Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.1 MB
2008-08-13 09:11:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
337
3628
Rövid leírás | Teljes leírás (374.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 027-031. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

izmi, 1871. julius 1-én.
27. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a znlunMJKyoi Kaz<lusÚKÍ <'B.v«'siilt'l liivatulos (¦rl.rNitöjr.) J
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vényen tartalmú Metlls-ia
,i \/ó|ilro(liiloni. kt'ri'Nkcili'lnn. Ipar. «azil;is/ai, tiidoiiiaii) cs mm eszel köréből.
tf«i> ¦ ¦ys.hra» aU
WA.HHW JÓMDCP h
Előfizetési felhívás
,ZALA-SOMOGYi KÖZLÖNY'
kiu- j,d»«
Sopr«n é» VatmegyAkre czuuu
A Mjij #t wiiudik féléve a .iiinw.il ra.fk.i-tt.lT.n Üut.Utt.l (elhívjuk etuefjeden felviea elAlta* tAluk.t, h0(J a Ilik fél.vra eiAlA dijl DielSbb be kdlil.ul aaWeekedjen.k;«a alkaloisbAI balrak raijuuk Uhunkat u>T*bflfi !¦ ¦ |. kOtSnieg ul»i [tirlíojajibl btialomual ajánlani *au;ival i* Inkább, nert a aaJa-™»íí«l faadaiifli «|j*altitl hivsUlo* *rl*«ilfij*Te rá-
Í Előfizetési föltételek:
•a. : H~IT -h hánhni h..nt*HH ea vidékr* ,..>..*»
niy hét .. Kftn éti* « frl kr
Imin lili rn •¦» .
• . W .
A hal haaáhoj p.tii
Fin.k
¦ Ulllak
Előfizetési ár:
1871 jul. deez. félévre 3 frl - kr.
„ „ ssupt. évuegyudru 1 , 50 . Kiadó htvt$tal.
M 6 g h i V H S.
A megye rendezése tárgyiban f. évi juniua 16-én tartott megye-bízott mányi közgyűlés által megválasztott amit kikül-díjttséguek, melynek feladata a megye rendezésére vonatkoió tervezet elkészítése, — ez érdemben UrUndó értekezlete httár-nuuuul J. évi jtUiushfi 17-ét tűzvén ki, arra a/ irt napon /-alit-blgerszegen d. e. 10 órakor a megyeiig nagv teriuóbcn tar-Utidú kiküldötUÍgi Uiiácskuzuiáhyuii lecndd
megjelenésre a bi/ultmányi g
tag urakat e/.tiniu-l tisztelettel meghívom. Zala-KgcrszL-g, 1871. juaiiwlió 16-én. íírúf KZAl'ÁUY (1ÉZA '
UÓ8Z08 kiirús.
Zalamtifyémk Zatu-Eyerttegen itffl. évi
június 16-én tartott kötgy'úléte jegyzö-
U7e4 a.. könyviből, íi 7
Fólián m ú uiéltósiga a inegnyitottnak kijelentvén.
Miután a nagyméltóságu magyar királyi bolügvniinistei uinak az öKszei mini* terium nevébtüi ;t megye kíi/iinségéhei intf-zett leirnta felniviiiitatott vulna, melyben tudomás 6» miheztartAü végett arról érte' sitté tik a megye kíkilasége, hogy a k&ztOr-véu.vható»igok reudezégéról sxúlo lHTtl, XI.H-ik tÖrvényC7Á'kk végreliajtisa tárcában, illetőleg a törvény Dl. §-sa értelmébeo megtartandó '.özgyalésuek folyó juuiuslió líi-én, min' kitüzűlt határnapra k-endó egybebivá.Mlraamegyc füi^piinja utasitta tott, egyszersmind azon renii'iiyét frjpzvc ki a magas miuisleriuiu, miszerint a megye közu'n*ége feladatát annak fontosságától áthatott buzgóíiággal f»gja megoldani, s a megye remlezéséro né/ve oly tervezetet kidolgozni a jóváhagyá.s végett mielőbb fvlterjetizteiii, tuuly a gyors és jó idmioia-
J>. HVI,**.!!) mind,,, ^..i b.lkuiA**n V) k>.
I A .H/ílt Uth>
I »(j Mtl» *«r b*lkUláal 4(ja U kr.
tratió hi/tatitása mellett az ország s illetőleg az adózó polgárok financiális érdekei megóvása iránti jogosult kívánalomnak is
Hirdetéseket elfogad:
-KMliaift' KuikS HIVAi *l. HMitbatyM: PULT ÁNOK. PtatM: /.Kirtl.KK W. I.ASU l.tÜll'OI.D, é*
N
JÁNK. Ptt
LKH, MH
t*MfeM; X lKll * VOtt-
ltUDOLr, UfPKUK ALAJUM 4» NAFTLjUI MfcKMAN.
Kftn magas mi ii is téri leirat felolvttsátta után a teendők feletti tanácskozás sora ' azon indítvány előterjesztésével kezdetett ; meg, mis/L-rint a mágus uiiimtcri leiratban i idézett túrvény VI. §-ában körvunaluzott ' küldöttsógi eljáráshoz"szükségki'pcn meg-' kiváotai\án a közigazgatás költségei fixle-zOíiéri.- h folyó évbeu az állum által kiszól-gálandu azon fiiösszegrúli kimutatás, mely jövőn: a megye házi-pénz tárának javára esvén, a törvény ltU-ik §-sa értelmélK-n a lóid, ház. jövedelem és üztjnélycs kereseti ado lui'tífVleló Icszállitáeára alapul szolgálatid, azért annak megszerzése végett a szükséges lépések megteendők volnának, -tov4bbii miután a szolgabirói járások czél-szerU felosztása «z igazság -. szolgál tatás erdőkének is megfelelóleg csak ügy volna ps/kö/.olhetó, lia a törvénykezési kerületek ts .i felállítandó járás biroriágok .székhelyei-nek megállapítását a küldöttség ismervén. ana a kó/igazgatás szervezésére vonatkozó ujunktiUtánál kellő figyelemmel és tekintettel lehet, i! végből tehát a magas igazságügy tuinisteriuinhoz ez érdentbeni határozatának a megyével mielőbb leendő közlését kérő felterjesztés intézése és végre az indit-Mtnyo/tutott, liogy miután a közgyűlések Látúrniipjiiiiak kitűzése, törvény és tőivé-
[* nyes gyakorlat szerint m»gát a megyét illeti meg, ez esetben pedig a jelen közgyűlés határnapja a felolvasott leirat érteliuébeu a magas belügy in inisU' ri unt által tüzetett ki, nehogy abból a megye jogától eltérd következtetés vnunthaW-k Ír annak érvényben funtartását a közgyűlés jegjzóköoyvi-leg kifejtv.íe
Az indítvány első részét illetőleg — miután a/on költségekről szóló részletes kimutatás, juely közigü/gatlsí czélokra u állam által az om/ág úsw\ törvényhatósá-guinak egyenként a a/ok kö/ótt a megyének is külön a törvény értelmében kiszolgáltatni fog, már a miével közöltetett, e részben további intr/kodésnek szüksége nom forog fenn, az indítvány U-ik részére vonatkozólag a közgyűlés is ohajtandrtnak liitváti azt, hogy az igazság-szolgaItatAa érdekei a megye rendezi-séneJi tervezeténél kellő sufylyal hirva, u közigazgatás szervezése a törvénykezés igényeivel fóez-liangzó megoldást nyerhessen, e végből a ii. m. m. kir. igazságügyi njinisterium felirata által felkéretni batároztatík arra, hogy a törvénykezési kerületek s járásbíróságok székhelyeinek a törvény értelmében reá ruházott mielőbbi meghatározása álul e c-zél elérését lehetővé tenni, s ez érdemben! megállapítását kellő irányzatul a me-gje roude/ésére vonatko/ó tervezet kidolgozására nézve is a megyével közölni azíres-kedjék ; végre az indítvány ;j-ik részét ill«-
TARCZA.
(Myan távol..
Olyan livol, ah .1, «..«.
Uíal • fel'l rr.ldl.kc a .BJor..átull
t« a roidho r eli r.neo
'"¦t.a'háu i, bá ejbeo a>
a U *!d«k«d ].« k^pail -U..1 imini,
Ciak .. Hfa*aulja,
H«|y a ÍBr,. goDil..latnak
Ninca«U ka III aiabra.
L hIi ir—, láiifal.
ltt.'s.'Vle*.'...**
L.lkÜ.k «(jfj« fof IflaSdni OiafOoB, Sí é|ben
NOTTKK ANTAI,
Egy halálra kin/ott.
Kkkur vulUm tiutvec; ellelve még egr gyermek HJvárváuy aiinewta álom kapuival, kíirülieogvo gaidag ktipieltmi tUudíriea nUk-jultdl. Én már a(»»okésien ÁllülUm kitekintve « keletre oétó »bl»kuu; »nyAm BiomoruKD bArŰad&tnbeo r*ki«g»tutt niév o^yetD)á*tf néha rim (jilUotoll ^« Biemében imj^eradt « küay, végig eaurgolt halovAny *rc»iü, — KiuŰa rihulltitu kicci **jil Krctképót magában fuglaló keretre, melyet •¦ámomrfc ki-»»itleiolt ét mintegy tudtumuo kivUl akart ni tenni, guudulván, n* k«dves anyja v»j(j noki -- megtaUljk . . . magarii. Konyjoi ismét elú törtek, halk lukugáa elfojtott hangjai Imi lat •lolUk - éa én eldtta állotUm, hídes »rcn--i»l de keblotnot egy hegynek *ulyiv»T nyumia valami (*• t'oldre iujtotl lábuhoa.
Anyám arcsa egy pvretig mgánék ai oromtól, Aiután felvont magáhüt, roegctokolt forrón «• ott ürUia ki keblen * fájdaluin ke *«rtt könyJBÍt. MegkönnyebUltünk míndkoltcH Anyám megacUut könyeini éa arosin nent ihlet lehe lengeti, melyen áttört amit fájd ixla adaa, melye: ti üdvöiitö anyjánál fia megft-tn tétékor gyermeki képioluriimel oly »oV»nir bámultam. Én podig ulitettum k» n3váromh.:*, ki ekkor már fon volt. Vígan elém ugrók ex <« kit tekéd ve fe)m*g»»Utá, síit kiW irígyl^ i» •iereDC*4niol, hogy )t ván*lia niohutok ; iie axutáo jótuvOleg vet4 utána, hogy hiamn <<u <j\j jó vagyok 4* eit mind ntogérdenilom, Majd ogy virgonc* gyurmok (élénkségével kérdőn1"*-ködek, mit foguk neki hoini; megmondá, ¦» vagy miu, mit akániára Ujvá*iwlni fugok,
mily Hiinii logyen sokat, sokai nkara |
még mondani, melyek egy gyermek ni- I gyail kielégíthetik ; de megindulván feléléuklilt kicsikém reményein csókjaimmal zdrám be ' brazédus ajkait, inig ixeiuuinMl kúny i'nejiptiut ' rouás ar<-«ára. |
Muglnptitve ót ein'aaerro letujtottaü kér-d>ii; Kálmáu te airst? még szolt volna valamit s megrémült leányka, de kóoyjui megindulván frjú zokogásban tört ki. Alig állt tuhutségum-ben fit lecsitiUni.
De nem sokára a jó ks.lv n..m hiány/ék nála, aroza mosolygott, mi Dl a harmattól duzzadó rézsabimbil.
Ssogéoy kia nfivéiomi 6 nem tudta még, h»gy elmaraduk tűle aokáig .... sokáig .... Hint fug airui, up«ketlni utánam .... Mi ugy szerettük egymást! . . .
Atyám ugyania jónak találta a lánykának iráutam viwlteUitt ateretete- tk tuléfzékeny»t^ généi lugva hi>Miu Uvotmaradáfloinról ueki mita«m juttatni értésére-
Atyám, ki esalatt egyélinek rendezésével volt elfoglalva, mott magáht* hivala.
Némi iéluliuea Urtúakodásaal lé^k oléjo, mire azigoru, majdnem kérlelhetlun arcavonáau már régoU szokuttak.
Finm — kuzdé izignni hangon, ii« aa el-érzékeny üléanek nem csekély árnyalatával atyám - te oltávoaol muat az atyai háztól, •UzakitUtul aauldidtfil, kik gondon ápolóid vn-lának ; Uléiwi a világ zajába, mint a t«iiK<-rbe murulA kia ftarmaUwpi), de ugy vigyáxz, h>>gy visa/alérvéu azégyonpir n.Mkul léphuid át e kUssölWtt, oinlékeciél inog aznnt kugyul<'tl''l MlllflidriM i(s dü tarU islndoukit ombemek, ki emberi arozczal kitiultHÜk teled. Hieket v*Vd be iiivtíd lugtitktuiabb mjtekébti ét igyukuzz*-) meg is larUuti.
No most latén v.-J.^Í k.-dvca nHin, szolt aa ulán u »zigi.ru atya uz oltágyulás olvadó hangján, süt atemeiben kónyek iiillogáaát i» akar-lnm t%ircvt'nni. Kkkur clhalnxtutm kosét cao-kxkkal, meg*itatám konyjuinimel, azután ÖlelÖ karuk fogadtak és mintegy álomban fenultem a kocsin, az ostor pattogott, uliudulánk.
KeiniiiiUeni láték magam körUl; tojom zúgott, fUlembeu i'sunilU'éntik még ama aulái szavak: .ne tart* mindünk)! embernek, ki emberi arfzcza) közeledik feléd" . , . . ét Sli-vemro mintha felhő uehefkwtelt volna *QUi áMíyával, mely minden criolmet elofoniváii tompa el fásultsággal határos komormágban Ur-tott fogva.
Lassaokénl füleasméltmn, aiivem aajgott ía tnidún egy kanyarulatnál oltunui látám a ziild virányt, hol « fü szebUn nC; az Ustököt erdőt, hol a madárkák édVabun dalolnak ; midoa a távvl kék )>atáaljába IáUni burküloifli a büsike bérezut, hol a fórrá* oly tisttán cserg*-di'i a fájdalom utitt nyitott magának aa 6fa\6 kőnyek keserű árjában. Haaoulólag a fSld buntojében luvd modencse nsazogyUlomla víaA-hí*, moly a legkúzolobbi nWen kifelé toreluiik éa jó azerone««, ha rést talál, mnrt ki tudja nem fugJH'O azt szélrupe«staai V
VMa iniilón nyugaton aj alkun) jiir ki gyűlt, a vároaba érkesénk, hol perez^im^t kizárólag a umzsáknak valék saenUÍendA.
II.
A u\ ugyik ködöt alkonyán vttla. Leverve és btirus gondolatokkal kUsdvti ballagtam aa ixkulábot Ukátomhoi. Bemének a kapun ét már uxon lakosztály felé Urtottani, raeJyen uálláaoii) vala, nndfia a homályban -valaki megrántja ruhámat.
Ki a»? Kiállók egy gyermek félelmére!.tdleg k közgyűlés jegyzőkönyvileg is kifejeli abbeli meggyőződést, miszerint abból, htgy ez eset bt-u a jelen közgyűlés határ-aapja a magas belugy-ministeriuui áltat tűzetett ki, eltéri következtetik nem s/.ár-m&ibatváD arra nézve, hogy a közgyűlések határnapjának kitűzése rendszerint és tflr-vénvs gyakorlatának alapján a közgyűlések kitfl*ése a körülményekhez képest a megye főispánját illeti meg c jogát érvemben fennállónak tekinti.
Kzek után a Kun czél elérése szempontjából, hogy u megye rendezése tárgyában terveírt kidolgozására kiktlldendö bizottság magában rgycfithcttK mindazon képe-^m-Itet, melyek netán a megyében az állandó bizottmány körén kivfll is létft/nek: erre nézve azon kérdés uirrült fel, váljon a ki-kuldottséjíl>e. csupán a megyei állandó bi-loitinán;, Lakjai avagy arra való tekintet nélkül báíkmvalaazlliato-c? Maturozlatott:
A megye kÖíonnégét a jelen törvényes alánon képviselő állandó bízott niány u megye ügyeit érdeklő eljárások s küM«-tesőkkel rémiszt rint csak kebeli/beli UgjuiJ bizván uieg, annak ez í^etbeni megvultoí-tittására a közgyűlés annúl kevesbbé láthatja magát hivatottnak, mert ccélszerűség wm-pontjából is az arra szolgáló adatuk teljes hiánya miatt n körén kivUl létezhető képességek biztos megválasztása eszközölhető sem lenne.
Mihei képest a kikaldüttséguek a megyei bizottmány' tagok soriból leendő megválasztására nézve a közgyűlés főispán ur u méltóságát a tagúk előterjesztésére kérvén fel, annak folytan a főispán ur ö méltga által a megyei járások s/eriul külön s egyen-kiut előterjesztett tagok köz fel kiált ássál megváltoztatván, a kikílldottség megvakítatott , s névsora uiegállapitittott, mint következik:
A köztörvényhatóságok rendezéséről I szóló 1870. XUl-ik t. ez. 91. § a értelmében tervezet kidolgozása végett kiküldött bizottságnak névsora.
Tm><>Uzai járás. Harc/a Sándor elsi> alispán, Kerkapolyi Mór képviselő, Vadtiay Kudolf, Győrffy .János, Mezericzky Pí-Usr, Ferbcr Fereucz, Bog) ay János, Iiogyay Antal, b. l'uthányi Ödón, Iiogyay István, Takács Alajos és Salkovics Károly.
.Szántói járás, Hertclendy Kálmán képviselő, dali Kudrc képviselő, gróf Batthyányi Zsigmond, llessenyey Krnö, Vali János, ltogyay Máté, Ilotka Mihály, Nedeciky Jenő. (iyőraoroy Gáspár, Kugler Nándor, Keischl Venrzel és Hziirs István.
Kapornaki j<ird$. Qlavina Lajos, Tolnay Károly, lián Kálmán, Horváth Mór. WUssics Antal, fiúllyey László, (Bertán László, Pálffy Klek, Vizlendvay István, liutkt János, Dervarics Ákos, Svastics Károly és Blau 1*41.
Kgertifkji járás. N»ny Károly képviselő, 8kublic.H István, Deák Lajos, Kaiser Zsigmond, Árvay István, H/niam P.irku, Kovát* Károly, Nvastics lienó fújogysó, Csillag Gyula, Orosz l'Al, Skublirs László, llezerédy Klek éa Kupricx Imre.
IJivi* járás. (bútor Iinru 2-otl ali»-pán, Molnár l'Al képviselő, TIi:ir\v Miklós képviselő, Molnár A tojna. Nagy Jó/sef, Horváth László, S/i^i-ki Maik. Stelutok Jó/sef, B&bos l'éter, Dcr varira Kálmán, Kiss János, Zsibrik lUlint, Vajda Klók, Zsibrik Adorján.
Muraközí járás. Kzabó linreképviselő, Horváth l'óler, Bogdán György, Horváth György, liiiuiuk Ki:reiirz, Smodics Klek, Molnár István szobotnni leik., S/.y Sándor, Molnár Klek, Uáztcrhuebrr Linzit!, Ko-iiyáry Mihály, Mirliiir-aevjrj plébános.
A kiküldöttség eljárására illetőleg ki tűzött ti-ndoire né/ve n-t idézett törvény rendelete és határozott intézkedései szol gálván irányul, ahhoz a közgyűlés; főispán ur Ő méltóságát mint a kikü.diUtségnek a törvény értelmében elnökét tiszteletteljesen feíkéri arra, hogy a kikflldöttség nagy fontosságú feladata megoldásához megkiván-tató adutoknak n megyénél egybeállitá^a. áz iizon kívül levőknek peiig megnyerhetése s a kiküldöttséjí rendelkezőiére adása iránt intézkedni koíí jegeljék.
Mirólii végzés főispán ttr o méltósága s kikUldöttségi elnök urnák, valamint a-megválás ított küldöttség minden egyes tanának kiadatni rcndcUetík. — K. m. f.
3VAST1CS*UENÓ,
Mint emeljük anyagi jólétünket a virágzás polczára.
Ha azonban földeinket trágyázni vagyis a növény életre szükségeltetett tápanyagokkal ellátni akarjuk, ismét kettős kellék igényeltetik ugy mint a jó trágya készítése s annak kellő alkalmazási módja. Sokat értekeztek s még tobbi't írtak a jó trágya kés/itési módjáról nem is szándékom itt annak taglalásába ereszkedni,
csupán itt i» álljon az, miszerint á minóflé-j>rt a mennyiség noha sem pótolhatja vagyis i-gy szekér jó trágy.i barom szekér erője fogyottal fölét. Lcgtii kérésben alkalmazzuk pedig a trágyát, ha a szántóföldre kivivé s elterítve közvetlen alászántjuk. Kgyszera-iniml gondoskodnunk kell arról la, miszerint :i Irátíya a Middel mielőbb elkeveredjék, mit i-inét azáltal nyerünk, ha ka]iás növény elé irá^'váziink n midőn is a több-s/.ori kapÁlit&tal mind a nóvéiij mind a talaj liin/.nnra vagyunk.
S/.orosíin ide tartozónak talúloin a ve-tév idt-jét hgyelemlH1 venni s anuak enyes körttlményuire vigyázni, mert bármily, s/.or-goMii munkált föld, ha v«tí*i idejéln-n .mi>t;ké>et(, tfimési eredménye sinli meg. \";ijíV (M'dig [Hildául rozsot a bekövetkező (Mn'lott kevéssel elvetni fölölle káros volna, mert az Étenkintl tapasztalás bií.niyiijn. uíis/eriiit ha a rozs földje főleg csírázásban eső altul megtippas/tfttik - Huvauy nratust li/et.
Ue térjünk át a másik fó.ilap<;lvre. Terményeinket a legiuogasb áron értékesíteni.
Valamely t.-rmény ára, értéke majdnem mindig annak mínű-égétól függ, - az teszi azt a vevő elölt kedvessé az hatÁro/.üa ugy szólván, — eltekintve a helyi körülményeket; — annak árát. Kit tudva mulaszthatlun kÖtclos«égánek tartsa a ftldmive.- minden figyelmét elóáUitandc terményének minőségére fordítani, ne rettenjen némi költségtől vissza mint például a kunknlyirUU, — engedjen inkább néme.lyest a meunyiségból, csakhogy az a minőséget emelje, — például ft bnzavetés közti csekélyebb részü rozs kivágása által.
Azonban a legfőbb tényező — a minőség szemclótt tartásánál — mindenkor maga a vetőmag,'— ez tisztittassók lehetőleg meg, — tízszeresen pótolja az eredmény a reá ftiníitntt fáradságot, inerUsmert köz-moiidúb: ,Ki szemetet vet, gazt arat."
De majd felellek a termény eladábkori állapotáról némely éket megjegyezni. A mindennapi tapasztalás bizonyítja, miszerint még senki sem bánta meg, ha a piacára vitt gabonáját gondosan megtisztogatta » mégis vannak &/, Istennek oly csodabogarai, kik ugy szólván a szilrüről fölmértél) viszik a piarzra s mégis csodálkoznak, ha a hason minőségű de gondosan tisztított szóm széA búzája harmadával magasabb áron kel el. Ily hanyag foldmivos elveszti az iiesui, mi otthon baromtiainak jól esett volna s ingyen tizeti az elvesztett uimu fuvarát.
N« féljou *i ifj' ur, én vagyuk, hí öreg Jancsi, — felőle * kdrdett, riigU'ni orog »iol-giakr* ÍBmerék,d« oly hangon »t^lt, muly tusg-aöbbeotőltíg « legroMiabbat uDgodtl »ojtonem.
~ At Istaaért, mi tórtíot Jilmw bAcní'/ - S«íljun — tuíórt nem mii - mi buj?
Ai ort« ouk i^iott mám, U-Uobuitott, olflrotle uebkeodfijét, MenniI tttrlkigutti! vulo, lörülg«tl« tovább Í« . . . . * kony«k c»uk nem ftki>rt>k vIíIUdí.
Ía én mintegy kii»p«tlr» vinmtva, m élűt )e|[kini>ultb porcuit »íoBvtnlém,
Vd|(n> inog tud tani tólu, bu^y 'i't'lí >wu Mte h*i« kell rauuuorn j miírt ? nti noiu volia-léin ki Ul<3!«?, mert, niiot nioudá, noki noia »i»b*d MtUmitMin mnnilnni, Hutumit .... ^Kidig UKJ" wrutett volo» nuigvi^MiUini. 1>» alyAm mir ü$y |i«ranc4oli.
Kliudultunk l.hil - l.aiH. \h, mini. vi ¦/uiitltttáahoi ungu<l<Mt i.i üliim/iiij runiéuy t ?
A •Otdtaél »,léw\,h gunduUtuk rajiának kórul é% elv<)»utii)ának » )«gl>ort»»jttiH)b «««iii4-nj-ok MiDhuly.íheí, A kouai Kyor* rolfoginAUu végro iiii'gillliitt —• d* ulthun vultum.
M^dobUntdoMlilUáa! gy«nm.k Almmm
fvlí^iiu iiiRjilnttni i tWi láv<>ll<U utAn «
5 anyái, az atyát ki Üröm au^^raivul m 4 kis növ.ín aknrám ;>rv.-n<lo vir-KK éii) uKrándoxva Ütni ^ nuti
Kiiki ttsux üdvötÁÚ, •t-iiiiui Mim uiMolyiiK elém . .. puwU, •)b«K>ftiuli miadfu . . . niimiun . . .
L• mit *n« ekkur • túr ? KUn.rututt volna VMkni6nl.u|lá».iUn.
Ili olt cviUd muutkut^k, nám bámult, futaohajtutt, aiuUn fohlre bUUi astimoit 6* amnt, rohant t..y., h^^lern no ulálkuxiék. Miulh* ekkor oly iwlnakuiv. IwllotUu volna kjruoadaiii a »i»viik«i:
ÜMgéuy, tugAoy í(y «r ... mar kiéia pu t
Kkkor iVIn.linntRin lu.lftl f!><>tr«lmumbeii
UkuuUlyuiikbii; őniltként mnjd aüjAm, w»jd
iiúvij-tmi tzubájába futolUm, dr Senkit, sunkit
| ifim találluni, uly imazla, oly ulb«gjatutt min-
Must pokoli kimikkal k^bleuibun atyám-hoi tnrlottam ; már kistd^k uírva larWtt ajU-j4u kop<>Kni, niídrln viMsatukintv^n ai átfutott külteröiurt), fukute ^yertyaUrU'ikat pillán Wk meg rtrUsí naKyiáKK.l <U multaink fáklyákat hnltintoklmu ...
Tudjátok n.it joloi t-i? . . . IiaUll, halált, balált ....
------(>U valrfk kedvea anyám liidog baj
lékánai; ott a UiAllepelM bovoot temolfl Uke Wlmal kíicott.
VaUiuint a fulbítatllr tongemok ofttitverí liullAi.mi ,¦.!>,'k'fr i» oUitiiulnak, ugy tijdnlinitiu, HHily <'K<ÍHl vilninwi óríll('«hü HJU"li)« (ugott krnsHlUl, ininto^y rllftukndvK dtlhóben lt!c*il-lapult! du márt mégis csak fájdalom maradt -- /• » nyujjodt tungnr, tuulylyiil a lo^kiiübb •EtM lobbisntio uiniét fulkoverlint, uum a réinll-l.^ij; inrK^lnnlihVo?'
l.akAsunktt>l iiogvud órányira loliot n tu-niclA. Midőn ubbül kilépltim o^y iiregaubjuyt vuttom tViiro, ki u bö nlól tüiefe fit kaparga-U>tt ki. U&zvéttMii nem cn)í..il-!tl Dyugo<lnum <&¦ Utdimt inl.'iU-i.U hozni -¦ Uradalma* k„. rot^arAl. Ai aan/.nny ftilvgyeuxaetUk nilr|i)'u'lt helycotdból <U rAi.coM kát>a u loKUiidokabb tintorarcsra huiúdék ol, tui külön bon n% örüiu n-W nyilvaoulaw vala.
MugboreadUm; bunnu a li«<lytég liiinum-tiójira. iítneriik. Tudud-u mit tosi u a hulyatíg hírmondójának bara^jtU uiAgadra imlitani / Ki aunyi mint ukorúJH Imini tcul>uc*(llut(KÍ t* bv\ d(.g«ágo<l lAiiprásának. Ax ilynt fulbouonUni
mindönki őrizkedik. Anyim mégis kim^-tl* rrigitlmatatni intett liátuukból ultilt* <WV vei, kcvússul elubb mint a váruiba távoztam, lustán Lustánk a vistálkodás iktloge.
Az ürtigasszüny abban hagy vin munkájAt, voluin jött. Elég érzékenyek- és részvevőknek | hangzó siavai bennem, ki irántiunki sem Iái ttok résivéUt tanúsítani, bizalmat kultéiiuk ét egy elhagyatolt árva ragaszkodásával kos dém neki a legközelebb túrtrimitekut almon-dani; é* ogyutUl kérem, adna felvilágosítást ftnyám halálát illololeg.
A* asszony mélyeu Ulö stomui a U-lioinályban ugy villogtak, oly réintw-Mi,
tmriasílon.....d« gyflrtueki hiszékeny*^
uzokbau kóiiyckut látott csillogni. Azután sóhajokkal és vigasztaló szákkal megmegsza kasztva a kovetkökókut moudá haUun,sulUii(va
Anyán) oatményí seeptég vult, Midi atyám elruvd, o» 40. ama> podíg 17. rtvbon lehetett. A tiatal gróf, szép daliás férfi, kinél atyám lístlUrtói hivaUlt visolt, mint «l6lib ugy niott is niegtátogalá gyakran házunkat Ügyeink elintásdM vésett. így küzto és a»yám közöli viszony •xSvodótt ás midin n n-ár kó/i 10. évigUrlult, értosittutótt róla atyám. Anyái most a folytonos kínzásoknál fogvn naWól n*i»r baloványabb lelt ó* köiel halála l.dki ^Ölrul Inuiiivk súlya ala(l már elöro látható vcll. Kkko atyáTii Qyvérumot, ki ama fulfudeté* iiu siintéi soknl szui.vudett, elkllldó auyám vgyilt iw^ii; rokonához. Memsükára n.ughali anyám <i atyám a temeUlbu sulii kiaeré ki.
Ktuket hallván estuvvsxeti ői.ilurigL<i} csak ogy ellen ugy, do borzasztó g« indulni in kulilumbeu, hogy anyámat mugbuszulandoin atyáml.oz rohantam. ' I'OM KKKKNt'Z.
(K.ilyuUo k5t.lkbi.lk.!
Te rui ínyeinek értékesítésére befő', as-sal bír maga az időszak is, melyben az a iaczra vitetik. A piaczi ár leggyakrabban állóik majd esik majd emelkedik, uint a/.t leginkább az eladó Imzn mennyisége huzxn magával. De váljon mikor visznek legkevesebbet a piacira? Minél iukább kózelgunk az uj aratáshoz, rendesen annál fogy gabona készletünk, ez \whx magában véve rósz szokás, mórt az ulit,' kikésiült huzábt'il malomba kell vinni, iui pedig ellenkezik azon elvvel: , líu/ád mie lőtt malomba vinnéd, e^/.tendő« lis/tid, niiehitt feUntnt'd, egy liőiiapo*— n kenje-n-d, ni lelőtt megK/i-giiád, egy napos legyen." III tehát u gabonakészlet >zUkiln v;in, aligha jut belőle « piaczra s i-bbol kiivdke zik, miszerint il) kor legjobban tizetik uzt. Míg ellcobeti mindjárt aiatú> utAn ¦ midőn a/, alig learatott buziihoz korcsiuKius — bolUtszsidó hitelc/.ósökért egytránt számot Urlva minduntalan sürgetik u fold mívest, ilykor ahhoz, iijul, mije van - bu/á ját piarzra viszi, ha mindjárt később kenyérben megfagyva - sokkal drágábban kéuytclcn botét megvenni.
Vigyázattal kell lennünk, hogy \alu-mely követeiéi mint ado «. a. t. készületlen ne találjon h ha ezt elérni &lí*rjiik,tnoK kutl barátkoznunk a takarékossággal. A szorgalom gyümölcsét mindenkor a takarékosság zamatolja.
Mek volnának röviden körvonalo/va ama ' iényezők, melyek a közjóiét virágzásához euultyU gyauant kalifáinak - hanem szabadjon ezekhez ln.zzá csatolnom, miszerint a készség s jó akarat miudenkoi kitartó b csUggedni nem tudó ítzorgHlom s állhatatosságon alapuljon Istenbeni bi-zdioin s kiturtá-s BCgitt'iid egyik közös kötelességüket Önmagunk s hazánk iránt lenini,
hí:m.
Eszmecserék u niegye-ren-dozéa tárgyúban.
MióU nt 1^70- évi 42-ik Uirvdny síente-siié«t nyert, s aa ki is liínlüttoU>H, vahmiiiil uüuek alapján a uiegyékut reudeuudó választ mányok a kosgyUl^sekun ui<-gv4l(wzt*ttHk, u/-zn\ az ódon ruuiUiorrel sukúv» a mogytikl'tn az lirlulmiscg uj Ujvúkunysógru bivatult fu|, - -igas ugyau, hogy lóbb oldalról azon ellnivn-hi* lelő lik, mikép ép uzun lö'rvOity ai alkol-iiiány vMbástyáját fel ad U s nziol a nuiutuUluk »i utolsó halál dufóit luu^Hdiu, hugy tutmuyiro tiívoiluuk »uk, kik ily jóslatia] bitugotik <>i.-mngukAt,suzonhitiiküt ismAsokuuolaeúriiiúliiijl ják, a hivatkozott törvény l-*ó fujuzut 1-sŰ ^. i.) liotU alatti kitétele muUlja s biionyitja, l.ol aa niunilalik, bugy a uírvóuyhatosig tmtáakoro na oukuriiiAuyutra szoritkoeik. — Már hu ni ön kuriiiáuysat ttrvény órtolmti szoriut s u t»r vUy korlátai költ bizUuiittatik, :w.\ korám sem a viklbástya feladiaa, do igen amink a/, avulAanak indult nWsui kijavítása, a biztosal>l> állH|>i.tb«m hozása uttkóxtihotutt, - -isíköfil tutctl po<lig a*ort, niurt a* Irt4« «vi törvényük h nemiül iDiiukáa uiitályát afö!<lmivclö nrtp^-1 Dgyuluiubon a ktvAltwi^okkal ogyonjoguvA tdlU', illotolug ahhoi fulutnoliu, do ozou uiitgtiH üsitnu a koráu beállott válság kitvtitknvtribitu tovább fujlosithntÖ nőm volt, Így az h jub-n tiirvóayhoió teatuletauk műholdasa alá bocaáj-tatotl, mely a kor igényeihez kopeat mug is oldatolt, — igns ugyan, iiogy a hivatkozott torvény Ilik fujoMt l'J-ik § a ait muadja : .a bi sottság U\ lole réaiUii a tArvényhaUWig bt rülutón legtöbb egyonw illamodót dzetd aiun nagykorú honpulgárokb^l, kik onttággyuléxi kojivitBlő válasstásr* jognutvu vaunak ; lnis.ui fele részben pedig n vAl»*iW ko%üns<-g váliisr. totljaibtil." Míg a :!lik §. v.íKkjkU/d.Wo « siAi.i arányt ji mogt.atnrozzii, Imgy * törvény hatósági ji>KK*l fulruliáiwtl vároookbiiu Ití-nái kev<v soljb <UÍ(í«ttóbb, —más birviíny liatikágokboii 12" nál kuv.-sutíb és 0>N)-nAl tobb num lehet, kt>v<ilki.'2vu valamint a logtobb adót tixoto hun-lgáruk juguikat a oiyj(yti l.utóíági biiotuAg-n tftrvonytwon gyakorollmljiik, ugy • nép válasEtotUi basuu arányWu választó kösöosi! gUnkut képviselni, átok jognit inog veden < vaunak hivatva, t miiid w. mU!rl tortám.
Kiéri t. i. — mart mint t>nU'l>l> ís jHltein a n» gy.ík Uniuagiikat kurmáuyoaiii hivatva v.nnmk éi'mivul liutviKIAiu.<k számát, átok tíxetéaét a incgyo hatósági bisottBág íiatároiaa iiiuk, f* mivul a uivulkozoit törvi-nv VU. Mfivl '."> ^-asttiriut, ai állami kozigHr.gatás kólts^. h jov.'rc a törvéuybatús^ok sujAt háii i>óiiLh<
kt>v< u.,lg i.anMelléklet ¦ „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 27-lk uámihtz.
raikbol fogván fodowi, 4a il l il b
mivel * belügyi m
iiiieluritimniFtl ügyelőmben a föld-, hás-, sxe-móly- ét jüvíkIoImi Mid oly mérvü tetiállitása ügyében elotorjetitundó törvényjavaslat mer-kwilWrí alakítva van, mely a kivint Mo ütnek megfelel ni képe* lett, kdvetketve «un adónemek letmek a megyei báli pénztár te detétére utalva és mivel a biiollság halárotta meg a Utxtlkar ixátnát, iigy uoik évi illelmé uyél, tsenlam Kíudí, hogy mid *atám arány Un, ugy ások tiielétu maghatározásában sem a legnagyobb adót riiuiik, ugy a ampáiul v ál ásított bi»otlináuyi tagok oly letsállitátt nem fogúik uukötolni, mely a kozigasifatáa magakaiitá-aára vetetni-, mart vegyük a dolgot ugy, miniül van, eiealul iniuden msgye saját liitt viselőjét a lűbbi megyéiül elkülönítetten tiíeti, lét ttá-mát nieghatárotsa, i^y tubát önmagát kormányozza, míg eddig « tisilv illőknek egyedüli inegválaaiiása tarUisott halátköréhei minden feUUMg nélkül, bulott eieatul a megválasstás felelősségi; <>1, valamint at állatrahivaiult anuak betoluStébun haton toletottéggel larlotik, lehet Uk oly raugyék, melyek addig kellA tiánm liutviMlúkkul * azok mtllé segéd tisitukkof •UáWtiAii k orma uyoitatlak,azok mind1(í előnybe loholtak, bár annyi adót neru ti w ttok mint tán agy másik megye, mely takarékosságból tiait-viselóit nutu szaporította, így a kóiügyek míg Olt elolétbuu, einitl azonban hátrány bau voltak, mmt midöu minden megye iáját titstika-rát íiieti, tudja inért tizet, — de vannak lör-vénybatótággal már husainoa idő óla lulruhá-loit -váratok, etek is saját titstviseifiiktit n«ot-ték, mig as orssájí minden megyei lisilvitelói-D«k tSsetétéhe* ¦linu hostá jániliak;méliányos volt-e eseu imélkodéa? ut> tíaztelt olvasóra bízom, — hogy a mostani intézkodéa jobb «,¦ előbbinél, as uunét it látható, mert a hivatko-tolt tórvény I-*u fejeiut 12 ik §. második ki-kesdéte sieríiit a rendoiott tanácau városok caalc a közös kolUégekhei járulnak.
Minthogy megyei ón kormány tatunk telje-hu megadatott, tisitikarunk egéts felelősségé-vel mndulketét alá boctájlatoit, nem lestek Un a tiizteltolTatd terhire, ha egyéni nézeteim e sorok folytán elmondom. — Hogy jókui-igatgatásuuk légy un, mely ly el nemowk jó létut, de a torvónyketés hatáskörét it megk^nnyitoi fogjuk, mulynek alapján még ax adó ríi'ité* mt^könnyileaét ii lebegve tomuk, kuli, hogy a kóiigaigatá* minden agában elegtsudA munka erovul roadolkeihöMíiok, msrt a n*Un boái landú uulaailáat caak as eautr« vehati a biiutt mány kérdűro, ha a munka erőt meg nem vonta, igát ugyan, hogy «t kölUégbe korul, mert elmúlt aion ído midőn tUil«let«Vt uolgilt a tiiilviteló, tuoit a midőn g6*er6 dolgoiik, kell, hogy m dolgoihaMék,a ké*i erSnek u haladni > ftfare törnie kell.
Miut fentebb u jelétem a kosigazgatáa ¦temély te lének iMporitáaK tolytán a kiadánok is iwpyrwini fognak, így igen jó volna, ha jft-rodulmi torráat felfedosni U tudnánk, — én ugyan uj forrást telfettoiai nom tudok, de «gy létaxo forráat tudok, mely ha nému idomitáa-nak tetetik ki, neveseié* ttMKggel fogj* > mo-Kyei ugy ai oriíágos alap jovödulmút gyára pitui, - - a eit a ixeaiélyknrosati adii alapjában vólném olórliutönok, mert ümim a« a Uutvi-a«lA, kivol van leginkább elfoglalva, lkkl ki fldbikh l
^ Az öngyilküsaág.
Stomoru Urgy, as igaz : de uerfulott tanulságot, é* ép azért méltó a megvilágításra.
Magas fejlodétll ontágokban az üngyil-koatági etetek már a rendet halálnemek tóté sorosialnak; mivel igen csekély el téréttel, évenkint a népesség arányához mérve fordul nak elő. Angliában például, Uatiaitikai adatok nyomán előre meg határut haló, hogy atöngyil kostág a halálesetek hány itáttóliját eredményezi.
A mily örömmel elismerjük, hogy hálánk ban még num rég as öngyilkossági tuetek a ritkaságok kosé tartósnak : ép oly aggasstólsg bat ránk a megdöbbentő tapsaitalat, bogy legújabb időben as ongyilkottigi esetek stámft németünk tiai költ ii irtósatot kellő mérvben növekedik.
A gyakori Öngyilkosságoknak, igen kévét kivétellel, két általánosabb oka stokoll lenni.
A tulnépesedét volna a harmadik; du erről hasánkban ez idő tserint ssó sem lehet: stért hallgatással mellóssuk.
At első általános ok az illető egyének tuaii sserveséiében, káros belorganuuiuaábau rejlik; komorság, kedély betegség ét megórülós.
A második általános ok, Öngyilkossá lett umbertáraaínknak benső, lelki meghasonlásá-Un keresendő. As „erkölcsi viíágreudbe-vételt bitalmuknak inegrendUléau et.
Mindeu ugyéb, tniut vagyoni lilallság, aserelmi csalódásuk stbi befolyhatnak ugyan u benső meghssonlesok elAÍdé«ése, — hel;esebb< n fokotátáia; egymagukban asoubau soha sviu képosek ily végsetsa lépések elÓidéséséru.
Mennyiben tulajdonitható már a bemó mcghasoulát a lélektani fejlődét emberi tévedéseinek ; mennyibun a társadalom erkölcsi állapotának elfogultan niogbirálása után ítélhető tneg - A mely oraságbau a siemély és vágyna bittontága, as adott mi ss«nuégu ét as igát-ságasolgáltsUs megveuteguihellensége nem képezi többé a utp és a kormány kiváló kullu-stáuak tárgyát; olt a köserkoWiség már igen rósz lábon állhat.
Valljuk meg, t. olvasó köxonstfg, hogy hasánkban bisony a nyilvános élet, a Közigazgatás, a köterkölcsitég nem egészen ment a fo gy alkotásoktól.
Valljuk be, mert fogyatkosásaink megismerése as első lépés a megrendült kötbiialum helyreállítására.
& ha egysser es sikeiUlni fog buzgó törekvéseiknek -~ s mi az a jó, mi ne sikerülne, ha egy egész nemlet igasáa akarja V — akkor at öngyilkossági esetek tt gyérül ni fognak szeretett hazánkban.
személyükkel, neki a földbirtokhoz legkevesebb | kölel köze ót gondja van, és mivel a némely kére seti adóleghiáDyosabbsn van felvéve igy leg-
első sorban annak rendesését vélném estkös-lendönek már csak asért is, hogy ennek méltányos össxussámitiss után ¦ a megyére esendő érdeket rész font maradásán felül maradandó ösitog, moly a megye kormányzati kólUőgei fudoxóséro i^ényullutnék, lenne a fold-, hát- és jovodelmi adóra, kivétetnék az ipar Uslet ulán fizetendő jövód'olmi adó, míg a többi jovöduliní adók adóztatnának meg.
Hogy hiányos a szeméi* kereseti adó kivetés, mutatja a felvételt iv.tiol is a házat ssel-
..... ..... egy rovatban vé-
tiijs cseléd I ft. 40 k i ft. 12 krt. holott a hasas uellér hásbér i setéire utalva ninos, így at több alá lenne felvt jndfi, mint s hátst-' cselédnél is magai-
idfi, du asuriul
léruk a hatatlan uellérekb telnek fel, míg egy conve kr, adut, a uellérelt fisétn
lan uflllér — valamint a tabb rovaíba lenne felv éten asttiné)y\9t kereteü ad l é ál^k
ÖMsetráat s
i kei-
lene a nép 'szeszélyének kktelt jegysöre egyedül bízni, hanem eita W&sigasgalás egyik títstvitelője jelunlétébe^eskknzolutaék, bogy ekkor mát eredmény fog leVoi, as a dolog ter-méssfltétÖl fog következni, ezt púdig agy le hotne elérni, ha minden háthoz egy jelentő iv küldetnék, melyre minden ^asda saját hasi cselédei ÖMses tzáraát a lti flvefr felülieket feljegyezni s az Öttzeiró küldöttségnek beadni büntetet terhe mellett kötelettemek, ennek megtörténtével a küldöttség néhány hasnál a kellő vizsgálatot toljeaitné, az elugadót erté-kenyen a küe»U]> javára megbüntetnék, witel mindün utó gondolatnak eleje vétetvén csak )* a fít«té«i alap ny.eruo, inig a fuetó köiöngégn! erkölcsi ót fagyon) hasson, is hlrainolnék. 'NOS.
Leve! eiei.
KtUtfetly, juaiu. -il. IhJ). A haladatnak indult világot egyben-mát-ban kQvoljük, — sióval motgmik annyira mennyire.
Ami haladásunkról uniukodik, euWi helyen áll a .Polgári olv. egyU'i* alig $ éves intésmény, mely rnaig oly nép ulímenetelt telt, hogy Kositbelynél nagyobb várói is buaske lehet no rá. Eddigolé van ai egylotuok á -&00 válogatott ssépirodalmi * ugyéb stak-német s magyar nyulvun. I^p 13
köny éld
könyve német s magyar nyulvun. I^p 13 példány jár. Ai olvaao egyl, tagúk 200 on ftllÜ, atonban az ügylet a nyári hónikpokban igen gyéren látogatlatik, mit ason korlllménynok tulajdoníthatunk, hogy a tagok legnagyobb réate iparos leven, igen ulvannak foglalva bokros teendőikkel, ktUbuoaen elvonja az olvató közönséget a stAlomunka, mert a boteriuétt igéro stólok kiosaliik a tulajdonosokat; a vig tzUret rcviiényéoen isólobu megy, ki caak mehet, s perstu hogy jó kedvvel tér nata, már előre énekelve: „Mogkapáltuk a szőlőnket.1 Bisoii ctak ttolóbe jár egyletünk sok tsgja, de histon majd rátoldják a télen ugy, hogy alig tértink el benne egymás hátán.
Dalárdánk is csak meg van pár rövid év óta, mely ámbár sokat kutdótt a bukás szélén, mégis megállt a gáton egész máig. Storgalms-sau működik ; dalettélyeket reudoi. K hó Ü4-^n bagy*tátim kösoiiség előtt tett ki magáért.
tialalou fürdőnkről anuyit moudhaiunk, hogy egészen át van újítva; télen ugyanis a Balaton tnyira nokigyUrkösott eltoglalni r.^í jogát, hogy a fUrdöhátakat mind kiemelte alapjából, míg t. kilátásnak .netovább'-ot parsn-oaolé bábul tornyot (jegyváltó) kigyomlálta helyéből, most tiszlewégei távolUl bámul olób-bi helyére. A parti vendéglő alig-alig meta-morpholodik, itt marad a régi jó (?) szokás.
A hévviznél a tél folyamában is folyváil építettek i évról évre gyarapodik ; szép is a sió ¦toros értelmében, hanem még korántsem ai, mire hivatva van. Vendég volna elég, de a* ido kellemetlen ; fUrodoi caak ritkán leh«l.
Majális-, junialisban volt elég réttUnk, a luk kbsol legnépetabb volt a népiskolai növendékeké s ax óvodátoké. 2b-éa a .Társaskór' tartott junislUtasíép Tátikán,program idja volt: nba jöttök, leattek, ba búitok, eazlek" és:
.osupán férfiak," pornA mégis volt oj^r — Htántóról. A kirándulók ctélja Tátikának rési-letos megvizsgáláta volt, de délután igy-ugy juniali* jelleget öltolt, no mórt nAk is voluk.
StinaMeink it vannak, mulatutják a kö-¦ön«éget, meg-megdöfodvén a iiiagyarnyelv.tl. A tiittitmenyek füstösek , mint vníami aszaló-konyha. A ttinhásban ik*U flut i« van akkora, r»l" lehetne kilnyokolni, melyrirk mutrsiUnto-t<».-rí, mínt igen alkalmas osikott ajánljuk, h^y a színtársulat kblcstiuóssön egy táblára iestett pipát valamelyik faluUl, ha ugyan ilye* piparebui a izin'hát bel<liszét nem cou-fundalja. - r
NevelétüQy Egervárról. (Vatmegye.)
Tukintetetiterketttó úr! A kösUgyek iránti rokmiaienvcl umervo, bátor vagyok eien isko-láokról szóló tudósítást uagybúusu lapjának ni>-gküldeai; kérvén anuak koué télelét.
Kolyó hó \\}-én azon sieruucsébon rósze-sull lauodáuk, hogy meltóságos gróf tíléchonyi Jáuot íir Sopronból magastsemél/u leereaake-désével meglátogatni uiveskedeil.
Dgy histem, már fuiittisstelt gróf Úr ntp-sjerüsége, a korral haladni törekvő (ett ereje ország világ elüti ismeretesek, ezutul bokrot érdemeiről stólni nem akarván, caak annyit vélek koatudymásra hotni, a munuyit etultal ismét a népnév élésért tett, és nemet itive a nevelés oltárára letenni (elajánlott.
Belépve tauodánkba, ast körUl szemlél getve, idosserUnek nyilvánította, minthogy %s ís, mert a magas kormány által, loldgotobbol, abrouukkal, terméaietuai gépekkel atb. meg-ajindékoiutott; de ma már ily nélkulóibctlun taotseruk nétkUl valódi iskola num isképulheto.
A Unonczok tsáináról tudakozódott Ö méltótága, a midőn a felvételi jegyzökönyvet mutatván a köztégi tanitó, a hol 121 tauuló van beírva; a mulasztási naplót elómutalván, ki-ttlnt, hogy mindannyi nem| jár be; de hiszen be sem [érne; mert a nyári időszak as idősbeket vissta taxija ai iskolától, óhaját feje.se ki 0 méltótága, hogy a törvény uigora alkal-maitassék a gyermekük beküldése korUI .... Igérotot tett sxinte, — hogy jutalmat log küldeni a szorgalmas itkolásot. sxámára-, lovábbá,ba Unkijuy vekbolllükség lenne, hogy minden iskolás el legyen látva, fog róla gondoskodni.
Végre as iskoláhoi kertet és torna helyiséget as iskola tossomasédságában tulajdonából reményleni — nyilvánítása folytán kilá-tatba hely esett.
Ezen leeroukedéseért s nemes ssiviué-geért fogadja 0 méltósága a népnevelés Ugy ¦z. nevében hálás kossonetUnket azon hó kivánalunkkal, hogy az Isten még igen sokáig ellette a nevelésügy » e hon boldogiláaára ¦ miniiuytjunk Öröméreí
t'AHKAH GVÖKQY
Heti Mernie.
juhi so. mi.
— A párisi .commune" lapjának most t-^y számát 60 00 frankjával veszik. -~ FranrKtaortsigot 8 mitiárdnyi vussteség érlo. — A priinás KszUirgomban gépgyárt állított f.'l. - A világ körüli olló magyar hajóanó Sialay Krztike a saragosssí tengerből tsedett ombolyt kUldött museumunkuak. — A „Styx* axurketstőjének füle párbajWu levágatott, -tklvi Iliét Vál irodalmi úttörő raogbalt. — üo-rovu lemondásával Tissa Lajos neveltetett ki iiiniilerré. — As tiassos tsőlö désamaváltsági Aku 15,920,000 ft, mely 20 év alatt sorsolás itján törleesletik. — As 18T3-ban mugnyi-undó béc*i világkiállításra a reicharath 6 mi-liu ftotssavazott. - Mediáhban a makkabeuauk iiremiéke megtalálUtott. - Visegrád várának resUuratiója aa idén mogkewlotik. ~ A p sonyí kór hasban egy reudkivüli beteg halt mug, ki ik) napig mlntelén aludt. -- Lisst Fe-x kír. Uuátisusi csimm«l ditslltetott fel. — A horvát urstággyülés tzept. 'A)-áu uyitlalik meg. — Dupauloup püspök r párisi érsekséget nem fogadta el. - Hsorbiábaii a fekete himlő-járvány ütött ki. — Kgy erodeti ok-iány sterint Bismarcknak a párisi commune tetteiben rétté volt. — Magyarországon 1870 év végén MtfO gyakorló ügyvéd volt. — Kecskemét v. főkapitány át é# caendbiitosát Szegedre kísérték. VVIadár l'ál hordosható gostUrdöt ulált fel. — Frankm*rktbol (Morva or>iág) írják, hogy jun. 11-én egy kőszikla érettnél egy ember megfagyva találtatott. — As orvai ciir visszautasott Ht. l'étérvárra. — (Jsehorstágban nagy vizáradát van. -- Uj h*t csóvU revolverük oscUtnak ki a hadsureg és honvédaéK köbölt. - Kémitő földrengés volt 'bioábau, 3M4H hái omlott ott te, Ü2W8 ember neghalt s miutegy 400 inértföldnyi területre terjedt kí. — Super K. színtársulata Mohácson ,a commune vagy párúi véiunapok' ctiinu lo-geslogujabb uinwüvtU ad «Ul. ~ Július hóban U összes agiopótlek 'iO*/, —- U sin beit* elfő gadU a jelöltséget l'áhs réscére.
(IrudAlon.) -- Ri«rketst6tégUnkh6« bekUldetet: Klonsetéti felhív át a .Figyelő" irodalmi és siépmüvéuati hetilap julius--de-ctemberi folyamára; megjelenik havoukint négysxer gazdag Urtalommal, sserkeattl Szaav Tamát; elöfizettVii ára félérre 4 ft, évnegyedre 2 A, mely taw a kiadóhivatalhoz: Aigoer Ujo* kftnyvk»re*kedá*ébe fest, intécMdA. L naay búsulómmal amcrkettUttt lapot, melyben a legtehetaégotebb irdk termékeivel Ulálkot> hittünk, méltán ajánlhatjuk k««ÖD«égUBk figyelmébe ét pártfogásába.
- BokUldütett hossánk a .Kis Lap-eddig me^jeleot 1A száma, mely Wmött Ur-talma- és tsép képeivel méltán ajánlható a titl-lök ngyelmétm. Ara évnegyedre 1 ft, megjelenik hetenként egyszer
- Uj lap. .Hiharmegyei Kos-iiiny* ctimft uj napilap jelenik meg (s M már a második) Nagyváradon, mely müdea politikát kizár hasábjairól. Ara egy évr* 10 ft, félévre Ö lt s egy hóra 1 ÍL
- Miigj^lent * beküldetett: Angol-nyelv luvélszerinti önokuiáta. Irta Vt, Nagy Háudor i». VO és 11. fftsele. Ara egyunkénl 'Mi kr. ti szakavatott munkát ajánljuk at angolul tanulni kívánó magyar kösóoség-nok. Megrendelhető Debroczenbtiu a tzersA Un ár urnái.
Hírek
— A belga trónürököt fi fnoe körilnkbe érkezett s palini uradalmán idősík. Isten hoitat Legyen Udvbt Uthont
— Zuvics József a cágrábi autonóm kortuánysat igazságügyi osztályának főnökét ő íelségc a m. kir. curia legfőbb osztályánál elseosst. bírói állomásra legkegy elmeseb ben kinevelte. H köt t isi tele ttt s nagytudománju fértíu emlékkönyvébe /ágrábbani léte alkalmával Bátorti következő pár sort irta:
.Élj toki hoafitin, ifkitifir*, ZotIcíJ 8 n s(/«*( illamira onojkimk.l íulitif-
— (Helyreigasitái.) A bécsi s ulánua a baui lapuk bisonyon HermaDD IgntWt kemkedoaugéd bünperét umlilvén meg, -«sgy-kani»*i»iUlet«slint>k írták, uUnnstiidskoiodva jelenthetjük, hogy sem uagy, -sem kit ksníssai ssárinasaau, hanem ó-kanitsai, mii>t sat idő-kótboii a bécsi törvényszék ia ki jelenté. Ki ifjú jogásznak adta ki Bécsben magái a abból élt, hogy fiatal éa neai fiatal leányokkal ét ass-azonyokkal kötött Ismeretségek után hásataági ígéret által kícsalu vagyonukat. A törvény-sték előtt a többi kost att hasudta, bogy magyar joghallgató léiére azért netu tanul Pesten, murt ott nincs maradása, mióta párbajt vívott a míniaterelnitk fiávsL. (Notábene a inioíifer-elnök legidflsb ba 12 évea.)
— Uróf Hsápáry Oésa Zalamegye kös-kedveltségU főispánja — bír ueriul a kös-munka-Unács alelnökének neveltetik ki, leverőén hat reáuk még a pustta hír íb ; helyébe Csillagh l^atló, vagy Hertulendy Kálmán ki-nuvetletését emlegetik.
— Balaton-Füreden oly nagy jég oso volt, hogy a stolóket két évre is tönkre telte.
— A rágrábi érsek, e fáradbatlsn népatya, tolibek között a varasdi iskolában ís vizsgál tartott. A horvátok történelmére kerülvén a sor, a kérdések és fdvlutek igy követték egymást: Tanító: kik voltak a horvátok? Tanítvány : Kgy esendőt, uiöveit földraivelő nép, Tt. tlonuan jöttek? Ttv Dalináliából I Tt. Kik igáiták loV Ttv. A magyarok. Tt. Kík voluk a magyarok? Ttv. Rablók, három szeg-lülos fojjol, l«inyomott orral, nagy szájjal és húsain fülökkel. Tt, ki WiU a magyarokat at ortságba?Ttv. A Sváboki tlb. ttb. K hazatias tórtónettainláanak ar lett a dija, hogy a tanító ur HwuWnuk egy harmadrétsére stállott alá
-ináskulónbvn még a hivataltól való felfüg-gutsléiro is méltónak i lé! te tett.
— (Tanúd ai értesítés.) A n.-ksuissai fAgymnasimnban ai es évi nyilvános vizsgálatuk a vallástanból jul. 1 én fognak megtartatni, a többi tantárgyból pedig jul. H^lól 26-ig be-sáróUg. A tornáazatból jul. ^ti-án délután te-v.nd ae <tstz«t ifjúság vissgálstot. Magántanulók vÍMgálstairajnl. 27.', 2K. 2». napjai tílsetlek ki. A négy alsó osttályhos tarto«ó magánUou-lók a rajtból it megfognak vizsgáltatni. -Eien alkalmakra as érdekelt n. é. kösönságet tisiU-lettel meghívj*
AZ IÜAZOATOöAU.
— A cfurgói ref. egyház torosyóri-jának felálhtási költségeire iu ott működő isin társulat jótékonyotélu előadást rendezett.
Uj meuetrend a vatpályáu. Tit* tolnttel tígy fi meztetjük asilUtóket lapunk csikk-BorozaU végén kötlött menetre:idr», malyste-déli vasullárssság vonalain július elsőtől kául ve uj beossláa estkofutetett.
MUyásshir.) Mull hétfőn délbea fot.
tnift l.aj»t ct. puspok, nagyprépost, akade
u.ikiut sat. ó mga. Stombathelyrol vaspályán
rokonai látogatására N.agy-K*nia*ára erkesvin,c»»kh*mw lofeküdt a harmiul napra awrdia wtc maghalt. A H4 i'vi1* na^^y tiiiluiiutoyu fiirti'i halálát véKulK)*cu«Ul<'a i.ki.ít*- < 'síiUírtikini Kle töldi mantthánjit küiöD vunaiul fi*.iti-bítheljro uálliliatutt. ho&y olt ratiKJiih<>x illií «Kvhási »K>rUr(ÍMiiJ adwwik át »* ürt>kn;>i Ifulouinalc.
¦ ^'rjini ti*.)Slirliug Antal mimiiUi-heJj-t Alrf.imár ur múlt viuáruap UrtotU pritni-tÜjal Al*i I^-ndviu m.*) bátyja, *¦ kíUii. pld' b*ii<>» ur kiirébco. A Uimplumi Murlarláa a UlUiiuu*. UirtM Miiu ninlhm tartatott, F»rr»v taiim ur jelet offvliáíi Ihi«k<WIo, Mmi-xkok iiur- lí ki Vhít (ilft lá >llé
begv JJ
h»«ánk, liam'ii) /.¦'ii.lwrba álj.ik! Annyit at-uiban hHlluuk, Itu hiUn H-k-Hiy Minlánillafo \6 ! huüiánk imháuy o).''n<liUri..

. A dínobi'ilut talpra .¦ ík
M„Kk«. ra.iöiiUDk vidékríil. li.W I a takareitpi Dtlár uj dpüluliíboii luvű boltok * , lakatok kia<lá>a mikor lörti-oik lu«$, niurl mini hal Itt«, árván* Htján e»xk(>*il(.<tik, jaleul- , jük aiilMókmik, h«R.V mint halljuk mi i.. ! lalragMiob. liinÍHrWr«l nn>^tarUC«itt ni ár ve rto, mily eroJru^nyriytlV talán uiftj'l Inlm^Mitiik , utján niAKiut moKimijiik, f •iUtn m vidiiki t. kAiöDM^nck jnlimtjuk. K^v kiuri bii ai lur- ; t!M dulug, Iiujík a ml(*ki k.nunwijf (Muiit't kn-iuali>iá«m MÍvaMtit veuik, de hírlap mján lu liuniáaán. vajmi kimtfvt jiiltttlnuk. KillollUn ' rajta leiünk, Ik>k> <%V*« '"itat lu-uuikrnt ki- ' Íák
K. J. Pét*. A> Mttltétt kfliniuflm, ai Ifi Káltáaánali nivendek.
.A váU«ra- kírl*k cfjr ki< váraira. W. Qy Baden. (t.TÍ(yiliUanak nrrcii-Hink, V, 0. Cwirfó. Ar if/rt tuJ.ialtá.t várjuk. 8. I,. PmI. AtoOUil elküJd-Uti.
íí 2 I e t i • h i r n ö k.
>4<»lkii1r
^rfttiiire tO—71 l*oi)l » frt*' kr TI Uhut ,t trt
Jol -*irt. Ittikorloia 9 frt J»'k... 3 frt HO kr. K'iko-iiiia .)!»»¦ li'iínqumili,,) Ijl kr /,»'. 46 - 47 fu-il 1 írt ÍKJkr.47 ÍS feut 1. íri — kr i'.ihanka W—iW fitt. - frt - kr. Ö8 7t> fonl fit kr. Uab fekír ¦ kr. bab Urka ¦ kr. Ktnjróillait k-t.fingét 9 frl - IiohV fcirWkr, Z.emUtU.1 líftl kr báaglliat kO(Oi>*4(<* ~ frt, - íooi.i frl kr. Kiraty-IUít kft«aW|r#* --frt - kr. Unom 16 íf< "Hl kr. Rom-Uu( kHiflnitfea — frt - kr. rinom - frt — kr. M.rU hu. fontja US kr. Hurju bm funlja 2i> kr, H«r-i.i. hu* fontja Ifi kr. Jea-bu* fortlia ki. 8«a-l.,i,a f.)tiij« « kr. K-ir foalja 60 kr. C*ib. párja M kf tKI kr Kio«* I fel. I frl ¦•> kr. Lud lurán; frt — fit kr. Lud hfiall - fii kr. - frt — kr.
Érk N. K»n,..i.« H«dir.U r.((.l i dr* 43 JirnUo 1 dra ifi
! " " Hí.ahei ra/Kt-l 4 dra 81
! , . «¦(.-• 1» dra 18
; . . , Bio.nb.iheljrfll d. *. 10 dra 11
, Trie.t ftlűl d. u. 1 dra U
, . , , oirva .0 dra 2.
, . FfHierhofbAI r«(gel 8 dra 60
, . Darcirdl . 4 dra 1D
, , . dílulin 1 dra VI
Ai «Jjfl 11 Ara 90 p^rcikur Kanli>á,dl iu *onat a TrléitbSI fífetbt mtaü 6-0* intnn %tn itáltitd vonattal Praf»»hofoit oiatUkoíík.
i lilcl gattoa «il*lrtnk im>n.l filiíK i Ka atak gyfiUkMoik, » i ha ttito ni inak (láloiillk <i* AgtA-U* I ft.lr'án •¦ á>ak ii mn|.U.H« ení1"'1 knjraárr •ttifk fi uláaiátl.Bilk. AnnrUjtlíah^lŰDk, ko, > ronda «
;>i kr. iiéaa ol. ftl - kr. Byy kív* ,<n|> M kr. M.aima miiaAja 1 frt W kr. Iljhor vld^kdnkheH ihiíja ö frt 60 kr. ó-bor Tlritkllnkheli akdja - in - Irt - kr.
A natr-kani k.iHjvíOSI kUdia,
VlMtl laawhl*
v.., li.Uro.oU vál«mí„7t moc-thaüil -In,, haül- """ —F—"™» ^""Jjp
"^""i..';ili.?líii-!ii.íil'! '"¦"" ^k-'»«--' »**»*'• -<*" «*« »»>«'•¦
¦1.1.1,011, ójaiakra tUM t*bn*klHitininr*k '*¦>¦!- * * J „,ro jd /,r„ 43 *
•é .l.ni mír»ík»lt.k. '«».y blioorara a K«t>ona _ B*Oib« .Uli.Un U dia U .
PUcil ár.
i, i«íl. évi juii
. Trió. * Barc*
...v. II) dr. r.g. ft ira
naptAr

1 " . licll- K* holiku * nap l'ro
•< D« plár '¦'!
A 1. Miti VIII ••«»¦¦
V Vi •Araip k 5 H»rl b. a. A 4 f*. 11 *¦ «•
.1 II' K UNt
4 Kp dd ¦luk i:,u)i a
1 ft rda r Har^l A
ti r. HlftTlfll !¦ •i 1" K.aji
7 Pt nli>k V Ihiild l-.Ml*
H Hí utnb. K tan )>
: Wajdlts József. Bátorfl Lajot.
HIRDETÉSEK:
Tdröksorsjegy húzás aug. I. okt I. decz. I. febr I. apr. I. és jun I.
magy, kir. dykölcsón sorsjegy
<ls;í.s/jíri török hinxlalmi.
A f-h III k-l^.'/..! jrfl.'ki.i^v. Mirlv.'i itiímlk.'t m.rsjrL-v nMijl ;
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4 szer fŐny. 250000 fr. Töök 00000 f
y Török
TovúI.U ül.Jnyük (v$*da, ni.lyk cicii íw kun Telíti ia ujAnijuk rumíny ia jcfuotékwn l«l fvríniul w, mel
6-szór „ 600000 frank.
» t^'/^iiiíi.lín^, (iJJ»»i6ú(o<ifd< <W jetidlogil'i; «jegyokt,t lc|fk<>a'v.ilu:lil)ú <<» lu|rjobl>á tutiSk, ..i.-
a»rsjetry«k iwvA-irlA.tit, tnurt a lugkiiolil) ny>- nn í-lftlmulj*'« iui*!!ttii Art, * Itirtika4>rsji:gyii<:i
y jy j, jgy
«l fvríniul w, melv m^( ivwtítH ÍJ frink liamato Ko, ar««yA«u, mit i már *i olaJ r^>le(t<M kezdvu vrvAk r^MTti enKi<düOk át.
A W rétiéi bctízelMvcl már m Í1I<-<A játaaik Diiudau liiiKti»r:> wintjcgy Kgíií n,vcr<!iii<titv<*ri-. k li
- uRv J
niailüll)«>tri»ro liavi f> Crl.il k»zdv.- Ín\l\-U\ Mimlk.H ¦M>r»jiV.y<'( liavi K' ft r/^/.l, tiizi-t/* i.irll.u ni.^n'ml.'ink
•lik rwtíl.-l ixittt>». l)(.lV/<t(l*.- után / *tá*x-m<-hil >i{/rni vrvtirti
J<V(/et küldünk titgueiu
K MirMjt^yimk ^v.-uk.'i.i lislron. Iiu/Hx.t v»ir
MAGAZINER & STERK
1'tiffóhtitn. 1'entrn I h-t ti. IU-i-t-in-i-„tvut t-ik "t.
Magyar sorsjegyek huiása aug. 15 nov 15. febr. 15. és május 15
Kúntklar |ia|ji
KANITZ C.
PAPÍR RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6ik szám a „fehér hajóban,"
fbok «¦ trrhnik
j j, krk, ro j >|i nyirok, gnngTnlllv«. piu«-
rai-im* c* pNimir válton, mi mid g/|>«k, rnUinrvll i r 6 m a j> |>á k t'lj" mÚ-iuIiIí ¦¦¦-kn.nk ai-./l t, t,r„ni).í|, fii.nm ti ni»t »rl í k . »ll,u,tíok irn* •• an*lkBI. *¦ Ivaí *• »art,-i árnak, nla«A-,7lv»rlárrí*k. ugy mint ntin.i-nritwU lágyuk Ukola *« I ru.laí ha«iualat..kra KMMunii-n ojánlom uját (rírtminju I.TÍlp. y l.„mii, a l«|uj»bb »lu*i«lil mun^i-ram mukkal, látngaU j*(j«k !¦» I• tilpoc>é(I<1 l)íljf>g»k, knlnnn. niinm.m k'iiltTB a Ugjulá-nyn«al>>i árukon
L^vélpaplrosok. j
mi*I<i V> k
LAtogBtó jegyek,
¦ !¦ -IMI. ......ír ugattál
W> dar.l. lítfioo.u.Ub br.ai.l
j.flplrm W» kr. IiN) ilarab floom •iluuilcttoar-
1U0 ilaral> fluom írkiicala
lant i»|>irra 'J (t bú kr, 1OU darah kBnjoat. rtnou k*tlS«
fíii^U vagy t>rí>tol 1 ft, NiDrfi-n Bjtj.i *ur 90 kr mbl.
Minden tot
Papir gallérok
lucial feláll,', ealtfr 80 k,. . kéialk ?m kr.
Nagy vAlamiiík wiiinl»iiin«"tll Iliiéi. i*ír»'' e> gat(J4"«Bli kb«l
krral olmbb
Raktára valódi angol pergament¦ i,n.iyag|.a|iir) befőzött gyümölcs bek&tésére.
LVilyázati hirdet .mony."'/K Jk
eá« fvlylán tiitmilrUlt - vir*>*i •Ijccvníi ttllointta lx-Uiln^ro, — mely áll..má« (tlNl ll.óvi Hí.'1.^.1 tiíj^tmik - emuul pályául ..yitlalik A páM/n. kivánnk fvlhivatnnk, rnikviit k<llól^ IlI
(jármi m.-rlii'í ciiinnvi1, itnnál l'inoiiyooiihkaii Inti) tijtukk, inert
kMhh lxii.iaii.il. k<«rv'Miv<-kii-'k Ixlv 11,111 uclHilcitik. j Vugyok Wior ^ii-ninl a n. ö. kft
A v. képví-u-l,. 1. M(il. in. k 1H7I. jnuinr iMWan tartult 1 lóu^got U.rtflrMul «rtt»Ít>iiii, ti—v a
UIMbó) I Warcfcalovuky Jakab ur cs k szab. varró pép gyárának,
van
KIM.'II A1KII.F,
állal itJ
j ltk, l.olyi rakl»r«, »[i.
ái áé
Kön} vkor
gyüD.V'irí) olajutiiinyoinatit
génre, aiont képek, táj ös illat rajiok nagy választékban van
¦livt* u«f(t«kiiilM vé$*l\ ruu<l€lku/óa "Inti Ai Áruk ki.rnl vagy állóikul ijrvit jxtaiiy^ak ¦ lu havi ilülWI i lflik
! Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
.1 t.irlilnn.k. miiUl.il n n. >- v,.v4k a íin»ri-« innu^^dluHi |.rn/t [tak«rjtják mi-K. t'«irna-. w-ly.im-. lú¦ .'- olajjal - VHrm ^¦|i'i(
JÜndeil a rHktár<iin)i.>| eladott vurrtí ^éjwk ulUn,ur&i inyÍUtkoiuh>t nyorlck, inuKm-k bin.njítókául h« iue mulliíkel-t«k«t bátorkodom köztilní. '
4-.>t n>,3) Róseufeld Adolf.
gy
l. ilüxliWI is tlfosailtatik ^r IRalmiláK s^uuiik <! Irs/állilolt inni tai'li
Ar tört^iu'l»,i itozt;Nnict- HAIIIITn JO/.M t
géppel Izan rotKt k i jll
Adolf uroakl
r.lallniU...... ki, . mltiorliit ai Oakíl *a>ái,<ll
k ljl é kUi i
««ért rakUrit »ivcao
uroiii iaát..k
K
it ajanlaal.
S't'i-i-, Julin- I].'., m?0. aaWokay Já.tMt
T- «. Hoaenfelil Atlnlf. koukill otuak
A* Önn41 ta-arull yAtl^í^u OrBmmal rtU|j(oikiil.<k, ai*tt mjli muiikjkal iHnyitfrillt,, knmhntnl «1. a« c ji««II varr.it.»|,r aii,,lhat"in miuaea rMla.l t.ámá.a valú larnt.KÍt t.klniH/l. Na.r Kadlua Julii., 6 ;., UIO «n>||
S z c i) i t o - s /. v r t D Láng óvszer kenőcsét
Prltervativ »a*la
r acai vatylaal ké*iUlák.
»:.«¦. }•!•• ivuaitaalaa hNinialallal .a» a l.ilrre »'¦¦•. k«l»u»«. ara,,., ,,.,„ 4. ktiitaa. «„i«, i,,. ..,„„..|
i> i Kiadta tlimtlaaiagál « kiütéseit, epea aay Htgvoil'tl'a « •¦^••aakil. vigy la ,n,i illUtmt r.aiookat. •ibh»v>k«l rla>s„t,aaat ¦ . i.m rrtinui, , |tl|„„l ,„,,,.....|„ur..

i(|»n«y Ctiidálltot *¦
3. X«a,rLar arezfesték kenőcse
(Shik
Uir H.iti.1 «.tin ff ugau.1 »fó»«ín f-l>*r.varT v*rei ftlM! V
ll mlaj,i..máB„kk.il, » un termi.,«.,,, «„.,„, , Ha ; a ttltrtln trtj,..,,n U il, MMapk.t '
l''ir.z,íllitii rnklmly im^vb«u tí« kicsiben
FRrwI'll Mulál.'.jánál van
D LÁNG
S.i 47.
Nyutté r.*)
kereskedelmi é< iparhank
1871 ik évi július elsőjétől kezdve gyümólcsözés végett betelt tőkék után 60 napi felmondással 6 „ 30 „ ., 5".,
15 „ ,. 4", •/,
kamatot fizet.
L a n ff I, i' o p o 1 d n ii k
unnzettdki ttjiátf hinleléxi
figynoksége Pesten,
81f~ Hirdetmények lieigtatasa és újság-előfizetések bel- es kütfoltl minden lapjára
H't. txrííittv*ci?k AZcriul onr^'''•"•'^*--* — **^' r'1- i-i'— ..-»¦* ' boigtJtli.il.ril mAny
pj
inek. Tublwur
reni-ettnk a t. ei. k0*0n»4get eseo- %j lelni Sidiiiilrcker l..ur& Urtának [ mai l"pl™n „l!ó liirtlinnrinyfce. A kfaMabtn f'Tííó umluli mirajejíyok crv-, fflnyoremenyek kel oly .lM.ii!. ollalntl k.„..r..|i»l,..x tartanak, I.OKV erro nfavii vi.UkUnklIii ii igen ílínk i ntavtím! vArlial.í. K vállalat annál iokábti ' tttljtw bi/almat énl«mel,tninthiigy a Iftfrjobb ál lami i>izt<iailókokki,l kinalkoiik, valamint „ { fentebb mnj(ncvij«ott ci<y ii minden idrtt.ut, I laiuiülutt aolid djaráaárúl ii uáino* royuru nidnjiiek állnia lett kItiislMrtl mindenütt
K.velj I. ex. koMDldget
lapunk mti Kzamának l.irdvtoai rovatában levő Ujl.kv, llirwM.r H ti> alatt do.nli.irui farakU. rára, nuly a Urává mentében a legnagyobb.
tinóm HtvnUlcier* du ., nK'Kgyilgyit minden kon, ikki'l da.mk, neve«..|™on:
ur, ideg, mell, tildfl, roij, mirigy, lakhár- \v>%ié*í, liüljag éa Tp*ebáiit«linat, gtluiG-
. .rrdrl^t, uukmdlli«4>^t, küllőt,
ti**! gv öngólul, MorillA*., diarrhimt, A) aiiaá^ot, (íjüiigi^el, aranyért, vi»Urt, , aa.ik.irt, vérturtúdiit, (ilUugi*. ti* bá-i ingert még turheaaÖK idején i«, liínlx-tcttt,
.omnntigul, aováiiykoiliUi, <*i,il, üiír^iifciKot .IKKI gyógycmit, im-lyok niia<lttii Kvó^y-
n-l daivj.ltak ; tdbbi kilxt binJnyilvínjuk d ¦BtinU^dtól, gr. .'luskow U<lv. umreal-
d« HrfiiRN .nnrqiiiMnai/ll. A hunnál tA)>-,l. l^v^n, t* «<¦ vr.ii*'ií-re felnötlokii^l ^ niokekn^l :X> >zt.Ttt<
moly gTngv
mart. Itt. A tinóm KovtluukVe du Harry <m-Kt-iiiui uifv igi-n iimkucH idillt WlíluguUal-'.], inulVbun *J tivi|( WrzMitómi ín-ovcdtoiu, * mely minden i.rvooi k^'Wixk i-ll.tnAllt, ki í?v%yiUitt, s ozunnul forró kAaxAnetoinct klil-<fi>m ;;ntivk mint ft<lf<Hlu%Anek h U-rm^/.'t y be-.Hon nlnniiiiy^rt. Örtllj-iri mind«n NL<nv<»l(V
| A mire aemmi gjó%ju*r a«iu ktfpea, ut tara
I L>n Itarry Kevaleaciérjo, raoly akkor Mm volna
1 luldriga, ha aulíát aranyával inörnik. - Ti**
U-lett.'l Spadaru <,'. (&.
r.éliMK)l«n<;u*kben ¦/, font I ft. 60 kr, 1 font * it. ÜO kr, 2 font 4. 50 k. 5 Int 10 ft. 12 font 2D ft y-t foQt 30 ft — Kevaletción Cho-colatAe táblákban ÍU caÍMÓre 1 ft. öOkrjW ctiuAx* U frt iVl kr ; 4H oaéazére 4 frt 50 kr ; jKiralakban 12 caéaw'rfi 1 ft. ítfl kr, 'Un 2. 50 Lr. 4H-r« 4.f»*l kr, 12ür« 10 ft ttSti-rsilO ft 57ti ra IMI ft. — Kaplmt.S; Barry du Barry 4i t-rál K^-sImu, Wallli*L'hKiuM. Nr. H. PMt«o ft-rük Jóttéf tfyógran)niain4l,Kolosivánill Kron-¦ladternel, AW-KubinUn Tyn.lr, éa .Schle-
Diinafóld'várnn Nathnra Fálnil, KárolyHvaKtt llrilli K.-nél, .V.ijj A-M..ÍI.Í,, Lonii A'.lroly»Ji,
h,Tvim,i ! >;,>, ,1U ^vőrgviial, Vc'mcien FI-ft'hcr Marnál, a minden vároabau ¦ gy<igyaaer,
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
vesz t's elad állaiupapírokat, kölc^iD-sorfijegyckvt, vasut, bunk- és ipars/eht'-iiyokct, s/elvi'iiu'ktt. nniny és eztlst-pénzoket.
Jf IMí'gbizáíiok ii és. kir. börzóre ^| készpénz vwy megfelelő elópénz mdlitt i.-u'i-ihi.an cs/köz<iltetnek.
J&téktársas&gok:
20 éb cs. kir. osztr. állam sor 8 jegy az 1864-ik ívből, n.<*zlctf.zctésre u * frt havunk int. íivmkiiil U hu/iii: inanvin-- 1 -.'ii.ujiril 1 /S-^n, június 1 én, szpptinilnr 1 -ín, (Irczcmber 1 ''ti. Kimyoivrnv 250.000 ft, legkisebb nyervény 170 a200 ft. Mindéi) rés/tvevö, teljes U-ti/clís után kap
1 cs. kir. 1H(»4. osztr. eredeti sorsjegypt.
20 db magy. kir. 1870-lkl államsorsjegy rc^h'i ti/cu>M.' a ü frt iiavonkmt
ílvciikint 4 Illi/iis febr. l.'r-i'-n. nut|iii l.r» i'-m, uiixii>/tus lf>-i'-n, novonibor IS-én-F.itijervriiy 250.000 fit. Irjiki-ifbb nycrvriiy 104 4 200 ftt. Minden résztvevő, teljes befizetett ut;.n kap 1 magy. kir. 1870-iki eredeti snrsjegyct.
20 db c»Aszárl 1870 Ikl török állam sorsjegy ir./inii/.'ir^tT h ¦> n-t \m
vankint. ^vnikinl H Im/as ; frl.r. 1-fri, april 1-ín, jnni l^u, ¦URiuzt. 1-ín, október t-t'-ii (•* (ler/ember lén. FonyiTvcnv 600,000 franC legkisebb nyer-
vény 400 franc. Mimítin résztvevő, tétjtís fizeti után kaj>
1 csás/ári torok 1870-iki-eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschweigi sorsjegy, r^BzIettlzetéftre á .r> frt Iiavankint.
^\L>iikint 4 lui/iiM t.lii l-i'ii. május 1-óti, atigiiNütus 1-én í» noTCmber len. Kónycreniény 80,000 tallír, le(íkisebl) nyercuiíny 21 tallér. Minden résztvevő, teljes tizetek után kap
2 hrrczejí Hnninsrliweini eredeti norsjegyet.
BV IVIlncaena tx\x.xéL9Ta.éLl ©rvényee: "M
20 ad r<WijoK.v lHtU. uui. nnywyro ii « trl 1 miiukn
'líO-tul . IH-I9 Ú1...1 uaitr. wjntj^yre ii 10 frt ' toválilii tiíi-u's
SOad . 1H7.1 ii>HK)»r tonjegyru \ nélkül iMI- Ii)
ígérvények minden húzáshoz.
Mii.i.t'niu'mil sotsjoRjfik havi részletli/eti'sre t'nyenk^Dt i« clndatnak.
FIGYELMEZTETÉS!
l.LY i«lo .'>Ia kerrakfdűk [.uiiipAn lurdcióaek álul n-«í órákat ttjAittuuak a t. ci. kft**-lf(f kiituiit^.il a vidéki lakosuk fclrovcEetéarfru. K kttraksdók aem óráwik, i.'ii. - mint Állítják — óraKj ár.>«uk, ennél fogva mi (Írattak belstcrvexeU>rAI ]e((keve»Mibb értelmük sim-a. Kliulnak p^ldátl •i-nlt liVonymíWet, pakionnál)ványban mint uj »abato« műaaerü órákat, valamint máattlc t«f-nh^tí,.»,.bb órákat valódi angvl urákul »tb. Arirt óvakodjék mindenki ilyféle huaontaUa órák vevőtől.
ltj0^m A ki fgy valóban jól rendezett 6s olcsó órát akár venni, forduljon t jó himcMi óráLSüoz. KEIFIZ JMC ,
ki ^*«*UI-..i, .«aki| » >.raKvirlíUMil loglulkosik. lMc*b«n, (Htefanaplals Nr. 6.)
HERZ Dl.,.
úrás tMc«b«a, (Stetao.plKi Nr. t}.
ORA-RAKTARA
nindeniiemu jól rundciett orítt n«gv válaaztókban. i'^cy i kovetltoíí árju^VEék iivrint.
A HAJ KIHl LLÁSA MKGVlíDVli!
Kv.kiü tarul lürkA.<*< folvlán végtóni sikerült urkmn rí)
haj- és pikliclyviz
ft-ltaUltUs, .....ly álul mAr 4— óuJiri tnUsnAlat uUn u /l«<V ktfntflAm, vaUmint at oly i^>n
kullftm.il>Hi pikkelyek k*-i>*Mé*r mlndett korra öllnirittaiik. Kx)1 üvl-k «ra Ü frt,, [xnjlAni kuld(<uid U> krrnl tóbb. Knphntó a feltalálónál DBMAL HaJfo<arA»znAl
H.'<«l..-nh I), lvárua, (JohauiicíLiiiK.^. Nr. 1.) McurtíinitíSt'rick u vidt'krOl aíonn»l lulje«ÍtUitn<ik.
Ktíszttnet elismerés.
<lu li*i- t<9 [likki-lrviirfiiok "trt/üri haunAIaU ulAn fcjbAröifl » pikkelyek fsjlOdtWtAl inaut marwlt, m baján) tiibW n-m lnilMt ki, mi dmhtk javuláaAt lónj«g<*en üifl.eKiti. Kn.uk fulyUu iwchuhI alkuimul vuabik <"himik k.«ióiiPtem a -Iimil rdaoin njilvAniláaám. Mi'ly liiitoldliel
PHMiL J.
¦ modlintfi r.. k „ab. .*• í« érr.ftulílj,- k(Vl,v...v,.r
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
HíndsnMo rhtf,,m„ok, enffuk, tutj/iirtök «b. a 1, lieid UxJiitányoBb ir.>n kaphal.'.k |y ilhajuk urak finnére töké.oi*> iiMOoUtoMAnUu kduiminok.
Demal A., hajfodrá>.z.
BV liaktiir van JV-sten, Török József urnái, király-utcza 7.; l.cinbertí-bt'ii límk.,1- S innal.
filti órák: l-l l,..,i.r or 4 rabi 10-12 I
¦ rugdra, ]3 14 I
¦ riaUt/ «r«R. 14 17 I
Iiot(»d7 t. 15 rub. 14—19 I
- Un- *iD*t lappal 3U—1Í3 frt
- ki-ttSt fflrl <i||*l 1H M f
- finomuhh 114 ÍH í
- aiig. b.krl.i. Ut. 18 -Ur> f h'pr(r.h»di<3r.k.l»püí 2* í
• frmoulolre a ujaV
nall.uaand.sral 26-9U I rein. kettO* fod*!. 85- 40 f
- jf(«citlr.((«l 9U-3Ö I - - bur(. liBdi ram. 3H-4t> 1 .íj li«i,(rr.lrNr.3»r, 8,,iW-3« I
' ¦ i..,T$anj 16 r. 84-44 I Rnoni. ar. lap 4ft 6.1 r aulUfi lappal 66-tíí) f
j TI),
*ll
«t, W 100
. - h«i. i»i>, itMi.no, lati ifiy
i-lia* «. mtmkáa r«monlaír pakfu lalio. amujokban 18—47
t\«\,r Arák .IL.l <-¦>!. Ui 8 r, 18-18
• mail. »Í-.W írt •lUnKfft* 40-48 frl.
halffjrrffák ar.lap. 36-40 fn Legnagyobb válatilik a
•mail. vjimini. 38 -4b trl dl»«i.bb pirítl brMNl trUbu. kri.itiljl»Pt,»l M-45 írt1*). 19. ift -*Mriji'
40 -
4ft «4> i - kftt.ia lupjmJ 50 M frl ntoirok 'Ml. TO, 80, WI.-1IIO f,i ¦ k»i índíl. ÍKt, lOO-UO fn A.onki.ftl mlnd.nf.le 6r>neir> k^.Uthen van. >:.•!•! Arák I 1Ji<).ig.r»i,yo« i>tn>k. :
4Ü ftü. (KI. ÍU MO. 90. HW. frf Kfllldúrnvitl T fi.
r
1 frt - HU- ta..<.|, inai? t gynjl M frl. brunoi-
tygy
. kdt.l, mii.a

¦i -*. ínjával; - u(ruaa 18, 31', 3i, 4U, 50, (W
L«|U|y»U raktár kjfateakku.
TaUj.l^ü lrá.l«án7, k«l «*i Itál1ái»*l i NapuiiU TcIhuiABdrl 10,
17. 1H. 1
. *l. -ii f.
- Páriií k.lh.í ..kban IV!, KI 14 frl, H«ri'*ifc«tt b-tifl •H*i4rif irák.
— n.Kj.mjHI*, rubiuaal, a* t/Áj»*— lliliK lít-nAk kDaUI Ixtrjnbbnn hm R0TWH ...I1..1A mii.a.,1, .Mpiilyandv.n Jir,/ ¦tár., ailuliáiakban, (yir«kb«n alb. í. dráknik mindegeik* Offj vauiul
ór». «¦ nfRyedAraOté^Ml 4ti. 00. (ia fit. Hántpoa r>cBlat*ar n. 30 3* frl L-.UUi*fui*> lu(*irik-
Irt. 60 kr.
Minden j**ltáaok l.httfi l*f-jobbao T*fl*íU'nek. Vidéki m*fr«a-dal&tak aa 0an.|nek kíiibtn baktl-
pon'tuaibbaii lolj*>iit<liiak. Haf a feleli órák kloor*lleU»k.
Irtn klvínflra kQldrik baja|l ö*»*e-irt nriujlíg <'.rákal ét Uucaoka-Miláira^ t* a mag nam larf-it-
KELLEll * ZSITVAY
Kiyem él mii itivatktlme raktárukban
Pesten Bzenvtatér 8. sse.
A logujabli srlyi'in, fívupju c's gyapot női di-viitkeliiiók, kösz női ruliúk i';s mindennemű felöltők, valiimiiit Kok más mii divat-czikkek, dus válaszUísban cs lehető dlcs(') áron kuphat<>k.
Rahak készítése naj&tszabómahelyankbena legújabb divat szerint gyorsan és izlésteljeson jutányos arak mellett eszközöltetik.
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek, a megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. lM *3i
Ljoni sebein kcliiickhöl
yyjiri raktár.STEIN SAMl' aranyműves,
SC a la-Bgerazeseu,
tíbb 4» 6U fcnoilli ¦ j<S hírnévnek ömniló ilüsan folizerelt arany és czllst ékszeráruk, valamint d«((J taltsztéku arany é> czdst óra raktárát ajánlja a fí,>-in»i » K.Vári lírukhw képe.l jelontékcuy 7. tol olcaíbbiu, mit a in. városi igénytelen s olcwibb elülniód. lm lelielúvé, do különösen aion körülmény is hogy arany, ezüst fúnuut
kOivetlentU lajftt mühelyében olvasztja •« dolgoitatja fel.
Minden irány é« ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás blztosittalik; a YilódiNÍKot s próba fokozatot pedig a rs kir. féi.ibélyegz,; hivatal bílyw iRazoljn.
MoBrendelének a legszilárdabban tdjesiltetnck, és á kívánatnak ni.* nem feleli alkkek a IcgkésirfgMebben klMfrtlteluek, és igy a» cliirc biKjátoll keilvrauénjfk uUn bátorkudom intésemet a t. ktoAurfg figyelmébe ajánlani, miszerint a vnl.uli arany ékszereknek — a nemes fémnek hirdetőit Talmi MVfl felUláldiárÜ neveietl 'l'alnii-ariuy _ különben bronzból készlilt ékszerekkel való pótlásai, melynek tulnjdunkéueii
Miumi érteke sem lévén — kikerülhetnék ! '•" :lli
Újlak v, Hirschler és fia
fakereskeM társulat
ALSÓ-DOMBOKUHÓL utolsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a niagas uraságoknnk s egyáltalán a t. a. köiönségnek, miszerint
deszka, lécz, ,<* .„in.ie..non.u fenyü-épületfából
r.axy í-s l"l berendezett rakUra van; mely raktáiból bármi enemü uiegliitáa gyorsan é» iiilán)i«,an nukiMllt'tik ; mire nézve niidóli a mag«« uraságuk >ll. c«. kSzönség további bizodalmát kérnók, ajánljuk Nagy-K.nlz»án, SCHUÍKINÍÍ KR (JYULA urnái lévő
bi/oiuánvi raktárunkat.
Telj*.* tis .,(629-19)
UJIak), IlirschliT A Ma,
fakereskedők.
15 azázaléknyl valódi nyereség
ajánlkozik avin
selyeiiikeliuékiiél^
,,zur Stadt Lyon"
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi száiiitáti rakhely a „6ólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Órán: T»\mnu\vin, hogy m unyitimnak ¦xinll »%ór* után-nyoiu.itt, tót t. k vö«.-it l.t>n>ÍHÍU>tt inW ttláirAsomiiiftl cllál>tt hAlati ulMitrányokkál Vrullfct k l!ál i
Suid
(f*l —I2.S)
Bér*, belváron, Tu <¦ hl tt u ben Vl-tUk *»ám
vájárul tatnak, niiuthojí) mi hnJiíI %y árlmán) whiUal » kíivulktzú ¦idImiII gyári Áron iruljA,ft]<wkwbbrif Mámig, é* w aa ¦•ii|(ru » vagy rtl»«l«i -UdiUi rirkulffnb^, ] k,m, k.»v.-tl.m váaárltfink ny«r*.Dilnvf l.-ax j
A l«guj>bb • kg A Ittgujikhb s l«,raulili A Ifiiüj.bbi |.K.r,l,l, A leKujkbb niuú uuh
ikoi uOvonik.linn .. nlk Ufóink te Poull ite mmIi-
_ téctlr 4 r_ t.'tU ~»frCS(Hirl«.
1.7ft-t . ftO
*.-.-• , HO
W*... 575-4 .
l,».,n.........*.&(».-« . «O
Val.ídi indiai nyeri r»«liir>1 i*gy ruliáoak való % u*le«. 18 röf IS.—- W* ' .
A Ugjobb paplan (afnla ...........l.ÖO. * r 00
Afl»-i mindun ninU>n............1.I0.-Í . -
A Wtuj-uWb t Ivgjubb fukctii lyunl tttfnln, Vthli'Mxr i-n
. . . ........Poult dr Hf.lr l.tO.-S „ »ft
Valódi angol kivállaájr, nyupjllliiirMiii)- ...... ttO 3 .
Valódi fekflto Ht-lyrm-h.trMLii) .........ft.AO. it ,
kul ni i'b.ll i bol m ktllíi.ldr.
Miiti , gtír.h»j<>- <'¦* |nwU ulAnsV-tfl moüi't s«igo-int |nmto*itn U-ljmiltotmik.
áinitáHa t
)ÍU-|>»nik, * i-végult h klll-alak liawni.RUwwlKánA. tu|;vM najAt gyArimányommai kitmiyo l^lt(itb.-tn«-k, i-wíh tiainiailváiiyuk vA*Arlri»áUÍl itum m^njog.v w*m«1 iHok miiidnukil iuífi. rint ,^i* áltutam kéMxttrtt Heitliitx-tmr mttufrn katulyája bamnttó kén»UméuyektMi inrgkittöiibttxtrtt'Mikt miját i^<tJe1ftft'i" ^M illatra* unnutt fUát**<i.
jirtt mty lfjHx'atitoll uruduli dubosnak 1 frt — kr. Haaxnálati uiaaitá* mindttn ny.-lveo.
K purok rondkivUli • a li-g«li^róbb eKilokbon b<d)iin>nyutt Ky^yhatiUuk álul miiidnu «ldi>{ uuiorl liAii Btunsk kiniilt l»^«ilh«llHnnl az dlmi huly»t fuglaijAk i'l ; mint ait tok euir a oaáasári biriMtalum minden rráaúbúl kuxoiiikWi küldött hnlx íratok a lux ráül •-tM«bb«n Uouiil Iák, hogy a puruk rfí^Bíitt aaoruláaDknil, etn&nt hol leniül, nyinorhívoél, továbbá nüriaílk, »iw ét idago* Uiokb.>n, ¦xivd<>l»>KáBnál, i<i^e«.»y okotU föl'Ajái, v^rtoluláa, «•&¦¦.* r.>i(tájda]oinnál, vigül hy*ti!riir», ln'iki'irra 4* huKamua báuyásra haj Iámnál a legjobb ¦ikerrel alkalmaiUtnak, a
Raktárak \ain/-KtintMHiin: Bolu* .í\tyt^y«. I.»vAl .ml.l.KK lirHktiál
íUfiyil Kar*.. H. fM ('«»!mű... il< Irtv. (jiAfjr*!. jvárttt K*gl Naiulur $J&tjn.
K.ihn .l»k»l. KanulM Hri.rr, .Ük.!, Hat
ha Wril. Hinr! *,&9,.u. Knln„da J. uyíujíi
>Jzen ütegeknél ka/j/iató még: A norvcniai It.-rjren váro»lnll való l.^tiíitább <fa leghal
valódi Dorsoh-halméJzalr-olaJ.
Ara egy üvegnek liatiználati utaHitássíl 1 frt.
Mindun (ivog, ináa ImimAjuir-ulaj frijtól loendií iiiH){kíll(íiib0iíetá* réavU védjeify .-llAtva.
mell- •¦• tii'l<>-bjij'iknál, tcruphulna m rachitU
;yd[{yilja * K^nlidllltobb k<>aiv4ny- 6a caáaibajokat, va!a-
tel
A vhUü !><>r>toti'liuliiiAi ln>n legjobb gyó^ybatiMal van ; mim se ídúaiaki .iórkíit^nekot
K«mi )ti){li»^l>b *m le|{hntályoubl> halmájuir olaj faj a Dorwh-halakna f^ eKvImgylIjt^ti A* kivátu^ktAaa álul tiytsrulik, 6* AtabLban Munimi vo^vtant keculéa alá mim von lik, hun-m a Lmj., <-*ttult uruduli i.vegekbun levő folya.lék (Sboo óauityanaxon Állapotban va mint »z korvolluiiüi h UtiiiivmiI által nyujtatolt.
Moll A., fryógyaivntn 4* vegyen iWvabea.
ELŐNYT
a rós/lot - fi/ot csekkel vett sor.sjcgyoknól a vevők részére
t hbjeber
í m.ii Df. v FarM London. ^
nesMtit meiy ezen t»<xhm a »oi'*- - t:i.!ii»nnmiiftu toiii. ju j«h ? ozik, mutatja a kjijolib biionyité- "n lli'1"1 *"«' «•»' •»¦•¦ «
netn tziikséges ugyan magyaráz>jatni, tuvrt az élénk részesülés, mely ezen módon a soi't-
jegyek remktésóvel a közönség viimlen részében t a Iáik
kot e berendezés czéisterüstgér/U. i; ii.m,ni«ii,in hd
Kiemelem mégis, hogy ez által mindenkinek[lehetsége*ites»ékmifule,nmnilí sorsjegy- f m*m- >>¦<>"• Fi'i«htfY«*« «->. nek a legszerényebb eszközzel birtokába juthatni, ez által mintfon t*tUn takarékosság r li!" ÍÍS'ÍucIé eo-Jíülan?' által értt-k/Mpirt szerez, melyhez egyszeri meqrcndeléméi nagy Ötszetjiziikafiflettel is csak '" gyéren juthat. AzmJctvüI a legnagyobb szerencsében részet'úlhet, miben már számtalan' uor egész családok szerencsétek lettek.
Kifwsátuk mindennemű *or.*jnfyre mrgrnu/iUr.it havi részlelheti /> fitól kezdve
jöi/eU, jKíííiit/'""" stúmitva ét a vevőnek szabad tetszésétől fUgg meghatározni, nwinyl idd alatt • mennyit tizet e czélre havonként. Az Hsi> rvsrfet lefizetésével
azonnal kap egy törvényesen kitíUtlott •ikmányt a megvás'irUndó sorsjegy ptmtosnn J/ll-jegytwdö számával, mely az utolsó rétzl't lefizetésével néki eredetiben ki J-y szolgáltatni, ¦1^ m ¦» az eltti részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a kamathozó WMnwm értékpapír kamatúit is a vétet napjától kezdve elveti. |f|f|II Külünösmi ajánlom a;
Hitel-sors jegyet évenként 4 huzátsul főnyeremény 200JXM) frt.
tmO-ki sorsjegy 2 , WX),VUO n
1864-ki . 6 , ' m>,<MJ<) .
1839-ki Húthschilil-sorsjegyet, egészben csak öt húzás van.
Török-sorsjegyet, évenként 0 húzással fftoyereméfty Ű(X),(tOO frank,
Magyar (Ujsorsjegyet évvttkéiU 4 hutással főnyeremény 2M>,(KX) frt,
lioréjegytársaságtik és egyletek számára legkedveltebb sorsjegy-esoportotatot alakitok a legelőnyösebb föltételek mellett.
foglalkozom mmden a bank és váltólizletfiet tartozó szakmával s biztosítom tisztéit megbízóimat pontot és a legjobb sxolgáltitról.
Leitner F. Férd.
i, magyar \ntlmM >utf-tri palotájába
Rosenfeld Adolf ur
>kDd^««t)*ii, I'.íIíii Hcbueii.f U. Livit ulciai kírotkedí.íbmkupt,*^ lij. n.p bidor 1 M. ki. Utó,
¦ (fiU- 4,(1)
bUMt <
- tyvk-
Wajdits Júitwf kiadó, lap- és nyomdátulajdonos, gyor«sajUm}omá*a
NyÍHsunk kt»z(!t a weeruncMÚnok.
250,000 mark crt.
ktAietf. alkalommal (-"nvorem.^ij a lefitj.bb ti»Kjf |>ínaaors'>li> ónk, a tnrly ¦ nafM kirmánjt.il «lr*»Rad*a •« bUl.it(|ta **n ; u «IVrt* »••»•¦•*•¦ r,.n «j iatTn*k ekké|> »an, hnjj * knvalkein 7 aonuiti karéi b<>imt> nlíll 14.WMI ujefi l,nonji.y*l f,>(r jrlenni
""k ""¦''..... "¦ «¦' 290,000. «i>raaaa 150,000 100 000
S000O, 40000, 2,1000, 20000. 19000,12000 10000 8000 6000 S000, 3000 l"< •'-. 3000, l;.',..,,, KJOO J"C> .-„,' B00'
II.HK)-.i..r H0 »l ' '
jul( II" IV tO-án 1871
»fd.il to rtje, 1 raak 7 1 írt i
1 Hl ".
?5íé! r*ad*)é minden ki k«"n 1 fogj* IRID yobb felHfji Ink i* illan oi
K rendi »l8k kú/na*lJMk" •¦sriot hi* alaim tci>a.>
ak i. minden bu ¦áaiii Ú kUldjUk ** •id.btfiki irk
*oruiatunk*l.
A ny*rara<Bjr*k tiunnal állami biiloiilí* ulán ktn»Uetn«k i* lahat •xj.oc.i-n inlünk, *«gr Telünk Sui«kAt(*U*b«B líifl ont rák blríirUlum n*B]rubb betyeln álonul. ^_
Ililelnnk a i.-r.nrtítfl! r«* mcftl<|va% rB*M id/! Au min d«n máiuk f»lelt f«ltHnSI*( károsít tor ffi>r«r«Mi4nv htr»« hnmá. nál njllviooHo IxliUanjritva tnntnX, «¦ uonmal kiím-lt*l«u
hkÖkdfl hna.r«, mi'd.B, ¦«rM4.-
.,., h.kÖ
*tyn

Illdeln.k.
_ „fiát. E»..
tudilmal ó. miolán a
'•¦Ub, iifjekíitM ri.|Füiik a mkJI.I*. m.t<,\iKrA*
8. SteWecker & Tárta,
B*ok «. vált/, n.lrl l(*ll)),grl(l>.D
ml kOiinnjUL a nekünk ¦jánd«koi ¦ vibhá it'a'rVrtdxTi "*" '* ™"hl
md.t é. ap*ii(i MoJriUtUlXagy-KiiMÍ7.sn, 1871. július 8-án.
28. a/.áiii.
Pi/cilik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(n /aliimi'nyci ({íiziImsíi^í cgjciilcl lihnliilo* ('rlrsittíjc.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. sa/jlászai, tiiilomaii) e,s mfneszel krtrélníl.
¦rki-KIlól Iritrfi* r. kU«lti Iiíikii.
KNiflzet&si felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'
kiterjedve
Sopron l>» Vatmogyékrt czimti
vugytja Urutlmu hetilapra.
A fulyi ív ¦iij<..lik fiMv* a null m4w»*I n*|k«c d*lvÍB,ü..l.Mt*l Irlhiijuk .,Ut*j.d.,. (*!.».. ti Sün. tunikái, hvg/ ¦ II ik filírre ••Öli dijl u.ilóliti t.» kul'l«u> ¦>>i<-ik«dj>i.*k;f. atkájukul Utók .•fjui.i la|>u<.ka( luvabbr* I* it. kftirt u*é( uí*m (lárllvgt^lik UlialuniMal k^áalaul Miiyival li iukilih, m»rt a i»l»-Hi^ftt (aulúicr fgjrtiUM aivaUlu* iiWitiyiti >a ltoM
Hir*l«Mk«t Hi'Mi •• itUayeua kintiak
Elóflzstéti ár:
1871 jul.-dwa. íeluvr. Sírt kr.
„ „ «upt. óvtiegyedro 1 . Atf . KUuió híiHiUil,
Mugy eBomények befolyású, túrsailulmi úlotünkru.
A nemesis kézéiül utolért egykori hatalmas európai dictátoruak Napóleon I*a-jósnak, midőn még Franc*nomzág jogarát kelőben lartá, lugéizszcrUbh politikája volt az, hogy a nép figyelmét mindannyiszor, valahányszor az ellene zúdulva, trónját fel-forgatásnál fenyegeti, váratlan fe!lúp<Wi-vel más irányba tudu lerelni, h csak i* ezen potitikijiöak kotíftnht'tto, hogy az a jogur,
ElönzetéBl föltételek:
nwlylycl egy nagyra hitt tolt nemzetet utó-vénre a veszedelem Örvényébe sodort, oly sokáig kezében maradt. A nép-szabad sig szelleme rí u/ i-lfogulatlun tártviicletii uiiiNt i's luindenkur füleli ugvuri az nly szabadság fnjtásrg vjÁizi) politikát, *'-s nii'gvc-tiSt érdemel az, ki oly annak vMrlnit>n> kel, a/onban ha a tigyelmet IckrKó i-wiur-nyek elzajlásaval beálló rsendéletlH' tekin-tilnl, akaratluiuil i* (ihajluimnk kell bár nem Na|>.ilf»n-f(-l<' |«>hiik.u k-llfprM. de valami oly esi'iuéuy íoiyttHjit, iujt)> ;i/ piuImtím^k rtgyeliiitWii'k Ickíltésévol azt inin-ilen mis rost hajlamaitól elvonja. ,
Hogj a/, embei tixychiii'iiek folytonos lükiit.'^f mt'g mindig s/likségt-s. óh hogy f-ak az úlMl li-hvt ft-utai Ununk tii^adalmi élv-tünknek liclu-s rendjét, azt ii/.on IcKiitólilii időszak, mely két liatalnjai NA<iins«:rdiii'-|in('k t-let-huUl-liarr/áUtolidte, t^keU-tcüeu lH<bi-/unvitolta. Fajú érzettel kell u^van vísszr-emléke/jiünk egy ruknmtzenvünkkul ki>>'i't neuK'H nemxvt Letiprásának idejére ; de mt>gÍH uienn\ugvá.sf*Al goniluluiik reá: mert Agyé-lem költővel egy ideig helyes folyásban tartotta az a?, elöli már veszélyesen elkor-rsoMilt társadalmi életünket.
Azl mondja a közmondás: .Minden kárlian van linszon" <•* . Minden ros/oalt ineKvau a maga jó oldala." - A ko/moD-ilásnak igaza van. Kgy világns pi-lda erre az érintett időszaknak tragoediája. Még & frain/ia fóldiin Anzó hiúságuk kielégité-ieért
HlraeMaek
Hirdetöneket elfogad:

rajongó hatiilnn»tok által fHbfaxiteU két nagy itcumtiség pu^/titotta egymást is tette Kunokká s/á/.udokmtk mi-slvr-nuHt-it, axalatt a W m-m avatkozó m-|M'k l;n *a.lalun életébe áliláHoH békesség tflepiHlett.lt ; nem tikrúdiktt akkor ogyik ember a másiknak élitviszonyaival, nem kutatta egymásnak botlikait, nem szóit egymás ellen csrlszjivényekct, néni tonkfd«lt mákoknak rátfalmazátAval magának érdemeket s/i-tvziu, i's mcü) volt hajlama vcsxtő-árkot úmií o ni be r- társa útjába; mehetett, luo&tghatoti vs tehetett mindenki a merre, í'f amit akart, nem tórűdiitt vele wnki, mert a figyelmet laza* Irkótéxlieii Ui tá a viaskodó fidek élct-halálliarrza
Kgyik népnek ves/.eilelnie letl teliát ténjezöj.' mán népek U'-kés életének !
liilietetltMiszerli és mégis iga*.
Ha visszagondolunk arra a vérrel mondatott időre, a /.sarnnkság lánciamak t¦1'iH|Milieii és s/.aba^ágot nem ismerő nyers
tm.....: elkni kUzdelRiuben elbukott hmOk
f IlUÍ elboi itltságunk melletl is, bi/onyos enil'-kekiiL'k édes ér/eti: fogja el keblünket. Mily s/ép egyetértés, mily békés élet volt akkor ko/.öttünk ! A városi ugy mint a falusi társas korrtklien. egyél) találkozási helveken és mindenhol, hol «/. omWrek rgyinás.sal érintkeznek, egyedül egy tárgy : a háborúnak mikénti folyása volt az értekezés tárgya. A csatatérről mi újdonságokat ho/.tak a hírlapok. Mi van a legújabbi
tiviraiUan. Milvik félned kedvei a ueren-c*e. Hol áll e/' hol amaz a tábor, - és így tovahb a le^iKoNó rés/h-teklg kikutattak éü megutaltuk inindtn harfzléii mui-zanatol. Ks t-z alatt &/. emW'rt'k, kik a külpolitika ct-menyei be merülve oyugodlak le és kiltek fol, igen szépen megférlek egymás mellett, nem éltek rá eg) márnák lépéseit éber h/.enifkki'l kisérni, Hanem a mint a liurr/i /iij elmultával száraz tudötiitáHokat ho/tak a birltijMk, a kiU|>olitikai efwmé-nyektól eltéiö emberi figyelem egysieire vi*,/a jutott rósz hHjlaniiiliox: másik élet és egyéb vN/oiivainak kutatásához, éti az észlellek s/.i-rint igyeke/eit megtiasoiiUnokát, szép (•-, m-iuiM tcrv.k inegHeiumisülé Hét, anyagi és szellemi UrositiUt és minden kigondolhat" rosszat elóidé/ni.
Az őskori Saturnus megette gyermekeit.
Hát a jelen s/azad embere?
Kí nem es/i meg se.m gyermekét, aem cmtHTtáv^ál, (hab lelkileg Ali meg, ha • teheti. Számtalan syomui u ewtvt lehetne felhozni üt, emberi alattomosság áldozatai-tői ; de c/élom itt nem a/oknak felsorolása, hanem csak egysücrlt tigyelmeztetés a hir-Irtpok újdonságai rovatában majd minden nap olvashat'i oly szere menetien ese menyekre, melyek összevonva igazolják társadalmi élet link filetli uggiHlnlmuinkat.
Hogy jelen értekezésem tlree szalma- hasonlónnk ne lálszaasék, vízn-
T ÁHCZ A.
A vúltutra.
, pukul ..4IU kn.iw.k .
MlDdanrlMl m-t» alkotlak, Haa lakrt a* uk* annak.
Vafjr 1 ' ' -"• ¦'-T.tt.í h.....'•" •—^- '
E' .k« Mir aiturl 1.. * ..t.ed l*^ír, k>»|(
í.m k, latU fi" á l.lk.m i » MaralmUnk caak ímlík, nt| aaialkalUn 4g 1 HAJOATÓ SÁNIXIK.
halálra kin/ott.
II * - i H v
<ly»BRO »jtnj*t betbrém 4m rottentó hu K«>b, raolyan egy mindonM v.-Mtalloek kétaég-U-W*" ikml«k -I, ifty kiáltok :
Atyáin (•> nu^rtttiHl nnyinmtt! . . .
Kuám •«í>g«i|i iiurtS tukintnt^l, ¦trmci »tik-ráitak, vcitn <i lfKmelyt<hb ftydlolvl .'• nmg-vt-t*. vpKyül^ko Ult (** t.inipAti. minta* il»k bnngj* iny awVU:
TA>u»»ál órdiy f»tly«, ti>kiK4 ioir n«m va^y ham ót én num ktyád.
A liigmttgrrndilöLI) ¦¦¦i'ini'nyfk <>\y nih» i raown törtnek rám A. trküU-mi világom urhivy ' út* ¦Iktt annyira v»l» uiAr alapjaiban nitipio j gatva, hugy mo«t midőn a at>n lcgégetf>bb cta- , patát ériem magamon «Jtetői, crJimjt vt*ttvé& UrugyUm — éa midőn unitit frle«imélU*iti k&- ' Ciíli ulnUm inagninal, mtdy viriwba vull j viendú. |
Mellettem tauony bit, ecietut viiMil bi|- , rugaila hálánUükumat, hogy ttlolro ébroMten; I mi aikorLlli U n.<ki.
A« ultA pillanatban borsMito MgorjtKMt (úgotl cl. Viutahajtatni, & huuá akartam Dibiini, liogy.......nem tuilám int^g mit fogtam volna lenni ; dealoffMÍUjabb, U^riíinUlo l«*rbb gonduUtuk fuuit<<k tullorönuil.
Anyámat megölte, iOv«t<-ttti iuivérmii«t, «ng^ni(il ultaaiitutt, kivurt hácAbúl akkor, midőn AUi éa halál kötött kU*kiídv« lebflgtein . .. . K*ki UviMt?. . .
Alyád . . . atyád , . . boámra, boreautú boMiira', hi» többé nem atyád .... súgott Hl Umben.
l>u nutn. Moat nem megyek vitása, t.i kelem el masamat, de jöani fog a nap, midőn a Mki fordalaa etw karmával kapawkodik •" viMlbu, tépi d«'rámu ast irralom, kegy<'l<m uúlkül rfa pukoli kajáMágtfal.nuKy v^f- kim. iduaii, muiy«k ogd tüskökként «mé«ttik I>1 kódot, iuielabb»lvi«tni»st>r«lnöl. KlvnaaniV
Ha, ha, ha . . . . 4a mi l'og rád ^<»í iuU fon? . . . 1>q tu nnnt loK«a meghalni, mi^ ol nem jftttum én. hogy isivi'ilnt kin|»;»'lrn vonjam, asutin uAUs<>gh<wauiu ah, oóul
tngok kücaa^Bi t ~ ém iiulán meg Imi halai. . .
K nagy hatálvu feliadu>á« uUn Ui-n áUiinba murultem, niulybol <«ak rtiggol "¦ l^. mid.^ii a Uíli suaindr&a k.td fiMtlaui koidett, ociudám fel.
Áttokintern licly^iti-iiKtt il» ki<U<lgb<-<'j- | l.'.nt'k taliUm ml. (>ly ifjún jii.'k t-a lentin-l»p|va hitem, biialmum aBfinUrek iránt; int-g •vmiiUlve mindun,mi ai elel.-i kidvoltlé U-huli; a itrba rantvák magassto* eainieira ai ernbur rrkttKtvilágáról «• végre — mi temiétMtua kóvetkttcinény - buUltHttotettkeblrinbu a iiibk, mulybAl.jól ápolva kivUlról,lastank^Dt as «góai t-mb«ri«éget átol,In gvUlüktum (ejlAdék ki.
Ne tarlt niindonkit cinburook, ki nmbttri arcsrwl köselcdik f«l^l núla ínykor atyám. L¦ éten állítását flnmagáuak ktOlett elú«i<>r b»-bitunyitani ....
A vároaba ^rvéu mindoiit víwta küldtem atyámnak, mi ruá omlrki-Etothi'ti-lt volna; »>• gélyiétét további Unulmányaimban vímiaiiU-aiUméa mi útin aeniniini svru volt , forráaokat ke'tlloiii k«reeui megrilhoU'ttiinre. Kn mit^lteni. IM k«««rU volt a kuDjér, oly kwrii, mint a* Örfltn, mely legkedvoltebbjoink olreaxtóaebu kerül.
Komor lottmu mo»t, uihgainhn wlrkóíolt 4a uivent, mely «löbl> J>lolo h,-v.W,.| inin.l.-nki-nek nyitva állott, óMtetaukódék, mint ni ér-tóke, ha a nap 4)t<-to Biigara) non> oankolják. III.
Hár magú ri>ptU áhrandaíiUl, mulyüken élnletl (iaaiM vágyaival cntlrujtí1), iirdi^i kestcl Ulpjék aaetibár kubkxlnt, in.ly, tomin ixfr retvén Hitiil mfgcaalalott, rlhalui MmhsI : ro%i» marad valami a romok koi-Ht, minek i.Hilj : m<<Kit van kolileritwn súg. m>-1v)>-ii ^y-<%\ ¦'noleiDctillám <Sli>«»n fellobban. Igy roii-dolkiHtám ekkur. M-rt ha a lélek <-1 undorodok a ktanapi U-lkok toimuiétVtAl <W a ativ tájon-Rátában nu*|r>taka.im lony.«.-tr«flk, oUsállt ffoudolatoin kia nÖKÍrfiuhf):, kinél, mint tnrn-hvlyun folüdült a l^lok A* lircaillapult a niv. Uyakran látogttánMnog ol ogyik rokoaunkoál,
h<>] tart.iikml.'k /» inml n tikkautó hto** fclall ypwlú vín.lnr it ti>/l» forriiad'il ujiilUn ténik tÓle viusa, - viunai Oni.^ vilijt dogluleM légkörébe. l>e oton i^yi-tWn vigautdl it ib«g-fuaslatám.
Nővérem nép ttüuA aerdlllt, forróbb ir telrmik k«sdén.'k köblében ebredesni H < rajungáaával m el«u i/erelemnek átadá gát «gy iljunak, ki mint mag* moudá
— kumolyan gondulkoiik vi»n>ny«krol. A lánykáuak ai <-l^bbi id.'.kbol fonmaradt twru* gondolatait csakhamar ulossUtá a Herelntu |u )>ogö lán|íja. DoliluRséga kíniuodhatatlan.
l)e ax ifjú elhagyja, a leány halovanyulöi keid «• midón »ly u^pro pf>rego«k le a fánil azok a tárga luvilik - a »irba tettük fii ....
Ka én nrm I^IK.llnin volna ne*? . . .
Kinn uKiUjt ilviígntm a (tyrunaaiumi iim-tályokat, n>on.lhitlom kuunü tikerral. R*»\ám egyetemre monU-m A* nagy bmgalommaJ Iwll-gatáiu ai orvosi el^ailáaokat, Mélyen marttlUM tanutmányaimlm, Irn^y n^uil vigmMt W>k ¦lomuru kortl Iliién vei ni, as emburrk •semtelco <in«Wn M síivoni Hulri fájdalmai ellen.
Kgyik impon, miilÖn «gy koponya vlugá láaával val<*k i-lloglalva, v«v<<m a hivauloa tudóaltáat, ln>)cy atyám Uivé* álul vÁget vttett kinoa Aleténok ét ilum tungvotemlo vagyona eiigittn n«voi«lt ki.
As alaó pillanatban majdnem negMttnni aUlvo érsém inagHinat.
Ó ha)iy nekrin penct, ó, anyám gyikoaa! Kg<*aa bilx/ktWgoiu fulláandt ily nyoiuorull luremtiHÓKv .-Ikn. I >¦¦ num ! Ű viaárt akar Asui I Anyám h»UUi pém.<n aknrja tőlem megváaá-ri>lni! lamnvii, Miouyu ....
l'UMgáljuk meg az élet-rendszernek csak egyik oldalát, például: a házasságok kpintkex&e kiirltli mozgalmakat, tamil találunk? Azt. hogy az ily s/ÖTt'tU'/('"»i szándokok kimitu-táoáuál már beavatkoznak a nem kérdeMt és a nem hivatott, de viszkeleg terimV ízetöknél fogva minden tálban kanál szerepet vinni szerető i/gá#a csinálok, kik iiiii-mUket találják abban, lia itt fi- ott többnyire 41-utakon líesujfutt alaptalan rágalmazásukkal egypár leikos lé\v jövő boldogságát csirájában elfojthatják. Hány liii/as-sági íistzokfttU'ttís niegsemmis ül észnek voltak előidézői az emberek, anélkül, hogy az által maguknak akár anyaKÍ, akár s/ellcmi hasznot szereztek volna!
Az íletrendszernek számtolan oldalánál főszerepet játszó emberi cselszöve'ny-ról kötetekre menő oly iga/ tartalmú könyveket lehetne Írnunk, melyek sülyedísünk-nek legfeketébb képét tárná filínk; azun-ban a váUaiukru sulyiwodó óletteher mellett elriaduuk oly fuküte kópék látásától, a/ért távozzunk tólc, év kérjük a jú gondviselőt, hogy rfinW.zfln számunkra valami lioiza-san tartó figyelmet magához tapasztó érdekes cseiuíny t, liadil legyen az idealisták rflg-eszDiójúnek latszu felebaráti szeretet egyszer már megtestesültél) boldogító itt e foldon, melyen a bölcsőtől a koporsóig úgyis olyan riivid *z élet.
HIÍHA KAIBAN.
Eszmecserék a megye-reii-dexétt tárgyiilian.
Mint a múltkori csikkemben nyi lat kotta m, hogy m megyék az lti7O.évÍ 42. törvény Irtelme szerint (ínkormáuyxntuk teljét épxég-buo meghagyatlak, - Így néni loaiuk táu 0 titiU-lt oIvkjmí Uirhóre, miM]j ha ki önkorinány-sat Urgyában nézet<in trltoroláaát e lapok ha.-tábjain megkísértem. Szerintem ax -önkormányzatnak két alap«lve Utcaik, egyik t. i. a mugyuhatnaáK gyakorlatára hivatott bizottmány i UgaAg, mátudik pedig a megye tisztviselői tnntulutf, hogy ux (jnkornianyr.it a neki wánt magasztua cztUl elérhette, must a Icgnla^ teendők kö*ó torolható annak megválatitita, annyival inkább is; mert a hivatkozóit törvény 19. ti-a ssurinl a bízotUág fulo réaxót a megye tertlWu legtöbb egyuniM adót ti mi tó lakottig képemi, inig h máaik fülét a »a vazuljoggal f«l-runáxott laku*»ig válaaitxa, minthogy a hivatko-¦otl törvény 2tJ ik $-a kdpuMlgfil is meghatároz ta, innét vont kövelkezUilAtnél íu^va,ar vulnn axóhajUndó, liit hogy minduxl ázomilgy re véve, a bizottságba mi ni 1 Ugy jártasabb ugydntik lennének megválasztva; niert etontii! nem k^MiS-geukmt küldotik 1 vagy kiít biiottaági tuj;; hanem roindtn OW választókéin* után <%y-igj ogyrin vátaaztalik, küvutkcavn a vrilusi-Undó bisottaágok Rzáma juval kovuobb Utt mint ai eddigi, igy tehát a fOtigyulmot e/utul ¦ *áJa*itá»r» Ml hogy fordiUuk ; mert a bi-¦ottaag I<mi hivatva a ti«ti ¦«innilyIot megvá-lautáaát v. vÍHca^ltSaból «ro<lolt liíanyukérl a Mámba vitelt t»sköz>>lni, toliát oly íiilyo* f.ilu-lAMitggül jár osen bixotuag (Viadala, hogy ml átfroini igwn ; de megmondani, illetőleg luirní nem tudom; — unit a válwitolt iíutviioló tvttoért as ikiitw biiotuigpak felold, igy kö-rutkesvo a bizotuág haton eljáráaá^rt inimttüi-kor ét tiiÍDdonht<n foluló«#^bíH vont kóvotkn-totóeoél fogva állíthatdm, i»ik<Sp kuli hogy a bíiotUágitftg mogválnaztásánál nocduk ugy^Hil a* iraj ea olvaaáabani járUuág, hanum n^niU képsetla^g U r«llelhutd Ir^voii. Nim . Btánd«-komban 01 attal arrúl, — liogy ki l^ynn asun litxotUági tag, tovább ntm/lk.Mlni ; mórt cM j.'.Uud»m, hogy n^ünkaváltuitáa alkalmánAÍ bíialmával ait Ingja mcgliazt<-]ni,kit arra érde-nieauuk Ulál.
Törve 11 yczikk
A tiutikur m^-áhuitasánal ig.^n jY, ^ kivinaU« \trnt, lm hogy 111 ind,: 11 j>árttird>ikot Wlr« Wvo csak is egyfallil a iinkki'pxplt «k.v«í-n«kliöl vila»iUo<iók inog; m«rt akkur ac dlotro való bixotUág díunW m^llo1 linti kari foK t-lo' tertmtthutni, ¦ act «lo Í» turemti - igy « k<lt iker toctvér o^ylittw niittikál»Uib.'>l várja a nagy kiMÖn^K, hogy ai öjxylve viirt jó)«i| invg-honol, * igy « kívánt czél clératík.
Mit adjon ax iK ura!
kovAts jAnoh-
I. Fejezet.
Íkíl il
1 §. A kdsságek:
a) várótok, molyek a jul«n türveny 64. §-a aiorint rondeielt tnuáctoial bírnak ;
b) nagy koM^-gek (moi.1i .rmok «'» nagy faluk 1, u.«lyok roailewll l»pácM-anl n«oi bírnak itgymi, do - tóVvőny álul rájuk ruhátott ttiend^kot aáját árujukból Uiljoalloui ktijiKttik;
<<) ki* kóuu<guk, i>i<-lyek h tórvttny által b kouégukn: ruhától! imitnJökct kurtátolt itoyagi viüzoiiyaik minit oaját irojükbul talj<'ail<ini uum képotuk, 1 u végből máa köuégckk<d kuli ttó-veikexui'ik.
2 §. A kox»eg a törvény korláui klWJtt ünnllónn intttxi táját bidilgyeit, vAarahajtja a törvtínynuk /¦• * t.>rs^nyh»lú»agna\ aí ilUnai é* n i»rvtSujÍJutú*igi kotigaigatitra vomilkusó n'iidi'l«toit.
IV fej. Koiigangntiltii ügyükben a koi*4-guk Telulibvituli hnló«ágK <djio l'okbax a tör; víiiyhiiuWig, miiiKHÜk fuklmn h k^nnány.
U. Fejezet.
A k*íní(i l>a(<)*nKrtW *¦ ilt«(5«AfrSI, 4. § A koaH% hatiWáva kilwjcd a koz-g köMtíg ttirlllotiín lakú v.agj tartói
koíló ni ind Bit tiemályre, éa a kösaégben w területén létoxo mmdun vagyonra,
fi. §. KivéUMnek «¦ ilUlanoi Mihály al<^l:
a) A hadteruguuk, haditrtigurM^liiok tU honvéd*dgnuk telllegct szolgálatban állú vagjti, a kktouai szolgálatra vuoatkoiú, u Altalábaa at 1*07. XII. t. ct. 14. §. ét az IHliK XI.. t. .1. &4. §•• sxortnt, a katonai birót&g'haU'>kI)rtJhir^ Urto*d Ugyukbeo.
b| O Kolrógénok a királynak 1 - .aráiuk állaudo vagy iduiglunua l.khelyUl txulgáló <iuU-l«tuk ét aiok lartozékai.
el KizánJlag i.ródilóoi d« má* katonai eí,1-liikrn ténytug hatznAlt tu'indun öpület vagy be lyit^g n huzuálat tartama alatt.
ti. §. Minden honpolgárnak valamely koi^s kótulökribu kuli tarloznitt.
7. §. Miudun honpolgár azon köziig kó tclékiíbo urtuzik, melynek, tlletöc^gu alatt u Wryúny kihirdut&ekor Ali.
H. g. A nő « liázattági kapcsolat tényla gut tartama alatt fürje )iáíM«Agi jllutotégét követi, 1 mL'fjUtrtjtf* azt *L itivegy is, a mennyiben a 10 §. a) pontja értelme tierint illetou-ge inojjoein változik.
' y. §. Kiakuru gyurmekekre nózvv az atya, vagy a mennyiből) birói itólot állal a gyermekük fel ni ti gimdotkodás at anyára br xatott, entiiik itijM^gl ill»t<Wg<i hstiin>r.
Tnrvénytolen A^ybOl tzártnaztituk axunya kóuégi illotótogtíhuz tarloztiak.
10.^. Azon taotekbHi, melyükre a fun-t«bbi §. n«m alkahuazhalók :
a) a honpulgár azon kowfghex tartozik, a mulybun h^alább* kél év ÚU állaDdóan lakik fa adót tizet;
b) oly iigy<<uekrd nézve, kik »¦ a) pont alatti txabály alá uem vonhatók, ét a köuég Wl, ruulybou izllluttwk, nltávoztak a ne'lkUl, liogy más kíizailgilletót^g^bu ftdvttli'ttnk volna, a szUlók illtitolog oz anya kówégi íllulÚsógu határon;
c) a |ulencz»k, vagy általában oly egyenek, kiknek izülulósi h^lyu nwm tudatík, azon a molybou ulállatlak, vagy az utóbbi idúkben a loghoMiabb ideig tartózkodtak;
d) a hadseregben Holgált, vagy tzulgáld ügyinek, a kiknek köui-gi illetdaegu a fentebbi sznbályok alapján mug num állapítható, azun kóu^ghez tartótoknak tokintetnuk, a hot.
n betoroztaliak
11. $¦ A kou.yi illcUWég a kouógi kiiUf khr való fülvótol által it meguureiheti.
\2. §. Minden honpolgárnak joga van áá kuZt<Vb« tejupiklni.
A Wlopaió >z-n tzáiidokát azon kow<%-k. » melybe L-lupodni akar, WídIuuIí, * a ixaóg a teleplllc*t i*ak azon uaetuun Ugad-hatjn meg:
a) ha a tulwpillü dl Ion bebizonyiftatik, hogy bűnvádi kerutet, va^y bilnlctét alatt vau ;
b) lm a kou,V turhu^u udlkiil magát !".¦,,-tartani nem kd[»-».
i:i. t} II. a tülopwtes álul azon koztégi kiktolnk, iinilylwn addig állott nem azünik mep. I ' t). Ha a települt acon kliiéém k<it.l.! ki'be, a melybe áttnhiiMHluit, fui akar vétvlni: égett az illető kóxajíghox sxoval vagv iiá*. bsá folyamiMÜk ; a ktfisrfg n felvitelt aiotinnl gadhHtja. , '
1T). §- A tolnpiillU'il a kiizcég ki>tolúkébu élol nem InKndtuthaÜk meg:
a) hnak.>M<(gbou 2 óvig allaudnan lakott:
b) oxon idó alatt ugyanott a-ktirtú^i, tü-k látribon «gy<tb koilcrhoket folrtonuaan
lt;é>
i ;•-1
jed«lmí H.„k
I c) a VI § baa érintett kivételek alá nem |
ItJ. §. A fölveti r-ml- k..z*ógi laggá válik ; a közaégi Uguku.-tk jul.tti WrvtSny *M biztosítón jogúban ró#*-?ml; * a kóvM^i kup ^latból i>rmia kuleieutUéguket teljesíteni t.*r-
toiik,
17. íj. Oly kÖHÓgek, melyek községi terheket teljesen a kö*i#egí vagyon jövedelműiből U-dotik, a küzwSg kutolékóbe felvételt mérné-kuli díj tuetétéhex köthetik. ti dlj tiabályron-dok-t utján az illeti község álul állafiltalik meg.
Az e tárgyban huzoit szabály azouban jó-viilmgyás végett ax illuto törvényhatósághoz Idlt.TJ.-twtondo, a törvényhatóság lulároraU a I, Higyininisturlies f«llobozh.t<V
A kiWgi kiitelókbe telv.Welrol wn k»i-t,^ jlöljiínisaga, (milyuok a felvett eddig Ingja v»lt i!gyidejulog MoaítendA.
1*. $ Oly idegenek, kik kél év óta illan-dúuu <u' onizágbnu laknak, l'olytonotau adót ti/etnek Ú* írni* államnak nem alattvalói, a U4*i'gik AlUl a kóxtégi kötelékbe íwlvehetík, Int » 1-', 14 ea 1,). $. f«lUÍtelein»k eleget l.-«n.'k.
i'll. fc). Minden terilletnuk valamely köz-f'^'bez kell Urtoznia.
-Jl. t). A terület azon' köuóghez lurtozik, a iu«lvli''>/. oddig it tartozóit, vagy a melyutil eddig *uz allam»dót tizotte.
Aít, hugy oiyan puazU, muly addig egy koux'gbez ne Urtoiott, s közvetlen a királyi adóhivaUlnál titette adóját, kóLÍg»{gutánilag ugyanazon tor vény ha tótig melyik jiomaiiíd köwógéhnz tartutzek? a (.ulajdnnoa, illetőleg tulajdonotok kson rétze határozza meg, mely együtt a putxU rtattet egyénét'állam adójának felónéi nagyobb retzót (izuti.
Ha nuUláu a vélemények kettőnél többféle oszolván, ax egyénei államadó foláuél többet fizetik aiav&fata egyik mellutt aeni nyilvánul, vagy acon kflztóg, molylini a puszta tulajdonosa vagy tulajdonotai tarlu/ni kivannak, a pumának a kttuéghez kape«olutatába bule gyezni nem akar, — u irint, hogy az ily uusztH közigazgatájiilag mely tzomsze<tközség hez tartozzék, az illnt"í törvény ha tótág fojf a puszta tulajdonoaáuuk ét a tzointxéd küúegek-nek iiioghtllgHtásával határolni.
III. Fejezet.
A knt.ílekJUg.irJI i, Uta'lSir,-!!.
^2. § A köxtég :
aj saját bulügyeiben határoz dt tzabály-rundelelekel (tUtutuiuokat) alkot;
b) buláíMzaUtt ét axabályrendoluteit »»jAl váWztutt ulóljArói ét közegei álul bajija végre ;
v) rendelkezik a kózttlg vagyoua fölött;
dj kiiw^i adót vet ki ót hajt bo;
e) guudotkodik a tisztán küudgi utakról .» -gyéb kÖi)eked<<«i etzktoiknM ,
i| hasonlag gondoskodik a kúzségi isku-inkrul ét mán rokon intézetekről;
g) kuzuli a tilt- ért köxrtiudörséget t a tzu-gúny ügyet;
h) gyakorolja mindazon jogot ét teljmiti indazun kötélestógeket, melyek a kössógekut rvény szerint uiu^illetik.
-':{. §. Kendexett Uuáctu várótok a 22. %¦ bati olotorolt jogokon felUl:
a) keselik a helyi igények tzurint a piacxi, ineiei, hegyi, vásári, épit&zeti és kuDigótzaógi ri'udóraógel;
b) gyakorolják ai árva .'* gyámhatóságot, a kouégi árvák éa gouduokaág alatt állók niiud-azou ügyeiben, i'iulyun k rentiut bíróság illulö-ai'géhuz notn tartoznak ;
i-) eljárnak az ipar , a a gitzdák ót ctulé-dt<ik kiíróit a szolgálati viszonyból kelotkuKutt ügyekben a törvény ét szabályrendeletek értel-mébeii.
21. §. Árva- ét gyám hatótági jogát a run-dezvtt Unáctu Várót egy állandó árvatxék álul gyakorolja.
Aí árvatzók áll a polgármctlorbol, a váruai n^'vészből, a tzámvev^ból, árvaszóki egy vagy több ülnökből, a ixavataiul nem bíró köz-gyámmal,
Klotiko a polgármoater, akadályozutáaa etutén, egyik árvattékí Ülnök.
Krvéuyea határozat-hoxaUlra ax elnökkel egyiUt ssavazatUl bíró $ Ug jolenléle szUk-tóges.
A* árva ét gyámügyek fölebbvif'li ható-tága elto lukban a Ulrvényhat<>tág, másod tokban a belü^yminister.
2(>. §. Az árva-Ügyek ellitáaára é« az árva-ptSozck kewlétór« oeive ai ugyo* városokban fennálló (ryakorlat u árva-úgy orazág»t ét vdg-legt* rendoséteig továbbra it fonumlialó, do ha azt a Iftrvényhalotág vagy várót addig it czól-Azeriibbun akarja alakiUni, azt tziihályrendelettel teheti; a torvény hatóság álul alkotóit szabályrendelet uzonban jóváhagyá* végett a belügyininittcrhoz, a ván» álul hozott tzabály a törvényhatósághoz, ét a belligymiuitterhez terjetetendó fel.
(Folrk kOfilktsIk.)
HetJ szemle.
Itt
7. l»7t.
— Kouay Jácziul IHU Wn »ület«tt .Szé ket-fehérvárul!. — Az.-lsódohányfKnldryU a törökök hintik, lírtti-l'Kii Háthory fejedolBin-nuk aj>tt)d<'k.il aduk. A kei-akuméti főkapitány it szegedi vár n>gdájAbaii felakaaztotta tuagAt. - Lakatos Sándor lánciUnitó UyuUii telupeduU le. - Nagy-Hriiaunia íímuh lakot-sága 3l,4(i;i,4HO. Magyar hirfapinü uytig-dij inldxut van alakulóban. - A (.'sokonai szobrot Dobrecienbun október közepén loplu-lik lu. - Tarátluu uj sttvauyu vix-forráal találtak fel. - Ssabadkán Irivüldét ttpiteaek. A teruié*z«tvix»gálók nagygyiil«M« Aratlon uug. líB-án ve«i ke/«!ut»ít. Uj S*Ónj-öii „Kógitég-muteiiiuot' álliUnak. — A tomosvári-butár 4ifiH) ftnt küldött a honvéd-menházra. — Az uaklldttsóki iiilézim'ny Erdélyben í* életbe lóp. ~- A magyar delegál in beleegyezett abba, hogy « tiumei letixeriStlcti akadémiában a magyarnyelv 11 f légy un kötelezett tnnuyi'lv. — Kngunia exi'«Atzárn5 gyómánljainak dgyréazét kél •"¦' fél uiilío frankért eladta. - Királyuuk tzeptemborban Uallicxiába uUxik. A petti . Variétet-Aclien Thoater- múlt évi júvedelui« 13,;i;ili fi vult. ~ Nzentcsvu ót Kaloi»án ía uj la^ jelenik meg. — A kt>zö«hadtcreg katonáinak megtilt*lőtt a francia szakái vÍMtéw. — A V'unailletben lelartóaUtott foglyok kb'zt fX) magyar ét oláh (\) van. - MuháiHon a nómet-azioószuk taúfolt ház elfllt jiilíiotl ik, a magyn-n>k pedig Un* padok el itt, akár ctak Nagy-Kanicaán törtónt volna. — llourbaki tbnok Lyun paraticanoka. — Algírban az ostromállapot megazUntettotett. — L>oik Ferenci UaziáJira kóazill. - A ráexkevi kerUlütben ltouthy Lsjot válatxUtott követté. — A uionyorói vadatkort-Ud 1841. ÓU liXX) dáii)vad 1 Ü41>0 vaddi«*uó lövetett; nagyiága * körinek :tOU hold. - A .Kröbd* szaklap izerkesztooét Líber Jó*H»t' vette át. — A honvédség javára rendeset! ál-lamtorsjáték sxtirencséi eredniényuyel vágzd-dótt, mert a főnyeremények legnagyobb rótze vittsamaradt sorsjegy okra osütt. — A peati egy«tem rektora jüvi3 évre 'l'uldy Kereno* K»z. — Kraukl I^o a oouibub* f**li MttlwtótU minialera l»ndonba raeuokült. — Ihtté rllág-birU azenliráta magyarnyelven it megjelenik. Litzt Ferenut tug. koxopén haza ju lióiná-ból. — A fratíkfurtí végleg™ beké tárgyalások a j(iv5 héten Diugfugnak nyitlatni. - Dél Amerikában vgy uÓ, mint boszorkány má»»k intő példájára megégaLlelelt. A franceia
nemzőt nagykólcsóue, 4 miliard, ugi^iyn fetlwva van. — Az igaxaágügy-ministei államtitkárul. Kozma Sándort hivu meg. — Az orocx Irón-üröko. tajiiköiuógén nagyazerU katonai könyvtárt lélusitett. —- UuropábHQ öaazu«en \MXi iil l»n<ló Bziuhátt van. — Ur. Ssécbtinyi Ödön sin-leleu iiiiizdonya .Meiitlábo** nevet nyert. — Kafnoluok tgy képét aí orotxwtár it*) ewr li-ráért vette meg. — i'ortugalliábaii tzolflbefeg-sóg uralg. — (iizulla osztrák fóhereEegito hir szerint Alwty Alnxadrovitu urotz nngyherexcg gol oljegyoxlfltett. — A reichtrath jul. Kán «1 uapolutott. — Fokúit) Mihály Unár 1 az iitv* nos éveklwu KopH«x László név alatt irodalmi lag mükótiiitt, Koluzs várit, gróf Andrátty Uyörgy pMig *> óvet kúrában Maduriában maghalt. — .Szögűden IJocair köztég li évm ¦ vábbiráját vwbau « ti ftigyverzett katona közt kisórték a várba. A kurona-herexeg títeh ¦intiágban u-tz utazást. — A porotz király ctu-í-tt (ájdabua enyhült » már korúnként dolgozik. - l'rágábftii Huu-g.ráazüourpflly UrUtik il én, mulyuu K.-miitli JWni utUni lelkén •xó-uokol.
— Kuropai néhány haUlomnak harci k,épet léUzáma :
uéiuettzövetsóg . IWb némuttxi'iveuég: . . Aiuxtria-Magyarortság:
Törökortxág :.......
Orotxortzág:........
. l,t>;V.I,lHM> d . 17Ü.7JI . 9tiO,U0U . 2Ö7,()OÜ f,I78,UUO
H i r e h
— (II i va t aIa».)Ti*zí Uajoj közmunka-k»slukodóai minitter urnakj a fovároti kös-uinkák Uná<»ánál viselt Ulelaliki állatáról
lett lemoudáaa FulyUn a m. icir. minísteriuni f. juliut hó lén költ határoxatkval az 1H70. X t. ex. II. §-a értelmében a nevWxetl Unáca a!«l niikévé Gróf Saápáry OéxalzHlamogyei fítif pánt nuvexte ki. I-apiinka^íblii azitmában j«l-letts megyénkre nózve szmioni blr — va)ó«ult.
— ^11 ang verten y.) Mult tiwm balon, jul. 1-én meglárlatolt I^ng Ftitöp ur, a p*wti
emzeti txinház bariton dnekiwónek hangv«r*o-nye s«ép axámu kó»'tn»ég előtt, llángvirraunyxó kiléptakor izivélyi^oti Udvó'vilt<-t<^t, atéu t nHelje* hangja, mAvétzí aialciUa*, |iangl>or ozáaa ¦ kóuoyüdíégo lelkotitóUg hatott t kü imlMon a két opura retzlutnél dórgö. éljeoáVa- ¦ tóbtziirot kihívásban rétieHÍtleldtt. Örvendünk, hogy vároauuk flElklultje imiv(..zj <dóadasával ugy élvwzetst oauít nyiijUni sziveakodutt. A t»-rmuboni niajQgM'g noghiuiiti a hangveruiny után UrUtni »*Audek«lt tinciniulktaágot- (HUrgoo y.forga.lom.1 Nagy-Kani k&o f. éfijuaimhrt tulyiAnítilatlalouii.rUi tiir-ji.my, Arktwlt 2I.H1I rS ,[u|.....„• k.r/,-1,, i,.i,
l'.rirlUJ. OaaUWUI 24,1*1,
- An»Kv-k.nu.,i .mki-ut.Mii/ulul cg) lat jul. tf én (I. «. 10 drakur a kcr,-»ketl.-lmi • uiutí helyidében nagy Ul.'wt túrt.
- - A h u u v ó d * A ¦ 11 <'. k r.-l«/,..,t. l,>«i kultváguiuok tini enyhei utólag Itá(li»r (lé/.u *¦¦ H.i.g) iih'H.voí kuWuitat-gi Ug ur ivén u Iwrzun
vhuIí tiacla<V -"' lórimul járult mii <.|i»-él kJtaiikk
— A *apr.tciieai!»Ak tornyai va-miivuna] kiépiiéau tárgyában bouyujioti ajánlatok mull ¦tumbatou buolaUak |nl « kiiilnku i|>«i miiiiiilor uluúkbitu ulatl UrUilt (ilrálttin. l'.mgráca iMlviVruk (Francbank) IlJ.SUl f(, WuikenliHiiii L".l,:"HK.ft, ai l!ui..b«uk L'Ji.XM In, aa állaláiiwa uatlrák bank Uó.líOO fn. ka inalbiituaiüUl kér mértfl»ld.;nkilnt. Ha mm-« más akadály, ugy bk utóbbi, iniitl lcgk»v<»««b-Wt kéril, f»gja a munkál iiiogkapui.
(V'igy utmuituttíi.) A ut^v-kani-buti tónlutAn nohAny bolUulajdonoa annyi «uk tmii.k-u lAdát, favillál, a ogyél* tárral kirak bulija uló u járdára, hogy kérd^aarf válik, vul juu lobb eladó purt.'kája vao ií ix boltbnn, vagy a* ulitati / Kíjfytdme/UilJHk kü/.oii.t^iiuk nv V^Lntii h vitnmi rundoreégut, hwgy mi ubbvli tulburgóaagul wgy kiaaé kurlAtosxa, ru.>rt iti> l-l--:.^ a* ut«íak<*.ip«»n koll (>krókk«l, al«mu i-t^kal ¦ ma* efféle nagyvAroai*a(1il>i»odalM>ga-rakkiil járnunk, v^y a bukl«-u«-*««l* iiuiuh* lu.al.ntégélHtn gyakurului inagiiukM. Ailáu Miukal u uaiugil ingta bollwnyúkol in j,i !,¦»« in avasul) bm tétultotiii, móri még liAI' lnittim.ik, n.riii vagyunk oly tik-pék, mmúkr^k "gv Auiaí ÍU>lu» bunnllukot járdái UnyolmUakul l"kinl* Vt» -, hu tiiir nem a mi, du lugulább » culind.i n-K-k kedvűért tugyék nmg.
- l < t « r m a n i • in u >. | A p.W barmi vwiiit pécai igasgalúaigáiúl magyar k vélni uémul valami kaptunk. - Ziiuiuunnttiin a Hop-ruiiban mugjfllenú „Preihtiif aíurkowtúju h«ve-•<¦(! ki kul ;i magyar lapuk ellen, hogy «y«l-vUnk i^» iinni/.elitünk falekribun itihun likra »»Alltituk Ki ai a hir«a nrii-ú Ziiuiu«riuau«, kit »i u«sirák konuÁiiy kiutiuiUXI, mi bulu((*(i-luk h itMMt »«j»t tüihuljilnknó) i-llenilak k»l ki, (iKlja hiúk ívdvv* ur, hwj{v ajtót nuktalc umi.tk tnuutoi, ki uani bt-cjillli hi( ki urasául, linU nuk ji>g«il ílvozi • mi-ly v. ¦ ml cg* ít. re lottói fuK«iltH ijnt.
- (AUn I ko#4».) K^y k<4|»ott tnnitti, ki már lübb Jó caalfclnil nevoló volt, a ujorib-D UjártM, ajánlkocik novolűul hülyW, vaKy ti-»iilkn-. liövübbüH érlukeiliclni u Up lUTkutKlA
WI«1Bici (}yu]« nuvyéiikBx^Iu h«!ní((il •íülöuji1, n lapunk't. iiiniiKitUnw, lunx ¦«abb id* ÓU íimlonUm lovon, in»knc» Ubba-jáuak tükóloius meggyógyuli»a vágott l>«o«í <>rv<MÍ Unáca folytán* napokban l'ilslyón jele* fUtÓb li Hllb li
¦élt,* a il fó
iniil fónytwubb
miolóbb b.'k>iv.tk« dott %uSy> l hitlaillia
iV irt-*Ari.) SoU ulytn rendftUn ronjut uuni láttunk, mint i-otUinkou van. ba »r »riik«l« ^.„taWly.^ viilfnuub nem mk •Imiim** (•» iHiHMiiUWá, .ha muakas koEJin-*'-((iiél kár.«M kWJul váiui. A lúvataloa lap kpM p«tit lK>IUkk.-l kiwli, h»Kv juliu. véK«iK i'clya-miitban l«vÖ poilnj.yy.-k i>rvrinviMk, • o»gy-kumua! |MMUhiVNuf af.nban Wllil minden r^i j^ja ¦ nyakr.l.T.r kluhwi a UrmMl-tt lovvlakrt « » juliiu liín moujtOont/*la-Som.i-Kji Kútlilnyt nem kuLló 1Itíi, dWUn a U,,.. luinnujott - ivkí b»ily«.1Op.| ,|UW, lapok«t leadja, anut-k f..lyiá« lapunk mrig kwldeu >• Kaniuáu volt; „,ár „nőimet kérünk, h* a kormánykiiM^ek Ku<téa..ik<-t Unnily tdfl a körülmény ko^itt niind.n lió v\V;j,\u kívuuik, U-Mdk ükj- ki» n«y«lummel luuui as atlitsu kÖ-rinUj iránt »; ki kárpúi.iljH lékünk awm kirt, luolyet lapuuk olk.*W- éVpm a Mlévi eWI lUm-nálükoiUU.iiV », iH„ti r«ndui|tíii rendtarUik nuiii ¦ u4ak uméi H I. k'íxönwig tílr«liii«t öId*' »A*D. Jul. 4 lói k»«Jvu a !v|.-tuMU l«vuluktal J.aut VtírorduunK" DmuJti^ví.W*^ bilut«bW a4t-kill adják l«. Mondjunk «*y h.wUyt » "»¦ kir. K'-riiinnUAI.i pu»uliivatnlr»ak! "
- CaanKi<r.v Aiilnl éa K.iuti UyuU fogjAk kiipviaulni M MJ aruraaigut a IWlinbe*
I h nii kotflp^n lurlattdii nomictkoxi cungruMuaon.
Vaaul. Ki-Cíolk-n \na,>,Héa tul nugr-
! ban folynak a v^.m mnnkáUtok, miulán'a
| vonalnak h I évi ai»{. •l«j<V» k^^n k«ll I......i
A ö»p«draok ina^iuiiik. Egy asorgalmaa miin-káa naponkint 7 frt.it i^ k«re«h«.L Knnyi! bit a fóitpáu au kap.
- (Lupa-.! A ii. kuninál Sianl Kerunct nmdfiuk lárdumlvaráUil múlt c*utürlok virra dara J kav.V aurt^i i'lh»jl.»tuk. — l.npn k ug.vik aiámábaii ku/,illiiiuk <^y bÍsonyit*Anyt, ai abban érdeklő anul^áln t«t<im<-al} (Ím/c^Ih. piUn után megit.tkölt, awmban Ssékoluhérvá rótt ulfoi(tttv*n, K.n[)ÍMár* ki»»irt-itelt.
— A bel([n trónftrrtk'U mull v»iAr nap l'allnban n.ipUnnepélvt n-nduintett, r> rüAr.lAa ig'n titaxnit n.-ki. Á hoxiA munl ifim i«AI köu<(,'MÍ kill.lölu^eW.n i^roaikmló njA jm«ákí(bI foltul ti ; iionlán drilulAn nej.Wvl Ka Katin k.x>tikáatiH,(waWrirlkOn pwtlg TrWxtb.' uUiott.
- A nagy-kanixiai k.in'M iikolnk probfttótui hogy mikor l«axn.-k, imui tudjuk ; a t. i*k»!aa»;k mint uval, ^y «/, Ma i> Iwkul.l htttlu vulna ért«BÍt^iú(.
— Sírni (UUi. kou.Vban jul. 7-<-u délután nagy tltt volt. Sltmagról Íi nagy Kis fwl.il ).'¦ értt-siléa.
— Ka rád un liároni iiovér a callrl.- n aludt, a caUrtfiUje loacnkadt » mindliánoxl agyunUlülte.
- A ax»tnbatti..lyi k»r»ak<vlr>ln>i , ipnr <W f.tl<imivuléai bankimk alapnabályai >1 vAhnjiyfttUk.
— A .Itoraud* iiit.T|i--llAljn a péniOgy-miniitttrt, Ki>Ky -így Mi*k»lozon tar'^skodó .¦fy.'-n koronni uraditlmi hivaUUbol xKy év oU fuliiLont^ÉLt, do iütx) tt. iiulénét nn^ mindig buua; alSénk lap ajánlj*, hogy : munkitnokU vngy ne fw«4r«lje ai állam vagy oot. IIolyM)
R. I, t'*.L
kffUnk,
N. T«UI» kOlu,
k ^ ^.....^ ^ '»**,.
K. Helyt! K Ilj. I.Vflít várjuk
H*. Ifaial BH.iiduit * * bajai i»>>hv( y
\. B Juo hJ )».', «H .rl l»rrU.|.i j„l LA !>-<„
jftvJi hí Un.
pii vaunak t«já<WlA»l, riak lauvak k*r>UI„. K. iiAlnnk. m.lv k..,-
N y 11 t t é r.
ki a k«rt<W,.t m.H.lrn Agában járta-, a némot •y«lv«t teljeatu, a magyart k>'V<fabt>4 birja, vt. kir. udvari k-rtokbou, ua.ykuretkodük di./ k.rtjütbi'ii aiolgált, uutl»ii, njáuikusik magyar uratAgi vagy bánáti urMlalmakUu állaudó ¦MlgákiU. ItiioDyilványni kitunOuk. IMvttb buu v l«p kiadó hivaialábao .írl. k-il.^i,, f..lo|„.
(H.'klild.'tctl.) Mi.'itH púpa r, sk'iiU.^.
offaMégél tin..... K-v«l«ci*w <lu Barrv Iimi
nálatit H/.riiuWiu'n tu-lvruálliti.ilM. u-nki »'-m kétkfJh Hik Inbbé v Iwc^m KytixyUuuiT hnlá>a
ftllölt. iU..|y K.v«gya««. ia kolt*^ n.-lk.....,P„.
gyugyitj,, « klivUtk«tól«3tuxaé(ít,k«-l: Kyo.u.,r, ideg, m.ll, Hl.1,1, máj, mirigy, tnkhAriva, i*t aéai, liiilyag Ai vMobAiiUtlrimt, gUm^kiirt, *aé-dwlgAit, «,lkni.-!llka4ig.1t, k.ili.iif.^l, .in^íl.Vi gy'iiiKtW^it, asuruláat, rliarrhöat, AlmatlauaA gut, Ky<»ig^a.'<)í.>t, arauyért, viikorl, láaot, wtt-kiirt, v^rturlódáat, tdlaugáai éa hAnyAti íti^irl uiég Uirboaaéx időjén w, dtabuUvt, bu>k>uuor aágot, ¦wvinyk.KlAat, caiul, i«r-«*Ku| a 72,1**) gyógy.-*!), tiiflyttk minden gyrf^Tantrnl da-o»>ltak; többi k.iat bÍKinvitványok pá^i .1 awnuégót^l, gr. l'luakov u.lv umraJtAI. da lír-li.n in^n^iUiiÚlül. A lm..,Al tAplá|<>bb títtin, ¦ K.ivalötcltirt! r.,tiiút(-ki..M (V, Ky. rme-keknt'l .'iHiutIu magkimuli « gyúgyag.T»k k^ltst'gcil.
74,:ll-;-Amu bia.>nyitvA»v.
(lusun (.Stájurmwi) lWÜI. doiu. IU. Oróiiiui.rl állapítom int-g h lbival«aoi^r<-•ntiyira wineruU* gyiigyliatA»át. K kiiüoÓ mit-j Irtusatos ttftmi ueliézaég«niel, k»nJi>c(W.tm e g'ircaűmiiKiI (yyHtt, m«^azUutr>Lt.!, iui.Vl ía tel-í Jca ntlgy^yuláMimlH.. k<ix-l vagyok. Kérttm 1 ónt \> atai utAnvilitol rnAg ö font ítuvalo«ei<trf LüUii ,Vh. l^KiuAlyubb báMnt kif.-jowia mel II ^
t rál ttéoaben, VVallnMbga*ae, Nr. H. Pnatan 7% röJt Jóim/ gyógyai«r4auél,KuluM\ aroll Króm aUdt.'fiiél, Ala4-K>ibinb«>i 'IVn.|,r H Kohla. aingarn.-l, Ifebrrn-aoubon H-i-- HVr-n, .aAI, Duftalol.lvárun Natbura l'álnál, Károlyluvárutt Hrilli K.-nél, NagifKtmíiviu A.>«d* K'lrolyndt Éra«kujvárun IVnl^urr IkoAImdAI, Hiékn Ke-h^rvArutt IfiaUlla (lybrgyntll, V.raMiAü Fi at-her Mórnál, a mindeo vár.N.I«n * gy<igyM«r, I0.lt, éa .-»em»g«áruaoknál.
Üzloti- hírnök.
Na|y-KMliaa. )uli..t 1, inti A« illeni fal)iia|>iactni> rig 4u uralf.l ¦¦¦«•!
Iáik Wl U
Placriár.
Nifjr K...1.M, IH7I i.l Julin* é jk up)á*. Hu.* H.1 «-. f.,01 r> in kr *'¦ Mi lo.i í. frt 90 kr. «T -m főm f> hl lu kr Kou7H 7n (obi 8 frt II) kr. 7i W> f.,nl 3 frt 14 kr *}- Hl fuul S hl W> kr Árpa t*iffl>*>r«. T» -71 foal U íilftu kr 71 W ¦»*( H (rl 41) kr. Árpa knift ¦,•*¦;•• V> *tS (unt frt — kr. t>7 Aa 1 f«nt 'il.Kuk.irir** S frt (Hl kr , .1 frt Tfi «r. Knku
I "'« <>lu. <ral.uuai.llB) IH kr Zab *i 47 font
I frt 70 kr. 17 48 f,>ni | A-t m kr fonauka éti 6S fnt. ¦ frt - .,. im Tfifunt frl ki Bal> f*Mr ¦ kr. bati larka kr. K*atarllan kairiii*í(>* • frl - AbobiV frltiálkr L.**hlíMt II frl kr UnfllMl kfliOuia«a* - frl. ••jom frt kr. Klrily-ilMI kABn.i(*ca* frt - kr. Baoat |A fr| «u kr K«u
Un[ knaflnttfvi frl .. kr. bbobi < frt - kr.
Mar' a hm foMiJa Hl kr, H«r|> kw f*a*> SS kr. ftar-i/.hu. romja Iti hr. Jah-btu foal|a k.. Hsa. i»B«'f<>al}a44kf. t«lf f<mj*ft*)kr. t'*)b* pArja U) kt
kr. i.Ai hitou - frt kr, frt kr."
frt - frt - kr. Tjük lo,á* H kr. Harcsája frl kr frt - kr. Kfr ••"•• '••¦• 1 frt | »> kr. I („ frí kr. '*,T ktv* Kau li kr. 1 Kaalma m*a.>|a 1 frt 9() kr. Cjbo, ..JAkankkaH I »kij. & M .Ml kr. Ók,, vi44klBkk«ll »k«> ~ art
'"a b.' i k.-.i>.v.ih.-;i kia-lu, 82I8ETHY KAROLY i.í.i "..
Értik- ét váltófolyam július 8.
t~i*/u muuliuut-a ,y\\.M.\\ .V/a nttnt. kokvtiu tlil. —; (Hii.Vki alUdátmi kt>la*Ja HU.1NI; bank-réaivéuyck 77(1 -; kitoliittéMti réaiv.'nyek Ü»ö 4'); |,undoii l^:t.-l<>; kiIIii A^i'i Vi\.'.*\\ arany ilarabjn ."».*.l kr.
Ketl
l'ujka
(
S-toi ni ngi-r Vi dcic nyűg. Ivlkéaa. l'léha«ch<n>^kbi-n '/, font I ft. 50 kr. I (.ml -l fi. ."rtl kr. -l font 4. i'KI k. .i Int llt tt. 1^ fuut ÜU tt. ií-1 Iont ;i(! ft -- It.val.nci.'n" (,'lm-c<>Ulét. lAblAkban 1^ .-*é*vSx>- Ifi ,M)kr;2l ¦-tvtt.-,,- -> |>t Txi kr ; 4H oaéaaitra 4 frt ;*> kr; p-Talakban 12 OM^aérn I ft. ÍH» kr, 24 ru 2. *> ..r. 4K ra 4..rt<l kr, T-MVra 10 fi. 2riH ra*t ft. 57t(-r» ;itj ft. KapliaH. Harry du IWrv i'ii
•? ii
VIII
• Va>ánM| A tnk ; a s i.u <•
A •11 ¦ Aaialla Hí

H H>nrík ' Ml
l:l (Mltnrtnl i>. <lB tt
1 1 l'>'..l'k H. 11
'¦¦ ¦¦*'....... 1 A| *!¦¦¦" ""'
: Wljdltt lóitef EUtOrfl Lt)M.
Mint a legjoleab
SZ KlMTÖ-SZEttT
ajánljuk
(PrittwrvttW-paita.)
r:..., -„,'¦..,« arttü.i, ttrataiali HyaflakkéM k^.v.i.«t aitalt* *iw aaai vtfyUM kéiiUlUi, ¦ r,rn*í .tm>.>i .!,.'.,!.>..
->..>! irUlm... ¦ ..írt a l«(l'-l]r-t- m.«njoítá.n»l ¦ klIDtiS trtd Kun j.-lr. éVH* kMfel hn.M.it.lU) van a l>flrr«
"-"', kiuii,n.»u ittiu, Ryakoa •'• ktiak»a, kt''it)'<j» »*"»m"I
i..., aUt, tl.itÉllaaiAMt" i kilUiMt. 1%'"^' "tl'ur.B'ti'a a k«(a|iétak*l, va«y ka Által elíldíitlt ráa/oakal, MbMytktt, rlpao>aM«|o> i a tait ratWivtét, a tetlizlal tiaalitiaa linlár .. paha ¦ ru|anyair> ¦ ai a||fc*rra Ii fiatal, af«if*i|** iilari
ailaiia |«vákM Üeairctat Maalifm* lau
Kk| li'jrlj iIfa hnamíUli nl..iiM«»l i>(ri(llt » ft
1). LA NO arczfoKtók-kcnőoso
I WAJIHTS J(rZSFÍ1u„).ui.,,,,i,.uUL.„N.
Knniy.Hitii li'^uiiilituin iui'j; jnlnol n iniuilnn liazai k'hiy váruanál
VEDD SZIVKMKT SZIVKDKKT,
...¦r.Li.i l.v.N-.J kAn;v,
Bzlvélyeiltöl ir» | frt 20 kr.
•louiikl r^ÍHtm irl.U»n ni^Uuii Icimr^tetM. «i'
f.hír *¦» *•»¦ ni..) knlr«n«n> i a l>flrr.a (t>lj»
rolnimul ¦,,,„ |,„ ridtf Uli>»n Ily iívmfl. kai
V*y "K'ty Ara frhír tacr »cr« V n .>
y
^,#<lal fr|ialAlmánál
D LANO
POPP J. (í. ^onfogor,™ urnák
/iéctlm, Statft, ItojtUHyatíe Nr. 2.
Ti'bnilJ!, l^iü'. jnn. 11.
innihrrlii-niMJvJiét, m«ly*'t r.-ndclot.inro hogy m«g-,aptam, uiuiinol biionyítom, már évnk Ma a li'tyubb erőd énynyid baaEiiálom , miiiUin u a r<i||kAvrl é* nyA! irl> m r<>Kiikr<i tnnaai, fi-laNjN én tlliivitliljo inj ltrll«-inelli'li Hiattiil In vtínkijt mi>Ki<liH< Ii . " ml klllómwn ajAnUtntmélt.'iiak tartom. M.'dy li«U<lt:lt«|:
„.nfel'rWíl.KU, J^** tV*>lh<T" -I k^".k.dí.il..i, ' Cápán' .«r<Ci.VNr«7d«B: llallw jyíf/...-.'¦.« HUinr,..,: ll.irntr Kaj«l Hio*.
Nyissuuli kr/ct a szrcncHÓ
2;>o,OO<) mark ert
nj Uniak ok kép ián, hU|7 , kStdka.S
...h k<..mi .-,. ...... 250,000. uh«ui IS0.0OO, 100,000,
mooo, 40000, aaooo, 20000. tsooo, 12000 10000. sooo, íooo,
9000, 3000. !"¦"¦ ¦»'" 2000. ):.'....., H)00 í...... 500,
H0
liUl>nil.ill |1I'm.-».h...U.. hunlalui frn.l.lrt .irrn.l mit
juliu- I»-«O-mii 1HY1
l ) kh'
k .'il/k hrkll.Ua**) (f^C -«:ii
UtiKtrn .fU.MÍ. Hnni.n*1 n IrKn^fjul.b fflUn^flrU,l fu(..k ltrlitt r* mluririikl k.)>nl f-j«j» K'lnuk •• Allanniatarral *l- •rntaíl a>'ni««i>-l kntl.Pi.
A irii^HKk kivonatjuk nurrhit l.lmUl... lrrianruaaln( m»I jik ' A háAI kUlljIl /dUnkk lUl
t HT.rfmíihTrk aionaal Allaatl k.[«t«tlA* nlAn ^a Inlirl r-|vri>parB (ÜINbIi, Tgf ••IQii* 0«aiakaiUI**bc .ak l'ir.inaliim nagv»>i<> h«lj«in hItbiibI.
Ililrlauk a ><r.tUr,tlA! tan m*fiU,» U rllvid 146 iU mío .l^n máink f. Int r«ltu<i)1|«c l.#u»i>iur fOBjaraaiaoj kArtiBi kaaA* ¦il iiyiUAnoaaa (..l.l.onyilva Türt/al, ** uoaul kí«*BU<-MM-
VlnHFwk nirllrtl x.lia oiin MÍwitluU »gj nj.^ tinrt,
CT.Í.S-"'' "•-'• ÍÍ.«Htlk"T..n.kM r*"""" *" "1*r" " S. SteindeckM- & Tana.M
b rteu-t-íizotósekkei vottj MOLL A. SKII>LITZ-PORA.
sorsjof?) ekiu'l a vevők ró.s/.órc
kút
ek rrml,:,:<<:
. UrenJ, ;,<.,
Ki, ,„,i. ,
rrt at élénk részesülés, meiy (zen vnnlim a tors* j ,-éaélnn találkozik, mulatja a le:ijM> bizonyité-
ia>i magyarázott / a közönség W<
aki/í'í. ". '<":<i", lt>yyc: ált.tl iiiiiulcttkinck lehetségesitessék mindennemil sorsjpgy-nejc ,1 kgsuríai/M e'szk'ö.zel birtokáét jntllatni, ez állal vtinilen esetben takarékosság által értékpapírt mm, melyhttz e,,yszeri mtymtdelétnél nagy ö,sze,,sziiks(,jUuel is csak gyéren juthat. Azonkívül a Utjnaqyobb szerencsében résusMet, miUn már számtalanszor egész csatáitok szerencsések lettek.
Kibocsátók Mindennemű sursjtgyre mniraukU.it Itavi részit tinit .¦. Jllol kezthit
MIM jutányosán siámitva és a vevinek uabad tetuéútíl fUgg meghatározni, ¦annyi idd «l«tt a metmylt (Izet e czélre havonként. Az eUá részit t ltjh,t,»tt>el
azonnal ka/' egy fórvénurseit IHáUihttt okmányt a megvásórUiukí sorsje,jy pontosan jöl-jejtt/zendlí számával, mély az titoltó részlet ltjizelétével n/ki eretletilien ki Jog szotgtUlatni. mm^ Ma. a: ehii részlel lejizrlésévrl valamennyi nyereményre, játszik s <i kamathozó ¦|M|] érték/tapir kamatait is a vétel napjától kepive élvezi. IflHfi Killoniistn ajánlom a:
Hilel-sorsjegyet évenként 4 hutással főnyeremény 'Ml.lKKl fit. lK6O-ki lorsjegy 2 . !SHU,I»»> „
M64-ki . fi . . ¦aon.oou .
lS3!)-ki JiothschiUl-sorsjfQtjet, egészben csak o't húzás van.
Tónik-sorsjegyet, (mnkmíll hnzássrd flmyimmtny UtUIJltKI Jrank.
Matpjar tUjsin-sjegijet (venként 4 húzással főnyeremény •>U>fu»t frt.
Sorsjegytársasáytik és egyletek számára letjketíveltebb sorsjegy-csoportoiattil alti kitok a legelllnyősebl) Jejlétilik mejlrtt.
foglaÚíttom minden a bank és váltóiizkthtt tartozó szakmával i biztosítóin tisztelt megbízóimat pontos és a legjobb szolgálatról.
ítM-if) Leitner P. Férd.
—ífD— ' Vfltten, ro»gy*r l)iit<>«i
Türöksorsjegy húzás: aug. I. okt. I. decz. I. febr I. apr I. és jun. I.
k.WKkivIil «
magy. kir. dijkölcsön sorsjegy
császári török birodalmi.
A fulutli kclvriú lAU'kirrv, intilj it mimikri Norxj'VV nyii|1
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4 szer f6ny. 250000 fr Török ., „ ,, 8-szor „ 600000 frank.
TovfVl,l)A iilónyiik h htU/tytHAnUtMÍg, AttnmbittOiittU r-n ytZ'H'uji>-h. ttiitiig, umlyiik cirn aonijuK) nkcl lintkodviiltelibb é* le((jiil)liA U-ntik, </•¦ k.-n fullll ia ajánljuk <i non.j.^yrk ImvíUárliUAt, móri a, !<KkÍMt>l> m-rnntny i» jelen takony i-n IVIiiíiiiiilj* n tnottnni irt, 11 (<irúk«iirMJ<^\ n< I
11)0 forintul i>, melv'ini'K i«*ukfut 12 frank kawitot hnt t.rnuyhnu. .....
mi niir »¦ eliwJ rAutletlól ki'tilvn vevők nfeiáru unniídtiiik nt.
A* oltó rétilel bfrÍE«t<Wív,-l mAr «s illutd jAUiik iniiuli-n lm/, i.
rA.»l„iti[(.t,W- luvi ;"¦ in,1.! keidv Mindkét f.rv.-v.i hftvi ll< fi r^>lotriut^i mellett nL^rrixl^óki 4-ik rMilfi )H,ntim'brtiict.l*<! után I **AHx-nu-tní»i)en( ereileti J*yyrí ktíMiink tnyyen,
V. torsjt^ynvk .<v.:iiki!nt liilnnii hnzA^\ van.
MAGAZINER í STERK
IWtó" Ih'Stk /¦>,-.
tt, I'tMtr, irx-titcut 7-lk i
Magyar tor«)«gyek húzása aug. 15. nov 15. febr. 15. é< majuj 15.
A HAJ KUH'LLÁSA MKíiVKDVK!
Évükig UrU'> ftir
g ^ y
haj- és pikkelyviz
feluliláu, mnly ilul mát t -ti <uiri l,».ináUt ulán . /kij MlmUáMI, vulim.inl «¦ „Iv is, n krlluiiioll.'n pikkelyek k*/)Mf*r mliiilrn korra olhárittatik. t'^y Uviik Ar ^ í &i k]Í^I IT kl bb
Z3 XD
/ i
ín., |>i>«ti&iii kti]iÍ^mm-I ITi krT«l ttibb. K;i|ilmlí » Mtalálúnil ^\. L. haj fo dr^B
JUk'«lt<:n, I), lviln.», |Ji>)ianu<«K«M« Nr. 1.) MegreDdeUx.lt > yi.iíknJ .
KöKSnet elismeri*.
KöKe sei*.
(">n híj- ni píkkeh /iiem-k i.l»/.«ri liiuxuálau nUn ftijböroiu u pikkclyrk f<>jlMé«ct(*l mint niamit, é» hajmni liAtM iiom hulli»tl k\, mi Hnnkk javulását ]<:n)'(^'»i>n tilőM^ilí. Kunuk felvtáo eMDnul alkftliuat veaxok Öunuk kiiasfíntitetn ¦ eliimuroHin nvilvánitaaárn. M.lly li.ilelnll.l ' PHK-I. J.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Hiodenrele chlpiloiink, ififfitk. ImJfHrtok •»>. > UhoU l.KJutányoil. «rou knphalúk. t0f AtivtJak mttk rén*élf tökrilülw buuutlttuMáKUn káuiluln.'k.
Demal A,, hajfodrákz.
ttf HtkUr r>i> P«i|«, T'irhk J.ImM uruAl. ki.ály-uln* 7.; LÍMk«r|.l>..ti K.irkn A .lr.^i
Központi szállítási raklwly a ..Gólyához czimzett gyógyszertár Bécsben.
Órán: Tmnunuiviu, h"ttj »» ''')'......»"k MÚril Hor* "^"-ní""""^ tói • kunmiii,;
AipíUm vrfnoll ..(.mialtutt nrfviüiinUunimiil fllAt.*lt hmoAUli ulMÍlvánjr»kk*l irulUluak Sei.l
r,;lti'tli.-iin'k, fwri imiiiiaitvAiiyiik v,Ui.rlii*At<,l uxitii im^tiKv^"1 llv"k mindönkii miíwiriui ,.«í ttltalnm k>'*x!trtt H,iiltit*-i>»r tiiimtrn k<itulyáju lutmtM kv*xMmenyektőll t,trift;fltÖHWst4t<-*iil ttiJiU rtitj^lt/4"" •** «U'tlrtiH»muMl elttUitt.
„u «Ky |«.™HB.'lelt uruileli <l».i»iiiftk 1 frl kr- HtuieiiAlmi uUbÍIA-. i.tiu.l.-n n>vlv.>ti.
K j)oruk rondkivüli ¦ n k-gollórrtltb t«ütekl>«ii bnliiiuiiyult KyiVyhitUbiik *ltal ntiii.i.-n i-diliit i»merl há«i wvrek kfafltl UB».lli«tUiiul t» ol»ö hulywl t'oKlalják u|; mint ui x>k rtur ;¦ lázári birudülum niiti.toii rt^miiUl kc/oinkhez kuldütt liáU-irfttok a UifcrdsBlutoMilibun Untiait Wk. hujey n iwrt-k rH^xitt *»irulAwkii|tl, um^ulhullcuM^. KJ1.>»""-h^vn«'l, bivAbbá (íor-saiik, v«-tm idi'«o» lwjokli.ui, HÍvilulM^AanAI, iilc-jíi-aw^ '.k.'íta WfAjAn, vtlrtoluUa, caCiasoa fngíAjiLtlinmiiil, ,,wil! Uviiorinra, búkdrra « hiíKmiKw hártyAarahitiliunnál * lejtjobb tikemil »lk«lni««UliiHk, a
ltaktiuiik Xnjii/-Kmilvntn : Helua .1. nv»l!v«. '-<" .,.„f,l,l K. uraknál
. F™.,.lliiiffor J. >» llo-
irayáa Kár Aj. II.
tCuhii J«k*li lea ""7<t Jkkab tln> iciil Wrrli HiiiJ. tiú,
aánkSit..trlr»la riblca J. SiaMbalbtlyH. l'ilúl. ^Vrflur. Sepro«b«R M<"> Amlra- nr^K Záfrábta
néi lenphotó még:
A norv'v
valóai
Ara t'tí) ftvcKiick has/.tiátati utasitiUsal 1 frt.
Mitxlvn nvo,;, mAa ,,«lmAjuÍr»Uj iftjt.'. l.^ii.lö in^kulonb^ilctA. végutt vnn rlUtva.
A vrI.'mIí Dorech-liklinAj-uir mull é* HldÓbiijukHAl, «?r<>pli>iliii <W mrhi i^
ben legjobb j^vÚjoimtAwal van ; ¦¦¦<*Kt{J'<>Ky>tjti H lett0'^1"1"^^ kiiuvény- M o*íw»b*juk»t, v (tiiol a* idijauik. börkUtejitkvt.
Kirn lugtiMtább A* leKhHlilytwalih lutliiiAjoir-tilnj f»j a DonK-li-liftUknak Icggiia.itte o^yU'KyüjIi'iíe ú* kivAlogaUU* Álul ujurotik, ét áuUbftU min mi vogyUni koulAa atA nem vo tik, hanem a lM<|H3CMÍIult cnnlüií UvBgokb.ni KWA ful^-ajdk illxin t(s tiKynnatun ill»[M.lban v in int nz k.iivetl.iilll a Uirrarimutt Alul nyujlatolt. Moll A., nyi'^yttnr^t ét vv.^yMt tiéi-nUnt,
STKIN SAMU aranyműves,
-E3i
több év óta fenn ál lii 8 jó liirnóviick örvendő iliisun felszerelt arany ó» ezüst ék&zeráruk, ^Jamitlt na(Lj választékú arany t-s o/.ht óra rnktArát ajánlja ft fővárosi s gyári árakhoz, keprst jclenli'kenv "„-kel dlcsóbaii, mit a ni. városi ití^nytelcn s olcsóbb életmód h-d/. Icliotúvi'1, <!.• tiillonöspii azon körülmény is, )n,%y araiiy-ozüst Témrit közvetlonűl saját mühelyében olvasztja i<» dolgoztatja fel.
Mimim arany <-s r/íM óra ^jíilárilsáfíiíni mv.ic cjív rvt jótállás liiztosittatik ; a >A'al<i(|]siignt s piiiba foku/ntot pitiig a cs. kit. féniU'lyrjfí'i hivatni Wlvc^e igaíulja.
M(^ieiub'írse), a itKsíilárdabban toljosittctnrk, 6s a kívánatnak meg nem felein ezikkek a legkészsígoscbben kicReréltetnek, ís i^y az t-lórc bocsát»tt kífivciniínyok után bátorkodom azon intésemet a t. közönig figyelmébe ajAnlaiti, misüorint a vali«li arany ^kszcrcliiick - a ntws fémnek hirdetett Talmi nevű feltalálÖTÓI nevczflt Tglnii-arany kttl^nben bronzból készült rksznvkkrl va!i> jj.'.tlAsAt, ¦ melynek tulajdonképcii -rniiiii éitékp sem lévén — kikerülhetné! .,m va.
ROTHSCH^LD & TÁRSÁNÁL
llirshi'ii, < IpcrnriMtí Xo. LM.
visz f» elu.l állampapiroktt, kölrKön-sc.ríjcovc'ket, v«!Ut, lunk- H iparszHví-nyrkol, s/clvónypkct, arany- és ozüst-uénzcket.
5f Mffijbizások a cs. kir. börzére ^J
készpénz "KV megfeleli elJpéru mpllott IcKJobban iszkOiOltetnek.
JAtYsktArsftsAgok:
20 db cs. kir. outr. állunsorsjegy az 1864 Ik «vb,.l, rfa/;,iii/n,'.,n,;, « tri hiivonkint. ftvcnkinl .ri hutás: mire*ins l-ín.april Ií>-én, június l-ita.szcptrmlwr 1 -ón, doizpiiilKr 1 ín. F.inytrvíny 250.000 ft, Ic'nkisebb nyervíny 170 á200 ft. Minden iv-/tvevö, tl-ljcs bi-fi/cti's után kap
I i'v kir. lrtli-1. osutr. froilrli sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-lkl államtorsjegy részlet (ta^re n i; frt bavonkint Évenkint 4 húzás fpbr. Ui-ín, május ls-ín, auguszlus Ifi-én, nnvriiibfr l.ri-ín. Kiínj-ervény 250.000 frt. Irskisebb nyervény 104 á 200 frl. Minden résztve\.í, teljes lielizetís után kap
1 M.Afív kir, I M7< l-ik j eredeti sorsjegyet.
20 db csAszári 1870-lkl törik állanis«rs)egy rf«zltnimté.írB ü r> frt h» vnnklnt. Évenkint G kuiii: febr. 1-én, npril lén, juni l-(in auRiis/.t 1 én október lén és deczember 1 én. Fonjérvény 600,000 franc, leKki.ebb ii) érvény 400 franc. Minden ré>ztvevo, teljen fizetés után kap
1 csiszár! torok 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herezeg Brauncliweigl sorsjegy, részleinzetésre a R frt h.vankini.
Kvenk.nt 4 ímrM. febr. 1-én. május l-én, augusztus 1-én«« noveiiibe Konjereinény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér Minden résztvevő, teljes lizelés után kap
2 herczeg Hraunscbweigi eredeti snrsjcgyet.
érvényen:
- lén.
aljnál
lHtH.
: ix7.,: ^;TL$Lr:l'"trl \ tuvál;l;;k.;rul" (M1.
ígérvények minden húzáshoz.
MimU'nncmü >,orsjCKí«k havi rrvzlrtíi/rtísrp ótokként j4 Hmlatnnk.
WajdiU József kiadó, lap- és nyomdalulíjckmcn, gyorssajtónyoniiwiNngy-Kanizsn, 1871. julius 15-én.
29. azám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a ZHliinic^yci gazdusási egyesülőt hivatalos órtesitője.)
Kiterjedve SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
ve§;yeB tartalmú HetllEiia
a .s/é|ilriHlalom, kmNknlHnii. Ipar, <ta/il;ís/ai, tudomány <>,s mílvmei krtrelníl.
Megjelenllt:
¦laifaa uaaUalaa.
•I1**" • «akraa auifW vagy kit "-ti
rk>-il»< inté* ¦-- klatlo t.U »
Elöflzetósi föltótelek:
¦'i. I,,,(,.„ bur.Uit.iil á* n.tíki* (."«!«, k
A Imi h.iiiuu< prlit iufí.1 l-.ií m*i t> *¦ »¦.««. tuvábbt b*lku i«lT.(dít mlndiP HT" b.iVl.lii
A .Kjrtll líreii-¦•7 p*tkt *»r baikutá'l 4ij* 1
! Hirdetéseket elfogad:
N.Naaiitaa: K ai.h mi va iái,. KtwIMyM: PULI I .lANUH P*tU« /KIHI.KK M l.ANO I.KOPOLD, la 1 HIV.KKMANnMU t*«*fefn: tf* Igt.NrlTKlN á TIKI
i.KK. JHKNK KI11OI.K. MI'i'KIJK ALAJOS !¦ I; NAFTLIiS HKKMAN
Klotizotísi felhiviU
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'
Sopronj's Vasmegyékre e
vegyin Utrlalmu
* (u\jiér má.urf* lílív*
II •iiii.m
<l*lir*a,tlaiUlttlH fflhivjilk f vnrtjniltt n lilr.ri rlflfln lOinktt, hocj a Ilik HUrrt itMA dljl m*M>b he kOIrlcm »Ltiik*4j*ii«k;«i alkaloisbitl liátrak og/unk lakunkat luvábbra ii * t. k6irto*íg mirrt |'Ártfu^á«í1-«
mefrjfll faicljiiá|fl i^yfvtltat hiraialcii #rtv*UÍ»jóvé t á
ji
¦iniigui ^i ltUlf..l4i hirckvl tumftnU* HlréaMaakit |y*ma tt Jattiiy**
Előfizetési ár:
1871 jul. - d.vz. fiityn- 4 frl - kr.
„ „ snpt. iivnc^ywJru 1 , >>O . /í/rtífó litrotf,!.
A wlamegyei gazdasági egyesület által folyó évi augusztushó 3-án délután 4 érakor Zala Égerszögen az egyesülőt helyiségeiben rendes évnegyede* közgyűlés fog tartatni, melyben minél számosabban leendő megjelenésre a t. ez. egyesületi tag urak annyival inkább tisztelettel felkéretnek, minthogy ezen közgyűlésben, ezen évnegyedben befolyt Ugydarabok elintézésén kívül a következő fontosabb Ügyek fognak tárgyalás alá vétetni u, m.:
A t. egyesületi tag uraknál tftbb év ota hátralékban levő kamatok és tagsági dijak beszedése iránti intézkedés.
A zala egerszegi egyesületi kert tőszomszédságában megvásárlott telkeni építkezési terv.
Aratógep bevásárlása, azegyesli let székhelyének Zala-Egerszegről Készt helyre leendő áttétele iránti indítvány tárgyalása.
A folyó évi oktoberhoban Pacsán tartandó gyümölcs és szőlökiállitás valamint a Muraközben Szent Ilonán rendezendő iokidllitdtt us/ko/lese iránti in tézkedés.
SKUBLICS ISTVÁN,
A fiujtkőszitti-társulntok alu-kitása ügyében.*)
A nui. foldiu., ipar- óh kt'resk. u^m in. kir. miiiis/.teriiimiiak f. é. február Iiiv.i 22-kíigkHt, 15,327- |,42(;«7. a. kiadóit, a sajtkí-szitó (úrsulntok alukitA^áiri vitnat-ko/.w, s u/. nrs7.&g fcx/.vs %a/Aux&ni rgytaü-leteihi'/ átküldött kurirata intezetünk i^az-gatusunáimk is mtiKkUldctett, a v^böl, hogy (TiT vonatkozó részlctrs javaslatát mielúbb adná be. - fia iwdig :
"*) Etitralbrtcal Kiru\j krwtbd/i Uoár f*llcrÍMt-li™ a Hm. oi kir. Cililitiivi-I.'i. rtiini-iterlumhoi, „A
1) Miként lehetne ez ügyet az intézet közelében vlüiuo/ditani.
2) A mellékelt kíirlevó) utoUo pontjára vonatkozva, lehftne-e említett helyen a sajtkt'szitést kedvező eiodményn- v.ilu kial)iláü>al niogalapitani V a ha igen, hol vh mi mádun vélne azt bereiulczendünck'.'
liitt'zvtUiik igazgatója a fuu idézett koriratot Telem tudata, s vlóges erncmcrsi're folytan hivatalosan (elkért, hogy mini e szakmának képviselője, tanára, júl itgun-dult javuylutoiiiat niiflúbb aduim be.
Hódoló tisztelettol sietek tehát, uiin-dpn általam ismert köríti menyek tüzetes figyclcnilK' vétclúvül, alázatos vúleméuyemet, a ebbéli javaslatomat előterjeszteni.
A Min, földni. ipar- s kereskedelmi minisztérium • szarvasmarha-tenyésztésünknek a Tonócrö s hústermelés mellett a tejelés, vajait-, általi jövedelmeidét tílzi ki e^vik 'lemos feladatának, h méltán, mert sajnosán t»v)iis/.t«ljuk, hogy gazdaságunk ezen ága Ii;i/A nkban cukisa kezdeményezés clsőBzaká-h:\ i \un, sí e/t is csak, mint mellékágát tekintik a niarhiitciijéüztc'.snek ; pedig vannak országok, hol ez megfordítva áll, t> épen a ti;j"i vaJ" *-'s í>ajt-guzdáazut képezi a főágát a tfiiyószti'snuk, ez a legbiztosabb jövedelmi fonása a gazdának.
Ma visszatekintünk gazdaságunk viszonyaira nem tagadhatjuk el, hogy e te-kintetbeu in történtek kezdeményező lépések, h különösen neiu csak oagyobb, hunéin kisebb városok közelében is át kezdi látni
a nép,hogy ha teheneit estit némileg okait-
rubl>fii Urtja. nem metíretendó jövedelmet képen &/, eladott tej, luro é* vajból felniu-Utni.
j De mádként áll a dolog a lajtkészitóv
uél, és cit a mii. lumtsztoiium a tavali kálli-tá.snál tapub/.talta, bar egy rés/.t vigaszul szolgállnitjiugy lia/ánknak korántsem o*a/es sajtodul voltak azon kOpvittehe, ni4sré«jt azunban Kijnus, hogy e^ek a kiállitáabul, báriuely oknál fogv>, eloiaiadtak.
Kzfkrt előre bocsáMa, mielőtt a nui. niiniszteiium által felállított kérdésekre te-hüt-ségtia szerint felelnék, azon alázatot vé lenni nyerne t vagyok bátor ayilvánitaui, hogy a tejtermékeknek fel haszna lábára, ille-toleg a sajtkészités sikerére nézve épeu azon ténjezokkcl találkozunk, mint a gazdasági s/uk-oktutábiiál; mindkét irányban fölülről kell kezdenünk, s ha a sajtkeszitéttt a kisebb és nagyobb birtokosoknál meghoz nositottut, bizton át fog az szivárogni a nép küzé is, de megfordítva, szerintem — snha^m.
Áttérek tehát a fold mi v.-, ipar- ói kenskedeletuUgyi m. kir. mioisteriuDi álial felállított kérdé*ekre, és pedig:
u) Vannak-e a gazdasági egylet területén oly l>elységek, hol a tejnek aajtkészí-tés általi értékesít hetese a tehcntartiaoak lendületet adhatna, es pedig az által, hogy ezen utón a tehéntartok jövedelme gyára-podvún, ii/dI részint tóbb vagy nemesebb fajta tehén tarU>4ra, réuaiit a már meg-
T AHCZA.
Elválás.
Ha laár * v
. jul.u
IÍJI.
aár * vJj{i«l un akaija,
iu.nválj»k Itínjk* tf>l«.l, — Ituttjr i>lin*iij«k nafy, uiiMiif útra He. hlr tam Jfto majd M.'ílld A* alttlái kiuot (lerriíbto
N* Toi.d n>a| l.u.«u odhodai, T»U., liA OlJft.t* •.iren.n.k EliiTÍkJ uljraor tijruftut l4
A ion UItahU már •ISlIvtn BortM^iil a W..« -U.k, M.ly a rtmiuy »¦/<! ígíbn] A nrnvtii* boiiali* jiillat Ai .WAlÉt klnoi j.f-rfiíbt.
Q\) ittUk a bauat haiajal H rí*iya»J majl tllift aA.
P.t ha ni»jJ * fájdalmak torból
Tuiibb mir ii"in bírom viivUl.....
U* Ulktin faliaáll )ubb liaiitia B ingem ttl Unn !.«(/• n<1 pihmul Ha lűl«d már **(kíp mtftUtm l.il..R«*d m.R ilrhalm»m.t .... H U- mutkaa Ml i< bílik-.n -Káiiv.ttd majd ujU(nlin*l nJ.
ILÜUIVU8 I
Edcs álom.
(¦in* nirbft »iálll,
A. ifjú alnoJU, >i^v< bAtiatut Almába látja kit
At ifjú bi, ,t\v(\.
ÖrttnWl Utaiau Kl.red ¦ Itkint kDilll; l>t látja, T*al*a v.o
H knuj«*nl TlHia ilfll. BAUUOAKTKN
Kgy halálra kin/ott.
II e n a c I >
iKüljUti*.} |
'l'ukint.<t«m T«l«tlenUi a halálffiro ¦¦"¦¦V A* \ miiitliu otak A knCMgott vo!d» ki abtuSl . . , ]*t.<n! iiKHidiR fuKsa kiiérteui! kiáltok .1- ' kwHrtMlulU^guinbtiii ét olrohnntík pa.lltUsí" ' bámlxil lu a* UtccAra óm raiaUtt hevu«a>Sgviu bon több járó-keMt tolloktem, » néukurtbo ér- l tem, hol folkercftrim a dü» lutpbot, mulynuk , rA»T.vtivö UktwAvul a ioti^il vaalogAnynytl H»k-Inni HtÍTitin kecorreit küxloni 6* H mé\n\>iu d*ll»miva! mínt mindig, ugy most \n olroijnind-•fitét g<)nda!nt«jm*t é» aein (Migudott kílíi'gbr oBDfJin.
Axür-jksÍKitt nem fogadUm el; du miutAn
nekem kellutl fölélte intóikedni, jút^kuny utú-
I lukra fürdilim. Kt én mi'gi* ránk t«n^<'t«<Mi
életemet onerAmbAl, bir Urálimtól gyakran
j mt)gc*«lv« Aé »«k»ior v^rÍK kinoxvn, kivwritvit.
' Kuvik i»»|»i>n, midün már már bov^séin »
I lnnfulvsliK'l <<* ÍM»<lva kElülik * vut^iru, ¦
t 'ui'ly in»jdim lányé* páljráin*>t uiegnUpiUiidjft, J
miá
bitk'putt niogorvn gsidiin i* tol IfUt, miuiiD a bért num bírum reailtw KIhÍuIö, tréfának Tuvdiu ¦ dol((()t, iti^irktKlém tulu; da látván, h»Ky azáiultikH hatiVrozotl, * júxtn d«tre tipitéia roni^Qyumut du idítuI oi líéttoáilolt, h Mivhe* koidék nOlni. ü nzunOan konokul ragmíkodott aiavaihn*. így történt, lujgy imtjuiu^yik *ié\> ustéjéa uj uállásouira, a kulvaru* uKyik pa.llái'atoUjaba horduiúa. kndáiu.
Kövotketolt id«5, niÁdÖn ¦ rajtam kiadrt Okidat -gig uinelóiu, ^ kóvutkuiluk iMk, iiiulyukUn a pukol lugmelyebb l'ouok^ru kftr-Ix.itaUm
A k«v,U bulorsa In.]mim kirakásával gyütsan ulki'ji/ülvilíi, Uj.V kozAa v^Kctt kinyitim » luzárt rcLniyiikot éj, dIhJ tukintutfiu aaitullunei ablak virAgooport-jaíra tdvudmt, Mintha ctak viltani'<a folyam mjlult vot+ta/tftjyniinori kurctitíll Klfonlitáia onnan íiuhíciii^t é« rolianiuaau fut»U i-ruinibun a vár; •u^m^u pedig baltaaiuot érték hullani, "»(fí KJ^riyiHí?mint " "P0*15 yir«goo a gyón-gyöiú harmatcai-pp.
Újra fuloinnlém ¦ tömőmet, oda a gaxda-gon teuyésztf virágv*iímrtok kőit*. Kíflkbát, kOrUliiiuulottün a hold Wny^tfll Unyknt.1 utnol-kudtik kí, maly hosazatan ueiutl a tol^ h»ldba Utfyanaxon mereng.', nwmukkol, u^yanamn i-puflil ajkakkal, ugyituaioti ibrÁndoaaft^ kifu-jeitísiWul ai aroon, molyck kedvo* iiiiviírutiu^ oly angyali aiéppé varAunlták. A Unykafo l'wroiikedett éa íioiiio ruám o»*U <j|««un, Nlhu-toa, mintha men'»i*ígunnSrt büntetni* akart vulna. Aiutin viníahuiodék ; -'jiv Hiigftr iní|í viKao anvuli>K ajkávnl . . . d«- fiuiV <-t iá cltllnt M mint *é<W iloin ulán, ugy <-r.-i^ magát hs iVím hevj&lyuktAl tulinduU a*tv. Almailaa éjem
vult. \l,,,*rU küxdótt ai óm a atlv, ** a hív ut ii*í ollun. Midón ruggel felkeltem Od-kJtiytelonül futotUm ablakutnhoa cs ott ulá-Utu, mint l"j,ií«bb nlxaát virágai kftiütt a kf-l'40« láuykatöt.
Nap»ii^arakból itótt liaji*U gttniag hulla inukban .tntM d - gíimWlydod fehér nyakút; a halvány liljum arci acondit vuniaaival aierény vágyat UiAit-k viwmlükroíin ó* a wetn«k Htokkal a huuiu asempiLákkal 6a binony-M ivuíutekkul Mim aiuntoruan nyugodtak ogy rOuabiaittim.
Kn pfidifr caak nóstem, nifitam . . . aiivera ugy onmlkrtdíík, mint aa a r^gi, aa a g/ermuk-kurí iitv, muly a luk OrmutAI oly igwo tudott dagadni .. . .
Ae dl.rAmtoa asumpilUk. lauan-lawaii tul
t-mulkedén.'k é« a logaiubb aolétkék n«.....k
lángoUnak tVléin, hogy Hnyllkníl « menny ÖMz.-a üdvét hUlia^aiii, de i-aak pillanatig, mert iMMnként Uméi l*H<rataku<lduHk eget boriio árnyakóot, mi* ragyugri arcian a tmUIUb azuúdu láiigj* (fyult ki. Si.'«<!nyko egéu te»t«-bua rumogott, í>ntudalla»ul a legaaebb röuil ¦zakaaiU le <U tilití luilláiut.l kia knbléro.
Atokat ai ábrándé nagy aöletkék BMinc-ket iámét roim v«t^, epod^ tekinliilUnk Ulil-ktiiék éa ebben olvadának oatitt a vágyó aaiv l,^iitk"««bb rir*unniny»i, ebb^n dgyeauléaek u i(rst'> aiiv lu^i.Hlcbb vágyul, axeu korvaxtUl KVujiJk nu'n ki)k-»iHií*on » uiv legmélyebb rejtőkében aion mindent Mülvautó éde*hey«m laogof, a iwfulum Imjoal piru* láo«jat.
Ki e ateruhui láng majd a*»eintin villogott, majd melid niu»ulyra olvaaitn aa ajkakat. IMIMUvfik jobb táplálására indíttatnának, és igy a Ukarmáuytermclésre is több gmid fordit-UtDéL ?
Zala megyének nagy kit erjedésénél ét topographiai helyzetén*! fogra több vidéke tű , melyek tejtermékeiket, nevezetesen Hjtolisra felhasználás állal, ha az oksierü takarmányozás, táplálás és tártán a no"pnél lábra kaphatna , mi mi a izarviinmarlia-ttnj^ztés emelése, miud pedig a tenyész-lésael i a lejteruielós kiilúiibó/.t"> ágai értékesítésével, nem uiegtetenilü befolyást gyakorolna a nép anyagi gyarapodásai emelésére.
Ha a Nagy-Kanizsánál mindjárt kei dódí Dráva- és Mura-völgy, nem különben a megyének Stájerország felé vtú batáraiu é\ú szarv a&uiarháit tekiutjük, t'lsó pillanatra fel fog tünnt.hogy n ott élo marha táj faj U, a magyar marba fajától lényegesen killou-böiik, hogy ezen különbség autiál nagyobb b feltűnőbb, niinél jobban közeledünk a haUrsjélhcz, ahej is az már sukkal jnbban a lűíintafuiii és iniirivölgyi, uiint a magyar tajta jellegét (raee, typus) hurdjn magin. fo ei természetes, mert a liu^/u tWtik óta tarló érintkezén által a határszélen mintegy qj táj fajta létesült, 9 az ily táj faj tini I mindig azon marhafajta jellege bír tulsuly-lyal, melynek fejlódhetésiH a lielyi visio-nyuk jobban elősegítik.
A nevezett tájak marhája, (p oly nagy, mint a magyar, keréshé alkalmasait azírt mfgu jó igavonó, korábban j*jl", /«*/>/* hit6 éi tetemesen jobb tcjel'i, tehát ezen vidék a sajt-industria kifejlődésére legalkalma-¦abb lenne. *
Zalamegyének ogy második, a sajtké-nzitésére még eddig szerintem számításim és figyelmen kívül hagyott vidéke, a Zala-v'óiijyt, a Itnlatmt partfutók, eijym'n'ul a megye wintlavm viiU-ke.i, melyek helyi fek-vésÖkne'l fvyva a hivabj tartásra alkalmasak.
lla pedig tekintetbe vesszük, hogy a mocsáros, ázalagnkkal (infusoria) telt, s minden mán háziállatra ártaluuis, savanyú, is/apos növényeket termeli legelőkön a bivaly, nem csak hogy igen jól megél, és a máskép liasználhatlan fűteket értékesiti, de még dis/lik is; hogy tejelégre mennyiségileg nem sok ugyan, de minőségre a legtar-talotudúsabb tejet adja, — hogy télen akár a többi marha után megmaradt izékkel is jól táplálkozik, és hogy a mint tmuil talán eítf'í izhen mKjkisMém tejéből kitünfi, sót ujabb kísérleteim szerint a máig ismert édestej ujtokat is fölülmúló jósáén sajtot ic lehet késziteni, mindezekből kitűnik, hogy * bivaly tartása a mondott helyeken mar magára a sajtkészitéire is elünyösen kifizetné magát.
bj iia ily helységek vannak, melyek azok?
Kevésbé ismervén egész Zalamegyo körülményeit, csak is azon sajt ódákat érintem , melyeket ismerek és személyesen iátUiu.
Itt mindenekelőtt nagy figyelmet érdemel a bol*.» i.jrály pal ini | uradalmán felállított tehenészet és siijtodn, niinthogy ei mind a tehenészet számbeli jelentúsége, mind a &ajt készít és szoros igényeinek megfelelő sajtodája miatt mintául ^Kul^&lhat annyival inkább, minthogy a tehenészet t%\ (1 Untélyes i^arílzletU-1 (szesz-gyártásul,) \un összekötve.
Kitérvén itt a tej ért ékesít hetese kü-löitbóző módjaitól, csak azt jegyzem meg, hogy itt is, mint minden üzletnél az alku élet tv valóságától függ a leheiit'"./et fennull-ható&ig;., sikere, és hogy nagy tehenészetnél, vutfy a naponta termék tejet iteze Hámra, viind tMun, mind nyáron miyha-Mrotott áron, vagy f*<lig évenkénti átlagban tehén számra veszi ki az illető tejke-reakedó vagy sajtos.
l'alinban a/, előbbi rendszert követik és a borjut hcftzáinitta Ht>— Uf> frt tiszt* jövedelmet Imz minden tehén.
(Vi.lyl. kSííU.ilk.)
Törvé'nyczikk
a küs*4gek rendezéséről.
<|..n<«a.tí.l D*.rl 1171. juB. T-in. Klhlrd.MLU m e.MtgcjUUs míodkM biiábao löíl.jnt ll>-4«.(
2Q.$.(Jtak » Wrvé"nybatótáK jóváhagyása uUn híjiaUutik v«gw miudtm uly határozat,
"" y) kbéi \ó állitUá« kivU
%6t<3 é* b
b| kóMcígi vagyon oluliyi-i¦'- mto v*$y •tersére, ti ^v«n túl t«rjwlfl hwíunbérUujk megkol^ru,
c) k6lo*<>avételekre,
d) iij hiTftUl r«n<U*erua.t«Wr«, v»^y »
v. » k^.lu.^vuU-lwD M nmu f-.r.lul.. UrhM iioríóiiiWt luegkűtóióre, vagy lulliuulisára, é* jitluniéküny kflimQ*«k omoUWrti,
fi történelmi é* ínflunilakok fenUrtá*Ar*, áUUkitá^ira éa fulboDliaára voiialkozik;
^) neniküldiitwD minden határosat, pihiIjtv a túrvéuy feliűbb ni«K>'rA*il*Liil rundi-l.
A Hirvónyhftltkág li»Ulnit»la ill alatl a kúi*)* ¦ bulüKyimtu.tirln-a lolyainud-lialik.
I la a tárviíny lialóiig a halárusat follerjeii-ti^t k«vetA löKkúiflubbi kÜtgyUléábun, va^y a k.irmiiiy a fulfulyuniodáa folytán lőtt filtti-}-t.U* W,;rk,>ítWlíl .liiniUn.l.i 40 oap alntl iicni uyilatkoiik: a ki)i»<% határot*U hallga tag liulyboubagyoltukk tokintutik, *• vii^re liKJthatu.
27. ^. A küutig inindoii ttirtslinut huliro-xata <;1l«ü ai ^nlckleltok a »zkbálysicrü k'hir-ileU-iét.M, íllenileg kéiWtílAttJl lí> nap atatt a torv«luV)iatóaaKhi)(, é* ouuan 1J nap alatt a Wl-Ugyiniiiiaturliui íulyamotllialtiak.
Azt, lu>fiy a liatAruial c*ak birtokun kivill (i.n.btiiliutó, magában a Imlárutatbim uiiudig világosan ki kuli fvjoKni.
K iir»,1(tk hiiuyában a liatároiat birtok^u bulul f«lUl »>Uob<uteUieÜk.
ü«. §. A liirvónyhatóaáKa líü. §-b»D müw n,lt, v*w a 27. g. drtulinébeu fi-llnbeiott üKjl-kun kívíll, c»ak aiua i-H'ttmn avatkozhatik a kíiiiMÍg bollkftytribo, ha köibunjáráait vngy »«g»-lyét maga a kúuég képviaelele kéri ki ét vwti igénybe.
Kltonkció mciImh a kuiaég a kurminynal kh li
§ gyy
oyel, a kormány ét Ulrvényhatötág hatályban lévfl uabály rendele»eiv«l n«m ellenkesli.-tilc; íbWih il fljtdA é
jj( j
k siiunk DyilváHoi, vagy hallgatólagM juvi-vá»a után ImjtHtbutik rií^re. ' 30. §. Olyan eiabály reudolet, muly a 2V. ruiuklutéU Utküiik, a tórvínjbatúíig által illű
af«IUrj«»teal kúvetu ^yD oi-m 11) ilalkoiott,
nbalyreiKlulot liM|j'UnliaKyutliiHk tukin-ttitik.
A tttrvéuyhatúafcg mi;({»<'in!nUil>J határozata a WlUxyiniiiiitorhex t«llub«ih<>to.
31. S- Hy<™* a -érelmo. SXAUly -11.],. lotuk mugváltuitaláBáért a kóué^liuxi • a kö-4-¦<^nek e Urgyban liuiutt •^rt-lmtM b»tánií*>a ollón a UirvéuyhattWáKbui, • onnét a böltigy-mim.lcrb-t folyamodhalnak.
:iü. &. A lórv^nyhatútá^nak ¦ ilk>t4k<* küsegeinek ai állami ¦ a törv4uyhatóaá|{i köi-i((aiK»Uira ymatkoxö rundulutuit a kituég vita & határúul tárgyává nem lulieli, ¦ folttStloniil vt'^rcliajlani kölules.
.Kt. tj. A reudvzett Unáctu várótok kús-wtlunUt ét kitAróldg a> alíspái^ kia é* iia^y ka/íí'^uk a járáai (»íaka»t) ti*itvisel'xH% utjáu VfMik a törvényhatóaág rundfl.-ttjit, • uiokru voimlkiiíi'tUjí « tíirvényhaloU^al, umn liató-•ági ki)iu)(uk utján érintkeiuuk.
IV. fejezet.
A Vr,,,*^, k4|iTi>c]*t,M.
34. §. A nimég as ünkurmányiat jugat kí^vi.MO toatUl«l« álul gyakorolja.
A képvktelA twtUlet feluréaiben a válautu kuiüu*^ válaazloUaiUl, huou'fuleróubaii ol-dig a legtöbb ogyvuot államndút liivto kői*)1-! lakua, vagr birlukoa oagykuru huni>"l 11 ¦ ¦ L^-ból áll.
ib. §. A válautáa ail aem mO képviselek nÍTje^yiiíkí mindeu ovbeo kiigaziitalík.
A kiigatitáit, a.- adókiiuuUuU aL.|>j.iu, kit é* ua^y kunégűkbeu a izolgultírú,rf;-l ,vU tanácsú városvkbuu ugy külduttié^ Vnikn/li, melyet a kü^viiulŰ twitulot váturi.
A klildöttaitg a kitUiött t-* kihiríuiett napokon uyilváuutan tartja iilémlíit, ¦ eljárásán'il a MpviouKi te»UÜüliii=k iudokult jeLuntiíat ti-az.
A uívjüRywik ^ lorrund inu^állnpiiásáujl c»ak a kuu«gben 1 tt-rlllet^n élvvzutl j'iv^l.'iein üuit* •K}'one« Allamadója.i a kííiBCjjlien li/.int tieniólye* kurcauti adó vélntik aiámiUiba' továbbá:
Aí állami, fulokezetí ét niagán-t»ujute«e-tek tanárai, uéjitanitolt, a tudományt* akadémiák tagjai, a folyóirat- ó* lapaierkeastok, a lelkének, fti ipar é* keretkedulmi-kkmvák
littatik.
A térj vsgy atya államadójábi
valamint a kiikoru gyermekek állati.—}— beaiimiumM, bs a nftnok vagy kiikoru gyer-rn '.uknok vagyonát kezeli.
Midfln ketten vagy többen tizuttiuk hason-menny im'gll államadót, ezek között a sorshu«ás ilónt; uiidón pedig ezen stet olyan egyének kózl fordul elő, kik ktíxül az egyik ogysíoruaen, a másik k<-Uiere#t)o asámított államadó folytán juthatna a képviteló U-slüUlbe; aa utóbbi bír
M). $. A aévje^ytékbe nem vítoth.jtik íel:
a) * ki valamely bliuttiuy luitílt eliiiar»« UlUtotl, a maraaztaló Ítélet kibirdeté»éti3l a büiiiüté* égési larlaitia alatt;
blakia Iciiuég kÖKJavadaliuait liasiuu-bi'rli, vtt>(jr a kösséggel uiás iBursodéai vinony-ban áll ;
,¦. a hadiereg ^liadu-ug«r^»et) állományában i.itlU|( aiolgáló katouák, valamiül a UllU-g«a állományban álló honvtkiek ;
d) állami éa megyei tisitvittdSk, h* a fi*e teeeik után járd jövedelmi adón kivul má* adót a koz»úh'b<<n num riiolnek.
37. t). A köuégi k^pvi»elök ¦tárnát a ae V***ég lúioa awbilyoiu, t. i- minden lü() lélek utáu így k«p*iaelfi válaastatik.
A válaaalult <i* u«iu válacilolt képviselők öasiei •láma aionbau kis kóuégxkUn lU-nél kevvvebb, UO-náí több, nagy köztiekben ^0-nál kevusubb, 4U-uél túbb, rwuduíelt tanácsú váro-tokbao 4U-uál k«v«Hbb é« :'Ú".Miil tübb nem
1 > pvíaeluk válmiti**, Iia a köuégi vá-aHittSk, Öattfet (tárna a li(K)al im-gbaladja: válasstókerUletenkint, Iia niogucui haladja: tÖm«Keaen eMkös^ltatik.
yW lasitókerUlutb«n ^M> nál k«- ét &A>-ail ttil>b válant.i nem luhet. A tálasit^kerill«tekM » kttpvlsolutviiulfl ata-
r'*y-*ty »Alasitók*irUl«l IfbstAlug pir<» •íáinltau ei»k annyi képviseliJt vátatzt, a menny ia k<SpvisuUtcitul«t válaxtáé alá eso tafgaibul a k<-rulut váluitóiiiak aí öss-szi's válasttókhoz visionyitutt aránya síuriut a a kerületre esik, ugyané* alkalommal ott, hol a válaailál tüiuugAMD Mtkitsöl telik, m rálatitandó képviselők 4iuMi tiámának Vt rdaxe erejéig pótUguk vÜMiUndJk ; ott jHtdig, hul a válasc-tii korUletenkint történik, aa egy«4 kerületek-beo a pólUguk válaastáaa is ai ott vilatitandó képvisulök siámáb^i kép«at euküslcndo, ugy aionban, hu«jr miu.ten kerület leg.lább 1 pót-Ugol válsiM
3.
válu
tó:
a) minden 2O éve« koiaJ^i l«koa, ha saját va^junátúl vagy jövüdulmétől a fuld-, hii-, jövedelmi, vagy siemélyes kerteli adói a kúuétfben már két év ou fizeli; aki aiuuUn síeituilyes korosé ti aitón kivul egy«!b adót nem Üí«t imL axnQ MHll^n, h» gnd.i h»t»lom aUu nem áll;
b) továbbá minden tetlülut, hiteiét, társulat ><* ciég, ha a köia^gbim fekvő ragyounal birét atlol adót fi»t (40. ^.i;
Oaiun ÍdeKea«k,kÍká 19. ^. rendelete alá étnek, vagy loodaleteiuek eleget tesznek.
»U. S- Vál«»t«ijüKg»| uom bírnak ;
aj a hadsereg (hadilen^rétMt) állománya ba>i telllng ssulgáló kaionák, ral«aiint a tettleges illoiuáoyban álló honvédek ;
b) a kik »sUim.Iv bűntény miatt elma-raiíUltattak, a marasxtató itdlet kihirdttatétól a buuletéa agéai tartama alatt;
dl cadtl alatt lév^ ;
e)AH*ö)i éa megyei lititviseMk, ha a fiteU-seik után járó jövedelmi adun kivul mái adót a köiaégben nem Sietnek.
40. §. A köisegUn tekvó v^yunnal Uiró kwkoruakat, é* goudnoUág alattiakat a gyám, ilktfkggondnok,- anokel,testületeket, intéseteket, lirtulatokal, ciégekbt a ineKhaUliuaiotl képviseli a váluttáinál.
Mátkitlőnbeo a válautói jOg csak a jogosult álUl és o»k aieinelyeaen gyakoroUjatij.
41. tj. A válaailok névjegytékét, ót pedig a tiol a váluttókerUlet«k vannak, válwitó-kerUluUnkintaképvi.olo twtUlvt által kiküldött válaaituiány állítja öttie a Ugköi«Iébb lefolyt két évi adólaj.tromokWl ét mát *J»-tokb'il.
A betüründbtiű uuifállitui^ névjegyiék öt na|wa át a köwighátánál köttzenilere kiU túlik, s a kovetkexo b nfcpon b«»Jutl ««ire-*(.H-lfk alapjáu a kiküldő;* váUsiclmánr által kiigasitutik.
Az, hegy aDrivjegytók.mely nupun ssem lelhető meg, ¦ meddig adhatók bu ax eW«vutO-lek: az uloljárótág bemondát, talragau vagy mát aaokáaut uióduo Itfdoli ki.
(f.
I
Eszmecserék a megye-rendezés tárgyúban.
ni.
A jólét egyik lókellóke a wmély- éa vagy oob irtontág, hol e két ikerlettver egyoalll, ott at «)ór« haladla elodátb^tlan, én tcbat h ély- ét vagyunblatoniág tárgyában uétutc lm a midiin elótorjotrttm, hogy 8 UrgyUu ai álalakilát MUktégettégét minél iokább bupró-bálbaaMm, uom loaieW tán ai ulva*l terbém, ha uiindouek elotl a jttlen helyietat ectut*l«in,
Tudjuk j\JI, mikep kiizbátortági uouuSly-lünk miként van <w«ieállitva, irányukban .. ufi fagyelmi rendszabályok alkalmazvák, valamint ant it jól tudjuk, mikép azok havau kínt tniuu dijaiáabau r*#í«ltötnek, ugy t. i. hogy «.-gy köit'oglár liavuukiiit, ha jól cmlék-¦sein 14 ftot kap, ebből ktdl atálláaáról, uotán léteno családjáról, ttttolfchoi tíuktíges fájáról, sióval as egy rubaneiuüu kivul mindenről gondoskodnia, aien havi illetményből naponUi járandósága 4I>*/, kr.; míg ellenben iáját uiuti-kánaioknak titutendó napszám ellátáaul 4Ukr., anélkül 7() kr., addig mi naponta a köxbizlon-sági személyietnuk csak W/s krt KwtUak, — e t«tikély tiiutótból kell, hogy minden kiiibii tonsági közog megéljuu, •iilli.it ét tsUktéglu tét Maite ; iiabadjuu inott itt aion kérdést in lesnem; követelheti} -u ponlo* éa lelkiismervtva szolgálat akkur, midőn még a siuktége*«k pót-láaára sem aduuk aunyit, hogy obbol *¦ illető magit ellássa, vagy üreg napjaira, ¦ a neta.11 léletA v*aládja jflvujére valamit mcggwilálkod-haasék — csekély egyéni aétetam ssurint MÍ-goru eljárás, akkor midón csak félig látják el ax illetőt, — nem ia kuvetelbetó, est a rend ¦tort tehát gyokeroaeii átalakitni, s bistos alapra fektetni kellene, még púdig akként, hogy * megyében divatozó napaiimber tigyülembevé-telével uevuzuttek dijaaawakkéntlUlapilUtuik ineg, mikép uteu titetéshui a siolgálatra minél alkalmasabb egyéneket íiyorhejMÜnk meg, mert kuliinben koibiilouaáguukranésve ott lestünk, ah<d voltuuk
Hogy jó kötbátorsági közegekkel rendel-kezhustUnk elsó sorban aiok ellátáaát és jóvo-jét kuli biiWiíUiii, eit pt'dig ugy biitosithatjiik, U siabad lakáson kivul _';V) ft évi Biatésl kapüak.adóh'zutét alól fűimentetucnok, e helyMt aioubau a uyugdijulaptoi í) ftot nyelésükből évuu át visstuiartva, jovdiUk ia biltosilUtott, ekkur illő díjazás mellett, La a vidékre ssvrte-uél kikUldetuek, nem lépt>«k fel a kopekben, uint ssegéuy titutóaUek I ingyen ellátást igénylők, hanem sajátjukból álve a kuzúnség-hfi sohasem tzorulnak ullátisért.
Midin igy a tiietéa folítmeléaaol a knusul-gálat nicgiuvittatolt, ait minél asorgalmMb egyénekkel jóian éa erkhltWl* kfíutgekkal nn-toll«ni kellene, igy a fegyelem ét a tsolgálat-kéaaség it puntutabban titsköswlbetó vuloa.
Minlhogy a jólét egyik kellékéne g uitétét a jó c*eléd-rumiiicr ia képviseli,* mivtl e tárgyban nézulom már e lapok hasábjain bőven elmondtam, igy ismáilóabu jönuék akkor,ha ott újra <gltun>lnám, mind a mellett itt csak ait jugyiem meg,mikép e« Ugy, hogy minél üdvös bua viu^sek kereittUl, a minél biztotb «laprH fektetve legyen, mer intem a tek. megyflbifOU-máoy körébe urtoiik, tnyival it inkább, mert akkor •gyoulutd eljárát lépvén eleibe, igy * a végrehajtás köriili Mllgyclet mngkönnyitte-tik, igaz ugyan, hugy e» ügyet községivé tenni is Uhettéges, csak hogy akkor ahány község, auuyi rendstabálya létzen, migha eat a tek. inegyebizoltiiiánya fogja rendezni, 1 miut kati reudtzabályt 1 a kütaégeknek tzorut ahhoz alkalmazkodás végeit megküldeni, egyedül a végrehajtásra, közigazgatási >küxagei álul l'el-Ugyolni fug, ugy .1 egyöatotU eljárá* nem cuk a ctelédurtó koionségUukre, dtt még magán* cselédeinkre is áldást hozó lesi, mert vegyük a julunlegi hely«Bt«t, vannak köuegsk, mt-lyekbeu a cwlédvk uj.Wkur SKgódnek, vaunak oly helyek, melyekben saeut-Oyörgy napkor szegAdnek, illetőleg helyeiket ekkur foglalják el, már inoat a cseléd kötolet m*.-((át ugy alkalmazni, bogy szolgálati hely nélkül ne maradjon, még yiscunt a gazdakö-züiiség szinte ide van uulvs, mert valamint egyik ttűlgálat nélkül, ugy a másik ctelód nélkül nem lehel, igy kcnytulen magát egétien azun ktizségbuu levfl oaulódek vagy viszont a gazdák igényének alá vetni, azILdig tudják hogy a kényszerből ureUó szolgáin, vagy sxol-gáUt adás mily hátrányokkal jár, — még ez mind a metlutt a türhüt.rtégek kőié tartozik, de vauaak oly helyek is, hul » caelód csak addig siolgál mig neki wtaaik, s tzolgállaU* "lő köitwn in abba hagyja,meri van oly ház, liol menedékei kap, igy u*a,k a lobbi cseléd elroutá-tára tör, valamint vannak uly helyek is hol a cselédeknek havi bér adatik, igy mihelyt a cseléd rwtí vitelt-tu miatt a ganln által megdor-gálutik azomisl wlább áll, meri tudja, Uögy fultogudtalik, (H-dig ugy liiizem még áll ama régi közmondás .sürH gazda, rílka csuha" • te- * Fvlytaiái a mtUéktoen,6liekl«t a „Zftia-Somogyí Közlöny" 1871. évi 294k szánálwz.
Ut, h»gy minden ily bajnak gyök Mlk, én »xt egy jó eaeléd-r<-ndimr iiu-uyleiu elértii, hahogy i-jt » magiévá U-Ki a igy a már Irt,-,.-. »¦! ia lehetővé tol le.
kovát* jános.
kiírtai-
ugy re-
¦.L2K
- (H i aiékek a jár. l
„bÍroaáKok i k :
Heti aiemie.
faiíaa II. la.l.
— A váoii ¦i otítilyu gyniuaaiuui l> uaa-lilyuvá uinttllttteU. Peatváro* .Srdeiiidiu tö urvotAt Ur. Którl a kíhtati vatfálya teamiuU.
Madridba* a magyarokról in US iulvoutWoa drámát már i22\) «er adták. - Ualaaon oly jé^ eeelt, hogy kél darab másfél lyulut nyomott.
l'éutett egy vaeutuivataluok uöaüláte utáu két napra agyouldllo magát. - Az akadumia kritikai lapot ad ki. Ur. Hséchuayi Ödfin kuárolagot augedélyt kér, hogy onruosdobyi-Mtl a* ego« uratigban Aiérkedhetaák. — A .Magyar malid" ciiinu njlap réwtvétbiáuy miatt uiugtitlul. — A ui agyar kormány IMoabeu hátul vutí; hát ai oaitrák kormány L'mien V --A tsugodi kir. biatoi eddig hirum on-r btln teuyt leduiett ful. — Eperjeten „l Iberungari-•cher Lloyd" ujlap julenik mug. — Zágrábban aemsuti aeuMkademia felállitiain fáraduiuak. — A houvédtegnlyio turajitékuak eddigi titsla jóvedulme meghaladja a ;ÍU0,0ilO forintul. -A veraailleai haditorvéuyasékuek S\ éter voui mtieiiU foglya van. — As orots ciár a badeni uagyheruicg nejével ineognitio Straaiburgbaii vult jul. 10-én. — A kir. lórvénytséki élnük titotoae 241 Hj fi a MM it lakbér, ugyéeaé lúUO ti #A) It lakbér; eluüktégrei pályáiati idu aiig. lö. — Thiera nem beteg. — riumében magyar Uuydlirtaaig alapílitiu működnek. - - Égy lemeaviri kiaaatiouy HUO flot ajiulutt egy ügynöknek, ha neki férjet iianra, a férj megvan a nm-t <»ak 2O flot akar adni, erdőket lelíedti duaéai ígér öttel beperli a oot. — (JanibetU .Lo Hevaunhe* ea. lapot indll Ueg. — A ma-gjur tratikukbau mull év fulytiu l»>."> niftwa burniH fogyott el. — rWca-iijhnly t» Neunkir-uhun kóiott Ü4 órai erdóégéa volt. — Hiuaág-ban i'gy »iáutófűidún 10 arany * 2u4im régi eaúatpéuzt találtak. — ^gy bóc*í irudavósuld 24 eur ioriutul mu^tzókült. — A .W^cht tm Hiiiiini" ci. harundal aaerióje lUUU tallér évi dljnt kap a némut kormánytól. — TuiiKtvárolt egy hivatalnok iiegény uzvogyu ti év előtt egyik elhunyt fi vérétől kapuit eora-jogyen ÜOO.OOO ftot nyert. — I'eaten u^yháai rbform-egylet alakul. - Vilmoa caiatár Üt hétig luti Kumbun. — N-.Váradou roiown uiatiraulat van. — A budai ttvibhugyou egy no fekuto himlőbe ételt — Ai idei jogátigy iiliW aiept. •H. Imi. — St4g«r Ita-len Hadenbeii vendég-twropel.
hívjuk lel titatult olvaaóink figyelmei; el a Bécibeu megjulunö „Der Urwtthler', mely a f. é. juliut Ö ki Ilimáimk vesérciikkjében a cteh kiugyeaétérol tsolváu a túbtiek kötött useket ntondja : .Ugy IáUlik, hogy elubb luhuttégi.-a ai oastrák tartományokat Magyaroraiiggal egytHÍUini. K aterint mi^ftiünurik » aok íúi-tlelemre okot atulgiltaló dualiamut, b a biroda-Iinii ¦ulypoutja, iniut tényleg már ugy it van, lúrvényaserIlleg It Ki alkalinns Kuda P.ttro tételuék át.u Megjelenik e lap havuukiut két uer; eloAxetéai ára egéai évre 3 (t. ÍH. kr., Wely a kiadó hivaUJhoi ^Wiei), uieduröatr. Landhaua) kUldomlo. - Ha tehát valakinek német lapra van tiUkaége, nagyon jól tet*Í, ha a iok !iiagyare]I«uea néinttt lap helyett e kU
*ea lapol roudtlí iuex.
— Mngjüleut éa bekl^ldelolt: ,A kttiaegi iakola a láraadalom-, állam- ée muvelódéahei való viaionyban.' Válaaiul a pályakcrdéáre: Uily uloiiy ét hatlou háramlik a kosaegi iakola álul a tártadalomra, államra tW mavelGdéaru. DijkutKjruiull pályamn. Irta liikocsy Laj«>t [Mutviroai kitsaégi UniUl. Fe«ten, kíajiják Ito-wnborg tealvérek, egyetem utcia 2. is. Ára a Unom kiállítású a l>7 lapra terjedd pályaműnek <>0 kr.
- Megjnlent a hoztánk U-küld.'tott: .Nagy Péter végrendelete.* Kökény éa történet. Irta Herbert I.uciiin, fordította (l»thárd Kiidru. KW lut'M, lUiuaasombat. K nagyúrdvkú uiQ 'L4 löictbeo jeleoik meg ára oiak ti ft. Ili i<\-cetre :i t't a ti füiulru 1 eM krjával elJtiiethctni Uimaaiombatban a .(lümttri I.apok" aierket*
Hírek.
- M n jí b i ¦ h a t ó lorraabol «rtMU-lUnk, huKy Zalaniügye iuiai>ánjávi Itarcaa ttándur t\tt> aliaiián ur iievu*tetik ki. Orvon-<ltluk a ohAiljuk, tuiKy . hirt valóuli* kuveaM', ^Válaaetiii.1) A uii^itralt na^y-ka-uitaai alji^yzüi állásra H uilyás«r> kotól Tandor Ferenci válaaalatotl meg, ki tói o^y időben twAy bwiélyt kütóltüok. Ason nieudmuoodira pedig, hogy Hátorti vUvsavettu volna folyamodá-aát, kijelentjük, hu«y folya in o d i»( »em ia nyújtott Iw.
Kapoavár:
Vidéki!nk|natórY«i,y- aaikUlyei kovulkesó<
Járá.biroaá Nagy-K.aui Kea»h«ly. Utenyu. Lala-K^urs
t'tiktoruya. Kapuavár. '
Nagy-AUd.
lgaí.
Siigethvár.
Lengyeltóti.
Cturgú.
Tab.
Mionibathely.
Vaavár. Körmend. KUOiell. Sárvár.
Si.-ut Uutlbárd:
Sopron:
K
.Swnt (lotlliárd-
M ura- S«o tubát.
Néiudt-Ujvár.
Sopron.
Nagy Matton
KUMartun.
Felaó Tulj».
Ságh.
Kupuvár.
Caorna.
Mogjugytetidó, hogy a balatou-fUredi ji-raaliiroaág a Vüsiprétui tórvéuyatekhui eéntul-Utult,
tt.jtóugyi dolgokban bírói h*l'¦•AKK*I a awimbathfllyi k térvénynek ruháatatott fel a azombatholyi, aient-gottltirdi, loprooi, cala-otferasogi, nagy-kmiiuai, oaákluruyai, aat., a [*}c#i Uirvifnyss^k pedig a kapoivirl iái, uir-vénya»ek»k turüleU-in.
— A nagy-kaniiaai Üakéntea IükjIu'j-cjylet jul, D-éü urtott ül<yUu »iültoiAk iu^-határoiáaa volt vita tárgya, a mugállapodi» ahbnu tiirliíiil, hug* egy bíaottaag »eveitt!tvtl ki * lulit^to UgoloJbb ruhakétiitéa megkötődre. fUrumftia párt Vau; ogyik b^ m»g)»rruliAl, niiaik ohh«s rokon bngyulruliát, a harmadik bu^yugtit ¦ ttbboi valókat kiváu.
-- ^H y in e ii.) IMW. latváu \>otü kui i'i váltó-Ügyvéd, laputik t. tnunkalarM, a naj.uk-ban tart! eaküvöjét S«ékw>feliérvár egyik 1,-^ •sebb hölgye, a bájua (Ír. hu-lkival. ^k •leroncaét a állandó boldugaigol kívánunk !
— Dal-C'ií Rozina caoda-orvoauoröl aokat iruak motlalapok; a .Magyaromig a a nagyvilág* ciiiuU képea lap aroskép^t il logkötulebb kUilé, mi annyit jogyiUnk meg, hogy Nagy Kaniua, a vidékjéról u többen oda ulastak, a akik viaaxatértuMk ])«ra»rttiö rend-kivUlí UKyeaaégét emleg«tlV kulönoavn c«jut-ttiréMk- é* lábficaainodáaokuál.
— A nagy-k auixaai koliluauk kt>ldu-liaának btMiiintntéaére a legnagyobb figyelmet kell fordítani. Igán jól ,*nek vakhira a kíixon-aéffiiok, ha a inegtxaporitutt vinni hajdúknak egyik utaaitiaa lunno, mindun engedélye**» nélküli koldusnak twiugatiaa, hogy a köaa4gi rendőr hivatal aaokka) isabályrendelet ¦terint bánhaaaek el. Botriiiyig terjed a kuldutok me réuylute, — elvÍMlhetleunc vált aiou adutUtia, melyet a lakuMik válUira neheiit«nek a uapon kénti hasalok. Volt iddju, !*- aa jókor volt,) midőn a viroai kol-lmok évenkínti OMXugbdl tvgélyuxhttUk huUokint éa e»el bevolt tiltva a hisankinii koldulit; a vándor logényxk ille-i4koicc«hek által védelmoileUek; a hisalok koldiubirakkal elfogattak éa a halóság állal halijukba toloncwltatuk, hogy aaiit -lUlott-jeik által élvuaheMek aa élelmi augelyt. Ma es Htttf(aiUntnt)k aondhaui, aiért ia van elcgondű hitrul halra Itujtorgó, ható«áK felügyeletén kivUli hisaló koldua, a ki nem ritkán ai énei weket holmi politikai kifojasúaokkel íparkudík ¦¦ioalomra gerjeutnni, ai eeyik ilyo*l, - a maiik amolyaat augagaada fuleb«, mely fülbe augia luini-lyekoel oly rogoaimét élsait, muly tulhatva minden okoaaag éa helyei Déuten, inkább mondható kóxveaiély, mini kíiabiatou-¦igi easlnkvenyaek. Figyeljen a maga* kormány i» e kifojesétre, mert nem aiélhuita, hanem tények torcmlették, elleukesú eaelbeu ktW leaa arra gondolni, hugv komolyabb wi-küiok véte«eent>k l(enybe a hiburgató elm^le tek kitörW, ¦ lefy&iéaére. Sapientí pauoa. T.
- (Kliikerui.) A nagy-kftaiwai mi aodik klinkerul kiMÍtéanél a* uj utcaa cm tor nija mir elkontÜt. A jó idók beilltival eru aebben houi kell«ne a munkáhoa látni, mórt nagyon lehet kételkedni, hogy a kikötött időre nem kéasul t>l. Kellemetlen idó ea«téb«n nem ár Un a egy ki« (igyelinet lanuailam, a ktireail-U<qí átjáratnál daatkák volnának helyea«ndok a járo-kelok r*bl«to a m-m turatoának be ai árkok, mint «i mail aaenlia ia tortést.
— l,Uninip*Iy Caornin.) Megyénk egyik jtloa aaulüttjéuek legmagub kiUUitet^é-röl a .hopron- kóvelkeióleg ír : lUbakoxuuk ltaiuiubatou veudége Vult. l>riak<>ciy Uynla uan ur ugyauia vkkur riudull l« (^urnára, b-y utt átnyujtaa uemélye^ju a Lipúireud ^korttMtjét Simon Vincié prépoat urnák. A teji-.iylini kitUulelóf niiudenaaetre érdemuk « ^beu X»»-l*l{( kuxhiuinu leve kény tégnek • Itituoréae. A löiauiii Utbb megyai íöbl iaeló kitérőiében axombatuu reggul iudull •1 a aiekvaroaból hi»uan a hír, hogy KábaktWl ueglitogalja, már •lire kUaivárgott a kerüie-tekbe. Amerrn meui, aaiveiyea logaduliabaii riaieiUlt luimluuittt. Minden egyea járiaban uolyen ulja keraaitul voaetett, ai illető aax>lga-bírák • a kü»h holyaégek elóljirói tiaiteleteru •iellek a utkbib^u üdvösulvén dt, mire Kapuvárrá ért, a liaaielgúk aaimtalau koocija ugéti hoaaau auri képeiéit uUnoa ai oraiágulon. Ciaiikuél Uracik-durrogia afiit fogadtatott. A ¦K.ui-miklóai hklirban pedig kemeuy mukáay fa)U legényekből illó bandérium kiaérle végig a .Uali csárdáig" \j mélloaiga Kapuvarról, M u. ebéd Urutott, délután négy óra tájban érknaell meg <'•urnára, a prépoauág igacl mi-gyár vuudegaterelolorAl hiroa kaatélyiba. A lovagktreailel A niéllúaága a tóiipiu egéai UQ-oopélytwéggcl mi«uap reggel 11 ora uUu tilite tel ai uuuepeltuek luellere, oaaatMeroglutt ú*i-Ulgok jelenlétében, mely alkalommal ogyaaerv utind uinleg navakbau •mlékoaelt meg a lóu-páu ur a kitüntetettnek érdemeiről, aki víhodI báláa tióiHtbau mondott koaaönelet a fnjudolmi kegywaég<;ri. A» ebéd alatt, mely o»ol kegye leto* téuy utiu koretk«aelt torinéatelea, hogy egymiat ertek a fulkoctOnUaek melyeknek •orál luiipia ur kexdette meg, poharat umelvéu italin a baiatiaa tettekben gaxdag katb. tflpajj-•igra i kulöujweu íjimon Vincié prépoalra ¦ a premontrei rendre, mint as Ujuaág nevulóire a a tüdumiuy terjaastóire; aiulia a prépoat 6 tclwfje n királyra t caalkdjára, majd meg a fo-iapáura, lUuuibál Jüuoi aliapán Duák Ke nmeim, emullok juharát. Kredeli volt Takic* Igoácx luiháli eapereanek ai Ünnepeltre mondott felkoazinitéao : „kngedtttaaek lueg — igy keidé beaE&UU - lugy mint pap, i> acentiráaból vo-heoten felköasitiitéthet liaaoolatot. Ai uj teata-Pitotouibau — úgymond, - - kmlvea o.ult'ke-iolü imvuk áiuláii a .Simon* nevek, kik kükUl ugyik ai OdVoiitÓ elótt i> kÜlöaoMu kegyelt •Eyéuiaég volt a megkérdé tőle; „Simon, am-retai-e eiip-m jubban mint miaokV' Éa Hím un feUlé rei: .Uram, hiaa tudod jól Wy uiunojiru »i<TeUek.- Nekünk U *an agy íiy kedvea „Ki-»i>-n" unk, ki a fejedelem k<(rdí awvira .Si-niun, (Eeretode a hasidat jubban, tuint miaok '(" tiaatalelkiUmeretulaiinténelmondhatta .Uram, király, kiai tudod le jól, hogy aieretem." t-U ime, miként egykor Simon Pétert ai Üdvtíiitó : ugy a mi .Simon'-uokat ia kitüntette a fejedelmi érduiiHiiért, adván mellére caillugó érd«m-julut, - melyei hogy tokáig viaelheaaam, él-li«M as Iaten •okiigl'' Ks«k útin A méltósága a fÓiapánKgyedrerándulvánát gróf Batthyány Uéia ur lálugatáaira, miinap viaautért a aiék-vár<»t».
(V a l o p i ¦.) Alig vao hétí viaár, h'igy a nagy~kaniiaai piacioa falopáa na derít-látnék l-l Nehiny furfaugoa eut kÖxÓl illjou itt egy. Kgy helybeli taniUi megvoas egy kocái fát, egyik iímorote vélellenUl aat kérdi Ule, hogy vitte «il a lopott Iát? ¦ valóban alig r>tku !-¦ a beuAllitó koptjáról a fát, a megjole mk o#y vi-téki egyén felvenni a penit, meg mondván ai eladó, hogy a miként jutott a fáhoi, t-rru lovai kttia vág a nyilaebeaaéggel kmjurgttl Kauiiiábol, dudolván magában ; ae péni, te fa, fuuunk haia!
- líüivéi e.) Sfimogymegyei Viaunla kouég juuiu* hó 2H-ÍQ faleréMben a tUi martalékává lett. 53 telke* gaida vetítette el min denét. A tüa a falu kovácaánftk hasánál utóit ki ét bursatitó tiélvéai mellett minden menttUi kUnrlel haaitalan vult; a mi a ti ól útjába <**tt, a tUimarUlékivá lelt. Kiégett a ref. Ukola a a lanitólak ia. A kutaai ruf, lelkéas aegélyra hívja fal ti ember tártakat. Segélyeket fogad v\ a vitouUi elöljáróiig (\i. p. ('tokonya') *t Barta Jóu«f ret. lulkéti Kutatón { u. p. Nagy-ltajom. I ~ A tak arék pénitár válaiitiuáuya kóielebbi Iiléaóbun ait határoaU, hogy a mátik •árok telek it bérhiluak fog kiépiltnlui; a asiiiháu-éuvény-táraaaig tehát j*bb időkig el-aanunyadl.
A n agy-k an i saaí ipar éa kertekn-delmi banla már áttett.) helyUégél ai uj takt. ^kpénstári épuU I. emeletébe, a Wertheiin kaaaátcaak akkor tudták behelyeani.midóu egy ablaknál a falban nagyobb rta( vágtak.
— K. Uf. HiOB,b»lh*[j. TudMtitatrl kSu a ¦*m tlttrllUtl ttjuiljuk. U. L. lr»l rlaio
)jk 1
•¦•itaUnk M*(k»pt*d T NíUlA"
,A> •rdftkaialiuSI- b*hltdott raikh k»*ltt*l
taiuutliau n,«(k»»-t)ttk.
Kiita, Mlata M M>nik> , . . yni.lt ktljail -iikim ftlulník aa tiki I.^.JuW , kdlOabaa a itl, álljun m • t«UMt(G iui .<>«lfi! haj b« Ititk*-
líkk.nl bfif ¦ Ml*k»; Ui( «(7 Mjlárral k<-s«b«H Uuhsn a ala/Uia. tt»t(i li»í a Marxka, 8t«.ti a Uiikt ; HiaialMOkat »•¦ ludja alt, EdOI RUfc
Uoil 1* Uj Mtriik*. ÖI>l(*n Hlika •, Jaj d* mit • »uldw*i(Ut «*(1Hfíll Ulika.
Hitra rur » K>*k», Elbukik a Hltki
8 .i«fU/.l bkl - it L/n»U
- .Ai .ItQul Ittnr* kOlUmfajr.. 4»ltl.k Itt lünk, (kBuil a l^oj, oáluok a rar* Ukut •!.
- .A tátuaAhoi- JtBHl („(.
íl.'rl. *ajnáljUk,'l*''iiiá l*b.iuuk "rJir.
Aladár..ak. kfagvatalib. *r3t.lj*irbb Éuuj.ki-latokat kértluk, ailáu ha tuitidjatl u.ui iuláik.duuk, ti nítn • B|^«tuittl.t»«( .rrdui4ujr*, haa.u ¦¦ .« uha, koaj több oldalrAI léutook Ijío/li,
- ,Ai id.fiD nBv.k o..(T»rr. fordiütiról* irt tiikkrtl eaak akkur miihatuBk, ha - uloiiuk. «Írjük b.k<Jld**4t
Ai .(.ifram.nákbA! Uaráiouaak. k»d«a«aai,
-¦ .TávolUAI- B.nt'.iabaU ulj .kOa*lr«' ¦•¦¦ m.iu » a r.oloah -- aUm.rtl.
Üzleti-hirnök.
Pltczi ár.
S*M Kaniua 1B71. í»l lulíul 12-ik at{tláB.
li.nt HS H-. hat. 6 Irt- kt aA-8*f«ai 6 MSOkr. ÍJ--H8 fout ,"i Irt &0 kr. Bon 18- 7V (ont - írt — kr. 7¦.< — BO f.iui :i frl -- kf M0-S1 ínul t In lil hr Árui «-rf-.L.r. 10 71 fu.it it M«n kr 1\ Itt r.tet f Irlío kr Ar|ia knmi.i«ga> ftfi — ti*l U.ut (rt - kr. ül <>* fuat frt. Knk.irioia 3 frt 50 kr., 3 frt 00 ki. Kuku rima oU« (rMauaaatlu) - trt kr lab 4b 47 f..m I frt 9U kr. 41 -48 faat 1 rrt ~ kr. Huhauka M - H» fut. ¦ frl . ki. W-70 font - f>l kr. Ual> ffk'ir ¦ kr. bab i»ka kr K.i.íi.liiil kfl»Öu»ía;n » fr» vu íuu„. ¦) f.i M kr. Zi*n!*ll«>t U frt tH) kr Ur.fl«..l kntum^u - frt. - lton - frt - kt. Kirii?-li»»l kmnna^fM - frt — kr. Inna 15 frt 60 ki. Kuk Uuh kfliftu.tim frt - kr. finom - (rt - k,.
Ha>lt.-hii. foB'j* *i» kr. B^rju hu fouljt üti kr. tt.r-tí.-hu* főni), lü kr. Jat.hu* (unlia kr. B»a Iukk fuiilia tikr. Z*ir foatji 50 ki. C.íba pária 5O kr ft'l kr. Kieik frt*t—90 kr. Led *n*4nj (rt
frt - kr. Lad kitolt - frt kr, frt - kr
l'..jk» f,. irt - kf. Tyúk tujii -i kr. Buf(or,ra mrrrj. 1 f,| 80 kr frt- kr. Kgj »Í.MH»*ua - frt kr. 1 fri &0 kr. Bp kav« MBp 10 kr. — Sialma uiáitája 1 frt *) kr. lljbor nd«kt«kb»U y tkilj* b fit — kr. i')-bur tld4kuukb.li akiija — írt
frl - kr.
A n.gjknoi ml iriroi Uiáf iának árjafj.ík knnyr«bfil kUdl«, UWCTHV KAMLV bi.io..
liolitl N. 1 <auiuirAI H«dá>a rr.ff.l 6 in
, dilulin 1 dra ¦" .
i rUtibt ' ittlulá.1 'a Ara i» ".
H) Ara &H '
HauMbaÜalyr • rag. 6 úra 41
\ Trl^.i Mi 5 Ara U
d. B. t Ara 'ili .
'. rragarkofba ' ijj.l 11 Ara
, Harci,llobári, kUiík ..( .!> Ara ÍH ,
t.,k H K a.íu.ira Hoiifól r»((.l déluláu i írm Ara 43 46
Mtv. 9 Ara ti) .
! FU.<ibSI r.^f.l 4 Ara Sl (
Ara 18 ,
Saonbatkalfr Sl d. •. 10 óra 2f t
'. Tri.it U15I d. u. 1 Ara 8 .
" Prá arhofUI "«al s Ara Ml "
UarctrAI 4 Ara jy
dtlBláfl 1 íf* ai
A» ^rnk^r K.u ¦ál \udt\b
vonul ¦ T 'flrdlK! Bicíl. BI[I<<; ;, öi i ii láaiu u.mtíj
• •ÁlliiA *„ aaitBl Pr*f*rha(kal <-aa(lakoi lik.
trték ét viltifolym Juliul 14.
!>'/¦ iuul»Jit|UBa .)lJ.4*l; .)*/, Horni, kolcaim tiH.\l;>; IKlii) ki alladaluii k«lwm HU Hfr, bauk-rf'stvétiyek 767 ; hitel in tibeti réasvények K86 '2i>; I-oniloD U3.4Ö; tauat ágió 121.75; arán/ darabja fi.H-l kr.
Heti naptAr.
ImIIsi M-Atél 22-Jf I«7I.
=15
JÜlhúliLo*")!1*!-
kőcljtlak' a báni" \"' Uiti. VU. -ti tH.
ifi VttiraaB A 7 rlkab. a. A I Kau*. ; tak
17 tUtft aU"h H i Kl.k. | M
IS K*dd Fndrik , Ro.l,.» | |j
Felelős ftEPi-ketztó . Wljdltt JéiMf. sxtú: Báttríl UiM.KANITZ C.
PAPÍR RAKTÁRA
Pe«t, Oeák Ferenc uícia 6 ik tzám a .fehér hajóban,"
«jíiilj» g*tAtLf» !•!"
.ik u
iik, ug> mint miit á I
a ii irodai hajmila^.kfa-ujtbb taiuaaaUI uuutigrajn-
• okkal. TiTü.gaiV'j7V/.k i» lf"v«l|>*rtéll» bílyagfk, ......'
¦yoiahb árakon.
Levélpapirosok. i Látogató Jegyek Papir gallérok 6b
1 ft 1 fH.
lOl* Itrll nl al I ft 40
1 1INI dl. I>|rlii<<ina1>b Ol
I M„uU«k f.liír v*(yi«iiH
I luc.al |.l>aji»ll gallir 34 kr. I tuciat felíllJ gallér 3U kr. 1 . kí..1«k Si kr.
dlvaln. ~L0
"'"' ' »¦ ¦>¦' "" • ¦•"'- | MnllUvk falitr vagy niiKKlI IH. W i,rgnj»«ii mm..
itt> i*yíi *. imi w.iík .itu« |U( djlitl> ^..^ (r,nf,ia bril- Ita.t Hadik uiialik.l
--------------- j i, ni i.,,i ,,»,,(,,. a fi wi kf.
3.«> kr. 100 Inil citcfd (tktie uyi main 1*1 kr. I fi, ÍO kr.
..iBraüir/íí/tríiií^pípír.
t p| III) .larati kíli.>ütii. Bauui ktUÖ.
K«y(l vájj lirialul I fi. Míh4-» -fj« •»> *> kr tOU.
IUOII db arninDrumatU SÍM
IU*| , vim (.•tiiwiaaa •min I riun>aVÜiMt>^liip>>(drtt níir- I a j T,'> k..
¦f.l r*k*t* ny..inaiu í H 'l'J fi. : ltW'l .......*'*», d..n.bur« b.
ÍINJU 4aiab l-urtlík k.iulrr ].« i lUkktl 'i oiwnA '.i fi 7b ki.
iiirMt naC7"hl>»lf . ¦*i-|f«l ív HMM UvábM UtT 50
k»i» iM.xnarn r. .1 II krral Ol0»0bb I l"»" ¦' *»¦¦"»" 0-ik'miimiun
Raktára valódi angol pergament iltoU^winii befSitttt gyümölcs bekötésére.
Wy válaiiUk niiiitliui.gi
kivlnal
A HAJ KIHULLÁSA MKGVÉDVK!
j l.rl.S l'urkiWÍ. foljtán
^líto .ikerUll níko
liaj- és pikkclyviz
í,luUU.«, in.lv álul niír i :> .....i U.miUi uiún » huj klhullám, v.Uniiiit .. u|j í„ct Mlniu-ll™ pikkelyek kéi>*fhléne mlntlen korra i'lliAritUtik. b'.fv Uvi'K Ara '^ irl., poatim kllld^w,'] 1!) krfal több.
MtdUliinil
DEiMAL
IMcaúu, l„ Ivin.., i.I„Ii»iiiimb«»u Nr. 1.1 M,.^nn,l«UlB<-k a vitiiikrfll hí„iiii„I t,lj<MlUitc(ík.
Xtluömt elltmertt.
Öl, l,a| í< jiikkclyviíéiiek ourtri IwauiUU után bjUriiiii • |.ikk«ljr«kt iojl«d.«t'tól nionl u,«r»dt, 'á l,«j«m tiibbé mim liull>tl ki, niUnotk j t'olyUn i-i„nuiil tlknlmi
Öonok k,l
y j
y^ii BlO»»iti. Knü,.k Mni nyilváoitátá™.
Mily ti.ilolitlol PRIUL J.
Ull l b *« íniöul
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
ciiMi. rhlvmmiik. eaffak. hujfnrltk itb. a kh«to l0iy„tányo.b áro Alhttjitk iirttk réiixere tókt'l.-to. liMonlatoMátibiín kc-íilotiiek.
OfltnaJ A.
Ij.kl*, •«„ Ptlt«l, T;.,.',), Jriiitf uoiAI, l,i,il)-„l. >• ' . L
Kurk<r 9. ur
„llalljiift a szép szót!" ,
„Uajta link, vigadjunk !"
leáuyuit, uxiilassüttb. l"
ittvii altnlbal^ - A 4<" lapra lxTjB t. r.lkfl.nfliiU.t lirfilMnl citoillk TtUllninM kemtn.rktitéiU kOnyTiitk ár
A dalkedvali Ifjúságnak különösen ajánlható „UAJTA FIUK, VKJADJUNK!"
k()ikad*M«i|(ii rlalkn.iy* harmadik javit.itl í« iBtu.»«««ii 1J(-
K uaty íiorfalumui.l .^mfálniott u.n k ,i-l HMHI váLigátolt I >lalt UtrUlmai, t* míiic* buriUkn; .nium kiállilaUnil fogva ii
, ÍKX> ^ a najodik 8.V) pildánya i(r>. rílvhl i.1.1 >laU dk.lt, <
^< Itfra trrj.dú a dl»«««n kiillit.ili i»(ibbkOn>vn>k I L) kr. dAi ' aranynyoniáa ít áraojiMgilylyal I.HU krírt.
ííjmilal.
„Isten áldása Cohnnál!" 1 müllo 410,000 talléron
fclll HaMburg álliMttt famnliroiatl iagy P*« klionolM.
Kit-ii >'liíi>yi>> ják
1*M kkfrtoláltM, • m,!>i- Oí k H',''1"1
¦""V'Ky jáumk, i kovúi kJn»)i *lMt 1 i.ímAIn (un n kJ.etktl* BYWttléliyi-k lll*iy«*a* kitniialnik ¦, ..... : 1 m ¦ i>-in.'iií l'hi-i
100.000 tkJlér; rg,f.,kiut «0,M0, 40.QM; 20 000; 16.000; 10 000, -ii 8000, ¦'>¦ 6000 ^ 4800, 1 4400, '2. 4000', I 32 00, ii: 3400; II i 2000; J; 1600, .'1. 1200 . MM 800; '>' 600 t 480, !•'¦>. 400, *>'>; 200; J 120; .«»". 80. ll.'<!U' 44 ti 40. i".»»i 20, 12, 8. 8, 4 *t 2 UHér
A U-dik ...u-IIt ¦yarMéay IinUh|«I. 19. -«20-r« <•*>¦ Wv>-!¦<«••« lial»ro»Ta ín ')tr Mtat »ff«l*-ti lufij.ny .ra . .«k 7 frt. féké 3 frt, 50 kr, Mfy«ii I frt 73 kr. ¦yalutM 88 kr. <>. *-K.i nvn tfidati •arijtiyaktt lo<-.. |>H.K I.H,.h ^írví-üv.k.-t, ta,iv í i Mt lkld^ ll
.nik legtávcUbb vidékre •¦ ulkduon. a Mv nvtr»atMypéai ílkul.l. .íi mi mim LuOj ul ik Hiluwi hallfatáa Mlktt ".k.>.|.^.. 'li I í ul t tM*
80,000, 90,000. t' 10,000 tallér tti
¦ lefM 40,000 30,000, ik«h ty»k»t i.<.iieu, k
Cohn Lázár Sámson l
¦—¦¦¦"¦ A
k valódi
* o.«i ¦«»!,. i*t;H|abbaa « Kaln^e* által ki
^ TáluáfKiI klllli ,i.n, ai ar^il hartél aMfvIitialt, • "1"--
{ raintk laüll e rríélvk^i'ci. k.iir.il,áll Utkoi nrr a patka
V ayak. kait > m*> •1 •#*«*, vtkaa««k *¦• avab«k i-ij^. ki
\ '"*•*'¦• Imri>-i nli.i.i htaltftilR ..iii^^Kn«i.
/ Nagy-Kanizsán
\ RO3ENFELD ADOLF ur
| k>tP.k*.li.M.«., f..|M. HdlH.t4ar U. M.Atul.a.í k-.-.kmlí
y W(|( t 1 fit, kii bi.lug Kll br.
KgyM I.U.>t: ¦»
""""YgrMMi k«|.h. ¦\ «tltr«-kwéot aW.diili «.cr a fagyM
lyaaati •• ty«kUM t\ u«, •(/ ligiily W) kr.
Kivonnt «-gj, na|H» U érkuifi haaonló <li^rA-lrv<O.-kl>.-.l:
Kt'rek min cít liiiára^taUk••(•*, tt ádilig t,«.náll kIllái
TítiUUiiíl V«h • íÍh , Kát.>lyrárUa ra.ll»tt jua. 17. IBII.
UIíJíMAN UKTTI
1,576- ",7) batioot.érianí.
ajta leányok, mulassunk!'*
><¦<¦ mutáltad ki.ikttajT, a wacrar h..iKyl:h uiiUit gjUjlÜU.
(H k(«» 47:t Upra i«ij#dí c>iin» kiáll.lá.n kunjniík áta 1 frt.
J- l>0 kr., haua arany Malaaiakaa i.bU kr. ilinkiil^tbi'n li - f> fri
LENOKMAM),
(ÍOLDSTKIN A. legnagyobb folyó&rok üzlete
r 8 (i. tKM bét évig k!ay« «t«a I
*i.i,. K>"<>^ '•!»•.úku .»ki.í,.i! ......I.......n a*f»l !¦
g«r, |yipúÍi«lyMi, itabadtksirDiál. rugkétilel, tilpkl
nil ét url czipészek uámára.
g Mt blitotliik Mikiit a Isfoloióbb ir*i
N*„( .«k>*r ..n k»* Nrlln|4fck4i I (1 -"» kit'.l 1 Ural>ja. aéillftk U" kitAI l,.licit'- njíitnlntt- inimtci ayiniakraMmtuik. t*IMf«k, htiatA ¦•! Un-ulat-
l
Mint a lógj ül osb
SZ iílMTÖ-SZ KRT
ajánljuk
1). La^
(PrSservativ-pasta.)
>:..n .-gi,,.,, *„, llépltt-1 tar IM V»|ylul • "<n ártiiliiim, ¦ aitrt a l* ¦nÍD}imk bUtu* U*..njU*
h/'nu, kiiliuin.aii ireiu/iyakea *' ksiahaa, nyAgvitja m.mn«l
H It-ttl,'!]!'*). Uumuj-ÍI^ÍmjuiIjÍ, >lnilfl1 ,.«;f.HMl A.tKltTIBlUulll a
'• ¦'¦' Miatta Hufitm**T*l i klltéttlt, tfta ««y attávolltja a bttegtageket, vu/ hű, állal elAUuill ráaicokat, tebhclytkti. npactaisagot » i t«y1 rtdoielít, a tfltJilnt Sttpiitlen Ihitirv puh* i rutaa^Hr* r,*J agiktrra I* fiatal, egtiiteMt ulart
Idíll Hí ¦r1.l.jilMM*f^..> li,.,,,!]/. i„i tiL.,1 1,1,,,.. .....|y r,.-1,
t.-.uii-tni^it.-! .-.LliiM.¦"•¦ volu*. Ai er»4aiiay ctNdilataa Ét •e|Up4, ugy twgy ¦>¦*• twvábktl dloiéftltt ftlMlctMÚ tui
*:K> ''ti"'/ ÍJ» lií«.nilmi uin.ilí..»l r^-jiltt J fi
I). LÁNG arezfesték-konocso
f,, iScAm í tik -pa st al')
túr minit ai»n fntolih nrTrt«n lulajduniájrokkal. ¦ a bírtuk ii..im»l •K'-iton anailan unidni. Ixtuvairti-a, 6n,>ni i fyHugid f--],ít v*(y ver*i .tii.l k.MrtOiii.t ; • hSiflu Wljc.n UUitlUii • Walmui MiinlM Uditf tít-i.1 Ily n*mllrk«(
Rfy tígrlv ám f-li/r Ta(T r«ffi t R <l, «,
ll rakhely imgybnu if» kicAihrn
ial fri)álJjiil
y g
ial frit»)álJji
D. LANO
Ht'rab.->i, liult(w.l.f No
Nyilunk kozot a szcroncsriiok.
250,000 mark crt.
kcdT.aS alkal......n»l Kn^mutuj a UK"jal.l. »«ty |4ua««raoU«.
U.k, a .nrlj ¦ inagix ki.rmányldl clfi^.il,. í, t.l.tu.fls i vau ; ai
«>rk kO.fttt rr, >,. rft. 250,600. ll*f*U* 130,000, 100,000,
BOOOO, 40000, 25000, 30000, 15000,12000. 10000, 8000, 6000, 5000, 3000, !!>¦¦¦-"t 2000, \;¦¦,->..; 1000. *if..„ur B00,
ll,tí*K)..ior M •»!
A Irnkt.ii'lntilii ciaA iiyer«tnAn)haiia rifn na|[r — államiliK (.,»|.-.il„lt pínc.ü..,>[*< h>v>laJi>« rtnd.lít Ktt.nt tnir
julfuo Itt tO-«H 1891.
U*t, nitlyhr. ka|>l.alú
1 ují« treileli torijeff nak 7 írt. (TtUtí D.li)
1 (A . . 3"/,.
1 nagy.4 . lt .
.limtrík Mik livkaldA***]. (Mtí -».3)
UÍDd«n ronüel/a a nuiiiial a lej(o«gyijl>b M(l|rye1i Url (oRtiak I. lj..illel.,i L¦ mín.Unki kapni fu(j» |K)l|,ik a> AlUmriín.rfrel el-liiuii .-rr«l«li *i>mje|(rcl kriálu'i.
A ren.lflflk kívAna(j<>k ¦¦•ríni hivatalon tervM>n>ial<tt tnrit-kn))lii<ják i» miiidcn hu.íinal kUl4jDb ». t.J^kteki..k bavaului •DTuialtnikaL
A uyari'in/i.ytk an>ni.»l ílUmJ biiluiitaa ntin kifiiottfluck tt Irli.l P|Ur,.|,rir„ tnlflnk. Ta(y T.lllnk tt.Míkfltt,-Ü,l».11 lív« i»«t-iík l.ir..d»lf,m nagyobb IMviihi átvrunl.
llllfltlnk a nXTPiu-ir-tSI »»n mcgilitT* *t thvía Idlí /it» min dro >aj..k Mttí f.ltllnílei hárUm.i»T fHny*r*m«iiy báruin hiiiA* ¦.ál ujiUWuoMii l>«bli.>t<yilva lilrUnt, r-« aiooaal kili,rilctrlt
Miu.lpn.k niflli-u ioll<| uti,, ..amiibal «Kj nv.ru r«o>r.v *n^ly -n-rint a mír Wknvetkí.r.ulfí hmiira mind.n i.i^r.-iKlu-l.-*k i>(>rn» t,t..n . nroram. kHMrttirk
S. Stelndecker & Társa.
H.nk .'. yiUA H.lH H.miioríl,,,, V,., í. ,1i.l i„i,i,lri, nomU alliimpaplrokal, VMiilr«nit4n>«krt í»
knlrannktiMnyekvI.
»«d*|yttl Ki>r»«l kntiBnjflW a Bobunk «}in«tíkoiott hl-i.<Jalu.al ét anuiin a kOtlkeat aaraiilánhoa nien>ilTAaunka( t«a«-...ik, íUok«.r.. fu|».iklUráUl.ai.a.IBI,dM i, c,,,nr, .[(,lkil.tul a mWl.tw m.í<'líK«.lí.l a ti»tclt «(ili>blSkir.l kiirdím.iuiiBrkOldiMI.) Kpiy I„I,I(.„(B ,rv, k,l>,™ , finum Rt v«lr«il«<rr Ju III rryimk .'limai, ui, mi'ljr ÍJ''ey""" *• kölnin uílklll ii.,wv,|. gjil initi<lnu Kyuinur, idw, moll, lüilil, maj ini ri^y, tukhárlya lágiiM, hulja* fa v«w«;tjaiital-itml, gUiwlkilrt, u&lclftfct, Mr-UkiiiHllÜKi-^ut, LóWV&l, •¦nnWtéei Ky'iitK'W^l, */,mil„ai. diarrliöat, »liimtlanaA|(ut, araiijtirt, viikurl, lanal, aaakúrl, v,ri,.rl„,IAíl,fu]n,l(ái.l (¦• hányiii iun«rt tn<V terh<uu't( itl^jrfn ia, diittmUMt, búa knittoraá|;<it, agvilnjkodiat, t'auaat, aatgaaitgot n 72.11110 B>"g)o».l, melyek mindra |C)'.'iKvaior rul dacaulluk; tftbhi kftíl biíonyitvanyok pAptt J aíouleegílíl, ,<r l'luaknw udv. mi>ráitlt..l,
J aíouleegll Brehaii marq l
ud. mi>ráitlt..l, d« A l'unnal taplal.lbb kí1 kk
Brehaii marquiamMSI, — A l'unnal k!vén,aK.'v»l,..uiír«f«1iiíllekn.í1 npj ól jUlkilliik
k«aliuia*l.i fel
Blionyl.viíiiv dr. Viwky Jó«-üó). Sk-leveny lU^vt.rontu.g, Ihti7, m»j ü7,ín. Nöm, ki li.hb »*viK •'lvnt:ivUU»a4K-, .Utnntlüiiaáij ál-l»Mn.« ^vuiijí^V ¦ mát Iá jel* lm ük ban mnre >l«-tt, Du Ilarry KevaluK'iitavjt! Aliul o^iiia lii'lyn'illuit, » rtn ii kitütifl tiliwiwt miudun ¦Mnvudilnek >i lélekkel ajánlhatom. LagtnA-lyebb ki>«ön«t«ni invllott maraduk uUmUm ¦xulKáJR ViwUy Jil/wfurvufc ^1.
riAhtzuluu,-í.ikUn '/, font I ft. 60 kr, l font -l ft. ÍKl kr, 2 főni 4. ."*> k. ,i fnt 10 li. Ili luat ÜU fi. 24 tűnt .ki ft — KoviiIrwMre Cho-oiUuio táblákI.mii l^ciM^ru t ft. fX)kr;24l cí*'MÓr.- 2 frt («> kr ; 4S cwatóre 4 frt :H) kr ; peruiakban 12 rwWtv 1 ft. i'i() kr, 24-r« 2. ">0 l.r. 4M-ra 4.,'XÍ kr, lltU-r*. 1(1 ft. 2«K r»2U ft. fi7tir» 3l» ft, — KmphRb,: Harry du B»rrv *• t rA| IMetbsn, WallfiwhKtuw, Nr. «. IVitonTíf-rökjófnf fij-i>gyiiorAuiiif|,Ki»loMvárolt Kroo- ! •Utdtorn^l, Alx'. KubinUn Tyrulur & Scble, j
Dun.íolJvirun Nath.ra l'ilnál, KárulyUviroU Ifrilli F.-ni*l, Ni0-Xani>a>lM U«úk K'lroli/náí-Krauknjváruu Cunli^"(>r IgnalEiiAI, Szikra I'V h^rvarott l>iflballa Oyítr^yne!, Wrawaen Ki iili,-r Ali'imál, a mindou viruabuti i ,(yö|íy«i«r, Hív., r, M fMin^oáriiauknal.
ki \ kerltSazut inindun áfialmn jurtán, a nútimt-¦M Ivet teljuauu, a innxvurl kuvi^iblia bírja, i-a. kir. u.h.n kűriekben, u»;ikrn:,kr,{r,k ,1,., ki-rtjuibi-u aKul^alt, ni'tluii, ajátilkuiik ma^yi" oraia|{i vak'y bánAti urailalmakban állandó ¦r.ulKalalt)a. MixunyitvAnyai kitlinüi-k. ltjvub ltun c lap kiadó hivalAáijan ertukeihelai filüln.
Van aziTuneaénk a I. es. küitíDa^(,'et otfn nol tigyaliuaileloi Stuiadocker l..ur 4a tanának mai lapban allú hirdottnéayóri!. A kerdéaben f'»KÖ rrnlrli aoraji^yok egy-, fíoyer.mínyek-
kel oly duaan ellátóit kiaoroláahoz tartóinak, liony erre niíivo vldekUnkon ia iRoa el«Dk rnaiv.U.il várhuld. K válUlal aunil inkább tuljus biaalmat ardi-iiu-l.minlh^y h |RKjobb il lai'ni i>i>loait.lkokkal kinálkoaik, valamint a fentebb lui^iioveaelt t-^ ** mindou időben lamiailou aulid ejjáráaárul éa aiiniüa mjwt-iiiéuynik általa lelt kiliseléaérdl mindeiUtt
i«!l1LTetl-N
.1 itnyy-kttlttxHUl
kereskedelmi és iparbank
1871 ik évi jullui elsfijétAI haidve mtilctfoés végett betett tókek után 60 napi felmondásul 6 , 30 „ „ 5 ,
15 ,. „ *•/,'/.
kamatot flzat
XX
TSS
Jó, \nhidl . lilb»ii, IkUII <<iki«ii i.ruil kin .kr.ln I
METH S Béoabeu Rothenthurmstrasse ae-dik azám alatt,
ruiiilmriil \á.s/on- és Ichcriicinii raktára
ik, MrMiliHi vi*.
111 a iMan t miiilák birmii
v rkoln
iikki-ktt, ha aiuk bármi okb.il
: mell Ml, birho.i l«lhHHHr> i hi.ldri„«k F*r«-.Rt*hrt a i
¦trttktt kér)Uk MfhUNMl A lo.Uk cm.t.nJM
S. METH k k.Hoflieferant in Wien. UnHu'nttiurinHtnwsu Xr. .Mi.
ABJÜOYZÉK;
ír* 18 frt., noil cí»k » Irt., > rllfni v.lAdi rahtriltlt fónilj u 1M f\ ......1 r.«k,9frt |1
> »0 r. tepsii UhíriUUcr •»»»»¦' un «4 Irt, mu'l roh l'J frt. I
. :W rGfön Til.'.di rgnb. raimon 4
,'¦ fH a lffiii»nial>b.
p 1 .i-i-i,.i jt'. vjUnjnb-il h.n.'.val 1 fti
Un rífili KRinf* iiry - kwiavi 60 krt.ll if frt .jt) Mg « l«Kt.n. -Kl frl, mt.ti 7, «, 9, 1U frilg NiH-nídrijok flnom •ohírtllnf rafr n. ••<¦*• Tivnon.tMbkfpJI .« bareh«lbfll > i<y jicdif >-V mii.Ö-
uro ja Urtda 4 5 fi T-8 f.l.'n o'uH vt<im,Wil, ^imiin ytgj ki- t-nal baliait váai.tn ¦ iMbkmi..''1- m-xvt *JI2..')U- 3, ÍJ...D- t ft « |p(fin tr va(y ni.ir-. ü^lyl^H r..k,,\Ői «ji felrtltí Irur.Ml.J h,m.-..r. 4. », lU-l^fniK.tcKtluainabbl' v*BJ bimiái nJlkül '¦(, li 6U J, .t.M in Onnmiit »nt*ik«idjj '.. tt. « 7. H f l*
¦•hkvnilfl . ujoar- »«ejrílfijí.| í iMltl l M
:i'2 frt. m.nl c.»V lit frt. | 6, 6, 7 H frl a lrjgi.Knn.vbb. jNűi tU.'n.oktiváli i»n j.i b«rohclh.il
I db 3t> rSfn. klIlnJI niml-iirgl »í-!l inotM kivi- va,y lli.-»-«.»ulk.na6,; 3,S.f><) .( frt* lt-lflrt.; 1 nUl aliú
m*. lm frl moitoak If. frt. ! '.
1 tl^lJrÜfn, klllniioipn JA irUndlvJ. 1 i
.n,D M frt, mini *cak IT frl. j i
) db Ml rEfni holland) lOiii fyiril i
*r 31 frt muii nak 18 frt. I i
) db 6U itlm* valMi irUndl *.3rí»,ll I
AO hr., 3-4 frtlg alefauonal> imtiurgi riauiaait anlalktnilB mmílyre .ri, b, T Hfrtlg a Uet
.einílyre M»Tl*"n 16 frt • lejfi. in. ír.T4 k-ir.jhmtntlt 'i.AO 1 ni(
1 dl) f* rfiíO, kil. bclKlumi •lllvt. IrKiükalmajalih fírfi iugrkrf 6'i OU-IU fn, ¦•» M-UU-S& írt.
1 db. 50 i-t 51 i-Sfrti iíjpirhuebü é
l, f>.ri
) frt.
IŰ( ¦¦íltit, aitrtil Sft ftU krig. a'/i rílf »^». S f,l W kf. 4 - flig.
I luoaal vald'll f»hÍTvi.*iun ki* m«*b- I níi kaudfl I frt 'JÓ kr. 1 i
I l«r.»l nűid. f.htir*iwUii w< ktn.iC uiigy fajlabdl 'i.4ü- íi frt
I isriU valódi f«l!Íf»á».os mi UaáÜk . (b>l>;-»«l>k«w>d8k| 3 (H M) krtél 4 ft. « - T frt, ;
db Üli rfffiH ...g^.n jó piH..í bar
eh tol li, U-18 frtJ([ ¦ laRHaoH.
ilffun, igen fiion í. ap 0I7 UrUi,
„ i lk lk
m0r« knitnnicn alkalmin. r ), M, 40 4f> krig a UgAn. i i h-.ll*.1JÍTÍ..,.n IMI !t>
Uudi-TÍ.i.mbdl, floom hiimí* •rl. nak .1 l*rt íiUhr. 4, !> H » !i-|-í ¦lílinvkltllaG niB.barir> ti»»i nb.il l«-(aj»ib pltitl raialira kínilr* raak 6. fi, 7, S frt a Icgl.nun.ab6.
Ml 4-6 frt a ltKTln.xt.abb. .lidi a.iKol f.liír í. tilut. -.In. IIn( inff'k. uafynn tfriontak í» \n •
K, l.tO kr. 3 4 frt itef&n.....
ri-iíi((pk, * legjobb rtttatiurgl va| hollan<ll-fi<iinnb.n 'J frt, I M k. :i, 4, A-ri frt a lentlBuiiiabb,
h .'). >í 1^ frt ¦ leffl i-tnnak U(Hr.li. l.-ttflfK *i>:i,3.Mt 4, & fl írt 11*lJ frri
l. l.üO, fi, r) M
Rj, g )
féllr magyoi ti«bt..*l -J.fM) 3, frt ¦
LíÍd. f»ne*tm <ital.ii K, 5Í.6O, 3 frl l!rí fatyik, ÍK«n ).S én UrU
ból, Mfyar iiabiaMl
HU kr. 2 frt •'>*) kr. a Ir^aiiuiiiabb. 1 tuctat Un-xa nSi harimy- 0 , H
II) l'J frl a loirünunialib
tnriat férll hari«nya 4, fl, I, 7, 8,
ak 1 frl
L,,,, Dr. v. Farini, London. |
C i:in M«uii mii :-*'. •«.' bn In J«.lv » a. rcn lfi,lft Ali.-. - u.,,1 k.,t- C. ¦S ti>l nur 3 Th. odar 41 In t
l UH, Wl.ln. Pli..l«*fTcau« No. f
**lanl« ¦
-I
,H.i([. (&W 6) "
t. «>>d «urh JiQ.19 HarhMihmattbtrall hl
WAJDITS JÓZSEF
l»„r.Li.,|,;i,iv.1.UI,.,, N,Iui..áD ;ujabb*q mtrificlent a minden h&ui könyvárusnál kapható
Ul)l) SZIVRMRT SZIVKDÉKT
az.'r(,lnii l.'velfio kúujv,
Szlvélyealtöl
ára I frt 20 kr.
STE1N SAMU aranyműves,
K,
több ív óta fonnillii s jó hiruévnek iirvcmli? dúsan felszerelt arany és ezüEt ékszeraruk, valamim nagj választiiku arany és ezüst óra rakUrát ajánlja a fővárosi s gyári árakhoz képest jelentékeny V„-kel olcsóban, mit a m. városi igénytelen g olcsóbb életmód tes/. lehetóvé, dr külóntiseii azon körülmény i-;, hogy arany-ezüst féméit közvetlenül saját mühelyében olvaaitja <•» dolgoztatja fel
Minden arany és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás bizKMittatik ; > íalódisigot s próba fokozatot pedÍK a cs. kir. féiubélyegzO hivatal bélyege igazolja.
Megrendelések a legüzilárdaliuan teljcsiltetnek, és a kívánatnak meg nem Meló ciikkek a legkészségesebbcn kicseréltetnek, é« így az ebire bocsátott kedvetiuényok után bátork.«lom azon intésemet a't. közönség figyelmébe ajánlani, niiszcriut a valódi arany ékszereknek a nemes fémnek hirdetett Talmi MVU ftlttlálMl nevetett Talmi-»r«ny - különben brOlubü készült ékszerekkel vilii pótlását, - melynek tulajdonkénen semmi értéke sem lévén — kikerülhetné! l6M-'•"
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
litVilifii, Ojirrnriii^ N<- L'I .
vrs/ és elail állampapírokat, kölcsőn-sorsjegyt'k'et, vanut, bank- H iparsielvé-njeket, s/elvéiiyeU't, arany* és e^Ost-pénzeket.
Jf Mc^hi/úsok a ch. kir. börzére 3J készpénz vany megfelelő előpénz mi-licit ioK}"bUn fH/közoltetuek.
Jáiékt&rsaságok:
20 db cr kir. otztr. ^"itnsorsjegy az 1864 ik rvi(,,i, rés/letüx«Hé»re i h in havonkint. fivqnkint b hui&s. máicziu.s 1-rii. api il 1 h-én, június lt^n, szoptoniber 1-én, dec7.ciu.KT 1 ín. Pönycrvény 250 000 ft, .^kisebb nyer\rny 170 1200 ft. Minden résztvpvrt, teljes befi/ctrs után kap
1 í-s. kir, , H<J4. osztr. rrtMleti sorsjegyet.
20 db matty. kir. 1870-lkl államsorsjegy n'-sziet fizetésre & (i frt havonkint-ftvenkint 4 húzás fuUr. \b-fin, május 15-én, augusztus lA-én, november lft-én.
Fónycrvény 250.000 fit, legkisebb nyerv«'uy 104 A 200 frt.
Minden résztvevő, teljes befizetés után kap
1 m.ifíy. kir. ls7i)-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-iki török állam sor aj egy részlet ti /.etésére a r> frt ha-vankint. fivenkint ti hu/ás: fe.br. 1-én, april 1-én, juni 1-éti, aupiMit. 1-éo, uktobt-r 1-én és deczember lén. F.inyervéiw 600,000 franc legkiaebb nyer-
vény 400 franc. Minden résztvevő, teljem fizetés után kap
1 (¦•>ás/.an tonik 187u-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschwelgl sorsjegy, részletfizetésre a ft frt havankint.
fívenkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-én, augusztus 1-én és november 1-én. Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 herczeg Brauuschweigi emlrli sorsjegyet.
AdlzxcHexx
20-ftd réwj^y IHti-l. o«st. Kinj Aí-ai) . IH49. ütikl uulr. 2U kul . 1870. m^yar lo
érvényes: "W
minden nélkül (Ml-14)
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű Mirs,jegv ek lun i rr^/leiti/.eti''srt! ilyenként is cladatnak.
Ujlaky, Ilirschler és fia
fakercsked/í (arculat
ALSÓ-DOM11OKU1JÜL utolsó posta KOTTORI
t.HztcIcttel jtlcnti a magís ur»ságiikn»k « egyáltílin « I. ez. ltözOn!«%iick, miszerint
deszka, lécz, ^ ,„i,„n„„on,ii fenyti-éptiletfából
nagy H jól bcrenilezett raktára van; mely raktárból bánni ('nemű nn'nbÍ7.Aíi (íjüisan H
Iutinyostn eszközöltetik; mire nízve midőn a manas iirasiiünk » a t. ez. köiöMég lo-
viblii In/Jidalinát kórin.k, ajánljuk
Hajy-Kanizwúi, SCHI,KSIN(iKU GYULA urnái lé»4
liizumányi raktintnkat. 'I'eljes tisztelettel,
Ujlaky, IlirscIMcr & Ha,
, (62ít~t20) fakrrt'sL'jdült.
WEIL UH Ó R I C 2 lf| Frankfurta résziéi-fizetésekkel vett | sorsjegyeknél 11 vevők részére
ivrl a kiiiinsAl ».í ifati rftlétmi találkozik, nmlatja a IntfolJi /.i.-.i/ii/l'to-
„„*
g j mi»*» e«H™ f...-.ir,»««..,ij
lí/tai írtáért »«.. -»«Y« »«•»" •'•>!I"«>''IÍ><«1 »"» ;i«^«W»««< u cuk n<ifm juthat. AzuukMil <• Ín;»w6» uirtiictilieH réwúilhrt, mttxn már udmtulan-tsar rqíu a,iládvk lUrmafné Uttek.
Kihnililok »iHh*iiii«m« rnnjnmn ».A/r< i»/</.".l /mn rftűitlnn i. J'llM >¦¦ ¦¦''¦•
jiUtU ;..Mtij,.i»i.i «-ím/nvi ... a vevőnek szabad tattzéMtől függ meQliatarozni, Manyi W alatt t mennyit (Izet e czélre havonkánt, /l; «!»¦' rrní-i l,jhi,-m»l
atmnal *«/• •« IfinVi'r""1 kiállított "h"'».V' •' i..»/i'.'» .V/a'"'" »T«j':ff f»»ilii*ni /«!• yg/ieiM »:,(mdivi/, ro.'íy .« 11I..W rAcA'í IcjUrlruml i.i*i fmírtitwi *i/"</ Knl^U/ntm.
„; «/,-,; r^*:/'1/ li-ftzitítével faluiitfimt/i m/i-rifliAlyrí jálKlk t a hnmttlwttt M*ki*ii*r kamatait it a vtirl tmpjiUat kinh'r ílfrti.
Ají&mö*oti ajánUim a: ,. -
1/ilil-MTíjegt/ct érmkt'nt 4 huióllal fnm/rrriilhiii XlO.OiHI frl. lHUtl-ki mri'rgy a . .WO.r**/ „
M.J-lti . A . . üf«).f««< .
löj.'l-it; y/tií/iírAí/./-»«>rj«/Vji}flí. egé-Klvit csak iit htuát i<jh. r«mit-»<)r«/><(ye<, rvmh-iil'ti Imzáixil f.myertmftiy ttW.WUÍ) /™»*'-Ml;/Jíir tHjmrsjniijrt írrnknit 4 ImziUnál ftugenmétiti 2/HKfHKI frt. Syrijcgylárxitligi* ft '././inlrt «.(m.ír,i íaknlrtllrbh «.r«j.íi/y-ci.i/»'i''":"'"' "'•-*ilut n U,jel„iuf,Kljlj JtltélfM „„Wtl,
f"/! u ftriti* << «iWl.»li4>M«i fmY'i;ú wiltiiiilr.il < /ii':/ii»/(niu cík- <! Uajobb nityMntrúl.
Leltner F. Férd
15 százaléknyi valódi nyereség
,,zur Stadt Lyon"
fíéri, brtii'trtm, Tu t-h l » II 6 c» IH-ütk
v ináról Ltunk, minlliufo mi nujrit K>nr1nnin> áruljuk, a .egkUtibb rút simhiík, 6* ijty ni <¦ n n r ¦
l^Mt ft kilvvtk.-nl hkkIhi agv rí í» It-t clmliUi omvny e luti
A .•JKiiji.bb > \>-w.\>\> inlMX A legújabb ¦ legutibb »zii>u I. A legújabb ¦ it-pnibb kídu ¦/, A k't(UjBbl> 1/11111 ntOio A Uffu^bb Br<*4rrlr V.I.kImm.Iimmiv.t. f.niUtd A .t-KJulib p«|iUn Atla-i mind.ii mi Alefi
tyl*i".Toll uruk , Imi-gy KJmbk.k tlmin h!.p.
tárát, j áruu.
Uft)uintu ügyeiml* aJAiIhÍ bá gyök a ct k katunwáft* '¦ kösiiniH^tiiik, hogy m«gr«n<i<>l«««.tel n )*KJobb Ul- 4m kull'olit Ul uirog.dok /» ktWnlvk, hk ári lugjnt t*bb«n Buin'.itiiit..
Afl *n r»kUromb»n viUAn.li»kai ki é*t* aliogtuluiu.
flll.-r (lntluiiKrn Tl.trn-1.-, IW.r, llU.l K ilcríiUiluttfu v«n liiMttw t^uuliirtt uu>l au
... „. -----n„.i 1'reÍMin.
Auoh in*chv loh oíb k. k. Milihir nml v>T<OiRin^wUrdÍK<« l'ublikiiin HiiliiuTk<>;uii. ilttiw it)i 1.1 In lio*t(.|liiin{.'n v..ii beaten Irt uml AiiHittndiT Unlor vvrívrtiiru ittul prutniit iid,1 bill-K"' b^m-linn
sa
Töríksorsjegy húzás: auj. I. okt I. íecz I. febr I. apr. I. és jun. I
magy. kir. dijkölcsön sorsjegy
csiís/nri török birodulini.
A f.-lrlli k.Jr.tó jal.'klwv. mi'lyl uiiiijki'l innjutljr uyujl:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4 s»r fíny. 250000 ír. T6rók „ ,. 6 szór „ 800000 frank.
T..v«bbil .'l.Lijuk a UlfifMMmis, M,mli,u,.il,U it j.li.l/ojiü.-tvutlf, lui'lyok i«n ¦i.rajrKyukiit IcgkudYtiMiW 6* IokJoIiU l(«Bik, wtv ken fnlul i> ajánlj uk o .i.r.j'|iy»k Uviaárláíit, nisrl a lotckiiebb njo r..milnj la ji.luiil6kon.nin íi.liiliiiulja a nu.Uni in, a u,r«lkaorijii|jyii<l Ha) foriniul li, m«l» »i*« «V«wUnl li/ruuk tn.milol Vu ..r.injt.iii, mii mi uiár ai ulaú réailtitto! kiMitvu vcv.^k rdaxAre en|{iHJIIuk ál.
At .Uú r.l«xl..l bflimliWvel már as illutA játnik mimli'n luisásra ¦ a jrgyirti aunijeii.r !•«#•< njoreini'iiyíre.
K.l-r.Jlmik vnlmninl
Magyar- u« törölc-»Or^leeyet
rita>li!tliiti.l^ari. havi .'i frtd! kflulvc ir.lfRM.
Mimikri H-iniJi-iíV-'t havi 10 ft rAaili-triinli1* iiil'IIi.u in.iKninililr.kiiiik « 4-ik rii»lrl |H,nl.« lH>n«<tiW után I n*A*z-mehtinffenl ereitrtl m>n-Jiyt/rt ktilflltnk /iif///rn.
K aorajf^ynnk lív.mk.'nl liár.un luiíáaa viui.
MAGAZINER k STERK
(,riW 0.-1) V/iltólKiui, l>r*1r»
üm; /»ffi/.' tU-nwn-utem T-ik hz.
F
Magyar sorsjegyek húzása aug. 15. nov 15. febr. 15. és május 15.
m:lu:h ,„ zsitvay
tclyttm él ii.fi tlivíttkeimi; raktárukban
Pesten Bzertvtatér 8. tsz.
A l('fí»j:il)h selyem, K.vupju és gyapot női di-mi<kelmék, kész női ruliák és iiiimlennemii felöltők, \al:iininl sok más női (lival-izikkck, ilus vúlus/túshiin és lehető olosó úron kaphatók.
Ruhák kégzitéso saJAtszabómohelyOnkbena lognjabh divat szerint gyorsan és izlésteljesou jutányos arak mellett oszkOzöltetik
Kelme minták vidékre készseggel küldetnek a megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. i™ '•'
Lyoni sclycin kclnií'kliííl
fiyári raktár.
>1OIJ. A. SKIDIJTZ-róRA.
Központi síallitasi rak hely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
linntiUi. vi%ött liHinu.il.ili in:v-itláir*tH>iainnl ellátott )m«tmUiUÍ uiiuiiváii^okkal krulutuak. Ü»iaí likc [Mir.ik, ¦> vvtyrU H kíil »lak liHHoiiktuNtit^áiiiil t.íjfVH naját Kj-árliiiái.yoiuiii»l köniiyuB felese-ri'llfthi'tiifk,- naitn hunHHitvAuvok vAsiírliUáclI amn nif^ju^vceMt'l úvuk mintltnkil iiiiiwjriiit ¦ ,.ax AltttUttn kv*xtt,-tt SrMtltK'imr minden fottulytijn honon 16 k^HMittnénuektiUi „„„L-iilfínMTt,-//-*^! „„ját ,'é<ljrf;t/em ét utálránnmmal flitátiit.
i ]i->;rlt(<riMb lüetekWu bubitonyult }O'l>KvliHlAt.uk álul ii.iuileii It iH^AilhHlUnul « rW helpt fUKt,Jjik ul ( n.irU ut w,k enr it eiU*>l kosuinkhi-i kill.líitt liák in.h.k » l.iKr,WI«U'iebbfln uou«ii-lAMikuál, ..ti^/tl.ullfln^K, jíjum.irh.ivn.M, l»vAbbá ^.r-aftk, v«m Dál, ideROMAg ftkoiUt WfAjá.. véru.lulá., <-»Aw» f.tgtájiUtumiiái; ......... Uai.ya.nihHjlMi.Hta] . [„gjobb .ikerrel AlkftluiuUta^k, .
'<: IW!I*iiri.idBí^1k.!íilfák K Ky"*y"- Fe»*Itlüff«r J- *• R»-
,»rH .-Kv lf-|
K porok roudkivíiii rtMi(í iiincrt t-it/i merik k oi'iNiitri birdildlom u.indi'U i jak, imjíV u jH«rok nígiíjtt
« HJiIm., v.'kUI l.v.i.Tiar., búk.Vra ita l a l.-j(l«rt.V«li n.v.'.Kyhfttóal ltakMiak .Viito-k,,
Kol.ii J«kai.
KirciiiH llr..v.u Jdk.b Hal Ktproaojil Wr.li Kánit M.,i LctrnytN knlíioda J. kv''>i{]
j UraUu ™.i..]i...l. z.. „.;„.
fó«n rr^oAn
(Í44-M.IM
Ara !¦«> ini-Kiiik használati iil»MUi„»al 1 fn ^Miinliin ll.,.B, ,„áa l,al,n.j,.i,„l„j r.jni.....„M ,»„ski,l,l,,li,.u..M. ,*».„
llliM-bajiiknll, norophnliu «. r.chilia b«l.(t.<|!„k i a l«í«lidulmbb k.iaiv«ny- éa caú.ib.jukal, vala
jdiu Jintsef kiadó, kp- 4s ajomdatuUjdonoa,i/iH, 1871. jiiliiiH 22-ón.
30. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalumcgyoi khz<1um»kí egyesület hivatalos órtesitöje.)
Kiterjedve SOPRON- és VASBIEGYÉKRE.
tarimlmu
a s'/>|ilr<Mlitloni, kmNknlMein, Ipar. ga/ilás/ai, liiiloinaii) <>,s uiíi\cs/rí
•aé« • ayatraa Mi
Előflieteii föltételek:
11.1,1..., U.kii hordánál él tiúikt* patti* k*M*a Kt*M *w. . • f.i kr Vt\ **:. - 8 , - , í.nfj.dr. I . 6U .
T
lj.^H.j minim <f7M b*rtiMJ.L<t 30 kr
A „Nyílt Ur»«" •CX P*"1 »*f Ulhutáal dija Ift kr.
Hirdetéseket elfogad:
N-tMriiMa: K A1><S HIVaTAl.. iMitWtn: fULI JA.NO8. Pt*t«a; ÍKIHI.KR M. I.ANU l.EomLU, t*
LKfct, Mo^-fK «l,LMJi,r% , OtVKIJK ALAJOS *• NAr'Ti.BS HKRUAN.
A sajtkéHzitŐ-tánmlntok alakítása ügyében.
Az uraaág *dja *'¦ istállót, u sajtosnak lakáaL Üzlethelyiséget é» a takarmányt.
A sajtos tartja a e«:ié<iségct, etetteti, fejeti, ápolja stb. a marhákat.
Az uraságé a trágya és az ivadékmarha, iiPin kQIfinben a kikötött tejhas^on.
A aajtkéuitfcaóli hulláik «intén az alku tárgyit képezi, Palinbau a .sajtost illeti, ki évenkint szépszámú sertéseket hi/lal rajta.
A tehenek azánia a H)0-at mejíhalad-ja, eredetileg sweiczi, utóbb frísltndi vérrel teuyéBitettek, de tavai egypár sorthóra tehenet és bikát hoztak, utóbbival » fris-laudi tihoueket keri'&ztezcudók.
A sajtodábani tinitaság példányszerU, a termelt lej éa vaj rés/ét Kanizsán szerződésileg adják el, a tflbbiL.il sajtot Ws/.ilnek és pedig jó minőségű fél és egész<m kövér twetczi ujtot, TnwÉywit egy rtszít twtyben adják el, a tfibbit kereskedők Tricsatbe viszik, honnál nem egy esetben ismét rissza-került, de már drágábban ég raáa uev alatt.
A második a götweichi apátság csúcs* és iaUi-ipáthi sajtodája. Az itteni tehenek állomány számát nem tudom, sein b teheneknek határozót fajtajellegét nem adhatom,szc-i intemjmÜrxvölgyí.iaTáuvÖlgyi és magyarfaj-Uk keveréséből áll, de szép nagy testű, bó tejelő, és jó tejet aau fehér síinQ tehenek.
Jelculeg mambón1 (neumarki kerületben Stájerországban a sz.-laiubrechti ben-ezések uiáriahüti jószágról vették eredi'tö-ket s jelenleg is ott lehet a legnagyobb tökélyben feltalálni) bikákkal keresztezik.
A sajtk&zité^t házilag kezelik, s mint Palinban swajczi sajtot kéaziteneK, s. bármennyit csinálnak alónyösen adják cl. — Ide HiámitliHtnám még Keszthely koi-uyékéo, de már Somogvban gróf Humady Imre tiáari sajtodnját, melyben a tettemé sajtosnak vannak darabszám Wrbe adva, !íi ott kfi/.Öiiséges swajvzi rajtot kés/it.
c) Ma Hintsenek, lebetne-e huj t ki-szí tó társulatuk alakiadra való buzditáH által a földmivts lÉitályt tcjcló-marh.t tartásira indítani ?
Az a) alatti pontnál bátor voltain ki-mutatr:, hogy Zittűméivé területin nemcsuk helyifgek, sőt egy egész vidék Tan, a mely már U megleliftős minőségű tcjeló-marliA' val bír, 3 a melyet fokonkiut javítani auy-nytTiil is inkább kftnnyü lenne, miuthogv a jobbitiura s/.Uksóges tonyésnanyag (mür/.-völgyi, v. lavánvítlgyi vagy mariahoti) már a besíftreiíhetes kAnnyUsége, «z aránylagoa olcsubbsijíáiiál fogva is kevesvbb akadályokkal járna, mint oly Helyeken, a hol gyökerei alkotásnál kellene kezdeni.
b) pontra vonatkozólag az általam ixinert zalaniegyei, már hosszú évek sonin fonaálló sajtodákra utaltam, kiemelvén ezek tetemes jovedolme/ését; áttérek a c) alatti pontra.
Engedje tneganm. minisztérium, hogy e pontra nézve - ismervén hazánk JÖUl-mivet népe e tekintetbem hajlamait, nem eiöil tartva mitultium a nép anyagi h'ly-tttfi j'tvitátára történt intézkedéseket, moiyeket részint a kormány, rétzint ennek kifcbenjiírAta és támogatása által a qaz*la-tagi egyesületek vagy más testületek aföbl-miveiés éi áüattenyéutét etntlésére kezde-ményezttik, tk a UgtÖbb eaetben ú)«n gyéren sikerültek alátatos véleményemet le/>le tetisniU JnUerjetztheuem.
Nincsen biztosabb próbaköve a főid mivelü néu hajlama és fogékonysága ki|>u-hiitolásAra, mint ha ez a kebelében vagy közvetlen közelében látott czélszerü jobbi-tásoUt ngycluninicl kíséri, a közelében levó ipanállalatokat terményeivel támogatja, és az utt látott oksíerü földmivelés, állattenyésztés és ennek mellékágaival megismerkedve, a látottakat tehetsege szerint saját Kaxilaságáua átülteti.
Sajnos, ezt hazánkban nem tapasztaljuk, <¦-, látjuk, hogy ha hazánkban p. o. a c/ukorgyárak saját nagy gazduítággal nem m'rnak, vagy hogy ha több nagy birtokost a répatermelésre szerzódénileg le nom köteleznek, daczára, hogy a répát jól ('/) Axetílc, ilaczára, hogy oly vidékeken a földnek ára hallatlan emelkedik, mégis a nt'p legtöbb esetben hátat fordít az Üzletnek, s m-in egy nyír kénytelen azért a munkát bvál-liUni.
Ez népttuk szerencsétlen hajlama; 4b u.iért? mert a birtokos-osztálytól is csak ezt látja.
Mily maskt-p áll ez p. o. Csehországban, hány iparvállalat p. o. ezukorgjár keletkezett társulat utján, épen a föld míves nép által, és miért ? mert a nép a kezdeményezését és ennek Üdvös voltál a birtokostól látta.
Így van ez u állattenyésztés terén is. Kinbémi p. o. némi tekintetben a rilág első ménese, körfilbeltll IS éve, hogy fennáll ; okvetlenül kellene him-.i, hagy közvetlen vitték*1- tfoy ny'KtctSre vajmi iktivs tn?/i>lyá*t gyakorid; 6 épen az ellenkezőt mondhatni; mert alig van Magyuiországon vidék, melynek ros.i7.nbb lovai lennének, mint épen Kisbér közvetlen környékének, h ennek nagyréazbtm a nep indulentiája az oka.
S így van végtére a sajt készítéssel. Egyes sajtodak már régóta fcnnállanak, anélkül, lm,jy azok iulvos oolt,U birtokosaink csak Jujyelmur^ is méltatták volna, a néptől pedig nem lehet kívánni, mert a nép csak a/, útin Ítél, a mit lát, s nem is képzeli, hogy sajtot másként mint a látott nagy apparátussal készíteni lehetne ; okulni pedig, már azon körülménynél fogva is ne-ii.-/, még az intelligensebb osztálynak is. minthogy gyakorlati alapon Írott népszerű s a kisebb gazdaságokban is könnyen kivihető najtkészitési módra vonatkozó könyvünk nincs, a németből magyarra for-
T ÁRCZA.
Egy halálra kiűzött.
Ém ah 1 « mennyei H<*ol^L, e Mtiditö mo-»o!yt, melyben ensr lldv é* m«tinyurMág hoaul, UUini lUMolyl kelleti volu* liliiotok, hogy éál hldá
hűld ábráudi*
• u^»r*ív»l litu)(*tDÍ [Alt l
vultuuk Utii^t, iimit Ulilkoiék teÍLJuUililnk, Nrucolvuk l«b«f(t«k umM ajkainkon &* iimét Undo|(ok vitlánk. l;y tbrté*: a* köm! ugy hó-d»jm({ mi«dnu roKgtil 6* t*t«, a nélkül, hogy wjntáaMl oj(/obkÍBt AriulkesheltUnk vuliift. llÍM«n mívbiu oly r^g D<«lkUlös4 mir *i orOmöt, hogjr kbliol » l«t((órányibb rAu u tullMildoggá t«ti- I>o midőn keblem már egoueii mutftall buldugulgml «gy iMroImM fókUl«n ké^xelmt-vei írtam ketivaMmnek.
L»v*lMBro ilr váWsl retUm : KsdvtMin tehswmiak. Holnap elim-gyek -nyáimum! N. Uurm pr t* U HolUg h<t*.i« Armukád.
AjkairahM om«W™ « I«velk«t.
T«hál hulnop .... holns). h.llUi.nn M«p mn Mm cwiiifrMt, holu»p h*heUm biburaj-kiírd! u UdvÖ>il4 H«r«lmi uunt navakat; tehát holnmj) fUih«t«ra k»ruoir» ti i^n^l jubban ¦i«r«t«lt kaÜTMl . . . . » holnapi nap rajUlyM káj«iv«l, mint » távoli raennyiruáK, oly nieM-
vala m fi. .U
aaék a h»ln«| i nap ia. Ott valánk inti tt«p ege alatt, fei>) a pa-jairin éauke ugy Mng, a lombok ilUtárja oly kolU'inuawn t'oly aaét, a uallók uly édeaen Duttoguak .mrttliui valló-náeokal......éa mi mk uémák uiaradánk.
I Kar karon jártuk be a menüt, majd aa er-
! dftt; tnecillloitunk minden lomb éa virágnál, taindnn bokur éa torrá* inultutt, elandalogtunk owknél mindkettőd át jól oaék érmní, bógy gondolaUink ügyek é* énelmuink ugyu-átok.
Uundulan lépteinkkel ujfurriahoiértUnk, uiolynél featuiubb helyűt egtUi éleUiinb«.a aligha láttam. Uihul hngy avval uacaokfitdtt emlékek ia vannak erre bufulyáual.
A liugyuldal egyik mklájáWI mintegy oidborinagiiMágbau oiüit ér ce^kdel ki éa a iue-u«U>lu« uikláiuui iijjva»Ugaágnyi ágyat vájván gyongyOsfu lolydogál tova aima kavicaok köti, It elandulitó mormoláwal. A aaikla felett éa körül aaiudoa fenyvek aötét uwportban more-duan«k a» ég felé, mig gyökereik a »iklán leiLUváu oaak annak WWébon lulnek bíitoa ala-
Céa eaért ügy tUnik ful mintha a légben 1« óénak aötét, félelms* kUértotek gyanánt. A kupit ti aiiklál pedig elágaaiák a vadazAllu &» egyéb futó nóvéoj' indái, melyek a kibugy-gyanti lurráa folott aiép árnyékoa bidtoialtá aíakulaak, mig alAl egy hán védi a uentélyt ¦UrU lombjaival. A hanyatló nap e fölé ki'into aranyát, melynek somámwtban moaeljK"11 minden fulu?ól éa fel-felvillai.t a forráa mindt-n gyiliigya.
Mintha caak a terméai«t<taiaaginak aknrt vulna itt oltárt emelni; oly titoktfllje*, oly »«ent hatáaaal birt mind«s.
K laeutélylyel axeraben a bár* taeUnit
Hw^lon foglalánk helyet. A kedve* gywmok
egéaa«n uímélyedt báinuIaUban,mig régro »f">
val aaakitá el otman Hgyelmét éa kéjitiaami
hajU fejevakéjét keblemre. Édeo hévvel k>n>
1 lám át a gyöngéd lánykát éa aaent elragadta
I láa köaött égett ajkainkon aa elao oauk Udv
I noaó lángja
I Oy»n röptével jött a marka, U-**i\h a
! hárt tutüjéra, aukáig caArgAtt ult <<• hunfíj*
1 gunykacMÍ gyanánt cm ml ült inog flllumbun.
| Mintha ekkor é\o* tOr hatolt vulna aiivi-mlx-.
| ÜiitltDtsorUlug kor^tém ajkaimmat nk-.lv^.t
él kfílca<>ui)« iierelini luttugáank kí>»>tt itivÁm
ai Mm -né*«t gyógyító Ir gyanánt a mJko
xibra, muly csakhamar behegtxll. A Mikodoa
U, mely lennem lulébredt, mint nyári k<ni
foHxluti *iM a nap villanó mgarainál.
Még egy pillahtáat votve a gyünyorll itépr«, Dkféhllijk
uDiaKyliikafurrAstéahallgaUgoii^niiiljxttUnk, luoulUuk a falu Imi, honnau nuniimkárik lHírkix-ni vitt vímu a fflvárotba.
Tarcaainii, egy elhunyt hivnlaln<>k s/i>gi(ity itsvngye; igen aaoretta egyetlen l«ényát Arn.i-kát é* önnek kodvoért oogom.t in Li>li»t Im-v HÍveWi^él iráuyumbaa aion téuyK* n-in^nyik iá novoltók, muíyokcl hosaim mítáni hiitaaoág által kftliitt.
Miután ai atiya uivwn líVd'tt, h Uuykit )^dig rajongutt értem épugy mint én ú érte: naponként látugatám u«g a tMuládoi, haliár caak ogv s&úra, ogv moaolyra, t>gy i»okra.
Tofj<*«n átváíto/tftin SOléi gondoinUiiu olruutiatek, •¦ívein kmervfi ulm<MH>duk mint ai éj árnyai a na|> ébrndiíattkor és nixmtuinben Utilin mindait, mio oldbL »* önaéí, a iiwroU' lon*.^ fa haaionleaét atUét lepln iivuj^inU.
Ai orvoai viwgát imir leintt«in •** m»nt mint gvakürnok nyilvános kor.idátmn f»^l<tl.t toakodtam kn»l «gy évig. A hft nxroltim tx>l dog óvo volt oi.
Ai én éveiiuUn ki ne töröködnek öi.áll.V aágra »a ha kodvnae vau, kit •¦ívből a«>r.<t, ki ne keruane háii Kuhntyat, hová ót bevoaeMur
Kitvároaban tiaUl wv<* iioru könnyen •»«-¦ reahet m(ujának elíimoréitt :- goud»tám uia-g»mt>a», •Im64j«k^«kát iakább valamely ki
•óbb váróiba vagy nagyobb holyaégbe éa ott f.-tfUlok <d orroai állnat.
Nnmaokára olvh.um ugyik hírlapban, hogy N. maidváruaban urv<wr» van nUkaég, kil a kftiaég magn válaail At évi ficetéaMl i» ellát. Tvrméasoteaen oion li.-ly.a a folyamodók koilll a lugilgyeaebl) .*• logKyaknrlutUb nyeri ol. K fidhíváa kiv*Pk«gom aiíirinl törttint. Hftg-ton Tarcaaíékhos ticttem, ulAadlam tervomol, mit a luány pirulva', ac anya podig dia-dalitUa mocolylyal hulynudt t^a 4 hét múlva Tarcaainé élénk BMireacaukivánatai könltt, nte-lyekliöl kitünn^ láUiott, hogy ügyeim ot job ban érdeklik, mint engem, N. mnaAváruoba io-duttam. A, U4ység tekinU^lyuaujui előtt nyílt Öaaiuti^égffd, mi-lv mindig Mjátum volt, éa tü-viduavakkal mimU>n du^kvéi nélkitUam tailAí* elA ngyeMégi-m W1j\j )híIdáját éa egyebet, BÚ álljd n jámbor HlvAkmik kUtót toi
Véltöü*. IK.L|iyuiiu i>'io voltak tulr^
iíliUnf,q gyanánt MpMt fel ko j
tegsiomtülenobb Hft, iikolatár»»m, é* miuUa vakmerd auimtulnnaégét <St aljauAgát ^ry ii-ban leáletáftam, halálo* ollentégem. t^yUtl voltunk a villákon, melyeken én fénTMen h^lyt állottam, 6 l>e<)ig megbukni! é* c«ak ké •obit igen gyatiu* körülmények kőit caoaaott át. Ogyeaaégo, ayakorlotlaága épen nem volt. Mint magán emberrel mm lőhet r^la kndvaaAt m»ndaui. A U*c«a|Pt«aaégrol, mint jámbor ••KVilKylUéKriM «4lt éa kéataégu ¦ minden alja* trttrn, t-aakhogy oélt érjon, alulánoaan tár «:útik kftantt itmeratoa volt.
Midőn róli* hallottam, hideg borsongáa fa tott tagjaimon végig étaen ok nélkül.
PUM PKRKNCZ.
(Vtg* kB**tkulk)dltott munkák pedig * "W "teJ*1*1* működése leírását, Illetőleg magyarra fordítását Urtilrojutzák, és igy ciitnplirált»á-guknál fogva, már ajrfrt drittaaiják » Ui-tokuat • kezdeményezőstül, miután e*k nagy résre a Mjtkészítéa üdtfrt voltát mind marlu-tflnj'éutésrfl, mind pediK « j'ifKlel-mezűst'gre ni* ve nem ismerik.
Jtopixtnt akadály i« a «'yiüj;tf( íh-
i A tanácskozás U^yrundét a koueg ara-
bályrendelettel állapítja meg. j tk). §. A Itfttgyltléaukwii « elAljáróság
readórkapiláay, wuáuanok, nuUnV«vA, kos-gyám, üfvm ét moraük bir .zavWaltafc ét mindegyik ctak olyan Ugy«kU-ii, melyek által
gatda$dgi uakérttUnl hiánya. U kUh )
T ö r v é n y o z i k k
köt»égi-k rend«
arari 1*71. Jun. 7 ' 'tkí háb
n. K<hlHttt#4<-it ItfVl Jua. IUA1..1
411. ti. Kttaségi UpvbolAv* válatsUtUlik : kis és nagy Lütaégben tnindnu nuuvkoru köstégi lakos, aki - 88. ét 3ÍI §. trtolniáuun válaastáai joggal bir, ásóknak kivetulovnl. kik a kÖstég kösja vadaiul át limiuniwHik , vagy ¦ kauéggnl más azámadAii vií/unvb»n állanak ;
rendezutl tanácau vámtukbnn mind*/, a ki orasággyUlési képviseli-válaaztAarH j(iKuMiva van, lük agyaiaramind irui éa uIvmiií tud
43. §. A képviselő-lesllil«t vála^táa aM inö tagjai három evenkint \j évre választatnak.
A legelsÓ alkalommal megválasztottak kíHül az eltA három év Intelével, mind.-n vá-lanto-kerületre külíin esskifxlotl mirnhiiíAa utján minden második tag kilép.
Jövőre pedig miodon '.i év lolrllévtil a póttagok (44. §.) és azok lépnek ki, a kik a szabály-aaertl ti évet már kitöltőnek.
A wnhiu^l * kfegrUlésun ai <tln»k c*«" ktali. ' .
A kilépett k.pvia«iafc újra vakulhatok.
44. §. A ki as igaxuló váUulmáo; (üli. §.) Miami ti hatán-zata íolylán wik el képvistiloi állásától, továbbá a ki idAkoibon «lhsl, vagy elveszti képviselői i«h«t»égét, (•*«. $• b. c. d.) vuy kösaégi elöljáróvá válssatatik, ¦ végre a kt lomond a képviseloaégrdl, annak holyéi — ha adó alapjáu lépett a képvisoMmatitlutbn — a •orrondtiun köveiket leglflbl. adót tiiulo mint póttag foglslja el; ha választás által nyerte megbisalásál, helyei k valwxtai alkalmival Iv^tóbb ¦mavaxatut iij'url ptittiLg nirrtind nuriut
Ul 1
j 46.
válaailatoll inog k
. Ai, » ki Ulbb váluiK<kurUl«iUD kdÍMk kültt
urUl« kurülutut
KJ p y ^ j y
p«dig iorrendbuii kftvetkcií p,)H*R álul tullu tik tn-
4Ú. §- Ha cljnn váluiUlik inog, a ki «i «d(l altipján már U)(j« a kópvUul'*<-t(Wtiilutiiuk, 4a válaaitott Ug«ági roínrt#*gth mtiglanja, bu-lvére a ¦orrondUa kí>vetk»»J l.-giiibb ad.ít SmU lép.
47, §, A váluatá* oapjái:
kit •¦ n«gy kiit^KPkl.nn a tiul^i.bir.i, r«odf!»Btt Uuicau váiocolibau u tlitpáa tüít ki.
A halárD«i>ot >'uk * lugtotb adót ti/.ötók «4vjeg;t4k4iiek OMaeállilása, illel.'.loft kii^nxi-Om (.*&¦§-) • kí*t«itót«l« uUn tobet kiiU/ni.
48. § A tíI«*iI*», » Mavacik uov^o.-k oyilvánu* följo^i^M inolJuU, i>nvaxHtlii|»>k által tórtón ik.
Ha a luvatatlap több avval tHru'nnz, emut a biny bísotUági U^il a kówM<K, illelilleg a köMi^i válaixUl kwüUtt válaittani j,)g..»itvH van, *» ¦tólirvtl D«vok o«iu vótultiok BMinba,
Ha axuk kíitül, kik ily módún * axavaza
ii.k legkitubb »*niával Ivnadauk mugrálitKiva,
- többen i^yenlÓ isavasatot pynrlok, & f.'iliitt,
bogy ki I.^jüo a Upvuelű : a válatitáa oli><>ko
Alul kihuiolt K>n döut.
iV. §. A tönie^us váJaiiUUt, mint valu.i táai eloök ;
kit «• nagy koi^jfuklwn a íi.-^aliir,,;
r*ftd«Mtl unáuu vároaukbau as aiiapáo, — «Mka«k akadályotutáaa MeU'b.n » tí»r-V*«yhaltÍ*árf álul « végre kiküldött bolytillr. at-k; « kerf^tmkinii rálaattitt a k^pvi^lA twlület egy-egy küldötte, luial vál««/.i>Ui elnök
TBMti.
A válaaitók, a válMitáa i)i.^i)viiA»»kur aa eloük mellé aégj biaalmi Tértiül j<'lüluok ki naguk kítiü!.
Ha n Joggal ^loi oem aknrnak, a bie»h«i férfiakat az olufik uoveti ki.
W. fr A rilwUé <-ny ..,{y kúutfcr*, « » bül vátaittö-kerUleluk vannak, egy o^y vAU»-tó-karliletro n«t<ro egy úgy napnál lovál'b ¦«u tarthat. Vároa»kUn kotdídik r.^K'>-li S árakor < végxMik eali 1) dr»k..r; köutt^i-kb* 11 auolgabirO álui kitUunddéi l^al.ibb H ri..j)[>«] «lfihb itabályuerUleg kihinietondó iUübvii v.«<Í k«adel«t •• végsMik >>-¦
K b*Uridi» tul Kav*ut»t ulf^ndui ikmh )«bet.A válMiUUuk ngywkittiégok valaniuutiyi kerUUl^nt ocit* B nap «|*lt Ufcjox.ndók.
f>y §. A kb^yulé^kun a jel nlévtJk kaU-roajaaJt.
7K
A többi tiutviaoMk a k> iil'l««k«n íAirtl-lalh&Inak, * ha Elhivatnak, fuU*óllalDÍ köthetek )•, do »iav»*»lUl c*»k aion imdIIiüo ||r-oak, ha a krfpviaetd lo»(Ul«tnok kliluiibun i* tagjai.
(51. §. A gyiil&tt ai «lniik nyitja meg 4* •árja bu, í vewti a tauácakuzAat A* őrködik ai Ütyroad mflgUrtáaa Mútt
Jogában f* kdt«]Ma«Kéb^n áll as <-!r>0kiiok • cjenduraró hallgatóságot (tlArubouaátott mitginté* után a terembAl kiuttuiiUni ¦ a »tó\A% a tárgyhó* tf'r&re, ¦ ba atull iamdtt-lvo olUrt, vagy «i Ülwlolmet nitrU-né, ri'iidro utuitaai, ¦ ha ei nem haasnálna, a nót tól-i azon Urgy-ban megvunDi.
A kérdéat luvatatra ax ulntk fa»i fül.
8»vatá4 elAtt a kénUa inegállapíláaáhot a tagúknak airtlni jognklian áll, véleméDykll-lonbaég aa«t/ben a Uibbsrig hatanizata dJint.
A itavaiatok a uófdk wirint vétHtnuk uámba, d« ha ft tag kivánja, vagy ha köuégi tArnvagyun elidagnniuWírill, terhu* itertödéitek köteaW M k»»égí kblwönrAI vau »%ó, as el-oök a névfcterinti «utvaiáat •-lrend«1ai miudig kOtelM.
62. %. A ki a uoAokutia méltóaágát vagy a gylllai tagjait »éYta kifejAseWel tí, ¦ att röjf-tUn viaasa nem vonja, a gyUléa álul K> flÍK. -rendezett tanáciu várótokban bi) flíg türjixl-hatA, ¦ küfigasgatáai uluu buliajtbató ttirsátfra bUntutlethalik.
A biraág aaz«génynk pdnxtarábn fiietoadí.
Ha a uákaérlál iucgtorlá«a iudiPványoitfl-tolt, eUAVn a felalt kuli siavaini, hogy a vádlott bünt«t«ndo-o, aiután a birtág mennyiiégu fölött.
VI. KfljPZCt.
tió. 6, A k^pvíx'M toitület határ»MUit é» a túrvényhatoság rendcluteit a ktítattgi olólji róaág hajija vegro.
t!4. §. A köuégi uhiljár^aág ál]:
ki. k'»zaóKokl>«n : a biníbol, helyülteaebfif,
d agy tórvi'tiyjjiróból} logalább Ü ta-ől (eakUdt, hitelos) ét a körjegy ribfll;
nagy köwígekUo : a binilxil aa holyctte-aebol, (máaod vagy tfirvénybirri) legalább 4 UnácaUlibdl, pénetárDokWl, kftu^ri jegy ti-Wl, illoWloR jwgyzokbfll, klísgyámbril, én a hol van, a rundul kűsaégi urvuab<3l.
A rcndostilt UnAum városokban ac clűljá-r<iaágot a lanáca tagjai kújnuik, (. i. ü pulgár-roaalar, ron<li}rkapitány, tat)áo«m>kol<, tüJBgytfi, rendin fizfltóaea jegyzek, fóügyriat, n-udu* fiie-teMaiígy^xek, árv^i^i ülnök, pénztárnok, ¦sámvuvA, «l!un.V, k-íí^yrtm, luviittirnulc, ur~ voa, mérnök, ¦ a kAzvég által a hdyi igényük aztTint rendmoraaitett máa tinitvi»«|úk-
(16. §. Rendezett Unáou Tárotokban a tMiácanak ¦ a tanár* fojénnk, a polgánin-stor-iH'k, a kéuviaidA Uiatulothoi, illetflug ax ogym ti»itvi*elokh<íi való vixzonyát, nnmkillörtbttO a Unáca é* ejry«a tisEtviiudAk munka, jog- «• hutiakörót a a keiclA- At ir.olgaasoruúlyiitl mer-vr-iotát a képvuulA tuatlllut a ¦¦abályrtma«lat-t«l AllapilJA meg.
K ttauályrendelet a törvény hatutág jóvá-hagj'áaa alá torjmttondü.
Ki»éa nagv köxaégukbun n bin>, jfgyrJi, taiiáciWIiuk, JlIotAli'K pi^mtárnnk & k'wttyárn kötuluu^v'uincik, a HolguaotntUyn-t léUiámá-nak tne^állap' ^rs oézvu ai itl«t.i Wrvöny-batiWgok, at ujjabb Uirréuyaierinli áulaku-láaok uUn 2 hónap alatt általáuoa aMbá)yren-delotet huinak.
Kz«n általáno. atabályk alapjáo kut»-l..»ük a köuég.ik egy lnSnap alutt l«kiüti;ttel helyi vianni.vaikra - r<S*il..t«*-t» inogállauiuni a Mliiimot nsodetó küuMÍgí aiabályrendeletek. As ekkép alkotott kóuági asabályreuflaleUk ¦¦intAn a torvinyhaUiaag jováhagyáaa alá tor-je«U)nd(5k.
Betl Szemle.
kiu -Ji. Irt71
Cattrnatoni külfuldra utastitt. — Dur* d' Iatría grófnőt a giirög nemH)ti Uraaaág .Mi^hIí Fuliliaaa- (nagy polgarnéjciimtiiel tiszK-l*1 m.-K. -- A reudilri cungruuiua amlékiraUU ki-aiitull a riiiniatiiriuiiiboi, rutilyasurint, a rnD<l<3raúg kato nai fBgy<d8inmBl legyen ugyan ellátva, de a*é>l polgárt, önálló, független ¦ cavndbiito* helyett rend.irtiast nevet vjvIjod. — Tovölgyi Tilun tu | elnéititttoatidearAI nagy terJHdutt«%n«k Örvendő J fusiitet-irt. — •SlroMruayer pUapok írtl tzer hol ajáolütl Kasokon «gy nyomda éa Up állitáaira. - A hadi 0rv<Íayii^k<ik Veraailloabuu naponu :) ül<Wt tarUoak. - A Vendumu-aaobor ujrn-fulállitáaa 2rM l-i.-j frankba kurült, — Viku.r Kmauuel ataf>* hóban állandó Ukáaát UumáUa Umíi. - Nyitraniegyébeii a király fiuiti a lo^.
több adót t. i. 32 ««r forintot. - Nagyváradon Állandó asinháa Imi - Sarkadon a wnitát, midőn a zivatar ellen h.ir.iiigowtt, in«KUI»tt« » villám - Krinollék.-ii -gy fiil.lwivw iwimWÍ-nuk irAl 2ll «'v óta, minl.-Ky 170 usflr fnnniot elásott, a mott midin Mafcará v-enii, porrá váltak. — Egy nagybanit! fiatal ott egy tolvajt, hogy uhenét ellopta, ea meg kid<!tiu5, hogy ö i* louta, mindkuttaji elí.'gatt* ., — Ur. Fliír aa akadémiának ÖO eior ftul hujjyott. - Ciouken Kr. Stéchenyi István munkái sailó alá rendez toiik IWc-lwn a múlt évbontKI öngyilkosság volt.* - Jamaicában "égerfülkelét tűrt ki. -
s vároaliáz építésére 7<HÍ,000 ftnyi kölcsönt kötőit. Molnár Istváu Ke*ith«lyeaelofl»tétl hinlot .Az oktxerü átlattoóytafaS** ctimB mnn-kajára 1 ftjával. — Putt városának 10,^07,77^ fi I>1 kr. fnfkii vagyona vun, — Münchenben aiA»"tiai ó katholíkutok nagygyUlutt tárta- , Uük. - A l.irökök tömcgoscn leniek át a Ulk hilru. — A magyarországi iÓBadékben a mull évbtiu 20.M1 mássá dohány » 37U,7^4,(H)IJ »zi var fogydtt el. - I.angv/ieaben a király kal.át-jál kocsijából ellopták, mig o vadásaatun volt: történt volna csak ei nálunk, lettünk volna rabló nép. Balázs Kálmán bandája Odessába Utaiotl - lloanaz csauádi puapokut A Fflat'^u at elaö oizi. vaskoron a rvnddel diaiité föl. A p«tt-ferenezvAroai lomplum kiépitéaére még 190 éter ft sxükséges. — A beoai magyar-egylet ismét Murakoxy Károlyt váluaU elnökévé. — Texier biret franctUt régéa* mogbalt. — A londoni kiiUlítáara 150 macska la küldo-tett'a világ iiiindun rétiéből. — A tsáti koro-naörökíiat tábornagygyá nevoste ki a oiár. — Ueulbcn Itaaaine vllen merénylet törlént, <!<¦ a golyu ttolgájál érte. — Wilóiban a ctiorula eroaen dühöng. — 17 honvédorvoa nttvuztulott Ugköíelobb ki, miért nom 48/ - I'akrnr-zon dobáoy miau vértw öaaznkocsanás volt o lakoa-aág ét fináncok köiott. — Horváth fioldiiaárt Baja város dittpolgárrá TilasttA. — 20 miliő denotitje vaa tt oaiirák magyar Államnak. -~ OrouorttAg fo.-oniulaágot állil ful IViiun. — Arany János a karUbadi fllrdoben vao. - A m. kir. államvHHiitftkiiál a magyarnyelv hivatalos nyelvvé batiinninlott.
Sirek.
— (Hirdetm'onyO Ksminül koibirré tétetik, uiiiMriut az 1870 ik évi 42-ik t. km. értelmében a mugyebuli legtöbb adót b'tutok névje^yxéks ax tiiwl inugbixott megyei alva-laaxtmáuy által elkétLÍtendo lévén, ewn alva-luitmány f. óvi augusztus hó 6 én éa tí-án e ctólbtil Z.-Kgurazegtjn a megy a i úgynevezett szAlláshátnál reggeli U-Uil fogva esti 6 liráig nyilvános Ülést tog UrUoi. Folhivatnak tuhát mindaiok, kik a törvény 23 ik §-átl«k kodvuz-ményét ígénybo venni akarják/vagyia a megy o területén Ukó tnindaion — állami, fulnke-zuli, kötsogi ét magán tanintézetek tanárai, tudumányos akaduiuiák tagjai, fulyó irat éa lap.ztirko.ztok, lulkéaiek, az ipar éa kureako-dolrai kamarák bul- ét kul tagjai, u^yttintéti a magyar államban érvényus oktovátlJ ellátott: tudorok, Ugy vóduk, orvosok, mérnökök, gyógy-siuréasek, aobornak, bányástok, erdéswk, és gazdatiatlok - kik .-gyunos állam adójuk két-• i.-r«a uámitáaával a legUíbb adöb'wiok torába, ez által pedig a megyei biiottaág tagjai kttié bijutui akarnak ; - e végett a fjjotoob kitett nnuoki'n ai illdaek tartalma alatt as alválsail-luány falött aaóval vagy írásban jelenlke»ni és jogosultságukat igazolni oln» muUssiák, ellen-k.'iA oa<-tre as add kéusures bettámilásáuak kodvt-tménvélAl ci alkalomra el«Mnddk leti-n..k. Kelt Zala-Kgerstoguu 1H7I. Julim IH-án
OíiUlXJK 1HHK m. k.
II od aliipán ¦ ¦Iváisaaltnáuri ahiok.
— (Fecskendók próbája.) Hír* futott Nagy-Kaniuán mull asenlán, hogy viii fouskendAkktl nagysiard kisérlat tartatik; megorUllünk as i'itésk ed esnek, tuurt valóban most már uiuljug nspok-t élUnksa* olóvigyátat mindenkor, du ily idótájuan még inkább mél-lányo*; e dic^r«lbon Kondoltuk, bogy a város atyáit réaseltethetjuk, vagy as oukéntes lUs-olui-egyletei, azonban a város visí fuctkeodói igen jó állauotbsn, aiar jó állapotú tárakkal a huaöu hvveruak, a Inwlto egylal mé,f ^ „ .ünkéutoa- müiiíI van a a lelkesült «luöV busgó MTékwjaégo oria gátakra bukkanva, Un h>ladnat a atervososMl. Oe hát lu>l és kik Mtal tartalék próba, mert a falevél nem moiog ha a, a*él oem fuj ; l.iwu irigyajjuk a helybeli rat-uU (Öoök reudazerotetét, mert A rundéit* a uré-bát,öréttint uj, rétnni javított taoakendovel ¦ a neháuy kétemeletes épUlet letojél dorekasan boú'nlÜsM ; a próba kituin*>leg aikurüll. Aaok a osintaUu mérnökök még axt a „jujc" ut is megtették, hogy u délután a kéietnelulot .(pulut ne-h-«ny konyhubUkán bof«tcak«ndi>zvi> hm alvó sxolgálókat «d,., aiüiidurgétokbol folriasitáki hja, a kaoiuai ss-lgálók nappal alusiaak, éjjel meg kiráncaiak mdni, váljon u éijeli Arök hol aluauaák ál as éjt. Pompás B((y0njo-guság biz oz, ha vannak éjjoli írok, mért nem Icheiuuk ök éjjeli ullanórök I V
-- (Sifa4i»fl) Bokody Aotal stinUr-sulata KettthelyrAl Sxomttatnelym távaslk *
nár iulíua 20 én itt tart ulóadást.
t egy .
) ([y
gi törvény mik boi nyittatott pálya .Ogje»i állomáara.
(V;r»KáUi :¦ M.ilt ¦aámunkba kp •onárksstitt:
A Dagy-kaoiiaai iskolaszék a kozOt n*p-tanods mindkét nembeli nöwndékeinok viiaga-iix'.nutét kovetkeso rendbun alapította meg: JiiIíuh hó 18. reg. a két felsAlflányoazl., d. 11 ti - fi. tiu«l; 11>. reg. 4-ík, d. u. 'A. fiout; 20. magán-vÍMga. 21. r«g. 2—1, d. u. a Uoa-ul-czai 2 1, tioa*t; 2Í. rog. a |>éoa-utcsai 2 — 1. fiosiu, d. u. ti -ii. leányoast., U4. a 4—3 ,d. u. •i -1. MnvowL; Üf>. a béot utctai 2-1-, d. u. •2 \ luányosil,; 27. nAi kési munkák át 11* ¦•ito; iJM. tornáasat, raji. MV as értlrmaorotat kioasláM — a váróai iaknln épülőt ben.
A visagilkut pmlig a kövutkesA Ug urak tAfjgatják: IK. reg l'loaior Ignáca, d. u. Bai4-11 yi Jrisrtf, 1$. rog. Uabóchay Oyürgy, d. u. Ilflua Jówef, 21 reg. UWy Jozauf., d. u. En-glUndur Jótsef, 'i'í. reg Darát* Zsigmond, d. ti. A*<mti Oyörgy, '-'¦* rog. Kooh Mihály, d. u. Tersáncsky Jósaef, 25. reg. Sanvsber György, d. u. Daráu Zaigroond.
— Dr. Sobreyer Laios, orvoa- ét tebéaztudor, szüléai, uiugyui I. 10- a vaauti ur-roa aat. lakásai a takarók páottái-i spUlat elao emeletébe taltft át; megemlítjük, hogy a nagy-' m«rvU biaalomnak OrvendA i«lea doktort a Vidékiek hamar feltalálhassák; rendeléseket !•>- 'f'i naponu délelőtt Utol 12 óráig tets.
Romogytnflgye nagy választmányi Uláae jul. Vb én I»M.
— A kapotvári iadóhái építéaét m>>g-k «í(l ott.'k-
,0y KB t U ir.) KonaUutinápolyból hir-lík hngy Kuttuo llonrik ai európai hiru ti»[»l tongoramAvéai ott meghalt volna.
_ SíUvy Jóttsf ininislur ur f. M 17 én Keszthelyt látogatta meg, ves^rcxélj* lévén as ország a gatdáasati intéeato bels««-vo-táaével ogynWst, tnásréact a* épen jelenleg f<>-lyó viugák alkalmával « hallgatóaág wellorui orojével mugiamorkodni. Az indóháznál logadó kUldötUég kíséretében » prai-m. kanonok uraknak nyiijtiilU a miuistor ur, mint irják, as el»A isurenctét éa ugyanouk ai 6 hasakat vá-lasstotta iduiglenet azállóhnlyéul. Délután a* intézőt udvarán tiawegyüli Uuulóság küitjoluot miig, örömét fejotvón ki ugy oly int/stit hallgatóit (Mvazulhotní, molyoek a na-yemlékfl KuntólU» Oyorgy adott étotet Vaío as üjuaág fáklyát tonévoltísstefgelt; mindnyájuk névé bon lilánké I>áasló mátod évi hallgató köszöntött*) ful. Máauap a miniater ur a vizagAlatokon volt
- (OyuMs.) A nagy-kanissai ftnkéntot tfltoltó ogylet jul. aa-án, vasárnap déleWtt 10 (irskor tarUndja folyUtólagoe kittgyUléso't * kureakodelmi casinóban, moly alkatommal aj öltönyt illuldlug ulAlerjesttoudi a lí tagú bitvtt-ság javaslatát a néhány darib öltönyt t>e is mutat.
¦•- Fogy veres ctavargók nyugtaianiták Zala- M Homogymcgyu aiélét, mig végr* a foglárok, kulöntt«ea SsUcs ltol.lizsár kaniuai foglár bátorsága s étetvnatélyos knsbevetéau folytán Alrt-HáráodoQ ihv.l, vagy Horváth Oyorgy csavargót veaiélyet uKin-állás éa rab láMal gyanutitott aotnogymugvei asUletésll a megszökött tol raji iul, [tj áa elí^.án, a kapor n.ki fobirósághoz b«kisérteluU. Társa SsalafAi FtTHiioz atonban elfutott.
Kedveimftnyeiott vitelbér. A foldmUv«léa-, ipar- át kfiruakadriuniUgyi uii-1 uisitarium a folyó évb«n tartandó gaada-sági kiállításokra éa v«ra«Dyekr« a tiszavidéki, alföld-fiumei, magyar-éaaakkeleti, elíA-erdélyi, magyar-keleti, kasaa-oder bergi, v-t. kir. aiab. ositr. ét ca. kir. déli vasút tÁraulalok réosérAI mérsékelt ssállitási dijakat (-«xköiiSlt ki. -~ A kedvezmény a ntitám Lilté^loL a hivaUlo* .Huda-Puati Kös-ISny- f. évi jul. 14 d.ki .Urnában olvashatók.
— (ti e k ü I d e t u t 10 V. Nagy Sándor utnár levél aserÍDti nnr>ktatá*a aa angol uyelv mugUnulására KoborUoo T. taumódja saerint, máJodik réai, 12. levél, és ngyanoMk H. Nagy Sándortól ulftfisetéti fölhlvaa a frjooiia nyelv lovélI ««rinti önokt»tására a világhírű KoUrt-son T. tanmódja aieriuti 'Kobartaoii unmiidja at, mely magát a legpraktikusabbnak, biaonyi totU l», m.-ly abban culminál, hogy Unitvá-nyáfal azonnal el beszél éaael kezdi a nyelv ta nuláat, uKy hogy emu elbxaséléa végével a tanítvány a nyelvet megtanulja, a igy nőin utóda, hogy kik e módaser aierint tanulnak valamely ny«lvet iKeö rövid idA alatt a játoava tanulják ait meg. _ T. olvadunk tígyelmól nem inul .útjuk el felhívni kik ÖnukuuUi / ruudsser .sorint kívánják datn nyákok bárnw/ lyikét sajáljukki tenni.
Aí oU>>II>unká.ok a téglagyáí--lól uiult kedden eaÜ vonallal Ulineg«B«n ak«r-Uk olill.nni, aionban éazrevéUilvéo, a inun-kira koteiestottek, udyre már ieluoték'wy elíleget vettek tel.-- A tiroihái béripttletfock balaA y el** ath«I«IA rakják már, mint Julijuk 82 «|fj^iii)ul tlulguz In Inak » i/:ur".iliu«s ,vi(4u válUíkowik.
— (Zivatar.) (.'tliUiriükim, jul. 1M án o»le er.J» íivalar foiiull « »idéken keruatlill, a
egy jrt IMiIm.I íiármuXKtt ni'.; ki m |{u<lBMf I •íuuvkwdiií mÍD(l»n iierotílteii kitüoö járUMág-gal bir. Lrt<MUlbuloi « Up kiadúhivtitfti4b»D.
jg gj .](y«( Iölj.wen
i'iverto; « viliim fjedig ¦ Gábor utvw ¦¦#' kUta4 bálinál ni udvarba átült lu a ugy f.,lá (lát mtt.lt izéi.
- (Zár Un napéi/.) A aW-k.niU.i fi'.jiyiniiwiiiini önkí[)jt^ k<ir jul. Kán, aKnlán déiiilán ft lori.ftviugii.Uiul kttptitolatoMn Urlja lárlinDapéljtft, mvtv Rlknl >m nal ónok éi iu-vdUtok fognak clAadatu.; fölhívjuk ai *>il«k.a ki.zilnattgat a aairc* muuJolentVirt).
- A« állami kimkor ulal javítják »I ügyön vitelt VurMtli métában-
- (l ntorpullatio.) Me^kerraloltUuk, hwgí lapunk utján kívánja ogy pálráiwi me*-tudni, mUxorint a mlamegyoí UitfolUgyel.! ur Altul a kór..**™ : „Mikóp é« mily torjtMfolflm bon taoitlaurfk h formAaielUi. a nrf)> iikoUk-b*n*y kilüi'iti pAly»Jij»l ki nycrle el, vngjr mikor hlrrintliitatl ki ax erwlmény • ha nuni, mikor ¦*ánd4k<>tnak t»tt tenni, mvr'l már inm-n-omiHn 4 luínnpjit, hogy a iiAlvamíU'uket l>8 k«)l«tt kaidéi.
¦¦lidv.TmrknhUi.) múlt hétfÖD jul..U-éu délután Ki* Kamoárúl eKy 3 évei csinos fiú, inig aiuloi a metóa vollak, ttlveamtl, többek állitáM aianul útot egy kuldiu kíaére-tfíbon ¦ k"rdélyábao ölve látták 4t keurvMen .irni hallották. A hivatalt* ÍnUak«dé« <U kö-rönia asoDnnl roegtóutott.
mzva a legnagyobb választékú raktár létezik alulírottnál, hol havonklnti részletfizetés mellett Is egyenkint s jutányosa* megszeruhetó.
SCHERZ LÜUISA,
_ K .). untak (,.lentin- Kírjllk lutiumitaakra ¦dnl l.ír....... T • a d.jt u.^nt ..ahUljuk ...,.
- V. 7. )!<>iii< *.'}> WíU.nínj. Mjékuaya* , a Mttii van forrlitra; kftiíltni fofluk.
- H. K. ,Nemi.ti ,ru<Ula.ank ril Irt •Im.fiit-taláaál m1*m*h b&aMjflk, imhif #• aJbaUmmal aifitb
*,waa< a T*ndrsuta*>iii ig«n kaljia lati vulna, mart John Howrljr u^liUilk jobban l«m«rl Kufalndyn-kal, mini ama flnutgal blrrtitfi |>mM •¦•rktiitű-ir...
- S. J. urnák Utlytn. Ha Zalamrg; ¦ mindfn földbirtok oh ilvmiMon l|-ínytlr.í, mefl.hiit |rj8a8dv», i.em kell«'<e á I d o i a t .. t i.m.mflnk ; ís} <-»k ««t ¦ annyit Umlliik, meiin>il UhtCUnk Lapunk ttrit nyílra tartjuk.
K M. flobiwUu. Il*Vuciil«lltn t«.vrl*t o»tn fofailnuk •'¦ H*MPiU aaa ^auuálhalunk UlMe.
¦ógnak g.nig.uKj, », kullog n«lklll kullsii.oa K*r«l«ci«r< du lUrr, l<,n.!uni Mp.i..r Ali ,1. mely faln6tt«k ¦ gyermekttkuét ai urvofi kall- | •tígekot f»IÍMcn->e"ü mojíUkftritj*. — 72.1100 I gy.ÍKjrkíiclíi gy.>mor,- iitog, .Imi, mull.-tudú, lég>^«, mirigy, vi«i óa hólyag ImjUii, mo-lyokrVlI bizonyiuáDJ uáaolatuk kivátmln in-gy.n kuldelnc.k. U4,2I((. xyígy^r Nápoly, IKti2 ajir 17, Uram! Egy májUtogw** folytán hrit <W oU r^mituen elwiványKltKrn ' ¦ ¦wnvMltAin. K^nytolen vulum olvo«ni vagy imi; ruaxkntlt'n miliduu idegiiimbun ; r<»> «ni*.»!Ai, filyl.mo. ilmatUniág ¦ idsg iigs-lotuig ugy píllauatig aam engedett nyuguilnom ¦ ogeuon kuj.kun*.* lelt. S.>k klluldi tm fran-ciia urvua kimoritutte tudományát bajaim eny-hileas nelkUl- T-lj™ k<taégUa^b«ii megkl ¦érteni ¦¦ ön Kevaleaciera-jdl, ¦ mólt három havihaatnálal uláo, bálát adok Utennek. A Kevaleaoiera uiegerdemli a Iqgtobb diofleretol: ogóa»égemet helyrftállitá ¦ kepéül Intt táraM állumáanmat iamel elfogadni. Fogadja uram lxtl>o hálám oa tiaitoletera biiloaitaaát. -- Miir-,,,,.. i. ürtkan. (».
Háhaulsiioickban '/, font 1 ft ÍXJ kr, 1 r.jnl -' fi. M kr, i font 4. M k. fi fut IU ft. Yi font X) ft. 24 font 31) ft - Kevalaaoi^n Cbo rolalna Ublákban II oaeixíre 1 ft. bO kr; 2i oafciero 2 frl M kr ; i» canaiere 1 frt (XJ kr ; poralakban l'^ canasurti I ft. irii kr, 24-r« 2. Vi kr. iH ra 4.í>0 kr, 120-ra IU fi 28X ra20 fi. 576 ra 36 ft. — Kapható.' Barry du llarry ét t-rál IMoaben. WallBachgauo, Nr. 8. I'riUm T>' rltk JŐMit/ gy.lgynuréatnol,Kolonvár<tt Krun-aladtiirndl, Alao-Kubinban i'yroler 6b Sohlo-¦ingernél, Dehrecionbon Iloraiw ForencRnril, DunaOlldvárun Nathera Pálnál, Kárulyfovárolt IJrilli F.-nél, Ncoj /r,n,i.«f.i Uvdk Jt.lroly,«l/ Kn«kujván>n Oonlegnvr Ignátmál, Síékoa-Fe-hiiri-árott Dieballa (lyorgynel, Voraecion Fi-¦oher Mórnál, ¦ minden vároaban ó fUMer, ea caemegoáruaoknál.
kertósz,
ki a kerteaiitt minden ágában járlaa, a nemei-nyelvet teljoai-n, a Dtagyurt kovi-iibbá birja, oa. kit. udvari konokban, na«ykerrakedok din-ki-rtjriben uolgáll, ndtlen, ajánlkoiik magyar-oraiági vagy lánáli uradalmakban áliand.l ¦«'lKál>lba. lli<onyitványai kinniuk. lUvob bon ii Uiy kiadií liivHtiilnbnn <Utik'vi>i'tni f<-l<M».
ycyio
keresetik Kaltívoda JálMS gy
rába l^etrny^ii, 4 li gyiun. osztályt végzett kedvezó feltétül mellett vitetik f«t. üüvebben értekezhetni személyesen, vagy lovél utján « fectirt gyügyxteTéataé].
tizloti-hirnök.
frt - kr ImA bl.otl - frt kt, frt I
Fajka l>t frl - kr, Ifi-V tojá** kr. Ba,fo« ' fj* 1 M *> kr ¦ M — \t. Ifr .»aiM *>4aa 1 kr 1 fn Ml ki E,-. kJ** «ap 10 kr. In.n b-.mÍJ* I frl ttl kr, l'Jb.n -tdéküakl ja f) fn - kr. Ú boi .(dikünkbJi akdja -
kr.
ai-r-kanl S} ki4«
at riro, u-ieUnak irJ«f IIMCTNV KAMLY Mti
A faboi
fliUi, ntlnl miodi
raiiikar, nff •* UruftaUiitokM nbito krr**l«tlk
•) K
t*m lf«n hallhatni ; a knkurlfi
• ára yi, krajeaifral im«lk*H* II U. A. ataU* mnnkait k.'.IHretl a ttwiílyít IdK Uuli rtDinrinkl «ÍT*t*t tgí.í haiirokat leli tiakrr. a liafnljal nA-mbalárt • íukit majitneoi tflnkr. UlU. Bi(to«lt*i Tajml k..i. ig.rfiil.
Piaezl ár.
Nujry Kaniatia, IKlI. trl Julin* 19-lk napján Hmi N3 ö1. főni 4 Irl ftO kr. tó - «*i Inni 6 Iri — ki. IT H8 fui.t&frlW kr. tloi* 78-7W Nnu . frt SÓ kf. 79- H0 font 8 frl - kr WI-HI font S fit III kr Árpa ««rfn«i.ro TI)-71 fnnl * frt W kr 7 I TV font í IrlSl) ki. Aipa »fl.flm4(rei *f> flfl fonl i frt KI hr. I7-IIS font fii. Kukorioia S frl M) kr , U frt W kr. K'iko-rlcaa <>lui {c¦lanaantio) - Irt kr, )Ub *t>-*7 font I frt HOkr. 4T 48 íkd! 1 frl 90 kr. Pohánka M> - 6» fnl Y írl »'-' kr. (W- 70 fonl 3 ftt kr. tt*t> Uk«r
- kr. bab urkx kr. Kon/érllm kOiBniigai (j frl f<l Onum ö frl 60 kr. ZmmMíjiI l» frl W) kr Uoflliil kfl.^mií-< - Cn. - rtno.n - frt - kr. Kírélr-lltil ki1i-1n*éf*t — frt - kr. Bnom IA frl (Ml kr Hom-Udg kiinuaJiM frl -- kr. flimm - frt — kr.
U*rlia-hu* f.mi]« í» kr. Hurju hm funtja 3>i kr. Her-U» Itiit fontja *H kr. Juh-hu* foiiij* - kr. Stu-lon» fontja 4tkr.Z*lr faatja 5Ü kr. Cilb« párja W kr (Ml kr. KAcm - frttO-lW kr. L«d »o.iuf frt -
VaMti MfMklaH MMtraU:
Huda-pt.U id6*a«i*i Inda) N Kxitf-l'.ll Badara ti||>l 4 An II ai
. díLilin I Jra **
. , •*<• 10 dra 43
, KJctba alélalia D dra 1H
. *.(t, 10 dra 68
, Hionbalbalyr* t*g. » dra, 41
. rtir-.t un , * dra a
4. i. í ira U
, rragarWba IJJal II dra K>
. Harca,M»hi<-*,ICaiik »aj\ fi dra lfl
.... dilb* S dra 43
r'.rk N,-IC.ni...r, n..dáríl rftfrl 4 Ara 43
dílatin I dra 46
m<*. a dra tt)
UicibGI raIB«l 4 Ara Sí
•ma IU dra t»
. , 8iutBt.aibal;rJI. 4. a. 10 dra Ht
. TrlMt Km 4. a. 1 dm V . . . tatra IU .1™ ti
. \ h*Xutí ""* 4 i'r" 19
dalaUn 1 dra VI .
Aa «}}.! II dr» 9Up.r*ibur K*nlf*'dl indalA rx.i-t a T,l.«tb«l BietU aa.nS ft 0a nima tfmilj ¦lilllií *on«tltl Pr»f»ihufo»l rMtlakoilk.
Értik ét váltofUyan JmIím 21.
:>*/¦ meUli(jiu» .)il.8."»; ;')*/, no mi. ktileaön ÖH.líV, lHik')ki*liinialmi kalc»On tOI.7(>; S»nk-
20; l»ndoa l^.Of); eitut á«ió WM; u-*ny darabja 5.K4V,, kr.
Mimt 23-iUI 2»J| W7I.
IU - «a heti- Kalho lika
Na|i i Ur nap ár ¦Ij.
"K Ulaa
1 ¦k. XVI.
yu 1 V«airaaa A 1 l.lb r H. A 7 !¦ bor. n
Hur-t Kria KlDfa
: Jaka Jakab
Ami b. AdM
27 c.nta.ink 1 Paot •Uo
Píul.k Haatrli
!W Hiomb. J Márt b« Ui'lka
szcrkt'Uto: WajdltS JÖZtef. dszerlicsUó: Bitorfl La)««.
HIRDETÉSEK:
Isméi iij .szeműbe <tjánla(.
„Isten áldása Cohnnál!' X rtillllo 030,000 talléron
ntll Huibari állanUl aarraaliraitlt aa«y pémt klaarMlil.
rijofy jíu.ik, éttll Wl
M"t U«»raalMbu, ¦ i»«lv'* ttok ié,'*>
knví. hdnaji almi Ü untabban aki itk»í*
ayrwy yaa kllmiatiiak ; « m. i 1 njef*mpn,T l*li"t
160,000 lall«r; ^^ukuii 60,000; 40000;: 30 000; 15,000,12,000, 10 000. '¦! 8000, < 6000, ) 5000, h ,,,-,, 4000; 1 «.<¦ 1000
400, 11
r 300; -1
200, 47<) ••¦< (00 , , , 22 *i ti tallér. A 1-a oiuálr lyatMrlAy UlÍM^t. 27. *
) «•¦ 70. 10,
MM <t*Urnam La «,.f aa^K r,( Ut, •t.rijafj' ir. f.iak 7 ff
H frl. H kr , aa«y»Jt I IH 75 kr. lyttaiailé 88 kr. .
Mfcb. oi'iU" in « l'itiiM. vi.irlAimk * ItMaayokb, 100.000, 10,000. 90,000. tol.'. .-¦¦- 40.000 30,000. ig-n .vi...,, 12 000. rtOW tallér itb lik n«y*r*«*ayak«t Hi.iu,!. ki.
Cohn Lázár Sámson Hami/urKban,
w.-ln-»tyéii,ér H. m
OOLDSTKIN A.
legnagyobb folyó árak Qslete
PMtam, 8«b«atyUUr * fi. alMb Mt évtf. klfy* vtoia I. ti. ¦
ajiulja i.-*">aK »aU.,akn r^kliral J.iiii-lcn.ifmft |aa«M«*tla-
ftr, trapataalyM, tuabaéAkaafaail, ritB**»i1t*, UlfBrUk
nöl is urí ejHiéKok tzámára.
x n.iii.li-11 r tnakinilha vifi cilkkek o..,lilLldí..r. lál lt ii
niu.an l<ilí(*lll«lu*k. TovÁbUi uaKr
r«r»»«rfl otmi *• b*tlaa« váuta- blitt>H*k atcllttt a l«f«lo«*M 4rM.
ll>Wt > f ' Vl1 '"
,101,1. klM>i>uMn 1. "i
300, „ r m\VKSZBIRÍ\
szabadkózbdl azonnal eladatik.
firtckczlietni s/óval, va^v lo\éllM*n & tulajdiinusnál i helyazinén.
Bflkköod, VMUti a |x«ta <.I1oti.hu Ziikány
*« 3,i» 08ENGEY KÁROLY.
K ö fl 'i ö n ö - i r a t
Anatherin-szájviz
gyógyhatás&ról.
*OPP J. G. urnák, c*. kir. udvari fogorvos líécslHíii, Stadt,
lloKiieigaüSt; Nr. 2.
AUlirt .iiik«ínyl és rtrümmol tiidalJH, miaxerinl t.tpiiS, myín virtb ínye, wnlatnint ingó fogai, dr. l'trpy J. O. bó ca. kir. udv. íigurvo* ur An<Hh«rin itdjvitétuk hftaaitálaU 1)U! a« ídv itmril viatuutkapU l»rm(<«».¦.«• aiinttt, a véné* tíl
, ^hiláatbb Itttairtntftumöt nyilvániUit
KgyutU) Idljor. bülim^ffi-Uenut «dum arra, tiugy jelen ratum teU*^« uerint ha4inílttu«#ék lel, ho^y igy ai ,Ana<A« j k fUU
iíik^letM«n iamtsret«a legyen.
Kiudun. <.!*':¦ 4
Hr. H. J de Carpontler.
Ka|.kiidkr Waf7.Kanl11.an H.tm. Jú..»f a)úír.»e., K.>irul>ér KoimffH, W*li*c>., J. it Ktaidhirftr J k*r#ik.tttWb»q, Pipin
[•.fiiéin J., Kmthalyaa: Pn>it*rer mj&tft**rin, rtin|f«r U. Woiu A. Zala UfvrMafru: Udd K., kvA*T««Í««. K«|.runo.in : Worh (ryógy iiítíii- Varudon : tlalltr (j(!•;;««•¦'*••. HUnit>K«n : l>urn«r K*j»l Nn balh*l7«a: Pillirh )>Vt«na> 4- Hu,l..tf |ri|/i»r. lUlirlírtiJíki rt..-()r
M , U|j Uulbard Tiráda
J A l
;jnp. >1bi« K. Ü. Vratprírobí.i ¦ Ht/r Tnaikau, u|y Uulbard Timi raflaiuál.l— KtíkítfehirTiroll ; l.ripMann A. llrann J. jrjAgi.i l.uv H.ríojbtn: fl»UUr tJ&*J»- Kalo.'Ua . lluryátk K. ri(/.ií,í«. Kcc. kimtiiea : Hilbofcr ía UaehUid jtí^iry". f akiuu : r'lurUn J. K)'''fy«
Rl, H.l ia
nálh J.Ho.
ó J.
i i Kratnollu J. Halfri(aruU:Bat<rarit>, rtalaumn «y5|r»"- — Kajíu : Uivfailtob Bt. Ja lltrtfaM fl»i, 0(7 Hanoi; Ifoár.nil. fíí Etoln»j W. e« kt Zi,-b, Kipokh ijíf>"- lárárloti. Zadabántikr í>'li HarnalihaniKUa KfiS^u Tolnában : (Ji.ff fyíij.i,. Hi'n. riroU Lukirj.((irjfy.a. H.^nl-dy.irjjft'i . N'nthi|r AU-1' [--.h
I,K!íKUMA YKIÍ AUOSTON
6ívuKvi!nök olaA m. kir. •MUdaJma.iot!
vizáthatlsn katschuk ponyvagyár*
Hrr.tri. ^25 i'v .U-, áll t-nni (6ia IJ.it
¦tjáulja uliaiuurt legjobb káaiitéal. vitálhatlan ponyváit totaE^a aicrinti nsgyaágbaD le^guláoyooabb ár»-kon. A K.V-r H ,L..Kl'«|UUn van, aaumlxm a vaauli álK>-
máMMil An,klrtr.<Bir.H|1,lVM..r1.l.i|Mitváro»krttaa»utr«*l'i. -/. H. u.Ivurl.nN hí HnkiH^u ni..|lult) Í..mU,- Jánomiát.
Mint a legjelesb
SZ iilMTÖ-SZERT
ajánljuk
D. liitn^ Avsz(
(PrIUerva ti v-pattá.)
n r(í.„-„ iMtiu.. tanrfint.
r mm vttytaaJ ktMlfM, a Rr».'k
i,l... lan-ttvIUtivíl .]*',,iM.k h»>..i
'mm*,, iroiM, lyakoa •¦¦ katakaa, t
t, » M, ty,
iat|ot • a Uit r,»44i«ttt, a .•ttulat iifléth* HaiMra, attha • rvfaayitra a u •faJitira ti Halat, af**it4fM uhu
lati) at«. T.iUj,l,mv },„ty hom.l.l ,lr, n.tg mura. «.fly ...o
i,-.v. K, t..,, ^,1 .d,ut r\í„, w,lt.v Ai »r*toiay «M«áUt«4 *•
¦•ffleM, «ty btfy mMm levafeM «M«rtW faMatafaMi tmi.
*¦-«)' ¦¦'K'lj' ¦'" lia»nailali ut.,ai(íual sf^OU H t.
I). LÁNG arezfesték-konöcse
(„Schmitdc-ixitta")
bir un,.-! »..,,! fnlrbh n.to.Mt lolajd..n»*a;..kkai. . a bGmak ae.nual •^•¦m ártatlan m.'.don t.rniíiirtíi*, finom > (r<.n(dd ffhír vafT T.roa ..Ihl kDl.aíinn. ; a lufrOu t«lj*..B UÜrnlUn a fl.lt.lmui mm »¦< <.«!..ij Ute.,1 ily nfnllrk*.
Ki} liK'h ''¦ '*>'" '«f> "•¦•• 2 " o. *.
KöM/tíllirtS rak hely nagyban t;n k Jeniben
ti-yodtll frlUiÍlAji.,il van
D LÁNGUjlakv, Ilirsdiler és fia
"liikciTsktilö társulat
ALSÓ-DOMKOKUUOL utolsó posta KOTTORI
tiulelrttrl jelenti a ii'«f»- uia>»i(i)kiuk s i'sjilliilán a I. n. kö™nse"Ki»'k n.h/erinl
deszka, lécz, ,*,„i,„u........„n fenyti-épületfából
n«K" ís jól berendezni raktárával!; mely nklirbul barmi enonill meglii/.i* iiunsan és
ÍuUuvi*an eaikóiöllelik ; mire uéive roidún a magas uraaágnk a a t. ez. köxönaég lo-
rabbi bundáimat kériidk, ajánljuk
Nagy-Kanliaan. SC1.LK8INGER GYULA urnái im
bizományi raktárunkat. THjrs tíK/felettel,
I jlakK Hlrscliler & Fia,
f»89 - 21) íakereskediik.
M0LÍ7X SElülJTZ-PORA,
Központi uátlitáii rak hely a „Gólyához címzett gyógyszertár Bécsben.
Óra*: .'ajmMUlvai', ti^-t «» .-m ¦»».....k »uír..| muira n1n«-iij-ofii«jU, .ót » ko*<>itk«V
auiiáai. >«V" liJiiuidiioii iuW' nUirrtíutiiuml rlMt-lt liiumálati uuui tv Anyukká.) rtrtitutn-ik Nyid-
¦ HU pon.k, * ovdgeii „ kulalnk hit.....lal<ianAKáiiál fogva aajAl nyár un Anyummal könnyön felen.-
rtlt<-tt.«lui'k. i>h<n lmiin-itv*i,v..lí vri»rirWAi>t] B*ttn nifjQegritatil «W«*k mindönkit niÍM«rint : ,,«* általam k***Uett H*tdHtx-)H>r mlwten katutyÁjft futmmlA ké**(tményeklMi turffktíHiiiMxtft^ititl Mtjiit i&tjef/t/ttn fi* alain'i* 'inmnt rllAttfi.
,,rn t\^y l.'iH.oíi'i"li i'í.1,1'11 iliilioinnk I (Yi kr. linainálft'i iilanilás inínji;n ny.-lviii.
i\ p»mk ruriitkiviili ¦ n !<¦;;'lnlróbb i'itHuklu'ii bt'biiunyiill |(yt>Kyl<Hláauk álul iniixlna ediliit innicrt liási nieruk kortit iRi[B»liititl«m.l a> nl«i hulyut f..KliiljAk cl; mitil ast mk exer a oaáuári liírutiftUnu niin.|<ii nW-iMl ktM«inkh<-* kllld'ill hál* Írniuk a lof(r<<«xl«twM>«n Unuxil ják, hogy u |H.r<>k ni^nitt *t«rulá«>kiiAl, tnnAíetlu-ll.ui**^, gjomortidvB«iÍ, taváhbá ^r-Wtk, vm< éa i<t<-^ Ujuk km, •tiv(ioi,(.)(á*fiál1 iiln)cWtí okoxta IdfájA*, TtWlokláa, caúaxof f»«láj<Íniomnul, viV'il )iy»i*TÍar*, ti'tkiirn. {* hiúimmá liinj A«r«h»jlnmnál a Ic^-.bb liki-rrvl alkalmaiiatnak . ¦ a I^Urn'wb gynijvhfttiíi>t cri'i.ini'nj "Hi'-k. Raktárak \aify-K<tni%*<tH ': lUu* J. ttv/^yw. E/ivAk K. gyÚM**. Kewlhoffi-r J. m Km-
xvnt'cl.l K untkiiál
¦•iovárall l<k.M,. <; Har«laMM I.-lt Nin.Ur
CiahWrNyu k-'.-í 11. | t »i >'
Ré«I*|M r.». .l„r,Ml- 1.1. «(,',(>-.,. KtfMvarott KPgl Niu.i,., rjííJ"
K,.hi. J.k.l. K
illá
fam cztyknél kapható mág: (&44-f>», 1 «>
A nnrv<-Ki«j Hrr-ro vHn.ibol v^ló l.vtU*t<U>b ,b I.ylinlálvnKHt.li
valódi Doi ¦oti-halmójz8lr-olaj.
Ára ck> Uvíznek has/nulali utusitássul 1 frl.
Mimluii Uv,-h'. más thilitmjuir uIhj fnjtul louitdA itK^kUlituhiKtiit^i v.'gtill vil(ljuj(} uintiM-1 i
al, loropliuliu éa rachiti* butuKa l"lili k<Miv*<ii)-- ^ caiis* bitjükül,
A vftUli l>,r«ri -tmtinaj *>ir moll- A» tlL<l buti lu^julili ^'ó^yhnUUiial vun ; iiii'Kip'ÍKvilj* h 1 mini ai i.l,>iakí Urkütt^k-t.
K«o.. l.«tiulább A* loftKatályoubb halinajuir olaj faj * I>urwh-halaknak loKKun<i<>Mbb •Kj'l'l»íyí)J!íWi> ((« kivttliiiístaini lilbkl hycr-lik, é*t alalitbaii »<iiimÍ vegytani ke»elé* aU auin vuua-
nditt itt kojvAtlxntil n (erm.»K.( Alt»l nyujtaiolt. ,1/Wí >!., (íyó((yaíofáai 4a r^yéai IWobom,
ROTHSCHILD L TÁRSÁNÁL
ve»/ ís elad állampajiiinkat, kAIrKíin-sorsjegyckct, vaaut, Imiik- h iparN/.rlvé-nyeket, H/i'lvi''ii\i'kt't, iirany- {•* ezltflt-pénzi'ket.
Jgi Mcfíhi/iísok a ps. kir. börzére ^J kiupúu v«k) nwgfeleli elipém uu-llcit ir^liban oukA^ltetuok.
Jntoktftrsasftgok: 20 db cs. klr. outr. allamsorsjegy az 1864 Ik rvb.il, nVszIpifizrWsrc ii 8 frt
havutkkuil. Kvttnkiut .r> hii/ii.: itiiiii/ius I .'i>.ti|MÍl 1/i-^ii, június l i'n, MZcpteinlior Mii, d«'/.finlM>r 1 ín. Fiinji'ririii 250 000 ft. Imkiaebb nyervíny 170 Í200ft. Miiifliii iY../tvi'vó, trlji'H Ih'Ií/ci^s után knp
1 »¦*. kir. IHIÍ4. ix;/li\ urodeti hiirsjcgyct.
20 ilb magy. kir. 1870 Ikl álhuniortjegy ríszlri Dwiéari' i ii fn liamiitiiu ftvfiikiul 4 hti/tis fi.lir. l"i Tn, májiiH l.rt i^n, aii)(us/tus I.'i-i^ii, iinvember l.ri i-n. Kiilijirnur 250.000 frt. li-nkiscbb nyi-rvónj- (04 á 200 frl. Mimiin ri'v.lvi'vri, li'lj.'s lifh'/i'lí's útin kap
1 ui»ny. kir. lH7i)-iki itfúVií surnjegytt.
M db Ciáuari 1870 ikl ttk-ök illams«rajegy réailMOná^re > r. frt ha Muikint. ^icukiut U hutás : febr. l-úii, apiil \-$a, iulii ^-ín, au^uH/t. 1-i'n üktober 1-íii is di^zcmtKT I i4u. FünyprviMiv 600,000 fr*np, li'nkisplili n\,i vény 400 franc. lr
MintU'ii résxtvrvö, Irljt'i fjxrti'n után kap
1 CHá-szári t'trók 1870-iki orcdi'ti snmjegyet.
40 db harcieg Braunschwelgi aorajegy, n-szliitlíetfiaro á .'. frt havankim.
^Uiiikiiii 4 tni/iis: irlii. 1-tn, május l-i'n, aii^UHztiiH 1-ín rs novcmlicr 1 in. HVinv'irnun) 80,000 tall.'-r, legkisebb ujereuény 21 tallór. Mindeu rta/lvrvü, li'ljt^i llzctés után kap
2 herczeg HraiiUM:hwrigi eredeti sin^jegyet.
WV~ IVUnden Uuzasníil érvényen: 'fm
81-aJ fi.ij.-Rj lm',1 <»/t. ¦on.ji.yrok * Irl
*' 1 IHI'.I ulml uíiir. *ir»j.'t;jr.. ii IHlV
IK7,I. .n«K,:.r unji^rn \ nőikül (M,
kj*rv«iyek minden huzaalwz.'
lpnni'mn wusjfgyek havi ré.zlelti/et^iire egyenkínt is etadatnak.
A HAJ KIHILLÁSA AIWiVKDVK!
haj- és pikkciyviz
i H.,l .!...¦, m. ly álul ii.ír 4 ;. .rtiri haunalul mán .i haj kihullom, valamint a> i.ly ig„, k, llmioilcn pikkelyek ktiiuőtUMi mlntlmi korra olhárillalik. li^y Uv^ ára '2 frl., pualáni kllld^MMl lii krral t.tbb. Kapható a felulilónil
n. Uiir... (JuhannnHBua Nr. l.l Magnodaléok a viil^k^l «ounil toljuilUilnek.
KíuKnet ellimerM.
Ón h-j- da pikkslvvi^auk (iuiiri l,«.ii)*l«f uUa lüjlxlroit. a piVkel/ak (»jls<IMl<l nt itiamilt, ét hajam tMib^ ttihin huIli>tt ki, mi annak javulásai lényeg<Mcn aiíiaegili. Ennek yUa »i«nn«l alkalmai vesiek Önuuk kitsiJliiuliiin ¦ eliimenSfletu nyilvánitáaára. Mílv ti.il»l«llel FHIIiL J.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK
NluidraM,. cMl/nmwk, coffok. haJfUrtök »li. a Uh«ia lsgjuUii;u<l> árun kaphatók ¦^ Alhnjftk uruk rénnére túkitlolna haMnlatuMágbai] kiWiitutnak.
DMUÜ A. hajfodrást.
¦¦- Ukklii van PlllM, T.lr'lk J,ii<*r um^l. klrilr-ulc** 7.; L«*b«r|-I>"ii íluckar %. urvil.
I40U-6)
a részlet-fizoténekkel vett
Horsjegyeknél a vevők részére
íicJ <tgy<tn mti(j>i'triiztl<itni, mert ni (lénk réfzeitUés, mely czcíi mótlon a JOfí-jj k$ésto)el a kiköitséif wimltn réuébsn ttilálkozik, mulatja a legjobb biionyité-
kot 0 Iterendezit cUlst6rü*<yérfil.
KitmtUm wéyit, h*^y H ákal mindtiJtinek lehettétfetiteuék mhuletmtmü tortjegy-luk a iegiurényebb tukaugl birtokába juthatni, ez által minden etetben túkarékotsáy által fTttkjHlliirt uerei, melylu'z egyueri metírentlelfmM nagy ötszfgtziiksfglettel is citik yyérm juthat, yizoitkii'iil a űanagyiibb aervnclében réueiülhtt, tniben már uámtalan-suw egén cfaláthk szerenrstsek lettek.
Kibocsátók mindennemű sorsjegyre megrentldCtt hari r/szl'tbcn ft JltM kezthe
tiilfrlí, jutányosán számítva fs » vgviiwk azabad títuBMtíl fllgg maghltártzni, mennyi Idő alatt a nwimylt (bet ¦ tzélre havonként. Az eUi, részlet irjizstMvet
iizonniil ka/i vay ti'iwínycscn kiállított okmányt u 7imjv,ti,irUiuló HirsJHgy pontosan jíii-jroi/renílil sulniával, meiy az utolsó részlet lefizetésével néki enthtiben ki Jog szolgáltatni. ¦ ¦ ¦ H az eUit részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a kamnthnto MHU értékjjaiiir kamatait is a vétel nn/ijálM kezttve (Ívni. III fi 11 külmmsn, ajánlom a :
llitú-torsjegytt ívenként 4 húzással f.inyeremény 200,000 fit. ,.
lHOII-ki sorsjegy 2 , 300,000 „
lH04-ki s ^ 200,000 ,
IMH-ki UothscMU-sorsjegyet, egészben csak ót húzás van.
'J'árilk-sorsjcgyet, énnkntt Ii húzással finyitremény 000,000 frank.
Miifyar dijsorsjegyet évenként 4 húzássalfönyeremény 2W,OOO frt.
üorsjegytársaságok is njyletek számára kqkedveltebb mrsieay-rsoiiortoiatol alakit,* a legelőnyösebb Jeltflilek mtlkll.
Kyhlko„,M minim a bank és vdlUHitkthet tartozó szakmával i biztosítom tíst-trlt megbízóimat pontos és a legjobb szolgálatról.
"•¦"ifi" Leitner F. Ford.
IV«lnn, muKVAr liir.t.wil.^ intilE<'i ualotájában.
Wajdlts Juz&ef kiadó, Up- 4s nyurudaluli
Töröksorsjegy húzás. aug. I. okt. I. decz. I. febr I. apr. I. éa jun I.
A IrgHoii)H.,1.1,.". l,m.jai,l«l„»„|,l, ,,»,!,miflr. mollotli mouvitolrc kíu.iBkivUI .
magy. kir. dijkőlcsón sorsjegy
i'b a
császári török birodalmi.
A fekmi k„l»,„-, ií,4kl.rv. ,.i,ly,.| inin.lkíl „,r,j„„j „v„j,;
Magyar aora)egyn<l huzáa évenként 4-azer föny. 250000 fr '"•"V B 600000f
j
I.....J, u.ely.k ,..,,» •or.jo«>»« l ken I.IUI i. .Jlnljuk o ..r.j.gvok Wv r.,„ín, ,. j„„„1íkí„,„u f-„lUr„1,.lj» . H«) li.nmt.1 », mel» ,„»,, 4*.Mm rj un ...ár ». .U rtef.U6l k«dv8 v„»»k
Ai .U róikH USn.tMv.,1 i„»r • • jeny«oll tomjogy r*f, ny«,ou,í„yá
K.lxn.ílunl ..l,i„i„t
„ 600000frank.
Mlamti.to.Ms H j,l„il„„tbh ll„bU i. I^Jobbi toaiik, *» árfrláai, meri a Ic-ükiubb nve „„»,»„; írt, . „irtk^raj^vííl kamtot a„, „,„„,L., ail ™ »U(,«la„k ál illaK jiU.ik „,in<lmi lui.i.r.
s « örök
rfMl.lh.nim h.,i f, fr.il ...... III fi r*.l«ni
lliiyir sorsjegyek húzása ai*. 15. nov 15. febr. 15. és mAjus 15.iiiiízsh, 1871. július 29-én.
31. seám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(» zulaiiH'K.Vt'i
xági egyuiüli't. liivululos ci(i'sitő|e.)
Kiterjedve SOPRON- és VASfflEGYÉKRE
a s/i|ilro<l;ilom. krrrsktMlrlnn, Ipar, s<'mlá\/<il, liidoiiiiit) r\ iimuvs/rf kftróbol.
föltételek:
Hlraetéaek
-i»..r ti *¦ miud.n l..vil.lii ¦.D1klil*.*.< HÍI>.(ÍH inliid*,, ,fy,* t,»!kUI-i-*fl .KI
•fy |>i>ilt «..r balklalati ,l>j* t. ¦..
Hirdetmény.
A zalamegyei gazdasági egyesület fiv-lyó IHTl-ik évben hál uai rendbeli Ösztondijt Állapit meg azon néptanítók rés/éie, kik a kö-zségi faiskolák kezelésében, s ezzel ótüze-kapcsolva a tauuló ifjúságnak e téreni tzél ^>iii oktatásában magukat litunletik. i Az elsőrendű ösztöndíj (i daiatí*aVauy ;»j a másodrendű . y „ ,
------ a harmadrendű egy gyUmolesfii »eut«-
nitési ké-ztilék, mely Ali egy füré^bol, egy nagy-, egy szetusó-késböl és egy njesú-
ollobol.
Számosabb versenyző kő/t. lia az ös/.-tönd íjjal jutalmazod a kon kívül még többen is elismerésre méltó buzgalmai tauusitoltak, első ét) másodrendű dicsérő oklevelei nyernek.
Az Ösztöndíjra pályázhat minden zala-uiegytibeli hó[)tanitú, ki a támlással b emel-leit a községi faiskola kezelésével foglalkozik, valamint azon tanító is, ki községi faiskola hiányában, vagy ideiglenesen tiiniltii alkalmazáson kivitt saját birtokán, vagy a tanítói állomással élvezésébe jutott területén gyümölcsfaiskolát Aliit és kezel.
A versenyzés évenkint szeptember hónap, melynek 20-ik napjáig a versenyt/jií óhajtó ebbéli 8zátniokát a gazdasági egyesület rllilikének írásban bejelenteni tartozik. K/.en írásbeli jelentkezéshez csatnliimió:
1-ftr, A versenyző kezelést: alatti Wrt egész területének pontra kimutatása, hatá-
rozottan leírva egyszersmind a talaj minőségét bárom láb mélységig, ugj a ffkvént a azt Í8, mióta van kezelést1 alatt * uiiké;> kezeltetik ? '
2-»r. Megknántalik az iskolában levO (Hfuietékuik számszerinti bemutatása, a gyümölcs nemeknek killon rovatukban s válfajunkul ti elosomlásával Pontosan kiu-endw a csemetéknek kora, a nemesítés ideje és módja.
A versein kő előnyére SMlgál, ha a kertet alaprajzban bemutatja, a gyüimilcH fatenw's/.tésresz"lgalo területnek beosztásai. Ui egyes táblákat, ezekben a csemeték ültetési sorút szabatosan kijelölve.
:t-or. Mindezen osszeiiások és kimutatások a helybeli-leiké*/ és a gazdasági eg\e-silletnek legközelebb lakó'k é t tagja Által igazolaudók, liitele.síteinlók.
A nemesit és hey. megkívántain ojtóágak - sa mennyire kerül, anyafák is ininilen egyes kónnégi faiskola H/.ámára a/, egyesület kert jé Imi! ingyen f6gnak kisxolgállatni; óv mexkiváutatik, hogy r/eknek kinyerése végett az illetu iiéptuniló évenkint, dec/eui-}>erlió végéig az egyesület kertészeti szakosztályának elnökénél kérését bejelentse és liatáro/.ottan kijelölje, tiány s minő alany jön niimehités alá.
A /ala-egurs/egi központi kertben a nemesitésj s egyéb munkálatokat bármikor mindenki megtekintheti * kivánalára az egtesillct kertésze gyakorlati oktatást nyújtani knlele/.tetik.
Az egyesület elnökéhez ^e|iicmb!-i In. 2U ig U'érkf/.ett versenyzési jelentkezések a iiielli'-jöki'-iitolt kimutatásokkal egjutt Hiún linúap 'égével a kei|é»/rti •i/tnms/.-tálylioz átt- (i i tksH üzako /.\u\\. ha szük-íégesiiek, nfíj i'/éls2erUink lulja, saj.it kebeléből kíküldendú Ug altul is a/. i-Ulat, annak ke/elési módját uienleUtitetvOn. a/ ÍWítundijakitt, dicsérő üklevelekt-1 kinptja, eljarásáról#jelenté-.ét a neki kiadott pályázati íiuQjüii)nkkul eg>etemben táblás jeg>zek mellett &/. egyesükt elnökéin-/ brimitatju, mely jelentés a legközelebbi egyesületi U/-gyillesi'ti felölvasamlii s a le\éliúi h;in mellékleteivel együtt fentartamlo ; .1 pályázott és jutalmazott uéptanitók névsora pedig 11 megyére bemutatandó, liogy rkkép a \t>w-(tahnas, ugy & hanyag néplanit"k is u l'el-Ugyelö liatúság tudomására juttassanak
Hasonlóul ösztöndíjak alapit tatnak a gyümölc»fatenyószté..si tauulinánjok-li:>u kittlnt tanuló ifjúig részére is. és pedig n/ e^'itz megyére, tizenkét rendbeli.
A három legelső; egy daruh ezüst két lorintoti az ezfk után következő liárotn : egy-egy darab ezüst egy forintos; a többi liat egy-egy darab e/üst húszas
Az e, részbeni vizsga évenkint július közepétől augusztus végéig terjeilo idos/ak-l>an, a községi faiskolában s mimlenUi az illelVi lelkész és a gazdasági e^w-iiletnek legközelebb lakó két tagja jelcnlélélH'ii és hoz/ijárulásával tartandó, kik is a maglikat kitüntetett tanulókat u kertés/..ti ^/.akosz-
Hirdotéseköt elfogad:
H NiúillM' K U)'MIIVATU. KMltMtyM: l'Ul.r i JAKOH PatUn: /.KISl.KIt M \.\\U l.h'ul'OI.I), /•
l.KH, ÜntSK ItIMlOU',' OPPK1JK AL.Uni i*
ln\\h«z inté/.eniló jeTentésükben megnevezni, s általában ti vizsgáknak égési: folyamát, ei.doiéiiyét leirni f.igjak.
A \i/ Kanak napja elOre megbatáro zandu. az illető lelkésznek, a/ egyesület legl.ÖM'lf>bb lukó két tagjának, de a kerté s'/eti s/akos/tal\ elnökének is jókor lx.-jelen tendó. hogy szUkség és lehetőség esetében a s/ukovlály is küldötte által a vi/^ában részt vehessen.
A tanulók é-> néptanítók díjazásáé^ s/iiie lóiténik. A dijak mindenkor .\f v\i\v*\\\i-\ elnöke, \agv ha távolság tuiatl ez nehé/M''Kjfi«l járna. »/ i'gyesülelin-k a jiit;iliiia/"(Uúh>z legközelebb lakó két tugju és ív illető lelkéNZ hltal. a kÖ/ségí e]..|-jaiosúg ^ n tanuló ifjúvá),'jelenlétében ke/ b.sitelldok.
Kelt/.-Kgeiwgeu, 1871. jut. 23-An. ISTVÁN,
ala-
kítása
K/eket alázatosan rlöre borsat\a, oda
irányul s/erény véleményem, li<yy jt4e>thnn
11 sajtkraznési társulatok •ibikítáiára vaUS
I.nz-Htá* altul t'jHti v>mmi sikert *m rrftk
• l-rliitni, witulutlitifi, f/jii/ ti tijijHir e.im
\ <í')iít u Itirt'ikusttízt-iltj tnftf. rffzfvvl mey
¦. ík'ki kfjlri'ltiitiik; mert iamétlem. valamint
Sp<ir/on ur a gazd. szakoktatás én ezzel
T ÁRCZA.
Ne mondjátok ...
Ni mnniljítok ; o .1 •frrrl Sn itiiiK Jíl'ik tft >-!..( ni Hi'i Uljiluk, lio(< DirmKin A. í-.ít kn,,j(lt -r-nl. M iiafl/ iiimirli knnyfljr t N*m l.Li-l ¦¦ miit litl(*ll,
MtÁf
» lít V I* kibJljl.
ri-Iemírt tprd nin-in,
rtmhíj ¦•> "'¦¦<"* : frr mrftalAlom *¦!, aki |kPH. tiffit írtl »>*L. K'k-jaivil halai*k»ija rmil.ftl * tllkokal, i #
Éa h» alncMii, i* ha n«m I KI n..f«rU.D ,n|(mM, Hllvrni bár • kéttíf, iijn.ix T ki •
Élirm vát-rt Arija! ti,m I«h«uk ín rala. ft.ltn le., r Up*lt *iivi..k
;7 8*1SI« ^iud H ItltinT DiatUlál np
Egy halálra kin/ott.
StomtuloD. muxif-ináiEií hÍKirlgiWwi által ni>^n>i<rtu ¦ kÜM«K vt'ii>iinuk (uUtAidt, biul-rnilt t;a haiiiis bistinyiiványiií, imt^n*ztnl<) tov^-loi, RKtlyulc klatt tudja Intim unOyik tit-m l(it.i-t«tl cluetur neve tityugult, továbbti elleoum •líírt nignliiiNEAMÍ mejfíHToiliík nukí un orvitti Allávt.
Síur^nujMÍiluii^oniol Tnrc4«i<ikn«k nigUin incgirUiii ^« Ur uum ölciÜKfrwlve, tl« miiitugj
j «olt hmgyi jg
Iliroiu h.-tí burftnguUa ulAu t<wt- A* UU'k-
\>v.....upt.irvn jólttioi vÍhbz* a (úviiniílta t-*
vAítyva vágyUm már ArmukAui w miwilyít Ütni. moly clroitmilíH Ixrlüloin .í ájt »iiUít r^-nit-iviil, kiun'f t-ate jöiuini inkiUomra. Ai ilullo um «b!»kbill fíny noiu ditreiigotl át. Altuuiák már - Mim almaikat! Koritn kultum l«l, n>g K»l, kihaji>luni »blftk'jiii(ín i's a kinxotf iiiv iíuio* váVyBÍV(>l, letliuii egy iirömiugárt »* áU>1 lem* ttbiíkr-U. Varüun, vártam ...» iijif> inAr ninKanra emelkuiutt i't a Bioroutn luidrl HNJőuyük iutÍK win nyilliak ki. Uom*s wiml-mriiti mindinkább Imtároiottabb alakul kcl-.{.^itok ülltmi. Már dolut ketiK«n«k u vApm lm-rmigjai <i* <xta át 1111^ stoimii tHotjul ....
'r«liát<!lvi-nitut(of<-k voIiih ÁrankAm?. -Ah! hí nem Ifhot, liition «tviii<ti!M!ii ixkcni annyi, mint a }H>ki>ll!
Ágyamra dftltcm t'j lucsitk»tt Mitituuini ulfltt mintegy Uvoni ^niu* di«Miiyór>l hal ván van lurKviláKÍtutt árnyak flmulki'dtWk, uiu Ivük a geaiua oltUutívi-1 k
t'olyváat nyertük.
K/uk az <Sn rómoiin ! Kivk ax Ó11 ki»Lrt« teiin! Hali! inig u íiorolem goninnxit votntt rójuk nixMlángot, rsak inrervltuk; rlo miwl un.I-n a. elaxallt UMugilib Telkukb.;, <-^r «»tr knn> í«Ma\ marnuk rajiam wb«ket! . . .
F.ilugruUHm, é* ulrjhaatam'l'urcaitiiikliut. Mind.Mit b.<Urva találtain. Kdrd.'^^k'Kiton. t\-l,-|..k a liáiniL-ilüriiál ^ hí „nem tmlum" mai Hknrl l.,raxni.
l'énit dobum a mnrkába; m-rt U,*,..n ki oinborük üialiimiiiek kösponljn » jhiu, jndybúl, mint küllők antdtink ki H |^,.c«oi.t nyKl>b c«iki>&>k 1'. módok, inely^kkt-l uhl.oz jutni teliét.
A házmoat*r kéve kigí1mb<ily<kl<ilt én a lagnagyobti kt^Mi^^el mond* cl.'ln^y l\>r-<-aaiék mAr kót h<)t óta UvotUk cl imi'i-n inn» HRalláiru, loviibU, hogy ur.^MHi s/ivóro k»túi tök, liugy l>Íi<utyu« fiatal orvoil, Iih tn.Uk-. r<ldnc!k litánuk, 'kéu^gb<-n liaxyjon.
KU« vull <?nnyi. Idegeimet »d<li}{ m<ÍK nem rirmtt bA^yadtsaK (ugta el; (<útnn kminyH vult, mintliii i*nk dkkai-l volna «/m1Umí .«'.,! kesittilUüii kaocagni, mint kacmg ai ürüli, Un, koí.li haláláról rrt,e,hk
O|,
.¦,!
......,_____._ iáUut, ííitliw Mü|i[í»tlltnl«Jrtík,
m.'ly alól rtfnxwun nvnnul olC n i.iKiind->knbh valóaáK IV!... Bsegény, nyomurult világ In!...
• *
Ktna v^gsotUilju* cMlödáa ut^n, nioly (tlJbbi sottH n4*cti)imtit »* nnibcriif^rói iifítn , .-mlIi I.HIoiikUi, haii^iu ni.nt ujabb é* iiy.>im>j
f.^lóléukitt, haiii-in mint ujabb <<• iiv>.muj»-| <VinkAbb müg.rAoité, a fóvAnxt <^íy | ion rem^ovben, hogy a vidvki>fíít "Iliit 1 tltiit^cmi-t i'iivliiinni ^ liiw<>U'> k^üI"!*- | il ial mi emburyélollaui l'ugjn '
«y j
jíyakntn kuliiulva turlAm fid úlotuiuut. \'i)ta»st H/onban lulki kinaimra nom nyurtom.
A »ziv H/uratni .'- lelk<«illni kivAn. H t.ia jfiurii tórokvii l^luk *túy A* nomoa^l oliajt t-nflalko/ni. MutiutsAtuk ki, Itu^y a nx.^rrtut ,¦¦-- l.ilkiMuléa miiidun loholó tárgya alAv»M, (nim*t — h miv mir iíninngaban Imrilja IiiiUIko iiíiV^H. HiconyiuAtutt !><>, hogy a «í[j i-b nőin-timk kiirtölt ilol^nk iiUz'irünk, omnte-l'-nuk, » iiMin,)a 1,'l.k .íniiiagAt említi M,
rU ti nmuiinik! li kinuitatUt^k iiL-k*-iu mim/l iW bi'hijwinyitóttiMk üinoit i«.
Kgy bi<c«iilnto« omb«rt m^iVvéltem fal-t«IAIiii. Tokiiit^lytt ligyvéil volt ai.vWu*i|*
ruház-Uom li,'lvr.'AllitA*ft t.,kirttL IjM, 'mint ir ii"k kr/..IA »,>» toKUlat.wk<Hlai. Ui.Mkl.i-ri)iu uajiij; lartult a< ábránd i^ a validtAxról a Itíuvc* látsiat mtkhamar lefoaslutt. Ai ur inugkodveivón, egy nnm é\»;n lolkiiím li^ymik nt*i<tft<'vrf akart tűnni, mit t«rR>é«iet« mm nagy kilüulwUW ^/¦ninl kulloll volna fu-gn.ln..m.
Kuv iijHblXordóTiWsol moggaidiigodva ha-gviim imU a jtí ural A* akkor leiUr>>mini el ma' ^rtiTiliníi, hogy <0ntuiu főbb nmíiihuUÍI, mint m.^»unyi tlíkor gyanánt adom a/, umborek
knt
Kg tcxy
Vagy '"!*" ""k»t vArok tölM eiu- k, hi»í ki oly K.inoiMagu- mint i<; nnaak már ueiu
Teljiwii clitndiirodva ai embemktól ui l.tou »/<'|i KüiinlomAbí, a viruló tonu.feiRt sildbe niHii.kill-'k. K-.now.ll <-);,-47*é$,-in uaprd!
napnt hutvallik, oiit tán *z ^inlomliiÁiiv íi fokot. — Ma hí oludik Da)».ii, hogy a gyűlöltkfcröltve » gfcidasáff emelését folülról alá véli üdvhoaoiiak, uny N/erény véleményem a sajtkés/itéMe nézve is iiitu iámul: ha a
bajtkésiitéítt a hirinkiks-nsztáhUal .....gked-
wltettílk, winek nílvilt halasi mihamarább át fuK "ivárogni a foldmhw-osílálv kunubb réb/fibv is, s ha egmiT a kozde-uii''ii)i-L&iUMgleax, eniifk fldvú* vt»1ts» aki luin maradhat" verwnyvágy által vsikha műi i'l leeud érve.
a) \l,lrk volnának uz»i> okozok, lk nyitSf'W jtk^ittil
ki'
K/m |K>iiInAl a már elmondottak alapján, bai.n- vagyok a kérdést kftvotkivök^p i
y lennének hpw f.*:/.<'«:<U, me-/yt* tmfitsÁfével a MJikénzité* kiztii-ni^m/e-Itát é* birtokosainkkal rneg^d ve Hetesét elősegíteni lehetne.?
Mielőtt ezen fontos pontra bővebben felelnek, bátor vagyok egy . lia/inkhan ujabb időben brill t körülményre figyelmeztetni, annyival inkább. «.í»/U/.'/ '-'"'' *''• riUméntf tH*glrhetti*irti»cnM h«ht*#il ft*) lenni a sujtkénzitémiek mwV'Jt'.i 'íófrine*-
é
f
„Kéazint a munkás kezek hiánya, részint ezek már i'lbirhatlun njaKü-- kiVvetu-lései, a semmi aránjban nem álló munka végzéssel , tavai arra bírta a dunántúli iueg)ék sziuno-> birtokosát, luigy a/ év bi-/.oiiyoi s/akálwn lMaszors/.ái{ból nagyszámú miiiiklMikat hozzanak be,'
lg> volt ez &í. óla*/. muiiká-nkiflll is az élelmezésre nézve, és a magyar koptunkat, szalonnánkat, sllí. épen nem ukurták
megkedvelni, és mindenekelőtt hat.....élelmi
r/ikk vnlt, a mit követeltek.** prilig : Sajt. kukoricaliszt és vij (v. /sir:)
Lett itzlán iiügy vadnS/.ül s«j( illán, engemet is gr. Krdmly vépi föti^tje levél-Ik-h kért fel, nem tudnék-e neki 41) '•(> májsa. kemény sajtot'nlus/. munkások s/ú-inára, valami ímiut/is ujtodábol kieszközölni, de Inába voli minden, alig várták uii'K. hogy a sajt K --10 napos lényen, mar elvitték, és ni érdekelteknek drága pénzért kellett, hu o mtíski:(> emy&kttfn tzonfoltitti ti*;tu .1 nÍ4\<u>f,h munkátokat megtartani akarták, ji sajtot Ur huuiíél is beszerezni.
K MOrint minekutána arra. hogy a munkás kezek ralamitAsa javuljon, kilátásunk ninrsen, s ha a/ idrs.ilili és s/urjrat-masabb olasz munkáikat hazáiiUi kee-eg-
.....U-r.kkol v.^L..). aukilott.m, ulnlkuiHii. iu
iT.iJb'-u >'«y vmláaMMl, kiii-ik lAtláni miiulun «.••<-|>|> v.t l'ol riit«ii kiiuítm nrtKinirit.
l!r«m - h»y'A uuH-rni. M .in irÁnt rt'.ívthtol vi.oltut<iiu, »«ii» • vmliUiá, ulv;i.it ogykwri (í|ófj». i
- Kll ptidi^iillt lirklH n Ic^K-lIiiDli •rn
bmiitk Urtuui. Ou in.'iítwítuiütiitúj^ juivtíiii imk, álkiw r.,l(iiil<ij» * o»U<li UMoKaáKiiHk !!
- Af t^r« fíkíUíiiiii, ft .....ró k»h»]-
inAnv, -'u AriNtUn -.u ....
ArUtUii - «nkilAii. (.'II.- mimúl -6 ArUllun h V4<n bUmn . . . (ihIi, litdi, l>»li . . . 4« K"njk«i:»»j künJill távolim liilr.
M«y ugy.noivii n»jj.)ii mólon falovi* ni járt* Unu.04k.Klvu fokaium a I.-Ai.lot.. <im|> mi-I K
hulláni«i. Krimu,b»K)' hkláUxn k. alkut hát u.-kc-<l, «inWr micail
I I ó b n h K-
A l..lu t.ln,.t.ljí.l«k ugvik l(llf^ iJ fhl k
J
viDloiiik, nii-lyokrii nbimonian hnilmtuk l<- a fö*n, k AKKÍ.
H.-klvili^™ <<jok<'D íV-k, l,i nUk j.'L.nik ih.-K * ^irnál «l- h^.-.mi «..k..K.
A I'hIii u(íjw Kit munaj* rdln. ii'-jtj ki*«lr l,i. M.....1, :lc( hírlik, U<vy " » vn.1,1../ .Kyik U-inyrokoiiH, » ItiM.intuttl «gvki.ri k.-.lv.*.!. -
Híi^íny, halálra kinxutl' «ml>< r, iu-lt,i.i,l-md Uláu i.u'Ki. iKli«lKu!mi vollAl t ! . . ,
IMIM KKKKM7.
A niegkoHaruzott
< vad dahftd tijjtiitn, pokol t-é Wei ,i«,,,j,, ,,, »» N»m ralUfii M*tvd dallasi fa«f>>l|Miii
totni akarjuk, ucn áWmi wikkokkol uia-^uukat fi kell Iáim; mw/en nhlmrs és a munkátok in nlult i/uati, Int a Mtjt ket:t-tÓ* vieatMi'yft kri'r* kiitf'^f t, 0*«:tm>ii, röviil Ulü alatt wtjtannlhutj». meg jött az idei, hogy szirvaMuarhatem ¦''¦'''• •'¦sitiik e/en ki'tségkivUl lt'Kjrtv<HU-lmry-.íl>lí hkü, hazánkban ii lábra foK kapni, i Íjí> lassarskán » birtokosok, néptanítók, {•* népsíiTil koiiy-vek által a föld mi ven ilé|) n>teKeil>e is át foK síivárogni.
Áttérek tetiAt a/on múih-a, melyek [11 Ul a ]ef(bi/toMat}l»iak vélrfein a kulon-
í/o sajlnemUek készitt^ét, neiiu'Mak Zala-incKVL'beii, de a Dunán inneni és mii nie-gyék nagy r««él»eu is meííktihí-lu-tui, é8 a sajtiniinstriának nom mhamos ugyan, de biitus íiieghunosiUUát elérhetni.
A stijtkéuüés kezdeméniffzéif és a ki&hiféie, iU könnyen kéttithttii, jó ttemü, K piacira rHvül iil-í nlutt kén, nem kÖit-
íj'* apjHiruttut «/¦ ni,' és múfh n Ug-Mtm jüv<Mme;» 'mjtmmiu-k hozúnk-txnii ultr.rjtsiztvm'rii *-/** M>rlntn a QU-
datágf tanintézetek vannak hivatva.
Jllátor vagyok tehát a nm. fftldmive- niíiiisteriuiunak mély alázattal h/oh utaf eí niúilot elöterjmteni, a melyen haladva szerény véleményein szerint — , Kcs/tliclycn t kitU/.ntt c/élt elérlictni a legbiztosabbnak vélném:
1) Allitassék inté/clllnklH'ii ony e Lóéinak és hazui viszonyainknak legjobban mctífoleló fajtájú s kellő h/íiiiu tehenekből Álló tehenészet.
2) A szarvas marim-len v és/1 és ta a kell<1 kerps/.tc/.é-il kísérletek mellett a fcajt-
azda^g képezze a tehenével flVzélját.
H) AllittisKék fel iuti'/etünkbon vny, igys/erft, a különböző sajtkészilés igéuyeí-lek meí(fcleló, de rzélszerűsége. »W nlrsii-Agánál fogva a kisebb Iáitokon által is könnyen fVlá Ili iható sajtmla.
4) Mind a gazdasi^j felsó|)|( inté/eti KUtuk, mind a fiUdinivcs iskolai tanuii-c/.ok, a sajtkéHzít^sben annyi elméleti és H.viikorliUi oktatást nyerjenek, lumv mind a különféle oltó, luíiid (Ktlig a KajtkiS/'iés tojásaiban kellü jártasak lényének.
U) A gazdasági tanfolyamot hallgató né|)taniti'ik a/ integetheni tarto/kiHJásuk alatt, azon sajt nem üek készítésére, melyek a fiiliimiveló nép körülményei kó/t íh küuy-uyen készitnrtük — taniltas-sanak iiie^. Az i(í_V képzett néjitanitiik kutelc/.teHseni.-k a sajtkés/.ité.st a/ ismétlő és felnőttek s/imára nyitott oktatás alkalmával tanítani, h minek utánna az ohukéíi/ités küritlmé-uyesebb, de a sajtunk egy formasága, igy a kt'roHkedésrci liasználhatósága és jósága az oltóiul UB«y részben foltételoztetik, az oltót a néptanítók készítsék, H tanításuk jutaliuHiil ezt jutAnyos áton a népnek adlias sák el.
ti) Keszthely fürdóholy lévén, két filr-döjt> a nyári időben pár száz látogatót számlál, ezek legnayyolih vétze. a tiW>irt»ki>s-»»z-Uiít/koz tartozik, lm tehát egyszer telieniV iKttftnk fennáll, és Hajtoló helyiségeink ké-i/.ek les/nek, ignn szívesen magamra vállalom, hogy a funlóidény ;l|.ut. mindkét iimibrli énlekleUvkn.'k ih'-liHii>. a sujtké-szité^ról éü ennek a gazdaságra né/ve oly juv«deluittLo buful>iisárol, gyakorlati okinu-tatásukkal összekötött előadást tartok.
T) A sajtkészités elterjedésének hi-/ánkbaii egyik fó akadálya eddig a/ \»ll, hogy eczélrn Írt, könnyen é.rthetö inumlot Un tArt<itt,'a koltségon kelléket iiélkttln/Ő, és a/irt minden c/.éls/.erüebli g&/.dasául>>u is kiviliotó sajt késeit (isi eljáráslmz kón^v-vel (vezérfonál) nem bírunk.
Kiért lia vzerény törekvésem a nm. ministeriuiu helyeslésével találkoznék, egtW alázattal késznek nyilatko/oni. még ez év foljtán egy "í(y vezérfonulut, uudyln'ii a könnyen készíthető sajt é** oltóneiuttek ké-s/ité*i nx>djft, az ellhet szükséges e./U/tt!;-kel tibrák kísérőiében, Ic leeml Írva, e^é./ alá/ittUtl feltcrjeíiKteui.
8) A sajtkészitést a róldmives Uh»ii r/okkal magam végzem, ezek kó/ül egy, egyéb teendőit sem hanyagolva el, maradan-
dóan a sajtkamarában itiiikiklik, a többiek a ft'lsóbb mt^en halUatxkkal, rsopurt szerint mind hetesek {in [). iti-si.kl b»- lesdiek „/Üt. il\foiinan a/ inhvet liallnaiói a gyakorlati -ajtkészitéstn-u beavattatMi. oii-u.'k a í,'AzdaK\ágra valn nagy eluntéiról meggyóz.k!ve, ez«n iparágnak lerjeszteVt le^jubban foRJák esKkö/ollietni.
K/ mii. inini'teriuin alázatos véletné-iiyem a sajtindustriának Itazánkbaui kezde-inénypzéiie iráni.
Hogy pestig intézetünk, már a jvleu év folytán i« a wjtkészitóst kitelhetubb módon ps/krtzcHheMse, és a szükséges tehenek egy r."*zé.t l>eszere/.he*so : bátor leendők a legközelebbi idiibtsn ezen tehenek beszerzési módját is alázatosan mellékelni.
i« nyílváiiitani, li:i k.ixttl bár ki i»
A buzaüszogrol.
g,
hilujünk l.-niKii kívánja, buiát lormvl iink i'iAltit em.-ljük.
kovAtm
numifti |„lu|t
Éu mivul gazdakó'onaó'g luk « óvbeu, a buzaU»*»K c lejt konokabb t-llenatyo által ül d'>itetÍk,lL<KinkAbb o*l f,.lt.li..Kii«.m onnét, m«rt a tUvlaaAgi Lapok ulJAn a l'uttl Napló ia hozott ily tartalmú rzikkol, ét mivel abban tVliuviU Lóriéul h buuUarfg ellávolitliattUAru; nem iijjyau a azániUkbdl indulok ki,mintha ai Üazög •ItávulilAaAt iln lulálum volna tel, ón egy je-lea«u képiett ti>k év -tap*axUlatain me^yó sodott gazdától hullottam, hogy n butát hit itz UtaügtAl mcginunlem akarjuk,tnimóilon kell Hxt a vuiíwe elki'axíini.
Néknu ugyan ax mon.ialotl, hogy a bnzAt vntéa tiliitl tiaxtára kuli roaiáluini, ¦ mindun uiiirá bu«árn -1 lat k»>k gálieikövtit foltilvudi-loiuu roA luwdni r jól üauokoviTtuii ulvt-lni, éu ami at flaót illuli, ugy te»>-k, do ami a 2-ik | teleli illoti arra ^ivo a krik gAÜClbúl Uibbvt, vagyía mindou mérwn H latot, így '/^ fnutot vu-ank, mtMt már a lóublel ttiaai u a jó éa bi»loa ¦íkvrt, vagy pedig ax ulkAaiitéa, m-m tudom, de, hoj,'y nokuni ai óta üaxi>gíta biixAm nem volt, att a ttlnjcW biiconyiijAk, ultn<>nd»iii, mint ki«xittmi b folyaiWkot. '^.Miiiihogy dn iwkúly gaxda*á|comHAl fogva, meri én o«ak '/» tulukki-1 randülkuxum , évelikínl liAnnii m^rö buzAt vetők, iC.v " ("lyadékba ^»k \:, font kok KA liuxk.'.t lia'ainAluk, uzt podig iik)' tL-axum, \wf,y \\ IihI ileiiia fh/.ókba » ^Aliezkówt b"lcl.-«i.iii, VÚ (Via kntivitut t-ilutk, igy a ipirrhvrt, va^v tnkarékttkslielyrv tt-aium.a sat nxou felforralom, a forralaat ougt»duiii miudaildig, mig n gúliez ugéaztin fel nuin olvadotl, midin «z mo)(tiirtíiit a tatokra egy Tudót illiwztok, hogy minél ktivit-
tli'in annyira, n 011*11 nyíró annak múlott a kéz kiállja,a butát tvknyúbu önlvu, roá ap^adajdiu-kiut h folyadékot öntetem a volt) óMX<:k<ivurvn a buxát ivzouuai zitákbii tutuliiTii, míg u aiiikw^-hez képeali uI.'.Imju v-lvutviit, nuk^ui az eddigi kutrlt^a aiktrrUlt, háU a ^uudvimm1* latouénck, niondlialiim hnlAruiikban buiAlu a li>^li**lAbb, m'i ^anlAink k'iilil, ki ubliun ax ulAnzAat útim niitiilto, annak ia bnaoulóan aikurdlt, mit \\«r. a jiiví, ait uem tudom, du inig igy aikurlllni l<>^, ón mindig oxl az iruuyt fogom liövnlui.
Hogy ux öaztiuu, miut urukoltrm t-l, hn a líaiUtlt olvaao lorhAru unm luixak uliinntilum azt in, egy lapályos rolilemun i^vinn'grtic
rcluiQ buzAiti nagyobb róaxót ulvutvllem, mi^ a
biuAvnl v.-,tnUfin i>t, oralátkur uxt lapavitaltam, iiidic<ci'U l«hüt«tt ugy-kd atál (kaxgöa buzAt tn-
(Utüjt volt.
l>ti tiilujd>jiiké|i, mi okuzam ax üaxou;ot, axl
axuubau a«jt«k, mikéu a bnzAnak num fikó'lu-li« ogyfuriim ^rolU^i' idi'ih'tti <ilA, értőin ai ntvetutt magot, (W liugy * picxolAa aa ily árollnn buzAt cairjAbau rloli, . \gy aí ki a>:m krl, kó-vi-tkuivu az iilil viaxoiitagaAga állal, mit iwkak hinni v.-lnuk lUzitggri Al ¦mn fajulliaL
N^mMyrk okul * f!>ldn«k évűn At folyto-
kúv*i|k«xt(]ÍÍk*bmalUzoKiit,<ta mind <¦ kéi tt«-tel, mint valóllmit állilmn, muri, mint tonlobl) ia j<-lflz^tu,u«k<-t'i oaak '/, auaaio birtokom van, iiihIv ho^y k Ili Ujcb.il Álló hiii M«iu.Myt.il..in tiltarlliaaaa, mindun tívb^u b^Wícü haaxnálat alatt Ali, biizAin miail - inulbat m<V aem Uaxo-gJ>a, i)h van roá oa«t, mídun a buzs alA axAut loldnuk wy róaxAt tavuusa) kitrAgyaatatUni, • Uléje krumplit, kukoriuaAt vagy akármi k«-pAan.ivényl uUutt-m, miK a trAgyáulUn r.*z-bon »íiul" kaptu noviíny r»k«lotl, .•unok Inta-kariláHa ulAn, tvbAt h vHé« <-Mu trágyázUtolt, miígífni volt Immiiid ÜHXiigóa biirAni, hojjv as idounk valmni .b«f»lyá«* loh.t az lia^^n,,^ iterts, ail imijí liginkAbb hiuum, m<-rt tapaax tiillHiii itzt ia, Iwgy rgyrtleu buKafejin "gyík ol.lalán' v^ig lúita Hátiig, miK máaik Mdn ti*ztH buza tnnut'tl, Hny pwlig R nyiijtati ritui-n Üai.iK, a kuli-ti fi*l«n p.-dijí biixa Ivrinult, ilt a/. idoWfulyásnak keilutt ozuu váll..zá>l •'lOi.léxui. Mielőtt UiáruAni auráim •ztvbadj»n azuu
T ö r v é n y e z i k k
m közWguk roudcxésénil. .I,.,(.'.t „)rll 1071 Juh T-V Kihi>.|,K,iL„ ' lk U Ál1471
tH). íj. Kuiidua (lr,-UWl hux:
kiM ^ uagy küi^.'kbun ¦ juKvaA. illwiA-|.-g ü ju^ysűk, a körjogyio, ém a íiol van, H miidaa kou^gi urvo*;
niuioioit lanaYau vAruaukbau ni i'ldljárO ott;, a kexoló ^d Mgé.liiuiuélyiet valanM'iinyi rt-iidu- tagja.
A liiflt1*, valuuiint ax utellogpu niiudijuk nmunyi«égi;t h kosárig axabAlyrundulutluf állu-pitja mvg.
1)7. §. A [wl^Arni.-sler <-ví roiitlu* fiiül^r kvvusitbb nem lehet azon javadatomnál, inulyul ¦i illető torvúnyhaloaAg a aiolgabirAk rtisíúrn megállapit.
A kóu^gjugyiu tíswttWl a nagy kiiuii ^ekft iiilj;vit a kt'pviaelo1 lualültit mognnllgutil •ával a a kóWg, illulol>:g a asuvolkuxult IikIv •égők anyuci viaconyaihoz képeat, ¦ tórvéity-liatdaág Allapilja meg.
K tuoti'*, nmn axAmitva a termáazctbun kÍatolg>Ul»(andJ aubwl laka-t, - 4<KI ... 0. forintnál kovosubb nem Mi«t.
A jvlioi lórvi'ny kihirdutéau ul'itt inugállii pitolt l'u..téa.'kut HlábWAItilani mim luln.l Ki v,U-Uu\ B t«kint^(ben r«k akkor It-hut Myv, lia az illutö kos»i^ tult<Thelt»ié«U kimi^tit)M, ¦ ha a lutuállitAat a torvéuyhah>»Ag hulybmi-ha^yja.
Ai olaKKolt jegyíOk, ¦ a jc^yiok iiív.-gy.-i ón árviii «..fannak biztosításáról, aog<í!y- <•* nyiigdij pénztárak vagy gyámintrixotuk teUlli táaa álul a lürvrinyhatMaágok txabáivreiidtl.-ti. lug tanúinak intéikedni. K eiólból" tóbb lm vt>nyli»(.'.aAg ía »iU<vulk»xluitik.
A ji-gyiók Állal "ddig liaaimlli k.i/«.^i lul.irk jövün- ia Hj<^'y»a>kn(>l h..KvuihIl.^, ,t,. >-. lulil^kn.ik a< H.l.ikHUuttrr aicrínt t.lv.-tt évi jiiVödHlm*, a megál lapított k<taapóiiL ti Klánból lnvonatik.
'>>*. JJ. A kórjugytot a iiovntko/ott htdy köKiaon tínitik.
Axl, hugy valamuly korjngyiőaiíg a kiír jt'gyxil inullull nlji'^yiüi ia (artMon, ti^yinltíii ail ia, hogy a kiírjegy*. -W wgé.ljugyx.l mislyik kOuúgltun lakjék, ¦ itíövütkciotl hulyat'gi-k mily iniirvbi>ii jAruljauak u körjugy/o iitoUÍ aéh.<x, ¦ a kó*o* kiadAaokhoi: a k.'p'ixtilü Ua llili'trk tia !ií ill.-t.) köiigHEgatAai tiitctviaclú UK'ghaiIg.tláda mullolt, xoi'trAI tM<^tr« az alinpAn h»(ir,)it» inu^ ; „ h*tAruza.t a kiiigj lit^aru IV-lobbezlmio.
>>'.>. $. Kia kúzM%«kb«n a bírót <W tanAe« buliuket a vála»zl«>-kóx«)nKég ^t7. 'M ét 1)9 i^§. i h korji-gypít a líövütkomtl lnlyi^.tk krpi-i-s.dt" ti'itulotoinuk vgyctome;
nagy Itóuvgukbuu a* ímmkh vl<">ljAruaíigut ii MiliunW koxöna^g-,
ruiiiitüHÜ tanAeau várnauk ban |>edi^ a kiípvUt-lö UMtUlüt válaaxtja.
7U. {,. Ax elflljAnWAg, a jegytó kivé-tdWl
kia é» migy köK^gukbon 'i évn,
nrnluíült UnAciii vÁruitokbau li évrts vá laazl>.lik.
A koxségi i* k<>rji'gyio élisthouiiglan mug-tarlja hivatalát, a utlul küzigaigiUAai ulon caak kov.'tku/.i Metukbuu moulittathatik el:
.0 kótultnurfgtiiuifk U-ljeaiuWro va.ló ulógle 1.....*«••-
ti) hiiululbuli
yK){,
it korúb<<u ulkovütött viaaxa-é\émk iiiiütt.
Miuituxen tnwt«kb«n a kuaaég, vagy ar illoUi torvenyhatóaájfi titxtviatilo jolfiit^o folytán a tórvúnyható-Ag kuxgyUltWnok hafárosata 4>rtí * JÜ(O*"» kiixigaxgatáai ulon ulbocaAjtbatia lii vatalábúl. T~\
A torvOnylittt<«Ag liatAnizaUuak^nuzatilál mindÍK r.-nd«-s viuKAlatnak kuli lueL
A túrvéuyhalótág határozau !* Wlíkgymmiattjrhui.
<l §. Kii küuégokb.<n a birói hivatalt ''•ük r<-iutkivtlli akudAlyottalAa eabtcibui) Itdiut viw/HiitkflílBiit, a a im'KválasztcIl köxariglakos liHi Iliit t<'r><iliUtó bantoK-a -úly.i itlatl l.-KHUbb "KJ' évig vittel ni tartozik liivaialAt.
Uxndkivilli aka.lAlyuztalAa ^oleiWn » mugválaazlotlnak indokolt lolyumo<láaAra hí uliapAn adja meK a lolmealt^t. Ai aliapAn hulá nitat*. t.dlubtixhtilö a türvénybaUSaAglioz.
At, aki a birói tisitaiSgol már ngy iWuii Al vIwjIii', vftfty abiraág>>tl«)tizotu<,iiüiii koliOuzhul", )¦<>»:> »H tovább ia vixOju, vngy a t> év luforgAsu »l«tl iijb.il •.Ivállalui.
ftitf/tiitAg ti in'rtttktrtm.Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny 1871.
« j slkijk.
A tiH/tiijiii'i */ék ulixikt! kis éa nugy U,wé ¦ kl.in 11 szolgabiró, vagv akti'hilvoí talán.. .*«-i.i. a torvényhm.HAg itlial « ,-Zfiból ,.|ur,. kije ltili hclvotietwo;
romleiett Imnli-su városokban azalij»in, vagy itkttdálvozinlása őseién « koxgylthU ,lii.t « vógru kikul.lott hrlyetle*.
ti. §. Klolján'.vn vála«<I»thalik miri.l-i> uugykt>rn honpolgár, nkt k<i**égi választ.., vt * 74. és 7ti.SS.Un .-l.;*or„li kiv.'1-l..k alá i..-m. wik.
A Ji'gviÓk, nrvomik, (igy<W k éa mérii" kok azonban megválaszthatok anélklkl, ], -n>
iilúbb koWgi váUtiók l.'llek V.tltlR.
71. §. Orvosnak .-tok az váhtsalathalik ni-K, ii ki » magyar állambun érvény.'* orvm-m.tori oklevéllel bir ó* wgy évi gyakorlatot mii Ih( ki;
iiM-rii.kk, ,-*ak hí )«het,aki auikmájának onrtlló UíwmW jogosítva van, ¦ egy évi gyakor lalol mulut ki;
községi- ti* körjt-gyiové e«»k mi, ttki a törvényíiHU>MAKiiuk oKy t.vé,<n< kiküldőit állan Jó szakbizottság áll*! » kiií»ég-j»gyiöi !)Ív«(hI .-Hatására kép.-snek nyilváníttatott.
">• Ö A Í*Ky*M nigorkl tárgyait é* tavg turtási módját a ttirvéuylialósÁguk meghal Iga lásAval * boltigyministur rendelvényt ulun állapítja meg, lokímélte) ai IHIJW. XMV. t. cí. líl ikg-ár.i.
.Szigorlat idnl iVIrut-n telnek, azok, kik l«g uliibb három év óla folylonoaan, mint renden jegy .tők viseltek jegyzAi hivaUlt.
7lj. §. Nem vAlasilalhulik kóuégi elöl járóvá :
»> ki községi kcpvlselú m)in h-hbt:
b) a Mkész, Unitit, ax állami ée megyei tisztviselő és hivatalnok, knbár n kóz#égb«n válaaztó joggal bir is.
77.S. A megválasztott küaaégi elöljárónak hmiUlaakudiau t'-gíai ideit) alatt a kou4«Ws k.H lakoia.
7H. S. Kis é» n«gy községekben kijelölésnek vhh hely,-.
A kijelölés jwgiil a kepvistd.Vlestillet gya kumlJM stift van jelenlkmó, miiidun állomásra kukmkümn :t egyént jelül ki,(til. $.)
A képviselőtestület nn-gá]lapudáéai h ti«it-iijitú i^kua unimk ulniikr j.-l.-nti ki.
Krvínvc»jui ncavuxiii cíiik j'-liiltre, ri-ud*)-/utt lanAcsu *Ar<*<ikbau l^dig cuk arra lnhnl, akit u tisíJujitús HM^<.l(',i<'>|.:b' lugalálib 111 VA ruMÍ kííjjvÍHulri Hjtttiiütiia hot.
19. & A tiaílnjitú Hit*k lisUrnapját:
kin és iiHjíy kiiut'^lxtii a Hítil^aiiirú,
ruiiduiutl tanácsú várunukban a/ alinpán, tlliitdlug a líirvtílij'lialt.srtg álul u végre kikíll-¦lótt heU«ttua tüíi ki.
, válasxUu kiliirdot^.-n.k, 'k, a * rend funtartáaAnak jo^u i-»
kotok-s^gu.
Touristaink.
Mí'jí mindig üioiimriió ii'lcnw'jí: hogy hft-nnk t.-rm.'-»iui kiix'^inok^ Irll.ki^^ór.- ma-K'vnr hid>'máiMi>uagnrik nly c»t'b% boful^áit jiVitkníul, h iijjj nyilván, Iioz/iíjárul Amink mSl-kul. iil<g«iH>k óldolik » kiaknázAs vivmAnjait.
('tri'niiiicl jtfltiiíük három lelki* mag^iir touristnukuak usi-n ulánuUra intítu'i liaxaliitM i'nleki'lni^gt't, ini'ly i'kct magyar H vajt^un k, Mármar.isiiiik, n ni,>«k n^n.v., >i, va I.íIjiui guzditg li«reu'i kóití voh'tIó.
Xai>tii>«, Krivaldn/ky « Kmich un.L. járják már <W lut' ';ift l>i*vArM (fa/Mcttol li»íu«K(ll0 havasainkat.
Enlckook ugyan a földalatti xWclepvk, iiH^liat.'. nr. A b a (i-a k n a aútaván axtin Imiig-l.ikozal, mely a jiycngu vizlufkitanáitl i»w»nyH niiiujdörgtW ni)vili, váltosatuaan ii«kj»e<tIí maga a havasi tájkép u illatot virányuton tfiig.-d.i viUKtalun rovnruival, n luinhuk nlatt Insbfin ál lei liiusuiival, a ¦UrUtÁgUvu lap-tNtiigil rni'dvíivel,! n nn-nduk >zik)ainn<-sukuii Mükdét^ki r<rK,;ivrl, s a kijl.mlVlf ]rKr,'h-rk-bnn ÍütiÍC, najnugarak fóityjAl^kávul; do Ic-kiuUfin a Tiazánnk a lurm^kony altitldot is t>)y «lri^ktinyoii viijtó gyakori ámdá«ait, ¦ a ^AEdáaxt Kavarna honi rmidfttlen időjárásunkat, I.izony kiválóbbitn szeiitolhutiK'k lintoiinn xu-Mndoknink inugjar Svájciunk I<'-Ktllm>li \ in/.iinyHÍrn in uknyumiiKií ligylmiikot.
.\Urmiir»sl>ól NzA/ndok Mn nrált'ilkon tnln-juz/Ak ki M (Wenkint fc'lakinwott - I,:1IX),IM)II máuH - Hrit, tAn évek mulvn nem Wjitik lia-uínk v»»a kincstárAhoe a turvbcvclt viiH|>ályH, idugeii, a Imlyi visBonyokat untn ismerú iuk-1-mlHirnk tevőit itlapra fokt«(»lt i'lr.inunkiiliiUik uyoniáu, tuvAbbá a mily inírvbon »/.ii|«inMÍn«k itt » gőíontjü kíílünWItt gyárak <<« flkno/ina) mok, <S\> oly m^rvlii-n tiined«znok »l a Imvuook ..Idalairól a rftng.-Uy t^nvv^.rk, lia^yván im-Ktilt iiUn h ridvg t«tükh./ liaMofi)" kopár tiné-jfeket; n inig liHjdiut hz <ív tiiirom negywln
óvj 3f-ik számához.
almi .1-u.M-gyüU l(ll,,.,,1(ífk m, t-nyUbb id.'>tzak biálllnval li.knzatos ^>niilan(ADbaD s/iir.'.dick ál riK-^hu.U,, ,. t,«vaj|.jk oldak-rd.W^.'in, must a kopár ol.l^h.kon ax .>l«v l»<>gv<»i <»úi';»n- lók leien n>i»l><>U«.«ial ii\r le az olvadat.
llisss^iik. miKMTÍHl zarándokló jtl< * tou ristáink haiánk közjavára u nétp»nttx'<ljn behatóbb .'**!-¦ lelttjl Ipi/m-k- magVHr « v u j i- / u II k iránt, s tn^aitxiitlaiink ko^l/n- állal |i..«/uua '¦! imnyi nvujlaiidanak.
VAiTI.
Levelezés
^í'-nlgyi.riíyvitlgyi' .- hó M> iin így ép »ly ritka, mini |.<lle ux/1 íliMi.ipélymk volt tanúja. I'gynnis községünk lakosai l. Moesáry János úrul egykori szolgabirájál, ki egyébiránt jt*-k-nleg is *xol^abin> a bellalineii vidékben, k.iist'giiuk irányában s fókép tanonitásimk k»rui lúldi ií.I.kii i,.ti önérütikuélkilli lánU"«ii**ié>t i-K» bulKÓ t.-k-kkul ajándékozták meg. - Kxen l.hk Áiii.U.iini ¦ ilk.tÓljgálvélelMí e hó ltj-ka volt kiluxv.. |J. rtulan Kervnux koibirtokoslár mink vendégsiofvló háxánál, ithol is t. Vasd.-nvv Lajo* ur járÁsueü faszulgabiránk az elöljáróság * többi vun.lég jelenlétében ebéd végt-z lév.l tl.Vszor is <:gy szép alkalmi beszéd kíséretében nr. ajándékozási okiratot ez ajáudéku-zottimk. Alnvujtolta, aziilán pedig iníndnyájiiti u h-ly-mnére kirnenvén, Ólét karonfogva, . biri'>kbu Ix-vi-ztitte * azt néki egv ftildgnronj;i' átnyujlAsával tt-tllog biriaáU Aludta, - n>íl uz ii)i-((k't"*onvén estefelé a társaság stéloiiíloll, KI jenek » derék szpnlgyíirgvvölgviek, kik u/ érdemel ily módon tudjAk jutalmazni, éljen M. .1 ur, ki u jutalmul éa niegiiiztilletém kiluiita érdemelni!
DOMJANSZKüI.
Heti szemle
Jtfllas .'» l»íl,
— Kaiinciy Korviioxnek Itiharban ha gjnbbaierü oiultíkift állítanak. - A pannonhalmi fói-gyház disitté«<- vóge t'ulé jár. Toiissig
coii^nrainüví-az l.iiH.-aéb«-n 21 évttt kúrában hír telun mvghall. - FranoziaortiAg uj hadsert-ge 24:»,(K>tt főből áll. - <Wári .:¦* Iklúdi .Sir kün>v- dimu kogy.ilclus munkál adnak ki. -•Sziipuáu 7* t\l)titttUTt-ubáiiyai uiiH^iksi-gröl II-mondott. li^niínji Krdélyben hangverae nyes. — A •elmwii uáiijátíatí és «r<lá*/»ti ukatlciniAl 1771 bun alnpitotlák. - Nancyban a iuuzi-iiiii íím«<m kiiH'»i(vcl elégett. — llillú Istviln Stliáo*ra luent pAr húlrv. Vá>-s táján ai ősüiiul n«xy katonai gyakorlat lesz. — J Ni'tiicnuk h zaliii'gvraiogi, du makiíi )>ulgá- ! n>k kuzol Íh lalálkoMnk, kik a vasút dUi ' a^'itAliüik. — itAba tVanakoii v«Ullytársa akiult DrtlCíiuiok Kis JózMf loldmiviilüban. \ -¦- < Vrm.'UUn ,^y Ki? >(ve. ml lakik óm ¦«- | rénycn vi-gri házi Uh-ndóit. — A magyar ditlu-gHtio múlt sxunlAii turta sárUléaét. — (lari-bMi a v^'-si hndjAral Idrttíiifti't irjn — SÜ lanuban a pHpirgyár li-óg<<tl, s (i(M) ihunkás kenvt'r m-lkill maradt. — A ozár ax oruai |>otta-hivútHliK'kokiiAk ü^y-«ity araiiyKyUr.it ajánde kozolt. -- Werthfim a*L-Run-gyárv)s sí alsó ausztriai iif'piikolAknnk :V> eicr forintot a<)o-mányototl. -- llu/-áukbiu> julitnkg 177 magyar lap van. - A lembergi apiciák tübb templomi OM-kiiit i-lziUogvaitoltak. - A szitrb nunnuli ftyüléttliüi vAlwitis aug. t>-án lösz. - Magyar-országban :t4,117 vak, (W-ll> itiikoliiéhia, éa '24,M\> öriüt van ; vt ugy kissé sok ! tán a gur-mnniHntt.n<k ido vannak szAmitva A (old
ÖHSze« InkÓMrtga V>#i milióra b«-alilliuti1. — Az <-K>-»z I<>M kávét<Ttii. !.<«.< .'¦v.uknit 7 mili.j niAzsa. A Irieaxli kiAlliláaia bakltldoai ha-ifiri.lá h/i-jiI. 1(1. - A jxiMckífti türvényszék ugv j<-zsuilál irvB^vrinfkckon ..Ikov^tclt ter-imWt.ill.'iK'n véb>óg miftlt 3 tivru haha. Arad vidéken a p.»rta szitmára I^N)|ó vásúrol-lutíilt. - A „Corvina" társulat nyomdát veHz magának. ¦ Drantz Ku]ihrosÍna viUghirU kó 1i-llAnc/.o«nó Aradon ax ulstakadt kötélről Wi v.'-n, pAr jM-rciro maghalt. — A M éve* Sarolta i-sás/Arn<' három lu> iita mAr tökéltUoson ulviwz-tuttu <intu<lnlAt. - (Ir. Kijrolyi Alajos burliui követ Ittt. - Aldoi luirtitU«ak-Numt)toniiágl)a iilarolt. — Berlini góppröbán a magyar ukt-k nagy hulitat idéittik M. — A Kömöri vasutmil kÍA<b)> n's/.lutokb.'n fog pályázat nyitutni. tturanvay Z«igm<>iKl ktigy^arundí kortnánvtn iiilt'H.'s'iriighRll. Huuni'nií julua vidéki «ii-n^MKiió inftghalt. Horn KU« bankengudnié
nyél Krlangen bankár vtte mi>g s ix-m a nm gyárfiildhitoltáruitág. - A magyar kurona l.rli-lettan li-vÖ VHSiiUk - és gőiiiajókon «t aiiist Arkc lot2"lt7uaU!tflletikaug. hóban. - Lanffer Vilmos ktluyvánis konniásarany (*nl»mki'roit/tti 1 dinxitloMt fel. — /ii-liy AnUl Unfulügyflöl, Tolt sxinhá/i intendiinat hx orosz kormány peali uTi'bt i'iiniiillA hívja, vagy hívta mrg. -ManD'ilit'rgur stínlAntiiliita /nmborban van. 'A pácai ninháiat a túli idényre Hikltisi nyerlo
nit-g, e társulathoz szerződlek Kómives Imre
Kómában i1ieKrng..Jl.t.tl a p«pok««k a bnj..Bz t'-s szukái nseli-i.;. rVstvároxAmik terithl.i
I:ST** l__J hold, birtok terüloto pedig |K,i<ti:í ;_]
hold. - Vidat-M Jánus arcxké|x< mogjok ut. -l>truu.iban egy f> Ibku tsaláil Ixirnxesz nyu'.i d*sl"l nifjfhalt. Vónmmarlv a .SnóiáV ut
I" /-er polgár kérvényezte a jezsuiták kiűzéséi.
A franciia kormány hazánkban 4(ltí,r l» val szándékozik vásárolni. Kny Horeiicxi kiUonai inten.lan-i.tle/er frankkal ,m.g»zokott.
Az uj mtigyar államkóksón Jfn miliő Utlkr .i.j.-ík mt'gkó'tl.-l.-lt. A nyiirni törvényiek • Inuk. allánaért r.idig \M> pah */... j.l.inúzil
PArixUi Hz<tin0zl.-k » wal/'.Ti
nllulló Uv,rU-k-, lh>nedek Alndárlól, Pest, 1-*71, Aigner Lajt.s. A |l>2 lapra li-rj.il.V, Kyo ti^órű kiállítású s eximjdvén\"« kolit-ménv fúiérára 1 It. llene.leic Aktddi'irp.bb k<lll''.iÚk egyik tuli^tségesb Inxja h\éu. i»'m U-lt-tUnk szebb njánlatot olvasóink rész.'re * h tm) Hján-lásáni, mintha e> uj kotwtlx'<l k-^k..z<.lebb utu tklványt közlünk. '
IVkilldet«lt huzzáuk: A baUtoii füredi .Szeretetháf- érlemtvénvt: li*7"/i tfvnil. A eiiiniM Sudrélrt k'inyv aínkbaii megj^kni ér-U-sitvényi a .Sirretetház" siki rillt ruj/n 1líi?iii Az adakozók névsorán kívül jekzi, hv>gy a méltó tigyelmet s pártfogást érdemifi intézet <i\ növendékkel • 33,3bn W értékű vagyonnal bír Ax adakozások összege W.lrtU tUl krttesz. — Megjelent és bekUldetctt hoixánk: llaztii földleírás és t-krléuut AI iJltiláo... iu\t\\t»\ alapvonalai , valamint rövid v.z.rion^llal a tiirt.-net elúatláiára az emlésictf Innm.id Hí-rinl ok-mi népiskolák és magAnUrníl.ik almára inn " kiadta Uod.-r Adolt fóélemi imuI,,. Ara !*\ kr. 'i'ísxla j<lvt-delemének ée} r.-»z.. n vhsiik--gvíi állalános-néf>tanitói atgflyrA <'gyh'tm-k adftlik. Kjeiét mflvet ajAnljuk a/ ilk-tók HKy<-l-niébt1, kuliinbeii avatott tollbúl alább terjelmes bírálatot kbilUnfc
Vegyes.
— Lisztnek ujabban U fényes Ali.....A
sokat ajAnltak Németországban, mire ö axl felelt" ¦ .Nem vagvok én már <>!y Imlal. hogy éveim lennének a kUlfidd számiin., » m,^ tmu oly «reg, hogy liaiAmban hazám UKvui<-rt mit-...i lehetnék.*
fluruvi! bui-suja « Tisza be-k.<M^ontése nem volt ment bizmivos komikus színezettől. Hivatalnokul közt' mt^rl-n biifzncni (loruve, ki iimoa, agésiségtn kJnúztwil tmbvr s elmondja, hogy gy ii n K él k e d tfau iiiiull vAlt meg a miniszteri széki.'.]. M.-,JL-!riit aztán utána Tisza l^ajos, ki Gon-iénuk majd nt-iii tele, kissé sovány is. kisoé mi)ia<lt i«. Ü tiiok kóauíntAjél>«n hivatkozott, lo^t minden erőjét meg fogju feaiiluni stb.
~ l'á r it Ulaili a következő felliivás ol-vnshaló : l'olgárok ' 'lVgyetek vála*>ztiUÍ jegye U-kre még egy nevet, mely nom Hier.'pt;! e(ldi>; egy névsorlwn Min : UambettKnt'vél! Kz anyil L-.Í. mint általános kilxikülés ui.iáu álh.pilnni tiicg » kiiitár»Mátí"t; annyit, mint helyreállítani a kormányban ai egyensúlyt, két fónokot oilva a koitársaMgnak: éljen OhihImiu*, éa Thk-nl így l«M tónkra lére miudeii nmuárk-kikus cselszüvény.
— Kunhegyesről érteaiilllink, hogy olt a legközelebbi vásár a!^almávnl egy igen fé-Qv.sen iiltiizott .uri holgv" lépett bt; <^v szlir-hihM áruhelyére, karján kiadódéul; ¦«" i|,.n>i udvarias elóxékony seggel fognillu a . ti utol t* vendéget, ki „cselédjei számára" "***<-viiaárn,. néhány darab sxUil; azouUn, i.ii^ .-zokt-t .»„. kerélnu" vitelé, ott hagyA a .csi-u-Kiinót-, inind-jilrt ígérkezvén visszamenni éa a ./umk Arát InAnilni. Ka ugy tón, a.miként b.™zék>. A jó hiswmU szabó készséggel ia engid'-tl n .Iiííl-^-kivAmágának. He mi tortént V A nÖ m/-- m.'.si sem tért vi**z» a jámbor ¦xab>íh"Z, ux ott li* Ky" nKy*'rm<1^" Bt'"1 háburgatjii m jti t-iubint, som podig enni n«m ki'r, mert ni nőni v.ll egyéb, mi.it egy Ügyesun bepólált — 1'mmiU.
-- Uérsbrn valami Kntvíui Jl.-lit .-sru-des pőre isi ni) nitgy szelet, ki hangz»to« név-ve) mindenkit el tudult bolondit'tni » i-lliili-It., » világnál, hogy neki Mik» oMbiiAr liHK.VMl.ikHH l^V10** frt ktívctoléM van. Valumi l.áin nr.-*/-vény társaság tervezeté vul egy kii/Héi;i tnuA ts.>st ;(Hr(KHI, egy niá«ik*t tl.tMMi t'níg ránlolt be, s aztán maki in ré*zvény társáéit^.! t.-rve/.-u. hol szintén wikakat k-IÖzütt. Arveréa utján mtgvetl egy házat,de miutáu n ház hivalalxaiin m véro lelt jegyűivé adósságokat csinált rá, Ugy, hogy most a háznak elébbi tulajdoiiosn, >-gy «n-L bi-cstíllfUtn, izorgftlmus, (i« hllf'keny ember, koldusbotra jutmt családjával. K-tlvHn jir |»*d'X folyvást pezsgőzött, koesikásoll. d<1zsi>lt, kiil-tölt inig lórvénywék ele nem k»riilt. K*iuiii Héla jelenleg bíi évos, s Iloutur.-/'n ^Krdúly-beo) uUletott.
— Uambutta mog válásit ásAuál egy népgyü.ésUn a m.KJi>l«nlck kéifolmiitdúi álul sxavH/l.ik. Az i-lni.k .'invvi-MKÍ, Imgy valaki iniiiilkiit k<-iél tól.in.ilft, nr. t-tsú H/uva/Annál a jobbal, a próbánál a bult. „Hmm, igy szólt a fiirlaiig>>s választóhoz, ón két ízavazatol adutl, nem fgyt-t. - lt<K-sAnalot elnök ur - válaszolt a kéUZHvazulil i^gyéniaóg — én az írással tartok : nálam a iubb kt(í m-m tudja, mit l<wz a bal." lAltalániM deruluég. |
¦ Mónii) ilie k.Tilln.ik a k f> I társaságok.' A „Journ. de Koubiii" ko-vutkesólug szninitjit. — Az nlsó kixlársuság, m.dy i:t évix tttrioti, Kritnoziaurszáguak f>4 milliárd IHiil inilli.i <>41,«MMI frankjába került. Khhei hozzá knl! még számítani 27,1 NJU el rom boll várost, UK-zi'ivAroNt, falut, majori, kunt^lyt .11.. K/on |:t t«v alalt Kram:*iaoraxág > millió
.....t...|-l vtwíl.tt «| számltxét, bel háború, éhség
tli vérpad alti*1. A um « ».l i k k öí t á rs a ság n.'gj év alati kgulább negv milliArdot adott ki. Az umbc-mk száiiin, kik'l^-írt. fubr és június hólmii i'l<-«tck ^<i,(hK)rc tnhntí. — A harmadik k u z t á r s a ¦ á g 0° h(i-» I77.UM) Uinborttnkb« kurull. Au>n emberek, kik azt luoiiduk, lingj váriunkból ogy követ, országunkbút ugy lalpulatiiyi íoliiot som adunk, ¦zurzüdt-st kóiota-k, muly a por>M2okoak KIsumi é. Lotliariugint ;«0U,UX) emberrul adu At. — A h á h o r u második része (a c*i*zArság uk-stu iitAutadijiágitiukul 7 milliardital nftvoltM. Kht>i sxátnitjuk a poroszoknak fizetett hadi sar «>ol és aa elleaSncs oélkUli kiadásokat, melye ket Uumbe.U kormánya telt- Ki megkUulitd-lug stiu bw»Ulhetjtlk meg azon városok, fal rak és épületek ¦zámát és vrtékét, mulyektil' a pu-rostok ulroiubollak. A 'commune moxgslmai, mvlyuk .éljuii a k..ziár»Hság- f«lkiA)tással in dúltuk mt'g, 1-galább :K>,<M.K) fratR-zia élptéli.-kttrülluk. Az oMixtM kár, iiinlyvt t-ien inozgul m*k tlöiclt'zu-k, a leK'iiúrsékcIlrbbtiktol it luilliiirdra tét'lik r- Híivi.W >hwH^»«VB: II év és ti hó ttlutl, tuig a republikánusok villák Fancziaország ugveit, 4 millió 227,000 frnn ez iát öltek m'eg és 71 milliárd frankot koliüliek el.
Hírek
I - K i r á I y n é Ó felst^ge Bátorflnak .'Ho-
nettek- rí inni ilisxkiadvAuyii müvét legkcgyel-uiH«etil)eii elfogitdui • szerzót a. ni. kir. Imi Ugy ¦ inin'islerium (uljAu legmagnsb jutulmazásbau részeitituni luéllóztatutt.
— illinlutméoy.) A meRyeÍ állandé bizotlimiuy l. tft^aí tiszlulultel értesíttetn.^k, hogy Zakály U\ ula egersxogi járásbeli ejk.iut ur hivNtuláról lomondván a roáuk jovó augusz tus 7-éu (ártandó közgyűlés I só napján «ien eaklttlti, — valamint a június Ifi ki ktizgyülés haUrozaláhox képest, - a jw-rUki szol-abirdi, és megürilliss es.itében egy inurakózi járáaUli esküdti hlviilj), válaszUa áltitl v^luguttín ln-liil-telni f»g. Kelt Z..Kgerst<:gen, 1H7I. jul. Ül-én.
HAW/AfiÁNlMUlni. k.
~ l.npnnk olflblií szAmában koilíltt kis-kanizsai gyermek elrabolása érdemébuii jelenlht'ljUk, liogy a KVeriuuk ni'in raboltaloll el. hímem kútba eaott.'hol egyhél múlva ti.lál-Ulolt meg.
- ,(i v ás í 1. ir . I)nr»nyay Klek Ulirili ióldbirtoko*, Inpuiiktiukögykori tuvékeuy mun-kuiársa, mull hétfőn rc^-el liirtefí-n meghűlt, még előtte való nap WliTv Kl.k pókiskefoi fökl bhtokos urnái igen diszes társiuAgUn kW estig jól mulatott » mulatiatott. A gvászjeh.u-tés iKy azól: Tuboly Mária, térjefelt Haranyay Klukné a tnH^a és gyermekei Ódon és Itéla nevöklxn nzomorodolt szivvel jelenti hón sxo-rcteti iérje s illelól.g alvjok Itarauyay Klek fi»ldhirtok»s urnák, f. évi július 24-én reggel ti érakur, ok.ténuk 41-ilik - boldog . háMsaágá-nak 14 évében sxélhUdMt követkoztéUn lörtánl gyAsn« elhunvtát. A boklognltnak hűit t*»t« mei f. hó ^H-Au .k-ia.-.lt Mónikor *i vi.)íe*zteló szont mía» AkkuHtunk megtartása után fognak n hahóil koznirkerllxui <>rök nyugalomba lé lelni. Költ tl;thót.», július 24 t-n IH7I. Aldá^ emlékeietén és \x>,\tr hainvairn!
¦~ (Tan agy.) megtarlHituk a helybeli iÓgyinnMÍUini és fóelemi iskolák pníbatélei, államban sikerdusnak je|.tzh,ló ; Jul>ás> i'éter tanító ur osztályát mi is vé,<ig hnllgatluk s vakibuti sok ili<-4éretel (elülhetünk. — A fó-h'ymnitniumi nulrépzAkür m'ult HzenlAn tnrtotu zAríUinupélvét, mely alkalommal méjmíámii kó/ön«ég jVk-ulólékeu az nl-lnök Tulh Ants! \'I1 ik osztálybeli, nngy h<'ly<'*|é<Mol togailutt beMzéilet mondott, hiix'tit'váu pitlvatánaít a t«tl-és munkánu ulAnnn a kór munkássAgáróll jelentés olvastntott fii; mnj<) s/avalalok s kflx-l>..n ének .larahok udnttak elÓ mlváltva, izaba (.maii; kUlan'wen kittint Kutby József VI »szt k/..,v,I.,i. (lyóri Vilmoi. .Az én imám- czimö liHinn<"t íiiuvtivül. Lt-gvégul tomiszali gyakar latok tarl.ilHk, u:\yk s..ksi..r s sokhelyütt tapsot arattak.— Uáaiea kíirá>i> N*|0-kioiiu«vá' nx képvm.-lötualillittónok 1H71 ik evi jiuiiui '.ÍO-áu Urlolt tllt^i i<.gvíJk..ii>vf'Ut 4tí. Klnbkli) polKÁrmetler ki'uli'-t inr>Kn\ il.nn tiij-
t'tí.vik ipjjjtMMtubb, lt'|{ii)iiiiká>alj|) tn^jAl u lm Iái ilra.((»JA,» miután iik.V vbq iiH'gj[yi>s.i«lif, Imgy Kiaitrioaiovi Iguái-i váruai aljuyy/.i liulila li*-l«ll mintlun k«tpvia»-to rtfuvrilti<ljt<* íujdalniai cr.e, imlitfánvutra. hogy 0> *"tiliiu<k « jetty-u>kuu v vbu l'^UllftMaiiak. 11 « l n r » % I *
1 u ll. A p»1gáritii-at«r álul u-lt \v\*n\fo utinturu luttomáiul vételik, ¦ * kt>|>via«l<Wof( tiiaiiricaá-UVi igiiAci aljfRVitl halála (vlntt unnál nagyobb fájdalmai írt*,' iiwrt luivtultL n a ki.ítiKyok tftnSn .<• •> biml..ii. álul rrii ruiuls-til i.íaJi'.k kí>rüi l,n'K><n lantiul t liwlviaeloj.-t, t \»>\%i.r taraát ((Mtííclja. A •loiiiuru «v*l f.tlftti l'njdal Biít, • ahálranianuil raatád irámi .»sim.' rémi »«4«*l .ixxniii-1 ji>K\/>r>kóuvvili n i» in- j-i.riikttvi'd, — erriij *. elhunytunk .Uvr|(y>' Hiitxl r iciá-nyi Km illa aaaz<>i>vaág "Tt.mitUlui nntlel-Mtik. OlvaaU • kiadta; Knt'll A[H>LK.
— Királyi l'ál l'wtváro* l'Oi.pilnjává
eié^l hírlik.
-—J,A durjiá ny.) Kittáct Xíi^tui.tid pt'o»i **})U»p<>k ur 0 im'ltoíána » ua^y kHiiíiMJ
iiir.i, ír.l.knílklíit MM
kílt lt
g |y j ffp
•ára 200 fti.tl járuliii lutJUittlNtnU, ujív.ui o c*4lra Stabó Imr<> t(unib»lhilji jiünj-k- ur aiÍDltt 50 fiol kuljult, tiK'ly uuiiR-mivu mluiní-nyuk*t hála* oli«iaer<W*«l wtuti k»»é Tárook AUjot biíutliuáDjri aroük.
Könyvismertetés.
¦l.mi »*,.,.kólák .'. magántanulók •••mari., írta *¦ kiadta Na4ar AMI fWI«ml lanit.l. Ara f.0 kr. K mG Unta j'k.*d«lm«n«k rgy n.fytdrfiiv a v»m.ftv,i al-}*lán.>< ir(.My»K oltani lói t|tyUt Iavara .ifiit ItHik."
irodalmi, i, uj. nr*»it4«irt l«ndUltl*i i,»,,i. I1..I *>full mafri-iia.iiiik. hái.l KiUntMÖI wrkciitvr, ...kat aluli (íríak t.a>K<4n dobóinak a n«|ilik<>lot [r.idalum mlnd- addif parlagon havert maitiíii * l(r titikBiiyi tink »•«.* hintát I.HrniWnt l.« i. >nlivni),k A inntnt- \tiu t» ftiMraji lerVn U már >nuuik»iiiak riradclat noiiat.atuk éi j*l*n ktiik>.iiT*bru »l> khUii.'. Un-M*H QJtDi.ilh'lUiik, melynek • lkilii,»»*..Unl a le; tiktrlBlj*.!. ^r*.)miuj iíín-i. rUrhrli'i.
,l^.i jártak ti, hojy
kuri-tuiodJ.k ni, rarlt a g.ittnnn'i n.nmi-f riini.iia.iia,
rlimtilá, unoUvi.i •iirnii-li'l, ftt«i:i*t krlirue bi-uiit.
keid**, laklalUk a uutil.^kal \rgtvlrn iivultisok k*l,' KtMtoiflKii n»(jti(.,kk»l, ná" lirl-ii 'timnk kai, .iiWlrien n>i«kk«l! Tudlik, t*«)<- t .nlaMi la-.iiillik a Ryr-rmrk*k a>l I., k«l vammk M..pr..ria fa
imllak. I.Pb.^nIliik a>l i», hi-fy.....k.^lkv.
L.Ivh.m*, h..| Irrlll .1 a IVhxt Hvi, a Unii
i »»mülu JH/tfjtk r'aláMk, .í!" •¦Jiliitlll .
ÍA^I»ia inro(ull* maradt alnii'tk < Uil i.i,.ndj»k ai árukon rgjUtmntáfriU a j(jr-f..ifk*k ,,„1 k**bal8a4 (íl liUlMbfIlí rí MtlIfWíl wtKt>l» iauai.rajt.ik ra«j-
,,e,l. tAl.aúk b'hoiMI.I,'. »M n.luli mikro IMir «r fAnlid^'t! tankflni víl.eu a .„l_, |,,.,.'..1 úkl-l^. .A> állaláiitcau ¦ikrrlrlKHX'k •!-.<!>." rl k rím k ,¦¦ h rl .1 lan.n'. J,.t k..v.i.*' Ufí .....uil nonu ai <.|n»úl.aD - ,at,iti rul'ani, ho(/ a
jiitlaiiani i hu(y a« *<*•* raaji la.aankrnl kf-U t k • i * 4 k a f y « r » » k •>•..,• 1 ,ISil, a hug? (a ,a kDictrül a Umlabbhoi, a kniinjOff-l a iirh'frbbh'i , Bl Um*rlr<;| a. ..in.rrllM.hei- llb U,kif,\ fokra Upj.i.. XiloJnU.. („...i.'il H i u n-
l, *!hrljl mim j.l,..|.fí nllk'ld^m Myit, »•! Irm , .1. .Ikalmaihat.'. • knOJ, ha.it.k l.áriu*!;^ dauii n*|iiiknlái.. „ .. " ..un a lanitúra hacjral
tán. lakl-tlj.il, jaráiit. ii.tfc,,j.l »tb aitn irthat al-kalu.a.i.1. a inbbi mtgyii ,,V.I.K ciak * J.l.u táiUl .ixiiii «l«adnJ.-
U* mi a földia))! oktalan f.ltll. *rd*kf»>' Imi. ¦ ¦ a kallinaU* (illuialu.iáf tndy • kouyut.iégHf all*uBi. A laaul" kiráudul a »t»l.».ll.a viráuyu* •¦ urmík.ur lájikoi-Uü balad*a, ....(i.-»»rV*JH «Ul>' fnldjau.lt í» ka.AJáiiak tr-rmiji.li r>lkaaálaiv>) . a lárolabti lakuiok •r»0k)*l tt ttuki.aíva.1. mo(t»l« galja a hilyi4|«k u.v»„|„U(ii. találko.lk haiaak uHT MrflaitaJ. H.llÜ.t.H * inntudon fiijulál ál wi9rt kit.kint a uag> i|.a|ba. iSt a vi(u4lkUli »fyt-t*ni caudáira I*. - Kf*d*ti r U..kOiiy»b,i, a fniJ raji é. lorté.Lltm a,v.. n....kapc.a-
uMk B»m •(¦•<rn<h litrrri*k>k, I.autm „fUf((6k éi m huni foldiaji tívfajeié** tUualmi rv*i* it l<« tan ^Jt.i.. Küoy Ui víg.it a liaiaí
j , t n tauloUa>(*k
hauuállialDak, hu, a Hí. lén rí. u. - hul.ír hiljiaUnal Dug iii<í«t <¦ küliliirálta tanilUlik.-
A tnrtío.t nirf tanulAiá<» at íi.tíuiuk tudiaa >¦ uflkUlAiUllan Incii, ile ei*hutk *iárai licnaifolta Ián » w«rn,*k rlllUk»««Ut lilltrli.lüí «• n«,,iata>uá.
(«.,. l.kiIMbA lktl Í ld

«
toll .l<i n«iiitk^laiiikl>au i>. rt frkvytn a fn|dr.i)mál i ' r »i.mtü- .n.l.Ur.nl la»mrncl'-t k.,vrlv«, i.ly f^r I i
¦ ha..ák. 1p p. ha.onlat..«>áRai.ál fU(va 0 '¦ i í|tjím lük «' (wruihU»K i-'-l, 7. ->, K-S. V 4, B- 1«.
lia |>. a mayiarok l.l.,o»i.|.'l.'u.-k íniántil iHMt k. »k».j«k ji-lriilrm, eg, ..r.M.-H.a «i-«« kfll .ü.lí-kn.lli.L » jj1..m, »„tí -H./i^KtlH.tri-, hol ai íhip t«l«. .t^lkil.i •i,r..;,l.'»llkrt ikJÜották )iipk Kí rl" l/.<(i»f akkip f*j»it«llk kt: tí*.,l iipr>»d*«1kf| |j. i.,n*k. K haiaiti utó nruimak n madaruk 1*|{I<>hIu-,,i.I, t,i.ii,..loi( t,.l...a„>l|ái yr|í;-,n kifrj-.i, hanrm |>. „Ilili, tlil *g;niFraiiiind jrt'k.-|.i»ik a> íf«<iin>.i ,
.„,-lv..... a ....^H.ok l.*jnn.k . ...rri 8 ^.rntl H,
I ,,,.,,!«.,lkn> H ¦ <iii..nak> 4 i— í«*>
Uát.a klriljii^aiik ix^irnUfl" ¦ akk'|. törlik
¦ 8. t -M tWit
I l'l-inlii Intma lépic. ki ai «-t»m*l ii.*ii«t."ni IHl .¦rKi<li l.íkrkftlfM álnokni m«|t<i>Kl« *» •ien ílnnk.^i^rl a várnai naU1.au halállal Mhib.14.lll -.„í, tl„l....|í( ,'l|rr tit..likkl; Mr>:bfl.,I.MfmWa*il,i éli>-k»áu<i -t. m»r\ | II U I * 0 ( 1)41)).
11u.itM.lt .Uno. mint k.uwán)"! «w1.'»IUff íg» u«Tiil*lik . Hurut inyn Il.lií»"j» Ucrl H 14, g I,
I 4. i 1444
II I i..M utalkudái.*. kil a ...ág.*.ok !>..!..** UiltAimk ({.tl.jcluk. tn>U«ll*R t|TJ r«i*dalik ki : H^jaruk |un;oliik |t ¦ 14, |- '¦', é - ü ( I4)HI).
K nthánr }.»ldaM1 íé ki.lirlll. hogy RMtr Ar ftlá|hl'>l< tiiilí"! t«.n..iJ«itr* maui.ylra k<íp» •¦ «nlA*iricl Uon.natn. át ai éttl íUtit.n, bií t.nlt ..LdíUI aiuit ti., fi i.iíí.Ok, «..lj.kt>.i. •••><,-! r*Dd»iriil 6Mi*fu(Ulj* ;
li „a> illtlit lUrlálivIui) n»k«.»l>OI lalainal, fun-lui, l«l.*löl<( a l«vfouto<b tííiutuyl anujr. liarokba axi«ru(l|1iuk , a hány ....uj.gybí;! ill ai íll.líi *.„.p.
•J, Uak ul;«u t.a*akal Utxl alkalu.aiio, mrljak » « • J ü b « 10 I a> ÜlaiS t*ttiniDak megf»l*|jifk.'
Jk .Uiulán .. íviám ctuk u*Ky »iu>j«fyl.3l tllbai. l*bil »íj .uiU»»i uioudalban i« a*ak n*gT HÓ fordult.t .IS; ha aauubau t.í((*..*) tOb<> «|::r,.r. dúba, Mbal n»k ai *I«Ű n*(» >él«lik l.klui-il.,, ; a. P*ur UöntalépUníl iDS 1. ) |u>rr «t |l5it «irlia
4, Ai *kkjv kllaUlt •mU»í muudaluk l.rma-fotlatnak. wluláu «t iitttfi iftrií.i.ln.i «aka»»k, v*8/
1 a tamildU ¦ t.Wndmel rOvíd «a>latban if«n gyur-¦mi m-vtai»iliak, mi a nmiuui i>Dtiirj[»ak lialmaaa-tauát uaKT rlJnrnyel hír; 2. ml.i.l a iart«a*1».i -.. mínjík, .....i.l ai illtt" ívtim >.ly rr.l*«ll bwétSd-
mitul ¦ tanuld irányai.»u frUtt* na|j ronierlivel bir. O,am«n*l B.Uií».iliUk tchil nipííkulaJ Irodalmunk
",gy \'\* iíluthSm";:* fnidrajti okutáibai/a Uf* •lk«r<?tl> erjl.niüy Jrtut''! el, ann«k tniníl nayyubl. márTil cltai latláívt n.»"iliikl.ítt ¦'•hijtink, _
Ü •/. 1 i- t i - h i r n ö k..,
Ntiy-KMUia. jullita 1H IHTt A H.-nleji" l»'lt í.l''»il>m. >l-(ik aa flil-ti,.t, >«>r, WrinAii *. (tralit .>r^lm<'>n,^l. Állítják y *• irpn í» iib arala.a lVI.it* k«.l»«.,". A» Píl.(| .yd.i. <..,.,,¦¦¦¦ a.l, a r..» kh.^ai.tü jól, . I,,,, K í I
a ^, Ky
IrhrltiP klrp "'h 4llKK a nyári iiaim , J„
knMíi.n..i. k knU'ildi íiílki/f1. tlfll, tnelyfl iiiíg .Iu. r...an ioiK-r... t....... M,H ^Haliban a<t l,i-<ik, h«g,
Piacziár..
\«K) Kiiikm, IHÍJ. .ni juliuK 'Jti-ik .<*|.|áu lluna n;| H f..ni I Hl k. «r> *W lonl 4 frt f!t( kr 87 tUt I....1 I frl 7" kr K.iia TH Itl fonl -fii - kr U MO i..i.r .1 frl k< mi Hl f,.ul » 01 |t> kr Ari,. ...tC<,'-..> W 71 f...,l -• f,l 4n ki TI 1-' f-.r.t 2 in U kr. Ai|>* kA.rtn..'-K« «A llfi f.mt ftt kr H7 i,*
it iri Kukori.iJi 3 frl (Okr , :l frl f*i kr. Kik,. . *a ..l«« irHHH«anlifit - Iri kr La>. *•> *U„nt. I frl 7>lkr. 47 44 f..nt I íriHOkr. Tohauka itli-Ifs fnl írt - kr. rtt ÍU fr.ui fit kr. Hal* fckAi ¦ kr. l.*l. tarki k. K-llJ ,'.rl...t kDiAi...'^-. K frl
- fi.......V ÍH - r. 2*f»i<lrlÍHI lÜfrt - kr ljliigll.,1
kn.'.ii»tt«« írt . rt.....» fii kr. K.t«lyli4,l
k(>a'.u«éff«t frl ~ kr. Ü.-ui.i 16 f.l kr H,tt
Un« kHiil..«i<.i frl kr *t.n,.in frl kr.
Marha I..m f..u<it 'J» kr. H.rju l-m fnntia J'l kr H«r mi (jHljt j<i kr. Juh-lnn f.iulja kr. Üt* Collá 44 kr. /.<lr fuHlja M kr C*ib» pifja 4U kr 70 kr. Káu*a 1 frl 1 frl 10 kr. l.ud |.-*iny írt --. frt - kr. Lud UiiuU - frl kr, - frl — kr
Piljka fll frl kr. Ty.ik IJJi« i kr Kuririx.ya
mírfje frl — kr frl kr. V.gy »Íim a>ána I (rt CMI kr. Irt kr K(y kcv« t*u\t 10 kr
Saalma minája I frl 20 kr. Ujbur vi<tík<luk>.«li akója !> fn 60 kr. «'>.bur vid*ktli.kb.l< akija - fit
frl - kr.
knnyv*beiVia-i7 ' 82I8CTHY KAROLY b,n..v
XXetl naptar.
lultm 30 átíl *H|utiUt 5-fg 1871.
; ' nap l.uk \i\. aa J4 vir.p.ít.
:m i Kr.id A Vn 9 Ai,J. .a* Fél r A 8 Hu ti V. J* I
3 i r.ltlilrlök IVutrV !•! H. : h vái. fali. mok. r. Lidi .' H.l.
WajdltS
Bátor* Lajoi.
HIRDETÉSEK
i i:i.Ki:i;.\iA \ i.i; a
s'i un
vUathatlan kautachuk-poayvagyara
1'n.lci ri.> ';v i,t, áll I-mn;, Itii;i l.'.J
¦Jáiiljü e I i a in v r t 11' n j ii li I. k t'n / i l ^»ii vUAlhkllmi
«/ un h.ltJirliHii (h H.SkiHMiu iH.-ljeti i (.ikftlra JniiomiHl.
WA.IIWTiS .IOZM1F
ujHltli.ni mugjvlont » minden h»tti kOujvániHiiál kajilint
VEIM) smRMT S/JVKI>Í;HT
./.-n-liiii l.v,-l.-i,, k.miv,
Bzlvélyeiltöl ám I frt 20 kr.
300,.........TK\YKSZIIII.k\
lu-lj d
szabadkézből azonnal oladatik
iilrkt/lii'Hii s/.nal, vagv ii'M-llii'ii u tiilajtlniiosiiAI a nien,
thkan«l, viuuti b \^\, áll..,,. ;s /.„l.-ii>. :•-•• 08ENQEY KÁROLY
valódi
j
v«>l k,hi„i.',n, ... «r,oil kartól Mtfvi
k talált r>rrf.'l«k.,..... k...r.'.|.»ll h.l,..,
háti < Mi* aftrth, vakiatfth ¦¦ ív
Nagy Kanizsán RO8ENFJGLD ADOLF ur
*.*y Hágj l.áduf 1 frt, ki* bá.toR W) kr.
•nunk
IJTiHk " lyifcllM rll«n, h^; l.^-lv .'•'l kr.
Kivon.,! «ir.y, iiapouU érkeió IiuhouIó <Jii-*!5r^-lev«I<¦ kI>ű 1: pár líl^ljlyd kllMani, m.H
..J'.cgil ,.alká.>>uk k.iria.á.* .XlkU hat«»al T..U
r T<*.laUtt>l Vrlninéii , Kir..l
l inn (l Wl
Mint a legjelesb
SZ KP ITO-SZ KHT
ajánljuk
I). IíUiik Avs/cr-kcMÖcsét iPráservativ pasta.j

i« r MM Va|yU>l kitlBlül.
• i.áUlr..
v«, knlnpn.tii aseiaa, aytkoa '• kwtkM, Ky^.:)i ¦ImIh tltitátUm^íi i kllléitll, tpei »gy «)<
rtdoiRlet
kat, •ebhdyrkH,
p«ha i ruaaayotra • ai aNktrra It fiatal, e«cwtMci
Idtll •<«. T.J.J.l-MM. ......,".....,1,1 .,........„ ,"„,. ",.U
i,.k.-lj.-i.-.. k.-i ..a.tut vl.......Ina. Ai trtrftmy ctudila
*, Hí km iMh tovlkM .loitrttít fti«iiet«*i«
K/y I,'(>¦!>¦ Ht'l l.1wn.',l.iti 'II Mls--.ll . j;«l|ll i ||
1). IiAN(a ai</f('strk-k(M»öc
>nr iimi.i1 x..... f. ni.'hl. n^v.mtt talajdi.r»ii|rukkal. • .-, !,;.,„, k
axouna) hp.íi-ii áriillati in.'.dun tarméaietvi, fluum ¦ k«""P-'I M.ír tafjr *rr<* nini Vnl.'jiinm i a tiSrlín teljr.cn lA.I,,,!,,, . foli.lmiil n.ii. Vu rddi|[ l't"i» II; iWmflfkel
K(y lif-U ára M.ér v»(y vr-r*« X A .,. í
l;ü-*z)illitrt rakliely imgybiin iln kit^ilirn D LÁNG
A galamboki
SZEDRES-KERT
f. évi aug. li-i\n refj;<í('li í> órakor, akár Cfj;i'í8/-, iiki'ir részletekben nyilvános árverés utján eladatik.
Séllyey László,
(iOl.D^IKlS A.
legnagyobb folyóáruk üzloto
Pti'M Stbedyenler 6 »i. »lobb ktt «vlg klgyo utcn I na >*r. lyaiataelyn, n*i»dekoif«ii»l, rttgkttilet talpallak
női és uri czipéuek tuámára.
VlUktil >I(bllI10k |...... ..... 1.1......,„.1. I'. ....
l:lktí' '».........l............' rapiburil. erfa* .'- hollaadl v
be. bliiaallék aiaiiatt a Icgolc.óbb áron '-- ----- '.. < ivlla|akbal I i< .'<i k.ií,;i/il;iiiNN/im,\ Iliik „^o
,..4} ,,> IiúxUI »/.trihiizoli ii..; ki „ si.ni; kudrtH iuin<t<-n m-jiióbun kiliiuó j K»I liír. KrleaUlhotni 0 Up kíad^liiv
(t. 1 Miuduii •z.-uv.-.lükiii-k ei;.-«. adulk'Ut Kovuhwdivo .In IWry Altul, j.,,-1)' k é klVUkl ^íj
vetkmri Ujukat: nyomor, idfg, riu»||, tlUlű, máj, iHÍriKV. takliáriyii li^awi, )u\\y*K wt vuirMii iNliuat, |t.,iuflk<>rl, m^-I^I, uUkm»IIUMw*l. kiihVS^Nt, i'nu^HEli^i (ívün^iWfírt, nioruliUt, ili iirrliitKt, áiiiiKilHnA»)(iii, gvonjft-Httgttt, arany.'rl, uzkórl, Unit. iiMkiín. viírtorlinliUl, fiúmgéutt, i-t hénváíí in^rt ih.:k turh<**t!tf idojiíii iv, din-bt.lenil, biiakumurHit);.)!, Huváiivkndáal, iMtut,
{ 7:í,0<>0 gyúgyatet, melyül miiidcu Ky.'.«\»íi>rf.'l ,iuc/,iltnk; többi közt bittmjitva-ayuii j.«jm » -n-nrtV"'; Kr. Ifiiakuw iidv. maraallol, il,< liivluut mnnjuUuoVW. - A hun uál lapliii.-hb lóv.-n. u Kuv iU<-.i;re felnüttok-iM1! és K)-i niu'kpkin1! itO-txerti' megkíméli u )íj1í){,v-»crek kii'Wtf.it.
Váguj h< ly Muft-yarunHig. VulahAo^uur kiiiíönotct moi.itok » IVn-iiilüm-k itmi kiasá-milhallaii j^télaiii^iivKJ^ri, melyükkel * tenni1 xmt cyt'my'xtóaa mftkiMli> >túí útja ti ulirusi, iii<-^'HiV-k<»EFiii diiíikrűl. Ttfbb ív ót* nem ör-vin.lli.it.iii tfljca .^W^iiek , pinfatáwm mindig xhimm v.ill * Ky<.mur bajukkal kell*. kiiK<i>'iu<m. A Ujuktól Kevnlwritni II »api IimmkiiiíIhIh mi'KHXAbudilDtl, s hivatási U-uudöi uitit lidl»>ritInnál vótf«!'«tfni. SturmT L. 1. nöplunílú. (4
l'lrh^oleth ^kWn '/, font I U. fX> kr, 1 luiit 2 (í "h) kr, 2 font 4. t'M) k. .'> fut 11) ft. 12
kai In^ten külti tmig, val»bAav«*>r uj %6y (.•lulAttHlik. Kk ir.nl . -.k .ihh.t k«ll öt tu
líraiakban VJ iw'í/^fv t It. i'ill kr, !M ív g. .<< doatUiii, a * kivAm mji"k i u ^ \ <¦ n kflldet
kr. 44-ra 4.^1 kr, U'l) r« 1(1 íl LMH ra^li II. I ut-k iiiiijf.
'"........ó Barry .in IWrr *
I t.iot 20 it. 24 tűnt M\ ll lí,-vu].-»t-jvnt Ch<>-•laiilü táblákban 12.^iAr.. itt. W) kr; ^4 áa^m 2 l'ri .'Hl kr ; 4S cw^iutív I frl :*l kr ; raiakban 12 r.
¦rnél, l>»brut'i.-nlxio Horww Kor ftl K
rik Kallivoda János
| rába
1' ...ifóldván* Nathi-ru I'álnAI, rUmlytrtvdr.nl ' , ,
IJrilli V.-ué\, .V-ia-' K.„.;.tA^ i»»al ir.i™i..,.Al ?•«-•" kt'dvezu
KnokujvAroii t '.„.I.^l.t IKoAtEndl, hArvírott l>i- b iJU Oyor^vnitl. \'lri* lohtr Mórnál, " miudún vánwl,..n ^ L filwer, én «wim<itcellrii»f>kiiál.
érdekül ni fu(ya, hogy ifj. W.-il Moi ua inutlt'Ui Frankfurtban .. l.^njabb K
lliiv«bbe>i
levl'l utjoit u íniiirt f{\út{vs/e
kviiih- OMtAlyt vóg- melleit vétetik fel. .személyesen, vagy
i-itoljtik n I. «x. kötúnstignt iliiak liirdebÍM mvHlábuj lerO
iy r.ra. iui-ly a l)r>l
<Uu « lognagjobb.
X3
JSÍ
•r
ROTHSCHILD i TÁRSÁNÁL
lli'i-liiii, 0|>i-n>ri.><; ,\'d. l'I.
fc olail álliim|la|iinikal, kcllisön-scirsjeuyekcl. vasul, Imiik- és ipaiswlvé-l. swlvényoket, arany, én nn«t-|M>na'kn.
Jf jfiisoli a i's. kir. liör/i>i'(> ^J kélzpénz v«k.v megfelelő elöpenz nn'lieii kx|.,i.lian ozki'i/nilti'im'k.
JfttektarsnsAgok: . -.
20 db cs. klr. o»ztr. államsorsjegy az 1864-lk ¦¦vb.il. ifaleiiizi.|.<sn' a « frt
haviinkinl. Kvi'likinl .") Ilil/iv: inair/liis I -,-n ,i|im| |;,-,-.„, (uiiiiis 1 én, sze|)tiinber
1'". '!"•'.....I»t 1 ''"¦ l'oni••!¦»i--.iv 250.000 ft. l,«kisel,lj nyenénv 170 «200ft.
Mimiiül lésztvovií, li-ljcs Ittli/.rlis után kn|i
1 rs. kir. IHII4. ov.lr. i'n-ili-ti snrsjenyi-t. \
20 db magy. kir. 1870-iki allannor8j«gy részln nieiHív a li frt liavnnkint.
ftv .iikinl I l.il/:ti- felír. l/> in, iiiniiis l.'i én. ailgu^Hl* lfi-Cti. niiveilllier I :'i én. KiniM'iveny 250.000 frt, lojiki-obb nyi-rvény 104 á 200 frl. .Mimiin részlmvó, li-ljes bi-lizelés illán kap
1 Hiány. kir. lH7O-iki ereileti s.irsji"Kvi-t.
20 db császári 1870 iki török államsorsjegy r<Vzleitizi.|iVin a .'. frl lia \ankiiil. fíveiikinl i; Iin/Hm felír, l-é.i, a|nil lén, jinn lén, aunuszl. 1-é.n, ukloUr 1-iin in itaaduU-r 1 én. Kónvrrvénv 600.000 fra«C. lenkiíplili nver-
\éiii 400 franc Minilrn résztvevő, teljes ti/eiés niiin kap
1 i'Mwaii li.nik l«7uiki ereileti Hirsji'Kyet.
40 db herczeg Braunschwelgi sorsjegy, részliMüzetésre i. .-. ni Imvankim.
ftvenkiut -l lm/.án : lein. l-én. n.Ajiiit 1-én, aiiKilsztll.s I -in és november I én. Kiiiijeiemi'ny 80.000 tallér, leukiselili n.M'iéniénv 21 tallér. Mimién ii'-s/.lvi-nl. teljes lizelés mán kap
2 lierczi-K llraiinseliweini en'ileli sursje^,.|.
Minden tiustiAatxAl érvényéé: -^§
MKÍi-K\ I**IW. iwzt. m.rHJ.iKyr« ii N Irt i iiiiiiilni
. IM49. iil(k) iiMlr. ¦»r»j«Kvr* k III Irt ' luviibbi IÍ2.-té» . l»7.l. iiugyar aunjnKy-r.1 \ milkill ,|| i,
ígérvények minden húzáshoz.
MiMil.-nneiiin -ii'~|ii;i''l. Iiiim ri'szli'llizi.lesre i-ujeiikénl is elailalnuk.
Töroksorsjegy húzás aug. I. okt. I. decz. I. febr I. apr. I. és jun. I
) JiseMi.-* I• Ki-jtinlnIi»-Jihli ri-silrlll/i'ti'
k
kH-éKkiiula
magy, kir. (iykölcsön sorsjegy
csiis/ári (örök binidahni.
j j^
Magyar sorsjegynél húzás evenként 4 szer föny 250000 fr Török „ „ „ 6-szór „ 600000 frank
TiiviíIiIih el.Miyiik u /<fí/y<-tf»i«fir.W</, dll<tmhht<*itili i5s jWt.i^i/', ti,f*i>tj, iiinlyi'k ezen m>rNJV|{yckul li,-trkeilvi!llebbi* én legjobba töltik, '¦" k.n IVInl i> ajAnljuk « »unj<<Kyiik linviiirUiull, mvrl « li^kiubb ni .• nwtity íi jr'lt'iit.ikiinyi'11 fí'lulmtilJH h iii»st„ni in, » ti.riikw.nijeg) nrl IIHI IWinllul in, iiiiily'méK trenlUM IXfriink ítt'iiutoi hoz tirnHyl>n», mit mi mar »/ »!¦*'• nysj«tl<M kesdvu vt'vAk ri(«»lr« flUKtilitnk ál.
Ai '¦!..; r,«l(-l bclilotMvrl mar a< MIh,' jilluik inhidiig I,.i7».n, s n jtuyn'll niirnji-w.V u^éití nj .Töményére.
K,l,'~«»liuik vuúiininl
Magyar- ugy töröHt-»OratJ»aryot
réKKlettÍBi-li'rtr.. IihvÍ T> t'rlél k'-z,lvr .-..MV-li-.
Min.ll.-t »il«j.yv.'t huvi III fi réiul«liii"lé> iii..||,ii .....ur.ii.l.l.lkink »
I ik lén/lel [miiiI.mí In-tixt-léiii' illan / He/tMa-nu'hitlitft'nl frt'ilrtí miri ittllli't kitMIhlk litffl/i'n.
K .,,r»|.W„.,k .tK.-nként li
MAGAZINER í STERK
Magyar sorsjegyek liuzása aug. 15. nov 15. felír. 15. és május 15.
15 százaléknyi valódi nyereség
iijénlkozik azon
n-Ui-k :,,>« kir <7iib:nhlin
„zur Stadt Lyon"
H * r a, bel:¦<'!>¦<,*, T » ¦' I) Inuké 11 l:i-,llk n,ám
>,,.An.lUln»k. ininthnKV mi »nj j| «. HUlll in, nln'.ul a kiivol [• Arulink, K l«Kkiiubb ráf líiiinik'. é' ik-v a/. .-n^r.iN va^v riUs Ivt í1 ' ami k../v.-il,.i, vi.írl.link nrrn-inétiri- !•¦
¦ I rif
i' A Ii-^ujhIjIi ¦ li'gazubb ikÍdIi -V* »ítll<-« liro* de fitillft . . %¦ . -3 n HU •
* A li^ ujabb *iii)U nuliéz <ír<furitin . -....... 5 í"» k . — .
Z A )<'«iiial*li |(r>Hirif dt< l.v«ti .......... tM) % . ÖO „
* VM.i.iiindmii1y«>r.r«.ilUr«|lK> i.il.om.k viiló V, "-^K >•> rüt' l'r 3M . -- .
\ L.^ubb pa|>l*it lafutn ............ IUO t „ «» .
Uln»x niina.n síínWn............ 1.10. 1 . „
\ I. Ktnrti'Mlb ¦ lii^ubb fvUtr llnlli iKfuht. \'.|.l«—• i- .'i.
..............INiUlt tlf ••«(•• MO.-S „ ».'» .
A **nVnHk"vE*!»yL^ "•«-' > " - l
VuliWli ftikviü >.H)'riii-l>Hr«»ii> ......... 2'»0 It . ;
Mind ni k .¦) mi .'I.'M iMithtru k ¦' « i * i; n L<•] kli I ti ¦• d ik. M»-1trrn'Í<'IS>H'k: h Iwl i* knllnl,fr- vhh.HÍ , ^bajii- ™ |*«t« nnlnvrl.1 n^llrt atitci-
KÖzpontl szállítási rak hely a Gólyához' czimzett gyógyszertár Bécsben.
lm
Illlll
-¦Illtl
iuIhI
ivAnv.'kkxl Anillx
ink St.d-
liu (.örök, a ev^.-ii n klil-nlitk iinii«iil«t<»NAt(úiiill lo^vn HajAt ^lírfinAnv.........il kó'iny.Mi TeloM-
ri'lt< tliKiiick, <»>n )iiiiiiÍHÍtvAiiy<>k viiírirliUátó) ninit iiii'^ji-^vxÚMfil <>v.>k niind>mki( miiattrinl: „fix iiltul'tnt kéntíMt HeUUitx-iMt* mintfrn faitu(t/<\Ui tttmonfti W etéttiil Mt/íí/ rétljetfuviit *¦>* uh'lh'ftit lUtnal rltAtivt.
i «j[y lt!jYK'«t(ti'|t
f(t


n,|,.,
.lv
taátUri binxUloiu mindtiu ré»i.iU'l ktt-nnklifi ktlldiitl Iniít. Íratok n juk, lioKy w poruk roj(xJ)ü »iorulii*iknftl, i-nn^ttlutlleuii'tíi K.v<"11"r'4^vl1 i';« iiiogtw bajuklwii, itíiv<lol><i^á»i)íU, idi-gt^a^K nknxta fAfAjAa, vi'rtnjiibb v.LKiil byaiuriilrH, bi'ikitrra ét lnu.uni.<« háo.vAarnhujjHiiinAI u l.tfjobb a
liukfáittk X«iw-K<inÍ*Mttn: H.lu, .1. kv^ick". ]<"vAk K. k*»K'
»Hif.ki K iii»kn>ll Befsvárott l.nk,.v„-. (t . Htroialltai I- i) Niío.l.
C»akUrityáa K„,;., M. ' Biaak-Sit lyargytt* ' ¦'
.SitMk«lhFlyr« l.i . I, K.
ilk Alul UiíudüD it Hit tok «it-r a jiubben Unu>tit-k, ve»o
ZAfrabbaa *
nyéknél kapható mfy:
(544-6^,13)
DorBoxi-lialnaóJaislr-olaj.
Ara t'ny uvr^iit-k lins/nálati itla^itií^al 1 frl.
•Mimlfii iivi-K, mA« halmi.jiwir ultij r«jtiíl l.-iid''' m.-jíkül.iiiböít.'l^t v.'grtl v^lji^/aniaiel van ellAtva.
mint hí idifetaki bVirklitciíckul,
Kién li'tclittlillib ^ l.»Kh..trtl.v.»abb liHlmájuir "Uj faj h I>iir«>h-)i*lakii.ik l.KK'ui>do.abb "KJ bf^j itjti^ i^h kivitli^Htiiiui Alul nv.T.-lik, i(* AuUbun m-mmi vo«> imih kciul-'n aU nem vuaa-
iilíiit ai kuivutli-iilil a t«rméa<i*t rtllitl ni ujiHlull, Moll A„ /VÓgyMortai é* \FIGYELMEZTETÉS!
jánLnok « I « koíi h,,,,, ,„,<.! .Ililják
kifveacbb- ¦'ri-lniiik ¦.!¦•'«. KUlimkyU*' ,1.., tn.W.m .íráUl, valamim máilVl.- 1«K
i.lA ,'.U k,-,,-.ko|..k ,...».|.*- b.rd.l.-.k Alu
ME1TH B
J<1. % nlú.ii » hlb.ilflkllll v*»ion lírilfrt knríkrJvet
ül \iis/,itii- í'N IVImtiichiü raktára
órák v.-.MUI.
A ki Piv valiibiin jól r«id«»tl is **. „iái akar venni, f„i Julj.nl :i jó HBBZM,
U*»bo», ,St.,i.u.HUl« Kr. ... I
é
.l („nl.lko.ik.
____ [Ijpulfr &ti* Bár.boa, i.Steiau«pl»W Nr. fi.
•/ . ii i * -.. - r»v Aia W hirnivbíD rÍMWÜIft bgdiiMbb UrUti .i.-i, /.w-ii.-I.i..Ij») *t*nu» " "* J — — * ¦« a
^j jtl ^A- ¦• x\ J* JCfc. ¦*¦
it, « küvuikt!*'. ái-jegj^k M«rint.
fírfí .1. ik : ,tn|*r or. 4 NíLI 1
• ranj-ktr
. ragrfral 13 14 frl
. kcitA* fndíllíl l.'i t? frl
. krlatalj !«•¦;. 14 17 1
'"'ín »«llat l*].|.«l 'A* M I
. krltta födíllrl I* Í3
¦ ikiif h ktia>. 0*. 1« 1b irt korf hadídr.k:1au]M W frl
',¦*! hú.au.M f«-l 2Í. . ..
,*»,. kt-llS* M*l. 3.'> 40 frt
¦ liírV*r.»4S*rr)ii. 'M-ih ín
. horgon; lf>r .It 44 íi
«aM. «.. U|> l.r> Öt) (i
40 -« írt ai6n.fi*.! *8, 30. 31, *»'. 5n, 60 k,f>0 (Ki írt- 100 fHlal. i 4t)-4ti fni UafMiyiM raktár t*f««rtkhaj.
4.'i 80 frl: l'ulaj.luu (jirlminr, k*l í-ri
r,._. ÜO fHí frliJUllátial i Naponta falliuiatitl^ IU > HO, W>- .|i)U (rt|U. ií M - Uiodrii rj uaf f*llnii«ud/
i.i.l.ll *r liAala tUÜ"
S METH k k.Hoflieferant in Wien, HotlieutlmrinstraHHe Nr. 29.
ÁRJEGYZÉK:
,11 M) inf.i* Ji k*>{ füiial Tittni. , Ií.k.mI.I ffanr.i* vA.juiu l'a
r.é,i aia 16 ftl., ni.il r»k » frl' Kfbh'ndri ajinf ¦ ,t*t*\y\y«
áh HU rlifoa Taliál f*h»ril*U f«D*lj míiih otlpkaieiíol l<t frl.
riaiuii IÖ frt, aoil raajt 9 írt I db SO rófB* •iliiMte; ¦ kana**,,
4b *> >"fna h*.l rá»a..u *(l forint, U -Ü0 ÍM, m.>*> 17*79, 1» í"ig.
ah IU frt Wkr, 11 tur». »»in»a »á«n>n-«i«bk»iidö .|
»•»*¦' íu»« *• Urtái * 6 « 7-S frt."
db »" r. t»*p.n MJrtU
aion 14 frl, moil i-aak lí frl, 1 tQfml ba(i*a
db :«l rüf.n valódi ru«b. taaaon f'hír »«gr •
¦/ö ;ü ii Ul...t «»k 14 18 f.L :, ». u. 1"
I db 4<> r'.mJhullmiJi .-líít.iia.ioii l Inrxat ii»ro\
3'i f.t, Hiúul r*ak 16 frt. < i, S, 7 - K fr
I db 3*1 túrna kliOnS runil.nrgi*i!l lunal kávé
fl c»k
h frl a Igliiioiiialib.
nríi-iuK jrt > Aa««ubí| huaAral l frt
&U krt.M 2 frt úti krig a Uyflu.
barrhatbSi vagr padig já niuS-•ifd «a*»nnbdt, ti min r«(f Kl-
m#iv* 2, j ,fi0 3, a.MJ 4 fl • laffla
NB1 #jl -hlollí {oorl«tt*j hÍB««r«, ,,(í hlnuít uilkUl H, V 00 3,:t,M
r«>TUY«1 66 TO. W. Ml. tiM> IA)
Irw/ íail aX"P »"r.
••««OIAir HU, VI UX) frt
¦ (.•I Uy 1IMI 110, 1*1 VM <>
iLiruk IM, 70. &), W- •l<» Irt II. I* frl. - Hmttrii O uaf 1*iihii«iioo ,
. k*4 fSdrl. «J, IUU ¦ 110 frt 16. 17, IÖ. 1». DÓ- ^9 f'«- -- l'íí*"*» ' Asoiikl*UI m..id»of+U 4»»B»«Urf,- tt f*lórall««»al 30 as. 3A frU '
KiUal árak 1 I.W-ík arányút i«. Ü. &o frt. Húnapu* r*gnlat*ir utaak. 3fl. *l M frt' Ciur»M»'*i l»ir«'Vrii
Kiliai oraláu'ioh V frt 60 hr. Dál 1 Irt. M) kr.
3. I h. B. I. *. I" 1* frl. j Mlnd.n j,.ili.ok l.h.13 U(
Arany iraltncwk IM, 1b- 'iH. jobb ín ti|f>i«i^k. Vidlkl a.*Kr*u 3D. 4(( fiü. <ÍO. 7u 80. W). KpO. fiddtliark •> (Vaii^iitk kiaiban b«kal-KfMÍi»1lÍ%Hl í ft- 'd*M MK7 H"""1" "'*'"*' ¦•"•"
Krll.'< .Wáral, inalr a k«t- U»|»ontut»bb»ii lelj idillinek Ml;
"." h.»l.í .!« di.». br..nr.:.».h+rt .rínyU, úrikat .. Uur.uh.. , ,jf l;( |4 frt |*alaa»li.i», *• a ni.a; «ia.n <.,<.!
-Ifctlé Iraifl (Hwlrtl éráí 4r«#rt iára.,.!.'. ..«<-(-( .i«.tVHI.I...n' - H.-rjfunjWlr, rubinnal,
db Ml rdfoi h..lUn<li hHvA
íí 34 frl, rao.t ,-.ak II fit
db r^i r»fn. r,|.í.ü (Handl aaGTti,
44 ** frt. m-tt <-aak rí -JI frt.
db fi*» líifim k.l hclfluml »nié.
latalkaloiai.bl. fírll iuftkr> Í.VÍ
- ¦ 70 frt ...u.t aij a'-iA m
db. Ml éa f.l
»a7^í>, ti, 2»* a
lúr.al kávé- >«c/ thM-M>ulk*n<l'1,| ».!>-»' ^ Tá„on .UmitaitbAI f*hír íi >tlu«l i»'>k-i.T. a •i.fül kr., ít-í frtlf a la|4non>alib.{ bol 4 -ti
rumbirfí <Uma>il aatUlkcaalil IU iiuníivr. 11), W, 14 16 frt a Uffl.
db .11) r.tf/11 t«n |d ittuur-barchvnl II. \-i, 11. 14. IS frtlic a lrKr1i-.
'*, Tt" 18 frll( i "
w I....H..... --« ¦ .-- ---. qff-|fiH,v n "^r v^v.^^ ¦* v< alt, ¦
-- k«l. laV 11)0.1 III, 1*1 líiu frt _ |f,„([UI,íM|r, rubinnal, »' Ki-.— flaWAlMHaM ViMnll
V«diaa *t«unki»r«in.niloir p*kf«»| «j,|i, líi, ,ök kaiBI Ugjbblian hao HWW" "UWWHW ¦oi»« talmi arauyokbaii IH-47 ffi ni||,„í min.líii Tatuálfandran örrl Miu>1«>ii A>»n )#((..bbmrluk
liulfj órák »«<¦[<-. •illil.aaakbjiii, frirakban ilt>, <>• k<rr*k«dSk Ta^jr ¦•*•¦• .'.ri««ik ál-
K.O*l rail 4 *• » r. 19--IS ft, Kirn Jrákmk ¦¦iodlfjikt ugy tantál ajánlanak kai 3it<* unn v.^ii.
ir»oy . - -J't :KI D N'i'iirr, Iiok) lial kttlüufíl. lirljtiUfiitlfk
tam»
111 l*p»d.",3 r. h->aa <i. Iftrirtl Hf| ftl! krl(. ÍV 1 frt fiO kr. 4 - flif. 41 WiírvA«..o kla imIi
Cblfr<m. mini a. ' t, .1.^..
:«), J,ri. 40- 40 krig a l^fln. nni i»K luillandiviaion ISO-lí.bi, 1 o3i inir hilBnfl mmhorirl- t»|t» faullamli vinoBb.il, Unom bltnié* •.I, r<mk3frtfiUkr. 4. .'¦ ft » kf fl. Á.íonbdl,
. *,. olt UrMa ¦ nálhal.1, rS
almit,' rflf* :
mfí fajtibill 'J.lO S fn
I tnnat trI.I.Ii fuhr-rráuun ta«
k.M.l"!. , |hnl,ry ¦'•bkamlftkt 3 frtí Itgujabb piri.l mi «t krttil 4 íi. fi - 7 fn. r«k 6 U. 7. K frt
tin( iiigtk uaKyuu tiuuiua í, Í.Í.Ü kr. a 4 fii a It
k ljbb b
imtiurgi *»(X hollar.ai-vá'aunb.11 a frt, t Mt kr a, 4. :.-tí frt a l.Kn.lul>>al.b. llri init.k. K-g Üti batiial ...íIJL-I+ii.I.
|anl |(|l|
inin.l*n ¦•inbrn 3. ;l Ml 4, 5 4 frt inf. BiilngK-tlUr, a l.(«j. fia 0.-4. a .aiifül divat ««rinl ¦;..'>!<-& 1. a if.
lufi. uH tíx.lSUfuj. (ranr.i. ..n g-,,1 divat ax-rint kUll. i.bü, f>, 6 írt. k i \A Urtd ildl
Iftffln
ri OtríV, í(-n JA t> Url4a tiiioi. ból, r»«cr*r •!¦!'•*•¦> "ak 1 frt BO kr. J írt ;'>0 kr. k LufBii'iinabli. ttirial BiKim iiHíh»n«ujfl S , S 10 1Ü írt a l«icAi>uiii*bb 101-Mi MrU tmrianja 4. A, B, 7, 8,
Moo^r.i
K\I\lT/i C.
PAPÍR RAKTÁRA
Patt, Deik Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban -
¦jáli.Vl. 1.-t.1 I ¦ lior i Ii k. «<¦ W-l lul 1
ajanli* «• a J «(r..n (rl.irrolt r.klor.,1 . r >'¦ •'• Iri! (ulM.tti, tullkJa, y*.*it v.aa., m á . o
„„, M.iir.ld géprk. fnljurtlt i r A in a p ^á k l«lj< «i.ul-. llnlatarlAk, albutnuk >m> í« aiiílkl
ü ir.l-
Levélpapirosok. Látogató jegyek Papir gallérok és
papir.a M) k Ion HO kr.
l0" l"o'rIo«"'am1!ialÍ'"l('lft "si'í" i |ll° d*r*b Bnum ''•"rii" hril" l«»él
y kntlfii Mn{[, •AUail-'k oilu
r*.iyll T*Ky brlalul I ft ; rul-H. faRTi^ «> f
id »l k Ibt klGI
, Iliiidan «C>« •-' »l kr ISbt,. Rs„vv.kliGI.
¦V Mlndrn ni. le. il- ía l>u , L • V 4 I b 11 y 11 ¦ k.
ritAkoi *t! !«*-¦ B......i papír ¦ ,,u, jb .,«UY11,.nlal„an fxt N ,.. mt al * in v o k
•áríia ijindíkomt atlk. ||NHI . ttrta |»r><ttlMi ¦¦III MMinll f J<>n*n í« Htpm
1 rilMiíMílbíÍ V fi TA kr. I Jnlanvu'alil. *r»Wun kít
1UUU 'Uiab Iiuriltk kfii.trr j.*' Illkk
L«»*lkfll M«fr«*dlléttk
l tl i
k,l, >.......«Hi ¦ i. íi krnl tlDlébb L-m '• >.->¦¦'-¦" ••A'» ¦li.tn.-k
Raktára valódi angol pergament (li..lvaK|.a|.ir) befózött gyümölcs bekötéiére.
STEIN SAMU aranyműves,
tZala-Bgerszeffen, Ilii s jii liirni-vnok íiivi-inln tlii^uii frlnzcrrlt nruny is v/llst íkszerfituk, valamint nagj rilasztéku aranv fa ezüst óra raktárát ajánl jji a fű városi h gyári áruk Int/ kt-pfsl jrli'iitíkeny * ,,-kcl ulrsnliaii, unt a ni. víirusi ^nytolcn s ttlcsúbb ílolmód n-s/ Irltelfív^, <ti- külónosvit azon km-Diiiiénv is. Iiof() arHny-c/ilst tHiii«-ii
közvetlenül saját müholyöben olvasztja «s dolgoztatja fel
Mindfii arany i'-s p/üst <ira sziliinlsAgára nízve o^y i'-ii julállúü bi/.tusitialik ; a valúliságot s próba fokozatot )><<Iík u rs, kír. #mbélyeg hivatal btMyf«c i^a/.ulja.
Mt'grendtílések a IrKH/iliuiIalilun tt'ljcsittt'tnck, íh a kivánalnak nio^ nem ft-lclu cíikkek a Ipgkén/^twblx-ii kirsfn>l(fttii-k, >'» i^y az elúre bocsátott ki-íivi'/.nuiiiyck után bátorkodom a/mi intésemet & l ku/önv'K rÍKveltm tw ajánlani, inisíeriiit a valmli ;iiany ékszrreknek a urm^ féuuu-k Iniil.¦!.¦!! Talmi nevű feltalálóról nevezett Taliui-armi) küli)nlK;ii bronzból k<r'«/Ult ékszerekkel való ootláftít, iiifljnek tulajdonkc|>eii
Mamii értéke nem lévén - - kikerülhetné!
A HAJ KIHULLÁSA MKGVKDVE!
Kvi-kig tnrld fúrk"l»*i*« fulyt^n v^lírt- »ik»rHll níki-in r^v
haj- és pikkely viz
r,.|la]>iiiU;i, m,.|v Aliul i|Ar 4—;'i iii.iri himznAlat ulAn h haj ktftutltitKt, vulamiitl h» <>\\ iKuu ki'lhiiK'iliii ftlkkvlyi&ki'iniUH-**1 mhulen korra cliiiiriiiHiik. E^y livi'g Ar» 2 ír!., íH.gtáni killdéiuMl l;i krral tubb.
Kapliatú a filuláliinál
Z3E3M ÁL
KOuöntt elKmerat.
IIn haj- é> pikkelyviirinok I.Ui.'.ri WniUu ulin foiMNlm a pikk«l)«k (.jl
.....ni Hi.r«Jc, ,-. li.j.m iüIjM ,,..... ln.lluii ki, mi .u.nik jiv.il>>>! lmvl(..m .M>cKil>. Km.ak
l.iljlio esenuel •Ikalmal vauok (Innok kDaiílnaUm • gliungriwm avilv'»nilá»ár». Ué\y ti.italellcl * I'HICÍI. 1.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
MimlrntVIo rhlffiimiule, r»ff»k, haj/itrtök slb. h khoto l.'jyuUny.wb Antii k»|*hi.tt>k >* íííiíA1 yA**ére Uikdk-lut hiisitiilHUiMá^l>an ki^íílutimk.
Oemal A., hajfodrisz.
WajdiLs Juz&of kiadó, lap- te DjonnJatulajduiios, rOürssajUmyouias* NAgj-Kanizsáu
lljlaky, IlirNchler és fia
fiiktTi'skt'ilíí társulat
AÍ.SÓ-DOMKOKUIU)!, utnUÓ póstu KOTTOKI
tisztrl.'llrl j.-li'iili a nianns urasinuknnk s f|{rállal(n a I. cr. kii/.inii'siii'li, húsaim int
deszka, lécz,... ,„i,„,,...........fenyü-épületfából
nng.v fe j"l iKTPiidezotl raklira van; mely raktárból bármi rmmü mvgVi/M gyonan és
iiilniimsaii rs>kliziillrlih ; mire ní'xvp midiin a m»Ka« urasain.ik s a t. rj. kUzilnsíg tu-
vábl.i I.Í7julalihál kornál, ajánljuk
NaByKanijtaii, S(i.l,KSIN(.Klt GYIII^A ..mai ií.ó
bizományi raktárunkat.
l)Jlak.v, lllrsclilrr A I l;i.
(529-22) í«k.TO.k«l„k.