalnál kaphatok és a levélhez mellékelve, azon országokban, melyek ezeu egyezményhez hozzájárullak. 2fi fillér értékű bélyegért a címzett által becserélhetők.
— Hol kezdődik „gocsej" Valaki, aki sokat hallotl .(iöcsojről" beszélni, megkérdezett alkalomadtán egy fűzvölgyi emberi:
.Moudpi barátom Küz^ólgy már Göcsejben van V" .. .
A kérdezett hUiumöget; akar is felelui. uem is. Végül kiszólta
— .Nem... Némelszontmiklósnál kezdődik".
Az illetőnek leltilut a lassú meggondolt felelet és hizlalja :
— Na. csak bálran . . Biztosilom uein mondom el senkinek" .. .
Erre egészen felvidul a polgár.
— .Hál liid^t mit a tekintetes ur . . . Megmondom igazán .. megmondom... Hát ha valaki kérdezi mitóliiuk. akkor az moud|iik Szentmiklósnál kezdődik, a szenliniklósi pedig hogy Kűzvölgyuél... Hej, pedig miudketló benne van a szégyenletbe.
— A gyógyászat hihetetlen módon haladt a legutolsó évtizedekben. Igy például ma a régi, kilüuó háziszer, a csiikamáiolaj is ii) formában kapható, mely nemcsak hátráuyaitól.-visszatetsző szagától és izétől mentes, hanem feltétlenül könnyen emészt-belő állapotban uyujtia, ami hatásának erejét növeli. És ez a .Scott-féle Emuisió", melyet minden gyógyszertárban árusítanak.
— Aki sikerrel akar hirdetni, forduljon az .Altalános Tudósiló" (Leopold Gyula)\' hirdetési osztályához, Budapest. VII. Erzsébet-körui 41.. ni,,-,) hirdetésekel az összes létező bel- és küföldi hírlapokban s naptárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismereté, sen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. Több mint 20 1 nsplár kizárólagos képviselete vidéki lapok központi hirdetési osztálva, számos hírlap kizárólagos kezelóségo. Distes ujságkalalógus. képes naptár-egyzék és minden felvilágosítás a t. c. hirdetőknek díjmentesen.
— Biztos gyógyhatá«. Mliuluok, kik 10»,« erai.dt, vagy M«krekcil¿» kftvclKcutihcii felfúvódásban, »«miliil.an, (,¡! fdji.ban, ilvijjyhlinybaii vagy egyéb bajokban s/.enveibici, ;1 valótli .Molí-filo toldllli-|>Orok< ha.ruilata ftli.it blutoi Kyű-gyuliii írnok el. K(¡y dobot iia -J kor. SiátkMtMa naponta uiiiivitcllel Moll A. gyógysíeriu, c«. ti kir. uilv. itAllll\'Mól llécv, 1. Tuchlauben 9 .A vblékl gyógyatertfciakban haiiroroi. lan Moll A. ktultmtnyc ai 0 gyAil jelvényével éi al4iii»a,al kéremlü.
Cilk» - B* | Hp MB ¿s
Icckál ALI TL flfl Mlyoin 00 kr.-iu|
Ilin -JLLIlIII följebb, bér -
imart -WBM1» ■ mm ■■■ a,niii
maiiul« — Minta poitafordalUval. — Megrendeljek bármely nyelven Jnlézemtük
\' an Saidanfabrikt. Hannebarg In Zürich.
Balatonkereszturi nagyvendéglő mészárszékkel együtt egy, esetleg több évre kiadó. Bővebbet a tulajdonos, Fűrst Lajos Balalonkeresztur. --------
Egy táborban
a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak.
A két egyesület fuzionál?
Nagykanizsa, nov. 22.
(Saját tudósítónktól.) Érdekes hírről érlo.siili a Zalai Közlöny tudósítója. . Az élénk érdeklődésre számitható tudósításunk azt u|ságoljn, hogy a Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete és s Kereskedő Ifjak Önképző Egyesülete fuzionálni fog. Az érdekes tervet Pártos Sándor, a Kereskedő ifjak egyesületének titkára vetette fel magánúton. A terv fontossága miatt felkértük a kereskedelmi alkalmazottak mozgalmának egyik emberét, ki a magyarországi kereskedelmi alkalmazottak szervezkedését isineri. 0 a Zalai Közlöny tudósitóta előtt igy nyilatkozol!.
Az eset újság elöltem, de azért nem lep meg. Tudnia kell azt, hogy a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak együttes l!IO". évi országoB kongresszusa a két tábort közel hozta egymáshoz. Minikéi foglalkozásbelí csoport nagyjában közös és legalább is szorves összefüggésben levő célokért küzd. Ezért mondotta ki az emiitett kongresszus az összes magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazott egyesületek egyesüléséi. Az erre vonatkozó munkálatok most folynak Budapesten. — Nagykanizsán e tervvel még egyik egyesület sem loglalkotoll hivatalosan. Erről csak magánbeszélgetésben volt szo. A terv mindenesetre fontos, nagy horderejű éí megérdemli u vele való foglalkozást. Különben ugy sejtem mindkét tábor szimpátiával fogia e tervet fogadui.
Sirolin
•E»tll ai élvifyM H a letftillrt. r.iticKOo« tett a UU|M, váladékot. «JJcll Ii,adtat
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat la lánátnak, kétjen ntindentaf „Kocke" rreuMi esomtaffoláa*,
F. HetTnaiin-La Horhr A. C*. Basel (Sváje)
99
Roche"
■»O. - An Ovcceoklat 4,- fcorao*.
|1<M
NOVKMHEK 23.
Ezt-k szerint a kit egyesület fúziójának terv«\' n,ég nincs az illeték*"« égyesületek vezetősége elé i terjesztve.. Azt azonban mi is valljuk, hogy a tervi fiinleü éa nagy horderejű. Ha létrejön a fúzió az uj egyesület számottevő lesz Nagykanizsa egyesületi életeben.
Szamárköhögés
könnyen eltiiulik a SCOT" -féle Enitilsio hasx-„jilita folytán, Orvosok, bábák és s/.Olók bizonyítják ezt ezer és ezer levélben.
A SCOTT-féle Emulsio
ZALAI közlöny
Közgazdaság.
Bajok egy parcellázásnál.
A „Zalamegye" ciinü laptársunk közli a kő-vetkező \'érdekes dolgot, melynek adatait — mint ir|a — a nép köréből vette:
/alavármegyében, a székváros közvetlen szomszédságéban a grőf Festetich-féle bitbizoinányhnz tartozó olléri uradalmat parcellázzák. Idestova ket éve már annak, hogy a munkálatok megindultak. A föld-mivelési miniszter közegei és megbízottjai jártakkeltek lebát az akció a kormány közvetlen felügyelete alatt indult ineg. A nép azt hiszi, ugy tiuiia. 1 liogy a miniszter parcelláztatja az uradalmat, azért teljes bizalommal sietett á vételi ajánlatokkal, lefizette a vételár bizonyos százalékát s várta, hogy mikor hasogatják ki a parcellákat.
A vételi ajánlatokat tevő kisgazdák ugyanis egészen biztosra vették, hogy azt a földrészletet, amelyre ajánlatokat tettek, rövid idő alatt birtokba is vehetik. Hiszen az előre fizetendő vélelári részletet » zalaegerszegi adóhivatalnál fizették be. Legnagyobb résztik már hitelt vett igénybe s előre elkészült arra. hogy a vételárt kifizethesse Egyszerre azonban leütött a villám: azt a liirt vették, hogy az elóiegyzett földrészleteket nem kaphatják meg. Hogy mely okból, azt ini egyelőre nem tudjuk.
A vételárra lefizetett összegeket — minthogy :)—400.000 K — a zalaegerszegi adóhivatal beszállította a Festi Hazai Első Takarékpénztárba s a kisgazdák hónapokon keresztül hiába váriák azok visszafizetéséi. Irgy tndiuk, hogy azok után kamat nem is |ár, inig a kölcsönvett összegekért a nép busás kamatokat fizetett, lehál drágán vásárolt egy meghiúsult reményt.
Az ajánlatokat tevő kisgazdák azután kérvényeztek. dejiutációztnk. de nem tudlak segíteni a dolgon.
A Zalamegyei gazdasági egyesület
november \'.\'.Vén tartja rendes közgyűléséi Zalaegerszegen. A gylllés tárgysorozata; I. Kamarai törvényjavaslat bizottsági tárgyalásához egyesületi kiküldött megválasztása. H. A „Mlifával" kötni szándékolt szerződés tárgyában egyesületi állásfoglalás. H. Magyar Vasművek és tiépgyárosok Országos Egyesll-i leiének átirata a külföldi gyárosokkal szemben való állásfoglalás lárgváben 4. Számvizsgáló bizottság megválasztása. .V b\'olyó ügyek, indítványok.
A sörgyár mérlege A Nagykanizsai malátagyár és sorl\'özódo r. t. már szétkühlölle mérlegét, melyet a f. hó \'JK-iki közgyűlésen fog beterjeszteni. A folyó üzletévi tiszta nyereség 101,857 K \'JK f (tavaly 9«.i04 K \'22 f ) — Értesülésünk szerint a vállalat az idén is 7"/. azaz ;i korona 50 llllér osztalékot fizol.
Eljegyzés
llród Irma kisasszonyt eljegyezte Keísz Bertalan Nagykanizsáról. (Mindéit külön értesítés helyett.)
Kövesi nyári állomása Szombathely?
Szombathelyről kapjuk a hírt, hogy a napokban, KöVesi, a pécsi nemzeti színház igazgatója megbízásából Thury Elemér a társulat lilája tárgyalást folytatott Szombathely város vezetőségével. Kövesi ajánlatot tett egy nyári színház felépítésére, melynek ellenében 5 évre kéri Szombathely-t nyári állomásnak
Nincs válság a dalárdában.
Egyik helyi és ennek nyomán egyik megveí lap a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti kör dalárdájának válságáról ir. Illetékes helyen eme hírt megcáfolják. Vál-ágról -- mondották tudósítónknak — szó sincs — a dalárda jelonleg .pihen" — bubérain Nemsokára egy hangvi-rsenynyel eáfeljtík ineg a válságról szóló híresztelést.
Halálozás
özv. Hotrichter .lánosné Budapesten 78 éves korában meghalt. Az eltmnvlhau Hofrichler Emma hegedű tanítónő úrhölgy édes auy|át gyászolja
Függetlenségi és 48-as párti értekezlet
A zalavármegyei lüggoiletiségi és -IH-as párt elnöksége f. hó a\'-én Zalaegerszegen az Arany Bárány kistermében értekezletet tart. Egyetlen tárgya egy szerkesztendő .Országos Néplap" megindításának megvitatása.
Téli ruha.
A nagykanizsai első magyar Asztaltársaság felszólnia azokat a szegénvsorsu teljesen árva. vagy felárva gyermekeket, ki teli ruha nélkül szűkölködnek, hogy léli ruháért való kérésüket dec. In-éig juttassák el Horváth lslván városi adóellenőr helyetleshez
Utóállitás
Ezentúl minden hónap Véli uem a városházán, hanem a régi főgimnáziumban tartatik meg.
Blaha Lujza Balatonfüreden
Blalia Lujza mint hívják, a nemzet csalogánya. Balaioiilüreden időzik. Egy ismerősének kijelentette, alig várja hogy kedvenc helyét u balatoni vasúton kereshesse fel. Éltből látszik, mily szeretettel vau eltelve Balatonfüred iránt.
Ötödik kisdedóvó
Serényen folynak a városnál az intézkedések, hogy az ötödik kisdedóvó létesülhessen A város megkereste a Déli Vasul igazgatóságát, hogy tekintve, hogy ez leginkább a vasutasok gyermekeiért létesülne, engedjen át a Kazinczy-nlcai sorompónál az épületre egy darab ingyen telket. Minthogy a Déli Vasul a most befásilva levő üres lelket az üzem terjeszkedésére akarja felhasználni, a városnak e kérelmét nem teljesítette. Igv a kisdedóvó valószínűleg a Gttengeri-uloii, a Sóházon innen fekvő lelken fog felépülni A város számil rá, hogy ha a Déli Vasút telket uem adhatott is a kisdedóvó céljára, de tetemesebb pénzbeli segilséggel fog hozzájárulni ahhoz a költséghez, mely az ó alkalmazottainak kisdedeit logia gondozni.
Késik a pesti posta
Kereskedői körökből kapjuk a panaszt, hogy a reggeli pesli posla körUllo-llli egy hét óla délután érkezik Ez sok kellemetlenséget okoz. Érdeklődtünk emez ügy iránt és tudatjuk a panaszosokkal, hogy a posta késésében sem a Déli Vasul, sem pedig a nagykanizsai postahivatal nem hibás a hiba a Máv -nak kelenföldi csatlakozásában vau. hova a pesli posla ujabban későn érkezik
Utcaseprők ós rendőrök
Bizonyosan azt hiszik sokan, hogy csak a .uasszáju újságíró léusurak" koponyája főzte ki amiről tudósítónk értesít bennünket Hogy a kanizsai utcaseprő fizetéséi a pénzügyi bizottság magasabban állapította meg. mint a rendőrt legénységét. Míg a rendőrök évi fizetésé 050 K. addig az tilcasopróké 7üti koronában vau felvéve. Nem sokalpik a szegény embereknek a fizetését, de a rendőrökét keveseljük és az ilyen urányitást sértőnek tartjuk azokra nézve, kik nyugalmukat, eletüket teszik gyakran kockára azért, hogy a polgárság biztosságát megszerezzék. Ezek az emberek megbecsülést érdemelnek, uem megbáulást Bemél|ük hogy csak a sorrend szerint emelték először az utcaseprők fizetését, de nem késik a rendőrök helyzetének javitása sem.
segít azért, inert elsőrangú alkatrészei és itz eredeti 800TT-íele eljárás kiváló szerré teszik, sót tápereie is elsőrangú Már az elsó adagtól csodálatosan javftl az állit-n n os egészség
A, F-\'vUlrt ,*»!(" I, a.I • SCOI I\'
j. Mlj,ff »«*■
«.!>\'»• I k.,|»« fi-.jc-
r „.< VílUH
Egy eredeti Uvcg árn a K. 50 fillér
Kapható minden gyógyláihau.
N v i 11 t <; v
Az e rovat alatt köztöltékért Iteill vállal felelősséget a szerkesztőség.
41
a
v\'^i
* \' M
■ \'

23.
A Bór- és Llthlon-tartalmú
Salvator-forrás
kitilnö sikerrel haatnáltaUk vcsebajoknál, a húgyhólyag bán-talmainál kötzvénynél, aezukor-betegségnél.ai emésztési és lélegzési szervek hurutjainál.
Húg y hajtó hatásúi
Vaiaiaataa! Iluili nlolkiKI
Tallaiaa Untat Knfk*U dné*yTÍt\\trtikl<HltJlh* M(í a
■Vi»i»l-/.ip<c«i Ualtttcrforrdi l\'JÍ/o/oln.ll i HuitfUt, V KudoVr*
<. y
Vakrarl t (
OyfrmfkeVník ét (<ln4orkr*k
A küllAlil és belíflM legkiválóbb szaktekintélyei m\'-it Icüjobb táplálékot ajánlják a KnfVke-t liányvzékelé«-nél, bélliuuinM és hasme névnél
Díszítsük lakásunkat télen s kertünket nyáron valód Haarlemi hagyuiás virágokkal. Postán békül dou 8 K elleuebeii portó és vámmentesen küldjük Ausztria-Magyarországba a mi legjobban kedvel-notmal gyűjteményünket vagy 80 jácinthagy
...... üvegek, vagy 40 drbot cserepek esetleg 40
driiot kerti ültelés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba 150 darabból. 4 5 cserép számára. Vagy egy ketii ö szeiillilást -j.\'iO drbból, esetleg egy kerti •\'s szoba összeállítást -J40 drbból tartalmaz pompási választékot jácint, luiipiin, nárcíss, csilla. Hóvirág
slbból:
Gazdagon illustiált sok elismerólevéllel elátolt főár-jegyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwieböl Züchterei .HUIS TER DUIN" (A. G.i Nordwik bei Haarlem (Hollandia.)
U J D 0 N S A 6 0 K.
A Népkonyha melegedő szobája
S. t. Vidor 8imuné urnó aranyszíve kifogyhatatlan a szegények iránti gondoskodásban Amire a város még uem is gondolt, amire még u helyi sajtó is alig terjesztette ki figyelmét, azt a helyi |ölékonv> ság lelke zajtalanul, a társadalom külön megterhel-tetése nélkül megvalósította. Egy melegedő szoba az, mely a Népkonyhának egyrészt váróterme, másrészt önmagában is célt hordozó humánus intézmény. A faluról bekerült didergő atyafiak, kik nem a korcsmai szesztől akarnak lelmelegedtii, szeg- ny munkás cm-berok, hajléktalanok, távol lakó gyermekek elgémberedett tagjai kaphatják vissza a jó meleg szobában riigauyosságukat.
Hogy áll a villamos ügy?
A villamos bizottság már letárgyalta azokat a póliijáiilatokal is. melyek a tárgyalások folyamán mint ujabb engedmények tétettek kötelező erővel. A mérnöki hivatal az összes idevágó ajánlatokról táblázatos összehasonlító kimutatást készit, melyet a héten Mar-, tos Viktor szakértő mérnök fog átvizsgálni és mind az ö, mind a bízottság véleménye kinyomatva meg-1 küldetik a képviselőtestület tagjainak.
A déli vasút humunizmusa
A Déli Vasút igazgatósága ujabb jelét adta humanizmusának. Az idéntől kezdve a vasutasok árvái, vagy a szegényebb vasutasok gyermekei téli ruhában részesülnek, ha azt kérelmezik. Az igazgatóság eme cselekedete nem szorul dicsérptre.
i:»0# NOV KM UKK «¿3.
Szőlő-oltvány
Tiazuaágftú: t 30.000 koron« kozu*.->óg.
W TT ír "«Ilit. fajtiszta-
t\\Á. t »<<Sr sojjért jótnllvu,
«aü»»1- * Ivgdilsabh válsiiz-
tékbaii u már évek óin i-lsfun>k t-s lt|imcgbiz-hatóbbnak i-nim t:
Kfiküllümenti eiso szolooltvány telep tulajdonos CA8PARI FRIGYES.
Medgyes g4 sz (NbgyktlkOllMllegye .
. Tinik ktpis trjigjnliit kérni!
Az árjegyzékben Ulz-h.Uiik a/. ország minden rezzebó\' érkezett iliitairo Itttljk, ennélfogva minden sznlnbii-tokos megrendelőiének megtelelő elölt az ¡»inerós •...e-mélyncgekiíl ugy szó-, mini imbelileg bizonyságul s».trozhet magának tiall iiolotilip (állotton ntgtrz-hituágirat.
■HH -------------HgfB
Többetáazaiot mint arövall
M»rvaas»appana|
Beható taivulnúnvo ások
Vegyenek csak
•radmlnvrat^k, lu\'iry Bol.l M bfAVViM ■xr«t-;t minit it via-bt.ji i. ,ivr uiuU^ vujry liidi<£, kouióny THgy J*KT - Vyop*n •f— ■«ii Iml.\'x.K ; könnyen hatol » *nOv«tbi», 11 wtf-l«pó uyuraan oJ-h » «» «K«nny«t, an«lil.ill, hwiry 1» MtOvtlit«k k«\'V< »bA |> Art.>lm>ir;\\ volna. ttCIlICHTaftAr-vaaaxupi»ajia telj««*«»
UoMUiál >t:t m» i » »
• • -i ct\'lra < donncnU mt>«. n <>a é\'t jtiir.u:•
«iilntn^i minden t«Ai* tűrt.\'»«ban
k**nyen mif^t.kUrrit i\'lot, niunkAt uk j»ón*t.
Valódi /w««\\
/ipaphX
csak ezen/tnnwwvs
háromszögű
védjogyyyel
■-M-t?" - „Pipi iiiuiiilil ■!«* Jalefcl-féli Antlalcolia-ciiarittibvviljfik fadobnzbaa!"
y\\ Végro valahára a helyes játék I
neui egy anya fog nyilatkozni, ha gycímckeit at ajándékozott Ilorgony-Kflépitttuck-rcnynyel vidáman jidwanl látja c» a ki> kezek mindig szebb és *zcl>b építményeket előteremtenek. K* ha tov&bbA megfigyeli, hogy a gyermekek a többi játékszereket «útba doh jók és caak a pumpát lloigony-épUGjái« kkal foglalkoznak, akkui joggal mondhatja: A
Horgon y-Kőepitószckrcny
ucmciak a liglanulll|oiibb. hanem a ligolciobb
«jándéli lt. Kiért valamennyi anyának, akik karácsonyi ajándékaikkal mindjárt kedvező eréduiényi akarnak elérni, nem eléggé melegen ajánlható, hogy hotAtianak maguknak azonnal Rlchtir F. Ad. él Tl., kir. udv. é« katn. uálluoktol, ItCS. 1. Opern-ga^fce 10, egy leg ¡jabb ftijegyzéket Iforgony-Kü-é|»U*V»zckrénycktöl é< t* legújabb Kichtcr-féle la-klii jitlkokrol. hogy egé »zen kényelmeden a meg- A
ielelö szekrényt kikeret- ft
hevkék é« aztán a leg /L
közelebbi jáiéJuzerkeres-
kedéttlirn beszerezhessék. .^Trpt^a.
A gazdagon illusztrált .Sr- u"1 ¿f>\'ÍC
jegyzék az «gye* szék- A HÍtV^lJpif A
tények pontot leirását flj r^s\'fii^^L
cs az elméi kiegéwitü- ¿J^l^-rendwerek magyarázatát \'Í^S^t?** tartalmazta, mely kiegé- \'i^ 3 W
síitéiek állal minden egyes I lorgony-Küépitö- ^ ^ \'A- ; szekrény tcrv^zerllleg na- LÍJ¿Pl\' ¡\'f a\'
"¡a.,,,, )m\\
Qiat- tOjiiira fiiul- t \\ \' . 1 J \'
perlek,
egy régiónak biionyolt hlzU;«r. moly m.ir M«k év cita Irg ol\'b í ¡\'.\'.ilnlili -i, aiiftrr .x\'Murk blz«u° utt ktii.-Vényniil. osa." \' I <•■ mcyhuln-sekiél. iMxUSrztolo .k(\'|>|xn liaa<untvii
I K-ycIuie/tetía. Silány li.»niaitv,biyol. miau If-vjf^rtnUot »iralusak I -gyünk ulvori iivogi\'t lognd;tink cl. mnlv\'i .Horgony4 vedjVh-ygyiil i* n ¡¡.«liter 1\'Og/\' I «¡Iá
lotl (InLrzb:! v.-io i\'vMiiug ilvu. Ali iiv<v< kl.o. K -.80. K 1.40 m K 2.— t-s úfjszolviii inn -don gyógy^zinljrkaii kn|i!mti\'). KöraVbír Török tőzsér -yógy-<-. »\'in I, hutlaprM.
iir Ricmtr mrMm a „Arijy ■■rmm\'.
I\'rrtunlmn, Elisabetiihlius: - • u. K.\'-1 .Mindenriaa;>i . -f rk111■ í- . .\'-1 \' ^rt"
FIijíiIibI Csakia ■ „J1C0BI" jllzíllll illédi!
Minden doboz egy érdekes büveszkartyát \' tartalmaz.
-\'öionus: ÍMTISZTITO^
Villamos Uxeinr« borondemtt arany -, czüsi- cs ékszeráru - műterem.
Iv iilönleges készil mónyok ! ékszeráruk ós jegygyűrűk.
L\'J foglalásokat és álalukitásokat gyorsan elkészillluk
Kiadás résxletli/etásre is! BERÉNY JÓZSEF ÉS F/A
ékszerész, Nagykauizsán (Városháza átelleuében.
UJ L M1 i\' Kr^
féintisztltó kivonat
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, m nt a kipróbált
..OTTOMAN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt
flGMlETTESWzNr
OTTOMAN
a
..«a. NOVKMDKR 23
ZALAI K U L 0 N Y
^ Xfj. Wajdits József ^
A világhírű „PATHÉPHON" beszélőgépek és hanglemezek
raktára NAGYKANIZSÁN
„PATHÉPHON"
beszélőgépek legszembeötlőbb előnye, liogy tó nélkül játszanak, miáltal a tű folytonoB változtatása ás a tü által okozott folytonos zaj ós recseges teljesen megszűnik. A .PATHK" lemezek a világon « legjobbak. Legnagyobb műsor. —
A 18 cm. átmérőjű lemezek ára
4.50 K és 5 K
Tehát a legolcsóbbak A gepek eredeti gyári áron kaphatók Eladás részietfize tésre is. Műsorok ingyen és bórmentve. Bármily regi szerkezetű gép is átalakítható tüüelküli játszósra.

Vidéki város jegfor pálmásabb helyén, egy szép emeletes, csekély átalakítással szállodának isálkalmasház. --_/—---■—
inelybefi (>U év óta vendéglő van, engedély-lyel együtt azonnal eladó. Cím a kiadóban.
IFJ. WAJDITS JÚZSEF
Alapítási év
1632.
Diaiitéaek éa
lampionok.
Ajánlja jól berendezett
könyvnyomdáét
miiidonnemll nyomdai mmikrik díszes cs ízléses elkészítésére
ptlényos árak mellett Névjegyek, korlevelek, meghívók, eljegyzési- és esketési-kártyák slb mindig a legújabb divat szerint készíttetnek el.
CZ!M:AZ UJSAG, BUDAPEST,RÁKGCZI-ÚT
Találmányok
szabadalmazása vagy értékesítése előtt ugy Magyarországon, mint bármely killfőldi államban, forduljon a
„Szabadalmi üjság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 26. szám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen mutatványszámát.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. NOVKMBKR 23.
V
Értesítés.
Alulírott tiszteleltei értesítem az épitó közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Kötvös-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Fótörekvésem oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés csakis a saját vezetésem és felügyelotem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb " alacsony építéstől kezdve a legművészibb komplikált építkezéseket, kórkemenoóket, gyári kémények és gépműalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is előnyös feltételek mellett. Tervok készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-mesterí vizsgára fj hét alatt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség becses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLDY JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös tér 21. szám alatt.

M OLL-F ELE
S E*l DLITZ-POR 1
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-féla Qaldlltz-porok tartól gyógylmtisa a legmakacsabb gyomor- íajk alteitbintalmak, gyomorgörcs és gyommhér, rOgxott aiékrak.déa, májbkntal-ml Y\' vértolulia, aranyér és a legkttlOnhOiBbb nölbatagaégek ellen, e jelei hiilsser iel,Q évtiiedek óla mindig nagyobb elteijedést sseriell. - Ara egy lepecsételt arad«k, doboznak 2 kor.
Hitmlwitikwol« ttfrvéiiyllrn IViijiHeliM-k.
trrvr<sHtf-P&iE \'1
»ol1.\'; v» Ihr-\'fi A
« s*t KJ
SOS - BORSZESZ
r»b akfcnr «alMI hï mlodenf,lt U"K MOLL A\'
csal mar laiati, ,ídj0(iyél (Unl<111 ,A. Molu
feliratú ónoiattal »an i4rva. A Moll-féta aól-boraza.z nevezetesen mint fájdalomcsillapító badörz.Oléal »ír kOnvény. ciui és a meghűlés egyéb kftretkesményelnél leglsme.eleiebb népszer.
E|| éaazott aradat) úvag árt 2 karon«
MOLL Gyermek {szappanja.
LegAnomabb, legújabb módsier aierlnt kitiltok gyermek es hOlgy siappant a bflr ok.z.rO ápolásira gyarmakak * fatnöttak réazéra. — Ara darabonkin« *0 (III. Öt darab I kor. 80 flll. Minden darab gyermek stappan Moll A. <édjcgyé»el van elUlra.
Mail k. iy Agy azarész\' eV. * ét" klr.\' od vari szállító által,
Bécs, Tuchlauben 9. sz.
vidéki mogtendelések naponta poslautinvél melleit teljesíttetnek. O
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláírásával Q és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
. .. Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai. ^
XXVII-ik magyar királyi
jótékonycélu államsorsjáték
Ezen sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog fordíttatni.
Ezen sorsjátéknak 11969 nyereménye 365,000 korona összegben készpénzben
FŐNYEREMÉNY 100,000 KORONA,
1 főnyeremény I
I
5
továbbá
•20.000 kor. 10.000 „ 5.000 „ a.ooo „
10 nyeremény á 160 \' . 300 1000 10000
1.000 kor. 100 . 50 . 20 . 10 .
Húzás visszavonhatatlanul 1908. év december hó 30 án ■v Egy sorsjegy ára 4 korona.
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám-, ós sóbivatalnál az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dobánytózsdében és váltó-üzletben
Oh jajt
Élj e
Köhögés, rekedtség ós elnyálkáaodás ellen: gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillai
Az étvágyat nem rontják és kittlnő izüek. Doboza 1 korona és 2 korona.
Próbadobosi 60 fillér. Fi ét iiitklIMil raklár: 1
„NADO R"
Megfojtezazát-íyógylt,rt4r Eggar mallpaaztilla kozott köhögés! i.<m..i, >1., n.i.»r,i 17, »au.ir ■tll>é»ititi.
Kapható Nagykanizsán: Balus Lajos, Prágar Béla. Raik Gyula éa Csáktornyán. Pata Janó gyAgyszartárakban. ■===.
Magyar kir. Lottójövendéki igazgatóság
iái az fi tben. , j
alj
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott 10. Wajdíts Józsefkö nyvnyomdájában Nagykanizsán.

jfAttYKAWIZBA, 1808.____NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 48. SZÁM. NOVEMBER 30.
ZALAI KÖZLÖNY
U4fU.lt»! árak: Egí.i i.ie 10 koron., 6 koron.
mi*\'«1, k°1°"V6? fiH- ~ «*•»> Ír. 20 fill. :
Talároknak, tanítóknak, JagyiOkn.k 4. állami tl.ilvl.aloknek ll I 4vra 0 korona, fél évro 3 koron..
Kelolós aicrkttuó . Kertr» .ló*»«.f.
I.aplulajilonoa n ki.ilo.
If\'J. UAJDITN jtfZNKF.
Tökeellenes hangulatkeltés.
Nagykanizsa, nov. 29.
A tőke és » munka értékéről sokszor irlak már. Eme tárgyról megjelenő könyvek, tanulmányok, ujságoikkek ezek értékéről nagyon különböző véleményen vannak. Mindkettőt nagyra becsülik és rámutatnak a tőke és munka nagy gazdasági jelentőségére. Végeredményben azonban a két gazdasági erőt nem értékelik egyformán. Egyiket a másik fölé helyezik. Aszerint, mily politikai szempontok vezetik a gazdasági kérdésekről nyilatkozó irót.
Ennek részletes fejtegetése, boncolása nem vág e lap keretébe. Azt azonban az ügyészség beleavatkozása nélkül is megállapíthatjuk. hogy a gazdasági kérdések elbírálásában, sajnos sok nem gazdasági szempontnak\' is helyet enged a társadalom.
. A tőke és munka értékéről szóló viták ismertetése ujabban csak a tankönyvekben kap helyet. A praktikus élet nem él a vitának. A tőke és a munka képviselői minél jobban megalapozott befolyás, pozioíó által akarják az irány érvényesülését elérni. A vita legfeljebb abban nyilvánul, hogy az egyes irányok képviselői igyekszenek a másik ellen hangulatot kelteni. Ebben azonban erősen dolgoznak.
Anélkül, hogy a két irány elveit bővebben ismertetnénk, mindjárt rámutathatunk arra, hogy a tőkeellenes hangulat napról-napra nagyobb hullámokat vet. Hangulatkeltésben a munka képviselői nagyobbak.
Ked vezett ennek az iránynak — a kelleténél sokkal jobban — a minden vonalon érvényesülni akaró szociális felfogása a társadalomnak. Kedveztek ennek az iránynak — tán öntudatlanul — a merkantil iránynyal ellenes magyar viszonyok. A jelenségnek lehet más indító oka is, az eredmény azonban meg van. A hangulatot mesterségesen tókeellenesen ¡rányitják. És az ilyen hai^ gulatkeltés nagyon könnyű Sokkal többen vannak ugyanis nem tőkések, mint tőkések.
A tőkeellenes irányzattal nagyon sokszor találkozunk. Ujabban a sajtóban üti fel a fejét. Csak figyeljük meg. hogy némelyik lap minő durva tenorban tárgyalja a tőkék egyes vállalkozását. Gyanúsítások, ráfogások, az igazságnak minden módon való elhomá-lyositása a feladatuk. Irigy szemmel mutatnak rá a tőkék megérdemeli gazdasági eredményére : a nyereségre. A tőkeellenes tábor a legkalandosabb meséket koholja ki. csakhogy a tőke szerepét minél gyűlöltebbé tegyék. Az egyik rósz segiti a tőkeellenes hangulatot vad gyűlöletből. Van olyan tábor, mely azért s/.itja a gyűlöletet, meri a zavarosban halászni akar. Olv műhangulatot idéznek elő néha a „taktíkázök", hogy a laikus már kezdi hinni, hogy a tőke olyan erkölcstelen valami, melynek a gazdasági életben nincs nagyobb jelentősége.
A tőkeellenes hangulatkeltők elvakultságára nem kellene rámulatnuuk, ha ennek jeleit ujabban a vidéken is nem lapasztalnók. Alkalmunk volt meggyőződni pl. Nagykanizsán is, hogy mennyire szitják egyesek a hangulatot: a pénzintézetek, vállalatok és
8zarka»tS.ág: N.gykanlt.a, Honyadl-utca 30.
Elöflialé.ak «• hlrd.lé.ak IQ. Wajdlla Joiaaf kSnyV. karaakadéaéba kflldandók.
Megjelen minden hétfőn délben.
gazdagabb magánosok ollon.
(Jsupán azért, inert a kellő helyen és módon befektetett tőke a megérdemelt gazdasági jutalomban, nyereségben vagy tőke hozamban — a név különben mollékes — részesült, a társadalom néhány élősdi alakja, néhány zavarosban halászó, valósággal er-kölc8birói páthosszal veszi bonoké« alá a tőke szereplését. A bonojegyzókönyv pedig sokszor oly nevetséges, hogy ebben még a rózsahegyi híres eset szereplőit is lefőzik. Csakhogy mig a rózsahegyiek jóhiszeműek voltak, addig a nagykanizsai tőkebonoolók — nevezzük igy őket — tendenciózusak.
Minden szavuk tendencia. Gazdasági kérdésekben az erkölcs köpenye alatt állnak , ki a piacra tőkeellenes hangulatot csinálni. A legvastagabb jelszavakkal dolgoznak. Társadalmi kérdésekben nyilatkozó cikkük a statisztika ügyes alkalmazásával a legerősebb drámai összeütközéseket hozzák szemünk elé — hamis beállításban. Az utolsó kis rendőri hirt is másként kezelik, ha például egy pénzintézeti vezérigazgató kocsija gázol el valakit, vagy mpíndjuk ogy bérkocsisé.
Tendenoia minden téren. Veszedelmes , dolog ez. Nálunk a tőke vállalkozása úgyis kicsiny. A magánosok tőkéje a páncélszekrények dupla záros melyében pihen. Ami kevés vállalkozás van nálunk, az is a pénzintézetek tőkéjével létesült.
Mikor tehát a magan tóko nálunk elbújik a vállalkozás teréről, nem teljesít oly produktív munkát, mint a külföldön, midőn a viszonyok alakulása folytán a gazdasagi élet csupán a részvénytársasági tőkére van
Az utcán.
Komédiások vagyunk mi ketten, Titkoljuk, hogy együtt érezünk; l\'edig aki ránk néz úgyis látja Egymásért ver, dobog a szivünk.
Egy lángzó villanás... és nyugodtan Megyünk át az emberi tömegen. Nem gondoljuk, hogy igy haladhatunk Keresztül az egész életen.
Olykor rá sem nézünk egymásra, Mégis a szivünk úgy zakatol, Félő gonddal utasítjuk rendre, Hátha meghallják még valahol.
\' ... És ez a játék mégis oly kedves, Annyi érzés szövődik bele; Kifejezni nem tudja az ajkunk, Nincs annak semmiféle nove.
— h.
Petőfi apróságok.
i
/
A komédia vége
Aszódi diák korában fülig szerelmes volt Petőfi HorcsAba, az akkor Aszódon időzött színtársulat eifyik liatnl színésznőjébe annyira, hogy miatta színésszé akart lenni s u társasággal menni. Az igazgató azonban csak ugy volt ót hajlandó társulatába fogadni, ha előmutatja iskolai bizonyítványát.
Elment tehát tanárához. Korenhezs bizonyítványát kérte, mert, mini mondá, nem akar tovább ott maradni és tanulni, hanem színész akar lenni.
— Majd adok éli neked, — felelt Koreu. — színészetet! s olyas valami után nézett, amivel a nadrágokat szokta volt porolni; de a mig ez előkerült Petőfinek már csak hlllt helyét találta.
Petóti azonban tudta, hogy a mi halad, el nein marad s ez oknál fogva kerülte az iskolát.
Koreu azonnal irt az apának s arra kérte, siessen Aszódra, mert\' lia rossz uton tan s attól lehet tartani, hogy lm a színészek elmenuek Sándor is útnak old|a a kereket.
Az apa Koreu levelére el is utazott Aszódra. Midőn Sándor meglátta, olébo sietett és meg akarla
csókolni kezét; de A visszarántotta miud a két kezét s igy szólt:
— Klfibb megkérdem Koreu úrtól, hogy jól víseled-e magadat? — *s intett neki, hogy kövesse.
Petóti lehorgasztolt fóvel haladt mellette, azon gondolkodva: ním volna-e jó odább állani? Do minthogy atyja szemmel tartotta, felhagyott ezzel a szándékkal és körelte ót Koreuhoz.
Koreu a történteket híven elmondta az apának, aki mogorván hallgatta régig Sándor fiának viselt dolgait A fiu Iskására visszatérve, az apa észrevétlenül becsukta az ajtót, aztán szótlanul felnyilá útitáskáját s olyasfélét vett ki belóle, amivel a marhákat szokták terelni s kegyellenül elrerle fián a port. közbe-közbe felkiáltva .
— Hát kell-e Borcsa? Kellenek-e a komédiások ?
Ilyeténképpen megpuhítva Sáudor mindent
megígért apjáuak, amit csak óhajtott s ezzel vége is szakadt a Korcsával s az aszódi sziuészekkel folytatott komédiának.
II.
Korán megnyilatkozott önérzet.
A papai főiskolában egyik szombaton délelőtt több diákot megidéztek kávéházi mutatásért. Az idézések régén ott állt ,13-ik ügy. Pelrorics Sándor-
•1
ZALAI KÖZLÖNY
100». NOVEMBER 30.
az iskolák valóságos kullur paloták, addig nálunk a nép fia csak akkor kerül palotába, ba a komisz ruhába bujtatják. Es mig a kaszárnyában roha sincs hiány se káplárokban, se elegendő számú termekben, addig iskolacélunkra Nagykanizsán se elég Unterein se elég Unitó nincs.
Szolgáljon Dorozsma intő például Nagykanizsának és mig nem késő háritsa el magától annak a lehetőségét, hogy a még fennálló hajszálnyi külömb-aég Dorozsma és Kanizsa iskolaügye között meg ne szűnjön.
MEGFIGYELÉSEK.
A gyermek.
Erdélyben egy kis falusi birtokos csendes boldogságban élt feleségével mindaddig, amig reá néni jött, hogy neje egy paraszt stihaucoal umgcsalja. A hűtlenség láttára iszonyú düh fogta ol, reácsukta foleségéro a szoba a|laját és kirántott revolverével kezében akart leszámolni a csalfa asszonnyal A dráma majdnem megtörtéül, de a kitörő katasztrófát megakadályozta egy csöpp siró haléves flu, aki véletlenül ji szobában maradt: a megsértett férfi hat éves gyermeke, aki anyjáért könyörgött — apjának. Az apa ledobta a fegyvert, de a megszabadult nó feljelentette a jogos haragjában magáról megfeledkezett embert, aki a büntetéstől való felelmében véget vetett amúgy is tönkretett éleiének A hatéves okos gyermek ritka energiával írizte meg bensőjében ennek a családi tragédiának a perceit. Az anyfa férjhez ment szeretőiéhez. De a kis flu ainint nőit ugy nőtt vele boszuvágya az anyja és mostohája iráni. Hal éves korától fogva ápolta csendes véres titkát és készült a leszámolásra. A héten valamiért összeszólalkozott any|aval. n mostoha apja anyja mellé állt: a tiut hatalmába körített« mcmeiilós keserűsége\'; reárohant mostohájára, aki önvédelemből lelőtte.
Eddig tarl a tragédia. A főhőse : a gyermek. Tanulságosan szomorú alak. Hova-továhb bizonysága annak, hogy nincsenek igazi gyerekek Tanulság: A szülőknek nem szabad a fejlődő emberkék matériáiét lulkicsinyre becsülni, mert ez megboszulhalja magái.
Ennek a hatéves (innak az esete azt bizonyítja, hugy a gyermekek látnak és hallanak ; sót mint ez az esel keservesen bizonyítja, sokszor a kelleténél is jobban. Igen sokszor cselekednek és beszélnok\' a fziilök nem követni való módon a gyermekek előtt, gondolván, hogy ugy sem érti meg. Pedig sajnos, a , gyermek sokszor uagyou is, a kelleténél is jobban érti és megjegyzi a rosszal. Ennek az erdélyi Unnak a lelke hat éves korában sebet kapott és nem birt behegedni soha. Egy golyó kelleti hozzá, hogy enyhülést kapjon. Ne játszunk (ellát töltött pisztolyokkal a gyermekek előtt, mert uem tudhatjuk soha, hogy az érzékeny kis lélek milyen sebet kaphat?
utalva, akkor eme tőkék ellen hangulatot csinálni biln a társadalom összessége ellen. Ideig-óráig olcsó sikereket arathatunk tóke-olleno8 hangulatkeltéssel, de a viszonyok alakulása a tőkék jogos és helyes működését igazolja.
Az ipartörvény revíziója.
Irta: QfcLLÉRI MÓR.
Azzal a levéllel, a melyet Szterényi József államtitkár ai ipartestületek országos kongresszusához intézett, az iparlörvény revíziója uj sUdiumba lépett. Eddig az államtitkár által tervezeti nagy ipari kódex Urgyalása és vitatása körül folytak a csatározások, melyek sorompóba szólították a kis és nagy ipar éa szervezett és nem szervezett munkások ezreit, a szociologusokat. a jogászokat és az érdekelUég még szélesebb és távolabbi rétegeit. Nem szenved kétségei, hogy valamenyi oldalról erősen ostromolták az uj erődítési terveket és az építő nem tehetett egyebet, mint hogy engedjen az ostromlóknak. Visszavonta tehát ai egész bástyát és csak a felvonó hidat hagyta mely a jégi állapotból az u|ba átvezetni lest hivatva. Más szóval az előttük fekvő tervezet gyökeres átalakuláson fog kereszlülmeuni. alaposan lesoványodik, mielőtt uj formájában isinél megjelenik a magyar globuszon.
Szterényi József miudeuesetre uegyot és szépet akart. Nemcsak régi pauaszokat akart javítani, hanem ujat is akait teremteni,-hogy a szociális törvényhozás teréu megelőzze az egész müveit külföldet. Es ha javaslaUinak úgynevezett szociális részei például valamely uagy ipar államban jelennek meg, bizonyára több méltánylással és elismeréssel fogadják vala ezeket, mint uáliiuk a hol a gyáripari és muukás viszonyok még nem eléggé konszolidáltak éa ueui elégé kiforrottak.
Marad tehát a régi keret, ujabb javításokkal, kiegészítésekkel, lobbissal, foltozással. A képesilést egy kissé jobban kell megrendszabályozni, az ipar oktatást fejleszteni, az ipartestületeket javítani, álu
A megidézett diákok ilyenkor a kapu alatt levő széles terméskóveken*HMsorogtak, amig rájuk került a sor. Télen volt is kegyetlen hideg. Ott volt Petrovics 8áudor is, egy vörös gallérou kopott köpenyben, amelynek jobb szárnyát bal vállára vetette s didergett •yA^biekkel együtt Csizmájának sarka annyira ferde volt, hogy nom is a talpán járt, hanem az oldalán.
Egyik kisebb diák, akinek neve színién ott volt a fekete táblán, megszólította:
— Petrovics ur, hogyan történhetett az, hogy bakancsa nein oldalvást hanem fent a fejének kellő közepén lyukadt ki?
Mire igy feleli Petrovics.
— Nu lássa csak I Még a csizmám is azt mutatja, hogy én nem vagyok oly«ű~"irhiber miut a többi I
lánoaitani. Röviden: at uj ipartörvény kizárólag a magyar kézműipar körére és érdekeinek hathatósabb védelmére fog szorítkozni, ami nem is baj, uem is hiba, mert ezek az érdekek egy negyed század óu tartó heves oslrombau köuyöröguek figyelembevételért. Es az uj törréuy teljesiti hivatását, a kisipari termelés tökéletesítése ás a kis ipari szervezet javilása által védelmet nyújt egyrészt a kontárok és a tisztességtelen verseny ellen, másrészt ha ezek révén a fogyasztó közönség érdekeit is megvédelmezi. Szociális téren még nagy a forrongás, munkaadók csak most kezdenek szervezkedni. Küzdjek ki előbb az első harcokat, élesiUék a fegyvereket, gyarapiUák hatalmi eszközeiket és azután jöjjön legitségükre a törvényhozás, mely könnyebben fog boldogulni, ha már gyakoriali tapasztalatokra alapítja közhasznú intézkedéseit. E szempontból tehát örveudetes az a téren beállott és föntebb jelzett fordulat, mert még uem korszakol alkotó szociális munkára van szükségűnk, hanem elsósorbau a kis ipar rég mutogatott és itt ott elmérgesedett sebeinek az orvoslására. Ezt a munkát gyorsítani kell, a másikat pedig érlelni, mert ennek csak érlelő meglontolá^ után lehet sorát ejteni.
III.
A molnármester következtetése.
Általános, bevett szokás volt hajdanta, hogy a színészi osztály pályájukat változtatott református tanulókból teli ki. Még most is nagy többségben vau e felekezet a művészet ezeu ágánál képviselve. Legkevesebb pedig közöttük az evangelikus.
Egyszer Petőfi vándorszínész korában valamelyik alföldi kis városon koresztül utazván, megismerkedett egy becsületes moluármesterrel, aki nagyon jó volt hozzá. Az első szónál bizalmasan megveregette a a PetóH vállát, mondván:
— Hát maga színész? No annak őrülök, mert én is kálvinista vagyok.
Dorozsma Nagykanizsám
Ha vau Velence Wieuben, mért ne lehelne Doroisma Nagykanizsán. Nincs is olvan messze egymástól a kél a város mint teszem Makó Jeruzsálem-tói. Sót azt hisszük nagyon közel van egymáshoz. Legalább kulturális intézményei között átkozott Imson-lóság van. Ott is vannak uépiskolák. Kanbsán is. Ott is évekig rimánkodtak a rozoga iskalaépület ledöntéséért és az újnak felépítéséért.
Csak még egy hajszálnyi külömbség van köztük és Dorozsma között, hogy ott a katasztrófa már kitört, nálunk pedig akármely pillanatban kitörhet. Igaz ugyan, hogy a mérnöki vizsgálat megnyugtatta az iskola tanítóit és a várost, hogy bátran folytathatták a megrepedt, szétnyomod falu Hunyadi utcai iskolá-bau a lanitasl. A szülők is aggodalom nélkül küldik oda gyermekeiket, mert talán azt se tudják, hogy veszedelem fenyegetheti otl őket De vaijou az a rozzant épület rospektálja-e a mérnöki bírálatot és uem jár-e ugy, miut az a bizonyos épület, melyet a loldbii tokos az ispán nógatására se akart lelépileiti .Eltart az még 10 évig is", mondta az uraság. ,EI ám veti oda az ispán — ha a szél nem fuj". Ki tudja nem fuj-e olyau szél. uem jön-e olyau havazás, mely egyszer a katasztrófát előidézi. A dorozsmaiak boldogok, ők már lud|ák micsoda veszedelmet rejtet magában a rozoga iskola. Néhány ártatlan gyermek köunyebb megsebesülése a nagy rémület és országos hirhetség árán kapnak most uj iskolát. Irigykedve nézünk rájuk, nenr a herostratosi hírnév miatt, hanem hogy mi nem tudjuk hány ártatlan gyermek élete áráu kell majd az il| iskolát felépítenünk. A7,1 hisszük valamelyik jó gondos földbirtokos képviselőnk a marhaállományát nem hajtaná téli szállásra olyan rozoga, istállóba, melyről már évekkel ezelőtt kitűnt, hogy bedűléssel fenyeget, Persze, a marha drága portéka. Náltllik az iskola az iskolázás még nem ment be a nép vérébe Hogyan is, mikor még az intéző körök is utolsó gondjukban részesítik az iskolaügyeket.
Evekig húzzák ok nélkül az iskolaépítést csak azért, mert miudeu ügyet fontosabbnak tartanak az iskola ügynél. De olyau volt is eddig ami népoktatási állapotunk, amilyen annak megbecsülése. Nem ismerjük a nyugoti állapotokkal összeliasouliiauí, mert pirulás nélkül nem tehetjük.
luuen van aztán, hogy a nép még most sem igen töri magát az iskola felé, mert mig a külföldön
Amint ezt a tragédia-riportot iroin. egy szomorú kép jut estembe. Már a héten többször láttam a tárházak előtt egv csapat lezüllött, rongyos gy«>r-meket dideregve a hideg havas árokban kaparászva Kiváucsi voltam, mii keresgélhetnek ? Pajkosságból csak nem fagyasztják véresre ujjaiklt. Ma megláttam a szomorú valót. Ezek az ártatlan férgek — az egyiknek kis puttony volt a hátán — széndarabokai elhullott famorzsákat kaparásznak össze a szemét közölt A.négyházak\'-ból átmelegedett, muffos vasúti lányok és prémes kabátos fiúcskák mennek a várót felé. önkénytelenül a szivembe kap: .Vájjon látják-e ezek a csenevész emberpáriák a tulsósori polgár gyermekeket?" ... A hatéves erdélyi fiúra gondoltam . . . Nem fagy-e meg a kis szivük ? Nem feketiti-e be a legsötétebb keserűség ? Ha nem adunk nekik társadalmi uton szenet, meleget, szereletet Ki tudja, nem lohet-e akármelyik féregből, mire a nyomorban felcseperedik — anarchista! —ír.
1908. NOVEMBER :io
¿ALAI KÖZLÖNY
8
Ami ellen panaszkodnak.
A betegsegélyző törvény.
A Zalai Közlöny legutóbbi száma e cim alat néhány panaszt közölt, mely közül kettó általános tereu mozgott, míg az egyiket, miut speciális helyi pioasit i nagykanizsai pénztár igazgatójának ügyelőbe ajánlottuk, beavatott helyról ez ügyben a kő-átkelőket közlik velünk :
A kereskedelmi alkalmazottak táppénz ügye a nagykanizsai pénztárt nem érinti. Éppen Revesz Lajos, a nagykanizsai pénztár igazgatója volt az, ki illetékes helyen szóvá lette a kereskedelmi alkalmazóik ebbeli panaszát. Ö közölte a a Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesületével — mely egyesület az elsó tiltakozó határozatot hozta az országban — milyen utón és módon orvosolható e baj, A táppénzt, mint jogos követelést megkapták az érdekeltek. — Hogy a fog-lalkozásbeli osoportok arányszáma a ve-zetó szervekben képviselve legyen, ez ujabban szintén biztosíttatott. Ez különben feladata a vezetósegnek Az orvosügy késedelmes elintézése miatt, fels/.inre juthatnak némely okból jogos panaszok. Ezek azonban nem Révész igazgatóhoz intézendók. Az orvoskérdés késedelmes elintézése nem a pénztár magatartása miatt késik. A pénztár vezetősége, mihelyt módjában lesz, sietni fog a még rendezendő ügyeket elintézni. Készséggel közöljük e nyilatkozatot, mely az ügyet más oldalról világítja meg Múltkori közleményünk külöubeu sem irányult n nagykanizsai pénztár vezetósége ellen, mert Révész igazgató szaktudásái már többször volt alkalmunk megismerni. A tagok szempontjából elvégre egészen mindegy, kinek vagy kikuek magatartása miatt késik az orvosQgy végleges rendezése. A tagok reméllik, hogy a kérdés rendeletének módját illetékes helyen mirlóbb megoldják.
HETI HÍRADÓ.
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
100 százalékos pótadó. Zalaegerszeg táros pótadója elérte a lu.tj százalékot A kellemetlen, sót mondhatni súlyos eset való>ággal pánikot idézett elő Zalaegerszegen. A zalaegerszegi sa|tó erélyes hangú vezércikket ir az esetról. Festi Zalaegerszeg város rossz gazdasági viszonyait, ma|d igy ir:
Ne háuytorgassuk tehát mindig a közcélokat, a város erdekeit, mert ezek csak addig igazán kozeélok és koinmiiuis érdekek, amig a polgárok léteuek alapjait meg nem támadják Ne dobálózzunk folyton a baladás, a fojlódés divatos frázisaival, mert haladás \'■\'8 fejlődés csak addig lehetséges, ainig a szükséges erő ki nem merül. A le|lódés csak látszólagos, ha a szervezet fejlődés közben saját életerejét emészti lel Gyeuge fundamentumra nem lehet tárakat építeni s t békából sohasem lesz ökör, akárhogyan felfújja is magát.
*
-j- Gyermekvédelem Nagykanizsán. A gyermekvédelem ügyéuek nemsokára Nagykanizsán in lesznek patrónusai. Bizottság veszi kezébe a gyer-
mekvédelem szép ügyét. Az iutézin ny léuyegét:a> fővárosi sajtó már elégszer kifejtette. A nagykanizsai mozgalom a pécsi főügyészség köréből indult kí. i Általában Pécs viszi e téren a vozérszerepet. Ott már ez év február 8-án alakult ily bizottság, A Jog- ! tudományi Közlöny legutóbbi számában dr. Angyal Pál egyetemi magáutauár, .Jfécsi jogtanár cikket itt a gyermekvédelemről, melyből bejelenti, hogy legkő-7elobb Nagyknuizsáu alakul meg a bizottság. Remé/1 nyét fejezi kí, hogy sikerrel Az uj intézményt | emberbarátaink Ügyelmébe ajánljuk.
— A vároBi tanács pénteki gyűlésén elfogadta a pénzügyi bizottság ama javaslatát, hogy a költségvetés segélyezési rovatába, hol eddig 1000 K szerepelt, most 4001) koronát vegyen lel. Az állam külöubeu is már adatokul kért a várostól, melyek a. tisztviselői lizetésroudezés cél|áhól lörténtok és reméljük, hogy a tisztviselők elvégre, ha uem is a város, de sz állam nagy lelküségéból méltányosabb fizetéshez |utuak
-- A zárÓ8zámadáaból. Tanulságos számok ezek mindenképpen és beszédesek. A ttd lapon például a III. IV. és V. pontokban a szántóföldök, rétek t-geló és erdő mintegy \'/, millió korona értékben vau felvéve. Mivel púdig 4000 hold területnek az értéke oz, eunélfogva ogy kat. hold i!ifi korona értekben vau felvéve. Mindenesetre a leltározásnál a minimális érték adja meg a realitás hanem azért mégis csekély összegnek tartjuk a felvett értéket. Mert Kanizsán még kétszer i H *> koronáért sem kapunk egy kat hold földet, bár azt is tudjuk, hogy a 4000 i holdban bizonyára használhatatlan területek is szerepelnek. Ugy látszik mintha u minimális értékelés a tőle származott csekély |övedeleiu hozadék kedvéért volna igy beállítva. Mert bizony csekély az a 3!) és fél ezer koroua jövedelem mit ez a szép birtok nyuít a városnak. Igaz hogy igy maidnem H"/„ jövő-: (leimet mutat de ha ebből a személyi és egyéb1 költségek levonatuának, akkor látnók, milyen siláuyan haszuál)a ki a város tekintélyes ingatlanát.
— Aa írod. ós Müv. Kör igazgató tanácsa f. hó 24-én u választmányi tagok élénk érdeklődése \' mellűit ülést tartott, melyen a kor belélclere vonatkozó több Ugy nyert elintézést. Kgyultal elhatároztatott, hogy miut minden évben, ugy a télen is a Kor felolvasó-délutánokat fog rendezni. Az egyesület elnökeinek huzgólkodása lolyián felolvasások tartására sikerült városunk legjobb erőit megnyerni. A Kör állal kezdeményezett (Jsány hangverseny ügyében pedig elhatározta, hogy a siker kellő biztosítása erdekében azt egy későbbi időpontban lógja megtartani.
-- A „Zalavármegyei Közművelődési Egyesület" akciója. Már a napokban küldi szét Gróf Batthyány I\'ál főispán a „Zalavarmegyei Közművelődési Egyesület" elnöke a 1HU tagból álló igazgató választmány első ülésének meghívóit. Ezen ülésben indítja meg az egyesület gyakorlati tevékenységét es állapítja meg első munkatervét. E helyen is felkéretnek az érdekellek, hogy a még kíunlevó taggyujtő iveket mielőbb Gróf Batthyány Pál elnökhöz Zalaegerszegre beküldeni szíveskedjenek.
— Zalaegerszeg és a katonaság. A Znlamegye irja: Zalaegerszegen a polgármester szűkebb erteké letet tartott néhány városi képviselővel, hogy az építendő lovassági kaszárnya fölépítésébe belemenjen e a város, \\«ü)t mellőzze; muri lm ueui épít, elvis-ik a katonaságul és vele együtt elveszítik az összeget, melyet nagy befektetéseit után a kaszárnya hozott ; ha pedig belemegyünk a nagyszabásu. millióba kerülő építkezésekbe, ukkor is nemcsak elvész a 30 ezer korona, hanem ráadásul évenkinl még 26—80 ezer koronát kell Űzetnünk. A hosszú eszmecsere után az értekezlet mégis a kisebb rosszal
választotta, nem ment bele a kaszárnya építésébe, mivel a katonaság uem kizárólag a város érdekeit szolgálja, mint inkább a megyéét és a kerületét, igy a megye és kerület érdekeiért a város — elviselhetetlen terhei miatt — magát föl uem áldozhatja. Azt iuditváuyozták tehát, hogy a lovassági kaszárnya felépítésére a vármegye kéressék föl.
— Zalamegyei Kör. Várakozáson felüli sikerrel folyt le a Zalamegyei Kör november 22-iki matinéja a Lovas-féle zeneintézet óriási hangversenytermében, melyet az előkelő közönség majdnem zsúfolásig töltött meg. Mindjárt a műsor elsó száma (Bloch: Szerenád, Bihari kesergője) annyira tetetett, hogy a lelépni kószüló előadókat (Elek Béla, Petbes Alfréd, (iárdos tJlrik, Kenetsey Sándor) állandó tapssal mindaddig maradni kéuyszeritelték, inig pompás látékukat egy i|iiartettel meg nem toldották. Hogy a közönség mily feszült várakozással nézett Killer Vilma fellépése elé. azt legjobban az a türelmetlenséget, eláruló zaj jelezte, ámely követője volt a Kör eluöke aina kijelentésének, hogy Győző Jenő énekszáma a ií-ik számot meg lógja előzni. A kisasszonyt már megjelenése alkalmával erős taps fogadta. Hogy aztáu a ráadást követelő kösöuség szűnni uem akaró tapssal jutalmazta azon kellemes pillanatok megszerzéseért, melyeket énekszámaival feledhetetlenné lett számukra A jelenlevő szakértők gratulációit alig győzték fogadni a rendezők, kik számos virágcsokorrá! kedveskedtek a bájos szereplőnek. Nagy hatást ért el még l\'olónyi Ella zongora és Gábor Miklós hegedüsolojával, valamint Lengyel András szavalatával. A felolvasást Karinthy Frigyes, a pesti irói körökben már eléggé ismert fiatal, kiváló iróuk tartotta, kinek iiodalmi értékű szatíráit a közönség hálásan tapsolta meg. Meg kell még emlékeznünk Horlhi Sándor kísérő zongorajátékáról kinek mértékadó körökben elismert kiváló tehetségét e helyen méltatni kellőkép úgysem tudnók.
— Baleset egy építésnél. Annyi az építkezés Kanizsán, hogy nyáron elsem végezhető, télre is jut belőle. A Szemere-ulcában ópit Sió építőmester egy ilyeu megkésett ha|lékot, melynek párkányzata szerdán leszakadt és az ott dqlgozó Horváth Mihály kómíves súlyos sérülést szenvedett. Könnyebben megsérült még Faics Lajos Kangyalie.i Ferenc és Munkácsi György Hogy kinek a vétkes hibájából történt a baleset, a megindított vizsgálat fogja kideríteni.
— Mindennek az idö a legalaposabb próbája. Különösen áll ez a gyógyszerekre nézve. Ha mérlegeljük, hogy a SOOTT-féle Emuisió 30 évnél hosszabb próbát állott ki. ugy tényleges lóságáról bizony meg lehetünk győződve. A SOOTT-féle Emuisió főleg csukumá|olajból áll. Ezt azonban teljesen jó izü és mindenkinél könnyen emesztheló formában nyújtja. A SOOTT-féle Eniulsió minden gyógyszertárban raktáron van.
— Déli Vasút 1 üti!) évi január hó i-től a cs. és kir szab. déli vaspálya társaság Budapest — Csáktornya határszéli vonalán fekvő Polgárdi állomás elnevezése „Kíscséri-puszlá" ra fog megváltoztatni.
— Aki egy beszélőgépet vagy zenélímfl vet vásárolni akar, az hozassa meg azonnal Ricbter F. Ad. és \'fa., kir. udv. és kam. szállítóktól Bécs, I. Uperngas.se Ili, a gazdagon illusztrált zenélömú-árjegyzéket. A boküldés ingyen és bérmentve eszközöltetik.
— Vasutasok Szabadkán Az utóbbi idók sllrü vssuii szerencsétlenségei a nagyközönség jóindulatát mintegy elfordította a vasutasok mindenkor becsült osztályától. Annál jobban esik az a szimpátia, mely a napokban Szabadkán megtartott vasutas ünnepen megnyilvánult. Mert ezon nemcsak azt dokumentálta a Vasutas Szövetség központi vezetősége, hogy a vasutasokat mindenkor lózauság, pontosság és éberség vezeti, de arról sem feledkeznek meg, hogy ók egyszersmind magyarok is. kik e névnek külföldön is megbecsülést akarnak szerezni.
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés. skrofulozis. Influenza
etien »zinilalao tanár H orroa által napoota ajánl*«.
tontboKT értéktelen uUiu*okal la Unálnak, kéri« mtodenta* mBot*«" «r«de* emomtaffold*.
V Hetaaaa-U R«ek« & C*. Baael (WJe)
— Engelsmann Izrael zalaegerszegi főrabbi jubileuma. A zalaegerszegi iir. hitközség; fényes Ünnepségek közt tartotta meg e hó ifi-ón főrabbija Engelsmaun Izrael 60 éves papi jubileumét. A város összes nptabilitásai élőkön Uról Batthyány Pál fóispáu, dr. Arvay alispán és dr. Korbay polgármesterrel megjelentek az Ünnepi istentiszteleten,! melyen dr. Hevesi 8imon pesti rabbi remek és gyönyörű beszédben ecsetelte az ünnepelt érdemeit, j Leichner fóliántor szép éneke utáu az ünnepelt főrabbi tartott uagy hatást keltett beszédet, istentisztelet után a városháza tanácstermében díszközgyűlés volt, melyen Iloschán Gyula hitközségi elnök mesteri szép beszédben üdvözölte Eugelsmanu főrabbit hitközsége nevében, utáuna pedig dr. Korbay Károly polgármester szebbnél szobb gondolatokban és a közönséget elragadó szép beszédbeu üdvözölte a város közönsége nevében a jubiláns egyházlót. Esto társasvacsora volt.
— A magyar nők a Petőfi házért Legújabban a magyar hölgyek állottak sorompóba a Petőfi Társaság segítségére, hogy mielőbb megvalósíthassa kegyeletes és kulturális célját: a Petőfi ház létesítését. Az odaadó hitvesi hűség és a játszi szerelem halhatatlan dalosa megérdemli ezt az áldozatot a magyar uóktól s bizonyára nem akad vármegyénkben sem olyau nő, aki a szabadság, szerelem nagy költőjének, a hazájáért életét áldozó hősnek, a leg-tüueméuyesebb magyarnak templomára inog ne hozná áldozatát. A magyar nők a Pelóll ház 1 koronás sorsjegyeinek terjesztésére vállalkoznak. A Petőfi Társaság azonkívül, hogy értékes uyereméuytárgyak-kal viszonozza a közönség áldozatkészségét, — segítőtársainak legalább is 40 sorsiegy elhelyezése esetén. a)áudékképen, emlékül küldi meg Petőfi összes köl-! töményeinek az 1847-íki kiadáshoz hasonló ritka amatőr diszkötetét, mely a könyvpiacon 2,1 korona bolti árban kerül forgalomba
— Elfogott cigányok. Köröztelés folytán a 1 helybeli csondór járőr által Kécséu felismert if|. Halog János és Balog József fónyi illetőségű Abauj-Tornamegyei cigányokat, kik Horváth József és társai ellen Abauj község határában forgó pisztollyal merényletet köveitek el és megszöktek f. hó ¿4-éu sikerült elfogni. Nevezeitek már hosszabb idő óta a récsei erdőben tartózkodtak Kaláuyos Teréz cigány asszony társaságában. Balog János, Matkovics Imre Balog József pedig Bogdán Mályás álnevet veit fel és Kalányos Teréz segítségével a récsei plébánostól hamis adatok bemondásával ezen uj nevekre anyakönyvi kivonatol is szereztek s most már teljes biztonságban érezték magukat. Azonban mégis sikerült ókel személyleírás és a beküldött fényképek alapjáu felismerni, bár nem vallottak be semmit. A kassai kir. törvényszék fogházában elmélkednek a szerencse forgaudóságáról.
— Erdőben talált gyermek (Saiát Ind.)1 Valósággal regéuybe illó esetről értesít bennünket csurgói tudósilónk A csurgói járásban egy csendórőriárat az erdőben egy meglehetősen lerongyolódott, sápadt képi) III évesnek látszó parasztgyereket talált. Mikor kikérdezték, elmondta, hogy Csatlós Józsefnek hívják és kiskanizsai származású. A gyermok még szülei nevére sem emlékezett, bár 8 éves volt, mikor azok elhaltak. Mikor jelentést tettek a kanizsai árvaszéknél, Halis István árvaszéki ülnök kérdést intézett a pécsi gyermekmenhely igazgató főorvosához, hogy hallgassa ki a gyermeket, nem néhai Csatlós Józsof és néhai Dani Katalin voltak-e szülei. A gyermek még akkor sem tudott visszaemlékezni, csak annyit tudott, hogy testvérei még vannak. A talált gyermek csakugyan az említett szülők gyermeke, egy somogyi rokon vette magához, kitől a rossz bánásmód miatt megszökött
ZALAI KÖZLÖNY
— Aki sikerrel akar hirdetni, forduljon az .Általános Tudósító" fLeopold Gyula) hirdetési osztályához, Budapest, VII Erzsébet-körui 4i„ ahol hirdetéseket az összes létező bel- és kllföldí hírlapokban s naptárakban kiváló szakértelemmel, lelkiismeretesen, pontosan és szolid árakon eszközölnek. Több I mint 30.i naptár kizárólagos képviselete, vidéki lapok központi hirdetési osztálya, számos hírlap kizáróla-i gos kezelósége. Díszes ujságkatalógus, képes naptár-( jegyzék és minden felvilágosiiás a t. o. hirdetőknek díjmentesen.
C senevész gyermekek j
gyorsan egészségesekké válnak, ha a SCOTT-féle Emuisiót szedik. A javulás már az elsó adag hasz- í nálata után észlolheló.
A SCOTT-féle Emulsio
oly édes mint a tejszín és a beteg i szívesen veszik be és megemészti még j akkor is. ha a tejet visszautasítja. Köztudomású, hogy az orvosok az egész világon legmelegebben ajánlják a
SCOTT-féle Emuisiót
j^uscOTT Egy eredeti üveg ára a K. 50 fillér
Kapható minden gyógy tálban.
1008. NOVEMBER 30.
Nyilatkozat.
Tisztelettel alulírott Fabick Tivadar városi kertész már 14 éve vagyok a vároa szolgálatában és 32 éve adózó polgár és az idő alatt mindenkor tisztességes, becsületes tisztviselője voltam a városnak. Most a megüresedett városi kültauácsosí állásra pályázom s reménylem, polgártársaim és a tek városi képviselő urak bizalma engem fog mind a pályázók közül a legérdemesebbet kitüntetni, hogy az állásra meg fog választani. Ezen uton kérem a tek. képviselő urakat, hogy rólam és a város érdekéről tneg n„ feledkezzenek s szavazataikat reám adni szivoskedjenok Megjegyzem Kaposváron is van v. kűltanácsos bizo-nyos Kapácsi V. mű és keroskedelmí kertész, miért uem lehetnék én Kanizsán ?
Nagykanizsán, Iü08. norembor 27-én.
Alázatos tisztelőjük Fabick Tivadar.
Első levél.
A<
i alinál a scott-féle módtier v#d-jtfyét * h»U»*t Wrjftlt fifyc-— lembe venni
Nyílttól\'.
b a
A Bór- és Llthlon-tartalmú
iSalvator-

forrás
kituní iik«rr«l hasxnállmUk vesehajoknál, • hügyhólyag bán-talnialnál é>köazvénynél,«ezukor-betegségnél,u emésztési lélegzési szervek hurutjainál. Húgyhajtó hatásúi
Inamul Itaana ȎiiUltlI
TIIJiim UIIUI
KafKata áfJ*intktriikitit*4Jkln rogy m
.liinmUfteii Sa/r«íufYerrií lM//a/aMd/ • rt-ivui, 1\' UM/nármrt I , ,
A gyermek táplálásának
igen fontos tényezője a „Kufeke". a mely tápláló-anyagokhati való gazdag tartalmával kitűnően előmozdítja az izom- és csnntrendbzer fejlődését. A „Kufeke" olyan könyen emészthető, hogy a leggyöngébb gyomrú csecsemő is jól kibiria. Megakadályozza az emésztési zavarokat és gyorsan megszűnteti a gyermekeknél oly gyakori hasmenést, bélhurutot és hányszékelést.
Sok évi mogngyelii. Kméwté.l gyengeségeknél «1 etvágyhiánynál általában minden gyomurbajnil a valódi ,Mo!l-léle >ei>lliU-l>orok* bltonyultak a legilkcreiebbcknck » lAbhl Merek fótótt, mint gyomor erSlII&k é> vértliititók Kgy dobol ára i kor. Síétkül.té» .naponta utánvétellel Moll A. gyogyucréu, c». 4» klr. udv. Milliló Utal, lléci, 1. Tuchlauhen 0. A vidéki gyógyiiertAnkban halároiottan Moll A. kéíiltmenye kérendő ai o gyári Jelvényével ét aláírásával.
■ áll
■ uinllni
Vlltl
■arqslsatla -
és »llcimeberg«-selyem 60 kr.-iöl
feljebb, kér-miatti éi fáas-miatuia.
Minta |ioiUíoidultával. — Megrendelések bármely nyelven Inléiendók.
an seídeufabrUt. HENNEBERG íd zirich.
Díszítsük lakásunkat télen s kertünket nyáron valód Haarlemi hagymás virágokkal. Postán békül dött 8 K ellenében portó és vúiunenteseii küldj!) Ausztria-Magyarországba a mi legjobban kedvel normál gyűjteményünket vagy 30 jácínthagy mát üvegek, vagy 40 drbot cserepek esetleg 40 drbot kerti ültetés számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba 150 darabból, 4ö cserép számára. Vagy egy kerti összeállítást \'2öo drbból, esetleg egy kerti és szoba összeállítást 240 drbból tartalmaz pompás; .MÍlasztékot jácint, tulipán, uárciss, csilla, hóvirág stbból:
Gazdagon illustrált sok elismerólevéllel elátott fóár-jogyzék ingyen és bérmentve.
Blumenzwioből Züchterei „HUIS TER DUIN" (A. Q.j Nordwik bei Haarlem (Hollandia.)
A nőkről.
Ha egy fővárosi lapot a kezembe veszek és böngészem a tárcákat vagy egyéb rovatot a melyben szokás szerint elbeszélések jönnek, az az elsó dolgom, mint annyi másnak megnézni ki irta.
Ha ismert novü az illető már meg vagyok , győződve róla hogy valatni jót fogok olvasni, valami olyant melynek uiucs sok történőié, csupán csak egy sugár, mely a lomb közölt előtör. Mikor aztán elolvastam marad egy jó érzésem, de ennél több semmi. Igazán nem ludnám elmondani a történetet salát szavaimmal, hogy más aki hallgat hasonlóan érezze magát titánná.
Ennek az íróuak mindig férfinek kell lenni.
Nem mintha többre tartanám a férfiak fanlaziá|át sót becsülöm a kedves okos szellemes hölgyeket
Csak nem tehetek róla. Igazán nem tehetek. Megmondom miért.
Hókkal kedvesebb az nekem, ha egy hölgy a ! nagy közönség előtt nein árulja el gondolatait, inkább mint méh a mézét tartogatja annak aki hozzá legközelebb áll s áki kellomességéért hálával odaada*-sal fizet.
X asszony is ir az ujsógba. A mullkor náluk I voltain a férj egyedül kuksolt a szalonban s mikor . bementem akkorái ásított majd elnyelt. ^ .
Na öreg hogy vagy V Szólítottam meg a szokott borbélvinüternii kifejezéssel
Köszönöm kérlek ! szólt s még egyet ásitoll.
— Hát u feleséged ?
— Ir, örökösen ir a kutyafáját!
— Hál a gyermekeid ? ...
— Alusznak... Előbb fektettem le őket lit sirlak rílak a nyakamon . . . Beküldtem őket a feleségemhez. de az hamar kizavarta őket. aztán mit tehettem egyebet...
A feleségemnek egy ió eszméje van, mini ó mondja Belső sugallatát kell követnie, különben boteg lenne, ha le nem Írhatná Barátom ha szakácsnőnk nem volna uem ennénk ebédel. Ha szobalányunk nem volna térdig |árnánk a porba Kérlek alásan a feleségemnek eszméi vannak... Az ördög vigye el az egész komédiát.
Nékem soha sincsenek eszméim. Nem érzek lelki sugallatot... Semmit sem érzek.
. . . Hamarosan, megléptem lóiük.
Mondom keserves állapot. Es hogy szerveszked-nek. Választójog, meg mi csuda kell nekik. Még 1 örül az ember, hogy szakácsuék is vannak a világon j s szobalányok, kik rendben tartják a lakást.
Az öreg apám a múltkor azt mondta: Meglásd | uem lesz jó vége ennek, ha az asszonyok beleavat kozuak férliak dolgába.
Nem szóltam rá semmit. Meglehet igaza van, nem vitatom. Do ki vesz el egy ilyent loáuyl ? Evvel ók törődnek a legkevesebbet, hisz nem i< akarnak fér|hez menni.
Akinek hivatala vau, vagy diplomája fütyül az a férfiakra s talán onuok is megvan a magyarázata.
Nem kell elhanyagolni az aszótokat, mert olyan társaságban hol valaki jól érzi magát ott nincs unalom.
Természetesen a nevetéstől is sok függ és »
1908. NOVEMBER 30.
ZALAI KÖZLÖNY
5
férjektől is, de erről m»jd máskor. Most maradjunk , hölgyé mellett
Ott tartottunk. „Nem akarnak a leányok férjhez menni." Már tudniilik akik nem akarnák. Pedig hányan akarnak. Utóvégre nein lehet mindenkinek diplomája vagy, vagyona s a varrás nagyon is nehéz foglalkozás s fér|bez akarnak menüi l)o milyen elvekkel. A legtöbbnek igen különös vágyai vaunak.
Klószőr a jövendőbeli férjnek jő jövődelmének fcell lenni. Kz elengedbetlon kellék és aki igy gondolkodik némileg igaza is van, csak az nem fér a (»jíBibe. bogy mindjárt. Másodszor, harmadszor is fflk követelések vannak, hát az ellenérték I
A leányok a legnagyobb szociálisták. Azonnal új fizetést akarnak. _
Hát a férj, az mellékes? Igaz a szerelmi házasság ritka mint a fehér holló. Van egy közmondás: ,a férli ritkán jó, de ha jó. akkor igeu is jó".
. . . Nekem jobban tetszik, ha egy asszonynak olt a kezébe a fózőkanál. Kőz, de jól főzzön ám. Az arca kipirul a tűzhely mellett.
Még azt sem bánom ha zongoráz; az is valami-Vagy kőt, horgol, tracscsot otthon, csak ne írjon-Hagyja ezt a szegény férfiakra, legyenek azoknak eszméi
No görnyedjen ott az Íróasztal mellett. Azt neki. Lemegy arcáról a pirosság az Odesség. (táncos lesz a homloka s ami fő uehigyje magáról, hogy kell írnia, egyáltalán semmit sem higyjeu csak szeressen, ha tud.
fis az urát szeresse ne a társaságot, a nagy közönséget, mely tapsol neki. Meg én is néha, aztán megbánom, de ugy megbánom és . .. elolvasom amit X. as-zony irt az újságba, akinek a férje unatkozik. mert a feleségének eszméi vannak, fis a hölgyek ?
A múltkoriban egy pártbeszéd Ütötte meg a főiemet a korzón Természetesen hölgyek voltak. Nem nagy kalapu párisi hölgyek Szerencsére hozzánk még nem ért el ez a divat Elegánsak voltak.
— „Kedvesem halálra unom magamatI"
— .Hagyd kérlek magam sem különben 1" Egész nap otthon vagyok. Az uram nem szeret létálni. Kijöhetnél hozzánk kártyázni .. . úgyis hiányzik most egy közűlUnk.
— „Sajnálom meguntam már azt is" . . .
— „Mi bizony jól elöljük vele az időt.... A múltkor is nyertein vagv száz koronát . ..
Jeszas ná . .. mondta egv horvát ember kinek feldőlt kocsija itt a villanygyárnál a múltkor. Tojást szállított az Í8teliadla
Ugyan ezt gondoltam én is. Mégis igaza lesz az én öregemnek, aki azt mondta: „nem lesz jó vége ennek, ha nz asszonyok a lérfiak dolgába avatkoznak" . ..
... Maradiunk a lliéuia mellett, az X. asszonynál Sajnálom szegényt.
ÚJDONSÁGOK.
A villamos-bizottság Jelentése.
Városi köBgyülés.
Szakértői vélemény.
Hollós József kir. múazakí tanácsos és Martos Viktor magánmérnök szakértők a tanácshoz beadott jeletésöket igy végzik: Mi mindezekből kifolyólag az adott viszonyok között a Frauz féle ajáulat elfogadását kell, hogy ajánljuk, mert az uemcaak NK. város u. é. közönségének teszi a legjobb szolgálatot, de megfelel egy csapásra ama tágasabb nemzetgaz-dászati követelményeknek is, hogy a nemzeti vagyonból egy és ugyanazon cél kielégítésére nem köt le a szükségesnél semmivel sem nagyobb lókét és igv legmegfelelőb módon szolgálja közvetlenül első sorban a város és közvetve az ország hilelviszonyait
A Franz-cég szombaton ait a szenzációt keltett beadványt adta a városi tanácshoz, hogy a villamos szerződési módosítását csak december 3 áig tartja magára nézve kötelezőnek. Kz indította a város polgármesterét, hogy szerdán délután 3 órára közgyűlésre hívja a képviselöteőtületel. Egyedüli tárgya: a villamos világítási ügyben kiirl versenytárgyalás eredményének bejelentése. A villamos-bizottság és a tanács javaslatának elóter|esztése. A villamos-bizottság 1 jelentése, mely ez ügyben dőntó szerepű, a következő :
Tekintetes Képviselőtestületi
Az épitésí és üzembérleti ajánlatot fentebb elősorolt és a szakértők által előterjeszteti indokoknál fogva elfogadásra nem ajánljuk. A coucessiós ajánlatok közül csak kettőt tartunk a feuforgó körülmények közöU figyelembe vehetőnek és pedig a Frauz Lajos és Fiai cég, valamint a Magyar Siemeus-Hcliuckeil-Múvek cég ajáulatát. A Ft&nz cég ajáula-(ábau előnyösnek láttuk a városra nézve ar.l a körül-. I ményl, hogy a szerződés időtartama rövid, hogy a \'cég pótadót fizet és egy 1\'200 waggon őrlési képes-1 ségű malmot köteles üzembe tartani; továbbá, hogy biztosítja azt, hogyha az összfogyasztás bizouyos határt elér, akkor a magánfogyasztásban ugy a világítási, mint a motorikus áramnak árát lti százalékkal leszállítja, a magánvilágilásbau bizonyos átlagos liasz-1 nálatnál nagyobb kedvezményeket nyújt é8 az árammérők diját mérsékelten számítja. Előnyös az ajálat-bau még az is, hogy a közvilágításban NOl) egész és 200 fél éjjeli lámpát nyújt, a város magánfogyasztásában 8 világítási áramot 3 fillérért, a motorikus áramot l\'ft fillérért számítja és hogy ezek az árak nemcsak a város tulajdonát képező közééin helyiségekben, hanem egyéb iskolák, kórházak és templomokban is alkalmazást nyernek. Végül előnye a Frauz-félo ajánlatnak, hogy megváltási feltétele világos és kedvező, továbbá hogy a cég a vezetékhálózatot a „D" mellékletben körülírt módon ugy a szépé-zeti, mint a rendészeti szempontok figyelembevételével készili el. (Megjegyzi a bizottság, hogy a Frauz Lajos és Fin cég a szerződés-tervezet li). §-ábau elvállalta azon kötelezettséget, hogy a vezetékhálózatét a szerződéshez csatolandó és általa aláírandó térképen megjelölt módon elkészittelí. A lenti szakaszban hivatkozott térképet vagy az ezt helyettesítő .11" mellékletet a cég a mai uapig még alá nem irta, mégis n szóbeli kijeleutések alapján a bizottság azon feltevésből Indult kl, hogy nevezeit cég a fenti hiányt a közgyűlésig pótolni togja.)
A Siemens-Schuckert cég ajánlatának előnye, hogy a közvilágítást ingyen ad|a, hogy az általa ajánlott közvilágítási izzólámpák 60 gyertyafényünk, amivel több közvilágítási fogyasztás is van biztosítva és hogy a közvilágításban szaporítandó lámpák ára olcsó. Továbbá előnye ez ajánlatnak, hogy az átalány-láni|iák effectusa 60 Wattban vau megállapítva, miáltal !,4 gyertyafény» lámpák használatára ís mód i vau adva. A Síemens-Sohuckert cég ajánlatában nagy | előny az, hogy a villágilás átalány és árammérő szerint együttesen korlátozás nélkül vehető igénybe. Végül elónyo még, hogy a motorikus áram ára kisebb fogyasztóknál olcsó. A bizottság a felsorollak egybevetése után a coucessiós ajánlatok tárgyában a következő javaslatot teszi: Ámbár a bizottság a szakértők indokolását a coucessiós ajánlatok értékelése tekintetében egészben magáévá nem teszi, mégis abból a szempontból kiindulva, miszerint a Frauz Lajos és Fia cég ajánlatának ellot-adása esetében nz ügy véglegesen el van intézve és a város a megvMItás körüli bonyodalmaktól és esetleg egy nagy és hoswu időig tartó pertől szabadul, azt ajánlja a képviselőtestületnek, hogy a Frauz Liyos és Fia cég ajánlatát fogadja el. Nsgykanizsa, 1908. é^i november hó 29-én. Vécsey Zsigmond polgármester, biz. elnök, Király-Sándor v. mérnök, biz. jegyző, Lengyel Lajos v. főjegyző, dr. Itenfzik Ferenc t. llgyész, Stommer Náthán, dr. Schwarz Atlolf, dr. Ollop Mór, dr. Fábián Zsigmond v. képviselők, bizottsági tagok.
Választás
A tisztviselők választása a városnál valószínűleg dec. 12-én lesz. Eddigi pályázók a következők: A II. közig, előadó tanácsosi áílásra: Habos László helybeli ügyvéd, (iáspár Ferenc a meteorologiai és földmágnesség\'! intézet calculatora. Szilvay Gyula andocsi oki. segédjegyzó. A kültanáososi állásra: Laczin Viktor oki. útmester, May Mátyás, Varga Jáuos és Fabik Tivador városi kertész. Lehet hogy ez a névsor még növekszik, mert a választás előtt is lehel kérvényt beadni a kijelölő bizottság előtt.
Halálozás.
Pollák Fülöp a nagykanizsai kereskedővilág egyik régi lagja 79 éves korában Nagykanizsán meghall. Tegnap délelőtt temették részvéttel. Az elhunytat nagyszámú előkelő rokonság gyászolja.
Hitközségi közgyűlés.
A nagykanizsai izr. hitközség tegnap tartotta évi rendes közgyűlését Grünhut Henrik elnöklete alatt Megnyitó beszédében elismeréssel szólt Kcksteiu Mór hitközségi alkalmazottnak 40 évi becsületes működéséről és álnyujiotta neki a hitközség elismerő átiratát, mit Ecksteiu Mór meghatva köszönt meg. Különben már a szombati istentiszteleten ia része volt az ünneplésben. A szokásos szentbeazédbeu Neumann Ede dr. főrabbi megemlékezett ugy Ecksteiu Mór valamint Pollák Imre 42 évi hosszú hűséges szolgálatáról A közgyűlés egyetlen tárgya az I90\'>. évi költségvetés tárgyalása volt. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.
Egy feltűnést keltő felhívás.
A néppárt hivatalos orgánuma az „Alkotmány" tegnapi száma vezetőhely eii feltűnést keltő felhívást közöl. Huszonnégy országgyűlési képviselő irta alá a felhívást, melyben többek között bírálják a kurai egyik tanácsának ez év szeptember 17-éu kell ítéletéi mellyel \'egy papot ítéllek el. inert híveit az aiiyakóuvv aláírásának megtagadására hívta fel Kíielentik, hogy a felhívás aláiróí sem mint fél, sem mint tanti nem fogják az anyakönyveket aláírni. A felhívás végén fölszólítják a kaiholikusokat. hogy sohase irják alá a házassági anyakönyveket.
Magántisztviselők egyesülete.
A nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete Eperjessy Gábor elnöklésével tartott gyűlésén kimondotta gyorsíró kurzus rendezését. A gyűlésen szóvá lelték, liogv a tisztviselők lí tetőse nem emelkedik a fokozódó drágasággal. A nagykanizsai magántisztviselőket alkalmazó cégekel ez ügyben áliiatilag fogják megkeresni
Háborús hirek Nagykanizsán
A „bábot us" hírekből mindennap jut valami Nagykanizsára. Ezek legtöbbjéről kiderül, hogy mint mondani szokás hírlapi kacsa. Az első pozitív adat nem a háborúra a szátlingó hírekben: Hászel Károly dr. a 48-ik gyalogezred cs és kit. ezred-orvosát váratlanul átholyezték a 7ii-os komáromi ezredhez, melyet Trchiujébe vezéreltek.
Lapzártakor közlik velünk lludapeslról. hogy a Déli Vííut összes vonalainak főbb állomásain a b.izalmas mozgositási szabályzatok sürgős felbontását és tanulmányozását rendelték ol. Normális időben mégcsak l\'.WO. februárban kei tilt volna a sor e rendelkezésre. Iliztos forrásból airól is értesülünk, hogy Feüxdnrfból Nagykanizsán át toppant sok hadi cikket szállítanak le ltoszniába Puskapor löveg, láborisátor-takarók slb. sokszor oly nagy mennyiségben érkeznek, hogy a azállilás különvonaton történik.
Nyilvános köszönet.
A Nagyk. első Asztaltársaság köszönetet mond Köröskényi István p. és t főtisztnek, aki a szegény gyermekek felruházására 2 (keltő) koronát ajándékozott.
Közgazdaság.
Bajok egy parcellázásnál Részletesen ni \'»¡emlékeztünk az ollári Festetics féle birtok parcellázása körül felmerült panaszokról. Az ügy a fővárosban is beszéd tárgya. Az „Egyetértés" a föld-inivelésügyi miniszter figyelmét hívta fel az esetre és kérte, hogy vessen véget a parcellázási játéknak.
A Nagykanizsai Bankegyesület helyiség átalakítási munkálatai a napokban befejeződtek. A szépen sikerült munkálatokat nagykanizsai iparosok végezték.
A „Délzalai takarékpénztár r t. Nagykanizsa" uj részvényeire az első befizetés december 10-ig leljesilendó. Miután az ti| részvények csak 1909. január 1-én kezdődő üzlotév nyereségében részesülnek az ez évben teljesített befizetések után az intézet ö°/„ kamatot térít a részvényeseknek.
A Zalamegyei gazdasági takarékpénztár r t. (Nagykanizsa), melynek tőkeemelési akciója szépeu sikerült, uj részvény kibocsátási müveleto december lo-én nyer befejezést. Ekkor fizetendő ugyanis a második részlet. A régi részvények egyesítés végett az 1909. évi rendes közgyűlés utáu teendők le az intézet pénztáránál.
ZALAI KÖZLÖNY
IHU8 NOÍBMHER 30.
Balatonkereaztnri nagyven
déglö mészárszékkel együtt egy, esetleg több évre kiadó. Bővebbet a tulajdonos, Fttrst Lajos Balalonkeresztnr. -
A legjobb kutya-kalács volt és marad a
Fattinger-fóle kutya-Kaláos,
mely az összes e fajta tápszerek kÖzQl a legjobb I összetételű és táperejű. — 60 kg 23 K , 5 kg bérmentve 3 20 K
Fattinger-féle Puppy-Bisqult
kfllyök-kutyák részére. - 60 kg 26 K., 6 kg. bérmentve 3 50 K
Árjegyzéket bérmentve küld:
Fattlnger\'a Patent Hundekuchen und liflfigilfuttirfabrlk, Wlener-leuitadt.
260-jiól több első dij. A Kattingerléle tápszer

állatorvosi idleuórzés mell. tt készül.
szállít, fajtisztu-___ Ságért- jét^llva,
• Ckt-S**3" VJ» legdúsabb válsaz-
tékban a már évek óta elsóuek és legmegbízhatóbbnak ismert:
KOküllómintl alsó azölooltvány talap tulajdonos: CA8PARI FRIGYES.
Medgyea 94. sz. (NagykükUllö-megye .
. Tették kipn írjtijnkit kirill
Az árjegyzékben talalhaK\'k a/, ország minden resztből érkezett illtairi Imiik, ennélfogva minden tzólóbii-tokos megrcndelesenek megtétele előtt az ismerős személyisegektől ugy szó-, mint násbelileg bizonyságot szerelhet maganak Inti utlfllltp liltitlia ni|bii-kiUii|iril.

f ■
i i
■ OCRIcUtr
! I Pr*»\' fe
Védjegy: „Horfooyi*
ALinimení.Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pétlek»
ügy rígjónak bizonyult háziszor, mely már sok óv óla legjobb fsjdaloniaiiliapitó Bioruok bizonyult ktsivéayaél, otüznil <w meghülé-srknéi, bedBnutléajrapP*n haszuálva.
Figyelmezteti». Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatojaV legyünk «1 eaak olyan üreget fogadjunk «1, moly a „Horgoay" védjegy gyet áa a Rlckttr cégjegyzéssel olíá-tott dobazba van caoinagolra. Ar» üvegokben K -.80, K 1.40 ós K 2.- ós úgyuzolván min-dou gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Törik Jozttf gyógy»zorwunél, Budapest
iLRidiíf irtffHíftln ti Mu orosüüior ,
l\'rágában, Klmabethalresso 3 Mindennapi azAtkflldós
I i i i
nuUiitr, |
0 non. I
.,«1-1-1 ?" - ,.r«n ■t|ii|i<til lln° taliál Jtktkl-filt »»lliliitli-il|tr«tt«H»ii|»k ftOkttkii I"
A.
FIijiIibI Cukit a „JWIII" jtliéinl »It\'ll
Minden doboz agy érdekei bümzkartyát j- UrtalMtz. —
t. Tisztasága 30.00(1 koro .ával
sziiv.ni\'llnlik.
A konyhában és házban
mindent, ami egyáltalában mosható 4a Uaa-titbató, csak la
scfaicbt szarvasszappaDáftl
tlsstltannk. S aiappan évtlaedeken At folytatott beható 4a UlkiíimeraUs tanulmányozásnak •radinénye. Mosóaraja rendkívüli, aaavatolt
iiaita 4a ment minden károa kavarékUW. Oon<l nélkül hnABnálható tehát minden tisstltáai célra, móg ott ia, hol kücünaégaa acappan falmondja a aaulfrölatot vagy kUlünüa gondo»*ag •aQk»éy«lt«tÍk. ^
□□□□□□□□□□□□□
hócipők könnyűek, elegánsak
és
tartósak.
Találmányok
.JÓI jegyezd meg: csak Ott0®áll®
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és 110 engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
szabadalmazása vaxy értékesítése előtt ugy Magyarországon, mint bármely külföldi államban, forduljon a
„Szabadalmi Újság"
szerkesztőségéhez Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 26. azám.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen
___mutatványszámát.___
m
. KPOJf 0ÍC05t
OTTOMAN
1,08. NOVEMBER 30
ZALAI KÖZLÖNY
Wj. Wajditss József
X
^ - --------------- Ä
A világhírű „PATHÉPHON" beszélőgépek és hanglemezek
raktára NAGYKANIZSÁN
PATHFPHnN" be8zél6gépek legszembeötlőbb elónye, hogy tű nólkül játszanak, miáltal a tü folytonos III fl I IIL.I IIUI1 változtatása és a tű által okozott folytonoszaj ós recsegés teljesen megszűnik. A
.PATHÉ" lemezek a világon a legjobbak. - Legnagyobb műsor.
A 18 cm. atinérójíi lemezek ára
4.50 K és 5 K
Tehát a legolcsóbbak. A gépek eredeti gyári aron kaphatók. Eladás részletfize tósre is. Műsorok ingyen és bórmentve. Bármily régi szerkezetű gép is átalakítható tűnelküli játszásra.
Van- e már gyermeküknek Horgony-Koépitöszekrénye ?
Ji Ha igen, akkor 110 mulassza el azonnal a legújabb kőépitószekrény árjegyzéket lent ^^ jegyzett eéglófl bekérni, hogy annak alajiján a kővetkező kiegészítószekrényt kénvel-meKon kiválaszthassa és aztán a legközelebbi íátókMerkereskHilésbaii beszerezhesse.
Ha azonban gyermekei egy Horgony-Köépitószekrényt még nem birnak. vagy tévedésből egy .Horgony" védjegy nélküli szekrény, azaz egy utánzat birtokában van nak, akkor Önre nézve a legújabb Árjegyzék kétszeres tonlossággal bir, mert a legpontosabb felvilágosítással szolgál minden egyes _
Horgony-Köépitöszekrényröl
és lehelévé teszi Önnek, hogy gyermekei számára a megíele^ nagyságú szekrény kényelmesen kiválaszthassa Mindeneseire szonban saját érdekében tessék megtartani, hogy csak a Horgony jegygyei ellátott szekrény löbb mint
egy negyedszázad óta
jónak bizonyult Ricliter-íéle eredeti gyártmány, minden Pg>éb kóépítőszekrények csak hamisítványok
A gsjdspoii illusztrált áriegyzékben a Horgony-Hidepitó-szekrények, IlorgonyRakásjátékok és a .Meteor- (iolyo-Mo-uikjátókok stb. leírását találjuk. Valódi csak a Hor-gonynyal I
Richter F. Ad. és Ta., »"Jsiítók J!=-*m\'
Irod» «a rnktAr : Ii r „ ö*&r
I. Op.rng.aa. .6 IJ C C S, xltljl. (Hl.Ulng)
Rudolstadt. Nürnberg, Ölten (Svájcz). Rotterdam,
Szt. PétervAr, New York.
M- Ahl zinkldvtli. ai kér).. irj«|jzék«t a Ur»t l«p«r»t«r iiiiBmkril. h.aitl.iép.král él H.nia,kaa|lí«nnkral Ii
Szép keblek
két hónap alatt a
Pilules OrientaleC;^;;
melyek a keblétől fejlesztik, erősítik, *» hely reállilják es a néi kebelnek pompás
\\ ■■ ■ "—■> teliséget kölcsönöznek. az egészségre káros hatás nélkül. Jótállvm. arzeiii-kum mentes. Orvosi hírességektől \'--v ... elismerve Teljes ilíscretió. Doboza használati utasítással (I K t.r> fi II. bérmentve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs
Raktár: Török József gyógyszerésznél Budapest Király-utca 12.
\'v
ÉKSZERGYAR.
Villamos üzemre berendezett arany -, ezüst- és ékszeróru - múierem
Különleges koszit menyek ! ékszeráruk és je^y^vürük,
Uj foglalásokat és átalakításokat gyorsan elkészítünk
Kiadás részletfizetésre is!
BERÉNY JÓZSEF ÉS Fik
ékszerész. Nagykanizsán (Városháza átellenében.
ZALAI KÖZLÖNY
1908. NOVNMHER 3o.
Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem az épitó közönséget, hogy végleg Nagykanizsára költöztem s Eötvos-tér 21. sz. a.
építészet-vállalati irodát
nyitottam.
Tapasztalataimat hosszú éveken át Budapesten nagyobb vállalatoknál való alkalmaztatásom ideje alatt szereztem. Fötörekvésein oda fog irányulni, hogy az építtető közönséget a legnagyobb megelégedésére lelkiismeretes pontossággal elégítsem ki. Bármilyen csekély építkezés végett is hívásra elmegyek, esetleg tanácsosai szolgálok. Minden építkezés osakis a saját vezetésem és felügyeletem alatt történik,
Elvállalok a legegyszerűbb alaosony építéstől kezdve & legművészibb komplikált építkezéseket, körkemencéket, gyári kémények és géproúalapozások elkészítését, nemke-vésbé javításokat is előnyös feltételek mellett. Tervek készítése költségelőirányzatokkal stb.
Kómives-mesteri vizsgára 6 hét alalt az esti órákban biztos sikerrel készítek elő,
Az építtető közönség btcses pártfogását tisztelettel kérem
BÖLCSFÖLDY JÁNOS
építőmester.
Építészeti vállalkozási iroda: Eötvös tér ai. szám alatt.
SE\'I DLtTZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet és aláírását tünteti fel.
A Moll a.-féla Qaldlltz-porok tarlói gyógybaUsa a legmakacsabb gyomor- !t] alteatbéntalmak, gyomorgörcs ti gyomotbév, rögzült azékrakedéa, mijbtntal mt S vértolulia, aranyér és a legkulonbésiibb nölbetegaégek allan, e jeles bUlsser el/ Sytliedek Ota mindig nagyobb elterjedést sianott. - Ara agy lepecsételt arad :k , doboznak 2 kor.
RliuiiiNltitMik (iirtfiiylieii; íeiijllirliii k.
nercre ír-f gifl
SOS - BORSZESZ
Csak alkar validl.
ba mindegyik Üveg MOLL A. védjegyét tünteti fel, >A. Moll. feliratú Onozatlal van zlrva. A Moll-féle aóa-borazeaz nevezetesen mint fájdalomcalllapllft bedOrzaöléel azar köszvény, csus és a meghűlés egyéb következményeinél leglstne;ctesebb népszer.
Egy éaazatt aradatl Qvag ára 2 karaaa
MOLL Gyermek ¡szappanja.
Leghnomabb, legújabb módsier sserlnl készítek gyermek es liOlgy szappant a bör okazarO ápoliaára gyermekek • felnőttek réazéra. — Ara darabonként 40 «11. öt darab I kor. 80 flll. Minden darab gyermek szappan Moll A. védjegyével van ellilra.
Moll k. gyógy szaré«/. * Va\'/éakSr.\' udvari azálllté által,
Bécs, Tuchlaiihen 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta postautánvél mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláírásával és védjegyével ellátott készítmény okot kérni.
Raktár Nagykanizsán: Roaeitfeld Adolf Fiai.
joocxxx>c<x ocx xxxxxxxxxxx;
I

24821 1908.
lIRDETMENY.
Oh J aj I
Nagykanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy az 1909. évre a város erdeiben vágás alá kerülő területeken és pedig a felsönyiresi fáslegelón 253 drb. szálfa 1908. dpoember 5-én d. e 9 órakor, az alsóerdóben a budini fáslegelón 74 drb. szálfa lí<08. december 10-én d. e. 9 órakor, a felsóerdeí fáslegelón 70 drb. szálfa 1908. december 12-én d. e. 9 órakor, az alsónyiresi fáslegelón 40 drb. szálfa 1908. deoernber 15-én d. e. 9 órakor, az alsónyiresi erdón 0754 drb. szálfa 1908. december 17-én és folytalóg 19-én d. e. 9 órakor mindenkor a helyszínén a legtöbbet igérónek készpénz fizetés mellett nyilvános szóbeli árverésen eladatni fog.
Nagykanizsán, 1908. november hó 27.
Vécaey Zsigmond polgármester.
Megfojt ez az it\' kozott köhögés I
Köhögés, rekedtség ób éljen elnyálkásodás ellen. gyors ós biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 korona ós 2 korona — Próbadoboz 60 fillér. Fii <i ilétklIOiI raktár:
„N A D O R" gyógyszertár
_IHimiI, II., fád-kirit 17.
Egger mallpaszlllla
cnkki»«r ■»|||f<»llitl.
Kapható lagykanlzaán: Balua Lajos, Prágsr lila. Rslk Gyula is Csáktornyán. Pető Janó gyógyszsrtárakban. ==
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Ifj. Wajdits Jóxsefkö nyvnyomdájában Nagykanizsán.