Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
13.82 MB
2008-08-13 08:31:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
185
4971
Rövid leírás | Teljes leírás (1.18 MB)

Zala 1948. február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

ipartestület jjagyományos iáncestélye február 1-éi
53? #vt»!yarn 16 *z*m.
Nagykanizsa, 1948- február J. vasárnap
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati északnyugati szél, váitozó felhőzet, tokfelé köd, néhány helyen kisebb futóeső. A hőmérséklet alig változik.
Mcrvy <3yuU:
Szabad nép nim tlrannusok alatt vitai
,.H<p|n»ii uuaapeljuk a KOitánatAg kól tves éYtorduMlAl1*
Ksor <lii» nil íii<oa<l>b tiirM\'.Inlmi Ivr.mli/.hB-di\'wit h .\'\'avultuk, iiR\'KiijulUik nr. idők koliójébun. Minri <V|km u ró^i nwrynr Litúly»ágnak Ictl volna Irt-iiít;a, unitkor nz idík miit\' voltak h zsarnokok »\\i oli- {íjü151cW>t?I \'.\' Ctolsú u:igy ;»t*z!ii<ija pniiujt a rvudszr\'iiK\'k a» káboru volt. Azt játszotta ki a nagy :t"tki-nt. VtubarUi-e a rtí^i rtndmer, hxvy uhttu Orjksés. oly un íiáborus rselnkedur után istiu\'t öt tartják majd mLltón:ik arra, hojíy n tónic-•jck viv^tójí.- lejben ?
Soha naii várhatta rs ne is várja toha.
A szabadság: megúrkezésokor kapta Dópünk az oligarháktól és feudálisoktól ralft ine^szabadulúat és ms;n-Kzol^ált joga volt, hogy mint szabiul társadalom a szárút i«!lussa. Hallatta is és uj álktmíonnát »álasz-tott. A nép szava Jeten szava. Non, ez a szó férfias volt és méltó ahhoz, ho<fv a bukeszcroló nomzatek rábótmtsanak : iani, a inag\\kr lUL\'m-eet us cl istenadta jogával\'és megmondta : ©Iteinettem a régi időkot, eéa\\ íendszarBkot és a ldazabaditott •mber önálló üaalekvésérel raogvi-iwz\'.oiu uj államformámat, .amely-ten sza\'.aüon boldogulhatok. A par-faicentarizmus fcjlödósj megmutatna. hoj;y az eiyotlcn kihctségue ut : * néphaUiloiii\'aitii kimondott, feiux-t»rtott óa iiíazpitctt KuztHreaíA^, a:iiDiyliui) nincs tdmomús.
Eiulwri tar.UinőiiKkül ollonkuzik, hoK> znarnokol .kcnyurat giolt,\'al-juftk. A tőrU-noVni unó jjéidui mutatják, hor\'y a ionriiokok üilil) niüi-()i(í éf min\'dtMiliol, mindűiifujlu nó|> i\'lkk i k l\'dt
^ fitjocto ki. hk\'ig-óráitr járomban i.irthatták u [uivilá^mulftt-!aa loiiu.\'^\'Dla\'t, do kú»6bt) u n«p-har.iK o;»u)x")rt\'; u kónv-ui-akn.
Korhadt tendszort mim Juliut hz uj idftk snolkiinúbíjn r4kónysiwriU)-(qi a tömegükre1. A Magyiii ^jjitérsa-»ág TÍL4g^eból, a Ssovjct Hadauru^\' gyózelnio révén kapta meg életleh»-vöaégtít. Természetéé, hogy az uj rendszvi iiek ellenségei is voltak, de az idó ne:n c^knek ad igazat, h»-nsji a népnek, amaly félelem nélkül akar tini. A feudális urak pedig húboruklaa, félelembe kfirgotték a n»>pet és adott esetben megint csak azt tennék.
Hősi, szép és korsi»rü volt a harmadik Magyar Kdztársaaág születése. Fulviragoztatáeán a sokmilliós magyarság munkálkodik, eliameré-fcét a szoniBzédos napoktól éa a béke-szeretó népektől kapja, fonntartáeát íuatositja a magyar nép, a-nelNnek óhaja volt ez az uj rendszer. \'
v A ríigi rendsaerrol való telj** szakítás, a haboru utáni lolkos épités, egy ország taipraáüitéea, a köztór-saBági vívmányok megórzése volt tennék az államrendszernek a feladata. Lőnek mag is felolt.
A Magyar Köztársaság soha nem «*ngBdi mog, hog*>\' oey nép akaratával ikembon a régi iizeakznáfiyoió mnd-•bbt telepedjen a m&gy&rtá? nyakára. Nem enKsdhüti meg, inert Akkor,a multat tánia«rt*ná fol inin-ton (aanvedéaérui együtt.
A Hababur«Dkat^LO0 autaodórei
U\'taiHxiwtta a lungvar íji\'\'[i-harnff n Ii-Anrúl, Ktiroly kii\'nlv ulatt vi\'Tkult a inugyai\'siiii, n fá«i«/t:i Jlorthy-ix>«üiinlion mógtnnulto n nmgynr dolgoxók tömöri\', hogy caiik e^rv joga van : háborubu masírozni, Szúlasi cazcvcs7,.*!tt pvilkon napjaiban pedig -mulathatta, milyon ínél.v-re 8Ílllyodt a nemzet. Eaek\' voltak a m\'qjio orósiiakoit rondszoivk, air.oi>e-kei a/ 1046-í* óv tavaszának toiíixi-hzele elBöpört, liogy soha viaaza ne térjenek.
. Holnap ünnepeljük un uj, fiutul, •ic6»6ilS MasvBi KöÁL aiakulAsának \' kút é\\rm j
A mnmi vlloubun hmiggntt cl cn • inondAa.\' Vidciint contului, na-qi>id Itopublicavn (U\'trimi-nti capiut f vigyAiatnok u konzulok, nohofry baj órjo u KuzUirtmmitfOt\'. Nyngou-lati nionclhatjuk : nem «\'rlioti haj a Al&gjar Knztát\'»ueóftot, incit kon-/.uljai : niajfu u nép. Seivny mun-Kéban, )>«k«lien és a nemzetek "b6-kesEjtvtó tagjai közhitt \\aló elhc-lyezkcdí-sbpn találja meg hazánk ipazi helyét s erofv^zitOsíúnkro ée eredrn6n\\í;inkrc omberi ctbí büszkék lehetünk.
iabiwi nip imui tiraiuiuaok alttt virul.
A Ma«ytu Koiiáiiwwbg iwin Ü-lannutok nLutt nyűg, de a luhad núp ^piti itt háboi-ulKin loromlxit húiút, újult 81\'ivol ku|>o»olódik » i;Ogy niuiika-árttuiába, uj fa-j ii^» íióixjivok, uini\'Jybon nam
jut tzóho/. ív íiaarnokaág\' »;íolLJmo. A nép nia^ii krirtályoaitja, maga, t ikóJctüiti * maííuváfaíjztotla Köf-társat>ú;:út. VJhU\'z idó és mun\'ku kell.
Az idók eljöttek, a munka serénven folyik.
rdvuzJot a fiatal, erősödő m\'rpi .\'•.a-yai Köztársaságnak !
Révai JózaeT:
A munkásegység hiánya okozta a fasizmus győzelmét
A K.gyar Kommunista Part poH\'.-k*i akadémiáján Révai József tartott előadást a .Szociáldemokrácia két irányzata" temei. Rámatat^it. bogv t m«Rkásnno2ga!ombai) keleika?ett szakadás az ettő viiághákoru alati történt. amikor a Szscialdcmokrata Part az imttruiístak oldalára állott. Ez az Idötzak egyrészt a nagy eresz szocialista forradalon győzelmének, sea»r«8zt a sz&tialista Seti«ideman aru jsanak az időszaka.
A munkásegység hiánya tette lehetővé a fasizmus győzelmét.
A fasizmus alireteréséval a szociáldemokrata pártokban sakan a«m ismerték a weimari politika hibáit és Mtgerésitettek a Szovjet iránt elnUsttó magatartásukat Ezzel kikerülték az egymáshoz való közeledés gyakerlati és elvi feltetelei:. Az egységfront a unsodik viláchábornftaii érte el Utiaontját de vége ozakadt az angalMász tmperiaiitták t* * S.to*t«tui«» köiatrl «itentet«k kiaiesedeievel. A szstiálaeoiekrata pártokban ismét az egység-bonté irányt»tek kerekedtek felül és a Jobbaldall szociáldemokraták inkáik ctak bajt esíMltak. Az amtrlkai Impirializmu* hártn erőre támaszkodik és ezek a regi fasiszta, klerikális, reakciós szociáldemokraták.
Ezek isitkeinek az amtrikal ImptriaUzmuii demokratikusnak feltüntetni és az amerikai Imperialisták támogatásit a harmadik útnak nevetik.
A harmadik ut polltlká|a ma már lelepleződött. Ma már a szociáldemokraták maguk Is bevallják, hogy a harmadik ut csak arr* vtló, hoey Még kevezobb^i t«gye s doHárspekilécIót.
A Jobboldali és baloldali szociáldemokrata harc lényegében a kapitalista és ai Imperialista erők
ellentétét teleit ki.
Nem személyi h*ro, hamm két Irányzat kiizdelne. Megállapította, he|y a Szoolálgsmokrata Párton belli tat késén kéitfövött ¦ htrt a jebbeldal ellen.
Mindenesetre Jobb későn, mint soha és őszinte ÖrömHnkro szolgál, hegy baloldali szocialisták a márciusi kongresszus eiSU előreláthatólag megnyerik a csatát
A Jobbéidal keii szétesni és ugyanakkor taktikát változtat »s kétszlilsa „osatldkéilk" a balaldilioi. Rév«l ezután a letartóztatott KélMiea volt államtitkár flgyérfil szólott. Nem véletlen, heiy ez a Jeskoldall széolsl-demokrata nsmcMk a politikával, aanen a törvénaysl Is öiszelltkttiétbe kerílt. Sokan azt mondják, hegy a Jobb-eldal kéyvisell a munkásszellemet, a baloldaliak a kispolgári felfogáct. Én azt mondom, hogy a baloldal képviseli a preletárpolltikát, a Jobsoldsllsk pedig a burzsoázia ügynökei. A jobboldali ezoeláldemokí ásla összeegyeztethetetlen a magyar demokrácia érdekevei, ezért udve?ÖMQk a baloldali ezeciáldemokratáv harcát és eifireláthaté gyezolmét
Eljárást indít a kanizsai 6R több pesti keresksdi ellen
A nagykajoizsai gazdasági rendőrség nxa délelőtt szájníael-lenőrző razziát tarlott a piacon, a texíilkereskiedőknél A razzia azzal az eredménnyel járt, hogy több budapesti keresbedö ellen, eljárást inditanak, mert nemi találták rendben számláikat.
Ujabb részietek Gandhi meggyilkolásáról
Gandhit, igazi nevén Mahan-des Karamtchaiidot pénteken! délután röviddel 5 óra utáni hogy Birha újdelhii gyáros kert, iében a szokásos imagyüléseni megjolent, «gy ismeretlen fiatalember, aki behatolt a gyűlésre, több lövéssel agyonlőtte. A gyilkost a rendőrség azonnal őrizet, he vette, Nathurain Vtoayak Go-dejiak liivják, 36 éves szélsősé-
ges hindu. A gyilkosság híre futótűzként terjedt el az egész vL Iá#on és a merénylet okát máig sem tudják. A halálesetet való-szinüJefl zavargások fogják követni. Bombayból máris jeltm. tetiek tüntetéseket, amelynek több áldozata van. Az indiai kormányhoz az egész világról érkéz nek a részvéttáviratok.
/ kormány 13 napos hivatalos
gyászt rendelt ti, mely idő alatt
ntm lesz nyilvánis szórakozás
A temetés napjára-elrendelték; az utcáralépés tilalma\'. Az angol^ király részvéttáviratában Indiai és a világ pótolhatatlan vesz.te-; ségről beszél. Attlee miniszterelnök tegnapi rádiónyilatkozatában ,azt mondotta, hogy Angliai mélységes megdöbbenéssel veltá hírül Gandhi brutális meggyilko-lását. őszinte csodálattal adózott; Gandhi nemzetéért vhIó önfelál-doréMinak ée a túlzásoktól való
tartózkodásának. Truman elnöki táviratában azt^irta, hogy a testvériség és béke ügyének szolgálatában ismét elesett egy óriás. New-Yorkban az Egyesült Nemzetek székházán 58 nemzet lobogója félárbócra van eresztve\' a gyász jeléül. _____________
Hétfő munkanap
lileítékes he\'yen közölték, hogy ez évi február 2-án, minthogyí Gyertraszentelő Boldogasszony ünnepe nem tartozik az úgynevezett egyházilag parancsolt ünnepek közé és mivel a gvárakJ ban. mühelyekben a munka ezer? a napon amugyis általában kötelező, a közhivatalokban, ipari és kereskedelmi vállalatoknál i-< teljes munkanap tarlandó. Ai\' nyílt árusítási üzletek nvitvatar-Usi idejétes záróráját is n hétköznapokra érvényes jogszabályok szerint kell betartani Ezttn u napon ü lapok megj«lenn*k.ZALA
A Zala mától kezdve 50 fillér
Már liirl adtunk arról, hogy a Lapkiadó Vállalatok Országos Szervezel* n papiihiáuy miaU előállóit drágulás \' kényszere miatt, a napilapok árá! (iO fillérre emeli* fel. A Z;i!:i kiadóhi-valal.i azoiib.ui r.em (i() fillérre\' hanem cs.ik 50 filUri:\' irree\'i a l>élr ányszámnk árát. min av. előfizetési dijai 10 forint helyeit mindössze 12 forintra em^Hitl fc!. I>i/o:iyosiik vagyunk afelöli hog.v l\' jelcnléklelen árvinckis-egyetlen olvasónkat sem lánlo-nija el a Zalától, nmely lap n le.i,sulyi).Milii) viszonyok közöli is mindig olt íilll. aliol\'n ko/. érdrka
l Kiót
Kgy Maortos rablótámadása az Ady utcában
Va!óaxlnUl«« it»t»rUP« bl-óiaa e!4 ktrüt Várnai Karoly motonzerelfi
Pénteken liajn«lliaii e^y jól. íjMözöII kanizsai fiatalasszony siclelí az állomás felé, hogy mé* Idejében elérje a pécsi vonalot. Már a I\'ö.utcán észrevette, hogy egy l,;irivaliálos iiülalomher kó-veti. ^Ieg^vor.->ilo!ta lépteit, de ,i börkabálos ulólVrte a .tzeni [m-r? hercpg-ulca köaelrlttn mellé, sze^ődölt és molesztálni kezdte.
Á íia\'i\'lasszoüy nem válaszolt, rímülleri menekült, de a füita\'-emher nt3s?ras;icHa. lYikh-elepes te kisxakiio\'.ta kezéből a retikül. jét. e\'ral.oltii az abban lévő 50 forintot, majd a karóráját vette le. K müvoli\'l közien súlyosan ütlegelte is a szerencsétlen asz-szonyl. aki lerinészctszerüe:i se-géhéri kiállozo\'t Az ismeretlen támadó a kiáltozásoktól mes-ijed ve ollünt az egyik sötét miellék-Hteában. *
A rendőrséjj megindította riz eljárási és bravúros nyomozásának erv<lmányeké.;il mi íelartóz. tatt i Várnai Károly MAORTmo tors/ei\'e\'öl. aki beismerte büntettél de nrra Mvatko/nti ho«v italos álhipnlhau követte azt el. A rcmlíirség azonban inu/állapi. totia. li<r»v nem fplelu;1!\'\' in" , Várnai állításai, meri fl \'•.tmnilús, elölt egy jiolgári ruhás rendőrJ Üsyt hcszé.lHe\'clt \\«\'e. nkin nkkor az Másságot felfedezni t«,n Ui\'l tn.
A rendőrség leturtóztiiltii az ulonálló Várnai Károlyt és valószínűleg a stntárialis bi.-ósí\' ítélkezik felette.
A MAO RT vezetősége ma arról érlesitettc szerkesztőségi! n-kot. hogy Várnai Károlyt azon-nali hatállyal felfüggesztették a MAORT-nál viselt állásából.
— lptro»bál
A nagykanizsai és járási Ipartestület vasárnap e«t» rendezi hagyo-mán.y*s farsangi tánoeetélvét. \'Az iparosbál, amelj mindan esztondő farsangjának kimagasló esoménvo yolt, *z idén is nagvszabáaunak ijférkezik. A rendezőség mentort minden előkészületet, ho^y az iparosba! minél nagyobb aikerü taryen.
MKP nagykanizsai szervezete
!. bó il-én, szombaton este 8 órai kezdettel
műsorral egybekötött
táncmulatságot
\'""¦•J • P*t »í««i h«!yi.éa«lben. -KltOnö zene éj e\'c\'cj büffé. — Pank AnfH B«rl Berta ét a Kulturgáröa
felléptére!. - P*rU!l4ir« való tekintet
nélkfi! mindenkit »;tretttlel mtjhl?
a Rradei6i4g.
Kerülhet-e Nagykanizsa árvízveszélybe?
Dr. Rubiftsk Tibor ^iniízferi osztél;ianéc$os nyiiatkozott > Zalának
A szokatlanul enyhe tél köve! kezltjon idén az árvizek is korábban jelenlkezlel; Miidon. Ki elölt ismere\'iesek azok a ször-!i\\ ü rombolások, amelyeket -^ liszni árvj/ okozott Xajjykuni-z^;i szín (én közel fekszik a i\'o. Ivóvizekhez, [ti a halárában fo-Kik :i Princiiiális. pái- küoiué-tcrri1 ppdij; a Mura folyó. Lapunk munkatársit felkereste a •l\'olyanrmvruíilii liiva.Uilban líu. 1 iiiek Tihor íuiuiszU-ri (iszlályiii. iiiíi\'.sosi i\'s kénlést inlézelt Imz/.;\': hogy a fent einliteU esaloriia és folyó okozhat-e Xa^vkii :\'irvl/et. \'
j;
nincs ><>m XiKyk.u\'i\'sái). s. m u Mura iiK\'iili közsések\'".1!!. Mosl. kaptam éppen :i jele;ilé>*(í.!((>l a. .^\'urának és a Drávának a \\iz-állásáró!. A Mura 10 cm-rel ma-f,asabb a szokás\' v vizállásánál. a Dráva jH-di\',\' 70 cm-rel. Az ár-\\iz veszedelem isnk ;s00 an m-j. í^assáiíiiá! kezdődik. Sajnos Auszlrií\'ól nem kapunk jéren-lést a Murának és a Drávának\' vízállásáról, ugv hoyy előre készülni nem tudunk az árvizw-szedelem leküzdésére.
Tellek-e intézkedéseket az ár-i/ek megakadályozására \'
— A folyamjnérnöki liiv.:lal uüiidcn évben megkeresést intéx a járás főjegyzőjéhez és Kéri, hogy uz árvízveszéllyel fenve ,e. tett községekben jelöljön ki: egy; felelős elöljárót, aki ár\\iz. ide/ jén a falubeliek kötelesek ence.\' dehneskedni FelállitoÜuk a gáU őíéfiet. A sálakat ebben az esztendőben is megjavítottuk, és 8
sa. amit Kelsőszemenyén* Ijeíe-nyén és Murakereszluron. Bélavár tneUell j50 folvóméler pait. szakaszt épileUünk ki u na&v-kanizsa—-|>i\'csi vasútvonal lizlo-silására.
; }|p)! p
tünk. hog\\- a falvakat ne veszélyeztesse a folyók áradása. A partvédelmi -munkák vezetésé\\iel Buchbergcr Pál főmérnök éil)á-i nos Valér mérnök van metfbizv-, va.
Mely partszakaszon fulylak elmúlt eszlendölten a mtinUála-lok»
— Leaíontosabb munkáin-tóink vollak a inogroiifiálódot parlkövezéseknek a lielvi-eállilá-
gj munkdiattr.at a há-
rnveves terv i;ertii\'h?n vé%!-i~ük, A hi\'a\'a! iráuyitd-n nirilelt folyik ugyanis 1 600.000 forint köllség-g-i L\'srMná\'- a Dr.ivfi Mura fii^ze\'ark\'iihán\'jk sz<;b<flyo/á*:i.
.\\ inunkiílutok méhesük kez-deli stúdiumba vniinak «\'s a.i-ikiIc l^eieiezése csak kei év inul mi várható. Kzek a iminkiilalok i\' főlt\'H íiz árviz misKKÚlolásn ér-dekciien folytak.
Mely vidékekel Dtuycguli ár. \\ iz\\ivsasély\'.\'
Arviz Nzem])onljából lcgse. hezhelöblJ pontjaik a Mura és, a Principális etiybelorkolásáaaki a vi?léke Xügv hóolvadás esetén* komoly veszély fenyegolheli Kol-lálhszegct és .Slurakeies7.\':urt. Tú\\ valy is elég komoly árviz volt. A lakóházakban csónakázni le-hcU\'tl. A másik veszél\\ies pon-lunk a Lt-tenyc és Eg\\-eduUi közölt fekvő országul, amelyre többször kiöntött már a Mura. Nagykanizsát közvetlenül a l\'riu eipáiis által nem fenyegeli veszély. A folyó kiáradása csak a [¦rátéri-.en lehe! komoly mezőgazdasági károkat. Bajosát és Fityeházál elöntheti a viz, sőt Xagykanizsa és Murakereszlur közölt is lehet kért a vasúti for-,
— ¦ Megnyiiijlathafak azonban a Zalán keresztül mindenk;t. hog.v a\', árvízveszély leküzdésén-* minden előkészületeket m\'^M.-tfmk és reinélcsn hogj\' azokat az egyik lef,\'uasyobb ellenfelünknél a víznél r.ein kell harcba vei ni — feje/le I* nyilalkozalát dr. Rubinek Tibor a fi)lyninmérnöki hivatal vezelője.
Inipekclóo gyógyuertilr
Jnn. 31-úu: .MAiit" »;y6«,.n«stáí, Snmoiíji Béla-utr« 40.
A zalaiak budapesti otthona az uJláalakltotí
PaJace-pensió
Budapest, VII. Somogyi Béla-ut 3/a. Telefon 220-089
Olcid drak. - Tdfc«!efe« komfort. Elöttélceny, figyelte* Jcl*sol0dld*.
Amire az egész ország felfigyelt:
Most Jelent meg!
Rákosi Mótyús :
Tiéd az ország — Hasadnak építed!
Ez a beszéd az egész ország függetlenségéért 6s felvirágoztatásáért folytatott küzdelmet Ismerteti és irányt mutat a Jövőre.
Ara 1 forint.
Kapható minden ujságbizományosnái *• a* újságárusoknál.
______________10."*. fubr.;.;r
Mit mond a Mxort, a szakszervezeti tanács f»l-. jolantesivel kapcsolatban
A Z»ln 2S-i számában tud-Jsitáat k z>f, ho\'4^ a sziilíszeivoot k vas-üw.\'joi lit\'rái-jii^a feljoiíiitósí \'feli a MaoVt ellon a körmondijnrúihir.\'aá-•j:on. »ipoi\\l>:\'ri iizl sóralm-\'/.i, hntjj-a reiiTiátió imikL-IIí. zsjk o1o:h;i-o\\ »a»ii.o;.\\.M Ná<l<tsl k.\'asi^f köinyé.-ki\'.n íc-z^tt kutat/\') furúsokh\'H! 25 munkás! vxílt fjl « »zak«MV3aL,-ti nciuiKa\'íizuHilí) in sfUoi-üI \'sév.\'l. sU^f iii.\'k. ho,\'v u Sz:\\l>s,.p. v.«.:ti Tanúé* •2lwi.»*>í) lórin! Ijüntct:\'* in ¦„\'fiz :
*ic tv.-tt iii(Jilvi.n\\t. »u.\'I;.: iiiíüt-YÚn_vl anoalim az o^júrú i>iró iték<t-JiLüíit.iI n\'\'l!;ii> t.r,;\'ibi)itiH. a vuBvír-
liU\'^voi liszti fAiLty.\'M/h\'?..
l.\'lnxin hz Ü-;>Ik\'ii ihü ki\'rdi\'mt iit-U\'zlünlí dr. hti/HiiN Jozso\' Maoi-t
\\\\\\ ííttik(\'Z!)H orról u/. ütf.iiő
\' sz.ikn.oiv z-\'li ;;niiiL.ik.;/^U-Usi .,;.. ml.\\ozó ü-ÜKVlíMS. M. K. »%. kmiü. ;\', :i. M/aici^zi, ill. nz »i-uak \\,\'(jn>iiujtíi»:i turcsiba" kibo-cRáUHt IM.4U).10 i»>. 1|).\' .M. »/.. iwn-cieí.\'i 11. sz;i!i ;s/.u cri. lui. h-n » n.\'Uiil.úllut-i iiuinkaki\'iztut\'ljiii\'" ro-huJkuzí k.\'ívs/\'wl í\\x ü/,íiuóiiol; Ito-Ue ftzj\'iini ilL\'U\'\'k k luunkak.\'ii iC\'Ui\'x kötokíii fordiilnú
.Minthogy Vívs riíruiP^.yébt\'ii íaiiuikiiuk mi;,\' üzonv nincB:>n <v* a na lusili kui:it:JI\'nrá.S!>k.U » /* i vm-o^j\'úh. í laj tozú kuAtájiS7,JUÍ üan-iüík \\éj.r.K a hivatkozjtt rendaki-l !j l?itóNsz ;i~ JizjuLÜnk Vj- > 1U1T.\' «v; dJi-
iiio^jú iniüík
zetö iiu\' hó 2-;in
\\*oA a toiülctii,^ illjk-liesn.:k t.i ós cg\\i\'-bként ^s l ^k\'jxj\'A>h <^ró munkaközTOiit; hivatalhüz, :i Sz*-La I bz:iliszc:vvj:.jk Z.ii.i_i;Oi8.:«gi -Muiika\'tczvBtitj lüvat-iiához fordult. A kíizveLitós iránti kéi-eleuimk a
Ú
ían^erz<!a; lal oica-o tis t tt éj ;i Kr.zv.ititő Hivatal üiizskönyvében 27.V2—"2776. számok alatt nyilvintaitott 25 imuv-kásí múlt őri doi..nul>jr üó !)-ún » ;<iao\' i i\'ntal vú\'^züti luidasdi kufcitó-fuiúb rÓMZóro ki i>i k">zv\\>titotfc\\ A /alaCLjoi-Bzogi ^limuaközv. titó Hiva-ulnnk en-j vun.itl;JZ.:m k, r\'.iiiirikru kia.lott Ii5, 1D-1W. 92. iifuzoláaa bir-tokunkhan vau. A Uik. zvotit tt mun-kúsokai o^vébkúnt üz.\'tuiinlí f. űyi jfciiuúi\' hú Í7-ÚK sz«lji\'ii\\B/.or^ii mir lii íh jolonLott.1.
A fontiokböl ltitiiiiójn fc.ihút yál-lalutunk, ill. ku8túi)8i»^i üzemünk iu<\'-riiüko a szukszoiv.\'/^ti k
küsteiit\'jai\'j vonatkozó tör n>nd."lkoxi\'»>kn\'k mindjiibon ^ tott ós itc.v - vúl<)ini\':n.\\ünl; szinmt -• jo\'.m csi.\'tbaii a kilMnlx \'\'¦ > muu-kaknivolitó hivatalo^ ko/.utli liatÓH-knri, ill. illelök\'nsúui kúrdútról lo-hel usupán bzú, ós tKiimnicsatro hoiu arról, hogy vállalatmik résKi\'ről a munkaküivotitűöiv vouijtkozó tiirrú-uves rondolk.z.\'«\'koí meísúrt<.-tt(lk Tolua. iOiívébként ozt u kórdriat a folyaniatlián tóró kihalási ügybon hozandó jojiorőa halúi-ouit f<>tfJt» o^ dönteni.
\'J\'évoe a .közlemény abl*ji ft to-natkozáaban ia, hoev u. -Maoit-ot • szakiíervozeti munkaküzrotitéSK vonatkozó rendolkozósok nie«BérttH» miatt es{yizlx;n mór lűO.000 forint pénzbüiitet\'sro itóltók volna. Ilyen határozatról .yál lalatunkn»\'< níacs tudomása. Küiimboii íb — mint már emlitottük — vállalatunk munkaoró-ezüksó^letcinek kulógitásénpl minden esotben & löímabszebbraoníen betartjuk a munkaközvotitcsro vonatkozó töiTénves icndjikczé8-kct.
VÁROSI MOZI
CaUtortokt01-va«ároapl«
Budapestet megelőzve a tzeion egyik legszebb filmje
Elvesztett boldoosáo
Az örök sttrejem himnusz*
híradói
Előad inuk koinnu & is 7 órakor, vaiarnap 3, 5, 7 é» t órakor.lüi.S.
ZALA
KŐrtStClty BÚTORÜZLET
ÉK lgy, É j4dy cndre -u. 4.
Hiiyszini szemlén a letenyei baláibázban
Az ö;. »í«r«ncsítl«ín áidoaatot tegnap tc;ní>ttók el
Az-utóbbi idők legim^d -;.ík-íi-lötí> s/.eroncsúlk\'nsé^cröl adtunk Iiii-t eíínup. amikor nti\'y-irtuk. hojs\'v «\'.!V, a habomból vi-szaninr.ull tlinyOrakna felrobban i ós kiirluU egy egész t-salá-dol l-cti-nyí-n. Tudósításunk uzonbYm csak egy ide Ionjaién ttSiv láiiias/kiKlolt cs igy nem tudtunk beszámolni a knhtsztró. in minden részletéről.
Pinteken dőiuláu ^\'pkorsival kimentünk Lulenycro. Hepehu-jiás országúton küszködött végi:: I.vlcnyúií! az autónk. ligy-iiiíímuIúii hagytuk misünk 111.O-gölt KisUanusá\', Sormást, Be. cschflyt. Polát. Hol egy kitolt tank. íiol egy-egy szilává lűtt aulóroncs mellett megyünk cl. A nap pedig niárdusi hévwl ti« ;< zöld mezük selymíre. i
Letenycii még nagyobb w a-\\\\\\ miül az országúton.
Egyenesen a rendőrséghez hajtütuuK. Megmondjuk honnun jöttünk. Még mielőtt bármit is kérdezhetnénk, nekünk szegezik a kérdést:
•- A robbanás miatt jöttek V
-Megmondjuk, hogy eltalálták valóban a miatt jöttünk.
Másról jóformán nem is lehet beszélni Hár három napja tör-tépl a iz<;rencséllenség. Lele-iiyén még ma is ez a beszédtéma
HurauamtHyan i« rsbbant és gyilkolt
Beszélgetés közben ujabb szerencsétlenségről értesülünk. Ba-; ranyai Károly százados mondja t-rrol a következőket:
— Néliány nappal ezelőtt törtéül Muraszemenyén Két gyerek kint a mezőn egy kézigránátot taiált. Játszani kezdtek vek* Az egyik tréfából odadobta a másikhoz, aki mintegy 15 méterre volt tőle. Közben oda \\\\ kiabált neki. Kapd el és dobd vissza! De a másik nem dobta már vissza. A gránát a lába elé esett és felrobbant A kisfiút azonnal megölte.
Közben odajön liáufalvy János nyumozóhudnngy, aki *Papp\' László hadnaggyal lefolytatta a nyomozási a tragikus ügyben. Ű alaposan ismeri u szerencsétteii-i se« minden részletet. Vállalko-4k arra. hogy elkísér bennünket) ahhoz a házhoz, ahol a szeren, esetlenség töriént
Az ANdrtuy-ktstilybiN
— A legrövidebb ui m Andrási sy-kastály parkján keresztül vezet Dda ¦¦- mondja Bantalvy hadnagy.
Az elhagyott park közepén áll a régi Andrássy-kastély, amely jelenleg a főldmüvfisszövetkez-etj birtokában van és ahol a hely.\' béli Szociáldemokrata Pártszervezet éppen mozit létesít.
Miközben átmegyünk a parkon, kísérőnk a szerencsétlen. Bégről beszél:
— Hatalmas robbanás volt! Mikor kimentünk, megdöbbentő kép fogadott. Ot hullát találtunk
oü.. Tesirészeik a szoba különböző részein heverbe-k.
— llo&y miképpen következett be a robbanás? Ezt sajnos; i:cin iiuljtik. de nem is fogjuk megtudni sohasem\' Hiszen aki beszélni Indna mind ott pusztult el. Csak feltételezni lehet, hogyan lóriéul.
A hslyszife >
Közben odaírunk a házhoz> aiiol a katasztrófa történt Az. első s/ámü közbirtokosság öreg! li;\'ua ez, amely most ugy néz kij miiil\'ia l>ooj|):ilámadás érU: volna.
Az udvar felől megyünk bet a názba. Nyomban ¦meüetlünki terem a falu kovácsa Ujj Boldizsárnak hívják. Ö volt az, aki, a robbanás után bement u házba. Talán neki volt a legször. nyübb élményben része.
— Borzalmas erejű robbanás rázta mej kis kovácsmühelywnie\'.: — mondja. — Azonnal kirohan-iain cs ide l\'uto:t:.m Az ajtót, sarkig kiszakította a légnyomás A koiiyiiában süni por volt. A szobaajtó szilánkokban hevert! szanaszét.
— A szobában retteneUís képi fogadott — folytatja és megborzong az emlékezéstől. — Véresj húscafatok voltak mindenfelé. A falakról csöpögött a vér. Az egyik kisgyerek — azt hiszem, a kjs Jancsi —az asztal alatt he-i vert. Még pihegett. Felkaptam és kiszaladtam vele a szabadba. De ö sem élt már sokáig. Pár perc múlva belehalt szörnyű sebeibe.
Mig a kovács igy beszélt, felnyitják az ajtói és bemegyünk a; szegényes kis lakásba. Ilullabüz-re emlékeztető édeskés szag és az éret1, kovász fanyar illatai csapja meg az orrunkat. KétJ dagaszlott kenyér tésztája van; a szoba közepén a sárral és sze-inéttel elkeveredve.
A mennyezet leszakadt Az ab. lakokot keretestől, és az eJvá-laszlól\'allal együtt kivitte a légJ nyomás. Az egyszerű bútorzatot, szilánkká forgácsolta a robbanás ereje. Az egyik sarokban szerény vaságy, rajta már piszkos ágynemű.
A falon két kis szentkép függ. a kék ég mosolyog rájuk. MásiF oldalon egy darab kályhacső áll ki a falból. Az egyik sarokban; pedig a kis család gabonája.
Minden a három nap előtti1
ktttiiszlrófára emlékeztet.
Újból Búnfalvy hadnagy ve-¦s\'i ál a szót: \' ILbnagya^.ázza> "°gy milyen helyzeityen\'találták meg a lwilotlnkat. és körülbelül hogyan játszódhatott le a szerencsétlenség.
— A gyerekek itt a kályha mellett Tehettek - mutat «gy helyre, ahol nemrégen még 1i; kályha volt. Itt van a legtöbb szilánk és lőpor-nyom a falon.
— Gyöngy .József, a hétéves Varga János, az ötéves László ésf másféléves Mariska itt játszottak a lányérajinával, ami eddig ismeretlen körülmiények között felrobbant.
Ugyanekkor lépett be a szo. bába Varga Jánosné, aki tejért volt a szomszédban A robbanás1 felismerhetetlenségig S/.étroti-csolta. Gyöngy Józsefnek uz egyik lábát egészen Lesza ki tolta ;i légnyomás, a másikai is csak a bíir tartotta.. Alatta volt a kis Mariska hullájának a maradványa mintha védeni akarta volna. A l%js!ányt jóformán eges\'cnösz-süetépte a robbanás.
— A kis János az asztal alatti hevert, ö még öt percoel a robbanás után élt. NIellelte feküdt Varga Laci kifordult belekkel. 0 nyomban meghall.
Kimegyünk a konyhába, itt isi nagy u felfordulás. Az asztalon, ami a szobában volt és ami tela van vérnyomokkal — ez alatt talállak nieg a kis Jánosi — egyi kis szandál és egy pici fökötö van. Mariska ruhájának maradványai. Az egyik sarokban egy cimbalom van! F.z is beim volt a szobában, de csodálatosképpen semmi baja sora történt.
Még talán játszani is lehelne rajta — jegyzi meg valaki.
— Égészen kipusztult a i-salád - mondja ekkor másvalaki — Varga János meg a kanizsai kórházba halt ineg, legalább is igyf beszélik. Szegény asszony éppeni neki sütő He a kenyeret és el akurta vinni neki. Most már nem kell neki a kenyér.
A szirénem kémsay&apró
Mdg azt is megtudjuk. ho»y kis liijján még egy áldozata is lehetett volna a szerencsétlenségnek. Puchmeisler Károly ké. menyseprő öt perccel a robbanás bekövetkezés előtt hagyta el a házat. Egy gazda pcdi;> mint. egy-15— 20 "méterre volt\'a háztól a kocsijával és iia egy ku csjt lassabban ment volna, ő is komoly sérülési szerezlu-le\'tvo!. na. Hártfay litván
Országos vásárok idórsndje Zalamegyébin február 5—15-lg
Február 8., kedd : Nagykanizsa, Zalaszentgrót.
Febmár 4., szerda : Saentantalfa.
Február 6., csütörtök : Keszthely, Kiskom&rom, Pacea.
Február 9., hótfó : Galambok, Za-lassentbalázs, ZaLaszantmjhály.
Február 10., kodd : Zalaegerszeg.
Február 12., csütörtök : Csabren-dek.
Véti só
ó
uöktigMit mér mtti szaruit bt a Péti
mtrtgénmüvtk köwtkiprlflijénél,
Orsscúg Jóxsef
magKereskedésében
S
10.
ft/azonos kerti ét mtiőgMzdtíigl magvak és n6*é*/védS sttrtk Is kaphaték.
HÍREK
Napirend:
Ffbuír 1, va-árnap. R. kit Hatvanad-v«5orn«p, prst Ignác, uj g5r8g Hílvamd-vistrnap
vistrnap.
1946 A klal\'Asa.
T< brfér 2, hélfő. Rám. kst. Gyttlyi-uenie * BiidogSbSior.y. prel Ks-o a.
1943. L\'-íiinarád fels.-absdul.
Mjgyar K»zt«r«sag W-
titkári átkelyem A népjóléti miniszter dr. BezniL cza I9tvánné szociális titkárt a járási főjegyzői hivatalból a polgármesteri hivatiillw holvcztD át.
— Tisztu]ilá3 Z&lMisrenyén Za\'Kiiioi-.\'nyc község képviselőtestület-\' dr. Monostori Tibor járási főjegyző olnöklelij a\'att tisztújító székel tartott, amolyan községi biróvá Voiiczo/ Lajosf, lioly.?tt.*s kyz^ji biróvá Halász Lajost, községi elöljárókká jedig Horváth Dezsőt én Nagy .Jánost választott!! meg.
— KbiíSfli jaeyzéi bshelyalusités
A pacsai jáiiis fójosvzói" R.itáza Feróm.- oki, jcs.vző, gúiabonci iro-daseséiltisztít a pöfuskei közwiafi joarvzöi állásra hol volt jBÍfctto be február 1-i hatállyal.
— Bér!p.vi Munkátok
kocldcn :st3 6 órakor okvotien jelonjonok meg:. Tárgv : Koltektiv szerződős ismertet \'»-\'>. tagsági könyvét mindenki hozza magúval. Ve-ze\'ösig. i
~ Sakk-hir
A Koimnunista Párt éa az Iparoa-kör Alftróczv sakk-osztályu vasürni^j délután fél\' 4 órai kezdettel sakk-versonvt tart az Iparoskiir Balek-termében.
— A f8r*e»esek tewplomábtB
február másodikán esto 6 óraken-fényes ünnopeégok k-jzdőd-nalc a Bol-;O3 bzent Szűz (¦jurd\',\'si inüg-ío jralékéro. Lppon kilencven döTo, hogy c c-aodáfatos jelenéa történt s azóta Lourdes az ogész világ bucsujúró helye. A lourdesi ün..\'!0pnapok külső féxivét e.nali február 2-an, 5-én és Ő-éii a Szent Ferone éuokkai\' Enge János karnagy \'vezénylésével. 8-án a Szent Imre énukkár Cátz Alajos karnagy vezénylésével ; 4-én Gondi 1i;3éJ.*ú-miivósz játúkávaf; 6-án a piarista gimnázium énekkara Gazdag István karmestor vezénylésével; i-ón ifi 10-én a városi kereskedj írni iskola énekkara Németh János karmestor vezényletével ús 8-án a Tüttó-quar-tfitt művészi játékával. Az üruiüpsóít szónoka P. Kccakés Attila.
— A Vasutas Dalkör ¦ bndsp«tti salosvarssnyen
A fiatal Vasutas Dtklkürt rövid idő alatt olvan nívóra omelto Ivan-korits Ferenc, hogy most már rószt-vehet a budapesti Országos l_)atos-versonyen. Ert^süfésünk szcríijt a vasutasok együtteaü holnap indul a budapesti daloavoraanyix).
— Farsangi «si
A Vasutas Szakszervezet Caon-gBry utca 67. síámu Bzékházában vasárnap este műsorral ogybekötütt táncestét rendez, amelyre szeretettel meghívja a város kózónfllbét.
— Felhlvu
FalkéiBm a háatulajdonoaolai, bo(?y február 1-én, vasárnap, a Kö«-taraaaag évfordulóján a háiaikat !»-bogomat feJ. Potgdrmesier.
A. Nemzeti Parasztpárt
ma uombaton, 1M8. évi Január 31-én eata 7 órai keid«tt«l hainall i óráig helyiségeiben
nagy táncmulatságot
rendez
Belépődíj 2 forint
SiItm parttogatt kérZALA
194». labrnár 1.
- p»tsn-««t
A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége február 3-án, kedden tx-lo 8 órai kezdettel az [pároskor nag-vtennóben »l\'etófi« cstot rendez az árvizkárosultak megsegítésére a következő műsorral : 1. üdvözlés : Xémeth LAszlónó. 2. Uaort-dalúr-ds. 8. XIX. század kóltóihez. Sza-raija : Gun^l László MADISz rne-gyei titkár. 4. Onnepi beszéd : dr. Pilléi- László kei\'jskcd ;lmi isk. tan. •">. Zenekari szám : Kárson János-vitézéből. 6. ÖJWntanhcr végén. Szaralja : Za_\\zonne. 7. Énokszóló : ü. t\'ék Anny". 8. Hanjrulatkép : Szikray Ferenc kogjx\'srcndi tanár. 9. Enek-szólú : G. í\'ék Ajmy. 10. Talpra Mag-var. Szavalja : Őtolczor Eniil. ÍJ. Maori-dalárda. Helyeket nom tartunk fenn, mindanki a/, érkezés sorrendjéből foglalja el lwlyét. Szeretettől hir és vár mindönkit, akinek az árvízkárosultak Ügyo Bziv-üsye. a Vr-rtöaég.
— A tzibadnüveléU**i minktkttzöt-
canMnávis •lóadéMoroatitián feb-i^lar l~#a d. u. 6 ómkor Morv«v
?«m2 „
ki>vetto»ik. A nurnaot éb-i árok a n&K.T küllők, ultik • ^yaiváK «Oí«kórdoaBÍvai fo«lfilkut;- e ssab&diófflwrot mugBiúaő tl\'J-iK* •irtondok alatt. A íraadag tcr. Urna alöadAet Pongrácmé Jtiroa Ilona •16adóruüv<\'»z eaaralftui iüi-¦MÍk. AfAr elóru koholjak aa érdek-fid6 köaőnsÓRxel, ho<?,y dr. Juhiét. Miklósnak "Társadalmunk 1848-ban« c. előadása farMkncvMámao nnl\'olt yro|iT»niia miatt elölte egy nappal, lebruár 7-ón, s»om)>»tona. u. 6 órakor lest Ujjyiincaak h Városi Zeneiskolában. Ez alkalommal <!r. Baki* Gii«únó Liizt-müvstot iuajd el<j. Ass előadások eiinhelv*. állandóan a Városi /4wns»kCTla. A fésivétel injrvene».
Kiskanizsa rsvata
— A plébánia én zárda
építésének ügyo mincrjobi.»n kcz<l előtérben kerülni Kiskamzaán. A lelkes és buzgó ferences plébános, P. Tóth B. Lukács ^ránvitásával az egyházközség eddig is eredményes munkát végzett. A plébánia és zárda "alapjához szükséges alsó százezer tégla már együtt van. Február elsején és másodikán ujabb hatalmas gyűjtés lesz Kisianizsán, inert a gyűjtés összegéből olcsó áron ujabb építkezési anvagot szerotnű vásároí-ni az egyházközség. Hisszük, hogy Kiskanizsa népe megérti a Bzük-ségszerü mogoldás gyors .elintézési módját ós — különuaen a parasztság - - adakozni fog a iieinee jélra.
— A tilsk
problémájáról Leszúlnok rasárnap délután 4 órakor az Olvasókörben. Kom tudjuk, hogy rajjon hira-talos körök kezdcniónyozésóra hirták-e ösbjo az Ulrasókörbu a kískanitsai közönséget, de annyi bizonyos, hogy . legelőink nagyon elhanyagolt állapotban vannak. Es állatállományunk minóaégB nagyban attól függ, hogy Ügy » gazdák, mint a hiral»lo8 körük mennyit valósítanak még a nagy igérctokbSl, ami Talószinaiag •1 fog hangzani aj Olratákör nagytermében.
Singer József és Társa
textiláru-kereskedés
iaiykaniz»a, Szahafeáa-tér 23.
Alapítás 1860. évben.
Sportrovat
ökölvívó- és labdarugó mérkőzések lesznek a két ünnep kiemelkedő sporteseményei
A vasárnapi és hétfői kettős —DVSE találkozóra kerül sori ünnepekre a nagykanizsai sport, a vasutas sporttelepen. Az N\\-egyesüleiek ga/dáa műsort álli. TE-röl jó edzéshirek kennge< . _» .1. .-...„_« i\'icí ímiivn («...„,-. nek. a dombóváriak pedig ko.
moly szerepet játszanak az anw-tőr első osztályban. így a két csapat között nagy különbség nincsen. Az NVTií ezt a mérkőzést első edzésnek tekinti a jö-^ vő vasárnapi MAOHT elleni he lyi rangadóra. Ez nem jelenti azt, hogy v mérkőzés sétanvecS Lesz. lírzésünk sz-erint a vasútnak erősebben megkell küzdenie a győzelemért itthon, mint az elmúlt héten Dombovjrott. A csapat igy áll re! hétfőn: Hóka — (iazdag. Munkácsy --¦ SemsLí Néaneth. Uoth — Szlraka, Kocsis, Placskó, Túra,. Horváth.
Az ökölvívás híveinek a MA-ORT a kőszegiek elleni barátságos imrkőzéssel kedveskedik. \\t egyre jobl>an fejlődő olajosok; komoly ellenfelet kapnak a kőszegiekben é.s a helyi fiuknak1 mindenegyes s-ulyc^oixjriban kemény küzdelmet kell vívniuk ,i, vendégekkel. A MAOHT a kő\\ei_ kező együttest lépteti szoritó\'ia vasárnap délelőtt VI órakor a Kimnázium lornaleinníUüi. ííá z lfju II.. Bedő, László, |\'"eka.c Sipos \\), Komáromi és ll\'ju I.
Totó eredményeket és ny«-reroéeycket, ralatnlnt a meg indult Mii oiiunpla el»o erbd-ménviit a Zala kedden közli.
totak összL. Első lielycn szetesen a labdorugá* áll,ani)ely-nek liivei mindkét ünnepen komoly sportcseme^t kapnuk. Va-sániap délután fél háromkor a, MAOHT pályán :t helyi olaio.sok1 csapata a ZVSE-vxsl játszik barátságos mérkőzést. A mecs( ii^agyszerü s|>ortcseinegcnek Ígérkezik, mert a két első osztályú bajnokjelölt összecsapása, nak eredménye képet ad. majd\' arról, hogy melyik alosztálynak), a lalxlnrugósportja áll magasabb fokon. A MAOKt több tartalékkal kénytelen kiállni. Csöngcy beteg. Roth és Kapornoki sérü-lé-sekkcl bajlódik. Mihnlccz pe. dig regi sérülésével bajlódik. A középcsatár posztján Csapkay mester Kovácsot játszaija. hogy bebizonyíthassa azt a régi sport-inondást pandúrból lesz a Icg-jobl) betyár. Kiváiusiak leszüní^ vájjon Kovács feledteti-* a jó formában lévő Csöngeyt. A csapat egvéhként iay áll fel: Vajdul — Németh, Milíci - Szabó, Iléj-ja. Nügy — PolitiHer. Lázár, Kovács, Téli. \\\'ojnovich. A ZVSE-ben helyet kapnak a Nagykanizsán már jól ismert Doinbay lesf; vérek, (irof, Ixippert és Nagy.,
Hétfőn ugyancsak délután fél három órai kezdettel :\\z NYT13
MKP hírek
MKP nagykanusai stervttete f. hó 31én, szombaton este 8 órai kezdettel műsorral egybekötött TÁNCMULATSÁGOT rendez pártunk He-Ijriaégébtn. Műsoron szerepelnek P,mk Anni, Egri Berta és a Kulturgárda. Púrtdíldsra való tekintet nélkül mindenkit szeretettel meghívunk. Olcsó büffe. A Vewősi\'g.
- Kliárás
Várnai Kéiolv Mtioit alkalmazót tat ax MKP kjzát-ta tagjíi soráhóí fa a Jlaort ie azonnali hatállyal L»!-tt áilásáliól. Vvzető*ég.
A Magánalkalma^ottak Szabad Szakszervezetének közleményei
Teadélután
Felhirjuk kBrtórsaink fijrjelmiít, hogy f. hó 31-én délután "ő .^rai liDziiettol táncos te»dúlutájit ninde-zünk Fő ut 6. szám alatti otthonunkban, amelyen kBtívoB jka\'»í meglepetésben ib lesz részük. Jiúei t-h m«ít(U(u;r;r,
Eriasitjük kartórpainka*, Jtógy a f. hó 31-tn mSBű- ób jAiéídélutánt randozünk 3 órai kezdettoí. Tíérjük kartársainkat, ho<ry ne Tonják mep ZjBrniBkeiktói e ritka Bwjratoaéei
Hailotta
hogy a nagykanizsai kBlmaeoitik Szalud SzaliezBiTizote f. évi február hó 7-én aste 9 órtű kezdettel a Ccntrál úsezte tnrniBihpn jelmezéé téncniulateiksrt niudoz. Tudja e
hogy eaun » táiifirijuiateágou iood-tob swimkozáaban Iobü rdtas ? Mer:
lesz jó asne, tánc, wtópeégrer-seny, csodás jolinmuk, stb. Jegyetű-rétel és Mztalfogkláíi Fő-ut B. ti. 1. emele Ulatti otthonunkban minden n*p délatóji A íi kl hato.
FBlhiTÍuk k»rtár8aink fijryalmiót, •kik a könyTBléti, Kyore- es gépíró, talamint orosz es angol nyelr taafolyamokra joicntkeztok. kirétol nélkül vagyonok részt B február iió 8-án eita 7 órakor tartandó meg-
— ...v,-.^... a •íeiv.-sk^deimi iskola (Zrínyi M. u. 3?>. 1. em. i.i holyi
,- L. ? * - A Tr—** *wi Z é*A ~*
M. u. 3. e . A Vczctbtéy.
vároe
t\'o hÍTOin a v^ati ós n-^liéz tceti munkás pótjo^yrü jogosaitakat, hogv február hayi (wtjegyieik átyéfesio vú-peít február hó 4-en jolontkratzDi:ek a Közel IáLási IIirataiban. A jegy át-Tételóhoz a niunkaadói igazolást hozzák inasukkal. Vállalatok, üzemek munkásaik pótjegyeit aa előirt kí-?íuiatáe beadása mellett ogyütt vehetik át.
A második allatáéi csoportba sorolt fogyaazUik részére a február hói a é:"vényB3 élelmisíorjcgyck kiadása Ufryancaak a fent irt időben történik 3. e. 8-tól 12 óráig.
ZalaránneLtvai Völdhiratai Ki-rendoltaój; áltol hozott 5988/1947. sa. határozatát, melyben Uatthyány Ktrattmann László tulajdonát" ké-V*>zoit erdők állami tulajdonbaadását rendeli cl, 1U48. évi január hó ao-tól 1Ü18. évi február hó 15-ig a polgárniostori 111. ü. o.-nát közszemlére tc-azem ki, nroly ollen az érdekelt a küztzűmíéru k)tótól napjától sláuiitott 15 napon .belül az ÜrsíágOé Földhimtaíhoz cirázott ö • l\'öűhirutal KirendrltsÓKÓntVI kút példányban beiiyujtanító fi>ik>bU.-»éa-ael élhet. \'
FolhÍTOoi a füszorkcroftkjüdóket é» a pékeket, hogy a január húnapl«n beváltott kony-er- ée ligrtazolvónyok-kei február 8-án éa 4-én számoljanak el a Kösellútóai Hir«talt*n.
FELEJTHETETLEN LESZ AZ
N.V.T.E. {
Jport-bá/fa
VASÁRNAP ESTE A CENTRÁLBAN. OLCSÓ BUFFBT.
K KOKSZ J<özlemé«yei
A 23. számu .M»^yiir Kuzlönvusi; n»g-icicnt 114.008/1948. Ip. lí. sa. mnabbot a tijruH paniutszjwtok la;-nia>jasabb fogyasztói árát a kiWat-kezőkbo-n állapította nv?<;:
Karton (epyBzinü mintávaí nyomott) 7ü cm. szóleB 8.4<), kütóny-•n.vaií ^simán fostBtt) 70 cm. sziüs 8.--, pamutTHSZon (fBhéritotti 8f> oin. eaéiss 8.60, kmnavász 78 em. széles 9.10, zofir (cgyuzinü fcstva) 80 cm. széJen 11.-¦-, froBkó (orj-oldalon e^yszinnol tiyomru) 8.Í0r mtet 78 cm. szuka 8.20, lepedő 14Í> •m. cm. szcleB 16.20, molui-i (ii.wrii 70 cm. szólás 5.40, zöu^ (uira*) 68 om. eaélűB 15.40, norida 68 cin. saéles 15.—, deJaino (ojonzinü mintával nyomott) 70 cm. szóloa 8.--, delaine fcjkendő 7üx78 cm. nyomott 5.70, bélés BBrsp (foBtott; 130 cm. B*ilas 17. - , zsebkendő {Kiosfrrc, Uj-kánszőí\'B] 42x42 cm. 8.10, flanaH (simán Icetvc, vagy ogr\\-Bíinni9l nvo;ny»i 11.10, líinieíflanoll 70 cm. saúles 8.50, plonka ffehérito) 70x70 5.70 forint.
A 114.009/lfl-18. Ip.. M. »?.. iwi-de!ct a küaérdokü panuitezör^tok legmagasabb logyzaziői áiát C kö-vetkozukben állapítja mcR:
Karton (két, vag.\\- tvlAwziaü min-tával nyomott) 70 cm. 9.20, pamut-vésaon (.fehóritott, v»gy teatott) 80 om. 10.50, kBsnavász- 78 cm, 11.10, zBfir (tarkán szóvs) 80 cm. 11.M), neskó (többszinivr?! nyomva) 80 cm. 10.00, intet 78 cm. 9.80, lepődő (f»-lu\'rltve, 140 vm. Ifí.dü, zeun (tar-kánsíóve; CS cm. 16.SC, d«l«in» (.két. vagy többszínnel nyomra) 70 cin. S.6O, dei«inB fojkendő (két. vagv többsainnei nvomva) 73 cm. 6.5Ó, ctoth (íostvo)\' 136 cm. 22.40, fianeü (két, vagy többszínnel nyomra) 70 cm.. 12.90,. teniszfUnelt (,tóbb- , pzinnei tArkánszóro) 70 cm. 8.70, I»lenka (kétn-tü) 72x70 cm. 7.40 forint.
A i»f;ykeroskBdó a kJakeroBkod* ftetó 19.u\'tíoo engedmenTt kö*3fe>a a fogyasztói árból adni. *
A 114.005/1048. Ip. M. «z. i»m(-dalei- a táblaüvoí lí>(nivi«í;.(«jb nag.v-ós. kiskernsía\'díii WadiuBÍ .irat ái\'H-pitja n*;.
Hét ión dideiótt 10 órakor fctttuU ü/>-ben lontos értokjDSÍut<t tartunk.
Siííhenyi-iír 4. »iámu háí eladó. Bóvek-
lííL\'
b«t
A v«ro» beltcrUletin 2 mobíi, clíuekij. konyhát litliomit •l«i«r«ln«m 1 \'•*¦ bátra. Clm a klidóban.
Konvencl6i koedtt tunna 1 bdépéire krrea Ktnllia hitáríiin clteiUlö gaidtiaf. Clm a kiadóban.
TrágyagOdrtket di)raentnen kiMAllltOk.
Vajda, Snbid«ig-1« 31.
Kiadó a Tiros belierületén egy itgrobb helxUég műhelynek vagy raktárnak. Bővebbet Sckleu, Sugár-ul strok.
ZALA dBwokratiku* politikai napita* Ben«c« Jenő f6n«rkeset«
Nyomé*** Mai: luit. t .
Pelöfl eaí/e íebruOr 3-dn gg Inaroahörben.
03> évi»ly«un 17. »zám. NaQyHanliM, 194& fabruér 3. kedd Ara SO fillér.
Várható Időjárás Mérsékelt szél, változó felhőzet, az enyheség tovább tart
Ma veszi kezdetéi a kegyelmi rendelet ._ végrehajtása
A Ztlt Bigének közílte Január 30 i számában a kiadandó tmnasitlartndslBtet és annak végnhajtási utasításában várhaté rendelkezéeeket. Megírta azt is, hogy a rtndelet legkésian február lén megjelenik.
A hivatalos lap tegnapi száma közli a köztársaság! elnök elhatározását árról, hogy kik részesfllnek kttz-ksjyalenibe/i. Eziel egyiddben megjelent az IgazságOgyminiszter rendeleti is, amely részletesen intézkedik az amnesztia végrehi|tisáról.
fl rendelethez végrehajtási ulasitátt készített mé% a belügyminisztérium a kihágásért elítéllek { megkeoyelmezéséért és a honvédelmi minisztérium a honvédelmi bíróságok által elítéltekről.
Mindan intézkedés megtörtént, hogy az amnesztia végrehajtass minél gyorsabban btnyolódjék le.
A Ztta értesülése szerin\', bár a végrehatási idS szabályozva nincs, mégis remélhető, hogy a
kegyelmi elhatározást leqs\'\'irgős«bb*n végrehnjfjik. Ehőiorban a letartóztatásban ée fogságban
levő ügyeket veszik elő, ezeket napok alatt kivizsgálják
es akikről megállapítják, hogy az amnesztiarendelet alá tartozik, a:t nyomban szabadlábra halyezik.
Az Ügyészségek és népügyésmg«k hivatalból vizsgálják meg, kikre ven átkozik az amnesztia és izek ügyében saját hatatkérbun birálják el a stükséyes tennivalókat, azaz Intézkednek a szabadonboc*átás iráat. Mis a helyzet a demokratikus átalaxu nisal kapcsolatban elkövetett buncsalekményeknsl. Itt a kegyelem fennforgásának lahttéaegst az Igaisáa.ttgymlalsztériu\'H htrtmtaga bizottsága b|fál|< ei as vélewényOk után végső fokon az iijatságügymlnlertfr dönt. Értesülésünk szerint a bizottsáinsk az IgazságQgysjinisztérlutn három államtitkára, Hijdu Gyula, Szlcs János és Oulin Jsni lesz a tagja.
Akinek űgyébtn a miniszter kedvezően dönt, annál a büntetést nyomban félbeszakítják és az
Illető szabadlábra kerül.
Bir az liazsáiBsyl hatóságok mindenki Ogyét hivatalból kivizsgálják, azért a salát Ujyébsn bárki benyújthat kérvényt, amit nsm kell ügyváddal elleniig veztetnie. TermssietesNt meokflielllo\'en pontos adatok sem állhatnak rendelkezésre, hogy hány elítéltre, vafy künyádl eljárás alatt alléra vonatkozik az amnesztia,
de a minisztérium becslése szerint sokezer embernek nyújtanak módit arra, hogy a demokratikus
dolgozó társadalom hasznos tagfa legyen.
A rendelet végrehajtásának hefejeiése után a minisztérium ststisztiksi adatokkal fo§ szolgálni.
Tise&neay telitalálat o Totón
A Totó fogadás e heti fordulójára 572.690 szelvény érkezett be. Ebből 11 telitalálat volt. akiknek tulajdonosai egyenként 26.000 forintot nyertek. Tizenegy talétatos szelvény 300 volt. ezek 950 forintot kapnak. Tiz taláiatos szelvény 3000 darab érkezett, amelynek tulajdonosai 95 forintot nyertek szelvényenként.
Nagykanizsa fejlődésének lehetiségei bontakoztak ki a városrendezési értekezleten
Dr. UÖDBCh László érdekes előadása
Najryjelentósijpü és igán érdvt-s I tatott arra, hogv emiatf nem fehet értekezlet zajlott lo ma délben a betartani uz erodoti városrendezési úrosháza közgyűlési termőbmi. Az profiam elóirásait, mórt a húzholv-riokezlstxrt a poliármestrr hivtu osztály iniel61>l>i hefbjezéso szük-nsszc és róaztTiJttok aeon h pártok ¦-*—\' -
kópTisalái, valamint a város építési •xakcmhonoi. Az ankét taiajdonkép-l«3in cúlja az volt, ho^y a résztvevők monigmerjúk azokat r szcm|>ontokia, amoljok nzoiint Nagykaniza* vároa-»ndo*W\'t l<>hoaivofitják. Bsokot a •¦oniiiohtokat dr. Hönech LáaaiAnű-:n«mUBri tanái«oii iamortotko, aki
Táro»rondo«osl torv^t KiakaníásAt u faíu vonalún kell
tii, Na/ykanizstU viszont vá-otínti-o kóll omolni, Kiskimi-as extenzív, NB^ykajiusívn az intoniiy t^loyedoai" imitlot kol\\ vá-laHitani.
KijelentBtta), Iway _ Najpkiinizw azon Rui-ÓDaazartJ ritka Tarosok kő-tá\\ tartozik, ahol mar nagyjában kibontakoztak a feiiodóa körronaJBü. amit a Táros iiagyrósz* a MAORT-nak kosBönhet.
Az eddigi nauy- és kiskanizsai liáihelyosztáeokrol szólva kijelentette, hogy azok ol fogadhatók és nom ifl szabad rajtuk márAáJtoztatni. A még ezután kiosztancío házhelyeknél azonban ügj^lni kell arra, hogv- a juttatottak lehetőleg kategóriánként egy-egy tömblien Icafijanak Jiázhe-
Q
Dr. HOnsoh \\,i»,U, elfodáaa óle- a v4roai«n<iua«ía Uuiji^ről bo-t aid öÍd
j6ii a v4roai«n<iua«ía Uuiji^ről aax\'lt, maid röTÍdoaon nagykaniraai Tisannylattban is íímortotte ozt.
Kijelentette, hogy NajrvkaniaBá-nak feuúdéao azem(>ontjabal olyan tohetisüffoi vannak, wnolvok a rá-rost Dél-l>unántul jelentős oentru-múTÚ aratják mind kulturális, mind tfrtdasági azanijiontok szorint. Qaz-da*ási wmaSfti a "MAOBT ipartele-pBinjk iolenléte nagy fontosságot rej - tanak magukban. Ai ipari decertraü E«éció során DBdig me^ ujabb ipar-^slenBkct is kaphat Nagykanizsa. Ezután a Yárosrendeaée egyik, ieg-»(OX)bb probléméjárúl, a háíhely-OMtásról beszélt az fl&adó. Eámu-
— Nagykanizsa kőt jeleritős tslo-USból áll -¦ mondotta. - Az . Kiakanizitu it ok a nuigjar falu lo^tisztiibb jtéldakúpc, u rruisik a tiilajrionkópreni NafO\'kaiiizi*, tt vi\'uoh, .amnlynol v\'mzont oz u jojlefc unni annyira átütó, mint Kiakanisita
lvet, mfr-cpixlif: ugji, hojíy 8D-- 70 izi\'i?al<ík családi hazfieh-et, 30—40 szazalék viszont társas házakban öruklaká.-ol(at kai>jana!c Kijebntettc, liosxy a táraaslii\'tzaknál nem bórka-szúi nyákra kell wndolni, hunom csinos Tillákra, amelyekben 4— 6 család !osz eihelvozve.
Klőaüása végén a ház-helyoaztás lcifneliezobl> részéről, a v»írrohajtáB-ról bestéit Hönsch László. Kijelentette, hogy a juttatottakat nenl sea-1 bkí macikra hagyni telkeikkel, mert külünlien csödtejűt a szC-p terv ée az. c^\'ész akeiótxliBzkroditáljuk. Le kell
j p
^ akeiótxliBzkroditáljuk. Le kell t«jrni az egyéni éni\'tkezés eddigi vo-naiárül és szövetkezetben kcü epü!ni. ~l>r. Himsch Lásztó efóadisa után a jelen voltak hozzászóltak a prübló-. mához és érdekes adatokat mondtak" •rro vonatkozóan, fgy többek Rözütt IVsno J<^seof kiiclontetto. hotu\' a Kacvlumzsán exldiaJiázuofvhoz iut-latotuk közür máfii akadnának i>t-Tonon, akik azonnal ^ozzliko/.?bné-nok lu\'usaik épitt\'\'Héhoz. Eblwn uzon-!>art mogakadályozKa f>kot Stí, hogy mófr mindifr nincs v6({Ie((oaitTü a lá
nx értekezlet múji tai
Budapest jelenti
psstl ytcák
OaazefoQdosták a___________
álhadlrokkantjalt
Seotnbaton este i*azziát tartottak a főkapitánysáff detektivjei, amelynek az volt a célja, hogy TiézrekBrit-sék a budapesti utcákat eík^ó álha-dirakkantakat. A razzia eredménnyel járt és számos olyan koldust fogtak el, akik "hadirokkantnak avlták ki ma-síukat, bár sohaflem voltak méjf a fronton aem.
A népbirósáj) szasadlábra helyezte a kényszermunkára ítélt gyilkost
A budapesti népbirósájí a küzBt múltban J."i í\'vi kCuivszonnunkára itüto Bottka-Pii-k Piif íypülőfőhad-riai;\\ot, aki 1944-bcni 6 -8 millió leneót csalt ki ejjjvs üldözött családoktól azzal az - üriigKyol, hogy Svájcba viszi őket ix,>pülofíé(jen. Áldozatait azonban a Cest.iixi közeire juttatta ős nyolcról enészon bizanvot, hogy megölték okot. Bottka-Pick most ujrafelvőteii kérelmet adott be, amiinnk a népbiríisá^; holytadott ée tt ^>Ukos repülőtisztet szabadlábra-hel\\-o2t<?. A rjndói»6jí azonban is-uuit letartóztatta és internálta.
Vesztettéiért letartóztattak tőba tixtilnagykereskedot
A budapaati GR messse szw-to-u-azó vuluUi úa textilíokotózés] ügybon nvoinoz 1wtok úta. Az ügyíion
O{!> W.\\tilnval-O«t lotOrtozUitt<lk, két Uiraa, Muu\'z\'iiujoi- és Hówwih tjxtií-na^keroskodúli ellen.motfiiulilottúk az óljiuáfft. A kía k\'jnwktxlú HojfNesi 1/ÚhzIú cs Monczor l^ajo toxtilnáfry-kei-e»ketiűk«<t, intéz/ók t\'f fttryiikot a íviulúraéxon. Heg>x«iék TO.ÜüO \'forintot éb c;jy na^6itúkü drijjrakövot uiánloUiik fel az" ütu\'bon nyomozó detektiviiek. molinók ellaa^beu >"si-mitea ei« az üg_vot. A .detektív az otfész vcaztojfotj társaságot olőállitot-t» a dóé
Né|y ország rwdörgége üldöz egy tomeggyilkost
Sziidárovits János volt áflamvasuti tisztviselü múlt nyáron a bácskai Píirabuc" községben meggyilkolta Burián László állomásfőnüköt, annak hucpit és^ a f.Uita\'aiSzony két ki« jí>wmekét. A i^ilkossá^ok elkövetése után eli-abolta Buriánék ékszorcit. A jugoszláv rendőrség hamarosan el-lo^-ta Szudárovitsot, aki azonban niejiszuköit és ilagyarországra jött. AzSta a niagyar hatóságok is körü-zik, <io keresik a c.&3nszlovák én osztrák rendúi-ségek is.
Ifiért nem lobogóztak fel -egyes középületeket?
Lapunk szerkesztőségéhez t»bb panaszos levél érkezett, amtlyek felháboradotlan teszik szóvá, hogy a köztársaság emlékünnepén, a ••!-gármesler (elhívása ellenére sem lo bogozták tel házaikat.
KOiOnBiaD azt kifogásollak a levél írók, hogy a törvényszék éaOlttén nem tOztékc ki a lebogót, Tán csak nem „memenlónak" szánva hagyták üresen a lászlótartót is épületen, amelynek belsejében Immár kit ive a Magyar Köztársaság nevében hoznak ítéleteken
Zászló4lsz nélkül illett a Pénzügyi Székház Is, amjlynek lakéi »ay látszik elfelejtették, hagy a Köztársaság erélye emelte ki okét az infláció feneketlen mocsarából.
A levolirólc levelak végén megjegyzik, hogy enne* a néma tüntetésnek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Mosolyogva fogadják a tenetetlen düh megnyilvánálás&t a Magyar Kftztársaaág iránt, amely továbbra is hátad előre a maga mtgszabott utján.3
ZALA
Pandit Nehru India miniszterelnökét li meg akarlak gyilkolni
TtmtfM Utartóitataaok luülAban
Ak indiai íemlftinúi: Oundlii m<ji-¦ itjilkolÁxa óin ind\'tott nyomóiul* m>-
r ntn lojnRp it>iiiiM »ok cinhoit í.tu-tóztatott. A liol,\\oit<n niini*/ti\\>liv1\'k kiVíilio, » vizmrúlni ¦oríui kidorült. hoi\\ liilih indiai vractj politikus, üry l\'ntniit Nfilirn inlnisítorolni\'ik •Mimi i« m.-n\'o.vl \'t.t tcivrztok. ,
A n.vuiílaliiiwiis e<i>t<o tvjoil. lid-die llomba\\l>ól. í\'eiiíál nvueali rv-bzJ-Iic\'iI >•» l\'cndsabból, Delhiből je-
\' lcnt/>ttpk ühvh romokat, mcl.vek nb-Wil or.xliick. liosfc a fZ:\'Im.\'sís;-\'« hindu iiiriz.üa\'niii tagjai a Iqprhovcsob-ben ellenzik » mohamedánoknak n hiii\'lnkka\' azemben l;í>\\vt.:-tt politikáját. Kddiir t.ihb mint 60 hindut tar-t tózlattak le. A meggyilkolt m;üiat-
\' inát ol;V<jM.tLk i\'-s hamvait üijüojx--
". \\\\c& ^z\'ii\'tavt\'\'issal ma szúrják n szent Cai];es foiviim vizűbe.
Dr. Mikula Szlgfridné . előadása Nagykanizsán
Az MNDSz csütörtöki nőnapján Mikula Szigfridnú a zalaegcr sw.-ú MNDSz diszeliiüke tartott naRvs/íihásu előadást. IsnuTiet-le a/. MN\'HSz programját is fel. sucóliioUii .1 iiöWl. isnuTJék mfj! az MNliSz Icvikenvségét éskap-iM)lódj:iii;ik 1*1 c- nninKájúl>a.
liolilofiiiu vesszük tudomásul. tndluiolUi l>cszi\'ddhrn. hogy An-riii I\'iiuivcr :i román níp kí\'ilügv-niinis/iciv ítí jílrt n-AUink is kü-IüiiAmmi iiüszki1 iirrn. liou.v niiir Viin t\'nv (ilyun orsziÍR, nhoí n nőt flnnyjM ni<«;Uvsulllc, h<nrv ilyen ve/i\'Ui poszlrii lilllljnk, MMiigoz. tiill;i, i.c kell kupcMilódiil tíz M\\n.S/..m>k u crnlcuAris t\'vlic.,
•lúknl Ö tiniKpélyikiel kell lurUuii Meu kell vuW\'isiiunl il
y y
y iskoláját, viirró, foiü <v*. rii\'sz Iniifolyiiinokal kell szer. vozni Április II-én lesz uz MN-\\ DSz II koiign-sszusn. iimrlmi ul részi vevők lizezreirc számiliiiiíik; A .szövclsc\'g rendszeresen foglalkozik ;iz elesett gyermekek jó nlm lérjloNével és éjszakánkónt I>;t!ronázs-hölgyek fognak a rendesség támösialásával cirkálni ;i városhiin. hogy az erkölcsi lejtőre krrítll fiatalokat megmentsék. Nagy súlyt helyezett •¦eszedében a hatóságokkal cs a, lobbi nöoyesüleüekkel- való jó «\'s hyráti viszonyra. Az előadási, ü hallgatóság nasiy lolszésscl fi.. ííadta. Czvetko .\\f-ayda szép szavalata és a Himnusz elénck!ése> után Szabó Beneze Béláné bt-zárta a gy ülést.
^ rendőrség küldöttsége a miniszterelnöknél
Rijk Lisiló btllgyminitzter v#ie-tétéyel a demokratikui rendínég klldoUsif e felkereste Dinnyét Lajos mlnlssttrdnlkfit ét k«Ni5netet fejeit* ki axért a minkéért, amit a reni-•rtii fi|l«ixtéte él timanatlti étdekébin kifejtett. A mlnlsxttrelnOk mefkotiBitc «i IdvOiléit él a kSc tirusági tinik »eríbtn invujtotta ¦ belDgyl kormán; vti»t4ln»ÍT adott klianutttiktt.
•Iktrllt t ¦*• nVMrti UilMtitya
fejoiubaton ette tartatta ma* u MKP nagy faraanul attélyót, itufo-JaaiB majirtolt köiönaúft elt\'Ht. A mü-aor kwnolkwlfi »iáma Efrri Berta bűbájos dalai voltak. A többi m&-mok is nagy Bikert arattak. A rövid műsort tánc követte, amely hajnalin lartott. Ai MKP tancwtövén meB-K jelentek a polgármester. »\' határva-^K dászzáezloalj paraaeanoka, Bombay János oreiáfgry. kópvneií ve \' *ei a"f>zDP nöi szervoaeténok.
Gerencsér György beszélt a köztársaság évfordulóiénak Hrnieiélvén
N».al<iiii:z 6| » i
c\'nit ünn M>olt\' & Iwiniiiiilik Alui;\\»r KíA.\' fonnálli\'vnúüuU iiii\'itKxlik
évfoi-dtilrtjAt. A na^vKüabtuiii ünnop-»é«oi a Vhix»í Síinháxhiin rondox-t^k f* Kwit í-ottok azon h vúroH, ,a tiHitok, a kiiíinkV.mc\'myok, iiz uury-
bü\'olcK képvútoli5i.
_ Az ünneiisésüt llavkk\'r Jánoa, u Nomzoti Bizotteáar cln">k; nyitott* meg rövid boszóddol, amolylwunu\'l-tatt« a M;i!r\\»r Ki ütársas.\'tgot. A mesrnyitó után a MAUKT >Jó szo-it)n(<sét;< Dalköro u Himnuszt éno-l;olto ol, majd Kotlúly Zoltíin foldol-aozáíában o!őadt-i Ady Endre: Pel-sziVIIott a i>áva c. költomónyót. Az énekkait Enso János vezényelte. Ez-után eírv szavalat küvotkoz\'ítt: Ntury Józwf V111. triiiináziumi tanuló Petőfi: Respublica c. forradalmi költeményét mondta el.
Ezután került sor az ünnopi bo-szűdre, amelyet Cioroncsér György orszúgjíj-ülési képviselő mondott.
— A centonár:s óv ünnotitiéssoro-zatál-.an mintegy nvitáiivkéiit lép bo fohriiár ol*3j«, a Magvar KőztáTaa-sác ünno|» — mondotta \'Geren.-esér Gvörto\'. — Ezon a najon »zo-reííttcí gondolunk Kossuthra, Táu-(Bicsi\'a és Putőfiro, okik az ols<5 Magyar Köztársaság mejjfalkotúi voltak. \'
lieswido tovúblii fol\\-a:náii azt fei-tp^i\'ttc, hoify az olmult nx^wl «•• ziulbua iiiennyjiw oltorzit/itták az ol-ní Mty^at\' Kiiztiir»uüáii \\o/ tó ulak-jait, nkikot víU\'-zköU^ii, iv.^nizoticit-KodA figuráknak akartak b\'úlliUktii. Mu inát- neonban tiajstáb.m vívunk tiy.nl, ho,\'v o/ok viiliinvMiiivicflIhiik-clkü torra Inlmtimk volluli,
a kűztiii»ii»A;íi áll unfonni \\M óa nnnnk l\'nyojp\'r^l ijo!<>nV tu», hoirv \'» X\'"\'X-oüona\'woi uiiudlir viilwai arkülr«tclon <\'u< ihI ínWlon lUlamfor-múnak mnn<lják.
ldiviriou in mnnilók\'-« tt » tnúito-dik .Ma^vixr Küüt<irH:u)>ui>)l ó« uz azt k(>vot<\'> fusie/.U rondnaíiről i^, a>uai>ot királyiiólküli kirAlvHáifiiak, istoncskodó kepmutatúk ¦<*>\' uödmo-tieekodn noma.fcryilkosok utalm&iiHk nevoaott.
lt>Ȓi\'-li.
A miiiiiiüiii rimául iiiiatxJik vi nak kuli \'It ¦Ijfoinb, ^\'ilúll (i •i.MVM\'r Uyiruy ll< ii)OK»l!iktilhiuu«on ii\' l»r\'-iiltt\'lik ^1 a^\'.\\<ir ív Zlúi!t,i»A$(. Y,/, ü k\'¦¦«luriiasún iniiidcnlva n% clsö kn-i-ini.-usái,\' lwi\'.;M>n:íunui]Uik folytiktú-jtt. műit un sc-in bizanyit Joliban, urnt hí. hojty aniit sziiz óyvol ozc-luii nem sikei ült moi;vui(i8itani. tizt fiaiul küztHis»sávrniik mai a U\'-kt-ilív-nu. nu^valósitotta. Káú
ino:r\\\'klúsitania nzt a Dunai Konföderációt, amit Kossuth csak nu.>K-álmodoH. Azok a né[»k, arno!.\\ ^-knt i\'vtizodokon át ocytaás ellen uszi-íuttak csak azOrt, hogy no vjiíyú-k eszre országaik bolsá bajait, ma kéz a kézben öíyniás molL-tt állnak ,<s úpitik országaikat.
A továbbiakban arról löszéit, lio<iy a köztársaság línvcjja ugj\'un domokratikus szollomot kivan m<^, a fasizmus azonban uélia m-\'-gis na-jíyon jól össze tudja e<jf\\ozt:tm cél-kitüzé>seit a köztársaság fo^aímávaí. Az olyan köztársaságban — mondotta — ahol a tőke uraJkixlik, ott a zsíirnoksúi;, á inunkáaol; elnyomása van hatalmon és az a köztár-i-asáíí i-pi»n olyan t.>lbns»S?t> R né[>-nok, mini a királyság.
Háro\'iL óve víhszüI; dpi-o a hala-Ián fáklyáját - rguulotta luyzó-i\\t> vítíi\'n tlonnncnúi-Tiy.ipí>. ¦ - A Tildy /.oltón köitánuwíci ülnökünk hulyfuik Komutli RajoA tábni\'iítian, zÚKdnju aliiU van. b\'a m. ut az o.\'\\oti>\'n, a\'iK-lv u f"U\'inolkcdó(t|ioi, a líaxda^; i\'h lio!<lo(f Miii;\\a\'\'ois/áchi>/ \\«».<t, aiu\'lylKMi a (fiizduumu; & a lÚrf nnsi mái- » n(1-|x\'\'.i
Í
.ny
Iíi\'mivIhoIÚ ülllUlpi llOSZM,\' Ulúti
nóliHiiv niUioi\'RiAm korúit i\'li\'mdi\'ut-m. lior.ia (l,v.\'iji;v n > Itul-xtxoluu -fol-,«lMlw<UiliMtii>\' ci, láncot, mtit\'itta 1m, majd pk.v lionviVl lkmjámín lii\'uiilci: Kiiítiii»aiátr ünnouóin i-. költcmí1-nyi\'-t inomltn ol. Kxutt\'in a .MAOKT Zí\'iH\'kttia Kodály Zuluin: fláry Já-no« c. (laljáU\'kHliúI ii k^zzoni\'-t ját-Bisottu cl nagyon s/i\'jwn. A b;-ni(ó-•f\'iass finnéi isui: " Hüósiattil éri »6-fcot, a:.i; lyvt a MAOHT dalárda adott elő.\'
1 SzIT a munkásifjusáa egysége nellett
rj tartotta a szaks^Mvoz ti ifjúsági 1*nacs za!ainegjűí t-gozat" ös8zvesotú6ógi üUisót, anielyon azokat a te >ndőkat tárg\\-alták 41104;, amely nairyobb konvorot, és jobb életet jok>ut majd a dolgozó ifjúságnak.
Az ülést Kozma István a Szakmaközi Választmány elnöko njitot-ta nieg. majd Skvorcz Feitsnc a SzIT mo:*yei titkára tai-totta rnsg >>olitikai reszámolóját. Skvurcz Ferenc többok kiizött a kövc-tkozőket mondotta: . «
Termószetas, hogy azok a i-enk-ciós erók, amolsok 1945-bt.\'n nu;^-bujt*k, újra olólönni iijyokoznok éfl ismút katasztrófába szörotnúk .sodorni a niOiiN-ar fiata\'okat. Mi nzor-vezott ifjunáifi dotgozúk iuiii nyűg-Bink bele,
én mmimis irinkkt\' Karco\'unjf, hofu atm a» u.\'o» huladjunk tovább ft viiU a ifj
j
U; a magyar ifjú-ji 1945-b§n a fel. udn tiifii *Undul-htnk, A ftlm\'/alu\'ét írUortn-lábon t* <vo»t a: eUtéjtrcUi, pmHyét néhdny t»omt.(ioi d-Iámban tilnriitt it tlúit
t
iffutdft éMtrwettt a!a
Ea ai afo-aém táborba yhIó tö-morülót » politikai erítónvvtík alakulása folytán nem íikerült telié* Bgúsiében.\' A SílT-nek épen u 1 oálja ifjuBijtpolitikai Tonatkotétban, hop- ai üaemekben és irodákban dolgoso fiatalságot a r&zére íce-tBrméeieteaebb íserrozotbem, a Szak-
szervezet K-n bunöiits-J, C* isjy O4TV-s\'-peson harcoljon a doUiozó fiatalok mlitikai nevoléeéért és ^fcjtszinvona-lának felemeléséért.
A továbbiakban a követkozókat mondta:
Xekünk l>c kel\' lálnu:>k, hogy az etysé;/ mei/tercmtisi\' cl,\\tion-lostáffu, mert a dcmókrá)ikux ifjusiji szerveset-ken /ur..ilri-veliá amögöt/t, olyan erői- Irs-íe\'ődnek, amc\'yck ugrásra készen á\'.\'aiak a dcmokrícával ét a demokratikus ifjv*ággnlizemben.
Ezon reakciós erók ifjúsági vd-na\'on is utnanazt it |x>litikút folv-tatták oh folytatják, amelyet a "najryi\'olitikábnn*, hol ni ejryik ifju-tagi seotTozotbx-n, hogy a máaik-l«n \\í"j»ik ttknamnnkujukut. Például az utóbbi iilTibon a Pfoiffor \\áií ifjuw\'vjfi Hoi\'Vt\'i vaili\'vsoH joltia-vaknt haiiROftiltva, ifntiko/.tok niotz táni»:lni u domoki-iitikuH ifj
/.« l.d tliO\'."nÜHk1 hogy mi iiwak*.tnvteli iljutági wtrtik »*nk t !* leinmiképp-n trm oka dútyowiink mtg, va latinakgyi\\-kor\'d dm, rlú afrikai a.i ifjúié-gi ttci-vextickri, amé/t,*\'; a valuta vritgye a alt idmadnak ránk, hogi/ cétjaika\' e\'érhttiék, vittmi kit< utatrttnunt: ét \'ztt keU törnünk.
Ez a roftkeios ordceoijort i»m átallja a füldilatti munkát aem 6b kOlönösképen i^kszik behatolni a mi rétegünkbe ii. Ee a harc,, amely-
ítbtuAr
Imi a S*lT-iwk t\'-lon koll jmniit, d* 04 nnin <v>»wrü\'ii inaff>ur vunivt-koiH«u, haiiam miin»t>tkA»i vi>)Mim \'albán i» folyik. A lx\'k" i-i-ni kui-\'loiiok a inijoriiiliimuH fíitót lioivoi a* ifiMnáifi ronnton in.
Hkvoroi \'¦\'•M\'-\'iic hi\'ííWc ntnn. a/ uuívmotóikVi uü\'w a kövotk¦•*<" ha-tárocat! juui»lntot foutitu el.
1.) A tanoiu-Wivúm níonjiuli ol-
UÍKHÚt.
2.) A S«IT /alimie^yci motgal-inniiak intoiiíiv.\'bb ízcrvc^A-t.
8.\\ A M10T létrehozása dél Za-la:i.04.v.\'\'l»a Nagykanizsa R?ékl)o!lyt)i. 4.) A SzIT egyiútfbóiiUtkat >zon-4n»r elt/ivolitani a mozgalomlMJl.
5.) 30 ta-ru bciiió;! felállitását a« i\'dIi lSIh
Moszkva az u]JáépUlő Magyarországról
A mowkvai rádió „A demokratikus M iLyarorgzág ujjáépQI«s«" timl elöacfiiioan rámutatott arra, hogy Magyarország íletíbtn » két utelsé év, különösen a mait év, nagy vál-toiáiokal hozott politikai és gazda-íági tíren. Részletetea vázolta a Magyarcrezágun «iéit saida^ágl ered-ménytket, majd igy folytatta:
Ax uj M*gyaror«»ágon elért gai* dasági eredmények világosan mutatják, hogy milyen alaptalaa Truman elnöknek ai a kijeitntét*. hogy a ktlíteurípii népik képttlanek gazda-láfukat amerikai it|ltié| nilkflt limit f.lf»!t»nl.
Magyarorstég újjáépítési siktrtl épen azon multak, hogy nem toll hajtanáé a Marshall ttrv résttsévé vdlnl, következetesen ilháritotta magától, hogy az. angol-amerikai imptrtaHimu* réizttetfjévé váljék 1 ti nyitotta meg ax utat a némtet gatdaaúgintk mlnitn térin való kl/fjltsztéu fiié.
Egy matlk elOkdátbin ¦ migytr-•rt>áf(l politikai váltósatok |cl«ntö-légévil foglalkozik «s megállapította, hogy * végrehajtóit demokratikus váltoiiíok nagy átalakító hatáisal voltak Magyarország baráti kaae«o-lataira ¦» péniOgyi helyzak\'r*.
RÁDIÓMŰSOR
^ Kfidd, Ubruár S.
B-.idiptst I. 8.30 Piliuádlé. 7.00 !iiic\'<. 7.30 UrieliU vallisoi ülóri. 8,00 RtgEtll xene. 9.00 Heti zenél kalendtrlum. 9.4S Keringők. 10.0J Hírek. 12.00 Hinngszó, hlrekr U. 15 Hangszeruólók. 12.45 Vláiki hittűi. 13.C0 A hérl etytMet jiuzik. 14.00 Hírek. 14 10 A rólsko\'.ások KamfTakóius* énekel. H.45 StSveikeieti ncgyedóri. 15.00 Ridlóisk.li. I6.C0 Besiélgeléi\'Bolöni Gyftlggvel, ¦ Biuragirttn nagydíjjal kitüntetett iróvil. 16 10 Soíitakovlci: IX. jilratőnli. 17.00 Hireí. 17 10 Hidilosoly híradó és VQrSskercut kOxlesiények. 18.00 Könnyű icne orgonán. 18.4S Piriül )egy-lettk. 1900 Cigénvatnc. 19.30 Hingleme-itk. 19 40 Mollere\': Ziugorl. Köiretités 1 Mtdích Szlnhiiból 20 35 Hlrtk, >p*rt-hlrek. 22.30 Hlrtk 23.00 A medern xene kedvtl&lick. 24.00 Hírek.
Budiput IL 17.00 Tá ettne. 11.00 Hírek. 18.05 Vtlághliadó. 18.20 Ztaekari miulkt. 1920 Ahol a pártul oép mulat, partul riport. 19.40 Hi-|M hindi 30.00 Kflnnjl muiilka. 20.30 A Rtdtd Subidtfytttnit. 2I.0Q Hlr*. 21.IS Tincuiit. 13.1* Han|-Itmtiak.
laipakeló* gjröcfiaanlr
Cebr. i-*n lár. P«-ut 8.
VÁROSI MOZI
Héttőtől-Maráati
Légbölk&pstt vMegény
Aaaarlkal láa«a« tűm
HÍRADÓI
¦Mftdaaok 1 HétNta 3, i, 7,» ftrakar, ka4dan *> Mardaa S éa T órakor.ZALA
SzaU-asils Árpád nagy bssitoe
a Köztársaság kikiáltásának
évftraulojái
i«m lohotoljraa írüM lantaiaU, aki
mtiot a múlt vlsuaiértatben A Magyar KtUtársaiág kikiáltásánál, manodlk tvfoiduléja alkalmából az Operabálban díszelőadás volt, .laselyen megjelentek a politikai és egyesületi élet Budapsstfn tartózkodó öiszes kéovnelSi, a kormány tagjai a köztársasági elnökkel ai élen. ,
Az fianepi bessédet Sukasiti Árpád miniszterelaökhelyettes mondta, ¦int az Országos Nemzet! Bizottság elnöke. Visszatekintett a két Magyar Köztársaság harcaira és mtgállapi-tolia. hogy »i elmúlt két esztendő arra iatett" bennünket, hogy tanal-iank az elsí - Magyar Köztársaság tragédiájából és ne ismételjük meg annak tévedései!. A Magyar Köztársaság dóntóesatit nyert, amikor megvalósitettt a filére/»rm»t és e feudális közép-. ker miitdea m*r*d*tinydi szétzuzt* és esapatait szétszérta
Ne-r lehet ma még c\'yan firOlt fantaszta, aki hihet abbtn, hogy at elmúlt idők vissza térhetnek. Ma-gyarerszág következetesen halad az épit* demokrácia uiján és a földi javakból a köztársaság ecyr# többet at azoknak, akik suiikájukkal épi-tik, szeretetükkel ápoljak, áldow-tukkal segítik és védik a köztársaságot. De egyre kevesebb éleilehe-tőséget ad azoknak, akik a kSitS küzdelemből kivonják magukat. A 10 milliós magyarság nem állszlgt-telten, hanem a teltvérnépek barátságától megerősítve a uovetséges népekkel tgytltt építi a béke és biztonság világát. KSuönettel és hálával fordul a magyar nép az eorópil népek »zabidtágának nagy harcosa, a Siov|emnlé falé és kegyelettől gondo U\'.k azokra a hőseire, akik a aai szabadságunkért és kBitárusá-guakért áldozták életSket. Msgálla-pitotta a mlnlszlerelnökselyettei.iogy mig a neocetközi interialisták és nagytlkés elleoforradalsaárok dol-iárnl és atorapolltikával fenyegetik a vi ág békéjét, addig as újjáépítés kacosai, a szervezet magyar leari munkások, a magyar föld dolgozói, és a haladó emberiség legjobbjai épitik a béke, stabadság U bitton-sag vi\'á^^t.
iiudaicsT mj^j t^tkes\'jAhtifc\'t unne-ivíto a krzt«rsasttg kikiákásának má-iodik évfordulóját. Az ünneusógsk már szombaton eete mecJÍozoódtek". Az ifiusáir fákfvás menetben "yonult a knztárfiasási elnök palotáis elé. Az operaházi diszelóadás után a kí>ztár-tteági elnök rendezett nagyszabású foctulást » magyar politikai, gazda-•é»i és müvósieti étet kiválóságai Háináre.. \'
Ifi /tlftürh meg, a hivatalos közláraatAoi üuntpélyen e\'Stzör o niagynr ha\'oltkvi egyhfa Jeép-
Ah ünjifljjéiyrül a niosi&kvai rádió i« me>„\'oml«\'jLeíett. lanwrtettiB azo-kar az eredményeket, éa változásokat, nmolyok a mag\\»r kiiztársasáfi; két •\'¦vében történtek ,\\» iamortette azt u nairyszabáiiu iijjáépitési munkát, amolyot Magyarortzág folytat" ée amelynek kczdeményoEfiie a Ma-gye i Kommunista Párt rjít.
Puskin o Szovjetunió kövoto to-rábbitotta u kőztársAsagi elnöknek tívemiknek a Ssorjetunió legfelsőbb tanácsa elnökének ^viratát, amely, ben ikivörletét fejezte ki éa legjobb kívánságait tolmácsolta a Jfajgyar Köztársaság kikiált.ieának maeodüc évfordulója alkalmából.
FIGYELEM ! A Zalának Hant hirdetéseket Deák-tér 10. sxám alá kérjük leadni. Telefon Si,
Sohneer László, a fasiszta
Ezt nem ml álliiJHk, hanem a .Szocialista Fiatalok\' cimQ hetilap, ez év jaruár 24 i számában. A hetilap egy jegyzökönyvet közöl, ame yet 1947. október U-én Zalaegerszegsn a MADISz, a SzlM, a NISz megyei titkárainak értekezletén vették fel. A jegyzőkönyvet Pogány, SzlM városi titkár és a NISz megyei ritkára, Qsrék Sándor a MADISz megyei titkára, -Grajber István helyettes megyei titkár és if> Szabó József\' megyei MADISz szervező írták alá.
A jegyzőkönyvi)\'! kitönik, hagy Schneer Lászié, a Szociáldemakraia Ifjmági Mozgaioa zalamegyei titkára olyan beszédet tartott, amely páratlan a magyar mtnkásrnozgalom történetében.
A felszabadulás óU nejn hinnénk, hogy a iegbátrabb fd5ljit<is hasonló beszéddel mert volna eí">á!hii. Ebben a beszédben Schneer László olyan kijelentéseket tesz a\' Szovjetunió és annak vezetője, Sztálin generalisszimusz ellen, amely egymagában Is elegendő lemit, hogy Schneer László ellen a legsalyuitiibb váddal megindítsák az eljárást. Da nemcsak a Szovjetuniói, a magyar demokráciát I* oly súlyos támadásban része-
•iti, amely tuitesr. minden Imperialista angolszász hazug vádaskodáson. Többek kÖ2Ött kijelenti:
Magyarországon a szoetéldemo-kraták nincsenek biztonságban, mert az államvédelmi osztály a legjobb elvtársakat letartóztatja. Addig itt rend Mgysem les:, amig ők a belügyminisztériumban megfelelő pozi-oiót nem kapnak. Schnoer László ebben a beszédébe* sértő módos nyilatkozott a jugoszláv és a bolgár ifjúságról is.
A Zala nem tartotta szQkségesnek a felvett jegyzőkönyv szószerinti közlését, mert az olyan otsmánr és megdöbbentő hazugságokat tartalmaz Schneer Lászlé beszédéből, amely csak undort válthatna ki minden becsületes magyar emberből.
Mindezeket azért kivántuk nyilvánosságra hozni, mert biztos tudomásunk van arról, hogy Schneer László ma Budapesten egy nagy üzemben a Szociáldemokrata Piri vonalán helyezkedett el, ahol bizonyán tovább usilt a demokratikus államrend ellen. Kiváncsiak \\agvank, hogy az eljárást mikor toszik folyamatba e vtszedelntt fasinta uszító-val szénben.
Budapesten elfogtak így zalai gyilkost
Lo akarta nuroi a roadSrt, aki letartóitatta
Pépteken éjszaka Bács községben ismeretlen tettes meggyilkolta Szabi Károly 68 éves gazdálkodót. A gyilkos előbb- megizurkálta, majd •gyetlan vágással átmetsiette áldozata nyakát.
A rendfrtég rövid vizsgálat után pontos személyleirástkapottagyilkos-ról, a%i együtt mulatott a kocsmában áldozatával, együtt távoitak onnan, de azóta nem látták. A szomélyleirás alapján axoinal rádió-táviratban értesítették a gyilkosságról a budapesti főkapitányságot. A Nyugati-pályaudvaron lévő rendőri kirendeltség is megkapta és azt Hajnal Sándor őrmester vette fel.
Amikor ai őrmester a távirat vé-tsle után nemsokkal ssokásos ellenőrzi útját végeate a pályaudvaron, a másodoiitalyu\' váróteremben az egjik padon egy fiatalembert látott, akit — mintha isrngrt volna. Jobban megnézte s szundifáló fiatalembert ér hamarosan rájött, hogy alighanem a bácil gyilkossal akadt össze. Felkeltette a fiatalembert, aki Igazolta magát Zámbó Mihály 28 éves csáb-rsadekl fölműves volt. Csomagjában vértf ruhadarabokat taíált az ír-nosttr.
Ezután be akarta kísérni a pályaudvari órszebára. Egy sötét folyósén azonban Zámbó kést rántott elő és la akarta síurni a randőrőrmestert. Et azonbaa agy jólirányzort ökölcsapással leterltette a gyilkost. Zámbó bevallotta a gyilkosságot.
Ritka ¦ranylakodalom Llszón Ma tartja Liszó községben 50 éves háiassági évfordulóját Mihól-csfck István és Balogh Katalin aranylakodalmas házaspár, titkává az teszi az aranylakodalmat, hogy egyik fiuk ferencrendi azerzates és jelenleg székesfehérvári házfőnök, továbbá, hogy a ferences rendtartomány tartomáayi fJnCke, P. Burka Kalemen dr. maga végzi as aranylakodalmas áldást. Ebből az alkalomból dr. Bánása László, veszprémi megyéspQspök meleghangú levelet intéxett a jubiláns házaspárhoz, él püspöki állását kflldte,___________
Ha e«<e
Maori búi
a KommanUta Vart nagytermében
Kösgyülétl meghívó
A Nagykanliiai Koron tény Tártat Temetkeiétl Segélyt Bltrtoaltó Egyesület ezúton értetítl tagjait, hogy
folyó hó 12-én délután 3 órakor
XXVII. évi rttndtm közgyűlését.
Határozatképtelenség esetén ugyanott febr. hó 22-én d. u. 3 órakor, melyre ezúton hívja meg tagjait a Voietőtdg.
Tárgysoroiat: Elnöki txuimtló.
Ztriiáoidát, vigyonméfleg *t kOlUifretéi UtirgyillM.
hírek
Napirend:
Ftbruír 3, hadd. R6m. kit, BtlÉu pti-
p% ?r0Í BilÉ11- "I «ir6« •""•on.
1S19. N«mnlk6i! itaciailili konoriu. iiui Bimben,
1924, Wllron hiltla,
— A fsr««8»»»k tamplomábin
február masodikáA eate 6 úid8>« fényes ttnnepeétjak kndöttnBk a Ii<iJ-doKBácoe Baant SsOa bordesh jalenéae emlákérs. Bppm IcIb ewttmd<y<«, hog.r a csodélark* j történt b aaóta Ijourdn aa eetíav wlajr. hucsujiró helye. A loiirdíití űnnepraniok WIbó flfjjvét emaii íet-ru4r 2-án, 5-én éa 9-én a. Bmni Fsasne éraotkar En»e János karnagy reoénylésével. 8-in B Iram énekkar Bátz Aiajce nu reaénylésével ; 4-én Gorái h*» tnüné87, jáWácéTSví; Ö-ín a piariéte timnáaium ensJclau\'a Gaschig Istráa kxnrjsster voagnyléaével ; 7-én (,» 10-én b, ránsi kaicBkedetaü ísbjU érakkara Németh János Ic&nnater T»aénTk)téi>el éa 8-án » TMtő-qaar-t»tl mürészi játékával. Aa üimltt tónok* F. Kecskét Artila.
A Ju^>jar X6k Demokratikus SeöTOtsége február 3-án, kedden Dalé 8. órai kezdettel az iparoskor nagytermében »Petőfi« oaíyi rendea »z árvízkárosultak raegBagitéeére a> köT»tkozü műsorral : 1. Üdvözléa : Németh Láeslónó. 2. Jíaort-dalár-da. S. XIX. BEázíul kaiu\'.íhez. Szu-r«lju : Üungl László MADltiz me-(jyei titkár. 4. Canopi boszód : dr. Fillér I.áoeló kercakedeimi isk. tan. 5. Zenekari taám : Kacaóh Jfmos-vitéaéhóN S. Stsentnnihcr rógún. 8za-vejlja : Ztveonné. 7. Énokszóló : 0. Pék Anny. H. Iüuuruiavkép : bzikr*/ Forene kegyeoamui tanár. 9. Ének-aaólé: (\'\'. Pék Anny. lü. Talprn Mapyar. Saavalja: btolezer Kinil. 11. Maort-dalárda, ítobaket nem tartunk fenn, tnindonki m érkezés •orrendjólxin foglalja ol huls\'ét. 6m-rotettoi hír éa vár mindmkit, akinek az árvizkáro»ult»k üfrye scir-ftjrya, a Vttetttég
— Boripari munkáink
kedden érte 6 óakoi mttea jeienjianBk meg. Tirfr : KoihfcH> vmrrÁyiit iauiartetáe*. JJag^áti Vi\'eif: vét mindaaki hoaza magárai. Ti-
tUé
— Rozaonyi-utcal iskola auszkabálja A Rozgonyi utcai áll. állt. iskola
ez évben is -megrendezi hagyományos maszkabálját az Ipartesteiét székháiában. Február 9-én délután háromtól hétig fognak táncolni ai apróságok városunk legjobb cigányzenekarának muzsikájára. Oazdag bOfféról a jó Szüiflk gondoskodnak. A tombolán minden szám ayer. Be-lépídij felnőtteknek 2, tanalóknak 1 forint.
— A simnizium fanangi estkt
Szombaton eeto naqy\' érdeklódóa nyilvánult mof? a gimnázium VIII. o. mükedvelösárciajünak farsajici eetio iránt. Suppé: Boccaccio nyitányát hallottuk elóször-a gimnázium zenekarától. A miniatűr színpadi játék bájos weroplóiként ielentke*-tek a gimn. áitalanos iskolájának a növendékei. Két n&íryszorü táneazá-mot is találtunk a műsorban. Vae Oyfirgj1 raa^rvar tAnon, valamint Mft-iachorszky Eva fareangi fantáziája már komoly művészi teljeeitmény volt. Saller Ágnes kiaéi\'to a két táno-síámot, Karinthy romok bohózatát mutatták be a Vili. oeatálv mtt* kedroiíi nasry sikerről. A »Viaeza-kérem az isxiolapénzt« izoroplíi sok tapsot kaptak kitünó játékukért Papp Tamás, Siogváry Andor, Tóth Ernő, Joó Ferenc, Goiafi Zoltán, Hollós Gyula szerepelnek eredményesen a műsorban.\' Az est jó hangulatáért, valamint a jó reildf«óiért Román Béla gimnáziumi tanárt dicsérjük. KNXZALA
IMS. február S.
MKP hírek
— Hslyesbités
A MAORT MKP üzemi pártixer-yettt közli, hogy Várnai Károly nem volt MKP tag ét igy tévestn lelt kCöl a kizárás. A Vezetőség.
Ittt vármeflye II. sz. Igazoló Bízott saga, Nagykinlzta
HIRDETMÉNY
A 10.0ÜO..1Ö47. Korm. ¦«. rande-Jpi alftpjiin kiizhirró teszem, houy ¦BRi aráinu rendelet értőimúhén aláirtott /AÍ«.T4rmegy6i II. hí. Igazoló üiKiilsáü l(J-lr< utí február ho í*— 10 -12-án d.u.-án 16 órakor az •Jább iiDT.\'wttck ü^yéban tiizütt ki túrsrval&at. \'
Február hó 9/ j
özv. I fejér f :oncné szabó inea-»r, Nagykanizsa, Petőfi u. 42. sz. IlJés .Mihály fuvaros, Nagy kin inra, Somogyi liola ii. 21. ViyjLá József, bóreutos, N\'ag)kan;sí3jj, Ki$ 15. u. 3R. 8Z. Yaskn Józwfni:, haztartáfl-l»ii, Nagykanizsa, Ady K. u. 58. az. Varga liizella, pénztáritok, Xagy kaniísa, Saemerj u. 4. Zalán An-nm., Ihidapest, IV. Magyar u. V8. I. em. 11. sz. Csarti István bádogos-m^toi-, Nagykanizsa, Hákóczi u. 48., az. Szabó letTiiiij nontos-mószaros ¦Bjjéd, Masyarszcfttniiklós, Paizs Janón, szolja fostó és mázoló aggód, Nagykanizsa, Yurasdi u. 3,\'b, .Antai Fíóriáji, asztalos, Xa^ykaiíizí*. To-leki u. II sz.
Február hó 10.
Dabíiti Lajos, yolt JIAOKT szellemi ni. -Nagykanizsa, I)óz8a Qy. u. 41. sz. Horváth Istráii, fakoros-tedó, Zalaapáti, Klupjcr Gusztáv, •zijgyárló jiiB8t.»r, Nagykanizsa, rj\\.. leki u. 28. Ambrózi (l\'etormanu) J.óz9efné, háziartb. Nagykanizsa, Eöt Tóé tér 18. gz. Szeben\'i Sándoníé, Koksz, irodavezető, Nagykanizsa, Fő u. 17. sz. ázantner András, asztalos, Szeletnek, Szt. István u. 24. Winkler Endre, gépkocsivezető, Nagykanizsa, Ady h. u. 58/b, Fü-aesi (Kolkmann,) üyula, kis. munkaerő, Uánokszontjryürgy, Kútfalvi (Kuaorán) Elma, fors;. adúhiv. kis. öij. Najíykanizsa, Dózsa u. 55 az. Vnr::a In\'.n, /.alasámzec.
Február hó 12.
Cziboly Feroncné, háztartásbeli, Nagykanizsa, Kő u. 8. Kauím»nn Józsa, cukrász, Nagykanizsa, Fő u. S, Uócza Gyürgy, füldm. volt hon-Tédtürzsőrmestyr, Ma^avszerdalijiv Pölöakei János, tanító, Komárváros, JBorsfai Géza, beosztott tanár, "Nagykanizsa, Sugár u. 6. sz. Cseri Kor-nólia, tanítónő, \'Xajo\'l&nizs*, Sugár u. 9. Müller Sámuoí, korpskodő, öarabonc, Zaol>e Józasf, iogvzőgva-kornok, Zalaszentjükab, Kufek Tetemé, liáztartb. .MurakeiiMztur, Haj-mási Istrán, földművé, GolBe«ziget.
Felhívom a lakosságot, hogy mind a/ok, akik fentebb felsorolt személyek olyan magatartásáról tudnak, •mely a m&gymr nép érdekeit sértette vagy sérti, azt és ae erre vonatkozó bizonyítékait nálam szobán ragy írásban haladéktalanul jelentse be.
Figyelmeztetem a bejelentőket •rra, n»gy a bejelentéseket a bizottság csak akkor veheti figyelembe, b* a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
Szeméiyee bejelentés mindennap\' délután 16—19- óráig Törvényház I. emelet 38 bj.\'¦szobában megtehető
Nagykanizsa, 1948. január 80.
Cziboly\'Ferenc s. k. ig. biz. elnök
Vasárnapi sporteredményak
Vasai— *ustrla 4:2 (3:1) MTK-CFR 3:0(1:0) Bud»peatVó «koivivat 8:8.
Kiadó « vároj bellerOlttín egy mgyobb helyisig múhdviiek vagy-raktimik. Bdrek-bet Schlesi, Sugir-ut urok.
A koatárremleletrő!, a Miikilt iparotok joii tielyzt.írtl és az ipar-reviziorél biszéltek íz ípartestlleti jeiyzők tliá
A közelmúltban p
tanfolynjn volt az or>zá«ba[i mii-ködö "ipartestült-iek vezetőjegj--y.ői számúra A rövid tanfolyu-inon országosliirü szakelüiitlók m, uapjalnkhan legtöbbet emtege-lel ipari, küzigiizgalási, anyaggazdálkodási árkalkulációs, ítb. k.rdó-ekkci l\'oglalko/.luk.
A iiaKv-kanizwi i\'-s ján\\si Ipar. k\'stülck\'t ozen a tuiifülyatnuii Viola Lajos vezeti) jog\\-ző kt?p-visclk\', aki az utt tapasztaltak-ról a Icfjnap mf((tAi\'lolt elöljáró, sági iilésen szúinolt hí1, líuue\'u kapcsán munkatársunk rövid lieszOlgelést folytatott Violu Lajossal, aki a következő fclvilágo. süást aula:
- A háromnapos tanfolyamon annyi és olyan érdekes előadás hangzott el, hogy azokról röviden csak nagyon nehezen je-liet beszámolni Valamennyieiö-ucló olyan ki\'rdésckkel foglalkozóit, amelyek minden kisiparusi. erdekeinek.
- Az előadók nagy ItTft szen-tellek az uj kontárivndcletiiekéü c/.zel a legkimteritöbben dr. Si-peki (it\'za ipariigyi niiinsrteri tanácsos foglalkozott. Fcllüvla a figyelmei arra, — és ez már sok vitára adott alkalmat - hogy sem a város, sem- az állam nem, lelépne! kisipari mühelyeket-Házilagos munka cimén is csak akkor dolgoztathatnak, ha a
munkákat tparjogositvánnyal rendelkező iparosoknak akják ki akik azonban sem az államinál, sem a várossal nem lehetnek szolgai viszonyban.
— A Csehszlovákiából mene. kült ipnrospk iparjogi helyzetére vonatkozóan is érdekei meg. állapítás hangzott cl. A képesítésnél ugyanis minden esctieni be kell számítani az ottani szolgálati időt.
- Érdekes előadási tartott u tervhivatal kiküldöttje is, aki az ipar szerepéről beszélt a hároméves terv keretében. Kijelentett hogy a terv keretében lej?első-sor\'ian a nagyipart fejlesztik, majd a középipar fejlődéséről gondoskodnak államilat?. A kis. ipar felemelése csak hannadsor-han következik. Fontos dolognak! tartják az ipari dolgozót clet-szinvonalának emelését, aini csak akkor érhető cl teljesen, ha ipari vonalon nagy fejlődést mulat fel az ország.
- Az iparrevizióra vonatkozóan az egyik előadó kijelentel-le. hogy rövidesen sor bérül » kisipari revízióra is.
- Az egész tanfolyam és minden előadása nagyon éríékes volt Mindezekből azt a végső következtetést vontam 1*. hogv a tanfolyamon elhangzottak mcL valósulásuk esetén a kisiparosság javát szolgálják
Sportrovat
Biztosan győztek a Maort boxolól
Maort—Kííszei? il:5
Szépszámú kö/Ant:&je\'enlé.é Iwn folyt le a MAORT\'-Kőszegi meghívásos ökölvívó m.\'rközés Az egyes versenyzők mérkőzései élvezeles küzdelmei hozlak és a közönség lelkesen szurkolt a ha. 7-ai fiuk KVözelineüTl. l\'ontosaa 11 órakor kezdődőit a verseny melyei két iljusági pár mérkö-z,ése vezetet l l>c. A verseny részletei eredményei a küvüHcczük voltak: i
Magyar -Csertő (bemutató). Az ügyewbb Csertő kiszurkalju ellenfelét. Megérdemelten gjöz.
Horváth—Szíjártó (témualó; Kevés l>ox. sok verekedés. Szi-járlót a második ménéiben erösi vérzés miiill leléplctik. Győz;. Horváth. Metlgyes III.—Samu. A*, fiatal Samu ekő inérközéséní ügj\'eseu veri vissza nehezebb ellenfele támadásait. Medgyes IJI. technikás ütéseil. Samu kcres/.t. ütésiekkel veri vissza. A harmadik menetben Samu fölényben, van ,,és megérdemel Len harcolja ki a döntetlent. 1:1. \'
Medgyes II.—Pápai. Váltako. zó támadások. Mindkét oldalról hatalmas ütésváltás folyik. A harmadik amenetben Pápai fölénybe kerül és megérdemelten győz 3:1. ¦
Ipsils-Rácz. A fiatal kőszegi vjer.senyzőben kemény ellenfélre tSlál Ráez. A MAORT - üdvöske? je* szokott • küzdehnodorában már az első menetben roggyantá) vefi Ipsitcset. A második merjeU ben /ig földre kerül. Ipsití azonban hősiesen küzd sőtnagv akarással küzdve egy-két tárnak dást is v*gez. Pontozással .gyöi Rácz. 5"1 a MAORT javéra
Ipsits II.—Bedő.. A nyugodtabb és jobb Ipsits lőbWszörmeg-.
sorozza ellenfelél .V második, menetben I3«dü kissé feljón, de, egy gyomorütí-slől rftegroggj\'an. Megérdemelueu győz Ipsits 5:3-Javítottak a kőszegiek
Medgyes I.-Birkás. A kanizsai fiu támad, de lranvarosaní feljön Mcdgyvs I. is. A második: menetben egyforma örök küzdelme folyik. A harmadik menell«ni enyhe pontfölényre lesz szert. Birkás és tisztább ütéseivel gy^5z. 7:;j a-MAORT javára.. ,
Horváth—Fekete. A villámgyors Fekete e^yik óriási ülésé, tői Horváth már az első mencU ben megszédül. Fekete a második menetben is több nagy ütést, visz/be,de faf<\'jü ellenfele kitűnően állja. A végig nagyiramu élvezetes mérkőzést n-e^éfdemi-1-ten nyeri Fekete 9:^. Mír győzött a MAORT.
Énekes—Gödinek. Az első" menetben íölényeíietn győz a rutino4 sabb Énekes fiatal\'ellenfele el-l len 9:5. \' l
Négyesi—Sy>o.s. Ez u mérkö. zés csak pár. percig tart. NagyJ ütésváltás után, Sípos egyik ho-: rog ütésétől Négyesit kiszámolják 11:5. ______ h
Olimpiai híradó
St. Moriteban pinteken délután keidídick meg az olimpiai Játékok a \' jégkorongtornával. A |éghokki torna körül mint Ismeretes nagy botrány folyt le. hogy az USA színeit az AHA vagy az AAU képviselje. A NOB ?x AHA, a jégkorong-szOvetség pedig az AAU nevezését fogadta el. Hossxas vitatkozás után VégOlis törölték az olimpiai számok kozOl a jéghokkit és ezt a verseny-tzámot csak világbajnokságnak te-ItlBtik. Ebben a számban egyébként magyar csapat nem indult.
Siombaton reggel i 18 km-essi-futással f«l;Utodtik ai ollraput verwnyeJr. Ebben a Hámban mir magyar vtrsenyzök Is elindultak. V magyar (luk számára szokatlan pályán Harangvölgy! 30., Berták 2& helyen végeztek. Olimpiai bajnokságot a svéd Llndström nyerte, akinek „civilben" a foglalkozása favágó. Ezt a versenyszámot egyébként a svédek nagy félénnyel nyerték.
A sífutással egyldöben kezdték meg a bobversenyt, melynek az előfutamait bonyolították.
Délután kezdődtek meg a gyors-* korcsolyázó versenyek. Az 500 méteres futásban az amerikaiak és tx északlak titán a magyar Kilián végzett a legjobban, aki a 44.8 as ki-tQno idejével csak 14.-lk lett K tlbbiek, Pajor 22., Elekft 14., Rítt-kay 37. helyei végeztek. 300 méteren egyébként az olimpiil bajnokságot a norvíg Helgensen nyerte meg 43.1 mp-es szédületes uj olimpiai rekorddal. .
Vasárqap reggel ai 5000 méteres gyorskorcsolyáié bajnokság került lebonyolításra. A Magyarok közQi Pajor végzett a legjobba*. Az északi futók mögött 8 55.2 es idírel tize dik Utt. Ruttkay 13., Elekfi 29. és-Ladányi 35. helyuést ért el. Az \' olimpiai bajnokságot a norvég Níag-ley nytrte 8:20.4 es idővel.
Fölónyssen győzött a MAORT
MAORT-ZVSE 13:0 (6:0) Mintegy háromnegyed órás késéssel kezdték el a mérköiést, amelyet szépszárcu kStinség nézett végig. A buci végig a MAORT ha talxas fölénye jegyébe« folyt le. Kár h»gy ezt a «agy eredményt nem a végig teljes csapattal kQzdö eger-tzegiek ellen érték. A MAORT a sok gól ellenére sem mutatott meggyőző formát és a vasárnapi rangadóig sok csisxolnlvalója van a csapaton Cí«pkay mesternek, ha jövft vasárnap győzni akarnak a Vasút ellen.
A mérkőzésre a két egOttes igy állt fel. MAORT: Vajda—Németh, Millei-Szabó, Héjjá. Nagy—Polin-ger, Lázár, Kovács, Téli, Vojnevlch. ZVSE: Horváth—Montág, Pítlöp— Szijjártó, Dombay II., Loppert-Qréf, Perlaki, Nádasi, Dombay I., Láng. A mérkőzés legnagyobb részét a MAORT csatárainak támadásai é» a zalaegerszegiek védekezései jellemeitek. Horváthot a ZVSE kapusát egy •sszecsas\'ás «tán porclevállásal megsérült és a kórházba vitték. A ¦ásodik féiidöben Fülöp is sérülést szenveiitt. A gólokat a nagysíerQ Téli 6, Poünger 4, Kovács 2, és Kapornokl lőtték. A csapatból Téli, Poiioger, Nagy, Héjjá és Németh vannak máris nagy formában.
Nagy meglepetések a Tótéban
EMTK-Giigyár 5:0 ERSO—Postás 0: 1 MOQÜRT-Drasche 2: 3 Qani—M. Acil 2 : 2 Hl.kír.—Előre 0 : 2 MÉMOSz—Hitelbank 2 :1 KTK-BEAC 1:0 ZHAC—KPSE 1 : 0 FSE—Hus«S 1 : 8 PVSK—Dlnamé 3 :2 Derby—Woles elmaradt Kistext-MAFC 7: 3 BtacVb.—Sttoderlapd 4:3
ZALA demokratikus politikai napilai Sterkcntl: Benc»e JenC föszerkentö Dk r* Itt
knáuérf ttM tmmn kmt Tahtasi H
Mjomalof. o „K»xg8ií»«*9! R. T. Htaj-H«nli.««\' nyomd4|4b«n, Hfag^rtlnii
Nyomáéért telel: Zal>f Karolj.JL3< évtttytra *6 Mim.
Nfttykanittt, 194a Ubruár 4. szerda
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, nyugatról lelhö-átvonulások, néhány helyen kisebb eső, éjszakai gyenge talajmenti fagy. A nappali hőmérséklet alig változik.
Az elmúlt 24 óra külpolitikai eseményei
ujabb otósí-vel járt. Ez is hoMzony itatta, hofry ezekWl az inU\'jikodésekből közvetlenül csak a/, ameribu naRytnkéaaknGk van haszna. A szabad devizapiacon, amely hétfőn mindössze 45 (ércig \'-olt nyitva, a doHúr árfolyama a meghatározott 214 frankról 311 frankra emelkedett. Ugyanakkor Páriában a dollárral esryütt 45 százalékkal emel-lio.\'loit a hus ára.
e
___________ __ . _^„_. . A kpztársasáK kikiáttáeának máso-
!en O\'aszoi-Bzá^úrt. A kormányban I dik évfordulóját a külföldi magyarok
Olatzormáfl
Az o\'-asz doaiokratikub nópi mii:- i vonal á\'hvndó iif>vekodúa2 mutatja, hOjiy a/ olasz rn\'i>iick Qgyre szélt}- : ieí>b tómofjoi fordulnak o"í d<J íltis- j peri !iiiiij\'«ztt?ncliniknek az amoriksu ; imifiia istákat táiuogató politikiüú- i tóJ. l)e Uaa[)ori párjjanai, a Ko- i í^ztAnv\' *))omokr8ta Pártnak több ,
Truüiós.\'m- • tagja bejoljntElte, h^y ;
¦cX. is a rárt jel->ntós í^éfizórol 0^>utt !
e,\'yüit akarn-ik hajcoini a nópi ai\'c- 1
ri\'i:a!lal a domokratikus és
^ y
cvszirovű köztársasági párt egy cso-rsnija uj j\'-ártot >!akitótt L? csat\'ft-ioiciil a demokratikus népi íutto-na\'hoz. Németomái;
mfig.
Ki^nciaorseápban a dcmokiatikus ii\'i«!O"ait>k fZt"»TOtsik<c nendozett Pária «3/yik loffnajr.yobb hanírvorsanytorme-líin nairysikofü ünrjRpsóget, amtljtaj tok"Wtföldi is hivataloe HBeniélyik-íí xott reszt. Az ünnepély alkalmat flott a magyarok és A velük rokon-fienvuzo franciák találkozására. A (iiplomá<iai testületek veajtői közül oit volt Bop)mo!ov párisi saovjot iiaíryküvet, továbbá Bul^áiia, llo-mánia, Juposzlávte, Ijen^yelorezaít párisi köveDo, toyábbá B francia kűl-Ü-T>;mirjisztérium képviselői. Szabó / altún párisi kíivűtsogi ^jutturattasó l,«zódébon kicmettD a francia forra-űaiom hatásait a magyar forradalom <3.tslraí\'nyEÍnc-k kivivására.
liizoniáhan iN<rnfitLirszág angol-amerikai chfet.:; ma hajnalban Ü millió munkás lépett sztrájkba az íleljislssT rojaílaiíok t-sökkentésa miatt. A Ü 4rá« tiltakozó sztrájk-!k» Hamburg, Stuttj^rt, ilannowv i id nagyobb ipari kúz|iriiu kk
.\'.fu hozták nyilvánosajgra h .Sz.t-jttimiü 1018. évi köitBÚiíTOtését. A k.jltv-^\\x\'t.-Bnok két jellomaó vun»-»a. ho^y a i"eLvvaros \'.\'iá fcnntarlú-"u.^i i>t» milfittni ruliolt foc^itanakj
:ukra 110 milliárd rubelt B/.ámuk. A katonai kiadatok n költst\'íjíretúB-nek 17 szú/aU\'kát t-szik ki, s/.omhon • muli év lH.i szaialékáral. Kazoi szűmlien az Kgyosült Allamok kiadásainak 30 6/á/alckut fordítja ktitonai kiadásukra. Mindez C.Jroéith\'.\'totlonül bixonyitja a Szovjetunió búkopolitikáját. A másik.jcl-iemzj adat az, hogy u költet\'^rvotÓB lfet,rnap\'yoblj i\'észét, 14Ü milliárd iti-bei ússzoget a oépgazdaná^ok f:.lú]>i-tfVére foniityák,
A moszk\\-ai rádió SSztalingiád tísz-«zarOte éiujk ő-ik évfordulója silkal-mából nwltatta oniiűk <u únási küz-\' <*--;iiiw>ii. a jolontőségét, 16 h<Vi!apig tarUitt a harc, ameiy oidöntötto a második világháború .fiprsát. A fel-tBalxiditási harcot 300.000 fónyi né-niet hfclscroü 8llen*fol.vta.tták. En-neli a hsdsero^nek kétharmad lésze mogscminisültt, egy harmad iüszo fáb került, ilost íb hasonló küzdelem folyik az qgéez a demokrácia ée az imooria- között. -Azok a Jemokrati-
kas országok, amelyek függetlonBé-rükért lak\'coinak. " Sztálingrádban látják a példát, hogyan teli héfie--*en küzdeni i\'-s gyózblmsít aratni.
Aí Kgj-esült Allamok külügymi-aisztériuma olntasitja azt B Bzovjet jegyzéket, amolv tiltakozik az ellen, hogy az amerikai hadihajuk, nM*j-•ngre az olaez békoszcrz&lést, olaBz iikötókben horgonyosmak.
m
Qroaa román miniflztBrolnok ée At» Pauker külügymmiflítor Mosz-tráa* utaztak^ ahol Moiotor kül-Ü|?7mini8ít»rrel tárgyalnak a ö»ov-JBümlóval kiitendő kölcsönös barát-(Agi éi vgúlynyujtási ngyoznulny éől
Fr«ncl»oritag
" PAriii jelantóB eaormt » -írunk d»T*lvációjára onppd/úy.jtM gzobud üftrifltpiae meírnyttam ol6rei4tható-% a dollATnnattndé^vel úx a
Dobi István:
Magyarország szilárdan a népi demokrácia uíjára lép*tt
A bolgár hazafias arcvonal szófiai kongresszusának hétfőn délutáni ülésén a magyar delegáció nevében Dü\'.i István szólalt fel. Mi testver jnezgalomnak tekintjük a hazafias arcvonalat és tanulni akarunt tőle, mert azt akarjuk, bogy a magyar faggattam ági front hasonlóképea mozga\'.i ereje legysn a népi demokratának.
Mint a hazafias arcvonal Bulgáriában, most már ml Is határozottan és büszkén Jelenthet/M ki. hogy Magyarország szilárdan a népi demokrácia útjára lépett.
Nines az sz erfi sem belföldi, sem niifüldi vonatkozásban, amely erről az útról letérltbetns bennDnl"t, annál \'« Inkább, mert MacyErorszégon is megbukott a népek szaoadsaga elten túru Marsnali-terv. A nazatias arcvonal uj programjának elfogadása hozzájárul a bulgáriai népi demokrácia miierösödasehez. Mpgyarország szzel a népi demokráciával és valamennyi békeszeretű néppel együtt minden erőfeszítéssel folytatja a küzdelmet a nyugati imperialisták háborús uszltólval szemben. •
A kongresszuson Dimitrov bolgár miniszterelnök mondott nagy beszédet, Éles szavakkai tmlekezett meg az anrarlkfl Imperialistákról, akik u] formában akar|ák életre kelteni a númat fas\'zmutt és a nemzetközi reakciót. Ezután a békét akaró nemzetek táborának rendkívüli megerősödéséről beszélt.
Megemlítette, hogy több ország, Igy köztük Magyarország, kiszabadult az imperializmus öleléséből és saját kezébe vette sorsának Intézését.
A béke, a deaokrátla és a szotlalizmis seregeinek -hafalnas összefogásával 8i uj Imperialista támadás hatalmas, vereseget azeived. Nagy segítsél étiben, hogy a 9 kommunista ország pártjainak értekezletén elhatározták a béka erilnek összefogását, amelyek ha komolyan összefognak, az amerikai imperialista és kapitalista rendszer pusztulásra van Ítélve.
D magyar szakszervezetek élesen utasítónak el a francia szakadár szakszervezet kérését
A francia szakszervrzeli szövetségtől elszakadt uj francia szakszervezeti központ a Foroe Ouvrier felkérte a magyar szakszervezeti tanácsot, hogy kiadványaikat és értesüléseiket rendszeresen cseréljék-ki egymással.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség közSlte, hogy at oszlúiyöntudatos magyar szervezett munkásság számára a munkás osztály tgysége at egyetlen Járható ut és azek, akik az egység ellen vétenek, árulói a munkásosztály nagy csa-¦" ¦ ládjának.
A magyar saakszervezetek til. tákojuvak inéa annak feltevésed, len is, hogy kapcsolatot lélesit-sonek a •Foree Ouvrier-el, anw>-Ivert a* amerikai nauyt-őkést\'kl faltőrcí kosnak szántak u mun-kásositály arcvonala éljen és a szakszervezeti \\1lág8ztf\\"wtié<í el-
len. A magyar szakszervezeti tanács határozottan visszautasitjal az ajánlatot és kérte a Force Ouvriert\', hogy kímélje meg küU deményeitöl is a magyar szak-: szervezetieket.
Elutazott a lengyel kormányküldöttség
A lengyel kormányküldöttség! tegnap elutazott Budapestről. Ai Keleti pályaudviiron ünnepélyies( búcsúztatás volt. SkrzeszevszkJ Staniszlav leng\\-el kultuszminis^ ter megköszönte Ortutay Gyulai mini&zlernek a budapesti fogad, tatást és a magyaros vendégszeretetet. Ortutay Gyula meleg &za. vakkal búcsúzott a lentfyel kormánydelegáció tagjaitfjT A len-i gyei vendégeket Alexits (lyörgj\'. kuHuszálíamütkár vezctésoS-cl magyar delegáció kisértc a szobi határállomásig
Budapest jelenti
A boltlgymlnlsrter rendeletéra 35$ internáltat szabadén engedtek.
A köztársaság kikiáltásának második évfordulója alkalmából Rajk László bjelügyminiszUrrení <lelet<?re a délbudai internáló táborból 306 internált szemelvnek az internálását- oldották Tél. A szabadon engedettek szombaton, délben elhagyták az intcrnálólá-bort. ¦
Bécsben letarléztattak Gotnbős unokaÖncsBt
Az osztrák kommunista párt központi lapjának, a Volksstim-rne-nek je!«ntése szerint Bécsben letartóztatták Gömbös Ferencet, a volt magyar miniszterelnöki unokaöccse!. A Lap szerint a( nyomozás soíán niegáüapitotllk hogy Gömbös hamis i^;izo\'óira. tok segítségével i.r. umerikáiakl javára kémkedett.
Onrablássai akarta leplezni sikkasz-
egy péntbe^edo
Rejtélyes rablótámadás tör. lé.ut a napokban Budapesten. Kgy ismeretlen utonálló íciiyea* nappal lelőtte Szabó III. f.asz-lóli\'az Elektromos Müvek, penz-beszcdöjél. és a nála lévő pénzt elrabolta. Az eset gyanús volt u. rendőrségnek és — mint inost^ beigazolódott — 11 gyanú alapos, volt. Kiderüli, hogy Szabó ria. gvobb üsszeget. sikkasztott éseztj akarta palábtolni a rablótámadás meséjével Egy barátját béreik\' fel arra, hogy óvatosan* ugy hogy komolv Baja ne essék, slöjje le. Mindkettőjüket lelar-lózlatták.
Emléktábla az tllanálé pipnak
Kalló Ferenc tábori lelkészt az ellenállási mozgalom egyii4 szervezőjét 1911 októbei-ébeiv megölték a németek. A hüslelku pap emlékét megörökileUék é^ emléktábláját legnap leplezte Le4 a köztársasági elnök képviseleié-ben Mihályl\'i Ernő miniszter, aki méltatta Kalló Ferenc érdemeit.
6erő Ernő uj vasutat avatott fel
Gerö Ernő közlekedésügyi miniszter tegnap avatta fel a Bé--késsámsbn és Tótkomlós közötti épült 12 kilóméter hosszú vasutvonalat, amellyel a két község bekapcsolódott az ország vasúthálózatába. Gerő miniszter ed avatás alkalmából ünn«pi beszédet mondott, amelyben kihangn súlyozta az. újjáépítés eddigi\' eredményeit. \' ,
Amnesztia a véti fegyházban
Dr Hajdú Gyula igazságügyi! államtitkár vezetésévei uz igaz-ságügynünisztériuin repülőbi-zolUiígn kiszálH a váci fegyházj ba, aliol (50 politikai elitéltnek,! főként kis nvüasoknak és volks. bundisiáknaK i\'tgyét vizsgálta f«-lűl. Ezek közül 48 egyén rna neszliát kapott. "ZALA
"Í9ÍS. 1\'iÍJi-aAi1 i.
Gerő Ernő:
Ma több hajónk ván, mint 1938-ban
A hajósok at országos kongresszusán Gerö Hrt nő közlekedésügyi miniszter inojiclotl üdvözlő ,l>eszúl.\'l Há-innliiloU. hogy egyesek n lle\'szii. l\'adiiljis uláii nzl nioud>:\'ik. nincs wiíksOy niii\'jyiir luijósokra. kössünk viiliiiiu\'lv más ;ílliunni:\\1 s/t\'ivndi^sl. Akkor én azt mmul.. litm, szej((\'ii,\\Tk és flliiii;\\uUak vagyunk, di1 a r.niv.el jövőjét ón bold4)gulii<>át ihnii bocsiljuk -áru. ha. Munkába kezdjünk cs mn tőM> hajónk van. miül i\'lijN-híMij voll.
Változatlanul azon az allútpontott
.vagyunk, hogy a dunai kérdésben
túvp:i Intaítnak beavatkozását, ez
elsősorban a dunai allamok közös
ügye.
Felszólalt a koiifiivsszus.ni a, Dunai hajósok és kikölö munkások szakszervezetének elnöke Elmondotta, hogy Romániában lélrejfili a koszorúsabb munkás. egysén, és a megalakult ejjysc\'íje* nninkáspíri február lö-i\'n kez-, di ineK hivatalosan a munkát\' Ezt az egyesülési a munkástöme-gek :ikaraln szenlesiii.
A város nem fudott megállapodni
s volt inferíialóiabor megvétele
ügyiben
A Zaia |.vn!eki számában közölte, Tio<ry a volt intornálótábor megvétele Ügyében a j.-áro? l&só&akel. tr-tt. am-Ivek folyamányakent Var<ra .Tonő hitbözományi gondnok ós dr. And-ráska.N Jonó hitbizományi jo<rtaná-etsos Najykanizsára érkéznek, hojry »z eladás kérdését Varga Józs.\'f pol-íármesturrol letárgyalják,
A tárgyalások, amelyeket tosnap folytattak le, pillanatnyi\'*? nem ye-eettek oradmónyro, mért a hitbizományi képviselők, Varsa Jonő és dr. Andráskay arra az álláspontra ho-Ivozkodtok, ho^y az in^utlnnért nny-nyit kell kapniok, amoniiyiw azt a vaüvondózsma szempofttjából nzt •z állam órtókcltrí. hx iw ösízoii 2W.00Q forint.
A tárgyalások Horiin :<z üsszosot 202.000 forintm mcr*.\'k«<tók, amit azonhun n város nkceptálni iv?m tudott, moi-t a szakcmlwmk* oftybo-haiifZ\'\') vúloménvo swriat nz ingatlannak N\'nirykanizHÚn 158.000 forint » legfelsőbb forgalmi értéke.
A polgármester kijebntetto. i-e-méli, nogv őzért az összosfért n \\-oit internálotáhort a város majd mojf tudja vásárolni.
A telíts siker Jegyibsit ztjlott íe
a MAORT dalárda és zenekar
hangversenye
Nagykanizsa müvészeli éleiében mindig jelentős esemény" a MAORT dalárdájának vagy*zenekarának szereplése. Kétszeresen jelentős esemény voll ezért a két együttes közös hangversenye, amelyül a Magyar Koíinmiu-nista Pártban rendeetek.
Az énekkar Xeuwach: Régi dalocskájál. Lányi: Munkás Himnuszát, dr. Horváth: Nép-dalegyvelegét és Bárdos: Jóked vü dallamok c.-szerzeménvét adta el5.
A zenekar komoly számokkal lépett a közönség elé és Mozarti Haydn és Kodály klasszikusan/
frönyörö zenéjét szólaltatta mcaj nge János kitűnő vezénylésévé A mafiasszinvonalu hangver. »eny után hajnalig tartó tanrf volt í
Gyalázatos gazdasági bűncselekmények sorozatát követte el két szövetkezeti vezető Keszthelyen
A budapesti Gizdasagl Rendőrség lefülelte okét. Munkásbiróság elé kiélnek
^y íj iiii\'iiytiil rántották¦ te a, Iqibt ;i liu-daiosti tilt tagjai Kosztholy n.m-\'ly nok olköwlöi a duorgicon jMiltlniü-vti« Sz\')votk».vot WüOtói (Ir. Csiszár Jánoí ős Szondrúdi Kiórián. Szond-rói már « folnza^iululfls ultin »ok-hswi\' liorült öB8z<>ti\'izésix\'1 K »<ztliel\\ hivatalon kínoivol. A f-\'ltűjvsi vínbí!-l(e;ctsci(lxHi »\'n péiizimá<iati>uii 8/.:>n-wxlö (Miborn-k liani.\'OMkoclAsiiiviil sikerült l»\'fórk(1znio u volt h^coopri kertósí! -tlx\'. majd o/.t U\'ljooen lc/ül-leszlvo Mi.Tttlt a l\'KUH/ titkári xzAkúho i\'n» »z uj íii/xlák írdokoit képviisoln tlv»ru\'ijt>n Kiildmiiv-.^ S»ö-wtkoa \'t iu«Jtf^ntiiMÚ^ábu.
.Maiiinuláviuliuii itu-ltii l)ir»r;i Akaiit (Ir. Csinzt\'u Jt\'uKXjIxin,. aki a; elmúlt nvilas >\'-rn nliU \'"b Bí.vültiuükí\'dütl tt HBÓlsj eli\'inokkol. Hirlr.tlt volt oiöszakos intratliuiüzloti.Miöí is. Az ijitoriidlo-tál)orlx\')t való szabadulása utón ^l bokcmlt a , most »om ta-
ga\'ltn mesr .niaíjU. A üxüvctkczctnúl Csis\'.ái- 1.000, h>3cndr(5di kGzal 2000 forintot kíij:ott havonta. Azonban ők ennyiről nőm ülésodUjk iuej,, haticm fckeUízu-k, íoptak, csaltak, hamisítottak >:s ahol cai>k tciiottók mindenütt i becsaptuk n ki^mlvr^kot és a- magjar államot.
A szCmelkezotn^k 70 va^gon ga-fx>nát kellott a földadóban és he-szcis;áltatás eimén losxúlütuni.
Csiszár és Szendrödi azonban külön napszámosokat fogadtak fel, akik kocslszámra hordták a homokot és a vizet, hogy a dolgozóknak szállítandó gabonát tzzel megkeverjék. Ugyanazt tttték a beszolgáltatás!\' napraforgóval Is, amely a nedvesség * folytán hamar mtgrohadt.
\' siszúrék ezz-ií nom töiödtjk, nekik csak az voít a fontos, no^v a. homoknak és a viisuek* súlyúból hyort Babonát saját részükre mogtartsúk és uzt 180 -20CT forintos ái-on *sze-m.\'TnietHiül cifrJt.^\'zzék. Ik.v mintegy 3 vaggon gabonát lopták cl a közollátáR olöl i\'a haazniltak f/íl t>u-ját barácsolúsukra. A líazdasútri i\'ondiii\'sóK tanjai !((>• i» 4(J mázsa hiányt lodoztek folj amit vatoszinü-:eí bzint\'én el fokotóztok.
SzomérmctlonséKÜkbon út inurOax-épükben odáig nmntok, hogy a ,tu-kisi aabonagyújtó bizoinányosokut ia
A kormány mütrázva akciójával
nőm »\'!rh\'ittok vjí\'yott C«i«2árék, mojt a ijiizilák í-ósziütt ogy óri hiWro a-ioll 27 forintot* imizsúnkónti úi Iiolyo\'.t, a rájuk bizott ö vomon mü-(].i!:>iít cí-ak k»\'«z;)ónz oll\'.\'nüivii Mti-,"-") fortnlOH úvliaii udták ol a uaz-ihikna\';. A különbözni. >t tM\'iuész.\'ki-i<n i\'uy.í.Mi kamatoztatták Hnjút lki M\'k ö
(ojikiii. n kt-zat i^u/.^iv a UjxtiL\'losztúfli motfbi-ziittist és WkitilotU)! arra, hojj-y u ^zövotk\'\'»\'ltn?k nom volt i»\'.nzo, hamis uú\'Vpn OBjncloslurMat v.tVjT; a toxtilakc.ióhoz. A hninis nóv iiiiuvtt lli l Ciű
ionnM tj l jl C
rojtőzött. A tüxtilt 8\'tn o>lUk \'1 jo^yr.; a lil1\' i\'ütal jnoKálliipilott lia-túsúiri áron, hanem amvak> aki fib-let fiz>tott.
A nyomozáa során tölii) tarm lio-mulatott ot\\iin számlát, amelyikéi az árt: úrtt\'ko csuk 290 forint tott volna ki, de ?zúrt Csis/úrék 840 fo-rlntut. fizettak.
A buzakötv<jn\\t>kot som Iwíjyt.lk ki biiníis üz-Dlmoikból. Ezokot a k/it-v.\'-n\\ol;ot. mint isinor?!..*, » kor-múny mó^; 1946-ban bocsátott-i ki, hony ezzo! fizot!i:>tik ki u. gazdák 1947-l)en az adú\\uknt. Kyy iKen kötvóuynek *í ára 80 forint volt. ()sszovasárolt«k a iötycnyjkot Csiszárok azoktól a gazdáktól, akiknek a\'lótaitczásuk nom volt i">.—80 fo-rintórt C-s » siö^kozct [jénztÁrúban 50—60 foriatos árban számoltak el. Kzí:o! nomfsak a sz*)votk\'j>: tot ~kó-TOsitolták ino.c, hanani azokat a L»<-(laka; js, akiknek a kütvónyoi iium;-maradtak.
Ez csak néhány kiríic;ulott Ds-.t abl«il a bűnhalmazból, amit ez J> két lelkiisnurutlon kufár a köz ká-rA» elkövetett, (.\'síszhi- és Szondiódi •ellon ogvébként tovább felvik a nyomozás. Több tisztázatlan kordé* vár ni-\'-:! kideritósr^. llejfcMvoa ai(,. hogy a Hzöretkcwít nviüonii "tót évi\'n ko-íoaztüi hogyan találhattuk roitdbo a szövotkozöt könyvoit ás hogyan ál!a|iitbuttúk mos; azt, hojí.v u szö-votküzet ü\';yvLt:\'lóbon nom. iortéritok\' vissza\'t.V.ek. Nyomozás folyik a ba-kaneH-akciólwn olkövüU.\'tt csalósok üj;yóbon is.
Az üay v<!ifloiro8 kikuritó».< ulán t o\'c korülnek.
Angol katonák tiltakozása
a görögországi terror ellen
J A Görögország tlcinokrali/.ál.\'u iáru alakult liga öt voU brit s/.ú. ^ados és tizenhat közkatona jegyzőkönyvbe foglalt vallomását tette kózé Ivondonban. A katonák valamennyien a görögor, szági aaigol csapatok kötelékében szolgállak. A nyilatkozati aláíróinak egyike. Tcobads százados 191ö-ben AÍhénbcn még a szabadságharcosok ellen harcolt, egj\' másik aláíró. V. ü. Wliitq pilóta pedig 1916. deeeml.\'eivbe.n( rövid ideig a szabadságliarcosoki fogságában volt. A nyilatkozat m kövelke^öket mondja: Mini Görögországban szolgáliilot ieljcsi-tetl brií katonák, szemtanúi vol.
tünk a ínoiKircho-fasiszlák ke-., gjetlcnkcdéseinek és -a\' politikai sznbiitlsAK teljes fhivoniatásanuU Ugvanakkor felisinerhettükí hog\\- u (iörögorszúg mai helyzetéért niigy ínér\'ékben a brit é^ armerikai kormány politikája a hii>ás. E kormányok beavatkozása a göröy belügj-\'ekben bálori-, tást jelent a íasisztáknak és meg akadályozza a görög népei ub-ban,. hig>- szabadon válassza! meg vezetőit., •>
A nyilatkozat aláírói a nveruo. raaidum .végén követelik a brit kormánytól, vonja vissza még Görögországban lévö^csíipatait éa politikai, vulainint gazdasági vonalon is színiteslsc be a görög faskmus támogatásai.
ÉRTESÍTEM az ig«n tisztelt köiöns«zet, hogy
< Eternit
pala éi burkoló lemei íálam állandéan kapható. VÁLLALOK eternit pult burkolást. FELHÍVOM az Epitők figyelmét, mely által hantos és füss.\'riUbt pul- !»<>»• nálam 40x40-ee »Et»rnit« pa-tok tisztán tarthatók. Fürdőszobák ta «»pl»t6- Vagy érdeklódősro bo-
konyhák faluinak burkolást ét min^ ^^ M"wW""1"1<1 **""....."\'\'
den ogyébb burkolást vállalok
¦** ****.., vidéki József
pala. éa e»«r«pf»cie m«*Ur,
8»erzom. Mindonnwiü JbítfimunkAk fodúsét és javítását vállalom. Csoré-p, paJa, kátrány papír bevonását.
Halálra gázolt egy embert a szombathelyi vonat
(l.a\'.zárta ut-iu). Kaddon (Jóiban az A«y Kndre-uU\'ai vaeuti átjíu-ó-nál » szomliutliolyi vonat u\'l^áíjlt og\\ emliort, »ki nyomban szörnyet halt.
A köiig*zg*tasi tisztviselők feladatd-
ril tartott előadást Szegedi Andor
az MKP ;alameo>«l titkára
l.nU\'ki\'s előadás hangzott «! \'Ak á
111.
iuinyl<i\'inói)t\'ii A/. MKP si.-fit. a közigazxitlíísi lis-<lvisc-lök rószúir. külön érm iinkt\'-lol liivluk üss/c, ahol
nyei lilkár U-s/.élt. ráinulnlol ii.-.uknt u, kciriilménvckiv. niin.\'lya\\ s/üksé. gvisi- k\'llok a kűzi^íizyitási tiszt-viíol\'ik iiiuiikukür<.\'\'iu\'lv bizonyos művi. álsw.r\\i.\'zésél. í-s jhi\'^ví\'iI-tozra\'i\'isái. l\'Tilckt\'Scn \\iiá^jt:tuii meg a;\', előadó u/.okal a l\\\'ludu-tokat, amelyeket a mai rfridszerben hivalall bt-löltö közigazgatási reform megvalósul, nii\'xlosiüi-. sokra szol\'ul a tisztviselők gyakorlati l\'eladalkoro és az idők szavának megl\'eielö«m kt\'U a nép ügyeit kezelni.
Tudnia kell minden hivatalt betöltő egyénnek, hogy m nép irdt-ktinek szem előtt tartása a fomos mindentk fiáit. Összhangban teli dolgoznia a hutöságoknaJc és hi-yataltknak a ftlekkel és mindig »ct l;eit figyelembe vermi, hogy az ügyfeltk érdeke fontosabb minden bároki áciánái.
Az általános tetszést keltő előadáshoz elsőnek Bencsik István főispán szólt hozzá, aki köszönetei mondóit az i\'uyhehivott ír-teki-zltVrl, ami Kétségtelenül nagy jelentőségű, már csakazért^ is. meri alkalmat nyujl a közvetlen im.\'gr.e>zéléscKrv. Ezután) azl i\'ojtefjfite, liOH.v nany figye-lemmol kell lenni a par-isztsag c\'s állalábnn a inczőgazdusújd tminká>ok érdekeinek megóvására, mert jó ko/.iguzgfltni cstik^ ugy lehet, ln\\ e(0\'*lien osztály vugy népretejt sincs háttérbcAzos ritvu.
lízulán dr Mikulu Szigfrid Za-Ja<\'K<T.szen város nolftármiestere n lis/tviselttK ÍTdi\'koii\'rl szállott sikra. Maga is vnllju. ho^y u maii időklien csak uz tölthet be hi-vulült, aki álérzi u demokrácia szempontjait és működésébe érvényesili is,/rzokat. Érzel szemben niegrrlésl kér a lisztviselők- ¦ kel szemben, akik csakis ügyi tudnak eredményes munkál vé. gezni. ha látják, "hogy megértéssel és bizalommial viseltetnek irá4. nyukban. A közigazgatási tisztviselők helyzete, a többi tisztviselővel szemben még ma is mostoha, mert a mosf életbeléptetett státus rendezés sem biztosítja számukra azl az életlehetőséget! amelyre fi-llét.enül szükségük\' lenné ahhoz, hogy csupán hivatásuknak élő, anyagi gondoktól menlesjtelt, tisztviselők lehessenek. Kérte, hogy az állam teher-bírásához mérten, legyenek se-gitséaükre x\\ közigazgatási liszí vivőknek jogos követeléseik el-éréséii-en.
— 8zi|oruan büntetik t ,f»ket*" ••rtéiváaókit
A budapesti eazdH«A«i it>néén)é(t kóEOfrji mogúrkozt:\'k a moo\'í\'be, n hol szigorúan elhnfimk níokat, akik «rt&t vácrnak. A n>omoiri ok>-port munkája ki>«ticn mAiii Hbb riwxaélósre akadt, A (okotén •Ilon magúidul u eljárán.
1Í)1S. cbruiír 4.________________
--------sr------;
Kérdés: Miért nem lobogózták fal a Köztársaság kikiáltás; nak évforduló ján a Törvényházat?
Felelt: Mert nincs zászlói
A Zala tegnapi számában több; panaszos U»vél alapján likkit irl. ajm-lvhen nu.^mlileHe. ho.ny ;l kö/.1iír>asá(4 évfordulójn alkalma. l.ól több középülelei nem lobogóztak fel. közöltük a törvényszék házát sem. A Zala cikkirú iá elkövette a/.l a lübát, hogy. úrin kénh-Ae n«eg az illető fórumukul a fellobonózás ehnaru-
ZALA
M.i i\'IiIjcd mz üjíylifii ,
iiilr/ltink dr IIiimim l\'\'ni\'i \'öi\'-ivs/éki clnftkhftx. ükl klji\'lcri. 1*\'1. |iu«\\ u/.írl niiiniill i\'l " H\'l-
m?rí (i tbn/rnyuékntk nlna l$ho-gtíla én m lgtu*dLűgymtnl»tté fiúm trre ti télra. i\'galább h eddig nem volt hajtandó mtgfUelő Ot kiutalni
\\ törvényszék elnöke mí\'guzl is kijpli-nteilift, hoRy nemcsak 1<>-hozóra. <lo papírra si/m utalnak ki mfglVli\'lü összeül, ugy hogy íia «•/. a helyzet inep nem változik, törvényszék kényleien le^ papirhiány\' miatt működését erő-víi korlátozni, vagy talán be is ti
A Zala eaiton felhívja az igaz-ságfiííj\'iiiiniszlériuin fi«;y elméig l\'()íi> *a törvényszék elnöke állal* incJtmi et1 jcüos pa-isszokutlia. LadV\'kialamii orvosolják, meri egyrészt a közvélemény, amely. esak azt látja, hogy nincs fello-\\iOgt\'>Y.\\\':\\ a törvényszék épülete, tuíjlunio* arra - niiU azt a Zalához i rliezelt lcve\'ek is mulatják . hogy magát a nogalijr it-iiyi ru -sziüdulain.iV: mmosiise, lioiotl. mini azt a törvényszék, <-!,:ökéiiek nyiUilkozatáiiórkitűnik, erről szó sincs. Dr llaáin Eri\\<) törvényszéki elnök íiitT-fíki-jelrnlefie munkatársunk i\'lólí, "ho^v a Zala (ikkél trie,;fele!(i ki-m\'t-"» okmánnyal lellerjes/li ,iz i«ii»íiKÍin.vminisy.l«\'rliiiic nxi\'iil h Ui\'rcli\'iiuiirl. lioji ¦ ii hl/nivokal
ll.ii.tdl\'kltlllllllll | ¦: 11 iitjúk.
I
Iftividtaen Migtlakul a nagy kintiul
varuirtndeml él vlroifi|l«iitéil
blzuttiag
Kmiici ih\'>_\'ii foglalkoütunk lapunk mvimj\'i híimubun uzzul a v^i\'oíi\'on-doíéíi értolűDzIottol, aavolyon dr. MőiiM\'li Láulú miniszteri tanáusos tartott .igen úrdokoii olóadá«t a t4-roíiendoíés aLapvctó problemüi\'ol. Megirtuk, hocy az előadást vita kö-TBtte, amelyről\', aaonban már nem tudtunk beszámolni.
Az értekezlet résztvevői a jwlgár-íruestei\' indítványára mogűgveztek abban, hogy a legrövidobb időn belül megalakítják a yároerondezési és vá-lesfejle&ztúei bizottságot, amelvndt az lesz a rendé!totéso.Miögy a vái-os-rendez.;-sft2l kancaolatban " torveket . dolgozzon ki es tei-joeszie azokat- a városi képviselőtestület elé.
Elhatái-ozták azt is, hogy az Országos Földbirtokrendazó "Tanácsnál «ljá)\'nai, hogy elutasító végzést hozzon a fellebbezési ügyekben, mBrt a városnak szüksége tesz a kisajáto-tott földekre, hogy mj^gfclöiőeiiTtér-ta^anitsák azokat, akiktől földet vet-uek el a városiiendezássel kapcsolat-l»n.
— Hidlfajoly eat
A Volt Hadifogoly Baj térti S«ö-¦•tflútt na^vkanimai oegüiortja 1948 február 8-án H órai keedettei. müBO-io» ^ancesfcilyt rendéi az Iparufitör n»„\'\\ termt ben, Mindenkit Meretottol Tár • KtnártUig.
Ami az alispán nyilatkozatából kimaradt
A Z»\':i jiyumi1 \'J7-i nzAiiiábdii i ket k«">*«"|t. *nwlyloii uKirirtü. hocjy u imaykaniitH.i lórv.\'Mi.viiiíék twjtóhiió- Wimlidi\'li D.\'-Jltw voll |X>l;mr M\' f\'lj \'L\'nt\'\'Mno )oliuu\'\\ult\' <zt
j .
hujió|oit, wiK\'lvi*.1 oliut ii /a>Ui i\'iíokmV\' i\'iniü jupbun IÜIT. iiu-nzniH .\'io-iin nioix.j,\'l.nt cikk toto!-tf Khl«n n eikkli\'ii m.uii-
tllk, llO.\'N ilHVÍd JalKW »ll!»|)l\'lll Otf\\,
ft váliiHXliutok oli\'iH (iflm\'M ni \';:Uii\'-tótt tjfisíí-ili\'íUin Wiiidim-h IViiK\'H \\oll naxvkaníz*jii iKilm\'inuonL\'iri\'il n követkoz\'ó iiyi!atl(oz»tot tott\' :
»\\Viníli»chut a»i>rt kclktt kizárni a tjitx\'itildemoki\'at.i Pártból, iikm! bei>tolon vo!t-. A eikk irújo luzzú-1ctto, lio^y a Imilisitúság úlUljinoR iiic^nviiirviissal hallirJtt.ii c suivos szavukat.
A Za!;i cikkére, am-íly >»u(>án ü tái^válásokon eíhanjTZjU lényck.t rö.Ljzitett\'j b, a »Za!ai Világxjssás; vasúniapi szániáljan nyilatkozóit l><i-visl János alispán, amely nyilatkozatában lapunkat ülteti B. vádlottak [ía Íjára azért, mert olyan bátrak voltunk, hogy esy nyilvános tárgyalási és aiuiik követkozménjo-képen egy bocsájiatkérj ii.vilulkoza.tot ieköz\'Utünk. Az alispán ur csodái-kozik a Zalán, hogy U\'indisch ];é-n«s szomélyévol mint nagy üggyel foglalkozik és annak a kívánságának ad kifejezést, hogy j<> Joni>3, ha NVimtisch minc\'l elötó) elmonne Nagykanizsáról és nőni nyugtalani-taná" a dolgozó munkássáííut. Vógiil tiltakozik az olbn, hogy báíki íb bocsánatot kérjon Winoidthtől az ú nevében, luort mint kij>bnti, aul-bei IwBzédéiwk minden kitótolét íoan 1»rtja.
íiinden^kiulüit túnvkónt állttiútjuk inojí, hotfy Ham rövid cikkünk J lóbon, Hjin u litpiinklMin nyilitíri \'íujniilkoü\'\'! nyil M uliitpitn novóboii sunki tot nem kói 1 Windisch l),\'ii\'.*t<JI, i«y hűt m,\\ itott liiinut ilííiiwit ux ttl-ÍNpún ur, miikor kljoUui, hu(t> ».>n-kit wn liaüünuinon fol. hony tuvtt-l*n k Widll Uút
Ami i nyllttkeiitntk ti * rétiét Illttl, hegy ml Wlndltch utntt u«-mélytv*\', mint ntgy tlgfytl foalil-ko/tink, kiJHentjük, hogy Wmditth ütnet, mint * itotiild*mokr»t* Párt deltgált polgirmttttrt, ti tlltpén ur Impétlum* tlatt viro-tünk mi potairsként könl egy ttittnőtlg műkOdött, vitt* tnntx a városnak *z ügyit ét így első-rtndU közüggyé vált a személy különösen akkor, ha az alispán ur állításai beigazolódnak és WindJsch Dénes becst»lenségeket követett el.
Mi\'annak idején, amikor Windisch lenest a zaia_\'gei8ze$ri politikai rend őrség Farkas József akkori magyoi fóka.okány parancsára előállította, nagy cikkben iratkoztunk eízol á kérdéssel. A cikk azonban soha^r. jelenhetett meg, mert ^Budapestről ugyazóiván órák alatt Nagykanizein lerniott VámflS László, az _azóta a Szociáldemokrata Pártból kizárt küz-ponti megbízott és cikkünket minden tiltakozásunk ellenére, kivetatte a lapból, ugv, hosv as5 sohasem kerülhetett őlvasómk, igy a közvélemény elé.
A Windisch Dénee vgyról annak idején sem a zalaegerszegi politikai osztály, aem a megyei főkapitányság könlést nem adottTci, csupán aniyit, hoay Windisch 0ónos oIími eulyoe vaiíoinások hanffzottak el, amelyeket azonban a nyomozás érdekében u sajtóval nem kőzulhotnok.
Czt t.lényt annak Idején a Zala I* It kűiölte és muglrta, hogy amennyiben a polgármester véteti i köz-idtk ellen, ugy a legtulyo-llbb bUntetti klizabiin li kwét, mert ntmenk a közérdeket, hanem » fiatal demokráciába vetttt hitet /» wiyonn megtérittt*.
A lc»i)fti\\oliii c i\\i init.ik,
cf k
vohw, az iuu»:«iWÜK.MiiiiiÍBzU;iium-tiu kúivU.\'k fol. iihol hí\'sszu ideke inocilutatlutinl fokü.ll\'.\'k. mÍ4i vóxiil &<y év clniultiival a nnrykuniznai álianiütíyvHünéglioz küldték m;>g azokat. Kspkbon uz ÜHyóazs^\'k\'z visszn-került iratokban aitonliun, oltíntótljon a ti!O,ry:*i főkn|)iU\'m> nyilatkozatával, ©ávotlcn ol\\iui vallomásnak a jegyzőkönyvi\' &íin voll," aniíly L\'ho-lőv<; tvtte vohiá. hogy Windisch L)é-ii&ss--l sronib\'-\'H. váílát otiicljonok és teíolytassák cllona a bírói ol|árúst.
Ezen: után a következő kérdése-kot \'JS^szük fel az alispán urnák :
Ha a gelsei beszédébon lue^-nili-tett bocslolons^g-\'k fennállanak etíy ohan k<3zhivataliiokk\'.i: szembon, aki közveüonü.\' az alispán ur hatáskü-ie alá tartozott, akkor hosry iohet az, hogy a nagykanizsai ügyészség .kénytelen .volt az iratok alapján : me}r«zünt!otő vágzéet liozni ?
\' Hojy leliet az, hogy Lenkovits ^.József, aki csupán loirta azt, amit az alispán ur mondott, kénxtolcn volt, mielőtt súlyos.büntetési szabtak volna ki rá, miután bizonyítani t*mmit sciii tudott — nyilvánosan mefikuvotni Windisdi Dónost ?
IIo,1 loluot az, hogy unnok az uiiib^rnek, akit folkúrtjk u cikk nws;-iiáüára, ¦-- amikor bujba_ ikorült, no;n monlvk u k.zükl)Jii lóvu bizo-nyiti\'kokloil hoP;iUici)íéi\\x\' Miéit mm. aliíidálvoztiik nioir, Iiok.v aü üt cni-lor, aki az nliatum ur gsteriiU \\xx* clontúuokol ko\\vtüU cl, dótftútiuL on ?
ügy véljUk, hogy ei elitrendü ki-(tietiége lett volna ugy az alliptn urnák, aki a beszédet tartotta, mint annak ai ujiágnak, aki itt ieko-zülte,
llojy i«bot az, hogv a piüunut-nyil«ijí mí>K bünletlon ülúylk.\'tU, nagykanizsai illotótt^rU Windisch U^noet az alispán ur szolid formáb.in liái\', de eltanácsolju Nagy kan izsáról azzá! uz indokolással, hop;y nyugtulft-nitja a nagykanizsai dolgozókat ?
Ha ez igy van — és bizonyára igy van, inert az alispán ur állítja — miért nem indított nyomban eljárást az alispán ur Windiach Dénes ellen, hogy megakadályozza, őt olyan cselekményben, amit a Köztársaság védelméről szóló törvények szigorúan büntetnak ? .
liemúljük, hogy\' ozokre a kérdésekre adott válaszában az a\'ispán jir tisztázza niajd ezt a kérdést. Előre ,is.kijelentjük, hogy lapunk ínindan téren segítséget kíván nyújtani al-isj)án urnák, hogy Nagykujiizsa közvéleménye volt polgárm-\'Stero ügyében tisztán láthasson. De, abban Is, hogy ha a_ város volt ]XJigármeeters) besstelenaéget követett el, vagy nyűg taianitja a nagykanizsai dolgozókat, sürgősen eltűnjön a közéletből. Ez közös feladata, éa közös kötDlesaégo mindazoknak, akik u magyar demokrácia sorsát szivükön vi&elik.
Febr. 2-*n Fö-ut 12.
Iganág"
hírek
Napirend:
Feb\'Uir 4, s:»rd». Róm. kat. Korzikai r\\aú<á<. p«spíik. Prot. Ráchel. tllqöi** Izidor.
188U K. VorosüoT, a V6r6s Hsisereg marsall|ának síü etése.
1912 Sí rajk és tanielti Magyarországon d vá\'asztójogon.
— A polgármester Budapesten
Várna József polgármosbor ma déiután a Tervhivatal rnoRhiváMra Buda; estív ut\'izoü, hQgy Nííjfvkjv-niisa 8 ívox t-\'rvút » Tervhivatallal lotirií,v«|ihasiii. A r»l({ami<»tor u liét vAu/\'ii jön i klú
— U| viroil röjtisyífl Zilato«rn»«ti
A bolUgfyuiiiuutiui\' dr, lkVc^i Sati-dw Voai rAimofcyéh •« bcotít/ittt1*^. vwflt Níolnálat t\'-t.-\'lfo /iiIn,>u,>p«mw Tároíálvi)!, vfix<»\\ f61<arv/íkúnl ki-i«nilfilto. Ittreii dr., oki uz MK11 UfHn, m&r inog is órkvK\'tt ui n^k-hclyót-^ óí «ilroi(Ialt)i hiviitnlAt.
~ Kltüntctatt zalai rindérök
A rendőrség fonnáüaeának három érés jubileuma alkalmáW a belügyminiszter több kiváló zalai rondor-nek a »Köibiztonsági Szolgálati Jol-vényt« -adományozta. A kitüntotatt rendőrtisztok és rendőrök a napokban személyesen vottók át kitünts-tésüket a belügyminisztériumban.
— Farsangi muzsika
A Szent Imre Kórus febr. 7-é« 7 órai kezdettel-rendezi szokásos fai\'-sangi műsoros táncestist a gimnázium tornatermiben. Ezuttaí — a mühOr keretiben -- régi, fetojthe-toÜen oporett2k vidám részlotei k»-rülnek bemutatásra zenekari kisórot-tel. A kiváló rendezéseiről ismer1, í-nekkai" most ;s nagy" érdeklődÍ3ro tarthat számot.
— Petőfi est
A Mairyar Nők Demokratikus Szövetsége február 3-án, kedden égte 8 órai kezdettpí az Ipaj-osköi-nag\\-termében »Petőfí« estet rendsí az árvizkái\'osultak inegBogitesí-ro a következő műsorral : 1. Cdvözléa : Németh I.aszlóné. 2. Maort-dalár-d». 8. XIX. síázad kiiltóihesi. Sxn-v»lja : Quiiífl LímIó MAlHSn ni»-awi titkár. 4, Canopi be«»ód : dr. Pillér l.áMló V»i«gkedolmi i»k, taa. Közreműködik ZiA\'üonné Jíjwntarvör-gyt Múrlu.n. Knakol (1, Vtik Anny. 6. Kmvul : IX. hatóiviuli»z. 7, Ma-(íy«r tánc : Mukü Icu.ói Viwt Ov, * tfíninúzlurr. */ól(\'rtámiMi Mrk. V, línokol : 0. Pék Anny, 10, toavul: Zt.víoniui SíonUfvOr^i Márln, 11. Oondi zennUr : Kucsúh Jiuunvltá-tóból td o\'í, VI, Szavnl: Stok\'iwr Kmil. 18. Muort-dftlAidu (:ntítc\\, Ho-lyekat nem tartunk fönn, mindenki Bifórkezéí Hori^ndjúbcn fogliiljn el l,\\ót. t>eoi\\\'tofk\'l hiy 6s tár mindönkit, akinek n/ árvizkaroaultik ü^yo szivügyo, a Ve:ct6tég.
— A nagykanizsai gazdik fioyelméba Aaok a nagj- ée káskanizaai gjtz-
dák, akik 4—5 holdoű burgouya saaperitáera vállalkoznak, a\'iik minó-wésrx naprafoj\'gó vietűmaafot igényol-Mik, akik mák tanneléssol akarnak foglalkozni, akik 21. étetévükof bB-¦öltötték, gazdasájji akadémiát, gazdasági szakiskolát vagy gazdasági sMkktantoIyamot v\'\'ge.,tek és gazdajegyzői állásra\'pályáznak, haladéktalanul jelentkezzenek a városi gazdasági hivataliban Kendek Géza állami gazdasági főfeiügvelónél.
A gazdasági akadémiát, mezőgazdasági közép, vagy alsófoku szakiskolát, közép- és alsófoku kertészeti iskolát, szőlészeti, v&gy borászari sakkiskolát végzett nagy- és kiskani-ssai gazdák haladéktalanul jelentsék b» oimüket, korukat és végBettsógü-loet a városi gazdaeági hivatalban Rendek Géza áll. gazdasági fófel-alől
FIGYELEM! A Zalának szánt hirdetéseket Deák-tér 10. sí fim alá kérjük leadni. Telefon 54,ZALA
IMI.
4.
MKP hírek
A a AiKP na^-kanizsai f. hó i-én, szerdán eeto 6 órakor íBggyüiést tart. Belépni csak fc^fsági kőnym:! lehei. Tekintette!, hogy kon PerroKíia előtti taggviűés és igen fontos, ezért teljes számú megjöla-nést kér a Vezetőség.
Az MKP nagykanizsai II. körzB-tt;nek BZovvazstj f. hó 5-én este tél 7 ótakor, csütörtökön, pájtnapot tttrt Petőfi ut 28. szám alatti helyi-légúlan. Mindönkit szorefcrttel vár a }\'ess< tőség.
— Ma k ed tón este 7 órakor
liBídödnek nwe * Miyjánaikai-mwso\'.tak SzaksaBi-voiíofrí által hirdetett szakmai tiinfol.ynmok. A csoport TWütíWtíju i\'zut n iá f«lkóri mind-azokiit, akik a •.\'¦piráíi, ffjrortiré*!, kan.Ví«U\'HÍ siuikttr.irolyajivru, turáhbfc az oniH-/, át anitul n.yolvWuifolvs,-niolam jo^onilcdti\'k. lipio a uviqijilé ¦ IrMiuion mn witu 7 óiukoi\' u viumí taorpakuiUini inliohi I. oniuloti 9. txúmu holvi^i^Lxnr* toviljbiiik rrwog- Ati irudotonai
¦fivtmkiHliotv\'k, annúi ix itikribí), tnort a k<iml ki\'ti\'z*,/. fúró nmó joluntkonl* miatt tijuhli jok-iitltt\'Jeolí\'.\'t uiiw nóta roi»\'lh;\\truk oi,
Ar, 1 forinton bohutkuüáii dijat, Talimint & tandíjait (taufolyntuoa-in\'nt havonta »H>n-oa)tt dolgozók ré-Mtérc 5 forint, nőin líMivoivett dol-¦OBÓk íiéBtófe IU forint, munkanai-Süt:«k részOre 1 forint; ugya-nit-t Ml a mestliepzélős után vandarM.
Kiskanizsa rsvata
MttkedTelöéret.
Vasárnap és liélfön uj szín. mübemutaúj volt Kiskanizsánaz Olvasókörben. Bár Gárdonyi egyik remekművét, a Falusi verebekel mutatták be a lelkes és,, jó műkedvelők, mégis mórvélcelt volt az érdeklődés nx előadásra. Meg kell állapítanunk, hogy ti kiskanizsiü közönség ízlése csu-, páu néhány lingii-tangli operett és kevés sze\'leinfcs éggé\' larkito bohózatok szemlélésére összpontosult az ulóbbi időkben. Bár a, szereplőink nem nyújtottak egén »z«n kiválló alakításokat, du mégis azt kell mondanunk, hogy Íó-mükedvelői vxüdmúnnyiil lepték meg a közönséget. Külónö. sen Polay LAszló föszcri\'jje emel kedelt ki"az együttesből. Melletti^ Hcgyíulvi József humoros ala-kllúsa, vüiumlnt lindrey Rozikaí is Szokol János swtujh\' diosír-hetű. Sötcl Mngdus kitűnően fogta fel n nehez szerepét. Magyart László, Gyergsák Ferenc,. GoíIíj na János, Sneff Er/.sóhui. Fuloe. te Katus, Polay Imre, Sneff ITö. reiu\', Hegedűs György, Dagonyái Mariska, Tóth IJoldizsír Is Török György szerepellek a kitünö\\ színműben eredményesen. Árén-dezesért Polay Lászlót kell dicsérnünk.
Az Egyházközség műkedvelői viszont a ^Ludas Matyi-.-val jöttek első alkalommtíl "a kiskani-zsai közönség elé. A fiatalság, jó szereplését mindkét napon zsúfolt -nézőtér közönsége tapsolt^ ˇégig a Sáska Barátság Sport. Dtthonban. K NI
A Szepainakl Fóldműv««-szöv«tkezetnél
egy traktor éc egy m«gánJ4ró
motor
leieráHavitáM sziktéaes.
Pelhi.juk st i leteket itakípiro»ok«t kogj iit viiigáljik meg é> u iriliaU-ot at igtigtióMgnak nytfttik b«.
Sportrovat
Husx percig nagyszerűen játsxott a Vasút
Gyönyörű napsütéses idő kedvezett a* hélfőá barátságos mér-kőzésjiek. A sáros talajon lefolyt ed^és jellegű mérkőzésen az NV-TK a gyenge DVSü ellen az első, húsz perc-i>en nagyszerű játékot, produkált, később kissé vissza-j esett és ebben a játékrészben a, dombóváriak két gólt szereztek. A második félidőben már erőn sebb csapattal állt fel a Dombóvár, de\'ez sem használt, mert a Vasul csatársora mérsékelt iraini mellűit is egymásulán iielyezle, el góljait a vendégcgyütles hálójába. A mérkőzésen erősen mog. liilv.oll, liojjv idény elcjóu vu-gvunk, n/ N\\\'I\'K csatároktól «/. t\'ísu l\'i\'lidőlien ru|O\'Of{n liuziiso-kivl lál\'unk. .uni főlcu tu uj cí\\ii\'\\ tí/lzmiiriMiiik tíz órdenw. A mA^
sodik félidőben már csak egyéni munkát láttunk a játékosoktól. A mérkőzésen a két csapat ei\'ben a felállításokban játszott. NVTE: Róka — Gazdag Munkácsy — Semsi, Németh, Both — Sztraka, Kocsis, Placskó, Túra, Horváth. DVSE: Wntér Win-disch) -- Szabó (Sipos), Iltés — Nagy (Szabc\'i). Berlus, Nyirati — Berki Windisdi, (Marosi)^ Schveiczcr, Bánhclyi. lieiter., A> «ó!okon Placskó 6, IJorváth 2, Sziraka, Túra és Kocsis oszioz-i kodtak. A vendégek ^liail Bán-i helyi 2. és Marosi érték el. Ki. cmi-lkedüek a csu]>atból ÍTuth. l\'lucskó, Horváth,, SztTüku, Túra, Koctii (* Nyirali, Unnl\\elyi! én Nagy.
SZÍNES SPORTHIRADÓ
tMi sor kerül [iMAÜHT évi tiszlujiló ky/.gyfilii. sere. A kiszivárgott hírek ize-rinl .» lulnJarugn csapat inlézű-je és a szakosztályvezetője távozik. Az intézőséget állilólaft J.y-kn Rezsővel akarják bclölleiű.\'
A MAÜRT ökölvívó szakosz, tály értesülésünk szerint két Jiagy- ágyúval fog erősödni. Azi, eg\\iR vorsenvzö az NVTE-től megy a MAÖRT-hoz. a másik) Zalaegerszegről jön. \\
A tavaszi idényben valószinü-i, leg a MAORT-nál fogja rúgni a labdát a Partizán másik volt jeles szélsője Tarján is.
m
Még e^jy hét választ el bennüu-kel a vasárnapi nagy htlyi rajig-adótól, jnáris az egész városban fogadások indultak meg a két csapat győzelmére. Az XYTE épí j>en a rangadó napján rendez^ szokásos évi sporlbálját Szurkolói azt hangoztatják, hogy olt fogják megünnepelni a. csapal. győzelmét, a MAORT-osok vi-i szont azt niondogatják. lwgy olt csak sirvavigadás lesz. Majdvu-sarnnp este Kiderül, kikniek voll igzaa.
. Olimpiai híradó
N\'asarnap és hétfőn őt ujalib Uujnokság sorsa dőlt <"1 A skandináv államok ddntö fölény^ ezúttal is megmutatkozott, az öl bajnokságból harmat az észa-
kiak vittek el A légkor.^ loninf kőrdl tovább folyunk n bonyu-(Inlmiik. A Jégkorong tótió liiü ák t
gg rt
olimpiiü számnak tartja a Jég-hoki mérkőzéseket, u N\'ÜU pc dig iusm. Vasárnap fejezlek 1* u kettős bobvcrsenyi, uiwely kettős svájci gyö/elmet hozott. Az olinv-piai északi összetett bajnokság; két versenyszámának lebonyoli-tása után a finn Hausa \\-ezcC 118.8 ponttal. A lesikló versenyt leguagyobb meglepetésre a teljesen esélytelen francia Greilcr1 nyerte. A magyar fiuk 121 ver-senvző közül a következő helyezéseket érték el: Szikla 18, Ma-Zíiny 49, Székely 52., Kővári Bo, I jbík \'17, Máthé" 81. A gyorskorcsolyázó versenyszámok közül az 5*000 és az 1500 méler került lebonyolításra. A magyar fiuki egyéni csúcsot futva 10 helyezést érlek el mindkét versenyszámban. Mindkét versenyszámot egytíbként a norvégek nyerték. 1ü00 méteren 11 ország közöttük Magyarország is megóvta, a versenybíróság határozatát. \\ számra ugyanis riiegejtették a sorsolást, de azt- később meg-scmmisitetlék és a versenyzőül az 500 méteres bajnokság" pá-i rositásában indultak. 5000 méteren egyéb\'ként oümpiui bajnoki lőtt a norvég Liuklev 8:29.1-cá idővel. A magyarok közül Pajor1 8:45.2-vel 10-ik, Rultkai 8:1U.9-í el l34k, ós Ülekfi 2ö-ik helyem végiselt. 1500 méteren szintén északi a norvég Farstad lett az első 2:17.6*s idővel Rultkai
„Kacagó, táncoló Farsang"-est
5-én, csUiöriöUön fél 6 és 8 órakor ax Iparoskörben.
Fellép: Berdy Bella, Ráez Vali, Sirányl Lili, Szeidy Blri, Sebi Mikiid Szenes Uszló.
2:21.2ues idővel 10-ik, tr
2:222-v«l 14-ik, Kilián 222.S-W lett.
Hétfőn délután a női Iesik1ó> versenyben bajnolc a svájci Sclm líUiegéJtT Kett. IgJónié a :jfi-ik !«-• Íven végzett
. Tili kupamérkőzések Kaposvárott
Vasárnap kezdődtek meg a ka. posvári téii kupa küzdelmek, melyen a KMTE. KRAC, KVTE, és a lovászi MAOUT rsapaiai indultak, l
A KRAC-ban már ját az uj szerzemények, akjk ^, gá játékkal mutatkoztak i«>. .\\z eredmények a kö\\*lkczök voltak: KMTE Lovászi ő.? ;2:1)> KRAC--KVTK r>n^:O>.
VÁROSI MOZI
Légbölkapett vőlegény
Amerikai Unooi Illat
HlRAJld!
Rlfiadáxik kBxnap 5 él 7 érakor,
Taiármp X R. 7 él t órakor,
RÁDIÓMŰSOR
Sierda, ltbrnár i.
Budiptít I. 6.30 Tilniídl*. 7.00 Hlfek. 7.25 Rtg|ei zene. 8.0» Sjiltők iikolsja. 1.15 Utuís operettors2ájl»i». 10 00 Hirek 12.00 Hartngíió, hírek. 12.15 H»n\'gszer-«4lók. 13.15 Wagner: Rtenzi. Njitány. U.C0 Hirek. 14.10 KönnjU dillimok. 15 0O RÍaió!$k»\'a. 1610 A BudaUki Dalárd* *ntkel. V.00 Hirek. 17.10 Hadifogoly htr-ii6, V6rö»kcre»it kőzlemé.iyek. 18 00 K SzIT aifisort. 18.40 Markrs,Györgj eloadiSí ¦i illamofl ott allumimumipar jövőjéiól. 18.» Magyar népimé. 19.30 Falurádió. 20.00 Hirek, sporthírek. 20.20 Heti szereié. 2".45 Elóadii baiglemeiekkel tgy fiz ív előtti operaettrol. 21 25 Időíreiü kérdések. 21.43-Llsít: IX. magrar r«pszédia. 22.0(» Hírek. 22.25 Két rádiójáték a francia iél-maltból. 24.00 Hírek.
Budapest II. 17-00 Tánciene. 18.00 Hirek 11.05 Hangot hlndó. 18.20 Farsang E»ró-¦iban. Hangképíor, 19.C0 Falurádió. 19 30 A hizKgvüttts Játszik. 20.30 A Rádió szabadegyeteme. 2100 Hírek. 21.15 Olenn MiHer zenekara Játszik. 22.15 Oioiz opera-részlettk.
Singer József és Társa
textiláru- keresltedé*
Waavfcanizsa, Szabadság-tér 23.
Alapitáí 1860. évben.
APRÓHIRDETÉSEK
Kiadó « város bel\'erflletén egy nagrabk helyiség mflhelyuek ragy raktárnak. b5ít<*-ket Sckleu, Sugár-d tarok.
Ufisibb gyerraeVtelin há»a§pár kerti
1 vagv 2 szobát kwiyhahastnáJattal, gyer-
mektden házaspárnál, lehetöltj t vá;»s kelterftletén. Cin a kiidehlvatalban.
Háztartása teljes csak akkor len, hs finom balatoni hallt vesz BérMloé!.
2 szobás lakált keresek, lehet azonnah-a Közvetítet dijaiok, Cim Szekere»-u. 64.
ZALA demokratikus politikai napilap Siarkesitl: Bencie JenS föseerkeszto
Uttf* ¦ fleaotl BiioHrta, Navtartm-
NyanutsU a „KSigs»4a«*ai K. T.
•anliM\' D;om<l»|«baD. HaflatM
Nyomi*«Tt f«Vet
1 siám.
NigyttanliM, 1948. február fi. osQtörttk
Ara 50 fllí
Várható Időjárás: Mérsékelt d, szél, felhős ködös idő, többleié ef Az enyheség tovább tart.
SaUncc jelenti a Kój gyózehnét a sötétség fűlött, a jó győzelmét a gonosz felett, a szabadság győzőimét a zsarnokság foktt.
Mennél tovább jutunk cl a sztálingrádi gvőzolom napjától, annál inkább látjuk ennek az ütközetnek döntő fontosságát az \'omberiJEég .jövőjére. Nem lohet vitás, hogy ezta-liniirád felszabadítása a/ok köz.\': a történelmi dátumok közé kerül, a inoly nomcsak az orosz népnek, de az egész világ mindon népének sorsát döntötték ol. Biíonyos, hogy mig omborok élnok a földön, a február másodiki dátumot soha el nom fo-Icjtik (a a hála ós tieztolct í
JEmlékeK és évfordulók
Valamikor az évfordulók nem jo-Jcntetfck közvetlen emléket, mórt olyan évfordulókat ünnepeltünk, a . melyeket nom mi, hanoin apáink, rágj\' nagyapáink éltok át. Amikor feljött ogy-ot*y évforduló, akkor az jjjsácjii\'ó feísorCBtj az oiízag iog-\'énD^vbb embereit, akik é-ltjk abban fcx idolon, nminjk évfordulóját a nanwitol ünnuiwltotlé\'k. Mi azonban fclvnn iS-roi\'ilulókat sry.ászolunk, v.igy ünr.ouMünk, amelyeket személyesen m íi*ünk át, e^Onilcí; szenvedtük, tagy
\'•$ flnnep.\'ltük.
Az elmúlt napokban két évfordulót ünnaiclüink IwnsöeÓKC* ünnopsóc-!ío\', l;ót olyan évfordulót, itmolvök szorosan isszerüsgrujk ofrymússal és tuicl.vok közül az egyik a világ »or-bitt. » nií\'isik :iz olsí folyam.únyutónt htizi\'mk sóiéit döntötte ol.
1018. fobruár 2-án, tchat őt rws-temlövl cz.;lútt \'liirdult ol Sztálingrádban a híl\'i\'lszí csata vÓKÓt jelentő aujls\'i áí.\'yulöri\'s, amellyel mofrin-dult a Szovjetunióba botort nómet isMóhadBorae vi\'i^sö folsaújuoji\'wú* nak folyuniiita. Az orosz oll"ntúii)ft-í da» novomtx^v 10-én kezdődött nissg íwzakni ¦\'¦9 d<ilrs Sztálingrádtól. Ké-»í éjszaka jcljntettn a moszkvai rádió, liOíry mindkét lielyon sikerült 1 némot Offtmmlók ^vürüji.\'t títt>rni #w tizozor foglyot effcni.
Emliikezzünk": Amikor ezt a hiit ¦ "hallóitok, iigj- éreztük, hogj\' eljutt Az idcji az ignzs&gtetvsnok, a sp-nosz ura\'ma nwitönísi\'nek. •
¦Noremlicr volt, Jte^v: t\'t-nül hiűej: no^emlxiri ójszaká, szvl hordt.i a l.a-Tat (¦•í l:cirt a bzo\'.)i\'iIi.ui diot:sz<-1t ajtúk <;» ablukok molktt halkan, monoton han«on beszélt a moszkvai rú-, <lié. lClóző\'ej; U\'íyaii-\'iinok a hóna^v \\ iias harmadik napján .Montgomery törte at El-Abnioinnúl Rommol áf-rika,i hadfoo^ónek fit>ntj»t, S-áji |Odi<c |>artra száUtitlí Észak-Afrikú-; an ;iz anaoíszilsz csa] átok. 1942. novsniboro » xég kozdeto volt, mig lő-i.H. február 2-a Sztálingrád tol-jrs fölszabadítása, a F&ulus-hadso-
A Kzovjeihadsoreg kéteztiz napip tartó elkoseiYííctt küzdelem utón a rüA{{történeloni j>éldátlan győzőimét
• ratta. A 6. nóniot válogatott hjad-íeroget acél^yürübo fosfei fs annak MHB.ÜOÜ főből álló embertömogót To?y\' nussaoinmisiteiito, ngy foglyul
• j lottó.
Február 2-áj], Dioet 5t ceztondejo jciantcttki az orosz rádió, ho^\'.v több, mint 200.000 német katona és tiszt •sutt cl, 05.000 umbor korült szov-
?\' 3. ÍOKsigba, közöttük 24 tábornok. Ittliznákmanyul ojtottok 760 ropulő-f(éi»t, 1560\' tankot, 6700 tábori-áí>ut, 1462 mozeáráKyut, 8182 RÖp-ÍBíf^Tert, 90,000 ,gyalogsági fogv-TDi-t, 61.102 fe-liergepkocsit ée íeí-mt\'rhotctlon mennyiségű lúsaort és *gyéb hadianyagot. \'
Sztálingrád a német fasiszta h»d-•í-ök alkonya rolt, — mondotta Szta-hn — mert ettől a naptól kezdve -
• németek nem. tudtak többé magukhoz térni. A sztálingrádi nómet katasztrófa ii^An a kjBzu6ménv6&á8 Téár» tag a szovjet hUHaereg kezébe terűit. Innét indult ei a szovjet hadaeíieg, \' hogy feltartóztathatatlBfl lendülettel űzze és verjo a\'^ermán rablókat, ÍBlszabaditsa Európa leigázott népét és régül Berlinben megadja a "égaö döfést » fasiszta fenevadnak, mely oly mérhetotienül sok szenvedést, pusztulást és halált jelentett az om-herisÓKTB.
liondu.\'nak majd azokta a húsökre, ¦ akik meisz-ahadKották a földet\' B.
Emlékek i\'a évfordulók rálíják ogymast, sok-sok emlék és sok-sok évforduló. Az elmúlt fasiszta um-lomnak minden napja gonosz em-lékkó\'it (\'s gonosz évfordulóként je-\'ontl\'.-zik mindönkinél, akii; a sz.\'ir-nyübiigeker átélték, akik olvwztL-fjék szor.sfcoikot ifi vugyonkájuk utolsó daraliját is, amit egy ogósz élet fú-rads\'^os inunkájAvaí gyűjtöttek íisz-í>ze. (iono«z emüika a JfligázDtt, ki-mbo\'t né|«luiűk, loitimí tett orsxá-upknak.
l\'« váiinivk mag em\'Ék-A ős ma« is. Ezek az omlékok ós , amelyek u lll
utáni idókro asnek, mind-n . Jjjwmányai .Sztálingrádnak, ^\'iid_">-ha fügijetlenBÓg és szabads?61" H>-jöhetett volna, ha a germA*? P8111 ui-almi töitakvésoket siker ko^ ™
dzíljc közjogi holyzotének n-ÁÍC,or-zásának ünno(» volt, haaíc^va\'"°-e^ész nép, ogy féli«vezotetJIU W csalt, bofsupott nép megvár. rne(^ kewbte is. Fáklyagyutás, igának nai> szikrázó fényével vilá,1?^ » a^t tíz utot, amin egy népnolí ;ía 5° ni kell, hogy vorojtékcs l* célhoz érjen : a inba. .
-oéj-
Bulgáriában rövidesen egyesül a két munkáspárt
A bolgár hizafia* arcvonal konirenzuiántk maiodlk napján a bolgár 8tooláldemokraia Párt 1,....., btjtlentttte, hojy > ítltUrt
pártja a kongrtssxus után haladéktalanul tutlói tirgyalitokat kaid a Kommunltta Pirtii.
* Eiután Bulgária második legeröiebb pártjának, az Agrárpártnak a főtitkára izolált fel, KÍJelantette, , Agrárpart súlyos hibát követett el, amikor szembeállt a kommunistákkal. Ezt\'a hibát belemarté most és •«h0SyM" hogy két ut lehetságss, a szocializmus, vagy a kapitalizmus útja. alioua,
Eldöntött*, hogy a szocializmus utján kíván haladni. Ezután a szóizéken a bolgár papság ,. viselője Jalant mag és kijelentette, hegy a nép papjai tanításban és munkában együtt klv>, "*?\'
haladni a hazafias arcvonal célkitűzéseivel. \'""**
A koradélutáni órákban szinte leírhatatlan lelkesedésben részesítették Dimitrov miniszterelnököt és fias arcvonal többi politikusait. A kongresszus tegnsp délutáni ülésén elfogadtak a bolgár antifasiszta * ""•\' hadviseltek harcos uniója t\'1 s/orvezet a:\'"szabályait es progrsm|át. Az u| szervezethez val6 csatlakozásr\'"nte* állampolgárt felszélitottak, tekintet nélkUI nemére, korura, vallására 4* társadalmi állasára. -ninaen
Február 8 A AÍKP &armafUlc xalamegyel Uonferenciu
A Magyar Kommunista Párt február 8-án szombaton tartja meg Nagykanizsán a harmadilf megyei konftrenciáját. {
A konferenciára mint azt lapunk megírta, valószínűleg eljön Rákosi Mátyás minlszterelnökhelyettts, a párt főtitkára-és Zalamegye kép viseltje.
Ez a tény már magában vév«( is elegendő ahhoz, hogy nuegnvu-taiisa milyen elhatározó nagy jelentőségű eseménye Zalavármc. fyenek a párt harmadik megyei onferenciája.
Még emlékezetünkben él a Magytfr Kommunista Párt lavu-lyi megyei tanácskozása, auvelv nemcsak gyönyörű külsőségek között folyt\'le, de határozatai döntő módon befolyásolták a; megye elmúlt esztendei éleiét. A^ tavalyi konferencia az össz<es. küvés. leleplezése után ült ösz-sze, amikor az ország súlyos1 belpolitikai válság előtt ált. .
A Zala annak idején megírta,\' hogy a konferencia a legjobb időben ült össze, hogy a leleplezett összeesküvők kikapcsolása után \\ meghatározhatja azokat a politikai filmeteket, amelyekkel a koalíciós pártok együttműködése zavartalan Jeket.
Megírtuk, hogy a hároméves terv kellő alapoT szolgáltat akö-
zös -munka elindítására, és eljött az ideje annak, hogy ösz-szetett erővel fogjanak hozzá aj nagy feladatok, megoldásához.
Aki megfigyelte az elmúlt esztendő politikai é-s gazdasági eseményeit annak tárgy ilagosanl meg kell állapítani,
hogy a Magyar Kommunista Párt gondosan megtervezett célkitűzéseit ugy az orsxágts, mint megyei vlszonylatbcn tlértnek tekinthetők.
A politikai légkör megtisztításával, a hároméves terv gyakoriali átvitelével oly eredményeket drt el a párt az ország jóié-" te érdekében, amire a magyar történetem egyetlen pártja sémi mutathat rá. A párt elharitotlaj azokat a politikai akadályokat, amelyeket az építés elé azok göri ditetlek, akiknek n*m a nép fej-, lődése és jóléte a célja, hanem! ellenkezőleg visszaránlásaafeu-i dális sötétségbe
A Magyar Kommunista Párt) következetes gazdasági-és poli-Ukai vonalvezetése a választásokon elért döntő győzelme tehetővé tette, hogy megszűnjenek! a politikai válságok és meginA dúlhasson az a munka, amelynek áldásai ma már minden magyar ember érezheti A Magyart Kommunista Párt céKudatos( munkájának köszönhető, hogy az idei megyei konferencia már!
ma
fa
sokkal nyugodtabb bt. ,^, légkörben ülhet össze. •*esfebW
Tavaly még a reakció ilU . . volt a párt központi kérdi"\' hatc pedig az építő munka áll ^ ram homlokterében."
Ez azonban nem jek . mintha egy pillanatra is;:a ledkeznének arról a v m amit a sötét erők ellen , niok. tnert még elég he*11 V1V-ahol a reakció táboránaVi\' van< tai elvégzik romboló nv t"saPa-1 kat. -akáju-j
Az éberség nein lank . ^ még tavaly minden izonaa> , minden erővel «zen a J111^1, kellett harcolni, ma múr rf vert reakcióval folytak.? , . delem mellett főkérdésc l,L, kilz-pártnak az épités és jól« "
Iesztése.
A vasárnap megtartan ,, ferencia a megye elkőv<J? kon-dő gazdasági és politika! ^"A ben döntő jelentőségű. A , ü™*" készeu vannak, az épilt "frve)$ munkára várnak. > k&&K
A szabad görög rádió hogy a demStraílkuB h monarcho-fasiszta rep lőtt, és 70 repülőgépet Az athéni kormány a pótlására uj gépeket kaj? tói. Az amerikai kormány oatt, hogv 50 görög $ kai iskolákban ké
A
Külföld üdvözli a Magyar Köztársaság évfordulóját
PuiklB, a Siovjetunió magyar-•rszági kövei* a Magyar KSztarsa-Sái; mátodik- évfordo\'ója alkalmából •dvozlo Uvelet intézett Tíldy Zo tán köitirsasígi elnökhöz, amelyben t köitársasápj elnökiek és a magyar aépntk py0m5!as5i6 munkát kivánt, a magyar demokrácia további boldogulása üdvére.
Tito, Jugoszlávia minisiterelnöke Dinnyét Lajos minisiltr«lnökhöz intézett üdvözletet. A jugoszláv kormány és a nép nevében legliivélyestbb Mrozlet*t küldte és tok sikert kivánt a Magyar Köztársaság kiépítésének tB megszilárdításának vankáj»baa. Puskin szovjet követ U küMCtt Odvoilö leve\'et Dinnyés Biinisitrrelnoknek.
Gyilkos SS-eket fogott el a kaposvári rendőrség
A rendőrség államvédelmi osz-i lálya nyomozó levelel akart kiadni St\'ark József .soauigyszilL lakos ellen. %ki 1911-ben őriként he-lépelt a néinc! SS hadseregbe, és annak idején tevékenv részt. vettek a Bndapes!környéki hu:v cokban és a dunapartí kivégzé-, weklien. Ebitől a célból egyik; iiyomozó KajKisvárról leutazoU Somogyszilbe. hogy a szomíly-leirást az ismerősöktől mejam rezze. Ik-állilotl egy hrtzha, hogy érdeklődjék Slark" József után. Feltűnt" neki. hogy a háziak za- * vartan viselkednek és az úgv; alatt is moeorgást hallóit Felszólítására a két hős , akik a nyomozó elől bujt az ágy alá, előjöli és leigazoláskor kiderült, hogy az egyik a keresett Slark! József Társa szintén SS teiová^ lássál volt ellátva. Kikérdezéskor kiderült, hotry már 1945 óta; bujkálnak Dunántúlon a rendőrség elől. A rendőrség erélyes nyomozást indított mindkét vol^ \\SS katona bünjajstromának !el-Ijes kiderítésére. D* eljárást in-ditnak az SS katonákat rejte-gelőcsalád ellen is.__________
Agnoszkálták a szombathelyi vonat áldozatát
Lakunk tegnapi számában hirt adtunk arról, hoffy fél 2 óra tájban •z Ady Endre-utcai vasúti átjárónál halálra ijázolt a szombathelyi ronat egy ismeretlen fiatalembert."
Azt meg lehetett állapítani, hogy
• fiatatember a vásár a!kalniál)ol jött Nagykanizsára ée valószínűleg
• szombathelyi vonattal akart ha-¦amenni, A vonatra aiart felugrani, de ez oívan szerencsétlenül sÜBrült, bogy a kerekek alá korült és folis-njerhctctLcn»ÓKÍ^ szétroncsolták. Iga-solóiratot nem találtak nals^, i^y szórnál vazonosBAgát nem. tudték moa-&Ilapitani.
M& délelőtt ZalaszabArról jelentkezett ©fr,y ((BzUalkodó, aki olmor>. dotta, hogy a fia, Kámár István nem tért haza a vásárról. A rond-írségon mogpuiAtták néki a fiatai-ftnber kalapját, amft at ídös omber n^Bjfismert* Mivef liötu öryrviflíoflsá^j töiiént, az ügyészaég meju/Üja a temetési eimooeíyt.
Vidlrat a „magyar Göbbslt" ellin
A budapesti népüfryószség rádira-tot adott ki az 1945 szeptemberei óta letartóztatásban leró dr. Posta Péter •llen, akit a nyilasok csak »mivryar Göbbeia«-nek neveztek. Posta Pétor Toll Péter irói álnéven Bgyik f6toü-noka Tolt az Uj Magyarságnaik., a Pesti risáfruak, aiosszetartásnak áe a í,épiiek. A hatalom átvétele után állandó előadó volt a rádióban 0b elmondott beszédeit hangiaméira tétette íel. A napokban kezdódS nép-birósáci téagfléaép. ezeitet ft \' temezéket ie ----- " ......
Rádiót avattak a Petőfi-utcai iskola proletárgyermekei
A Magyar Rádió ii OivBxoltt a rádióavatást — Március 15 én Petőfi riombormdvtt avatnak
Csendes, de annál, inoghat óbb és hensögésesebb kis háziünnépség színhelye volt tegnap a Fej től\'i-utcai általános iskola. A diákkaptárosok avatlak fel leg-ujabb sztTzemétiyükrt. egy uj Orion lH-es rádiót.
Ünnepély a folyoión
Az ünnepségrű vmdegeket is megliivtak. Ezeket az iskola szűk folyosóján helyezte «l az igazgató, aki mindjárt mentegetőzik.-Sajnos, másutt ne.ni ludjuk meglart.ini kis ünnepünket. Én. nél megfelelőbb hely ugj-iuüs nem áll rendelkezésünkre. ?
Elénk hanguLit van már, amikor a meghívottak megérkejiiuek A rádió, az uj rádió lrangja üdvözli a vendégeket. Kpj>en a rádióiskola műsora folyik Petőfi életéről tai\'íanak előa\'dást. majd egy énekkar énekel.
A vendégek arról beszélnek, hogy u-\'rádió js üdvözli majd a, ráuiúavaló diákkaptárosokat. Az* igazgató is csak emiatt vár íf». ünnepség megnyitásával De as üdvözlés csak késik. Az igazgató szomorúan megjegyzi:
~ Talán nem is üdvözölnek már Ugyanis egyszer inár üdvözölték a rádiói, január 23-án. Csakhogy akkor még a műszerésznél "volt a gép. Tudniillik használt rádiót vettünk -és igy is 1000 forintba került
A Magyar* Rádió Cdvözlttt
Azonban egyszerre csak miej-szakad a műsor. A folyosón; mindenki elhallgat és feszülflftf ügyelnek a rádióra.
-- Figyelem!-A diákkapláros egyesületek közleményeit olvassuk fel — jelenti be a bemondó
— Üdvözöljük a nagykanizsai III. körzeti általános iskola 3114 szátnu diákkaptárát, amely most avatja uj rádióját. Diákkaptárosok: Egy évvel ezelőtt húsz rongyos, mezillábas kis proletárgyfc. rek szervezlie meg ezt a diákká})-!, tart és ma már rádiót avatnak. Fiuk; ti most már gazdagok vagytok. Csak tovább is így dolgozzatok. Jó munkát!
A Magyar Rádió üdvözlései után az igazgató mond rövid be: szedet. |
— Fiuk! Nagy őröm tölt el engem most — mondja az igaz.
galó Az L-^ész ország ballot. ta most, hogy a mi iskolánk! diákkaplára jó munkát végzeit é.s egv év alatt ilyen nagy eredj niényt ért el.
Ezt vegezU a diakkaptár...
Ezután gyorsan vázolja & diákkaptár eddigi működését és ismerteti a jövőre vonatkozói lerveket. \\
Szereztek a fiuk egy kéziko-; csit. Repülő modellező műhelyt, állitotlijk fel. írógépet vásároltak az iskola részére. Különbö-\' zö verii\'nyckjcn és pályázatokon, dijakat nyertek. A sportkör részére futball-labdát vettek. Házilag készítettek játékokat, amelyeket a városi napközi otthon, kis gondozottjainak ajándékoztak. Gyógynövényeket gyűjtöttek; Ezekéi már megvalósították.
.. .6* «t valósítja mtg
Most harmóniumol akarnak! veuni az iskolának. A meglévő rádióhoz erősítőt és hangszórókat szereznek 1«, hogy íninden oszlálvba Ixjszerelluessék a rá-( diói. Egy hetes keszthelyi U<uul-mányi kirándulást szerveznelc halvan kisdiák részére. Iíkolai < könyviári létesítenek. Uábszin. házal szerveznek. Önképzököri elöadáKokal tarlanak a demokruí likus tör\'-énclemszem!ő;et kiahu kilásához. Ezek j)edig a tervek a jövőre. [
De n végére ha^O\'luk a meglepetést, a diákkaptárosok vágyai netovábbját:
Vörös János szobrászművész Petőfi-donibormüvét készit azi iskola számára, amelyei bronzból akarnak öntetni Éz azonbanj nagyon drága lesz — 4000 foiinJ tot bérnek érte. Ha ez nem si. kerül, a gipszből készült dom-bormüvet avatják fel márciusi 15-én.
. — Kedves fiaim, büszke vagyok rátok — mondja végén az\' igazgató — mert eddigi munkátokkal tanúbizonyságot teltekéi, arról, hogy hazánk ujjáépilésé-ben a magatok módján tevékenyen vesztek részt.
Most még a legtevékenviebbi diákkaptárosoknak adja át az igazgató n diákkaptáros jelvényt; amit a fiuk büszlcén tűznek kii kabátjuk hajtókájára. <
„Kacagó, táncoló Farsang"-est
5-én, caUíitrtöKön
as IparosKörben.
Fellép: Bordy Bella, Rácz Vall, Surányl Lili,
Szondy Bírl, Sebő Miklós, Clffrá György,
Szenes László.
. fjbruAr 5.
Aztán Rirkás Sándor, a diák/ kaptár ügyvezető ig\'iz«atórt< mond néhány szót és köszöni meg diákkapláros társainak ^ tevékeny és crodménv\'Bs munkál.
Ezzel pedi\',\' az ünnepséjf vúA is ért.
"A Petőii-uUai általános iskola kis növendékei jó munkát vfc. gezteké s erröl ;tz e^ész ország tudomást szerezhetett. A liukaii - akik nem egyéni eélokértií hanem iskolájuíT jövőjéért ófl felemeléséért dolgoznak, Coért csak megdicsérhetjük őket ésnif is jó munkát kívánunk nekik.
—Bán-
ki újjászervezett NOT elrendelt*
a régi NOT itéíeteiek felül-
Tizsgálá8át a pécsi bányászok
•IhurMláM ügyében
Ai aj •IJáráit a |>é«sl népblróiáf - marti to)7«»»tbm tatte
A Zala a mull év júniusába* megírta, mily nagy visszatctszésH sö1 megdöbbenést váUott ki aM a NOT ítélet, amely a háborutf és né;>e!lenes bünese^ekménv^K nüalt 8 évi fegyházra itélt Szelj Istvánt íelmcniette és a 12 óvf kónysziermunkával sujtott Ko-váes (iyűrgy büiHetései j>edig kd évi börtönre csökkentelte. A Za-ln pécsi ludúsüúja mosf arról ér^ tesil bennünket. hog_v a NOT átszervezése sorári felülvizsgálták az addig hozott ítéleteket s mag állapitotiák, hogy a Szeü és.Ko-j \\áes ügyben a niűfi/\'ozoH i\'éiet a\', közvéleményben non keltett megnyugvást, tpen azérl azi;.az-ságüj/yminiszlérium elrendeltaí a pólnvomozást az ügyben, és ujp, tárg\\-a1ás mei<tartására utasitoí-. ta a néptiróságot.\'A\'iíé^SMUgyésrf ség a miniszteri leirat alapján; az uj eljárást megindította, a ki-1 hallgatások folyamatban vannak és rövidesei! sör kerül az uj népHirósági eljárás rt
Tavaszi vetőburgonyagumó bizt(8itása
A nagyfolni aszálykár következtében a gazdák részéj-őlmár-í is erős nyugtalanság és élénk érdeklődés" érezhető a tavaszi v«-tőmugburgonya szükségletéi kle-jén való bizlo\'sitása miatt. A föld\' mivelésügyi minisztérium uzuloni közli az értlekelt cazdákkal, hogy a vetés céljaira kiosztható burgonyavetőmag mennyisedé igen csekély és azt csak az ár-viz és aszálysujtotta vidékek aaz. dái, valamint a Csehszlovákiából áttelepített újonnan földhöz-1 juttatott parasztság között fogyják szétosztani Az igényjogou sultságoL a községi elöljáróságéi! a vármegyei gazdasági fclügjft^ s/g i3azolja. A \\-e(lőburgonya árát és annak szállítási költségeit R juttalotfáknak meg kell fizei-, niok. , ¦
A főldmlvelósügyi mónisztéíi-uin illetékes osztálya már xxxosDl felhívja azokat a gazdákat, akilí a faut felsorolt kategóriákba nHa sorolhatók be. i^yekezzanek mi-eföbb beszerezni" vetőburgonya-1 szükségleteiket "saj4,t erejükből,! mert nincs kilátás arra, hogyl í^ényejk az állami akciók során kielégithetők legj-enek. [
— Hadifogoly est
A Volt Hadifogoly Bajtársi Bb<>-refcséíf n*rykaniisai csopor^* 194* február 8-an 6 ómi ke«det»ai. mü»-ros ^inooeíólyt rendez m Iparcakűr nagytermébon. Mindenkit *WSt Tár h\'4óí;fi4S. ebruAr ,*>.
ZALA--

HÍREK
Naptrend :
felwuir 5, c»it»rt8k. R«m. YH. AgoU. Prcl. Ag»te. tljflöröj Rfl»ti.
1918 A Sio»)etunlőt>«n külOnv4t«lt|ék t templomot 87. *l:«mtól *» « l»koUt6l,
1945. Jílltl értikezltt.
— Ftöruári flyaléítk a v*rmejyé"él Zala vármegye közigazgatási.
bizottsága február 9-én. hétfőn.. u kjsgvülés 11-én szerdán lart élést. A lúrvényhatósági bizott-i aág ülése február 12-én. csülör-kik»n lesz.
— Fartangi Muzsika
. A n.igvkanizsai Jézus Sziv« #gv ház község Szent Imre Kórusa 1918 február ~-én (szombaton este 7 órai kezdettel a pia-rtstu gimná/ium to\'rnalehn;bcii\' .inűsuros táncestet rendez.
>Farsangi muzsika című műsorunk keretében régi magyar opBJ reltek k«i\\e-: és felejthetetlen készletei kiTűlnek bemutaiásra zenekari kísérettel. Műsor után lánc. Gazdag büfléröl. ilalrról és, Jtííünö tánczcnéröl gondoskodtunk. A belépőjegy ára 3.— fo-\' dnt A hangulatos és ériékes mii, *ort tartalmazó estünkre min-«tfiiki( sziToteltcl hív és vár a Rendezőség.
— Unehid jelvény
A 4K-«w Lánchíd Hifcottság a Kzé-lilicnyi hídjának fotópitósóre irányutó akciót ismét kiszélesitotta. Szép kivilclü \'tüvol ellátott alumínium Lánchid-jelvénrt készittetott. TJz a Lánchíd-jelvény az orodoti »Lánc-hkl-jínz- mása. A jelvény 2.— fo-i-lntL\'rt minden községi postahivatal-t»n és postaügynüksé^en kapható. A BiaottBáinak é/ az ujitáBa várme-tQénkbeii nagy érdeklődést költött. A csokvly ;»f<Bagért, mindon áldozat iiílkül megvásárolható Lánchid-jol-vényt inúns sok»n hordják.
— Szombaton letz a Magáitalkalaia-zottak jelmezbálja
a (\'¦ntrál őaeüca tii\'maibeti. Híg
útilí *rniók»aBtóban az a vig hangu-atí. winaly r magán&lkalmagsotiiak nailreszterén uralkodott kora reggelig, ü rután a fényessikerü sailrcee-•ceJvoel a niagánaikalinnottak kei-ticbjipEn megalapozták randeaéssik bii»tos sikerét, aom kétséges, hogy fc Kniéntolcn Ötlettel tarkított szom-b»ti jeimszbágui ig nicg f^ja boani ltot k jó hangulatot,\' fcaii ultija 6 ns-kfei munkától fárad* dol^ozútársa-3»!&m t*a»: te lelki ffeL\'rÍB?ÜLÓaért vírja.
a i *
»ok»n fognak — hoaseu érák után — ujbóJ jftlműabeo niofcjelenni an-kftk ellenére, hogy a rendeaőeég a iieíuii riízonyok miatt a jelmez-iéiiye»rt nem mondta lri. Tekintettel arrtt, hofiy mBKhiríMcat papir-kiánvm raló uikintottel nem bocsa-totuk lei, NaprykaniMa dolgozóit » mAi««t«át;ra eauton hirja mea; a ren-fcaoütw. Belépódij caupán 8 forint. ásaSBit a csoport F6-ut S. Bzam •lutti helyiségben Lohe* délután 4— »0j« köaört dijmantesan faflalni.
A görög szabadságharcos hadirokkantakért
A K*jrjkank«a és J árasa HONfiZ Csoport vesotóaé^ őrömmel Tette Utóiét, tudomásuí Cziboly Féiwio ¦*Vtnoi bajtársunk azon Tcezdenié-oyezúaét, mely szerint a mi (badi-xcndozoltak) szerény áldozatkéeceé-íűnkhöz mérten minden járadékot &Tezo hadiRondozott havi 10 fillér*, re*, támogatja göröp bajtársait, Nkt-KanisMa táreadaiznát is segítségül hiyt» és 20 göröR hadirokkant nya-^Hatasát Táikiták.
H0N8Z E*n6ktég
Kcjisteit\\ BÚTORÜZLET |
Nagykanizsa,/!dy Cndre -u4. ; . 5000 fii.-tói
1 téilagyár is a liígett riehányraktár ügyében ma küldöttség utazott Budapestre
A téglagyár különböző köztartozásának kivizsgálása ínyében ma Bölcsföldi Lajos MK.>!O.Sz titkár és HoUánder József az CB. elnöke Budapestre utazott, hogy felkérje a Kőzi>onti Termelési Bizottságot. ho«y egy If-lülvizsgáló szervet küldjön haladéktalanul Nagykanizsára nu. nak megállapilási i-éljáljól, hoyy milyen tennéwt\'U"t€k a téglagjár adósságui és miiven körúlrné-nyek között állla"k azok elő.
A küldöttség azl kéri, hógj\' a revíziót szombaton Uirtsák meg, amikor is a téglagyár bérlői, Nagykanizsán tartózkodnak.
Bölcsföldi Lajos és Holliinaer József felkeresik dr. I\'app Aiu dor pénzügyi államtitkárt, és szorgalmazzák, hogy a város .költségvetéséből törölt 3OO.OOO forint építési hozzájárulási állítsák visszu és utalják ki a város részére. I
Tudvalevő ugyanis, hogy-rö-videsen megindulnak X agy kan i-
zsán a kislakás építések, a ba-rak átalakítás, valamint a kórház építkezés keretében a bein gyógyászai, a gyermek gyógyászat részére szük\'séges épületek elkészítésének munkálatai. Ezek{ l}ez a munkákhoz sík téglára és cserépre van szükség, és ezt csakí, ugy tudják megszerezni, ha ai Stern-féle téglagyáron kivül oi Vikloria téglagyárai is haladékJ talonul munkába állítják.
Dr. Popp Andor pémügyi állam titkártól kérik, hogy a leégett dohdnyraktár felépítését azonnal kezdjék meg, mert erre az épületre a pituügyl kormányzatnak a dohányelosiíás szempontjából múlhatatlanul szüksége van.
Munkatársunk elutazása előtt beszélgetési folytatott Bölcsföldi; Lajossal, aki kijelenletíie, hogy minden remény meg van arra? hogy budapesti utjál teljes ik koronázza majd.
Február 12: Mtgyegyülés
Ai alispán részlete* Jelentése a megye helyzetéről BetOltlk a Tárntegf el lőjegyiol és ai árvauéki elnöki állást
Az alispán most adta ki\'nogyed-éri jelentését, mel>iet megküldték a törTényhatosági bizottság Talamany-nyi tagjáqak. u\\ jelentés flzorint politikai viszonylatban általában csend uralkodik a megyében.
Élénkség csupán o Magyar
Koinmun:eta Pártban iapastíol-
ha\'ó, ahol a szokáson pártérVe-
kezletekcn és pártmunkán kívül
erSteljes szervezeti munko úi
folyik.
Megemlékezik a jakmtói a "K.isgajida-párinak a törrénvhatósájt munkájába raló bekapcsolásáról is. A tárgyalások már hónapok óta folynak, de teljos megegyeiéero még nem jutották ebben a kérdésben a pártok.
A társadalmi helyzet kifogástalannak nevezhető. A 48-as bizottságok mindenütt megalakultak a me-gSlsben és szép eredménnyel dolgoi-nlk. Ugyanéit mondhatjuk a Népi kollégiumok munkájáról. Ezek működése torább fejlődik, a közülefok költöéKTetéseikben biztoeitott ősezo geket mindenütt rondeikezésre bocsátották. Az intézmény iránti ro-kona«nT mindig jobban megnyilvánul.
A gazdasági helyzet jónak mondható. A késó őszi kedrezo időjárás folytán ftz őszi gabonák rétesét a rirrmgye területén csaknem 100 százalékban al tudták régezni.
Az HílrinyzoU vttésierUMből búzánál 95 szizalékot, rozsnál 97 százalékot és eszi árpánál 27 százalékot tudtak bevetni.
A földmüresezövetkezotok bár tőkehiánnyal küzdenek, igen nohéz körülmények között mégis működnek. A juttatott mezőgazdasági ingatlanok telekkönyrezése majdnem az egész megyében befejezést nyert.
A közutak ájlapota a nedves időjárás köretkeztébon javult. A szokatlan enyhe idő még ápolási mun-káiiat: is fehotóvé tett. A kaviesszál-litás Jassan folyik. A 8 éves torr keretén belül előirányzott bekötőutak munkálatai befejezést nyertek. A nagykaniasai—molnári ti. útból 2 km hensorlése megtörtént, a munkákat azonban a ksidvezótlen időjárás miatt bo kellett szüntotni.
A közadók lerorási eredménye jó roit. Az adófelszólamlási bizottságok befejezték működésüket, igya kive-tésök jogorírc emolkedtek.
A közegészségügyre vonatkozó jelentésbői megtudjuk, hogy közegész-eÓRÜgyi helyzetünk az ogósz rnegye-ban kielégitő. A csecsemőhalálozás 0.1 százalékról 10.5 százalékra emelkedett, ami főleg a hurutoe megbete-gedósekno vt\'zothetó vissza. A fertőző megbo1»godé»ok száma a rör-henyt és kanyarót illetően az átlagot túlhaladta ie jelentősön omel-
\' kedctl a trün,61tóroe
fi BCQ-ottitokit fégzB dán orvot-cioport b§fa/nt* munkálat A mtt-jalenttk száma itltgbun 73 ui\'t. lik volt, t zt/tsxtntgrótljárés tlltn-btn 98 százalékos eredményt mutatott fel. H legrosszabb eredmény Nagykanizsa városában volt.
A jefcntós csutan mr>pumlékezili ÚK v.r, ttlIategéBZBójr^gj\'roi. amiwia-tén kielégítő, valamint" a kultúrálj és síabadmüvelódési helyzetről. 7a-l&\'övőn és Botfán általános uioJjii intEmátust szerveztek, Nagykanizsán, .Zalaegerszegen, Zala«zent#ró-ton, Keszthelyen és Sümygon szervezett gyógypedagógiai osztályok mi küdnek. A centonáriumi ositendőrol kapcsolatban minden községben bí&-adássorozatot rendeznek. A megyében jolenleg 64 háziipari és meaó-pazdasági jellegű tanlfolyam működik.
A jelentés a közhangulat iemer-letéaéyal zárul. Erről a következőket mondja : A korábbi időszakkai azHin-ben erősen és előnyösen változó^ n»s.
Egyre Inkább belátják, hogy a kormány és i hatóságok munkája tényleg az újjáépítés és az életszínvonal felemelése érdekében folyik s minden olyan törekvés,, ami ezt t nagyJelentSségü, országunk éleiére nézve legfontosabb tSrekvést megakadályozni Igyekszik, ox nélküli és káros gáncsoskodis; a rosszindulatú propagandának egyre ke-vetebb a hitele.
A megyjgyütós ói-d*jkaHsésy ft var-megvei főjegyzői és az ttrvaazéki ülnöki állás\' í»tultús~> lesz. Az alispán már kiirta a pályázatot mind * két állás betöltésére." Nein kútaétfO). hogy a tözgyülós döntése főjogyzá-nek dr. Agárdi Tibort, mig az árra-Baáki ülnöki állás betöltésére dr. Tivolt Elemért tálasztia mag. Mindketten kiváló tudású fotÍBztTÍs,\'!ői a vármegyónelc.
ASZTALÁRÓL \\tk* MOST GONDOSKODJON AZ
N.V.T.E. (
^port-báljára.
DBIMÓK LASZLO, SZAKONY ISTVrÁN ELÖJEGYZIK ÖNNEK
Letartóztattak egy vtrakedüt
Szerdára virradó éjszaka CsöndöB Antal és Gerencsér József Roezte-nj\'ei lakosok eddig ismeretion okból öaszovorekodbok. Gerencsér annyira, mBirvcrto Csöndürt, hogy azt életveszélyes állapotban száifitották be % nagykanizsai kórházba. Gerencsér pedig, — mintha eammi som történt volna — bejött Nagykanizsára. Egy nyomozó a Fő-utcán fogta el Geroncsort, akit azonnal be is vi$ a rendőrségre. \' .......
Ji! sikerült a MNDSz Petöfi-estje
A Magyar Nők Demokratikua( Szövetsége tegnap -este műsoros^ PetöfS-estel rendezett az Ipartestület nagytermében az árvize\' károsultak felségéi vezéséna. Azonban a íiönes cél ellenére is; gyér érdeklAés nyiWánult me^i a kitűnő est iránt. A ínüsor ke--i\' relében ismét több számot adotb dő a MAORT énekkara Enga János vezénylésé\\-el az eddig megszokott sikerrel. Két irodalmi előadás hangzott el. Az egyiket Pillér László kereskedelmit\' iskolai tanár tartotta és Petőfi-\' ről, a forradalmi költőről beszél* Az előadás közben Z. Szenlgyör^ gyi Mária mondott el néhány Pé tőö-verset nagy sikerrel. A má-< sík előadást Szikray Feroaa ^mnáziumi tanár tartotta, ö Pe-tőli katouaiéleléről beszé\'.t Nagy sikere volt Makó Icának és Vas| Györgvnek. akik magyar táncolj mutattak be. Énekszámokkal Vörös Anna és G. Pék Anni mü. ködőtt közre. Siklósi László Petőfi: Az őrült c. költeményét! mondta el kitűnő felkészültséggel. Stolczer Emil viszont aí Talpra magyart szavalta. Egyj határvadász Petőfi: Hespublioa; c. költeményét adta elő. A jói sikerült műsoros est teljes jövedelmét az árvízkárosultak fiai. segélyezésére fordítják..ZALA
I lékefis és a forgalntladés voltak megelégedve a tegnapi vásárral
Filmkockák és ¦¦Inak • vásár forgatagából
A fóuU\'Bi kci-nskodók a TÓsár forgalmáról ijry nyilatkoztak :
Jó vásár rolt. Sok vovónk a volt a boltban, csak u kassza toft-i-ailt üitw. A toxtiljogy okosott gok hajt, mint minden újdonság..,.
Az tijWurúrus így lx»z<Mt:
—• A foíomelt aru újságok nem ii;on fojjyUk. Az 50 Mlérae Zaln ollortjbon nany kor.-slotr.ok örvondett.
A vendóílowik azt mondtók : Kü-acpo* forgalmat csináltunk. A f.röccs ós a tormasvii-sli iojíyoit a lojcjcfb-ban.
Utoísónak a fonja liniauu szedő nyilatkozott :
— Igen orőa rásár Tolt. Még so-liflíem láttam oitsüá^qs vásáron eny-nyi árust kipakWni. li^észen ismeretlen arcokat láttam. Nagyszírü vásár volt.
ö volt a2 egyetlen ^lóspdett eni-fccr kodden a piacon. (boré)
Csak az olmult bókoc\'-wklx\'n lo-hotirtt\'látni Nagykanizsán üyou y&-•Art. Már a kora TOKfieü órákban niOKindult a fővárosi ás környéki kc-riwkodók rohama n pinc ollcn és hamarosan tarkúllíini kozdott a ha-talmns sátortábor, amoly uz al»i-tiomplomtól egósz a tüm\'nj-húzig hu-acidolt. Az ólelmiszcrpiacoii nőin látszott, hogy országoerásár van. Csak a kiskamzsai árasok hozták be ter-rm\'n veiket.
A sátorosok küaött a cipófüzós ki-íiálla nagyban portsikájút. Párja osy forint.
— Hány párat adott eddig el ? - Alig fo<p\\. i~edií? most van ennek a szozonja mondja szomorú arccal. - Kar volt ezért Kanizsára jönnöm.
A kefóssátornál ozt mondják : — Estedül a iükefón \'k van kolotjo. A meszdönek m^g nincs itt a szo-ronja. A borotyapamacs cs a hJJákefo jeílit;" 3<r>áliarán nem fogy.
A bábos igy beszél : — Rosszul megy az üzlet. Nom. fogy a-maré. Hiába :i !e.a;cifrább báb. A cukorkák kőiül csak a kevort savanyú kelendő. .
A fózákaoajas szintén panaszkodik : — Akár hiszi, akár nenv tegnap Szombathelyen ezur diirabot ftti-turn el. Darabját ütvén fillérért. Jtt Bz.\'iz&t so:n adok ol estig1.
I\'ang «/ üzlot a jxiprikás uszonynál is.
— N\'ajiyon spórolnak- itt oz em-bciek - panaszkodik. — Tolnában teiiili\'ibl) annyi paprikát adtam, el, ho«y dóim már magam is a vásár-tok sorába álltam.
A |-o>.\'Béitinititót úhilatoH umber-irjüi\'il vonai kiirül.
A kájx>!<tiar(«u>ló csudiit-zoiiixi\'Lma h Iwi\'úUUlo motóliWitól a fu^kjavi-íuHÍií uniulont tud, c«ik bústól ni itniii. Visxont * (?azdiija oblwn nagy-maator.
• Vonnék tóU», —\'mondja o(r.y «mbci - ás ki ft fetv> Íjirja kivárni •zt u sok duniíit — óé tűvább ú\'l.
A kóso.s sátrában buiryfihicskák iirvendoiitok nagy kolctnok.
Az üvttft ús porcollán kirakodás , küvüi cso[x>rtban állnak az asszonyok. Ejfy falusi néni nagyban alkuszik ejfy poreallántárg^ra. Messziről itózvo azt lelwt hinni, hogy egy diszcs [jorccüántál árából akar Lota-la^ni. Közolobtr órvo derül ki, hogy °?y. éjjeli odónvröl van szó.
A vásár unikuma volt a >í>izton-
sági ondoláló készülék* árusítója.
Nézi... n.;zi pár menyocske az ör-
döngős\' szerszamot, anűnek ára : 3
s<)arab 2 forint.
— Nem kell maguknak lelkom •— szól rájuk az árus újságba mélyedre. — A menyecskék azonban nem hajyják maijukat lebeszélni és tcbí-nek hatot egy forintért.
A vásári énekest, a kosarast, a jóst, a zsákárust, a törökmézest, a :>minden tárgy e^y forint»B«-t lepipálta a föídönaruló szövotag,
Az állat vásár gyengo yottT^ Felhajtás volt jöeskán. Venni is sokan akartak, do mégis koveeon vetítők. A tehén ára 1800—2000 forint kö-sött mozsott. A disznó 7 és fél— 8 ós fél forint élosulybani áron cserélj gazdát. A lóért olkórtok 8—4 ezer forintot, bohetott kapni \'ö^-Mázórt ia, rirsiinek való cif;anyge-bét.
SPORT
Olimpiai híradó
Az V. leli olunpia 5. napján kedden a 10.000 méteres gyorskorcsolyázó verseny és a 1x10 km-es sistafeta került lvhonyo-lilásra. Megki\'-zdték a nüi mü-korcsolyázás kötelező gyakorlatait ós űgj\'unezekííl lefejezték a férfi mükorcsolyázíisban. Ma-; gyár szempontból az 5-ik nnp némi magyar sikert h«zolt, mert Pajor három skandináv versonv, zö inögöU 1-ik lelt a lO.OOOmf\' terus ^yorskorcsolyrizíVsbuii.\' Király hdu pi\'Uig u köli\'lc/.íi Kj-nn korlutok lebonyolítása ultin uuyuncsuk a 4-tk liclycn van. A1 NOH által összeállitoll pnntar. neiit nliipjnn Ncrv6giu vm\'l ¦11.5 ponttal, 2, Svédor.száK., 3, Svájc. A keddi credinenyek eb-Ikjd 11 pontozásban m(>g íHMnír.f. repclnck.
A 10.000 ínólercs gyorskor-\' csolyázásban 28 versenyző indult. Olimpiai bajnok a ss-éd Syffralh lett 17:2(5 3-aI. Pnjor 17:15.6 negj-edik. Ruttkay 11.,! Kilián 15., lelt. A 1x10 km-esi stafétában olimpiai bajnok ldt Svédország csapata 2 óra 32.08., al. A versenyt a negyediknek! beérkező osztrákok - megóvták.! mert az egyik svéd versenyző a; viaszolásnál idegen segítségéül vett igénybe. A férfi mükorcso-i lyázó olimpiai bajnokság öt kö-^ telező gvakorlata után a világbajnok fiuttonHJSA vezet 994 7 ponttal. A magyar Király Ede\\ 922.1 ponttal a negyedik helyen áll. A női mükorcsolyázás öt\'kö-i telező gyakorlata közül keitőt bonyolítottak le kedden. A két szám utón a kanadai Barbarát Ann Schott vezet.
Tovább folytatják az olimpiai; játékoktól függetlenül a iéghoki* világbajnokságot is. Eddigi eredmények ulán Kanada, Csehszlovákia és Svájc veretlenül áll «z élen.
ÍRTISITIM az ig«n tlsitelt köiörmétfet, hogy
Eternit
pala ét burkoló lemei nálam állandóan kapható, VALIALOK atarnit puJt burkolási, \'ÍELHIVOM *a Epitók maly aitel hontos és fÜMortlilet pultok tisn»n terthatók. Fürdóasobik, fa»7hak falainak burkolását ésnün-4m a«yébb burkolást rlllalok.
SMve.pémogái.k,, ylúéki J6xs«f
pala- •¦ es«rép!adA matlar, P«t6)l-uí
how
I*. ka;
40x40-« Etornit V irdaklödéim ü tot6
n
pható. M
••ertem. Mindénnumü tot6munkAtc fedését ét iftritaiit Tilalom, Cwiap, pala, kátrány |»pír b*Ton«iM.
SZÍNES SPORTHIRADÓ
Az ökölvívó szövetség vasárnap délelőtt tartotta meg tisztújító közgyűlését, melyen a ta-nácslaiíok közé beváluszto\'ták| Buli VUmost a MAOHT ökölvívói ák a vezetőjét i». :
Szekszárdi ulán valószínűleg ii/.-NVTIÍ másik migyá«yuja is oll hugyja egyesületét.1 A lójíne-hezebb sulvu NVTE boxolói, az; utóbbi idöl>en ugyanis többször látni i\\ MAORT ökölvívók társán
Az egész város sporttáreuditl-ina az utóbbi napokl>an teljeJ s^n sí MAORT-NVTE rangadó lázában vg. E?y©bb«t sein hallani, mint a tíÁORT és az NVTE szurkolóinak vitatkozását a> aagj\' mérkőzésről. Egj\'ben mindenki egyetért, hogy a mérkö^ zés az utóbbi idők legnagj\'obbv mírkőzése lesz Nagykanizsán.
Kristóf Károly a labdarugóké népszerű atyja végre révbe ju-l toll. A piacon egy kis italtné-rósl nyitott, amely állandóan te. le van sportolókkal\' é-s szurkolókkal. \' \\
Vasárnap Xagvkanizsán is^ incgindult a sakkélet. A Maró-czy Sakkor az MKF sakkozóival mi\'rto öss/.o erejét. A nivós verseny ri és fél, ,\'i és fél arány-\' ban a Maróezy Sakkor győzcl- k mévfl végződölt. •
Több naiion kérésziül turtot-ták mej< Nngykanizsn uszUillcJ dísz ijajnoksúgail, amelyek te«-nnn <«slc fej«/.ődk\'k l>c, A buj-i noki ciinet a kövulkezök suore/-lól< in««: kezdiíkuél Kiss l.rtsz-ló (iininá/ium, a III. oNzlúlvbíia Tábori ,k-no MAOHT, 11. \'osz-tálybun Apáti Laios Lovászi, l.< osztályban Hucsi János MAÜRT, Páros bajnok az első osztálvban Deák-Körös MAORT, Ii.\'osz-túlyban Apáti- Kuba Lovászi, III. osztályban Megyeri—Kiss fiy. Pusziuszeiit!ászl(T
Hétfőn este Pécseit versenyez-; tek a kanizsai vívók Pécs város kard és tör egyéni bajnokságáért melyen Szeged és Nagy^ Kanizsa legjobbjai is elindullak. Tőrvívásban Németh harmadik, Bucsy pedig ötödik lelt Németh, nagy balszerencsével vivőit és: Bucsytól elszenvedett váratlant veresége miatt szorult a harma^ dik helyre. Kardviwásban Turáni negyedik lett.
• *.
Elővételben is árusítanak jo» gyeket a MAORT—NVTE mérkőzésre. Elővétel a hatalmas ér-i deklődés miatt vasárnap délelőtt 9 óra és fél 12-közölt leszí a Fischer és Baeder vaskereskedés előtt. A jegyek árai 6, 5, 41 és 3 forint lesz. \\

Csonoey u MAORT középcsatára két lieli üdülésre Hévizret utazott és igy most már biztos, hogy a vasárnapi rangadón nemi ö irányítja h MAOHT ötösfoga, tat, I
p
F«br, 4-én, .Megváltó" SMbftdi*g-tér 21.
Figyelem I Zalának atint hirdetéseket Deák tér 10, ». alá kérjük leadni. Telefon 34.
US**, február 5.
MKP hírek
t. hó 4-én, B»rd6n tmto 6 HKR7Ü<ÓBt tart. Belepni os*k «ni«i konvTTTjl lehet. IVkintattBl, ho^.? koa f»rftnci» előtti tanulói (m \'i^n fontai, esért toijaa l7/4mu\' rttfwrc**-•totkéi VsdM
Aí MKP naftvkuniztai lí. kir Mnak uorvonetti f. hó B-ón aate 7 ómkor, csütörtökön, iá tárt Petőfi nt Í29. nzám alatti j •éifteben. Mindönkit í^nrk-tW rii-» VactMg.
VÁROSI MOZI
HétK>löl-n»rd*lf
Légbőlkapott vőlegény
Amwlkal táneoí film
HÍRADÓ!
Előadások ktttnap 5 és 7 urakor, vasárnap S, 5, 7 és 9 érakor.
RÁDIÓMŰSOR
Csütörtök, tefcrnar 5.
Buíiptst 1. 8.30 Fílurádl*. 7.C0 Hirek 7.S0 Réüitl titolikm vallátos féléra. 8.09 Rcgfdi zene. 8,45 Ai ,Ékt is tudomíny* mű»or«. Í.00 Múvéulemdiek. 10.00 Hlrck. 12.00 Har»Hg8ió, hírek. 12.15 Ritkán hallott Moiart-mtvtk. 14.00 Hírek. 14.10 A háti-tgjrllttet játszik. 1(00 Ridióisksla. 16 00 Modtitimagyór ortommuiilki. 16.30 gytr-mekrfdló. 17.00 Hírek. 17.10 rl«dlfogoly hlndó ti VöröfkfrtMt küilemények. IJ.SS^, A 48-Jl Országos Kultuivtr»eny h«ti tájé-koi\'atóji. 18 00 Wngncr: Lohengtln, köt-vttitéi « OpenhíibíL 19.10 Hírek, iport-hlrtk. 20.50 Rlöadái 11) Jioviet kOnyvekrSl. 22.20 Hlrtk 23.40 Vollntre: Amony el « hűiig, KflUMkui lilék. 33X0 Silv kUldl iilTitk izlvtitn. 1400 rllrck.
Budipcit II. 17,00 Tilteitne. 1100 Hírek. 18.05 .KCivtIIKi a pouonjl diéKrél" kor-kép 11,50 C.oiiBfrln : P.vicaglli, hiiglcmo. 19,00 Cilurádlí), 19.1b Nípilirü nvliek, 20.15 Hul iporlmemU. 20.10 A Rídié SiibidiBVátcnie, 31 W) ttlrrk. 2111 Tinr cene. 22 11 Bdlloz: Hr.ro\'d Uál\'Jbin,
Singer József és Társa
textiláru- kereskedés
Nagykanizsa, Szabadság-tér 23.
Alapítás 1860. évben.
APRÓHIRDETÉSEK
Kiadó a város belterületén egy nagyobb helyiség műhelynek vagy raktárnak. «6ve»» bet Schless, Sugár-tit sarok.
Idísebb gyermektelen házaspár keret 1 vagy 2 szobát kanyhahasználattal, gyermektelen házaspárnál, lehetőleg a vára* belterületén. Cím a kiadóhivatalban.
Háztartása teljes csak akkor leu, bt finom balatoni halat veti Berczlnil.
2 szobái lakást keresek, lehet itonnilra. dljnok, Clm Szekerei-u. 64.
Sikátor itci 38, n, cialidl hál nagjr telikkel tlidó. Erdeklidnl Sugár-Mtíi,rj, 11. alatt !«h»t.
•li
Egy gyalupad t» tgy
tat. M«gyt^utct 13,
ZALA dimokrMlkui politikai
Sztrkmtl: Bum \'•»ö tMSXiiWiáiéi MsMMvitil I l*
TtWIam M
Njomsl»B s .KMotiaMt l\' nyomilétábaíi,
• Myomdéérl r«l* : Zat»y53* évWyam 30
I
N*fyk»nim, 194a Ubruár 6. péntek
Ara 50 «llér.
ZALA
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati, északnyugati szél, változó felhőzet, többfelé kisebb futóeső, a hőmérséklet kissé csökken. Az enyheség tovább tart
Rákosi Mátyás vasárnap reggel fél 9 Arakor érkezik Nagykanizsára
Ukiijnt, i
A Miwyur KoiniminiHtn lVi.rt r.-i lan.iüyoi harmadik koiifviv.uK\'iá^iitw, in int nzt tojrnajii nzámunkban k<V/">l-fűli. c\'jön HAkoHi Mátyáj niinisztpr-clníik hr.lyotfc*. » i«ut főtitkára, \'/a\\-lavániXi.\'^ kúprisi.\'lőjo is. Mójr te^>-nau bizóhytaliui volt a minis/.teix>l-nük hehvít\'s úi-koírése, ina nzonlmn » páti olyan c\':rteaültsek 4 kapott, lio^n a niinisztcr-.\'lnükh;ílyvttc!s vasárnap í^igyJ ft\'-l í) órakor mf?íér-tezik városuuklö, hogy résziTjgycn a Magyar Kommunista Párt harisuk \'maiy.M kouoíivnciáján.
Nemcsak Nnt,<ykanizsának. de Zaía
gü eseménye Kákosi Mát>&! g jelenése a konferencián, amire az e^ft-z ország fokozottabb mértékt\'en figyel fel. íruri Kákosi Mátyás megnyilatkozásai minden vonatkozásban utmutat^ak a nuur\\ar bel- és kül-[•fiiitika eiküv: tktió lépéseinél.
A Ma/yar Kommunista Párt harmadik n.ejryoi itonfeivneiája oz érien íúkóm" a gazdasági kérdésokra íekMi a súlyt, do tormi\'-wsoteen a rütrfföbon lévő jiolitikai kérdésokot srcn han vakolj a el, mórt a jó politika erodmónyozi a paad.«iáj;i i\';lvt fclloiiilülcsút, vinzont » nonu^tpiz-da«A|i liel.wüt vcssotéau szilárdítja uii>íí <V te>zi iu.^UiintlívtJtlomit! * jxjli-i;l,ui MMiuUiwtpúat. A kettő Rnoroean ryirijV\'sal. nzérl h;M r»-m
iaziliutó.
A \\laayiir KommuniaU PArt n/< ! :;ult iv8zt:mMI>:<n ilüntó Jwlitikfti \'i ikt
x y
A/ KI.SOT a vi\'ilnBZlíiiokon. iuní- ii „W/.-A6 pái-tktint kortilt ki, ».rni ik U(t.v volt lchcto.\'nr*, liody n i!i;\'.ynr nó|> iicrlce rút\'ií>\'i, ir.\'HU\'jwk i\'piiri niuiikiÍHKvi;, do a natwaiir-ti nu.\'v ii\'iino^oi i\'a a haltuló i\'irtjU i tótt )iUt tiL(lirdtPtt^fft>litt
ff tótt l.úja niolL-lt.
A MASODIKAT, amikor lc!op-lezlií \'-s kóz..>nfokvó ni\'Vlon bobizö-nyitotw, hoí?y az uj válawztáaukoji a l\'foiffor /.\'ollán tvíoIíúsí\'toI egy TasiszU t"imcjt korült a feirvi\'nyhozaB hazába, amely tíinwgtvjk _ ogyodüli oólja a mimkaütom. iassitása, v.i^>-"¦[ipcn niogakadályozHaa, tiírjkveso leüig az volt, Iioíív a muayar teinc-nek jólétük Lx?lé\'nienotelö dolgozói c\'6 iiionnil több sátat cinx-\'ijonek.
A HARMADIK a koalícióé pártolt *s.\'>üttmüködí9éiiok mficszilárditása, az ország ujjáépiti.\'ieének és a bo-i-siiletes népi demokráciának jeg^-é-ben.
A NEGYEDIK a Jiáromú-ree gaz-iasáii terv ez éri ctóirányzatauiak maradéktalan kerosztülvitolű, ami b-he.>\'ná teszi, hogy a tonpolés foko-aiibáva! mindenkit, aki obben az l él é dlk lláh
,
n él és dolgozik, Blláthassa-nak mindonnol, amiro ogj- kultur-•mbernek szükBÓjso lehot,\' tekintet" ndküt arra, hogy ki milyen munká-t»l júi-űl hozzá a kuz ]<jlírt«)rck ftmn lüól
OTftDIK : FiBOsamok a gaüdogok, lünjeiujk öi » spekulánsok, a fokutó-*".k 6a niindftzok, (v)<ik a Haját jóló-tükixj, do a ní\'V torlióro spoVuiál-Mk. A munkáanirósAaok inof(uiaki-t&x&vtü, a/ iiiuzfáRW, üuhtM iW\'luUJc-kal kikoi\'ült nui^uurnutnoni ü» i\'.ót-fiánú a mu-piir nudMaffi úJot hiá-n&!n*k eigora hadat 61 ükzoI ukv
ü A kt il
üvan n«ptA »ktt mBRMeilnrdlU hiromám torr gudaaégl rendjét. Midkki teát mág
korám nincs kirncritvo ax n hallot-lan munka, amit a kiftüoiós pártn-kon boliü o maxyor ]x>litikai 6kit \\\\\'7*)U\'> ixírtjalant az MKP
Küliolitikai vunalon olyan orcd-nn\'Mi\\t!Kct t\'i\'t ol, amelyek ;iamc«ak csodálattal. <ic komol)1 í-csjektuatwl is Bzolffátak azoknak az államoknál;, auic\'yuk kapitalista ós kizsákmányoló btMllitottsápuknál fog\\-B ^ternvé-szetazerülo!; sohogj\' som nézik jj\'i
\'íry olyan ui\'MKU\'.^jiíik g ikj-U .Miix\'iali/.iniM \'\'!»¦¦
ttlft\'IU\'ltl\') Ci-ofl-
. , órl, oJ.
¦_ jiwowslúv. a nuifryar íviuán "bu-
lyok, a niH+rvnr — íiui\'rjúr úb ínufrvai\' kulUi.tUÍB ojr\\".\'znH\'nyokotjTkii kftlpoliiikAi cr\'.\'dmúnyok, a «jry i\'smpáttru kisuukitották Hit\'ei- utolsó
t-xoronuató \\usai.ukából.
;>Tiéd az ország, magaílnak úpi-ifldx mondotta líákosi Mátyás, ami-
u,>o
vul u nmio<u polilikti r> jiipk, Knnok u n ül o»í« i Naiy
.!• Koinmuni»iAi H..______.._
ii kongrrviMicuiHi, hoarj boio ri-_, . ..uuxoinok kiiztudatubu, ho(O\' a munka., umit olvóuoitiiuk, wijút o*t-honuk ó» miját jóirtük óüitOfíút bíu, KÚljn. .Minden dolffjíúnak vÍTÚvókoll, noary váljon oz a mondat: Tied ;t; uvszíí, inasadnak ópited. Ha os nio^töitónik, nincs olyan h;italom éa nincs olyan atombomba, ami erőt tudna vermi u magyar népi demokrácián.
Egymillió dillár tulszállitás a jóvátételnél
Az 1947. évi jóvátéttli szállítások ¦•fejtzést alkalmábél értekezlet volt a jóvátételi hivatalban. Vas Zclün megállapította, hogj ?z 1947. évi jóvútéttl tgymillió dollár értékű tulszillttással zárult
Hangsulyoztt, hogy a Szovjetuniótél fontos nyersanyagokat kaptunk, ezeknek egy része a belső piaeon kerül ftlhasználasra. Sebalin tábornok, a mapyarországi jóvátételi szállítások hivatalának vezetője elismerését fejezte ki a magyar iparnak eddigi teljesítményiért.
Kijelentette, hogy a Szovjetunióban megismerték a magyar Iparcikkek jó minö&égét és egyre több iparokket rendelnek Magyarországtól az tjonnan megkötött kereskedelmi szerződések
kerttében.
Vas Zeltán köszönetet mondott Sebali 11 tábornoknak baráti támogatásáért és felhívta a figyelmet, hagy ezután még lagyobb gonddal Ügyeljenek a minőség kérdésére. Törvényt kell hozni, melynek alapján sl lehesstn járni a felelőtlen és selejtes munkát vegzök ellen. Két üzem ellen indítottak máris vizsgálatot, hogy megállapíthassák, mi az oka a Jóvátételt szállításoknál mutatkozó 50 százalékos selejtnek.
Moszkvában tegnap aláírták ¦ román-szovjet kölcsönös barátsági és segélynyújtási egyezményt.
A szerződéit szovjet részről Sztálin miniszterelnök és Molotov külügyminiszter, Románia részéről <írcxa mlt.lwtei6.nok é* Ami* r*u*or külügyminiszter írták alá.
Moloiov felszólalásában kiemelte, hogy a szerződés megkötéiét az tette lehelévé, hogy minden vitás kérdés megizUnt a Szovjeiunló és Románia között. A román nép demokratikus állammá lett, melyet a Jószomszédi viszony
megtei tmtastru irányuló óhaj hat át. Graza válaaiábin mtltatta mesArzéie ei a népi demoUraola blztoiltáia azempontjábál.
a szovjet-román viszeny fentosságát a béke
Három évi fegyházra ítélték a 22 éves Kocsis Gézát, aki megölte 52 éves szeretölét
i)r. !^zoinoky Láozlónó. a üük-szántói orvos \'>\'i évo.< fel«»ó«o múlt év au.ifii8ztusában me,{ismcrkodett o?y fclujabüii fiatalemberrel, a 21 i\':vés Kocsis Gússával. Az ismoiiot8t\'\'í{-ből röTideson romantikus szoMlmi kaland fejlődött. Az asezony, aki néfry gyermeket növelt fel tisztw-s^ben t-s a férje is clhalmozta minden jóval, beleszeretett a fiatalemberbe. A hervadó asszony egyre többet adott magára és mindent elkövetett, hogy szeretőiének teeaen.
H&maróaan bizalmas viszony js ke\'etfcezctt közöttük, ftmi azután természetoson a falu szájára karült. Az asszony éppen őzért érezte, ho<í.v kapcsolatukat nem tarthatják fenii sokáig. Szolnokyné amugj\' ia hisztériára erősen hajlamos a^azony volt és igy szabad folyást eflgodhe-tett idegbeteg hajlamainak.
Jóformán másról nem beszélt a fiatalembernek, mint arról, hojry kö-veseenok al Bgyütt üngyilkostságoi!. Kocsis Gésia erról turméazctosen nal-lahi som akart. Do o« aaszony hajthatatlan volt 6s ewy arkalonimal inérgoaott íaéA i» adott a fiatatei-bornek. Kü azonban úezroTütto a bu-nön düándékot ia kiőnVitto a fát,
Szoptunibx>r ]U-én kiinonlök a ca-luaántói azólöhftjyro, ahol a-fiuiuik volt kút birtok*, f iddKálhil^ mud amikor már olto>5 ittasak voltuk., M aM>son,y \\igy lutvi, ismót Blöh^wa-kodhat tarréroi.
Kootia Gfeáhak volt «oy hn^mál-h»Ui álL&iotban lóvú lofegyrora a pinoóljBn. Ax aawony ert wafogU a fiatalemberre. 6a fclaftólitotta: kü-
vcss-jnek ci együtt joí, vagy különtx>n 6 agyonlövi. A Tia-la\'omber orro elvettj a.fegyvert ij^ós szerolnifs^tól es halántókon lítr^k Kíután maga el Ion forditatta a .gyilkos fogyrort. Szivén akarta lőni ma-f.áí. do a golj\'ó elcsúszott az m\'ik bordáján és így életben maradt.
A nagykanizsai törvényszék .hármas-tanácsa a r.%pokban dr. Almásv G\\"ul& elnöklésével tárgyalta a különös ezerelmi gyilkosság .üej-ét Keszthelyon. Dr. "Arany Józaeftü-lamügj-iísz vádbe8zédo után az ál-uozat kívánságára v&ió emberölés bűntettében mondották ki bünüanek Kocsíb Gézát ** 6t ezért jogerősen három évi fegyházra jtéltók.
Botrányos állapotok a miskolci fogházban
Ries István igazságügyminisz-ler utasiiásárii vizsgálatot indi-totluk a miskolci fogházban. A; iál lö Uél
gáal mcíílep eUnvén járt. Kiderült, "Ogy a poliükali foglyoknak teljes mozgAsi szu. badságuk volt. A külvilággal ak. kor érintkertek. amikor akarlak. TOindnielcu ulkoholt fogyasztut. tak 6s nyilas Jelvéwyl viseltek. Általában klUrtfts.sal k6«zön-UStt^k egymást, A foglyok idejük! nagyrtazét a padláson WHölték4 ahol szabadon elökís/itheUék aíökéaütot. A fo^h\'** vetel«»ég*« LrviiHották.
Súlyos vaiutl katasztrófa
Egy balott, M i«b«»ült
Szerdán hnjnnlban sulyoavaa-uti szcrcncsiHlenség törtOjit a budafok-hárosi vasulállomáson.i A Puszlaszalxjka—Uudapest Déli pályaudvar között közlekedőt munkásvonat belerohant 10 ki4 loméltres sebességgel az illlorn-á. son veszteglő leherszerelvénvbe. Az összeütközés következtében! minLegy hatvanan megsebesültek! és volt egy halálos áldozat is^ Kesztyűs\'Ferencné siegédmunkást A sebesültek csakaöm kivétet nélkül munkások voltak. Gerő Ernő miniszter azonnal elrendelte a Legszigorúbb vizsgálat iew folytatásai, ami még folyik. Any-nyit máris megállapítottak, hogj\' a szerencsétlenséget bűnös mulasztás idézte elő.
Maghalt a gesztenyét) v«r*kedés áldozata
. Tegnapi számunkban hirt adtunk arról, hexrv Ueeztoiivóson öBszovera-kedett Csondör Antal én Oorenoaét Jóieef. Qeronc«ór annyira ínegreirt* Csöndirt, hopy azt dlotToazélye* állapotban Hzáíiitották bu a nagyklcii-moí kórhá/.bii. Mft nrrót 6rtcaitnt-tek bonuünkot, ho«,v Caimdt\'ir Mohait fulyo« Húfük\'xioitM.
IJaronciéi\', akit még tnf{nap olfo«-t»k a 1\'6-uton, ily«nfonnái\\ hanm-roMD bii\'áaáfr eW kerülj aIuiI erfa falindulaibtn olkdvotott oniboi\'öiói büntotw nviart ronjákZALA
1M8.
Megérkeztek a budapesti művészek
Tele^nlnterju Bordy Bellára!
Az Ipartestük1) najiVtjriitólx\'n imdoE\'.\'ndA naijv farsangi kai».ti(B-*6lv szoraplöi Hordv JJolla, líúcz Vali, Rzondy Miri,\' Surányi Lili, Caiffi-a Oyöí\'jij.1, Sobó Mikiig, Szenes László ntŐRÓrkoztok ma Nagy-JuMiiz.túrii. Lapzártakor toWonon bí-tarült i>htt».>kiitb»)tósL kHpmmk Jíordví Bellával, (^vranAmink }>i\'iinab(jilori-liájával, aki u kis müvószíáinaBí\'ii; no-Tíboii n kr\'ivclki¦•Bőklxvii ttdriwíilto Néjíykiiiiizsa közön* j^Ot.
líoldoiían jöttünk N\'atQ\'kiunzftáru, •blx- ív Kpdyi\'s, iiiunvos kis városba,
hOü\'V Og\\ kis <l"lüt {*> lCROHJ"*1 l10!!
tünk. En nom olászüi1 vqpyok Nniv-kanizsiui, óvckk"! í<z;<lóli umr Túlléptem.. a&ótu azonban »ok kló talt ¦«1 és a tánc mellett operát tokban é* nit\'is darabokban is szereivlU\'m. Bizonyos vagyok abban, hogy Nitgy-tonizsn kö/<"niSL\'sí) most ogi\'ssíen mus ldlól i ii i
SLsí mt gsíen mus oldalról is mciismoi1, mint.tjkkor, •niikor itt voltam. \'Aü oííósz kis társulat igyokazni fog h ma oéti előadásokon » legjobbal nyujt-mi, •mi müv.\'sswtükhől\'kitelik.
Moloto\'v szovjet külügyminiszter tegnap fogadási rendezett; Moszkvában a román kormányküldöttség Usztelrtérc
VÁROSI MOZI
Csütörtöktől - vasárnapig
flmerikoi vi.égfilm !
„GILDA"
RITfl HflYWORTH Migyar nerapldk ;
otuotai iitvAn, vnun khnö Előadátok kttinap 5 éi 7 órakor, Talárnap 3, 5, 7 ét 9 órakar.
Két komoly itaminy az e heti SuoadmDvalódóil proprammban
A Szulmdmüvelüdésnek <s heti programján ki; komoly os.\'inóny bsuj-wi*l. Az ornk dr. Juhász Miklúí-nak, a kitüní szorioloiju«nak con-tínáviuni olóttdáaa "Társadalmunk 1848-l)aii(i cimniol. Ez az olóadús n 100 (v olotti mapar társadalom i»i-tát uüjn é» alapját fcniuik az izgalmas változnának, amit a Bisabad-n&Kharc iaózott olő társadalmunkban. A Ki»6r6mü»oron dr. Daksa Gízáné Liszt-müvckot jite^ik. A . •»»ló tekintettől dr. Juhász olfiadúsat kivút3l-T*?n noia i, hanom. február 7-<Jn, szomboton d, ii, 6 órakor tartja n Vúrosi Zono-iakolában. Ueléjwlij nincs.
A másik esomAiy a z.hkm lioeúlis •löadássorozat harmadik elíaiása, a melyon Iránkorits Fopsivc, b zoneis-kola isazgatója, a vont\'yhangszerek fejjodését Í8mort?ti tudomáai\\x>8 ée művészeti Tonalon. Elóadasát iónorü muzsikusaink bemutatói kísérik, ugy mint dr. Tardos Lt\'iszlóá, dr. Tar-doe Lászlónéé, Fentós Foranoé, dr. Arató Antalé is Horváth Jánosé. Valamennyien ©cy-eLy vonóshanfi-•zer különloffoss&oit" mutatják be •zoló számokkal és v6cB!>\'>tül köai-aen játszanak ^1 qgy Kis zonokaíi mÜT©t. A zon(K>raiisei-etot dr. Bak-•a Oézánó látja el. A lice&lis olö-ladáson a részvóteü dij 2 ée 1 forint. A zenei olóadás vasárnap d. o. 11 Órakor a szokott idóben ísé^ a Városi Zeneiskola olőa-dótermében.
A Nemzeti Parasztért
nombaton ét vattrnap, t hó 7- ét t-áo, este 7 órai kwdetUl haJnaU 4 uralg Oaiies helyliég«lben
ittiy táncmulatságot
rendez
Belépődíj 2 torint Mtm partiogait kér
a Veietóaég.
Részletek Bencsiklstváo főispán süme§i keszédébfil
Pelüfi nagy álmának, a Magyar Köztársaságnak megvalósulását ünnepeljük
Öröm ez mindazuknak. akik, elölt a magyar íörténclian n«nii a dinasztiák^ hanem " nép történelme.
\\oll idő, amikor a magyar ki-rálysái? tűrlénelmi hivatását tel-: jvsllcl.te, ©z a nemzeti királyság kora volt. 400 éven i\'it azonban n Hnbsburt? királyság zsarnok. stigu fojtogatta u ntníxuliA.
Ez a zsarnokság nemcsuk a, magynr néppel nom törődött, do « hivatalos magyar nemzetei u íl is titH Fö
« hivatalos magyar nemzete u neini\'ssíacl is pusztitpHn. Fö. uraink legjobbjni a ik-thleniek, Mákóc/.yak, Docskuiak," Thökö-Jiek, Frangepátiok küzdöttek n| zsarnok Habsburg uralkodás ellen, 1818-ban pedig az egész nemzet harcolt a zsarnok Wrálv ellen.
A szabadságharc elliprásaulá-ni Habsburg politika eredmény voli az első világháború puszti-\' tása-
A királyság árnyai vittek Ihjii.\' nünket a második világháború, ba.
1946. február 2-án azonban elsöpörte a nép a királyságot. Hé-fen köztársasági állainformábau 1 Frantiaország. Amerika Szov-jelunió, hogy csak a legnagyobbakat említsük. TöríénelmiK-g\\e lünk együtt szakítottak a királysággal Olaszország. Jusoszlávin^ Bulgária. Románia.
Nem az a lényeges, hogy a lig-
elit emiirt nem királynak, hantm
köildrsasdgi elntknek hitjék.
Királyságunk középkori eredetű volt és a nép vallásos hil<S* kihasználva «zt a felfogást terjesztetlek el zsarnokaink, hogy az fl hatalmuk Isten rendeléséből van. Az volt ezzel n cél, hogy mégcsak birálat se illethesse* okol.
Ma mdr^ ttulja a nép, hogy nem littn akarata az Vnkényes uralkodó gardxddlkoddta, neki pedig joga van ott at tmbtrt vetettje-nik vdlasttanl, akit trrt a népnek tett sttlgdlttal miatt a legméitóbi-nak tart. Ex a lényeges különb. ség < kirity$dg ét a köxlúrsaság között,éi ami ebből kOtetketík,
A királyságban a király ellüJ tette a hivő néppel, hogy az 6 hatalma isteni eredetű, a többi hatalmat pedig 6 osztogatta hi-
vatalnokai utján. így mindenki felfelé hizelgeltés a hatalmasoknak szelgált. A köztársaságban a néptől származik a halálom rs mindenki olyan megbecsiihst, kap. amilyen szolgalatot vécoz ü népnek. Lnnolc a változott lii\'ly-zeliu\'k < padménye az a uujjy inuuku. ami a köztársaság rövid 2 (\'ve alatt az országban lörtáut
I.elarolt me/x\'ik, üres rak\'.árak) kii\'gcll (ö-íirak. szétzilált k*zk>-keítés, a köz- és vagyonl4/.tonsáti( Lclics hiánya. ezt hagylaWinki a királyság. \'
Mii már terem a mugynr föld. jó pénzünk van, dolgoznak a gyárak,\' helyreállt a közloketés, vnn megbízható rendőrségünk Az egész világ ámulva tekint :i Mugj\'ar Köztársaságra.
De nem állhatunk meg. Ma még a köztársaságot nagyre-szi u királyság rossz törvényeivel kor.. Hiányozzák. A hivatalokban sok-szor\'csak az a különbség, hogy! a pecsétből ki van vágva « kir. szó.
A köztársaságot intézményeiben és törvényeiben kell megteremte nünk és ebben nagy jelentősége van a centenáriumi évnek és nagy stvrpt annak az ifjúságnak, amely versenyre kel a gzépben, a jóban és nemesben.
1818. ifjúsága bátran állt u történelem il élő széke előtt, kövesse példáját uz 1948-as ifjúság és építse a nép Köztársaságát. Ne felejtse el. hogy minden nép olyan sor.>ot kap osztályrészül, amilyet teltehel kiérdemel. Lás. sunk hál liűzzn mindnyájan n Köztársaság 3. évében uz épitö-munkához, hogy jövő évi ünnepünkön még több magyar arcon viruljon ki a boldog lédé Öröme.
Singer József és Társa
textiláru - kereskedői
Maovkaitizsa, Szabadság-tér 23.
Alapltá* 1860. évben.
„Kacagó, táncoló Farsang"-est
5-ént caüiöríöliön
Felién: Bordy Bella, Rácz Vall, Surányl UII,
Sziiriy Blrl, Sebő Miklós, dffra GyBriy,
Szeies László.
Alumiaiumba öntik Vörös János
szobrászművész Zalaegerszegen
fefállitanió emlékmű-alkotását
Többször foglalkoztunk la^ punk hasábjain azzal az vmx. mennyel, amolynek nnegvalósilá^ sa a napokban történik tneg. Mini ismeretes a nyilas !error< idején. I!M1 novembiT első nap-jaii\'iin, Zalaegor-.zi-jen összeszedi lek 11 baloldali ér/elmü tnunJ kásciiilxíri os viaeltct elhurcolták1. A szerencsétlen .einlwrekel kivé. gezlék és i«y Icőzülök tgyetlorf egy sem téri vissza. A város, ni deinokraiikiis j)árlokkal egyot-i, érk\'ien clliatáro/la. hogy a 11 márlir halált hull vértanú cms. lékére, a főtéren méltó omlék. müvei állitial A sisoborbizottsád döntése alapján Vörös Jánoq íia^ykiiiiizuii szol.rászimlvészf bízták hh\'X az emlékmű clkészu lésével. A hatalmas és igen szépl kídolgo/.ásu einléktnii már cl i4 készült csak bronübaönlése ké-selt mindezideig. \\
Amint most ériesiilünk u GF. határozata értelmében brona emlékmű h.\'lyelt alumíniumba öntik a szobrot, mert elvi döntés szerint, nem engedélyezik af bronz emlékművek felállítását. Az étidig összegyűjtött bronzé anyagot a müöntő átveszi és helyelte alumíniumot bocsát rav cíelKezesre. A gil)SZ alkotást a: napokban felszáhilják liudíipesí re. ahol megtörténik az iilumiritJ umba való átöntés.
Az emlékművet május hó 9-í éa avntják fel. nagy üié^ keretében.
Február 15-ig kell benyújtani
a gazdajegyzői alkalmazás
iránti kérelmeket
A iöldhözjulta^ottak (,,a/.dálko. dásáuaU előmozdítása i\'-s az ni. söfoku földmüvelésiigvi íkuzub, tás ellátása érd ekében a föld-inűvelésügj\'i minisztérium\' az ország minden járásának li-rülelénl betöltésre kerülő cgyelűro járá-i sonkint 2-1 gazdajegyzői állás-\' ra pályázalol hirdet.
A guzdujeuvzők ulkalmazásit ideiglenes jelíc^t\'l, s/tT/.ödéasel, és az álliimi rendszerű fizeti osztályoknak megfelelő javadalmazással történik.
Gazdajegyzői állásra lehel alkalmazni azt a magvar \'állonx-i polgárt, aki 21 éves életkorát be. tőltőUe és aki mezőgazdasági fő.\' iskolán, vagy kerlészeti,, szüléd szeti és borászati szakiskolául megfelelő képesítést, vagy a mezőgazdálkodás terén kimagasló érdemeket szerzett.
A pályázati kérvényekhez csatolni kell a születési anyaköny. vi kivonatot,, a legmagasabb is.\' kolai végzettséget igazoló bizonyítványt, működési bizonyítványt, iüelőségi bizonyítványt, politikai és erkölcsi megbízhatóságról szóló igazolást, orvosi bi, •zonyitványt és a sajálkezüleg irt rövid életfeirást
Az okmányokkal felszerelt és1 szabályszerűen felbélyegzeit ké^ relmet a földművelésügyi nÉ-í nisztériumhoz címezve a lakóhely szerint illetékes vármegyei m. áll. Gazdasági Felügyelőségnél legkésőbb f. évi február hój 15. napjának 12. órájáig kell be-i nyújtani.___________________\'
Figyelem l Zt/ánuk §záat hirdetettet Deák tér 10. m. alá kétfBk leadni. Telefon 34.
1948. tbruáp
3ALA.
HÍREK Napirend:
február 6, péntek. Róm. k«t. Dorotty*. »rot. Dorollya. UjgOröj Buk»l.
1945. fl rtiísodik vilígháboru leflns-ijvobb bombatÉmoa«s<. 45 perc alatt 2300 somba hull Berlinre — Nemietközl stok-sí«rvezetl horigresvuJ ktzdödlk London\'
— Dr. 64t>or Ernöoé slöadau Ntgy-kanizsai
Chüifirílikon délután tí órakor « VNDSz központi helyiségében, Fő ¦ ,". szám ulajrtdr, Gábor Krnöué tart nagyjolentóséfjü clőadúat a ho-Kes BzoViálpolitikaról. Az olé&dús •10 n»j;y érdeklődés*?! tekintenek.
— Bstyutbil
A Fü-iKotUjn Kisgazdapárt nagv-Jutniitsai »zorvya".»tj folyó h/> 7-cn «nt\' H órai kezdettől saját liolyisú- köt"tt h
táiu oR * ba!j>u»l)ál1 romhz.
— Hadifogoly tst
A Tolt TMifDfoW ftaftáNt %ti-W*Kt;: ua^yksiniw.n\'WM>l>ortÍii 1918 tibniár Sin is óim\': koedcik;! ii\'.ÜM-í*? lanuBóÉ.\'M ronciez az l|>»nr»kör ¦a\'lytaruicbttn. Mmdsirkit N»!W«*rtBi r/ & .\'itnéftösff.
— Farsangi tea a Vörö»k»rMit Javán
Nagysikerűnek igérkezi toaeetély larkitjii uz idei farsangi jjaptárt. A Mttsyar Vöröskorasz t a furtftng utol-uó napján, hétfőn esta 8 órakor rendozi U-a.-stjút a Korona szálloda éttermében, Kernéi hotftog az Ctto-re:n kicsinek fog mutatkozni a kul-Jc:r.^>s.\'ii szórakozni vágyó közönség te.\'cvadására, különös:;^ hu táncra Verüi a sor., meri az ííuisíiíí jzivo-ten tánco\' namusak a Bzanénjvk, bátorok és <rváiiiolit:\'isra szorulók anyagi mejjsOjíitósÓK?, hanjnrua ei^át szórakozására is. Mindsrasotro folhir-juk a ¦Vi\'iriiskoixiszt barátainak fi-jryrliuét a hanjru\'aton Kinsangi fstre.
— Adomány
Az MKP olvaBÓszob* részi;)*: a koretkezo adományok érkoztok bo : Nagykanizsai Takarékpénztár 1Q0, Nemaoti Í3ank 100, Báder Tuetvé-uek J00, Szabó Antai 60, Zaiamoevci Gaadasóai Takarék 120, és Sléi József 80 forint, nwlyért inond küstaönetDt a Frtő
— Rozflonyl-utcai Iskola laaazkebálja A Rozgonyi utcai áll. tilt. Iskola ez évben is megrendezi hagyományos maszkabálját az Ipartestület székházában. Február t-en délután háromtól hétig fognak tántolnl az apróságok városunk legjobb cigány-zenekarának muzsikájára. Gazdag bnfféről a jő azOlok gondoskodnak. A tombolán minden szán sjer. Be-lépfidij felnoltsknsk 2, tanalókntk 1 forint.
MKP hírek
Ae MKP najykanijwti H. »ér»k sBsrvBKfej f. hó 5-én ease QS 7 ói»kor, csütörtökön, pértoapo* tftrt I\'ctófi ut 28. BBám. alMti hii •éxében. Mindenkit iZBMfSerrtBl S> Vea-t&aíg.
APRÓHIRDETÉSEK
Acclvíiss rS.-|d fekete bécil kere«th«roi songora eladó. Érdeklődni Felni Jóxict ttntsz Kouuth-tér 3. Található > Vajdi étteremben.
Daráló éllókovei .Ortnó" eladó. Arany Jáooj u. 12. Mlndeniap délutái 2 örakor megtekinthető.
IdŐKbb (jrtrneliteln háiaapár kerea
1 vagv 2 atobit kniThtrutmalattal, gyér-
Kcktelen héiiipérnál, lehetőiéi a viroi fcellertleten. Clm a kiadóhivatalban.
¦J\'OO darák eliírendu akáda karó «lidó. Megtekinthető Tóth Jótaef vaakerea-kcdéíbiH, Subadaág-tir 12.
HAiUrtáu teljéi csak akkor lesz, ha <lnom balatoni halat veti Bérűinél.
Venntk családi háut geidaíági ép&-kttel ét kerttel. Clnektt i kiadóba kérem.
i

. fcoftsfein bútorüzlet
¦j, tíaqykanizzQ.fldy Cndre-u. 4.
\'2650JX.-TÓI
Nincs már petroUumiond i leiyébei: a főispái saját hatáskörééi felszabadította a nezőtazdacági céltkra tárolt olajat
Küzludomásu éppon a téli hónapok alall, amikor a falusi lakosságnak feltétlen szüksége van világító eszközre, a megye úgyszólván teljesen eiláüitlíin vot I>clróleiinimai. A közellátási kor. mánybizlossiíR hiába sürgette illetékes fórumoknál a pclrőMuinf mielőbbi kiutalását, hetek multak cl minden intézkedés nélkül. E/.iüatt az idő alatt a falun élők kénytelenek voltak a sötétség beálltával lefeküdni, mert siennani-fél< világításuk nem volt. Ennél) is súlyosabb helyzet állott elő i\\z istállók világításánál, ahol komoly fennakadást uléasett elő ai nagy petróleum liiány.
Ezzel a fontos problémával kapcsolatban Bencsik István U\\ ispán n követküzőkben nyilatkozott:
Tudatában vagyok annak, hogy milyen éfietö szükséglet ti, petróleum.
Többszörös személyes közbe-járásomra január hóra felemelte az Anyag és Árhivatal ásványolaj-osztálya megyénk kontingensét 78 tonnáról 118 tonnára. Ez az értesítés január 21-én ér-> kezett. Ebből azímban csak -ö tonna volt az ide irányított iparji petróleum, míg 109 tonna a vármegyében tároló mezőgazdasági üzemanyagból lett felszabadítva azzal a fellételtei, hogy kiosztás, ra ezja mennyiség csak akkor kerülnél, ha a pénzügyminiszter a lerakatokal felhívja, hogy ezután is fizessék be az adót, — miután mint köztudomású a mezőgazdasági üzemanyag pelröle. um adómentes.
Miután a pénzügyminiszter rendeletié 3 nap alaK sem jött meg, a megye pélróleum.szükségí léte pedig elodázhatatlan volt, is-i mét személyesen mentem az Anyag- és Árhivatalhoz.
Leg nagyobb mrgdöbbcncit\'mrc azt a jtlviláQosiíáMi kaptam,
hogy Wr a Vas Zoltán minit?-ter «/• elnöklete alctli *ar!Ótt tárcaközi bizottság ülótén n fektm iivcliíiigyi minisztérium kiküldötte in hoz:djámit « mc-zbg&.dasdg\' petnl/.unt világítani cílokra való jclszibadiiá á-hoz, u\'őlag a fö\'dmüvelHiigyJ m:nisz:er ni mígis mrgil\'cue*-te. Étért nem iuaja a pénzügy-mhtitxter a mrgadór.i^táti rendeletet liadni és .«M\' nem lehet A\'otafton: á már kiutalt petróleumot.
Látva, hogy itt legfelsőbb hi-i vataltiink nem murik vrtllalni a felelősséget, de látva, hogy Zalai megye közellátása ezért nemi szenvedhet tovább csorbát, visz-szaérkezésem után
saját hatáskörömben elrendeltem hogy o mezőgazdasági üzemanyagból kiutalt mennyiségek szétosztásé.: azonnal kcsd-jéJi el és az utdnitk kötc\'itaddt
fízesté/í be.
Most tehát már van petróleum! a megyében elegendő mennyiségben, mivel pedig az Anyag-és Arhivatalban ugy informáltak, hogy a februári kontingensek szétosztása február iő-ifí meg fog történni, a kényszerű 1 ^havl takarikosság kövelkezléberi 1 hónapra 2 havi mennyiség áll majd rendelkezésünkre.
A hivatalos varofl
Ac Alsódonániruli Fótdmfcalfe-•üjíyi Tanéra felkérésére köaihirré te-«Beni. hotry TSflára uUlTányokm, üí.ri: aacri irva-lcséiB otówtw heft.-se^aeiejt a Tanács iwm forari el. í jöTŐbeti osslcia utanrétoiiei haaf«-Ltja te a Bcnddétot
Kőahirré taBZBm, hofrr a, 9. ... hsiárradáez aóaaitalj üképeó asi-Mdu folyó éri febraáj- hónapinál minden héten csM>rtőkön, roaex M aaBtén jenieken a Büki-réti elonai lőtéren él«Blűrészi3toé tsr«. A Anti ter&lofcin bolül éa annak köciébu ¦ küolekBdéa tika, mert
A tBbruir hómptt* luadort 80/la
FIGYELEM I FIGYELEM!
A „PAMNOMIA"jelenti:
Vörös And
el6adóművészn6
Oondi Gyula
és zentkara Siórakcztatja a közönséget.
BIZTOSAN MEGBÁNJA, HA NEM LESZ OTT AZ
s,
) port-bálján
VASÁRNAP ESTE A CENTRALBAN. 0LC8Ó ARAK.
ét 70* iwm U)omt»»ráiiy ái éle\'misaeriGsry (liBztieoy^ 5., 6., 8., 0., 11., 15., 18., 14715. MÍnm sflBh-únyei ezsBlfénvBiikint 40 dk*. kBnyérrB. m^y 80 dkff. kenyértigatr* én 6 dkg. tsŐ0BrilÍBztre,
a fobmár hari tEeti munkáé pát-j»gj 71. íj. nyomt*trány ü—2., S—4., 5 6., 9-10., 11—12., 18 -14.. 17—18., 21 -22., 28-24., 26— 26., 27—28. száma nmírényvi b«1-T6n>«nkint 20 dkj^-kanyám, 10 dkg. kanwrHsatrB és 8 dkf. ii
e,
a tebroár huri oahéi taeti pitj^W 72. m. nyomtoWány, Wrhot A bb>})-Ortca unyik pótiegje, 228/a aatoim nyomtfcÍTHnv és a ranidórpátjo({y 1— 2., 8—4., V-e., Ö--10., If-IB., 18—14., 17—18., 21-23., 38—Í4V 25— «6., 27- 28. yséam »a^r6as*í awirénveuikint 40 dkg. leenyérs*, *BL7 20 dkg, lasnyérlifletre *s 6 & t»náwili»rtr» rélilbUá be.
A februái- hitri éldmisSB 68/a és 70. a n. nvomt*»yúny toriöM Mirén 1.\', 4„ 7. te l aoámu Bzeirényei sejWfcyenkmt 8t dlte. umgurüisatrü, a február huvi ttémasVil póíje^f 7—8., 15-1*.. 10--\'20. h. 29. us&nti tmíriajm 8M<v-\'-n;aoki&t 15 dkg. t^igerílintM k nehéa testi munkás, toibsa 61 aaoptstáe anyák pdAies>\'« <B a temi-firpótj^y 7—8..TB—16., 1Q—90. ét 29. Mámn tmi-r&nni taoirénysn-kint 80 dk?. fcnganliMtrs r4»rt»-Mk t». \'
A fisbmér bjtri áJluni AlolmiaOr-jagy 69 \'• \'ét 70;a taáma nyomM-Tany 1 >Liaet« BüBlTiányD *» » «s»-«9Rnök résaére t»doíí állami lM jegr 235> Máms nyomte íLiaetCS I. há»*. totlrvnjc njsnünt 40 dkg. ftnomüjatr» h«tó b». \'
A Gazdasági Fótanáce 41/191ií. O. F. Bzániu i«ndeletóviel textiWá-Kárláei it&zolr&nyokat nendszenoai-
tBtt.
TextÜTáaárlási k*aolvaii\\ru joco-sult minden ünájlóTcoipajttol ren<ial-kező és az ország területén állandó lakhellyel biró tónnúsBjtas szemá/y, akinek kösollátási lapja van.
Az itrényjojíoeult HaztartáAúbtui eiá önálló kerpssttel pem rendelk»aő családtagok (ohartottak) a esulárifí rásárlási igazol rá nyán lesznek Ici-tüntetre.
Minden ij<ényiogOBult eeak jpgy és esek ogy igazolTanyt
iosc kaphat. 4 t
•dása N\'ajjjj\'kanizBán f. hú 6-án K Közellátási HiTatalban, niig a" Ki«-kanizuán lakók réezérc Kiskanizsán f. hó 0-én Y6BZÍ kezdütét az alábbi beosztás szerint:
Nagy kanmán :
Február 6-án 8 órától 12 óráiét én d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek mrei A, B, C, D kexdő-betürel,
február 7-én 8 órától 12 óráig: és d. u. 8 órától 6 óráig mindazok, akiknek ihsyoí E, F, G, H kezdóbetü-tbI,
február 9-én 8 órától 12 óráig és d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek neroi I, J, K, L kezd<5betü-rel,
február JO-én 8 órától 12 óráig és d. u. 8 órától 6 órák mindazok. akiBnBk neroi M, N, O kezdóbetüval,
február 11-én 8 órától 12 óráig és d. u. 8 órától 5 óráig mindazoJc, akiknek nerei P, R, L^ Lz kezdőbetűvel,
február 12-ón 8 órától 18 óréi« és d. u. 8 órától 5 óráig mindazok, akiknek nevei T, U, V, Z tezdóbe-tÜTel Tcezdódik.
Kitkaniztán :
FBbruár hó 9-étól február hó 18-aig bezárólag a kiskanizsai O(va.*ó-körbsn az ott kifüggesztett beoez-tás szerint.
A tertÜTásárláoi y(&zolTánvotór* darabonként 2 forint térítési dijat keü fisetni.
Felkelem az igényjogceultakat, hogj; az utalTányokórt szigoriian a fontirt beoeitás * szerint ús idSbeQ jelentkcízonek, mert * caak így lehet elkerülni.ZAfcA
IMI. február 6
iá--
2ata v*rm«ffys II. íz. Igazolt Biwtt-tiga, Nagykanizw
HIRDETMÉNY
A 10.000,194". Korm. sz. «: síapjá.i közhiné taezem, hogy
Btott ZK\'svánnegve: II. sz. Igssotó Bizo;-t<á;4 104*. ovi február hó 13., 16., 17., 19.é 20-án d. u. 15 órakor a./. alábbncTSücttok üsryébon tűzött ki tíirgy&Jást :
Február hó 13.
t. Tóth Uéla kerc»kod5, Morsice Koa&lis, Kinizsi u. 12., Czapáry Era oki. tauitónó, ZalasaentiTán, Németh Jenő, Jugoyjts Láezlúnó az. Csaeziir KrzséM nöi szaixj, Zrínyi M. u. 16., Karács Viktor rájlalkozú. Magyar u. 49., Miiley József, Borkee (ijór-^er) Józsaf, t)íüj u. 11., Or. Haiaor János fogorvos, Kölcsey u. 8., Ki-loTits Jónsof, Jla.íyar u. 97., Bálint .lános, Somogyi iióla u. 10., Kan-irv*lics Józsnr, Varasdi u. 7., Muhr
UáiÓ
Ftbruár hú 16.
KudQw\'2 l.bszki, Qianaw\'y u. 58., lia<*i Jiince, Attila u. \'21., üodina Jánoe Yillajivsaoroló, Ülaj u. 28., Pintó- János lakatos Mgód, Dirkás Sándor, Magyar u. 141., Ckxiinak Antal, Jiikabkuti u. 21., Tábori (Törnár) Jenó irodaaltiazt, tíikátor ». 24., Gödinek Károly munkás, Ja-labkuti u. 15., Kelő Ottó, Tnioki *. 44., Númath László munkás, Ma-ftymr u. 150., Pápai József, Magyar u. 118., Hózsáa György, 1\'ítútí u. 8.
Ftbrvór hó 17.
Samu Lásaló, Könnös u. 27., Sár-di Gyula, Kisrác u. 18., Szabó Dénes, \'Magyar u. 120., Németh Tibcft, Faragó József, CBengory u. 23., Vóg-
László, Zrinyi M. u. 45., Nagy Im-na műszaki tiBztv., Zrinyi M.\'u. 45., Csógör Endre lakatos, Seger Imra építésvezető, Ceongory u. 80.
Február hú 19.
Soós Józeef vw- és féinssztűr-íályos, Ady E. u. 12., Pál Förenc ttsztv., Vár u. 8.r.Téki Zoltán iroda-gjukornok, Levente u. 10/a, Horváth Feronc, Zárda ti. 3., Kiss Lú9z-ló, Ady E. u. 6., Szabó József, Sugár u. 12., ifj. Hegybíró László (fépkocsiszerció, Zrinyi M. u. 16., Kiokol Teréz, Somogyi Béla u. 48., Kishegyi üyürgj\' fogtechnikus ao-íód, Laszló\'hg. u. 19., Takács ist^ Tán Maort tisztv., Balogh Lúazió kBreskodö Bapód, Zoltai >í)hály, So-
\' \' Béta u. 84.
T,
Ftbruár hó 20.
üel»6 István tisztT., Csőngoy Véi tisztviaolú, Szabadság tér 15., Pon-rrác János, Caongory u. 8., födő Jstván, Ceongory u. 79., Töko (To-magits) Katalin, llonród u. 8., Sür-toy Klára, Eűtvüs tér 21., Jionodok Ilona Maort tiiztr,, Bába u. 8., l)ormún Peroné, Báthory u. 14., Hollíe György, Kisfaludy u. 68., Peteloy Jonú. Báthory u. 1., Vass György, Teleki u. 27., Tóth Lajos, EötTöi tér 25.
Falhirom a lakosságot, hojrj mind Mok, akik fentebb faisoroit »eetné-ly»k cÁ\\ka magatartásáról tudnak, amalj a maxj-ar nép érdekeit adtatta vagy sírVi, a<tt éa ai erre vonatkozó biEonyitékait nilacn stübaa vagy íráabaa haladéktalanul je-lsotse be.
Figyelmeztetem a bejeieatöket ferra,b»gjr u bejele^téaeket a bicott-a% o«ak akkor veheti figyelerabs, ba a bejelentő nevét é* &oimM ia íaJranteti. ^^
8»mólyes bejelentéi mindennap áeintan 15—19 óráig Törrónyhi*
1948.
r 80. József lg. biz. elnOk h.
lMf>ekcl<w
Febr. 5-én: .MArla" grógjrssertár, bl Béia-Btoa 4a
Sportrovat
Mi a helyset a rangadó el6tt három nappal ?
HomcuI ilkarUt az !«VTE 16ar«M)a
A Tolón kivül kítóégtelcnül ax utóbbi naposa" liZ N\\7TE_ MAORT rangadó iránt nyilvánul meg í> le.gnag>\'obb írdcklő-,. dés. Az utcasarkokon, a mühelyekben, az iskolákban t-s egyebütt másról sem folyik a vitai hogy vasárnap melyik csapat hagyja el győztesként a pályát. A szurkolókon kivül természetesen a két csapat játékosai is nagy akarással készülnek a vasárnapi rangadóra. Kedcttn u MAORT játékosai Csapkay edző vezelé-sővel komoly Iréoingert! tartottak. Az edzésen kipróbálták azt a csapatot, amely képvj. selni fogja a MAORT színeit. A csapatot csak a csütörtöki edzés útin jelölik ki. A bimnfenlie-sek szerint u vasárnapi 1;j:ü-(UI együttesen ii*ni i(?en Jesz vállo-zas. Sokak szerint Kuváts visszakerül a kapubű és helyette TéJi lesz a center. Vannak olyan elgondolások is, hogy Voinó-vich—Roth balszárnnyal áll ki a gárda. E^k azonban csnk ter. vek. hogy hos>\'an áll fej a csa-pal vasárnap az még egyenlőre bizonytalan.
Szerdán az NVTE kélkapu^ Iréninginérközést tartott az N IL4 vei. Mind az NVTE, mind az; NTE komplett csapaUíval léptig pályára. A kétszer negyvenül^ perces edzőmérkőzés végi^ élve.
zetes játéJsot látunk, bár az NVTE a hétfői mécstől fáradtan, játszol! A mérkőzés váratlanul^ az NTE 5:3 arányú győzelmével végződött. A vasul játékosai szié.p( és lelkes játékot produkáltak, azonban a védelem esődölt mon^ dott. Különösen Németh és Ró-< ka gyenge játéka volt szembeötlő. Elől Kocsis játékát kisértei erős indiszpozició. Az edzésein cfn-ébként a gólokat Maderka 2/ Németh, Horváth és Végh illeivc^ riacskó. Túra és Sztraka ll-bölj s/^erezték. Az edzé-s végén ugy a vezelők, mini a szurkolók egyörí telüen ait hangoztatták, hogyhal a csapat u MAORT ellen UszUjS eredményt akar elérni, akkor ai védelemnek vasárnapig sokat\\ kell ja>"ulni A vezetőség körében a látottak alapján felmerült olyan gondolat is, hogy a for-mánkivül lévő Kocsis helyett az-egyre jobban fonuába lendülő Iloffmant szerep«ltiBHk jobb öszj szc kötőben.
A fentiekből látható, hogy semt a MAORT-nak, sem az NVTE-iu;k nincsen még kialakult csapata ugy hogy az erőviszonvo-kat taglalni inég nem lehet. Min-dc-esclrc a MAORT-nak vasárnap nagy előny lesz a hazai pálya, amelyen az NVTE még komoly mérkőzést nem játszo\'t
a szövetség tervei a tavaszi idényre
Deák Farene alu6vet»égl elnök nyilatkozata a Tálának
. Még egy két hét és megindulnak a kerületben is a bajnoki, mérkőzések. Az egyesüljelek igyekeznek kidolgozni terveiket a tavaszi szezonra, hogy csapataik az elkövetkezendő idényben\' még jobban szerepeljenek. Az al-szövetség sikeres sziereplései érdekében a kerület vezetöségo készíti el terveit. Felkereste tehát a Zala Pécseit időző munkalárs-J Deák Ferenc elnököt, aki egyben szövetségi kapitány is, hogy; felvilágositásl kapjon a szöveL ség tavaszi terveiről.
— A sorsolást a keddi tanács ülés után elkészítettük — kezdi az elnök — s azt még énen m héten elküldjük az egyesületeknek. Igyekeztünk nz egyesületek! kérelmeit teljesíteni, s hogy oz\\ nem mindenütt sikerült aunaki az az oka, hogy a tavaszi sorsolás az őszinek a függvénye igyf tehát az őszitől ellentétes kérelmeket nem vettünk figyelembe.
— Milyen válogatott meccse^ jálszik tavasszal u délnyugat együttese?
— Szeretnénk játszani az( Észak együttesével, valamint a Blasszal. Lefixált műsorunk egyenlőre nincsen. Húsvétkor a pécsi csapatok serlegmérkőzést játszanak majd külföldi együtte-
sekkel ekkor ugyaein tudunk) mecset játszani.
— Nagykanizsáról inért nincsen játékos a válogatóitban?
— Hogy őszinte legyek Pécsett is vannak olyan jáiékosok; mint Kanizsán, azonban igéreretet teszek arra, hogy tavasszal ugy a vasút játékosait, mint a MAORT játékosait a válogatás^ szempontjából erősen figyelnv fogom. S ha valakinek a játékai megletszik azt beteszem n válo-i galottba.
-- Mi lesz az ifjúsági bajnoki ságokkai ¦>
— Tavaszra feltétlenül megcsináljuk. Tervek szerint minden nagyobb városban szeretnék! felállítani egy ifjúsági csoportot és kötelezővé tenni az egvesülc-i tekét, hogy n bainokságéVi. ját-szó egyesületek Ifjúsági csapatokat is foglalkoztassanak. Terv be vettük a Balaton mellett az) ifjúsági edzőtáborok felállitását^ a nyárra, valamint vándoredzőt fogunk szerződtetni az alszövet-ség számara Ezt a két utóbbi( elgondolást én magam fogom al legközelebbi tanácsülés elé terjeszteni. Az anyagiak előteremtését egyrészt állami segélyekb^ másrészt az egyesületek hozzájárulásával képzelem el.
ÉRTESÍTEM az igán tiMtelt kösöneéget, hogy
Eternit
pala és burkoló lemes nálam allandé&n kapható. VÁLLALOK «temil pult burkolási, FELHÍVOM •> gprtftk mrníj altad hantaa éa füsaBrüzfei pal-tek tisatan 1»rthatók. Fürdőszobák,
konyhák falainak t*irkola*át ésmia- fedőét (m jaritéeéÉ TáAWom Ceertp *aa ecrobb borkoünt t411«1o*. pfcia Utrány papit \' " "
"""***"k* Vidéki J6xsef
pata- éa aaafépfsdé mmtíar, PeMfl-ei «.
fip
CT nál»m. 40i40-» »EtBrni*K pa-te kapbjató. Vagy éréüiódéBTB ba- MinclBnneniü tot^
Olimpiai híradó
St. Moritzban az időjárás e^y. re melegebbre fordult. SzordaK esni kezdett az eső és a hőmérséklet 3 fokra emelkedett. Eroiitít a műkorcsolyázó és a jéghokkf számainak nagyrészét el Kellett halasztani. Az olvadó jégen ti meleg idő ellenire lejátszottak két jéghokki mérkőzést. Olvad<5 havon rendezték meg a férfi é?< női mülesikló versenyt. A férfiak közül a francia Couteto nverte az olimpiai bajnokságot 2:14.9-re!. Szikla 20, Székely 34.. Kővári 39-ik lett. A nöi Iesiklo4 versenyt az osztrák Harrinflcr kisasszony nyerte. Iglóné hria. jíen indult és a versenyt l\'cladia. Az alpesi összetett versenyhért olimpiai bajnok a francia OrcnU lcr. a nőknél Beis<"r Auszlria.
A pontversenyben Svédors/.ua vezet 59 jKinttal. MngytirorszAd a lizedik helyen van hírotnl ponttal. Az oíimpiai jáiókoknaJö szerdán egyébkent ujabb szomorú szenzációja akadt. Aioltmt piai lobogót isimTctlcn teltcsn-tó rénves nappul az árbocról k-lop. ták"
Színyegavató birkózivartany lesz vasárnap
Az NVTE JóképesséKii birko^ zói vasárnap mérik össze erejft-kel a Dunakeszi Magj-arsíig Mr. kozóival. A viadalon kerül felavatásra az egyesület uj sző-i n\\"egje, amit a vcr.-.onyzők munkájuk után saját maguk készítetlek cl. A két együttes o-jyéli--ként nagyszerű formában lévő-versenyzőket \\«l harcba a mérkőzésre. Az NVTE szintiben iiu dul Kovács. Kincses, Gál,, Sas. vári és a többiek. Az őszi idényben ezek a fiuk több bajnokságot és előkelő helyezéseket értek el. A Dunakesziek közölt ló~i» szőnyegre Simon a magyar válogatott keret tagja, Antal a több szőrös vasutas válogatott, Mau-rer az idei ifjúsági bajnok é* nem utolsósorban Holló és Kö-vesdi a két országos bajnok. Ai fenliekből látható, nogy a birko-zósport hivei nagyszerű mérkőzéseket láthatnak vasárnap.
A Maróczy Sakkor éa a MKP sakkvarsenya
Izgalmai sakkmírkSzés folyt le rttirnap délután ti Iparoskor sakk-teriDében. A Maróczy Sakkor él az MKP legjobb lakkozol mérkőztek élénk érétklfidéi mellett. A mérkőzés eredményeit alább k5zSI]ak: Maróéit MKP
1. Böhmjóiiel—Stolcxer 1:0
2. Dr. Pintér D.— Welufeld Vi:Vi
3. Vekiil - Bori 0:1
4. Vanitl -«aán 1:0
5. Wébll — Lapoia 1:0 0. Németh — K. Nagy L. 1:0
7. Pintér S. — Nagy Q. 0:1
8. Domboi — Lidit 0:1
9. Wagatr — Klein S. 1:0 10. Bőim A. — Pof pert 1:0
Marony—MKP vluzixö ftbniir 15 én.______________________
í IGYELEM! A Zalának amámt hirdetéseket Deák-tér 10. aaám alá kérlttk leadni. Tel«ton U.
ZALA denokratikai politikai napilap : Bocm Jenfl ».ierk«iit6
Uaá* a Htaurt IMMl, taHH«SaiH«4rt «a Matttart HM
kíntea* njromdéjtbva. fiafj»Mal«*n.-Üyom*»*rt faWR^ 1948. február 7. tzomb
fillér.
ZALA
Várható Időjárás: Mérsékelt nyugati szél, felhőátvonulások, helyenként futóeső. A hőmérséklet alig változik.
Hz utolsó emberig hazatérnek hadifoglyaink
*. hadifoolyok heízátartozíi szamára nagy megnyugváat keltett Rákosi Mátyáanak ai a ki]elenté»e, heay a ¦éa kintlsvö magyar hidifoalyok ebben a? évben telje* létszamjian hazatérnek. Köztudomásii, hooy hadifoglyaink *6\'»!m hMMrtiiMét Rákosi Mát/aa szemsiyas közbenjárására Sztálin min.azter.lHOk t.tte leh.tivé. A. múlt évben mintegy 120 000 magyar hadifogily tért haza és
a Magyar Kommunista Piri hidifogolyirodi/ának nyilvántartása szerint körJIbtlül mig 80-100 000 hadifoglyunk v*n a Szovjetunióban, akiknek a hazatérésére az ICén ktrül a sor.
A MKP a hadifoglyoknak hetenként 35-40X00 valaaios levelezőlapot közvetít és oongeskedlk ¦ könyveknek
én uliágoknak a hadifnalyokhoz való Juttatásáról. Fokaaniban és Máramartsszigettn a népjóléti minisztérium k:--ideltsHní működik, anuly most készíti slA a tarvet a hadifoglyok ezévl hazaszállítására. A téli hadlfogoly-uaiiitast főleg a Sznvjetunióban uralkodé rossz téli Időjáráa akadályozta.
Az Országoü Ki}inevel8aüa>i Tanács osltörtökl Ülésen Ortutay Gyula kaltusiminiszter tartott előadást. A •il>.-ok»ita* lövőjét illetőleg az utóbbi Idők legjelentősebb megnyilvánulása Rákosi Mátyás beszédének u a pont|a vu.t, higy a Magyar KouTiunM* Párt a Jövötuü fokezott flgyelmft fog szentelni a kűznevelés problémáinak.
Javasolta, hogy a Kömtveléti Tanács üdvözölj* Rákosi Mátyást
\' Eíut-n kianelte, hogy « dolgotok Iskolái, amelyek eddia nem szerepeltük külön tételként, ax u] költség-Yihibufl 14 miilto forint előirányzattal szerepelnek. A Szabadművelődési Tanácsnak pedig 4 millió forint helyett 10 mi lie forintot juttatnak. Az általános lakóiakról megállapította, hogy
az állami Iskolákban lényegtsan Jobb az oktatás, mint a felikeietl Iskolákban. A* analfabétlzmA leküzdésére a pártok segítségét kérte.
A spanyol és görög fasiszta
I
py gg hadseregsk sorozatos vereségei«
A spanyol sujUi jeíonti. hpxy L r\'ram-o támadása a kcbti ra-lizAn J i\'Mpovíok ellen f:s.iZ3Oinlutt. Hár ^ • asiszii\'tk nőin k:vos?bl>, mint 25.000 c , l«rt mozirósitotiak. Franca wn-\\ a ai k ziiij nemcsak a közkatonái;. hane n a lisztek is mind nactyohb
számiján csatlakoznak a fe\'.kolökhr.z.
*
A ^nröporszáiri amerikai sLS;vly-b\'Zírttsás hivatalosan közölte, hogy az atívni kormánynak szánt repü-k"><rfrek első csoportja Nómctorsz:\'ur-;>••\'• l iroirórkcz-\'tt Górösoi-szúííba. A de :n};ratikus göröz hadsorsg csr>-s\'-iS\':. l.^n elke?ered;>tt har<-ok után :¦ 1 :tók » monarrho fasiszták kii\'ső \\ n üli von^Tal ía vissznvonuíásra k<\'!!>>zoritt\'tt«Hí okot. A kormúny-cii a\'ok súlyos \\-onzt\'««{rek%t s/cn-wviu\'k. A görü<; tií-mokratikiis ,h:i!l-mv-ui; az arcvonal mindon |>oii(jiüi ui !ia*!ásl)a nifnt át.
Ne hallgassunk a hazaárulókra
A iiiafíynr preslitoriámr. c.í.v-hi\'t/. Uü/.yyüVst laroll C,li\'\\o. landl^n \'A k(\')Z}{yi\'il(\'l!iL\'n 1 ci\'cnc is iiH\'^jft\'eiit i\'s 1 moiulott ti nvi\'guyiló jstcntiíizle-l<\'lpn. \\ ntv\\vyorki Mngynr JW m> jflentós*1 swi\'lnl kAxiK\'ii wt, tiisUsiiU\'i munkúsiik röpl\'ipnknU o.s/.to«nttak n tfinplom rlőlt. ««. ?«l a ttinmt\'l: No hallgassunk n kr;i: Táinognssuk n de. is lőldosr.tö Magj\'uror.
A röpiratban egvebek közöt\' a következőt olvasliatták:
Nagy Ferenc, amikor r», lakapták az összeesküvíst\'n, Arnerikába szökött Eckh:\\«l!ékl karjai közé. Már birtokot is vett Washington mellett és nagyúr módjára él a hazaárulásból."
Az igazságügyminisztériiRnbaní ujabb büntető reformot dolgoztak ki, amely többek között o( dolgozók testi épségének foko-i zottabb megvédését biztositja^\\zí uj büntető novella intézkedik sá üzemi védelem beszervezéséről!
i «• felelősség kérdéséről.
Rákosi Mátyás a Magyar Kommunista Párt zalamegyei konferenciáján
A Z»!a ffgntp közölte, hogy Rákosi Mityás minisxterelnökhe/ytttts, ZaU vár/megy képviselője, i asárnap délelőtt fél 9 árakor Budapestről Nagykanizsára érkezik, hogy résztregyen a Magyar Kommunista Párt xalamepyei konferenciáján.
A miniszterelnökhelyettes megérkezése után azonnal a pártSa siet, hogy a konferencia megnyitásán jelen lehessen. A Zala olyan értesüléseket szerzett, hogy a konferenciára rregérkezik Bencsik István, Zalamegye főispánja, aki üdvözli a konferenciát és a minhzterelnökhelyet-test. Itt lesz Agárdy Tibor dr. vármegyei főjegyző is. A konferencia megnyitása után a piríok vezetői mondanak rövid üdvözlő bestédet, majd a Vasutat Dalárda Ivankorics Ferenc vezényletével egy-két dalt mutat be.
A konferencián ugy a politikai, mint a gazdasági kérdések kertinek szőnyegre, elsősorban megyei vonatkozásban. Szegedi Andor megyei titkár előterjeszti a múlt évben végzett munkáról jelentését, amit hozzászólás és vita követ. Természetesen mindezek előtt Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes, a párt főtitkára naty beszédben ismerteti a politikai ét gazdasági helyzetet. A Zala értetülése tzeriat a Magyar Kommunista Párt több vezetőtégi tagja, az MTI munkatársa ét több újságíró is elkitéri Ráköti Mát/átt Nagykanizsára.
A Gazdasági Főtanács döntései
A Hasuliisági FóüuuWa h hurom-í>voh toi-v Cu-duk^bon hónapról hó- oinaJi ív iKiiuhAasAaok lisBWHfút
A le/tia/it iítt*«n fi fdiruór hu-
rí inultdMdíokra 98.7 vitlltó
foy.\'w\'nr intngtt/tt elő.
l\'\'c>nla!lío«)U három Unnepiinp el-tni-l&énok üiíyóyel. Eníorint fob-ruAr 2-a. március 25-o 6» *i«i>tam-ber H-a í\'cnScs munkanapok tow-nek. liísek a« ünnepek inas ouryoai ors>!tiuokb»vn is i«ndc» oiunkanauok-«*k stamitanak. p« civnok alrcii^eiöae ellen az \' izyházi hatóe^eoknalc Bom-. mi kiíoftúsft, mórt nom tartoznak az uaiyiwvczKítt paiancsolt ünnepek kö-zó. Csak az ünnepelte mos, alti akarta, Mag\\»;wszagon tradícióból k\\gételeaen megünnepelték.
A Gazdasági Főtanács bizottaágot hívott életre a tojás bolfökii forgalmának szabályozására. Elhatározta, h°ííy a íjazdálinalc 1000 vaggon mü-trájíyát juttataiak hitelbe^
A petróleum Mlátáát <& Kfrtzá-gon Jegyközpont utján biztosította.
Elhatározta a Gazdasági Főtanács a típus porcellánedények gyár-
tásinak bcTOíitósít, amely \'20 tókkal olcbóbb lösz az odcíis^y ^oríollwialónyckníl. l^ryania n raü-vóíüí mintájú ixn^eóninodóiiyoLot ónak biieonyos motthal&rozott menv-n,vis{v\'bon állitcttak olő, ho«>\' mü-vósxi ói-tAkfik inoifmanuljon.\'VórüI olhatarojstn, hoir>\' niü(f«iünk\'ti uxt n 85 ívo fonniíló kon«o»*i!iót, arno-het ofi.v bvüwenli cóiirk\'1 kötfittok • níitron é» ojvAb mArónnyusok kül-fiildi foi-f;alonibahoíiital4i», mivel » koncosaaio inont már nom felol mog >fá érdokeinok.
Jennek az ünneplő amerikai magyarok
Mihályfi EmŐ miniszter, b| Történelmi Emlékbizottság főtitkára táviratot intézett az ameri-í kai magyarok 48-as bizottságához, örömmel értesítette az arnej rikai magyarság vezetőit, hogy a! belügyminiszter soronkivül engedélyezte a centenáriumra ér-í fcező vendégek vízumát. Ilymió-don lehetővé vált, hogy a oente^ nárium március 15-i megnyitói ünnepségeire az amerikai maJ gyarok első csoportja Budapestre érkezzék.
Budapest jelenti
Letartéztatások a vaauti katasztréfa ügyében
le^na(..i számunkban mér moi<ir-tuk, hoi;v bzordán hajnalban sulyoa vasúti KWüwncsétlonsfií történt a bu-dafok-hárüsi vasúti állomáson. A Bzoicncsctbniiéjjnél egy munkásaBz-szony mejíhalt, mintapy hatvanan j>o tli(.\' me^flebfsülU\'k. hzok közül hu-i-omnak iu TUiupota m:\\i(L sulyoaru fordult, üom Krnó minisztor utaai-lúsára mocindult a viz&KÚlat. Knnek küvüllújztól^n loUrtózttittiVI: Inítito-rits (l.viiriQ\' íorjíölmi tisítet, Hulaai Intván toluirvunat vossotót í« Aradi Simon víiltókiizolút.
» népbiruaág fenntartja Keleman államtitkár letartoitamat
A liuilfti oati iiópiUí\\óíi!í»ójí hiva-la\'osau küitli, ho(ty Kólómon Oyul* volt iparÜR.yi államtitkár t« tiír»ai ü(í>óboii uz oIúzoWs lotai-t\'i/tatás ol-len beadott folfolyamodá&t a buda-josti nópbirÚBiVíí tanácsa lelülvizs-irálta és az előzetes .letartóztatást fönntartotta.
Március 14 Kostuth-nap New Yorkban
New York város polgánnustore, O\'Dwycr Ijvólbon k.\'izölto a magyar kormann\'jal^ hogy a oontenárium alkalmából New Vyork. város Kos-f uth r.appá nyilvánítottá aiireius 14-6t. Ünnopscírekct rondeznek ezen a. napon és méltatják a szaladsághan;, vaiamint Kossuth amerikai szerop-lésénok jolentósépét. O\'Dwyor Kca-suüi-ielilv.yiákat is kért, mert Kots-Euth-kiállitást is ^karnak rendezni. A newyorki lapok március 14-én külön Kossuth-számokat adnak ki, amelyekben ismertetik Kossuth amerikai beszédeit és a 48-as szabadságharc történetét.
Őrizetbe vették az egyik arviz-mentesitO társulat fömérnflkét
A berGjmegwi áivizzoí kapcsofu-tos mulasztásot és SüabálytaJansápok alapos gyanúja m\'att a rondöraéíj otóz\'itos lotartóztatásba helyezte és a nyíregyházi ügj\'éezw\'ig fóiíházába kisórtc a lferogmoftyoi Arvizmonto-sító tAiBulftt vozotó [őmérnökét, Horváth .Mihályt.
Elittlte a p«oM múnkéablrétto a baroal aittvetkant fak>t»xtt alkalmainttalt
l\'odor Jú/s«l\' és Horváth I»l-vnn, a bnrcsl s»zü vet kezet alkalmazóit ni 15 inam lisztet utitnk át egy péknek és ezt nem le^ leniették be a kő»ellátasi hutói ságoknnk. A pécsi munkásblró-súg a küzellátás érdekeit vesréj lyeztető bűncselekmény elkövetése miatt vonta felelősségre éi 4—4 évi börtönbüntetésre Hélta
LEGÚJABB TÁVlftATOK
a. nemzetsyüíes utasítása aíapján \'» töiamtlveiesügyi minisztBr áíla-mosítotte az állat f oTtóanvagpSat termelő intézetet.
Az amerikai külügyminisztérium ugy döntött, hogy a magyar állami ménesből Ausztriába * hurcolt 120 drb. tenyéezlovat hadizsákmánynaií tekinti és azok visszaadását a n*- kormány réezéiB megtagadja.ZALA
ltt<S. február 7.
Határon innen, \' . • határon tul
Ezek a loggz-obb tankönyvük, «uno-lyekot valaha is láttam — állapitot-ta meg Vladislav lironsowski, n üu-dajesten járt knfiyo\' delegáció kői-tó tagja, amikor átnyújtották neki egy fojíadás alkalmából az "uj magyar tankönyveket. *
-r Nem értem, miért vásárolják az asszonyok olyan szenvedéllyel a külföldi harisnyákat — jegyezte meg opésan Sir Slafford Cnpps, az angol kincstári kancellár. — A harisnya felét eltakarja a hosszú szoknya és a többi sem látszik, mert olyan átlátszó.
Különös sajtópárbai zajlott le a napokban Szombathelyen. Azzaí kezdődött, hogy a Nyugati Kis Újság komor hangon bejolont.tte, hogy február 7^én valami nagy esemény törtónik Szombathelyen. A Szabad Vasinegye visszaüzent: »Mi is ott leszünk! Egy kis leleplezésért nem megyünk a szomszédba!« Az Uj Vas-vármegjü bojolentetto, hogy tud ó is arról a bizonyos dologról és ók U ott lösznek azon. A Nyugati Kia Újság viszontválasza: A Szabad V»j-inegyo minkot nom felemlít meg. A lelopU\'zósUM nom ijodünk mos.* A Bzombatliolyiok már valami véroe •soményro gyanakodtak, amikor a három lap ogyitzorro loplozto lu a nagy titkot: A szinuszok ö« az uj- ságirók közös halt rendőrnők február 7-én a cikkozóx |»dig közös roklán;
TOlt.

— Csak lieUmként kétszer akarom látni ft fcleségomct — mondta Pc-tain marsall börtöne parancsnokának. — így minden nap ojjön ido és a fejoinro olvas minden htbát, amit elkövettem. •
Két statisztikát olvastunk. Az egyik HZOTinfc Nowyorkfban mintegy hétozor ongixtálvezefct bár és vendéglő vaji. Ezzel szemtoon Budajx-sten fct>. ketozor hasonló »müintéz3tről« tudnak. Hol itt az arány? *
A német férfiak átlagos eulya az angolszász övezetben 20—40 éT86 koriban 58 kiló. Viszont az interná-tótáíborokban »sinylódő« fónácik átlagos súlya a jó amerikai koszton 70 kitógramot tesz ki. •
Egy pesti iskolában József Attiláról tartott előadást József Jolán, a költő testvére. A kis elemisták any-nyira raeíhatódodtak az elCaJáson, hogy valamennyien elpityoredtBk. A sirás hamarosan átragált a tanárokra, majd régül maga az illusztris előadó is elsirta magát. •
Johannesburgban hatalmas piramisokba gyűlt ftwzo óvok során n salak a nagy aia/iv bányák körül Most pedig kiderült, hogy ft^alakbun uránium van, amely jóval ertekcaobb, mint az arany, amit annakidején az ércből kiválasztottak.
Miguantitlk ¦ petnlium ftkiti-plioit
A Gazdasági Főtanács legW64 aelebbi ülésén tárgyalják art a, Javaslatot, melyszorinl a petróleum utalvány rendszerét azí Bgész ország területén bevez«»-•ek. Eddig az Anyag- és Árhi-vatal már kiutalta a petróleumot a vidék és az érdekűitek száma, ra, azonban igen sok petróleum! van különböző érdekeltségek,el. sősorban a nagykereskedők kesén és ezek igen tekintélyes mennyiségben dob iák a pelró-leumot a fekete piacra. Az or. szagos jegyrendszer bevezetésétől a visszaélések kiküszöbölésétí várják.
Magyarország a háborút elvesztette, de a békét megnyeri
Rákosi Mátyás tlzeser csepeli dslgoió előtt besaélt.
A csepeli Woíbí Manfréd Gyárban több mint 10.000 munkás előtt buszélt szerda délután Rákosi Mátyás, j. ... i ?ii
Elöljáróban elmondotta, hogy a Szovjetunió kormányával tárgyalások folytak, melynek eredményeként most már állami szerződés alapján az év végéig a hadifoglyok utolsó csoportját Is hazahozzak.
A gazdasági helyzet ismortotésé-sénél kiemelte, hogy jó votésored-niények mollett, a bányászok nagyszerű toijeeitményo segit a gazdasági heíyzat megszilárdításában. Az államháztartás a folyó gazdasági év első felében 68 millió forint felesleggel zárult. A munkások jnost már elmondhatják, hogy a munkásosztály macának termel. A dolgozók életszínvonala a termelés arányában ni. Ezt célozza nz uj kollektív szorzódós. Olyan normáról akarunk gondoskodni, ahol a tacmolés Oinqlkodóeével párhuzamosan omol-ksdik a I,éi\'. Az uj normákat mog-viissgáljuk és ahol hiba ran, kijavit-juk. Kíok a normák nomcsak a munkátokra, hunom az ogétz demokráciára oli\'myixiok louiaok, mi-voi clí»c<KÍtik a ternvoló* omolkodtS-sét,
Kíután a munkií mojiszorvozóBÓ-ml hesrólt. Oondoékodni koll. hogy no )o(ryt>n ful sok tisztviselő, no forduljanak el<^ arúi\'.ytii\'i iBájíok a munkás és a tittttvinolúi fizotóftok kö-zi\'Ai. A solt\'jt sulyo«»n bofolyásolja a tormcUjsi köitsőiíokot. A Woisi Manfréd sebjtjónok csökkontósóvol 6 millió forintot leliotno mogtakAri-lani évente.
A politikai helyzetről szilva klje-lenteite, nem lehet türn*, hogy a demokrácia egyik legnagyobb pirt-jában a Szociáldemokrata Pártban a Jobboldali reakció Wtörökosként szerepeljen az imperialisták számára
Ezt a baloldal felismerte, do mivel a jobbolda! mélyen bole van
A pénzügyi székháznak sintsen zászlója
A Zata hétfői szamában tybb pa-nasros levél alapján mspirta,. h<jLy a Köztársaaáe évfordulóia alkalmából több középületről hiányzott a zászló. Magemlitetfo, hogy a pénzügyi szókházon sem volt kitűzve a lobogó.
Lapunk munkatársa ma kérdést intézett Kopár József fófoiügyolá-hez, a pénzügyi szókház gondnokához, aki kijelentette, hogy a panaszos levelek \'írói könnyön meggj\'6-íadhattak vofna arról, hogy mi okozta a zászlók hiányát u pénzügyi székházon, ha érdeklődtök volna nála.
Konár József ezután olmon\'dta. a háború alatt oitünt a »eék-hái zászlója, amit oddifj nom pótoltak. A zászló ü^yúbon a Zala cikkéről kapcsolatban útiruVA inlói-»k a péníüftyÍKMafttóaAKhox, l»ocy » natcfkaniuai púnzUiyi •,-éxház ru-seóro zá*2lo vótolét dél
Nagy sikerük volt a budapesti művészeknek
D» k»véi a r«nd«iökn*k A Rózsavölgyi és Társa hangirer-sBnyrendotí vállalat által rondezett csütörtök eeti előadás komoly eiker
Í\'egyében zajlott le. Mindon saoreplő ;irétal nélkül ragyogó teljesittnényt nyújtott. "Különösen Cziffrn György zongoraművész játékát kell kiemelnünk. A fiatal művész Liszt; II. magyar rapszódiáját és »Saarelmi áltnok« c. müvét adta elő, ami komoly müvésii élményt jelentett, min den íenekedvelőnek. Cziffra György Bgyébként az egész estét Tóffigton-
ág^azva n pfíitjukba hoatzu munkái kell folytatni ;i inegtisztitás olvég-a\'isóre. Kolonvn államtitkár oseté-ból a tanulság az, ho?;y a Inaloldal-nak tovább kell vinni a harcot a jobt)oldal ollen, és alapoa tisztogatást kell vesznie.
A Szoc\'álde.noknata Pártl»no<ryíj-sek azt mondják, hogv a Kommunista Pártba csak a sülUedó hajóról menekülnek. Ezzel szemben az igazság az, hogy örömmel jönnok azok, akik helyosiik a párt munkáját.
éj nem fesz olyan megegyezés, hogy rendes munkásokat nem lehet felfenni a pártba, mert szocialisták voltak.
Ln magam is a Szociáldemokrata Párt tazja voltam és amikor 30 úv-vel ozolóU átlóptom a Kommunista Párti a. nem oroztam maasun menekülőnek. Kijobnt.ttB, hogy a Kommunista Pártba oly tíimögos:-!! je-lontkoznok folvv\'tplm, mij\\t a választások olőtt.
A Kommunista Párt fokozott munkájára nzórt ia szüksttg viui, nicrl a világ mindinkább két politikai lálwrro oxzlik. Az iiii|njri\'.uintu orsnUrokra fa n ÜkMzcn\'to dí>mo-kratikuR omxi\'u.\'uk tulxjn\'ira. Amig tíz milinrialinták orsztuaiban nyu^Ulwi-ság 0« olúgodctlonsug mutatkozik, itd-diur o. flemokrutikuí orMi\'mokbiin u ók bill kik i
u k
nó|«k bizalommal tokintüiok t\\ iy-vőho. Moirállnpitotta, hogv a külföldi vendégük csodálkoz/iMal látták a iiiacyar doniokrácia orodf.ne-n;.oit óm a külföldiok a köztársaság kikiáltásának második évfordulóján azt mondták, hogy ez nz ország ugy néz ki, mintha megnyerte vol-nu a háborút. Erre én azt mondtam, hogy n háborút nom nyertük meg, dü a békét mog fogjuk ntverni. Ehhoz kérem a dolgozók be>-gitBÓgél — fejezte bo beszédét tomboló taps közl)en Rákosi ftlátyáe minisztárolnökholyctteB.
gorázta, mert a m.üvé9znólwt is 6 kisórto.
l|ordy Bellát hatalmas tapsviliftr fogadta és tánca még jobban elbü-Tölte a hálás közönséget. Kár, hogy a Kék Duna keringót táncolta el, hiszen alig két hofo láttuk ozt szintén operaházi, táncosokkal. Magyar tánca és rövid vidám jelenete is remek volt.
Kern. kisebb ovációban részoeitet-íe a közönség a .kitűnő sanszonéne-kesnót, Kácz Valit is, aki bájos mü-dt&lokat és egy jazz-dalt a lőtt elő tomboló sikerrel.
Szondy Biri, a kitűnő énekeenő I^ehár operett- dalaival lopott a közönség elé. BagyofTO mogjotdnóao t« tiaztaceengésü hangja aLogioljosobb mórtékben boráltott minoon ro-monyt.
Egy fiatal színésznő, Buránji Lili kecTfo* Tortot mondott ef nagy ii-kerref,
Sebi Miklóe «ajátszor»Mn6nvü dalait éi ogy rövid paródiát adott ol6t amell,>vl elhunyt ó* élő nagy ma-gyar srinéizekít utánzóit utolérhetetlen ütryeMégffnl.
íSzone* László olovon, friss humorával mint konferanszié aratott nagy sikert.
A vidám esttol kapcsol atban egyo-beklwn az az ószrovótelünk, hogy a zongora, amelyen a Kanizsán von-dégszeroplő müvé»zek játszani kény-Bzerülnek, bizony alapos javításra, illetve hangolásra szorulnak. Zeneértő fülnek ugyanis kellomctlon hallgatni a rossz zongora hangját, játszón azon bármilyen nagy művész íb,
A jövőben pedig hasonló mijfioroa esteken számozott helveket rendeze-reeiteBngk, meri a Jetmap psti elő; adáson oivan tumultus volt. ami seinta el aem ceondolható.
Dr. Takieh Zoltán igeigati föorvu ¦ kórházépltkttét meg-kezdetéről nyilatkozott a Zalának
A ZaiR a feluabkdulás óta még egyetlen f)gy alkalmat fltnn nuUa«?f-tőtt el, hogy a nagykanizsai kórház holyzotét nő ism^rtotto volna. Elón állt annak fui akcióna\'í is, junolv a kórház szomorú halyzetót tolt hivatva mo^javitani. A forint bovnaa-tése óta ]wdi<T állandóan a kórháe kibővitósének szüksóg-aísáí.\'.t hangbz-lattja, Rámutattunk cikkok köröttben, hogj\' \'a jehetó l^sürgósebhon ídI kell állítani az orr- S^go és fül ambulanciát, a gyeiTnekgyógvásza-\' tot, valamint a veneraás osztálvt Vár héttel oz?lótt oz a kérdés Í6mét felvetődött a kórházbizottság üié»&n és azon dr. Takách Zolt4n itrayati főorvos I«jebnt7tte, hoj-y a kórház kibővítésre 300.000 forint 4U ren-delí"í<Viro és oz az összeg elesendő arra. ho?v a munkát a méntelopan meginditliassák. Laj.unk munkntár-b» az épitkBzésí-\'k mogkoKdesévol kap-CKo\'atban folker«t> dr. Tnkách Zoltán igazgata főorvost, aki n körot-kezőkot mondotta:
— A kórház kibővítési munkálatai a poVármoetori hivatilhoz ba-órkozort árajánlatok fölbontása é§ elfozadána után n*omnal mpR-koídidnok. Az épitkozé«ok
imolotos ópülntónek holy- ivKlödivric ol, utánft » lövi Lic6ny»és<i nzobák renoválási munkálatai jönnek norm. Nagyon noliez dolgunk lösz. mórt m.in-don h.\\lyséfl;bon ivndl» koll lioz«t-nuiik az ablakokat,. a;t\'Jfii sit méft a padlózatot is.
Ki uionnati alakit:uidó osztályoknak igy a vonor°ás, és n ujormok-gyóg\\iiszat végleyoB c"^^"02^^1^ niég\'iiem döntöttünk, do minden törekvésünk az, hosey ow?k?t az osztá-Ik minuéi dtább f;\'lá;litha86ult
ParadiMomtermelésUnk kiépítése a hársme»es tsrvben
A föUlm.üv«léBügyi minisztériata » S évee tBt-r kenstében a tecskemfctí kísérleti telepén uj paradienom faitá-kat termeltetett ki. Az elaő tétele most kai-ulitók kiadásra: úgymint
8? tera®lé»i seám aWtt egy igo* komi,
85—66. 83. «. kotai, 49. sz. «. köiiépkorai BÍnxa»laku fajtákat.
Továbbá f»lsBaporito*í *örneg*9r-CMléB céljaira Konaarvkirály é» Plovdivi külföldről behozott fajtákat, maivek téli eltartásra í#exi alkalma-mit.
E*on fajták mind karú nélkül ub-Tslhetók és ig.v ia bóaé^as tormást aduak. Kívánatos a tarmelésük I (•rmelők minél sséleaobb küróbeo, mart paradicsom tonnolé»ünk jöví-jét biatositják, egyben kivitelünket il. Bajnot inagju inAf korlátoiott nyBOKbon áll rodölkoianf

i
Falhivjuk a tonnalikst,\' minél Ifibban voati—ák ba •tmn uj fajtákat, rnslyek termoU-iünk»t gMdasáso-Mbba, tarményeinkol piaci éi kfri-tcli értakMltéirt nafitalalfibbo te-uik.
Magnukaácl^M mindenki Jelent* ba a NaerkaniMai Oazdaképnóbea fNagykanitBa, Ady Bndre-ot 74/a) aonafc fiaryalombovóteíiévol, hogy hoitknhkit 50, legfelj-.bb 70 «. a magsiükaóslat. Bojekmtúsi haiarWi fBbruárll-én 2 óra. Mint már je-kMttk, a kówlet orkélv é« csak annyi olőjeej-aést fogadhatunk ei, amemyi Síreláthatókg Je»íWh»-haó Ik*. Mindezeken falul a földművelési minisztérium fenntartja magának az idényeit monnyiseget üié »z»rin» való korlátozását- ZöldaófrtBrmelők S«o-
PS
M8ZGY0S11M8. lebruár 7.
Befejeződött a dolgozók polgári éi altalános Iskoláinak téli tanéve
\\ vallás- és közoktatásügyi ml-nisiU-r 1945. évliün létesítette r dolgozók iskolAit. Ebben az Iskola! un uzokuuk u keuyérkeresö iölrfltt férfiaknak és nőknek- iskolázási lehetőségéről goadosko-dik t\' köAoktalH«l kormány, uklk — uoha megfelelő tehetséggel rendelkeznek — de iskolai vé.zett-ségot önhibájukon kívül nem szerezhettek.
Nagykanizsán 1946. március 1-én nyílt meg a dolgozók polgári iskolájának első o*7.tálya (az áll. polgári fiúiskolával ¦- mint auya-ískolával — kapcsolatban.
A tanítás díjmentes. Az iskola dologi és személyi kiadásait az állum fedezi. A tanulók csupán tankönyvek es tanszerek beszerzésiről gondoskodnak.
A dolgozók iskoláiban a férő és notanulók együttes oktatásban részesülnek. Évenként két osztály végezhető el. A téli tanév szeptember hó 1 napjától február 11-ig, a nyári tanév február 15 tői július végéig tart.
A tanitás heti 24 órában 5 napon át d. u. 5 órától este 9 óráig történik.
Február 11-én zárul a téli iskolai év.
A magyar kormány demokra tlkus kultúrpolitikájának jótéteményében részesül az a 25 dol-fo/ó tanuló, aki a polgári Iskola V. osztályát elvégezve most fe-Jt?/.i be polgári Iskolai tanulmá-n vilit.
Az iskola tanulói általában nagy buzgalommal és s/.ereteitel végzik azt a nagy munkát, amelyet a dolgozók iskolájának különleges, tokozott iramú és tümöritett tanul-mAi\'yl rendje és menete tnegki-vau. Az Iskolának IV. osztályát vénxett tanulói valamennyienérett, felnőtt munkások, akik az élet iskulájában már kiállották a próbát. Most két évi komoly, kemény iskolai munkának aratják le gyümölcsét a téli iskolai év befejezésének napján.
Az hj nyári tanév febr. 15-én kezdődik. Megnyílik a polg. isk. IV. osztálya, s az általános iskola továbbhaladó VI. és uj V. osztálya.
Az általános iskola V. osztályába felvehető az, aki valamely hazai nyilvánosjogu népiskola IV. osztályát elvégezte, 16. életévét a beiratkozás időpontjáig betöltötte, de 45 évesnél nem idősebb és ¦valamely foglalkozási ágban állandó jellegű kenyérkereső munkát végez.
Az általános isk. VI. osztályába felvehető az, aki a polg. isk. v. glnin. 1. osztályát, vagy az álta-láuos isk. V. osztályát elvégezte ¦ a korhatárnak megfelel.
A polg. i8k. IV. osztályába lel-yehető az, aki a polg. isk. III. osztályát elvégezte és 16 életévet betöltötte.
A beiratkozásra jelentkezni az Ali. polg. fiúiskola - mint anya-iskola — Igazgatójánál febr. 15-ig 6—12 és d. u. 5 órától 7 óráig lehet
— Roigonyl- utcai rikolt msszktbálls A RozRonyl utcai áll. tilt. iskola ez évben Is megrendezi hagyemt-gyoa maszkabaijat az Ipartesteid Székháziban. Február 9-én délután háromtól hétig fognak táncolni az apróságok városunk legjobb cigány-zenekarának muzsikájára. Qazdag bürférfl! a jó szülök gondoskodnak. A tombolán minden szám nyer. Be-lépAdil felnőtteknek 2, tanulóknak 1 forint.
KagYkanlzsán csak tizenketten részesülnek kebelemben, akik kizttl kettit már elengedtek
A népbirósáfl elítéltek kőiül egy sem érdemes kegyelemre
Sok szó esik mostanában a \'közkegyelemtől, amelyet az államfő gyakorolt a köztársaság fennállásának második órforduiója alkalmából azokkal szemben, akikot aWrósá^ok kis büntetésekkel sújtottak. A kegyolmi-ítindel^t végrehajtása terméhr-eteaon hosszabb időt vesz igénybe.
Nagykanizsai viszonylatban eddig móg nem értesült a közönség fnnek a kérdésnek állásáról, holott ez ia natry érdeklődésre tarthat számot. Éppen ezért ogy hiányt akartunk jwtolni, amikor ma beszéltünk orról dr. Lengyol Károllyal, a nagykanizsai államügytjezsúí* .vezotíjéTel.
— Minden tekint itbon az. amnosz-tia-rendok*t Bisollomében járunk el — adta meg a felvilágosítást dr, Ijongvel Károly. — Elsősorban azoknak a a Ügyét inta/zük mi, akik jelenleg is a loghizban Tannak és óp-iiori kiszabott büutoUSsukct töltik. Ezeknek az ugyo ugyanis a loRUür-g6»bb.
Tizenkaittn réizataintk kagyalimasn
-¦- Kik róeaweülnok Nagykanizsán kegyakjmben? — tettük fel a kér-dón,t.
— Nem sokan. A fo»jhárban jelenleg 46 olyan fogoly ran, akiket küztörvónyi \'büncaoLjkmúajX\'k cJkö-Tetéaa miatt itólluk el rüridebb szv-bad8ájrro»ít6»rc. Kzok Jcözül mmd-üesco 12 olyan í<i*>Ü\' Tin» ^^ a kB/yx-lmi-rondülat utalva alá esnek.
— Mijz azonban ezek szabadlábra kertiinok, hoaszu idó tolik ol. A fo(t-lvokat ugyanis et6bb lo kell prioral-lii ée ez \'hoMzadalmaa oljáraet igé-n\\\'el. Az Országos Bűnügyi Nyil-T^ntartóban utána kell núzni, hogy az illotő elitéit nom yolt-o már bün-totro, mórt ha büntetett olóóletü, nem kaphat kegyelmet.
Akiket nár e)engsdt«tt
— Síabadon Bngod1ck-o már t»-lakit? — kérdeztük ezután.
— Eddig már két személyt engedtünk el — rálasaolt dr. lengyel Károly. — Az egyik J^rkas Jó-zeefné, egy súlyos testi sertés miatt három havi fogházra itélt asszony volt, aki szerdán hagyta el a fpgha-cat. Ezt csak ideigk\'noeen bocsátot-
tuk szabadon <ís ha ismét törvény olé kerül, eat a büntetését jMe koll ülnio.
— A másikat, Siftár Jánost teg,-. nap engedtük el. Ezt a csurgói ja-rásbirósiír itélto el lopás miatt egy havi fogházra. A szabadlábrahelyo-fcés a csurgói járásbíróság magkere-sóséro történt.
— Folyamatban van még egy harmadik szemelv 8zabadlábr»helyo-zéao is. Fohór^ Ignác fagyrerrejtB-getcei ü^-ének^iratait íjiér folküldtük az igazsagüjvminiaztériumba felülvizsgálat céfjától. A düntóbt minden nap várjuk. A fogyvorce ügyekben ug>-anis a minisztérium magának tartja fenn a döntés jogát.
— Egyébként ina ogésaon váratlanul mBjzérkt\'z^tt az Országos Bűnügyi nyilvántartó hivataltól a válásit öt mogkeneóttünkrc te ónnok alapján ma ujabb öt foglyot bocsátunk szabadon.
A ité»blréi»|i •!Ítéltek
Ezután meg aziránt érdeklődtünk, hoz.v a nopbirósági eütóltokkol mi történik?
- Ezeknek a sorsáról a pécsi nép-üayésíaég intoztodik, minthogy az iiatokat már átvitték. A fogházban jelenleg 2í> népbirósági olitólt van. Tudotuáttom szerint azonban ózok közül egyetlen ogv sinoe, akit érdo-mesnek találnának a kogyolerano — fejezto be nyilatkozatát dr. Ijeng\\«l Károly, az allamügyészaóg vezetője.
Tehát megnyiltak a kanizsai fogház kapui is azok oló\'jt, akikot a magyar demokrácia érdemeenok ta-\'lált a tegy^lamr0 és arra, hogy építő polgárai lehessenek az országnak.
—Bárt—
— Felhívás
Ez alkalommal felkérünk minden h*tóeázot sajtót, pártokat és \'érdek-kéiivisoleteki\'t, hogy • hadigondo-¦otakkai, ¦ »HONSZ«-ai k»;jesolatoa mindoii értesitéet csak abban az aaetbon fogadjanak el, ha a HON\'SZ körbélyeííójével van ellátva, mert csak aaok hivatalosak éa csak ilyenekért vél aljuk a felulúaeégvt. — flONSZ elnökiig.
FIGYELEM!
FIGYELEM!
A „PAtihOlilA" jelent:
Vörös Jínci
Gonál Gyula
és ttnt\'tra
t kOlönség*!.
MI OLCSÓN fiS JÓL SZÓRAKOZUNK AZ
N.V.T.E. t
jport-bélján
VASÁ5HAP BSTE A CENTRÁLBAK. BUFFET.
hírek
.... Napirend i
reoruir 7, nombit Rém. bi *f, Prot. Tódor. Cl|garog PtrttA
16 ótb 33 ptrckor - A Hold kel, f" i
09 perckor, nyugulk 14 ón 38 ptrckor.
1649. °nfl\'« kOztirfiUgl tllimlormit
1935. Me keidódlk e Rikolt, per.
A »XACA« vaaörnapt sxama 6 oldal lttsx. A
Z*la atombaton délután eh térően az eddigi o/dalszimá-tól, hat oldalon jelenik meg érdekes helyi, fővárosié* külpolitikai híranyaggal. A Zalm ünnepi számának ára nem változik, 50 fillér marad.
— A vált Hadifogoly Bajtársi Szövetség műsoros tancestélysn
a naerykaniBaai és járási csoport február 8-&n esto 8 órakor nagy élményben részesíti a város müórtő közönségét. A szegénysorsu hadifoglyok javára tartandó"ostély oiüso-ranák kk nelkedó saámai: a\'ragyoaú áosktailtarafu L;tvav Pii-oska kW ezikus énekszámai, .Maiahowszky E>a bűbájos tiiicábrándja, valamint Kürschner László Bzolloinios zene-paródiái, a jóhangu l\'ondl László masryarnóta számai ée móg néhány kellemes meglepetés. Műsor után gazdag éi olcsó büffó, liajnalig tartó tánc várja a jól Bzúrakozni akaró résBtTvv&kct.
— KAiuyUlés
Értasitjuk a nagykanizsai éleims-eéei munkások szakszarrozeti eir-laiHakat, hugy íol.vó hó 7-én dól-uián 5 órakor tisztújító közgyűlési tartunk budai»sti kiküldött részré-tsióvel. Pontút) uie«j<\'lenest kérüjlí. VtactMg.
— Tartós békáért, k napi demokráciáért
Megjelent a Kotimninista Pártok belgrádi Tájékoztató Irodáját folyóiratának legújabb számai angol, trancia, orosz nyelven. Ara 1 forint. Megjelenik kétlua-tenkint. Kapható könyvkercskje-^ désekben, Ibusz pavjllonokbun ^sfaj)artszers-ezet«k könyvlerjcsz tőinél. Előt\'izelésá ára négyed évre 5 forint. Előfizetéseket felJ vesz a kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa Ferenc utca 111.
— Meghívó Msgysl Választmányi ÜIssth
1948. február 0-ón hétfón da. 9 órakor tártját a Déizala megyoi Földmivessiövetkezetok a rondee havi Megyei Választmányi gyűlésüket » nagykanizsai Városháza diaz-termében. Kérjük a Bzövctkczetek va zetósógét, hogy minói nagyobb számban jelenjenek meg, mert Központunk és az összes megyei intézmények képviseltetni fogfák magukat. Irodánkat a Gazdák Biztosrtó Szövetkezetével egy helyiségben a térre nézó irodában helyeztük o!_. Dé* tér 3. t*ám alatt.
Febr. 8-an .Ftkete ni" gyógyi tár. Fi ut S.
A Nemzeti Parasztpárt
•xombaton éi vasárnap, 1 hó -éig án, esU 7 órai kesdetUl halnalt 4 óráig
Okim b»lyl«é|«lben
naiy táncmulatságot
rendez ----------------
Belepődi] 2 forint piirtlogiit kér
a Vezetőség.ÍI..Í
— Fanangi naptár
Vobruár 7. szombat. Esto 7 órakor kezdődik a gimnázium, tornatermében & ÍSzont lnire Kóma műsoros táncestje *F.ir»an-gi mvssika* cimeii. Esíe 8 órai kezdettől álarcon-bál! rondoz a Centi-álban a Ma-gánalkalmazottak Szabad Szakszervezete.
Február 8. vasárnap. Esto 8 órakor spor\'Utlt rendez a NVTK a Centrálban. Ugyanokkor rondozik .Uíncritjü-
¦ kft a Vo\'t Hadifoglyok Bajtár-bí Szövetsége az Ipartestület nagytermében.
A. l\'etöfi-utcai iskolában a Szü-lúk Munkaközössége traestrt rendez az iskola hai-mónium alapjának javára. v
tobruár Ö. hAtfó. JJéíután 8—7
. óráig a liozjfonyi-utoai elemi iakola növendékei rjndcznek - ma»zha-bátt.
Esie 8 órakor ixxlig a kanizsai Vöröskereszt r rtdoz tánccal egybekötött tratxtet a Koronában.
Február 10. kedd. (ü^únybát a 6«evernéi estj H órai kozdottol. Scgosdi Oldos Jóska és zenekara rendezi az árvízkárosultak\' javára.
— Anyakönyvi hírek
Anyakönyvi hirek 1948 jimmár 25-tól február l-ig.
A múlt héieu született:
illés Ferenc és Vajda Máiia Xerá-ziának fia, iiagonyai István és Tiilét Máiák lá\'Mlá Cl
, gy tá és iié Máriának leánva.\'Molnár Clyörgy és V»6á liozáliának leánya, Pataki lJái és Kózsa Teréziának lia, Horváth Dezsú és Horváth Rozáliának leánya, Pocsies r\'evcnu ós bnef Erasé-betuek lcán\\a, \'Pontok István úa Schmidl Teréziának Leánya, rúsrtéw István ós Horváth Annának leánya, lirand iiéU 6» Haalinger Ktisztiná-«wk fia. Tóth Dezső ós Németh Margitnak loányn, Némctli László és Herjavo4fzx.Máriának fia, Horváth György és Vida Máriának leánya,: dr. Yujdá^Zsigmoml és Ungár Lilinek leán^fc?Horváth István és l\'a-rantai Erzséhetnek fia.
t kötött:
.lózsvf napszámos és Ori Terézia, liünkú Jóstauf [öldmüivs ** Szabó ifoxália, Fáiiies István MÁV fűtő és Uani Erzsébet, Knuusz József földművé* és Oodinok Juiiánna, Parti Ferenc fodn\'iHZ segéd es EvcHei-Ilona, Megyeri Károly magántisztviselő és /.avodnik UizoJla\' Piroska OTi tisztv., Németh Zoltán-szeszgyári alkalmazott és Molnár Mária, iülüp Foronc földműves és Anek Rozália, Farkas József földműves ós li&j. Mária, Nagy Lajos MAV ÍÜtüházi munkás, és Farkas -Mária, Usáes Feioac géplakatos éa ILa Juliánná, özilájyi Lajos Dezsú és Fany-vos Margit," Sárdi Uvula é.s Varga Mária.
Meghaltak:
Molnár Bozálitt I napos, özv. Orbán Jánosné Pintér Anna 8cJ éves, Végh Jánosné Jakab Mária 27 áves. Vajda Evü 1 napos, Baj Gyorgvnó Kis Kresóbei. 5\'2 úvob, uav. KraehuQ Lftjosná Morarcaik Mária ötí évet.
Figyelem I Zulunak atiaí hirdetéseket Deák tér 10. az, alá kér/ük leadni. Telefon 54.
Sláger lózsef és Társa
textiláru - kerwkedét
Magykanizsa, Szabadsáo-tér 2S.
Alapító* 1860. érben.
______________________ZALA_________________________
Sportrovat
Szekszárdi csak agy év múlva lehel a MAORT versenyzője
- mondla Horváth Gésa ediö
Altalános foltünóet kolte^É o v»-it)s 9portköi«ibcn az a hír. hogy Szekszárdig a NVTE kitűnő boxo-íóia váratlanul otthaüjta qjycsülo-1«t és átlépett a MA01M1 ukölrj*6-szakoszlályiba. Az o^yosübt hiveit bzoinoi-uaii érintette a nOiiszorü »Sse-ki«-nok ez a lépéso. "l)o talán )ofr-kelleinetlenobbüí Horváth Gúzát érin totto, aki csaknem minden nap foglalkozott Szekszárdival és aki any-nyit várt a fiatal versenyzőtől.
M^egkérdczlük Hoi-váth Gézát, mi a vúloményo Szekszárdi átlépéséről?
— Éppen a szabadságomról jöttem vissza — panaszolja Horváth Géza — és ez a rossz hír fogadott. Természetesen kellemetlenül érintett, do most már nom is bánt an.y-nyira. Azt hiszem, hamarosan BÍ-kerül ogv-két versanyzót kinevelnem, akik pótolják Szakszárdit.
— Egyébként az átlépés nem mcsfy olyan ejiy-kettőiw Szekszárdi Ujíyanis csak jövő év februárjában íohet a MAORT rendes "ver-
t«n>z6jo. Addig tart u^\'anis az át-icazoli\'is. Ez alatt az egy év alatt csak barátstijjofi mérkőzéseken szo-repo!hot, mint a NVTE kölcaönver-senvzójo.
Ezután mée ,afelől érdeklődtünk Horváth Gézánál, mik a NVTE ökölvivószakosztályának loirközelebb-, tervei ?
— Február 15-én a zalaegerszegi VöE í\'külvivó-esaixatút látjuk ven-dégüL Két érdekossóso lösz b mérkőzésnek. Az első, ho^y az egvüt-leshól kihasrj-juk Etolvárit az alkalommal. A "másik pedie az, hog}\' most mutatkozik be egyik íiatal vor-wnyzőnk, Proszonyák á kanizsai közönség előtt.
— Távolabbi tervek?
— Február 22-én is tartunk egy mérkőzést. Hogy melyik csapattal,\' az móg nem dőlt ol. Március 7-én a B. Vasutast látjuk vendégül. Március 15-ón viszont a Magyar ifjúsági vá\'ojsUott látosrat el Nagykanizsám.
(háló)
Olimpiai híradó
A magyar sport jolontós sikert aratott bt. Montzban, aliol a NUB teljes ülésére mpjjhivtiik a Magyar Olim))iai bizoitsáí; húiom tatfjét ií. A inojíhivás tényo najry mfgtiszfcjl-\'totés a migj-ar sport számára, inert Ma^yarorRzaj; ézidöszorint mugnino képviselve a NUB-ban. A d;;lojíáció mesérkczi\'so után Edstrüm svéd oi-niik félbeijzakitotta az ülést és melog szoüoU\'ttol üdvözü^j a mayj\'iir kikül-döttekot, akiket «B ülés résztvevői lolkes ovációval fogadtak.
St. Moritzban osvébként az anijgv újság, hogy az időjárás ^Íratlanul isméi hidesro fordult, agy hogy az olimpiai játékokat zavartalanul folytathatják tovább. 1-iofojoztók a ,tóü katonai |«ntatkmt, a féi-ft*l|68Í ösz-szotptt bajnokságot, a sk^btont, n núi niükorcsolyázás kiHelozőtfyakor-lalait és a jéghoki világbajnoki t;ir-nát, _ J
A teli Icatonai ]/Oiititloi\\ a sviVlok-nek hármas diadult hozott. Olimpiai liajnok lett Lindh svéd. A férfi alpesi összetett bajnoksiabRu mint már jeioziük a francia Orielor lett az első. A magyarok közül Szikla 80-ik faolyon végzett. A skulotonb&n az olasz Bibbia lett az olimpiai bajnok. A férfi mülesikló verseny olimpiai liojnoksáíét a svájci Beinalter nyerte. Ebbon a számban gsak az cisó tizenhéroni vorsonyzó helyezését sz&initották ki, igy a magyarokét már nem.. A női mütefiikJásban Fran-zor USA győzött. A női mükorcBO-lyázáB kötelező gyakorlatainak bo-fejezésa után a kanadai Ami Schott lUb vezet Sáarv Marika u, 14-ik
heiycn áll. A jéglioki tornában jclen-!o^ Kauada vozot jobb gólar&nnval Svájc Ős Csehszlovákia olőtt.
VÁROSI MOZI
Csütörtöktől -vasárnapig
Mmerlkai vi agfllm I
„GILDA"
RITA HrVYWORIH Mcgyír sctrvptűk -.
laTvÁN, vünuia ern6
ElöadáMJk. közoup b t» 1 érakor, vatárnap 3,5^7 (¦» • órakpr.
A hivatalos váro«
Küzhirré tesszük, hogy &/. 1947. évi lo^oltjtósi dij törlési ós szaporodási lajstromok a városi adóhivatal Ady Endre u. 1. az. 1. om. 82. számú helyiségben 1048. február hó 10-től február hó 25-ig, 15 napon át közszem léro ki van tévő.
A törlés és szaporodásba hozatal ellen az órdckoltok a közszemlére tétel első napjától számított 15 napon ibeüil a városi adóhivatalnál benyújtandó és jv városi Tanácshoz cim-zendő folUitibozéssol élhetnek.
Városi adóhivatal.
Magyar Köztársaság Kormányának 860/1948 sz. rendelete alapján az, aki s\\% 1047/48. gazdasági évre vámőrlésro jogosító önollátói igazolványt kapott, köteles a háztartásához tartozó minden vámőrléero jogosult személy után az alábbi mennyiségű kenyérgabonát február hó 29-ig beszolgáltatni.
ÍRTKSITEM az igen tisctelt köaönrtget, hogy
Eternit
pűa ép burkoló lemez nálam állandóan kapható.
VÁLLALOK eternit pult burkolást, mely által hentos és füszM-uzlet pultok tisztán tarthatók^ Fürdőszobák, konyhák faainak burkolását és mindem egyébb burkolást vállalok.
FELHÍVOM »z Epitók figjieímét, liogy nálam 4üx40-*s »Eterni»« pala kapható. Vagy érdeklődésre bs-Basrzem. Mindennemű fc*5«i unkák fedóaét éa javítását vállatoci. pala, kitráoy papír
<" Vidéki József
pala- •• eaaré|t««Kl« m*m\\f, P*iM>*rt 1t.
EMBRGÉ gaaltextll>xl]ak — malmokhoz, «ioplS-gopokhea - lalamogyel kOrzotképvlielato.
CORDATIC service és lerakat
Csapol aorfgaidaságl gepok nagy Tálaixtékban.
Fischer és Báder
Taskereskedö Nacrk&nlsta, F6-ut 9. — Teleion: 2
a) minden 12. óletérct botórtö#-saemóly után 20 ke-ot,
(b) a 6 éven felüli, do 12. előterüket be nom töltött szómé\\ytk után 60 kg-ot,
c) a 6 életévüket bo nom töltött szomél>xik után 80 kg-ot.
A be8zolgáltótiÍ8Í kfitolezottaóge* elbúsorban kenyérgabonával kell teljesíteni. Ha a vámőrlésro jogosaH a kenyérgabonát már megőrültotte, kenyérgabona helyett lisrtrt tartozik beadni. Jelon esetijén minden 10 k«. kenyérgabona hetyott 6.5 kg. lisztet k»U Iwbzolgáltatni valamelyik gyüj-tókeixjskodőnéi.
A j»trólcuin utalványok 2, 8, 6* 4
szelvényei 1.2 litor .petróleumra beváltható a kereskedőknél.
Koivskodók részére a potróieum Víieuum nagykanizsai lerakatánál van kiutalva.
Mindazok, akiknek istállójukban, vagy e^yúb melléklifclyiségükbcn villan vvilá\'gitás bevezetve nuws^ f. h6 9-étól kezdóilúlog utalványért jck>nt-kozzenok a. közellátási hivafcilban éa í-eilia: a nagvkanizsai fakósolc Xagy-kanizsán á" kóiujl látási hiv.itall*n (Hunvadv u. lü sz. aLatt) a kiska-nizsaíak Kiskanizsán az Olvasókör-Ifin. \\
Az ÍKényiosofeultak a háztulajdonos által kiállított nyilatkozatát tartoznak felmutatni arrólj hogy vil-lan.vYÜAsitásJsfcVllójukban »tb. nincs. Ezen nyilatkozatot két tanúval kell láttamoztatnia- ____
A KORSZJcözIfttnenyei
Tttt isBokosiiályi ittetiiö. A k»-rácsonyi textilutalvényokra kiszól-gálandó áru folyó évi február 1., vagvis az uj Uwtil rendelet érvénybe-lé)«se után a vásárlási igazolványba v.u\'.v iihalók be.
Az> uj rend!>let kimondja, hogy c-sak erioktiv chiílások Írhatók be. A fogvasrftó utalványát ti vásárlás* meseKzőun elólogbe íusm adhatja
te a kercekedr\'mck.
*
Aitólir\'mnméyi btjis.íi**: kotwoti adó minden hó 10-ig, {orgalmi adó 1 t-ig eszközölhető.
Felhívjuk azon kartársak figyEl-nuH, \'akik ezrvlx-n Rdóközöftw\'tíünkbe jolentkcztt\'k, do már első havi adót «e:n fizottók !>-, azokat kónvtelenak vagyunk kizárni. Ezeknek, naludók-taíanul bo kqil oz>3n körülméi^t Bfs adóhivatalnál jelenteni és bevételeiket tételenként jegyezni és blokkolni kell. l\'gy&nez áll az 1947. évi hátralékosokra is.
Erleültjük. választmányi tagjainkat, hogy folyó hó 9-én, hétíőn délután 6 órak\'or tartjuk ülésünket. Kérjük a tagok teljes számú meg-jeienew\'t.
27. sz. Magyar Közlöny. 104.118/ 1048. Ip. M. sz. rendeloto a kocka borotvaszappan legmagasabb árát állapítja mag, a 118.010/1948. Ip. M. bz. rendelőt a mozógazdasafri sépak legmagasabb eladási árát megállapító rendeletet módosítja.
"apróhirdetések
Acélvitai rö.ld fekete bicti keteuthare* lODgora eladó. Érdeklődni Feliö Jonel icntit Koiiuth-lér 3. TalálhtU i Vijd* étteremben.
lioiebb gvtrmotelin básaipar kert*
1 vtgv 1 iiobit konyhíhtunálitul, gyermektelen háMipírnil, lehetőleg a taroi btlteillletén. Clm a Uaddhlvatalban.
"~í-00 darab cliittndü akácla kar* eladó. Megtekintheti Tóth Jóuef raakere*-tedé-ében, SiabadUg-iti VI.
HáiUrtaia leijei ciak akkor Imi, M tlnom balatoni halat ven Bettinél,
ZAU dWBOkrtMkm politikai naptt»» . Bobom J«o6 t6ke*tí6
ti
Ny»m4é*rt=r nemzeti
t wM>, évtetyav 31
©46. február 6. vasárnap
Ara 50 fillér.
Várható Időjárás: Mérsékelt délnyugati, kelőbb megélénkülő északnyugati szél, Táltozó felhőzet, sokleié futóeső, a hegyekben kiaebb havazás, •yenge talajmentl fagy inkább csak keleten. A hőmérséklet alig változik.
Benczc Jenő: , . *
A jövő békés szépsége bontogatja szárnyát mindenütt
Holnftn dó\'elAtt fól 0 órakui \\»r.>-minkbo írkBíik K&kosi Mátyás mi-nihJttoioliuikhelwttos, a Magyar Kom «ituiÍHt;i i\'árt lutitkára, Z;il.i vúmio- kó!\'TÍ*ilc1ji>. Kijön ho«ánk. ie- h jU lj Zl i
m»>t
e kó!\'TÍ*ilc1ji>. Kijön ho«ánk. ie->t. ho-rv joU-n l»>jfsson Zala vir- kiliik hiik
tt h\'á
hogy l
hariiKik szoinéiyúvel uz Ott liu-
A miiHKztoivIiinkh-\'iy tto^ a koiw flaitinr\'ii anyagából in.visnurhuti majd ii»»>knt\'ii üonaiia i\'iJi\'at. iim\'lyck n«::i...sak Zalu^&riiuv.yo 08 Niwyka-¦ !*¦¦« 8íani|ontiá\')ól liirnok olhat6<* u>»\'\'i fontwsiVí^sf, hunom nomzot-t*iJa9ii_\'i B/ü.npmjtból is komoly jo-l»:it.jsó^!<ol birnak".
A Magyar Kominunisti J\'itrt zn-~ \'iTánr.o^yoi és nagykanizsai »z<>r-ti í.ti ju orvo&ként onnok n méKyó-i«k út> városnak ütőerén tartják ke-1 \'/iiket, íjí.v pontosan iamorik azokat » bajokat, és hiányokat, BmiBlyek-BBk orvoslása és pótlása az clköyí4-Lcsnudü ^azdasáfti évben mtógviüófcu-látira várnak. íL|«n ezért az egóaz uaejt! lakossága fokozott íifryelem-hibi fordul a .Magyar Kommunista Fart harmadik konferenciája fölé, m«rt jól tudja, hogy amit oz a párt i^úrt es elhatározott, azt maradéktalanul be is teljesítette.
A rombadöntött ország rombadön-hM gazdaságát a. magyar Kommu-»iste Párt következetes és céltudatos politikája mozdította ki dermedt-iffcéból, hogy később tervszerűen :«ndületlx) hozza az újjáépítést, nerar •taűt fizikai, de " szellemi értalem-Iíbo ia. Nincs onibeT obben a rx»-
Siébon, do obbuu az országban sem, .i saját otthonában és saját élet-rotyásán át ne tapasztalta Tolna azt *j\' egyenhioa életniTÓ emeUBedéet, l* állandóan és csak f\'felfelé
n»ir
l>e aemeakk ná^uiik, haiiem a ri-% mindan lésiében csodálattal bá-mnloak a kis magyar l*"1 te\\é, a\'aol min* nuMidiék, » munka rn«w4Uáa nélkü!-folyik, a \\f>\\6i BmolpUik.. a Üdért i diiáttt^ Táltot
, uh 41rt, alio.
L ttokat, ajciK a icj\'^v < n terluVt rWliikoa riselik. Ha TiMMKxni&oaünk a
Táltot
min-
dulás <Vtri eltolt három obítondó at-ftásii harcaira, éa izamünk olőtt uira elvonuliuik a fvjlódés öe M uj-iáúpitóa fiatal hude»re<ío ollen harcba\'vetett, dí< 6ppon a Magyar Kommunista Párrt áftai ezétfert í-oakeiós. ei\'ök roppant orojü, ravasz 6s fondorlatos, sőtót zsoldosai, csalt Tikkor tudjuk igazán méltányolni azokat az ©reaményokit, amelyeket a majíyar demokrácia oddis clórt. Ee^ik kekével épitstt, a másikkal harcolt az é!etóno törő, a demokrácia humán j-mából embci\'ségéWt és kofryeluvjMl itt meghúzódó marWócok ellen.
Ha elolvastuk a Zalál»n rendsze.-•-Bsen megjelenő a m%jye helyeeté-röl üadott hivatalos ]eU.-ntt»ofcet, attor nem íühot ki-tsé^cs sonki előtt, hof;> • napról napra jobb és szebb \'a,z itt íz élet, hofcy a dolgozók élöt-szintjóncli onalliodéso, a munka mindjobban fokozódó üteniiévol effj"e-nea arányban nó. A romokat eltakarították", a/, elesetteket felomoltók, a vasutakat rendbe hostajc, bekötő utalt tucatjával épültek j\'s i\'-pülnek » nijnyé\'"an. a m\'r/ifra/ihiAáíí t\'rme-
\\éir, az állam hathatos Bogitsógú-tt . már a béko óvok nívóján mózoK :ViDu\'h&2udtolva a reakció fczon ma-k*oe állitisát, hoffv csak a naffybir-lokon teliét boltertwen fazdállaxlni é»> ceak a nagybirtok tudja élelmerni a varos dolKQÍóit.
Az uj példák ezreinek szilárd akarása _6b j-erejtéko jjyőzodelmee-kedott az aszály ctontkiezén, ami im-^nár három esztóndejo kaszáliá a maayar ember vetósét. A muiBiJ. erridményc: solymes, zöld szőn^-eg borítja a határt amoddÍK a szum. ellát, és a jüvó békós n>"iisalniflfe srépaége bontogatja szárnyát mindenütt. A kegyclom szava mecbo-oRájt a bűnösöknek, iskolák, tom-¦i\'omok; tudománycsjnfczetok, »ziu-hárak épülnek, lxjgy boteljcsiteék a hároméves ijazdaatttfi terv áldaeiiit.
iSediir az jgazi munka csuk roost ,\'ezüödhet meg. Most amikor a re-n^ció fóhai\'orejét Bzétvorték, vazér-i»»Tát szHu^iiisztották, most amikor i.\'-irre mind a két kéz szabwidá leez .¦» a békés munka siolgálutiVba áll-\'.at. Per«zo az éberség rnont »cm
R«nd«zt6k a közalkalmazottak nyugdíj-kérdését
Az eddig ftnnanott ilBMiyriiiütwt tiermt, ha vttato a filraabttluli* utárf állatiból ki»n»U, nem folyétllotttk uanára nyugdijat. Az u) rendelet merlnt moit akkor It m»&ktp)a, ha kőiben tieriett msgának aiüet. ~Ha valaki a fasizmus alatt baloldali magatartáta miatt elesett nyugdijától, most n ul rendelet szerint etek-lt kapnak nyűg-
dijat, még ha tuotak Is más állást kapni A magyar művelődési politika mtgvalóiltintló programjának ritilettlt Ismertette ax Országát Ktlzvtveiétl Tanaca gyQlétén Ortutay Gyula kultutz-mlnlwter. Megállapította, hogy * múlt evl köittegvstethez kápatt a ktti-oktatátfigyl tarea helyzete lényegesen javult. A magyér művelődéit magasabb szintre Akarja emelni ét a közoktatásügy központi kérdésévé a minőségi szempontot
akarja tenni.
Ebből a szempontból eltörendő fontoatágunak tartja, hogy a vidéki lakóiak színvonala egy Kivin legyen a városi iskolákéval. A paraiztiáo szociális át szellemi felemelkedése eltörendő állami feladat, ezért a |árom-ávet terv végére 6 tanítóképző intézet felállítását tervtil.
Az angol Kommunista Pert utasította a szervezett munkásságot, h»gy utasítsa vissza az angol kormánynak a bér rlgiitésére vonatkozó Javaslatait.
A felhívás az emelkedő létfenntartás költségei mellett fizetésemelést követel a kormánytól.
Ugyanakksr felhívja a kormány taglait tz árak esökkentéaére is követeli, vezessék se a vagyonadót ét terjesszek ki az áruelosztát ellenérzését. A Kommunista Párt kívánja, hogy létesítsenek szoros kapcsolatot a kelet-európai áiiaaiokkal ét a Szovjetunióval, ugyanakkor csökkentsek a hadsereg
á j^
Könyvszakértők vizsgálják iiül a Stem-téglagyár ügyseietét
Megírtuk, hogy Bölcsföldi Lajos, a MEMOSz helyi titkára, és Hol-íender József a Stom téglagyár UB. elnöke Budapestre utaztak, hogy vize eálatöt kérjenek a Stem-féie téglagyárnál felmerült nagyósazogu köztartozások ügyében. \' A küldöttség ma Tisezaérkezett Nagykanizsára, ée kérdésünkre elmondották, hogy már a hétfői na-,x>n a MnKánalűln.azottak bzp&mr-által dolfigált köiiyTezakBryjk Nagykanizsára, akik átrize-a inég könyveit éí megilla-r.v„, kit Tehet fftleló»»é tenni • felmerült nagy übsíokü adós«átfOK*rt.
A könyvszakértók áitaJ j01^?" jog.vtolc6n.ynet felderjesrtik a trawia-«á«i Főtanácshoz öb amennyiben ar-ra stOkaét! matatkoína a na^y\'kani-
Gazdasági Bendőraégert is bekapcsolják a kivizsgálásba.
A küldöttség eljárt dr. Papp "Andor pénzügyi államtitkárnál is a leégett dohSnyraktár felépítésének . szorgalmazásában, az államtitkár kijelentette, hogy a nagykanizsai éa (tvótí dohány raktárak újjáépítésére három millió forint áll a póníÜKyi kormányiat rendelkozéstíiti. De ennek fölhasználását egyelőre nem an-aedélvuzik.\' Arratórtj a küldöttséget, hogy a MEMOSz központi waoto-sóf» utián beadvánvt iitéíien a tervhivatalliOi, mogindokolva, wépi-tói. síükséKszariiiófret. Dr. P»pp Andor államtitkár urfy nyilatkoKrtt, \\tÓRy reméli, hom iríóf; óbbon <us évben felépitiiotik a «affykaaixiiai do hanynOnárt.
marad el. A demokrácia órctUM.Btttu fokozottan figyelik a szétveri lud- híiá\' tit i
gy
huíiifán\' csapatait, luniknok már reményük som lőhet an-a.hogj tömürülhesecnck.
Ha eddig mozcsodáltúk a ína^yar demokrácia erodményoit, akkor jup:-«ai nihetjük, hogy ami ezután következik, az eiótt értelmetlenül í» bámulva állanak móg azok is rnajd, akik irripenaJieto beállitotteáKuknál fogra szemben állaiuik a fiatal éa fejlődő masryar népi demokráciával.
Az elmúlt esztondóbsn a reakció felszámolása volt a zalamogyoi konferenciának fő témája. Jlost] n muri-Jia "az ujjáépitós, a termelés fokozása, a munkafejyaíom mv^szfrárdi-tása lesz a központi kérdés^ iqfirt sok a tennivaló és elvégezni való obben a meevében és eb bon a vároR-\' ban. A taRkönyvcaare gyakorlati keresztülvitelének, poiitoa\'turvezerü"Bl-rendezése a inotQ\'űben szintén a kon-í^roncia o^yik- fontos \'tárg>-sorozati pontja. MeKdúliiak aíök a" teadeji-oiózuBan terjosztett valótlan hirek, mjntha kizárások tömpgo, kövotlwz-nék — mert egyt>tlon lieosületes tagot sem fosztanak moj< y>arttassiigú-vól — de igenis megtisztítják az or-«íáp; !efj;nafcyobb és Tegaktivalib nán-ji\\t a karrieristáktól, az erköii\'stolrn LútvíIakViílktó!, <\'-a Htoktól, akikbon hailaaidósáí nincs ww, ho^y boiüom kodjenok a demokrácia >endjébe.
Az orazáí dolgozó nópénok ölik-nieréBét bi/.onyitja, ribto\' u tőmo-cek áraniliWa inüaindult pártunk fo-lé, mondotta Iiákosi Mátyás.
"NaijyliudaieBtjn ju]u4rlmi\\ aus--ny ian jolentkozusk felvótolm apari-1i*, mint tavnly autfUBztiiH utolBö ho-tólien, a vAIunztásol; olútt. .Iimuái\' harmadik luetólion aiinvian léptokbo, mint/ az elt*\' ót niásodik\' héton eíyüttTévo, a nogj\'odik héton pedin háromiíor annyian, mint az olsA héten.
Ebból Kt látjuk, hogy a dolgozó nép helyesli amit toeziink és *ocit-BéKÜnkro eiet. Ovümtncl TosSzük fel.
K
aki moKjjyózódésből jön hozzánk, d* nem fogjuk besresztóni soraink Jcözá azokat, akik nálunk akarnak megbújni.*
t)e nemcsak Buda_neston, hanem Beész Zala varmeg.yeb.3n mescindült^\' 4 pártba özönlik folyamat^ mart ma már látják az emberek, hogy ez » párt az. amely szilárd sziklaként állta a reakciós és gazdasági hullámok viharát. Egy piHanatra meg nem ingott, és a nép jólétének érdekében soha semmi munkát /fcem sokait.
A Magyar Kommunista Párt za-lamegvei pártezerTezete összeállitot-te a konferencia anyását, és most Tezérétói "Bákosi Mátyástól a párt fótitkárától Tárja azt áz útmutatást, amelven a tervek végrehajtásának halaánia kell. Kákoei Mátyás szivén viseli ennok a megyének a sorsát, éberen figyeli minden életnaegnyil-Tánuiását, "amit az is bizonyít, hogy immár máaodizben tartotta meg za-lameco\'ei mandátumát. A meifyeminden kérdésébon ott vari ju i eogitó ker? amire múlhatatlan szüksége \\an ennek az áldott földterületnek, amel nek inélyéból ömlik az olaj, Wajábúl bányáasiák a világ legjobb alumínium Iroót, ahol Badacsony tüae« arányló bora ét Göoeej csodás mo-•olygó gyümöloee terem.ZALA
19<8. tet»uiti»j8_
Hükelv.iői 10natkozá&han müvé-*t> színvonalú szindarob-clőadásl latiunk hétfőn a gimnázium tiöven-icke\'.ntk előadásában. Bemutatták Jiolierc: Fösvény c. színmüvét, ami jelenleg az cgy\'k 1/wlaprsti tHn-titizlxM megy Zmigori cimen nagy nú.em\'. A darab szereplői: a cim-tzerep\'ö Ipo\'yí Oyórgy, az uj .olda-iáról mcgtsmerl M(Udciion;t!;y Lva fa a luhli.el: egytől egyig iú nwnkát végezlek. Tilitstintnyiikcr-í ctuk dicsérni luijuk őket. A: cdadátt Ss\'kray í\'eecn tanár rendi :.te, akit uz\'utrn tlic.iifft «/\'iV. A t~mdarabot tw úr nap e<le <nmit cHadjdk,
\' A MA01IT da\'áitíája it zenekara
/ti-t/ön itnilizle hangversenyt!\', ami utún hajnalig lat%ó lánc vo\'t. Erről *yut\':bkénl it tntzúmoUunk már. Ei-jfil Körül atoiibaii a táncotokat kellé-¦Din riii\'t/hi>e.tii érte. A Zenekarhoz Bjy iitómhb férfi rtaHakozofl ét t>o<-U\'ii.ck htíluitüiátéliáM fokozta >»s u.niígy\'.n l.iliüiő lútiiguluM. A »ka-ti nai hegaliié h\'alk Richárd, a JtAOfíT HiiiiriiCké volt.
A felszahád-n\'á* u\'áni hónapokban «: Ipartestül::\' nagytermeben a izin-¦pal JelcHi ja\'m a munkáaélothól
\'veit ¦i.tizelös képcl.ef festettek. Az *;/.\'/<* k?l\'\' ^ kűzé a Koinniunitta A állva ti y hires jc\'szocát iriák.
¦ il ndmoxfav.á\'g azonban lenkinek se i lün\' fel, hogy egy k\'s irá-ihiöa taliilliató .ezen. A szövegei ugyanié *L!/ írták fel: ><Viág proletárjai egyesüljelek. A »L» betilt bérfük tiirgőten odaf^steni! •
.Villány hétlel \'ezelőtt megírtuk » rovatban, hogy szerkesztőségünk jeíkérU Karády Katalittí, vállaljon fellépés\' egy KanZsán rendezendő hangversenyen. A népsz.rü müvét z-\'uCi inosl sajnálkozva értestyett ben-nunket hogy nem tJni e eget meghívásunknak, mert szsrzödésa-a 16-vároe\' Opérsttszinházhoa kXi, ahol liársony Jiózti át Dénes »Otzi« ¦partnerekhí* etf,érbt-«etére felép a »Jiál o Savoyban\'í c. opwettben. A darabnak peíig olyan sikere van. hogy nem inostűnáyan Vitz k le mit-*omót, Karály Katalin tzeretMcl-/e-t üdvözletét kiUdi Nagykankta kö-Möntijének
ÜdvösölfUk a Konferenciát...

Ha már li-udaptitnU tartunk, jc-tniitiiük bn mi it, hogy február 17-én vúrosunktn jlin J^atabar Kálmán, a *épt»tril »/xJiyt«. A éikvr nem két-t
A mtivéileltel kapeto\'alban meg heU még eml ttiiünk hogy az,egyik kanixaat könyvktrítkedet kirakatában megjelent egy kotta\' ame\'ycn Szeleczky ZUa a nyiia* »müvétenö« fényképe ditielng. Mivel ross.Sindu-latot még csak nem -tt tétetizhtiünk fel ebben az esetben, Jelcdékenutég-nék tuajdonühatjuk cat. Ezért tmlékez\'etwnJi arra, hogy Szcleczky jenneir~titnigozia&a jobboldali beállítottságát és dl-a-ndó szereplő volt a nyitás kivántághongversenyekem.. A magyar népbiroság pedig, eljárást jolytat e\'lene. Reméljük a fedtta hamarosan eltiin^k az i lető kirakoDból.
Uniformizált női divat, avagy — uram bocsa\' — egy bo\'.ond százat cninál. üssze\' az a\'látszó esőkabát jött dwatba i gyengébb nem köriben. Néhány nappal ezc\'-őtt pedig egy újfajta kcndővisAct tant iel a kanizsai utcán. Azóta minden nő igy viseli a kendőjét. «
A nagykanizsai rendőrsigen a napokban megjelent egy betörött fejii ember és igy stólt a panatzokat fel-tseví rértdirtiííthcz:
— Uram én- feljelentést akarok Unni égy rendőr , Ü,.<n gondai\'aiisda-bit okozott mtíyot ttth tériéiért.
— MHyen a apón 1
— Kér$m tiiMdcttel, rétxtg vol. tam ét ah$lytlt, hon a rendiZtégrt kUért volttá, hatavéii a fetig\'m-
A Magyar Kommunista Párt zalamegyei konferenciája, amely holnap reggel Vi9 órakor kezdődik, az egész megyében páratlan nagyarányú érdeklődést váltott kJ. Lapunkhoz tömegesen érkeznek üdvözlő levelek. Ezeket mind leközölni a lap terjedelme miatt teljesen lehetetlen, mégis a be érkezett levelek közül a kövéi kezőket véltük szükségesnek readni:
Bencslk latrán fdspáija
A Magyar KomniuDlsiu Párt Országos Kongreuzufta Ismét sok jelentőn ors/ágos kórdésben fejtette Jd az ország legnagyobb pártjának álláspontját és Jövfl torveit. — KU\\önÖ8 jelentősége van részünkre annak, hogy az országszerte folyamatban lévő megyei konferenciák sorában a Magyar Kommunista Párt HL Zalavármepyel Kongresszusán éppen Rákosi Mátyás jelenik meg a központ részéről. - Azt jelenti ez, hogy a MKP első embere közvetlen közelből fogja szemügyre venni a zalai politikai, gazdasági és kulturális problémákat, amelyek a kongresszuson nyilván tárgyalás alá- kerülnek. Ez a tény a kongresszus jelentőségét az egész megye" szempontjából igen nagymértékben alá-huzzs.
A kongresszust a magam részéről is melegen üdvözlöm és a Miniszterelnökhelyettes Ur fogadtatásán jelen óhajtok lenni.
Dr. Dávid János alispán
A törvényhatóság nevében üdvözlöm a konferenciát, elsősorban Rákosi Mátyás miniszterei-; nökhelyetíes elvtársai és bizortv abban, hogy ugy politikailag,; mint ga\'zdiisáíiiKgez a konferencia a valóságban további lendületes fejlődést fog eredményezni. Sok sikert űs credménje^ munkát kívánok.
Dr. Agárdi Tibor rm. f«J»|7iő A Magyar Kommunista Párt Zalamegyei III, Kongresszust végtelen ürömmel üdvözlöm ¦ valamennyi, Zala vármegyében szolgálatot teljesítő, közigazgatási funkciót ellátó elvtársammal együtt szeretettel köszöntjük Rákosi* Mátyás elvtársat, — ez alkalommal, mint megyénk országgyűlési képviselőjét is. — Ez a kongresszus hivatott egyrészt számot adni pártunk elvégzett munkájáról, másrészt határozottan megjelölni mindama célokat 8 feladatokat, melyeket meg,kell 8 meg fogunk valósitani. — Ki-vánom, hogy a Kongresszus jó és hasznos munkát végezzen Pártunk felemelkedése s Demokráciánk megerősödése érdekében!
Hackler János a Narazeü Biiottaág elnöke
Üdvözlöm testvérpártunk a Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciáját, ée üdvözlöm munkás szivem teljes szeretetével Rákosi Mátyást a Part főtitkárát, Zala vármegye képviselőjét. A konferencia, ami itt Nagykanizsán zajlik le, annál il nagyobb jelentőségű esemény, mert meghatározza a Magyar Kommunista Párt gazdasági ét politikai útját, amit az eljövendő esztendőben Járni kell.
Mind a Nemzeti Bizottság elnök*, aki a felszabadulás óta fi-gjrtlem ennek a megyének a
harcait, állítom, hogy azt a hatalmas fejlődést, amit a nem egész három esztendő alatt elértünk, csak ugy tud luk valóra váltani, hogy a dolgozók két pártja azokban a döntő kérdésekben, amelyek meghatározták Zala vármegye és elsősorban Nagykanizsa útját, az újjáépítésben mindig egyUtt baladott.
Targa Jó»*t Nagykanlzia ˇáros polgármester*
Városom nevében köszöntöm a Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciáját és a* Itt megjelenő Rákosi Mátyás mlnlHzterefnökhelyettes el vlársat. Bizonyos vagyok abban, hogy mint az elmúlt esztendőben ugy ebben az«éVben l» ft konferencia htttáromfal nagyban hozzájárulnak Nagykanizsa város kulturális és anyagi fejlődéséhez.
A konferenciának az a célja, hogy az. elmúlt évben elért eredményekről beszámoljon és feltárja azokat az esetleges hibákat, amelyek reparálásra szorulnak.
Nagykanizsa közönsége tudja-, hogy a Magyar Kommunista Párt szivén viseli* ennek a városnak a sorsát és teljes erejéből a tübbi koalíciós pártokkal együtt arra törekszik, hogy jólétet, nyugalmat és boldogságot teremtsen ebben a városban.
Brónrai Laj*s a Szakmaközi Bizottság elnöke v
A Szakmaközi Bizottság nevében üdvözlöm 8f Magyar Kommunista Párt harmadik megyei konferenciáját és köszöntöm Rákosi Mátyás miniszterelnökbelyettest, a párt főtitkárát a magyar szakszervezeti mozgalom egyik döntő, vezérlő egyéniségét és a munkásegység tántoríthatatlan bivét. Ml szakszervezeti vezetők tudjuk legjobban, hogy csak a két nagy munkáspárt összefogása, egy utón haladása érlelheti meg a szocializmus gyümölcsét.
Fehér Jóisef sánal ujgaida
Mienk a föld ós most már az országot magunknak építjük. Köszönet ezért a Magyar Kommunista Pártnak és vezérének Rákosi Mátyásnak. Ml Sánci uj-gazdák Ígéretet teszünk, hogy hűek maradunk ahhoz a zászlóhoz, amely a magyar nép millióinak földet juttatott és megszabadított bennünket attól a zsellérsorstól, amely mindig csak megaláztatást jelentett számunkra. Mi a juttatott földet az egész magyar nép üdvére dolgozzuk meg, hogy a sok fekete kenyér helyett most már hófehér kenyér kerülhessen azoknak az asztalára, akik velünk együtt verejtékezve építették száz és száz év alatt ezt az országot.
Dr. Mlkula Szigfrid Zalaeger-si*g m, Táró* polgármestere
A Magyar Kommunista Párt III. megyei kongresszusát, ugy a magam, mint városom dolgozói nevében, bensőségesen köszöntöm. Most, amikor a 3 éves terv feladatai, éppen a MKP példás útmutatása alapján kezdi eredményeit megmutatni, rendkívül nagyJelentőségünsk nevezhető a most összeülő konferencia, amelyen személyesen vesz részt Rákosi Mátyás miniizterelnökhe-lyettes ur. Kívánom, hogy a koofcmolá hozza meg azokat a gyakorlati er*dmények*t, ami
országunk vezet.
megerősödéséhez
Dr. Gábor Ernő" ˇ. m. lőorvos
A Ill.-ik konferencia alkalmával vármegyénk egészségügyi dolgozói nevében szeretettel köszöntöm pártank vezérét Rákosi Mátyás elvtársat. Kérem Rákosi elvtársat, hogy mindenre kiterjedő figyelme ne kerülje el vármegyénk egészségügyi elesettsé-gét sem és hasson oda, hogy a dolgozók, mindinkább javuló életszínvonala mellett azok egészségügyi helyzete Is egyre javuló lényen,, hogy ezáltal tettrekész, egétwségns zalaiak scgltheuHenek neki a népi demokráclu felépítésében és az ország újjáépítésében.
Dr. Monostori Tibor Járási főjegyző
Fokozott érdeklődéssel tekintek a Magyar Kommunista Párt zalavármegyei. III. konferenciája elé, mely u nagy sikerű országos értekezlet határozatainak zalai viszonylatban való végrehajtását lesz hivatva szolgálni. A hozandó határozatok alapján remélem, hogy a mezőgazdasági, ipari és szellemi nagy dolgozó rétegek közös erőfeszítésein, egymásnak nyújtott segítségén, egymás iránti kötelességük teljesítésén épül majd fel a magyar élet uj, minden ember számára jobb viszonyokat jelentő korszaka. Ez a kötelességteljesités bőven meg-termi a maga gyümölcsét az egész nemzet számáca. A magyar életben reményteljes uj idők kezdődnek és h%mindenki fenntartás nélkül áll a felemelkedés szolgálatába, ugy utunk felteié fog vezetni.
Hegedűn Lajos a Szociáldemokrata Párt aagykaalzsat titkára
A Süodúldemokrahv Párt „agykunizsui városi ís járási lit-kársága nevében őröimnel üdvözlöm n Magyar Koinxmunislut Párt jsulamegyi\'l III. kongresz-szu*ál. és a kongresszuson rés/1 vevíi Rákosi Mátyás elvtársat, it Mnoynr Kommunista Párt főUt-káríl. niiuiszlerelnökhi\'l.yeUest
A inuuká^egység nevelőn eredi menyes jó munkál kivánol^xn-rii érzem és tudom, hogy ez.a konferencia nemcsak u zalavármie gyei komittuüistu elvtársak ügyeit viszi előrer hanem egy lépés lesz az ország dolgozói ügyé, n«k előmozdítására is.
Magyar Jáaoi a Kisgazdapárt elaöke
^Mint a Függetfc-n Kisgazdapárt helyi szervezetének elnöke köszöntöm Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes urat, úgyis" mint a velünk koalíciós párt főtitkárát abból az alkalomból, hogy a kommunista part kongresszusi ülésére városunkba érkezik. Nehéz, úgynevezett történelmi időket élünk, amikor minden egyes megmozdulás az ország bel- é« külpolitikai alakulására kihatással vau. Tudjuk azt, hogy Rákosi Mátyás ma olyan tényező hazánkban, kinek megnyilatkozása az ország politikai és társadalmi rendjének kiformálásában döntő súllyal bir, Ennek Jegyében köszöntöm én mind a magam, mind pártom nevében Rákosi Mátyást.

Fobr. 7 «-nt u.1948. február 8.
ZALA


Olt Károly Zalaegerszegen
Zalaeger^zeöBn az uj egészségügyi székház ielavatási ünnepe sjLe i\'elruár 14-én történik meg. Ebből az alkalomból a váraiegye székhelyérc érkezik OllKá ro!v népjóléti miniszter, dr. Vadas Sára miniszteri osztálylaná-i csos és a mini(aztérium több tiszt viselője. A népjóléti miniszter za:;i«^\'rsze-i látogatása valószínűleg 2 napig fog tartani, Az, eftvik iwpot kíséretével e«yüU liovi/eu fogja oltölteni Az üti-luopség programjának kiUl Ad most v.ui íolyiimalbiiii.
Az Időjárás segltiégat nyújtott a demoKráclinak
Aki 1(11)10,0\' u IiivUíi\'Ui, ó» vánv
1U* tU üliOíullI lulliüitip, lUUUliC I1K.1X-
uilik Nfivu rumúii,yk.nlú»«ul, Ai h/vlú-V»l, liotfy Ulláll .U lltúll a három r-«OrnyÜ\'»• 41;o< o-ztondi utt\'ui W ujj Oi uii\'iiiáat u 1 i\\ üuniivin.jl(\'»i, én-jiu.v u Htogúny hoIuu it/Ajiiv.iloU iiuí-g\\ar nápuak.
-Noincwak a falun úa u lein városokban, do a fővárosban ia kyfíbb batzód túrna nui, hogy -u joionl.^ji példátlanul on\\hi tél milyoii befolyással lehot u i^>vó kon^-erünkro. .Üiliu>k drukkol luiic a jó terméséit, do bizonyára vannak olyanok üt, akiknek louhóbb kívánsága az, hojjy tsanü liatulmfcj fagyai elpusztul-ion » magyar ember varoitókes munkája.
l-»l.uiik munkatársa körkérdést in-ti-zett s/akjeuiberokhez, akiknek ogy-öniBtü kijelontús_> szorult az időjárás eddigi enyhesúg\'o nem kodvoz a reakció reményeinek, mart ellon-kezóieg minden várakozást felülmúló segiteégot nyújtott a demokráciának. Kijetűntettcik .munkatársunk ©Jött, hogy a szárazeág miatt a kései vetéaak mindenütt jól találtok ki, es itt náUmk Zalában majdnem kivétel nélkül utolérték fejlődésben a korai vetéseket. A jolontóaok, niondja iutonnálorunk egybehangzóan kedvttzó kilátásokról "beszélnek. A vetések magvoszorte mogerósud-yak, a boíxo6odáí megindult és olyan jói haiad, hogy ív votiússort nxár alig ¦\'áaet látni. \\Az }di}iáráB jia^yon LadTOzí a (jabona földek mindenütt üdozöldok.
A demokrácia nuiíruvoi-t) u jöró <Wi konyónSn íoivt*toVt haru eísó nionotót,\' ón ik>m "\'ktvll axKOp\'iJ|"^*-kodnJ, nuu\'t oj< ojRzukai bilájmoilti (k du még u ruiyuiUi erútobb k fl
pcoinlxm u4prói uftyrtt moaoróiudó
maitokat. A UftlMon niollctt mix
ű kib
maitokat. A UftMon , ki ii illUűc o rMúaek kitobb i-» mínd«n kor nőikül.
Saiu ritó*, Iiok)\' • hóukuró mi# lutdnuóbbon 4><foiyá*olná • boly-jelet, do ugyanolyan jó .ioiuw ha ai ecyho időjárás állandósulna, moft múr az ogész liátraiotJ rurid téli idÓHeakra.
A Zala kürkéi\'déaóre ez rolt az általános vá\'awt. Hozzáfűzték infor-máloiaink, hogy az idén a taí»j ned-yesaógtartalmíL iényegeaen nagyobb a tavalyinál, és ig>- a gabona Vetése a szárazsággal szemben is ellenállóbbak lessnek, mint 4.947-ben.
- Mesi is j&tékdélután
A M»íánalkaimaJüott«k 8r»bad ^aakazerrcaote által rendezatt bzo-i>áaos mese ás j átókdélutan a nagy h&li «16ké9irületak mi»tt it
á «im«rad.
VÁROSI MOZI
fcütörtöktöl-vasániaplg
ftmerlkai viigfilm!
„GILDA"
RITfl HftYWORTH
fy •TMMYAI ISTVÁN,
HOMáaok köu«p 5 ét i Arakor, ˇ••*rm»p 8,1, 7 U t imtér.
sscobor vádol
Vüi\'üh Jáiuw iwobrá»zniüv.\'«/ olkJ h«:tBlfc> dr. ÜAipir 1-onzlii |>6n/ü„vi t4kát\' hiiomióltút, unit iuviiU*.-u btvn«t* ontou.tk óit WAllitaimk » iui^)kaiiifitHl tonmtúbun. A iLrbuji, ji\'iloo fok-tt u «>on>urü Dirüókihü-rvt (iih\'l>vKik, nőin plluxn » (i^il duktvr jjorliüvolyo, nvíi\'t tuáji ru-líhül u .Mura itvjdrolik\'n u1um<A ün\'ik almit, - r*«y ki tudju~ hi>l -, n;u.>ik urdií uuitUjóluu — vu^y rl-rii^cM rót ulúa\'/1
A HOk kéidósro uuak weok a üi>lu-ííikOji lepények tudnának íolulirtiot adni, akik elhurcolták a Mülói lnu-Uii, Iiok.v oda R.iliu TÍ»8/,a nu túr-\' luo»sun, miután a roromuzsi pokolból óluoaon lorongyolódva, mugfa-gyott Yú^ta^okkai liazavonszolt* íá-mdt testét.
A sok miértre ninctí.«u válasz, mintaliOfiy nem lüliat váiasz a Nagykanizsáról elhurcolt és mup\'ilt k(>-zei oéffye^^r embor kinhaiálárói sem. Keni.
Nincsen és nem lehat válasz miként sülhodhetott ilyen pokoliaji mélyre Isten képmása, a büüzk.3 liu-mo Sapiens 3fíy olyan világban, ahol évs2áz»dok óta, égfeiő titvkró kai-ct>u templomok hüs Glóbon iiii-dot-ték a Megváltó saavát: Ssacaed Lo-lebarátodat.
líoí>"an? —
Hoj^au kapliatott eróro, ozaknak a templomoknak tövébon, íatjn Lol-saentiolt szolgáinak a lelkiét uraló roppant hatalma mallertt, e^y olyikii sátani álianiiBnd, aniily türrúiiyuB-8Ó teliotto a rabíáat in a gyilkolást. Ártatlan istenfélő emborak kiniblását
ób lexjükolásátí
Az emtókniü olkótziiH, *incly hófehér, gíikrázú fíipszb-jn ábrazoija a halott fiút ón az óló unyát. Az iVotnagysáíii szobor utt áll a mocte-runok sic^úiiyui uiüfrjrmébon ki»u- niüvé«i l«lkéook krüiuti
(u zaanuJittt*át. k
nl6tt. u koIui^ó un\\«, aj! ol«yi Virt apa. Aüimk. vádlón, iió-ir.iii ou^utlon fiuk hófuluii hidoR 4tsubn olott,,,.
\' KKoi, oblxjn » fájduiumtil hun-uon unudinn tno)íórt ttoni raliunit, uiOjíórttnuun a ni ért-.\'t, » iv^fy Oo-iiotz o*/,thatatüiu»*ná\'.. AlűHúrtut-Ü3in <rt nuulátiAiu iu aivokit, kki-k*t millió w miiliu ufc\'HYiidi\'i ajiyt (W K)Winuk vádol, akikiutk ütfytau koll, hogy lojL\\Mii müidunkí, akiktől , h*oiiíttuikot (m ólotük Kyüui*lc»Jt olrabo\'ták. Mo«lu,tUiiii ai »rcuk»t...
AHroód Krupp von JJohbn uiid ilalbaeh...\'.
A. nürnbergi nomaotközi törvój^-scék eiótt a vádlottak padján ülnek a Krupp müvek csaJadi részvén)-társasáeánnk igazgatói. Felelniük kell haboius bűneikért. Krupp Alfréd ágyugyárosnak és tizonaffy igaz-gatótárááaak.
így szól az ügyész: — Krupp és a náci párt szoros szövetsógot ké~ \'paztok a béke -:-iion ii gonosztettaket az emberiséjí rovására.
Krupp von Bohtexi elogájis mozdulattal aaaméro illoezti a monokliját, ajka körűi szemtelen mosoly játszik.
Ab ügyész folytatja: — »Krupp és társai teVéikienyon s-^iietták Hitlert esküszegő, gonosz támadásának m^-saervozósöbju a Létaosierotó európai országok elldn. A háború alatt köz-íemüködtok a megszálló országok fosztogatásában és a békés Lakosság elhurcolásában. Üzemeikben több százezer kényszermunkára elhurcolt embert éhezve dolgoztattak. K go-noaztetteken a piásoSik TÍiágháboru sok tnillió uldosatának halaiából, a uépek száznxiilióinak n^omoráb^l Krunp Alfitxi b» társa, tsteumillió dollár n\\«resór^ Moi«2
Hagyományom
csonKacsUtöríök
a Klssörödxban.
Éjfél után aagyblsft-iemetés.
FIGYELEM I
FIGYELEM]
A „PANHONIA" jelenti:
Vörös Jlnci
•lőtdOmtviUBŐ
Gondi Gyula
ét /•¦-•»*¦¦# tzórtkoittij* * kiiSnstft.
Q zala/ak bodipesti otthont az újjáalakított
Palace -pensió
Budapest, VII. Somogyi Béla-ut 3 a. Telefon 220-88S
Olctó urak. — TŐK*Je/e* komfort. , Előzékeny, figyelme* kitmolgdld*.
A eoJooRÓ «nya, a maRtört ap« c«k állnak anoUan elpuaztitoit, megort fink hófehér giujz szobra o.ótt és néma, el^dcsukló fájdalmukban nem gondolnak arra, hogy fiuk gyilkosai a teö-vurgyárosok akik moet ott ülnek a nürnbergi törvén vszék vádlottjainak padján, a hivatásszerű gonosztevők, akik zavart .-a viszályt Bzitanak, gyülölertwt kei-tenok, hogy azután mind a két félnek kezébe adhassák a kéét. Es»V ftz emberét ha míjeszünik a hábont ui háborút támasrtanak, ahol építenek, ott Rondoskodnak a romboü*-rói.meíaterTeíik • nwztitíet ée az omberirtáat,
A Krupp család két óvsaázad óte átokként Ul Ivoróp* teuton. Min-drnikinok, aki gyilkolni itáiwiókOiutt, Millitott ft«r\\Tort, hojrv mindun oi-mett Intonán míjidon kioltott tutai •rnnyat konxitiowioa.
Ilitlort liaui!i>iur;i üituilk te mog-uorr.uik » vU4u Jutfnuyobb gyilko-ló amiorátuitát, i\'/U\'üik hftdofiujjxílk-kai fó\'urftlaxhuik it ktitotm é* Jó«i4n-déku nájok kiz*o, olruink Utont tti emborvfcVjl, ho«y hol^«tt» a» ör-u>\'«üt Ultoitaok trónra.
Ki történt itt nüunk M%{yuov-uágon i». Kz türtánt itt, N»ff)-kanl-tsán ia ós, amikor tegnap délután ott áliot1»:u r ezikri/(\'nn lehór s»o-bor előtt, bizioMn tudtam, hol kell korosai a gyilkosokat... (bj)
Megnyílt Csurgón a parMit-dolgozik tanitóképzö-intézete
A csurgói Református Kollé-giim tanárai a paraaztdolgozók érdekében moagalmat indítottak és a tanítói pálya iránt kedvet és hajlamot énő dolgozók részére parasztdolgozók tanitókép-ző-intöfetat szerveztek. A vallásos kösoktatásögyl miniszter a 8eerv«ést jóváhag>\'ólag tudo-másulvette é« az intézet első osztályának megnyitását »nge-délyerte. A lanitás 80 dolgoióral január hó 16-án a kollégium épületében meg is kezdődött. Január 12-én és 13 án tartottak meg a felvételi vixsgálatakat II jelentkezővel, kiknek nem volt meg a négy középiskolai vég-zetteéguk. A felvételi vizsgálatra a V. K. M. engedély alapján a kollégium taDáral bárom böaapos előkészítő tanfolyamot rendeztek, •nnek eredmónyekép a Jelentkezők mlud lelkerOltek a képiő ellő oiztályiba.
Tekintettel arra, hogy a kollégium mellett tanulóotthon működik, él abban a paraiitdolfo-lók kedvező teltételekkel kapnak teljéi ellátait, a mlnUitérium azzal a tervvel teglalkotlk, hegy további oiztalyox izervezeiét, Illetőleg megnyitását eliőiorban Cturgón engedélyezi. Ezért felhívta a parasztdolgozók tanító-kéző intézetének vezetőjét, hogy a jövőben megnyitandó ujabb első osztályra a jelentkezőket számbavétel végett gyűjtse össze. Ennek alapján az intézet vezetősége ez utón is felhívja a dolgozókat (elsősorban a parotzt-dolgozókat), hogy amennyiben kedvet és hajlamot éreznek a tanitói pálya iránt és felvételt szeretnének nyerni a csurgói parasatdolgozók tanítóképzőjének félév múlva megindítandó első osztályába, ugy Írásban haladéktalanul jelentkezzenek az intézet vezetőjénél. Közöljék lakhelyüket, igazolható foglalkozásukat, születési adataikat (alsó korhatár betöltött 18-ik év), iskolai végzettségüket, kérnek-e tanulóotthoni elhelyezést és ellátait Jelentkezhetnek nők és férfiak. Jelentkezni február 26-ig lehet az alábbi címre; Paraaztdolgo-zók tanttóképzőintézete Ciurgo.v
ZALA
UtU,
Miért nem tűzték amegysgyürés nap rendjére Nagykanizsa
gazszsrsöriéfének üjjyót?
A. Zala február 5-i oeütörtúri száinában megírtuk, hojrv a niegyo ir\'rv5nyhfttóeAj?i bizottsága 12-én csütörtökön ül <isíso, hogy meghal 1-S*ssa az alispán jelontjsot, és döntsön programba wett 45 tárgysorozati pontról.
Áttanulmányoztuk a nyomtatásban mtgjtltnt tárgysorozati pontokat és mtgdübbenésstl tapasztaltuk, hogy a ttagykanizsa város közgyűlést által, elfogadott gázsztrzSdés nenr sztrtpei a megyegyltfés^ pro-grammjában.
i.rtbetuú/n láttunk, hütfv.akkoy, áruikor Naitfkaniisaiiali e fútk&dü-.térAI m\\ s/.a, a város vBzgtísúfflo miéit uam torjjitzüotU) jóváhagyás végett a n«>h\'y-<J>\'ü16» oló ujíáíazor-icoüOtfi, á,rjo.;inün határiMftti ii/iiküi a további lú|>úaokot inoxV\'nni nem Wiot. \'Mituloii tárgya\'ói, nnn\'t ixl-uin folytattak :i tomiivalévkiJ. lu^\\ • nawrmívM ttv kmvitübon juttatón ópitkoíútti M\'^it.^\'1 az uiuürtó hálózat ón a kjrraiutck úpitú«ér». u.oídúl akkor, ha a júválitt^yÚM a. niagya lÓMúi\'il ii-iii t.iriúiiLL m.ir, O//*/i értesüiéstlnk vannak, Hagy a riMúRT vt/ttőségiban már mtg-vennak a hajlandóságok a városi* nézvt súlyosan cyyoldtlu kb\'ttle-zettségek megváltoztatására és azoknak a pontoknak a törlésért, amlktt annakldtjén csak a kényszer fia asa a/att fogadott »l tttigy-bántsa város képvhtl5te±ttllt!tt.
iolhirjuk a |x>is:Arniosfor figyj-i\'.sút, hogy haladéktalanul lépjen érintkezési*! a fújs[.-ármai ós kérp l^itióiaj a szorzúdés üjiyéujk btér-!íya ásat, nwrt ha O7t ¦.jlínuli-aztja, » ^ázszorzódús kérdásj iuiu kjitlhet cíjbb, ivhú májadban a ímgvogvü-lás elé. Pátift erp.) az Időre már nem a szerződés jóváhagyásának, hanem a^ építkezésnek köti nkádődi
b\'udapest I. 7.00 Reggeli íenc. li.00 Ilirek. 8.80 Orj;una:uuzsika. U. iiói ktlik é iih
rj;unauuzsika. U. ai katolikus és a szai»i-egyházak vaiiáaos iVJdrúja. 10.00 liefoi-mátus isíontis^wlit. 11.00 Kisripoj-iok a müvászi uetböi.-lZOO Hai-.ay-8zó, hirek. 12.20 A t^i-ó^városi tjoi-l>:om énekkara éiwktJ. 12.50 F6-ielnKstcs B^oielrusaek. VerRok. 18.20 ^orkovitz liéle, és Malc-sinor Béla dalaiból. 14.00 Hitek. 14.10 ünnepi lifcixJoii) jzjk. 15.20 Kátiz Ala-dái\' cimbilinozik. Ui.uO llatigkéiiek az L\'TE—Ml\'K luérkózósríl. 16.15 M*«yar nóták. 17.0(1 Ilirek. 17.10 M«^\\ar l\'ni nassziLj. 18.00 F»furú-dió. 10.00 Oiifli .\'néhol. 19.20 A liádióa»nek»r j4tízik. 20.00 HirtJt, o|jorthirek. iíl.UO. A HAdió liaruna. •il^iO l>4dióankét. •i.\'.OO Hirok. 22.\' 22.U0 Vasirnap oaty Pettom. Z\\.í(i ¦íuiiooaí\'ár <k\'oL. 24.00 Ilink.
Uud»i.ost H. JO.üO Vusárnaui muivika. 17.00 \\\'idain-ienés í»t-i*nKT«ífirnap. lS.üü jlirét. 20.30 f\'olyóiratsiemlo. 21.00 HinJt. 21.13 A íjíuksterrozoti Taná-« huáuver-«en%ii?. 22.05 8»3ivlomr6l dalol n ti-lá
iuiu
Zadraveiz-néf
NagyUanixsa,
Fö-ui 19. - Nemzeti Bankkal sxe rabén.
Péti só
ezUkíéfletét mtr mosi ste-tvixe be a Péti Kltrórtn-sKívek kőraetiépviíeloiiaél
Nagyititltu, SiábadiAg t^r
>•
Fajaipaos kerti 6s mezöcaz-daíagi magvak és nüvtSy v*& \'íierek l k
K>t»53 botrány paHant ki :v |lti*a Pécsett.-Az történt ugyan- fil jitkt
is> iw>\'. *^.v fiaíal P1" joiaatkoBítt !
ft- városi tisztiorvosi hwafcűbau 0-i ! iiátk\'"*ósü!d!Öz bizonyitt&nyt j iTt Jiórni. A tiHttiorros táfoiló- ¦ J il !
aki a fórfit val;imü>en űrügjryol alküldtu. A tisztvis-Uó a r6L<j?én^ íávollitót kiliasználva diuván rátH-uiadt az ott vár»JíO?.ó nőre ós oró- kxudort \\<;1>.
még nmn muKfk &, mert c«m{ kapcsolatban mott *gyrc többet btitítnek l\'iei íHö:c$i él-Hril amtíyet nagyon károsan befo-lyáxotak a háborút i* c« arukat kővtló goaxiatáglaj nthéz c*t-iéiutik. 19iő. Hfjen i\'icii-ti va-tfaágoi ttttréími frkrtc/iisK vi-iái/tolt, om*iy rjng>itg é.doia-tol kóvdiU. A n.mi bcUgiépk h Iái ott m(rtikb*n
tspoodak ii «.airt < hih*.tth<n mértékben ttp ¦.odtok a Hlncn* tknények.
Pocüí tudÓHÍtúiik oi\'i\'iSi * kórdós-rői rövid besról^\'U-it fulyUtott n \'j dr. \\övü# Mártonnal, a b kiű/Jdú
gy ift
k egyikówi, akinek alkiüavi volt k\'ini ozt a na^v erkölcsi vúl- khüníon isnieri azokat az akoka., .-vmeljTDlc ezt kiváltották.
Dr. Vörös Márton a boaiséli»tüs folyamán elmondotta, hogy a habom utolsó két oaztendjjo Pócsro né^vo katasztrófával járt. Az idejön colokért fohtatott háborúban .tBljceon olvérajtt a pécsi liáyioecred ós annak ¦r.inden tartaléka. Ez uiagával hozta, hosy Pécsett t^yü>ribo twujetop; haííiözwjfv ós mág több hatíiárrfl io;t. A hadiözvegyek nagy rószo ce;n oldott vasy nem. akart muikabű állni és ezak fcépozták a hihetetlen máretokot öltött prostitucij aíapját.
Pécs ekkor álfáráaái-os^á leit.
útidra! Itketeplir ffrwsa vélt
isrtaBlnáipBJtlbolraas njtitrtkwott a\'Zfeltinak
Kétes etHztontiák Ütötték fel taityáfuikat hosseubb rövidebb ideig ét ce,k nagy m-unJcát adtak a rendőrség erkötdtrrnité-¦smeti otftéiydnak. Dr. Vörös Márton efekJtíl rendszeresen érmtintvft\' és t&\'át kSrröttiik > o\'yanokat, akik négyszer gyó-gyu\'t vérlajbó\' fcíCörr, sikkasztott, Iidrom vőlegényét t/udato-»s\\n m*gftrtóft\' ée wjf; mákokat. Voltak serdü\'&i.n lányok, akik kerüőpályára líptek, mig anyjvk valahol pásttiorórázott.
A menekülés lázas napjaiévá körrvyékbil is nafO"on s >kau mentik bo l\'éearx; v.s cikoi1 nas_> \'ünitá*uk« r:>li a Atorwinii fokotopinc kuítir-juioak. /
Dr. V6rű« Márton iibtyíijO-oJi!;\', liuitv ax orkülcsi fíir^bcü It\'^mk/ibb into\'l\'uktuálin ¦ Ijniok lairültvK, a\'.ítk luonbau caak féiuiUwItuk roltüc, Ki«>k cinikus KUJinyivl vottek tml\'-J-íimst I>üjuÜctöi {•» J> JohTaolciúlyuJib hajinnd<jiá;,xj; wni iiiutuutk unt, ho,(.v viíMuiúrjurwk a l)cl\\vn útra.
r\'úcsi tudóaiti\'mk utoljáira r.zt kér-d-uítj m?ii dr. Xürün Múftmtói, h ¦ X\\un lehot ^soktit mégis ji\'> utia t\'¦ ritoaii?
— i.Uú»orL«ui oi koil hitotiu v lük, hopy nem bűnösük, kamnn »i-dcztttxxk. Kz különben ipy is vui. mari a társadalom n.ifryr&szbeu I. -dós az clkövet.\'tt büníAóit. E«ói t vissza koil adni önbizalmukat í* nw: koü relük ártotni, hop\' aj. :Voi határtalan lolnt tósófjxjk A. LütegTKk hinnki keíl a lás iehviöjégóben. lizírt kodni koll a társadalmi olszigatlt-séí feloldásáról, niert a rnatíáncs-stí^ ro&sz tanácsadó és a ki.fcu-zitott-sáír oIots rossz indulatokat tonnol. ICrköicsilejí koll újjáépíteni, rot>rt anélkül nahoson kópzen»ető ol
ujjáápités a eikor i^c-ében l"; b"> nyilatkozatát dr. Vön\'s
.uáiton.
QUITTNER
Villamossági vállalat
1. Teletou: 2-45.
Miudenaoma nv-ralí-ni inuekAlatoJt ke«itént\\ MODERN CSILLÁROK
vajtgiiékban. Olnú arán !
STEINER FERENC
RADiÓ SZAKÜZLET NAaYKANIZSA, SZABADsAQ-TÍR 21. TILIPON,
utkmábwigó munkát Jótiiliual vállalok, tunthrwitk ntgv
Fiscbel könyvkereskedés
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 1. Telefon: 1-89.
Szépirodalmi-, ifjuaágí-. tudonjanyos- é» wakkönyTet aagy választéltliaa. Ufujtkb hbz»bí- és francia di<w*i«pok állandé raktáron.
Hálót és kombinált szobét vásároljon
BtHMRKflÉlZüTBEH
NAGYKAWZSfl, ADY ENDRE-ÜT 1.
HIREK
Napirend:
Február 8, vasírnap Röm. kaL Tarjang vasárnap. Prot. Aranka. Újgörög Vajti.
ft Nap k<l 7 ^ra 03 perckor. nju^sriV 16 óra 54 perckor — A "Hóid kel 7 óra 44 perc\'<0\', nyogsíik 15 óra 45 perckor
1921 K Végi!< Petír \'\'ropotkltf o:osí t
anartit
1935. Rákosi Mátyást életfogytiglani tegyhézra l\'.élk.
Február 9 héifő/\'Rbrrf. kat. ftlex.ndriai C rlll. Prot. ftbig*1. CJIgSrog\' fflceforusr.
fl N«pt;el 7 árit)l pe:ckor, nyugillk\' 15 óra 54 perckor. — fl Ho;d kel 8 jlra 07 perckor, nyustrlk 17 dn 03 pirckor.
1525 Feketeerdei parasztok vSrfis zau\'ó s-lott gya:ekeinek Ba.tlnge.iben.
1849 B-m apó ruigy jyoiflme Piíklnél.
Telitalálattal ~"
nem nyertem a totón
(M0M). A totó tdt\'imttt o c*uet-¦(.öntőt, órajg él f\'átol ,agja)tyin h ypér-mtk egyaránt réim\'ves: a *&¦¦ ttítcmbcfi, amrtu httr,6l-h(t,e itmti-lúd*!;, rémCnytKct 6brrt*t íj a\'.ha!-ntai arm, hogy áórdntfoklnm\'tlvc- licnniinkrt o
gjy vlá-
gála. Most, ftinl/iur tUia tun tmbcv akinél n» aM anyagiak áljinak a* il*.\' kőnéppontjáían, igazán nem ctoda éM a vad Kajf.a a mcggtmJü-godás f»íé. A»án jinnek hrtchki\'rtt a hírek. Xajdnrm trlitalá!&t\\ Volt X-<n*k éi Y-nak, csak éppen-mig-ttm! Mert tumgy volt, hogy a megirt, iMaháljn^ttrüen kitömött nfü-vényt <dta<v!a a nagynénje kithugá-nak, akine\'; eti^oruan a lelkére Ao-tOtit, hogy nyomban adfr postára, A haszonJal-an kötyötc, n«m iiémer-ve fel a dolog nagy fontossdbát, ~et-tlt bátnőjéé é ljldX é
f g gy f
csatangolt barátnőjévé, ét j feladni. így történt. A misikruíí %gy, hogy családi tanácsszerii óss-ezeüléaen készüí-t el a szétver^. Aa egyik ezt tanácsolta, a -maiik átt. E-n mondtam, hogy ez\'a hetyes, de l-eívurrogtttk. Vége tirtt 100 c*er forintnak. Ae sém vJttttó \'balfogás volt, amikor a már kítöXött szA-vényt, egy ördögök &taí sugalmazott pil-\'anátban, ösazeté^tc az iUa-tó ée helyette matt irt. Persze a Vitgsemmiaitdtt tdita\'attal jött volna ki ha... Ez a ha mindenütt ott van. Hetenként fétmillió c-mbtr tesi.,fárki izjatottan az ercdiriényt. Félmülió\' sóhaj száU üymkor az
rk feli! Ha igy tippe/tem volna nem ujy.
Szóvá! rászántam maganteti és be-nevcsitem ai dtrrfft\'t Jieti totó kibs-delembe. Mi inditotlt ráf Semmi. Ném motidanik igazat, ha h:t állítanám, hogy elragadoi; a játékszenvedély vagy a fe^gorkélyebb reményem lett volna. Divat ez mott, mm tteretek semhibBí kimaradni. Talán fért. 8tabű\'yb\'»an lefVtt-cm a háromharmincat fi este am! mondtam a kislányomnak »gyeri Ttitítt-Ütk a totí ittvényi". Az e\'sf ynca-t*p»téi itt ért. Jfoha Hcm htdtam ét nem it hirtem vdOH, hogy egy hat éves gyenheX mennyivel tájé-kotottabb a ipont berkubrn, mint magam. KideHItt, hogy hetek dtq errői ,>tt»t\'Cnck él gondolatbeli (oiS versenyehet rc;:r!e*nek cgymáskfzSU /\'i* barátaivii. KUt&tfitHtk. Vem fe-Itjtettem ti feladni, temmi technikái hiba nem volt. Bn tatán et Ce felejtettem volna a» eredményt fi-gyeini, de nem ugy a kislányom. Lázas izgalommal betmélte mindenfelé, hogy nfíiycn virosktrehü bi-cikht kap a jövő hiten á totó nyereségből. AUrtom a» eg\'eez óvoda re-megó iatgahmrnaí várta a mi tte-renosénket.
A "hétfii lapokból crtesiiMem a :e>. Halálairól. TiMenkétx tipp köziU egyetlen egy sem vát be. feVtálála-toe nem nyerétem volt. AH hittem tat fi \'juialmosvdk. Bppen o\'yan ésaszerii lenne, mtni az eUenkezöje. A bicMiváidriái egy héttet etlux-l»ltftt
¦ Áthelyezés a megyénél
Dr. Józaa János tb. rm. íöiagy-
aőt, a belügyminiszter a^olíáfattó-tclre Btídapcatro helyozto ét é» ái\'-ya-BBéki ülnöki me^rbizatákial iyliázt»
194Ü. február H.
ZALA
¦S*
LOBOGÓZZUK FEL A VÁROST Rákosi Mátyái minlutar-«lnökhely««eK, a Koramuntita Párt főtitkára tasárnap Tarosunkba órk«ziK» Ezért felkérem a háztulajdonosokat, lo-bogóizák 1*1 e« alkalomból kázalkat Polgármwter.
— K«ddM rend«s varoai közi Ölte
A poljiármostoi\' kedden dóhitta 4 %ű\'ára rendes városi közgyűlést hi-TOtt össze. A közgyűlés tárgysorozatán 47 táruojont sreropol. Ezek kö-«\'tt tan a kórház tüdőosztályának h\'-tesitúse, * nasrkaniísán éJlomé,-•reti határradász zászlóalj rósasére ^•luitzúszlú -adoaiányo/.t\'ifla, a tuz-uításfcr i/azére tőrt6n<\'f^6pkoc8ibe-jaarzús, a kórház kibÍTitaso óaogyób érdeki* problwuák.
— A NagykunizMl V«tMt»i Szak nervsiat Oilköre
r hó 10-én HashüfO\'ö kedden déU-gAén ti úmi kejniett.-í a Városi Zeneiskolaiam Farsmijri nyíltságot -íviulrz. iiuJyio ezúton mindönkit iun>( -tti.»l iiib-.\'hiT o Vt:etl»ég.
— A volt Hadifogoly Bajtársi Szövet-teo mDiorot tánosttélyxn
• nim.Tka]) aaai <ai j4rA»i csoport tobmk\' \'P-4r. r\'9*n 8 ómkor nturj *nén.Tl«i réstxwiti a riroe müértő k>">v<~>n(ióp^l\'. A •aBpVnj\'íorBU hadi-Imlvok javáni wrtindó oetúly mflio-afeik kie Molkwló siám-\'n: a racrogó ÉsitaittnrflJ" Litrav Piroska k\'«-i:-.»uí) óraakM&mai. Maiahowazky i\'vi i.üUtio* tAncWirAndja, Taianiint lirschner László enellomoa aene-tamdiii. » júhangu Tondl \'Liailó «»\'>»rnóta Mámai és múff néhta? toritimre mcíttopaju*. Műsor után ¦*j\'Í4F és oiuaú büffé, hajnalig tartó téu« varia a jói múnkozni akaró
Ma«zka»4J
V. hó O-én d.u. 3—7-ig ren-de/j mcií hagyományos maszka-bálját :t He-gunyi-utcai áll. alla-láuos\'skoln az Ipartestület szék-házá\'an. Kilünó dgányzeníPül, míf, jobb hufl\'elról gondoskod-J van". Be\'é))őjegy felnőtteknek 2 Ft. gytTmukcknek 1 Ft. — A tojnböiáii minden szám nyer — senkisem maradhat el. - A Maganaikalmazottak jelmezbálja e Cantrslkan
.Minden jel arra mutat, hogy a .^a^ánalkalniazotta^ jelmezbálja lofl */. idői farsang egyik lopsilcorűltebb
.V E R T
% i. érdeklődés iuen
u jí n r
*^ag\\trt")8zt müküdik és minden miwzási lehetőséget Jo/VonuItat,
.VERT
• .ejezobb asszonyok és lÁnyok igó-x:"i ielmüzckbcji ronulnak fel,
M E R T
Kunó Vbi kitűnő, kibővített aeno-1i*it» mindenkit foloithototlen él-mi\'iiYben rószoeit.
Mindenkit sicrdtette\'. var a V*x*-
— A MMRT izírtornuzakMrtaJy v«zetö|e
foIhÍTJ* núndazok figyelmét, akik ¦ornászni óhaitanak, iSontkczzonek #.< Tehenek részt minden azerdán és I)éntakcm &—7 óra között a Gimná-¦iutn tornatennéban tartandó jedsó-wken. Tanulok, diákok csak ÍRaz«»-Vii en^nxiéllyel látogathatják az órákat.
A Hefflzeti Pmsztpárt
azombaton éi ap,
t bó ?-éi 8 an, eate 7 órai kvidettal ha]nali 4 óráig Gaazea helylaégetbeo
táicnilatságit
rendez------------------
Belépődíj 2 lorlnt partfogáct kér
a Veketöség.
Séta a ¦•¦litizi kaibtal mnzeumbai
abol Ptttífi-erttkljék, mammut-caoutok, Patőll Zoltán lsmerstlen kézirata és mái érdekenéfek láthatók
Ha valaki közelebbről ineg akar ismerni egy várost, inegné. zi múzeumát és maga elé képzeli annak a kornak az éleiét, amely, nek maradványait szemléli. Mert egy várost történelméről? történelmét pedig főleg múzeumáról, illetve fennmaradt emlékeiről lehet megismerni Lppei\\ ezért minden város azon igyekszik, hogy megfelelő helyet biztosítson ezeknek az emlékeknek
Ezekután már mindenki- joggal hihetne, hogy Nagykanizsán is van ilyen múzeum. Mi is ezt hiltük. Ezért látogattunk el arra a helyre, amit >niiizeum -íiakl neveznek. (.
Múzeum — ninci
Ez a hely a gimnáziumba^ van. Egy szűk kis teremben.
A szobában aránylag rendi van. Három üvegszekrény áll, egymás mellett, ükori használati! tárgyak, római és középkori! fegyverek, valamint népi farag-ványok láthatók itt. Egy as/.ta-Ion néhány koponya, egy mam-nuil-lábszárcsont, csomó i\'isvánv. jatagánok, handzsárok és elöltöltős fegyverek hevernek.
Mindez nagyon szegényes uh-hoz, hogy eay város múzeumának nevezzük. Szóvá is tcsszükí ezt. " {
— Sajnos, csak annyit tudunk itt kiállítani — panaszkodik K. Nagy László, aki Grujber f6-zsef tanár mellett a múzeumi ügyeit intézi. — Nincs helyünké ezert az anyag nagy részéi a rakj tárban kell tartanunk.
Ez pedig azt jelenti, hogy az\\ anyagot hely hiányában elkeHj zárni a nyilvánosság elől, egyszóval: múzeum — nincs.
A raktárban
Ezután pontosan olyan helyt ségbe kerülünk, amilyent az em4 ber elképzeregy múzeum raktá-( rának.
Misztikus félhomály uralkodik a teremben. Mindent vaslagí por lep el. Es mindenütt rendetlenség. Mintha csak íegnap(
lett volna vége a háborúnak és( még nem volt idő rendet teremteni.
Ládák, képek, fegyverek és egyéb múzeumi tárgyak hevernek tarka összevisszaságban szanaszét. A földön rengeteg fűzeti és könyv. A falak mentén kőnyv-l állványok futnak körbe. Csupa/ vaskos fóUáns van rajtuk.
— A rend könyvtára — vilá-^ go*it fel kísérőnk, amikor ér-. deklődünk, vájjon ezek is a mu. zeumhoz tartoznak-e? (
Mammutmjry*r éa egyebek
Körülnézünk a teremben E%y hatalmas hajlott csont ragadja meg a figyelmünket Lehet vagy* másfél méteres. Mammutagyar. Körülötte »apró- kilónyi fogak hewrnek koponyák és megkövesedett csontmaradványok között. . »
Palloajelriny
Egy sarokban furcsa jószájjot pillantunk meg Hosszú rudom nemzeti szinti zászló. A rud végén egy kar, amely hatalmú^, pallost szorongat. Bizonyíték arra,\' hogy Nagy-Kanizsa pallos-j jogú város volt.
Emellett kényelmes karosszék! van. Kanizsa-város birájának széke. A*l>őr-huzatot elvüte ahá-f, ború. Odébb egy céhláda és egy; rézveretü láda -- azt mondják, fásláda — van.
Az asztalon furcsaalaku sisak. Valami zsoldos katona viselhette. Kardok is vannak itt, meg egy csomó muskéla.
Petőfi kokárda/*
Egy szekrény falán egy lilái és egy fehér zászlószerü valami van. Jobban szemügyre vesszük^ és akkor látjuk, hogy két pla-^ kátról van szó, amelyeket selyemre nyomitek. Két régi szi-nésznő juTalomjátékát hirdették.
Ezek alatt, szerény kis foszlott nemzeti szinü szalagocskái fekszik. Mellette a leírás, ami arról tanúskodik, hogy ezt a sza-i lagocskát viselte Pelőfi Sándor
DUKáHTULI GIZDISÉGI SZESZGYÁROSOK SZESZFINOMITÚ RÉSZVÉNYTáRSISAGI
"NAGYKANIZSA, SZABADSÁG-TÉR 18 • TELEFON: 119
Kib, Ilklr, aillata kl(lal«|«*<étM, ku< Oo«iku syégykiMri. B«r i» aytallMuatz-
fUéa. - Valiul lylallutáliakafc é4 atfpaHit irititiu. KI««lnrbMi és ¦•gybwi.
TEUTSCH GUSZTÁV
DROQtRIA, FŰSZER, JÁTÉKKERESKEDŐ
NAOYKANIZSA. Saabadiág-tér l
TELEFON: 1-31
VACUUM OLAJ KÉPVISELET
Textil, divatáru, kétz-ferii ruba kilönlegeeségek.
Grünfeldés Zomborl
NagykacUaa. Szabadad* tér 23. Telefon: 9.
1818. március 15-én, umikoreKi-ször elszavulta a Nemzeti Dalt Hogy eilgy van-e nem tudjuk: Swaslics János adta a múzeum nak. ,
A „aaiffók" véne
Közvetlen a kis szalag mellett egy megsárgult papírlapot 14. tünk. Egy vers van rajta. Aláírás: Petőfi Zoltán. Elolvassufc •a verset.
JtdfdtoMt a lyányoknak
Tánezoljatok lányok, láncoljatok, Hitt úgyis már rég nem tánczoUatok, Magyarország vigalom színhelyt Éppen most van a táncinak ideje.
Tekintsetek Árad és Pest felé Ott is Járják, szinte futnak belé. Járják a némeintk kötél tánetit Csörgetik a suolgaság rab lánetál
PerényiUk nincs, nincs Batthyányitok, Hagy Sándor sorsa ssinte már nem
(titok.
Elvessett Aulik, Damjanies, Csányi, Tánesoljatok magyar hon leányi.
Kivégttték a Ujjus Ssativayt, Mi várja mégtrssépek aranyait? S a rengetepbe kik bujdtikolnak Vadak helyin \'r Mind véne honnak.
Kossuth, at Isten második fia, ¦ Külföldről néti, mint nyög Hunnia. De eljön 6, mint Messidstok Addig korts lányok csak tánesoljatok.
S a tánetnak vége hotstu ne legyen, Hist a hasának dolga jól megyén. ÁkasttófdkKd válnak tölgyeid Oh honi asért tánczolnak hölgyeid..
Tehát korts lányok csak tdnctolfatok, Hiss úgyis már rég nem táneioltatok. Magyarorstdff vigalom stinhelye, Éppen most van a tánctnak helye.
Ez Petőfi Zoltán verse. Ny Uh ván az elnyomatás idején irta...
Még egy kéziratot látunk itt. Ezt viszont Lisznyaii Kálmán irta 1852-ben Kufsteinban és Eper jessy Sándorhoz küldte NagykaJ nizsára.. (
Ahogy tovább szemlélődünk, látunk még 48-as fegyvereketjs.
Ceutenáris kiállítást l
Ezek az ereklyék felvetik ti gondolatot, nem "lehetne-e rendezni centenáris kiállítást Nagykanizsán. Hiszen megfelelő anyag van.
Petőfi koKárdája, Petőfi Zoltán és Lisznyai Kálmán\' versei., a szabadságharckorabeli fegyverek és a tötbi magyar emlékek, mind odakivánkoznak egy ilyen kiállításra.
Foglalkozzanak az illetékesek ezzel a kérdéssel!
Ezzel látogatásunkat be is fei jeztük. Azzal a hittel indultunk eJ, hogy mindent láttunk. Dekin sérőnk épp az ellenkezőjét bizonyítja.
— Mindez csak fele körűibe* lül annak az anyagnak, ami eV van csomagolva. Például az értékes éremgyüiteményt a város nál őrzik. Ezek közölt van egyj Augiísrtus-korabeli aranypénz, ami szakértők szerint tízezreket is megér. Es a többi apróbb hol, mik sincsenek itt.
így néz ki a kanizsai muzeutnrf ami tulajdonkéapen nem ismu* zeum,"csak a régiségek raktára. Éppen ezért csak egyet akarunk) ! kérdezni: miért nem fordítanak! az illetékesek több gondot erra és miért nem hatnak oda, hogy a kanizsai múzeum felbecsülhetetlen értékei végre méltó otthonhoz jussanak? ____________HÁRSFÁI ISTVÁN
Figyelem! Zalának száai hirdetéseket Deák-tér 10. az. alá kérjük leadni. Telefon 54,I \'¦
t ¦
ZALA
1848. február 8.
MKP hírek
Kovács István » Kommunista Párt t»skönj-ro»réjéróJ hirdetett •lóadását keddím, folyó hú 10-án délután 19 árakor tartja-mec: a rá-üóban. Kéijük tafrt4i-sj.ink.at plö-¦dását minél nasyflfob sanmlKin haJl-
A nagykanirsai MKP II. körzete i. hó 10-én (hushagyókedden^ Baját párthelyiségébcn Potófi u. 23. M. alatt családias estet «rt, mgk-!¦ T. Cimct szorütetieí olváxíjk. Tagdíjbefizetés nom lesz. Belópó-dij nincs, a Vezetőség
Nyugdíjazták dr. Papp Simont, a MAORT vezérigazgatóját
L*)-uok annakidején .közülte, hogy dr. P»i>p jjimon, a MAOKX veíór-iKUjttfatója u btaiul ixd Oil Co. mefí-hivására Amerikába ment, aliolnuag-látOK»tta a Standard nutfy oiajme-aóit. Dr. Papp 8imon közöl bat hónapig tartózkodott Amerikában, •honnan most túrt viUbza. A Zulia BrtesüJóso szerint vozóriKaztratúi állását azonban már nűaJ°í*lta ei»
¦t nyv
Altalános a MAUKl-nál az avá-lemiény, hogy dr. l\'app Öimon inag-íireaodott .posztjába Uyuía? Zoltóo vozOrijjajKjatúheljottoBt nevezik ki. Nemcsak a MAUKT-kürökbon, du mindenütt ahol dr. üyulay Zoltánt iamerik, na^y örönuut JcolUítt a hij, mórt szomeiyóben oivau ombor kerül a A1AUHT vállalatok élőre, aki uarnesak. egyedülálló nagy Kzaktudú-¦¦súval, do kiváló otnbori tulajdonaé-.oaivaí is mindou tukiutotben alkalmas a naiojeluiitötiú^ü álla* botöltó-aáre.
Gerenmr György a Mura árvízveszélyéről beszélt a parlamentben -.
Lapunk már tiibbizben foglalkozott azzal a voszóüyel, aniit a ilura niB(;duzzadt vizti;irü)L-j jelent, a ha-¦úrmenti községire. Megszólaltattuk, a !q^. aniniéniüki hivatal szak-cml orjit, a6ik nu^nyutftató válaszokat adtak. Jlost llzouL»:i Genenctíér György /ala vármegye-MKP kóp-Tiaeiójü a (jarlantöntlxjn napi reüd ¦ íótt tetta szóvá a AlurarStkát fe-nyBgeto voszólyt. Többek között a körétkezíket mondott*:
A községet a .\\iura folyó azzal fényeméi, hogy aláinoasa a. hozzá-Tezotu orszájfutat és efsoriorja a falu «ccii házakat is. A vidék lakossága rendkívül szesiény soisu kisyaraaí-tokbó\' áll, akik kuzmuüiia napsz^mr bért seai tudnak fjsetni ée azives öröiiuwt lixiolgoznák tartozásukat árvízvédelmi Rát mogépitéeénét, amelyhez azonban a kormán)\' anyagi tí-mo^atása is ez^sóges
APRÓHIRDETÉSEK
Acilváui idtld !ek«te bécit kertuthutoi ¦ongora el>dó. Eríeklódni TtM Jöitti unwi KuHlti-tér 3. Található a Vajdi é<leftmbta.
ldfecbb gyirmeMelen haiaipar keret
1 vigy 2 Kobát ke.-,jhaímxnál«iul, gyer-
tntktclen hátitptrnál, lehel.ieg ¦ váro« btUctiitttn, Cím i kiadoMvttiibiin.
\'l-W d«r»Si eliórtndll akácfa karó •ládó. MegteklnlhclS Tóth Jüiiel ktáí ében, Siibtdtág-lti 22.
¦M»gy«r Vértanuk, 1848. mbidurhire könyvek eladék, Csany Utilő-m 21.
Mlr«oeküi, ou|it, (ut, hullott itritit veix, beCMiéU NYI liappangyár, Magyar utc< 22.
i vtroi tKlttruieten esy n«(tyobb htlyUtg mfihelyn«k vtgy nktárntk. B4-vtbbtt Schlei, 3ugit ut wtok.
Tr»ttk
---------; Petöti-utCí eleién «.»n v»irna»
1 6r»lg nyílva, ______ r
Laterna, sxén* eladó. Dóib« Qyergy-
Trágyat gídöTbíl klatliutok. Vild«
Konvenció* keestst mieiíbbi ke epésre keret kintiul bttirban elkrDie eazd« ár Ctm a kla4ó»an "^-
Tragact ét (00 kg-os néxlcg elad* Qm a kiadiban.
Sportrovat
Nagy kOstielem várható a h»lyl rangadón
Legjobb csapatával lép a pályára a Maort ét a Varat
Az elmúlt bajrjbki szezonban niés agy niérkőzést «an vártak annyira a szurkolók, mint a vasárnapi helyi rangadót. Ezen a ínórkózéaaii két jó formában lóvő helyi csapat kerül egymással szombe. Szép és élvezetes játék várható mindkét réez-rói, mert a csapatokban több nagyszerű .képességű iátókos kap Jjelyot Nagv kérdés, a tochnikáa ilAORT csatároknak hogyan izük inajd a vasutasok kemény védelmo. A mér-kózés kimenat-létoi az is függ, hocry a két gyorsembort Poüngort és.Télit,\' hogyan tudja semleKrwíteni az NV-TE védolmo. Játékerőben nincs különbség a két ei^-ütteo között, annál nagvobb a lelkosodés dolgában ai KV\'fE javáia. A MAORT a gyíze-
lombon két okból romónykodhotik. Elósnör a MAORT otthon játozik, másodBaor padig, mert az NVTE védelme a legutóbbi mÉa-k6ztíaekBn gyengének biaonjTilt. A mérkőzés szajnszerü erodmónyóro jósolni szinte lehetetlen. Egy biztos, hogvjf mérkőzésre kíváncsi mintegy 4000-es tömeg romák küzdőimet és reméljük sportszerű játékot láthat. Szerintük a mérkőzt\'S megnyoréBóre döntő kihatással lesz a pillanatnyi forma és a szurkolótáborok lelkes biztatása. A mocosot egyébként Dorogi A. NB l-es játékvezető* vezeti majd le. A rangadóra • csaltok ebben a felállitáouan lópnok pályára: MA0KT: Vajda — Némtíth, Miiléi — Szabó, Héjjá, Xagy —
RAdlót, kerékpárt 2—8 havt részletre
Szabó Antal
\' üzletébea kaphat. Nagykanlgga, Fö-nt 5. Teleiont 28.
Kerti- és gazdasági magvak, dughagyma, fok-hagyma, txpress májút király borsók stb. Isméi nagy vúlaaxiéltban Jcap&alóic
Telefon: 2-6O.I
Uic&cL is Sztga cégiét
fiagykunizsa, Szabadság-tér 1. szám.
Tóth József vaskereskedő
Nagykanizsa,Szabadság-tér 23. szám. Teleion: 102.
Hotlber—Schr»nt» gyártmányú me»ggazd»sagl gépek raktára. MOLAJ- Magyar-Sz>vj«t 01a]nATek — lerakat*.
Szegő József
Nagykanlisa, Somogyi\'Béla-ut 2. Telefon:
Mindennemű vas- ia témöntvények
rajz t»oy minta alapién kés tűinek.
EMERGÉ gnmltextlliztjak — malmokhoi,, eaéplö-gépakfaaz — laltmegvet körz»tképvt»elete.
CORDATIC servloe és lerakat.
C«ep«l mezogaidaiágl gép«k nagy vtUaicttkban.
Fischer és Báder
Taíkerenkedö Nagykanizsa, Főnt 9. — Telefon: 2 89.
ÍOM p
nilain 4Oi40-«b »E>terni*« htó V\' 6rilddé
PoJmgwr, Lázár, Kovács, Téli ír. pornoki. NVTB: Réka — tS^T Munkácsy — Semsi, Németh, Boöí — Srtraka, Kocais, Placakó, Tum Horváth. A rangadó pontosan Wl háromkor kezdődik » MAORT Vár-irti siwrttBlopén. Előttw ogr ür«kor a MAOKT U. -N\'VTE IÍ-toí jái-szik baratságoB mérkózést.
Hogyan tirténiek a titószelvény kiértékelései?
A ]ol*Bl«fl r«adiz«r mellett a Maláa iebetetlen
A Zala munkatársajgirdést inai-zett egy a Totó-nál dolgozó fótJB<rt-Tiselóhoz t-s fcltettű a kérdést (»-het-o visszaélés a \'1\'otónaT?
A fotisztvieelő • következő érd*-kes nyilatkozatott tetto:
Minden vasárnap este tj órákon nyitják fel a lakájokat, nmo-,Iyck azokat a szobákat őrzik, ahol COü-as kötegükbe kötve ar< asztalokon sorakoznak a hét folyamán beküldött Totó szelvtv. nyek. Két ilyen .szoba van a jx>s-talakar^k budai>cs1i közjx>ntjá-i bau. Az egyikben őrzik a szelviV, nyéket, a másikban nz ellenőr//\' # szelvényeket. I\'gyau*kkor kell \' jelentkezniük munkára a kiér tékelést végző tisztviselőknek ii A szájnetast külön 120 canlH-\'O végzi a hwmadik emolelen és kft lön 120 ember a negyedik em<v-lelcn. S végül este 8 órára ujuW> 00 tisztviselő jön be, akik a k<jt csoport által kiváluszloU szelve-, nyek egyeztetését intézik.
Hat hatalmas lcreinl»en hosz-&zü asztaloknál üln<"!c a számlálást végző lisztviselők. Először mindegyik átszámolja a 600-as csomagot, liogy me^ van-c mind a 600 darab. Azután maga olél teszi a helyes eredményeket fel. -tüntető Totó cédulát, mclynolq alapján sorra kijelölik az egyes szelvényeken a hibákat. Előszón négy hibapontig mennek, de ha* találnak 12-esés ll-es szelvényt, akkor csak két hibáig.
A munka rendszerint éjfél után 2 .óráig tart. A tisztviselők! óráúkint átlag-500 szelvényt néz nek át. A kezdők viszont csak a relét. De a firettség egy. uránként 10 forint. Külön jutalom^ ban részesül az a tisztviselő, aki a köztársasági elnök szelvényé* megtalálja. A szetvény megtalálója 50 forint jutalmat kap.
A Totóban a csalás szinte lehetetlen, meri a jelenlegi szám Iálási rendszernél csalni nem 18-het. Először senklsem tudja, hogy milyen szánni szelvénye ket kap átszámolásra. Másodszor pedig hiába csempészné be az átszámolandó szelvények kö zé az utólag kitöltött szelvényt, mert az ellenőrző szelvényéi ugyanakkor sentmiképen sem» tudja a negyedik emeleti hasonló számú csomagba becsempészni
.
ÉRTESÍTEM an ig«n ÜMtelt k<Mn»éf«t, hogy
Eternit
pala és burkoló lemez nálam állandóan kapható.
TALLALOK eternit pult burkolást, FELHÍVOM m Építők
mely által hentee ée füsieruziet pul- >r
tok totan *rthatók. FttrdfiMobák, ^^ Miotówmü
konyhák falainak burkolását ée min- fadóaét és JMvüfcaat véiiatotn. CdKép,
dw egjébb borkoláet vállalok. pa^*. kátrány f»L>»r \' \' "
A klratmtot tAi*o«
NtafkaniBsa város 1948. évi bm->a földadó kivetési lajstroma ¦ ta-roai adóhivatal \'26 számú helyisAgé-bon 1948. évi február hó 9-tól \'február hó 28-ie közszemlém ki va« téve. Eeen idón belül hétköznaponként délelőtt 9—12 óra kötótt art mindenki raortokintheti. , -Vároti AdóKujatai.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkesül: BencM J«l« f6«erk«szt*
UKlatíMs M MxMfeHrMal 1 B^
a Nmati Binrtti
rívora«t»tt
kl1 n
felei: Z«l»r »*>o»y.; évfolyam 33 sz«m.
NagykanUw, 1M& tobruÉ.- 10. kedd
50 fillér.
ZALA
Várható Időjárás: Élénk délnyugati, északnyugati szél, váltózó felhőzet, sok helyen, főleg keleten eső, havaseső. A hőmérséklet kissé emelkedik.
Rákosi Mátyás ntiftiszierelnökhelyett<js a M. K. P. III. konferenciáján
Kö?.el 300 zaiamegyei község több mint félezer kiküldöttel képviseltette magát a konferencián
A MK1\' JIJ. megyei konforen-ciajii ¦¦Mis; iui\'-jí solia iK»m látott tr m-m ta! asztalt siker j ^vében zajioti ie Nagykanizsán. x
>1ellolM>*úzott Táros fogadta u közel íi("H) zalarármcso\'-\'j közscar fc\'ibli mint ]7!\'\'CM>r kiküldi tljót x\'s topadta ^áko«i ilútyáf miiiihzteroliiök ho-i.i\'tt.-M, /..aia TármcjO\'o képvisoló-jít. Már küUóaégnincn is mstfmn-ralkozotl. liojjy nagy na] j i va 1 on-!«>k a városnak. A ftyiinyöruoii fd-liliN.\'.itett küzjonti s/.:\'khii;:ban,\' Miol
* koiitor,\'iK\'iút megtartották, |vi\\ -.¦(i!-)>eirne erk.-v.iwk üa!a Yi\'irm<v\\o minden részéből * kikiüdi\'-tlok. Alii; »an Zalii viiimoxyi\'tbjii kózsi-ir. uincl.v »> íio kü\':lt.\' volna dotáltjait or;v
* fontos tan toskozaira, timoly hi-t»>tj volt !>iin:li!i.i vúr<x«, miiidr.i t.\'/»\'\'S <•¦> tau\\a inkosiinKA f.,.y sM>>> i , jjíili \'¦lrt!fli:tú»,\'.,m?t kfiiaicolni.
k t kof\'MUi
moat, owm a
bizoip, sái;f>t
/.n-i.i\' r;inii
lio:iy
!#n, ;> ]|
ft 4>áit.\'umoly a á ddi \'
íh, az
oívt kf-j.vib.>l az Í,T5.\\vhí.>n
kát vtíi
4y ,
már vddiü m s\'K\'ls>11 munkát y Cj(yonl<> ék*tlu í
•«tt, hojiy
j(yn
l
.,.!,.... , ;.. .n rilc: \\
* \'m i>;i!r.MH\'ián «z ii* bclúzonyoBOilott, hopty »7, iaa/. haxafisásrot, li liocsü-.\' lufcti ni»\'j.\\arí>Í5Ot, a bcKvt ft« a 87,.\'-Trtd..í mn.-adi\'tktalaiiiil a MKP kép-rihpíi. küzil (írt\'\' í-" inni vitás \\\\ogy \'•yi\'-.cbin\'mz io yiazi.
A konloroncia magnyitÚHán. iHBzt-Tettt\'k. : 1\' ncsik Istvűn, Zala vár-nieícyc1 iOispánja, \\\'avjja r/ózsoí, N\'airykaniüwi tbtos iiolgánnostorc, IjeTá»it-s István szak.szcrvoixti^ me-
StP
ayc: titkár, Stadin,?er istrin SztJP inea>ci titliár, Paloh,Sándor rondót alezredi1*, a I\'üjíjftlen Kisgazdapárt kijíüUl ttj\\. és konczos György, a SVl\' megyei titkára. A m^hiTottak í k
»1KP »laT!trm.e,í;\\C r-s l\'.ákosi Mátyás ininite a JÍKP fi titkárát.
fíeacs/k István
főispán eyönyiirü lieszédíien niu-tatatt rá an-j a nemzctópitá ha-te\'raas immkára, amit a A1KP itt k\'jl
/*a TúrmeifyCíbon vó{{z>-tt, kjjnV Tón, hoj;y * fejlődés záloga omiek » páitnak ii ko/.él»n ran iotévt), l i Ú
ly utat .matat, liogy cxldic soha\' i*m látott jótót k\'ösz^ntli nomosak oire a tnenyúitj, ¦híinem »/) «jíí*z ország lakossá^áíR íh.
Szegedi Andor
» "MK1\' nio^jtii titkdra hatiiinuM^ boitií^llvii mulatott ríi arra a fejlfi-di\'iHiw, iniit oz :i ni-igyo nz olmult •«ztrmlGi» n ft MKIr muiikajiral, lírrhctotL-n akai-uUral olórt. Ue»«6-lie k\'as"*ziku\'<\'i\'»i\'\'/iifoíílalástt rolt annak a nomzotfpitó inunkúavik, nmi-nclc fgodttjára jArnak rKMnt\'Btik itt nálunk, ahol minden ombor 6roí:hoti • jiilíit ian«u, do cifyvnlctog felfetó ÍTeiését .haiujri} külijldön is. Közei 2 órás beszx\'Hléten a lofraprólékosabb ívez\'eliakií; kitért • munka orodmé-nyénck Bzeiiiléltetósére. rámntetott az elkür|»ctt hibákra és Rzokrí. ¦ módokra* amelNtjkkel özeket a Jó-Tóben ki IkII küszöbölni. Boszódé-oak minden mondata bizonyitó er6-tbI birt", mert számokká; támasztott alá minden egyes\' adatot. Nem hanyagolt e Jegyetlen tegjelentéktete-
neblmak látszó kérdést s.-in, rx\'TÜú-nitott mindonliová, » lessöUiteblmek i átsző zugokba is, mert CH;ik igy, ezzel f íiiiinkáTiil lch^t te\'ios és a valóságnak íiiejífel\'lö kúpot nyerni a n.^-ye ii!.t.HÖl, gazdasági és politikai helyzetéről.
^ÍB.i>>édücii íJuionaotia. lioi*.y Zala viirmd-ryénon a kiosztott 224 eacr hold földön ma közöl 30 oarr ninos-toicn zeller gazdálkoílik éi jntott ahhoz a íoklhöz, ;iniei^"cn a fols/a-baíliilásisi 16 főúri család, Eszter-hiV/.iak. Postsjtú-hok, Uaithyáiiyiak, Károlyiak uralkodtak. Kimondatta, lio.Ty a U>rmolé», amit az ujjazdiik vív.;oz-nok, íií.ti !oért<$kolt 8zá4nitAsok mollctt i« il." Nzi\'vzakíkknl nuio\'o\'nli j .roilolnu.t biztürsilanak n;ária nz uj-cazd.\'uuik. mint jw.ztiusá.:íi cscl.\'d ko-lái.nn. i\'Jlinonilottn tuvúubft, hf>f;v cj^-.major, nhol -27 usalád íbk;ow)tt é« a \\li (jnulAdnuk Ck mnrhi.ja volt, ma iimvuno/^n omknoVi\'.ok 100 nmi-liu i\'ilí iu ifL.ill<\'jáhan. A/, adatok ivji\'sji Uimo^ívol bizonyítóti», hogy
épzel >.<ldi>t
a. .*.:KP ifazdasáfrpolitikáii és kein> milyón, oddifi el nem k bcl-» fellendülést hozótn már is ^ meayébe.
A ]jv6 Icladataivól Uaizélt., ponios teiijket mulatott ba, amelyeknok a!a, ján az c\'ért ciodmón^k i/. elkövet !jezcndö évb.!ri még soks;%jrop*n roll okozhatok, különösen akkov, Íja a hái jrrt aszályos esztendő^ után csuk köí-ojits t.rniést ér cl az ország.
Andor beszedi: kiizbrr) • ¦¦kexetl mey T koni<renc!ára /lakos- Vátj/án M\'.nifSe-rthtöl-
¦*vő! leirk:it<t\'lan IMtiedf\'.sel rVd.\'?w perck\'t/ ü»,i< pcUh Hú-\' óul Al&tyáui. Minden kü^seg. ¦tindeu iL.cin Mo:.ta aji\'injkktil : MKI\' I\'íit Hidrának, a\'.it a t:.t -ttttfl, oly m\'gny.ltdiiultifi tv" „öt-iii, Qntil még nőim n!ibcn i túion\'nn pQl\'tikitf--il f.tihkm t-a\'4a?Uúni nem íchitctt.
A Standard Qil ja .tanácsosa fel-li az amerikaa ,/Hitier Jugendet
II
A berlini Szovstseges EllenSnu ifiáiia !efiHü^Ui i»o«ut <. —u.,»......,
biz\'itt kimutatta, bocy b: eniolszeiztk 1947 ken egyedül az angol övtzetoö) 450 millió márka trtékil annat íz«llnouaK kUrTSIdro.
Ebből 3t összegből azanbw a nemei bányavállalatok mindössze 162 millió márkát kup\'ak. A többi ez angol timenkdt behozatali éi fivileti ügynökségek Ziebébe vándorolt.
Ugyanekkor pedig &z angolszász övezttekbe szállítóit árucikkek értékét hozzanak a nfir.,8; idossagsíamlahoz. Az an^ülszász megbízottak nem tudták mtijCifolni a ttzovjat m«gbi20ttakiiak adatffkk&! alátámasztott érve-léset.
Ezzé: egyidöber, az 8rteol övezetben műkodü Kommunista Pár! elnöke kijelentette, hogy\'a nyusatnémetországi Kommunista Párt nem hajlandó résztvenni BnOnia kormányában. - /
Dul\'es, a Standard Qil Co. jogi tanácsadéja és az amerikai külpolitika egyik rar.yiiCia beszedet mendott a newyorki cserkiszek eléti. Beszédében kijelentett?, hogy a cserkeszmozflalom az Egyetlllt Allamok számára ugyanazt jelenti, mint amit a Hitler Jugend Jelentett a nácizmus szamara.
A francia külflgynlnUzteriuni kizzétette a francia-spanyol hatír megnyitásáról szolé egyezményt, amelyet* fasiszta Frarc\'o-kormánnyal-kötöttek, A francia rép óriási felháborodással fogadta a Schuman kormány legújabb intézkedését, melyhez León Blum hsrmpriik utcs siocinlista pártja is hozzájárult A jobboldali szocialisták magatartására jellemző, hogy Prltto, az emigráns spanyol szocialista párt jobbszárnyának vezetője ssm Ítélte el a Franuo-Scbunv.n niegeQyczast
A fratcla vasutasok szakszervezete ugy határozott, hogy a francia mozdonyvezetők és vasutasok vezstik át a vonatokat Franco fisitzta SpaiyolországAba.
Páratlan toto-szenzádó:
\'* EgyetJen 12 talá/atos szelvénnyel 347.000 forintot nyertek
Ktnltsst a ittrencsáa fotózó?
A loto Iái ugyre jóiban elhatalmasodik. A legulokó fordulóban kétség-kivüi tetőpontra hágott az eddig is megnyilvánult óriási érdeklődés.
Budapesten ma délben közzétették á 17. fordutó eredményeit. Eszerint a múlt heten összesen 694000 szelvény érkezett be, ami rekordét jelent az eddigi fotózásban. A forduló meglepi eredményeket hozott, amelynek következtében mindössze egyetlen 12 találtlos szelvényt találtak Ennek a szelvénynek a boldog.tulajdono$a 347 000 forintot nyer, ami szintén egyedülálló rekord. Nem kisebb szerencséjük van a tizinegytaldtatos szelvények tulajdonosainak sem. Mindössze 9 dartb tizenegytalálatos szelvény érkezett be és ezek tulajdonosai közölt 38.500—38.500 ftrinttt osztanak ki. A tíz-taldlatos szelvények tulajdonosai 2.800 forintot kúpnak.
A vdrosbqn olyan hirek terjedtek el ma délelitt, hogy az egyetlen 12 találatos szelvény boldog tulajdonosa kanizsai.
Riko»i Mátyás
löbb mint egy órás hatalmas beszédben a küí- és>belpolitikai helyseiéi ismeritrtte a konfcren-ciával, majd 3 pontban i\'oglalli ossza; a párt jövőben követendő tennivalóit:
1. A tsgkönyv csere
rendkívüli fontosságú c-s jelentősége. A tagkönyv cserének mondotta mint nzt az országos ír\'ekezlelen poniosan körvonalazlak, nemcsak az a esHia, Ivogyí a kiTikris-la. erkölcsiden, éle-; tii és o\'yan t.nberekcl kizárja-ír.\'.k u lagok sorából, akiknél remény sinrü urrsi, hogy me^érük, vuny ,icin akarjál; megérteni aj Lk-inokráiiu sraviil a niagyar nép troldogulúüü érdekében, ha-üeni .z is, .liog\\\' í\'.iinden owcsí szór.\'ozot :i meuttlakilaiuló líi.esl bizottságok kerjlcb^M il tii^iol Iclá\'oaassoii. a/.l i
jo, hiányos tudását kK Os niesírlcüse vele. lw^y a MKP minden iCnykndése a nugyuf rép icleineléLt crdekéHon túrié ..¦"• ->v\' ••\'rí •, \'¦ r«w roii\'rissiii\'^éi\' jelenít a tagkúnyv csere, amely, nek nvoraáii — n:< cddijsi Inpasz. tálatok alapján -- uicgLinlultnk( azok a tömegek a párt felé. auie. lyek eddij! idegenkedick áltól. Különösen megfigyelhető ez ai liaiadó t\'rlelmiségi dolgozóknál.\' A párt\'kinyitja kapuit mindenki! elölt, aki becsüle\'.es szándékkal a magyarság szerétében közeledik a párthoz, de bezárja kapuit; azok elölt, akik meggyőződés! hiányában a reakció becsempészése céljából, vagy vélt anjagjj előnyökért igyekeznek a pártba belépni. Ilyenek tagkönyvecskélj sohasem kaplíatnak.
2. 4 termelés fokozása
a munkafegyelem megszilárdítása, ugy az iparban,, mint a mezőgazdaságban. Ennek a kérdésnek megoldása ma központi kér. dése a parinak, mert a lapaszta-lat azl mutatja, hogy sem as ipari munkásság egy része, sem a mezőgazdasági dolgozók etry,. része nem érlelte meg, houy ezt; az országot magunknak építjük, hogy inluden nrunka, minden \'teljesítmény az ország dolgozóinak és nem tőkések Jólétéi eme. Ii. Ez vérévé kell, hogy váljon minden egyes magyar dolgozónak és i\\ párlszcrveselek első voi nalbcü kötelessége, hogy ezt tnetf íh értessék a magyar ipari és mezőgazdasági dolgozókkal.
\'8. Ma 1948at él nem 1S4S őt írunk
Ez annyit jelent, hogy ma nemi egy olyan pártnak van többsége, amely szándékában a régi uri i rendel akarta visszaállítani s amely párt a miniszterelnökével az élén összeesküvést szervezet^ a magyar demokrácia ellen, ha, néni a MKP a szabadság, a béJZALA
k<\\ wniunkn parija, amely mi)\', göll iilynn iiiim.v iflinojjek nllu nak miic\'vív iní\'ií níldii ill Mn
Íi>ai\'í!i\\s*!\'ij!<>ii .. ... óm i<°r!ínc!«M»rii >
V\'JKlVlI
mm voll.
Oi\'i pi\'irl vuyyunk iiioiulnli\'i Urt-ki.sj ís o;i üiiMziiliivil és kemény «i\').el l)fiszki\'.s^el.si(lliiit minden •?*. y «.• •¦*. j >órl l a .un«»k és lii,\'.lon.s;\\.>otl jilpiöl.\'iiofiy »?. i KizVi,\'-! linr-i\'ilinn: mindenki vwlclnn\'l kap. Nem kell iticfíijodni scnniincinii l\'p-iiveuoíéslfil. l;aiw:!> nyu odt 11 a* iVi.izViyba velctl hittől ki keli állni meri csak i«v tudunk syőze." ü!\'lnii\'sk"dni a M:izu;s;í.-.on. íjí krll leplezni a jobboldali szoe.ia-li-ljík machinációit- akik ina lnil-oidaliiiük muialkozva kisér\'elcz-jifk azon. i;ogy ;\\!ailom"s iikiu-kriiu!<al tovább folytaihassak/\' III Nagykanizsán is külOní *c.i a Maori tájékán sok joliiínl-dali szocialisla doT}{:>zii; :t ro.ik. ci i (\'rJekcNcn. akik;\'l le fogunkj
A tenger titokzatos mélységébe -száll Ifi Piccard professzor
Olaszországból érkexobt a hir,hogy ijmét két emlhjr kísérli iu.Tfr JcLy6z-ni;a foiií>k >tIon tonuorek elloiiállá-rát : Pictro Vassona t><ry.-tomi . tanár itt Pieeard piofosszor.
Piocnrdot s/ültst-^telon bemutatni. 0 volt iu, aki lí)S2-bon és azóta is fDlülniiilliBtatini inajíaHsásrba om.-\'I-
ininilfn (*xf-\'iidób;>n hn\'lot inasáról, Kdditr n«onbaii csak minf n majpi*->Áu is nőm mint n nu\'lyh,.,\'* .Jivkiíju •zeneim >»\' yo!l lsm\'ix«t>s,
Távso, l\'lotro Vu*«na, tir.\'/ö aki tcuavra\'.i.tijWknt. óiiít.
\\l. Jti- J>_ I . II.. . M. . . I
•> Ul\'limt.k, a mÚMKliítftt HZ Ol»<»!
f*hi«y,tii koiinanyi.it oroztn ol túlo. A Imiminlik ;ix, umo\'.x i\'io«t ki\'tnivi lfi.ll ii niixy kiwilotiv.
A kmérlct szinlioly: a fomo-tó. Ott áll « C. 8. egyelőre.a parton. Műszaki leírása n»\'in árul \'1 .\'-okát. Két. motoi- hajija, Oirv robbanó motor a fclszinon, otfy 20 lójrűs .villanymotor a yiz alatt. Orsóulftitu, .t\'im-7SÍ, 8 méter hosszú tastéból közé-jieu mcíífigy^lö torony emelkedik J-n. körülötte néiíy mozgatható, orős-fényü fényszóló. A toronynak termé-Bzetos?n va ta?, vizmentes üveyab-ialíai van!.;ik a in©crfíi^yolő i*észéix>. Hely az^níneoan a t-stéban sok : a ien:K\'t.~s inüszor és a motoruk csak »nnyi teret enafadnek, amennvi két «mbcrn-?k, — a motor kezesinek í\'-s a nie^f[gyelónek — elíjr.
Merüi?si idő "20 óra, le^na^obb jiierülési mélyséa T50 méter, huzamos haladás mélysége 300 méter.
lía a C. 3. a C\'omo-tóban Leváltja b hozzáfűzött reményeket, a szakértők szerint még ronspteír tudományos fe\'adat megoldása vár rá. Földtani vizsgálatok a tengorfoné-ken, —- ez a ("cotógtisok igénye --B mélytenseri állat- és növ,;nyVilá»-ról váló gyatra ismeretoink kiszéío-eitéso — tez.a növein-tan és állattan kutatóinak kívánsága — a tengerfenék térképezés, — oz a hujwok t4(?>ii — és mó(t mo^számlálhatat-lan más kivinsáff. ^
hí ósz Piocara professzor, aiiben éi » nimy felfíídozAk fiatalon mu-rósisíuo, uffv látsuik, most m/jtó tómat talált Pwtro Vaaíonában. Ok Jcrtton rflvido*jn - vatóezinüloi: — olyan tertilatot tórnak fol a tudó-. many siAmit .......
TOlt \' 11.
ülatot tómak fol a tudo mim, mofv oddii;.(chér lap • logki»41ob!) tudósok olóft
— Taoértttsilet
A Könaüt&lnwizottak S?»bad Swk-«zer»»»>jfr) na,íykanÍMai cíonortli 1948. éri február hó 12-,n délutáai 6 ónior (Törrónyhií, II. omelet, fotárKyftláíi terem) taffértotozletet urt. A tagoknak a meríaletnóa kö-telezo. Vtikettig
A gazdasági rendőrség figyelmeztetése a sertésvágókhoz
Kit f«ketén vágó gaida ellon megindult az elj&rái
i\' kikülii>"\'tlj > már napok otui h ., .. , . . .
• i.... «.....í.-..a....i:i, fa (•tlouűi\'xi tiitlák n NijVi ki\'«pv^«*olúil fí\'jy nárt-
az c„ész or«?,iiiíl)aii a tnli>ti* lusntii-uonilibnn rfl.\'uórzik. :i sjit\'.\'aTii^oknt.
Hrre o-iittil itititibb is mu\'hat\'tt-
la ml n:0is\'ff Prrn, mert aw\'g ihidoi\'Psf pHdfui\' cgis\'ín já!\'ti fan látm "» rrn\\ gddig ey!//?* e\':dc!.cn föle;/ a Iánvavidékck, n u\'jtfs\'ó\'vop eij»á tafá i n.-m 1,-hil :.t\'rt kapni,
ICülön<iie:i iosszuI áll o tikint-jtben Tatabánya, aho! a nélicz frsti munkát Vi\'-jző hányásü^ikuak nincs múr /siiaiiya;jj>ik. Az orsziurbíni minto/y 700 vagon zsirra tomio szükség ahhoz, hösry a doj-rozókat- csak .részben is oüássák. A k\'izoüátis a r.-ndkivül fontos a\'iyaí\'át minden körülmények között bjzlosiiaui kuil a dolgozóknak. A fckytínváít\'is omzá^os 1 ;tcnsÓLf, a minek most a szigorú olTonűrzésS?! Ti\'-iot vetnek.
Isméte.\'ton, do nvomatékkal figyol-jiio/.toti\'k a á?rtóst vágókat, hogy csak engo;léHy.\'I és a 1>.-szolgaItatás ioro-vasiírá! szabad sortíst ölni. Aki en-Mnok nom t sz clo^ot, súlyos imilasz-kövel ol és a 1 \'sinzigorubb bün-
nkili "OitiVt\'k\'t, rYíjftuk. A/. cllonn\'zó:" Honin \'.xkliit k.\':l Kur.dst pilon indult in v &?¦ \'.•ij\'ii-H«. A/, i:pik Jlíin\'mdi l.aj >? [lókaH/.oiiotki lukon, rtki fui\'fansoi ni&lon nk.irta kiHt--nzatn a liat-\'<s<ú^ok.i>t. KnorJtlólyt kélt osy is.-\'ités Ii-yAiíHHiira <\'s :\'nnek nz e\'n-codéKnok birtokáhan tv időig «ég>\' rlaralíot rá^xitt le. l\'oi-azo a Tiárom. üorté? utón e\'.Oiilta\'á v ju-m kért <-n-cedi\'lvt a ví,íás!ioz. A dalos u%y xleiüi\'t ki. hosjv a gazdasiiai tvndór-sóít közöli liázkutatást tartottak Bür<">t)dinél. Amikor a padlásra mentik, otl inind\'-sSíO ni\'jry datab sqa-kát talállak. Jobban ízemirjryro T;\':V3 » sonkákat. i\'!«l;liim:.ir mr^állapitot-tá. ho,-y mind a iiéafy s.?nka ríátaó-sonka, ami nem t>tt? nagyon Yajú-szinüvó. hopty <vj;y ilisznótól származik. A ko\'rósztki\'rdós.Jc súlya alatt aztán Iw is v.illolta az illők), hogy nóí;y íOi\'tést váuatc- la. d: ijjy akart tulj:írni a i>azd;u*Ú!íi rendői-ségeszén. Kom sikerült, líöröndi azóta már a l
lotartóztatisban.
A másik fok.!t\';iiT;i;.ró l\'i\'rqn Hkíjí-mond zalabéii hkoi> a-ki o^yi\'tlt»\'an nem kúrl onj-:Iéi\\t ft víijáshö^ í>t ia előállítottul;. Mmdkuttójük cljiin* közt\'llntús öntökeit sórtó hüni:*?bk-ni\'\'in\\ luiatl indiiH o^jjiinÍH.
A LT
niiV fi
í
ioss/.obb
Bucsuíik Nagykanizsa a farsangtól
Müiorot eíteken «¦ ftílnkon iiórakozott a váron firtangvaUrnip
Mnli\'ihan mii ftn ídoi víiviil fur-ti Az oiulx\'i k möi; iitoljiira jól ki ak;iijik mulatni maxikat,, húdol-ni n\'ciu\'iink Kurneviil Jiorv:niv.k, liox.V aziitúii olf.\'lcdr.\' ii künnvü mtóriilco-xAwt, ininC\'t lwloilhvitk\'Mlj-jnoli a W\'-V(v úpit\'nniinkálm.
Moxt móu: o/.vnumt érik a mulat-l é a fló lVtt H hB*\'
M kérdójol: hová munj.Mi ni Eii<j torméH»ot!»oii
<j oét» ^y jzortt tanárnőt adni: mindenki nnii-jon mindenhova. A tanárnőt a\'.on-\' ban csak lwvi1*\'ii tadjík moiffo-
dll.
Az ujw>íiró azonban mindóncsitrj eífosadji a *»játmft^aajánlott tfiná-csot é-s il.venlior, farsand utol] in — akárcsak Szilvoszt -rkor — köllcmes szolgálatbkjé]) es sorra látogatja az ossza* szói-akozóhalyoket.
Farsangi muzsika
A »pendlizést« mái\' szombaton ostj ellieidtük. Elsó atuuk* gimnáziumba vezotott, aho\' a Szont Imte Kórus rendezett jilsifcrült műsoros táuceit>L)L >\'ia"san^í muzsLka« címmel.
A műsor csekély túlzással nÍTÓs haiiRversanynek is beillett. Schubert Strauss, Kálmán Imre, Jacobi Vik-. tor és Huazka. Jenő legszobb operettjeinek egy-egy pagysikerü számút adták eló a kórus tapjii. A női sze-icplcíc közül különösen dr. Bojt Ist--ránrie, Tornyos t\'erencné, Raasz A.n-na, Draskovits Eya és Najjv Livis tűnt ki, mig a fárfÍBieereplók közül a íemek hangú Poti Jáno3, Uózsús János, Pasqualotti Antal és dr. Boz-nicza István kapott sok fcvpsot. Aa .énekszámokat 22 tagú soixokur kísérte, a.neiyot Maricitfalri Józsof állított öwieo, tauitott bi és roié-nvolt.
iitún nu<>;- ninoly t><í«\'»w-«n \'l kitün.\'i
A j\'il nikorült wli\'Kliili » tnne, Imj iiiliu tii\'totP. A •volt.
A „HAzitiitayiiédiilgA"
Mip: a RÍniná>!Íiimb«n kíinnvü o|«-rcttdiv\'ok tHomlült.ik f.\'(, az lniu\'loH-tü\'ot n«sytoriti<\'\'lvMi íí K/,l;i\' Ni% mozüttlinií ica(br,a(, liaiijitilutoa la -saniH osfr.\'t; iH\'ilyntdt mojíleiioti\'-so Zilahy : HBznsstlífBzédolírö c. s/.in-(larnbjának előadása volt. A darab \'Minden szorjplőj .¦ sok tajisot ka[X)tt. A sikorbon különösen nagy rús&.i volt Z. Szentgyörgyi Máriának, aki a színdarabot, valamint b.z azt mog-e!óző néhány kedv^B számot rcn-tíezto.
Álsrceskál a Csnlrálba*
üo a majíánalkalm&\'íott&k soni lia.xyták magúkat. Megrendezték az idei farsana: első é? valószinülog leg-naíyobbsikerü áUiieosbáljit, amelyen niO2;lepő j\'lm:-zek valtak. Lesma-prjobb sikert kótséífkirül az a hölgy aratta, aki toto-jelmezba öltözött és ruhájára felvarrta a »Iiolyi mng-adóra« vonatkozó iisiatát : ilaort— NVTE 2. Volt. ozenkivül olyan is, aki Piatnik-noklámnak öltözött és kártyát rakott még a hajába is. Természetesen volt eigánylanv és nyegle gigerli is. Kunó Pál zenekara bizto-. sitotta a remek hangulatot B.z álarcosbálon.
Hadifogoly-bál
Vasárnai) esto a Volt Hadifoglyok Bajtársi bzövetsego rondezett jói-sikerült műsoros\' tánoestot az Ipartestület naxvt)rmébon. A műsort Varga Jóísot ]X>lg4rmo8tT ryitotta meg, alti moia? #aarakkal üdrözülto a romlóitokat.
Köjgyüléqj meghívó
A Nagykaatnai Kere^tény Társas Temetkeí*»l Segélyt Bktoalt* tígreíültt ezután értealtl tagjait, hogy
, folyó hó 12-én délután 3 órakor
a Rozgooyi-utoal elemi iskolában tartja
XXVII. évi randM közgyűlését.
Határozatképtelemég esetén ugyanott febr. hó 22-én á, u. 8 órakor, melyre ezúton hívja meg tagjait a .Vezetőlóg.
Tárgysorozat: EinSkl betzámoló.
Zímíondii, vigjroBB<Tl«( él Mliségrttéi lcUrgjiliu.
Azután
ut mÜorHxlini i\'iroslai lomokUl únvkmlt. (f.vulúiu\'- IninioroM oli"i, Tond l.asalii mntfvni nolA kelt. Pór Kiiroly msiitt/m o«v Aíl lt i
itv,v
6no
ín LAhkIó o\'ó nftí.v k
rliiKU
y dalait nd1»
o nftí. íikonvl. .Miijl M.ilteh.iw-ozky Ryji li\'uifolt. Kok tapsot kapott liof. j zoskriiiwirHoiráth l,iW.lo lia-flifojjol.v-inrfiilójit a-ltn elő I^ngyék Prtcr, maj I Vfljay Józsof pn^xxl-]>iél)ános mondott zúrnbaszúdet. A ii á
] t zúrbaszúdet.
A miiaoi- után e^ypj fokfizóctó h»n-
sriilathan hnj lali\'r t«V> tjne k.\'.vot-kezott.
A NVTE spor:bél|«
lipyanokko\'- i-.;nd wt-i nneifaNVTE hagyományos srKjTtbálját a ContráJ-ba.n. Az e^-csüct hiv.^i nagy -sz&m-l;an jo^nt-\'k m\';2 ezen .a bálon/ Az általános beszédtéma tonnAszot -<wn a helyi rangadó volt. Kis eso;>ortok a\'al.. 1 ¦¦); ki az etrv»^s jítÁ\'Osok 6s nx e:ry<-sül.;t vízstói körű!. Azt vitatták mog, hojy is folyt le a >\'na$ír mérkőzés* és milyoiiek l^szivk\' a kilá-túsok a j vc\'hot; v;nszii\\ áfáson.
— A csa;>at\'ink íemek formában van — állapította iuoü\' Csizmarik Imre —. i<íy az ei-?drricny n«m lehet krtsúj?s. )
A bá. kitün\'í han^uMbnn rrt vó-;yot a hcjnnli órákban/
I^\'y to\'t el Nd^ykuniztiiin a fur-iuv.iflái\'iiap, if»fer> vili m.\'a o\'s\'i fc\'vinús \'W
p
ulo\'s.\'i fc\'v.inús f\'limrWnyi\'rküilil, umikor mé<í utolj\'irn tMőf\'ikni hi\'^ íi raiv.nii^i j\'il.nrlv. ,\\ bálok olüru\'iul-nali, n nzóniUo/i\'* \'ujv-Uét nrtliuroll C-.CIOÍ1 l!l TÜl ki. lililtulik II IniüaiU, ,/Jdn)
pAdiómüror
Keid, lobrunr 10.
Hiiilft\'T*! 1, C.\'K) I\'iilini\'uih\'». T.lK) Hírek. 7.iía ll.-iw-ii k-t*, h.oii HIA-*Júi< ii H/ovjoL dalról. H,1.\'» Müv.Ví-lo:noz;\'k. Ki.lK) ||ir,.k. 1Ü.00 JluiOtUT-*f.-\\ hirok. l\'i.t.\'i .Mucrviir BücrxAlf k/tiifi\'i mu/sikiili. lil.ÜO A hnüi w ji\'itsnik. 1 t.lXI Hirok. 14.10 i k l\'lúk (k
OjíÜtUw jisnik
A\'hatvani Alt. i»k. "Macl\'.\'irlíúk>< (mokkáin ónokol. 14.4ő Szöv-tk\'zoti i»-Kvodóm. lő.Ot) Hádióiskola. 10.OÜ UI üéneszcr/.ő a mikrofon elútt. 16.40 Emlékezés Somlyó Zaltánra. 17.00 Hirok. 17.10 liádiofgoly híradó éa Vörfiskeit-szt közlemények. ¦-• 18.00 Wft-Cner : TitnhSuser. líyitánv. 18.15 Mit üíen a Rádió ? 18.45 \\1lAithir-aJó. 19.00 Magyar nóták. 19.30 Feri;uson : Ot bajatsH . zonborira. Hansleinez. 19.40 CíOT-d\'CJsseau : Mélyek a ayókeivk. Közrotités a ifű vész Színházból. 20.S0 Hirek. sport-hii»k. 22.00 Hirek. 22.50 Vita a közvetített .darabról. 23.15 Mozart müveiből. 24.00 Hirek.
Budapest II. 17.00 Tánczene. 18 Hirek. 18.15 Orosz műrészek zongoráznak. lp.00 A Rádió asszonv-rovata. 20.20 Filmrészletek. 20.S0 A Rádió Bzabadeiryet^no. 21.00 Hírek. 21. T5 Tánczeno. 22.15 Kamarazene.
ff ff Jól tkarji mtgit _iitznl
jö/Jön el csontcaotUiörtOkön
Kremrner OézM
Somopyl Béla ull vtndéglS/ébf, a
Cigdnyhdlra I
Országos vásár.
Február 12-én Csesztreg községben
(Z»lam»gje, lanti láráa)
«ll*t- is kirakodó pútvíiér Imi a
Január 19 éi elmaradott vttAr helyatt.
\\t()4.s
Piát hóhéra felakasztotta magát síiiipüiw\' lái>or.K)k i\'úri-4lió-
|. i,!<(j ]
,!> .vltill.:i ina;;át, Szalm
i..\'i,.i»ilii1l;i. UiiUli\'l font
t- mire n\'t,\'-"\'1 \'\'\'\'IIAjCili.! nyilot-
1,:.. ,,<;ir liüloli viill A tábornok;
r.,ri-.ui m"mis.i!i ii hu/..ifi.is ér.
/.Inni polgárokat vcHe/lvit.\' ki.
b inf.n c/r.\'^\'l deportáll fram i:i.
iNiillk;\'\'-i)k:il .Ni"1H>tnrs/Vigtvi
Az OTI komoly segítséget nyajt az árvízkárosultaknak
\\z egész orszás közvélemé-i,\\t-t nu-arenditelte :\\/. a katasztrofális pusztítás, mely a tiszai. árviz kövc!keztél>ou ipari" ésmo. zőpiMlasági kisemberek százai.\' iKi\'k minden anvagi javát tönk. rcli\'tle. Az OTI vezetősége tul az alapszabályokban knrülhaln-r^ilt köte.le/<\'ltsé<jí\'iii. mindig se. <áUi kéz/el akar ott állni, ahol l.i\'tosilollai cvámolit:ísr:i és se-piSécn- szorulnak. Knnek a LonJ dolnlnak jcsvében határozta <?1 it/ OTT 30 000 forintos gyorsse, ^é!v kiutalását, továbbá vállalta \'f> elpusztult l>áz uira felépítéséi, v\\y!:imint ezenfelül egvsz^ri rend kívüli st>5Ólvl folyósil árvizsuj-tottn bi\'.tpsitottainak \\
A setaé\'y összege mafános bitlt-iitet\'ok récére 40 forint, nSs biz , toisitoitak réttére 50 forint egy is k*t gyermekes biztosítottak részért Síi forint, ti károm és ennél több averm\'Htr. biztosítottak 100 forint.
Segélyre johomiH niindi\'n ér. vénves Hzlositássar rendelkező ipuri munkavállaló s mindéin in«\'/\'iJ|í:i/.iliistiiri munkavállaló, »t;i ii 1 <-tf|List"-;;í hizUisilfis szolyiil-l:ila*iaiiM jo^osuli A spuélv irán, \\> k.\'relm\'el. tekintet nélkül a, bi/liikilnlt lakhelyére, n nyfrrRv. liiiziti-. kerületi pénztárhoz kell Ix\'üvujlni\'i Egyidejűleg iyuzolni kell a\'z érvénves biztosítási vi-K/nnyl. továbbá a Nemzeti Se. (jél\\ állal kindott bizonyitvány. m al az árvizkárosultsásii minő. sí\'pcl. Az árvízkárosultakon ki-vül Iialbatós sesi\'séyben kívánja rOszesiteni :iz OTI azokat az ipari és ínezpgnzdasáyi biztosi-tfiHáit is, akik árvizkárosultak| !?\\<Tmekeil vették gondozásba.
Ezeket a gondozásba vett gyermekeket a gondozás léStartomtrtí a biztoiitott c$aládifigj*inak tekinti az OTI s ennek kivetkeztébe/t biztosítja számukra biztosítottak családtagjai restére járó mindennemű szolgáltatásait (orvos, gyégytzer, kórházi ápolás).
A gondozásba vett gyermek bt\'le.f{sé.<je «setén a biztosításra való igényjogosult-ságot a mun. káltatói igazolvány és a Nemzeti Segély által kiadott gondozási !ap alapján kell megalapítani. KoTlis\'ii\'i ápolás szükséöíssége f^\'lélxüi azonban az árvizkáro. sulii minőség igazolására külön igazolványt is be kell szerelnie a biztosítottnak a Nemzeti Se. feflytöl.
ZALA
VÁROSI MOZI
Bétlő-ktdd-M«rda
TOMTYLER legújabb filmje
I. Lasszó és ököl II. Titokzatos farm
A ti!ti honiéra való tekintett*] — pontot ketdét
Rl«ad4»ok kOxnmp Hi7 érakor,
23-án Nagykanizsára jön a „Gürdűlö Operaház"
Fólinllli(i forintot kap a Táros
A közelmúltban hírt aduink arról, hogy a : Gördülő Ofícia ház elnevezéssel megkezdi vidéki turnéját az Operaház egy vándor-lársulala. amely sujtU vasúti szerelvényével járja nz országot. A társulatnak kr-lfin/e jickarj. és diszk\'ltáia is van. Cikkünkben le Ive lelt ük a kérdést. iniéM netn jön A .\\agyka-; nizsára is a Göcdülö Ojx;ra!iáz.
Ezt a kírdést feivc\'.ettük Varga József polgármesternek is, aki kijelenk\'IU-. hogy a kérJés-" se! már foglalkozott. Tisztában, van azzal, hogy a Gördülő Ope. raház nagykanizsai vendéí;.szc-replésc nehézségekkel járna, de aniinl egy mód nyilik rá, elhá-riljü a nehézségeket cs elintézi. ^ hogy Xa^vkanizsa komoly ope-\' raelíiadáslioz jusson.
A jiolgárniesler legutóbbi budapesti tnriózkodúsa sarán --anu<l.\\röl pénteken este ú-kezcH huzii e\'járl elil^en az ügyben is és eívdinónyl ért cl. \'
Sikerült elintéznem, hogy Nagykanizsnra is eljöjjön u, Gördülő 0]>ei\'ahú\'\'. újságolja, a jio\'.gúriiiestfr. A vendéusze replís iJüpontju l\'ebmúr .ail-áru lett kjlüzve. Mindössze arról kell
augusztusig a beruházásokra
gondoskodnunk, hog\\- a társulat tngjai megfelelő elíáiásbanré. szesüljenek és megkaj)ják a ven-dégszer.\'plésért járó 4000 forint; tiszteletdíjat. A társulnt a Tra-vi:itát adja elő.
lizulán fövárobi utjának\'egvéb eredményei iránt érdeklődünk a( po\'gárineslernél.
- A Tervhivatalban a városj hároméves tervéről tárgyaltam. A nsegbüszélések azzal az eredménnyel jártak, hogy Nagykanizsa augusztus l-ig közel, félmillió forintot -2ap különböző beruházásukra. Ezek között legnagyobb összeget, 350.000 forintot a kórház kibővitésére utaltak ki. Azt lüá\'zeni, ez az össízeg lényegeden hozzájárul ahhoz, hógy< Nagykanizsán némiképp csök. kenlsük a munkanélküliséget.
A belügyminisztériumban közölték velem, — folytatja a polgármester •-, hogy n\'költségvetési hiány még fennmaradt összesíti it rövidesen folyósítják Egyébként hamarosan megkezdjük n barakok bontásút, llletvo áléj^lésél és ti kórhúz kibövité. sének ínunkAUilait — fejezte \\>o nyil:itkuzutn< u polgúrmeslor.
Letartáztatták Eiry Gyula dr. városi állatorvost, a vágóhíd vezetőjét
NagyarAnjii közellátási vl»»/aélés nyomáru akadt Zalaegerszegen a budapesti gazdasági rendőrség
Nagy feltűnést kelUí eseménye van Zalaegerszegnek. A városban -tartózkodó budapesti gazt dasági rendőrség bizottsága szombaton vizsgálatot tartott a, vágóhídon. A vizsgálat meglepő" eredménnyel járt. Mindenek előtt szemügyre vették az aznap! levágásra kerülő állatok engedélyét. Megdöbbenve tapasztalták" hogy három zalaegerszegi) hentesmesler ezen a aapon 5 drb. sertést vágott, minden jegy, vagy engedélv nélkül. Ekkor már tisztában volf azzal a GR., hogy minden valószínűség szerint ez nem szokatlan dolog a zalaeger, szegi vágóhídon és erélyes nyomozáshoz kezdett. Átvizsgálták! a könyveket és meglepetten tapasztalták, hogy azokat teljesen! hanyag módon, a rendeletek filmen kiyülhagyásával vezet-
gye
A nyomozás során rájöttek, hogy kb 570 drb. 140 4dIón fe-lüirsertést.. mint .kényszerlevá. gólt- áüato>turtoltak nyilván. A rendelet szerint a kényszervágá-su allatoknál a teljes fehérárut) be kell szolgáltatni dézsmába és csupán a levágott állat húsa, amennyiben az nem fertőző, áru. sltható ki. Ezzel szemben üt a* történt, Hiogj- a kényszervágott állatok utáü a hentesek csupán 6 kg, dézsmát adtak le, a többit; 20 és 18 forintos áron. szabadon! árusították üzleteikben. Ilyen
módon sulvosan megkárositot. ták a közellátási
Gyanú merült fel aziránt, hogy a kényszervágásunak nyil-vániiolt állalok legnagyobbrészt kihi/.ült, teljes értékű\' állatok voltak és csupín a rendeletek kijátszására nyilvánította a városi állatorvos l>eteg állatoknak azokat,
Á gazdasági rendőrség megállapítása szerint, ilyen módon pár hónap leforgása" Alatt, mintegy 30 ezer kilósam zsirl vontak el Zalaegersze-en a kí>z ¦ l.i-tás elől. A nyomozás befejezései ulán letar\'ózt.tlák dr: Egrv Gyu. la zalaegerszegi városi állatorvosi, a vágóbid xezetöjéi. Három heiilesmester ellen meghulult a< eljárás. Egrv doktort átadt.\'ik a
\' l\'f\'é
Febr. 8-én, „MegvAltó" gyófy»erlir ScatadiAg-tér 21.
HÍREK
Napirenfl:
Ftthrutr 10 *edd Róm.Vut. Prol EWfe (l|46reg Karai
A M«p k-l b rtra 39 pirclcor, nyuqu* 16 ota X pirckor — h Hóid kai S óra 24 prrcxo\', nyugulk IS óra 18 parcker.
1947. Tfirvényb«ll>i*t|ik a wovln maayir béke«»*r?fldé§l
— Hlvitdviisgélit
Hú-tfőn délután NauykunlzsA-rn érkezik dr. BuzásT Lajos eí pécsi államügyészség vezetője^ hogy az ügyészségen u szokásosí negyedévi hivatal vizsgálatot! megtartsa.
Dr. Monostori Tibor járási fő-jegyző Badó Sándor okr. jegyzőt Eszteri\'gnyére rendelte ki a hosr szabb betegszabadságra távozó Bánfalvi József községi jegyző helyettesilésére.
Csobáezi Erzsébetet eljegyeztd Hóbor László^Napykanizsa. (Min den külön ériesités nélkül.) — Kitnníítéstel kéne«lte!t
Fülöp Gyula kiskomáromü zs-ési jesyző az egri községi\' knzlg.izgatási tanfolyamon ki. tüntefésse! képesittetett. -¦¦ Kfrtirstséoi bAl Zilasoarszeq** Óriási siker jegyében zajlott le szombaton este* Zalaegerszegen a KözlársasÚRi-hál. melynek1 fövédnökségét majja az államfő vállalta. A pompásan feldíszített teremben, amelyet u demokrntl-kus egyesülelek a 8 határvadnsz zászlóaljjal közösen dlszitutt, reg«cli:4 mulattak n megiclentek. Az est teljes jövedelmét az Ar-vlikárosultnknuk juttatják
- Köztépi leavzöl bnhelyeHsdléi Gerencsér János kiskojnáromi!
.H^édjeifyzőt a nagyatádi járás főjegyzője 11 mikéi községi jegyzői állásra\'helyettesitelte be február hó 10-i hatállyal.
— A FÉKOSz megyei értekezletet tartott pénteken Zalaegerszegen
A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége népes értekezletet tartott pénteken a megyeszékhelyen. A köz[tonL részéről megjelent országos főtitkárhelyettes érdekes megvilá. gátasban ismerteíte a demokráciának és reakciónak harcát, amely a földreform\'mal vette koz detét és még most is tart. Megállapítottá, hogy ma már kétséo-telen, hogy a demokrácia -győzött ebben a küzde.lemben, auu természetes, hiszen a sok száz éven keresztül elnyomatást szén. vedelt kisemberek\'feknrelését tü» le ki zászlajára. Az értekezleteuí megjelent Benesik István l\'öis. pán is, aki értékes felszólalása, val feltűnést keltő megállapitá-sokat tett. A távollévő jiolgúr-meslcr helyett, Bejczy Istvini polgármesleri titkár üdvözölte a város nevében az értekezletet. Kívüle a hatóságok kiküldöttei s>olaltak még fel
FIGYELEM 1 FIGYELEM!
A „PANM0MIA"jelenti;
9UaWkWkVkWKHaWkWaWk^ktWB*W*a^1kt^k^kwWkWaWaWklk^kmWk\\ ^
Vörös Mnci.
alCadóművésinS vtndégtitreptl
Gonüi Gyula
ét ztmkara itórakottatji a ktxinsigtt.ZALA
1948. lebruar
MKt3 hírek
A nagykitniattai -MKP II. korzót* f. hó ló-úi (huHhagyókoddan). a»-jat [\'Hrthelyiitéj^lMin Petőfi a. 2U. •v. aiutt családias ontot tart. m T. Cimet Kzi>i-.>tott«i \'IHh^d ij I>et i K-^tt\'t) ívm éij nincs, o !¦\'<
A hivatalos város
Könhirró t»»/.oni, W>^ * Szi.ti1*-Icanct Jolci rimuiiiiiiriuni (Hudaj> «, Vil!., i.liJii ut Ili a., II. pmcljti, 1!. »iti\'ii Huüui-oitnn állandó olú-ké«zilo nzűw>tluv.>ti tanfolyamot tart. A t*nlüív«auik kb; 10 iiapiit talpnak. \\-i idj|ioiil mindig a jolotitkm-m\'ik ».-.á:núK)i tütfií. A rús,.Té1fll: dii \'ifi l!>rint. Ijklasrol ó» ólelmeíúiról a htilljíutó mn^a goiKioakodik. Ak>1c rászúre, ktk a Viiii\'oiNjiiiliiui rúszt-Tenni :iom tusiak jojjymit kűszül, •nely a ijitolui,1 tolj-.í atyaiját tartalmazza. Kn\'nek ar» 20 fórint. Me-iMitkozók Írásban kiraöljók a fonti dinire ncfük-.\'t. lakeimükot és azt fiz időpontot, amikor ;i tanfolyamon li kÍánk
iiaix)kat ]X)iat is
A kerewktxb.\'oii] és szüTetkezet-üii\'i minis/tor nr 61.2001947. K. Sz. .\\í. át. roiulüL\'ténoJí "2. szaka-»/át»aü n^ert f>jlliatali*azás alajiján Xa^vkuu./.3j :n. tjpos terülotún a tárnyl;a nmtóüj.JíVlt üzlotek nvitra-í-aijasi vi zúra->i kiojjt a Iiíy. rund. ónelmébcii a köv tuozoklion szabályozó, n :
1. A lodvúsz-, kozmetikai-, ma-uikür- cs (.edikur-üzlotakct április hó 1. iiaijatól sze;>t.)iut>or hó 80. napjáig lerjou.\'i időszakban 7.80 órá-¦61 IT.iiO órái*, szoailmton IS úra-»K, az oktúlxn- h\'i 1. n^jatól már-cÍ!i9 hó ;i1.. naijiiií i tjccIö idűbui pediff h ón\'itól az wlóbhi zárási id6-pontip s/jiliad mvíiy.i tartani.
a) l. |x>ntban feísorolt (izlotokűt T&sárnap c^ósz nap zurva koll tartani, kirovó a vúvos III. k;:iülctút íKiskamzsai, ahol o/,;k uz üzlitok ;7.íí(í ávátói 1\'2 ói í\'ii^i nyitra tartlia-t-ók. i\'{f\\aui\'ti a gzomlwti ztirórát 10 cvúltan állajiitom niop.
h) Zarw kell tartani toyAbba a ráro- e.\'éaz tL-rülrtón uz omlitett üz-lotükt január 1. napján, május 1. napján, auyusztUH i\'l napján, Karácsony mindkét napján, ralamiut IInsTct fa Punktisd músoduapján Oijúsz na]>on át, más Uor^yly naj>-ttír szerinti ünnoit.\'ken, toiuU>á ínur-ciiis Jj-<\':n fcdi^ <lóli lií órától » n«!< további szakában.
\'2. A pályauUYítrok holt írülotón a fodrászüzlet.\'k mind.\'Uiiap — Taaár- véí) munkaszüneti na- íitrj - fi órától egy-folytáfban 22 óráig nyitra tarliaók, czek!>?n az üzLtoKla;u azonban alkalmazottakat fos*lko/.t;Lni csak TiUtott rendszerix>n szabad.
3. t/ek *roinhlk -zósak nem. érintik azv;iikaíriiazottjaknak a koliektiT •zerzódéshon a munkaidő, a túlmunka, Taiainint a munkaszüneti iiapokon Tiiirzett munka, díjazása te-
. kiiitetólscü\' biztosított jjsait. Ebból köfetkezik; ho°;y lioti 60 ól-án tul alkalmazottit ío^iBlkoztaun a fod-ráaz-, kozmetikai-, manikűr- és pe-dikür üzlot-jkbjn sem szabad, a tul-munka és a munka^züiveti napokon Tószett munka pjdi<; a kolfoktÍT •üerzódés szerint üijazandó. Amony-nyitjen. a nvityaUiiájii idö á heti 6W órát n»((h;viadja, az alkalaiazot-fak róezérB srahad időt o^y napon és egyhuzamban koii )>iztositani. *
4. a) A zárórán tui_ az üzlothe-Lviséííbe ui rendéget lxímgedni nem. •zabád, olyan rendágot azonl;a:i, aki a záróra előtt érkezett «.z üzlethelyi-i»épbe, • zárórán tul Joiifoljebb 80 ,nrcÍ4r szabad kiszolgálni.
b) A ízóbanforjfó iparok körébe rázó munkát lAznáJ. is c&ak az említett üzletek nyitratartásának ide |O alatt szabad Tegezni. .. 5. K T&ghatározat isndek r»k, Tajry tilalmainak megBaegée rai, vaity kijátszAsával olkövoteft ki-iiásások tekintetében az 1942 : VI. . t. c. l). szakaszában, iUatóleg az 1891 : XI11. t. c. 6. káb lk az irányadóit.
Sportrovat
DönletlenUI végződött a birkózóverssny
Csekély számú érdeklődi! elölt) tiirlolták\'mcg az év első birkozi* versenvél, melyen rnnyn«ó küzdelmek és szép összecsapások, volliik. Ikinutató jnérközések! ulán került sorra a kél együttes, versenyére, amelyeken az ered. menyek a kövelfcezök voltuk.\' lx\'pkcsulyban: Hánki ló perics( szívós küzdelem után győz Pin. tér ellen. Lt\'gsutylKin a töbliszö: rös válonaliill Ant.il ktt iH?r<i alalt két vállra fekteti a fialni, Sasváril. t\'elielysulybiin^ Darioa ellen tussal győz Gál. Könnyű. sulylian Vargát a kanizsaiak re.
g Kovács a 10 percében; oclírtátíj11- Viillósulvbaii Csomós; hat pery alati kikap Kincsestől. Közepsulyban az. ors/.águs bajnok S/.in\'iki könnyen gyüzi In llas/.ont. I<\'ól])«héz8ulyban Lovas ncl)C*2 kűzík\'lvm ulán két( vállra fcklüli VArluilmit. A no hézsulybun Kővcsi elU\'ii a töbty akciói" mutáló Kasza pontozi\'is-i sal mcgiTilrtUK\'-Ilcn ji.vöz. Az olöli állók a Dunakeszi Ma^yars;^ versenyzői. Az Wní logköze. lebbi inérközósiíl 29-én vívja Dunakeszin.
Hatalmas küzdelem után gólnélküli döntetlennel végződött a helyi isngad6.
MA0KT--NVTE 0:0 - Teiette; Dorogi
"Már az első mérkőzés kezdetekor sürú csoportokban érkeztek a szurkolók a pályára, hogy tanúi legyenek az idény kezdel legnagyobb íielyi merkozésénck. Mialatt az előrnórközés\'-l\'olyt, a e.sapalok az öltözőkben nagyban kószülődlek a mérkőzésre! A MAURT-nál Csapkay edző li-gyehnezleti a csatárokat, hogy-Pólingért ne hanyagolják el. A N\'asutnál Czizmarik végzi az utol só simitásokat a csajmiun. l-"él három ulán pár perccel l\'ul ki u Vasul l\'ekele mezuen, i\'chiT nadrágban az állóhely nagy tapssi. hara közölt. L\'lánuk a MAOHT piros ingbea szaladt a kör köze-pere üdvözölni a közönségei. Kö-vid ünnepség kövelkczeU ozi ulán. Zollay Mihály néhány szó. val üdvözölte a vasutasokat, majd csapata nevében álnyujíoU la az egyesület zászlaját. A N\'uS-ulasok szintén zászlóval-kedveskedtek a iiazaiaknak. iizuláni kezdődött nu;g a várva várt migi adó. liielvrc a csapatok így úil-\'. lak lel: MAO RT: Vajda — Németh, Horváth — Nagy, Héjjá, Szabó — Polinger, Lázár,, Kovács, Téli, Kapornoki. NVTE: Róka — Gazdag, Munkácsy — Semsi, Németh, iiotii — Szirakai Kocsis, Placskó., Túra, Il«rválh Háromnegyed aáromkor in-ditja el útjára a kerek iabdál^ Placskó. Pár perces mezőnyjáték ulán, Kapornoki elszidaii jói helyzetbe kerül, de Németh hazaadással íisztúz. A játékosok!" nehezen melegednek bele a já^ tékba. Ideges esapkodás látható az első percckl:en. ű percben száj badrugáshoz jut a Vasüt, dq Szlraka lövése mellé süvit. A 8. percben veszélyes támadási vezet a MAÜRT, de Télit lökik és( oda a helyzet. Ali percben kecsegtető helyzetben elfut Polinger, de Gazdag az utolsó pillái nalban tisztáz. Egy percre ráJ Sztraka két ember kicselezve töri a MAORT kapuja felé, majd aí lövése Vajda kezéről kipattan azi
oldalvonalon túlra. A 16 percben ritkán látható remek MA-ÓRT támadás gördül végig a pályán. Téli-Lázúr-Polinger majd i-iinél Lázár a labda útja s az akció végén kitűnő lövése a kapu fölé száll. Utána Kovács lő aa oidalhálóba. Az NVTE választámadása uián Kocsis két lépésről óriási helyzetben szintén fölé fejes. Majd" Placskó és Horváth hagyunk ki egyesült erővel najjvi helyzetet. Ha!almás az iram. A jálék változatos, hol az egyik„j hol :i másik kapu forog veszélyben, de nincsen senki, aki góll^ tudna lőni. A 25* percben a játék kezd kissé kemény lenni; emiatt Dorogi játékvezető Gazdagot figyelmezteti. A 31. pereién Nagy remek szabadrúgása, kerül l\'.apu melié. Majd isinéti íxí NVTE csatárok ügyellenked-nek jó jielyzetlxíu a kapu előtt. Az uloliiú negyedórában kissé, csökken az iram és a esalár<so-rok lel:clet!enségeiú kívüle^jycbÜ emUlésre méltó eseméhy neni( történik, l\'ordulás után a játéki képe annyiban változik, hofyj mosl a MAORT helyeH az NV^ TE támad többel. A 1. ])ercbcn Szlraka elszalad, bead Placskó fejéről a labda a kapus kezébci száll. A 9. percben vezeti a MAh ORT első komolyabb támadását. I\'oiinger forinthuszas lalnláját Kapornoki szintén fölé fejeli. Majd két szögiéi jelzi a VasuÁ cnyiie fölényéi, átaelybtíl azon-i ban a belső csalárok nem lud-i t\\-jAí gólt elérni. A 29. percben Kapornoki, majd Téli veszélyeztet.-A 30 percben egy vérbeli Polinger Ierohanás sem hoz} eredményt. A nézőtér türelmetlen, várják a gólt, de az nem) akar megszületni. Meddő csatár játékokkal ér végett a mérkőzés. Kemény iramú remek mérkőzést láthatott a mérkőzésre kíváncsi mintegy 3000-es tömeg. Az első félidőben a MA-Í ORT, a másodikban az NVTE. lámadott többet. Gólhelyzetei
ÉRTESITEM az igen titaitelt közőüeégot, hogy
Eternit
pala és burkoló lemez nálam állandóan kapható.
VÁLLALOK eternit pult burkolást, mely által hdtitoe és füsiorüiiet pultok tisBtán Urthatók. i\'ürdóazobak, konyhák falainak burkolását te min-dan egjébb burkol4«t Tallalok.
^b,*,tké,^ vidéki József
FELHÍVOM as Spitók %jn< hogy nálam 40x40-m »B*3rmt« ia kapható. Va«7 tedakiödtes & Merzem. Miaüannumfl to*ómacJc41c fádéit és javitta** TÜUiota. C pala, kMranf papír b
mindkét csatársornak bőven, akadl, de azt egyik részről sóin tudták írlékesilcni. Így a 0:0-as. döntutlen meglelel az erőviszonyoknak, i\'gyénüeg a MAOKT. bun Vajda bizlos kezű kapiiMinki bizonyul 1. A hátvédek közül ór. vendules \\\'oll Horváth ji\') játé ka. Nénwílli os Héjjá is bizto* oszlojiai voltak 11 védelemnek A fedezetek hasznos tagjai vo! lak a csapatnak. A csatársorom l\'o\'ingerl nagyon fóliák. I.á/-;i;-a mezőnyben szélien játszott.-K<» vács gyeiige volt. A hiils/.árny. jiak \\ollak jó és ros.s/. mozzanatai egyaránt A kcUfeliérekiiéi Róka hiaátlanul lálla el rchul-,i lát A hátvédek kötelességeiknek 100 százalékig eleget lellek. A fedezeti közül Botli ragyogóan jálszotl. A. csatársorban íu, ra voll a motor. Horváth és Placskó csalódást kei teltek. Szlrakájiak minden im-gmozdu-lása veszélyes vblt.
Horogi kifofc\'áslalanul vewltu a mérkőzést.
NVTE II—IWAORT II. 4:4 (3.8)
NVT1-; iJ^Nagy Párta, Salamon -t ^zol>oszlay. Péter, Mi izok — Sírrbó> Egres,, (íiczy. lloffnian. ívtrí\'ács.
MAORT II: Ifi kapus •- Miilei. Turáni ->- Kiss, llogenricdcr Cs*.Tj)e-s — \'i\'álosi, Kiánitz. Sl>-licsi. Vojnovich, Roih. • (
Vúltozalo-s játékban a MAOR\'J\\ ;j:üás vezetésre lesz sieri. majd az NVTK-nek a lY\'lidiíí végéig m-kerül cgytínlilenio. .}, másodig félidő elején "\\\'ojnovich isméi. ^«czeléshez julUilja a MAOiíT-ot. ke Hoffm.uinak sikLTül egyen, lilenie. (ióllövök: líolh. Nagy ön gól, Tálosi, llofl\'niaiu),. OicJty. Szabó, Vojnovich és llolfinann. lioft\'mannl és Ciczvt a második, félidő vé^\'n kiálliloUák. Jók Szolioszlay, Miczólc, Szabó,, ilíel-ve Bogüiirieder, Oqies, Vojnol vicli.
Totó eredmények
MTK- Uj[>est 0:2, KMTK Postás 2:2, ERSU — DraSi-ht* 1:0, Gáz-gyár — Mogürt 2:0, II! ker. -- M. Acél ():;(. (ianz Előre 1:0, IIusos — RMTE 1:;?, FSE — Kerámia 2:2, Sloke C. -Ar.-:eual 0:0. Alexandria -- Mi-: Ián 2:2, l\'TÉ — MTE 8:11, MTK» ¦— Postás K
Egyéb eredméfiyck
Ferencváros Jednota 0:0. Elektromos — Vasas 2:0, Csepel — Kispest 3:3. SzAC — Törekvés 5:1, ETO — TSC 3:1, Ma gyarország — Csehszlovákia bov 12:4- . ¦ \' . \'
APRÓHIRDETÉSEK
Uíletl könyvtinck vcictéiét iclkiijmen:-teitn ellát a Vádija Alafos, Rérhái-ytea Jl. Hám.____________________
Mindennemű ulfiddkot, olaját olajalját, Jaggvot. hullott sertcst ^e««, öe«8«rél. ¦ekenYI íiappangyii. Magjrar ulea 22.
Tragucs it (00 Kg 01 mérleg el«d*. Cin a kiadóban
pala. *¦ a*«répla«M m«i«er, Psl6fl-u< IS.
ZALA ueirukratikus politikai
*z«rkwiltl: Bence* Jenő f6«er-e»itf\'

Nyom«t»H „í kiniXM\' n»omdÉ)4b»o
Ny omdiért felel: Zalcv Károly.
Figyelem t - Zalának azint hirdetéseket Deák tér 10. M. alá kérjük leadni. Telefon 54
34
W4& február II. szerda
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Élénk délnyugati, északnyugati szél, változó felhőset, sok helyen, főleg keleten eső, havasaső. A hőmérséklet kiesé emelkedik.
Df. Pócza Lajos Barankovics-párti képviseld másfél órás beszédben ivaíázta a Magyar Köztársaságit
A népiig*óssség figyelmébe
A Matyvar KiV.Virs.inog második »T.Oidu!ójítt az országin min-Ae.iütt ini\'l.-^ ¦zcrotettcl ünnepelték, ispni woU oJyan rúro* i\':3 falu, .¦Jioi ma; iu; ^inlt!koztek rolna a köztár-ta-Ág kikiiiltási\'tnak évfordulójáról és iiL iiu\'-ituttúk Tolna nzt a ii-.ft^yai\' Otrű -.\'Ihstározú jelentí«\'\'fiü Voiyt, «...! a ]>anincs iralmi rendszerből * kc"Kt;irsj«á<íi mndnzcrb.i thíó ot-»*"\'-st jctentK\'tfc. \'
ilérizen azonban minde:i nuokéut i .tint :
. sszebÍTták a iióvizi r.o\'jÁrokat, tí\'tk njryanolyan üiuvoinílyeö hangu-»t;<i!i rne.itók a {ryülúsro, íviu\'t :iz o:eiái; bármely i:o:ysé;;<ibon, hogy •,:; ütiór/vsakoi .lyilránitsik a n<>p-fcfr tíirsasáí iránt. l)r. Pócza \' -;--
jty Jj;
<ié közhon i.-lfoieilkez^-Ü avráj,, hoyy
• IviiztaTSiiüiu;. il. éríordulói»t uii-ne-oiik. 1 it-j talán cl Bőin "í&edkozett •"ója, inkább s/Orctnó n.jmlót-.\'zór.ok^ p:p.í iioiu t^rié\'itn.\'k T-ani. \\aló-•z\'iiü. hoiíy a kójTisoiú i,r a pe-i«H,.tot nyúzó nagybirtokosok, uzsora, () naiíybatikosok, kizsákmányoló
• ; iíri|iarosok ús c/.i Tódá brutális kákastolias i-«oridúro:k, ;i trljliatai-iiiu fúa/oi\'.tíbirúk neTL-Um Üszőit. \\\'-..\\ latsaik a kiV.viholö iirnak nőni fc ;s/.iU a liwnokrtuin, irU\'rt uiuutk vn\\ndan í!yt\'ii;,i sw^út íjulLong^np úlli-Mui, do mán az or
kwak tÜMteito M
oronmOnycil is-\'Tii-
fíz tgész díinokiiciút rj.h
.* vad* viták padjsrc ü.tttte és n,ty
Ciífr vttr.tlenul icir, vc\'i .-^y-l; :\'
Jó szavt feléjt. ¦ «
Mindonoetól olitóltj a/.t a doniokrá-«.4t, atnolyhos ö niöt? C{;y fél tó(í-tút xom úpitótt, azt a doniokniciut, me:vnck jiJroltiUxil >íkópTÍK.>ló ur« ett i\'« úMoxalhoguteilából (":lrozi b W; tíbcIöí fizütótít. NVtn tetszik noki -» deficitmcnt.B költsónTotós boiii. Vö^szr joijl.an tot82ono; hu n niaj.nftr . V;\'kii/uiüa»»sr,eaz(iaí-.tií5i cwVl!)" j_\',t-
T:t|P:!Ul\'lá íl THil^ar iÚLyjl.\'-"l»*^íl\'t,
» niacyar néiót hj a-.i^oisziís/i im-erialista li(\'xfit\'\'>knak\'. A nrjndyrsií?;-toi \'sincs kibékülTB, — szokásáhoa !*Yon — a:i»ly bútor volt éa hrny. TO-t- me^vóíloni a dómoki úrütt a?: • as,.tí9sküT5kk(\'l -szomlx>n. l.ohot, a iópTiseló urnák \'is azokn-ik, akiknek órdekoit kópTispli, ezc\'rt nem tjtózik a demokratikus iiündórsíjí, .iie biztosak Ta^cyujik bennj. hogy azoknak az :ijü;a/.dákr»k, kiknek a selokkfmyri véjízést kiosztotúk az or-> •\'áfr minden részén, mejfnyugtató ¦/6s az: ho^y a demokratikus rend-séf éteren ri^tyiz tulajdonjoifiüí, a főid felett. Ezök podijí sokkal töb-i«n Tannak, mint Pócza képviselő UTÉ&. Az eem tetszik a kőpyiseiő i.rnftk, hog>- — hála az öntudatos mimkások és az üzemokbon\' dolgo-;;ó érteimoséprioJk közös erőfeszitósé-\'ifik —x moKszunik e,z allamo8ito*t tbtamek deficitja.
Eddisf \'még csak \'intrikál a kép-Tiselí urV de később már nrinósit-hetetlon alias rágalommal illeti a öomokráciát. Keresztény üldözésről 1«bzú1, rajjy ahogyan ó fejezi ki : üldözik az osyhaííat. Arról heszúl, liogy az egyház üldözése ugyEinnvira ,jBm domokratikue, mint a múltban »máa folekcz^tiiok az üldözése rolt«. biépan elrojtott szárak ezek éa a kihángsuljxíiott »kore»rtó]iv r\'i.&gné-mfc mci kelthetett ma» gondolatot
» halUfutókbiii). mijit a koiv«zt0.n,% • ÜUK\'.\'ést.
Dr. Pócza Aópy <e/ő urntk nem hsf-lottuk krlruAló hangiét 1943-/H-btii, n:ikcr ísndelttttl bcijegesttk meg feiekeietet, amikor tiek ícV siizercr iagját ártatlant!: rr,rggyil-kiittilt, de most, Sfpikor j demokrácia ilkrasjí\'it #0 n-es^tlúntoiia a teijim /tkiisneret-uxbadságot, mint országgyűlésünk egyik kép-viseiíjt, /yen sötét rLgtkl sut n dtm: kráclg ellen
Mikoi- meagzarazták az ejívmilliár-fios hadihitolt, akkor aem állt olyan aít.vun az adómorál ronttíaa inallú, mint alio^>an most Tildy Zoltánt, " Köztársásác elnököt tániadta a kütáí;: iTforriuló nftioobb di-
_ IfO\' zajlott le Hévizén a köztárea-;«Sj üiinewVy. Csak arra Tiigyunk i<.Tauesiak, hoiry a mentelmi" jog. ii:elvrc dr. IVV\'za Lajce képriselő ur hiratkozott, .nieüdis; ad leh<?tó8Ó-LOt a demokiária olbni uszításra.
A nép miir megunta az örökös Kva\'á/kodáht, TÍurro már nyusrodtan aíar dolgozni, építeni, alkotni é* á ti Iáira ünnepelni.
L.ijot
ÉrdeLet uJitAs:
Kamat helyett nyeremény
A takaréVbetéiik népszeíüsitíso ércekében az illamosltott bankóit bevezetik a külföldén |6I bsváí! nyeremény-betdtrendszirt.
A betevők kamat helyett nyeraménylapot kapruk, amelyrt .éven-
ker.t négyszer nsgyösszcgü nyemtnérye\'-e* sorsolnak ki. Az
első ntgydévi főnyeremény ösvtege 400000 forint fesz.
Már 10 farm tótja e! Ishet helyezni banktetatként
Akik peruüket a jövőben ie ksmatra kIvánjait elhelyezni, a törvnnyes Jcamatláb mellett meg is Uheiik eít Etibrr. ,->z ecetben azonban nem vehetnek ri^ít « nyertm»nyscrsf)!áson.
A ny-oreai?nySetéí- rendszert mén ebt-\'n a hónapban bevezetik.
A balftár S2oc;A!<J»«oi(raU Párt fóíKkara nyilatkozót! a
— NVusk bebizonyotoüott — mondotta —, liogy a Jobboldalnak, a ir.un\'ati;eüyhefi ulismúinek kivAlisa ntm hogy gyenui)en«, da erífitl a portot M3smutatko?ott, liouy a bolgár Szociald*mo«rjía Pártbíi csak Jobboldali funkcionáriusok voltak, de nem voltak |obboldall tümegak.
- A jobb- és balszárny kitölt hlábavalé minden egyuikiid*?, mert mlg a jobrazárHv < báltérben van, rím oldhatók mep r problemtk Ha ezek hz eie^>ek, skár ussk tisztség réUll la, de üen^ciaradnak a partben, e öbb, vjgy utóbb inra bátorságra kapnak o* HUrvezXtdni kezdenek. Ezzel pedig csak zavart kellenek nemcsak a Szoclátdamskrata Pártnak a többi pártokkel való vi\'ienyibf.n, 0* a párt beled éleiében is.
A szoVjst kfl\'flgyirsInlMttrlum szévivOja nyilatkozott azokról a dok« mentumnkról. amelyekst az 1939 40. évi tzovjet német viszonyra vonatkozóan Washingtonban közzétettek.
A nyilatkozat megalapítja, hogy a kSüzeiett okmányokat a náci külügyminisztérium tisztviselői fogalmazták és azok ineghamisitjtk az esumtsnyekst. A közzétételnek az a célja, hogy aláássa a Szovjst nemzetközi h telét
A szovjet kormány matt már ugy érzi, |ogub n áll nyilvánosságra hozni azokat a titkos okmányokat, amelyekat a szovjet hadsereg csapatai zsákmányoltak és amelyek azt bizonyítják, hogy Amerika, Anglia és Francia-ort?*| segítettek Hitler NtmeUrszáattam»sedik világháború előkészítésében.
LEGÚJABB TÁViBATOK
KároK\'i Mihály. Mag>-arorszá^ párizsi követe tegnap lálogutást teU Gottwald csehszlovák miniszterelnöknél, Ripka külkereskedelmi miniszternél és Masa-rvk külügyminiszternél. Az csli órákban Benes köztársasági elnök tárgyalt JKárolyi Mihállyal.
A Gazdasági Főtanács rövideJv sea rendezi az állami közkórházak orvosainak státusát. A státusrendezést a közalkalmazotti; illetmények emelésével vagy kü-. lön orvősi pótlék juttatásával oldják meg. Az állami kórházuk1 orvosai után a városi kórházak! orvosainak státusa\' i« rövidesen
rendezik. 1
*
Genovában a venlatóhajók; tengerészei sztrájkba léplek, mert a hajótulajdonosok nem
vették figyelembe a sziikszerve-: zeltel kötött beregyezményt. A1 sztrájk átíerjedt a többi olasz kikötőkre is. ahol a vontatóhajózás teljesen leállt és nemzetközi hajózási vállalatok hajói nem indulhattak útnak.
HatÓ8áq elleni erőszak: 2 hónap
^r a. múlt ér novemberében törtónt, hogy Szépréti Ti-radar állam-pénztári tiszt megjelent Koceis János kiskomáromi eaadálkodó házában az atlóhátraJék rendezése %yé-l«n. Kocsis, amikor na«rtiidta, hogy Szópreti miért kereei fejszét ráadott és indulatosan ezt kiáltotta ie-lójo: sMéjzdö/ílMz to piezkoe Téfrre-hajtó.<. Kocs\'S ellen hatósági kftzog ellőni erőszak cimón oljárág indult. A tárgN-aláson ittseáfiáTal vódekoaett, majd Szóprétit6i bocaánatet kért. A birósá*; az enyhitó körülmónvok fi-lrx vátolovol 2 hónapi fogházra Kocsié Jánost.
Budapest jelenti
ÜzembehelyBztélf Dorop kokszbrlkett-
V:isárnnp iinneiujJyL\'S ki\'ilsüst\'-. gek között helyetek üzemlw.;!; liúroinéves tvrv legújabb ,ilkol:u sál. a dorogi kokszbrikett-pyár*.t. Az ünnepélj\' után a fíy.\'ir v"oz»-|í;. st-ge levonult n kiijjcsolótereni. be. ahol egyetlen «ombnyomás-sal niegiuclilották a teljesen önműködő brikettoyáiíil. A avi\'if napi termelése Í0 vugón. • ~Az. üzem megiiiditúsa után a Magyar Állami Szénbányák inegbi-zoltja kiosztotta az eiismerő ok. leveleket és jutalma^aí az üz«n( li-lépilést\'nél Uitünl munkásoknak és technikusoknak.
Vall a qyll\'jos ftgzony
Szombaton regsel nieygyilkoi-ták dr. (iái Gyula ÜTI tisztviselő feleségét. A gyanú azonnal az! áldozat egyik barátnőjére Sávü Jánosnéra terelődött, akit héu főre virradó éjjel le is tartóztattak. A/, asszony eleinU" fölénye- * sen tagadta a büncselekinény\'el-követését. később azonban megtört és bevalló!ta a gyiikossátjol A kél asszony dr. U:U miall ve i szelt össze. A veszekedés hevében Sáriné előbb egy piszknvas. sal szétverte Gálné tejét, majd egy zííücjwI me«fojtotfa Amieiiy uyilen bebizonyosodik, hogySá-ríné előre mecfontoll szándék-^ kai öllé meg Gálnét, stntáriális birósftg elé állítják » Ryilkos asz-i szonj\'t.
Ntigyszezeier forinttal Urnsltotta mag a ki-
Mintegy- 30 kereskedő pimasza alapján erélyes nyomozást indított a főkapitányság egy ismeretlen szélhámos ellen. Á szélhámos egyes külföldi cégek ne-, vében megrendeléseket -v«tt f«l különféle árucikkekre, amclye-j ket természetesen sohasem szál-Iitoltak le. A .megmiTleiésekret. . előletjct ir> vet! fel. ami ftsszesen mintegy 100.000 forintot tett ki. A szélhámost most Pintér Gvulat villanyszerelő személyében siKe-< rült elfogni. " (
Szidta a kommunistákat—8 nap
Kedden délelőtt a pécsi népbiró-sáfij ötös -tanácsa tárgyalt Xagykani-zsán. Nyolc ü^rvet tűzött ki ez fel-kalommal a bíróság, azonban a Tád-lottai és tanuk csak három üsryben jelentek mopr. ítéletet csak Pálfőldy i&i&aí andráspusztai gazdatiszt üsrj\'ében hoztak, akit a népbiróaáí; esryizben már hat hónapi fogházra ítélt, maid hosszabb ideig internáJTa is ro!t. Kiszabadulása után egyik ismerősét le akarta beszélni arról, • hogy belépjen a Kommunista Pártba majd elkezdte szidni a kommunistákat. A népbirósóg a demokrácia vódelméról szóló törvénybe ütkőiő bűncselekmény miatt a trvalazkodó gazdatisztet 8 napi fogház büntetésre itólte. A népfiwvéflí Bommieéfri pannizt jelentett be az itólot ellan.ZALA
VM*.
Ehető kenyeret a dolgozóknak
c Faforgácsot és svábbogarat dagasztanak a kenyérbe
I\'"uivs;i panaszokkal jönnek; néhány nap óta a kanizsai dolgozók szerKeszlüsígünkbe A pé
y p
gozók szerKeszlüsígünkbe. A pé-kk é úllk ttt ke-
nyérre panaszkodnak. Ltóbb i l
g íg
kekro és ;iz úllaluk sütött
yérr panaszkodnak. Legutóbb is egy cl ural) fcunye ivl hozolI be egy olvasónk. A{ kenyér kellé volt törve. Undorító* sváb-bogár éklclcnkecleH1 benne. Kgy másik olvasónk ar. ró! panaszkodott, ho^y t\'uforgá-tsol találl a kenyerében. Ismét más viszont ökölnagyságu kő-1 K(\'i (liiraU)l emeli Ui á kenveré.; Ki), iiinii. megtűri és közcíl ej{y( liéli^ lYuött vele. Ezek [XTszq rsnk a legkirívóbb cselek. Meri s/áinlalanszor (\'Kifordult már, lio«y z.sákdnrabrn. zsinegre é& riAfii konvérbe nem való dolog. Tn akadlak iTuír h dolgozók miiii-íltíimai ki\'ikl
Csodálkozva kérdezik a kani. zsai dolgozók, miért nem fordi-tiinak 11 pékek több figyelmet a-kenyérre és hogyan fordulhat) *!ö. hogy ilyen holmik kevered, hetnek u -fészlába. Talán nemi t;.rtják szükségesnek hogy raeg-s>zitáliák a lisztet. Vagy azt hiszik, hogyha szeyény dolgozónak! minden jó? \' í
fíppen eziTl több-figyelme1- kérünk a kanizsai pékektől, ne, hogy- a jövőben is cl">fr>rilulhas- j Lon ilveti eset.
Négy évi börtön a barcsi feketézőknek
¦; * A munkásblrótág Ítélt
A pécsi munkásbiróság Fodor; j József szabósegéd és Horváth litván szövetkezeti ügyvezető, barcsi lakosokat, a közellátás éi\\ dekeil veszélyeztető bűntett miatt 4 1 évi börtönbüntetésre, öt; évi líoliükai jogvesztésre cs bU valalvesztésre, valamint ^ RarcSj községből ötévre való kitiltásra) ítélte. Fodor és Horváth mint barcsi földműves Szövetkezel Igazg\'alósági tagja, illetve alkal-mazotlja. n szövetkezet által bérelt barcsi malomban a rontom., megtakarításból RzAnuazo, l\'n niázsn lisztet egy péknél helyezte el is ezt nem ]e|en!oll« 1* u,\'
A véres nadrág árulta el a bodrogkutl gyilkolt
Nagy Pál hodroskuti lakos\' mint a Zato jelentette o raiuit év*, folyamén meg^yilkolla Naijy lm-\' rét. aki a mezőcsokonym malomból ment haza. Meuállitotta Nagy Imre lovaskocsiját és 15^ —20)|htéssel végzett vele."A rendőrség meginilitotta a nyomozást ismeretlen teltes el>n." Minden; nyom Nagy Imre felé vezetett. A tárgyaláson Na.ay tagadta, hogy a kérdéses időben elhagytál volna- a falut, de szemtanuk bí-zonyütották, hogy látták Xagy Pált eltávozni hazulról. A ház-; kutatás során cáakactlak arra aj nadrágra is, amely rajta volt a\' gyilkosság napján" Hiába mosta kii a vérfröcskólések meglátózoU íait rajta. A törvényszék péntek; délelőtt tárgyalta ügyét, de ité., létet még nem hozott iniertuiabbi tanukat hallgatnak ki.
— Pitváair lesz CMtztrt|tn
^"*t:iTnYTakl0(ió PátTáeár^Wí a január 18-én^elmaradt Tátór helyett.
Ismét vereKedeti a mester urt
500 forintra büntették meg Hetyri Imre asztalotmeatert újra megrarta alkalmazottját
• moit
.Mull év novemberében Verekedett a mesler ur« oirtosl cik. kel közöltünk. Ebben megírtuk, hogy Helyei Imre asztalosmester egy léccel inegiUö\'.ti\' Halász István asztalosJamilót, aki bal arcán nyolc nap alatt gyógyuló sérülést .szenvedeti. A megvert tanuló annakidején feljelentési tett ;i verekedő mester ©llen.
A felháborító eset most ke-, rüll dr. liiiki Géza júrásbiró elé, tiki megállapította uz alperes bűnösségéi t-s Helyei Imréi ">D0 lóriul pénzbüiilflessfl sajtolta.
ííxícI a lénnyel nzoiilniu nem. fejeződül! be íi példiSUan bot-rány. Helyei Imre ellen hasonló okból ismét feljelentési tettek a járásbíróságon A\' panavos Pécsi Gyula aszlaloslanuló Szak.
mai vonatkozású félreértés támadt február 3-án közte és Ile-tyei közöli A mester, aki ugy. látszik, hamar dühbe gurul,, ha, egy alkalmazottjával van elintéznivalója, ezúttal is méregbe* jött és fe\'ragad\' egy lécet. Iizzei meíiverle Pécsi Gyulái, aki inosíi munkaképlelen és orvosi ke/.eh\'s alall van Amikor a Jiatafi-aiberr heteglapol kér^ fittyeitől, a mester ezt is megfogadta.
Kíváncsian várjuk, a járásbi-rósftu uii\'yen bünlclésl szab ki mosl Hely \'i Imrére, !iki dly elö. szeroU\'Hfl báiitíiliii;iZ7:a utk.ilm.i. zoltail Heméljük. u büntités olyan lesz, hogy az <\'<<ysze<1 > mindenkorra clvos/.i a mester kedvéi a vorekedéslül.
A nagykanizsai járás minden Idöszerö kérdésit letárgyalta a tísztiértekezlet
Országos Sziiretkozcti Hitclintúzot eüonorző utjalTal kajicsolatós t»n-¦iűket.
A n* rykajiizsai járást>cli községi *\'» íörje^yzók dr. llonostori Tibor járiisi főjegyző clnökljtJ alatt tiszti-értakezl-t?t\' tartottak. Az éi-tei;ezlo-te.n a jdrási fűjesyzői hiratat szak-it)foreii9oiii kiTÜl a v;\'untDfí\\-e alis-
ntDí\\e ais pánjának kéjiTieetotébon Lnok©3 I3é-ia nn. szá.mvevósó<ri főní>k iplent mesj. Ott láttuk méjg Polcai- ícr.^nci laajp-Bi építési és közinunkaüsyi igaz Katót, Barthos Gyula főerdőtaná-csost. raiamint Unger János p<>ata-föfe-üayelót Budapestről a [xjstafei-kaiék|>én2tártóf.
Kérdést intéztünk dr. Monostori Tibor járási főjegyzőhöz az írtekoa-lettet Kapcsolatban, aki miuikkttvr-snnkat az alábbiakban informálta :
— A. köitsé;,T©tési hitoiok iövóbeai betartása iéi»zfc az értekezlet ieg-íontosal)b tárgyát, inert a beliiíry-niiniazter a hároméves torv biztosi-túsa érdekébon a folyó költBéüTJtósi ÍTcen » költsófrratóson kivüli koae-lést megtiltotta é* onnok ki\'.T-\'tküzté-ben hitolátruházás angodólyozésóre ít jx>tl<r>lt9éi,TOtéH jüYÚhagyáttára ni nősen mód.
E rendeli;i.:6i a községek háztartását üulyoian érintette\'én a itníhú.dm tcrvk&t rsa\\nem mrgk&öttc, m.érl in l«tz a l;Ctiég} bevételek b k>mwkdlá*dra.
A köztéiíi |iónzck csokk-lccwlo»<jToí k»])e«olatDaii o^jy próbaidóe rendszer ran bovoRirtíe, melv az adminisztrációt nüreli és m*jd caak or/jn idí lejúrtáral íojr TŐffk)ö>s gyakorlat kiaakuini. Letárgyaltuk az ifjumWi páttazeiTetüteknek foltOüottabb tá-moííatáaát, a még nem iifazolt tiezt-TÍ9D)6knek inazoíáai clj&ii alá vonását, a mezőgazdasági petróleum . bejeiontésak ellenőrzését, a közeilú-táai kiaejíitők ilietménjvinok kordé-hét, a 48-as kuiturrersenyoken való jéazréteít, a déwm&zsir-beszolgáltatásának fokozottabb ellenőrzéaét, az áüaaii iskoláknál pártfogó tostülot saerrezését.. a fol\\oszánila rendszer kiépítését, a he^ytözséei tanácsi járulékok ki-retését és behajtását, a helybeli Dózsa Györíty népi kollé-írium adománygyűjtését, ralamint az
Vjabl> fös/jőiii inttézkalé.irc a veholeum l;ont ngrtwf a janiéban családonként «gg éi nr-gyeti t.lcrr. VntHain f?1 emelni.
A störöírors/ági hadirokkantak ürlültetéséTol kapc»o!atoean a níp-jótt\'-ti minisztérium leirata folytait biztositottuk ejty Uésűuboni időpontban a tcrméezctboni sagétvoz\'-s dő-feítétefcit. Azon. kfizsésfjk, ahol a lakóházak lelsó Til\'.anylwronílózfiBO mojrtörtént. kötof-s:\'k ezen tényt az Üi-szájjos Tei-vliivataJlioz. a síxsrcló cóg nevéíe! hoi;lö;\\toiii a hároméves teiT .vi\':a!vvhiuózatáu«k minél előbbi kiépit\'ísó éidokéJxin. Az omlitűtte;-)<en kivü! több. IjoIsü köxiqa^atási kórriést bos24ltünk inog.
— Ami a loirfon\'tosabb azorvban, a mezflg»zda»iij;\' az oiylv? idíjtrás kü-¦(¦ötko/it\'őb -n iiífn elonvi/s helyzotbon ran. A jót bokrosod!*) ToÜaúk mór komoh\'ahb fa^gj\'al szo.nbon is ellenállók i\'m bár mój koi*i ji>H\'.á.-\'o]P)a bocsrttlíozni, do 0K»*fiKaüd!uiúarii:m reminvtaljc* ériiok i^uünk fjib 1») nyilfttlio/.a1át u j
- Ujlíípiti\'.ték Balatonalmádi vlz-¦űvát
BAtatonoalmádi krizsíg TÍ/,müv>~ nól & háborús riszonyok folytán a <rizí:íOl({Altaitás mwy inértókljon lo-osi\'ikkent. Aí állandó yizhiány bu-lyos^afljpodalomrft adott okot. A kö«-6Ó((i""eloljárÓ8áR kórelniórc az ól\'itós-és közmunkaüifyi minisíter azonnal a helyszínre küldötto szakküa^sét, aki beható ős réezietos rizaxálatok után megállapította mindazon hely-roállitási munkálatokat, amelyek a rizniü kifogástalan mjiködését biztosítják. A község elöljáróságra haladéktalanul megkezdfes és Tégi^hajr totta J)aiTas Józaof miniszfer áí-ta! előirt ujjáópitési munkákat Ennek orodményekónt a rizmü ismét bőséges mennyiségben szolgáltatja a rizet a község lakosságának teljes megelégedésem
Hagyományos
csonkacsUiöriöki
a KÍssör&áxban.
Éjfél után nagybőgő-temetés.
Ünnepélyes bucsut vettek Zalaegerszegen a vármagyébtt eltávozott dán orvoscsoporttól
A dán Vöröskereszt álí.il csís. közölt IH\'A\'t. védőoltásokat vóg. zö orvoscsoport iH\'tejtzU: ;i ma. gyeiben niüködését. Mint nu-srir-luk, a sok alaptalan rémliir el-U-iu\'ti\', tlé^\' sz<.-[) százalékot mulat lel i\\ vár.íH\'fí.vc1 jeléül, ho-3\' a ko\'iu iiili\'ilisencíával biró lakosság e^\'últalún non ű\'t fel a ha. ziiy;. nsziló rémhíreknek. Az ol. lá>ok:il véf^tő iTViit s.iport pén. leken lintiyta cl vétfle.-iysen ZjIé váraiegyél. Amint érle^nlünk ed a (^opori mosl Ves/pivin mj^yé tei\'ülelén kt«z(il mejj áldásoí luunkAjúl. A /.u\'avánn^fivei lisr. liuiorvosj hivatal a díSn orvosolt la\\u/.ústi ,\'ilknlinábó! i>eiisö!K;^(it| Uic iiv»csi)rát rci)(k"xelí (Sütör-(öl-öú p>le. ntnolyre hiivatalnsultf vollnk .i vánnogye és váró* vb. zelői. •» lisz\'iorviisuk a d;\'m orvosok *\'s azok vcndéjfcL A te. délye-i. jól sikeríiU vacsorn be-fejözlf illán dr. .lakob-.íeii lVíor-ros az orvoscsoport vezetöj* moiKktlt némisj nyelven köszö-ncli\'l .i meg\\énck azérf a ktvlves veiidé^íátiisért, nmelyben ökel^ íiliriő/Uo\'JásiiK idejt- nlsitt része-siteíté^i. I>r: (labor Eniő vra. lisztittK\'rvoi^váhTSzá/iaa cltsnie-rósseí enilékt\'iett m^sr a dán orvosok fáraflTuitatlan munkájáról íneíyiiek gyümölcsét m;ij:f az el. következendő évek fol\\-ninán él-vezhi\'tjük. A bará\'i hanííulatbaoí iiíRityl buesucslé\'y .i kés/j éjsza.. kai óráki" tartóit.
Tiltott határátlépésért eliíélfék
.Mohos Gábor 23 éuss ^oíjédfilm-nmdoz\'i. Nj^jrVkiinizsa, Szf;ncr>í! n. ff. s/ám alatti lalaxst n tT)rrínyszéki ercsim-ó tiltott hatórút\'óo<:s\'kis^r-le&icrt 200 forint jJúnzbüntetóíiB
e&rt itélte.
200 forint
— Barcton •eiszséQügyi kfizpont ¦yllik meg méj eöb»n » hénaphan »Olt Károly népjóléti minisztBr ot;é!fzs4,rüíryi központot nyit meff ob-ban a hónapban liarcson, amel^ot a hároméroB terv vó^é" további küono-renhat köret ojí ország mindon i\'é-ób. A ján\'mi nó|>oiróH5!R65fti{yi itok föladata, a l«tojr*\'\'«^-tt,gv<5-tíy ín a^ok mo^olózesc. Eaiok-niok » kűziwntoknuk a rojwtfjük a járási tiH/tioiTOHOk lomtiMik s & köa-|:óntt an tnüködi\'\' inttoményok : tü-aú- (* [lomibok\'frtfondoiü intúcot, anya- 6» csooKJiniHanácMdó, ezüló-ottnon, i»lLolafoL\'áa^ot, zöldkercsztet tanái\'Kívdó, 6» Hltal&nós orruei ron-delí.
HALLÓI PIOYBLKM!
CsonKac*Uiörtölíifn
cigánybált
rsndez Buranyel Jer.ö cigAnyprimés és lenektra
"Déxsl Cajom vendéglőjében
a Msgy.r v«-dígő Msg\'yai^ut 9. siém aieiti öswes he ylségtiben ez arvii-kSíflk\' feliegt yezéíére.
Na^yböcő temetés! Kltifeő Halok és ételek t
Szivem pírlfogsif kér
VÁROSI MOZI
Hétlö-kedd—scerda
TOMTYLER legujtbb Hímje
I. Lasszó és ököl II. Titokzatos farm
A film hMiiári való tekintettel — pontot keidti
EJ««44sok kOnap 5 éf 7 •rakw,Í94S. február 11. .
Petróleummal feketéitek — biréság elé kerülnek
*• Néhá-ny nappal ezelőtt ké! k*>allH-lyi f iaLilember -jelent meg! SíeülpéiiTur községben. Minden, ft-!( ajáiilgatlákr\'hogy pe\'.róleu. iii;>; ailnak - Icrmé\'szelosenjegy nélkül, ügy literért egy kiló diót, vagy két kiló finomlisztéi, eset. tw! féi ÜUT pálinkát vagy né<p-ki\'ó zabot kérlek. A rendőrség jnTs/.i- rögtön felfigyeli az illo-l éktelen peiróleunikercskedők mfiködésére t\'s egy-keltöre lefü-lrlte őket. Az egyik il\'j. Szabó .Nándor keszthelyi villanyszere. lö, a másik az ugyancsak keszU lu\'lyi rljrai-skai János volt. Bc-v.tlliiUák, hngy minUvy 1 ^0 IL- pelróu uni\'ol vilU\'k Sziiitpé-i (\' - i\'buöl ;jO literi cl is .Mii<(ila\'U<ij(lki\'t ói WÜdták
t\'lé liliiljúl; likA.
A MKP kultur|ártlájának tikéra
A/. MKP 111 megyei konl\'oron-ii:\':.jiltiiik U-1\'i\'jvzö részi- u kul-luiyái>i.i szm-jilOsi.- vult. A 1U1K.V-UTiiu\'l /sutuiusig megtöltő kö-/.tiuséjj dőli nuKy sikeri uraltuk; a kullurgurdu im\'tkedvi\'lűi.
.Nfál\\us László gyönyörűen éiH-ki-Mf a Giling-ealany -ol és Iíí\'i:ik liánból a Uordall. Zongorán kísérte dr. Baksa Gézáné.
Kgy jobbágy felszabadulása cú mii egy felvonásos darabban ko. uioSy sikert aratlak Perger Jó-/.sí-iiit-. Donáth Istvárf és Zala; Ernő.
Ady verseket szavalt. nagyon! szépen Slolezer I^mil.
A műsor befejező része a[ illiíroni j)oitura cimü vígjáték1 volt, aiin\'>en frenetikus sikerig l.öuyveihelntk el a MKP mü-kedu-löi: Király Székely Sán-tlomé. l\'erger .lózsofné., Czvet-ti\': Magda. Győri ív Erzsébeti Perger József. Körös Károly, Varga János. Heck Dezső, Németh Jblván és Ko\\-rtcs Zoltán-
- X falTatalwi vAroa
A mobt fülvó tcxti.\'THSMrlási isv xolviíinok kiosztt&sával kapcsolatban felliirom 6 küzönsótf figyelmét arra, ho^y a váMÍrlá»i iipu\'olvariyokat ac ip\'iivio.\'üHultuk íolyó hó 15-iko olfltt • kitűzött nu])ükon oliroiion váltsák ki » küKollittiisi hÍTatalbmi, mórt i\'-ike ntún a Timnttttnunult toxtil-tuh^Iúmí igazolványokat vi*»ta. kell liiidenom »z nlis|>Kni hirublcak « \'ly\\ a font irt hiiUridó olVulto után Til»árl(t#i i;Azolr<uiyokut kúulni mi\'tr \'<ii<in tett módom b»n.
Aliapáu Ur 2060/1948. •«. wn-ét etén> %i i\\.ikhi)iuíi.i hozom %t ér-
*»keli-k tudomáaám.
Kt, ftratuti imiokirtt ut;nó, •/ oun»n TÍnazuutazá tiusziigMg iiumkéeok inj;ús«»i 1Ö48. éri i\'iüus h6. 15-töi Bzaptember hó A5-ií jm •W« CMói-sékelt, osztály íüételei-wt 50 százalékkal csökkenteni ös»-•i.*}!ÓBrt sz&llithatnak abban %í eae*-ÍBn, ha ai rnf#eá?ok feladása klkal-málxil árdajiaitek\'» Kazdaflá^i munka közrotitó iroda bizorivitTányával iea-*l|4k, hosj % kütdomény aratóéi n.ankái« utazó, iUetre onnan ttbz-^ó mezSgazd&sági munkás in- Ezt a bizonyitranyt a furar- kai csaton]. Ugyanez az 50 százalékos ked-íjeímiMiy illsti mep 1948. |ulius hó lr-W tzBrrtember hó 15-ig aj aratási munkát TÓgí-5 meeőgazdaeápi kkat ksnyér^abonáiuk haza- takintetében is. Ebben as is «zonbazi isaTOlás szüksé-
1
Bbs ¦ g&züaeégi munkaközTetii<5 iro-látói, hogr • küldamény aratási maiikat Tagzstt msa6gkzda»4gi munkai fatretmánTéb^l iirma«iY
ZALA
fCofistein bútorüzlet
ijjfjl mgykanizsa
KOMBINÁLT
Diadaiut volt eddig minden vidéki szereplésünk"
A Táros aláirta a szerződést a „Gördülő Operaházzal" Beszélgetett Punnlnger Antal titkárral
Még emlékezetében -élhet olvasóinknak január 30-án mci,\'-jele.nl feltűnést kc\'tű cikküiik, unictybcii mt\'gii-tuk, hugy 11 kul-lusz-Kornány inditviinyára (io-rö l->nü kúsüekudtSsüuyi iniiüsz. ler hulluitós seuitití\'ycvel mog-alukull 11 (lordulü (Jiteruliűü\'i uindyiiuk hivulúsu, hogy u vL déki ccnlruntuktia chiyye a lü-városl Oporu egyes inü»uni/:i-mail, lelje* ieiiekariui az Ojm1-rchá/. művészeivel, diszletclvcU buluruivul és világiló cs/.küzui-vel. Megirluk, hoa,v az úllum komoly áldozulokut Uuz, hogy a vidéket inegiamiTleUiesse a magyar zeneművészet leskivalóbb. jaival. A\'iflaűjar népi demokrácia kultúrpolitikája ha!aimassi-kerét jelzi a Gördülő U]>era-.ház , amelynek jelentősége nui|\' még beiáüialailan. A Gördülő Opertibáz egyet jelent azzal-hogy ma" már aki operát akar( hallgalni, nem kell a fővárosba^ utaznia, meri\'az Operaház eljön hozzá és helyben halígatliatjai meg az előadásait ugyan-abban, a szereix>szlásban, ugj\'anazon a! dinietekkel Cs R-iszireléstíkkel, mint az Operaházban.
Tegnap Nagykanizsán járl( Pemünger Antal a Gördülő Opel raház tilkára és tárgyalásokat kezdett Varga József polgármesterrel 23-án tervezeit Travicta előadására vonatkozólag. A tár-, gyalások teljes eredménnyel végződlek, mert a város veze-i tősége vállaltit az előadással járó anyiígi kockázjilol, nmely kő., zcl 7 eziT Ibrinlol lesz ki.
A Zala már küzöltc Varga .Ió-t!««r pol«drmesler nyllutkozu\'tál\' nkj .azoimul bolalta u .Gördülő Operuliáz nugj-kunizsnl szerep.
lésének j. leni őségét és lámogut. lu azt. A Zulu munku>árt>u bc-széltfelést l\'olylalott* Penniuger Anlalliil, nki 11 2;^-i oUludiisravo-nnlkozóhia a kövclkezfi. írtlekes uyilnikoziitol tette:
A vúrosüal nIAirluk u incgúl-lapodást,
d» 4/i/oi ns/ek tbbin, hogy 1 tirat »eytl§n fillért itm fog #/«• idiiunirt riflittnl. ntgy vintbtn voltunk tddlg, »i ötedlk ritoyktnl-im, mlndtntítt, ahol megfordultunk, tiltdálut volt utrtpléiünk.
Ilől^enöl Ingu társulattal érkezünk külön vonaton. Magunk, kai hozzuk a művészekkel egyült az oi>erához szükséges iginclen kelléket is Az. államnak egy-agyi előadásunk komoly áldozatokat jeleni. Közel 20 ezer forintot fi-zet rá, hogy a vidékei a zenekultúra áldásaiba részesilhcfese. A Traviata Verdi gyönyörű operája 23-án kerül szinre Nagykanizsán a színházban, amelyet al-kalnrasr.ak találtam pz előadásra.
Az előadás nívójáért Tóth Aladár,
áj Operaház Igazgatója vállalja a
művészi felelősséget.
Hálával tartozunk Gerő ErnS miniszternek, aki lehetővé tettei á -Gördülő Operaház megala-Icitását. és szimfonikus hangver-i senyéink megrendezését. Rendel, kezésünre bocsátotta a MÁV országos hirü nagy szimfónikusf zenekarát. Minden tekintetben! kezünkre járt és segített nekftnk\\ Varga László a MAV elnöke és, dr. I5ognár Károly a MAV szin-Í6nikus zenekarának dirigense.
ROvIdtten, talán áprllli ele/én egy
Hlju ettét -betölte Beethoven-
hangvtrtennyel kedveikedünk
ritgyktnint ktotniégének.
Olcsó éi szép tlpuMdényt kapunk
Az építés, és köztnunkuügyt( minisztérium l\'oglulkozotl nzxal a problémával, hogy hogj-an le-heíiie olcsó és méris jó minőségű porceUán. és íayence edé. nyekkel ellátni a háztartásokat. A cél az volt, hogy a legszélesebb néprétegek is a jelenlegi áraknál jóval olcsóbban tudjanak edényeket vásárolni.
Több gyárral folytatott.eredményes tárgyalás után az épL tés- és közmunkaügyi minisztérium elhatározta,, hogy a közeljövőben tetszetős kivitelű és jó minőségű tipus fayence-edénye-i ket, — tányérokat, bögréket, kancsókat, stb. — fog forgalomba hozni. A termelést, azonnal megkezdi^ hogy a húsvéti ün-nopek előtt már nagy mennyiségben lehessen tipusedényeWt vásárolni.
.. Az edények ára az egész országban azonos lesz. Vidékení 20—25 százalékkal, Budapesten 10—15 százalékkal lesznek ol-
csóbbak ezclt az edények, írünt; a husonlü klvilelű, dü nem ti-pUKedényuknek minősllot^áruk.
Egy teljes edénykészlet 20 drb.ból fog állani: 0—8 drb. mély-, illetve lapostónyér, 8 drb csemeoetányér. 1—1 drb leves-, főzelék-, salátn- és tésztási tál, 6 drb bögre, 1 drb vizeskor. só Ennek az ára az eflész ország területén kereken 126.— fo-rintJesz. Azonban természetesen! lehel -egyes? edényeké-is vá-sirolni. " (
A tipusedények kivitelben j maradnak el az eddig gyártofli áruk mögött. Minden edényt di-szitenek és ellátják a »TipuS-í edény* jelzéssel. A diszités Ízlésfejlesztő hatással lesz a szé-\' les magyar néprélegekre. Márí a következő 3 hónapban próba ként havonként 40.000 drb ti_\' pusedény kerül forgalomba.
Febr. 10-én: .Uaria* gyógyuertár, B^ia-mta* 40.
hírek
Napirend:
Fibruár 11, szerda. Róm. koL Hamvtió-szeréa ProL Bertold Újgörög Balézs.
fl Nap ktl 6 óra 58 perckor, nyjgsiC 17 óra 00 perckor — fl Hold kel 8 óf« 35 perckor, nyugszik 19 óra 28 perckor.
1897. LtninthéroméTi szibériai kényszermunkára ítélik.
1903. Méokeidödik az eliA megyar nő-\' mm kés éiíckrz i-t.
194v. R MKP dtbrece.ii najygyü.ése.
Qere Ctbor a színpadon
Levét -a tztrk^tztihöz.
Igen fejelt F6*»crk,-tzt6 Url Nem lenn fi ki fogatom az
hogy Gere Tibor píkmcttrr a____
nbmoigalmánal miltoron cttélyén. O •nd:att«ii/uédelgő\'\'J c\'mü darabban t\'.erep\'t válóit mert kitten tiiné-*.:<\' féiie*iépérbl yyom tUa\'qkuldti iehnitéytrw o mu\'t taiiatttalaUU a\'apjd.t mt>ti vagyok gyór.idv,1. Mégis fii\'itaf\'atan ao\'oynak tartom, üt hujúro:o!tan yoiomMnak, hogt/ egy
tmbé*- t\'jy i po*
m,uto\'i<t*ta mayá\\ amikor pár hétét! eitl&it birii itilrt mondotta ki róUt, hog)/ ny\'loi w\'í.
f\'<ért Tihori mtgetak valahogy megérteném, mrtU nála 1,-U.i ezvji- /ér/let talir\'t az, hogy a? elhangzott, iie\'e.\' után viíntlpn nyllvdno* etS-adaton megjelenjen, hogy magával \\eJtel a tinnye\' <e kif-jezétre ptitat-hanta, hogy fütyül a bíróság meg-úVapitátára ca> .iiokra a íe>eple06 cikkekre, amelyeket a Főt:enkeutlA Urék lapja sorozatosan közöl\'t. Mindenütt ott oan Gere Tibor. Ott van
jirszáq egyik legnagyobb munkát i/árt jának va^y legalább :* a h-eíi/i tzerv\\.» tének szárnyai a\'dit egyfit junkdonáriusa-nMi <is:tal<ínál. együtt boro-gahiak ...
Gere Tibort mcgérHjüJc. De távol-ró< sem értjük meg a 8zDP nőmó*-galmának kufturgárdájdf. ak\'k a tények ismerétében a rtvaida fényébe helyezik Gere. Tibort, hogy fatzel megingazsák a munkás élet titn-ta ágába vételt hitét mindazoknak, akik ezen az clbadáson i» nagyon furctán éi érték magukat. Ha aSsDP. nómozgalmánali tagjai nem olvadták volna e> a Fcazer\'k^azti Ur kipjá-ban megjelent cikkekéi, itt felhívom a figyelmüket arra a körülményre >t, hogn Gcr.\'. Tibornak van még egy eulyo* elintézetlen ügye a népbirótágon. Mert a i a\'j-yknni.Ttai népügyft.tégen f<ttc(í jegytíköny* tzerint Gere Tibor nem ctak nyitóé volt, hanem igatok\'aió fegyvere* l.árlf.olgá\'dtoii in. Igaz, hogy étikét a: ira:ol;nt felkérték a* Sfjutág-iigyx minisztériumi/e, ahonnan még iitm érktttik v\'ttwa, de mi, nagy kanit\'tai dolgaitok \'iámon tntAuh ézvkmk as ,ratoknak tonay mindaddig, inig azok at tUeiékct nép-ügyéin knéhc nem kcHílnck.
Palkó Jó.-ief
— Athtlyuii
A földművelésügyi miniszter Stí-hi Zoltán Kalaeeerstegi tfutfasagi folügyelót hasonló miníségbon 8zi-gotrárra helyezte át ée megbízta a járási gazdasági föügyelói twndók ellátására!.
— Nyugdíjazott iskolaigazgató
A rallás- és közoktatásügyi miniszter Rór.»i Béla áll. \'ált. isk. igazgatót, aki a zB\'aegerazegi tan-felügyB\'óaégeii teljesített szoljjála-tot, íebnrár bó elesjéTel nyufrdijazta. *
— Bátyus vacsora
Ne költse el ma este oithoní vacsoráját — kösse batyuba ésl keresse fel a MNDSz Fő"ut 5sz. alatti hatyus vacsoráját A nő-szövetség ma este 8 órakor bu-csuzik Karnevál hercegtől ősi szokás szerint bátyus vacsorávalj Belépődíj nincs. Szeretettel lúvi és vár minden jó barátját á \' Nöszövétség. \'ZALA
1848.
11
Kiskanizst_ rsvata
— A taré* rendtzéiiník kérdéta
Kiskanizsa a 8000 lakójával fejlődőképes és van . remény/ hogy egy évtizeden l*lül mégnaj gyobb létszámra növekszik az értékes földniivelővárosrész. En_ nek a városrészuiik az ősi településből eredő ¦ mcg\'ehetösen rendezetlen utcái és lerei vannak. Az utcák rendezésének kérdése a messze távoli idők meg oldására váró problémája. De örvendetes lenne és laláu szűk-, ségs/AJii is, hogy a fő útvonalon fekvő három főteret az ujj\'i-épilési terv kerelén beiül rendben kellene hozni. Az első, vágyj is a I\'emplomlér renduzéséncte egy kis jóakarai. — esclleye-syav1 kjrozás, .sövényUeritéssel —kellene és nuiri-i csinossá és főletf Ízlésessé lehetnie tenni u tern-plom körn>\'ékél, Kz a zánhiépi-lé-s mellett* szintéa imugoldánrn. váró prolilémii. A Szent l-\'lóilAul tér inárt\'H.v klssc kényesebb kérdés, Itt miKVobb álnlukMsok és álrcndu/.ésokre lenne NZiikséu. A
i...r...i..„.i.i. \'... l.. .1. _i •\'i \\l .._ .1.
Spertrovat
a Hunyadi lor silrgós és azonnali rciuk\'zé.su, TudvuUivöj. 1w>k.v Kiskuiiizsiinak uuydlunl sportlck\'iit1 van és uz a IlunyaJ fii léren helyezkedik. A sporlic. lep nem mondható a h-gm->der-ncbbnpk, sőt laláii\'inéy sporite. lejmck sem, inkább egy mar^ hahajló ulnak. Szemé*;.domlMa gödrös vidék terül el a sjwrtpáj Jya környékén. Ezt sürgősen eli kell lüntelni. egészségi szempont Mi is!!! Y»Iaini áldozatot keil( hozni a hivatalos tényezőknek", • is, de főleg Kisknni/.sit népének. Kötelezzék arra u fuvarral bi^ "Tó kiskanizsaiakat, Jia máskóp-]>en nexm, közmunka keretében, l\'-ogy ezt a terc! sürgősen íeltölL , sék! Utána pedig felléíknül kerítéssel kelt ellátni az egész !4 spoxUeiejjei. A kiskanizsú iíju-( ,„ ság is^megérdemel egy sportten lepel akkor, ha-egész kicsi falvakban épülnek a sporilclepekf és sporlolUíOnok, ami nenK-saki ;\' egyéni, de közérdek is. Hisszük hogy a terek kérdése, de föleaí a sporttelep kérdése sviviigyq. lesz a hivatalos köröknek, de főleg a kiskanizsai népnek. ¦ Farsangi c»í m Olvj-okoiben Pompásan összeállított műsort livott a kiska,ui/,»ai k raeúmap osto az Olvasókör tlán. Az ifjtisu.tr mükodTolúgirilája l\'oli Jhikiü r?n(luz("i ir&nyitíwiival-kol \'omos úti kauiu;tut6 otílot rontlezott a r.»\\iSo\'t nóxőtúrnak. Klös/iir núhány o,\'yfolvonÚ90s darabot látt\'ink Kis-k Ijb l
o ttink Kis
ji Icrjobb szorqplóitól. A "Csalód nz&ívoHél»n« Kocsis Foronc, fiorbolyi Hus, Nyakas Ilus én ifj. Hejjodüs Fcr&ne remekoltok, mit; ft \'Potriasgaa ,., bohózatban kitűnő • akituat nvujtptt Kazányi Sáudor <« Tollár József, TalamitA Mutalics leri és Szomolányi Ferenc. A »Fe-li.VBncw c. bohózat szereplői: He-íípdüs Foronc, Gyertyák Ferenc, Kálorics Kató és Kazányi Sándor MiUortatták jó mükedTeloi tudásukat. Az ¦ »öt yidám fiu« c. darab-tan Orazáffh, Tollár, Kazányi, Szo-molányi, Oj-Bi-ayák érdekes y^ánzó jotenetii arattaTi méc sikert. Szino-<lics László Arany, VóröemaTthy ép Kariczky vorssket szayalt kiváló" fel-kéBzültsésgel és nagy sikerrel. A nia?varnóti számokban Simonka József jeleskedett. Pety Jáno3 ónek-iíe könnyüdal számainak óriási sikere Tolt. A tehűtsóajes énekesünk ez atkaiommal íb pompásan énekelt azép és kellemoe hangon. A Jtonfe-"ranaz szerepébea Hegedűs Verenp jeleekedott. lleg kell dicsérnünk a jé kisérőmuzsikaórt a Gsóka-zene-t* \' . N. L.
Mit ssól hozzá?
Yélemény»k é» njilstkoMtok a Tasánapl raagadóról
Harangozó Lajos az NTE el. nöke: Inkább küzdelem volt a pályán, mint játék. Az NVTE szívvel lélekkel küzdött, mig a MAORT-nál eg\\es játékos eraá diszpozoció volt érezhutő. Csaló\'. dást keleti számomra Kovács játéka. Sokkal többet vártam tőle. A kisméretű Yasut-pályán sorra; kerülő visszavágó mérkőzésen! nézetem szerint a kék-fehérek biztosan győznek. En csak egyet( sajnálok, hogv a kis csapatokat kihagyták ebifői á tornából. Re-méleni legközelebb a kicsikre is gondolnak.
Csász József az NVTIi vezetőségi tagja: A helyzetek alapján győznünk kellett volna, Sujnos esulár.iink a nagy pólyán nem lnlrtltúU fel imiguknl. Az tivd. nvéjiv rci\'ilisniik mondhnló a 14-lóliiiV ulnpján. Nclifin Uülönö-s;n liolh rngyogó jntéku Icls/itl.
Siil;ui\\oii András: lla l\'olin.
r nbban i( iiany lu\'lyzel]>cnl nem iíókúlm rugju a labdát, ak. k(ir Kyő/.flnk. Ei\'y-lcét .játékpsunM lói löblvet várluin. F.r\'zést.™ sze. rint .i Vnsut pályán nicgh\'pctésl) okozunk.
\'fura Emil az NVTE-csal ára: Erős mérkőzés volt. Kn félig hátrahuzódva irányilo\'tam a csal lársorl. Kiír, hogj- a mérkőzésre\' nem húztuk fel a góllövö cipőt. Megjegyzem a jövő vasárnapi
mérkőzésre tartogatok egy nagy. gólt.
Téli Zoltán a MAORT csatára: Igyekez-tem, harcoltam-., küzdöltem, de mégse sikerült. Vasárnapra ja\\itani szeretnék.
Székely Lajos játékvezető: Küzdelem volt és nem játék. Azi NVTE többet lámádolt és lelkesen harcolt, hogy nem győzött az főleg Kocsis gyenge játékának tulajdonítom.
Czizmarík Imre ;iz XVTE edzője: El egedet tvagyok a fiukkal Mindenki maradék nélkül eleget leti kötelességének. Munkácsy! teljesen hidegre Lett* Polimert és nézetein szerint e/.zel sz-cr"*!-tük meg az egyik .pontot.
Csapkuy Knroly a MAORTcd. ;xíjc: Kovács közéiii\'siitíirbatil nem vúltollu bu u hozzi\'i liiznlt, ri\'intfiiyclnin\'l ós ezzol n csiitár-, iwiroin ((olkúiileli\'n leli. (Mn. gcyvcl mrts ktt volna az vtv*\\-niúny. A vódoli\'iirnck mindkí-ll részről nngy játékot produkú-lak.
Kristóf Károly futlball Igaz-galú: A jálék nlapjúa :> tí-.OM eredmény fedi a pillanatnyi erőviszonyokat. Az NVTIi szívvel lélekkel felülmutn a technika.^ MAORT játékosokat. A nagy hajrá azonban okozhat még meglepetést vasárnap.
Döntü jelentőségű változások a magyar sport vezetésében
Falállltiák a 8port.*ll»:kt;tkár8*t;ct
A hét végén döntő jelentőségű események löriéntck a magyar sport "életében. A kit munkáspárt sportoszíálya ugyanis megegj\'ezelt abban. I\'O^y az Országos Sport Hivatalt \'és az Or. ¦szágos Sport és Testnevelési Ta. nác- ot még a tavasz folyamán fel-állitják. Ugyancsak e\'fo^adlák a; kél munkáspárt egysé^esilei^ siwrlprogramját, amely uj korszakot nyit a\'magyar sport fejlődésében. A két "ttTvívcit spoi-t főszerv ezel élére egy sporlállam-tilkár kerül.
Az MLSz vezelöségé\'ien is fo\'ntos válio/.ás lörlént szombaton. Hetöllötték az ürcscdősiíeii! lévő helyettes elnöki .széket, l.r. re a tonlos liszlségre Ik\'^vi (iyu, In államtitkári, itz eddigi társ. 1. noköl válaszlo\'ták meg. Xauv Sándor eddigi üuvwn\'i" be Szél Béla kcrüi\'t.
Birói segédlettel vttreséget utn-vadtek a MAORT boxolól Pécsett
MAORT- PíSE 9i7
Vasárnni) n MAORT ökölvi. vók Pécsett álUal* szoritóba.ahor a pécsi Közüzemek\' csapatával nivós küzdelemben minimális ve-, reséget szenvedtek. A versemyj részletes eredményei a következők voltak: Légsuly: Rácz-Nagy.
Mind a három menetben igen; kemény és izgalmas m\'rkőzés. Rácz csak a harmadik menetbc. li fölényével nyeri, llannatsuly: Ifjú II.\'— Rádi. Ifjú II igen szépen kezd. Ellenfele csak a bar-, madik menetben jön fel és még.; is győz. Pehelysúly: Kedö—Horváth. A kani/.sai íiu szokatlanul^ jó formában van és három meneten keresztül hatalmas fölényben van. A bíró mégis döntetlent ilél. A közönség tüntet az Ítélet ellen. Könnyű súly: László — Szegvári. László ugy veri ellenfelét ahogy akarja." A pécsi, mélyülésért megiiitést is kap, al helyi Uiró legnagyobb megdöbbeí nésére Szegváiil l.ozza ki győztesnek. A kjözönség hatalmas füttykoncertéi fogadja á tévesi Ítéletet. Váltósuly: Feketc-Lex. A nap legszebb mérkőzése. Mind. kél l\'lu lechnjkás, kéméig \' legény. Fckelo talán egy hajszál-lnl jobb is, de mégis l.cx győz, Középsuly: Sijios 1).—Szamostul\' vi. Si])os nagy iramban Kezd ésl a második menetben elkészül erejével. Szamosfnlvi győzelmei nem vitás. Félnchézsuly: Dunai —Csongrádi. Ronda verekedés-A pécsi íiu háromszor is leütii szabálytalanul Dunait. Csongrádi negyedszer is szabálytalanul kiüti Dunait, és a biró nagyon[ helyesen Csongrádit diszlcvalifi-.kálja és Dunait hirdeti ki győztesnek. Nehézsúly: Dravahts—
Figyeled:
FIGYELEM!
A „PANNÓNIA"jelenti:
Vörös jlnci *
előadóművésznő vendégszarepel
Gonüi Gyula
ís zenekara szórakoztatja a közönséget.
Szentmihályi A pécsiek reménységét hamarosan kiüti Diavalii*. A végeredmény tehát 9:7 a 1>R. SE javára. A MAORT boxilólu* a győzelemtől a inérközé-svezsítn pártos itéleiei fosztották msg.
Kerületi •redménysk
Perutz S. Pannii 5:;j :i:0;. KMTE -¦ KVTE 4:1 ,2:lf- TéijÉ kupa. Krac -¦ Lovászi 1:0 1:0;; Téli kupa Pvsk B.Sz*k 5:0-Dinamó -¦ Komló 6:1.
Biu!a|f«t I. 6.30 Faíurádiú. 7.1)0 Hirek. i.iíi Kepapli 7/jne. fci-15 Délelőtti unizsika.\' 10.00 Hirak. 12.i» ilara.u«8zó, lh»k. 12.15 Jjorodin : II. S/imfOiiia. 1.2. t-i liútn^atáü oíí.v H.IK) A Mö-
g |^v
U\'kI* o_yiittOH jétszik. 11.00 14.10 línek- i\'ütJwAff.^iüs.-.ém-\'k. l.\'i.OO Itórtióiíikolii. 10.no A HoliV/.i-o*:y{it-tos játszik, lt-j.40 KUÍwlHd „z ol*S «uii;\\:ií\'oihí\',Ú\'.;í u lOnvkónzitóről. 1" Ilirók, 17.10 H*liro::oly hirwl-i, V.1;. l kftzl\'inóiiy^k. 1H.J;, A l;s
efti1 jutHzik, l\'J.Uii Knlnriulio. liirek, a|-oithirvk. •J\'i.\'Id 1I,4i . ai.il." ld<ln»<ril k»\'\'rUó».V. iíl.Wl Kl\'vtoíoj! ^chulKMt inüTi>il«\'il 22.00 Unok. irJ.\'i.\'i Mfti om»x w»i.\'. 211.80 /onokan \\nu/.(tika. iii.Oi Mi-rok.
Bu<l»i.Mt II. 17.00 \'Mivwv. 3" Hii-ok. tH.U.\'i Hfciuod hinni\'), \\* ¦\'¦ llú(l!/)lian!;,-^filil{íhirad\'i. lO.fH) S l\'ol^ozók ,Kültiii8.\'i">T«1:it:séneii niü so:a. lD.iM) Oj^rarÓBztít\'k és hn.-u szorszólók. *XÍi() A rádió s/tt!>:id-. 2l.0\\) ll:rek. 21.10 A UA- .játszik. \'J-I.l" MíiT •.•/-
KOKSZ
J
FÜBí»rkerc«l(nd6k! A résriilriis k\'-dio\'i tiorsct a KOKSZ jar.i«l«*s. alapján rz AFOSZ 69. sx. irodájában (Özabads.-iK-tór) kéeapónzfiiwÉí* eüenóhen átrohetik. .
Beszerző csojjor*! A* előjegy«* Ship szótla nifl-íérkPK*t átT->het» .CaBiiafpry-ut 5.
Adóközöik&>\'i adó minden hó 10-6isr. forjraJmi m\\ö 14-ip; eszközölhető. A kóecdobniasan fizetők liari 3»\'i) k^aodflmi kama-to* tartoznak fizetni. KolhiTJuk nwn kartúr^ak fi^yelniót, akik adóközú*-FÓ<;üiikl)e joJűiitkozték. de Adófiaeti\'* kötelezotteÓKÜkíujk nom. tettek eta-got, január hari adóikat nem fi»ot-tók li), Tatfy mí\'tí 1,047. óttiM íí b^é-r»lékban raniiak, m 1948. éri odó-kööé(rból kónytetonok Ttgyunk ki Kzeknok rz/Ti körülményt •• adúhijaten lial*lók-talaiiiil be kell joontmii, lk Ti\'-toloikct tótetenlcént ]B-i 6 blokkolni kell.
Figyelem t Zmlának szánt hirdetéseket Deák tér 10. $e u/á kérjük leadni. Telefon 54
APRÓHIRDETÉSEK
Könyreiől munkál lelktiimenteien 1> legolcsónbin villái, . bí.liHs tlutvUelö: Vadlya Alajoa, K6rhéi-«ica 11. iiím.
Mindennemű Mlradékot, 0lü|iL oi«|a Jii, figgvnt, hullott sertíit vess, becíorél. PErfENYl lurpangyár. Megjár uto 22.
Tragacs ét 600 kg-o< mirleg elad*. Cim a Idádéban.
Cégünk gartntla-, referentlaképes ésköny-velísbcn tói Jinas Ugj-vezetft felvesz Maort Munkások Báiakerctiyd Besier;* Szövetkezet.
ZALA dsmoVratikus politikai
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
tv«t*l; Dtlk Femc-tér iü
BlíütUáj, MaiyttwKzu. udásért «eM SraKt i •L
MM « «
kme*«rt H tudásért
Trl<h>ni U
Nyomatett a „Közgazdasági R. T. Hagy kanizsa\' nyomdéjébao, Nagykanlxun. Nyomdáért felel: Zalay 35.
1946. február 12. csütörtök
50 fliiér.
Várható Időjárás: Mérsékelt, helyenként élénk északnyugati, északi széI, felhőátvonulások, több leié futóeső, vagy záporszertl havazás, gyenge talajmenti fagy. — A nappali hőmérséklet kissé csökken.
A mentőszolgálat kérdésében a közgyűlés leszavazta a polgármestert
tu«t.i
A Táros képviseiótobtüLt.\' keiden j étiiuiáii rdmlcs k\'izsrvülí^\'.t tartotta t r«:;. úrik\'klődé* incl-tt. A kr.zg.wi- ! tt Yarj;:i József ] ol^árnufet•-•r nyi-u«t.i mo,.\'. m.ijd dr. l\'.iizs Krrenc -ffijoifj-ző Ixsj* li\'iitn<1te. ho«v Tilwlt io^.ui kó| TiNolótiaitülcti !<v kért «..ul. napirend olótt, aki ;i kmizssvi lűéli/ómÜTÓszoknok nvujtuidó staiit-t< .\'i-ói Iwüzélt.
¦ A; épülő demokráciának e/.m-«t kita^ndottj.ii a kcpzömüvi-szok -k.oüüutla. - AikotiiAiiik notn olsiv-nri.lü t\'ilvt«/cil;s»\'vl; t\'k, illírt ,\'lo\'.rin, idkik ll
ruha mindönkinek •e kú;ok (» szobrok nélkül u L\'^ •.nlwr ni $f;i. H«tl.\\ hiányát nem «i..i, o/. a imilt büno, nuTt ;i t.ikvs->*.".(lB/or líomlosaii Üi;n\\ It arra, hoijy »•» ii.o.uki- H iu kuivkcilhcKacn íe-4«Y • kuit.im.\'ouij. I- A nú| i demokrácia \'i\'-njo^- nz é\'CUi.iiiTO; «\'cm \'léoj, a ku.turii hzú-l«K.."irú törj. sztó->.\\ Lb\'.xil a ioladat-M mtndoukinok ki k-\'!l Tonnio a
.*««J, kÜ<\' Mi SCI1 1Í
. k.
l, a:uikur n luüioru k.Tut- isak k t jokiick jut n/ u k\'.vá tnú;í, liojfy * nnpi muj^üliiotúson kÍTÜ> a. szé|;iv.#» é» müvószotre it t<j>üiutiiuk, 6 akik ivt iiwnk-!jotiiók, . azok som toszik.
L/ói t/torutnt3jri a Taros v>.«>-•úa^^u szoroa kojK\'.H.,latot .i/okkal, •ki liÍTaUisa/c: ik?n a sz>\'|>s>>|C kifo-JB/.ui — is itt elíűsorlKUi a Tttro-•tmkt&Jl ó:ö k^iizőinÜTjszBlfro pon-<look, akik h képiXtinÜTÓázc.; szabad ¦•iaiiS/OiTozetóoj tömörü:tok. A ti\'i-roü az ujjiié|>itiJ8 során juttasson nekik s/.ats^cru feiatliitokat. E/.7«jl biz-tueitja a. Táros úiotét, toTÚbbji?jt(>-dOt iucgerdotiK.lt kiíryerot id kük
-- A yárosi p^ l«Ji(i arra kúiom, Jiojjj; a küT.tkozó TÍnt>si kúi(^>é^vetéí<ben álljon r^ndel-lö.üíre t-jty i«szo<?, aniclyot a kép-»6niÜTészoi fojbsztósóiJ torditanak. »iix> t Jolán inon a T,ir„8Í alkai-ii»/ottaknak u .MALLiiUD-tói ip,-•.^oit tűzifa késodolnva Bzállitasi miatt intoi\'j«líúlt, (.\'« krrto u kél>-Ti6OiútobtüiuV.\'t, hatson oda, liojfy * rár<*> lüzifaollátása lo^aliihb m ]•>-^ .z»vartiiuii loliosscn. A lU-t interpellációra nyoinlian T.t-t V Jf lát
«/.Oit VaT)..i Joi;8Of jolgáiiiiot.t i, •ki kijoiont. tt.), hojy a Táros niár •z idői kólW\'nT|Ji\'!s\'>J in lolrott kíp-ífiniüTi\'w/uti túrokra töblw^.r form-•01. Mítöi azonban a költík\'vvutés 1 ü.amMKéKoit, ezt a uib.-lt kihiutúk, inert ivoíu sűrűim. A Táros eddig is inOKtotbj kiiloiogsc^\'t és ezután ía i.ie^rtMzi. Amint mód nyílik rá, <\' .¦«ti [*s,:o.rot Tosz fot orro a colra
* kuitMÍjjTOVSsbe, amolljtal hathutós •QKitséKöt tudnak nyuitaiii a kmii-«mú kóiJzőmÜTószokivok. A MALL i/KD-re TOnatkozóan [loditt kijelen-VottB » lolKárm..«fc>r, hogy ott sulvos Inbák tapaeztaihatók ée\'ez okozza hogy az ijjúnyelt fát csak Tű<jonon-kisnt száilitják le.
Ezután sor terült a tárgysorozat lantjainak nie^ritatúsára. vita nél-Vüi elfojíadta á közgyűlés azt az in-d trányt, ho<ry a varos szükaéf; e«e-
* n forgótőkü céljára — amit a GF ¦a otijjedélyozett — fel-regyen a Poe-imtakarékpénztártól fólmilió forn.tot.
A népjóléti minisztériumnak azt
* leiratát, hogy a lázsnaii kastélyban áUiteák fel a kórház tüdőosztályát, nem fogadta el a közgyűlés egy nwet azért, mert afzészségtetan a
iuVimik loT^ój-s iiiiuu\'ÚKZt (xh1í« bo-nyoáiit ¦Iniinia/rratiT munkát ii;ú-
IlJ\'Blluí ."Z.
l"g\\»!K\'Suk T.t 1 ihlkÜI lO^íldül ?I
a k">zi;yüV» a/i ;i | o^ánnoHtcri jn-raslaloi. Iiosí.v a T:iros • :iz otldigi it/okáshoz li toii - ajmid\'\'ki)?zon • suj\'íit/.úsí:wt a Nmyl.a;ii/.-.iii tíilo-miiso/.ó 0. határradász >;ibz!óaJjuak. l->. a zds..»\'i -210(1 forintba körül.
l/.tru itta* riti u\'akult ki u túrgy-
tnak imii jontja kütül. h^j
oi kössön megállapodást a Vá- és Vármegyék Orszásos Mcn-wefOcaűUtérül i.cie.^s/.allitási szolgá-lai ollátására. A megállapodást néffy c>ro kötné a város és erro az idorő dö \'í 280 i
O i\'tí 2800 forint ta,\'saRÍ dijat koll fizetni. A Bzo^énvsorau \'k
ingven, a tehetűeehlickct 14--18 lórimért szállítja a VüME.
A kój,viselüt.-9tül<.t tjkinu\'lí.OH ré-bíO iietn látta va^y ívm. akarta ilt-(átni a kérdés fontosságát ús ez okoz \'* a vitát, amely :iz/s>í ért vé^iej, lio*,y * polgármesteri iaviislut-t ul-uraaitotték.
Dr. Itaba Antal azt k.\'vánia hogy a Tjros továbbra is tai t«:i ^ját loo-
Rövidasen meglndui a hadifoglyok hazaszállítása
A Zala wicgirti, hogy Rákosi Mátyás Indítványára meglidulttk a tar-lyalftsak « meg szavjsr tttrüi-ten tertóJkinld nucysr hadifoglyok utolsó amlerig való haia»zállitu«r«. Eták a tárgyalások sieímenyesttn befaJB/öitak.
A népjó éti minisztérium Bit Karoly Irartyttníávul mlRden lntézksd»at megtitt, hogy a rdvidsisn mtginciuié hadifogoiysitilitmanyok megfaltlo ea szociális gondozattun raszesUIJtnek.
At idei költségvetés 25 is fél millió forinttál tSbbtt tzint * htztteri hadifoglyik- céi/*irt. mini a tavalyi.
Ez leh«tő*é teszi, hogy a Imzatártek réitéra folyósítható utiuéru As egyvni ae^éiy ü»»i.i|*t ¦ r,6úió óti m!n:wt^;itim m%nőval|e. A múltban a hnd foíjlyok s debreetnl íitadé-áf.iví tsborhan c«:ik B forint ittipénzt. U<óh«>yUKén pariig cssk ICO fertrtig to-jcJö eyy«»«rl tagélyt kaphattak. A t-iust hazttsrö hadifoglyok Dakreconben \\
20 fönn\' u\'ipérzt, lakóhelyükön pedig 200 forintig ier/edő egysteri segélyt kaehatna*.
A\'multávl kirciönükció keratabsn a réutltak 200 farlntlg t«r|edö
Mlcsönt kaptak több mint 6 millió forint óaaztgb"n. Ezt az akciót az idén
kiterjesztik. Sokkol nagyobb ntertekban biztoxtják ¦ hazatért hadifoglyok
ruhaellátását ia.
Egyelőre 15000 polgári ruha késiül iö\'bbmllllé forint értékben. "
Intézkedtek arról la, hogy a hazatért hódifoglyokat ingyenes szem üvegjei •• eqyéb gyógyászati seaedetzközökkel lássák el. Ezentúl a has1! foglyok fog.-it teljesen ingyenesen hozzek rendbe ________
Termelési versenyt hirdetett a MK.V salai kcníerendáfa
A MKP III megyei konferenciáján löbl> luilározaü javaslatot füg;i(H;;k cl. arsu\'lyekuek i« ii cóljii ii inuukafenvclcm és a lerim-lOs fokozásával cnit\'ljék i\\ mcgyi\' dolgozóinak i-lrtnivóját. Mini mindig, u <.v a jelenlHin czc. kel ii linti\'irozai javasliitukntlct. (ek kövt\'tik azoknak mcflvalósi-i tását ebben az évljeii fclictlon el is vígzik. {
Znl;i incgj\'óbcn egész*u e+ye. dülalló c\'-s nngyfontossiígu az a javaslat, amely a temn-lési \'wr-senyr? vonalkozik
A kon*r*ncl* eihttéroita, hogy * ttrmelit fokozátintk érdekében mu*k*vers*n,t Indít, a»mlynek kentében t ItalobbMK dolgozd ét a Itatöbeet termeié gtidéktt komoly jutalomban részultlk.
A* konferencia célul tüzU; ki, hogy minden zalai faluban párt-szenvezeleiken keresztül Wősegi-ük a földműves szövetkezetek megszervezését is megerősiléséi.;
¦Qondosan Ugytlve arra, hogy a iztl-vttkezttek élére becsületes, meg-blzható parasztemberek kerüljenek, akik a közösség érdekeit, és nem saját érdekeiket tartják szám elStt és végzik munkájukat
A konferencia felhívja Zala megye dolgozó parnszlsá^át. hogy minden cn-jét megfeszítve, lásson neki a mezőgazdasági, munkálatok időbeni és alapos clvfuzésCrc, hojfy u termelés ío. kozasavnl a sajátmaga is az r^ész dolgozó inag>\'arság, demokráciánk gazdasági me^szilárdM lását előse«ilse.
A konferencia utnsilja it Megyei Ditoltságol: Illetékes szerveknél járjon el. hogy a tavaszi mezőgazdasági munkálatok haladék nélkül megindulhassanak-
A traktorok üzemanyaggal el It gyének látva, a gazdák műtrágya és tenyészállat juttatási akciók le-bonyolliáíával munkájukban támogatást kapjanak.
A szántóföldnek szétosztása után döntő feladata a házhely-kiosztás befejezése A Földhiva. tálból a reakciós erőket, akik aj kérdés megoldását akadályozzák^ el kell távolítani, s sürgősen leJ hetővé kell tenni, hogy a juttatót! házhelyeken minél hamarabb megindulhasson az építkezés.
zeiésébo a betegszállitát-t. Be kall
szenczni eK.v autót — mondotta __
<.* oz ohan jól jüvedrilms-\'z, hofff hamarosan más gépkocsikat is bsi-Bzerezh^t a Táros. Különbon is a VDME már Kagykanizsáh fúté u;e;itóautóju mim\'.ontv; jó, csak be-tej;8;\'.ái:\'itíisra nem - - állapította men a fo szólaló.
An^er .Mihály azt juTasolt.i, Jiogj ^i vúi-osok, anielyek.\'t már »bolekény-Szeiitottjk« iij-on iiuigállapodásba, kezdjenek közös akciót ó* sohogyaa engedjék ki kozüklxJl a régi kiváltságot.
_ Dr. Külöp Clycrgy Tiszont azf ki-vnnta, állitoon össze a város különféle olkutrószekból oíf.v "uj^1 autót, ha már u konnimyzat uoni ongod^-J.>czi uj gépkocsi vásárlását.
Kzutnn\' » vaió holyzotjt táru dal drámai hangon dr. Ueient/« Ern* v.irosi tisztiorvos.
Meg kell oldani ezt a hsiasztlietdtlan kérdést - mondotU — inert nem lehet metkocká/iatnl emberéletek elpusztulásét csupán eién, mert a képvUelOtíitület ugy találja, hogy a VOnt a/Jniati anyagilag előnytelen a várára nézvs llj gépkocsit nem leltet beszerezni ét hí lehetne Is ktpnl, azt míg fenn is kell ttr-tanl. fí V0i1E-val izemben viszont ez már nem áll fenn, mert a menti-egyesület vállalja .! gépkocsi karbantartásit.
— Xem osztom Haba főorvos u* nézetét, nigrt liBwJiyi^crí/\'.ú\'íbar. futó \'"> ugyanihen gyártmánvu inontó-aut;\'i tneirfck\'l rondolljetúsciiok, mi(:r* ne fololiio mecr iwtit a iiotvonhato-dik, ami történetesen Nagykanizsán vaa s/.olgálufba úlütva ?
Vúgüi mii azt is megállapította, liogy a VOME róvun raej: lenns olwa u fertőző botagek szállitása is, mert siükséj eautén azonnal küldenek ü?y másik gépkocsit 13.
Goróes István szintén a Táros anyagi érdekét helyezte előtérbe.
Küufer Sándor ugyanilyon értelemben szólalt fel és" azt javasolta, szerezzen b.-> a város olyan könnyű mentőautót, mint amilyennel \' a -Uaort is rendelkezik.
Szigetváry Elemér tűzoltó) aranos-nok vtjleménvét is me^lxall^atta a képviselőtestület. Szigeíváry hadnagy kijoífent-\'tU>. hoey tiidomása szerint a múltban azért jövedelmezett olyan jól a mentfauti, mert múí a"l)aloflotos»ik után is "zodtek szállitúsi dijat. Egyébként is pedig ni kocsira tuh szükség, mert alkat-
t, tfy .\'«zTér«-(íói)koosi nom mogoldás.
L\'enczo Jonő szólalt ínótí fel ezután. Rámutatott arra, hogy a t4- it» érdeke mo?kőT»\'teli, hojjv m«(í-ki«8Í\'k a VÜME-Tel a szorrodért. - Sajykanizai jelenleg nincs ab-Uiii a hvyzetbfn, — rnondo\'t\'a —, hogy nigy éven bdü\' mentőautót ttuijon venni. LchdSvé kell tenni, hor/y rendet bctegazállitócszköz álljon az arra rátzoruóü rittére. Eb-iít a kérdttlil üzleti kirditt oi-nd-\'m nemcsak hogy imm szabad. aé letkiismeritlentég ú. A tit^am ré-tzéríl fie\'i/tclcntieném, ha a váron kipviaetőtctfülrt! nem fogadná fit a jioí^ármeetcr indítványát, mert ebben az rs\'tben Nagykan zsán meg bénulna a itientbszo\'.gálat.
A peleánnester ezután szftTazás-ra tetto tel a kérdést. Mindössze né-(Tj-en akadtak, akik magukéTá tettet a\' polgármester javaslatát.
A további tárgysorozati pontokat is Tita nélkül fogadta el a képviselőtestület. Mmdöeezo egyetlen kér-ZALA
1819. lebtuár 12
<li«lien tiima<lt még Tóloniénykü-lönbség.
Amikor » Szal>ndság-t-r déli oldalán létositondö földgáz\'losztó hálózat toiToim-k ¦vMflteriow\'.U.\'aére kc-íült a gor, Kaiifer Sándor szórú-ti\'tto. hogy » város- jóléti int\'\'zm\'nyt tart fenn a földgázüzem kjbjlólion.
— Biztos tudomás ni van crról, —- mondotta a felszólal.) - hogv a tagdíjakra hnvonti mintegy ;10.000 forint folyik lie. K/.tA sz.-ml>oi\\ 800 pzer forintot bit k\'zett ki R város több fogyasztanak, Ebbóf az összegből már mog leh.\'t.Ht vjina indítani a nHzkcirvozeti\'\'k építőséi-
A |io*:i\'iriiic>ti!r yá\'asztom elmondotta, hogy öss/o-cn mint^y \'iiJO.\'JOO lorint kintlo-vöséffo van a váror.nak a Király Sr-vfózdé.nél ,\'s a Stern téglagyárnál. Kzt az öss/Oí.\'t most i.croli á vűros. lihluz hozzá U járult a képviselőiestül-t.
Végűi még olfoga<lt:i a k^i>r!«olt> tcstülot azt a |»lgárm--hUtí indit-TiViyt, hogy a város köz üzemei rú-•zéie megV\'áaároiják őő.OtKJ forintéit a l-\'ö-tit 19. sz. házingatlant.
A városi közgyűlés az c ti órákhaji ért vé„tit.
A zalaegerszegi rögttmitéíö
birókág életfogytiglani fegyházra
ítélt egy gyilkos csavargót
Malnriáli.s \'árgy.ilis vo.l Kedden déleiül! Zalaegerszgen. A. Vádlott ZánvV) Miliály 29 éves,i tOr>"ényl<?!en .származású egyén, uki eliuondulia, Iíü^\\\' állandó lakhellyel nem rendelkezőit és évek óla különl\'ék\' munkáWhói. tarloltn leni: magát. Legutóbb\' Talabi\'.\'.\'.yán, mi.it bányász ke-fesle ke\'nyerél, jovedelm« m«g_ haiadla a\'havi e/.jr forintot, de nyugtalan ler.nésze.évL\'i mégscín tüdla megbecsülni a iisztesíéges, keroelei, hanem 1947-bi.n á»szö-költ a határon, kiment Nénitt-ors\'zágba. ahol a francia zónában alkalmi-munkákból élt. Mikor ezl is megunta visszafelé lan toll Magyarországba, ahová ez Itf.\' január 2Sl-é-n meg i-> erkvzell. Gyalogosan bolyongóit minden. leié és uija először Kcszlhelyrt: viiU1. majd elérkezett Bazsiköz. segbe. ahol a gyilkosságot clkö. vélte. \' / i
Január 30-án este beléri a ba-zsi községlten lévó I-arkaslély vendéglőbe, ahol egyedül iddo-cált Később odadrívezeli Sz.ibó Mihály 68 éves bazsi i gazda, aki Jeült az ismeretlen fiatalember mellé és együtt italoztak. Szabó, ekkor már meglehetősen be volt^ rúgva A fi a la lem be r elmoudotla néki. hogy idegenből jött, csak, átmegy a falun és reggel tovább^ vándorol. Kérte Szabói adjon éjszakára szállást néki, amit fiz áililóiag meg is ígéri /.ámbó ck. kor elhagyta a vendéglöt, Szabót pedig, aki alaposan beruaoU a koresmáros két fia haza vitte lakására.
A gazda már épj>en le akart feküdni, amikor Zámbó, aki n kerítésen uorol: keresztül, be. zörgetett és kérte a mesiyúitszól\' Iást. Szabó nom akart saramat tudni igérelérül és gorombán ki-ulasitotta a uatalembcrt. likkor Zámbó az asztalon lévő kési felkapta és teljes erővel, nvakon szúrta ar idős embert. Szabó per1 oek alatt meghalt. A gyilkos els. kor alaposan körülnézeti a la-, kasba, magához vette" Szabó ősz-szes ingóságait, sőt méu a .paú-L^ra is felment, ahonnét t son. .Hit hozotU le, A rablott holmit egy zsákba rakta és elhagyta a falut. Sümeg—bazaltbányá állc máson tmég az éj folyamán vo-
nalra fiit és Pestre ment Mikor az állíHiiásr.i ért. u rendőrség közcn^\'i akik körözé1- uljűii már rriesüllek a gvilkosuaiji\'AI. v\\fo« ták. " ~
\\ röylő;:ité!ii Wrósán i\'r Nesz-lor József tanácselnök elnökié lével rablás és gyilkosság bi\'m-lells.\';-eii inoiidolla kj bűnösnek1
Zámliót és házra ilőlto 10 évi iüva\'lalu-s/tc.s\'. és politikai jogai gyakorisáról t>rre az idúro való felfüg«eszli\'sé! nmii-dolla ki a bíróság.
A M\'iiK\'scrtfoo veri [jyilK.i.s! itz ilc\'et liirdelés uláu tél; ic\'lájába
vi
Zala megye életének januári statisztikája
MUyan márvu lelelÖKséí Urüell a ppdagógiisvlia: a HCG nliAt-iU Klkertelemégtért ? - Viharos vita a kOzlKazgutát.i blzoUtAu Ulósín
(Za\'ac;\'orsz..i({i szorkosztönktö\'l) íiétfön tartotta a vármegye köz-
főjc\'syző rövid jn ismertatto «\'.t az alispani joíoiit\'-st, amit !a ininkhnn már k<;rábhan i L\'»/.btO8 mi közöltünk. A főjegyző boj-\'ljatettc. hogy a vártnegyelniza áUilakitisi miiiiLálat\'ii már u l^foj^/.óslioz köze edn k (« az olóirányzott munkák M százaléka civógozt>t tt. Énnek orodinéü.v.\'kéiil 1 v.uosban Hzótsíórt megyoi hivatulokat sikerült máris o\'horyrani " lu^gyoliáxán. IJejolen-továbliá, hogy n vániKgy."házára központi telefont szereltük fel, mert ez jobban ín^gfolel u jfyors ügvintézé* követolmAnyemol:. A i«t-roíoian ollátás körül f"Im.\'iiilt sok .nasziM a föi3p«n a k.izolmultban y ijtó utján niegadui már a fo\'vi-:^»Jtást, amiből kitűnik, ho^y fcnnakadi\'u1 o tóivn a j,.v"ib\'n m»r nem lesz.
Kunok kaix.\'9\'in Kariivaony Imro nfeiügyoló azt kérto, hogy a falvakban működő, azámszorint 12 (w-raaztdoígozúk jsko\'ája részOi«j miután ott i\'»:ik osti Umitás leficisé-üos, adjanak külön pjtrol«uin juttatást. A főisi)án cvre igérotot ia tett. Beacclk Utváa
főispán kifogás tárgyává tetto, hogy a falusi lakosság muokacrojv ninc-s ogvonLtjson kihasználva os
int.votbon 22S8 j •hntkezn
CgzüI 1\'J\'2. "O!?íii!et ^ ,t«l"11fk: 0|-vosiondrri hiiüaszoinl¦> 22 TOit j;mii-
árban.
A tisztifú)i»OH ezután bojílv-ntet-to, hoi\'y a I5CG olt\'isok Zal ^ mszj-/l,cii lH3f jüzöíltok. Az crodnuíny jrt-ra alatt1! niftrndt a várakozásnak.
/lejrlcnt\'flt ¦ a t\'t.i!iföorru*< hoyy rnnrk a ro»«: irrttméni/-Htk egy\'1\' iöohál <t\\>ba,í itKji. A o in a pedoyijiMoh ¦«.¦ m ól\'nl-tah hvíCiisith nixg-.ila)óii, hanem ^"*i" > ni.ig\'taititiiifta\' Lejolyáto\'Uik a ann\'óftn\'ájof, al\'lnek iiagyn\'x.e nrin ,»nrrltr
Hibáztatja
Aki
addiir, ami>; nyáion air^oudo maját k f.ilusi onihcr, tél.\'n y szú\'vin toljo»:n munka n\'lkül "¦/!. A cazdaaá.íi felüs;velősé^tói kír t.i-lamilven elkópzolest, amit orszásp-í-an mái koilc-nv: Talósitbiii, bogy ini-tyon oszközökkjl ús modszDrökkel fehetns tólen foglalkoztatni a falu
Dr. Palóh Sándor
nendoialozrodos. mint koiüieti szemióló, bOBzámolt azokról a nagyobb bűnügyekről, amolyok iinu-ár hóban u megyében voltak. Bcj^-lentetto, ho!?y a közbiztonsájíi viszonyok általiban kiol^itóok, az 6r-szemólyzot létszámánuk onwVso i«szbon iru>gt:nUínt. .Miután 8 n\\o-niozótostülot létszámát ia omolt :k, lénye^cajn javult a butusotok fryors kinyomozása. így a megyében cló-fordult liüncbo\'ckményck t-rttoaei na;yi\'észl«n már letartóztatásban Í8 vannak.
Dr. Gábor Ernő
vm. t s/tifóorvos ismertette . zután a megyo cííéezaéjíügyi lwlyiof,ro vonatkozó jolontÓBÓt. Az áltulános e(ióezsé^i helyzet ianutü- hóban roez-8i.abb volt az előző hónapinál, de í-osBzabb az ugyanezen hó múlt Ovi adaUihoz méi-ton is. Ar. é<vc szú-iek\'twk száma az olőüő hóban 472 vo\'t, januárban pediz 896. \'A cte-cíenioiiaiálozáH az oddogi 10 gzi-za\'ekról 18.8 százalékra emolkedott. A forti\'iző m»jgb?t Jttodíaek száma is emolkodv\'tt főtoír NagykaiuMáu és Za\'aOjzerszogon, ahol sok n viirliony. Kanyaró is több járásban fordult elű. Kiütéses tifusz ogy esetben for-dmt elő ilomjokkomáromban. ^Iiutan Somogy mo^-óben tibb kiütéeo3 tifusz eeot van, iixtézkodós t(irtónt a naxykaiiizsii járásban az óvóintézkedések folj\'amatba tét-?léro.
A\' várrnejíyóben Í4»ó 4 tüdőboteg-gon<iozó intézetben vizsgálat alá vettek 270Ö egyént, özek közül 1210 bizonyult betegnek. A légmellkeze-léeek száma 164 volt. A 8 nemibatög
tinfolü\'yolőt.. is
olyan i\'irtolaiü iv>nd\'liLvó«t Ijocsh-to\'tt ki, aiioly Kzorinl- »¦/. oltás ön-kóntos és nom köt-\'lozö. K>:a?l tá|>ot "adott :z amúgy is ehorj ttt rossz indniati |)i\'O|>aganda olhitoléro, ami tormós/ot \'»>\'n káronan hc!olyánolt!i az egi\'az iikoiót. Ikrtlán |..\'l<lául ü tanító határozott ollc:ii>i\\>]Mg.in(lát fojtott ki. igy nr;m es\'jda, hugyogyet-len tanuló som ong-jdw m«gút i»-U\'tani. A zalaeuomzogi II. körzoli iskoiáhau aholyott. hogy a t initók záit ogysi\'gbcn (:Iv^zott-\'k volna a növoiiuékck\'-t az oltáshuz, s/.iüöi ér-tokczljton arról tárgyaltuk, hogy vigyék-o oításFu a Ky.^r-vaiy s;-in. Ennok következ-V:bon alig a"katlt i\'.tiként jeloirtkoüő gyermek.
Karácsony U>teiügvel<i
ti /.eJagógu-soL v-cj. luiér.j ke\'l én kijeicntntti\\ hogy a />foj/a-yanda olynn e terj aH volt. ami eUen fl Iiiníiőscig már «.;wi tudót védekern:.
Voltak osztályok, ahoi a növendékek valósággal púnikbrui törtök ki. amikor arrói volt szó, hogy oltásra kell inon ni. Az ügyet akkor azonn.U jotont .\'ti j a főiapánnak, akivoi ugy "hesió:ték meg, hogy ív^m lohol kő-te\'ozni a gyennűkekot. niort nincs rá t.ivJnyes nendolkozés.
I.\'enesik főispán elmondja, hog\\ tónyog az a holyzot. hogy e^yolőro még nincs törvény a kütc!ezjo\' UCG oltásokra, igy a tantestületeknek sem volt módja ezt olrondolni. Termú-szeteacn ,már csak az í-Sísz^rÜHéRnél fogra is, fel kellott volna világosítani u tanulókat ás a<ok szüleit. milyen fontos vódőeszköz a tiiboí-kutózis meggátolására éa terjedésére a dán V\'üröskorjszt által nytlj-tott UCG oltás.
A vecrlók itt. valóban mrhéi hety-ctb- krriit\'e\'i ,;ncr( a pro-pagandátó1 e tvüf.o// miilSkkd K^kt; rolf virgér:<in: 02 ollótok \' font<i»*ág<l\\
Dr, Ttvolt El»ra*r
árvaezéki elnök boiolcntotto, hogy at áivoszék toljoson földolgozta hátralékait és ma már ugy állanak, hogy eg.wtlcn napi (" i ügy darab) munkával hátratókmcntcwi lőhet u hivatalt tenni. Ezután számszerű beszámolót tartott ugy ;i nagykanizsai, mint a zalaegerszegi árvaszékek munkaateljesitmónyéTŐl.
Az államügyúezaéf; rezetője jelentést tett a zalaeeirszegi én nagykanizsai fogházak állapotáról. Bao-létezám a zalaegerszegi fogházban január hóban 160 fő, Nagykanizsán 68 fő. A nagykanizsai fogházban a felszerelést részben házilag, másrészt központi juttatás utján pótoi-
túk. A iat<gti/rinsÚ!;b:ui - >n muuka-pot vóuoztek. H\'. ipari mülv lyokbon 7H7 na;x>t dolgoztak h 1otarU<y.tat.űt-tak.
A/ állam.\'|/it\'a«Si hivatd \\jzo-tújé\'ick joloiitóei.\'\'WI kitűnik, li^v m á\'ia.n! •\'* t"rv.\':i\\liat\'Vi\'!fji ulak kar-bantai-tási nuuiKálatni jaimúrb u ii folytatódtak. A batlacrMiytoniaji (* hüine^i bazaitbányák Hzénhiány mi-ail U--/.üiil, U.\'ik a H/áliitásokat, ami néiíii íennakiidúst okozott. A/ állami \'itaioii, kosztliolv rédicsi szakaszon, valamint Zalaízontiiiihálj k\'izst\',\'l.on méi\\\'*i iiiiinki\'rrito!; folyna!..
Az adózási he\'y zotrúl hxjI.\'i j.Jon-t-a nzoriiit jcmiuír hóban :\\ ki.vjtkozí adók folvttik bo : baxaf>\'Jl<Í:idól.Bn: 4,lhl.2Üö k-;., iiiLítm6jiysdól)an 24>9 ew forint, ill tinr-nxt .bbl tadóban dO"! roriut, iKotókykb\'n iai.«4i forint, for^i\'mi adóban l,3ÍX).00O forint. li(\'sod,li|ii kniiiatljJin 221.-100 foriüt
A iUidüsÚTÍ felügvelósőg j.-lcn-tottc, hogy a januári idüjúrás nujryoa kedvező volt. Az őszi V\'t\'wk szom.-pOütjAbó\' most az lonnc a kivánatoa. hogv ecni kifagyás, ^f•ln b.:(«ayit no lexyon. A gazdasá/i munkák al-talábau s üi»tolnok. Január hóban a me.\'.vi\'ból íiW darab sznnraíiuar-h.t jóvátóteü cé.lokia, \'2DI dumbot jojig ^j«rai»stro Hifállitittik A.
A tanfelügyelő j Ijntta\'-loa el-inonitott*rhJgy a t»nitas »z P-í0** nic>vi\'\'lxan!avait;üiinul folyik. A tanit\'-hiániiyai küzdő k\'"z»é(íekbo hü-niai-Osai^ li" tudunk AHitini ta\'vryt-.
Dr. Al»á«y
szo^iáUs folüsjyelö boj^!c:itottj 16 r.a;-li."-zi otthon míik.,dósi:t. A Kadi-í\'o \'o\'v szolgálat a mult hónapban szui.eU.-H. A vlsbzaUrl hndiíoglyolf. k.\'izüi I. i része-.ült ^og(\'dyb\\ öuz-s/(V4.\\i 125Ő5 forint szi\'toHziásáTal. K<,!j»r.nókct 127 fogoly kai>ctt, ösz-szeso:: \'iOü.OlO forint értékb.\'li. E»A njgazda. iiiarod és
Ki? Jrttienov Pái a KISOSz elnöxa Nagykanizsán
\\ /alu érie.sülésf s/.crtut va-sámap délelölt 1<» órakor nagy-* jelentőségű előadási l-.irl váró sunkban Koinmcnov l\'ál erszác-gvülÓNi képviselő a KISDSz elnöke :\\ kisk\'.TiskedeU\'iu fontüS-Sils-uiról. Az előadás !u\'\'yél mé>< nem á!!apilot;ák moa \'
KiJinmenuv l\'ál a KISOSz elnöke egyik le kitűnőid) szakír. lője a ki>kiTeskede!. nin«\'k. ff niag;i is kiskereskedő t\'s eblu-a a iiiiiiősé^é;H>n már igen komoly eredményeket tud felmutatni a! felszabadulás uláw elvégretl muni kából. Az előadás a kiskereskedő gyűlés keretein 1-elül l"»r;éniW az érdeklődés máris igun nagy) • kereskedőink körében _____
Letartóztatták a kommunista pirt titkárát Amerikában
Az amerikai igazsáuügyminiz. tériumból közölték, hogy letnr-tózla\'-ták és deportálták a skóf születésű John Wil|iamson-t az amerikai koinimtinisla párt titkárai. Az ninerikiii kormány mini nem kívánatos idegeneket, igyekszik letartóztatni és deportálni egész sor beesüleles demokratát, ii kik évli/.edek óta élnek Amerikában és küzdenek tíz ame-\' rikai nép érdekdéri, mint például a skót Willinmson és ama. gyár származású Szántó János, ügvanakkor a Nagy Ferencek és a Nikolajcikokat tári karokkal fogadják
Febr. 11-éa „Fekete sas" tar, F6-«t 8. 12.
ZALA
Levél Csuka Zoltánhoz. a Hagyar-Jugoszláv Társaság főtitkárához
K>\\ÍYos K«i i.u ont \'.
K<"<íc"wrt.\'l inomlok. NVkod »zért
ntoV> K/.ii\'iiúbmi ii\'jv rJDkem, mint bi/CüKlíni mi idiuoKii.iU uütái. akik •zt ntotv.istitk. l.c;ulolsú tnlálför K.\'»iink óta oly miiry.-izri ü fejl/ídi\'st tui^sztilt.üu omi\'i a vom.\'kül »zw-íDi-ít-.\'tt, uviínyürtt\'ii kiállított iijsújr-n&\', ho^y nyíltan elmondhatom: •üAotl\'.-n\' \'utasryar irodalmi óm niü-Tészeti folyóii\'at sem különb annál, hiom lehot ki\'\'«\'\'u a\'kjlól, lioiry a Ju^os/.lár nap bámulattal teli ezeve-o! ros/.i niajii k.\'zóbu Cit u lajtot, ImioU i.iiiuLn Írásából, mindaa •orúixjl az c^>niásh(>/.tiirt\'.)zix-á.? szo-mUrt.\' hiiiimiszként zon? ki.
Lapunk szűk teijoL\'lme korántsem el-.-i»cn<li\' ahlioz, hoiry mindent Blmomliia^.-imk auit elmond:ini szo-roUienk azokról a rcni-.U noj^llákról aá Tersekről, kitűnő leírásokról, amit i fa; oUliuu olyast tm. Ei;y vidéki szer- \' ke-/l*> na;>i átlagosan 14 órás munkája után\'nem ij.-en jut ahlioz, hogy * Ha|)i politika, a Tarosa gondjai mellett szépirodalmi fo\'yóiraU.kban buTúTk.riJhaü-jun. iH.\' a ki|xxhit, a .\'lKiü Csi\'la:ot<, ón az c\'s.\'i betűtől ».: utolsói;: uemcuak útolrasUmi, do .at is ta\'iuímányoztam. En^odd moir, ho\'y mindazoknak, akik íiem oItus-hatjúk l;i| ótokat, lok.izülliossam Si A taxa : linzám e. T^ra.\'t.
hiúi r.iii> i-«oU>k«.\'d«.it\'iCi> olyan (illai-1-ontot fotflaltaJ; ol. umolydi A< s/.űr ótttó \' I
hen: €iak t té-*tt, dré^\', tar rögért ver trvtm, a núkjtl a bánat könny; nemi ÉH \\»0*d, n.p, mind mr tn ttbtm, b* icr-ooírt van ltH*m tilt ijiei.
Ft dúlt Kakin a féltő fájdalomnak kot birtok, kínok Atkát hordozom: ha-vér tjpiJ é gyilkol tárnokon, a ctt-pjel cí én sebtmbil folynlk.
Bwt millióim, tid * \'tlkim btnntm, ¦ nihtjuk, * könnyük vluz*ttng%m: é .\' ijJtln;in.b*n tátiig talehiny...
Lj nindcnU*!, hol tgnek árva linaol:, otthonra, JrAg* Wihtly.e ttlilok: hui vtiem egy h él, ott a htiírr.
Amikor fzt a rorsot jlolvaatam, *i»iior íne^sxiliirduit bennom az cl-luttározús, hojfy j Masrj\'ar—Jugo-•zIút Túrsa\'iá^nak 22-én.\'Xajrykani-;&\\n megtartandó köz^NÜlósórol kap-coatban nézoteimot ölóttod kifejí é
éa.
\\aí>\'kanizsa a jugoszlár határ nit\'litén iokszik isi talán og-yetlen Taiosnak sinosei.ok olyan mélyro-hau\'i ka^soliitoi Juf^szláriával.mint éi ]x>n Nagykanizsának, aminek piacát Tatamikor a jugoszláv kukorica, "lju/-a és rozs uralták. JJe kultúra- . iis kapcsolataink is talán a legel-im\'lvültebliek Toltak.
Kppon ezért ,mert miiidou ténykedésünket fokozott órdü ¦e\' fisyelik, aagodahnaskoclom miatt 02 eltörj xlt hirck miatt, amo-Kek tudni Télik, hogy a .Magyar— Ji..:oszíáT Társasai; vozotóségóba ol\\an tagokat is be kÍTánnak hozni, tóik a múltban elküretjtt osolek-mi\'nyoik miat7t ezekr-3 a kitüntotó w/.iciók Iwtjltóséro aohogysam aí-luk\'iiuuak. Itt nom Wompciirtnor 11 torról, a kÍ8zom/.>lt elnökről Tan »>i>., mert ót mi is niegfűlolőnok ta\'tjuk uz elnöki tiszt botöltóBéro, uanoin más .nerokról, olyanokról, fckikröi hiisonyoiiaii tudjuk, hotfV az fahiszta iilókbon Tdjcy irá«-
HALLÓ! FIQVILKM1
CaonltucmUíOríöKOn
negymkáiu
cigúnybúli
randát Binnysl Jenfl flgán/prlméi t* ítnckira
Oémml Cafom venaéglöjébtn
• Migy^r vendéglő Mtgy«r-ut 9. »iím t tttl OuTti haiyliégelben «t árvli-
karoiullaK feltegtlyezéiére. NAtjTbtigo-temetétl
KltünO Italok 6i ételek 1 Sjlvei p>rt(ogé»l kér
ow^ttó, W6 1din üji tók azt a n/XJixmcKÓllün i.\'lhatúrozi\'uit, amikor n m.u;yur 1»Í8oiü»< uz ürük barátstiigi szorzódé.-! oll^nói\' maL-tmiiauta •liuo^ííiT.át.
Amikor hosszú vajúdás ulán. :) Szervuzö Bizollság ki-zúből :i me^váias/loti lisutikiir luttúskü-rt-bc Iutü.1 ;i Matíyar-.iii.^oszlih-1 Társaság nagykunizsai\'szervezetének \\ezelésí\\ akkor ;izt szrrit-néiik, ha n mull hik\'ún okulva, olyan emberek irányiUmák a Tár &a\'ság űsyeil.\'akik Tilő ncpén"k iiisiiilélcso szi/rinl is arra alkni-iiiasuk, li-./.lák, akikre a muli-nem. vei árnyékol, akik ínvglá-niailhalalla\'iok. Igen, meyiámad-. hálátlanok! Azl hiszem űbin.\'ii a kiTilcsbcu niüus vélenu\'iiyiiü-.ség kö/ötlünk. Olyan elöíel- \'-.\'7., aiiii "iitit.\'li\'ii más kérdési háttér^ szont. -. lc\'roppüuö Iliitekre termesze lesen adni nem lehet, igy nemi ludhaljuk. hogy mennyioLUi lc leluek meií a viiló.sáMnuk azok a, nc\\ek. amelyek N.-gykunizsáu közszájon l\'orognak. Lapunk, ,
amiről Te is meggvőződlél. mindig teljes szivvcl álll oda a Magyar-jugoszláv Társaság íisye mellé, a jövőben pedig l\'okoroit inérlélcben kivánja kivenni részét a munkából. Terinészelesen, ezt csak akkor leheli meg. hu az együttműködés a leendő ve/.L-l\'í-ségijel fenulurlás nélkül megvii. lósitluitó. E/. pedig csík u^\\- lehetséges, ha a Társaság vezetői, ugy Vi mullban. mini a jeleiben, kifogástalan viselkedOsl ianusi-tollak és tanúsítanak ugy politikai, publicisztikai, mini erkCl-csi tércji.
Remélem, hogy aggodalmainkat a választások e!-szla(já!; majd és vagyok
meleg Karliirsi üdvözUl ei: Btnat Jrnó
Lapzáita után telefonálta Kalaegertxegt tudósítónk:
A kiSBYülés nagy vitája a gázszerzttdésről
A Zala IVbruár 8-i számában, Mii\'xi nem tü/.lék a Miegye^ü-lós napirendiére N:.;jyka;ii/s« gázs/cr/.ödéscnek iii;yol? cint ulalt cikke\' küzAll, amely város-l lellfinés! .keltett
Ebben a cikkbtn megírtuk, hogy a csütörtökön össteülö megye-gyűlés tárgysorozat! pontjaiból hiánytik a Stgykantzsa város köiLyüiese úual elfogadott gáz-sienidés tárgyalása.
Követeltük, hogy a város ve-zelösége haladéktalanul intézkedjen, hogy u megyegyiilési tárgy-\'-\'orozali pontjai közi pótlólag \'felvegyék .Nagykanizsa létkérdését jelentő gázszerződés ügyét is. Mert ha ez nem történ-* ne meg, ug\\\' egy lépéssel scnil tudná a város tovább julni az elosztó hálózat és körvezeték) megépitése ügyében, inert a legközelebbi ülés májusban lesz.
Varga József polgárfnesler most arról értesiíett bennünkflt-hogy a pázszerződési okmányokat beterjeszlették a február 12-én összeülő megyejíj-ülés elé és a főispántól ígéretei kaptak, hogy pótlólag felveszik azl ama gyeivülés tárgysorozatába.
A vármegyei kisközgyülés ma délelőtt fogialkozo\'t a nagykanizsai gázszerzödés ügyével. Is-, merletlék u gázszerződésnek különösen a városra nézve sércL me> iKJiiljail. A kisközgyülés egyhangúan megállapiiolta,*hogy n ^szerződésnek uz a pontja,
tmety szerint a MAORT mlndtn különöitb* indok nélkül megszüntetheti a gdiizenódést, rtndklvtl iulyos, elfogadhatatlan pontként
szerepel a szerződéiben. Rámutattak arra, hogy a vá4 ros érdekeit mélyen sérti aszer. zödésnek egy másik pontja is, melyszerint 9 év múlva, mand-t össze egy éve« felmondást álla-Pilotl m©g. Ez olvan csekély idő, ilyen nagy beruházású ügynél, amelynek elfogadása teljesen lehetetlen. A kisközgyülés először nem akafta jóváhagyásra aján-
lani a törvén.\\ halósági nuk n gázszer/.ödést \'ilyen dou nuIó elfogadását.
Bencsik Ishún Jói.pári azonban raihutclott ami, ho^y r; egy ré gép húzódó ügy, cmeiy rtndKivül fon »í Ss nagyj\'tcnlő-tyü il vií.\'Co
ftj-\'cdéy: :t>:npontjúLjl.
Nem tennénk jó szolgáluto! uj városnak, mondotta, ha mosi; módo^ilásru ujból \\issza udnunki Ez azl jelentené, hogy csak a májusi törvényhatósági bi/.otL ság foglalkozhatna ismét a szerződéssel, amely 3 havi visszaesést idézne elő. A négy és félmilliós beruházásra sikerült a városnak hosszas tárgyalás után 1 és léi millió forintot bjziosila. ni.
Ezt az összeget most ühdeikezésre
bocsátották, tehát az ilyen módon
való elodázása a dolognak n^igy
anyagi hátránnyal járna.
Dávid János alispán a szerző-! déssel kapcsolatosan kijelentett^ hogy az inkriminált pontokat csak agy fogadhatja el, a tör. vényhatósagi bizot\'-sága, ha a Maori\'csak vis-major cseléi., szünlelhcii be a gázszolgáltatást.\' Ha például az olajmezők kimerülnének, vagy a konnányhaló-ságok intézkedéseire, umcnnyiJ ben esetleg a fővárosnak lenneí szüksége u teljes mennyifsé-rv.
Ha azonban a szerződést igy elfogadják, akkor a MAORT mint tztm, politikát csinálhat belőle és egyik napról a máttkrt kijelentheti, h$gy beszümetl a gázszolgáltatást.
Dene Sándor dr. az államépi. té&zctl hivnlnl főnöke szakvéleJ ményt mondott ezután és kijelentette, hogy olvan értelmű javaslattal terjesztik a törvényha-, tóságl bizottsáfl elé ezt a szerződési, amely modositást javosot olyan értelemben, hogy a gáz esetleges megszünte\'-étónek szűk. segességc nem csupán a MaorL\' szakértők véleménye alapján fo-gadtassék el, hanem az iparügyi;
uii\'iis::lérium szakértőinek döntése lu\'U ahho/.. !iogy az olaj feL1 s/iniv hozásánál szükség van-ef arra. hogy u ^áz Nauykaiiizsánt inegszünjék-e"?
I?r. (íábor Kmő • vármegj\'ei tiszti főorvos azí javasolta, liogyi ilyen (íjkldtóriUus szerződést nö foL-iidjon el a kisközgyülés és na hasson od\'i. hogy ez a lörvény-1 halósági bizottságnál keresztül menjen , \\
Végre megállapodtak abban, hogy a holnapi törvéuyhatésági bizottsági ütts elé olyanértelmii javaslatot terjesztenek, amelyben kimond- -ják, hogy h«m akadályozzák meg Nagykanizsa városát a gátszerző-dés kikötéseinek teljesítésében, azvhbau a törvényhatósági blzttf-tág kéri a kormányzatot, hogy at iparügyi minisztérium bocsásson szakértőket rendelkezésre, akik megalapítják, hogy a szerződés-ntka str\'.lmea pontjai Indokoltak e ?
Harc Saalonlklért
A görö,3 szabadságharcosok ma megkezdték uz egyik legjelentősebb görö.; kikötő Szaloniki ostromai A támadás minden W-/oimyiil várallanul érle a ino-, iüTl-Iu) fasiszta isapalokal. mert a •vnrosb:i székel az Egyesültl NeinzcUk szervezetének balkáni bi^ollsá^a Az angol csapuiok pa. í\'anesnok.i niegállapitotla, hogjp a .Markosz hadsereg elöretörű oszlagai Szaloniki bombázásának 81 milliüiéteros és 5000 méter\' távolságra hordó iuozsárág\\-ukat használlak. A tábornok kenyte- • len volt beismerni, hogy a sza-* badság harcosok, nem mirrt a hivatalos jelentés mondta, ai környező dombokról inditotíák a támadást Szaloniki ellen, haJ nem az egyik külvárosból támadnak. Négy nap óta már miá-sodizben nyomulnak előre a görög nagyvárosok ellen.
Ujabb tzabotág cselekmény
drrült ki Kelemen volt
államtitkárról
Kelemen Gyula állaimHitkárf ujabb szabolázsát leplezték le.( Kelemen, mint az állami tulaj-\' donban lévő Hunnia filmgyár elnökigazgatója, mindent eTkö-veleli, hogy a filmgyár eredmós \' nyes működését m-egakndálvozzj-és lönkrclélelél elősegítse. Kbböl a célból lámogulta Szegő Istváa ügyvezető igazgató panamáil és síkkasrtásuit. A yizagálalol eb-, ben uz irányban is megindítót^
\'¦^¦-¦¦¦¦¦-¦¦¦-.-."j-ir..v.-.-.vvJJJ
Arzuhinitok az amerikai tözadén
A mw-yorki tőzsdén tegnttrt ujabb árzuhanás volt. Különö-Í, sen búzában és más él el műszerekben volt tapasztalható az áresés. Ezen a farmerek ugy pró-liáltak segíteni, hogy kevesebb árut vittek piacra. Ez azonban nem akadályozta meg az árak] csikkenését. Voltak olyan részvények, amelynek árfolyama 3 dollárral is zuhant. •ZALA
febiuár 12.
HÍREK
Napirend:
Fchrutr 12 olUörlAk Rón. let. Hit •itrvllt. Prut. Lidii. ÜJjörőg M«l*t.
A rtip k-l 6 (4,ro M ptirckor. nyuqitlk 17 óra 01 rtrckor - t\\ Hold k«! 8 órt 38 ptrckor. nyunwik 20 óid 34 pirckor.
1804, lmmonu«i Kunt n4m»l fligzéfui Klüln,
1912 K\'nihoi kikléll|tk < hOj\'ér»«»^aol.
— Tanügyi ithttyués
A vnllrts és kfl7.okl:it:iM"iftyi miniszter Móni M;i«il(ilnn polgári isk. lanárl, aki eíidi\'itf, mini szabadniiivelődési I\'(>f;almaz\'\'i mi ködölt Z;ilaeffprs7.c;«rn. u zal:\\ ¦egvrszeyi általános iskolához be lycztu át. Vértes Imre lote-Öyei IV. ker Üt. áll. isk tani-Tót Xagykniir/.>.;íra. Pálinkás Jó-/.sef letenyci i V. kor ált áll. isk. lanitól (Hídig Potriwntére az általános iskolához helvezték át.
¦¦ A Svédországban\' dolgozó magyar munkások részére a kultuszminiszter svéd vonatkozású magyar nyelvű könyveket juttatott, amelyeket a munkások kölcsönbe kapbk. Fzekft mosl vándorkönyvi árakra egésziük ki. amelyek munkahelyükHii keresik fel a svédországi magyar dol-\' gozóknt, hogy igy is ápolják itt. honi vonatkozású kaprsolutai- \' kat. V
MKP hírek
Szabodmüvelidés álial kezdeményezett centtnáris előadd* lesz uj MKP helyiségében /. hú 11 én, s?er-Hdn este 6 órakor. Előadó dr. JuhdfZ Miklós tanár lesz. Mindenkit érdekli iXntenárk elfadú\'ru ¦pdrWldsra való ftkintet nélkül míndrnklt szenteltet várunk. A Vurtónég.
A MKP kiskunUsal sztrvrttte f. nó 15 ént vasárnap délelőtt 10 Ara-tor a: olvasókört párthetyhégben pártnepot Unt, melyre meghívja az tisszes *tsií mizsat elvtársakat valamint h\'iskanlísa n(p(t p.rtditdsro vaii tvkintet nélkül. Ve:<tisép,.
A. hlv*fc«IO9 vAros
Közhírré teszem, hogv a Föld. i\'irlokrendezö Alap tulajdonai1 ké]>ező ócskavasak és fémek értékesítése tárgyában az Orszá-\' gos Szövetkezeti Hitelintézet és a Yashullaclékérlékesitő Rt. közölt létre jött megállapodás hi-\' valaletn közigazgatási ügyosztályán 1948. február 12-iőI fe.br. ¦27-ig közszemlére ki van téve Megtekinthető köznapokon 10— 12 óra közölt.
VÁROSI MOZí
Hétlő-kedd—szerda
TOV.TYLER iegujai,b filmje
I. Lasszó és ököl II. Titokzatos farm
A film hosszíra va ó tekliitettcl __
pontos keidet
kfttnap 5 (¦* 7 órakor,
Színfoltok íz •lemlsták maszka-hálláril
Ahal az likolángyarakak magtáncoltatták his Igazgatót
színhelyei
üiijos
voll lu\'lfőn dúlulAn az p lel nuHvl\'Tnio. S/.i^oruan 1U5I11 l-> \'iiniiyini lrt
luincm inkiílil) Itoiiilc/oi ;i|iri\'i iskoli\'is gy Kck voltuk, akik >¦/, iilkuloinitniil lulnöltiifk i-rt\'/.lioiték mtu
volt, rtl
i-.wr Kyoniu-k ^ ^
ii halalmás lernu-kei. Nügy zsi. bongás közU-n roplak a piillogú csárdásokat ós forogtak fclnőL leket is ineKszéíí.venitő si.l>essé((. gel, amikor a rezesbanda :mda-lilóan szép keringöket játszott.! Igaz ugyan, hogy a nagy hangzavarban inkább csak látni,nüut( hallani lehetett, hogy a 7-enekai; játszik. Sok láncos azonban! nem volt megelégedve ezzel m programmal
- Játszanak már egyszeri szvinget is. vagy l\'oxot — fordul-; lak íinánkodva néhányan VandJ ra Jenő igazgatóhoz, aki örömtől ragyogó arccal nézte. Iiogyais mulatnak a -gyermekei . A jóságos igazgató azonban^mosl az; egvs;:er kérlelhetetlen volt. N«iml engedte be a szvinget a maszka. bá!ra. (
A bál egyébként na^y karne-i válla! kezdődölt. Százötven gyermek vonult fel ötliscsnéj ötlete^ sebb jelmezekben. Pöllftnrnyipa-rasztnienyocskc, apró ])araszlle-gényko. bájos rokokó-baba, komikus külsejű apacslegény és
áll á dk jl
számlalan l>e üllözö\'l m papák i\'s \\y. ik
j más
y
jelmez
y nyerti\' im\'.(j
mamiig ttsfs/.ésél, sarokl\'íin hursi\\u,T-\\ K ^ kjiibál, mnld fii-. rulvú/ik egwl. 0 ti lombola ki kiiíllója. A KOKSz J(\')voll;\\lió!,
rengeteg finom holmi sorakozik ilt ojTviiiás Jiiollelt.
¦- los»ék n*/ni állil iiiofl ogv iipn\') jo\'crok iiülvcn v.éj> ingei nycrU\'in. ICgy forinlba kc-riill \'hüs/kélkedik.
Hgy iníiütk siirokliiin van «, bütíé^ Kcndkivül olcsói áraival iinHv kwlvi\'ltsí\'nni\'k őrvoiut akis báld/.ók közélt •>
A rendezőség teninszelcSeii gnmloskodolt arról, hoi^v a láncosok szomjukat is rsúllupillias. sjík. A kiseM) liTumbcn liclvez-lék cl a sőnlésl . A pulinál állandóan sok fogyasztó van. I\'<T-S7e nem fröccsöt. vagv- hosszulé-pésl isznak, hanem nuünaször-pöl és szó/iát
Az igazgató már n&n sokáig kalauzolhat bennünket. Egy bájos Pierélte jjciuleredik «"!étie. Táncolni \\iszi. Ks az igazgató mosolyog\\a táncol. \\
-- Ez a kislány is elniondhat-hogy nie.gtáncolta^tav az igaz. g.tlo urat — jegyzi meg valaki.
A maszka-bál este 7 óráig tartott. A lelkes kis társaság csak nghezen akarta tudomásul ven ni a zárórát és csak többszöri felszólítás után veitek tudomásul, hogy bál ide, bál oda7, más. nap tanulni kell és az apró cm-lkk bizony korán le kell
y pihenni.
Mosl hosszú ideig beszédtém;V k\'^z :i maszku-bál !< kis ni\'bu\'ói^ közöli. Boldogan iiíü-í\'-IíI; ni;:jd i\'ftymásnak. li»f(yan láncolluK,1 milyen s/.ép ji\'ljn.\'íl \\is«\'U\'k, már mosl l\'uN/.kén UTvcügi\'JU m.íjd. jövőre niiivt\'ii 6116/elei nasninak ki. \' (
!¦>. n mniUiku.liAl u béke csul-linlatlun JcU1 vo t, i üírs
Sportrovat
Itt a délnyugati első osztály tavaszS sorsolása
Most készült el Pécseit a kernleli első osztály iavjs/.i sorsolása. A bajnokságot, mint már megírtuk március 7--én kezdiic el. A MAORI az ulső mérkőzését itihon jálsza a KVTE-vel, de az utána következő kei meccsén dől el a bajnokság. A csapalj ugyanis ekkor a i)YSlL-vel és a KHAC-cal játszik. A sorsolás, egyébként u következő:
"Március 7: MAORT — KYTE, Barcs -¦- KRAC. PEAC — Komló, SBTC — Lovászi, Baja — Bátaszék, SzTSE — PYSK II : 13YSE - Postás.
Március 14: Postás - SzTSIi PYSK II. - Baja, Barcs — SB-, TC, Lovászi — PEAC. Komló — Bálaszék, KRAC- KYTE. DY-SE - MAORT.
Március 21: KVTE - Komló, Bátaszék — Lovászi, PEAC — Barcs, SBTC - PVSK [[.„ Baja — Postás, SzTSE DVSE.\'
KRAC - MAORT. \'
Április I: MAORT SzTSH,
figyelem i növelem i
A „PANNOHIA" jelent:
Vörös Ancl
•ICiöómtívélinÖ
Gondl Gyula
é ttnUnra si6r»kotflj» 4 kőzöntégtt.
DVSE • Baja. Postás SBTC, PVSK II. PiiAC,, Barcs
- DVSE, Lovászi KVTE,\', Komló - KRAC.
Április 1L Komló SzTSE, DVSE •- Baja, KVTE - SBTC, Bátaszék — PEAC, Bkivs - PoSi tás. Lovászi DVSE, PVSK II.
- MAORT.
Április 18: MAORT - Bátaszék, PEAC - KVTE., SBTC — KRAC, Baja — Komló^zTSE— Lovászi, DVSE — Barcs, Pos. iás - PVSK II. •
Május 9: MAORT — Baja, í SzTSE — SBTC. DVSE - - PEAC, Postás - DVSE, PVSK II.
- KVTE, Barcs - KRAC. Lovászi — Komló. \'" .
Május 1G: Baja - SzTSE, KRAC - Lovászi, KVTE- Bar. s Bátaszék — PVSK II., PEAC — Postás, SBTC - DVSE,, Komló
- MAORT.
Május 27: PEAC - SzTSE, SBTC Baia, Komló ¦- Barcsi KRAC PVSK il, KVTE -Postás. Bátaszék - DVSE, Ix>-vá«zi — MAORT.
Május 30. MAORT -- SBTC. Boiu ¦- PEAC SzTSi: -• Bata. trA, DVSli - KVTK, Pnsiás
PVSK II. Komló. DurcH ¦ Ivováiti.
JunluH 13: KVTK SíTSR. Bálnsxík - Unja, PliAC. - SH-TC, LovAnaI • PVSK II., Kom. Jó - PoirtíU, KHAC - DVSli. Barcn - MAORT.
Június 20: MAORT - PEAC SBTC Bátaszék, Baja - KV-
TE, SzTSE - KRAC, DVSE _ Komló. Postás - Lovnw.t, VJj SK lí. - Riircs. v
Június 27: Barcs - S/TSRi Lovás/i Unja. komló SR. TC. KHAC PliAC. KVTI\' -. IVilaszék. I\'YSK II HVSIi, MAORT.
Btdenben játszik Oélnyayat ¦ válogatottja
Az osztrák \'.ilxlanigi\'i s/övfl. séu vezetői tárgyalásukul folvtot, tak a kerület \' vezolőségíwl, ini\'ilyc\' >ikt rult .iiK-jiállapodnioUt abban, hogy a Délnyugat váló* fíalotlja május 2-:in Bade.nlmni iáKzik Alsó Aus/.lri-i cs:ipai:íval-
Vasárnap újra ökölvívó Mérkőzés
ietz á
Az XVTH box szakosztályán nak mcgliivására vasárnap Kanizsán mérkőzik a zalaegerszegi YSE egj-ültcsc A két csap::t ta-> lálko/ója jó mlsriíőzcsl igór. Kü. lönö-\'e;\'. nagy k|iizdelein várluttó az WTE sziiíeil)L-n szorilóbaii! lépő Szekszárdi és a kerüUstil lmjnok ButíKüzölt. A mérközéíA ilélciőlt 1Ü—órakor tartják av. Iparoskor jiag^\' termében .-.íftTfi helvárak melleit.
PebmAr 12.
r I. ö.íiO Falui iMÜo. 7.0# ilirok. 7.dl) A szabn(1oí«\'.vházuk T3>-lásos félórája. 8.1X) Knnyeli zon». í).(X) /onokari müT.k. 1U.(MJ Hiiv<k. 12.U) iiaranin»zó. türok. V2.15 B»-l;lfak 12.4ii ICIi\'adi\'^ lira-nwí .\')t) Litcizló Iriuv in»-trvftr nótákjit óiiülwl. -U.oo Hir-dr. 14,yu Orsjoiiaiiiu/nilia. id.l^J HAdió-ilkolu, U>.lH) Szinoi miizt.iku, 1(1,:irt üvermokiÍMÜá 17.00 Hir.k. 17.10 Haihiouoiyhii.Kló i\'<» Vur. nkou*** k.\'rztoményok, ir.!lO-lJun*Tiil«yi 11 i 1--tt-lii. JW.(A) Uoldumrk K. : Siilin ki-viil.vnőjo. K\'iZT^\'t.t:-* a/. (>i\\.ralni/lx\'J. ISt.\'lü Uiitik, »|wrthirok. \'il.40 A. MSzMT műsora. 22.1JK) Ilirck. ri.ib A M»/yur Yonúa-húrmiui ját»z;k. 28.00 .Szít küldi szírnek nzii-oson. 2-1.00 Hirak.
Budapest II. J7.00 Túnrzono. IH Hirok. 18.00 Dalok Os han^cszorsini-Jók. 18.25 LjadOT : Az olrarázsoU tó. SzinüoniíiiB költemény. 19.00 Kaluiádió. 19.15 Szórakoztató muzsika. 20.15 Hoti si.ortszomto. 20.80 A Kiidió"ézaba<lei;yüb_\'ni>;. 21.00 Ili-iiDk. 21.15 A roaiényV)! bz omlólciff. llan>ikéi>sor. 22.15 Tánczene.
Figyelem l Zalának szárti hirdetéseket Deák tér 10. sz. alá kérjük leadni. Telefon 54,
APRÓHIRDETÉSEK
y lelkliimereteitn ét Ifg-olcióbban váüil, >oii tisitviieló: VadJya Al«)«i, Kértiiiatc* 11. «xim.___________
Nytírgolajmotor 10 HP kitlogyisnisu •Urgóscn clidó, uztmbtn meieklntheiá D«0ló Bj ulc« 5.
A Nigykanlual „Dolgozó* Vadiutiru-lága Nigykinluival kaiiroi ndiiiler--létére íioiuu\'1 bcKpéirt \\adörl AJánIMBkil flre.éal Igíny m(«lt!öl livélkcn « tárni*| t\\min, VímI tlé ktrttnk,
ZALA ú«mokr«tlkui polltttil napilap
lurkilttl: B«B0M Jenő IA>i«rkuil6
lmrMMI.<l«| ttillWlAMXMl! BlM PWWII\'KI 10.
i 1««utl tlMltMa, Naoy*i«iiti\'>i. H<*T7f *
TlklMI M
Nyomatott • .KAtg»<)ti«gl R. T. Nagy *lu* n;oTl4|«bsn rogylwnliMii
Myomdíért Iclel: Zalay 36 5zsm.
Nagykanizae, 1848- február 13. péntek
50 Ml fér.
Várható időjárás: Mérsékelt szél, változó felhőzet, többféle eső, huvazás ós köd. A hőmérséklet kissé csökken.
fi Má!le?d ieiveszi a pénzt, de nem száüit
A M,igyir Ál\'anii &viü.ve Maütrd,
az első ho^v a varinak, ¦•
kezébí 32 t.M,r
idAbcn I? ir.t.j;mut.-.tl<o:citt, Aíailcrdr.él komoly liitiak melyen ahelyett, ho;!y csülc-¦, állii;dóan növikiünek m kihütasaib.\'n mnsi mar Bíi.ite «i-vise.liítetici.né válnak. A tti\'eiíi fa ellátás n.i :di;; v. legnagyobb pr.ij-lérríjj volt az országna*, d^ fV.io-nflse:i N i\',yk3ni2bának azóta, a.-nióta 5000 ho.d kisajátított crd;icf a Mailt id -«rtf« kezelési-e.
A AVi.ij^r Konmunisia Párt h;r madik ir.ei.vei kui\'.fí-rer.ciéján súlyos es kci.-itínv szavak han^zrütak fi a Millerd <-lcn, ahova, r-int bi>.; nyitva \\n<\\ brfui¦•-¦k\'.u\'tait a H\'.nihy r-\'zsim szineSsurás iiwóidokból KÍeb;uJ?H tiY2íviío!<".ls. iiyu^itos k-.íynaiis?tíl-, és e:;yéh jobbo.dali e;tnieü, akik-
alai: ine>>tciP:ö„\'\')ssze*íö:\'et<\'Sfi" voltak. A Maücrd hatalmas t;Ji-iník arr.y-ii.ab.ui biuódtak vr.sp, és hu n\'dii ;¦> uirg rna is mép ezek az «mbi:r;;lt, skiiíHvK távolról fon: ci.\'juk ho^v a ma^yir cltt fejl\'Oését ci\' sep.üseir, hi-Vy jebb fatii?tíst biz-tos-i\'ha•sa^ak, — miic miiu\'on le-het\'.if.-.-f megvan"— haner<i elknlic zílef, hogy a!\'..-dí.!yukí-.t píirdiiscnek cs miiidcr.t m-:{;ug><íri«k, houy tzen a téren tneu >t\\ nagyobu elegedet le:isé,T uraik. djor>.
Rjk-.si Miiyá* mir.isi!crelrökhe-lyetuu a felszólaiácokra váhszo\'va kijein,t;ttf, hogy pontosan, ismeil ugy ó, mlrtl a kormány c?.eKet a vi^siii.\'óstktt, éí ijíércteí tett, hogy k^rövld;bb iü\'n bellii er.\'íycs kézzel ryu\'.üak bele a Mallerd djráz\'r sz-kcb«, n\'ior.nan kifQstüÜk a fatilszra darusakat.
UnuSiii akluc\'.is kdrdébsé ti-nzi Nj,;ykani/sá . a faeíláiáit, amelynek vijszat,sáp,ait Tibolt Jolán képviselő t íf\'Jleti tüK a vjrusi közgyűlésen a következődben iamertette:
„A városi n\'.Kalmazottak fogyasztási termelési és tttekesité?i r-zövet keztte 266vírosi s\'.kalmazott illetve 400 család részére a közellátás utján a MallerdtSI kOzifat igényelt.
Kisfizetésű tisztviselők a nyár és az 6si folyamán a szájukiól vonták el a falatot, hogy befizessék a szükséges összeget hogy télen ne legyen gondjuk a tCzelőfával. A Mallerd azonban csak a fele mennyiségű fát szai.itolía le, a legtöbb szövetkezeti tagnak, a másik mennyiséget most, legfeljebb friss vágású tölgyfában tudnA adni. Nagykanizsa város, ameiy körül van véve erdővel, ne ti jut fához, s ha jut, azt például C«ö niftdérről, 80 kilométerré jzáültjak vasúton mert a Nagykanizsa határában "lévő fát Budapestre, Sopron-bő, Szegedre- és még Isten tudja hány helyre szállították el, hclott ezeknek a helységeknek mindegy, ha Lentibfll, vagy Csömödérröi kap Ják a fát, mert mindenhonnan vasúttal kellene hozzájuk szállítani, mrg Nagykanizsa lakosságának nem mindegy, hogy kocsival, vagy vasúttal kspjae a fája*.
Hiba van a központi eloszlásban, vagy hu?/á nem értts nil\'.tt, v.-gy ai anryi :or eli\'f«riiu:ó di*^okrACU eilcncR ;ríiv;;itsriajl>ól kifo\'yoi. y, i^v akarván •.ívvetséRessíí-itá >.. dhatíva lenni a*. ^JianicBltolt mezi^azdi\'ko-űás!. Az áüamosimit üzrn-.e.ntk fppen rt/ ?2 eiónyük t i:-,vAGüze-irskko; src~;hen, hoi»y a n..\'p| d«-n:oU:cij lívén i.lndnjijan hozzá-szó:ha!u.ii< helytelen vet.:!^séhíi. Arra k-reir. j pa:ftírn>.;>t r urat, ilittekes híí\\ ~n mu\'a\'sor. ra ezekre
e, mep.szaotetésDket kívánva. E^vel két célt ér el: Nagy-ka. Izsa tQzifselidtása legalább már jAi\'őr< zavartalanabb !tsz és nem utolsó sorban, megszilárdíthatja a népi demükráclébi való hitet.
Tibolt Jolán felszólalása lerögzítette a tényleges hilyztlet. Kitudódott, hogy a Mall-Td teljéién mej;-biíhstatliii kezekben van és a demokratikus erd\'gaídáUodást odáig füyesili, hojiy az elíre Llvett ösz-¦¦7.\'.»!el<én sem s»Aliit, hooit ezt a rií.i tftxásviláe a\'att tem merték irtgtenri, mert büntető szankciókat
vont volua maga után. Ha valaki felvesz pénzt cs nem teljeklttl a szállitást, magyarul u?y hivjákhosy slkkasztáü.
De nerrcsHk Naeyksnliiiró1, ka-ncm az ország minden rcszéböl\' tömegével er«»znek a panaszok a Ma\'lsrd clle.i. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy a kormányzat — mlat ahogyan azt Rákosi Mátyás minlszter-elr.ö\'/he!;ettfS Itt Nagykanizsán mondotta — segít cicn a helyzeten és a Mallerd rövidesen nem a roakct4 fellegvárj, hinem népUnk szolgalatában álló áüami szerv lesz.
Hd végrehajtják a Szociáldemokrata Párt megtisztítását, ez
az egész magyar demokrácia győzelme lesz
Rákosi Máiyás ftiinisztarcinök tzerritin delutá.i beszédet mondott a Mávag dolgozói előtt VegaiLipitutta, hogy az elnult hárem év rossz termasai után az idea nagyobb reményekkel niihttlnit a felemeíLodés felo Ai elért ered.naiiyeuk-\' azonbatt nem eisgsdhstünk meg, ha azt akarjuk hogy minden munkáinak több legyen a ruhája, cipojo és eíelnlszere Legelőször meg kell változtatni a munkáinak a munkahtz való viszonyát.
A normáknak olyanoknak Ml lenni, hogy a munkás mtgkapl* azt ami neki jár, aki többéi dolgozik, többet keressen.
Ezután Ismerteti* a Szociáldemokrata Párt jobboldalának n munkásegység elleni tevékenységét ét a baloldal sikeres ellentámadását. A Jobajlcíal, . mi o< leleplazték, egyszerüun szint valtaztatott és átment a baíoldalrj.
A Seociáldetiokrafi Pírt ne áirassn mag*\', mer! az egész jobboidaí, szőröstC LSr&siCi\'benl van . j pir-ban, riost msgbujnik, mwán leieo\'at\'ik őket és csak arra várnak, hogy adandó alkalommal u/ra kezdjék a Játékot.
Eü! a ioiiünldalt csak ugy lehet elintézni, ha feleiőiséare vonják és kizárják őket a pártáéi Mindenki tudja hogy a reako.ó riivai h utóíiii ídőnn kISnSien az Iparügyi minisztériumba törteit bs is ott külön>>ert Kelimin Gyulatállamt tn.ir moge bújva mü<odtek. KBierntn Gyula eltávolítása után semmit sem változott a minisztériumban a helyrot. Mar ped\'g a dsmsürácu érdem naoKíveteil, hogy a reakció ne vethesse mog a lábát Ilyen fontos helyen, almi a munkások Ugye t intézik.
Arra kérjük w Szocié\'dt\'nokr.va Pirtot, mondót\'a, hogy ne cserét/e ki a Jobboldalt, hanem vaiseprövci söpt\'Je ki » Stociálde-nokrata Párt mögött megbúvó reakciósokat.
Meg kell szüntetni, nagy a Síooiálda-nonrata Part bányája leqyen a dsnokráola ellemégilnik. A román ét olasz szoclaidomokratak m*f ve-jrehaitottat ezt a tiaztogatátt, éa ha
nálunk Is végreha/t/ik, ez nemcsak a munkásegységnek, hanem az egész magyar demokráciának
óriási győzelme lesz.
Ismertette, Iioay a; ejnsz országban tömegesen jelentkeznek felvételre a Kommunista Pártba, ami azt bizonyítja, hogy az ország nepo elismeri és helyezi a Kommunista Párt munkáját,
A Kommunista Párt örönmel fogad minden olyan becsületes munkást, parasztembert és értelmiségit,
aki latja és érzi, hogy a kommunisták között a heiye. Végül arra kérte a hallgatóságot, hogy a hároméves terv, az ór^zag gazdasági msjeronodase erdekében feszítsék meg erőiket.
"Déli 12 óraRor felenti Budapest
Az Egyesült Izzóban kétszáz munkás lepett at a MKP-ba
Az ujpesti EgvBsiUt Izzúláti^pa gyárban a legutóbbi jiéhánv nap alatt közel kétszáz munkás lépett at a Szociáldemokrata Pártból ^ Kommunista Pártba. Ez az üzem azelőtt Kelemen Gyula állBivtitkár íollejrrára volt, imion koriit ki a Szovjetun:<H evalázó Bölcsföldy Andor i]>arü.,\'yi államtitkár, ós a Betio által szerkesztett hirhodt jxsatítör-nyéki nionioranduni, itt voH az üze-nii bi^oLtsá? elnöke Nagy Pál, Ke-ieuien G.vuk barátjft. A ioloplezée óta azonL\'ai kinyílt a munkásuk ezo-me, 6a most inár tudjákj miért küldték el az üzemből azokat a munkásokat, a>ic a munkásegyné*; hi-voi voltak.
Teljes Oisziiano a két munkáspárt flasiekötő bizottságának ülésén
A Magyar Kommimista Párt te a fi zoc iái demokrata Párt összekötő
bizottsági fobrtiúr U-őu ülói-t tartott, amelyed ínog-túrgN ulta n nemzetközi ós a ma^ar poiAtilcii helyzetet. Mogállapitották, n t-oljcii vélemény köztissó^ot az összos problémákat illetően. .Mind Iwlpolitikiii, mind a nemzetközi jiolitika szempontjából feltétlenül szüksúfrosnek •tartják, hogy minden eszközzel biztosítsák a magyar denxokrácia tj-vábbi gazdasági é^ iK)litikfti fojtó-déset.
Teljesen egyetértenek abban is, hogy a munkásmozgalomtól el kell távolítani azt a Jobboldalt, amely ellensége a magyar népi, demokráciának, az amerikai és angol Imperializmus érdekelt képviseli a magyar munkásosztályon belül.
Jönnek a hadifoglyok
IUkoei Mátyás minisztoroinökho-Ijettes ismeretes ese[ic!i bojeloiikSso óta a magyar liatótságok mindenol*>-kíazulotot mo^tjttak « visszatirá hadifoglyok fogadására. Értesült** szerint a Szorjetunióban is már meg-
keuit.\'k a lwditoKiyok sára az olúkészüíetsk.t, í"< a mep-iniliUó isoportíikat lo\'.yamaioa.ui szál litják mindaddig, inig\' mindönki haza r.om került. .Mint a múlt é/Tbjn, ugy az iiién io ícinliirtoijeszto iiud-]áirut indult n»e; a h*:liíoirlyok lioz-zátartozú között. Megállapították, hogy ozekot a hii\\?ket szervüzetten tei\'jésztik. Mosindult a nyomozáí< » rémhivterjeiztők Woplozéséne.
Farkas Gizi — vllágbajnuk
Farkas Olzi magyar aszUli teíiisz bajnoknő angol ellenfelét legyőzte és ezzel a mag\\arok számára nioppze-razte a pinp-pong női pgj\'cs viláj{-bjkáát
A koalíciós pártok és társadalmi szervezetek közös értekezletet tartottak, amelyen megbeszélték a magyar falu jövőjének szempontjából fontos úttörő mozgalmat. Az uttfirA mozgalom egyik célja, hogy a fal* gyermekeit abból az elesettségbői, amelybe a Horthy-rendszer taszította, kiemeljék.ZALA
Ne viccelődjünk sértő módon, — a valóság hátrányára
A Nagykanizsán moejeljuö i\\«„\'-¦jbií lap niai számál>an, humoros íoi-mAha öltiztetve, ryv véi-ÍR sértő cikk látott napriliiíot, osyik na^vkani-aa.\\ iimrváJlalat o!to:i. Mi t^orn. ismerjük onin\'k a.t i^yrá! la latnak l»lsö üsjypit, köztartozúsTÍnk k.\':rd(V-sélicz te.il tudunk hozzászólni, de OC;\\t!t tudunk, és oz az, hojfy ez az ipárrállulat vo!t fii első, amely a felszabadnia-- után « munkát hilto-tetl«n n.-liéz körülmények között nz olsónek v.\'tt.1 fel és kenyeret biztosított sok mas.var szakmunkásnak.
Azt i> tudjuk, hogy hulladél; •inadból, a közszük.-íéjjloti cikkek e.-t\'sz sorai i;a ártja 6s gyártotta <0.
Mi mo^zoktuk már azt, hogy i
sírcIí l«|>ban olyan k<>zl<fe>.k láttak ilíV^ol. nme\'yek nélkülözik a bl-kiihmeiot\'s iíjs.ttfirás kolUMtoit, í* ezzel iv.\'1-Oiitjnk a hit UH n magyar demokratikus sajtónak, az előtt aj olvasó olött. aki minden nagyobb fáradság .nélkül hzoiui.iI tapasztaJ-Iwtja, liojíy a re?«oli újságban ot-rnsottflk nem ío.Hk .1 valósával.
Közérdekű üjiynek tartjuk, hogy ezt szótú tegyük, annál is jnkábl?, uieit « inai cikk alkalmas arra, hogy e_;y iparvállalattal szemben a közTf\'leméxiyt helytolenW befolyásolja.
A cikk iiUMJelunés-.1 után s«<r-kpszfift&rünkljo\'! a Raejjó céc moRbi-HOttja tiltakozott a eúget ért tiimn-dás ellen.
A Zala munkajtvrsa a cóa tiltakozása iJapján kérdést iiujzctt \'dr. Paizs Ferenc főjegyzőhöz, hogy tx-lóban me,rtBtt3-c a reggeli lapban werirt kijelentéseit.
Di-". Paizs Fcisnc a kör^kezók-ben ráíaszolt: *
— Xcm is tehettem ilyen kijelcn-té-*kBt — állapította 11105 a fojogy-t.ö. — Egyszerűen azért, mórt amikor errői \'folyt » rlta.már i»n Í3 Toltam az cmelvényaii és az ügyöt különben Is Tasy Béla főmérnök 8<!ta elő. Az ejfáz cikk rámTonat-kozó része ralótlan.
Ezután Tasy Bélához a rárosi tíz- és eázüzem vez.\'tö főmérnökéhez fordultunk.
— A Zalai Világosság cikke tel-je*n elfórditi a közgyűlésen elhanc-
1 zottakat — jelenfcttJ ki Tasy Béla, — egyrészt azért, mert a kérdése* kijdentést-k-Jt nőni a főjegyző, hanem én tettom, másrészt podig nem ugy mondtam., ahogyan az a lapban mcjgrjelont.
— A Sze^ő-c^g ^ugyanis V6j.>r»i\\ a iözgyü\'ós nap] mi kciTónyt adott l* hozzánk. tbt»i lx>joö>ntgtt;v hogy gázdijtartozáíát 12 havi agyonlő részletben fitoti ki. Miről B\'.oiv ).*n azt szeretné, hojj\' tartozását ennél is röridobb időn üdül kiegyen ki át Hl
ennél is röridobb időn üdül líthesse, arra kéri a ráront, wHog ¦zükhégce fémöntrúnyBlrt — mint kBrti padok rázát, Müveket 6* o«yi\'\'h fémdolgokat — rjáliik rondelMlnk niei éa ő ezoket tiz száífttóko* Icod-TezméanyB\' szállítja,
— Ez azonban cM.k torr éa a közgyűlésen is cnak mellékown omli-téttem meg, — fejezte be nyilatkozatát Taay Béla.
Az ügr őzzel nem nyert befeijo-jpzést, mert mint értesülünk!, » 8ao-gő-cée mepteszi » szükBópr^ lépéseket.
KórházblzottBágl ülés
Ma délelőtt dr. Paizs Ferenc főjegyző vezetésével kőrházbizpttsági Öléit tartanak, am^y lap-ártakor még folyik,
A népjóléti minisztériumbál megérkezett dr. Kun miniszteri osztálytanácsos és Dobszai igazgató, a ¦gyermekmenhelyek miniszteri szak-ért»je, hogy tárgyalásokat folyt^ssa-¦ik a város vezetőségével a kórház-fejleiztés és az állami gyermek-¦enh«ly elkelyezésénclticerdésébtn.
A barakkórház változatos múltja, vigasztalan jelene és biztató jövője
.v>kat vitatott kéi-dós érkezett cl az utols\'i folTonáaálwí, amikpr\'hííg » niult hónapi*! felhat ilmazt i a tú ios rendkívüli köz.í.vülóse a jiolg\'ir-mc.itert arra, hogy vjgsó fokon ii letiinyalj:! a rolt b-jralaiak a víhuü lulajilbna\'ia Tételét. Kzzol a k^rdús-se! lanunk husálijtvji i^ nein "jjvízcr foii\'íívlkoztíuik. Na^yn\'\'ji/t ontiek kó-mönlwtó, lio/y ma már ott tirtjnk ahol tartunk. Cikksorozatunk nyomón ugATiiiis nz illetj\'\'ke8v>k folUtixr-tek, hiij;v ha a I »rak-l;i\'r4ést nass;-oidjiílt, mo^oldcxlik rószboi » 1 iká*-hiá\'iy cí i"eszho.i.* uiKiik\'int\'JküliHéi: is NaykanizsAu.
.Most, amikor .•?. a fontos ki\'rdO-i lezáiul, érdek \'sn >k tartjuk, iuwy iui-pak tói-téiio\'/it- isínort^ssük. .\\f.\'n\'t a r-rdek1* t jvti\'n\'ítB tjii.
A múlt
1016. Isuiixóntii uz első T\'látfiiú-
l>r>iu loarwossbb csatái folytak. A scl-e^ült.\'k lógiói özönlőt Uk tísjüu az országba. A ló/nagyobb ^yüjtó-állomás .\\n.;>knnizs« Tolt. hzért « liadro-\'etősú,\' kiwijitott t, Somogy-sze:\'itniiklús !e!é v.\'/vtO ut nmupju exy iw^vobb földet, aliof l.aiiarus;ui mé.\',ka:clt.\'k « l>ai»!v-kúrhúz ópif\'Nút.
Nagy folkúszültsi^ne\' uu;yszúÍY<iii hetek alatt kés/ült cl a: akkor fojsil-mak szoriní mixlern kúi ház-táboi-. A |>al«-fo:i6)ü há/a\'v falút |t:ir.ifáT.il burkolták. A tábort t<iké!oies tízto-uetrk cs csatornaliáló.a\'.til látták el. A l-oüeíszállitást kisyasuttül könnyi-tették nie;. Korszerű fürdőt és ijt-tótlenitőt ia öpiletiok. A saját j/\'k-sésl.«a t\'jbbszaz ember részói\'j sü-töttBk nap niint nap koavoivt.
1018. A hálioru Té?otért. A lia-rakok beTeiaztík rörid pályafutásukat. Az épületek og.v részit eladta a kincstár. Ezeket le is bontották. MaraUt mmte^y 60—f>0 rpüJet-Kzok körül folyt niOót is <« rit 1. A le\'.íontott épület"k t-lkc:t nem tudták fölhasználni t-»nmirj xzm C-«\' azok most is parlagon hevernuk.
1939. Jött az uj.ibb háix>rii. A megmaradt lA-akokat ismét len\'ó|).-sitették, de most hn?;vni írjenolcültc-kBt lieiyoztik p\' itt. Alikor e/.ek ol-\';, isniét kórhúz és r Kanizsán
Dr. Gábor Ernöné előadása a MNDSzben
A Magyar N5k Demokraíikus Szövetsége ma délután 6 órakor nónapot tart. Előadó dr. Gibor Ernőné, vár.uegyei föoríos felesége. A MNDSz szereteltel hiv és vár minden nfit, akinek siivQgye 1 demokrácia.
A MNDSz kedden este nagyon jól sikerült bátyus vacsorát rendezett. Már a kora esti órákban megtelt a Fí-ut 5 sz. alatti helyiség, QyonyorO bOffé fogadta az érkezőket és mlnderui teljesen díjtalanul fofyasithstu a jobbnál-jobb falatokat. Nagyszerűen megértették egymást a fehér asztalnál a koalíciós pártok asszonyai és férfiai a párton-klvOliekkel és vidám hangulatban búcsúztatták Karnevál őfelségét. A nöszSvetség többször megfogja ismételni az ilyen kedves összejövetelt, ami közelebb hozza egymáshoz a demokráciáért dolgozó embereket párt és társadalmi állásra való tekintet nélkQI. .
A csehszlovák légügyi és vízügyi bizottság tárgyalásai Budapesten
A Budapesten Id4z6 csehszlovák légügyi és vÍ2ügyi bizottság a magyar műszaki bizottsággal folytatott néhánynapos tárgyalásai alatt minden fontos kérdésben megállapodásra jutott. A Duna meder akna-mentesítő munkájának felosztásában megállapodtak, hogy a Duna Ara-
állomásoz/) ,];öz[-ontja lett.
A jelen
1045. Véjjefcfirt » háhoru. A l>an»k
jisiní\'t e\'iii\'ixtBímodPtt. Ezzol .i\'^lia isiiu\'t a it>mlás útjára mxiródott. A kü-.e\'isn lakók kiliasznaltók a< a\'itul-mat. Az olliaijTOtt, egykor íjao55^-ii.3.1 ioIsz.Tolt épületBkból nőni" tna-ial; mLi. minta irctoi a ía\'tik.
.Ma ejy oltitkozott rnros k<\'|^\'t mutatja a szép tálor. Az épülete\'; in.\';ly c.o:idiian szint) nvjguujiia\'í \'1 hatií-ni&sra nőtt fák a\'att. Az utakat Tasiadon lo;>: 1» az arir. Kjry kvt hó-i.a;> .\'-.s fo\'T(jri a ptr.. A házakun uj-iú!;, ublakok nincsenek. A TÍzT:-z\'Jtúk tliá ózatfiaU se. hiio so laiiT.i.
Az épüfetclc bjliil i« TÍ\'íin/.tVa nok. A isiink folszeHTc. A plir*--faiiiirkplás UwzodTj. A t:u-l/i-onon-dilk kiíüivüzolro. O.iak félv\\> l<lu-\'tJ t/Oa\\e..im o>:>k)io a ház-ikía Himzu.i annyira nm; wi le.^tübbjük ro.igáJ-Tft, Iio^\'ifóiő, összeomlanak o^vimu-t.
...itt jlv»? \'
Fures\'ui hauazik. da u>;v 1-,\'iUzik, (.v.t a táiiOT\'t a héJioni oltott) ui búko totte tönJu-3.
l>o a iqjTÓ körvonalai nifii1- kibon-t<iko/nuk t* TaJósziiiüif.\' nu^t-úfol-júk nzt a luicsa b\'talt.\' IIa:naro&in nKVfjolí-nHok az ellnigyott tolo[«oa a inunkások. Moi;kBzdik & luunkút. A iiasziiáiliHtKllan ópülotiok;-! Ixluniják. .^ Iias/.núihnt<>l4tt nymiloj átilakit-
Aztt\'ni fokifyeniiefcjs munká (!ok költ\'íziiok" he ide. Olyanok, akik cJdi;^ tárehérlettr.Mi, Ta;;y nyoniorta-nyá\'ak -i-oillő- helyen toltuk odílú: V.<\'\'iiytB!er>.--lc m\'arhúzni magukat.
Az ípülotak, aniolyok mfe iiom is olyan p.Vja 1 a háborút szolgálták, most a beké-- fejlődús szq|s;álatál» szfl,!ÖdnB\'.:. A hadikórház baiút-áaos munkásotthonokká I.íp oI5 éa talán Torse.\'ivr? Uolnek m\'nr a MAORT-lakt\'ik>\'eppol is.
Ilyen kilátásokkal az\\ hisa/.ük, úr-¦tíemo?! lösz nv.-gho.wi az áldozat >t a Tároonak a ha\'akokúrt.
[láry Sándor
nyos feletti szakaszán a t;S tjt:it3:i munkálatokat a csch^lovák hatóságok végzik, Aranyos\'ól lef-lé a magyar állam tisztítja meg a Dunát az elhelyezett aknáktól. Megállapodtak az élsQlyesztett és ftlröbtiantott hajóroncíok kiemelésében és közösen végzik el az árvizmeutesitésre vonatkozó munkálatokat is a viz-|.\'li5 szolgálatot.
Dr. Agárdi Tibor Zala vármegye főjegyzője
A törvényhatósági bizottság, mint azt megírtuk, ma tartji gyűlését Zalaegerszegen. A megyegytllés második pontjiként szerepel a megyei főjegyző és a menyei árvatzék vezetői állásának betö\'tése. Ma délelőtt szerzett értesülésünk szerint a megye-gyO\'.és egyhangúlag dr. Agárdi Tibort választotta meg fSjegyzönelr, mig dr. Tivolt Eleinért, uíyancsak egyhangúlag, a megyei árvaszék vezetőjévé választották.
Á\'talános az a meggyőződés, hogy mindkét állást olyan tisztviselőkkel töltötték be, akik ugy szaktudásukkal, mint emberi kvalitásaikkal arra a lfgrnéitőbban rászolgáltak.
A Sunday Express azt irja, hojy Attlee mini3zterilnök felkérte 3evln kOlOgymlnisztert. hogy időlegesen vonuljon vissza a külügyminisztérium vezetésétől és állítsa tapasztalatait 1 szakszervezeti politika szolgálatába.
194S. felit\'\'r 1:5.
LEGUJAB& TÁVIRATOK
Esztergomba megérkezett a csehszlovák földreformot végrehajtó bizottság, hopy az esztergomi prinAsi. esztergomi káptalan és az esztergomi papnevelde földjeit kiosszák a csehszlovák pirasztok közöt!. A birtokok 30447 katasztrális holdat tesznek ki. A régi birtokosok tulajdonában 557 ho\'d marad, a többit pircellázzák. •
Veres Péter honvédelmi miniszter tegnap délelőtt mfp.\'atogutla a Kossuth honvéd akadémiát. Beszédet mondott és elismeréoít fejezte ki az akadémia tir.árai riőtt az uktatts ás a kik>:p;is menetéért. *
\' A Mas7ov!et (Magyar—S/ovjrt L4gifori?ábii Tárea^áj;) 1947 ben 063186 ki ométeren 41609 utast szá! itotr. E: Magyaror<záR 1938 évi légii, usai.riának 1I2»/, a. •
A nngyar külkereskedelmi forgalom 1948 j.inuarjiban behozatalban 102 5 mi.-ló forint volt, a kivitel «zel szemben 128-2 millió forintot
tett ki.
.*
Varsóban befejezték a najyar-
iengyel kereskedelmi megállapodás Sárgyalásait. Az egyezmény szerint Magysrorszúg használhatja a lengyel kikfit\'.ket.
A vasúti váróteremben izgatott a demokrácia ellen
A pécsi népbirósá,{ kQ:ő:i: — amely péntekig tárgyal Nagykanizsán dr. Rilimer József elnök* tésével több érdekes flgyet tárgyalt.
DemolrSciaeilenes bQrcselökrrtény -liatt a népblrós^g elé kertit Ráct György balatonmagyaródi faidmflves. Még 1946 októberében történt relé, hogy a kanizsai vasútállomás várótermiben enyhén ittas állapotban felkapaszkodott egy padra és szélesen gesztiku alva szónokolni kezdett. Szónoklata azonban nem nyerte meg a „hallgatóság" tetszését, mert abban a demokráciát, a Magyar KofnT.unista Pártot, Rákosi Mátyást is a zsidóságot szidalmazta.
Rícz most azzal védekezett, hogy a kérdéses időpontban annyira be volt rúgva, hogy azt sem tudta mit beszélt. A bíróság azonban orvosi lít\'elet ahpján megállapította, hogy Rácz ugyan részeg volt, de nem annyira, hogy beszámlthatatlan lett volna. Ilyen alapon mondotta ki öt a népbiroság dr. Vargha László m\'p\'Jgycsz vádbeszéde után és Ráczot hat havi börtönre és vagyona 20 százalékának elkobzására Ítélt*. Az Ítélet nem jogerős.
Az angol bányászok felhívása a magyar bányászokhoz
Nsmréglbcn az angol bányamunkások szakszervezete levelet intézett a Magyar Bányamunkások Szakszervezetéhez. A magyar szakszervezet válasrolt erre a levélre. M»St ismét érkezett levél az angol bányamunkások szakszervezetének fótitkárától, amelyben irja, nagy firömmel tölt el bennünket a magyar elvtársak üdvözlete, s ezért testvéri Odvizle-tüket küldik a magyar bányászoknak. Azt kívánják, hogy harcos- tagjaik sorába kapcsolódva, a jövőben -egységesen vegyenek részt a magyar bányászok, a nemzetközi bányászmozgalomban, hogy r bányászok ugy mint eddig, továbbra is a munkásosztály elóharcosal legyenek.
FIGYELEM! A Zalának szánt hirdetéseket Deák-tér 10. saám alá kérjük leadni. Telsfon 54.i.njs:
Ili.
ZALA
Budapest jelenti
Tildy Zo\'tán
ptnök
tPH»jift*\'.ik ota h v?s>pr8itii püspököt
TilJy /olt\'in köztársasági olnők «jpi(!án déllé.i iiKv^látouatta a.\'. Ir-tainuisrfiid kórháza\'* i Bún.\'ics 1.«<hí 1<i vesz-príuni püs|>ököt, akit már két hete sy<i:iyk.-au.\'lmk ott. A köztár-
s(t!á)t1 a httjgjjjl, akinek !Üla;x>t;i v;\'iltt):-utU)nul komoly.
Me?fala;iak a Pönívsru1* arany- és
pl .t
A utVuet megszállás iiio\'f) id.\'jó-be. 1 a Masr>»i\' PénzTErdo aram- 6b •/űstlu\'fczIetBt is nyiuratr.i ritték. KU\'ijtör Veszprémi* 1 hjlyjzt\'k ol, maji! amikor\'tovább ft\'t.irták vinni, ár. Hullán Tibor bányafűlanái\'sos-nitlt i-ilcerült a kincset nu\'fjtiKMitoni© ¦<\'tt. e»y |>ur:\\!»2tl)ái; kortjébon olúsnia. A felszabadnia* után k/ohtuI jelcn-fettB ivt u f.-U?ttes hatóságoknak, do • kincset i.t>:n t-ik.MÜlt ^ál Most ujabb kututáa indult g, Mtnc vácit <>ivtliuí\'jivoW\'|>r.e;i mosta-Ultik b I\'rti/Tortle\'51) kiló ura-.rykin-v»t i\'s 2 t* M kiló platináját.\'
Ma íb.-úi sutnr.*lh hlrftsaq slé mronv
•Ihiiumu\'1 kihalii:;iti\'i(-át. ni Hzomha-U>-i nuvtryilkoltu liuduicsU\'ii dr. Oúl 0>uliii»ét. A «vilko» UMOzonyt nin ál-ütják nVtfmiMilíi birósá/ ele.
W*g mindig itme-etl»n a lolé-nytrtes
A ;U7 c/or forintos t-jto-ffinyoiv-mtinv titokzatos t\'.i!ajdo!\'.a,*a mindou várakozássá! szemle.i miiulozidoig nem jel-ntkezett inúa fe\'ve:iivi a neki járó öHszejöt, pontosan 277 oz^r forintot. Hétfőn déelőtt egyébként mindé.í igazolás nélkül, a győztoj »a?lvfnv felmutatása el\'jenéhen felvo-flir-t: a |t-.iz.t a rejtélyi:s mvrtoö.
Eüoprák Vártet.í vtzipólékapiUny lakását
Az utóbbi idők legrakmeróbb hs-töróbandáját fogták el. Hutinszky l.«jos, Korács Lajos 6^ Bodnár Imre rúc\'Ata körözött l*t)rők. F6Iog üzletieket fosztottak ki és többezáz-e/er forint írtékü árut harácsoltak rtswzje. Lakásokat is fosztotaittak és olyan Y.ikmer/»k volt*1!, hosp- Vór-tpii .Tózsefnok. a Tizipólókapitány-imk_/-s a MAORT uszócsa>ata TÖLt edzöj«Vnck lakásáról az épület-hátsó kaimjániik korosztül a-, összes bútorokat elszállították tBliorautÚT*\'. A vakmer-\'i bet\'irók Btatériáüb biríeáp; t\'í- kerülnok.
Repl)lőfl»pea lárt betttrnl «gy hatatpÉr
Tülih rolioU\'iit\'is »Ui)ján inont tog-tu c\' n buil»;«tti ivndorHi\'x; BaJojrh hámloit <Sh fo\'eaéffát, ftkik már ho»t- iM ótn TJot\'\'nVokb6i éltok. ókl
iifteuVat <^ leiiitóbu 2OO.(XX1 forint órtó-
«wpnr l*:»mort i, Iior.v iwnicíak Uu-W»fte.i, do Tiilúkon\' is olköYottDk Letiii^ekot. A lu-lvsuimo íBnülogó-j*n mo.it <k í«h íBakmányukat is To-lietí.lcí i\\\'pül6^»pon Bz\'állitották » fór irosba.
Olcsóbb tesz a háztetöépités
A parasztházak tetö» és födéni-anyagap múltban általában fenyőfa volt. Ebből a faanyagból mintegy 8 köbméter szükséges uj ház felépité-séaez. Mivel ez a famennyiség 11.000 forintba kerfll, az építésügyi minisztérium tervei szerint az uj kislakások építésénél előre gyártott vasbelon-t«GJ|et -alkalmaznak, amelyeknek 5000 forint az egységára. Tartósság szempontjából az uj szerkezetek íemmiben sem gyengébbek a réginéL
Zala megye elfogadta Somogy verseny felhívását
A Zal.i többi/bon foi\'»lkozott nz-zal a teiT\\-e\'. hojy a hároművrs munkaterr koivtélcn ou\'ycs mc^yók között munkiiTersenyt ivndeznok. Az első íeHŰTiist Zal;i riírni^yo So-mo.í.vtól kaj.ti. aniro nvonban lus/o\'l. Dt\'irid .T Z S
úrtositBttj Tompa Bomogy-jy: ulisnánt, ho^y a inunKa-Tersonyt ulfOijadp, és örömmé! resz.-:iek abban ruezt, mert tudják, hojiv őzzel a mair.var nép jirát szöfeúí-iák 6s az a io^rméitóbb mesü:inop-lóse a rc.\'t-.iáris tyrick.
Vizsgálat indul a siínieii általános iskola igazgatója ellen, aki nem bajtotta végre a miniszteri rendeletet
üjjryjí foglalkozott a liét-fői mopyei közigazgatási bizptts^J. L|r. Ciulior Krno tm. tisztiffiorroo előadta, ho^\'y o,,ry órr^I azol\'/tt ft kü-mo„\'i Zsófia ÓTikiút, rohaiiiinunkúml rondlohoztik 6s idoi^loiuswn áton-KO.lk\'k uz ükkor lúttuitutt ulULlános isko^ui iiitcniAtus cüljuir* Akkori mc.\'loszúió\'o-k s*>i\'int nzInbornáttm-nuk csuk úttiioiuotiloK roll 6/űksC\'^ úr. í\'iiüiotixi, mórt u t.\'iTvk ü nniiuk vciílqjost hohw, k Viiiiu d\'tai" I6tósit\'\'tt »ün(ji ^iuiú ziumium lett roliui. Ho(?yun hogy r.om azonbini, $, dolgok ngy nlukul-tak, hoiíy a pininázium i^k xruVéáeu nem volt hajlandó errj a cdra Uv-lyol biztosítani és i«v .íz mternátiiH, auiely i^:i szép orodméiuiycl működik a me^szünís TMzélyénok Tolt
kitÍTO.
Több&iöri tárgy<üáx ntáu a né[>jó\'ct< mi\'ii<^Vérium eréjlc* közbenjárására, kimondották, h éü *ft í
j leni (\'^ az ir.tBmátusnivk. oriio íz id6-I ivj, mú-sutt kell línlyot biztositani.
cit a:onbmi a: történt, UU\'á iil i
j,
hogy az épü\'eltU v:$ ni fedeti rcnieYe-\'égének,meri a.: óvoda szünetel;~!és>: m\'ati köze 50 szegénysorsa óvódás gyermeknek nincs helye.
Az ügy inog csak kompi ikálódow azzal, hogy b; óródához örónőt is nerBztok ki, aki Bzcptember óta Sü-irjBgB.i Ta.i, do nőm működhet, mert az óródában »; internátus Van elho-I
A radás- és közoktatásügvi mi-nisztor régre döntött az <yyben és ölrendelto, hogy a, Zsóíia ÓTÓdát 19+8 szeptombvT olsejéro ki kell üri-
/<i;ii, nem Htlt cltget a minúi.r-ttri rciiJtití nc-\'<, fmittm kije-tenteU,-, kon// naját may* vd<-taju\'a /elefömigei. d? a; iriter-nátu* \'lováblmi in a jdli é marad.
\\h\\ (iábor lia.uir«ul.NOzti, hogv bo-liitja niiszoriiit az úrtarnútjH fonn-turtA&i (\\i>i«n ohmi közénlak, mint «,z óTó;la\' mu/nyitáasj, mó^ii a vizs-
/ys, ^
gálat olrand.>l<\'!^ét kéri az isko\'a is:iz p;ató ellon, ni^rt bliototomuok tartja, hogy oívosjIí o^yszerüon tul toszik nia)fukat a minisztori reiuMotoken Ca azokat nein liajtják yósro.
Uencsik főispán azonnal ma^-áóTá totle az ügy.Tt, foszöífjzte, hojo- oz internátus ínoíszüntctjso igun nagy erkölcsi kárt je\'o.ntone azoknak a ué-pi sorból kikerült ifjaknak, akiknek ezá:tal ralik lehotÜTé az iskolázt*-
tása, mégis

termeszé.is, n arra ar álláspontra l-t ye fc.dttt, hog;/ a minisz-t-eri reiid.ltíe\'ie: be kc\'l tar\'.ani és seirkinek nincs {oja ahho~^ hogy magára vá\' o jon p!yan fe-leoisigef. amire cgyát>:<3rán nem illetékes\',
nejelpnt.-tte, hogy az ü<>"ot tado-tnásui toszí és haladékt»LainuJ int.*-kodik annak mielőbbi krrizsgáJásá-róf.
Beiratkozás a dolgozók polgári
éi általánQt iskolájának nyári
tanévére
A Valláa- 6s Közoktutáíütí)i Mi-uiszter JU48. hírben léiwitcttc adol-L-ozók iskoláit. E/«kVa:i az iskolák-u»n «zol(nnl( a koii\\órkoi\\*i5 folnntt fórfinkimk <>* nftknCk Iskolánál! lt-liatM^ríl gondoKkodik » kAzokta-U»í kormAn^, akik — íjuhn inejrfB-Itrlú lelwtmimíol rDiutalkoxnok. -- do iskolai r(sirxA\\."AfC\'. önhibájukon ki-rüi nom szer.>shattek.
Az uj nviiri tai/Tben u taikás február 18-án ko<d6dik. Mocn.viHk a polK&ri iskola IV. oszláU* w ni általános iskola VI. és V. osztálya.
Az általános iskola V. osztályába íalwhctő az, oki w\'ainely hazai nyilránosjogu népiskola IV. ositá-
lyát elréaBit^. 16. ÉbtóTé* a boirat-Itozás idö|)ontjáis; betöltóttB, do 45 f-\'TOJné: ne.n idósobb, ós mlamolv foglalkozási áfiban ál\'aidó jo!l&,\'íl konyérkoposó munkát ifs^r..
Az általános iskola VI. u«ztá!yába relreiu\'U az, aki a polg. isk. rogy gimnázium 1. o»ztAlyát rogy az álta-linón iskola V. osztályát a\'TátfBztc én » ltorlMitiirr«\\ mnfrlWol.
A )»\'«ai\'i iskola IV. osztályába felTBhtM ai, aki h polg. isk. III. cxztílyát o\'TÓflOiUt, 6j « korhotárnak miwfoW,
lioir(itkftfli*ra taC-Mitkcitű »: Állami l\'olffári Fiúiskola — mint anya iskola - ImuRuttyánál (Zri-nyi Miklós u. 88.1 február 16-ifr 0-12 6b d.u. 5—7-i(f lehet.
A t&nitáa dijtaJa í.
FIGYELEM! FIGYELEM 1
A „PAHnOWA"jelenti;
Vörös Jlnci
e/őádóműnésznő vendégszerepe!
GoAdi Gyula
és zenekara szórakoztatja a közönséget.
MKP hírek
-4 MKP ktekanlzsai szervezete f. Hó 15 én, vasárnap délelőtt 10 órakor az olvasókör! párthelyiségben pártnapot tori, melyre meghbja az összes kiskunizsai elvtársakat, valamint Kiskatizsa népét pártállásra való tekintet ailkSl, Vezetőség.
Ma esíf 7 órakor a MKP második körzete Petifi u. 23 szám alatt párt napot tart. Előadó: Téth Ferenc.
Ujabb rendelet a lakóházak helyreállításáról
A hdyrtálllto bArlö lelakhat|a * kapualj, a lépuf, a lépcsőház, a folyosó tt a nősé-konyha helyreállítási költségeit A közeli napokban jelenik meg az épitée- ^s közmunkaügyi miniszter bzoíi re:idelot3, mely kimondja, ho«y a bérlőnek jogában áll helyreállítani b, megTOnffált, t-ict jnegsommisült kaput," lfipi»ljat, lé|X»5t, lépcsfihá-tlrt, fo\'.vo ót, mosókonvhát és közös W.C.-t.\'Kzt a joiíát a bérlőnok (va.27 ft heiyneilljtáara Tá\'la\'.kozó több bérlőnek) az eactbon biztosítja a rendelet, ha a, lieJjToállitás a bérlenu^íi,? r. (jzjikséaes.
A mosokoníha és a köz<"» W.C. helv-roúllitására, akkor jo.\'ohuU a búrlö ha TTvon Uirw 8/oiuálú holviaéu: ^
!bfcriv/Jion nfnoM.
A TBiuilsIbt kiniondia^ hoii\' a bortő • a helyreUlltilH kíilttóifcit Wzámit-hAtja\'lakl)érl« <» gomlonkodik a ran-doot ft külőnbözA rászk>tki<i\'ri(«>k moiio\'dÚAáriak Joiu-t^tó^oiről íh.
I)arr;iH József úpitós- 6« kíVn- \' munkaílfryi miniszternek a rArvjo-lontóséKÜ uj TBiufolcttol az Tolt n szándéka, hoay u hábonm súrütijso-ket BZBiirodott házak iakói mo^fole-lőbb laká^riszon\\x)k közó korültenok.. á háütulaidoao9ok,[»Jiit a rendelőiben biztosított módon is gondoskod-hassarak hiízaik rcndbehozatiláról. EzenkiTÜl a íendclet alapjiin számos munkaalkalom teremtMik.
Ugyané-:\' a tondclct lebetíré toszi, hogy"l946. augusztus l-e után végzett helyreállítások költségeinek mfiffállapitását a heljT?á!rTtók. amen n.vil»n a helyreállítás befejezését köretó W napig a bejelentést el- .. mulasztották, 1948. április 30-ig Bu-dape-itei a rolgármcst-\'rnél, ridéken az ilietákBJ "építési hÍTat»!nál (Pécs, Győr, Szegsi, Debrecen, Miskolc szekliellyBl1) kérjék, illetro beszámíttassák. \'
KISFALUDY JÓZSEF
n.T. posta forg. Igazgató
Pelejtheletltn áldott férjem lelki-Miiéért ic engeiztelS szentmise (. hí H án 7 ón 15-kor lesz ¦ Ferencesek templomában.
VÁ\'ROSI MOZI
e«lrkpg bUDAI\'ESTTI\'.L EOYIDŐBEN
A BOSSZÚ LOVAGJA
fAturtplok: Tyruni l\'uwcr, Osns Tlsrnsy
HÍRADÓI
Elfiadasok köinap 5 és 7 órakor, Tasárnap 3, 6, 7 és t árakor.
HALLÓI PIOYBLKM!
CsonKac&UtörtüKön
na&yszabasu
cigánybáli
rendez Berenyal Jenő cigányprímás - ,és zenekera
Déssi Cafos vendéglőjében
e Magydr verdéglfi Magyar-ut 9. szám alatti osizes helyiségeiben az arrhz-
karosultak felseg*lyez«*áre. NagTMgO-temetéi!
KittlnTltalok és élelak! Síivta partfogáat kér a Re»d»iöség.ZALA
HÍREK
Napirend:
Február 13. péntek. Rím. kit Rtccl u. K«Ulln. Prot Ella. Cljqor&g Martin.
A Nip krl 6 ön 55 perckor, nyuatirV 17 ón 05 perckor — ft Hold kel 8 óra 57 perckor, nyugszik 21 óra 33 perckor.
1937. Liv.e mellett ff!t6r a földgáz éj «i ola|.
1944. Leni-grAd Wswbidul.
1943. Bjdapíít telje) Mszabadu\'ésa.
— A Siebsdfcüvtlédaí hírei
A cfntenaris elfadássoroist kö ve\'ieerö előadását Noil József gimn. taiir trtja vasárnap d.u. 6 órakor, ,N>-ra;cti ujjáéic dósunk kcptői-iw-netDr.s tükreben" cimmel. A 100 év cl6tti rnsgyarsá-T képzőművészeti törekvéseit és f ndményeit isrnerjQk majd meg ebbfli zi előadásból, amelyen a nagy remekműveket vititett-képekről mutaij* be No); József, az •Ifiadói muimiiö:ö5sétí tagja. Az elíadás szir.heiye a Városi Zeneiskola. Belépődíj nincs.
— Öngyilkosság
MuraraUa melletti Ali{.var majorban tegnap délután ltt»» állapotban Uoló Jó/Mf IS tvci földnnvífc Rtilb« Murta manat. A rr,eni/k ¦ kanlual löíkúhiuba szállították. Lámld Uttét mr<Mnil bin»iáoan kCvette cl. A rerd níg m tlvyber n
10-48 február
— Anyakönyvi hírek
Amakönwi hrnek Itíi 0-ig.
A múlt Wtcn iitllctfU:
N\'íTncth Zf»i(rmond 6» PWnder IJo-mir.ak loáuva, Lnrinoz Forone (* Vajda K\'itulir.\'»k loáinn. \'aráai Vince i;s Vusztai Múriúir.ik leánya, Tóth Jö/sef óa Jaborioa Honinak í>* fiaí-só István és Bolin Ammnak fia, Krausz ¦lózíal &> liünsbenjor Ilo-nú.iak fia, Kis József és l\'olai Má-Vinak lia, Mándó József ós Köcb Hónának fia, Vinozo Ker;no Ú6 Hu-bsr Marínnak fia, S&ri Gyula í» Gvc:\\;vó \'\'telkánnk fia. Matus István is l.ovnek Miiiának fia, Dodó (•er;<ol> ús Zakó JuKann&iiak fia, Ágoston József és Iv\'vta E^ztorm-t.
fi*:
üt kütíiU: Da\'osi János kereskedelmi alkalmazott C« Dolmányos Anna, Szálai József alkalmi inúnkas és Borsfai Hóna, Keuerbach József szabosegéd te Dirid Erzsébet, lJolmanyofs Vendel MÁV pályamunkáé 08 Var^a Mfton\'ljct, i.ási:6 J<i ¦ el nv. M.W alkalmazott óe Luki Katalin, Kiss JLáezló Maort íépkocsiTozetó és Liplin Juliánra, i\'eeileg\' Gergely rvnidór (* Gal Ilona Mária, Korica Márton földműves <* Horváth Mari*, Viil lntv&n [uidmüvee én Kehét Krzsóbet, Majos György MÁV pálya-uiimka» úa UudJm Nlaria, Oodin* Jozaof rüldniüfos 6» Vóbcr K»t*lüi, Kian Joí>L. luUuiuvoa <m ovokoi Ju-liaiuia, S^erdahalyi üyú«í Uyőrgy UatOMi fuvarojo fa 1\'antJti llonn Katáim, Túri üéz» Miuirt toluton-kMB>ű 6a Norai Anna Kmilia, Bii-I4«yi Handor poata«ltia/.t úu l\'oti Ajina, Otruld litván Maort gú|>-kooaiv»«jt(5 6b KimAn Rozaiia, .N*K.y Oem> MAV rnunkas í» Tíamí Ka-hlliii, Szira 1 erenc cipéasmuator 6h Uoczi Mária.
Ozv. S«mu Jánotné.Gödrek Anna 72 évee, Járási Kríks MarU 2 napos, MolniT Uyöriry 4 hón»[X)í, Kánnir Istrán földműves 18 évos, Csőndör Aiitai füldmüres 46 éves, 5ív. Ra-<üm Andraané Florl Te&ia 76 &m, Vincza János 1 iiaix», ozv. Molnár Andrásné Jonáe il*r» 71 éves.
bHpekclös
Febr. 12-éi: Jftaáf W-«t U.
Sportrovat
Ml újság a vasárnapi helyi rangadó körül T
Ali.\' zajlott Vi n M_AOKT-pá]ján
a hohi r;i!i:»ló o» mirkó^iHi. múrie\' íilúnk órdoklődó***\' fordul a iportközönséí • Vnsiit-i>»t>án mopr-ron<lc. ésro k-riiló miisoiíik 6« agyban döntő (>«f.Oil«api»ra. Sokam borúlátóan it-."> ik niDii » liolyzot-t. r.iáitok vlB;-o;it nom iir\\ pDiidolkozi-Jkk:
— Másképpen játs/ik majd n \\m-ut a MAGÚT c\'\'cn, mint rmilt vasárnap, bár akkor som voltunk s.\\an-uTJhhek. Nó>-.7«k mai: » csatársorunkat, liOsvan foi n:c^tiílU;so<liű liuai körn\\Ciét!xm. Morráth 6s 1\'lacs.kó fureiiik majd a gollővii cipőjüket, akkor majd zőrOsui fog * MAORT hálója.
A vasut^ok • vasárnapi niérkő-zósTŐ! ezeUot mondják:
- Mi volt.ink a Iw\'s/eronc&jeok. Ha Ka.-.si?iiak a fpjoss bomeíry és Piacsko\'k som hibáznak tiszt* kely-
akl;or fryú/.hcttünk volna.
oak N\'únicth Túni i>érülúi>o okoz. A liftií.VHzorü kozéps hútvúd orresonttöróst BzoiivoJott. K«li!en iru.itrvi/:si;álto az orvox:
- yfmrtlu.ok Küt.u.tkiI történt ijsszc.\'ejolrs-kr.^tkoztíjbon t>rött ni az orrrsontja. Ktty-kút r«|xit ni hoiin\'B lüll .Nónvtlinok, do vasár nanrn órzéMjni -zerinr y\\tj«. IíC\'I*^ .illajotlmn Idsz.
Németh sérülú-o miatt Limiísju-teíOii f; Ivótódött az a kérdt\'w is. I* scir. int-í/hat v.uán a.* - kitünű ko-/.(\'iiihátrtVl. ki l.cUettositi a nóv>-azerü |cttókost.
Biztos vasyokabbaii.hopy Néinotli játszhat - mondi^ Czizmai ik Imre — lia iiv\'^so v.\'illiiin.i Németh a ját(\'-kot, akkor valószinülej \\a,\'_v Péter va^v Femsi liclyottositi.\'
,\\ inöriijzíst va.sárnap szint\'n NU. la* biró. vo^oti a l).nl.ipi?vti l\'o^sonvi .¦izonn-Kúlon.
Pillanatnyilag legjobb formában lévő versenyzőinket s?; iriióbc a Z. barátság ellsn
- mondja Horváth Otea «d«fl
s/oriralortirrBsl 1cún/ül.jdr#k
a* NV l\'K hirtUo-i toraonvp ól tAl
u va*:invipi LWI
t\'»r- NV-
ó ai.kor
\'I\'K /a.
uvíitrtt l»:i\' aráii., y
r/>i (kV>/,üi i\'íuk S:uk»?..irdi t dúlt irji\'utoiiiiot urat ni. A vaV<i\'iii\'|>i inőr-k7i/A«rdl llorvúth (U\'kJí a Ici\'votUii."-kiH inoii\'lju: Ko\'ii.dy r.s.i/o:"\'i|iiL«T» igtx kilúti\'is a A. IUiiút»r«r vnrftony-iói al\'s:i. V\'-^Sl\'rJi »>\'!2 a >ui síi-¦ oinklon vri»>ino/ ó-i ftz » küzdol-mo r>al>.\\! ik\'órl;O\'.ik
— Lük.t ^y V y
ytj, no;u akarjuk,
ho^y a sérülés ism/.t ki;iiuljon — to:.\\ tatja llorvátli Gj>a> odzö a ,be-szóif;otÁ-it — helyütt) azonban rav ^yon lol.etsóje.s liatai vjT9O!ivzökot
Keszthelyen játszik vasárnap az NTE
Harangozó Lajos az Í[TE ügy-
iütó cínöko újságolja:
Most beizáitein. tilofonon a keszthelyi Karitsi\'; voz.\'túivol és ;-i-keiült ve ük m^siil.a|)O<lnom aMtii, ho<;y az N TK vasári »;> délután a Kai litsúi; e^yüttesévoí játszik barátságos \'mórkoz^sL. Komplett csapat\'.AÍ vasárnap dóH»n k ifc>l>uszoii nie-Cyünk majd Kesztiiolyrc. A OKatár-sórban játszani Io^ Jílolnár és Xó-mctli is. Kemólom <ryózclo!nmol tűrünk haza.
A Maroczi Sakkor rendezésében
karul sorra Nagykanizsa
1948. evi bajnoksága
I. fordulói
Do non* Si-c r
V.r.i -W:llf-.d
Bró >.ii dr. Pi ivi D. L p..i>„-N.t)li Pi :irt S.\' di»—Btm V .* i—Blhm Andor • S/innod.—B\'hm Jot»i f Var p d i-i\' h öó.^nor lesz z Ip-rmiinr s «Kt.rrnwbtnaM«r<\'cii—
MKP
iriptottiiuk Hzoritoliu. Vasnri\'ja;! múi-l.cyot kup u cr-ai^utUui PojAny ík, akit o.lditi mii\'w komoly mrrk"z,KJii nom MTBru|>>ltotUnk. l*iUuti:itn\\ i\'»s a lonjobb formiUim Ii\'jtJ wrwiiy-zómkot állítjuk rv.oi il\'\'il>A .i /.. !\'»• riitnii^ oI\'q.i ón i\'-mól \'ni u\'iu tőlük K«.i\\|O\'ntit vallani.
A páionitÚH Oíyi\'-bkóiit u kq/ö \'o«x: Harangi IV, Wiutit— 1\'űikD, winmipr ZIíit iv.-ky, 1\'ouúii.v -l\'óftácK, Ü4ti- NcinOí. SnokízÁrdi Hah rs Horvúth Komáromi.
— Minden tuilychopArtban közöl Ofryfomia tudúsu\' Iwxoló nu\'rkőzili XMBg o^vuiással tehát u köznn-\'.\'^ inin<len mérkózóain ixsmck bunyót láthat.
A mérkőzési (U-ieiött 10 órakor kozdik az Ipaioskör ii«;ytenmóbon.
Péníel:, lebruár 13.
Budiptst I. 6.33 Falurádió. 7.00 HireK. 7 25 RcgRdl jené. 8C0 A Vár dorsport-siovtiség músori. 8 15 Dílelöti mu?sil<\\ 13.00 Hlrck^l2.(Xi Hírangszó, hirek. 12.15 R>ve!: F dur vonoíi.ígyes. 1 i. 15 A Balázs sín infgytiites műsora. U"0 Hi-cit 14 10 Gordonk\' és zo x rasídmok. 1S.0O Rádió i»koi». 16.C0 "al ús Tivnd.il szcrzeményel-Wl íru) Hlrck. 17.10 Szakszervezeti t.inícssdó fs hlrck. 17.25 Hidiíogoly híradó is VörO,ktrcsit közlemények 17.45 Sporlköíkmcnyck. 18.00 A Gyírl Tenlll-művek Törekvői éneHkai.n inékel. 18.30 Ccntcnifis napiir 19.0\' TíkScs üllts él Knzal LíszWónekrl, 19.45 Fajuhirmló. 20 OH Hírek sporthírek. 20.30 A Rédióztnekar j«Iszik. 221)0 Hí ck. 22 23 Magyar nóltk. 22.45 KulUgvl negyedom. 23.U0 Korunk zenije. 24.C0 Hlrck.
Budipeti II 17.00 Tanctcnr. 18.09 Hluk. .18.05 Al ll.imág hirngja. 18 30 Oper»ré»ile-tek. 19.\' 0 PcfKnkínl aittlmtxai kíiJ-z. Aulán)I Károly novelláját r*dóra a\'.ka\'miiu Molnár K»r ly. 20 00 Siilurizene. 20.\'0 A Rldio Sí\'bcJcDytUme. 21.00 Hliok 21 15 Aj Idu hoj;y eljár. Rcmlet a Rádió Mllvru-lrl motbcM
figyelem l Zalának trint hirdetések «f Deik tér 10. ik. alá kérjük leadni. r^tf0n 54.
Hálókocsi-jegyek
(II. és III. o&?wiyu) ¦
S\'aQyUanisrsóról Budapest D. pu.-ra
(Gyékinycaen út)
v&itQaiOK éa elö/eoyeat/e/öeíflk am
IBUSz MdV Hiv. Menetjegylrotlában
Népta"karéisp\'&nsctúr R. T.-nöl
J.iUjdn, Caengery-nt 4. Tele/oo: 126.
A KOKSZJttfilMié«y»l
A textilszuko-itál\\t iu\'J«kli \\t Anyag- \'" ArhÍT:iüa\'l 6d1w> ,mhv. íóbon vi.\'íralizoti n ittktarv.Utjiaíp-ii hof:/t3ttt («st\'.tjkot f. 6vi á|rilii 1. ír. Akik oddÍK az időpontig rsni kapnák vissza, ki\'irvúntn°ol forduljanak :i fcr.ti hn»tal le\\li1osztAtyalu>».
Azok a kait)ii->aí;, akik bz Anyag-liivatul korábbi ir-ndnlct) folytán Központúikhoz ijuri.vujtottsi ir.i"t»it, azt ri.viil i<li\':ji licUil vi,.,/,! ú^jik kapni.
Tudnivalói! az ui teji\'i\'ren-\'tlcUef Ao;(cíoíaí\'a«.- Xcai kuli itWigni a fogásztJi . ioiv.V.i.rjl a fu^\'.aóztji köTiyvíon fo ti\'uit-ktt az.imot, csak tintával, vany tin(»:rúimal Im kell irni az ulalvái;;. ?,&\\ c-.\'»li» mjcjb-iült liel;.íiv. A fogyasztói ütjl-viiny joirovatát iem k.-ll kiU"lt-ni. — A toxtiliondtí^ttp! kapooiato »? iVr-üe.íitjük a kiin.ii\'ftk<it, ho^v koi\'.\'o\'i-cionMlt . ikknok toxint i.dö miiidon azon ám, iimcU nt.üi teni.oii\'i for-uaimiiiiiüt kell \'orú:ii. Kz«\'k •/ éruk utalvány nólküi hoz! altvk íor-^ba. Ahl^, az •s-.-th«in, 1»\'» » \'OiO\'k dó méit\'k után k\':</-it [a;ii\'j>-áriil.úl"ruhii/ati rikknkot, lyy ;i C-i-tiasznáft inoniiyíMVirul iitilViinvt tei tiiTiMtiiiii. "\\\'o;a kon.\'oki\'ionúlt inii, közi\': taitD\'\'.\'i\'ik akár </..>búiyo»an, akúr i.cm h/..iIhíIvo a i KZ.\'tt o^y\'t-
t
y tt á{v, a»<tiltin-
litl, UH.till." uliV t^iUtltozii, fujki>n-
l\' tlj. \\Z [i\\t>\\\\ l\'ikkok liÍMXOl<<á1.(
iiialvúuyt koll kiÁllii mi ú.« a/ oadaNt :i vitKui\'IAdi koinvLa Ki k-il irni. A rollni/ott hümIÜ /.-/>l)koni\'> ús A^yittinitiiník kunrokfionúlt ci,-lok (n.in. c«pl ni\'op\'dú. k:*,"iiriini%). Vannak.ol,¦• i i\'ikl.o\\. linoK\'-ik n vo nntkozó róii\'lol t\'mi -»3m mint ti-pnsúruk, fp.n mint knzi\'ii-dokd áruk niiic^nnk f. l>oro.va ikupp\'rh\'uhrji\'.d, laliiíl.iiic\'lj i*ihi sV>iLe\'\'r*t. mint s?al)ui!ár,:t koll :\'or^M\'.oinb.i ho?.ni <¦* a 20 szá\'.ulék rolH.-.ám.t» idi. /«.ijí pimún szőviv szú o-sé\'iv való t.kir:-let nálkül lipua jamutszüveiurk.mljí tarkáig, úri1 k\'ionlekü puniutárnnaV tokintentlő. -
Az Kli\',razifi frodu r\',j»\')i) íc!hi-vása szorinjt ;: kerusk tl\'> a fo-^yn<t-tj ntalvV;ii>T.i tfcitozik a fo^yásziáV, vásárlási iura^olványi nyoinásái-Ak szülét kezdőbetűkkel f.\'ltiintotni (pl. piros: pi, zöld: íö.)
Üaiát érdekűi e:i vigyázzon min-do:i kartúrs a kiszo ^iiiásokia. íDBrt ([•sak a \\oniO\'tt 1 le;elt utalványukra, fog árut, ilietva a Kamarától fo-K>aszt» úrtijegjet k:\\pni.
Kimaradt í.y f. hú 16-iin, h\'tfón dólután 6 óra kor tartjuk meíC kérjük a választmányi t&^ok mé:íjelenését.
PBOHIRDtTÉSEK
A NarfyWuutiartl „Üolgoió" Vadáez-t&raáuaga .Sn^ykanlziávaThaiirdi <cdáu-területére azonnali bclijpóue (adort kerei. AjánlAiokat llrc.t.i Igcny n.ccjclolcie>el Icvílbcn a láruaág elmerc, Várul 8 Mám ala kérünk._________________jff
Uy«rm«k uopUUtt vállalok. Cím a-kUdóbln. .
1 nobái konyhái oIoaöMrtt likáiomat elrieiemem a várna bcluiUletdn 3 uabáira Bővibbcl a kl«dól>lv«iaiban,
Zrínyi Mlklói-ulfa 32. uám alatti bál iiabadkciboi aladó. Clm ¦ hladóhlvaulban.
Kerewm Halamon Alajoi táiiioit, al i Nagyknnltiaról, útban Survmlik leli, 1945 áprl\'l<áb*n irt ttui|án. K<rttn. akinéllakot!, érlcáltsc aggódó leletégél Szabafitárájon,
Slkálot-ut 1. aiámu hál oladö. érdik-
lídnl ugyanott. . ___________•
ZALA deniokratiku* politikai napilap Szerkeszti: Bencze Jan« fő«erka»itfl
M.
gl R. T.
Nyomatott a .KSigmdasAgl R. T. Nagf-
kanÍKti\' nyomdaiban. MasykanU»«»i-
Myomdiert felel: Z»lay Károly.évfolyam 37. izém.
1848. fobruér 14. szombat
Ara 50 filter.
Várható Időjárás: Mérsékelt szól, változó felhőzet, több helyen eső, záporeső, havazás, köd. Gyenge éjszakai íag>, inkább csak keleten. A nappali hőmérséklet alig változik.
Dr. lubász Miklós kegyesrendi tanár eiöaiása a taniMiiista Pártban
A város tái-sadaimáiiak komulv Vuit-ifi\'iüs íno^ii\'.oz\'liilísát je\'.onii íi JCoijimuni&ta Párt najíykanusai szer ts.8iőii,\'k az a/ jlh&iúro/.i&a,\' iio^y ba\\onfci <wy alkalommal píirtnapjá-fca io.Mutja s;.aba<liiiüvelxléai előadás tartat-ál. Kzzel kiránja szolgálni Uürjiiiiiak J8 juirtonkivüli ér-ifek\'.\'vó túmOií^kn.-Jc ii!Üvcló>iisi l<ész <¦L&. A párt titkára kóróssc\' for-.hiit • Szata,;lmü»o!ÍKl.\'HÍ Hivatal re-artújélioz, nocy » pártnak e./.t a •ürckvóeét a iszabailmmélődési mun-Káko/ösgéif olj;iJ<>i utjá.\'i éa a ínü-
CIóí óúiiiták
.rám húsával tiiino^a?8:i.
Az együttműködőn ol»> r4mil«iíKi lota szerda osti \'(imtiidoiiiáiiyi előadás, nmolyoii u »«/«tó»úíf f.\'luérésőro dr. Juliiin/, Miklós uimn. tanár nicjtiitiiiytolt\') 4 e/.tilxu!iiiiivoK">kcs caiit\'Uiii\'l* i\'ló-«iá-át tár.widulmunk |H4H-ban« • irumul. A S/;abtuIinü\\Tel(\'«l(J-BÍ Him-tul v;vet.J.\' u-s n párt inoi;bizoHiii nui.;tiMu;<xltik abban, ho^v a sz;i-btulsit^liuP! omlcliév,j>o >aió t.\'kint t- kü dVUk i
tarUl-iiíik, íroűuiini,\' tőrté- < trnzüasúji-politiiiat tt\'üiia-
A Kamiiiim\'Htn Párt első e/.ilxul-»iür<V\'"\\(\'>*i olőil:l>\'iyiU i)v luot-iy\'1 !r>-n« lo.újyoi.j h. nyiu>vtsi m«\';í.*Mél-(ftV\'f.i o:iijOk n üuKiutÜie cscinúnynek Ja ontú.-.ó;-úi. \'J\'irNKlaloui*//. rr.\'ZtV i •tunkAjiiimk komoly o.odmónyét látja nb:.on, hi>*v a fúrtok foüsmortók ¦ ldüödó üké^t
voiödós Bzükíégo.-iSc\'^ttó :i/ utat az iskola ikiviüi liivatalos ezeri\'o felé. Kii8/.JiiOtof mondott előadó jnunka-Hirsain.\'ik, oloi^sorban dr. Juhász .Vlik •<Wiak :izért mz áldozatkészségért (a baráti me.wrtésüit, amiral \'nehéz munkájába;! támoffatjáík s a tiirsada-to:ajia;, itiiuely pártáLiúsra és felo-k«,«ti KÜlüiibse-;ro raló tjkinfci, íiél-tüi örOnuiujl lohadja, söt várja a »/9\'\'mnl T-R-tÓ8t a hivatotttÍK rmxí-
i)r. íi-.otav Uoiia felszólalása után ér. Juhász \'.Miklós kegyosröiidi ta- tartottu nio\' Dlőadását »Tán>a-
n4r tartottu nio,,\' Dlőadását »Tán>a-Mmunk 184H-lxin« cím alatt.
- Kénycá K\'ek statisztikai oda-Mi azoriat — • mondotta — Ma^vat •i«zái; 12 mil.io BOO ozar lako^ál^T ¦"> l-l OtB: a iioinos, 576özer á várotti \'•kon, a többi jobbágy. A- jobbágyság a mujni jo„a, ^azdasáxi, kuHuráiia •\'•ottsÓHélwu nem váíhatotl, a tör-*ér.elm.i fejlődés hordozójára. On-ui«wt noui Táltoztathattii in qz •niiBrinoltógúrfiiak nwa no:n .íuleliS ke>.>/eti"it. Külföldön ia a« u. n. ^•rmudik rend«. a szellemi lop ú« •\'!>w|«íí fü^Dtlaii Tároai polnár-«4x \\o;t i> liberaliü fejlődés hordo-*A}«. Nálunk awnban ilyon osztály. n.\\BR»ti úrtal^mbon rótt hannadik rend unni vot. At oIójojk* kuzno-iutti osiítíly in yékony rétege volt efwk abban a helyarthen, liojry tör-Mnalmi hivatásának niB^eloíhístsen. A koznumassóa; leífnscyobb rten u^vanis tnint »bocskoros nomes«éiot-Minroaalátun és mü\\x>ltsógébBn nom hsIndtH tul a tplkes ifibbagy ízuit-(L>». A ino^BÍ ús országos uoütika oöntő tényozőjo a -\'bont posfessio-n«ti« nemeuó); volt. Dár a Széchc-yitól ostorozott í^Jinzeti bilnök — ;, iinoBaJáa, szalmotüz, köz-g, irigyaéjj, pártviszály — Jeg-b ianyéuaU\'X.is ók mutatják, mégis a liberális tanok átvételére, •BrjBitéó * voltak o*ak ftlkvl-
tek.
hiratűsukr.ak roe; i> leH-
A liberalizmus filozófiai a\'apja a nacionalizmus, amelyik az onlx-rt nioujell?fízú Osz alapján hirdeti ftz e^enláíéa^t és a Iíoussoau-i taniW1! az emleri tortuészot eredoti jóságé.- • ról. A francia forradalom verontá-sá:i, terrorján, majd a napóleoni Jik tat ura abdolutizmusán, az enníjfcű reakció rom)iiitiziviu8i\'iu i\'a konzerr; vativiriunsáii, a j>zei!i8zi\':\\etsr-tt iv,nd-kci-eaztü! foj:6dik ó.\'áin,
y a törvúives szabadsás in ,\'»^:-rü jpí Pövébon forradalom, nélkül akarja nue^hóditani a világot. Sajnos nálunk özek a librrális tszm-.\'k * !;eDi;eti bűnök prizmáján mafit-jv-ro jelontok mje^ is olyan teiülotok-ie teiv-Uék & reform iig>-6t, amelytől ¦Széchenyi és Deák féüvo óvták": a nemzetiségi kérdés ús a közjogi op-l»zició területére. KosButh zseniális szónoki telietbéa;o csak clősojíitetto a i<«avedélyok kirobbanásút. Viszont az is jo;az, hogy nólkü\'o a 48-as t<ir-vóiiyhozás pozitív tettei is elmaradlak volna.
Dr. Juhász Miklós előadását élénk íirdoklcJdésset fogadta •» hatalmas
Ifiiniel ii:jgtöitó kö/üjiség. SoraibuH a párttagokat bzámban felülmúlta a kívülálló érdeklődők száma. Ez bi-zonyitéka annak, \\iOjty a müvelódái miitdenkié á\'ho^ry a nVmoltsé^ utáni á\'a kööéi é\'tfik
^y ^ ái
•yáu\'y\'a közösségi é\'etie-nevefésegyik je\'entős cszközo kell, hogy !e?.veu. De bizonyítja azt is, hoev a kiutuna kapui mindig nyitva állnak a Magyar Kommunista Pártnál, anialv párt\' célul tűzilo ki, hogy l^vilásfit-son oda, ahol mSg m» is van sötétség, hogy mindazok, akik eddig vakon tapogatóztak és> verejtékezve szenvedtek — látva lá&s&ntk és emberi életít 6Ih<>esenak.
Az újjáépült Ganz-gyár munkásai kapták elsőnek a MKP uj Ugkönyvelt
A ssabadsáe egy é« oszthatatlan
Egy évvel ezulöit felgyújtottak a 8»nz htjigyár központi mflhelyéf. Azita az tlhamvaiztott műhely helyén
há in üvegből hetbims* csarnokot tmeltek
Itt (is2totta ki Rokűsi Meiyaí tegnap a Magyar Kominumitc Párt u| tagkűnyvelnek eli6 példányait. A n.\\ piriunkut a nupyai ntp miliói tulajdonképpen ctuk a felazabuduláa haremévtt munkA|aból iimerl, pedig már 30 síitenttejp harcol paritní\' b iragyar dolgoiák erdekeiért ea viszi eiíre törhett\'tlentíl azt a lobígit, amely mindig a munka m«siilkuv«et ne* türó zutziaio volt ék mnr»d.
A ttlviibeduiés után a párunk a*k »it Hvirt\'a, hogy fel kell venni minden olyan becsületei eriibtrt, »k<rbl tudtuk, hogy rendes dolgozó munkát.
Ma azt kfiveí«l|Ok tagjainktól, he«v legyensk )«zan, aldozttkeaz. politikailag öntudatot munkátok, maginéletük itayen írlmaezerU es er»í7Pk meg az irigeixrtatulirói, hopy tudstftban vaankk, h-jy -?t a bakoru altel romha-ttunliiít orsJágoi elsótsrban a kommunixtaknak teli helyreállítani.
A magyar nép zöm* hoxziszokott, hogy a kommunistában elsősorban Jé, derék, szorgalmas
munkáit lászon, aUl nemcsak szigorú és Jetyelmeze\'t munkáiiban és egyéni életében, de meg\'
van benne a megértés, az emberi melegség, meyérti a munkisek bajait
A: orszúeot hárem év Matt talpraállltották és mlndenlU. ahol példát kellett mutatni, eliösorba* voltak ett a koitxnunnták tudásukkai és mecblzlntésápkkal. G»rő Ernőt amikor megbízták a vasút rendbehozásával, azt mondUik, hegy ^nkivül, hogy utazott rajta, n»m atkát ért hezza.
tia elmondhattuk, hoyy nincs az a szakavatott gépészmérnök, aki olyan tanácsot tudna neki adni,
amlröi neki nincs ludomása.
A 8zakmai tudat millett fontos, hogy a kommunista most már a szociális elméleteket ia elsajátítsa és általános műveltséggel renditkezien. Megkívánjuk a Kommunista Párt taglaltai, hogy megérteik mindazt, ami beles külföldön történik,
hogy a szsbadság egy és oszthatatlan és hogy a görög és klnal dolgozó a ml szabadságunkért
is küzd. "\' l
Meg kell érteni, hegy ónnak a migyar kulturántk vagyunk továbbépítői, melynek mérfüldkövoft olyan ériátok Jelzik, mint Ra>0C2i, Kossuth, Petőfi, Aay aevei. Legyünk bliezkok arra, hogy a mi táborunkban vannak a magyhr nép legtldozatorebb, legfintudBtoeibb és a magyar oemoVracii nghbsissekb hareossi, akik «eagyortitják az ottt, amely a magyar nép felvirágoztatásához, a mavyer demokrsci* rntgi-riiárditátahoz vezet. Ezután került a tor á tankönyvek szétosztására Az üzem 20 leglebb munkásának, technikusának es tisztviselőiének Rákosi Mátyát személyesen nyújtotta át a tagsági köryvtctket. A reeji t<g$áel kün>vek tulaldonosal közBI öten nt* kepták neg az uj lüfitáii kdnyvet. Ketten erkilcstaieR elst»cd|uk, ketten d«m»cóg magHitrtásuk éa egy pértellenes viselkedése miatt nem kapia mtg az uj tejtael könyvet.
Déli 12 óraKor felenti Bucfopes*
Csehszlovákia éa Magyarország
elindult az tgyüttmnkCdéa ut|in
A prágai sajtó hosszabb cikk. ben emlékezik meg ti m:igyar ke-reskedelmi küldöttség Cschszlo-vakiábi*-érkezéséről A PravoLi-du ez/cl kai)os.olalban hangsúlyozta, hogy a kereskedeluiik"l>-csolalok kiiuélyilésévei CsiíDb/Io\' vákia és Mag.varország elindult a békés együttműködés utján. A kereskedelmi kapcsolatok kiraé-lyitóse a ket szomszéd állam köpött döntő jelentőségű lehet egész középeurópa politikai és gazdasági problémáinak sikeres megoldására, annál is inkábby meri Csehszlovákia és Magyarország utolsó politikai ellentéteik megszüntetésére töreksze-
nek. Az uj megkötendő égve* meny a két szomszéd .Állam közölt 50 millió dollár értékű árucserét tesz lehetővé. Hasonlói megállapodás jölt létre egy idd ben Bukarestben a magyar és román kereskedelmi küldöttséfl között
Dlétiyflr péHnt mutat
A diósgyőri vasgyár kommunista és szocialista dolgozói közös gyűlésen elhatározták, hogy a jövőben közös vezetőségi üléseket, pártnapokat, aktívákat és pártülóseket tartanak. Kimondták, hogy szükségesnek tartják a: munkásosztály eKcaségeiuek el. távolítását, és\'komoly narcotj©., ientettek be a munkásosztály) egységeinek ellenségei ellen. Al
közös gyűlés felvette a harcot) a Szociáldemokrata Párt jobboldala ellen és sürgeltc, hogy a( Szociáldemokrata Pártban szükséges tisztogatást a közös egység jegyében kezdjék el.
LEGÚJABB TÁVIRATOK
F»ruk ogyiptOQii kirüv "ítóvirat-bai> mondott köezönotat tildy Zol-Un köztársatiási elnöknek a szülő-tésuapjárs küldött üdTözlatért. s
A doniokratikuH ifjusáci yiláimzö-vt!j6ó({ ffititkara Rómában az >ITI utján üdvözletét küldte a magyar ifjusásnuüt. Kil&tiaha helj\'Bzt.->,Tibgj; * vilAuBzővBtHéír. >v nyár folyamán nemzetközi ifjúsági tóbort rendes
g tiszti küldöttség látogatott Romániába. A román honvédelmi
miniszter kihallgatáson fogadta ¦ magyar tiszteket.ZALA
1P-IS.
14.
Minisztertanács
A kormány tagjai DinnyéMfii-íiiszlerelnök elnökletével tsUör-lökön délben miniszter ;iiiács..il. tarlolluk. Hozzájárult ZcataiVil mos honvédéiul\'* állam,lilk:\'>r f.-l mentéséhez, lulvclte Kis Kórán-dot nevezte ki rgyanesak elfogadta Kuthy L.á*zló ezredesnek katonai szakértő minőségien :t. honvédelmi miiiiszlíriuin-\'n po-liükai átlamlHkárr.i való Kinevezését Hozzá járul! Baján Ar tl>ur U-:s)!a!\'O!ii liszielelfoeli kon. zul felniínté-íhoz. Kinevezte a Miniszlcrl;uiác-s az Országos Munkahérmegállapiló BizoUsá" ve/döscuél. Ülnöki.1 Szakasi\'sAn tat áUamli\'kár lelt. lülivmU-ltc a Magyar Posztógyár rl. állunike zelésbc vcS\'lét. Külkereskedőim kirendeltség felálliiáVií határozta el Szófiában. Engedélyezte aj minisztertanács Szegeden ez év július SÍ és augusztus 10-c közölt lervC/xlt délkeleteur.\'ipnivá-. sár megtartását
A Gazdasági Főtanács fontos tiöniései
A oukorfej«d«cot duplájára em»llk. Mlik minden »iínkorláto?ía
A Ciazdasági I\'őlanács csiitör. löki ülé.íén lö\'il) fonios határa-, zatol liozoll.\'Vas Zoltán közölte/ hogy a széntermelés most -jn.ir» oivan mi\'rclü, hogy nmsl már jelentős kOs/lclekk*.-\' iYtíd«lk*-zünk és ez lehetővé teszi bizonyos kő\'.öUsé^ek pjloldi\'isút U>-az áramkorlátozást leljcsen nwg-somlelik. A neon fények használatával és a kirakatok kivilá-fcitásával nem szükséges ezentúl takarékoskodni. A cukorfejnda-{jol majdnem a duplájára Crnie-liv fel és kockacukrot is megfelelő\' mennyiségben hoznak forgalomba. Az árvizkárak megtérítésére, vetőmagvakra és házak építésre az eddigi 8 millió fo-( rrit helyett 13 millió forintot állapitoU meg. A Timól utcai ta-1 uoncváros megépítésére 1 raiL lió forintot indítványozlak el. A\' burgonyatermelés javítása érde-kt\'ien 550 vaggon külföldi burgonyát hoznak be. Elhatározták^ ti))us trakiorok gyártását, álla-, mi aknamélyilő vállalat létesítését és az idegen forgalmi szerveket és fürdő igazgatásokat egy-, sége1; irányilá\' aki íojáx venni.
Történelmi áttekintést adott a
Szovjetunió a Vöröshadsereg
30 éves évfordulóján
A Szovjetunió hadseregének; 30 éves évfordulója alkalmából a moszkvai rádió történelmi áttekintést adott a Szovjet hadsereg megalakulásairól, sikereirőly dicsőséges harcairól. A nép cgy( államban sem. segíti oly szeretettel a hadsereget, mint a Szov-f jetunióban. Ennek az oka, hogy a szovjet hadsereg nem a burJ zsoáziát szolgálja, nnnem a imun kasokat és a parasztságot A1 szovjet hadsereg erejének fő forrása, hogy a Szovjetunió valamennyi népének hadserege. A Szovjetunió hadseregében nyoma sincs a háborús uszitásnai, és a Szovjet honvédelmi tárca költségvetése ez évben 2 és fél\' millió ruhellel kevesebbet lelt ki\' a tavalyinál. Ezzel -szemben az\' Egyesült Allamok költségvetésében a honvédelmi kiadások 17 százalékot telték ki és Truman elnök januárban a hadikiadások további emelését követelte
A budapesti GR ujabb bravúrja:
Óriás méretű zsirpanamát lepleztek le Ka^ svárott
25 000 kiló zsírt vontak el a kaposrárl dolgozóktól
;Kaposvári tudósítón k\'ól.**
A hudaixísli (1H ropülöhizolt-sájíának legutóbbi zaW^rszeín bravúros nyomozása után amelyről a \'Zala is bőségesen be.; számolt kaposvári tudósítónk,\' utján ujabb panama leleplezéséről értesülünk A ívpüföbizoti-sájí ugyanis me^elent Kaposvá-roll is." ahol nagyarányú visszaélésnek jölU\'k nyomára az oífa-ni Húsüzemnél:
A vizsgálat során eljárási iu_ cljtolíiik Kapotsíi László városi javadalmi hivatali vezrtö ellen, akinek hanyagságán múlott hogy iMiite^y 23.000 k». zsir néni folyt be- a közellálás ct\'liai-ra. Az d jóvoltából köveleltek a hu\'iparoM\'klól mindössze esaki 6 kiló zsírt egy-ugy levágott serlés után.
A kaposvári Húsüzem* bevásárlója. Szlovák l\'eiüiic Buda-pe<liv tünlnö s/.nlámiszállitás, ürügye alatt 830 seriésl vágott le ésVbbú\'l csupán 7li darab uláiv
szolgáltatta be a kötelező zsir-ineun.viségi-l. A lőbliiné! a főis-páni hivatalra hivatkozott és azt akaíta elhitetni a rvpíilíibi-¦¦ollságRal, hotiy az menU-sitetle a zsirdézsma beszolgáltalosu alól Szlovák l\'ZZ\'.\'! a niajiipul.í-ciúviil kb lí)—12 ezer kiló zsirt, vont cl ii beszolgáltatás elöl.
Ebben az üzlelbiyi ; egitsé\'.;ér^ volt Mészáros-Károly vígóhidi állatorvos, ;>ki cgyébúcni a iné-szárosok > kénvszi-ryág.-w-.iinál í is a feki-!ő:\'öknek nvujtoU segédkezet. De segilettek Szlováknál: (iraumaiiu Viktor cs I. \'szló Púi, a Húsüzem társlulaj.Ionosai is. akikhez csatlakozott Kapolsfi is, aki nem követelte a zsir.U\'zsma beszolgáltatását.
Az ügyből kifolyólag Iflaríóz. látták Szlovák Ferencet F.lj.írás indult Graumann Viktor, Mészé-\' ros Károly. László Pál é« Ka-]>otsfi László éljen. További le-tarlóztatások várhatók.
Határon innen,
¦ határon tul
Néhány nappal ezelőtt lázas izgalomban voltak Szeneden ai vármc.4yehii/.án. VereN Pétcrhon1 védelmi ministlcrt váriák. A nagy izgalomban egyszerre csak egy katonatiszt jelont meg a főispán előszobájában. Két beke-cscs bái si kísérte. A kalonaUszt tiszlességludóan iiK\'gkérde/.-U\' a litkárnöiől:
- Bemshelünk kérem a fő-\' isj)án úrhoz v
Mire a titkárnő már egyáltalán nem tiszlességludóan válaszolt:
- Nem mohelnek kérőm! .V főispán ur Veres Pétert várja.
Erre elölépelt az cgvik beke-cses, bajuszos bácsi és igy szólt:
- Hál éppenséggel ^n vónék az1.
*.
Ralph D Brunside .jómódú palm-beachi vállalkozó felesége, társaságában felkereste az e^yik ismeri ügyvédet. VégrendeleU-t készített. Az ügyvéd ¦* szeretett felségemre hagyom minden va-gyonom szöveget irt. Ez nemi nyerte meg a végrendelkező l«L szését és kijavíttatta imádott -ra. Amikor Brunside már távozóban volt. hirtelen élesrefenii kést ráuloU elő és ügyetlen váJ gással lerojerle feleségét. Ezután( elmetszette fia és az ügyvéd nya. kát. majd az ablakon át az ufeá-ra ugrott és szörnyei halt •
A belügyminiszter által ujab-, ban feloszlatott egyesületek között olvassuk: a Iíiinesházai Temetkezési Egyesületet, * Bél. iparosok Országos Egyesületét, az Országos Magyar Gyorsíró Egyesületet Budapest Fürdővá* ros Egyesületet, valamint a zug-I.6Í Horthy Míkiós Kertváros Egyesületet. ^ •
Az amerikai versenyzők sza-i lónkopival ír*!eztek a st. montWI olimpiászra. A szaloiikocsi tartozékai egy étkezőkocsi, egy fényűzőén berendezett szalon, és egy filnikocsi veütőgéppel ésmo-mvászonnal felszerelve. A Sza-lonkocsi egykor Hermann -Gö-i
ring Iieiclis.nars.ill lu\'ajflona \\oh.
Isimét benépesilik a budai>os-li Állatkertet, amelynek ritka és, tT.lekesr vadá\'lomái\'iya az ostro;i* alatt it\'ljescn kipuszlu t Mán-ius* elején Í3 oroszlán. 2 tigris, lt párduc. 2 elefánt. 4 leve,. 13 majom. 2 zebn, 1 láma,. 10 slnicc. 0 kenguru, és szamosi más állal érkezik Budapestre.
A kövér emberek élctbiziosiiá-si diját felemelték az angol biztosítók. A kövérek korai halálé, zási arányszáma ugyanis jóval nagyobb. Átlagosan kövér emberek 20, a renrfkivül kövérek. p«edig 70 százalékkal magasabb
l\'i/.losj!á*-i dijlélelt fizetnek.

Ro-renthál Jenő jelenleg Londonban tartózkodó magyar orvosprofesszor bejelentette a.főváros vezetőségének, hogy ö és a Gázmüvek egyik műszaki főJ tanácsosa készítettek egy vaslüJ dől. amely nélkülözhetetlen a* gyermeltfcénuiásos m«gbelegedé-sék gyógyításánál. A magyar készülékei rö\\ádcsen szákéitőid
elölt is kipróbálják.

Atnerikában hozzSvelö\'.egescn; összeállitotfák. mennyibe kerüli; a második világháború? Becslések szerint a nemzetek egy trillió dollárt költöttek a habomra. Elképzelhetetlenül nagy összeg, de felértjük, ha meggondoljuk, ihogy ezen a pénzen a földkerek-i ség valamennyi családjának hat*\' szobás villjt. s egy gépkocsit lehetett volna ajándékozni; és minden 5000 lakosú városban\' egy modern felszerelésü kórházat és iskolát építhettek volna.
Febr. 13-án: .uraagytl" Mr, Deák-tér 10.
VÁROSI MOZI
•süNb-tök ti 1 - vasArnaplg
BUDAPtSTTEL EGYIDÓBEN
nbosszú lovigji
FőlteieolőV : Tyrone Power, Gene lienej
HÍRADÓ!
EIOadások köin*p 5 ét 7 ónkor, ratárnsp 3, 5, 7 ét » órakor.
Géppisztollyal követték 6! a
merényletet Iharosberényben
Nagy László szeciáidemokiata
képviselő ellen
A TővároM lapok is l>cs :;\'.:iul-tak ih«r arról a gálád nM.vény-k\'lről. amit vasárnap este a; Our^órót hazaiéi íf Na«y László szdciáidcmokralM ké]>visclő au. lója ellen i-nurelan ietl«.-.ek lha-rosbcröiiynéi °lküveilck. A kép-J, \\iclö lár^asáj!ábati volLak Her. nya József várni:<j\\í*i titkárheJ lyclles és Mikó József gépkocsL)-vezető- Amikor uz autó iharos, buvnyl lhagyli. e^v erdöszél mcllcif l\'.ahuií cl. ahol a sofi\'öi". sorozatos dörrenésekre lett fi_ gyelmes. Xcm veszilcttc «1 lé~ lékj\'.\'U\'iilélét. lianeni teljes s«-beisés^el rákapcsolt, ii,y sikerült kon:fi\'y veszély néikül Kaposvárj ra jutni >1< Amikor u k\'>-"sil mtig. vizsgállái: azt lapasztaliák. !)Ogv« annak bal nirliánj\'őján (\'iő^agy \' sásu lyakak vannak. Hlöször,—\',¦ min-l azl a budapcsü lapok is megírták,.- kézi:.\\rán.\'ilos ma. rény\'elrc ^yaitakodtak. d? mint most köz\'ik velünk, ¦szaki.\'r\'.öki ivc»állapi!ollái<. hogy heni kézi-gr.\'niállal. hanem fséppis/.íoly-lyal lőtték a Szociáldemokrata, l\'ári lobogójával fcMiszilo\'-l ko. (sira
I.ajmnk ¦<zerk\'\'sul«ist!j{r1^^ kaposvári ludósjlójálól ina olyaii; értlét kapott! hogy a rend- á\' á f
c\':.r>(.\'••¦; i\\\\oiná\'\\i\'-i van aiár :i fa-^is/ta n\'ierJ\'iiyl\'el elkö\\ciőini\'k-
is/ta nierJiiylel elköcői
é:; ha a jelek nem csalnak, gy
a jól . iT*ezelt társisáy hamu.
ro\'s.in a re;idörki\'/rc kerül.
Kiskereskedői naggyülás lesz Nagykanizsán
Lapunk szerdai számában. niLiiirtuk. ho^j- Koinmenov. Púi a KISOSz elnöke, vasárnap Nagykanizsára érkezik, hogy vezérszónoka legyen az összehi. volt kiskereske\'dő-k gyűlésének. , Mint most értesülünk, a kisgyü-lésl vasűrnap 10 órakor tarlják meg a városháza tanácstermében.
Kommenov Pál a kiskereskedelem legkiválóbb szakértője, nz. MKP őriz. gyűlési képviselője. A nagytcvüleseu minden lényeges cs a kiskcreskcilokei érdeklő tár^ypontra kiíérnek. és meg. vilatják mindazokat a sürgős problémákat a kiskereskedelem szempontjából, amelyek ma aktualitással birnak.
Figyelem! Zalának szánt hirdetéseket Deák tér 10. sx. mii kérjük leadni. Telefon 54,
RÁDIÓMŰSOR
Szombat, lebrnár 14.
Budapest I.: 6.30 Pilurldló 7.(10 Hírek-7.2*5 Rcgjtd itne. k. 15 Zentkail raunlkt 10.00 Htrck 12.00 litringizó, hírek. 13.1* Konnyl daüarok. 13 00 Hangkiptk az egTttemrfil. 13 15 Opesrésr titk. 14.00 Hírek. 14.10 Anglia éa > harmudlk ut ElSadái. 14.30 Magyar r.ótak. 14.30 lroda>ml híradó. 1615 Liszt: IV. ntgyar rapatódla. 16.30 Oyermekrádló. 17.00 Hírek, Vftrőskereajt kOiIemenyek 17.30 A Do\'gozók kultur-•ríTdiM^séruk mflaora. 1100 Ka\'hatatlfn atcrípík, A;Uy Andor elíidótatlí. 18.45 A Rldlózenékar játailk. 19.4* Palurádlú. 20.00 Hírek, aporhlrek. 29.30 Vldim zenía tlétvígt. 21.00 Hango» heti híradó. 22.00 Hírek 22.25 Winda Lu:iat» hegtdll. 23.00 Tinciene. 24.00 Hirek. ..~»u,
Budapcat II. •. 17.00 Tánciene. 1 SCOiH-rek. 18.05 Mívísalediexek. 1Í.50 *¦ "* egytttei jitailk. 18 50 Be«i«Kte« TSkÖ Annival a müvtazl itélé«6l. 20.10 Baeh: A-boII (an»l[ aavit. 20 30 A Ridló axabid-tc/eUmr. Jt.00 Hírek. 21.15 C«U ifok felé. KTCorwla k<t hiagjítéka.H!S. f\'brí\'ar 14.
ZALA
HÍREK .
Napirend :
, f\'-\'í\'uir 14. iíombni. Kém. >it. Bilim rirta u Prol. B»ilnt. Ujaörög ftuxan.
A "Nap k-l 6 or« 54 petcKOf. nyuc»llk 17 ra 04\'prroor — ft HoM kel 9 6r(i 10 ,"\'ic*o\\ nyugsik 22 óia !3 prrekor.
M66 Gultnb-rg Jánoirultlt.
Február 13.
Tw\'lé.teltní dátum, mert c:?>< ° „a on l.ároin e\'.\'íéwldfl iCCi\'ÍÍÍ •íó\'.B\'í.voW-i /e\' (i azoijei Ual*tr,y lh:Ui4 e*.«t Ma- jttiiiKt,- 18-án Pc-44t meyt \'.ÜtotiAk a jty\'.Uviokli\' ii« a ué.»e: inácó liadteri-g os.-.tagaitót. <!e Jliwán Voiy!6.\'> dAtisngölt a harc, a ioinlolá* ét iif.e torát <r, e*Ztc-ltn fí,áldo:a . Fej,. ,aV 13-án ki. buja!. <j- emberek JJudán ^r o-luik-bó\'. n.\'.o\' liAitcijioko;\' <t- iié\'kiÜőrrc. cíj\'ierfr.\'. é!nzi\\, fázva élek át a kt\'jye\'J\' ti osirvm iiapj&t.
fíua\'a/** ftít.alxi.ttáta fi-mcsnk o-i\'ri lé.Unt!ni: jc<<nlóscgü, mrrt titizeomiásA- jthnttt. cyy né-pclle-•nt» tiiMató.ikuH i-e>td*zrr»,h, nem-utaJi árért niert megxzütt\'.\'tf\'\' .V\'-ffi/arors A / nyarai M iá úil ycszttU helyit!\'¦ l. de ,a.rirt is jut\' elinti idhtftoU egy utján jtol \'likai reiid-tzer, amely min#,» izéin ti a >{Lp ¦hio\'mÁ tiikió:,\' tisuza.
Itadape*t fels:a:rJ:l tatának har-,u:-:iik cifo.ditlóján e\'mondhatjuk, iiojif-\'nem vok fiábava\'6 az a Kok rf ejt fi. tMoxat. am\'t a: ujjúl/ti-ié*r?l*tt magifa,- dfíijoó hozott és ,.-<j»-. hogy ISttd-.iptú\'\'fetf.aladulásál tj\'i hóti-Jfi miden köreiw fogja a ii.árciu* lj-i\'ne\': 100 eaMerfiöt mty-iiii- í//í*e. i\'niondhaíju};, hoyy áron a: if\'o.t rnn Mfiflyaror».riSj hogy incyvalót\'lea az 1848-as ti Htokat. Az eternt\'.i;/ k bebizonyították, hvyy €nvck az itíiuik a h\'z o*itásúhos nyu ya\'o.m.i, békére, euií\'rrt;, rc,etrj é$ fitzin\'c barátolra van tzüktég. Est-ke: a luiriítok-it Maggn,ofi:a3 -már
— E«kli«a
\'Vimíir Luc/.v ó» (iaii<\'> Károly f. iió 1; V-u, Rzúmbiitoii este hároin-ue!{\\c:l 7 ór»lcor tartják osküvüjii-.Itet o fcr. npívmli teiuplomlian.
— Lükat«slparoiok figyelmébe felhívjuk a lokatosiparosokat,
Iioíí.v * részükn kiutalt i«ti-oÍ5um Atvúio\'éhez Bzüksvifjs utatvánvokért i;< Ijiartostület hivatalában loffké-üóLb 16-án déJi 12 óráitr jelentkoz-xc.-ek, incH a kÓ3őbb j^lontkők utalványaikat nom kaphatják
fíagy külföUi érdeklődés
a debreceni centenáris egyetemi
tanfolyam iránt
Világszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg a debreceni nyári; egyetem oentenáris tanfolyamai iránt, amelyet az idén kiszélesített keretek* között -rendesnek: meg. A világ minden részéből ereztek már jelentkezések a, nyári egyetem tanfolvamain való részvételre, igy Hollandiából, I- runciaországból Svájcból, Ju-go .zláviaból. Romániából, Bul-, «ánából; Lenyelorszagből, de, íTtezelt megkeresés a pahisztá-m diákegyesület vezetőségétől,\' amely csoportos utazást kivánt szervezni nyáron Magyarországra
Két évi börtönre
és vagyonelKottxösra liéltéR
<Mr. Sxataadt Cafost
A pécsi népbiróság különta-nácsa elolt ma flr Szabad Lajos állt vádlotikínt A vád szerint még lOlti augusztus első napjaiban m\'pgyfilésl tartott Ma-gyarszenlmiklóson, ahol olyan Kijelentésekéi -ett, liogy a munkáspártok vezetői gazemberek és kilencven nap múlva kivonulnak az orosz csapatok é> akkor jön a leszámolás. Hzckva kivül még más súlyosan sértő kijelentéseket js iett* a demokratikus pártok ellen és kétségbe-vonta az újjáépítés körül ölért eredményeiket. ;
y
Dr. Szabad Lajiw sen tag:idta a lerhére rótt bűncselekményeket, de a vád hét o\'yan tanút vonultatott fel. akik határozottan emlékeztek az oini. jiózus kijelentésekre. Mindc\'-tszv három Isiiui »ikadl csak. ;ikil< nem ctnlékezlek ezekr-
— Végre egj-szer le kell számolni azokKal. akik minduntalan a leszámolást emlegetik —\' mondotta a\'bizonyítás befejezése után dr. Vargha\'László nép-: ügyész. Mert ezek éppen akkor nem emelték fel szavukat, amikyr pedig leginkább kellett, volna emlegetni a leszámolást.
lir. Rihmer Gyula tanácsve-zetö \'nró a népbirósáji rövid tanácskozása után hirdette ki az Ítéletet: ¦ i
— Dr. Szabad Lajost a népbi-í róság bűnösnek mondotta ki az ellőni* emelt vádakban és ezért két évi böriönre, öt évi politikai; és hivatalvesztésre, valamint vaJ gvomi lizedríszénck elkobzására; ítélte.
Az ítélet nem jogerős, meri az elitéit védője utján semmiségt panasszal élt.
Ml nem ttduak Ingyen újságot, de ]ó ujaágot adunk. Aki tudni akarja, hogy ml tortönt a városban, as országban úr külföldön, aki friss, bátorbangu lapt)t akar olTasnl, az magvesit a Zalát.
As Igazságot, é» cnak as ifaxságot Írjuk, mert eit koTetell az njságlról lelkiismeret és a sajtószsbadság.
Ml megkérjük munkánk ellenéi tékót, mertaz.amtt érta adunk, nehéz és becsületen munka eredménye.
Csak az adja Ingyen az újságot, akt pongyolát art
a megyiayiilés leszavazta dr. Báviii János alispán soronkivüll eliléptetését
. A gázszerzödóst a klsgyülés javaslata alapján elfogadták
Mint lapunkban azt közöltük. Zala vármegye törvény ható sági bizottsága íegnap ülést tartott, amelyen 45 tárgysorozati ponL szerepelt. A tárgysorozaü pontok között hiányzott azonban Nagykanizsa gázszerzödéséneki ügye.
A Zala felliivta ennek hiányos sáfára Varga József polgármester figyelmét, és követelte, hogy pótlólag terjesszék azt be, mert ellenkező esetben csak a máiusi törvényhatósági ülésen kerülheti annak\' letárgyalására a sor. A1 hosszan húzódó gázellátás ezfccl: ujabb akadályokba ütközőt\', volna, mert a tervhivatal természetszerűen csak abban az esetben foglalkozhat a város által kért kölcsön ügyével", ha a törvény-
Kereakodök figyelem I
F. hó 15-éa, vasárnap déUlött 10 órakor
a rárosházi tanácsteremben
karesktdőgyülést tartunk.
ElttdA: KomtnoT Pál oruifgyUlétl képrlteli, i KISOSi elntke lm, aki • ktrukeddker érdekli dolgokról, «4o»UUii lértlmekril ii mái «gy<bríl tart cWadiit. <- Aj tliidái I*nto«tág4ri vild Kklnittlel kérjttk NigyktnUu ömim ktreikedSII, hogy ¦ gyUléien okverltn ott legytmk. Vmatdasg
hatóság a gázszerződést jóváhagyta. {
X Zala felhívására a város vezetősége érintkezésbe lépett Bencsik István főispánnal, aki felvette pótlólag Nagykanizsa gázszerződési ügyét a tárgysorozati pontok közé. A kisgyülés előzőleg — mint azt lapunk kó-ssoRe — már letárgyalta Nagykanizsa kérelmét és fenntaríásokal bár. de elfogadta azt.
A tegnapi megyegyülés magáévá tette a kisgyülés határozatát, és. elfogadta Nagykanizsa gáz-! szerződését. A megyegyülés éppen ugy, mint a kisgyülés és Nagykanizsa város képviselőtestűiele súlyos szavakkal birálla a MAORT álláspontjai, amivel olyan szerződés aláírását kényszeritette ki, ami neki csnk jogokat, a városra nézve pedig csak kötelezettségeket tartalmaz.
A megyogyfilés ezután a- többi\' tárgy sorozati pontot vett? tárgyalás alá, egyhangúlag megválasztottak vármegyei főjegyzőnek dr. Agárdi Tibort, a megyei! árvaszék vezetőjévé peéig drTi-volt Elemért:
Megválasztásuk után az esküt a főispán kezébe letették. \' ¦^ Elénk vita keletkezett a tárgy-
jorozal 3<j j>ontja körül, amclv^, « ben dr Dávid János alispán dr Józsa János és dr Uurváth so-( ronkivüli előléptetéséi kérték A1 megycjjyölés 27 szavíizallal 3Z szavazat ellenében oluttisiiotta «;\' kérelmet.
FtlnivA* nyugdijat f-etö munka-Uék ré»zére
A maxánjoci szolffáiati jopviszony alapján nyáeflíjban, rag>\' a nv\\ifr-dijjaí e^\'.v toniiit^t nlá e»ú cllat&s-bim rés/e-iülá nvi^\'diJHsok betoffnáfiri biítotiitásán\'i! » 227.60(yi947. N. M. sí. roiidelctt ijitéikxHlik. (Mee-je\'ont a .\\tanyar Közlöny 18 1«4h. sa&mában.)
E rondol.tben foglaltají szerint mindazok, akik a J0.700 Ifli7.korm. sz. íendekrt 12. szak\'jszáiuik (_1) • bekezd\'.\'\'9éb«i cmlitott- nyugdíjra, va^.y a nyujjd ijjal o^v tokiutDt alá eső ellátásra iíííiivjoros\'iltak, utin-nuk a iiyiisdijfizettísre köt.-l.-\'aatt, a íivuüollá-tás 5 szá^atúkúnuk ju^gfolclí járulékot köttfíé fizjtni.
Azokat a biztosításra kötelezett nyugdijasokat, kiknek lakóhelyű Bu-(lájcn. Aíl.ortfalvii, Budafok", Cee-^ol, Kis\',.e6t, Mátyásföld, Pestezent-orzsébet, Postísz.tntláriiif, Pestújhely, líákospelota, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár. Szúret-szentmiklóe (>& l.\'jjest t?rü:otén Tan, a M;i.\'áiiaika\'mazotuk Biztosító In-téizetéiioz, a többi nyup-itlátiieban ró-8ze:jülót |.e.liií, Jakóhjlyiv tekintet nélkül, az Országos Támidalombiz-tositó Int&tot budai ejti k-rüloti liénitáiához kell bejok-uteni.
A l.«jel atósí a 227.60(1 1947. N. M. sz. í\'enilefe.t hatál.vbn léiiétór ezúmitott 80 naixin bo\'ül Iceíl tenui. A líiztositá* kezdő időfontja azoknál u iivugdiiasokiiúl, "iikikiiők nyugdija a ÍO.7OÜ/1047. korm. m. iBiidelít hat&lybalópéaű előtt állapíttatott nusjr, 1947. szeptombor 12-e.
A bejek\'iitékihoz bíükHÓ^uj »J»-leiitóldp hi/tosit4«ra küteLB.-tt iiyus-dij^s röí/.ére- í:s »Os*i»áitú kimutatás* a kerületi púnztóruáí ssoroc-lietó be. A k rufcti p&nttot » bejelentés tárgyában bőv«bh fuK-ilijiOfli-tiátit is késiaúri^ol nyújt.
Xft^ykiuii^su, 1018. lobrm\'ir 12-én.
OTÍ nagyíüii itűi
___kfrylsii /» i>:tdra
"Harcos ÜQvözMUnket kUldjük a „M10T"-nak
Aruiak az Ifjusáei Tanácsnak, a mely vé^re megalakult l)é!-Zaában ie, akkor, iun.Lkor a, szomszódoa népi demokráciák núp-fyontjai képviaeUk » dol^zók érdekeit, mikor a kör-nvezrt áiiamok de.nokrat\'kuá fiatal-kk\'.-a. példát tnutstott az ifjúsági e>r.vBésrfron.t mi^ftjrjmtéséne, miko,\' nálunk a koalíció haladó pártjai ráléptek a demokratikus Cgysée;, az országépités, a haladás egyedül jir-ható útjára, szűka^es^é vált a magyar ifjusáp erőinak uj, haladottabb egyesítése, » ^tlagysac Ifjúság O-szaeps Tanácsának mogaiakitaea.
Ivein kevésbbé volt szüksóges a \'ál*;, fcőzelebbról a nagykanizsai Ifjúsági bxervezotjk szer\\ezett ©gyütt-mükodébére, amelyet hivatva r»n munkálni az itteni »MI0T«.
A raaeyar ifjusáí elótt két ut 211. Az egyik a Bölewöldiek, Hám Tiborok, Schnaer Lászlók uria, a másik &z egyetértés, a haladás szolp\'v-lata, a szervezett agysé^ee munkaprogram., a magyar ifjuádg egeszének érdekeben.
Sioretaéni, ha a délralai MIOT a második, tu egyeiül halvae utat választaná, • haladás erellemébün, a népi demokráciánk mexeroaitéa?! órdekéban.
Ennek reniónyóbon üdvoröljük moff»Uikuláiát és bízunk Lenno, hogy be (oda ráitani a hoi»iíüz«l ra-ményuoat.
Snratnenkj ha » M10T-ba tömörült uermMstek, MADISi, KISi, SíIM, PISr, SíIT nemM rw»env-re kelnének • meginutatnak, hc«y melyikük ai el*5 u ogyenlík kösött.
Sok a munka, »ol»t keli doi-gosnunk, de gyótai fogunk.
8t. öy.ZALA
1M8.
Min rttuzli i imái tilijt-Wf.it
dr. g«6s Gábor
Aa idei enyhe tói Jehotövó tetta, hogy az elmaradt 6szi sk
(Kitoljuk. Néhány naptól ,
•i&xi télen l.->ly\\u>tt szántani tiay, hogy u tavaszi voflúttik idijtSt\\> alig Iwz nintatiuii tarük\'t. A wras/i nm^k »l/t tohát /nyartalunul jól ciókÓHzithotjülc » talajt.
A Utvu"zi tulajolükó^/ilú
tvaztl ny, ys-y,\\
mjtóit.1, olniiiiitiitn. A lói folju-inun ugyanis iiü im\\ m<1l>a/.ánt4*««itvl ,\'oli-zmkitott na^v ni^ök omlóivá, |xir-!i»n>óH«.i Valiink <m u talaj könnyűn elsimítható. A Miuihiara ulkalnios iUon íwroiiütt, »H :v Büokúr- m. A nimitudt mindic fonh\'ii íiuic n barázdák irányain, lla a •imitiü i«;n orvdiiiunyoztiu i«r-1i»ii\\ü vctúú^v.ii. akkor a róptiss\'jjr mil\'i\'tÉla) szerint kiiiuivoibb, vagy no-he.Bí\'l> fogast huítmhink. llvii^rt csak ükkor li-.szaúljuuk, ha a. rsapa-iiékjv»íény tjii nliatt :i fclvck\'tí. hau-lok nőm iazultivk v >lr.a n&i b ig-y
* ínyerűaL\'bb rögtüiviro kétiyBzorú-lünk Hye.i es^-trvjii a hoiij^n üzon-
. nal íivras kövosae.
. Aj, úszi rn«lyszántás oldolgozása után azonnal Követkéz hot * korai vetés. Ha tósább- itatunk, akkor az őszi mélyszántást tovább kell (jon-
^dozni, niort a tavaszi gyors esők fsszo;iyoiiihiitják «*» a síyoin íe\'vcr-iieti. l\'J(:pe:i ezért mimio-n nagyobb asó után, va^y ha gyouioeódasí látunk, fo^asuljuk ms^ a talajt. így
• porhanyód TOtóágy » \\ét,\'-a idejéig mapnarad. \'
Fölmerül a kérdés, koll-e tavasz-xzai szántani V Az okszorü talaj-inüvoiós arro azt Tololi, sohasem eia-!*d, hí az Őszi múlyszántást idejé-len is jói olvésjonük (is gondoztuk. Mi oiirak az oki ? Az, hoiü\' tóton a talajba szivár/ott nedvesség ogy részét, ha tavasszal szántunk, oiroBzitjük, mórt a ulaj MíorLaiásá-r»i uzt »i:ollÚ8aú torzuk ©¦* a tava-<zi orom ttzofek
ítfv jy rotúujfvai olókószitiiii uem lőhet. Ha íz iwjgi mélyr\'.únVutt ol-vúí.t>/.tük, ükkor ug ok-*/erü tavassi ¦S\'ujoiökúszitós az oljlib ciulitott .iiur.ktikiiól álljon.
Kió oniulhat, hogy az d*z\\ i a/ántút cl\'onúro tAvaansal azá. kall. KniDii oka olHÓsorban az, ¦ txii folyamán a heve* cmk ón^á nagy hütukor.i miatt a talaj ugy datMiiyomódott, hogy jó votiág.vat ónak tovanzi B/ánUÍHiial t idunk éló-allitani. llyetikor nagyon sekély ta-vaszi Hiántásl vi3gziin&, a titán.i axon nal elíogasoljuk a talajt ős a/, úeii tnélyjszántas tavaszi gondozí^a süb-*int*n.üveijük tovább. lía e^y nnid van r<», il\\io.ikor ia karúig tik el % izántáát, ínkáhj erűs fojjast v«gy kárceát hasznáiiunk. A \'earosszabb talajéi6ki\'»zitÓ3 az, ha az úszi mélyszántást eunuLaszt-ra, a tavaaszal adjuk a talajnak az elsO fordító talajjnunkat. Ez a té^en tárolt noivessés el^azárlását Ceieiiti s o rnoUett a taiajóiés |js táji-anyaírfeitáródús eJmarad. Ha mégis tavasszal kényszerülünk száfelani, » •zabáíy az JeA«n, hogy amikor a hó elolvadása után a talajra rámöho-idnk, azonnal szántsunk és-a szántást rögtön fozaaoljuk el. Igv aleg-tisBbbre csökkentjük a ncdvOBség-veBzteséaeit. A tavaszi szántást a továbbiakban &z úszi mélyszántáshoz tosonlóan kezeljük.
Ugyancsak tavasszal szokták na-S.von sok hel_\\ien vógozni 8^irá^yá-»ást. Ez a legnagyobb pazarlás és a _*_/-.-i. elgu meréiiylotoBk ezá-» kivL\'toies oeetektól olte-ptve, tavaMzal r«n Síabad trá-azni. Kivóteles o*jtben,. pl. ku-noa, oukorrópo, »tb. alá is oeak "—aa érott trtfrját adjunk. A t»-trágyisá»an tormóíwtoMn .. * Jár • káros tavwri fordités így • kexhwtótlen hatás kebőzott.
1 t^jelőlcéMitír »bb iiabilya, hogy ouk porlía rit»unk ,de lObMam fordiMunk. •cittük tehát jói ali a Utmií (it ,m»rt 01 a jó termák Wfr- biitoíitóka.
SpertroTat
Nincsenek vérmes reményeink, de ¦ pályán ott leszünk — mendja Csapkay Kér->-/ edxő
MAORT kwldi c-dzésén Miha-lei.7. kiveli\'lcvil viiliunennyi ja-lékos meKJplcnt cs s/.or*;aliníis cdzíssel kí*züliidflll« vasíirnani inirkíi/ósit1. lC({.vt\'di>l j/ubó íwll buciin a pnrlvonulou dx inondoU
U:
Snjuos mi\'j! iw**! i* öm-rni ii viisdrnapi Ki-rdlóstciiiniík n he Ivi-t. Nem tudom, liouy vnsrtr-liup vAH::11iíUoiii-o ii Jutúkol, A fink iiíiuv izor^\'ulommal vc- kll
zíi K.v:ikorlato- scn hall^alták
Unl. in.ijd .O
a/, edző in:igy.\'irűzaUiil.
A lielyzclPk alapján gvő/-nünk kellcft volna az NVtE ol-!cn, ih1 a liuk clidc^\'skudlék a liclyzclckct — mondja Csapkay nicslcr ogyik pár peivos nwii. ktiszünclbcn — A vasárnap) miTiíözésr? nincsL\'nck vónn-esj reménvt-im. do :v/Ávl mi is ol\' leszünk. Nincs még az a mérkőzés lefutva. Xiiifscn kizárva, .Hogy me>iliM>ctést okozunk. Sokon\' clfi\'léjlik. hog.v két tarta!ék_ kai játszunk Mih\'alccz és Csön-í^cy nélkül. _
Az edzés közben szóba került,
Iih Szabó nem játszival, ki he-lyi\'ltesiii.
— Ha S/.ab() nem jön va^arnuplp, ay<or való Csöngcy játéka kerül l>iír szó" lehel dscM\'ixss jrú Ih. Hu Csüngt\'y ials/ik, iikknr l.n/.ár lesz ll jo\'bhfoíU\'zpl és Ko. vrti-s 11 költi.
A máxodlk csapni ("i*s/.cállilá-, súva\' i^ bajok vnnimk. l\'.tKTpi\'s. n*.-k u lokfya ínj, Hoth is a sérüllek listáját! van ugv hoyy jc_ Jen pillanatban mvu nem tudják, a MAüR I" vetotfii. hogy ::z NV-TF. II. ellen mllyon csapatot úl-lilsanak ki.
Telp vagyunk síríillpkkcl — kesereg Zollay Mihály intéző. — Fogalmam tincs, liopy mlyen! csapatot állitsimk ki a Vasuf II. ellen. Egyetlen örvendetes ©se-mény az. hogy Takács isaiél játékra jelentkezett.
A MAORT egyébként csütörtökön tartja legközelebbi tréningjét és akkor állítják össze a: rangadóra véglegesen a csapotokat.
SZÍNES SPORTHIRADÓ
A \'székesfehérvári Máv Előre lemondása íolvlán ellenfél nélkül maradi a SlAORT 22-ére. A • MAÜRT \\ezetősége most lazíts buzgalommal keres a csapatnak egy ellenfelet. Hja közel vnn a. l ajnoki rajt.
Jövő \'léten tárgyalja a MA-OKT fegyelmi bi/otl-á^a l\'or-báchnak iiz ügyé*
*
Megindultak az alljiái>niii in a lurnalonni edzések. A gimniL zinmban mindoii sztTílán i-spén. leken szorgalmasan tróniiiKCS. nek a MAOHT iillélák. A \\t-r-, senyzök ylöször áiiriliH lCUén.a kcrüleli Tnc/ei bajnokságban indulnak, majd az országos imr-madoNZlályu tnijnokságban ;\\V. nak rujHioz Budai>estcn.
Zalne^cri?e.-eú versenyezi "U vasáruap a MAORT piiig-pon-, gozói. Lgyéni és párus szúmokt kerülnek lebonyolításira. A kanizsai szüneki-t Deák. Kőrös Bácsi képviselüí,
Benedek Icát a MAORT kitűnő hölgy kosárlabdázóját kiadták a budap«sli MAORT együttesének. [
Mihalecz Bodi- őszi sérülése: szépen javul., A kitűnő hátvéd a KRAC e\'len már valószínűleg
helyet kap a csapatban.
*
Lenkovils József az NVTE volt egykori kapusa újra edzésbe állt. Tavasszal a Sáska Barát.\' ság kapuját fogja védeni
¦
Kerületi KISE bajnoki kosárlabda mérkőzés lesz vasárnap délelőtt 11 órakor a zalaegerszegi áll. ftu iskola és a nagykanizsai Gimnázium női csapé tai között. Ezen kivül még öl kosárlabda mérkőzés le«r. 1 dórakor a ZVMSE-MAORT a n&L 12 órakor ZVMSE-MAORT fér fi, d.u 4. ZYMSE-MAORT >B. női én 5 órakor íalacgcrszegf Gim — nagykanizsai (jim, férfi Az füzes mérkőzés u Gimná-
és;
lornaternu\'bí\'n kerül lebonyolításra.
*
Az MI. SZ elnökségéuek legutóbbi ülésén elhatározlak, hogy a te.Uenáriumi év alkalmából amnesztiát léptetnek életbe 1IU rek szerint a rendelet csak a ja-
léko.sokra terjed ki.
*
Nemrégiben számüoltiik k,, hogy 11 Totóban bi:tos 12 talá-, latos szelvényhez 531.111 dnrab szelvény kell. Ennyi szelvény vásárlásához 1,75:j.üű6.3() fó-rinl UelL Jigészen lekiniélycs vagyon.
¦
Március 21-én indul u bajnokság az amatőr másodosztályban. Az első fordulóban 11 köveikeio; merküzécket bonyolítják le; Marcali—NTK, Sáska Kercly- [ tv, NVTE II.-Lclenyv, Kisko-márom—MAORT II."Az NTE— MAORT II. nu\'rkőzés időpontja: május 16. .....______
pIT 7375, l94r^^~7t47~Fkir*%27TVir
Dr. Wellrr Viktor budapesti lakos lgvvéd által képviselt Duaavidékl Piplr lerakata és najfkrreskedL- ml rt bud-p^\'iii be), cég javéra hitr 2% forl t 4> fill. tíke és )írm-lékai M-riélg a budapcsM |»r«sb\'r*iíj 1047. évi 3M7S4 uln vegzéaével alrendéit kialégliéti v^rckjjtás sarán 1947. évi augusztus •>\'¦ 28 an rtaflalt $335 forint benértékS lngósájslTi íi iiruét kitűzése Íréit teru-naveaett </é^rrhajtató által m^gkeresteiven, alább Mvxcvez\'tt s azen hirdetményből, valamint a f**lslá«l Jegy.\'ékliyvMI ki »¦ tini más to^lalUtAk javára Is. amennyiben kieletftés! l»ttk aia Is luaáll éa el e-¦¦kbalauta akUyaige«vli*»act fotf "Blatban nincs, us iir »\'*at kltUxon és aanak »cgrh sztuv. Ukásáa, ü eteken, Nagykuni-iu, Suvár-ut l.rs S échenyl-nt 13. klzuási aUtt len dr) »¦¦L arxsára hitiridét! l*4aV évi lebniír hó 28 d«l«lőtt 10 t órft-lat tezon ki, aaikar a »ir6ll»g lefoelaM lOnyvkercskedM árukai éa egyéb ingóságokat a egtobbet Ígértnek készpénzfizetés ajlenében, ceteg becsiron alil ll — de a ktkláltásl ár ii részénél .-latsemvab• áron csak »;on tsaiben, ha ahhoz végre-hajtás stenvdd ilóií eg hotiajámlt — ti loitam idnl, — még akkor Is, ha. t ba]tlentí a hflyailnen ntm Irlonnék meg, ha es.\'k ellankeid klvánaigát Írásban ba rtm jeleni!. Azo IngnsAgckri amelyeknek klklá téli ári rgyeitr forinton felül van, auk átok irvrrithttiick, akik • kikláltiilit tgytludréarét binCpéntHI latísilk.
NlgvkanltM, 1948. évi febrair h4 4-éa, \' v Blatt LMlló
N Mi v«araujt»,
MKP hírek
A MKP kiskanizsal szervtzek 1 hó 15-én, vasárnap délelOt 10 ára-kor az olvatóköri párlhelyiségbtn párínopot tart, melyre meghívja az ötiits kiskunlxsoi elvtársakat, valamint Kiskanizsa ntptt pártállásra vaiá tekintet nélkül. Vezetiiég.
A. hirataU«« rArcxs
KoniiHii.vhir.>>" l\'\'óÍM|<ttii I r 15r^| kf. 184H, t\'iúiuu ront.\'*!.-torul « )tyy. núlküli (»<?»ljttdi konvrr kkVin* tt forL\'ii\'omi).:li(izi>,it nzonnuli liutilv. I;, »1 liOfizUiitotlo.
A niui iiM.irtól ko/ídfo k\'hiit j-\'uv-nólküli («/»fm<l) konjor. t hi.Iiii # bU for^alomhu hu/.iii iiem
1\'oHuvo.ii miiulAzon </,;ilia<lk tiitónscl tOk\'ial^ozó sütói^ar.mt, A?, 0 céli\'u fa1 iiüiu luutxnált liszi-maiin.vifúsnt, ilk-t** lisztkfi.4*!(>W •xonnu.1 jo\'.oiits(4k bi a kí/z/lltitiioi hi
tlk
Kiizhinv losBOin. liojrs lí ári l-ovasoíi/.ti-v kiskunhalasi Vó j
t«iK»r.oksása • ronrVnsóff njaz;.ni lovakat Viiaárui. MonTi\'tBlrt< kwrüi-r.ek a telj\'-»-n kiro<{á9t»<aii álijo* ban lí-vó 4--S é\\\'t» 16-" --fíUcro. maga." herAIl lovak, 4 .VK)0 ft>-rmtéTt. »
Az eladásra szállt iorakat f. ári március hú "2-án 12 orár» tUt» tulajdonosa lv.esztliol.vru ¦¦ Lcfe-
jtéi iiülW^rK\'z » járl»*-
nyijszté^i iB leíréllo\' ogyütt
A város tulajdonát kéiaz<> H«r-ku\'Bs tésr\'agj\'ár torübtét folyó ,ii»i február hó 16-án d. «r. ^yrakor * helys/inan tarfcuidii nvilvánou »r- bórb-.adom.
— Mese- és jfitekdelutan
A maf;áiialkalmazottak SnatiMl SzakszervBzoto áluu rende/oU aio-kásOB játék- ce moHe-dónit4nt íoljo hó 11-én dálJtán 8 úrui luwiiet*«t mmíst niOKrond^zaük ,nu iyro kurUr-Haluk K)"\'ÉiuclL-\'\'> •zcrotetiol viirjuk.
NYILT-TÉR*
v Klrtúr> \' oir<» 15 -U0 nAr/ifriinlwii iiu^
On által provokált iieyáttit »i»\'Oiit Ont nin/w\' tattnn, kiuiort a lo^urély; hb m% áitomt fej#Wom ki.
Tisztáit On o
t>!6tt orToai
tstt ¦
Dr.
\'"\' Erovilbin kOlöUekéu «cm a uetkcutí-ség stm a kUűóhiviul lele.ÓMtgct uem vál«\'
Gyermet sz»pt«tá.l váilaluk. Clm a kiadóban. ________
Elvauott Nyloa tzlju arany k»ri5tá«T.
Becsületes ratfüláSó i!:6 ]ttilonibín re-mbI . Cím a kiadóban.______________2*
A Nagykanizsai .Dolgoió* Vadáivx-t&rsaüúca NagykanixMvai liaiáros vsdasz-ter-létére azonníii belépésra T»dört keres. Ajanlatokat Hielési igény mígjelűleséveí leveiben a tiruség címére. Vár«t í. sza»
\'Cibe alá kérünk.
Zilnyl MUlós-utca 33. siám aUtli háe szab«dkéibíl eladá. Clm a kladűhlvata baa.
Keresem Salamon Alajos zástlóst. ak. Nagjkaaizsárél, atban Szarvasiak felé, 1945. áprllUában Irt i!ol)éra. Kérem, akinél lakott éxiesitse aggödó feleségét SzabadazáHason
Slkilor-ut 1. szimu ház eladó. Érdak--lődnl ugyinolt., ________ \'
Eladó NagyiiBlíM kornyékén nfllí !••
8atl«n. Erdakiodni lahel Bár»n ügyvéd lr«-ájábas, Subadság-tér li. u
ZALA denokratikus pcllt:k«l
0 tosiark««itfi
n«oni»U .ijl *. T Ma kamliM\' nromdé]éo.n, (íafl^okí falai: Zalay K4rcl».53» évfofyew 98. szem.
, KM8. febmér 15. vasárnap
Ara 50 fíífér.
Várható Időjárás: Mérsékelt északi szél, változó felhőzet, többfelé főleg keleten eső, havaseső, havazás és köd. Gyenge éjszakai fagy. A nappali hőmérséklet aUg változik.
Békét a világnak,
il> U\'íllUlKu hi.\'Ul i.-m:.u: ó-x :\'<\' ü\' ¦!..¦
ruuIUiu i\'ik-0 1. mind1" .wnlorjuík, et. «v, íni>|)(Oi") |<olitiiiiija u Sisuvjt (uniónak (* politikája luoknak * i.új^ik-i.Oi.. HiiU\'l.wk íi n^íji. íiO\'i.oki\'iiriitnftpi kÍTÚniuik i\'liii <-f boldogulni. A 1\',\'kc vaiiaüi. a\'iio\'.i t\'^nni\' ui\'InK ki Hii- i
•ÍDŐki.i ii o magyar konn;i;iyl6 Tatát tíii:i miauval .tiowzkviibu. <!;•
*XÍ\' "¦L\'*& iiefi "2 \'a«\'\'Slí in.ö^"1\' r.eiiiiví l^ikói\'-ok szomjat olthttüiüan Távval 1 íx\'kójrt. (\'.Otlúliitüs üihü-Lxuit*t ;i (laiiiinnak, hogy amikor a uéke vonal ; m: üórltzik -Moszk.uba, JtmiiíOr a .\\:u;ryar Koztár-derí Ol,;.ki;
u-,;. :éríia\'< k
i a szov-
joi fOvdroi pá\'yau\'ivaráról, akkor «=z .^/iiz;\'SzUi)ido-í év;oríi;i!oj;i 3i„rx iviroí.v vüa^átváto^tató kiiiyilatk\'jz-sWiss/erü alkotásának: a líonuir:-;. Ma kiá Evá\'iuuk.
A magyar koi\'iiV\'jn küiciött&í-\' iiie;; «rko>::k ajir.uk & r-éiW-k. a íováro-•ába, ;unaiy ^.lú.-zör vitfrj át jryakoc; >ai.»u uv\\i;e.LIiii\'.«»u ús U-A\'JiUiiiusMi •» Koiamuit:st.t Kiáltványt, amelynek *3pvetú\' téfci-: \'A\'iiá\'j proUnarjai •yniülj^ljpk.K
;>iarx károly ío\'.if:n..Tt>j, hogy u tíIúí; táisatúilmáiiak i*Jtot\'> a;O;n-n^^i\'1 a p>"o oÍHTÍátus;. az clnyo.tiot-Üa.í, a kirfsá;.máuyo4ük milliói, akik béklyóba vari;- szánalmas vtrjjuclé.i-w- i-úi ih. » lniuuoiiL i^ájii ahítt, lio^y-tiii^ómtij munkájuk éüiii.ós zaüintos »!Jt ar.ok ,6lvez;;tvk. akik
moben
.i8rx iviiroly ó
,. b»\'i?V uiilvon ió\'tk\'tl
-otúiuilihbuii i<m uzt in tiidlu, ha c.\'yuzui\' •¦/, n/ Hi.orj(iu lo)<xaiiadi:i-i«l, nincs ronuuntüinuny és olyan
Kőzeí bzú/. (wztjndő kuilott ahhoz, -y ttk.fíjon Ojfy otnliur, aki lurra-í üé t ijúl
i.c!ia1olt oblu az aUmiMiogüii, tol-x.ctbutiitolw a Kü!iiiii,v.\'uiú_orök\'>t ét Kjózeiomrc vittj .Marx álnmt. %t .«. ouibor Ixjiiin volt.
A ma<o\'ur koiaiiuiyférfiak moszk-»ai útja szoros összaiüxKésbjri van B/.sai a marxi tétBllo!, ao.íy a riláij t, ° dolgozó milliók nyugalmas ^ú^ú csak ;iz bizí«ithalja, h;i mimieii oró összoio^ az \'mP?~ iia ista t-ikécek clk.-;i, akik nem bé-kiét, de háborúi., akik nem nyugai-. u;at,_de nyugtalanságot, akik iism hoidögságot, de. ix>ldo^talanp«goí,, «;ilc uem éMBt, de .halalt akarnak. A magyar-szovjet kölcsönös barát-««KJ ^í3\'ü*aüköd\'ési ée 9egéfynyujT toai egyezmény a l^aagyobb kül-t«i;ti_kai siker, am.it \'történeimo .¦"oh tán a magyar uép elérhetett. Eredménye aiuiak a ezivós, mog nem •¦túró harcos naiinkáiiak, aaiit a doigozók, élükön a magyar
t Párttal foij-tattak. A magyar-jugoezüT" mairyar-ro-oián, magyar-bo\'gár ós a- ruajryar-lengyel efoezriSnj\'ak után moét sor került a miigyar-szoyjtít suarzódég megkötésére is, amirn iolligyei majd %á egész rilág.
As államositpit Magyar 1\'\'i3to. temeüijari Rt. volt tulajdonosa és kaxgatója, Balázs Pál a vál-lalal készpénz és ré»zvényvagyo-\' nával kűlíöltlrc wökóLt. A liató- körözését.
Hétfőn reggel érkezik a magyar kormányküldöttség Moszkvába
Ttldy Zoltán, a Magyar KOztarauig elnöke, hitvete tániiágaban a tiovjet kormány maghiváiára Ugmi siti MotzkviDa utazott. Kíséretében v&nnitk MihAlyffy Ernd miniszter, a kablnotiroda fonóké. Ugyantkkor Dinnyés Laloa minltztnrelnOk vnzettaevel magyar kormanyküldtttttég utazott Moszkvába a magyar szavlit barátsági ás kllesttntís segélynyújtási egyezmény megkötésére.
A kormányküldöttség tag/ai: Rikosl Mityit és Stakastts Árpid mlnlaztarelnökb»lyttt»$tk, Molnár Erik külügyminiszter, 1/erej Pétír honvédelmi miniszter és Dobi István volt illammlnlaxter, «
Függstltn Kisgazdapárt országos elnöke.
A köztársaséiji elnökit a nyggati pályaudvaron Ünnepélyeién búcsúztatták. A minisztertanács határozata értelmében moszkvai tartózkodásuk Maja alatt O.nnyás Lajos miniszterelnököt és Molnár Erik külügyminisztert Gttró Ernő kózlekedeíüyyi miniszter heyette^lfi, Veres Péter honvédelmi miniszter helyettesítésével Darvas József cpitts bj köiriiun\'sEil,;, i n\'.!r,i^2t6rt biziik meg
Tiidy Zoltán köLtsrsa«áy\' elnök tegnap délelőtt Mihalyffy Erna kíséretében meglátogatta a Parlament épllo-tsben Nagy lm ét, az orszájgyüla? elnánét, \'ak:vil hosszan elbeszélfietett.
A Nyugati pályaudvar nemzeti szinü ts tzovjet lobogókkal feldíszített csarnokában tegnap este 8 Pullmann-kocsit al itattak elö amelyen n maQyar kornányklildőttseg elutazott Moszkvába. Az elai három kocsiban utaztak a kormányküldöttség tagjai, utána kiive kszett egy haló- 68 egy étkezökocsi a köztársaság* elnök szamara, majtf a következő három kocsiban a kíséret iftbbi tagjai foglaltak helyet. A köztársasági elnök és felesege egynegyed 10 órakor érkezett mag a pályaudvarra. A Himnusz elhangzása után az állomasföná* fogadta a köztársasági elnököt. M»u,!«l8nt»k az ünnepélyes bHCínziatáson Nsgy Imre, az országgyűlés eí-.öke, Rajk Laszió belügyminiszter, Gerö Ef\'nő közíaitedésQsyi miniszter, Er.isi Ferana a fíe .izeti Parasztpárt föttkára, Révai Józ3ef, a Szakad Nep főszer kész\' öje. K?.dár János, a Mayyar Kommunista Párt fóti\'kárhelysttese, Vas Zoltán miniszter és sokan másr-K .-* dipíomacisi kor Budapesten íartczlcoód tagjai Közül is többen \'megjelentek. Ezekst Rákosi Mátyás rainiszterelnÖN-heiyottes sa\'at anyanyelvükön szólította mag.
A köztársasági einök és a miniszterelnök a megjelent u/siglróknak nem voltak hajlandók semmi-fé!e nyilatkozatot :enm és az érdeklődést azzal hárították el, hogy visszatérésük után nyilatkoznak.
Az utazás három éis\'.aka és két tápig t*rt, a kormánykQldöttsag ma raggal érkezett Csapra, ahel átszálltak az urosz Különvonatra, amuly üzalas r^Mntávoitíágu síneken vitt* tuváb-b a kQldöttséya: Moszkva fele, ahov., hlf reggel ert-ezitek nx-g. A -turvti^oit\'mMzicvai latoqaiao narom naiiíg fog tana.it
Délf 12 órakor Jelenti Budapest
Az Ifiazsáí\'ZulgnltatáB méiyr*ható N«cs szükség a mai íellebbezé-
------------ si fórumokra sem. A laikus M-;
n\'iskodásl ki fogják lerjeszteni a polgári biráskodaa területére j».
refermjat jelentette ba az IgazstpUgymlnliiitar
Az
á.áii ()rh;\\i) Lús/.ló, u Kummu-iiislo l\'ári vezL\'i\'8zóiiuk:i, liatH go/.lalí\'i, liogy uz igazsA:!S/.ol(júU tatás mai helyzeie nem telel mpg a népi demokrácia követeimé-, nyeiuck. A jó igazságszolgálta-lá\'shoz két dolog kell: demokra-likus törvények és demokratikus, birák. A birói kar egy része szembe szegül a demokratikus fejlődéssel. A törvény alkalmazása hatalmas fegyver, amil lehet a nép ellen, vagy a nép javára használni. Akik a nép ellen; fordítják ezt a fegyvert, azoknak kezéből ki fogjuk azl csa-vari.i Orbán László hanfeoziatta^ hogy u demokratikus ü^-vedek-uek az eddiginél nagyobjj számban kell a birói pályára lZ-pniök\' -mivel szükség van a jog becsületes -és demokratikus reformjára és a iiépeliínieií fokozóít be-" vonására az igazságszolgáltatás--ba. Vúgü\' ha;ifeozalfa, hogy a de-moKVuiiíus jogászounafe nnea kell kapniok a dolgozó értelmiségei méttán mepilielő támogatási és megbecsülést.
Utána R et Ittván igaiiágiigy-minUzter iziWt fi* flki hangoztatta, hogy a ti0n oda való tíemektö\' nmg kell HtttUani a birói kart, amelynek tzdma mmugyi* tui*dfoian magát a tibbi ortzdyohho* vitronffüva.
Fontos pénzügyi tárgyalások , Londenban
Dr. Kemény György pénzügyi államlilkar és a \'Magyar1 Ncmzeli Bank felügyelője fontos pénzügyi tárgyalásokat folyta\' toll Londonban. Hozzájuk csat-í lakozott Vásárhelyi István, aki párisi tárgyalásainak befejezései ulán utazóit Londonba. Ezek a tárgyalások a Rotschild bániig ház állal nyújtandó kölcsönökl ügyében, továbbá régi állami adósságok rendelése" és uj ügy-lelek megkötése ügj\'ében folylak. A tárgyára sokban érdekelve vannak az Augoí\' Magjar Bank ési a Iielvárosi Takarékpénztár va-i !u!a ügyletel A \'árnyalások e hét elején befejo;:öolek. Ugyanaz a pénzügyi bizottság I árjjyalt a belga és noHaiid pénzügyi körökkel a régi adósságok rendezéséről és a mai pénzügyi forgalom) lebouyolilásáró).
13 évi ksnysiermunkára Ítélték r Gestapo-repülőflépek szélhámosát
Botka Pái a Geatapoyal öeéze-iátezva hatalmas óCBZojíoket zsarolt ki ví ülddzöttektól azon * oimen, hogy íxjpáljSfcépoii Kairóba Ta«y vasrv Svájcba Btókteti ki őket. A nópbirósáe ezért 16 évi kónysBor-raunkár* ítélte Botk^t * ext at ité-lletot » N\'OT 18 évro mArBéítelte. Az ujriíeJvétull oljiráa során a. nóp-birosáfl heiybenha#yto » 13 6
Hamis százforintosok vanntk forgalomban
Legutóbb cltwrjüdt tt híre annak. ho):y barais százforintosok vnnn«k forjralomban. A "Nemzőti IJnnk ille-tékea osztnUyún uskoI kapcsolatban kijeluntctték, hogy csak elenyészi nwnn.viséirbon történtük hainibiUiaok izteforintos l-*nkiOíiyokbon, de (wok i» annyira kezdotlüROr\'ek, Iwrv mindönki folUmorheti.\'
Meuszigorltják a fegyverh«tználatot m honvéd határőrééinél
A csampéezéaok é-s jotrtalím határátlépések, batiVaosabb bónitáaára hamarosan kormányi\'andolct jelenik mag, amely rojgszkjoritja & honvód-hAiaróTséjt fe^yverhasználati jog6t. A határőr eszerint mindenki eDea haaználhatja iegj\'verét, aki nem áll maft egyszeri felszólításra, vucy 6t., szolgálatában tettlcgeaen akadályoi-\' zft, fenyegeti vagy megtámadja.
A gyjlkoa Sárinét átszállították a gyűjtőfogházba
A budapesti törvényszék .rögtön-itéló tanácsa csütörtökön halálra ítélte Sári Jánosoét, aki múlt szombaton bestiális kegyetleiisá^zel m^-g}ilko!ta barátnőjét, dr. Gaf Gyulá-D^t. Sárinét pénteken átszállítottak a gyűjtőfogházba, ahol bevárja, lio-gyan dönt a köztársasásri e\'iiök a ¦k«;yelmi kérvényéről.
4791 tisztviselő az államoslteH bankoknál
Most állapították meL az államosított bankok alkaknozotti létszámát, amely -fntózotenkánt a köwtkezúkéji pen oszlik mog: Hitelbank 1817, Ke-reakedolmi Bank 1200,-AúSol-Ma-gyar Bftuk 896, Lttiámitolóbank 516, Hazíií Takarék 106, Dunavölgvi Bank 167, Belvironi Takarék 11Ö. O 4791 tUtiií7. A L A
1948.
Est SagyRanlsaa —
A HP.T k\'inügorló eirmcny- Ka-nhsán ím az i\'/«i farsing víg*; <oU. Bú\', lánc, tióiiikosí\',. Ta\'át ezzd tcúvol je l, mrs/icljűk Itgjohbmt cze-•< n ,-, ¦•#>>• ildánt nnj,okat. amikor ¦».«í.\'«/iA\'\' i\'jyk :,:tt kikvpcso\'ó\'ni a hétköznapok ói ló gondjai közül.
Í1CKKBKLI hc*piiaru áiarcoibálí hó\'hi S/l/
tándc iiy A l-d-nínt™ srt\'y ét 6i\'*:t lemet tö.üt az <; *ö d\'jak-it «W vit/\'&.\'; •¦!¦, •Íí/ \'(/,\'/ lá.\'t:ík ehh-t jo\'iban érlr-neh. Á <¦• jif\'rciet b\': aiotihmi < ,,y a ééit-tH/iú\'uk krlno\'injaira em\'ekez-it\'ó, í<c i,,a mái- rKik film tv lálluifó
KAXAIKUIAX hhcl.«,nü: ga.r-éaj iöltlüá. torrá\'rn IwKkohtak &i !átj-ik a; hr\'i MOl\'KX-hiradó-bem. pmelji j\'I ¦\'* b,-muta\'ja, hogi/ t) ffá.l rrti\\t>:li Hfíí\'íjí\'i/ még a /•\' b*á\'!tn dót! riUit.i c:*:l a jiitS-0,1/fiiifiju a há.;kii)wio\'<«t ét at iize-fiMíA.Í. M-t kiin\'.-.á-.iiak xócái-ogíij tti^tiik t:J a kép\'l is arra gondol-tutik, hogy m\' még <f> ic <Ua\'t sem ijutoHvu\' e> idáig. Ez Xagykani-•*".\'...
• A yOEMlT, Szid-iy ra!lá*o.< iái-
mub hm ismét e\'őjdju a Városi 8~-*ihd2b*tt. A szer, jio.ziás változatta;. Kabarék Eivi. MScm.:cz Edit, íl€.ió lloia. Szad\'M* Ilona, P^nig-fffi". Jóiscj, Lcngyák Pctcr, Xagy tóisej rs Xémtli látván, ÖJiik aJt flsó dőaláson .« kitiiv.trk, alakit-fái a (larab fós.errpeit.
MLMAUOSAS két vjabb ii:lft\'c\' \\es~: gaz {-.ifjnb!- Xagy.\'ca.n\'2-Hi. A ixj.V városkán ké> utolsó romiizle-\'hrlyi-eégének I\'rlyriá l tá$: inunká\'.mtai tná- niigkczdődt-:k. A két hatalmas wasos:lopot ép/ien pént-.ken Iá coli-éotiá* el ét megkr^dték a válást fal tinclétét. Ujjaépü\'ü\'n!;.. .
ToTó-LAZ ¦iiraLko.l\'k Xagyk<mi-p*án is. Mindenki stjrclnc a eftíát t>z*i-i nméjenek kovába lenni és oot-tlojsá\'/át ejy ügyesen k áUitott totó-azelyemiytt m "golapoznJ. Legutóbb prtdául aJm-U iJlakí a "mi kis váro-$utikban", ak<\'- nem kidscbb, mint *iá\' f.civinnyi\'.\'. indult. Fortuna it!eiia.\'t;ont/ azonban nem mosolygóit i-á, tné\'-t — a rotsr nyelv-k>e»e-ritit ¦ leyjobl rrrdméttjfc it ctak
— htl tilá\'al volt. En.iek sll-nén étonbatt akadnak, akV; tMntntk tülkére.yi a gatdngnág fénytbai, ha ttok iiéUány órú\'g it, mint vhogy |»i7 o hiten it\'tapaszialtuk két ,s,t-b*n. Vájjon Yrd"mtt-i: nr emlitnirk igy be-.*apnla saját magát f
*
IGAZOLJAK A MAOHT futball-ctapatát. persze nem t/forliyjnn\'an. A ttgvtábbi iga,:o.áli hird( tminyrlt Ugyanis a kivétJct-iö futbalislák neve s?,rrpttnek: Xémrth, J\'o\'^nűcr, Lá-ár, .\\any. Tét-. Ctöngcy, llor-fáih. KitSj Szabó éi r-ikács. De velük rgyiitt igazolják Ségrr Imre Ugyctütcti főtitkári ét Zottay Ali-
haiyt, a csapat intézőjét.

ASZLANY1 KAROLY egyyovcl-táját Ita lottuk pinteken ,-ate a rá-Ütóban B-udapetl II. huliámho s-á/i. A no cettál egy kanizsai ujságiró-koUéaónk, Molnár Károly dolgozta fel hangjátékká. Bizonyára nem tito\'jára szer, p-Jt >lytn rvnatkozás-bau a Iiádlóban.
HORVÁTH GZZAXAK, aj XV-TE ökölvívó csapata edzőjenek há-tattágáhoe már gratulálunk 0 >o-valban. Most jtólóUig megemlítjük. hogy »fiai« bronz ököívicó-tzobrol mdtak )!«¦;» naeMjándékul. Horváth Oéza — mint a színtanuk mondják
— a meghaíotttágtó\' alg tudott «ö-»zönet<4 mondani.
p i7ógy«xert*
Febr. U-én, .Mejváltó" ¦sabuUác-tér 21.
Febr. 15-én: „MArU" gyégyn«rt4r Somogyi Bél»-uU« 40.
Kiss Károly országgyűlési képviseli Naivkinlzsán
A Magyar KoinmuiúsUi PárL liehi szórifzetéaek vezetőség* mu iin\'ól értesjte\'t iKJnniinket, hoy^\' KÍ-.S Károly ors/.n<>g.völési képviveU\'), ;.•!; ors/ágíí.vülés jegyzője, a központi vezetőség tait-ja. Viisárnap Nainrkiinizsiiru érkezik, ahol délután ."> ór:ikor a p;írl nagytermében rondkivűli\' pártiiapöt (nrt Kiss K-.íroly felszólalása a MKP-ben mindig escinényszám\'ia m-\'nl. meri mini. azl már megirtuk.
htiizu léit tiltott, mint Inttrnili lilfyktnlrsán, pontosan Ismeri tn-xtk > viroinsk minden féjdtlméi ¦ét mlndtn bilit ét 6 volt az, aki jirátunl\'tin Qartboncon igazságot titatetf a Ulti trd6lsényléién»k kb
mi-
Különöse;) aklu;iliU\'i-\' url Kiss Károl\\ t>eszé<Iéiiek uz ;i meny, hog>- {\'.siilörlökőn a riiizierx\'hiüks^ kol\'.sé;vt\'l&é. e!i tárg.valásán íi volt u párt vezérszónoka is ráiiiutntolt a papir-eloszlással kapc^solatlian. íiouy n. lai)üknnk a szenzúcto hajhaszó témák belyeü többet kellene foglalkozni a munka hö&eiwl.
Be-tf-ídéhcn iwuáUai;! olt,. hogy a Központi Statisztikai Hi-valnl nincs élétf s/.oros ]c:ip<.-S\'->¦
iatban aí élettel és igy nem szolgálja meíffccelően a 3 éves tervet- Annak a véi -fényének adott kifejezést, hogy at kell ala-kjlanj u Slaiisztjkai Hivatal központi vezetését és az adatfelvételeket nj íerüUíekre is ki k»ll terjeszteni.
A lervhivutairol mesállapi-loüa, hojp\' mintaképe a jó köz-liivatulnak, mert 120 munkatárs-•">«\' eí0\'ri\' najo\'obl) feladatot véne\'- el
A t»r**ltatalnak köuönhetó, hegy a 3 ér»i ttrt kudtit óta töt>* mini 13 00O-tl *m»ik»d»tt ai Iparban dalgottk száma,
A (>a*dasági Fó\'ttt\'üUsr\'il szólva kije\'enletleriiogy <.% íi testüUt lel\'o (\'éMudutos gazcialkddnsi\'ivul lehctiné, hogj_- most e/. iu or-szaa«.vflléM deiicitinciitus kölsé^-velésl t;ir>ív:ilhat. A tiuzdasÚKi l\'ölaiiái-s a leKJobh biztosjlők vr r,>. hogy a iii«^var gazdasági élet továbbra is a ff!emelkedés utján liűlaxljon.
Kiss Kíroly beszédének végén! foglalkozóit a Köziíazga;ási üi-ró>ágtíal és megállapüolta. hogv íxy a mai formájában nem szof-siáij;\'. a demokratikus fcjlcidésl-Az alUákal úgyszólván csi^a\'as sasával iiitézík, politikai téren j;edi;j iié!cteikl*n nem érvénye-, sili kellően a demokríitikns Jsz-mékel.
Abban a reményben, liogy -.: !iil>:\'tk cs visszásságok hamarosan megszűnnek, a költségvetést a magam és páríoin nevébun elfogadom — fejezte be beszédét Kiss Károly.
fi fiagyxr Kommunisti Párt helyi szervezett e vaairnap délután 5 órakor knzdődS pírtnapra párt-állásra való tekintet nélkül mindenkit szívesen vér. K/ss Károly minden bizonnyal kUi- ét belpolitikai tájékoztatót la ad
— Adomány ti árvIrkA-oiulíiilunk Dózsi Lajos nmdé^iía lapuiüc SMrlaHirtfoégo utján 80 forintot fcdo-mányozott i tiszni &rmk&roault*lc
Nagy szzenszúció!
Latabár Kálmán
(Kis Latyi)
egy társulat élén teür. 17-én kedden
aa
Az elüadás kezdete délután 6 és 8 óra.
legyelövéteí Scbiessnél, Sugár-ut 1. szán.
¦ l«J«Kyz«tt Péti SÓ <Mveh«t6.
Továtabl előjegyzéseket felveszünk. Egységér i 1OO forint per q-klnt.
MOSzK kirendeltségé
NBfykanl*s«, Pé-nt i. »zam, II, •matat. - Talefon: 6.
MOZI
A baatao lovagi*
>\'... Halálom padip jc-kntafc tag uj korszak kszdotút:<( Eia>i a k>J>-lentéasol Tárja a féirűTBzotott bi"í»é|c li»ia!os iléloíéi litsn Blaloe, amikor az utolsó pillanatban me^julonik f hina-3 ügyföd éa bizoii\\ itja, hojjy r^-(is.icn nőnie; urés akii Bldi.\' nameí-vjek tartoLtak .köioinbur. Az ut tahit ma/ayilt lfcu bosszúja előtt.
A film abtik^ondoíabt a boesati, l ét tuti Jk\'iit, akit bútj
aunuv ét tuti Jkiit, ^ytyja
mindönki olótt nk^ala/., niurt fjl cTőle. A fiu azonban lumi faluit ét bátyja mindon tnrto/faát Qinlúk télim lartju. M.>rt tudja, ho^y a,i i<16, wnikor bouezut állit
l)o lien suliim\' ét> csútianbÓKtVv - - olyan íüóNüi 6l*, Kínkor az ixazü&KOt csak ]x-n/. m-u\'ií ¦.(•¦¦»: Uiotutt bizonyítani. 1*-Jii1 o uui/ik tyv kv* txitjvtru kin-[ se t-t ix\'tusni. TiU&t in Bfjr.v csumé ot, (lo nuvjta\'ú\'JH » i i blii
«ftj?yobb. kinobOl -«.i boltioj;8ii«ot » n gyoiyörili bfaiazülűtV l.-i\'uiv old»-lLn. A fcinccHOl haztuujiry. rójfiw- á l kít
lLn. A fcc
Uraazuját, liatamus b a u iimiikásai küzútt, :n»jé ^y a Bzijjotru, hogy boldogan é-jo:i.
A bosszú loraííja Tyroim Power, aki e^yszor kiio„\'ttstala.ii g-.\'ntaman, másszor remekül r-.-rok8ziK .intuü míiMiO\'. TigzOiit kiVuaáon úszik és ti » tároü Bzi.íetcin uj Kobiiisunként. Gooo Xitrnoy B^zotikug s»!psé»i bámuiathaejti a nú/6t. A kis Kodtiy Mtix>v-aü pediK remek szii^a. Lz»-Ijsri kivü. nié.^ os>- Sf.\'ie/ kitüní »ía-kitást láttunk. ÍÍOfO másról ne ba-Bzóijünk, eniiékoztotíJíik iu o^ü* kis utcaUinvra ,aki hóc\'.olatuü csoJáiattai "bámulja B!6k.jl6
Jó kalundíil|a &í csrIc tudjuk.
!.\', tnbrtúr H fíiuinpet! I. 7 RoRgoli zup*. 8 Jliit)k. S.!W f)rKOii»KMV>. U R<to»i kAtoiiku\'í és ovanijéükus valíii»o» félóra. 10 Görütr kntoiikuB jrtDJitÍBzt/»-let. 11 Kis ri|»rtok " uiürószi élrt-b6\'. 11.15 Kamarazene. 12 II»r»ri«-8z/i, hirok. 12.15 Anyák öt pwce. 12.20 A Hazilika-kóruí .\'nekol. U\'.St) IVniyá»zfl6lóra. 1Ü.20 Hoóbí Kro.il s/A\'óiuo.\'iokiua j its/.ik. 14 Hirok. 14.10 Cnnoj>i han\';lomo7«k. 15.20 y.w.rVa CzTojitv &u<k"I. 1.V45 Vaaúr-ta\\í\\ krAiiiku. "18 Han>;k6jiwk t w-(Bárnaii ai)Oi-t]\'.irúl. 16.15 Muujtir n6-\'tAk. 10 Hirok. 17.10 SUgyar 1>> nau/u«. is l\'Vurailio. 10 A Kádin-wa-kar jáUtik. 20 Ilink, s|X>ri-.-erodrnóinvk. \'20.00 Kristór Kúroi.T dalitól. 21 A Rádió hAiiíia. 21.lí WaltDr Rózái énokcl. 21.40 Rádió ankét. 22 Hirok. 22.30 Y;isárn*D este Pjeton. 28.10 Műrészlenvyzek. 24 Hii«k.
b-udaptst 11. 10 Va*áni*pi muzsika. 11.10 Latyi Matyi, mini prúb»t«nd6r. KözTetitéá a Y6v4i-o»i . Orerottezinházból. 12.85 bzórakoi-t*tó zeno. 17 Tánczono. IS H^rok 18.06 A K&ziekodéei Szaks»rr:«ci íoenokaru játszik. 19.83 Hangos híradó. 20 MajTvar nóták. 20.80 Kftnyt-szemle. 21 Hitek. 21.35 Tánozone. 22 Toscanini BeothoT-.n-niüvctet tb-él
ELADÓ Nagykanizsán a Fő-ut 12. azára a.
emeletes házépfllet
¦ koriőr* niit fly6sy$:«rtáml és Ozl«»flyl»eg«kl«el udvirl ülthlél él likisial.
Eladási ár: Ft 115.000
Érdeklődött K«rr««g, Budap«»t VI. PodManlcikr-u. 13. na. f< binAr 15.
BuíorözlBt
olcsó
butorajánlata
hálószobák. . 2400
forinttól
Kombinált
berendezések . .
forinttól
Konyhabútorok
1200 forinttól 2300 forintig.
Rekamiék:
egyszemélyes lOOÜ-től, kétszemélyes 1750-től, «iak elismert jóaino\'ségü
Zsurkocsik ... 200
forint
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120 forinttól
egyes KAROSFOTELEK 180 SZÉKEK 80 forinttól,
ASZTALOK minden nagyságban
Gyermekágyak . 150
forinttól
.ÚiióKÁK 140 Ft. GYERMEKSZÉKEK 146 Ft. MATRACOK afrik vagy siőr-b61 800 forinttól,
Fotelágyak ... 650
forinttól,
ÖSSZECSUKHATÓ KARP. VASÁGYAK 250 forinttól, SODRONYOK 200 forint.
¦
Pénzének ellensége, habutorszükségletét nem most szerzi be
NflGYKflNIZSfl
Ady Endre-ut 4. sz. bútorüzletünkben
Borzaimat teatvérgyilkaatáa. tlrtént Zalaegtrazepa
Véres családi esemény történt a Zalaegerszeghez tartozó Ne-km-sd majorban. Itt éli Kránicv. Kálmán gazdálkodó kH fin, a 19 éves Kálmán és a 17 óvca László. A két Kránicz fin küiütl soha nem volt egyetértés í-s u szomszédok állítása szerint nu-mrenden volt közöttük a verekedés. A napokban a fiuk szülei bementek Eperszegr*1 és u két fi:il::l(>!iil<cr epedül maradi o\'t-hon. Valami fölött isnn\': vitatkozni kezdtek, de rneffC\'.o\'fZ\'.\'"*!* nem ludtnk jutni Kkkor a kt\'t fin veszekedni kezd<*lt A ver*-1 kedés hevében a fiatalabb. I.ász-I Irt, kiszaladt a konvliába. m.i»áJ lioz vette i ii\'^v konyhakési és raroiitntl \'^Ivjáru. :ikit fiss»i>-\\Í«ísz:i szurkait.
Kráhicz Kálmánt a nienlők súlyos sérülésekkel szállilotti?!^ be a zalaeperszeii kórházba, do segiteni már néni lehetelt rajt?, sebeibe belehalt. -v
A testvér^yilkos Kráníi-zJI.ísz-lót letartóztatták és átadta a /alüe.íir.szi1;. 1 ar;nnü-.\'\\\\\'s/sé.iiiek
OÜHOII811
Fenti készülék részletre it mtgvátárolható:
SZABÓ ANTAL rádióüzletében Fo-ut 5. sz.
Nem verekedett ae amtalosmester:
A Szaksztrraitet hamis lefülel vezették léire
A Zala február 11-^ számában, megírta, hogy Hotyei Imre asz^ jalos üieslpri, mivel Halász István ;iszt;ilostanulót megverte. ;i járá^liirósáfi 500 forint pénzbüu-i leU\'sro i\'éltc. -"\'" !
r^yanezen cikkünkben a szakszerv ezeltfil nyert közlés iiiap-r, jái) meiícmlileltük. hogy Pécsy tívula íiszlalostaiionc a sz.ik*-szorvczelekh-ez irt le\\«iéb»ü nrróK panaszkodik, hogy Helyei lmru eyy léced őt is mefrverle olyany-í nyira, hogy munkaképtelen és < rvosi kezelés alatt áll. Amikor
pedig beleél apót kéri, az asztalosmester rn\'nek kiállításai rm-g-tagudta.
A szakszervezetek megálhipi-1 toUák hogv\' a kérdéses levelet; rom Pécsy Gyula irta, hanejiV a szakszervezetek félrevezotésm, eéljáWl eddig ismeretlen e-rjénj aki ellen a sz-akszervezet a felj«J leniést ine^fiette. Pécsy Gyulai uíí>\'aiiis .megjelent a s^akszerve-zetnél és kijelentelte, hogy öt mestere nem verte meg. i^y kezelés alatt scan állhalolt is btteg-lapot jsem kérhetett.
HÍREK
In-
Nttptrend :
T«bruer 12, vitirnip. Rém. hit Tocibii. Pr»t. FauKtln. UJgOrSg elsfi vtttrnap)*
n Nap kel 6 ára 53 perckor, njuijülV 17 óra 06 perckor — fl Hold kel 9 ón 17 perekor, nyugd\'k 0 óra 00 perckor.
1841. A< I. Interneclona\'é kiadja a Koai-minlaia Ki«t»ín>t.
Fekroír II, aetfs. Rém kat. Jullaana. Ptet Julianna. (J)gérég Pamfll.
n Ni» kel 6 oro 50 perekor, nyug»lk 17 óra 07 perekor. — A hold kel 9 éra 46 perckor, "nyuaülk 0 érakor.
1930. fti • lanTorradalml ne«iie(gyttltt eliö uléie.
1t45. M*g;aroru<gon l«mét megindul a levtllorga.om. __
- Athalyizéttk t mtgyiiél
A fóiupiii dr. Sú+ít4H Iráii ü*la-
8
(iri T&rmjB»ryBÍ j©l
me^ru járási jegyzőként áthalsoztB. Rösler latrán th. j. jegyzőt » központhoz rendoltj be éi az aliepáni hiT»ta(nál n\\«rt boosztáat. Dr. B»-lás István j.\'jepyzót, aki ncmréejben tért tí98z» haaifogsafiíból, » belügj--miniszter a zalainegyei törvény ha to-eághoz osztotta be szoigftlattételre.
— A Magytr Jucn-zláv TAr«a»éa
nafrvkanitsai alakuló g>ülóse fsb-ru&r 22-én, rasirnap déjelótt 11 árakor lesz a Városi Színházban. A Budapástrfil érfcezí yendégek tisrto-letére közfryülós után köuebéd loez a Centráiban. Az ebéd ára^ií forint. Aki részt óhajt renni az ebéden, csütörtökön este 6 óráig jolentkeziék » Zaia ra%v a Zalai Viláfroasáfr ki-adóhiTatalában. Upyanaznap esto 9 órakor műsoros táncos össwjöTetel lesz • Oentrálban 8 forint belópfi-dijja-, amelyre mindenkit uivesaa látnjűc
h t;»?tic-voíi
Értesülésünk szcrinl több Hz.\'inély ráltozás történt a tisatiorvoqi kur-ban. A népjóléti imiiisrter dr. Vól-g>«sy János rm. tieztifőorrosh<slyt<t-tert, azoiffálati Ardt4b61," Sz<-co<lro helyezte Tároai tisiüorvosnak. Utódja dr. Kulcsár lstrán zalaegtn-síogi városi tisztiorTOtt lösz. Dr. Horváth Imit letonyei járási ti«r»iorTOá Za-laDai\'ruzojrru karul niint Tárosi 6b
aDairuzojrru karul járási tisztiorroí. — A volt Hadifoglyok L«jt«r«i Szöv»t»éae /
1ö4h .érj tobi-uár hó 16-én déi-«ló« II ói*kor egyesületi b»l.yúé-glban /tíakJiKluic tér ül. ti.) tisvt-ijitú kőzgvűlevt\' ta.it, .neivro M dmm. távok m«a7\'kMMt kúri ur
— A Szabad
A Vm- és Fémmunkások Szabad SzakszerTezcténBk helyi csoportja ismerkedési estet rendez folyó,/hó 15-én etrtű 7 órai kezdettel a szak-ezerrezet naevterméljen. Csongory-ut 6. Beiépodii nincs. Hanpui-itos , tánc, büité, szolid urak. Minki te
z, nc, üité, szod denkit szeretettet vár a - A MOSzK fölhívást
A Magyar Országos Síövetlscaoti Központ nagykanizsai kirendeltségének szervezési osztálya a köseijo-róten 2 hetee szö^tkazeti óe 8 napos szövetkezeti iffazfratóeáfri ée íeí-u^yBióbizottBáiri tanfolyamot, rendé*, felkérjük azokat a nagykanizsai lakosokat, akik a lenti tanfolyam idejére lakást, eaotiee étkezést tudnak biztosítani a tanfolyami hallgatók részére, írásban joJcntték MOSZK Nagykanizaa postafiók 74. cimre. Közöljék hány személyre tudnak szállást, illstve étkezést adni é* ha lehet »a árakat is kösöljék.
MKI\' hir«k\'
A MKP kiskanlzsat szervezete f. hó 15 én, vasárnap délelőtt 10 órakor az olvasóköri párthelyisigbe* pinnapot tart, melyre meghívja az összes kiskanhsui elvtársakat, valamint Xirkanizsa népét pártállásra
Ke:hivom mindazok fi^yolinét, akik a I)ol|>ozók Gimnáziumának ötödik oeztáhá^ba akarnak beiratkozni, folyó hó 18-icr a frimnáiium iRazcatójáná.\' délelőtt 10—11-i*; je-loatfczze.\'iok-. A felvétellie^ a pol-jzári iskola né»rv osztályának, vajrr • (riimiázium aisó nécy osztályánat véííbizotiiyit.ványa Szükséges. A tanév március elsőjén kezdődik. Igrm-galáság.
— A volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének köszönsU
A. randezóbizottsáf! kötzönekaÉ ¦ioikí mindenkinek, eiki bármilyen módon hoazájárult a szegénysoraM munkaanélküli volt hadifo«rlyok »-f*i\\-B.-é63 javára nuideüett fehniái1 8-iki müfloros táncBstéJy sikeréhoE. Kc»/<j\'»tít inuiid ink a htkiiatvxo-nvoi fármltsflgot -nem ismerő munkájának úc anixtk. ho^y sommi erít iwni kbijhúIta íiH2\\izBrü bü ff óvni •mB\'fek az nt liksrét. Különös elit-¦Mrésünkat &> hídm k-«a -nofünkot leiezzük ki mindazoknak a Baorop-lőknek, ki; ;>nzotion küMBmülcödé-•Okkei zaiktthcteilenn\'; tették a fw-netiküb hiKeri aratott műsort. Kö-•zörijük a cúki-ászoknak ón a hanta-4zleiknek szive* adományait. Há-IAe«n k^fcz >:ijatí a helyi u;ijti\'> mindkét lakjanak ¦» mUij prap«uáU»dt.
— BArip«ri inunkaiok
folyó hó 16-án, hétfőn érte 6 órakor a szakszervezeti székházban ok-vet Ion jelenjenek meg. Tárgy: A kollektív munkabérek ismertetése é* a közgyűlés elókésiitése. Felszólít-, 3uk a Nagykanizsán dolgozó boripari munkásokat .hogy szakszervezeti fegyelmi mellett megjelenni kötelesek. Vezctteég. • - v
VÁROSI MOZI
toütörlölcKíl -vasArnaplg
BUDAPESTTEL EOY1DŐBEN
RBOSSZÚ LOVflGlA
FSuereplők: Tyroco Power, Gene Tlerney
HÍRADÓ!
ElfiAdáaok Itözoap 5 ét 7 GnlLVt, Tatárnap 8, 5, 7 és » órakor.ZALA
1S48. február 15.
A hivatalos város
Közhírré tieszom, liostj\' Kruesai Józ3»f fa neje iiactykaniasai, Bajza-ut<-a lfy\'a., ralamint^ukovics Sándor és nője nagykanizsai, Hunyadi-ter "22. az. alatti lakosok kw\'itt lótm-jött adáa-rétöli szerződésre voiut-koaó TÓIeniúnys javaslatom a hirdetőtáblán 1948 február hú 16-tói miiivius ! -ij; közszemlére ki Tan tere. \'
A jaraslat ollón á közszomU>ro t^tel utolsó napjától számított b nap alatt hivatalom közigazgtái télá észrevétjllol lehet
Zala ránntvye alispánjának 4U7/ 1848. számú i«ndolotóru Itözhirrú löszöm a küretkezűket:
Miiiiioii m-?z<)í;azdtts.Uji traktor-tulajdonos köto\' \'s miiyion Ühr szep-nambor 1. napj. lói a következő ór ér június hó ]o. napjáig terjedő idólmn a 30 lóorősnól kisebb trak-¦torrai latiul;.liii 220 kst. hold, a 80 ióbi\'Ö*, raj;y unnO! nagyobb," do 50 ¦úerő^néi kisobb Ir.útonral lofjalúlib 260 kat. hold ,az r,o lóorís, va^y eni i- najjvobb traktorral poilijj kf;-lúbl 3-10 kat. hold föfdtorü!tjt.:t
A B/ánlás hohttt t*nj!t,i7,ist ragy IcultivátorO/iAst ia íolu;l yó^zni, ub-ban az c«?tl«n uzoul>aii a ttircannotl, t*h\'.v kuiliváloiozoll toiüJotiivk csak « fti.út lolwt számitadba venni.
A traktort\'il.ijdonai S/.ántúíi kiite-lezottsótfét a\'t\'lo-rúsziion úszi, i\'olo-rúwzbon pociig tavaszi szántás által •iötou-s bjljeaiteni.
A azúntási köt»loíotl»ó)í üeijuíiléso ¦Msemioiitjábói & traktortiiiajilonoe hajul müvelésébon állú, valamint a harmadik szemelvek által mürolt larük-tjkeii vú^zett szántást ujfylie keil számitani.
lío^y a traktorbirtokos szántam kötelezettséget a anjat nuupt úll-al müveit ingatlan felszámítása után hol teljesítse, a traktor t/eieplieive szerint i\'iotékos Termelési Bizottság köteles a tiazdasá^i Elöljáró boYO-násával a tavasz i\' szántás tekinUi-\'.éboii miiiiioJi óv inárciu? ö-is; mogul lapítani ós az érdekelt traktorbir-lokossai niexlololá i(lói»ii Írásban közölni.
A iraktoiLuliijdonos. kútaioa a ki^ .iBlöit toriileteken a szántási munkákat beijcsitoni.
A ti-aktortulajdonosok állandó tB-lephoiyükön nem teljesitiietó szán-tási részüket az ilUitéks Oazdaüági ^lű(Olö által kijólölt más köza^, városiján is kütek»:k ellátni.
i\'eihÍTom » füszerkeroskedúk-jt, o^y » bováitott niarjíarin, étolaj és izappíuijefryt\'kkci folyú hó 16. és 17-én azámoijaiiak ai* a Közellátási« tll
Pk. 1469. tr. 1947. 1947 vghlól 100. uám
Arveréli hirdetmény
Dr. Vi.da Zilgmond náukinltu! Ügyvéd álul k<pvtiet Bfldér Twlvtfck n»gykír.li..«l br)tgvzett ceg J«\\irn M3 f"i 61 fll\'ér tiké t. töht köveidéi jmuli-kai ertjéig • Ictenyel )írA«blioug 1947. (Tt 119$ tiámn vrgiittvcl eliodrlt klcligl-té»l végrelujtas fol\\t«n v6gtthi)tiit ucn-vcdíiói 1»;7. évi ou^. hú 2Vtn Monlalt 7*A> forintra becsült liigó-írokn a lete-njel }kTttbit6ti% cnil uimu vigtésével ii árvcréi elienaeltetvén,»nn«k«i 1 OS tvl XLl. t.e. 20. ?-J alapján a Imi megnevezett a a foglali)! Jegj>z6k0nyvb6l ki nem tQní uí! Tog Hltmók javára Is m árvciei megtiirl.iaát clrendelcm/de eaak arra u esetre, ha klelegltéal joguk rflff U Unali és ht eile-nük ha »j7:ó hatályú Igénykereset foy«m«:-ban nincs, vegr. iienv. UMstn, Patrlventt köiaégben leendfi megiartáaára hiUrlditll 1848. évi lebruar tó 17. napjának de^utau 3 ór4J« tüzelik ki, ímlknr a btró.lig lefoglalt butooket, üzleti beren-*ei*« ko«íl, 16, siti. b epyéb tnefitágo-kat-\'i legtöbbet Igíi6nek keszpearfUetéa "ellett, ejetleg bec»íron alul i> el fogom adni. Axo\'i i;i^cíi*^L,kra, tmelvekntlc a ki-kiá tásl ír» egye/.cr lurinton telul van ai 5 610/931. M. E Mímu rendelet éneimében Cfc/K az k aivembemek, akik a kikiáltfai ar egytizedrészét bárntptnzUI leteulk. Lttenye; 1948. évi január h*6 17. ¦lak L*«zló tk. rtfnkilti, bűi blc6O(1 UklMitl
Sportrovat
Eldől-• vasárnap, hogy melyik a Jobb csapat?
YnHozatlai telállitájbam áll !•! a két csapat
kedvez, de ez i. ;a jelenü azt, hoy íi invrtcüzésl biztosan nve^j is nyer;. A körülinényi\'k vélelrejü forgalaj{ában kicsus/hal a Mjorlj részéről is egy nii-^lepctés, d« csak döntetlen trejéig. A inoc.cs mindenesetre kemény élvoz«t^s, játíkol hoz majd és u mérkü-
Vap e.slc vigro pontolte-lietncK a szurkolók nrra a sokat vilatot kiTíJi\'src. hogy melyik. ;i jobbik rsui)al Kauizs;\'nj, .íz N» II-e- NVTiv ;iv;g a viüüki ;4ti\'ko«>kliai inegcrösildt Maort. Az v!s(i mOrkuZós erre a kérdésre- r.c/u uilolt l\'oiek-tet és a kút csapat egymással neiu valükná nívós játi\'kt>iVi: 0 : 0-ás clöntellcu-nel végzett A va-iúrmipi második meccs uz .WTI-; pályán kerül lebouyo|itá.>>ra. ami a }:olyi kók-ielicrl-k ¦ csclmt t-rősen nív vcü. irOjtkö/.biin mindkéi egye-sű\'etnéj «)llak s;\'rüli).\'k; Az NVTL-uíl Xenwlh orrrs<írül.?s« okozóit gouiíu>,>>f Maort-iiíll pe-di Sl lk\'üiő ilL
it Ktvli\'lyoiwt. A hői. v(?»i\'r<; szo- mindkét júUíkos jillék- illliipolba koriiil és igy a/, llilúkba:! vAtloziis n\'*m váriialó. - \'
A mérkozc\'s osíUrlt -lüta!g:i<-va megálliipilliatjuK. liosy a h;u ^:;ii páiya ugyan :iz NV\'i\'lvnclt
j j
zésro kíváncsi szurkolóknak- jó mérkőzésben !csz részük A mérkőzés délulán .lé! 3 órai kez-dtl kirül !e!>oiiyo!iiásra V>-
zsonyi inelyr;1 fclállil XVTE ká<\'sy i
j melleit,
csupalok-a következő, l\'.aii lépjien pályára : Kóka • Gazdag. "MuiiJ Semsi. Xt\'iiii\'íli. liothi ü, Kocsis., }>lacskó, Túra, Koi\'vAlii. Maort : Vajda -N\'únclh, Horváth ¦ Szabó, j|éj-jti. Nagy 1\'oíinger. l.ázár, Ko-í vács, leli, Kuporuulvi. i\'.lőtnér-\' kőzést a két cgyi.\'SüU\'l mAsurlild csapatai jdlszaríak 1 órai" kei-, deltel. A csapatokat csak u litly-szinen álljtjak össze.
Vasárnap délelőtt 10 órakor boxr.ecs az Iparoskörben
A Zalae^íTszosi r.arátságököl \\i\\ó cilon íépnük s/orilólia az NVTlí jóké]>csségii l>oxolól. Ai két -együttes nKT^özésén rag>\'o-íió mi\'rkőzésck <s szép küzdelmek várliatók. A kanizsai csapat íiüki nélkül is biztos esé-lyesü a mérkőzésnek. A.z egjes összecsapások közül különösen kieiiu\'ikeúik iíali és Szekszárdi mérkőzése, /am«iy\'en roinéljükj hogy a vidéki bajnokot Széki ismét legyőzi. A m-érkőzés délelötq, 10 órakor kerül lcixiny^litásrai az Iparoskör nagytermében.
Amatör II. osztály sorsolása
Márcus 21. líarcaü—NTE, Sáska —Kercttyo, NV\'l\'E II.—Losenvo, Ki8kotnárom-,.MAOI!T ÍI. Szab\'nd: Vasas.
Aprüit i. Vaaae—NTE, Kisko-múroni—ICorottyj, Marcali -Lcöa-n,«, Sáska—-.N\'VTE II. .Szalwlr MAOKT II.
Jordia U. NTK—Sásk», Ker-ttvo —NVTtí II., MAOHT II.—.Marcali, Vasas—Kiskomaxom. Szabad: I.oto-
A-prlit IS. NV\'l\'F, ][. -NTK, lo-teny.\'- Koroliyu, Marcali* Vasas, Sáska--MAOríT II. Szabad: Kisko-mátt>;n.
ApriU* W. N\'l\'li l.eU-nyo, MAOKT II.-NVTK II., Vasas-SA^ka, Marcali -Kiskomáit>;n. Szabad: Ko-ívttyo.\'
iláiif ¦>. Kpn\'ttv.1 -NTK, IjbIb--nyo- MAOKT 11., "NVTlá II.-Vasas, Sáska KúfkomArom. Szaltad: Marcali.
# Májú\' \'¦)¦ MAOKT II.—Kerettyo, Vasas—I-etonyo, Kiskoraárora—NV-TK II., Marcali—-Sáska. Szabad: NTE.
Mája* 16. XTE—MAOKT II., Karc-ttyo- -Vasas, I.etonvo -Kisko-mároin, KVTK II.—Marcali. Sza-r«d: Sáska.
.Váfui V.\'í. NTK—KiskomArom, Kerottj-o—Marcali, Le\'.onyo—«S!iflko, 1IA0KT II.—Vasas. Szabad: NV-TK II. __________
Az XTE csapala vasárnuy d
e. fl órakor induló vonattal megji K«sztheh ru. A következő júicV-koiok lügnak s/.eroi)elni : Szélig - Czindrich, Király II. Ilurválh, Eller, Vilcsuk — Ma-derka, I>ukvár, Molnár, Yégli, Salamon. Táplálékok : Kovács\\ Dezső. Kisírö : Farkas.
Kereskedők figyelem!
F. hó 15-ón, vasárnap délwlőtt 10 órakor a rároilrázl Unáwteremben
kereskedőgyülóst tartunk.
: Komenov Pal oruáügyUléi! kípvlulfi, • KISOSi elnSke leit, aki a l!creiKrdókei íidcklö dolgokról, idóxtatad (irtlmekríl •• mii egyébről Urt elő.ioáü. — Az Midit lontoMigtra való tekintettel Mr)0k Ntgykuntzat ö«Hei kerciKedíli, hugy a )jyuléten ok/éden ott legyenek.\' VeiaUMg.
A zaiéluk budtpeit\' otthona ax ul/ialakitott
\'Palace - pensió
Budapest, v H. Somogyi Béla-ut 3 a. Telefon 220-189
Olcaó dra.lt. — Ttfkéle/ea komfort. ^^ Elöxékeny. figyelme* kl»*olgalóm.
DUhÓHTULI GfiZDaSáGI SZESZGYÁROSOK SZESZFIHOMIÍO RlSZVÉNnlRSlSáGA
NAG^TCANIZSA, SZABADSÁG-TÉR 12 • TELEFON: lift
Km, Ilkir, pálinka kJi5ni«j«SMae*. 8i«,t Doiwokít Syéjy«»«rí. Bor ei
Sd • ValM! gyEmStcpáttlták «t ksrptrtit irnHin, Kteslnyban és na«ybsn.
^ g
hitelbe kapja kut)t^« ábö 100 k
Gazdák figyelmébt
1. A foldmÜTBléatügyi lium v ér Tmraazán import TBtöniAq akciót indít. A kiosztáttt * MOS/K nagykanizsai kirards tw^ji si. A tBtvnoii gft^da a vci&ntepyt, u«ji » ter-
1ÖÜ ks;. anyamag litan 1-2* ks.-tít « MÖSZK-nRk Tinzasdni. torábbá küte\'«B a termÚBböl 275 Icz.-ot u^jyaneeak a .MOS/ K-nak »¦-adni, amely mennyi-w^i\'jrt asi á|aöu trazdának az akkor ihríiiyhen Iótí hÍTatalos ár & 4 sziizaLiUc folái\' !ür<f kifizetoa. Ki ujomian földhüzjiitfci-tott»k a föWmŰTOs Hr.üvBtkea^trk \'.:»-ján ieényoijác a »etómiigot. a tül>-biek le.liií a nagykanizaai MOSZK kirendolteérfnél. f clhivoni a/, i^vnylé pazdáic fiij^tilnuit arra, h\'j^y •/( a\\
relBz&ntott és jó eróbon «-\'t5 *ali;--% rensék.
akik
bur(?onyújuk állóllö
haladóktalmml .je\'BnvtkiMBenok a rutii c»zdttsi<í:i hivatalban.
ót tav&dzún erwinti
tutit" >\'í\'« lófo^u kukorica TeV\'m;ii; körül kiosztiisin kú»f.|X!nzfizot(V< olL-nóhen. KÍTÚnato», ho^v uü olinui* i\'ivok aorán el fai ott kukorica minden Kazdn,. Buját iirdekúbon, i Isóhí HzukackrlatrtH e/.^il a nointiHitnw fodüzjs". A kukorica w-ár.i körüliéiül U50 forint Ion t niótonná/iuinkúiyt. Hár ez az i\'isszi; B.Atf ma,\'.is, incsyiV indokolt annak bo9zerzó.o, m.\'rt a holdunkónti w)t •-koviíi, ¦üiát o Téte\'á* nom okolhat o$y p^rdíir-nak f«xn anyagi ifiéjciyifctt\'rt. A
ieiontkozzonek •\' rárosi «azdtiíMv;i hivatalban.
; Rendek Oézt
m. áll gaidasííj;\' \' felügyel*
— Talált kulcsok
Február 7-én dólolótt 11 diu tá.i-ban a Fó-uton egy .6 kulcsból álló kulcscsomót találuk. -- i\'obruár 9-én délelőtt 10 óra tí\'iiban ugyan-tosak.a Fc5-uton ogy 5 kulcsból.«UI6 kulcscsomót találtak. A kulcsc.-oinó-kat igazolt tulajdonosaik átvolk-tik a i^naórséK1 közipazi^atási OH/táiyáii.
— Oruagoi vásárok Zhla m?sy»ben Február 19. : Té4
FBbruár 24. : Lefcsnyo, Türjo. Fobruár 25. : Jíalayár. Jlárcitis 1. : Komárráros.
APRÓHIRDETÉSEK
Qyerratik tioptatáit vülalok. Clm a klidában.
Keretem salamon Albjo» ziiztóit, &*, Nagykmiliíítól, útban SurvmUIrfcIé, 194^ áprl iiibnn Irl uiol/érn. Kírein, aklníl lakutt éfteilne aggódó felesígít Szabadatil\'áaoff
Slkitoi-ul I. sxamu hál eladó, érdeklődni ugyanott.
Eladó Nagykunliaa kBrnyíWn trólö la-
8atli>n. Érdek fldn: lehet Bírón Igyvéd iro *)lban, Sz«bsd»íg-t»t 15. h.___________.
ElaMrélném 1 ccobáa, konyháa olt«ó-beru lakiaomat brlvjroal 3 itobáiri. Bővebbet a kiadóban.___________________
18 eaalád meh sUrgóaen eladó Megyeri SOrgyár.________________________________
Kereaek egy magányos izeg<( y»or*u Jó-lelki ked»tt modorú rOt él»ttar«nalr ugy 60 évtól lelle é lehet horvát M*™1" zá/u nó. Levíiben kérek ertealtésf, erre a címre: Dohánygyári portás F«pa. ________p §
ZALA deowhratikus polrtikai napilap
Sídrkesttl: BencW j1*"^
»*«¦
Nyomatott a .K87ga2d>s»gl R. T. kinüsu\' nyomdájíban, Hagyka ^yom<^íért felel: Z«toy Karoly#3. évfoly*« 36 t«ím.
, 1046. fobruár 17. kedd
Ar» 50 fllléf.
ALA
Várható időjárás: Mérsékelt, helyenként élénk szél, változó felhőzet, több-fele, különösen nyugaton havazás, havaseső, helyenként köd. A hőmérséklet alig váitozik.
B magyar államférfiak megérkezted Moszkvába
kaptuk a tudósítást, faogy Tüdy Zoltán <eírar»i*agl »lnft< éa a matyar kormányküldöttség megérkeztek eJajzkvátta.
A motzKvai oélf/iudvaron, amely magya\' é% szoviet zászlók díszében várta a magvar államférfiakat, a szovjet poiiíütdi ¦*¦\'«.* vezeti! Jefentak mag a magyar venJége\'i fogadta1ására. fleiiJetsket a rogaftatiUról még nem közöltek. A b.muUtüsiö látogatások atan a program* szerint meg-kezdtdues* a poubk&i tárgyaia»o<e, nagyon valóizinD. még a mai rlapsn.
a .nauy*r köitársesaci olnd:: ée a karmányküldetuég (Ti\'*»zk»ai tartózkodásinak kimagasló eseménye leaz a barátiéul es kő.cione\'s íorél/nyuitiii e<jye:meny aláírása, ami: Szt«l.n ge«»rjlleszimu«z diszebéde kí»et. Molotov Vit :iuyntir.iszt?r a kd-tít-<a»a«i emuk e«, a kormányküld*tt$»g tiszteletére feg-iaá-: re»dez, amelyen megjelennek a Mu.avatom tartózkodó (5*8:« a«<r«ditalt követek is.
A siov:ef sa|tó a latoeaUaai kapcsolatban Idézi Sztália o*reratlsszlmuaz a ivalt, aki a kivetkezőket mondta • n gy S/o.jetumu <s d ki^*n-pik aariieeganak lolentuaégeröi;
3<iiat iddotéjlanükúl kerül léik siembs. dezerganiz«:nák >t|át pártánkat,
hé nem beduinok a ku néptke\', h* nem tartanék tiszteiéibin jogai at é$ nemzeti fűgge\'len s+gtiket. ha beavatkoznánk a kisállamok belsó Ogelbe...
Nézetlek vígig a Szovjetunón. Itt nemoesk rmjy n«mzet«k v.innik, h»\'isi kistlnyek It, vannak nemzeti-léuHk, i«pi ceofiortcik. Moji»tifiillu-« ml, hogy ne ej*mo||un< eafit nemzetit gtinic vei«ményével, amikor az •n/oaunk üauriin tul 4>d kis nop#<hez vált viazo.iíun«rél van szó? Nem, nem »hst!tik m«g ...
Ime, etsk -z oko-, im*tynk mngm\'igyirázzik, mié\'f lahe\'sége* Igtn nará\'ság olyan nagyha\'alom, m<nt a Sroijttun/4 ét olyan Hí Állam, mint Magyarország kStiti.
17-én Pr.iiál)jn Le/igy«lor*zag. Jugoorütia m C»«hjMv«u Hitig miniszterei irtekezletet tartanék. lldötttsjet SÍ n:cs kvilUgyminlnter v^oti, M*<>saryk c«>)hezlov«k • H3vmliu:tír tegnapi oeezedtben •iprottn, huvi> a pilu.ia nyi nemzetközi hsiyzet nam kedv«6, azpnbián mHge«i° hiiz ujabb hsttoru Ithetósegébin.
lav hiszi, hofr o\'ysn AVa-nférfiak vtnnak a világon, akik eihisiikK h>yg<t a jelenlegi politikai és
kérdéseket atoTihtboruvai meg iehet ><danl.
Déii 12 úraKor /elentf Budopesí í^^íf/tv?*1,5t
Iáikból ludlák csBk megiiulüani
~ Toío-erctínaényeJc "\'
¦. Bgy ea/dtis-ot»o**J<íl ker«ake<10 445.OOO forintot nyert
A Totó fegúdt ra az elir.ulj héten 890000 szelvény érkezett be. Ezek. közüí mindössze egyetlen teülalálet ükmtt.
A szersnesés »yerő Szűcs Kiroiy kereskedő, hajdú-zobo^zlói iakoa, aki 445 OOO forintot nyert.
Tizenegy lelui-te? -ztlvény 44 darab ckadt. omdyek egyenként 10.000 jtrintoi to.-piaic. 10 tattlatos szeiiér.y 634 érke*-it ie, ezeknek szelvényt n kent 700 forintot fizetnek ki.
lA 700 forintos nyerők között a Zola értesU^se szerint egy kenusat ujsőgirh is van)
A tzovie* Kurménv n»m Itmarl el a vasárnap megVezdett londoni
Hamis utt*v»Uel akartai szökni a
ült; u
A Pt-li Nitrogénművek kémkedésével kupcsolnlosaii. a güzi rendőrség niegáiliiiiiloitn, W ícsiier Sándor fig\\ vezető szökísrt\' készüli. Iizíil vállalat olu-z vezérképvisek1-iím kcrcwlül nemcsak a maga >.zAmára, hunciu KeltTwn (>yuJ lúaak 6s sok Hnokni kéiuiilö, o^szukölt löké* ba-li:iinl!> olasz utlc-ve r-t i\'\'s líllitinpoluári irulokul
lelartórtatáb várható. MegdObientO aiatnkat tárt fel a Szovjet a Hitlerrel konep\'ralo angol ée francia politikáról
f A szovjet kormány közzé teltei a nyugnli nagyhatulmakal. lelep-f lező okmányok harmadik részéi mely a hírhedt müncheni egyezz meny uláni időkkel foglalkozik. Az amerikai támogatással és jó-1 véhagyáspal folytatott arigol-í francia polüika arra törekedett^ hogy Hitler Németországai- á Szovjetunió ellen uszítsa. Az angol-francia és szovjet kölcsönös
i*i;clynyujtási egyezmény IDeci" kűlísére irá::>u\'ó s/.ovjet jav:iS^ ialra az angol kurmány teljes három hétig nem adyü választ, vógúl j)*di3 a/.t d
vógúl j)*di3 a/.t inditvAnyoz<n\' hogy a Szovjetunió nvujtson so-
eitsóget Xníiybritimníának **\' Fniiiíí.iországnak. u^annkkor/ amikor lyondon seinmiféJL\' kö-tc:fzoll.w?fjet nem válinll a Szuv-jt\'luniövui szemboti. üz uz un-goi juvnslul \'mintegy felszólítás voll ti iicmett\'knck, hogy láiuud-ják meg a Szovjetuniói. \'
A másik jclk\'rnzo\' csel, houy\' uz angolok liáboru oni;tere 5 le. gi ht(3te*t bcvi-lését válliilták^ ugyanakkor, amikor n Szovjetunió kijelentelte, hogy táuiudás esetén kész 136 légi hadtestet harcba vetni. Az okmányokból kiderült, hogy uz angolszászok titkos tárgyalásokat tolytattnk\' Hitler embereivel és megígérték, hogy Németországnak szabadkezet engednek Európa \'délkeleti részén, igy Ma#yarQrszágon is. Ilyen körülmények között a szov1 jet kormány kénytelen volt egyezményt kötni "a néroeiekkeli amelyben elérték, hogy a nácik; nem a Narva. Minszk. Kiev vo-
A vasárnapi szovjet lapok l\'e\'-j tűnő helyen közlik Zarubin !on4 í doi,i szovjet nagykövet nyilatkozatát a vasárnap Londonba! kc/.dődö angol francia amerikai íriejteicletrőr. Ennek az értekezletnek megtartása ellen a s/ovjet kormány jegyzékben li\'takozo\'t. mivel ujabb- lépést jelent a nyugat német állam Bizónia megalakítása felé. ZaruMu nyilatkozatában leszögezi, hofíy ebben azí ügyben me^vilalá\' ra ki-j-ülö kérdések csak a négy nagyhatalom! közős megegyezése alapján oldhatók meg. A Szovjet kormány1 tudomására ho/.tn Nugybrifan-nia. I\'ranciaország és uz Egyén sült AI,amok kormányának, hogy az (\'rlekezlet dAnlésett ium Tog^ ja elismerni.
A moszkvai ut
vllágvlsszhangja
Ae Alaai naJtó föltűni bolyon 6o fonnában Wili a tna^ar kormén.y-küldüttséK moezkrai vonatkoiáíu híreit. A lapok mofíjDg.viik, hogy a köztáreasáKi oJník Moszkvába utazásától füff^otlonül magyar kor-mányküldötteés is utazott Moszkvába, hogy kölcsönös barátsági és segéíjnyujtási egyozmónyról tárgyaljon. Valamennyi caehezlorák lap is közli a hírt a magjai\' kormánykül-\'dötteég és Tildy koatóreaeigi elnök moszkvai utazásáróí. Puskin budapesti szovjet követ repülőgépen utazott Moszkvába.
Kizdgiem Nagykanizsa isyetleR üzeniden levő téglagyáráért
a .unyyv zsgaUtot
A Zala tábbiíben foglalkozott a Ötern-íé«j téjíiasíj-ár f<azd»«áíi vál-.sá^\'úvai, ;iméiy azáltal eviit elő, mórt a vállalat na^yüsszo^ü ^áztai\'toza-sát és e,í)éb köztartozását nem tudta fizetni. Közöl SU.000 forintoe (íáíítartoziiséri u, vaivs m;\'ir ojí.vizbon tért is uvlitioU u váüülat cLm, aine-Ijet azonban o^vuzáéu; alapján pzü-rjBtoltottek.
ilottirtuk, lio^y u M KMObz iiolyi voK\'tós^u, körül t\\o u téiílaprv ár üse-mi bizotlbú^úvul, PKy küldötteit moiK-uztoU iJudaj.űítrü abból a célból, ho^y íoikörjéic » Szukízjrro-zeti TaiiH<.\'oot otry k6nywiu^álat nittyojtcíéiv. A KÜIdi)ttsú({ tagjai, Hoiuífuidy [jijob Oh liollombr Jó-zsoi bu>ia;viiti útjuk után nyiiutku-z»tot ndlak a ^iltut.ktc, uuif^bon Loh/áino.Uk arról. hony. a S/.aKbzor-\\ozfti Tunúcs t.\'lJjsitotUj kúrolmü-kot ón imVuckodott, hy^cy o^,y hitoo ki>nyvvzukérti> viztutú\'ju át rir tó«l«\' ityiir üuvinon.\'túl os ttllapitttu. nio|{, nein türtéiitok-o viiwzaeié»ok.
Mint ilseiikOL- szokái, robnrindu-latu sutto^H»ok indultuk uiog, amc Ijok azt \\»:t6k tudni, hogy a "ny&r fezct6eí";o íittsjy östiioi^ket vont el a lornu-l) uiuiikácól, unielyi«k kö-vetK<.\'ztébon a fcúzfculozúeuk kiíi zeiéao lulietot\'omié vált.
A me^üjtott künyvvizsjfáíat, :ii«eív szombaton iej^zódött bo. órtesülé-uüiik ezerint, tno^állapitotta, hogy a gyur az ujjiiépités szolgálatiban komoly erc-dinénycket mutathat fel, -~ mert
itBig l»)9b«ii cg; eureotíü aiatt
2,400.000 liglhl t«rmelt, tUdlg
i947-oeu 7 buoap aiau 3,500 UOU
téglát gyuitou I*.
Jüe^ál lapította, hogy oz csak ug>\' vált léh-.tSü^sBé, hugy & gyárat modernizálták. Kj<y uj ríoffer-féle nagyteljesítményű gé{)ft állitottak be <J3 naaiy összcííü bofekteté»seí koiszeiüsitt-tték a gázfűtést.
Lényegében özek a napyösszeífü invesztíciók eunssztijttók íet a bér-.lók által behozott uj tókeket. Ezt a körülményt a kűnyvviistíáiat ér-tesü\'éoüuk szerint me.\'áilapitoitu, oe me^áliaiJitotta azt is, ho«y lényc^-t&cn hibákon kivül a gyár künyvoil koriekrui vozotték. A Zala érteuülé-toit magánúton szoroxte, nuírt u köiJ úú kk
u\'k most kóeüitik e> jűienujnuket (0 amink beíojozéttu olott sajtónyilat-to/.atot nőm toltok.
A vizeKáiattot fÜKKatlonUl a tíyár vosotokéffo tárK.vaJúiiokut koidott ¦ vároeneU, hogy a (rájcstolKiUtatúat uir» erntodélyuiiék a gyárnak, mórt ku-lOnbsA » munka tuljoeun leáll. A gyár felajánlotta, hogy * \'Maorinál levú 60.UUÜ formtot kövctuléet, mely t^glseiállitáeokbol orod. a város tt-izére eneudmÁnyOíi.\' Ez lrájiybeji a Maorttai is mojrindultaJc a túrgyu-tások és nam vitóe, boev a .Maori teljesítőm fogja a város ee a t^í\'*" gyár il.>en iranyu kérulmét annál ia inkább, mert a .Maortnak nagy tá^-laszükségiete van, amit niost \'ZaCi-egcrazeeról komoly fuvardijtöbblot-tei kénytelan beezérozni.
A téclagyár összes gépei javitáx alatt állanak, amely munxiiatokat u napokban befejezik. Foltétlenül szűk «é«BR netnceak Nagykanizsa, de ax ország gazdasági szempontjából is, hogy mihamarabb folvogyo a raun-Icát ez az egyetlen najO\'kanizsfti tég-ZALA
INI. fobmér 17.
trotil, nwt hii «Vitk><Kirl akarunk, tinit tihojfyiui fvkAi iiik. likkor ¦»¦ fco«\\a<<m nAlktilftüh itjük *< pyiiv uro-l\'.ktiiMiiiit, A kórlii\\»éplt.l»«í»ivj! it ¦ nia^iniluló uiii^in 6]>itkc«útknfl »
¦várnak fontos dzcro|) jut, do g li.nikauíilküliséii on.vhitéaébcin ia, ¦unrt mint ó.rtx«üHlnk. rftriiloaiMi ¦leir.iyitiiik a M»ó tkl&fryAmt is. •hol \'25U.OOO üaral) U-tfla ˇ»\'\' kió«T»-tá-re A vállalatnak sikerült * vagon szenet ű célra szerezni,- süni a Bajokban iné;; is^érkozik Nagvlcani-Miitra.
Mindem ftí k >11 követni a városnak, ho<r> ez ;iz e^y\\)tlei> ttJglajO ár íoíikoaésmentespn működhessék. H* fiCTYBlombo vesszük, hojfv * Dunán-,. tiilön 88, Nagytuiizsán 4 és & 25 tiioíiiéteros körzetünkben 15 tó<rla-g\\ár állt lo és néni működik, akJ<OT Biéií áldozatok árán is feltétlenül ttzem!r„<n kx^ll tartini a Dunántúl •aryik lopiagyobb teljesítményű tártát:.-ápit Nagykanizsán. . /
Járási földMÜvetnap Szepetneken
A vármegyében rnűis;\'>dó (*!d-rí ű-cleíügyi hiv*i-jlok, iniézttek és iatézménvek f. nd 22 én nagyszabású j?rási fölin űvtsnapot rendeznek m;g Szepetnek községben, melyre ,i mighivók már széjjel Is mentek. A műsort rege*\' 8 órakor isten : .zteletek vezetik be, majg 9 éra kor a kultutházaan kezdetet vtgzl a fiazdakonfcreiszus, amelyen dr Berke Péter egyetemi tanár i h.\'lyet c»ikó-nevelétríl, Pf«ilf»r Q^örgy tzepet neki aranykaifliioi gasd.i a lucerna-lermrízléerN, Pfelffer András fui-prtnekl tranykalátzot guzda Ml. ti eredeti takarmánnyal való tériéit revcléir*!, Vajul Bell iitfléueli vs horáMMl (JQ^yelO i jö plnceji*id> rdi, míg Vukxn János íztpa.ekl stanyk»l«iü» gizda az okizeiQ búza él tengeri term«iz<é»r*l tirt rlfladUt, melyet kouászólás elvitt\' fot Mvttnl. D Iben udvarsienilék kivetkeznek, mlg délután fél 3 órakor ii állatbemvtató «• bírálat következik. E{y órával később nyílik meg a ter-neny én háziipari kiállítat, mig fel 5 órakor lesz a bírálati eredmények klhirdetéte. A mü^or befejező részébm bábjáték és népi szavalatok trtzfk f«l a koronát * minden bizonnyal nagysikert! fold-rrűvesnapra, melynek érdekében a községi elöljáróság L gazdákkal egyOH minden tölc telhetőt megtesz.
MKP hírek
MKP nagykanizsai szervezete f. ho 18 dn, szerdán este 6 érakor PÁRTNAPOT tart. Pdrtnap előadé Horváth Lánló. Pártállásra f*ló tekintet téikSl mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
MKP U. körteié f. hó 19 in, tsü törtökön tste 7 érakor PÁRTNAPOT tart Pttifi ut 23. tt. alttti helyiségében PdrtnapoH műsort adunk. — Pártállásra való tekintet nélkül mit éenkli uerttettel várunk. Tagdíj bt /ítélések attörtök diluldn 5 óráiéi is vatárnap 10—12 ig. Vezetőség,
P«br. 164b .Hkrtt mi" Ut, .Ffot I.
VÁROSI MOZI
H4tl«— k«dd-»«rda A BZE7.ÓN NAOY ESEMÉNYE
Szerelmi házasság
amerikai viojaték híradói
BUtadáxA köinap 5 «¦ 7 Örskor,
Ulabb letirtéztitátik a kapuvári ztlrpanama Hiyiben
BvtzAmvItunk irrói, Ingy a bud»-pettl QR repni<í»íoport|a jalaegcr-izegl tlkirrs nyamoiást után Kaposvárott ujabb nagyarányú ziirpanamá-ról rántotta le a leplet. A nyomezás elto stadiHmában mlndosue egy letartóztatás volt: örizetbevették Szlovák Ferenc húsüzemi bevátárlót, aki 130 sertést vágott le ét csak 76 állat után szolgtrtatta be a köte les. dézsmaisirt.
Az (Ínyben most letartóztatlak Kapotsft Láazló városi for(?alrnradó-
livatall (AnSköt, »ki a Qrauminn-féle büdiem munklult úrra akirla rábírni, hogy munkibiiiOniitétiel klveleljék a letartótHott Sxlofik »zabadonbocsíii8át.
Ezzel az Q^.yíl áll kapculatban L;nKovi»t Lüjos kaposvári molnár letartóztatása is. LeHkovits tgy mázsa lisztet adott el 450 forintért Kspottfi-nsk.
A Itt?rtó7tato>tikat átadták a kapotvári államOgycízségnek.
1 háraméves terv sikerét veszélyeztető tégla-spekulációt lepleztek le Szombathelyen
A szombathelyi Egyházmegyei Takarék érdeke\'.tsigéhez tartozó Első Szombathelyi Gőztéglagyárnál Su\'yos gazdasági visszaélés nyomara jutott a rendflrséj. Az Üiemi Bizottság feljelentése alapján kiderült, hogy még az Infláció id.-jc\'n felvásárftlisk miíitegy 20 000 téglát, amelyet rcost akartak a gyári *rnii lenyejeien alacKmy >bban a plara dobni, hogy a vállalat vezetősége tzzet is eií-segltse régi tervét és eibocsáthas-son ízámas muikájt.
A nyomozás további sorin meg-
áilapitották, hogy az Egyházmegyei Takarék iff vásárolt eaymiilió darab téglát, amelyet szintén moM akar nak p »cra debni, ugyancsak « gyári áron alul, hogy leállíthassa a gyár a termelést.
A rendőrség őrizetbe vette a hároméves ter» likerét veszélyeztető nagyarányú spekuláció flgyében Goiz Ferencet, a téglagyár ig-izgató-ját( Németh Margit pénztáromat és Rozanili Károly b\'nkiisxtvliilét, a gyár fclogyelóblxottságanak -tagját.
Budapest jelenti
A Markón-kormány nttgtliottil Budiputin
A Murkosr-koniiHiiy kíiivitelíiji1 Hu<!n|Ha»lrt\' n Scfrttst^ct u görög mozuiilom OrszáHos Í nuk vontlógei A klküldfltU\'k, I-o-lls Nikolnn, m IÍAM m<>(iMr<\'rtC ja. Xiintula Elcflorladu, a dei mokralikus görög nöszffvelsé^ós Kosziasz Szoliolisz, :i dcinokru-tikus görög hudseri\'X intvliizoll-ja röWdesen előadás köreiében illk a Rürö# lrelyzeUrt
Itientkazett a Totó fónyireméiiy nyírtaié
Szombaton délután váratlanul jelentkezett a Postatakarékpénztár tolo-osztályán a multtreti forduló nyertese, aki — mint is> méretes — nem kevesebb, mjiir 345 ezer forintot nyert. Az "ismeretlen nyertes mosf sem akarta felfedni* kilétét. Csupán any-njit mondott el, hogy Pestkör nyékről való és kedden veszi fel nyereményét.
Változatlanul sulyoi a veszprémi íftk ál!t
kiU krUályiukorban, M-ut kod-kiicukorlmn kell klUli
Bánáss László veszprémi m^-\' g\\\'éspüsnok löbb hete fekszüd már az Irgalmas-rend budai kó»t-házában. Állapota vállozallanuK súlyos. Orvosai ma kijelentették, hogy a püspök súlyos sárHusan col tert)ott, amit ntdjbántiilmuld. komplikáltak Ehhez jArult é^
i h kb blíj
p j
íiz is, houy n napokba bolníj rés lóp«lt fel. A« orvosok Mznukj\' « püspök felépülésében.
Az igén oriiágkin 70
* ouknrfe|idt|
A pénzügymlnisil«r rcndelel-ben intézkedik, hogj\' a hatóságit cukorból a havi fejadag február\' 1-től az ország egész területén! egységesen, személyenként 70 deka. Ezen felül a 12 éven aluli gyermekek, terhes anyák és a 65 éves életkort betöltött szemé^ lyek részére még 20 deka cukor jár. A 70 deka cukorból 40 de-
Mig «kbmi i hómpbin nápilriiág III k»rfli Kilrnnin áilamtltklr
A Nllr^kétnlAnál klpnttntil bi>t r«ny büníigyébeti a né[>flA>\'éiu-si\'g olkóa/.tk\'ttc a vátílr.itot. Kli-Iwn Kelemen Gyula és SArkrtny József volt államtitkárokat (<» banlár.fnikut hűtlenséggel vAdol^ iúk. A tárgi\'alást mé« ebbon a hónapban mejítarlják és ,u nyil-> vánosság legteljesebb eUcnör*é. se mellett Ítélkeznek a hiizaáru-ló vádlottak felett
300 000 ferlatat s!*ka«ztett a MAV«6 t6l egy fi\'dblrtokoa
A MAVAG felierentése alapján a GR letartóztatta Binder Raoul szekszárdi földbirtokost, akii 300.000 forintot vett fel a vállalattól azzal, hogy 200 serlést vá-í sárol abból hizlalásra. A pénzt azpjiban elmulatta és egyetlen, disznót sem vásárolt. A sikkasztó földbirtokost átadták az ügyészségnek. f
Kezel negyedmillió tégla- ét
•uréphitel a zalai falusi hazak
mefjavitisára
Az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium annak idején megindította az \\\\ n. \'Tégla- cserépt-akció«-t, melynek rendeltetése nz volt, hogy a háborús sérülé. seket szen\\-edoll falu8i házak mi-hamurabb megjavllhatók logyo-( nek.
Ezeket a kölcsönöket u Mi-íilszlériuin épitőanyngban bocsátotta nzoknak a rendelkezésére, akik a kölcsönt igénybe kívánták venni. t \'.
A Minisztérium figyelemimel1 volt orra is, hogy a Háborúban többet szenvedett megyék falvai részesüljenek előnyben. Ennek megfelelően Zala megye területén 1948. jnaur közepéig_a kölcsönként átadott tégla és oserépl építőanyag forintértéke 239.150 forint v
Bo|«ár Jiiitf:
Ma a hatalom Mllárdaa a dolgoiók kezében vaa
Budipeit Oflnífélyiien imlékeiitt ¦eg a ISvárot filiubadilitámk humadlk évfordulójáról. Wt ilkaloa-mai a Mváros kQIOnbBzfi pontjia levfi szovjet h*sl emlíkmivcknél emlékünnepélyeket rendeztek. A 14 emlekOnnepilyt a Szafcadsag-térea levi htai emlékmű előtt rendezték. Itt "a koztársaiátt eln»k képviseletében Magy Imre, az crszággyfilét elnöke beszélt. Az ünnepségen megjelentek a.kormány tagjai, a politikai és gazdasági élet vezetéi ét számosan a iiplomáciai karból.
Bognár József polgármester moi-dott Onnepi beszédet. Váio!ta a három esztendő előtti helyzetet, köszönetet mondott a Szovjetunió segi isiéért A három, év alatti nt Bem veit könnyfl, mert a demokrácia ellenségei mindent m«gtett«k a demokratikus rendszer megdöntésére. azonban
ma a hatelem itllirdan a d*lgo-xék kezeién vaB.
Felemelj érzés van abban, hogy ezekben az órákban, amikor Budapest felszabaduláfát tnnepeljdk — mondotta — a magyar k«rmány-kDld»tueg vonata Moszkva felé kttzeledik. Az ott folytatandó tirgya-látak révén Magyarország ki fog emelkedni politikai eli/lgeteiiseuébof. Utána^ Novikov altábornagy, a ixovjit haéiereg képviseletébia \'bestéit,
A ttovjet htdung taglalnak MagyartrudgcR klömtlttvirt ntm folyt hiába, e magyar nép kemény tlhatúrttdisal lepett a népi itmt\' krútití utjiiro, tztrts ét bárdit viszonyt teremtett a n*mnéd*t népi demokráciákkal.
Hálásan kö«i»n]0k a magyar népnek, hogy nem felejtett! el a nzovlit blsök cmUkét.
Ezután megkoszorúzták az emlékművet. Hasonló kegyeletei Inneniig volt a Kossuth Akadémia előtti és a Qellért-hegyi szovjet kfiii emlékmű elfitt
Hirdetmény
Értesítjük b t. fiiTaroztató BéaBt, hoírv » Map-ar Vasúti Aru-dijszabás I. réez B. szakasz III. flV jezot 8. pontjában foglaltak alapján 1948. éri február hó 16. napját* további intézloodésiL ay. alábbiakat léptetjük életbs :
Nagykanizsa vasutátlomáeon mindennemű koesirakoruányu tömogéa-u-frak ( u. m. szén. fanarnüok, kó, \\i-tícs .tég\'a .caeróp, őskavas, jfrabo-na, hüTel.veaek, etb.) te- és kirakását végezzük, kivére az iparfotope-¦kBn, bdrolt raktárakban, bérelt re*-terüM»keii mló bo- 6s ^irakáé*. Ezen toljeflitniónvokért » Ma«ya» Vaeuti Arudijszabás I. réez B. ¦•-kasz XX. feiosut 3. pontja •\'•pjá.a méteunázaánkónt 60 fillért Mámi-turik fDi, \'mint • fuTaroluninyon ¦!-nzániol»ndó kiadási mellékdíjat.
ÁllomátfiRik
- EtHéltik így ftkitéiö |éftyla)dinut
Múlt ót daoeubor
natryaranvu köflalláttei TfMs jött •> n\\t>méxa ¦ \'totonyei sé#r. MeK4il»prtották, hogy Q<Mf* Jó«»f oeóploRéptulajdonoa a nyij hon»i»kb&h • csópléwk során kftUta-fóio Fondorlatokkal mint«rv 85 m*-zsa (rabonát "takarított mag*, amBlj-nak nagyrészét rJfokertérto. A k&ni-zeai törrénysíék Bgyeebirája jnoel tárgy»lttt °« BZ to19\' L* G»Jác« Ja-xse&t 5 hari foehazmi-táite. Ai ittlét nem jogerit. \\S. l>briááf 17.
A szerkesztőség postája
Md k»ll ktié*n\\ t gylatloifik
k«.\'«:éiét!
löswrki\'Wtfl Ir! Kérem, liog> lapjában alAI>l>í lkü Norniuiiiiik lii\'lvt udJ k
Mint n\'ai te
•vtíii Mikul foul.ilkoKok ugyü-,!c«fákkal (\'¦st\'iinek folvhSnné-
__szakórielwwrv is »z*n UtUrm,
¦• tttvii Különös ini\'g<többcnc&-W lapasztalom, hogy a pajzsU\'l-»pk mily.en sok bajt"okoznak uz Mló\'ibi években és azt, hogy na-
Íyon sok (íazda bizony csuk ugy, ¦•Ivállról veszi az ellenük való Tt\'dekezést.
Mogfisryi\'Mein, hogy idén is^ amikor a szokatlanul enyhe idő-íárás miatt már eddig is el lehetett volna végezni a szükséges védvkezö munkálatokat, legtöbb liazrlalársain még semmit sémi Ifit. mert várnak arra, hogy meg ^icnjfr. az érvényben lévő kor-mányre ideiéi végrehajlá áravo-u;iili\\>zó felhívás
i\'.n azi hiszem, hogy a fíazdák-iiiii; ieljcsen felesle«es azt várni, luigy felülről utasítsák arra. 1ini»y védje rrrp? a gyümölc-sfiiit a( ini\'z\'jtó veszedelem el\'en. Hi-W •7^;i minden gyümöli-stermelö-íifk elemi köleles»:>ge. hosry fáit rendben tartsa és ezáltal elsőrendű minőségi gyümölcsöt vi-1, hcssen a jriacra. Ezt pedig csak agy lehet elérni, hogy ha a termelő nem sajnálja a fáradságot, «mí a gyümölcsfák kezdésével jár és mindent elkövet, hogy fáit
MSI. mint amilyen a pajzsietü is. F.n ezért csak arra kérem Fő-twrkesztií l\'rat, hívja fel a Zala utján uz illetékesek figyelmei or-•v a közérdekű kérdésre. Szivcs-m-gél kOs/önőm és maradok
tisztelettel Egy iylimSlcsUrjne\'J
Tisztelt FöszerkeWö Ur!
Az u.tóbbi ülőben sajnálattal, taij.iszLalíuk. hogy a reggel meg-ItTenő -Zalai Világosság, cimü, helybeli iap mindlöhl>et foglalkozik cégünkkel és közleményéi rendszerint nem a valóságnak megfelelően, hanem szinte gu-uyos élü elferditettségben látnak ru)jvilágot
Mindenekelőtt leszögezni kívánjuk, hogy Schweiger István nem alkalmazottja cégünknek. egy tehát mérnöke sem lebet annak, és soha meghatalmazása arra nem volt, hogy nevünkben bármilyen nyilatkozatot is adjoní akár magánszemélyeknek, akár pedig a sajtó részére. \' Cégünk telefonnal rendelkezik, így a szerkesztőségnek módiában lett volna pillanatok alatt! meggyőződni ürröl, hogy felio-i gositottuk-e Schweiger .Istvánt; arra. hogy sajló nyilatkozatot; legyen ?
ilogy <¦ többszöri ferde beál-iltottsáq helyreigazítható legyem, * hó \\Ó-én levéllel fordultunk aj \'Zal.ii Világossági szerke*ztősé-séííéhez. melyben a lap szerkeszd \'öjét, mint a közlemények srer-íőjét tájékoztattuk a való helyzetről. Eit abban a remény ben)1 U-ttúk, hogy a. cikkek szerzői*! tevelünk nyomán rudni fogja •bbeli kötelességét, hogy az *kár tévesen, akár bizonyos mértékűi rosszindulat kapc«án napvilágot) Utott közleményeit helyesbitení lógja.
A »Zalai Viligo»ág« «zerkets-\\
tősége felvilágosító levelünkvt i« arm használta fel, hogy annak) egyes ré-Mieit kiragadva, azokaH gúnyos, félreérthető módon \\a-közölte, melyből most már vtlá-povan Idllinlo lelt n köaiciiiéi^vfk: s/cr/.őinck vóllnliilunkk.tl az*iu-bcnl flU-nsitenw, miéPl i» cH«n« h snj1ó|)ert nu-g foKjuk iudil«iü Kérjük RísMfi-kMzto ural, hag.v é/cn tiNilatkn/.utuiitcn.űc u Inujnban helyi-t adni v.ivosked-jék és vagyunk
teljes tisztelettel S-\'egi TttUirtk fSttgiJizHf)
Ez történt Budapestéi...
Kiállítat keretébtn mutatják bt MMzkvában az ostromát
Külön kiállítást rendeztek, Moszkvában a szovjet hadsereg központi múzeumában a Budapestért vívott hősies harcokról. Fényképek százai mutatják bo a nagy csata különböző fázisait; a szovjet csapatok dunai átke-\' lését, harckocsitáinadásokaí ISu-dai>est környékén, jeleneteket az utcai harcokból, tüzérségi iáma-dásokat és eg>ébb részletekei, Budapest hősi felszabadításáról.
Bizonyítékokat mutat be a ki állítás arról az aljas merényletről, melyet a fasiszta katonai parancsnokság követett el a szovjet parlamenterekkel szembe. Az egyik fénykép e^ szétlőtt gépkocsit ábrázol, holttestekkel és vérfollos fehér zászlóval. A kép alatt látható u németek által megölt szovjet parlamenterek vérével átüott hiteled felu\'r zásiló. A szovjet hadveze-i tőség a felesleges vérontás-ineg-nkadálvozására és u buduj^stj polgári lakosság Kzcnvcdéfvinekf és áldozatulnak elkcrü\'éséra küldte kt\'-pviselőit. Duaapesrc, hogy a körülzárt német csapotok parancsnokságának átadják a uiejjodáí-ról szóló ultimátumot A németek ekkor gálád módon legyilkoltu a védtelen parlamentereket. A parancsnokság erre; elrendelte általános támadását Budaj>est ellen.
A kiállításon láthatók Sztálinnak a Szovjetunió fegyveres; erői főparancsnokának a fasiszta csapatok magyarországi leverésében és Budapest fclszahadi-> tásábaii résztvett szovjet egységek kiváló teljesítményeit elismerő had parancsok fényképmá-solatait. " (
Noll József előadása a ,,S7abadMüvelldé«-\' keretében
S»badm.ÜTelódéB
15-én Noll Jósaef gimnáziumi rajztanár tartotta »1848 a kóp-zómüvÓBaet tükrében« címen eíóadá-sát. A kiaaezicista Lb bidermeier irány fóbb J^prisaioit ismert^ttB, " neoklaeezicizmus építészeti stílusát, t"enenczv latrín szobrászmüvéut, Markó Rúioíy, Broczk.y Károly, Ba-rabás Miklós. Borsos\'József fostő-müvéeüekct, akiknek uttörú érdemük • mo|<yar fwtók elisniurtBtáae, a uie-céiiás kial»kitú»a » poljjári tárnaila-iombol.
Noll Józief • scakembor aratott-»&KáTa( ismarWUe a kópok fdépi-téíót, festői tochuikúi4t, utaíra a modarn pikturátdi «ló különbtó-sekrc. iiár »zépok roltaJt a tzetnlel-vtéero folbMinalt síinM roprqduk-oión, az alíWló rajza naKyizcrlkjn magyarázott, de a Jói felépitrtt előadta votitott képokkei bontekozhft-tott roína ki Oftok teljét hatásában. A közönség igy U a széppel raló méü tlllkoiá* é^él \'\'
élményazerü t» TOiott az ei6adá*rol.
ti-(T. l.)
Dr. Szabad Lajost internálják?
A Zala mt|lrta, hogy a pécti népblróiág klISitiRácsa miykinl-tnl tircjralitfal torán 2 évi bonön-Mnttténd ét vagyona tli«drésié-nek •Ikokiáiánl tujtottn cfr, Siabtd La|oit, A Klagmdipir: niRykuMvil iiervtiet^nek t^ykori thklra nt^f 1040 aijtuutuMban hritiiérlfl ki-|tlentéa«ktt tett a munklipárlokról él átok vetetfilrnl. Mott ennek alap-Ián állították népblróiág elé.
Az ítélethirdetés után dr. Vargha Liszlé ntplgytat Inditványcna dr. Si»tJjsd Li|o» tISzetcs letartáitatA-
lát. A népblrátág atonbin n l»dlt-vinyt nem logadia el él dr. Siabad továbbra li tubidlábtn maradt.
Mi atonban megblthate helyrfil arról értethettek bennünket, hogy t bellgymlnlnter literoáláil véghatá-roiatet adott ki dr. liabad Latot ellti, akit még viiárnap ette őrt« tétbe ti vettek.
Ebbe* at agyben érdeklfldtBnk ¦ rendtSrtégen, akol aionban kl|elei-tették, liogy errevoiatkotólag iimmi-féle felvliágoiltátt Bem adkatnak.
Sikkasztás alatt letartóztatták a letenyei Földmüvessztfvttség kit vezetSIit
A letenyei Fúldinüvesszövet_ ségnél legutóbb megtartott el-i lenőrzés során nagyarányú sik-i kasrtáí nyomára bukkantak. A rendőrség a nyomozati adatoki alapján örizetbevette Sípos Gábort, a szövetkezet ügyvezetőjét és Birkás Sándor pénztárost.
Megállapították, hogy a két szövetkezeti vezető az ősL folyamán befolyt adóborokból mintegy 126 hektolitert elsikkasztott. Ezt a bort feketén elad-*
Napirend:
Pékruér 17, ktdi. Kém, i-rL D»nét pOtptk. Prat. Donéi (J|gSrSg Tód»r.
A Map kel 6 óra 41 perckor, nyu«.Mlk 17 óra 09 pwekar —" Á Hold kel 10 éra 13 perckor, nyugulk 1 éra 02 *arck*r.
185Í. H«lnrlca Halna, a naay namet kolfi ha\'tla.
1920. Harthy»rliíUk Magellk Scmogyl Bélit ¦ M«»nava iieriaitlAlét ii Báné B«IM, a Ntpuava munkaiértát.
- UJ tlntlkirt válauUtt ¦ VHBIi itagykaRiriai ••oportli
A-Volt lUdiftMlyok Bajtáni 8iö-TBrUétfónck naffvkilnirsai oaoportja TMárnap dólelitt a csoport Srabad-sAu-tóri székházában tisrtuiitó köz-fO\'Ulést tartott, amelvon a .tagok tsljoa ezámban mogjeléntek. Az egyhangúlag me^ráLosztott tisztikar a köwkez6kb6i 411; Elnök : Kovács Miklós, alelnök : Vörös Gábor, titkár : Polai De»6, pénztáros : Gödri Józíef, ellenőrök : Luposi Istrin és Horráth Károly\' A csoport íkryééze dr. Báron P4i, orTosa podijr Deeseí Mihály tisztiorroa maradt.
- Gipéatiparosok fíoytlaébtl Értesítjük ugy » Tároei mint a
járási cipószij^aiceokat, hogy tastü-iotünk cipéeziparosai részére talp-utalványok érkozt.\'k, mül.vekiiek at-rétBlo végett az Ipartestület irodájában 8 napon belül megjelenni sziveskodjonek. Elnökség.
ták és az árával nem számoltak! d. Nagyobb tétel fát is árubabocsátottak szintén feketén, amelynek árát ők használták fel saját; céljaikra. A nyomozás során kis derült az is, hogy az üzleti köny--veket nem vezették előírásosan. Sipost és Birkást ma átadták\' a nagykanizsai államügyészség-i, nek, ahol hamarosan elkészítik! ellenük a vádiratot sikkasztás éH hűtlen kezelés címén
— Felhívás
¦ F«lhÍTom mindazok ff.T, ¦kik 4 Dolgoz/ik Gimnájiumántk ötüdik o8ztáJvái» akadnak beir*},-Vozni, folyó hó 18-i^ » gimnoaiiita igazgatójánál dáblótt 10—11-iff )*-lenikezBonek; A tnlTétolhe.-, a pol-\' eiii iskola, nótry oaztaiy4n»k.\'raur * t\'áimázium uisó nócy 0MtúlT4na> r6ebizotnyitvanya izuktiaM. X Iva-ér március elaitjin keadödik. !<)—-galótág.
Nemzitl Paraaztpárt
Váleaztüinyl gyülée
A Nemzeti Parneztp&rt iáréei toor-rozetD f. hó 22-én d. e. 10 órákra
tartja járási értakozlotét a Paraait-párt hiratóloe helyisé^ébon. t*gyulákkor 11 órakor tisztújító küzeyülél lesz a rároei szorvozot rószéno is, •mikor is a, párttagok félköreinek, hoKy ezen a közgyűlésen tagsági ipazbiványukkal megjelenni nznet-kBdjeru-k. Vezet&stg. •
A Nemzeti Paraeztpárt losbeié-ban müködó népi ifjúsági ezöTot-sóe f. hó 11-én újjáalakult, felkérjük az ott megjelent NISz taeokat, hogy f. hó 18-án, szerdán dé-lután 6 órakor Tál&sztmánvi ülés megtartása végett a NISz hivatalos lielyi-sógében (Nemzeti PanaBztpárt) megjelenni sziweekodjenek. Vezetőéig.
ss,ens,áció!
Latabár Kálmán
(Kis Latvi)
egy idraulat élén íebr. 17-én kedden ax IparoaUörben.
Iz elladát kezieti délután 6 is 8 éra.
S*ámo*oíi Qelyeh.
ItfytlAvital Seblissiél, Sigár-vt 1. szem.ZALA
1M8, február 17.
\' Sportrovat Rósz napot fogott ki a Vasút — győzött a MAORT
MAORT—NVTE 3:1 (8:0) - V««ette: Pozsonyi
Kissi Ixironífós kuni liivaszi vasárnup délultin minlt\'Ky 2000 nd/.ö elöli kerüli IcjiítszAsrn u, MAOIVr \'NYTK rang.uló mivo-dik l\'elvouúsu.
Az (iltözííkben n iiu\'Tkö/.i-s vlfilt nagy krsziilíiriés folyik. Az NVTK néin válloztnt miill lu\'ti, rclálültWán. A MAOHT-núl miír mezbe öltözve jőllek a játékosok!\' ;» pálváni. Ili C.sapkay mester nagy változásokat vésez a fel;\'il-litáson. Szabó IvelyeU Cstrpes n, jobb lialf. A c.satá\'rsoi\'Lan Csön-üey a center Forsjács A balösszekötő cs Téli a bulszél. A fiatal középcsaláv a* mérkőzés előtt n következőket mondja:
— -Pénteken- jöl em ki a szn-naíóriuniból máris játszanom kell. Bcnic\'em az edzésliiány, nem látszik majd meg a játékomon. \\
Három órakor fut ki először a MAORT piros dreszben a pályára. Utánuk nagy üdvrivalgás^ közepette Ijszta lékeiében az! NV\'l E. Pozsonyi játékvezetői; Rolk\'dcr és Schvarn a kerület két kitűnő bírója kiséri.
A mérkőzésre a két csapat ig\\\\ állt ki: XVTK: Róka - (iazda\'g Munkácsy — Semsi. Németh üotli Szlraka, Koc.sis, Pla<s-1 kó, Túra, Horváth. MAOMWaj,
A 30 percben PoIIiikct vezet egy lúmmiiisl. Kgy perc múlva! I,á/.úr és Munkjrsy összerugnakí » jótékvezelő niindk. töt clliu-ninrkodoitan hiallilja. Semsi megy Munkácsy helyi\'rc. A 30 perd-ei! (iazd:ig halnlinas védelmi hibát követ cl Ti\'H megugrik és góll Iö 2:0 Az utolsó öt perc esemény leien ül telik el.
I-"órlüiás után nagy erővel tá-iiiad :i vasul. Túra lövése Cs.r-\' perről paltan ki A H percben, l\'prdulásból Csöngey lő mellé. Égy-kít szép támadást vezet a; MAORT. Főleg Polingcrlől in-\' dúlnak ki a támadások. A 16 percben Túra l\'orinlos labdáját, Placskó bevágja 2:1. Fellángol újra :iz NVTE és erősen küzd az egyenlítésért. A 20 percben. Szlrakn nagyszerű labdát ad Túrának, aki idegenségében tél lépésről feladja Vajdának a ab-clál. Óriási NVTE fölény a hátvédek a félpályán állnak és ez a csapat veszte. Téli meguerik; és a lehetelleH kapus mellett a hálóba lő 3:1. Pár perd muiva Horváth MAORT kerül a kiál\'i-, tás sorsára A 31 percben Túrát, a liienhalOson belül bukhitják. A üró diplomatikusan szabadrúgást rugat a lü-osrú!, amit K<H csjs fölé bomba\'\'.. A2 utolsó per-
támadás izgatja a Kedélyeket. Az 5 percben indítja cl az első ko-\\ moly támadásai az NVTE, da Placskó lövését nem kiséri szerencse. Mindkét oldalon vészé. Íves támadásokat vezetnek a csatársorok, de a lövéseket nemi kiséri szerencse. A 12 percben Túra hibáz kitűnő helyzetben-Egymásután négy sikertelen szöglet jelzi az NVTE meddő fölényéi.
AT 15 percben ártatlannak látszó MAORT lámadás bontnko-< zik ki. Polinger kapja a .labdát) Csöngeynek ad. ő emberbe lövi. a labdát visszapattan és a má-( sodik ágyulővéskéht vágódik Róh ka kapujába- 1:0. Ritkán látóit; hatalmas Csöngey gól. A gól után az NVTE kissé megzava* rodik és egy percre rá Cserpcsi bombalövése kerüli el a kaput. A túlsó olda\'on Sztraka kitör ét jó helyzetben hibáz. Nagy baM szerencse. F.gv perc múlva- Both "] lő hatalmas kapufát. Most hatái rozoltan jobb a Vasul, de a csaJ táraink lövését nem kiséri szerencse. Ujabb NVTE szöglete^ után Sztraka ragyogó lahdát tá-\' Ial Placskó elé ő Horváthoz továbbítja, akinek lövése elkerüli a kaput. A MAORT védelem ver ve volt. A 26 percben Sztraka! Vajda ölébe lövi a labdát Páll perc múlva lutnoltuozus jelene1; adódik a MAORT kapuja előtti Horváth beadását Bolh kapural lövi, de az egyik védőjátékoson irányt változtat. A biró először 1 l^est itél, majd a partjelző mege kérdezése után feldobja a la&i dát. y
Bírálat
da - Nt\'nietli, Horváth - Cser- | cekberi Németh kerül Uiáüitás-pcs. Héjjá, Nagy -- PoIíiikct, | ra. Lázár, Csöngey, Foi-rúcs, Téli. \' Németh választja az állomás fe-" Iöli kaput.
"TÍAORT támadásokkal indul a mérkőzés. Németh Tóni kezez. A szabudriifiásl Poiingerive-í ü Róka kanujára. Majd egypercJ múlva Téli- Csöngey— Pólingén
Az első félidőben nagvwrü játék folyt a két felkészü t csapat között. A MAORT kezdett jobban, de hamarosan az NV-TE vélte ál a játék irányítását Az NVTE a mérkőzés kéthaiS inad részében hatalmas fölénybe jálszolt, de csatárai lövését ilem kisi\'rie szerencse. A MA-i ORT higgadtabb esalárjíilékávali győzött. A Vasul a vereségét Munkácsy elhamarkodott ld:li-tásájiak és Gazdag gyenge játé. kának kflwönheli. Egyénileg Vájj da minden védhetöt védett. Né-\' melh biztosan állt a lábán, deí Horvátii sem nyújtott gyenge teljesítményt Középen Héjjá.öl-dön, levegőben egyaránt korlátlan ur volt. Cserpes és Nagy közepesen játszottak. A csatársor^ ban Csöngey egy két megmozdulásával vetette magát észre. Polinger volt a lendítő kerék. Téli fürgeségével elért góljaiért érdemel dicséretet. A Vasúiban! Róka a gólokról nem lehelt. Leg| feljebb a másodiknál hibázott Gazdnc siralmasan gyenge volt. Németh jól kezdett, de visszaesett Semsi végig egyenleteseni játszott. Roth elmaradt múlt heti jó játéka mögött. A csatár©*-nak nem sikerült semmi sem. Túra a mezőnyben szépen játszott, de lövései nem sikerültek. Szlraka jó kezdés után fokozatosan el halványodott. Horváth éa Placskó formájában" rmnyatlásf állott be. Pozsonyi játékvezető többször elhamarkodottan kélt
MAORT II.—NVTE II. 2:1 (1:0)
MAORT: Kovács — Ml lii,Turáni - Szabó, Bogenriedcr, Kiss — Tálosi, Kránilz, Rotli,, Vojno-vich, Kapomoki.
NVTE: Nagy — Párta, Szo-í boszlay - Perendi, Péter, Mi\' ezok •-"Fenyvesi, Szabó, l\'ii<zy, lfofl\'mann, Kovács.
Inkább küzdelem volt, miní játék. A nnuvobb ké)M5ssé\'iü já-tékosokknl k)ál!ó MAORT meg-i\'Tilemelte a gyözelmn.1, Góllö^ vök: Roth 2. illetve Szabó 11-csből. Jók: Kovács, Miliői, Uo-ger.rieder. Tálosi, il\'etve Péter* Sliizok és Szabó. ,
NTE—Keszthelyi Máv 3:2 (2:i)
A legjobb csapatával kiállú NTE elvezetés kemény küzde->
lemben biztosan győzött akeszV helyi MAV együttese •ellen. GoU lövők: Lukvar, Muderka, Véuhí illetve Pintérés Nagy. Jók: Ki-< raly II, Maderka. Húrdos il-lelvo Horváth. König «s Pintér.
Totówedménytk
Monüri- -Szeded 1:5. Szac- Csepel 2:3 I\'erencváros- Uj|M\'sl 2:0 Vasas -KisiK-sl 3 3 Dvsc SalBtc 0:0 Gnuse -llusos 3:2 Mase -Binte 2:3 Kik- Kp.so 1:2 Mémosz Zhac 2:1 Blackb- Manch C. 10 Chlesca- VVolvtrh 1:1 Elektromos-Csepel 2:>v,
Nagy küzdelem után győztek a vasutas boxolók
NVTE—Z. Barátság 8:6
Gyr •rdeki<\'dí9 mellett 7ajloit le az NVTE—L B rátsáe Tejhivásn« ö Övivő mi":kr>?es<-. Neey*d tizeii-e-.vko «.<-nit fi » s7iTÍt(^h^ a ket T.yht ¦ »¦ jd ¦> k" csSnös bemutat Ko<á-okut nK rd • E dr* «7ftvetsi»8i kapitary atnyuit- It^ *i NVTE r,»k a títval. d cetm>erb n Z !• ttf-r-z^ gen m\'tiny?rt Oftc-eji kupát. A inerké é^-ek elAn ke< ifjúsági v-r vivőit slveí<-|-« bemut\'tó t. A resz!rt«* Ttd^^nyek 3 Vo-e\'-;e/rtk vnit-k:
P. pir»u b,in:T^\'h L ik.nos.Sx\'p mer*¦">-*¦>. L\'-kat\' s t ctiri\'ca*--\' o*n,
Tóth \'.»rpfn-ft)h-t: üt. A m-T\'.^-$t a töhb ti it;<bb Otft ncvi«A T<*th nyeri fcg. 0:2 a Z. Bar tsít> j
j
\' -P hfly«uSb.<r: F h r—W aslts Hatalmas frtxnybfn h reália ví, i* W »\'it^ a heroin inri-o-ct. Oyfiii-lnw t}íV pi"-naiig \'»m Vet<-\'«<».
Könnyü-uy: P6t*,e—P pp. Él-e zetf« »iep írerkftim. Mi dktt vrr *en>ífl a«ci\'\') pt"., sok^i Omek jól »:*dck me«. P-pp «ff;i»\' »¦(!*¦ ariya
l-itlíl )\'>Bb VOH <rS i-y gyi\'iel.r.e me»--rd melt
P<ho vsuly :\' B^i—Wi-nmer. A vidoki baino*. kitDnö^ mozouva, naiiy ffti^nyrt; trsi g.-ert Wimmer tilen A ksnizsai fiu a hdriasdik merti-t^cn trésen f i)öt\\, de ez kfvei a gy^ztiemh^z. A:A.
VálTó-sU\'V: Z .v ctkv—Kasza. A nap meifirpetébe. A fiatul K-ma egy ket Oifs u\'ín cgv jól irányion horoggal leierfii ellenfelet. 6:4 íz NYTE ja^ra.
KonnyQ «iyban : PoRács—Q ti. A Dávid es QóUt híreibe va<t07a tos kü2delcm ala\'ul ki. Po«ác«kifse többet ű>, iriut Ottl es ezzel Lyöz is, bár a tiarmaéik mtneiben Pogacs lébbszttr Btölt H7abálytaUnul. A közönség Pogscs RyflzeiméneK ki-hirdetése) Mtgy füttyel fogid|a és sponszerütler 01, kisebb tárgyakat dobálnak be a ringbe. Kardos méruflzégvezető nem ti éggé iport-szerfl m^don, a bedobált tárgyakat a nézik kfizé vit*zarugdalja. Mind két dolos nagyon sportszeredet, főleg a «z&vetsrg felelős vfzetAjé-nek. Kardoinak a viselkedése.
Köifpulyban: Komaromi—Szekszárdi. Az eliS menet egyenlő er^k küidelme, de * továbbiakba* erotm kibontakozik Szekszárdi aagyobk
| SÓ átv«h«tö.
További •I6jegyzés«ket felveszünk. Egyséflér: 1OO forint per q-klnC
MO^K kirendeltsége
Nagykanizsa, F«-ut 4. taam, Ií, >m»l«t — T«letoa:6.
tud-sa, *w
Mind i-
ság öklftz\'
j
»< p ifcnni-ó-.efieke/t. K id
jy
NVTE. r.indaZ jó t>. n.Krtiast Kel
s t> í
vi-ekd «<¦ ér-\'-zr-eket. A j» voli ve;e
i*ŰI —
kö ö i-
Sipos Peroné najvbakónaki .MKP szorwz.-t titkára a mai napon 81 forintot hozott he szorkpsrfc\'isógünk-bo, amit a xön>g szabadsá^h.iTcosolí részéit) pfyüitött. A Zai\'a cz.»n i\'-.s?.-Bzoiíct roiKÍültelósi helyéte továh-bitjn és ezuton mond Itósa.\'inotut * n&ií>-bakón»ki MKP párt(izorví.zcí-nek.
Pk. 4130/1948. 1948 Pkii 1% >i.
Arw«r«»l h>d«tmény.
Dr. B r»bét Andor Rödöltöl U(jív«d <!t»l képvlfclt >zlr« Qíhor ]nv*M 1100 Ft tök* <* Járulékai ereiéig t n«x,VnrllsM (írásbróláí 1 -47. *\\[ 3250 uírru vé^zttévt, elrendelt klelCfltéil vrgreh*)lii <orjn 194Í. évi icnuir hó 12 fn cfoglilt 3250 forint becsértekt lngótigoku az Árverés kitűzése Irént lent-nevuitt végrebijtató iltil mcgkereitetvfn, alább megneveiett • ezen hlrdttményMI, VílBmlnt\'í [ogliilíl Jegy Skönyvbéi ki ne« tínö mis foglulut^k Javára In, amennyiben kielégítési loquk mn Is fennáll és el e-n*khala\'tt« atilrulgénvkereset foly-mntbtir nincs, ax Ar érést kltüzCm és ínnak végrh szenv. lakásén, Nagykanizsa, Magyar-utca 42. szám alatt leendí meg tn*Un haUrld«UI IMa évi !ebruár hó 2« déli 12 óráJUt ttUOm ki, \'mikor a birollag lefoglalt rádió stekór, szánok, kerékpár és ló és egyéb ingóságokat a legtöbbet Igerónek készpénzfizetés ellenében, esetleg becssrort alul Is — de a kikiáltási ár is resztnél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedd előző eg hozzájárult — el fogom adni, még akkor Is, ha « bejelenti a helyszínen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát Írásban be rem Jelenti. Azo- Ingóságokra amelyeknek kikiáltási ára egyem forinton felül van, tsak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár ¦ egytlzedréuél bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1948. évi Január hó 31 én. ¦ lak L*ul6
Kereatk egy m«|ányos nfoénysorsu /¦• IeUI kedrt^ medoru Ot él*.társnak «j »0 évtíl felfeé lehet korvn siárma-ias« ni. Leréiktn kérek érttsltési, erre « clnrrt: Dohánytyárl porlis Pipi.
Egy fehér mely gyermokkoctl el«d*
Bstthyány utca lí.
Ügy»# étteremvezetít kertiek. Belépni lehet SOOO-el. Clm a kiadóban.
KülOibej«rttH buteroiott i«oba küío. S«sbadsig-tér 4. II. _
ZALA tfomokrittkus oolittkai
kirktutl
• Mtxazttt
Bancsa JanO
MajyMetMi,
U.
iua ,g
VonitH* n»omd*(íb«r,
Nycxsidaérl t«ltl: Ztlay Károly. %a»m.
W48- f«brvür 18. szerda
Ara SO fillér.
Várható Időjárás: Élénk, helyeiként erÖB északi, északkeleti saél, változó felhfizet, több helyen havazás, helyenként hófúvás. A hőmérséklet csökken. Távolabbi kilátás: néhánynapos hideg.
Benene
Haszon vagy életmentés
i h S.M:\\ leliru/ir 12-i vozi\'r-cl figyclmcson ólvasla. tm-nak ij/oiiVán lellünl. az a pa-rA/s \\Ü:i. :tmi .1 város közgyiiltv sébeu .1 iiu\'iitiis/.olfiálni i\'llíílásá-nak kiT.lé.-íVn kHc-ikcziU. Mvg-ÍTiiiK. hogy a vita ulán ¦ nagy! M..ei lesziiviizlák a polgár-i javaslatot nzzal az in-<luk<ilá--i:il, lioyy a város saját luriú\'körcl\'fii; saját im-nui.111 lóival, siiját sz<-iní\'lyzetévc! lássa «! :t nagy Hasznot joK\'-nló "incu-¦.hw/.uisái"aU)t is n*.\' írj.i alá ;izí j swr/üdősi. .miit a Vármegye);. rt Városok Ürs/águs meDtőegye-sű\'ckv -i iHMijóli\'li minis/\'..r á; tal réiiils/.t\'n\'silcit kitűnően ad-tni.iis/.iríilt vs felszereli v;Ulal;tt ajánlóit fel
Haszon, -vagy életmentés, efe-vrt kí\'l i-.t ilmiteim\' a vúriisi U.I ji\\is«!tíH*o\'slíí11"livek, és mint rárhaló , volt, in:ijdiH\'.m r^yhan-yulaj* i)<W is a haszon, liánom: w variiató hassam mellett elöntött.
\\ vitát megnyitó képvist\'lö. k^il il :i inti 11
nigyo^ó Icljosilmenyeit és azt a hasznot, aníi! a városunk :\'\', Kiatky rezsim alaU a mentíiszol-Háat jelenlcU KlmoiuloUa.iioj^yi a város menWS kocsija U-lln l<~, luplűvé. a tűzoltóság korszi.\'rüsi-W-s<H, meri aiiimk használiól si>K; <Lrá$u r,«5i\'<-\'t tudlak Ifszcrezni.
A -szop l>es/:écl 11 iruMitiísz.olgá-, lal ilus iiusznáiiak ctsulclrsn Hüiijte elbűvölte a kópvjselűlcs-lüiel \'agj.iit. (.\'Iküdösilettc előt-!ü:\\ ii ro:iMt;K<jkaí és azt a tényt. hogy ma e^:y bűnös háború ál-di>/at:!i vagyunk, amoly hál>oru-hoz ha csaK i)arányi réS/b-en isv ile ho.czá járult az a szellem is; :i::ú .1 ; agy hasznot jelentő mi\'ii-lú zolgálato\'. Nagykanizsán is tllt é hh h
gy
g és ahhoz, hogy ké-
\'id a fasizmus pusztiló dklon4 j.. üiindent elpiisztitson.
A polgármesteri javaslat, szá^ inotl a ijealilásokkai. aaiji ulátá-niuszlolt szakszerű fujtegetései-v«i ugy a városi tisztiorvos, minij « \'.üzolióság vézelőjeis. Azegjikí f.-nondolta, Uogy a város közel s«n rendelkezik* olyan összegek; fejett. aim:ly lehetővé tenné «\'gy, fcSiogáMalau korszerű \' menUv szolgálat >áilitásií, a másik ««S? megcáfolta azokat, az é *>rt, mintha muóroncsokbol gy^ íi/enit\'iztos mentőautót lehetőd
ili A két szakember fejte^ azonban a semimlx\' szállj emellett a szó iiwl!<\'tt. liogy izo
luaradt\'k\'lalaiiul a közösség érde-kci1 szolgálja.
Meg kell tanulni, vérünkkel kell válni, hogy n haszon ériel-niezési\' a népi <lein;>kráciákt);,n| egészen más. mint a fasiszta^ vagy azt megelőző időkben v<jll< amikor törvcnyesiletl <\'ié!iykén<l lúrdelték a pénz hataluiát, u/\\ lilét fölött. Meg kell tanulni, hogy a szocializmus it-ió vezolö ösvéinen az emberi élet mí\'g-inenlévét lényegesen flöbljre lie-lyezik minden haszonnál, meri örök életű törvény, hogy a legnagyobb haszon a legdrágább kincs ezen a földön az ^m!K.\'rt élete.
Ennek Lrlelinélien t\'in.lünk szót a város lörvényhaió^ágáüai; dőQtóst* ellen. Az a véleményünk hogy a szerencsétlenül jártak1.
hogy a súlyos bitesek és a bal--esel áldözalHjl semmi eselres\'ro várhatják nieg azt a/.TUöt. amijj eg> részt a város évek rtuilvn ab-ban az anyagi helyzetben lesz, hogy mentőautót sztrezhessep, másrészt azt az időt sem. amikor a tűzoltó laktanya udvarán heverő aulóröncsokijól üzemképes autót állilaiiak ossz?.
Á város áüitúlago\'s jövőt>eni. haszna nem érdekli, mert nem i\'nlekelbeli a dolgozó tömegeket, akkor, amikor életmentésről van szó. Emberi élettel, szereucsél-lenül járt embörek szenvedésó-vel való kahnárko<lás ideje lejárt- A dolgozó tömegeket az érdekli,, hogy a város vezetősége-azonnal és nyomban gondoskodjon arról, hogy a balesetei szenvedők, vagy súlyos hetedek szak-s/crü módon kórházba kerüljenek. A népjóléti kormányzat bizonyára gondoskodott arróli kényszerhelyzetéi senki Vi ne.
használhass;!, és olyan U1rilVik.1t s/íilolt int\'^ a mcniőszol-álatra ajánlkozó vállalattal szembeni ami lehelövé\' leszi, Uogv a legszegényebb dolgozó is, ík hassa. a minden b ró segítő kezet.
A Za\'a értesülése szerint «vá-:_ ros tisztiorvosa a közösség el-Umi hozott döntést 11 megyei kis-, gyűlésen megfelebbezi. Nem két-j séges. hojjy a kis^yülés urv ha-iároz iiLajd. hogy visszaküldi u városnak ujboli haiározalhozu-tal*a a inontöszolgálat eilátása-í nak ügyét, de az sem kétsé^\'S. hogy a város közgyük\'se. amely nagy többségében m dolgozik éi-dekcil képviseli és védi. az ügy1 kellő megvi\'ácúlásiia l;elyezéso után\' megváltoztatja hat.-ir )zat-ÁU és elfogadja a polaármcsleri ja->, vaslatot, il;e\'ők"g a népjóléti minisztérium embcrvédelmi intézkedését, am«ly az eml«rvédelmit ésnema hasznot szolgálja. í
Moiotov fogadta a Moszkvába érkezett magyar politikusokat
A MMzkvsi rad « t»g:i*|) délután 17 »r« 25 ptrcitr jeleiUtt*, hogy a B»|ytr kirmliyklldittiig hétfen ktridélüUn mi|(rk*ntt Mo\'ikváít, Tildv Ztlt*n kéitáristtol ainékOt »* t nigyar ksraánykQldltttégtt t u<v-J»t ét H3iti2«tl ltbofékk«l ftltfitzittit mo*/Vvai pályaudvaron
< ízoY/«t ktrminy hildOltséf, éién Molotor kBligymlnliittrr»l ét Vwétibv mlnlsiitrtlnik-
htfye(tet$»/, fogadták. ,
A fotatfttM Mtglilimek a Mttzkvibsn iúbzi dlpltméclal t«*tlltt«k t«|jai aajdnea ttijat azimkan •• Sziifl Syul» matzkvai k*v«t vazaUtéval a »i|y»r kövttnéf tagjai. Az illamas elé klvazlaytlt dlaiizizad a maiyar ét izo*]it hlmauut vigyázz állátaaa hallaatti,
maid a venttból kilépi Tildy Zoiíint éx féleségét eiósiör Mololot, utána Vor*sll»* mlnlsitartlnSk-
heiytttts űdv&iölt:
Utána Dinnyés mmltzttralaftklt, RékaiI Mé.tyátt éa a karaáaykfllt\'ittaég tttki tai|át Bdvtzllték. Szavjat réazral a k6ztáraatá|i tldök Mtseaémk «a a korMinykOldtittaágial trktze tiabl hülgyakatk" kavkázutl vlrá|kM kéazllt bokrétákat «yu|ttttak át. A nagynr rtadigtk Azután elvonultak a ditzazázad tlétt.
A felállított mikrofonban mindenekelőtt Tildy Zoltán üdfiiő/te Mottkva népét, melegen meg-
kii$iönve a atiret fogadtatást,
Öramét ftjazta ki, kt|y abba a a faváraaba jfhatatt, ahoanaa 8zlilia haUlmaa láa|il«éjt binnűaktt éa Mát Miazetakat It feltzabadltva, Irányította a faalzmua ailenl haiml^tlatakat. A Szavjatnaiitél aak aagltaigai
kaptvnk a tzalkalaaaisl
az a izllird é$ megingathatatlan elhatározásunk, hogy hazánk Jővő/ét a Szovjetunióval witi Bixalomteijos együttműködés szilárd alapjaira akarjuk épitenl.
Ezz»l a látogatását! atmotak arazágHnk boldogabb ét blitat Jivijét azaigáljuk, ri» azalgáfluk az agisz eatberítég békás, |oib vliiaát és J6v6jét la.
A köztáraaaági alaök baazéda után Dinnyés Lajot ¦Inltztaralnlk lépett a mikrofonhoz ét többek kezett kijalantattt, randkivlll magaléoadéattl tölti ti, hogy aztmélyeten kifajezhttl kttzönttét a Szevjetunléntk azért a ttrténalml ctalekedetéért, nagy falazabaditttta Magyarar«iágot.
Hálával emlékezett meg a szovjet hSsőkril, akik életűket ét vériket áldották Magyarország
felszabadltátáéri.
Beszéde rtgéa kljtlentttte, hagy a kortnányklldittaéi\'nioatanl látogaUaa Banaaak a két nép boldegeáflát, hanem a vllágbtkét ét u emberi haladás nagy Igyet szolgálja.
Ezután Molotav melagen megkitzlnit az Odvözli azavakat A pályaudvar elítt íísugydlt töbotzer főnyi közomég lelkatan msgéljenezte a magyar vendégeket, akik azailáaukra bajtattak. A magyar ktrmányrarflak dáluUn titztelg* látogatásokat tettek ét megtekintették Moszkvát.
Déli 12 óraKor Jelenti Budapest
A városi közgyűlés határozatai nwgiriULal\'ta, hogy még -<>okani \\ annak, dkik helytelenül értet* "iszik j haszon fogalmát. Er-1 dtjüfs, hogy leginkább uz in Lel-\' Aktuális ri-Lcg vojt »/.. ;iinclv ¦«! \'tóügj\'üKAcn olőlérhC\' helyezte :n hasznot nz azonnal megiiu-ulo\'
látszik, míjj sok időnek kjHI el-teUiic. uniig iniiutcuki megúrli^
Felszámolják a Kereskedelmi- éa Iparkamarákat
A keroskodelmi és iparkamara fenntartása eddi? ívento több, mini h«tmüli<) forintot anésafc-tt fel, a ír«\\v i\'wwkicjt eJdifc » kcre-tkeíleiein-üa;vi -miluaxtióriiim állaunidósi-\'.sjok-bóf fedoswtt. I.oukóz«lol)l) renJoh\'t ielcnik mwr. ametv. eegce kamarák mükűclésót.fr!\'•.zi\'i\'iio\'ja, (# edclici ha; láítkörűkot korüieti koi^e^uclnii if^zpitósát\' mait át. A JtBCiarók úr-(!ekk(\'\'pvi»ileti munkiiiát i«(lifC asav-h{ érd«kkípri«"letBk frttjóU ul.
Moiotov tárgyalésai Rákosi Mátyással ét Molnár Erikkel .
A moszkvai rádió jeíenti, hojjy Moiotov külügyminiazter hétfőn ruög ha*. Wéot Wytatolt Molnnr Erik kül-ü(4,\\ittiiiiii/.íBnT>i ús K&kosi Mútyáfl mmiBítoi\'v.JnCk holsettesaBl. A meg-" itíMÍJtós^n jotou volt PiiskiiTmufi.viu4-oi-u.-áei szovjet kővet is, továbbá Kneiíiu Gyul» moüritvai niajrNUr kö-ic1. Hi\\dfcilosftii man iwni orösifcutt línoBiHéó sícrint » .s»ovj<.^t-- mugyar baráutázi úa kólosűiiű* óij
; k
»í e!6ké«zitd tárgyaiésok » moszkvai szakszonozoti székházban foly-ütwk i-8 a szerződőst oiói- .>! áthatola^c osütörtökön írják alá.
A demokrácia nem tartja el a toztdet
A népi (jazdaikockis és a károm-treet torv niiof^örto h spekulációt és a t6^B.!e i"Oi){a.iiui is O»sa-zsagürodott. Á. buílapeeti tózaib hstaimOB csar-iiukü\'an ejf.v hóüüp óta oíak -45—BO iipyfei\'jt- ób spokkiláiust loh^tott látni, Énért nauy mogtoiiotóat kelteti, lioxt a tőzsde voieotósógo az idei kiVtuéirvatéei hiáuvinak fodoióHóio S00 ozer ioiiiit áUami táiuo^attet Kért. A G*zda*át<i Főtanács eluta-ZALi.
II.
• itott* » votAóvéc: kérésé*. ui»Tt « demokrácia nám hujlamló <>H«rtini « vi-nna;>jait éió tázs.lét. MLithqgy « millió* kúuiásokat a tőzsdo tagjai nem ludjftk fcdozui. valósziniim\'k jl. liojv oddúji formájában a ik
Két évi börtönt kap, etci kijfctawt az igazotóbigottsáqok haUrozatót
\\ Ma.rt>ialk»!ma/.oitnl; Szaksier-vez. !»Vvk. tiuiowésnra jutott, hogy •íív.s hoUekou iik m» ír dolinák olyan tisztviselők, akikot hl isja.\'.oiú bizottságok állásvesztésre, \\a.i iivifíilijiiziisitt itéltok. tílö-ió|itctt<\'k. v»s;v *t\'^sot-5 iMIóhIm h,1-IvezU-k o!vn!iok:it, nkikJ>\'\'\'l az ig;i«j-íkumií ji.-\'ol\'V.i!|>ljtó«i n.iu oiljjodí-ii«/.tvk. A nzakK/.vrv./#t Mhivj.i az uwsmi l>izolttft«oknt. hogy szigorúan •IU\\ii6nz7i\'\'W a\' Í2-i/.oll«si határozat >,V"--liaji.iniil. mert .izokfli » vhJI.i-liiii vczLtókVl, ukik a/ igiMoln hi-n>lt<sií^uk Iiattiiw.;ila:iiak rumi tusiak .\'bgot, kit (\'víl\' tengődhető bör-pw itólik. Az ijíttíoló bi-
v»rt«ái(ok ol!i\'iiórí\'HÚiV\'k orod rál jci-Mit<;st kell telin! » nn tez-nipk
Népi tánc- és zenevernny lesz vasárnap Nagykanizsán
A magyar áomukr/auui ifjúsági szervezetek rendezésében vsíárnap tartjuk m ;g Naíjykanizsin sí 1948 as centenáriumi évre kiirt népi tán* és zenei versen; t. A zenei versenyre beneve^heinei: rt-ind izok, akik a december 20-iVai körzeti versenyen sikerrel siírepclrek. A n^pi tánc-versenyben a körzeti versenyen indultakon HvQl bármilyen tauccso-port résztvehcl. A icaei- és népi-tíircversenynek ai időpontja és helye még nincs rnetfáliapitva, erríl a rcndezlság xi erdekeiteket a Zala utján értesíteni fosja.
Fshruár 20 én Szombathelyen lesi az 1848-c.s év százéves é»\'toidulc-járn rendijeit kultirvcrseny dunántúli derítője, meiyen réutvehetnek a vasárnapi verseny sikeres sze-
\'L1
Évi félmilliárd da^érta kerül
a mgnarcht-fisiszta kormány
az USA-nak
A szabadsáfthaicosok i-ünyomu ias3 és Szalonlkl o;tro;nának megkezdte- í nagy riadilnut okoiott •Kierlkfli kírökben. A N-.wyork Times athíni tudóslíójímak, Sed;wlck-nfk jelentését kSzll. Emrint „vezető anfol is amerikai kflrnk o\'.yan borúlátásául nemléllk a K«r«3 belyxetet, hogy théc; 0«lswí»!d, az amurlkat »n*gyffin6k" Bem tudja kivtmnimagát ez aló! a hatás alól *¦* a heti sajtókonferenelakon nyíltan klmu tatja utálilAt a monarcho (aslszla kormánnyal ízűmben. >A Qreek Newí Agcncy tudjsitújt ugyanerről a pesszimista hullámról a következőket jelenti: .Ninci olyan felelős angol vagy amerikai személyiség, aki reményt látaa a monarcHo (asiszta kormány helyzetének javulására. Megbixható értesülések szerint egyedül a jelenlegi ¦ héiyzet fanntartásához mlnttiy félmilliárd dollár szükséges. (SOH)
— A Htgyar-Jugtazláv Tárassag
íiagj-kanúsai alakuló cvüIósb Leb-iuÍB«22-én, vasárnap déíelőrt 11 ói*-, kor lösz a Váitjsi Szinhizbaai. A Budapestről érkező rondésok tisate-. íetére közgjülós után közebéd lesz a ÜBiitralban. Az sbéd* ára 12 Jorint Aki részt óhajt roani az ebéden, esfltirt\'iköu eato 6 óráifr jjlontkezsék • ZaJa rajjv a Zalai Vilá^DMác ki-3óhite[áb tTfe S
»3óhi\\rate[_áb»n. t(r\\a« } ónkor müsoroe táncos ósszBjSrotoi lesz •\'Oantrálban 8 forint belépő-/ dijjaf amelyre mindenkit szireaen
3 kiskereskedő nem tekéjéből, hanem fizikai munkájának ellenértékéből él,
mondotta Komnenov Pál a vasárnap megtartott KISOSz nagygyűlésen
A Táit*>h»ztt kőzíy üUisi tui mól Na-í>\'kiiniisa Á s[.vül.\'\'Sí Dobó Györsrv nyitotta ine;>;. nujd KomnanÓT Pál tobbok liiizött a kü-vertltv.ók.\'t mondott* :
\'¦s;ií:h* \'Uswk a-olí u luzuj, lári^va-lasok, ainelynk a KÍ9k.,jvskt>dóL txvo^iilr.\'t • ú-i u KCKSz között rum\' hoiszabb idejo fognak, miről • lúk tu^ia^oil r<jizóri.>r.
!itr.^k-úk ^r^ ^v rqrinmi T:l az a» úfaaj, hogv a lSOSi {<*» KOKhí fúziója yxs^n> ilj A KjíjOS lökÓ
tuc. vniosuljon. A KjíjOS); vo tv.\'kü!> u tiu\'u\'ui\'Hüokoii uiindiiu\'. íí cvivig nnvviflúiitésa KIVi k^Tirótt.\'ki*!n bik... a KuKnz-»z:iI \'ufl\\{"t;y\'ímí. Az .mcj^»iósitú«u s/„-mólyi k.\'r- bukott o(. A- KOKSz v.-i.- ugyuniH í-o^iuizkotloU uhlmz, m luzió uláii is lirúdy Srindoi- í
lüll
uy
I>8ivsk«i6i szol lom át 6rdukj.\'k .j i\'irvénj it> julH.siU j» J. iittrlt • vuiiia.
Komnenov kij»ltnttttt, hegy t XISOSz M krrtiktdSI egysége, cttk ugy tudj* elktpitln:, ha magutbt-dlt/ák * kareskttíilmtt azoktól, akik a muiióMn t/sötorban a nagy-k»rtsked»lem ét tz iruiiáiak érdekelt kipvlstlték s így alkalmatlannak bizonyultak a kiíkeresi.tde-lem érctkvidtlmért.
Oivan harcos érdekkójn is.\'lots. aka riink. — momiotta ¦*::meljvt na;n ^ tiaztvis.jii> v.-zotók irú-
y kédiSk. a
kiskor sltoilöi K< >KSz-r.2»\'
sai iita.^ulc a
fogjuk valúttituni e;o"SÓRet. ha loiiot, h:; tisjra, nyv a kUl
J\'t\'i iának Uo/.taltal a mohi^r,; saor-vc.iU-i, »ho! !!L;.• olűutták nitJK it fúzió f;otidoratát, hogy szavazúsra tottúk Col a kej.ti.jst ús a kiskt\'ros-koíMk majdiviu l\'JO Hzíiziil.\'ka u^V h
Kz a döntés hiwn ft-j^ai ki ttr, á" kii»ivsks)düirok ri\'onjünv\'t
k ,
A axóthuzú-9, a íjie^\' juíui éj-i az ö.iZ\'i eií.v^ni iMoinnontok I lieiy.-ié^éiflf korszaka Icjái-l.
Hz uj, fiatal gtnerácli dübörgő lé-péténtk *r»jt mag fogja tartmtam az öntudatot és tzociailita gondol-kodiau agYtégo karetktdSI tirtt-dalmat az előttünk áilo, aortunka( átformált éumé-k U eélok t4ér4ia étdfkéban
a^yüUmükud.\'-Ht ós lÓMt ajliarnak • dolgozó tükki ix • raojikáopívrlokkii\' A kÍBkon«-leadok rkMU h iókó»ok otizt^Uvúhus
ink, nyiu tókújük hozanmbói hwviu fizikut íiiuuk.\'ijuk oi-
ík6l)(il, osúrt m uuwú\'na* mnijj-iir ólat iiólküifah\'jtotiÍMi i>io-nirjai. Ezután u KISOSt 6rüem.ú-i\'6i hwzólt. A nii niuiikáJik itrodrué-ine, hph\'.\\ uxwturonituttüJc a tizuliiil \'uk\'köví a kitikeroekudoleiii Bzúmára és otinek küszönhetö a munkáspárti |.olitikusok rokomszanroH moguvi-iaikOüáaui. A kiskarcslaxlü támda-om l»!átta, hogy lia i\'^ni ak*r, akkor 3zániiira csak e^y ut Tan : ei;yüft baladni a dolcozómunkéanAg-%a.l (\'sa unnak T0«3t<m;ol. A inagvar kiskBreslrxielem. iprOje nem lelet afku tárevit. Aki lcÍ3liOrc8kotl\'\'i (s dol-Kozni »kar, auimk itt a huKv közöli iink. Aki vistont liobiaonyitotta, hogy » kisk»roekíXÍe!eni«ÍTáuyitásái-a ós reictóióro aikalmatkui4 vouuljpa rissza, aoiijr nem késő. Az igaz\'i kiskuroskodői egj-só^ meigTmlósitása ma már mindnyájunk lótórdekn 6» azt mindon *ládálv ullenéro »iog fogjuk nüósitani, ráért oz biitoaitja
i nagyai- k iMkor.uk 4e ¦
br!fejozt\'ía.;ül id\'é^U,\' Rákos íiiiis^toroinök helyettes _ tartott eialAkt-z.-*,1* hes/ú ¦ dúi.ek küv \'tki\'zó
Mátvás
Az utóbb/ löőb*n szintén olyan rémhírek ttrjtdteü, amelyek a kia-ktreiktdelem magszümatéiét éa illjmau isát hozták előtérbe Az
egyik prominens gazdáiig, ;f#L. ember a napokban a keretkeoe-lemre tonatkoziltg bizonyot kijelentést Is tett, amely kijelentétek nem céltzerüek s magam gondoltam, hogy a i i eg kell cáfolni, nekünk az az álláspontunk, hogy a kiskereskedSk és kisiparosok olyn komo\'y tényazii a dtmokrétiánpk, hogy fennmaradiiukri I fallétlenOI gondoskodni kell KUlönben sem vagyunk hivei annak, hogy a gazda-ségi életben arStzakkat etlkb\'ztil-jünk változtatásokat. Nyugodtan mondhatjuk: a kiskereskedelem év-Vztdeken át megmarad a dtme-k-áciában\'
IV. Arató Antal:
A Gördülő Opera elhozza hozzánk a Traviátát
A mai demokratikus >ia!*Vulas ti élet t;\'ina\'cn vontikoiasiban uj gondolatokat, aiHiritazéieitet uoi fel-sxlme. Ku tur»Ms ég mu>és>:etpolili-kai voattkoxáiban ilytnn<k keü te-kintenOnk a Qírdtll^ Optra al?ou-dolását is. Vájjon «z elrcuit időkben Itksieit-earra gondolnunk, hogy a budapesti Operahát művészi efytttese teljes apparátusára!, jelmezeivé1, teljes zenekarává! ellátogat Kaniisirj. ErríM a ioul;b?n sió ttm U-htlatt, s ezt az az e\'f; .ndo-lás érlelte míg, huRy a szélss nép-rétegek kulturális felorntlkedégrt, zenei nevelését minden \'•stközzel §\'0 kell segíteni s ema cél érdekében sem «z illámnak, sem a városoi-n»k, mint köiO\'et»knek ínyaei ál-dozatoktó: sem stabad »i»s7.ari»(i-niok, mert » xenekuiturs terjísztése érdekeben iörtéaó befektttís v*l<i-bar. hasznos s kéttégtelcaQ! mef;-hoz\'a a maga jó jyOmölcsen.
A Gördülő Open teüít a Ni zel;8vöben, február hí 23. napján Nagykanizsára is eljut t sittscrra Verdi zsmülis remekmtvít, a Trk-vialit tűzte. Ez az opera amilyen népszerű, oiy.<n kifórrottan rnUvészi alicctás is, Verdi úgynevezett második korszakának egyik \'«eéret ebh s itgtSxéletesebb müve. A Trtvi^ta, y»tj ahegyan rigebben íz opera cirrét magyarra forditotiák, a .Té-vc4t W ifj. Dumái Sándor Ka-mtllái Hölufcnek rebé«yaiakjái, a szerelem ét tfidívési áldoiatát, Oiulhlcr Marjil toréktny alakját viS\'l op«ri«jlnpndra nagy drámai erűvel és megleUnitfl készsésiel. Az optr* Mhjsnöje Va\'Ory Violetta nevei viseli, s a nagy énektsnénrk méltó (eladat ftl a tiinpadan ábrá-lolfll.
Terii Trivlatíjituk a xtnije mlndan bizonayal ujsierBiéfet, ax eddigiektől való alfordulaat jelentett. Máf önmagában az, hogy a aiinpadnn new hősök, fíjedelmtk, romantikas történelmi és mesealakok, hanem «iod;rn társaságbeli emberik siertpeinek hétköznapi prolémáikkal, mar szokatlan s uj-szerű volt. D< elfordul Verdi a korabeli olasz oprrasieriöktöl annyiban is, hogy nemcsak a br! canto lágy és txhizeigi hatásalt kertsi, hanem a melódia drámai erejével történéjeket és jellemeket igyekszik ábrátolni, alakokat formálni s ebben a torektésében voltaképpen «m mirad ti a sokkal nagyobb ap-parátatt mozgató W?g*ert<3l sem, kivel stemban \'Verdi á latin szép-ségidtált valósltja meg az ének-
Sl?]«cyx*ti Péti SÓ átvehető.
További előjegyzéseket felveszünk. EgysegAr: 1OO forint per q-kint.
MOSzK kireideltsiie
Na«7kaal.u, FO-ut 4. ai&m. IL «m»l«t. - T«4e!oft: «.
, a mrliidix tlsttti v«i).\'<laiv«), drárnal alkalmutásávit!. A hagyotni-\' nyoi ihst be! cirito éneklés szokványos alakzatait, a koior.nu re énekiéA cifráifttalt ma2a«»bb cí\'\\ a ranidrámal rlgondblts si.-lgémtába álliija, s esek nam saráénak Oras virtuór kCUsfltéiíek, ha«eii a drámai ábritolás esikCteivé vé\'.nak.
A lenekar hatásait Hsáé el is ¦anyagólja, ezt ator.ban azért tenzl, m*rt a melódia elemL átf.tS erejével atsr ábrá-xo\'mi rrinden?. S v»-lóban Verdi *er.-*je oly hiven kilej2-»i a korabali szalónclr, a társaselet könnyti hangulatait, A\'f-éd s Violettí boldog B7.í-rel*Ét, a féltékenystj k\'iöréstil, m»\\i az elrugyotícÁg 9 lidíbsj rémeivel i<O*k»dt> Violetta m:g;aró liarful*t?i\', ma|d a S?erel-mesek fgyriiácrafniáíását Violetta halilínak kOMölsín. D-." hangot kapnak a a-ü\'Ci szerttet •«• aggódás ér-zelinei if Qcrmont Oy»rgy hnih^tat-lan tzertpébeu.
Verdi melódiája a 2cne Örök #&> forrásban a atpienében gyökere-lik, s rnfivcgítie nisfisbí oiv^sitja az oIpm nép/ene Tninden siépségét, öífits tulajdonsáé*)!. Ez kQifinösen a Traviata len^jébsn nyilatkozik meg tán legjobkan, emcüett e; a zene miidveíik; vjlaml IcfOnSs iirikos hangu\'ütct jtssii, n rgyu\'Ul oly i>.élií< kiffjerii- s kerctr Alfréd ts Virl;r(a írsejLu!. szerelmének.
T»lt ldö, midin Wagner mellett Verdi kis»C elhomályosult, mert a ke-nnsog Wagner iajossá»(Aban több drámtltig.ut látott L/ az értékelés ma mir inetT»\'»itotott, Verdi m* néptzeiflbb, mint vsUhi, mert r>s emberek a modrrn zene.hanRiavaral-ból s;lves.*n menekttlnek ti o szirtes
Umeretas. hogy a Travlita az 1853. évi vclentcT bemutatóján ineg-hukoti. Ma pedig a legtöbbet Ut-stott operák köiött arerepel. tftp-sierOségére jtlleniso, aogy dillamal-maibol tiemrégibf n Ismert s népszert tangót .modernizáltak*. E» persze e«2tétikallsg erősen kifogásolhat*, mindenesetre azonban matatja a mi néptzerlségét.
Városunkban az cpeu*loadis Iránt érthetően nagy érdeklődés nyilvánul meg s számitani lehet arra, hogy a jegyek elővételben attr elfogynak.
Nemzati Ptrtiitpárt hirii
Vilasztsányi syBlés
Nwnzcti Paraartpért járáai
10 ó
p j
f*a*j f. hó 22-éa d. •. 10 tartja járdái értakszljtá* • l\'araatí-plrt hiretaios b»lyiaé«6bBn. 1-85*-akkor 11 órakm- tia»tujitó köiRyu* laax a váraii aaorrezBt TéMere a, amikor is » párttagok f»lkarotot ho«y •mm • köülé *p* ii
tupekOOa f
Fobr. lT-éa:
í is. t»fcr;;ár 18.
olcsó
bu torajánlata
Hálószobák .. 2400
forinttól
Kombinált Anrin
\'.rrcndsuéerk «füüU
forinttól
Konyhabútorok
1201! forinttól !W0 forintig.
Rekamiek:
egyszemélyes íOOO-töl. két-Kzeméiyes 1750-től. eeak elismert jóaiinőségü.
Zsurkocsik . . . 200
ferint
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120
lurinttó
ewres KAROSFOTHLIK 180 SZÉKEK 00 forinttól,
ASZTALOK ruiaeen nagyságban
Gyermekágyak . 150
faríntól iAHÖKÁK 140 Kt.
(íyermeksziíkek i«* n
MATRACOK afrik rtfy m M\\ 800 foriittól. ,
Fotelágyak . . . 650
forinttól,
OSSZKCSUKHATO KÁRP. VASAGYAK 250 forinttól, SODRONYOK 200 forint.
Pénzének ellensége habutorszükségletét nem most szerzi be
NAGYKANIZSA
Ady Endre-ut 4. sz. bútorüzletünkben
Naiykanlzsáa és kirnyékén neai okozett kárt a Mezftgazdaságban a hirtelen fagy
- mondja a saakértö
A jaHuúrban és februárban ; nélkíil js kibírták volna a Icé-^ »zoka.thm lavaszi.is időjárás 1m- i meny hideget. \' lása alati mái\' azt hittük, időn } — A gyümö\'.rsősö\'cben nett nem is lesz tél Tegnap ilélclöU. okozott kari a váratlanul bekö-
aztán hirtelen havazni kezdeit és csaJUitunar vastag. hót;ikaró ;il:V került a város Lstérj a hő-nuT^klet is cni-seu lehűli és ~\\ fokkal a íagrpout alá süllyedt.
Az eiulKxek nagy része niosl, arr.t gondol, ho^y a nem várt íuov veszélyezteti a lenné.sl ón talán nuiri>> súlyos károkat okozott a inf/ntfazdiisáaban Elérti illetékes lu#!y«n érdeklődtünk «z irán.vban i\'u> a tuVetke/u felvitt K\'i^ilásl kaptuk
A vvtÚM\'kjicI Nzt\'nsu nem oko/olt semmi kárt u g mert mrtr i Irt/./ili\'g iWrdle ü Ii<Y De ogyél>lii"nl is ifu\\r olyiui eró"-, kek ;i vi\'h\'s. k. liufty liótnk.irú
¦szintéti tél, inert a iákon visz-szahuzódlak a rügyduzzariások ügyes védetleb helyeken a kaj-sziu-baraukfák már virágzásnak; indultak. Baj csak ezeknéi vau\' mert a-virágok most eltagytak — mondotta informátorunk.
Érdeklődtünk még a kauizi>aij tüzoltósáfi meeoriilógiai inugru g>\'«lűjénél is Megtudtuk. lio>>-¦i tcgiuipi imp folyamán mind-( csak kél ceiíUméiTcs hó-mt ludiak inórni A .loesi\'lt l»ó uavanis olyan hamar elol-^ uiit, Krjek\'iitcltúk. liogy u iniU s/.ert*k izci\'inl ujabb luiva/.iUru von mén kil«lús és a hid«M idő ki), fuy /létig uin. litáua ujabb enyhülés kővotkezik
Szerdán raulndul a kanizsai aitábuszklzlakidés
Egyelőre a v*sutAllomáira megy ki minden vonatloduleshoz és érkezéshez
fél forintot kérnek A diákjegy, «O fillér lesz. l
Az autóbuszjárat megindula-, sakor felvetődik a kérdés: nem: lenne-i\' célszerű kibővíteni a járatot, hogy a város iávolabbi részeit is bekapcsolnák :i közlekedésbe ¦\' Erre a kérdésre Csekv József adja meg a választ:
- Erre már mi is gondoltunk! és előbb vagy utóbb meg is va-\' lósiljuk. Előbb azonban ki kell tapasztalni, milyen az érdeklődé1- Amennyiben megfelel a várakozásnak, ujabb autóbuszt is beszerzünk ős ezzel bonyolítjuk; le a külső városrészek közlekedését. {
Az uj autóbusz főpróbája egyébként ma délután vol\'..
A kanizsaiak egv réy leijeiül holnap. Délután három-iictoed 1-kor elindul az első ka-íiiz-ui autóbusz, ami •< városból ft\'vasiHáli\'imóerd. Hi>:(rn vlMtont s/.állit utasokat-
Az autóbusz -— eg)\' 32 személyes Hába-Speeial •,\'yárLnuínyu kocsi - már hetek óta látható; a városban, de csak most tudják} a tulajdonosok: Cseke József és Kocli György munkába állítani.
Az nj járaí a Koronától indul és a vasulállmnásra megy ki Útközben kétszer áll ineg: a Szabadság-téren és az Ady Endreutca s a Szeiriere-ulca sarkon itt veszi fel az utasokat
A viteldijak is elég olcsók, meri ogy utér! inindösszi\' m-ás-
Haiarosaa legiizdik a gyernekkíriiiz és menhely Építését
H\'itön üéután Oléat tartott a város építést és kírhaii biiotliága, am«lvek le árgyaliák a kórhás ki-bővítésére kiirt verKnytárgyal»«r» üeérkexeti ¦M^^etokai. A tárgyalások eredmtr.yeltípten tlienhat ka-nlual Iparosnak és vállálkaionak 1 adták ki a fsunkat.
Le4»lfis»or a gyermekkérhátat építik mec, mégpedlK a legrövidebb Idín btinl A néplóieil mlnlextérlum ugyanis már eddig Is 90000 forintot folyósított volna i v.rojnsk, ha
volna. Mi«a»nci«tie a minisztérium telemre íHt-Tgjel jiiui honi Kanizsa Wrházípitficher.
Ezzel etyldtjoifg megkezdik a méntelfpen a KVrrmekmer hely építését, amire 20.000 forint már vin és tavái-bl 10000 forintot folyósít llMl
A korhad bizottság ufr határo-tott, hogy a munkákét folyatató enn végeztetik ts Kamaronen sor ke-rOl « iieméstttl ípfllít íö detlntjé-
Nagy saensádó!
Latabár Kálmán
(Kis Latyi)
egy társulat élén febr. 17-én fcedden
jparosliörben.
Iz előadás kezdete délután 6 és 8 óra. Jegyelővétel Schlessnél, SuiérHit 1. szán.
ntk be!»ízt4\'.ly» vaió áialakitásárú is.
A miir.iit a lehetfl hdhaaaraab \' kisdjalí, fnart a? a kórhAzi blzbtt-tát "rv«. hogy rnég ebben a M-r.*pb^T, de leskésöbb máitiuí első napjrii.iHii r-íüirclithassék a kar.i-zaai vilia^kozwk ? kérlm^pitis munkáját".
Olt Ksrtly csak március Min
avttja fel t zalaegerszegi
Egészségházat
Ainint inegirtuk a Zalaeger-i szegeji íclépitett megjei E^ész-séghá/ ünnei>éryes feJavatafca-február 1 l~éh lelt volna a mw gyeszékliclyen. A felavatáson, részt kivan venni Olt Károly i^pjóléti iniiiisztt-r is. uki he- " Ígérte erre ai alkalomra látoi(a-tásnl. A niiniszivrnek nxonb.m l)«l:isL|hala>laiml funtos Uviulo-j« ukudt u 1\'ővarusUtii éh így nem ludotl u kjiüzoit Idfipont-bun /.nlutK\'Tszo^re in*(jérkoiní. Eppon utvvi ti U-livdláii (tncup-tig rrbrurtf 14 «n unni történt meg hanem •IhíiIaMtotUik eirv kéntibh) Időpontra. trte»ülé»Uuk nserlüt a felantitie aiáreiub elnl napjftiban terténlk aeg. anely-n a népjóléti mltüe/turea kirül, tébb dllaaitukár én mHfTH«ttin/r,n tieitTist\'lri jelentette be éét lét.
Nyolc évet kapott Peyer Károly
A budajicvli népbirÓHás toícimy ilélulan. mondta ki Po\\vr Kuitiiy ixi tái\'sei cHsaRskürfii Tn* U;\'zaáruUi-« bünperéix»ii az hét tet. K.sE>TÍnt Pe-\\or Kirofvt 8 éti fa-vlmzni. l\'iski Schmidl Fri<ot»t 10 i\'-ri Véji\\«t«--munkárji i/h Gábor lvói«rt vondőr nyomozót liötéf általi liaiálra A hirom fóv&dlortoii kivüL akik t»-ietV tárol télükben mondutták ki *t ítéletet, hat rád lottót 4 hoiM\\Xrt 3 /ériif leriíxló fogvházru ifitek. 4 -Tikriottat feliftoniottBk.
A kanizsai zeneiskolai tanárok t-ik ha*gv«rseife Egerszegea
este \'ajlott le Zs;a- a zaiarirmígyei eaabüd- flWi hitl
ú\'.iiiébtn bcinutatítra keraifi hur-rntdik kanéra est. A mO«oron * btcsi kla\'szlkasov. rímek fiimaWal M;:rcp;ltck a naKyk\'-nizsai zeneiko-la rnüvéBzlanirti. H<vdi: Trlo (0-dm) siáintt, Df T»rao« Usrlé, T^rdonn-1 ét Kl«ll AUMl idUk t!» lenyllgotd tudAiS4l.\' Uián.i Mourti Slmphonh Coneertante-jji írUvetke-tett, iMcl"t IvjnVnylti P«rrnc, üt, Tardue liulé ife Dr. Bakee OíxA-ni mfivésd nKglxál1l!at4^áb¦:l túl-lőtt a köiíiihéf. B\'f<-jtaéaOi Kiatt Aurél Brcth.)vcn: SonMj tppatelonA-táját Játttuita renuorAn remek technikával, nagy f«:két;aiInggel, ese-dá!»to« árnyalati bravúrral. A hangverseny előadóit meleg tln-rpiíkbíd részesítette a ns^ynáraban nt?]e-lent közönr.íg. E^yes e?á.n-ok eiitt Várta Ferenc karnagy, itilnstörtt-neti bevezttöt mondott, nagy siker me lett.
A Kanlttíi zeneUnírok legközelebb márciui 14 én venéégsiereprl-. nek a megyesrékheiyen.
— ElKélt telvs|
Inm Sándor pincér, ftki Mars-marosszifptről menekült és jelenlet; sincs bejelentett i&késa, fBbruar 11-én éjjel szállást kéri Kce»thályoH Iháez AntalnétSI. Amikor ezál!é»-»:tója már lepiheni és mély áJomh* mBrült, Imre öeszocsomapolt a 1»-kásban mintery 1200 forint értékű. kütinféle ruKfúismüt ée torábbálit mzokkaj. Tapolcán Blfofitók é» m* a k&uizaai törrénvszék tv>xVDÍr4ja B-é állították, aki jogerősön két fogházm itelte ImiB Sándort.SALA
február 18
HÍREK
Napirend :
Fekruar 18, szerda. R6m. kst. Simeon plspOk. ProL Konrid Újgörög Leó.
fi Nílp kel 6 óra 46 perckor, nyugslfk 17 óra n perc«or. — fl Hold kel 10 éra 49 perckor, nyugszik 2 óra ?4 perckor.
1932. fl pac3»i vi<aro.i a cse!,c6rftK »»riikiel vílssio.níiK a Bethlen k«rrr«ny • l«n tüntet-^ törrespek.
1937. Pítsi Binyísiok ehsAjsiiríjkja a káfiyíbsn.
, hogy Latabár Kélm&n
mű e-ih SagylMii\'-.niii r> g lepel, b^o/ii/ti.a *o\'-:vi 1,\'ezitek olyanok. a/:ik tia*iaeni!:i:<:Zi>-k aZ\'Jtm • torro x.\'nliUx\' estekrr, avii\'iyek
kÖ~po:lfár3H :t íííWt\'fl"i\'i\'i plü \'/7ÍÚ-
«i« iieMpja, l.-iUilMr Árpáit állt. A7io- a Aö\'c»e," ni.-a \'aláiko\'.\'k \'a lto:\\li»iy> iilrOiti\', itZ\'ifi n he\'f/en i\'oll o fúhó íp\'id\' Aiin.i. .1 píx\'i\' Xtiiiil A\'.-/\'/)Ari: .A\'üt\'i1"\'1 Alhtrl oshiigOifliilii rtZi tt»éi, \' » njtúrí hó-ui tjciitli\'g*i. (i¦jjüíl. II\'ila-iutix y io\'1.\' K\'VÍllív\' "*i*íí/¦, /id//ü//, K.iiil f maytúntz.tfü i/jiUitnrk li\'tl • *:ott, i.t\'ii OXotilhill ktlvsttil, tutit\'\' ftn h.núltt iV y/C/¦//¦•(, l\'tv» vliUu »:ét,tvl «: , ntérűf f»/iVe toll hátai /W¦ nJó A\'itmiiiyil. . IU nal\'nlla tl&f.ui\' S igtjknv-í»\'> Aú\'öi \'éje <** :i;t\') n iMglitriM tví" • "<W optr> l\'il.tt, j /l\'ili l,*,-cf[jet, o I^Aiiifttitarl, a V gjni/»:. r,lt»ct, tlb. nt\'\\ <¦« Jl f.éirtl.: inog Ijit\'tlxi, Ar\\4íal, aki utoUr/itt.tt. w roli
iti\'lkttiwU.
Ki ,ie nitrk,:,i.c ¦ pufii: «.: kiö\'Mül\'J\' köziU arra a hotsza f«li*régo:oit Au,ni-.orra, (autó míg htm lo\'tyam\'ytv cküiöjére piltek jAtt<iiár Ar/MHiol. S\'igy izeuzácó/O ioU ezaU.or \\\'igyk in e-iának, a i\'ú-/o» ap.aja-íiagyj-i ai uicún vult és vujotástg ni*:/1ÍMI út te a J,;renccsrk ódon tenijAoinái, a!ir>; a nyurga tún-ioxkomku.3 kimvnáia a liulinniiy-tn.it. j-jr ,oL tjyctlrn bomoyl *Zr- \'i ~>áv.
ügy ali>a\'Oinm.i{ Latabár Aryúd .\'ésk^.-l -n^Cy rögiön.:ő bp\'pcsség? *ok tmh.-r ityté .nentclte meg. Az lüriétU ugytin\'s^ hojy a tü:\\eszély, « Aré\'i.á-ta.,1 a \'Postás fin él,a húga it-mii o^er.íi második felvonásában "" e.<V* prtfírSisztet m.ggjxtila.U. A rs-uio-\'l .<ézó:éren nvif (¦suyráltak az emii. r-jJi. 7\'ife mn! Tü: van! -• k,aljáltvk é» éppe>i n-o« a vonton, tVfl.\'i, liogy egymást Icgázotra jro-tuinjatta\'; a kijarai jelé. Etrkbrn a krUi\'.us p.lu-na/okbaji lépe\'\' a $:i,i-ífira ]A.aüár Árpád c* n ő A kt^t éíkJ
p
Koni «ai arénában Tüzet ftqbúlnak hárnvm. I>//. »»i\'jf a /,óc»: t;ii». A\'i\'.eA Hyái\'on k.M a tii:,,,
A littfi.i\'1/ meg volt m<sntv<\', *• éinb,rcl. ,\'nti.ailHelí /i, \'yi:ikn\\uirrl kizbtn doioUák egy kon,«i uízztl " intggtf\\i"<idt IUiA
sy ^ ftiépltiaét vaileitt
aoara Zilatgtrueg várói képvlttls-lQi
kúuv iaol6UjntU-
vKZ({yül6Bn
n»gvjo!oiH6*yii Intiirozatot Ivozott. A iiotgarmoetor njvasluUira kiüion-dotiak, hogy az árvizkutasztrófa bo-ráii elpusztult sok »z4* Uakóház efOikét fölépítik. A kípvisoiútloBtülct brro a^úiru 1.U ^uic lürintoi ?zjiv»-kott máz §zz-ü a rMidoltotósscl, hogy « üSHzé>{et a baliigj-ininisztcr roii-deikpzósero IxwBátja, aki az üeszoc;-hól e^y lakóhaaat épitfct és átadja *ay »nriz9ujtot1» család számára. — Puaunap
tesz f. bó 20-án, péiifckon d. u. 1 órától 5 óráig » Szakszernezeti bzókházban, Caeai#;erv ü. ü. szám aUatt. A i»nas2iwvpot".\\Utkovios Lajos elrtárs, a zaiaogorszegi Poda-^ópib bzakízervízet \\«z^t&s{ri tagja tartja. Ezen a napon Matkovicí «lrtárs módot nyújt minden dolgo-aórvak ars, hogy panaszait leadhassa és azokat elintézze. Forduljunk bizalommal MatkoricB elvtárs-boa.
Sportrovat
Mit láttunk a helyi rangadóm ?
Vasárnap a MAORT 3: 1 -arányú győzelmével lezárulta sokat^ vitatott kérdés, hogy neiyik a jobbik helyi csapat. Az elsfl mérkfzésen — bár "e!d»ntetleno: végződött — az NVTE bizonyult egy hajszálé! "jobbnak, a másodikon, az NVTE pályán, legnagyobb meglepetésre a MAORT győzött, bár a helyzetek alapján a Vasút gyfizelme sem lett volna kétséges. A vasárnapi mecsén végig nagylramu, izgalmai, helyenként durvaságokkal tarkított összecsapást Jattunk, ami epy csöppet sera felelt meg a labdarúgás sportszerű követelményeinek. Az NVTE hatalmas Irambaa, a mérkőzés legnagyobb részében kapujához szögezte a MAORT ot, d* «it a tthljáiékoi fölínjt nem tudta pólókra váltani, Vídelménik gyengesége p»dlg eléé volt mi, hogy wt a blstosnak latsió mérkfl»*»t «!veiiltsr. Eusl sünben a MAORT UtOnfen vídf-ktxvc át tudta varrni ax Iramul, SOI még Időnkéit lokoinl ii tudta. A napit kltQno erínlétévi! ayerto míg a mtrkA\'ttM, ami Cíapkaj tdso legnagyobb érdeme.
A :r>*rkÖ7éa nspy általánosságban a MAORT kitOno védelmének és a kékfehérek táirisdósoráHak a harca volt. Héjj* kitflnő játékával átttrhe-tetlen gátnak bitonyult .. MAORT védelme Piacskóék számira. Pontokba foglalva a MAORT győzelmét t\'.irom tényezőnek köszönheti, j. Védelmi sziklaszilárdaágának. 2:
— Közti nyaíeezsr forintot juttattak
• zalaagersztgi Kkztársaaárjl bál bevétaleüfil az árvlzkárocultaknak
ilint már megírtuk.. Zaluoy^i--^ •-^e.i. » kö/.társnsátri clnük fövédhök-tiúeje alatt, nagyszahi\'isu hált rvndoz-!ek, molyiuk teljes jüvedolmót az ár-TÚkáro^iiltak me<(8\'.\'i;it.\'-sér_< iijáalot-u\'ik Tol. Az elszámolás most történt mei ó» amint éiüasiuiink, ii^^i sz,>p er.\'üiiiénvl hozott. Kóz.\'l nyolcezer forint tiszta jövedolera. maraHt a bál Ixívételó\'uúl. Kzt az iissu^-ot már d ie juttatták az m-vizJa\'irosiiiUikita-k.
— Adomány
A nac^r\'tKiii/sai tor^a\'ini ;uU\';hiva-tai tisztvi o!űi <>nként:s Gyűjtés nt-jiui az íirvizkarosuitak javni-a ü--»ze-ííyüjtöttek ÖO forintot, nv-\'lyet 1»-hozlak axei-kcBz\'tősiSfiünkbo,. amit mi it>ndrltc.\'téHÍ helyéiti juttattimk. fvz-utoit J* kiiH/iinetifft inonduiik » tiszt-víko\'űí kaniHk. akik öiiwtIonul k<>vC» fizotóíükl>Oí is adtuk.
— Filhivál
WlhÍTüm mindaaiek tifjaUníí, allik a IJoIgotók üirru:»*i i.Tiiaaat Mödik mztil\\AM aknrnak baiwt-koxni, foiyó hó \\S-i\\i a gimnáoinat ÍK»zpitójiviml tléJal,\']»t 10—ll-iL jn-i»ntkinLBo:iek. A folvótolhs* • pol-Itari iskola nb%j osatáiyáaak. vacj/ " ¦--¦¦\'• n alsó núcy
í?y g
ér március •tnojin kaxdotiik. / Há
— Oivaséazoka as\'tnanysk:
N6rrt»karéR 100, An^-ol MaRyar tíaiik 1Ú0 forintot, Morray üyülft, Czvetkó Gyul», Kolcmea Keronc igazgató, Maort ÍKazi?atü6Úg könyveket adományoztak.
VÁROSI MOZI
Kedd-iaanlk A SZEZON NAGT ESEMÉNYE
Szerelmi házasság
AMERIKAI VÍGJÁTÉK
HÍRADÓ! EKaiUaok ktanap S i% 7 órakor,
gy caataserba áliitásának. 3. A játékosok ntgy «yugalmának. A Vat-ut vereségének okii pedig ezek voltak: 1. A csapat nagyfokv «1 bitakcaottsAga. (Lá»d íi iz!»stel»B kop»né koraihordozást.) 2. Mun-káosy elhamarkodott kiállítása is enel a védelem sgységfnek m;g-kantása. 3. A csatársor vésze* gbl-kéatelenség*.
EgyeniUg a játékotoi-H o«lá lyozv? .i következő teüesitnényektt nyujtották. MAORT: Vtjda 2, N«-n:eth 2, Horváth 5 (kiállítva),-Cser pes 3, Hf||a 1, Nagy 2, Pólingért Láiár 5 (klállltv:), Ciömrey 2, For-gách 4, .Téli 2, össiesrn 30. NVTE: Róka 3. Oizdag 4, Munkácsy 5 (kiállítva), Serrsl 2, Némtth 5 (kiállítva), Both 3, Szálka 3, Koctls 4, Plicské 3, Túri 2, Horváth I, összesen 37. EbhCI ar Mítóiyoiás-ból Is kitűnik, hogy at «gyi» |áté-koiek i mérkfliésen milyen ttl)e-ilimén>t nyultottak. A csapatok oims-te |csitményflt rontjn a níp.y H-állitái. E-eknélkQImindkt-t*gyQttet-ntk jobb lett volni az ossta\'yzati.
A nsm mindig rporttzeru kertiek k»?Ait lefolyt ¦trkdtestel — mint feniebk írtuk — leisruli egy idArc «{y »okat vitatott kérdés, hopy melyik a )»bblk tsapat — egyelt"re a MAORT |»v»rK. RrméljBk aion-baa, r.oüj Asszel az NB II btn már bajnoki méríc^zés k»retcben dOntik «i ezt a kérd»it
-- ÚngylIkOMág
Koyáf-s -V\'/ecí ziiji\'irt-\'i J,w i\' ux.\'1\'ap -,\'st\' Iwrálj.íuak Iv\'!lc:«>y utcai lakásán mBlltxi4zurta maijút. A Theiitók * kíiniíyobl) sOnütSst \'*\'•\'\'-vetl-jit ófctuiitat a -kitrhú^ba száüi-toUái:. A/, öiifr\\ ilkossáj} okának ki-dBrit«sén- nirglnriult a rizsíjáUt. - Cipéatipxrotok figyelmébe
Erteiitjül; ugy a raroei mint h járási ci|>észi^«rroai>kat. bugy tebtü-latünk ciiés/iparosai rt.ii\'.ro *»lp-utaivámok úrkexfek, mtílyeknB\'í at-Tét»<e véjji\'tí m lijarttKtükit írodá-jában H napon i*iül rrryjotenni uiakdjk Etihí
MOZI
Ss«r*lmi taiaastáfi
A bt\'vjos liosaliiui Hiúdét a Grtji\'Ju
i, hó©1 nLcgrofoiniúIja a hújyM-
óadi itiad«i!<>cC\'t. Kiscrlcti nyul-
Molwv-ii Ltoiiijla^t rúlas/.tjii ki
in, mnU-fériét. JCbbi\'/ a/, aiot>-
bonyodalotu származik, un:olyok vó-^\'iil ib kőzmefrx\'lt>+;vxlwi«ol t\'iT.nk »6uot. A fiatalasszony i^gyanm i\'\']ji»i, hojry n iiá/asKán ,ui;y jo, "aliojy van eH nőni ArHomr* ixiformokról titirándozni, a mikor rvazred.\'ki^ ujiuiook níUküi ic Iwrúlt iut6zm6nv volt a hizasüá^. Ijry aztán eihataroiza, hogy »mo<t-Iwiditjft* a Jérjót. Es sikorüi is noki óé ezou city ctBppot 80111 ibodúlko-zunk.
Ez a film. a legkacagtatóbb film-vi\'4áték, amit a legutóbbi időkben leltünk ób iff\\- azt hisszük, érdemes mexnérni. \\íar csak a noretÓB miatt is^_______.
A KOKSZ tceiieraenyei
Tsztilezakoeztályi birok : L.,-----
iük a Kartáreakat, hogy a. teitil-jegyei megérkeztei:. Az irodában át-^ Tehotók. Azon Kartársak, akik je-* gyeiket vssárnap és hótfón détolítt téttók át, tévsd^bö\' csak típus árura szóló jegyekot kaptak. Kicsérélée végett jelentkezzenek azonnal.
Elhalasztotta a Itudtni hárow-hatalmi kaafarMeiit
BogomoloT. a Szovjetunió párái követe t^srnap ms^;joi«nt Bid:mH külüujTiiii)iszi«rinil «s átnynjto<t« i szorjéi kormány tiltakozó y%zym-fcúl az aii«ol. »z nmurikai fcn fr*ii-cia küUii;ymiiiisztioii>kn.lk kön Ix>n<loiib3n kezdiMrt i\'rt ¦ elbn, am^ly.\'.n a iiyii\'^atniji zónák ouj-;isit>\'séiV\'k ütí>V:t tircr\\!\\i-ták rolnit moa". Kzt :i hHi-omhataími konrerjiiuiát, t>hipt, htvir) a azovjat tiltakozás erodinétiyoképpmi 10-rtfl •28-r» hiilasztottók-el. A Hxorii>t 8a;VV sicrinl l?rtit*\'.a»#. l:ojy \'¦/. av. őrfcr>-tozkít IC-tK\'liozta v,)Ini> az iufjr.«nr«--zett ir^iiüati VJmlvit.
Csekt József ét Kech Gytrgy
lutibusz-vitlalati.
Diik-térrll
l-SI 11B0
S 46 II41
B-M 14»
711 ISM
8 36 1N50
1100 IU6<I
MINRTRKNI)
Vasifilloniiréi:
VI»H»lr)rtUia«O*
a vonatok érk«s*at.
Viteldíj:
U«ák-tér-«»»mur» utca 80 Ml. Daak-Ur-Vaituállcadii 1M H
Tauulójetjy: D«ák.t»r-V«»utállomAi N« ült.
MK1> hiiek
MKP itatykonusai szervexc\'e f. ho. 18 (In, sztrdén este 6 trakor PÁRTNAPOT-tart. Pdrtnop előaCli HoittHh Lá*ttó. Pdrl(i<!á^ra raló tr kir.ttt sél.^il mindenki! szeretettet tér a Vttttőség.\'
MKP II. körttte f hó 19 én, era törtökön tste 7 árakor PÁRTNAPOT tart Peté/i Ht 23. it. alatti helyid-gébtn. Piirtftopo* műsoH adunk. — PúnáUétTti roló itkintei nélkül mif-der.\'nií suretertcí varunk. Tagdíj te-fixetéstk ttÉiSrtök diluhin 5 óráiét ét vetsárnap 10—12ig. Vcic\'ösig.
B oaopoTt \' »Uráni«k« áruk
megérkeztek. Atichetdk C utca 5. szám aJatt.
Szerda, február IS.
Bldíp-st I. 6.** I\'^luiádtí. 70ű Hlftfc. 7.25 Regííll ter.e." S.tKJ Eiíídás • meR-kO\'iiC-s betegiégekiíl. 8.15 Művéulenifiek. 1000 Hírek. 12 00 H«nngsi6, hírek. T21S Flladi\'ok. 12.45 Elúidii Lcrmontovró , « nnbídiu kftltöjírö!. 13 00 A" R»mlfi:«ne kar |«ta?ik. M.CO Hirck 14.10 H«|i«dú- «i ént«íiimok. ló.Ofl RádlólikoU K.OU Mcv \' Urtk muiitkilnik 17.00 Hírek 17.10 HmII-faifoly Mrtád. V&ra»kereizt kOiltmínyek. 18.00 F.IAidái B»uv boluár költrtr<5<. IS.30 A RDdlóitnekar jttnlk 1».3() P«lurHtt!>S. Jfi.Cfl Hirek, t|K>tltilrek. 20.ÍO Httl tzimlr 20.55 RAitik fi rílbfn. Kennedy K. Marion móvtibíl. 21.33 P. í«diH Iditicrü kérdünk-rt\'. 21.15 Unl: II. mnf jrír np»iódli 2J.0O Hírek. 22 2i Uavld CirTrr insol nípdi o-kit énektl. 21.00 Táncoló muiM. 1*00 Hlrrk.
Egy fehér m*lr g7*nnekkvcU
Btltnyány wlca 17.
roldMrtokhoi ftleiT vÜgyTv\'* k«-trk. CIb; MigykmliM, Pttí(l-«. 21. díl- 2 t
re
ulan 2 — t.
Sugir-ut 22. tiínui cu\'idl h*í kerttel é» cyUmOieXiitel tzabidkíiböl elaöó írdek-Wdnl Vajdi, Sttbadságtir 21.
40 év kOrllli mtnd* ett azonnal fel< vencnek a rtndöfkonyhán." Clm : renddf-
kapl\'íny»*g.
Egy caomó kulci elveszett a Fö-téren-Kérem Sznbé Antal Orlttébtn dljiias rtlf nébes lc«dn).
ZALA aeaaokratikus politikai napilap Stwktezti: B«nece Jenő iöaxerkeaxW
l D4k P4t W
«M*ba*iMrfti ia kMéaárf Mai *—f
Talt^á^ai t M.
MyaaaaMi * .K6csaxdaa«3l K T. Nagy-icamjM\' nyoaKMJÁb*)*! ííaf»rW«t»i*n. felei- Za4*v Kér**,.53-
41 tzérn.
1948. ftbruir 19. csütörtök
4r» 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt, helyeiként élénk északi, északnyugati szél, Táltozó felhőzet, többféle kisebb futó-\' eső, havazás. A hőmérséklet tovább sü.\'lyed.
A vasút minisztere
túr. újának i,őtasi\'i.ív*?U\\<<i l-.uiíyu-¦ íteiiii l«;^ú(U>l iiioiidott. K/ * Ív* •^écl zaiiiúrnii\'Tli\'k:.! i* sir-Mii\'.-lt t.\'i "icBr.-s/.tm ts art ¦ puliik a m.unkának, SUii ;t nui^\'Rr lu\'pi demokrácia »z
muilllt llÚTOlll .\'8/t.MklÓIWI «Z OT-
•záiT üu\'ütvll, » v:i»iit»1il é- jkv.14-fán t>iv>V\'7-\'It.
V caak u (órtéruj! m l.iv
a uixil kili i ímyd iii-Jiritólni Rzt J az embert, akiről n -iii í\'K-í jt-ti *j iDraii-\'uni. lios.v csodáJnrits cn •r^\'iú-j4m»i, lii, xs\\:V mi Hzorwzö inüu\'ii/rt>V-to\', ukinlálv: l .;yii/ö iikaraUiv\'il, <;it jv:"> rnimlimal k/ \'inb «zú1-
j ^
olt iriújúrÚNMU i\'ih im.va.ri ¦.¦ükkel. Mi\'-jiitPtto » romb:uK>iitiU ll
T»-U\'.:.kttt, lillluktlt, IHWLtt «•- nlilld-ac;. mm <* MiO/iniM i\'H i\'«l<*t>t j.\'!cnli. l
i /iiüó-A\'íKfö v.\'tiof Uu! \'>¦¦ inii nriVil, hoií\\ ott ül fíg\\ ami* v M iró-iHíitolúmil, alitúíi i» t >r-rok futó hajolva, akar \\ Janiit é* ti j ktM tidik
• v:m az izzó vn*l>ól tuix-rz, iv óh hkl ic»z.
Uit állt Ukki\'i Kmá az oixZi^;\\ii. 1&» ^ felnőni t\'liilt, 1)0)0 T!>\'»*OTÜ, •zintuioii "zST.\'ikiisI niij|;inut8««o, mit tud e^v oinlxT toiuii iiaztijúúrt, ha tut ijra/itn ti/ur ti és dolgozni kirhii Lrte. Utt í\'.ll li-jrö Krnő. figj\' «4l-aüi. a^Nvudui^ozütt. Uo tc\'jrlyj-•ctiüi -neruiájii omber if> oliiiondj* : — A ronuti közlck.\'dí*- jolcntü" úst tartt olúr». A osucstorR&iom
éri lOr^alraüi. Kz$ n lóiívcs,\'-.* r, nio)í na^\\oi)bodült forgalmat minden na-íüoub zökkonÓH nélkül fudtu a Tasut lBbOii_\\t)lit!Ui!, bár kvX\'siparkja kót-hannaű i-ó.-«zol kisebb a répilvz vi-tzoiiyitva ii< a kocsik is mo{jr.>!ií;ált ill»|jotlxui numak. L)o orűs.\'n inB<;-rou^ult iJ.a;Ot!)0ii vaiioak n tilpfak ie, •juoljvk iiúiiwly helyon toljosca tönkre liionWv, mli-ol az utóbbi 5 l \'
y K
lislvioztok.
A második nehézség, hojfy •nag-y koct.parkunk v.tn meg ~N*melor»&g ango\'- öv, *ilében. Ezé\'*.! nem tadjuk vitazakap-ni, Thert \'a mrgsjáíló halóxígo/.-Brrn a: á.lánpovtra hvyifkrd-ift, hogy az tlt (évöniput kn-Ul \'álk i
axmbaj], liogy íról csak cl-
p, <u> itt hűi hívtuk •Sq- kocttit som.. .
& ]Xk-Ua/ol(í(»kt mc-«sk.\' tu! halad-1« a ul-ko éwk rotvalulút, aiinak cl-^;6nj, hOííy n Ix-ründezéabk és teth-nik*i felazerMlúü.>k nuni olyanok, mint &inii_vt>uot a bóko idúkbcu rol-t»k. linzOlt a kirobbantott hitlak yáról, itmolv tcljos ütom- foJyik. .1 nidüiox>kru.\'k ús az ut-okiok kell, hogy a* exész or- orv gwdftja logjxjn, tíu5« jBduc oirnok a küziokudSikryi m.i-niMÍBr kozóbűn kall lanni i»mor-terto a dunai \'hajózáa problémáit. Magyar lobogó aCatt, ma ugyun-a>Miyi hajó közitiícdik a Lht-ottn mtnt fl háború 4ó>l .S\'agy treámény io>4, hogy o ni/^gatra kwcot hajóink non ritzét tittzakaptvk, azonban még fi usrűty és «gy tengerjáró hajó tártózkoatk német területen. Kírben ezokBt is vifiéiakaptak, kzon-t)VP a hazahozásra kiküldött ron-tsrtoeízt«t az angolok wn íntro-dik Üb. Az országban 50.000 (?ép-jármü kózlakndik, amely jómi több, mint amennyi a háború elStt rolt. A jó»^boni fialadAt, amolj-et Ger6
Sztálin fagadta a Magyar Köztársaság elnökét és a kormányküldöttséget
A itovjet sajtó vszetöhvlyen izAmol bt Tildy kfiztártssagi alnök és a magyar kormányküldöttség Mstzkvába erkeztittröl. Részletesen közli a foisdii Iiüliösígeít és a köiUrmagl ilník, valamint Dinnyés miniszitrelntk
beszédeit.
A magyar korminykSIdOttiig mosikvai liiogttisa nagy figyelmet kt/íett külföldön Js. A i<mgys! rAdié beszámolt a moszkvai pályaudvari fogsdáirél, kiemelve Dinnyés mlniszterelnSk be»zMének azt a réftzet. amelyben remenyénsk adstt kifejezett, hogy a látogatás lehetova U\\i\\ a szőre* gszdasigl, kultúra-li» «s politikai kapcsalatokit a Szovjetunió ts Magyarország között.
Sztálin generalitszimus* és Moloio* külügyminiszter tegnap fogadták Tildy%2oltin köztársasági elnököt és * magyar kormány Küldöttség tagjait.
A fogadáson riszt vettek Szegfű Gyula maszkva! magyar kövtt és Puskin, a Szovjetunlé migyirországl . kövein. Svtr\'ge, a szovjet leífultóbi tanács slnltkaégéask elMkt fojad^it rendezett Ti\'dy Zoliin ét a magyar kninánykdldbtttég tiszteletére. A fogadáson ^tlsn voltak-Szegfű Oyula Voreallev mlnlszitrelnskhelytttts, Molttov ktittgymimszttr, Zerln, a legfoltóbb tanáM tlnökének htlyettett, Puskin rzovjat klvtt ét még mátok.
A romín nemzetgyűlés tegtwp délután Onntpélyt* kültöségek kliött egyhangúiig ratifikált* a ¦sgyar-rsmán barátsági- t* koltsitnös segélynyújtási eiyiznényt.
Anna Pauker külügyminiszter, akt a ratifikálási Javaslatot benyújtotta, felszólalásában hangsúlyozta, hogy többé nincs vitás kérdés a magyarok és a nmének köittt. .
Továbbra ébren kell őrködni, hogy a két nép tgytégéntk megbontat ára Irányúié törtkvéttk ni vtzttttntk eredményre. .
Déli 12 órakor Jel^níi Budapest
Parrsgj György Mindszenti demokrácia sllenes botrsnyoe betzedéról
\'A iialogh párt e.^vik szcl\'uini arányitója Parragi Civüri^\' uj\'-ságiró nyilaüíózoli Slindsat\'.nt? herccgprimá» legutóbbi botrányos l>eszi\'(léről I\'arragi egy francia mondásra hivatkozott imondván: Mindszenti elhalaszt-lőtt egy jó alkalnrat, rnríkor lriillgatliaLolt voina. Kz a beszéd politikai hiba volt, mondotta, mert imét e\'iQérgesiíelle a Wkü-lékciiységiu\'k már már kialakult légkörét. H;ifimkovits Isíván arra Hivatkozott, hogy nem nyilváníthatja szabadon véleményét. A Uaran\'kovits Párt másik vezetője dr. Mihelics Vid \'kijelentedé, annak ellenére,\' hogy a lapok «t katolikus könyomatosból szedték, pJő u hercegprímás, beszédének; szóvefiét\'azt áliitotta, jiogj* ü 1)6-széd hivatalos szövegét nejn is. mori. \\em merném fel svm tételezni a hercegprímás úrról, mondotta. hog>- uzok\'nuil a célzatokkal és azokbíin az öss/.cálJiitá-sokbau használta \\olna kijclciu tcs^iit. amilieii céJíaiokat es értelmet azoknak tulaj
Felére esett a csecsemőhalandóság Magyarországon
A népjóléti tárca kölfségvcté-sét az országgyűlésen .loborui Magda isinerleltc. A kültst^vclés ben a jövő év feladatául tiizíólr
köziekB<léBÜft)-i miniszter masa elé tűzött, ugvRze^ és világos. Jobb. megbízhatóbb éi a doi-gozók tzamóra anyagilag hoz-<áíiriieióbb közldcedlat keli te-rtmteni, amrly hoz*ájántljün. hogy a atmokratiJcu* Magyar -omzág \' rnvanét tökétetc\'eDben
fjUpüljón. Erulán » közlekodéeüjfji tárca kült-eÚKvetéeét általánosságban & réez-Jetoiban is elf<yacHálc, maid áttér-tBk » népjóléti tárca költótó
ki a dolgozók életszínvonalának emelését. A népi demokrácia di-csuséglv hogy ma már a üldű éa nemi beteg gondozó intézetünk löt;!* van. mint a felszabadulás^ «!6lt volt. A tüdőbetegek 75o,W a nenü betegek 85°\'o-a, a sücüIő íuiyák 6ü°/om és a csecsenurk 700\'o-a áll gondozás alatt. A csecsemő halandóság 13°/o-ról 6°fc-ra csökkent\'. A népjóíféti minisztérium által eltartott napközi ottt honok é:s bölcsőd(ek 47.000 árvát és szegény gyermeket gondoznak. Dr. WeilEmil MKP üdn vözölle a költségvetési, amelyi egészségügj-i és szodálpolitikiV célokra ez évben kétszer akkora összeget irányoz elő, mint annilC esztendőben. *
Ktisházl ődOw - » lobboMal sutlál-demokraták védelmében
A pécsi szakszervizei v»sár-riapi ülésién viliaros jeleneOpk; iátsródlak l«, A gyűlésen Jeleiu "évű Kissházi Üdön ugyanis védelmébe vette a baloldallal w:«n-t>en Sz-élig Imrét, és Vas Miklóst Az ellenzékics állásfogjalds a jc lenlevő munkásokbóltirtakozás* vallott ki. Kranc Pál ors/.ágio\'u-lésl képviselő az«al vádolta meg Tolnai .fózsef pécsi szociáldemokrata polgármester-.\'hugy Uöz henjár a beszolgáttalás ellen izgató fasiszták érdekében, sőt; ezeknek polgármesteri autóyáUd. rendelkezésre bgcsáíja. Tolnaf elistnerté"a felsorolt vádak való. diságát. A gyűlésen zajlott ie a, szakszervezeti vezetők uj meL. választása. A válasziák erodm4-lyeképeu az eddigi 8 komm\'tv-nista helyett 12 kommunistát választottak be.
Egy Baranktvlta-párti hépvláeW blnlaftroma
- A belugyrainisz.ter.iunj sajtói •sztálya közötte, hogy az államvédelmi osztály szakvélemény* tett közzé Kolbert János vofy
Barankovits párti n«.\'jnzetg\\üi<Ssi( képviseJű nutudálum.iiuik m>.^-fowlásáról, Kolbert a dumokru*. ta néppárt képvi\'*IOje volt. áci rövid idő előtt kilépett a párt-Inil. Az áUmnvédelmi oszlály jc U-nté.se sz<riiit Kolberl j(>gcrcis\' éa végre nem hajlott börtönbün-i t4ftés haíálya alatt áll. lizenKvüI már régebben elitélték zsarolás* bünlclte miatt egy évi börtönt büuleléü és 5 évi Hivatalvesztés re, amelyből 8 hónapot töltött( ki, kő/okirat hamisitásért 3 lia-vi szabadságvesztésre ilóUtók. Zsarolás előkészülete miatl in. teruálva volt és Ulkára volt a M:ig>ar Elet pártjának. A választójogi törvény alapján nemi is l«lt volna szabad képviselőnek) megválasztani. Az úllarrtvédellrail osztály igy véleményezte a nemzetgyűlés elnökségének, hogy KoTbeít Jánost fosszák megmun. dámm&tól. A szovjet leltpleztt:
De Baulle és Welgand tervezték meg Leningrád estromét
A szovjet tájékoztntó irodu közzétette a nyugati hatalmiakat leleplező okmányok befejező ré-szét Ezekből kitűnik, hoőy Finnországon át a Leningrád ellen intézendő támadás terveit du Gaulle és Welgand tábornokok) dolgozlak ki. Anglia és Franciaország tétlenségei Ígértek Hitlernek n keleti német arcvonallal szemben, ugyanakkor. Charabén lein bejelentette^ hogy a Szovj^í-unió elleni expediejós* hadsereg készen áll. Ezeknek a terveknek a keresztülviteléi a szovjet finn, békeszerződés hiúsított^ mjejg Amikor a náci támadás megindult a Szovjetunió ellen, \'Iru-man elnök, aki akkor szenátor volt kijelentelte: ha azt látjykr hogy Németország nyert, akkort Oroszországot kell segíteni, h<> pedig azt látjuk, hogy Oroszor-, sság nyer, akkor a németebet su. gitjük. Ad<li« hadd öljék yf mást halomra, íaaeddig lZALA
Amerika nom avatkozik a hábo-rul\'a. Angiin és Amerika" nűptf a Szovjetunió nu\'lMt\' iil/:ísl és ijv jöll léi ív v. angol nnivrikni \'¦/.\'>vj..>i koalíció.
Osztrák síh élelmiszerért
Mint i\'rtonilünk. ¦ Ans/.li"íííIkíJ élelnüs/.iT i\'lleiiéhrn n.-ifjymriinyi Séi;ü sinl hozunk In". M.\'ir i*rl-dig is kb. 120 v.\'isón kt-riilt hc-ho&uUilr.i és további 2\'>() v;iL<\',;i Importjáról v;iii szó. A/ imp.u\'t. roiiilkivüHonlos a sazdasáiri vas utliálóiai kiépilése szempontja. Nil is. amire mosl .1 kurin.iiiy/ai rendkívül nugy mí\'\\I tVklt-i. A háborút kűv<jtö évi-klnn vidéken sokiK\'ly; 11 felszedték és ¦sa\'t-Iior.Hák a kisvasutak fe!s>.errlő_ sél. c/vkin\'k vissz,>sz<-rzé.sírií mii1-! s/iguru iiítú/.Ktdésck töj•-¦ linti\'k. A vusulVilIoinásnkon uL laiulóan figyelik a küjdiMiiényiit kel é.s ahol i\'gy gyanús sz;Ulil-< mányi ós/lelni\'k. a főnökök azonnal Jsölelésí\'k jelentési lenni. Hyniódoii már na^\\nTennyisé;.;ii vasuti anyagot sikerül! viss/a-
Lefüleltek egy fegyver-• rtjtetfető bandát
Turi \\\'<*mli*l \'M> (5\\es műegyetemi ha!ljLiló. \'l\'uri János 19 éves liiiio^yi-lt-JTii lially.iló; Turi Antal vo)l i\'öUlbirlokos, bzigflvá-, ri lakosok és MendI Zoltán ivg-U\'dsv.oiiliniklósi lakosok ellen lőszer i\'s robbanóanyag lillolt tartása inialí eljárás indult. Turi .kínos és Mondl Zoltán még 1015 év oUjón elástuk 1SK! <lrl>. éles puskalos/.ert. l."> drb. géixptjsz toly löszért és 1 darálj kfiíüiibö-ző uyárliniinyu éles -kéagráijátot Aleudl Zoltán k^rtjtfben. Turi jVendül. Turi János és Mi\'ndl Zollán 10 IN. én február hó &-án este az iti. megjelölt lőszert és kézigránátot felásíák és most már M\'endl Znlián bkásához tartozó fészerbe tették. A bizaL mas értesülés alapján m-egindujó rendőri eljárás során Turi Vendelt, Turi Jánost. Turi Aníuíti örizclN\'vetlék és átkisérték a pécsi ál Inni véd* Mni osztályhoz.
A férjgyilkos kökényi asszony
Kókiinvben vér^ családi dráma történt. Családi perpatvar közbon Iveszie.t. Márkné baltával olyan erővel wjtotta fejbo\' férjét, a kökónyi kocermu-ost, hojíy a férfit íemóny-lolon éllaixrtban szállitották boa pécsi sebészoti klinikára. Agvtnü-téttel akartiU; moiimontoni az "életnek, d-;; a Rzerencsútlorr ombor anélkül, hoey eszméletét visszanyerte volna, a klinikán mosfhalt. Az ügyész indítványára hétfőn bonoplték "fel
* kórloiU\'tani intózotbon.
Az üp\'óaíséc utasítására a rond-ói*éjr vasárnap kisérto bo a fogházba
• férjiryiMcoB uíszonyt, aki hétfőn került L vi?s(fúJóbiró olé. Az ossuoijy bűnét Hul.vMbitja az ft körülmény, hopy orvul ütótte lo férjét és olyan eronw, liopy h\\«zics koponyája fél-t»nyér/i\\i aáb ütüt
-Morvay Gyula:
A munka nagykanizsai hősei
A romokból újjáépített sztugyir doljgnzói ma többtt termelnek, mint 1938 biti
bv>7.m»inkáss!Sga sem miTí a. nio.st\'Uiu lenmlés sima nwMie\'.v. &\'/¦ újjáépítés nagy munkája l!o^-jiárrnl egy ült nekik is frűszönr helő.
A N/.cs/.l\'inoiiiitó íny Ziivarlal.ir mil nntkódik. 20 22 munkásnak
Nemzeti Paraeztpárt hirei
Választmányi aylllet
¦>4 Nnueti Parass1n>4rt iiriBiiWf mante f. hí> 22-án d. o. 10 órakor ¦»rt]a járási ÓTtekoztotót » Paraezt-pirt hiv«taio8 heiyiséffében. Uiryaa-tókor U órakor tisztújító kőzizyüló* m* * varoei enorvejat réBaére i«, . ¦nukor is a párttagok Wkéretaek » tóWüléBen tagság v^tkal inagjotenni wií Vtzettoig.
A demokrácia kézzelfogható rriMlniénvekkel tanusilja ;u oi-» szag ujjái\\]j4lés<M. NíWkiiHizsán néztünk széjjel, liofjy nii\'jtekiii:-sük. ho! és kik épili\'H\'éJi. újjá a/i a roi;il\'olj\'isl, ainii :i niegszulló németek itt i>> clkövxMtek. Kőrútunk .1 városszélen kezdődjik, niei\'1 mint a leiöbb helyen a/, üzeraok és gyárak a városon. kivül esaok.
A Dunáululi\'Cuizdas\'ági Szcsi.1-g\\ár VáiMiti le!i]X\' az első állomás, aiiol iiK-gnéztük mvíkkora. voll ¦i roniU»lás és milyen iitcjnii az újjáépítés, s kik azok, ukik i\'Ztiiz ujjáépiiésf-sikeresen lie1-ítijezték.
Jól emlékszünk-rá. ho&y mi."» jvagyszomoaiján e.„y mvnekülü német kézigránátjai a szeszgyárra liajüloiUn. elö/.őle^! azonbf.m a kazánt telrobbantoUa. Szempillantás -alati égell « g\\ár. hi» szén csupa gyúlékony anyag volt, hon ne felhalmozva, "lígvtt a kazán ház és a finomító l\\ sorolc irója szemtanúja volt az é^ív-nek és annak !i hősies iTőfas/.ir lésnek, amellyel I!of;nár l.ajo.s a flvúr művezetője muiikalánuiival kihúzta a leeskendnt. hogy ,A\\ sák ,\';i, tüzel, de néni lehetell, mert\'a néniclek a ;ömlút is elvitték Kiskanizsáról inéjj szóit tak az Agyuk; nié»í é»tek « jiajr ták, a németek még vissz.ilőíU\'k, nnükor Bognár I.ajós muukalái^ saivul cgyiiH nekifogoít íiz oltásr nak.*\\kkor megné/tük a gyárak: összekunkorodolt vasak, KiéRoit csővek l\'ogadtíik. A pusztulás képét mulatta J szeszgyár, ame/jr azóta L legjobb minőségű sretzt fínymii ja ax országban Bognár Lajos most is fár-ad-, lioyy szakszerű ei/ái\'issa! Jtvitsa a ter-m*lítt,»mely ar 1938 a* eredményt napi i\'lúgtan 40°. fkai muja felül. KI hiita volna, hogy a füstölgő romák Ilyen rövid idő alatt ujátpül- ¦ nek, megindul a muaka éi 40\' o-kal tul is haladja a 38-as szintet?
Van-e a izeszfinomitóiiük hároméves terve\'.\' Van. l.\'jitások*. ban, a kazán szakszerű és gyors megjavatásában jut majd ez kir fejezé.sre. Az udvarron még ott hever a széln-jxrit lialaHmas ka,-zán, amely nfjnán is hirdeti a német barbarizmust, amely minf dent elpuszlilott maga mögött, a legkisebb országúti Sidat is felt. robbantott, - de csak Macyar\'-országon. Nétnél íóldön ;nar fehér zászlókkal menletlék, ani^ menthető vqll. Földig égetni,e»t csak idegen földön tették örol< &zégyenüKre.
Ai ita hiromesei tervh*z tartozik, hLgy Bognár Lajos a gyér üzembe-heiyutsékor napi 2300 köbméter gázt fogyasztott #/, ma pattig a magattruzta ts készítette gáaégOk-kel mlndOisze-ISOO köbméter gézt fogyaszt, tml tetemes megtakarítást Jelent.
Volt-e nagyobb mennyiségű; szesz felraklarozvn, amikor a né, inetek gyuttogaltuk és romboltak? Volt. KoHószázhuszezíT. liter szeszt mentett meg Bognár Lajos az országnak. ¦ Nem marad el mögötte a gyár
ád kon.vcrwt és termelése ¦ béko.hoii szinvonnlat. Illő, városunk egyik üzemének épüléséről röviden, de ;i munka, é-i munkás n\'B becsületének hang ián emléki\'7,zfink m;ig. A aybaX tiszta, kazánjában zug fi ijáz, a csövekben áramlik a szesz, amelynek infinöséf,f a I jobii az orszúghan.. Küszőnet clJMiu-rés jár a magyar zókntik, :iVik kézzelfo;,\'luUó tikkel épüik az országot
i*
fc MKP Nagykanizsa járási
uws^vi konffiX\'neiál Itávt*- c^ymásiitán. lartják nieg a
gyélí a járási értekezleteikéi A iiH\'g\\"(íí konferencián e>-ha.ng/oll panns/.oka\' már nagyrészt áKi/.s^állák, a szükBéxcs\' léjié^ek. I pedig az e<\\es jár.isok, érlekozU\'tén l>e.s/.élik meg. Tcr*-mészelevn ü tavaszi munka eluí kés/itése OS a tagkönyv cserével, kapcsolatos rendkívül fontos és, mél> róható nnnikák elvégzése is. egyik fontos tár^yjwntja lesz a járási érU-kezk-loknek.
A Zala arról értesül, hogy az MKP nagykanizsai járási szert-vczelfj 2L)-én Vjisárnap tartják! nieg konferenciájukat, ajiieiyen iW\'Sztvesznek nűuijen vg\\\'es kózl-ség MKP lilkárai. A . s/ervezési: kénlé««(kről Kirsclinor 15éia ját rási lilkár számol I*, in\'^j Szu; Ke*Ü Andor inogyei ütk.ir <i Ma-gjar Kammutrista Párt j)oiilji>-kai vonalvezetéséről tarf c\'íi-adást.
A nagykanizsai járásban, mint az a megyei konferencia uián váriiató volt. eddig még sohit nem tapasztalt özönlés indnfl m«jg a pár! felé, aminek az a ma-
ai>-
gy). lu>s>- a fei ulán eltelt három esztendő mindenki meggyőződhetett rói. hogy a haza énlek"i(.. a m;+ gyar^fe kitűzött céljait, élvonalr liai- a Slagyar Kommunista Piri. képvivü nemcsak beszédelrirait> liancn c>\'jl<\'kedclekk^I is.
I\'wkI az ország. m:mnctaa!í éjrite^l. mondotta Hákosi Mátyás,\'és aki rsak egy Uii-^it is j<i-liisztMiiü. annak saját életűn át kellelt liijwsylalni\'i, hogy ok a. t mondás uennsak papíron van. me.g. lismcm leitekben is. liónap-ról hónapra, napról-napra,, óráról-órára erősödi) tőitekben.
Még nehezen-f+twik, nic-j sok, a U\'tii\'ivaló, de az uj szép éí( b(,ltlojí mairyar élet bonto^iíjo. már szárnyilit. és bizonyos..k vaf gyunk \'afelől, hogy r">\\ icl idöirij be\'űl különösen akkor , lui ;T (ioüdviselés egy jó UTiutóstoH ajándékozza mejí hz ors/imol, el-julunk i bőségnek olyan fókám, iiinii>en ¦min-ir nem a kiválts.\'igoi sok, nemcsak az nri seaiimlltevőlí de e\'sösorban a dolgo/.ó nép tök-mogei részesülnek nwjd.
Nem „óriási siker", de botrányos bukás volt a fővárosi művészek tegnap esti szereplése
A. Kózsavólgyi o\'jfí .^Itat ii.tjyia.t-s/.ik roiiilKs^rcsitoni kiránt 7fiván«i müvés;ek vondé.\'SzorotieltotiV\'O N\'ajy kanizsai) csuk arra alkalnvis, hogy iejdi-a-s^i » köziineóffiiok a lüvárosi ^uüvészekbs vetett hitét é>> niotrfosz-sza attót az illúziótól, amelwt irántuk tápláltak. Már az els\') clőadúfl ír méhen alatta maradt a várako-zásnak, do akkor nrwi omoltunk szót .eileiv.), mórt »z volt a TÖloményiink, liosy ezt a közopc« elóadáít majd több jobb követi. Feltevésünkben azonban uiély^ójjeajn csalódtunk, mert az, amit tagnap eete az Ipur-testü\'-t ^a^\\trjrméhen láttunk, boez-B.-antóitn iobhz volt, olyannyira, hogy nem ütötto inog egy jó. mükortTBioi elóadús nívóját som.
A közönnúa többször hangosan is kifejezést adott nemtotHzésónok 6» amikor az olóft:hin b.>fojoz\'^> után elhagyták a t-uniiet, e inéltathinko-dásnak olyan áradata indult mpí, mmiro példát Nogykanizaán nóm tudunk. Az etnbor.-k, akik Latabár no-vénok mpircuiilOi.atttáfiávaJ frarasrAl sarasra evüjtűttók a pénzt, h<v.v ozi az o\'i* ¦ \'aat v6tfi«;nézbes8úk, úrtltc-tcon nvwuMfntia 6« booHapoítnuk éi«zb/.\'tték majrukat, amikor a no-tb» müvi\'«z vízözön olfitti viecx>ivol t\'vs B/ázszor megunt mókáival akarta H^úrakoztatni azt a kfiztinsógot, u melynek izlóso és müróazi érzéke
Áf a humoros dolcoltf&i is ló
buda]«bti
á t v • h • i A.
További előjegyzéseket fel veszünk. Egységár: 1OO forint per q-klnt.
MOSzK kirendeltsége
NagTkaniisa, Fo-ut 4. gzAm, K, emelet. — Teleion: 0.
Ami tegnap oat-: az I[*rtef<tüíe* na/Mormóhon történt, az n\'iii voft e^\\éh, mint ki.skorusitiisa Kagylai-nizsa várop kdzüas6tné;iek, Tiözön>^-ffi.i vi<ififo^ÚB«, ;»mi oí a.\'kalommaj sikerült ugyan, da nom hiq
a Rózsavölf^vi ct\'-4T nvÍLOí} /\'nuít.\'lbatnó. Tiltakoxmmk kell, ho^\'y -ho.! i\'ss liasonló cl6;KÍá)*okkal dönt-ék bf közönsé^niikí-t ¦\'•* ikreket vií.w-ru\'k ol ob\'iúl a városból o!.\\ai te\'j. sitraényért, nriű\'lynek mii-véJzi ér^Jn a nullával eqywiló.
Az oláa<lá.Mi-ól nincs mit írnunk. Cirrra (íyörír> virtuozitása hajót" rést szonvcxlütt a roshz zonporár, amit !;.V()trolnios é« kusorvtvi voli hallffatni minden zunaértS fül*sk\'. botrányosan ostobn éa szolloint-kui volt SzeriNi László és Suran.vi Lili páros jo:on:>to: amiról az oltedók bizonyara azt hittak, hojo «»idék-jiok oz is jó«.
y fiirit BffymafluWn hKtn 15 forintos boU\'-p molttt o(f\\ kicsit sok akkor, »m(kt» éicktudása <* olfiadóViSZKt\'^u wro-mivoi i».mi jobl> Pauk. Anniénál.
Surányi Lili jobb, ha nom mu-ral, mórt csuk Jjoasaantj* wie • kó
— A Msgvar JuyosiHv T
:.»^viv^niiL»ai alakuló frvülé»B Jbh-ruár\'ia-ón, vasarnip délelőtt 11 6*-kor osz a Városi Sginhá/biui. A BuíiaiostTül érkozS vondécok tie»l»-letéru közgyűlés ulán köm-béii li*is * Centi-albán! Az ol>éd aru 12 foriní. Aki részt óhajt veani uz ebéden. csütörtökön eato 6 óráié jolontkef-at* • Zala va^v a Lalai Vifá«O8«aíkiQ Vtóhivatalában. l\'p\'anaznap este 8 órakor műsoros t4ii90« összejöteíet issz a Centrálban S forint belépé-dijjai, am»lyr» mindönkit szive*?* látnak. 19.
(•tiport két pesti kisdiákról:
Rossz volt a bizonyítvány, Törökországba akartak menni matróznak
de csak Nagykanizsáig Jutottak el
<i(Wi«»l\'n rovunk. Kit kiitJiÁk ¦Hunt hazulról. Szüleik kiHaé>rbe-asrtfc\'ii keresik ókét.\' Npih tiujijk •l^ondoln;, h.iv.\'i Hi^lta\'k u fiuk, kikkl h i bj l
ll
¦Hunt
•^d, Hltak fiuk,
okikkvl soha fH\'pmii baj nam rult. Ifiu-A tigyuu\', hog\\ i-siutalauok, voltalt, Ut án jobl>:in in, mint múa gvoiie-ksk. A/, is i^az, hogy nélia részük yoit euy-ftíy salyosaibU xziil\'n dor-Kálútta.11. De i>z csak Dcm ok arra, h üá jk ?
Mindegy. .Majd :i. rcnüürsüs tu-iái: csak niSKtulálja úkt-t ?
11.
Kífx lendórórs « j^gosíé* .határ menten. A rádiói épiwn a köruzí-iiL\'-fct\'t ivszi f:\'1 \'¦\'
"Figyelem ! Obwtrts kapilHJiy.-á-*ufcn«Lk i« őrsüknek ! Hétfőn "dól-• »J6lt rhúufc-k szülőik budaposti lakáéiról S/.. (ít\\za és íj. Ferenc 11 \'éreí tamilok. Szüleik fol-tetVssu szt\'iint « jugoszláv hutúr foló Yt\'tn\'-li útjukat.^
Ili
\\t ¦ii> embere*: fokoz/.ák. a hatái-«jf ¦muiífigyolését. Hátha épiyn ur->r prúlKtlnák átazökni a hatúron a fci»iűiákok.
Kili\'l fele Kfc.t sutit kit ahikot ^ilianUinak nuy. Nyil»áii a határon akarnak átszökni.
Állj ! Ki va#y V kiiUl rá-ink u/. i\'rHzeui.
Az uravuk me^ipannRk ét) \'m-mji i\\i úi fűlt; iivnm>k.
A kot im\'+rH/ökott kiitdiúk rolt..
JV.
K<m iaon«rt<|i|K>nt oinltorko ált a tu«*ryluni/iiui nuniK>^«(iitiu)\\»m,\'oii u büjiüp\\; osztuly ve&\'t >j.> előtt. Sz. íj<u:i az o«\'>ik, >. K-T-\'iic a másik. . • Hát horA aláirtatok moimi ? •— J»^\'Pitjuk fk kLt kis szökevényt.
\'— Irinxik tudni. — keidi az •uyik kisdiák Törökországba
•kurtunk menni. .Matróznak !
— tös miért ^ppen Töiökor-
SJerl «\'mi XörukorSiávbaii szü-lerteni - vújíja ki at qgyik. — Mfltr •ztÁn ott éí a nagybácsim is. tj doltuk.. vaUiho^y csak niajd.
Hojí>a:i akartatok kimenni ? Át akartunk monni mindenok-e.ótt & határon. Sajnos, uom 8Ík&-iün. Ha sikerül, FiiAaúba nu-ntünk a. (M. elszogődtiink l ik á k
¦ huj^ra inadnak áa csík .kijutottunk roína Törökorexá^ba.
— No, éi miért akartatok niag-•zökni - teszik fel a.-, utolsó kéc-uVet.
— Hát... tetszik tudni... az tjtfy volt... - Akadozik b válási.
— - No, hoio Tolt 1 — faggatják.
llál rosiiz Tolt a bizonyítvány böki ki rúgiil az Bjfyik. — Bukásra áütu.ik í» fóltünki ho^f\\- inog-TOmtik otthon. Kzért aka/tunt »meK-I6|tni«.
V.
A nündórm^ 4iazatoloncolto<\' a\' kib tizöiom-úinvkut. A siülők tor-niú)z«toM<ii orültBk. Erv kiosit uiouji me«(lorKáit(ik » i>xwekeket. ue »z«rt lututií ordítok. Hiszon xaea. lowultok a Tiuk. Nom tudUk inat-roznak menni T6rükonzát;ba a nagybácsihoz, aki t«di«; bizonyára </lnt/irí iirüminelii to>{a5ta roln» ókJPt
Imc, a.mui Kytirokok. Ntgy g kKbindrátú\' ás effy rossz feiconyit-rány kövoüa\'zmüjiyoitóí raló fóle-lem ploKeiuió ahhoz, hogy rottentó báln&a nekiinduljnuk b világnak. Hog>- mi hoz kuzi\'ixk, m moliéioDS. Majd csak akad Talúnelyik kikötőben egy hajó, ahol inason Joliet-nek. Hiszen így látják a filmeken. Ö» ha a filccekon nuy lehet oei-
i.uni v./.[, miért n? l-bxrtim inoai in\'ilni az t-lotlyn is. IIíhkii ez <>f\\uil eiiyszt-rü - f(ondolj;ik íjaivul.
1« miY.J az életben általában iicm szokott mindaz nio\\;tórtónni, pmi n fUiiokon, ug\\ ózok a ka\'aji-dok sem sikorülnok és » réi* i",^;-is fsak a rwsw^ bizonyitrány ú< a
Hártfai 1*1 rtin
Kebr. 18-ao: „őrangyal" (ry6gyM*r tar, Deák-tér 1U.
Febr. 19-én, „Megváltó" gyógyiiertár wibadaéKtí al.
Nagykanizsán ismét közlekedik autóbusz
Prónauíun
Hajnalban elinduH iu
a felszabadulás ulaiii cí-sö igazán kanizsai autóbusz, hogy az utasukat beliozza a városba, illclvc most nár ki is vi. gye ok i-t o;la. .Vi^vkanizsán tts-hál ismét nvepindul1 iu autóbusz-közlekedés, anül már olyan rt\'*j% "óla nélkíilözlnnk és amire már évek óla váriunk.
Az atilóbusz mór Jjeti\'k ówi( járla a városi. Csak fppfn uv engedély min volt meg. J^y a tjuhíjdonosok, ()si*kc Jóxst\'f óii Koeh tíyör^y - két derí\'k i*a(
uj aulóbacsüai a vasútra é*
^ i
álüliiatU\'ik be a foruaUimba. \\ büruki\'Ad:i jóvollííból i-sik a na-, pokhan érkezett nifg xi eii^t^ dély. holott ugj- volt. Iiorv a járat mái" karácsonyra me^iulul. A liiivalalns fiipróbu kedden délután volt. A letszi\'tíis auljj. buv a Korona eliitt v.irtu uta-sail: a város, u M \\S\', a rendür, ség. ii MA\'l"liOS«-kirendclts*)i és a sajtó képviselőn
A bemutató remekül sikerült. Az autóbusz percek alalf érkezett ki a vasulra Útközben természetesen pár pillíinalra jntg_ állt;) (>ntrát előtt és a Szemére, jltra 1sarkán. Itt vannak ugyanis a megállók, ahol utasokat vesznek fel, illetve tesznek le. Visz.. szafe\'é \\ig\\-anilyen g\\orsan tetle nvec az utat.
Közben a kanizsaiak csodállak! az uj jármüvei, ami léiivegeseii iriettkúnnyili az utazók.TcüTönöf sena kisemberek dolgát. Hiszen a nag\\\'oM) esoma^okul nem k<,>ll ezentúl görnyetlezve cij>elni a nem éppen rövid utón és nem kell igénylvvenni az Pléngé-driÍKn1 taxit. Az\'autóbusz csak fillérekbe kerül és ez meüéri.
Az uj közlekedési eszköz, re. DiéljiTk. liüiuarx>san Inl les/, nidn-de.n kexc^^i nehézségen, A ku. nizsrtink me.j{«zerotik és niC((szok-^ák. s el is felej-tik., hogj- nem is olvan réf^i-n még f,\'.vafoi! kellett kjbnklatni az álloinásrn.
"Ml újság ax országban?
Uj epyseEM ttnkttoyvek
A jötí évi iskoláé? tiükönyrazük-ecjilotciifk l\'iztosiláBtíxa már \' niotit mo-^történnok a"Ezük8ég<."s int.\'dBB-(tótek. A (iaz<!;isrtffi Főtanács ky-közelobbi ülésén már jelontAs hitélt szayjw mos az 1—VII. osztályok tankönyveinek második kiadására és a VIII. osztályu áltulános iskolai tankönyvek készítésén);
Felmentették a bsrni kereskedelmi atta»ét
A kerosködjoJaoiügyi minieztar azonnali hatállyal felmentetta állásától líock Jóieefct, a bornl ma-(Oir keroíkodelmi attasét. Bccket néhánv iiapital ezelátt fölszólították, iio„\'y jelentéstételre haladéktalanul uúzzon haza. A paraucsot azonban ino^rta^adta és kijelentette, hogy nem hajlandó hazajönni. Az uj kereskedelmi .ittasé.kinevezé-eérb > \'küzoli n»iokban kerül «or.
Megoperaltak a vewprsml itttpüköt
Bánása László roozprúini püspökön, aki már lutok ót* súlyos bi\'to-gea fokszik az Irgalmae-rond bu-dacosti kórházában, dr. Saibr Károly eto\'otomi tanár hétfón mieniü-tétét hajtott vécro. A mütút siWült éii • _pü»jjök áilaix>UT azóta kioletíi-tó. He. komplikáció iioin ló|) fol, Có^yuláfea a szokott időn bolüi tol- Várható.
jt
Tizenöt évre ítélte* tgy utn46r-
•zrriest
A budipeeti nírpbirósAtJ \'tiíenőt éri fegyházra iteltu Czigány József rolt cNndóralcznedwt. Cfisánv a nyilao idókben a gettókst eHenönz-te és tudomása rolt azokról » ko-K.vetlenkodéeekról. amelydoet a ceond írok az üldözöttekkel szemben elkövettek. Czipány • ron«eto« panasi ellenére csupán egyizben indított Bl-
. A fütárfryaláeon kiderüli, módja lett rolria » kiigyetlon- mu^akndulyoztíeám, azor.bail m\\ iit>m -fr-tts nieg.
MKP hírek
MKP nagykanizsai szervezete f. ho 18 dn, szerdán este 6 órakor PÁRTNJíPOT tart. Pártncp elóadi Horváth László. Páriáili^ra való tekintet nélkül mindenkit szeretettel vér a Vezetőiig.
MKP 11. körtett f. hó 19 én. csü törtökön este 7 érakor PÁRTNAPOT tart Peiéfiut 23. sz. alatti helyisé gében Pártnopon műsort adunk. — Pártállásra való tekintet nélkül min denkil szereüttel várunk. Tagdíj be fizetések tsütörtök délután 5 órától és vasárnap 10—12 ig Vaetősrg.
RÁDIÓMŰSOR
CsfltörtQk, február 19 ¦nthpcst !. 6.J0 ^urédlf. 7 00 Hire> 7.3.\' Rém.l iMtbliktts v«llá»o« féór.. 1.00 Reggeli tene. 9.00 Déltlóitl mmiiki. ln.Oű Hírek. 12 00 Hjr»n|íixó, ,-ilre-. 12 lí Zcnc-ktil mut>lk«. 1100 CuHpcrln: IV. királyi Tcmnjmfi 13 15 Mmjrur nótík. M Ü0 Hírek. 14 10 Burtli\'ttéi n baktériumai tért* léi tcr)cdLtér6l. 14.30 Mtl holltid •non"-leic. 15.00 Rádléltkoli. 1SCU Zildo él |id dil dalok. 1SS0 A Riril* sjcrmfkujógi. 17.00 Hírek. 17.10 Hadifogoly hlrtdó él Voröíkeieut kOllcményck. 1 -.01\' Dumvölgyl híradó. 18.30 Migjir nóték. 19.30 R\'ule tek Hl\'idrl; Sáaion c. oríérlumátxSi. XH Hírek, iptrthlrck, II.IS Falurádió. 21.30 StórakoitaM muiilU. 2U0 Hlrck. 2].U Hinglemtuk. 21.00 Síii klidl írlrntk ulvtun 3400 Hírek.
Budlptit II. i 17.0* KSivelltte • zeniii-ulktiervetet cl|ány-izikoi(tál]rin>k club aipjiröi. 1S.00 Hírek. 19.00 F«lu\'ídlo. 10.15 Tánciene. 11,40 Eg7 DoutoJeYUklJ-nowíli. 2000 Llizt: MelUit* ketlngfi %• .15 HeU ip«rUtemle. 20.30 A Rádió mtbidegt etemé. 21.00 Hírek. 21.15 Tánciene. 2115 A b»«-tonl «ilmr*ilk«« te.eUr |áU<lk.
HÍREK
Nuplrend;
Ftbrutr 19, Ciüt*r!ök\' Ró.-n. kat Ko»-
rád hltv» \\t. Prei. Ziuiurnt.
fi \'.-ift k\'l 6 óra tó perckor, nyűg___
17 Ara 12 reroor — rt Hold kel 11 óra 38 perckor, nyugirk 3 ór« 35 ptrck»r.
1473. Kof.err.Hius csillagász halila. \'
Gyilkosok között
nem Ithet étii. Thomas Mami, # r.agy „emel iró axisat az indokolással marad távo? Séinctországtól. hogy nem akar Uptcn-nyomult gyilkosokkal la\'átkozír- is azokkal kezet fogni. KlaasK Miinn. az iró fia. aki sz-nléu lehettigv* kóltv. fiatalabb és lúirabb emb<:r, megpróválko-ot4 azaal hogy hazamagy német főidre. Mtj is tette. /.*« pár heti tartózkodót •aíájt ijedten és kétségbeesetten me-nekii/it eC Szi-nről-szinre. látta amit Opja a lárotl/ó\' is megmondott: va-lolian lépten-nyomon gyilkosokká* talá ko.olt. vagy ol\'/anokkal, uk\'k-gonttoLkozámikban gyilkosok "i ha vámét sor kerülne r,ű, nem riadná--vak t\'»í».a, hogy gondoikozátukat tetttkbe is őntsik. Sémctoi-ság át-nevelésire ugys:&i<ln semmi teni iörténik a nyugati rémen, ahol Tho-mos Mann fia járt is tartani lehet tölt, hogu <v o hanyagság vagy j><>-Ulikai céüudato »áa suluisan. meg
mag suluis
fogja míg mayát bt»*3uíni. Európa é rüg éik Si &iA
fgj g y
én a rüg népeinek Semmi &A nincs r«á, hojy m. gnuuavánal nét-ze.uk Sém,tor*aái/ feR.
— Alispáni é leiOití\'t le«/ Busapt-tieo
A l«iüio*miniiizh\'r lundolcUim február 20-án alispáni frU\'koílot lenz a irűnisztóriumlKin. Ezou M értokozl\'teu bc-zúlik rxuej.\' Té»^!etosea azokat * reiidolktz<\'isek»t,\'amoUiBket k\'k krjil ví^rohajtarú. Z.ala az ért\'kozlcten dr. Parid
János "alispán képriseli.
A 9. honvéd lir." Aj. parinconok-$; tiszteivttol értasiti a yán> t. Ijikossiiíát, hogy f. hó 22-ón, ra-üárnau déiolöit 11 órakor-» Szabad-sáf: téren, a január hó 5-é:i bt\'TOnuH újonc bajtársak ünnepélyes okü» tesznek » Magyar Köztársaságra. Az esküU\'tjlro uundenkit szoiotettf a Zlj. Parancsnokság.
Fel6infei.li a Q
tnk járadékit Qlt Kiiroly népjóléti minisztor utatiitására röjideson feuemelik ¦> 100 százalékos hadirokkant járadékokat. A- rendolct osúsorbiui azuk-ra a \' liadirokkantakra vonatkozik, •kiki.el; ft\'m:uiíói> jővedolaiük nincs, illetőiéi; OseAonasetük nem halívdja hio,í a \\\\u forintot. A-kinok a jöre-delme a 110 forintot mo«haUvdja, üe • auizlishutiirt nem éri ol, tufjjc nak a ji\'tradékát kiéitik
— V«r«» m.j i-
bulyos kimenu^lü utszonyháboru zajlott lo PócsdÖTOcaoron., A rend-órwV jeionUiao u»rint AntaioTictt Mihálynó és Ilona nerü leánya &aa-k lfUzs Foruncné \'szili
háyy szekaptuk lifUuzs Foruncné \'szili. Haumstark Krz*$ottjl. A tuloróbeii íeví Antaovics hul^yok karóval lo-ütftttjjk llalá/Biiét, akit Antaiorics Miháiynó hajánál fo(fra » földfln • húzott, majd a sebesült asszony fejét többször • falhoz TSrto. Az nl-fajult közelharcnak a szomszf^bk vetottok véget, akik Boiázsnét kjsza-badftották a harciae amazonok »»í\'-bófZALA
1ÍÍ48. február tv).
¦ — Egy-egy évi börtöirt Ítélték • ,; hí|din»h»htolé baiöröit
Juiiiiiir !;özo|.i\'\'ji húrom iílvn is
, hutórt\'k « Sz.nnoiv) iiU\'«i lilanlson-
: beru\'-fúlc hnjdimil\'Anioló i\'wom íuk-
t&ittba. A lníroin l^tőn* alkalm\'i-
t»I miiHí<jí> "270 kiló liiijiliüíit vilt\'k
•I. A i\'i\'iiií\'ii\'KÚt! civKon nvomoz.iia
«U\\KlmÁii\\vliú|>|iMi lianiuiosíui kúzn1-
kurült-lt 11 Mimiit Ali\'\'d. ;ii\'(m Ivírnn
én S\\(+/.Aro* Lajos H/oinúivúb.\'ii. A
• n»>í\\laii)i/.iuii törvótiNKrtúk t*;;V1<»biiú
}• iiu iU\'llnw.rft "\' l>\'U\',n\'k folult.
akikol frj.-iikúnt oe,y-ci;> ú»i W>r-
töitro itólt. Aü iti\'\'l \'l iK\'tn j
inon i* \\li\'\'rt/MiTw-riv*\'í \'h,
Ixv.UÁ ;izt.
Zaia varmegys li. tz. lytlólí Bizett saga, Nagykanizia \' É
A 10.000; 10-í 7. Korai. m. roaiía-í »i»fjin kóTÁ.-.-eé h»sem, liocy aasu «5»a\'j \'.vnile...>t éríoimébon ülÁ-ÉMoit ZaSarinneiywi II. sz. Igazoló Büottfiikr lvj4y. éri február hó -23. 24, 2R, J7-«a d. i. lő urakor m ai»(ihn«vfi»nttBk ö^ráben püaí-irt ki
Febntái -i-i.
BrisílnHus Lász-tó alkalmi mun-jtás, S-omogvi Béla" n. 6., ifj. JX>mö-"tör Józset n^iszúniu.i, Nomobdcdj l\'otáfi u. 17.. Tóth litván szabó-roaster. Zrínyi Miklós u. 6. Krim-mBi üyuia- s/.jksz.\'rvozeti titktti^ At- tiia ii. l*S,;i, ^iftkali Lujos, .ijahót, tTo\'Hu István, Varasai u. 21., .jakai) Wc, i\'ol-•skof 6, KpVcW-s Inirű, fá, ¦ Pozsijiii Júiio-i Tillunj- sjjfód, Toloki n. 47., Sor-ji\'tnann .Jenő hitzfoliifQvlő, Ady K. • ti. 7.. Imrei l.uszló kúinüvos jiioh-\'-• ter. K(\'vi\'uk>s ii. "25 a, liuio^li Vin- \'. aái:é, /.aiiis/entbaliizs, l.újitf Klt.iv, . Tonik <J&na< U3i:m.úiiyiiyilViUH«rt:\'), /i»UiM\'.0i,tljuié/;8. Vöi\'i\'Ví líúlint, /l HZ^itLaiíA
Ftimutr W.
Moliiúi\' .lózscf, ri\'vi|)tuuniur K. u. •21., Skvurui büivin1, Ady h!. n. i., Kovik\'H (iyóző, littkó-.\'ii u. )h,, ti\\or-s<yúi (,(.!.\\\'iti icwok) Jó/*.\'?, .Maori" u. 14., Ilni;.\' Kiiro\'.s O\'iigovy u. ."., Baki 1<uj<>h. \' Ar"|Hid u. U., Niuv\' Kiimiin. ToLki n. 0"., .Cm>r(.t<zM\\iuc Lánzlú, .MfcJrt ii. S., Sármáu l.íüsz-tó, Kini/ay u. r>7., DoIioh GyOrifv, i.áy Knclr-\' u. la., Pál i\'er.MU\', Vlr ti. H.( .Mih»\'ooz lloldixm\'u-, Mu\'orl o. 25.
Ftbhiár 26.
Dr. Kertai Uyőrgy, Maori u. 18., Salamon\' Aiidrús bányatisztvitoló, VóosiOv u. 12., K«rkas Károly, Osen-RBry u. 59., ÍLegyi Gyula, ilaort u. 5., Pléh latrán, "Maort u. 4., Papp Jaiiój Vécsoy u. 8.J Molnár Antal, Sugár n. 62., Muszil r1Breii(i( bza-b»dság t,r 5., Pattogó József, Ady Endro u. 12., Jkszárou Sándor, Zrínyi 31. u. 36., liaiogh Károly, ilaort u. 22/a, Kiss (jrula," Szo-mere u. 6. •
Február 27.
Csögör József, iíi-inyi M. u. 36.,
Kellcrmann Forénc, Szepetneki u. 1., Kocsis László, Zrínyi M. u. 86., .Márkus Sándor, Ady tíndrfe u. 12., Vjzi IJomotor, Lehol László, baoktieztriaoló. Kápolna (ér 8/a, Dér László, Magyar u. 111., WAí János, Kassai Boldizsár. Szt. Rókus \' u. 22., Virág Í3él», UAisa.GyöTjry n. 62., Koráca Jen6, Ip2»bad8á(t tér 11., Kalmár Józsaf, Soniqgj-i Bóla u. 89.
Falhirom a lakoatarot, hofjy mind •aok, akik fantabb íalaorolt •temé-r/ak oít»q m»gat4rtéaarol tudnak, esn«ljr a magj«T nép érdek»U iér-taito Mgr aérti, art éi u arra to-tfMkóaö bi*onyi(ík»it niiwn siöba* ˇaűr iratban haWMiitalanul ]a-\' taotw ba.
FinvlnMtatem a bajol«n»}kai arra, http » hajal*nt«aatet a biaoft-.tég eaak akkor T«hati (ta^b Ha a bnltö M é
ég kor T«hati
Ha a bcnlantö narM ét í
Saamalna bajatentók mtadaflhtp éUsHia 16-19 (Srili Türrtojliai 1. éfiwM 88. h. iiob6*n iba|rÍaho*6
l bl
lg. bli. elnak
SPORT .
Tudiivalók a izVvetség ügyviteléril
Sok pfO\'estilrii vc7.dC) nincsen. tisztában a szüvflsóK ü«>\'iiwmhv túvfl és ozÍTl a krrülci MM síró rü\\"i<lcn fisszi-\'l\'ojjliilvn züljük ii IcyuyiiKorilil) b lkl
\\r. ;\'ilin:iznlas!ioz 2 <1rh. kitől, löll i^n/iiliísi liiji i\'\'s \'l <lr\'>. «rc-kép szftksc\'iíos. -\\ kvi niindi\'ii li(\'\'tfiin délin kell iij lolt leví\'lbi\'ii hv kiildeni a \\TlsLiibe. nuTt ;iZ(ik niiixlvn Iiél-fön e^tc lovábbiUíi lesznek Hu-d:i|)eslrc.
Ótfífi határidők :
A nu-rkőzést u szöyelségnél ;i, 30 forint óvási ilij egyidejű be., fiizcléscvfl 8 ínipoii bt\'IOl lehet megóvni. Az ilóletckct a kihiP-detés ulán 10 napig fellebbezni. 10 napon 1ul nz ilclei jogerőssíí válik.
Beoddr\\yok kiszitéie:
A szövelsőghez. beküldendő minden eg\\es jralra két aláírás és egyesüleli l>éhe!,rzö szükiséges. Az óvá\'*, feljelentésf,, reiu.bl>e-bczésl. panaszt kél |>éldányb.T;n, kell beküidenj.
Stivetrégi dijak:
Óvásíiij. \'|)iiiiiiszdij, tullehlyezó.\' si <lij -30 forint. Igazolási kérelem \'2 forinl. I-Ynyfcépi\'s igszol-váiiy tok \'1 forint. Szabálykönyv 10 forinl c\'s MeiTskfnivv 15 forint.
Az ulizOnUfg! iroda ügyrendje:
Ilétrün estü 20 órakor toviilu l\'iljn az igazolási kí\'relmeki\'t Ru-\'I
Szerdán este frl luMkor keA-dik tárgyalni nz Cffvosbiriik ur, előírt liélen Wlállitoít jíltíko!»ol< teavohnl ttífj\'íl. A pécsi játékio. soknnk kötelező u megjefenős a vi<léki CKyosiilelcknck iijánl:itos, ha kéj)\\is«l(")t vurv m^KFigyelfit küldenek a tárgyalásra.
Pinteken esté ndja ti kerület postára a Budapestről visszaérkezett igazolásokat. Pénteken tartiák meg egyébkén! a fellebb. vileli tárgyalásokaí.
színes sporthíradó
Hossznyelvck szerint ncviepi vallottal az XVTE. A népszerű kék-fehér egj\'üttes neve a jövőben CSDSz FO lesz. Azaz Császí-Drimókf-Szakonyi FC. •
Kikaptak a MAORT hölgykosárlabdázói a zalaegerszegiektől 26:2? arányban.
Ezzel szembeT nagyszerűé^ szerepellek a MAORT pingpongozok, akik Zalaegerszegen n Z. Kinizsi együttesét főtónyesen győzték le 7:2 arányban. A mórr kőzés érdekessége volt, hogy a Kinizsiben játszott az idei világr bnjnok Bcrgmann pár dv l LegS\'őzőjc is, akit a kanizsai Mzlosan győztek lo.
Kuposvárolt a Téli kupát bi* to&an nyerte a KMTE. A dönte<-\' ben 1 :ü arányban győzték le a KRAC együttesét. A hRrmadUí helyért vK-otl küzdelemben a La vászi 4:l-re győzőit a KVTE cW len. .

Vasárnap tartották" mea a* MKP és a Maróczy Sakkor kor
zötti visszavágó s, \'rinsapai ver-sonyt. Az eredmény 6 és fél— három 6s fél volt a Maróezví Sakkor javára. Szombaton déf-iilán fél 0\'órakor lesz NiifO\'kiUii-. y.üii tjajnoksáfjáiuik első iottlu\'-lója 1\'ontott mogjelenésl kér ci<-jrv űz időjxoívlra a vczdő
Vasárnap * snRi\'Tt kellene jiíts/.anl nz NV(-TK-nek illhon h szrksztírrii TV-SK vgyuiiose i\'lli\'ii. A srvks/iír-di:ik n/.onbáii míg irmii jcloiit-ke/lck. iiofiy li" ;ikdrj:ík juls%:ini n nu\'rkíizést, nzérl »/. W\'TD ve-zcUísc\'gc ollcntél ulán ikí/.oU ll.r Szcksziird nem jön, nkkor ;t csn-pal vsisárnap a KHAd ellon íih\'-i^ közik Kaposváron.
W\'in iKi<t\\- siktrrcl imtult :t totó Hniuániábnn. Az első for-dulór:i miudöss/.c 1500 szelvényt KüldLek itt. 12 tuh^atos szelvóny nem akudl, 11 találalos is rrtind-összie egy \\oli. A szerencsés nyo-rő 2 ezer forintnak megfolclü összogfi I-oit kapott. Erdekesst\'!} volt inog az is, hogj- sem 10 si\'anj kJ lene találatos szelvénv nem akadt.
• *
Vasárnap ismét lesz ökölyiv1 mérkőzés. Az XVTE boxolói a; DVSE wrscnyzőiwl mérik ösz-sze érijüket vasárrnpdélelöt! 11 ónrkor nz Iparoskör nagytermé-t ben.
Aki tncgielent saját jfyásznilséjén
t Le Lloeli fi-iujr
cia hadnagyot, aki az indokin.ii( hadszíntéren kiizdöll, iieiiiré^iel-. boc-sátdtliik a katonai szolgalatból, A fiulal kiiloua boldogult-ultizoll liaz-a s/.0Iól\'nluj.\'ilm, u Hrelagne-baii fekvő l^\'stonlia, Várakozásleljese.n Roponot\' be a* szülői ház ajtaján, de senki nem) válaszolt és az egész ház. kiiiall-1 nak liSIszotl. A szomszédok közül sem tartózkodott senkiseuV otthon, t.e Floeh hadnagy ek-( kor ugy lialározott. hogy felkeresi barátait és a főtér irányába távozóit. Odaérve a teinplov uyjtott ajtaján át a gyás»mísé-kén énekelt dallamok iUólktk meg ú\\i fülét. Kíváncsiság fogta el, vájjon ki halt meg a fahibe-ljiiek közül «s belépeti a Itínv-plomba. Olt látta a íau népét és a Lempiom hajójában a jelképest szarkofág fölött iömérdek virásí és koszoi"u gyüit össze a halotí emlékére. Az első sorokban s
ládtagjai ültek mé y g< Ije FToeh hadnagv\' hainarogaii( rájött, hogy a gyászistentiszteletet az ö lelkiüdvéért mondották. Amikor a hátsó, padsorokban ülők hátrafordulva megpiillainy tottá,k a templom bejáratánál ál-
Cteke József ét K«ch György
Autóbusz-vállalata.
MENETREND
Daik- térről: VatoiillMáíról:
1-S5 1160
S40 18 45 ViMMiod«láw>k
y» 7» Mit 15-50 a Toaatok
835 18« érkaaéta aUn.
1100 »-m
ViUldU:
D«ák-t4r-8atBjara-atca 80 tllL -
Daák ¦t*r-TM»tálIo»á« 150 .
• Tanulólegy:
Daák tar-Va«nállomá» 88 HU.
ló hadnafO\'Ot, azt liilték.. szellemjárásröl van szó H rosan rájöttek azután, ho^ry a sr/,elli\'in húsból és \\érl>ől %l»I<S. hangja van és nem lehet nvás, minlrégi isim-rőMik. li.iié \\\'*\'r. re I.i- l\'locli hadniiKy A ziH ló ilkbl
re I.i llocli hadniiKy A z.ivHr^ tan mosiilygó fialak-mberl az r>l. lárho/ vezetlek, mire a pap TAU leszakilotta a gyászfoi\'Kzi\'iioi ú%
í.ií lozntt.
VÁROSI MOZI
Ma axenlia A SZK7.ÓN NAGV KSHMÉNYi;
Szerelmi házasság
AMKR;KA1 ViüJÁTKK
híradó:
irt" órakor,
A hivatalos város
Felhívom mtndazokií, akik cgyévtn. aiulí gyennekeik ulán < ,Csecsemő-jegy* e> — jegy hUnyábjn — ¦ rcudes jegyosztáskor nem kapták meg, n jegyek átvétele végett í. hó l>én « köielláuH hlvatji bin jeient-keiíenek. ____________
A köiellalás íltíl leszáililo t siabídrizsre ¦ kereskedők résició! clójegyiAít c fogadok. A riis ár» elöielesén beí«««ndó a Z\' a-megyel Gazdisigl Takarékpinz^árná:. Ns-gjobb mennyiségű e őjegyzesné » megrendelt rizs házhoz lesz szílii.vj.
A rlzífe utálvíiijí • Zaiamegyet ünzda-sigl Takarékpénztár által kiállrott befizetési lap el.énében a >öiHlat«»i hlvütr.l ad ki. A rlz» i íogyrizidknak izebadon kiadható.
Jó fizetéssel
tiorgalmas is megiUhnlA
szervezd tisztviselőt
rOvId „
JftvO" Jellgtre ¦ kiadóba.
Hirdetmény
n pe-lQ|y«lnuitúri..-n 243 300/1947. P. M VII at.*«ndeie(e alap|an megen-geiia, hogy mlnition foidadó httraltko-iok. akik 1947 er vegéiq az 1947. évi földadó e6lraiu<i-ík msgfa;el6 összeget lerménybci, borba ,. ll;eröleg iméntiben a leazémoltatas nemleges volt, pénzben befizette\', a ha raltkos buteföl-)ad6-jukat buiarévtnekQ Allamadóstagi kötvénnyel egyen Ithetik ki 1948. év február
e hívjuk a fö dadóhá\'ralékosok figyelmét, hogy fftldadóhairalékaikat a randel-keiésükre álló s egvébként is mis adók fizetésére fel jiem haizVialható »uzanív-értékü illamadóssasl k&tvényakkel rendezzék, fl fizetés alkalmával az adóalany nem köteles Igazolni e»t, hogy a kötvény milyen cimen van a birtokában.
Tárod adéhlratal.
APRÓHIRDETÉSEK
Maknlatnrpaplr kapható. É deküdnt a klidéban.
500 kg -mos mérleg és égy trngacs eladó. Clm • kiadóban.
Jo állapotban levő fekete lérrtöltlnf eladé. Qm • kladób-n
Tangcrlcmtka q-klnt háihoi szlllltv* ÍJ forintért kapható Közraktárak, Cmr-l«ry-ut 83.
ZAU damakratiku* polMrktl ntptiaf Starta*zti: Bancaa Jaa0 fötzarkejrtA
•MftnaaMaéf •• UaéMlnUh BWtt \'araai-nt M UaB> i *Btt« CiMMaas, Najykaalm,
lM«aMttaéH m m>m««H faMlaMn MM
TaM»l K
Ii«aa»na1t ¦ .KtagiidiOal R, T. Kr
Pa«raa)i|«biui. NtayiMnk talál: Zalaf Kiloay.
gj Zaltmk tziai
htrdetéfktt D*ák tér 10. M. n7af kérjük letdal. Telefon 34.(§3
•löm.
®48. fsbruár 20. péntek
50 fillér.
Várhttó időjárás: Mérsékelt északkeleti, keleti szél, íelhöátYonulások, néhány helyen kisebb havazás. A hőmérséklet alig változik.
A nagytakarítás
két
hozóit «
i\'i^.\'». miilt iut l<l|HMik niiut !\\ót: k/uöljük, a nuu;>ur .s/.i>v-\' b.i nit-.d.íi iS köiotiiiuiM "t\'Ht\'l.v- njiA-i h/síz-\'xlii- uláiiása A\'u¦/-úlMi), » másik n l\'íiil rüii^fx-i ij$ felró.
<i_>ür!{y
il
fúLilkúr . lii-\'iy-jltep a k /..->uí;>lá.-Í2 "Jött tiultul.
Vitóját-aii ai.ét, «\'h;uarozú joku
\'ssilárd li
nv,
í a je- szöulion, ;i vi~ t-ílukó\'.«ul. Mind i ié[űst jolenl
J;k j
inogórása
» krt a "-meny tíjmi) ié[űst jol x tc.üsirt! iséku rr..^jteranilJ-s.;!;\'.\'k jpúie \', aiiiiak a Ivkciiok, anu.\'lyiiok 3*.\'\',lá-íit » ilol\',o/ó ruiiliók Os milliók eoiiaw/in i!lvoií:ottók maiadcklala-mii, iii0ri. \'iiiii\'iijí a ftjük l<?lett 1c-nejclt a háború i<Ln|i>, « >.\'r t-s »e.ÚB fők-liiivi. |
Ami U>;:i:«i\'
, t J
. üU\'t< r^ítvtr.úi
a |i"i,t -.-ü\'. ¦ A
!
iio/jii. AH iMgyon jó\' tudjuk, iuj <iitt a riftrt n»w fti(ri» «<i\'««ni, c VJfinnut jüant, :iM
iúl kíssji y Wi :-i)«r Je<i í.wbz.ki én l«k> ,;^t te . - Mehoíitul: f/^kot » 1o!\'.l:itt.i Marosiul (iyi^r^ l érdeki-txvi iil
l:i.«ir.:\'4t fc\'tk Kulo- s llmnori
*rtot i

-Most mar nem j
k ut.ln iuArei
x/.o?iúli!i uioki\'jíta
ílj^
wuút
liajry
lal
n .\\lA|i>\'«r KonuiiuniMn T\'úrt- szorcsan o^üttmaköjű (ti m (Q^H\'iS munkiispiírtv.it küzdj ü8f-olüul körül k> üüí\'laiuit). Ez ixxük «tiy»-t ielent azznl, hot\'.v a. ujjéépi-tí.i l\'okozollabi) íiiírt\'kbon folytatódik 111:1jii, <M a blirüMKJVTJU t^lVRU-
tlHÜiOdi\'w mindon uiadáKái, amit ktdi^\' a jobboldali szwialiglúk okoj-tok, iókíssosíjíi »\'* teljesen me^szün-letik.
nvan Uyúruy, a [mn lyoit>-i>o koriolú* iiólki.
HU-\'^it\'/ü u nbaii. .Via- titkár ho-
á\'l

iuix.v Iliim-.; soroltain (iuiualu;itu J\'tirt mújtiilt, múii .1 l nuk ir^MU\'v.vcli TiHrnuwlik utuii jobbszúni.Mi ;n iiili; jol>l un clictivi- \'Bit, U.6-I..JH ;»WiK. ttllii^ u/. a vu-•/«0 iou.<. \'^.<iuU, liO|,\'y ;\\ ir.urx^Ui óh Kiriíi\'irtillli |i4irU>t uWinziK hit i:ii|O-ri*t>ii<Ui lukcttoli ul<la úru.
A?. iiIüIhú jiluiwlLiai!, u le^ul-jl-. : lUin mkorüu ii/tml-an it |-úrttuik i:*gi.n» :»iúlnio, ItiiiK\'-ieUivi t>n ko-i\'.úa\'ir Uiy,.o\' liviiijl.ini miiiijn/.oki\'a, M^ik\' r.i:\'-jiM.;i i "«n luircouai, il-j kú ik
• ¦¦iLen. i
ák
Koitiniiinistu
> >/0tiUÍ\'.
u
\\ Sznvjci 111at;viir kl\'l ó !ö
IUO>L U l
fog küvDtk(;zns álj í
jl\'Síí^S IIIUI4L-U.) <\'¦¦>
\\ilal;\':atitl uau! Uliiilivú,-a-2{úlv :•){.
^ pj j
ii.Bjítisztilott piiriiuii jL\\ üiölkíkica ü V.-.U<.\'r i/amb^n iís luiiidciiki, yki j^y :\\rzi, hú({y a kumitiüiiistÁkiioz fcvrtozik, niindan mítlá-s iiólkül átiíjihv-t ola. Miak é^ ixjbsziii.oxouiü ki-iité-^uck luinCsitettc a ^[ azon állítását, ho^y csak a yk meatkülnek » kpinmuulsta p»rtha és ic8z;\'.vt.--ítn. 1iü2ü\' akit niea-"¦•ráód&e ,\'.s -z^llomi kéu«^« oda liajl, azok uuBüjciiok át. AiajJ i^v folytatta.: - A i.x:tü jsiíl k
Mi
[
6r io*.
A ma. iiab[«> luir.omiiak ti rtl k folsúis ki O
m ki fol
ki

Kisházi Odoi), l\'úi \\in»i, ionéin;, Vua .Mikii*, Tmy .>«éti|i Imro, /¦-\'íituy V ií-J\'aviuttizky Kemit, Jvaiucs Jamu^-r Imiv, Autói Oyíl*/ Simon, iM\'tól> JOud-o, l\'U(EOki Jen,, l!ülof>fuidi Andor, Oás-yit Ariníii, .-jísvíi istviiuné, Ke...\'¦«« Itfikiúr, Umei Óvnia, Lúlaiúu \'Ju-««•/, Ili!luk Sámior, l(évó*» Amint*, P4j»i Andrtw, Végvári Jonó, hüuiegi
Sztálin és Tildy jeienletében aláirtak -ssavjst kölcsönös segélynyújtási egyezményt
Meazkvábin tegnap Sztálin itncraliitzlüiusz «a Tildy kiztárauigi alnlx ja!enitt*b*n aláirUk a naiyar-»:ovjet á.raUtgi. H köietihös »»§a!ynytitta*í *iinéd«st. A szarzüdM t2»rit kóMtziük. magúikat, a»gy minden rtnititntsr* allé eízSozzci kixltzóbtljük a némtt politikai gaiiawyi és katonai kaavatkozait, Uvaaaá a >!B7j«;orj.\'í^ é» a vele tzávttféj?* mán allamok re»r»:Ol me|i»ni«tiödo ta»ada» vetitlyéí.
fí.\' egyt-z.T.iny mager&^i:i a attrzódi teleknek azt a Hindikét, hogy a\'legtökéie\'ézebben /észr-vsszne* a -népek berátstgénak éf tixionságáaak fenntartására irányuló törekvésekben.
Di a majne szenödó f«l«k ejylki hiboruSs ksvertdia Ntmttoriiiággal, vagy valamely ailaw ümtdi politika vhi^^a: *?ű>sUfzn* »z egyit azerzödó f\'-i nllaii, a m&si* a *eg»»rUit é« háborúba modort ftlaak mins»u r^ndtl-•**7isrt a::» e*iiózit\\ haladéktalanul tidiUéget nyújt. . -
A sro*/t!-m»gy*r öaré(<íágl és köcsinöi itgéhnyujiisi Sierzídét megvalósítása Összhangban
lesz az Egyesüli fierruetnU a.\'apokminyával.
A mm* nniiii falak laladsgyika kéi»\'»z; msját, hojy rshi köt taamiféta szöv«t«»get 6« n«m v«ez r«szt 48-nrnifcía a2(ivetk«/«isj akci4i)*i vijy tDnrKada^lH\'1, amelrxk * matik miau azarz&dfi f«l «||«ü irányullak, vaay pr.-ól tif ji voIrs tuoo.Txüi. a intytt iz»nűi(8 felek tanacikotKi fognak mindan foBioj, bt mindkat íratás (bakait •erla(4 misdait kvrdxsttnn
r«ndei><«téite WíkWot/ érintik «r együttműködést és érdakaik megvtlé*Hitában
a ba\'itiiq *¦* tgyüiimOnödés izsi\'e-nébftn Járnak »\'.
itt iiurjoJű f«!ak fajt*«itlK iratigaix gazdaaáiji ot ptHtivnl kaaejolttílt, t«vibbfajlt»ztik éa mag ;<6zA3 érd«t«:\'iAt KíKütontaí\' tlait«l«to»i tarnak i-gymai fdgjaiionatgtt, ailsml aiuvorénltáMt áx • in»(l( .-Mtm biliéi Ugy«lb* vi!ű ba un avaikoiia Híveit. A ttur/ddia, annak eltthe npaie napláto! namltva, hun é/r» titi. Am-niylbtH »í^ik le; ,rt» oüit Isgaabb agv éwei vnl .miyiic mag.<i tmnöafi fal ftl nem mondja, rovata; 4ia«»a nJöurUnfN in«oh\'iaitalbodii<. A íiir;Ortmt a hheto Infividttb Időn bellit mag dili aroaltanl él *:i!-»tav nuJspe>t"n eirtiztoftriA kioaereltsi n.ipinn az a|ytzm*ny ál«tbi lap.
l>a" llts a/, elsií \\ilúfiháborn la-nuNágui jioni volliik eléHsé^sek1 a inAvodiK vilrtühúborunnk me^ kolíflt lanitnni Bennünket arrai hogy y/. enrópni békt\'.szervlö né. ]>ek nem kívánják a támadás in«i\'ii;i.^niétléséi Som it nemei l>iro-(l.\'ilom. som más állam részéről-Ez 11 magyar szovjel szerződés, r.mely ;i magyar demokrácia leg. nagyobb \\jvmányanie:,eg>€\'ilí«i Egxesült Nemzetek srervezei<í-nck alapelveivel. A magyar szov jel barátsági és külcSönős se- , gélynyujlási s/.erzödós mei-köld-sível a Szovjetunió valamennyi ityugali szomszédjával a Balti iengtrtől a Fekcle tengerig ^It^^-rüló valamennyi országgal ba. rálüáyi e^!yűttnxüködési és kölcsönös segélynyújtási efö\'cz-ményt köt. libben a lénybeii fon los sikeréi látja a sztálini kül-póiiüka i.iegvíiló itásá: ák, amely valanieunyi szomszéü államinál való együttinüköílés me^erősiié. sét szorjí;ilmazla a béke megszi. lárdüása céljából. Végül ezt a reményéi fejezte ki, hogy :i szerződési a demokratikus Magyarországon is nagy megelégc-ilé\'&sel és löríéne\'rai jelentőségének me¦• írlévével fogadják-, és éHcttc k s/.ovjöt inag>\\ir sKóvelsécot és barátságot,
\' Svernik, a Szovjetunió legfel. iőh|> tanácsának elnöke tegnap eslo fouadást adott a mnRyar vendégek liszleleléiV;. A fogadd, son magjelentek Tildy Zoltán
vujtiii ríjvizmcny n Mu- küzlársiisan ulnftki- morfhu-i^ásúból Dinnyés l.n,ios\'"\'-« TcliHik, u Szóvjtluniú Ick- )!) lunácsa cluijltnu\'k mcu-I bi/.Hsából .\\lololov uiiiiis/.lerL;I-nökheiyelles. a S/uvjuluiiiO kül. ligymiiiisztcrt; irlák idá. \' Az egyezmény aldirűsíinúl jelen vo\'lt TiUiy Zoltán köziáráiisági elnök ls Sztálin güncralissziinus a Szovjetunió niiniszUTi>lnöke. A mai{j"ar közlársasá^ részérül ezenkívül jden voltak Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád mi-iHszlerelnöklielyettesek. Molnár Erik külügyminiszter, Veres Péter honvédelmi miniszter, Dobi Isiván a Független .KiSRUzdhpiirl orszáiiU\' elnöke. Mihúlyííy ir.r-níi miiiiszíer. :t k;il\'jiiet innia i.ö-nökp. Szckl\'ü liyj»ii«. .Mng\\\'iror. száfí luosxKvai. követi-\'. Stt-eslyéa l\'ál reiidkivúli követ és niejtha-ta\'iinvazoH iiűnisztcr es l\'álfh György altábornagy. A SzovjeU unió rrsíéről N\'orosilov allábor. uagy. \\isjns/ky kfllft«\\-!ninisz_ U?rlu;lyel!cs. ZÖria u lcglVisöbb lai-.ács elnöki\'.ekhil.veli. 8 -, Cor-kij a leRfelsöbb tanács clnöVsé-nenek lilkiírn, Puskin a Szovjet-uíii\'j budapesti követe, a Sr.ov-jotunló szcr/.ailt\'Sügj-i osztályúnak •vezttfője. A küiüicvininiszté. rium balk4iü osztályának \\-eze-lőjc és u protokoll oszlály ve-zelűje. A szerződés aláírása után Molotov és üiiinyds minisztereU
!\'<z a MstPzmli\'K >< néniét i;^n n\'ii\'i t\'clsziibadul.\\niink d! sus^i.1 inonclultu DINNVTS 1.A.1OS mi-ühülerelnök. A fcls/al>n<iiil:lsuMk e4«\'i pillanatától kezdve lcpleii-n\\oinon t\'Te/.tük u Szovjetunió segiU\'í k\'-vtt, amikor nnn/.c\'i i"ü>í-;;e!lensC-^rnik nifaóvásúról és yazdasáiii- Tiehézsegeink leküzdéséről voll szó. A manynr né.p újra visszatért arra uz*ulra, amelyei az 181S-as idők magyar ho-sei kijelöltek, tz a mi fejlődésünk útja, és azon leszünk, hogy urró1 az ulról se a belső reakció, se a külső iinporiaüszlikus erők ne iudjauak lctériieui. A szovjet uiayyíir barátsági e\'íyiittruüMklé-si és kölcsönös segélyuyfljtiísi; egyezmény, és termíszeLesen azok u, líasonlö szerződések, amelyeket iiiás szomszédainkkal már megkölöltfliik, me4{óviiakat-lól, hogy még egyszer az inipe-riuüsla érdekek eszközévé váljunk. L:j Magyarország jötl lét re, amely együtt akar müködui nünden békeszeretö néppel, el-síj.sorlian -aS>X)vjeiunióval, amely t«vékehy tényezője kivan lenni a népek együUmüködéséiiel;.
Utána MOLOTOV méltalta a Mugyarorszá«gal kötőt! barátsá. gi enyültinüködési és kölcsönös scgéhnyujlási egyezmény jelentőségét. A Szovjolunió natfyme»-elégedóssel fogadta a ket nép turtós egyflltmüködésóre irányú, ló megállapodást, amely ejyik fontos eszköze a béke és bizlZALA
UMt.
köztársasági ehiök Meséssel, a niagy;ir kormányküldöttség lag-j.ii teljes számb:m. A Szovjetunió részéről ott vollak Molo.. tov. Yoro^ilov., Visinszky. Zorin Xikojí\'Hi kereskedelemügyi miniszter, a szovjet kormány szá,-mos tagja, a moszkvai poíitikai, társadalmi t\'s művészeti élet ki-vél^ságai. :i Moszkváin tai\'íóz-
kodó román pénzügyminiszter-továbbá a moszkvai diplomáciai kar teljes számban. A fogadó es tcu Sveriiik, Mololov, Vorosilov. és a szovjet kormány több tagja hosszú leszéJgelésl folytatott Til-dy köztársasági elnökkel, Diny-nyes Lajos miniszterelnökkel, s a* kormányküldöttség több tagjaival.
Délt 12 óraUor felenii Budapest
Jent* a moszkvai gpyai- goU/á.s/ politikát, amely bele n kiírja¦kapcsolni Németországot n Marshall-tervbe. Ez u manőver arra Irányul, hogy a jelentős, háborús erősítésekkel rendelkező nyugat német állam nxtlitarii-imWuirik feléledését ejíiscjtilst\'. A záró közleményben a három külügyminiszter annak a víla. méji vének ad kifejezést, hogy a Nénmlországiial kapcSotalos kérdéseket valamennvi érdekelt ál-lanimul egvütt kell megvitatni.
Ml u|ság az országban?
minyrői ét Minds/owli benederöl
A Füvcetl \'ti Kisftiv/da|KUt kfSpvi-
iSÚu l\'*o;Ol1.jÓ.niik iíltV:!! GvÖllRVúdi
János lo^lnlkozott * moszkvai tár-Vynliisok jelontóst\'-jíóvul. Hiünututitt, Eok.v ii .McmzkvAlKin kötött iiwfjttllii-ptKliis t\'olbtvhiiltwtotlan órtókü .Mu-jt.VMiyrH/.ás\' jövó fu,jl6ili\'\'»"> i\'» liiz-tónsápi maiup&ntjúuúl.
Hátért Múvis/cnti h urogyviaiáti rasúrnnp elht.»ni:zo11 beszúdúiio. ftlindsycnii hi\'m>svriinú-( uzuttal az agyház liUirgikus nyplvfo beszólt, jclhrbrlh- monOnn turnét ott t) \'e/ielőitpst. i\'oyy kpfrtentésr>-vf.\'\' ItcdveizsH a M\'Tyyuroritzáű el hu -w\'jgiti\'lti\'t ragaomhidjó-/¦atnal; é* hogy népütik <eUii-ben ismtt biza;niaHavhágot idéz-r.en nő. Fdte\\ti>!l.-. ishiét azt , a száiuiékot. hogy 3 k-atot!1tti!> tömeg-kel s.rcmt,- álCtsi. a tf)bb e/ős Ví JrmokíV-
jek tartja Gyöngyösi, ho<*v a képviselők a falvaik nepei-\' wjl mindenütt érintkezésben legye-tiek és rámutassanak a vallíis szabadsására c\'j a vallásos élet fejlődésére C-s hz i\'gyház szabadságjojpiiaak érinU)tlí-ns«Vórc. >".s hos^y a demokrácia Cü-knok a o mcifoszifis
Biri Aital n Kethly Anna lem»náó . leválni rotr ¦ 8t«»iatd»mSlirat> Pírt birtik*b««
Iwlyrfi) m-ort (írt.*üU!* •zoi\'iiH Uán An1|U if*rU|(vi niinitty,-i.w k-iuoiidí k-Tole i« nyugdíjiiztn-(Ah iránii kúielnv. valamint K/jthly ll
kfc6 leinotulúsa H/arda óla a S
a (\'(u-t fót\'.tkj\'u-snKmiak bir- r«n (•* nlintózósro tiőg • mai n»[i rol>amúi\\ Átnyújtják ;i.z illctéW-w komiAiiy/.ati nicrreltniok.
Tim«Qta kiifcfttek t KOKSt tol étt(l»pétfk > KISQSz-ua
A KiskcresktylöU érdehképvi. neletének, a Kisosznak a kivonulása a KOKSz-ból szakadallanul tart. Pénteken kiléjHlt és Kisoszhoz csatlakozott a festék feereskeddk csoportja, a jövőhét keddjén a textilesek, szc\'rdán a műszaki és villamossági, valamint a vaskereskedok lepnek ki. Ezzel az összes szakmai érdek, képviseletek otthagyták a Kokszot. Ezen a héten léptek ki a\' Kokszból a csepeli, újpesti kis-kjcresktylők. A dehreoeni kiskereskedők egvesülfcte 8 nnpon be. lül mondja Ki távozását a Kokszból, így a jövfi héten már csak a nafy\'kereskedök. áruházak és a kisebb vidéki kiskereskedő- s.^k" szervezetek maradnak a Koksz_ ban Ziré|eltn1w « prágai hirom
A jugoszláv, csehszlovák és lengyel külügyminiszteri értekezletről záróielentési ndtak ki, amely nvo^állHp! Ja. hojw NéfneL ország helyz^e a potsdami é« jaltni érlekczletckicel ellentétes-íránybnn fejlődik- é» ez elősegíti Európának kel egymással szem. benállo toniliíe való bomJását A három állam elitéli azt az un.
igy vizet a ¦zietraftiési versenyben
A széntermelési verseny t\'eti-ruár 1-től l^ifí terjedő idös/.tfk-kábai^ Nógrád megy e érte ti a legjobb eredményt. Az előiiány-zatná! 6.ÜŐ százalékkal termeitek többet. Második Borsod, hur madik f>»r«)g, ncivedik Dunántúl, ötödik Mecsek. A halódik helyen Talabánya áll.
Tilos a b»r)uhu»
Az Országos Közellátási Hi-\\atal rendeletet terjesztett b* a Gaidasági Főtanácshoz a bor-ju\\ágási tilalom niogsz%oritásá. ra Á jövőben tilos le.sx a vendéglőkben borjúhúsból kószüll élel?kf!t felszolgálni 6s a mé-szA-rosoknak borjúhúst árusituni.
Mi tlrténlk
¦ wullheti tite fttoytretatnnytt f
A \'Toló Intrző BizoltvAg kö-zölic, hogy nmennyiben a mull-heli 317.000 forintos lűnyere. meny nyertese nem jok\'nlk«zik, az összegei\' letétbe helyezik. A nyertes azonban a győztes szel. vény fölmutatása eüeiiélHju bár mikor lel veheti, a nyei-eménvt. ,Ha azonban hat hónapun belül nem joWntkezik a nycrlt-s, n pénzösszeget kiosztják a 17. forduló kilenc Ulálutosai között
800 lakást kitártainak
Az építésügyi minisztérium rendeletileg tulajdonába veszi azokat a ser fiit és romos lakásokat, amelyek javiltatását a tulajdonosok nem kezdik meg március 31-ig. A romos lakásokat o jninisirtírium ujjáépitteti és ípílési sorsjegyakció keretében nyereményként kiosztja. 800 kijavított egy és kétszobás lakást sorsolnak igy ki. A nyertesek az rfodméuy kihirdetésékor meg. kapják a lakáskulcsot és nion-nal beköltözhetnek.
Sfb»d mértre/
Flalhivjuk kartéraaink fiKye akik huzamosabb ideje vannak tas-lijhatralékban, foh-ó hó 21-én déd-tmn 6 órára jBloaVjenek roee F6-ut B. a*, alatti otthonunkban hátralékuk fe!ülrÍE»?a\'.áa*r«. Fölkérjük at érdekalt k&rtaraakat, bogv oaen tnocbo-aaéléaen, saját érdokükban, kirétal nélkül Tegyenek tétri. A Sí
Dwaenó osoport 1 »Ur4&ia« tó-vzttmenyek megérkntok, átvahetCk Omngery ut 6. asam alatt.
tábt falytuioti & tanulók félévi i\'lú-raui-í\'Ujiófül \'a síi ibicola cuntuná-riumi
!*>,, jtlts, 30 . >ukd>
-\' Az olaó fólóvot raont kiírtuk lo étt u bizonyUvtuivokat szombatoa adtuk át u diákoknak - luxai u l»»zéi(íuit\':(il űr. Borm» IJúia, - A WnuióK ülüm,;>ii«!tu!y nuvfy!ol » béko-úvok iitiasaiiiak i\'\'n i«.v <t l\'2 azúxu-Jékoj jebw oá « HU tizázaiőkod ulújr-ieiktii oreHinény kiológitóiiok mondható.
Sok « tanuló, tevts « tmnttrem
— Az idői taiiórbon mkoiúikat tt dolgozók korcskudelmi iskolájáról ejívütt 700 uövondúk látjjgatja. ]p- . koiáiik bofo^adókéir-ifiöí\'i^o otihvi no-TOudók ezúiaára mii exjgondü. Aajrt kéDvtolonok vadunk déXoiótt ús délután ia tanitaiil, ugy, hogy a kis-\' ^étszánm tanári karunk ugy87A>Iyán rejafultól osti.í tanít.
TaHStgédittck hiánya
-¦\'- A taiicröhiányon kivül inífik nag>- probléanank a fali szeinirftoto tibiák hiánya, maly nélkül a nnxtern (XJ-la^oRiai szakoktatás ul sem. kóp-zelhetó. Kzeu- a liián\\t>n a tanárok &a a diákok szabadidejükben Jcé-szitott Krafikonokkat és rajzdkkúl aej;iU>iiek. Az iskola (odjai is O^y-masután mondják fol a ezolpiUatot, ufü\'i hogy mjBjftörtéwik hz az eaot is, ho^y » tanúr az órára kalapács-csíki rúagy bow> uinuJókkfü eg-yutt
A nagykanizsai kereskedelmi iskola reükviáival részt vesz a centenáris Kiállításon
\' Itt van a két gyertya, ami Batthyányi ki Tegzese elfltt égett
i»vitJ8 ki « m«s\'\'On<fAlt tajiií.-iv. roket.
önktpiékör ttkrrrt
Karacnony olótt iskolánkat mi^i láío.^itta n kí»roske;iolmi iskolák Nzakro\'ü<yiuJójo. Föltártam olótle i»ko!ájik. ixiliúz lidyzutét (m i^-énitiit telt :ina, ho^y a kirltuazuiiuiszt/iri-uiub.ui eMárnili óraVkimkíun. Kz uJ-kuloiuiiial niuUtku/att tn uz itikuiu unk6pzők(\'>W\'.>iok ún/«kkura szép 8ikorról ót n «/.»kfoi(Q,;.voló ur nio^álla-piloUa, lio^y a/, iakolánk i\'uickkork
lOkijolib UZ Ontiig l\'Jftn/KN k»)ni-(u>-
lUilini isko\'.jJ között. Kkkor fe\'T»b» Mitttik uit, lio^v » maroiiwi mii-
A város kulturálin és g é!etúbvn két-é^tolonül komoly jut a várobi koir-skedolmi ik, amsíy iiurmlr több mint száz éru oktuljn, i\'jowü fe tanitJA uz ifjuüti-ROt a jTazdatiáiji pálvákra. A napokban oszlottak ki az iskola uűwmié-kfji között a félévi bizonyitvi\'ui,yokat d-j u/.t ut alkalmat fulha.s/náivu, lapunk munkittáraa folkoroetu ilr. lior- liúl itt kil b^l
lái;k kór
iko Y.zi a
azoiiixvn
U7. éri
vett Uszi az t kelti a centtnart Ki<iutrq»on
¦--• A coiit-Uilris kiúllitiwvi b.\\a Hzóp atiya^cal \\f.wzünk r>\'>-rt. lskolánkiUik muh.jálxii egwznn (Cyüjtatnónyunk T<V\'- l"\'ffyik L^ sobb iratunk az iskola 1BU7. tanán úrtoki«Jot.-ól késxü.t "jo kOnyv. Krtókasok azok a l is, atuolyok az iskolánk Mu> ziWtói "kúszültok a múlt elojéTi.^ Birtokunkban van az a k<-l szül Kyori\'.va is, amolyut Batthyány Ij4Jos,"ni1i 18-as miniszteivlnök ki- olóit frynjtott ine.^ az uwlsó adó Ujfkiatva. V«uinak ckoq-kivüi na>;\\uii lirtéiajs közii?izi,ratáaí titiikviáülk in. Ijfy például na^yoa úrílukcs ogy Ih5i|-ban kiúüi\'uott á.la*-orYO?i bizónyiuány, aaioly (így te-héiiiL-\'k iiimiú í.1 o ii buoitwsárói swi.
lako\'ánk ojjvébkint oiindwit uiűjt-Vbhz, lio^v a i\'ií>íiLzhÓ!(uí oik)iii\'\'je tkr-nuióibii útiiltasüi ° tutlomany alaj>-usmoiv-tuit, ho^y lkokat uz ólotbúu foili;uik,nilr», komoly . tagjai fcjg}t>-.nek a d;>rjioknvt.kuH U\'u-sud.iloinn.klt\' \'-¦ ti\'j-\'zte Ixj ax éi\'di)kus él tóst dr, lior»» líé-Uk.
Pöictske ujgazdái meikapták i telekkönyvi.kivonatokat
Bata\'aaagi »«»m»>tial létailttn«k a kia iklei
ünnepük volt vasárnap a p! ujcazdákiiuk. Kaun a nupoa osztották ki kö*itták ^ tolj\'kkOiiVTi kivoiuitokat és oivú olvitath.i\'Uiua-aui is órák lett a fuldj mnit • dr-mokráciu »<ioU iiokik. >
Az üitnepscv mintoRj- KOü f6nyi közo\'.ifcéx jelíJilétóbon zajlott le. liü-lázs twjno jotrj\'zó mondott üdrözló beszédet, miijU a -MKP körzeti és járási titkárai méltatták a földbirtokreform j.\'.lontósé.iiét. A rtjgi gaa-dák nevében tizakonvi latrán, %z új-gazdák nevébon pedig Kovács Vendel emlékezett iiujs a közéig é\'.eté-nok crrói a jolontos eBOinúnycrói.
Ezután került Bor a birtoklcreink kiosztására, amelyokot a község jsfry zője nyújtott át mindem qgyes uj-Kazdának. A tslukkönyri kivonatok átadása ytán Balá/.s í\'erjnc jegyso néhány iű»Io« flzót szólt az j
Cteke József é» Koch György
Aulúbusz-VáUalata.
MENETREND
D#\'ák-Urr6l:
i-s% 12 50
3 40 13 45
590 U 35
715 1550
8 35 18 50
1100 »50
Va»al4llomiar6i\'.
VIcttrslDdnláaok
• rónátok 6rk«i*M utio.
Vlteldl]:
D«ák-1*r—Sinn*r*-utc» 80 nll. D*ák-»*r-V»»utál)oraii 1M .
D«ák-t4r-VMnii*itoiBái HtlU,
dákhoz, jjiajd b»]«lantBtto, köj U\'ó (
ik, hosry tóu\'svfoí.vaiuoH pa-j ^szakiskolát Hzorrozzoituk. A ben«(W\'.i?r« ilnnepMÍig niRún a \' úa; jilóbáiiosa, lie^yi Pét.* Nb- nz ujírazdákliox é» nzoreaJ-mao munkára buzdította 6kut. Fei-hirta a li^^eUnct a fiUdosztáv j*-loiiiői^v<vjM i\'-h kérte a guzdákat, be-(Müijók oibk földiákét i« i^yekezie-nek ió .és uzakkéueeitt i^aidáJiM Ja:ini.
Szegtdi Andor kitintatése
A Zala órtBsülésa szerint Tild> Zoltán köztársasági elnök Sfceeedi Andort, a iíagyar Kommunista Piit zalfttno^iei titkárát az .ellenáUási mozpa\'oiiiban kiíojtett kiváló érdemeiért a Bzabadsá^ Érdomisoddsl tüntettj ki.
A kitüntetés ¦meRYsezori*) órömBt keltett, oarucfiak » M Kommunista Pártban, d» a minden pártjában is. Szegedi Andor nomceak az oilenáílám moigaiomban tüntotk) ki majfát, do kitüntettB m»-Kát azzal a nzivos ,raeg nem alkirré munkáviU is, amit Z&U TárniBKye érdekében nőidnek felemeléHÓvol aa elmúlt nrhéz osztaidókben kifertett. A Majjyar Komniuniata l\'árt nar-inadik niBjQw koiiíurenciaján ei6-torjueztDtt cxix)zéja bizonyBtktfot íb* ame\'.lett, hojo1 * nlatíyo miaden eot-e kárdúeót tókóletetiőn. ismeri, latja a bujokut ás u hibákat, wnfr-1%-ekcn éppon ónnak u népnek érdekében sortom koll. A ae«it»ófí psd« iiom marod uJ, mórt a munka inarv idlt h léé6116é»iB
etúbbro kó i;6pút.olcsó
butorajánlata
Hálószobák . . 2400
forinttól
Kombinált 4000
rendezések . »HlUU foriittól
Konyhabútorok
1200 forinttól SJSOÖ forintig.
Rekamiék:
1000-tol, két-K/emélyei 1750 tói. «Mk elismert i
Zsurkocsik . . . 200
forint,
VIRÁGÁLLVÁNYOK . . 120
forinttól
egyes KAROSFOTELKK 180 SZÍREK 80 forinttól,
ASZTALOK műiden nagyság
ban
Gyermekágyak . 150
forinttól,
JÁRÓKÁK 140 Ft. GYERMEKSZÉKEK M Ft. MATRACOK afrik ragy wiör-¦bői 800 forinttól,
Fotelágyak ... 650
forinttól,
ÖSSZECSUKHATÓ KÁRP. VASÁGYAK 2S0 forinttól, SODRONYOK 200 forint.
Pénzének ellensége, habutorszükségletét nem most szerzi be
NAGYKANIZSA
Ady Endre-ut 4. sz. bútorüzletünkben.
________________________SALA____________________________
ir. Rnttkai György, a pécsi népfigyészség vezetőit
és a nagykanizsai államügyészség nyllatkiznak
egy valótlan újságcikkről
Dr. B«gldftin Emilan kiTUl cttak egy hiborsH bűnös kért eddig
N*gyk«niis&n kegyelmet — Tölgyszéki Pappné a kanlssal
fogházban van
A Nagykanizsán me;ijel«iií> regéli tijság elsü oldalún teq-nap eg>\' liir látott napvilágod amely ludiű véli, hogy Nagykanizsán Ük eljlélt népellcnes és háborús bűnös kért kegyelmei X Zala elsűnek szólaltatta meg ebben az ügyben azokat n hivatalos tényezőket, amelyek hivatva vannak :i kegyelmi kérvények átvételére, javasolására is Lo-biáá
Mcgirluk annak idején, hoay .i kegyelmi kérvényeket tuz ílio-tckf.s péi-sj iiépüftvész.st\'gi,\'i\'Z\' vapy közvetlenül az igazságügy-minisztériumhoz kell benyújtani ahonnét véleményezés * végett visszaküldik a pécsi népügyt-sz-séfe\'hez és csak azután döntenek a kegyelmei kérők sorsa fölött.
A Zala a reggeli újság\'cikke nyoinán ma telefonon érintkezésbe lépett a pécsi népügyész-ség vezetőjével dr. Huszár Istvánnal, aki kategorikusan
klltltntttta, hogy a picit nifiBgyttz-téghez edd/g tgytltn atgykanlittl litgyetml kirtény s«m étktittt be, igy tthát átoknak alklrálitira e»ni volt ullkiig.
. A pécsi nép ügyes/, információja után nz igazsájíügymimsz:-ttriumba\'.: baszol tünk dr. líuft-kay íiyörgj^ve\', aki a kövftkt;zö nyilatkozató\' t«tte Lapunk nniiu. klá előtt:
jj kai>olt és valótlan hir az, hogy Nii^ykauizsáról eddig liz<en jelentkeztek volna kegyelmi kérvénnyel. Az ÍRazságü}(y;iú-nisztt\'Tiumbii.i kívülem még egy referens dolgozik a kérelmi kórvénv-ck elbirálása ügyében\' de sem hozzám, sem kolíégám-hoz két kérvényen kivül több eddig Win futott he. Valótlan, a Zalai Világossás azon állítása, hog>- llerct^ József borbély, tcilg>-székj Happ Béláné, vagy Németh Zoltán kegyelmi kérvénnyel fordultak volna & mai
napig az igazságügyniinisztériiun
hoz.
Clltnétn igái ti, amit \'m lap ntm tmllt m*g, hogy dr Btgldtin Emil ai ölétr* elitéit nyilat Ügyvéd Hl»-sigt is ugyafkbiH az ügyben az trminy egyház ktrt az ílitmfStől kagytlmet, amit azonban az Igaitig-Bgymlnlutirlum már •/ la utasított.
Begid^ánon kivül csupán egy Szekeres fíyőrgy nevű fegyver"* párlszolgálatos kért kegyelmet, de ezt sem tarlotta teljesíthetőnek a minisztérium.
Dr. Huttkay Gyórgj- nyilatkozata után megkeresi.uk a nagykanizsai ügyészséaet, ahol azt a felvilágosítást kapíuk, hogy
talótlan a Zalai Viligtuia azon mtg-illapltiaa, hogy tűlgyutkl Papp Bt-Iin4 bUnt*titét Hárlanosztin tölti, h Fé tlt
t*titét Hosz
eihnbtn Igazság az, hogy Fiéar tlt-
kárnőj* míg ma It a nagykamlzaal
fogház lakója it vtlóulnUltg bűnt*-
ttta kltöltiiilg Itt /• mmrad
Nem tudjuk, mondták az ügyészségen, hogy a reggeli lap honnét veszi hireit amikor egy telefonbeszélgetés elegendő an-hoz. hogy a tényleges ^és valóságos helvzetrűl tudósiísa olvasóit
A Zala már tőbbizben rámutatott .a.rra a mérhetetlen kárrai amit a lelkiismeretlen újságírás a magyar demokráciának és a sajtószabadságnak okoz.
Megállapítottuk azt, hogy Azok
a Talótlan közlemények, amelyeket az olvasó percek alat megcáfolhat, elveszi és széirmi*-bolja az újságolvasó hil(H n demokratikus sajtóban Hogy ez mit jeleni, arra nem kell Külön a figyelmet felhívni akkor, anii-kor a népi demokrácia ország. vezetése éppen az igazmondás, a tények leplezetlen feltárása alspján épült fel, erejét onnan nyeri, elkiilc\'t\'ien egv elsüliu-dö. ben levő világtól, amely hazugságra épített és az eni berak liL-székenvsegot használta tel gyilkos céljai elérésére.
Zala megindulásának első napéiban vezércikket közölt az ilrás bűnözői- cim alatt. Ennek a cikknek megállapításai az első t«etütől az utolsóig ma is fenn-Hartjuk. Ebben a cikkünkben rá-muUUlunk, iiogy h \\j!ág s/eren-cséÜensé^ét a hazug \'újságírók hazug sajtója okozta, az a sajtó, amely szeretet helyett gyülöhto türelem helyeit türe.\'mctU-nsótíet az élet igeniése. helyett a hálái igenlését hirdette. Höviden: ha. zudolt, , ^ j
Mindey-eket azért mondtiik eli mert a nagy dolgok mindig kis inditó erőkből indulnak el, ép-t>en ug>\', mint a lavina, amely falvakat temet el, egy maroknyi hógolyó niejándulásából keletkezik. Kppen ezért nekünk mindent cl kell követnünk, hogy ez h maroknyi hógolyó, a még be-tog lelkek lejtőjén soha me« ne indulhasson.
Németországban vannak és imerikába készfllnek a Kanizsáról eltűnt fiatalemberek
Végleg«»en megszűnt a görög mese
Az újságolvasó bizonyára emlékszik még a Nagykanizsán meg jelenő jvg^eü lap cg>\' szenzációi hajhászó cikkére, amelybeu leközölte, hogj\' három :iiig.vkani-zsai fialalembrr Tát>ori Márton, Laurencv-ik László és Tótli Jó-zs«f cllüntek szüleik l:i!;ásáról azzal a szándékkal, hogy Görögországba menjenek és felajánlják szolgálatukat a görög szabadságharcosoknak. Á cikk, :une!y .országszerte feltünési és niejíitlközést keltett, érLesülésé. r.ok alálámusztására. ugy álülot-ta be « dolgoL, hogy a ha\'árrend-őrök a három fiatalembertőK aTnikor átlépték a határt, üzenetet hoz\'ak, szüleiknek, amelyben, kijelentették, 1ior\\- ők Görögországba i^vekeziiek.
A Zalu a cikk megjelenése után nyomban lolep ezle, hogy a reggeli"lap megállapításai az elsü betűtől az utolsóig valótlanok, mert a három, fiatalember nemi fíörö^orszásíba. hanem nyugatra szökőlt, még pedig lelkiismeretien ügynökök kőzbejárásám, akiknek hálójukba kerültek. A rendőri nyomozás a Zala megállapításait te\'jes egészében meg. erősítette. Kiderült, hogy a nyugatról beszökölt emberkereskedők lelki kufárok nemcsak Nagy kanizsán. de egész ZalamegyéL ben dolgoztak, azonban eredményt a hatóságok megállapitá-, sa szerint eddig csupán Nagykanizsán sikerült elérniök.
A titokzatos körülmények közolt világgá ment fiatalemberek most életjelt adtak magukról* amelyben megírják, hogy Németország amerikai zónájában vannak, és minden szándékuk, hogy Amerikába jussanak. Meg-iriák, hogy egy nagyobb csoporL tál vannak együtt, amelyeknek minden egyes "tagját ugy* csempészték ki az országból. Nem tagadják, hogy nehéz életet vállaltak magukra, és sorsuk nem irigylésreméltó.
A Zala megállapításait mosít már ténybeli adatok is bizonyítják és végleflesen megdőlt a görögországi mese. Kitudódott, hogy számos Tiatalembert környékeztek meg ezek az ügynökök és azzal szédítették wiea őket, hogy ha beállnak egy légióba, amely »vadembereket sze-Sdit majd Ázsiában*, akkor hoz-
zátartozóiknak 20.000 forintot fizetnek ki azonnal készpénzbea Hogy a mese minél elhihetőbh legyen, néhány .-adatoti "is ismertettek az áldozatok előtt. Ezek szerint a légióba mária 1!)0.000 európai fiatalember je-Ienlkewtt, akik egytől egyig vállalkoztak n vademberek megsze-Iklitésére.
De ugylátMk. ezeknek a f]j_ talembereknek legnagyobb rél sze józan maradt és nem dőlt be -mindenféle hazug csábításnak legyenek azok bármilyen sokat, igérők is. Csak hárman voltak* akik elhitték az ígéreteket, ahá-roin kanizsai fiatalember, akii könnyelműen, nem számolva .-ts élet nehézséíjeivel elhagyták otthonukat, hogy ¦ szerencsét próbáljanak, í
A hatóságok tovább folytatják a nyomozást és rövidesen ujabb meglepő adatok kerülnek napvL lágra. Nyomukban vannak már azoknak az aljas ügynököknek, akik ravasz hazugságokkal rábírják ,i fiatalokat, hogv ország-építés helyett szökjenek ki külföldre, ahol a szabadságszeretd népek leigázására fegyvert nyom nak majd a kezükbe, hogy a nagytőkés piacszerzési imperialista szándékainak áldozatul e*. senek. j
MKP hírek
MKP II. kör tett }. hó IS én, tsM
törtökön ette 7 érakor PÁRTNAPOT tart Pttift at 23. sz. alatti helyiségében PártnapoH műsort adunk. —~ Pártállásra való tekintet nélkül min-ienkit uereiettel várunk. Tagdíj bi-fizetések Kitörtök délután 5 órától ét vasárnap 10—12 lg. Vezetőség.
Neitutti Parasztpárt hjrei Választmányi gyűlés
k N«Mrti P«raeetp4rt i^r
f. hó 22-én d. e. 10 ór»tor
tartja janis: értekezletét » párt hiTWtaJoa bjelyiBÓgébcoi •kkor 11 órakar tisztújító köo t*M • vArOBi BaervüBOt rótiaérc a, ¦tűkor is a párttfcpak fBikúretis>k, h köülé tá^
F«br. 19-éo, .ZALA
IN*.
JíO.
HÍREK
Napirend:
Febfu*r\'20, péntf-k. Róm. >»t. püspök. ?,-ot Almos (JJgörOg 11*.
!\\ Hap k\'.l 6 ora 44 p.nci.nr, njq 17 óra 13 percor — fl Hc-id kei 12 4ra 40 perek™, nyüg\'j\'k 4 ó:i 40 petcVor,
1810. HHv\'j^aan .-.végTl\'--\'Hoífer fli d rés tír»;. s.\'afrcus.oliist.
1937 Yé-ft \\,cr\'t.:edéi Budopeaten a nytla»oít il\'\' kiött
— A gz«bt.iiii;üvelÓdé» h:rei
A w.itwnírii «ló:ul44-ürozatbflu TH(i»rna| ilSIütmi 6 órakor /.ayzon-nfi Sü\'nl<vör:r.vi :\\Ib,tU » \\1.\\. századi iiia&var ^iih-szottol fo^rlalko-Mik. A magyar szimWet lörVsnpt\'t-_( nek ¦¦\'/. ii fVíjpiseitr* » nnii)7.ctl Hziné-\' »>et hflukorit jolouti. At nttürők él-cto<.;ilokk»l, aéJ - i\'özósekk il tol,\' L>lo-*6t, kuzdolin\'t n ,,öz<>ii>; a iiiou iiom értén á" ívjmot tó poillom ollón, a lUii^vnr in-olr, a magyar müvó-»W. iV< ti/. önálló ma^sur úiot híOj{- \'\'"nlokibai:. A nemzőt füjf-Ki^\'k Itiri-, juljaii itppon oljun nu^\'v sroi\\>[so volt a Sí.izad-«lvji yii.cV.teliotoécukn.\'k. mint ne«;. . irúinLiak js kultMnknnk.
Az elcKiiláíl szokott holvún, a Vé-it*1 /.o ¦.•iskoltíimu .tartjuk juog.
— A M»g>ar Jugosrláv Társaság
kii hkli |íI1 fth
nwr •»¦!-.\'d. va-u.>iii|j cl<ilni"\'\'t 1 I urakor !os/. » -Y.\'.roii .-al.iliu.ii.iis. A. Ij\' \' k ó Vlék í
telíí-• kü.:;;\\ülé- liluii \\;~K.i). | s; Co:it:áJban! Aj; oi>ó.J ir* J:J forint. Aki ivazt ilin;• va:i:ii az nUiJru, t-~i;\'\'tt ¦..¦:. o-t <i órúijí ji-lüüiki\'/rók a /.a a vfcfy a /.ai.ii YiíujjoíidásC ki-
»:•\'•!!.V;i;«íi:l*il. i ivtUWZUrtj) tfife V
••rn\'.or nnV.orus tárnia ^stojV,? ;*>>i
— Növ«mlekRangver«i!ny a
Ikl
knliDin
F. hó íii-jia d. u. fél 6 órai kez-doiicl, nwlytb a t. Szülókot és az érdBkió.lőki\'t ezúton szo:t)lcttol mOíí-
— A Hdjo^iHiitai Fö!amtt$„ SzivaUaziit
folhiTJ-i a !_\'a*d.akóz\'">a\'5á,\'jt, Jio^y
.rútéul ic-t-z ük«-.-í;lDt^t minél olobb a«-
peztesao elo a t>züviolk«szot Fő nt
iK. B7,ám alatti iizlot^xjn. Itjazna-
t&ság. V
FeShivás
Zalavármegyc II. sz. Igazoló bizollsA(Zii fuiliiviii az ijjuzolns alá UtTfllíí szeinífyolx\'l. )iog\\ ;u í(?nzsriKüpjL Miniwlor ur liltul líiiidoit *-s Tönínyliú/ l\'2cssy.i> brijúlmn kap!ial6 igazoló hu pókul \\\\v-SVy,\\ cl í.< n imWikal el. utu-sjljuk. Azrri felkcrjiilc. ho)j>-esni; ilyí\'it igazoló lupoknt vo- .miiiK\'k driij-.i I frl.
ISmttk.
PónUk, IshruAr 80.
Buii.iprst I. 6.30 FaluiVJIA. 7 00 Hírek. 7.2S ReKeell icnc. S.15 Délc.\'d\'ll iimutkt. 10Í0 Hitek. 12 00 H/.rnngjzi, hl/ck. 12.15 Roóji E-nil izi!o::»C\'ii-:,?n \'alszik. 13.00 Zenei hlritdó. 1310 Zongora- *» cnekiiá-niok. 14.00 Híreit. 14 10 Uti mur»i»«. 14.30 Tiviti tQridese. Orgoiuz«.-e, 15.00 Rtáii-ltko!<. 16.00 Karunk te nejt-. 17.00 Hlrck. 17,1(1 Szakszervereti Mnécíídú éi hlnJí. U.25 Hadlfoüoly hirado éj Vört!ske:etzt KSíVmenyek. 17 45 SportkíSileménvek. 18.00 A f.iviros C^;o.-i:»müvelnek DtlkOre ínc-kel 19.00 A Hol<«y-e«yüt;es müsors. 19,*5 Faiurídié 20.00 H!rek, ípenhlrek. 20 30 A Rídiiztnekar jÉisiik 22.00 Hírek J2.24 Mncysr nóiík. 23.« Külügyi negytd-ír». 23.00 Mű.észltmeiek. J3Ü0 IVű íemeíck. 24 00 Himk.
Jó fizetéssel
»zorga!mo« es rre
szervező tlsztvisetSt
P]«ni«iok rövid tlctleirítsal .Blxtet Jötő" Jel\'gtra ¦ kiadóba. lltem bittoilta Intézet)
Sportrovat
Tls versenyzőt állifunfe vasárnap sxoritóbe
Horváth G4ia ed*6
állja maid üwz aa NVTB >lyét a UV8Ü oilan. - A szokásos hoti -ídzéiokkol ké.-
iv. ia. Kx alkalommá1 10 r>rsoiiyxői úllittuik szoritóba, tSaranv;ii, Wla-sit», Wimninr, Poaá\'iy, Kai/a, Pa[>p, (iuli. llomitt), Szoküzárli és liiiki s/»mjSI}i\'b-\'n. Mult hctsn ugyan ne-laV.Vii j;yőitünj; iw. ojoriííiígii<k el Ion, dr most\'a fink i-rúmtn Totfa/ikcr/naL, hogy a DV(?K olLon szivvol-lél:>klal hHicolnak nviiidja 1 lorv.ith (ii^ta trAner,
A vow\'uTUti\'i mérkőzés iránt m ulrnult liétm n//>i;Ht!ftiinl kic^i volt iu éxiloklcxlé*. Kri-ől i» |i<\'ii*rtiiroii a k< votkciiíúkot mondja :
¦ l\'(tj-lát«zik. a fnní«i«r utiini ria-roklinn küv\'v, |>i\'uw vau a fiat«l»á(í-nzóri va.Dii.ik itt illett. ol\\un
;\'«on. Érzéi»\'iii v.wjrint tv kitűnő tu\'u itMZ az
i. tlék\'lótt fél volitusrn az
Mim Imi Tasáí\'iia|>ra Jut opy ökölvívó niérkiSzós az utóbbi idóhen Na^y kanizsitii Os őzért méltán érdemli ki az ökAlrivó város i;ovot. X\'ftsóruapra oz XVTK lornz ökölTÍT\'\' niérkőzi*t. KÜonfóUil a DVSíK c«)üttosí\'t kötOt-1ék Je.
NaiQ-lanizeún métf isuiorotlcii .-»-i;at a ilomlióváj\'i motidJH ilr. l!6ro!< Sándor pzakoszlályv»zető, - -üo t;ijékozt!itiisiil az ogviiWos úvo jéio iinnyil niondhivtolc, hogy a nálunk inár jól isnmrt Iwrcsiakat töl>b-•iziir iOfiyóiftók.
A l)fu\\"*i cs:v|>nii\'ól tegutóhb ui^j\' i^ihitliO/tnk u szinclsói; hiv,iUilijs vowtói, Iwny Uun/uitul Icjjobb c«a-jiaiíi. 1-riúl "isry vilokoilnok a Mur-iolúk :
Krtliofe-t\'on h »/.(\'iv?t*iéi;i t-zuk-onib-iekiiok ez a nűzoU1, li<Hxen o» NVTií liLiijitno:ii miíikImi ftlkalotn-rmil iiiühvítí úkot. Könntrl;6>^>t kol-leur- rciidar.iii » Duiinnlirt loKJohb nkőivivó együtt*oi k">zött ón okkor elitöluo nz ii lúrdós ¦¦•- ftjiujla valaki.
Most íi/.oüIaii iiciu -\'mi ran a liAnapiii\'y, liiuiom »í n kí\'nli\':«, Jirttfy
Un1.
doni Imii úriak »l \'ii
11 úrikor
z«Wyikói kwrül lóboi
a katonai 82olgélat
¦Az iij (Ic-nokr.ililcus h.nls..reg eg.ihiktilá\'ia óla liabiinxis fol-:;í hiiruil :i rc. O.\'l : ;iz ig

icisx.ánoljiik a üiirlivííe niócls/.cri. Muükr.nk : i«i*-\'íTle\'i)i é.-> n;c^imiiuliii miiulcn liiijhirs-n:ik azi :t külöHhsí\'gol, mely fl-ij:\' n Níi>iia<isorc,!;ct r.x iáiyiiaiisereftiől. Mcjíiniit. t j; y :i niuíllir.ii\' csak a kivállsá-ak ís űzni: uvernu-kei julnnt- i i vezcl\'sJ>c MigüS isj!i
f !crhc(eU<?<!íK\' l- Uík ;i munkás- cs pnras/lii\'jak részírt" a üs/Hiskolá1;:\' való iM-jtitast.
A Ic\'je-iíi] oK.Tiiil«!l sovinizmusra CS VrlkTl\'I^Lll\'l\'HV való i:O-
%-ek\'s szolgai aiáza\'ios\'s:\'t„i)l C\'i ü\'\'-Iclincn nUninló i\'n<je<!o!im.i:->si\'",;el. a fiorüiy hndse-,
gkii. \\
A mi l>!;ul:iUii;k, hogy a ha-.
ilrt^Síil |r.ir\'\\u/ni:ios:n: "a lion- kcrcli-l\'i Ih-IüI inii^asitlijy
iiiur.i omcljúU a Irsti. t\'r-Iclmi <\'s i-rVíiicsi |\'<>j!o!tsfyit
A hndsűiv^ ,tz a \'k("7.fiss(\\\', a, lu\'olj\'icn minilon lár>:ul.iliui ív-lug íiahWiina i\'jyfsiit. ^ mpw-lésiöl t>s a bií\\u\'iiiiii«i(llói fflö^, Iio^\'y milyen ii\'iüói.t\'v.fivé válik, az a kő;:ös8(.\'K.
A líők\'lc.\'i szolgii.ati id\'í t« 1 ;i:t itio^i jnirlcljfik miinleft bajiürs-sul a níp haluluiiis li.ircát .ne-lyel évszázadokon keresztül az url poliiika mindi« ollmktaiolt. Sporltal és helyes erkölcsi nt> veléssel a lest t-s szellem egészséges fejlődéséi,- a kulturmunká-bun pedig a magyar népiláncok és népi játékok azok, melyek biztosítják a népi kuUur.i l\'ejlGcks\'t s ezen keresztül n d-emokralikusí gondolkodás magasabb Tokát. A helyes löriőnrinii és politikai szemlélet ínegisjnerése -bizlosi\'té-ka a népi demokrácia mindjobban növekvő erejének.
Az elmúlt évszázados elnyo-i más és Ilorlliy 25 éves népnyu-( zó politikája alatt nyögő népi helyzetének felismtTose osztályát mex !Mao tagadó, öuiudat(is« hazasztretö és nem sovinisztaí íegyehnezett és bálor katonát alnkit minden egyénből.
A helyes nevelősmk és
módnak menye, hagy hlV i
küvctkozj a liiiiiokraiii us
í ^s
művelieL-hi1. öiiiti(lrrosaliii;i| iilikail.g ili\'iiiokraijkaviiii szélis iáti\'iköruvé válik.
A közösségi t\'r/.éstol :iíliajit-lan vaióhu.\'i a Dolgozók Katonája iesi; inindi-n bajlár.i és\' úiiszki\'i: mondja ji\'is/.üviiük.U : >Néppet :i nép.rl .
üyiir&y ;illiacní ^.\' •
hi\'ek
A múlt hé\'.OD S\'iVeifri:; tíaJikó Kcivnc és Joritani-p linájiak i\'iii. Pujueek Joz* i ór> 1 \'ómba: Jtiáriáiutk iia. Vörüs istrán ée J^ajki Múriánau leáina, Nijqí.Üi Oyuia Oh lUdits Marijitiiak leiínyu, \\ aUiusz -\'ózsef jí t^ziva >iúriának Í8<i!j\\a. ilt-rtzi^ l.ajos és -N^KJ\' ivataiinnak I ia, Jjovvcssri JÚ2st»f én Ká lüfzúliár.ak fia, llúnfi tV Kniivr AntiánuJc fia, i ótor daiió Lb .\\\\ujlú .Miriiiiiuk fiu, J^áO6-kai üyur^v t\'aj l\'.irkAg Katuiüuuik fia. N_y, kan .Jóiio* rn Uúlobliézi .Vlú-k iii, OoIiíhIcíh Urnú éti lloiivor l lia.
kotüu:
Ko\'oztvúri .|(>K»er i.ujv* .Uuort lóuiÜ\\\'Oz>.\'1í n .>itabú iluiiáiinn, Vio-d»nok livm-^v Maoit tul<.>foiiköz|>üiit-k»s»lö w tni\\x3B Marxit. H-iti.) Károly BzulK^^éil ét limuv ¦Jolán tr-Máüot, lakáét Jiiii(K> kóniü^>H\'r\'KV\'i «h ilorrútli leni/ÍH.
-UagbiUiak:
Rajz Júi\'.ofi sertt»|>iU2loi\' ik. U8 éw, Ji\'io.-ii t\'oivnc íoldinüroa rk. 47 é\\t*, Miko IV\'iviic fuliJniüvWB rk. tíO éves, \\án»;li Istvúinié boptiényi i\'o-rúzia rk. Tü éiw, öiv. Buday t^a-iosiió Jakúcs lióza rof. 76 érce, koráotj Jánoe Ixvnánuoek\'r rk. 13 érán, Savun>ú Júzsot lakatosáogéd rk. 30 ú»«, Jakab í\'enonc ny. vas-fQíui munkán rk. 6U éreti, KáJovies 4 Gozdúii Aruia rk. ül éves.
Maí-Uluurpapir küp\'.istó. É Ucklódní
.VÁROSI MOZI
e*UtOriökt<n-vasárnapig
COWBOY-FILM A JAVÁBÓL
1 vailon törvénye
BOB CUSTER: BEN TURP1N
REX A CSODA LÓ Rlk-TIH-TIM A CSODA KUTYA
HÍRADÓ!
Elöad/laok.köíuap i ón 7 4rako»v vasirnap 3, S, 7 ia 9 órakor.
FBBRUÁR 20-tól mindenesté SZABÓ GÉZA
ráros

Ihiruonvát i n
tnriibü\'a: i-s
ny HaftbayJ. ^
ini ii<,\'a/olTiUuiyai csak ín^
rv hajón lelict" száliitani. TV
li bá áilii
n lelict száliitani. TV m iiltOfsin burgonyát n/áilitoni l;.m. Nóra koll üzállitúsi itín/olván
si itín
J. HiirKonyiumk :<¦\') kin.-t i; •* iiani halmló iiivol.-á^rii fty»to.t jri\'--mihvl t.iIi\'i nxáilitiíshoz; 2. a \'2U k^.-ot moií iir>m iék l
iHéirnck íljipiik bárruily.iii járnnln tói|«vl«y^kÚJU valú s/iU:itu>i Jvüíí; H. 20 kj;.-ot nuv aom hsiívlij lm»-.viót; poMtiin t .iV«ul z. e/. rwtl«a u^m\'-an
SzaliUWi iüay ;.i mósü és tBriiiÚBZfttwili jii-ruiiili\'«i)í fojébt\'n kK[X)tt buraonyái» R Liké-lislyru ral<J HzáüitiiKnO!! az H-?.álü-\\én helvo »«;rint illofc>kB.i )u>zh\'\'«í alüljárósaK (poÍKaruv.«tí>T) adja ki, •gyób raDtokbcn a teaM a);nÍ3^üeri biztos.
A t\'ülumüvelésÜKvi :iiini8/ti>* 145.439-\'1U4K JJ 4. sz. romluiote a\'apjúji lelhicoiii a város fjazdakú-zöiisép\'t, hoj;v ;i2on takarni.\'inv La-!e-l r-iiket, mó!>t>t a íizat\'ii.\'^r-lJo\'TfS váriiio^ii ámzsujtotfci vidékek ál-i::lól omdnviiJiak ine^nviitóeü éntoké" lo.i feUijúnlanak, jeontsék bo 1948. úvi foiii-aár lió i)-ip. a Uikavmúiij remének és uienn} isiLénok nií.yjo-\' lülósé.-.cl a varoai gazda<&ri Iiívh-.tóiban. ___________
Az aJÍB()áni iíivaialtM a foliruír hJra kiutált UfliiutuirÁinok mopV-kDzt>k » ijry minőbb ineiui.vioú^ü férfi, női i\'s jn-eim.-kUilpubilviviiy iill a fpjcvusztó "kiizuii&\'íii remlo.lkB-?.é-«ie. MinJazos akikiu-k Uvljiutal-vúnyra szüksésiük ran és arra igviiy-jo-ftíiilUik, f. hú 20, 21 v -li éi írón je!i-;utozz->r,ok a k^íellíítási hi-vnuiiba.1. ,
A kki\'lőtt t*l|>iitalvilnyok az «;,\'«• orezÁe toriiLtúii ipuri^aaolviinnyal iBriiielkoz\'} HAnnrl)- kisúmronnál f. én márciua hó Ml-iu I»vúitluit6k.
Galambok r. kai.
lamploma y
iáiénak tuitA é> léura «

pályázatot hirdet.
flii benyújtót unk hailrldt) : Itbruar 28. déli ÍZ óra a
APRÓHIRDETÉSEK
:00 kg -mól mérleg ti agy títfet eladó. Om a kUd*biB.
Jó áli«»olb»n lerfi fekele ISrUöltöny eladó. Ön • kladúb n
Acélviiít rOrld fektle bécsi keresilhuroí zoniíora el«M. Éidck\'ídni Felső Joisil itnesinel Kosauth-ttr 3. Talá.aitó V«jd« cik-rcmbtn.
CMogcryut 17. sx. h*i siibud i «éib6l eladó Clm a Vladíh.vauiban.
ZALA demoitratik\'js politikai naptlap
Dc*k rwaac-tér M
;«la«cr«
a ,:-<fl*gaiiía««ol R. T. Hegy étttban KafiykanlaiÉn (ti*; jUiay K*ro4y.03-
4$ 8i«m.
NtQykanizu, 1948. fftbrutr 2l. »iomb«t
Ara 50 fillér.
Várható időjárás: Mérsékelt északkeleti, keleti szél, változó felhőzet, több helyen kisebb havazás. A hideg idő tovább tart.
gázellátása Sgyébcn 3 Tervhivatal közvetlen tárgyalásokat kezd a MflORÍ-tal
A gázüjiy
Var^ft Júzaoi j»!giírimJbLvi p«iT. ..lj.,ru: Ut^nap tért Nuiá1 n
¦* /u
H^yhui/hái n ^ ¦a ui.uik.ftlars.iit, Rkmok utjiinii* •wdr.U!:i\\i.T\'i! lí kűrt\'lku/dkot n:u:i-
áotU:
Mm! niia;li){i u«v ino*t U H !«<•,;-jul» ük Nkai
ijoiiulj üiyiwk .NiHíykaiiiK. ^.iz •.wUiMiiínk tí^ét tokuiU\'tium, ..);ut numr.il nt iijj\'y 11 vtti\'Oi kii/^yuli\'vv, ruiiil i> 1 >.u^^xibi/.otttitt{ "Hu^hIUi H \'lobi: UW ii.l.i\'*n/:tioM "/, r/ixli\'- \'1, *iu»i,y oum.uu iwk kinuini \\,iíót tv\\O nut^.\' miauit. A .H/.i)rr.\'.*iÍM ruo*. 11 uvrhinualho ¦ Utrüll, ahol I ú UÍI
, ú vczu-
rfyil lo,;i«lko:\'otl • k«nliV«ol. l.tl kí\'.i-uiéi.Mi cti 1 ljúrt;ini u torrhivuUiiiúj,
M.ÍIOÍ •* tl«riig\\i OiiZlAly \\T)OTtÓjü kj-
.,B4T\'t tto .¦ljiujai, ho^y h legrövi-8*)i i<Jó:s Itxül aH.um:ii.iiiivozz» a ii<iOii a viiosbiil kötöti szoi-rúdiW-t, *- üOKat a [űiit.>K.\'t, anionok-fiat-¦:itnyt jU.;juU\\\'iiÍ!ioK a riirosra néz re, .t iiaorttai k.iívytlou in^iiulit-indú tárgyalásokban fekszik roiuU.-zni. A-6/\'; *\':é\'?éy!\'-3, n\'Oiulottci Btr-ialoit i.d\'jO\'.. hogy ennek a kerti* íxeíi^ me.ft Xagt/kanizsa •záros ijrí. etá luxa, /v/>* csak I A&iy!xtn ..a lúrvnu ;k, :,jnictit az oreiÁ./ ga.: aság e lálúsának T» fontos ügi/6* amit scinm\'fké-
i«» .-e;/i . íhnrnjagolhttló. A Maorttai t\'"i-U-n» i-en\'lö^ijs i>ttn * \'HBrrhi\\aUii a viiros által kért twens^ük; t !\'?u(ieikj->js4siTj lx>csátja. A 1 olgáanie-ter kijoianteito, hogy igirojet k»[Ott a gazkérdés JeOTÜr-¦jbaB\\A> cliiitLzí«úre éí nem. lehet iétt-Vf^e, hOjjy u tavasz folyamán mapindulhatnaJc a ^ükó fit ^k
hagyma
iVia; a/, országos kö.\'al!át\'\\s; iiéi. iiOiy a hiskiinizaán tó- ) va^gon vörös) ia^j\'itiár» fol- k^rjok. Tudvalevő, hogy a h.\'jowa zárolrtt r«ui Ó» ijy üoiu , » .unható. Viizíjnt Na^j\'kBinwtt ío-\'
ro\'J>
ff) ^ 110111 tudja
i«.i.ii u Kukanutiui fcllialnioroit
^v nunyM^ űh^ Arni kt\'irutlll »/. Wihíi\'u\'Oií K\\itt>lluUt-• 1 lil l é( k
*\'. otrotli*d.
A im\'o\' vAra^/i1, igirtlcttc\'t. 1;. (íj^í megn\'»naá-f(i r* fcon utUtlM\'fHe, hogy a i\\*a: liaffifm.i a po ffffr-

A ro.<;arm»itar gj^j, fj akíin tiOO Taa?on hii{rytnát tárolnak eladatlanul " .
BaviX ügy
A baruk azeiv^dés még niiu* «láirr». Sainoe magd-al Ajhos é!-iamtitkáiTal leszólni néni tadtiin, csb titkára kijulentpttp, hogy az ügy ÜBijeasn rondben yan és aiuiak v^g-l*j& eKijtézéso és a várostíal köteín-<& nz&rzódéa aláírása h napokba i xaiKtörténik.
A tervhivatalnál, a/tot Szirtiéit tíjártam a hassonálhstaflGn ba-rrtkok lebontására 35.000 forintot uta\'nűk k.\' a várotnak.
Wflagyárl Ufy
A TwrhiTatalnál kijéientették,
!-iO,;\\ ;i :->tflm tóíla°rr»i- ált»l Ii\'mí. :it>i.i.\':.KT"f\'orintos ueRÚKt suiiunú«PÍ-ti- «i\'in iudják folvÓHitnnt. fii\\ a inniam i«\'ii/.ftr.M lí\'ruo^aiVim ort h Ifcrtht, i\'h ráinuUtftttii, unnak i*ud-kivüii t\'n:iUvMH{{úm. l«y> u yvái\' zíiikiB.Vr nvni.*«>i <k>!.:or.h.iswn\' az iiji.\'.i\'\'|iit,»iij1, liljúiT.iiu a .M.ioi Liiál ív, uhoi kijekmU\'ttúk, liu^y u >,tcn) lúfil«^>Hrnak íuindű-ititi írt.UX) (o-
I\'!n1 ki1tll!tt<lA,li \\M), ttlllit JUhl\' ki in
ouiltuk, i;r> le\'uit ]>\'iu íll U
„; 6o bJtiiwati úrtr.lniébn csak ugy tridunk tovább giy:t szoi- ^áltatni a Btern tó^laío-áníak, ha a tartozását v»sy annak nagj\'obb í-é-ezít kifizetto." A Maort íiom vállalja az 50.000 forintot, igy hát a vállalatnak kBÜ niqfjK>nB3ni á módját, hory a Ráz szumiáját rejidcz-h
. Stijiw<.i h
GttrdUl« Opera
Orötnmo! jclnulhetiim, hofcy a h«\'V-Wi opor.j oiöadíwrft m4v majdnem mmilon jorv vHojr>ott. Nom liittom \\olnivk ho((y il\\on h»^y í\'fdokliV\'C\'Kro laithat n*ainot it komuly mim. lii-zonvo* vuix>ok afolöl. hoK.v Nngy-kiá < »/ nz i^«-
ruhá/. e\'sú ^zeit-pléví, am^-c a faros müv&zeli OÍotóban yLldn iiiée lioni \\o!t. Az O(X>rai-lc*a<iúst április o!»jé:i :>gy leljos ostét betölW L\'cat-hoíp\'i est köv-ti, ainim azt a /.a.1* már jo\'oztrj is. !\\li mtndönt Hitetettünk i\'s oziitoji fokozott m\'u-tckboii íHOítoszünk, lio.\'y a vájx;8 kuHurftl"-té\'jo üj vi\'Tkerinjfdxt hozzunk, nitjj ükkor iü, ha ez h váiof^uik áldizatot ip\'enU\'iw. A lujlinarmoitm- ojiuton Uri (te! nzokat, akik jt>K.V»\'i^t olá-J0ií\\nzt6k, lio«v nwkat v.\\)f>i>k ilt, meri ii naüy úrdoklWmi\'<i való to-kiiUciUil iktii twJjiik tovább n |»\'uu-tiíibiui latUnl.
ÉIJ«n és erősödjék a Szovjetunió éu Magyarország közötti szövetség és barátság
A Zili Ugntpi stimibin már klvonitmn kérőit* iolotov siovjtt klIQgymlnliziir beszédét imlt a barit-«4gi- ts kölosönat ttasiynyujtitl •gjriznitny tlairáii utáa mandott. Ma rtndelkazéiünkra áll a teljes itovaf, amtly igy szól:
Einok U*-! MlulazUrelndk UM Urtim! A Siovjetunió st a demokratikus Magyarország kazöttl barátsági, aayüttmikadési él kél««onő« stgéiynyKitasi szerződés aláírását országunk maly megdágedesael fogadja.
Ez a szerződés népeink tartós közeledésit és szoros együttmiiködéiét szolgálja, függetlenségük és nemzeti Siuvenniféiuk kölcsönös megbecsülése alapién.
EgyurU! uj, fentsa eszközt a béka éa a biztonság megszilarditasinak Európában.
Ha az tisü >iiá(jhtu3rj tanu!sá(ía »\'ti vc\'t elégséges, a másadik vilagháoaru Itekéjén»k meg kall tanítania arra,
hogy Európa békeszerető népei ne tűrjék a támadás megismét/ését Németország, vagy bármely
más állam réstérői,
amsly vtle tárnáit politikára szövetkeznék. Ilytn szsllenbtn kttöttfik meg ezt a. szerződést, amely megegyezik az Egyetltt Ntmzetex Szervezete céljaival és elveivel.
A sztrtédés megtötesevel a Szevjttuniótuk berátcáei, e|yűilBŰköd9»i éa kö esönös segélynyújtási szerzd-déaa! l«sznek a Fekete t«ngartél a Balti ttn«erig nyaló nyugati határaink meatén eíterfllö valanennyi átlammsí. Mi, szovjet emberik, bb>en foatas sikerét latjuk a szUlini klipolitika aiegvslásitásáaak,
\' amely az összes szomszédillamtkkal való barátság megerősítésére és az egyetemes béke megszilárdítására Irányul.
Hadd felezzem ki azt h meggyőződésemet, hagy ezt a tztrzodsst a demakratlkus Magyarországon is raeg-sléjide.\'sel es történelmi lelfniösigének megértésével fogadják.
Elnök Ur! Mmszterelnik Ur! A szovjet kfmany nevében üdvözlöm Bnöktt a magyar-szovjet barátsági, együttműkiensi és kölcsönoi segélynyújtási szerződés aláírása alkalmából.
Ei|en es eroaadjek a Szovjetunió és a Magyar Köztársaság közetti szttvettég éa barátság.
Déli 22 órakor felenít Budapest
Jelentkezett a Tőle ftnyareménvnek nysrlt\'e
lőlentla\'/ctt ii SM7.000 los to.\'i\'i l\'öpyriviuénv nv Tegnap délután nz ¦\'i!(8..\'<(I8 vtA-mu szelvény nyorks lulnjilono-sa két iiavvéa uic|iU/oiíj:i at. liln Jelentkezet! ii í\'o-tó oszt.t lyoii, hogy 1\'elve.jrye u nyertes s/.ái»:ír,i megállupilolt :J 17.000fo rintOt. A To-tó oszl.\'ily nzonban az összeget nem tiwUe ki. mert közben a gazdasági ívndőrsén-nél leletbe helyezték azt. [Hété. kes helyen kijelentettek, hogy a nyertesnek ma délelőtt minden valószínűség szerint kifizetik r& összeget. A nyertes iwrvéi rtem árulták ef é-s teljes tjtokzatosíság-ba burkolózott.
Banyáazak a SzemHsmoknta Párt teliét megitaztitásat követelik
A pécsvidéki Komló bányatelep szociáldemokrata munkássága határozati javaslatot fogadott el, amelvbe.n követeli a Szociáldemokrata Párt 36. kon-
uress/usnlól, lio«y 11 pílrloi Ul. k\'sun lis/liUák meg a jol>1iold:il-lol Kövplíllk iiz: is. hofiv » műn knsrtruln vc/.eloknek nci«:ik ixlrlfiiiikil/il tisiiaé^Okrt éivény t«UMiilh/k, liauotn zárják ki ökel it inirt kötelékéből A komiul bi\'u ns\'úszok liulAroxiiliilioy. luiaon. lÓHii :i nA|>okbnn n/. orv^\'ij.: többi: bányavidékén is hnwnló határozati javaslatok kimondásán készülődnek a szociálist* bányászok.
A 6. F. rendé;te a a»gáaalkalmazot-tsk flzeUtes szabsdaágát
A (íazdasági Főtanács rcnde_ lelet ado\'.t ki a kereskedelmi és ipari alkalmazoitak fizetéses szabadságának rendezéséről. A rendelet megszünteti a vitás kér. dé-sek-ct. a munkaadók és a munkavállalók között és több ujitást is tartalmaz A rendelet szerint ezentúl az alkalmazott fizetéses szabadságát nem lehet napi résztetekben elaprózni és egy h«rti fizetéses szabadság a legkevesebb amit adni lehet. Fontos
ujitás a/ is, hogy három év óta «gy helyen dolfjozó rnunkaviUln-!o fi/ctónc* sznbndsrigálm anirts helyen eltöltött szoljjii\'atl Ulfit Is be kell Aiti
A Hai ilnlka, keiKnkapta Kéthly, Bán, Szeder iliitsépllkrOl viló «m>ndt levelét
JolenU\'Uuk, houv csCitürtökön Kéthly Amin és HiUi Antnl lemondását átnvuilották N-ugy lm. rének a képviselőház elnökének és \\\\ miniszterelnököt helyettesi, tő (ierő Ernő kőzlck«Jésüg\\-i miniszternek. Csütörtökön kapták kézhc/ Szeder l\'erencnek, nz országíO\'ülés háznagyának le mondását is. A Nagy Imrének benyújtott lemondások csak a közjogi tisztségekre vonatkoznak és mit sejp tartalmaznak arról-hogj- « mandátumokról is le-mondaiuxk. Nagy Imre az országgyűlés mai ülésén jelenti be KéthTv Anna, Bán Antal és Szeder Ferenc lemondását. A megüresedett tisztségek betöltésére később, előreláthatólag a jövő hét elején kerül sor. A parln-ment mai ülésén mar som Ké~/ A L A
21.
thly Anna. sem Síwlcr IVrenc ni\'in i.\'lcuLek nveg
Az „U| Ember" dliammá|a
Ifcszáiirnllunk m:ir arrjl.ho^y Mindszenti József hercegprímás fmlékezeles demokrácia ellm^s beszéde még a személyéhez közelálló kürökiiini is élénk vitatkozás tárgyúi képp/U1. Az l.\'j limber e lieii szániát a hé- ek\'jéii ki is szedték, be is lörcl-eltéíií ebben azonban e«ycllcn szó sem voll Mindszenli bi-szédéröl. Köz, Mi az esztergomi prinási iiiva-tiil az ulolsó pillanaiban rá akarta l.jrni a la]) szerkesztőségé!-hogy ni«.4vállo/la-Vii álláspontját bizonyos részloii\'kel közöljön a1 t<e.szédből.
A lap józ:;nabl) irányiiói el-jiln^tolRik a prianási hivatal ké-ré-sét. meri Miiuls/vnü beszéde bűnvádi e.ljfirús\'l vonna maga titán, mert az kimerjii a küJUár. sjtság védelméről szóló lörvéu.v büntflü ])iir:ifiriil\'tisu)l, ilf sulyó-hun .sérlont külföldön .Mugvai. «>r»/iín i\'nleki\'ii -is. Az l.\'j lún. tior i\' lit\'li s/ám:i. üiiw\'ly máskor n >xoknlt iiH\'KJ\'-l\'eiHU. iiiún
mai napig som krriill nz nU
r
kclli\'ll l\'.araukovils lapja, ;i liuzáiik ri<\\vllen szóval *em foglalkozik Mindszenli Ixv ¦zt\'iiével. Ur nem foglalkozik n sajlóvis/.|inn((Jáv;il s->ni.
Fttldmlvssnap Szepetnaken
Zala váriiiegyéiien működő foldmivelésügyf liivatalok és intézmények f. évi felirnár hó 22-én Szépeinek községl/CP \'nagy-kíinizsai járás; az alábbi pro-rl foliit d
j;
#rainm<il foliimive.sn.apot melyre tiszteletié! meghívja a Rendezőség.
FöU.TVJvesnap műsora:
X órakor istentiszteletek.
i>- 13 óráig ^azdakongresszus •m Jilanli tárgysorozattar
1 .\'¦ A helyes csikónevelésről: Ur Berkes I\'éler egyetemi ny. r. tanár.
2. Lui-crnalonuosztés: Pfcif-fer György amn.ykalászos gazda.
3.;\'Seriésnevelés állati eredetű takarmánnyal: l\'feiffur And. rás arany kalászos gnzda.
¦i N A jó pinregazda: Vajkai Bein szül. és bor felügyelő.
5.} Okszerű búza és tengeri termesztés: Vukies Jánosnrany. kalászos gazda.
(i.) Hozznsy-ólrtKuh.
12- l.\'J órakor rdvar-winlék. 11 ó H li
rvarwinlék. 13 11 óra HU u. libédMuiiel.
:il) \\lll tárálat.
H óru
HU u n. .\\ll
il iillwinut4iló és
15 óra :iü p. Tfrmony 6\\ li.i- rMuari kliil.ttíU.
in óra .\')(> p. Hii-nlnlí oriídmé, uyrk kihirdetése-
17 órakor Hábjúlék e\\s népi nzavulalok
Febr. 2O-4n: „MArla" Somogyi B61a-ute« 40.
Szőlőgazda társaira!
flkl jé «t6l4t áj Jé bon akar termelni, tierene be. ii4I4-oltra oy izQkséglatét
Szabé lázséf, ftbasár
Fő-u. 16 gi.-ból Sxikttnáea tdit! 0 i J ¦ e n t • i á r J • g y i é k I
M.
Magrtn:
Ez történt az Ur 1948-ik esztendejében!
Most Jiotfy n 1*CG oltások bofoj-.*-zóií:íík » möiíséb-ii <> a telki* or-ío.-csoi.-oh, amely fi\\ra.lb.at-it!a\'.i buzgalommal dolgozott hónapok óta ázoa. hOí* loszorits-ik 3bbüii a rao; íyélxm uralkodó úron nasrymérvü TIK\' százalék s-.ániát, l.s^liiünk : ka-1 h dologról. Nagyon szom-jru, | színié olk\'.sijritö, hogy offy ilyen -akció, amolynok nemes ős önzetlen szándéka világos kell, híjgy legyon mindenki előtt, aki csak egy kítrsit is fjonciolkodik, ennvirj i-sufo.s kudarcba fulladjon, Mert mi történt ilt ? Az törtint, ami száz oszten-dóvel ezelőtt S-om\'nelvois ifítiáccal, a* na^y magyar tudóssá1, aki akkor fedozto fel,\' lio^y a "gycrmekAíjyi lázat fertőzés okoi/.a ős akit ozjrt Uoriúrsai vaiisivgpil nioar ak»-tak iin-ecolni. Az törtóüt, luni mindii t ir-U\'.nni szokott : buti íjájicsjHkoíliik-nak sikorült Lorlolmi a küztudatlM, \\vay mér i.űili^ ózok ;w oltá^jk vo-^/.Ol!fllm- sok, Artalmasak 6s é.lotio-h/.ólú kí\'n-ntki\'zmóM.wi losznok.
A rouktfiö ]iru;-a^uiiilájii jiSI dol-íto/.oK. l\'\'tilvi\\kl>an |rozilti\'"!c, üo cs>
llÚlutOíUÚ|)|!UI)\' H iÓZlll,.i*/ll (iOlld.ll-
koilni tudó fultmi uApoii nani In Hull (jlynn mórl^kboii, mint •* in-
lo.Iiuvn»i)--k kikinltoti vitmnokbuii. Sinliüztika iiritutja, ho^v oi«l( ci-rül u moixyóril Ixwzéljüiik, a kőt tno^.vűi viiroslnii voll a 1 \'Kn^oinu-nilil) oivdmóny. A fulvak na^\'i-étiztf, kűülük » la^uldup)tU)bl> h •l>\\x?u fok-Vi\'( isöcsoji kin lalu, H\'J—U(l K/áfüli\'\'-ko3 oiiodmónyt tudott fölmutatni. A falusi emí-or ni\'.-yértotto^ józan. (if-ztöiioiTOl fclfogtu az akció értelmét, célját : niOüakacláhoznj a nz<">r-mii. pnsztit-ó jtópbotonsóspt, a iub«r-kulózisf. Ok nvo^órk.\'tt\'-k ús sietvj looltatták maiinkat, csiüádjukat, iál«széiu\';k szonr-íZi-djükat, jó is-;n<!rősükct. A városokban másként ine.ií a dolog. A í-osszmdulatu pro-}ia<>au;ia bo\'o,x>dzott a szesóny bá.kk ajíajáu éppiitry, mint a liivais\'t vi-hélo, v;tjiy hivatalt vozírtó, utryne-vcicít f\'iivilá\'^OüOrijtt, taanlt omly.\'r oithonában. Családi tanácsokon dön-trittck el, hogy no:u oltitják magü-kat, néni ciiiíjdik gyenr.akoikot. és ;ikit csak tehet, bhoszélnjk az olt.\'us-ró!. .Minden alátú\'.naaztott évtf vagy ok nélkül, a józan ész teij™ kü;-\\])-i\'BOlásával, szinte osz-sSősf-é.íií; nrjnö liittol terj :-sztottt\'ü, hogy ezok az ol-nísok áitalmasak, pusztítók éh jaj annak, aki aliuxrti msíát. Amint inoiidottum,. a városok vezettek a bötetsójT lx)rkoi)r>n. Moifótanilitct-tók, olvakitbttók m&s azokat is, akiket r.em hagyott ol józan iK-iókó-]«sséKÜk <;s loljc^ tudntdbrm voluk az ákeió foato»(»rt2iinak. U.ji\'ixsztó; ioml:ol4st c-HÍnúItak a g\\«nnoki hl-kokhjn. Ott, iihol k>Kiiai;>obb nzük».\'i!r loiino ax o«yoU»u»s bátorító Hj>.óra, i/iU6i ház te iakolu, H/.\'mta vot> koilvj u|t,\\in4>i*al, ija«/t}iutt<jk a k\\w-iDOkokut. A kuvQtkOKinúnyekhol lát-1ihL<!>, ho,\',v to\'jos »ilt;ro voll ti.\', ollon-iiltí\'iónak. Amikor u dán VCir.\'wko-t«.i/l fohi\'n1, ,>itt*z»ÓKOt ú- »Mvi*A<:l hozó uut\'ijo bo^ürdült ai ejfyik íh-ko\'n udvarai i, » looiuiok.\'k o^\\inA*t Joli|orvu, nrilkvA, híiv.t, kia\'lj/iK* rohunt*k ujlómik, a\'ilak1!.\'!; úi nonx volt akkor múr ax a |Hitaicsolú nr.ó. nz n tokintály, ami inoKfókos-hothi \\oliui ozcCcot a szo^-nv moyri-Hsxtott (tyormokűkot. Tudok ovodá-rúl, ahol o^ietlon negyedóra alatt kiürült" a nzáz Kjcniiűkkt szAmlúIó terom, m.\'rt hiro" nunt, hogy >or<5-»zakkal« bpoltiik 8z óvodásakat. Voltak iskolák, ahol féiájult ,?\\ormok> kol kolbtt olb.^Bsgél^ban rcszosiloni, \' mert hisztóriils rohamot kaptik az
otlgéirtíl.
Hát így dolgozik mifelánk a eötit, kimó\'-etten reakció, amsly ha kall, — amint most azt a ta(.&;ztalat k mutatja.— a tuberkulózist is szolgálatába éjlitja.
Most keresik, kit ti3rhel a felelőssé?; ? Azt hmaem, nem Jesz rsthéz megtalálni, mért ott ül, meghuiódva mindenütt, ahol a haladúsr.a\'f, az e^óexaégTiek, a fejlődő életnek gátat
!ohot omolni. Ott van azokban ;i csiiliklokban, ;ihol uom izük a do-ínokit\'u-ia iv.iiV.ersz-MOtS íovékonv*.\'-KO, ott van aí ntcaairkon, hogy fülé-,10 sut;ja mhidonkiiTok, -&z istenért. i!ű oluisd ho ma^aUat, mert Bkit boolianak, az húrom «v múlva mohhal". J^g (\'Ivánokat is fülhesujrtak, hoí> . ;-z valójiiban iK»m más, mint ^¦c: iliziWió, mosiakadályozási az em-Vcrok sza| orodásáuak.
Ma^yaroi\'szé\'joi\'i ma. a Iojíi *í>obb o\'lonsé.!; a Ibc, amely tízezrével azo-di áldozatait, d? a rjakciórak r.>z mind 10:11 olés, ók több halált akarnak, az c^szst\'-wói-t folyó harcbaai épj*n u<iy, mint ej*y uj húix»°u pro- paijHlá-Hbaii. A szótvert reakció fc(?j\'-\' hálál é!t
\\ei\'li\'ir-:,i ma a hálál, niort *z é!ot k!o\'ruclalta őket sáncaiból.
Határon innen,
határon tus
S/á/í ív\\-et i-rffült* 1S |8. fcbrníirjAbun alai>ltoll:tk tu egyik lpKiuiK.Mibl) in:ig>.ir nyomdavállíilalol. a luuln-W AlluMimiuol. A rilkn ju- ulk,iln:.\'ilii\'il fju/d:i\'i i\'s iiií\'iNoriis i1iiiii\'|ii\'\'ly( a Városi SzíiiIimzImii-ahol inp^ji\'k\'iilok a kormány ki\'p vi««líii is. A knzoiisífl m \'K\'M ün-l IU
Alhencumol.

XII. Pilis piipa mcuv.iliiszt isa előli nnpomn nyolc órái aludt-a luílxiru elölt \'már csak napi hvt órát. uzulúu Olri1 csökkoüli l-tc a pihenő órák számát Musl az ormosai incglilloílák. liog.v öt óránál kcvosebl>et ulljék
Kossuth balárját Imrö\'ük or-szásszfrlc-, amelyei annakidején eg>\' biH-si fiák\'ti\'S adott el t\'&v csé])l<ínóp<\'rt. Mivol az elmúlt korszak urai a batári átvették ugyan, ile a esíplöftép\'.H »-lfclej-lel\'i\'k ni\'íj-ailni. a U-csi fiákcTos jeleutktzeít <i pörrel fi-ny^iö^ zik. A határ viszont nincs nií"^* és igy a/t sem tudják visszaadni
NyugaUAfriká\'an. ftilex a/ aranyparlon lilokzalos Iveljfísé^ pusztítja a kakaánltelvi\'iiy.\'ket, A bwtugsés erősen ves/.ílyezi«li a \\i\'újí csokoládé^ árlását. mert ¦-¦ mini iMmort\'ios • u/. uhliuz szüksí^cs kakaó lelemes részéi üzen a vidéken termelik. Az illetékes lényezök épjxMi exírl most mindent elkuvelnck, liopy i vosKonuk ii lilokzutíw nü.
Lónvnv Karoly, l.ónyny lile. ni(\'r,.«\'(, SlufAniit Hilii\'nr.unílíór. jénok unokiiöirsp egy |)>iri/Nl Inpjcleulé.s szerint kiadja n/,ötr-hzcs Hudolf irónőrftkOs fliigyil. ko.ssógrtrn vonatkozó Illkos ira lókat, amelyokot áz oros/ván1 kaslélybmi urlxtek
Berlin város ciinorél^n u kövér, lógónyelvü. hareias medvét a muH héten egy rajzoló »kor-szerüsitetle. • A címerről lekerült a korona, a medve kilókkal soványabb lett, nyelvét illedelmesen\'behúzta és egész lényéből csak ugy árad a korszerű és alázatos bünbánat. Jó lenesül tek szerint viszont az egész "Harmadik Birodaloméban csak ez a dmerbeli taedve tört taeg és szállt magába..
Emelkedik a magyar állami kötvények árfolyama a londoni
tőzsdén jelunli u tiüy at los lupja. a Financial Times.
*
Paul Rol<eson. n világhírű uéi(cr basszista minden sziniiadi rádió- és hnnKversenyszerepló-sét leinondla es kijí.lcnk\'tto, hog_v uddisj\'.ncm lép lel nyilvánosan, arni^\' a néseri\'l; e<j>enjo_ j4u^áL\'át ki nem harcollak.
ko iijüást vczeU-lt l>c az eH.vik legjobb magyar fuihallrsa. pul. a Oepel ve/.-etőst\'gív A csa. I):it m.\'rkőzésveir\'.\' sz.\'>ló jogj-ek egyben sorsjL»«yt\'k is és a íél-ich\'.klpn a \\VM készitményeiböl sorsolnak ki a szurk-jlók között. Kseloakénl lő nvtremény\'ár. gyat osztanak ki.
CiirJifr városa l^rzséí«l í «irö\'.r,-:i!önek : a város sz j)ol{iára cinict akarla ad.miA. nyozrii. l%gy- munkáspárti vár<>«-aiy:! a küvctk.\'zíí szavakkal uto.
íii <.\'l a j:\\vnslalol:
A jiivaslulol í\'ll.-n/.ein, mert n hercyfíiu") mé« ii!^3i_ leljtviWt kienr.\'lkedíi (./.oljíutalol son m-nck ;i viUM^nnk, s¦.• in ors/áRimk. mik jiiyilr;i, Szcrinl\'Mii u nin. ilfiinapi ifiiinkúsemUn\'k a ki. valóak, akik hii/(Iusí^íI:i|i( jj élUk ál 1 Mz
é]lU ; ráíi r. snk jövíijél A hori\'i\'Rtiő most kezdi inaséval az tudományában, lízí. n kiniilctAt tehái nü\'ndjuk neki innséve )<v telte elO\'t. niielőll^ aiéj; ísjiwt-nc\'nk eredményeit.
MOZI A radon törvénye
A filmről előír onnyi : sjyőz n« iíidxtikí és a hiinös<"ik o!n>orik m<:Hú biintctósükct - mint ahoff\\ oa a cOwlKjv-rilraokan iüta\'.ál>an Vjrtónni szokott. E^yób kritikát -- vólemá-nyünk szerint feloslofp.".\' az ilyen filmről írni.
KIlciilxMi fv.t a Kzsiínv kí-rd-óst óhajtjuk feltenni : vájjon mk\'rt teli ;i kanizsai közönsósfnok ilyen fil-ír.ekben Ag;yöji\\örködn"\'e«, ftmitoT kor l!uda|-óston annyi romok film niOijy na«;y sikerr?! i\'s aTr.olyek mee-tel<int<W\'ro rt-künk, kanizsaiaknak, mé<: es;ik romenyünk so:ii tehet, ha-(Fak r.em \'íür^yünk a fóvaixjsba fü-inot nózni.
A kanizsai küz/instsa; igazin jokb sors;a éii\'omo-t .» kúr tiz-tiíönöt ó\\toíí filnwk ni;>(rU»kint\'8\'r.> kúny«zo-ritoni, muri ozolc anwlVott, hogy művészi értókük jóformán niilla,\' L)%: cinik rom is szórakoiutnak. \\ ofy talán attól tai-tniwk, hogy mta film r.om <t»t »kasst«HÍki>r« ? Azt hlw-izük, Ottói i\'.oin koll tMiú, inort H jó filnipok mét: n:i^yobb kouinafaB van, mint r/. ilyen iiUVirombolo 1»-kolmányniik,
Tohiil cwk Wii kórjuk Nu«ykunt-thü kőzrni»óifl) novobnn, Ivoffv a jűr6-lion mnllAzzék az il\\-on (* ohhan huwnló filnioknt. nwrt yt)gnit mit müWWi nlkoU\'inokiil akarunk I4tm.
Cseke József él Koch György
Autóbusz-vállalata.
MENETREND
Deák- térről: VasitállonátrAI:
1SS 340 12 50 13 45 VlMMlodoláMk
5-30 715 14 35 1550 a TOaatok
835 1850 érkeséM atán.
u-oo 20 50
Viteldíj:
Deák tér—Siemere-ntca M.fUI.
Deák-tér-Vasutallomaa ISO „
Tanuló]egy:
Deák ter-Vasntállomás 86 HU.
21,
ZALA
HÍREK
Naptrend:
rVkiuir 21. sl»«blt. Róm k«U Eleonóra Piol. Fl\'on.íro. (Jjqöiög Timit.
n Nap k-i 6 Ci> 42 perckor, nyuqsilk 1T i5r« 15 perckor — t\\ Hold kel 13 ór« 55 perckor, nyugtuk 5 óra 35 perckor.
1677. Barucli :>piiiOM flltiófus h«14!«
Egy régen ismert, lejátszott öreg Jemezt
itt fe\' qi-ainofon-fám <t ZnW Vi-ltigo.<fug. amikor a mai tzá>núb.tn iundkivii\' óvatosan, de mindenki Utal ír- •lici-ő ham:8 hangon ízt igyekazik eHiit\'tni csekély tsiúniu ol-Yttsú^tíríi\'. tiogy in1 azérl wHfjttnnk tó >iil)h niegjtt »? cikkének valót-fanniiyáia. meri ¦nem ?)>;«* cl « /.\'tí/vAuí\'f\'ír itt.
ixmcrjiU\' c.í u hanyo\'. ör-\'g \'<»-c*/7.\', ami/.ur flj igazságot akarják ¦alifiittivZi-i\'. .Vttmilj/gunk a.rott, nini-fwr ii Xa\'i Világostul/ k-inkui\'re./i-li\'A\' emla/\'t. mert nugyon le keltene t\'rí<\'\'», \'nV mayiíiiknt, ha & viqg-ie\'enő ,-. fiiivV \'u-pol vtrlytártnuk Jtt elítélik.
\\en> kivárniuk \'foglalkozni a:ok-Aíií a cikka.\';krl. amclyi\'kiiek v.\'lói-itumiijári\'J m tuleidii iiyovihaií iiicij-gyú:.iilttti\'!t. nurt H/fv a »;tL/; la/i-íérfatriniüiil\'ben hily ,i.:ncx. Etltn-íiíii iitinitc\'l t> lilt:ögt.i~.iil. (e iiicg-éAlujiitjv.k huyg a sajtóim! tflság i* a itPtnohritt kit* ujtúgirún ).ariiic*n-\'ó.\'off eU\'tii\'jti (\'» mrglűr.teti, hogy itJVt vdhiinitje.ii\'iiát)/,. (iinutJ, he-íg&r01 í* if/tr:xát/iii\'ót •^i/ó^öd* iat;j. nwrt tutloiiiihiul kik ven Mqi/ i<: ujeCtgiró* uci" magún- hanem ti Icgf, tctőiiiiylrl jmchb kteiigy. /.(¦«/ cfüh\'ek jAUkot szóra-¦koiáa\'o, hanetii n k<~>xvclt:mfay lükre An nokf-of mini/Hója.
Kztk a tkok VtZ.tltk bcimüiikrt. amikor tüLb mint egy-tucat ,$,that réri>::iattiii>!i-. hot/\'l a Zatni VHtífjiis-<<ij heh/t cl iiii\' tvii/v fjfenlitv-c l\'ő-zat* cikkeit. Az oív.^óközöntég he-l^t,* mforiiHVt\'uin volt <i mi célunk ie leni a jiwöhc.n in, aniitfy- nem ¦téríthet ti hrimüiil\'et semminniitii jiv<jn<itór.kti léi rng\'/ &i\'!i<iire.¦¦••!/• \'\'\'¦*.
— Értesítés
A \',). lii.iiTttJ !it. iíij. |*vane»atii-tií: *<*díe:i.<ttei értesiü ¦ i»vo!> t. • ^ó 22-ón, f*-
túi«ii « ja
hú ő énbtronult
.4*
! mindönkit
- Pályáz*ti felhivas a HgRved Kossuth Akadémiára való ftlvétalhsi
A honvikl tisítlieljvttos és tiszt-k^iuvsA ihkotáfMt való folvófeliv \\Á-iyu/-<i)i fplv.\'noli foltótobi a kővot-Hb\'/JAí : a.) Korhau\'ir : A bot<">ltött 17. illettVou te iism tOlVitt \'24 éUst-év. b\') f kü/úpiskoiu, vajiv enuok mosfoL ló «<yiki»ko:» olvt\'v.rzíwc, kirL\'-¦uo\'.m cuotüklicii B ^loiiií. c) Nűt!on líuli fillapot. ij) Katoimí lá l t!j t\\ lki
»jti tmt úlk»nia^ A i>ál\\Azók i\'dUil (iajitkozülcur tüilii-v;il irott kérráuvi a Hon\\úUclmi Mi-jiwizici\' rrrvút, kiüjíztoi oszlily cim (« 1048. t\'>vi múreiuB hó l-i(í köz-mtloaüt kell boküldoni. A kírvóik.v-h8* b kflTOtko»o nwllókiotokjet kőll csatolni : >*) (Síülotési an\\*kön>vi kivonat, b) lokolai bizun.yitviny ffl&-aolatck. c) Sajútkozülo).\', tintával irtrtt rós/JBtos i\'Iotraji!, inelybon szülei családi cs lársadalini kürtMmú-nyoit w fel kt\'ll tünUftni. A) Az 1028 .191)1. ^vfolyambolieknek .züL6i eIcQKyo»\'»t is. Kanti nuollóklotak él ill
QKyo ak
katonai ügyben bélyeg- í» illeték-mentiBsck. A fályázati foltútelokiiok mBirfeklíek onéáz kiképzési idejük »lart rendes l>onvódsé|íi ellátásban, ruházatban ín zsoldban i-észosülnek. A fölvétellel és kiképzései kapcso-lotOB ogj\'éb róazletekro a zalaeger-
gi 9. honvéd kieKéssitó parancs- ad feivilásositást.
w
Kejistein bútorüzlet
l/ogykxinizsa./Jdy Cndre-u. 4.
{Megoldódik a kanizsai mer.tőprobléma ?
\\ Gazdasági Főtanács döntése értelmében Államosítják u mentőket
A Gazdasági Főtanács -amelynek tlőnlés< it lnpuiik m.\'is helyén közöljük •-- többek közöli ?gy úrdukes 6s v;ilószinü-Ieg Nagykanizsára is kihaló lia-tározalo! hozott.
állami ir,€ntöszolgálat néven államosilják a különböző inienlű-eíí.vpsülcleki.1!, közöltük a Buda. pes\'ti Onktntcs Ntcnííio^vi\'Sülft\' t és ii Városok és Vánnog\\ék Országos .Mcntöeyycsülelét Az ál-Itui\'O üíiss:il 110 i: vS\'ik a nn\'fílévű
szervezetet veszik át, hantim liozzálátnak a mentőszolgálat kors/cnisik\'séluz. így C5 uj* menlöauíót vásárolnak.
\'A GF-nek i.>z a dönlús* tahin megoldja Nagykanizsa proliU\'-máját is és minden hizonnyal ])onlot lesz arra a yilára, amely a városi képviselölfstfilet előtt robbanl ki, és amellyel lapunk hasábjain is hösígesen fo:\'lal-kozluiik.
Még az emberséges keretlegényt Is kitöltette és megrugdalta
A szombathelyi nópbirósúp (lyuk-ldnácsa ina, csfilürlökön ős holnap pénteken, kétnapos lárgyulá^on vonja leh\'lösséijrre Sdníiíur Gusztáv kős/.ct(i lf\\lil-koruskt-ílü. volt tartalékos fő-liatlnagyol hútx>rus. és népellc-íK-s binileU niiiitt, aki múlt év oklól>ere óla i-U\'ízi\'les letiut\')Z. tatásban van a szombathelyi fogházban. ¦
Sclial\'fer munkas/olfiálalos százmiparancsnok volt, Sárvá-rolt. Székesfehérváron és véres-<>mlékü sz\'.T!>iai Borban kövcU
le el emberíflen }{azl<\'tUil a sze. reticstflle.n kiszol«iS!laltiikon. Kin zrtsninak műsorán a vandalizmus minden kü/.ism.Ti módszere szerepelt az éjs/ukai rimlóz-InlásU\')!, a muukaszol)>álatos<ik kirablásán keres/lül u.kikOUe. té^iu és véresre verésig:
A kcKvetlen táHorparnnesnok vi-elkedtsére c\'s niük"idéséie mi roii) jollfinzöbb, mint az. hogy az e^yik keretíCRényt, uki csomagokat\' juttatott cl- a imk szoiKálatosokhoz, kiköttett összerngdalta.
és
Mt újság az országban?
Engedélyezte a G F. a típus-csomagok külfbldrn 8Z«lliWat
A UF csfUOrtöki ülí-sín cnj;odc-UviU ktiífoljobb 10 k},\'. sulyijí ti-pns é\'.eliniszorcboniagok külfüldre-MÚllitását. iuívc! a kormányhoz számos kényem úrkozelt, hogy tegyúk lehetővé bizonyos élolmicikkak sze-lelctcsoinagban külföldre szailitisát. A ti|micboniat>okbaii csakis olyaa !• olmt/orMc snoroi:o!lwtiiok, amo-Ijeklujl folysloHoink víumak. A 0F (iuiité.-.o B/..\'iint állatnositják a Habs-burí-dinasztia utoisj meKlóvó va-tí>onú: is. A Tervhivatal olútarjesz-lósíi-c hatalmas ösB^ogot utalt ki a Dmiii- Tisza csatorna el»\'> szakaszának épitcíóro. í\'o^lalkozott a GF az . olajtermelés lacioiiaüzáliisúval \\». HArommillió forint hitelt oni^xlé-lyozott ft téíflajrvanik réssúro töi-ténó
éáálÁ
Letartóztattak a nyilas dalénektat, az Anyag- ét Arhivatal otzialy-vezatöjét
Ráday Lú«zló dalónokoe moRhitt barátja\' volt Említs Lászlónak és Baky Lászlónak. A Kzilasi-puccs jiapjón ífolfeK\'.vvoreztü a kürnyókop 16vó iiyilasoVat. Késztvett razziákon, baloldali szaniél.^xrkot olhurcoltatott 6a bujkáló nfikün sorozatosan eroasa-kot követett el. \\z ilj-en múlt azonban nem akadályozta me? Hádfc.y Lászlót: abban, hogy egy barátja «e$?H»6írével bofurakodjík az Anyaic-és Arhívatalba, ahol »z üveaosítály vezetője lett. Ráday Lászlót most letartóztatták és rövidesan népbiró-sái elé állítják.
Rónai miniszter a szövetkezetik fontosságáról
Rónai Sándor kereskedelmi és k miniazter előadást
tartott a Kunfi-ak.ulémián a süö-iotkoz:ti kérdésiből. Kijeién tette, lio^.v a szüTOtkez^ten keresztül \'lehet i;a közelebb hozni etrymáshoz a falu ós a város dolgozóit. Oda koíl hatni, — mondotta - hogy a szo-ííúny parasztsáp; niinól \'nagyobb szá?nban liaiwsolódjók bo a .szóvet-kezotokl*} és mindon kürülmónyek közütt biztosítsák a dolgozó parasztság támogatását. Az erőteljes szö-vetkozoti mozgalom követkozméiiyu a magyar de.nokráciR ftltídasági meg orósödt\'so lasz.
8z»lasi hangja terhelő tanú lesz a nyilas foideológua ellen
A közeli napokban tárfryalja m bu-dj-osti nópbiroság Postu vÍ\'oíl Péter bűnütrvét, aki a nyilasfteresztes páTt füijtóblóiíusa volt. Posta az össze* nyilas lapokban uszított u háboiu me Jet is az ő kez<iorr.ónyez\'\'«étv) vo-zottók 1» az »Lljon Szálasi« köBzün-test. Amikor az orosz csapatok múr a főváros határában voltak,-uszitó los/.édokks\'l biztatta »Uiulaj.estvó(li\'-lit« a vó^s^kiff való kitartásra. A nói>-birósÚKi tárgyaláson agy huii^lo-mazi-rtl ineKszólal Hzi\'üasi hangja is. A »nemzclvczBtó« tigvanis ojtv alkalommal nyilatkozott Pontinak, mint a Rádió munkatársának ús ezt a nyilatkozatot viMzlemozr; vottók fel. Ez lesz az első esőt, hogy tárgyaláson gramofon hangja tanúskodik a vádlott ellen.
FEBRUÁR 20-tól mindeaeaU
SZABÓ GÉZA étciginyitMkara hsRgvsrssdyti a
Cenírdliian
— A sztbadművelódés hlrel
K arntonárie elóadáaBOTOzutbim WMárnHD délután ö órakor Zaysoii-nfe Szentio-örtryi MBiria • XIX. szá-/m4\\ ínuío-ar «üinéazot»ul foclalko-*ik. A ma*o-«r szinéiJSt törK-noUj-Jjolt ez u fojezeto •> nertazeti «»iné-nz«t hőskorát joJenti. Aa uttürúk ál-dozatokkul, nélkülözósokfcl telő életét, küziiuimoí a köz-jnyi a mesr nem ártéü ús númuteufrí tízelkjm ellen, a m«:;yar nyolr, a magyar müvé-•ast 4* az önálló m»gyar ttot nMg-t»rr>mtéf» érrlekéban. A nemzet füg-»«tleiisén-éi»k kivirásáb«n . éppen el.Twii nagy szorope \\-ult & Bzázád-•lfji Bzii\'.észteheisJfjalLiűk, mint n«Ky iróinlaialc ég költőinknek.
ki slóadáet siiokott holyón, » V4-u»i Z«.;üi«kolátwn taiirjik jnag.
— Honvéd kiegészítő parancsnoktág u ailomásparaacsnoksag Iskttcici-Tlta
A_ /u:a^>;ürsz.)gi íj. hoavéd kkjgó-ozitö puiancsnokság ós a za\'acyor-»zo.:i honvéd állomásparaneenoksás oddi^fi ollifhczósébúl, j zaliiű^or-szegi Ólai uti gyatonsági laktanyából uj qlliolyt\'zÚHélio\'.: ZalaeKersa^, T«m|ia \'Mihály utca 10. szám aE költözött át, a volt tüdő- óh nomi-l«tog líondozó intóz-;t — volt ogósz-KÍgház -- éiiü\'oLjbo. (Kossuth I-aja* utcát az Ady Endre utcával öbsssü-kölí koiüitztut-ca, a zaia^\'üerazofri vúr-mo,\'\\o házii melleit.) \'l\'o.ofon: /altk-o.\'i>i>/.\'ir Ü2. Fülkériulc h.í (m\'u* hatúhúgokat, hivatulokiit í« szotnó-l.volast, liogv pzou lakcím változáut az ónlokoltukkol (érdeklődőkkel) közölni h/.ivciíkodjonok ó« lnk\'uijo(rjzij-kilkiin íh jelezzék clo. 9. hunvid k\'t\'úíi ]iaranc»nokság ét KiUt-\' honvéd altomatparA
Mvtnáélihangvsrstny a Zsne-Uktlabin
V. hó 21-én d. u. fél 6 órai keat-d»l*jl, melyre a t. Szülőket és M Ardsk\'ődőkct ezúton nzaretettel mag-
— A Nagykanizsai FOtdmttvet Szdvstkstet
f«lhivjn » gazdakőróneéjfot, hopr ¦eagálic-szüke^letét minél előbb je-fryvztosae elú a szövetkezet Fő u» 18. szám alatti üzletébon. Igazea-lótáa.
Szombaton az árvízkárosultak javára ismét előadjak a Fösvényt
Megemlékeztünk már arról*, hogy a gimnázium hetedik osztályának mükeilvelőgárdája mi. Íven nagy sikerrel adta elő Löbb iiben is Moliere: l-\'ösvény c. vig-jálckát amely Zsugori< cimen az egyik fővárosi szinMzban. megy mar hetek óla.
A gimnázium fialal mükedve^ löi most Jiifcisiniéllik az előadást és ezúttal u Városi Színházban mututják be Molicra színmüvet. Az előudás teljes he-éLlét az árvizkúrosuHak felse.
k
e i
gclyezésére fordítják. A sikert u szereplők remek ulukitá-sii készsége, a korhű jelmezek ia kitűnő díszletek biztositjrtk,
A szindnrnbot szombaton est« 0 órakor ndják elö. Az előadáson mozihelyáruk lesznek. Je-gyeket elővételben u gimnáziunv bűn dr. Duvári tanárnál lehet beszerezni,
Nemzitl Paratztpárt hírei
Válsaztminyl gyQléa
A. K«Quatrvi Pvaertpárt jAr * f. hó 22-én d. ». 10 órakor
tervjo iárási ériskewletét » Paresit-párt hiVrt&Jos Wyisécében. Uf^M-•kker 11 órakor tintajitó köxgyftlé* imt » véroti saerveaet restére », amikor ia • pérMs^ok felkéroínek, hoter emen » köacrüWacn tapsági ioausolvánTuktel mogjí\'t«:>ni mivm-Bdjenek T*M?ZALA
Hlion jlték hiányában lel-meutették Várnai Károlyt
Kliönős „raaiatimidáa" ixinhelye volt a közclariltban egy éjtxaki íz Ady Endr« utca. Igy fiaUl nő sietett Két óra tájkan a vuutn, kogy mtt ide|éb*» elérj* a piai vonatot. Útközbe* egy bőrkabátos fiatalt«her »zet\'\'d*;t meMéje éi mtg is szélitett*. A *4 vii aauUsitotta a tolakodó fiaUI»mb*r k»*eledé»ét, Mire dulakodni kenuit. Várnait röviddel a támadás után ériz*tb§ vették.
A; (Így ma kerfllt a tdrvtnyszék A\'masy tanácsi elé. Várnai tagadta, k*°y rablást szándéka lett volna, sít maga az „aldíiat" ii siépit-gette a daljot. Elismerte ugyan, h«gy Vá-nai mctiániadta és néhány-i:or arfuiütötíf, de arra nem emlékezett, hogy bánéit is elvett vo\'aa tőle.
A bíróság ilyenformán nem tudta megállapítani Várn»i hlnOssigit, igy felmentették es " nyomban sxübad-lábra Is helyezték. Az ítélet nem
A Népi Ifjúsági Szövetség zaia-megyei ktnfereneiaja
Zalaegerszgen II 12 és K>-án ni«B.vi.i konferenciára fűltek öss/í\' ZalniiH\'íO\'o Népi liju-sáfii 5>ző%t-lsé« Körriwk vowlöi.
A konferencia vitáját IUmkji.U-István főispán. Hegedűs Huj-mund koll. igazgató. Molnár 1 <". renc NÍISz megyei titkár és Illés I.ás/ló központi előadó irányították. A háromnapos konforóiv. (ia :« következő felhívással, lor. ihiH ;i megye [}ara-izlirinsáan-ho/: {
Mi a NISz itM-gyd vezetődi konferenciánkon megtárgyaltuk « magyar paraszlifjusás proMá. iiyiit. Megállapítottuk, hogy a magy:;r parasriiíjusásíol mai el-maradóit helyzeii\'böl csak az •í^csz paraszlilju&.íí? összeiíogá. "iával és szoros ogvsé.^\'-vcl l<lht\'t kivezetni:
I\'.pjHMi vzOrl örőminel iicivö jük a négy demokratikus ifjúsági szervezet közös dobogókői programját és a nnjnkásífjus.ía hozzánk, par.isztirjusághoz int\'-. zett kiáltványát -Egyséét ak.->. runlt . mert csak szoros egységünk segilsé#ével ludjnk a t<en-benáriuini évet a mi s^eaupon-íunkból is döntő eszlcndövéten-ui, jobb magyar jövőnk «tapj:iit lerakni.-
A kiáltványt löbb mini ötve. íien írták alá."
Autztrla nem akar semmiféle „Block"1agia tenni
Londonban a négyv nagyhatalom külügyininis/.lm>J mn újra tárgyalják az Ausztriával köicn dő békeszerződést. A szövőikül dárttsétf tegnap érlc-zx tt Londonba, a brit királyi haderő rcjnitií-tfépén. Reanor kanrcllár, aki Londonban tarló/kodik. kijcU-o. tette, hogy Ausztria nem ukar semmit\'élc ilikk alaVüás.\'ihap rósztvenni, hanem rsu]).\'m szerény tagja ukar maradni hz Eavesiilt Nemzetek sz<tvpj^Ií. nck.
KOilan, hoiy alulion a Mctétrifék, «Wk 1947. aovtMbtr l-e után yigUk le Hrtétlket ti lirélj ríUrári ntilvlnrra ÍLt«y|ogoiulUígu1i Tii, ameanylken !«gkL vátárliiln enje«ljrl mtg. nen kaplak, t kf lugkire a kitclUtm hivatal rltárUai e»i**é!yt ad.
Mlndaiak a lognu\'tak p«4if, akik caak 1 k( >ifkA viUrííari jogMlté engedélyt kapt.k, toTibkl 1 kg lugkő ráaérliaira kip-bituk engedéi\'t.
Sportrovat
KMTE-vel Játeslk vasárnap a MAORT Kaposvárott
Ya.sáftiap .1 székesfehérvári MAV JCtőrc ellen kol\'eti volna játs/.ani a MAOl\'iT-nak barátságos mi\'Tküzést. .\\ rehérváriak azonban a mull Ítél végén váratlanul U-inonclUiic .1 :i.érku/.és< és ;i MAOKT ellenfél nélkül maradi. \\ vezdoséífiHík \'öbb napi t;i.iá;sko/á>ok után végr.j sikerült flIentVW laálni a KMTK
Csüiürlököit e^U> végre si-l a KMTIvvi-l i)i<.*gáll:ii>otl-mink abban, hogy vasárnap náluk jáls/uiik barátságos mérkő-zésl. Az NVTE elleni győzUs capalon nem változtatunk és üv\\u\\ áliunk ki a kaposváriak ellin mondotta ZoKav Mi.
hrily. intéző.
Á rsaputoak az NVTK feletti niig.v győzelme nvég mosi is sokai foglalkoztatja a szurkolókat Kovács Péter :\'i MAOMT lödrukkero ebl)cii látja lein okát.
- A kopór.xi Uörü". volt szerintem a mérkőzés fordulópontja. Az első félidőben a Misxtt nagyon s/oroii(rato>\'t Heti. nfinkct és méi-js sikerült ké\' ^ó!t lőnünk. A félidőben féltünk-hogy a vasul kiegj\'enlil, dv amikor\'a koporsói körül hordozták :¦ pályán ez olyan Ielkitr.il a:imL a csa])alnak, hogy a \'^0/1\'!-münkliüz kétség már nem f>T. liele.lt.
Szekszárdiakkal játszunk vasutas bajnokit vasárnap
- «!»*golj« Varga Imre, aa NVTE
.\'¦/. NVTK herkeiben lassan-
lassan napirciKlro. térnek a MA* OUT-lól els/.,\'inTdet! wivséj; felelt és a szurkolók ügyeimé a vasárnapi vasutas Uajnoki inér-kőzt\'s felé irányul.
- A Yasulas Sport Közpon< állal kiirl v.isulas l.aJMokSiigbiin amelyben mi is részi \\-esziink a linrinntlik Tordulól i>on\\ olitják le inagyará/za Vai-i/.a intéző. Ellenfelünk a szekszárdi TVSK Icüz. ainolv az a:uatőr > Iső nsr.-tá\'yban ;i nyolradik helyet foj;. laljael a labol\'á\'i. Keliő/iitt szór gnlonun\'U készülnok n fiuk cr-re n inérközésrf. meri l>e szerelnék lii/nnyitai\'i. hogy a M.V. OUT cll\'-ni \\rrosej; i\'.sak a jiilla. nalnyi russz formának tulajdo. nilhaUV.\' Iízéri a csaiiatunkou nem is változtatunk. A második
i\'vaj)alunk előmi\'rközést já\'szik a \\asas narálságRül.
A beszélgetés közben szólni kerül a MAORT elleni mérkőzés, erről a következő inejzálla-pilásokat tí^szi:
— Nem aggaszt bennünki-i a MAOKT elleni vereség. A mérkőzés legiiafryobb" részéi véüi< támailluk és a csatársornak ihto ludotl összo hozni még két valamire való gúlhelyz* lel. l/.zen \'a inérküzéscn bebizonyosodott az, hogy középcsatár néJkül komoly ellenfél ellen nem ütőké. l>es. A ve/rí őség levon la ez1\' n lanulsájíol és maris komoly lár. gyalásokai kez<leli e.^v jóképes. si\'-iíü kö/épcsalárral. aki uzt hiszem a jövő héten az egyik Iré. uingcii pró!>át játszik.
Kesxthelyl MÁV i«sz ax NTE
Az NTK bár csak a j\'ivö hónap végén kezdi ine;{ n bajnoki küzdelmekel, a csapat ;m>gis az elsők között vol\', alrik mi?^kezd-lék az előkészületeket a tavaszi bajnoki szezonra.
—¦ A másodosztályú l>;yn<ik-ságra törekszünk ?¦ mondja I!a. rango/.ó Lajos az NTE a<4Üs ügyvezetője. - e\'zéri már január végén elkezdtük a tréningekéi. A fiuk máris nagyszerű forrná, ban vannak, amii bizonyít a mull heti keszthelyi győzelmünk
pl eHanfele
is. Vasárnapra lekötőUom visz-s/.avágó mérkőzésre a keszJhe. lyi MAV együllesét. A inérkö_ zést még ncn ludom liol já^szuk majd le Lehet, hogy az NVTK-vel közös rt-iidezésién játszuiik.
A csapatról a következőket mondotta:
— l\'iatal játékosaimmal teljes mérlékl>en elégedett vagj\'ok t-s rcmélem. hogy a tavaszi szezonban beváltják a hozzájuk fűzölí re menyeimet. •
A Magyar abadik mónytl
Pilhi
kOile-
j sk figjviiiuét,
•leit huicamnj«bh ideje fftaník tac-lijbátrulékbau, fol.>xi hó ,21-én déi-utá»n ő ónira jBÍonjim«k mec P&-ot 5. a*, alatti ottlxmunkbon liátzül^uk AlialTÚmKáláBári. Polkórjüt m érdekelt kartársaluit, hogy Bseji mecbo-¦jUléaBn, uaját *; Ji&ükbon, fcó*l Keikül y^cywoíií ráí«t. A
A K0K82
kásaül úrról, bogr tub » tarBslciook .őarul kunj-vwi t«w4iií. KrtBBÚii\'SUük itjiaTiiit mixul»tzo:i ksrBBiodúk, aiik éri: for-tislmA nia^lmliKlja a féaniliió fcrm-tot, fcsrfc/.nak kűnynrt Tnstni. A
FBlLÍTJuk kart4rsaink figyolmót, hogy folyó hó 28-iin dórutín 6 órai -kauderteí, C«em«Br}--ut 6. w. »4*tti tz»k»zarrwE:-ti szákházban t&jnjülást tertunt A jry-Cilóaan Molnár Ferenc körponti fótitK&rb*lyetfce tartársunk főz eüóadáat tartanj srtuálw kórdé-tMcró!. Feltárjuk kertánurjart, bogr kivitBl nóltül jekaijenek maK\', smLT ti inkább msrt ogj lágyon órkúltet •lóadást len mod;ukb»n r<frijrhs>U-eatni ás • magán&íkftlrutuottttat ér-ikklá minden időszerű kárdém rá-ls»frt l»pt»ta»k. A veettótéq.
A Migyai-ulc« 9. aiáau kaaba, a Déai-féle vcaíéfIS mdvirétl egy kis mmlM te-redt be. Igaioll lul»|doo«« a be!vuine» éWeheti.
A VÍ7M2Í&4H. m. P. M. ffo-dakjt úrról éz^sit, ho^_\\ »* 194H. i>ri kaiiuti éa jöiedslauiadó, ugytmin-CÉu a jöfaüalut&tubbletecló bern-ita lúidá (o:v6 óri niárciue 91.
ó opoport! A befizetett pftpir megérlaBiett. Atr»- i f^omogyi Bél» utci-
hetó ban.
Jó.flsetéssel
siorgilmta ét tnegklihaté
szervező tisztviselőt
r»»W J»TÖ"
— Ajknlclok él Bit
¦ kladék*. Intétct)
List tábornaktt életfogytiglan* fegyházra ítélték
A nürnbergi katonai biróete haboms bünrscIekiiMMiyekirt f nemei látxiruokot ítél el, nkik a balkáni országokban i/ tak parancsnoki hc List lál>oriiokol, a b.ilkáni rancsnokol éJeifosN\'iialani llázra a többi lál.-orjioku\' szabb rö\\i<ie: b í.>örlöi re Ítélték, ké.\' acnul t:Ux)i"iokol t\'e\'iiifnltf\'.ek a vád alól.
VÁROSI MOZI
COWBOY-PII.M A .JAVÁBÓL.
A vadon torvénye
BOB CUSTER : BEN JUHPIH
«LX A CSODA I.Ó HIN.TIN-TIN A CSODA KUTTA
íl IRALIÓ!
ElöídonA »*>«¦•:> !> c* V éltkor, [ T*aár»«[j 3, 5. 7 és » érakor. |
Hirdetmény
131.00Ci;194H. P. M. VH1. H/^imiJ iu,ii!.!l<>tr aUi/ji\'ui fiilhirjnk tnind- lók ik 9T
j-iiiuh b\'i |j jj
kiálliioil \'Ailó- folinisü /.Mltt.i Kloii"i yA\'.il&ayi¦¦ jobn\'wü w-:«ii J4!K\'> va|1 biitokAl>an. .»zt a hiy
ni\'iott lő
rr
m. . Virati
Galambok

pályázatot hirdet
Liik hi\'lHili)- IikruarSt «l«l> II óra a pi
, labruiir m.
f I. 6.H0 Faí>«idlt\\ 7.00 HireV. 7 Rcrcs!i :cie. l.lí Zenekari moz«lk» 10C0 Hírek. VHtí HxrtKgjní, lilrck. 12 IS A BHüípc-li Hir.[vetsen)^eaek«r ját tik. 13.00 Zen*- inierjn licul magyar kirmcs-itrekkcl. 13.2* (^ertli.estletek M.00 Mi-rck. 14.30 Mi^jir niti\',:. 15.KÜ Ui.niif, lli.50 Bteihevea E»í-ilur siut>áia. 16.3Í Hyermtkiíd!*. 17.U0 Hírek, WCíkeresH MiHinényk. \\Ti\' A Dolgoi*!c Killur-azörcisejiin-K műsora. 18.íü A Kórusmúré-azetl KolletjlHiii énekkara éiekel. \\bW Magftr multa. iJtnAti a hi\'.rüíiókrj!. 19.00 Zenét ríttleuk J Stra«s»: Denevér c »pcrcti)ebíl. 20.00 Hírek, -sporthírek. 21.Oü Hungut ketl lilrads. 22.00 Hírek. 22 26 Keipaly Jenú g»i Joakázlk. 23 00 Kiailelek a londoni magyar kabaré m5-aoráboi. 24.00 Hírek.
Badapeit II. IT 00 Té««e»e. lt.nt Hirelr. IS (.5 A ;nbbít!)rs4^i6l a ate?etkeieleklf. Eltailai. !8.20 Mü»tai!enieiek. 11.50 Ten-hlrttló. II.Ou S/inti wAitta 2000 Kön y* nnnlki. 20.30 A Ridlé 9itl>tdag<relea>e. 11.00 Hitek. 2115 A háil-egyUttet \\l\\u\\*. 22 13 A mode n lene ke<lveTÍtntk
AcélTéUa iOt!*1 rekete btetl kcrtM<hurw songéra ela<M. bdeklédal PeM Jitaef aenéunél Kaaanth-tér I. TaMlliaM V«(da
éttereaahen. ¦•
Minden oaitily ttitárgyilaak taaltáaátr irog«»pel aiéwl«t4 etcadi Tálla!«k. Oai » Mádéban.
Kiadó SS drb ivarérett aagoraajr**
100 drb ketreccel, ailadea ellof «íhtt* áro*. Kreealer textllkereakeda, F6-ut 1. aa. ___
Hauaill Ukolai karmoaloaist vetilsk.
Cim a kiadóban.
ZAU iWMnIlm ••Wkii
My«a«at4« ¦ .*> Ry*m*Mit taiai évfolyam 44. szftro.
Nagykanizsa, 1946. ftbruér 22. vasárnap
Ara 50 fillér.
ZALA
Várható időjárás: Mérsékelt keleti, délkeleti szél, felbős Idő, többleié kisebb futó havazás. A hideg Idő tovább tart.
Most már mindent megértünk
A hari**dlL uuür-ok ÍCriMiMk i-o.l-• K«4ü^ika-v! Lúukr.i w/ik u batyut, aroa\'\\;:í\'k tartalma a .iiimkíts:;:oz<;.i-loax ólikfu\'.\'Wa volt ú.« az M oituit\'tt-Hta Tá^,y, ho^v kisiol+júlla\'-úk a r munkát. irnu„r>k \'t az impo-^ta. t->kis nyujSrtí uUzociúlr-iuk-
a ;iiuu!;tittiáf> árulóinak. Bi.-^tíik a baUut, nn ft kin\\iu.1- itóitui az ait/t ói kitos-»-lc-l. ,-k niwi a\'/oóí • tórtóit\'lmi iniiltj i*»rt-hű , »a;ei>rjuk zászlaját "<"i ««/ts:i(lv-teí aü-lúit Muix adott ;» koziikbo, itmire irru vn!i : IciüitUrt- mi ham az Mriyouiúk idun, kiméiul.\'jji uaiv a tiíni.kiuá.]\\o:ó t\'jitúaek olfon, kitnc-1bJu:i Iisiv ar. iuip/rUlií-t" liúlioru aitan.
Ai.iir.ur a M»;;ytir Ko.umunisja ú

}4ű Kovik» iSUátl, U í-ZBI-lVKÓi-i OKZ-
sa-> iu.«t\'->> (MJubi.tAtw a tovkúny-wáúik kuaurjUV-l, a K«>ciiildr.uio-krem i\'árt im>=t loVs^kult jobUjl->ut>u u/DUiul a\'n-i\'ibi iií^Oit cm azt \' ii
, aniolviif-k ix-lia minden * \'.\'ni^os emhor kiűzői itása • Ma;<;-ar Kommunista Púrtb-ii. ht, N\'it^>\'\'Mknix»á:i i», sswjt.\'<iioji-Ui ilj.n\'i liirtikr t tjrjosztpt.- V »í7,ú, Uo,;y az-.-.kat *x aaixr « kit-jszik a )«rt\'.>o!, akik ucnpioaiba járnak, vaj;y aliik-iak nitfv.-Hiiili y»n. Ili múr ;Oíkor .*a»nuk" u/ok*t a íiirriinofcrt. unuu-^jpkb\'l c.i-k u hirok .csi\'ii\'iíxlaítoki » u tjbtNvrinirt iriuit Oranti úa _i* aiunkii.*^\\»i.;lja rulett bizalniunkcs fchuak uiíaxi iic:u ln|>luztüuk ic, bai> tudtuk, ho«y ozokrwk a hinosztotó-kjk »z n í.úlj.i, hu^y mo^akadá- a Jl«i;ya.r KouiiuuniBlo Fúrt dli UÜ\'iCt
A meod moidéit iué^ akkor s-\'jd amikor lauuük egy htaUil
lnjérthetajU
Li, hojjy tt tas?könyv-cfcoro rul bum jokuit \'-tisztuijatáöt*, ai-.t » jobbüldaii szocialisták fel nantotiinr. Hanem lriss vúrkcrinRébt, «ia»iyiMüt az a-eólja, hogj\' mindon •jC.es párttagot mu^ismarjsnek és Ji\'rilágosiíaauak a Aiap-ar Kommunista l\'árt progi-amjárói, anifily inottmm a lo(ínxag)-ai^abb, amit ert-"\'.-»\'po\'itikai párt hirdetatt : a béke í»iopuinja, a szabadsás prOf?ramja, « Ra-ídabi.gi falemclkodós én a jó-!*t mBgbiitbt<iíio mindc:i nmber sz4-itúm, ak; ebbí-a az országban doi-
Arat íh megírtuk, hogy a munk»-terütók, wunmiházi crk\'ölcstolon én • tauT>rista eoiburoknok nmen bfl-•>-iw \'» pártba u, ezek rfcm kaphat-imt aj taA-ftuvv-a, mart a irfutaak oti kérdaaB, bx>g> fsak olyan c lo^Taimk ta^jni, akik éló-»nrtik a kö^a maiikat é* no.;i po-ói« hutiáItatják azt. . <*••! mar elmondhatjuk, lioirv • Nfcjfv Ferenc-félo Kisgazdapárt., ucmlj ma ös«íuoakÚT<>k tOniogét adta, riwn jeleDtBtt olyan vvB^ély a íua- douola\'óoiéű\'a, mmt a« a Wr-adiV utas fttosifelcíeuiokrwia, :unuiy > küilökti jobboldali sz-ociilibUtkkal iál, át akarra játa/.ani a ma-iCftr dolfiOü^c 8íÍD9rroH a r\\yugati >mpBríalÍ9ta tókéaak táborába, hogy •xK&baforchilj&oak aaját o.odjr^inyo-iHibí éh ftöaJ « kitüzütt céllftl, ami-n«k •lérAv\'^rv hzéü-jzrek tilrtek, *wn mUA 6* Tétwtok.
Ed * jobboldal «citotto » irtat m eröbn mindinkább Ky»m> pedé Mftffyftr Kominunis* Párt «1-
zköfcj u hébonuí rűmliii\'
o<zal a örllal, bx>^> a mun ll kkt U
kára ._.
fí\'nHwt k\'ltsan >\'¦» mimlei /oi jíulril\'y.i az uijtu\'![)it>j niunkáj\'-t. Kur.ok a jobboldalri.íJí Usrmősfc\'H-a U^fuafryob\'> ollonvé^u a Kommunmta l\'úrt vo t, nioit !KÍrt>i«lvi n. f?lszabad,.\\Án Ota törés B.-ha Ív ram. állt, politikai ós nazda-i;^i \\-oi)a:>iezei<^.\' \'nyilesyur.B-•e:\\. lui\'.vjf, \'úlkitüzóaoibcn elu-olátú volt l-s uiiiKiOii olv6gz-"tt munkáját tCiV.--..-(Jrüi.ji, }ól mogfontoha liajtotti \\úi;ie, mindig az áitalúnos i\'n;i)jólvt.
pb!x)-.i
Ml»d«t««i;. e| kel«tt ii:.\'iul»>iiuik. Iioí;.v me^Oit\'-.ossöiik sok esmu-nyt, utii wldijs olóltüiik itt Nu^k-Ani-zstui irjhetet\'^jiüok tüiu 1>I.\' .\\L»Kr iniitívanuhatatlan rolt, ho^v •> Özo-
a nrra <\'
iüok tüiu 1>I. .\\L»Kr lan rolt, ho^v •> Özo-• iáiiuniob-ata Táitlxi f.in.a Lilt >io-an dolpozók naiv vé«/* inrívt vazolt tu s\'rau\'t MÍlusztásou n iínranlíovwr í\'urria, iimoly j ilali l*iil;iiotteágáii:U fojtva" \'oiKJt.\'tt bar\'ttja ;i i) kái-a bA\'ali Jij ásznak.
eolzok up-szZilvan Bzaa szifzalűkosou M/Áraztak a miu>ké«p&rtokra, elsü-•.orbai a JJao-ir Koiwrniiv\'gia Párt-
Ma délután Indulnak haza Moszkvából a magyar államférfiak
A kíztamiégl elnttk ét t raagyvr kfl!dgi(té|| tagjai elünlathatilag m« üéfulán kClönvcnatUI vtnnaK ti Moszkvából es valotzinUleg k«dd«n ¦rktznec n»f Budtputrt. _____________
gg vtliraennyi tiinatiagmreta n»p« k&röltv* halad t demokrvtiirui fejlődés uijíii — aondoita a m»s?kval rádió — s bkríttági át (gyüttmiliüüMi •pyoimiiiy tlairassva\' tupctolatbun. A Szovjetunió 4t a demakrttliut Mtnyaromziíg közbtt l«tr«j<tt izerzódetk a Szovjutunlo népi nagy miQtiégctiéuel fagatfia, mtrt uz agyazmény a két orazag n«péntk trirot ho-.yt.mükéd«íét i!»laal|a. *ír<La: erííag «ruvirenliá»anak és füg-geticnatgéimk tnzteletben tartáaa alapján Magyerortzag a többi daaio-krati^ut alamhiz huionlúin a saját tapttttalafa alaptan gyózötTrateH mag arrél, milysn v?c?btct\' volt a nyugati imaerlallsta politika az eurrpni béke-azerctfl néptk szamára.
A magyar—szovjet szerződés ujabb csapást mór a nyugati
imperialista reakciós terjeszkedés eié.
A magyar tzovjtt eiytzmény a harwadik bsrntságl és egyOttműktldós! sztrzfiats, smslytt Magyarország a szoinszédos áiitiinokkal kitött Az Izvtaztljt srarlnt mnes a fontos szerződésnek a msi kölese azoknak a történelmi veltozásoknsk alapján vált lehettv*, melyek a második viiág-habtru éta végbemtr.tsk a magyar nép sorsában.
~Htrom év alatt a magyar népi demokrácia arcvonala legyezte a nyugati imperialista és reakciói erőket, és így Magyaromig szom-izédélnak megerősödött a .bizalma a magyar demokráciában.
Az Imsztija végttl megállapítja, hogy a magyar szovjet egyezmény ujabb haladást jHeüt n szsbadiágszereté nopek szövetségiben, és abban a fontos szereabtn, asit lagyarerszag a vllágbéke és a gazdasági heladas u! korszakában.
Véli 12 órakor fetenii Budapest
Tolnai József, feca polgarmastere Ifiwndntt
Udroros Jtrén fo\'óri és Tolnai Jó-zeef pécai polgárcaoírtorok beadták ieinondábukln, A két polgármestar a helyi Szociáldemokrata Pártawer- "jobboldaláuak rolt vozertíi.
A lemMdott ián Antal Svájcba
A közeli jiai»kban el6rolúthatólo« meKwUíiikúl » i.öltbüífnrté»i vita, • t»ÍISb- ós kiwqktatióüfíyi tárca kijlt-óétóoBk tárgyalása torán. Vgy icio* mint a* olleni«iki »m-n4e»k inmét telretik *z wyhftü « a*4Uam viszonyának kérdésit, ku-KSiit tekintett** MindasMtl^bo-téá fejloményoiw. EMeklMés kM í^ritjaTtt Tilt «z iparüfrv\'i niini riam telteígMitíetoBk rúrható
Bán Aűtal ipartoi piiniMtsr WaMartaaiem Sbj-ujto«» J
I tárca . betöltése vaV-ezinülofí ,ft költeé^rctés letárgyalás.-» után kerül Ktrra. Addig az uj mavügyi miniw-tar személyét kijelölik.
lián Aiilat hostzabb tartózkodásra kií/foUre %i*;iil; flir tztrrnt meg ongóft cgéa-séqi Ü-ta/jofiira v!6 tek:ntct4ei iloször Karlbadb.1 utazik i?e o,inan Svájcba .megy tovább, júwni egyes. »:rmelyéhez közelalák
mór e?őrn chifaztak.. A lemondott Kivházi Ódon utódjául a Szakszervezeti Tnnáo* éléro iift-rnstvák Józsefot omUs^tik. \\ >i«klc-
.mWMartaaiem mondáéit, d« az
i miniaetéri
Rzerreeot \\weicaéetixn\\ m<j; niáf személyi nUlo^sok ;m várhatók. gépjárművezetők azaJcszervTCotáne fAtitkára bea>-ujtotta JamoríUásat. A Matifar K6*pont> flir.vló «#o-riáiH-t^oliala fárt*\':tn.\'X<Hének I6bb v«zetí>*fgi tagja ionon-iia» kizlilk Itév&t Mih/i\'v. « 3ÍT1 i&kHi
, 3ÍT1 i&»z«rkeHi)
k plantáaek siorint a rid^ti **e* vM0t»te«l is m««li»sd«lott a jobb-
oídali T*^et<5k eltávolítóba.
j-a. addÍR itt Na^)kauizi>án i-» köt-a.Mikén. mjndenűit az o!ajiiu»,Jkön,\' a: uok »í vllcnküzójj V">rt6nt. Mií-rt? ílisiou u .Maoit-bt\'ai^úsz épivu olyan i .mint u [»ty.\'8Í, va^y tatai
> p[ yí v«
munkával kiíiicsi, \'mint *\'
ii \\a\'.?y salgótjrjiíui vájár. A íelelotet iw>-t már iii^?kiH)hal]uk. A naiivkani/sai Alaort báiiyas/, vaura. é.r/cu biztos talajt a lába alatt, "• Vas Alik\'úsok últttl iiiaiijfui-Alt jobboldali Bzofialisti j)olitüui oiyctt-j politikai üjnudatát. raeifCoaztói ta- iwrt-ja iráiiti bizafmútúl 6.* mivel a"5fl»-Kyai- Kommuiii«ta í\'árt ellen gyülú-loií>t szítottak, íáüzav.iLoit oratály-ellrai.Mí^ííf, u I>aT84ikoviui-t>úniii.
Kg}- másik kórdtje. N\'agj-kanixijC. i;úzOilá\'.á-!»iiak k.irdisu. lluaszi hó \' naj «k áldatlan harea uti\'ni mte »» is boroJMotion ügy, mert az a Maurfc »ui«lyjiok ü/.\'iui bizolt<á;íaiiink vn-xotüi » tjzofiá\'iUiiioki-at.i Púit p.u-ínMxm lakjait wliu agjiti.Mi léptei som w^iuiltu olv a vúrxi*
dáiát. .UÍRsJózídósüiik. ha » Al-.iort k töir.osoi az t\'/,»nii iíi ^ vozotíin.úl. nyjniitst Kyft \' ko;oltak vol.ia az ^uzj;alÚ!>ó<i\'a, bűkor .Nn^ykonizsáii uiúv min\'lon dpi¦ r;t5zó "/.oljújttliu1! ói kunyliájiiKuii .\'-»;-ne a \'úUuuüH>ól kiömlí ^áz.
A Tl\'iCUM kŐ
l>a
aj, í5b ^, hiába Ij.iiX\'olt, hi:i- aiuikoi* az Tzemi l!i- i d
(•< a iuil\\ hoidöimjü kéi dcíbcii >liuk Ulát itJá
ÍO((>uli ggj
széniben. Most inéi1 moifiiiondhat ¦ jak : ez kutok\'saéfíiik lett vo.ua. A Szociáldeinükruta Párt jb
ói-oztoti inajd jótékoiiy Uatáuút. A vái-os i^)litikája is eróio ta^, ínai-t amiak irányítását nom ajiró szo-mélvi ambíciók kialéífitúsu vezoti majd. A petyhüdt vitorlába, amely eddi? jnozdűlatlanságra kány&zori"-lőtte a város hajóját, uj, fvi»« mól kap belő, ami lohetúyó tosii mind-ozou tervok nia^alúeitáiát amirs dd\' .nom kei\'ülhatett ?or. íbi)
Közellátási értokezlet Egerszegeo Szobek Eilsrntütif részvételével
Nagyjelentőségű köz*Hátási i\'rtekezlcl lesz szerdAn. délelőtt Zalaegerszegen a fólspáni hivatalban Az ertekezletén-, megjek-nik Szobek András nllamütká!r is. M Lrtekezlelcn a szüks&jejsíw\' váll .fejadócsőItkenlcíekrőr lár-\' gyabiak. N>Ryk-anizséi\'ól a pol.. gárinester, á pártok vezeföi. valamint az UFOSz és a FLKOSZ» elnökei jelennek meg az ért«k«»--léten.
Hat halálos ítélet a nasyíármáei töaopgyilkoeok perébea
A népbirosá<r a^y hetca Uü\'jry*rés--után ma i-oc^Bi hirdetett ítéletet u. k
Aittztek Utr.N-ében, akik több mint üldoz/ittet ültek mop a tefma kMn-etUjnsés&«l. A nópbirúiág Kák ¦OézAt. >IátvLi Miklóst, V.iradi Pe-Tenoet, Csöknyéi 0üm± Mftllar Aii-t*lt úc Koüftik Jáncwt mél áltnli h* -iálTa, Horráth F\'oiwnwt élotfogitk-Jtfni, Szlánk KálmAnt IS 6vi, Bran-denburp: Gyulát 8 éri tónyswrmmi-kára itilte.ZALA
r-\'-rn*r J1!
Ma reggel minden prágai üzemben leállt a munka
> JobMIdall iioclaJistAk var«iég«t «»e»Tedtek .
»iáb;in a ku/.ilyí májusi választások elöli Utó-pontra hágoll a po\'ilikrti v.\\ls:ig Közvetlenül a pénteki uimíszUm1. tunáes elöl!, melynél, napirendjén 1öl>b Szloválii tbaii ujabban lelepiv/elt kénisziT.\'i^\'l isineri*-*., lése volt. a Nem/eti SzocijIiMa, is S/.\'ovák t)eiiiol>r.il:i l\'árt. i<>-vá\'-bí a Katolikus Néppárt 11 miuis/.lerc beadta lemondásai •IflIiMitző. hogy a li m.Midiid e\'su-nek az anuTilu hangjü rádió . állonuK közölte. lienes kőzlár su\'áiii elnöl; a lemondásuk.it egyelőre i.iem fo^jdtn el. A Sz>>-cluldeniukriila l\'árl még nőni foglalt t\'íO\'érli\'lmű á lási a lp_ mondások ügyéU\'-n A párt elnöksége tanácskozásra ült ösz-s/.e, amoly a mai hajnali órákban ;noií tarlóit
Ma reggel valamenini prágai flzenibon megszűnik a munka-Délelőtt 10 órakor GuUwuId csehszlovák miniszkivlnök nagy J>eszéd<?t mond a munkásság részére. A csehszlovák koiiununfe-ta párt vezelöség.\' kiáltványt udoti ki, ajiielyben a Szlovák Demokrata Párt a Neaueliszo-cialista Párt és a Kaioükus Néppárt minisztereinek lemondását követeli és azoknak a wzetöfenek eltávolilásál, akik egv ln\'>-nap óta lehetetlenné teszik u kormány működését.
A csehszlovák Knmimuii-sta Párt a dolgozó nép mindun oin1^ jét íuo\'.gúsiluUá\'. Golt-A alti cseh szlo\\ák miuiszlerelnök kortná. nya sédehnében kijelentem-, hogv .1 kormány Inyjai helyükön niar:aln.ik. és a jelenlegi kormány vállalja ii népi demokrácia iuo^\\é<Ié»ét. és n:indenl niry tew a n-nd verteimére. A si\\o. vák pafli/ánok egyesülete határozati javaslaUjl fpgadolt el-amelyben kijelentik, ha. a re«k-dó cselekvésre határozná el nui-)?át- a parlizánok megvédik u
net lorrHduldának ircd nyuit. Az anittrikai lömHhőz lar-tozó miniszterek kiválása után a (ioilwald kormányL uj aiinisz-tert\'kkvl t-ró\'silik mrg Annyi bizonyosra vehető, hogv- Misánk külügyminiszter az uj konwán\'y-ban is helyet kap. MefláHaj)i1ha. tó, hogy a csehszlovák Szonál-demokrata Párt jobbszárnya, auielv a pártot a^ aiAenkai tö be itk^rla bclevinni bzcnved«lt. .
m KOKSZ karloményei F»lhÍTJok »a»n kartórsak laÉt, «iik 5. v»gy ennéí töblyalkal-marott«l dolgoznak, hogy a koliektir •zwnsődés érteimíbon e m\\mk*v41-mlok munk»id6 ée bérkimutatása lárgyában wndftlipzéeünkre boceá-tott nyomtatványokat irodánkban át-•hetik. U(o-».iött a tójékoütetist ia magadjuk.
Magyar Közlöny 41. eaam --118.000/1948. ip. M. ». mnd«ie» » Vovácsoláí utján bwlföldön eláálli-tott kasza ée sarló hTTTVVi/mhft jyiri aladáii Arát állapítja d^.
28-én, hétfóíi délután a tmtiloaok •rtátoílctBt tartaiuk. Lehetoku mindenki jol»n»n mo«,
— A MurUMioigftlitosek Onzigo, Aiitifaalaite Srtvaft*.
wnak niunkaniiaai oaouorti* ¦ há \'Mi-in (hÖTín) 18 úralwr ?L Üli taA Fó-ut 6. ttim u a»gj*lfiniit U
Marosán György lesz a Magyar-jugoszláv Vtrsaság alakuló közgyűlésének szónska
A Ma«.v..r-Ju.aü.»>!láv \'.rá íni^ykairi\'/sui szcrvw.tv vus.ír. nap délclnll 11 órakor túrija alakuló kü/gyülé-sOl ii Vúnisi Szinliíizi\'an. A TiirsasiiK Ijsy.iiku. rál yazdng és vállo/.alos műsor választják meg. ül kél
krcé j g
A küzgyülií. .1 kél nemzőt liimnii^/ának clőiidúsiivai Un j
liimniiáa ndö.
dik. majd Hrónyiii I.ajos kori\'l. nők muiid niegnyilAt. l\'.zulán Csuka Zoltán a M
sá f? p ny
lelii ti\'kiir.i beszél, maid Maró. sán (ivörjjv orszá^ívülosi kópvi.
sd(j, a \'l\'ársa-ság fölitkíra mond ünnepi bestédet. Földes Mihály i)rszágg\\\'ülési képviselő beszéde iiláu a juoos/.láv kövt-lst-g képviselője szólal IV1. majd ii közgyűlés kimondja .1 Táraság kanizsai szervezetének mcKatnkulását i\'s mo^viilaszlják a li»/.likar\'. A kőy.(jyüiés u viíliis/.loU clitíW; bcszódú\\rl vénet.
Az alakuló közgyűlés után köz ebéd, majd i\'sle (Torakor müsu. ros, láncos összojóvclel lesz a Cenlrálban.
Nagy az érdtklfidés a megyei termelési verseny Iránt
A Magyar Kommunista l\'árl III. mogj\'ci konferenciája elhatározta, liogv\' a megye "keretén, belül termelési versenyt indit. A konferciieiának e/.i a határozatát a legutóbbi inegj\'ei törvény. lialósági ülés is magáévá teltu és e^j\'hangu lelkesedéssel íne^\'-.sza\\arLa.
A lei\'inclési versenj1 megindulásának hirc nagy érdeklődi sl váltott ki a mcgyi- dolgozö parasztságának körében. A napokban NeszeU\'-major 21 ujgazdája 1-ejelentetU-k a MKP zalamégyei t-izot^ágáná\'. hop>\' részi kivannak venni a párt által meghirdetett termelési versenvb^n.
l.zenkiNül Urmészeiesi-n reng*1-te^t liejelcntés érkezeit. am«lv«."k szintén a megye dolgozó parasztságának a termelési versenyben való részvételéről szó\'-nak.
Meg va.ounk gvőződve arról> hogy a verseny kérőiében mc-zőgazdasógi termelésünk a cen-lenáris évben csúcseredménnyel zárul, mert tisztában van u megye ])araszlsás»a azzal, hogy ez a/ ország az övé és sajTit magának épiti és saját sorsa akként, javul, mint amilyen m\'rtékbcn az ipari és mezőgazdasági termelés fokozódik.
Súlyosan terhelő vallomások Scháffer Gusztáv ellen
Tegnapi számunkban már hirl adtunk arról, hogy a szombathelyi népbiróság megkezdte Seliafter (íusztáv volt munka, szolgálatos parancsnok háborús és népellenes hüniKTénd; lár-gyalásíil. A lárxyidásl \\auvknni. zsán is naftv ériieklődés\'sel kisé-rtk. inert több idevaló niunkiu bzolgál.iíu.\'. iiH\'M^iiizás.\'ihan isak. liv ris*e volt SeliüffiT (iusztáv. nak. A vádlplt a tárgyalás fo. lyanián Ingadta bünös*é«é.l. sőt a sárvári, tszékeslehérvári és 1«). ri imuikatáborokat ugy ukurl.i feltüntolni. mintlu ott\' legalább is nyurajlak volna az alárendel munkaszolgálatosok.
Szcinérm-jtlcnül ldj*lente\'t«, hog%- l"00 inunkaszolgálatoséletét ineiitcite iueg. amikor átállt velük a partizánokhoz. Az ig;u-ság azonban az volt ebben, hogy a partizánok bekerítették az országúton menetelő miinkaszolsrá-latosokatés a Iegkegycdenebb lisztek közül számosat ki is végeztek. Ezl Scháffer be is ismerte.
A kihallgatott tanuk sulvo*san terhelő vallomásokat tettek akegyetlen keretljszt ellen -ts fejére olvasták minden bűnél Kihal lcáltak e&y volt keret!e<íén\\-t is. aki viszont kijelcnl«íte, hogy Schaífer paraaicsára fosztották ki a münkuszojgálalosok részére küldött hazai csomagokat. A vádlott ezt a tanút egy alkalom-
mal 10 napra le is záratta, meri vasárnap nem engedte dolgozni a munkaszolgnlaiosokat ,A tárgyalás megtart,
8oro^ato8 betSréttket kttvetatt il •gy zalaegertzefl leány
A zahiogerszeKi rendőrsén \\\\y-lek ólu nyomozási wzeleü Ik\' is. iríeretlen lelt«s cll°n, aki fgy és u«ynnazon módsztTrel l.ikásn. kai és üzleteket foszlugatall. A reiulői-ség iiK\'KÚIlapilolta, houv a vakmerő lolvaj elöszcreletírl kor.-sj fel a legrorxalmasabl) uL vonnlakoii lévő üzlelekel és 13? ks\'isokal. A l>elörő ugylálszü; hosszabb ideig figyelte a már előre kiszemelt helyiségeket és adott pillanatban behatolt oda. így löbb nagyobb céget, mint KTein Gyula szappankerrskedöl> valamint Nomes István börkeres kedöt is meglátogatott és üzleteikből értékes holmikat vitt el. Ezenkívül Lengyel Lajos férfiszabót és Bedö György vendéglőst is meglopta.
A nyomozócsoport hosszas meiífiüyelés után elfogta tiazső Erisébe* zalaegerszegi leányd aki bevallotta, nog\\- ő-raboKa ki az üzleteket és lakásokat. Az el-vcteniüü tolvajt let-irtóztatlák és átadták a zalaegerszegi államügyészségnek. -
Febr. 21-óu „Fcketa m»-lár. P6-at «.
Keszthelyen,
a Itiforgtlmatabb htlytn, ax 5 éttiudt fennálló
Szekeres divatház
culddl okok miatt tladó, birtnitxétul, esetiét dwaktirral együtt, ÁmjdHttkk Sujinuky.nyomdi, Kttxthtly eimn küldendők.
Ex
MEGJÖTT A Tf.L. Uga\'álb tv e-J tni<u.ri^.\'lKittuk e;vn a héten. K*ett tgii ka hó és vo-\'t .rrfll fc»» imgy is. A: íicdmcny azonban i>nn so.\';, mtrl a: a nih&ny cent\' ¦ hó, ami itl-olt Jutható, inkább c*a* guityo* kirtufii\'tha annak, amit tél-nek nevezünk, ljtpzártatior imír do* iiio\'i/abl\'ra fmitul\' <* tdl. m
i:iU UOSVE1) tt e öli iiiincpcli/,.1 keretek komit t»-kii\' a magyar iii/irn •\' ,S; iladitág-téren. .1 ItU.ra\'xpiülő* i,ii,i ,z már a ii.iirOii\'l\' csíüti ¦\'••! I *: .\\iH!f/kanJ-i\'d/í, liil»">niijeit.i\'n p<diy fi-fofini a itmeiCyT n Ijjk-fi-t\'* h\'Uvn\'á <•«<•-j>iéi\\t/t vi.\'. A ,"\':y///o»\' O\'Hiitk\'rHc\'ii 11 i ifitoná női. iidi>O\'\'t\'iiiikrt MV>.t-
SJ/IAV.SS JASUS iilt«-erü ••-
i\'6j . i\'•\'\'/\'/>/\' tfhij v Uighii\'ií * jc. ti Két Ihtna. l\'gyan-a ..
hóiia/t leforgása alitt három -------
ín sxertp: Ite1\' Sagykanissun fbcár*-«/\' inüws.ek ís -- co\'iák cnodája — egiii:.er s.-.m Laoytak k: nni.torók-b&. a Kék Oniia fc*-\'—A\'
A VOLT HADIFOGLYOK Bt\\j- \'éK k
¦ - m ni a,ró\'\'
hir>
tálat-to. t. A szövelséi/ pí.><¦:*¦ .1 ói ta:jií kilríő\'tfíge\' mcn,.s:te\'f Varga Jo.:iei 1 olyúrmr*\': rhez ¦Cs~tzlkértck. tű latja a "k mhsai csoport di*ztl-nökgegí-f. A rm• g<írm<*ti-r Orúnim\'l tett *¦\'¦ g-i" a térésnek ce a Ugtne*?-szebbmenő t:ímpffatá»ár&: bb\'Koni-o\'ta a 10\'t Iti-J\'.ft;g:yok.-f.
KRVEKES TOKTESETtiT hal-io\'tunk ejy\':k kanksai rerKÍóftiai^-ről, aki egyik ho.zütarlozóját i»tte ki mint/s <i iv»Mi.\'r.i tai\'i\'t .-Amikor i-it»saiér/e.\'. a iá. osö.i és fizettera iierii\'-t a sov, k\'de.rütf, hogy az uUm-i.ái ctáJt *-:<aforintos c-iu, a gépku-\'ctiitzc\'ő i\'it^ont íi\' irt tufiott ív\'-\'íAítT-adni.
— yéz»» bartitotp, mondta
el.kor nr utt* - jöjj~»t f>4 Jiolfap itilelóH l<o;.sdi* a hivntVomla f< íj/Aoí\' tiicga/i\'>nt, \'/í.\'ttL1\' tnrt\'izont.
-¦ Alt inár nőni .\' — • tttakosott a Aoffiir. — {•>» nem 6/;\'. iH"ff*°»-kil.en .»em. C*ak ta/mt-k-va\'.ihul o:t a »^
A HAGYAU-JVGQSZ.l.AV T.üi-SAS Ad iiayykan\'~JMÍ *:»tci\'Jft* hosizas wjii\'iíh wí(tn wiláriuip hi-vcta\'ostiu 1* mfígilaKut. A tárnntát mimien bi\'oniiyal fioftájdi-ui áhhot, hogy Sagiikctnitaámk Jug>*?!<ís>>4-hoz y-a\'ó e>«zonya n<ig jobbít.*& ¦mélyüljön -én városunk közönséa* ¦minél joblan megismerhette a rfi/-f.láv trodalmtit <M mücésztttL m
\'KAltAOY KATALIS mégis Xagy kaniisára jóit ét ve\'c jön Sarriy Já i A Ilóö\'ií i
j j Sy
os is. A Ilózaavö-\'gyi-C\'íg ugy március vígéi e m ég egy m iüs estet tervez í* ennek keretében ftl-léptttné a kH népszerű pc\'ti mü-vészt. A kass?aíi:ker n-tm kéti>!^°i>.
KOPORSÓT hot Hoztak küriii v^ várnap a SVTE pályán ű >«fy; rangadó fé\'idejéb<m. A kopdrsi fo-ira:a urró\' tanúskodott, hogy a mérkőzés! a Maort e\'v:sti>, holott Mia-már két gó.lal veret^tt az o cs.aj.at. Ez aa epizód kínos f.l Mtett ét id\'.aw. a t*\'íi/f:« ^ycsiiief i^etfoégét hibáztatta* ezért. Után* jártunk- ennsk az Sigun-k ét ntsg-á-iapitottuk, hogy a SVTE vezetb-séy**n.$m "bünő*\'\\ mift 0 kpjtortó néhány tulbuzgi imtrkoló ótittc 90U.
FEBRUÁQ 20-tól mlnd» est*
SZABÓ GÉZA ii oiBányieMkm htngvtrunyti ¦
Centrúlban<ü!S Tehruir -2.
butorajánlata
Hálószobák . . 2400
forinttól
kombinált *nnn
forinttal
Konyhabútorok
V2U0 forinttól SSOO teriotig.
Rekamiék:
lOöü-tói, két-
17*0-tol, «»»k elismert júujin<>**if*5
Zsurkocsik ... 200
forint,
YlrUoALLVANYOK . . liü torlnttól
vuyt* KAROSr\'OTKIJIK 180 SZIKEK nü tortáitól,
ASZTALOK mJncUa nagyfa* ball
Gyermekágyak . 150
forinttól,
JÁRÓKÁK 140 KV UYERMKKSZÉKBK 144 Pt MATRACOK afrik Taf? -a-kír-bcil HOC foriBttét,
Fotelágyak 650
forinttól,
ÖShZBCSUKHATÓ KARP. VASAGYAK 250 forinttól, SODRONYOK 200 forint.
Pénzének ellensége, habutorszükségletét nem most szerzi be
NAGYKANIZSA
| Ady Endre-ut4. sz. bútorüzletünkben.
ZALA
unsz Jizstf ipartesteiét! elnök
a monkásifjuság ellen
t.gy -< Magyar Kommunista-mint a Szociáldemokrata IVir-loklan. ilc a Szakszerv-m-Ukln-n ii mogiilküzi/st kullott" llusz .ló zsel\' ipartest ülelj <-luok azon in* U\'/ktKli\'-r. amellyel nK\'nbwuUa •> S/:iks/.iTM.v.cli" Ifjúmunkás fs l\'anuiumo/.galoni SzIT nltal 28 ón íYiidi\'znidíí -jnüftonis «>s-U\'K iikrir az liiarfrslülit Uk í
iiarfrslülit
UTiinii.\'k roiuíelkfzí\'srt1 sál, niiiflyiu\'k fiivrilnóki si. S/aknsil8 Apr.iil 6» Islvún,
Az fsti\'Iv jöviMlelniOiK\'k 50",o a lifirön y..ikl\'|s:ixlnirri,ifiik
L \'O
Kokxu
,
IH\'dig a SzIT zalai szí rvezkr-dí-tfrv szánlak.
\'J\'cljoscn ú\'llii\'U-lltn. hogy az i]).trlfstril(>>i rlnt"k akitor. * :tnii-kor a napv k\'i-ni\'.-l a MndajH\'-iWil
Íil«?.jŐlt p(MlLV«il<l IIIÜV(\'SZ"tit
íi.viijt.j túrMihiliiaU. vagy az cgyi\'lrinjNt.\'iknuk és <K.vé.i> rvlok-r.i i-- ivud\'lUi/isrv adja. akkor ínejsiuKiicljii atlól a sz\'iTvi/.t\'ltíil-anj<\'ly .i kisipar j\'iviijr! van hi-vatva iiizlosjlani. alLór ;¦ szc.no-zeitíil. am.-lynek lagjai mimlkél munkáspártba vannak í<"miörü!-¦ve
Húsz József iparteslüleli elnök, amikor a SzIT vezetősége a mnnkjisegységrc hivatko. zoll, tfunwisan kijcttiitctk\': ha megvan a na.jv iminkási\'gyst\'tí\' akkor ineiiitMii\'k a Koinmiinistu l\'Artba.
Húsz Jozsc-I\'. aki :i SzociáUlr. mokrala l\'firl nugyknniMuU ve-zolíisígíiu\'k laKJn, unnak alt-1. Mökt\', nuvlálszik iu\'in j^ s«mi-inol iiO/.i ,i miiidjobhuii kialakti. l(\') inunkáMiK,vsi\'\'Ki1l. Vnlrtn/luft-ít nludla a/, níolsó uupuk cK^\'mif\'-nyelt, vau.v ál akara aludni, iiktI kj\'ilö\'iibi\'.ii ilkípzclheti-tici), liony iin>nlni*;ul.iiiit vtiy olvan Uú-rósi, amolyi\'l a/ uz ipnros Ifjúság tcrjcszli\'ll fli\'ji1. amelynek lilú\' j
g j liivalús\'ii a
y
jö\\«"> kiípilé áiúb
gy j •«\' a in\'pi di\'.mokráeiúbun.
nizonytisuk vagyunk afelől. lioj{\\- nz ujjáülakiilú Sz.iX\'iálíU"-inokrala I\'árl nagykanizsai sz.cr-vezelr. megtaláljii majd a módját annak, hogy a/, iparíestük\'t nuin kásfgvsi\'^ct gúnyoló ilnökének m«í!ini,nyarází\'.a< hog>\' olyan cni^ 1-iTnek, ;iki még ma is Igj- beszél és igy cselekszik, nincs- h<\'ly<> egyetlen munkáspárt vezelíisésd. ten sem Ríljk
Petroleanfeketéziket fogott el i nagykanizsai 6R.
kani?.sai
molTok
fehótéző
órkozott a nag>-- sí-aliez, a
Xaí>»klii _> Hí ínükíVlik ős n l;\'\\f,- u között pPtiofcnmoí yl:ar-
n»k ela<lni. A CrR azonnal virHyála-lol inditott az űsrybeu í* hainaroüan me^állapitotta. hó^\\ ItoríUiji Oyi\'ir^j\' nai^kanizsai kuhikus 6>* l&ibiiisTiky Istviui rAkoB|jalotei illetJB.\';;ii vJit föh»\'liiaií>\' Arnsitj.ik a fofect.\' iictro-i A ivndói-Ki\'s: mimlkt-t íoko-
l
Ttorónvi 6s HaliLnti/kv d\'jv m\'iitoirv -11)0 liter k
1 forint 80 fillérért literonkftnt. A potroteumot Naírybakónakra szilli-tották fis mi^rkozdtók árusítását. Eey liter líetrol^umért 1 forintot kértek, <lo olfotradtak érts literenként í kiló iisrtet, 8 ía fél liter bort, ra»>\' epv kil<S diót.
Ori/oUiOTétolülíkor mé+r mintefrv 200 litor («tit)buinot találtak a Olt nyomozói, amelyot a esoroiírukkal Ctb lflltek
>«t«n)beii ofojíatek. Kihallpaiílmk folvik 08 nnnak bo-jó ul-tin áladjáik i^ket nz üpjész amely » KözeílúUis Srdekét s>i6lyo»totó\'bilnciielokrru\')nj mi»H f/it ollonük vdiliratot.
HÍREK
Napirend ¦
Ffkruár 22, Titárntp. Róm. ^«t. R* mlnliciri. Froi. Q«rnon. (J|g6r6j Nagf-böjt mliodlk »«iérn«p)«
A Htp kel ( óra 40 perckor, nyuftilfc 17 ór« 17 perckor - A Hold k«l IS ért IS perckor, nyugink < ót* 21 perckw.
\\UO: fíuguit Bébe! iittlttéie
1848. Klt»r • rrmciaomi«l februári forr»d«]»m.
1921 meoii\'tkul • Sj«»|etum» tenr-di bi Ql
g g
F«bruér 23. htlW. Róm. k«L Djbi. Pt t*r. Pr»t Alfréd. ÜJgörof Pollkirp.
ft Map kel 6 6r» 38 perekor, hyujailk 17 6ra 18 páckor. — H Hold k«i 16 óra 43 pertkor, nyugszik 6 óra S4 perckor.
1918. Oroszországban megalakul a Vörts Hadseraf.
1»1»\' Károlyi Mihály kélkápoinal bir-toVan megkezdi ftldjénck kloszlásit
— Értesítés
A 9. hönT*d hT. alj. p»«uie»nofe-«i(S 6i»rt»l©*tel értesíti • róros 1 *faö8sát-át bxjgy f. hó 22-ún, t»-tórnan délelőtt in orrkor a Szabad-saL téren » január bő 5-én beTonua újonc bajtársat ücn«i)éiví» atóü* eaeznek • Magvasr Köítána Ae eskütételre mindBiikit Z% P
— Ortzisos j
iMMAtsGik liUMsk Zaltes>ruH*"
A szombathelyi egj-házaiegj-e kezdemén>frésére országo* je-leOlfiségü MáriB-ftnnepség szin-h©lye leu Zalnegerszca. Az ttn-\' napok ríszleU-incK kidolgo- t fádk A mgy
p rí
n iDo«t fáradozmk. A im itöségű ca.vhúr.1 jcÜOKÜ ég utiptemter (Un v*i
gy
fitv
ország valamennyi gy ovíjóiH\'k lii\'kapcsoli\'isnval. Miu-trtn sürtzezres tömeg í-és/.víU\'lé. re van klliílás. mar mosl mi\'g-indtill a rendezés munkája. Az fmiu\'pség vcRk\'m.\'S pr\\)grainját-lapiinklian közülni fogjuk.
— Hnoy«<ui ne »»-Ut»t». E|frsrfl(|«(i A 8 honvéd határvadász zászlóalj, vasárnap ünnepélyes hem-védujonc eskütételt tart Zalaegerszegen. Este a katolikus kuL. lurhúz iiagv-Lermében határ\\-a-dász kulUirest lesz, igen szép műsorral.
— A 7sHeeer«z»(i D-»\'goiek -KtratkndRlmi KI\'rtDÍ«kolai»o»rl
most tartották az első érettségi vizsgálatot. A kereskedelem Is szöN^lkezelügyi miiúsz\'ériu-Tr biztosaként Dr. ürszágh Sándor a Monori Magkereskedelmi RT. igazgatúju veti részt az érettségin. Megjelent ezenkívül még dr. Antall László a vallás- és közoktatásügyi miniszk\'riutn ügyosztályvezetője is. A két éves tanfolyamnak összesen 15 np-vendék& volt, akik nagyon jő előmenetelt tamisiu>ttak
— A szaiadmüyelödes hirei
A eentmarin elSadáBeorozatbíui ra«érr»v délután 6 órakor Ztiyzou-né Sarailgyörsryi Mjjj-iu » JwlX w*-z»A\\ magyar eiinúsasttéi fo^iaiko-üik. A magyar szinéflzet törtr\'trü-M-nek ez a fejezete a m;mzt-ti nziiift-%a>\\ hoskorAt iol.^iLti. Az uttörflk áldozatokkal. ncll;ii!öxú.«kk.\'\'l tml úte-tért, küxclolinot :\\ köz ínyt a inc^ new érti* in n/anu*»i»i ia»Hiv>i elknj, a miw>»r nynlv, :i nuntyar niüvé-•wt ín az önálló numvar i\'-t-t aa<f-Ó élkú. A iwinzoi füjr- b \'
olyiin iuho\' oasi^1!* volt « h/,4ü«(i-•luji híinóírtuhet-c títiivivjk, mint fMfrv iróinkn*k át kottáinknek. Kt. •ifadlwt *wokon Unkán, n Vii. i Z«nvi«lrelib»n jtvrtvik jiui^.
Al MND8> mtgytl (lervsut* \' Uirtju vz évben konfiireiui:\'iiál: reszt vt-sziivit u UTiik-léii levü <>szit» kiküldődéi \\ köz. jx>nl résziről Yass Islvánné nr-szágos szenezö titkár jvlcnik meg. aki ismertetni ingja uz M.NDSz leuak-luálisabh munkuw U-rvét. A kongresszus márciua 7-én lesz. ;igész n.ipos pnuírain; kléU
— Cwittniris kiállítást rtndaztek a zaliegsTsztBi k«r«skeri«lniisták
A zalaegerszegi Csány László kereskedelmi iskola növendékei; nag>on szép kiállitAst nendeztek Zaliicgcrszt-geai. A kiállítás a tanulók által készített müipari is kézimunka készitinénycket ötvli fc\' A kiállit;ís anyagát a budapesti országos oenleráris kiállt-\' tásra küldik majd fel
- A Maianglkki(>:iLe.tkic Siakszervazettnek közleménye
J tartárbaink tigyt&roét, ho^y folvó hó 28-án délután 5 ónu kasoetbof, Caanj^ry-nt 6. ez. alatti kti úk\'háb tülé
tartunk. A jjvüIóbbh Mohuir Tpronc központi fítitkárbeUrttie karUiraunk íoíí cl&xiúii Wrtení akiuálw kúnlé-muiK Kulkórjük kavtártainUt, hogy kirótBl r»Jkül jekinjeiiL\'k niou\', amjfcf ia inlcibl), mart Btf.y ruuoon értétea •IAkImI Iwz m^(ukbM rtofhaU-tfütiii úm » inacúiiÉUwimaVTsoitaKJtt tV-cteklí niindcn iddaosrü kátxláu* »í-Inait kanhMiwk. A mmtiréfi.
Makid«elö vind»|«K Klikánlziin
Voitárimp eate 6 órakor a Sa»k» Barítsúir Sportorthon BzinpadAn iT3iid6irmüluxircl6k mutatják be KaJ-lós : Nincs tiolv c. rallásoK di-úmá^. ját. A Jézus Szive plébánia ifjú-munkás csoportjának kitílnó niükeít-NOiúsrárddja tnulatkozik be első ol-ksíommai KiekanizBi Icöxünsé^énok. Az e.-ti olóiidás keretébun Uellért József hitoktató Domboezkó Szent JáiKwrói, az ifjuság dújértl tart •lóadást.
— A Mtiyar VatutaMk is
ürszágoe Szabad Szakszervezete nagykanizsai helyi csoportjának ka-belében, epi\'idojültíc a SzaksrorTO-¦ zet yezetése a!att álló Szil\' ia snes-alakitotti sakk-szak<*ztáJyát. A két Bíakoeztály a munkáseg>-büf: áltel vBzércttetvB, kölcsönüeen együttműködik ée igy a SzakszerTOiset e«j senior és egy junioi- sakk-csoport kikópeéRít tBSzi lehetővé. I.ehütóvé teszi azonban az érdeklődő kivüUU-lók bekapcsolódását is, amit a mjji-káao&K ő^zetartozásik kiráitakMUak is tart, hogy ezáltal közeépunkbou ez az c«*.Ltartozi»e értető ozált.il is kifejezéiTv?
A zalai**
otikiné az u/Jéaiakitott
-pensió
Budapest, vll.üumogyi Béla-ut3/a. Telefon220-089
Olcmó ara*. -^Tőhélmtm* KomfttH. Clödékcny. nmelmit fci—olgaltto.ZALA
1*41 fekruft* 22.
— Kitűnőin sikerült a MKP II. Wr-
7tténtk műttrei p*rt*ap|a
A Magyar Kommunist.* l\'ért nagy ka:iizsai U. körzeti pirtszürrozote érdekes rijitóst vezeteH ba a ptirt-napokoii. A csütörtöki szokitnof. heti pirti]»}»t mojoiőiíl.^, rövid műsort «Lut»tt»k bo ruury sikorrel. A műsoron i\'sieksztiuiok, rövid vidám jele-UBlBk e-i 8>araiatok sz-\'.\'iujnMtuk. Aj igitüüt most ruuUszoivsitik ús min-liüii ln\'iten iniWoro* púrtnaputjarto-
k
Nigy •itpiwi.v ieiz
¦a .>l»fíj-iir Núk IJeinoki.iükiiH h/.ü-
U«é;\'klk JIX-IIU1 !ÍSÍ llóliapjlí
é unUi rt ór»i T MNIjni hel)i»!jiúl»m najivi lai\'tdiik, mulvinili ,\'1\'jiuiója öíx. i\'nrkiii Jüiitcíiwj. Ki iui wnV-iauru iiu\'y l\'urkus .jüsísoI\' in. i\'uJid-őrkaphuin idom-\'Xíiis urrúm \'.\' Kiutal kuni d.wúr.\'t ijüszkakifw vult
/-bitjav ViUiius
iinro \'RzorkjMt\'J. Hiüin^ Vilrnosnú,\' Kiwnl Iá (Or6í-
t
I.%josuú úp Szató István. A. k tovább lutlu\'nak u
Ml ujsag az or«sa§b«n?
gttrOg hely-
•/.anioltuiik
FttU NikolOR wrríl
A
Thoz^n\'om Orüíi\'irfos IJizolUik\'áü háá nutit arról már U>-
a Bx4badbú«harco« 3{ konuaii) jiúrom kiküidótyp órkszott |kidaí<t>strc. A küldöttség osoik t»^ja, l\'utis Nikolan. te«nep taitou a MNDBx
iamjortettj a Kjí J»ljv/at\'.t és ollaMDrotUJijsei ontroko-zett nuw a Sofulis-koruitLüN ée a aiouarcho-lasisztiki-uik a görög hzb-badeighaioosok ellau irúiivuío loo- ^yetian tui-rorjái-ói..
A nyomditzok neytaQtt\'ttk n Új Eiaber előállítását
A Lófrrády-nyonida munkásai bo-jafantették, ho?) nooi üHtják olá •z Uj Embert,\' nuen-t nem íWlttihV aeffitaé^-et iiyi.fauii ujubb durva, tte-mokráciaa.lonuá támadások ui&jis-mát\'ádjéséhez. hz Uj Ember íeg-\'.:j>bb szá;aa jiain jg jelent meR -
VÁROSI MOZI
pg
COWBOY-FILM A JAVÁBÓL
X vadon törvénye
i BOB CUSTER: BENTURP1N |- R-X A CUOÁ LÓ •
X ¦•M-Tllí-TIHACSODAKWTYA í H1BADÓ:
kSuiu 5 és 7 ér«k«sv »,i,T 4a I ér*.Ti*.
,a*t. .talpig j«lk>m.\'.«, hivatása puvs.isiuiáu álló iviuwiiiuk. Kai\'Liis Ju/iwl ifjú 0 Jtúi i^j.\\ jjrúiiát altatta lei ó* itt nui. i: a/, ifju iiil-to*, uki uixi nyomdokán haladva, a doiiioki\'iWiii oltiírára lmlyy/bj í< iíjti éieiói. Hutosak v.ifrjunk iibí*u,
almún> loiz minduii kanizhii inz-*z.oiij szmuára, ozí^i üzuivitetlol lii-Tinik ós várunk a MNl-iSz Jiolyib\'j-{fíibB, íobniúr 23-4u, hétfőn oete ö órakor miudon iauiizB:\\j asszouyt
— Vasárnap megyei es z»nd napi t«n8Kuiturv-r*env ;ssz Nagykanizsán Ki Országos 4M-as Kii!tuvbi,:űttsiig liolnap dólután 5 órai kezdettel reu-¦ilezi mag -/.3iidí ús nópi iénckultur- i versajxyél. A rendező oir\'Jttíá^\', líűu- i t4u a színház tnnrujt iium tjcJu Uieffkaj-iü, uio^kórtj u .Magyar Kom-niuniHm i;ájt hoiyi s7-i)r\\r?zet^iiük Wiautoéjfól, hogy o cúlra e::yi>djo át • párl ciisztormél. Kimak a kúr\'Os-sicá a \\Di5tő>óí; kóawseiggol tett oia-jza;. a vursoinok bmuoijizotteágú-ha:i a kövotkozöt fojflaliCvk lwlyot : i\'-r. Ktiitay György, jváiilovits re-ítü.-j C-s Iwuikoviis l-Wíiit-nú, dr. IkjouAi) lJtila i)s íiolti Jonó piarista .aüárok, Piilúj- hva koatekodolmi is-kulni ta.iAijiy, dr. Ijiot.y il<ma sza-
Sportrovat
Vasárnap sporteseményei:
DélelAtt boxmecs, délután vasufi bajnok! labd^rugé
mérkőzés
A MAOBT a?. NVTE cilani í?yc/.-les csapatflval It5p p;Uv/ir;i.
Az NTlí a kcsztli^íj-i Sí\\\\\' csapattU fopadja Az eliriuH hé-leu fl ]>iros-feti(\'\'n\'k Ivjzto^.m Kynz lek Kt\'s/.fhv\'l.vcii. ufjy Iio^v ;i va-^árnapi ^5\'ozi\'lnüiket ^zin1í>n KJ. zonyobfa li*h:rt vonni. Az \\Tlí líwíö Cvindris. Kir.íly lí. florváili, KWvc. ViU-sck" Mu-üt\'rka. I.ukvár. Hárdo.i,, \\í-^li. Salniuoii fnlál\'ita^b.\'Ki fogadj.\'! u
A váratlanul lúdegre fordult idöiáráslxin i-s játszanak csapataink lüW.\'irupú iiu\'rkr./.őíit. Kü-lónösíii ;i/ .NVTK vasuiaS bflj noki iri(\'\'rkií/:és.t\' Lnrlhni szúmet nagyobb Ordeklőclésrc, lúswn fgy hói múlva indul ü hajnok-míÍí iiz NJ{ II-l>eii és most wn\\ tilöljárn Hlkiilnink a yii\'.ula.sck. nuk. liogy iiichintilass.ik a .szurkoló ii\'iix\'irukHiik, liof,\'v inilycn l\'orinábiin vinniük. A/. üiTVSH közepes kiTülcli <snp:il, urm-Jy. nél :iz NYTK minden csuiMilró.. szí^n lc«alábl) o^\' l\'ukkul ji>bb igy ti\'hiil <i inOrku/t^sl ;i h\'.lyi csiipiiluak !>ktos;m kt\'ll meg. iiytTiiii1. E-t. a\'.onbnu !iv4ik pupir-furnin. meri a vasútnak a jelenlegi (ivengóbb forműJM kouiivv\'ii íne^lcpcu\'st okozhat. Mi hzoii-ban a Hóka -- Gazdag, Munkácsy - Semsi, Nwnolli, lk>Ui --Szlraka, Kocsis, Placskó,, Túra, Horválh együlU\'slől g,vőwlinet ós szép játékot várunk. A mér-közós délután fél három ódakor Lesz az Ady Endre uti spórl-lcle|>en. Az elömérkőzóst ;i í:iva-szi idényben még nwn lálott Vasas Harátsúg e^yülíc^o játszik az XVTE tarlalék gái-dájával.
A másik nagy QSapatunk a MAORT -ii KMTR-vef uurkőzik nicg Kaposváron. Az NS TE után a másik nehéz csapattal n\'.\'lse-z«n birkóznak majd iiicg a piros-kékek, hiszc-n a KMTE egy hétleP ezelőlt erős mezönylien nyerte meg a kaposvári Téli ku. pát. A két csapat bizonyára crús Küzdelmet ígér a két" ejjjültoi közölt és sikernek lohol elkönyvelni egy döntellcn frtrdményt.
Hi\'jvobl) iriloklodé-. ,</on l>an .1 délelötli úk<>l\\iv6 m\'Tk/>. zés iráni nyilvánul ;m-«. Az ,\\V. TE Oklözöi a kilünu orííklu\'il ,ii. ló dontbóvári VSIv-vcl mi\'ri ösz-<ízc az vivjéi (y> igy ;i
g.
kü/.dclmcket Ígérnek. Az össze, csapás érték-ét caneli n Farlras ¦ noki találkozó is. Farkas legutóbb az osztrákok \'elleni versenyen mutttta bi!f tudását a közönség előtt és akkor kilünöc-n vizsgázott. Most a párosítás l\',ü-kivel hozta össze és Felmerül az a kérdés vájjon Büki :i íiuda-]>est bajnoka jobb_j vagy az jsz-trák válogatói Holezot verő i\'.Tr. kas ErreTnajd a két versenyző összecsapása adja mcjí a váliiszí. A kél egyesület ökölvívói e;>véb-kén1 a kövclkez<> párosjásb:: su. szik fel ogymással a küzdelnvet. Karanyiii—"K«leiii<"n I.. Wlasiis — Horváth, Wimmer - Teke, Papp — Kelemen II.. Pogány Ktkis. K.isza -- Apáti,\' (lát? Neres. Szekszárdi -- Törő, Horváth Hudai és Büki- Farkas-A két csapat küzdelme délelőtt fél lizciK\'gy ómkor kezdő, dik az Ipíiroskör na{iv!enn.élnL\'!\'.
DUKátiTUÜ GBZDftSCGI SZESZGYÁROSOK
SZESZFINOMITÚ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA
NAGYKANIZSA, SZABADSÁG-TI-:K12 » TELEFON\': 118
Kim, Ilkír, pálinka kOl»nl«í»M^.I(, 8nn< DoankPt oyn^kMurí, Bnr él gylimllMUMi.
fS V«i6dl gyí«»lo-.Mií"kál( » borpárlat iruiltiu. Kloslnyb«n *• nagyban.
A hivatalon váron
A úíííizÜKytiiiniflBtoi\' 26">/19-i8, X. P. M. szwnu readubté\\\'«l r oukflv alapfojadajcot nz orsriV/ ari\'^M t?rü-letén B^ynéseaen — 1948 fobv.m-\\. napjtttdi ka^dre — »-méiyenkint 70 dkx.-bon állapította meK.
Az niftprejadiiKOii foliil a 1\'2 ér-js életkort mépr be noru töltOtt RjTomie-tek részóro, továbbá a toihee auvák a üsriiossóe negyedik" hónapjától kaziivo, valamint szoptatós anyák ŰÉszóre a szüifa napjút körot-j tiícn-la»tto\'1ik hónap vú^i^, rújfüt a Ö5 6«b életkort mii- botőltitt (.irumsa-koru) ssemóljnk réSsóra\'üiint pót-¦LBJ»d»«>t, szemói/onkint 20 dkg;.-baa á.lapította mos.
.A február havi cukor alapfej&dag; különbözetet az alább falsorolt kiállítási li toll kiadni:
69,a sz. élefanÍBaarÍ8gy arabs 3 az. fHárroaa) saalTÓnyéae 40 dk«. kocka-ankar, 7U,a az. jBlBlm.Í6aurjeKy amgy
C« t-,e:v(S..Nu« 40 dk*.; 209 a u. ó\'olQiinzorjo^.v iiaff-. i-A.-. saB.r>Jii\\jiio ¦V) dk?.; il0/ft bk. élalmitiau\'jtvv
H l
jyy ^ nyéro 4JJ dk^f. kóckaoiikor.
A 8/ri\')b«i]tévú alapfejodttc-küiön-bözvt kiHisoltráitatiiaára kijelölt ható-e»ff> je^yiz«lrányoket a kiskenskodé u rocyaszt)6tót 1948 március 31. i \'-flí4\'ó!»2: elfogulni kiitt\'Us.
KSiblfré \'lesiera, hogy Z»l«vitmf^}e FöldhlvaUll Kirendeltsége J64/1948. >íi=iu hítáromU (Kercil Ijtvtn juttiUst tirp-i-ban) hlvatilom kű2lj«ígíiiíi Ugyojitílyía 1948. f«br. 2S-4f fíbr. JVIg kflzsjemlére ki van téré. Meítcklnlhetá • hh-italu órtX alatt d. e. 10—lí 6r« kOiött.
Köihlní teuem, hogy • Földhivatali kirendeltség Nagykanizsa «911937. tiina hi\'ironia (Otrvalici List ló NagykaaUai, H»|galó Sinoor-a. 2). ti. alalll lakos 1 hold szántóföld luttattsa tárgyában) hlralalam kozlgatntásl Ugycutályán 1941. iebraái 23-t3l febr. 25-lg kOtsstmlére ki van táv*.
Drótkerítésnek
alkalma* drótot nSinden méretben vétsek. Rész- és bérfonáet vállalok.
MACSEK lafcatisflzia, ShioitI BIIi-bí 45.
Megteliinthetí a blratales *rik alatt d. 18—12 éra ktoBIt ~
Kölliirrf ItsMin, hogy ZalavdraeBt Földhivatali KlrendcJtaége, Nagvkaiiizs* í ?2« 1947. m. haláro-ati 19M. iebfofa 23-161 tebraár 33-ig hlrata sa koilgirga-
titl ilgyoszti\'yán koitzemlire ki vau ttve, Meglekinthe:* hivatalos iád alatt deicMU 10-12 óra kCzöt!.
CMkc Józssf m Kaeh fiyivw
Autóbusz-vállalata.
MBNRTRENU
0«ak térről: VittJiallr**«rói:
í^ 1280
friO 13 « VlwjiaJBdnláx.k
s-au 715 14.16 15 M a vnaitok
835 18 ÍM) érkaaséoa után.
11-00 WM
VitddiJ:
Doak tár—fl«*mert un.a W tlll.
Uaák-tár-VaiuláitomiLi 1M „
TanuléJt\'KT :
1 Dvkt :ri \\awlállomí« 88 tilt
Nemzeti Parasztpárt hírei
iiiíz\'"lányi nvOfs
íi Patjsatj.ii\'t jáfáai 22é d iO ó
Patj j
í. hó -22-én d. e. iO ówbar tart}ii járási érte!«sf\'rtet * Vny^t*-párt hivsteio? rjBljiíéEéh:-^. Vgym-akkw 11 ci-akOT tisatujii-o köítiyö\'ií-lesz * városi svrvozBt á tinikor is:a bos.y i
Szőlőgazda társaim!
flki jé s/^ié\' ét j* bui. \'•.*$,• l»rme!n!, »2e?ite be stőlS-
o 11 v é n y
Szabó József, fibasár
Fő-u. 16 !?if,-t>ói
Szaktanács a d a a! DHmentee árjegyzék!
APRÓHIRDETÉSEK
Aeelv<:ís rövlí lekcie\'hécní kcreiitli\',!:** KODKOrH eltilt. ittdekWdnl I\'els4 \\6ml. leníitiit. Kouulli lár i Tx.\'Miiit\'\' Vnj<** áttntnibtn. .
\'CMtHtiwT \\l~u. rMi Mtbad kí\'b« •lad« Um s kUdoUlfatilkiP. \'_
"KUdó 35 drb Ivátérctl imffor«Brttl 10U drb kelirceel, miiidm elloKidlialA ártw. Kremlcr ttxiiiuertíktdí. Pötit 1. sa.
~Huuált iskolai harmoníumot vtuo^k Gm • kiadóban.
^KlroTő háalkout kathit*. Ábtiexsekci tlvííitk. Si.iera-«1 6/a II. a)l«.
J?ík6ct!-ults 8S. siámn Cialádl hál a*a-
badkiiböl clado.
Elv*as«H tgj na|7 lakata rldlkül Iratokkal és piaaicl péaUkan
\' reggel 4-6 ór*»y)i6tt a vant-állomá»tól Ca«Üf*iT-Bt 1- •>•"! lakáiomig. IIJ. 8ínu Jánas b*t-re »i*ló Ipar- éa Tátárláil Hta-lolvánTOk voltak benne. Benl-latea sBagtsUUÓ S*» tartat ]«U-lvrabaa réaieiül.
FIGYELEM: A Zalának seAnt, hlrdeté8«ketOeák\'t«)r 10. —én alá kér]Uk leadul. Teleion M-
ZAU
M»fal|.. 1948. fcbroér 24. kedd
Ara 90 fillér.
Várható Időjárás: Élénk déli, délkeleti szél, borúit Idő, sokhetyen havazás, havastiő, eső és köd. Az enyhülés folytatódik.
Március 15-ig tagfelvétel; zárlat a MKP-ban
A BUjyst" Kom«i\'»i»ta Párt psütikti bizottságinak haténszata:
* Ma;y«r Ku^wun tta Piri politikai iiüottságu a Szociáldemokrata Partin belül • Jebkeldal elltn folyó listr«<.ai hpcsbldl^* w»e-:t»j>ii;^. négy ¦ U*tvtrp«rtban »z eaztaly»!!e.-í»| Upynb> liget keevlmt raakcio* jabb-cítisi s:!an! torc k*meiy e\'afn.tnyt art al ti a Szociáldemokrata Part föWeii etizvezttoatgtnik leoutébb! hata-t»»«i : jt>i;í>u!iiil tz«rvfz*ti feltzamolm fele Is mtg:örteotok ai tlio lépése*.
A Pol!t\'t>ai B<;at.$ás Idvlnl szokat az oaztálysntudatat wunkatoktt, ktmmuiilitakat 4a izotiáldemtkretákat, ^ .",.ii co, r»ti»fié^ tredményiztt, Rt|y a SfidildemokraU Párt jobhmrnya lnepleiöditt aa politikailag vii\'ci\'.
A siociildcmokni* Jobboldal veratége komolyan hozzájárult a munkiatqység mtgerősédéséhai • #j jaiantdt nkeia a magyar népi demokráciának.
azokat a nugyar dalgozékat, eltőtorban Munkátokat, akik faiitmtrvt a Magyar Kommunitta Párt inp a e>mekr*eie siawito imnkájaian, a i«lto reakcia ti a kfllao inpirlalitnua mlníttifejta ücynttkai fetutt, *?(jí,yoi*rtéilí< szavat tftvitve belepjek lártwniibi, mtgvrsiltvt a dolyozok »egy pártjai, a magyar Bunkátság tt.l-;Vírit, a Mauysr Kasiiminiíia Partot.
Mivel iifonbxn fennáll az a vetzéiy, hogy pártunkba nemcsak meggyéi ödétea éo goi ók lépnek ba, hentm &yanok is, akik meia\'lnnok a párttagságra, a politikti biO\'tsig elhatározta:
A ss; n,;:;tt k.ztfva, vagyis február 22 tol kezdvt 1948. nUrciu« 15-je. altalanc* taofalvéteil zárlat lét élttle 1943. fehrtifir 22-i«l "tárcua 15 lg belépési ttyiiatkezutot csak a Magyar Kt.mmumst* Part Ktipontl V«iet6«éye sdnaí ki •» Ci«t>. 6 halírozhít el t»fit\'elv»t«lt A M^gyi>r Kummunitt* Part Politikai Qiztttiágs.
ydy Hnioa (iénjSoyminltztsr » Fslgiutíen Kiegatdapárt tnpreni szcrvuetanek ültten mondott batzédet, in "ly-3:\' hmtrUHs s magyar ttlt cgvetebt, amtl> 90 mtllé furint bevételi f«(esl«ti()«l zárult.
A g-Maaiági világ\'öriinenem codájs, hugy minden inők legnagyobb inflációiéból mlnaen külföldi segit&cg nélkül meg\'.eretne\'fü* a gazdasági felemelkedés lehetőségét.
HÁram«vea i!J<á??:tesfli,k ereüsiányei, amelyet Kelet ét Nyugat megcsodál, k«i!, tioqv gondolkadasrs >éíztes-s«r mindenkit hbftv erre! u utri). íimly ftltawadaíunk ei n bek^í/i\'ieté Répik cnaiáüiában bizt«nsagunk ét ktlt^s f;j cCí-i! k ifié v8Zi.i, Is ne tarjunk. Nyiiredy psri2(gyn>init2ter Kuianvtntt\'in de\'utan B\'csba utazott, hagy \\az ssz\'.rai kormanykbiofckel tsrryatjon a .-r.Bg Autzinaban levó msgysr artektk hazah\'izatalarél.
A Kias,yr..- t»riranvVDItí» i»og kedden reggel trkezik Budspeilre. Rias Ittvan luazsagligyminitzter, Nógrádi Sándor mniBítertlnbks^j: Kiianluar, Boléizer.r Iván kuitusimníz\'sii államtitkár st Bebrics közlekedésfioyi á!la«-trtkár ma rpggt-l a na\'eti-paiycrtjúvarril kölőnvcnsttaí Csf-cra it>dul\'.ak az eresze korir.anyill üöttseg ela. Tilrty ktz-táriasági einóK ea a kerntányi-lidlMtseg tan|»l hetfón éo\'uttn ari\'azr.bk Csapra, ahol u m>gyar kormány nevétsn Dics litván lii«Öz>i ts kö.-Uraktai! elnököt et a karmánydtlasációt. Ciaprol a karmányKliiüettséoet es a küztarsa-*ugi elno\'vnt hozá vonkt ktdtlcn rtggtl 9 érikor irkwk a Nyugntl pályaurivarrs, abtl ünnepélyét fagadtatátt á re&ztikre.
12 óraicar ielenii nudape»t A To/o-eredméíiveJc
A szamláiési a déli arákig még n*m fejezték b*
A fo\'a e heti fordultjára 1,250.000 stt\'.vény érkézül »?, amtlyntk ^emltlláxa mig a délelőtti órákban ii tartóit. Ax tsszeszámlülds
i endmény-i szerint 12 ttldlata, sitivény 120 érkezeti, 11 taldlatos szehény 1200 darab és 10 tatálato.i szelvényt 11.000—12 000 átrakót laidltak. A nyeremények összege s;m Issz nagy A 12 tdiúMot szelvények 5.000 forintot, a 11 találatot szelvények 500 forintot és a 10 találatot stthéHyck 50 forintot kapnak szelvényenként.
Ittbuidtli rn)cirti»i3, mint tzabmálo
A M\'.dasé^i raiulőiaójr bulyoa aza-ivovii/.st. eploíott lo az ózrii va6R.yár-|>ar:. Kú, •\'¦rtúkea liúnyaj;c}:ot> um;s-!>¦« c^U UlföWön leint hcuMWzni, i«ii>avusU\':it oivuB/tottak be. Ennok to>vB!to/,t.-.\'>?u a termelés a farkas-ij\'iki bauvAb«)!i napi 9 vjgonnal lett
na* k\'«oi>b zavaró c«cJokményekkcl töbl) «í4;.ozer forintos kárt "okoz-f«Jí. A ,;tz(iaöági randórsói; örizotbe \'8ttB „toijles Láöetót. az ózdi vaa-jU\'ai1 ^»z«rií»»2gatójut, aki egyéb-a&nt * ózdi Szociálclemokrata I\'éi"t R#;ta kivül niájí hat bün- tVk Úttr
jeltaKali woeialnUk leatndaiiak
"\' A KzoeiáldemolcratR Párt íőráií^ Av \'idéki szerveajíjeibaii tovább fo-íyilt a jobboldal felszámotóea. Tolnai J^íWBf \\i&x\'i poliiármBfirtor, mint rubfc irtuk, boiiviijtja JeuTondását, iíletvo nvui^üjaztotáa iránti kóietaiét. YbI-nierüh »z n kói\'dóe, hogy mi lesz tralcka.1 o. jobboldali Bsxi&ldemokra-
a ummláfiunáral, akiket iibiü /áriak ki a pAiílwl, de a partfunk- oluivoíitottak. Hir azarint visszaadjuk képviselői
va\'ószinü, ho^v a uaajidútumok sorba falói kí\'.s6bi>- töi-Wnik intJzkoilM.
Rajk Uizl6 ea Haruityán Jtzatf a rámán egyiétta Buakáipárt alakuló nagygylleaán
Az ccyeúitís rotaán munkáspárt alakuló Aagvgj;. ésén rihaity? tójw-b»( ío^-adtefc iiajk László bolügy-minisztBrt, aki rázolte a mag>-»v demokráoiáiiak a folszabadulá* 6tft Blért OTKlméinieit, majd nie«állapi-torta; nogy a "maffj-ar Szociéidemo-kvat«. Párt baloldalának razetói **-madáaba mantBl; át R jobboldal el-
Ezebntk az altmcknck ¦nagy részét témondalták C* ina a legjobb \' nton vágyjunk motulotla. — h<így mi ie
m\'n< Ihii.\'í a
tttiiji/ti\' tol.
tiHwhúíya tol.
JUnistyák 3wsftí, .1 Kzoridldomo-Kraiü l\'Art kiküldöttjo elmondotta, ]»p;v erre a tisztogwi8i:> annál is ijikábli szükft5fl vaa, mórt özek az ll
ijikábli szükft5fl vaa, mórt özek az elcmok a SzoeiáltlomokraU Párt ve-lcíO t#,\'j.ii köz<"tt foglaltak lieh-et. Mindaddig fo ytaljuk o lüzdel-Tief ama tcljete* meg nem áhkl
, am
tisititől\'tiir-l
nem
túl.
vSzoros opyültmiik<idé*l«n fogunk Idizdeui továb!) a Ma^jiir Konimvi-nista PArttaJ romúii elvtársainkhoz a megalkotandó c^yséjree
Bródy Sántitr KOKSi tlnftk lenmfiüutt: megalakul a klikareakadtUrn egyse-art era^kepvitalete
A kiskBresksdói társadalom régi kjvcinfcúia volt &?. egységes érdckkép-viieiet megterorntésb, amelynek fo-akadálya Bródy Sándornak, a KOKS\'z elnökének személy volt. A legutóbbi táiyyalások is azért szakadtak mOií, mórt Bródy Sándor ragaszkodott pozíciójához," melyet ki/áró\'au; az áruház.ik és a najtyke-itiakodók érdekóbeu kívánt továbbra is megtartani. Bródy Sándor, a KOKKz legutóbbi veBötóeé«i .ülésén most beadta lemondását. Ez a lemondás szoros Shszofügífésben vau azzal a fegyelmi üggyel, amellyel több ezer forintos kártyaftdóst>ag»i-nak anyagi hátterét akarták feldori-tani. Bródy Jémondáeával véglegesen elhárult az akadálv az ea haladó szelleniü kiskoreekodoi megtereuitéee elől.
B«aei:
Csehszlovákia nemzeti léte a
Szovjetunió barátságán áll vagy
bukik
l\'riWában tagnap kezdődőt* a (•sdi-
lovuk-szoriot barátaiui kr)lliiil^sz-
sr.ua.
UeutH r\'tiöl. freelet intézAt a lonyre»ziinhoz, amc\'ybctt rú-mulalott, hnyíj .i X:o«/>(«.n.\'o tridigi c. ?!. l,tttt?i,ii\\\'l f* tolit\'. lá\'/átn\' iitepimtatt\'i a i*Ía>innJi. hogy lártfogója ar, c\'ni/^ntol-l
llí/ié^iiek Ú« lifaMÍgr u ImUlt-wci .oknak.
A fci;-.ovjctunió \\o!<tiKáju \'felal n»tí legjobba i a catíimzlovúk ^rd«.-kekm.\'k is. iJeiioü elnök lüvolónok foloivasíi*k illán Ciottwald CbOhszloviU; tnini-.t-tonoinök üdvüzölto a Uoniiixisiszii.it. [smortett•:, hojy a raikrió n Szov-ieuinióval \\;iló ngyiittmükiiíiós fol-íoi.iianU\'isúia töioliszik. Az m li/.nius minden ro:ii(\'nys.\'\'irót kell liiiiHitaiii, mondotti.
Cteli*:-toiák\'a nemz ti lét,- a
S.juijeíU\'i\'Avat való IjtrőtHUj-m á(( raiyi/ atih\'k.
A kí>n:;rosszui által elfordult U\'J-lározati ja\\as!atot. ÍJoiies tlnökbol is kós!."\'[l\'\'>k, amolybcu kwvstelik a. koviiit\'mv k:0iészití4:.t <;.; a Uwiiuun-. búi kilé]»j miniszterek Icnioniláari-i<ak eifo^adását.
l\'encs elnök n.a fo^ajljii\'annak »\' három pánnal; n ¦¦-ozcioit, anjely-i:ek miniszter-?!.kiváltaik u koniiiiny-hól. üonos ma dönt nhiian a naj,y erájü kérdás\'wn. ho»y uj koaliciút alakit-©, amolyhiii niin<ten pnrt l>fn- I di k\'l
iio Ickí;, va^y kit d
i^; uj iit
, ^y p^; j y
kitar.ra ad mo?biziist, ntnol.v(>éi) u hároii: e\'k-nzéki piirt U\'iül nem kap tárcát.
Mi újság ax országban?
A NIK megveizi a Schopper Rt-t
A NIK Kvártmányainak foiga-lomhaiiozalului\'a illetékes liol.Men fel-moiiill o.i ;i UüT, hoj{y oz a M K-eri leiül kiópitóndú nanylíxíívjsktxlolmi sycrvozv\'t ntjúu törtinjon mür\'. l-\'el- \' szólították tohét a N\'IK vowtá»óítét, bo^y hárommillió forintot Ulty nom ha\'adó VótoU\'niVrt vi\'wiroljA nifiK *" , behopper 0. (J. lit.-nali a Ijeszú mitoló Uank tuüíjdonúhan lóvó rósz-őtöhÓÍ
Ma ail népbirótag elé u izein UmIo hadotztaly veit paranctnoka
A ]ju(ia[,e6ti népbiróaág Tuteek-tanácstt ma kcidi tárgj-aUii Sz\\(gyi /.oltán volt vozórezroctes, a hírhedt tízem László hadosztály volt pa- . raacsnokának biiajerét. Szügyi an-nakidejón hadosztalyúval é»Aütt át-púrtoit Szálasiboz. A Dalnoki—Vb-i«8S-f«\'o üsHzresküvéíi ton\'oiben i«
szeropolt hadosztályátiak mó|í Ausn-triáhán mieglévó maradványai. Szügyit közbon elfogták és az amerikai hatóságok kiadtók .Ma^yarorszátí-nak.
Szovjet iróküldöttaég jön Budapettre A múrcius \'ió-i centonáris ünnei>-séfipkre külföldről számos kílldött-tséL érkezik Budapestre. Előrelát-hatólap 10 áltam 200 kiküldöttje \\«bz részt az \'linnepsűtíekan. A Sla-ey»r L-ók Szovetaé^a a. szovjet iro dalom kirúloságait ts moghi\\-ta, akik közSU többen kiutasba lielyczték érkezesüket. Biidaosetre jömwk egj-C^l)-Jiént a letnevesobi jugó&zláv, cotnt\'tn és lengyei irók i». ¦¦•\'".Z A L *
0 magyar és jugoszláv népet többé semmi sem állíthatta szembe egymással
— mondotta a Magynr-Juffoszláv TArsusag alakuló köx-íyüléséu Földes Mihály országgyűlési Uépvloelö
kölcsönös segélynyújtási egyezményt kössön velünk. Azonban aniig idái? eljutottunk, sok.itkel_ lell küzrlenünk, de ebben segit-séfiünkre volt az a példa, amelyei a jugoszláv nép fiősi küzdüL nieüxíí megismertünk.
¦ - A népi demokrácia ellenségei most azt mondják, hogy Tito és Rákosi a Dunanvedencében egy uj <i(i miiliós birodalmú blokkot akarnak elökéssiteni. Nos. erről szó sincs! Az azonban igaz. hogy többel nem en^-edjük nta-gunk-.it egymás i\'lle-n kijálsza; i, mert megtanultuk, hosy nekünk testvérként" kell együtt élnünk. Függetlenül é.s szabadon. TcsU
A jugoszláv és magyar nép <iarái^ágá!«:ik kiépít fséúcii jole;.-iK).s eseménynek mondhatjuk n Magyar Jugoszláv Tái\\s.tsá;.> i:a;\\\' kanizsai sxi-rvczplének uu\'gaia-fculásái A társaság niüköitösen?.\' vén remélhető, hogy ez a határ-»n.e;i1i város. a;nelyn»\'k Jugoszláviához .való kapcsolatai közis-inerlek. kö.\',elebh kvriil délszláv >aon.szédunkhoz.
A lár^iság kanizsai s/-crvezvto vui>árnaj) délelőtt a jugoszláv és magyar lobogókkal feldis/.iloU Városi Szjnliázban tartotta nlu-kliu\'i közgyűlését. A szinlui?: zsu-tolá.ia; nictftí\'lt ex iilknonunal, jimi élénken bizonyítja, hogy Nagykanizsa milyen rokonszenv v*J viselte lik a jugoszláv nép trúxA.
A közgyúlp&t. csak Kis késéssel a*>.dlck iViog, m-orl a Hitdapest-»ol l^jolinte.U kiküldőitek csak késve érkeztek- Marosán György ^Szociáldemokrata I\'árt helyettes ffiljlkára a belpolitikai hely-nrt alal«i!ása miatt nPin tudott Nagykanizsára jönni A Magyar Kommunista Part képvjseleié-tapn azonban Nagykanizsára ér. kcyU\'l- Kiss Károly és Földes >jihály \'¦rszáfl.jyülf/si képviselők
Mrónyai Lajos, mint korelnök nyitotta meg \'•< közgyűlést é,s pár szóvá! méltatta a társaság megalakulásának jelentőséget. Különösen kiemelte, hogy a magyar és jugoszláv rfé)>et vezetőik -mindig .tkiiratuk elK-n-öre álii-lötták v«m>e egymás a!.i!emost amikor y né[>ek niár saját nv>-guk irányítják .sorsukat, egymás, pa találtak
Kzulán Csuka Zoltán iró.\' a Magyar .hiiioszláv Társaság központi üLf\\-vjezd>> litkára tartott rendkívül érdekes clwidúst ak«.\'-t nép kulturális kapcsolatairól. Elmondotta, liogv milyen kevesen tudnak arról\' még itt Nagy. fcunixsán is, hogy egy horvát fcüKi"). Ignátovics Jás.i a 4&~as honvédekkel együti ragadott fegyvert írbéc.-»i\'reciki-ió elleii és holl u mag>-ar sznbadsáíiért. f& érdekes piirhuzamot vont Csuka Zoltán petíifi vértnnulia-láb é.s eg>- másik liorvAt kW US. Iván Ooran Kovacfi«-s lialála kö. tóit akii az usztas.i Uinditnk íttek inog. Kijelentette., hogy a társaságnak ebeket a kapcMlato. kai. kell tudalositani a mairyar népben. ,
Földes Mihály orsz/ig^yülési képviselő mondott ezután Vagy. hatású ünnepi beszédet.
Nffln a hála és köszönet hangján akarok most a jugo-Kláv nép és Tilo mnrsall fdó fordulnL — mondotta Földfes Miliály -, mert a hálára.épitett l»arátság nem mindig vezet j<5ru A sorsközősség és éi-dekcink azonossága nevében üdvőzlöjn délszláv szomszédunkat és vezérét.
— Nálunk uj társadalom van kialakulóban és ennék felépité-Bében példát kell vennünk a ju goszláv néptől. Le kel: számoL nunk a belső ellensí^ei, amelyet nemzetközi imperialisták ser. kentének arra. hogy támadják hátba a nép demokráciát.
— Ennek a politikának cffy hatalmas ellenie* van és ez a Szovjetunió, amely méltónak ta-láll bennünket, az egykori el
ét arra, hogy barátsági és
I véri módon kewt kell szorita-j nunk rá így ke-U éjjiU-nünk -j szabad né|>ek hazáját • Iirónyai Lajos a közgyűlés j egyhangú Meegyezésével *!><>•-leiilelle, hogy incqalakult una^--kanizs.ii Mjgyar..lugoszláv \'Xi\\v-saság. A megalakulás kimondása ulán inegválaszlo\'t-Ak a tisztikart majd NVeing-tjrlner Pt-ler elnök záról>eszL\'del mondott; arrveiylen rámulalolt arra, hogj- az uj" társaság e!utt nag>\' feladai ál, ,iitie_ lyel a mégválaszlolt tisztikar maradéklalanul végrr ,tk;ir liaj-lani.
Az alakuló közgv\'ülés után djs/ebéd volt a Cenlrálhan, amelyen Kiss Károl>- c-s Földos Mihály képviselők, Varga József polgármester és Wrincavrtiwr l\'éler mondtak pnliárk-\'iszöntí.t Este ug.vancsak u Ceiilrálbani műsoros táncestet rende/-ett a társaság. :
I köztársaságra tettek esküt a határvadász ujoncek
Vasárnap délelőtt szemerkélő havas csőben zajloll le a haiár-vadász zászlóalj újoncainak az eskütétele a Szal>adság :6rioroS/. hősi emlékmű előli. Az orosz li.i. si emlékmű elé a honvédség tagjai egy nemzeti szinü draperií val leboritott aszta\'t áüitottak ff!, amelyen szimbolikus jelképpen voltak elhelyezve íi honvédség fejcyverii Pontosan 10 órakor érkezett meg az eskütétel színhelyére Horváth István szá_ zados. aki az ünnepségen a távollévő zászlóajpi\'rancsnokol he lyeltesi\'ette. A Himnusz elhangzása után Horváth százados intézett heszédet az eskütételre megjelent 139 honvédnek.
— Felszabadulásunk után meg született az uj honvédség, a d<s-mokratikus iléphadsereg. Sok nehézség és küzdelnves hónapok
ulán, szívós és törhetetlen akarattal sikerül\' a népi demokrá-<Iával eg>ütt \'t l:onvtd-é,e;- is a demokratikus népi hadsereg útjára terelni Honvédségünket megtisztítottuk a nép ellenségei. tői. megindult a népi származású tisztképzés és a demokratikus nevelés. - - mondotta egyebek között Horváth százados l*szédé-ben. Végezetül felhívt;i a katonákat hog,v tegyék le az esküt köztársaságunkra népünk és békénk érdekében.
Ezután Naményi főhadnagy felolvasta az eskümintát. ;na)d a távollévő polgármester helyett dr. Szűcs Lnszló városi tanácsnok üdvözölle néhány szóval a honvédeket.
Az cskü tétel diszmenellel fej*. ződött be.
Megjegyzéseink egy nyilatkozatra
A reggel megjelenő lap vasárnapi szamában Skvorez lrerenc •SzlT titkár egy nvilatkozata látott napvilágot, amelyben a Zala 22 i számában
,Husz Jrtzuf ipartestületi ttnök t munkisifjusig tlltn"
irt cikkünkre kijelenti, hogy a Zala szerkesztőségét helyleiénüi informálta és a cikkl«n" megjeleni kijelentést IIusz .József ipart testületi <\'lnök nem tette nvg.
Valóban inegjeleni szerkesztőd séfünkben Skvorez Ferenc egy fiatalember kiscretélien és ehi-adta. a Zala cikkében foglalt á1-ülá-okat. Ugyunez a Skvoivzl\'i>-renc, megjelent a ya-g>ar Kommunista Párt hcjyi\'ve-•zelö éyéné , valamint a s:-akszcr-vewti titkárnál is, ahol cgj-e-zően a Zala szerkeszlöst\'-íflbea előadottakkal möndo ta el a közte és Húsz József iparleíslületi elnók között lefolyt vitát. Skorcz I\'erenc két izberi tárgj-atl az ij)ar!estüle!i elnökkel és mind a kétszer hasonló hangnemben utasitota őt el.
Skvorez Ferenc nyilatkozata, amit egybehangzóan három helyen tett meg. távolról sem eiéá-tett volna ki bennünket és cikkünk megírásához semmiképpen sem lett volna elegendő. Lapunk szerkesztősége azonban teljesen érdektelen, fül és szemtanuk egybehangzó előadása alapíán látta, szükségesnek a cikk megírását,
amit a Skvoroz Ferenc nyilai kozata dacára is az első betűtől az utolsóig fenntartunk.
Kíváncsiak lennénk ::r a. hogy ki milyen nyomási vagy tttegfé-leiitlitésl alk\'a\'mazott * Skvorez Ferenc 19 éves tanonccal szembon, hogy nem egészen 10 órán belül, három helyen teli hangzó nyilatkozatát f tatva, olyan nyilatkozatot lett, amely nem felel meg ava^ósáft-nak.
Mi nom nehertelünk Skvorez Ferenc, 19 éves Maort tanoncra, a »SzIT* titkárára azért mert határozott és félreérthetetlen Állításait ily rövid jdön belü. meg-változtatta és magára vállalta, hogy lapunkat helytelent infc* máit a.
de nehextelink tztkr* a ftlnótttkre, akik egy Ifjúmunkást gerinces kiállást ulán rábírtak arra, hogy a Sioeiáldemokrat* Párt aleinfkt ér-áekébtn valótlanságot illitton ét bocsánatot kérjen áttét ti embertől, *ki csak rűvid idővel •telttt munkás önérzetét mélyen megsértette.
Közvetlenül lapzárta előtt munkatársunknak sikerült megtalálnia Skvorez Ferenoet, aki a Zalai Világosságban megjelentés általa aláirt nyi!a!kozatról a következőket mondta: Amikor engem Húsz József meglátott, széket ragadott, rám akart rontani
és lecsirkel\'ogózolt. Majd a Szociáldemokrata Párl VB. üléséről • engem kiküldött, olt fo«atn*aziá8 i.ieg azt a nyilatkozatot, ami % Zalai Világosságban napvilágot látott. Én a nyilatkozatot azérfc iriam nlá. nie\'K olyan iiangote hailatszotiak. hogy engem kiza«-nak a pariból, ami egyenlu W.n. ne a kenyi-rem elvesztéséül, öl fiatiil einber vagj\'ok. de 6 ta^. családot U.riok el, é.s ij^- nem kíjckázhattam nveg, ho^y en^ent kenytremlől megfosszanak. L» most is kijelentem, liogj- :i Z;<jl«u lun nmgjelent cikk u telj<s igaz-\'• á.ol tartalmazta, amit m- >sí insir más tanukkai is igazolni tmU..;-. Skvorez Ferenc eze-n nyiíatko-lá :nunka!ársuiik.\'iak 5 taira telte
Felhívás
A uyirácli búny»üzom.
u^l, hcxf.y, a ü írr« jiy-,.i-oBiivaj<ok.;*Ln J fkbt
van almniniumra., ^ déssol (•¦< oUiauírozíÜHaJ
uuku\\6rB0iivl hitdut. Kiéri • ínivárfi bán-.iizolí k bauxitbányáinak íj»)jÍ3
6/e.kimi dolgozóit
Lál k
or-
ogz s> h»-
Luy ui\'Uik»TCituuyrt: hirjálc ki 6-« a njinVdi báivyónzok küliik k
A
y 101) f-wí*<uék<ffl
í tuit8ljc«;t.\'*jro.
Í4. Évi Ujijoeitouinybun mis 1047.
t\'rt o\'flzuo.jfsitriukiv tulha\'a\'lbs4l». ;i. A tarmeiéai öilfcjltBé^ <i tzá»-
Júkos csökkentéseié.
Mi, nyirádi bánjiszok ej{yhtkD-lap: kijelyntjüjí, hogy a fcntiak-k léí fk toi é b
j, gy
^ fogunk toani és egybe* romé! j ük, Iwpy » többi bauxitba-mák bin>isz»áR» hasonló llk ii é ^ b^ák
tó y p
v4nui)kat, bekapcsolódnak b ^j jöÓJ agyar fémért, nenizetuőfc p^ért m éietezinronaiuDlt-
emelés^/rt indított
Nyirúd, 1918. fobruái- 1%.
, !«krm*r U.
Bidtpeit I. M0 PilirédlA 7*0 Hírek. 7.39 Reggeli fenr. Sió XcncJUn raívek. 1(00 I-Hrtk. i2*0 Hir.«t\'iv, »itk 13.15 agí»j«trw. i»M A héii-cg\' IU«i jítnU. 14 00 Hir.k. 14.1* lf|utá|i én<-.U«r»t U.4H SiSvttke/ttl icüyfdúti. 16.Ü0 RldKllkoli. II.0U Stliei rltsBMk 18.40 Be»ié\'gil*f •< tmbtr «iiS ktzlillitiltéi. 17.00 Hlftk. 17.10 Hidiloiey Mrtii M Vörílttrcill koilaminvtk. l<4i A MALLESD irírcií. 11.00 ft&tiii i tubtdUu víímI íí. 11.19 Mit UM • Ridlí? 18 45 MifYii CKkK tl Kél MoUérclfiiék
piáit lt.tl Kél MoUére.tlfjiiék kfljveti-lett t Ncautl KiairiuJnkártxíl. 3Ű.M Hlrck. 3I.4S VIU ¦ iilidjnbokr*!. ailt Hírek 3JS» Clgányient, 33.00
kcgytk ktaöil. HinglMtcMk.!------
muulka. 3-.00 Hlitk.
ludtpMl II 17 00 TáMitni. 11.00 Hlrck. 1105 Keringik. 18 40 V!1ágh!r»*ó. 1831 fiígl MttuctiCk natilklji. <2«J0 Olau *• »f«t»ol dilok. 10.30 A lidlé tubatf-21.00 Illrtk. 31 IS CigisvKM. ttiz\'tltk ét h«ngu«riiótOk.
egteteac. ! 22.00 Oftt
Fcbr. U-Kn: .öraagyal\'1 fy*«y*z»r tár, D^k-tér !•.
VÁROSI M O Z i
KEDD • SSKRDA CSAK KÉTMAr
Hét Tlláflilá|«r, <S Satár ÍÍlllé a«T«tés
Csillagok parádéja
AjB«rlksl
«*HÍREK
Frbruii K, kedd Rom > «t St8k«nip. » ol /»\'*1J«* Ujg«r6( Jtnos.
rt ri«p Kei ó o.t 36 perekor, rtyugsilli iV (Jre ?2 p« rkor. ¦ fl HoM kel 18 óra <ü páckor, njugwik 7 űr» 22 perckor.
IW8 \':i>.i«i<;á« * u>*»odik fri\'-.cta kAz-
A feisőtcmpiom
•\'</(•¦;¦! -v.\'* iairokkti. ryút f.h\'i-- * \' éi
.0 mt\'. <s o .
¦(&>*;\'¦! cáva\'.-asói "\'ói.\' v;/i/\': ln:.ö-i<> iö:l. A- .{fökiiás\'uIónok i.&iaUapioiték. /mgy égés,: Ettró-i^-ci i,\'Q e*ztc*u{.jii/)i:m voli olyan ftujh* \'<"\'. w-H* o-:. id\'ri. J)óniábót n+j u:.\' /r/.W^. ho<jy az idei si-ÍM/tcví**^\' ¦ * •\'* \'\'S.V "idiál. ni.Bg-Hu\'ii\'f. \'f\'OífH Sorit---giái/ó cohor-nat.i-.a i\'O.•*<!\'•¦ ífr » h\'ic-it. Orörr. «,;/ t.Aii/\'. A-V* február i-ég. /¦¦** <ió.*y " a, Utói hanj.ogtiik a tc-Itg&bii:, .i/v \'¦•:A» •* vip>grst:h;(fr>t m TC-itU-áu. i gyerek, f. pcd g ei6-n3t,iéJ. ,óil)uka. "i» i\'./íJniSi 6. «í>V-
«•< c .VI- \'<>\' \'#\'/> /A<<< FtTt*? Mf
Kgy-krt ,.uj>m fmit a rt\'jf• Wí"
«t,Á;\'».s\'.\\^ ilifmf.jé\' tf<«WH\'\'(W<A\' <>•*,/ .¦ <í Aci, umi\'-í/ói\' iopogvd »üp-fitdl t> /riii, J ¦íi\'itkI jéfi\'iikör ott, 0 .t\'uv.l r/luLrii épülete nii\'IU\'ti, a ) »f ui<vtoii, *t>n*i\' /xf.o\'.\' &áp- .\'n,v,«.it vil-
(iíj/u< uL\'o\'oh ; álmot ig-uiiln t* i ú!!ikji .imít B <</ fii-
gyijiiyirkd&ni. Jegaau rtuir iiwa.rtrf: "; ijf)iniio,ii ».-i\'Ar fckérn\'gcí /há ftlit ail
ég , amiln>
vtpO rigai?t*iliiniit cuppog. *A? t.a ftl\'J -mtlcn ligtűm.\'gek óitrn-u\'. a* ortzág kOzep.: cfU\', mondta ¦\' mttf.oroíóg\'oi jJentii és az brí-k^ pm^kor u ráfion Jt-iHják •c Htd;6:>o ¦ h^ognit, órütnirtei\' matii-¦pk i t/rr,ó-rKii : nug Hcm <t** tét g3 idén. Sem ííai ti\', ami c«^* re é szépséges és d ílótb
•éV:iifö:é*L jeleni, Tnoyiíi}á\':t hogy a fuipfoltvl; orüíí ff\' \'dójára\'! eltolódása!, tgy túdióoktU\'- *ugá rzás, gtjm ¦íatnv.-^ak ;?? :áöjáráar-At de az em-ber«k k.díliférc, «ő\' 02 ggíazjégére h iu2>. Ké\'itéytelctt, hogy nincs minden rendb. n a? időjárássá1 és jövőre ií#/?< w7c« l.ficf fdttnnt majd azt v fyirdi-.-f : li-ová \'ert íl topolyt hó !
— Kitüntetések t nagykanizeci rendőrségen
A köztársasági ebiök a belügvmi-uÍBic-tX\'r tilótorjeaztA^éro a következő ttfkgyR&ni/sui rt\'ixiőrtibrteket tüntot-te ki u közbiztonsági szolgálati jel-Winy bronzfokozaiáiul : Szúkoly Gyu-Jk (íriiagy, Sárd.>- Lajos főhadnagy, büeurjuroiiy Józauf éa Siklósi István " ík, Galambos raronc nyo-, rfllaaiint Forgács B6Í lntrán nyoniosú államfő a
is kitüntetto.
— L»lt varwogye nó«y htzat építtet *i érvlziujtotta otthontalanoknak
A hclügj miniaztui\' íelh-iváaár* Za-1» w\'irnKv.ktii i« rua^^vi tett) tut • crneam ciauadoliiin, uiiszorint u otthonukul íttoa.tutl túiiai 4rvizk4ro-»uH*k Hxúm4m uj ottltonokat úpit-*». A m*)«ryc núRv hái ujjAúpitóeét tollalj*. hűnk köíiU kirtiót Uü ezer tonnt boutáiáruUwsal a megy-ei kőlt-•6(p-eU* torb&ro, kottit ujo*&nc«ak 90 o/er forint liouáj&ruiWv&l a kóz-MÉuek TÚ.Uiii*Jt. A exúp elhatározád-nóJ mái\' úrtwitettéiL ík a belügyini-iirt
— Hirtktmény
Á FÉKOSa Orsaá^os Kőzpontj* totihaezonbérJmi szakosztálya oiez4-jjoe elnöke N^\'kanizsán a szok-iaerrezeti ízékfiáz termében, Caan-gerv- ut 6. ezám alatt, 24-én 9 ómi kez<Í0»tit!Í fo\'ütóst és panasznapot tart, amelyre szeretettel mo^hirjuk •> egéez t4tob lakosságát. Somogyi Ftranc járási titkár.
ZALA
tt&fisfé/n BÚTORÜZLET
*ffcgykcuvzsa ./Jqly évire -á.4.
. . BÁROK HÁLÓK,---------

\\!
rrl
mert kóipoatunk i6
letni fojjja nuuját. A jjvulÚBt tmo-tw«n I) órakor kezdjük 6b fél 1 ám-
I MflORT üzemi bizottságokból eltávolítják j a jobboldali szocialistákat
A két munkáspárt »««et*Jéneii határozata
A MAOHT ü/.cnu-k Szodálde. mokrata fis Kommunista titkársága által öiszehivotl közös ve-zclösé^i ¦érk\'kczleti\'ii 1018. február 22én N:igyk;miz.s!Íii a inun-kásegysóg kiméiyilése. ;i munkás oszlály egy niunká\'sj)ártja olőfcl. téleleinek megvalósítású rriJí\'kí-l>eu a következő hntározatol hozta:
1 Az együtliuükúdt\'shrz nicc k«ll tiTCinteni a szt-mílyi viöM-tílcU-k*\'i mindeii üzemi púrtsztr-vc\'X-tben. Haliidúklalonul «\'i kell távolítani nzokat, akik e törté-nohtii fordulul utrtn is a mun-káH\'KV^U i\'llciisáyci. (lg,v KíJz-ponli fii, PlJ-ok, Sznksw>rvi\'z«t, üzemi párlszorvcíclck.)
2 i^d ökt
i
u ülésl kell turlHiii. Szfiksóg esetén búrmvlyik i>íirt kóri\'sért az összekötő l\'izottsúR n-ndkivüli ülésre azoniuil összehívandó. u< Rendszeres közös :tktiva-ülés.
b) Rendszeres közös pártnapok tartása.
c) Közös pártiskola és szeminárium.
d) Közös kulturális és vigalmi szerv.
3 Mindkét párt elitéli az erő-
szakos t;,gíoHorzást és az erőszakos átlépleléseket.
4. A görö<? szabadságharcosolc megsegítése érdekében mindkét párt tagjai önként hozzájárulnak ahhoz, hogy Ittírom hóna, l>on keresztül havonta 1 — 1 órabérnek megfelelő összeget juttatnak, mely a bérelszámoláson keresztül nyer elintézési.
5. Ezen határozat az üzemi W-zottsáfíok. sziikszervezpli ^•eKc>tl^-sép<-k tudomására hozandók, továbbá
u) »Szabad Nép. b^ NV
^ ] cl >.ZtiI:ii d) »Zaln-c) UJ Znln. t) iRánynmiinkást napil:ipokl»an közzéteendő.
Nagykanizsa-! Dá/ukcrcttvc-i Iovás?il
Pusztaszer.tlászló-i l\'judvar-i MKP és SzDPpártszervezetek njevében.
Patkó József MKP. üzemi központi titkár.
Farkas Gyula SzDP üzemi központi titkár.
Hataioias aisziettárral megérkezett a Gördülő Operaház
bzakatlan Sénkséft költozütt ma déieiőtt a Városi Színházba. Már a kora rOjijíoli úriiknaii takarító aeezo-nyok hada JaptB ol a nézőteret, az öitózóket ó,i a sninjíadot. Lázas munkám tófűik, hogy mire uiék *ik a liördüló Ü[erahtiz, iaíí>ojO titas^jl
Az Opaj-a uú>zlet3Üiok oxijedieió-nak beillő szállítmánya nyolc óra tájban érkezett uioj; a Színházba. Ezial ogyidejüloK érkozott mag btBphányi György is, aki a Travia-tút ronüezi. A ".MAV Brimionikus zeiiekaxu ii kirakodott már ekkor.
A HzLn|.«don mű^keidtók u .disz-leuok fckllitábút a rondoxó t©bo-tét« uieJLtl ila:imruHaii felgórSul y ia a rofloktoruk éloe íény- iják Ldt
iíy y
tilá+citják uuv a a/Lnpadot.
— Csak rilátfottiuí ^ diBletiu-ü bái tartónk — nui^\'arúzH h4nyi Győr©-. — Krre v»n ug.v
is utak szükttétf, mert minden t»-rosL»an, ahol majaffordulurik. máa te mia Büüip*dlioz kell aikainukzkod-nuxik.
— A müt-éozok luuu Uu-tanak próbát ? — ériíektódünk.
--- Nem. Nokik külünbon sincs rá szük»ó>íük, nuart annyira »benn rannak« *az anyagban. Ügj-6bkónt
tk délben érkéznek ms^.
— Miivaiinok várja az előadást ?
— Jóslatokba nem akarok bocsátkozni — rálaszol óvatusan 6te{>-hányi Györe". — <& &*¦ his*8™-mindaii rendbon lesz. Ezt különien is majd az alóadás mondja n-op.
— Hoi fordultak roBg eddiít és hogy Log»dta a közönség a Oördüló Openházat 1
— Sok rklóki városban megfordultunk és mindenütt sikere »olt az előadásnak. De legnagyobb sikerünk — azt hiszem — uzdon rolt. A k a raagyár munkásai köré-
ből ksiTilt ki, akiknek hetron száaa-)éka még soliaaeni látott operát. Az előadás jitán nem tudtak betelni a látottakkal és azt mondták, sohasem gondolták rolna, hoijj\' ilyen egy opera. Ez ax elismerés na^-on jól osett.
IJeazélpetés közben megérkezik Penninger-Pótűr Antal, a társulat ^zetójí; is, aki iiem győzi dicsérni milyen rend és tisztaság ran min-danütt.
— Nagyon hálásak ragyunk .a isolgánneatornok í« rnindenkinok, hogy annyira a sogiteógünkre roltak. Azt hiszo\'rn, aanki som csalódik bennünk.
Közben a próba tovább folyik áe mi in olbuc»uztunk az esti vftaonfc-látásra.
Az oiikÚ6zülett>i alapján az a TÓlemónyünk, hojry .Xajrykanizsan eddi? ráéii pem látott cláadásbaii Jeaz rútzünk és a sikoi\' i» o[\\-aíi nasy lesz, »m.iro múi: ^jpin rolt Uékio ebben, a Tárosban.
X ma esti onom-elóaJáMSAl kap-esoathan Bzüktócosnek tartjuk tw-hiTiii a közönsótt ftoolmét arr»,
ser
az előadás pontotan fii 8-kor kezdődik éí ebbrn a» idSpont-ban l*:.úrják 02 ött\'et tyiókat. Ilyenformán a kétőn{öv6ket n*m engedik be.
— Meghívó megyei választmányi gyülfttre
1948. március hó 8-án, Bzardán d. e. 9 órai kezdettel tartják a-Dél-zalai Fölmüveeszövetkezetek a rendes havi választmányi gyűlésüket a városháza dísztermében. Kérjük a szövetkezetek vezet,Jsógét, hogy ml-n41 nagyobb számban
BÚgi felügyelő, több országgyüiíBi kéjiTif.eló, az Al»ó Bunántuii Föld-iniivelésúiívi Tanács szaktiaztvigB-JújC, a \\ánnnjryai bzövotkezeti fBl-jíLT>bIő, a/, Urszágoa Szövetkezeti lü-leíihlózet szaktiszrtvii.lójt),\' íjszak-/ala MÜSzK kir. szerv. o. t., at UFOSz megyei óa nagykanizsai ti*-kúiüi, a JlOSzjK tojás, baromfi, ptyümoies, zöidaéí;áru-tE eu Ttaotőj* bümegrő!, a Mi^yei FöldhiTatal ve-saetójt), a iucn^wi uj terinelési ellenőr, a szóiúszeti ós borászati felügyB-ió, a MUSzK ára, termény <» bzbt-lezési mztály íjuajtői, a járási 16-jogyző, a iiéiizüjj\'igazgi\'-tueáji ^dó-BiakérUije, Btb. A tsir^ysorosatuoij bieinri>ü\'uek cégbírósági, fökihiratali, a<ló é-: könyvelési üj^-uk, traktor el-lálas, tai-aszi mozog.k\'^abúgi uiuiikit-üg>Bk .mnnényfolváBárlás, áru, in^f, armel&ii 8-i\'r»\'Wó«>k, ruhá/at, toi-til, lábbeii, jernií-taző anyu+(ok, rét-ealir, aiüiragvft, [etrolouiu, tojái-éi\'túk«iiU\'-s, naixKk\'bibe, határozati javftKl.itok, [Binaszok, stb. KzuUalot Imre Icir. s/urr. o, t., N\'aijykiuiiwi, l.Oiik léi\' !) .n-i., J\'ottafiók 7.J.
— Szubüic tllumtitkar tzordun Eg«r-izegen köztllitan értekezletet tart
A vánnaKje tcTiMtllátáai probié-mi\'iintk w.OabetMúa} rótfott ZoJ»> fMjruu\'friii örUijiik S/obuk Antal köxollát.\'uiitioi rnin;nzu.in államtitkár. A iit^ysrAbáiu tuiki\'a Kzurdéu dé\'oloit lösz » rárini^xihátán éa aion rénztvatznok *z íjeanx í\'m-igu.".gatátfi rtuctók. Itt cnxlitjük meg, hogy ezaui ka;>c»olau»u^ a httF6» kitűzött vánnöto-üi tisztiértnkoílet olaiarad íw hol>v\'tle ugy^ncsuk bice-ü»n, a kuzsllát4íi értokeslet bcf»-
í uldii tartják usrt
— Sok utca n«vét fne^vr.itoztatj&k Zalaegerszegen
A megyeszékhelyei) moggaiom indult meg a korszeriitk\'n utcanevet me^Táiloztatására. Egy bizottEás; « napokban nisir dönUitt ia az. uj uka.-imitM foiott. Ei.erint aa"«ddisi Ao-pouyi utí-ft MáKirok útja, Eszter-házy Pii uica Bem utca, Feefctic.i Gyürpy utca Dobó Katica utca, Gae-parich Márk ut<-a Hock Jánoa utx-, Kazinczy tér -Marx tér, Prohfozkí Ottokár >itca Lőrinc barát utca, Rákosi Viktor ut Farkas József utca, Ürményi utca Budai Nagy Antal utca, Pozsonyi ut Lenin ut, Lord ltothermuro utca Varga Gábor u»-ca fe Püspöky Grácziáii utoti G»r-bai Sándor utca elnevw.éBt kap. Ezenkívül elhatározták, hogy a vií-roe főterét Szebadsáe túrnak nuw-zik el. ^
— A MunsasíOigclatosok Oméfta Antiraaiorta Bji6?eteé-
flénak n&pvkanuwii ceoportja e hu 56-4xi (bétión) iti úiusor nMMeiüt*-l»it tart i\'V)-,.t fi. sr4iu abilt. l\'omfcü
— Klvcnnius vervnyKigyali hirdetmény
A .yocai %. honvéd kerületi pa-rancwiokíág ópitétti onztalya (Puca, Széchenyi tér U—10. hí.) nyüVanea v«rsen\\-tárt^-»ldct lurdet a \'/JÚwemt-bzbjí hv. Ja\'ktanvu y I. «». lag- épületéi Tétciendő 1. kámüvci én ol-helyező,\' 2. tr/toredo, 8. bárioífoo, 4. asztalos, lakatot*, mazo.ó éu üvdsbí, 6. belaü viLariyBzeríUó\'ktu-Nmheiy*-zési munkákra.
Benyújtási határidő 1948. éri mt* cius hó 8-án 10 óra.
A kiírási nyomtatványok megtekinthetők Zalaegerszeg város mérnöki hivatalánál és a fenti kiiró hivatalnál. ^ \'i
Költségvetési űrlapok a pécsi 2. honvéd területi parancsnokság épi-tési osztályásiái szerezhetők be J*-ponként 50 filléMs áron. ¦
Pécs, 1948. éTi fBbruár hó 18.
Kha István
hí. mórnök-omagy b. k. ípitéoi osztály SÍojZALA
\\U*.
\\!4
— Niyy •itmtwy Itn
• Man.y*r Nők lXmiokraukiiit Sk.ó-j\'uok iUruti\' j
uirto U úr»i
lmlyititigóboii Bzoki\'woi- uü-naiwt tartunk, melynek -AMúm ÍMtr. 1\'VrkM) Júmoíim\'\'. Ki na giiiw- tatzitu uau l-arkna Jóira..f in. ívad-«rk»i)itóny mosol^^gí arcai* \'.\' i\'\'iu-1*1 kord d;w«ra bü<izkí>iió(jt\' volt H8mi<uriúj;í\'mknok (*> jRÜiVakóim az •liilozaíliúrfü ,tulpiií .joüranee, hiva-táea ni<u;at)iatáii álló rejidóinok. Farkas Jozao! iíiu óletét c^y gránát oJiottu ki és itt\'nwnult az ifjú hitves, aki ura nyomdokán halailm, a demokrácia oitúrára ixslyozto lo ifjú é:o;ét. iíizíosak vagyunk abb»n, bőg}- uzt. Farka* JÓ280ÍIW elúada^» •uubjiv Í9bk iiiiudcu ksuiiasii usz-•znu.v b^úmtu\'iji. ezúrt iis?jr-.!tBttji hi-ritiík* és várunk a MNÜSz heiyisti-jjébe, íobruás. .í\'l-án, bútfőu oete ü Órakor niimlc.i kanizsai
Ellenség vagy segiiöíárs-e a víz
A liúroniúvua úti- hadatüzo.H u H2ái\'<izs:i^n%k. Az öi)l"zj müvek «^jft-z aurái v.ilúóiljuk nio/ haitin bs.\'I. niiú aUitt. \\iiufc.\\;y Uío.uOJ hol-¦ iaí iikaiii<ik esatumtik so^itsúiji\'vol nV\'íc^üncn kivonni a t.Ziinu.,ái; vü-*LéU-úv<\'2i\'tOijijl. A muiikúialOKAl a io^tólil) h.\'lyon mtir mu>; is iiuli-tották.
A Hüi U>hú<\'Vün miir íuo^mri.illiik u fótiul.jzúc»iiU>riiit iimiikumlHi 6b
ínta/i\'i\\M.«.\', iik>, iiujfy múl1 tus li\'ibb e/. r liüidim lolvluit\' i.:it*^
t,.»\' indulunk iikv a Puim- i\'huIoiim •íiildiuunkiilBt\'ii, mno-
» i.VI\'Mlük olukŰHIClUw.l t\'.1 Uljlioniv.>l<-II
tmir Jxijiii,x>k óta lolvnuiHtban van. A lniionii>vo.i terv [ol.v.iniiwL 8 I>ui:u \' i\'iszn csatorna <\'s*ut r>:it<">cő vhu-\'.tonm om/. uiétf, nicrt ae oiíukü tobii mint iiiíl kiio.nétoi\' hosszú i\'a ton-«ori hajói; számArrt is ulkaimits cbq-tonittt iicm tudjuk hún>:n 6v uí«tt íeiépifeini. Ezért a Duna- Tisza i í-aiorna a liáiomóirue fcrv folyamán csak i« szé.^.->.\'g;t)j!i, uüní önt-\'zű-i"<atL>rna épül mpír,
Mó\'.inwivviisúrholfc- az\'o(ryik Ioj-foutosabi) csatirna-jíóc. In oivan müveket fcktetiiDk Je, arnelyok\'Jó «K>r hold ellitását tudják biztosi-taai.
Szentos körül az ujíyncvezett Kur-i-:»-tájaf hállózzák lie kesbonyul)h-•zóies^bb csatornákkal. Itt rrunde-nütt ijengojník az ásók, nyikorog-iiak a- taiicskák, amnduifr a szóm el lat, a liatárban ő.üüO holdat szántanak majd koruztul-kaflul a vezetékek.
A ;ieruád-Tölir>-éb3n ü.OOU Lóidat hóüit meg vó„\'lt«esBn az omber a íicezéiyow terniC-szottól.
13uda(:eet és Vác között 2.UI0 hol-doii Táhk uaajd lolutóvó » kertfraz-dúlkozás. AHk kell ramutiitni arra, hogy Vác közölst\'jjjb miatt milyon kőimje\'jbsúítut\' jolont .,mnjd ez « főváiosnak zöldiál(\'>kk8l törU\'inű ol-iiuiaa (»liint.\'tjbun.
A Kisiába inenién is 2.00Ü hold •zabádul íol .az iuusúly átka alói. A NádorcüatoiJi* l.\'oo holdat msnto-¦ it. Uókía>/.oiiUuidráAi)iü 6000 hold, TiRwbónúi nioa- Lpiuíi*jkh©1 12.Ü00 hold kerül! a t»rvnzorü U
kodá« ail\'.Miótzóso ülá.
A tiííafürodi o*atornát urv bö-ritik ki, hogy ujabb UüüO holdon tudjí\'ik pótolni uzt, amit y. o»ó ts-rfn eautlen elmulaszt ai időjárás."
M8*Sborénvn61 1200, Muwtia-Ml 2000 holdra tsijed majd ki M uj önUiiőatüvok hatása. NádudT»r környékén 1000 holdról nui sio.
Post Tármocyóljon, a Duna töI-iO\'eban 4000 hold számára juttattuk meatertóKBS caapadákot a nagy folyam rizkinceéboT ™
Az orszáff többi helyén Iciaobb jokiiitóeóífü csatornák utján még 1000 holdat hasiUoak ki az öntözó-d^jkdá oaljsim.
SPORT
GóliAporral gyfiiött m NVTE NVTK-SiTSE 7:1 (111)
NV\'ili Húku — Gazdag, Mun-kúesv Scinsi, Néimlh, Péter - Szlriika. Túra. Phieskó,, Ilor. válh, Körös.
SzTVSE: (ian/ei^ jenőfalvi, 1-ridM - -.SonntK-r, Triiér, Korsós Vigli, Mihók. Xngy, Zsoldos, Sárosi.
.i nagy hóban nem alakul ki komoly játék és ami-j a szckszár-rüfik liíriák orövi\'l addig kiegyen. suiyozotlaK^ voliak az eriVviszo-nvok. Az első i<óli Platskó iöU le. majd Szíral;.) liiházdít egy Ijüenegycst. A félidő végén Mihók révén az SzTVSíí egyenü-
g
Leü. A második fólidübt-ii m NV-Tli rószénil r,iegin<hill a gól-gyárlás és Túra 3, Sziraka és Horváth 2 góljával 7:1 arány-liaii gyozöila vasul. A ini\'rközii-í-pn koinoiy jálékot nsiii lohelelt várai. Mirtilenesolrv v./. NVTE jobbiiu jáLsz.iU a .szekszárdiak cilsii, mini a MAÜHT cHeiv. A csapalból Hóka, Simisí, Túra é« Korválh e-ntllív\'dlck ki, a szekszárdiak legjobbjai Sárosi Mi-hcik i\'s S\'iüinu\'r vollnk.
NVTE II.—tts.
7:1 (2:1)
NVTK II.: Pílorvári - Viola, Szal>os/!ay -- Salamon. 1\'iTi\'iidi IMiczok Sza\'ió. (ii( /.y. pr.iba\'-jrtiíkos l\'"«rcs, KovAcs.\'
Vasas,: Süuhi\'i ¦¦ Tuiu^lití. l\'nr-Iíils — líriuínyi. S/.abix s.iny. S:i-ri\'t-c. • NWliiniuisz. >1 ursi luur, V«i(liii TáiK\'os, M.iliü\'r.
A nagy hól>:in nt\'in a\'akulli.u loli ki komoly játék. A bicska-íí>áii-ik iné. nini\'.-\'i\'i\'.ok cd/.és! vii CóHövök: I\'rói.iiiáléko-! 2. (iii-zy 2. i-lgrcs 2 és Szabii. üU-lw Moi-uár. Kitűntek az N\'VTii-ból l\'c-rendi. Mic-zok, Próhaiálékos Cx S.\'al-j n vasas-hóí j-\'i\'rk.iS, Sá-recz és TAn«)S.
Elmar?.cit ax N1E es a MAORT
A vasármn fU\'lutánrn kiliiz-vt N\'TE—Keszthelyi Máv ni<;rközés a nagy iiava/.\'i- ini.itl e;m-aradi. Ugyanebből áz okból nem uLa-zolt el a MAORT sem a KMTE elleiü Haráhágos mérkőzésr.\'..
Gyencenzlnvonalu összecsapást hozott sz NVTE— DVSE fiköívlTúmérközés
NVTE-DVSK 9:7
Már a íiu\'rkőzés elölt moglr.-peléssol veüe tudomásul a "közönség, hogy a dombóváriak a vcrssr.yre csak a tartalék ver-?ehy/.öíkiít lioz\'.ák magukkal Az első ganiilurnjuk ugyanekkor Pécseit mőrk(i/ö:t a pécsi köz-űzemi\'k fgyüllcsévcl. A második vonalbeli dombóvári vorscnyzíík szivvcl lélekkel küzdve mnj<inen* mcgleiMíléíil usiunllak és csuk mi nimáHs vörösével szenvedtek. A» összefSapások sujnos alalla ma. radtak u láloUaknak A máskor kilüníi fonnábau lévő vusutas versenyzők egészen gyungo zósekel mutáltuk be, H
zósekel mutátuk be, Hcmíljük. hog>\' « bnjnokságru n verwny-zök ismíl régi formájukba lendülnek \\-issza. Az cayes párok összecsapása eg.véhkent a következő eredményeket hozták.
Szenyei — "Gyurka. A kezdő Gyuricát a fölényesen jobb\'Sze. nyei biztosan győzi le.
Esküd — Baranyai. MáT az első menetben pont fölénybe kerül Baranyai, de egy mélyütés-ert me^ntést kap. Ez. a második menetbeji feltüzeli Baranyait és
egy hatalmas fltése\'i\'Sl klszámollAk.
(iyíirff,v - Wlflsils. A« <Is« nienelbon WlnslU kélswr is földre küldi (iyörl\'fyl, A szi;nt;L ben dombovrtri versvn>vü feladja a kiláláslulan kimiuluutl.
Tóth 11. - Wimnvoiv Witn\'iuT kílszicr megsoruzza ellenfelei <s ii/.l a l>iró rövideseti hiszánioU ja. Mindössze músi\'öl pcr.\'ig lai-loU.
TóiU I. Papp. l:R.veiil(\'i erők gyönge küzdelme. Az ¦clsü m^n^l-lien Papp jojjb valamivel, tW ezt az előnyéi Tólii a m.\'isik kő. me. r.eü\'t\'n kiegyen.liti. A donioikMi megfelel a látoUaknak.
Apáti — Kasza Gyors iram-ha kezd Kasza Apáió egyik iior-yátói rövidesen iöldrc kerül. A má oilik .nenelbt\'n Kasza.egy h<>-rogió1 iüe-íszé<liil és kiszilmőiják
Xyers - - üorválb. Ilorválhel-kt\'iiyclnv-\'skedi a mérkőzést c\'s igy Nyers kiiüésscl ine.wnlcmei-(on nyerte a mérkőzés!.
Vunnny -- Rfiki. Lti\'s nem i\'jen akad. Büki löU\'iTyesv-n jobli. A második :nencll<i\'ii Vannay ie!-ad la a harcol.
MogCn -Haladás 2:1. . EMTK-Maieosz 2:1. E\'ek\'ronio\'—I-\'e ex^áio ; 2; 1-Szolnok nVSC 11:1. Sa b\'.e—Vhs\'.is 0:1 M\'-«s?ak:idl Kisi»es|--MTIv Oi2 M. Acél- Elöro 1:1 III. Ker- Húsos 1:3. Ililelbank-KPSii (M. KMSK-Ny. Madisz 1:3. PorMn.—Arse\' «l tlmiraJt. Sunderi.-Uudd\'.-rsíidd 2:0 Asion Villa—C.U\'esoa :í:0. llrimbsy—Dcrby 2:3.
A sj<ortba>» Ifi i a Szoclatdemokinla PArt tisz-
A Uulapesli gyárak és üzeiiii\'k sj-orlve^elöi szoinl>a\'on dé\'elott a Szakszer\\cz.eli Tanáes s/.í-k-házái aií (nülésl liir\'ottak. me. iyea megjelent Soili Lajos a Szo dákieinokraia Párt siwrlvezeLő-jc és Frankó Mihály ;>z N\'SB eipöke. A kivánsúgokal inLár,>-zati javaslat formájában Béky Islvái! adta eiö, aki követelte*^ jofci)oldali sporlvezclök dr. Mező Ferenc, Zempléni Antal és dr. Szabó József lemondását, a Szociáldemokr.ilu Párt ödis sporUaiíácsának reloszlaiássH és a Barátság sportközpont megszüntetését. A határoznti javas, lalot a megjelenlek egyhanj-uan elfogadlak és kövt-lelüik a két munkáspiírl sz.oros egyilllmiükö-dését, s a magyar sportegyse^1-, sitését. Ez » natározali javasl.it\' pontot !«:>z azoknak a jobboldali elemeknek működésére, akik igyekczlck gátolni a mnayar sport fojlődését_______________
K0K8Z
itxtMolnt érdakii. A Kamará-r»\'. folytatott m»<baMa\'.éMk etvduUí-n;*kép|«u óitmitjtlk Karfcvtamtai, hogy a loitiliitivlvAnyol; e\'.n/iinwl4»\'ií, ilbtw » nzabilyswrt\'iun kJV>i»o« és«c»sit\'\') iveket (u iitolvanyokkal •g>ütt) itghMbb folyó hó HT-éu ft óráia lotwt » KÁmardhov l«kül-ám\\\\ Acon K»rtér»ak, akik esoa idóra nvin küldik ba »4 eluzáinolá-Kkktt, aa .Vny»K- ós ArhirftWkl érte-«rtáw> nzorint csak az április hnri tcoatin^enibe tudja beoaztani (m tauc-oiu6 binapra isxti^jagy&t nem k
oly lSk
tepnak a k*re»to<l<Sk ftgy^t,
*/i»ui
¦a BJi5ir6»n»k
A/ üííinoíítu iv a »i\'my ol«sftmol*»6» »•/, ott iiM>it Korinain inskru íénvotinuló. A.s ow>iwil4 tr mindktM i^.Vliiuva liekiildtnidn a K*-mwr&hot, h :.>ona;iy«i; bocat»jái\'ii\'«*> jMunutliúlyM felcrtÉn TunHinzcit (nődéit\'\' ir tdjijára i*5Bwrtan<t<>. A ti|j.L< á r.ai fokrí.\' |<ii\'>s. »
MKP hírek
l\'elkt\'rjiik azon elvtársakat* akik Magyar iiU-á\';an. Szabadság, téren. Sugár ut ,pái»s oldaJán, Roz-^onyi uicában. Kinizsi.. Ar-I«W. Sikátor, líáltiori és. Garai utcában laknak. ?i«gy kodit^n i. hó 21-én est.- <i ikrára !)C/si Magyar vpndéglö \\lax\\ai" 9 aialti helyiségl>.\'ii ni ákdjk !
j gí>
Annál is ink:i.\'>b. mert ->\' 1 i -ik kör/t-t most alakul meg ás a Vezelösi\'Ke.1 mos! válasszuk :ua%. Tatísá.^i könyvi\'l mindenki imz. za magával.
A kc«»Á!-<(í!tni- is neíivcilte.-.el-iiív wl-nlíilnt ur 37C" >9-i». K. St. M. »». ru.irte-leic «l«pj»n köíhld\'- :<w<Rk a k !.¦ léten nylivtt ihh surlnt »«!\' blli
). A kug
i< ori.íi; ryrtt ttili\'cen nurdri\'ni^ - - t TiMrimpuhii ei c/Tíb icii ik«»t;;rill kai ti bfl\'«itve — » itfítíl nfa\' 71 óralc imbiit nyltv«Mtt<i.<
A/.ok»l a aiknrk»Hj\'.s:rliot nmcíj\'khe* I co.»r.«n ki ti fjyfli ilHw.\'iB\'fl I" *nul-ttii.k. cuK a« ílíhnl-iriHtitt\'kic \\.-g-hittfoznti IUibo:i xalitrt njrllritailani.
A v-uli piK.ndraiuk .\'ralftri ruknikal mini kíHn>ijj*c..i, mlml aitu kini.-.t.l napokon én*" n«pn> ti !«nkatl Innltc:
.Ijiinér I, n í,i:ii 1, r>x\'J>i\'»K \'•• íi ixiv. t. iiapjín, lovabb kar»r-ony. luu.\'ét í» plltt-kon! !. hapjáii "!X említeti iKuttcMitu »\'l>ll-nio.oiu". (oglniiiKZta\'Ml rrm »/.»t>«d
2. A: 1. pontbsn íogl\'.Uk ..sm ciir.lk t* lUk klki *d
a mankaili, vaünilrt• U: [vuk;j íji nan-kjfüUrc 1 napokon vcsícít m»nl.> diisláfí tckir.ietcben Urtcslloil jo^íii. Ehhi1 kflv«-iciik, )i«g}\' heti 48 é\'i-i ;u! j.k^nl\'í^itst fog alkoztaMii ff ci:KOri.atlz;etckben ;om sza-bxd, a lulir.un^s *s a n ur.kaMBnrtt napákon vétkeit nui"k« pedi^ n k©"ícVíív ízci-xMés szerint oipzindó.
A i\'iíiMf.g citkuikát áiujt\'.é iUlttrkbcn misdr-n egyes n;kafn:azoítji\' csak e>;Yhut?in-b:n (npi S órán át stsbai! f«iiii«ozlatn\'.
MinJtn oljsn i.Uári>!jg cukorkát >rusit» íziet ((irtktíilet; tif\'n;dun»s (aii:nk4!tí!ó) iikt alkalmazsttat vagy aikslmázottakat fofcl.il-koílat, a Jelen rciMc!;i hitftlybi épisctil színi I:o1t ii nnpon be\'tll az í. iokti Ipif-hatósághoz hejelenitsl köt. les tenni alkal-maüott|a vagy a:ka!auzo:tal n\'^nkíidíjénck beosztásiról. A bejelentésnek Urta!m,iziil> kell az üzlet tulajdonosinak nevet (cégéi)) aa Üzlet telephelyit, az alk»lma:ött, U\'ttvc alkalmazottak nevét, munkakörét is mmika-Id\'jUk beoiMasát (muikaldeJUk kezdetének, él befejezésinek iddpontját). Az alkalma-zisban, vnldtnlnt az alkalmazottak ¦unka-Idejének beosztásiban kéiíbb beálló tálto-léaokat az i. ioku Iparnitóiághuz 3 nap«i beiII! ktll belelanteni.
8 A jelen rendelet1 raníelkeiémnek, vágj ti:alm«lnak megtzegéit kibi|4>t képe r éa nz 1. toku Ipathatisig Utó1 a ki-záróiig cukorkát íru\'lt.S kereskedőtől, akit Ilyen klhácia miau S (fen belül B ízben Jogerőm tllti\'tik, az linrliéil jogot hali-roiott, ragy határozatlan Időre tWonhatia. Vtretl Tanéot.
Eltdé rekáttiier, rádluautil, székek t* télikabát. Clm a kiadóban.
Ráköcal-itM ««. aiémn eaaláíi hál ki-bitkéabol eladó.
ZULA itmkrrtltoa p*fttk*J ¦4-ri-—" : »W» Ml
pMMl,Ara SO ftliéi.
Várható Időjárás: Mérsékelt, helyen-kéat élénkabb szél, változó felhőiét, havazás, havaseső, küd, éjszakai tagy. A nappali hőmérséklet kissé süllyed.
maiyar mankásoszNIy •gyséies pártja fokozatasaii Megvalósul
dl vo/,nit ezeknek a. (lela<latoknak el

.cr.i Farka* Mihály fótitkilrli••¦ .t.\'T Mri-Jt\' jjol.tilwi b..f«yáui<>i<.t. íiitíu.iiatDt\'. arra. ho-^v a Wó|>i "J& ^;u.^o!uca. nu>l\\vt oltn-c- a iüK»3-ar Kommunista Púit
/i/\'oi ejlhct:k
«* kth Ideol-lani sorainkba}. j Küá.titl cíw\'í nő a Magyar Kotuui.;-
j akW fosarljxik ezewt-ttüi a?,.ka: " mu kás, paiaszt ós /•rtfllmisd\'s;i dol-
r^ :u;i L rifiíiiokrrtcu os.-zo^ pártjai ..a kitti áiajjk. tizutún i\'ouíalko-;oft a !>zC\'i&k!cinukrat.i I\'úrl vui.su-
okiHa IVut job >¦ Ida\'a büá- «..irj li.\'S/li\'u.nüiítk a tonsarú \\iiz-i^toüuIuii ÁiiiC.taé-,*::. dg Wv.\'1-.\'t-*. jiú mii a/. i», lío/y koinur.\'nui?a-» .tuót Itia-artri; tt jot/uoiuall.il, a (.mO\'íi\'Ji W.iiFolit-\'isa után u kom-
;.-L; uvijtnzüúnliüt 6. uj tai-ía\'iuiiivl töt mu^\'. A i:i?11Vkúv^,v-í*,. , ,O:iv:,iQlu KÚiutt iwallOttUi. » iI-aa, imuihvl » jo!j!kjmIuí k\'«S". íipilutl a kouuiiuautt k
CK k
/..-ti. A itui.\'iuMciuukratu fúrt í\'Mii. • Auiiii\' «ii ú< W-|>vi ölni íjj ui-i]>k" ¦ Útijai ivyw iki«\\o!iii li-.\'lyjt fo^lal- i.uk <>: ulibii.u o a^ii \'»a,i, luncly liik
ín\'ó. A
n<>t« t\'úi a. :wk vi
i ido
átamláa .: o
>\'\\ríbt,. A JoxuiuuiiltitAk haiv-i í o;a a «>:o.;úiüem;>;a.iu lVirt, 1i.vjb:.i ai-íjnk ,;olú>o!::*iU oIL.ai iniüv.ii. Ila a ¦ -.o-ittlccnoiiiata l\'iirtiiak o\'irfoii a
naakció mannára hajlottá rizel Kft hah lt
jt
rizel. Kztft hahvs -rolt ;i tajr- záriat -.-lréndelúae. ?tiihúi.v e/.atán ismortolto, lutfj/.a* t\'iitult hó.iOijuk !i<tr-i4n !, enrfT.U-ny, képpcn a 3íu- fycr KommmiiAta Pori a nui-fi/flc rfemok:á-\'a nijj-i vezrtö ,ártja 1*11, am-Jy b\'ztox héz:,i* irány Uja nj ország fej\'Mésé\'. A magyar viwnitd.onzlá/y egysége* par:jánaj, m^t\'Teirr.iéSi: fo-qH. a nieyv i\'ótsitló* sftí-il\'untába ktiiU. a:>b feiadatkúnt fl 6zoiúl- münk !oé a ]/l tikai \'« riUKOsitÚBt ód a ixsrjo munka ni.oi<É<^ii joiülto m«; kíiy. Ez u munka az" t>ar rauukéévxirt e. _i\\önt6 rész.1 ói ujal^ ^í
Myujt » ma^-ar nemzeti fü|i>?t.-t\'bii-»»:i front toribbi íajl«»rt->.ii\'S! is. K/;iUtn • taKköuvvHMere kéi\'dé->*«1. ítjuUlkorott íorkos Mihály. A mi pirtunk élestm különbözik m *ouai többi pártoktól. Nein olyaii Várt, wiialy u tyit6nela.ii binonvos •ZitkaíSttiban rövid {dóiv kerül fuJ-•fjzufl, hariBm olyan part, nnwlyet ¦ tirtáiialiai tejlúdéa tv< a tórwwíti-«ii h*rc hozott lékre.
l/etalvuíi iöriéntlm kon.akvr-S»í Mrlja vaffjfunk. letíOlqoí-AnU, hogy a fe^Hét utjiin &S-/"* vifyxlí. a népet. PArlvnkndk *& a j»UfoH -meg ke^l brHtni én m«fi Ktll tziiArcliíaHi.
tl»X kall Tixej^lnuiik tornbbá, hűffy ffta fui*kodott-e pártunkba heh\'en-llnl olytu iMatasaédáB, nem ftefo-t*Ü^ ilyen auraiatok a p&rt iét. t-mely k
.VV r,tiu dkamuk á liifónoí tis~-logatiátt végrelmjlnii}, de azok-imí. •¦»: <i\'«mfAc>MC.\'. :n:iriyckfár-hr»k ber*$\\-tén a l, fjcerkHyrbb
kedófeet, aíiik kommunisták
!enr i és ŐB7.intt*n, het-sül""tos-^u ak^ir-
r.ali rtolípzni a né|> érdekeikért.
Tarkas Mihály vúífiil me^álb;)i-toWa, .houy :i ULL;"kűiiyvM.\'círtí^^l a
Púit «/»r.eütoi lálúdWk <ij a \\>iri em]i: ino \\r/u3j0ió:iow. K\'ofBJrzésüí az i;é(jel iitfo^ú, nasry tudatosító, fo vilAíOsitó iuimJia"fontjfwás;át huis;-Síuyozta. l\'udatosiWui kell uz pj-- i\'í! u l»ülitott voz»- hos> a Koinimuiista Párt il ii-.\'iTi<«ak a deniokráciit tolilikju hatairaa sziláidul aica. do \'ttis/javiil u vJbp ^U;t«ziii\\-onala é« cazíiaíáífi heiyaeto is.
Hazaérkezett a magyar kormányküldöttség
Április elsején megkezdődik a hadifoglyok hazaszállítása
Öíium: muzkvai tartóikadu után leddtn délelőtt 9 órakor hazaérkezett a magyar kgraftoytfelegi«!é.
Tl.dy Zoltán köHirtatigl alnOk Siov/et Ukrajna kormányának meghívására klsérttévtl ttyUtt még két napig Hlarben marad és csak csütörtökön érkezik Budapestre.
A ma reggel haze»rkezett k(Hdtftt5ig*t a Nyugati-pályaudvaron ünne:)8lye»«n fogadták.
Ráliüti Mátyás minltzterelniikhtiyettss »z üdvözletek után a következüket mondotta: Az a harammtendíi hfitltt é* ildczttkcsz murua, umü & magynr dalouio név uvy a gazdasá;i talpraallái, mint a demokrácia mefleröntm terén végzett, mest ho/za m«a cvUmölcss\'. Először történt meg a magyar modern tttrtAneletnbtn, hogy egy natiy-hatilom. min! a Szovjetunió, e^y^nra^su télként tárgyaljon velünk. A meijkötött tzorzo\'Jes a inayyar dtmekréon eddig elért legnagyobb külpolitikai sikere. Hazánk érzel a ttenödésael a demokra ikus béketront egyik Jelentős 16nyti6]évé lépett elő.
Moit mindenki alértl. hogy helye3 volt az ut, amelyet a Magyar Kommunlata Piri vez»to«<ivel a ma|>«r demokrácia három aezteodú aUtt nogtet\' A kttlosflndi Darátaágl ei a«geiynvu|t*il egyezmény megkötésével • majyar konnáiydulegáció^iak si«er»lt m*< oidiira |ut(atni- a faaisita háború eddig még elintézetlen eijso aekét, a hatl\'FnciQiy kérdett. Sztaii.i generalitiziniutz, a szovjet nep bdlct vezére, a magyarok iugy baritja, beleegyezését adta, hogy az önzés hadifoglyokat hu«boc3aesfl!<.
A htoifoylyok hazasxillHAsa iprtltr 1-én kezdődik meg újra ét ezzel a hidifogoly-kérdés sok szá.eier „ajya; S.^.,ire és ma;clesídisére ís.r/r\' btsfehtést nyer.
Az ölért sikereket összefoglalva r«««lnl isíi«t, hogy aokat szenvedett népünk meg van aléaedva az elért •red-íifinnyei. Túlzás nélkül leiiát meflíllap.Uni, hogy a magyar demokrácia JA munkát végzett, amelynek hatása minden terén rövidesei muratkoznl feg
Kagykanízsán ma leállt a mentőszolgálat
A polsfiírmester ismét
Ma di\'.tiótt felker.sic a polgár i me t;rt Szigstváry Elemér, a Uaní- | is»i lflro!:ósá« p^ranKnoka és be- j jclenritte, -hogy — air.il a Zala . ,Hísíoii vagy életmentés" cimB ] en-.léf«zeles vezéreikkében meüjó-Eo\'.t — bekövetkezett. A város Cfcyctíen mentöauíója, a roncsokból Osszeálütott kis Si^yrpépkocsi ma már végleg fflmc ndta a siolgálatot ti nem is mdják flzemképcssé tenni.
Ez % bejelentés súlyos helyzet elé ál\'itjs a város vezetis.~Rít. A tűzoltóparancsnok azt is kijelentette, hogy a VOME rr.^g Nag>*itil-zsán Itvfi mentőautóját nem állíthatja be, mert a szerződés nincs megkAtve és Így nem is vállalhatja a felel.\'íséget, ha valami baj történnék a koaslvai. Most tehát emberéletek forognak kockán, mert a képviselőtestület jelemós többiéae k polgármesttri javallat ellen fordult és mantésQsynek csak az anyagi oldalát vette figyelembe.
Ebben az Ogyben kérdett imét-tflnk Varga József polgármesterhez, aki kijelentette, hogy a város ve-tetosége ttmrtlest-tre sem vállalhatja a felelősségit.
— Mi megtettünk mindent, amit coik megtekettnnk — tnondotu a polgártaeater vankatírsanknak. — így gyedül a képvlselótestflletet teiKeli a bfteutejogi felattssé? is azért, ka emberéletben kár Mik amiatt.
közgyűlés elé visstí az Ügyet
Eimordo\'ta a polgármester, hogy míg egy utolsó kísérletet tesz. A mentC Ogyet még ma, va^y ho!n3p a írunVisspártoií képviselLte&tQ.«ti fr^kcicir.tk tr.\'ekezlite élé viszi. Pcn tfkie pedig rendkívüli közgyűlést hiv Oss^e E-ten Szigetvéry Elemér tlrterjeszti a mentöfzolgálil kzUszt-rófália helyzetet. Ennek alapján dPrisfii a kípviselítesíUíet, fováhhra
Is kitart- c anyagias állá»pü:aja mellett és az emhcréletet eiulán is csak r.-fcjudransiu kérdésnek tekinti e. Ha a képviselőtestület még most sem látja be 3 kérdés felmérhetetlen jehnlöscgét, u(ty taderrásul kell ven\'ic, hogy felelősséggel tartozik mindenért, 3mi a bCr.»s mulasztás rr.iait elüadcdh.-tik.
A v?ros közvélemény* épprn ezért rapy érdekiLd\'s:el tekint a pénteki közgyűlés elé. RíméljUk, a képviselö-testQlet ez alkalommal rem engedi már magát megtéveszteni.
Déli 12 órakor Jelenti Budapesi
Letartóztatták a csald Totu alkalmazottat
A- 347.000 forintot éto 12 talála-tos Totó szelvény tulajdonosáról ki derfllt, hogy csaló. A budapesti rf ndfirfók. pitányiág őrizetbe vette Szirtes József posUtikarékpénztári tlsztvlseiot, a Totó osztály alkalma tottjat, aki cselássál próbálta szelvényét sz eredmény közzététele utáu a beérkezett szelvények köré csempészni, l^y kertit kz egjretlen 12 találatos Toto-szelvéry a fordulóba. Hlr szerint a 347.000 fotir.tol a totozok közölt fogják szétosztani.
A cseh ezocláHsták réeztvetznek a kormányban
E^tsZiiipi largyaiuS hií<b hétfőn a kés* éjszakai órákban a csthszlo-vák Szociáldemokrata Párt ugy dlm&tt, hogy » szociáldejrekrata ti.ir,!8!l«r»k nem mondanak le és a
pártnak nincs kifogása »z cilen, hogy tugjai rLszivegyeii«k a nem» zeti front funkcióiban. A csehszlovák honvcdtlml és btlOgymlniszttr kijelentése szerint megállapítást nyert, hogy a csehszlovák nemzeti szocialista part szervezett államellenta puccskísérletre kosiQlt tr, a miniszterek iemondísa után azonnal át akarták venni a hatalmat. A iics-csot a nemzeti szocialista párt véd-erfl bizottságában szervezték és a terveket gondosan kidolgozták.\' A -szervezkedéssel kapcsolatban több polgári é« katnnal szerrélyt icíar-tízuitak. Hélfftn a rendőrség házkutatást tartott <i nemzeti szodáiisU párl kOipouti titkirtágáo.
Diplomáciai útlevéllel Athénből a
A gCr&g fővárosba.\'; a rr.or.arcfco-faslszta kU^eyrriBis-.\'tériu.Ti 1500 rendkivttll dií!om*cisl uilevelet álli-ZALA
(olt ki. Az utlevdek»t a legnagyobb űzleUmberek, ipari tíkisek, hajó nlajdonos**, bankárok és asalád ilik kapták, hogy ha wr kerPI rá, uehéiséR nejpíül elhagyhassák Oflrö;-,-ortiűge\'. A Icsujabb jelintések szerint több család, felhasználva a diplomáciai útlevelek tdta lehetfl-aéfít, marin Alexandriára menekül\'.
Ostromállapot Athénben
A lakasiAgiak tilos elhagyni* a várait
Athén és Pireus ostromállapotban va». A kermíny legajabb rendelete negfütja a város lakóinak, hogy a vircs (trületót elhagyják. Athénből cuk kü\'ön k?.ton:<i engedései lehet távozni. Eit sz inte/kedéít Rentisz rendörrtiiniszter, a csendőrstg és send\'rség vezetőjének és L7. első monercho fisiszta hadseregnek pa- hozta. (SOH)
Nemzetközi Nőnap Nagykanizsán
Ffcbíuár h4 29-én, v-sirnap este as lpartMtaitt nagylenr.ehfri cs*e 7 órai ke?deitel ünnepük Nagykanizsa város asszonysi a .Nemzetközi Nőnapot". Cien a nspon a világ minden részében felmerik ki asszonyok, hogy hatájuUban és más országodban milyen eredményeket értek el a dolgozók az asszonyok közreműködésével a béke védelmében, a családok sxebb és jobb jövőjének és a *Ak egyerjogusitásának biztosítása érdekeben. Ugyan:*kcr felmérik azt is, hogy milyen feladatok állnak a IBvfcben a dolgozók előtt, fcoity *letn\'<et minél szabadabb!*, boldogabbá tegyék és milyen részt kell vállalniok ezekben a feladatokban az amonyoktiak.
Mi, magyar asszonyok, ugy fogjuk ezt a napot meltóképcn meg-¦nnepclni, ha híven 1848 szellemé-kei, a demokratikus összefogás jegyéhen ünnepelünk.
Legyen «i ;« „Nemzetközi Nőnap" nlndentttt a djir.okrattkus magyar asszonyok kfaös Qnnepe és harcos kiállá* 3 demokrácia és béke mell-.tt.
Miiytr Komannlsti Piti:
Hsring Vilmosné, Cziboly Fenncné.
Stoclildcmokiata Párt:
Tibolt Jolán, Csaba Győrgyné. Magyar Nők Demokratlkui SzOvetsége: Blumenschein Vilma, Szabd Bence Bétdné. Nemzeti Ptralitpírt:
Sitnímihályi Ottóté.
Ftggellen KUgaiíipirt Szaluzervetet:
Ntvdk Ilona.
Februári közmunkák Zala vármegyében
Xafykaaliu 11.000 tarlatot k*p«tt
Az Epités és KöiCTnunkaÜKvi Minisztérium hópapról-hón&pra az or-szá? különböző területem közmunká-kat szervez, vészben az igjáópitúime, részben az általános munkanélküliség: enyhitóftóre. Bs-ik a munkálatok, Darvas Jó&wf 6pit6s- fa közmunka--ügyi miniszter kiváiiséffénak inojj-uiuBlóan, mind közhasenu munkák-, leetöbbjüknok boruh/izéé jelige vau.
Fobruái- hóíiayban 5,050.000 forintot utaltak ki a közmunkák meg-«zervezé»éro, ez 20 napon St 12.5w. munkás foglalkoztatására elegendő.
Zala vármegye twrülotea 4S.O0O forint értékű kormunkat szerveztek,
Sagyhaniztán rend ereik » pinc-
Urtl 10.000 JorM ériekben. Zalaegerszegen folytatják az eber-gényi hiefij-iut földmunkáit 15.000 forint értékben. A mea^e területén oaenkivül törvónyhatósftgi utak bclv-raállitását folj-tátjAk uat^ncask Í5 azer forint órtékbon.
A kanizsai pénzintézeteknél is emelkedtek a betétek
Az oiszáR gazdasági életének ejyr^ r.Svekvfi megsillárdu\'ásíiníik és a foiirl üikerínfk cpyre r.ssyobb t¦;¦ r hídiláss kifejezésre jut n bar.k betétek nafiymírtékO emelkedésénél is. Budapesten ez év jaruárjá-b?B a Postatakaiékpénztárnál és ar államosított bankoknál a betétek 20—25 százalékkal errelkfdtek.
Nagykanizsán is nagy mértékben emelkedtek a bankbetétek. ErrN az örvendetes ga?dasáf>i eseményr("\'l lapunk munkstársa elítt dr. Eich ncr Árpád bünkif;a7gatrt a következő nyilatkozatot tette.
— Kű!5nösen a k?r.\'csor.y elftiti hetekben emelkedett nasy mér\'ék ben a b.-nkbetítek szama Sajnos a?onbaii wcg ke!l jegyeznem azt, hogv a betétek főleg csak a kereskedők helyezik cl cs ék is csak arra ?.z időre, a íp a pénzükért nem vésároiifsk árut. Emelte a bankbetéteknek n s?ámát sz is, hopy az állam 1947 48 évi költségvetésében 90 miliő forinttal tm-b bsvétel sze-repíl, mint kiadás. Hónapok óta az á;i.?r» a \'¦ípkjepy forgalwsf p^yet-
len ogy forinttal sem emelte. A valuta és a? Hranyzugforgalma telje-
sen
— Sajnos a bankbetét elhelyezik közül -hiányoznak a kisemnc-rck, a tisztviselők, kisiparosok és a \' \' \' elíbbick hiányát
j g
y. A por?sztuk sajnos a pír>?Ckct nen a bankba, h-nem ru-
| hrnomüekben és bútorokba fíkte-
I tik be.
— TerniéS7etfSen Crülnénk, ha a kisemberek megtakarított p»r?eikct a harVoknal helyeznék el. mert iky vis>ísfolynSn-rk a pazrirsáíi tlet vírkttinRésébe. Hisien mir.díin ál-lan\' nen-ítijjaídasáei szcnipont|áböl döntő fonlossápa van a betrt kép-j/dfserek. Ktiföidön umek a js-U-ntí\'SreÉt már fe!isme:trk (-S icy pl. a Szovjtí-Unióban most ke yzeríiiryi barkbetét van, mint a há-boiu elölt.
Dr. Eichner nyilatkozatával meR-eyerfi megá\'Upitáft ttttek a többi bankja rk vezetii is.
Két és félévi börtönre ítélték a gimnázium soknevü háziszarkáját
Néhány héttel ezelőtt hirt adtunk* arról, hogy a nagykaniisai kegyes-rendi glm: Azium növendékeitől és tanáraitól Csuti Imre, — aki mint házi szolga mOködfitt az iskola in-tfmátusában — rádiót, Írógépet és ruhaneműt lopott. Csuti, Csehi Isi-ván néven jelentkezett a gimnáziumba szolgának, ahol felvették és a tanárok és a diákok mellé osztották be.
Pár hétig rendesen ^olfi^zolt, egyszer azonban hol az tpyik, hol a másik tanárnak tant ti valamije. Néhár.y nap múlva összecsomsiolt mindünt, ami a kezcüpyébe akadt
és azután tovább állt.
A házivizsgálatnál kiderült, hogy C\'Uti rádiót, irőaépet, ruhaneműt lopott el. A tínuóktól pfdig Hseb\'i-nagyobb pénz kölcsönöket vett át, amelyeket sohasem ad itt meg.
A feljelentést megtették, majd or-\' szagos körözést fd;-k ki ellene. Pícsett az egyik diák felismerte és át8dta f< rendőrségnek. A\' Q^ye most került u nagykanizsüi törvény-szé ötöí bOntető\'anácss &lé, aki két és fé! évi bOr:örre Ítélte, valamint politikai jogait öt évre felfOg-pesztttte. Az iléíet nem Jogerős.
Egy fegyver útja — az állatnügrószsésiu
Bltll Öl\'
tolvi ». tudta.
Kúrot>
ó
^ fiatal hoii i;;v ríisz- k. Aiiiikoi- insc- ittM •¦!<)! \'i pn-
, iv o!»Jti *.\'-,¦¦ b-i-
jli, Horváth AnUilink. :;0 lo-rintórt. Es.v i(\'9lí a Jiisztolv Hoi--váthnúl íolt, de miután nónzr- volt Bzüksé^e, lováhh a^ltv ivón.; iv>V-roí.Mialí, aki 10 forintot & cí\\ Karérát »4ott a ieivvorévt. Kiíwí >-d.a-ap> ;vzO:0»u maartuHU. ho^y tat fe^\'.vw.Tl vásái-olt és M "ahai-ti -:iít ad)ii u isndársé.2;t!üli. A r n.t.\'iajg
házknlRt4st Uiloltik és m^túk a solrat vá.idor\'ó íe/.wnt. A három rejtegjetót e\'ő.illitották a í állüéé
Elfogtak egy veszedelmes betörőt a megyében
Az elmúlt hetekben a masye több községében, de faként a «B-megl járáshoz tartozó Óíiidon, egymásután több beiöreses lopás tortént. A rendőrség erélyes nyomo-tá»t Indított az ismeretlen betörő kézrekeritétére, elfojtása most fi-kcrOK is. 1 fogták Torda Uizló kiskorból lakost, akiről klderOlt, hogy tgési csomó "betöréses lopást követett cl. Igy bfttrt Óhldon Csik Sándor foldmOveshex és amig a hízlak a templomban voltak, több értékes ingóságot vitt el tólflk. A nyomozás megállapítása szerint a lopott holmikat azonnal, jóval értekükön alul, eiadta.
A sikeres betoréstn ugylátstik Mboxdult, mert ezután esakhamar
elemelt egy pokiccot Kesi;he!ji Je-nfl vendiglöstfl, majd betört La-klnger JAzsef vegyeskereskedöh&z, akitói ugyancsak sok mindent elvitt. -
Bevallotta továbbá a tolva], hogy ez év januárjában Budapesten eladásra átvett egy pisztolyt, amii Stefanics János óhidi lakosnak el Is adott 60 forintért.
Tordát átadták a zalaegerszegi államügyészségnek, ahol tobbrend bell lopás büntette miatt folyik ellene az eljará?. Valószínűség szerint a feJiorolt bűncselekményeken kivöl még más bün is terheli az elfogott betörőt.
Elnapolták aSchiüfer-ügy tárgyalását
Hírt adtunk mái arról, ho«y a szombathelyi népbirósag Qyuk-tansesa megkezdte Schaffer Gusztáv kiszegi kereskedő háborús és nép ellenes bönperének tárgyalását. Mint megírtuk, Schaffer a háború alatt munkaszolgálatos századparannnok volt és a hozzá beosztott emberek-kel kegyetlenQI bánt. A tárgyalást Nagykanizsán lt njgy figyelemmel kísérlek, mert városunkból Is többen voltak, akik Schlfter kcie alatt szenvedték el a bori bányák borzalmait
Pénteken folytatólagosan tárgyalta a népbirósag a bO.nO.gyet és a nap foJyamán számos terhelő tínut hallgattak ki, de természetesen akadtak, akik menteni igyekeitek a vádlottat, aki egy ilyen vallomásra Utt észrevételében a következő megjegyzést tette:
— Mind a 600 ember igy beszél-
______________ISIS. M„^r -2:,.
hetne, ha akarna.
Eiry volt keretlcgény mindem elfelejtett, aminek elmondásával esetleg árthatott volna volt parancsnokán »k.
A tanúvallomások során kiderüli,
hogy a vádiolt fcieségc r.trra látó
gutta a volt mu*zosoi<ut is arra
akarta őket rávenni, hotiy m le-
fjyf.n-k trrheló vallofiiist f\'rj\'e ellen.
A iauukirniir-jtisuK u!á>i mind ¦
vHohjfisas, mind a v d*lrm ujabb
tanu\'< mA.;idé \'.\'stt k r\'e (-.* i^y a
tarw.v;ihi. a nspbirs\'. elnapolta.
Vatts Gybruy Vili. gimnazista a népi tancve-rsíny abszolút
gyö?.ísso A 4s-as Ifju«iÍKÍ Hizoltsúg t»-
BÍnm\'1 roiionzt\'" moí a aoiiei .ét
i\'.6n i.:\'iiievor«jjivt. A
fo:í ¦•\'•¦\' int! ;t-"\'lt">Tfo a
mr,, !r-.i Fávt n:i<^vt
íi.^v !r Kom- T>Kt. ahol •
Jjosí.v u- vor»>nv jív-vt-\'K*! \'20-Kzo:ai.\'atl:o\';y.>n. úI\'iihIs k: ín ;im?iiy-njilx!:i ott is jrv(":z]iok, iujy a budá-l«.-ti fú«\'i-s-\'i\\\\i>:i u:rr>tln<k rí««zt. V;\'-rPOiiy<n kiviil infTTTTTafi- a /ji inyi MikliV-iitca-i álta\'á\'\'t»-< ;»l\'.\'ái-i leány-
ílőkoi, aíiii e!iy liii ij mitittak \\n \\sp \\ gy
f*ikt>ii aniUik. Az 6no;iv?i-sen\\wn Syóztesiiolt k.TÍilt;?\'< ki Hinkí> Józapf égy Ko-lály-rlal\'al, 6^ K\'nlír \'<iW-lóné So!]iili«rl szoron iddttl. Miltoi Kri\'jiif yv l<jii\'li\'>k-<lii\'l i!. <i;özti>s- á (>A! Akoe egy
lic.^vliis.zéó .6im1í
A \\ors"ny h\'szo\'ui jiözt ¦•>."> Va»>* (ívfiryv VI j. <rún:.azisti Vur.iló rol-»ki .n kaj,lialú ö\'szft-- i-ontok-it uioit-H;-ot>v.U\' o^\'yM\'on hiliojio\'it nélkül. áii
is
iimeu wt egy Süi < tomKili n.U\'rt l uf. íi fe\'fojiia, hofy akiiiok múv túr-\'.\'üs<i|X>rtJ» i;ini!Tiziuii:l).i\'i. l:f?k<!rül n iit
c-li diit\'í oíy VonKily
ioruidt .\'•!¦ ott fi.
Nyilatkozat
K4r\'%m a sajtólSrvény idí\'-\'onat-koró §i Rterint a következő nyilatkozaton! közzétételét.
Valótlan, hogy én Skvorci F-1-rene Maort tanoncnak, mint a SzlT vezet-Sjinek gúnyos hangon megtagadtam volna az ípartsstoieti nsgji t?rem átengedését.
Ellenben vnló m, hogy engem telefonon kért a terem átengedésé- _ re, amire én kii\'.;entettem, hogv a terew rossz állspotban van és foglalt arra a n3pr», men letek a Kommunista Pírt nagytermébe, az is alkalmas a táncr?.
Valótlan, hogy én a munkásegység ellen emeltein volna Szót ennek a be^élgetésnek a keretében, ellenben való az. hogy én mindiga munkásegység mellett foglaltam állást nemcsak beszédben, henera gyakorlatban is. Valótlan Skvorex azon állítása, hogy én széket ragadtam volna, hogy 6t megtámadjam.
Ellenben való az, ho^y a Skvortt Ferenc által aláirt és a Zalai Világosságban megjelent nyilatkozat megszövegezésében semmi restem nem vöit, é» ma sem ludom, hogy az hogyan jött létre.
Nagykanizsa, 1948. február 24. Huujátsef, ipart, tinik •
A Zala mirdkét cikkében k»iöl-teket a nyllMkotat dacára ii fenntartja. ______
Oépssll
¦ilmok, oéplAflipek, trtMorak él Qnm.k rtitér* gytrl ír»n nkUrrél
Pásztor György
müiiRki ktreiktdét, Budapwt
Fürtt Sáador (HolU-.)-n 15. ¦*
TelctoBuám: 122-18*.l\'.US
2ő.
Traviata
.^ i.iiivkii i/>i kulturális út iuü-»»i?/!fViK;"in.kD1. jifi>u\'o:in!U\'i ki*\' ki zennvff" ni* «)/.ii!lal oly oiürüolö-! ü 1 Mhl ha-
\\u\'i. A ijivúúi" •\'¦|eia litti; ic jua t(;t1B>:*íl«.! v; BWltloii izé\'oou U,v;ii-o-! iih"jii eióacfiiM j..4.Mitott, nmiwvok L r.ré.-.út.\'Kii -.\'íak a le-i )jk.\'vo\'>i> eiiMii\'-rés---! kj\'.l udúzniink. A "tcvnai\'i <•\'¦-• •.-.! ;.\'intit:ilti. ho„\'y N:v"\'in\'.:ii/sá\'i a komol>. óri,-i,os ac-lífcíik, a< í.razi mmÍBíoiinjk na^y és lelke* iá\')ont v:ui. m>rt az oj_u-
hut"\'í!.I<ís i<.;i/ú\' f°rl(J tó^körGuji x»;!ait Ií". A kiiálú müvé-sek níar ju\' «!sO |t>iv.\'kivvi lii.\'ict-\'ilúltúk a Uija-í-o\'-\'\'01 a lií^i\'séínvs\' > a !olU\'-t^íé\'i a io>ulibia\\ ;oi<ui töljb izbon is u\'^oí ifvi érú tapsokban.nyert ii\'njozé^. flajji;»:i\'>ozi:u\'ik. kvli: oz */ o, orau-.kléflát^k imu- a d\'inok-\' rwia vi\'.!i:\'t!i>«t. mo\'.v nom törődik "a |L-.izÍ!e:i kifoj \'/.liíil-i anyagi iui-»<j!.:i»;. fllwnb.-ii iw^.vo\'ub jeluutö- Lk
rt i tdnu^ujvo kulturális -ói
1 * L .
Az iv?i (>yujt\'ipO.itjúlitt:l Püvláil-S\'jiy Jv.lina állóit reniok Violetta SlaiitiV.iiir.il. i\'.^alalüji i:"m tulo--.¦j-k, im ;i/.i állítjuk. Jiűyy u érté- i\'r kiiló
>*íuKifvhiiüka.itivul fiatul Oj nB.-iiöink é éii haiaci s e őr \'Itttóa Dii\'i M>i\\ na^y sik-r iojju ki=K-i\'iii íumóízi i áivfliái. iiatás.d lujjvisan »>ii~y/./.a a \'kelloiii?s iao,\'j.\'lc;:éso :¦> .rm.O1 illakiló kéi/s.\'-^o. Jjoiuv- valóban Venli kúlúiban nif^i.ijzoit Vio-*n;i U-it ú\' nv nemükül forin.\'xítu
UiiV » ki\'i|lll-\\«llllil {fi Ijtd\' Viol.tt-l-
Ml»:akuii\'iHt **> uz i;^;i7 sieix3!c:nhou Tttiti iiie,l!«^tiilc\'u>;U.. iH|íii<l a. í.\'^yyo-<lik Vu!\\unitban rjnvkül úlljtotti «-j\'vik a bal ^\'sójij\'ö" \'• -íiIcílíIjárii <;O iiioU\'i sztivini\'s as^zoiiyí. Alaki-^é.-« tcimt irry »i\'é.n>k, mint *z;in-iiA."MS t«n\'-;i ^v;.anuiV finfjuvl 10-¦Jmimn. U\'értfeljuU, bu;> uiajd a jő-rJ«\'i * fo^iuü 61 itttui Na\'^kHii-
tú t" . •hiroVJú/HU Ur> ki.-»j iiuivv uakit<ist nyujVöll, ikiiiil uz.oniian móltú ívirtiuf \\ oltutiíiiuk. Fiúra szeiv|)óüoii \'/.\'na nvujtoti kitünúl s\'oukin-u lii\'mzk -séíünk atuwi iw-; ujo\'.ih iehi\'t, uvi\'l ii«v tuJjiik, "!\' • iiiűví\'Bziió nagykanizsai hzii \'¦ ic.íi.f-:j. límnéiivi Sándor iion uen^o baritonja kitúnómi érvínj-j-»üli Gormout ll.Nöi\'iQ\' *Zv<rupóboi) » <> m\'ólxiii HiivUc/. H..úló hüiigokat ta-\\ W> >* b/.üíói s/juitít t, ajigAás kifo-jiii/ívít.1. Xa^\\o:i t\'tszoU a miisodik " felvonúsba\'i eiiok< lt hiros rotraiiK\' hr.ori\'iotólii-u. M:;jí kell cmlit.\'Jlünk jui\'.í u kilüju 1\'C\'tjBr .Vntalt ús Szo-u.i> .iiiyi Jánosi lX)iiphoi báró, il-k\'i»c Übijíiiy niiuki s.xorar^lien. Lu knil szot^zuünk azt is. hogy u, többi kiiiíbb szop.^plö U minclon tokintjt-bei knálút nyiijtott.
l)o a kivúlú müvésüokon k\'iTÜl a uaKy sikemok mé? inas tónyozői is toltak. Klsósorban ifoudolunk a re-tnek rendozésre, amely az aránylag Vifet>b mérotü színpadon is tükiélo-WHt nyújtott. Szines, mozgalmas ké-leklion téruit elénk az elsq folvonús-bfili viiiAm ÍO3»dÓ38t, majd a Jiar-ínalilí ielvonásbeli álarcos h&zibál. Kii!ir.i korotéhen iiodiir Kadnai Eva *s Tóth I.hszíó balettjebneto tryujto h»tÁ«t je-jnt.-tt s a táncot mex jp belleU ismétolniök. A rétnek Uisz-leiek i\'» kosztümök uiöltú köretet *chak »2 eg&z ojjoraolóadásnak.
Ár előadást a XlÁV wtiinfoniku-«uk zenskara ki«érto. Kiegyansutyo-«ott hanitzáe. ió von<»kar! jjom^ás /uvósok ig:lomzik 5lff!t. Eít a kitü-i>í együttest Nauj\'lcaniittán rqójr nun m t aíkfiírnunk haliam ,de & íözol-v&r<r>l)«n uiból ollátogfctmvk hoziánk •srv naL\\s/ai)úau szimfonikus haim-verienTPr\'. A Ioíusdi t«t ut4u Azt hiwezük, ho?y hangversenyük m ér-deklódéá kfizéppoiUjúban To« állani. ¦tí»óke Tibor kartnoste>r sruji(»sz-tiv erowl \\T3zón>t>lto át előadást, tel ionon keiében \'tartotta tus egy üt-tBKiVrt é* valóban drámai liitasokat én el. A zenokar Mmulatos tókú-
ZA.UA
!e(ep»6a;^:l fCjO/.te .ki, .illetve les tettw alá a drtarii tflrténésoket.
Mindent lepnöjrjzvci : »z ol.űdii\'* illán ugy éreztük, mintha I>ud.\'.-ItJ^ten l-.ttünk ralim az Of^trihi\'tK-l.an. S ilyBnkor Ijoldos örümnial lőltl.ot ci lx>imünkot az. liagy mindez NiiKykuiiizsán, a mi bzükebb ha-iánklia\'i zajlott le. KIsü állomás, ió közműt volt ttlvlio^. lnMf\\ ¦.» mi ki^ viirosunklmti vo.\'ó\'.li zenekaltiir.it t -rotntsünk, njort cniiek a/ clófpltö-toici —¦ ntíy órt\'*zük itt adva \\u\'nának.
Klőadns ólótt yáiWMink |x>l«úv-me-U.\')* • üihözülfr" i«\\r szÓNttl \'i (Jör-
(liilfi 0|Ara ta<{J:lit és a zouakart. Nem miilaazthatjuk ol, hopy m^g ne oii)!ék<(zzü!ik a »Zaliir6K<, amely lap először adta tudtul a városnak a Uórdülú Ojora .létezését és liivta íol a poljiiHrincsi.T iiíí.velniét arra a körüíniiínvic, \'ho^v X.ijokanizsa. müértó kiiiiiinsé^únck ni^j anyagi áldozatok árá\'i íh be koll mutatni a Oördüló O).oraházat.
A i;ol:\'ánnesk>r a.\',o\'inal átlátta az O| craoIOadás Jiaiiy kulíuválie j-jlon-toriéirét, mindent mogtott, hoi;y inoi;-irj\'Rndéko//lia-,sa váro-út a tö,;nai)í foleijtlu\'tótlo;1, est nagyszerű élmó-nyévol. })r. Ar«/ó Antal
Batthyány Strattmann László összes ingatianait elkobozták
Bebiz«uyo*odoU, hogy
A Za.i uiiir t.\'ibbizi>oi) fcrlalko-zott a város közD|wn oltíiülö. a Batthyányi Strall.iia:ni \\é\'« liitbi-zömiinylioz !arU>/.ó inyíitla-iok «or-sáyal. A közeim:ihban a Korona-bzálló é{)ülútrj is a tiv.üotiu Iíjvő Fű <il 5 sz. éjiüíot iij;yé!aii már niíptöv-\' tóit a d("intü»>iuiut:\'ni nzck az t\'.pü-loiok olyan u.t.:.v t^rüloton feküdtök, am.el.vok a fiililbirtok nencíozési törvény hatálva alá ősnek. .Mtiprt\'ik,\'
^\\ a Korona szállodának az in-
iát az Orszájfi^s Vőlua\'ap vettj tuiajiloiniiia\'i, amit 2j éves időtartamra a i3zoriál.\'!oii!0krat.a l\'áit :ak a-.l l.érltí.
A I\'\\i Hl 5 Bzáíjííi házat |.«dip: va/> a .Mailcrd és a i\'öldinü\\es iS.:." vetkőz- tok kapják nioj; mc^os/t-va, van\'.y amennyiban a Szabadsá\';-téron lévő Vas-wilv.\'r ház is köz-tu!aj(!oiitia l.erül, u^y a Maltord " Kö ni 5. számn házat teljos ogé>zí-l«i; nid^kapja, inig- » Földniiiv.t Szövetkok\'tok a ^zobadsáij-to\'ri ha-ta!inas liázban VupnAnak hajlékot.
A Szal>tidsái;-téri volt ingatlan v» a/ lntci-núló tálior sorsú, ilíotvo küz-luiajdonba vétek" á!tal fii^iilt, hox.v le\',izonyitható c, hogy UuttliyiVnyi Mrnttmiiiin Kászló norcicj: önként ttnozolt-o nvuuatrn.
A törvény ugyanit tlöirjs, h»sy rnind-aiokntk a hltbiiominytutaidonotek-mk. tkik linktM htgytik •/ az o/uig terüld tét, minden Ingatlanuk, ttkintat nőikül annak nagy tagira, tlkoboihatu
.Miii\'!ed(ü.: címek bcbizonyit/W i:em Kikerült, mo»l uzonbnn a Zala í7.oml\'aUu>í,>i tidositójától olyan 6r-te»üióaoket\'ka:x)tt, atneh szerint Ná-tiaHdo.\'i, ahol a heroognvk három háza volt, kétségtelenül beigazolták, hogy a heroufc Batthyányi Slratt-maim László i.cíu on\'iszak íj lkain.a-zásával hanem önként távozott » »zo\\jot hadaeiv^ elől nyusiatra. t\'n.v
önfcéet távozott nyugatra
K< irjiendpii. mint a környező falrak-ban, miiKÍonütt, ahol a hercegnek házinj^tLauai voltak, az elkobzást máris végrehajtották.
sMunkatársunk beszólt huttkai Kr-nó vasincísoi földhivatali iigyvozo-tóieí, aki iiz elkobzásról a köí"otkező fqlvilá^ositast adta:
Btbuonyitottuk, hogy a htrcag önként tivozott nyugatra, tzért mondtuk ki az elkobzást Az elkobzit tl-viiey régieden — azt megváltoztatni nem lehet.
A .yasvármo^viM döntés torm6-szowson kihat V nagykanizsai in-Ratlanokiv is ás
semmi ké ség nem forog fenn aziránt, hogy ezzel a döntéssel ugy a Sza-badstg-téri „Vaieiiikrr\' -ház és a volt Inttrnátótábor Is köitulajd.>nba kerül.
Ezzel mosjnyilt a .lehetőség arra, hot:y a váróa.\'unieiynek muTasztlm-tatian szüksóxs van az intei\'uúló tú-* l.orra, most a/.t miiulon oll?nszoi-ííiltatils nélkül- birtokba v«ay°> lio\'.ott a heroeji ház líundnokának 15S.O0U forint vételárat ajánlottak fol a< ingatlan átoji[»xlúséórt. Kzt az összo^o\' a város niobt moxtakarit-hatja, éi az Orszií^ Földalapból olcsi\'j :>ért-rt Iiosízu időio iij^nybe M»heti.
lieszólRnttűnk oblien a?. Ufrybcn dr. Simoifay l-aiuísal, a nagv-kanizhiii Földbirtok i-endozí tanács \\ezotóiérol. l)r, Sinio.ifay kijolun-;olfc<, !io\\jy méi nincs tudomása a vasmegyei döntésről, do ha. oz valóban íiie^törtont; ugy ez kihat o n«^y kui>iz«AÍ iniifatlenokra is.
Varért Józtef polK&rniostoi\', aki-\\ol közíiltük a