Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.09 MB
2008-08-13 09:09:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
402
3626
Rövid leírás | Teljes leírás (339.76 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 023-026. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

i/sa, IK7I. jiillius ;i-án.
2-t.
Tiztí<Uk ^folyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a naliuiu'ftyci Liix<1iisúkí egyesülőt hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veíyea t,a,rt&lmvi hetHap
a .s/é|ilroiliiloiii. kcrt'NknlcIciii. Ipar. ga/fláN/iil, IimIimiiíiiij i\s iiiíim's/.ci karéitól.
,ti.. t |yakr«i Miftl v.|y *•** ***" *i.<rk«»ilöi inul* i'h kIndít lilt Mtitl a
föltételek:
K
v o n it I a zalamegyei gazdasági egyesületnek
ÍMJl'ik évi tnájiu I-Ün <•« jUt/tulvn tartott nvMytftík-i rwuks kftigyült** j^ijt"- az ez alkatommal tárgyalt dk k
2. «ám. Eliiiiki nzóbflli jeleulé* fuly-táu a hátralékban lévő til.'tft II tagnági dij, és ,r),r>'>.r> fi, kamatnak az egyes tajf»k-hili mielőbbi b<>>/i-(lt'!>t- iránti intézkedés
!i, A zala-ttgt'rs/.egi gazdasági pjívp-Mileti kert toszoiutijtVliágabaii lévő velek-nek árvi-ró* uljun UHU ftnji jutányos árért történt m«gvá*árlása ji>vália^yuttitt , annak megvásárlását wwküiló Árvay István kerttWti sxakusztályi elnök urnák jegyzőkönyvileg hazafiul koszrtnet szavazta-tott annak ára a/, őrleti pénztárból k%italványoztatott, és ezen tel keni építkezési l«rv a folyó évi augustusi kÖXKytlIés-ben fog tárg) altatni.
4. A megyebeli faiskolákról tekintetes Arvay Mvan kertészeti szakosztályi tduok ur altul Litünó szakavutoitsággal ^ páratlan ugybn/.galoHiuiaÍKzeike.)izti'tt litbláv kiiiuilata.s a maga* ffildmivelév, ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz feltörje*/tetet t. .S.Skublics Sándor unszeiU-mihályi lakos a/ cgvevülut rendes tagjai sorába fel vitetett.
K. h'ulyo l«71-ik övben 1'ar.sáD uiiig-taiti>ndó gyuiuolcti-, szóló- és Itorkiállitá* programjának a folyó évi angus/.tu^í közgyűlésre Iwmlö beadására az illető szakosztályi elnök uruk fulliivuttak, » a kiállítás nuuja és módja az augusztusi közgyűlésiben fog elhatároztatni.
'<. A magas foldiuivult-ü-, ipar- o^ ke-jVükt'tlt'lnii iinuiv.ltüiiiui altul a/ i-^yesaU't-\\er. ktllilotl (Í4H !>n( In.iiniK, a lent kivá-KiiaR trrui*»l<i inurakti/i lakozik is Mla-tiiit'í vnU'»kick koxli kii>tj:tái is a ti'itnett'si imi^tiáknak annak idt-jt'bt-ni bt'küldt'^e \i--gütt lloi vátli U Mii kv c-.ükU)inyat tíok gaztl. ugvMÜleli t'lnftk urliux kiildpti'tt ki.
^1(1. A ga^du-íági PHji-xUícrnnk T.hassy l-ajos fgylpti |M'ti/.tárm»k ni1 által a folyó l»71-iv kimutatott kiudát.a ^Xjll rtbmi ál-litpittututt nity.
12. A nirgvflieli (rágva k^Mtlúd iráni :i magas lol.imivi>|tKi uiinis^tprluin Által ki- viliit vrli'méisv Hilásra a uiiiiisí.tPií leirat kikflklósTvt'l a/ illclo s/iikov/tál\i duók ur felhivatutt.
i;t. A inniía** frtlilmivc,li1>i minii/U'-riiun álul, minta gaíiladagok felállítása végett beküldött emlékirat vt'lemeny adás végett egy « czélia kireiulvlt kllldótUeguck kiadatott.
14. A lialiitnn-filcedi ftzerettttllá/. kei tjű rés/ére az pgveHillcti kertből fitrsoitwt^knek Aivuy KtvAn kertészeti «/aktntztályi i'lnftk ur altul ingyen törlőül ki.s/u|gálá*a j<>vá-hagyatott.
16. \ maga* folduiivolósi minisiítti-rium által, a/ idei termény állásáról kívánt érteHÍte!<*>k fent tisztelt luituszU'riumllo?; fel-kulJcttek.
Ili. Htettntü' István uiogyr tiírvéiiy-
széki illnok ur ntíliai H/nbu István ur he-
í lyett a/ egyesület remles tagjai krtzé lépett.
17. Sxt'iit-Llonáu I. évi október boban tartatni terve/ott lókiállitás programjának cl készítésé re méltó&águs Horváth
l t«-ln i.>r«ii I-M.ir 7 ír t; .1, i,.i„.1,.u l..vil.ki Ulkt«lá*Ítl fi hr.
I Hirdetéseket elfogad:
L
Mór es. kir kamarás éü szakosztáln elnök ur lelkeretvlt.
IX. A tejliuxiiuMtása iránti vúleuit'-n>e %/. illvhi s/akos/tiilyi fiunk iirlink, a iimh».s füldtDivel^sinMiiis/teriiiuiliK/frtltiTJfs/ioteti.
1 í*. A/ egylei yéklielyének /ala-Kgoi^/egról Ki's/tlit-ljivi átlielyezi'-tf irásti vélvmény tárgyaláxii a folyó évi augusztust küigydlcsn1 halaszlutolt,
20. Kgy arat.) gépnek a gandu*á((i i^ye-sülét r^r.<'Y -i Itrs/iT/ése iránti inrtitvány tárgyalást a folyú évi augiis/ltlsi kozgyü-l«Mre baUsgtatott.
21. A r<ákrnrnyai tiók gazdasági ogyesiilet által a lóU'nyesztt'ídiek nmrakrt^-Ueni hanyatlásii tárgyában fi-lvett és a uie-fíU1 gazdasági egyesületéin.1/ bckülüútt ta-iiáeskoziuánvi j^gyzókiinj ve lutíltif^ágos Horváth Mór rv kír. kamarai és nllattciiyész-tt';si szak'ís/tálvi ohuik urunk hivatalos Ims/.nálat végett kiadatott.
Ugyan a oákVirnyai tlók gaz-dasAgi t'gyiisületaek a l«gnagyobbré>zt kukoriezut u-rtuelo luin.ikó/ részére jobb minoségii mug-kukorirza iH'Hzer/ési'-t illetőleg jitgy/o-kónvvileg kifejezett * okailatolt indítványa k<>vt-tko/tébi-ii a fii'ik gazdasájji egyesület rlnóki' t. Hui vatli íiyor^y ur értesitetvtt. nits/eriiit a megyei gazdasági egyUHül«Uiek jelenlegi péu/ercje nem engedi, hugv ar. egész muraköz részérc clcgeadiS és jo mi-noM-gü mag-kuljoricía s/ere/tessék be uiiK'Hiiyire azonbun a bi-kOlilótt s erre vo-iiHtknicó |t>Ky/fikflnvvlM-ii a inugukat e téren kitflntetrt egjiís to.nnclók jntalmazáHai is terveztettiRk, orré nézve az egyesület a termény kiállítás alkalmával fog gondoskodni.
:!4, A iuagai foldraivcleni minisztérium Ifiruta folytán kilzhirté tetetik, niis/cnnt a Svi'ii koMuány által folyó tvi auguiztua ha\ábun (luttlicnburgban gazdasági kiállítás Iují rendeztetni.
SKUBUCS ISTVÁN
Meghívás.
Folyó 1*71 ik évi juiuushó 16-4n tóbb megye gazdasági egyL-stilcUnek gép verMMiyt'k ¦i kiállítások Urtána iráuti kot leiuéuyok a egvébb idokuzben netlu boér-keztMidx a gazda koz<m-.e.gt>t érdeklő úgyvk tárgyalása végeit a fentebbi napon regg*li H órakor Zala Kgm-«»goti az egyesület lie-lyisége.iben gyűlés fog tartatni.
Kelt /.-rigerszegtm májuH t-éu 1871 MKUBUIX ISTVÁN
Ftilhívás!
A folyó-évi junitu hó il-éa Nagy-Kanizsán mugiartaiido, ítt-ik Uyuvéd tita-loaij záüzloH/entulési üuucpélyure Vaiga Imre. őrnagy ur álul, a iiala-uiegyfi buji-véd cgytHütat oliiúkéhez intézett liauliaM Ávumitűssel, az U4* 4y ki lmuvédt* b megbiva lettek; miről vzeuuvl az ónleklet-tek az egyenlet álUU a/un fellúvausal érte-Mltettiek, hogy M muieiúlyun túvatalo-san megjelenni tuandúkoaik, magukat Za Ia-Ugcrazege.il a. honvéd egyesület jegyxyiní-géiiél.uinifl <>lubb bcj«Wiit«ui K^i*e»ked jenek
Kelt Zola-Kgerszogeft. 1H71. jun. 1. O
T A It C Z A.
K. C. Vilma emlék-könyvébe/)
t.
Ai aiijtjalfk >lalál Sfy.U m-g nlni*<i.>u, AiV*m«*"luVoM«'l|í**Íu.h akij" '
IU kfl mriflmriUl íwm ílWtt * Ilit.
apíírt, hitvWrt .
lltfíftik rit a« it|r< ¦
A madár l'ószkelrso, vándor-i 1Ü8U vh eltcrjedöfw.
A niuüár tva» kiu.yilu, k uvmi )U i
j p
műn. Midftu umU j
leírunk, lutgy miliők, lxiliW((itii, va^y Bíoroii^nU uivvol ln'^i a luló riáliitiiaii inuiti>lyp> jitvő «1'% iu«ly no lót 1«]>Im »|ult, oly vú^ujluu-kuutirUitil^^t — tlii ktivi^i l>ultl(i(í»a^ut tiikar. —¦ Mit tw <il^i'*' tu<l»ánk,n uvaitz bájoo köpő — minltt^y nyi't
A ma.lár 1,-luU UvmmwiuI piniik <m (Vm/
vi-d^lyi- a natiritlet. Mi Ot k-iliüvti, luüvíba**^ •'*
I iinuHoul iiólkíilntiii, - ,nlik » M«r>liiii>l ü-mii,
liibuu muKi-rdt'iiili hz i*ltun ail«tuiliiy»k b 1.^ autii^Hiiub «b Icgkoltüibb aiuiivodtílyét - , ¦luTiiliuct. A Bíorulism kuritiakában tuíuiii: ntuiár hi», hz tiOfklOk tm'ntueaitik orujükoi ülni dnluliUi lobuUiWükbtm. | ,:ly íukább i
I kélywí^rt fajrukonaivtl marakixljék, k) : a luáiiM butuk eliniiltával - n-m iKtn f
ogyiuút Kl
^y y ^
in int lunjíát liilulnmíiii ^ugoiiji; vur«uuy-Lar»aiól. H'iiigja ilytiukur uly méluliüs, uly »uk ko*orii m>fi;i kifujotó tauttugáa, hugy n» t-inbor idragHt-tutvu t'rinlimtiti'il - ii kit didutuml, - *irv»
Ȓytuuk muly uly j<il M ^ y
ulkui.ni ¦uiml'iit. — . . . Mvgiimlitundúk lu vábbiU Hft*.>k Ó4 a.ilyoiuk, melyük mug-Uipú *»Arnyaliuii tirlioUégikkktil nktinink U)Ui«-l»gui - váliutiUi ltjuk ónk, mi viililliiui itliyluau-pKi#i íVUiltitnlxii vóv<- in n-iii)ik- Lu^liiriMább u »tikolfnj<l lU-trm-ur.^Hllua), muiy afrip-iitv(Wb<-it tiiiuyirft bulumurül, hogy IuIihIvi'u miuduul, sulii Ilit, d.nu hull, i^viHlíli w-nvwlc1 lyéuvk. .¦!. A »uk.i-fajának oavu -¦br„iuió k^r-¦ttktlt, dUrp'aiit'k nuvuzik. A vadA*enk. wn ultit n*jkU,k f>:lliBoxi>álni, muri ily mik ^r, U'L-htiaiu-abb kiTill jjimkttv^gro. KmlitiWu mól tűk tovAbliá tt »»r m liuy-ik ü* unMHÍrták, melyük najiiwá^i'n.in lebn^nok síivvAWílutl juk i.lOtl, h n u 1 u nt b u k, <•¦ «-;r.:l'Hn m»il»riii nak -\»-'i: KirlHtkoU^^ k^>-» nllrlu.U..lÁ*M A ttAi dtirii (,u;riiH virgu) bőkoló litylutiKiU-uü kivAu kuiUmkiHlui u4rji«»W. A linm v á a v a r j u Imiigja álul tiknr ntiigkudvolwiiii, osi isKiuyu lilUiVl" kárugAN ú-- klu>« kuluu*
yilv<uml \
»k»r ulérui. A lotnUrot ijy h
áka< l.u- UI t
, gyK g
folyUt.......
A nimiir ri>vid időre mutin, lu^y tártat tuláll, párjával asunual h l<Wuk ^pité»4tu'i lát, mulyrn ók«t a leruitWt valóban müvé**«kkri ulkülU. A féMdkripitéi a ntadiraak, legbinu-lut'wililt tiihcUJKu ... A f^í.'k li.;ljc,» madir .¦lütiuÍHljn-, t.Tiii.l»iutu^ » itlkutáaihut ignn kü lonbüzA, n^miilyk fnldito, iiiá»ik -likU haia dtíkukbttn, utlvakbun, f!ildnlatti lyukakban, de l.-^li.UUn l'An föaA.rliitfk.SiikUlion fdaikcloek h h a i o k 4* k r » ¦¦ I y ti k, wlvakban a h a r-kálvuk, .-zink.-k, f.iMalalti lyukakban a püfti focukc, aiíkla liasa<Ukukban uulyiouk &» baglyok luimuly Tuj*, a galawbok k»«41 a t<iri*-gaUmb. A fi.U.Sn féaakolfik al orv i>ly ök (i'irous) iníiulun faja, a mocsárt bag'ily, Indák, liattyuk, r^cx^k, fi-i, Lk.'k, i>a.:nirt*k, < A mi & n y »k, fog* Iy..k, fUrj.tk, bttiietok, h.iríi.uk tat, A J':its»k g»ii'it« é* inÜv^ii i^nt^t'lxjn, leg]ob-l>an kitúrniuk a f m-,«krfk, mi- n ugali stfivA-fmiár (pltKH-iw-toxtür) c* as arxnybegy, inolynok fliukaidonui fówkji >dy or^teo van U Agakra k'ilvit a iiiadir altul, hogy majdown loh^U-tlou it kiirnyiMÚ á^aWti'd >-lvilawUnI. K^v.Wé goa<lu»t.k •'|.;tm.(|iyukb«u a fuiityok .'« tUrjvk, m.ly.k vubuiii iltaluk %apart lyukban költik ki t.>jaaaikat. A rag»di>iúk uiá>
nagyobb -.....l-h.l rakják, 'á^ak-, »^r-, moha-
búi Al k i fkikTrágyatelepek.
kivul áll, és eli-meri az! ma már mindenki, hogy az nuy.igi vag\un társadalmi életüuk létfeltétele - -; mert inig az ainagí jólét öntudatot és függctlonséget biztosit, uddig az anyagi .sttlu-dös, függé* és gyáuikodáhta vezet; de VMt'em itlliUni, luigy egyedül függetlenségünk!tt1tal vanbiz-tositvu nem/etiséfíünk is; ós inni némely vidéktiu. sajnos, hogj leginkább fújunk nál aggasztó uiéívlx'ii láthatok n»ülvédés jelei: kötelességünk e/t minden tÓlüflk | kitelhető módou gátolni, és a/t hiszem a I tisztelt gazdasági csurgói kiír is őzen néz- I pontból indult |í l f4Í&U tagjai ,k"Ö7ÍÜ tiib-k-ket, és csekélységemet is, mint annak elhárítására a legfzélHzerílhbeszkő/ilk egyike a tiágjatelepek caéliií«ril, 5 a küzpol-gái-sán álul is elfogadhat*' ki'iszitési mód járul teendő jelentésre bijtfa meg.
N'uni mondom, hogy észre nem vette föl dűlik Icnuóereje'iirk sQlyodé*ét is, tapasz- I lalváti, hogy nagyrészl)en piaczra tutrdtuk í azt, hol iuuk régebbon mivclés nlatt álhi- \ uak, és az ott adott termettekből tapas/tul- ! vin azt is: hogy földeink mindinkább a I kiélt foliluk felé gravitálimk ; ligw-l-
ineztct arra benminket - a minden tudó- j
De nem feladatom a föld kimeittlé-M'iu'k kiszái 11 italába burtájlko/.ni, nem elősorol ni, )ii)l i>gj ik vagy másik vi'teniény niinu »¦> mennyi irályát igenjei, liáiy v,y.: kér tr&g\k kcíl eg> holdra hogy utána* két, \agy íiánun jó aratásunk li-gyn, biny erre 1 tapa-utalás agyistn>"il uiiiitliiyájaii-kat ineguuitoU, de a földvegj illeti mútó-ség és fokv^'S íh határoz arról. **
Az egyes gabona és takarmány níivó-nyeV által a ÍMdmil vegybontá* utján meg-úllapituit szerves és szervetlen miyagré Süi'knok. vihtv, mész-, káli- éinatruii-le-gcny tartalmára mV-ve meghatározott me.iM-iivím'hIhhí elidVgeiiittaH h, itt fHenifituni, nem t.'iitniik jelenteié01 keretébe, auélkQl is tiilhossxun levéli kénytelen » tisztelt kftf iilejét igénybe venni.
BATHOIlfir-y.A.
.(¦'"butim küT.tko'.k..
| 3. Swlb* hüi*tt«tváü 11 válMttmány vi-
dtíkí tiv^JHinnk lungk^"/•1«.-, htigy vajjuti hí
I *KyletArdukébuii •¦<i.li^ nnld,- iiitéskuU^k^t
I t.-tl.'k, (ivArrtyJAiifnR iui<Mk^rdttiS* lwlv<'U,
inditváayoz, mely ae cau|iAn 4 nyi tagok, - bantun u «gyl')t iui"- gjus küldt»rfk i^l, hogy mitnt'-tryik UK inját köriben u eft>l<-> nemua .wÜjfti, íVm-Umá^ál » a k.in'K-tr.! kili:il<> hnr.lHrcjrl lH.<f(-irtnCrU'tni, tuz i-)í\ Iirt azániUr* as abt|>»abá-Iv nk itrti'lim-bfii ala|>it<'. [iHrt.iló, roudni, tin/.n-fulUili stb. lágokttt nynriii Így«k(»uH(. »z/-v<il : ;iL elviül érdi'kiúl mimlrn rciidrlkoí^u alult 1I Ökkkl tb i I
j r O
rinuni igv«ke/.*<ik. A^rl na ily. m<igKv<^ 1*-v.-lfk rniud>-i<viki-li»z iu<rll<«ki.firu«<k rgy folhi-AI tli' láíAÍ í l lkÍ
uiájiyok alapja a história U,( hngy csak egy példát hozzak fül abból, a hozzunk kíV-/eí exi, és bi/Avnyal ko/iilünk is többek által ismert vidíkvt w»litem fel: a n'nnai törten i* lem ben mint élóskiuirTiil inegneve- | Mit l'uttoviát — mely kérdésiül tul u mos- . Uní uúv alatt ismert l'ettau vidéke — | dóltlkuk látjuk, mint kiélt földet |
mennyiségű eru pótláMÍra rlégnek hiss/Uk | a pincei növények nzalmájt és a/, ugaron i termett takarmánynövényekből származó + trágyát juttat in vissza a ftMbe. - l)e mé^ e/taem teiza/.ük uiintkmült lelkiismerrle.-se.h' — mert f-n is tudnék több ' birtokot megiievr/iii, liul & tninett s/.alma évciikiut eladatik. • l>f n már tnciftiirtént tanosi-lánok folyfcm megkevesbpdelt s naponta sKilkebb kiVrie szorult legelők mellett ha-Kzoiiburmaiijk szánia, és így trágyarronk ií% igwi rac«rsfti<kent, jó e.róbon levó legelő, t* rtitfnldfink piaczi növények termolexére for dittatván, nem tapasztaljuk a nyári intilú-íá*t, n(j\ a mflKterR^gen tukermány tonue-l^Két has<»nmérvbe,n életbe lepve lenni. M<"ttfi-HÍ'K"*s trágya alkalma/.ásiit alig lát-juV v»|jth<íl, de még axon hultadékok éru'--ke<<iteKérol ne,a\ gundosko<luiik, melyek ke- | lünk ilgyébf' rsnek. és kliunyeii megszoriui- | hftők ItHinénck, s nem ^tárkódunk azon hogy az ijíy kivett erót ugyaim/on mérték ben annak visszapótoljuk.
Tanügy. Jegyzőkönyv,
tt .zitlitnii-gyci úllaláuiHi tutiitii-.-^vli-t' koi]x>nli válatztruAnyának l>*7l. .'vi májui* Illán >'nKy
.bl.-rj voluk : IMjm Uern.ly «dji«ík,NiuW <I(>mi>I' alulnök, l'árw Kndru, Kuenberg Ad^ltf Hajtató Sándor, Uoldtvhmidt Dávid, Klóin
ftor, T.illi Utv,inrÍIorválh l'ál. tiyőrffv .1,1......
K.«. nbliili l^oa, K<kw>y. Uyih-gy ,-^líoKinbnn Mnr vnlmiíimányi tagok.
llAja (lorgvly uln.ík nr«iivél> ' *vi»yakknl iiitvozli 11 válaaitmáiiy - DKvlmgyíllt tajfjnit; ólunk uiuukkul raJEulja az iyylut iia^yluiiltíR oú^n ina#uiMt<M fulada,tát, • u uiipnovoli^ érje kt<k'ii az .:gyu€ülf* a tö'tmir(ll<« »»¦[) e»itníjt!t bunK.»ilv<.zva fi'lhivja a jclunluvdkvi, hogy ni
atun {Hiiiljál, uioly az o^ylii cíéljául tUz tuuun'.k üjfVíaiUWdt » tiíi-l hu lili-vl tm^nj imk nyilvrinitja.
biigv az o^ylut Utcyoinitk rend<* vostithm könyvtár uíbolyetA**;, a> illiimik, * minden pgymti üMzujovuWbik vc^rtt ax u^ylotnul ttt^lon * caupán egylutt ux^lukra liaaziiá itTiin ixiruliMat^k, nulvrii nézvo hatAMzU miután a* t-gjrttit nn^ ogvr<- » koidt M/N-ivel klizd, * kUlön«««n ' nnya^ílitg ¦¦¦n int>gKxilárdulni még f<ldi« itlkabiia l.w.)u, kiadásúval Kaidálko.lnia kuli. kór
novi-lfo iránt víti-llotá uiai{a*zliiit r^KZv v*gv h gyinnaafuml holylM-gli-n, viirv m t'^vltiti holvi»^|(ltl "lí.V ktilon tormut un Ivneni «>ivoak<)itjiik. A kérvény a>
UyürrTv Jáno* urak mcKbiwtlnak
'}. A moll lilét ji'to-KÖkmiyvi wrrint at ugylot kinytárAnnk t:yar gutt a hnxai k<inyvlcor<'«ktidök«l é m<i|(k(ir«aA lovúl -u^rkt-iut^t Hotf
I •'ll'uXadtHtuU, <0ki!ld(«vv.:l elnök ur •¦* á bi
i úrdvkuit t<ltitut<-tü k
gy
/,-lk-m v«i»kkAl»l-
gygyKy 11- monlelkil nitvi:l«Ísl>«riít,ft jiiti'knnysig acon iu--111.'l gj-itkorulbaHa, nudy hitjUináuak, körlllmri. nyomuk telolkMMltM^iok Wgiskábli n.^1.¦!.>!. Ai imlitvAiiy Iiu1v>m|.w«1| f.igu.lUttván, a kObtk ^Uíái ik kiá
i«ikUllWl Illlmaiin M^rj^M moKl ealik.
I. Az egyluli könyvtár j;.var«|,itá»H »/.Íu-to,i ulairAii Wrk kÍb.H'K.Uáaáv»l lialáro/UtvKfi, m liutArutitl fo^aiiMliisitÚNKval j'gyKÓ ililiiiiivv tárnok urak uii-gbirnitAk.
i>. OjmVIÍj tláno* vHlMítmáuyi ug ujjv '>rvuuilui(Mt(iiiyn>l Imi ti ülrá ul<'itt juloqtdáu* — UgyVnií: (^Miugitry AuU) »r, a tiMgy-kaoi-Mai váluztúkitruliü <ir»uíg<iit kr|)viautűje minden *!<'[)re, jóra f'igi'kiiny m h liiiitii k<illigvük oluiiiOwIiuUán kAix ii.'inu«l>dk(iU<l<iuúl Ingva rtmlk ur tulkénW^rn n ni«|.kin<^y«j állaUuo* Ititiilu-ií^yluf ulapitit WKJai kitté b'yeU, ¦ «* alttptlAbályuk él tyliiuílmu 2l> Irl alujiilri Ugnáci dijt »2uimihI luliíi-t<!ll, mely n»*ivg tu egvlcl [M'nitárnokának imir At i» nd»um. Miiitán inniitjiiti'lt k^pviít'IA ur uzun tuitlpgos lAuingH galiaa által »z<:r<<ny c^ylrtllnk nem >'wk nnyaKÍ ÜhhuuImii, <t« urkúk'oi iílűnyl»»n in wikitt nyeri, miW iuiiitváhyujtza, bt^-v tWngery Antal ur autgi'H kt5pvi»ulö innak ax Ubw állal jugy*ű-künyvíliur molug kijH^.iiK't bzavastaMt'k. Lnnck fulytán :
H l<;lki'H tai)lí){vl);init iilMHIMlol lliegAIJBDCX-
tatutt, jot«;k')ny»»h'»- >-'" niagiMsioa ri'<siv^i<'<;ri »s (1I1Í* oiulig kiMZöp<iU:l Hjiavas, " t-zt jogy^ú-könyvi kivuunlWn \\uui\ im^ktUiluni ulhalá-r»zta. A batárotat rt>t(itiiat<iiitáitára olmik ur Mk<Wt.>tt.
li. Klii'ik »r imlitvAiiyiixxtt, tm^y «i így l»t pán»lá«ira /akiiu-|cvi- tul.bi k^,vj-i(.|,-| iH l'«lkúr«»Miiuk. Ae indiiviiny vll iguduivan, t'o-giiuatuaitáaárH ului>k ur f^lkófut* H.
7. Ai ügylet Avi mtgy^yuliWn<k hatilr-iiHjijit »i-íl>a hozatván c^vlmn)(ulíi(( nlUatAniala-t'itl iiiinziTÍnl az i'^ylrt rí evi na^y-gylttAM HtigusKliu-húban KtMstlmlyun n |W>Uuifolyam niugtiyiláiuit mfg«l>uri im|i<>n tartatik, a minJI ax i'ifyleti taguk amink iiLojuUsn érU«itl«>iu<tk. >4. Ax .alfi.hü tiuiit<><-ngvl»l*-nok a nmt'H. k(')ii>kt. niíniBiMr nríwt a tnníUik iiyu>>ilij»*á»a yábaii intrifoit tulirulálioí lígvlutllnk in últoioi kívánván, ulnok iir fvlkiretutt, y ü/. iránt rnuxiit ax allulilí UDÍl>t-u)(yl<iUul, l ••niiuk liizulilbüh rhiöki, órinikc^lio ttinni, n oz ügybun bővebben i(rlukuí«i «ívcn-kedjrik.
; !). Klnfk Ur jelanti, bogy * Mimi gnith
izr. hitkiizHt'g iskoláit bntziintetni * lanitoii
i mindon kárpotlá. nőikül önkéuyil.^ <M„.r>:i}
1 uuk a k.üykt. minittUv urínn n tárgyban t«ii
' ˇ#liim4nYM j'-lfiiUÍM folytán a iniiiUlor l»
PuiolUlaága nuvaitctt bilköz«i^et utuxilotla, ku^.V
ftlbocaájtotl U ni tóinak vt-jfkielégiU1! K-jében
uuk isinurje, aaúló inditványozm, hu>í\ nion.iin ki a válaiztmány azt, miwrint iinlittat\u órozlo m»uát ezórt a iiu-iÍ.i.t ur.iak ImI-V. k,. »r..in'tut üíavaini
A/ inditváuy aN>fuilit<l fogadtatván, a 1111 uistur ur ^ nnirilti'wágának, a nóptanilók iránt
válasKliuány künKiiuitet mond.
Ui- Klnök ur jelenti, miazwrint a zaUm>i-xyv'i Ui ni tök *9ffA\y etéiéro uím tak»ri;kin«jí Úr i»enK;jo a m«xjt« wIluIéMuáim Altul m»-l«gnn fulkartillatittt, s nz nrru vunaikou'i alap ¦/.nbály>k m<'xl<»iiiiUával - n* ei>/m« ^rl«l^v«l Ulavina l.AJo« ittugyei UkuUtawácrJí ur wikat láradoxoit; ¦ itzórt »unak jtigyiúkonyvi ki>*/.<> inH-iivilváiiiliUt iuilitványoz.
Á Ukarékniagar -aiiiiri-Wk kilili.bm hulyz-tl t^nvl-tc* vabiaulÁta urvundeti-a ludo-ináMil vt;U'lv.-n: (Jlnvina I.ajo* m^'yci iHk«l»-Unác-mw urnalc u takari-kina^tán nla|Mx»Ulvok nn>gállRi>Ítáia, u urv.'zot balály<W .tloinoKÜtAnt » kiviteli- kórlll ta(ia»iiolt Uiiatilei friradoxáaai-ért, jCjfynükvnjrvilfg kútxttnotct tnund u k'ií punti válatatinány.
\'(>gn< nlnok ur a tanit^i l«atUlot^l tnválib ra U kxuroi JlMnwtarUsra fnlbiva é «a u^ylul tá-inii^alátfál a julnuluv^k tigvulimibii ajánlva wt llli%t hi-iArU. - Kinf
J«KVZoltfi : lM'lJA OKKOKLY, MOFKM'ANN M«Ht,
tt; lik \U J"
Mu^Viirors/á^; inindeiiicinlii polgárai, egyletei (>n műkedvelő túrtttilntiüho/.
1U van a viláKon pálya, mo'y (4<'tfálinn Mukut^-w iW iKUiiiw, úgy ai a magyar ¦/.iitó *uiié\ » ha vau péiya, imilv U>v'i*.-*, muly hú lállan, imily rla^.tt muukiUitinak kiM<'li<- jn Ulmn gyanánt kolriuHhotot ail, t*i in a magyar
í'táljában niagaait>«: intrrt niügtaDÍl tini, bccjtüliii 11 jól, bámulni <W kiivütiu a imt ¦ iilálni a bílnt. .MuKtüiiit rl<Jbb unibvr.-luJini ¦ eiiitín nifgtauit arru, hogy magva-mk lugyank, hftgy a*»r«Mltk a hazát, moly-n kivUl a nnjiy világon „riimwni utániunkra"
l'icóljáliaii KSUkw^tM: mert annyi IttlOl f«-lyoyciutl inüuictiM^Uqkuuk ¦ aióp uingj ar lyelvUnknok bigfobb oItalmauiu.
Ilogy i' czAlnak ningfolel, int-gnintaitH iinn kíitfii tmtlt asoraorii id^kbt>n, mikor a ;<!rmanÍBálrf tornkv^a m^ Me* anyai nyelvim kut íh leakar u UirUlai ajkú okról, 1 <itM >Miu azt inkoliíukból, Bíúiuüato kiit- é* nj.iUá non iiiti-ztiluinkbtjl. Keni maradt mng niámit, *ak a templombtin n n Hziiibáztian, a mn\í>títit .mplomábMi.
nyixtaii HHuctm-k fakulni, A tár*«»tÍKl«i» f<li/-k«lr. madarak a kcwlyllk n<'m«ly fuja. »
varjak, .-lókák, Kémeik, sirályok, facakét, vi-rvbi'k. Ugjubban ^r-tm-k a«t>nl>an táraanágban krtltmii a varjak <» g<t muk, mtdynuk ttdcp-.it volt alkalmam 1'iUiWik-
Lwlanyról a sárníUni «».¦!»léllmtrii.........
A madár f^xku ((pitésu titán axeuiial lojáabui ¦* amiatt kikolltWhüj Iái.*) T»jiUaiUi faj txeríut különböző idú ulatt költik ki. Az apróbb madarak 1^ U-, a nagyobbak pl. a galambok 1G 1K uhi> alatt, a ragadozó madarak többnyire :i 4 h<U alatt. Az tgvu<-j(l»ég-bon é\6 madarak l..jA»aíkat fölváltva ítiiltik ki vannak ar.onbaukiv.;t.:l.>k, niHlÓn a tnjA* ki keltét %vr\i<» kotwliMWtfiit, ujjyedül n ii<>«l>íny vWi.DuOv tmuibtin a hirn által br.v.ui .'UAtlntik él^mm«l.*Ai ^u.kl.'.k a kólt^ *l«" dalaikká tnuFaliatjak nt-juiket, A» "Ügyebnk mindenn-ami kürUlottiik Ulrt«iiík, ha vmuMy kojn-l-dik asonoal jolt Ad páríAnak * fyyutt biztos h<-lyr<-miiaekíllutik n veiztily ulvtumltiliK- Vimimk (waJár-fajak, pl. a *aak ü atily li (gyjuií'M*-- liarba^tuj) é» parlagi aaa (aquilu fufvaj, nw lyek a fiMtkíl.ei köivk-dőkut az «mburt h<iii y«ve ki, hatalmaaan uotnbe«záIlnHk, * inkAl.l. ÓMghal, mintáin tiiikáit elwtxlni <:tigudj<' ... Ai aw-tíbb mwlarak kiieUl a fii rj, li a r i», \> a-ctírta, filemilo, SokáU h-.ik.'n l.agyju magát mrgtogiii, tniniaunt a*l elhagyja.
Ni'Uiuiy faja a madaraknak többet, vugy
k«*u**btirl tujik. A •a.kot.ulyü 1—2 vagy
3-luat, a héja 4«t, a vtire»e U (i.tot, a
•) A tojh WtlllKriTTVI i"frh vifln kiviaUlik
* ./ink.'-k K -10 -lJ.t„tt a l-glyok
1 2(1 -24-iM, nTiIrji'k H l!>.«t. Vivnnak ma
I dnrak mtilyk tojánaik. kikJtltiWU w-m nu^uk-
* hatxim a nwli-ggd axar. a muhig homokkal vA-
^nztutikp ózon mndarak, mint n »t r 11 c » fíTut,
< hio caniulus) i^é szalugár (KiiHuariua itidicui)
I egyodlll Afrika tropikiw (ígovo alutt » nagy kí
| tnrjudfail homnk-punlákon ^Inck. A madnrak
> köxíitt ngvndül «gy van a nmly t'ijáanit náa
madafHkkal ktlt»ti ki, bulupván l.'^zkukbn <k
tt a k a k 11 k ^iiriibiH rHiiüku-). A mvKr apró
tinit (O.tíntf bogarak- ó* npró mn^vnkkixl itutí,
kr«Abb itnWbb titpot nyújt nekik.
M..SI vnbiMilt it nliMl.tr ván.lorliUár..! A madnnit a tnrméaz'it változása kónyitzcriti nt xltávoTáfl- és vnwtat^ródrn •* 1 Tapasztaljuk nyár vilivel, Imgy a madarak ki Sít nhgy tumm gáa uralkodik, csapatokba jfyli|"kmmck <-nlok, vííjk vhíív falvak mullctt , n^óiii lAnyti kiin incgUu^ik az ingatnUxálf , nyugtalanul '
nmiibl) hím HzaváfA mimtdgy vcztíny-azAra egy-
tniniha biioojok-M akarnák kitrj,^ni, nliudnl nak hiMizu utakra .... A .k»\U*fi* Ul,-\,-alatt több madár fftjja! tnrálkozunk ami iihti,;-
tóbl> i.l.'K'H k ao Ka-faj i'm n ra^ailozó madár, rum fítkáii a ván il or-s óly om^falktt'pi-rug- ' rinii-l Mt. I
Nem minden madár vándorló, a«'rt i'z i> ' n-ndH^oriut van frliMitv*. Vannak vándor- I I ok, molynk.a hiil^ - Vagy >n--l-« id/,k Iw- ' álliáviü inAalájékrn, v»U'y vilá^rAneklN- kol- ¦
mí <¦ I¦ ¦ l¦ ¦ f 1 i k«rcjióii, vagy u knl;unli>íAJii vAgvIi-il, .'U.vik h.-lyr6l u múikba kuhiudoumk. Al'l midii madarak-iiak azok iiuvuztutiiuk, íuulyuk •nlilfloM h.-lyiik vnny Uj.-kún állandóan nitig-inaruilnitk. tuliát num vámiurliik, som Imly^.k. A mu.Uralc vunuláaa k'TÁn kuztl.'xük, móK nyílnak a viráguk midőn m:ir bvuuünkt't itt hagynak. A kofali f«l I .mg (gyaelüi alpi-nu»i knzdi inog a tort, már »uku»zIus kózr^ii láv../.ik tőlünk. Ót kitvutik az aranyb.-uy, kakul(, KyiirgyR'Hy> l,iuuri>}M api»aUirl Hal. Ai><<ilntii* v^ufal^ távoznak ul tAlUuk a l a p-píi n tv n, k rik-büg y, nádi-verAb <^a po-e»ájuk. Sz^ptumbnr koziiuUivul a fwakttk, lAgy kapok, t[óbin«k, bHukák-lil^k, hariu é* U láazkák. .Smpleiitbur kui.-jxivtfl a filnmilók, pn wUtAW, Kí'rlík .Vn<Wly »ERlonk«-Uj. S/,p-tembt>r vty^VHk oktobor küst:p<iig ntra kelnok a rajíid-izo-madarak, t'tirjtik, meMÍ pacjiirták, pólingok, bibicsuk, vieitamnk, RcWiiek, »Aán-JiAk, siali^kák, ém námely vad kaotafuj. Okudmr kosopt^tiil ni)YCirtbi>r clujii^ útra kelnek a ba-
kHt-jiák. •> általában minduxon vándor madarnk,' tnolyk mrttf «l n«m távotlak. — Ni-m ihíiuU.d váiiiloniia'lár t*l'*l if^v világntanbun, Knropa dflti lart.miánv.iiijrtn Krán.taia-. Spanvol-, (lö-rfig-, Olaai- tW Oláliorazágban t«l <lnok a kánya (milviiM), pamina, wítyom (Kalkoaiibbutuu>, az örvolyók, n aiiirkf Háriininy, » nádi nármány*] MirAgiHv , «KÍk>lárok , pipíitkrik , vwt>ibegyok, galamW. lürji-k, ,lib'k. bibir>«k, hatáaz-mi-darák <W minink. Ksxak Afrikában, Kgyptum-
Un a rako-k.--.-lyi., n-ti-^K, ,.r«i,y-.aa, kigyóz.'. dán, Mziktni w>ly»m, k.^aráli (difiig, v..r..»i.-jü jíóIjÍck, Hxfirko lÓRjtupó, babdU, u billuKány-fajok núiii»ly rá, kékbugy. »ziklár, várOa farku euiuár, gtiHAk, lilok tiibh faja, uindu uuropai imz() it gátlá madár, A tropiktu 4gov nbiti vah'iHKÍnUh<K az Agyealttón i* lul tololnok, n tórpu-«aaok, «ti)rki(-«<'ij^'om, ViVrac, a»lyon>, gyur^yalaK, a tacskók ínindnu fnja, kaknk, KÜdvarjii, aárga-rigó, a légykapók minden faja, • MHl.^ányok, puaiáták,]^>lyák, darvak, hullák, Ijiikciw'ik i'-h a haríza.
Alis hagynak ul b innünket a inalug dgalj alatt tclti|ú madarak, telytlkot Attakiak vált
ják
A madafek váudoi lapatc
k'áruk/gatyás-öly v áaa a legnagyobb ruuj-
t többnyin
^kuru-
bun li irtaik, a t »abb hím vokVIí.
A (iiadarak vándulálnk alatt milió vwmSIv-nMk vannak kiU-v„,^k VimeiUluibeu «ldoglik, ¦i,- Hókat az emberok ii t-tfuKuoHnaW, pld. flkri«-kt-i, mulyek míndnn év\>A ugy bieortyot írAity ban utaíiiak az (Vxuánit.i a gür«i){ Hüi^rtnkuu hala<ln:.k át, hol a lak<«ok W«l»n »okat foK d.hinak .<l kötünk, 1^'lun-sM.t, a fltrj foKáan}l i'aori ^Nápoly küzciébou) nt \lnvMk, küttt-ii(i*-ii hí ott snikol" piUpíik iii^nnyit lovi>t, &* hitb'ival lógat, hngy »* n"ki ''KV*>k k<:r«nut-forráaát kóp.-ii.
Az uddití imniTt madarak n/iiiiAtOkken »«frin(, imnlegv <HKK» te toketjllk, mulyek kft »>tl l«i(U.bb faj4 azámlálnak a ik-licz«k, kajdá csuk, ^Arnbok é» viti madarak.forut fö<u>, hogy JuIm Simon Francsitoruág ^Jtát, * kikltldíítt biiotUág p«dig ujrit *t dIró lapolftonítnkarjaráliclv.tini. 'A „roinimme" álul leUrtáitatutt kdti^ket; I)arlx>ÍH )>ári»i éneket tübb papul, Ji*ker bankárt B(t>. — ujabb hir werint afclkelflk osnkuK.VAn !Ötw lótték volna. Kitelbalutt (Aliik, Du'irornyli uralmuknak rövid időn véaö, Mint mondják ménemmiaitlk már Őket Hallevükben * a t'lr* U-Obaiae-b«u u, bul ¦irkovokbJtl uaiuált torla aaok iqözUI harcioliak.StornyU Harci .*,mölyr«. ai ego Pari* világit. -- Tnynap délutáni táv-iratok aserint: a tülkeik Hrtlaadbe akartak m*oai,ott (olytatandók * moigalumt éti gyujto-gatáat. — Ilugo Viktor hrilMiObfii intiuikate nit kapott, a .üOiuiuune' mtmek ültjei Ugviiben Wtl nyiUtkotaUi folytán. Ttiiari pont*, \ hogy a fölkalok a framiia (W puroM iflfty ktttti M«la4 vonalig via*.a vannak vdve, = ahea má« ot erflttük, mint meghalni, vatty meitadni nUUfukM. - A KuqueUe-toKháBU'l MM k«itwi
ny jty ,, \ „wAfahfiV
irÁtil tnrb^an «r*í nlhány aiUlfi. - Kuni mi-trtlv.'k vcu-loj.i nt. Szilvágyi Gyula nr, ki a ¦Livit'-* gnröiiKV'** uUin kitytuti Klóréit Imáról ¦ily inÁlliS tdianiiirAat »r*totl WivüukMI óhajtjuk, liuny & tiirv4nyh«E niAirt Un tárgyak ftifi-ttdriatáaiira » lii község által ini-^fiitriHiiiló, i>l^.-dclÍK no in h'tuiett) a at illetJ tárgy »khui anyagot javallató tumorok It'lrcbcíatala után is oly iiiixollen, múr^mlmti iiltirrt munkát* <'» Iihuzii.in tiiimní* leht-ísi'h * in-vi.>l>*i(lf;vn«ik ; miiiAnM » l^nliilibi viugánál im^il UumiUUii.
Ü x 1 o t í - h i r 11 ö k.
; de a páriái értuki-t a IdiujtMin MmtaltAtsáki elnfikot a felkelők i-mkugyan agyon lőték K borcalmuk kott cmk ax mi n/y vígan van : hogy el undorító f ilktilt1* iuk már lagyteeietl,' a kuluutpOMi nagyobbára lukul ni iugsakt
— Nkgy-Kaniiaáu •* «vun|r,. AxixUi bltv. három ontályu vegyen elemi Uu(ÁUb*u a nyilvánoe világa f évi juniua 1 ín Urtatott mag. A vinmálaton jelen volt: Nagy titxtn-
1* m r..ni » M
Á
n (n. Kuktiraa rr\ k< . Iti kt Ki>k»
m-i, u\nn raiuuuuliiil trl ki 7^ii 4fj -tlfonl
'.' írt kr. II 4M font M frl Hlk. l'ohu.ka *fi -«
' k ^71)^
ki 1^-71)^.(11 1,1 kr H h
kr. bah lark* ti kt Kou^-ln-i kít.fln.í|fr. H '> fiiium V frl Wi kr Zifnltlixl l-í frl Ml kr Un.ti niarxVi.i ffi Auoin l'. MV) k Kiílti
Auon. I
kAinna(K«a (rt — kr, iiuim \i fii 5Í. ki H .t. '¦
l*m kfl«iím*(*« frt kr rlnum fn kr
Marha hu. f„..t|» ~Í1 kr. Horji> I.!m f-ntj, tfii kr M,., , !•'. hna runija í'i ki. Juli-lm. fuinit »' Hia !..,,« fontja 4 I kr Z.lr (..ylj* W» kr <-*ll>i ,.*,>» 3Í. kr
I frl '<<l kr. l.nit hiioti i fn M> kr. i fit 4<> ki J l'ujka frt fit - k.. ry..kt..ii. l»/a kr. ht.rf..,,va n^irjr- 1 frt Ml kr ¦ frt kr. Kgr aiáaaa aUi.a 1 Irt
M> kr. Ȓoa uj, f.t kr. %ty krw >.n|, II kr
h 1 / A. a 3h
J»lh 1 Ara •f.
• afv< r B 4ra
tílr« ¦'¦(»
A>a &-'•
1 4 Ara Ki
t.tk. N K*fl.r..r.
tll
.Uh.... II rira » ,
Érték és vAltófolyam Jwiiut 2.
(¦»•„ II1i-U|é,iIIW» .»M..dl; ..7U nem* k..lfi'»il h'.Mü; |Kií;, k.i ..IhtiLluiI k,>]l^m ICmih, bank rtWv.>iiv.-k 7tH ; hiudinu^n ré«v^uy. k Í6 » 1U; I^.id»n 123 :V.; uiüm áK><> ül 2<* i arany dar»l*jft .V«:i kr.
Heti n.fc
_________JwriMi 4 W t
táraink ¦•!)' ür*nk n«o> ruluiuak. ki kíii
tát. uhu, U.a.llk.....(V *•> ai uj t rmínyl'árul.a j
Pttczi ár.
.S«fX Ka>..m.«, iMji.ivI B..J,,. 31-lk n*|>iáu Hot* H3 H', fuul .', Irl — kr *'.> Wl f.iut & frl '-^ ki
átül.."** ... I . A ¦•ír'*'"
aII«THV KÁKOLY
ViMH »aa««klatl BMMtraM
i
>'fft\ ti Ara ü. .. I Íí* U-2 rtlr* |U ára 47

Vaaáraaí A I Sí kár a |i Mr JT
M.M. H ..,,-., V,B.u! Jtl<
Kf.t.! ti..rli>H l,llal ^
¦;Pr.i. K..|.n,i H.<bart (|a
Hcra , rrK« 6 .Ira 3«t . . *JÍ.I M 'Wa .'" , , .Uluta.. .! .'.¦<> ;u>
Wajditt loiseí. Bátorít Lajos.
HIRDETÉSEK
Jó, >«!*<!! ¦ hlbnnélkail vjiukom itru.rl kri<-»kpdv«-1
MBTH s Béoaben. Rotbenthurmstrasse ao-dik szám alatt.
rumburjii vászon- cs iVlnincniíi raktára
laskia ajiu
xar}«|)>ék4l. TarUakudom nind«n.bai ,<tfj \. lív-iímimk aial>a.laágukhan áll rk, btraiMtfiH ri.i»kiiM*ui. mii. a ti.
iliraarrlt'il a .•upáii **l l.álorkoitnm ¦n IMI oilkkfkrt, ha an.ik bt'mi ukl..' r )•<"» "íj*" "t"""'! ti.f^tírHi.iik.
¦M*k*l k*r)ík aMahiitétBl. A I...I.. c.í.».....,!-Ik:
8. METH k. k. Hoflieferant in Wien, Ui>tlicntliurn)stras
V*.n, kik ?.• fil.r «átirulini : fgT ti. oimil lnmi.lt liatmil kciid.1t . ÍX> frti( tiiifl^ f b kin Jii l| f íil' Jl li" k
Árjegyzék:
MOÍA, A. Si:il)IJTZ-IU)IVA.
Központi szállítási rakhely a „Gólyához1* czirozett gyógyszertár Bécsben.
(>mM;'l'i>1rnx/h>lv.ui. Ii-,- ../ ,'iivrii.NM'k */.-.r..l .Ilira nlri.i ¦^..,.,..(1. -,1 ™ k,.,.....,
tiiiiilám. ti''K>'U li»liiÍHÍl.ill ni'V i.lmrAnuininal .-llr.t-'tt lim/iiiliUi iiIhhiu„nvnkk«l itnill^limk S*-i.t líti'iiiiruk, í evr^ttlt » kul-ftUk )iu<.iiíai.«»A|.-ani>l t»|(V« **ját ^yúrtiiiÁnyoimual lí'Xiuy.-it li-l.^.-róltutlii'tnck, t'ton bitiiiiHitviiiiV.ik VítniirlunAti.l í,*oo ino^jutími">•••¦ I i>vuk iniiidi-iikil mt»fTini : „ux últahtm krxxtutt Neitttitx-i*tp whulen katuli/i'ija huMnnlú kintitmrnufktttH mrykilWithüxteti'Hit? na Jót rtiljriiyein én it lát t'ámum inul rtt/ttm.
,mi >'Ky !'|).'<a.>tuli i-roiii-ii d»lM>/nak I frl kr. HiunintiUu uIimíUm mia<l<-u nyolv<n K jH.n.k r.inlkiviili « it l^i-U^.M'b ¦¦nel-klH-n Iwbitoiiviilt Kv.IKvli«tH*Hk álul iniu.lo.. udcl'ijí i*inert báni Ki.nk k^ínlt tH-mllmllannl wt .U". b.-lyel V..Klalják l-l ; mini ad *<>k .-nr • i-»n»í;iri birmlulom niina<-ii n'-n/vibi'.l ki-/.<-Ínkli<-t kUld.ilt báU irttl«k it l.^r^/l.l.'it^bffl uou^rt ják, IuijíJ' u (mruk m>;ziiU axonilüiuknál, cinóntbctlnuai^' Xyinnurluivnil. l<n íVUIM «.ir-*ik, v.iin t% idu^utt Uji>kt>.in, MW.I'.b.misnAl, idi^^'K i.k.nta KfájAa, v^rtolutáa. t-xiist'* fotrlájdalumtial, vt'ttUl hyaU-TiAm, liükórm i'« biuam»a Uuyáftiitbnjlamnál a legjobb aiki-rr.-l alkaítiweUttiMk, * kb lá l'k
1 db Ml rSffl, jí Vtii (onil tÍ,.<
fjtri ára 16 fit , m.»t <-.ak K frl, I db 30 rSffti taiíJi fft.^riutt fü
Titiou )B (rt, niuil .aak 9 frt 1 db 30 rflffli hiii TÍíi..n 311 fur
Mod <¦••* II) frt Ml kr. 1 da 10 r. »*)»ii fahiritalkr iu
¦ion 14 frt, n«il caak VJ frt. 1 db 30 rCfön ralrtdi rnmb váii
Í8 31 ft moal c.ak 14 -Irt frt. 1 db M) r.Tfm liollamli ri«ina*aii
Ut frt. null i-aak K, frt. 1UW íííffta kllOnE ruiuliur|i-
•aoa, f3l.f á|rrniiiillrkr* alkat-
*m 30 frt moat ctak Ift frt, ] dbtUrbfDi kttlOntlteu )d irland
¦¦ön M frt. nmt acak 11 frt 1 db M> rSfn. hollandi fflv*i (
ii 31 fH, inoit rtak 18 (rt. I db Ml iHfa» T*hi,i( [rlandi tií
44 4H frt.
.t> Mt iflfna k.t ' Ulffiumi tiörí., Uialkalmuabb fírŰ n-eíkr* Aü-ÍO- 70 frt. n»*l 2G- »».-Ifi fit. 1 íb. Wt *¦ fii rKföt Ir-gnrliraabb <a Ufj*bb Mi»tift\ rumlMirfi •»«»*¦ " " - ....... i&. 4U4í. 4fi.
¦••bke...i:- . ajonr.a.«|l.lrlvrl *•!
1 hatmt •cuiibAl 1
Urli lclliiUB.alib.
I db 30 rAfoi tainr-* Ikj ¦ kinatf(|, *O krtyl 2 irt Ml 14- íl frt, mmt 7. h, «, tW frtlf. NSi nMlrigok nui»n
Buom *• Urtói 4 6 « 7-K frt""°! ¦#*« TÍai..iibdl, ».niu vagy
Uraat bM^l vkJk, - ¦a.t.kxaA"' mr-»v# Í,ÍM 3, 3.M( 4 ft » I-
7, h[ ». lii t'J frtJK ¦ l«|tt)ii.>w«bbl| v«ry blnii*a nrlknl -J. 2 Ml 3,1
ft, ti, 7 X frt a 1t.«fliMiiual.b. |N3i ala.'ia'oknyak igrt. j.. barclie
tocialkaT*- vagrthca-aaalalk'iiJ">,l 3,».6"--t frl a lf(cS».;1 nil ¦
YÍ4ion iiamaattbúl MiJf «« aaiH«f| Muknjra a l«B;hn»in pí.(ui l.n.Vb.
VJtA) kr., II —— 4 frtig a l*]fniLt»tnah1i.' bOl t-h frt
lOiktúmk \<ittf/-4
BlIOVárttl l.ak..vi,'. II.
Cttklerayáa Ki,i*>. II.
KÍIItflM l'<«'-<lll0*llt lat
Kaaatvarott K/Xl NAndai
K„l..i J'.kal.
KefMItta ll..'V>r Jakul. I Kiar*»oiáa W-rli HAI1(|. , Ltlttyti KalUu.U .1 itj.
«.-tll'<'ld I un.knill
Hiroiallkaa
r J. é. >
¦aaak-Sil. gytriyla l-'ibi.a .1 k>.'«..<. Sl««iatbtiyM IMi>], r'rirm, g).\gt»
I'rjlirk J. I fjf"f?aa. IWUi Kr gyAtf"
¦,i4a
* Ir-Kt.ll
rumbtirirl Jammit nai
nrm/li'f l'I, lí, lT Kfrt akKti, Inra. »rüi konyliMflfl
11, IV. 13, 14,1& frti(t. * db 'J»» Sf jí
hiol U, 14 IH f íff i H
. i|fn,
á
miül a l
i ii<s*krr
í |r)rrl ii.nl, tartói,
4a aliútiokujikra lianat.álbitld, rí.
í af ;w :c ; k ifl
>; lift, 30, Kí-fiij «t. 3.'), 4U- 4
U, 16, «1. Kt. 60, 6ó 611 frl.
1 ¦¦•fiinilkAU I*i>adi1, H r. hutij rflf mIIm, 3 flrUll .Ifi Ml krl|.! rsr «»«Im I frt f^l kr. 4 - ftl_
ktudA I frtiUVr. il mii ing kitfli.ft rui»barKi- t.k
1 Inraat y.lfc.ii fahirvaj.on iitb-l hollaudi TáiíonlKil, nuum lilmajn
kandS aau fajtából W.4O--3 frt. a«l, fiák HfrtfiOkr., 4, Ti ftatígH
ralódí Ubifl**ot> inb I n5l Inf kilBnS runtburtfi viaa>'Db^l
!k| ii frl lf((Bjaljti píríal miilira kriilirr
kMidSk . IliftljJ MrbkdidBk]
b) krtil 4 fi, « - 7 frt,
Utaal
iiiKak. liliom xi
Valrtdí
fd.ír í. »1hm> arhir Miltdi'l
A >
, lilá» liulníáj
•J, i.fjll ki. ;l 4 dl ¦ lr|rfn
Urí-ingík, a Intjulib riu.iburffi vaa; hollan.ll-ritKiubúI i íft, 1 /.0 kr
i ár.»lml v„|„
io
i'ijti.-k lirtH/in ir .ilnj t'»jt«l
- ...„II ¦¦- lüd
ut;.Mtns~:il 1 Irt.
r-olaj f»j * I i
uubfn3,3641 4. •> -*> írt ük, hnn.iiii a bit(«H'*Hclt l-itintallAr.alnitUJ. fran.x.a mint «E kulv elitül ül h ti-rilK
-d.-lí iivt*)(okl«'ii Uv .'l AHmI IIV njlntnll.
Kyl»i ke»l .tá nm.. ii r4* ii^yjuiíi/oii sillni/ilbati
I..ÍI, mkfrar -.at.aw.l .«ak I Trt «J ki. í frl Ml.kr,. a IrKnnunial.l.. Ini-KU nnuai nSi hariinva A . H
Ujlaky, Ilii'Nchler és fia
rakt'rt\s(u'ilö társulat
ALSÓ-DOMHOKUHOL utolsó posta K()TT()RI
tlsrtelettel jelenti k lua^aw uiRsiíti)knak s cnváltalán a t. <-/. kö/uiis^nck, iiiis/crinl
deszka, lécz, ,<* ,„í,„i,,„„ „m fenyü-épületfából
tttgy és jkI berenilezL'U rabára van; mely rakUrból barini ciiniin un-nlji/.ts Kv«»r-au •¦>
) közÖltetik ; oiiro nf*vc miilúit a ihukmx «iasáK'»k s n I. <¦/. kózdns.'K ti>-
vábtii bi/iKlalinút krnnik, ajánljuk
Nagy-Kanizün. SCHLKSIN(.KR (JYULA «mal lé«»
bizoininj'i lakcárunkat 'l'eljes tisztelettel,
Ijliik). IlirsiliItT A Fia.
(5S9-15) , fal.TfskiKl.il.
Mi...üik javi
UJ KHDKKKS MII.! "VI
ili'ii tiazflí kiinyvkcicskt'd^sbcn kajiliatu :
1ALLJÍIK k SXÍEPSX6T"
mmllim- IrlkliM* tinin tl'OASZT) kltnyr, ,,.,,V«.aMÍÍ :
WaJdiU Józaef éa Batorfl Lajos Aiira.: 1 forint Bo
lUí
,S.Í?

Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny 1871.
.W.slitn liáiáUu .. in.-lv.-u kuiivónigliiiik •/ fliijuitintl liazáért, 'n miK.'i./.i'i hsában (H-dig hallottuk hanogni a férfi szót. ni.lv hit-IHtoll, bátorított, innlv nem ingcdte *iz»ihb>idni bilim-sh* vort Inlkeinkel, mondvAii :
„K l n i f o g még M a g y h r u a x á g !• St< aasiuésxol, tuelv ily magaszi.* c/v'luak ilv iiotn-'aan szolgáit a szolgál mixtt in, az a «i-»é*z.-t n.-m biilin.ithittmiinkaii.itnk ináxi. .nini uvom.irl s kdlWgh.-Bsést. ' !>,.». n<'tu mHra.lt.Hl i/y !
Kgy iii'insfi a/»li;á( iram hAUihn n.-m k'hnt!
Kgy ncmuttnt'k szolgáit im-gjutnlimtKiii kó.-
Kit h.g biztsabban .-lérni .-..k ugy I-Iiet. Int Magyarontág mindenrendu pol|rárn. .-g\lrti>, iiiúkmlvelu UrsuIaU n rsélriiáldovHi"! U<>e. Jól tudjuk mi, li»io uk.* -'gy™«k, mim minijük nagv IdkUségére moitt i-iLprtélt; savul <-zél, wn-It-hi". ügvektwn hivatkoznak, l V, im-ri aí álla lünk k»|ivia.-li, .-i.-k koít ,-ls.í sorban áll : nem
rVlhivjuk i.Mt . iiiag.Mtrbaza minden rendű pulgárAi . -t, uiuk.-dvnl.i inraiihilAt,
bog) nnnkft <• i t. . magasít..* i-zél rWéaé-bun mlakiUAs • gviljt** Állal tíÍni"K«tiii roéllóx-tasrnllak
M.'gvagyuiik gyfliídvn, hug^*»<iivunk néni bit* kiálló sxo a pusztában rá uti
Bí »r sxme.it.-t ,.ly h.<lyz,tb.-n kas. Imgy a n«u> xet elaggot uauazámtMainttk végtú uapjaikri nyugatinál ¦ t-inln-l biztosíthat.
Adakwásokai elfogad .A magyar siinAss k.-belxet koipunti kormány laná.s" eluuku Km leki MikliM, vagy a .Színpad- eziiim la|» s/.er kMttfoéeu l'.wli'i)
Levél ez-ói
Sle.iy«gió. l'irw. l'uukiml vutárnaj.jáii tík^dlcUiU mag, &"¦!» Egursioguli : Kgybáias bükki i>«rvaríls Sru János sil.-kofina domjáni birtokos ««rutolr« mélló arájával Tibull Vilma kisaasfmyoyfcl.
A nagy ünnep, a «é(j amit, a gyouyoru fogatuk killúuu* Imiyt adtuk tixi-u iiá«2Ünn<>-jM'lviiuk iiitlv, tuh.l iiioti.liiiii he '¦fí'í*'' vArua If^iiK'lvK-'Lib riV/v^i<. iu<llutt folyt iu.
líu t-melle ni uuuo^ljt kuIUiiytin kívül k elleti* Ment UlU)«, mulyul k Uájua íkilkiúí
l>jit fi. LlériU Antul ceiiifalvi v>leb«.i.-, a #y t«iu^>luiuut ell'o^Ulü lumórd-k népa^K m> g-
to épal^ru v^iotl, .» »*ivbat .tóiu, ivWI jovú uia^KraiutAvHl » ItáutMáK ¦icutati-nek, iikiii Lí-.k » ki.íVftlonüUrdeklirtleket, rífketlj1 konyükrr
(¦>katt
Vigyék * boldog ui hátaitok lugjobb Udv kiváuMtainkul (lucaej kii kirily-AKAb» !
Heti szemle.
Juuiu* ¦*¦ IB71. iuUi U-»ié*t, ki
Kuluti Ou»tá ltlt nz Draiigvi ár ki'(.eídéli«i Í 1'oliMi s
iita
gj uliál url, ij
Hiniiit hulUUük, IL'IN), M»i r» .riHI IVtos di jakk*l. Njirvgjházáu L'l dik mAjuaba tar lutlAk ui'tt • " lk li.xivMiáaztAiilj lAültWzen telizi tiDUo)H!t-. MwlgjM L«juí dui-*i lulkŰox, ¦ iaiiiurt író.- .(lyiUiimáJK Kötvika Tuliitt" rni'^j ¦-Itut, ára 2ii kr,'> a jiiytHlflliuál iiúpokUtAíi né-l.-kra (ordítják. Király A lul^u »lt»K.idU FniMliimiiii ur. fűkAiilor ,(i) áíníuukek b. lC<>t mm lulittt" iziiinl luuukájiiínk is^y ^éldáuját, i »taí forintul küldött a-K-u <»il.milij alapra, inolynuk javára <> ítiminii kiudnatt n>rt<;nl. --i.ol.koviu Mária »Ul. Lrirl^lrin Mária hor-ví.^llJ, r*illüxk.T.'*ilc. <-« |>h1uIii liul^y, {,2 lívce korában mu^lialt Ifikubtin. Ai iij i^nuag
UKy«tr, iniut ax .Iliig. Llnyd' Ualárutottan ál-híja Or>l.'kly I'ál ktyvWlA,' állam-titkAra p.«liK Harlluw Jáikm udvari (aiiAoM.a K-ac. Ai „Atlitmatmm* írtHlalini- ** nyomHa-lár>ul»l h Irályt -vr,- !>:> t'rt u»il»itkul «d ^y .•Ky 2tH) frti* nWívóuyr.-. Ai állatkiTlbeti 1'iMtvD .¦¦>««»- ui'niü lálványok kenuik. Oiv retti Williaiii ftigja IhmiiuUIiiÍ vc1ih-Í|hU1os<W kilouitutt kóMÍl.-n. — Wiravau Kar«ni-s, volt |»>nta(ia*tut, ki I Hl'.H-ban .'«M«) lorintul íi.ikiitt iu-k l'^trol, iuAjuí i.Viín >-»AU*,.k iniHtt -I é*ro ti.-lii'k ul V«Uuu^b<ui, liuiiiiaii azonban jí.ati bliu<«, msiikáw miatt rMin^tlu-'tülog ki (<•L «/<>lgÜutiú itt ittmii t'.uyitA lltrv-iiv«xAkn«k (la.1 JótMf jjrt^i-iiittrimk, n hunvédoltui miiiwatiitiuiiinil oly liátid tnltA ^mkát muta tott be, melyei ogy Vottt ulati 42 liWéat In bet tűni. A ntékunfebérvári )ovóld<>b«a má jm 'itta SimU Jáu.« 12«) l(LvMr.< 10* kori, ,«<k köbttl li nlgyuat *m 2u. hAniiMl lütt. -l uiiuéUii ,inmy»r t<'ng>iré«c k»>léiuk búrkát , -Hűk a ait „ll-ilviul Mi»káu»k- ko*«**tul_., korMsta|>ául i'i.il) Káliuájit kérlek fiH ~ A M.^e.11 r»Wi,k kőit vauusk k^dílyc rablók U.
évi 23-ík izámáhoi.
Jgy pi\d: KI..|»|.aM, Wi 4t>H«*l több kolontorl aier<<ii(-»éltt<(utt láttif(;>láaflv:<l , aioti k^rd^-ru: „mirrt m< ul kolnaluHiii rnlmlni 'f le-Ittltf: „az.il, ii.irt Uiiiimn, hugy oll vuu \>énz
¦ tutltininiL'l nt'iii kAnwilok myvny .-mbrrt,* iio aít*n .¦rti.iiu- #z>-riiit kotvl Almti lialalm m'ltrk \Hlloi.nko4iiUll kitttnl, ii"gy l^l'l ben rt u»g\ kan>xi>iu |)ÍHríítákttÍi I1M Hot. i^tH l.-ii a nii)fV kuni/iüti liiiliitLuiMoktól <it> Irtol l<i|>utt. A Uiíituti fi-lügyitlo l'nal megyi-liB sAban iuuinl«ioii virradóra vv.\ ctí^ány m, a u»;Y iiK'^virl, lui|;\ it»n kujH>u umttnrh-lcii Itt-It-gVk kovi-lkt<tl<-b.-n már mM*. ii)Uf( ^ haJl.
Knlfkc* H/ii.i vuwn> i"H kor.-l.-l,b !...» donbau li>rttf»ui. — IVimijíton « SimuiImhI •xinház jvlui ju]ltmi-ábráx»l<ijáuak baráui ugyani* ^iMNt font itdrling fogadáat ajánlottak ful arra, hugv a Shaki«p<«rui jnllüiuuktiek t-a idÚMiiriui t/a l.gkiiiniöbli »/,.iinlly.nit«lju Y'^y iii>ht,iI,h ulfogadla .: fiilhiváal A 2<N)U Iont
¦ lerliug niHr Iiui.h utm, ¦ u i i-rti-ny l.uinton Icgiia^t olili s/iti|i!iilJHii tog nit'glarlitliii. A Iiim>IhÍo>. U|, »/.rtn1: a Ii-ii,1»iii kiAlhiAooit .M«gvurur»/ii.' k.-Mkui«»i kiAllilA^n .......Ijárl
a ««¦•••!»r>í..gi uifitt kuv.-tk./ik, .i tn. ly |>.idig I . ImWi.-Iv.-íi 4ll. llántijw nüiiiiilt: H.ajit* Iio ¦>;>vn r.va.iki.l,,., ,yy »..y« l.aro.,, ^^.rmi-kut Biiill, I lm '-« -' l<áuygy<rriifkt-t mi ml három cgi'ntítiigca. ÜHrom magyar kíÍMtíg Frtluntkn,
ul lartotiH ii dwU(Ji..iiijMi|u.tí liugy » kalilka Uktwt ilr» rrntval a gyerrnttk ki;|H'l t>riuth«tto ; i^vr-íur aioi.Luii .. It-áiiyka jtibb ¦/.vni^bo oly vlifii í»>;l« r«Vi>l, iio,v H/'rog[ón kifolyl.
- K m <i i> V gnit k'ir- biKloarul in»»tim<t-
1..... P..kal iroak'a puli lajHik, l.g.Towd.l. lián-
gnn a „1'iaWr l.luyd-. Addig ring ktitouargiu |)>naruk toluk víMgálut aliiti, |>um|nis < iiiln-r v..li lioiiuktign.t, ,1.' n>. -I im.ióii íw'" -';>
i M- VIWJÍUIIRMÜ <Jtcly<ll VlZHgHlul MíÚIuÍ
,._ ..«. iiiadarakal i» Imiokra ktntotu-k, kik iiilÓMÍgua uruityinudaruk, guídagok rulkiioUi ¦un, á inidúii a uugt.'di vár kwtíHiiiiiuiiban a ,J1I( vi Miba mull.tt Mloiikabálok i» szur«|^l mk, a IVmur l.luyd lármái ul o» v<L»it kiubul. UlMik, liogy nuin t;l a> altlil.loi., t-« IáU/ik, |i..gy Liiiilcu- <ljiirH*uiikn>l aligliu LHJi-ko»>tt „|,:Hi VHiuiak. AH Lk< kuli vallKUuhk, bugy a itoxbilorutg, umbíroml<Skeiflti ÚUüfin vult oh jó lábon, mint intNtl, uiidu Itáday úmx« fogta .« •tl/nria ai apn> m uagy l»l\HJokai. Asl )¦ t.idj.ik, liugv azi-gymánba vAgu, kaix*>laloaau nw-uluggi1' Iiuiilfll«k, milia olji toiiikuk'gbu v« x.-lnrk, liol a viugulal évekig idlarllial a l.-g nitgyubb irtAnjárAa mi-lli'll i»- A k.-rdt1* ai, vnii i- miig uiikiHig a kir. billoakágra .SuigL-di'ii V Lir« ji'Wiion, a viMonyok .B.mrrt.Min-l.l.ll titiin kint iniut Uli'liii, lítiitt igvii m H/uk»<-g vnii addig, mig a iuumI olkuxdi-U *u*grtlaK>k * ugyi-k t-1 iium ilrlliiiink a :t vidt'-k," moiidliul-
t i*ngAlalul r.-udi'll. h'nrkna lielii izr.
inaíásH liirb.d<tt rablót f hó 27 ún Nuify-Károlylmn elfogták, hoizáin.'g Wfhires *r-sat ia.
<lr<HiM.<Hll.) Az egyházi énekekkel sünével luglulk.'/iik ulőll luimluu esetre ér-kk<;l L.g huni, :.í nlóLrott alütl n.gy hangra zouguriiru.kidolgo/otl, * u jm ii <Wi hónapokban m<igji'l>'ii«ndo ilv rzímu munka A kárpálalji g. */. kaiho'líkusok „Liturgiáin népénekei" a» o*vd<-U dallamok sterinl, uégy.s Itungrii éa /.>ng..i.tru l.ttjlto : TitUpkuvu* Krnil uug kureguuit^ei liuikuiulrl. k kir. másod a
iláiiy *rH J lorinl. A gylljto urnknak « „líli teu'i uiáu cg\ uííuli-i példány. Klotíítjlui lulu-t 1,'ngvuron, h.H'imíIub Int vég.-ig.
Hírek.
Azór-g.Stilády Károly meg
b ti 11. Ó az élö magyar iiyoi.idAi.Kok N.-.itom
ili. s Hgysn-Miuiiul « ligiiaztvletrc méltóbb:
tyéniségek ugvike a luaga siakinájában, ki a
*gyur irudalmat ni'm *-»«k szorelli-, bain-in
,k a „Ui.Dk Un- ujabb kiadása a koitO ulvt ijíavrtl, a .iJui) (/uichottti* lorditásu llurvátll (iyirgytol. Shak«spt-are .Vi-lem-zui kalmár-ja. Aua Zsigmond tWditáaábau, a Horváth lA-um Állal »zt-rku«fluU torténuti isebköuyv. Hugó Vk-lur .Nntre damei tuiuuyúr-jéui'k tuwgyar torditása, a egyéb jelet litrtéuelmi sxépirudaluii mftvek. K »orÓíatl«il, mul\ valútli .érdemreu det- képei: láthalú, hogy (> uem alék- uyoiu-dAsx vult, ki isak aluiuskouyv, uaplúr vngy siralmas históriák állal kiváut boldogulni, Imii, in uyomdáazuti mÜk.idiWi.vk, niHradaudó tiyoimut is obnilá bálru hagyni kiadáuai álul. ¦ Irodalmi ugyikbiu kor.mkénl tol iH s/ol.ilt, tittgyobbúra névlolunul, a nvorndáa/i pálvAu \V> évig mnkixkilt, » ék-t<i 77' évn- terjedL K hú L'ti-án hunyt A Kwsk.niélcn. Három fia éa 2 leánya maradt
- .A tiagyk no izeaí ön k én l»s t ílzii 11 ó fgy hí t- niAkÍMÍo, ugy prirtolo ing jait, tiralelntl.'l meghívja június M 4 én n k>-n*k ml ulrui-egylet helyiségé Un, déluiftni li urakor UrUndó első rendes kötgylllétre.
- Cnoda gy er in ék : ^ár-Szeut-Miklós közsághFu l'ixik litván ottani polgárnak vun t-gy :ti, hulra liu gy.rmi-ke, mugassága » lúb, suiya 1 mázaa. Klet-vidur, Uguaué^ua, gyö nyórú kék •wmu gymmk.
X é in e l omsig ba n postntilkA rukuak ^KwUtiazlek) litutésu Ü- \k*>, lWlin ben p«dí|( HM>lHllér; trnit u agi.U b-././.,
mini h )N>alati*ft«inknek. A iHMlajArulm.kok tizelése S ;!.>> :,AH) tallér. A magnnb run^u poittahivaialnokok ti»tésu aránylug kiv.is.bb,
r'lilául a postalanácaotuik lizvtéae 1(KK), ll.'itl iaoi> tallér.
- A b i h a r in a g y e i S á in ¦ o n b h n, gnit Károlyi fiyórgy birlokán van égy l'H évu« btír.'*, K. János, ki arról nevezett*, h»gy még eaak uumt fogják magktirwnl.ini. 'l'nr-vénvtuhiu gyrrm<-k hívén, unyja kituttd, * n ki iímgialálta, hz tsak 4 évos koráig tartót la, *$ tAn iw.líg más kexére juttatta. Már ti év<» kn rábao ónálló logény volt, « mini kondásgye r.ik sKttfrAtlutt ide meg oda, mig végre fiiivitl,-a bdrttsségig. N«m judoit vele Müiki. Tcmu lumba akkor fog eltezór menni, mid'111 nicgku
- Nem jó a gyermeket kóxel hngyti
immni a kalitkáhm. l.iuihon v uhpokhmi .-gv
K>»fi hivaUlnok 7 év.* leánykája a kalíiká
| bau b-vú madárral ^tsiadoiván, ké^t oly ki>-
(.¦ vők lói mi^g tinin azubudul.
l'j valUH|.'lrk«z.M. t Ir.-nlmrg ktirlilüU'b.m iijsybban >'gy. kuy uiku 'I lit'odor uevü pipa hirdeti, hogy u kd/V.-tbti uitszuk.it-tirti<sbeD áll ni iMteiiaéggi?l, n bog) kuld<-téau ueiu uiáa, uiiut ,ti)Wi paradiisuniot- kó»xiU-ui kttvt-loi aiánutin A IvJckeZelb^ valú Irhád torVIléti'k- .',"*HI rubel kifiztiUw; .¦í.nkivül ,./iiiib;tu kidoubuzA Ugaági lukijaink is vuu uak, melyoket mind pénztiu kell ux-gvásarolui. At így bugyult pénz Kou«iiintiuáp>j|y mugliri-diláxáiM turdiltatik*, ini Ihl'.i. apnl ^'.t-tin fog
Jókai dolgoió-sxobájH. A nllu-I za.uk és Kiilfold- Ixii noháii) nap clull, Jukni l-aroká* anzkéj.n in.dhtt lg. u kiil\oe rnjí ji*-lein in. g Jókai iiiRgánélfléról, <x életről, mrlv iniiid.xikit iTilvki-l. liim-u v.«uzUk at e i^ndékut: .Jókai dolgowi-Kubájában <-lég végig lekiiiluni, » mind.-nki meggyőződik, h..gy kidlónel vau. IrúiuxUila l.le miiidvufék- csiiion iiprtisággal, luíudmogaimyi kedves vmlékkul.-Mi-lbtm balra van ugy apró álló iróaa*t«l, aiyii kék papira irónnal ttiljogyíell szavuk, amiknek j>'|.nié»ét iaHk ú tuuja. Küzol az Íróasztalhoz vhii h s/ol.nÍBZ mikhely ami áll eg> kis ub.cson k.r.-k asztiilkából, ilk-loli-g tálból. Abban vun utiudiiuiúlo formájú vásó és az i-lufáuU-Miiit. IIAtHinugólta kóuyvtár. A stobu maoik ublnká im< nagy, vgV-w a paduialig éni deli iiiivéiiy«k árnyas lugast képeinuk ; kis kert a szoba k«i<-k;ü. A t'al mollelt U)bb üvug«íikr^ny, abban lei.'sos apróságok : aranytull, uielylyel n knluín-áriak i inti ülték mug,egy szép porcíellán kiikn* a hert.'lendi gyárb.11, ajánlva Kakas .Márionn«k. lV<l<>tiui:k, Júkainéoak é« u.-ki mugáuak ol»j f«*té«u aru/kiípii, a miket o magú fint>'tl, ul<-IhiiIihihiI iHrugványok aujái mitln>l\fbúl tonn'r
,lrk i'iu|ék-l.lbt.....'k és iliozkónyV. amikkel
ugj k.:dvi«k.-dti'k m-kí, * cUúnillmllan sok mindunfélo. A ozoha k^zejién álló i.sziah.U oll vau a biblia két óriási kólulbi-u. Dóré gvúnyörü rajzaival, Kt-dvumz olvaamánya vult iIliikorá-Uu is a biblia. Azlán \*u így nugy kniH's..* künyv, tel« Éohér lapukkal; « |u,»,k k-zölt
UjI, (luribolditól, a mugyar irodalommal toglal-koMÍkulbddi tudósok éa kóltók ralaineiinyiélol. .K* « kónyv - igj siói sok inindt-nfélére log világot (l,.rilcni, ami ino.t hoiuálvban van, itiHJd lialáloti) után.- No csuk maradjon Iio
műi ¦¦ szobában van, egy rítkabecaU kngyló- .« raigNgyujtrhiPiiy, s h» krdves oiiiImtv érkezik, ugv-lmaRyarH«ian«ki, hogy uiim-k, megenn.-k a kagylónak, mi a természeti-, hol Inktk, mit iwinál? Vau burtasiUi nagy illustrált kiinyve is, amit már isakmm kúnyv uélklll tud. Kz a iiiga gyűjtemény .-gyík kiilvmuí nz.ii vedel >¦«. .hbből m látásik, — j«Kyc^ inig egyszer tr«iá-saii, - ho,íj- haladás cmWru v««'yok.* Van irÓMHzlnlÁn így .ajáUAgo. kis kuiij-vlAr. Apró rézsarku km j<-gy»ftki>n> vtiKvkék, valhiui linr miniz, mind Iftl.nrvti. Ul várniuk |. gnjabb rr-géuyi-i mind, ilht/il.ig raak h/m\í h tuJAftok. ainikb.'d e r-gények kikelu.'k .A k.Wivii KW-\kt tini- fiiinii uikoti-ttw rogény >>lt van i'gy kis ktmyvbi-n üt lapon. Kemhis.-n 7i(rt ajtók inttgoll dolgnyik ih énkor nom Hxabnd őt' hit borgMni. KiiuM oitbon senkinek, a királynak s.-m. IV mégis. Van, aki Hiilt kinyilik az a |H)zArt Rjtd miii.(-ii idóU-u; a ai.>n-ii«*Mtl«-n 'í-mb.relí.ti.-
Heléplijiijry a mennyomAgoH. Kgy wabadságv* k»l'<na K. l.-lntniiegyei falu ban mogball, iio «abr.dságl.'v.-k. a fiinnállo n-ndek-l olkiiBre non liirj.-szl.rli-tl be a kalmiai hat.'«áKb<». Km »-hál kérdíln- vonl» e miatt a hnlytég birájál, a ki midkivuli y.UUarhau volt
m.'it a uralimlitAg-levelet b.'t.-tlék a 'iu|Ja incllé h ki'jHirsnlm, .ha netalán tán mtys szükség.- tolna ni." - Nem iiihindt egjdt), tiálni, mini öMai-lnvni h kiimégot « annak pn-i>m>U>m1hI| luvulal.'írtn kiadni, U<%\ h'mmy a az*b.idi>ágl.-velr! odttdták a halottnak paaaua gyanánt.
¦ Budavár 1MU iki U-vél-iVnek &y l.irdulnli uupja utaju» 22-én volt, s a főváros lakoiutiiga ermlid u uu-gemlékezelt a magyar tV'gyvirck u Icuyfs diadalánii. A volt honvedek közül >'l«g Máiuoaan ji-li-nU'k nug a búdat Horvaib kerlben, s uuuan záazlu aluli indutUk a kns/.l.na varoii Imiiéibe, lm] M »iruál elhull lak pih.riini-k. Kúvid ima ulán ugy vult honvéd hut emkíkbuszédnl Urtolt, mire az ogybegyUl-tuk a ,Stoí«iof énekelték. Másnap déTolött pndig gyászmis*! v>dt az eletekért a krisztina-
- II a g yarorsság N ts w- Yur k b»o. llik&áukliaiiiak kulón magyar ulvasukorlik van AruiTikM o világvárosában. V.l, írja ogy Ott tnriozkodo hazAukliit kedve* jjylllbftlyo a
iímgyHroknnk , kivált >. na^labbb réaznek. Oyillést inindüu hu ol»o wfriJAian, vuzujovelelt huinnkiul hárums/or Utrl NhIim xeuuazo Ul Imnn/.ik h<dyiségL'ib<u, a a J>ig»ly kik vaaarna poukiiil uvjuikkel igyuujeUiioek meg, olykor útiul p. us idtu husvei napján láoiira ia ki-rekeduuk. Klnuk a jó .Uresxák bir.i" (>gy llivjákl, aus/trahai aranyásó, killek nap lojrgyzetetbCjl Jókai >g> be^ólyi irt; alelnök Lleilpriiiu Mihály, a torradalom alatt Su-ru«r»
.Nitttou/ egyik luinunkulána. A tagúk t» idó szerint egy b«legaegól>z- -g) Ifi ulapitáaát ter-Vezik. -- Alig hihető, du igaz, bugy New-VorkUn magyar bal'lut is vau. A* ottani (ilobt: színház dtwxkáiu ugyanis Királyfy twat vónk jó sikerrel adják ulu a r'l'htt paarl ot l'okaj vl'ukaj g/bugye) viiutU bálletaL A t»mv.itsuk urauysujhUoii magyar ruhában, • táne/.«i)ók uemzuti sziuú olkiuyUu jeknoek m<'g. 'l'Anoz éa zene trljoiH'ii magyar, s Krkel .liiiiiyadíinduló" ju lútiUzor elúfordul. A ki-áltilAh diaxtw, • n záradékot, a „liroal h u a garieurevol.-t mindig mugujrázzák.
ti a k s » u egy kótfuju galamb fujlódult ki » mire a tulajdon.w >>airevette, már ssépen repülni tanullttk, de mur h kttl.'ju mulöl tél-véu, még a kiitlejü galambul i« elég figyelmetlenül megaemmisitfUu.
— Ijie b bftld Béni t. niunkatárauuk a süeiitloríuczi taiiitoktTiilet elnökévé válni-httutt.
Kuváca Z*. pt'iii püspiik ur d mga bérmálási kóruUin van, di- azért II-ír»). Kanizsán leaz » záazlú szenteléare.
Avil>K folyása. A tóvárosi lapwk után. A párisi láiigtuugurre ixgatottan udx inuBl a» wgéi világ. .Siorii^ ubb látvány nem is vult még soha ! A gyónvorük városa a borxal-mak vAnwa litt. Tt-li vün lánggal éa haJotUk-knl- Annyi a balult, hugy pestis kiUtéaétól fél-n«k. Amá dülu.a nokut iá, kiket koolajoa koraokkal találtak, irgalom nélkül IclodbtUÍk. ¦'Arin kara i;,ldig<-].> liillislHdja a hadi kárpól-lilal, bár nem minden rt'rnallrguny mondott val.il. I'éldául a luxemburgi palulát, hol at ujabb 1'rancEÍa fu»U«tuk kéjigyüjteménye van, | nem röpítek légbe. A l.ouvr.t* bomlokaalát Aa -
— Ikincsuil^iedig mvgmeutiik, hAi van egy hir, tly azul koojMglt'4, hogy a nagy köDyvtir
M-m égett »da, Aí uj uptraháznak sinva baja. A rokkantuk domjt.' szintén áll. 1»ö oda a 1'uiiliTÍAk, i. várUah»xa, u l'aUi- l'-.yal, «a aok egyéb. A s»>nt-Márlon kapui tzinház, az „Ods-on,- n<'hatelet* éa .theatru lyrirjue" IftégWk. A ('oncordu túr szókókúlja * Lille ván* szobra romokba hevernek. A pénzügyi palota logbe-.¦>te«l> papirjiiit invgiuenlék. A nagy tüzek kuzt a rKcpatok fsuk alig bírtak mlAbb hatului. A Hnstillf! (erét, rnolyel li/.-n-r felkslfl védelma-zi-tl, i'liíuk harcz után Vinoy *ereg« foglalu ti.
- A bUnüsi'ik így résio már elvan fogva. Aaai és Méffi V.-rsaÍllei.-lMi) ülnek, liothefort m* rtlao kihallgatás alali ulájull, s azután tilUkotutt btirUínbu vel«W .ll.u. líwrgeret, ki maga gyujlá lí-1 aTuilkriákal, -I van fogva. Pom hrowsky-ró) Írják, bogy meglőlek; egy bir ugyno Ut j.l.iui, boyy raogs^lk.itl volna, do i* aligha |i*7. i^-aí. Kos*ol uonbau csakugyan iiiigs^i.kotl tívájfil.it. l'int-ról nincs biztua hír; alkalmaiint eliltaul. A németek lerUkliro futott invtiükviikft clkiirgftik. Kuvrti körl.-velet irt a kormAnyokk >/, h»gy a tiiene.k(ilokrt .kbzitnaé g.-s (íonuazti-vókiurk tekiubjiSk, a mint hogy m-m is i'gyeb.-k. Mugo Viklor .-l).al..-i> nwzijja a bilgakormány kli«>lgAlutiUi t>yiUtku»U«, hnbAr ft imlitéll a tVilkülok nyomorult tflltoft. t'MiirU-l fiitlrtaífúi i«l írják, hogy bürlóuébvn megmJrgüKtw magát. (iajlUrdt. k torlaszkéau töt, bjí iiU-ráii löt(('k h-. litinvi.r éa Kudcs tábornokokat vason vitték Vnsuillfsbu. Tbiurs a hó Ü? dikéu vonult be Pariib«, a a lukoaaág nagy éljtiniuWcl kiférte ai elvsui-í mázukon végig. A n.'inzelgytih^ pwlig egyliangulag fogadla ül «/. indilviinyt, li»i;y ííildig n.mbolt palotáját
kilyr.'állitiisa itt biíonyos, vsak az'a kulunbnégNylittör.')
iomiiiipl a4,lHttilMj4uii k UU l
lt. p
«)'¦ lulitj-
imn.l.umi lt l»3tt
tlmioank. v-uhunínt ,-p álul-iki h.,/»L,ni,'UMk u Uii AlUl.mit kib". M.I tO (Mi Mornj<-K>ek •'» miudmMe r li-itevHrk biiomnnyi <d»dá»ir« váilalli< ulutiunnk, tolkértuiiok, hogy «jánlniuik n i,UAv«l kóxvolluiiUl htnUnk tWduljunak; i.:«Unkr"d K lügp<intoaHlj(> .*«k»ilij«t & h^ inoírtbb tcltdlelökul í((óritilc,
I'IKNITKEK TKNTVKKKK,
bilik <'• v«lt-it(i.lrt. (V.lr,., ll..(„||v»ul..., Ili •
fiilfttt, m.lv nyg Kjrö|^ri^a'<i knv«tk* u\vL. nini), !(i<t<*>, 111 Aj. lU b
b.iUK-.^,-kül: gyomor, irigy) ukhArty*. li^- l k
g, ^ j,
ní°O|í*.'«i)(^t, »LurubUt, iliarrlu'mt, ilnintlmiwi K"t. Kv<lllKu*"ft'1' "Cinyért, viíkort, Iáut, wí-kúrt, 'vMorióiUat, tttliugáat é>t hányni iii^-rt mfy lurliitWMÍ^ iili)ji(n is, ilÍHl>'»(<tt, buakuianr
I
liniHii Huvnlwivii'Tf du U» renc«é«en halynuMlitiitia, s k lW b ^^
„ „ . 'i«ly«k minden gyógyít serrel d. ¦íoltuk; többi küsl biLi>iiyilvfliiv"l>. [>ipa '"> xunlaégüt/d, Kr. l'Uakov mlv 'marul lói, dii ! Hr.lmii niKn(iu»Dét01. A biumál tApUlóbb
' lévún, a Utivn|.>M>Íór.' fclnötloknél <b gyurim-i/.imtíi;K*' küknél írO-uorte inegkifuúli tt icyÚKytwrt'k
mki w-m | 74,íIli nnimu biaunyitvAny.
Uh*. „ ÍNtájrrbou) l>íll!I. <,«». 111. Orftmnn-I álUpiluin inén n Kov»lo#xÍérti h\. K kilmi." ^,t-
K<irc»umtiKl ugyiitl, ii)tij(Uiui(Dttt-, mn-rt ü til j<« tolKyi%yulá».>uil»-/. k<iz<-l v&gy<>k. Kóréi "ut (mmIhí utáiivi'itt^l uié« ¦> font KW küiaW |Mlb láU
alk. St e i u i ugc
vc uyug. l»lkéu. /, l»nt | ft. Wl kr( 1
inni 2 (1 .^ kr, 2.....t 1 -i k. ;> fut Ki tt. VI
I ¦ _'-) 11 -L\ t'out :it> It K.'v«l...eirr^ Chu-< it.ítí Ublákbmi 12<-*.Wér« Ifi. i'>Ukr;2l (N.'-i/írt' L' frl .ni kr ; \* >m«*ír« 4 frl ;'»<l kr; l'TMlaklmn VI i*é*MTo I (t. .'¦<) kr, ^4 n- 2. .«* t-r. 4K-ri» 4.ÍM1 kr, 11'0-rn KI It. Ü88 ra^vMi. r>7ii ra :iti ft - tdqil.W.. liarry du H-rrv .,-tril IWM-alxm, Wallli^li^aiií,., Nr. H. Pmtun 'A rak Jóxuf Kyó^yKZxrtWiii'I.KoIoaviirott Kron ¦tudu-rnril. A Imi Rubinban 'tyrolttr <•* ^chlu Hin^'-nxil, D.l.r.TLT.b-n li..n<« Fur^nciuél, Duntl^ldván.n Katira l'álitál, Káruly^várolt Itnll, K,u.«l, S<\yyKnmt*<l>i Lovak K<lrolyndl,
KnMkuivároD.CoBl«ffn«r ^, ,
Mrvhfott DioImUm Uy-irgyoil, \',t%*cioü Fi-ichi-r Momál, • minden virotbaa 4 %y<i$y»**r-
Fontos sokitkiibk.
Minden szakmában , kíllünoMn 41-taUa"saii k>-.ivelt itimIcIí sorsjgyeknél «14-njijsiti tifortSszról a bizalmit a ezég ismeri solidsái;a, nijUívs/ról a./, e/ által elért ke-lendösétí. UduH Ailolfuak lUiuliurghau pon-UKb4Kitr««t ^uiorl állauijcgy úi\v\e tuindeü-kiuck mctoKcn ajáulbató, mire nézve a lap mui s/tiiuábaii található hirdet étre ktt-iömiseti Hgyelmcitptt'-st tusiunk (2
El
IC:
Vuwl<\s orvosok tfcíi;\hanoin njiliilko/aliii.
Uihari-iaUIUó lloff Júh juraktíra. lUttUu
¦V U Kftrntnenlnir 11. "VS
Bwl>-K»iuiou, 18T1. l«br. 2.1. Miiiláu n kulilntl uHthttu, brt^^ilfkrv f?**iv '>/y kittíitA fA haiiuvt ttttt, HiiiwkuiMiiik (knv. i % Atlrinhlil,/,;- lnlilo
OliuUtE, 1H71. jan. h;. A kuldolt h ilvt^ nmli'tln-hlftnmtitl ^|
HHÍr lA Júnak IHilttlikiHik; »wtrl kért-m >iiv.-Hk"<lji'k, liu^'v innnk liftitJiiáliilábHn iki KAI>>I| l,..,,,,k. i„i„n 12 UvnKK'J '»uuii>1 kllld.-lM
Ih: J. tifiulteHMtetu I'. ÁlgetűloM, ni. kir. turu-rü»rv<w.
Kropp, IKJI. lolir. 4. M»láummiauk kuld«m<-u;> n»Kárki.«oll, « lUlMn/Urn |;<<I-lnl<i-klfiiuiil-Hfíi-i'l Iuih,náljuk IrfiHzli-rurbbrii Italőhrliylm. S ni Iv VAuli'fm cliMI miir tn^viili'kHii vnn, ki'roui kziti i'^^ ktildi^iu'nvt uzolltwl innak imlilHiii
í/.-iiii VIIiiiiih, uyak. ..n.«
iStl-lván, IH7I. jm. 12. y<« Oh niiltiila rliunMilr/Htniunk iótrkmitl lialáun-rAl min- több lufim Miiyam ift/öxöiltnii nu-ft mtjítt mterrnrkHinH'-l. Imiu't tyit kli* ftiuii rmi, kinek exm kttUiiő nxerve Mxitkff'w i-ftit, k'ithtiim uíi'n íkip»-i niiluinv >lul,i,(Ljil. StrolHHllt l-\->fiirx, kir. kmlloti »rv(m.
s.uldurf, 1D71. Ur. Ifi. Mimin >mi/<iM-A-íiwi<«-#//<ff/j/»*ním'* luindkéi killilo. iu^u>^l u tffífitbb Hlkerrel rlhiininWiUiim, kún-m ti^tt küldjön ionx-t i^v IAiI»vhI.
KOf KAil
Hn>Eiinkkii, 1K7I. jaii. 7. Siivu«kc<ljuk nckirui 2 fout tiuihgil/l/ iiAiii rAiííri' i«mi'l kllUloni Kmliufnne Ilim jó. Skiui'l Mun-f, K)'»k. i
Nagy-Kulztaa v«I<'.<!ÍI»k kai
rKyrilül Wajdltl idlMf
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Hrcslírii, Opí-riiriiiíí \u 2 1.
vi-s/. i^s elad állampafiirokat, külcüjjn-sorsjegypket, vftKiit, bulik- v> ipais/i-lv^-nvket, szelvényeket, aranv- íw crüHt-jténzeket.
Jf Mcgbiziisok a cs. kir. börzére ^S
kétzpim vaey megfelelő elöoenz .....ll<tt Irxj'ililian euközSlteimk.
Játéktarsaságok: 20 db cs kir. osztr. államsorsjegy az 1864 Ik évMI, rteletHwt^re a x frt
Ii;ivinil4iiit. flvenkint ;') liuzíis: uiittrzius l.éu,;i|ii il 1 Ti-f1!!, jlluillK 1-én, szc)tt''ilil)er 1 .ii, Jczi'iiiIht 1 én. Mnyorvény 250.000 ft, leKkiseljli nyervíuy 170 á200 ft. Miiwlpn résztvevő", talje« lH'tí/.etí;s után kap
1 cs. kir. IHI»4. osztr. eredeti sorsjegyet. 20 db ma(Jy kir. 1870iki államurtjegy résilet Hzrtétre a i; mi iiavnukint'
Kvi'liknM 4 lmz;i> IVbr. l.r> cn, május K) t^ii, augusztus l.ri-<*!!, noviiuber tS-cli K.íuyervéiiy 250 000 fit. leifkisebli nyervihy 104 á 200 fit. Minden ri^ztvpv.1, teljw befizetés útin kap
1 iuaK>. kir. lX7()-iki ereileti stirsjegyet.
20 db ctáuári 1870 iki török államsorsjegy nW.letfizetMre & ', Fit ha vaaliinl. ftveiikiiit i; lin/jií : felír I én, april 1 -ín, jimi I-én, au|<uiul. 1-íu, okl.iber 1-íH és iliaxmuutT 1 ún. Kinvei-vénj 600.000 franc, legkiselili mer
vény 400 franc Mimién rÍMztvevi'i, teljés íi/.etés után kap
1 rsisriri t.iriik 187(l-iki éreileti síirsjcgyet.
40 át herczeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre a !, frt hivankiut. í'.vciikint 4 huzas: t.-l.i 1 i'n. május 1-éu, auguaztutf 1-én és november 1-én. K.inyerenié.ny 80.000 tallér, le«kisebli nyeremény 21 tallér,- '
Minden iésztvt\u. u-ljts li/.elés után kap
'J Ii.tiv.i'l: Iliaiuisilirteigi eredeti sorsjegyet.
¦V íVTliicleii huzéiantiJ érvényei: 'W
miodeu
tuviblii fiiét*, oílkill
ígérvények minden huúshoz.
MiiHlenneniü sorsjegyek Imvi n-s/lt-tti/elésif enyenkéut is eljnlatiml..
y 1MÜ4. unit. »»'«j«!K>'ff tt A trt ^'¦«d , I84M. ittiid uiitr, aoMJugyru k 10 frt lí<i*d , 1H7/1. mapyw w»nji»(tyni
uoi/niKLvisi;(i-vÁi:rozTATÁs.
\ an h/i-reiii'séni t oagy érdeint) kit/ütiüéget értesíteni, inih/eiint mind nyre, imgy,Feriién lH'rende?.fltf
^ takaiivk-iM-n/túr nj l
1, (SVajilils .ló/.sff kóiijvlíercskedése mellett) áthelyeztem.
.s szolgálati k^Hí.st^t'in, im'lyl_v»l tídili^fi i^vcki'/tcm, rniniSnylunvin eiijjmli. li"W , Ui-.w* meni-en.lcl.^i'kkel tám"
Európa elsS gyáraivali közvetlen összoköttetéaem , legjobb munka erűkkeli rendelkezésem lehetővé teszi a nagy érdemü köíönség igényoit méltányol árért kielégíthetni
Tlutelettel
Varró-gépek nagybani eladása.
Vau azereucHéoi a na^y^itlfimi kii/mist'^'l, valamiii( vurntgép kereskedüket iiii^itt'iii mis/t'iint
CUHCKL II. ALIIKIIT
na^y keroskcdu iizh-ltU ;ítvutt«-iii iS t'Ky nagybani [m Ki\>») varri^óp kert»ke<lé«el
iisszekötAttriii.
Külföldi KvArakkul kö^vetlt-ni os-í/.ekulH'tt'HPUi rtlUl, oly H/erenc^s helyzetbe jiihitlBin, miuorinl varrónép«imi-t, az (•(,'«.« biroilalmiiban, lcgulrsúbb áron adhatom.
Kiilíii.üscn figyelmet ^n1t-int>l, IviipkodÓ XtlVVÓ Ifépeill,
li;íti)ulanil<> (il<.'si>míga miatt, ki tülnu jírjci;v/,t:ket kt'rt. az már biztos
Kt'iclH'iirolil Jó/.scl',
Mariahllf utua 70 ik sUm. Béctben.
(s zsitvay
írly-ui <:< női ,'ú„lhlm,- mklúrnkluii,
Peateti Szervltatér e. az.
A l(>)(iijubb selyem, gyiipju cs K)ui'ot »ői di-vutkclini'k, kcsz női ruhák és iniiulcniipmü l'elciltd'É, vuluniiut sok mús női divat-czikkek, ilus váli*s/ttisban és lehelő olcsó áron kupliulok.
Ruhák készítőié sajátszabómOhelyQnkbena legújabb divat szerint gyorsan és lzlésteljeson jutányos árak mellett eszközöltetik
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek a megrendelitek p*dlg kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. '¦' '¦'
Lyoni M|\fiii kelmékből
^¦vári raktár.M Mi HÍVÁS
'inni iiii^*
V h\i> sorsi ;i (c k
uj imA «..«». lü liii*jUt.kl)uní ii).Tuüi.Mi\.k r^tzw'ilt-lt'ru. A li'j»nM(íV>ilil) nv'rriin'in mirrvni-*1" i«h-|In>h
100,000 tallér.
t..iMVivirt.iin.k. !.>-] -r',:*i
60000 40000, 30,000 16,000 10 000. ' • < H000. > •' • 1000 i" ' 4800, l»>.-r4400 :i ., . 4000, * <¦¦ ¦ 3200 '¦ -"r
2400, !' ¦ ¦•¦¦ íOOO. -'-¦-'¦ IBÜO ^ ..... 1200 L-t: ...... 809.
i -,,-, 600. ''¦ii'W 480. !'>''¦ • /¦¦¦ 460. •;•«. •' f 200. .' .... 120,
J'1-atftr 80. IIHCXI-Kor 44, li-.«.i 40, \2'tn 20 • ¦¦» '¦ rnll..
A s,,r.j^>,ik trl,.,„¦) tóbl. m.T.W..vi.l Im/Htik ki Uél liutáabnli ; h/ <^enz 3fc,t)Ot) Ml rfrllifll) lli-.láliy U aUit lorvxiuriil'^ ,wki)/olt. íjk.
A/. nwKt-Kit«k oB/.ir, lmnk jegy t-k Wiii h.kt.líWvc. „rrvrfrli »ur.Jm)" tul-tlik a* el*. liusAiwi, ni.-lj hivu uU t<-n«.-r.i.t imir
f évi június 21 ón
történik, k')Trikft/> niilánf ftrnk tm-il. n
V
i „ t.%
t"-itj«V , -
l><<»(<>4 t.-lj.'HÍt<iíi l>i/te»itừ niall.it.
Miihl-u n*l>r,; k-|( t.'.l.m .^y IiÍ«»| morrrl rllutitU rr«f)«ti »ur«j«'R> rl |n>nti
knl.lv,, .¦« ../.vk.H iimn k.ll .,/ i-.-rv.-nv.'kk-r-..
ItUi... m.h ->L ./¦•..¦.¦¦ív,-* lu/.-l....... :.JU|.»/;k.
A lU 4 id
»k * ..fvrtffi.úuvf"1" l,i-
A biúloni mMIrll. mulj'lv*. i> *<>rKji^.<k tiírLiku >i'KváaÍMtl»tiiHk. *ik iii.-k'r«-iití.>ló«l nin.-l-k, iil'v )i<>h'y
I.^ki-W......Kr«i.d<-.v. UM^íUí-oh » li-iMlroTii... v,.
<<kni is .Mik.i»4iulik
K- v.« hl,', hI.HI tttllh M«<» f>'>IM(T<llM-l>> ¦< * U<
i-niw^iril Liiiti-iHI flíti tvinde <-*.-U.
tjftffvu*nrn /« mMiiitft itttéxknh'tiflti
lliias Adolf
.- r! « k )• » |. i r lw],-t.-.irl
nttiiit*xAnib<nitann.«lt»ttt,ixnhnn>-rt
N \ issunk k ('/.cl a s/ctr n csenek.
250,000 niftrk crt.
¦• u. ,,t 250.QD0. uor»ua 150 üüi). 100.000. 30000, 40000. 2*100, 20900. BtOO, 12000 10000, U00O, üOOO, 5000, 3000, in:..".' 2000, \:«- ¦/¦-. 1000. " <i - ¦ 500,
ll,M»fc|i..r 110 >it. A l««hn<Ml«bhl .1*;: ¦¦fc.mluvIniuU M«» une.v - .lUin'W'
.,I..II »,¦¦„»- ...I...U. t-V.Hl.., ,,,Ml.'lrl .,......1 „„,
juulu* tí-» IH7I
3
ntrik í.lrk t.fkOiaÍM.1
ntrik í.lk tfkOia <
Hia<l«n i^n**U. •*..M«I m l<KM«|ubl> l>!0(,, ri. ti-l f..t,.,,l. I.IK..U-1UÍ «- MiiiKl-iihi k.pni fuKJH tíi.....h «» AUM.r/1""".-! ¦ I-
„„„yrl k..,íl,.. A rruírlílk (titai.iiji'k iarr
rKAldk* .. ri.
ni. .'* mounml M •iiiiiiillial
& Tár«a.
lUlik i« iil lú Uilrt llnnl.tlri;bKi>
l m iti.tr n i,pmtl nlli>n<|M|'.i.Aii, >,...:..-. ,n' „,, V
U.k.-uk-.Ls.^-kvl. yit* K'^mi.'l kKsiOn]lfl a n.-klliik nMixm^cl
i ..rt!lMl.-i.,...kKl
!! Csalódások olk<>r»»lhoti'S(' vívott ! !
A ii a Mmí r i n-s z á j v I z
POPP J. O.
¦t or».-«í <•*•!** ¦ állal BHtrulMt)*^
alUii. kllloaniv if:« :.3.
' '"tV4" "21 -*.«,, ,rf3,.. li;i"";.i7ik
1,'!.-- a I..,l,ii ¦ f..il.a.!i.a >l >»k aaukuU . Ibb ba-átul aiar; .....la. ..alá l<us*ii|a ''II
......ka,. ... f..«,.,..töi 1; a Máj Mm-. larlia .¦» hu
ara l iit 40 kr^ o. é. Vitelbér é» irM)Uia«i»lús
Anatherin ft
.ll.n .11,1*..! .,,, M , i, ff
> k, U»M41a)>t< iUala. n i--|, rn^b T.«Tül*ke . n>nlli*r.rik m .'Ift.i lr....H, a nkj r^xit .. Mlli.ííkUi ota) r*-»«í állat (rUÜTÍ, * f«|T«l>
á é fk
izclnirzt' ára ljfrt. 22 kr. kr. o. r.
I) ,,.,r Mol^al/k...
l.|íáklklUp.M*U«ir» hiutiiáliii Irhrl,in.*? •¦t .umj.TJvk. vt ¦ tortr.t.i ki«ijin.»k .l.ir *íi#«1.•.
»a*tai r(k,k irta>«d4liArah<.t|li<ikw(l a ^afcban, >.
,^. nadHk^li.,.'. .-•állal ¦ »»««ia,t.>a« lai.ila^i.M m l,aU.. I..(ÍÍ|Jm ..ok.KI vlHid^.ni, ' .f<»
Kfcy adag ára 2 írt. Ili kr. o. é.
túk- PÍHíjiK.ít.i.ÁB : ]l-lu» Mt-tt gy-^r«« . )(¦¦•• -nI-i,.- ,-I, .1.. .1 Jt K.-«.ll|l.fr-f J. kíffiltwUlíl.fii P«
.,..- „ i..*..¦, J-. |íí4|[.«-..í«.ka|.r....v.ái.: W«.l. » | tll^í SHK
i, ril.!,. K. ('. V.,,j„.--......utUrtt T...»kau, ¦
........fii. llri.l.r gJT'VX" Kalocaá., : Kurváik K
.nm-u-lvu : ll.rvilb J.H.....inwrml
J. (
K«|i«»vAl'iiM! Kohó J. Hrabiay tJ&tr**
l í
h Ml. U Hv*(*tdlai, u
/;! !l ú
l
ti h..... ,...,; >.....t.. n
C/J-KTHELV-VÁLTOZTÁTAS.
Alulír. ti>/l.t.'it''l ji'l.-nli.M. n m.'hcn ti,»l^l( k^rnim^in-k, hogy
(J/l l'KSZKTl ÜZLKTKMKT
• Illbuli 1.1.. l.i./l-.l - I..U-.I. ...,,l.....IH.II..IIÍ A.ti.h ().(.,/, u.
hilil,., ' |„k«».m»t r-h, a l..m»..aivm í'l..|l.-i,<JI>.:i,l |..k, „, i-XÍhun |,-v.% .Ir KirAly M<ir iir hAKdlm tolloui i\.
A/ .-.M^i mAiti'w IAIx|THiiti- i* inaKhixÁWrt mi.tAii „Ikal-H.ilng iWin.i- ktminiK-ti'iiH-t kilVji-xiiém, ttjánliiin <*«ntulrM i> lil

1X71.
F«hér_6y»r,,y,
A nvari idcnvi.', kiilönÖMcn
^iiiliiKnak ('rdckcs jelentés!
ROSENFELD ADOLF
kereskedésében Nagy-Kanizsan
porczullftn edények üveRnemüek evőeai-közök pukfon es cblnaotüsi kanalak, ba d'JK is pakfou tftlc/.ak gyertyatartók petróleum l&mp&k kerti gyerlyatartók uj s>artrik, borhatök
Lig-num sanctum golyók
i's hniexitMtlt'i Indiák Ii-Lriiniív"ljli \ ,ilii«*y,)i-klí>u. h-^r,h-r'.hli;m k.i|i)H.t".. . ih'M) küriHilicn júf^o
Mf)t. síalftml. frw rojoai viz czukor. kftvó, thea, rhum, *¦" minden ftüizernemfiek.
Pál vázat i hinlcíós. ,
Vurjín AdAin I(Iíví>[WvÍ tani!., urunk a -f.rnnUi tlPÍbíi i\ ' liiiiiiHrit tilrlíiit klni'vi-ziíiif fulvtAn, tir<*»cfli^l><! j'Ht * <• vI !KM> frt kií#a; Ui'ni fisuliU, rundi-i hlk.U '/, hnlit lx>la.W^ hiissnáhttái'Hl ^<wti- k.ítöll fiiivi.l^yi k..u»^'i ifkoU Unil.'.i állxnásáiu foly.', .-ví junta* M 'JiVik impjiirft s p..!yA«<tt'Minn^l kimi«t.k, -'a |«i
Lm Uiulbik, buuuvitváinitikkKl Krl»-r.|i t..l.vami>dv>tii.vHÍkm>L 'l«t;WiV6bl> jiniiui i.Vik n«pjái)( looatl.; Iwiuiáúr* kArotnűk. 1 LauKVta, mAjU* hó W-é* 1HJ1. > ¦-
Ko»*t«
A/ iüii/,sá
egy ternót I Mámmal
egy ternót 4 Uámmal / 41. 29 50. három EtmlDc^t; 2 tzámmal \ számokkal három tinibot 4 tzámmal ¦
li;.,., .^ir.l i:i-ái. 1^7). (\Kit i.
tidmill Antal.
K,'ly,'iii lillili MyttMa likerrt. nji«t<>n> al /MMvrII lotlnJNl.k "....-Ki, I.MialMi.^h. > k...'.l.<'' Irkrtfe-k áltat i. ki>....l.c-l'1 itltll-
likal ¦ aitwytttflaM
Játék utaaltáíalmat.
¦~--lt.--.-l.-V ¦ Hl-/, .l.i . ..,..,«.,l,ll. »«r ..iMin .. ntaalív k. -l.i,.i-.,'i.i k I fH IHtttUff 1 fit káli..* ),iai<>.ii4k-il. K.>á..«na
Uirdetméuy.
-__ \
».'»a. ttOmj$*rHá It.ivai.'.kiit... ititinl.1 »i .icpr k.a .. . - . . D$ •>. a. IJfcŰDjJCn .ií7»*. 17S. «, a. M^ttJkfMII. Mr4^ ^- , u I < • « I. .1 I<' ón • B míuiiylLeu »kk..f a b«r«ar br urn. i(irt«loík fol. . ,|*^ a .¦){•. at hd ll>-én iMÍt)d«nhar t*gga\i f) Arikor a h»ly •li.iín i.nlvA>t«É á.v.(.U utján .U„k adaliu. A :I7^. !¦. r. ... háiuali b«Már. :iH4'< rí, « )!.. Ii r. .« haiatk (.-dtic h-rtirn ÜKM ír Al árvi-ttboi
lí.t I. r. .« htiatk (.*<,{•; Wtaru ÜKM ír At irv-rí«b.u rí.,i -.,¦.( w..Éi.l.'k.itAk. km«4«>«k a l-.r.Áriuik .!)•/„ • ..Mi klknldtn.«h ht'km ,, ^,,,-r:.. ,..<«k*-<-l.'-*« >-l.'ti, mint baiiatH^mt Irfiieln,. A Irthl.i í,-]t,.i,U( '¦¦•- „km, 1,„.lí..kúlll,H.ík. ,-.74 .1
üu, IMII i.iA)in 4.
Nagy-kaniuai vítoíí törvényünk
»«|.....k(lli ..i.'tfr»kúi...H..k.
K«ll Nac»-Kaiili.iit, IMII l.iA)<n '
Internútionalo
Ami oiici'ii-K\|ti')lili on
L. LAN(i in Í'KST.
Arl«Jt*isi hirdet mony.
• N-iK;'K>ui»n ~*u l ^i
Kn Híxj Vilma
i kifl-l. ni-!
Irb •rlayl )¦ Ntf U» ki c «;¦;•! t.í. .11.
r,k l i- ¦¦..•. i.i*ii>. 1. r ' V e r h a I 1 II n Ai ;L:„" UD.I Hada in al lii, , ' (1-
¦ t ir ni A • <¦ Z iiiinii.ii i 1 IU B« .11, l>fp|il •iK mid •t-h eh.- ,1,,,
:!',"kr; ii-i.iir iii« <t>iri'li intőn "" >u> ...itd-H v..„ ..ril. „I M.
tuerk l>ar •olidr n HetHcl. ii *tWOHil»ílf "t liisr lek K, d iám <l tiiin-J. nt)|»B«kH irS '.Í
rrn iu ti.' 1. Ati ik**."!í'"ii Üli N i- ffl °'i"*T" fuulaM ii B.a.i. ¦¦•a-
K
'' ! l.nli .1. ],«n„,i,„ll»„ i iiunatn i
k
idh kiW.'.j.- v«Ksi.k h l'ták
e,..t„;. u„j ¦m.i. ,n .....•„,„.„. ,, i,
klkf. Mf WmhIi v.r.r.1 aurgeitellt .....tiK- S,,-..,, ,!„,„., dírot,Éyt Hlch|
,„..~ii~ii.-ii "".""- 1,-,^ „„„.„.it l'-ntiiHulunr l'ilnUiMUM.
iMaám, 14.1. Htii-K-i, 'l'J.ür
, ÍH7I. június HMn.
24. szám.
Ti/cilik ívtblyani.
i iÍ
Zala-Somogyi Közlöny
(n /iiliiiiH'Ky«'i jfftzdasáKi ofíjt"iiilo(. hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON es VASMEGYÉKRE
Veiryea tnnalniu ii€st,ii«.t>
a v/^lrotlaloiii. kcri'skcth'lt'm. i|iar. na/ilászai, tuiloiii.ui} c\ művészei
tmrer-r-TTv^-Tf-ii—------rrrjts
j * ytesi föltótelek:
J H,lv>-.. MllUlE kwiUwnl *¦ b-HMkta pmUn t«Mi« Á kai li*i*U> (>r4it m.tf-fl
1 *ff* K# i ¦mr > *t mniJ.u l'»abM *
Mavrkt -11,.. ...id« •- ki«il<> hit nI :' ... Ul /*m .,-.¦- a «. ... A .Nyílt i*r*a-
K4.ll. ¦ n " ¦ ¦¦" •"'"• ' *¦ il 1 ;
Hirdetéseket
»íji««: K Al> > Uh AI.M..
KIShAI.CKV K tKu/.V
Moháriiri'd inni) e son>kHt: HwntibO \éy\ nzivwmrt ; tn-ni, nrn> tudok tf'ni^net-kön; víinti c borzasztó lapjftra teltiuteaj ( lusf ucy fjij a viwuiiiulúkt'zés! .
Mmtlcii fiiMÜ e kir" iiiiián üKztvnszti-
nilffí íldvoföl, m&)d leliajluk a lehullott K(ltyfw*})|i után, nivgíaókti.nt a pofízenat, ttVfVy a húHtik hamvalt takaija.
TávuUbM kékló iicgyck tetwíst in-tei'i'k, emi-lknléMT bil/dituliak H WltUüil, •¦cinem métf tuaguHabbra, m i« f*lú iiifci) ul. keíBiii tniárakulí^olódlk: Isten! t* minili-n-Ijatú, adi egvctírtíst, a/ ég, a U-unészt-t e legszebb tiirvvnyét ülkbd át Árpád maradékainak iiiTélw, bogy a .nagyUt" uj eiredóvt! uilárduijon, li<ig> n váiasitutt nóp annyi sznnvetl^, csalódás ntun egTetért^-ften virágozzék ...
Irt'lkcmet oly éiles, iily mennyei úr/M /u|fU el; oli * teuiutóUii keJt é.rzún tinztele-
tet érdetufl, ne ítéljetek mf^ tehát, midón l még itt is szentelt hazám kies vidéke-, a I .kfdves Zala fidé irányul tekintetein s lel- j ijzeiueitul látom a szenté.lendít honvi-d- | iAflc.ln -luigudviitíHi'i, uiitiy & i'ttiiu'uyt u*tt-lo^oMtí, hogy a Ilonnak In) fiai, élet- én vért áldozó édes Övéi lángWzogva lelkesülnek ,uag>lélúnkói t" nemzeti dic.só»égíinkét l!
Légy ildvózóhe magyar honvédség! drog* mieink ragytuk, baráti, testvéri jobb tart ulelvi' iM-imett-kel; fuiyuk a babeik"-uuiut b/jiiuutokru, mert édvi anyánk, á liwy uf^ndva l«kini a kuitljiivoro, Ü vagytok n
k<lt«U«s<'<(;, de zeniét, tini húl.i edzi szlve-Uiel, kan.tnkut, frgj veiflel,et!
lifgyt'tuk üdvo/»l\e ti, u lionsüerrUnii
pft uljun. 11-é.u, zua/lojukiiiik íclbíuuuléisi Uniiepvlját, bul az t'gjbézi szertanául /<uka-megye egyik kiváló SHUlöttje, ai emberi^ ¦„• fenk ült jótcvAje Kovács /síginond p> > püspök es/kö/li, áldását » lélek magas/ l<^. tiszta-ságáliaii udja, tugudjátuk husonlu mar
A zászló keresziBiijja Zala,megye sze-retve tÍMtelt, kedves fuJHpiiija grúí y/újiáry Gé/álitk linnleáiiyí crt'-iiyokbíii tttndúkltj nujv «/:. gróf (tjöry Marin, ki HrivtfyontfY^vol, a honleányi vrzoU'iu ál<lúM;uhi LidvkívHna-tá\al swiitcli uivg zászlótokat, unkczüleg jekzvúu : .llarubaii én villáiban itljen a
haza* és ;Hun/lián a dir.sos.eg, tfirvény. fogadjátok liunliui kegyelettel.
Zala- és Suiuiiíí^ megye iwnies küldútt' sé>;r. az 1 H4*-iki li«iVE<d/ett honvédek na nagy kiizöimég tiszU s/ivtvíl fakad" dklátá-^*\ vegyitek keíOtekbc.lengessétek magasan, ludd ^..kolja a s/..rllÖ, hadd lássák az v^l, hLUir*'\i liu.i/.kfii;«uiik , ruiuéiiyUuk, édtbi uiíndmunk o M/.enl jt-lvéuyút.
tánjn, kövedéK-kiiingW
ik'Uil's kivetek tU/d<iÍ)iigi>At: rltia-!
Istiiftjtjdlíluatfuban! Itujcy Kárpátoktól Adriáin Wlelim-t, rt'tlegéit jcl»v./,i!ii <\/. ellen- j ségnek, tiátinsiigof, l^ikcscilt^te honfinin.'ik*. ,
Kineljítek s hordozzátok magasan, lürlntlfii jelöl, hyg) a uiagjitriieiii/ft, meg-fo^yvj bár, de törve nem, rl és élni fyg!
Isten titeket ugy segéljen)
Motiács, Moluirs! Isten veled te frto-morú téi, vígabban távozom teredről M, tnfnt jottum. iH'lkeniíít u remény idea angyala -il.dá, szívemet a Ilit égi úiíiíU; t tustvü-r i a magyar honvédok hnns/ereliiH'lH'n í > .li benső bizftlmii doboRtatja . . .
ii.vmim. Trúgyutclepck*
A/, itlhtti trágyának rendkiviili t>ors-értékéról már-már nincs gazda, ki kételkednék, jövedelmezőbb gazdasági tlíletflnk-ni'k vi cg) főbb kulcsa, én es^kü Jőjc;
szükség teliit, liugy mindeu gazda* ki talán műi ludu in ayt, h«^ >:UJgg*> luiuuilje, tigjoJuu- i-s gu)iduLítóU fotiiryjiánl tegye, {« mint jiitalmuzóbb teiiiiíjlvMUnjk u legfubb tt'-ny t-zujét, iymi'1 nagyobb iiiuun) incglMn eliiálliWui iparkiidjék , inukból sziikatg, liug) annak kt'ít'lé.sri'e is ua^yuUi gDtulitt [ordiUiink. Aí ullali trug\abau, imly fulytunii^in ki>eijl>-aag><íbb orjwié*Iwu vaii. wk uh inivéiiyi tá|tk/ur fejlődik ki, uiutyuk mint .1 mivéiiyzTi^v lugtiltetubi'uk., iwgir ii;«ben elru|iuluuk, » rauk iiúzvc i^tn^ew ulvesznck: ha u/»ka( uirgtutni s tuaguuk-nak médiai laui »lmn!a^/tjuk; 114 oLW MÜkAégiu. « tiag^át iciiigeakint t'ulijdcl !>*>¦ Ukarni, mulul a íui<ujtdc> is. iituuilug ga-' lulva l^ kifejlőd/) uúvúini tJi|v<z«rvk is né-mitu^' iiu^Ui'tA* lentik, ii' i»iükifi-giw az|t a DiaKiibvl Ltfi>l>i trágyaiévul idiMuktHikiut meglncsüliu, iHtbiWg koto/.n is.
fis íkj ttLUtrvi1 a trigyakwütvetí), aitibár annak, reájilt m'avt- nagy luícilei'^jét. Uíár ftiiiUbb ihjils/eju, Uogy kidl^lug índu-kultaui, luúgio 0/ iilkaloiunul som lartutti fu\cslegc«iiuk, hitfi.v wt It-galiitib áttuit-iiölcg crinlvf ¦¦- újra ligyvlnnlkbcno aj*u^ jani; uiert l>u n t'oJdtt aksujuk uugi-salni, uiagutikat csaijuk mug, imnel ihikuziittbUtik vagyunk Uujjá : annál tx>k<uitebbt-u tiie-ti az fitadságiiiikat vi *ua és b'igy aut tuhes-«ílk, oliajtundo volua, inindou udvarun ks^-uil vug\ ín\a| kirukott gotlroket ki'-uitvui, bovi minden liullaiUikol. uji a íoldi'l ter-im'ikiHijili, h<»gy MMiimi uIi1h>1 el au vuíj/ou
TAH( ZA,
A hiiiivril-zúnzli).
AUotuk úk * li.
j y
Bár «ffyr« "i'U *x "Hun •cAiuit rut^^dni nem tMiultnk <)k, llnl*dv» vujil ¦ . . utMjd lue^ nyuii, KUadv4U>k t^yuKru »— dtt-adk.
Vihart k«lliT mí i'xre hÁrccuk . . . A ftldftn vM ái-KHi. >tót; Du'a i4ú lrl
At Vllníliiiiny, « jognak lmro<« KJUrlii [lyt < Uiln '
K>k Uiiud — b »»<!>{te * i * Uhit m^uiv linn \fiv ulvc
l>u iium kagyUtk 11
A lir,M k*r
Tart n nírnok Ryöxi'lnii tfiri,
Mul> • »u>lmd»<kK bolr.öj,. vult,
M<t»h/Iuiií kól 6 • hont . . .
¦Sxi.-uiuntbólvii liildju *uu»k,
Uk/0 1
öl tiak<>jH, 4U 1
()l, litii(d * 11 jr IK- u ián < Id A távol b»n 11 hon jttleti iMíiit »«iinU«i>tlnk Uly^muk,
•tA«K, Nlf^llHllváll Innujtó htrtU
A n«mr.'tm<k, mit irtt'tuhk. Wb t,ll.i»nrk n gyáttok muiulát, Utly '){yAitai mondj' n uarook 1K< h telid nlhosm » hírt: lloKy » tá.Kl.i t..«K U l
t* űrt» imuiiujt (yi»* itlSk^t Til 4 i id
>•<<*¦
ytt g,y
l)n v«irz<1u' snjiíott bár a Nem voli knstUult f«k»ií 14 l.i.urv.; bAr, - küi.luUil Mi ráuk murtult •— »»*u S » li-^-yviT bár Ml A ,
As tilluu «wíI1m» ¦« itum árt. —
S Ittiilnt m »lj . . . . <lorü a» í^.0 A nuin/..'t uj oróre kj S » flzAmlUottek is olt
K» miiiduuuu u n^i iluiuk. II., .((.v k.'^iu, mi k-lkcili
S » h»nbR l<V"<k . . . . • * kik ott Kiry Cíiilt, »ny fwtraít v Vilitt
j
Kufty iljni » tigVUtt klW.djttnnk '1" <)h mm! h ior im.- ¦nttoMÜk . . A h»nrí ii kM r«Wtiw Ali ... ItolduK egvík, Ix^y vimxAUrh--l, | Küídenl ~- cfkot Ú«ni ulál.
I S a akuíldt, luulytirt kusdiill, vínitl, I Ott hwyJB állui - v<fk'D.....
Mu^áJlUt Ü7, Uláll UlUgAllUD,
Mint uit^állt «kj óvuxrudeu'/ \ V»ny */úgyiu tnúr tnu ivzt kuvutniV Avajíy jutalmul luír ui^n áU '/ ! Mrajtítvk hál miUtmk uUíim . . . KoviWlck után íÍmIuJíU
Fftftvntt Korunk, rtc itcMitlIniik
IJitknlva bár, (ír Utontii,
H> ni 11-in «jtjllk iol>oK.;i.k»
A .....lyríi »"jüg irvn v n 11
h;i<1tttlnk jArlint mrtr v^érllnk, K« kxblUiik njrfi r.ldnb^ . . . ÍVfimérmt hévHi MkUnk' Mm * lánU tnont in lobn^!
\ A -Iíi-b<W I Kt>) kát | A
gy ^p iw hwuvviUnr<'«! ^u hús l.t r.^tuk, btlwK«k Jv l
« uuvd
F- biitrak ^
Httgy k'j;yun Tóuvim crmutuk. kálylvér ¦¦ - n fiilk«m iUftJ u].-,tt«t«-k
V»\, mcni-inivA'ii k'<n>»ájáM. HiinAt- ¦ túl (i-atnVni'tiit<>ti'k * Oüiniikunk iticnt c»uütj»Ír» I ' ikkülní vAfcyiwk r»ül><k. A aziixul int-í hiuvh uólil, Ni} hniíyiáU'k <¦! a 1 ingvart-zr^I.'v.-- már »/. u 1 k .. tm á'í» >, mely a trAtu-rt Uh *t i- t»M. '
z A mely
gy ^ MvL'tHjíwlui tt várt ?ügillvf, Huf'iit ór.lb.-ií «gy vrinllnn Wh<rith*j«1í aVhiWlyt.1 A hsmiI htuutnaá hurwo**}* UlkiMttll.-u tu riu.U.l. /( kírátui-rt m <ís alkot Hiányért
Kiz.isHtknk, !mv k.^l, wT.il>-!
.Nukj Ȓ. ki 11 bi'Ht unjty-Kyi t M.^Mkmlt <-rn- a ktralj
N A im< f v i< r v i r A k i 11 il I . . - . A HAl.»d«'4tr'-líá U
Kntullv,: t url ju im v i'In n k A nary af.'lle'm |*lif*'|«T»t „rntrnt,t4)itk; ki rlhuiMk**?t
Svmbu 111Ar mu>tt \\\vv, liuovúd, , Kiu«k ¦t»uiiú vilii 11 u.iv»a^
MArk«>l»tbii l.r.M r..g> v MjLb lU'
M i d ú u Hwut xti#4ÍóU (i- u u 1 u b k g, S tuttoiiLut cnilUg-beiükkol (irOkiUk ¦" «nK>'»t«k!— gondttan m*gtak árit hassuk, mint például uti sár, is/ap , vér-, gyoiu-. hamu-, stoba- és más siipn-s rotbadt szalma, rothadt hus, és istállók és pajták vagt s/A-rüü kertekben összcguljlolt éred trágyával Összekeverve, mosogató én szappanos vizzel megüutözui, és hogy az istállókban a marhái vagy lóurílékek egy fótéinezóje, a >jzell<'t, UrUlékek se vesszenek el, út bog> «/ kelló-lug felfogathassék, az istállók kili*ztitása után mindannyiszor fél lábra - lm lelict
— gyepföldet hordani bele. A frivs t rág ja különötten homok földeken kevés hatású, ftxért clóbb rohasítani kell azl ép ugy át esó által kilúgozott trágj a Mikat u-s/it hatásából, CEéUxurU vulu* tebát az ilyen gödröket befödni, melléje egy másikai készíteni, és pedig lojátidiid vagy inedenvze alakbau, uly formán, és oly un helyen, hol a* esd, vagy más viz alá nem fohhnt, és ura leuni tuiuden körülmények között annak, hogy az több nedvességet, mint mi annak czélszerü és Bzilkséges, ne kaphasson, kői be-köz be növényi hul Indokot is rakva készülhet a legjobb coinpost liágya.
fii most nézzIU, mily hibásan és hanyagul kezeltetik sok helyen a trágya; a trágyagMrflk többnyire oly helyen vannak, hol íz alá az osszpfnto vmWík Íh folv, utt a trágya legjobb része kilúgozva valamelyik árokba, de sok helyen még a/ utezára is van vezetve, az istállók és ólakból kihor-'| dott trágya nem teriUrtik»v.i;t és keverte-tik Össze, hogy igy, például a hiilt-g sertéstrágya a meleg lóganajjal keverve, ha-on-minőségű érett trágyát adhasson, hanem többnyire rendetlenni r*ak kupac/okban marad és igy vitPlík ki a földre is, a termés világos kárára, a trá^yadnmh többnyire széles és hosszú nagy felületre uyujtva van kitéve a nnp izAritu suturainak, és az illó részek elrnpllléténrk, miknek megkö-tésére földrétegek által a legkisebb gond tiem fordittatik, az istállók nem lévén U|iy alkalmazva, hngy a kifolyó s felfogott vizelettel átokból a trágyát uieKöntö/.ni, de hogy azt onnan kihordani is lehessen, és igy történik, hogy jó érett (rágva helyett, többnyire penészes, a legl>ecspf>ebb részeitói megfosztott szára/, vagy már egészen földdé korhadt trágya Titcük ki.
Aü embertrágya a leghathatohabb, mert benne Ösazetöoiörlllvp és a legtino-ruabbra mztolt alakban minda/mt szerves és sóféle anyagolt megvannak, melyeket a növények tenyésztési feltétele szükségei és azáltal visszaadjuk a földnek a/t, mit be-lnlok a terméseit által kivettünk. Még is e legjobb és legolcsóbban uujKszerezhetó
fftUljavitű tf^jrt _— az igazat miui vall va
eddig legnagyobb részben egészen e.l-ves/ni engedtük, az árkok és gjepük uu-1-lett falaink és kazlaink korét undorítva, kárba menvén az, pedig i tett probnk nztrint hordókban felfogott líi 20 eui béri ürülék 8 hold íoldr« elegendő trágyát ad , hígított vagy por alakban felhasználva. Kiváló trágya a galamb és ba-rjinti í;«iikj is, pedig ez sem részesül azon kiváló (ígyelemben , melyet méltán megérdemelne , sokszor látváu uiuguiu is azt a katroezbol és kosarakból kiszórni, az ut-czára kiönteni.
1ÍÁTH0U 0Í1ZA.
Mint lehetne adóátalányunk viselését megkönnyitii-i?
Alig k«ps«lhetj uubozubb Mádat, mint Kioa teharavk, mely ólum aulyként u«hra«iik Hnwl* kOxönaégünk vAll/ira, annak inikriuti lunKuldaUnil olmélktxlüi, middi) tt-liAt éu u uo
kiyt* m-m rulnék, k«r«in • fellőtt k«nlé« nehéz vnnát t«kinbitbe vonni, a Igy * ínug nera felül hatost annak b«luilni.
Hogy torhoa u adövia«l<W0 «( két ok kópvíaoli, tgjrik t. i. aa ötiií^ MUktuglntűinek fmloz^e, »toá*)dikok a inuukaerö pangAaa a anuak teturon* irra f»laBJikéa«, vegyük *" magaa irt »káx a gudiautluu, akir a kéamUiparaAl, t ittU HJ *• ugvanuva bajjal Ulálko- |
AH\k törvény í>ö-ik ti-ÁDak a) b tulút ia vatirubajuni kullu, ugy
aunk, midőn ad ei utóbbi tételt
..hajtom, ruményli'oi .,,'yuttal, liufiy az olw*. tétuJ
liel^zi-tUnket, Im. [..kintjnk úi-n aor.'/n.!,¦¦ k«t, tuvhuk törvi'n\ mniut <HL',t lia*Ank fiatal-¦UgáUl «^<Ítl0tuÁ kí, I ba t.KinljUk »rei4 goa kifpviauletünk AlUl m<f<ii«va*oU aaint arányt, agy tudjuk, miUp évnikmt * had-tiira^nuz 36, vagy 40 mit eoiUr n.iro*tutik b«
igy a logudiottebb muukaerü vuuatik ol, e««B ifjak ai 1HU«. évi 4u-ik ¦ rvrny .Ttülmti aiorint három évig a téuyirgm azolfiáUtbau álltai kö tulMi'k, ilf ">* >'«k ia békuiilöb<'ii van, inig ha Kilopj lAthatArau itWthuaó fojlo^ik: mnUlkoi-aak, akkor a már auibH.I»iiguluk. U bebivatnak a i-xuk itf HinunkAlól távul tarUtnnk. én itt UlA-Idin fűaulyAt a uiNükRoro logyalkoiáaáuak, de egyúttal »• uiazn^oa tubern^k «g>ik füauljw aainlA itt rejlik,' Im tehiU «!^» aegitfo Im, iigv minJ a teher kitvi-altül iíji ngy a munkaerő ia ataporodván a imgy kózüna^gru niiud két nWr.'.l a kguagjrobb hiuiun log bar.nnuluí, }>MHy li'butne pedi^ mindéit elérni, arra uóiva
Mindenek elütt, hufty e bajon argitvu le-gyóu, amennyire caak lubataégiM minden esuru-il«t anjAt kiogtííiiiű kitriikiiUjii Albelyt'/ui kel-Uii.-, i'a Murintam i-»»k ax irjnknak hnt ln-ti kellenu idénybe vuuui, iui-rt ba ¦> EolKAUt uli>l fulmiinUítUik ró***1™ hat boti iM hatAroimiik, upy amazok wmii »<>¦ itnAnak ol hoatt*hb idArír, <le aa l^bH-iki pdj Í)Ö ik ^-Anak a) butit ulalti kitfr-middo
teatilletUuk uzuu wn$w tatmét • laiiturvben íolvoHu, már ukknr ttíun aiüllciu len^to At, hngy eljftn ai íd
y [
mini ke»* k«t«uák lf«D«k buuntva, igy elértik tma uul, mely niúlláo óbajtaudti vulii»te/t lifxlig mik out leiutmi, u^'y >. i- ka a iunurodi k u^y » bi>u*é<lul«tnin>vl luvú tiaxliorú a hutlki^-¦litú turitlctrt) f«loMlátnék a *.i»V jegyioaéguu-kint ÍHmiAUá*olutuának, kik hivatva lonn^n.-k •K.V-^y JW^*^ torülut^n It;v("i iskulAkban n Ionéikor latra kitútott i>ra hUü h« clóaitiiii veiulm, inix vatAruap d^lulAnkiiit xt »ioti ki: rülutbon iiabadsiigult a dolog luvo nnp * lunn-kAval ullogralt logt*nyaég további f.jl«ini,Wt aaikOtóbi, — ogytw niinrtoukorra megh«U rucUtni-k, boRT a vi-^nj W axii t«ak magyar lahut, u^yiMlül a tniluk tartmuAnak ujaiét nyolveu ia 4 vexéuylutul butauulni a i^y uiuk lunnének kaj>«ui kóiúa »firt^b«n iwniK- alkal-mutasnak, ha u* látealil, urv ai o*«rminek \M-asAtiia caakia a nálkulftihuilun atolgnUt erúkrw, ott u olyaüokrn, kik li«n nnlküldshelök aiorit-koíhutlin inig m t.-bbi Jnxúny*^ »Ukl>kdaHg>'ltnl nék a hu 11 kik.iitníit, a fi-nu-blti-kli.-E k<'|«-«t iizk..iöltotndk, ekkor a Mubadu^i-luk Urtáaa im rubásalAliai), uly Uittütm iwaEi'K takarittat-niík inog, tueljuuk ca«k "/m'J^1 *> tiaatuk tiu-iM niuKJavttáUra forilitan^ky oly tetuinra tOöny t nyurnánk, muly a vAntkosAauitk méllAn tinig-fololuu ...
Igái ugyau, liofy O2»u xliu^ktiii^tim a ki vilitttleoaeg no luvAbbját ulOtto I.ijm, l.irba ai 1HG7 ik évi lUik Wrvéoybon »rr«1, hogy a magyar utreduk németuyelvt-n voi^nyiíltuaic uuk tni tinca, egyedül a litvatk»u>tt UirvÁuy 11 ik t) ában faláéin urunk, apostolt királyunk, uiint lé^iAbb hadúrra mháttatolt.a vezénylet ** »$)'*>'Á<-* veiérlel, du mivel axon titrviíny' lííO-a ¦mrinti tnodoMtnak m^viltoftati*At a ttir-vém hi.*ii tMtilUt ningitnnk f^nUrtotta, igv mimUznnaJu) nem turt^hal u lütu-llötin^nk kóri'bit a r.mdWnn-k iimKvAll»itiitúaii, nnnyi val inkább iem, muri ba a kattm*aAK ini«Kyar-huni Ptrwlukre uézvo magyar uyulven ve«V nyettelnrik, miodaioii Által aa egya^w é> kfr »«• ba<la«reKn<!k kit^'^EitiWétképnsné, — inurt ha honvwloiiik magyar nyulven képcstethtit-011V, holott at IHtiH. év4O-ik törvény I. ^. má audík a boltija aierint n aurkatii!iHsiij,'h»í be«> oiutt ifjak két évnt k honv^lelcuiné] auilgálni aaintekötelíMvék, eteknek ír mily nagy dfl-nyukrti wolgAlun, ha aoreimieiknél uinté ma-Kjrarul vetényi-ltntnénnk ugy a honvédiili*mhn» letiudó átbelyezóaitk i-wtére nőni kidlunu újra tanulniuk, - (Ui ni .¦««-!rn. ha a hon vó.IcIum, rn.^-ki-vAnnA, mik.'p n >»irka(.>na«<lK a hun védői nkkil «HyH«mkn igény hu viíii>(ni fognak, ufry alíK képiolhetO, mikóp en>k kUl<tn ha<lte«tUn mu-kodhelutk, m,;iviv»] inkább »>iii, mm-t aom tnuiiaki i-Mpatul, anuyival injtálib Ubori aiu-kkol hoiiv^deink un'* uiind^ f.-lruháiva uin k i b ií ü\\
, tfennyire feleltem mtg a fellett kerdétre
a tori^nt vAlaHumbaa, anoak ruegbiráláftát •
,1N!rnii túilt'lt ulvax'.rn l>i»>m, áa <>n ugy hi K/i-iii nkoxirii Ukur.'-kuoírt^', uuyliitd batuaiu olfl kóxóiué-güiik •"beirt' hHlm,
Win I"K »
'"' UngTiiriKáji-a
KOVÁT8JANOS
o*cnnk, if{u ugyan, bojty uibí JjjI»hituI(Vi! tu-temea kúlut^ot igfajrutiiu, dv U a múataki caapal, muly MUkac^ ut-ttén a Uburi kfaUvtlul t^yelumbun a houv^daéu ruiidt-lka/oaéru bit* tik aziute magyar nyelvitii ki'poxti'tik. <i^-v miuduu fi-nnkaíiria nélkül bivat(í«ánn(t' ¦» ii-bnlyi-zi^nél la könnyebben mugfel.ltii kíipea volnii.
Kn bouvedeinkut n^m iá ki^uzclout iijjb' nak, mint a aorhar] az-ivuta^^arnok, mely adnnitó alkalstíiimal nnvteendi a mtgA<li akAr a haza azfut v^deloiitl>«n, akilr a trrir. nK-^r-aé^boii
Jegyzőkönyvi kivonat
n s>*fT<»ti krttíktililtrá- és xitarkamaránuk \M\ évi april bó i:i-Au lartutt kozim iiltWrúl.
3. A oonttantiuápolyi kensktduJi^i k« iiüira átirata, m«lybf>n tudatja, hogy'*¦ OnU iiik-iiutgyar birtxjklotu iparo* t-a tougnrúozuii ,/<:lj»iiiHk elÜm.t/diUiiára mugaliikiiU, iú hogy * Um»rától barii-A^i- láipognbUt kér.
A ciiiuaeit kum»ra luogaUkuláaa üríiiu mel Uihüw>lt«tetl ni «rrol a lAvul k«l«teo bmí-k.-ló táraUm*rHÍrásiltitCÓrt.>sitt«tijir.uid<'!u<lik.
;"», A nagyin, niagy. kir. fíildintveliMi , ipar- ó» kuruakudulmi mioiasUiriumnMk 1871, tnArciiim IH-Aii 1708. >a. alatt kelt loudt-l.-ln non kúxléaatil, hu^y uUinugyoi SiAutú küi-¦vguuk engedély adotoil, évenként julítia 20-ika clöiti hiitiön om&^ut vAaarüak Urtlie-uUArw.
111. A klitim bitotUAgnak jügyidkünyv« : aj vtumienyui FűbőlM kóí^^unk évnukinl 4, b) lolnatiii^yui Nagy-Durugh koun^gnuk tivuu-kim -1 orxiitgix ét minden tuvriián turuudó lm llvAMir/i-taurnúgytnugyiii S».1í«Um kújuégnek *TPiikinti4íd)b«rim.yanSe(íyei IVlIérd kiiMégnok éyeokint 4 urazágua vájár, e) IVIhL köm.iguuk ruioduo k'tdduu biriamU> hntiv««ur n»k oujjtniú-lyvciWu, úa I") bitranyauiugyei Mi'hác* muzovA-ro«« viuari hulypí;nx-jtigy«.!kénBk fulobb i-mn-).¦»» végüttí fulvitmudvilnyai tárgyában folyt. UuáokouU.
VI. A nagy. in agy. kir. lulduiivulcai-, ij>ar- úa kiTeakwltflini niinissturiuiuuak f. n. inán:ziua Itl-énkult ri-nilelete, m«lyaturint a kamarát egy ftilmerült ««et totytán felhívja, mik ép «djun inUokull véUmény«w nyilalkoE*-tot a* iránt, hi>gy ügy Ualulkür, miül miuüttig tekititutiíbeu luilwn Ali a ásónak mim Utuaiis-riiiti, liauiiin gyakurlnti bulyut értulmébiin vitt ,v«k)iu« kervükitdéa", valtimint ai iránt, ba valjou a autili-MÁgi liilttuk at Ilyen érte lujubmi vutt vvgy.-i kuruakudéaek kuaé aorul-Utbatnak ¦* V
A úmarív IiosíxmU tárgynlAa utAn ax»n véleményt batArutA nyilvánitani: miazeriut ,»«gy»l kar i) akad é a* alntt régi iilfltól fogVK kiképacit (uk*IiJ"> •túriul oly keroakc-ditai Uilot i*rlhet(J eaak, urnly fUaaoi-, vaa-, rd-fút- én riivid Árul*, vttgy oíuk uémelyiliénuk kíc*Í»yb«iii elu.UtAval f.^Ulkozik. Kziiu érto-lemuek kifejIMAto BioruMa kAvotksiutea ia, mivel m cmliunt árak egymagukban vévs, az etiuuk .-lóit uiigi>dé]y<3zett voh kuruakodi^nek m^y Idoaitályát képozlk. TekinU-tbo vévo jw diK. .vegy«i kcruHkedéanek- uzon, a kainark Télniiulnvo azrrint egyudüli hulyua értelmét, * aiabWKNá^i tlílot uem aomlhalo a regyt* kvreakwlíMck k>>té, uiivol a tzatóc-a n>-LA11V apni czikk<t kivA-.., Klüg rukia úl«ltni azoruk kiriinyUni i-ladá<tAval togtalkoihatik.
Mintán im's <-iy a kamara bántartAaát óriuló iljy ulintésluluU v.tlua, uluttk, ur julnn-ta*t Uwx arról, bogy ujubb id>ib<-u a kunmru holyiaégébon ügynfeit a déli vuut, mAfln^t %-é, <-1nok Által váluitott kamarai képviauMk k.i/t, n ht>lyU>li |MÍIyMt'4iii létuiA raktári h«lyi-¦tV'kii"k tervu/.-ii Kia^jnliiia, iUnlAlog a j»i Ivulom-k i)MK>'ol)liit««a tárgyában tmntUA^Ht értuki'ZiU tartatott, a luigy ennek urvdinéiivu annyiban kedvRi<% a nmunvibun a déli vauul képviaHúi a rxklári belyii^'^k auporiU»<iiiak-aziikw-^út cliiin-irték M aooak lét«aité«ét ifi ér t»k, mit, mint .)rvutid*tia »ik»rt muuuul tudu-máara hoz.
I Levoleiós
| Uőtfyeaa, juo. Ü. 1H71.
; M.xit, midiVi mi'Kyénk fonlkublU axUiotte
a pe^ai awxyf* pUapök Kuvátia /aigmond A nuHtiiságH NiiKy-Ka.BkjtAn ténykedik, num liwz űrdektokn i- lup L kúKüiwú|(éuok ó mólti) BJJtKA "I*A Wnr.Hláai kocutjáíól róviilon nteguoi-l^kozni. — Hárniely rntigv férfiú foglalj* u
t el hivaUMt.elüazörftMMii furk«tOlü(í ktaéfifit.
I b\\u<-\ naKy.»bb lnv«ullal van Hzoubai. vulaki tólruháíVH, niiníl 6\t»v\<h b-«t a kutató hzi>io, áthnlóbb a bírálat. KivAnxtoa Innno mimlimkire nt«vi', hogy n kritikai *Ktn oly mrjgdli'^t!-dntt«m vtmné le tükiiiU-t.ít Ufkirri'l ia, mint ii A pt>cai pUipökktd *t itlaTi krtrntjábun Uirlr^nt. C> in<Mtóaága annyi )e\on tulajdont onoportoait anui»KAban, hogy mioHinikit, kiu-k kAr^l^n megfordulnia anirnnc^je a alkalma v»n, kullo-
! muaou köt l<3 magához • Kgyhnn (.inykud^
I ax*'iitb<'Btéd«Íb<in. oiviyflkHt korutjAbnn napou j kent tarttt, óU'nk Változékónyaiga, oalnoa uyi-l-j véwte, a nt*phi-zi axorcteiteljem nyAjaaaAga," »t ! | iakuUlátogmtáabaui kitartó tUrulmo, árdekeit- |
^$<i » LoginkAbb, p*(»j^i iránti if*^11 óaiintv, kiMléiv«a, Utnao ragaaakodáaa, aaivélyea kifogj liHilaii éh'it.kknl fftaxuresetttAraalKáMt tniod nlv lulajdnnok, Oaeljtk iu.«aa azemdlyót é* knrátNz<!rutHlI"lj«Mé, ltugy nu mondjam, leled h.'lloDiiétMtík. - tlaö körútját májua 21-^n ír.-tdé l'olnamogyébeu levő bonyhádi i'gyhájt kerUtftlMn Az iskolákkal o mélt<^aKa Altalá imii m.ijekgedoMi nTÍlvanita, aminthogy h litnaniogyoi kalli fflnkmcli iakolAk • t»D t'elílpyrló azavai imrinl i» általában igen jú karban ynouitk. l^gDu^yobb mi.-Kli:puléal nyújtott uz apari n^piiikoU, melynek páratlan Init^alijiu ius|iUDÍt<ija oly jvltw aikrrl arntotl novuiMUkivel, hogy minUtauodának ii bcenUli-. Ulfe Mdl|tolua. - A je\v» nóptanitó ,(rd^. mi», liiigy nevét fiiljBgyfzmÜK - Hitler lYl«r. .Szodbutné bár aVitUnAíúpáaztor iníndn null ily megulogodóa iiröinvirágait! MAju. i "Í7.ÚMÍ JMf«re iMvlMU. ö uiell.W^H a plln I k.Htdi Unnopfkrti, bunnan a bérmáláH hi.iuUmí^u kiKZolgáltatáita ntAii, a ^klrci kerlllutbu ment. Kim-rje ót uiiiKl^oUtt, kiférju >aUlötöldjére ia hí ég Aldáítt, a uéü azun-tutn &* Öríirati!
WAJDITU UYULA,
Heti szemle.
Jiu.in. H. IH1I.
- <lr. Ziihy Ki-rrttnn \'iktor lóiapáni in Btallntiója. kt>dden volt l'u«ten. .Szitgudtfil Be<-aig kétkuoeival kliliiíi vonat 5UU ftba kurill. — KJnjíka Iturliobt'ii üzlnli rtologb«\a jarl, di-ilianiaroSkal bontóit. A m<mt azinbAi upera- k
l'e
rt*r\i. —
Altalánoa
p
tUzoltó-egylati |Jüiea le*z( molyre (Midig ö eee-r.n jelent koilftlk. A atini^t oon^reMua batA i jábk 4 ht
n>z«tai jovába^yuttak. :i4m <v fugyvorl vstU'k. (¦] a |xnm/ltk a f (lorUcl^koir Wildbadbao van. - CaAaxár Cnnstíinliii kugy. r. j«ln» tnnár Oyórótl mohhalI.
- Battbyáuy Fülöp b«rcz<iK béetí palotijAl V«ndéfrtönek vették mnX. — Kletz«r Füri A Ultin bon hangvuraoDyciF. Hagel mflletéaé* u-k »AzHdik évlurdulójál juii. :i-át> fillék iu»K Jlerlinben. — Uráccbaa munkia-zavarffáa volt.
- Klaf(<tDliirt környékún '• búban uagy h« L-mttt, — l'nraiibau uly nagy éhaég vau, hogy néinnly exülrt élolmiuerekért Hadja gyermekét ii. - (') Kdaége DMiDátiAlm kéaztkl. - Fi-at hAibérailoja Utbb 2 milliónál. A* orou ctárné nagy kedvelője Wagai'r Kiuhard acnéjének, -
IJubrei'zuuben polgári hÁuuwá^ aitoriat egy rom. k. lnuliiauy egy i#idó Uuyuyal kél egybe.
At oailr. áljKmvaautUraaaág múlt évi be véti-te L>2 miliő, fciadita 14 miliő a igy nyereaége n miliő ttbi'.l áll.
(Irddalaiii.) - Lapnak m»i aiAmáhoi vau lu.-ILékvlvo Uwiknnaat Ouaatáv (witi kónyv a lap kituló hivaulában luegj.-luuŰ .Uy ora poa 1 a" czimA legolcaobb ambail i'lvA napilap t-lüÜiflléai fHhivAi. Sierkeaztl: Ald'ir Imre Arn: nitgyKd évn> 8 ft, télévre tt it. 'LVftdhaliauul élénkon aMrketMelt kit lap, ine|[juleiié«<i 1^4 •sétkUUeVi kitugáctKlau
A Mér koiolmltévnl tiizalommul Ii (íy.tlm./tc-tjilk a szülőket é« ««velúket, hogy Dolina, Oyula Alul atép figyelemmel ¦ jolsteo az«rk(NMt«tt .Ki. l]jl»K«at rendeljék utoff a azorguluitw lunulókuak sjáudukktipeu. A heti Up «ti|j kiálliuUbitn, Kjünyöru képekkel a gai dug, válusztfkita tartákiut^al felmiik meg. Ara évaegye<lreri-aak>1 ft, feltére í fi. '.Sserkeulú » kiaxlú bivatttl l'Mt, Hándur utca* 12 aa.
Vegyes.
- A világ t'uly A a a. l'Aniban a com-muiiii leljmtea lf Vfin uVjúftve a a fároa Mac Mm hun fúparaiK'*DukaAgá alatt katonai kerUle tekre oazUtottful. — A kiv^í<Wk még folyton tartanak * iui^y uiikur luti végo, a^t a csilla podni uemakarii aiunve-lélyok iWytán alig lulict t-Irt re aujteiii, pótig ni uflm baaznAl h valódianabaAlt)lvuiHÍK U^yúuuk, a.fului l«hot, hogy luügiitálutjaa „raod" umbereit. — Ano-narrhiatik uroaen mozognak a már elhatároz Iák, ho^y (Jhanibord Krüíut, mint V. Henrikül az onzágba biyják, ai ul(ramoiitanok roppantul iigalnak C'kanlb.írd nmllutt, e pártot aliglmntim irigyli a Viliit llmr»ti ekiuiatár. A numzetgyUlf'a Itrunet-nek a pnWriptio-tof vény eltörliiaéfu voo*tkow') indiWiLyAt * nek joluutrf, ugjr ttintAu a ItonrT írllen lioziitt liir vények folútti inditvUay a a
alkr^ósnek nyilvAuilUlott a tárgyaláa ája vét« tutt. - A még fóbe uem lAlt foglyokat •-Ntám az»rint vagy tiU,()Ol)-et a ncndw t«&fVb«ii tokvú Uj-Caledonia uigittro akarja a v«r»aih*#-i kormány deportálni. Itt tÁu uttliuo érzik ma-
l.kjAk. — Mint «n , j p
li<lik iivnniück o»gy réu« voll l'irú cluUMli tiriUn. M.jü tt fslkeléa intluk.in«k kiputw'f lilára kikuldtill liUutUiigoak liiai lünlsrlva > loválbi lt-lopl«»«W. - - (.'h»n({8riii.'r Illuinat Moll l.lutt Urtolt IimiA1,'.|ii.|i kiinnS hitlMotléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 24 ik tzámához.
n IitűüI > BUill-Jti; .fia-II Dl it bum f;uut.
Parisban mar májua M ,tn nyugalmn uralko dott, a boltok kinyittattak, *<n már ^eki-rt-kt-i ia titui. — üduaaabao uj eotuplutvl IwiMtok lel, inolyuok réatutui a aaidók ollou május I eu ^uruas idosiimitis) altalánw mnauum t akurtak Dúl oroszon tagba 11 el&déuii : axi'gúny liolgá-riatuluig! - V untaik* i táviratuk iiunui UrtiuwMt Párubiui o bú i in elfogatott, l'yat ia Paridban lappang. — A ut)JUí»ugy uliubon iu-dilváuyb* bírnák, hugy Tlimra uloüksogis ktil *vr» luBgbowubbitlaasék, lobb Up plubuci-luiuut óhajt. A tiiilhriákbaii a caaaaár lilkva iratainak uagyru»ie a lángok ¦u»riali-k(Wá lön.
— A eat|>alok lMrtbuu sík águkat IiiuíiihI tok * nyilt ulcxikou idomullak clörvaa uiuut-h árosuknál, lliost iwUvmágyukat alkaluiauiUtk a hátrül-háara vavia útjukat «í ablakukból mug-ll«d»lt piukaUUolw állal iUték d a tuiU»íi.k védűitaoia* oka, hogy a korínAny<ja»|i»lvk ü»s*t)» viM*U«égti haluttakbau ni aobtMttllukbuu csak ¦ttHH) f$ru rug. — - A ncmMlg yíihítf 1 hiurv hátinak ielépitéaAru l.Uí>;l,tMM) franonyi hitelt saavaiott mog ugyhaugulug. — A |>áua a '2b év* jubileumit uoin jun. hanem jut. KUn Éogjn wugUlni, mórt ükkor tilt a pápai nw'kro.
•*AniÜíoU!*i tíirvúoy oltiirhWt fiil nkitrná haaz-nilui, a SKtlaui eapitulatio miatt budi torvi'ny-s^k elú Üliljik. - t'úthivaudoa köiliauca; storiiit Lawprochl a Iwlugy), Lefranc a kin-munkaügyi és (Jia*uy a hadügyi liruzit kúpja iu«g, Julet FavruéíJuböSimon im-giiiaTiidiiak állomásaikon. — MagiutivintUiknt már u hú G-lól k«aiivu UWi kuld.mi l'árisW. --¦ A iu n. tctgy uléalx; a/ utó választások f. hú ^.'i i<u huj-UUiak végiéi mintegy 140 **6k vár buloltiWo. Uuiut'Uk, hogy a válasiUsuk leguagyobb rútw köztársasági SKulluiubou fog kiütni. — l'ilrMbmi erúdokutscándckuzuitk épiluni miudcn znrurgtlfl
1 név iiUtt ianurutua l'loon, Plm.n uli Inti. b«lg. lapbau JuIch F»vr<--ti.'Z •Wj BaahiavallíaÜctu levalot Mez kor.zr, ügyben vádolja h a/.opl I iki kormányt kiiiiuiiim-n Suny tárgyivá loaxi Jtil<^ Favre-t » vMvts n Na^H>Wuokat a nap akaratéra, mint a torvi'ny-s«urU*4g fgyodüli 1'urráoá.ra hivatkozik. - Nit-puleon puhlikAjánuk ígaiolása Ugy<'bon legkíi-wlebb iitin.il mug fog iulenui .-Ky rópiral, tnint angol Upok Írjak. - A 1'raHüíin óa ola#c kormány köxfttt eli-nk fctiiiltaúg untlkodik. At
kővul viaaicaluvulásAt sifrgmi, mirt vt. nyillmi ixgat ax olasi kormány torvei cllun. ~- A pápát koriinuiy tiigk<>Eul'!bb j)1pbl»oitiiiiuit tnrrul, moly • pápá riUgi haUlma fsl.tt ImtAruznn, a ¦K>' uio^vállüíUtttn akariilút u (_¦ s n 1 Ii u t u I-lnn pipu. liKTt a »yll»tbu»buli kárbuatat^a a a ii (fragu uoivur*ell«t. -— Flornnoti Kinjk eie-riot a biTÜiii olaas kflvot ugy ni'iiuit olasz-
— A bina Wurtbur báró, ki egyik fóoka volt ai usitrák-|>oroez a a irauciia por*t háborúk nak, burliui hirtik szuriui kiuaxitt ut udvar ku-gyttiiuúből. ¦— f'wlttjtbaniáljau nngv az iiga-lotlaág, nspunU vájhatú a ruicharalh foloaztiüa.
— Klásutt nd,íy niili.i forint. Chorinskynak hívják atl az .-mb.-rt, a ki n.^y millió trtvt bupakolt egy Wectheim-fólo itsok-r^nybu, a stekráuyl kivitto a JóiaulVánm lut-aának Agyik kcrtj^U;, i1* utt uláatn miMvni, tu^lyeu. Aíért áatn pociig o ul ert a 1 inilho Ir UH, imrrt akkoriban, — lHÜil-ban — ráij-s/-tettük, inivttl u l.siigievíttuok titkos (Igviiokii volt, ¦ ai^rt hosu ido ezt a szurnyil módon
saámára f«gyv«rt a bölmi egy^b í/.ilksí^ou vi'-rekodó azeraaáiuul, s utég h* kuli, lovat.« i-m-Wrt ia váaároljun. A iniut mondjuk, nkkur rá-ijttsíU-ttek, hogy maid befogják, r« kiadják a
— muazkáuak, tehát szurult állapotában ntim Ubetett egyubut minthogy a [MÍn/t kugyutluntil elUtniettti. Válbiztak a kitrUlintlnyck, i^a most már a 4 milliú forint uuni oly veaiedvlmua jó-¦ság, mint aniinAmtk akkor mutatta magát. Itl van tehát ('hnrinnky iain«*t, ét táraat keni, ki vu| ő a 4 luilliú frlul inugoftethaHaii, ;»ót kési, 00,000 frUírt a bolyét ia elárulni,
,
— werotnií elvetni a gondját, noha a álkh i ké fUllí
l-.iul t-.uL.r
iKiii l.ú.ivát nyitott m o tul*j inéiAi-khiru btrm - A runártr
4'klatn' birüi, a vat-m öt h hivaulba b'i'>f >tt Dub.a .-llxtaw;! mindent, iwvrtn>-k raju Kigyut, kóvutülik a krrtlun kínait kár inttgUÍ-iUMtit. Dobsa Churiuskyn; hivatkozik. Keresik Choriuskyt. ('huriuaky nima »elWl. — U'baAuak tiwini kell, A n^y milliú forint pv-diK, iitlt tubb ím i:t van valaliul a told kotuuri-b.ii, cwk mug k.ll tolálui.
— Kiilst <>i arany punnak. A ma-Kjar kir. priievurd.:b«U niult I^Tn i-vbun t**-
:i,i.iÍ^lK(j datab oxtul 1<) krua p.íiizt. a így <»*-mumuii ^íüó»74h darab uíiw[|huH (Í4.kil.» 17 fi i'rLíkbiiii. AránVi>úiut vurii^k ÍOU'.lil darab %'vi« urnnyat \«gy.Mik<uU -t irt *l> kr. -r buu), 17 I UIH darab 2H frankos nrunvvl l'gj kint 8 frt 1(1 kr. i-rtókbnO óh IÜI^iíi darab 1U frunkiM arnnyiitvrgyBnkitil 4 frt a kr Miki v .>anL<-a»n tuhát .17KUKS aranyp'iut ~ mii. w ¦Jllili'.'i frl (jrii'ikUun, A magyar pt'n/.v.Tdrbun a/ oh»í,« jh'-iikiU* i'rlflku HtiH.Wtl^l llrafíj. —
-aiml k.-l forint'*. 71 Wt ilaVab m-gy-a r.trinfip :lO'.)7it:ri db i^v ím*, úiM/.i-*<-n i'íiim i'rcjipmr :tH:i,(il7t> forint mékboo. V ur. tuti lovÁbiá ¦„'íMl' 1K7 darab *) kraJMáro* <Sa .UK7HJ*»'.I d»rub
értiíkUn. Arany {xíuiukbol vureltok U'i'ln di rnb ni^yua Hritny l U) Irt -0 krjávu. Vuruiill U247U darab kwluti uKiist Ullér 1H'»47;> frt ír-tok be D, iíi>4í»r»O db ugyt* arnuy, 2.*)^i.'> darui, ¦Ju fnu.koH .-¦ 7440 10 Irankoa arany, uad'^n ItiH'Jl^u Irt tirldVU aranypénz, A b<-.v<i |"' vtrdu iwWiti'w öasieaen tiH:t(Í(i4^^ ilaral rug, \*TiW2 iuriut úfttikbon.
- HittiJ István, ax uj inaz*Ag(i(rytir < díp ól.<lrajiuib^ kóvakczókrt .nilitjikk f.i. Bittó UlvAn, oddigclú a kiípviaclőház alulni>k
falván, cavlndjának úti birtnkáa, iiol Hlyj; ii/ id«". üxurint nz «inlit*-tt iin-gyitiiük ffliínAnj. veit, inkolnit résiiut r'tít^n. rutint 1'unMinyba v^grüto, mint niindig kitllnd t/orgidmu <*« Ii lints^^'H; nmly után, nmjd ntyjn mint nlinjwi majd Z«l«y l-nj.* itt'lninoetGr oldnta m.rlht Kyakornok(*k<>dott. Innpu átn'Tvc n ni'^yoi pályáfa MoBonrrK^yi^rn'l mint aljc^yxfit, 1HÍ.*>-Ix'n tnint aKolgabiról l'ojyi'nvluio találjtik. 1«4H-ban mint azabiidulvli » ni<i>kitpvtm<|i>tt)n
kftr.i járAflhuu ki^vimdnnA vúlaRKtutolt. A knl i Iraován k.dt At a ImUnoi miK vúgr.< 4 lorovo
engiilélyt iiywvij « hazaljrtíaR, Iiuh jült L'Aiivbn vonult. l^r>2-liun az utkutiiiitiiyoi Í8in.\ a iH>]ilikiii térro arólitilk, a niid'ön i ían^ymu^vu szi^titvári korUleta kípvi váU»itá. Im^U-u ui .rdélyi AUudbánya ti»-ivltv niut; m# b a/.óu uiint k^pviadú a l>uák-párton jülüntSkuay U'nyiz<'> volt.
- A francíia .rl,,-u]mk >¦* at'gi'lyi'KíWrti alakult b<V>*i frHtic»a bim ., kiizztUulti' mániiuM iil-in terjudö jt'linliWl. A» adakosásuk 0«mi^m k inni lat tUibaii Mit^yar-iiTi>/&% 411 az ólad kvlyun a kuvulkusO u«uufrfik k.-l : i'ni,4!W frt 41 kr. o. <\ 11,'Xo* frank, l»2 dborany, HM hiiazas, :1K1 .-rli»l frt, 41 tallfi a mi'u n.rliáiiy kiaubb ósííonii idcgi'ii \töar.. Au»/.tri.t a második sorban 27.K41 frttal 6% 7
23,i»ii4 fraukkal uurumil. A ló Hm»í 1"7,7Ui frt óe :i7 kr. 122,!>(U fraqk, 9K> Iont at^rlin^r, 114 lM álK! arany itl>. A l>ix»it>iug folytatja , miután nők milvoj.an nio^itjbe»Ult d Í kúlákb
(114 tnlMr,
Üli.lXK) frtot r (
ha akad, a ki -\M^ rnkja. Akad >¦ v-ljou '/Nem akad, tnort már akadt ugy DoUa nuvosota vál-UlkowJ, ki elupéos t.ij«b«n 2lX> frlot mindjárt ki u fientott, ¦ l'horiaskyt annyira biEnlmasaá tette, hotCy azonnal fíílfudwwS neki a jMÍnzton^or bulyÚK^^uok karimáját, — m^iiioudváii, hoiry a kwt ktiljiMil jubbra í'Ht Upiai kuli tt>nnt, tat » bankók itt lu.llámoniak. - Dobaa !"¦¦ virva a> oatél, k(>|H>nva aládu^ u^>' kapiU úu agy á**ít, a nagy !tlptokkul juéri v^i^ a sUu/io< ulüiál. A k.rtln) bovnti lotfit, iix^U-hu » 0*) Müí'.t, <in dulgozik hajnalig mint i^y "rii«. lUjnalkor |mhük ln-jim a h*Etulajd»ni»t <^ ^1 •tórnyüküdvu látja, hogy kertju v^íoii tol vau dulva. HauiMii lJoUa ouk nyomja az a»>l leteld ih^ mo»t i«, [K^ifi kéi Mii itl mar »Un-Uiib a fítldnrfl. Ki vagy <fe mit miruluV -kirdi tól« a háv tulajdonuu. Dobsa feltekint, im ut mondja, iioK'v ö DoUa pánit mivtd A liiai({asda rrndúr uUn tukiul, U-ny <-*> bu
frauozia maradi visaz» a min. t kúrliáiakban, kikit folyton kell segély »ni.
¦ ¦ K g y kí>EtinztuUtbon áll., vagyonos |>olgár Imit míg S/vgfiltiD, ki wi»i«i-tiK-g Hajortirszáglml azánniixotl hazánkba, hol uuviit .Vnuat* „Ók'llre- vAlto«tnltit. Sxug^d egyik l«j/jobb hirtl tágla gyára aa üvé vnlt, « b.ir azurpilommnl iiuk/ vugyonrn tett n/.f'M. du uiínt » ,Sítjgudi Híradó" irjH, luxiább útim szurstttl vagyuu n»'in luhut az ürónól. Szugril1 városábiui j.it^konj hulyi czílokra KMHHI frtot liagyoinányoiott ét pedig * Sitted vároa w-góny«knt;k 4<KA) friut; a kolduláii inuga«itnt<'-tiWíro nlapul ilKMJ frtot ; a bflvb. aKegrnváp"! dara tHHlfrtuf, a heivb. kórhiínak (>im'frl.'t; a belyb. nyolez liitfolitki-ZütU egy háznak uxyuukínl 2IH), osaz^u^ lWKXt frlot. K
iiiü^omlékusés aii'pvn jellemzi a boldogulutt, ki i'lutíbon nem fultiikezi-U meg nzon váronrul, imdybttn t^lutónok n»gynbb U-Ul a legjobb nn|i juit tóltt^, s a luulylxiti az«ip vagyonát Mt.m4.
— H ü t Ü f i t holland nv,.|v„u i. uini.-rik már. köioítibb Jolunt mog mflvuiból i'gy flt«tt ily Lzini alatt: „Diu liongaurfko vrij-huidnWnwerik nitorliiiMlac!)." (A mu^ynr n/.u-badaágbarvt pacsirtája.) — Mutatványok vhii nak i'bbuo nt'mut v*»rmkl>eu Anl-m vun Mnl-l.-ntöl M hollaodi prózúban Kiél l'jimum-lUil, At <;Ifllw*zód nagy tiliatiuorúwM'l »tn\ l'utoriról.
Arad váruit knEoins.ye t. Ovi májua I 2.*>-4'ii tartott k»>gyill<Whuji gr. Itádav «<MÍ.->m kir. biit<»»nk »/,.„ .irtlriiKtTl. .n-K n. ll-.rv.^
Arad várut M hSru\ékit w «lhaUlina*.Klott |C.im>HEt"vók!ol ui«({liittit.)Uáh s ut utt ia »*o-iuuíu labun állolt ueiuul\- é*.v«^
udvariéi t*rd-m.'(Vt Arad város d AtuituUa.
Hirek.
- (Hun vtíd u nnopóly.i A f. bo 11 in tartandó liouvód «á*il6aa«at«léai Unnt^-h Mkulmáv*! |,-Ullil»mló ttltványokhüz belípií j'XJuk vaillialúk lit-lu« Jóuul t-* Huaonluld ¦t'lull uruknál, NaKJ-^auizaáu; a saturlól at l-*ó éa 2-ik sorban ; I --21I hviiiuk l trt kr. -" 4ij-i){ 1 frt :>•> kr. iO 0O-i»L l Iri kr. A kwfotyafHló OMMjt a koltm^t* t(»i^*.rt. li>rdittaük.
-^Adumi is y.) Uultmaoii S. II. ur kovutkuzo levAI kiit^rwtóbcn iíOO ftoa alapítványi tett: Tukiutulc* m. k. 17 ik tionytnl zu/Itiulj [.uratKiuokíá^! A b.^óv.ilkwíó záan-I.Mtuntelüa maKaaztoa ttoiic[Hlly^nuk i<ml^kér« •¦liokfMt.-m, hoj,'y i-t íílkalotmii*t <%y bordéínm váltsa^ ni. k. kotvi'nyckbtil Álló ttfU IV alapil-,v«nvt a kJivutkcZo t-z<>lra twzuk Ír: Kzun 'JtN) floa k<>l<úny oaazeg, — inolyol J'lta zátllóalj jUHraUi.aniiltaá)(liui állvnui Sierum miu vau, k dtuldii; lüktetik, mi|{ h záaz-
j U ......i loi>nd lórvéuy.-s harcx
;buu a király ^a tiaitit-rt koluluw'^ét teljesít-huiui. Kíen turvrtnyut harcz alknlmával a uag)-kauiííui várnai kó/ijiiar^huk ¦/.ulnttjoi kó ¦ult aauH iwuvádüfHMMtsrlwl Iwlulá, njarendi ul il] ÍUút d kk
— Az UurbiJo'niiic . ... K t Mik* <)is«lla bárúpo eK tárgyabau atétküldundú áftaatiia i*y ,TvútbáKi báró Mik.» r-b, m u,.jr, Ol.Mi.ri-t Tv.'/ ..r.*mm«l jM-utik
fialvadur, a (^uaduiiniu-rend nagv k yiUsi.:v«l locndft haM*aagi(-Kyb<^k«M«Á 1H71. i\\ juuiu* 10 .ii , '
bar
uuaik : ul<-t«tt
intárauIaU
lludii J ó » • r f n ti t ('•urKón mukiMlik ¦ mint halljuk ft {•árlfuftáwal, í>rvrudtiuk rujta » aiinU- caodil> ku/unk, i>«Ky N»Ky K»niíaa alább all Csurgónál, muri' ilt a magyar mzÍiiAwI m-tn k^pw iii^k három uMudáara ia fentartani imitál; a tAr-iilainál ^-u.\\'ni-r,-\*-\ j<lwd,K VVajdal ll*í|a ur ex pedig : A uo vétke, A lii*.«)áK p»-litlkájn, A tfudOk, A míp motinWu.- ^ IU/W i'lwt Mlartója rcimlt darubokban.
|V«tM<nvlM^iii-t.) A bclW«lí l>>vi-»z <v>'>«t piknk.wilbétfóii vuhmiu) !->vé»l tartott, a ta#ok tt*t-pHáiuiualj"Untok niug, diirruc-tak a )>'»ty vuflik, do a niütaaiak **iu nyu|{uilta)ít ló ik d it fl t
mk h i.'gy Vírw, un a inotaaiaK **iu nyuguntai, b lovenwit ritka eredményt mutatóit fal, m«rt i k«túUis lóvetott, ai ..¦)*'- oyuró HulTinauu, Arat ] mánn t<* a 3 ik WagmT Káruly urakra esett.
{ii oiif II rd ö.) Vr^n- mogtnrtatoit U alakulógyulúa a kenwkudi'liui cuino tariunil>«si Tehát végro ói vuUliára 1.<m gAzfUrdonk ás
biáuy piiioliatik. A r.*r.v/nyW)k f. hó 4 «a kuvés kivé(#llt!] tiifjyel^niek éa dröniuiitl fo^ad-
iutajuiui i^cut ilUítfúltitf saapoTudutl tűkviiuk as) %í kamatok AlvoMtét, éU* MyUifr. kí magát legUtnthhim i-rt l<-^viti'/.i'bbill kil(int<-li a czrii honvéd zán^lÚHlj lt>Uzáiiiábii tartozik, t* nmt-Utg uDili'k sorai küEl hart'zult. Kzen ul»pitváuy élvi-iultíio nem hitfulektizet, sem ni-tnielisígrt kulói)U>;t,' min ti-Uitik. Kz«iu nlupiiványra <t-(iuinositiitt liunvinlnnk t-lt« fogytáig Inendö A\Í kamatok élvewti jogát mugutoaituui a nl*»ló-alj pHrnnusuokaágUHk ul<">t<írji*KUW alapján, M*iiiii;lyöinre m nJnícmro tisnutarloin ; plli«fá-loKáaXiin Után Jxsd'W ez^u jugot az ilktó juUiliV alj [iaranttnnoxiiigr.i nibázum. A»on eaelro uo-dig, ba vzw uU) luin-y. :.lkaiinával h zászlóalj li-tszimúbtiu uut-'V-kHiiií,ni »<(l!ótt vu^y nem vohm, vngv un i- ird<-iiit/tiitvi) nem talál tutim, ükkor ti /iWl.'mljimk ingeit liitazámábt')! magát a hari'4 vit«<uriglMn k^jobbau kitUutcteurto bunvúd öruiuaturtól kfolú élv«zendi » fonu-bb kitutt ^lAtarJMizuSs m initgerösilóa inullttl cton alapítványi jutalmai. Kelt Nagy-Kanittáo 1K71 ifvi iimiut hú^-án. T
Kauiaain, luíyú bú Í-éa lőtt az ulso alukuM-gyllléa raogurtvk, a nulynt tiíbb mind Ul*t Ug vitl rt^zt, u Atc'nk gylll.1*! oaak hamarˇ<)•*¦-tAa ifs azuv^ut aiwli% vallotta fut, ii isj*vaná«i iri-dmi;iiyt caak mitMiia)) tudhattak mcf; talrn
t,'iul*ok Ilirdutónu illUtl, llilllUia i:b;bb 'i HZHVHUtt
swrfí hixAttmány num Wp.ühetí be munkAlntitit, »k urodiuóny k<>Tatkt«u: rlaük; Walbaob Mór Ü'.i, nMsodcInok: T.lth I.ajua H7, tllkúr: < hiitytzli Antal *'.>, |>ó n * t á r u d k: Wqíu Samu KH Hzaviiwitlal vá'a alattuk meg. Válaaztmá ii)1 i laguk; 1'loMcr lgmiuz 12*), Kt>cuspaa-gur Li|wl 1 Irt, W(4sDiHy«T M.ir 111, Kpurji-»«y Sándor I(t7, Hlau .1. V¦'<¦<>. (lullm»nu S. H. 1M, Iliincs Antal M, KnglüudAT ljiju* Xit !)»¦ riU Zsigmond W, Zerk-«TÍti Vllmm 74, Wol-luiin tVlix I)U, IaIviii^it Ignácz ÜH azavauit-lal választAliak"in^. V Al aszI má ny i póttagok: KolluriiB .1 Aiiob |n.'>, |(«,br«ch (lyuk s7, lij. Muutuáno .!.,,.-< | 77, Milhotfcr Ö.lon 7Ü, ltulua Júzs.'f 7ii, Pollik Ármin Mi acava-uiliul váUtiUlUk meg. A ii.v.MtitsdA bizottmány: Wt-mmayt>r Mór. Kbuuspau-gur l.co. (Vrtán Károly. Mitski IWnbar.l. H«rválh Károly Adja lottm, hugj <<zi>n haas-no* ik vlulru való <-gylut, a molyr.i N.-Kanizaa niiudun ruodu tiarangu jhilgára oly öntiumel tora-kirHiltéa tagjainak asáina több axútrn m.^^soká-igi'<ljou!Obujtand<<,h.ogy ji>k<*dv- a tliwnl gyako-r*i)jAk ugyitn magukatuüzabadhun,* iukábbiunu inoilutt látviiiyo.1 miiluUág»t jcle»*«m«k, mintsem a Kártókony luc^lom költ ingyen alkalmuk múk^lni, nduiidó esottwn hisszUk, hogy a fülvutl sztip m;v- i'w u«r.invu«k butgo bajnokai l«*an«k.
- Uj kovosot. b'#y amerikai polgár Noria novexetü jelnnleg PtMton idúíik, hogy az áJula lűiUilill uj kovou-ttu! próbát lugyen. K tHlálmány auyagtt a fa (*« mtphiill biumvo* k»-T^kl>ol rill, s Nirhol»«n iwv.mtnt nr^v alatt iam^roUüi. Budin a híd fo alagnt közti tért akarja ily burkolattal "Hatni iugymi « lu aikc riil, knaa a vártiaaal «xt<n<'Kléat kötni ilvunniü Ulvsaburkoláara, ha ii kerül Kaniimírol ia Kap
'" '"- Keiillirtye » kox.-l.-bb buuyl al dr. Pfalhar Károly H.i .-v« koráb»u. W eí«r l'uriulol a krazlholyí
ek éa órümuwl foKtd- Ky:tkorló t-azmét és luli lótn b'Píoját, F.jt*TJiMy *rd.-m«k«l aiwrutt, udvti-
anuuk edi i •Sándort, ki, zí>lUk.
- Lapunk m«i Márnának Mr.l.i.(Hi rvvatúbau jtiluutvu vau, luianuriul 1 "ultik Fu-líij. míndíii Íd.-nyr-- n:itM vilbm/i.'kl.Hii brr. ti iUü<-tt lurii ruha'rukUfAl a ' UtUu'k^iuUr uj t-füklálmii lu.ynyitotU.
- K — L. L. ft»|». K. IV.t. nirol "*" IhxUí ntrd(thr., tu
A. Miimlrn Ik N. , N >j >< A. ,.^t Mohára iplktll IDK«kl im.kr rl.k ,b. kragdiikf A bsn
Ü i Ai kI.'Jí u,.kr.il mit lo t i t A K »r*t..l -h VB lift i r iUh. J <lMiak. n ö k. ¦n.ii» H. IMfl. m .'.« »US1 Mm , rm^itCU tormi
Mú.ilen -t-- krrt Irl'l',",* ; ," *< •'"It! .., L..L**"'?>"
lartiik ni .."¦ »4a; rorsaic fsjtaMé
A .HAZA- m.p.-tríleli'1't..i.ii.', I»..MM1| máj... ti.»j UiUl k.aiBMti.*a: B«iiynJtal<>U VH datab brvallfc ikX>,!>4<i ftl Hl kr. KuiUil-loitiiJH db In-villán 610,4 N
t,l »7 kr Ki ,M*rn' MliirUII k.mk ,...«ÍJr#' r.ltl (« Hl\ kr
Placzf ár.
Ni«; Kaui<>», ln<l. itl Jnoiu* lik napiáii. ttiift »:t n.f,nil.4 irt .'ni ki H.\ mi fui,i '. frl ki 91-»» hal t> frt 6ll Hr !«¦¦ W 1« hat - fri - br. 79 -H41 f,.nt J fri - kr WI-HI foal .1 fit ilt kr Árun .í.ffl.i.rf 7H 71 fUH| -2 f.t»l kr Jl 7i f»nl 3 IrtAu kr. Árpa k<'t<»«>tr'< «."- ÜK f..H1 f.l'- kr. ti7 IM f.nt f.i K»k.,(lr,a 3 fri _ a. , .'I frl *l kr- Kok., , riru -ilioi irmmiUitKliit) — Irt kr /-»!> ih - 47 fuiil •-' frl kr. 47 4>i í..nl í frl lOkr r'ubauka ««>-<)M fiil, - f-l br. <M- 70fuiil ftl kr. Hab ftar,
n kr. l.al> turkn Ii kr. Kcujífli.n k:iiAn»|M H f.i tHI rluom V frl >*1 kf La*ml*liHi U fii III kr Láugll.ii kniSm^e. frl. Uih.ui 1/i f.l .'rU kr. Királr-U..( k,,»r,nii#(.'. frl ¦ kr. tiiiuui lí. fii fci kr. Kon
U*rba b- í"«M« J3 kr. Hurju ta. fomja *! kr. Ari bku fuiilw >¦! kr. JalcbiM fonttá - kr. ét* t»na foMiJH -M kr X»r fuMja Ml kr <-'*lh. v*r!« -'>*) kr
- frt kr, l,»4 h,...ll ¦ fri kr, frl . kr
l'ujka • frl frl ¦(. Tyuk loji. M;, ki. B«ifu>r» <n.'r*j* 1 fri Wlkr 1 frljO kr. KfX a>á»a Jiiaa I In M> br. »-Da uj, M ki tfj kí.> ..•(. Ift br. fialna aiáíntj* I frt SAI kr. UjUor víd«k4Dbbtll nkója frl br. Ó bor itdtbUakbali ahdja — fri
frt - kr.
l,.;| k
S2KCTHY KANOLV
•'-n f..^ h »mo,hrttli..lvi |<li«|>^k Mrmálni,
naptár -IM l7-«t 1671.
MÖ- It li* i- fai*. H| Á H Lakáé* ikn4 n«v- riotuilui 1 . / ' Hy Mirí.idrlSt. XIV. l«- i».
11' Vsaira ii ll^if.í p A 7 lUrabii ; A t Batal. Haall Ai.1 ' T.-L.iíí l»* i ¦fi.
Kk Vlria H. r i Aitu M. 1 Kr*,.c. *"' i Kt(i'"r 1 "'
Wíjdlt. JUMf.
Bátortl Lajos>a.«.u imilali.'.MI.
KANITZ C. W PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák Fwenc utcz* 6 ik szám .a fehér
atAalja gatdafrr.n fH..""ll raktári) irrt ,'.. I,. ,í I -p.,,, ,j« I. A '. 1- v H .,l«IU«rlif. Lili..'), f^cíl ,.»¦¦, ih i - ¦¦ 1 .'- «¦, «l,.in»ii
papin." (* pamiil.1.. m...>U (Jp.-k, fnUi-cli I < a m a p |. á k i.-ljc* i,.l-a*rlalt ••«-kft.ftk «M.íl *a 1>rtti.»l>»l, Ahoa. tintát art..k , albanuk ««¦¦.* *¦ au4lkBI, •ti'«rí. >>•).-I ár<-iAk.alaaú-*sitartAr..ák.tigy „,|Hi mindfnnFiutt tA>r?*« ¦>¦ fc «l« *• Irodai haaxr.Aiatr.krr
Levelpapiroaok. Látogató Jegyek , Papír gallérok.
la**) Uuék uy«»alu mo-.. jgraminal 1 fi. 40 HU :i.üo lOO UtÍI .'¦• Km Imrittk f..tík-
Mtl 3,*t kr. '
l'V !¦*«. o.i»«i fabMa btu-matu m kr. I fi, HO kr.'
Htílifi,,. rH< i(,.|, tii„1DI papu
1UOO darab buriitk kruii« 'kaM nyoraalu .'• 4 fi
KM) darál, fl....... fn.m-.ia brillant papírra rf fl Ml kr.
\W> J»J*b iilhuifr, Huuin keltői frityU brl.l.jt I ft.
tlmdeu «y« *<ir 1" kr Ubb.
L*vTlkély*|ik.
1UIKI db armiv.iToinain Ü fl .'mi
1IMÍ . vrr«* p*ca4maai ¦>¦¦¦
¦J ft T;> kr.
Uvattf tiftf 50
THwnb IwMiUH árakkal, t Innal ItbaJI.. galUr (..inc-lul
:l.1 kr. llgr»l«iwi gallir i Kn.piiM
*l kr.
I . kW-llit (Cidi-ll, -li kt. ¦fe. Laf«jabb A..!... '««
iMrft •>•*** uáiaJtk.l aytrntk.
h;,>nl>t*án;o k kíván
IffII aldUH
Baktára valódi angol pergament iht,i> ;,Kt.upii > befSiött gyűmítics bekötésre.
MOLL A. SKIIILITZ-POHA.
Központi szállítási rajthely a „fiólyáboz" czimzett gyógyszertár BéctbeiL^
ámitáim *oi«lt lii-miSn nrv'alSaoiimíaí nlláhitl huimilati utaailváiiyokkfti áru.lalnftk Séld-|il/ |>irt>k, a evfíjffltt ,. kdl-alnk .KiMonlBiuMáKAnil l»fiva hujAI gyártmány ómmal"kftnnjen folcM-r.li. thuliiik, enni hann*ilv:u>w>k váaArlAsálcSl ui»n rmxiqt.V1***1^ "*»*¦ mindenkit ralfserint: ,.«í (ittatnm k*M*tri/t .Viifl/d-^r nthuien hatulyájit hummló k^mitmAttyektMi lnrffk1ttOnltÖ*Mf*tM mtjiit frV(>«fWm é* aláírtUitmntttl rtláttni,
..ra i-KV l.'iMMwiitt)li ttrtMloti dobosnak 1 frt - kr, HaniüAlali uUaitáa niindun nyelron.
K ]«>n»k n-ntlkiviili • h Itfialtérüitb «*etekben bibii.inr.ilt ^rijíyhatáíuk AlUl rnindoo miiiijí iíuurt )itl/i Mxiri-k kunut iK^adhatlaaul az ^l*-1 hfl^tit tiiglaljAk <il; mint att tok «er a ,«t*»ári birodalom inindc-fi rtfan'ibAI kt>»tinkh«B kttl«l«lt háU iratok a. liyr^ht.wwbbon Uoníit-jAk, hogy « [wn>k rógiótt wir.Hiiaokuál, .tmcvilhctlBot^r, Kv.iiuorWvti*l. toviibU giircsíik, veui ,m idi'Ktw bajok.MO, miv.lolíO^iBtiAl, Í(li'(tt»«éK ukt»ta fafajai, v.'rtolnUa, caíiíi-w fog^AjdaJtirhnál, v^n"l hj«toriár«, liítkórra Ai kuMmw hányáírahajlamnAI a If^jobU aikerrul alkalmaitatnak, n
/ífií'Mm*V V«w-a*a»!l^M?Íwiia J- tír<ÍK>« l'"vák K. gyófiy*t. KtfMelhoffw J. *¦ Ko-
¦eifcMT. -.raknál
¦•laváratl ljk..vir. o. . MtroiaWaii l«'<l Ntixin.
Ctáktarayáa Kárán M. j BáMk-Sil.-iytriyjr* I
ArlejtÓNÍ hirdetiiitsny.
N'ngy K«nitwa váron ójíitwi liitutlmAnjAnHk 1^71 évx mA-^< -á» hoK.it v/^ri*ni- tnlvtiin K n |i r n n r i a i u l i- « A n v * ti b ií r li A «, mt-l) nck koltai^ fMirniO'*"!" M(I,.HM^' II kr. It'vóii t'pitfiuiú, tuuuk vállalkiisá- uiji.ui l.i/.l.i.itiUii ell tárt irAitltuti ajánlatok <¦lfogn.di.aa ninllult j u u t u * h <'<, 'ii rrh^i.|i !' i>rai[<>r Nag_)-Kafii/mt vAroithAz !tTrntíl>.i.t ay\\- ' <H.árl-jt«% I»K tarlatiii- |
Ai iráitU'li itjAulabik ruggeli H iirAig l"'iivujtJiui|i'kt a vál j Arl"jlt« megknittit'Mi flölt küUtltwek 4<HH> I'-irial n. á.
valódi
¦Jaabaa
orvsai karlal m*%
•...(ftlrki-prii ki|>nM.Hlt Hlkn,
»«r a aatkáayak. bAd < mtiM •ftrtk, vakaatok ¦¦• ivákok
trljr. kiirláaára, |U>el)ri ...k
Ii^..,." ."a.'.iln'.rfcaaVlIMall '!.'i
KaPWVarOll nrn* jvaimul ¦'¦'aj **¦ 14 np ¦¦¦¦¦^ v«v~./ -- -- - - 9/ „,
K,lm Jakab UfTiMM Mit,,-]!,., h 7.,, tJ^,".
KKItllM H.-y.'r Jakab rlai , Ovln-k .1 I trHj"
KiprtMláa Wrrli Hánd fyigy: I , Urw«iu Kr. gjifjn.
LttMJíéfl Knhwdit J. (fví(íju- |
Acm Oír^Antf Aa^Aaíó még: (,544-52,10)
A uúrvrgUi Borgun vAro«b4. való legtiaxtább é) leghaUlyuutbb
vetlócai J=>or«olx-t».ei.lmAJasamlr-olaj.
Ara t'H> ü\eKiit-k liasiiiálati utasrtással 1 fii. ! Mín.len tlvi-K, imU lialrnAj^ir-Uj fajtól leend'. ni«Kkuliinb<istvt^a v^ett védjeg^ramol
A valódi l-lormh-halmájMÍr mell- ét tüdrt bajoknál, wropluilm, éé raolnlii betega^sk
toiat »* idfewki bflrkli lenti ke t,
Kun legtintAbb és lugliutályMabb balmájuirolaj faj * LXincb-halaknak leggnndoMbb mpt>enjí.jtt<«e M kivAlogatá*« által njerelik, t1* A tálában ncinm. vegytani krtoltíe alá nem rona-i tik, hantim a bepocwélolt ermluti tlvegukbtin lévő folyadék éban én ugy&naion Állapotban vau, 'nwtit ai küivelluulkl a U-rmáan^ által njujtiitott.
Moll A., jtyógy»iBré«i é* vegyéu
Pályázati hirdetés.
Viirga Ádám (liJ!viilt(>Í tanitó urntkk » aurtnaai Unidíi á) [-¦ Wl I '••"¦'Ura tortául kinevezem' fotytáu, t.ro»udéab« jVitl a évi ikK) frl|| —
I^LJ. II L IJ l. I_1_J L_____ji.,1 ... I ?
|H'mb«u vaxy i'rtt'kpnmrtiHii h lii/uUmAuy Ictn^n- i:lól<'guaur.; .\^d>-Kniiimun
•tni, illníilüg URvan annyit » sári tjánUu.khm mullék«lui. i ROSfinfeld Adolf Ui
foltt'lwkk i. áv'i iiiájiti UiVt/.l a ^Igérmvateri hivatalban uiüg-
A te
irlejléi, áltaUiiflk ém kulónlugi*
.uihM'k.
Nagy-Kuuixaa, IM7I.
t,........ Wíi».».I«
STKI.C/KI..
íprtíii iiji'.IjiiÍht .In/11
Ki7UpaVy b"li,K T Wl kr.
Kg,,-. M.I..K m,v.*4M,
kapkX...
i> I..ÍI.. ;:. I.,
**** (m^d. fi««tét, THnd,-. laka. V, hold U.I..Wg baa.uAlatAv.1,| * p F^jnj Londo[) <
*•••"(! kö'tutt fli*völgyi kiixa<-gi iskola UnibJi állomására folyó övi t J,."|| M(1|||i n'ii( -„, w y, j(í Jlh* = jiiuiuí" hú 2il-ik uapjára u pályásat oiotinel kilUiatik, ~ h pá- ¦i ,'tn \rílt„% ai|h - nnd l<«»- o
H.f'- 3
ivAmii ólmjuik, Uuitiíi okluvcUiik, » a WiiitAn kerüli jirUuAf(l<-úi uini.,1,', tiUoojitTi.il>aikki.l lMr-t.^.:h luljntmodvAnyHÍkk l<-h'k»W>l)b juLiiuH 2;>-ik impjáig Icuudil beadásAn. Wrutuök, l'Ugvit, luájiu lni ÜH-ön 1871. '
At iikolaMék aietbUi.il).il
Keváts János
Raittf H»f s
íi-i .1
I k.pl,.l l
n IriJ*
Jó. valú.11 » lilba
aluli árui rl kneakrdvr I
DnIElTIi S Béoauen. Rothenlhurmstrasse as-dlk szám alatt.
ruiiiliiirul visxon- és Iclicrnciiiii raktára
l.-»-l«k ..¦o.x.a.i.'.
Í..1H1 ár |1U«U utjáo
. küldd
ionnal rne , bárhová iík Ftrt-faftkff
S. METH k k. Hoflleferant Ín Wien, Hutbentliunnstratiíie \r. 2!l.
*<lall*rilol kapnak riadi.ul
ARJBGYZŰK:
(693_
Ti GYE LM EZ T E T É S!
t^V id6 <iu kenwkedAk pompia hirdeléwk által n«i lírAkat ajánlanak a t. ei. köiflii w-K, killönAMD a vidéki lakotok félreveut^ro. K kémkedik urm rirAsok, u«m — mint Állítják -<kaKyAi\wok, ennélfn^va *t lirAnak U-l*ierveietdrűl loKkeveMbb értelmük ííoc*. Kiadnak például *vult lúji-mjmdvei, paktoní{állv*Dyb«n mint uj awUtot mÜsmrtl érákat, valamim niaaKle \e^
kí.tunulxwhh .irikMt v.UUi «J1(í;.| ,'..-Ak«l .ib, Aiért ^vnkotljrik mimiouki ílj-féle baa»uutal»u
órAk v.^vfWtAI.
'K>' valóban j'>l rendezett óh olcsó órát akar venni, forduljon ¦ jú
kiáUlábáDüMkii a> .iraKJArtáHal I^Ulkunk. Itéiaben, i St,.|»üB[l|aH Nr, ti.)
HERZ M.
Ví.í r.m
I .(t, M* rKfn.
¦ lalAdi ffbíntfii f..»ál fit. moM r.jik H frt
¦ ha.i váaa.in yll f.irlnt, l<> frt AO kr.
ttpra f«riíril«ttcr ranrá i, iimi intk IV frt. n vali.di ru»b. *A»'ii i.,.il ftak 14 - Irt frt:
,
biiliii.'i r imbur|[> r* iKroemflPkr- alkal
I dh«IM(fn* knl
..,,. M fit, m
1 4b fMl rJif*. h
1 4b b* t±(fm
U^tlkalvMit
fjubli mí.
•0, tf>. 17.
nt ;.:, tUi
>*i «ak »a^ai M. |
fctt balg.Dir.1 aiovái.: I. fMlr.^kr« M ibii *i ,«) .#/> frl
*i(0 ruMliurg) •advia ». .«. 36, «() 41. 4A,
1 :¦ r. boMia, í " Ml krt,. 1)I,J .... 4 ft*.
.....;j kla iMfa
Itg-icbb fi.ii,,|» linón batu ¦ •t.hkrt.41! , ajour-*i<g*l;.yH •aiiio* -¦.(|>kii^t*i lo f,t. db Sfi nWna ¦¦!>.*¦ ágr - km.a>il 14 W frt, m...l7. », M, 10 fniK lUíi- aalnra va<u»n-aa«bknii>lJ( > Suon <a Urt.U ( íi y J -m f„ *" laeaat ball ni vá»ou - i*«t>k*nd ' fakír vágj ttin'< ilHualyljvl riak 3, ». ». U) Wfrtlga)«lrfli>oHiabbl
'>, P, 7 H fn » WBuuu.aLI,.
Í.W kr., 3-4 frllf 4 Ufliurt*
rnmburg. daiuual axinlk.....
•irmtijn fi, (i, I S frltg a UyUii-iumbnr|i daniaiil MxUlkítilnt ÍJ
M.míljf. Ki. 11,14 Ufrt a legfl MdK er3» konyhaiArlJl Í.SO-n ftf( dl.. Ml rSfot Igen |il aaianr baMbvol 11. l», 1», 14,16 frtlg a l.fffin. Ik VI rflfoa oaiTV'Xi j^ pi>jup liar cUnl lí, 14 ~ Irt frtin a l.^Hn.jm hlir.'O, igcu Ilitoai i*« ^p "Ir tart.i« n.ul a raaioa lag«kr«, galyákr* 'ia #UAmgküyikr* batinilkatii, ti
,p.,lK. .'.ráa Itévibtin, (Stefanaplatü Nr. 0. Aiumumíicii ,Ua |ri hirnávbvn réaz<«(.U le^duaabb tarUlmu
ŰRA-RAKTARA
U jól ruotlunjH (WAit i.a^.v válaaiU>kbAn, egy évi jútállaa
áj^k il
lkftó
k»i,.\fi. . [h* bti krtúl 4
i J 40- S frl.
»bk*i«(lk| H fn
fo: W>, 3o, sft
dll, allai 40- 46"k kitei
Ir^m.m
-alkukkal, a«y alkalma*, rflft ír a loflin, ' i.>u 140 Í,&0,
rumbur|[i- i-an MI. anum himmía
•O krlol lí frl U) kríg a UgAn, Nr>l.oadr4|r»k Ditnir. ¦ehírdinir. vagy barch.tbíl vátr |>«di)[ Ji ioIbB ¦tgB viaaunból, alwáo van; hl" notv* a.a.W) 3,a.M)~*ft a UgBn 81 *,1 Wöllfl jr,.,.HI.| Maw.„. vagy hlma4« nálkal J, í M> H,:( Mi '.. 4. « 1, 8 frt a I*tr8ii..niaub. KSi alauaaolLujrák lg«a j>S barclisiböl 3,3.00-4 frt a .BtHn.il uri. aliu ¦>okn;a a ItgAniiiii p'u^iú barrhint >>8I 4— f> fii a I«g«n»mabb. »14dl aDgol ffhír «¦ aaiaas nrkU Uug-ingek nagy«u Buowak t-t j.ilr. i, 1.60 kr. 3 4 frt a IrgDiiuui. rf-liig^k, a legjobb nimlmr^L- vagy hu|tandl-*á»<.nb.U * frt. 4 Ml kt S. 4, ft-» frt a ItgfluuiBabh.
tiri íugak, tHÍ0 katlial ravllbttitlaj
l>g«l*gaa*abb 5, ti -lü frt a UgB
¦tnd«n«íiili.n 3.9 ftfl 4, S-G M Inra. arl-iBcgaiUr, a laga). rraaral* *aa«<.[ divat ..fr.nl i.,r)U^.'. t. a If. 1 tqra. ari kéirlMfguj. (rannia* »d gol dirat ikoíiii kLÁll. 4.1'), T>, 6 frt.
ri-gályák, (|(«ii \A a Urtit* rál.....h>ll
Mltg magyar «aaháaul 'i.h) ü, frt a lagAa. (r»Jic».a.»*W.a, J.MJ.a frt
(Mo-«,4)
Uri gatyák.igni jil 4. u bríl, magyar xabii.
i»aJ .*ak 1 fn
. i frt W ki nlliingklrfenn rnmbargi *Aa«{'HtMtl,il liidaal Unom nít l.arlauya «,g
i»k » b,"7, H frt a legí iiom*l,í.' I innal fi(A liantnya 4, 6, *, ., IM44U. *a4y m tttfaa, lauat *A-i l-IOfrt
r*rfl Arik; |
ngar ór. 4 rubl 10- 19 frt|
. araojk«r i
- rufítaJ 13 14 frtl
k*tm. fn-Jílt.l lf> 17 frt.
krlttal, Bv*g.l4 U frl
Ki.oy r. Ifi >ub. 16 10 frt1 Sd' a>ltil lappal *)~2t f k% fáilll
k. kítnUtutí hivatal által i^tállá)! jBgy adalik. A aVm .aabályiul eumil, 30 i<i (, bnlgyiirák ar.lap. Kt-V) t, •mail. Ky*mánl. 3H 4H frt
Itt
a;S f
|
flm.mabb 'Ji »t frt
aug. bkrlm. tlv Irt 2.'> fit'a horf.hadlirk.UpW~« frll rcmoHlolra a a7ak 't
i bdi fl *¦ U f
ií.l.L, y r. 40 48 frt ilCJ«iit.l,tuk.f>0 H5 fn j h..rg. ,S,ik 4O--4H ft
ri 4ft m) f
pp
rok UJ, 10, WJ, UU-..UH) fr k fU
k*»ti*tb«n van. K.n.t drák 1 . IJMMjrai
hurgui.7 16 r. U4-44 fi finom. ar. Up 43 UO f kattSi lappal cVi -lA
k
:.uk 'J frl W k>. nál i
11. frL !
Arany iraliacook II, 2.V 'JH-ljobbii, KI. f)0. tiO. 70 HO. 90. 100. frt !de|<|ir
Kelta óraSval V ft. dfe*
I .WÍt.I, m rl
'bja U fiul olcáTbb-• iiÓiKi 40 48 frt.
t-agiiagyubb válaait4k a laj .1!....»bK p4H*1 brtm trtkkaa Tft,
'Jtl. IK. *(> -m frljával; . ugyaiim IÜiiuB**l 1É, .ti), 34. 40, liíi Ü" - l'MI fittál.
L»|U|y*bk rtkttr hksawákku.
Tutaj.lnn gyartminy, kél t.í iltálUtaal ; Napunta falhoiandd 10, II. li frt. — Hlad«n Hnap f«lhu.aadd 14. 17. 1H. Itt. J>. Sá frt. •• Ufraaa.
• f4Uf«lllé«,el 30 dö. 36 frt.
»W frt Ciunag.>lái tagadták-IrL (A) kr. Uludeii J4fitAauk IvhalS Ug-
- )«gcnUr>>Rgil ») 3'i frl 3
- horg. hadi ian>. 3«-4ö frt|
0. *(). f>0. B*>. 70 HO. 90. 100. írt IdeMii-k ».'
t><i.liai uliuvtl nallalt
•i.íl gy«m7it gyiijt » frt.'- Ki. «•¦"' íi-W-t >WAk kl.....rAli*.loak.
'^ngyiaanmlnd gyorgyát fy'jt' |(7rt/Kilinit-|lráualrá kllMflk'heíött «u!< 1 " - Párl.í kOllí Ara dU.« bn.nn- í'kiH arány 1.r n*ákat 4a lAuoaoka-..... 1 frt,
rali, 4 •¦
•".f";?'^ "íl"Sk kaaSI l^rJnhba. b...
'¦''*' >H„.||MtÍ' W|nd.n .,.pil,«»dTari Hrrí
k i ..*,., ¦aliahá.akl.an, nyirakbat, til.Nyilttér.1) Egy gazdatiszt.
fi.lvü rivi jutiu.it.1>. ki-xJvi. .Kt» Kv:ik»r..h ^i iia*t, ki h Kitr.iliuiAfci UiiuhiiAnyftit KMuoa jr <llli?ali taiiiiil<<iutl>rn V(i)(eíU- t-n HinU (ó
tfrrll Át IllÍDt ga/dallHlt llilltÍHÍl)tt It Itf^ill
bliouvilváltukkal vau cllálvn agy urndiuii t»u v".K'y MriAtll gatdatiuti tlU.i kivin, •tél niHtívnnii, n.'m.-Kit ít* slivul.
KfeeJebbi ¦VIvíUkomíuUi • VmU .Suuu> K.nkioy kiadó bivatnUUn uv-rliMm.
Itiioiiiiui). ail>-MulNJ4otii>»Mk, pohlM iNr-ltTrL. aKvi>J.Uk. I..M.ik> fljd. tnlnj-•loiinMiik. valittiiint .iffviltjiláUii miurfasoii ti»/.,k, iiM-K.-k u mi Aln.liiuk kiU-«Ai.>tt IKStt
fai tO-ml mirNjcH)ek ¦•' t.....l, ni^t.- rr»i-
IrHfWIft liitnmáityi clarUmtra vftlUlkuklii
¦¦hajtanak, telk4retnek, ho^v ajánlataik twU-la<tHV:,l kiHv.tleiiül h.naiDk fi.rdulJBiiak; ml ri%f ltokról u irKlHMituH.ilib iwtkdtWt H U^\f>-nvMfbh tdti*l<lfk.-t i^rjlik
1'IHNITZKK TKMTVÉKKK,
liank • MÍIi..tUlrl" PfiteM, U.xulljautria. 10 M. a.
Fontos sokaknak
Minden s/akmálian , különösen ál-tulttiinsHU knlvt'lt ereden sorsjeK) éknél el6-nviwíti cgvrvszrul a tit/a)mat a cm''k ismert snlidsáfta.'lUHKitWrAt az ez áltáléiért ko-Irnrlöst-K- Haas Aiiolfmtk Hamburgban \><m-tossigftrnl ismert áNniii.víí.v llzletf minden-kinek ini-leK''ii ;gáiilhat¦>, uiiiti nézve e lap mai s/áuiábiiu található hudeit'-src kü-iftiititen tigjTlmertfléHt ti-nrüiik, (Ü
e iíu Hi>rrf lak elleoAl-¦ii, iii.Ov KV'*(íys«or 6* kt)lU<H- nélkül inrj»tfv>>-Kyil mindén Kromur, ideg, '"'H. tüdő, máj ii.i rÍK.V, ukintrtyu légiéi, hohiig ém ttm*A>áii\nl-¦hhi, Küiudkúrt, at^daljrént. itaUkmeriliMyri,
(liurrti'MU, áloiatlanwtgot, nrmn t>i I, vickórt, Ut*ir asxkiVrt, vértirl.'d/iMi.riU.-iitíriít ti* hányaai inf rt még terhe**^ idajea ia, illabotMt, l>úi-
VJ imm) oi"tYye#>>H, Tnolyak mindeu Kydfrymmr ; l.Jbbi ki.it bisuD.vitTfLiivok prtpa 1'iunk.iw ii.lv. iiianaltol, .!« í
I'li<hiu'lwi4lk'llnii '/, font 1 ti. f>0kr, I
t.Hit i tt. f>Oki\ í .....t I :'m k :i l.,l II) tt. 12
topt 2o t(. U4 foal -W> It Ü^vali-acitfre <'ho-
liláié.- Ublikban IÜ .«*rír.- ffl fiO kr; 34 ndaarfni 'l frt :~>O kr ; 4* rumion- 4 fii 60 kr ; líraiakban 12 c^«/ór.- 1 « :>() kr, ^4-rc 2. M>
f>7it-itt ¦!(> fi Kaijliutó Kan >¦ Ju Barry 4a t-rél Wtmbt'ii. WalUt-oBKnaa*, Nr. H. Peaten IY-rtfjb Jihttf nvvKyiK'-r4aii)iU,Kul<>BSvaraU KtTOf^ * „,¦], AlMi-Knbinbao l'vml.T 4a Schla-
i'Hr..!iiia>y.'t.ii, ^r- I Hmk.iw ii.lv. iiiHreHltol, >1« [ autuV ...'!, Aiau-iMMtuiUHii ljthut ea ncnifl-
Hn-lian [iiHr<|uinni1l.i!. - A liuau&l táplélobh | liD^oru^l, L>i-br<M'x>'nb<'ii HnriMis ft'erencinéJ,
l'vv„,Hli,v«]tí«üi^rflfolnflttrikof*l én (ryuniiokak ; Dunafííl-tvAnm Tíaih-ra HiHnAl. KáWlty í ftvirott
i"l>'i-/,n,.,li,yknill'li:>Kvt;KV"irrrkkilll».Vuil. IJnlli K. Dél, .V'i^p/ A'M.ir.,!,, /.„mí/b K'trotyndl,
Ma^-artM-iiiag, IHtií. iniM. Jí7-^ti. Nflnt, ki u.bb 4vV élv>VKyUl4i>á>r Űinn(l)U»*ff ál*
! inUn.M ^y^tiKüw'K " mis fajdal ma kbau tiuuvk'-di-(t, l.'ü IWrj UUvatM<'Íérr-i» álul **<*"<"
1 Kelyreállott, ¦ 4a« kitüo^ Upstwt mindeu
j
hérvárutt Uif K-hur Mtiroil, fti
ntí, Sie V«raec>«D Fi
IC
génre, sxeiit kópék, t&j és állat rajzok
nagy válaiiztékban van
aítv.-. iiki^U^iuI'1-! v^>nit ruiulülki^r* alatt.
At ámk kerbt vn^y anélkül ifi-n jntány<Miik « lt> b^vl raliét ti te t**a*el í* elfo^adutik.
MP*" Alkalmilag számos magvai türt^m-lini m/vl-met s/et Im-állitott áron ka[)tiató.
TUilelultnl
WAJDIT3 JÓZSEF
I
1!
i!
CL,
bn

l
a.
51 dl s a C «
I -&1

¦S'J1 > 3 a *P
í»!.
II
»1


11. is
-H . •» c
fi
1^
se •
I:

Is2
Az Igazság érdekében
»gy ternót 3 Mámmal
•gy ternót 4 Kámmal [ 41. 29. 50. három »mt>ót 2 tzammal-i azámokkal három ambűt 4 uámmal ]
h#'.. iprll 13áo 1H7I ^sbü k,
Hehalll Aulai, 44(8 h
Kilr*m ilt.U MytoMI tikerre. ¦jÁul^m •¦ íhn,,0 lottójáték mwrifn bitrátjaDkk. a ktvfcb* irh*tK**k lll.l i. kt,.lh«m |tatl»-
tikn • ....,imu.i
Játék- utasításaimat
V*llít,l.-k 11*/. .Ilj .! „Vr...ítb;;i. ¦.kx „ibiJii .kuln.lls. >A,l.»ir».*,,.k I fri WltlMt 3 frt k0W( b,atoiti*kul Klrinatra
|V Én Rix Vilma *JH| |
e*. une) nyiváuiwaD kijoluitlem, hugy ^ai ul'llt lj"l<l«ÍI"lt l>r. Kix I A. iiívfluyi', nynloi tW Alti. <m)Q*-nnyeiiii\i kiaaiWíu vat(vnk h valódi é« liamiitítutlttii Pum/MUlour- Pá»$UAnak, muri iraak >íu magma tamuram «nm-k k«LJtiít*Wi titkát. Midfla oannnal jolcntetn, hoKy u«T.-solt l'oin|Mtd>nir-]'ia(la amaUntiil keidve uaak laká»<i uon, llrf.;í, l«u)xild-tft(lt KruMi' MohrungaaM 14. I. Htiugu, ThlU
112, vaMtii iniii'ii^bi'ii kapható, iutuk mindenkit a miii ¦41 va!/> vi'u-l i'lltoi, utintluiKV ji'l«nleg teni fd- m»ni iwHÜg fiiik raktárt imm urtok Aa hí tnolíiúi raktárakat, HAfordult h a-aiaitiaük vő|{uttuiuK*zUntt'ttt:ul- Valódi Pauipmluur l'^atUin o*>iii»pí»»ltui«k ii nevtsíve, hntA»At wihucm fn^j** flhibá*iii; v laJülmiillmiUu nrcujiiiiiU enrlmóujc inimlmi várakoiáaoo túli, ¦ ejo.-iiul bist<.» si.t arciU'-rkliteg, Uc atkák, nn-pliik, mAjfol t«K éa uiírteiuW'k ^yum & t-»a| hatat tan .•lilió*t'r.n A vevAk any- ' Bjim biztuailvák, lio^y ut>l" U|waaUlt «ik«r eaítébeo, a jhíiii ; Tbasaadatik. Kkilikn.'. |>*»ltáUI I U^^lv, liUiitváüjnj»l o^yütt i trt, .'iO kr. ... .' >M» ii.iiíi
KKuiMt-lrattk nem nyUvántttatnak.
Nyissunk kezet n szerencsónek.
250,000 mark cr(.
n«k, ¦
n|ai)
,..u k..M- *. ,„ nt IM.000. itsrataa 150,000, 100,000.
50000, 40000, 25000, 20000, 19000, 12000 10000, BO00, 6000,
SIM, 3M0. HA-.iir 20H, US-...„ (000, -"*-«..r 900,
ll,H0O-i.(., H0 •¦!.
t pln.-ioi.olia luv.laJ^ ... jUHÍu« ti e«
Itld •
t mir
I f*l . . t»/t -
1 nrnn . • ' •
ui.irik hllk b.küM ..I.
Híd.Ud r.n teljoitlelol íi mi latuli arrdett *ora
t kapnk faKJ* ('"'liiia m illáinciinirrral k*l
liti- Illán kiflit
rkk biroaUton nagjobh heljaia áiraaiü.
IUniónk a inifQf.ít6l i«n »*C*><lva *• rovlrt idfl .'.!» min d»n n.i*«k frl*tt ffltün«l*í kii'Onaaar flSajtinatuj harcira huia* nál BTlIvánoítn bablioa/ili-a innfnl, i. tiunnkl klfiirlt*l*K
MlíKftitk m-liftt >olld uti* mamOhal tg) nyftS r»*ira, amolr HB'lal a nir bekovatk^'-ndS liUlk«ra, ¦íiid» n.ftr**!*-lí.ak fWa..«. uio« • ¦?..»» l»l<l«la-k.
S. StflMeck«r & Táru,
Haah •'¦ TÜl,', (I.U-, ll.mbuiKi.au
¦aajlfvita. B«on«l k1i>»ajlU a nrklluk n
v.Llmalí. miutin a kdTdh*^ *or«'.|A.I,..> meRh
lik, lÍTfk..ni f.igi.nk lovatbi " • nuAr. i. Tc
kíl líJÍ Ulli *dLlókl31 fel4
ll\(lllt\< II
Nagy Kanizsán :
VUC8KIC8-fíle hiiban a fópiaczon, ajánlja
L MÉSZ DESZKA- és ÉPÜLETFA r.AKTÁRAT
hol iniiulenhír n leyjnhh mivhtfyii atn/tiijokaf jtittínyin (ítvm kaphatni,
\ koszrli ii niklárhnn i))fí/Hiii)kt:t)t <><l kr. hit/Jio/, ílllilva pedÍK ''•*> kr.; ;. kÖHZiíi] íiawuií-lata napjainkban nlv kenjnett (<h kedvelt tttKeh'í lnt/y a fn rnidkivíili pjp^uHit^a mpilutt, roppant mciiiiyÍKéghcii tunyamctiitván, tílenk íor-Kalinu raktiírt állítottHin.
A/, edüigi imgylM-c-su bizaUiuiiirt IuíUh loö-secinet, 'iparkodni f'o^ok. \iu%y a/.í ezentúl M miii^l tiHg-yobb ni^rrbeii megnyerni Hzerencudl
P^1 OLTOTT MÉSZ
ki$ ét nagy mennyiiegben uonnal kaphatd.
Internationale
L. LÁNG in PEST.
Mi •H»nl,i- tmr hiriuiil rinfr
1. Hlgck (f.Oh.. Ktt.
¦k). ^ -
uv. ilbi. It.'h 4
,;:,:„¦*!•;/.•;«
.rapfíhlei,, und •ranrhr dia
• l ir« nd ^n /.« ilu nf *n bo p,
taM'xilru, di* .lurrh mrir* BfJUUfung e[wa>h>*iid<ii V.,rth rflrk,Hhli|r.n. , ¦ ,
llutcli dfi>, Ti>n .Ufl Zelttiu(r«-hih»lwri. telliit piol«j[lrtín, «M tnarkauiil aulidcn H*(ri«b maiuar Kapa^ilit.ii u,-<t ilurfh Omlliruji(t MÉ L..„udai... Hab.ll'crtl,..!.,,. bln kh jD ,11* «n|r,n,l,m- 1..,. -*'«»*
&
. lm mriii gniftáprtaitB,
t ! RJl Hk
n Kaitaa-AataMaft aaf Winidm vartrit «»f»»tt»J
4 Hal (iDiiaiu ud«r wi«J*rli"l(ru \u)\,tjrn mUp
Rabatt
-', Ur>.UCt dir KiH.ih.tun>,' rin^r (JaMallfaa Aatebfin J-I ftnilrn lnl«ral«* auih hfi A«f|r*h* fOr aiakrtr* Z*liungnr ti. W*f4 ll H h K
*i«nui> Rlalli-r Je.
Hagy. Mérnök- *• építész egyleti Közlöny,'. Ilirseliler és fia u'iTskcdd liirsulal
,. ALSÖ'-DOMHOIUMJÓI, utolsó posta KOTTO1U
, tSMlBlMU.1 lelellli a nian- masniinknak s l'svalUilAn a t. ív. kil/»li»'i:ilek. iiii-í!«-|-|Ii1
deszka, lécz,.*,„„,,i...„..-.,,» fenyti-épületfából
jul Ijfrnukvftl raktira van; mily i.ikUrM Uniti menni im^ld/üt*. h)oi-»»u ttan fsukoíoltPtik , mire lii^vc midőn n wiitfiis itra*H|í<ik s a 1- ¦/. ktUitttM** vAtibi hi/iwifllmftt kenuik. ajánljuk
NagyKaniztán. SCHI.ESINí.KU (ÍYULA uruil le,,'.
bi/uaiinii lakláiunkal. Teljw tisztelettel,
Ijlük). IIIrMlilcr A Fia,
(529-16)
15 sziuláknyi valódi nyereség
mtlv-k > ualw. kir.
SÜa'df Lyon"
l5()LTllKlAlSÍ:(J-VAl/r()ZTATÁS.
Vau KxfrciK-Miiii a na^v t'Tilumi kikomtógttt írleaileiii, ' nieuwrmt mimln liTi\rc, itiiffVN/fhtt'iL horonilezett.
„IWI RIIIV-IUKTÁKAMVT"
a taUrPV-mJnztír tij oiMllctf'lir, (N\ aj.lití .liiwf klini vkpi'fskislísi- mrllrti)
áll
iiii'Kruiululüinu-t kiuk'K
Tí'l1S(ínyf<ín<tl»
. li"í'v
Earőpa olsO gyaratvali köivetlon legjobb munka orftkkoli rendelkezésein, lehetővé teszi a nagy érdomü közönség igényűit, méltányos árért klolé githetui
Tisztelettel
l»<HX\k Kiöl'.
H, r „ , I, I ,i „ I, ,¦
lunv. tl«n viwárliiiuk n y ur«ni«! A
A kai
Allft
_Jjíeilr*r_
iabb ¦ Iok.i.1,1, l,..l.«ii ,..ik.,« anlviiinkrlloa .,. -í I *« •"» frt »« kiiK i.l.k . hyarbb utiiifl tiirnlAd <«' l'.iilt He nc.fr : 1 f.»A. t . Alt . jabb • lu,(i/,r|ib,>úi>a B/, •*,:l.^«nm1li. raili^N .. V 2. . 3 .. *O .
i.l.l .tiuu lulnii t.r..-t. ...ii ........:H"> • ¦ i .
|«bb Broí.ri.- de i>..n........, í .10 í . «l»",'
inilui ny«r«f»alHi-4 'ív rubániik vkló *^M\m;l'S/M l'». UH -
l.l. impli.ii I1.I..U,.......... ,, IUO -l . 00 .
; nui.J. i, K!Íiib.'U...........i 1.10
i " "iV ¦K-J" ¦ i ¦llUfi'. .ftlll'l !
.............túlinak, ini'll- cs turokpujok ellan.
Hoff JánOS, 'iiiImii i -/állít" úr k'i/liiiiil'i laklái'ihiak lfeben,
S)ár *arntnorrtni; 11. "VI
'. '' • tórlok « j v It i. l-i'I nnin/.. Ii At On lualala HRen-lHek üit%it^ bulitaMrúj /«í «k i f>liYaa, a kliiM|tt«i n rijilKtiii,t» ti.irut é- étváK>hláii> i-H>ii, me|(i()r>«ö4ve, 11^91
I .
K 111 11 i ,¦/..., 1-71 l.». :> Kllbljr.ii mkini lelii-ISI,,.. nywnu >< lln tilKIn maláta. lll«U<-tuk»rlMti!túf. S_ l>.ilurh- Annii
K 1 . ... » 1.1,11.»t •¦ r I|7I. jmi. 4. 'li./i,.|,-ll..| |.-lt..r,-,,i ,,,,»,. rii.i vl...n .1~. n I.....rl
iiIHLita-Uhiiiiiiliiliiil 11. k.# knl.l. ni -/i\.nk..lj^k.. HmMiiiik- :>I.'i..I.>
iíi.i k »n. lHil 1.1,r II l-iii,.|fl«r VloKltfiibk'bbflirt llílH'iell Illírt iiiiiIhIh-
il.^r.- Hkr.iif v.;l;n/.,l! 111'. m&/.4tiil itiiknt j.igii4au Irtai iiiliidrii iMli'itlIt-k iljálllit al>ixl'>-nl»h 41t-r , ni PKé-fnea VÍH>,Biiu>el-i-iiér<.. K,il.l|.m ii.k.....
¦l>l»rV«il
rl
¦ WTinR. iiTf. Í6. 'S.M miM! riTÍ*Mii r 1; ^ <¦ I kul.l-.lik itt«TftM'A* * 11 lm <*« kiill.iltiri- v'^uii . )^7.1ihf. .» |i.Mta-utlav*t«l matM ui^o-ritaii a inuoltk M>nfit |,.Mit.««H 1. Ij. -iii.-tti.'l

Kicácr-
lábbeli- y a r ii a k
ÜDOLF-i,kL;
riit'iZlSS I ^V An^jfci »H.-.- S..H,,, Damen
ZChwM*. ... ..... ^U^l-^.l.»l-fr.br,cks|(n,M.n
ív \ a r 11 11 k I il »" 0
KjcJrih raktam , 'lii erMen Wiener Schuhfabiick
ROSENFELD ADOLF-n*L bei ADOLF ROSENFELD
in Gross Kanizsa;
!«,¦.>,.« |,t»r«„Hl«r.r,l,.tH :»l. WHWI'mifíl
t*tfiVV* i„ii„M,l>Mri«.,„y 1 m. I 7l)Wi. !9ft.
n. k - ié '. . i'-Lirt !i én ' a>*Mt «1I/1
r K>1»lrBrt>ifiH- M, V>. Ni, •*> H" kt
I.*a.-r KIndiaiLili-livii ] in, I V<>. ).<• I.'ai Vimtr Riuil.fllX-iivi., l.f-<lor, Iliin,,-!,
ia'oLJiüU f, L
Hrtti-rl, CLMrii. •'!<...' J.r.l. r 4. 4 .'mJ
b'l.l«>*1*>f>k'iriillak, «.lr|k»|*.a__
Sl Kiii.lv .,, 1871. Í..Í. Ifci^k.-.lj.W n.k.m .^in, kliaaii niahtaii i.lvu»l-0f«ti «llr. liól. mai ilnrkaralnAjBaíl ** malála-mcll. lukiirkulkúl TWJ, ni 1
t>r» i, 1 ;i, 1X71. Imin-/..! jlV»-l*r'!"l'.'V''! kal.Híiii Boki-ni az Utt^YítékiMiy haLinJ
iuiil.il......II, i.,k..r',,nl, .ll'llV.. ¦.,...! V..ÍI1. . ,1,1 V uii.r 1 i, k.n ,,l,a' |
Vjylll »g k,i|4l*l., ..j.e.lnl WajJitS lÖZ8efij(«P-keil..M.|i|.nM. |,'
R0TH5CHILD & TÁRSÁVAL :..'.
' ¦"" (Mcxbuu,. < >|it>rlirillt; No. ^1. ***" '~
aiiéiikaj, kiili>iin-s<»r.-jtifi)t.kpt. vaatit, bank- is ip«rs/AlvJ- pittív- i'.< Kii-i|iíiizi-Iii.i \m, V-1
JJ Mt'^llt/ások a cs. kir. bor/ere*^JJ
készpénz vai;> megfeleli elöpenz imlbn l.>.|.,!.li«ii i.-zkii«ilietnek.
* JAtéktársasagok: J""y
20 db cs kir. »»itr|á|aii,sor«]egy az W64 tk évb.,1. i
haMinkilll. f'.M-llklIir .'1*1
ii) 250 000 ft legkisebb n.\enwt) 170 á 2MÖ. l's lulizití- mán kap "- •
o-ztl\ eFeileti -nrsieifvet. ^
ü * fn
;i államsors|tgy részlet
májiK 1;'»-éli, atlgu«tilK l.ri i'^^niívcmbel fit. lutiknelib luCrvfm 104 A 200 frt. teljes Intirilfo min kap
1 "¦ k1 20 db tnagy. kir. IBjD
l':..lll,ll, > hll . 1:1.f.
ré«zt 20 db csAstarl I87(fi»l török allamsorsjegy r..-/l..|tizeii'-ére » r, frt ba
felír. l-i.|i. apnl l-en. jiim I in. annn-zi. |-on, ..kl.ilier 1 .'" « ilir/ijibír 1 ,n. K^yn H-I1J 6P0.0Qq fraOC, Ji'KklMbb nier-
: vény 400 franc.
Minden n'-tzlvtvö, telj** tíztiOs utáiv k«p
l i:-;wiel tíiiiik Dí7u-ikí ereileti sorsjegyet. 40 db herczeg Braufcchweigi sorsjegy, re-»letHznuí<re a ;, fn bavankiuu
t'Aiiiknil 4 bu/a-: bbi' Ivnn, lunjiis l-én, aiiKnnztUH I -én éti mivenilier l-éll. Ki'inrei'eiiii''ii\ ffiO.000 tallér, leuklwbh nyeremény 21 tallér.
Mlna
'20 ii.l i
.,laj4'.l oUwo«Kt|-.
rii « 1M írt
érvényes:
WviLbbi li*i:t«íu nclkiil
Mii,.In.....Imi ¦
m
. Kyumajtuoj ii
kjérvények imndw tiuzishaz.izMi, IH7I. június 17-i>m.
23. süáin.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
|h züliiniegyei ^ii/da.sá^i ogyesülnt hivatalos (Ttrsitííjr.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
"Vearye*** tartalmú lietllti^
a s/épInMlaloin. kmskNHnii. ipar. jsaz<l<isziil, (inlomari) r\ iiií
köreitől.
Ü
Klűfiietóci föltételek:

L*n«ffr*dr«
3 .
Magyarország fővárosából.
fc) nap<tk i'HOiut;ii> eitxil, a inugszokott apróbb kis törteneteket kivéve, egy oly fscuiOu) magasít L ki, a mely inég mindig folytüiiosaii hullámzásban unja a kedélyeket.
ti nagy fontosságú esemény az: hogy a fővárosi sajtó megkezdte hadjáratit a főváros elnémetesedésére vezető irányzatok és már megalakulva levó ténykörülmények ellenében.
Valóban cnak Üdvözölnünk kell a fú városi sajtót e téren, mert ha a vád, uisau rint a fővárosi életviszonyokban ar élné-lüíteseilón fokozatos növekvésben van, a vidéki sajtiAo/lónyoktól indult volna ki, lehet talár igaz, de sohasem lenne uly jelriitúkeny, mintha az a fóváronból inag&bnl kiállta-tiL ki az országba.
Mert lennének oly elemek, melyek a vidéki sajtot apró helyt érdekeltséggel vádolnák. Sót a vidéki sajtó épeu azért, mert vidéki, 'Jík számíthatott volna teljes hitelre1
Mivel azonban az igaz szó a fővárosban uiuudalott ki, miszerint az elnénietese-deMDi'k fájdalom! uiiud - miud
több uyoiuái a Utálunk : a viiléki sajtónak kötelessége, szintén hallatni szarát e kér-désln-n.
Valóban szintén elmondhatjuk tui,
bog; Mária Terézia szelíd kormányának flaas/ouyositú, elléVtiaUmmó, elkor<M>Mt,i irányzata fenyegeti a magyar iiuiuzetel!
Kimondhatjuk Berzsenyivel: „Rom lásnak indult hajdan erós magyar! Nem látod, Árpád v«i« miként fajul?! . . .
Fajdalom!, a világpolgáiiatuiág szoruy-eazuiéje utiut féjulléijeszld kór fimycgüti a magyar nemz«t«t!
l'edig ki tagadhatni, hogy döbb születik az ember "hazafinak, mint \ilágpolgár-uak?! Igen szép az a világpolgáiiúg! Hanem elsó tzflkség, hogy kx ember eUszut' ugy tóltw b* kiUttUiMégét. minta/ön állam nak polgára, melyben született! A ki minden akar lenni, az nem lesz épeu semmi!
A világpolgárság negék/úse a ha/a tUáguak megtagadása !
Oly országban, utiut Magyarország, a hol még a/. önnállósúg, a nem/eti U-t foln-teleiért kell küzdeni, világpolgársáKot *f-fectálui, annyi, miut wegLagadni a hazafi-Hágot! . . .
Oly válitágus körülmények közt, luinl a uiil/euek közt mi vagyunk, a költó mm szózatát követni leötcleaség, mely így hangzik : .I<egyeii ember minden ember és magyar !"
Fájdalom, hogy kormány unt a tisztán nemzeti érzületnek, a nemzeti jelleg kifejezésének épen nem kivan bu/gA ter-jesztóje lenni! . . .
Hirdetéseket elfogad:
H-KaaUM*: KiAlió HKatai, KmiIMvm: CUI.Y :-JÁNDs PtttH: /.KIM.KH M I.ANU I.KOI'ol.i), U
Ni'ni is emlilve, hoxy a fóvármi ma gas.ilili kíHiiklH'ii a nemzeti ruha viii-lése, a uiagyüi nyelv ha^ználÁsa :\ már elhasznált poltronsá^ok sorozatália larioziinak vi-le-tik : a/t tap»s7tillja h viil--kí rnilMT. hn^s a magyar érdekek- a fóMirosbaii tolvvatt annyira elhiinyagoltatnak. mikép a vdéki ember, uiidón Huda PiMn* nifgy alin meri hinni, liogy Magyaroi-s/.Ag fi,\árosában van!
Szent áhítattal lép \h- a vidéki ember a fővárosba, "s mit lát a hirdetett világvá-rotbun. melynek maga a természet jelölte ki nagyháK*l- fiílényét nemesük Magvarrirs/ÚK, haiu'ii) e^és/. Kitropa vAni~ai fi-lett ' I-Felelet: idegen nyelv, idegen oltóét mindenrttt. u^y a nuigán mint u tiyilvÁnos táttttdalini élet viszonyaiban!
A varzi utrzán, a s/ép Mitr«it-s/i«i-ten, a varos-hőéiben, n kávéházakban épeu ugy. mint ös Hiulavúrftbnn t-nyformán a német nyelv uünyoinósána tűnik elő! . . . Mindennap ót hat e/.er idegen azaz, 'mg\ vidéki ember szórja el péi 'ét a fóvá-inliaii H — fájdalom! — nem találhat |i ,i/iort uuyagi kárpótlást, hogy dráKa nemzeti nyelvén beszélhessen azokkal, kik l'énzének han/u&t elveszik! Ha a kávéházakat sorba járja, német nyelven társalgó kóiüiiHégct talál; a szol^zemély/et német nyelven tlatyog. Ya a nénn't hírlapok v/.áiua túlnyomó a/on lapok kiüt. meheket g kávés vendégei mulattatásáia beszerez! , . .
\'hii uh.ni kávi-huz, melyl>e a .IVater liloyd" és miis u.Muot lap 4 -h példánybau jár: inig .Mont- i*s .KItenort" egyel seu találsz! Vidéki lapot pedig, melyből a uaK>^Amu vidékiek a fővárosban létok ulütt kedvem otthonuk eseményeiről értesülhetnének. - a világ kmrwérl nm t«láiai egyef \p\ . . .
Nem iszonyú kép ez,- mely nemzeti alásjUvedésunküek vagy épen hö kiuyomata, vagy élőn: vetett árnyéka!;*!
S mjt tfsz a kormány, hogy a nem-leti jelleget nemzeti érzflletet fentarlüa'.'
Klói iin-gy jó példilval' A miniszterek | tignrohaii, I)iigyog<ib:in járnak; \ ítémet éí j fraiii-ziainelv keilvos társalffáHÍ njelvilk !. .. ( N'éget kell vetni ez iszonyú állapotnak,
i a haza a nemzeti oiiveltség, a magyarok I istene jóvoltából! . . ,
UgyeMlljenek a vidékiek a haza érdekében a fővárosi elkorcsosult-tág ellené-' ben ! . , . n legközelebb bekövetkezendő választásoknál adjanak irányt a nemzeti kozér/ületimk.
Ne Yi'tlnt/.s/.an:ik világpolgárságot af-feotálo uracsm'fikrtkat, hanem kitiH-betol h hazai jelleget magokon hordó hazafiakat.
Így az idegen isteneket imádó uralom megbnkik.
. A nagy vidék érdeke; az ország ér-
deke!
SÁNDOK.
T ÁRCZA.
Nagy-Kanizsán.
Ifíl. juunií 11 ku NfcK>-KftaÍz«H várw btrtrf nftkrtuy víb« iimétn^yo^d twtUkk«l irtiott fel.
Neme* viey di^Mitá keblllukei elérni a ut>}>ut, léleki'in^S vult » ke<lv«t n»p elmínyei-trau réit«aUliii • iuu«t iám » via»z>«mlúku»í« !
Kala é» Somogy, ei rKvma«ti»n A- «gjruiá-»4rt élfl kit mf-gyo hatintíéldu folyt le krit liuu vMkiailú l'eUieutelMaek ni»|[u>tu« Uuiiöpö ¦ mint Vvk* drna^r * ditttsbid »lk*liiiáviil moadoU pohirkö«MÍDtAaéb«D h« t««tt hoyy két hun^diáailó a egyuorre, •gyiielj-Utt, kiváló U4l il k úl
y y(
•i«r«lmf«(k buldofpágk: krtt mív, o KupdoUl!
Mínth* uitMolyt Utuék fel feltüoftdowii rMatui haronnlmli, r黫iut hurciíuvár honv tlek kumoly krotvuniUiiin •
Állok «>Mbe.
Mért u.: >MÍUn^k .ue K
K** ri'l, ,kt(( miv, egy guuduUt" ról, hiu u> «s«UtRyön|t7«.a « KyöngT «»gy ^ ör«kb«o.Ul
láttátok u b^ju* kor<MtUiiyAI,mÍilun hun l«áuyt ueiui* írtéitól huvültmi miMulvtfoU u oltár elótt kibuniott ¦átslókrft t uivdobúK*** M*n«iii«k lánntUribon vÍMMtuknwúdvn ju-\mé: Ugyeottk » sin)dk btikiibou • pi>!»*ru •ulUág uUjfftáKK), * nemwitwég Arttksölrfjui, ¦ hnuuwolom tuukiJl Ju1v»íj*vbÍ, hirciUn » di oaA^u, bátoraág • UlkttMtlAt iráoy)xmt)» ¦ iu-kább hftUI l*>gy«n menyM»onyKr mi»l iruliU •tóit kulli«i) msghkjoluio. [Iát * •uSp uyoaiulé Wayuk, mit jeW)Btéiieky Nam -, h«gy <> j«l Í MkUvri* él«t U Ulál toUu torl^uvéu.
élei i» vér ildo*Utik uun ily;>'éri, i
Nem-e • ^j( pj
MMkU?
N«m-« vaiameirnyi h*rciwlúiiKk vfö o»kU-vím volt: éinÍh»Jni » hasáért, • oerue i^y kell teuní minilau igaa honfinak V ...
Uu muojíluk « dologra.
Juuiua lU-én délolAtt Nagy-KnuiiM ut-.i&ia ugymlil érlAk » vidékről l»t-érk«iett ti>-gfttuk, > a» <*'» ÍUí (lacíím h ftutiíin dist-ut»)Cy«rrubá»uk Udvasölt^k l-jí>uiá*t. DelU-n érktiicti hiúk Kovái.'* /UíguuiüJ )m>uií pUtpok ur h b«ro*i vupály&n, « indóbámtl viruaj killdi'lU^g l'uuftdu 6 uiltfát, éluküu Wluali* Antal urr.l. ki - kUldotU^g uev«tb«u oiiv^lyut ilvütli'ttt.1 fd k i
g ^^, ({
nyáJM »ikv»kb*ü kUiouóluK váluiolt. \'ir ¦unkUi vunuliiakur ><Unk éljuuiéKkkbl U
j U-
lletett mag/ánk kedve* nUliíttje, a Mki-» lú|>«i>. A huCKsgí tiutiUkba HefedÜ* Jóuui ur»d.luií llgy véd urboi volt •tálliaolra.
Siiuiu » déli érákban érkesett mog a Tru«iib.-u Állumácusó ,Krm3 (íharctt^* nevét vitelt vyftlü|{0irnrf »«iiokw» • stweaüival vu-aulUk U r hullámé utSptímiűK kötíilt,
r^t« IU drakur írkonsU meg int^yui tú-Mpáuunk Krúf Síipiry din és nejt) KUlututt Kr»íf (lyory MirU uruÖ » 77 éi 7H-ik bunvM xAulóalj lobogóinak kereaiUnyja.
Ka eaU fdnyM kiviUgítli volt a fflutctá koo, • » k«tunai vine a legtiobb d»r»WkKl »ab«to«au adta elo a vánnliíts wl.Uti U'nn lurinalvakürt.
A fíuUiAii ekkor alig kOwtott nu>nni. <ily ¦iiityiratul vult tömve « li<kllKHU>aú){tiM. Da^A ra, hogy MAaéavull, a hölgyök i« ungyaaáiubku julouleí meg hailgatui a v*lób»n kitUiio unót.
Mi«nau,as*> lua, II eu, vaiirn^ déleiéit a váro«i teinpluui ht>uiluki*Uiiál lomb a virág ku»auru> emolvíny * ut«U«>te UlOhelysk ríigW
:(ettfk, melyik jolciut'k, ho(jv ai t-nvháií I iiiiiiepély uftu a n^ket-egyliácban, hH|iúni a j Uimpíum ulotti ilkulmait naRytt'r minit itt tuK uipglürtíűiii, pru;ramni liiAnva melli'tt í* lálU, tudta att mindenki a knra rf)[gfltol fo^va hul-laiuxoU ti nóytég » már kil'-inz ómkor rninden kU hely »lo*Ölv« vult.
Aíouban «ak |O ómkor indult m.-g Kö-ni«mayBr Károly apátur vcii't.W nlutt «s egy-liáíi •x«uit*lyiot fogadui a )>ltHpokot, ki tVny.-t kísérettel nifig it érkezett a templomba, tttámoa fogaton jiitUík oitán a uli -ét m>niURyiin>gyt;t kUldötUégak, uli»iu«ril*»fl b^ven inunilva » sa-Uiak ti'ljaa diKmagyamiháltan, inig a *.iim-gyiaVat caak «gy mondák, hogy küldiítuítf, mnrt MJuaüWjüUiiukra kor.n.jji.* oltlIntükUn : a köiüDw^f nem twkinthettA kuliltttué|fi)>'k A ker<w*tauya > a toiipáu kttlün »«jAt iliatfi^tktn-kou isak laaaan jttheltek elúrr a ¦nrfalat k(l)>uxó roppant ko«ontég xajoa t* mllnni nnn «knnt lel-k«« .ii-i*!^. II..; kitervu.
Featoi látvány volt, a etino* (fjork-ttu olött fulállitott hoiivMiátiIoaljak, himnnuáud a ti 7 ezurru m<:nö kiíi-Him'n lurkt* vi-|[vület«, a tribunetik ko*t áll-. honvM n iiiAk tioi'tiUr di >se« csoportja, hát még a két oldali li»i*k ablakaiból kini^xo nöp hiílgyk nzokMlnn w.ka«á- lihl lk^í llkll
nyájw inoaolya UU minden arr^oii, mit » hasa kon lengA nomseti iásitó-urd<" oly AtirAnd>» «éji|«i ton, hogy a komur ido i» vit»i«tartotta ma^át ¦ e* alatt a bigítebb titvasii ..nyli<-l*K tartott rílelvo bunntinkit.
A báio« koTMitiinyái, ki iiieilgv ethiit 1nir-Hunyruhában jelunt me^, tiW'y; mini a kiruly <\ KsW^ének kétivwel'ije vetette a ltjmplomtia. A« ultárnál foglalt teliit lirlrrt Kró^« ó mtfl-UWága * a négy nvouulyó Iváuy: >Sutn«)rby Mamka, Hi«Kedy Irma, Kálh^r Viktória •<* luk«y őrnagy nevt-ll leánya Sh-phnnie, el.llllik p«dlg lir feKértw oltoiott ki* lány Mtbttol Ji-
síili'tt ¦.¦Ivemderékkal, kttcukbeu terinAauti ¦k^P virA(íi.kln'i) kt'uittttt oaokrot Urtva, emel U-k nt .-Kvliá/i imrurtii kulaó fényét.
A kit láacló klbonUték, melyek kon kár. M<*d*)tt í1* nemieli «tnlagokkal w«gelji«tt ne lnL« fehér ¦clyKiuböl kéulllvék, egyiken aslne-¦«lt, maiikon aranynyal vt-rt Magyaror»á){ ciimuri-i diixkuek, a ewsrko.iorú mcilol padig aranynyal pcaidanoii hint te ti vitrv* bánouy isa lagok cj|(^'Knek alá,inelyek«n lapiiLk eldbbi »xá mábnn küzliitt jelmondatok állanak, • melyek a kcrvaxUnváuük önkesU mflvnj.
Míae alatt Godina iliculU (f* Kóuavőlgyi (ii/'^lla kiiuiutíonvok ^'"ivitrUen éaekfltek a kartaton.
Miao után a ptUpJik a táailukhoz lép*« m^Aldá • mi'Ksinnt«te átokul, hazatiaa ¦tftllnmlt •iont beazild kiaeiW.boii. A melyen értett » lelki*it>1 jelen IicmxMIhmi a magyamemiut fényen nmlijal tárt* élőnkbe, hogy onnan erflt, kitartitl, ejívolírteíl merítve, a phAnixként hamraibnl iijjáatitletell magyar honrédaégcl lelkuacdéarx, hazstiHágra, h^i—.^- i$ Onlelál ilotánra bntditM.tl^y ttlnt M npkiink e percz-hi-ii a főpap, mint egy Hakacs Tarai* a mi> havai táborban, a tt.tU hawlitáK láagleikMült seK^nak villám tUtótól, azonban mosolyában mé(C*om a linrcív^y, de a Wke átdáathintd t'rtitte hunoh. I*tun mentáén i» bonnUnknt egy inAiKnlik moliáui k.irUltueuytöl!
Nyomban at i-.^ytiázi b«s>Ad ntán a ko-runztanya előtt lnhajtatdk nnndkiH zátzlo, hogy a utalapokat r<-á koifte, mely |Min-iWu a HUo hirtelen rilkitdtii. » .Stútatof -- (annyi bal «/er.ni-«e kóit, nly sok Yiuály ntán, raeg-(tigyva biir, ile tftrve nem, el uomut « h* inni mi i>)y raef;ha.bU oly ulálón raaganfeM jelenet volt, l.»Ky j^.u soknak Mm MnTel • >all .temóbe.
rMttji-xMil ut emelvényen kezdetet T«tU a tiogek Unattp4ly«« Ur«nté»e. ATrágyatelepek.
Az állati hulladék után a csont kiváló trágyaswr, a burgnndírepa által felszívott chlor, mész, vilsav és káli részeket legjobban kipótolhatjuk általa; a csonttrágya ai, mely a inaghepzódiísrr is jelent-kény befolyást gyakorol, de gazdasági nuvényeink szükségeinek legtöbb iMnit-anyagot is, mit nem vagyunk képesek közönséges trágyaszereinkkel oly naeuy-uyitiégben visszapótolni, mekkorában azt írenkint elvesztjük, meri kérdésen ttíli dobig ;i/, hogy minden csont egykoron a |oldaJk,.tM'*ievort,hamunadjuk azt a földnek vissza, lassankintkikdtfogvnia belőle.
Előállítható az nyers. nállitott és égetett állapotban ; t'm «z ntolsót — mely kisebb gazdaságuk számára cserép és mészégető keuienrzék, sőt ki)/.ónNÓges kályhában is véghez vihető, ajánlom, hol a csontot megégetvén , könnyű szerrel széttörhető. Olvastam a esonttrágyu cgyszcrílsi-tett készítési módja: is, melyt azonban már csak azért sem morék ajnnlani falusi gazdáinknak, mert a melegség, fúkén ha loganéj is kevertetik közé, - oly uagy, bog* %i átforgatáskor gyakran lángok Íh törnek ki belólu. - Akár melyik kósaitésw'l íh a tis/.la.sagon kivid a Unom* Hág a fókellék , attól függ a gyirs é« biztos eredmény, attól a k^és/ítuiény jósága is.
Az idegen auyagokat r.^ak vegytani nton h-be.t benne felfedezni , melyre a vegytanban járatlant hasztalan unitununk meg, minthogy a gvAinukuk a nem gya koiolt vegyészt is kitudják játszani, búr átlátná már egyszer gazdakö/ousé güuk, hogy a ludasból mi hiányzik neki! s ki gyermekeit gazdaságra o ktattatja, iparkodjék oda is halni , liogy a vegytunban is kiképezve <¦> igy a gyániokukkfcl szem-ben is t'uggntten állást foglalhassanak cl. A csonttrágya mimU-iiKn/daNÁgi növényre a legjelentékenyebb trágya, min rirudtt, Ind a es<.nili>/Hr,itfv* alkalmazva lett, mennyiség tekintetében nugkúUzorcz-ve volt a tvriueH, de a minőséget is tetemeik;", emeli. — Angol példabeszéd, hogy csontliszt nélkül nincs bura, nincs répa. — Kgy mázsa Cüontlih/t trágyát 40 -fiü mázsa istáló-trágyával turtják egyérUjkünnk.
Mint enilitém a trágya kétféle: ter-méN/eten és meitcrseg.'s; mig az el fút mi-
nél nagyobb takarmány és szalmatermm-téwl és igy amink segélyével, a inarha-teny.-sztés gyarapodíwávil éijuk rl. ugy
l'I Utóbbit a H/uj-ilUllllUllI paiosllH S*»k-
képzrtblg latfnUhb gyárukban állitja'Oo és azon inórtókben, mely in.rtókWn ez utóbbi 8egit*'gév«l - m llMh vtjj'is ter-mfeuulcs trágya előállít hu taxa őri'gb.d^ fog a mesterséges trágya fölöslegessé tW-ni. - Noha, kétságoQ kívül áll előttem, hogy leginkább városainkban ii.riv.-l n regy-trágya — compont - nem csak hnjty Mtre jön, de oyereiuányes iparvállalat ig leeml, amint annak értékessége mindinkább elÍMiu-jvi> és igy AlUla fuiiHisétfe is nüvekctlui fog ; módunkban áll fiiban azt kisebb vagy nagyobb mértékben magunknak is mint fentebb a trágyáké-nelésnél említeni — előállítani.
Áttérek most a trágyakozeies - art liiszuiu Bzinto egy kiegészítő és m*J mindig igen gyakran vitatott uxmi kérdésére, hogy mi jubb, a kihordott trágyát szétterítve hug) tii-e ? vagy mi haniaralib alá szántani? lla a forrásba és rotlia-dásba indult ganajt szétterítve hagyjuk a fuldiin, ugy épen az párolog el belőle, mi legkönnyebben U-s/, lég alakú, mely lctfcrü-teljesebb t. i. légeny, nem magát értve, hanem a/, luumouiábaii miáltal a trágya susfl'i hamuja tovább marad oly álluput-ban, tninóbcu a növény fel nein vein ti, u. *~ főleg épen az ainuiouia eszközli gyors I-' bomlását. — Huzamos ideig b/étteritett trágyából sok n»';n vesz el, kivált ha fel váltva gyakran uiegazik és ismét kiszárad. Az alátziiDtntt tragva a földben levő minden gyomot kiisirázlat. mig a siiétteri-telt csak azt mi a föld felületén van; de ha a trágya rögtön alászáutatik, hamarább lesz felpuhítva a fold, s minden előny el lesf érve, mi az éleny szabad hn/zújái ulá-hit'A várható.
A trágya szétterít vehagyá^ának egyetlen egy luvizna — ha az csakugyan haszon — az, hogy1 késübb szántatván alá gyorsabban boullik fel,mint a frissen alászáutott trágya; mcit a levugon inár félig ugy is el-inállcitt, miáltal az első termésre erótelje-!,el>beii is hal és azzal ha^ua ki is merít-tetett. Külöuósen a szalmás trágyát nem s/abud a földön szétterítve hagyni, inig a korhadt trágyában kevesebb kár esik.
HÁTSÓK (lftZA.
A Petíift-szobor ügyóben.
udik
V.t H^ud»luiu, httároguttan tnuudbatoin, |in<iak elOrelAIhaÜan ren<lki*Uli idők n»ni kn-
A tnunkfllat«k i*nyrwt*t ilOkt^zitvx'k, b n^y liogy a téli idény l'olytáu a ktvt* »K>bur-
niuéljlik a nagy kiiuíiuégouk-
Hi««tlUágÍ flUVi rmtst « lArgyUh agymv moll azórt nem Urthaiú, mivul a azubur-üg^y igt<n liaxlrlt |H-nztArn„k» Ulvay Henrik ur .¦^('wíjmík8 bolyrwUlitáau régeII Mariuobadbaii idűa, a nélküle a péuKlárl illutű le^kuubb iu-ttixkedéat u tűnnünk uum vulim hnlyttn. K);yébiráut iaiutitlfiu, mtilaa*ia«B«iii torug tttnn, A wuborügyi biiottiág feladata kátsrig-kiviil \ffin küiiiuly - aietnbfti «gy ily kintúrt cml^k kövtíleliiiünjuivL-l a U'kintvu rendűiké-iriaíinkru álló uuui nagy uéuialaput, uioly mint már aunyUior iiiuiniva volt - a puati elfő hazai takarék-pcSn/lárbmi kamatoi.
A'bisotUág legtöbb IOrí)kvé»e; okulni u eddigi fővároai »«i3«yÁb JMuu szobor-pályáaa,-Utk szereneWitlenaé^ein. Eruíitik ik el ia vállaljuk a r«Uli')»tigct | ile fAradoKÚauiiik fujébeu
I viazont talán fel vagyunk jup.siiva a közonn^g
' rt'íi^nM iiives türelmet kiírni. Klhamark'xlnunk a isobor iigyt't rip ugy num oagudi iimft a külUV
I irAnti kt^ycltil, mint kozu)(!v«lt'>d««ü,uk lukiu-
' tete, nioly int a inílungüíuíií»li"i|.
1 HKHKNV1 KDK.
BiztoniUuk-e vetéscinket
Azun csapAituk után, melyekut vid<!klliik inult hó 3()dika úia sz'iuvitd.-tt n rihnr <-* evvul ugyttttjArt jéguaA Alia), önként a luuebbi kérdés inerUl f.:l lulkiiukhmi, a mivnl a biztosítás küllkAggol, a nőni bixtuaítas ügyelőre ugyau o ntSlklU, do a vt<»zoly beállUval nagy kárral jár: uagyoa ia ligyeb.mro móll-i e«n kértig, uctnesak a kisebb, lianuiu a uA^yiibb - éa ulyan birtukos'jkrn níivo in, kiknok Uílttj száz, Kút túbb eior holdat tivő hirtukaik uem ef*y tagban, uum ia e^y határban, banem vilá^tAji lag ia kulouUiao holyfkou lokssenuk.
Noui egytől haJIullam ax ulúbbiak kőiA), hogy <* uem bixtusit, elún/úr iturl nagyon kiilt-a<lges, do nem biitoitit már ai^rt aem, mivel ritka ta.tln.in vi-ri <l it jég ai t'Kéaz kornyék iniinltm táját, sut tni% i-gyauip táj minden (la rab yutótól mid, eiiutÚfoKva ka <tgy vagy talán ktít bolyén vau y'-gvaO, de miiiilüuUtt uiuc* i igy mig egyfelől h liizluaitasra kellő pénii
, - b* birtok,i u}bb
k, * intigmaradott v.'d1. m^i, iriHitliwt.
nHB fcU*él»' Hiúkat, kik iKy ,-uu r M^rt » jégkár olleni bixuwitáai k liaaili.....»k, lia'iom aztika^^ea
L/.ntul, k^yt«ti .-Ük oithk «zuu ¦¦H.ikélyaégni 6-gytdiiieiteluuni, a mili* h IiíkKmíUi korul, ¦ a mely ciekí I y •*K*rt » jégkár b«liü. v«tkeió*c esetén vii|Ouitátépakkura lUüiinyi^K1"'" ta rt halja inu|{ tt « u buc, mipl voll a kár ulütl; vagy pwit^ *t»n iyDg<xlUáKra, mtO) bon van ai iniber hu biztuailott a a ui>-ly nyn^utuágért lia lunu m lurunik baj, uiivejR-u ottandja ine^innra<loit va^yvuából •( aranyltf{ i-vukély l>iiii>suá«i
ü«K*RCt. ¦ • ¦
Aztiu l<u i^on.l.djuk, liuK>- liaxauk é^u ai'in onizA^, molyliutt nt iíjfíjárA* a IpgMwiBbt-KEiikiJbb rabdetleilfttiKft iimm^a, liul Hgyik év-Wii aszályból, iuá«ik uvbtiü a »uk *-aö miatt kóvtilkeihutik be ax Uaég; bul »uha bistueau tium azámilbat arra *t eiuber, bugy as általa elvetett magról ui^g aratni ia fug : bizunyára kevr.,1. lellek, » kik akár .-lto«nluát{búl, akár roawill alkalmatolt ukarekuMaKböl * bízfiMiitáat eliu.llű/.tfk.
Ulitoiiltuk tuliit VBUi«Juk«t » uutau l>ck«vd keibetű
Heti K«mle.
.Innlix 1H 1MT1
A gyűri aíivarvóg-^ iljtó jnitfkniiy tár ¦u|at utagaUkult. - A Bia^yarorwigi vas^iá lyákun múlt évbeu 4.(U^,-J^u uetuélyjt^y kelt el luillitUtjU llXi,Ü>J,J»y máwa áru, bevétel X> uiiliu II, kitMliU 17 miliu. - Sobey Külui> a peati nointeti »inbáz vixvewUkrinHk kflluégui boi lU u*er toriuiul adományuiott. - Horváth Ikildiaaár minulof lek.iaií>aikév«l BitUi Utvttu nevialututt ki igawág Ugy érré. - ^-li&kárvéuy uyujUlutt bv u liouvikj«wély»ö butnuáglio*.
KuiuUutinauúly buu ujulag 170 )>áz égett U;.
A aKáiiiUtött Napóleon sirHlmaa napokat él, rendkívül tm^van torvu, ••^i'-suétfi- vtíwélycNoii liláit, Kiigenifi nem a ré^í autpai^ többé, lérjéi kerüli. ¦ Uaribaldi «ok»t l-»^-l k^ulgj} U lálár-il, Dcitk Ji>xa«i H/.<ipietüvir mughajt --A cuilbatalUiuiii^i ilogma uddíjj u fehérvári, erdólyi, nyitrai tW gyRri otfyházm.gytíben hír dettotatt ki. 1'exicu hnt (tmbmlkímiv** ]>& hoJv van. - Nyáry l'álnak l'MtmuKyt. étin •Kibrut aiuuitt'l. í'uio**vár kiiruyékttn t bo ulejen hu eiult. l'áriK oatn'ina alatt lú v^r uur>M2 vuutn ul életet. - A* idei magyar jugáaegyulé« l'uatou iteplember 24 —27 uap jnin Uti, - HajmoretstAjelenet történt a vi)Ag birlt Uerretti Viiliaun •odroayon velutiipéddcl •Aláló mavejmel l\*loo, juo H»u a 7ulábnyi maKubál leazóilnlt, de UUk jeluulétu tulytáü im^inentittUi éli-tút. li..n«j JA> íii.t m kOs
ukutáai iiiiuiilunuinhuz .w/iÁly tanái-auwá u«
•MUlhárumaág uovélieu, a lüiapAn n király un vébou, majd a láazioanya, mo^y:, a város >ul. uifvt'beu.
Kmíáu jult a oaity k.ríoHH.-xbeu liaUl-i^uudel tlőídétö ma^Mitim jul^nut, iu iwkittúUil. luk.> .'-. Varga Cruagyok li;lki<Mlú «»vak ki •^retéWu átadván n xaa'.lót, li)v(!Kl(!Vilvi' ¦ kdt ujjat feltartva, feuhaugoii mundák ugy íc^W-iitál után «t twkíi aziivugi't, uunek vt^eiUÍvel a *loríotl<< ele vunulva, lov^Lv^ ,¦ l.at'rddtok a bunvóduk a a utUptík egyháciU* m.-gáldá 'kel. Mfinjiyyioudó, hu((y * magyarul uum ér\6 ' Jivát lionvédek iáját nynlvitkiín mondák 1 kUd
Krrn rauakuk
minden jeh«l> j-lcuutuol ta- u, diailúváa e» ttnu*i([ jclrztl
A küaiinnég caeudbuo, mimUn kukúwbb randiAvaráa uélkül hhSuhuIvII.
.Szokatlan élénkut'K lajongutt n vári»ban, uag/uii leverő voll, li..«y u ül.', eiutáii nem kedvczctl, luert a lóiapáu « rinjc álul adutt diaMibád keiduttm hoaasaa ÍcJuÍk <»utt ni mó, holott a dia»ib*úi a .^ildla* mulalú ktrljuboa vult r,;mi„W
As e^yliáxi üuuupiilyou^g vé^uzeaévul t&-tafáuué grúfliolKy ^ m^Jlóiiága In uráliit tett Űrje kiaénléU^ Wlui:<« Antalul -'¦« 'l'úlb Ujotné urhülfU'uko^.
A (lUmUdhuz U órára vaUnk hivaUklo-aab, aki korán muut, bulyut vál*D2l»lt mdgá-¦•k, ki ké*Jbb jiitt, fájdalom, viiutsatórni vult kenyteleu, • ,.-k,\ küat ^' olyanok U valának, k,ik u Uona^lyuek kiválóbb nw-»«i voluk. Eli bizon • velum együtt nukan oll vontuk piüg luanuakat, abul magvonhatmk. K bibá,t a ruaz ulu idéau elfi, ex «ltun i^d1)( a^elliilni kdkinek sinca haulmában, uhajUinló volna asouUn ily ea*uknéla nyomatott mt«biviik-bo> a> Ülőhely aiimál ia fvilj^yezni, igy U1tán ab*««bbjövít va^y U teuykeJcaeben «lfUK-
lalvn I..:vm kiválóbb -^ ¦¦mír-rk ,./. Okút illet.'' b<-ly.,t .Hullathatják.
A di^ubód kiváló veihU^Mzen-Utot tW a lcgmagiub í^'i-iiyeküt kielú^itC fény- én ga»-dagtágot taoiuilult, ueui in liirtnyt'-tl a jókedv, klét
iinf''sek Iiuuii'i -r/u Kró( Siá-)>áry Üi%h fówpAn ur Witdutlc mi^, emel v no viharát lángsuvak kiatíret^bt n .1 fi-lai^ge a királyra.
K»vá^/«ÍK'>'"»diiii)i^>k.IÓ):s<-ITulK'n-z«gre.
Inkey Ka»»6r órmi-v a ÍoÍ«|>Annern,mint ken-ax tanyára.
FiiípiminkUmetu (7s7^-Ík h»nvMubx-lóalj lobogóira * ^llalilwii a limivi'.W^re,
Vurga Arii agy Kuvác* Zsí^munil jiiUpíkre;
(lUvina Ijijuí Zalaini'Kyi' kiklildötUí/e nuveUn dróf Amlráay ilyula min isleréi nökm
Kéler alezredes *i Krueaxtt-k tol u honvéd-w'^ru, mint a ai>r)tiwl«ent|;tar*a a bír » diego-té# tíaira.
Varga Crnagy vutont a gortindourugre.
l>uviea liuuvótlfóKadnagy a iiyuitolyólá-nyokra,
Svaatic* Károly a 18 ki bonvMukre.
Küuigiuayer Károly apát r Eáazlókra, uó-játékul vövrtu a auütiló l.'lwgását.
Koboz a uap ti ni lékért).
Kert.-I.mdy KAlnián Dcál^ Fcrom-zrí'.
Jtár.i (laffrou K«zaó hnaiiár al»sr<<<U-8 a huiivédluvasdág tcMtvérí VKyul^rl('*^re-
Bcwunycy Kmü a bázigatdH, ^nif Si-ápiry (ipzára.
Turnúcay Outztáv h béki- én HgyotétUVe.
Inkey KiUmőr a hazatért bimiárokra^Sat. im:lyukét mind kitúró tytsntéa ki*lrL Kbód alatt a kitűnő s«nekar a kovutkni" daml^ikat jáUzottu.
1. „Huuyady-Imluló- KrMlól. 2. Nyi Uuy. „lmiigo" opureiu'UIStraueKtól. :t. Ária, .MUeron" ée „Kuiuáncs Trovalore" dalmQ-bol Verditol. 1. aNeuu Wion* kertngu Stra-
imzliil. fi. .' tlTutibitrliiHiin," «.'j»y vcliijí Colira-ditól. (1. .NtVyeí' MiKiu)ii opcrnválluwtailM'd VittPtol. j. „lleruientea levelek' «gyvele^ Vít-t^től.8. „RljenamagyAr" ^yonpoIkA Mtraninól.
fjlle 10 órakor ki-zdi-tél v.ilte a wlame-| gyei Ifjiuágt, Által rcnilriütt «nye«bAl, a Ureiu I ez estire a Kurcicg itatthyAny-iiradalumnak i kcrmátiyzója Forntcr ,W>t»<-f ur Almi nem <.««• kélv kidtaéggel a körmendi várkastélyból ide ftiAllitott lieretegi lm tonik, ezilat •'¦itláruk •.'¦* óriási tükrök s egyubrk Altul oly Mindenessé varixsoltatott, minő nn^g sohn tem volt. A hölgykoMoru mindén ngyv* virágát síoretnök tnegAuvnzni, de u lap Hzitkkimtti nőni fogadhatná W a esak megkotclitö luirtlst ia; önikru édes cmlékil marad » bájos foÍBpAnm< nyAjai s AEü1h:imKiB tAraalgása, vidor kedélye.
Kivilágos-kiviradlig »^y laU/Vk nenklnek töm volt kedvn olliagyni a gymiyilrll axép ter-unit, a fénye*, vAlamtéktw olcgiuitiabaü uiwé táriaaágot, Dlfilyben s (.wítelrniaég miígis ko*l-vea folyomUrként fiv<;zetl körül miudenklt.
A lőispAni pAr n«gi, piutok ur podiK a déli vonatul UvoiUk korUnkbol, kisérve iniiid-nyAjubk tisztelet- éa hsUeYioWtÖl.
Sajnáljuk, hogy a ritka ünnepélyből, melyet a megye bizottmánya jegyzőkönyvileg megyei ünnepélynek jelojott, a kiktlldiltt mindkét alispAn Mányiott; annyi ningiiyiigtati^laf hatott uKyan /nánk, hogy cl*o aliipAn ur ngáurígi1 s/.-nvtidrt állapotban van, do n. má-todikliapánt frin, jd o^uiégbi^n lenni muudut-Uk, eltekintve a nntán elogfínidlt akadály mellül, leliotlen nnyUtkozosttnket ki nem jelenteni, hogy e nemzeti linnepéljr g a fuiapáui pár muKJeleniV akár egyéni, nkir hivatalos jellegből ignorálva lón.
Kokan panaackudUk Nagy-K;inÍi«án, hogy báli ineghivá* nem kaptak, orUhUuk volna ini ia, h& a kUltiubc-n jütékonyczélu, féuyea táncsvigalumban minél többen vehettek volna, részt, aconbau tíbílflnUük kell a d
eljárását, nierl n vigalom .^Artkórir volt, ¦ ló luk nigg.Mt a ^ir^lúviwk kibovsáUtu
Itlan l'AI megyei tissteletbeli -ku.lt ur ll»> llut ujilt.lutl fel következő alapiUi levél kié^b
Tokintetop in. ktr. 77,-4k >it>ovAjltÍi«lóa)j pa
raiicaniikaáfr!
A foty.l hí H-.'-h I*ti»n4.1 iiinll»«DUU« m» K»nUit l\au*fté\ytHvk rnüikitt haliioiiu, htigr •• sl kkluiiimtl m» b»r.U'uin> •iltaií m. k. íllnmkón/uy hSI AII,'. 1(10 f(... „l.^ltvÁ.ivi M tnv.ik^n ],,,„,,„» tMkal tMA l
kívánom, ti»([j- rtrn kntv'nvMutPir nwÜényt\, Ír kamatai KMtmkOit valaraalv taVsrt i^anailtau ¦¦*-
vagy kamui Ktrnah kaaialjaiisl e| lltt niud*4J.( ífinlellelifll m.ríaj-n, miit ¦ ia " ' '" "
¦ln}>tijk.'i.r-k *<tHi( l-jiia kaoiai ».l, ki lttMé kk^tlí íl
n«l fuivs • i«f iljre ntk faonrU ¦ 71-ik ¦általi jutalom >'iiti< után * ki-nitok I ¦ lill Urt-k
Uartoiik.
jmtalom flayarAaéro ••111 hílfolikn.t, hu. ég[« klllOul..í( nt-tn l,llník. ii jlitulumm úr<]riiia>lt>-t( hunr^'l kíjel^líni t* lmi»á j*t Airlj krt
ri^Avol étttti
jtn.l.Salj I^Uxaifithan na(j-k>nluai ««UUu aaa volna, ki Hia«B«b««Bl*aF folytán niuolakipulwiit litMa'k, akkur a uUiLWlj t>*.a«t lAUiániibúI 6ra>MlM>SI >•-ívlí iiyriiuill i-1 *gj\ 1 fr,|,t,U klt'ti írt»»tlii ni''-IMI <• IxUlnM
N. HiMin 11/1 )u«<u, 10
"\HIRDETÉSEK:
; —
lifi:
!!I ifi
3Ü ?í P
-sí JÍ SJ
m:lu:i, ,, xsitvay
Pesten Bzerlvtatör a. az.
A lt<Liij!il>h selyem, gyiipjii és gyapot női di-vutkelmék, krssí- női níliák és mindennemű felöltők, v;ihiniinl sok niiís női diviit-ezikkek, ilu* vúlus/túshiin és lehelő olcsó áron kuphatók.
Ruh&k készitése sajatszabómühelyunkbena legújabb divat szerint gyorsan ép izléateljeson Jutányos arak mellett eszközöltetik
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek a megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. "
Lyoni selyem krliiiilliől
^vári itiktúr.
(.i i:hdi;k]:s mlm
WaJdltB JÓzeer kiinyvkiwlú hivataliban Nw-KtuiKsán lur ]iii»Llt>n Im/iü kini^ vkci'cski'ilrslii-ii kit]iliat<>:
„HALLJUK A 8ÍÍPSí6r
ttwtiynv Jrlkti*tlinló (ittASZT) Mínyi; MorkeMtelték :
WajdiU Józief es Bátorfl Lajos
.Miinuilik i»vil>iU tU t«li'li:i^"ii br.vit<-tl .'IMI ia|.m t.'rj.^ri ilin/koti'Hii h .miiim k
1 forint Bo Krajozö-r
l4*n könyv,
(•IJHÍÉktljMIl llmtlli ¦ gyirbti.
IS uázaléknyi valódlnyereség
ajánlkozik azon
k
¦iwly-till
'ul»<. kir. uubiiiUlmw.U
Jó, >Kl«itl > hlbmirlkfili >,.....ii nni.rl Lei, ,ki Ji. !
7VTE3TH: S. Bécsben Rothenthurmstrasse 2B-dlk szám alatt,
rumburgi vászon- ús íclicrneiiili raktára
c.ií KJ *rje([y«íkít. Tart.Wkoit.nn mm.lm hau^ial." du-min'Uiil • i-«uj.ái. aii '.(lurkódon Ogjr*-" "' ' ' iMiakllldpi.1, mii.' i fl.^tt-ll ír porta uljau aiüimitl mof^rittsiik.
nuiHe Xr. _'!).
..rl4k : ^ fíl |MU kapnak riadáadl,
poatoiait i.-l|.¦..!!. in. k. Kivaiialra a nUinakl..1.! n'iniak bírni
S. METH k k.Hofliefernnt In Wien,
ARJBOTZAK:
Ifi
„zur Stadt Lyon"
nlne* riipkAi-ll*l l<> frl. db 3 lft k
¦-•ük I
fri
Hecnt briMrw, Tu c f* la u br- « f.i-tlik **átn
vi#árolt»tn«k, iniiitlu'KV mi ftajnt K>ártmiin> nlnkal w kuvutkeiö ¦xabitll gyári árun jj'
áruljuk, * U^kinebb rn!" Btámig, fa i^y at u u k r» » vB)fv n:« ¦ I ul eludáai árk'ulimbiig, L:
n mi k<>zvi;ll.'!J vásárlúink n ) e re i'mí u y u lut* i*j
; id
db 30 r. mípeo frhífíletli-r IU>> non ti frl, moit i-aak l'J frt. dl. :t"' t-'ÍÍOi vaUdl rrnnb. tím.,! 2H- :lt (t moll r«ak 14 — >t; írt. i)l> 40 í"fn« builuili c»íriiirtjn.ii :« |Vt. mull cutk U frl.
maii, fűl«f ágjrnem(lrkr» alkal> a f mottcaak lf> frl.
luum A* laflii* 4 IQdaat báliul vii f#bír
f> frt » l|ttiu.>iuabb I infit-itt* j^ táiiuobAI j>ui4va| 1 írt
60 krt^l 'L itt ÚU krif a l>flfp. NHi-oadranok tinum MbirdiD| raf;
haicbHbil mi^i ped!K jó mtoS
tífB tiiiLTib^l, ¦imán t»(7 hí-
f#bír va,y 7, tt, U, IU Ki-tal váai
5, ti, 7- N f,
Nffi aji -fnldllC Irorollal himaiVa, r*tThi>„ité itÚkal í.'lw 3.3.ÖO
f tij g?
Jainani aolalkrndS i. f.. 0 7. , , a IctitiKiiualib, N3i M".inikuyiik i|[<-n
ádól Mi A k li
a n j
I kr., .1-4 frtlf • logliuuroahb. l"'l 4-.') I
A lüRiijttlib a lo|{Mubl> Irah^U nikw Milyaiuki>liiii> ... l.tO.
A legújabb « lo^ssebb tziiiii tnfotiik é« Poull <tf> Hrtic . . 1.75. A U>R<ijHbb <• \-wi-bb »zi,nl V, uál.* «ro« df f«illrH . , t. -¦ .
A lo^ujft^b »tinü iitihói <.ro«|(rNln ........3.T&.
A !^h]"U' Hriiilrrlf d- Ly<ui.........» ŐO
Valódi imliai nyera foulnrtl t|íy ruhának való */,»»élei( 13 rtf t&.—. tü
A 1<-Kj»l>b paplan lafola ...........1 6O.~"
Atla-i niiud<-n winU-n............1,10.-'
A U-üturK'Hjb - It'^'bh f,¦ k,¦ 11- lymil («fi.l«. \oblfNMt-
..............l'oult df «oi
Al(5gneli.-zt'bbHl(-KJi)bl)t.'krli'(iroH<lf ralllfr><:>t^ri)kKrniii
Valódi HnKul kivállÉtAK. nynpjnbiirMiDy......
h
Ipfalkalmu **l-70 frt, .lb. W)
M i im! .-n k.l in <-l>üt miiHlr lrxtk: n b>;[ ¦¦* klilfoldrc vastiti
_ :t4 frt. d,.,.i .r,"k 17 fn. I i
.|b Ml röra. hollandi i.ov.i, gyárt I ¦
dl. M rfifí). valildi irlan.li •¦í»ía, I t
44- 4H frt, u.ort ciak Ti 114 frt. ;] dl.. .-Hl rSfiti
db 60 tlltB. kit. WlgJnnl ȟ
nrlyit A, ti. T M friig a bor(i dama.il a»Ulk«> ¦i'lyrc Hl, ii, 14 . || frl
ttrfl
KilÍKK'-l klllilrd ik.
HjÓ i-k |H>íU-lltllllVl't, ] IIM'lll't HlÍh'l'
;»"»-ar> írt
JiM rőfm lisKiixbtitbb *. míu'*/<fi;[l ninilmrjfi iiOvíi 17, SS, ;W, Síi, 40 4í, 4Ü U Htl fri.
ped'",:) r h..H<u.l f ttílct, a llrt.il jft 61» kri( i'/l f aai'dfa » frt 5(1 kr. 4 - ftlR. • ial valíd! frhfrvaatuD ki> t»b. ffl Kfl kr.
al-'.di fohartinuii aicb 5 n*Ky fajUli<ll 'i.W-3 frl. M val.ldi (.Mnittun anch ktnHíik , Iholirv uet.keiidffkl 3 frl '¦*' krMI J r,, '6 _ 7 frt.
dli. .1(1 rífUt itfon iií MÍnur hhrchanl II, )-', IS, H.lr. frtly;. a t»ffli,. I dh XI rGffli uaKT-n )/. (iiuuí bai cbial li, 14 - 1H frti( a. l>«Bii.>a [('¦Jiiff.in, igen finom *'• r|> nlj lart'íi
mint a va»«un in(«krp, gt.tyik>> /¦* aL«A«ok nyákra haannálbal^, rí-| fa: •L>. 30, :» .m kr. a lefBnun. 1'aniiUitradli. atia*a-i-aib.>kkat, igy-iftrr knl.-i,rl.f-u alkalmai, rHf* :
:tr>, 1u a, kr>K a loifdM.
.1 níli inar In,Il*.idUí.i.ii. IMi-l.M.
ui nK k ir ií)
liullauib (int.mh.tl. Ma.itn hirni**
t
alJdí ai.fol fíl.ír 4* míb.. arbir liiifluK«h uaryon Hnomak t» jík Ü, Í.MJ kr. 3 4 frt a lefflnom,
ri.n(ík, a leftjul'b ruaburgi ta|; h..llan.li-ví«....bll ü frt, * ftu-kr 3. 4, .'<-)'. frl a ^rdmimatib. % l'ri infok, leflrin hatllit m*llbet»«lil. l«(»l»fauanl>b h, Ü--Uf lfl
lai.oll un uMj-;i1|(.kl«|r mj*l*» •«i»h«.i1.í,3.M» tun. Nrl-ioKKalMr.ale l di V
l>b h, Ü f
n uMj-;i1|(.kl«|rűnli«l«t«l*f' ihí3M» 4, f.-ttfrt.
l divat •
,ta.fí)-f) I. a tf. aj. (ranrilaiu-Ht, 1.40, 5, |> fri.
.'rí-gatják. Igen Jrt ¦ tart.li «i.iUabdl Hlílt ma^yíi ¦laliiaaal -JM 3, frl a legflo. frai.*«ia«tba.V,!í.W,3 fii íi vatjrák. Iirii >¦'• *¦ '«1-1» *i"ot> li.il, mairyor ¦¦abáual caak 1 frt Ml kr. 1' fn .*^> kr. a l.gdauntttljk, ¦ l n.ii |(i(fkillluű rumt'Uriti vAa«i'ubSI,lt tn.-ial Anum nlil haiiiajia • , >¦ l'KUJabb |Uiriai n^nlara kíiiltr«,j KI 13 fri a lefflu^mabb
fíili túl. vair)¦'*}' »*fk- l'""m tA'Í " M> in . loRtiuoaiabb. 'MMkht I „ZlllSomgyi Közlöny" 1871. évi 25-ik uiunilm.
vuuUilt ki. A» i.r.-/ . ;.ii l(.tüuIk-ii v.'ll ";" ¦ "¦ nMU '»•<« ««val ti - A r^ci l.iv,.!,.1.I.1 l»|, ki ..... v.mv:i • í.irm lomtól,1(1 krin lololoiik. M...,.,in,i,w .-!»-¦> ¦ keleti inftrhftvAis kilifilt. A magvnr i>r«rt>í •uptuiubur H-keig uln«{>oiUI<>U. (ir.
rvUléa soplombur H-keig d napol la loll. (ir. Károlyi Tibor magyarra fordította l^mad Kd fáf L Kli lú kájá! A
kir.
y gy
,La Kavolutiun" cxlruú munkáját! dhdékt kd j i
«^tt * mull hiílin. Kgy or
ttii, hogy • h«dsingfi>rsi i^rvo lvam»l nÖk hllhtjá
A in.
'. 'duhioyluudéklMii kat uj •iiv»rn.>m 1"K Arab* bwtilUtni. l'ueuu- i*« So|inint>an
kilírfrit .ább * uurhfthiii hAtinklian, riiindki'l hwlyen 3Í kr, iiiík l'Mttiu Mi kr. Stttmárxii l9golr*(H)b ! ^0 kr. l-~- K*1**'!!!! I ,H|<>n I unuoid
u A/Jpeuinok egyik Totgyílw kóltórik, Haj pu dig Komába. rVW Siyriában U'r.lig i-rü lió mit hritcn. — Kgy orosz ukái iiiiig.ni-¦vosi tan-
tnÖk is hallgathatják. f)utlán az
mán a i-iiltiijuiiinistori.il mk'daira !«'
„NereltW tudomány áuak" második kiailusám aa aláírási időt juu. .HJ ig mcghoaKiítUbiioitn.
— A horvátországi vála<tMás»k bi -f. jvait Itk fK)
a ouaaáruk egy mnbi<rt agyon lötU'k - l'untfii Naita ssigDtárol hűtőit wHHé s Össi barack kapható. lirnslauliau a városi wiiihái Wgtilt.
— Gurum luiuistnr lumoudását a király mm kgadta «1. A* uj iguwágugyi'r »*¦ rd.tn «¦.-. ¦wuiuatoii d. u. II órakor ad kihullguiám. -
— HMgaiárdou tlarayuak .:mu'k»x..brol -in I-—k, — Ur. Saápáry István jáaikuu-kurülai fÓkapiláuy iuaul!aliój» 11 n, v.dt lUbili-•Uia állandóul Itócaboit log lakni. - l!aban-ti Autal Kartsbadban meghall.
vón i fl nr.ni .'gy
„fllMimk <>r«utviti ¦¦/ i» jó", di- ;i*ort lukarság távol v.dt túl,-; igen i^l Imltii. I"W környuzu-lóimk logulitoiildi ttinborv is jobbat «iv, iis
........k ,-i.k ..rvnu.b-tt. - Alit IZÓljak küwi |(N)
killoiihan iakolák
tomplum t«> plobáaia, tUállk t
n'<l, i
,
.yk ttirjudulmiw iint k. Aíoii nyugdijukról, k«K.v<'lt>1 lk bÍ id'kkbn
Vegyes.
rágó
— Ai „<-gy síivarh
ni gy u r" feliratú újdonságra ^iindyct mi a „Uyora Posta* utált küzólliluk, sí idúz-óji-l kóz^ zárt aláírás suha sem j.loutvcn lulnjdun uuvet,) Kulinyi Kink ur i/ittnlul-l kuldóH bv a „M A "nok, ui.dyn«k .írd.m.k-g<w rráM .;:
•zuU'nóI j'ogva suréuy óh vihsxaIiuió volt; kuvvaulibul Hlógeilott nivg, mini sok más, akínvk jtíveiJtilintSből num is lelik uzou Ti^iiy, niulyi:! us; ó iwak 4M,i)l)(» ltot szakiUtll lívcukint tur-
u nem ritkán juttatott! * hoziá lolyamodók-uhk. — Kgyéb jlivwhdmoil is nom halmozvAn halmot halómra, uv^laawllun Írkh gyakran
iiionzoti
j ati u|v
miuli
i/, li»l n
g«l ni>m
t.oywp kii|Kíi)l*ttiiui, ngy, \wgy a inn^vnr Hkadntnia uuliuiua má»ért, roiut ripun b,Wl»k.» iáa»irirt, knnnáDynt Uujává váliwctá. A »¦»-bxti^Ki imrvxUu lH4t<iiun H>l),U>] i'ital ».i,;iu-liutájál, éy unj, minlKt IHl'.tJ, ponw/. hAlmfiilmii i'lcttük <>xvegjrcit é* m.inlnínitt)tt [Kil^ártAmnii Ktrr.'k .iltuk tóin, biaz <<s »/ií <-<uUd m.^^n/ d«f(u<iolt tu A tur^uy uknrfikumninii mi-lliiti.úi btionyoaun kton inu,kir<tt a .Sznlmd K^yUiii"-b»« ni<) vimyou, tokknl luiomiiblí s^ivurt síd költ volt oivni, tnint hen?i<-ni ura, ki'_'kron ugyan, — de m*>r«kru 11111111*1 In A\ft »tivan'k-kai űrül megrövidíteni iiii'^tli'^fló. Kit uhui gytfiilfttMÍgDuk iulmt ulkurusiuOni i'it ón annak t*rti>iii,hi>Ky u boldogult hi-n-xu){ drágább»íivart »uhtu»m Hiukott Hívni, utón vilK-tn^nylMii !«¦
ill ítiosatattak'/1 Kvjukial suk ezjvre inputok fn:k, a uzckun i*sukugyau a lugfínania'ob szivarokat siivltatta volna ó hürftegs.ye, ha-
n..... inkáhb lorditá vata ("¦n';i ¦-'¦ Árvák 4» i
6zv«gyok k.iiiyt-i tórk-sil>Wro, mint fÜstrn, A nógy millióra nigií papir, Ighot, hogy v.ill, du . luhulolt ia, tnurt turjoili-luiUH uradalmaina!. I.>ld-tohuriiuintosikUi kúlv.'iiyoi is annyira m-h-uok. Nem tiulom ti-liál, mit akart vala i Ihilt-toi a kóalú .(Ív. )'." a k..ioiis.yg.il 'f ¦¦/! ¦¦¦.' mim
volm *, vagy min tini .(> uszti" rokoua nagy
kólf ;gl,.- - márllid >luá markát/
mert ugyikf sí-in n ¦im-iiyii kni-k, mert a
l»ddi •gult szokott ugyuii jálHZAU i tü/jidéti, du
azriri , fukar uatii voTÍ s i iiein is olt nyitni! tns
K t-
j
nu|<>niuui jiiníA^okat i Mi'H ko'wiltitk .'fí«i*b.-i
j^y, ny
fnkUdl, hogy u iiu kűlluldmi él ét j«i»uri>lj.i ol
an itlhon M«T»-U<-k<'t.
¦ V aii ku v tik r un du 1 ut. K^y ui****-<-h<iiw.<l'i Wrtlj.j-,-, S„l SHiiborn d« M'fdlord vógrontl^louSbcii u*tot A|{hm<'/ »rv<>» tHiiirnuk faaxyoiuinyoEta, Im^y oannlt'nzA a le^mílvi1-Mitdibfti iiiui<'nllititiis>-k * u JiHwardi i^ytrui boncitaili miiiciimnbA lodyniUwNiík, ImVi^hM |mm1í^ ktil dub kówtliMMik barálJHiink, Warra uuvii i-.ihiiwH<ti iloIxMaak nxAiiiáru, ki o \iM dobni iniiidoii t'-v- juniiiN 17 ón kora Imjtiulban >i ,Jank>u Ihxjtllu- uuinteli dalt vttrju h Imnki-r'¦ hIiÍHí .n>K-k'^rl<.r ..|ótt. WKiil kivánjo, hoKy toxti'-unk i-jtyAl Iwímtlliatalhm nwi'-i .Iitiii.1-' k,i'ny iti 1 anyagul ul kai után Iiuuuiua^ vgy amerikai líllnyfu HKitmiírn, rm-ly vulíim«ly ontKÁKnl iii'-lt>- iillxtvc, u l'itrudi iitiutukiiak nyugvú, m iLrOillmi í.'V.rm.koknt^ pcdi^' j^tit^'. h.-ly.l ¦ioIkáIiumou áginak hiivw ^niyi. 1(hili-.
Hírek
Lapunk mai szamához van mellékelve előfizetési felhívásunk, ajánljuk t. közönségünk figyelmébe.
I li iú
mag vi r uiinw
ten-m >-V> rrji'n/lv.-.r tolv rill, S m„n V i ne x<
a pritviut ntr. i ni. ¦ r/vto rond <'8>jr»ui |inl|»»l
jánuk ai ugyTiá/ iíh t tnUgy tor<«D, nlamii
sukt.lrlalu kihthanzuu i •o álul .zttrsiit
kivúló n. otm-i ulismurt. suül a LijMit-rui d lov.,;
krr.-ititjrf dijiii^ntinuu adói ¦ioy.w> i. K.:
Schóubn uiiUu, 1«71. úvi jut iu. li.', '. én.
KKKKM'Z.U')/,SK ', ». k.
llMró Wrl t-kbuii IUU. • k.
r.ria.ni u 7*ik Iionvt.Uáatt alj Naí;yK>.iMXMHn'.l li;u,.t.<rt^k»r kitiino *t\-v.'-lyoM,*,;^..! lo|;iulutiitt, ct tSnb'inbuni tudi'mi-tást lH|)iiiik bi>Kúr(iiki>r vtrttUk n tnak a jüvő »LAml>mi kl^olhuljük.
— (,(J ólyMuUtári 11 ni) KJvh^ú Ör*-rol a kíivutkuKA t!rd<;kua oorukat irjn i-fiy ív: lloKy mily iVi»lom, .írti^mi «U it<U.M.;lu<twS[ lu-
kozik ai állatokban, Biotgáljon roá például a
i-okoiiotn Insazi-ltt', hogv gvi'nutikkoriibjtn ti-gyt'luiuiuul kist-rt ogy goiyapárl, midy tivi'kvti
U.l kft tót ludiojásM. kk'tur^lt: hogy vajjtin kikidtuiii'kf vtl is saját tojásaikkal ugyütlV A gólyák mtig wltók osiru a i-«ori'l >'-s wrpuii kikódoltok, du okkor lulísmurték a '- itli'gi'ti iujjtstoi! pár purciig ligyuluinmel vizsgálták, ükkor a hím olkeedetl kult-polni, mintha e»ak D*<imruhányásl tott voluu a uóiii'k hi\tlun»i-g<'' tírt. A uógölya ivak ssomoruaii bámult t-t hitll-^atoll. Kkkor » Imii olrxplllt, du kis idó múlva <¦L} "^V >s*pat gólyával tért vss^a. Kxok is muguti/i'vk ón mugbámultak a kikóltoii tiakat
ttíüln elkcídtuk mppantul kulupulni ós lár lu.t/ni, mintha itnk tnnátukoztak volna,s kvnőlib
mintharaak lUtlotel hoztak volna; iníniluny uyiaii a hUtluunuk bizonyult azogiiuy nőgolyAra rohantak, ó* níl addig vagilalták, migiiüin
lu.ui iu idugou gólyák idlávozuk, c*ak u hím maiaill olt azomtiruuu, ngymlUl -- i» imíg-liibb uiiüi át ellátogatott \'x> ItMskohox, párt vttgy nöt soha tóbbií oda iium hoiott — aimyira hatat reá a k,«pzi-ll i-salódás.
- - |K p i t k i! z v ». i A nagy k mi izmi uj vámaliáí loloasalis tíjjüteliíiiuk ugyik tsárny-rt-sz.% hí ugyurvuzult bérháa ripitvsóm.-k úr-kjuia. jiiiiiua 1^-úu iiK'glorhSut. KikíáltHoí ár KusKíft. II kr. volt, mint U.g.dónyiw.bV. vál-lalkoaók llfiui ós lturgli ópiussi urak uyur-U*k meg (j*/. kov«-ablelU)l; atnnban a deluga-Uo mUyua buzgalma, kiilónoH.'.! W.iss Samu egyik vállalkozó ktkaw^-o é* hajuttiailga l'oly tán a várod móg «|fiuy<»t>bh iiuhI.iii b kuvr •ebb i.Th»lt•tustól »du ki, mini hulljuk, a U'Vo0" kiviil miig miutogy három víit toriul uiL-gtakuritás»al. Akárhogy s mint van a du-log, i>rvi-ndh"llink rnju, hogy oly szak- v* ínAi'rtii ópitvsEi;k kexíbo kerlllt,kik tijubbiui is oly gjriinyórli <-pitl<tti«l litnlstu-k niHgukitl ki, mint az uj takarókpt'aztárit. A városház u
ki/4«itu)i már huatá is lugtak.
! — ^Adomáuy.} ItMaolder János vosz-pnrni (tusaik ur ¦"> oxj» Kuposvárotl «gy uj tiíigy vpulutfl v.rti mog jdlonl.-kuny öu/eK"')
iiiiirn s azt uz«k ouvóro kulxiltjiteltu is.
~ - i,l>» lárda. I A uagykHiiizsni dalárda, HKoinbaton rstu juu. 17 dn a ./.óldfa" luulittókuribon dalárustólyt ud. A tiigok s cw'k c-salAiliai dijmmitoMKi imihntnek f)f, iiitm tagok 40 krt liutnek. K ltó 7-éo « dalárda Csurgón volt.
,:i. lábú tyúk.) Kmlitolliik lapunk egyik vlúbbi számáhaii, hogy Üapriugur ur bir-tokubau ogy liároiulábu tyúk ral, már oda módosíthatjuk, hogy volt. A múlt hiH ugy ik
;ulajdo.
agyu iV
gg j gy
rilkmiliőiit kituímVt <•* iViHarlAu vógutt u uagy-kauiiaai lógyronasiumnak aUumányoiU. Kut-w,\l Námlur iRazgató ur azonnal munka alá viíllc s ifc lóicvinuattmni muzuLimu sxámúra ki-tümto. Ab u tiír«u ia tuv^kiuy igazgató ur fitv«« inuiikáiMiti;[i fnlvtán a győri mututim már liibh ¦xépkilomotl |«'il(iAnyi|bir í«lm«Utni. Tri.<H/ti trv.Oublnk Írja: A múlt pdnti-ktiu tiirtt'iui Cufiiil lstriában hárum uiip-utiuios bumcut i-gy korvsinába, niinditgyi-kük i-gy puhár lt»rt runtlolvr nmgának. A
Ui-nrik ur n L'(H) tiul,'melyről lapunk .¦lobbi ¦lámában már vmlitúat tttttunk.
1^3winger Izravl polgártáraiiuk minin )m> ltot kéaipánzbuu küldött főispán ur kezvihex, ki aaonnal Varga őrnagy nrnak iidn al,uz>>ubun meg umu tudni, tűin: l.-sz fordítandó.
Varga Őrnagy urnák Nagy Kanizsa váltva lfX> ftot kli)d..tt nu<g, i-gyosvk i>«si:.iKyiljt<>l( adománya iKKÜg 2m) l'|, m.dyok a h^<ityi>.-g uiKgvondilglésérii furditUtUk: K cziMra KórsUT kormányzó ur is as uradalom n^z^ról lu akó bort adott át. Sajnos, hogy »¦ cn<Wa miatt a hoDvé<llegvnyN^ m;in a >zaba<luau tarthatta mulataá(fát,'in;pünn(ip.lly.*l, hanoin a honvtM-•égi laktanyában, Ind világ.* r.-gg.'lig a léggel tartott mulatságuk,
Különös elismerés Uloti Itosvuiwrig János uarWtw urat, ki a parancsnoksága alatt Irvo 4K-ik gyalog-sorosra! jfles tunokarát lVie«íl-Wl a lugsiiviilyusb kóus^ggcl áUiugmló u cgiW csütörtök dalig váruauukbau hagyá mukódni. uíMgnutdolvéa, hogy a> tdlátás ó» utik<iJtiMigi'n kivul kulbu dijt elí»g»dniok n»i<i ^taUd; as Ut>kfllt»4g TriiwstUI Kiuiixsáig « vi»»r.a mint agy 41>t) hot tövén, uzt Nargu őrnagy ur
Nom nikilasithaljuk <0 azon'kiilln<Wguki<t, kik *¦ Unaup«Uyt •¦umdlyi^s jul<nl<'iókk(d m-m titt tel butink ugyan lueg, du iiíiv.'lyu* sorok
kúldotl.
molyr.' külön okmányt
• (lyorgy volt miuistur, zilo cs. kir. altábornagy.
HájV> (Ublom^ iuagyur.>rsaági lohadi pa rancanok Vari,rH Áritagvh>>t irl, kil ú
• a h^ét kéUlu
gróf 1m«i,.h,, T.
lián) Koll.-r altáhorungy, katonai >iaztály jMtrancenok l!ósoiiyla>l,
Uróf AUviiih tábornok szint" l'osonyU'il,
AiiKonbvrgír tál^rnok, budai vár- ó* butin-[M*li tirparanrsnok,
Ho.,níw,:iK ,1anoa uireilm, s a 4H-Ík Mlr-tiíriid parani-snoka Triiwatuol,
tlnif Ziiliy riuinxi komiáuysó,
I^nHielli hiUzló kir. tuiiáciuni tl» póns-llgyi kor. kormányzó Sopronból,
llar.'za Sán.lur mogy.ii rl-ú ali.páu.
A honvrdtuíg nwírr.'.l: llolUu Krnó hon-vídulmi miuisluri államtitkár,
l'ougrávi Sándor huszáruzrodtat s ix«tkerA-loti paranrsuok,
(Ihi.'iy Itóla oirodoa s oulátyohiök a hoiiv^dulmi miuinzli>riiimban, sat. Udvi-tKi iratokat ki.ldöl(«k it miuduznk novtUion a lász-lókU bi-Ultxttil a ns»g kUlón juLiioiidalok
<lyanyóri.<'ii sikerült «zust t'rnuk verőtök ti»Unuo|MÍl)r umlókrru sUibb liolyni nu-g is kill-dotli'k.
D árait iTiiycdrllin biizgalmt^rt, kuli.uiwfii i Wagu«r Kárnly városkapiláuy untt ./i^oru I rt-ndUrtásaört, ittMcnyny (lyórgy urat, mint
láradhatlan ronduzot, Hi-uc« AliUl i'pittWi urat >
UM) hluggal iakáaún a Ug*zubl> kÍTÍligitásl I ossköziiltu.
As liDnofnílyvwsvg szerdán eáralott bt', aiiiitnnytbou ot imI^ii h nZ>>lil(a- vmul^lö UirniuiU'U bucsubál rögUiinutultttl, niolytm oly i«kaii jvb'iititk niüg, hoyy oi^uuyiaégru nésvu jóval lúllialH<lla a vamlriiapi iétxy* bált, ssinlr r<-ggi-lig tartolt m bívIw jó kwlv tuHz^rtxtv art; u kalonai ziimkar ekkor is, mint mindig kiváló jó kttlvvtil ' lál j rUi
korrimáros, ki dptui egy hordó rnttgcaauula-•ával volt elfoglalva, aitt.lt a miitől Wv.-gnziii s hí <!rk.'»flUtk miiidt'gyikt' tdé i-sak hamar ui unó 111 na-gkusdoll hordó nedv^ln-l ál Üt. itt ugy ugy puhúrral. !)>¦ mily nagy lón a réinUléa — einboréiuk poharaikat kiUritv<?, uzonual rooasul Oroztuk magukul. A mfgmt'r gmiM jultti mutatkosván rajtuk, rögtön tud<i< sitlatott a r«udürs«íg(; üu alig inult td lí> perez, már minden k<W volt — iniud hárman ha-luttau rogytak itsaso ... A korcamáro* uztiu ülkrpíollioUl xavarbau, ha uetáti as C, borara gyiuiiiakudnának, a ruudóriik «lött urtwst uih-gáuak egy tulu pohárral aí cinlitutt hurdólxil » i'gy i'suppig kiitta, állitvit, hogy ai 0 l>oráuak summi baja som hdiut, alig vég*** twMtklél, o i. r.«Mx<il l«tt » nom tolt \»<L- egy n<-gywl óra, midiin koreaiuároaiaik árlatlaosagii lw-bizonyitásának HKiiite. áldoculúul imttl. A huidó Imti'uágilag inog vizsgáltatván, egy i<nyúuet-uuk induló kosúuségus siklits kígyót talállak hinni', iiiuly a horiló itsszt-s larUtlitiál Uiug-imrgníó. F. hó l:i-k«it kapu ax ittuui
eonaiil (,'ortnUil a tudósítást, hogy » göro^ király ó t'eUvgu rósEÓrv lakási ssaroljen. Ma ruggul <it óra tájban a triusati várkaatélylxíl ~i-> ágyulüvt^ hirdütii ¦> fvh^ bajójának ko-íuk-dttSl, kiuuk tiíitirlutóru ugy század gyalogság láazlóval <Sn tonukarral a molo St. Car-louál lelállitutolt, 12 órakor horgonyt veti It a gúzits a u fulséjfA egy bárkában, melyet! a katonai páranetnak hnlyiittoa Düiihicii tbuok Udvöxlutóru inunt, purlru szállt. Itt tarlóiku dásápak ideje, mint hírlik, még ninca végleg nivg balároí va.
— rlrnuul Kdt-mon vasmegyei töispán iimlallaüúja juu. I.Vki megyei kntgyiil6nin túrtént mag.
- Zalamegyti bizottmiViiyáuak rand-kívuli kótgyUléaut juu. líi üii fóispáu ur 0 mlga kilitno «dp bosxédirv) megnyitván, a* uj járás bíróságuk turUjuUSűbk inug határozása, illa U'Arg ktdulgouUa egy kikiildötUx'^uuk adatott át. ld. HkuMie* Lássló ur inditváuyozá, hogy hí uj válaszltU"kuál uomosak az IHGl-lwn vá-lanitott l>Í»'ltiiiAnyi tagok saavatxauak, hauum /C t'.aiuttgye ÍH*»íoa polgársága, mint 11 lórvénj b« iilkózó indítvány nom fogadtatott v\. Ka jól órleaiilünk Kaáu Kálmán ur a megyei utak roH/karbnni \<U- miatt itilcrpeltáll, min: Sél-lyity László ur azt válnszolá, szumiilyuHkt)-d^U nem bociátkoiik, o !..¦/.¦ i.V.I num .ill ni, melys/erint ulso >* fógouduak oda Ml iráuy ulva lunni, hogy » viuuti állouiások-hoL vvsutó közutak Ix-lyuzlussirnck jó karba n isak asuUu a inul lék-, bár megyei uUk. Mim a (jytilos fóllizunkét órakor tilosslolt. SnjiK.it, hogy hogy Tóth hajós n.-kauiuai ügy-véil ur, a közügyek u tuvékeny bajnoka, a kikUldúttsegbul axoniial kilájxitt.
Ú / 1 c t i - h i r 11 ö k.
tÁUi jó k.-dvvtl >'« M^alialositággal játszóit, r.utürtókbu dalban szinto w*u> mellett vonultak a, pályau«lvarhoz Wrvi- » kózóimrig
liATOKKl.
Suiulrino emi^kéro.
Mi.i,ifii ujiil, inuiJni virul a »jiWlbitii, r'.K mtg\t m Ad h baltmbfp hinni ran, ¦tanai i|[ni, iiiprt ethalinaiíl j.', |,'.|„k , (Hí, .l« .oík x b»* (oiuiolatl.il ii f.'l,-k.
AH i'l.-l Ornia.'. a kctlr, h li.lá A flm lnlla^rt-l, t l.iilo(.%, Ml lkth k hlll
AH* mi.lt i.tulr. h'tiiapjs, h,.,tT ,,.„.,/ Tu uume. t*iv, k lti.i .'(lelp.U I.I.L, Auuil ...(j^Ub, uuál ígiibh a lnj(|íl.i KuiiftJd »ii..Jra uut. UjuUl v Jal„u-
A n.lilt hittn iiiit.a.n K*>'<>ao*i"" lintplrin ái-i-mplknlnl jalnilllnk, ind eg/(«<>rűl a kitua)li>Üau uak liittní aaftifn, iiiánn-iirfii ai aliJuna. uttoniá-
uull ív, k.ik..nc>a A>a -((¦¦.. 4 Ilig,' Jt "1,'V 'ftlB. in nni-lktKlFU. A liéliáiiv uap •
m iiakat im.ít !i<i«l.l> i>*]liU«
Piaczi ár.
Ns(y Ki.iit.i l»7l. ívl juuta- H.k napjiii.
17-88 font hírt So ki tt..,. 7H 71* t-m - irt - kr í» -m funl 3 frl »i kr m-Kl f,.„l 3 l,t Hí kr. Ana
»rr.i.iWa 7u- íi font ;t m- kr ti n r,>ui a mío
kr. Arp* kaiUDiig.'* «í> tiü font frl - kr 07- «B fuut frl. Kuhurioaa 3 frl 2O ki., a frt 40 ki Kuku ii.« ula» tfúa<)uaiitla) - Irt kr /.ah 46- <i fuut 'J frt 10 ki. 41—IU ft>u| liftUftkr 1-uhsuka W-M
Inl - frt kr. ti» 70 funt fii ki. Halj l«hcr
H kr. bab taika <i ki. KcujíiUail kitibum-go V frl üm.,.. Hl frt kr. L¦«>¦,l„li.il 12 frl !K> kr Un(li.il kninuiío* — frt. - Űuuiii \b frttiO kr. Kiralr-liiii k(it«iuir|i>a ftl - kr. linóm ti. (rl 60 ki. K«a>
liug köa<l»««||r* frt - kr. liuun. ~ frl - kr.
Uarha-hii. fuoij* 113 kr. Hurjn kiw f-.tia Wkr.M« Xit liu> fuulj* iti kr. JOh.hu. f.mtt* hr. Hí*
l.>0» funlja 44 hí. K.ír fuNlja M kr. C.ÍU uiría 7l) kr I fn. Kicu mi kr. 1 frt. -. l.uU )U*ailv 1 f,i XI ) frl HU ki. Luil hlault 3 frt kr frt - kr'
Hujka fn - fn kr. TyuW lóját 1*/, kr. Burgany. míre;. l frl H> kr I frt Ölt kr. Kgy máiia .«íua 1 fn Ml kr. ¦>*¦.* qj. f« - kr. Kp kív. uip |» kr Hialma ntMáJa 1 td 110 kr. U)b»r TiiUktnkbtli *kdj* fi frt 50 kr. íl-bur vidékünkb*ll akója _ frt
A nattvkaii! >>*i v*r».Umi.tíatk irj»fítik SZtBETMy KAROLY l»iu..
Érték- éi váltófolyam Június 16.
f>VB uwtalittutta .ilt.tli; :>'/„ M.^n.z. kuluafin tiS.:<;,; IKliú.kialladnlmikok'NÓn KUl1!); bank r&svények 7^2 ; hitclintóititi r^iív^ayt k 2!h> <»); Ixuidon lL'ii.Hil; oztUt ágió 1JI.M); aran> darabja r>.HH kr.
. *** ¦• 9Sr i."b ¦'*, i«.tibii t«« inneni ¦• || imiiiii inkiii'v
k*pvUalutui, folhaulmaaván \ numklllöiila-n Itlai
l'ál u
j ,
al, ki aumibat <mU<
eleh'w szcrki-s/t.v Wajdits József. Segédszerkesztő: BátoHI Lajot.Van szérumjuk u I. c/ kiuiitMÍgut fi/.cn-.ixl tigvelrn»7ti-|ni Kt«bul«rkw L.i.r4a UmAimk Niki InpttAii Allrt TrírdfltmrfiiviW. A k<T.I.-Hiyin torgó <ir.'d-ti íorajiyydk it^y-, iriuj-wmíiivek-k«l nl.v (Iiihhii ollálott ki»in>láNli<>x tartmnak, hugj «'"¦« n^vn vidék fin kön U igen Mnk rfasvrt-'l várUtó. b; vAlhilnt nnnál inkAbb leljra bizalmai ttrdüiwl.iiiinihiigj- » li'^julili ál l»Mi uistiNtiltikulclUl kiniilkosik, va|*.m».t a
faitobb
u umidoii nlúben
tMiuituU wilid vljanUarV.I ,'« má y
tn4iiviiHk kltiilu lett kili*»,ira,r.'.l mind»uUtt
»vtm utiiit gtutUlu/i iuuk>HluU a legjobb i Ujlaky, Ilirwhler & fia alul domborul l'.ir ikiú-bironyitvnnyohkal van i'IUtvn ««y urodtloin- j ríra, mc\y H Orrtvs mentél >«-n n Ic^nn^vobti.
h ;',|j,ui kit'An. b«- ul
ti'l tung\aiul, nónntdl •'* tliful I [Htkuuielétt
Kii/i-]i)bl>i fWv(la>íi>HHá,tt 11 /*»!« H">ii("tí>» ' »"jiöfk gyógy82*
j KiizHiny kind<. hiv*t»lábat. nyerhetni.
Fontos sokuknak.
Mímleu szakmában , különítsen ál Ul&nosan Icodvolt credi'H sorsjegyeknél elu-
nv,isiti pkvn'^x.ról a bi/almat n czíg Uinttrt solidsága. niiiMÓH/ról a/ ez által t'lérl ko-leiuliWg. Haas Adolfnak HaiiiburgliAn pon-
KgV ífaZ(latÍ8Zt. í t'^^r-'l ismert Allamjegy llzleti- minden-
l' I i .¦¦,], i i.,),,, ,1. it I klw^tí mplrgon Ajnnlható, miir nézve c dkiiftst, ki * KnulaaiiT' uiniímáiivaii KldwiiH 'a'' '"*' "'-"""iba" található hirdetésre, kü-ga*a4(nuti uninuWetben v^iite t% **Mn t'íbb , -"Hmmn fijTVolmeatrtést toszünk. (2
tW.,
IlyógyilAim iniuduu Wt ^ kl^ iáikul kelk-m
gyKy jí
a)i«ciJ)ra du llurry londoni tápat«r alul, ni* ly felníltok » gyermekek níl he urvoti kiill-^t í Utku-itj*. — 12\*.*.\
gy.
,mirigy, vet* iá
x K
hclyrMIUtá • képMaé1 MM táimm
,lll.....:^......U WMhil -rlf-KKlui. t>\tg»d\* Hr«I» ¦
btdrf hikfitiu •« lú/tiIrtU-m UnvaiuUát. -- WfA*-
('(•bar-oloDt^kbon '/t r°><t > ft. !Vj kr, 1 l.lnt L' ti. "I kr, 2 foul 4. f>0^ ;"' tut 10 tt. U iont "II ii. ^-1 Iniil J)i It - lí«val™ciíre (Jho-oUt.-i táliliklmk l2wá»»A-« 1 ft. :^kr,24 irt .><) kr [ 4tf oMÍMéra 4 tVt üO.kf ; W 2 50
I' krAl bininyitváiiy iiiimiUmk KUamilru in l»>ralnkban >'¦' ¦••n\*M-r<- 1 ft. *iO kr, '24-
H>BU küldrtnuk. 114,'ilO, KViifO-a^r Ná|Hi|v, I Lr. IS-ru 4:".'lkr. 1'iO-ra In ft. JÍHM.
imií. »pr. 17. Uram! Kgy mAJIiHlMK^g l^ly- : f>Tti r» :i(i Tt KupbuU'*. Uai ' '
¦nii l^t 4<r 4»u romi tik n ulHuvi.uyudUui. it I Hit-iivtxlioni. Ki'inytolón voltam olvaani
O.kf ; 2. 50
folytonos
inden iil
t
.tl. Huk bo
iKlomiinyál Imjuim cnv- '^W^b k
liultorn.Sl, Almt-Kiiliiabui TyroW <^t Hakfe-iiii^rm1!, D<->>r.</i.Mibun Itomoi VwnoimM, lhu.ntnl.lvároii Naitf-ra l'ál»«l, Kár-.U UWirolt BrilK K.-n.'-l, .Va^y K'iitúidn /,ot'.^. L ¦
l«|,,mk ,
lt>-t'ftl<-*<'ii'rv-j.<it, H imntl lin
Hjlaky. Ilirschler és fia *f;iki'ir,Nk('flő üu.sulal
AI,SÓ-I>OMHOUi:il()L utolsrt jnista KOTTOKI
li-/li.li:!.l iclcnli a ntat(a<; lírasáKukiink s ORynltalA" ft t <¦/. kö/uiisr.jfui'k. mi /i-iint
deszka, lécz, .„„i,,,,.....,.,„„ fenyű-épületfából
n»K.' fa jiil Ijoreníswilt raktíia van ; inol.v raktirlúl liarini <-nt>iuCI mrgliutl Hrunún fc Jttfaiivnsan <-s/.liiizrtltPtik ; inirp iiAzvc midiin a uianas urasáKok s a t. rz. kitziinsi^K lo-
vábbi bi/tiilalinát ki'-riiük. aiánljuk Nagy-Kartitin, SCHLKHINdíKH (1YULA im.ál \M
l'i/oiiiányi raktárunkat Teljes tiszteleltel,
Ujlitky. Hlrschln- A I l,i.
1*1(11 17) lílk,.|Tst,.,l„t.
ÍJ, A. NKIIIIJTZ-PORA.
Kp és (^észs^CN ^(M
a szülök
II "jj -I A i
.:.í/.'ll.; M- '.¦...-yiiili1
1. i i ti l >• ii-vi u r d <' », Kn^iiUUi-rji iih-llcil, pekt-m :t d»U>/. imilittn rlioi i.h.4li;{>url '^y «.>! lii'lcfl ^yrrnitki'tii flralHiztáHAnill u^yuiiuícu
il : 4- JU. Kíiftski-dj^k ]>inu lurdiiliávat V.-H .' i.'l/v.'t. KyuniH-k HtAmára küldeni li:i*/.iiAlhik nty nii>§lepi'V ilkerr^l, hogf ¦tfitm l'ulytuii huaiualni.
iMUih AlNJOt, kat.'-l^vírln. N runk^rliri,, 1S7O. Wt,|,t. ,'T Miután l.oinyoniuak m. IIT > j JmIihmí mÖi iiikImU* fKt-rtini-k liKHiiinlalN kUvrlkfiIrbcu rtlltlnm n cnjliiUli k, nnm.Liit.u.n nrra k*r<m Mil-vrint iik'k A (Ivei iiii.|iitnklviiii»f ityoKiilhl. I f»nt timiAtai r.ihrolídit ^ | dol.ox iiinlnln miHI.mUf..( nxonmil kikld.ni xn^k-dja. Nnwrntll Ján»K.
Tum •• ™, I S 7 1. niiin/.iun .t. Kiil.lj.m n.-k< un ^y.>r^»>]litiiiAiiyk^nl isméiül ve ..jfy lAJa mihIhIh LixMiiit-toÚKyN^rl « im'Iuíii.v iMi«/. iiiiiIáIii-iih ll<-iukr»t. M<xÍ('Ky><111 lnilK' '"•KJ ("tn imtl/itM kl\iHiAfAt>iik jiit.koiiy Iihi imii ynn, »tl> l.nrle.h Hururh
kiil.l<iii Kain t-ati r. I iii|il:il 1
j j
lir Imn-aAlib jilö óin Kvi-rnli-k.....ft.
III. .li.r Hudnir
kiira|«»ui.iMiiili,ív„iiiini«i« ,iioi..li.,l.-p..rt,
ji I lk i
Közjwnti aúllltáti rakhely a „Gólyához" uimzett gyógyszertár Becsben. j Komi.r..ink., ináLi, k™™. kniii;.iii ii.kiira|«»ui.iMiiili,ív„iiiini«i« ,iioi..li.,l.-p..
ÓiiAm: Tapniitulvrtii, ti,i)y wi t-uj iiiiiiii..k .wlr,.! aw^iH uUu-n v. iml.m m.i 11 k.iíúnw'• | ""•¦'y «aer kiihurulbnu Ht..|i\|.|lu Ktiriiii-kfliinik jti) tt-^i, iiihIhIh mcllraukriil
amiUu ví|(<,ti Imnii.iUin „ív-.Uiraauiiilnal ulUbitt I^Liiálali uUailv«ny,.kk>l *rcill»li..k S.i.í 1 anv.-.k.-.....k I,..,.,.. ,„. II. li.l,,, l-iíkm-ut Jiianrí. t.ivadau.
li»k lll kill lk IUí11AI l ji íl k fl NagyKat\iZ»án Ky''Hll Milmlllin; ka|i)aln Wajdits iÓtsef ki'li-^ki'ili-'beil
| y
li».|mruk, > i'vil((i,ll a kill iilak Iiiu.ihU|i»uií|(11iiAI l,)((va najil Ky«rliiií.,.vomi,„,l k.iniivon ful
r.>it.ih..tiiik. r««i iiaiui>itváiijuk vAsáriniiátiM nT.'.u mi^ug)^w.t| (',v.*.k iiiiinU.iikii'iiiiiv.rint
„<i» úlMlain krmIMI SíWH/i-;»,r mlnilrn kandi/ója hamiilú kí*xltmtilnekt<ir IHtVkUIOlilttetetfirül mjiil eftQrnyriH /¦¦* <llátrn»iimni«l rilitlm.
-irH (ty iepecwitelt i-redi^ri dolvMiiaK 1 írt — kr. HaaxnAlati iitaaitáa mimlen nyoW.n.
K puruk rHildkiviili • a it'KullérAbli oiM.tukbuii iiebisiiuyult gyúííyhataauk álul miiidi;n
..*.<*„ l,,r.«l.l,„„ „imil,.,, rí.í.ib.. k™,,„kl„» klilJoU hai.-,r»l„k „ loKríaJ.u.U jík hoR). ,. ,„.r,,k rúgtóU „„r„lá..,kual, .„,í..tl„l]r».íj; ,j,.m..rMvníl, lorábba
vígul hyaonáp., Ukd„, .1. h,„a„„, hanva.r.b.jUmiial a l,w,bl, »knrr„l alk.lm.,...<„.k, . , .„„„ » l,.glarl.'.b R.v..KybaU.I „rralmíii) oalík.
Hakláralt !ÍniH/-Kanlnán: IW11. .1 kiíbv<i. LovAk K. khWvhí. tVaarlhulFei .<. 4. Ko-aenfrldV uraknál
Mareialfhaa i»mi Nínd
.....
Nagy-Kat\iZȇn i-Ky'''Hll Milmlllin; ka|i)ialn Wajdits i
Baloviratt l.ak.ivu'i (). Cuktirnyii Ká,i.. K.
Kaptivarotl K^l Nindgi | Knhn .likah
Liltaytn k.Im^j, j KyAt
Mcn.y AiHlráa K7^lTT*i. Millc'lbauli Z*. fj*ifí«» L'cjrlick J. J. jtJrAgjM. tlrwtitt Pr. crd|t7ii.
FIGYELMEZTETÉS!
' j wig, kliKtmweu a vidéki lakozik t*lr«v.>t^lAMlni. K k^ruakwiAk wm ónUuk, atilu — mUt ÜJitjilt e | órtKvároaok, vnn^ir^vH «z "HAiink Ih-Ih/Jtvi <nl>'iiM lo^kirv.'wbb i'rtulmuk nino.. Klailnuk példá«l It l(i(L.invnnlvtit, j»akti>nj;ilKíiivl»iui nítut uj aiubatoB inAaierU óriknt, v»lainint máat'óltt lag-.'irákat vakSli .xu^>\ •'•rakni >tb. A/.'rl .'.VHk»,Ij>'-k inindi-nki ilyfóle baaiuutalu
A ki pgy valóbmi j"l rendi*rett és oIimi órát nkar viíinii, forduljon a j
21
i, iStcfttuaplfttz Nr. O.i
Az«i czfyrkirfl kapható m^;
ÁlWl lV liUhb ^
(M4- rrí.i 11
n K K ^yoitnob
valóai Doracli-nalmójzmr-olaJ.
Áia tt|jy üv^uok- litts/.iiálati utuaitáJüml 1 frt.
' Minden livt'jí, idAM lidlinújiHir uliij f»jl«'.l louuilú mi!(tklt!,iiibiiíU'tái vtyM véiiji-jyemnii van el lát vB
A vtlódl 1 Kintfh-lialmiijnir in,II <<« tiiUó bajvkoál, <ti-r.iplniln» .;- rnchit.* l..'l.:k{^ lmu l'-tyobb ^yúgyUláxHiil vkd ; m'^vy/^yiljit n hi^uliiil.ll^bli kúniv-'ny- >^ rsiiaíbajoknt, vnln-riiiut ax idöatnki bV>rkiit<-^i-kul.
ÜHd l«títi«ítábl <<* lt^btitil/uMbL )ii>liUr.JMÍr-»lttj fij a Dorat-h-halüknnk l(^K»»d»B'lbl) igTb'-syUjtía* é« kiváJuKAUtM áíul jiy#r*4ik, <'<a Aulában •vibuii vegytani k<«elé» ulá ui^iu vont-tik, hunéra * !w,pw»eflt ,!r..il^ti flv^-okljm U-v<1 r<.|ya<l.^k éUn .* ^yan.z.,11 AlUpotbau van, uúnt .11 küivetltniUl h t«rm<litici'( 1U111! nvujtHtoit.
Mo/l A.. K^vm-nV. 1^ ví'tryíiw H«Vil>en.
Varró-gépek nagybani eladása.
Van siereorséu) & DaKy^nlcinU küzAnséxv', valamint varrógép korén köti ók ct érlesiU'iii mis/érint '
CUIMKL H. ALBERT
nagy korpskrilö i\/.\viH átvcttiíin fs egy nagybani (tm nroxi varrii^'p kíírftskeilf!"--!
Összekötíittpni.
Külfáltii gyárakkal kü/votli-ni iihJi/ekiHleti;snm iilUl, oly sitüruncsés lu-ljzfll"-jutottam, tuis/erint varrógúpuiuiet, az cg(^/. biroilaldiiitiaii, lí^olcHÓbb i'tron atllmtum
KiiliiniiH figyelmet érduinel, kapkodó Vttri'Ó ^éptMlI,
báimilundó nlcsÓHA^a miatt, ki tíilciu árje^yaúket k^rt, az már bizton . vtivíiin ltjftt.
HrirlisfcW József,
Mariahilf utcza 70 Ik wam liéctton.
M.
| ! . >¦<¦¦<
Nr. ti.
O ÍR. A- - XI A. IC T7 -A. R. A.
_,.....JH min^lrnn.uui jól r<ii<.<'i<;U Or»it n»K.V vál^ít^kbuu, oKy évi joUllá*
ii'íi'llelt, a ko»t;tk««'i Arjcgyu'k weriut. 4 :J
drb|« ll
'l ¦ ainMl, a. _- ...
Kírfi .Wad: . l,(H„,;rák ar.U|>. S-'i - 4ü fri i.*t<**1IT«ui' viUtiUk . t«c
•••i«íl jtj.WiKuk.íi" >ló frl llMI fnul
hm*? l-urj. diAk 4li -4* f>t| L««ufy«H raktár ISfatflUu,
¦ krtiíli lipi'nt NI Mi íri joUIU.nl , Nkp.niia (•l»HiinJ.l> JO, i.ilMik (Mi, 70. Ali, mi -)(*) fn II. IJ frl. — Miudou Suh» f«!hu.»fd<i kM fi-i.li-1. DO. liKl . HO frt U. IT. IM. !». UÓ. 2-J írt. -- (;»••¦ Ai,.ukÍT<ll iiiiii'li'nrrli- .1.rmi»i51llr«- %• fíl<ir»Ot.>iiíl 30 33. 86 írt.
v
riifdv*! ÍJ M (rt
katlfti frdíllH K. U fri
. á»..mabb - >Df. h kríai.
l^O -Jl frl Í4 ifl frt
¦ tomuT.iulr* an/ak- Mr ^ iiAl hnun.lA f«| af>-:«>frti
r*m k.Mfi»^^ÍI.H,r. 40 frt
¦ Í«#*aU.«d[«l Wl- :»l fríp.> (.. j f
- h..r«. hadi «m. Itt- lf> írtj Arany Ar.Ui.r.-.k IX. AV *i. j„hl»n vif««f.íl«k. Vldíki ,n.«mo-
r»,1T bwiRor.'vtíi 3»r. H r. *l .'ti frtl"'. *" JKI. A>. 7U Ki>. H]l, H"U. W J.tí.fk m 5.i.«,i.ík kínban t>4ül-l..>ríuliy 1Ü r. SÍ*-'U fit K.llú ónitAl irt. . .J*" *•» P"'1*'" uUllv*1 »***
U *!> *> frt! « l k| U(rpi>t««bhaii uljé«iu*ln*k M»f
.I in-lr U ft K
l U
it K.llú ónitAl irt. . . » P
rt! Kíltó úi«*»l mfllí • k«|. U(rpui>t««bhaii uljé«iu*ln*k. Mf
Hi« a«m írl.ln irAk kkaai^iMn^k.
Orik cm*b* I* alfnca^tattKk.
tí-~mh ^Kri,, k.ili" .í«'di.t« hr«.«-;i«kirl arán,.., ."„ákat ** liucJa- i,kl>t't VJ, l» 14 ín, . |»al«»»U«<«. «* « m«« n«m t«*)t.
romuntmr »». !M luu M H«r4ataata Inéal *\**ri* ér«k. áiuí.ii»rai..lJ.,.M^at*.Maa*ul««i
- ¦ krl. l«|i. 1UU.1IU. I'JU I.'jO frt liurr-iiírflt-, riilMin.Kt, «» l/i---, JUo.UatiUi wéhiJ I
da*i la munki* rtmontuír pokf.n^ „t,^K liu»"k kíl»(tl l»KÍ«bli.-ui Imm , M*'""! myBWnHW »W"HJ talmi araajukbax 18- 47 (H „illiató mindon vRt^Aly.i^vur. r„ít. M,ml, ,. a,.,,l U^obbno^'k
II 0 I« • Arák ir^rr, iiiuhaukban, K;áriH-iui Hb.iíU k.irtkvdüh vajy n>»i Jrá*.>k aí-
tlit nll. UiHi U 18 ft.Kxii ¦WUnak n.iartífjrlk* x^fy vaaluil .)á».«IUkk»t Ww un *%;!•
arUap íV).ÍÍil
W (' I I >l Ó I" I (' Z if| Frankfurt a M
ROTHSCH ILD & TÁRSÁNÁL 1
lircnb 'II. I>|K'I I1ÍIIJ. X... 21. 1
vi-/ í- <<liul allaiii|,a|,imkal. kiibsűn -u r«jc«) eket. vastit, bauk- és ipais/i-ki'-- 1
nii'li.|. «ji-lTí-ini'ki'i. arany- ('., ,viKt- H^lllrk 01. 1
Kcllw
Ajánlja KutiiiKoii lt*l««-ivl. ui.ik-, Iwl-gyeké* Kyeriiiükck •¦Aiiiá'r* vul" tn|»\»-t»k-tirit, i legjobb miníWplckot « Irhetfi jutáim* iroo.
UftMinto AnvttluiélM »já»l»iii Utor *«• aywfc • im. k. iMtuauág ¦ l. ko*üriwfcH«k, buft/ wegr.ndol6-t.k8l *1««jObb bel- A. klllfSldi ImV-k>Űl elfogadok <k ktaniu-k, »* árt l«(íjuUn)'i •*bb*D Káiaitoui.
Az t'u mkliruiuUn v,UAr.>lfctUl kijivi Utam r linóul, mi.
Kinptirhli aoin r.uli nllur UnUiuiKüd liorritii-, Umnnn inni Ki tter-Slirt«ttfU vuu ImmUm- l^uwiitHt und *u , m.,Kl..h»t bilién Pr.-uwn. I
Alu li mache i<-li ein k. k. MiliUir und ' ver«hniog«wUrdi^ii l'ublikiim aiit'nin'ktisni, daa* irh allo Hi-nlit|Intsen von beaten In- imrl
billióit bnrn Aiich v
-r<!.-i.
Wi.<
niKI A ISK(^ VÁLTOZTATÁS.
Van szerencsém n iiiikv cnlnml kó/miM^et iVti-sitfiii, inmerint niiinlcn idényre, nagy szerűen bemide/ett
„KKRFI RUII\-R\kTARAMAT"
a takaiék-iK-u/Ur uj t-ptiU'tfbt', í^Vajtlils .Io/.mí1" kbujvkorftakutlrsi; mdliitt)
¦ tlKtlyezlem.
S/iiriííiIiniim i:n pontem nboIjjiíIuIÍ k^HRHiífíiím, molylyől pilili^i iiR'KrciiilclNimct kk-IrpUtni i^yi'krztem, rcrnóuylL'nem enfrt.di, ho^rv Ilie(fllllgj'<)bl)it()(t ÜxIotcilICt, Iimmci* im'j-i-iMiili.li'wkM liini" KUtni fuirjúk. f
Európa első gy&raivali közvetlen összeköttetésem . legjobb munka erökkeli rendelkezésem, lehetővé teszi a nagy érdemu közönség igényoit, méltányos árért klelé githetni
Tisztelettel
IH)UÁK VtlM*.
Jf Mc^lii/.ások a cs. kir. lior/cro ^g készpénz v:,i:> megfeleli elípénz nn-lli-tt n-Mjuliliim R.ükő»iltpuiek.
Játéktarsasagok: 20 dl) cs kir. ««tr. áUamiorsjegy az 1864-lk ívWI, rí«/leiiiwi*»rf a « frl
lia\olihnl í-i>rlikint í> llii/n-: niált'/ius 1-ctl. a|)ril l:">-i'li. juoiuh 1 ón, sífulcnilnT l-.'ii. ,i,T.Ti„I.T I ni. V„\iy\wuy 25Ü.000 ft. l.'«kisrl,l> n\i'iv.<ny 170 4 200 ft Minilrn rfo/lvt'vó, Kiljia Imlizoti's utiiu ka(>
I rs. kir. 1HÜ4. osztr. oredöti sitrsjcKyel.
20 db magy. kir. 1870-lkl 41lamiori|egy ivs/lci ii/rU'srr í i: frt hivnukini frwiiknii -1 tiu/ás frlji'. tri-»''ii, inaiig l.ri t'n. aiigusítus IS-ón, nmenitMir Ifi ön KuiuHvin 250.000 IVI. le«kiwlib nyervúuy 104 * 200 frt. Min<lci) ré«/.tvi!V>'>, u-ljt>s betuotfc után ktp
1 uiagy. kir. l«7O-iki eredfti sorsjegvet.
20 db ctáuari 1870-lkl tOrdk illamiarijegy x,-.,wiAi,Mrt t A fn ha
\an^int. Évciikint li lm/ás : febr. 1-én, april l t'n. jnni 1 4n, wguait. 1-éu, uklulHT 1-™ is ilnwmlK'r 1 ¦i'ii. K.,ii).-ivunv 600,000 fraiW, legkiselib nyür-
vitm 400 franc. Minden résztvevő, teljen tizetís útin kap
1 isas/iri tiihik 1 K70-iki eredeti Síiisjegyel.
40 db herczeg Brauruchweigi sors|egy, részletH/etósra a r> fit !ia\ankini. tivcnkinl t liuxas: f«br l-t-n, iumjus 1-én, augusztus 1-éo és Dovomber lén.
Kunyereiuriiy 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 lierezejí Itraunsebweigi eredeti s»»rsjegyet.
érvényea: ~WB
j
> luvábbi iiietíl
\ aílklll
-,'tzyxy \H[\l. iwct. Hontjn^yni k lM4y titud o.nr. w>mjtiK 1K70. ni»KyKr toreJHKyn
ígérvények Minden húzáshoz.
.Miiuh'MiK-mii siHHjt'R\ck liuvi rószlftli/ftésre o^yenkt'iit is flflilatnak.
K ü ii y v k ercsk
génre, szent képek, taj és állat rajtok |, n rjr v. Fariul, Lmdtn. " nagy választékban van ^ Z','.uú„mi>¦¦*>, »•'<•¦• '¦•• <•>• °
»/iv<-i iiif|ít<'kiiiltw Virult rniidclkuL^M klatl. '^ "" l«l»i'l All»t und kut O
, ')' i'"\í"°' 'tű. a-ilkul '«•» j»U.y«.k . lü h.,^| ZJZJL^'SJ*'*;. S
lU-lfM.'l in tlfi>«ulUtlk. j mumi kl*ln* >'
Alkalmilag számos magyar törtéueliui aciél-met-i^ 7j>> i.«ip»if-
. áron kapható.
WjIJUITN JÓSSCI
NKUHIVAS.
a Hamburg Állam által tMif{iM.i''lyfzt>K (•* bizto-sitntt nag}
I* é ii z n o r s | á t é k
uj nibgki'K.t'iidó' hu*i»okUiii iiyuruiti<ri^«k r»S«v.'lu;ér«. A legnagyobb nyer<'tii^iiv iEtTi'1!<'•<<« <««tbun
100,000 tallér.
y
6ü,iKHJ, 40,000, H>,0Uti, ltí,t*H>, to.(Hh>, 2 ««r 8000, 3 »xor tílHKI, :tuor 48OU, Ixxrr 44iH>, \\ «n>r 4tKHi, i-BKT 3200, f)-«or 2400, H-«er 2tKXl, ^ sut ttiOO, 2K.Ki»r /Z0(í, KHlworÖÍW, tl-nur tff>", fi-nor 480. líill-ii.jr 4(NÍ, 2t»> hói- 2<X), 2iíer /2(í, ."kHuíer NO. ll,WX>-Mor 44, tÜMer 4O, l^»er ^O abt. tallér.
A •ortji^yek TeltWI több n\ .-r.möuyill lui/»tik ki hét tiuzá»b*n; «i utcúai *4.UOO in ¦ miienj nuliány h>) *lstl torvuerüle^ fíikonilmtik.
Az '>wioKnnk IMitr. l.*i.k|.-K..-kL..m.í bt<kliM<Wv<.-l .rrnl.ll ...rxjcKi ' lulutik n/. .U lm/;i.r«, nidv IúvhU Iub t^fv»nTÍnt már
f. óvl Jnnius 21-ón
Uirtéuik, küvotkuió iíiUr.1 ár»k n^lt.-ll :
E%y *ii*m •rrárti -.ordje^^ 3 frl ,'>0 kr.
p<jut«a Usljeiitéí bittoaitáaft ülullrtt,
Miüduij rdutruvo k»[> tőlem i-gy hlvnlMlus rí} M«rr*-I elhitfrft rrrdrtl Bi.rBJfuy.t pontuxaii me({-küldre, t^ twekot nem kell uz i^i vt'njukki-l .>**!.-hswnn liUi.i, in-Ív n.k ,wné\yr* bicnlmoH uU|»«ik.
A hivatalon tmiluti tnrv niín.l.-n itH^r^ii.lnlAiitk ingben adatik é* n» úrdeklAkuuk a nytTtmt'nv p**D* hivn-ikklkMik
Uk
a l*j(ki*«ibb kl
K
in mellett, nt«hlv»t jg)
*k, *>V in. Kr<-i..l."J.-«L r.<ni<U.-k, uKy li^-v gruDtltdiía bal lg* tag"1' * luK'ív»l'*bl» vidt'krr . .),<> tMfe •!** ftny#r»»«riy a mt»«0it(4l krd-
HAAS ADOLF
ittik\,KVi< n.l.i.iK'l Hixhiribaii UMtfUtt MiaMacrt ü MIstlhiiM kín*
Mn liix Viliim
Pályázati hirdetés.
"i.-n.i.l nyiliáii.Mi. kijeUteiii. l««y ín, mim lKihl<i||iill l>r. Ki» , , ...
A. ¦nvrcyr, njolui óv úla OKyo.«gy«JUIi k.l.>ilJio vagyuk u va-1 V"*' AU'" '""ulgy >•"'•» "•"•« » <uroia.i l.uilói ál-
l.'.di A. l.an.i.ilallnu tomimilmr-PámUkfmk, m«rl uuk *n i!'""»"» ">rl<ul kmnv.tó.. fűlj li., urenu.áUi jíll . i,i 3UU fn ...•gan. iiiuerc-n. cpi.ck kí.»il.-.i litkal. Midin rarni»l jel,.,>l„,„,; k(1'« V*"' S""*". "ml™ lakía '/, h.il,l MtfUg h«.iOál«iáv.l uogy „«v™u I', n,u»uuur l'inl. „i,.l»„l,ll kn.dv.- .i«k lak*!., |'•••» kai<>» luavillgyi kouígi i.k.J. uuiuü álU.uii^r. folyó n B" Illd Ml H I ii W 21lk já l
gy
.un, Bo"e., I. fii, ,.lü dl
nj.íglí.li kaphati, i.....k iui«.l.«kí
l ih jll fA d
nit! vnl.i v*w\ <-lli>n, inintho((v jolenleg aom ffl- tm podi)( tiiik r»ktHrt lu-m lurtuk <''n ke cielótti raktimkftt, clófor.íult h »-iu i a i l á i u k vt'^itt mi^iíiiütutt.-iii. Valódi l'ainpatlour l'ánttim-cí udajíinxiának U neve*ve, lwlátát auhaMOl fo^jtt uDiibávni; i^ li'Mlhiiuihntlnn snipáiitu emliuítiije minden váraki>iákiii túli, » t-tív^d.il IjÍi tu> aior aroa^rklit^K, bór ntkák, (icplílk, tnájfol-l»k i'-a {xint-t>«:«ok ^yura 4m «alh»tHlUn ulflséaáre. A vevflk anv-nyim bÍEt(xitvák> ho%y n«ai la(iH»iull siker «auti?bt)i>, a \>éa% viMZHadalik. K kiltknA páutából 1 t^ly, ulajilványny*! ^7"" I trt. ÍO kr. ... {. (Mi^ií.ií,
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak.
i 2»-ik napjára a pályául eiemiel I _____,
lyáini óhajtök, Unitéi okltiveleik, a a Uniláa kíirUli járUHságn kai Unuajtú biioiiyi Irányaik kai telaierelt to)ya.aio<lváiiyaikiiiik l?Kk;<Vilíb juuiua Ü.r)-ik uapjáÍK leeDdA iMadáaár* kírfla-É
Udkvíi, májua hó W éu IH71.
Keváti jími
lótátlát mellett
„Isten áldása Cohnnál!" 1 millió 44OOOO tallértn
Mii HaMlwrg illiatél |*fr«itrr»ittt Mgy péu-títotMka.
; p lltrMlálkw, y OMk V.
(Af.ik. - . hi.víi'hJiuip «].H 7 ..utálylian * klvttkfftl y-h WlMytlta kilmnUitk ; u m : I rtVrr.-ir.V-,ív IfliH
,000 t>lt*r: ^onkim 60,000; 40.000: 20.010; M000; 10 090 :' B000. ' 6000, 1 4800. 1 44« J. 4000; 1: .4200. ' 2400. I! . 2000. -' 1600. -'" 1200: I'* 800- '¦ ¦ 600 480. l¦>'! ¦ 400. :!"..; 200, J 120. m] . 80. H.M--. 44 «• 40, i^'.Hii 20, 12. 8. 6. 4 el 2 ti Mér.
a< I... o.-t.iy ay«rM4iiy ImiáM JuRlyi 21-r * "in híva-
llhUH l-l«.»"« - ¦'/> tfitl r,rvrt,'i -..-j. ,<, »m ,'.,k 3 fft 90
kf., ftl -r-i-Kr. l-i/t frt. **fytd« V. frt t, * - í(n c.o értét ti artjiktt I l l jé'l * j
k.i . .ír b»rM«atei Nekni,i,'.<o n<Bi]«ti, * mcuNtnadfln-ii Ukb viMkre >< -ikm^...,. a Mvatak* Imiiéi Jt|yi*k v a ay
p««l , IknlJí.íl „„„,[.., |IU1Í, „Un. roh.J,. ¦..tokell tfluak
» hillgatit mtti*U .¦.Ik.,,i„m. ! l
k ttfaagfabb, 1
60,000. 80,000. <-'¦!¦ ..¦,,-„ 40,000.20,000, .x- Hr.k,»,. 10000 tallér db itt ft*yM-MÍ»yel><t tu.-ii*... V,
Cohn Lázár Sántton lUmhm
*>u4:|^fe
: varró gépek.
K) bátu i„i,.4K,-l tia«tel..tl«l erl.»ileni, gy ____________
Warckalovuky iakib uru k uati. vairá-jép gyárának,
lüielyek a luadoni es ),árUi világkiaililáaop caéliaaru j/«áKi,k Je.uU-tó.á,„k«U«l ,-rd™,.| „ere.lek, helyi raktárát átvette,,
Az iltdawk tökel«t«»en a gyári ár^yzék után
Uirtonn.k, luiilt.l , „. í VBVJk . íuva,*. ^magoblai p.o.1 takarítják mv. C«.i„,.., „ly,,,,., ,„. <• olajjaU v„ro.geü.t «ái„ára » legunyubb válaulákbau ea uhaou •a»n<ál„k
Mi,„l.n n r,.klár,,mlvll ,.U„|| varr.1 gí|iek eli.merhi nj iUlkotat.it „yi-rleli, mulynok bi/.»nvil.,kft.il ,u i.iu nielléki-1 leket bátorkodom ki,«ol„i. '
Mély linlelettel
>¦ i"í. Hóseufeld Adoir.
Hitonyitvány„k: Ko«ii,hld Adulf uruak !
' Wajdits Jo/M't kiadi,, lap ^s iiyuiudatulajdouuu, gyurssajtoujoriiia* Nagy
.V.jr K««.i»«, JUiu. \,.u Mt) V- c«. KuwDfold/ Adolf, .„..ktf
l*M»> x'a/ixrlIltR kÍMithUin"#l' i Nnitv K«ni..l> juliu. 5 la H7(J
¦•M*k«y Já**M*
io.kab.li. -eri ,.j(.Nagy-Kanizsa, 1871. június 23-án.
26. szám.
Tizedik évfolyam
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamcgyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes ttaLirtctimu. íietllaip
a szépirodalom. kereskedelem. Ipar, gazdászat, tudomány es művészet köréből.
Előflaetéti foltételek:
.,*.. • avahrat *4»fW <HT k*t >«•>< j.
W.rrk.-riil írod* m ki»4» l.h.lxl. |
WA.IKITH J6/»K»' k«ii)T ki-n.nl. m.L.'-.AI.sm. |

¦ ¦ r.i - kf.
* . 'J A .Ni Üt "tfr«L'
- 1 * 'tí p«tlt »ur beák ¦UUl 'Uj
Hirdetőieket elfoffftd:
N.;aaaliaa: K'aixVhivatai,. bailMvwi PULT JANiih. PtltM; /.y.m.i'.K M. LANQ 1.BUPOI.D, *• H1NUKK HÁNIMIH ¦»«•»«¦: HAAAKNHTIC1N 4 VOQ I.KK, UOHHK KUHOI.t' , OPfKlJK ALAJOS *•
Hartlftl Mhlva.
„Zala-Somogyi Közlöny**
/«7/. ^'i másixUk Jelevére.
Tiz év egy vidéki lap életébe", ritka jelenség, e tiz év hiinzailik félévére bocsátjuk ki jelen felhívásunkat, melyet szivén figyelembe bizalommal ajánljuk.
Ntuu szándékozunk elősorolni ez alkalommal, mennyi kUzdés s mily áldozatul járt í: vidék |egel«é * uttoró lapját fentar-Uni, hisz maga a tóuy brazcl minden hangzatos szavak nélkül, hogy él e lap h élni fog, mert oly vidéket képvisel, hol a w/ÍM-nyoíiííj/ 8 eiitmerés virága dixzlik, hol a honfiúi szeretet erős gyökeret verve, elévül-hetién fáján a lainders^zóp, jó 8 németi iráuti törekvést illető drága gyümölcs terem : a klkctéiíét éa tevéh'nytég yyümittcté. Igen, as irodalom iránti KugU-lkesedés a közügyeink iránti saivi'w érjekeluég, szellemi s anyagi jobblétünk elmozdítása iránti ernyedetlen tevékenység az,melyiyel lapunk köré tömegesül e vidék t- értelmisége.
Midőn önérzeten Örömmel üdvözöljük lapunk t. olvasó-közönségét és kedves muu-katársainkat, nem mulaszthatjuk el ujolag felkérni a további pártfogás- és figyelemre.
A kitartó s lelkesítő pártfogást, mind szellemi, mind anyagi tekintetben nagyra
becsüljük & azt luvábbra in megőrizni, s tiszteletben tartani iparkodunk.
I Apunk a ^/talamegyei yatdatági tgyeiület* hivatalos közlönye levéti, minden közleményt gyorsan hozunk.
Hirdetéseket azouna/ és jutányosán ko/.lüuk, mely miatt lapunk az egy iv helyett igen gyakran más/M sol két ivben jelenik meg. De lia 50 60 '(/ d(>ikct<\ érkezik, lapunk megjelenését hetenként két Mer eszkoxúljllk, mi má> akkor is sikerül, ha buzgóbb elótizetöiuk maguk melló uj éli')-fizetőket toborzani szíveskednek. ;
Ktúfi/etési feltételek : !
iHTl.jul. decz. félévre 3 frt - ki. , , , Mzept. évnegyedre 1 , 5U . ;
Vígéul évre (i frt, sőt havonkint .SO krral ín megrendelhető, egyes nzám 15 kr.
A/, előtl/etések mielőbbi szíves mt>g-ujitását kérjük, hogy a lap itonti" külttíV beu fenakadás ne történjék. j
Mint emeljük anyagi jólétünket a virágzás polczára.
A magyar uép leginkább fald művelés re van hivatva, — ezen tért nyilÁ neki az örök terniésxet szorgalma és tevékenysége gyakorlatául u a/on szakma, melyhez hazánk éghajlatA leginkább alkalmam h e/ az, mely mindu/ek Jac/.ira virágzása pontjához U'gla-naübb léptekkel közeleg.
Már pedig, hogy valamely szakma tí-
rágozzék -- a tökéletesedés után kell minden iparkodásuak törekednie; mert nincs firágxás tökélyetcsedés nélkül Köldmive-lésünk pedig jelenben még tökéletlen s tma ponton áll, melyen nemrsak hogy nőm virágzik, hanem alig teng h igy a bt>ls/ükíié- get alig alig fedi. A tengés legközelebbi szomszéda a szegénység s hol ez üti sáto- rát fi-l, ott egyszersmind a hátrányok s aküdályik mintegy lebilincselve tartják a legjobb s legszentebb akaratot is.
Mi( tegyünk tehát, lingy földmivelé- Künk virágozva anyagi jólétünket emelje? — hogy igy akaratunk Hubádon m'uogva minden szent és nemes iránt fogékony legyen s a nemzet — a baza boldogságához, mint tényezó hazafias készséggel járul-Itasson.
Mindezek elérésérc szüksége* kellé- kek szerintem a következő két alapelvben ftsipontoaulnak : 1. A lehető legnagjobb iiimóst elösegiUni. 2. A terményt leh tó i Hii^aab áron értékesíteni.
lla már valamely darab legnagyobb termését akarnók elősegíteni, szükségem min- (lenek előtt egy kevés szakismeret, uisze-szerint ismerve a földtalaj minőségét s an- j nak sajátságát hogy igy ezekhez mérve I ama terményt válaszszuk, melynek termé- H^eti tulajdona a földnek sajátságával leg- inkább megegyez, így például ha tudjuk, liogy valamely növény az agyag talajú föld- ben nem diszlik, balgatag^ág volna abba
mégis azt vagy hasonló rokon faját veUí. Hogy tehát így a fold sa>itaá««t a UrmtOT teruiétiieti tulajdonaival megegyectethoattk okvetlen s/ükségeH 8iakkÖny«k s gya-korlatí czikkel tanulmáiiyoiása ÜU1 némi szakismeretért szerezni s végre kiábrándulni ama korcselvWól: ,Nem könyv után kell gazdálkodni.*
A termés lehető nagyságát leginkább emeli továbbá a kellő s okszerű müveié*; mert Imgy az imigy-amugy túrt földben oly * annyi gabona teremjen mint a szorgalommal müveit földben, ezt már kétségbe vonni napjainkban senki sem fogja.
Hogy tulajdonkép hogyau müveljUk a földet - erre általános szabályt hozni nem lehet, mert itt is a föld sajátsága s a növény tulitjdona határoz. Tudnia kell továbbá a foldmivesnek, miszerint a már-gás h agyag talaj gyakori és mély azáo* tást, a homok talaj ellenben ritkább s sekélyebben! szántást igényel. Tudnia kell továbbá, hogy maga a termény ía tulajdonaihoz mérve kívánja a muokáláít sói efj^ s ugyanazon termény többszöri munkái ma egyenlők. Így például a búza három uáa-tást kíván, du már míg az első szántásnak H - 10 hüvelyk mélyen s öreg fogatú vet-tetésben kell történni, addig a keverfe él uiagalái szántás 4-6" mélyen s öreg fogatú vettetésbon tökéletlen eleget t«ai.
Hódoljunk továbbá a természet szavának s vegyük figyelembe a Upuztalis uj matatásait i*. Jegyezzük megt hogy az
TÁRCZA.
Száraz ágról . . .
Skitti igcdl a lavét buli. Bél ní»»nib»D uitlj bánat KHtnt alul > itjir tirif4 ilaivta clObbí Wfiáf*
MagiUult «tr » Urmi«Mt, A <*al(.|i>j !• III l*rit>««t H.jl i, mit«« riyi k*di* H*m U,i ilWl, tt.nt JUH T*U
A> ibr.dfl N«« UkUí T« kU \*ia
TlMi. ¦•kan,
, ki •lr*blád dkiJ
Egy
halálra kin/ott.
H«»i él y .*>
ik* KBgjaJa - * halál.
joíben t
eabek, J ap v^g- ' tölgyek :
. . de hi*b» vímí fárwlt viodorként ¦ugarai arauvhiroxeueti fil^ kuron&in bucaucaókul.
Napookint bucauiik *« tfllüok öa««ukiunk Mm jul «iél>o e felett kcMregoi; mert huln»i> itmét eljő. EIvbm u uub«r 4% iieki legalább egyetlen ogy *oh»jt álduini V ... oh I ei mwÖ ArUlU^g, hiaMQ less helyett* Háat . .
. . . Mély horgos hniUUiik, oly tumpáo, üly kU4rtatien, miot » tulvilági wwlleni átka.
Iiin^tulvo, du tél«linMubb«D törik meg a eMiidet v^y mohos tón* aljáról * horgó nyö-^^•nk,iiielyL'k kiwí ogvogy Uigult hang ít ve^yUt.
Mi «>V Ki m? ... Siri oMtud . . . uiult rémUlohw hörgea utána, miotagy a föld mély.* Ml
A termeueUtt »ent varát* fogja kflrUl ; a niv húrjait gyeugodeu átreagJI nyugalom terül fi a nyári tájon, - nyugalom, mind lohol a saivben akkor, midőn a sokat hány*U>tt lélult láogulii btaslma, ohsos hevével fordult alkutó-jábos s a hiborgii kedély Un ger tornyulatai elsimuluak. A sHllfik elültek u ertlfi lombjaiba; asak néha buikál ugy-egy auttugva virágnil vifághot, megfUrdoui aa ilfaUM harmat csopu-
•) OjvAaStjak * Má|> ii»*iilj Balal, Ioh-Uí(n (*J4t i. nunkatáriftínk kotaoiujibau. Sauk.
gah
Uátortágt HttnÍUak,neuUk mag. IiU»d ir- na legyen velünk I
éli öh ákd h a fí>l-
gy
Félig a törwhö* támaukodva hever don <>Kv l^rh Kuhájit fbwlinyok p imUi didurug » láatól, aöUt hajfiirtei vAllá omUo»k ét sadpvunáau arca» oly halovány, oly eirgft, a*$y nurne uly fónytolen, UvoKetediiU ¦ ¦ -uvgAay marUldkk a halálnak, pwcaeid iih-k-uámlilvik.
Jubbjábmo inSu van,jegytAkönyv baljúban fa rcMlbetvu ir.'Muat megtámadja a jörot rulmtn, ketóbíl kihull könyv, irou ; te»te (Mateutigor..-dik o* faidaloiuMJt.Ou ha»g.>k törnek ki k.0>-lúbAl, míg; magaa, UriUdAlt liunilokan f»K>"* k ök
. . , Stakadj m»g . . ¦ aaiv . . . sioWtulj mug, hUrgú torvdotetttm.
Semmisülj . . . meg . . , lélek . . . tennia-gad .... kinwSja. Vetus el .... ua uuduritó fnldrot ... aj ördögök . . . e pokoli tanyájáról, kiáiU fuldokolva, mialatt újult et erősebb ro-liamuk gyötörték.
t* . . . te . . . loteo . . . li» igkwá . . . goa vagy .. . legalább en . . . gedj meg . . . halnom miJébbt...
A legnagyobb m«gf««it<ÍB kóiúlt iiy<ig* a ¦x<-gény usekut, aiután clti.rilli » IV.ld.m, v^gíg vunnglott toatén a halaloa rángatóUs, ueme korbén forgott, vonásai eltonuluk ém o uiug-tiiWtU aehés pályáját.
K kőiben a nap leuállt. Susogva jüttuk uló a uelluk edewKomoru dauijokkal, lelerep-pDBek a «om«édagakról « halutthos ej tát*-kedvUlóa*©] bolygatják füru-it, mintha caak álitmba riogatnák .... l^dig aluik ai amúgy i» oda*«n .... aJaaik öriikkti .... Vttgy Un Mébreeitooi akarják uj búra'/ uj e)keMn>di<s-reV , . . Ne binUátok . . -
Keleteo féket* felhők mint mugannyi raui-•Jakok tornyutulnak ét, ciikisó villámok rt*t kettettk megalegvt; a nyugati f<-liv vüriisn-gyűlt ki, oly lángvfirosre, mi méltó ac ég bouuló nagy liaragjáhot. Oh emlicruk lm ti c*l ulerteni tudbitok . . -
Másnap megtalálja aa erdtta, uuIíd bo-viasik a legközelebbi faluba, négy korhadt diónkat vvruuk ossxe atimára és két ember eblilyessti a tomotö egyik augiban ujulanul, k«ny, kegyelet nélkül . . . még a airá«} is oly kelWlenUl vegu munkAjAt,
1>« ki \m siratna ugy fbldónfutrit, kioek a air o«ak ohajlát lőhet? OhajlAB volt noki a sír, de ember, eiuW! a haláldot'oat t« adtad meg nuki. . .
— Nem hagyott attmmitaom hátra. Kuhá ját megvotó a sirató is, pornó nem volt, I>« iía gyutt ránk mégis valamit — jegyzökönyvét es wen ninei mit orvendenUnk.
KW Upján r^mva butükkrl olvasható: .Ünélatlrá*om u emberisig égető uegyenonj
vóghagyomáuyul uukt«k,kik magatokat emtw roknek ¦¦éretitek aoveiDi."
Félre veatak vagy átfussuk n átkot l«-helft lapokat V
TittteljUk aa alhunvt végohajUUát, ve gyltuk erít és stereuuak tudomist egy kMwrU élet siomoru tÖrtónoUríl.
Mint ácsorgó1 paUk oteveg, a uac«irta első éneke >«ng, a tavaasi cnphir a lombok kftst susog.' ugy lejténnk tora as édee anya hévaseral-mo,a siof g<watyagoniloskodasSi,aját»stS társak bo< hóskodásai mellűit gyermekkorom ruaaaj ¦¦ujat.
L>e a hegyi forrás kis esllit ur« fentartós-Uthatlau mélyebbre és mélyebbre T'lljnJtrtan megdagad, romboló árrá növekuik telve utakkal, míg aautAn nyugodt feUsinuel, Jo bansajé-l«.n titkokat rejtve iramlik tova mint folyó", mely gépeket hajt, hajdkat emel | majd t*jtóks4 dUhhel •atklákról HÍklákra ¦uhan, hugj régre mintegy erejében megtörve a tenger végtslea-jébenllvesuen.
Kiragad UUui a awlid boldogsagJuersajT k»-r4bOI,hogy abba soha töbU vÍasMDeUrh«sBtkl
Hajnal volt, i^P halránjpiros hajul. A begyük múgdl kiemelkedő1 nap olj wép«a ssi-ne*e a harmatos lombot, aa Ude raggeii léf olr kellemeMD Arnlék asét, hogy u ember Mtvét reuosui kéast«theté ; de reáin mott ellenka«41ttg hatott.
Hogji* ne, hUseo UJbbé nem gyUuyOrkOd-hetom itt a hogvek köaölt a regg ragyogó smép-•egeiben, nem láthatom aa oly uépen DMaJo hajnalt, aommit, semmit, mi elítUni oly kedvea vala, mi oly boldoggá t«*e — «lkellett «*•»-Bum a távol oso yarnsba Unulo»ánT«i*»*t folvUtoí.
(Flutá k8tk0k)elvetett magot ji'il 1m> keli boronilni, mert hl csak kis ns/c is annak fiin 11 marad azon része \jih> ki nem kel vngy madarak álul eWitotik s ez már a vctfct rítkilja s » termést kevesbíti.
Megtanított továbbá • upasitalii arra is, hogy niottenégcs takarmány ter-mesztísénél niino előny a hoDgrrc^s — egyn'--.t mig a nedvességet lckAti, másrészt a kas/a föhlsiint járhatván tarlója nem maiad b igy a tueiinyia^gct nflvoli ancMkiU, h<*y a minosígból lcgkcvesbbé is elvonna.
Megluuított vígre arra is, lui&zcriut KzániitfQldeiitkui'k csak uiejcmilvrlt M*» r*--tege »/., melyben a növíuy gyökei által ólte (omiUrtfaáhni ixükjíííi'ltotett tápszereket koresik ; s ha 0 rőten (trrinnré tag) Kzerfoítltt sokéiy avagy tápanyagaiból kimerülve van, nem leetid Iíi'ixís a bevetett növény tápijíínytMnck kielégítésére leggyakrabban a vermen várakozásnak közép vagy silány temesse! felet meg.
Számosak az ily Upanitalati ószlde-tvk, melyek tekintetbe vitele nélkül rzélt toha sem érünk.
Azonban, ha a fóldinivcsnuk nsidel-ketéuére uupán sovány teruio [Virgil a^.yag-föld állaua, ily kép a zabon s liajdinan ki-vül egyebet kái nélkül nem vt-lietne mio azooban segített ismét a jótevő természet, a midőn is a trágya alkalmazásira utalá az emberi tevékenységet. Innen következik s ily kor alkalmazható e régi, de. igaz közmondás: .Nincs rósz fold, de van ro«z gazda." Mert valamint a legjobb föld is gyárin munkával rósz és silány termést hoz, ugy a legüoványabb föld is trágya a kellő megmunkálás mellett a várakozást kielégíti.
IJEiiBAI.Ü HÉNI.
Trúgyatelepek.
(Víg*.)
De kétségen tul van, hogy legrottzabb a trágyának kisebb kupac/okbani hagyása, mert azok a közbejött csök által, melyek a trágya kilúgozható létrészmta kupaczok kis területeire — kelleténél nagyobb mértékben — lemosván (és innen van az ektípen trágyázott földeken a foltonkinti bokros vetések származása) nem marad a nagyobb terOlet számira egyéb, igazán kilúgozott, ásvány részekben ¦ korhanyban felette elszegényített trágyánál. Haját tapasztalásomból okulva, nem tartom rzélsieríinek a t>.>k helyen szokásos trágyának kazalokbatii rakását, és ounan annak tavuszs/ali 8f.éthordását. Igaz ugyan, hogy az igy kazalokba hordod trágya fűiddel, de mi iné* jobb, sárral beterítve megköti ugyan uémileg a/ ammóniát, azonban a sár i* eltelve azzal, a felesleget mégis keresztül bocsátja, íhH mire az ily tragyadumbok földtakarója kienged, akkorra kienged a a föld is; itt a szántás ideje, minden gazda igyekszik s téli nedvességet növényei számára minél nagyr.lb mértékben megnyerni, és ha már mo.st az ily iiágyahalmokbwl az akkori nzi'-t hordásnál ez isméiéit fel- és lerakat nem számítanánk is mi pedig időbe kerül, az ÍdŐ pedig pénz össze tiporjuk a földet, a szántást azáltal nehezítjük ós késleltetjük — de mi igen lényeges, a téli nedvességet ía épen azáltal nagyban rheszitjuk.
I>€ helyén látom itt Anglia mezóipara terén jelenlegi logkitünöbb tekintélye, Vöt-cker tanárnak a „Karniers magaziné" füzeteiben, az íhUUIő trágyáról az eddigi nézeteknek némely pontban egészen ellenmondó állításait is — kivonatban bár -közölni.
Viih-ker ajánlja az ístáló trágyát előállítása után mielőbb a szántóföldre hor-datni, az őszi trágrásaat előnyösebbnek tartja a tavaaiinál, szerinte a marhatragya a növények táplálkozására saűkn'^s mindim áMváuyi alkatrészeket és oldó részeiben nagy meny iség II legényt tartalmaz. A N/.alma vagy az alom a trágyában alig tartalmaz
némi legényt, és felbomlása alkalmával kot hány anyagokba változik át; a Urliany-safáknak nagy rokonságuk vau m twuoniá-hoi <¦* ezt szinte ugy lúkötik. valamim az ásvátiysa\ak. Friss istálló ti.igya, legyen Ur még oly őrös azagu, w-m Uií.iljmu üubi Hxabatl anipionUkot, wiu i 1 ló ammónia sókat, sót a teljesen rothadt Iragyában & igen csekély mennyiség tnláltatott belólo.-*. vizollctnok és Hürü ürüléknek rothailÓKáitál képzelő ammónia magából a rolliasztó ntaJiiiálx'il képződött szenes savak által köttetik meg. — Ugyanazért az istállótifigyát akár friss, akár korliadt állapotban legyen bátran Irlirt ft sznbad levegőnek VöIcIut .snu-int kitenni anélkül, lmjjy muino-ninbani veszteségtől kellene turUini, minthogy a benn*- létező ammtiniasók többé nfttn ill»k. A gázok, melyek orrunk Idegeit kel-leiiitftleuül érintik, kőn- és vilküneny gá-/.ok és nem atumooiavegyek.
Szervetlen aiivajíok »ráin» » axervu-hokhe/ nugyobb a jól korhadt trágyában, minthogy a s/rrves anyagokból nemcsak sok oldó vegyek k«;p/ódnck, melyek ts>*> altul könnyen kllugo/tatuak, hantttn mórt gázok is illauak el, melyek a fentebb nevezetteken kivül Bzénsav-, *//meleg és kitnnyü szeukö-nenyból állanak. Ammóniákból mint
emliitütcU - csak jelenték leien mennyiség illan ni Völcker szerint.
VOlcker Itözli, oly trágya felbontását is, mely novembertől aprilig szétterítve a szántáson kint volt, azt állítván: hogy a trágya megrnthadt H legény-tartalma növekedett ég az álula tett vegybontásoklxil világosan látható volt,hogy a trágya semmi értékes anyagot nem vesztett el egyszeril keverése által a száraz levegőben, mit » tUzőnapon Bem, ellenben eső által roszabbo-dik. Könnyű talajokra nem tartja Völcker is tanácsosnak tavaszszal egészen friss trágyát vinni, inert szerinte is a termékenyitó anyagok a friss trágyában meg nincsenek azon állapotban, melyben a növények által közvetlenül felvétethetnének/Ilyen földekre határozottan csupán rothadt' trágyát kell K/erinte is alkalmazni, vagy olyant, mely már megelózÓ ószszcl lett elteregetve. -Igen, kötött talajokon^ trágyának mielőbbi alászántását azért ajánlja, mert a szaltuás-trágva által itt a talajnak kívánatos porha-nyitá<-a inozdittatik elü.
Helyén volna múg a trágyatermelős kUzámiti&át is legalább az eddig gyakor-If.tba veti kiszámitási próbák után közleni; de minthogy a kisebb gazdaságoknál, ugy a jKilgároknál is hol még az igátvonó marhák is gyakran legelón éjjek/nek az nagyon relitivussá vAlna, mellözcndfinnk tarlom azt.
UArilOK (íftZA.
A h<nivédzÚHzló-H/tini('l('Hlie/.
A zula murnicüii 78 ik ssámu honvéd-
Purlakon 1KT1. évi juiiitis 1Ü i'n tartntoll, inelj alkalotnntai Muraköz horvát ajkú népo ¦ ámbár a 77-iV. r.án/li'ialj iker Ba«nt«léaéht)K juniiiü lt-én Nagy Kanizsára Í«, a mindkét záxiionak iné)tóság<Mi kert-MUnyja honleAnyaa érdemuinuk nirily ti»ztoletcíli')l lckó(nlw(Vo - - BorNkuzni •intett, — a BKploU-lcn,'magyar haMmiágnak U-nyns tanú jdél adta, -- meri a 7ö-iki «á*l<>-aljat délután S órakor aa AUó krályuveczi indóháznál jölunUikdiiy nópLömug, haléaáguk (* kotWgi*k képvistilolu, lilééin nsgys*zám<i, disri'N lovakon ugyunriiházott polgári banduhuiu, <[a magyar lu'tnzt^li K>tHi|{úkkikl leplu inog lnki'y KAiinír őrnagy nr vi'zotuso hIuIIí zászloa!ji>t nlanyíra, hogy a látvány ugy u hunvédiek, mint a küzJinaégrt! Uuiifpélyuf és érztíktsny bebatáat gyakorolt.
A vonat elmoouívu] Turbóci Uyrtrgy vidékbuli BZolgabiró a honvéd legénység ktizcpéro állván, a nép és lovuaoktdl környenvu, a tásxh>-aljal olúszür is az érzUlulvt hivon julluunű inii-" gjar btiazédJul iid'viialé, utánna azt horvAt uyulvon tolmAcsolvilii, nntlnttlcn óu ismételi ól-jonzosekkel kit.'írt rti^leg 'ilianuiréalion réHtoslílt,
fojeevén ki, a lugénytii^ ti»ite!Kctl.
As elzárt zássló p'-dig kibontatván, f'-l-luutatAitAra a palással kurölt/ltl l«lke«)dlíslmu éliuuokkul lldviitöltftott, és ai induló IVrlak fülé fogak>« vondtígrk, utánna a iuvasok s Inni
kü»dutTi«n, Alső-Krály«vuci k.»»-it^úlmn Uracik liivikukkol fogadUték.
Kgy ni'gyed öra akti illó rendben ft /iUr ],i*lj <'• a lík Imatár ciru.iiiuk agyaMt ml-kolÚ tisitjti, ik polgárok <>í be órlvhnU4g Iuvm.ií a menetnek ugvátftlán, dt! l'iirluk vnn»uUia lurtriíit iiiimjÍiIbiu^vdI k dittm jeleoftintk. »n'-giiutd kif6j-jtó*t adtak, a kiváacsi uétitnnuig álul a város m4J«* uh»*ján folyton Qdvozul-li ivén, ur Tömnapot min r»ak a kifüf;g<»r-t(lt /Asii.ik, liniiom a lakomig iiüoejii'* úlli>7.<'k><
I nliangun hirdették, ó* a vonat a kntliolikit .(,'jliíi dombon t«Hro Jrkcuvria, uámUhin !"-,.W1 íi-K-K.IUl.,l(, m i*koláD»k bn.lgynkorl^ lumilrti álul (wileljri^Ml let&vn, a négyMaiíglMii kórlllvfttl üirr,Q Dugi-vira i'AI sKol^abiró „ vt>ll Irf-iuf li»(ivé.l,iKrii válogatott éa n Imztt-li.it it/ivnt vüi.Miitn mel.^itAsMVHkl.iin íi.Kózlé
II Ii.íin'éilüéget éH a uiulot, alig ujlutvón iuii^ ,¦», lcKotl t* n-íin kflv(ijbt.tí Ihl.itött horvát nyi-ivü b(«ií(idut lartolt. Lápo«y Márton hely-Ixili k-lk<Uc ur é* volt honvód kapitány, a ki t>lj«« dUtóben diint egy Kapissirán a vastillol kontve miniivégÍK lőhAlun kitórtu a menelnt, wá iioii<]>.'lyt vnllaai inéltóaággal ut-rruaak n álul .1111 Itc, m'it a EitBilóra 'ujulav ia ildánt k.Ivaii .IV Uuuui- m«l, a jelflüfüvötit pvUijf » •i»liad .'-g alatt ik> 11 !•<<»;Kcl áldotta mog, muly nztTlarliti iitdn a utiizlóalj kociiJDirtUl 1)asttelc|< v.'n a t"..ga<llatáaérc, a ii.il/> illető btilyért-cg.(í/ <|i*rkisMi(tul rltétt-Ittl.
Kővi.-tkflKi'k urután n« <ird«mc* város Alul remt"iott inuUtaág, melylx-11 minduuki 1x1 vun rAtaeaült esti 10 óráig jeío* f^lk-i-wínkWkbun lakomátván, ti kedélye* magyar iám:* kutJo* díltt. ót véeól a reá kövotkctó napnak flnyoa sugarai melegítek.
Ki untnr[M>lr a derék miirakörieknek méltó clifh'ior^Uk ' aiddi tuagyar buvaillutukre váll.
MSZIÁK FEKENCZ
p«Tl»ki Uhu*.
Rövid érteke/és
» .».,..rtony- í. ,W9*C<">r «h...rláH.*t
Mig liH^aí f(éj>gyárusaink a c:é|jM- » gt'-péasnink a . Hititi yoegépvkvt .moidonj 'nak aov«eik, Ulálkuinak auUgooiilák, kik u ket-t<U s tiuui egysicur találjuk fül stakkóny-vekbüii - ino/.dony b musgony kUltin ulnevu-/.^..¦kk.-l .-tnlitik.
Ugy állnlánosnn ^(tptani, mint tudományos i'rdokeluíg vet-it rubuli nAzetem ny-ilvá-nitására.
IrálytaniUg rövidun bonciolvin 0 siavak órtulinét, itit találom, hogy mutdony dutiniálja h mozdulható! mosgony a 111 ti e g a t b a l A kÓpoWjfot, s )%y lányogM ehénW fsak tiga •tibb drtölonibgii nmUiható fül a kt't lúgul0111 kuil; do f(ii[)Uinlag, ha bixony»B urö a tuliu-tntluns^ggel bírd j^P*1! tehát a go» moigásba Ií.kh oly mó<lon, hogy at lielyébAl klmoxdul, n gép ulobl.i hi'lyiit váltoitaija • eiáltal' a n&z ainmk haladó tnotgást U kőlesíintótt: a g<ip h i ni u e <1 i 11 a t o 11 h h I y é b 61, monlul-hatóköpuasé^eluyurt, haladó mui-l(áii&l b i rin d,i így inegmoidultgtSpjHÍ,»iaí 1110ndon y ny á válik ; ha pedig a gdiorí a^dp nuk biionyMÍrányumozgást adutt,mt<ly mo&gást m álatlja ¦ voh ftwt/.ikftttettben álUi gi^knek, du helyit nulii valluzulja: agttp muigá i »il 111 a t o 11, mely WjH**l máa gripkat ¦ fgy állandó K^p. vagyfa mueguny nevet visel. Etek »te-ritat a Kasdasá^i ¦ gyári gfcffa'p mueguny-, n VHsuti ix^dig moidunj-nak nevuttnlnék.
Miuián aatinban tágas érlelambttn a niin>t-K'iny- Biti koivotloii omno«gd fi-jna ki, (muri o axur^ul; Onniaga |
vHKyok'iüoiogui | moignlni) a mivel egy grip roIih hoiu bírhat, inig a „tnotdony* axó num; (nitily sxor^nt: mtudulok bár, de ntegmoKÜtta-t»in — griptani sacm[>onll>0l) a (íöagépekru ál-Ulám>snn alkalmai hat ni a .niotdony- t<\-nxvuaeWt : niivol helyük b ht>lyx«tUkbűl ntoi-Uulnak, 1 iiulyüklKjn mofclitnak.
Ail voo«in tiiuiditnak, (t. i. a ^^^p"^ in.lyükdnl D»m mondbatom p. o. hogy loonlii tatom hulyatnrol, ha muMlulni akarok, murt tínmagainttíl motozhatom; ¦ viuont a géj>ck-aé\ nem állíthatjuk, hogy mozog, njidon osak » kftxvotvo nioioghat, ha mus^attatik vh^v helyM.O.lM;n moidittatik.*)
Vajty i* u#y ^iattülun tárgy sohasem moxo^-hat a<idig njagábM, nig mep nom mo^littalik; igy ttihát a niOBctltáa kwj a nUlAjv, a h«lyo vag; hulyeeuibfil kimoxlult gripnuk s „mos-dony" ulnevuu^Bt nyort.
T. KÁUZ. 'V.,
) fü p. o. hv\jé»*bhrn tnr lufi-J
ha tárK)frAI l.ei.íldnh : noR-ragj r\m'„MlOm sralall T*íJ m4k«I h*)j*\>ííl, i*gf mr^tnlílum i kai, i»eKHX'><Jflom li»lyíh"n ¦ ti*m ¦nrt:m.>iS
mrly.......ti„ már m-gmnmiUMoU - tohál %
dili. a ftli-Hy*.?, . liclyei •loe.eO. • l«-kfn
*
Lovel eióa.
liollatinca, jun. llt. irt7i.
Aí i'Kj'ftiTt'W MjhjíÍ alapját a Zakmegy*!-<.>:] iatáruu Vaamégy* U'.Ui*^ vidéki ulraaő-«K>-btnak./ — a tn«ijr ugj-lol miiidunkür a vidék jnvHt,l laflvel^dMt Úrijaiéin .ilolt, felajánlva e ciÜm uab*4l pcrciwt s til^rjuit. Ugyan usuu eaylot tartott, kUlfai>s<>i> tuk. Augusstu-h ftmfrráaa kítMi«Mtutb«i álli'i siolKahinS ur kuz-.ltn>^tiy^.'«u » buulitása folytán, f. juutus hó lö án Mura*Loinbiit mtllült tok vő, iiM'ltgos gri. SzHpáry (léma aalaot<<f{yoi főispán urnák, ugy-novt^xvtt ni. oauranviv urditjfíbnn, pgy xArtkiVU lánczvigalmat, jovvd'ilm^n.tk fülét ai egyl«t kouyvUr» javára, leiét podig a bodoréi orgonára saunuló.
Noha a nmghívások, a a <-M\ c*ak kuv^a »,! tudiiiott ülöbbav«ndt%ekk«l,mindaK*jo álul a nOk klk)óafél.t tárgy rlk.'«il.Wvl igye kaitok a jövmlehonl staporftani, caon tárgyak amulaUág küxlun kisor.jluuáu, 1(HI ftot jö-\y-h\uvH,V, i»íg magán mlakuiás utján 178
ft. jóit iJSSM.
Mind ai élolek, míutl az italuk a jfllen voltuknak iuKyen stolgálUlUk : ki oltók Mu-ra*2on.bal víiUki livlgycb, *s utóbbiak p^lij; he urak álul álliilatvúii ki. A tuulaUág, iue-Iy«u * jultM bolkliauíi polgári tiirok toov mA-ködolt, jiiniun IH án dóluláni 2 órakor vetto koíJctít, a tiatalság csakhamar táuccra kvre-kL-dvón ntjin engodttj magát háborgatni ««ui u időközünkén! megszólalt tttra.zkok dórgéae, sem (Midig a jól sikerült lUsijáták által. O* miül iiiiodunUtl, ugy itt is találtattak egyéoiáá-gek, kik. a kösönség figyelmét inéi ián magukra vonták, igy kUlúoosen kitűntek It. L. és rwe-dui Soh. kisasszonyuk, nuiű különbeu B. Mné asszonyság, nyájas tárwlgiauk, egyanrl) de is-lésua oltüzókuk nem keveabé népaegük által, mig távolabb a teritett uxtalok mellett majd egyik, majd másik vendégre emultekitt pohár, K. K.. mérnök ur UdvOsölvén a bsuuih&I zala-mtt^'yuikul, a huonan ¦látautan vott«k rérnt a inulatságbau, kiváoá, hogy a két az>imsséd inogye lakói köiíHt a harAUág, egyete>t*», ¦ twlréris^g örökké fenn maradjon.
Heti nem le.
K j
sterint IKHÖ-ban vége lenne a világnak. l'écs várusi képvisuló testület*) HKXI forin
ntár
|ráldl in t»g knivrlf t «iíiUl v»gy i«Lk i mginHi*lum:
II ¦. I. >i. inorl ouUmt ,nii rínslti^ inoi|fA«í ^l Utcleiak hl r.llii ; igy |>. o. .mnwttí it (¦ n ílj) dk4« (
A viddki iiin&Hfk iiyugdij-intéxel« IMk fi87 ftUl bír. - Noatradamm jóalaU ilágnak. —
pvisuló testület*) HKXI forintot Bsavaxott mu(5 a ttilí idfny alatt mílkíxlÖ ma< Kyar azinészukonk. - A mult t'vríl adóhátra-itik MagyaiHirszágbau öl miliő forintnál lUbu.
— Koptomban titkot oroai agiUtiokat todei-tek fiil- — A .Huogaria" nagyssálloda éltvr-méUn a atámoló pinezér 100—KÍO ft borravalót bevoai naponta, majd nom raegkőaelili egy néptanító ugési évi tíeottWt. — Az orsz. kíp-viMilók luandatuinát 5 övre hosszabbítják meg.
— (lorove lemondásával Hzlávy v«ti át u tárcsát. — Mult kodden a budai vérmezőn egy illeg golyúazonWal próbát tettek a hoovéduk.
— Heckenaslnál .Nemzeti Kurtef czimil uj hetilap indul tűiig uktdborbun. - PosunyUn Silávy miuister a tnzoltó egyletnek biHi fiot Hjándékomlt. — llbryk IWhála jobbay van ¦ Itiíik. — A pápa inbilaeumára 26 miliő frank-nyi ajándékot küldőitek. — Egy lengyel nő J'oton több »er»it orot* *» ltmgyular«lvrt) for-dilja. — Ai orosz czar Rmsb«n mulat. — A határőrvidék kir bisUwává Kosoinswtjig Fardi-nund tAbornok nuvectetutl ki. — Óráéiban <Wz. U7 ín Iklik inAg Kopplrr »itlaKász háruu-siá* «vt* umlékUiitKipét. — Az erdéuoti áilaiu-viugák okt- 3<áa l'eston tartatnak mog. — A irónoiokos mft^yar Utrtdnvltni Innára mégis Kónny Jáczint kw. — A lri<Msti lutberanusok-nuk a porost király s illetölug ntiinet coáazár sok rnpédt ágyút ajándékozott harangöntésül.
- A verebek K$y statistikii* szerint Európában évűnként '2 müiu márí> galionát QméMt«nek fol. - A horvát tart. gyUléa szeptemberre el liüiaBütfttolt. - Olatz-porou asoretoégrol b»-¦zélnok, uj«)y már 18O4Í ÓH. Utaaik. — Bismarckul a német vaaut-ogylot duakouoruval ajáDdékozta m»g.
Orndnlom> — A ,l'e« t i-Holgy-Di-valUp* cajmU siépír..tUlnii ém divatla^t a/ánljuk a uöi k6tím«íg ligyuliiiébo. ' Elölizo-téai ára own jol izerkosit^tt divatlapnak fél óvm 1 frt, óvntiKywlro U frt. K lap elofizetói a iolen fobSvbon i'um.i HAndor ,A vörfts-hál lovagja- czimU n!KényiSt kapják jutalmul; ezen kivül inindoii szám mollutl gyönyörű di-valkiípcket, szabátkelme- és hímzés mintákat ád a kiadó. Az elnniotfoi pénzük Király Jánoshus a .I1.- Ho)gr-divatlai>- swrki«EtÍ-jéhot küldendők l'ottre.
— Dolinái Hyuli a „Kis Iljwlg-gierktaíWjp heküldötto hozzánk hipja olvasói Bzáinára kiadott ajándékk'íiiyvftrnkéji1!, mely nlkalomn>al kij«lentjttk mrfrgv.'nodútUnket, hoKy népnowlésllnk az ifjnaág'i irodalommal karöltve jár. Az -U száz hajával küzdő s««lö, nom annyira maga, mint gyeritanke számár* Foiytittá* a mriUktrttH,Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871
v.-szi halamra a azellomoló ponyva termékekéi,
'. nmlyuk astau as ogéai családot megmételyezik.
g Az olvasás vágy, irodalom pártolás, közu
riyrk, haza, világ, tudomány, inűvé»*oUk irnnti érdeklődés magjai, hol és miáltal hinthetók ol, hn nélm a népiskulák növendékei fogékony lelkében a jó, ugy nevolészeti mint nemzeti-
fi setri szempontból helyesen szerkesztett ifiiioáxi
! IrTlokkal>t..
Mint parányi Mikin, itt kivan A „Kin Uj-ság' stolgáloi.
A »Kls Újság* díszes kiállitáuhnn* ¦zép képükkel, megjelenik miude.ii vasárnap; Válogatott gazdag tartalmából, az olvaani sze rető ifjúság sokat tanulhat a a hetenként m«g-m»K 'iju'ö, \2 Wnifttl oldalra terjedő képua lappal, hasznoMiii töltheti el Ure» idejét. A .Kin Újság" népiskolák s at nlgyn>nanimiiiik sirilitlö ifjimilgn Mzáuiára vau aanrktnutvu. A lupára - Utkintve díszes kiálliüUát, gyönyörű képűit — faluit" olcsó: mtgyidóvre I, félévre \! frt. Ab okító ár mull 'lt, as elúiuntuk egy UH lupr* terjedő album szoril „ajándék konyvvrs-t\é\nm" is részesüllek - minden fulülfizeléiii dij nélkítl. NépufkiilAk, vagy szegénysorán, iit> jó mngavi*>Uu tauulókimk jutalmul, r<-mlkí-Vüli kedvezmény-áron, ti példányban mgyed-évro i rrtértremlelhulŐmeg a „Kía Újság.* -Uj előfizetők a fent emiitett „ajándék könyvecskéi- mind.r. dij nélkül nu-gkapjAk » 10 krért bérmontoscu rendülhetik meg.
- Megjelent é# beküldetett: .Figyelő-jrudalini s itaApniilvószeti lap szerkeszti Szana TamAs V füattl 1K71.mAjuatió, Ara 70kr, meg-rendelhetA a kiadó Aigntír Lajoanál.
— Dajcaay Mihály szerkesztést! éa Sógur tiyörgy kiadása mellett „Ualaton-Kurifd é» ríesathely" uaimu fUrd Őszaki lap jelenik mug június 2tVtol 12 vasárnapon át; ára 1 ft, imdy Késit helyre a kiadó nyomdájába intézwndó.
- Hoekenset Gusztáv pesti könyvkiadó hivatalában kövelkuzA ujabb, figyelmet éa pártfogárt érdomtő munkák jelentek meg « küldettek b*s szerkeaclAségünkhez:
a.) Kisfaludy Nándor: Himfi szerelmei második ki ml A*, killt/i amké|Miv*d, a :W|. lapn terjedő a díszes kiállítású kíiuyv ára «*ak 1 i't ÜU kr. Kisfaludy Sándor, megyénk szülöttje uek oí ércelenigasdag miivé bizonyára egy isulád könyvtárából sem iog HAnyzani.
h.1 Kin nemzeti mitzouiu XV- ós XVI dik liUetr, mely Jókai Mór koszorús Írónk váloga-tiit' Ixmeélycit tartalmazza, áru egy-egy fotelnek ;"><> kr. Kiixségí könyvtárakba is igen
után, irta Oalantai A. K. Két kötet, a jele* nx érdekfeftzito1 írniuk* ára 2 ft 4u kr.
cl.) .Arany-könyv" a magyar néji számára Kossuth I.ajofl müveiből, NBerkoszletlu é* életrajzaid ellátta Aldur Imre, a celmjulvé uytsa óv hat képptil ollátott a figyelemnél szer készlett kiadvány ára 40 kr.
«..) Zsilinszky Mihály: Magyar hölgyek, történelmi élet- és jellemrajzok. Ara 1 fi. Ké-»Abb Wvubbeu azólunk hozzá.
f.) Adoroatár. Magyar népadomák, éknek és furiaa ötletek. Ara a 212 lapra ttirjudÓ tö mott gyiijtoménynek 80 kr.
/.) Tóvölgyi Titusz: A magyar forrad*,-lom é» ötivédtilaii hajVK története Iö48- 41*. b.u, regényes l.irásokkal a népnek. Ily kiad vátiyt a nép azAmAra még nem bírtunk, a sok képi*l h v.nizó ittyluiihan irt könyv ára 1 ft MJkr.
h.) KoliAnyi Sámuel : (>y«rii>ek<lalok Kr.V bei fejl«sztú rendszeréhez. Kisdiád óvodák, gyér raekkertek, népiskolák alsóbb osztályai é> osaládi hasinálalra igen czélszeru hangjegyek kel Mveo ellátott könyv. I fAzet, ára 20 kr.
i.) Bucskav Ürului: Magyarország teen dfli a csalbatatlanság kimondáaa után ára 8i> kr., és
j.) Reformáljuk a kath. egyházat! egy kath. plebáuostól, nyomatott Turinban, Ara tiO kr. K mindkét utóbbi könyv oly röpirat » je-lea helyzetben, mely minden f«:lvilágosodott embert •Ménkmi érdekel.
— (Uj lap.) „Angol és Francai* nyel' lapok" H^rkenBli IUu.t H LArinn tr, lómui kjtlárs l)i'iMli<-gyi Márton. Klőtímléíi Ar : egész évre fi |t, félévre .1 ft üi> és negyedévre 2 ft. KIAfizethetní itirk<d UusbiAv könyvkereskwlé-séUn IVíten. Megjalenik július lH-tól keedve hetenkint.
— .TöbUzilr vettunk már alkslmnt, hogy
lapról, a „Mfcgyaroazág és » nagy vi-lag'-nW megemlékezzünk; mostanná) is inkább tuhetjUk azt, meri itt az ulöíiípléai idó * innrt ajánlásra kenet ni et-Uttink f»kvó II év negyedre sróló gyönyörtl mdlap. IU e lap mJ k«^é.»ét, ígj^kwetét tekinteti vosszük, erköl-<-«i kötolUMégtill|tne|L tartjuk ugy a szerkesslA, ¦»í>)t ftkUdó iránti elismerésünket nyilvAni taní, kik a kÖzJinség minden igényét kileSVt' azokat kielégítik, uly számokat IwiálvR kiíire melyek irodalmilag és mavészilíig hazánkban wtdigulé versenyzóre nem talAluk. Azt sem hagyhatjuk mellozvtí, hogy mig má» vállala *"t ;J*-' Unkádnak, ez nagy áldozatokkal
yj tok idílv
évi 26-lk
bár, fáradb*tlan urélylyel tör előre s mtudeu igyes szAiiia uj meg uj eredi hód t Unusaga. IVpiuUtOMAguak rójjuk fel azon körülményt, hogy a 11, évnegyedre Jankó Jánua kitűnően kikerült genru-kópét: ,A ni n 1 o m alatt*, választották jutalomképul. E mtV Inp előttünk lukuik s bunnünkut váratlanul tgit. A 111. évnegyedre izán,t mula|i: „Híi golvAr Vbgpurczei," a sajtóban k<>z<*lÍH-meróssel ulálkozott, a mi tium csoda, ha tudjuk, hogy Münchenben éló kilunó festesz hu zátikliáiiak, \'éb»r Henrik milvu. t'sak k(>tok'«M'güiikit teasíllk tehát, midőn <¦. ln|-,t a nugy koEiiuség pArtlogAaAlw ujb.l] ajánljuk. Kv negyed re két fi tért ilyet a külföld í.iii Aliit «ló."
Hírek
— / alainegye évuegyedes küzgyu-lé»érúl elóubi számunkban irt kőileméuyliej; hozzá tetMztik uié);, Intgy nubány a licgy váiui^i u^yek uliuiéeéw^ben háUamuradl udóhivaUl nak felelósseg lerhe alatti kérdőm vonatása » iiiuginUisti ImtáronUtollel; ModruviiH UergoK ('satui k-lk.»*m.k a WitfelilgyttlÜ ur által un g vitt kor»uiis arau) érdem keresztel fű ispán ur dorgó éljen lés küjuilt átadta, Itamazolier Viuezo stl-mngi birtokosnak a Ko»vucz Jóöef rund lovag-keresztje megküldelék. Egy BIolgabír.>i Állás iwlyotUnsel tífliutuu b*J, két liszltlutbeli euküdt [nnlig megválaníUlott. A nagy-kanizsai hunvéd-láiitóííenteU'w «iiilékére kóssitett eiilst érőin bárscinynyal bevunt tokba helyezetten a rae-gjei ia vél tárba tétetett.
- (/l'ein ploiuéüi téa.) Akis-kanizsai templom nagyobbilását határozU el a köztitiség, iimlynt hz előirányzott kóluég 2IH11 Irt 02 krt tesz.
-tUlczakoveB.it.) A nagy-kani fóiitczán InvA Chiuorányi fél« régi posta elótti noz járda klinkerezéséhuz kerülnek, a 't'urnAmzky léle saruk ház járdájának hí sén, a kijavításán ssiute működnek.
(Fel n Óttok oktatása ) A tUlási ininiíteritim álul roncUlt h a vállalkozó Unitok miuden ttgyos résztvuvó után külön díjjal jutalmazandó felnőttük oktatását Julián* Fétor nagy-kanizsai elemi tanitó ur holnap, az an juuiu* 2.">éu a |>écsut<:Liii iskolában m»K-kezdvén, örömmel üdvözöljük a nemen törekvést ¦ óhajtjuk, hogy minél sEAmiMtabliKn je leiitkc/.zeiiuk, kik az olvasás, írás, számoláM i's egyéb, (Aleg az iparosuknak azUkség.w irat példányok sutirkeattéWt niielúbb « költség uél kul <'Uajátit*ni iparkodnak.
- (II y m e n.) UurTmunu Mór tevék, uy s szakbiiKgalmas tanitó, a munkntársunk ulj< gyi-ite msgának a szép Wettél Mina kisaMZont Letunyéröl.
— (Kii».)iillk.) A k.H-ski>métiek a kuldulást megszüntetfludd „szegények háza~ feUzoreléeén storgo«ko<ioak. A neniits inté/.ke dé*t különtJsen Nagy Kanimáo níiij||érvénye siteni kellene, mert itt a koldulás vafoban elvi „¦IlM-tkimé keul válni.
— (Dohányosé m pénzét.) Mint halljuk N.-Kanizsán ugy il^aelitánál, hová a dohányiiaonipé*zek szállni stoktak, nagy nwny-nyiségfl magyar dohányt találtak a fi na ne tok.
— Üli (labor kir. poeukeieló |»g-koí-'lobli Kis-Komárdmba posUmeittérré neveztetett ki.
V ft r k aa ÍJénít, a Nagy Hányan olfo-gtltt híre* rablót Kakas nnvtt ember togla nteg, mire moHt azt mondják : „A Farkant ineg-rsipti- a K it k a s, egyéb baja nincs !"
ili y áaz hír) Június M>én volt IIUzlricsAtiyi Ignácz városi köttixrteletli alj.^y ni temetése. A 29 évea ifjút, sxorgAlmH, múvelt gége, minden szép s nemesért lángoló érzelmi1 álulános szeret- é» b«c«Ulé«ben részasité. Tu-mittésén a város minden osztálya nagyszámban jelen volt, a dalárda, mind a háinál, mind a siri)Al gyAszéuekk*) fejozte ki részvétét. A te-nioléai költségeket, méltó vlismcrésael legyen mondva, az elhunyt érdemei méltánylásául Nagy- és KU-ftaniisa város képviselősége fedezni határozta. Szervtett barátunk kúra halála ae annyi csapást alig bíró nemesMÍvil ntyát, a uói erény példány-tükre k<«ergö nejét, három szép gyermekét s nővéreit pótolhatlan v.**te-segge) sujtá, vigaszulja Aket az általános részvét, a korán költözött hamvain lengjen béke!
— A ftíldmiveléaugyt magyar királyi minisztérium, ée a közös hftdllgyminiix-terium kÖzJítt törtéot megállapodás folytán, a folyó évi aratási munkák aJ kul mával ab ország' ban netalán ismét mutatkozó munkánkéi liiá nya lehetó euyhitóse o«éljAból, a batonasAgnak Hratásí munkára vaió sBabadságulasa iránt a mull évekhez képesít követkemő intóskedéa jött létre : ai orsiágban AllomAsozó gyalogsomxre-dek éa vad áaz aáasióaljak rendes ónuolgálaton kiviíl álló legénysége az aratási időben hároiii hétre a munka-adók rendelkezésére b<K'aáttatik. A rendelkezésre álló legénység aratatí munkákra alkalmazása, az illetők subád elhatározástól függvén, a munkabér és ellátás in egál-
! lapitása a munka adó és a katonaság kost mi | bad ögyeíkodás at exred- és záuióaJj-paranűt-
nokaágok uljáo Iwz kösvetitendó. A fejenkiut és naponkint 3'/, krbau uiugállapitott egyen-uha kuptatasi általány míkiuti letitetéso iránt w ilbtfl <!ir«d, vagy sAszloalj paraacsnok«i foguak a munkaadóval niegogyesui. llugy a ktttoniutág muukara átengedése iránti kérések eltnté»e«úb,iu niinden idóvussttwög elkerülte-¦ék, tigye.linezletn^k hX illutAk, hugy üíemélye-«n, vagy l.uiwlvány^ikkul h lugkoulubbi U-Ki ii AllomAslioi, ód iHKÜg ott, liol kat»nai áli¦¦luásparaucaüukság féteíik, uhbei, külímbun |M-ilÍg a kutoiiHÍ ptu-»ucsuokhoz közvetlen forduljanak.
— iSudmuy-eladás.) A fa ArAnak >lk«d<W miatt uupunU köllsétfotubbó váll, szokAsus kardi szólótnivvItWt, ts^yvé axolóbirto ktwok kúliiuUt/ó vidékeken - a bárouissor nénynícr ulWlib drót uiivtiléai rvndazürekkel kuvdik filiHiréliii. Ka utóbbi ruudn^-r köny nyebb terjodhutiWe fi áljából a miuiattiriuu. ín tózkedést (ettai irAul, hogy a szóiumivelo » a esetleg kiTtészkedú közönség miaui koauyeb boa s oliwibbau nzerushtuMu meg az ezeu mivw-léahex iiiugktv'áuUtó sodronyt. Ugyanis a t*v-irdai vunulak iavítiUit <bi áulukításával meggyűlő so<lr..uykószlot felül akkéul rendelkezőt, hugy az íiólómivelési t'w kcrtómwli czelokru mónt^kull árun a kinüntég rendelkezeaéru bo-oaatUusék. Julunlug miutugy Gu laázsáuyj sod ronykóaziut van u pu«ti ni. kir. távirda kOz-jxjtjti raktáriban, mely iánk innét Iusb ár.uba bticaáiva, azoubau iutéikt-dés turléut az iránt, h»gy ooUláii tióvuküduéuek az igények as egyes távirdai igazgaUwagok székhelyein l'as-Uu, T«ni«svárotl, Dubrrn-Ainbun, Kolossvárott, Nfigy-Kanizsán vé Zágrábban is gyUjteasék sodrony, honnét a vidókbeli gasd. egyesület által kiállított a&m bizunyitváDyra, miszerint a vuani kiváuó (*»k is •lólómivolési vagy kor< te* te ti czélra basznáiandju a vasáruit sodronyt mAzsádkiiit a ^ luillimutvr átmérdjü í> Irt M kért, a 4'/, milÜmiter AtmérőjU f) írtért lesz elArusilva minden év <wt- liavAnak végéig, niuly határidőn tut megmaradandó mennyiség a itokult mód un kötárveréa utjáu fog. eladatD). (Kbhuség.) Kiiztudomásu, hogy ax eb htlségérÓl meglepő wtemenyek hallbatók; legközelebb nálunk is, midón Eldugult HUilr' i-sányi Ignáos hűlt tetemét az unik nyugalom helyére, a sjrba lebouaAtották, fiatal, kél éves vadászebét alig tudták a vánisi hajdúk i fáklyAwik viwmalartani, urfinck erejével a sirbf ak«rt ugurni-, agyAszkíaémt alkalmával is i liini fáklyasok közt egy pénzig mim hagyUu a gyász-kocait, hui)eui folt unó gyakran két ulsó lábával a kocsira föl kapaszkodva uyöszörgötl. (NyiltADOi az A m a d á »,) A Nh^v Kanizsán tart.ilt houvé<l-xaszlóazuntelés alküimiivali költségek fedezésóru következő adumáiiyuk tólylak be kéaipéniLmn : Nagy-Kaiuzsa-vAruua 1;>*> i't, a nemesi pémlir í>0 fi, (,'snrncl Olivér szbiró 17 ft, Morvát!) stbiró által Utnerédy Klukné 2 U, Csontos Pál aibiró 22 fi 82 kr., .stokker ssbiró 33 I't 22 kr., Palini uradalom luft,UUviua Lajost ft.Uebw község 17 ft 2\l ki., Z^tkál tzbiró li ft 00 kr., Csontot l'ál ujabban liti kr, Oyorffy Dani 10 ft, UrAnl Tamás 10 ft ói) kr., Vizy (lyula 4 I't H() kr. l'acaáról h sibiró 10 I't 20 kr., Mocsáry János aibiró lí> 11 W kr., szupetneki jegyzöség 14 fi 10 kr, Forintos Kálmán 18 ft Mi kr., Kőtár Kornél Sfi ft, Szigülhv Ujua szbiró \'2 ft, -l'libal fóbíró b U, Uardjo szbiró 4 ft, Martinko-vics fObiró 14 ft M kr. (Jsszuson befolyt: 4il8 fi 30 kr. - UwiuKor hraol fentartotta maga-nak, lia tt zaszlószeutelési költségek már bisU>< silott ígéret líuriut u nemosi pénztárból Varga óruagy "rniik megtéritUitnek, adott 100 (tol nevére szóló hon véd- alapit ványra kívánja for-ilitani. Mieliullor in. k. tóhudnagy. Szladovka m. k. századofl-
— (Képviselőválasztás.) A nénwt-ujvári választókerülelbon jun. Ill-én HsoLeatoy I^ástló iiniert kóltónk s tanfelügyelő egyhangúlag képviselővé választatott.
t,II i v a t h I o b.) A postajegyekre uozvo kiadott rundelet lo)omlité*ét nem mulaszthatjuk el, ügyelmeítetvén I. közönségünket, hogy a jelenleg forgalmubau |uvA postaje-tyvk 2, .1, fi', 10, 16 krosak ugy az í> kros le-vélborilrfkokM hir lapbél rog»k <«ak f évi jul. :il-ig érvényesek, es ideig te]ha»Kiiáltathaln*k, vagy becserélés végott a kir. postahivatalnak átadathatnak.
— (I)alár tistély.) Mull szombaton : u«te tartatott niog u nagy k»DÍui*i dulárdáiiak
»kiwzabAly» szerinK évuugyode* daleatélye, iimlyen a tagok szép számmal jelentek meg. Az énekek, különösen a quartettek Up*viharral |i'ga<tuttak. A tflzí jAték álulábau, de Ing-kis Alt a ssinM csillsgok ábráado* sxép lát-vitnvt nyujtotuk.
Mátruy Laura kedvelt •ainmuvosí-iiÚt Keszthelyre Bókody szinUrsulatAhos vár ják vondégaturvplésre.
- A balatun-fttrud i n»»eretet háí-ra" eddig 18 vfer forint gyűlt U<.
— I t n r b i d e herceg Koasegen Iá-togatáüt tott báró Dunokol dragonyiM stred-paraiicsiioknAlsMkUvójére nAsznagynak meg- bivta.
~ (Üngjr ilk oa.) Jun. Iti án Kapós ároM egr péatUgyór agyoulutkt macát.
— Kesitholyröl értt^ltouut bunnUu-et, h.igy u (lirdői vendégek előnyére u Auiazou" vondégtogadót Babocfaay János jó írnuvéről mes*se ismert marouJi vendéglős ette át.
— (SzUl>'kuek!) Múlt kedden Nagjf-KauiBsán a magyar utcaábso e*^ kisgytrm*-ket majd uM»-tiport ugy követbordó toosi; f>
' gyermek minden felügyelet Délklil a por-játsBotl, a kiK^is a teherl vivő szekér mtikit gyslogolván nem UthatU a másik oldaíoö l gyormekot, i-sak a »ikult hallotta, midőn
az, sMireuc«ér<- kótitiyü *érülé»lkapott. Kivána Um, hogy a aziiluk gj-rmekeikot több folÜgyelettel kísérjék ; különben nem mulaszthatjuk il az alkalmat, hogy a várnai közönség figyelmét egy kisdedovuda al.ipitáslra felhívjuk. A usim ugyan már a* izr. iskola egyik ajtóján olvas-de a tények világa még nom sut reá. (Tűzvész.) /alsm«gyu AUó-ApáU a tüz (Kl.ihH) frt értékű UkhAia-kal és csűröket puszlilolt el, s most a belug/-miuiíteniiin gyüjU-Mek twsköiléaéru hívja fül as 'jmxág törvényhatóságait.
(Magas vendég.) Itittu* forrásból
tudjuk,hogy a Irandriaí gróf, belga trónörökös
6 fensóge a nap«>kbsD Nagy Kauizsára érkezik
gyönyörű paliui iiraaalroán pár napig
iddzni fog.
- (Haszon bérlői.) Tugoap ai a hir futotta be városunkat, hogy s herezng Batthyány i-ftíle nagy-kaiiizsai uradalmat Taxaóosy (íusitáv ur s illeUleg a Taruóoy GMÜád, mint különben is r«konság, haszonbérbe kivett*. Annyiban valósul, hogy igen ís siáudskoznak kivenni, mivel az íissxos majuratuai jószáguk haazoiiltérb*. adatnak, eddig is sok vállalkozó jdentkezék
TAvírstilag k<.f.|tetik egy váltó-hamiaíl.. személy leírass, ki juu. ÜO kán a frauoo niagyarbunknAl l'«s(en koílilbelől 17 ezw tor Ín te* váltói állítólagosán Irreztlában kiállítva hamiaiUrtUn keválUlolt
- Kotint i mellett jiin. Vl-éu a (fi* kocsi gy 18 éves leányt agvonzuButt-
Nyilvános kteilfmt.
l-VI<-dl...-tlen kuk,-, l,„m Bisztricsányi Iguáci temetését) megjelent városi s vidéki r«sztv<rvAk, l<fll»ii<>t«n a városi Unára ¦ képvi imiowV áldoKKtkési, uemus íutéikedéseért, nem különben a dalAr.la h egyéb testületek fogadják Ősíinte kosEönetünket, fíngy a isalád érzéknny V0Mt«sége (előtti mély Káuálunkban osztozni busgólkodtak. - Mély tisztelettel
HIS/TKH'SAS'VI jAN()HéládJ
- L, Ü/. I. A mit kfltifltihM ki*f<«iit**Dl .oi rofjuk.
- Si, I'. A bajai tapblr sil augis: !f*n, ll.d . » tü 0.
W. 3. Tfintir A> illatfl rítiír* hat pildáiiyt
nk.
,A harn»l- lrKk
i fuf. * b
p . mll^» U ,H.....
Mft." Ui.lClt a l^külJnil Mtukhx \>otU a dlaáak. k'rjnk kll/Ml tnH<.májunkra k hi-lllnk tckiatt-tb
,H.....
a dlaák
H J. Taniii. Majniljak, faofr m*fki'*\ kin Uakil kniKinletjak
W. (Ír- Míi7f« kiAig Ml. *.Sr bkg Írni huiUok, n.if a meKtiiiáa s ktrdeiattra Unyajrí 1 illfl.*l»(t UrifaMkéiil: tirrfu rgimwi k(lfOI.
Hnbánrs. A kimuuiAil knaidnrltel voiit-k, inbblt* D««f« s ¦¦¦fbcreifil ai«fanUrtlban fu( í#-l-lni.
- L. I„ PtiL JnvK niaira inUtk.daok.
T. J. tMHSfli. KeuS. ¦•JsáUltil r.ttflk l>«tríl ¦ UvefH biH.
O 1. tt A. V. Rie* aionnsl W*ltnnk
Ur. A. uniak. JfltSr. m **r*k olntki-iébb kiiri*ál bírjHk, minJ..nk,.r ..ix*..n ¦ knM0-
ui k lirgjs
[*n„« A UpU( kWir.1 »iml>.o kOld(Uk.
.K?y fit ^i a -unkái-tfjUtrGJ' »«» ka «Wh»lfl, kalönbtu i* «l"bb a> »l»(HMbiljok»( fufjuk .Jm...l>!ill jnbbav. -> iuWkn-bb.ii hc.á ..ílhal bárki.
.Ulk.... **»«- .i*P, J- »"" k(l.fllb.l.-,.
rVn]ník . . ¦ A k»»<let \A, d« » *if» tyulé, a m*rét« madár, viliim, dilUf * a )n á ai Ukíjm ll k k*l há l>w> Hok >
Ű 7, 1 o t i - h i> n ü»k.
MafV-KBSátW. juitia- l'i- INTI A gfvng* hrh"Miul laurhollti t«H- » Raboos-fofi»!di»l • hiitn, *i.o;ít*1 li Inkább, mírt OUraur-•¦ifbiD a kukorjoit fdtlIaS vÍHift«*4«bf>u r4ne*BII. Ai árak különb*., valamennyi fabuauemncl attlir dak mitrariuk, í* m*' j lanlhaUliik ai aj Urm»ir« tflbb alkH mffkftlt't, m«l/ck .IBu/Sitkník mouilha-t<Sk A b»írk*i*lt j»tentÍMk •¦•rlnt rí.iinl a Uli, réiilnt a Uisni ruta )<l3Járá', tnbb hrljrlIH p*dlf a 14f««r«> tt íiiftuti. n.l.ll J#Unl4k«uv károk van-Mk s gabonában, -. míndrok dar.ár* a kiláti* m.rnjUfUtí c*ak« r-t.nil maialkoiik «.|*itaihatiBD. kár, m.T.Tbín mi, uil <• .if.oOlt. hu! kUlOatim ai I rl*aiek nem artuUsk.Nifjr Kauiaaa, 1H7I. íyI junloa Ilik napjá H«a M-IH fool & irt kr tó Sí íuol ü frt ifi kr. t)T -88 r*DI ftfn A<> kr Koi. tfi- T» f.mt - frt kr, 7t Wl funl 3 írt ÍMkr IW-SI főni 3flt W kr Arj» >»(M«« TO 71 foirt 3 frt- kr 71-tSfuaI « (rt 1Ü kr. Árpa kn.Hui.if.. 4fl ti* font M - kr. 67-tW fosl - frt. Kuk..rlf.»*frt 4Okr., 3 frt &O kr. K»k.. lioaa olaa* (ciUqiiuitlu) — (rt kr Zab 46 47 font H frt — kr. 41- 48 iubI KM II) far. Pot.au k« M-itH hl. - frt - kr, SH -70 font - fii kr. Hali fi*#i
kr. I.I.I. laxka kr. K«nj»Hl„i kliiOu.^r. » frt . - *W.. U friGUkr. K**«l*iUM II frt kfijUnclU.il kStiHi^K** - frt. ímim frt kr. Klrály-Miat k'laOn*^*;** frt - kr. flnon. • IV frt 041 kr. Hou-
U*t kn.OM^CM frt kr. dBU» frt kr.
Marin hu íualja Ü3 kr. Borja kw funlja i(6 kr. K«r !*• fa... foi.Ua *6 kr. Jahk.ta foi«i(a kr. H,» lni» fontja 44 kr.Z.ír halja M) kr. Cilhn pirja W kr •0 k. fc;íCM M> kr. 1 (rt. -. l-ud *..«*Hj fn fit kr l.ud hftoH frt ki, M kr.
Pajka, . In - írt - «r. Tyak l«Jái l«/» kr. Uurg mfeaja frt - ki ¦ ft* — k». Kfy wá»a* «rn»
Ml kr. «ína uj fri kr. E« Wro »«¦¦). ].'> kr H.alni* aiáaaáj* I ¦» *> kr. l!jl>..r vi.UkfliikWli .kiíja D frt Ml kf. t'H'or vidakrinkWli akii*
iái Tito. l.»á<-,*ii*k ár.i«|r)'t.
fZMCTHV KAROLY |.i.w«.
VlHtl Bl
,„...*,.! I II;
falí raggal í *Wa ft'* pein , , diluU.. tf .Wa af. |»..., Hmla , r*f|*t <> óra
IVia.t . ragg. 4 ára 4&
. d«Tbru i Jra 11
Ham . regf. 6 Ara. 90
, , AjJ.rl II o,» 2"i
, Jr-iui*.. ;i Ám :•¦¦>
Itf »ra 3il
i * A™ J3
I dr* 45
pite 10 Ara Sf> rxtfgrl 4 Ara H>
ZXetl naptAr
i«pJia"Í5.UI )•»¦! l-hj 1871.
Érték ét váltéfolyun junhit 30.
h*/, iiioUliiiiK'n íi!'.f»ü; r>s/B i |f kiililikk 1
nWivéu;»k 7H0 ; lii Mi I»n«lon 124. — ; o
d;.r»l,JA i>.KS »/i« kr
100. ; Unk. vday .7Í>;
A «« tar
Luk V. 6
J5 Vlaima* A 4 1'ionpcr A 8 E«Iuk
a<; ' hímíi Jáao" Pál
a« 1 CiItMM Pét Iiipa. * Pál Arai Ián fát. ti Pál L

i: n....i.ii. Mini. Ar. Tibull
WlJdH. Miwf Bátorfl Lt]ei.
Pályázati hirdctiiióny. "'""
¦•l7 i
. f. á
p.íi illoiui. b«U
A |.ilya.pi ki**u,',k MbívMtíial., mik.-i
virmra(«rDoM usíiiidbvo, auuál bitouvocabban lnnyujinik, inurt't.t nm -i ti> iMbb Wndaodú k*i-víny«knek h.ly oont aJathulik. t
' pT»w)Jű teatUletouk 1HJI. juuiuí 'Atkán Urtott *
Kiadla
KOtlH A1MH.K,
\ ii!" KrSurk ^..i.'íiut.i; |í»....uBi.É'jítr«^«5íiBtií,«*
r^^^^^ _. . .'. .. l . . hb^^^h Ba > l 1 ^ _l_^ >_«> ^b^l *¦¦¦ J...Í....* t____: —.
A HAJ KIHULLÁSA MKUVUDVK!
Kvukig Urló fttrki^iéa íulylán végtríre aikcrlilt nókeni egy
haj- és pikkelyviz
A kapuim íntujok |.u»liiawt Cl . UH krírt adok prAl.alárWat. malj
M.ud háfoa. uUalUit watt "irgknldftn .i ft Üti kr kínpént/tl Kim ulBNiá<i>k^rl már >«k *ll»mt-ré* tiKáii.ltalxli tt miiidaiuknak, kik 'Itatt hatáa ¦ >»»«*< *l)*n línyl^n b
lanttá vitr/.a Iuk killJnlni.
(WJ 1)
loluláli.., U1,|, által mir 4-r>.tflri
loluláli.., U1,|, k«ll«iuetlea i>ik
inden kotnt eDmritutik krrai több.
Kapható a feltalálónál
KÖuöfWt elitmerét
t maradt, <>• Ujain tUbbé iírn. hullult k U l )kl Öün«k kU«KÜntiUiii
Hóly
VlltfÉH, liki-raanrk Uláll ¦ tii>r(4l«k^p<-ii kijiríliált litkui a«|háBy«ll UH • M«f
vaJtiaáMi í. ivtka
klirtiiára, lmvlj<-l i,>k ígpr.'ibilUkhao.í.nuutí ¦ árulni.) kajaUJtlM >n> ui" •*« Livi.
y-Kftuli«fÍN
RoMnfdd Addf ur
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Minden féle cMtínotlok, rojfvk, hiijfürtök «tb m UhntA l«)rjutányuab Anni kuplialók WfuA- ré**é>f lukóli-UM bawinluttMBaKbHii kéa.sileluek.
Demal A,
vao 1'tínten, Titrök Jíy/xvf urnái, király-utc^a 7.; ben lUck.-r S. urnái.
l üt.,ti kr,r,krJí^b-u kapható.
r »*Ky i-«'i'>í i f'i, ki. b*d0|
t67»- 4,ft)
jm|tt*1Ík. hal.'. 0iltraai-4l«al«B fliyMlyaftk
Hirdetmény.
N«,O Kiniioa vái..ii ti.íík.' r.'.ií-vl ki.tkirra tiUlik, uiua.iM
a. tjkaiiT*bBII :l7lt. ii :t?fl. 11 a. falvatl k 4 I U> Myö ••! j • l i u , i HJ-íti a a iitai>>tbay akkor a '¦»o*ir b« nsui ir'rWiB'k fol*il ín
• > I ui hó 10 .Su uilndaukur if(||e1Í U^iak..i a Ual/atlt.au ujiltá.....
utjáu ílfon adnl.M A :I7J. b r. .. hi.oak bacaá.a MHO fi « í( h, r. >» báiaak (i«Ji| bariára JJ-^J fi Aa árv«r4abao rént <r.niu iudíkoiik, k4t«lca*k a brriáinak lü*/„ a bírd! klkalntiUsak kaidra . árveiva magkrtd&ne vliilt, mint bAnatpÁait l»tí»«tni- A l«bbi falt4l«ltk Itnúki írodábatt ua|jiii.kliil .in|((.kiulh>-lűk
Nagy kanizsai városi törvényszék.
Nyissunk kezet u s/eroncsének.
2.r)(),00« mark crL
kiitraifl alkalou'nial fBajrrímíi.j a l*»jiij*bb nafy píniiati^lái nak. a ai*lr • maijai hormánjtAI olf.i(f»dT» tt bitloíllra T»n ai rinnr<>. !.«).»-iU« .ián oj l.r.i.tk tkkép »»„, t,o,y a kö*.tk*.B 7 ...r...U> k.^i l.rii,a|> alali i4.St(*J „t..6 h,.o„rnyd fog )f>|eUi.i.
,..k k.,.,-.u ... .....i 350,000. iurmi 150,000, tOO.OOO,
90000 40000, 29000,20000 15000,13000 10000, 6000, 8000, 5000. 3000. 1"' "¦• 2000, I.'.'.-,,, tOOQ, -*>!> «<r 500,
II, if
r H0 •
látull
tui fa miodtuki kapni fURj
tillhik •¦ állanniuirral .1-
mdalSk kiváaaljiik aaarlat hivatalul tcrvaoruaalut mog-kaphatják «a minden hutáinál kUldjUk >¦ vidaklSkoak haouloa
A nyaromanj^k a.oun.l állami bj.tu.iláa nUo kíí.*W*U»k
rák birodalum uag/obt. li'alr«iu álvauui
Mifcpflak a ¦irraunattl van mcfaldra *a rOttd idS óta aUa-d.» ma.uk f.i.U f.hn.,ol.f báromiaor (Bafai-anán/ kirow huia uál uvilvánuaau babliun/ilva tnrlrnl, it aionnal klniallctatl.
Minde»k mallatt ¦olid uUu aUnitkal *tj nj*fS r«*ira, aualy aiarlnt a már bckBvalkaaanilö huaáara, níodro nagiauds-léaak .gj.oM ulon ¦ R;oriau kuldail<«k
S. Steindacker & Tárta.
knlcinukütvti./akal.
¦BBjtfyiét Ki-nn.l kOiaSujflL « i.akUiik ajáudákoioU bi-audalmat áa aniUlán a knvatkaaS loiaoláihui m«fkÍTÍtunkut laai-¦aük, l(r«ktml fojtunk továbbá U a rrod«a éi éjjenét iaul|álalU]
a Ifik.'UU. mrií^Uítd^.t a li»lrll írd^klnktRI klard.m.'lnl
a rószlet - ttzcttWkkcl vott íól u vevőik réHzénv
n»-íri stukségiss ugyan mmjyarázgatni', mttrt az élénk részesülés, mely ez&n mtkhm a *tj-jegytk rewhtésével a kihihitég miiulen részében találkozik, mutatja a Irijjobb bizonyitti-köt « bertiukzés rzélsteriitégértU.
Kiemelem mégis, hogy ez által mituittJtiiuJc^lfihettégfísitessékmimiennemil sorsje-gy-nek a legszerényebb eszköztel birtokába juthatni, oz által mxiuhn esetben takarékotság Által értékjMi/'irt szerez, melyhez ngyszeri megrtnuhlémél nagy ö'BstcgstüktfgUttél is csak gyárén juthat. AtoiJcivül a legtiagyoftb tzttrtnctében részesülhet, wnlxtn már számtalanszor egész családok szerencsések lettek.
Kibocsátók mindennemű sorsjegyre megrendelést havi részletben f> JlttU kezihm
jölfelé, jtttdnytnan ndmitva és t vevőiwk szabad tetszésétói fUgo meghatározni, M«wyl MA alatt t mennyit fizet e czelre havonként. Ai >-.l*> tv*.-/w U-fiz*u!*fvrl
azonnal kaji rgy törvényesen kiállított okmtínijt a megiuis írluntlfi Mtrsjrgij pontosan Jl'd-jegyz*iuL> számával, mely az utolsó részlet lefizetésével néki eredetiben ki Jog szolgáltatni. bm m «>m ti: eltíi résziéi lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a knmathma IBH U értékpainr kamatait is a vétel napjátM k«zth* eheti. IfiHll kiUoníistit ajánlom a:
IHtel-sorsjegyet évenként 4 kutassal/Hnyermnéng 200,000 JH.
IHtiO-ki sorsjegy 'J , 300,000 „
1W4 kt 6 , m>,000 .
\H3!> ki JiothschiÍd-sorsjt%i*t, egéuhtn csök öt kuzás van.
'Diriik-sorsjegyet, évenkmtt ti húzással fitoyeremény tí()(t,(HX) frank.
léufyar Jijsorsjégyet évenként 4 huzattal pmyert.mény '2&t,<XK> frt.
Sorijegytársaságok és Hfyletek számára lrgkethe.ltebh m*rsjvgy-csojntrtwntot ttbi kitok a Ugelönyosebb Jeltételek \wlictt.
toglaŰtotiain mmfon u bank és váltMizlethez tartozó szakmával s bittosittnn Iik-télt nugbitóimat pontos és a legjM szolgálatról'
i»«L«,i) Leitner F. Férd.
Toröksorsjegy húzás aug. 1. okt. I. de ez I. febr I. apr I. ét Jun. I.
A lrKi-t.Mi)il-.fl»lM'a l*-Hl.jáulaluKHl>li m-.»|. Itlirl. h mullutli m.'Kv^t.tlr..
magy, kir. dijkölcsón sorsjegy
(íNus/ári török binxlulini.
A tVlitli kf<iv</^ jil.iktorv, melyet tniutlktU aorHJo^y nyújt:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4 szer fony. 250000 fr. Török 6 600000 f
gy Török
IV
y „ 6 sior „ 600000 frank.
uk ii t.ély.jmantrtiég, dttnmlnzta^LÍ, Á» jeUdtoyUiie k Ukdlübb4 A ljbbá ik
k.:n IVhil U .tjtiuljuk o B<)rij..K_r.:k beviUarláaat, m«<rt a lfKku«bb nye-n-iiirfny ík j.-|i-»U(kiinyHD fölülmúlj*, a nitwtani ilrt, u loróki-.rBJunyui\ KM) t.iriniul h., nx.ly m^ évinként 12 frank ka.n,itot hot ,.r(1)(yt«i», mit ¦ui már ac nlíó r^zluttúl kuxtlvn vnvAk n^tuSro v.nnwlilnk At.
A« uUó réntlai butiioUWvrl mir m illuki jáUíik minden hux&ara ¦ j" j A ^^
jy g KiborwÜuiik vhIhiiiíiiI
Magyar- u^ j
r<fail<:ltii<jUW>i havi f> IrUÜ k.'tilvn i»\MÓ.. Miiulki^t n.raj.^jr,^ havi 10 ft r.Wletíixut^ tmlbiti me(fren<t«l'lknök a -ik r(W*l«t jH-nt.* bt.titrl.Wr titAn I MS&tymW»*,.(/*-»/ errdeH Hnrtt- titlttk i& STERK
1'rntrn itnti T-lk ««.
Magyar sorsjegyek huzáaa aug. 15. nov 15. febr. 15. es május 15. i Kili»MUbiiiii
h.it árdokuloi íu^ja, hnRv ifj. WVil Murin \ujna inellotti Frankfurt)>hu » higujaijb ka>-^nídMági gepokröl ríjiuknl .í* I, ¦, r ;i * i>-kut I»K»« kllld mug, valahány«tor nj ^V I..UnUlt«lik, Ke iránt e*ak egyiior kell Cl tu-ilúaiUiii, » a kívánt rajtuk n.-k inog.
nh'í«n
Van aieroncdénk a I- ca. kiitönmignl ei«n n«l tigyuluiestatni Kt- iwWker L.nr éa tanának mai lajibnii ..lló hinlttini<íuyér«i. A kérdéabuu f'irgii urudoli ¦oríji-gy.k .-gy-, fi1uyi>ruin<*uy<:k-kel oly du»an ellátott k i»orolá*hoK tartóinak, hogy rrro nétve vldiikllnkltn i* ^011 élénk r.Wvét,d várható. K válbilal mmái inkább teljes bisaltnat Mleinel,minthogy a Ingjobb Al Lm, bittoaitékokkal kínálóik, valamint » fentebb inegaevmnlt cwig \é minden időben *) K n>»at alall knilnilshAil (oI.IIÍm,
laauaítoU auiid eljárúiáról éé uámot nyert-menynek iluU lett kiff«>iéae'r0l mlndenOtt '
Folyté évi julitintól ki-x<ivi' vgy gyakorolt ga»-daünitt, ki a nmdittagt tanulmányait K.ldvua gasdániali Uuiiiitéz«tben vi^i'üU; i-u uxt'jla Uibb uveu mi üt gax4l»li»xt mlik^lutt u Ifgjobb bii«uyitvályúkkal v«n ellátvu «gy urodaloiu l.an vagy Mrloanl gatdatiwsti álláat kiváu, be re^I magyarul, n<>m«tnl és alávul.
Koiulübl.i l'tilvilágosiliUl it Zulu Somogyi KiiElüuy kiadó hívnUlábau nyerhetni.
- Kigjroiiuettetjuk * 1. i-lapunk mai Mamának hirduiéai rovatában Ujlaky, llinchlvr A Ha aUA domburui famktá-rára, mely » Dráva mentében a legnagyobb.
I ¦
g gy^itja a ki>-
iVI bajokat: gj'Omor, idrg, mell, tudil, máj, iMirl(;v, ukharlya l(<gLiWi( hrtlv^ ,< vwklu-tabuul, guinAkr.rl, «í-'. 1,-l^.^wt, BzUkmulllk^-'1' kl Í
; tdatioal KcvaJetK-iírv du liarry álul, mely i
, g, K>KK, y,
.it, Utal, auktírt, virturlódaat, ÍÜlnigíUl, i:inyiltti ingort miig terU<«u^ id-ijAn it, di»-"i, binkotimmá-'-t. si>vanvkn.táat, oxua. -:.»Hgi>t a 7^,iHK> gydgytwit, melyut minden ;>»njrrt4 daciultiik ; tAbbi küil biionyítvá >k pá|>a« *7,.'iiUVlö), K'- Huakow n.lv. nalui], de Hrohdu man|UÚnAU1l. — A lm*
la|.lilúbb Uvrin, a Kar.tU'iilD feluAtt.-k- >la nyerniekekiu-l frflmorU- mogkinii'li a )O'iiurt<k kii!u<g,>it. .
VAgtíjlu-ly MHgyar»rsság. Valahánykor /.am,iet mondok m Terem t.innk a ion kisíA liatlmi jóU'Uitniltiy.-H'Tl, midyrkki-l a tcrmó-
^yú^yitóan mftktjdő Ufi5i titjáu cláraazl, 'iiiil^kuiuiű ündkril. Tftbb ér dia nem <kr cl hullom t«lji« ug^MaAgixik , eunWUWm xlig eavarl vult h gymnur bajokkal kell.)
klltflenom. A hajóktól fovaleanfcn 11 nap haunálata nofraiabkditott, s hivatáw tMadAi ,net'UUritlwiál Tág««ket»n. Huraar 1.. 1 tiltani tó. (4
l'l^hiwlcm^klwii </, ftmt 1 ft. bO kr, 1 f..»t 2 ft. M kr, 2 font 4. &U k. !) f»l 10 tt. 12 funt 2U ft. 24 fuut 34} ft — Uavajcao^re Cho-cuUfcfe láblákUn 12 0^l«Sr. Ifi. f>Ukr;a4 nénérv )! frt M kr; 4H i^MÍrv 1 írt fXJ kr ; poralakban l'J L-a^u^rti 1 ft. ÍX) kr, 24-re Ü. &U kr. -IH-ra 4.:XI kr, líü-r» 10 ft V88-rm3O ft Mlí r» AO ft. Kaphutó . Uarry du Ilarry & t rák IW -bfü, Walllwcbgaaa«, Nr. H. I'aaUia TO rökJiiti*/ Kyi>gyiiuréasui-l,KoluiaváruU Kron-.tiuil.Tn.'l, Almi Kubinbau Tyrulur ó* Sohlo-MÍngern<í), Dcbrm.unbiiii Hunm Koré ne in él, Onnafrldvároii NhiIl. .* I'Alnál, Káml/fAvárutt Idilli K. nól, \'„w K>wi*$<in Lovdk K-lrolyndl, Krn«kiijvárun Conl.^n-r IxnáUnál, Swikw-FV Mrvárott Uioballa Uyorgynél, V«ra«c»ii Fi-iclior M.'.rna), » roiudon vAr»aban > gyígywer, t ' ákál
IC:
Valódi gyógykincs minden család számára.
ti h'ildog
ak, ki
er ko.
Tagadhatatlan tény, mikt'nl tjaak ae úruchuti msKiit <- to[d«>t g^nek ¦ tesli orujánek telje* birtükaban van; niert oaHk/'g^UMtgea u vélheti >aját akaratát, cink ép |.-*t t*lvothoti as élet driimeit. Kppen u^rt b uiindonki muhóo lagadjH meg atalkalioat, hogy önmaga * övéi stámára mtig a»on aiert, mely uibb mint l.(XX),0Ü0 bisonyilék é» elismurea aíorint a legjobbnak l>itoiiyult, mely annyi tUdA- m rnttllbotagook, gyomor éa idogbajukban ^^nvedinek, ¦utnya éa gyungt^tiek, aggnak *t ifjúnak adu már viuia v^saéfélW Krljük termit ¦uitoaoD « hirui Hoff-fól* nuilát<t-*»*reketf .(kőzpwnti raklár Jtócabon, Kürnt-uorriog ll.J tW m oJöbb muuiluttak kisuny itáoára caak uuhany |HÍldát hoiunk fel: A HoB-féle malátakivunat gyilgywir, maláU-eii.H>iUi1d « maiáta-ini-llcziiknrkák a Ifg kiválóbb gyógyerodmenyt idézik elA. I>r. Ki^hmayer M. gynk. urv<M <}r,<l<>pfriU-bt:u. -- H áruin hönapo* gyomor bajomtól a Hofffole maláta ¦Berek husnálata álul [ii^háuy nap alatt megstabadullaui. Júzsa Andráa, tUiltartó Alao lUkimon. - Klgyen-gtik biit«gt)knt)k oem gyfliüm eléggé a Hoff félő maláta ./..íreket ajiiuUni. Manoichvk Ad. gyak. urvua FenteimiUvn. - Kát év előtt egyetlen kinyom, ki uinrnyU gyo-morfájdalmákban, ^(vágyhiitny t» iddggVengewVbun •xcnvodctl, a Hoff fele maláU-kivunat-gy^gy^r liu»r)álaU küvutko>léb*[i t^krlrtm-n f.l^|.<Ut. W.>llryzkH Márfn, k. uyug. éa váriMÍ m<Wni)k S. A.-Ujhelyon. Ki* gyurnuiktluk ai anyai tuj helyett az Ön maláta-ehocnlád^xirt kapja rl«l.'lul . m«llette a l^jubbaa luuyéas. Ur. Kabr-bol Jáil. o>. k. ttxrudurvu* KuotkumátisD. — Idült tUdObaium ellun ai ()n maláU cbo. .oládéjál a legjobb »ik«-rr.rl liaasailum. Hurntum.enyhttlt ¦ oji nyugtlmatn l« vÍmíb t<:rt. Piiupfiugor Jáu<'B, uierouk, UiixUiu. — A* <>n ujalAtakivonat-gyógysóru na ma lát* gjógjohocotád^jinak gyógyhnláan mcHbajuknál *<• áluláno* gyenge^gniU tukizoroaan bebítonyult. Fernll J., gy>k. urroe Kolnmoaban. — Mr>ggyú«úbb bí*u-nyitékukat, mint i> ui'hátiy t* HBámtalan ha«>nló ulwmerén, kn]«».-Uth«u íil udvari Bftállitri esimtnol, »ok máa érdemrend é» U^nerdek érdt-rojeJlel miudun világkiállilá nW, »tb. Kinki mm uyuithat. (/i-U -4.)
NHRr-Kahli-án valAdilag kapható ugyedUl W»Jd||H Jótorf kkdé^b
MOLL A. SKIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rak hely a ..Gólyához" czímzett gyógyszertár Bécsben.
óván: 'Upawtalván, Wgy a« eiiyoimnek •atlnil a*óra iitán-riyoiuott, női u kiiaiinfteg ámitáaa végett lianmitutt nnv-idáiráiionimKl ullátott haacnálati utati Irányok kai árullatnak Seid-liU-poruk, ¦ uv«gett u kul-alnk liuauiiraloAságánál l»gva saját {yárlmányuiuinal könnyen fn}rjn>-rnlteth«luek, us^n haminitványok vú»Arlá»ától hiuii mojgnfryitWcnl tWok mindenkit iniiíorint: „tix általam kéttxUetf HeUUttx~imr mimlen katnlyAjn htmonló kfi*xlt>iUny?ktM mrifkttlönbÖKtetéMÜ mtját t<é<tjeifyein A( <Uátrti* nnnutl eltátvti.
,irn agy lflpftca^t«ll <jre«li;Ü d»boinak 1 frt — kr. Unasnáluti iitnnitis míod-m nyelvűn.
K porok reudkivUli « a legeltérőbb eauttikbuu bubiaonyull gyógyhaliUuk által minden uddig Uuiert háxi giurok kiítJÍU ta^adliaUtinul a> ulwl bolyul foglalják •;!; mint aat aok o*er a <»á»ári birodalnnt minden rewibó! koioínkbtw ' Uldött liáU iratok u hgrotiileleiKdibfin Uonsit-ják hogy e porok rtg»íU sioruláaoknál, einéaithtttlenaug, gyitinorhévniU, továbbá görcsök, v.*o él idegea bajokban, uivdobogáanftl, idoge^g oko«U Wfájáa, vértoluláa, ta&avw fogtáj.lalomnál, v«kU1 hytleriára, bukóira é« husamoa hányáarnhujlainuál a legjobb nikorre] alkalmaiUtnnk, a a leglaruWb Ky^gyhatáat urudményailek.
Raktáruk Nayy-Kani*»án: Uelui J gyógyn. l^vák K, gyogyss. Keasolhuffur-J. éa K»-^ufeld Y uraknál
BdavariH i-.k.)TÍc* U. CUktorayla Kirí.i il.
Kap«lV*r«tt Kejl Nándur fí^tT" Kemitt* Hcoyrr J*Ub í.i Ltt«ayM K.lívod. J. gjV
i Haretillfcaa l«il **•>*¦" ¦áMk-Sit. «»riyta K<bin J. tjHr**
&ia«talll«tVM hiWh F»mr» g-jnnrM. i ft M-ir,v Andri. fjrífjti
Uiiti-lb..-h 7j. gj&tj"-Ct.jl.rk J. .1. oraffjH.
Uw.iw Fr. gj6,fM*
Ezen bégeknél kapható még: (M4-&»,!*)
A norr«giai H^rg.m váriból való k«tÍMUbb ém legh
valódi X5or»ol
Ára cfíy üvrmii'k hns/ná!ati utaüitA^siíl 1 frt.
Minden itvog, máa halmájzair oluj-fujtól laanM m.^kill.mbozt.tó, van ellátva.
A valódi i)or»oh-halmáj«ir mell- éa tüdő bajoknál, urophulun beu lugjubb gyógyhntáanal van ; meggyógyítja a lügolidüllobb k.iaavény-ininl ax idAaaaki Uorkutttgokut.
K«en logtiMUbb A. l.iglmlályiaabb halmájaairolaj faj a Doruh-halaknak loggond-wabb e«jk>««y4jM4*o *» kiválogatáau Alul nyerotik, fa átalában mmnii vugyUni koxelea alá nem voiih, tik, hanem a be(MH»étull erodoti uvegekbuu lévu fulyadék éb«u éa ngyauaiou állapotban vau mint a* kötvetlenUl a ternieasot állal nyujUtulL
Moil A., gy.ógyueréu é« ve© éu Bácaben.
végiitt védjegy«.mm.l
úa rachitií beleg»égi>k ¦ & raúsabajokat, *»U-
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Hrcsbcn, Opt-riirin^ No. VI.
vesz t'"4 elad állauipapirokat, köli'sönsorsjegyvket, vaaut, bank- és iparszelvL* nyéket, szelvényeket, arany- és ezüst -pénzeket.
5L Megbízások a os. kir. börzére ^
készpénz víg) mvgfelelŐ elÖpénz íuellett le^jnbban rszkrtzttltetnpk.
JAtékt&nas&gok -20 db cs. kir. osztr. álttffltorsj«gy az 1864-lk *¦• I. rószlvttizct^re á 8 frt
hauinkiiit. ftvenkint 5 húzás : uiárr/.ius l-thi, upril i :i-én. június 1-én, szeptember 1-í-ii. .IcczembtT 1-ín. Fónyervíny 250.000 ft, lrnkiaebb nyervéiiy 170 á200 ft. Minden résztvevő, teljes betixett'-j után kap
1 rü. kir. 18U4 os/lr. iMciloti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-lki államsorsjogy részlet riwt.^re & ii fri h*vonkint-
fívenkint 4 húzás febr. l.r)-eii, miíjns lS-i'-n, augnwtus Ifi-ín, iinvomber lí> én F.'inyervéiiy 250.000 frt, legkisebb nyérvény H)4 á 200 frt. Mimién r^tvevd, teljen beluetés után kap l magy. kir. lKTU-ikí eredtei aorsjogyet.
2Q db császári 1870-lkl török áHamwrsÍ«gy n'^Lcifizet^éír a 5 frt ha-\.uikint. í'lvenkint Ü huzas ; febr. 1-ou, april lén, juni 1-én, auguszt. 1-én, k'.thcr 1-én éa december 1-én. Fóinervén^ 600,000 franc, legkisebb nyer-
vény 400 franc. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 császári török 187i)-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braufwchweigl sorsjegy, n'szlettlzeteHrc k n ht liavankint. r-lxiikint 4 húzás: feljr. 1-ín, május 1-én, augusztus 1-én és november 1-én.
Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 herczeg lirauuKchwiigi eredeti sorsjegyet.
Huzá.antiLl érvényes
a4 rést) 1H04 uait. n re ii H rt minden
ld lrt4y. 'i(<itl IX y k íur t t vábbi tiaeirn
id IM7J). ruagya r Bon; KJ'r nélkül
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyük havi n'^/.lein'ietrsre egyenként is el a dalnak.
m
a lottó-játékhoz
iul Orücé R. a mattié mátka UuiAm Berlinben, VilbelnifitraK.se, Nr. )2 KérdezoMkÖdÓHre felelet iniiidon dij nélkül adatik.
A nevezett tanár naponként kap koa/dnő leveleket olyanok tói, kik a/ ő uta ti«ai folytán tetemes ny e remény hez jiitutlak.
UJLAKY, HIRSCHLER és FIA
lakmvskeriő társulat r
ALSÓ-I)OM1K)HU1K)L utolsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas urasAgoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszeriut'
dcs/ka, lóo., vm nnmitíiimmiü feiiyü-ópülctfából
gy és jul berendezett raktára van; mely lakiéiból barmi enemü megbizaa gyorsan és an esirk()zóltetik ; mire nézve midiin a magas uraságok s a t. ez. közónaég to-\ábbi biaiKlahnát'kérnók, ajánljuk
Hagy-Kaniitin, SCHLKSIN(iKK OYdliA umil lív, •
bizományi raktárunkut. Teljes tisztelettel,
Ujlakj, IIIrschliT d Fia,
(529 — 18) fakereskedók.Varró-gépek nagybani eladása,
l MA^l Uil ri-VK--|i kuívsl
Van szerencsi ni a fVteeiten. miszerint
'aUmini virio^t')! kurrskedóket
CURIEI, II. ALBERT
nagy lureskcdó üzletet átvettem is egy nagybani (on gr.nl varrúge.|> kmnkedtael
összekötöttem.
Külföldi gyárakkal közvctloni ös.szekntU'te.scm alul, oly sze-rencsís liol> zrlho jutottam, miszerint rarrógípeiniel, az egész birodalomban, legoltsóbb áron ailbaloiii
KUlönö. figyelmet .'rJemel, kapkodó V1UTÓ KÓpCIll,
Mmulanitó olo«<$aáK» miatt, ki tíílcm arjoir.ym'kiit kc'rt. m mar bizl.m
'v"" "T ReleMeld .ló/M
Mariahilf irtcia 70 Ik szám Becsben.
15 uizaléknyi valódi nyereség
ajánlkozik azon
selyeiiikelnickiicl.,
iiii'lv.k • ixU>. kir. tíaliadalma»oll fl'1 127)
„zur Stadt Lyon"
fil',1 —12,7) '
II t r H , ÍW,¦.!,•..», T itrhtit it be » I:l-<llk «»)»¦
váairollatnak, minthop) mi anjnl KjlírtIMiiiil nillt.nt a k.iv.rtkcz.l h lj kkiU ri i i l 1 l
p)
áruljuk, • kgkinUi riru»mi|t, ié iBy a< .> n Kr o « a tui koivcllcn vAaárliiink njr«

U ((jAri árun iilaiiáú írkiilliul.«(l(!,
A lfKuj.lili ¦ lo^uebb iiíiiü L.fol.k .¦• Piixll d> »ole A Ifjabb b J.igawM. uiiiü ¦/, g*«*ks <ir»M <lf fnlllCM
A l«Kiijabb giinll iiuUi <iro*urnln ......
A l.pn.l.l. Hnidi-rlr U- l.vn
iihitiij
____b tetlr »T____
l.'tü * trl 30 k. l«, 1.75. *.,'.((, í . 3 „ 8O . ».»». * . - .
V.!„li Indiai »y,T. foulnril tvs riihitiij.k való V. ¦•""•. I-1 ríf tS.- ¦ »*
A Icujobb paplan mfola ........... l.OO. *
tlla.l minden ./.intan............ !.!«. —t
A Icgunoab ¦ Irgjulib l,k. 1,- lyoni fif..ln, •.itlilraiu. Ai
..............Pollii i' ><>li- I Ül 3
A I-Kii.IiikIiI..].kJ"I'I.I--•>'!•.»»il"f«Wlr.M(ír..-«r..l,.rl. 1 (to .">
Valódi >nK.'l kivAlli.An, «)i.pj.|l.1.rKi>..i ...... UO. 3
V.l<tdi fekete <plyt.IU-bara.nl) ......... * 40. IX
HU
Mind un kurrnúb.M muatra k.i»ta«SgK.;l küld. ilnfttdftérnek: a bel wi külföldre vaauli-, gűihajó- éa )khiU iilnnviUil ruan a tutixtra M.irint |H>ntOMiin ti.)j«aitlHtiu-k.
lábbei í-
<r > á r ii a k
ROSENFELD ADOLF-hai
Nagy-Kanizsán,
* hol iní..deniwaiU ufli- 4* K>*-"ii«k-Ul..fO-liok a logegysatsrObb félét«">l » Lnlinonmbb-feléig, nag/ vákustékban, juUnj'oaaubMlt áron k>pha(<ik-
Xrjn^tt. 171-i-nak-bKr-ciipflk 30. 40. lift~ W kr. fin. c,.,m.k.bBr topánjuk 1.10, !.*>, I.tt !.!*. MH> bflr, branal, báraony l.fiO, I 7O, l.W). J 2<i.
^Al topán) <>k nniiinianK Mirrliil:
fHilBlfllEH ..rli.lUn 'J frt - kf
UhltlfUirlurko. Lrrtoíl ,«KJ l,ir,.,„y J fft 40 kr*
l.rUnal a frl, 3 írl Ml kr.
Munnal b.iítul, .arkoi, bSr, hrBn.l, Unom
l»kh °rr« 4 frt - kr.
j M,."* 4 frl, i.!*\ti (rtig.
I\lícicr-
I a
der creten Wiener Schuhfabrick
bei ADOLF ROSENFELD
in GroBs Kanizsa;
grösste AiíMvtitil allcr ííortrn DaiMIl und KimtersChuhe. \>rkaiif /.u festge- ilFbk
Ord. U4«r Kliidrr.fhukr Ktlnn I.Bdrr Kiudanlieflal Felnate Kla<.«r*ti«Bru«ri,
Hainml mii I,ark«pii Kbifl k
An áe
Htlt*
¦>¦.....
3l). 4U, frU, >Ht
wn lm, 1.20, ii
" ' BI '
trh <Ju
I H. kr. mll HtBrkíl i B, 4(1 kr. Vorau «u .fhiiflrrn, fi.,f..'tir HtHokrl U.ND ,1 II kr Mit (lummi.ue und Htnekol .'i H a -,i>
]>i*»lb*nf , I^dt(r, BrOnel m Laokipju íleg. 40. Kl*K«iHf Ilcl.. llndntift). mit I.aek Ixi-lil
llrfli.el. CluKrin ''UW-I-üd.-. 4, 4.M, ft fl. Ui.'t'.llx'Il "itt •(••iiprlli II Ht'ikktlli HU.
Jó, miI.mű i hibH.n'.köl. vHHioii lirurrt k«trkkf4vel
s. BéOBDen RothwthurmstratM ao-dlk siáin alatt,
iíl \i\s7M\\- ivs ídieriicniü raktárt
ell •ti, birh(i»i l*HlllMI*rttllM
éritktl kér)lk MtfklMMri. A IrvcUk c.(r.».<n.dnk:
S. METH k k. Hoflieferant In Wien, UütlieiithurmntraMe Nr. 2í
H b«l.»t k.ndflH 5ü (rtif tíuáHók ; *ff7 «1 »«< 0Ur dU.r, utUll.ritSl kapnak ri.di.nl
ARJBUTZAK:
. 30 ifim. j* Ü.l fonál-viai
rári ára 16 ft* . mo.t ruk h
, 3<i iSfn. T«1<UI f.k^Hl.tt fonál
rib :*) r mait c« db .10 r
V frt.
VÍH :ts ft »ott »ak H 10 frt.
illi 4O rTiflVa bollaiiiii rH^rnaTáiiii>ii
A'i frt. matt cMk 111 frt.
db 3Ü rŐfr» kitnni fumbB7((i-TÍ
¦)a«'3<> frt n.o.l raak II, frt db4Or6rAi kulftnoien Jé irlanrll *i ..on :M frt, mo.t totk ÍJ frt. db Wi r.im> hollandi miTt-t jyári ár 3* frt, met raak 18 frt. db fMI rítfftí valdtli Irlamll ian*4a, 4«-48 frt. »»>t oiak S'i Sí írt. db 50 rftift. kil b.l,iuiui nati; I#falka1ana*i..)l) fírfl ínfflkr* 6V HU-TO frt. nimI 211 30-16 frt.
db. Ml •}¦ fii rffft.il tr|ni*h«i«bh i l«Kj»l>b mlltáfU nimhurjfi iin*#
88, ar>, «7, m, ;ü, a'., 40 41, 40
Ml. Wi 60 ín.
•¦eg/.nJlküli Upi.dR,3 r. Ji,.!.^, 1 ríif i«*Im, 3 flrtd! .in AO krij. í1/ rdf ,*U*» S frt Ml kr. 4 - fii,.
kmdfl ] frt Ml kr.
••rbkrtidC . ajuur- Hugíl/ijel
HlnM eilpkáKttel 10 frt
db 90 r<Jfn« ..Ib« á«7-kana>á
14-ÜO frt, mi.it 7, H.9, 10 írtig-, tuoa. ninei ráJiou-Mebkt-ndS i| flu»m *¦* l*rtií« 4 Ii t! 7 -8 frt tuciat ballnl vántnn - nobkuni
7, 8, », lO-'lltfrlif alDffinn'a.al
A, fl, 1 - B frt a le*fl»onmbr t».ml kivi. va^ thi.a-ai.liil vácion (l»m»*«tbiil fehír éi VJrO *'-. '¦*—* ff'í ¦>*(8«c runiburgi damaa.t atiUlke M»Biilyrf ft, 6, 7 SfrtlK a
••••péljr* 10, )*, 14 1* frt a lagfl.
Mra. Brit kunjrhalJtrlfl i.ftO- S ftlf
1 db. 90 rSifla l»n |o ulnor Wthtnl
11. l'J, l», 14,1 f» frtlf a la**.. 1 Ab W) rflfni Haf»n Jd píqní bi Ml li, H IH frtlf a IrRnnu fon, l|(*n Aumn í- íj. ul/ tart
tűm*
.1|
_.---------- bUndC
él 4 fi, 6 — 1 frt, leg«Jabb , l.jiho
¦éfD
tt frt a Iffflnomabb. nil-inc Jrf rtatonbdl hu.ót.l 1 frt (0 krt.M í frt f>0 krig a I*f4n. Ki-nadrkfok Bnom Mblrdinj vagr liarrhKtblSI raff Pe(l'í iA ™illí! ib,Sl, iitnán vaf7 ki-
________0-3,8.60-4(1 a l«f*n
NKi íjl falolta IcoriítU) himatva,
,.Kjh\..,A. uiiku n.Jwi 3, :>.'->
t. fl. fl. 1. 8 írt a Uftnoafahb.
NS1 alaAtiokn/ák I|»n JA barohatliSI
3,3.60 I frt a logfln.; 1 nri. aUd
n"l 4 —ft írt • l«rflnum*bb.
alAdl anaul f»h*r ia *míit»< icMr-
tltif l*(«k nacjon flnbmak A* |4k
i, V.M) *r. 8 4 frt * Uf*nom Uri-ínjík, a legjobb rumburgi. v*%f '
hull«Bdi-»».i..obil K Irt, i Ml kr
3, 4, ft-H frt a lr(<nu<aal>b. IM ingák, legln itaUdl m<i.lb*t**l»l
l«««Ugana*bb *, « ia frl a Ifgn. Klanall url UII-IngAlafBuláiUgalr,!.
mln.l*nMlnb«i> .1,8.60 4, 6 « frl
f»; A *". SV- M kr. a lagnni l'amiil-iirailli, alla»-ciiki>kkal, á aeuiOra külOaSian alkalmu, r'> 90, 36, 40 - 46 kri( a lagfin. iiKI ing l<olUndlvá*inu IMI .t.60.
nSi ing kitanB ruii.h.irgi *L.•<¦ nhíl, leK«jabb pírltl miulira keultre, raak >¦ «. 7, H frt a leginaoiabo. SI Uli- ««(r *JI (>«•¦¦ ""<>¦>
KotdivKliiBrlnl kiáll. 4.&0, !S, 6 frt. [rt-gatják, Igeu l"í • Urtit váéaoulxd falit magvar iiabáiMl t.!*i S, frl « l.|4n. fr.«e»l»t«liá«a,4.W. a frt l/rl calrák.ígeo jí *• Wrtá. vtU*<.»-bJl, mafyar •¦abáiul c«k 1 frt
turtal nnum ufll harlrnya « , »-10 \t frt a legflaunahb tanút Hit b»ri*or« 4, 6, •. 7, ¦, »- 10 frt a lagHuowabb.
FIGYELMEZTETÉS!
K«y i.ió óta k.irr»ke4ök (winp** hirduttU.k Alul ru*t úrák»t njinUnslt ¦ t. ci. küt.-u- külrtoóMii* vi.l^ki Uk^.k MniviinlMn!. K kero*k«dflk wm dráwk, Mm — mint állítják -jinwok, onnélfiigVH ax rtrának bolB«ervew>trtrfl) lejíkeve^jbb értolmük »ídc*. Kladnuk például i MKouvmAvtit, p«kfouKillváayl»n mint uj »HUt»« nű>MrU drik«(, valamint muftin 1,!((. élli .>rák«l valódi angol órákul ttb. Aiért óvakodjék mincinnki tiyMe liuxonUlttD l
órák v
lJ0f A ki <'r?y valóban jól rendezett és < hirinnl. Órá.wHOSG, ki áUlában raakii hí i'irtwvirtásMl (oáílalkotík.
órát akar venni, forduljon • jó HE1RZ BkíE ,
lü, (Hteft.napla.ta Nr. 6.)
é
tSrAl Bécabon,
njAiilja niull^lt,
'ii.-|]i.>t.'Hi HsAium év ÓU j<S htruévbeu ré g
ORA-RAKTARA
inuiilimnomU jól rumlesutt Aráit n»t(>' vAÍMitókbao, v*y a kfivutkesA irjagyték »*«riut,
Nr. rl. Anmn logduubb UrMlin
ovi jótállA*
(V kitUnK mlnBatgUak a «, k. kAmUi - Mlndtu nabáljutott irArAll jititUií j*g/ adallk. A nem iiai
al által megpróbálva bál drh). 9 h
r ír. 4 rubi arauvker
k.lií.fnd-'llít 16-17 frt krUtálr *'*|. 14 17 frt K b 16 ÍH frt
- 6n oiUat lappal
- ktttK» f4jill»l Irt ^ fi
- finomabb U4 »« frt
¦ ai.K.h.kri».ar. lö 'A tn h..r|r.l.adi<lr,k.laplí4 Sl frt
nál hu*andof«) 2ti 10 frt
rem. kaltfii fadál. Bf> 40 frt
¦ jegariíliaggel 30 36 Irt'.
- hr>nr. hadi rt*. m-U> In
______ .. _Jm .wbályiuU drh). 9 hul ol«íbb
•mail. 90-30 frtUlí«n«rO» 40-48 frt. hfllgjrrfrák ar.lap HTi -40 frt| l*
II iá 38 4
p
rimául. 38 4H
kritaUl/lappal U 46 fr
ktlfol 8 40 18 f
90. fi.
a l«f-
•tmn »rtkku iB, 1A'-9O fiijával: --- n|7ai.ai
•1 «, 30, Sft, *0, RÓ, 60 irttaJ.
Ifldap rj • •>nallgr*n>ánti>k.r>0 Üf> frt
- bOlajbi.rg.drak 40 -4o frti tMMO*M rtkUr kiuwáUw,
¦ j.(.o.Ore( 46 «l írd Tulaj.Ion gyl.ialuj, kai *fl
- k.tlfi. lappal &4) 56 frtjjjtilliual , Nij-onU Mbmandd 10, .írok (Hl, ÍO, ni), 90 -100 frt.H. Hírt. - Ulnd.n H nap r.lhaaand^
- kel fnd#l, í*l, |OU ¦ 110 frt 19. 17. 1M. U. iW. W frt. — Ug/ana»
ia (ilír»aUM.i 30 53. Sö frl.
• Aiunkivlll mimteiiUU
K.a.t onik 1 l.&O.lgirm.o,
UUak.
Kifltt dralánoiok í frt 60 kr i. ». 1. K. 10 IS. rrt
Aranr dralánoiuk IN. SA- 88. i. M). tti. 70 »a tw. 100. fn Kelt A tír«vnl 7 fi.
Aranr tiangerúi-Nr.Jar. H r .tt) H6 fr ¦ horgony Ifit. 34 « fr ínom. ar. lap 4* "" k«tUla lappal W
araojkfl-
iianyuyrl tó 70 Wl. 90. I j.g..nv.». 4 Arán; «>il arlUp 6I.7Í)
"""kaltap^lOO.IlO.'lW iwm, _ „„^„u „
VadáM«>inUnk«*r.i.iUiitoir fukfong ad(li|r l4t, lCk kömdt Ugjubbm, haa«
(í ftl i.álhatá mlMd.1. T«.,.ály.nd«ri «„* "írt, imlnháiaktxn, grárakban atb K.a.t <.»!(. U. « i. 19 IS n. Kun óráknak n.Mi.l«gjik* n» »*t.
4H. 50. f>4 frU H »ag«la
M. 30 8 frt- Ciu * inga* ák
nál 1 frt 60 kr.
Mlndau i*vl táji.k Uh*lS l«
Jobban váffeaUlnek, Vidtkl magrao " "' ' aaegnek kAaiben bakdl
•fpoa.ona.bbaa telj*.
lual, meljj OT,l.o#.,4ba !¦ slrogadutuak.
rn(nr*inliid (jrsrg^itl gyujl 14 frt. .KltlUn kltánnlra kűld/ik bejött ttiii Pflriil kflllB Ár* rlU.ru tironom- (ekírt aránylag Arákat ál IáHMoka-
......U frt, láluitáara, ia a m.g n«.u Urtet
íro.rt jirandd öMaegel tluutkaldnail
Kérőm flfjyelwnöfl verni I
Míii.Ipu 1I1..11 l..|rj.,li|lliiTn>k ¦ k<-r«akn.lflk iity nmn ír*i-,k ál-
nyomdátlUajdonoí, gyorBs^jtónjomitt