Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.9 MB
2008-08-13 09:18:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
350
4407
Rövid leírás | Teljes leírás (335.63 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 006-009. szám február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NajTV-KanizsR, 1871. február 4-<>n.
0. s/mii.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedi c
SOPRON és VASMEGYÉKRE
Vegyei tartalmú Hetilap
s/é|t!ro<liiloiii, kmskMMem, Ipar, »itz<lász;ií( (ihIoiimiij rv iiiiiuszci kiírtból.
ElöAietéii föltételek:
•C*» • fyakru Mtftl va§y ktl ttirrl><-»il»i ImiiU ró kUa.i li WAJIUTH JM7.HKK k^iir*kT*»k.'>W
A li>( huilio 2-Mor ti ti oilu
..v*ht>í ln-ihutáiín h k
A „Njill («r«i* 11 t->r btiklnlití d.jn
Hirdetéseket elfogad:
¦tltal: K .Alii) HIVATAL. KMltMVM: l'L Lí
>* PnUa: 7.1 Isi,KK M. I.ANO I.KOI'ULD, Ji
KHrtÁNimij BietkM; MAAHKNKTtIN k HM-
Mli«.sK Kt.lJULK , lil'l'HJK \1,A.1OS á*
XAt'l'LKtf IIKKMAK
Báró EÖTVÖS JÓZSEF
MÍiim titbtté.
K megrázó eseményt a képviselőház febr. ;i-ki Ti lésé ben mondott szavakkal közölj tik lapunk t. közönségével:
Somssich PáJ elnök: (lü-lállott helyéről, meghatott hangon.) Tisztelt ház! Hagy csapás érte a hazát, a képviselőházat és a konmtuyt. A haxa hú fiát, a tudomány legmagasabb uheaujiua emelkedett polgárá't s Uuzgn munkását, e ház egyik legénlemesb, legkitűnőbb tagját vesztette el. kinek érdemei h ha/a határain ki\iil is a legnagyobb elismerésben részesültek. A kormány egy hivatott tagját vos/té ej Imine, kiütik helyét ]>úfcdiii vajmi nagy (Hallal K fértiu érdemei sukkal kiterjedtebbek, hogysem e helyütt futólag felsorol hatnám a/nkat. Anniik hivatása le>/ ax. ki emlék buK/édét, \nn} <ietr.ijzul U-ltalo tanulmány után megírni fogja. Annál kevésbbé lehetném én ezt most. mert kehiem fajdalma ét szorongattalak és akadozó szavaim e/t lehetetlenné uwik. (\ak keserű kötelességemet teljesítem telint, midim a legmélyebb fájdalommal jelentem ;i liu/nuk, hogy b. KötvÖs .József ni. kir. közuktutá- ngti miniszter, a képviselőház tagja, f. ho 2-án éjjeli 1 1 órakor elhunyt. Ha a temetési szartai taick mikor lei-udo megtartásúról éilesülök , a t. háznak tuiloiuásaru hozom, most engedje mrg a t. liá/, hogy előzetesen kimondhassam u határozatot, niisiOTHit a bsu mély részvétét jftgy/.őktin\ vében k a gyáH/loiiog>> fi-lvomiMi állal fejexi ki. (AltalánoK helyeslés.) Kn részemről nem érzek magúmban erőt, Hogy hu elnöki teendőket végezzem.
*Deák Ferencz: Miután az elhunyt kívánsága szerint tetemei a beszt-ntelés után Kn-sílM-. a családi sírboltba fogunk s/állittatni. a lm/ küldöttw-gileg a beszentelésnél legyen jelen. (Helyeslés.)
S i ni i) u y i Krnó: Mélyen érezzük a súlyos exapást, mely hazánkat érte. Az elhunyt fényes múltja, jelen munkássága, u li>>n és irodalom iránt s/er/e'.i érdeiueí s/.á/s/on^au súlyosabbá tomíik a vuszteséget. A ház nézetét vélem tolmáesidni teliút, ha indinánjo/.oiii, hogy uhu/ u/elhiinyt iránti tis/f,i'letbül mindaddig l'üggess/e fol üléseit, mig a boldogult tetemei u fuvarosban lesznek. (Általános helye>lé.s.)
Kzzel az Ülés mélv csendben eloszlott.
A kn/ \ cli-iiKMiy bírál, az ; utókor itól! |
Hu a világhírű eseménvek részrehaj- i l.itlint bírálatát hallani akarod, ha inegaka- \ iod tudni, hogy egy-egy megrázó esemény j iniiiü hatást gyakarol az összes emberiség i knlélvére, ugy hallgasd meg a független \ fíondnlko/ásu közvéleményt. Ha val<KÍi szi- j nében ismerni akarod a/ emberi intéznie- j nyék s általában a történelem forduló pontjait, ha ülőre combinálni akarod egy a világ színpadán lefolyt véros dráma későbbi következéseit, ugy tekintsd mog a történet mohos bibliájának legujabh lapjait, melyen a késő unokák szolgáltatnak rés/rehajlat Iöu ítélettel igazságot clódeik munkájának ; mert a közvélemény bírál, az jitókor itél.
A közvélemény birilatál és ,n utókor ítéletét, a véres bábornk tömeges gyilkolásainál nem a győzelmes sereg diádulíh-ditása, nem a legyőzött .szeremmétleuek ha* lálhörgése, hanem a támadás vagy ellcu-állás jogosultsága szabályozza.
A népirtó szabadsúg gyilkos kegyes sieuiforgatásaitúl megtelő g\ülóletlel fordul el a józangondolkozúsu közvélemény, a/ ártatlanul leolt nemzet halálos sóhaját kegyelete* emlékei közé fűzi az utókor gyermeke, mert a közvélemény bírál, az utókor itél!
Az elvadult kegyetlenség órületes dia-ditkiáltását tuldöiKÍ az elborzadó közvélemény erélyes tiltakozása, u letiport nemzetek porba hűlt koronáját, a dicsőség uia-
gftsKiUÍiu emeli a/, utókor in-lete; mert i\ közvéleméiiv bírál, a/ utókor iti I'
IU niajiit XIX s/.á/.ad denllt é> vidám, borult és setét eseményei a nyilvános, mindennapi életteréről egymásután csendesen vissza vonulnak a világ történelem egyes lapjaira, azok közt a késó idők felvilágosult liai egy véres lappal találkoznak, niel) eu uz 1 S'"/-, -iki porosa-franr/in-há-boru véres jeleneteinek süoiiidiu bellii se-ttUleuek. Borzadva fogják azokból olvuMii, hogy voltak idők, midőn a miveltnuk kürtolt nemzet elaggott, Öreg fejedelmének kegyes szemhuuyoritására, emberieden barbarizmussal vágta vadállati körmét egy szab idságért küzdő nép ifjú szivébe, diadal-máiuorúbau fi-lduiva embertársának esaládi tüzhelu't h romokba döntve a keres/lény buzgóság két évezredes templomát. Az utókor iiiiveit lelkű gyermeke bámulva fogja olvasni, hogy volt idő mídőu egy szabadságért csatázó nemzet élet-halál liarczát, az osK/üü emberiség közvéleményének meleg rokonszenve kísérte, s a szabadság elbukiitt, összetört országa felelt 4 világrész egyetemes szánalma emelt örök életű emlék o>z-lopot, csak a szolgalelkü német nép egy része tombol, ujong, kae/ag, hogyuz összetolt szabadság szét szőrt darabjaiból, a caestiii^-uius vas igáját saját nyaka körül össze kovácsolhatja.
De forduljunk el a setét képtől a borítsuk rá a felebaráti részvét gyászfa-tyolát. A véres dráma harmadik legfáj-iUliiu-,abl) s talán utolsó felvtinása vége felé kó/elg. t'runc/iaois/
tiinilt, Paris a világváros elesett * gyászra-v.iiala felelt a ^/altail^A^ beteg s/e!leiue haldokol, mely a franc/.íák becsitletét meg-meiilette. Mert Krain/iaorsüágbun minden elveszett, csak a hecsület nem, s ez befogja gyógyítani a szabadság szeltumén tltott sebeket, hogy az/.al viss/a szerezze egykor azt, a mi most elveszett,
A német császárság orom ujnngá'saii'a pedig felel a közvélemény, tettei felett itél az illőkor; mert a közvélemény bírál, az utókor ítél.
(iYŰKKFY .lÁNOS.
uz oiubori szon-y tárha/úban.
A cdccsemü gyermek keblében először is a sjeretet istenétol lehelt nemes lé-lok üt tanyát, hogy érzelmekre teremtett szívének jó kalaua legyeu; azonban a/, idó. mely a gyoruieket iljuvá utóbb férfiúvá neveli s végre az aggságba vezérli a hajlam, a im-lvek irányát ritkán lehet félre terelni, — és az érdek, mely isá-bus csillámokkal pajzánkodík uz élet láthatárán, — vagy még jobbun meg nemesíti a lelket, vagy ugy kiforgatja eredetiségéből, hogy működése részes magokat hint a társadalom mezejére és kárho/aUis idomokat hagy hátra m emberiség között.
Az edzett uemes lélek tulajdonosára egyszerre uz oIm> látásra n« isméi hetünk. Knnek tekintett- nyílt, zavartalan, hoiutokúu eg\ barázdája,sincs az indulat
uak. s/iil^;ii>a^í ix1111 i<-|hk ino/ilu],italian, társalgási meginonj, bánásmódjában felismerhető s/.ivi-nek.tis/tJJsága. és ha bizalommal fordulunk hozzá. Hali őszinte bizalomra találunk. Az ily tulajdonokban gazdag férliu, kit nem háborgathatnak a lelkiismeret furdalúsui. kinek élete nyitott könyvében egy lap sitn-s kiszakítani való, ki tudju, hogy őt minden oldalról a szeretet uymbu-síi környezi, mehet nem ál-sziixskedéssel, li.ineiu lelkének tisztaságával szerzett, mily édes megnyugvassal tekinthet múltjába és jövendőjébe! Oh ! tnlírt nem ilyen a tereinlóiiek minden lelkes lénye ? miért vuii elrepdelve a végzettől, hogy egy nagy rész kár hozat os szenvedélyének rabszolgája legyen! ?
Még a jó ízenvelMvcknelí. nem tekintve ul-eltúró kisebb részleteit, csak m>-liány nemét isnierjűk, addig a rosznak K/ámtalan nemeivel tulálkozuuk. Ilyen például : a ré>zege-kedés, erőltetett szervnese keresés s több ily nagy oldaluak, melyek azonbaucsak egyes egyének szellemi és testi. vuLy eL,vo> családok anyagi állapotának romlását tlé/ik v\fi; és mivel ezek a társa-dnliimra nézve jelentékeny visszahatást nem szilinek, e^yi-bkéut is az irodalomnak már elt'M'prlt s/almája, bővebb taglalásukba nem borsiijtkozom, hanem áttérők az ember lelket U-^feketébbeu előállító szenvedélyre : a htitaliimnak basáskodátwá fajú-lásáni.
A/ ismert dolng. hogy a hatalom gyakorlatára esak utók hivatvák, kiknek hIa-[ rendeltjeik vannak , mint például: maga-•abb állású tisztviselők, ónálló iparosok, Kereskedők, társulatok fonókéi, uradalmi főnökök tiat. A jóban ed/elt h-lkiiek rendesen kedvesek és szeretedé méltók, uiuijit hogy ók alárendeltjeik emberi inéit/Hágának lealacsonyítanám soha sem tórektwzuek következve alárendeltjeiket rangúkhoz ha* són ló lénynek tekintik; de <i kiknek lelkében az eredetíségtöli elfajulás lakik, a/ok-nak a hatalom InnáskodussA vagyis oly út-kos szenvedélvlvé \áhlf, melynek exélja: «/. emberiség megrontása.'
De uiielótt a/ utóbbiak felett piíle/ál tóruénk, hadd tnnUssak he e;:v példányt mind kilKó, mind belső ki kllita^üatt-
A kiutalom basája inngn-nn hordozza Tejét és mindenkire kit>inloleg hkint, kivéve
ha nálánál hatalmasabb ej:yé......I kell érint
keznie.. vagy ha » közvélemény líefolya^U akarja saját érdekének fi-Ihav/nálni; ilyenkor meghajlik büszke dereka,* még ott ke- ¦ zeit dörzsölve és hnnyázko<ha bóknl, itt I alázatos, mindenkivel ke/el v.-u it. * légi bar sokkal alantabb álló fuglalkozAMt. hu találkozol vele, bizonynytil kedves barátjának nevez. Ilyenkor csókolni való ember; de ha egyszer bi/lositott hatalmának paripájára ülhetett, akkor kiK/öntésidet még viszonzásra sem méltatja,
Hz csuk egyik oldaln, nuM nézzük a másikat.
A hatalom basája kegyeiwl arasszá el a fiildig boruló hízelgőket és u ttldnek áron nyomorultjait* kik árnlk ilussi! keresik az érdemeket; nem üzen védheti az egyenes lelkű, 11 vi11 tekintetű embert, ki nem görnyed meg tiszteletadása kö/ljen és a hozzá intézett kérdésekre illedelmesen, <le nem hu-nyászkodva felel; ezt. Int ahnenuYltje, üldözi minden utón módon, jol \égz<*tt teendőiben gónesot, hibát keres, lépteit snhn izem elól nem téveszti, hosty anyagot találhasson annak folytonos háborgat hatására, dorgálni ni ind untalan és soha elitem mulasztja ol szolgasá^ára tigyeliiieztetni: pedig maga in csak szolga, szolgája felébb-valójának vagy a kó/onségnuk. melytől hatalmának kutforrasát nyeri.
Mi vezérli u/ ily lelkileg romlbtt emberek s/envertéliél egyik s/éK,.,égből a tná sikba, azt a lélek-buvárok tiilán megtudjuk fejteni, én azonban csak annyit fedeztem fel: hogy ezek nagy horderejtl megntntói a társadul ni i életnek. Klókor i< csnüzo-iuás/ó tcolgúvá, nemtelen árulkodói 1 és miden ros/ru képessé nevelnek Mik oly egyént, ki hajlaraánáf fogva máit befolvjiiiól főzetve pályáján nemes irányt köwiett volna: tua gábu zárkózottá, hiznlmnthniná, elkeseredett* tesznek sok <dy férfim kti a/elótt mi-' dfln a mesterséges kémkedés-.. 1 kiiiül háló | zott helyzetről még fogalmimul nem birt. | eleven kedélyéről és nyílt leikér.¦! ismertek : és végre mindenütt, hol a liilalom-bnsak mozognak, valami oly hide- vhszari;iv,t<> j
mellem támad, mely az emberi kebelnek e»yik jelentékeny kincsét az egyetértés hajlamát vé«képen kiöli.
Lehel, hogy a végzettül hajtott óriási gépezetben az iU zUr-ravm' tápláló emberek KHc/t'so issziikaéfíes, ü/ohIkid éu még is csak azt mondom: táluk ments meg
B tu'lljn « lóvéi
'inmlok z.-ii^.l .-I a ilv HHgylél- kU.1 iv'bfil f.kwll. m-g -
liialiják .. .Mnjfrt Ia»«ík. a
t Kgvrriroit krikl!
uram minket!
T»mtLy
om: táliik ment KVSA KÁLMÁN.
g Alautotta sluKknok, mttly ld
>l egyetemben 3 •yv «n-lól So|i-
várról.
"iiu-k kincti'ifll
r- !"
IV.
Aj: !xti*. évi >. l. 01. (mnrtiibíidsaKot a) koioit, mint vérnl Menteit h.tiápk liikonni, kik mint őseink, urna önók n hnn riétcn páratlan ét vibí^it resrkettuto karjaik által kivitiák it b'-» ihvet, u%y utoknuk ilii-ső tini iiiuhI már h mtel-hioi l/rvíi vijják, ph ki is vivandják a neveié*
Kgurvá' muzo'vnri* iskoláját az i-mlitott l.irv.-ny .rfelrnélven kó/sé^ini-k nyilvánította, h liatndók nurába lopott, tudván az iinnyi ta-paíílaliíiRik után, hogy eaak i^y üiiu'lkcúliL-lik a uépnevüléa a mv^rdumltitl pólósra.
un. \\«Ky iikoláju kozniyi. Hogy miért került kiizilulumbo vjiy plubátiia inkulát kü/ségivé át-alakiliini, azt a l. olvasó elg>ndolJA, ét hoztA num kuli e.ommuniiir ....
l'r Kgorvár l.-tk<-Nlilt nr\,r tudván uzl, Im-ry tsnk b^yusílult orivul bliet kivinni n«gy-julentótéKik nuinrs H({y«'th MéltóaiiLo* (íróf Síé-ulniiyi JiIiiuh 10-hoz isSopr&p^a kiildóil .^'V ulv t»rU.inu.kA>/.b'm<ínyt, iiH'lybm urml értL-«'íU'llu u k«ev<» gróf untt. bo^y iskoláját kiiuuginek i.yilvánitmtu, H|,hoz, alti előbb n-m c«ak, mint jobágyainil ^oiidoakiHlult alyailag, ós i» kuluiokal jótétuméiiyeivel ehirnBxl»ltii, a tiiní trmnk hiányain nngylelkillog segíteni ípnrk
K p Ivadékui nrveliMbt'n 1>« h
niú, n kor»ulU-uu' réii/.tfiiiljc))fik, kérde/.ihlt, mi uko
muKt
g tVJulü
1 fi«i( vállo-ibor azt vála-•zulhHtJH.'hoxy e^z \H4X. évi vívmányoknak credménvf. Klöbbéni idökbun, midőn a nagy | birtok.mok hnlHlmuiahhak volmk mint ji-ltulej,
I varian., ¦íj^nk iBbbnyiru r»} pánt jovetluliutl-1 kel a ki.;-* .-Ói. H h küllőidért, oktalan <V bot I frtnyos paiHrláabau költötték cl; voltak liibbtm i azonban, }ú hontiak, kik ezen xz. im.vl felka-1 rolták, ét ké»x«k vultak iskoláké' ¦ »»'J>^"^>-
ilult; de jt'ltiulKtu is, nuin feludvéii, hogy csak'I kot hIhuíiuuí; muri *ti liitle, hoj{v íihImiIbiU " Uvvárakozrisnak ' kounvebb fék^nl. mint pulléruzott é« mivolt
j ,
akkor fog r várt i-k korkovetol a nrfpnnveléai tiirvény megfelnlni, lia
kWrt l>uzgó I.....Huk ocfatutdMat ól.-tf.k ctrv r<'
ii.'[ * nuvdéx ligytirt fu|jildi>/.ták. K.-u) »í>'kár» iin^rkeiftl h válasz, liogy Kgirviir lnki>iuiága .hdv^.in iHi^kfiluC.". A nem.* .i/.ivu Kr.;i' f
y
ni'pi.-t, azonban malódott; il ho|(y-
bdj
órt tt í*t«ni gond-
L j„ |
im, ó* ulyniiitiai! lloi/nm intézett It , m«ly elkéavti jAit tdu, ¦ietxk e/.unaM li.i. ' ,
h'otcadjAk 'miudenek' el^tt kfkxon«u<ii
- I 1
joj.'<'gv<!
k
magya l
y utl>adii
luku
ilOség nnpja fulviradt, iu^'.vh: hazánknak szabo.l lúu; \n:m itlibé toldesnrak éa jobbágyok: vnla-n iKilpriruk.tMlvérek, u kitzba anyánknak fiai IvItUnk, bál* hx igazsaKOs Isteouuk 1 — A kormány nttrowú é« szabad lett, a u«vi'-lúaUgyol tnajfiWvá tuttts, m ttrazáfTgyllli-s Udvós törvényekL-t nlkututl, én királyunk nzokat n/.on U-sitottu : iK-ktink polgiirnku»k ItouJut-Hé^Unk a kormánynak segédkezet nyiijtaui.
jv\itu"*>ft tiriitujniv >-¦>*, Azért fo^Auják ónok ktfdvut polgártársak
netíinknok p»|^ári'állásba | Udvózluteniot, hi,Ky tnldig i« a nehér, tle Inuiz-
iet, 1
liaEt.'liuk. Ak I>Uii kuftytiliiK'b;.! hátink J nlk.Xmányt kapott, *• «on«k k'»z<>nbi>f- b»gy a jogogye 11 Iónig Uirr^ujrnvé l"tt;
ntin plgá
vri;jrl|.»á.i jugái
(il|VÍ
vlu-
ink j..l Wik
uhkjui
ki.i.-li ^ '.r hasank hA
i
Míkk
n;»nun«k, Imgy juráikat m«rj4k, Ai^gy drága^m
K "üJot'TküDÍ "rt iTák!''l««(iv iakMáji.k.1 ko^Kin^k nyilvánítónak; ¦¦« onük l^/^n tuinik, n'^rtein forint nnnnl inkábl. i.. u.Mn i-g^rfári plídiániH lakimi kevé. ki»éi-lM rom. kaih. valW>Hi,-k. '
Mány ily
,'i,)iui.>« m. k.Supnn ffiikilt l.lkii urs*
X/.\. IH7O.
kába la-IrkuplHk. Kiütik, bo^y az egervári ixkuluszékmk t<lnók*é
u/ért iK<-n boles..ii iiité/.kv.lck. midün J.»* Jó-z«af urat alelnökké ráLsi tolták, de nikor !»¦ h<a<é^(M lund <>ln(iin.fofci>in mulnsztani flnttk bl-/almulx.l nékom ajánlott elnóki x/ékt-t ••!%-
dilniii.
Az lnli'i) leheti v. llk.ik ! Mumdok lu.utiui li«lel«Uul hü polgár tán. uk Híéthenyi Jídoi s. k-Sopn.o l/l. 1S71.*
Ily nyilatkozni, ilj imgys»>rl) vállalat nom alt, 1 eaak a nagylelkű grúf'urnak, Kgr-rvár lakosai-
iniii^y iv.lig lavol fuk»zik Kgervart , ftlelniikiiuk az «gorvari nradalmi im/toltu 1111-g nx inkülüiíítík.)
Nőm k<kutl a vátau, kltxttriiOirt' ni^vlel-kUrn rlloKadU »c oln6któd"t, «** riik» lapinbUu ifHMlorl>a(i, niinirgy nurntü, Így »t<>\; .Ti* li-|v« M/.crnli>ti |M)lgnrtiirMtm !
("tníik Htivunek volutk ung<iii>:t Í»k"li*zuki . Iníikiuk vHlnNttani: meglepett vnlóUin •ir.'itti-
„„¦]. ,¦„ *, íkuHoiuÍ l.i^tl.....nak jci.>; f.^«,Jjik
ér>-lli- 'NiT.ín(<' kúiKimi-lüinol uzznl h/ i^rrntom-ui'l t^yiUl, bugy a mi liHbtliuaiiibun 6$ t«'li<ixé-i;.'inln-n ál), mimlcn Í<Ír>beii »rr» U^oin furdiluni, bog; biutliiiukiiak meg1elt)1li6awk.
A nípimvolt'-n sí. ttroklyi', nulyci rli^'^é riK-ittinvoltii iK-ni li-liot minden turouitránuk; niind<-iÍ nomzfltwk jóT.-ndr.ju j<> ó« r^-lir^ir"' iK'vel.ubcn aln|>«zik, ksérl ií<-k«rn kuldólt uin-It'-kiratbuii igen igHuagusHii ki v»n nn.lvf. hogy iiiúft uem mint bajdanábao, ndpUnk irtott (,'Vi rmi'kiit m.viltutni u/ inkolitUn; (¦Ilitiki-iíü l ipnrkodikxiV.aiak í l
é
nak vagy e niegyriuek.ile éáet magyar haiáok-nak die«tWgéru válik.
Ily hangúk Kárpátokul Adriáig hangia mik, ¦ a néma Wgi^fca még volna oly hvly, Imi imninuuiii'k a népliuvuléti, mugrázkodtatjo ¦ a/, ott élők üt !,¦ vékony H.yrr buzditja.
Tiulja a ii.Tiu* gróf, hogy csak ni az «gy
bOti-wn tudj* fi, bt^y a mely nép tudatlan •-'
Nem kéthun, ilc sot bizton morém állítani, hogy o funkclt k-lkU gn>f I«(!M, évi mari. K). 11 soproni népntivulrái egylnt gyUlé«én, mint el ni)k tartott buszédv miutugy utuiutüláaul siol gtilt ti'mérdek nripnak.
Nagy .Sxéchonyink tnoudá. .Majtyaronw^ num volt, haiu'in Wzl- K miWixtik uagy Hui thetiyink |M-*li« azon fáiudoíik. hwy It-^yon ' TarU* meg lsien n»!g igen soká « n\mo<t bkívíi Rnlfot tigéasoé^bdn, é* udjon u szásadokon ái dúlt ümiiwtnuk if;en n>k ily jérmit.a ki ativén hordja a közön anyánk i'g.yét, é« me^vullja. hogy •< kA/As anyának wnlud Magyarurazág
Mé inknlánk nz ataUknlás mrve>ke<l<U I küszilbén van c«nk, de úron bitem ai, hogy u | kez.lés kltnlclmnil legyózvB, nem'aokáni virulni í'iig azabailnii.
A k.-r lanfelü^v.lö ur már az iskolaazék nek inoghagrU, hogy aa wkolakítteleaek uá mához ke|ic«t még egy tnnturem épitéat tervet beadja a k.»l'ség votéi»cl egy tilt. KiUdtink tt jó
d»it i kitartók. vaKj unk novclé* Ugylink „1 újjá szUlotéséiiok haJDalán ; éberük a veszélyük *l len; ugy hisszük eljönni a n épp eve lé* ortsá gát.. .'.
Kgsrvár, január 1" 11*71.
FAKKAS UVÜKUY, tfttTérl kOtiífí n«pU4iii<S - -V.---
A 8 c h w é d
(NhhwetHtrhű) káltjháhuá dtatakitdta mikéfitnj^riil, hogy azokat k<> [fa) tzénngt, coakssal ét javai lehessen takarékosan fűteni.
Múltkor hozott uzikk"mb«» n^mloiuu,, hogy Hécabtin Orburtk Rudolf gyirábtiii mog-r«ud«ll^lók at uuiliteu czélra használhotd « plé kályhi4, Hit ib igtJrtom, hogy megrnndel-*én i^yel, lia ns 'meg U'f, érkezni, bomuUiaii dom. Knnek kovetkezkibuu kit kórUlrnéorru kell viuza léríl-'iii olvadóink ükjcIdilH, elsobca n arra, hugy as által.im megrendelt ía»pi4 kályhát muícflétiu ds máaudssor, hogy mag-nioudjani, uiíkép Uhut u eddigi ui'hwé<{ kuly-hákal asénnnl, cuaks ml éa fávitl K"^*«HK"Wn füleid lieburlk gyártó gyakorlatba In nőtt ké«i.
Mi h lULgérki-xell ysh^M kályha bomuU-Usát illet, mnmi-ih,!!, kuli, h^r » mindönki álul nieg»touilélhutu, tüKát ftcuiinal megli-luerkuílliulik gyakorlati érvével s igy vagy megkedvelheti vagy elvetheti.
A muKrendelt kűttén vaaplé kályha Béct-bOl me«*rkMvén azt azonnal kia4rlet alá vstteoi, k-luférl \'2 font kós/éo, Inliil m.-nKv»ji'JlUm rcjíguli T. őrskor é* iWeit rsti 11 óráig a 11 él ktil. hogy máim* keJÍMtt volna rakni, vas> piazkáhWlui; itgVIurináu i*|Jütt, egyenlő iiidÍc
fagyott, tehát teljesen m.gfelolt ulöl irt tulajdon Klóinak. N'«gv-KaniLsnra szállítva kerUlt 2\ forint »> krba. Metet;.-n ajánlhatatn.
Folytatás a mellékleten
TA UCZA.
Ca d* mooJ,a ¦•nki bo(y nary r Nam iu»ga4 k.ttápiiiláil » •»»»(, Hal/ bafiiii k<-gj»tl«*ik«'!ÍM«l. Kt«r*nk*nt |"nilítj« hS Üad. - A p&ii, ¦ pén i« i.itut Vi>: t
B Jitíí uimial áihv.» jfl.tmií'
MalU4 dlr«>1 tíltti, in gr uiím, i, tfjmá* mrlldi ift...Hrl||.r „.,..„ Ri|7ola. i, THáKoaluna, : Mint jitmS ¦>)> » ni|u *>:<-w
Ha |.írt.i„*lr Uui-k ..fuvr. :,.,
Ciast iu|y a »í|»«l által,
Ju .Iái
Ti, mint (Trri,« t IIÍK<lá 1 *ii'.|yl "1.
1 aa Üatt naftilsl ama* mail Irl
D. , rStlll ,„„„_ „ mii ni I
Ufíti ni, a •¦.>ln« >¦•>•>•! I l.id Mi ni
TbIui In cl NiiniUn (¦„„,-.,
Á U élted uim c*upáa a lU-l,
T*ia« 1 SB7«B 4lQuk, balui. ik f*i«4 1.
g
V l'ii|[jrii, < .i'l vall »
njra Ui, hldd
i kep^k.

,-yl,« liilnl. á
vairy míh'ikpi.h-, A uiiúis HrtaUi •iiKarn.
Ti:«fll.V VIKTOR
Klmull-a várva várt uj «v első, máMik
napja, h nom hoxolt l»i/. az 10111111! vigHsztntót h
viu-uii roinényénuk szárae álmaival élü r<W^,
Írónak, de bugy i» hoiiia vulami iwtjUyi'i,
nem c c-klg mrylejietéi az, nii.lOn 'atoiiuk if«
i ve.Neitt/..r«,6uHk tekinti h k(vvel«u-a i<lism<^a
nyó»i(«iíii*Iijiii ; harmadnap tehát ellKUáro/Uin
mnjramnf, h<>gv e^V gvünguil baráti níephivás
f.dvUu vluia/>iin tríiH íevotfóv.-l traktální .nnn
lámiak iinltili^iuj<laii uröa- Uniómul* uo^-v |iiípa
' sztmru Kiorulo ií<'ini:innuk ntcM/u vidéken líit
; kort íliikilaak, meri itt iiemi.-Mak hz ulrtui,
I d<- még a Mkitötittiget is ino^nokum.
\ A aon kolonöri sitMR^lyf. uj;y iimgvnr »>í-
| 6o'< mellé iid«ll ulitánttil, ki eleinte, [nie/l.íiról
! gulyái-, >W ménesiről Imiélt irJKyK<miÖ öiu-l<>
^'illlnéjf^el, ile pi-rs/i>, bárfllÜV tok i* n/.j m bi1-
¦zéd RoknaHgát íiinlo mogiiuni k<'/d<-m tía la
pókról, báborurgl ko»deUetn gombolyiuoi a
» bcué.l íotiHlát. <lt> bn dl, iiuiour ctonwru íkmlt, tilorl kijeleutr. hn^V htjxil H(/yt H'íin tart, nem ér rá olvasni; Napoleun eliogatáuUii iifry hallá .... Sünt KliWá*! *z a^evi^d u»-líyon kozma*, inonilaiiá az ón szt-rutetre méltó leteuyui vorwlú barátul¦¦; különben tisxlulel, 1 l).u*ülöt, jó száuuu vilt 0 tutt h- a lulttnyL-i (6-'. iiti-za k«lIA kozupéu, a gvoiiylkü hófehér Imvaa , uira, melyen qxtán eTUllagtam oda. aliová j menni süándékoltmn. A letenyei aisztuun felszerelt uj patikába mentem, AeiQ u^yun orvoi-| itlgért, mert ui p*Su*bu kerül, küluiibeo tincs ! sok szUkségnin rA, baiium taTiái-núrt.niflyitl mé^ 1 iiéhnl h iioÍih imjt/en adnuk, uuiii is luniyirn ta-iiáca^rl. mint ntWigdiitáwírt, váljon n jo^rel-nii'k ¦ perptttvarkodásuk máaik putikiijn, n ji) ; hirnevérúl ifinert Kenuit Oit" »r »k.w^Ií iro-ilúja hol é* niiirre vanV ogyel moaoly.Kiimn, : iiiiilüo meg indám, hogy ttptiii egt/indi intttrU van 11 két patika, d» ketf^ monolymlum l kesébb,, miduii órtésomro cHi-tt, hogy «n n pn tikát többen látogatják, mint Aimtr.t,' jele ; h'igy nálunk tubb a tub ét nylv bntdge, mint a tor miU/uté. Az irodában több vidám tinlat uioburt találtam i. j. h kidvi* ügyvód-it é* stigé<leil, a ' tiKonnaPa K^sEÍvély<»<i)b bariUilg^al Tugail-
Sa|áUágo«i nz olsú tnUlkorjU. dűiu gvitruti behatu az *g*ÍM élctru.inarHdanifi jult tcronU a/. » pitlsniu » ugyr vagyunk vulu. miut mikor a
k"<tv«« ll.'V^'llek krí.ln betűjét II\l h.ij.tba VMS-
«(ik, iniuiKn vé#í • vihiirTflt diic/ilvi>, iii.-iiiii-rad, kiforr, beforr s igon grnkran tinit/orr.
Sovéht'
lak,>
e barátom vu>«tett ¦
nevitinhex ill^log <dtoifA<ltai
l.i'tMnyéról nem sokat irhatok, meri csak ai '¦gvík vé^tílnin tUltolli'in ni éjt, laásnap reggel tovább indutandu ; bátron elmondhatom iv hál, bukukkanlam, mint HMiid Islók Dobre uittube ; <l*j aztán ai is áll, hogy jol oiulatuttotl Zabll; kiuek ki állán k»vés ugyan a szakái, de azért u vers mezején derekasan kaszál.
Január ű én n%gf>\ e^y o\y uj uánofi azánkáztimk, inelvin'k fája móg ax előtte va lónap az «nld taíájába ^yokereí^tí gjökertn t buson^va rázta zutmarm koronáját, s má#uap elfáradva osodoson UrtotU Ukodalmi élv után továrgó egyudíségilnket! t-tfltte vnló nap ájfAin vnrjuk károgtuk tw erd>>hun, s máami[i^ mi t><>litit<ílttt,ik raju » liWtiük nyrlrünk fej(v vérével a porosiokat, ilu (liö« ia ádLuk az árát, mert alighogy lláui.k.^ntgvorgvou fulczifráz-tuk illő lakoilftliiiia^ti-iniNivariiáKuldD paripáinkat,* burkusok/l vert nyelvünk fegyvere ciMOrteköt mondott, mórt a Úán tUöröU s mi szépnn hop|xm inVraJtuok, míg kasurvus huly zuílinkón a bái»okszent^y..rKyi derült iapáu nem st^'itutt * bontiUnkal ni.r óra liutsiáíg váró lakitdaltnas háihoi nem *zállitotl, inogérkazvén 1'uuta-SicAt I.ií/h'.ra. hol tárom Tbbfity vala c* i.löbftu Mviikui karjai kíiii, mint mi .^.yik tóvárosi lap ni.'gj.-^yíé, 1. i. '/uio/y l iÁ(»r ügyvéd, irótársam, fnboly U*r,nUt ,-. Tuboly Jeni! fuMhirtokiM. HATOKKI.Melléklet a „Zala Somogyi Közlöny" 1871. évi 6-ik számához.
KráAbb kautam köttétf , rá eoakuali I rá venWRÍt egy szemtanútól leirva, mint a lútéare ..ntóti variból kéxzült It rendbeli ' llmninr kávéházban kül.iufóle pártiadéban, Iválvha-iiiintát egyike X* , máitik* IW , ? k».»ákkul gii/d»gi itt aurikrlva, olvami. Knripen
..... poruwk kivoiiiiláukW érk-xtmn Dijonba,
iut gnribuhisto iiergeuiit. l,.lietetl''ii azon lel-irát, m«lylyel bennünket ttdijoni
gy
burmadik 4H forintba k. riii . 1 - ."> Ub •> hli v.'ljk int^kuk. IU 14 hU.vt.lvk ki>rwail
IllfaW". M.^rr.Hinll,. lAk llgsunull, ,,-ÍM^í
A velük való eibáuáa u
plé kályhákkal! oibanáiaal, melyük fölülről ulá fele ttizelendok.
Mi a ichwéd kálrhák átalakításai dloli. rigmizul wolgálhat az nj találmnnv azoknak ír., a kik ichwéd kályhával bírnak, vagy váru-iunkban elyak kéa'ntráé.vel foglalkoznak, mert uum kell a már kéweket kidubni, rá r..-in kell luullózni jó fázok a«aink«t, kálvhaeiináló me* tereinket.
<ifbiirth limlolf gyárában holmi brtH-fctsMÍrt KiniaU apparát mugvá mind ható, é« ez, axuu tárgy, mulv által a kálvliH annitk ulveiéne ix'lkiil átalakítható
Hujtv mikép kell eljárni n már krás •vliwéd kályháknak ilykéjipeiii utalakittv rá na elkráxUllekuuk flitéiu kúrui, kitűnik ahfbbi •uraimból, u. m.
1. M'-ghivittuuk ugy fuwka* mtntert, ki-vuletjük nzzal a vaaroitélyI «¦'» Icvetoijuk an-uak hauiulartó ajtója l, hzUii u, hamutartó Ivukul olv nagyra uaiiiállatjuk, hugv a brtéH hé**lct rrtmája uhl>a beleillik . a Ihleti krázlet bel.férji ii. betéve levéu u Intelt kéHXlrt, a vairáma » ftlló ajtó axájáu a betéti kebleire illeHlutik. axuián a kályha bel*,; uldalait ki kell rakni téglával, bevakolni, hogy ululrol fül föld izelMebb tért kdpezzuu, arra gúndolváu, bugy a belnlazá* t. ráma küUzéleivel uiuglelulú Itfgyeu, eizul a munka befejezve vuu.
L. Ai igy átalakított kályha ajtaján a til-zotétTu szánt tér tojái uagyvágu kő- (la) ¦zennel, cuukaul meg túltvlík. fululte fával tUx
rakalik, hogy lolUlrol alá foló ¦'Ujni. A fUlo ét hamu (nrto ajtók leghuiMiw lyukait kél óráig nyitva kitll hagyni, aitáu bezárni.
•i. A niexgvuitott ixén rfggtíllíl másnap fl'iíli''l'lí dg porhamuvá, axért i» naponként i^vacer Iilleni «|^r, után rakni, nézegetni, piiz-ká'ludni nem kell, fí>l mentve vun tehát » e»e-lé,d»ég u kályha iiltrá kívüli, iiaphonizaltartó lo^lalkuzáa alól, Így a holyutl mául tohel.
Má*nff|j n-ggel a hamut el kell távolítani, rá u Hltént a izerént megkezdeni, mikén teljuii-
, yy
lak, li'inn. ni, rl l.ivatla
(iu»/liliUt lulttik a* M
il kálá é
j
n.l<>;.-Ík irt k ^ i
j
n.li-ii kárp-itláii nélkül, AIík nyugodtunk y nap, már a Uaribaldi Állni kiadutl .ordrn
k 41lk lCUI^
|
iinndárunkat, int X
xiha
rAtiint a f
¦ága ui.'glimnitott» torvunket. Kr.uláu u porosuk knloiili'l'' falvakba HwillanolUk Imi magú kai ¦ igv néhány nnpi ftaiiuet állott bemig jan. i;> 1<> ikn kórul a l>ij..n iilfill lev/1 bajor rá vurloinherfji e/rediík által vallattak fol rá ükkor ujra keidodiítt a vérw játék. Jau Wéu i-n* áftyu IUi l^idozeli) ulaii Navignyig nyomullak a p., du lilkósetru nem került a dolog a korán beállott autótWg miatt Ul én Tabuinál iDijoiitól ¦* kil.) r«KK"í N untknr ulk«sdodott a
tu.-gke/dték i
IU fával Aliink ÍUU-u\, liiül rúl luii-lunk l«, í.kHrj^JiK fáv.li \üte\ó* gazrialkMln,.! ni.-íon arápylMu áll a iupKKUX.lá nnoli fut^. \
iii..lrKv. aká *l«lniÍ fu|f«l« br| ''
y
i k^iinnol 4.\',g
egy napi fÜiráelkWben 10, 12 krba.lehiítln, fwnt koixénbe kertll.inmt llrVühen a •xénnek mázsája I forint.
:">. Ua a kályháuak oem voli lé^huzalja,akkor a haimilartii ajtHJát telujnyir* kilebtire kell húzni * félóráig így lutgí ni, mer annyi nió eléga^gna, h.igy n iién \/.t\>rm mulat ko^ék. azután a huiuularl.i njló b.zár»lik.
Kí-ii elöt.'rje*ztráeni által, vigH*zi akarok lio/ni mind háilulajdouoaiiink, mind púdig fa i.ks* intMU-n-inktiek, melyhoz köifíin axe-n ja-
vaslaton reink ez
al, ipnrkwljaimk "hrlvi Uknl nlnl i.tv v^pl.-kiUvháktlkÓ

a. a kieimég, hogy nagy tért no fogl nak el rá *z állal oh'.ók legyenek.
b. láUtiMianuk el holmi .'¦léghellen bélhWel, }u>gy a vaxplé kensztUl nu tUlesedjék, cl rí tígheasen ¦ igy lokáig azojgálhaason.
e Inilauirvust-te alkalmntoa le(;v«n a ta karokut fiit hűtésre niénn.l, ...akit rá fával.
d. a'jHV'M kályhákhnt ItMoulók no \-
VAiif a gyárlánra, javított módoaiiáai tehetni rá exeri aknr szabadulnia! it kérliulni'
korlátlan tért nytljt m előre luiladái VHgyunuaudéira. Klore tobál tin/telt kan Ukatoa mester urak a vallalkorá**al, ón l>-*tek al, a ki nyilvános üli«meré*»el ke/.deiuén itndem ax érdemek julnlma/á-tát.
Vanuak o váróinak ulv értelmiM lakatoa mwterei, kiktől méllán várUlo a «iker«M vá! lalkuiás. SzivenibOl örvendenék, lm \-t. (Igybiti ujUl tollat rngadlialuök a azl m..odhaináiu van KanizaAnak lakaton n lentit re, ki a »zénm>! eoakual.rá fávali fütrár* oly gazdanáKo« ráczél-nerU vaiplti kályhát tudott'ehl teremteni, nielv H'UtTth Rudolf vaaplá kályhájával diadaltoí-j«*an áHu ki a verimnyt • igv «ynliadatinat ti dott magíhak kiérdoiin»lni.' Jiivfl czikkemnek i-zttlja loi-iid, út^tin utat ni, mikép tehet rá kó ' kályhákat k N.-Kaniw* rárus lakói elo-
y N
uyérc állaláuuaiUniS
TKKSANr/,KY.
Ilurc/i liirck.
Alig húiem, hogy ,.¦ Wnnit ti lap t. olvsióinak, i
rt ulilaxur liuub'ui
p ,
má*odMOf miadep eatttn érdekeaebb a po-i i* fraooaia í*^yvmr*>k rilukuió gyóuimái
euaeiok torkaim. Mi ogy lal melle liuzudv liagytuk őket .-lúullnk elvonulni, miilón leér -úlgybe, egy irU'iziató durramin fogudj. 'rejtett battériánk oly jól mükmlotl
i-l a 'l'alttn m.-lUtt fekvő n»iganlalokat. Kpen
'haíoüV-rna-
gyünk 1'erlH v»|t i bárom golyóh'd tálával K'V riil bellii 4 óráit: délután Urt.-tl rtvix írt.'/luló >zápor, m.'ií mindig álll>ik a »nrat ekk< franezia /Aiüloulj in^mii kezd, fulánnak rá páni rettegrá Ingja dl torainkul. írté. vult exeu tutin, 'óit ¦!<> lépéanil tüzeltek ránk n poruisok, még ojjy utolsu kwírlut. Y.\í\ kapitány öuzelerel vagy 70 Hl) embert, fwlté tuti a íiuninyt rá iriomtu lárma kint k piiru^ szókra vetjük inft^unltnt. Ségy magyar voli xáazloaijunkiiál 1 - bű hadnagy >Siőuí Károly kezdivánirhelyi, ií ik Ajtay Utváu iiugy-^ ti.it ik bárt r'odmnulezky Klemért Amim m el együtUEoktUnk ni«p, rá a 4-ik én Mind a négyen égwná» mellvtt haremliuuk, ott voltunk a legutulfd kiiiérletnel, Ajlav Utváu tuellettui fitt ul (loi-J e« inullo kcreiitUl hive,ll'odmn iikyi latiam hátra vinni. Mire a p >dozt) hulv^t elértük liaduagyunk ^x&'i, én rá kórul belül ^> -J(> emWr volt. Ap. beállító láK a lUwt rá elhagyták állálukat. Ha ez* vakmerő kísérlet elmarad, a poroazok Ugy óim; lövöldözik leregünket, liugy még liirmundó sem niHrad ( Aíoii vitel kapiláuy, ki » rohnmut /ülte elenuttl 'i'> éli reggel'¦wiizeállt Dijonl xá-xtóaliunk Irt n-/il,',l én-UK) .inlKrbr.l i radt 4 tiait rá ,">ii ember. K«|iítiUivunk, ki ni
tSt kéri én kapóit, '.• órakur iiunét Kort 'l'alai elölt álltunk. Talanha m"K H ágyú rá ti miti leuie érkezett mi pedig 'J ezreddel nu1^ nu oruníllellunk ugy, hogy mintugv ti TiNhifriin czia állt ú-tUMK) poroHx nlluu. Vlélulán it 'irá^ inak ágyú tliz vull, okkor egy\fri»ne tirci uiiizlóa(í luugkvrUlvéu a p. jobb izlrnyát oly erősen tüzelt rajok, hugv a |>. kezdtek el bal fiié hiiKtfdni épen elrejted ágyúink én niiln leuaeiok torkaim. Mi ogy tál mellé, h
.k"; «k«lé
liogy 1(1 peres tnulva un/ovvMitetl fuhiabau k n»tek iiienedóket, -t-li.-itiik lélekatakudva part fi-lé, melvnek ol.UUná! lilltunk elrejtv akkor m.'Kitldoitiui.Ki.miuKtonl, ki oly kitili tegyverekel puidalt ki, mini az < nyém (17 ti velii.) Hullottak a pomazok unut a l«gy«k, két e»lig tartotl az lildóírá. ) l'uiupái revanche
JQiuráe kost vonultunk bu Dijunba. Ill ug; por»» piehelhaube, amott egy kard hornyu, minden fraueüia kutmiának voít va Iniui'uákmánva. Nem Uiihiii Hzomoru Hrezo A lakosuk kítiiiul*!!! megvutidégollek bennu kel egráz éjjul volt dinom dánoiu, mig rtiggvl óra fi>Í« ágyudorgráek szakitollák mug vigu munkát. A poroaíok elfuglálUk Savi|;nyn (fi. kil. Oijuntóh li'-iki áháiuikal Ma ai»nbi ukoaabbak voltunk mint lU-én l. i. m-m i nyumultunk rlóre, hauum (alakkal k<>rúl ve na^y u<lvarlinn vonluk nu-K magunkat, rá szi
hngy 't jKToMiuk rázru veifvenek. Klótliíuk egy .'"«! lópráro (ítegeiuk illuk M rá meg kexitrik a tUtelrát minden b -ti percben u^ lóvéul tettek, azonban ezen lassú t(u<ilé* tvr azerU volt, t. i. hogy h puroitok annál bátm ban iiyuimillimuHintk olöro. hlis rriuk czélii kat, mert alig lettek a ponxiok egy puska I vrál lUzÓreinkru, ezek krilfulé nyiuVdDak vágtatálban hátrálnak. Hajrá imwt a fk>ro»;e> tónicgiikbun kergetik tlizáréinkut. Mi váru mig mek elvonulnak elóttUtik rá am»*>k L'< leprára jönnek, ekkor az óit (laribaldi, ki mi dig velünk van, jiiludn a llttul&ru, A \>- t'gy pillanatra megálluak, [nit-n mllannt alatt K'k' k.<v.«ehh H<NI ](KNI emhrrl veixtenek) .k.rlli t>ueh- rá mi mondtuk .Hajrá*! adtunk nekik Kúniggratzet, Sudovat, TroiiteiiaiU ete. K>.'v felől mi, miifelol a Uanbaldi hútzárok. &u mvgeaipok egy JunktT llurr l.ieiiteuantoi, ki nagyon erőlködött Irancziául pardont kérni <¦* magyarásui hogy felesége, gyermekei é* tudjn Uttn mije vau. Meg vull ugykiaié a laoa lőve, as^rt ugyan eliialadhatolt voloa, liauem Iáit, hugy mdgjubbau moglovik. Foglyom ki
indhattan firomilro no Démettll k«tdtom b«. Ini ,-* ínltani ueki rt kulaeiomh'.l r-^y kin rt. Kgv láazlót ulf'»Klíltunk, inetyel nagy liadallitl "h..ziunk a várotb*. 24, rá _>.". én n\ >i-t n |H>ro»uk, mert er>>«itókt várlak, Im-i-ylálMÍk iiiigjólt as már. meri mogiiit ......Kiiiak. Mindent megtudunk a p. tugly»k rá
¦(„¦-iilt.-kt.M. kik mtiv.-n haraguiznak Híh-
. Kérem legye h
uimii tmliia
gy y
i. hugy tíiiun, o» hogy « golyiik ó»«ze lyug-imk itgyoii ruliámal, d« MftHiii "'»g «)íy '• Uláll.
SCHVKHKK AlX«.F,*i
l'ári.t január :.".i-én megHitla iiiii(;h un) katona l»lt logoly t tóbb */M úpv .Vh'ket p.iro*z.jk nzátlták meg, S h> tri-emiiiiiet köllelett, a t'Oiiililuaute Itor.l.-luxba hívatik oMte-, llanilwtljt leinondotu
{A* ujhorválb4n.)KomáromiB«* d-kovic* Kálmán 1^!-. o.-t. l.'l-áo nü\n,..n Varaadinegyrfbt-n: St.-Kruebi-t.-a, .W^i ,,,., eyar auládból. Kgyik Ök IV. IM* faj^j* vull. lHJ2<jvn a caalád egyik ága UnjaátfOl nyeri.
- I l'lar.i t it iu.) A tágrábmugyui pap aág i<nükétul niogyni ntaat Urtá«át Urvényt, i l ll lilkk
g
i, % pltic.- hidl
gy y
lli'ii lilukuiik s a nw. alyá- t itéi králl
p liot hiidulu tol irmot intézni krázlil
«ég aduli.'
)
tti-tt. i Minden •/Liivudokuek Ográz- |{.>vnlr„vi,.r.; ilu Üarry alul, muly ^yógyutiir.'k éi k-ltatigiiélkul gyógyítja « kö-vtiiki-cA baj..kat; gyomor, Ideg, mefi, tüdfl, mij, uiirí^v, lakhártyu létrái, h<íly»K rá vnaébán l' gilm^k>>rl. aiédulgrát, kllé
llourbuki ongyilk««»>ági kUerletet teli, Uii>-nit kobográt, vmwú+i gyinggel, «nurnláil, ai-ni.gmi'rgMIetetl, Trui:hii bfllflg. Ui^marek a arrhiwt, áliiullannágot, gyóngeaé-gct, aranyért,
ke fejében KIshmI rá Ulhringiát -'•> hadi :ijut * , miliard fmnkot kóveiel. NapuUn iliakozik sz alkotmány¦>¦ gyüléi egybehiváia lleu. l'ária ,KN» mili.. frank hndj miruzoi ti el. - A néjiwt t-KftpHlok azállititaa t'mmvia
Heti szemle
Méhi.y hiruovt* bUvéaz l'ét-seli v^n. Koüiilh l-ujiii nagyobb fl* viÉ*fclly''ícii bt1 teg. - Xántua által AuiábHH gyűjtőit ullalok miml elhullottak aí Hibán. (ír. Karoe^onyí lluido rgy emelve I/> er<r trtba került. - Napóleon Mflmtmut nkarja megvenni n ill loltini
érU'ki-i mttnkát rá tégyveiekul liHgvoit vi'^-rendelulileg Kgy jogá*E a Duniilu ugr.<tt,
kiiuenlellék, óngyiik'iMsiigáuak uku nyomor volt. Magvaroriságbau l,li:H.;t»S ló van.
Krdelybeu 1MH, 2»il. IIráti-bitn :i ik nzinhii/ épitráét lerverik. - A puroiz tlgMik liuitg/iwn
l'ári* (wtnimánál .diimn¦" ,di.....ti- bi/.-nv ..*
a viiftlag bitrluiniág, nvtTi rá állnlia* vud»á|[: l)umiubeiin|>oroiM>kto*t, A li.dini .mn^vnr kor- I. évi ji.liiiH hóban Illí ine^ f.iuálláxilnak l>:> ik év fordulójúl. A magyai ka.Uw^ ¦''!
Íyalug ií« 14 IniMzár osrodet azolgállat a ki«"«B iídmregbi^ • -- ITtt éve. hogy a poron/ kinily-g alapi Itatott. ~ It-lUgyminimerré '\'„\\i
'.uuf tl>ön>U 7Uüik óve« koráUu mughuli. Az uj néniét cMiasár - hiraiurint Niiru-jri(beu lux mtigkorunáittttni.
Hirek.
-lltálkróuika.'s im.A ki-kimi/ polgári olvaHÓkúr mull hó 211 én tarlá < l^ó táu.-vigKlmát. A k.-délveg mulatság kiviliigox kiv ru.hig lurtoit, é« Mókáig k-'dv,-, (-uilék.< l<-.i<d nagy nzámmnl im'gjibul Ingóknak, l'^vano mull h<> ;il én regéli 4 .'• úra kó<t .-ró-n-t.']n>v.rlék » liaranguLnl. A aze.rem-r'étl.-n j>-
/.kort. lá/ul, aazkórl. vi rlorlódiil, fülsugáat, rá háuyáoi ittgeri még terhatu'g idején ii, dU-botwil, buikumoraágot, auványkwláat, emuit, siirgniágot a 7^,0t"> g.Vvgyuiel, mulyut minden gyo^yizerri-1 duuzoluk ; tiibbi kusl bizonyítva inuk pjipA ó diunuógétűl, gr. l'lmkow udv. murxalt.il, <te Br-hao mi.rq.uiinol.JI. - A hu-ii.J tHpUlól.h lévén, » K«v il.ieiere íelnűlMk-nél éa -y.rniekekaél ídi-««rl« megkíméli a
\'águjhely Magyan>rsság. Valahányisor köszoiiutut monduk n TerűintÓJiuk aiwn ki»iá^ milhalUn jol.í|Ui,iiuyeiérl, tmilyukkel a tertuí ¦«et (íVo^/iUmn múkudó erűi uljáli eláraatt, ijieiíemrók./um íjuokrol. Több év óla nem iir-vendlieltetn leljen egráz»dgtn;k , uiiiráitráom mindig zumrt volt ¦ gyomor bajokkal kella kuzd.-uem. A biijoklól Itbvaleieiéru II napi liuH/iiiilíKii tixtfHinbarliiutt, ¦ hivatali toflndAi m<i háborít Innál végdihuti-m. .SternuV L. \. néptanító.
_ i'lrlm/.elöueti'klwni '/, funt I ft. ÍH) kr, | i.-niií h. .>;. kr, VYudi 4. í*> k. l> fut 10 It. 1Ü t«nt L'i> ti. L'l foui Üti ft K.'valwciére (,'hu-nduléi' láblakban \2 esráw'n. Ili. r*>kr;24 <-,.é«/ére 'J In .»!» kr : 4.K wa*m 4 frt TXJ kr; poraUkbnri' 1^ tN^TinW ] ft. fxi kr, -J4rc í. .V) '^r |Hru 4.M»kr, ISO-r* in fi. 2M ra2ü fi .>7i! r« -ilj ft. Ivaphuló; Jíarrv du llarry ét t ral li.\-b.'U. Walltw-hgaMe. Nr.'tt. l'unlen 7V rak J.h**f ¦,-y.p,gy*i!urrásnél. KolosavAroti Kron shidlernél, Almi Kuliinban '1'jrolfT rá Se lile
l»......l.'lduir..n Nuthura IVInál, Károlylövárolt
Ifrilli F.uél, KayyKmiittdn Lovdk Károlynál, Ki'Meknjvárou t\in'legu<T iKuálauúl, Szúkua-Ki-liérviirull Itadiiillii (ly..rgvnél, V.wwii Fi ••fher Móruál, h mind.in v'árwbau a gyógyaxer, llu/er, éé e*otij"grárusoknál. s
dáa
j b<>
n^aiikttlHaliau vésődött a felriiuzlolt lukasok kőül, miután megtudlak, hugy a harungoió diftxim-irfTWÍilrál lléx.-lt lu.lmi V.Mzrd.'lm.'N luU-v-grátu-k. - A »agy.katijx*ui muukilii-gyb'l itlaplüki'jti juviirn miilt vMámn|i lu-lé[iiidiJM8 táucEvigalmat urtutl, k hí ír h Az húlvínégll.n. inelyri' »<«itio»Hti mi'gj<-lt:nlek, a kedélyt-* kiii-InUng kivilá«u« kivimdtig larlolt. Ti»t» jov.-itulum :>;> frtul \vat,
- MüghivAa. A xalamogyt-i DerikpiLrt (agjai ft.br. ;Vén u'ti hat drakor Zala-Kgorsz.-g.n a IKiikktir uj liMv»<Voen (The.Hlon.vW haií) lariaudú tírh-kexlclrn ai tt)nók»>-g állni
libSIiletlrl IIK-ghisHltljtk.
-- (K iiagy U I én A dúlutlai lakurúk-péuz^r folyó evi martiul (")-dn röggeli 1» órakor » .polgári'ugyltrt- helyii^bmi Urlaixlja l-eö nudiw (ívi kíizgyUlrárfl. Klolrovalráiiga rá ku naittaégéröl u fugköxvlubb tnugjulencndö évi kimututáH rá mérU'g <>lé>rgé Uiinxkodik.
- (Tuüolt«irgyl«t.l Kobr. 2 un dél-(ilölt HZi1p n/ámiiittl megjelent tűzoltó "gvli-ti erdekeit (Agok k.ixgvUlráóil az »1ap»zabáh ok *» tii/úr^i r^nd»»alMly<>k eitikály módoai'táN-aal ultogiultatlak, • dt id. bitottinány f<-lk<-re-tutt, 1h>kv nieger.'.«iléd viígutt * miniítcriunih"! terj.su/.'lel. AW|iiló Ingja van ;i8, párlolú lij étuiukiktó l.il.
(Vároüi ligy.) A oagy kanimui k'lso uépi»ko|a >W''U ., ki ko'ltaégeinok t>tdexWh<>E a in. kir. válla* rá kúioklntá'ügyi iniiiÍKi<-rium 4(Í7."> furinttal járult; mely iiaizeg leginkább « f«t|*J tiúpiakolai leány ¦ fi Un-oulály lauitói-«'<k fixctráóre fordítlutik. - A klinker-ul f. évi jnim.T havi jövedelme 12.'^ ftot t<«/.
- (Silrgouy.t A nagy'kanixsai l'üállo-wia IHil. január havi Rurgóuv-kimutaláMa: hfilloldi Ldadalotl H7I, érkoiett"2lHiK ; asulgi-lati elm.ni 7j, jött, H» . kulloMi feladatott .W, jött a.">; átmBDŐ kenltvtett 14,4:M» ü*»/.e««n IH.Ü13.
•j íltdt h l;íf
Stotteror
iivitYit H.i* mrinir raiiuirllnt Jíictltott \nidft midi tit tu .n^frrii fluíl-tliíii ül'lidjfii JactiitftDobr I in <\,xu\ 11 r,i,yn inni flífftfi^fii (^(fraujjí iljTft
- Ilimmir un h rríolíi-r ||«>iluii«. Vtx
t'vi't^ííiav' in in Ni UrwMiii'it Hrfo f Uiil« fin iiiíf^n mit iw^ii ÍIimiflNuiiKM Níl'dM't fiiijir^H Arnoiniiuni. 'i» n v Afik i n f u v I, íiVíii.illrii. Itrnburdl. í^radMnt.
l z I c ! i - li i r n ö k.
N«|y-Kt>llM, í-lmii X IMI
A mull |IPiiMiienfi- íd'dárá* m-ui trmuiliilcU*
t.íkf ,,|T •,,r.iim,m*\yrr ». ,g;„ Yi|á| nj^tmiit, nyi-i «aáai(l A •lálliUai «k«aily..k mit m<nii><t I Irjtirh í ug.r IáUlik huMiii i«t íjr Un
Plaeiiir.
NsK> Kanttna, IHIl.trl fHr. l-iő uapjáa llu«, »;i M.'r.tUi. 4 in kr.tó Wi (oul 4 frl fiU kr. 87 Wt li.nl '., fd J,l kr Kuu in 18 {„ni frt _ kr. 7i» Ml fuiit :i frt - kr MO-MI fuul a fit /"• ki. Árpa frtthi'f Hl 71 f.un I frt tKI kr TI-7Í íval 3 Irt -
kr Arjia kix.....ige* lí.'i Is furil írt — kr *7 -i»
iou\ frl K'ikuriaia-i frt. W kr.; 3 frl kr Kuko ri.<» ..la»i iKipqiiauili.) frt kr. Zab 4.'i -47 foot 1 frl Hil kr. 47 4» fniit 1 frt Hit kr. f.ihankk 86 «ö fol frt kr. UH Jtí funt — frl - kr Hmlfthit H kr. l»l> larka ti kr K««jí,li».l kOiCi»V*
it frt - RuArr. Ill frl Z«nal«liMl 11 frt— kr. Uo(li*tt kitini.**(i>* frt. Buum lí frl. 61) kr Királ; liHl k.iiSiKÍgr* frl kr dnu.a 16 ~~ frl - kr Hou
lit>K kufiitin*' fit - kr-AÜDnm frt kr
Márlia bu. f..uij. *í kr. Hurju Mi, funtj. *4 kr K«r-ti'i hu* funlj* »*; kr. Juh bu* f«nVi* 14 kr »«•-l.itia. fuHlja 44 kr. Z»ir fontja .'Ml kr. l'tibt j>irj» ií.'. ill kr Kuraa Mt kr. 1 frl, LuA lovanj 1 frl 4" 1 frt ;to ki. I.ud tiimK a frt tit) kr, 1 Itt 60 kr Pojkn id frl - kr. Tvuk-tojata ll) kr. fíaiguujt
mit*}* 1 frl ti) 1 írlfrl kr. Kgj mán* ¦¦•» I frt ,'idkr ,«ilu» ui frt - kf Kg)'kéve nup IUk,. Mialuia iní.tajíl t't ÍUk(. libur fidakdaktieliak^ji4 írlfiokt.
A iiJt(ykaiiinaar'rár»< ianio*ának i.|f|{;i4k# l„n}vtl,r,[ kM.lia SZMETHV KAROLY, b,.io.
: Wajdítt Joiaef. ; BAtOrfl Lajot. VidéLi vcMJiiD kii Ionos iiu'nt'ii'K<'dt''-st'rü!
Ovro wolLu pi>!>tu-kiiuutnl(is s/niiit ultiln' l.'i.oi postai kükk'iuftiyt, IHtiM-ba3 i:»,.-suo-a( udnti M.
llu-rs/.ku/ok I Uivi'lkt-iA |it»
Papírok, liiloíí
JalcLiriik és larsii.sjalí'koli.
It|ii ős int'),', -./i-tít'-iiy is gaztlaj? s/áuiáia olvan tlusválasí-. tvku és (iIcmí raktára, a mi Íven Béisben több nem létezik. i 'E'imulók wimára tiKininánjiH játékuk, én mind un ko-I ruak szaiuára n-jipBiit választí-Unl órdrkes társasjití'kok.
ic«| j ¦ nn?
r'rauriia««*l|<*|i<ruk, m..»d<-kívánt név va^y kuruna tugyt uyuwaláaával:
100 db. H ad nnum fehír *'' ki angol recieael t. vonaltól! tiS ki
lOUdb, 4-ed ÜnoM íehír KJ ki ang, rtf.í., v. tonali, I f., b-ilvl D ad leh/r 30 k>, erfl» 5n kr, iiiiifi r*«l*t W> kr, hi-lfll tumiucim IÜ kr, 4-edre reei*« papír tó kr.
il eainut b*(U kínosával a .li>a ... IMt.b.aiUU nyomatban MH>,.a pírra munograiaw 90 kr, 100 Uun-tikra 30 kr,
IUU dblálogalój.gy.k.ttr.t ííny-a.iiu papíron, Itgfln. kGnyomal l frt ugyanilyen legtiuoai.fakela ny> uiual Ml kr
,k. Kenlat
» papírhiba, ang réal-.ll 13
. lít urlkill nirral l,all 11,041, iil U Mfl
•ili.i.k imntl ai .»lya ía pr-riaaanil .irlajerBbhek, Ugfili.
„k r* l..ini>'kkalU-lir dbjatf
i paj«
Wgjubb fajban 10 br, I'J i. aug.iiin
railoll *gy dub->ibtu, fanimthi <),ak»<Uti .ilcio i
k.-,.í KI .Irhám I tioUUrt.,. l toll
lúniíu.Wf.0. 10, líi, '.'
yyyj lróoo>, ttln.l.ga. raaatú hi|ijt*«, •t7i»»(imint btgyt biitu*ilva vau a>*lt< I db fába fájl 3 1 db ll
1 l*vél
lámpa, IhrrntírÜ. l keii ity.-r-aa uj (ó|. Hutart.'i, 1 gtufalarió. 1 Iwjlti.aiiio, * ' ' arl*. Mlodeucaiiiu
kiállítva ejakMrl.
«ILn, I db fába foKlalva, 10 kr. k, I frt. I-M, I M> Ml. leljp.kí.i-ctoatbi i\ 1 db tollinríl ét k.Htl'i -i,-i!*i i. 1 r*|null ailkr. lkór VO kr. 1 Iflitíqj H hóra .Ufu.l.i',., ki*i-M> M>, na«>wbl> tio kr. Ki kr. 1 db 1,'u.o radirgiimini -mtal Midiin, l.flk fcl. 611 kr. I.ÍMi.'J, it irúnfuliuk I<trlaaat4aére. 6 ki i3 frl Ki'.i.'.kutkf. Dík* a U(liiioin
!>b iráaaai I db két butnv.l, M k.r. Kamuiért ill. kr kll
:yflltliKniu>n>abb ri-l f*ti«k rt ecaet
). 3.(10 («Mkf 4,.%0 kr, A
iiyumatui krtot A lrg|[yak<.rlil libli bivaialuk éa irmlák aiáuiiira db laKlinomabb -Julii ti frl 40 ki K.nvührilon f>ir»ni.>miinolí lib. lak darHt.ja ¦'¦ lo, l.r>, ^0 kr. A l<
).|ÍJtW, Í
j
D kiMllil
.U~
,r,.t,i.kH wrRi.iiiv«, , .
. HOkr. 1 frt, 1,,'vU, ifn, JfKyiÖ ..yveknn. 111, l.'t, *lkr. H'irbar
(ty- áj
fil' **ui<<kWi> dlijn Mtr
K'M<>i»>'y.-) it <iJ|>ic«i Mi irii
.....itak taiiilú (t
«<^<a •jánllmi/.. I kiemy furtnáj f.w-l U ÍMniF.niix-1 IDkrótl; I n»(.v í.1,.,1 ;«>-W|.. .!>•> iríw.-nimrl l» kr MimAk » riíi.iiii ktnuvfl mr-g M.iiilúira, hKujalil. Uii.'n.'xl kra -I-k <-<¦ .i>IIkr,l
.¦iU.
. 16. ^
Klv
l'..™paaa„
»imlii
JcHyirkf n jntrkárahnitk :
eh a. Ulürt. licit , h.,!..riallai a autlkUl Ovtr-<inha>, :iÚ. tÜl kr i Míg;
•It hnliák dhja|tli .)ii<'k.>k >n
IMI. M». Wi kr I K. S 4 írt Bil.okW, KI, 15 kr ; ..IH.n.tUu 10 M. 30 40. Ml *oj»i..in, hni..ria kr I, S frt. gtve, fUlku*.! bábok.La. •<inhá>, bai>KK*l. ra..»gifajjel, kiiif-l a Iáb-Un.ilt»a«l jatík. í», 4<», ÜO. bal 70. HU. 1 itt X) br. Ir.ml-lt. KA, Ml, 140 kr, I frt r'.iM
l.,iileria ja ixinbulaJHI^k '.'0. rtlJ Lj(. r, .0 kr' Kod. vauit V frt. í fit
*)' kr llntaind Jtí. *). Ml. MII kr.;Ll<'a.>bbiui>iil 1, .'i, 20. .10, ill kr. ¦chakk Ititurákkal 1.30. 1/»l, 'i frt: l'»it.<ly. puaka, loT.iaavrkaielUl, kuflh 1<I. ÜO. 4O. 6(1. Hu kr. I frt, ttl, 40. MII kr. 1 frt. 1.30 1 AO t I fn 'iO kr 3 frl; kortkajil-'k SöJHaft pl.-hhöl. -Jil 4<> hrig; aoiálbdl, j
(t<). /, ; jW
•¦tll.'k 30, 110. VO kr; •Hiii.kMartálr au, Wl kr, 1 fn ÚO kr. v írl. P»-Dik i.M kr, 1, X, 4 frl.
Trumbíla, «ip. dob, hifiin. «« .idium, duda, harmonika, baran* jAli'k i mia him|^<cr«k ík-h jiiim
i r.'lc
j
aaUkkal 10 krtól 4 frn« 'l'áaaa* ki líkok 30, MJ krtAI '2 irut, lfíl k'knk
, 6*1,
Kkrkurk
ráb.'.l a k»1,t,..|.iikUÓK 15, 'A 3<l, 'Ml kr. klHflnr.il, illatok, ?>. |0. KI
k
M, 4íi, «f>, *1 •nrKiauulják i kd.iinuBkákal 1.20. a, 3 frt. OLIiut.tk : M),
1., 1..V). 'i ín Laterna magiba I kep|>M tt&, S.') kr. 1 frt, l.Ait 'J, 1, «, & frl, Ciada madár. a. .u ad irhán K'.kál utiouiia, i'iak K.j kr. Ao líol nittitrk axui, ucfrttltvs u.lu-d*ur;i« t.á.imfl.ttrr*l I /.(, Uill, -I, * i>», S, 4 frl; kiaabl. Kvtrmik«b-iifk -. ¦-•:>, 34, Ml, Wl Im. I írt, HjrunnU, l«lj.. kí..lll,kk,l, f.l.rtl
J>MI, 3 6 frtlf FrflWI iálík M>
frlig; alakllva, W kr. )--' írtí|(.
taaiiiik.' ¦ melyiril mlt.J.ufítí bfi én mataliinyt inr#,trWt rtinálni a kM>alek>k aiáináhoi képei
frt 40 k l
¦ mindmburu »>*rmrk»k
«k : M> kri I O miiairfval. & kr. Hifiéi ilyákban, 10, M, 40, l^i U*i[l.-pi-Ui i, inulat>ául
t H..kffU
ÜO, L0.S0 kr. I frl. l'..r th«á* m rbíitlU-ídíny 1 frt. 1 «) kfí( Jnl.'kok .kit.. v*|.'. (tei
AmrrlW.l (>»tnit. * LI
att akaria hmy *";l' • ¦*!' '''K" '"
lal raakdailllirli. •¦;*•" ""('1'1'11 i..uytal..k állal o.*k»"»»11 **'«j
van kMíltva, a mrl* ¦ *"¦•*"''' "lin" d*ii árulnaa r*»»i •'Uvoht; <a a
a mi által n««t< .ak ii«t<i, dr ¦ i»*í
m^1í'iylíUbn"i1^^"1^*«.^l» «"->
nailiald. E fogkeí" annyira larl"»,
"^.líraak"" '
Kik.
p
40 kr, l.Kí, :t.6U kri*. A fnld it lak>li. *«} 'a.tiljUi, a diub é< nlod-i. aionlaku (in- otn.iMi Bli;..«ttlk).«u, bár»m n aláirt nivítl, 34 kr. Alla-
30.
i
k lillrral be*..iiva 30. Mt 1 Trt, 1 frl ;<0, i frt. illatok
fK Ml. UJ kr, 1 fn. 1 frl SU V frt &O-krÍR. KoClk. fo-aluk, 9rtioít.u»«ok ¦ minauD[«U <«k«rek pUbSh Mi, Ml kr, 2 trt, I írt &0 kr. Mrti lova.ul, vaauUk, l.ij.ik ^ M), HU kr, 1 frt, 1 frt IV) kr.
'¦ón u
:*ki;t
b i'huloft-nph k
1 l.ídt f«O)'k^pnl ia lehal oinálnl : i ka-J40 kr. Amrribai kat-ha-jil/k, *
. ¦pli.UvkVnl
ii ..íp tft) kr. I
kn))>i>(úk ul- !
a tudnmáiiy»a f(t_vóuití,{ík állal I la>«(iiUaitá...l!Nlbr
lilerrn unlvHiiit uh *\fl
f l.lrrt j.jlruinrMiinlmU"* Jiraoyl.ól vannak k^'ílv«
¦ lia>i<iál ,, „i^í.W, rll„.», kíU( víny * i>li-K>iaji>kbaii, tamketrtr«'K ir.fájia ath. ,!!»„. fi|jfi,fl,,.,k i-ti kr I^Huiabti'tnlntiihntv li
1 IVt^rl KV «
a a,Lima. IrjlUililiaára. B lk fn1iili"»'*»>*
NaktlUahallaVkAiliáiaL, lakolák. | ¦nab.lyrb.Uk..UbákÍ..«l«n-k'tb .¦ámára. A ktaaUlík aranri.romli"! t igen ralnotan vau kíialtv*; dbja 1 I. i 1 U*eg parfilm b..aaá, a>ra«»ol [
.Ulmi TifatU r*R>-ri>k . lífriiiabba!. ja>uuii Ltflwkf»iT«valv«r(4
biatu.iti farral ¦ k.llEt mofi***! t) IOv««t, .(Ja««ii l.illíir* •ur P"« alalltlbiUnalOTr.. 1 db 7 millin.. Ur Ifi frt. 1U0 inlUi 3.&O, 1 db » m\\ limtUf Ufil. 100|iíltí«4 frt; I drb Umlll. l«ft;liKltnll**4.r>0.
( j
aaáj*ii«l nrlknln.....iKv* t.«-« af!
1*( a pipáiknak ajáiilaiu*. Ki <• ..BlUimílyly.lrrwMa.iijlkikíll
nblltCtih ¦ «nnek m.'v k«ll.....<¦¦ hfl-
.U.'ibatá*ai.vl.i. K.» ^L>—>. -tj t*|7**i*I| tljítit .(tflpt kriallll
Iddi hHH t„(v aranv. A* triR.'n ju U.i,...; .ív t..'<-«al tstv n,QVfiPtll Hf. kr.;>imaTDkr.
Napolnon a Julim (aeiar il|H<r*tAl duol(o»U atun r«uJ»ln^t adla ki mi*i*rlnl kAa.it.an.k a. I! ximira •ajál fi'Uiláu aiiriiit ulvan [inniál, rafljtt ¦¦«<>¦ Lrll linlal.a iuárluyati.i. V. intfIn.at.iak «nap múlvakitU.i" log aMgtfletett. - Kaf-n lalál.nán> Rnrh«r (lill.trt által Itknltaitteloll. Ko «<an Ul.lmÍByraB.iv. at ff*. diili raktári lartun aa naitrák-raa
•ll(l riil,<a »lyáá
• ¦•¦ MtriDt Igaiiralni Alakja i<ran cííboi áa mindtu kíiliai alkalrnal»4. 1 Ulti' 1 frt. .1.1,** 1 lu,-.»l StVo-
i által a irgokoiSIjb nivar valódi avanna ar..májuvá rátlu»Uth.it/., bh li lAdi h
raU p a-dohAnvL.'l ti
: 1 frtfiOWr ikOli kelme;
JOMI.D kiMllilvM .U .iUttrt.lJU,, I fll.ít 1
K iiúiuW'kIk'ii i'i!\in!«l kilábalok .
BÉCSBEN FRIEDMÜNN fc'" PfUTERSTfUSSE 26
FIGYELMEZTETÉS!
V.(í M »1k krr.«knl..k |......|ú< lur.1,-1,», k altul f"« úriknt njánlamik a l n. k»i»n
K, WUlotitkMii k viilnki hikuHok t.-]r.vi-í!ttt<«^ri% K k^r.takwl.'.k xin tini*»k. aijm mini lilliljikli -iKVircirtok, itiiníltV.j-vn ttii.rilih,U l>.<W<'rvi-/.<'U*rAHi>,;k«n'u<tubl> AflrhnUk vincH. Kintinak |m<I(IAui uú KiR.mvmflvat, iMikiunj-úllviun liun mixt uj HXiilmttw miW.TÜ .irnknl, valainiitl innMl'ülu \ug SM iAk Mli I úkl b A' ókljk lki ilt""l h]
Jn. taliidl h lilbnui Ikilll t ioiui, lirurr kei. »Lr,l i r I
: S BéosDen Rothenthurmstratse as-dlk eiam alatt.
ruinliui'iíi viszoii- és IVIiciiieinü rakUti.i
ik, htnmtMM ......kOLI,,,!, ™,r. a Aa«tell ár
ulján aauiini.1 nii.Rl.>rilMik
A ki
il..l. .11 j>'il it'iu
.,,! l.,,.|»lk..<.l..
olcsó yirat iikiir i
ni. fDiiliiljiiii a jn
BHUtUI irl|->íiioi.i(k Kiváiiaiia a váiinakl..'.l mialák béi
Mtrttkil kir|Uk n*«k«lda*l. A l'vd.k ;-.,ltif.ri,(|."k;
HBRZ 3Vt.
é
HERZiyi.
.¦,.. /.„.n.lk.,!., -.-...in- .-v ,',ih r liini^vlh'ii nW.'Hil^ l.-pliiHHltb UirUlniu
OHA-RAKTARA
li'llutt, a ki>vetk.-.
,nti jiii i
ytrli A t á b :
ÍCaflat hr»K*r nr. 4 mbl U>- 111 frl
aranyker
• rngdval 13 14 frt
katUta fftdillrl lí> 17 frl
¦ krlrtály ilveg.14 17 fr
horg»n/ r. \f* rab. 1H )!¦ fi
- nn' nalIM lappal VO ^ f>
¦ kellAa M.1*11.1 IH M t,
¦ fin.in.ahh Y4 Sh frt
¦ .„( I. kria. II.. IH '!!> frt t,„„.H.did,.U,P'JI i
nál hu.andd f.|
- horg. hadi r»m. Araa;b«al«r..rNr.3 t k
email. :ttl aȒ fn .'lluii-rrt. Hl 4" fit.
l»..l|fy.ir.ik »r.l,p. ;tft 4O frt l-.jnaKy.il b, »á|pia«li»k f» "fc
r.na.V K^mí... .'W 4H frl ínm-wl.li parii) bftMI •TÉkkU ' kn'aUI.Uci^l H« 46 (rí *'• Hí- 2'p' -80 ('i|ával ; m!'»
k^iuMn,. H , 40 4H frl ltt''ii»«vl i». Hl. .f,, in. ,'ki, • ..*il ffyPKiam,,), 'M . 1W1 r.i, l1"' '"Ml
jr h..rB. A ||y |.
4!\ (Hl Tl á, Ví\ .-fi
aand.l 1(>, faihuiMA'. -. l'fya»M *J. 3.') frl
4A (Hl >ri
IUntoi...k Ul, Hl. 80, ítO -IOU [rt II. líl.l. - Uin.leu H-a*
•kel f.Mrl '.KI, na).|tO írt lit. 17. Irt. Lm. *i. W ftt.
r Ai'OikivUl níLn.lmííl* ftraiie>n].ira- i» UIAraUUaa*! 30
. KaU
.'.rak I
. IH. 'M V. fn. Hdnati.i* regmlala4r
-...... '» V». *» JJ frt C...magdláa i,.,<«.irák-
411 fr, ^>'HI ¦WaláiK-aak 3 frt AO krJaál 1 Irt. íjO kf .
:«1 fn:1 ' ' «i i- •»¦ 1" li- í« • Úl«4ai iavilaaok Itb-lS ht-
4!> frt A'">>* 'Walánr^r.^ IX. 2V Sbi. intiiinn viWxianek. Vidéki m«|rr'«-
'«; fnl* " '" ¦'llt' *¦"' ll1 *'*- ***• l"° 'rí'.irlónA-Ai n*aar|(nek kJailien bakul.
1 p.i.láni i)U.v4t
kiildMti.k FérH-laaakrc ¦ arakb6»t|
S. METH k k. Hoflieferant in Wien, KotlKMitlmrunimss(. Nr. lmi. ARJE1GTZÚK: i4^ i'.'.hi
db SO rJlfín >* kt*i funil ránaa ,1 legaie Cfáii ára l^frl., n.ott r.ak H trl.f bk
db » &íi lúdl f j
n-aí» vátikui hktltat1
t fanál[ Min.. caipká»ll«l l" f, l
nabá*ial 3, 4 - bb.
unbi^l hm
horgony 16.. » 44 f,.| kHtó ,.V . V.| T Ti. 'í^u^bÍM "uíiM^ílk "Í'JÍ
in.; ciil X'v í'Íf> ¦|..kíann'tahfí"líIrrt'llWÍ l"''""":'«l»"'"'«. '• ¦ »"« "•¦''• !«M ,0»vnl«.r Wl. '.Ki lOtl f„ H«r4«h.U éM*f> tllMltl ártk. .*'¦•¦• i*'»..'l.. .......M ...«ak,iMn,B,
v-tatfikíSi* piS-SL., w^J.lr^.ít^r:^"1 Kérera flfly«»«"nlw venni!
laUi arauyvkbaH 13-4Í frtL,||,„A nl|n'^,.n va.páíy^ndva" Ilirr , MW.dni iiuu loKjol.tnitrlinb
Halfy l'»ik Uier>, tnuliMiakhiii, ^vífakbai. atb. Ja k< i'okpd^k \rngy ii.m oráiuk ál-
Kalrt atll. 4 U 8 4. 18-IA fi. Kaori éráknak mlnd^viko mr* >an t«J ajánluitakkal Otiae nan <ag.|.
irány ¦ ¦ Kft -«> fl ......... í. . .. ,. i . i „n. ., i,,... <n(>3(Ik ,
moit c.ak 10 frt Ml kr. 4b 3A i, aaip«B f.hiril.U er«u«á tiun 14 frt, no.l Q*ak llt frl. .11. Mi rSfOt valódi runb. vaalt,„ 88 .31 ft uo*t caak 14 1G frt. db 40 rSfn. holiaMdi ci*(iiavá*iOp Ml frt, ato.t ctak 15 frt db Iti rdftti klittnij rnntbur|H-Tá-¦¦on, fíltg á|fyiieinUakr« alkalmai :t<) frl mutt c*ak 16 frl. dl.40fi;f6. kulniir>*.n }ú irlandlvá •idd ;ii frl, iuü.i ct»k 17 frt. db F>u rüíni bullandt .tevét gján 4r A* frt, in...t oak 18 frl. db ttti rfiffta v.lídi irlaodl t»8v««, 44 4» frt. matt o«ak Ti 'H frt I db f.ü rűfn. kit. balfiuoil
legaAalwaiabb ftr& ingekr* 4Í-- 1 db U>-70 frl, a..t W-Ml -tó frt <ll) &0 «¦ Dl rSft). Ir^nehaMbb íi Isjrjobb ninSi^fftl rumburirl nOvé. mini S3, », ^7, SD, :fj, 36, 4o 41. 46,
, M, ió 80 frl.
1 urfi.ncJkUlí l.p.dfi, 3 r. huaajn, 1 rflf mÍIm, 3 flrt.'.l Sfl 60 krig K'/t rBf HíUa B frt M) krL 4 ftig.
1 iue>at valódi fah.fvi.ian kit t**b k*ud« 1 frt MO kr,
1 lurtai vatúdi feherváaaun taeb kendd „aKy fajtábdl -J.40 :l fn
1 tnraal 'valódi fehrrváaiiiu ateb üeiiddk , [hnlgy Mebkandük) 3 í,( 50 brlil 4 fi, ft - 7 M. tucat l.gujabb , Ugfiuumabb ál
14 — SÓ f.l, moal7, #, 9, 10 írtig. ¦ luci. ¦¦inva>áaaau>aaebkrndS .Ken fluoai á« nr,M * 6 li 7-,Ö, f.l.
1 hioaal baltiit vitiun - ittbk.nd.'i, fabAr vágj ulti*, aiegalylyal ctak ?, B, B, UI-iarrtlgala^nBumabb.' luraal váaibu damuit aiaUlbtndE ft, «, 7 H frt a lafflnomabb. laraat kivé- vagy Ibaa-aattalkendü, váaiaBdamaailb^l f.har í. •tiuea 1.bO kr., 3 4 frllg a lagnumnabh rumburgl damaaal ataUlheudtt • Mcmrlyf* Ti, G, 7 B fiiig a Ug6n ruraburgi daroaiat aaiulkénlil k ...m.lvrg 10, lí, 14 t* frt a laKfl tűn. tr.1:. kooyhatörin a.fX) S flig
1 db. 10 rlífii irta \6 niailrbi 11, 12, IS, lí, 14 frtig
rfifi.)
B \& |>iq»4 bar l líi
i-litnl It, 14- IM frtlg a IffUnom. om *. í[) oly tartót,
Míli-Badrb«uk Unom irhirding vji,., barcb.tl.il vagy pedig jó mii,.; aágfl títioi.lijl , ai,i,án vajjy In-
N3I éji frlnll-! ' |c.tn«iu] hia>»ive,. ' Tngj hinnél nílköl U -_¦ AO 8,3iiO ! '.. «. «. 1. II Irt i UgKaomabb.
N3t altúimbnyák i«.n JJ barsbelb.'il i 3.3.&O -t (ill Ugtiu; 1 nái al,.*,
bKI 4~fi*lrttfa UKWnBbb.0
VaUdi au.t>l i*b*r áa ..In.....hir
tiag-iiigak angyüű itnuruak á* j.ik V, Í.AU kr :< 4 fit a legBooui.
holl..irti-**...iobAl * Trí, 't'5ü*hi* 3, 4, fi-tí frl a lagauonubb. Uri-iagab, U|fi.i. balitil in»llbet«llel. la<.let(a.l.abl
ingtkre
é. alaitioknyikra haianálbatd, rE-fr; 1)6, 341. 3.') :<U kr. a lrgnn<.<n.
l'atnut-gradli, atlat.-etikákkal, áKy-namflr* kUlooOi'u alkalniM, rGfe : SO, 3b, 40 46 krig a l«Kflii.
1 nGi ing hollandi«áai»n IMI 2,-jO, t.Ii ing k.lüon rumburgi- vagy hullandi¦vá.tonlull, finom hlmií. »l, c..k:ifnf)0kr , 4, .'. ftalrgn nil ing kEIOnft rutrtbutfri váaioBbdl, Ugojabb páriái Mintára k*Mitva, oaak 4 6. 7, H frt a l«f«ooi«aM Níí lili vagy 4)1 ing.k. Unom tá-
minde
iHe.k
iHe.kltKfln.í.lag.Urf. inbín f),J W, 4, fi-8 frt. »ri-lo(tf*llíf, a l*(nj. fraamia a angul dlrat "érint J.M .1 t. a If. Inc* uri-V•»«!•• Uttuj. franniaiao guldnal •irri'it kiáll ÍAO, fi, ti frl. Mgatjik, igen {4 ¦ tartón viiioiibril fálix maityar iaahá..al Mi S, frt a l«l(Bn. ft»jicnaiial)i»W,a.6O, :t frt Uri Ríttak, itt'n )A fi Urtí. vi«»on bM. magyar •>abi»al raak 1 frt UH 1*'- fn W kr. a lagduoniabb. lucaai Un...., „Gi |i«,i.,,v. 6 . » 10 It iM a l«tnn..mxt>ó tucut fiírttiarunya *. 5, • 7 B, V lü frl ¦ lígíavuabb.MAÁK \ÁM)Oli
\ oki. állatonoN \;m)-kaiily.N<in
..janija miigát iiiiiiriminciiiii Razilászati és házi állatok külső h liclsti Ix'tcffsófccklx'iii orvoNláüúra, ti'ib!) óvi niin-(Icniiciiiii iillatok kórságainál szorzott tapasztalatai nyomán
lapiiiliito.s s okszerű üvóiyki'zclí'sél tanúsíthatja.
Lla,: a Zolára venaéilö mellett > USZLO FÜRDŐBEN.____________________________
22 S
-3 5
Ü L
OÍ .3 t~ -'
4) N
Bjl
¦I -
= 55
1*1
'~1
II

O sí
it—i c

S 5
i3l:
-t *-:í:í
3 IS3| 3
>- - 5^ 3 >• 3
C3-S 5 -. S ¦ =
í-3 * fc'&'S =
g|- "°5|l.|

-23
>.?
:4-a.
aji
t « ¦
¦y n
= " i
•3 ..-
'= V- S
sl-
.5 ^3
a c
;g>
I ^
1 <
43 5 S
3.B §•¦3
S =5 *
i i i ifi* i
HHBíMt iííi
ti I íJ úh iti m
0 felsége Oroszország chúh/uih
• kovoikriC •Ui>n>ujrn)tsl ruudult* uiok * u"tf lál° malál* kivonatot: kttldjttn ujuUg t«bb iiíi (Milftosküt jj ö faltéba a ol«íAr álul jól fogadott malát* kirunnt-r^iu^ •..r<ÍWI Zankoje H»i«.b», * oaAfi. miiUiiikMtillvb.v
() nagyméltÓHÚga Oettii.K-\V*ller8tciii Lajos hcrczeg
l>i«j.>r kir t>1 álUtiiUn¦-¦»•« ll(int-ln>ub«n. K|i oly •iont, iniirf kálium... kotbla«*'|í.-m-n,'L urtum »i i-iiiburiníg irát>/iua.ii o*l«, huni, hogy ti fln oi; kitUnö h»Um inaláU kivouatát ouib«rü^ruim aaámárt ininél k<>nnyet>liOD weguvm^tiAvi tegyem.
O felsége (jürögország királya
¦ion parat.ciolalot lutá*Ie höiwku, ho^y üo 4 Imi*, piacik udáu kivunat .ttfdai-¦teosukulátlé 4# uj«llui»Ul» Iwubuuuk vlkulU^ra k4rj«ii. fal HotiutUmoi liiItuí uu-•chall ciiiü tlatl « * l> b » t i <a i , fumWarn.eiter
0 uug) méltósága Reuss herczegnő
Lr tutim hu 1H7U: DOvMulwr íá áo e*/ kul<Uiaa»j>t • le^jubb BftUukiroiMt egéaa »*K*tr4b4l rendelt ia«f. {O u»gyraííldaifa már .ivek uU küld*U me* uia^áoik t Hütf 1cU kJ»ntmíuj;»kil t béo«i ko/puuli r»ltti/bdl, KKWutnitrring 11 )
O fel^ge Uánország királya
b k kifujolivui, mily ixouiuiel UL>M>talu & fellege u ó ik
ldjk hi Jáál bb Uh
aiáaát, rfcUiaiut
fujolivui, mily ixouiuiel UL>M>talu & fellege u óa M ••ládjánmk ¦•hiuy tk^Jánál, uyjr W)bb Umenhlil Ú
L.,
() kir. 1'eU^ge Huniania fejedelme
uiult dv minnu»*li»n llXJ p&lftcik uialáukivuualul rnudell i» uéliáo/ hittel k^ióbb > kAmtúnck »i udvu-i •Ullitó dijjluiuil küldi elUmer^aUl uuu kilüoű hirnéraak, mely t-t t IIOFK Wio k4aiiltii4nyok •Mkmijukb.u tMr«it«k.
HmouIóuI nyilktkuiuk: & QtgyaialuWág BlUuhw v. W»nUl»dt hercusgnC, Ho luriilulic lurcf-goí, Wr«d« h«rci«gud Sclioiiburg herc*^ui5, hjterháii' h^rc^gní, Am-rtjjcr^ bcri'icgnA, ('alUlto liorciegnJ, Abrenberg hanívguó, vftUmjui áltulában ai uumpii ftrialokrMia lo^o*gyobti r**m.
|^~ Egyedül valódi minőségben Nagy-Kanizsán WAJDITS JÓZSEF unml kaplmio.
KK K Unu*áKot W» >i 1867 111
lú, imtlvuurÍM 1-'>,(MI |—In küUi-m^nyt 4» IKtiH b.
im.....i. L isaniMi t'Kvutlcn idnvaltí Uiloti-hát Mm rtrle *i
lrl*i,; lir^y viutMivi'tütik, s ut uj biiouyitólr* » •ugor
h I. küu&tiHf k, k'Tcni H kAvelkrsi pitntot riiinir. KIClKDMANNA.UéM, l'MtuntrwM *6 ». •.
Tessék csak egy próhit tenni
legújabb gyártmányú különféle czikkek kivonata
A ház jeHgéj* ; . Az nli'sú tf rgjuk is N-liftnck ji'ik. ¦
ií., W>kr. I írt , I M; | kiroiíí3, llfixairr, I MltlOrlS, niiDd ¦ hu(fin Lcirliftl «ra I ,ttyu kiíniU* 3 fri.
> Uaflii. Lm, i '>•¦ f.
-i. iitbkMI tafj|«k»ai*ak i". .4il. Ml. tK)kr. 1 Irt.
3 :l mi. 4.rx) ?>írl
It«ll4 •!•«¦! M....|,„,k .lb.nr., i kiu.Mlj.lv. X .laral...l)*->i'k rl a tgUJaMi < IpRkrilvrlUIib láncula-••TtakUI, a««r "l'-rákbol. krd..-
;
rl t,'J 3mfl'li*4. h.fHI. 7. ff i f
HII|y-iM>iMlr rt
A rtfl inak frital i yi< l<-iruj*hh
r
lUtoii t^laa UHtl, )''iit- r..1.n..ii»i ha.ii.4j.it »<t.|-
..!,.,íny Min íirur.i.ii.*., .v.-> .-iINDiflí tia».>r.l>*> n ¦>,]..¦ I.Hn
filubáit '* •*»M'loajrriókn#k. I Hb r«a»ill ;••-«¦»'• W 4" 0»>r 1 db (¦«), rr«l'*Mt 4O.*llir. 1 l 10, ] Jaiab uumpáMn kii)l<l> ¦ I !*> t
9ü. th U
iülí.nbOiS i I dhja 1o~
. th kr. L«flM. illítmtfW. UlBl Vll í'J-,ilu,-,.,-ltLf0 ft>. 1 í iU iJ
mrk, ifen UrlÍ4 • mtodlf f«hi, fínria marad, l'i db ká»*«k«»il k,. ildhC.—.kk.NÍI l.M V la Jh tT-íkinil l.to kr : I l«Ja»»r \%ni\9> I I. .r...,,1. (Wkr L«l*bba«|»M»Kké«*« Jrbj.
.llo
.r Mind*ial*fflo ninfltiff h !/¦•>-„ r>«k * !*> kr .v.laaj«M uwkuttl tilaf
¦M't i)7lkfl]Sih*tl*n mind**
(Mlkr 1 írt, i.,7>i.ii./Ui<..iiJ<
.Ifortümi má. t-ílfiutlriiak •!•( 1 kr.j 1 f«rtBl aX) kr.
vlr^l.l. aW*k n>. llrll. I |h« bMl««lhal4«nkUll. 1 *f7'
LH«M*MkaktHtiMkfé«Bk " - ...........<-'-L
i.'> Wl lf> kr, I Urií ír»ll *'• •¦> M) kr. Ko^rok.rtk iíí» 311. 4!> kr
k,l.. I |.*r f
tÜl. attki. , ii-ljttiitiltt *» kr 1 *i I
(rl Hl kr.
UUk
1 |h *.>4 *
A Itflutba lUmtW brau aii tallHMiyatart*k. l fir 1 ,r-».a &<i. S.M). 4 (rt. Ufya.ulj-M kiiá«u>k > URiijaLb minta ••«ti.it 3 4 .'< 6f.l.,
I g^nymurKiakant.-. .ItliMlr.....¦
In'.ílUkr, Éll)»J 16
MiMi i k
Vatéü lajltk ulvif •*?*¦ *« u« Akik * f a •»..•«.
¦Akik, m*c f%».
.lnr»l.j* .'•*< 1 I.W. I. 3 4 'ifrt T k,l>1>.«i *lliitotl dokiajuUl ké«
k
,iikinu
Valatil llrt karaitok l.rfluiJB1» ft
,„.k brombAl ü».|bon.m*l •*! Wi.,bhaft1, 1 kOiiyattj'.'i^, i.a>vi>'->> 3 *> ¦ 1*lt« * "" Ciíü-i |,.,ejul,.. ..orkn.ta uob.úfik I Jrl
LitMtrénl távoUvik )ú lk férértí
R*aé*l«« •>«•#* a brno.nöl
!*„. 'Cip-aüku", 'ba-i»taiU t(
V.l.*tal»*o«i-ka-y«. l !«<¦•
TvÖki.nal a 4O í IH). liltl, 4.W, f. fi 1 |lf.ki..'.-.auail30.].«i. 'JWk
udhjal.tffrA S. I "' MA 4f
- I v.ik.n^'ihr
-, 1 (ucmi bi.al/
Viliéi trlt***t-fcB*llik t*f*;*Z k.„.Uk, K* •« (ni „.innU nv I .,„„1.* forlalUMi, &^'.ö In.
K^utUl fiKy«linuzl<4fiiu * l. viddki váaárk.ktil.iillil.. wciilyuiura; ogywluli Uilot nombttii, m«\y álul a legkiaebb ¦ lagniRyubb kiiomiii.v trv»n«ii angyunlíolcaóii uiUUuuk
Z ELSÚ AUSTRIAI BIZOMÁNYI ÜZLET: A. FRIEDMANN
r:iíKf>*Kfs l)iínnysA(( ami!, \u^\ a t. ez. közÖDséR menuyin (fí*h>l»- veszi »/ Mlúlirott raktántl mm körülmény : hogy a biv kus(.i MiüulaUs szerint I»ii7-Wn : 15,000; IHliH-bin (9,80(1 listai kujdeményt küldözött uét vidékre.
Bécsnek legjutányúsb bevásárlási kutforrása.
Az újkor csodája!
"¦Wrll'Srl Júliill... vVlIallalll.
<*l kr ííiaVa" " Jt\Jlt»\'v f'l b" kr"' ^Vr^aaV^Trl 21) krr»l * ArlfíUt, ; .»lp*u Itállitotl _. r.rllia' óra -J m Hu 3 frl *l kr, H^asaa di.aaaabb. araOIÍM.1 S Yrl IM> 4 írt 60 kr ; Ofjraaaa /•• i.iailaapal raa; aranfk'ratbaa, va(/ arajr.i farafiiajuril . Ara'U.Mal i. b', T, H frl.
."'".'r'a i'í'iT'a'abFl'aaiSMl « M. rl.aí.'.! ..'.b Jra, » i.. joiilláaul.'aaiua (.flal.aar.. a) araaf-l..,,.,..l I In D0 kr - í.-kaa klrll .Ufe.iUI. J.a .Ic.in nap ír.. iraarU «• karají.irii.al
¦ui-l.t-H«ar in A. Friellinillin in Wicll l-r.ler.tnu*> Nr. 2(>.
öli
se


1 ? ^ a
* — * *
í»
**>-3 z .— <d
<A
" A préai :íHU'l-ik i.l.kki.,.vvl.,-i. ÜHi-ik «. a. elüfurdulú, előbb Kraiilsmik Kerencz tulujdii-nálioz tartozott. jeUiili-.' azonban a péc;si e(tyh nicuyei alnpitvánvok tiilapiliinábii került gílzma-'j lom, nmly ki't "kazánnal. I íírlökmel é» i(rliSare|| Imi-ználliató R«íil«tr f"rni»»i.l ellátva vajiycin,|| azonnal ho.rbo adható, viijiy itfeh kedvezd fel-jl Welek alatt meií i* velietíi. A feltételek iránt; trUikmhetni ii|{..a Dr. KeMtl Károly ,nvp<wt íslj kanonok úrral, mint ar. nliipilványiik biiottmá-1™ nyi elnököl. _______¦"Uf_—
POPP J. G. URNÁK
gyakorló fojorvos Bocslien, Stailt. Bognergasse Nr 2.
fájdalnui kimiiJkl nii'gftztilil
•gjobUn Ajánlói
2ar«, .Hti
** \ÍIatd«"i*Mah« (tyóij•».••.'•' rHtin.*ni;I>«iiirr Kajrt. Hi.i ____„_»: fültfb K—un :. K...I-.H , ..-ív"'' H»Ur.;fTÍ.l.k, s, .li>
• lalai) - HiíkfKfbír*ár«lt; I.....i«un A. ; Miaun J. «jí)tí«« l-u*a»'
¦ nritu : lli>r>álh J. HonitiHt'ii.f í^rTJ" K*|,.-»vár,.ll ¦ Kába J.
*.'.."' Kram.!íl,'ú<J.l?«B«'nai..ti; llarnadh. Halamon ^.l**" :*..!.,t«l. M< «a Ht-rabM rta.. »tf? ""<•¦< linarmal V*r*Hl
tt*U*f W .» K. JtáHi. *i|"tkh «<..l|t>*i.. Kárá<i..u ; (Wabinack?
a U.H..U >. >Si,u i
>»¦'¦'
iA... .1 «(f>. ll,-r, M.-r»l
Irkrl FliltllMANN A bei. Bmtbm
K^vcdiili riiktiír Aiiis/trin sxáiiuirii
. , \r Alrilaoi k. r.-.kt-l, ¦>¦¦¦ liu»olí LHálM r*il*|a|T' Bt»lwiil«lt n" "»»> 'ttr luililull ilxi ulaj ka)i)>alú. Ki' Bt- ttr
Ititoi*.. POHPADOÜÜ-PASTA, ^^^"^'"^.ít^X "^."r'.r^.^ÍM.,.. . .,rt..«., i
i» i
4#f ,.,.Hllil>k H...lril-
!U(t .ll.'.
i«;
•y«kii
•jahban Mialatt ¦
niMj hU.oálklt x
k. H-n.....Ki • fr.« •-,.! Kf.
< ^¦••lll*.<lcq,k.i„.*y a>a i,.„,k ájioíbai". '»irj a'r* *'• Mah )11 ¦'- Ái triN|i'«l«J rk."¦,!,!I, raktára
,l,il .¦¦a» aTri. ii.'l kan darál. *,'¦ kr ¦ rrjii-ii-tralffrkri pliiiiiln>il|a a hí
.;.„!.•. •ro.k}ái.>i..k tnk*-
k(*álik«|. m«rir)«fl a o^al aa »tt,„, | ki. Uv^r.r W'> V.. lt* **i> ""< f jr.o.k.n i. *lfia»M<Mja Mk.I |"'>rv»'«r
*m-». Hjy it'.(rlj I (rt ;¦*) k. ira 4n br halátar** i*]aáiak, kÜMami'iaank. laghaai^al
¦UN MÍ«4«a%H. Kt hIH* «4f ita, hi>ny m*f FtlylkMy tay* l^f ttílkilliuh«llfBi-bb n*r i-irlaíiuk, rhr-ama *(r«U«-k xlil allaa bűtibbt
"li r.,I,,>,|. rt,rlT .....fíkim^ii «>(ri..,1 a ciír kíi.,1, tl báiUrlaaban. mirt »¦•*) a batt»n a haaaaiJall iiUtíla.baa, 1 Oiri-j í ttt.
i.á.>ak tSi.rku,á.»nil • Kittxar. ...Il^n-.lúa ,iH,.... j.,iiá.-.kai «ir.d.Bki »a(» "(kmnl ViMt *flalu« |tyotrí«-lttff«« • UCA«,.-
-i>>> ¦¦(, m.l> nii-tfk.ii..|i a «*¦¦'¦¦ A |[á «,,!, , rl«D ,n,v a>.k<|t •Itarlbak'. ** biJ'iTMi mtt.h IHatukkal. Í.t\ k H."|,iia*"*aáKli darab
NkCI MM* flflM|*( Kheu.* »a«> ii»«UI ftiaf^MIU vUbatlu 4f]r*tt*Wfc- U.¦.-!.«. v*|<V.ii 'maf^iu (Kamiurnli Lajk-nfir. 30 kr.
', hu|jr
I f.i *) kr, 1
"r..
(¦nria r|tr l.ut..r(.ioiturára) rft kr Uuiati, tBinlhufrj mé< a l*|ÜDan.«bb éa U« t(.« aj^uau .nrhualpU anfol atakadalu.
Cilit tlulH«-«*lyi. kiiliilLMpr rniuJan hu- k4uvti*bb tiinl U »ÍH*tUnUl k*tfí*- **•• tlllllU f^> által (bMiaÜhaW atta<l»u <á-
váli.nUlLi, ndkillmlKtlca arwy- •• etUat •¦¦ r.nlniT'kwilj'f lilititáara Kf) űv«[ !•¦¦¦ trul,h kni^vaiígirTLibánr raii.iJfue. alatt
mO^tFki,*!. t tlb & kr. aálMi U|**ila»*l 41) b<. ilulm .áW...kA.nli. u(r.ml ollí, ke., ka
¦M» irmuk rtH»tirt a K^lili uapóra AlUMtti tluHiá Mr.—i.l,.l tti..J*o...ma ,,. „i,,,,,.,,.,. .^.n.olk.tSk t db ?5 kr.
coiapMtal, ititRdfi.kir.tk Iffj-kkau aJB..lhai4, ,'rcí.l, araorai, aaUitPt. br>.u»*l pakfougul, Blr|Wlrii kauo.k.ikkal a bTirt fUyíl,-
uiloJtn iiú)..4aia úrál i|r>iiuiil l«b*i, I drb V,gx. <|ub«> Ara 3U kr. nár.r.k ¦ léJiaijail. I ba4eW*h«a tt kr.
>»»™ '-<¦¦¦ br. |n«Mt • Utak HiiKw nMn «W «Mn- Latja* Imin pfli | .im. mmU-
munka »• (>*.n r...(lak*ritl,alA. A l«fnafy.il.b hrllcmrliru n»^ot r'-gyitsriinlliri a Ubbrli'* ára .'.'. kr
amtllrl ai, lio^y a ruha itikttib ÍIiiK'llr'ik, !• tia<ai,.,« | .l,,ri.,t h««i.álatl .iU*ili»al Orvtll htafalliaMai (¦"Jaati|.|>ain.ak u
mii.t rfi.-k. e|,;k,-.«,ilrUki,tl. -- %y fu.Hu. 0l*c :i h-1,napra, ful kr. ,,»>..,i.-i.k l^r^li t, bi.t„t orr ,„i„,|(-n
'¦»! ára W kr far.tjj aJtalaao* ruill, molyljrl ncmciak börl.H*(«*,(, u. m. klntéítk, atkák \,-, ¦...„*¦
I dara). kJu-bb alakiéi, M>, 40. .'.0 kr , ,¦«, ,.,..-„! O|fj, (.-(y rlrila.aihaUaii marad l.a yti.aia.al Sf. ír.
..ál 1 (rl. uia>/.i*.knl..» 1 .Ili S.í, »'. fuj kr. .->•!. i,...ri (.„rn.llai.ual *\h, •(>' nw>*ra- veiaklxit mlii.leD uj va^rr i«|. iíuia.,.ltul k,
CiaUlKKlk ¦ MAri|MMit«k,WI»k a ..ad- (..Hl,.,,,!, knu, .„ w.ltf Itu. Karú mtnd.u ,,.,......
tanul r"» >'lUjárajk..i |a>.kiti* cft»n lídtk, kin^l nílkUliil.íllenUI ttUk>í(*t iiarbdl «rj Ai
1 pár U» ki, .' ' duhu>,al 10 kr, Ut}*> > rafaai ful/ndík- ral-ja
D.tKtakadtltli'k a.' .rualU. l.»3»vaV í. l.li- ,r.rB ,".„*, l'»"al ^rt Urtknl •oa'i.rtt ' jL» LHt^'w-h^"*' l»M""-t*k "'-
t.>illtatik a hro Wiiw. \« fA*al **•-*•<' .lnrMril«. által H-c.t i"lo*I nagii.l.b !.«•» „(Táia Iti.^.l.a. eiualr.,.!. K ialál.ninri.<al
•^ ^1 1 '<>......... r.,.l..(iimrrrf Irdp- t, III,- LtVtJp»téÍlU Utyifafe, weljr*k k. i.yrlm-. i*rl*t'*|,mnlh-I ilt a •>•> a l.ít..aü..«l a.!,'.*
tárt. .'> kr. tíg, nlraúnaK "• l>i«iv<iá([uk mi alt >i mlndcii knitflctl t ha atimlia #<-aa»Ukl li.ni)" ai .Ív
Htgy Itbtlt al*f«v)a • MtVIlMftH. rrr« uatríuil v*í> Ma»i.ál tlí!n>1ib»k. l.tftlnn <onib otnkrt eltart ¦ haacpálhatlas li>Rrkrúl
«f-i»«í,íM í.iinlarlj* E» tlérWík •) Mrttfar ritr>.<rr<-l ragr ktyí.ml fitHi .larab I frt »J „„llnt tWl*k4l tBinillff mrflartia, mi,r mii
(t\, \>&t •¦ii..l.náll.r álul, mrlt a Ul.l.-lit |>u kr., HMM) ,lar«>. 1 frt ,>> kr. .u.,1,„k mo.ta miniorlia •¦ Taaalá, ili.l
há>á <* áll,Rila<...á t.*.í »íx, boa * i.ípG, triUllftk r«Mlat*rfaJ. AlkalmaihatVk min rMkhaaiar Mnkro juWk. Mln.lrn g.-mLb-x
Klti
luldha o) a
f^ , |(.a». l
kant., tokkal .rr,fili, „„u, ,,.iií...k
^-»r.l.l*fc..,1,lf,1t..V.kr, t,a H \,
tQ'l umzém
I! |
•lirt .ainilnl. 12 darab ai.'tt, hof.v c talál«í»t raiud.n" bín»,ii.,,.l
í, •#t'»»7 * I>*a«4*al •¦a>tt>8l 86 kr., tlraa Jü kr.
*J, AJ, tUiJr'W''"-1 .'"0 - W kt, la^iinu HJ^aa l4lk»U*ál»M »l MÍí-«1.mikrU|),,1pi|
wabb rojlájit f..a|*ral 6(J, TU, 90, br. I frt; „1 „„1,111 *> «>>¦ aiAaaioroaaa aagylt raln
»••• í«l nfjr, huit.T pjakran »|A.l.. aKnI--»<
Pwiainl kajfutl utr. n>>-i.«"> ¦> *•.]>¦)»t
kfnUI m r(;(i*ii árutlaii. t*? 'lobm irtaii láiaal 1 frl
Blánr>t> tt..w"¦ m.|
imn.. iirlnn ira 1 frt, jilaiuknM. 1 .!"¦ Ml. ftiUMi kr., I. 1.Í0. 1 «j,
A t,aj*l .'Mák álU1..,(baii Jartani. a> «.», Halál ai ift.haaHaaj f»*«r»fcrtl A. nj..nnap v««y nflk^i Ernára fotont lr#*lkal-taMl,l. a f.luliK loTanri., folva4ik áUal fc nmeaak dtAnlni, niindfii >f(ví ki'aliniíny»k károaak, hoitr a rotarl (roiaaíi •l|<u*li^a, dn d*aa«rlll Van ittrrartíin a I. < I. ktinni^ruk jflrn- .iKigái .iiuk >>p(/aakn1i'.4 i-tlfn, Igm alkatrua. Unl, h,)CT ttilam f..., M'fiiaraUlUllait. kft- pnl-xka. m.ly rth:-l1.ri. I nna? Itípj fti kr. . árgoilkktkVf. lUyoli>»itat*ia a i a*, klt.f.o^n, ko(y valúdí rutatíiict'*" '»". ¦ ""•* akik ¦• Arj«K)i*kek ¦linJaii a raklirbau \Mr,i, Ui^akr.'.l inttjtu a.ial.k ki riít«i,..rl k.U.cHt.'l UtluUmr* a ruM* iianitt.au »»yrtifR Uilrl filbivni hol a Irgki-
1 ' ' kM.nh-hk Sian,......rKr„,,l,].:.fk ki>il.'Ur<-aját>lia magái
Fricdtiiaiiit 4. cls/í köz\dilő-lníézíííe Bécsben, l^raterslrasse 2fi.
Hejians hall \ir.inok, ííiilflrok, Ipsyr/ök
nagy választókban;
uruk s/.Amnra : !¦'» I
báli k(7,i.\nK. innék. -.illtTiik <>n liiili
nycklclLenClölK;
Kiilonbi>isi> KalaiKi'rii' <!* illatsziriirnk jiiliíiiy,.-4 ,íroil l,n|,lialiik
Kohn Gyula,
llltdlnru «-nriK.Liilinii >hi;i knhlix'Mi
Bellis Jóísef gyógyszertra mellett.
A legolcsóbb és legelőnyösebb társasjáték 20 részletben 100 db. sachsen-nieiiilngfüil sor
¦orozatoKkal K/ofi sorfljo^ycknek évenkint ;í Inizasa van.
KírnyiTuimíiiy : (5,000, 15,000, 1 0,000. forinV ezüatltmi lev.»nllnn<Hkül.
Unvuiikint 1 t'( fizvttuttk <>. tlrtúkhitii e^vni^ttuUii I 'J btínapi^, uielv iilő ulntt enhe(ií iiytTemíMiy r. L;O rfarAvevii kíizt kiofettttik; e^T r\' kHt'lteVi-1 mindenik •') eredeti MurHJe^yt't kup.
Mindnzok, kik c/a-ii t'liíiiyós jiítt:kliaii n:szt vnnní kiválniuk %*.\ \ dskedjenak az elsrt 4ft rÓMrJetot a/.iUnml lickUlilt-hl.
SfomljRthclv, jiUMiíír Ml. I M7 I.
Franki (iyula.
.1,./. rl 1.1.i.l. l.|i
gyoriisajiu
Na^y Kiniziáu.Nagy-Kanizsa, 18jfl. február 11-ín.
7. szám.
Tizedik évfolyam.
Zíila-Soiiio(j) i Közlöny
KíIitjcuw
SOPRON es VASMEGYÉKRE.
a v/i|ilro<l;ilom.
jp
nn, i|»;ir. <u/<i<ís/a(, (uilonmi) rs
Megjelenik:
mttiitm tiMibaU*. •ff*** i |y*hrw M«ft>i vi|r »*l •¦"•
irrkfHtAJ ll Ildit r* khitto lil«mn|l
ElöfUetóii föltételek:
Hirdetéseket elfogad:
N lul;m K'AUn UIVATAI, KMitMIya*: fl'LY ,IÁ\os PtilM: Zt.HI.KK M. LA Mi l.KoPUUt, la MM.Mt HAM»Ht ttatkM: MAAMkNHTIUN * VPU-
i.Ht, iikh.^k Ht'iw>Lr, rtpm.ni aiaiíw *•
NAKII.Hi 1IKKMAN
Emlék irut
/.aUm.yvfi .Horkért$ktiÍÖ ídr,.W„f HUkilAa» 4r<Í«uu'b«n. *i
Még mikor a szurouyok fenálloltak, ós csak igen ritka \idcke volt (imánknak oly helyzetben, hogy burteruiét,wit klllke-rcíkedtore ha>xnálták, Zalaiucgye hcl>-/ éten él fugva is terménveivel minden nemesebb bort fogyasztó- piarzról kizárva: egyedül a kevésbé kétíves ízléssel blrú lielii, és szomszéd megyék belfugyaiiláiára voll s/orilva. Minek folylán >K>rleiuie-l**Ulik ilig rénienilt ma* líg\ elt-iulnüi mintha níóIós gazdánk nfaielyekének ügyelnie szó- i leje ültetésénél, a jobb lajla-s/ólók megvá-laH/táüára terjedt. ¦¦ ¦¦ uiég a termelők nagyobb része, a/ ujabb szólók Ültetésénél r* a régibb szólok fenn tartásánál és gyanipi-láaánál egyedül a sokat leiiuó szóló fajokat választá, a uiinóségrei tekint* nólkUl. fvs mivel a megyei szolok talajai nagyobbrészt mind a fehér,- mind a fekefínzólók némely fajai termelésére alkalma-. így azok vegyesen műveltet vén én sytnrtdtetvén, a/, n/ előállított borai, alig említést érdemlő
uieuiiyifM'g kivútélé.vei a kereskedésre kas
•'i J*W ci.,Wkinttot a i«li».riti-t uadtaMigi
¦WUn mar rir-Kft'IUIntl KKr» f.mínl »-l|.Uj..i> ¦¦•¦n I. <<l>barataimuak 'ii>» f>t\A-m\>r \rHi\U\, kltkal <¦ lirgvt.n, mar írtrkc.nt alkalmam r..ti
HAAN KÁI.WAS.
tclos (srliilliT) -./Hittek voltak, de nugyr^z-Ih-d. must U u/ok. Kivéve néhány Ututnn- niflli-ki és murakó/i Hi^vekft, melyek la-lujáUn inkábbntlliiilios lévén, a ftlliT szolu tuimlJiiUbb ki»utiitat\án találtattak fi<ln>r Imii nk. S mivel e/eii Um>k iniir akkor is ki-tUnlik u /a>uuicg\ii tólibi boi- kö/ül, — ig\ tsakiit'm kii/hiudcleiumr vált a linn-mabb i/b"-wl biro kiiiükben, bngy /itiluiue-RV.'-nck csak balatoniupl^tci. küliWiWn >>a-dfti'S4inyi és muiakll/i hegy fi tt'rcAiu'k tn--mt^ebb Imiokat
Klie;. janiit még u/ iniulligeiis g.i/ihu tw/tályiiuk a Un tenüulés iránti rllrn- s/.rii\r, lionimn kö^moudá^sá vált. i\ gn/da áiku, minek fnlyian s^úlís/i-tiitik ^akiiem egás/cn a/ értelmihez tiimi»ga(ÍHft és vezérlete nélkül,luíudeti irányt niellúzto te-veiyiíett.
Ily lielv/ctl>eii liláit bennünket. m uiN/tignak uj életet uiln kuiízak. a mi-ilvin a inugvar terméiiu'k /.ár lm>tyái len-luohitn, valamint miniien liaxai lermvuyo-inkre. iigy buráinkra isegyjúj kors/.ik nvilolt.
A kere.skedtls, Hm burainkmtk i> ntut tiiit külföldre, s csakhamar U'uyii/.t-ti-tt ujiuii téves bit. IffO' a mugyui bőink távi.lubb. kdiDiiiiM'ii toiigeieni s/álli-
tákin nem alkalmasuk, iniutún s/áiutalan példa ijíazollii, liii^y boraink a/ aei|uatnnni íh át v^tllithatok. 'csak u/ok kvll>ik>K !«¦ gyeink kezelve.
| K/eli lia/ai kereskedrlini mo/galuni u
j termelóknél is meglelte hatását é> csuk Im-mai felismertetek, hi»gv ezt-u annyira ellia-
j n>ago|| ga/daugi »a kifejlesztése fogja
| egyik legln/lo^abb alapját kéjtc/ni a/ nrs/ág
! jövendőbeli anyagi jólétének,
I ll\ Dieggyitzodi>bid iiidul\;i ki i me-
gu'i ga/tlasagi egvestilet i», iMiietve e
' téreni hiányokiit: betett halni a megyei
l s/olészet koiigéin*1 s/ninli kifrjlev.iésérp. mint a tnegye anyagi jnltMénvk leendő ty\ik
1 legbiztiiMibb foriUSdlu. .Miéit is tubb ud-vm intézkedéseket telt; lieve/eh-scn ; a me-gw'i szóló fijok mi'KÍsineré.st're,a/ok nevei n/.<>-llositá'Hilr.i. különféle t.ilajnUiani lrnvi;s/.ete ki|)iihalolitsáia. s/óló ktállitásokat ren-ilc/ett, egyhekülve l»>¦- kiálliM«sul, hogj a/ állnia indiháuyozoti kiilónléle fujn sz<-lok kiitoii s^üretelésibúl nyert l«n*.»k ereje és zamatja megisincréMTe n lka lom nyittu^si'k, mily nton klpttbatulbaiu leeudetl. hogy a/. eg>es fajok mily talajban mily eredményt
j tüntetnek fel nemcsak mennyiségre, ha-
( lu-in iniinW^ie i^,
A/ rgycslllet intézkedéseinek biztos ciediijényéról ke/eskc<lett ezen tis/ti'U egyesületi tagok ismert bu/g»lmr kiknek kezeiben e/ek kivitelt1 nz c^veMild állal le-
| téieieti. miből fő tevékeny i.-/ Hertelendy
Kálmán nniuk nz egyesület s tgts/ersininl a szolésieti s/akosztáty elnökének jutni!, ki e lé mii fiuadhiilliin levékeiiysöge é> mások
áltat méltán kiérdeiuelte a köz elisuit-réM. ki nemcsak a stólös gazdák ér-telmiiégéi. de a néjnít is tapinUtosan be vontu e téreni tnuzgalouiba.
Áf, egyesület reményében ijcm ts vau-Inuoit, mert a un'gye) +zf»lé»/et ú> buránzüt terén alig reinén>letl tevékenység és siker fíjlrtt ki; - mintán a juegyének luindtm vidékén, a/ egyesek által, nemeik a me-gy.Uii <lnu, de wHintalan uj it/ölii fajukkal is veiseine/.vu tett kíserletekéi kitűnt, \h>U} s/<dcink tuluja nemcsak a megyében általit Imii h.is*iiáll legjobb kzúIó fajok de az ujabban UhuzQjtai tenyéuU'Hére is alkui inas, — meg a h/ilretelési kisérlotekbtíl U-biüunyult, - h»g\ valamint tu ujabb, -ugy a rvgebhvn iHcpiU-u >/oleink nagyié-h/i-bi'n léte/o s/olu tujokbol is, ha iuok kiilon K/Uretelteinek és a nyert bor oks/c-níleg ke/elletik, nemcsak j<> a>/tali, de kilUuo ugyiieve/ylt neoeiiye. m»1 t*«-mege borokat is iebet elo állítani, nie-lyel^. mind erőre mind |>edig zamatra úgy1 a Iia/ai, mint a knlfnldi nagy hírben állu^ kedvelt , s a mi boraink árához, képenl * túlbecsült borukkal is képetek verse in e/ni.
lga/nljiik ezt a már s/áiutalan uolü birlokosok }iinc/é>-tHÍl kikerült |iahiczk borok, mert hisz ki ne ismerné megyénkben a kéknyelű, szigeti, sárfejér, muskotály, ri/-! ling, kíiraj, bmgundi, oportó és ua/u fel
T A K ( Z A.
Végrendelet.
A *it
l ad
A MrM>m •luntiuk,
Hol ¦»«•» m*(|.íli.u H t(>liuf I.IUmtilaiiduk
A hi.n Habaii \*t?*>> Uáoánj MObor L.l}*t,.
H ha »a}4 H mt%Ulio\ liMUá i>*k
Dalt nfm irtm'V" '
*»„.., (Utl lrlkr»ilíl,
Tán halta i a k<-U«ai h
t* ,l,jal»k •W kOpj«»
Dali tcitiu* tt. tilll kOl 1 t>*r*Ult KÍVlVt" *¦ H JÚWKK.
FubriiAr .Yt'u U Kr<j«ib>' *o/»Ul ut.in h.t lulli nyiUyjiciii-t vuniill vc^ig i* kiatlml fulu liox mind küxelebb *U kuK'lolib jutva. Kl-.l u •suiiiuruaAg t'ukuUi aiínívul IhiviiiiI gytlis km'*i, melyünk UlUr» idnéiniil a laremiKi muUtinAmik *ig »»j», Imgy hulvet mljuu » imilAndiiaág l'iij dalmű guml'fUUiiitk; ott kovutí IiumsU mirliari k (órvriityliiixi'i totiilul, a liuloniiiny.it müv^^ i k.Vvis.-lúiü-k UimI»« kom.dy ftrr'iu Imlotli ki ¦orolv.a *gyá»uUUlftkt>k mind^vik^n Utliaió » báncto* léink ."Uiinto lAjdatmiiímk éU»\í ki I idikk ll bl
y kán ¦ k
'i k<ili>
littugJHÍ jnj
.Halunk, balnak, tgjr*
' \ IVki'd- >.'Vlt»ík(K'«i %t UlllbiTiaóg Irgim-
! Ly»bb Kin»k i-gyikn laAKitja, u ¦zi>in»ni haitit ti kiatfrot, a rn*gy«rhi»i« egyik b'gni-gyobb emberdt, « Imiominy, » iiiíIvl'moI c^\ ik
I leguftgyubb bajnukál, a o«imw eiub«rbarilli<k egyik legjobb mívll támaurtt kiiéri ni »rók
1 nyugftlom h-lvórr
Oyáuloúigúk tóU'l •sárnyiii, luint f-k. t.-bnláiiundKrak lubegnek h magyar litvAms k<l> (*• uagán^pUlvtoin * » ¦i<Uw bau luimit-n ré-¦tdt villáin gyurua járU bu a mugrcndittS b»-
| lálhir: » mftgynr iiuniictnuk halottja vau A mire i-m)) »^t'«!v« mertünk h1"11'11'"'. a '»>l vnk fíílvo HUTlUilk gyauitaui mugtorU>n{.
Itáró F^tvfl* Jóu«r küxokutA«i mioi»t«r budavároai kt^vitolfl. a in. tud. aktionná >'•« Kisfaludy Urtuág AaliVv, fobniAr U1 in. éjili 11 urakor, f)H tWtw korában meghall.
Nőni akarunk a büld»R)iItDak t'K-1, «»j«l-lemnijiárft h»aaukaMbbau kiterjiwiki'dni, mnrt « DagyWrfiu owménydui illetet t!g.'« ti-rjedi'l. lilében hivun viuiaitdiii n'in iiertltiy Ujjunk *rtik kt'r«to,at!iii gvt-ug«i Idillink nani i'lígm'gi;*." ha-Ur Kutv.w j'uMof uevtWtil uKv in ott ú<L lajál-U*ni *j utókor búvárkodó ¦i.llomc, áll-Unu. miuda-
niellull rt V.ÚM*gy<iit^ -,i k'ií.Tduklódéaii-k vélilok ai állal riiiini ¦»>11(Á)itt<u l»uni ¦ » ui'tghatt irjliil Uirt-íó kfgvt-lut »rk>di'ai»l<-ii^u<llii:ll<tu köl.-h«-a.¦„-'¦! vélji/k m Albil i..lj.'MÍi.>ni. lm ól.-téröl cl mondjuk rövid vAxIuiImii iui, n mi, r»U tudni IiamIíiií kot.-bww'x.
IUn. K.ÍIV.™ Jóuvf */.illiM.ill Hmlnn IM | :i bmi H/.<-|i(.-mbi-r i;>áii. (ivunniikkorAt Mld>-i koréb. ii r.'.ziiit Itudrtii, r.W.int Knail><-ii ,llo ál. AU..I.I, Utín iakolAit Hu.láil v,-g,uU; a bolcrtiWi'li ií« j<iKÍ laufolviiiiioknl nmlig I'i-dIkii Imlljrutu. Innen Ihj.) |IJtit mini tiulul juriitta a puüt.mj't ursiúgg.VUbWu niuoi, Imi hí U^vvédi visagAl L/lnUiltd.'lH^'j b'ii h ImW'*í u>lvMri k;i" C*<dl»riAh<is monl so|| i;^itbnni<> 1>-II l<(7-l«'ii • L i'|xtj.mí keríiloli \M>\* k»/.birájiivA itnj.l h'i-. jtTinrjívc alji'jíy íóji'vó vnliuxliilln sí j<-l*-H ki>|t »<lt»éK" H«ti*r ir.it. Kí idólAibiiii l.-U uagvolil, killloldi utuiAoukal, im'lv.-k lilUoiliTluii', Ír«'i ntilk'MbUtiru igtni jótékony bul'oly ti*aal valtuk
ln>i mdkód^iu hioiiUii <-2 id>>/itk<í1 jóval in<^'<tlottK. Már lN,K)kn fi>rdil»tta In a iiu^m iiém.-t koll.^ ().H>|h«! .ltot. vnu Hrrlivhiiwn" i'íiiml jflf* inövét, ls:)l-b<-n irl.t a .Krilikn ¦ok- '-nuiil vígjátékul W2 .A Ixmiu- \«Xi .A bAnuuKlk" eiimll ../iniiiUvukui.
Kőtv<Miiuk ugiUí tMntéu axuiiban ragy.íjí'i f.'iivíiiííiirk/nt hu/..'Mtik kiTi*zlül »* uniliurliit-ráii n.ni.-l.lk^V \lUnif.-rlini, i^Mikiu iírc-pUWt idárautju a .l<niokrnlikn* ériubitn in.-l.-giMig,-. Krr.M lAmuúVhlik „A ztidó .'iiiitn-rijeilió" „KkIi'I nd|>e én » l'iwti Hirlft|i' i-iinlíí j.'liH .'rlck.'iéa^i, ngy Hinl>- .Klj'm m/ ••k'y.n-tÚHég" viimn vigjAutka. A tialuiiiHiivus férfin, a kólto, a regény ird müvééi nbikilásai k<»l fi'liaiiK'rhi'to ai tdnyumott vagy h bnlaon* vna-knrja nklt nyi'g.l i'ioIi.tíihV fimleg, n<«*vélttdjVs •xt'aiólija, « íKTuiio/tbn.'k látnnaia
A jótékony ci^ln* íz.rkuMt.-tl .Árvíz könyv- iiuut.ii,.' mcljb.-ii vil^hirA «'({i»nyi' » .Karlhami" tHiT bon nncj.'li'ul, .Vélmnéuj a fogbái javitá>rúl' .Siog^iya^ lrlaiidbm*
A- biu-
kíut „A iiK'gfagyoll gyermek* lb. iniuil ai ini na^V ié nemei bilkiil.a<irJI toaiouk tanúságot.
Ir-ií iiiuukÁlk<idiÍM>kkiist(}rt<-ol ai 1844 ki iiK'grÚKÓ «i(tWl»áj{li!irií. 1-^jIvo* uuvu uiár vk k'T iamoruti'M vult nom c*itk n kM lealvArbata ImlAruin Iwl.'.l, humuu a killfiild tudoniioTo* férlini tvotl i-t. A (Av\Z,* CiX^iiUn magyar mini* t-riiun ni'tg:tlakuUaávaL b. Kolvo* Jói*<f *<>¦-nkt. tuíiiiittcr lett. Asunbau a* akkori muigal-in:ik út i* <-^khani«r ki»avartAk hálájából. In ív ii rsuk ai olyunca évokbun tért via*i*. Kk-k..t irtH Hiiitii világhírű .A XIX ik asáud urHlkodú i'imiiúi" inunkAjat majil .A uóvénik* ívirnii j-'lt-a n»r<i|^aii<ii iHMXt'lyél.
Ami Kólv.M^ttiriuea lH.il ,lu toriét, ui u>iu.l»uki ilt,|j., Mily ,Tnv<Hl.'tlun m>i»ki«a k.'-«.-.!.)> .-b>ok.< volt ö a in. tiid' akadxmia -•• Ki. fitlmlv l»rai«Agi)ak, mily ón«*>tlvu b iniiiikiUkodntl o a ii^ji u«v*ltWn, a kg .¦l.'.in..iuIttA»An. Aí 1 Ht>T»-ki magyar niiniitorium tívgalakulAiAvil a kóiokUtáii lAn-iAra kivUlu imUi itiukUiin kiTCRott, ¦ mint k'ííokuUii mi nislor monnyil t>'ll naxAnkitrt « nuhiny rövid Av datt, Ml caak »* tudja, ki ni*pno*eletünk ulhanyagidt All.i|H.tAt u uuhány év MU )¦-mertv.
M«nkAlk'HtA»Anak utóiul, hatalmú roona-uhIa vult ni orsiAidfyUléa v\é turjucxtvtt .A n«i|>n(!Vi'h» Allai.»lArói tH7Oli«uu ciimü jslun t.(«>, molybánaton Ariáal akadályokat u «I4-aiAuilálu, niolyi.kknl aeki, mint tittílrínek • n-)]iii.-viilöí t.-nin kiir.iloniö kuli, hogy ci akadi-lyuk li-jtyóít1*) mily roppant tTÓluaiitéit \gé-nyolt Hxl t/»nmnian |biionyitja halála, mely felett ogy i'k^k ihunsct iir, nitify fulott ai «g«u emboriség nvimöji' keaorcg! "
Aida* »mlc.kfL.-l<<» ! IVko hamvaira I OY. J.sem említve a sjimtuUui li'íije. le.se bb u.s/tuli borainkat. - - ^
De mindezek a liuzai kereskedelmi téren is csak a leffs/Ükebl) térnél,.lliaiték, iuéj( a killfóldi piaivokutt ha meg jeiuo-nek is, csak ali^ iiieKemlitttaiv méltó íz Ok kÖrl»eii. -- De ott sem mint íal inii'íyei termény, iliról s/oinoinan kell turuitytt/»A' nünk, ha némi fiKvelemniel kisérjnk a kr reskeUés utján külflHdre \ iendö honik s >rn zatát, hol zalnim'Kvei lw>r->k a maiink liríyi new alatt aliw. vas) ónén nem t'".zlt;lhrt*ik-Kze.n fentebb említi tt u. vlejjes m>\ lözését borainknak a ke,iv-.ked< -Imii kdlii-nősen a kUllúIiliU'ii. én ;t nt'ii -sebb b-ra ink fejlődésére hátranyuMKik, \c sőt re ' székesnek U lai t<wi. - Mert kit/elismert I
viv ki a kereikedésben, h/oh vidékbeli keresett lesz, és nevezetesül érl<kesedik, mi a/on vidék teniK'lóit csak itii/üalointa é< a jtitaluia/.ttttak utAn/ft^Ara serkenti. - mije ellenben lia elvesek buzgalma és' AlnVal készsége nem jntaliiia/liLlik. ni'uc-ak Imuv követőkre nem talál, de ;i/. Íllet<"> is
mindinkább érezvén anyuci 1i 'tranzit, a jiltalma/atlan nemesebb b >neiinelés'.el fel- • Iia^va, ar. inkább jiívediltne/n ko/finsé-jes bortermelésre fii|» törekedni.
K* utóbbi bely/.etlHti van a mi b'»r ;
termolé-diilí is; mert inei;\. iikli.-n ke !
. vés kivétellel niétf mM »¦- k i>l**űrva. J
tftldi kereskedésre í- alkalmit- nemesebb borok, melyek mintán dráiíáWi Imit va sirbí kereskedők állal ihen hegyek mini HtuerelVm'k nem ker<-stelu.>k tel : ^inte csuk a \idt-keu meií jelenni s* i!»ilt vevúk (na^y ré-i/ben korrsni:iro »\\ altnl a hegyben divi'i ár s/erin) é« ii;\ a termein Illata jntiilina/ása nélkül v.i
iiiiitln>nv
i ópilu
1 jó lé^liuiíitos kályhák
k l áikikk l
p M p }y tf
KM. (,'ondj.t, mert Ók vannak iYK'iiikAbb (<r.lo. k*h- n h hit.irk."!.^ ituivIiHln^i tiwnilftk
oly tttat v ió
idók
jun arril i«, littjry <-- korul ijenok, k idomul gumi leniiu >aotó MÓv.ik elhulvhottu-,.k kínt,
kulló mikit
I iráiíjrával, mibisiut vwjtyiir i.lál.t .'¦» álUt h.ilU.lókknl k.'
! trátfva ké|H« álladók. K.Tll» li rá
i>lri»(li hnti-t, r*o í^o hlxlalo , iidvarbi.fi id
id»e uiiképtinjórv, melyek ajtók, ablakok ki t-lülít k ki '¦ n/«t>.idtA. Álljanak muk k<
MUliik'
tit nlfitli kjétől! ílloli. Tanntilt rKk.<V'<k. ktkn.-k üzl<-(«Mirx inrtozik • mukitlyliiikmik ri*.|.-tl>.iii larUsu. in..i»l»ltMiM. Iv^v'H-Vib.-. (i-l.uril. KvrinlUn iiu'íitíiTiiílirt.'ik » kiPííiin vHcktilyliiik, - itfiírt t* kulinyit 1'"^ Itiani uoikuiik U'Uito-si-, adui
Mi u :I ik Hűim iitmti kilitt<-lt illoti, niT4
laiitk ,
liWi^nk ddl^i* Unni arnll kn kiiidii^i;ul rrlu •iteni.
A 4-ik xtiltM alnlt, luwitt kilótól i luKfMiitOMlib, l"j(rirdi)k>*(ibb tAr^y, moly tu-k li<'lvt-» *¦* t<i'«i"* I^iívíiUm kiirlll mimluii
K,.ii.|..l<t't»l .....tf kuli mfcH.|iii. kif,.ji,„i i;s lt való-
Miniiii'k Uhitf.ii knnitin.Miyokul » |idi<'li'"t<^ii: mulep-Mli-iii.
II, „ iu«.^iv kulwl.ili.-n k.-»//tili«nyák f<- ilnlvtiii>nrk f-l, K»K-t<VK» li-li.'ln.-, «K.vi» küznö- tetik nuliitkknl VH^vuinm-Mlluiitiilimk, mint v*-jí_voB<i»otloH !'*«* viinnw in, iititlv • kú*/t{u Iráuyn t'ululnin*! iill;il ununk cliuünuva) v%y milliú
| A>t n
ntjilk 11 l'Tiui' .'ny r- ,Ulut v
l tudó*"k, h
iiK_v«n ukuh i.«luk i-KyK(;K(t|.r.| Init awiAkiíii itlt'.jriAl. llul k'-ívii vfu,u1l.l.lróifKUhiW.>k k>">t»>l ¦¦« })kI»^k.vuk Ú'I.Uh.1 áll. Kl.l.a kii|i <U1vh »U keli kiroHiii lti/.<l<v-t) kÜHiii'ii'it liol a f.i.l umlit.ttl. ni Kiloj.ioiMilK'kknl l>ir. Suk értők n>oti)..x.NÍhnlii»k .ik.-ir,:l, |..)l vAllulko kAmí ki-jiiwi'u: i« péiui'^yliit vniitiak.
uy áru Iclii-tiii. lulálití, muri tmll-iuiuiil liibl) vi .l>>k l>ir .!/.¦>(. k..lv.iNir.iv, kkrl, „mIv-1 k,^.,, k dtak )o'-/"ik-I leniiileiii. Mi i d
lűi'fí. Wiic a tuHKok kiMillmémi-iklie/: ftlkttl- I Ilink visóioiikor. in»jcyidiklM'D i» valtunk ho-
nia/va Ims/nosiljnk. »m <„,,- eyv res/e ylo nwkká nit«t(«k <¦* Myww nryilUa (V.ld«k,
. . , , ¦.¦¦ A/erl ih ki-Ui:L> ni^m Itlu i u tolult, hui;y kú»iniu-
lor-atik.
mit tri|i:i<ztalato
k^z itt eUm'Tétlentll <*lf »> r-/:ik. liaesiik :i termeli) niajíJt bornit nu><! érlelw'-n, kozva cinem adju. de itekint\e n ne hÍJWt'Kcket,- s/ükséfíet elóh^es k<i|tst'í;ekel én értelmet) - egyeneknél kitlmnWen a kisebb termelóknél n kivilietelleiV-ij^el a/.o- j nos, nem is számítva, li'>xy terményét, rsak részletekIhmi értékesíthetvén |>énzét nem hasznosítja o|\ rirnivuvtn, inintlia e^ys/rrre kapná azt.
Azért a jelei^iirilliiiéturk ko/iiü. « niennviítég. ihhh kóll-vi*, t>- tolib larail-siigi lildo/alokal i^elivlu neine rldi bur lel-lut'lésiiek, bi/.mi\ liilan |iitaliii,i/u^ melléjt alig reménvi'lbeto, h'>wy h/.úihu- követni le-gyöllek, de mint bizonyost lebel kóvet ke/tetni. hngv a/ok i-*. kik az uiívct fi-lkn rolva, a ki kitttzntt rzélfrlé a)t|i>/at ke'z^^ i gpl baladtíik. aiiMiKi lntlriiii> ni által. kén\- ' steril ve le^/nek. felhagyni bit/;,(lniiikkal.
KAÁN KÁLMÁN.
*i-i,Ai pallini, távolnbb ha cimteri'j;iiyi'i, CMilii, mkóii»ki,,);.-V>ei, kílimAtii, i-^xti-r^Ali *¦* xaIa' ipAti ki>7JM(R'k ter(Ui-t<'-n ba^ymiirviifii i'lvar ';' j torjo.ivr ii ívt.-.H |.....jokkó.ii:-«tl h iHila-anyaK,
¦;>kón már liihiltuk i« kón/.''ii riítojjukut, Kii»láii fol.MiK./ván /A)ior volt, iiiacaiii M iK'hánv k.'on'n .larahot a ttuk.'r
K» lttuii tudju, hogy hul, luorru ni mi nn->r kő-hz^ii, mily iium vár egyébre, mint vúllalko*\ »/i lU-iji é« kutató ki'ju-krt-.
'j\ kÍH/éii bányillf BiikAsAjía r»rtklr.;lil. né tlL'vitn a küi<mi»fyt eliinv^rc « iircsárt, i-mulnri innrl h mulli'll « liililjdiiii<w VHj^oiuwmliUiít, niiTt a kó»/.éii'bAnv«k kiti'f.'_vliiillnn*nK* ('""rlní n <olyl<>tioii [Htniollii't<l«l,.i(ty uem kirlilbr iná-a"Aj:t (M) krbii. Nfxt't.wii nzurinl cink i^y l.intmt
y
UuvAk It.n-*.'^- uh'-j- má íh HJánlhiih'i, ,¦* .'iH-ii -utri.l.UI'i h tttn l>irl arra,Inigj- u k>'*ixiiiiii>'l iw h hl k
Mikép lehetne a K'^xénnoii
íütV'Ht a közönség rlönvéiT
últalúnosituiií ?
MidOn k.Wnn. 11, K^-^ln*.^^.»Lb a IlltiW, j ; ^\s uU kónny.-u ,.. mintegy uia{(ál>ól toiyik a/.ou ktrd^t, mífly ' HUlj» bUxtt'ljfjt, a k<-akau<dnv.nnii/, caime e iniut buzaudó érliki/lrtt'iitiifk,11 Alinak fti iitií, IjIWu uiii ¦uegfvjléau m-lktll auin m»ndlitifo U'tVjrí.-ltin.k |Voiik»niil »xi>k iil/"limk,H kik i; a kitUxútl cíóllivii lón-kwa. \ ..l.utmltii kuli ,'i.l'^idtk-l tehát uiultal uiuu kérdúira i«, li^'j' kÍL-^voD* M i u t ó pl Hi»üu l i túrjry, vii
liUUk a néiutukul. u kiHiutUit iiriinWnUiüil to^vn liomuk
Mi«i, li»-y a k<'M/';nn li túl- -t áltu)itno«i- J iu.-i.iaz.-l ktivurvn vi* álliAtulliallail miU; Uni Itdiuwttii 4 lullútult k"ll iiii'.'Alhtpil'iiii ti^'j lundamenlinii rnkrUra, riica faluk yak »t.ok kivikilóli.i* jó akaratul kótui. <iiiy*i>U:/ \ a s/obAn b.lill r* kivlll, h;gkiváll nioknAl, t
Mundoitaui, lii'^y niibi'l li-*x a Kö*iilti, d>-hojíy mikt'p leni n növény t* álhil l<«t kOtuinlié, Ali iiifk'iHoiiilaiii in-in Imiimi, inert ma^uk a ti<rmiWb<l tu<li«i>k wiii tudják.
(mond koxlnévvíii'or.liil <ló. Kó»z->uaek atWi^ iimiulitiik, mi;x kiiiitár(íT vii^vAlladttkAlól inug
r.....i luAilAtÍK. A kén iae<vIóÍ xtámf l<'pAr<)l-
K«laa által in^ínaUdiilt kúa»iíii nyert ko«ki
iuT.t, „y kályhák eiiii.^luua»^.tk ;
2. UrUuHtik ki'iiuíl üIioIhmu vli^itndö rou vujilé, >>ntott vu*, xOiwihI i-*».Ttip í."/§/.étt
jrha;
3. adauók u kötőim'^ kf*ilr.- a kí í ftó kb \báU í
i». k .i,.»i
1'ordUvA a iKy rni(11|IK
^y j pa
alú tultiTiiiuk, muri «/.iiniríia Utjtj» a fái, flenxkál, n i^v rutbi4iiiii tn;i(i cngiítli, u.-iu ád 1m< nyál h ii-rml. $ cgt-r'uk-mtk.
Hifii t;»«d;Uí»ti ikk II X k hdhik
tkI<í fuuU kürtib u^báiiáa niíkép-njóröl »íóló'( trá^VA. X kÓH/.i'u hnlliuiiikil, purAt, Jinpilhou
u,:p««trii nku>a> i-fvBv'%'- lu*Vt"" buUtuaá^i hu.....ár ró^lól lnio/nAljnk .1 'ki-mruy fóldiiuk
¦¦* ((awIimiAhí ¦«^n|KiulI>ól. V.'jjnt ]H>rhiinvilá»iírH,» Ntiváiiy'fuk kfiv.triti:»«nipiik^-
4. tfn-mt''«i>u«k a b-lii<tiW);ik; 'I.-k ndó r-11 (iliíi./;iiilj.ik. Sík.nrl difiik kóanéniieli IrA
MtAinu á« Uiuiuavtthuto k >'«/.'11 bányák, J KVAiia ulAn a* bab, <¦* ak hii^hI p>rjo (llavjjrrtij,
Mi m 1*5 (iaiu aUlli kilét>-'ll illuti, arra Kiírtja n róti mohát, nAdnl, mUt, a lóldhuii U-
1 " "* ¦ (viM-m nino«, < nyiani Memlti wvawkal. Ivrx^vl,! ' '
iijtyttlib
liinlv K
II.......ja vi«», li.oliHn.-t nSln- vuW, porkAiiyóvA
u-«i a koiimay ftido*, irlja a korú baltól, át liimiwtt.
Hint urvoHtá^, (AntraouUliidUital-inljrinn hat acon l>Ar IwtKftM-k'eM" u. nx Ivek
........r tt-rmwxeUol hírnuk. A k.Wilii lu/.(l|.ikr
lintiilnuiH rllh ulinnoa iiuwd.mWT. (Ivttrrunkukiiál im^'li a hajlnlv'svt m tórktik'l.
Ily Nokiddala lirtM/nát ruh> Iv.-n a kiWii »'k, n^'v liittKcin Ildin in inul'>lUi in ki>i'lnl(k mi] kuli iloi^nt K/rk utúi) ttuf^juKltituk nyilváni i k Mk At Í
TKBÖÁNUZKV.
iökolutaniicsúimk üléséből.
Al ílt j'-llutt ]|i«^v*ii iakoUtutiHi-a I. iíví fol>ruAr hú ii-Aii inrtH Z*ln Kgom^u r^yik !¦* m-(í_v.•(!«¦» UkW't, nu-lyut «/i''jwíímin tanái-stH-t;ok i-n i\ tnnfljív iriliit'r<rdukl>'«l<'Mi^l vinult u«-}i:iiiv hallóit.', J\tt<nltVu>|jM[i ItOja (lur^ly kir. á fll I ll
ur^ly kir. M lulvdiil--
tniatl tórv^iivsicfrll m.ghi/A* .folytán - (ib vinn IjiJikí mint tanácHtiic' mi helyett"* nlnitk di'liiláni 4 .'• '/, órakor éljtinVt'tMik kőit uj itull iik'K- - l.t^ló»or í* ko»)ii>lyi-i>li1* >'¦ iiK:ltány-liotra Ulftlóln^fjuiK-kcioU hhjC b. l^itvitn Jóuof
klmiittánll, 'ili?>nlJ«il4-n^itIiU«k k.-lieWt filjc.i fájl 'lalom .-* »BiiiiJk>.ai*..kkrtl l.Ji.i l>,«. Klniik ur inditványáni vjq '30^(1 kirtlnlyt*!^-14 mól-
¦-E érluiituiról ac op'vjF viUj,' cli'tl iimurt ab íro-dnlom- .4 ¦latuti lómn párját ritkító f.'rti nm-lóko a mUdiuhjcí hkolfttAitá' J .. " vi'Im* uiiat u kiwiklAtáwi |iirw«iiy wkbalttja m Mu^vamniráKbA lnitt.jtt wj.U«««''k t-a urokit t"»ni;k • u j.-jíyzóki-iiyvi kÍMKiHl kenirgó óiv>t-
F.t utálta inull itli't jrt^yn'kitnyyömik litr-I^nl PilotviiHiion ií« hitflfnitiWvi'l |oM> tanítói váltu/lU lói v. riy.'ailtututt h tohb dijluV(t| hély-hi'lm^yva lur^i-röiilloli'tl; igy a r.V«n taiiitó
álmt <HztioKJ>lii-iii|t a ni.'uy.'i intulatAiiáift által kifo^Amni klvillvnAiiAk trkintotvón.mint ftrvé nyit inii'/k.'dda, nem ktll<lnlM'ii a ko^thiOyi, h-iidvai »tl), kúm^i tnniló dijluvt-ln bilybun hii^yatoll. é« HH'jjurftaili.-lnlt.
nok a ^vtiinhhMtW.el t*kint<'tét)i'n Atklkldütl *zoni(ini tiiíiiffiydiódto •*• UpuitalulrA, hony
» lrl. aUl'lűkr «l api Intőit m<v ar krwik álul torMVAfcvoiiuak. Ak ekVi'nt j Ili IHi i IóI
lútrojoit I Íl
V, ¦ du van utlálvu ux úkulák m-lló KlU x a KVÜmi.l^ftt-l.titv^iUMro használható iakuUkiTlitkki'l, aimi (td'voH iiin'zkmt^s iuit.U-1-letilt kuii(,'*i|íaUliila){ ímnt/tiltii, hney iniinlnii inkula liittllú a funnumz^tl kürt tfliiDi'tUwók, n intiit.- által kiíllh-tl.-nnrk h a kívánt <:T.é)r* ii. m [ifidig Miba.ln^ji v«^j inA« carilra fol l.:l8üllálUltW><1V.
DlvaHtalotta Unfrldtty.tldi átírat, mdvnok í"lyU.i r-Ky" vi-lrkli-li ,ii,.^vri tanA«Htfl^>kru \.\nn a viill. M k4»oktii(á«i iuininct<TÍiini által ••>'..|)kóh| kiixiUtiii uok.XI AllHiiii.-K.'lyo/.UIirt» n>»>>MÍtUnlA ic^nv, i-kh|ai|o« »c.i>rK«liiiiü- mtti t.-k kij-l>'I.V: 1 hnri A v hU h-lirrj«,M/irl. |..i| u luná«-a n^mi wímiwri' ulAn lúfi'Kmdolt. • K'dolvnsliittak uron Hlapff.abályuk, in--lv<-t n Inniicn inogbÍMUa folytán néhány lanáritA^ kidi'|^«ott-» mely n tnc^roW-li *i\nf;fi>M munka-k«<|itidcnnrf lutt Unitéi ^ taiiitónAi <<* <-x<k ár vtimnk (.ujtély.-iHWru rrrlnthi); lervaserUlf); ké-N/itL-tctl. Klfu^adtati-it.
Küíhozatott, valljon a aurffutoU iiint'ilo is k«lAk éUU>l.Ttct<W«Ívvl a Uni:..!. .. k . ;, , : i fád idU
p
A ll'.ÜWI Irt. UtTény.k áll hb^ k/
nk lii.iHK.Mrt. <Mivu«nli
y g
nuk<o va^y som? a turviiny m.IUiih'UI kóv.-tkuxtotól<'((, a küli.n fm'ii'duAK lykiulutbu v.-l.-ln nwdlull, luitóroialU botntotl, h..,íy n unitok u killön niunkálkodtUailc^fl kü-lón díjban r^./,..ii„.„„.„,.k, nu'lyk.-l nivh'Hll,.t-pitva ai ill<lö kom'tfi liiit<kij,''»k a nn^vi ii-kolnlai»U'< uh- terjr.MK.R'k. - Tohb * ha^nló taif(V ilinliv.i1*! ntáD <)iiók llhiviua ur a/. ¦ il.i.i .'íj,irev.uk kóil l..'f.'j-^'1111-k nyilváni
' Kimutatás.
¦ ItuMi'Kull Su-rpt Ili-niHl /Jiln <(.'.tsíixi Im .<« vt^'i*" óráibnn hí un 'imbrrbarAli ilr/iil< tu'l iIiaIvh, hogy vj^Q'<íniUnjl ngy acmiládí ifuTi't
i«>lyln;u vttlliukillintU.^ nélkül ulaü n-ndV-u B^egéiiy AorsiiHk in^vcn, miUod rviidtn-n p«-ij( a iir-m «/.n<;uy »i<l<-ki hjí.v, mint hi-lybrli-k
¦iidolut l'i>i;Aua|i>diiHitHra, 111 o||io iiKziilmii l'2\>, 1. AlntJi Hlnrn iMiládboti-viuulvtoc Ux hclyiaó-
vt'uvn i'íuíllnii luutn-tnt'k, továbbá 4i>4H> tit. ^jatak vauuli oltóbb*1/! kóivtTiiyvkliúl ;'»*/„
A ]icix.'r/i-tt kitiiiilo/,i kuivrtiy^k utáu li-miiaradt iu*py. ut Ihií-.i. Julin- I-ij^ li<-fi>l>ij kamalokkal r^Milt )'•!») Irt 7.. kr. Aí x ctalád UKjui altul tett »dnk'i/uH.>k a ApoM" '•'¦'"^'r-l'^Te -'l<> frl. |MÍÍ>. i*ri ji.lluA
It'D b-járld^lvajuti «laűbbaŰKÍ kótvéuyi-k exlUt «i-!v(»iivi'Vírt 1*7 frt fvi kr. 1 Hrtí*. évi ukl«>-b»r 1 ,''n lujárt |tj-ukvA*iiii l.'i frt. MTu .vi jamiár lén hyilrl .I.-lva-nii 1«7 frl .'> kr. l«7n. Ovi u,.rili* lói, lejárt 4jtxulcraautí l.\.- frt ¦•>• kr. l^TO. óvijubiut 1-vn lujárl dclvusuli 17'.' fn ttf kr l«7u. évi uktuber I én J-j*rt .'JM^k-vtuun 137 lrl 2.) kr. FíímjIÓ l»rUiguk után bo folvt púhsuk 12 frt 'L<¦> kr. AdakouU utjáu W-folyt iH-i»ek |ti!l frl 4 kr A /...l.l..-«.T,I,tri fő. hirói niviitul miau l,ír->^^i pénzük - frl !'«- kr. Öm/cwii. L'h47 lrl.
korli i«i Kiflk-^Klel, Mtr(»l*-it WIimIhcuL.
Aí vpuliM h<ili'|;úpiililiii iM)l'ikb»l l.'ti ál
iiloniilámtrn, » kut újra típiicdc, valamint kói ¦
háit buuirok, hihónxi.......k, kouvlnt.déiijik
w eyyébb kórliMXÍ o«/k.>n>k Iiusí> rttWn- Owii (rí II kr. ^\i épiihitóri álirnlttaj auiaalúk l*'t Irt. H,l.KL:lclmfíó», rdluuu.mí, >•¦ világitia 4lo Irt -1^ kr. Titxiin fíílv»((.tUUwl t-gvut ltl'.> frt "1 kr. Kúrháii nrvo* fú.'NW IHíiü'- |K7u, II:' frl íd) kr. ()v.<i;vaM>fNt(órt 1K4ÍH - |rt7i>, I2l> frl (ÍJ kr lk>l«){áp-(li( út<u*v Ir4t^t -1H7(>, l.i.l frl. ISÍii. vvt MítnU*- tla UkalSr miinkii ;il frl. IH7tl. évuon botu>{ápoh|iti .-»kózi>k \w»i,r i.Wr- fordittntolt i> frl IÜ> kr. IMn>ké«il.<t |h7h n I.....lvn.ik iiAifvobb r^M-nro^emM.jd
p , ^
luiutii :f.tii fn :i» kr. <)*.*««.¦ n .'.ni7 in. MIKIIN JAKAB KNtiKl.MAN I.SKAKI,
I«H» KKKKM'Z, MAYKIt JAK Ali
U
y kvitkiítinii a lonkitMlt iilií aluli ',?> .frv/n Hrrh-<(t korliási <*v<»H,cakiiva<>iua Uui^t, lli-ll; rá p.dÍK 2>1 »>'< <•* 2V Icrti; 'J*> mm. katli. a 1 -/...L,i hitvnlliUu, ni'-K-vó^ull, .«t javull, 2 áp..lá.i
Miért kívánatos, lioj»v a néj>-
Mcvclés ois/it^u mi hiiniaráhl)
jöjjön ol.
Kolyú vvi iauuár U'2'l-án Újlak küwéj:
,¦<>-- «'<q«nrr>^i>i>> itf.oii panaazt tetiu^ huur i_- !¦<' lil-i'i, faló X <¦* !l óm lájbun takiUába at .11 c/Aról hxoi Müotibfi, iii«lybiii,(-NAlA(tjával lt<:iii voli. ux abliik.ni ál Ih- l'<v.,ldfi/t.-k. Xt-m .<.' IÍN/iclt aIvam) ily }ianu« hallatára niéliáu an>'ii Hohajluhot: .NépMv.-UWtiu) van u l<junttá^lM| 'í-n«*íí lim/á j»« w, niülún ¦ xy <>ly laiiiló ^H.-u kti-vi-llaiott .-I <z<-m l>arbar uljirú*. ki ng/aHa*>n k.i/it^buii mim tAiiiUi már l*' .-v óu míiko dik. a kír.lli.-tl. 1 Wm\*h ulviwó, hogy mindt/ inOit torl.'iil, ni a hullotuklxil v..nt.k8vt.tk.¦¦*. ti.iannél fo)í*» murxIkAMni, hoKy NS4rt, miv.'l -i kn/mv «ihajt:iini cí «'¦!,mr.lrtt laniló huiyett ; y lintiiUlib lAiiitol a pttltúni ti.-lj'i-zui, u^rt nki. d>'U 'dy mngtolojikvúu utf.vón, ki ctak iv^y, m on-t; % a «ÍT'm4i_tehttllennú vált tanítót nniKiitól <dfAVDliUA, li.•(.'>¦ A»t mi Imuiitráhl) n
' > ¦! : Tcttw MArtiiikoviu Károly tó
uroak n paliaHt boadáwkor ruj(U)ii kÍAilutt im óa lupinUtltalji* iitaaitáaAÚil luhel ro-yl<'iii, mik(t|> a tutivá, ki u hrtjinore»itó tm-•¦'lihft yltti-, ki a lanilói állást caak ugy
huni, mtdypt tnin<i«nki d*ó swrbun íjti-vnn,hivatv«, iíy gaz t* aIAvaIó mód mm ^....AkuH, tizxe) maii a«K tanítok kcbléljen fa, tik a ntípnuvelóa luKikdv.Mb pályáján inogó ixíitve tíírVMUitl t<«tt.d DK^piheniii rrnu'lywk, .nini fgy két.dyt fia aggodalmat él>t'uaKtut\t lumihiiu ttí ily ^onoax lütnduku ^n.v<t" kiilu-iIi-i*'Tié a küllő intétki'diittík i^'t«tle* fúbiní ír hIi..I, ki a tanUK.v iránt mTiidig <« minden >lkHl<imniAl oly kiváló %y?1mi-t <*- piirtoláxl
igüvényok tilejo v^lclcvel n totlu* liII11 totó
jf<u«át; kérk-lhi-lbtn itiileto alá Ixn-riAjutliaMÓk.
.M-ri uraim, in«it.)l lubet lurtiini, mikép
urna r<;fíi kózmundAa .coiilumpla purva hcíii-
K.v kik
y UlK't ok >;
öv >«^ Kovuim-ziii, iidjry |x-di^ i-x liukóvutktix hutü iiu h'nyon, hogy ax»n vumcrlyua tü«, mely
K'k'V.-l.rtt N
; kóvotk.-zni, Iilllhlm^ «•
olna
, ugyud'H.kk Ijlnk ku li*ra|MldrA n<- li'flvon, nm
m, iNÍ|t,l|i. t.n i. kidtTito tvllr* \*w......¦,
nr- 1Ul1Unt.pl vIfi«*/.!-.ti » KanMEnárn hur-Ik.xMltauilu atálláuit anuak. letud ÍIU. ul-
lJIH/jlilí K tWIl'lt IÍKOM', Vll-jVOllUlulllUl^a
k k i
iinnk iirvi-i fn| nu tamló ¦ Itariáaiil i lm int'tli'i
jtilt-nti, kúl
í"Kl«, «¦• Ilii-
atik,
a júvü l U
y j
ni, aiiiiyival il i
ii.lrt
Inni H(i(i"'*lva b'bi
inkább.....rl Koa.utl. Uji
lityit »M köv.l.ilik,
»a|Al Unuuviít "'.aga Kesvlju, k«v< lkuxvu tanítójára! i" u-y 1.;i..liatik, a ho^ n, ki teUaik. -hiitiM li»li'ii tuiiiUin. m.-rl tanítóink miuiicy in k-K»/*n«ui1»l.b «ur*tiHii sinlodii<-k. .v.k tárják it-gL-Uü aorbitn ni li.lv.w intvxkvd.M, \\»ny "¦¦ mélyük t* t-aaládjuk mi hamarább a k.-llő hii-timaAgba htlyu/ii-uók.
Midőn » aorok kiultWm a i.tu» ««rk. *x VnwKi-t inegk^roin, ugy.auh.rrii ia kónnn, [.¦.; ^. ii üivts lohutAvd tűnni, hagy .xvn t-ictn'! a Int .uliw • Ijáráa <¦ la|»ik hasábján koiollulvu !¦ t'.yn, miTt .aak a/ nyngtaijit im-g a kid»-\y kut. ha a Ittl.-a mli-mk-g-i bm.tfiftt, h inti laitxiu ko/aug (ifdig a k«-llú im-|;fi-iiyil<'-al ti-nviiri.ndi,
l,an-vu, januárho-.'7i'n 1*71.
KllVÁ'lS.lANuS
llan/.i hírek.
K«iii<viaoia».ág iMlki'Ui nWn ,.« i.1I,<iim-. jí. . k., t i-m t fül)1 látják, u ti-gyvrmxlln.-l otl iih-j-mm lt']iiii liutiilylta. - l# Mh'ix vnroD -J mii b¦ ¦ In.nk liadiaart'&tt liieUill. Uaribaldi torai-kúrával 4i'n < ¦hal.maur-.Stium-ba -rk.v.-ll. . H. ll'.irt mWn oalri>molutik. - Kgy at.H-kliol mi l»]> l'Arí* vaoitiilalii-jál gyA*/kurvtb.u Uo-ui l'Aria boniliáxialáaának uruüiuéuyc, vOg. rzaaitó volt. - -
Snur Jám>a ur Uelyfan tigyhangulag a jch-a kA» hálára, honnau ia egy imnúi dmbautot ai
oxtiltv^tk fSkublW l'ál putlilniik nr váliuuitaloU ; illftó Hnlxi.pn-1 i-lfuiíHdiiwir* ki Ín kcmandiroz-
- .inuk htly.'-rr iiiiit.' fpyhunnulaj; Arvi.i Snn iák. »a* ál-Kui:h'ardt>>i virAgai k»«fll . ki i*
d.ii lorv^nyan-ki jug)*" »r. « ./.i, nlláom |H<lig i-aiplrik.
- l>b Ajtft'l Kuváw Jáuo* váli í'ivik•gUtli-a albpáni jOiuuliW fil.-lv»wii*a* után a NiiniiU-riunii bírálok, ki-rvi-ny. k, átiruti'k a .ígyéb ügyük lárgyaláaának Iiuwíu nora vellw k.'ndcli-t. DlvMiatolt Ki. Khiiíuu \Mn.« nyilat koxntn a Nngy-Kttiiiwavíri* nlial ki-rl iijhúli (¦(íyiitüli1* tárgyábiu, imlvsurinl a ujilulko^ai kiilnn váláMtóUajt; iiiivt-l » k^-iyik AllulA-
lii. 1 lioldotfiilt Ii. K'tlvon .lil-*miÍ It-ikí üdvi-^rl a uajiv kaiiirtni lo((.vn"»> '"• tmri t^tlll.-l .* litiiuK. lijiifii- n-lir, 7 ••¦¦ Urt.,|t |f)'á*» iaii'tii li-xti-li-iui, tói. K'-tiuk Nándor
(ila
lvrn, imóiki-drá 1oK lortt-tmi. / ik l.-gk-vik.-uyrl.l. iii/<.tln>iiiiyi IjiJw tir livodja ii/oii [Htitml, úók d lit
u-ly
nl ki-
a kfVxlAriuuiáKra. amiAl k^v^l>U ti-hái a Ilona parlintákra nétvv; — A koxinr»;iHA^i rlix.k t^Krr vlao torbau A maii Itt hen-iogct Ptnli(;utík 'L'ro)-hutátkouAk,ttaiiib«Ua p-ilig n< v<tU«'-p Ur^yávit lón. A TúriJKn kivtil) mn/^'i tvMt nrokttt h h.>n ul.lui vá^y Irutü infjc. Vin..y al k»linut udnU urra, ho^y Iti.crol a |wran.-xii'ik »^r.il h-mondott. A )>olti>k mind uailkvák, ai j til.'lm.ottai .varRuk^k (* pttkbávak iwdi^ tlr<<wk. «L-VL-dlil ux ilul van o«kj 'jói^gbon. A biilh--M)ii roii)rálváli, mi){ ulluniH-n ai
kosut-k i'^'yliAtiltiK iit a na^riibi ¦ ríiksty nirin Diii^yiir .'(.'yhií/li.'i vnli. 1,. k<ÍH-|.<:(<<l<->>-kín-lik, iiiilitvAnyu«vaii,liuK.v l' |iu(itionnk tár-KVHUitH min id<w«*rfl • meiriíytVi órvt-kkfl U- rlia l<'-ti-tni S^nyi-WIn por
liii l.<rint I
K ){y(;j{
rri),l<lii*jl, A majdnem iVh-v.-n S^nyi-WIn » ill.-töl.-jr\ Sunyi imjryalókun » nic^-f n^g k"»fL'1r»l*<Mi lovú l'.i imr vuliii l.<rint Im Imj I
y k
o. A tni^yol 1'Tvduy-
k»v«L'1t*l*«iilf.i lá^yábuu iitaaillKt«k a m»i|fii uljAn liiutaa ,/, k, k r. janit ¦ hViyb.-*xtá»i>k t.-ttut ki.
- A xa| aint-ny ui ftii*iliMilj(i UxKyuliWn a titkár l.'k.M./.m,^ .If. ii tuKuknuk i'wki'ly axámbiini nif^jtU
Ítl<-ltl<-)C 11(111 Udtuhill W, llBllolll n*
t-vrk.nv a a kJ.iujrv.Vrt klki«llll arhfh'i. ^kul.lir- lilván nl.liiük nr ni hogy á titkári tttsndúk v<-);z«Wr<- <gy inmj í.'tíH.ljMii maKa ni«-llr Addiu ía *uvi>wh:k iSkiibln-x Kitliiiiin m. i-ki nljcty í<* nr v.<x*-t< ji-l,ry/<'>ki>nyvt!t. Itaán Kálmán i-gyiMiltirti urnák niiinw oaxliinlHÍl ktltlki;«nH indítvány n m.-K) i-ben 1(1 *>v ól
TAn.'.k Alaj<« ur «< il.|U-ÍK ¦ k I
i;|>Ulut tornyáról ¦/"inprnan Iiir- á&m vi'»itiin;(;i't. A ván>ai tanát'* ii ÍMltdt'U-l a u-lyi-ii n 'd^
iái ! lálóbb \> v»rm<-k L,ivk k
|M-diu '.l-t'-n Inriotiit h p\n*/. inli'lii lÍ nr. h- n-iu-j! i .-ndih-k .')*viiit/iitiHii. n
- l'
n'il, h
^..!. kUu! iih-v ,/;iii.n lnxoinuV j.l.'iit ynni-»nk . /. .(.Í.miI.jii .rl-nliUtitk Slw- i .Iówh-I' knrtmuv »« '•<»• k ll A
kUu! -»nk .
^ iitjrvij
a»a tanítói kar" kmninAklhltW mull. ti on
ide
j jy
khAb niiirriina '2 in v.-«si k.*d.-u-t. tjt/iiiilAni'xolatiinl t'u^vu nu-pniliijUk, li"|f.V » kaionni fóhi.l.^AifUil in^k*-naviiiiy >>rkoz.tt n nti•),'* óIk-x, nirly KJtiTÍht a/. iiji)iii-í<nui» nyári nnjxikru t>'ti-Wk Hl, nu rl n i« Ii idöln-iii űym A ll;l lI l
lli« l.'t.lik illtl- * i N ii vc n/O|;i luiinc»k.ir riuti.i r.'ixl.'l.-i
i<tt, !
>
nli Uk k.v litltUk
bi'iia lioly.-bi' Arago Kiiiáinn'l nttvutifUti ki b. líijrvministt-rri1 « ideifr). hadlbK.vi-rr.1.
Heti szemle
r'io.iuar II. J k7 ¦.
Schar-'iibuvk Jówol' vi-nxomui lak»a .SKriitiriniiirA váltoKUtta diivM. - Vitamogy.'i 8aAr k.tw.^'Wn a roixarU i»kol« oMiitlult. - -Var^a Kt-rninx K>oruki ulubánöa .Síhj-,-,) váron tfirt.-ncl.-n Hl «v óta dolguzott d a vároa állal kiUUutt l(HK.I l'iui níMgtiyurti.-. Az itj .wxlrák tninÍHleriuiii Ur. Mohanwarth Ind ügy a clrmk, dr. llaln.ii^.k igHiaAgU^v, báró ILd/^llirn péuxUgy, dr. Sohattflu kuri'áko.lulmi ¦ foldmi-Telótí, '.)ir«-»t,k uiiltu* <¦• ukuiúsiifíyi r* báró 8rho|| |mnv<Hb'lmi miuiitterr^ ih'V/i. tr k ki fcl>r. l) hm. KjrAíyiniö Mtóga úOti flot ;ul..lt ab. rtlrudi »*<TC-tr-tháxra. (lorn I-Mi- r-tnládw Utóhatására 1'árinU uUt.ítl. — Huttuuliau oly
oonci-rlut
ndi-amik, A i
y -ki*
íolybon 20 ü>r frv.Stultparllia k.'^í.iil-
_________jbd fvlk|> a m-nui-ti míii-
'KirAlyi Pál inrlitváuyAra a peitrá. gy\i\ú» ÍKMI flot ad b. t^ilv^ Jótáll «nil>-k«2obrára. Murvát mini*mm* (Ír, l'nj« oat<vi>M IVttír kiiuivtiiltiUWiil .¦inlcj,'ilik. J<> mai fóhttroug minden isordán kth«tltfaláat ad.
[>ad'.ii i
kantulváu, miud«nnt'niU gaxd
li-tinSny u lapuim fo>> nivatalii
Ii.|m>( n.mi járató u^yl.-li t«K
kor m.-KkUldelik iu'.ii ¦.zám,
mih-t liivntitloa koilorn.'-riji' \,v
tldv.Mt intríkodi1* állal iifin ki* m.'-rvbou •¦tn.-l-
(•-Ini li'jí ax i->;yi»lUi'l áldiiooM uuikiMl.*-, ul-
kulma b'v.ln a ii'.iii <^yh-ti Ingukmik i« i:rl.i>ill-
lnlni rí uKVt'xuUt mOkóihWrül, kiixhupxiiu
ini.'>/ki-d.«irol.
iH á 1 k r ó n i k ik.I A Lida-<-^.r»x<-|{i tubr. f'ki (áucxvigidom igoi. t'i'iiytra.-n nik«ríkll, a »titk Ik-íví^'^ in»jdu.-m tult.iinv.- valamik, ÓMxca Ih-vi'-I.-I MV) fi.k'ntilái tW ft h itf.v a t.ir-niivitylft javára mnnnll tisxtii jovcltll-m 14*» loriutul tuax. .leien voltak a hicjíi .'i uli»|)iin urrtlt.aiiioKvui tií/likar.majtiiiiiiii kiv<'i<-lnélkül, a VMm.'gyt'i, knnixatií a nmrakoxi tinluliá^ k>>-K.M tóblí-u, A tini-xviKHli.ui liillkirrtlyiiöi t.ljs iniknn vannak, liogy axinti' m-h.'z mt-<; i* emli t.ni. iiiin.l h mrllni k.-rtM.-Kft .n^.-diink a l^kWloin^nyiiek, nii.lún a leKUobtxikuok ölig. nnTF lmlkirálvn.'ik<'i uit-0ui-v.-x/.llk : ZiJaKpT KMltKil I' -íé lAri, K--y Mariaku .-a U—r lli-tlviic; Kaiiwintl: (t'-ny M..r.«a; Vw
m.'Ky.'lx'il: K a It^'.ia «U Su.....fiiról: H( -¦»
Mn^ln kUniMxonyok. A rfinli'/iWK taiiintalna tí|íy.'luto- *"'• bmgiíaá^a^rl iilttilán>>n rlimm-r^at nyitrt. -- A búhönyri iiagyv.-nd.yii' dn-im'ban
b'br. 1 in titrlolt a •iki-rítlt lAni/.vi-íil..... holgjr-
kiMtcorujAfMina l<>Ka»>hb jjvontíVóki-t M. Arnnka, II. fcnwi, I-. Nlua, II. Knliiika, M. l'álnv, K. Anna '¦« It. K. lton tirli..l^>,k ki-j^M.k Sím-ukiviua inaruxul) xenutArtu«ág dicatTvli-avii infl-kJhlott. A %-Í(íhI(iih kótó MiT^-lití (nrlott. — A kOriiu-ndi uuitói ti«tUl.ii 1«71. <-vi li-ltruár L'L'-.'-n it „Korona- v.md^lo dUilermúlH-u Vai-nu-^Mi osai.s ai-pt.iniuli nvti^'dij iilii|>júnak Kyara|úlá»AralmnKv>T«.'nyi a rvvl .^i^kí. t'tt lánczviKH|mat ründi-/>iid. ll«li-|iti dii I ft u. iV FóllllKuiU^k kiwiom'tL-1 foRAdUtnuk. A
.'.) K-ltUnii-nvik x»ln ix<r-n. li.^'v u kiknki. i.uiii-Oi-l.-.xi.t'-v.'-l a iHotfv.t LkululH-Uir-M-n it laiif.lt'i^v-li''»< ;;ból l M-nki M-m voli j.l.ii, hi.li.u a tunMiiüy-l' i^" 1 dilyuuUa M.-f.'b.>n at»lliiokn»k k«ll jJhn Unni, 1 ',..> kiti-nWV ndoit nlkalmnt, \,.%\ lt»ti.t.. ítrwlim viin a .n/or.'ttilnW.- hnvi HhWu; kij< ütjük, hi'^'v a balattinliin-di •xi-rili-tiiár >l->>k>i UvoillV Jitmia ur num bx.iikm tia/.tirll iuiikHt.Íi*iiri'k Uy.iriry .Mnoa urrul, ki n^Vfi tAiif4-liiL;yclü)i<:cbi'U iiiídI l"lln i.'i./.ula-Som'»liyi j k.Hlik; mórt további Ur^rl^k i Ik hiviitalim la|ijávH vá- ' mírttl (Hinjl.....ló volna, lm t-|óti4vv«-l k
¦Ii kói
,»" ko/'íltctii) H i -nkniik miiid.n iflvlmn ax **b.vw foirhiltalik. Kk-i
¦ g
IUi.1 Króf l
'l kdl
lamondáiAt. JUSMf fuho
At Allnt-
re((<iujl <k 14 drámát li»((i«'tl *t f-^iiak na|jvitAK»l látni. ~
Hírek
f.-br. fi án Ham!* SAndor I-*& alix|.:lu ur nyi tolu mi'K í'lVftk rMj«nr«Wk kóx<ítt, kijelentőit*-, nii»íoriiil IiÚp iLcrbtwt rdii]<áiiuuk » i1u.uk*tio tgyik t»v41tuny tagja Wv^u, akadályoiva vau k sxónyegi-n lurgó iiagyTirjrdirujii Urgyaláaok luiktl a iiie^jel.tniWbvii, miníl ami-llcttH nu-^ye t kl>iÍiuB.''K<tn<-k hautiaa UdvoiKl^l klilili. M.-g-
l»aa JBlenti, hugy a hasát nagy ve»l«»ó|( órtc. 1. i. ílant l-^itvilH JuimoI in. kir, valiá* <¦* kóx-ttklaiAail^yi miniatiT a naj(v kulid a |>nbli<iitai Int iii<-Klinlt. Ulaviua l^jot'orvak kóilulyol^ •<-l találkozott inditvrttiyára a inf^vu k,Won^-fi'iKtk iiiMv aHjnálala j<yv»"'kouyvilefl f.-ivó-, telni * ii hóldiigull .^iiládjálinx rtir.vM iral kill d<<«<- baláro/tatoti. Mhl'»«Ii liivultilrn kin.-vBx.-tt • igy UtrvApyuMci Ulooki AllAaArol lekiwiflnt
na^vkaniuai vfy a tH((..k i''h <-x.k i'witAdjui'ttzátiiHra l't-br. a /úldfa* vtMidégld kia tcniiHÍboii fu^ u Ulni. 1d«frennk vondépk(*li ItltAk ke«thelyi lSlt
folynak. Il A l^rAdi ib
i l>
ni iicvi'ikt-t a tikot. U|.uiik i'l
tu.uk kiiztilni gróf S/,Vh.i.vÍ .lánoa ur A inga nagy.rd.kü l-vrkil. m.dyukn-k rgviki'lx'd 1^-iiV'^-n uoni hagvalvHii ki, kt«*i«;(,'jti'l ijfnxit-jók: volck lóbú-n itxoiiUn jó houliuk, kik L'/.i-n nxi-iiI ÜL,-yt't trlknndliik <•* ki^íck vuliuk iakolákitl, (ii'iiinli'í.l.-li.l aU|>iiiuii; iki \olt hagyva. .1.- it konminy -¦/! „knih.lvi.tluU,, nurt uxi hillr, tu>gy indalla-iit kóunyobb !•¦¦ kt'titi, mim |iallt-roxutl t-n mlivcll nt-uut, axon-bttn v*al.'idotl; óul.
lilfk^l .nla
n......1, aranyért, víikort,
___;, a«kiiit7 vfirtorlodáal, MtUugaat M hA-
nyAai ing*-M imíf; l.:rhuM«'g idcjiin in, diabot<-at, buík'.inrtr^t,'"1' ^VánykodAat, i«uit, »»rg»aAí(ut a 7-\lKHI n^ógyustt, uiulyuk miüdoo gyogj-¦xurru) dawoluk ; Utbbi kttxt biionyitványok ná|ta ö axuiíltM-g^lúl, gr. 1'liiKknw udv. niaraal liíl, it.- Brrlniii iiiHr.|iiÍíiiOtul. A huanál U|>-i, a ItovalL-w-iísrv fulnAtteknAI o. i-l .Vlax»TtP lufgkiiu/ti a gy/»gy--:¦ it.
ymitt. Ah-xanrlria, t^gyptom. IWtM, rt. 1<i A tinóin l^ivaloM-iiiru du Barry on-»n ,:^y ig.-ii mnka.'« idillt UlduguláaMI, IvIh'ii '¦' i'vig ixirxMxIóan tit'nvcdtuuj, » ív ininil. n »rvi«i kux«-lrán..k .¦ll-nálll, ki-líy*>i:yii"ti, » nu'iiuvl forró koMón«t«mei kül
dúiu '•.......k mint fi-lji-dozóni-k a ternny«t e Im-
(w* itduináiiyaéri. Örttljon minden swavediV
A miru at-i.....i gyógyatiT U'-iii k/|x«, alt teui
1>ii It.irrv It.vithiBC-ii-rjü, mt-ly akkor actii volna ' i Kutyát arauvnyal mérnék. — Tím-
.ImHK kUo 7, font I It. fM) kr, 1 Iont 'í h. .>*» kr, 2 font 4. írl) k. f> Int IU tt. VI tont -.11 Ii. Ji lout \<:< It Keval.*ri.<r« l'W-iti-.r tát.liikban IL'ciWru 1 ft. iiOkri'24 n.-r.t l In .x) kr; 4r> o^^i^ru 4 frt íri) kr; |»>mli.khan VI '-^-,1,'rr I it. :hi kr, 24 n- 2 .*) ' "¦¦* , T-'n-ra 10 ft. :>K*.ra20rt .'uii-m :ili II. Kai>batú. Harry du Uarry M t-rál \W;-Ah-H. WalltiM'hgaa^-, Nr. H. l'Mlen Tü rak,/.««/ tfy.igy-/<T.-«n.íl, KulouvArott Kr«n-atitdtorntH, AU'iKiibinban l'yrolvr éa St-hle-aiugi-rn.'l, DiiliriiíttulM.n Bi.rawa Kuroni-xn<tl, UttiiHlolilMÍroii Ni.tlu<ra TáluAI, Kimlytúv^roU Ifnlli F.-n.'l. SnyifKnnittAn Uvák Kdrofynrff, KrHvkniváruii ('oul.-gnt-r IVnáfxnál, Sxékwi-K.-Iirrviir.'.il hnbMIa Uyl.rgymH, Vi'nwMti Ki-•i-htTJUórmil, » mindun vánwbán ¦ gy<>gjra»ir,
C / I c t i - Ii í r ii ó k.
NHflUaUM. ífiiriiár |o. )»1I. -V. ii.) rlriMi miM.lrn Ral.ni.anran* ¦;««. Illafá-¦„.. I,,i;LiiI.,. .11..It br; maHnrm lilliMiiT^ill, ho« n \i,.\i im.lil.ü ,'. ,V f.Iiíí. v.Mniírl* ajióuk rlítt Ali. A>'inl.ai. iirin ir van; • t/l iQuti trílv.t Alit r 16 r> a ki'|ii'li nilrl5l.ln mjjiltlíi lu*a mm, mlytt kn i.ikcilL-tu-ii mi ér*k aiilánlalibak Mlrk í Ji-h..fi. <¦¦ ¦ > ...i ti..,. :ittr \'t. mrrt *'m... tínr.r.iií má< .-r«iá(
Ih.'iiii..' kunit! H><irkiirrt^f miatt bu|i|<ua iparailuiik. .ik-. .Mk i^i^kti^itviirii •<*(*|.*ihf>tnuk. Mir.' >
iii'»ii id'iiv ^t liijin*i % ni ni'kdnk hfih niaraJ mAt liilru. mi Ml tiiní.ní. k> a kr>v<-lk*iJw a vaanUk A
tW. II. l-nk. M..|."l>b no-eáulo, K I.. hmnt. A< írtctliítl ki . k.'rUlk
111 - tl.h !..-¦.. Har-ak < ini-ljilk. A lm*. ii«jtv..ii fiml.i. - V <l. KiiMtiiui a inn^U.mí l«r> etí.ifok járai.
D. UtíAu P«M. llamnai Ud*Ail> ,.'.! irt Jrl« r..kk.l ,l,-.ü .úmiml
I.. K. Pr.t A™r. l....Kal...a
Piauiár.
nl K. .íilioljlii vit
- r. M, f,%\tL r
ir.lel k. m.»l B.,l l f., K. Ma s.i
j
ni in nii n«oi mlitlk.»hal ittálit !
-tn,-: Klvr.i^it, ir.l.l. i»
«.k * tlmN |. .tUr*. K'"t.l.)lli»("il
A ín nikk kfinulv i>ilt>'
inkilib a — laiiiMá*.,, Aii>|.ik>l ki kfilr <¦ •>A>i
.A h»nfi íiniiia- hi./.-hr - F. l(, (\KA.;.lj0k • a fl N. A. I. i. M.ík(il,l..ii.
ai .Amawtn*
teremből fvbr. 1H du tartja t'éuyw ' mát, melyre ai elűktWiUluluk nag
"«lriptí díj I frl, i-Mládi jegy 3 frt. -olvaaukor, Hi-áu tart aaját hclyi-v*-gi-ilti-n t-gy Itíuyun láiuivigaliiiiit, m<-lyn«k luita jóVMlulmu a u.-filrudi .Sx.-r«t.-thái'-ra ford itta tik.
- (Mik k aat l At.l Ui>lEa|if«l íir. mini » .Uyor* potta" irja -- vult ra. k. luU'iiyri abű'il |H>tUinu«tur , cgvititT <«ak nu-guiitn Uiliát ulvaanl a a mk [i^nxl a nt'lkül, ii"„-v kt'iaflbrc ük Ügyen valamit, »M-b<<re i"t( .V.ilf) (orinlol, axtán fulilll a vaaiitra * «/<')' iiydinown uljótt l'vatru, hol^Kuzlianlt uóv ii'nti TÍrag ki-.nükmli<sl nyitott. Ka ailán ivo»ia rrtitit. iiK'Kindull a laandár, drabnnt <« coimubl.r világ, tltv.i U;VÜ [{olxapíid uramat, ktir<»vt-n Ki bi<n, Iában .It'gWn.tTitbun, tütWu, é* fidtlbun iwik a virágok kttxt nom, honnun t. i. Kun< hardt ur a IMsapMt k.-nst'.kru ig«u n.-g<ldt-««n mofcily-i.igliHlott. Mi>m vógru óvuk múlva, — valiimi imniTŐiti' vi-túttili .rn> Mó, * Kurxhanlt »nur.!n.'Wtl.-n«iVro A k.-gyulm.'h.tn HolupfKl uramat fcHtim-rU, Héae ii vala rógUin a ranti-
rkiivll mu.>kiiUlr.'>l jntSir, hül. far*aiV tan.
komlók, h.n nv.w ámkoi
Nagy végeladása
Hi..i.liv..lriiliákn1.k ..¦ly.-m, g
t k-lmi-UiiM n. in; t.lxú U|« (olyiik i.la.-k.n i'-«'.itU|iirlH>. un xn Mliuwlitk, wit. aat. liiegl.-|>.'i ji.
WKI.Ss.MAVKK Al. urnái Ur Uz»r,;háíi hollbau, a
}UrttU*ti*r< >!» víi loipjd.-n k«rl, i
id.-g. in.ll, titdo, máL mirigy, takhár-71-iti, Inílyag t<<> viMfUnlalniat, giutit^-e«'.l<'lgtwi, aiiíkm.dlüVgi'l. kohóul, ii gyóngi-at'gi-l, ax<iriiláat, diarrhiiat, ál-
HT HM foui fifn ÍO br K'»> 7M 7D í^ut frt _ kr
I» "»»..... .<"-- l.™ "lf".,Uf../.kr Arp.
¦cfí.í.Mf 7% Jl f«..i If.l UUkr 71 MíuM 3 )M -kr. Aipa kUiJimV* 06-M toal - írt — kr. •!-« fipui - fii Kukurtcaa 3 ílt -- kr.; frt - kr'Kuku iirii'nlui ir<ini|naiiiiu) frt kr. Eab'4.'» —4T (unt 1 í.l n» kr. r. in f.ut Ü rn - kr. l'uliaaka 66 6H fiiK f.l k>. tlH-7üfu..l -~ frl - kr B.bf.l.ír H Mr. bab larka H kr K*a><>Ht»l knmuUf**
!' f.l-Mt liu..... ]ll f,t Z.^-I.lit.t It (rí - kr. Láufli.il
k<i>«.i..V> fM 'i"'«'» - frt. - nr. Kiralr-iiJiI k.aSm.'^r. 'frl. kr ltom 10 — fit - kr. Kőit
!•'• I.uí fontj* *ti kr. J»h bu> rumja H kr tt,i.
í '¦ TH k>. Kiírta «*> hí- I frl. l,ad io>ánj I frt W 1 frl .'mi kr. I.iipI Iili"ll V In m kr. 1 frl •»¦ ki Pitjk* ' i.t . frt - k/. Tí.ik-lojá.;! |i) kr. liDrgon,* ¦írni" I (rl 40 I MiVi kr V.f, mint Míim ) fri / f Kk M>k Hl
|
m
>k(.
6.'. (,„0. il M óra K6 p*rrA
Tiif.t . rtgg. i ón *¦>
. dílbm -i óra Ii .
IU<-( , t»%%. b óra 91) .
, , ijj»l l.Öra -í' .
. , dílutio 1 óra 9» .
K...M-,,* llarn . i«m<1 4 óra I ,
. dili.*. Udr* M .
ti.l r>|f"l 4 ÓM K3
. Hit. t óra 44 p*
M
. ilrlblDl* óra b'J

* f*íí»' 4 óra IU
óra 4i>
. MltMll 4m t
Heti naptár.

II
na)'
7 A ,c(;;r II .'. i* n»|.i.'.t.
I ¦ k III. :n «•;.
1^ Vattraai k t l.ul.l.. A a bia| M

It Knt'i Hált , , 1,11,., |
1.'. Fan


1M
Uza kcizt.'i BAtorft LajoiHIRDETÉSEK
Jád'knriik i\s Iíii'síisjíiIcmiL
ll|u tls tireg, szetftíily é$ gtuilap s/ám.ir.i utiaii tlusvúlns' tfku is olcsó raktára, ft milyen 1*»h**1h»ii .íilih nmi Iftr-xik. Tanulók s/Amáni tudományos j,.ii>knk, <;n in i n •! *i nüv<»-ruak számára roppant vála>/tókk;il rrdi'ki'K iiu»i%játrkok. Klvnnatnn nrjmyirkf n j itvlnírukimk:
SO. Srt.V*kr I V's 4 "frl Hah..k», 10. !/. kr; k-i.nl... l-úl". Wll ftllAi*U*n tU JO. Sti. 40. Ml. 6HmuIi». ki. I. * fii RV|>ei fut kot.1. batwk.Litki--
h«uíí*l, m»»í'Vr*ijcl, ki'»«l ¦ Uh-ÍAivAtt balV »<>. I ftl ÜO kr. Lmk-l.
]..>t(.-ria it l.iml.-.Ujílík *». HU i>e>(r, 50, MU kr, lUMMtfktl.cifi ID. tfll Wl kr ; .ftl kr h.iniu,. -Jii. Jo. 411. NI kr. lolii.ilil •chikk tigu.ákkal 1.30 !.,>», 2 fit I i'i./i kugli lo. tfu. iit. ftt. Htf kr 1 írt. W', 4<> I frt W kr .1 frf, kiH'ikajáMk Do'lUrit ] «o, ÍO, W> kr. ..*». I frli raj.U- *l kr. »«Mk *>, tHi. !«).>; i.iu»k*larli]v!i.-> jir 04), «í kr, I frt .'ki kr, í frl. Pia- niigli.-DÜk l.a«i kr, a. :i. 4 fii, JHI, S».
-ii.tiai, :lí>. ti
*.\ iíirk. in, ™ 3h. .'.(), Mi .0 kr t'Ut.t ijh njromii-k <'»a < iMatU I. A, V", i..ly, pu.kn, l^ >, M» kr. I fn >tfhb-1l. *> |i> k I ftl ft" krig f kw.-r.-k, uiH.iv
uii'lk<ll iiyn- kr i rrUp.
ni, iío, ifi k. r. I fii Ktii.l .iI í írr, * fii <ltí.»,.| S.'> kr;
K>. 4» kr.
Der Mehl-Verschleiss
\uv (ív. Kiini/Mi íicr íiiiiiscr-Duinpi-
Ivinisiiiiiililc ist /ii iil>rni( hun ji. -
.Mündlicht' (xlor Hcliriitlicho Aiilra-
^cn wollc man jíTliillifAst an
JOMi V/Á'kV (V
in (íün* iM'lit
jiUk ¦ mib t.nui{<iar*k 1** új... árun h
MAi j»U.,fi»,-rrk UNNI fMt> vi UMliiklial |(> k.i.M 4 fiiig. Tif..! jáWk.ik .iiií no krt.M 2 friiit, \ . M.nd-'uí.-lV k^Mkdi^vrk 111, I.'i. 26, 45, *'>, mii kr. -1 fft. JAuxva 4iáin« Í nekrii ¦ kdlíiu [k«.i(Ht.
I frt. í T>t)
i-.ik "11." i
< kaiiUrtiiikb.il,
Ifi, tó, W>, k, .r>. 10, «
kdlíi
Hil k
l, HO.U ki'*"
lka i'fil 4*1 k
!
^.'.»ak (.,m>1<- k ui»k IhivímI..'.liil.'k.i ttiy .ljh.1 niiiilruiVIr lifl
uimk«ka * k„ 1,*», a, ) frt. Ulul 1.. U*>, '1 frl U
k#(>l,tl ttfi. K.'. kr. I frt, l.ftU J. .1.! A
4, 6 ftl, C.u.i. maiUr, a niariárlian fnlilK
_(Uk»l urtn>.íi*, .-uk 1(5 kr. Aii-'harvk
4
i. l.no. ;i.M) ki-i .l .'« I*U1, í-a. b •'¦ hiiii'Ui
ur<kM. liátimfti
ctlMtv. <uiu|i> l frt, I.Ml, > l kkI
, , , Kf, t '¦<¦, '.' fii,
n»k i ifi. SA, !>0, )H> kr, 1 fit;W«.rl,« baiiKK*'. '"*. n;um.la, tíljf. kriiütíkkfl, foluíit 1 ín .!-¦ i rH no.kti^ ^•rmrkrkoek : H.'> kr, I.JO l.HU, it«l..k. <Mniii<»i«>h • «.:-!, :l A í-i11( rr*U|-jai«k HU *.«k.-r.k H^M: rili. :. ¦miauidra mÍM.lrnknru (j.rmi-kok- írt fto kr. ll-V.i Iui.i nrk NI kr, I frt .rril kr, :) frlin, hajók ;. Ml, «' kr. 1 hl. i i ' h10 kk lll k'dlk
j
tK.>nUk« «-m- ikl>i-n. hAr.iin :|\ kr Alin- H. '.", rMl kr. Áll"t>>k l>*r Ml kr^l frl, K».-!k, r.t.
.'Hl miiuraval. ,*. kr klindnifúU la l.i.li f,H»k.<|..'i nni4|{i» jilvk.-k >''« jAirkiiiTt'k ka- tl> kr. Anx-rikn tn.7ikl.an, |IJ. -.11. 40, tiO kr. l,« an..uka> M * írtig. n,i»,l tru.nl.il>!
.,i..ia;itl
,, WHit.
H..i.|.nul tl
j Kv/rl; tllK>'ll i
Igazsú^lui clÍMiu'1't'sc í1^\ jó i
... i.i.|lilf"l''»«> í«i »(.%.. illataim utá.....1 .. I ¦
I ¦• (t i[i>»«t » fi-léi 1 ha lar« * .¦ I 1 ¦ it .'< ni i ni.' 11 t r k . 1
Sn.....n » I o c k 11 .111 i h I. liiilitAntar a fogakra nit>
I1 4 11 * I í ( y . 1.. r 1 .1 .11.1 a I • C n * l k.il I a 11. • 11 - .. 1 ¦ i.
iklnlf* a bur>i«at.Vap km** f»|{fijdkl.iiaktdl, mttr.-k oka n»i-l
tal állal iiiiiid.,, mi. lia.oui ¦ ti*f*k f.'lnlt ru|.(i»nliil kíiílik. 1 I. .(
Min>>la<r"i atnnlitt, uttl <<(piii.»I oavan aliirúifal w* p*--, iiiun, itoini(>>k. « «|(< "Hm •!(, l'-'p|> »rr« Lituni, Miimii.l v> i\t .>lr 1^1 i|(li(k ii.itil. r.'.tn iliajialli.i •IÍ>n.'(A<»'ii><[ ral<(*> a'f-rii^ fnlli.wii.il ;.i
I'. H. ' »r. naili-r JÁni
¦pW'.k; Ka^-Kai.lMÍn ; Hr-].,, ,1ip./...f ír, ,\iy,-u , I
.1, W.liwl., .1. .• »'M«.-ltn.f^r .1. k<-r.-*k..<l..-«l..... ,
n ,I.T^j,«»llnl,.n : l'h.iti>n-r i[>»ii..«', ,. <i, .-,„..,,
Aai»ál. í*ií.k**lVht'>iv:ii-lt i la-tiinnim A.; llr.iun .1. .¦..¦¦! •> l.-.w, <irti;l'ru: l|.'iilur KJ'»K\-í. kal...i«ii: llunálli K. i!> ¦'.i;i -• ¦¦ -'. K- . •inAtrii: Mjlli.if.r í. Mit.-U.-iil ti Hí**- l'^km.n : FI0n.11. I f\-/^~
Cs. kiI*.
szabad deli
VASÚTTÁRSASÁG, p
l''ol_vó övi febr. 20-tlil )<(v,(lvi> a M n I nii r i ós S i c n t I s t. v á n közölt fekvő úI1ii|mmIúsí IkIvcii IliyüiViii) uta/asi kártyák mind a hiiroin us/tályni, :iz i'jryik irány SKonibutiiclri^:, másik irány Kanizsáig kiadatni to^nali.
Továbbutazó iitasokniik Szombathelyen és Kanizsán ujolag utijcKM'l kell váKiiniok; azonlian leliet a déli vaspálya niiiiden álloinásain egyenest Oyőrviirijf ntijedje-ket váltitni,
l'^vana/on naptól ,Oszk d" nevii állnpodási lnlveii ki- \>\a\ bes/.állbatásrn, a bécMijheh i iiánylian nlizok a/. utoflzetést (Jyőrvártól vajry((iiöi\árif! (Szent l\án lielvetl) egyenlíthetik.
Héeshen, jan. :tl. 1871.
\ rőiiiíiziiiiiósíiii'.
Nyissunk kr/cl a ^/r!Tiic
100.000 l.ilh l
k n,i
„flk a m-lj t '»•«•• komiánvnll ,.|f..»ta.lva f un .-lilnyni hr^iiliu ntn uj Urvuuk tkk<-,> *«u, k.-íü ni .ur.oiáí k«TÍ. hdDKpnk -lati 21 rt^r «,¦¦¦-:; 1,1,,,„,„,,1
tó* ípI.-i.uI, irk k'.i^u oláluiik .<> i*IUr (00 000.60 000 40 000 20 000 13 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 1"> ¦". 1000 !¦¦'¦< '¦¦< 400. ¦;*?¦ ax.r 200. I.'Ih.vi -«,¦. 47
Ara:
i »«*.. . . (-'
. U.ik íll.'k l»'klllil(''Mt>l.
ll.n.k-i. r.n.Ul.ii .m.iiiibI a b-yiiuj...... r.l<Uyi-lDlli>l r.^i.x
ujjr.ittrlní í, .niurlfiikl ka|>iit (»jí\* lijllliik ai a)lamriimarrrl .'I lr,(..U un-liH •¦irlirr>1«t kri-!..¦!.
A reoJfl'ik kúiiiaijuk •••fliil liivaialu* Urvi»roul»l ni*U kaiihujAk A» minden huM.uil kHld)«k m «iJ«klííku*k bi»*t*lo .o..,»«muk*L
A ..;>rrm.'iiv.-k azonnal AlUmf t,l,i.,,íti, „Ián kifltollelna .'. K'hct rjvrncjr.i i.-iiihik, v«k.v vfllmk .iMíekítltelí.l.m l.'fíí uui iiik '.Ir.i.lul'om iiB|t.vil.l> liplyrln ált«uni.
llii.-IUiik a »<irnitv(^tai.fa9 loegál.lvft >•> riTid i.lű ÓU min .<<>¦ mí*.<k f.-l.'tlMtllii.UK hÍr..iMk.)r ffiMt.reiníuy hÁ.u.n hu.A. i,«l njjtv.ínoM.i l.(>l.>i,.»>ii;^ t-.rtt-m. .t. .*„.,»»! klfl>tit«trll
STiiKtciuk mrll.-ll X..II.I ul'.n Mirullhil ¦¦«» •lv'"'t "t>"r
A.....iy ...riui « iiiar').i-kitvulk<>>.í..in liin-4*ra, niu.rf.'u .....„o-u.U-
l,.nk rgv""" "('>ii • ny"«»n kltUi-lirtk.
%. H1<(ii(lfi-k»r * Ttr«H ¦¦¦k ét váll* Uilit Ht«k«r|Ui
v ; ui ln áii k ';k
Mü va kt'iTsketlohni kiTtósz
SEIDL LIPÓT
lyAulja
a/ iijuiimi im-xnvitoll viniK- ^t niaKk.TtitlttHj^.'t fri.« <^it valúiii iTfiirti felülök-, virá^- (*« itaziM»ziiti magvakkal dú-
«au ulluti'ttan.
l;K.vs/iiitc iiiiiiilciiiiiMiuí virÚKr.b.k!-(ik vs kusznriík rumiak ki'uittctni iiiSizU'ss.0 is Inlicló jiitánvinan. ' Ki'n'ski'iK^i' \un Nftgy-KanizsAn Baboosay-réle I,,,,:!,.¦!,
FAKSAWI S/ilikSKüLKTKk
huk t-iCiiiuj't ra :
i'li'^ins liiili \ir,mok. miillnik. Iciiyi'zök
iHnry valHsztckban;
iu..k ¦./..miai.i: i.ilii - ii
li.ili kc/.ljiik, Iii^k. gallérok cs báli
uyaltRendöli;
uilni/.u pil:niU*ni' i« illatv/ki-iíiiik iutjtnyu.H áron knplmlúk
Kohn Gyula,
.H'i.u r^H-in.Lnl.dli \ni( KlH.i/^-ill
Belus Jójsfif gyógyszertár;) mellett,

„ *¦ k-niit- uii. ii-Kí Fíirtrt,
* fi >¦> vlr*|*Hvalr6t -.

ál *• kiVáa
w íkttlJ^
lei l."(]i.i.i. írt ÍAU1 i.«iiuánL kí«l«-
111 iui'ííl'.Jáii.* k'í^
dii. • ¦( _¦.',!)
hrh mUl Károí)-
UH •H>'.k"!u,I, .¦
Aui.lrn
Árlejlési liinleíiiicny
!)-!
r |y i
^ klinktiml J*fa*kk»l i-t árkokk
üw n a:> kr ... .¦¦¦ r|,iii>ii.i.'i, •.¦.M
i ii^l jilt l
Hili:.....t irl.'iií-a (W Urlalnl.
Ai iriilo'l. al.inUlflk rc^falt N >Wit)j( b*a.vuiUu<l^k - ¦ villái Hotw ¦lAi.d.'k'aóM •> Hflojli Mt|(kotjáiH dti'.U kSUlaaali.'iÜUllL fi. u. i .>v«l |itutl k.ii p4i.iN.-ti v*|i> úrtck |>a|>irokl»u a bi'< ittonfo* kuiJr* ff.lxiMou héliteliij ilUt.'lcí i iiftTftii »miyil • ilrl ajánlat"kl.oi m-l ¦ - íMl -I)
Az építészeti bizottmány.
W ..j.iili JWjft l.iinlii, Ittp- í'h njniiíildiiilajilnii.
'riultt>ilus(»U ;i in i
" Catltl. l«7n .M.1 II. N.'l.ii.y l./'l .-,li i.> iil.'iii k.'.il.nl,,,. l.'r^'1.lf!^l«Ua"r*üll''aikaliii.iU o- vH«Bhir«(«léU.Mvo«U„k rf.flklv*! W*líl«jét .,,...,„11...,.., ,„m,.ak a irbr.uílkuíí. J
Btflla IH7U. Ukt *l. A. r.u kllllu.i «. h.uL.k .Um.ra »*."[*,!," S.V'.""w i , a.
I.ÁUra kai,.|v(t:u ra Wutiílhlr. K.rUuk ,-gf nj«bh ¦¦alliimáutl. ' '
A liriliiii ln-ii'H«krl i'» ¦i'ln>«llh.!(n'» it|i«lú ^Rrlul : " fosai 1»
CablMtl k«|..l|«-k.>.r...U, IH71I „kt. :.. Ai ii. 'nalála .,.»„.(. a, ltloni frai.rxi.Tv'.lylrl, 1 .
n l-l..i(.-kiiil *<lrfr.>- -,.a..'if. n.inlá.. a l..-r,jí..'|(fk miH.liukár.!. ti-rj.-li.ok iM<-Krr>nrl..U.i
Itirlin IH3O ih.v .» ljultiK k.rtk íny •.gAllilinányl klIüiM. im.h.M-LI %»n.il»klMÍI. iim-I. U.^ill.L Ui.r.-.l .ukl.uu »lv .iUAh4iiH IiIhiíhhíiI vol. «„»,.
Ihtk H J(iltHiiit«T«>nd WiiMilllj.- h' i
Moll Juhos ,lkI,,
(.lirml it>,
11 KLtrtnerrinff 11.
¦V.-77 h..i<i;<.;„ ..jfi^U k,whnt,\ WujttiU .hksftni-
iijuiuu.su Nu)!>-KuiitzsAit.izsH, 1871. február 18-án.
H. HZUMI.
Tizedik évfolyam.
Zalii-Soiiioyyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE
Ve^yea tartalmú fretlltaj?
a szépirodalom, knrskrdrlrm, Ipar. g<udá.Nz<ii, Ittiloniaii} és iníi\rs/ri k Arcból.
,té„ i tyakraa -*.'.! <ra|v ¦•! i«n
WAJIUTH JoJlWÍK k()ii]í*ki>r«>kr<l#•«)>•«,
Kinlfk irat
/ul.Huw^yi-i .horkrrttkeJo tanulni" alakitáau érdemükön.)
Ha tehát a megkezdett é* s/ép reményekhez jogosító szőlészetünk' fejlődéseivel tovább is akaiuuk haladni, szükséges gondoskodnunk a/ akadályok k-küzdéséról ->le másrészt a mindinkább fejlődd borkereskedői mozgalmakban is tért kell foglalni Iforuinkkal, hogy későbbre külÖáiVten u kül-toldi piari'zokröl ki ne szolitassanak.
Mindezekre, a jelen körülményeink mellett egyes erók nem elégségének, de hol egvei erők megtörnek, számtalan példa tanúskodik, hogy egyesült erő telje* sikert urat. tiioeiUljUiik "/.ért egy borkereskedő társulat alakítására! mi Itiitotittii J**fja miiül t:-Ué*i'tunk j*jtikM$*tt - miml)*' tiiq l*vrk#rf$kcdéti mozgalomban a térjuy-ÜáM.'
KzM társulatot zalimegyti borkerct-knlii tármbttnak óhajtanám nevezni, mert leladatául aUrnáui kikötni. hogy rwak egyedül zalauiegyeí borokat U'gyen fel üzletében, mert csak ez utón miiéin élném a (vélt elérni. Miért is egy oiszágo* vágj máM Iwrkereskedő társulat által én részemről a mi érdekttnket nem látnám kielégítve.
A társulat alakulására, megemlítésre uiéltóuak tartom, a hegyvim megszüntetése fuhlán kifejlett a/ou W-dve/ó körülményt, misüorint a megvének csaknem minden vidékén számos pinrze egészen felszerelve
Előfizetési föltótelek:
... 1,^1,,.. h..r.U»al íi .Mlik,- ,.,..ián V.gin «ti* ¦ • M hr Vi\ ixrm ¦ 3 . - , • 1 . . K) ,

lj.f.tiJ mlndn. vgjr* l.riktAlWd KI k>
A .Njllt lírcu-•f ptil hIktMi 4ij I k
Hirdetéseket elfogad:
I N.-K4*ÍI»M K M>n IIU 4MI. KMltMVM: Pl 1.V (• JÁNOS Pllltt: /.KNI.KIt H. 1-lMi l,Knj'<H.I), it
is találtatik, meheket ill<i bér mellett me^ kauhiitvnn c>ív i^en nagy elülejíes költ-béget fog nu'llő/lniiii. sot liDidúkat is ne-nevr/eteMMi olcsóbb Antii vehetni, mint huh kiirülunínvrk Vö/ött a/t iH'H/eie/ni lehetni-. Az (t/letnek felailata i'iue /alamegvei hegyeken U<nueU lx>rokat különösen a külföldi kercStrilé«.re K alkalmaHakat vs*zv venni, a/i>kból kikllioreskedéNre alkalmasnál vidékeuVint zamatra és erűre egveltelve os/tály.i/m. a/ egyiuAslioz rokmi aliókat egy vidéknévvel neveznN|i. o. balaton-im-l li'ki, kanixsa völgyi »at. mert a/ nem képzelhető, hogy minden begy termése a inuga neve nlÁtt <4/en-|ieljen. nem /.Aratnék Xi mind-aznn által, hogy egyes kituitti.sr'gek a maguk hegyi nevét meg tarthassuk. Ily hindun «'K> minőségi! Ixir nagyobb uiennyisi'-^bcn lenne eloállitlial'i. mi a Iwrki-res^ed.-Mirk egyik iiikelléke. — Má> rés/.t alkalom adatnék minden kisebb termelőnek, Iiokv tzólcje termésének hacsak egy részét is jobban értékesíthesse, — minek kifohása lenne, hngy ha a kisebb termelők a nemesebb Ixirok előállításából Ims/ntikut ér-/.entlik. umink s/a]>orilázira fiinak toie-kedni miudaddig. inig lias/nosnak mutatko-r.ik, - és Így kifejleui remén\ lek miiiilen H/ülúhegwe egy határozott irányt, melyen haladni hivatva les/, a szölumiveltíjtiné,!; mi nagy hiáiu volt eddig is szőlészetünk fejlődésére, - mert akkor nem fogják-a termelők tétovázva, a talaj miiiuségi'-vel ellen-keíú fajok tcriudétét eiát/akolni. mit most rtzáintalan esetben tapaszt álunk, nem ritka
eset, hogy oly talajokban, melyek riiioni fehér Imii fajii sxulük tenyésztésére legalkal-masubb, a súkat feruionuk ismert kadarka fekete ->/ülo ti-ims/rti' eriiN/ukolta-lik, legiobbnytie a teriuelu karára, » niind I e/ csak iiiinaii van, uiurt a nemesebb fehér ! fújta sz»lok kevesebbel termüknek tartatik, s mivel a jubl> Irorok aránylag noiu értéke-l si^llL'tuk, a közönség csak a meniniség el-j érést' után vágyódik.
A társulat által összev&súmit borok s/uka\atoll kezelés mellett ]ulac/.k képessé elkés/.iteni, (minek folytán ninlhiitallauirí e.gy ^zakke|t/t'l[ pinczekezeh') M/er/.e^e eUo ttvfinloilKv. tarlo/ikl a/okat kai- és belföldi kereskedésbe lio/ni, és minél nugyobb Uiéi vlicnj árusításút, a táisuhit hitel IVn-tattávi nifllrti a tóié ti>lltet<i umdon es/kö-zolui..^ Imntink inmi-1-tett-.r érdeiiii'ben,a/.>ik-k.il kiftllilaMikon is megjelenni tiiivkeduék. lg> biiraiuk hitelre kiqnán csakhaiuar fogmtk ventenvzök akadni, kik a társulattal együtt, a in ind inkább nagyobb meniiyisé^-lnii előállított nemes borainknak, m ér-ttVuik-tt árukat biztositandjuk. t's megyei s/rilés/etUukiifk bi/tos jüvöt toremtenek.
A megyének tiibb vídékún fclúllílitit t pmr/éi pedig, mind meg annyi iskolák le-I endiipk az oks/erü borke/elés taniilmáiiyo ! ?,úsára és szakférfiúk képzésére, mik biztositamiják megyénknek a/, oks/ejit iHir-! ke/t'lés meghamisítását. | Mint az ebhidottakbúl kitűnik a léte-
! Mlrtidö borkereskidó tárHiilatnak nem thu-1 |>áu a/. Üzleti hasion Ipnne feladata, bora
itiknuk itzii-tbc hozatala és hitelre emelése álul a m.-gyei s/idés/et fejlesztését is kellene i--.zkoxtflui, és hí oks/erU borkc/eluit nu-g)iono'<itaiii, miket i-lenu y bor uél knl alig ktp/elhetó. i'./xu áldozatoknak a -termelő. é« a társulat mint kereskedő kit--ziitl kell megosztozni, miért is valamittt a luiMilat ikiu ^/ámíthat üzlete virágzásba tio/julií éJntt nagyobbüzerU ujerenégekre, űg\ ,( tei:tuel<> sem !L'üii;llieleKv»ii)rr*'ill-ságns artiliiit.' De luimleu e^etn v* a-nnnl a tei meló lumélliet jo terményunirt a t;iisiilatlol a/ eddigiekhez képest mérsékel ten jutalni»*>it»bb árt, r úgy a tárvulat is s/.áii)itli4t szürény ujereségn), - de mind két n'-1-/. egymást támogatva biztos sikerét érlii't el
S uiiután a társulat feladata a imigyei anyagi jólét emelésére szükségelt két f<> té-nveyo ugyan is a kereskedés és a H/őléizet-tel karöltve juni b»ráH%at kilejk'í/.tése, nem képiellietú, ennek fontosságát mindenki fel iMiier.vén, kés/séggt-l ne siessen járulni a leg*/.<-bh jövedelmet igéni vállalat IÖ lesi te sélie/. Annál inkább: mert még a befektetett péu/ét biztos jövedelmet hozó vállalatba fektetheti, más részt a ku/julétet eiue Jendi!
Különösen alkalma lesz a hegyvámot vesztett its/.lá]ynak ü inert yállagának egy réiaét ú ulr anletl>e fektetni, mely a hegyvám vi-K/teséget eleinte, talán szeré-iimii, de a/ ílzlet fejlinféMével bizonyonan a befektetett tőke nránváho/ guzdagou fogja kárpótolni. Még a kereskedői osztály felis-
T A lt ( Z A.
Imzzád »/ tit
t-utnUfot howád «. ni, FvUlla hd-i!t«lar lut ; N>w wth.i.k oipok.f Um K*M«B> iitt vájyi uliu
Ok I H>dl( Ifj (• .ílk'ltia Ml k Í *U T
Kin burulua ti OrOk U)
T. r.|T •¦ *u Unj** •«•«, Ciliig . kH rW,.(A •»», A,.k.<l « ^r.,, ,6U>, Hínlba IÍd/í.I Uvui mim
Moit U •!>( í....J.1|uk tiJ, Ulk*» aranr tíU(^i Iái; Ali kiMim ; ¦ bulló p.h.l/ HIbJ hj.íiudjí ,iri(U..I.
Hfí ..t>*lmauk n-Vk I >;
K«laUw*l«uá a IrM
* kinjiti.it ¦ >i*f kik.Ut.
Fursangi kópék.
M*|t(ufkaUll«n ** a r|to;ua !¦ A rtarduU nl» UluaiiiO.Oii
t'aiih'x, leli »i«l ciók olga t»tl beumln kot Sujnlliíiló kigyódió iitczáinak mind un »gyea fordulatánál; noki'in as orromat ctijtt.i
nál fogva nitm hagy»m vonttttitni magáinál,
tugadotl buniiUnkt't, a kvdvua • Hiipláu orom apa Tuboly Gáspár toldbtrlukoa ut; a cajp^a tté\ fau v ar cvukjait a tegmeUgulil. baráti caúkváltotu fel, Viktor barátunk jót.ed-v«Ih)d volt, dn mikor is on vulua i jókvtivU, kinek pörge bajnál loly ton a inusaák angyalai uaókolgAtják, irigylt'iidd állapot!
KurauU' barátunknak^ mint inenyaaatuny v<-i«<ló viJfélynnk ultó teeudoju volt a ikikIu kia
U-umt magam iá ógloiu a vágyuil, látni a k<*l-voí tur.-mltiít, iio vágyainknak kt^yclk-nUl határt ¦xabott a iár« - ajhV
Ai luküvéa 1'iiasU-Slogyurúluü történt, hová itáuokon ¦sAlliltatánk ¦ inig a r ó v i d ¦ iDágia nagy uUt twvJk ué-gyw-iiígyw fogatúkkal üLlálk«>ituuk axállilváo a ináaík cakiivó' párt 1'uuU Nxtmt-l.á«lóról, 1'iuiU S».-ut I.i«x lóra, im-!yUn e«uk ugy hi-Ln különbig !ril<-iik. i^a ei r«nJön tt van, mert oh mi sokator unta kUlönbtóg fitrdul <>1A I. i. ugy f, a ¦wrüluin ró ualáncu pwiig óra ht)lyi-U papuuaot lurl, kiilónWn c*uk(ily a klUónbi^K, inert ai i>ru kelyt-g, apapui-. mug nuiiuK.,..
(íj iir»*ueiky Marion plttbanua ur v.-n.l.^g aiuri'tó lakánál a |((tiiiiv.'lyi»olilí f.^d.llaDÍiilmn rtWiMultUnk a kiate mt>gpih«iive hivatalos ren-iln^tlw.i uxiHve a tcnijdoui gyönyörűen l'd-diaxitott uj oltára ulutt állluuk lut'g • mn; ** tigvhá/i nnTUrlá* lolyt, lclk»iu aildíg lurrffi" ko'lt ál.rámIvilágában koldulgalotl k.^y. r.-
a aijiito Vöríiamartv-vi
Hogy miit ¦>auSl>»<lia \íiihtk
j
i
I MirTíJV lábaidnál,
U\t un., •...lakaivá lloiiiu Lhajotnál.
K|ty*iitr caak alt vettem iWirw, a »««r-lartái véget ^rt M én nem hallhatám a .hol-(oinigluif „holtodiglan, -uagyhardurujii »w\> ¦zavakal, do igvn Iá éli1 lik t'nlekfltm'gg.'l »
i.....idhatni im'ly hatást gyakorló Ijim^I^I h
lulkt-a plfbán^nak, ki .'nék.ny narakkal tidvöxlt1 ai uj párt.
volt, «|tt aiári
még oda fi'rlUuk,
wii «ok
llatárUlMt jó kudvKinbdii axt h sok aiép ny.)i*ólyólát)/l iimj.lmiii !¦•¦ t v i| ro i in n -k tfkirtti'iu,/1i- fájdalom „derun* ln»ru* jölt, a l jiMd dok i !
.t.-l<t ji k.k!!
f..l,
A (uramlwii k.'t »-.r bhIbI i. •* ugyíknél Tuboly J«ii4 ¦ initayMay kapolvi Alt.lár üivegyu, leránt Írén ^ Mari, y^-rvAr, Marvia nyoaiolv/dánjok.TliaMV Ahk-1-k. U-rvariea Janón ** "Kg.-rváry (lyula vüPA-ly.k, Kgirváry Károly <ta l'Alffy Kluh ná«-uaK.V'>k • vuudég.tik.'a má»ik iu»Uliiál, Tulwiy Viktor <Wui>-nya»aionva Tiilnily Horiuin, l><-ák Di'lti .;« Hi^» Maiild ayoaiolvólánvtfk, Koim-l.-ii,-/. ^ uj. Skublira lJUslO v^lvek. Ci^rtnjr
l)ril;ilan i-t Síimm Kiidrn náaiuagvok tk VHiidá-grik foglalátiak liulyil.
A tok jií .'tol rfa kodYdwriU) b»r fogruttáM mollitt lUnm <<« Cnicaiiri ugyiwitell j<>Im mb«- karit liiu'a axt u kedve* íúa-magyart, meljr lnl^vin bánijával tán aoha aviu n>koaaB«nv»i«tt ugy, mi ni in. mi i. Lr ö r o k v i d á in ¦ bár itlosb d<- iljii kudélyU Skul>IÍ>a l.ámló ur talpra cdhII toaaxljávul koi.letU) ingg annak turoiatát, hánmi királv nlótx^j* Inv^n, ig-n alkalom k/.tíI ¦ v«l.ia folkoainntilwtl bar«ogó iljoati* ki«<rtr.
Kgyiuáal tirio ustáu a poliÁrfulkoasouiáa, h jókiMlv lnilArt nem iamort, de hiai ocat M .»h!h. bármaa Unn«pel\ v.>ll, l. i. a kettfc Inkndaloin * Hit <'>rAiuapa mívtmpja, dukált M-liát, hogy inindKiiki hároimcor igya ki h ritl . , . .!.¦ »/ í-'in lett t*nla, hogy a JA hallatára a/ il)<táág lán<-u»vár lun « nwnt a rutrilái in-in tiilnuu, d» 1:1 Hor»sva; mig *» alatt mi t-mik r>lylntluk i> rUr-iiít *• a »M kiMV>nl^at, UK-lyckoAk •« r^t-,hi>«ua o«m volt.
Kjeikor Kemete UrAloinmal imUmhí öat-s»;kupanuná¦mik voll, Uu háltwabb lalt vidna * pohár k iiruiit \án, nx-rl - dmo ál)i-tom i^vun l-)j.-> buton^Ktí"! a bulgyck lyvikUnkut •¦¦m Urt<tttak illtl.'k.-tnfk », höig/-^l<:( rtüid^K-UMK n a íkil.ljigiió vi.gy n«nr boMo-giló «iaKo»yok'1rjlt>geliW<'-n>, mivel act.
K.>lvt h tinu< ii j »l*g kivilá|ro« kiviradt^ m luhutnktMit Hialling..si)i k.-íJnU a ióktKlv ¦ k<-vi?)it<ttnt h ii((|m kór. Kgv egy aótiáj «O)«I k^l.lt ki a Mm-IU'iI a h'tUnl áruitíao élv után, ki>it<tHivo « n»p világító iiifíarait, hogy as uUtnknitk li-nycn kalaiii, a honmuaradotuk-nak pu.li^' tartiM lK>ldőgaág«l, jóidul hirdaUJ.
llATOKKl.marTí hivatalát a maga és közjó előmozdítása szempontjából h lehetetlen, hogy szellemi és anyagi támogatását meg vonja. HAÁN KAJ.MÁJS.
A közvetett adók.
Az lS(i7. évi kiegyezéssé! visszaállított alkotmányos jogaink gyakorlatában gyakran találkoztunk ú^ a törvényhozási terem mint a hírlapok hasábjaina/ indireet adónemek frntarlisii- tagy eltörlése feletti vitával és nem ok nélkül, mert alkotmányos állam önmaga rendelkezvén pénzügyéről, a helyem iH-nzilgy i rendszer uiegatlamláiánál nem esefcély szerepet játszik azoii alap iiie^li-itaio/a^a. honnan a/ évi szükségletek fedezésért; megkiváiitalo összegek elöálliltatnak.
Államháztartásunk e/elszerii viteléhez éti költségvetésünk szerint tetemes Ösz-nzvgek kit átitatván, annak oh'iállitátta legnagyobb résyt kozadok iiljin eszközöltetik, h Ugyanazért a közvetett ólokra nézve mi-kan adták ebi pártoló sok in átko/tató ér ^ Veiket, legtftbhnvire nedige>ak egyes againak' fény- vagy a-nyoldala vételeit bírálat alá, a .V- Uerínt a mint vele foglalkozónak politikai meKgyözödíBe ragy épen pari-állasa su-galtn.
Ha azonban adórend /Iliinkben most már lényege^ helyei foglal" kó/\ ételt adók torin^szetét mélyebben vizs^;i]|tik, azon meggyőződésre kell jutnunk Irigy :i'ok fentar-ttsa állami ha/tartásunk jelen évi szttkség-letei mellett - fHtétlen s^ik*. ges, rende-¦ lettehb pénzügyi Állapotaink mellett pedig rzélszerü ; ez okboí minden MiVjlettehh s-szer vezet lebb pénzügyi reti.1- serrel hím állam hazttirtásában a közteleit adókat elfogadja, il<- sót ma;-a a linloiiiánv is legnagyobb részben lieluisi^nek istm'ii el.
Közvetett adokmik a/,-rl nevez.zük, mert ezen adu nem kiv.vcileii a jövedelemtől, hanem inkább .. jövedelem olhasznala«a folytan killönfeV fogyasztandó tárgyaktól vételik meg. és pedig oly módon, hogy a/, adóhatóság e/en Hit>>t nem közvetlen azoktól szedi, kik a megadóztatott tárgyat élvezik, hanem azoktól, kik uzt a to«yas/tásra előállítják, ezen előállítok pedix fogyasztóktól szedik be. tetmeszelésen kisebb] > '/letekben, a jövedelem tehát közvetve voiiatil adó alá. é* pedig akkor, midőn uz i, t'oi;y:irtandó tárgyak beszerzésére tuiut kiadás fordul elő. idillik ebb.il, hogy u ko/vetett aiiók meny-uyisége nem a polgárok valódi adoké|»es-ségi, vagyis azok va^yout ereje és jóvedul-lilétől^ haui'in kiválóan a jövedelem fel-
czikkek bevásárlásain lett U;ida-ok uugy«;i-gát6! fügX ; f szerint a k.izveietl adóknál uem is puhatoltalik n polgárok adófizetési képtjsfi^ge, luueiu egyterűén lehi-lelezt«tik, hogy ezen adóhua aiindenki ann\iv»l járul, a mennyit vagyoni ereje tildén ,'ed, s különösen a mennyit jfiv ed elme bili fogyasztási adu alá vett tárgyak beszvi/éséuél ki-ad4nul hoz, Az eiub^irek teljes zabadságá-gálol füKíí. tebát élvezeteikben ¦•¦* fogi aszta iáikban v*\edelmük nau*vty, ho/, alkalmazkodva ezen adó által az álla iiszükséglt'-tak fedezékhez járulni, ennélf >gva nagy-uiíírtékbrn s/duályozza is u :eu ,* lónem visu-iesét a polgárok külouljózö osztaiyTi vagyont é* jövedelmi ereje.
Igaz, hogy a közvetett adóknál az a polgárok \nUni\ adófizetési t ueui ismeri, és ig) n tudományi helyes adórendszer azon foelvéih'k - hogy az adózó polgárok valódi mlókép'sségt> kiismerendő és az adókivetés íven i.mealapján
esxközöltessék, — eleget )...... tehet, de ha
tekintjOk a/t, hogy a polgiiok valódi udo-lizeténi képességének pont"-* meghatározása ti Htervezett adórendszerrel hiro allamokban is alig lehetséges, ennél foKva a/ adóztatás-bao levó hiányok és arany lalanságok kie-KyenlitátH'-re egvedüliczéUzei unek n fngya«z-tási adöii alkaJuiRia^a lüuik lel, A péiu-UgyilpK rende/ell államok adorendn^re uiutatja, hogy »* egyenes adok lehetóleg lulyea alapra fektetett kivetése és tapiiita
tos bcszciltV sem biztosítja az emberek va> li'tdí adóképessége ménének lii*tyi>sni<'gálta-pitá«át. niinélloyva a/ ez iiidii küvésbln' adéttntutt j>olgár j'>\itlelmc trlhas/nalasa-vul közvetett adók által járul a koz iillaui-amkné(ílct li-dn^sélu'z. Atlitmk s/emhe most a/on érvekei, me|\ek a icoxviTeii adók fon-tartását fi* cM'lszerflségi't táiiiogatják. s melyek a/ok elvetése mellett fellio/atnaif. A tapasztalat bizonyitja, Itogy »z ei»-bcivknél :i logyas/liis mindig biz-inyits auiiiybau áll a t«ike va^ymu dn kii-n a jiivedelml erővel, ugyanis Átlag állapítható meg. hogy az emberek legtöbb mire olykép s uieniiytHe'glH-ii foüVü-ztHiiak.
liitt a/t jíhedtólmi erejük incgfitgrtii ; tovább;! kjiivedelemuek időszakonként vag\ na^inkénti lelhas/milása szerint ezen ado iloszakottké.nt vagy nai^'iiként ¦ de mindig csekély és nlikf éie/hoto részlelek'-bvn tizottetik, s mi;ií '¦ mellen is h-ljesen xzabadságúban álla/ állani|Hdg»niak umgát iilo tilúl n'^/ltcii en»'s/en kivonni a mennyiben a fngyasz(á>i ad., alá vett tai-ük rsak fgj rítzi'-t, vag> ert i< kisebb mértékben ^ tetszése szerinti idíilien. ragv épen nem. ui«y tsnk akkor élvezi, midnii, ugy szólván i«i*edelnii ereje is alig érintetik.
De igen helyesnek mutatkozik a koz-etett adó az allanihn/.tartá* vitelélK'ii is, mert valamint napimként fotrya^tutik mrií-udoztatott c/ikk. iigy lupénként fohik x/, állampénztárba is jövedelem és pedig egyedül csak owii uilóin-ni Hitül bírl aniaí előny nji'l, hogy hátralékok solia ninritoiii'k. nem •xrnvod tehát két«étíi>t, h»gy i krtnetett ado nem az, mely a s/abad állampiduir érdekeivel leginkább iiss/ee-íveztethet."., s innen van. hogy legtöbb •.zabadsá^"*/ereio s miivelt né|> mint az amerikai köztúrsiság An»olnrszág sat. ezen adónemet inegked-vflvén, iH'llozzák.
l)p 11 közvetett ndok fentartásn mellett i s/ól még azon fontos előny is. Hojív rgyiNhll | rsak ezen adó állal nyujtutik mó.l oly állum-I polgArokn:ik meniidó/.tatá-'iini. kik egyenes adóval nem járulnak a/, állami s/ftk-séglet viseléséhez, sót a* orszagbun hosszabb, vagy riiuilebb ideig tartozki'dó idegeink Is itt tartózkodásuk ideje alatt. */. ulliimi jóiéteménybe rés/ráülvén fogvu^/iasaik következtében egyedill a közveh-lt w\n-\&\ járulnak a kiV/álliitn teherviseléséhez. h véjjre, hogy ev.'ii ail ¦ évi nieiiuyiségi'leg-bizi.isb hévméiö n/ all;nu|wlKára vagyo-tiosodunak uiegitcléM're,
/ K/ok ellenélKHi a ko/vetltm adók meg s/antetési> mellett szaklértliik által is l'id-liozalnak, hogy a fogyas/tas m-m mindig all iiriinvban a pnlgáiMk jöveilelmi eívji'vel, killonosen nein »/. eUo szilkM-gletii tai-líyukra. kétségtelen, lni«y a/ első szllkség-letu r/ikkek uiegad>i/Iat:isái'.i különítsen
a s/egéuy nép osztálynál nelipiiti ni élelmi szeivk iM-szerzését. de ezen ellímvi'lés a/oii-nal ériékét ves/ti mihelyest a t»rg>tik megadóztatásává. a/ elsn s/.íiksé(íl.-Hiek p. o kenyér, só adómentesekké les/.nek. Továbbá, hogy ingurt nyújtanak a/. iillaui kijáts/asára, ysi'inpés/.kedésiv és e/ :t töivénymegs/eiré-éii' és a nép orktili'M'iii'k megrontására vezci, felhozzák cgys/ciMuiitil. hogy-^jieii adónemek l«teuies költs^ggvl ke-/.eltotvéu felettébb magánra emelkedik maga n% adó. s liopv a kijátszás én csempe-"^'-dés meggátlására felállitott ellenórködés a polgárokat szabadsaguk élvezetében korlátolja, végre, hogy alkotmányos államban a kormány kezelő személyzete és a törvéu\ iránti Jisztelelet a népben elüli, ét a nép kegy vadászoknál mindenkor alkalmán alapot nyújt a kormány és törvény iránti bizalom megingatására, végre, hogy a pnlgá rok a szttkségs/erü fo^yus/tastol elrias/UI-ván a/, államra kellus kai liaiamlik.
Mitide/rii ellenei \ ek ine^MiuiniMilnel,. hu né|iUnk s/elleiui inuvelodese a kellő s/in-vonalra emt-Ue,tveii. a p>ilgarok vasí>o iHiHiMlátára allmni a»wl t'ordittattk. éj » kA/vetett adok a/, eho s/.ükségletit tárgyak inelltktWvel esalf oly ezikkekre- véltét-i uvk, műI\ itk a köznép élelme, iteszere/héléséi ' mélyebben nem eiinhk, kö/szukségleteink
és viszonyaink luellőzlictlcnné tévén a \to\~ | gáruk adóztatását a közveletl adók fen* j tartásának s/ükM'ge fejlődni ^ is/ouyainkkal v/oros kapi-solatban tan. kerülni kuli azonban ép ez adóuemnél a* eg)edárusán féle intézményeknél még srinél is, mert uii« «/ egyrészról a nemzelT vanyonosOilás fedod<-nét s a polgárok egyéni s iuimka-szabad-^a«áf gátolja, más rt;szl a legrzélszentbb ailoiiemet is terhessi'1 és gyűlölné teszi.
A közvetett adók .....gkedveltetése és
. Ifogadásáho/ fokellék. hogy az helyein \.ll.iMtiitt exikkekre Teltetvén ki. » keielw
......it legyen. - Küszöhón »ll<> pén/llgyi
reformunk lolyliin uiegiillapilaiido adorend-' s/,i kétsé^kivtll a lefiizéls/erübb irányt I fogadván el,tan a közelebb jövőben lehelsé-1 u-'-m' tes/,i, ho^y földművelési fejlődésünk. és iparunk xirág/úsára annyiia kiirtékoiiy.iM olv fokra s/.álhttatliai
le. mely meg egy ré<t/ról a közvetett adó\al a/ allaiii-/oksénletet j> fedezi, más részt nem -zol^ii akadályul toídmiwlésünk
é-'ii.aiinik felettébb kixanalos lejlódé*éie. IMHIÓ ISTVÁN.
K|útós/t'ti s/ciulo.
A mullévbe,n ilunyi építkezés és tervezés tói lent' városunkban, hogy ezekre, visz-szapillantani és belőlük tanúságot vonni annál is inkább érdemen, mivel a városok emelkedésének és iiiivWlségi fokának leglü-u'bb tükre épen az é|iitészet
Még a ni ut t télen tervezietelt az ni-kövezet, melynek viszniilagsiigos lörléneté-rol érdekes lxiny<Hlalmakkal teljes regényt is lehetne írni. Hogyan lett az útnak a ti-n-\li'r szine fölötti uiuitassitKii egés/en jioiitn-»an ine^allapit^a; ellenben az egyes hazak kilszidijeinek ' magassága figyelemre nem méltatva: hogyan történt, hogy n tervezett gránitkő és maeadam helyett végre i* té^,. lakóvezet kés/ült, hogyan hogy az elsobun kijelölt Ivau ute/ai vonal helyett niobb nzért is a kapi'uuczai ut ko\eztcti'tt ki' lio-gyuu óvakmlotl az építési bízotliiiany min-den koczfcáztatott kÍM'rlettól és hogyan próbált inégift rnsz táglúbol jó utat esinúlni .J; .Mindezek igen érdekes és liniuságos ilolgok : de leírásuk mess/e vezetne. Kiég auyi az.'ntépiiési szakmában leti/etlük a tamlíjat s remélhető, hogy ha még sok ut építéseié lesz pénzünk, uug> ra vi«szük. Kgyi'lore azonban félre.ismerhetlen uugy vívmány az is. hogy a vasiithoz most már ki lehet iiieuui s van i'Ky utunk, melyet jó karban tartani bármely itron kény lelenittetüuk.
Az niépiti-ssel kapcsolatban \égre va-lahua a/ uj ilte/a i^ uie^ny illaloll ; ez nut,'y i;, nehéz munka volt, mely teljes elismerést etileméi, tlíu'/.unt unnak, hogy xt. ut egyenes iránya feláldo/tatott, 11 is/ a görbe ul is jobb a semminél, és a ki tudja, mennyi msz-~sZ)íl felfojíott érdek itolgo/utt e kö/.haszmi fi égfiö s/üksejíü \allalat ellen, nem fojya esud.tlni, hogy az. nagy áldozatok árán is esak ferdén sikerülhetett, kívánatos volna azonbnu. hogy ez/el, a/ uj utivttk nyitása, varosunkban- rsnk megkezdettnek, de nem befejezettnek tekintetnék: mex't ugyan sok knl.oiie/afóld én parlag kert van a varos kuzepén. mely egy utezauyitása által tiz-s/.eres ériéket nyerhetne: és ugyan sok épületre van s/itkség, melynek s/ámara alkalmas telek hiányzik.
Az ut nyitás folytan Uosenberg ur kénytelen lu\én úpíteni, azon uugy nyereményt, melyhez önkénvlelen jutott, kevóa szefenesével használta fel. ('z^lszerüon és iliszeseti építenie csak ugy lehetett volnn, ha régi huzat, mely ugy is ula'sonv és rozzan), egészen elbontatja és a fólltczára kétemeletes házat állít.e mögött lehetett \oluu n/ ujuli zárót nyíló sKal)álro^ uilvar, és ezen tul a/ ujuteza közepén ismét egy nagyszerű bérház, azlán ismét udvar és végül a kes-kuny mirok a sxomsr^lhtiz volua iNiit<dandó. De most ház és udvar csupa zig-zug, az ujutezán 40 öl nte/Jii telek parlagon hever s a föntezai humlnk/ut i^udiilato^un hasonlít a ;;\niMasninihii/.
ligyaii az utnyiUa kövotkcJtében a a nag> kanizsai takarék pénztár is építéshez: kév.üll és kús/íllt oly s«ká, hogy mái-mái a/l hittdk uem ib építtet- Anyi terv eg> házb"/ még eddig uem kés/ült Kanizsán; sitcreiifsfl, hogy egy liires gráczi .¦plU-sE oly soká dolgozott egy drága, de ros/ tcrwii, hogy ar építési bizottmány kénytelen volt belátni, miszerint többet vesxt az építés halasztása áital, mint menynyit nyer a terv végletekig folytatott töke-Ivvtittitése állal,Taguilliatlana/onban, hogy a sok |ervezé>cAi!^tán ugyancsak czúls/erü és diszcs épület jön léire, mely annyiban i> ueve/etes, hogy óriási pinr/.éít aratáskor a^tak, tálait örökiis erőben rakták és vakolatát télen Us/itik. Vidékünk ipari fejlt-t-leiiM-gét jellemzi a/on sajnos esel, hogy v/.vu el>o nagyobb (pitédnél a/.uiuuil téglu-hiány állott 1h\ jóllehet a város halárában nem kevesebb mint Ihole/ tégla-gvar létezik. ' 11.
Korunk jcllrnir.
Valauiiut ikuailim aíáíüiliikk un-gvan utjii ji^llfini', nielyul u iieuuxU'k itiuykrdtWuck iru ma Imlární iucj;: iigy meg vun u 11*. síiíaii niik íh, ui.-ly.t ^ I.0ví1»k»)..k1iU HxAindAnHk itiuktMk iievutiM ; de »¦ jellem uk \$**'\ fclviblgn rtiiloú^uiilc ti«oi vilik WcaUtoU<r«. - 'IVkim xiti.k >>uk k.'irul » jt-lrn pulitikni viaxuuyokuii, vi Ul.itilM v>il.Wtfilr<il ü.iiii U*t luMi iiui^ jiy.'.í.MiiHink, — A* tKihbí i^vektn-H kUlüniWn kincój) Kompn vonlit tiní((iirft a viliitf Hgycluiél, hol wi últ^UiiiM liH(lk»WU-KutLai^ kúrában til^t bilé]ii<-i.i* nitul»»ttbiU>», u kttluuai mnda^r lm IV^yvmioin^k tnkt'1><!, rllmhiruió tuUülyt \,\t ti'HÍtoitük » iii'm<-ti<li<in iH.r.Jü/ n'-Hít'nck, tm-ly ¦Mik u jHiroMJ-oavirák » fnouvin purun hábuni bán H/.üinlcliJt voltunk. AiiMiban, i;«nUlk<>«ik, ki iui hi»ii, hujíy i; tuUúlvt ukár u t'o|4)'v«rek nmiauitbb tiikélyi-, ukAr a kttlutuii n-ndríor he lve«i-l)b SEorvi-Z'te vivU volna ki; m«rt n né-¦ iivtli.idi.it .liH.UIniimk b'KIV.hl> »krt -Ky^lill a/, turupui diploiiiHtAk okukn eljinUUiaii kun--«.mk10. Ai o^trnkok elk-ni budjárutbrfii rá»iedt.-ItUmurk N<tuoK<oiit, - » fraiiutiák Olonibni ' Kumjnit. nlyiiiiiiyiru, hu^v a m;diuii napúk utún midül! u punw< Í.-(,M viiriik ilii-nW^i> tutű|mntr;i jutott, n.tm volt Knr.,|)álmn dijilomntu, ki o\vA bAtur 1. il vulun «/-avii loimmtlDÍ: tiuK.V HUninrk a/. Általa hirdetőit uiirojmi b^ke éniekébmi n ^cruiii'MUh'ii l'rniu-xiuiu-in ívtunk, u hulál,!,.!, ,i nu-g in- íiiljtt. S lm n* itn^ iimu Mikvrtill tvljuacii. u/ bi/.<iiiyttrn inon Hiaimirk unjy Inmern iu áldotatru uiiiit iiemmt K.-im-k k<wiJinb«^. A lutolyt vör.«n»|wk en».l meny*' a niímulogytóK, - U)íy oegyvun null,,. ..nbort HLáinUIÓ Uti'imi állum nUkolá>tu V.!/ Vi-ili'ii it/.»iiiitiK>drtáL"tikhtiii. A li-^eUi*) vi-aiúh, mely >>!> lullM.L.Inn,. kftional dlbtin ré^ró! iVnyeKl'ti it Kyi'Oh'ébb Kxoniitcédnkat; H fulrt" iiiih tiiKyvorki'wSi *t())iM$go, * a népek nDy»^i jóllétét toloméutő mppiiiu kHtomti urak tW>t«r tűni k<dui-gu. Miirptilig »ajAl létérdekeink I. n l:trhi.sI( szUkitéK'-U'1 tenfi Im.leróiiik »í«)M)rltrt
n.'il, H Irlleló legjobb HK«|'VULtwél ti^'V M(>tllNZ«>il<>f>
kiil.niiii htUitliun twiiiitanjl* Ikdtlúö pidilikúja vul Bjn-mbiTti. Ili- i)H|)jiuiikb:iii lilééin h Icaija Ky.'bb veszély » }»m,'k li.itrKléiiek lnuiymlá-xiUiiiit, * u nom/elküii it/iern'nléj*L-k ejjyoldalú tellhiutauibHii rejlik. Niiu-* tiibU békt>. S* azér-KŰdtu-liixIoHÍlék, - h jo^.'k h kútiduiutUtiVek tiulyélnt hí, iiruaebb-jogM lépult. Niuca, ki kér oTíre ni.TJp vonni w hftinlmi»t, lm az tinüeri h ti.|ij'^"knt lul>bnl tiporjn. Jól tudja «i% tt ravutE l-r.M, rHiio-lUr aajat let v.ün- tVIliamnálni .» titk.M e/.élj»in> ki«4kiiiánvubn, mii l.^inktibb l.ií.»iivit atiin körülmény, hogy tniddn lutUnl •SihIhh diciiu*t>Ke> ¦ '» ni'mmillrui vad hurd-ík l'.^vveieii a vúr nélkül itíiilutolt köítár»».«(í oiivédelmiirii luiult ki*t.mii lólurtóvtaUk dia .IhIiiií nljokban: Mukolt mé*<«->násu.i modort val ii.oi ktiMelt l!i»nmrk kivutni a baltit, ^H)K^ l(,u«l unitot Ih'Iih'wIjh. Mivutko/olt a •lAuiitó <i4ii.v|Ur arra, liugy ai i-xyM*t[u>ik<*i muuka h néiiteln.-|> tortónnlm^nak é>i a«<'llain<Ínt:k torm.1 H/.-teié,, uiika^uB klfolvAm; num Állhat tvliát élkúl &l ^kM
^.(rákMaijyar
obiának hx öukitnyt t'ulyú tonutWmUMt t gátolni: *U iokAbb a« iSrüekkoíiiWM'^ jó viszonyok fenUrtAw tekintntttb.M a inráMiUwril fsjUtiUat, mint jó «/.», n. ólo ini-H ia ki;ll könnyitunünk, h h prágai t-gy.u iiitiny ponij»üiak m.'KUrtá.tAt, u moniiyibeo íi/.-k h neműtek ulUuii f«jI.kléaínck vátíil i/.il gálnak. * biícinpos kut«W«ltM<gi>kttt rónak re-
»jok uiniiiirchiAnk irAnyában, - .....u «t«bail
Mlrgi-tnluik. S IK'iwt gról nnn v«tt« >iiu», hugv <¦/ ..ly K.VontHn inovA.l.iit l.arrtUilg.w vmt„n\ t'Mk xnjiU rinb'keink t<-hUd<>/^-«a itniu H'.erztti elf.mu/.lit.i ,-»,V<\,,,- n pun.sí nagyrai-Ajiyáit «iiu» |">litÍk^jitiiAli. IU ItoiiHt (iróf ItiHtn.irki'it i»tn.TÍ. jid indbitlja, Iw^y iokknl .^n-jnbb diplonmtu sniiibugy attirt kiviunA moimriliiáuk baráua¦íHíklít a „Zala-Somogyi KUzlUny" 1871^ *vl 8-lk uimáhoi.
u.««c,.kuli o<iiwM|yi<( .'utliaiéiu.knjiltau I ,^/ *j' ,i.„, "'„.T uVy énMura wü! l'Ü«'"«'ilk° fu""1" ,"*"•'• "'¦«"'" Hiuuark Mliiví.il „o A ktoíji „,JÍ, dgv.'l>.» l«ll i|;rr„KI
,k«r Nhu.loruijpMk, - Wk.'l Kunjának, - ' KOVÁIS JÁNOS.
f p,
h b.<ke kmlvtWrt az embi-ri jogok ellvoto, egy tlictú oi-mitttnuk, niuly azubudiág igéit hor-iluint fiilwruolt lubogóiu, kiirtását vuttt-
cíélba. S ,„i „„Vi, ním. kJW»ivi,y.l (..kimmik * távul nyugttm, u uutiaiUUgimk ni.^b.iiiíi.111 vertei Mr, u n.'lkul, b^v ¦ •ir|>»x,ibml^h' '-). temxttínlrul iiu-i;bi.„ii vmi liunl.ik di-i.r.liiv.il tiifil InUxir -iilni incriiük !
l'aiinoiiUlmíin ft.1i. 4. 1x71.
V. J.
I'á I y á zjiI ok az országos inngvar ip;»ref<ytisülrt tlis/-i
/lJ,>(1y, K-'Ii.'tin l.-br. M-in |W7I. .llt-jji iiú»/o, t'urulyiMí", .¦limbaloin !" hl vun a víg lantan*. • n tíatul Ijoldug világ t'iif'--l.du-n kuring, Corug, lejt *li t.'|»-r/ókul, miiiiiia aí td/'iiy tiunl.Tu az OIí.tu variiw"ní[ijiil iVijná. Tollúmat i» .-Mik alig,bin>m f.-k.íiii, li-gy -kót.rli-twi'K n/..'Miit (Hídantiil kiuii-rl ugy»n<-i> •uiroklmii bnlmij"ii; na^yi'ti ¦/.r<'tiii> jubbrn lntlrj liHJIi'ii^iiiii, h iiidiiiiyiri.' cwtk tülu telik : .(•rttfii-nw!" Imgy iiHMt egy kf«lvi>B »liik>ít «ai-li .h'iavúd nu-iiliri/" juviíra rviidr-
liKzai IJM n.H Hlupitmúiit u t«.l> In
|*nn-gt ¦ 1 , / ide!) U. |U tilt IMIJI
, tilltt ,/,'«.- irmrkrí üig kin >dnl oly
. .kik íul. •t tik i-t k»raxen1 I berenu
ti UgVV tlel altul ulv lillái"! i. mtra e
íerillt hAM •idó kiiíloldi L ult-lokk
n»;>iák móg a. ndlua ]v
(
litM.ui »:tt bálba
A im|mk, - kik a ki.l
ki-,lvi-««'l>tj -.alNitftv.i nlul t'lk ]
k-kk.l Mdják ui^lt^ÚK"* b.'begyni.^Ukol .<rn< is * arra is; a cuik ukk<>r lM'i'1'K l>' arc/ukun u Iájó ki>nyin.'i>i), luíiKm u n'<flnii(iix(iiiá>cii .a loniii- Rxvincik i'lr varázaitltutik, ¦ t»\>\\ »uni k.Mukbu] lárctájuk kitór)..i-lM.n rgy n.-li.-a ¦óhaj a iia^y iinnil^iiBÚgb*-, - gi>inl<>liiak *t<> nmruilolt í/ivv.-l az iilliiull tarnan-ru. A mainak, — imLgi<li<g.'<l<! l lólik
K«z«lr»e*.niltd pályázat iifilUlik. I leáiivuk inuidi.lalál, a ni.nnyin- .-W-lk.-.iik
A pályázni kívánók kellőleg felszerelt ira- j _mi;|i:r|(ik- t[H(t keblük, miilön .-gy-i-gy dandy
ui.1m.W<I»k 1*7 Uvi marliii.h» l.i Ür «!¦ „^ „;,.„ gyoilK,. ^rl vull . rui.(ikkul Ix luu-
ják bi- hx or»z ni. ipnretíyMlilnt igAZgatiMit- ... l- („...y ore»j,r«. mcöii ninélivekkel
j y
luiíi i l'uai, ur»iá(iin 1. acátin : k t |Htlváwtuk lokíiilHltm iivni AálAl
iHny.u^bi^nlrt^|»iy<iyi «nri*/*itumifiiirl\„j..,H" , vulaiuinl » h»a«i tii^jobb éi
|Ai unt. tniKy»r ip«P»K.v.-»ii).-t a»m megc jrvót.jd(i»b*jn Iwi^n.-hofty »t ipur olőinoiiclflüiiük i-KVik t'útúiiyuKÖjot u r/(HK»lllllt», Ugvim, jmjiiIihi t'*'lrlkii«im>r»t-* mmikáRok k.^.-íik , MIiitlÁ rDíU, lio^y miinkáuitik in>r>f»lnnin«k, kitur U»Aii;ik iw flilreUirt'kvi^öiík luko/nmt virult jiitatiiiaxu oli*nnTélin1 n kívánja rrtt<-*iieni hxuii iniiiikáai>kul, ii"'vi>/<tt*(ii gyári »it*kv-/.,i'ikt)l, kéiinüvfi »V(í(iüuki-i iÍí kiválóbb gyáriiiiinká-nokul, kik liDUsutili idi-i^ ügy iimnkuiult'miil diilguiváu, KHOr^ftlinu* rá bii/nn iiiHgukviit<-liil állal v»)(y *utkukUii ktlVjtru «li#rn^r.Br.i iik'Uo u,íy««t^iik álul vaKv 11 kÓKvi-tlcn Mú-gyuli-tlik alatt UvC, uiuiikáJtokuak vk^v uu»-lúkimk ukazwrA vi-wtliitu vn^y uktatáaa liltul h htt/ai t|u>r kitrlll órilemoki-t ímn-eiuk.
Aíe/en tiiliijittmaágokal kiinutatú nnuikÁ-m>k ««•( dU*4r«mm*l juUlmaciatnak, nn-lyi-n u jiiluliuaiutUii kívül aiou nntiiks»ilo vit|.'y iim'H Im-ii <k ótilinmiki't •tcr.nt^k t!^yn/.cr*tuiínl jhhIík «aáiuukra uktuány fug kiad'ttni n jnml-matái okwiiiak r>'laorulá»ávul.
A |>alvásni kiváaúk iuiinkHH<l.>jiik tii«<" iiyitvunyával tillálutt i^adványukat 1*7 I. rfvi ni«rtiiii'lii dikóig nyujUmtják >»< »* ""/. ni»- il iál l'
n Altul lii
^ jgy gg)(
.i^r.l 7. ilArii'- vidéki |Htlvá«ikmü ad>> bii.>i>yitványáiink a h.-lvi Uti*i
lt»Uitv<' k. II U.....i.
•V i>ályáBnl erwlirniuye 111 igan-gyraulit
fn.j.nu- vtimll ki./lúny.'ib.-i., vnUniiul b Íinmí iibb lnjx.kbiiii lug koni/UiUiliii k ák i
mt(ívi
gy i
iiiiiidiiniunilt ijtwru* káaAikttt c pályázatra
jiir.-k •*• áll tt.ii'k, b.^y
IDII/Ui'HI'k.
IVat, 1-71 évi juiiuár l AZ OKS/. M.
iidlcr
Levelezés
rdj.' meg, Imgy v lapok hasábjain Nui nU*t h.iiM. * I'. január _".' i'-n kiH.l kliÍ»ikk«iie
j
pliaz mUkii*l'«riiÍrli itmii panautárw válai>ii>lhMMk, h>\ mm-wll .rdéw ur Hcreli r.'áiu tukmálni, niikép íu e*ak hx <rii.-n/.'ti Uüiolywnot vágtáit ugy.'nekfl dr-Ivmavakkripxvf tokunk, i'-u a nzukkVp/i-tttógi-t mm c«*k azokban, du a sxorgalmHann -k.'-pxi-ll «rdéu gyakuruuko*ki><ii>lt ugyiSiiwklM-ii ia 1VI-Mhütcm, ruT.l tnhát i'n mm im]b akartam tifttvi, uiikt'p c«»k »x <ird»Wit-li tdnfolyamot vég »lU|r»i:ii<k ktytoffk uakftvuluiuii AzurdAtke n-lni. Uinni igoii oilu. |»>gv nt' iikitriii.lv ál-IfWol l«h.-M>oii u tinléMt'ti iUárt Uilolt-ni, hugy i«* ni illető unió tuUjiionua, ih> A/t ku-rw, ki szolgálja út oltadbMrt, liugy .-/ ál lat HRkUpu-U embereit , im-rt nálánál- »z tr<W*t.irt' ukiH'bbWnírl i-gy ut-in képzett vgviíii válalkogik , <-lb<H-sáua i'a tvfü képzett ügyén •¦••Útijával okyílit fiildiliifuUivá váljék , mért .Műin, aí rnleWl UHU olv i.mllimi.l állá*, iv.-I .rdd** ur na urvuül h»zt* M, I
nig ugy Utiuut-'l mí nudaddig nt>iu atakkrpzetl, i j l dS
, gy tolt hi'liukknl, x sajnoa, de kk kl
p j
wd«S*z uwk akkor okul,
j gyK f
l ki< leány »rc«ár«, uó|> n.....-iiy>-kk.l
ki-.-MKl'iik luttiiyuk j.iv.'jet.
H a tiftlul »xiv«k mily huwtú itli.k..ii ke-rcszlfll turtják inog >'-<tfn Kinlrknkb.ni -1 »/.<'llim-dú» itilvari)iivL.axav«i(, mint kcr.-»tn-k a*<>kbitii "KJ *K) uivlma at.'ilú j.anínyi Ix-iút. lltiiiy w'i huj nipUl ai univri-tlbii táj tebi u «*uiuit« li.il.l világ<» t'jöken, a caak luidún u azi-iuh- M./rjib.-iiH .¦IjO k l^iárja, a iáratlt pillákat ál..mlmn k.--n-Kvo k kepei, - akkor nyugazik hí iilak, <lc ki>l>or<>l a t/.rllcin; a midiin ut o\*>'i mzitu iv^pir udvóilú r*»kjál rvirgvu hinti b*> az ablak.m. h a hiUA riigginiy.ikiln krn-«iiril u alv.i unul rriuti, mi-gauika.1 ax álum éd.'M ki|m« n jhishu
val.nag urUl cl itat......i i'l.ilt, akkor inon.
ükkor»zuiiii>ruaii gumiul nt •I11111I1 funangi Au-pvkrrt vÍmea.
!I« mimlvn muUn.lt>!
így mull r\ ax A.bxiy vidéki tíntnU.^- «!¦
t»l f. liu 4 i'ti r.....!»'*• ti lárik.-rik táii<ivn.-it|.(i.i
u, mc-ly "K**" * jútt'kimy ivóira k.-v.n.-t Iw-¦utt; ilu inp){ vult uz nkural, b» a tuti 11/ ultürni tőbb.-l nolli hozott — a«ln ft r«Miilt'Z<W){ liibnju, LniuMi) u nu-g nont jfliunl kúziinwig.1'1'1' '"«''*
BM>(> azámii knxúDM^ jelt-ot inrg » e-i......>n .li-
Hxitutt iirotlalini tcriiinliun, a a Hölgy viliig m vá-iHNili'koN loiletjn u ttmlxT •zniifit tiiik«Liti lf-lenül lrk<któt(0. Itt ugy a tdlU'kiniyw'K »z.;|i i/i-n.'.vul tliaziti-tt, <lúa barpn fllrlükk.-l ¦'¦keíke.iú IV, !t. Iznlx^lla k. n a n.Wn-; Ainotl -./ árlallan ftág nkíik'Im' oltoxiitl, a |iir>>a rüxaákkul ellniluni zütt n.">i al*k vonta uingám a flgyiOitifl, St-li. ltor.'nit W^m; am»tl egv n-wnízíu, - a ki tudná i-gvi tikiul ax iílráimk inctjffl'W últ'^krkol l.iri.i, .Kla «vuk kvllviiúnek ; ili- a mik1 kúsUl ini-k' iH'hányut nem miiliu*itlial.-m el, l nu-g ¦>.. imviiMk így : W. Marvaa k. a. n..viíri-k. It. Ju.-ti k. h. K. Kt-lkM k. Kmil k 1. 1 1 tártalgáa <«• lánt'tban uly k<xlvn IV Kt.-I aaazuny, kik vnl»iniiitiyi.-n az oat vi doraágAl kufleo ok altul .-*ak t'ilú.-ri-xt((k.
A l.'li reg|.ir íji lufiét wtlutni keid/, mi ib>n v.'gi-«»kft<lt m jó cairilámikunk. turnéval li.r.-z«|{ iit(>l«6 biu-sii iiil-.-'l .UiH-vlHa t.r-in.-l, > .aillárok ekMrlullA. . kiki - dagadii párnák lömkelfgt'bnn keroat-tt nifuhtlyot, (,..gy álm.Kijdk - <W ln|,l,r,,iv,. ., M<-* e.,,1,1-k.-k'r»l g»iidolk<>z^k.
tihanyi tan.a.
Heti szemle.
t'.-'.mái 1" ]"•: J
A Kiafaludy láraaaág traguinÜH .-luié
I.-u'ti- kitimitt pályatlünt Név.-v ní»mUtl).-lvi
tanár uycrtn v\; * UlU<i«i Jij Mem Mdaluit ki.
Aí i-l«1 magyar biztmitó UntiUl n ningyur-
•iniigi viikármitltu* r«*z«'ri- :«• MM»• ftwt «l.....á-
I'ivhí vixkáriiKuluknak »/iuti- iKHNi rriiitt U-nk Ki-nmt-i bájo* tin»ka liugát
Kim UÓUi Mik!,* Jiizacf huov. láiniil. ir»-U liazt Iliül vetle. -- Kuiuá/uR)l»aii lij!jt() j.-li-iiik megapr. l-.;u. 1'áríibn már li^t <tU-U 1,-v,-kk iakUnlh..t.-,k. ¦- A l>^«i árviz Hrinilt'-imut aujtotU leginkább. - UüVíV.nel n lliinuvi/.->.rh,n n.V l[i>rn 1'AriaUI már ift, i»j.- ->/
tMtMiti <¦» Iximbázáfl mintl.n rt'mllb-t.'l átélt.'. — l.wipolilinn Száaz-kMburg-gothai Ii.t.í.^iu". m.ghJt. - íl.-nyi-i aajn^W.r/lK'ti 1 *vre "aíü 1 ll biraágraiu'-luiult.- Miigyarurajuig mn.Mti nj"n-czuiá»b»D ;k),tU5 ujuni'Bul a.l. l»imy«v n-rcdi'a beteg. -- Onribnliii viu/.a nta/"lt ''«]'¦ rcrába. - A íogyviTMUui-t íVlir. -Ni in nn'g-hoMziibbitlntott. - Zimmvriimnu ¦ gmi-ri .Freibeít' »íánili*(Ht Merkrtlt.'iu So^iTDnban fikázik bvU'gen. l lr Si.-.Ii.íiij 1 Hélit l',.„-kon baiiil.'riiuu t.i^itdlu, iiiulóu ut-jévi-l nie^r-kcxi.ll. A kftthautomtmiugylÜiW niarl >'• án
uyi>i roriiitot. -
bivitik ÖMXe, — itiamsuk eiipd, ujabb bek.
b.«áiiiilvi.; a hadi karfiollá* [',, iuiliur.li. BKÍlliutík le. mihot jönne im„' it*t luUii) kári,..t
Iá- ., b:,jó/aii károkeri ,¦, |m.....,,, „ Kr-n^v.,.
ura/ugUI kiiiia.itotl ut'ii»U-k kártulauilaMm - líouuii vároMÍm a poroszok ii luilio írunk haditun-irot vutatti-k - A IiA.Ii ('••gwi^búl U_' rr:MiczÍa tioxl uiuiK-kult <d. — 24 nagy .-aiitii
li.il.li koró jMjn-glunek. - A 1 ondoni City l.;x»i,irtNi írunk Kg.Uyt küldött n pun*i»k ¦.-gélyukén-. - Aí owü. magyar gawl. «gy«.ü. l.l évi r.-uU.'N kütgyitlt^ Ivbr. Z.VtJu lei-í. Zitgrábbiui ISiüt. viigüii; volt ti;),li;>-l It B.Iú-hntrnlék Henced teleti, - /^>mb.iri takarék l^nzlár miilt ovi (..r-nliun » » milió Clul inog-liuUdJH. IHf-.rt Niin-* i.élkill r.ipjtiiliUt. Az OrliitiiDok reiliainuiojii vul.'xixiuü; Thivrs Inai a iiiiuiau-i'rlii.ík. -- A 'J*a» Hxám nngv izoropt't jálsBÍk « inuataiii liáburultan h külouó-WD véyíele* n Inuicxm varuk l<írténulóben Szopl. \* kun ku]»ttilált Stra«tlH>urg. Oki. :.'*¦ káu vonultuk \»: a ponvrok Mt'tzbc Nov. L'8-kán kapitulált I-n Kom ¦> ugy»n •¦ uapon Utg-lalututt i-l Amit-ti*. \hv/.. Jf« kari ágyitzták
• luémiiiiKiiviil, h jan. L'M-kán kapitulált Parit. A moalani fugyvurazliurt t'ebr. 11* en ér véjfut ¦ Iia tu/i'l biifujt'ztttiuek n hnlfiTd, ugy i->, mi-illáit jtil lH-kén keí<ló.lött, 7 Ixinapig tnrtott. Kkép l'oroa/omáguiik hét évi*, (lí.')ti- 17ii.il
Ivnne.
tlrotltiloiii ) - M"gju1"M a lit-kitldututl lio/./.áiik t. iiiunkulúrauiik Si.-rényi lindro .S'etrljilk a Hrytil ,'• vrgyia Vptx'vuK^x^ti ér-IfkenVk, íziinli mlh'\ límly Xalainugye htJn axiTot*'!! fOiajjánJA, a m-mua iroilalí>iubarát grtit S .j)áry iii'-tk ur ő inéliimngAnak vnn ajánlva. A iaiin>» kiáltitáaii a 124 lapra terjedő munka megrendelliotö Kimenbu-rg teat-vérok )m»Ií könyvkereskedői"- iilján, iir* iiinca kitéve. Ajánljuk a uéjiuevi-Wiet iiiindin rendű a rangú liarutJA pártfiigásA- ét figyelmébe.
Megjt'luM éa bektildi'ti'tt hozíánk . . Ihftvnkft ki/tlíutri/vi ryifhilli bttlitl," iftu Níkháxy I.hmxIó rul. m-gi:.il.-lki-»/. Klaü l'üíut. .lovudi-fmt- K'írotui <M*j'tinm\i alliUndó emlékére .rdalik. Ám 1 IV1..K1 kr. Mi-kol.-z, Fra.-ii kel l(. bi/oniánya. Nvoumtott Sáninpalakun. A I!Hi la|.n> l.rji-dó, ^Íilm kiállilá»u könyvit ajánljuk iu yiftök niélló párttogiiHába.
- 'IVheUégvM költóuk Id'nuluk Aladár u „Míi'piríniiilnii ' Ki>/.)<my rtx.-rk.-axtóju .Hulló l*i<elfk- i-/imu ki4leinéii;v)iiíérro uyutoil tií.e.lest, mely di»z<* gyémánt kiA.lánltuu, a)|<" ^orixált. ké(H-4 b'-ritckkal 1 trl. A fidhiváa igv »/.'.!: Klótif.t^i tell.iv.i-. JíhM t*t*Uk" eximK kiilluim'ny ftlxt^rix hígy kit knnyv, wulybeu koli.-niényck vN)iniik,t< mely kűltemonyuk <'gy liHiigulat. egy érxvlenitiirráa nxUloltut. Kgy kia kóuyv, im-lyhifii h költemények vannak: it HXereteiH, a korán tdvihamott azoreUun a üli
emlékévein j.iíeii UiiaIhvhI, rl'liiényeivel M'gbueacM'VL'l é*t liAtilg vijja«/tíilá**iv«l, a álta-lában u uwhtHth'wiij .-.o/méjének imijd meg-nyugvii, niAjd vigAaxialAii Aohajnirnl. K kóltu menyek u vnli'mri(,^id nverve rogninxásukat, azüluittk • nevelőjük » k.'dtui p)iautáziat mely IllHldvnt MDtjrrlitit, fiiUiisit é* erejéln/ képi-at
v bolilogHáglian |>Mfrir vidt, hx e kin kitiiyvhi>n inrgfugja találni kiHibb-nAgvobb kii-Mgüléntii, mert iii.gtalálJH Uiini- niimagál, it/iiz lelkinek a ér/elmuinck viazliiin^jiil, hanodinánAl. IVdig e viHxhfing mindig jó haláiutai van kedélyünkre, mert kent* It itínat itfrnt, öriim.'inkbea ugv, mint bajaiukbHii. Kin-k <iy fin kell, az az'.--r.'iie tucg o ki* k«iiiyvi-t. Nuin tug o»ul*Klní uenno.
— (Cj Bt-noiuAvnk.) Táborazky é* l'.ir*L-h ki».lái>Ab»H, l'i-al.-n l.'gkozeli.bb megj..-ti-ntek a következő, mind Urtalmuk, mind klll x'deg ia esinoa kiálliliauk áll:tl kilitnő z.-nema-vek : ZoiujHTdr.i kit kfzir. liuvir F. \\ <»ata dal. La Mur».-iH,uae :U) kr. rín>.-iir d.-x giruu-dina .Hl kr. Pi.< Wael.t ain lih.-iu :* > kr. K le^-l, (-', Weiter geht'á uieht raelír! igyom ]H>|ka) í*) kr. l.unger J. Tnlúlk»x»M holdvilágua éjjel .Kati dnlKOkr. l.—i-M K. H.H'h.r l'ét.¦ " " liü kr. St-itert A ,tlarc>uM bál-uolkn (rezgő) klAakenUII-l'olka (KrAi^.l '¦*< kr. Tuui A Oyöngyftk a magyur né]iMaluilx>l 1«1 ttizui X4> kr. A listai azinhiiz látugnhl l-.ő Olxet. llánk-lUn, Hunyadi, l.áw.ló, JlkH, Hl) kr. N^z-rU i'anr.lávok. Legújabb <
inttuy. l-aó ftlzel I It. inttg? A kuuMz.,i,vl'../*.uyl>an. A laluton a Wnvdk az mondják. Sárga liliom. Csárdás tiü kr. /o»yor<Ír., .-. hffnlürt. Itídlev Kohne. A mngvHr ábránd. I t.1 Abráml. .ll.'üW lénv-a Killág ragvog •>¦ én.:n, e- JUr.-nlnlt.iMi' a kviiyuár*: l It ;»> kr. l'-ik Ábránd „Nagy r»-Uik«u niosMi hulló a Hál,* *!s .Helyre1 Kati* 1 fi. .V)kr. :t ik Ábránd rSz„rellrk én ,-gyellen -K> virágom- éa „Sterrlnii!* kántor dalai. I \\.r fK) kr. Dttl tni-kif eanyornkiiéretfrl. Stull Hé-Kn.léklil .Hűtlen luvc-1 mm is ••s*it*l."
| Magvurdal Nímallii Tóth Kálmáutúl. i>t> kiui ,
| i-zár' %
¦ ' A kúxtuk lévő táinjimüvuk uredvti fri« -
éa iuui/gi-rji-»ztu li'iilumuk 'által bisunyura !
eí«i» lAnwnjii iilt'uylMitt winár kivív .indják ma-
guknak ti kózt'iiadg k&ztetsz^sét. Hasai i«n«-
irmljiliuiuik .- lui/gó t' rjeailőiiiL'k azíj) és i«lé-
»ua ki^dá^iiil ajánljuk u üi-nebarátok figyelmébe.
Kedv.-* kóleli«m^UHkiH)k túrijuk a .Ma
Nagy világ* svtipirixlalmi ké-
¦¦.1.1
m-l fal In
elmet.
iljnbb tinin:iluk rajwi Kuledhotlen nagy hn Ml mik. ni-hui b. KötrÖ* Júx*vf ravaula é$ UHgy4Z.-rfl kivitelű imdlkípc; két Iflvárwai élulk.-p: .Aj^K hátáu* • .A duiuivizw ; .Me-r*n Iáiké|^- n gviinyAril kiMUkokkal a a ki-rályiu- ki* ari-zki'p<f"'l. T1I"G -k«dvon<-c ku-tyáju láiauaágúlittii lüutvli lul a fcjtHlelemMt-atonyl.
'V.ilólinii tt l.-j{iiagyobb <;li»niei^ire un*ltó, liugv N/'-rkt'rfzt.'i h kiadti, tokiiilve a vúionyo-kat,' ('».-kól) .lóriíi-nWi dijiVt ^ivnegywleok^nt >'Mk -1 U<t\) ily InjM, mint .-/, kd|HNkik adni uz oIvubi'i Li /.'be, hti-lyni'k iinmlen t>gyi-a azátna '%) '%y kin n-uifkt- 11 haui iulivÁ»iwtn*k ét nyoiiKlrtizainnk. Ax ad-lt aziiveg jele* volta, a
|g i U-git.-igyiibl. ditíérutre miill.
Hírek
l U j klink.-rut.i Miki-ut oviitniikliuii olvdalialúi Nagy Kamuá ' biá *ii
y |y (
a Hton ntiuirgi l)%t, úlnyí h<MUii*ágbaii ku kor utat kr#/.itlot,Tíi.lyeknk kl^l i;"W |t. ^ krt
y
eknek kól A
j
tubr. Ü.7., uvalptmz lIhmi ft. A tuiv«k, g
'v.il.-ii, áryaiHi áltuláiiut Ú kuloiiluffut lul lel,-l.-k l„l>r.-'Tfl küzdve h pulgármiatL-ri hiv-t.l ban im-gtulinthetúk.
- (»in iiKturváltutiat ú Mtép töbr. II) én kelt Lvnntgiuabb kázirau »k»r*ot Héjmt l'ál iH-IUgt mii.iazl..rl t-K.Wi>^i íll.po tár» valu tekíntijl.l nnját kén-luiiír* Lu áa btixgú azulgálutaíiiak uli»m»r»Wo lutdlvtt kvgyt-l..tllb.-.f li)llllí-llUÍ n lirlV«U- 'i'ulll Vll.lu.1 ál ImiHitkárt n-vfüte ki; valláa «W koxoktatási niiuiatrrri'* l'auler Tivadar .gyulcmi Uoárt, tán-zu n.'lkiili liurvál-azlavon H dsJmát miniai terrt- i'i'dig nrnt l'.-JAi-acvi.-li l'átdrt.
- ^KgyUii-úUt.) A nagykuuiuai ál iHláiioa ln-l.-g' ¦•« rokknnt a«^lvző-<-gyli-t utub bí kóí(y iiléitén ':lnükui-k FuMi-lliotur JOsm^, máioib-ln.'.kMkn.'k Stol/er fl,uN>táv é. Manvh.l jr,/*ef. p.'ti/t:irii.>kká Wiienkie. .Itíinw. ügyleti ,.rv,.*,;i Au^uiiild Ktll<i|> urak válaatlatuk iii'K. F.->v«'lli»r.<r .ló/.fM-f ur koth<>lv<>*liWrr uláll l..-'<x.''dd.'l lo^lulla .-I ülnüki fí.'ke'l. mely alk» ügylet jxínxtárát 2(«l fial
li.tntnul H biimnnii ajándéko/á 1110^'.
111 á I k r ó 11 i k ..) Zala- Kgi^ratog mazú von* lamtr-n Irhr l>ii *n aí „Ar.ny Kirány* veiidirglu ttrwiiKÍlien az uj kitrliái javára pul-gári táorzvig.lmst tart, bi'kpti díj ^O kr. -A uagy-kaiiizftui |Milgárii-gyli-t ll-ki táncivi-K a Italt látogatott volt, il<- nem oly fcazU-lun a k.-aélyra, mint hnjdanában. — Kel>r. 1.")-*a tttrtntoit 111 i-g a u*nykaiiiw«i lúvt'azxgyleli táiírzvigalont, tnwlyb^rt c*ik tagok a on-k van-laiijni j.-lt-nbi-lii'k im-g; a kia tt-rt-in >ainuaan 1.-1 volt .|Ur.itve l»vi<*LJeKVuvt<kkul, a a ieleati löv^-k.-t kittlhl.'lö táblákkal. lltiiiWDota^l ro.* wnl vitte ki iimniil a 11 (Wl nyel von k^zilntl inotti.rmk iidnti «lMőbb«4g; hntttnkbaa ílmjljuk, hogv h iieklmk édiji ini>gyarny<-lvv^l(>gvvit az elnWjí- A ttiaxe* n.'ii kuamru leg«/ubb gyougve U— a <li»>llu W Izabella volt. A kia L-réiw kiesi lett a Iám-zuluknak a a nagy t«r»jmlw
u.....t.-k ál, .-x p.dig n«gy Ai bid.-g volt.
A »miiogyiiii-Kyi'i néjiUnitok »ögtily egybiiu jiivára KajHiftáriitt r»ndv»lt tánoBvigAlum ft'Jit It ;>L' krl j •vnlwliiiiitvtt. '
./„-íU.i.-ntelé. } Tübb Uyrul kérdtnJ»k(Klé».k inktstotnek hot iánk, hogj » /»lam.<gy<'lH-n aulkldó lionvtUnk záazléi mikor K/eiiteltvtnek lel; bizUM AtlaUink nim-aenok mt'-g, di- himzi-rint mi>gi)m)itUeljuk, hogy hu»-vél imiaui>|>ját halljuk kitUivn l.iuni. Ugyan. i-Hak hiúval imUtiapjáu Imz Metóturon m a li.inv.klíAü/.lo tt<l*xt:iiU-l<*<-, hul a kcn-szlAnya-»ng«t u ii.-ni'-ak^tihl ImnleAnv (Jróf Wem-kbeijn Krímiim úrhölgy •'• móll<Waga viwlendi.
- MU.iui.-ii, í Itaró tJ.tv.ia Jówuf l«lk. Udvm'rl Zala-KgfT^Ktjgiiu az izr imaháxbau febr. l'i-án .lelelitt larU.ók meg, umlvtn nem csak uz i/.r hilkouág utám.M Ugja, na nem aí ogt^x mi'gytfi tiaztvU«IOk.C) ia j.'loD vull. Mind a kuniunkkal uluioiidott faoltán>k, mind pétiig u rabbinak j.l<>« a*4m>kUtu' miMy ilkotddéMul bat.''lt n iiHgyHiámu ájtaUw kou>i)s«gr(-. Lug-iiKgyobbiinláat gyakorolt h rabbi áltnl nyílott fri(n'«/^krény .lóit mondott ji-ti-a niagvar ima.
- A Flandurrtor ll.-urikfélo koinéiiyito-|;\ár. nifly aukórto bizuttmáuy vÁ-
vr xzi-riiit mlul a Su|>ron irja a
telje^-u iii.>gfi-l.<l, aLt mivel kmlvouJ k<>nllu>én.vi<k közt állíttatott H, ma 7 A »ur orinltftl tót>i»< kt-riibiL-, ;>*<rtM><* (Yt írtíkft káp ítkl,* a tulAJduuoaiiAk c»«k 11 > baj. vult vein,.rgaltni t»"»k«*j« nőm ÍKtí» "'"""Bilt. ellmUroita iu»nitl. hojí)* * vrtllaU njukro uUpitjfl. SsUkrigoltetik !:» ¦ t, mely tíÜO darui) *J00 (rto« r&iriny-,dó»telnék oly íunnáu, Wy *>•/„ b«li .k, *¦*/, h»lrauiar».l ai weUi-KN kMbl-i .t4g|oUik f..d;.i.Wn.. A» aláiraii i»»'k a »»|> ,i liitolbank. uk»r.;k|HÍiiiUr1w[.roni riAI*v»-uai-egjK • FlamlorflVr Ignái-t urnái Tnniiak IuWvpA* iiuicií Duy rtWu már alAinUokkul ftkitUvu van. A *>k kÜ»ül i-*«k kovi-tkuiókot emliljUk: FlamU.rff.sr Ignác* 4(XXJ fr, Kup-pnjchi JáD«*MH»fr..hiriuii'«ukorgyárlO,0(Nl ír., Hatwnhufftr 7tHH) fr., Siilváty 2íiU> fr. »»t. A villadat-kudvolőkuek nem len érdeklHlt;n tuduuiáaul vuuni.
•.Iliirakiaok.) NaRy-Kftniiu ut-ottiu a hajdani erfla várfaluk Wyvtt oly maga* hrirakilaok vannak, hu^y a cainUlanok uéllau bujuadil jálalialnának IcOrUlüttok, hu ténlijí <M sárban nuui kwllcim uva-íkuliiiök. Igen órvüiidetMt juliWg, h"K} a« ulcíAk kii-veitől**) folyamatban van, Ámde a liaíU«ÍKr* i. u.bU púidul k-Hi-ii.- li.rditani; ma h»tn«|i cuk Mirhajdn k.nickedhi-lllnk a« uk'ián k«^ n.Mikl « Ukiiw.kU. v.Kv Ivb.-ll n>. ihIhimiu ,.h liiilvi-llti> vált (-'>r-w.i kalwwiiknSl.
i][i>j«-ÍK««itia.. Már kélHt-r ki.-tolIüuk «(ty i-urtei, hogy a «oImí tanitil abln-Wn belül t«k. il.'bbi namiinkbiiii (M-dig a* k<>-¦iiltutett, hoftv Újlakon turáni, m»*t mun ill<-l4kr» ¦ hivalálo. jt hn.i. h síurini S/. ul-Jak»twn türioat ty» «*. Alkalmilag «cint<* nwjyegyi-/ tuk, ho(0 Na*y-Kandiái. »« ujuiu-xusáa dumi ¦uartiua li-á« UutJin il án n-wiiiti kvadi-lrl >•* (art t»»>H
Hasznos tudnivalók.
U 1..
1. Aprilia lU<k<r« itn-g luft yen meUtvu.
2. MielUl a.l.imW lak»d : ki legyuu ka pilva.
;t. Julim, líikrfra lapjára l.^.v.-ii k^-alva,
4. Juniuii uliiljrin* fnílc(tymt kutősvo.
;'). Juliim 1 jór.' uiiWnli.z<>r I<kjuü ln(irtt kapálva.
*i. A uhustul I -j'""' Imriinilüor luftynn lapra kapuivá.
T. AiiyualuN l,V«ri«, ha kiirm, iiiiUikI-uur l«){yi n iiH'nkiitiiivi' h t-milal Vu^kiirtitvtt h vwmA. ' ,
H. A iiürt-t iik^ik- l<>rttln>tk nlöhb, iik'K | tank a atólű Niuiuek l'inymlni ntnii konli.noW. H h kU i1'k idj
II. Karát kimilrOl liuiJuiii ráawlli
l± Kardi l«v«rni wm f nk-l.
U. Kundmen in.'([ka|>illiii 4l»*> i : »l«l • I
,111, a ma«!k ujt, "tana ani.« lirilli r'.m'l
y y
hWbii, m.', Nr. S. TValeii TV
rOk Jóitef i(yi'>ííy«i;rów m*!, Koluwvdrull Kron-alitdt.'niól, AlH'-KiibiriUii Tyrolertia SvMe-Hiniceruél, |lulirwiuiili< n H'"''"" (Vrencsntfl, HminlM.lvitn.il Nittli.-ra 1'hI-híI, Kámlv^vArolt
lakar 1211 ruuií
lak«r Ü MMl. "•¦|"-' 5l""llU' » ....."loí V1|B»'»»
l7.KilH.nl eK.v, . !.. ¦« lukar, a .....ik , firu.r, M t».,n«Boar».oki.AI. ' .rabját hurd UK): J őlol.
¦ ........l
í.iti-ra :«i fi. Ka|»lmwi: Harry du tiarry w j ^J1,/""^ 'Ví'fua^i írí - 1/7*1-* T^i»i.i :i 1 r/ií.lóitrf tfvi>irva<i.>ró«4ii<t|, KoluMvdrull Krnn- f,lB, _ r,. Kuk-rít** :t fr< kr; ín ír- Km
liiTvárutt DíkImiIU Uyürjíymíl, Vcn»H-»t>ii Ki-
póHta.
K -alrtr'n
— (I Mindenkor aiivfj 1„ H. Hoiiron hamar lömrtd )jp..k* t. Hivn iíittiní - klll.liink.
i;:
l..Kdrárll>U bliK" ni .inbirurk lt in.'lifijiUl.ui", liVi.murKJlff", M í l kib
n.H.I.att.aii.
htoni.i tiHi.ir.iiik ro» kHí»lk.'»mí.y*í « liútti... rlHUi kiuxi íitjSml.im t N.>n lelict lítliln- fóltriii ¦> nr«K«k<i<-k a nílok hnuunn Urr.nl nokolt illiiShorul, iimkn-- Vlifl|f-'>. fiillmlái, Bicil^n ¦'* nKltilnh.>(i(*- 'IMiurntbiil •lármRini nauk'ill Kiit.ill/.. 'lilag), >¦•¦¦> l«krt frll^iti Krnnu*>kriiikrl í.luliii iíokuU K<trvLl)k»r1..l (árrii|>|iula l Jllih l iWIlk ll )l
I ¦
; /.. .á).k..n.'.i
inWfIliink t.il.l. .)vl
iWwtarigét tinóm KuvhIcji.Í. re dn Bitrry ha«*- j r*fc.i í-hal*ti,..m, nwlyrkk'l a. omliirtt ttűi i.ai..km, |
nali
li.l.iii, irtulj K.V'ív'JíKer i» koluú'-jí m'lkül mu-k-
iiii'K, mull, tüd», máj, mirigy, lukiul ríva, Wjj^ hiilyag tW vML'UiiiUihmU. jtllinókurl, hu^-
UjungomVut, araii,y<;n. vi/k'Ti, \i\tn\, u*n-ktJrt, \«lri»rli'id;ul, IUIíuhAhI .-* Kiinviiii ui((iTt
tajrol, noványk'tdiíat, ouzl, mir^ajtil^iit n 72,i»N) czullak; lobbi küzl%Ízuuj-i(vnnyi)k \n\yi ^
Kmhan nianjuiauúli'l. A tiiiHinil lii|iUtóbb ti'VtSn, a Uuvnliwi'i^rf |. In.'.tn-kin'l te «>¦» iw-
74,;ill> gíüuiu bitunyitvánv.
Uawn ^Uj.irboiu Irttill. .!.¦<•/. l!». Drorninul állnpitoni ini'K ;t Hwiil.-^ÜTf vira iaintTuti-n (ryAgyhalAwtl. K kililnő «k.t
ti;rt in lel- k. K
-........K»K>i<»am.
M.ll,,, /......Ilió .."k* «>.i<vr.tnrk a ffiit^rjnlft
lni.X-.'ir^Lhi'it • hmn.i.l.l lia)>ikl>aii ! M mii'rlYAriai-laii ..-.i.ifBi.U miau. Mi.H-.i mtxxikaham
•E ottii-t klll'(nf>'1r vnl.'k.il liriiIrtAili * a vl.tíkfi. Iív5 iulu.l^v'0 'C'^-1' kik nn.Irhí.^.llkfl mvoi rir. Urrvv ^nkor^Vn inc* nkar»ak iiv^itilnl, biilapo ¦Uján *• nafáii hlntrUinim UiUiim la arrtriit.volaeciMiii li..(tv i-n Bkcl l>i«l<i4Ht> kiio.jívittmi-.iii | iU a* Urs^>-í kkl lrlli k lAk i
u |rjn .
iuitiálaU oUt.lii.ii.....il iKyd
lnerrt • •IíJbeoM lf>vaJ«kr« i* U ll
^ l
nk AIUI •¦illitKlum
Krff ia..k.
ianx- kir. rvnu Imi.
oa lt'j{íii;(ii j,'(irc»inimnl t'pi >¦¦ r.iI|ty(tKyiiÚM<mlH i lll
>¦¦ r.iI|ty(tKyiiÚM<mlH» W-l vauvk. K-Wm ünt postai iililnv*lllil imV .> toni líi-va|.-m-iÍT« ktd^ Lélll láU ki^i l
l>áUin ki^i-w* mcl-
U /, t <• t i • h i r n ö k.
Magy-Kaiiiiu. («l>ru-r 1T. 1«71
A flal.....ftiUUt >illi|>iilal>aii a IipUii •¦mnii vi
l.xii ¦ m fur.l.tll »J». A l>«l«t nia ouiilkeJi-ll ; k.imilnk r-o/iKÖC) <i»aM ¦¦••¦kvlv A Iii-*i*1 itái ii.i r.ak híIh.*. -le l'i.-i,.,, ,U H.'.-.ii.-i, l« V^tj.m m j I.hIpK. nr un *-. ....t^l Uva.d^. ..|y \ifUé, .ii.lvr.. I f.ltiliil unit l.-)irl A vimiii i'n.kii>ili*<ikiiak míg «iin. i
Ínt" *'<íí'- kr. lib'-ÍOfoi'l frt - kt. B»l, (, I K kr - báli taika ti kr KpujíiHmI kiíiön. t.
•I rrlMltíU"-.- IU in. 2.-......Ii«i l.ffrl kr. l..,Ki,..
Wa^gy. f.t. -««.„.. f« - »r Kf.AI.vJ,.
knailimíitra (Vt k* Bho"> i'i Irt - nr n.-.
Maffaa<btial>V>ib<iin ^-1 kr. »urjn-)nit lutitja H kr. S. . I,'.. l„i. íon(ja 3'i kr. J« >»'• '"'"í" H kf- "«•• !..„» fi.ulj. 44 kr. ítlr r..i>'i« N» kr nll.r p#fji '
T'.TO kr KAr« KU kr. I frt. l.ixl ......i* ¦ f" W
1 fn y.. kr. I.ti.1 liii»tl « ÍM «» kr. a dt 60 k, Pnikn irt írt - kr. lyuklujáa 3 10 kr. Uur«......
maiiájal ín "> ki. lili»r v..),kili,LI,iti nk.Vi" I Hl '•'¦ >-
J. . i ¦¦ ....1 1...I1 _L .(:¦ íi In L*
JMall MatttrMd|
. trl.'. ivukmI 4 .ir» íi"i \ r.M.l 11 ....
, d. ti 1 Ara IN . ».u« II) .Un .'>¦
n.;. ¦ . rfKicfl i -ír* l<>
. ¦•!•' V Ara 4i> . dvll.i-iill .ir* í
Érték-es valtóf«ly«m:fetr.lö.
i;.) ki nllriilullni Ulrn.in U."i. ; Ittnil. i'k VlH ; liittfliutóí.-li rti*ít i'ny.-k 2.)l. d I2l Ui lit
Hefci naptár.
Febrair 11161 23-ig Id7l
j
Biiibfr j»il iparkudva tyv i
!t. MnUíuui H.Kt ]
"/l'.ónlí li. :«. kr*. II StTSírf. tom lJ li. :-> kr, Ü iont 1. .-i k. :> tni li) ti. 12 Unt *i(l ti. "24 r»nt ;lti l't ' Ií»viili-Hii> ra ('hu-n.lat'V tAblákl.an 1^ .¦K,Vr..To I Ú .Hl k> ; Ül m^irri1 2 Irt .'>)) kr ; A* eaM-eiv J t'rl;>(t kr; i IK (vnW-rv I fi. :m kr, '-'f-r,- 2. .'i
Piaeziár.
..„ ka ,..hk,i, ,„ P... -.lám
.'» IKti íl K^U W ' (Nlii fT»V "T i;i a 11 Irt. K. ¦ k..| pyAft XVIII. 14 .ii »^-
Br ti Kt Pí LA J Ui nír ••J ** * (kr. "Zt
a:. itM. t. V. ví < M
I kr. 1
4.rn> kr, lütl
ft.
it H.funt 1 IrtTMIkr H.'i Híj font fi frl
) II. ' H7 hh r.»n r> m :*t kr
,: Wajdits Jóisef. .: Bátorll Lajos
HIRDETÉSEK:
ti ('suliidiisok i'lki'i'iilhi'tíW védett !! ^m
\ na I lHlii n-száj \ i z
POPP J.
"•' f"»llái Illil .).i.r..li.lT.
,.°">«..í.".."«'".
Kurl t-S/.l k .V i.„Z,l,isZ„|c„„k ,:,-,l,.k,»!
Mii kereskedelmi iertész
s E I DL LI PÓ T
t ajáulju
j.mau i"«K ijit.iU virajf- t^* ma((ki:r fuki-déwU fr
valú ni tü /cll'k-, vinij;- mi i;auláaiui i imtKVukki 1 .ll'l-
•an rlMl.illan.
¦ iiiiliilrlillrnin vii'uK<:sok rok út) kns/ uruk
ak kt v/itl lm niiiizU~.M'l .'¦ M„-l„ jiitányoMH
av i -ki.,l..«.. van Nagy • Kaniza&n /
at 9 liá/ban.
t Filxő ftí*>\íMli íiionöki Iroda. J*
Vidiiki ü|í>"vc*U*nmimuil. ••tfvluti-k, UniiUlnk. k-ü- 3
\ in.-lyi-k torv^nyki-id'-ni vagy k->/Í^nx^Mt:^i iij^vklu-n m llu ^
i tla IVutcii «íí!kelí kir. minls/Lriiiiinik, kir. t'tiriu, váltú. ^
............ .<
íHHt, ^rluHiléaukot alb. ijfrinyultiuk. Á
iroUátnmik h vidéki ítt!Vu*bajiw«ikHi h ,\
ond-ni, gv<>r». kinicritü ala|KM liidii-itiMokkal »« $ <¦« In.l .ikndrfl^/.va 1. nii/Tuk. k.|M,*,-h,.li atl>. 1 A dijftk .liVf kflld^ndOk b<<, Vf(,v leinti idiji^l ü>l> '4
Iwt iK-ui ijíi'-iiyl'- ..IjnrAmirt 1 - :t frt.
1
^^^^^^^^^^^^"^^¦¦¦" i Irodám székhelye Pe«t. lövész utcza 12-ik sz. I em. {
íaiíj v^rplattása ^ r^ KHSf| Sándor. 1
Övei ár» 1 W 4" kr. n. í. Vilt-lli
20 kr,
Növény foKpor. m^''k'l.űűui'i!<"i"'J'm ,ní • k>n.-
.,...1.™ ¦.«kC ,lU.»l'li«.ll' !.¦.¦•- ' '"«"' "¦»' '" 'I"11'""1" '• '"
k siklik >'»« ii kaiul* »'¦ 'i-'' kr- "¦ '•
A llUtlUTlll fU^P^P* aí r-lLk. «l»lán -.......f#l ' ^*«
l».eM f
-.......f#l ^
..ílklll. knp .írl«l-
ísrsní;
,.iuu »»i dlvatruhá,knak w-
Ivrm. i;\a|i<>t i'> }iainiit kcliiii'k)ii>l ii in. 1,1-. k,i|l'lll,l ir.lIrloK) !
xekók ^.lui'kenl rrikolyÁk l.laiiuetK) naKvkrlKlúk liiiss/.ií sliavvlnk s a t.
J. («<>ack lla<l< nlx ii.
.. (ulykU U atm r>wl<k. tne| -
K«v siBlencie in 1 frt. 22 kr. kr. «. í.
* .rl) p..r v4 ri.ljadpkunT lürafl^l áll, inalr*! Or
,„,,k kll.|,...U.l.. ii..iiiíl»l Irtrl, hilj >r«lM
¦ rg, ty j
. Umlí.álíl uibb.'.v. mt ti
uffáiiit .«-k«ll .1 ^ld*.i.t IM>.' • '
Kgy id«g áru ¦> f/l 1" kp ". i;
! Ajtínljn kitiliin iiÍHánu liin»ii baiU-iii osiz-
"""'••l"'" ul^" ."»ku"- 'mnfiiiiymilüilt %'ilriolnlaj luMkiil kftlitnl'i'li- lil »kn-
Ki 50 fi. árit mímíiiiI i'g.v »íiikn\ára v.,1,, liiunu tiilvikli:in llluli'lilu.li kl:s/.li/.i:li:.s«,.| vu.'y it(án-gy«|Kit kfliurt iinycn kap. vi'itcl Illll Imit 12 Irt.
--- . __ \ iziia-lik-.H Iraviná/. Illll l'i.nt L'l! IVI
Weissinayer Dl, ii»«iitó por íiniiom mirt.
l/r kiwsv.li.i7 WtinlKin I '1í!ÍI"1nz "¦'""k (l'-i'.ViK.vnnl.....1...... 1.7 14.
» .Iv.iona- vriulrülü mrllti-obvii i Baderl Anna utcza 343-lk szám BECS mellett.
.••¦¦.-7 ¦.. " Hagy Kanizsán. '^~^m™^^^^^m^^^^^ÍiÉletszükséglet
HoH'-fclc niuliítii-ffvinlmiiiiy.
tlmri-Kiillllí 11"/)' ./.;»"«/.™*/.mi ll,r»l.,
11. K.Étrn.tnorrliiHr 11.
>/ók-Hl,li.-v,u, i.kl I'. IS7". I1'" nkrt lOkt'h-hti'ti i'lttHXttitlllttittu.-/t«l»l,.i jnilnnk. li.'e.v m í.ii kímiliui'i : onDriniiii . ¦• . l,....l«ii.i»n:ik i'lvi'rfu .10U1Í..I ó. ¦_' k.,1 g moll m«l«l«bt.iil»iii»l.
j, h .yrt
¦¦li* »i'"il<liH ('--/¦•kni ukiirtiink. u/.>nl>un u |1( vciiii.W li».«nnla«ir.ili l.mnii.hU .»,.,* i,|.v inilunk ¦>li>U>Uk«i.|(kl. lbin.l..|..k K fiiul iim|„lu l 'imi'k liill«k..l..l..«i.ltji.
FrtiHk /^-n i*r. kiiu. yicxK'i.
lkV« i Winl.ui, K»v.,ril.....iriiw.. Xr. <11kii.....alilnR.t K.llllii,-,..,, »í™v,.l,lk.lli.l.V
i]....... i.i.I.i r..K»ill knl,..«.w váll. ih ni»r MIiiikviiiiii s> .*ylul«iv.l. inul -......, ..,,.
-/H.II Ö'uiuk maliit"!!*/"'''""'"'!!" twirntrittr/l. n maUHn-klroiHit-rjiriii:-iiuttr i'« n,iilnlii-ltr,miti-lnnilnni*j«. (Ili luimnillthntliin millúln-rli,ii„l"iln-nhmk kt>*\4hil"l» hwtfti "11'M* <n/i'r>m/;iimtrl: nnir t-httih rh-ltH-tti /Wil'ir-m. .'•» ih«*I •;, üiinrk m"l"l<l-l!!/"i-liil'i»!l" "II"1 lükflrlim JAlHurk llrifn-¦/.¦. r« m*>»t "n'tf tltítkni-tkiil Ht'tlt l.i rllu-lr/.'.
Felbachcr Károly
rWri ,„.r„nk. >¦;.«:. ¦'-. l„.|v-.,...i,..,.....,,„.»l,.,,ln.H..-......
Ksinlill >.il„,li raUar van Nagy-KamZSán WA.DITS IÓZSEF hmm!
Jn, inln.li . Ml. M..11.1111 tii-mii ... IM . I Un-Uiln !
METH S Béoaben Rothenthurmstrasse 28 (lik szám alatt
niiiiliiirgi \iiv/,on-cs It'liminiiii raklára
1......, .iW,,,! Wv »«.5ii.m-k .ial.a.1 .Agukba* all a tflnt »ll Ml
' ,,».;,./W«il«« .i...-k«H^. ..« . K.tHI *,.,.«... »lU» ««n«l m;/,.W,.,)k
Mritii'ii'l'l^-'k M -.¦¦•¦K |.fkllld.'w Iliin v«,y |.-.Ui illámíl i.ii-M.-II. I.«I...í* IttkniMtrileiM •
paxtouR .ri,!.,.t-.....k. K.víl.i.Í . .áHökkt..1.! m.itík l.ér.......»« kUldvinrk Tir«-ÍH|«kr( ¦ ¦yakklieg
M«r(«k«t k»<|iik M|>iWáMl. A l-"U ..lm*.«4«ki
S. METH k k. Hoflieferant in Wien, Kutlu-Milninnur.i.^i- \r. .;;>.
i.l"! . '>" (<U\c *i<áil>>k : !¦(()¦
liö k áU
ÁRJEGYZÉK:
1 n-">-inif )<
ah W rRf» valMt f»»iíri1Ht fonál1 ailiif* r*l|>kiaHI*l In frU "
iun.1 mák |d frt fiO kr. I lur«, •¦in>'< *A*(aii-ui>l>k>'it<l<( ,$vn tiarrlifthJÍI
.ll> M r. ti^ii-u frltiritolUr ...,a. NUUHI ;• utl.'.a 4 f. lí 1 -H f.i. ^H
|if)tjf j>. lufn.í lauunbiM , *i.nA„ .nK. l„.
I tilf íMP f .iffli valií^k i itwtj. tA^X1*!. fvÍL^r t H|cv nalt]v# Ai^tfi'lt'i^.'l i'ink b^Mtt A|i 'fclfliii. Lcur*ik1tt*| (¦ ¦ iit ¦ , ^ >¦ •IH M fi mail ctmk 14 - Ili f,l. ?. H. u. 1U-12 Mlj a lt>idii«mi«libi; vn» himiA* m'-lkAI ;'.:'¦¦¦•' >. i .'i I ll 4lt "í» h|U1l íá 1 I Í Jt lik11 i A 1 7 S frt « lo^tí.......a 1
r."í». hi.|Un<1l f»írn
j i; » im k r \Í*tan J«m*««t aulaikfii.1-1' i- A. 1 7. S frt « 7 H fr( a lrk{tliiutiiitl>l>. |N<"i »U.*.»iakiij»li ((i-n j.'> It l kává- **»» lhra-a<i1*lk.H<l". :(,*..'!«' I írl * U-|fHp.; 1 • ......... k Ul i' b
bSI 4 -A Irt a l*i(tl«.>wabh, Ml l Wí ' f
rii.,.k. l M * *íy
i...ll»„iii-.i.*.ii.t-ll 2 M, ¦; r.i» ki
.1, -I, r.-ti frl « lCitfln..m,l.b. -H lHK«k. t-Kili. l'Mi.a ^.llbriíti,!.
h i»irri^a«*»ig> r-. <; is rn a u«a.
, KlMH.lt uri 1.-|l-i>.tr.'klrK<>l>l'>>'-K-l'-|I
1 i i:tMi i ' [ m
ri-RHUik, ivii j. •• Un... I...I, ifaagfar .»abá«Ml i-M
Mfl kr. 1 frl fi» kr. a t-gín
III la frt a Ulrtlii»a)abb IQ.ml í.-irl Imriiujra t, .'..
Ajitnlja j/uídagoii Mex.rult ur»k-, liiit-tí)«V- '¦" lO'TnHiki-k axAiiinru vhIii to|n4n ruk-ijinii, i>lfKJ"l>t)iniii<W>KUttkuiN lühvUljulinvt
Kmpliuiilt m-íii mell MUvrtirlra l-uj.'' ftllor lintlini^cii llt<rn>n-, l»»m«n- mul Kn tiur-Slitluttcn von Waier Ijimliiilt un.l /
Ulti. lint .. iíjív Mii ,I<M».. »j*i nl» ni Wl.ir !..- Ai ..¦li ., iii.l ni it'h .in k. k. Mill l.ir un.l
k .• .-.. k.l uitim* U " '¦ ki.i nii. i.'|í>wk, h*>i;v v.r..|irn iipiw ilr.l Yw* l'i.Sii kn ni iiiiImi ,Tk F..U1I,
(fluid .ml i,,l a1 ,„l,l, 1 ki ,'w kulíl,lii;i„-.r dl," H I i ..II.. llo at.'lUiti^-h vn n k .al,ii In .....|
M .,!, MV.,J hui, >/.< Ink iii.i. ... k.'< Kíi Lk, ii * n rt Lgjulíu)-.. Aiul&m l,illÍK.I .In 1 l„r,-II.'ll V .v.l-.lm t viTlVrtiy ;w ii ml "r,.| iM.i lll»t
la., . ,.1í.„ .„,. <u rin. ri.r.- i, Ii 1
lUIMM.I SaIKMI.I.I lik
lciiiins li.ili \ir,iiiiik. liiiiliiok. lcü)r/ök
nagy választékban;
in:.\ -/üuial.i : l'.lll — 2)
ll.ili kl7(,\íík. illáik. liilllÍTdk CS Iliili
nytiUUendölE;
l..,/.. ..»!..nl.'ii.. ,-, illiils/.i.niruk .|iil.-iii\ .,» ;n..n U|ilinliík.
Kohn Gyula,
llin.l.ini .-,..,..,k„i,,,„ \..u, k,...li.«ii
Belus József gyógyszertára mellett.
j|..|ii.,M iiiktill.il H/nil k.M III.....hV : I1..-1 :i ll
- ./.¦mii iHii7-ii.il . 15,000: 1 «i;k i.:.i. I9.800|
I klll.lriil.liit kill.In/ült s/..|
üresnek IriijuliiiiN n-li hi'vásiirlúsi kiilloi i;i-n.
! Az ujkor
NindrH iirm-rt jtttnllrt- «ailInltMltk.
Kft i)l* ll »v|> "ff"" '¦"» Odiaitim r,tn>la|.|.|l | frl 4" kr ; .(() »n«» fll..>m >'inail pi.rtellaB
i.u ./rtml»|.|.*i. taiiy ataiivkrrHhfn. vhív >va|i-ii fnraevánviival * .lr»ntÍM,l f>. ti. i. « in Stalnti Ari
•......*i'»1. • itir.«l.-ri(i'M«l -' a írt sn kr; k<».>natf*áitu 3 ftl *> kr:' üa*? 4 fit M» kr. - Aa*o
uia'.. ..r« |.,kl>aii • i'-lir) mi."**! •: (,f S\»|.n i..l<.'.ra, S ívi )A|állá**al, <-«iu»« f»clalv4n«»i iti atanjr
| .....iíiiiliil d
Vii.'lil-ha/ur.l^ A, Fl'ir

nriDlot.s/ii túi^v iiss/a\i'trtik \u^v trliM-irlIrtik. Ij 1ii/<>n> id'ka ; '('oOU'ti'W'f'iHtk'
i^" Olrsó ékszer
höl^X'k cs urak száiiiárii.
Iv/.r n iípvm-v./. ti uj nrniw l<inl>.'il kteítlt i(k*itr rcliwlopwií1 I.-kíÍ n víil.'.ili <lk*»-rt iiiiillioitv ¦¦/ lij'^iih-linAiiv x-tu *r.wr,; .nn kiálliliiünt iM-lii All ti vüWli iihn.-U ; »<uiull.ll mó, /„„ ..I.-.Íi.vkv.) ík kiiMlk,;,ik, l,ug_v .M.k 11.%'yr.lrron.yilH- kcrill.inint h vul...li uruityn«k<.-«Kl .|:hitványn.-ri is H/.iiii.k.ll; i^'v h l.tfitjnMmi Kynkn(l'I*nii l.-liet lNti.-r.-f.ni. vM«St ¦ uakmibri
i* Uii-^-aultUik «¦ KViirliniliij jtltnl, uh\jiíl vmi iiiimliii uláliozi
I.KiiJM.I. ((|iNi<-r-lnr|i)«k f «. :.^íiiíi« «,; «i kr. l í.iík-

I Val-.'lil(raiM t^rtrfik k.ii.kkor l.'m,
r t, ¦-'.'"' kVii... i:t la......id*i Un< t ina
J arnn) i..n mvh! ;I..'i4I. t frl.jt, ).'¦ tat.ia
1 m*Uffl (, fi. li f.tie. I f ar IUlb*val<
íikr. 1 n.,¦ 1. t-11, ¦.....ii.li i ¦
S .rH[iikMI.'..'-.iiái.U'tnrfik<irai.)ti t.*>, I Ml.-/ H Mi* KrrM.Uk MKrkMminrakrkl.:! 4 frli«
,..if ttii .Di.MUkr. 1 frtlír, H«. l..i". j fWl.r ,tk..... fi.....„,„ ,.#l„„|, 1 i.tvalt*iat.ib.'>l. I m.-llia 'JD.aU,5(l
ftflll. K|r.'« rornil.iTák, n.rlllfl í« „a,|.»«.-l..«(^.kílil.r.|«Miw- I »"kr I írtitf. l pár irilh^al.-^ft M ill.*.al.\k f>kr. '.^^ [¦•'*';*";,*• | k.-«t«. M.lltfl HK*'*>, •' kr. 1 In*. | Ni, NI kf I fr«t(. I .11. kuro.rw. SJ
l.b i<raklADri dbja I í". 1^1
K llvdaltl..,,,^ fin *), 4U iM'kr.
««, I, I..MI kr Tfin.".f.'«llk .1)
m> íoj)-l Ml k.. I.MI. a,a frlty.
¦ ..... 1 I-mJ^IÍ.^^.
|. .1- • 1 ¦¦> -itkr. 1, IM'. '-(lt1i|t.
IKíi.í k.'i.lrl Iftffi.'Mi iilt!- í(. k*»-»i;.-.,..il...k !*> rtiikr I l.^lkcitr. ^ -1.....¦• -¦..fl.vU-.l.rr-.-.i.....
tru
A
ri knrrltvr l.ftl). ' ll..val<'i M>, lKl.Hn kr. i.áríülW.l.1,-. r«ll.l|rl i. ;|. ;\.!*>.
Ai uj ftrflh miplár, inf-
.UíIImii f..Mhill..iii. un-l> .'.raSltrl^:-
.¦li.n.xnnl .,.rl.jif1<-lt, h-K> • un-, |«l, I.....¦)¦"! •'• 1lai11m.1t |.ort|..n.i-
l.^lí......mbltHH kliilll
*", m> kr. I f.
r^l.Mlkr. I Ifliií. I rl^i.l I
^.Ml.iülkr l r.j aklá.ir* 3u, HU ki
Urllf. I i^g.....Mtf.....I. 4 kr. I |>i~
kíipISfuii.b ].'. .11. ui. 4U kr. I ll t-ift.fl*) tn. tU), Ht'kr.
4i -irft'At- IIUK11Ó vk
¦irr lprnif«i.niliJmiuuvtujliiíl,»ii Ivek a tnoi.'»trlgó .t«(t»l »io* ii,f(rt«rtják >.. a lr|[ujalil> ilirati f.miiija Km>n vUur ruíuJwit f«
.itAn'i..tlK>,'n.áiit..ki>.li.a finom ,.i- \ krt/.l I, 1*1 kríjr- invakM tíU krtl i1oltli.1(1ik.l.i.íhl.iil, miyJri**- j i-flíl. í. a.im Lri(. I i/iA iraUii. > U
^ linóin i'/üstnnnück Ic^ujabt) la<;onl)an a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbélyesévsl. '
hc-iihvíiü'kU >Av*<> ciimna aivrinti licvAnitrlAatik rjS^i tiirt
> ,. ,.l. l.im.i.i. IHfrl,
. , . I,. ,,-.i:Vl frl; kfift^i í.
:,,L ,1 til munka :tti frl;
1 bccaoriílltJtt
ut.1. i-^yi.-(H ' I pár mirtK n.li.-i kr.bijailartJ ', tat frt 1'ink-r- .'.
kflliM.r.n.,1 fi......, multuk
talmai rg\ r.lln (jöníl, iu4al
¦ irrl,' t(|\ •"'''. rK.1 I) tikéitól. »1
A.FRIEDMANN
BÉCS
PHAlLRSfHUSSE ,Der Mehl-Verschleiss ¦ . w... .i..,>i ....... Foirlth. ¦ velő, n .'¦• vlraaatagvalrAI ...
fúr (ír. kani/sa <lor (¦iinscr-Daiiipl- ¦ . :k..?.i...... l^tfyivkf ki.......
kimstmühlr ist /ii iiberiu liHieii. 1 r»».......U..I..W. i.......
Miiiitlliclu1 odor schriftliclic Anlni- ¦ Hl.M J44I|. ¦ hVl.ruiir kn«v|.i'i. r.'L- * l>i;
gfii wollc illan i;clallinsl an 1 .l.i„, ' 1
Jom'I (zeke A (dni|i. 1 *«.|uiildl kitrult ¦ Lalbaoh K.ii .1!....
in (iiins viclitcii.
i.Mfi- V.3,
t'/i>ihli<>rivi><> iitlHi>
FIGYELMEZTETÉS!
Kft' idd óta ktirrakmtftk |xi!u|iiii» liinlft^-k ,Uui nmz i.ráknt AJAnlniink h t. c*. kdíúir
m«j, k.il.in.Hum u vi.lAki lttk>M..k |Iúlr.<v.*il*tfre. K kert-akinli'k >«m úrá**, -......uint liilítják -
... ngvAnauk, o..n.Mr.>u'v,i ,/ úntiuk Ul.tuTVHi.'U'-r.'.l |.vi..«vK<>l»b órli-linUk .in.'* KUliink ik>I<Uui intill li^uiivutÜVdt, jmktnliKtíllviliivImii mint itj BtnbafcM iiidsuiri. i'.rikat, viiliiinint iiiAb^Ic I-v k.í..iim'4(iwbl) órákat valódi nn^nl úrAkul Mii. Atrirt r,v*kudj<lk mindönki ily fék liawoiiuliui (irrik v.-v«Wt.M.
A ki i'ny vftlt'ihai) jól leinic/ctt és oU'-hií urát akar vnini. forduljan a j<>
kiIUHlál>Kiio*akiit4EtWitKyiirtiUti.l H'liilkozik. HEJriZ 1VC.
llfk^Wn, (StH'Hnit|>Utx Nr. ti.)
rleitési hirdetmény
)
ÓRA-RAKTARA
¦•it«u r.
¦••ihántM _„,___ .„ . ------
k«tai m.u.tík<..Ak ¦« árliji'* .i..-(k.-*a.-a<- «l.tit knn.|r<ak *i otu ptntl kAai pínabaH j*gf Jri.'k |>aplrnkbai - ' ' '¦ •ltl*(M*n btfiictnl : " " lik.ki
rnát I
Nyissunk kíi/i»l u szerem
100,000 liillér
iit"t Njiniaiukhoi mri ezi'ti labdacsok lintúsa csuk-
UKvan Iclílliimlhatlim. A k-i., h-npr /.r. 4 nbi m is frr
. MrtnvWr
u-ival i:l H (rt
krtt.'.t fiidéllel 1.'<~JJ trl,
Az építészeti bizottmány. '^&;^^.tu^v^*: ^g^Tv'^'M i» ró
,l...,..liák.*ka ' * kvlin.MMI.-l W--H'J[

la; Oi

f.»f i'ln.ui . lrk k.....ti Mi.lui.k r. i*ll., 100 000 60 000
40 000 20 000 15 000 «000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 KM ..« 1000 tí-H .»r 400. .'un *.,i 200. i:'->> ;.< 47
. htj lo.átltl.
A li>Kk)liplrhbi •.áío.llk i.i.m mínjl,lií«. (<c_n tu^y Miami
' Mr *<» íi *l >'ii'ia7l (•¦« i .laoni.
Ara
,rrd A r Hí »i.r»if?j«l ke rndrIGk kitanulj • »l
apba ják nnk F (•¦ll.a.li «k
ik b veii.^n l.-lUrk, (,m i.»g,ol.b h* '"BT » »i» * l(1iliv(l«ÍWktUM'lí«l.e» l.v,". ..mi ..k i<i '..... " '' ¦k^ l« ál
Vili é> <lád <.....
BMk ti vállA Bilit HMbur|)iaa
tt llV 1
["¦t. i 111 .'» ii.ih.k n kih jljnk .'. If
-át-.||i " In^ailaaiíl M.ll. k a'.'
»•*) •
1,1] Ak l,tk Kim
«í«


klíiu. «,.. ..^H.rkrt hn
11 .Ml'' h. k. •.».'• .'¦•
'lU. 1 vk
ir< . KUk>
, i ii ¦!, k. 1. 1 1 |
f. Ifilvs. '¦" 1
J !.-!. Ik
1. 1 .
> «ár l.1 »
k ' 't'J' "l .,. • .1
. „.„„.....,i»v>t.»h <¦*- M" •>">kl lf»"-ilf«ranr...
bi«*ial álul meg,ir.íl«l»it. "•¦ A iip<ii »i»bál.y«"tt ilrl.ja i fllsl «lr«i.1.|i-.m.ll. W-86 írt."""'" *» -*» frt-
„I,, l.'.~4ll frl I.P|tii».«)»lil» vál«Ml*k a lat-
mill VH-i* (rl,JU»*<bb ¦i/UI bTMM MUU 1H. •yf M-46 írtliW- «¦¦ "6 ;» Mi*"1; -() ¦L;¦¦«
l< .Ifi LÓ.^. órák 4i>-4» frt |.^-.Lll,..lt 4.'i «l frt
krltúi l*pa*1 W-ftU ín jutiiláaaali MajtuoU 1*lburtndA 1", r»k tat. 7Ü. Ml, 1KI -KW fn II. l* frt. - Miu.lru H-uip fi.|hn«an<l ¦ krl fOiV-l. »l, illü - |lü frt 10. lí l»- lv.1».'ttín. •¦ Vgftit** A^.^k,.,!! .„iMUrnírla úruamdra. ««• MUnUlM*! M XS -i-'< U<
y, k*t
Uh. M. ftt fn. H.Snaj..>. t-rgnUirnr
• ¦«hrf.-.M ¦''.-3» frt Ulll*h- '«¦ *• :Wírl (t....."t-1*' i"*"1""1
rfcn kftiJIüfcJÍI 'ii III frit B*"*1 '''w'á'ft.ik •.» frt Ml kr.!nál i l«. W> kr.
, .'r, UH' Mm :IS - W ( A'"»* i«1«»««k IH. 2.V W. ).>l.b*., v*«.«rn.k. Vlrt*kl *>**,<¦»¦
•ivhviii-rirKr.lv Hr U) 3B fn "¦ *" M *'• ?* »" »"¦ »»'• frl rtalí.rk •» il«i.(n(k kéiibw bakul-
""" t.;iZ. r.>:»'"'^.r:lí'r';.i;'.:'ib^:«;«-••'¦»''•.««'«<-i"r»-
ii, ..ii .....|. t<M.-. „.,......a, i.i h w, i""""*""',;; ¦ ""«"•"';"•••
............. «¦'. :-> !'«".< H.rttH»ttlraé|l*a*rfépik. '"""JÁ'""" ¦•""•'"•"¦'""'".....
v.,i.ú í'.'J»»í."r-',',!,'»il.»í i,',u,!"L. ,,,„,;., /II'".*!!';'''!1,1,iTta."!1."" Kén>m "ny61"1"1"v>ni11!
'" m,..lta','," \.l'«t4,.iw,,'',,',ni
II <
]'d
n«y '
lal
Nni*.i..'.l.f.MtnKt .n I1I..I11. ..k mint 11 . k.lrra
KELLER *» ZSITI/AY
scIm'IH (¦• női divat kelnie laklanikliau
l'cstcn S/crvitalcr (>. s/áin
itfili nihilk kí'szili'sc ,i I^hjíiIiIi l/lrs s/xrlnt
..................................... íyoi'siiii í'N iiilíiiijos iiruii t'.szko/öllcllk.
Kri('(Ti.iHiiii A. ¦^/ ^'l0'11'!'"'1 t(1'' •tlt'ny miatt pedig uiin-, (lcniHMiiü lívapjn s/övcick noi felöltök stb.
Redlinger i. C. Augsburgban.
:J0~ Euy doboz ára haszna- .. ... . . . . .. •.. . . , . , ,
latíutasitással 25 kr. » '. IVlldlvl Vlllolcsora Ics/ullltott ai'Oll iuhll llUKCl.
Uoiiunramm <• |«...aíll«''lv. ___________« ) " ' ¦
Sfflr.fr:
4l tálja* fi
kAMTZ (1
PAPÍR RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám .a fehér hajóban.'
pirbíl M|r»bt.f#1e riimniil (.¦
k.t. .Ton..i., r, « n
ak-i, a......ii..HrTt ib ki
MIM,**. tsvábW «ier 90 [ ! krril otcióbb I
Baktára valódi angol pergament tJa¦>!>.i^|^f[-iti befözotí gyümölcs bekötésért
Kelme minta szeletek kívánatra készségesen küldetnek,
Chusz. kir. szál).
<léli \'as)mlya-tárNiiMá^.
I'. 1'. fcbniúr 2n-úiui kr/tiw a Molnári <¦* Szt Iván U/.»u fi-kv.i „Győrvár"
(ele ;illiiiiia.slKbl\i'i) liáinni ns/hilv Ixli ini'iit'ljr^w'k u/ c^vík iratiyl-au eKt's/cn Szóm bathely-ÍK » imis.Hlik irútivhan Kanizsa-'m t'i^i.ak kiii<btiii.
Ol> ulii/i.L kik luvúlih s/únilikü/Eiui. titu/iti. iij jt'nyfkfl \alllialnak Szombathé lyen, ütflulct; Kuni/ian ; elírni)'*!) a deli \a-pal\a mnnirti iüiumú^l.flvijn luelívkuinaliiivul cfíviitt válthatni mt'tictji;«y<-kct í<k>ciii'm'Ii GyÖrvárba. l |í>ujuifii naptól ktv.dvu a/ „OszkÓ" ulliDiiáshflvi'ii lii'- \a$\ U\>/.íi\U>. BéC8 UjvárOS iiiiitviUixu jiivii vu|{v fljcini utH-
/ok a/. iiiiiiiii/.'U-si r>.ik Györvár-iól ill.-ti.lr- Györvár-i* iS/V- i van ht-lvcit) eszközük.
BéCS. IH71. jiimuir " 1 i'lii.
1 VEZÉR IG*ÍG*TOSAG
kiad.', laji
ii)omilalulajiliiuu.Xagy-Kmii%Hii, IH71. frliruiir&W-n.
!). K/lllll.
i Közlöny
Tizedik i'vfolvum.
Kitrrjcdvc
SOPRON és VASMEGYÉKRE
VenycHtartalmu hetilap
a v/iplnulalom, kert'skt'flHnii. Ipar, ga/dászai, tiidoiuaii) rs
.«*.. » fyakraa Mátrai vtgy ktl Sirrkfxil»Mri)4ii ?•• Undd li
SlőflzeUil föltótelek:
-i. ki(>liui Iv>id4u»l *.'.,.t-k.» |.....»i.
r..... .... n ,„ k,
(¦....„.,1-r .1 . Mi .
KlraetéseK
A hal h«.á..... prl.l ¦mfíil l.»flr i k
»..,,r li ;. .rni.1.,, l.n.M.i I.HktalWrt
korrliol.
Hirdetőieket elfogad:
N. Malma; KiAlió IM V* |A1,. KmiIMvn: FI LV JÁNos PmIh: ZH-I.Kk M t,\Ni. l.Ki>rn|.|>, i, siVi.KK HÁM.MH BiOlbtfl: IMíMKNMTKIN * VOCI-I.KK, JIom*K Ki:J»i|,K, uPPKUK ALJLHMt «• NAfTI.fcN HUMÁN
liolyzcte.
• l'tolsó .s/avuíiu v i-ziin itliil futották 1m- Zala-Kuinotfy tiidoiuánjl>er-n1ó kedélyek-btii \irnn*o téral. Awiubaii nem annyim :> r/miiick un'Kft'lili" ügyekkel fociulU/itiii. mini inkább r«y-kí"'t korkérdé-r* hiba fól-tUiÍNso s unnak tényU^e* ja\(tAs ültül
es/ko/.lendo kikü-/óbólé>é*e|.
.Irlt'ii alk.iUiuitu.il iut-^t\ Uh¦' n íviiui-iii ij;etvteini*k, nivt'h »U^ v iinti lnlj|i|o!iképi li, i_wtrt oly Tit'/,])'inllM)t lobjuk frl. mint u. ( értríiíluk kell ama 7 pseiHi'fiyekból. nie-\y\ a fülvrtvli kt'rdrn IcjcVirul olwnnjint nn^allo/tak. hii^y belólok a tan- * iievc-
' ti ij<"
(erén
lUitlakulitsra is mél-
! forgatván hálunk mooöft jeges
lene foiras/latnnik éheinket. |
A mily kicsinyek vagyunk s/ámni nézve, legyünk oly n.^'vok a/ Pffyotéité-1-n ! Ar uj (¦ultu-tiiiiiiistiT niiiKa bevulljii. hogy *r. állá*, melyet Kólvós elfoglalt, oly , na)íVY/.rn"i. inis/ei int aniuk belólléséiV. m;i-ífál e>wkT)vsé|íe ér/.etében elég eroüiek nem tartja. Kn iku/., hogj a boldogult fertiu '"p-pánt tireiíct Int^yolt hátra hull helyevei; miiiiU/iUlnl ihmh lehetett eléfnré e*odnlk../.-nunk, miilön ,A ll()N- atheistát javasolt ik/.nn iniiiistpri székre emeltetni, melwot :i
avtnek szolgáltaim. Itána (H'diK a tóbbi uxoti valn, hogy e s/ék itiei|nél tovább ma-
alahiki >l:i Miak all A kÜHZt: ibén. Ks e/. utalj -
kulié ;el tiíi'li ve |ien kimugyaráz-
Ital tűk /mi i .mii italo- k ineveíésbol. inch
tán Vóvetke/telhi-tnnk. i ™liJ»" urí*wlúsbwi: holntl énen ez a/on
*** a/, iiány. mehet a pulinknak *'/ tán-za. mely kell. ho-y a >/lhiU'len mniiUI
HtaUkulús kti>/.íibén nudliknak kijelölnek, . k«Klá>t melln/lictlennek iwrje; Invt-n elis-
,.1\ \álloxó, hii«y »''"tt-« »«'i" «'«y. «l«" W'» 1 '»*r»»w>n «**«» irilIlt UH>]> s"r'nt »''ve)é,
.-'...l .setben tartozunk .wkik majd lielyes I * «-kk*m múvel««lé. il<ilKibau uépnnket t>Ky
pt-iTZÍK srm s/.aliail liálráltatni.
Mi a lapuk fclho/ntt né/eteivt-l s/eni-beiiúllva, ijít'ii lielyi^uok Urljnk konná-nviink axon inlé/kciléHtH, tiit'lynrk olt rövid ido alatt a vártnál is üdvösil
nlra vivérló szavakkal, imtjd fulvilú^o sorokkal.
Mindjárt, luitlón KoItós csillaga le-tinit n iiianyarnk b*»r«ntfóí* ejíénd int^ HHK>obki akarták Uhui » tmatt, mint itmi-iioIh-u hiilái-Klunk annak i>lotte. l'edi^ lia I <-se lőtt.
már. a nemzetnUkvol.MÍOsc :ila(i\etésénél M-m I Mi'K kell ii^yani-; villnnunk,
tudjuk etíymást mejíérteni. lio^y fogjuk e»;y- I óta nevelésaByílnk iwkj m-itere. uiiUt me^LTtuni ükkor, midőn nem a* osztrák Imi a ccntruli/ationak c térre i foyj.i telettünk villogtatni Dum.irles kard- | átültehije. fek-tt a fájdalin^ .firruui dede-jat. liánéin !¦«>' má>*ik xokUl irtnzatnsb ellen l miit" elliantí/i.tt, ne-velestljíyililk roopant
s/oniMil)li
Rniind neveléstuilus l'auler Tiv^iliirra , a feli-ilhi'tien vmlékü e^j etetni Iánál rn ttsetl.
Uinei \e l'rtllltr s/.iUld erkidiijvlleniét, a/, állam és e«ylui/ kó/iitt fennálló jogviszonya v<>natko/ii helyes, felísnieiö * e^ve/letni tud" tehets<\'ét, nem l.hel kél-keilnunk. ho^'\ titiil^yilnk jelen Imin.iliilt h'lv/rtén .ikkep M^'ilfini. mint a/t a f<Éle kti/rlek sérthetlen-nye-, t i((v a tel].* fflg-t;etleiiM'^ hulhatos tekintetű i^/meitvké|)e n jó/iin fűknek miitaliii s/nkta.
nku-ki'd|;iiiak u;.'T( lapjaink binniké-Ih'ii ar. uj <iiillii'>niini«UT elteuvbi'ii, mi Iíh-táro/uttiiii kijelenthetjük. Iiojí.v e tairut ke-zelr->ére ifi*1" alkalma^lluk látunk e^y oly i-iiyi'-iiKéKet, ki kflwf ll.'i évig laiiári széken inilködvén, az n könll ^-Imurüló iikadálvo-kat helyes puedugou ^/.einpontlúl ine^-i/ilii-trtni, a s/i)k»éf{i'seket prnÜu éleibe léptetni inindmi |ii*rtsi(inezpt nélkíH tmlui fo^j.t Sót lia iiléjf tovább kelli-ne rflülií 0/, lljfyi eszménket. jnvúlN'ii legc/éls/enikbnck tartanok »Ij eKjéni^én kezébe adui a rultusi tirrz.il, ki vnlt népnevein, volt Kynin s volt eyie-leini Un ár. .Mert v.t eHOtlien ueiu lenne Aga a inftvH>irlé-.nek, tuelvnek ncnirsak elméleti, ilo pakorlnli tiip;iNztaliÍi utjáti sierzett is-meriti-ibeii nk^zeril eli^azodavsal nem birna l')z pedi« a mai életben épen oly n/uksé^'e-;.
mint a s'oba N'íí^nck Ilditekre a imndeii-napl sKellM/.tetís.
\V\r l'aulcr ur népnevelő mim volt, «. a MTititlo KataNáK müveléii-vet sem foglal-kózott, hmioni r>ak ti c^veteim tanszéken milk'wlnlt ; áiude r térnn oly ho'tüjzu idni^, oly -v.;tk:tvatnttAii s ipIkíisincrete.H cljiriü»al, ho^y lehetetlen föltennünk felőle, misicrint :i/on lnisN/.u ido ahttt ne tetW volna tanul lUii-no/its láruyavá a jogtudományon kivUl a piÉfdaKo^iiit, melyre, mint cathcdralÍH rni Iwriiekaiii-lkOlisMxOkségp volt, vag> h**gy m-ert'h/kedett volna le a ma^ayiihli tudmiia iivok pole/áiiil azon első tekintetre rsrkHv n» kláttzó, <U> vali'ijálian méjtit nagy s/f rü ügynek tnnulitiaiivo/áfiira. inelvet népuevelés-nek kerevtelt a kor s/ellpme. K lia igfi), \iL\ kell, hogy imvarkndntt volna a/on ki-iiové^'k felett, uii-lyek auk tekinletben a/. elhumnrkndú.1 Wlvegével jclólvék, s így igen tcriués/i-le^L'n vé^lll azt is föltelit-ljtlk- liony l'iuilisr ur iuon kititnű neveléstudósok cgyi ke, kiben egyudlíli reményünk UOtet arra né/ve, luh/.criiit niivclOsi úgyoinkut jelen l)on\odaluiiibo| oly rtivbe Ve/ctendi. hol neui f'igunk Itallani cléKmctlcurfjfí nyilatko/atu kat «euu'íryik, »cui mi-íik feleko/et re*/.éról. lutneiii teljem epivt'l r«j(a les/cn, hogy a kö /osíi<ik, s fel ékezeti tok barát»un»M»n sion\-N.niak ko/.et.
Igaz ugyan, hogy a kifaUdások, uiv lyek kUlünosen b. loldali lapjainkban tapasztalhatók, rejlenek magukbitn valamit a/
T A U C Z A.
A honü imája.
IM*u, ki j.-I, inn.iij • •(•I,bJ>«ki.i
K»t<IUi.k>><
hÜju ki" ,.é nUOklfi m*«ii)k'MM íf
kttw\ mii
H-gjr »a» Inakra) •• M»m-k haMl
x lm." li
neoitk 1uUí1mK |
A li>lduuk »
.m, UH* IvW, ti-K> • Ílk tnk
k Mm.Wn (•i.iiujl kiülu
K* ¦i»i«l*1I-Ur.l ¦ <'•> I ki<l.,l»l. H*lj*l • ii. |> MIm»H hull>.i..H, Add UUlirm! f>j rifl.- V^K-. Hoihb. wUy ilwaK.ll ¦ iri.ih.l-l H l>* jlotrr hltod ¦ hoI.h.Imk
Vtw.il Ai.#rt umktl..ti ..uíTnlie.
\kk-r Tini k dír..iW( ¦¦.««; H <*tiu l»lknnk«l l* *i|í*«íUln.l ! „*!.».!.i< nrialrl: li •' k f» í1Ui»a<d III..-t ! 1
Ár ós apály.
A termiWet iiitgvnácrA k>invv/n<-k !«[•-il, inrh.k már. t./.r.-*tirk óta.miiU >»tntl <»*% >n)i 1.1/.1 niM.Htr viláftititnak -Irink. iiiindvu >rlt«n 1*r*knJ«lt *s*mbt-r i'rlvni. KuTek viu
l^Ii<lélwD. S i'nn lorvkvtW nr<-diui:iiy<! im'y is wi-kAijt^MKyr^ílH'n inój; iiii|>jiiiiikigÍN líiin'ly lulon niHrtitlt; mnrt Uiéjf ruoat ím vnuimk " LoujvImii li.iKik, nntlvukot liléin ír tünk, * im>U<-k IkunA-lvUM..k.mk'lAuMhak<Kl.i.l>.'knek ú h.M.iv.-U iw*it-ftigi;«Mét i-Jirtk H'jti-ni n [ív^IiíIhiiÍ vnt(vu|>k kiy-iuk. A lu(!l»bli it-rm.'-Ki.iíniii j«lr«,at.V-| ,,l-Imnyjuk a |xwitiv ^wxltiUWi, i« nt nUUM jutfowi vonhul.i cimw«-4|u««Dliiik utjiU, <W áttoltok » vél flv (lir|ioth(«iit| ti-níri>. Igv b'n N t'tv I •¦() i» a liu-nli^l^hk oiiiwl a-rnuW.-IlKdÓHMiiMk tiUil.'.-viv.'.j<'. A/.mi korl.ni>, in.-lyb.ii .'> éli, iK«» kr.l-vi-x*ik VHláimk » körülmények, » tikkor umiyi ¦itilb'titi i-rú liNt>>ll iMfi-, bitgv h liriiirsíoliihl" iiiáuv uriAiiionMlliiélívt niuUlull fi-l.i n«^v«or(i , I,M,H|U1SH (,-,.. M.'n'n lii.i..i..4nyimk itincun-k Wltíki-ttttn úrínll iitkrti, •*al>n<ti>n e«t viilnnmn i.u.l,- furnin u» miii'l.-nki •lötl, ki imtu,. „mmy 1..I nMinii<ixl<av« hi.íri k-.x.l.tdik. ty«wl»lt liiiití-ulinéje i kiUrtú «tnrn*lum állitl.ulv u.-vVnitui lel f.^iiWket tón » UirméaMliudfimáiiyiik l«n-n, inelyk nwUadok"!! át homályb«D dun.'Dgt<-k. Ó volt ni, ki ki«Ué)(«iikÍvlkl h.Oyi.ir. mi k III k l
<IUnk .li.-k.r.Mi.-/ iiirW nrA a hi>lyKiSkn»l>. míndiin régi tcutnok, mxiWmI a viMj(-e^jiet-iM minflon Ir^pitrnnyibbri^/'fak^jénPk ino)tvnr;inl i>aíUl^rAi»lll jniult, H i«rn críl ft t «> n *-r.*., molylrnl t. i. c^vik «nyimi rttwoifc.i u inániknt voniu. V.wn en'nok k<iKwll«n hmtAnAt m-h** kedvnek nit-ndiuk, mórt Által* rvvík l.^l a inAaikrn <>»ni. neluV/k<-*iiii wkar. A t<*tri«k « t<Ü
||j
int «on tMtnl*n<« Ut- * lié«kuilí»wk t*v |Mtrá-
Tnlán u U»(t»ll uIvhwí i'l<ítl ktlkíilixinok
juthatni, nem tyy iné«i.-lt<trvényiu4(
tir n|>álv in mi-kt'ojliikél. IU t.diAt ei<-», a viliig tiii|í-r.-k {inrljaiu niijionként rlniariidliiillnn Mnjábixt-rii Itlneményt t. Í. a» a|>ályt éa <liij;;tl\ I tm jífnjlem akarjuk, a> é^rti, a* t*t\< létguk n ininib-iikitól liuiiájárultiatil mowjrfn', k<-ll t'nr-iImhiií litívt'lniíitikrl, ini-Wcn a ti(;v«lmm tWIcli' iwr toliloB jolinmiciink ..kát umerheli liil. On vhii a hol.i, m <<Kiii-k i'/kii rai|lH)(t« ftaM»n.VH, »
v.oii.Unk, u.rlr, i.iikiii.l ftnlohh írnliténi.' a
|H>rn»-iiii'té|Mii uny mini mn ^i itflol átlmlju h ./. hí H(iv»K kiile«iiiiiH vonzánii. DicyHiÚM H.ni.wik ii V..I.I vinuxu a hol,lat, liánom u h.>hl u u l-l.In. A lold n IV>Uil<-t vaUmrly |->i>t jári akkor l<yérjii:h<'lol>l> a liold voiiko «ri*ju, útikor it |M.nl ln((ki>í.,1,-1.1) vun n ln.|ilb»/. ini akkor Líraink. ii.i.l.',.i a ho|.| hl.ii ^.nlmik dél
buMiik, képwljük, Ii.ijí.v m fíildcl t'KéH/.<n vii l.nr.ik viwxi kórul. A ludd vonaaau a uiUrd li.l.lm t-Mj.k k<.)tv.-i<'.i.,K vvii«*tA -ír-, «lb<ub»n » t< i>K*rek iiii-üt-ijkoiiv vi/r rendkívüli cőnlllliV kcityivgéiiel f»f(va, u vniimámiak cn/vil, ¦ a l.'iitfur Hton .U-lkor iriliiváliaii, ni- \y\un ^|mii a li»l.l áll, .-.ihlk^lik, .ititEfttloi.
A lri>Ki<rn.k - bix«nv»* idAI>'»i cm.-lk.'-1I1W Árnak va^v iná*k(>|i<)figiily'iiHk inv./t.-iik 11 11 füiiii<-bt> érintftt okUI a> lovaimon ilél-knr nlatl lev^ hi>lv«kon i'gyofrrt', "l«> la"T.' aobbtn :tf, tiKvi'iilií<'i kilíi'léÍM'fl mntntkf.tik, a 011 ki I'M
1K »
mÍK KrHii.-iKioinxngUn Sl. Mnlmml (n La MHiuh. caliirna |iarljAn) i*i liibiivirn •ui>lk<-tlik, Norrtffia (wrtjainál wir 4aar«'»nin vr|,.ur-.
t.'J« »lí'.r<iit.m oldalán m; í.h rI .. vuuem pilla nutiit.nii u fold koiú|.ponijtt i* 'trii a liolil balnnkl, n biionyos im'rtifkij; >n^nd i* voa /ánának, inimk klivotkií»télnn a tüi))i»r a délkor úlrlL-LÍ .>IUkU» üi •liKiwlox, n>«rl i rá mint a holdUd btgiávolnbl. •*>'• riWtr>> ' a voiimu 1-KkiwbU inérl^kln-ii hatván . a föld u bolil f,bí tndul, H a viil-.oo>K t.het.tli-n •.'¦((éinl to^va, at alóla táguló h>ldrl |.illiuialilag k'iv.-liii nem k<*p*.
1 A 'lagálv e ¦»TÍnt ai t'géaK fo|ti|{oiii)Hiu k
két o,irk>>n átini'nö liuialruan ovel kéjw*. mulv M .vy.mlitúiiél K-KmaKa«tbb. a nafkoknál ^ .litc iWr.vrhfii-.l--K lor^ttl.
1 Miniből |H<<IÍK a v.ttum.y n«m válioiik,
>KOIl tiTlnéMtxtuH, Uo^y axon A lirlv»ki>H, Ole-
> lv«k a <Ut:iilv In-Ívéi/,] >Hl' |..kn\ira' vannak a
! vixuok .uly.-ihú« kuli, irn-rl.....^konyaágáDÜ
| fogva ft <lHxályban fulilutunl.i vii ¦ a hátra ímtriulii l<'ii^«ri'<tm!k ko*l (Aioaib. urnjftit a l«o K<Tii>'k !).¦ k.ll loltuiiic, o két |M.nt kost tukvű résx«ki>ii tcliat l>uál| as a \> a I » tUueiuéoye, mnly li<t(iiagvobb miWtókbjii i.ioii liuljr<ik»n mu-Utkoiik. iiiillvxk ¦ <Iagál>lu>n l<-vo rémtuk küst éppiiii kosé|Hoi oiO«k, ni^ir (hhíí- a lold »iad két ol.lalán. l-+ry dAlkorb.'ii t»kv6 ininduu liulyn.'k vgvn/'Tr.1 van apálya, k «t inínti-gy a •árkokon átimuu haráulát ké|»/ 11 lt;iigurb«n, éi köre iiKyHii.-»ak a Markoknál -t.ník imi|[ aUtl vá^JH a iUn*l.\ kor^t.
A vix n li'iímmíMb * lngméls.jt>b álláaában
cauWly idxig mara«i. Igy látjuk napúnként a
tunger |Mirtuk«>ii, hugy a vji l\ óráig mindiikább
I liióulik a axárai f«M, dmsadocáimUii e)boril>
i aUuH.nvabb partokat, m4rtt<dd>k b-mUm
nlUilul n i.ilv.'.k to'rkolataiU, (ajtékoBva Wrik
.'g ,1 niomlok '•¦iklák"!), oly haulomnal
ianlka mimlont, miutba a vilá^H ak.rni «l-
yalni, leiuetui vagy iuiiu, míg letópouljál •!igubál; ánüe h» vwzazilk, mis/erint azoknak már rsak » uárts/inezet fontartásn miatt is Így nyilatkozni feladatuk ; én ugj hiszem, hogy a kifakadások telje* rnegelegll-lesét fogjak maguk nian liu/iű, lm rmlii ettek meggy"/¦"lni'k a/on ji>alttridníl, mely l'anlur tudósunknak liotiliut szivét a haza iránt, mindig helyi1* ulun hatod va, hatotta m. ¦¦
Keli Peston. fi-br. 1'!- 1 «T 1 _ .
SZKKfiNYI KNIHtK.
Epitószt'ti H/fiiiI*1.
tr'»ljL .'¦• *.'-(f.l
Cgyan a nntlt évttfn tórl^nl a/ első komoly lépés a rég emlegetett és óhajtott városház megépítése iránt- Ké-zilltek tl-r-vek, még pedig nviUáno* pálvn/nt nljáli; é* hoss/tl fontolg.ilás éi alapos elóké.s/dlel uUii tíz pályamű ktuUl kivahisítatoll a legjobb V korántsem; elsólten kiv*hf.z-latott és első dijraérdeniesitleletl a legdrágább tei v, ezután második dijl nyert a legszebb terv, a harmadik dij juiott volna ugy látszik a legjobb tervnek, haléit volna nem Uírv, hanem dij. Sxercm-se h»^> e háborús világ és a neiizbcsiieríé-.i nehézségek miatt a tervek nirfihiralasa után hos/-iuu szünet aliutt be s ez alatt sok üdvös változatnak vénbe inetini voll eleje. Most uii'lön pár hóval ewhJlt » terve/e ujnt kezdődött, egeweu uj el Vek merüllek fel, a l<>-ruin HslH-rha/. kérdése njri meglett vitatva, uj lett a pnwamm. ujak a ve/eielvek, Vit a telek is meglehetősen iná->forui;i mint eddig volt Világos, hogy iny a terv is uj Ivit i-s eiinji tervezés utun a iug\ feladat sikeres megoldásának teljes bizalommal nez-hetüuk eU-I«¦.
Tervben van még gyíllde és H/iuliáz építése i<: tv a legújabb és legnn^vohb elo-lialadá*. ez oly mérés?: terv. melyről |mr hóval e/..-lotl seukÍMMii alnio<lolt s melynek komoly vollun most is *ok;tu kétkeilnek. \'ilil«os. lnigy ezen terv keresztülvitele lioiu uieiív minden nphéjwégné.lkill és az óhajtott gyorsasággal, valamint a fentebb Irin épít-kezéiek i« száz bajjal jártnk, u^y itt is les/ elég akadály. A legnagyobb nehézség ugy Utszik alkalmas telek im-^/er/esébeii al), fzl jó lesz UU>p> korán ino«fonioln): a hevenyéhen alakult részvé»y-tár>:ivug állal
haUi kérdés teli.tt nem v.diia ejohhuzt Mimit eladni <- m-'-ff alk.1l.1m.4bb telek 11U11 torv-kodni. A zóldfa kert régibb idü <>ta vár é-. jíi^nsabb igényt tart egy di-iiép ill étre, mint a Ukarékp'iizUr (>re> telke: niürt ne lehetne idr> tervoxni a azniha/at, es vt>lo i'íí>dlt nem i'sak gyilldét, !i.mi"i sxálhxl^ Uirz«;t és kávéházat in? Azt mondják erre:
m iipip ',.jl>nilú
j tőiket eladni"
j
ki tudja talán, ha s/épt-u kiVjük métfis ladja! vagy Uin í»(í>mi is (Klaadjt. S/c- i i t
rntrsri iiróbálni ck k
ifii scmoii esetre
i
em áitiina: mikor a kuiuiany *'íí> »"-H;ir útra milli«'»kat áldoz ''i l'wl »«bá-lyu/áüútiak rsujiAii tervért- H/átezreket kíilt: ueiu leint róla feltenni, IntfíV Kanizsa rea-des fi'il.KlewH úpüu Kátnl;ii akariú; mihelyt kimutatjuk, ami áll, hogy s/.inllázunk s/jí-uiuia eKyotlen alkalmas hely uzuu eddig .semmit sem jövedelmein kett k<ixéprés/c, éti e melleit » kincstárnak jobbról bitiről elég lirvi telke marad, melynek tirtéke éjH-n a s/inhá/ H/oius/ó.d«áf{ii v* a \i\ii\i reude/ése folytán ttokat növekszik inihelvt arra luvat-ko/unk. hogy a város sz<-|utési> és ko/.h.n/nu c/élok forognak szidian, - n/oti tttlekr« nagy valoM/inUMÍggid H7Ámit|iatiink, ha in-Kyiii nem, eprében a megvett lakiir^'kpénztári telekért a/, /vlldiu l>i/.iutyi>sau odaadja, es ükkor a gMllde és s/inhii/ nemrsak köz-haszmi. hímem dii^un Irimaiii/u ..'Halai h-het.
Mik a U-fiidöiíik s/cinlx'ii »z uj küzsrgi törvónynyol.
nkknr'.-y i i l
ín, ki » k»u«|{bi* Iftk'-tl l u lej.! elöv.>h»ttc, ttt <
m ill"iw uruítiga vAlaMtolta agi-iiuii fU^^utl.u vult, tgy HirtUdoti rendulk«s«tt, do inéul ln>! vao u rU^'gvllvniM^ 'i1 rio Alt egyátttlAii inasain¦ oak mugmatíyariUni mm Itttluia; mpél vhh ar, lu.^y mÍimmi jo ron.l.
Ait jj.-<Ií>í Im^-y oiiiid>-iinuk no » jó remi v.<liu u vüligu, nny \ú«m»t ta|[iula»M vmini ii.:iu lelmt, nó»UDk tcbAt kiaM> korlll jib-n li'ly^iankoii, lo^oUA *.»rl.itn i« U|-iuiuljuk, l"'*y jú r-rlll nmei na uiak, hi.lak i* árkuk Vüguiltin olbanjagultaáBán [iwlig ngy bin»«ni lm jóMlet akarunk, U[>láb<kr<ll guii.tn.koduunk kuli, >xy tiOiál, L» ast akarják, b»K.V elnniai-Uit.l.j izikki'oiknxk minél jnbb vtiv.H wrrt-luiMÚiik, jó ulr»l kulluan to^dí «orUa i* k»u-iklni, « (*j«ti itt tilrik m.ij; miuden jó *ti i' ilUáb l
dolc.
t j; j
ai nt ninAlUUUábni
i.ln-i.-iib *4 erűt kialliupi) köv«tkii*r biró ki <-n..k <-^y ><vr^ van m«gválaíitvit bi ronuk muil vi^**itiiljft magát: lm luvil n/ ul jó v..ll, ai ub'n i> jónak k«ll h>n»ie,l><»ti)[ uruim mi Uljuk, hogy ui'ruh<>Ky j<i loant<t »Úl iw|>r>d iiH|>nt r.>MMbl> <* v.a^ly.^liM válik, oly tninvira, boj{v inármár j*rb»tllaiiiiá lt«x, ln> }*iM,|kK inint'l.n t^v«» váhiHKloU xlúljáró Inlu liHWÉt U'iHtik. maj<i" akkor a járáai lUitvwiló tiiilja kil iIa iniérl nnjllmt, i^y «"»j»i ri'm^l b«ló lio^y uUiuk j»bb karban lúgnak Ih-Ijcí .M-tni( így álhiiik iií ontáguukkal U, utt ia csak n *ok. iniiklorö ^íldör ilu jú r.md Al bialiM ul - nrröl »íii •iiirn.
A jó rvndhex Urt»zik a *s<:niély i'« »«¦ xyou bi/Uiiuá^, l>árh* n tárgyban t!gy<M <^ryu> f.liiKTiilt i>x<t''k>-t li«váiiiilv», pamuxuuk m>m It'ln't, u^y liiU/.ik. k»«bát<irvági köí.-^t ink itn-j;-t»iik a iiiH^ukét, uunál l'tbli van a vn^yuii lúxtuniá^ ininli uieréuylui kóLl a ma^An b-^'l lvt>a tw már ail i-at^k j«> rendünk mundani n«in
„MuHtaftoy^ k.**V 2 uártlttldnyi kur-ben f>, riv.-nkéut 34 Kntágttf é* liotenk^nt 'J
hi'tivAmírntl hir-i lu-l
púdig UrUlik :
.M»r.'.lt|,b;w Sárdon K»«sthely.-n N<>OOavidon
ltol.oin Nagy-Í
által kítrnv.-íttitik, éa
I hetivásár
ip.i
¦ uiviwttu M onecgo* ^butivájutr'
.Továbbá * tuUjd»uképi ipar Mttiti^ t tiiiuduii jolutitM(ot nélkülJii;, Umu- i> narn lajatruiiui luiriut ntak u 11 kanmkcilú p.in« léu-ivéi^* ,KbUI viU|}iw*o kilüüik, bujey n kéről
iiututt váaárak in^.it/lytwí** mim tukuik......
k.-n-i k ed "Imi It-Joim, .nu Általában a kot K.x.l.Uial ér.l-k.-lxui, ntt-rl ti/ok iráni .Hlk..^ enn uom furog. Knnél fogvs a ki-rt vásári rn cdnlvnok mrgleadásit n bi*uUniAny iiíiii ii dhj
Vii.ru s
váairnak
vár k»
Alig tuSUny uj iiiornHmtn) vriivL-, I. i. » kA ixIuKiM Iih kíiiwf
|i>geli
|i«
érve ¦;> |H-r.tnvi ¦lUnvt ill b>\ - » t>n>,"T minihk tucjpiiífíyvníllve • *ikrrlcl>-n titmmlá-ihpii, liátril, hoKv »> ór«^uulv« itnu-t íci.iy )n áá
N.n.- 0 ^.v^rl.l,, n t:t<.kt*lj-M |H>rx<i1»m tnftl ÍDkibl. •dioltAlálvány. mini K.mL.I.'. k.> iflg^M* i'íob ••«úai Uji/kk»l kuaiuni/itU m-lM hulUn»ikiiMk, in«.lvtk niiudiniyaniivi }>n-i(il<'> Miintr, httni|M>lvógnek küseb'bli, * |>nrtbn* tn IiiIir ¦ un n^itiintve *M^x»*«nek m Icii^tIh-, d.-.iDDan mimiiK uj*b)> KaUloDiinol k.dnek t.>l
Mmtb.^v » uot.l v«]am>-ly K--lyn- m~ive mindun kóvt'íkfiA najMin ÍMI |ht>-/-v.»I k<'n.'i)ib Ihj, ¦ (MlkJirlH-. .nnálii^-v, mind. >. k-vlL.V. ¦ián da«iál.vtt rá «|>*K* )• ftnnyivnl k.W.I.I.-r, AH !>•', iiihIv *uliályncrilai''|{niil f<>|(va ut :\\»i\y <W h.^álv i<l<j« ininilfii ilélkorm n^tv elrtn- |w>n-' -an m.inb«tán>r.b*l"i,ini » híjó/apriin^avni.iu < -kV-lv l'..nl..Má^'al tor.
Á'ltftlAn<» A/onlwn > H«»f-I.v .'. . ,mlv j.-b>n-kr/(« udiu tiirl^rók mindig u^y. mint n ihwria ni»Ulja.Mfin mnltAavu alidyi vJw.nvokat.minA * |>art<>k * teOjíiT-íWk alakja a bilv»-t.', mu-Mtnay knrUlinAuyeklia.miiiAk a ní.lr'k.K.vukrán . n>-ili«itják e dafály rendmnx-nnti1!. l^-inkdltb p <li(í a nap (Wftcviittl b«1ulyA«t )(Viikiir<-l rcA. a f.-l. bolti •>¦ mtiJ kftlo«..nJM li.'lw"«'n.'k ku Ivi.Uaöipti >s«fiql; m.ri hMdlóll.- ¦« n)bi-ld al kalmaral a »*p v„niiiia u a hulit^bo/. rimiU-k"7Ík,t« niwi-li'a da^'T* |M«kA-dw;itly I; tx>l<l o.-lí\«<ttik alkalmával [^iijt »rr» ttilinil<K t«
.....ÍH«(T, »/«ival ítj<-ogil«''l<« l"»t. (i<>r|H-i(ai;iUy I
»<il oi*bot l<tkt''bt(i«tD nii'^ni-iiiiitii>ili nv.i.
A mi a ilagály niftKaNui^At Jllotr nx :( Ub tol fi^-va iM)|nl 7H-ÍK ia m'.h"t. ininl m rumli 6b..llH.n i Amerikában) o* (ívakran <-löl'onlul.
H<iKJ * 'ia^Aly .¦» n^lyra nni) h i)M|.nak, Itmium a cit)k<U/«bl> toint^U liubli.uk vu lnl<t> llá i| ó'k i
ol.Ubi
111 link lény, 01 ij; 11 létuíóiirk hiányua Urh* b.- k.-li idtu.-nii mii
j iuU in, mclyr'tl •<{ Mn-Uv iimii(l«Mt,bi^y
íméi t.ik.-lft.^-bbi't el.". l.T.-mtfni nem l««h«t, Mk, iinnyi dl.myu van a li-jyobbnak, hoty a«t ioudjuk rúla, uo ns n lej'.wl't'i -' hogy minő »/. ai uj köia^gi ti>rv(jny, atl ul6r<> mugmun-ntii ntin lu.loni, amivibnii ii ni<-uiiyibuu lapok tjrtii h mugHM iin»riij;ií>-iili'<i nbí ttTJ"*ilnlt t&t-^ jl biAk Áll i
álul uluiiiiKvo lut i'^vik |{iuda h másik tuluj-,1 „. r.'lj.it bg.rluii I-." vagy p^dig éjnuk idején it intta liil/.iijtíb;i iivu^iíi lovttit, no pudijíjly k»ridiu<-iiy báuv é* hány kí>ístlglwn mim í»r-• I dol fiú, i'iu>u ugy Iiíhuiiii nbWí sorban Mvgiini a
Mii .....11.íjak a káiK.^uk ute.xáinak j-bn
„,,,;„.„,„,„, ¦ «K)\*. i*.vub' 1*1 ihiaik másféia fát, v»«>-
,u elak ú.vT í Mí" Ut"D Inillil" #"l<* ""ln<ÍU" nmn W"-V '" .".,,K> ' , ! a« utc-Mrn, m«« olhulloft Allatok losUÚt Íh «>k
•iiSráuStl' ! Helyfllf kid«Wlják, már .^kjil" »«»' Ur-
tt-knwk mi-gx/uiit.-tiWt a jJ k<>u<yi elliflléptotivától várjuk M ruoiél-
kuvAts.iAnos.
y j y exvn tlir-
teni vMltii/.ifttAnt olvaa^m, bí*t<ut roményttm van, hogy » mt«l»ni b.-ly^tHnkn>.k ugy újjá Wt'intÓji; b»/, - dn mint fonUibb w érintem iniv.l mtfii javnnlat ^flár a bib>ltináiiy<ikiiu áthatolva mint ktws turviiuvjaviulat l^koxfliibli lárKVitlamló b<ax, í^y a^tiirgylián niura mit It-lóbi fulliuiöi luduék, rnori ut annyi h-nm; mint a< nnyu m«liél>tin bivi'i (iyi<niiotnuk eliim nevel tulni iDÍK' axl anni tudjuk'ti Ltn «'/ vu^y b-iiiv Y • l>t> loivol a^ knöH-ni rtmiiuléH <>lv •'|iu4v» várt iuitlxkudiw, nitilyiuik v(W|oajua alnd bA-kól i'« j.'di'tül úbrui ^hajiunk, 'ew'rt ttdtát *n caak m.wi axon l>vlvielr.'.|. melytől M'urróbtuin ák kÍ hjk h
iabadulni kivánunk, < rl..k< iaiel.lt olvuaó tUrulmét illőe volnék. '
H»Ky h
l l
Áhajl..k, hn a i '
vu'Ucrllnk Inrl-
Ky K
baUtlnn, lii'fí)' *>ttül j.llétot iu rouinlh Wuk, iwi ugy Ii!•/.<¦ in immilMduin mm kt-ll, o Urtcywku a lUálnlt ulvami voliiii u^y v«<-1-monylfcn vau, - - <l« buKjr » n« kivárniuk w. Ó.I-.H rmidwhtr m*KViilt.>íUUUit, ini.trtu U|>mi-Uljuk, hiKy * jó rumi Iwljritu « ftiji-tb-na.^, i-M^.-.li-llniinéK úlittttf íol aáumtt, ntitd auvu^i éa »wil.....i hAtraimira.bUuiik .*nk fokonként
« kt-ril.'in íjjimi .¦ U-ny h/, ••li'bbi ri.in/
n? ~ lii -.h k in»nt Íh ét, U>-
y
bál itir-fiak nurn lukjdouithaió » bn*>'iK, — (di liaatolt uivajul, én •¦¦mi h nninin n»k tuluj.Lunitoiu « b;b:l(, haiidni « vé^ndiaj hulHl.uiiiiak, ksou v»yn-liHJló baul.miuak m l.vi-1 » i«lp hím. válMÍt, m«ly halálom k-l ml hl lüAk d h í A
mlo
|uU a vitntií roórtí'kr,
nt lit.l
y
juk a tiim^dfol arányi>**i m.k aukUI nylb Uf (4(M>.««.r latMwtlib van, tniut a hobll ii>.-ly vuatis* vrnjM nagyobb luórtfklxrii n>""(,'ití, mint toinn^<4n<ik annyian* clöiuoiidilja.
V. lí.
ni'ph'd tUftfrAbr vnn, de \ftgy íh ' ,* ooutként, uiidAn'rgy ..lóljinl im^vábw/la tik, lm n/ i-Kjiminíulatf mcvviilHíitvk Ifit, uar a válitsttás uupJÁu n kmb'oe r«dl rétutól hallani In bet, h'-^yhisMn egy évru válutUtUI, mai.l rnjU litailink, mi
a k.»M'>K el.lljAr.mAK rw|«tt Vgv fi-laAbh luilii-»ág kuívtitlen krtxelébe' vult. ^nn#t ül «r. min-d«nr<- at-rkeoU'tln, $61 ha mulMUtávt lapmra
i kivonat
y
fi toproni ken'MJc«MmÍ- éi iparkamarának
1H70 riví daezuutWr M .mán Urlutt kt»»*m
UbWr.M.
II. A kólón bizotU a) Nsánto, l>t (lyftnu'ytM <W ill Viivár k-ít-^nui-k y
C.-tii f<»lymuLi.lváoyiti irÁnt
ad. a iftlttiiiDgyei K/.ánl<Í kóno^e, OHimn rwuvru méj; hánun onuigoa vaairl kár uiiru drilrrEtulni.
A julvut<«t(ilellii| m-T^bÍKUlt biiolUÁ^. "> Ügynök Uhaul tár^yaláaH után, túbbvágib^ abban áIIh|mkJoU inog. miiMrint Siánlii kot •<*(( nUitVfl, — ni.-lybi'ti a líildusur jo^MÍlva Van évenktiul ugy májúi havába eaA vásárt Ui /l' jl*kll k
y
•finek K.vikn i* bemitt karuakodnloin M ipar t aránylag kéjivinvlvn van; — forgalmi t'kiu IflU'd mé^ Kgy, <*• AtMKel Uriiimbi ontágiM váiárn*k on^lilyow^ » na^ym. nm^y. kir. k<'r<wk9.1elmiiuinÍHiteriiininálja.vWauihi volna, ad. h) K»moKyoi<^'Vi üllék ú
b kiváu uB
A
y i.
y núlgo4 vá*árn«
. Utk.>*ik:< .misK-roil atwn körülménynél I'okvk, iuitI (lyonKyoa-ig<i|lrik ngfteon jelv.ntékl«l.-n, alig 7tNI lulket ¦iámit<i hely : ama vidék f.>ixslmár»t néjvw li'iyeletilé.kitnyv\iU - - Msigntvár Aa IWus-Ull, uii'lj.-kUü, na púdig 8xi)(.>!rár<ill évmi-kánl liAniápw- te Imtooként kél liclívásÁr ó» tWo*»u liv.'iik^ut -I i>raiáf;iM •» luhiftkont Mxinlu küt butivtbUr tar Ülik, - majdnei^
(iy.mKV'w iuollekhos i^toii kotd fukvó [at váotUibu 4, l)nrAuyb»n il, tivll^én it i« .Stuut l^riuext-ii 2 uraiáKMi viUár UrUtik : a kér»l-¦notutt vásáruk eng<i<iiílvu«é«.:t k«Tuakitduliní ¦ttitupoultitíl javttsidni utón lnhiit.
m(. c. •om.1(yoK-í{.V"'i MraitcgnyA ki>WK«. u*sonliik,ép nOtfv i>r»»igu« viaárni kér tn-giyl^ly t.
A kníiw biiodná^ véb'inénvii w/ itrdviubvit
\ jeliruléltilM lutígbiintt bioittság beható tárgyalás után ex enl.ouh-n .Hlanyilatkosik :
-h%'y miitUn V'isvár kí>i»tS){u vaauti All« mást kepus éa u^yauull a Dráván »t r.,-pulúb.U l.Vi.k, mely a határfirvittékkrli koilekud<-«l fuittar^u; tW c kourg iimgáb»u vévn .Soruu^v "fB*íyu juluntúktiuvtihb ln-lyii koíó tartucik •> or^ágija vásárok Vxv»r éa kornyrik^r. ntiivu (pkxláaMli s»mpi'iiltHÍl judoiultaágga.1 bírnak.-
.A bisonyitTány t«h>U kót, UvbmmI é* *\U<s\ tariHiido oraúgiM lájtániKk «np'dély«/i' *<-\ javMUnd/oiiik véli mi állni ai "llani tor Kaliiii vimonyok vé|.-ii>é.uyu •ioritit .h'gltiU.Ük ; hibb váitár púdig inkább károtf.minUtim haainoa batiUt Ly*kor»lhuln*."
Kl">»u(-it ui'-jíj1 rulnltiuij biodtmáuyi vél. m.iiv » kitmiira illul hutárouttá tim.Jtotv.ii, a i.-b-MiM.k a oHgyni. nmgy. kir. ki-rv«ktfdtdioi
miiiirt/tcriiimhoi mok Arti-Imél.....tVIt.TJt-KíteUii
n-ud.-ll-ltek.
Krru uIvusUU.U kamarai tu/ Iliid Kándy urnák iriUbiui L.invujtoll abbidi indítvány*: uii*Mjrinl a kmi'iHm ».-». kir. déli viumtpAlyá-nál o^a muko.lj.-k, hogy ;t ll.VsUI ^rk,.ió\„ iiftixknuk ¦K'«x.>IkiI:,i1 Ii.^í,.. ni^álU[hHla», mi.-lr.it n b.-lyb.'li |.Alyíil-l^ j......Áttf.i, meff
•IUIllUU<.~«ók.
A l<>;köLol«bbi lulj.w ÜltWb.m fújj Urgya-liin nlá voL.-tni.
A> ill.M v.íh'.ín uluök ur a k.,uunín»k » I-i-ll |K7.i. óvj muk.Hlé^rol t^rj-d.dm^jelunfu torjoíil.ti „|("i.
Kubii jubinlitaimk UnvcKu k(Wotke«í : TokiittuUM k«ruakodirliui- os iparkamara ! .Itcvitt rii^i s/.ukái, bugy ai ttvuuk vé){'' vi I, utiUu viMupilLutás té,ti;tik, bugy magunk >'U idénúl a fontoitabti c«emíoy«k«t cm onina guokihik kif.<iu-tt l«v4kunvségUnkr41 •lámot wljunk.-
„A mint ni az i^y<iu«l iiukásná váll, u^y a kiixéliitbiu in tuljes iuginulUiiKjjul bir."
jmtorkudoin trUt ezen ut»l*l ül*«u,.k iilkahnávnl a kamarának n.ui a holnapi n«p pal l.-1-dyá |H7(l-Jki 4*bnn kifujIoU ügyleli mukiMÍiWr<M HtWkiiiiúst nyujUoi, rilulyUüi egyúttal mkuok uraim, — kik időjükül p* «roju- eréorM m.:lto késwé^ol f* kiiartáaMl iu-k it»,|ik, - bm^lm* é* likai.-*
vfisutukróiik.-„ Ai 1K70. év lulyamáuau: IL' ko^u,
4 k..r>->ik.d<3lnii oraiUlyWli 11 Vttzös bíxotUá^i As 2 hiioltmányi, íksuiaon telít 211 biaotlmányi ülés Urlatott.-.\i i|Hir«aj:Uly mini ily mi, ul^i uuiu U.
k<t
nAr. iro.la.buu kiállilUlutt 2lH dvány.
.Továbbá lajstroinosututl 162 i <W éa Mhawá« út tégUyyti é
darab ki
hk.vI^ inkjnu<U<htn Mjnálktul i"«KJ^^ ¦emlA, t.ojtv, A< iprtrhej.ho.l.W.k .« fulhagya »i>króli tiulúiitAHok m iptirlintósA^októl rósiiui ¦Kii rltlUl i é yfcd
K qU, aiin j« B
kamarál<»«t mi^rt i* ¦ ^U'hbi uám cgyállk Un unm képus ai ípwliatu, IH?M ik évlwn li>r lent iiitigalojnról li<Jy« ke>:l nyujlani. Klh-n tan u f»H;Uijtwy*Wk ém UirlAuk iránit kí>«l« ménvik jx,n|IMn érko^ifk a m^v. kir. vállu lörvéuysioknklul a kiunnráhos, 'mit küUmiw ki'wuniKtttil elismerni kénytelen vagyok.
.A heidváiivi j<>Kyifik6nyv ÍMO bead v.AnU loutattul kk iHli'Jikí 4tm<k ;U:> Uiad váiiya t-ll.'uébou, «,kkiiiK>:i;> darabbal tUbbat.-
,.\t Ugylfti tfvékenyw'K terjedelme tehát h mult evv«l ueuibuu iiiHÍdnum hárumsBuruaau sinporoibai éa a munkák WlUrUlmuk tokiulu Uibou i. a kwHl:U évtkkuli ÜMCiihusunlitáat bisvásl moKAIIbatjUk.*
.A uiuiiduttuak ijfMiiláttául H h.-^iuiiio«4tld«
tuiyttitúi ii itulUklrir**.MelKklot a „Zala Somogyi KSzittny" 1871. ivi 9* uámáhoi.
UrRjak rn ImimkÁlatok m<iiitdvik.'t kl.ni.-li.i | Mind./.-kliól máit nem vonhatunk 1.. kó-
¦ •ikf/.t.-i.-*iil. iiiititl.'^,, h láviniaxAt már ná ink innKyui'.kiKil in vergődött ,,ly elintnerénri* művelt oMlAly elölt, ruvlyfmti<rint azt nójmW)-Ívé váltnak t'ikintli.ljuk. K* tks/avnk igu'4-
„A,.
v folyamaién vvli-mtfnv ».l.itult: 2li váiuiri U^lM-n; a tiz<*l<-» iiilv fa in/rtókri-iid-wr Whd»á»», a házaló korunkedéa «<m a k<>/ jojfvxói intőitmóiir b<-h.>zá»a iránti torv.'uyjA vaalaluk tfili-tt; továbbit ahaiikiigylifii, a vitin tarifa inódgaítáu *i a i-^KÜgynuk nmdi *ií«ii tárgyaltán; vtyru * Zala¦ Kjr,i-rez<';; i** Sí. Iván kiíit (i|iiluiulú lóvon.ttii vaaul t>ii-{v<K*l)'iikmá-nja íolutt.-
„Krfrvrfny Mtrrji-xitett i'» indítvány Irf tltl
,a Sunron budai vonnl */óló jp|{;«km>k kin<lii«t. iiak HupninUii M-lállmUa ; acxnak jó mÍvkIí ellát kk
n i„ull„l tli j«>vulr<> ..-jtv «.Tl<W:ikodA- - .a httlrlwli pi- „ *viin-kuli|n
ly<-k :i/ fit táv
sKnIi laiifoly<un VMi hallh'ltt.'>t r.'«/.'.-1- ví!)uQyiM«át( Uuainak jai-^iHinurU'-
j ; . * j
vnkiifk kiiiv«tl<-n n>vaUilá*a;a — „ngy í tik kklli l<n«k alki' itrilák
*itr:ik
.-liui Kviil<-<n«k alnki' ihióii ilák
i foruati>inl>Mn U>l»b-
nrmil ktiiinyiU'wkrii'k ÚaiiuiAjia;" - ra n'^í uiiiRt hatoaok bvváltáai hajUridt-jénA utt^htMt-aulibitáM;" — .11 holyUli uálvHloii varót..-rvmuok tVlálliliU. :- - .n h.Kb-li lAvinbu hivatalnál U-Ui/a Uiltbiiciuit biáuvk ululvoli-láM. jolewll « UvKÖrjfÓnyók gviiitoiuli W.-/L.M !<*•«¦ <Wn hivalulo,. óráknak k'itvrjiwtlúh. ;• -p<'K«*l*xurii tuikAa jogoknak kiuiunkáláaa vil-
„Miül «»>k uly munkák, moly.k a kó* t-a ml áltatnak minden tereiru kiterjednek oa uielvitkúd v Alatt/, tóink UrifyiUgw*, Müi lóimtól inixib'* birákl m-lhil a kamarától frUdalámik
hely.* t«lHiii.irrs.'t ó« lolloKátát .....^tH^iuliit
nru, fonják; nnmUumdttHl n-,n fojthatom -I
in.ilv K.jir.Ui......i * fülelt, |.,yv ,, k.r.A-ir.k
Ai i(wr.i*.k *gy najry r&tuWI a kamarai inti'-/ riKíny irányában ipimlatUn .ihíitel^h-t ur>ilk»-tlik/mnlv Ak.»l a kamara mlUod^" irAnt bt *almatt»miAf;K'!il Uilti u|, noha le v«(k»'ny *.'¦««¦ nyíltam*, mi kiUou-w.w a M.jtmn) kamarára nv'xvn áll. mt-ly minden tárgyalii«itil iiyomu-tiaban k'ií/'1 1^/i."
. VnjUn i'í.-ii liixitlniallansAK uitulúbb <¦! itnr^tiio, » bix'iloinnnk nyiliiA l.rt, mi a ni.^' Hik-T.-H-I.h ni<kk».lb«(<«l r*ak r\ú...../.liija.-
„Nuiii fi-jüzliitirrn bo iiícii jitl>-nttiiii'iHi't u uJlklil, h-tc.V ki irAnl is iwjnÁladhiinI ki n« |>-linti-mtm: hngv miml»n iltr^lttn ilaczára a ka mami klilkiTltÍ"t<iklwni vMwtifJl inin<UüthK bittiiji'íve i»im-4-ii>tk v* h khíiiura •¦niit'-l t'.i^v* iu<^ miinlin m-m l.-lj™, a mi mllkíkiil«lli>k<-t lii znnynya) «1A m-m ititiztlitlmlju; Inijrv (»¦
vibba iparUirvt'my miuü«*iili|{ alkotva iiíikm J« as i|wr ni^K TolylonuMii kAnm r^ii.l"ftl-n MU
|>ulibnit Iritoxik.....ha at illo'jl t-irv<inyj»vauiul
lut^ ax lS(l!<-ik .''v to|^aniAliHi> A
•eiti nlAtir|;TalA> atwliiimAt ttilhalmlla nniHyljilk, niM/vriut » Inj 1 ik <<v .u inluy-
.Kh
-it|{islji<k kl
Upa«iUlt kiin^incti' .W.tiitc ki-
k tilnokuini-k a rikili tí Unnt^alAsoinört itzi iiihI iiyilvíníUHin, fa ft>i;iuijAk i jlrá Im^'v v*nkii ily in
l' Ít^
K y ^
.Miitön ábloxaltrljüs l'AradoiAMikc'rt Ur-' luu'i kitettinuUimvt isnuitt'lm'nt, bAinrkiHlom ah hu* At»n k«^lm<-i»et k»!><¦*..lm, im.i.r.'nt .-n-K*m uK>vHnaKon k<W|(*•)<<• LmnUiA^nl, valamint tnldi)(. "líy '¦*"" lul i» tAtiu>)(Htiii »(Ívc* ktnljtinck, ui után (j^Iík mmjikiik uj kivivv.d in uj A ri<k tin'n litkt .Ut.D nmikkt'h kiiM»m éa i(.urnák !
Kí.n ji'nlriibia «)rv«ml<-t(« tuilomAxnl vA-U-lvúa, kaiunrni t«^ Zor^uyl uraiul a kamura uuVt>bt)D etatik urunk Upintattm a aliloznttuljiM (•-vtiki'iiyü-ftiH'rt kiwuiact axavaitfttuU. Iliiig ham;*ulyi>zva : Im^-v a kHiimm i>»íó»l.|.ii niii-klé »ikur™ If-uy'-ii <« ai Általit •¦nyhiltitl lik jM tlf A
mjikiik uj kivi *»w iíjdvttt, korea-
d«ki'bi-ti íitiviw ^'Víli Kíifl a> Hl.1* lie
TO|i|iliir k.iroly.
^ j g
.ilcrt.it lor.inji'ii, t.-j.-itBt.'ll.
A tlikí-: Hrl.lnJlr. trr
A/ uj (úvintHzati tuníblyani túsa.
Aí oí idónro iiiriirU:lt lAvinUxAti Uill'u l.vam I. é. ít'bruArlui if(tAo TakArt miuiitU^i i«lUlytanácai« Un«ej>íly<« tHWKi^lt'Vtil uyítU lott inc(( a jxwli fórvAI-Uiiottának i'tí>' « kur iMiinyiiak •- i í/lr* Atcn^^iitlt bolyiii^lwi].
A ImmxAI, inrly o na^yM^a Alul UrUt-.lt, dv-an volt, bárha n>-m i> «al»t'« uinioki lelolw^it Amit A, wimlax AlUl a maganomé ben ulpiatwitltin i-cBtituli' c^jrtW»t viitonyaiu-ka( ii lávirá«sat k.irül, niánnwKt kioinnl.* azon fWiivuk.'t, lunlv.-ket a kormány lávirdfM aeak .-iúlv„ kiiátAflU iK-tyvcni nMiK-nylxm van asiltal, lioj^r Drill yolt mtg ogyik Un folyam moi annyi fi'Ulib vÍ»LáUt<>kn'>l bmuakmlit, ¦ így fi'U'ilib hiüv.Iüm'^cI i* bíró tgy/iiuni^i'kct -Mrf-iM-..- A kórd<<a.« nukban kimflv..lni. n M tal (M-di^. rt hntH knxiinmS^nek i^nvui kiutt^itci »í lkli4 jiUi
iu<-ly im^y n/.aina AlUtl (<U- t-it mdr nem nx
i.ilni ml, h»(TV Ma|íyar.>miÁK.it a vidék kivA. uaiiniii ftw-riiit iá>MA A oly •-^vru.'kkfl a (ávir->lákuál, kikki'l fMkia n<>mfiny.lvi HiuerHük, m n haieai nyelv néni tudiUn niiall oly «"k kel
l'.«t, IS7I. fulir. 211. F.fcy a líivii-t'utaali Uiilolyain hall^ulói k>./ni.
Levelezés
ll >k, t'KTt a vid. k lávolabb li.-lj, i'iról i«, ri'Mzml
It VCIItll dó ko/uak, n*Lv.i
> >v< >t.h-k t.irien UK ÍHWZUJltV -l.-l.-k
fo^va ii tá .Iníiíi "v'SkíVk a S/...M l*/ódi>*
iwnkl xii a ivr előbb k.>tiHI 1 ÍMIIIiP' i—m.-l
)i,. m<iaki>r ik^iii U, .!>¦ ilymik-r van - k«r.-<..'t nak külriid.W^o, mn'rl iii h Vi'kiIi'kI.'w ur nkiir .X<»t •''jen Ál axobtálMkAtiün illl. d.< i.iív-l imiim
,•/.«!......i v.-nd.^).™ ni<il^aliit-k<-»xiHlf(r>t » tin/trlt
olviuu'mHk duaónii.áiuirok a tiniig l<>ny>^lr«. vaK.vinoiIn, hol a kö>bixlonwi)(iit ji-b*ui áIib}-tom, n^ynuiH ¦ fitbmAr l'.l-ón több n.;ni'l */-•nikUi Uk"«, kik vá^Arra liax.ilrol táv.umik SiiintlVt.tr kóut^bcn, iiu-ly 1W^ii,>Ii<-/ '/» iirn tAvolhan fi-k»íik, nii<K>»cHlltnk, a viWrni Inij-tuti barmaikiil olt (•(ymwkuiU •¦lh''lyi'*iik, (¦¦>!-.¦t.ii,ij,.k <lk»lt<w: vi'wtt ii Vfiidtlgl«".ú- inuot-k. »zl .lkóltv- kikr ^AlláHára m.ut, m. i^vik \wt-nál .rlhtAlhUolt ily ugyanok, midón r.^-'l f-lk.4-ttik k barmaikat ni-tf-i-'t... nkorják, láljAk, lio^v « vánArraniinl marháik k.ií.il ,vy jármot tim. biAny/ik, volt okhor j-jv.-«/.-k(^. I..Uii-l'>iirIM, .!¦¦ mint liiálm n tim'it (otlrlui <i.in tudták, tuá' iiK^ydib v»ll n imstfd'.blti'in*!*, míd<ln ft lukiir n.miyt állító k...ii- -rrk.-r^r.-.l a [mkn'x'/nk. -amiak ft<loltöj^t htányosui UlUk. -kk.r .„ár l>iil>wak voltak, lio^y a tiiti^nl<ir<i/iat>>it, ^i liA«i Kiudát u/, wlrCA titdaUk, ki líí.iiiiml o.hi nvi latkonilt inikrj> azt h ka|>oavAri l'nKyliú/.l>ol ki Rznbadult <**¦ »*iint-|nHrri lakot tch.'ttc, mi^ i^-v t..(.r«nk".lóii.V »¦ i<l<'> *I«U «. hJö »rOrkuli!i '*!!"", >Ky l'-hiióv,- v;,h
i-ííy a ÍhIuI.c kiirvallull t-i
iiuuk
y
rii In.xjji
)i..tfv kiax' k>>rAl tokintt-nok. amnmil tti <'loro-/..ti' tinó <«i ke iát ulhajtii k^l <-Ky<-u lAbnyo. iUltira akadlak, * Műkutyán ax írlliajli'uMal jt-l-z.t1 .'Kv.-n Wza koiol^lH-n (AhUtí a tinót cKy m<'lv v'izmo»tH árokban.d- n-:nc'|v» li«nt-m lA-bait'i'iwE«kiitftiri! ¦ nyakát .¦Im.'úuvr, ax t-llo-|híH l.if.dui>*>kktil bvUkarva, lm a kouH^bvii .nak ¦¦Kytl'-n nn^yri foglárt uláliink, u^v «* illutö i-icvónt axonnal IciartiMtatni <'•* bunjtb krt h-ll'iNloiDi U'h.-l.-tt v»lt)H, d<- <•/. ii. in l'-v i|íy ¦ kár, u'bit mugtórUíiit 4 kárvallott rtW maradt, ii h<-lyb<di mi^záma f.Ohaaziinlva t-aetet, liftéit a kánwulut <^\ Unt lt»[ «-r<> li-¦Kiórt *Jf» Itban ki«%ilni.
A jnlíotl <-í{yi*ii » háxt (C**1'" f"lliivAm folvtáu Id-n'iiybBn a váairon <llt>^MloU litván, dn hogy mi orwini^nyt hoi nz oltóba ti*, »« tel-ira Andorka Uyula Mbini ur .-nilyrftól várható.
Ax vfM* tort^nvrakt'ni'k aí a kivomiin, hogy a kóibiztoiuán SomonyUn min «. U-%-k<Hl'v.>zóbl>, ni.trt a U>ti™t mán miut it lm" <li<' t,W(;i vá^y <-/ áldozat huuulra omti ki^xU-t-h<-tti-, inni ix-dij; awírl, lucrl killunbt-n a limi párjával «KvUU alvitbi volna, inig igy agy pá Iont Iliiért -4 máwia buot <'jti:(t Aldi>xnlul.
Kz.mi l.-irUkrolyUiiajAullialó,hoKy K-*'' kózoiiM-Ktin^t lj» SumoKJ-mt tm^y m- lokiuUe,
loxy ht..... vao, lianrrn uját, n^y marhái bi
i.niHii^ára, naxyobb lijfyulmi-l lordiUon, m b jóvóru ia így «K>' pár t"iit huaúrl U
dV
balt
KOVÁT8 JÁNOS.
' .Sopron, btl>r. 22. 1K7I. Mull h.ittoii, azaz folyó hó -M-Án imiUlla I,- Ukac* Sándor or, mini T.T|«yt>hora -yv.k lirdumiiu* l'ó|(a|ija, az itt létasó «• kt»ítií/.tcl<*( iHiiiállúCximli* J. F. tinovcIdVliüii IhmiIv-í nyai <lömriit)l"hluek ermlinónyét.
Hm már mnj(|iijM)tt hminuiikct a lám/ \\u%* alkalmával a gyönyörű nredimitiy, |iá-nmulva a/un •»1p, laavakba óittotl itá-
náttJHÓddHl, iix-ly Uuárjoktól atkalmuxva <dy k.-ll.'in.wii Ii'iloU fUl.Ink- a axiviiiikr.', im-uy- U U> hólK> ko«oni,
I'i
yl inkább tii««U'putt« iu<'ly ininl'U<*nitan(ija ita *i'K t.ttl vii«Kának "tiívc vult az iU ríwtvenui.
i»t.>t loko
i-Kylormán a Milliók h/.ík-, mint « mily t^yrulő ! iiiiyn^lHil vau unnak órx<-kmu»xt'n> tilkotvu. ¦
Mit mun.lJHk ../ int<i-t fonókéról, a ki > iiv< di'tlcu MzorgalommAl pán>N>ilt magyar \ ¦¦ i de-p>/,iTi'l.il- * Ahli>zalki:>/JU>'i;i'l iiiindeDt ilk vntilt, hftjjjr iwn HHlólyl iin-nin;| ktll.-iii.fel.li
tünk ¦' láo>'LvÍK»UMi).ilk-'tóÍA.kimk v»llalko; óh . ridvuM(iiilrt*d, a nntv valódi tAriin* él
y Ky K
A vi|{a|oiu m»)-yi)ii k.irán, uxa/t-uli 7 óra kor ki-uli'xlölt, .^n wtyym k»r,in v^/.VIi.tt; a liimimoiti'km'k L^azin/ h.lw-tt k nau vilá Kitolt.
A bál \'m * fmitflcn volt, |a im-iinyin' cank n/. iK'iii lárMMHot imwngodi) ui'in tit k»lh»|ó <r. alkalommal a/, hn^y in^ n r^tUii mijívun Hok kivAnni vali'i van; no a türi'l<iu rÚKii'ál l«>ri-in!
Kjeikor -\ 2IO v-ndt-K Irt-l^^lv-u a hiwsiu aiulalM»n>k kór 111, iu>u|>ir<>K»tt; U anzU-Icik ili'u in.^t^rh.itWn*.!. <-¦> mimlnu <'«v>íli k(i-nv. l.tur.M gawlnpui rá iIíi'N('t"Uw>-ii ^¦nid.m-kmlva volt. F«i|cin>lit<iub' <•« alkal»miual ^-V liiiiiiortKlikiiK ]>"lnirkí.i'/.'itt.ii. nxlv egy vt^ k.-l.'lva tjLVtí« ajkHÍn>l uh I..rma;"i Imii^-tl, ho^y'ax 1.1'oforduló u.-vck'a jmIviivuIi tiutflt v.'iid.Vkl<'l i-ot.'lrii kikó fH.iiiíixli<tti<k, -1* |*o-flii;: .'l'imti'll Vfiidi^koHMiru! K ^yoiiyórü rá .IV.iid.-i- mnlaW); ulkalmAval nwn n/dbul Annak ulk'.t.íjáról iin-(íf<-b><lk<'xni, a ki ily *'*'¦ 1>.<U liléin itMtri! »• k<<«K»fubn .Király--!, J\>%-inti- i'h .Ki'vá*-H--f*«l, - - t-vábU' iV-lr.' (uin-•b-n |MililÍkui vórnu-fcM'ng.l umly i^-y >. in li*>-Mm- n m<«tniii Aat«l«it|;iiak, mt-rt'>li\ alUil kiiifiit t'xikki! váll,! t i> ibákok |iárlt»'-lk(il ii .Kul^n-1 pil r^yrt^rtvo hrvlllii'k « tmj/...ntHk « lAii.it. ri-m Aikamlós |iAl\^jáu! Vnlliia-
kiilónbi.óK nrlkül a katliolíkuH .>|, uKy. mint a/, icrn.-lita elhi-xln -hAzi hm^ljft, )f%\ ny>-iiyórkodj.'-k a din.-xoi;. lialal oiirjadt'kbaú. Kar-<illvn Muri Hhí a koron-uxvi* *'* kónui^yi-tliMi bujtárMal .Iniondhalják,' lio-y : kül Mvk '¦' <uy K'>n*i"lnt, kt'l mív ™ t-|{y ijobl>»míii!, IiktI •xivak iiK.vannstm il^yiTt * rjjvórl, t. i. h »h!ji llkó lt< V J'
Ailja IhIiu, U<híy fUH (yvi-lt'-rtéa i<« víg-»áK MlrvhotójH n- ' Álljon x-ku ii.^'i.-i,.;.!., liHiii'm .'({y «í.'-|i n."i ..Idután gycn^rtl ntyai niivvft HitjAl l.'i'iittó nyiTpu-kfil Ín (tp nj;y, inint h r.'A UÜtttnkut .lii-mt'-rtU-^n m-vflb»Mi-, il« fnu.-k «h'-rh«i<Wr« MEUkx^M l»Ki-IAaxJir i* ax, » mit ix'kí ti«xU Miívlx'.l óhajtok, úa |M'dit Im^v ai Ut.'ii vtltink .^'vlllt ÚU-I íh w>kitt|f ól
VI'I.I.ANK'r-t
Heti szemle.
>'rl,Fuá< Ji 1.1 í
Zorüla »(w»nv<il nijniil.T, i-^ykori o> elnókr.. -M.n ráloltuk, - Ak olvx kormy f>0 itz«r lírái nUlványi.n.lt a xartbahliaUknak Fraoi'LÍuon>zá)(ltóli haial^rónnk lur^kúnii ».-r,- A p<»t-li|>ótvAro*Í baailika boltjai Á kiül 2<l t-xur l'lul jó vedül Hinniük. - roisony-nAU Duna viz« miwlknlik. - Horn l'ún-l".l hitxii .-rk.^.ttt. l'árisl.nn » németuk Wvunu-U-.in.l k«ll<-lil«tl.in timtrlr«-kl.;l ^luvk Vil m.xt «-.. lliimanki-ll.n l'uiilrr Tivadkr Mii), aur. '.i én MUliilctt Itudán. ~ MagyHroraxA^i ur<MU irodalmi ux^lukra » urflervári mxIAv egylet -liHI rubelt mIoidíovuiuU; t^y tuImiI körül lnlill 2 <«ít. .trt. Ttot !-¦-!. A .S/.'iH-llunr.irk nni.li'k li'bizáma j> U iiIh,{ Ktii, növnndók 47. OkUtá*ban r^ce»it*«n«k 4H2 tanulót. Nmi-b>ra KÓ>iÍK Karkaa. azUl. 17^1 IV.lh Viln»«
Uü^rr a joboi (ll^iak bev^itrfv^l k.>n tfitiaxonzAKban. llorviitonxá^ban Vrr|".ijw ('•Striiivojua küit a postát |H ezer forintig kirabolták. ¦ K^.'.x NrfmH..n>xAh' h-drHk,-I.W imKI itUzlóulj icyaluKBHKiil •<* ;">H4 Nva.ln.n )•>-va«áx>>t t"lt ki, i.lyan miAiu, im'lyrl «> Irr.n '¦m'K ••*> a!laM1 ""'" niutjXoti f.'l .-ddifc-ló. Már h nri|ir«lk.>l.»lÍHk^xÍll(ekHx<TVoani,iialoKlk Órz<Wn< haazuáliii, haaiiuitk l'ária kauitulatioja ulját iiem állja. A nómit hatlrakol.W t**n* b'Uxáina tthál mintfif{y 1.11Hk.«MM> |.2iM),<MHI . ^bfniyi vi.lt. A fraiit-ziu lirnirak.l.W k.-i.i i^n U-liMó kitvitM-bb MKámra »ól Inlán ni.^ ^l>brc, i-utkoly klllóiiU^-l, l,.,^y a fraiuiia hatl-itók rvntlru hivattak öiu</.< ^ hauiiAllnttak IkI. Ma hivaUliM kiiuutalilM lunrint f..'. i,;S4."i Iruncxift Vttn hndifoKsánbnn ; ily un roj.paut iiráuyt mulat a Inun-zm hadijol.-k tllo^Ult huzama ia. Az oiubfivkl.-ni v^ntew^ mínd-k<-t rézről h-hrl mint<^y |1Hi.tMMI halott ¦ ugyanennyi nyoim.rrikká'lott. A ki1! n'nir.lli Wlwallltiík sxáma nx^baladja a 2(Hi,(NH).-t. Kg.vua nőmet «xrn-d«-k, k(ilf.n.M..n n .'] .lik lufi l«*tíl ¦ a |M>r<wx giniu Miint ht 1'oiir ^- lirav.-lottónál minden 2 -it ik (>íiiIht(<[ ¦¦Ivm/lxlle. A h^yoxiítt fram-/iák or.W«K^n'd UniukoJik Uí iiyoMii, ln.gy a 4 h'Kv4n<*«bh Utk>w<t>Min . Sfti-ch*r, S;..n,y,, </r„t*loti, is KniimUetSl ,-Kvt-hn ká^l.'.iukHl vajtv Aftvuíokal *«m h*KvlAk elvonni. A nenua k.'.rhÁxHkkan Holli.rtún a .('orr. H." agerint jelönit'^ TKKKl bflteg vau. A
B<-Uurt «lo(t (ilhulloiUk •< 'Mm. - A hnulnmk niár üV>n-Éa „liiim-rtlk hx uj írain'r.ia, kormányt, ki.Mtik <>n*w>r»*ii|í ia. llttpAiiloii|i (ttiMfWí'k i'ultiumitiiaUtrn'- fof{ kinttwtUliii. A inasai k..i--iin «'rw:,'iit wjr» •.«-rv..4Ík. kin«olKAlt h.»iv^l<.k l^znnk ¦ > HtolgAlati iimIv tiiH|,'v«r. Jura liajtwk 8ii-Ki'li K^xloiiv ítvrki*ítóji> liirlclrii meghalt. ¦-
ltri]{l>»m Vi.....k- marínon Mj,-,UI.-nNM-k 23tM>
utjo volt, ¦ p.brM-ctiiilx'u » i áron kapitáuy-*ií,í 1 15 hutiiifs iu-i/-t loxlalt lu a kon-amákban, nálunk ím jó volnn nu^viuitcálni. l.k^fD l'.thlou |H.rUdozo v.'rlaniiiiik bitmvainwk haza HxiillilAxa lu-v.U-n atólal t.<l llok« l^j'"1 * .U,.ti- l.aii. rmlitványosxa, li^-v az akadémia l.i/*lW(,'..l killdjitn KunzUintiuá|Hdyba n uiinaii ¦UkiH-r-y, Zrinyi ||.ma, Tokoli i'H ha m^K ^1* liilálhalok : Iton-at'-nyi, hUxh-rhA/y, Kornácb, nai hnmvnit .'n fi-liral.w xirkóvit hoauaák h»/a. \t •dhuzjutdott kr.UblAk hrlydt -ni. al kalimui Mir^u k'.tAblákat ha^yviiu lUkóuiJ hVrviKv • Xriim lluuu k»|>or#i>i » kóliblái illi liwHiiak f.l a kaiutai tomplomltan, mini f ei^lra linzánkban h^HU-hb imtii*')b'uml)!iii. atert u, in.-rt h KákiHxyak 1olnáiiiHj(yanir»/A(íi mnk6 tliWunk kÓK4>i>|M.Dljtt KuMt volt. Itrn^i.yi i;ii)(vArolt, ii toM.ifk a« ilh.l.. oulAdokoak mliiliiHiiak ál. 'l'okóli ko]H.rH..JH ¦ táblája \»-ilÍ$ noha v<tKnnd«l<-t^lH^n ,-. »k AltalAbau fvje«i ki ohujál.liojíy M«Kynr vmjy Knli'-lyuntáét vala unly szabad királyi var<>M hitlu-raiuin Wuiijk. mái in ii l>-m<llinM(-k <-), i* iánzló tótowek fulr. Km- n,/.\,- K|>i-rj<« .vaiijt.-liku- templomát ji-lóli ki ll,,Vr. in.'ii ¦¦ viL.»vn hikyli wkat Uti. • bunLtjui k..«<il !M.kan faraH'a által iII *z<-iiv,-,|l.-k mxrlirhttlall. A zu»*lúl Sáru*uiegye h..|»;y.i k.Wifudik. Zriuji Ih.nii ..rjiról f>, rit 11^11 h..Igeink ^ou<i<«ko<ljauuk. Aliudilváu_> a magyar n<-mxolm-k, jch^.j iránt iVn'tt kr tíjiili-l^nt'l fo^vii, tinKérd.tiiili a tif{ynlm<-t. (Id Ik
(Imdnl,,!,, ) iKIit,ku»haHm»L- i-/im
Hlatl \r,lr;y Ani-M, Ai.L.r /,„r< .-. l ,uL,.»
.li'iMi'l' iia^yHiirrü ki:|M*M iilbumot •xcrk'-aztaui'k, iiiolyiiik tixitit j'>v.-d>-lioo - nyilváüo* nzimutlAii m.H.-tl a frauciia attbeaültrk é* kánMuluk javára <id..mAuyotuiik. A tz.-rkt.-as-l.'.k ,</. rrd.ki* iri'.htlmi umli'kl.fu* akarják mi^tu-okitcui iii»n ii.iiiii'* r<ikomtz«iiiviit, uiuly ly.l a iim^ytír luiuzet a irAficiiAk iránt viaul u-tik. Kótn-mUko<iókitl hxjt.-liwfbb Írói okát iiV'r.k mi);, n ki'tkmlnlknk *cm italtiul, hogy ax oIVhmí k.itiinm^ a Ment izi'l iráuli tekintet ból íh Uhiii'hi-b nn'nn*iidii|('t által ti.jya liixtoii Uni •• vállalni f^iiyi-a niker^t. KI."i(in.'t<Wi ár* <•«>' ¦¦nyitánynak J trl.; p<nnpá* diukottWbcn ("» írt.; az fi>'i1ic-tr>«i iM-iiM>k „<>r»ráit ViláW" kindóhivalalAUil'.'Ht, K^laputna I:.. ¦zám) klhldók
A .U.-oiiiM-i lii^'k- M.-rkrH/t.Wtf.- Herbert ti*ny I'<*1""" vtyreiidelete caitnu éntekw kumuuil maKyiir kiadáaban kiadni ixáudek» fik 'KIAKM'hlHi f.-lhiviUu lapunk mell.'tt u uuiu •..kára im-K foK j.-l.-m.i. Nagy lVur vt^naáa-l.-l.-nly mii, m.|\n- a |»diiiku«>k mai uanaá^ X>ukrán hivatkoznak. * nn-l^-l valOailui U ur<«*uk~'AjÍii.k<nh<UÓ i-zArjáuak i.iml láUzlk fó-li>ri>kv<W, elör.' in Irlhivjuk reá a t ulvaBiii »t<reló közönig rigy^lnii't.
Hírek.
lllivaluloH ) TóbUxor lordulváu mitr .--.-t ..).',, |„,^ . .,irh..nv kit/huaileao ke ¦HMlulmrnok okolja axiTl unni volt kitlaril-liili, murt midi a aUrirünyboritekou atun ÍJ6, iii.-IjVm a *ürt>i,») kibonláa v.'K.tl a ku! döni-innkátadntotln távirtlaálul, M>m pedig -* kt'/Umiión i.lrjr, mikor \<-iU-. ál líinjiftfiür ^óuy^t, a rzimzoU Alul a vuvényeu Min jt K^oiliivtt b.-: <-t ,>klH>l » in. kir távirdák uU ¦iltittuk, li"Kj h «úr»;ou)lH>ril^kiin a níirKiiny n.k a kuldbnr/ kn^lioz adáw id-j^t maKuk i» [híii t.MMtn In'jrcytvvlli, iti«.>riiaii követeljek nti% Uoxy a MUrgóny ktHtlnviuMnek idaje a v<iv<tuyii<'k .' czt'lra leularloll h.-ly^n a cxin n-lt Wn^r.'l i* mindig ji-)(yczU'ui-k b« « a »ttf Kiiny cMtk ¦¦ kurl.lv^ny t<-ljt«ÍttwtÍDuk mt^rlOr l^nte uliit udaiw.-k át. t>röl a UvirAlozó kö n.ü^' axon 1i|;yi-lm<->:t<-bW'l t'rl^iltrlik, hufj-a «llrf[imy ntv^ldi- iil.-jrt a vev/nyea míodaoj nyiuor ponliwan iH^VKXvt'n, rxálul a #Ur iriuiy k^ihoKÍ^i ozol^Ut .11. n.>rx<Wr<> uját i'rd«kt'l».n u uiHKa rrázer.'') i» mük.%dj.(k k,,/.rt l'.«l, |H7I. |,.bruAr Miau %>
Illám vaxó .«rr,U ) A -k bálo lArniak v,*-. a ko!..!!l<Uok |-li^ nagyobb iii.rvlwn k.-/.d»lt.'k im'K ; at Alanwoaok Utétlék
időiül.....« Alarfiaikat, «wkan azuubau megtart
ják; a pyi>n-árii«ok pihennek, a k»r<-amár>wok iiic«i<iltviui'k, a honoruaradt vladó leányok p* di^ fnokonaivnl aidtajUtznak :
IlixIiUv'-. hil'tl»f>'W
iKath. a ut«notnia.) A nSc. V.gy-hái- I-n olvaMiik: MiulAn M l'hwwr ujouu. kincvücelt v<iiipn'-iui kanonok a vi«x]>r/iuin« (yci Iclk&zkfd^ |>ap«áKuak mint Táhwiitóiiiak bizalmát nem mólutsán, im'llo i
pvisolAi AlláaárOl kiildóii m.ndoi. lfj kivul ha^j va h-inondull, az i-gj lia*uiü^oi b»-UWá(; álUl aul. WpviaeM váluxtiwa t kuku-komaromi «yvli. kurüMi )>aiwAtf ia frlhivalvAn ftibr. Hl An Znlnapnlilmn, » v,-n.l.(pw»nit«>t, bí-
tiilitmSwl k.;|»viwMv.-nitvvrtlit**latuIt Dr. V« kit|i' 1|>nni'g iilM>|iAliiiki |ilóliAi)"«, ll. VhtV.ii
Iiilii-r *.Ui»w 'I. <lul<i»ii Mvan I. l>r 11%'.)'" VÍH.U- I. aMva*»l»l.
(l'.-lilii. ) I.nj'iiiik *xorki-rtXl<W>;<-li>L* Uwtk./..*. iv KnU.litt iiliünU cyüjt.y vi'wll: tfi-'i>-» tÍ>:i'lt l.'/iriirtÖh-í: ' Mitr Imi U.'> i'itlt
vt'romAiMiil vim-lt Imi M-m állni |iiiH«tiiialik, .....hnfk i'K.vIüti í-ii'lja: i-jy nuimit m-m/»>l
/<Tnnrn/-tl.-Q f<tl<l<>kul, » kiálüwu ui-m liirviiii i
lá«a Ktilj (int imvi-ktit ocií'hIhIih.....»1 kiiw'rik
.< nt'ix-k rp k<>xi'p»nn>|iiti lialalnii»*»ilnmik liil-
.¦im-lkr.l.Wl......|> ;t larU'w lH<k<- l'.-llliirl;iiiAra
•iilkM^t-a oul^.njfiit iiti«|{M'iiiriii»itvi>n, a löMii *IUir|.>k»Hk lii/lmuu^nt -* »*rt1>mUiK»t v.W-
Iwl-li. y.t :(i:k',..Int..in |.<|ilA1ili »k*i >i-Wk.M-
Últ-li'k k..**rt.l.l.- A1t.il -Tli- i'l......I.V.-k.l
up laln/ik a ^\,W- ;i Irrnic/ia ii<iiiLrlr<i ni <-r.Wak"lnÍ ti:il:lr.i/ntl * MulvkHi-k .'jjj rtWl N.trnolorxMx Url.uU. unilma", imi»r.**l Krrni-i-j»Í»iir»e)ij;imk int-jji-mmkitMM x Hiitutfi l.íiikív
b'fa.4* li-niirif k kik.ru1li.il. u L.....Ik./. h. i.
Auulci'l) ln'k.', m.-ly miu.ln n;|j i^ii mi hí tM n h ^-t iiiitfv '* n
iiiitfv .'¦* nem
i. inmit i« Ij.- I. Ily •wi'
ny.'k lAjlilni k.iiK.ly ujítfiHUUiiinal' u-rMnk
liiUH.rillmi'ii \t'i;lii'*vit.'tik Kram-xiiorit/ií^ A Ivii, bi I'i.^'hA lii^u<lni, \vtgv nevűim/ li>>lii.'i|i ;. Si.-ni U\,U, Un-Háp wtrittí ..ri.V.i-..k.....i.-in
¦..un hinAi>ik»/itK tiirtíyavii t.nui * » koriminvt ,u.. ul.iaium. 1,,.,-v ;. 1..I.I.Í li.iUlm.kkHl .uy<
lll ul l'.n-
MIIIíillit-iKH lílllll Í.IivH|llik.
Ki!..rii.-i!l'a n.Li ki- lln .wlv Í>iU/v.in. 11 jiit.'khtli l.il.ir.i knii-l hOii.Mt. ,^'v ii <-v<- kii> fívmii-ki I.
UljAk. íw i-l.ill-i lÁiiilAM ki.lik. ' it/.Ll.in .1-ni^jitk :>luli ., tu«k..l. i.i.Ivii illt. A ki* I
v..k iw'ltmiiuk, a nuik nagy k.W.r.' nimtitjii ¦¦"V <V><k utUi-Mi. li.^'j a .kÍH 1'MÍUl I..I11
i-.ik*!- A rvnililuiu ikIii HÍ«u"k iixlitu li-vdliík n •ír^t'-ny kit >y iTiurk nirn'vlílt lnill:ijii(!
(Krltnr.^.f 1-'. m-i JKÚiijar 2!l «-n N
tiu.iii.-i tiT.mbno laU^nioll Iilito-aviKKlniat run-drjoll, (V>ii(1<« Kcn-ni* liQ.ivild.'jíbon. mint | ll'i t böll jtN«*i fi;n>«t
11 HXoiiiUlIhly i|MÍlyaii.lv«rUmti'.' .'-rok"r Ihi't-
* -sin .i (Kwlnwíifi^m vnlnmi'iinyi njlitjiil - iitiinnt ólki'/ni n (uilyii»«lv»nni kivlll ctim-k kiixoli-lH'ti
vmiiit tiivaiiiiliillit nlöK WHKXniijibit vímzji Iit vi'ii. i.i.-u.lk.i/Uu rnmlu* li-.ii.l.'lil ('..IvtitUÍ, ní.onl.itu inii'lr.tl t- voint u uuUxIik viiniiIÍ ,illi>-iinUri ISiikkrn lnt'rkt'íi-11 volnn, 1111 w-n/.\ t-M/rc. In.^y 11 raktilr jwilr/ilu i'jjv lialxmltitn i.-kii.ll vHlaui.oiyi 1I.V*Ik- *r»\» \HHttwku <>n-iiiii rliiim, ln^.v wHf;«..iijaiiak nwii ajlHj.i. in.ly S/..inJ>atht'lyt a palyamlviiniak ki m-m világított h li-litxyclt'l intlkllli ré*m- lelt1 iwli volt, lúrvn vau, * li*>iíy a cini|H'i]uk n^yaiiaxon .il.lnliiui itjtujiirtíl it lik^K<'. Inkái liiAnvxik >* lio^y
latun. K/.-U .«<iU't Biikkrűl, n-y a k.rlílrti |-Mit.u),'«Aj;nt1'"t:iíí«"k. valamint 11 n^nnluilli.lv i .'iiyWkn.'k Ín lAviratiliii; limtriit iWj.l.m , n iiy>.m<>xAa r.if;t.tii íitlviirimllM v*Hot<tl.. A |"»ini»:ií{H'>ii' f"U|«.jáiuk ujbijiinil «rú-
1mtl...lvi lahon.harUii n -i.i.l, kő/.XI iii.<KIh-
|H'ii//.iii'->k.'>iiak ¦>»*'/''» i'rti'-k liirlalina i'iiJI frt ki. K. |«'iLukaUui' iiiiulAn ImLilmh
lutÜK'hr.', li-il in .-/.<ii Inlnu^vlh-n 11 nic^vi tnr-ny./.k r.;»/.V»l kiklil.|.itt'.vi/J.K:il.1. Tini u
ik i/lt'd.luii cilitlIiMMljbui ll'1 fók'*l' l.alriílT1
ll.H iH'll'tl'U'M' Ih'^VC. A r/il/V.'llV.k llljlíll
..i.v.th I.IHI.I..I.I!), hitlr f--|V| ii*ri :lÍl; a k/íii-
"IUmí k<».....«'« ' i«';i»y.-j,lt.k .....ukl-hi.k,
mim in.ljuk h'Mri'l ulAii tingy KhiiÍ/.íhii |.>^ <-.
I..rnii<-Mtni»k1mi ,
. . v^^'iikul.'i.U.-K ii.-lkill, vaI.mIi .l.'in.KTnla-^/.-llftnt"! allmtull, il.riill j.ik'flvii <t mcivi'-lvi* i.iiu>/mih1»(wIk vh|1- tmh i«i»""l»««l'>1 »«V ""'
|. kik.l kól RT. i<LVi«ll|i!l IH'llliai .Külhijr-li./ .''H
i-v a [MrlolHi ./.Hlnno c-nk rr^hul, lui.i.-rMil,
,lk,„«.-. M»lniot nli^hr. (iiilnak.l'UikWn mai. IxKiitl l.-lniutntai.
(n*»Kv«'rH.-ny.t Ilirai-VM H^y ,l.,UU lilinkm, miiitw h«wánk Miiluli-Miil Írt l.v-lrln-n ji'lt-nti, njüvíl ln;lfii N»KJ'-Knni-
í> llniiyit<ly»Ht<>rt <:« ax i:u|.h<niinm..t; í t'-vijí
Níi-v KiiiiímAii \M\ \k». n-lia! ./..¦K.li in .v v.l vall m l.-lkiw |«irtf(.(íi'u-lMii r.^/.*iill.
iSiuli.irnA-1 Alkalmunk v»1t latui <i.'i/imiv h'iTrm'K vAnwIiir.i ur Hiiiiuk, a n/(.|.rá k/>(ImÍi (lAjívjuvüjti Oó».ny Sáo.li>niitk kt<t |ir»til xolM.r-iuilvél. mulyix'l nxiiutuk n kivi 1.4 ji<lt'«w:K« íwinilx'lfliiü, liam-iu ax<.n bnnnilit yfji-l hí ifíu axokul k.'-tixiti',
kiMlli Iinilam^ x^y Ulntik w vU"> nktulillvnkftl Iv-vú/.l.1 h lítk-lái^* 11IÚ11 IiuimÍ H/..ltriinxHLiink ilÍFt/ulro 1<i>; válni; tu.Mlaiii iiUiv.-i;^u,v )nilUiuiuS 1t:iUiin>ir.'>*|.ÍkAii«i.-kinMH Uny, Htrim'iiv L>|i; » maiik ^íiiitiirtiujii gyi-riiiük, im-ly
)u*tMif n'.miM omlaiiir i-Kyjk liAt AlirnKulja. Kr.íi-iii'wrk n in.^U;kiuti'*rr-
- r. S ii m <> g Í .• k l«a*/j'lik, 1i»Ky <%v .'Unni .íll.-H ki»!iKJi/..i.y vt'^roci.l.-lvlil.'),' WÍ lioúl ,i,1..l .-. |..l>l> ln.nl.'. .Hijtrl a haI. Vvwwt r«n-
lurkmk Ii:i^>.iiiiAiimwiII. A/ áj int. w malr<>mi. u-y m»n<IÍHk. 1./. úkolánrlk i- lii.t,'>'l.|t v-lna Iimi ft»i. A li*xt.-|. u.l.-. myiiknnk kivonjuk Im'. Xwn «iti"¦rmljiuiitk. a v,.«hik iriliinkli.ii, (,.,«,¦ L.h.^11 I.-KJ..1.I. ilvi^vuk h lóikat mi-
,1 vih'<ili!>!.....Ikfill.'iii.
. lllM.lvuk.1 M.^- K,'«,- k.-.i/nnlnll:.
ívtr.vins. h niiir i» ÍIh.IviÜI .l.'.n- kíll.l.-ll..
..„II |.T..I j. k, muk.rl.w k-'.h.Av.l.-U .»' !
•.k in.jár-k ,-ik .H..k... vir.i«;íi,l( m.-l> Im-» |
nyolcé muíl üxilyit in<M<<ly.>i; a* ü *ajAuA^># iir-tnllaniwtíAvnl. HcMl 1.Í|h'.| nr virA«b»ll h«*I.> i ¦ *t:Xi< HjiImm-huv .liiiuM ur liM*Almn van, liul i^.-n : frU ikkk
NyUt L>e>Hiteb.
- K. I. I' K,-.('. in.U.piil.í-.il kM.'ilholjilh. .1.-
í.i«..*rn.í«.'..i r..,,.* \* e-,-,,.
- K. J. lixon hu.....,.k í k^*.-f.il>r.|, Uni-n.
liAl mukjnk airK. Mrrl inrjc «itfi..l.t. »JaKl>au i> (.•Kunk kn|>ni.
K iliH Ufl ll' l
.Ii, i:y )rvk*l .., /,!» l^,,
¦ •ne,*, l.mir*. NnKy-Kiit.lMÍra kdl.lj.'k.
K. U*. H.sl.a.lkn, KitiKIni-l « ..j.ti Mj,'«í. Wrt A l..>li|«fUlll>J -.Ir inxlaln.. tí...,i.>I.»» .„I mik, welj' ¦<»M..ril^ lmliilii.il mffttli .1 Koitadja Ou l.h.-il>-IIhiki-ll
K. I.. ll..).r..... Prbruác l-''-.lii kflt irni.l
ítmi * hú -"-> .'-11 k«|>liik unit.
Ú z 1 o t i - h i r 11 ö k.
II.'li.tri'Mít.an n (•l>niiB(J»ti'Ufi in-ín. l'c»li>ii ¦« ir l«UTi»ili, a li.lil,! ^ia^iuii, mini W. • /¦• Tri-Mth#n i* ulániiii Irltck Muii a«<>ii>.*n faotm ¦¦ éf iiNai •nilánUI IU<fá», h»i.t a fi.....¦ mUI*!»•(•¦ krulu
( 3 ( |
IV.hi.k A l.'tit.i,'<rk Allap-liira nr»
Heti napt&r.
Frtr 26 léi Marci 4 l§ 1871
1 1 .;,,-'¦" .„¦
Hál.'' IV t;t
( «* VmrMf n/if.. A I Vili '" A 4 .'1'."°'
i ^ | KrdJ IÍ..I..N.. i tt
KAiltr A
3 | «i...,.ti. i* ' "i ¦ '•¦
| l'ínlrk
1 "'.....h" ' Tl"-|>l> K
b'HH..s .<nl,s,iM : Wajdita lóztef. s.-i:r.|./n ki'</i" : Bátorfl Lajos
HIRDETÉSEK:
i
2 L
M ii i"> Ivi'i'í'skt'tlrliiii kiTlcs/.
SEIDL LIPÓT
.i_i.inlj.i
:i/. iijiniMii np-^(i\il..ll viliig '* Iliitek'rr«ki-iliWl ln»s iv vitUlt i-rtiirli l.-./.'-l.-k . vinin .- t-M»UM»lt mapvukkal .li.
mui vlliíl.iitun.
l'iíjv/inti1 inÍHiUinininni viráiíc-iikrnk t^ k»-/innk fi^lUlk ki^/iltl'tlli ll)lli/|i"l'l (-<: It III li' )il!.ih\'.'.i1i.
|V Knt'>kiMt«^o \:iu Nagy-KantzsAn BanooBay-fél© in-iun.
Ijliikv. IlirseliltM- rs íia ő
->. I........ h.lM.ll
F(i\m"."»'•«, N- •• >lrá|
Egészséges alvás
knh.i-,;.-. n.k,.ll>.-. i-lllV.ilLi.M.iU.s. lllfll- rs IÍÍ«|mI,.-.J..M1.'.| wil-'.
kij;vc'iy;y í(iím niiíii. Hoff János »tlv. salliii. ur ko/|iunii irtkt;u,ni:ik Bécsben.
.1'liikHfiV IViO. „„wihImt lil.i„. S/iv.-.k.il.j.-k „/ itl m.'1lrk.-lt ii**.xM wm-hítu-WHXHttf-rHHtlwUtitvt kulili-ui. N.iv.t.iii n.jir I..M. i'-v ma iiii^j ki.|ió-,«l..n hik-uvi'.I, knloiiofvii «*íi i1* ti'li itlűlH-n « í'ícH rfiokohhfr távul if/nt Jó nwl~ f/á/tihtt fttf inki, l*nhr Alnjo*.
Ülni.....vu.iUr _'T mi. Ai fln m»l/.ln «<-i.i:« , h<m In>l»tl.-ját jó -jk.r-
r.t nlkMlniHxiHiii (UiiiV niKJHiii Ilin V kOluiur- rilLil.li •¦- kilni). lih. ,.« rjjrll kflhöKii* . -Kt>»<i n . Ildiit -;- U< ¦> '^.-i-,K , nUn-iuik iir\ ni.lrW. V WalnlMkiHilliii^iitt-k f»l) IaIúImko* Iu^iiiuImí.i iillal remin) lint. Un*) bn j»M llrni nokiirü v^hIcr iiifitlfí.* K)tiit)ittn .'» i^y nkn.lálylnlitnii) .'lliclrk ix-umji hivM»».>iiiniik. IMmllUKiT Jjihu", ni.;tit..k Uittllxu 117. */. t,li>ukr<üO
SÁI»r A-l jhfh. 1 *"¦'.'. d.v/1-mlnT -'-lin. Mi.lön J .-v i-lüu Inkny.on r«v*|t> -tülmiHiil. K)i>iiinrh.ijiik- fi* MrKKi*»K+"t1l(l>t>ii ht.m. il.Hi, i'm ni nlkíiltna^tt
Bíir.k ilitt-i.tnt IúiIlíiI" M.vtiiiy ...IíÍ« Alit b<-\ n\-U\ .....nc.h'krt ktrvM.'in n/. Hu III11
IntMkK iinnl |.gi>»ii<i<K xitrrlifii. t1** ««li*k IimImnh uh kitflm> * ult. Imir) 13 pnUnk ImniiialMta uhui i-liilttt. f>K<»B»i:K«:l lilkilc(pnf« *Í»m«ii>rrlc i;-annak mMl hm(>í« <-lv> ani-lirii tHii. Miullx^) i»r,li^ iui.n1 inasam ««jivcili-k i-li^átkunoiIaM- «•- k.U.an.^Mii. . ,^.L,,lj,k h im-lliiki'U U tVuTla/,.i, kJlflmt HiaUlaklvaiiBl ntirrlnil .^ lá.t.n..! Ul.l.-Iii
nuhr>xk« Hilllon. n. ,,-, . kii. l.t.^ii. n<.-r....k.
Kuniul v>iI'hIi vakUi mii. Nafly KaniSZ.Ut Wajdits ÍOíief numl.
Als6Romboru-l»'l uinKii ]K,«ia Ktttorl
IÍMlcli'lli'1 ji'lfiili :i iiiíii;.iv >i:isiiK.,kn:ik s i'K.Millaliii » I. r/. kii/iin^iick, mUM'illit
('¦pillét- !¦> tii/ifálx'il
nauv i'- jut lH'irii<lr/.rll riikliíru van; mely mklárlHÍl l»Ánni rnriuil. mt'Kbi/us K)'ursttl1 <>: iiiij(ii\i>^iii fN/ko/itllfiik ; min1 inv-vo niitlón -a huh** uru^á|{(ik s a t. c/.. kuztbiiH^^ tn
v.ihlii Im/.inIuIiiiiíi kr>nii)k, ajiinljuk Nagy Kanizsán SClIM'XlMi Kit (JYULA nr.iil k>,-,
lii/mmiliw tiiklaniiilv.il
' ...........' HJIaky, lllrsdilcr A 1 ia.
'itt'-Ksi'^fs bizonyság nrrnl. Im^v a t. ex. kfcöust'g im-unu ^n\ln- tfs/j n/. aliiliroti litktiínu a^on kürfllinritv : hu^y ;i lii KOilui kimilUlú. sxuriitt lhl.7-l,ni : 15,000; IHlJH-lmu 19,800 (MHlai k(ll<lt-ini'iiU killilii/iitt s/i'l viilrkrc.
Üresnek U'KJutúnyosb bovÚHáriáHÍ kutforrása.
!Az újkor csodája!
Mlndrn »r«<*rl júi.illa* vállattntik.
..ir.-,lliti Áth ¦-' frt Ml :l frt an kr; uuvarti< .ti>i.flcbK, .Wailtí-.d :i frt <Mt 4 frl fiit kr-, nfrrai.ai f. ,-
¦¦' íml»|ip»l, ttgy araii>k'1i.ll...... imgr ivajrn fnrarrányn)*! ¦ Aralll«a>rl 6, ti, I, H frt. haloniti
-I. ¦ Or<'itl>i.ril^kLal i i frl Ült krt k4*.'|.ua|>»i«u :t írt LM kr; n«<j 4 frl f>O kr — AHfi
'iuilU-Ba/ar ih-s A. T l'K
. Nr.¦ - M*KJülp|lt H l'«kulili-l.'ll n^iuuk. u kó-'tkMA i-íiriui |«nnjat)l, « ^itkorUtilag Íh »*ó-H)ii kiállított ttirk<í|i: Special Atliw v.m (»oa-tfrmoh - Uu!í»rn fur S.bul.t uu.l iUu» nucli
Kul
li«n
/n bwrl>eit«t inul Wg Wiltiehn Iialtnb. \2 Karton in Far-
K
Unulruck. 1 Owilttrnjicti-II ugarit.
Urt.-l 2 Tvr-1. :t StiUburg, 4 Kjvmilir.....,,i
Krmn. ,"> St«_y.-.r>nurt. |> [>a* illiriMlie Kiuiun-Iáiul und Datmatitu. 7 Olmi-O.*t,irrui.li. 8 Niü-tlsr-Ougturrviuli. '¦> Itilunun. 1<> Millirvn mni ScMuaiuo. II (liiluim, tlio Huk.ivin* mi4 Siu-lMiil)iirK»n. l-1 ITiiiíirn, KroHlion, Slavoiiioit un.l .lia MilUuincr.-ii/-. .'mia lu S-r. ~ tli kr ... .V M»K)«luut IforAUn, fóámhuly IíűmImm Cxi-nnak Károlynál S<>!mUufii;ftMit N». <i.
a fiuwiu Hf talonéiért iln ItarryuJik ulluwU-
ui,.....tv t(yö,iy»zt<e ila küli*.^ nélkül iin'^-vó-
fcyii minden ({vumiir, iili'K, moll, {lidü, máj mi ríKv, lakliArtyíi \tytM, liolyat; fe Yi-aubAnUl-niKi, jíüin.'.kV.rt, ímiulg^i, H/.i)kiih<l)tUi^''-t, kiíhőp-nt, uintfeiléu gyiiiwadgi'l, atorutant, iliarrluMil, álmallunaigot, aranyórt, vilikiirt, f
láxut, .-Uukúrl, vt'rtorWdAnt.füUiiKánt ét hanviUi i ("intluklmii \'i riwWrn 1 t't. .;>" kr, át ¦ ¦ ¦ • tfg idején ia, <IUbui«atf W \ kr. IH-rn f.ftf) kr, ItíO-m \i fi. :
lyrl.l, k»»f.u«tvm iinilU.tt maraduk aláindHi
HLi.lKúj» VíuiUv Jüiwf .)Tt..K. (I.
ri.-i»K>'W.^kth<n v, ront i h. rníkr, i
Iont 2 tt. .x> kr, 'i l'.mt 4. .VI k. f) Int In ti. I'J iont .'U h. 21 f»nt :ili l'l - K.'vulvsoi.r.. I'L.>-«i1m«» lAltUklmn 12mWr» I ft. ;»t).kr; Ifi t frti'Ht kr;4 f
> ft.
Ini.mik iiuú azáiilitmik liirdflUW ruv UjUkv, llirwhler A ft» *M iliimb; ií.h. iualy » l>ráva innnttHi«n a
iittUitU)
¦uk lú-.B.v«blp.
imtvi
rol ducüultttk ; liilibi kört lii/imyiuáiiyok \>A]>* d iKonUi'giiitil, jjr. l'lmkitw miv. nmnwllill, <i.-Hr«hiut tunr<|iiiiini>lfil. - A hunnál Ui>l>tl<ilil> li'>vrin,altevAlu«>i<'v<) felnütiéknél ria tryiTimikuk-|'
IIÍI<UI)fl\:ilti 'Ír. Vittluv J.'.uot'lúl. Sau-li-vony Mftft unintaiic IW17. n'iaj. -27-i'n. NAui, ki tiilib óviK 'ütv»KruUuaájr., lilniMialiaAg ál' l»láu»* K.V<">K^<'Kr • «•«¦ InidiiloxikUn uenvit-lU'lt. l>tt*líurry Ui'valiwcirirh.jit által uKtitcon lláll ki il
¦ r'n»h«t.l. Hnrry A\x Iturry w
y *^, Nr.'K. l
i'-l. ;'\U.Í-Kultinl»»n
U Kron- Schlc-
l*l>n»rl.|l|viu.ln Nutlu-ra l'alnál. káf'H'lűviiroll llrilli I női, .V.íjyJf.iiiltHfit lövik K,ir<.lyi,Hl, Krmi kiij van ni IVmloKiHT l^uAuui!, Szóki-o rV hórvár»lt Dit^balla (ivtir^fvntfl, V<'rani'u Ki-iclior Mi'irnál, a niimloii vánwtiHii • tíy**jíjr**tí''f
ha.tirálaia m«ll»U im-g ¦¦ tartja. A)«iilai..l.. míg Uftjau r fugurToi ur által kéialMtl nftvíny.fngp.ir, mrij a fugákat ¦ fogklflfll Kiálltja, amink Kpjt f«-Urt<V *• kamín.iífM a.l. A* Anaiharln fogpaaaU mvábbrt olj talaj<lnn*á|[«al hlr, h.>gj ii«hi tartalma* árUJuiM au)K|r..kal - mint l'tbbnylie iiiiiulcn roá»-
fíli- |ia>la, hau.....lupán «b ártalmatlan liaalliú iifil,
nifjy a fogra i.»» hal. hogy annak uam árt, Ütitllja
a fogat iniii.l.n lí !.•«.- lerak',.Iá.,.kl.il, ¦ i»íp fefairtjl \\
l«*i. (M.a* ágaknak ajánló...!.'. ,íKr" a í,.g plo«ba? J
laolyii^k ImtmálaU állal a itTálihi fvlHíi ' '
mtlLi(Ilink, • mfiBkadüj.ni. a« rl.bÜl ,
l.ptFKf;)[.'kai. KndltHtfk Taldnáfra m«llfttt kaiuki
»><<ii kArnimtuy. hogy nam ftak .moll tvklat%ak
iiuliíí'.¦llrrj.'-.t.'.l.íii .'¦¦ fuf[*<U'baii rAai*>UI l>r. J, 0,
kvrralrl -d.» naKy. •«.# a fahalálú mhideit ^ibau (Ul.b mini lm.""" ttVflffrl kámit. A ifgl«lk[)»..i.rr l^,l«..i aiátilanflrtk Irhit mhiilpnktnah Ur .1. (1 l'.'i'i-
„r„ .,„ . a ur Aiialherju kémílunuyci, i.,rlyt.kl>«l a«ii.
k.'..it ,.,*r"o ™'/,l.. Viy krli.'^rj"."-11". j 'jl'"^;;11^ ^«*« ««""¦ '-•'- "*«••••¦ •"""¦
L3
l«IU
haao.lA
mmrk, iítitHeltci kfirm. gsaéai
7« i„ l'l» vcdiili raktár Ausztria számára
CpijaM) íaláliiiátiy ok.
Illtt'S.
tffl.J.fcb rol.d.por
i iitr, iimI.iI;.-I
......„)
li.n.rrVx íi.trnnll 4r» :{[¦ kr.
l' 1I'
„)¦ tu r* an"'l./.Tfkr.ll. Kay ¦¦«'i««« »*|> nlnll Ki.1kcr.xt-u ki IM«I írtam. K..M [ k ' njalilm.! frlUUll 'in*.l nnriUm luvAWu .1.
r» k Llf«ltllMvM«lMia'»iKlj>I.>l<l>u- "f •••'\> l-lttí"HC*».....t,tin*y |í«f.i.i.» mrllrll
ili.il lifinii.ttlulik. H>«V*ál- a r.h.'nu-nilttiit >"ha ki tit-m m^ifr « ímm Árul. Kkj- iloltuiitai in-mílnti id.*.ú...l
,..„ l«hál .¦» I...I.HÍIÍ..II ¦ •„!„. min.iiK ¦¦¦•-¦rlxrlia. tt' mju.t... t.i»)«f r^.Üll 411 kr.
i k.'iiniiii'-K»"k. lf«.v ¦ »a. ra>i.ik .Jái.ll.*!.1. Kirv llv^ ára c«k í»l kr, Al ÉnHlB-tlaJ rffv.lllli raktára An»I>ia
l.>.htr*>lolinr.»|ia»lai>Kii>- TyaklIMI lyiírtt auK»ra ([yaiMiTtx'l, fi • mi in ír a. Knnnk aiuu •¦.idnhaiáiii r*». l'-'Ky
,,,l ..„k r ¦¦'¦¦¦.¦.'¦¦! l».|. ,U.,t. .'.', k< a frjh.i^.^Hkn ,)alll|u.lja a 1,.^,,.k... !
it»t<Mi armlnhi.ji.4k l"k, AMtl Mr ftayiaál, i...-ly a I.Br........Irk fi*- V-« » r.-jidrgt.k<-l •rfÍMli. « r»állal a Iinj it.n.'
Alkák, «*i.l"k. m*jí..hok ,\rl, liíKii>í|íát u«.n«,lia .'•* lrK«->'l< f*nj"- ^l nn«ift»(* rilriil I.IÖ alall ..i-'í « k..p..« H V(' " k K i
I frt Till'kr. ára 4I> kr. Ki Ind.- mlMa. li»tt> <">¦« FtlytkM
ukn,.vli n «.m-l a i'..'r miiül. i. I"
i" fit»«wr ¦ Mrli.ii..lii- rlíii..... \*\
..a.-.,.uVfjr-áKH -
...... Bl»( t
Nlact tíbbe foifált* Hb-inna vaiiy ni'-tcl.ll SiaMMklH vlthatlaa atyktUttk^ Miuri-u 'val.Ui mitr-cíf kK>»»uMii bajk.nnir'.';in kr.
|l, k,,,ÜtÍ*"íl." «a"a...ll ...iHJ-nirwn (..«¦ aaaUfU.Mli aJiatkalA klX kaU.......¦« gy« Kg, Járat. M..-...r l.aj.N.^..- ;l" kr; .«
l.iáa « hí l.nrlii.L f-'K.-..'|.|..-l. álul t-Bí |«r« iiifkrt, 1>Mwk í« Ky. iinr.k iüya. iinktwk tnml......n-.l. ,, má. ilUt #¦ Lúlrll- aaorrk l.rl-
1 ¦¦ " i>,'lk<lli>al..-ll..... !•" kr., I fii Jll kr, ' '" *.......
kr. *g<<>a 1 írt V> krik'. Cl klr. wafc. 8ia>«*i"'*l<>«tfc«'.
¦k"lMt-tfl.ri. a ik-ut vlM<íia.l» kr. íg*»a 1 fri 1» krl,.-.
¦iiáaaal mi kr. Cl klr. Mi»- SiaHaJa-talr-álfeaf, .'.rlilj.!
MB"b"""1""......*.....r" ""lli"v l""i11 "'"l '"""Wu"'"......VJ1<""'1" .Mujja.ih.i.«k;Hiii;ir«j>rr.'.
.11, ¦ Ú-„„aW..W kHUa,nlaíMrl l.g./H.l.ra ti.atil.bau k.v..|..-.m K«-H „j k.-*i|..(.'.n A |»|U|y«U takvéaHt««- Ula4#n ki.
l i:„, .iiltrini >'kj K»b-< uia.iiáMiii H*- BM-iilmla.1 miiiili-iil. i«t •• ily "t-r-klH-.....l-'iv Urtit, k.'-awivv. i, gaí.ia.u.lirrrt. i..-«,«a.
; ,,4;. ,.„,. i.........nuiúráral h« fcr IÍImoii, mliilbogy «níg a Inffliimnal.l. i* Ug- Vrí«i njo«aaii .<r-rk^.»lvll anK.d ¦ubatlaim
Llilal tlutltó loly. kiinnu ¦"¦¦ <•<•<•¦'¦ •¦ >••< k.'i»«>t>bb ..i.,t i. ..'>i.»l..iill M*,i», i»l»<l kUlttU fia ahal rba^uilliaKl a.lBd>n -.-
„,l-|,.,.,.í >ál( .r. -ntrujakM f.-bírri1 r« ujja jáil iaira.1 .'-n ii««i Magú*. Ajáiillml'i sgy icíraikmhaa. •/..i1h1ív iiv.-tiut-n/.'«ríi Ii-j.i*
n
„,«» ....-ki.il, l .H./íTkr. Hladra éráwk r«|lllaUra a
......,,..,.1. mi........km*!. l^j
ii,„gj biá li

>*"•• ¦«*r.miii.l kr.íl.fl li.itiláara. V.%y llit-K lia«- gi.,1,1. k-
. Kiilált na|t.'.ra AlttliMt llutlt* B«r.ii>.-I)iv''l niiii.l.i»i«<ull .,* .H, v
.lián ajáiilbal.l, rri-iri, aran.ial, «ill>tnt, liruiieut |>akf»n(<it, Blrpai
iniviii >>ra után anílt i'-a irti-l liadijani, í« f.'-nj.-.ilttii l.-b>
,„l,,r«í|.....H í.i.i,..i....i i.h.1, 1 .1.1. KwjUl... *>»."!-,. , .. „,, ..ni 2.'i kr ftrík » Ul."k lí-.ilm. "f'»¦ >¦» plt*"
»;..¦« |>.r li..,iiili.A„il 1.1.1. Ilii. . I.L.l U...U-ÍI . •• •¦WIJ.I 'jj^jjj1
i. k»ór'í*™V" '""'ll1 i'"*""'.! »' í»"'<»"- "**l..l..."'l,...iiilil .
¦tárnok

.jái.ll.i
! (Ml kr.
Orvtal a«*4cMia>fM, ¦ «-Mla*«»|.(.atni»k u
Á«artk.* iMkaalrt-. WiUaiU-lak-trt, ki «rrKn p..r^lU,.t. l««ri. t.jiíknt, fái .lb. „k «b. «lT... K«lallb-k <¦ Ky.-rm,ktk álul
1 .larab k;ail.b alakl.an 3(1. *>l, !nt kr., > Ky
, fái ir. »
|*. CliUwbk t uérá|M»Mk. «>\
I i.ár III kr.
AaMl ill4k. l.gKl")')' *"«''II">1 ¦ ¦¦¦¦'¦'' .„Fi.i.mabb tfft -tr> kiig. I bii)f'O ¦¦"¦' .ahh *l :t" krÍK. 1 «ltJI*n'» Í'J Wi
ind gaxillinliiT, kügy egy tntl iliib.naal in kr. Vf)na
¦iáral) baainálat
Wy máa
Nagjr fllí(i>l uyujtaiiak ai uj fép-lr«Mk, hi.l^j ii>rvl a t.-irar.rMi^J'frhi-rrii. <<g'*i» I u,*-* ára .fi kr. iiirRUkaritlVlik ai unalmán Iicgi<-R*a i* bin gfru in atag u.'lkUl Ifliel ImU.n ^^yurrll ajaf LMlklkk taláhl i..JIM>ik a h«gy tnr#*F, I 41. fá.al untva .Inrunl.t. állal, ll,.^ ii,u..'-l i.agyi.1.1. Wg,iU r»7T-a ISlir.lbá* .-ill.
f l««. Ki'l. mimlm v^.t 1 U**e ü" Vr'.
Ilki-'-g^* «.rl..1l 'gy Af aj MfcaftfB naPklntek kat.lial.'.k. da
„ ragaai f..lya.lík- rabjai) kron.
myirttaau, **-Mk, k..i.>hák< ..»i(1.i.,k
VHIu/aiatt (afklflk. K.rkkrl « i..K*kal ..ái.iara. if-0 j.. illattal bit #a «-gy f/1 .'.ra
¦niii-lrii r..KU|>a** v«irj ftifpur ii*tfcill Miipáo .1.11 íul.pani. in'onyl«>g<l li-gyft pOMiii I
tay IngK^mlMik frl-tbi-ft. V. UlállDánynyal l krlfn.LWg. .IUja".-.aki» W> kr'ra t.-l.t-ti. * makmábau » IfirmaKaaahb yfAmlny rre
í""«*'¦ a fvuiiiarlin Ki tilírrlík n M.-t*«.-r ,*iinírr.l v«k.v irgynyri f«Nl 'Uráli l'frt SU .noll^U írt*kít mindig m^gtarl|a, míg mi.
f^l'brir -.ajtolmáiiy állal iih>Ij a Wbbrlít |<n kr,. H»m .laral< 1 frt M kr.
bAvá *. ilhailauna W.l' »fy. bog.v a ..l|..1, Ir.l.Htk rffalltorral. Alka1ata.fcai.lk a,U-
l.á.......Idi. l.pU.U.Wy«.....I......»t, .1,,. k.V.,. t ,..,.|rh..H. W.huKy.wé.
„,:¦« ...ni *r..l.Mr.i houi.o .„.K.-mÍ^I. 1 Ilv. lill, (<!(,« ni»»»ii_ l.dUI a l.yh....n.al.b .'¦. Ir-gra.la-
« í n K| *
Ki>mli.ik ¦«'*'. mii.K..rli., *a vaaalái álla riakhamar l"nkr« jiimsk. Mimlt-n t-nmbho UU ^áál
iá« "i»a«Ur.» 'VaÍM aattl ttHkiirt, wk 3 i.íim.-M 7*nn\,?.\ n6 kr., *ln.a To'kr.'
»¦.....Cft. »"¦« /*>, ÍUI, 4U;.l |..^r.itívH rwi-l!tr kii l.-ulinu- HMM lattaUva ItH ¦• »j ". Lmikr-k-,,, «t
** t\^7«rr«\á"n"f""rmájára'"l«"'l'li''-1'1 '*•< ¦ *? * p.'iiiV"! Ml kr.. l fit I frt W kr ' ,1m'i tárg,»n'i - ,' . .,!.,..,,( ,,..'.. ,,",",',
^ l.,k/>tw-, ...elj nchauy úrár* > S|.i K. mmi, a,-.| LlffilaiU (Wlyaa, aiakaaltauttt «*r(^ „ ,!„¦„¦. n,,, ., . . . . ¦ .. .
* vtii W MKT, l"»lir g**kiAii ;.rl."|.j alkal..ri< c|«.ik , patkányuk ür(r..--k ía hnr.-*AK..k kür H..k »uL.<.ir.-»...... ,.,n. >i..l ,....., ,i, .,, .1
mai lpgi.it viU|(iit trlu-t fnijuni. Ara raak a táaára. A« vlailAa frtriíiMJgn tnrlíulk. Kgy Tet'in.'iit-niaU'»^. .,,,v,.,Mit , i, ,,,,.... i.,,,
liyora rllrrjnl/i >^,ccll ily .-l< .ú. t. i.l .lb Mlkr. nagy tintonci - ára I frt. ¦ ' gálalukn'M. I .lb 4". <l<> HO kr. 1, 1 '_"< I ¦"
Ptnilal aajfeiti uer m.hlvpl a< n„l„}ai A hajat ílí.k álla)...ibaii u.u.ii. .« >W, Hilálu¦ikal«allwr«var«kra! a- ¦>,......,,,
i.ipg*1*irta a tarm^BiPt^i. llili^t^ir^t. Nnvruyrkbn. (li.inlaji imiinPii v^Kyi kfl*ftiiin^tiypk kAruaaki buKy a ¦ .*% ari ^r1 *.i*ai. ^1|.u.iitrja. il.4 nvirriil ki.ilil tt «)[^»inn ártatlan. Kgy il.ibni utaai Van airn-in-i^ni a I. ca. knaina^gcak J*l*n Molgil niok lu-f.'-.aki-tíae pllcn. lgrn alkalmaa Uaaal 1 frt. leni, b'igy nálam frU, irtegliami*italian, kíl pulutk*, mplj >ll> cilni, l n»íj Bvpg :^ kr.
¦^¦aT* l.tí líuiil • Miiitli^v tin.-i«it áruoiikkfa-ii, 6(tyr-imfxti-tíin a i. .¦*. kaiflniAfut, b«tfy »al'.ti n,j ,,«„-.( bm raaki* a nov,-BiV IHU'SUI . ir„ u-tlrtbrn kaphaldk - Arjagj^kek mliulen a raktárban iél„*5 lá(gy«kr&l ingym a.lnlik ki. l
K^.miaí bái,ir iK|[y.'k a u i. vld.'L. lak'.auk, Aptlmjt kilirelitK lliloten.r*, - a ina^a utm/iion rKj.-tlrn Hilct fclbivni h.d a Ir-gki-..1.1, minl ¦ I..tftiJiicy.Mi mrirrfliJi-líi fnltiHi-n íj-lnu í- iiFii.ben gy»rt*a it uiri.ln .-..kBinlielik. Maámui luf^r.iij.léi^k kivih-IA.. ajánlja magái
Frinliiiami A.első k«">x%Hlíő-iiilrzrle IUmsImmi, IValmlraxso 20.
«;y véo;eladá.sa
s (lanuit kfluhklml u in. (l'aleluts)
Unss/ii simulok sut.
H(t'gU'|>Ull ülcsó araifutl.
P* Ki M> H. Ariit vásárol egy s/.ukiiyáiíwulii Úuous . ki-Iliid inuM'ii kap.
Weissmayer M,
l/l k.i/M'|.||||/. ImltjÚlMI)
u .K..i.iii.i" wu.I.-ííIii áU'lleiit'beii "•¦ Nagykanizsán.
A n a (li r r i n-s / á j \ i /
POFP J. G.


hUk hl
-ny balá.unak blaiiiiyvk a »áj ktl)*i.l«(l-ti mMffl'-h m.Kn»á
*ilul*l.:»éí» , ti.llllniulhaUaii nrr b»l««. kfinujnui vriill, í.iimk iiU.l.. l..,lni. -¦» Koibul allan, katAaflMn Ut«-'»i> tiai^x'k ; l.»ábbá (.-uiualikH. ét ku*aváay*» fu«bajuk ui-lu.lá.áf». « laiulá«a .-¦ rllialii** nifnakailályuUiiára, mkly klILui-un. a k l.ala>lúval, mi JŐ ti a Ip^míxiklrt vituuitával iir.n <>iiík«uy lájUalia
(..ki.lt <¦* ..k-iül i ifrn haViiii.* n a fonák liaibiáaáia aulában ¦t» U'\.-t A f.iRiiua ..,llia.U.a xlL-ii li*!*.«. aaer ; MrUp .-mi.lá* l.a(á a ..-[.-i>lniliii!..k ¦mk.>ti baja, a fogak Ingáaa í« lai*aá*a <-Il kjulályi.na a !)¦ i"H (o|rak,i>4l • fdfkS "<wf(l»i». kilrlUlMtát, . i i.^inakal, mi (<.Kfájn.|.VI ; a máj htttfegh dnlartja tt b Imi, .'j. Al ni liaalilja, n.iiiláii a nyalkát (nl.jl.IJB, r« nil kAlin
Kgy Uvi-g ara 1 fit -JU kr. u. i-. ViH'IUV t-s csuüihko 2u ki.
fk fí
i'í
Aiiaiiu.riiitbKpóp.^;^;-^1";:;;",^'^
Kíg .Ili-n anraifii i"i'i tartalma*j a fog riuail|a, a nílkUI, hdgy lír
i.j>ili, a náj rJai.it ai Slh^rikn. „Uj rí*i*l áltat fiiaiiti, a t..g»i újai >'-* fol.ít..'g.'t f..k..ín.
KalHu-.acn ajáiklliat.'. n .láiaiuii vagy viian olai.'.knak, mhiiái ¦I,, Myh.i ié „.-a, ,..ml.k ,,„.g.
K^y ü/LlQD«t! ára 1 frt. 22 kr. kr. <>, ti.
_u„ Mrijr |».f í.f..lradíkoii7 a«ya«lHll áll, mrlv.l Ur..
It™*! l„Kak lyt»|.*..tá.»ra bannálai Inh^t, bugy *ra.lM iMnuyrjvk, ii« a l.náiibi kivájáanak *t'jr vfi«th««>.'k «a«iakctkák i.i..*dík« Mt..(l.'.aá,il a f..K»kl-»l., ugy " m'-I. uo.IUk.it ¦», .'-a <-iált«l a i-»..olanjaK UtnliaáMI mgg.'.i
liatva, f..gfájá*l u-.k.-tt •.lltldíiut. ^ (*W- a
Kgy adag ára 2 frt. 10 kr. o. i. /"
..vrf... Vara..l.>n i llli.h )-
all.-r i
.'.(V.i»ríé». Kaproiic/in : W»r!i rj^kj
.iwiw. NHmr|r>n: l»..rnor Kajr.1. ttiun
lf ú HtíGiUki rt Il
Ki>'-ke*f..ti.W>áruii;' 1-rvw.nm A.; Hraun J. ity^Kya*. 1-jim
Milhnffr ,'é Ma«hl,>i.l Kyígj.i. fakaun ; VÍ»rii« J. fj^Kru ií llorrálh J. Hiiin*f.iirYn4 |ry*|tj»i Kajiuxárott: Kobn J. h;il rtá4llh J
¦ ' H."1,l,l lUi, n„ ||mof l
!. *.....ki. u.t .'•*[>•¦¦ KAra.l«ii : K
ri>¦>,;", l'.>tiiAl.a<i Ura* K
lh, Hala
Kj>l(rt«» l l'ácFIGYELMEZTETÉS!
Kgv iilA <it* kuri'itkc<l.'ik [mhu|m»» hinlfl'wk lilbd n*t tirákal ajúiiUnuk u t cc. kibírt. • kUlön<w.-» u vidrfki Ukv»..L r.-lri-v.».-l.Wr... K krr.wki-'l.'k » in iirna»k. «.-......int MIhjmL
avult kt|roii\ müvet, |iakfonit;illt!ini Imii kauínatiffwMi ,inlk«t v«I,'hIÍ mh-.'.I .'.n
•Vlik vrV,Wt.'il.
iu,*v..l l.^Kt M\\.....k «».*. KUlimk |
int kJ *m<I>hI<>« iiiAmmtU nritkul, nlntiiiiil nmitt.'l.- l l l A kÍjk iki JvlVL lut./<>iiu
A ki i»ny viilúlt.iri j»l i eri.lv/.ti rs nk-só órát akar wuiti, fiinluljnii a ji
J-9LTE1H.Z5 3ML*.
IWralu'ii, iS|.'|l(|iFi|>|aU Nr ii.>
XéLBU.
i«*kú »¦ tir^j áruban) t.^litlk.
IUíIV/J JT1, ,..](;. „ni* lt,Wl.i-n. (St<-Un»|>l>i1* Nr. ... Amwnuilr

d,» /.w.U.lli..f.H, -iá IU
m\Au\'y.i ihinil.rii.fiiill jii im.II.'II, a k<»<-lkr*>
par- ¦!(«¦< MinCitBtk. a., k. kJol^.tti (,,»«¦•¦ ílial »•'«
l,„.l,„ .•¦l.álv»"tl ririr.tti-|«iilli<i j-W *4alla. A ...... .<*bálja«U dl
I *na.i. :*'—:w: fu <
r'rfl .Wik: . l.Míí.írUarla,. &'•-«> fn! . ...
„„_,, ;„ < ,„1,1 |lt ü f„l t.aia.1. ,f»é«áai. :w-4h f.i dlt««rl.i. airUI braaoi arakbaa in,;
¦ iBMik*. ' ¦ krianálvlapitaJ 94-4.r. frl *». ¦"¦* ¦¦•"' !(•' ínjával ; iu.«»a>|
. .u..i.al IS 14 (rli' krtia.l«,. 8 ,. «i-4l l-riM*"*"! ««. ¦»' :'". 4H. .'.¦•, Ok
krti.ii fmWIrlia- 17 (rl. •».*!! Wí»a«i,.k..'-t tó íii|- tiai <""»! i
kri.iál* u«t-l4 17 in »¦»«' *""«¦ i'ák «i-1h rn, tataaiyabb raktár lajaartkbaa. '
,r».,ur r. Ifi ruh. 16 l't frl - i"**™«fit 4* M> frt| I'uUj.idii «,á.i.na..y. k.i . ».
- aH-.»Ulla|.|»|-Jll Mfri ¦ k*U». Upp*l NI-.VI IVtlJAálUatali Na|.....t*Mhn-m*.' '"
IH •:< f,.1r*n.'-»l.«r..k mi. |ij, Dt>, Ml .|IHI frt 11. l* frl. - Miii.bM. H-ua|. Mh« k<-l frtdíl W>. tini - IHI fri!l«. II. IH. IW. V»'.J(Jftl .. I'* • AionklvUl i.kixiiiiI.-I.. í.,»Oín.J4ra- h fíIiW*Ot.'n«l :MI -11. :(.r> frt k*.il..il.«a van. . >'.r«- in n.-g,,-l\t*\Htn*\
. K.iut dráh 1 1/Mi.tf a»>7»i 48. Ui. í.f.Jn. IIA»a|>»* r*taUi>ur tálnak. ,<M. ;hl VI frt I'. .„,,j,.li. iH^af^rák-
k.>rR,..t Ift, »4 -14 fr
l irt. M) hr.
.|*H j-.iUaok L')(. t.í FIi«iii.|. ViJ.'ik. tHf
írt Ml kr. ¦
.m :üi fr.l3 ' a- •' :- »- I" la. írt.
l-l.', frl lr"*I ¦'raláüriok In. ?V '.M.j
'¦ '). í-l. (jil. ?,>. h., 1NI. II.. f„ d,,,.,,. N< „..,.,,„.,,..,„......,
Kell.í univ.il T Ti. l**#o '"W v»'-"'\. ¦»*»**• ""'
- KHi.! .-..á.*l. ....I, a k.l ,'•«.....«--»W-«t l-l|»-..J-iH,k. M
»>rrg.a. ,,*,,»f,» _ II.. •"•» '^'-'"i:z'Zt:Lu,

| J(í. vnlúrii ¦< hlli;im-||.tilf m.kkjh itnirrl L i-«i-k«Mlí r !
1VLE2TIÍ S Bécsben Rothenthurmttrasse 2O ctik szám alatt,
üi V<ÍN/OII- VS IVIiniKIIIJI hlklJIIM
¦Hrttfcéf h*r|IK
..Un •¦«> ,«»ia. uiiuwi m'.II.k, htrbiva ItHtllMlerltaiM
S. METH k k. Hoflieferant in Wien, liollu>niliiinnsini^i- \r. JV.
ARJJQGYZtilK:
f db Ml rífn. )6 ii,\ íoual fiit.;. . gjili ára Ili fii , ......i .-.ak S frl
| db 3f K'ft .alJJi frbrttl'U fJuá vá*l.>tt 1(4 f.l, ttl»ll r.ak Sírt
1 db M r.-ifflt Mii >a«.un -Ül r.......
< n>*t| e*aa IU frt M> kr.
1 db W r, iifprn frh'riMl.i r.,.a
. *mb 14 ftt. B..,.t ,..k I-J frl
I 4b »' rüfdi TBl»d. .amb. tá»..i
' ?* 3f fi atual <-.ak 14 K> fit
. :lll frt. M.»l r*ak I* ftt.
I db *« rLí»t alttti.o rutf.i.u^, >.
¦ion, nUff ifjutoauarkr- mILb)
n,m 30 frt mu.1 r.ak 1.', f,i, I iü4Or5f0t külnnfiifrt U irUu.l. va . » 34 frt, ».... «.k IT frt I Jb Wt r.Tni* l.ullan.ll ..í.U. r.ir
ár M frt. ...... 1 ..ak I* frt.
I db 60 rEfo. ral.idl irlati.li ..;i>í.
44-4H fn. n..M r.ak X' H f.t I 4b M ríftt. k>l. btlffi... ,tasit,
l*nlkal»a«afal. Urú i«(.krr ..W
M»-70 f.i, M>.t »i »l . *6 fit | dk. Ml é. 61 rfiftl* l.fH.bnabk. 1.
t*fjobb ¦,u^ífl rumbnr,, .„iWi
'J8, Mi, »7, VH, 3K, 34. 41) 41. 4.'., - Itt, 66 «i fri. I •>avl»*|kaii l.p-d-.« r bw.t.V
>Ü1 iUU*.»ftrtól .ifl frl) hrlí.V'/,
r« aa41M 1 frt M) kr. ^ A%, I laaaal Talddi (aharvát.ua kia «-t.
k««dS I frl *)kr. I Uf.at T.Udl f.kí„i„.,n ,.,1,
kvadfl na(j fajUliil J.4II ;l frt I i«ii« *+U4, f,l,i,.M..H ,.,1, > ka^dAh. (kM,, ,.-l.k.nrt..k) U f,i
M» krtdl 4 .'.. H 7 frt.
rl «.
ríf»« aaln
f.bau««4ji VI k.i.'.f-: frt .V» kr.« a I.kIíh. II Ki' m, m.xli.H,^, |U r.lix. iH>"i-aad.áit.<k B..u.u Mikicdtun ralJ
I lui-ial ballill viaiuii - •¦íl.kmdí, ¦... •<* 2,'JJ*>, 'A, J.ÍJI 4 fi a Injrrii fohpr *¦<; •ilrn-* «i. (íl/ly.l ratVK"' ^ trldH.Í |r..r»u«l bim«4('. -¦. H. «. III r.'frti|alfinnu...»bll < |t< hi..i^' ..Iklll J.2.M II. .!.;>> li lur.ai lanvn dania*ii ai.UikpnáG, ' ¦'•¦ 6 1. H frt a laxflnuina'.b. I A. «, 7 Kim l^«lli.o...a>.l>. Isüi al...,..k"*ák ,„,-„ j.. ba.rlx.Hifl
nki.í- .i,t »l,f«K..i.lU..«. :i.:i..V) 4 fri « l-rtí,, l .„i, „1.4 m-iU.u**ilfcitl frh^r 4a aalMai ií-k-ja a l«|(fiuui« (.!.)»" l.*.r (,.ui kr., A- 4 frt-K nlíiffla-HUibb.1 I..ÍI 4 ¦'- Irt '
|l 1.....burg. -lami.,r ,.,ülk«url»
| «,«.jl.„ .'.. Q. J Xfrii,. t^l.
i'l iuaibur|l dama.al tu*Ulk*a<l»l |;
! .i^ruíljrr HM?, 14 II frl a I'|C
1 Mn. ar.1* kíejk.ir.,,.' J.:*t J lU|
11 .11.. .»¦ r.1M. igr„ j.i *.nur ba.rhral II. W. IJ, l4.tí frtíí a I-kIÍi.
rl.«>l íi, 14 - IH ^rtlf a l^«Hn«t».
.mui-ítalii. alla»-r4ikukkai. ..•niUrr kUl<iaibM« alkalmu, > ¦M>. X\ *l ífi krtc a Wflu. ..o. ikjc liolla<i.liVa.i..n IMI V..'iu. i.üi íi>k klillsfl ruu.buriri- »»fy bullaadi •áai.n.l.AI. Dnom hfmaáV m>I. rtak MnU\kt, 4. !> Iliiről. 1 i..'i.nKk.lUi..-. r..a.l.Urffi .áa..-al>é4, ril«jabl> (Mrt.i ¦mtáfa kr*nif*.
•ak b »;. 7, M fn . .t.kIHn..rn*h4t

[Ur.-i.iHrk, « l.-jtj-.l.l. fu.uItn'K, i..llai..1i.rá.iu>.b.>l V f.U X i I. 4, .% — U frl a l-iífWmal.b.
if M
Ur.-|talják,ÍK»i> }¦¦ ¦'
Olcsó í'Lsz
öl^yck (;s urak s/imiáni.
IIKMU vkiuII l|j MTMII) I.NitHil kiít/ull i'-kn/iT ffl<-flf,í<-i\ó |.H/i „ ,„„„,, ,-KV,.r
* iMKVArlmán;- aum »itim, «••)¦¦ kiáliit«>rii ihm, Ali 1. v..I.nIÍ m.-.-lt; - u.....H-tt n,.
H.i U kinálku>ik, ti>.«y ruk üt.i:vi-.in'»/nvil«. k.rill. mini U v»Uli iirBii;iMktiwn ¦ lit.-tni kdll; ifo « (uicu^bUl (,'vakrnl<l>iln r> .1 .....
t mMtlH 4, ".. ÍJ r.liir. I r<i4rlU1tM-v.ii
i. f>. ti frtiK. l i-ir k.ri.<i.;r(><i.i. i :*
3 fol. kM krif. 1.11. ah lA I.HU, J M-S -MrliK l^^nt.i.ríjnrflkurii.nt,,' I-J«M MÍ,J- 3 írtig. Krrr,.,.rk . •íiirrk luinlnjakík Í..1 4 írli*
^..'mi.;.. :*i.Vtkt. iVf-Hr.f. { ¦Mkto>Urbiál> •»•>. «*«Uri«a- | l.Ml. ¦/ tf.fmkrii. l f.i.li úmU.....
Kj., r,....., ,„»iiti.li:"^f« <•'"¦" I hfl*r>b Uf.FU1111rl1.ll. ,.lll<it.|M.i%ák | latoa.'. I fillllk'.
c 1*MatoH ílniMii ("/i'istiM'n.ihk 1< ^ujaitli faronliun a becsi cs. kir. próba -hivatal vedbélycyevel.
l'Kiki* u iiiitViii.iiiijÍM^.1 ..l.rt.; fiti-min t./..-n.iii l><<t>ii.urlii««k r.'^i turt n«U»|ix>n.luh»iiti-ntlik i- vnlódi .<HKliu-n.likii.-k » kJivntki-L<' lirnk In-ilrltt ttlmliiwit; nV't >'*Uat W.wurtltulik 1 inr,,. ,.,i,lk.'..k i;. f.t: >íllna • . ..ii^takMr. 4 ()l: •.'¦I.'iiIm .).¦><>. rfi J l i.jíi ...á.ka ...I..', nn^nUn
„Ml,u ¦' ¦ ¦ ' *" '*""¦'
prrH*4»lajlaTtAl(<l írt;
.,«,', M.l;. /MkMil.ii.1,. 1'.
kí/í(f
r lil l.m.klt .'«> t,\-
nrt'. t'..'HI kr
7"«"li" Hí" l.' W.ll YH.:t4. Mírhí A/ il( 1 ¦l'*»r»íi ilrak ¦- miniWtílM'ii ilv itr«k"ii iiuikiit 117. ftl.'.lirt rnkuirlmti k*i.h«t('ik.
:Nlfni|t. V.ff h'il l kí

A. FRIEDMANN fényöaurja BÉCS pbaterstrasse 26
yiirtinan^u kiilonfolc czikki'k kivonnia.
A ház jeligéje: „Az nlrui tárjak is Iclu-tm-k j«'»k.'
••'.... k Ml klliUtUk a,-,íl al. j .lrhh.il, I n.hriíl.f. 2 .r-lí..,...! I .•nrarul. >M, ,;.. lK|k,. | frl.. I.-JK, f l^vm^fi, |l(l««pr. I lullllVrl". ,..*„.!
L^fiijibb pemliroiik toi^
I l A I 11 l
iroiik
< , A... I .11. l.MI *,
Dohi»yiao*k4k !"¦, <.'., x.ik..,
Minkitl* f'. ».U-ti'([) 1 i.;ki.. k. I db
r-tfviierfl <'. ml..... IKV lll.llilkr I
db.iA,. fF*t;.»l |H.«)kr. I I Jl>, I 'U.al. |......|.á>>.i kiáll.t.M I .«>. j
».r*i. s. i.:. i; f,t.
totlttU Ur|yak ) >*.,
I.NÍiK><ii. I .11. n-n.lr/ frl .'»> IL'I I.MIkt ; | .11. 4-.ili>'t IT.
\ I,-,!-,, <...>.,...> tiveUvak
,.l l.'J ¦¦ l.lH.t.r I. .V.'KI V (,(.
'ái..ti 1. 1 > .' r.i 7«k(,iij.ii*. r. i.,,ir i.s.írfi. 1 r.f,t
ak .......I... .,.11
wi k< 1 r.i. 1.-. k. I rUhik..! .„l,;.,ő l,,,,^,,!,-,^,,') r> k. , 1 Hal :'.nt.» t k.... K. k,.|.,i"l(.| I" ¦ - -""kr . I KaJ H«k.i|..,.i,.„;i Kf-'-iBn-ijiii, . 1 l,,.,,,,,!,; ;, ru
"J'i"


A rég) árnak MmI >,.». t.k.,,,t,i. i á^
.llldrl.jii-.1i * |i> .'ill i^U,.
II Ifi-,! ,,.,k,„„M,; r.i ka-'akaMlVMi. k.'. .. .ill,-.'7í.i -|.arK.BM,aiatl.! I fii. K(>.l,,l,i ,i c«O-ti.ir1Mak,r»Ii,l n,.ri. K...«
ú.li
itgflHuaiabb kiHltHk fiiük. V+j
Mt>i|tart6k'm 1 ¦'.»>«
k»rl..il. 1 j.iW kuk..! , „ f,,;i.,l| 4i IU'. "itkr i ..IjrM.l.^l «ikr. I M I lil Mi kr
m ¦y|
.ÍCp -In •;.• T".K.MHiúif! A tcg.itbb (Urnilin) brtu an llUlk 1 IY*
i..>i inkr.i,iüiii i;>
r, i.iJirt.1, ÍJ 4h
kr;' Itdl. ur"">-kkai.ÁI l.frl i ti ,11. i-v.lkmi.il I i'l kr ; I Mim
ka>.ál»'>, 1 >vr.m.T.-!^lkr.
> L*ft*b« ••#•'1o(th*l «k .1,1,1.
:k'). I5.t'rfl fi. I 1 Slkr.
¦ m.<.,i.^\, ;,„,',.,u.r..;-gh:.\.,..
M.i.ai., 1.11. k'»"""kÍM'.k,..,.i;; » kr.:lf..rH.i-.iik. kj«B baiiMlhatearaktak. 1 .-<«.
lVitMlYaít4kMÍ«ri4>ák#.,i0
pjkák,-y.>fJ..;.„..f„1J,„BirU,/...,
¦liriil.ja.'Hi L i.:*). 1. ;i 4 íifrt.T..
:. I- l.-.,,i cirii.,11 .[..hAfijaAüi k.'.«r.i
lat.ak *...1il...íl(.l7 ,„..|, „.v.t ,„
icá.k:->ii...ii;n.in wn, '„.v,.,,,.,. .;.m..,.í;.i 11,1.1 ni.
„,(.....v-k...,,,.,.....„f.,,,,,^
U«.ll...l I. kivrl..|..k Jt li.KjBk' l .11.4-1 .Hl. I Jilk,
Ntfy vé|a)a4iM'L> i.nk.......,.,

j
Valaa-|»rlkafaJ1
'¦'".-"¦¦¦K......' I frl.
HÍW1tt
m.-ll.ltl.-W.,M.,t.,u.:.,-t;(l',V vlt , órák l.f..B,l«ll l»vr*l,...A ' < ki..l,l. ífrt; 1 kilt,',,,,,., ',,¦:
t.au^.M, T.ii, i l^u. I ;, i < .,„ .
l<.«i.IM...^kr.H«..,l....,All|^ Ik..uial.i|.|.a1 1. Ili; nfftmt ít.,*., «vrfl.llH. V-l„.....„j, ,¦„, klv,
Zi#v-MvaMfvk t.ikkil ¦iKj-nit ,11
"lLl*-'l'rt'...... '.ti I'l i;. kr I .1
.¦icrr»«iH-.i«*! Md'í RttriUvU tlaaak ^
Ujii./.u.;;,,.,..,, 1 .Mik,/",.;
r.iiwttriu.,,.,,1 finfcuaiak >••¦ Ij.k .Ul,..li,. (.¦hír.,, ..„radnak I .11. nna, ^.¦.k.tntl'.t.-ik. ; ÍJ ,U. k i
vá>k*r.*i 4;. k,
| VMi . Mrg- | nlkaualaai Ki hiiKí.I
inl^l, in, h hIÍmI 'i U>;ki>iubl' a l.^ii^y-t,!, [„/...„m,,, (,-vi.rwi a .^v. nl.l nWun axHltiiü.lii.
tZ ELSŐ AUSTRÍM Bf/OMtMYI OZLET A. FRfÉDMANN