Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.94 MB
2008-08-13 09:44:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
199
2899
Rövid leírás | Teljes leírás (284.22 KB)

Zalai Közlöny 1885 045-048. szám november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGY-KAMSá, 1885. November 7-éo.
4tS Ili szám.
Huszonnegyedik
i ár:
j m - _
* tn 40 kr • « .
ígftt azasi M kr.
IIiK.íKTE SKK
. hjf.*'-^ peUtsorbaB i ^ miovVii további 7 »aae4M»r torén ekr
'MVILTTtUCN
„.(..UH- 1 1Ü ¦"¦•"« » ruHMk teí
^.un illftrk mitni eu efjn tiir-
j.imrTt 30 kr ti i wodk

I
A lap txíliesri r*«et illní a*sle-| ¦nrnjelt t tzeritt-ztöat-gfces, ifi r+uft íTImS ig a kiadókivt'tlboz b^r
intézentfk Üagy-K aa I má ¦
I
a „saiamegyei dlíalánoi tanitó-
gaduunk rl
Kczirstsk viwn
A nagy-kanizsat _Kere$ke<ielmi Iparbank', „nagy-kanizsai önkéntes tiizolt6-egylet" twW". a „nagy-kaniz$ai kudeónevelö egyesület*. a -nagy kanizsai ttationMgéit/zögxÖveíkeiet* , a „japroní Jlt6re*Ice(Wmi it/wriamara" nagy kanizsai külválasztmány*-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A törvény humanitmusa.
A magyar baotetó
l,ó,tbb tanaitnányoiáiáoál oly em-bef, ki az ott meg írtakat nemcsak i rideg § ok <• a büntetőjog bírói gjgnru fogalmával tekinti, hanem a [irtaimat a mai korban már oly fényesen előrehaladott emb.rbaráti ji?retet szempontjából mérlegeli, bitón; bizony homlokegyenest ellen-keró dogokra fog bukkanni, melyek i nemesen érzi emberbarát szivét ftjdalommal tölthetik el. — Az ha meg oly magái polczot
sienut bat hónapig terjedheiö fag- ; házzal és kéuzáz forintig teriMÜetó
1
igen szép, mert míg az egyik inteimeSiiy . oltalmába veazi a házi állatokat és óvja azokat a nyiliánoa helyen való durva bántalma zástól, addig a másik az embert veszi védelmébe a vérengtók és kegyeilenkedók brutalitása ellcDében.
— De van aztán a fejezet egy piragrafas. a 313 tk, m
szól:
végén
.A hiú fegyelemre jogosított
aiber, na meg oly maga. puiczui •— —• .~»,-.v-..~ ^c„-„..
tölt is be, még is csak gyarló em- '"mély álul, annak gyakorlatában ber marad. - A törrényt is em- clMve-ett könnytt t<-sti sértés miatt, berek alkotják, s miután az ember büntetésnek nincs helye." mint gyarló lény tévedhet — az: Erre már aztán nem lebet el-
Mamie&etre sem mondható csalna- mondani, hogy ez is szép mert, mig|
szerepre kárhoztatott — a védelmet megtagadja.
íme Htárva a két ellentét, mely a hnmanismus belrei fogalmaival meg nem agyeitethetó.
Ezt méltán lehet a huiianis-mns tévedésének oeveini.
Filantróp.
Az •rttyrétzi mag/ír ktanOveló-deti egyesület.
AUaalasa törttaeto.
— F.lolreetatolle. 1885.eng»e.tua31->a
got ée nepnevpleal Saruecaeg; ében terje.a-to egveeület" megelakuliae. A már korábban alakult „Sarkalj mlfltiiái it köaftaadaaági egriét* daca. ]4^0 tartotta i k
elei aagjalaan Koloauverl. — Magyaromig fieibo. ea le.Bveihoa!
Öauuen 200 ea 47 napja, bo<T Mafrreroreaag 16 keleti megyéjére, ea e
útimnak. a kib. törvénykönyvből fennebb ,dé", meív«b.n fekví 2 ateb kir. Málló tör-
Keil tehát, hogy az ellentétes tett 86. § .z állatot védelmébe ve-j ^"^.T, *", {VZaSuZT"JÍ' dulgok és intézmények TilágUtba ho szí, addig ez az Isten képmására' ™ .".k.tiV.'et.kiot.°°t*'.n on.ejav.1el-usfanak, bogy .zokon az arra hi- teremtett legnemesebb lényt: az em ía.,ro:«g el&nór kimondatott a legveaaes. vitattak, a humanismus és a Vor bért minden oltalom kizárásával odaí Njolea hónapja ea 5 napja, hogr igényeinek megfelelóleg idomíthat- dobja a vérengzésre hajlandó és ke- j •« .nyéeafl Tereink iránti .tereiét tettre
gyetlenkedó emberUrsának áldozatul 'Dí'"'".b"ftl* *_c?''"* ellentétes és még csak kilátást sem helyez a védelemre, oltalomra vagy megtor-1879 Iásra, sót egyenesen nyíltan szabászéról dalmat »d * "ód nélküli kegyet-lenkedóknek a tetszés szerinti bru-
két
binak.
Lássuk csak tóigot!
.A kihágásokról szóló éri XL. t6rv. czikk 86. §-i s/ura ekként hangzik:
AkTVyilváno^n botrányt okozó ulls bánásmódra és vérengzésre. -,odo» állatot ktnoz, vagy durván t,^fl ^üüíi".™.!*^*1.? báutalmaz, úgyszintén, ki az állatkínzás ellen kiadott rendeletet vagy szabályrendeletet megsxegi; nyolcz.
napig terjedhető elzárással és száxí' kefétbbé müielt vagy égésien pénzbÜDtetés9ermaTeletleD oszt*lynil- háay gy»l*-magyar büntetó "t08 vérlálit0 cselekmény mar*d|
idotl as ÖMsoa magyanáj áldosat-
vetett reménynek. As a kérdés most, bogy tsűlgáltuk e reményt ? A magyar lemilt — ma-gaastos Ogyról lévén a **ó — kéiaégtelö-nfll leltétől.; bogy bániunk a lelkesedéssel ? A külön * bt>eB mes^gaada Magyar arteágnak csak meaAa^sdaaágt éri jóra-
különféle O-,Ulyánál nagyon IS Ktt--de.»« máaíél milliárd: mii nyertBnk m*g lönféle fogalmak uralkodnak és igyl as éri jövedelembAl ? Aa] ily szabadalom mellett, különösen, vagyonról nem
foriutig terjedhető
büntetendő." - A —aj^---------
törvénykönyv a bantettekrói és *»e#orlat]anul. vétségekről, 1878. évi V. t. czikk Igen helyes tehát, hogy a bu-
XX. fejezeténél* §-ai az ember ál- manismns &zázadábu, hol aár min-
tal ember ellen elkÖTetett könnyű den nagyobb vírusban állatvédő
és snlyos testi sértéssel foglalkoznak egyesületek alaknlnak, hogy a faasz-
éB kimondják, hogy ha a sérülés oo? házi állatokat a törvény maga
vagy betegség 8 napnál tovább nem is védelme alá veszi, de nem lebet
unott, akkor ez aöoDyfl testisértés helyesnek mondani, ha ugyanek-gor
iétsetét képezi, a könnyű testisértés ugyanaz a törvény oly emberi te-
Téuége pedig az erre vonatkozó § rcmtésektól, kiket a sors alárendelt
T isit a. ssó — ussteli kósgjilés"! —
1«< itTaaöle
.eiQok elad válaastmáDyi jaleatetének la-iftgeogedbetó, bogy némi ebroaika-sserü jelleget bírjon • mielőtt a jelenlegi képet nagy vonásokban feltárnék, röviden jelenük a* eredeti ¦ rámatassaak a megtett út mérföldköveire.
Ab 18S2-ik é* második felében és a kfivetkeaA év elvjén as egésa kasai aajld éléaken foglalkoao't as egyosúleti alakban ayíiatkosó k0smuve!6dési motgamakkal.
Nov. 28 áa slakult meg Nyiu-án aagy lelkesedés kost. a 12 m»gyéra kiterjedő .Felvidéki KosmUveiodesi Egr* sülét' socL2-kán lo>tén> a ,ICegysr#á-
Bndapestan ¦
mnnkátlak a foTárosi „Magyar Iskola egylet" a Saéohss^i egylatv Ssat-aárt, a poasonyi ,Toldy-kör", mely magváol ssolgái' as 1633 év doci. 17-éa létesült „Poseooyi magyar kosmQTelodé
.K.l»mék" tserkesstoje állal 329 fr'. 29 kr. értékben elsL alapul átadttort ajekn-legi bisotuignsk. A-i ajév eiid frUbn aaonban — fájdalom — as tgr el bal lg* t. 1L> id« után osak 1884 jol. 25-eo Ulilkuaank ismét es eaaméTei. mídoa a BVa<yar Polgár* .Erdélyréati Magyar Egylet* ősim alatt fogtatkosrin es as idótájt mind maréaaebbé váló nenisstise1-ágtácsiókkal, feleieTenitj, hogy .kár
ii „roseonyi magyar KosmoTeioae- j ,, A sí vgyesaletnek, as aradi éi ismesTári ,olt elalud
.MagyarnyelTterjessto-egylef, v^mkfl- hoisásao láara busditja a kösooiéget es a lönben mozgalom folyt M*rm.ro.b.s,; „jtól A t4>ll4<ilki1,in ,.«rv«skedésénok Vasban ¦ a mi a«m csekély befolváaaal ! kérd*s» most kal&nUn ii nspir«nd«n volt: a basánkban operáló nsnwU»rs«ági j ,ou » Beksici GossUt ;Ceasor)1föpiralai .SbhalTsrain, 1883. Jan. 9-ea tartotta hatása alatt. Erre jaj. 26-án Bar<h;a Mitt-»»gy •ajjal kösgyttlését. (ló, oraájjj. ké>*iss.« nr Ossrtgeai a
A fejlődés logikai kapMolaU alap- ÍMt «rtt.tok.l: Iwn-Üi, hogy akkor n«m já. Így tortao.k' hogy a. .Kllmtfk- | M*k ¦7i>/*«*» •P«>-tropháh. a keads-188Í.V»t. W.-r .ai-a a m^6« ... I menyeket, d. háaalt is, „senkit ... poalAtrejQt: wPelTÍdéki &6sma«el6dési ; k»Pott arr*" hW e8J .•Iftkuló-gyttlésl Ecy«sttlet« ismer telesé v.l kapcsolatban I fcl*J« ö"«.'lMost asunban - régeste ífilreti, mikép lépéseket k.li lenm agy | ~ Kolossvárn.k nj polgármestere van ! felvidékibe* haaonló egyesület meg.Jko-1 És esswl mélyen nssielt köagyüléa
lasárs. A kead»sse«yes4as«4 aévsswiat I — elérkestttak Tottaképi íelUatank kil-megkÍBálu több koseleiü férfiaaktit. inir« ' nöbékes. Átlátható a ra ólukból mindé-a helyi lapok hossáasoláaa k&sb eo, decs. ! nekalott, bogy orssigréssünkben pártpo-7-án Zongor ajáirásivaJ folytatja, hogy j litiksiag ktllöoos Ttssonyoknak kellett ktapoDti és f.okegyle<eket kei! elapitaai. 'uralkodoiok • hogy annak elbatárosása, Decs. 28-án már Bárt ha Miklós ss essme j ki «*«kutáa magában a Teaérségrs tekin-
pablicitta felkaroiója irja, bogy as agy-let Ügyét igán tekintélyei egyél Síelte fel a a megaiekuláahoi aiUkeégee lépéaek immár megtételtek. Appen esan a napon a .MagyarPolgárbaa" Saatmáry Gttorgy — kinek a hnnyadm^yM elolábaodia eilaa mogeloioleg kiiejteLt or*ságt>« mtködéee a fenti k6amúvelodéa. actiok köué a mi résittnkr.ll elao aorba asámittandó — A caim alatt 3 otík kSeléaét
g
kasdi meg a kérdi : kll fld
lea.t
g e a nem
kelleae-e a felridéki.ek mi nUjára egy ,Er«*4yréa« K&amll-eJide., t^yeaalel* et alakitahi, melynek eaékbelye Koloavar volaa t
Eaenkoibea deca.mber 10-éa kelt levélben fUfaj Károly aj-e^kelri (Hd-varhalym.) birtokoa 50 frt. küldvéo Bartba Mikloa ur kesékéi, évnegyedenként Sietendő oaneten 300 frtra kotelesi magát a melylyel egyeaületunk elafi alapilója lew a a példa a k6v«té»re m^ada-tik. Decaember 29 éo as Saaseg beérkes-tét lodatváo. álvovo ar a .HagyarPolg"-ral ¦ a .Koloavári Köa.-'nyel, mint • kik .gyakrabban beeséltek a cnltar-egyldt* rol', a lapokat gyűjtések easkosléaére kéri tői. Gyűl ii egybe pár ásás frt, mely SeaMg a takarékpéaitárba helyeztetve, aa
tély tapio'^tott, erdt érselt. egyea«ea beroiamuaaak nevelendő- A je lem, ki kii d i kik lb
kin
j lodolt a tenni mert, kinek aalvibea
a asabadságharca nemsadékének melege, sgyáb'o >¦ nj mankáa Magyarorvaág jó-sanaágival párosai, dr. Haller Károly.
A falssólitás atáo a sseat Oj[Tn«k. asoaaal kéeaséggel ajáalia föl ssolgálatát a tüstént a kesdet minél cséiravÍTŰbhúnas esaoirosattáa gondol kosett.
Kolossvár polgármestere épen 1 ér-r* as otafl hangok ektftnése után, doos, 27éo karáotony harmad sápjára egy ér-tekesletet hívott ds»se • városhás taaáts-tennébe, bol lelkes bessédhea el)öttn*k jelenté ki egy hasaréssi kOtmfl*el«Sdé«i egyeta'et megalakításának idejét. Mintegy jelnó gyaaánt hangaett «sét s k«»et-
nap^k sajtójában a felbiTÓ b«a«<i ama kiváló nyilatkotata, hogy aha faj-gy&löletró'l saólok — úgymond — nyíltan ée bátran kimondom, hegy est, ka etessük •*• öt merjük it .«¦ a magyar baaa-fi keblében nem bonol. Mi
akadá-
lyoaiak maa ayelrfi boofítánatokat abban, bogy egyháibae ilkotébaB, iroda-lomban. oaládbao á maguk kfttöa ay.U vét haasoálják, örömmel Btemléljflk bala-diaakat a mürolMeaben, est ertolMileg
TÁRSSÁ.
Egykis mízantnjpu.
Jé «onekem ilyen ssegiojfll. Hoc; * l*tt bM-Bát tob. m kérd.m 8 lem biat % beetviff7 .ut Ua ÁÍb ••atai réa
Mer. hMxuUa >v Kd^m «H Híq hinvtAi, *ii, b* kih*, Az Ön b*c««d bár nacjon Mérjad Ln)l.er ujj, xi **V(7t uiod bi4tw
Cr*Sn7t kirdeui profío ajakk»l 8 *» SrdAff>í t»C7, élva, halva : BOislrea el6ff"«' »«f »»C*44»1 Ha tánttd •Uém; iigrc c*It».
S fr-ied. lu feioUJ > porbél, Hiibk kflsdaas bOamke féreg: Lorá-t Tiiimi > mac**^'; Ott umni aea uabad u aék*
Hiiba f«d mi driga binoi/,
HiAba ¦¦! _ *i*)ny m*-boln»p,
Y• hidd, hogy jó aram má«D*k li*totl
Kajáo vafj, gu »*CJ- »7oaionilt rafj
Bmivatl jitéksser, fa Urtteaj D« *m laUtd >a tart drtbkí, íbh pohárt uéttörni érdan % ai bana rolt kar aajnalDÍ UJbbé.
L• riwutém asagl*1 * l»orlM:
A *>r kiMabra jú <18r« — Citik bOlca mo»o\jt ™* Weki erény ki, h >fy ha
BátíciZajOé,
R a c h e I.
—v Eradeti batiily. —
Irta: Smalay Sándor.
I
P6a%m iwUk ott Ukott a fala Uhégim, ctendet msgaaM.ii álló hitiköbtva. Va-Umikor arattá^i la.káa Inhotett. Stép ár-jjaa dió- «S- áticíik TOuék körfll. Mó-götto gyUuyörtL, ^atda^oo termi gylmól-a nyaUit ki *gM* •> kertaljai ssig. j kit tiükecike út aselte kétfelé; me-•J8D hs ür«g Iuák járt ki « b« gór he* FkÓjáa mikor rongjot sstsdoi taeat ÍJ b»sa tért, — raodocen péoukea «•-téré.
Jór»való öreg uidó rolt; pénelt estéjét miodif; uaUdja kSrében töltötte; mbatoD tiDBepelt. Va*árat.p u«láa ^iDt oa»k bifoc'a jámbor Cakrijái; el-btlCMUioli hasa népétől éa meot faluról falura, régtól végig fajvuMiro*, kopott »tp-jáa »sl«iira.[mu malodiát, *mbío uljaa jtj-katlabetoeTeimaDaak, aki hallja é* olyan jókat lebet kriajetoi anoak, aki fajjá .. .
Hogy mén hiták péaa«* Iuákoak?!
Hát asért. nert 6 a roagjért ira ¦ otak filsöt, pioilikát adott, hanem péott ».
Mag; biteak<Mége lehetett Toiaa m akármeljik roagytn síidóaak ía. laaák nem tokai adott rá. Több*, moadok. Még arra •em Tolt bOiike, bog* aa A kedvei Fakóján Talaamikor a vármeg/e főispánja járt
Hjah. mart Itaikn-k rolt módja máabaa ia btuakélkadai.
Ai l b&nkw«%«, ftrAm
aje, mindeaaége egj gjőnjörtt láajka volt: a taép Rachel.
Ha róla beaiéltek vagy felőle be-Ifaetatt, mindig kioaordalt ¦•egéaj öregnek a kí>oy« Őrömében, asÍTe, lelke
Ahányisor csak otra kai, megkS nyesi megsiratja Elbalmossa ca«5kjüTal, nintba lelkét akarni belecsékolni vagy kicaokolsi atét.
A Fakó ott áll as udvaron.
Izsák bucausik RacheltAI. Két a»p-barDitotts kesével megaiinogatja jobbról, balról a leány rósaapiroe aroát ; né* rá könytól téoyea, olrstag ssemekkel. Nagyot sóhajt. Éral, hogy a kínos, akar arany, akai-jesüat, akar lány, m-odenképen osak ¦ agy-nagy lelket fekrdgond-
Oda Toaja a leány gyönyörű, éjfél* fürtös fajét ssive fölé; susog, beasal hossá:
.Édes kit Rachelem, édes kis gyönyörűségem, jól TÍgyáss magadra. Vi-gyáss ssegény beteg anyádra is, míg édes-apád nem őrködhetik fölöttetek . . . Talán majd virradaak jobb napok is s •tHtgény íssákra . . . Jehora látja Issikot. Egytser csak mondaaí fogja:" .elég vol i a fáradságból, ny n godjál meg verejtékeden, etj s te kis Ra-oheled mellett, családod korébea 1* ... Akkor less még osak egy böfdog ember as öreg Issák! Édes kis gy^nyOrüségem. m«gé>i-e eat a te véa, tVÓdött édesapád ?!'
Ai ór«gnek kőnyek gOrdültek végig nyomorbarásdUla sroán; lehotllas: a lány alabattromhomlokára- Bachel nem törölte le onnsn. Ai apai agfsdás harmat-
ipjei voluk ások. Erdaödoi viokott aaoktól a lelek. Asé ia, aki bullát ja, Kié ai, akiért hullnak.
„Biaannk aptVm, a mi Icenftakbeo I" így MÓU H*ahel oj még naoroaabban oda aimalt apja laive fölé.
laaák átölelte a könyeaó lányt két reaaketeg keaé*6l, mintha el akarta rolaa -ejteni aa attaberi aaempk elM. Ceókolta aaáti tor, •saraser. Megáststta könyeirel ; gweii telte fájdalmáral. Aiutáa felült a rosoga kocsira Jahova neTé^el éa elindult m kertaljai utón egybati ráodor-ulr*.
Rachel könyes ¦semekkel aéaett atáaa, mig ki a*m fordult aaornágatra. Még egysxer baotat intettek egymásnak.
A lány letörölte köoyeit • tiasaa-meni a hajlékba beteg *dvj» ágyahos.
Ott feküdt as sxegény«s ágyában, beteg-balráayaa. Ssemei le voltak csokra.
Agg arcán meglálsaett a halál lehelete. Hég caak egy gyeoge ériatés, egyetlen fsgyasaté osók kellett »tit>! a hideg caootvás-alaktól arra a sárga., kiastott arcra, bogy rajta a fájdalom redoi eisi-moljanak örökre.
Kaohel oda lép hoasá. Kési toka, soká. Keséit imára kulcsolja Kftayes •seaeit fölemeli a mindenható orvoskos; imádkosik, könyörög asért aa életért, mely mar félig a batál kesében Tan-
A beteg fölemeli tsempiliáit; nés Racbelre fénytelenül, révedesöasemskkel. Arcára Mederje* tóitokat ver as utolsó vivédás láaa. Töredeaett, érthetetlen ssa rak rsbb^aaek el tottagió ajkairól.
l! Raobel.-
A leány os«ndes«n föléje hajol. Hegfogja a haldokló hidegÜ.16 kesét; góklj forró etók kai; mégiatatja forró könynyel.
„Itt vagyek édes-anyám. Pa-raaosolj.*
„Vigyáss! Nem Uiod? El skar inai !"
„Légy nyugodt kedves anyám Csak ketten vagyunk. Jeheva Örkftdik felettOaik."
„Nésd, aésdl . . . Megnyílt a sir .
Hab! .... Milyen sápadt! . . . Már kosel van ... Feléd integet . . , Kitárja .... Fosa, fhm ! . . Ide, ide . . Elrejtelek____ Nem adlak . . . Enyém
!"
Rachelnek minden idege bonon-gott ettfil a lássa beasédtöl. Arcát eltakarta. Csak néha-néha Teteit rémült tekioi9let a haldoklóra. Ei tovább foiy tattá a lássa bestédet.
.Lakodalmat tartsunk édes R»-cbeleaj ... Ssép fényes lakodalmat . . , 1>S* aranyos ruhád . - . Aranyoa ssép tündér-ruhád .... Fel » cicomáslak eser isép virággal ... Ne hagyj el, ne hagyj •It -- . Jaj!.. . Jaj! .. .Issák.Issákl.. Viasik Rachelt . . . . KJ lesa a mi Iá ayaak ? . . A mi aranyé* miadantUk !"
Racbel odahajolt, oda borult anyja l.hego keble föl i.
„Iu vagyok , nem hagylak ei. édes jó anyácakám, édea, kedves, aranyos anvácakám ! Őrködöm feletted; Órsöm álmaidat.*1685 NOVEMBER 7-*m.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÍVFOLYAM.
és aoyagileg U támogatjuk a nem kifi-i Ugyanekkor a makMéai tér anya- elaí 5r0kfc tagja akar leani • eaner tér- Jeivi iratomnak oíl)*: riimeiBié-
!***• ¦¦•Uemi lli*^yaiS ^7»tkot^t|l estesére ajánlja fel a közéig* aaokáaoal kwni * * baaráti köroek egyik d«rék
enok'tsTsk "egyebet' minthogy > haaa ko-not nyelvét érnék ¦ velünk egyatt éremének.
At érlekenlet dr. Háler Káralj polgármestert aaonnel egyhangúlag elnökké. Polot Rudolfot pedig jogytovéki-állTán ki, többek boaiáteóláit uián, mely ben bangiulyotve IJn, bogy tggreetii mánkat, nemoaak védelmitkővetendüik • jelonlevAkbAI egy 27 tagú elAkéenilo biaotttágre biaatott ea .lomunkálltok magtétele. A 27 tafu bieottaág tegj.i voltak : Elnök dr. Hallar Karolj. Báró Bálifi Ádám, Bariba Miklót, gr. Beihlea Gergely, Bónigni Sámuel, Deák? Albert, Dobál Antal, D<Srjó" Albert, dr. Felmér L.joe, Ferencti Miklda, dr. Fmály Henrik,Qytrmeihi Miklóe, dr. Hegedűt Itt-Táo, Horj Bála, Inote Jóttof, KorbnJv Jóaeef Nagy Bála, dr, Nagy Mór, Polct Be eó, Sándor Jóaeef. Sigmond Deaií. dr. Saemoty Jánot, dr. Saáea Béla. áeeako vicb Márton: Stvaotine Gé«a, Tuaa. i Gábor, Weit Jó—f bisottaág k
mÍDdjárt jan. 8-áa d b dé
g j j
gyaléat tart .kimondja, bogy müködéeét a volt Erdélyre terjeetli ki, megállapítja a oaimet: .Erdeljre.il Magjar kötmu-v.lídóti Egyoaulef, alapaa.báljok ki-iolgoeáeáre, at érdtklAdAk fölhivá tib. »gy 6 taga bieotieegot küld ki, aaelyoek tagjai : dr Felmeri Lajot elnSk, P»joa BeaeAjegyao, Bariba Miklót Ntgy Mii ót Sándor Jöaaef.
Altalánúa ntaailájal adatik ki at 5 tagú biaotltagn.k bogy veeóreWe legyen ffat 1/raa.g polgár.i kótt a magjar áliem* wtDl uatteletéoek ierj«eatéee, ,. hattfite óráét ébeniertát. át f.jletttóte, mely cwtí elóréeare kettőt utón lebel «t kel] töre-kedni, n. m. .1 Áttör a nép takarekoetági trónyéoek, tohát vagyoooeodaeántk foko* koaáee ájul; aáeodeeor aa agygyólertoiáa aolidárit tudatinak, neaaeti iráajo oktt-táa ót Darálta utján t.Ió emeleer által,"
At5 tagú bisottaág maBkála'ábaD dr. Felméri Lajoeé at orfetlánréet' Midón 6-iki elAkéeailA uiaotteági gyüóaen oeje-lentetett a 2 hó elAtt aib-ta. biaolteágr. ruhátolt eMmunktltt eredménye meglepően uj éa ntéa Tolt ai erdólyróeai élet képe, mint t hó alAu. E bi.otttág mindjárt jan. 17-ós agj aévaort illuott rjette, melyben omléketetból kiválogattak or-tetgróaiunkbeo aaoo hatafitt férfitktt, kikre a itent Qgy baa teároiitni lehetett, aaekhea f^lhivát kQldetjtt, mely viaolváu a oaóU, kérte, hogy a márot. eiejóa — akkor még aiettOakl — megtartandó ala-knlogjuléare mindan .idíkríl legalább 3—4 tagot toboraaaak, at eatméuek biv-ket aaereatenek t álulában febr. 15-ig 'alaatoljanak. A képriieletre — • dolog njill aa Udvöa terméaaata laarint, a mint aa illám t aa ügj komoljiága boata — a magjei éa Tiroai lorvénjhetóaágok U fölkérattak támogataat atonoan nem kar-tínk. Mi»t látni fogjuk a lépéi for-ditlatott kMkb ellendat. ProgramaawQ jelleggel birt a ,Fe!hÍTáe* eme létele: »Atakalandd kötpoati egjeiüleiüak egyáltalán nem kívánja aupramaiiáját aen-kire tolni ; oaak cao.iápontja kíván lenni aktiifa.kulao mUkMendo egjaaületek n»k, óategyüjtojeai erdőnek t tamaaaa a gjtngéknek.- l)r. Felmérié >oli a <ae-renoaéoa gondolat melj kéatbb or.aág-•aerte aiáaator iaaéialuteit: .hofj mag-mentauk éa megtarUuk fajankb.n bir lekbto, népben éa nyelvben a mi meg mentheti ét megtartható]*)
lerai k. b 300 drb. rovatot iv kul Ünnepelj jávedelmaaek "/, dét. Márcaiua detett aa«l aa erdéljréaai aliapánokhoa, 19-én Tárnánk képviaeltje HegedOl UntelttgjelJkhea éa biaalai térfíakbot, ' Sándor küldi be a maga 100 frlját at új tt.b.lo. adatokat kérve be, bőgj at ivek kesdeméojetéaelafi al.pito tagja gjanánt. tőreekonjvve foglaltatva, t aa adatokat Marca. 20-án pedig a magjar ariatokra-a hivatalot illamí adatokkal oaaaevetve, liának .dalik mag a példa, Br. B á n f í j
Ád Vl Mk ll ié
híven tájékoaaanak, melyek aa anyagi, értelmi ee erkölcai veatélyok — megye
kéot, járáfoaként, * árononként — t mik atiletnek [
*s elpustalitt okosaik. Ai irek bekötve
ott vannak mind ai agy Beesterete-Na-
esódmegye kimutatásának ki rété lével —
honnan aa i» még nem érkeiett be — a
gyakorlati haasnak már ia érTtfoyesttU,
midőn kiadott egyleti aTijékoitat6.-ak j
ban felbua-nálva, megdöbbenti voltak ál- I
lal eliŐ torban járultak boasá a* •L"**
nemaet folébressléiáh'*. A lelkes öeaseái- |
Htok eogegjék meg itt, ba tellQad <xla
adáeaaj kitöltött ireikért killöaóaköesöoe-
tet mondunk a magyar paedagogusok és
tanfelügyelőn aestorának, Alsó fehérme-
dlik mg p, B j
Ádám Válaaaatról Mkea levél kiaéreté. beo 1000 frtot jattatváa aa aillato egye.
ülk I
(FeJyt, kftv.)
GSAfiROK.
Hwrik*)
volt twmbathelvi kSartkereakeflo'.
Ki ne emlókeanék viaaaa saivet örömmel at édea éa remóaynyel telt ifjú-. mikor még aa óraA kebel dagad a
gye laTtelagyelAjénak, id. G á t p á r Ja'6 reményótAl.a midAn aa ifjú meg lóg-Unn.n.k | várakat épitétaranyhegyekrAl áinaodonik?
JiBOtOftk.
E k6ib«u >¦ al-puabiijok elkteti Ve >¦ eifirshaUdt Átuan!fii4iiyost*tuk t& torban a .Scholreraio. •¦ u „Opiaca" apMab&lj&it, a mit fAlef asért emittüok föl, Ddhojj valaki as eg/esdleteket a mi gjlk alán — * . mi kötél 411 — kóretkaatábtto keletketetteknek moodja. astáo a ;f«atemlliett tmtréntíj^*^ *t«k . A vidéki ráUwttsáajok
.ntooomiáját l
g ,V6rteke ig-*itó. A gylit-'r-a* b
t épitAssraojheg/fl Elfitte as életnek otek (éajold*-la t&odöklik ; a mivel ct.k talAlkotik, miodeo, de miodeo aj meg aj reménvt 6 *¦ éietfoaalába ; mindig asoo öröm dkli U l hééil
; g
*¦ élet oehéseégeivel
kQ
' vo.t utbi
r a ctól o koaott. A aSchulvarein" ,aiueer
w' idegen ajtó előtt ,Opiaoa" még a koeatümöt ia nationá-liaálni akarta, a teervór-egyeeülelek padig tőbbó-kevéebé nmagyaroti tát ttándékát helyeaik elAlérbe. A .Poaaonyi magyar koamuvaiAdóai egyetQiet" állt
tüadöklik
nem ia goadol. 8ailárd agóaanég .ellett ttiiból töri jó kadvvel él; ki volna bát aa ki ne aktra, aa ábrándonó ifjú korra né-ba egy pilleotáa: viaaaavetni ? Egy-egy tóbajj-1 a. elmalt .raoynapokr. viaett-li? ralánk mi ia aa 50-et óvatbon
haib d«a ^ Bóceb-n, a biractlom fAviroeáb.n ; .boán u ' a atomoru idAbaa, melyben valakinek alig iá- I vő'1 teabed magát magyarnak nevetnie. A Buh-koraaakban volt Felfogtuk a helyeetet a nem fiatunk politikát, hanem at öueetartáe ót ogj elértét volt koatfink mérvtdó. Négyen vol-
magvar kösmttveiAdéai egvMQiet állt g
törekTétbeo Ugköselebb hosaáak, midöa taok "HJ1" l'j'k. majdDem egjkornak.
^•'°<1' bensó baráti r«tettel é jó
a hkQfrtuljt a osmseti iránvn mttvolő-dé hli |
HJ j j gj
bensó baráti M-r«tettel éa a jó lékl f ib
fj lő l j
détre heljesi t ess«| nem a nemmagjar- j •k*r*t kötelékével ÖMsafQt**, miatba ajkoak aiegmmgvkrasitásara, miat inkább Cí*k édes testvérek lettünk rólam. Te t-as érsfllet a*oaosi táaára bájjroi. A kxlol- ta7 Nándor (Braamatleroél), H 6-r**á* fícélfa a tömörtég rolt, a réwl- « • ' Ottó (Hft^el Kdénél), SeiUr taket aa Hgjketelét. iub ilvtataak a ^Henrik (Leónál) afl éa (H6lseJaél). kösgjQlési hatiros.toknak tartva fon. Aa j MlQt már "oedám öatsetartáj és egyet b *1^*1*^ Ic
5-«a bivottaeg a Motttoit bírálatára tdbb mint 10 8 éat tartott.
Martint 6 ót 9-én egymáaután kél uléet lart a 27-ea biaottaág. ¦ eaak eltejéa
öeanetartáa ét sgyeí-
j értét élt Jöttünk a eaó eeorot értelmében ; bt aa egyik valamit kivánt, beleegyeeatt a máaik, elUnmondátra ritkán akadt; ha a reánk ruháaott n.pi munkát elvégeatflk
Óasönet ssaVasUrvánaT'ö-ö. bltötüág- j* kötelmüokaek h^ven ^agftlaliftak,
Aj ejtfl halkan megnyílt.
Magát termetű, feketébe óltotött no lépett ba rajta, eaép oeendeeen.
A félhomályoa aaobában alig rette éaare, hogy Rachel bet.g anyjánál van; mi mikor egótaen kötél ón. Klaaó ¦átallott.
0 teokta a nanóa betegeket láte-g.tai. Caak Caili aéninek hiiák. Igán okot, tapaettalt nA volt. Iliteoreoeei meg kaiönbotteutt tiaateataggel tekintettek rá. Nem heaanálta fal. Mindenkivel egyforma tti vett éggel bánt. De aroa. no-aolyra toha nem derült. Becsületet munkát életei élt;; kézimunkájából lengódötl. A be egeket taorgaimeata látogatta éa A uokott a haldoklók fölött ia imádkoeaí.
Iteákókhoe la látogtóbe jatt Etek-nól különben máékor it miadannapoa vaadóg volt. Itt Kilőtte legtöbb idejét. nUch.lt oktatta kóaimonkára
Caili nóni belópéaél B ciiel nem vette óaare. Caak akkor raaaent mag, mikor aa acáraa, caontoa keaivtl megérin-tettt ódea-uyja bomlokát-
Caili nóni hallgatáara intette a megreataat leányt. Megállolt a beteg fölött; magupiatotta fiteraii, mint a leg-eaekórtobb orvot. L«jebb hajolt ót hallgatta a beteg Ultkaetat gondoa, müértA képpel.
E köabea a beteg ujr. keedte at árthatetlea, eaeggeioti baaaódelL
.Nem. nana I ... Verámból láplál-Um, A keblemé, nőtt tel .. . . Ínyéin vagy, ádaa taép gyermekem I"
Caili eóai arra a kOlönöa beatedre eaópea magáhoa ölelte Ktohelt; magoiro- j getla , letörőin konyáit vifaeelaiö
nak, helybenhagyatik na ea álul beter-jaaaiett köagytlóai .Meghívó- aaövage, nemkülönben a eévaor, mely a meghívandók neveit tartalmait.. Kendéiben tsent nemaeti ünnepünkre, martina 15-ere volt terveeve aa alakuló gyülóe, aaob.ll aa engedékenytégnsk áldotatol Róttuk a tervi t a gylll t napja áprilit 12-éra fixirost tott. E két ülée fogja letárgyalni aa .lapaaebályokat, melyek márci. 4-ón aa ötatet lapokban köató éteknek I ki-nyomattatva 1000 külön példányban ter-JMttetnek aaót. Ugyanekkor ;elt H ó r y Béla árvettóki elnSk ur egyhangúlag id. pénatárookká kikiáltva. Határoaott ad«-koaáara aaoobtn a törvény által való aaeateaitóa hiányában még Dara bivtu& fel a köaöntóget.
Ám ttükeógtalen ia volt. M<*g ki aem hatottak alapaaabályaiok, mic icároaiat 8-án , A koloaavári márci. 15 iki állandó biaottaág- Deák Albert tagtán nr elnöklete alatt egyhtngu lelkatedéatel kimondá, hogy 500 frital aa egyeaület
|d*let, m estvét egytttt töltoTtttk, egymáa örömében otstoskodtank; bút netn ii mertünk t A nyári ttnttep- és vasámapo kai, ha as íd6 kedvesÖ volt, oagyubb ki-ránduláaokra ssonteltük.
Bebarangol luk Béoa városa környékét.
Talpra esett éle, wivbM f.kadó dal, kitórí jókedv tobmm biáajostak. Esen irígylesido baráti kórböi oaatlako aott gyakorta még nébáay külföldi azafc-Urs ia, kik velünk a kirándulásokban résa:t Tettek.
Történt, hogy egy nyári nagyobb kirándulásról vistsajttvdt u:aak i regényesen fekve döblingi temető télé vese-'•tl, egyikünknek aaoo Ötlet" támadt, hogy térjünk be és keresstk Fsl M o-a a r t sírját. Ásón idóbaa a sajtó Mosaxt-ról és •irjáröl sokat irt. — A nagykiter-jedésü sírkertbe be is tért ttok, de Moaart sírját aebol sem leltük : egyaserre egyik
gédaéggei; megc ókolgattt liljom-fefaér aroát. Atalan igy esólt hoasá;
.Menj el, édes gyermekem, a kart aljba ! Ott laJálas a Parraghek gyfimöl osösébea bárom saál oicadoaiát - ¦ ¦ Ugy-e megismered ? Hogyne I . . Itt i ti kertetek végében meg M*k|U aeháoy lerelet a diófátokról. Hoad aata ! Orv ja ság Less abból esenvedÓ anyádnak.'
Bachel oagy tisstelettMn tartotta • júnéaét; gyermeki sseretvttel osttagött rajta. Paranoiára rÖgt5a távoaott.
lN»a jó volna anaek a aaegény teremtésnek végig hallgatni mindait, mit es a jobblétre kéasUIó bessél . . . Do jo hogy átjöttem! Bppaa jókor jöttöm!" így beasélt magáoan a jó néne, mikor Baob«l eltávosott.
0ii annak nagyba jó volt ott aena leaniel A bet*g tovább fantuiált. Beaaétt olyan hí betétien dolgokat, mik fölött ai idegeo legfdlebb aajnálkosva moaolygoit rolna ; a néne asooban jónak látta mégia b«sárai a« ajtót. Btaoayosan nftgyoo jól todta, hogy mennyit ér aa a lásaa basaéd s bogy nem jó volna ast minden hivallaa rülnek hallania.
Parányi ürege ét veit elÓ ssebjébol. Tartalmából nehiuy oseppaytt ai ojjára östötl éa bfldörseolte vele a beug halán-ékait. Erre as egy kissé oseodAsOlt.
AsqUd ledlt aa ágy satflére és ej-kesdett mormolni aebáayat aaokból a lelket köayitö imádaájto^ból, miket haldoklók fölütt asokás mondani.
(Folyt. k«,.)
tagjára, -gji* édea tastvérftakrr, a ki aaóta jobb életre aaenderAlt.
Ki gondolta volna ast, a midÓs Tele együtt komolyodtunk el a nagyok sírbaatjai fölött, hogy egykor majdan ő is ott a döblingi temetőben, tán a nagyok ¦irbaatjai köselébea fogj* aladoi örök álmát ?
Esea férfi a, édes testvérünk éa mindnyájunk kartára*; Sfliler Hearík
Aldozsnok tv»k>á a ssorgolm*a kar-tára, % oa*g6 férfiú, ¦ lelke* basafi, aa elhunyt édea testvér emlékének egy könjet.
WafdiU
H i r e k.
- Hatottak ntpjtn
jósig ismét szép G
jmn. if tanujelét adu az
elhunyt Groszmann tanár iránt érzett tiszteletének Délután 3 órakor az összes ifjúság a tanári kar felügyelete mellett kironult a sírkertbe, hol a férfiak néhány gya szdait énekeltek el. Csűri Jenő VIII. oszt tanuló sikerüli emléLbeszédet tartott. Az előadott énekdarabok kfizdl legszebb volt Mozart egyik kisebb gyásxdala, ez azonban fiteny-beosztásilag nem fltótte meg a mértéket- — Kste, ajnálatoa szokás-zsibtásár jelleget oltott a kegyeletes ünnepély.
— Kinevezés A m. kir póntOgy lioittler buroejenoi Hegyeaay Béla adóhivatali dijoukot Z.lamegye területére állami véffrhtjtóvá nevette ki.
- Áthelyezés A magyar királyi (•saágttg/miaietter Qróaa Láaaló caák-
tornyai kir járáabiróaági aljegyaAt, Frey tag Góaa ottani tagod telekkönyvveaetAt, Púchla Katmér^ Megyercty Góat ugyan ottani írnokokat a perltki kir. járátbiró-aághoa helyeate ál-
amint az eddig is i ban .volt — egész
gj éri antáaáuk
eredmáave. Mentik leruistén 493,723 etermá*aa oaai ét Uvaati buta, áüag 7 frt 20 krjával eaájnhv., ennek értéke 3.654.800 fri — ö«ti éi tavaaai rőtté, kéiateret 418,787 mm, m.lrel 6 frt 10
TjáV.I
. a roaaterméa 2 &&4.600
frtot képviaei.Oatiéa tavaaai árpa termett 221 331 mm t aat 6 frt 10 kr. itlatoi árral ttámit.., te>a 1.353,169 frtot Zab ét tonkSIj termett 98,003 mm., 6 frt 10 krjá.al 597 81 i fnot képviael. Ötai ét tavatai repce termeit 14.106 mm., állag 10 frt 90 krral aaámitva, aa értéke 153,755 frt. Megvénk 1885. é.i eme termékeinek ótaiet értéke 8.214, 148 frlol képvnel.
— Ealéktábtát Zrínyi kJN
a legyőzhetetlen had vezérnek !
Ei érdemben szólalt fel , Muraiöi" laptámunk, legutóbbi számábaD meleghangú cikkben emlékexvén meg a jeles férfiúról. Iliszszflk, hogy a felszólalás nem fog viszhang nélkül elmúlni i Csáktornya Táros hazafias kartártunk int felénk, hogy oda, oda! A; lakossága mielőbb egy emléktáblára!
WköaltiettQak^t helyre, t egy fer-j6r0kiti mef ll0n férfiBnik emléke-
" "zetét, aki hírt, fényt és dicsőséget
dón ál Ki kit verea márvány tirkó tfi; teámnak elé, oaak egyaaeruen e név : Beethoven volt rá vóava, majdnem lOteomieódeágábeo L e n a u, továbbá Schubert, Straohwitatnjó lalen tudja, hogy még hány halkatatran nevazeteaaeg. Fórfiat komolyaággai áli-mnk aaótlanul a balhntntlan ntgy fórfitk porladoaó hantjai fölött Keblünket tájo értelem töhé el. Itt néma caendboa nyug-taanak Ak, a nagy ót halhatatlan fórfitk, akiknek neveit a tórtónel könyrt ragyogó betOkkel Arai meg a jövAnek. E diotA neveknek már aam a romboló elem, eam pedig a rollamonaa omóeetó vihar többé nem árthat. L nagy nevak, míg a mo-veit világ áll, ólnak ót élni fogntk.
A jövA eebetoeógr Bem it gondolva a a aagyeeerfi (emetAaek agy laton boa-aádet mondva, kiaaó lehangol tea haaa tértünk.
Atóta mily nagy idd — több mint harminca év — repült aa örrtkkóvtW eemmitógbe.
Aaon ódét ét remóaydat ifjú é!>;et t fórfikor váltotta fel, ót motl Aaabe bo-
rnll lejjel tekintünk vii
a regi időre.
Már mott belátják, hogy oaaJódtoak ; aa ifjúkori ábrándok már nagyen rég elttln-uk. A légvárak, as aranyhegyek 6eaae-omlotlak. A manka, aa ólelfeatartáai k&l-delem jutott Mea mindayájoakaak oas-táljróatfil ! D. van még .rélrüak. tu tóVfiaröak, bogy bátran Dttgvivhaaaank a kor nehéaaógeivtl. Hita1 nem aaik aa naheafinkre ; megtanultuk a mankáaaáfot már i^ukorankbae. ¦ ugyaaóivan mif a gyakonatb ál aam JottOak kx
*) A Jíocriaa" eatat, Baltnati aa|. Jeleni, mitrv kSarrtaraeknMk aaaklaajakal.
árasztott egykor a farosra!
- Az ir«4aloaa- és niuTéatet pár
toló egyetlliel" L hó 8, án dslulán 3 ir»-kor tartja kóag>0 átét t vároaháa aagy-termébeo. UtaaitüK, bogy eaeo, at egyc-afllet jOvdjere néave aagyfontoaaafu ülé-aa& a ta^ok tekiniójyea aatmbaa latiaek
— SzéléWep fcüllittta •egytok
haa TédekeiéiOl a pbylloxera ellen. Szóllosgazdáinkat kétségkuül kelle-mtaen fogja érinteni atoo, biztoa forrásból neritett bírtuk, hogy a (öldmivnléa,- ipar- és kerMiedelm-tgyi magjar királyi minisztérium, a Balaton vidékét fenyegető phyUoio-ra veszélyeivel szembea egy na gyobb sxolótelepet szándékozik megyénkben teUlUtui oly óéiból hogy a phyUoyerának ellenálló amerikai szólófajok iiaporittasun»í,« szegény nép peáig d j oélkal láttauék el a nemeaitett és vidéke viazonyaiDak lepnegfeielóbb oemesitett axoló-ojt-vinjokkal. Az illető izólótelepet Ba-Uton-Foredea >agy Tipolczáa he-lyetné el a minisaterium éa pedig Fnredaa kapcwlaiban az ottani vin-cellérképiörel, »«gy Tapolcán az ottani gazdásági felsőbb népiskolával oly módon, bőgj a telep speciá'.is Tiacanyain kirll a növendékek atiő-lóojtásbis éa általiban a szolikeze-léabeo okttuataáuk. A közoktatási
kormány fenbatóságábt i tirtozd ja téietek viszonyainak ezen telep erdeméhez raln elbirá lására, mint ér teafllflnk, dr. Ruzicska Kálmán t,r tanfalugyelő nr a Tallás és (özokti-sáaugyi minisztarium ur által felhi-vatott s ügy buzgó tanfelügyelőnk ezet megyénket oly közeiről érdeklő ügy. ben az emiitett iutézet igazgatóivá! — mint hajijuk | a szaktárgyait, sokat már meg it ioditotta. — Mini Tapolczáról értesülünk, a Táros kési a szólótelep számára 23 nold földei felajánlani a minisztériumnak. Kétsé get kizáró, hogy Balaton- Fürediéi is megvannak a maga fontos okai , telep elnyeléséhez. Nem tudjak még melyik lesz a győztes, annyi ban kétségbevonhatlan tény. horr a telep berendezése áldásos lej, megyénkre.
— Veglegesltéa A vállát-
köaokittáangyi m. kir. niioiaster P<
Mihály oaák-.oroyai polgári itkolti itü-
g.'ó', Ródl Qoaatáv t.p'.lcn
felaA nópiakolai igatgttót, Kormeod*
Lmma molnárii állami elemi itkoiai
nitot j«leo álláaukbtn végleg meg<
titette.
— Apáeazarda Nagy Kapornakoi
Lgy idAbeo jelestUk lapunkb.D. bo^v 1 pornakon — a kegyuráéig a leány veiét emelete céljából aárdál állít, bol . tanitáti apácák fogaoatotitják. Mint át. taaülünk, a aárda teljeaen elkeaiUlt,! cél-nak trjkóleteaen megfelel t a múlt hetei órkeastt meg négy .pác., tkik ott a taai taat etakrialik. A aáida ooepéiyea teltvt táa. f hó 1 -ón volt. — Üd'ötő jttk adnék kegyur.tágat, bogy a népneveiét éneimére éa a vtllátot aaellem óbreattéiére irányult igór.tét ily gyoraan mtgva!ó«ito-.u'
— Oyásahlr. A köveiket ,
jelentéét vettük. A lóiirotttk mélfe morodott ttivvel jelentik Mihálkovim Tivad.rné aaületott Rátb Irén attioajBif a m.i alóiirt napon délután 3 ór.kor. éile 31-ik, boldog háaataága 12 ik éióbea.koi-taaaaaeavedót atáo történt gyattot kinii;-tá t. lldát ét béke poraira I Kel t VatarAn ben, 18»Ó. évi október ü9-én. Imraa Oyulané na. Ráth Irma. Riib iáfmti. Rábt Ida férj. Molnár Dénetnl, Kitt Károly, Káth öytll.. Bátb Fereoct. UK-vóreí. Mihálkoviot Tivadar, férje M íil-kovict Elemér, Mibálkovica liooa. (rjf-m.kei. Kyáta Jóx.ef, nagy bátyja. Rtih Iván éa neje ti Kyáta Id. itulAi. 0i> Kyátt Antalon ta. Gaál Z.otia, ntgy.nyi Emreta Oyula, Molntr Dénet D- Mihti-kovict Oéta, Mihálkovica Árpád, Torok Abelné it. MibAlkovict Aranka, Bau Kálmánoé aa. Mihálkovica Ilona, Fol|ir Jóttefoé .t. Mihálkovict Irmt, tógor.i illetve tógornAi. Kyáta Iván, Kyátt Aotal, I Kyátt Valér, líyáta Zoltán. Kyátt Elek, | Kyáta Irma, unoktlettvérei.
— A uagr-kaalisal „kereskedő I
<k önképtó egyle.o" megbivaia folyua | ót tególy.lapja javára Kitt Jóttef bireri költőnk, a PelAfi táraaaág tagjt, ma, ttuni- | baton, f. é. november 7-ón Nagy Ktai* aaán. aa .Arany Starv.ta -ttálloda dirt-termében .Cevegót' oaim alatt felolvMÍt: ; tart. Kerdeie g órakor. Belépti-dijtk : L | tor 1 frt 60 kr, 2-. 3. éa 4. aor 1 frt 20 kr., többi torok 80 kr , karsati'ülAheiy 1 frt , földttinti állóhely 60 kr, elóre válthatók Martoa Adolf ur füitar keretkedóaóben ét eale a pórelárne]. Ta-kintve a jóiékony caélt. aaivea felüi&c-tó*ek kotaönettal fogadtatnak ót hir.pi tag ayugtáslaioak. A felolv^áit tti koeeorucaka kóvetr
— Cziglenicze ketiltéMt eg |
alkalommal már megkezdették, kicsinyes akadályok miatt félben maradt. Igen jó volna most folytatni Ebben az idóstakbn olcsó a nap-1 saámos; azután fald is kerül elég u egye* építkezések helyéről
— Országos Tasárok in -„,--ovember hóban : 1-én Saent-Anttlfát K.rm.jeon: 2-án Nágy-Kapornakou: > én Beliatincton, Köveakállán, Z. »-l> vAn, 11 ón Qyula-Ketnin. KutthrTti. Steat Gróton, 10 én Süm.gen; i'i" Kit Komáromban; 25 ón CeaktornTU. 29 ón Bánok Síi. Ghrórgyön; 30áiKi» toriban, Zale-Kgeretegen.
— Hadi aaolgálatl kedv.iuiéav ••
ópitó iparotok téli t.ofolyamia.k h.Lg'; tói Slámára. — A m. kir. Hon'éd'iu' Miniaaloríum xötbeajáráae folytan t °u-dapaali állami konóp-ipartanodáb.ii ¦* épitc iparotok aaanára rendete't tóü l"* lolyam tanulói, ha még e tanfolyam l"' J láma alatt toroeletuak be, a hadi »olf'" lat magKeadósót tiaulmaajaik bavégtétt utánra halaatlják. Cteo tanfolyaisrt t beirataaok még novömber hó 9-ik napjáig tartatnak ; bővebb felvilágotiUt1 nyerhetni a bnd.pe.li állami kot-p-'P"' taaoda ^gaHalóaágánál (Vili. k"1"*1 Főhercaag S ndor-tór 4-dik ttám.)
— (Királyié Tarrója.) Mllác király a bolgár haláraHUSZONNEGYEDIK ÍVFOLTAM
ZALÁI KÖZLÖNY
1886. NOVEMBER 7 *..
vakan munkál i támaaáarn odai a ••reg*'. N»lili» királyié vairól nyitón b.lgridi p.luiii*b«n • u udvarhölgy. ,,e; frbem-műl varral a katonák aaá-aara. Nogyven varrógapal hoaalot Buda-™lríl föliálilolU a p.lola lagoagyobb „.rm'brn ¦ •« udvarh6gyek vig *nek»ava „rllelt egáasnap por.g a lok cfrouiiutl rurgd, otog*t a tú e« sakatol a tapuao. Sst'P Natália királyné u ollót furg.tj. nnot valami «laí arged • a durv. vá«'un lioaazu caikukban asaktd patyolat köö Vjj fj di
py ka» kötött. Vajjua fogja-e ludni aa k ki kj b
katona,
gj apja búgj k
jj ki k
¦l ngát ?
— Vendéglő megnyitás. A hely béli .Polgári egyesület" uj vendég lói helyiségének ftnnepies megny tasa f. hú 8.-an. vasárnapon lesz, mely alkalommal Sárközi Jiuos zenekara fogja játékával > vendégeket győnyör-töatetni. Az uj '.elyiség eddig i» szép látogatottságnak örvend; bisz-szük hogy az onnepies megnyitás
nagyon impozáns bérlője :. Torma
lesz- A vendéglő Imre közszere-
a legjobb sikerrel használtam > kérem ] Havié, okoaáa veiaegéval vádolt ellani szi-.eakedjék e kilünó labdacsokból lí*'0*11, végtirgyeláa - »34.i>. Pirga
'.eakedjék
még két dobozzal küldeni Szívesen ragadum meg az alkalmat, hogy e jő háziszert mindenkinek ajánljam Tiszle-
^7ggy
Jáaoa éa láreai magáaoeok alleni erfl-aaakkal vidolUk elleni Ügyben Tegtár-ftyaláa. — 2941. b N»gy Ferenci bam» vid bűntettével vadult ejleoi ügyben
jj
l«ttel Steiner Lambert A vételkor 2-od b.r. ithird. — 3OJÓ. b. Capli" Já mindig meg kell győződni hogy a'n°* *• '"•• •«ly« *• könnyű teaü »ér-Brand' E U»^ »*- ** ^1^^^ L dúsainak boz ára 70
ndenik dobozán (egy do- ,<rlé«„,i ,,ájoiuk „n,aj ügyben 3-ed bir kr. a gyógyszertárakban) raju van e czégjegyül: a fe-
tétben álló egyén, ki ezen nj mflkö-dési kórében általánosan ismert szorgalmával minden módon oda hat hogy vendégeinek melegedését kiér-' demelje. KuOiiu és olcsó konyhát s igen fiuom borokat tart. Adja Isten, hogy itt iíárpótolva legyen a múltban érdemetlenül szenvedett vesztesége kért! A közönség is meleg pártolá savai minden bizonynyal azon lesz, hogy kárpótolva legyen.
— Hild S. I. nagy-kaniisai temetkezési vállalat tisztelettel tudatja a d. é. közönséggel, miszerint rendezője Uild László — lakását Teleky-utczába. Benczik ur háza mellett levő Tnboly-házba tette át.
— DitzMlopásek évadja beköszönt. Sóiét éjszakáit, néptelcn utczák rozoga kerítések, a disznólopás működését csak elősegítik. Ily vakmerő gazemberek folyó november hó 5-én esti 11 órakor Blau Pálnak aC*en-geri u;cza sarkán levő majorjának deszkakerítését bontani kezdték, azonban az ép arra czirkáló őrjárat-lözeledéíével megugrottak. A rendőrök a Kisfaludy atczán végig és egész a temetői hídig üldözték ókét. de a tolvajoknak jobb lábuk lévén, el nem érhették. Utczában utánuk lőni meg veszedelmes dolog lett volna és így a temetői hidat elhagyva, a nagy sötétségben elmenekültek. A renderi éjjeli őrjáratok éles töltéssel látattak el, de jó lesz a sertéstartó gazdáknak vigyázni, mert nem áll hat ám minden rossz kerítésnél vagy minden hidasnál egy egy rendőr.
— Dálestély. A béoii hiroe'u da lárda flgylflt komiku* oégvoafl — I. bó 15 én a ,Ssarva« vflod&glo" oagrtfl
ben — Udfll Kiroly vesetaae alatt ngy dalealéljl ráadna, maljrfil a müaor bóvebb feivilágóaiUst ad. Bfllépti dij 1 írt.
— (Nálunk is nagytn kapét.)
Uj Szent Anna. (Magyarország.) Tisztelt uram! Múlt bó 4-én kelt becses sarain válásiul örömmel Írhatom, hogyBrandt R. gyógyszerész svájcti lapdacsait makacs székrekedésem ellen
hér kereszt vörös mezőben s Braod K. név aláírása, minden mas fajta csomag visszautasítandó-
Irodalom.
— Uj kÖDjTek A Fr.. klin-tarau lat kindáanbaa megjal«Di.k ; Falun könyvtár xxx. ItUet A iern.íf..Idríl. annak ipiveieeerűl M jevitaeárói. A Laade-kfeonaeg humálaUra. irta Be i J.doi Ara füav. 50 kr. O.ceo könyvtár, aear ke» ! Gtyulai Pál 189. tuae-.. As erdélyi ciigány népköltésen! Gyüjiöl e 6a fjrdi lotta Dr Wli.looki H-oria. Ara fa«ve 20
Ilii! Bcggol
'.bírd. — 335t.. b, Ludvig Qyula ea láraa aulyoa teati aerteaael vádoltak ellani ügyben 3 ad bir. ithird. - 3415. b. Nyaa-tyek Joa.«f e. táraa lopáaeel vadult ellnai b.r nhire. - 3463. b. Ua-gár M-nö alkkailta. miatt vadolt illeni SgyMn véglárgyalaa — 3488. b. Tódor Kalmaa éa taraai magánokirat h.Miei-táa éa aiakaeateteai vádollak elleoi itcy-ben 3—d bir tnird. — 3497. b. Nit-rán (Jyorgy ea tárna halált oaoaoit aulyoa t«ali aértetaa! vádoltak ellani Agyban 2-od bir. ilkir. - 3641. b. Horváth Puka látván éa táraai orgaa-deaáfgel vádoltak elleai ügyben 3 «d bir. ithir. - 3628. b. Ki* Jóaa.f kóe-okirat hami.itáae.i vádoluk elleni beo 3-.d b.r i bir.
November Igán. '*227. b. Kim a.
Vasúti menetrend. 1881 ¦">'• 1-én 3333 «¦ *¦ IeK
mk. igazaágagyminiszteri Benddet |8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez poat.von«t|letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 17i>. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnáf clóieges elhelyezéséről kiállított szabályezern elismervényt átszolgál tatni.
Kir. jbiróság tkkvi hatóság. Alsó-Lendván 1885. szept 9-én NÁBKACZKY LAJOS kir. aljárásbiró-
Pr.gerbof 6 óra 20 Barca 5 óra 45
Bud.peat 6 óra 28 Budepnt 7 óra 20 Becaujhely 6 óra 35
gyortvona vegyanvoa
Budap-*t 2 óra — parenk
Pragerhof 2 6ra 45 „
Supron 2 ór. 15
B.rw 2 óra 25
Este
r pOataVOD.it poatavonat poatavonat : poatavooat. '
Irt-
. Hiv.j.Anjerikaí.lidiiannr.ge lüroly éa ia/s. balall okoaott anlyoi
LooKtflllow Ileurik Angolból fordi tolta Tamáafi Qyula. Ara ÍUiv. 4<l kr. 191.tU»cl. Emlék beaaed Saem-r. Pai ft-lati. l'la Kai.ncsj Qabor. Ar« ln<ve 20kr. 192.fQaet.Aaiegv.„IJ.. V giátek kel fel vo ná-bao. iruHuncritff Angolból fordította Cúkr Oargely. Ara tttava 20 kr 193. fli-aft. A raveluoi takica (Silaa Marner ) Kegeoy. lru Elliot Gjorgj Angolból fo.-ditotla Kacsiány Oeaa. Ara ffiivr 60 kr. 194 Illael. Néid meg az noyjit. Vig-játek bárom fnlrooáaban. Irta Berciik Árpid. Ara fnave 30 kr. 195. fiiive A kilencsrene* évek reíormeenméi ea köve -keimeoveik. IrudalomtArteneü váslat Irta Concha Qvóso, Ara ÍQav« 40 kr. 196. fiii.t. A bftrók. V.gjátek kél felvo-náab»n. Ina Aagier. Francaiából forde .otta Perényi látván. Ara füava 20 kr. Törteo.lmi koDyvtir. A m.gyar népnek éa ifjaaáünek ajánlva. Cumképea ki.dái 78 füset. Ai éjMak-amerikai ej államok meg.la^náae. Irta I>r. Ballagi Béia. Ara ftttte 40. kr. 79. fttaet Loránl-íy Zauaaánná. Élet- ea jellenraja. Iru Tótb Pál. Ará fu«v« 40 kr. 80 fttiel, Salamon luafjar király. Irta Gjfirky Ödön. Ara flif ve 40 kr.
gyaláa — 1986. b. Éder Fer.nci ¦ tár-eei lopáa ea orgaidaaag bűntettével vádollak elleni ttgyben végiárgyaláa. — 2160. b. Sebeatjén Fereaoi luljo. teái
aérteaael vádolt 'lleai gyaláa. — 2278 b.
T8r?éoysxéfci estraolii.
Bűnügyi tárgyalátak jegjzéke
sala-egerasegi kir lórvéDyaséktol.
1885. november 9 én. 3382. b. Péoai 8áodor magánokirat bamiaitia miatt vádolt elleni ügyben végtárgyaláa
Nov.mber 10-en. 2375. 11. Pál Imre toljoa testi .ertéaeel vanolt elleni ügyben vagtárKyalaa. — 3352 b. Bodor Juli lopáaaál vádolt ellem agy ben Tef-'árgyaláa.
November 11 én 1631. b. LoperU Iván .ulyoe teati aértéaaal rádolt elleni ügyben véotargyaláa. — 2054 b. Sűljom Ia-váo uaroláa éa :nag4ookiral bami.itáa miatt váiolt elleni Ügyben végtárgvaíáa.
Novembsr li-it. 1744 Németh Ferercs éa táraai .ulyoa é* köoynyU teati aértéatel vádoltak elleni ügyben veg-lárgyaláa. -- 1919. b. Nyilaai latvát be-Caulelaértéa éa kSirgésaeé* elleni kibágáa miatt vádolt elleni ügyben végiárgyalas. — 2256. b. Kncaogi JÓnaet mlyoá teati •éré.! vélaegéval vádolt elleni ügi o-o vegtárgaláa. — 2308. b. Neme b Jóiael
teati aértM éa Nérnetb lopáaaal vádoluk
Lajoa és táraa ügyben vágtar
Pr.gorbof 11 ór. 2>i percekor gyonvonat j 3557/tk. 885 ~ káav 11 óra D „ poalavouat
Budapeat 12 Ór. 15 . poatavonat
Baceujb. 12 óra b . poatavon.t.
Érteni Kaiinara.
Béggel.
8 pároskor pű*l«Ton.t
p(Ml4.T0B(iI
2650 l-l
agy ben Ogánf
végtar-Hátyáa
iujh. 4 ór*
.p^i 4 6r«
Fiume 5 ór. 25
Pr.gerbuf 6 Óra 17
Délben.
Soproo 1 ón 48 pereskor Pragerhuf 1 irt 15 B«rca i ór* 40
Bud»p««. 1 or« 59 ,
Este.
Bad-pest 9 ór- 50 pftroskor Becsajh. 10 ó<-» 26 ,
d-pM' 10 Ót* 50 .
poatavODat gjorivooat.
p<*t»*oai>t
T«gy*t ott potl»voa«i
cwlá« »él»«gvível vtvdolt eíleoi ügyben Tégiirgj, — 2285. b. Kfcjtár Karolj ét lirs.. lopá« büotfttéTfil vádoltak elleni Ügyben rtgiárgy. — 2335. b. Aaul saljog t«ati ..értéi büo telto miktt vadult elleni ügyben ˇ«L-- 2555. b. Vörte Mátyisné miatt Tádolt •IJeoi
November'19 én. 2106. b. Tanún ÜD (Pik) Károly «• tiraai gjilkowág búmeitére. váduh»k. ell«ai ügy »égtár-gy.Lá*. — 2216. h. Köriem E*iier iu-Ijt* tosti sértéMel vádolt elleoi üg/ b«n végiárpv. - 2299. b. Ti ke Iare •alyo« teali »értés«el rádolt elleoi ügy t>ea végurgy. —2437. b. N.gy Károly • tánki za^roli* vétségével vádollak eileri Ugybea végtii-gy. — 2544 b. Ru-wief ttotáli* ¦ lárift köiokirn hkauii-táwftl Tádoltak elleni figyb«n végtárgy. — 2948. b. HorTáth Péter lopá* büo-tette AÍatt vádolt ellani flgjbeQ vég-tárgy alá*.
Novenb-r 25-én. 2408. b. U.tók Péter ét tár«> hivatali hat-lomnali viMsaéléatMi rftdoi'ak elleni ügjbeo végtárgjalaa, — 251'4. b. Kováct Bél. idagen ;nt;ó doot; jogi*laa eltRjátitáaa é* fsáodékiw megrongálásával vádolt ellem Ogyben régiargy. — 2738. b. Sóóe Jóuef • tár»»i magtoiak mag«é>té*áiek vétoégével vádoluk elleni ügyben végtár< gyaUi. — 29*6. b. Koráci Borbála lo-pásaai éa Siadó Borbái* org»«da»ág miatt vádoltak elleni tgyboo végiárgy. — 3179. b. Hén György magánokirat h»-misitáaial vádolt elleni Ügyben végtár-gy.lá..
November 2t5-án 2831. b. T.Háo. Illés ¦ táraai bató«ág ellesi erAssak ét súlyos testi sértéssel vádoltak elleni Ügyben *égtárgy. — 3253. b, Bors Gábor tüstvési okosásioak vétségével vádolt eileoi Bgy b*o végiargy,
Zala-Lgers««gea iSSb. nov. 1 én
MUZSIK KÁLMÁN irodáig' agató.
p Prajerhof 1
35
Bktos 11 ör» 25
po«t»Ton*t
L«pveaér éa kindó: SZALAY SÁNDOR FelelAa .MrkeMto : TASS ÁLMOS. Laptaiajaoooa : WAJDITS JÓZSEF.
HlraetéBek.
2555/tk 885. 2649 l-l
Ammi hinliM tivonat
Az alsó-Lendvai kir. jbiróság mint telekkvi hatóság közhírré teszi hogy Borsos Anna végrehajtatónak özv Tompos Máténé mint kisk. gjer-mekei gyámja végrehajtist szenvedő elleni 100 frt — kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében ai also-lendvai kir. jbiróság területén lévő dömeföldi községében fekvő a döneföldi 11. sz. tjkvbeo A f 1—11 t 1—2 sor sz. a. felvett és >/,-ad részben Tompos Máté oevén álló s az 1884. évi nov. 27-én megtartott árverésen Gyolcs József pákái lakos álul 217 frtért megvett és az adó alapján 532 frtra becsült ingatlan részre tz njiibb árverést 532 frt — krb*n ezennel megállapított kikiáltási árban elren-megjelölt november
24-ik napján del előtti 10 órakor dömefSId községben a község bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alnl is eladatai fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becaáráoak 10'/i-át vagyis 53 frt 20 kr. készpénzb n vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ábán jelzett árfolyammal számított és az
Az alió-leodvai kir. jbirósag lint telekkri hatóság közhírré teszi, hogy Bozencz>eig Hermán ncmet-népi lakos végrehajtatónak Horváth Pál és neje Szúnyog Verőn* végrehajtást szenvedő elleni 195 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 'égrebajtási agyében az aln-leod vai kir. jbiróság területe:) lévő Késznek községében fekvő a résznek! 214 n tjkvben A t 1—6 sor sz. a. felvett és 7,,-ed részben Horváth Pál tulajdonát képező és az adó alapján a tartozékokkal egygttesen 693 frtra becsalt; továbbá a reszneki 113. sz. tjktbeo A I. 1—6 sor sz. a. felvett és Vt-od részben Szúnyog Veronát illetett, de időközben Horváth Kati férj Sznnyog Pálné nevére átírt és a tartozékokkal egyutessen 372 frtra becsalt ingatlan részekre az árverést 698 frt és 372 frtban ezennel meg-állapittatott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1385. évi nov. 25-ik napján dél előtti 10 órakor Besznek községben a* községi bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.
Árverezni kívánók tartoznak; az ingatlanok- becsárának 10%-át vagyis 69 frt 30 krt. ás 37 frt 20 krt készpénzben vagy az 1881 LX. t. ez. 42. § ában jeUett árfolyam-
delte és hogy • tennebb ingatlan az 1885. évi
Leozebö KarácsoiFi ajánflelt. ~w* %
Művészi kivitelű
ARCZKEPEK
krétarajzban
fénykép ntán nagyítva , teljes hasonlósággal. A kép bárminő folyadékkal mosható, annélkul hogy kárt szenvedne. Az arcz-
képek a lehető legrövidebb idő alatt készíttetnek el. Egy arczkép ára — életnagyságban — 8 'rttol fölfelé
2647 2—4
Ungar
mú*éainővflndék
' A képekre Gvee nem •.zükttégeltetlk.
Megrendeléseket elfogad WAJD1TS JÓZSEF k&nyvkereskedéae Nagy-Ki .izsán.

A már 50 év óta Bécsben
fennálló s jó hírnévnek örvendő aagytHUIi szövet ezég
„ZÜK GUTEN HIRTEN,"
vorm. Vincenz Strohschneider,
WIEN,
I., Rotbentburnstrasse 14.
nl.djn Onanea kóasletnl
VALÓDI BRÜNNI gyapot síövetekből,
egész férfi öltözetre való maradékok
tejesen elég egj egesa öltözetkez, *¦ p«4ig,
kabát, nadrág és mellémrre,
.niib«n éa ^IromlataÜnn aBinoala'tan a kftvatceaő k^t Ivgolondbb*
ra megaaabo'.. árakért o|rynjlM II d raindaeg a(aa> íltön,tre —
— 3 frt 50 kr
— 4 frt 50 kr.
I-aí mintáig
Eaan maradékokból mmtal nam küldhotak, da k5tal««m maga. mat itt nyilvánoaan a a«m tetasfi áruknt viaMavanai.
A kiidiét a fooati naSvetaknak a caomaxolái falasimitáaa nelkúl történik, a pftna alilegea baküldnaa vn«y utánvét mellatt. iet6 3 1
mai Bzámitott és tz 1881. nov. lén 3333. sz. a. kelt mk. igaz-ságOgyminiszteri rendelet 8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy áz 1881. LX. t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kir. jbirósag tkkvi hatóság.
Alsó- Leód van 1885. évi nov 2. NÁBRÁOüKY LAJOS kir. aljárásbiró
orvosi
MAUGA-SECT
A klosUerfituburffio*. k. borkwérl«ti
kítflnő, j«. vaiádi malaga
mint kittlnő ^r^iitd-aaar elerótle-
nedett betegek, ndftlők, fyer-mekek »b nanan. a vérszegénység «• gyomorgyíngesfg ellen i-fki iioibb b.14.0 7, 4.
7, er^dr-ti palacakokbaa • törve
nyeaea bejegyzett v*djegj ointt
MM SPASYOL BOitUKISUDlSXEI
BÉCS HUSIIM
frt Í.SO a. 1J0 .redatt arak s.llett
K.pnatök Ntfy lUaiiUi M » - d 4 k G y S á d-
dor ur |Tjd|!7»0rtaribaii. Sehwarl & T a 0 b . r veireaker.akedaaáaaa, KiorUfi Frigy.. T.adrfl6j*6ea ésBogfQri«derI vaaati veudéfflSa* D«l. Roavnfald k. Tagv«ak.re«kedéa«b>-o Zala-EftrUaaM Kantár Sin-i o r gjórjatertaribna.
Kapbat4 továbbá
igen Unom külföldi borok eredeti palánkokban - ea eredeti áron. 2616 5-6
A jegyre Y INADOR, valamint a védjegyre kérjfik kfllőnösfinn-gyelnl, mert esak az Ilyenekkel rllátottak a valódiak, »¦ Ijekért j«tálláat válalkatmnk. ívfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ttOVEKBKR 7-í.
Illllllll III I II I I I I Ilii lltl-t-
Dr. Maiálsfar Usár ír a Ital ffiUláJI «¦ klzártlaa; Uakaéateaantt fymr
ffleidinger-kalyhak
•jlőállitiaara.
HEIM H. Felső lKiblIníben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CS KIK "Z1BAD. 1884
Á lejellS dijakkl jutalma.*.: Baca 1871, Caaaei 18TJ, Piri. I87&, Secba-haei 1877, Wall 1878. TepliL 1879, Béca 1880, Eger 1881, Tríaat 1982.
Raktárak:
BÉCS BCKARESZT HEILAND
K&ratoantt. 40,48. SUada Lipacaui 96. Corao Vitt Bnwaaela 38 La«obb [alllrdiltS ..fl.15.,1 ellátott kályhik laki.oknak. UkoUk-éa irodákaak atb. asrufrH aa elegán. ktiltitáabaa L(7 Uljbiral tSbb *aoba ftthatA. KtepouU légfflla. ti*z «|>01«tekra, aaá'itó-kltaalak ipar- é> aatö-
faaduáfi
Ab outr. aiagyar birodalomban 263 tanodát-an 1834 *aa t mi M«Uli»«r-kiljháok-ból baisnálatbta, e^ek ki.it 74 taa»<Uba& * Uéeai kerflUtbea »08 káljka, 47 tModabao •20 kályha a budapeati kerületbe a
A mi M^dmrer-kálvhiuk előnye a«mcaak a ca. k. ki »ataiokb»n, OTaa**©* iattMteJt-ben *• Tároii b&tókácnkDál, p»pir«adeknel. karhatalmai, Tuatakail *• gSsfcajAknAl, p*ni-ÍBt«setefcs«l ei bistwtó táraaaácokail iparral.álatoknál, wállodákban, káTtkis&k 4e ebed-lékben Bftrj lumhia, hűen több aim 20,000 magáo hasakban rauik * ai HsidiDger kályháink hatatoálatban
A gyár Wdiegye
MEIDIN6ER-0FEH
[1L
Asoo mefkrdTeheU*, Mlyct a ¦. kátyfeá.ftk bíd-dHOitkiTirtak többttfir&t ntánsáaokrt adtak okot. — Fi-C7«Jm> atPijOk t^hát • t kSiöD>«R*t uját Ard«k*b«n is araira f>ari rídjefrfluJcre—ho^r ÓTja mifát oaindenDwnö birnave* é« iamtrt grártmanjuok utáoiáa*bél, habár a*ok •gy«x«rilaQ ,MridÍD<;vfkiIrbák' t»*7 p€dif jarítOtt M#iding«-káJyhik fjanáat ajialtálnak iá.
i cyirtmáajank ajtajának beliS fdás g/iri Tédj«§y11iik bel« van *Btr«.
¦V Prosp«ktuok éa árj««rxékek iapjea «« bementre im S&79 13—Ifi
-»:¦# ¦¦¦¦¦¦¦¦!
Cut raloll
¦indaa doboaon
MOLL SFMITZ P«R
» irin»tr: « ««
•a Mail •okiioro-• itoit csif nfO*
|.„,.,( ani, (r.oi.u,, m.kici |yaa»r et iltutUltk. |j»«oc(»ra éa « íiiÍTÍÍ < « ^*«>, mijb.j vtrUlilti. »r«jér i. > l»tko-
i»nl«líbb Ml k«t<|>It«k i.li> *l •• 4U folrtoao>u as>ekadö •liianráibui ri1meill tfy «<<«id.t,i »«..iil«u auaiOntl 1 fn KulllMljrt lirmyiin ÜttlttU*
BiadeBBcvtl huo
jfc* úkerea
«¦ b«nolú-j-, fW- «• foffi-
if*™;
xael keverra, hirtelen betegedéi, háujáa e'a "kólika elles VHodi, MoU TédJ«g7«T«l m név
It«» pontot 1 50 62.
Moll A
csásiár királyi udt milllto
Bécs, Tucblauben
Feueil.of.r Jóii.f tart., i)„rnj, s. CatkUnyi önuo L. „

Vidats-félc egyéb gépek és azok pótrészei
ezentnl »z arwiati Vidatt-féle mtfltik (ondell) sierint CMkit az alább irt gyárban kaphatók, mely ax összes mintákat a vidats féle csődtömegtől megszerezve, azokat is gjartja.
A Schlik-féle vasöntöde és gépg>ár-részv('O>tár>ns<M;
gazdasági osztálya.
Je»9 <-6
i íroKa: Biöajest, yaczi-W 51 szám.
Figyelmeztetés.
Aj áltiláeoiaa ismert, jo hiroeropk Örrendó ¦ több oldahi'at kitantet»tt ¦élborateai It^etitmeDTein — k«lend5aéfeoei fogT* — »ok atáavaaoak le»éo »¦ útibbi időben kitére. elbatárosom, boiy aaokotl eaimjecjraimet »(ido»itom a arra kék nyo matban aaját n'ssm kll 5 alakját Teaxem foj, bejecyeitetTán aat egyasenmiad red-in-rkínt a bndapeeti iparkamaránál
SÓSBORSZESZ
f«f 4t
ÜÖ42 3-3
ttb itb. a jó hatá-
o y
Frgti>stit« »»*iai i« i(«n fjinlbaió, a mennyiben a fognak finyét elSa-fíti ¦ f«fhu«t írlaMli ti a azáj tlazta, asactaian nt nyer a hni elnarolp^áa atán T*lt-mmt ajaoUtoa - .» r feimoaáira ii a kaJM^k •rói>té*ére, a fiajkarpa ke»«íd*i to^-akaJilyoiáiár* ét aonak •itáTolitáaar :.
Vtijtfy Sl9 64
in ei
HatsoáJali ntaaitii mafjar id
aTeuel 80 tr, en tisebb Ireuel 40 tr.
biaománjoujm nenorival * Hátra. ¦.•Uekeltetik.
RAKTAHAK PUSY-KARIZSAN: Bowaftld A , flehyarta k Tamlxr, Su«m
& Klru>, FeMelbcffer Jcwf. B«:Va J4n«f, Mát.dik Oy 8 Prr.lmajer «a Dantacb, Ma'too ea Habfr, Práter A
Bndape>t«n, V. kerOlet, Mmf-um kömt 23
Kapható CsiktornjáB
j T6Aot JAitef, Strabia tetlrerek, Grauer ; Fink J O . RmniiT J.
Cs. tir. tuaroiaí.
OX
l'eke asztal- és teke golyó-gy KNILL KÁROLY
Bacs IX., Rossau Ríthe Lövenjaste Nt 5 -7
AlapitUtott 18O7 b*s
jJ ; j
„ f-luli t tekeaaztal falat i->-«v.
„Excelslor-bauden"
a legfinomabb aoeol k*ut»chukun meljnk tekiolre jó«4gát éa tartó*-
tágit D.od.o mi. tekeasztal falat f.lulmuln.k t* % m.llatt . bi-
toojal midi* olcsó tekekistklokéBt ca*k 45 frtöa karQI.
A« ^o cs. kir. kisir. »s»b>d»lm*sott Téka golyóim, ran-]y«k u alafáot eionluakktl t«ljs«<' 'sí> " iffj, •jáiloiB egj íti jót-illai b-IUh kőxtkato ár.kici 60-62 mm. ig 5 frt 63-66 mm. ig :• 6 frt. 67—72 mm. ig 6 frt 50 d»r»bo»ki«'. Arak é> r«jiok i»k« •••- A talokról JDejf-n ét Wnasn'TP 2614 8 — 20. J\
xxxxxxxxxxxxxxxxxocx xx9
1858
WALSER FERENCZ
' Í*P- •• tüxoltóaaank gyára, harang- és áreiöntödéje BUDAPESTEK, BotUnbillar ntt
Ajánlja gyártmányát, mint magyar kalönle-gwsóget kutakban és mindennemű nivaty-
tyakban elvállal teljeR
vízvezetékek berende-íésct varosok, foldbir-tokogok, Ipartelepek, armentesitő tarsalatok és magánzók résziről modern technihai
2522 30-50
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdők felszerelésére, szakmentes ürszékek felállítására és minden vizmű v i muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok es részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
Í
tHaSaHs imerifcai •Bal
Relf Arn toldukl
Béos, L Festaloui utcsa 1.
KötvetUét ingyen.
¦ay E nakban i ienréelbb
Ervén Lucas Bols,
k. k H.f Lieteranton, k. nied. Htf Liaferantea.
Alapittatott 1875. Amsterdamban. küiÖDlegességüt \
Curaeao-Anisette,
u araiig első dileteibeo (észletbec
laniai 2615 8-10.
FetMlhoffér JézMf N«w Kanúsan, Göncz L gy«flytzor»»2 CtaktgniyM, Kíein l»tt*1 BarctMi, ika K
kar K.. Kire* M. Szombathelyen «tt>. ajanljai t. ez. vevillcaek .ZÁCHEBI1 legújabb kiválasztott porkttlönleges-»égét, mely íróre éí biztonságra mioden eddigi azereket felalmai:
,Z A C H E R L I
-t
miDdec irtaimat és alkalmatiaii rovar toljsa elpasztitásiért és kürusára, miot patakak, balhák tvábagarak, lyok. legyek, tetűk, hangyák «t>. KOldnöseo arra kell figyelmeitetnem a t a. kói&nséget; ,2acberH«'-t jwm^
feuteoi a közönségen rov.rporral! ,2acherlin- csak erefeti a™g«kben de sohasem becsomagolt papircban y«gy nril- ~
t*a n>érl«gelTe len eladva. Ai eredet) avegnek néT»lli-«?ommal ós védjepeimnel kell ellátva
2404 ti - 24
500,000
ik
Jelentés.
Aaytreaeiy* az áhaai ilti
Moghi-ii • Hamburg állam álu; bialocitott DagJ p^DskiS'>rt>oUt
njereméDy- esélyein
valé ré»m*ételre, mely. kb-
9 millió
markán
ll]
Ka«a •l/.nyön pénskiaoraeláa ifrvne-rDlej Saazeállitou nj-r^minypi, meiy-k csak 100,000 •ürij^gjMl állanak a kö-rmtkevók: I i
A l««Mfy»M 1 díj
1 . S . 1 .
200 OOJ i 100,000 r W.UOU i
eu.ooo i
70,000 « 6000U i
• I-K 500 (00 mirk 2S3 iij *i(lU0 i
818 .
61 .
M . 31730
5(K>
300 tOO 160 145 134 100 0 * 94 67 40 20
&0,500
mtlj Dy«refB<oy»k D<b*ny hónap alat ¦«t oaitáJjbm okT«t]as hoxatoi fof
60,000 - 3960 .
30,000 m 90 ,
S0.i<00 m. 8«M> .
15,00<i k. 3950 .
10,noO n. 2K0 .
5.000 a. 1960 .
8.0U0 -.
ak.
ki*aulo
7
juniu* IO-éra állapíttatott me«, melyhei 1 C| »ná tori. caak frt 3 60 • 6 ¦ 1 fél «rftd aor* eok frt I 80 v 3 ¦ B*t7- ¦ lortj. eaak kr. tQ * I1 t ¦ karfl!. Ea-a ai ÉIlM utal HUttUtalt em p^d>« tiltott
««tl Ba.ittt.HH ¦ lafltvtlaM vlttBtiri la aUttUI .tttrt* AlUiui.
Míud*n érdekelt, aratlati ¦ o raj e-nj«k mellaU t^UH U állam csimate-r»l »llát tt er«d*ti játékttTT«t dij n41 kai kapja meg, valamiét butái otin a hi»*U*loi dt* reménjjefjaík.t aatodaa nilkQl.
A ¦yyaajtay kltz*t<-M «¦ UttMZ táM áltaiaa köix.tl.nűl «aako a<euk a réMtTev&kh&K pooto*an * a le(iii(anbb tttokt urt á i
melLu,
Bárm
jon vájj ajánlott leréllel ufc»t«.
Poráoljmak Ultit «c>;bixásokk>l btaalont«Ij«a«D
f évi november 20-ftlg SÁMUEL HECKSCHER -«~
bank és TálróOilPtébei Hamb»reban
WajdUé JÓU4/ kbynyomdájibál Nagy-Kafáuán. 1885. November 14-én.
46-UC v
Klé/ilttén Ar:
I te M~ kJ
1 . » .
» «*¦ sttr.
HIROKTKa El
8 MtAbo* petiuorfcaji 7. náMdatoi
t. ¦ aisira urAbbi MTtrt & kr
nrcrrtMUi
¦uroak'i.t 10 krfrt TM<Ufk t»l
^mrtun iU*-l*k mioiitii *%j*» kur-
J,lf.rn S0 kr Üotrxlk
Hiszonnegyedlk évfolyam.
.fttft-**ntuaa
ZAUIIOZLOIT.
/l najy-fcamzjai .Kere*ktMxu Iparbank-, „nagy-ianizjut öokénUi túzoiíó-tgyUt-, a „zalanaoyei áhalánot tanító-
A lap urlleni r+t**t i
M7«ffi réu«t ülni
úu^zudök WUuicshi*
{adtatnak t»l
egyetüitt', a „nagy tanúsai tiazííönjBjtíyrauöoeíicesX*, « .soproni tar«ji«dsf«ii j «por/tam<»ro'na^ianií»iittaiti(Üajz<»i<^"-<í»aikAsoataioj lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
KinyvBtwznk.
Miőta könyvsajtóink kerekei — I ékérette feltalálójának neve _ megkezdték világra szóló mukö-désQket s szünet nélkül rakják le u irodalom '.érmékéit könyvpiacának larritoríaaára, mióta a sajtó segélyével alkalmunk van bejutni a in-domány minden néven nevezendő igának rejtekébe: mennyire eloszlatott a homály, mennyire! előbbre ja ottnn* a tudományban és mennyit overt erőben és gazdagságban nemlétünk irodalma.
Kijutottunk odáig, bol száz mef siáz kalonbözó eszme ugyanannyi uép gondolot a villám gyorsaságival futja be a fél világot a legrö videbb idő alatt « ezreknek szólhat egy egyéa különböző helyen, dengyan-egy időben
Ne
mindig t.lt ez igy ! Osak
tudományos akár szépirodalmi mü-veKben » külföldre szorulnánk nem kell. Vannak könyveink ixép meny-nyiségben ; használható és gyönyörrel élvezhető termékekben magyar irodalmunk elég gazdag, csak részesülne ép oh arányban kellő pártolásban és mélUnyoláabao is.
Már pedig kerekes éi tétova nélkül kimondhatjuk, bogy nem részesül, legalább a közöaáég nagyobb részéről nem.
A magyar közönség irodalmát pártolni vagy nem tudja vagy nem akarja.
Könyvtárakat, könyvgyűjteményeket csak eg ceauleteknél. közhasznú intézeteknél ha tapasztalunk, míg egyeseknél csak nagy rritkán vagy éppen nem is találunk.
Váltig panaszkodnak iönyváru-saink : a piaci pang, nincs pártoló.
alig Bár Mázadiai ezelótt a beszéli | nincsen vevó. Éí ugy is van! Több szerv segélyével tudták közölni s m» » kónyviró, mint a könyvolvasó gondolatokat; csak kévéi számmal Szaporodnak, gyűlnek a kSoyvek ha roltak Írott könyveink s ha voltak lomszámra és várhatjáí sorsakat 01 u, roppant aagj árusnál fogva azok a kőoyváruló helyek porlott álvá-¦indeak' álul beszerecbetók nem j nyáin, ahelyett hogy gyózelni he-tolUk Egy-egy értékes é. közér- lyet foglalnának el a hivatottak téka iratnak tovább plánulása, to-ubb terjeaztése csaic a azájkagyo-uaayra szorítkozhatott. Atya iának, barát barátjának élőszóval beszélte el azt, amit az utókor réazére is
feomaradandónak és elég közérdekűnek talált.
Ha ezer és ezer példányban hagyják el a sajtót a legkiválóbb termékek és a különféle újságok ezrei uap«nkint újból és ajból járják be a legfényesebb palotákat csak ugy, mint a legszerényebb kunyhókat.
Mindenkinek készen áll a U Dolmámyozás öomQrel&dés közvetlenül jó könyvekből, mi annál kedvezőbb körülménynek bizonyult külö aown az utóbbi időben, bogy akár
asztalain
És miért e közönyBaaég?
Bőnek oka tán nem is egye-dnl a közönségnél rejlik, hsuem inkább magában a létezi állapotban. Egy-egy könvvtárnak beszerzése sokkal nagyobb költséggel jár, mintsem az a középosztály által is keresztül vihető volna. Könyveink a más nemietekéhez viszonyítva tetemesen magasabb áron bocsájtatnak a nép rendelkezésére, agy hogy csak ritka esetben vagy csak is akkor szerzik be az ujabb vagy drágább könyveket, hí erre hivatásunknál fogva kényszerítve vannak; egyébb tekben szívesen megelégesxnek csak az ujabb müvek hirdetésének vagy árjegyzékeinek átolvasásával.
Pedig culturalú viszonyaink csak agy fejlódheCBek a megk«zdett irányban, ha annak legszegényebb néposztálya is tösnyfl módon és otetó szerrel jvthmt jó kAnyvekbez, i: na a köz 1 jövőben be oem következik, nem lesz elérhetó a dél, hogy népünk szellem életében is előbbre haladás történjek.
Vannak egyes kisebb helységek, hol más könyvet nem is igen ismernek mint « kezdi . ABO-t és egy-egy potom áru kalendáriumot, azzal kezdik és ezzel fejezik be egész életre szóló Unulmáoyaikit, noha nem mondhatjuk, bogy népünk nem szenet olvasni, mert több ízben tapasztaltam már magam is, aogy egy csudás mesékről regélő kalendárium vagy egy egy kros rémhia-toriát tartalmazó könyvecske az egéaz falu házait végigsétálja, s ha aztán végére ért, ismét elölről kezdi sétaurját.
Ép igy megkedvelné a nép a jó és hasznos könyveket is, csak bozzá juthatna.
Vannak egyes .Gyűjteményes vállalat'-ok minúk: az .Olcsó könyvtár", .Falusi könyvtár', .Vasárnapi könyiUr" és sok ma* ezi-men elnevezett könyvtárak, de ezak még aúadte nea tslAttáa ei a rea-des utat, mert az a fódolog, bogy pár knjczárou nyújtsuk a népnek a a haszonnal olvasható könyveket, minők az ujabb időben megkezdett .•Jó könyvek" czimu vállalat, csakhogy ne CHupio a szépirodalomból, hanem a természet és egyes tudományos tárgyakbúi is uterittetnén erre anyag.
De az anyag megviltoztatásá-sátil nem-e következnék be az eshetőség, bogy nyerve terjedelemben, a .Jó könyvek*.bői drága könyvek válnának ?
Brlteh Károly
itt, aJosón
A tárws élet
Korunkban mindenütt az a pa naaz, hogy a társas élet kötelékei megutaltak: nincs öaavurtás; nincs bizalmasság; aincs barátság ; de van közszellemet bontó kasztszellem; van nyegleség, van ellenségeskedés, teljes bőségben
A tisztesséres józan gondolkodású ember éppen ezek miatt teljes visszavonnltságra van kárhoztatva. A legbasznavehetőbb erők, a társadalom leghicaUHUbb egyénei ily módon a lehető legszűkebb szereplési körre szorítkoznak. A társas életnek ez előtt pezsgő színhelyei, a nyilvános találkuzási helyek látogat-lannl paaganak; az emberi jellemre és gondolkozásra oly nagy befolyást gyakorló érintkezés mind ritkábbá leszen s végre egészen megszűnik.
Készben már így van, részben meg majd igy lesz nálank, a mi szazágu iáraadalmuukban, itt Nagy-Kanizsán is. Mert hogy erre napról napia szaporodnak az okok, az tagadhatatlan.
Hol katonák tanyáznak, — azt [ mondják, bogy ezek rontják meg a társas életet a civilséggel szemben tanositott kihivó, itt-ou tettlegességgé fajuló vüelkodésJkkel. Azt mondják, hogy a civil polgár kénytelen távolmanáai a nyilvános he-! lyektől, mert folytonos insnltnsoknak i van kitéve reazttkról.
Hát tagadhatatlan, hogy itt-ott ennek a panasznak: van jogosultsága. Igy p. legutóbb Veszprémben ina-czenirottak az ott tanyázó honvéd baszárok olyan botrányt, mely s maga nemében ritkítja párját.
De nálunk ez egyátalán nem mondható! Itt ugy a közős badse-teg, valamint a honvédség tisztikara ¦ z egész országtiatikarának példányképp állithaté békés és mond-
hatni: barátságos indulattal vsn cziril polgárok irányában. Nálun arra még nem volt eset. hogy valakit a katoaai tisztikar bármelyik tagja akár nyilvános helyen, akár magái kórben insulti.lt. megsértett volna. Hanem ellenkezőleg at akárhányszor előfordult és előfordul, hogy a derék tiszturak tisztességei czivii egyénekkel a legtesztelencbb bizalmassággal együtt mulatoznak. Egyik félnek sem jut eszébe olyankor a kard.
ók tehet nem hogy rontanák, ' ellenk«zől«g élesztik a tarsas élet pezsgését
| AduíI elszomorítóbb, hogy nálunk a czivil polgárok között vannak a békés, bizalmas együttlét megron-lói. 3ima-képü. szalon-kabátos, gla-szé-kesztyűs nrak, kik saját felfogásuk szerint a magasabb intel-ligencziáboz tartoznak, kiknél — megint csak a saját felfogásuk szerint a tulsjdonképeni ,u r i-t o 1 f kezdődik. Kiin jogokat vindikálnak. A vendéglók urai. A pinezér nekik bókol egyedül A czigány nekik muzsikál. Állandóan külön- uztalnk van. Ami lehet megismerni. iogy
jött van állandóan a legnagyobb zaj is. Ott mindig szabad a vásár. Az az .urak' asztals. Hogy valaki oda juthasson, első krslifikaezio: a hivalkodási képesség, az üres nagy képűsködés. második . a ,b r u d e r s c a f t" Ez ott a diploma!
Jaj aztán annak a szériátok .emilyen, amolyan" embereknek, ki kedélyesen ott mulatozni mer! Mikor az csak az ó jussok !
Lármáznak, iaioltálaak, literes üvegekkel fenyegetőznek, övék ,ai ország, a hatalom, a dicsőség' Tartsa szerencséjének, ki velők egy leget szívhat. Boruljon le, kit bru-derschaftra szólitnak.
TÁacxA.
OrftM ét kú.
Na léiai • ri»ái «¦ I V»U4 ru S KiadM Mftki
(A-ríat n5 é« has »uWig ftrtllj *-»fJ •új, » Titkabu ég íl*i
Kihijt, kinfi a úroe u. lUk hmtoé porai, ök á
Sándor.
R1CHEL.
Kr.>tieti bMiélj-
Irt»: ÜMoiay Sándor.
Wi «bW61«, k* u a pótolk.i.ta Í ki k!
Apukkal hftiMlt P«rr»fkik h o»I4<U rid^k Ukia-
H7'
u k.p«a i>»l«rt. A
0dU
t*. *Um« «c* (jOkM-ftk k«r
Amint u or*»águtr» kiért UtU, bogjr Tele ueaiköat *f^** uritArtamAg jön, rif^a o«vetk<ir«sT«. MiDgaa b.Boa/aytl Phl Tflodég«i, kik délatáni
A oi*I4<í egtelUü UáDj-Ugjit, t büuke liooá", asoDD>l föl Uket Umerni. B«adkiv&li tflaaken tárMlog uitl tv d.-luU fi«tsl ambarral, mkí oid*Ján Upked.
Ssegéaj EUobol ugr t»ret«tt roloa előlük mooekfiUi. Arcát elöaiOiU » uag/eopir. Rwtk«t«tL
HaDotUskOselwldk k»cját. Miattu
miadojájaa 6t k«cagoák. Sseratatt volat m, fold •!* ¦aljedai.
8«uneit fdldreíQlÖtle; mtij pin-1«*m1 h»ltvdt; nem látott Makit; i« hallotta. p4UT*gb Ilona baa^jit, »«iit a* gUB/oi bangtto moodt*: *
.N.bí : . íehér uidólioj !
R&cbel úg/ tett, miotba ¦•m b»l-laaá. Tadta, hogy P*rragh Ilon* Ól gjQ-löli. Kogj miért? — ait nem blrU mag-artom. Aruti.a lelke meatae volt ttiól. Sa«pt>eg»ert gj ül Öl te Nagj világi höl-gjaknAl mindeaBapi dolog.
A asegéa/ pirnü \tikmj gjortitott* Uptait, bog/ eg/ ¦•er^oj kOaaönteMal BMBtüt előbb talJRtbuaon « tárauágoa.
fAiragb Iloaáaak mái rolt • mAb-dáka. Od» alton Baebai elé
.Ho*a*a, BoaaftB ¦•«!•, f*bé> caidö UbtT ... Mit r.jiaeeu.? . . MuUad OMk I Hal»»Ii4! Nésaak arak! . Kere-
oeear
djk
vató!
ide! .
gokat
lk
g oioatioBÍá*al keadAíkft-Húr ei * mi kertünkbít
____P*p*. P^». u JÖÜ ***¦
• . ll»e.r 6ri*Ud aaakst * virl . .. mig* bbíJo íeaték leaa balfi- . .M»aa jwmpát! . . . Hakaka!
Raobal •aoborkéat ál ott a táriaaáf
alótt, aMt sár aaai piraaaa a aaég/aBtAl, baaroi kolt'hairáajaa aa eJfojtott fájdalomtól.
Saólni akart. Meg akarta amoadaai •ooak a gAgM láajaak. bőgj aa a kfl-lómbség, meJ/ a kolcao ét bftlcao köaött raa, aem ad J9got abb*«, b»gj a gaatia-gabb a Baagéo/abbaek megtiporja lelkét, Aaéraetél, júbjíj*!, tBegrataMel ! LL>gJ a aamea 6nérael aam Q**J>áa a bánoa/-boa aoit jog! Rogy aj a u^éaj andi, ki rsrej lékeire, ajaaoregTa, gao/t, m«gratéat turre Meitvadre marói LtUar» ráadoroi a miadaaaipi k*a/érért — éj> mtadeaki, aki c«*k eaae vágj keae mttfl-kajárei koreai kea/erét rmgj biatoaii ¦¦gioak jobb létet: aágia aemiaebb terem ét lehet (legalább * jó Ittea aaoma-baa) mint kinek ¦ déd »pja egj f*)k« kutjáéft «gj~*gj aaép pwipáert ragy bit akármiért i« oemeuéget, joaaagoi, kapria most 6 a déd-*páfc b.bér.ia éi, létleafll, gogCM biTAlkodaaas.1, ki^erotTe, mégretTe > laegéa/t, u arca Taojtékebdl él Őt, — egj«tleB fiJŰrrel iaa »egiUe a ajomor gékon, aem' járulra a jótettek oltáráhea.
Miod el akarta eat moadaai pechei. Miad ,g*a rá iUcit roia* •• a gogö- Par-ragh oaaia^ra. De a«m bút aaóiai.
A goodolatok iuaatáatak Ulkéa.
yoö, Ukiot«teM! kiragjogt&k. *0" ajkai megtagadtáki a •aolgálatot; oe*k reaakaU^, reaagloitak aémáa haagte-IiboJ.
A kíaoe beljsetaek u . dalíáa fiatal »mber reuu v-éget, ki Parrtgb Iloaá-ˇal jAtt a tiraaaág élá«. Keadj ZoKáaa^k kÍTták. K«d? Almaaaak, a wtéék laf-
Kaadagabb íttideaaráawk fia, a aaomaséd faluból. Aa sap ráltait jegjat Parr-gii Itoaáral,
L¦ oda lépett komoly, joaágot u gársó áaemekkel Kkckalhea : megfogta kesét laelideo.
.BooeéaaoB meg Raohel, e bántó ;«" leaetért ! Ugj-e bár betegje vaa ke" k?-
Rkchel ráretette árayei Memeit Kesdj Zoltánra. Merraakodotl. Aroá aj>*a kigyolt. Eaen ajebb • teljeeeB eltea-kese hatiara megsjiltak *)k*Í,
.Anyámaak rieaem" — rebegte éf gátat eaakitott koajei aflrtta umlotuk égd arcára.
.Vígan alódjék ! — nőtt Keadj. — Foffadje e virágokat ejáadékul t 6 lem!"
Ásatás jfifTfeeékei fordalt :
, Ufj-e bár mtsg%oftnii, hofj e ri-ragokat LUcb«iask ajiadékos in! Gjer-mekkori iatttorÓaok Tagyaak."
Majd Raokelhes eaólt:
.Kegyed mkr nem te amlékaak V Én vagyok Cendy Zoltán.*
,Kmlékea«m!- — tWalt RaoeW ilig ballbetolag.
.Ugy-e megbocsát ? Ugy-« •'feledi eat a kiaae jeleaetet?*1
.EKeledem^ - íróit Reohet, falva etnslvéa Keadyre égő toki a tetet De aai-vébes aat eioadia vaJ»mi titkoe ha«g, hogy eokaetm fogja etfeledai. Saeréayea ¦elhajolt é« torább lietett.
A tá>aeaág«( keJlametleanJ ériat.tlo es aa iatertaea»o. A aagyarak gyiWik * e*a tt men'-al iam ai t.
Parraffh lioa* oaakhemar folvitü-tetu oaeí Oda aailt Zolkáakoa :
.Valóbaa Bem hittem voIdb, hogy ajáadékai|viaBOB»áaaal ¦aoreooaea lehettek önnek uaadoniákat adai!"
A tártaeág kacagott.
vAi igaz, bogy kiaté kora i, mert >sokbaa méreg rao" — felelt Kendy.
.De ön, hálátlan, aaonaal túladott r.jttik. Egyébkéat vigaastalodjék ! Mihelyt haaa érünk, kárpótolni ftgom 4at . . .rürtehagymákkal !'
A táraaaág meg jobbal) kacagott.
„Stiveeen elteaeem e nap 1 e g-méltóbb emlékétil.'
Tovább tariott volna ea a k&onyen elmérgetedbeto lár»algá«, ha a cai^ány-senéetek éppen akkor mag nem érkeioek. Uoa»a kooein robogttk be a P*rr*gh'
y adrarába.
A történlek feledve lónek. Mia-deaki ¦ k»atély felé tielett.
M-.KQ4i.Bt a bqbo. ElkesdWfttt a Ubci
A aeae iagó-bugo basgja betolté >« egéaa tálat.
¦Cinek jutott volna eeaébe, bogy ¦fegéay Iasákaé a asomáaédban, « b.lál-lel vívódik V ! Ki gondolt volea akkor mar arrm a fehér-arc«a uidóleáayrs, aki alyaa méltóaájrgal, olyan emelt fóvel ál lőtt k tánaaág eiolt, miat agy néma iÓ?!
Ki y - _____
Kmdy Zoltán feltttao levertaéggel, eaiate ontodfetiaaul bolyg ide ¦ Iot* ée vagai • eaokáeoa, • n»ÍjAJyt»«*rü udT«ria«, ll egy álomjáró. Meglátuik miadea téa, miadea moedaietáa, hogy lelki mU vas.1386. NOVEKBEB 14-_.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
Az a asztalak a nyilvános helyiségeknek minden társadalmi sia-bilytól ftggetlen területe. g"l szabad a gúny, szabad a trágar szó akar hallják, akkar nem ; — szabai a bot, szabad a pofon akar látják akar nem. Egyetlen szabály van csak ott: inni, mulatni úgy és oly dórban, — ahogy más h_eodót_k (szerintók : csorvasznak) mulatni nem lehet. (Persze a társadalmi tisztességnél fogva!)
Sajnos, hogy a dicsők ezen hadseregéből majd minden nyilvános helyre kerülnek vitézek, kik ilytép pen küzdenek a halhatatlanságért.
Egyiknek, másiknak sikerül kivívni a halhatatlanságot . egy hétre. A társadalom komolyabb részét azután elriasztják a nyilváno: helyektől egy esztendőre vagy eset leg mindenkorra is. Mert ami egyik tisztességes emberen már megejett, megeshetik a másikon is.
Érhet Ott akárkit ia olyan in snltns. amiért azután nagyon bajos elégtételt szerezni. Ua a valaki sértést rögtön viszonozza és ott rögtön, sommás tttoi szerez magának elégtételt, azt moudja rá a mindent bíráló csalhatatlan közvéleméoy, hogy ,korcsmai verekedő.' Ha törvényes utón keres elégtételt, akkor azt mendja a sértó, hogy b e s z á-m 11 h a 11 a o állapotban követte el tettét és nem nyer semmit vagy csak annyit, ami nem sokkal többla semminél. Ha lovagias elégtételadásra hívja föl a sértőt, akkor meg letagadja, hogy beszámithatatlan állapotban sértett és párbaj a vége. Megeshetik, hogy éppen a vérig sértett egyént a sértó fél lelövi vagy nyomorékká teszi. Az is megeshetik, hogy a sértett félnek még a pisztolyasem sül el. Hol azután itt az elégtéiel ? I
Szóval u oly erősen corrum-pált viszonyok, a napról napra is-métlódó botrányok, >z íusultáUsi
emeli fal fejel • téltekeayeíj • fen említett kyalia •VtwiteeOak alapjait ia ditváay adatik be, hogy Bár alére is kérelem menjen a belapii¦¦¦termmhoi •i irint, miktől blrmely agyaatletiiek as alakuld egyeeoletbe valö beolvadása me*;-liliasaek, ouaek keaeolJ aUlatta—aí meg ne erdei tteeeaak, a megyei tiasti kar podlf a tafgá iélelben helárosalilafBegalada-lyoataaeek. A vál.ea meljUel gr. Ksa-irrháal KálaUa ellökli foisDáa éa Űyar-matny _ikl«s aliapás a eaavesáaa— ae-g»»d magival maradt laditványosdt spoetropbmlták — tárvénybatoaág »61d a mmíj — miat-iett as or-
aastala méltói hangosvá egy ellő ajánló levelünk nig előtt.
Aaonbae salyos megtámadásokon kellett átmannünk tóbb oldalról továbbra is. Február 27-ea t 'hál Miatta alapssabá-lyatok megjeleaé e előtt, Beaatereae Ne-aaód me*ya törvényhatósága fejeai ki egyhangúlag „tnegboirenkosáa&t a fölött, _ hogy a m.gyar a maga nyelvével nUr j í™^"^' ^ ö|4_ bj-"*.^ 7.^1 égessen ¦_&- n«m*«<t,séLÜ tscflletokre U -0|. betolakodik, ielvárj* lisst viselőktől, kogy ' „^
kodása által elÓkés-ittetik a> ápril 12 iki aagygytie*. Jgy határoetatott. hogy ápril 11 éa as orsságrésv-ak mioden vidé kérAl meg érkesttt hoB_:árs*k-e! egy e-iMrtekesiet tartaasék. melyben lelárgyal-ussan-k ss alapssabslyok, megbesséltaa-senek a aetáni indítványok, bogy máinsp már caak as eo bloc elfogadás Ünnepé lyas aotosa maradj *a hátra.
April 11-éo d, a. Sorakor a-_folv. volt a véroehás tanácsterme aa össseeerag-lect érdeklődőkkel. Túlnyomó volt a vidéki contiDgaos, s a helyiek kosai is sokan egyes vidékeket képviseltek. As alapaaabályok megvitatása emelkedett parlamenti mocárban folyt le, a vitában különösen N -Eaved és Brassó küldöttjei emelkedvén ki, Éppen a nagy-eByrdiek ajánlatára történt a leglényegesebb mó-doailás és pedig a vidftki váleastmány-k és kor&k sserressetét és hstáskorét illeni lek. Még sséiesebb satoaomia UrUteti nabár — mint feanéob
csorbái. _{ssafiu irányban el- lelkesen egyik kiváló mágnásunk Lp i a magjarelleBes allanibo_>-j «seg páratlan tevékeayseggel egyosüL-lasstó'bajtogatási, feltartani a magjamá- rfiaket Ifj. grói Teleky Domokos ors». gol, viaBan.sere.oi aaeUesMtt -.ért, Uy t képr.ee.0 ar egymásután nyeri meg or.sá-lessteni a magyar köamüvelÖdést, oly 6a- | gunk legféoveeebb neveit- legmsgtsabb védelem me<\ «t miadea magy-rnak tá-' és leg-xponáltsl>b állásuk viselóit ¦ róvid lógatni kellene. Levélben iaté-ked»a_, időelatt o«m *.<¦ves*bb, min: 12 e«er írttal
as egylet tóre-viieit sem kósvoileattl, sem kös vetve támogatni nem togják.
Majd márcs. 2-í-áo Sneboamegye jön, • .. aegélyre való felhívást — ki kért segélyl ? — * hivatalos hatalommal
deoABtraJiiaiio mankábao és jo go-ban, egy»ég as alvben éa as akarat b>ní t> pontra aésve a vidékiekből és koloas váriak ból kiküldőit módosító bi soitság PQnkösty Ferenci és HegdtU János aagy-enyedi sUpitónk gyö-ő érvei könyen megsgyesett. Kui4nb«ea ia
való vuaMélésr, .nd.to feUril.táMek ne- | ^W^ ba-ott városunk egyik kepváelo-vesvéo, külöobíBisssínalattal íog.djaai ;ének amfc U|praa--tt kijelentése, mely .gyesttet működéséi" - még ••"¦'M anárnyaa «é gyanánt uralkodott a k«-«. em teiifink tolt ! — se fcatáross'ot a ¦ ¦ - ¦ —
egye három nyelvén nedv a, köati as or-<ság öas*es torvéoybatóeágairal
Tissteieitel kell m*g-ejolouBk, mé-yaa tisstalt kösgyUlés! T i • s a Kálmán .oltijjymioia»ier árnak e határosatokra, as ilaftre mire*. 29 en, a másodikra _pri 1-éo kiadottm*g*emmBaiioleiret*lai elölt, elvekben a magyar kormány elnöke e
kös- mint ss ál-teljes érsek te lenségerol
isottaágoknak ainérdek i.-án i
ióeg hssafiailaneágáról laousEodó me határozatait" miután . bisottságok a törvényes kormány i&téskedéseinek ánysalos és rossiodalalu birálgatásába ioosálkos«k* mégsem isi tette, s jővóVe asiio'.ta a bisottsá^okat, hogy katáskö-rük ilyssero tullép<Mél6i ssigoruan óva-odni loríéoyss-rü katelesaégüaknek ia-i.rjök. Et^ysUe linknekSn«b«Dmegyével
raptustól OzOttek végre annyira megrontják a társas életet, hogy a nyilvános helyek — undok tettektől bamocskolva — végre azok részéről, kik oda csendes, békés szórakozás, barátságos, s a kifáradt szellemre jóltevóleg ható érintkezés, társalgás céljából mennének, — teljesen látogatatlanul maradnak.
Az erdélyrMzi nagytr közművelő dési egyetület.
Alakulása története
— Fe.olvastatottat 1885. aojimtul 31-ik elsű oiigygyüléaea Kolossvárt. —
De ha Qei>i kellett a hasafíságra apelUini, a roasbissamuség sem váratott magara. Mindjárt a keademéoyeséa első hírére febr. 1- én éppen Koloaamagya USrvéayhsUisága bisotuági k&agySiéaen
y
ben kalöobnn már g
ha"na, hogy a határosaiból a arról gyoaŐdött meg, miként ttlóterjeestétei és jegyaoköayvei állam Hivataloa ayelvéa, de söt
lett aa a
Bioisster s megye bio as nyel
teljee mellAaéaévai tArtéanek. j«vor«meg-
h.g...ott,
mindenkor a magyar
¦abályosó.
Még egy hang emelkedett fel elle-oüd_ — es már megalakiil&«aok után — jut). 9-eo BrssMjmegye törvén A. Q-mes megye es idfl s*er,at meggyösMve, hogy as egy'et vei nem fog-e idegen kóioO?
i gyűlés fölött is: .Kevés ¦« — agy mond — és sok basafiss tett. É láttam kevés ssabály mellet )«ikes, derék maokálkodással ssép eredményeket el érni éa láttam as ellenkenot." Nagyobi viták csak a 2. §. kerül tordnltak eleA hol asegyesÜlet csélj. van mtgh.lárosvs Némelyek igeo tágoak s asért félénknek tartották a „hsssfiság f»jlestiése" megba
tárotáat, máiok
g j g
b^Q »«rté*Dak vették
már csak föl tétel esését is annak bogy lenne valaki haaafiatlan asoraság polgárai kőaő.t. í_s utóbbi nemes aésetnek kivi Vermes Imre nagy-BseKeni áll. gya-a. i nár ar volt a barcsoss, ki kéafibb OgyQn nek valódi váodor>apo«tolávi lett Í6l Ansstriáig, asakadatlanol toborosva a telkes gyUjtosAk ás rj-jlők saregéu A §. maradt úgy, a ho;y tervesve volt. As slapitókrs aésve asértekeclet at agysserre leüsetés kötelesetuégét ods módosittota, hogy as alapítási Ösaseg 5 év alatt tör-lesstheto, asonbaa addig 5§/t-« kamat fisetendó. Apr. tárult föl
e. 10 órakor oly kép redoatbaa, mín<5 as
Óst nem fordalt elfi.
C«ak a Bem heiyisk nini mepbaladta 360-at. As alapasabályok tárgyalásától Hegedű* Sándor iané'elt kijeleateaere.
b
¦ jó, bs jól .ha
-„-«««
re tulkapsi, fájdalmasan bár, a Lámoga- 7*™j " tást, — melyet ismétlünk: bob kéi tüak ,^J1 — megronta. Vigkssnl saoi^ált asonban,' . hogy immár magából a minissteriumból • , is volt egy slapiló tsguok Br Kemény ° Gábor kösmunks és .öslekedéai miam-
ii helyett figyelemmel, mélyen éVdok
ielyb»n — rési
óvatos ivek al
m-steleo seggel
ilméri Lsjt ben éppen a fent ipján — oaerdöo voltak orsságré-
ssönk nemseti caltarai vesséiyei fóllQn
De bol ? I
As egymásra gondoláa a rokon-lei kek öasserebbenéee ....
Abban a soté\ asegéoyes saobábaa, ajóuéai mellett ttl Rach.l. A beteg al síik csendesen. Aa orvosságtól eloaeade-
•ült gyótró laaa.
Rachal kesébe hajtja iaaó homlokát; elmerengve oés a végteleaségbe. Mehés sóhajok ssakadaak fel kebléből.
As a »ó betegnek moaoly dereag kékes ajkain.
Vajh mi', látbat álmábaa ?
Nem-e kél léUk osaserebbeDésél ?
Talán látja, amint as elsaabadult gondolatok egymaahoa repQlnek és viasik magukkal as égj lelket, egyre koaalebb. köaelebb. Aiutáa egygyé ssakadnak éa less belólSk : egy lélek, egy gondolat.
A jelent látja-e vafy a jövőt álmodj* 1 I ______
II.
Két hét múlva a jé Issikaé már oeeodeeeo pibe t a aaomaaédfalu teae-töjébaa.
Saegéay isaák ma(, aho,J elulKlte aaomora nyolc Napját e.schivea'-a, tovább ssedte a rongyot; tovább járt Qreg Fakóján faluról falsra. Élei kall.lt. I
hogy nemsokára
tetve s érdekesen öasaeállitva as európai
a gyűlésben tvlapitó magát. Il
jeleatTéa ki
Ily vitsoayok kost haladunk elftre A sajtó miad éleokebben karolváa fel i kérdést — ápril 1 éa kesdonsk a helyi l.pok külön rov.tot — ktlöB&sea Polc* Reteó jegysó _r busgó rendesói munkál.
S'pad: volt. Asért nem kérdette tőle senki, bogy mi baja ?
Lehoricasstott. görnyedt fővel ült rosoga kocsiján. Nam kérdésié senkit,
hogy i
lejét ?
j nyomj* napról napra mélyebbre,
Mit t6ródött a világ egy saegény rongyos asidó bajával, bajéval ? [
„Ssegéoy Issák bis eröeen 6reg-ssik !* — moodták itt, ott.
Otthon is tovább foly: s munka.
Aa elkóitóeűtt helyett oda kÖltösött a jóCsili néni. A haldokló anyának megígérte, bogy anyja helyett édes
mán Moldován Öergolynek ekkor tett idii enanciácfiój*. kogy nemsetoreoé«ve _s egyes_ietb«ü kárt nem, csak b-asoot lá é iMI lkk Aó
lát a axért B
osailakojik. Asóu —
tudjak — ssáss lestvéreimsk « bossáak csatUkocott egyik jalea fis, orss. k.pv Baossaarn Ouidó ar, ki msga alapító lévén, ssáss test-_rein_et a saj'-ób-B nyil-TáaoaAaabeállá_ra basditotta, lelkaaitette.
Akkor aég politikailag bátortaUn ^apog&todsó hfliyse.QDkbeD rftodki'&l te'e-aelöaa hatott, Nagy-és Kis KQkmióme-gyek lelkes, daliás fÓispáojáiak Bethl«_ Öábor gnit aroak gyttlértokre való töljö-ˇetele, ogyteint Kolo»«m_gyef<5i»pá_ján*k gróf Etrerhásy -Ulaánaak jelealiU, kik m.Dtkett«B ott atwpi óiak l«Téa«k. D*oi«l Q-ábor adrar-elrmAgyei fSiapáa tárirati ftd-Bsletea aiapitónl jeUokttaéae legyen itt saiatéo b*lá»ai fólemiitre.
As egyvMillet megalakaltaak jelea-tMréa ki, aa alapsaabilyok m«fferAnté-s*ig a 27 tag a bisottsig eddigi tiasikará- J i d álá k é
g g g g
a o y j a lest. Nem lett vo.us olyu kínos, ; ~_J mint .d. Tálassimáoy % -gyek ét é áát lt l' él biik i kdl
y j
smért a KS«féay árvát olt O
; y gy
volna.' sérel megbi-atik, mire Nftkadatlaa élje- fl' k kte fl l6 k
hügy niapitó t.gtági díjul 1€O frt. a k««-¦flvalódéai «gyleTaek befiaaOMeek. Fo gadják •laéséáael a beaUlaa msgyar filléreit.*
De miért .dé-suk — tiastelt k6s — e Hangsorokat, aaou emlékből adja már basánk minden fia ¦ ha ma valamink van, as jó réssbea ss Appeai nekeo bulygó vén kárpáti s-s véssvi-lOngására adatott.
As id. válaMtmány míudjárt ápr. 1& én Ülést Urt s asonnal • taggyüjtés éik
éa pénskeselés sQrgfe kérdése tétetik eló Llóbbiredr. Felméri Lajos elnöklete alatt egy gyüjifibisot's«g, egy pénstárke-seiési ssabály aat kidolgosásárs pedig máaik bisottság küldetik ki. Elhatáruss-egysseramind a válassimány, bogy as ápr 11-ki és 12-iki gy.lés lefolyása, valamint a mondott bessédek egy -Tájékastató--ba oenefogialtatván a .T->jékostaU>u 10.000 példányban kiByoa.aasék. mellékletül a ssintén 10.000 példányban kiadandó gy&jtöivokhfts. Megkívántuk j így esői hogy eddig a legitimatio hiányában asük-
addigi kéespémllnk épei faléval
gesdagit.
(Folyt. köv.)
CSARNOK.
éa a carzéii tatáik.
Hogy is 1
TegyQk feli Mert ssoktam én a curaón is aétálni
maiatok —
? Hikor éa Bn
g g mig csak aébáay, Öasaeee
jÖi bá ki
20,
deiglenes"gyüj-.fliv boosátatott ki. Esek is tehát as ossaes ivek apr 1 _ éo érkeaeti visssa as els6 és pedig épea as I. ss melynek tartója dr Veress Laji* vott; 40 kolossvári polgár, iparos és földéss, kes dette meg rsjt- reodrs tag gysnánl ai aU.rásokat. Kolo«s»ár polgárai írták be a második ivet is Reig^r Imre ur bangó ataojárá_ár_, össieseB éppen lOO-bsn. E hirtelen kibocsátott ivek egyikével legelső gyöjtfnőnkké" Tokaji Irma k. a. M— ros-Bogálról, oeasesen 18 r. tagot tobo-
roiváa öasse. A* V . s_. ápr.
30-án
seo elroogjolva érkecatt vissas; a kolou vári állomásról feliraiKotoit 161 rendes tag aláírásai ronygyolták ell
A gyQjtőbisottság még as ülésbe. 0MS4&I, megállapítja, hogy a gyűjtés * míg a vidéki vál_satmányok és fiókok aUkalnáa-k, egyelőre fogialkotasi ágsk aaeriat mdul meg; minden br-ncbabep gy gyttjló kérendő íöl; mindjtrt . fog lalkozási ágak öfsnesen 3!í csoportra oss-Uttak löl. Felssóliuttak még as nap vá rosaok megfelelő hivatása 32 férfitt, írják oesse •Bakjukból aj egés« orsságban asokat, kiknek gyüj'Óir remény oyel küldhető. Hogy as eláirások jogi ¦sem-puntból érvényesek legyenek, a »ajáikeafi aláírás kéréae as ívre less oyumi«tand6, ugy-ocaak egy lelkos f-slhivás a be.. As írek rissukttldé^oek határidejét — mert rvstnéltük. bogy a régl-gee megalakulás n«m*okár- megtórtéuhetik s a, kösgyülésig kellő aiáms tagokat ób-j-touuok — mája* végére tette . bisotiság, mely ápr. 10 en már megtassi előterjasa* té»_t sí id. váUsitm-oyc-k, oaidÖn Nsgy Béla kir, tan p^DiUgyigasgató ur saintéo benyojtotta a aa*y goodd-1 álula késsi-tatt pont tár késelési ssab-lysant. Apr, 23-án terjftssteuek Í51 megerbaiiei Tégett Alapaaabályaiok.
E pillsij.ttól kese*re naponta. 2-5 ftsátával, isabatossn elkönyvelve, iséi-küldetni kesdettek ai ivek. Legelóssör ia honle.nyainK k-ise.be tesssük le as ügyöt, é hi jtót
astán as égési hasai sajtót orss képv.selóínket keressük föl. isjd as fiinH pen sin éseket. oasíook.t i így tovább, a mig már néhány nap malva _rról gy&aódQQ- meg, bogy maradandóbb mosgslom elóidé-ésére — s kü löaben is, mart bélyeg-k-ltségeink tet« mesén emelkedtek — caelsserübb votos a territoriális rendsser sserioti gyüjté-, a midAa egy városban vagy járásban ai ivek ssétoastás végett agy késbe* volnának küldendők. Folytatva idffkösbeo it as ivek kitaosátását, ápr. 30-án dr. Sssss Béla elnöklete alatt kttldnlik ki e oaéU ból javaslat téléire bisottság, mi mellett ugyaoes ülés tsQkségét érmi, hogy pártolás megnyererése végett Budapesti-* dr. Hajnald L-jos kalocsai bibornok érvek emineacatájáhos, mint erdély egy kun ies és magas baraijábos, nemkü
ott oly igen jó , cs»- negati-
. Bisooyitgaasam es állításomat ? A ma ti ben erre ssorulns, hátkesdjUk.
Megérkesvéo ason oldalról, melyen sielmes uiián íorokssak.dlábol _rá-kogf» ; -b-jssi marÓni-llját elsóben talál--ozom három leánynyal, kik asllett két _4tal ember képes védfal.t. As egyik, ki ugyan már iesbo borult, d« aiért csokorra kőlött nyakravaloja kifogást*lan, nem láUsik as élénken íoiyó társalgásban ré-st venni csak ugv csendben élvesi a három grácia, jelenlé ét. Annyival inkább iasadt a másik, meri Qallfrenologiáját nem »m«-ri oly al-posan, mint e bárom u6 keitejo kik tegnap laposgatváo egy Conversa'i-odi Lexicont belflle éppeo as erről ssóló hssábot vágták be éa tán a cealádi tanács agy határolt* el, hogy ma est fogják egy ügyes rábid*le*e-l osillogtatni. Végig érnek a sarkig. L• valamint egykor a jsdt agy dk is kifogytak a bestédből as ifjú leírhatatlan örömére, ki most bar megkönnyebbülten lélekaik. de csakhamar ÖMteráncolj* homlokát és keservem kor. tyokat nyíl. ontapasstslsaból (adom, mi-kép esek bistos ssímptomái as előkessü-letnekstia ón valami nagyra, mertkérsm-aki hallgat vagy csak kosoapi dolgokról ssellem nélküli. Pedig önök síig hissik, kedves olvasó*, hogy ördög, pokol, tüsvésa, árvii, kígyó, skorpió, sít a ssarelmei ia hosst mondom : esek együl nem képesnek oly vesse yt, mist bsitt m*gállapittatoék Bort három lásyis kettejének Ítélete e tekintetben hitelesebb leghiva'.slossbb ujaár kdaleméoyeinél. E kínos tudat hatáss alatt iiker_l is fiatal sinber-okBek a ledaráhhos haoonló aayagot hosni ssöoyegre iljképp«o ! nekem arról a kopooyatanrál essembe jut as •> — itt egy kicsit bápog valami vi-lantékoa kitejezéa után — aa a borsaI-mssao ssép jeleoet, melyben Hamlet a Írásokkal |b5lcsek-«.ik as *ltaluk kivetett kopooy-K felett. íme mily ügy a* 1 In vso must Hamlet, Shakespeare «s általa alkotott remekekkel. Mily pompa, anyag arra, bogy » oomoo seellemoi, oi7a*uiteá-got ragyogtaaaank.
Csa&bogy én ast vessem éssre; mi-> a társalgás s-ekeréoek — elöbo olj könnyea gördülő — kerekei most nyiko rogni keadeoek.
~ t ast terméssétesnek fogjuk talál ni és m*g is boc«*tjuk, ha meggoudoljak,
bogy
abbsa a lexicoabao a G. el Óbb van
f gy g j
. aaeretettal, olyan a«gódáae&l osflo-' aek ktet feiolTastfttott ai ela6 örökös ea j b Ud édl
gött rajta, mintha tulajdon édes-Iá nj* volt volna.
Kgéss nap együtt vo t fUchsIlel, Kísért* minden léptét, minden mosdals* lát; Uioste aroáról gondola-taít.
Látta ast ,18, bogy a lány napról napra ssomorabb, halványabb le»a. Néha legaaorggaabb munkája kfrsbea megáll; elsaályo- ; tekintete mesaseségbe téved, mintha félő sejt lemmel *árn. »alakiL
Majd Ulán meggyógjaí. Majd talán mergyógyitják.
_Igy«llen tekintettel el uem árulta volna Bacbel elótt, hogy ö nagyon jól tadja : hova ssállnak aaek a aehés, na gyön a ebes sóhajok.
(Folyt. kft>.)
alapító tagok névsora. Ekkor fSlál. Gryarmathy Miklós aliapán és Koloesme gyének egysserre20 birtokosát jaleati ba alapítókkal; a nagy-eoyedi Bethlen-fÓta noáa örökös tagul jelentkesik. Felolnaaák aa fiiét kösben érkesatt több mist 25 üd vöalő táviratot. Báné Jóssef a sárosme-gyei Ba Dósaik Ágost a temesvári. Grerlo-oai Károly a budápeati tea tv ér-egrietek elnökei Sxlnvesky Oyula a falvidéki alelnöke, kössön tik s legkisebb testvért.
De a koronája lett a kösgyüie-nok a övÓnk gyŐselmi proclam atiója as ai senet, melyet Tarinból Kossuth Lsjos kaidő
.Erdély jobb kese basánknak — anólott a távirat- Miaden talpalatnyi térrel, mit ott a msgyar el vasait, basánk taar évet magyarsága állami j*U«f4_ek
as S-nél. még 'dug nem jutottaok, mint kisült arról as egykori, ssiotén aseliemrs leányról, ki a görögökről ugv bessélt roiot akár maga Curtias, de ki elárulta magát nidőn útitársának es«o megjegyséaére: ja die Heiieoe-. meglepetve kardé : SíDd dm* vi-lleicbt Ibm Schveatrrn?
Hagy mulatságumrA volt e csoport erotsakos ragaszkodása, de mivel önkén-elenül e snó ;
Schrecklioh, lebbent al ajkaimról, ehát caak B*gattre mulatbattsm. Most már forduljunk egy másik párboa! Csakhogy egy kicsit sieaaUok, ha őket követni akarjuk, mert lém a partié te-kiutetébeo nem megvetendő leány is hármat lép as őt vesérlő ifja egyére, bogy vele egyenes voosíb«.n m_radhaason. Bis-tositoi- t. olvasóimat, hogy mal-tságak bő kárpótlást rog nyujtaoi esért as igss nem csekély mértékben fárasstó sieUé-gért. Tehát csat előre I
jiupuivun -¦ >_>«>• __.-.j—-, -»_... | No* agy «, hogy érdeke*'? Lám itt
önbea jelenlegi erdélyi róm. ksh püs- j a leány nak osak hallgatnia lehet. És mily pökünkhös egy-egy kdldöttaég meBJen,! érdekesea besaéli as iQa as álul a elvég-miután ügy&ak a magasabb körökben ' sett hóstett«ket. kivívott diadaiokat.Majd nem laUsott eléggé e-irevétetmek, > mi ,_ társadalmi viszonyokat keadi fejtegetni-után ssas_dos aiéiatágusk ból ha egysser Élos és ékes ssarakban beenél és argn-megmosd-l&ak, ormságus jellegű feltá- I mentái as emberi ét polgári jogek egyfor-msdás ioaa^urálására kel.e lóreködoünk, ' masiga mellett. Tagadja pl. bogy ursa-s gvőani vagy bukni morális alteraaüva | dslmi állás tekin etében itt náláeái valski minden követkesménjeivel. A második magasabb legyen. (Zárjel kos6tt mogsa lépés megtételére ia Dr. _I*lter Károly gom önöknek, mikép d-oaára a fe-t vai-vállalkosott Zeyk.{JÓ-seffsl, gróf. Luter-' lett demokratikus Désetekni.k.B s-ámitást báay KAniáo és Sigmond D«nsővel egye- l tertnéssetesen felOlrAI k»ll keadenBnk és tambea. Mig a gyal-fehérvári kéró annál a rétegnél, mely Őt bőseké- vallja bekopogUtáaára dr. Fioály H*nrik vese- mtgáéntk megállapodnak, mert kogy e té*e alatt Gyulafehérvár és Déva Ulkes teóriát továbbra ia folytathassuk aat 4 polgármesterei, Novak Fereacs és M>rko- meg nem engedte, e legbaárosoitsbbaa ay Sándor mennek Iacae J6asef tagtárs tagadja.) Most a leány' egy asellemi orral egyQti, KüláSttaégeink saját költ-' prés alá helyesvén, iparkodik iránta táp-ségOkre ataanak. , Iáit néseleiaek nyilvánítására birni, ki
M:f • gyftjtések aiaél helyesebb raalugyan ugy vall. hegy aa ifja kis i-eeenirosá*ábaa igy oncÜálnnk, analait' ságátteljeaenkieléfiié. Fejtegetéaei íolyU Bodapeitró! fölkérés néikttl oakéat és ^ásábaa nagy figyelemmé! vaa a járó keHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
.^ . mennyiben, ha valami jobbat 0doá, (m»rt tagadhatlas, bogy aok jó m f.B ai fi eMinetirt|isáb»B) Mt oly fc.,. rta tea«i,i»8Íy W ˇ•Dkimérre, miiMriat
kurió műik oldalán la*6ket it bámu-Útba *JU«- Sióval oly oagyoo as«r«ti raa-_,: b.HaWi és bámulta**.., No. b*t «D ^.jugj-.D ások kosé lartoton, kik neki „li.Beréstel adósnak, da itt mégi* aa a b,r. futott it idegeim«ü assánalmaa mo-¦o Tg**°m «lfcrQ'j'i hogy oegalive mu-
i>e amott ragut bái ooa, katonai _.,feléati (a gyengébbek kedvéért kaatio-tttoé*.) kik atáo o*m meb« .«*k, miatán a «MieUadomiayok elemei as-rint egy lyen egy időben s*ak egy tett le bet. KöeAttük pedig Bar Tan egy — mart fiúból alakult — hadiéit. Éo tehát, bogy tiiíök ill»t»e rajtok mulathassak, kéayte* -' |ra tftpj-ok alibök kertelni. Kóaaóaöm Bskod t-^ó kabitom. mely engeded, hogy fcnty*.létem tekinteteo k.TÖl hagyat.k és » tártáig*4 aavartalanul foly. 6ik%rttlt B.g4rten«m, hogy e két o«oport, bár ¦*• Bereil«oek at etikett formaságai értelmébe!, <Je ei as érdeklftdéit még oem sarja ii. Hí" a költő mondja valahol, hogy Ttanak lelkek, melyek már iameretteual ii"kedvelték egymást. L bárom Pyrrfai-boiua egrmaakósött látásik basaélgelni,?..-„b nt > b-dfi-vk ii és mégu kÖloaOaO een pocertetik egymáaatl oéaet- 6* kedély-fiiigukai
A tirtalgia eme művésszé Talóban ¦nlatiatott, de jelenlétem figyelmen kÍTül kt^yatTán, figyelmestettem porssemoyi-*cremre,Jnirig astáo tölök elmaradni o«m tkartáa, kénytelen Totum nyárjaira faradul, bit es sem as igasi malátáig
Lseklöl elmaradrán. egy délcaeg legény alul kitért,, felséget termetű (maga al édes aoyja mondja így. már ptdig accsak legjobban tudb.aa.) Leáoy mellett r nem magamat éasre. A. fiatal ember al gha meg aem érdemli, bogy neki kit figyelmet .»enteljünk, mert bessédjébol ttgj- veasem ki, mikep valami igen nagy a- lebet.
íjsülstéaére nés»e bisvijt francia, tort bir magyarul betnél, de at-niad et igen tok orrhaagot hallat, rultjárs enged még követkestatni aa a kori|meny n, bogy a mint most mondja Aegyizer éppen akkor volt Eattergom állomásán, mikor a wal**n haroag, ki ugjoD vialis ember.
Pirisbaa tartóskodása alatt ugyan a§on aasfalton járt, melyen a köatártatág eoóke, ki az fi boa jour-jait a legnagyobb tsiv4lyesaéggei viaaoaoata,
A legoagyobbbatárOBOtUággal (adja állatául, hogy Tisaa Kálmánnak oaak a bal iápáo rao .yueaaeme, valamint ast is, bogy ADdráasy Gyula sohasem kér esitromot a bécti tieletekhes. ttb.
Termétietea, hogy nagy as értéke aDoak, ki a nagy emberekről ily aok ér-dr-ket dologba képst bennünket kis városiakat beavatoi. Irigylik U tokán, kik nyomába nem léphs:nek, as fi Itteni nagyságát aa a. d. társatág a-vemeiben. Euöttuk érthetienas akegj, me!ylyel el-h-lmo*sáfc. E.ÖLtem nem érthetlen. Éa ót iga,a«a a tömeg felett magasan állónak, Bem miodeaaapioak tartom, ki >g*n jól tndj., hogy kiuek milyen ssiat mataMoo. Ö tehetségénél fogva relök agy játssik, •mias, ki bábokat ásokott tánosoltatni él mindig tudja ; mely rugót keli meg' ¦yotnnia, cérnát megrántania, hogy aa G akarata aseriat bólintsanak, későket fagy lábaikat •¦teljék.
Tagadhatlan. hogy es nekem ma-laiiágot ugyan, de a mulatságot a lelkem-b-Q lamadt gondolatok lerontják, mart én oem báboknak, hanem embereknek Méretném " embereket tudni.
Itt a corso mellett pedig 1 áljuk a — da oem asabad miodent kifeoaegn., ¦er. feleli* sserkesitő barátomnak na-"SJüii megtájdaiaa a feje ha, minden íga-Mt aapíényre homa.
I&nuU léptet agv — boldogiágtó. •ttgirto arca — emberke as A asép meny-aauoayával. Ea ugyan aagr elveset*. ••""e*, de fájdalom nem nekem.
Odább két aerdalo lányka, kik ktV tti us egyik oly asép, bogy Arany János e iitTait láttáik ilotstrálm.
.Hej a fiatalság fel-f*ln*a • tágra*
Hint piroa almaért gjarmak a nacy fara, De mivel 4>s alma el nem érhető, as hát "éltesetek tton aorába urtosik, mely-tf' as ifjú sorTadásoak asokutt indulni.
Vagy tán mulaUig nekem as anyák titkolt, de mégis látható bossaokodáaa kik reeUlik, hogy as 1 leányuknak nem 'kád valami divatban levA gavallér-¦iserAje 1
Barbár, ki esen mulatni tud.
Sőt még aa «em tóit el orommal k°KJ gimnaastikai ügyességem foly láa '¦k»bb én léptem arra a lábra, mely uAr °»*knem as •(¦yémea volt Inkább tajnáloa *>«(ényi; hiii tagja vagyok as állatvédő1
De nini! itt subog mellettain ai aa «p*dTe Tért legaranyosabb (gonots ki-^'nylés volt, bogy araoyoa) gyermek, ki l*Q<en6id — hajói láttam — tsemein-k r*f y°gáaávat, bájoa m<yoijirt,\ eféas lé leírhatatlan kedvsaségével ágy
1885. NOVEMBER U-én.
elbűvölt, kiről az antiaeiüiinas legácasabb napjaiban a koraiallemnek hodolö katoaa-, tiaatek U kénytalemak voltak bevallani, , hogy bin í Saloajüdiaa kit megpillantva, dobogó Hivvel ,gv küatóntöt.: h h b
Oh de mélyen ér»«m. hogy essél tudnék csak mulatói — active.
Nski tulajdoBiUák kérso aaol kiknek bmaága sértve Tolna, bofj ok már nem rahettem éasre. De kfllönbeo ia na réc. bunúm. bogy cly aok esbert nem saoktan ésarevenoi.
Hírek.
— F6igazgaté látagatat. Mé azárM Nanttar kir. UDicao., pécsi
j Uokeraleti kir főigazgató f. hó 8-au ^rkexett Tarosunkba, hogj a ke-gjestanitóreodiek rezére alatt álló fó-giBaasiomban auDdea tacívben axoká-soa hivatalos látogatást tegzei. Ne-gyedfélütpi itt idózése alatt tiietet Bzemlére vette ó Dga. ai intéteti uer és könyvtárakat, a raji éa tor nalermet, meglátogatta két-három iiben az egyes osztályokat, meghal gatta a tanárok előadásait s todo máat szerzett az öaképzók&r ml kodése g a renkivttl tantárgyak ban tanúsított haladás felól. A f. bó 12-én tartott tanári értekezleten a tanintézeti épület fölszerelés, a tanulok fegyelmezése és a tuulmá-nyokbai tapasztalt haladáa iránt Ó Ne». teljes megelégedését nyilvánít ván, a tornaterem padozata helyett a törött cserhéjnak alkalmazását nyo-natékkal hangsúlyozta, s a taniló ifjúság vallás- erkölcsös nevelését és tudományos képzését a tanán tetto-letnek továbbra is figyelmébe és atyai gondozásába ajánlva. 0 Nga. csütörtökön délntán a pécsi vonattal székhelyére visszautazott.
— ívrtMités Dr. Morgnstern J. ügyvédi irodáját Kiss-Ciellbol ide N.-Kanizsára tette át, lakik Eötvös tér 460. szám a figymn. át-ellenében Rosenberz Sándor házában.
— Artizslli Sánstaw bires mü-lovartársulata városunkba érkezik 45 jeles tag- és 36 igen jól iskolázott lóval, s nébáoy előadást rendez, mely elóre is kellemes estéket ígér.
— Vendéglői botráav. párbaj véggel: A neijbeW .Polgári Bfveaolel-uj vendéglői belyiaege f. hó 4-en botrány aamtkelje volt. Mar mait aaamnnknen akartuk reg.atralai, de mivel véglegea el-iatéaeat aonak m^fjelennaaig nem njert, jónak láttuk elhaiaaatani. A dolog követ-keaolegtórteat: &ováoaL«joa, joggvekor nok tőub uraival a neveaelt Tunddajlfi helyiaégben molalott. K köaneti egjtaer kimemea <alálkéuiit Uock Jinoa polg itkotai aenetaaar a réroai kántorral, ki aa egjetuleti betyiaegbftl jött le a baaa. menfibeo TOÍt. Kovica megaaoliwlta, bogv menjeo be. Hock megk&aaönte a bnat a asaal meotegel6ave, hogy ö ugj aen iaaik bort. — távotoi akart; Végre na«v unasolaa ntáa barálaagot b«aaetf eteare b« tart. Alig ültek itt le, Kováca fölkapta poharát a i'.j aaavbk kiaare'.abea: .bunoi fut aa ar 1" — Hook puberáhoa kocáin tattá, ilvkep adu ladtára, bőgj meg akarja vele inai a btrátaig puharat. — Hock így eeolt: .Kérem laaea mi meg alig, lalalkosiaok nébanyeaor^ bagyjuk eat mátkorra. Erre K o v á c a att mondta, bogy. 0 agyán ea életben többé fel nem eaoiitja." — .Nen teaa aemmit — válaano'i tíock — fel fogom kérni él; aa ugy ia u ktttebb jogi Kováoa e Tálaanaaal aaenban aem érte be, énem apróbb, öregebb eaélaáaokkal ügyekeaett boeeenUnt Hockot, ki aaoa ban aa arAaabb inaaltat elöl higgadt, ildV moa viaéletével aaépen kitéri t végre lei-kelt éa menni akart. Ekkor Hováoa odi aaólt: .Jobb ia, ha ilyei ember elmegy kdaóluak.* Hook nem valaaaolL Moat Kováoa kiáltott a veadégloaaek : .li viteaaa el t-et a pobaral (H. pokarát) mart mag vaa becatelenitve 1* Krra Hoúk enajit mondott : ,Kérem talán megtitaa telve ? I Itt Kovaca kit&rt Felugrott éa torka eeakadUböl kiabálni keadett: .Imre dubaaee ki eat a bitráay embert, mert ín pofon uUSui !• Hock, ugy a« állott, megfordult i aat mondta : .&*>
itt vagyok !" Lrre Keváoa villáai;)Or-tan arcaulct-pta. .Nem tudtam, b y gaaembeml van dolgom* eeolt Ilock s Uvoaoti. Mátaap elktldie K.-boa mag-b.aottj.it, boiy taíliUák tói elégtétel-adaara. K. mtnden booainatkéréat megU-fradott i végre iá párbajra kerftlt a doiog Ei f bó 8 in ment végbe a k ifktoiaaa .Nyirea- mailéit, a kttcaei lövöldénél
Hock aegédjei Dr Meuasiadler éa Uraainy arak, Kováca eagédjei : Freil.r éa Fajct urak voluk. Orvoaokal : dr. Saekeres éa dr. Ráta Kélaaán urak lettek fel a erre. A felek a kltaaotl helyen raggali 8 órára merjeleot-k. A litávol 30 lépéaben volt megállapítva, agyaaeri golyóváliáaáal, avanoa nélkül. Hock aorabuaáa taerint anél ell«aébe éa valami tlótt-kopou pán-Wlyboa jatolt. mert mikor — egymeeaak bállal állván — a jeledáera eaemkoat ferdnluk lővétre Kováct lőtt, Hook páaatolya meg aem aftlt el. Eal rögtön kifogáaolta, de ,a aegédek Jelenlétiét, bogy aa ngj véget ért. Kováét ekáor Hockiól booaáatlot kért, Hock pedig a tett aértéat viaaaavonta ét kenet nyújtottak egymáanak.
— Eladó Slóllóblrtok A Saaat-Ofgyvart aaolönegyeo egy je karban
lavó eeöllo, eroa épdlettel egyttt jatáv ayoáan eladó. Bővebb érteaKét Wejdile Jóaaaf köny vker>akedéaében nj-rbetí.
— Gynaihir A kovetkeeó gyáaa-jeleatéet vetítik * In bilynQyorej enyingi urodalmi enimtartó éa neje, aafltetett Voila Kárrlina aajii valamint gverme-keik Ilona, f'rjeaett Bobunieaky Ödönné Áaoa, Károly, Jótt.l éa Janka mély fájdalomtól aujtja tudatják faiejtbellee. bon aaeretett leányuk, illetve tealvértk-nek MibálvB Margitnak elte 18-ik évében a haldoklók aaeouégének áhitatoa felvétalo ntán tadovéaaben — november 5-én reggeli 3 órakor történt (ryáaaot elbuoytát. Aidát éa béke lebegjen a ló-' k ornkre eltavoaolt jó gyermek éa aaereto teatvér bamvai felelt! KeltKnyin gén, 1885. nov. S-tn.
— KlaS Jéaaef jele. k6it»nk fel-Ivaaáaára aaepaaáinbaa gyftltegjbe hajl-
gatóaáf • aat mindvégig nagy érdekli-déteel hallgatta Külöooaen nagy teUtéat Tattak a felolvaaott költemények, eaek kSaói ia a .Nápolyi mleit" cimu Ennek végemével a aaö Valódi értelmében éljen- éa tapavibar tort ki, mely alig akart mtgeiuooi. A ¦örül-belil egy óra folyáaig tartó ¦a.Uemi elvételei lánoe-mulataág követte.
— ,Caarnokurovatunkrafelbivjak ilvaaóink aaivet figyelmét Lapunk egyik
aasCemas doljoaótáraa élénk hámorral Irt cikkben f.eti ott a nagy kaaisaai koraó tarkánál tarkább képeit.
— A magy irodalom éa müvéaaet pirloió egyetttUt rendkivaji kdagya-léee folyó hó 8-án déluUu. 3 órakor folyt la a vároabáa nagy tericeter-mébes. KSrfil belül 150 tag vett réaat. A kfiagyuléa a volt aaabedelvukóri kelyi-tég kibérléaét nem hagyta helyiwa; még.a ha a Délaalai takarékpént íi aa 1886 májoa 1-én leendó kikókoaksdéabe Wk-igyea. aa ideig a belyiféget megUrtaai
hátároeta. A botor beeeeraéere nesve il lett fogad vaaaon indítvány, hogy ahboa minden tag 1 frttal járuljon. Butorvaaár-láaaal 300 frt. erejéig a váleeetmánj lett magbiava. A lemondat folytan lamtrtTlt aamagyi eaakoaalály ela«kanfére Oyórffi Jlnot ur t a jétékenyaágl aaakoaltályara Ddrbioa Ufaao ur egybangalag mefrva-laantatiak. A gyüléa Igen tsepeo folyt le, mely blioajele aa egyeatlletben uralkodó jd koaazellemnek.
— GyáBzhlr A 'kovetkeaó gyáaa-jelenléat valtak : Öavegy Nagy Jónaefaé aatl. Haragot Lueretie, ugy a boldo-gullnak unokái Béla, Irma férj. Plánder Qyórgyné, Deaaó, ét dédunokái, aaomo-rodott aaivvel jelentik felejthetetlen anyjuknak, nagyanyjuknak éa édaeenyjuk-aak óav : Heragoa Mikályné aalll. Saela Katalinnak folyó évi november bó 8-an déluUn 1 órakor, éleiének 74 ik évében a halotti aaenuégek ijiatoa felvétele atán vétrelgyeagttlée kovetkeatében történ gváaaoa elhunytát. Nagv-Kániaae, 1885 november bó 8-án. Aidái ét béke lebe-bagjea bamvai főlólt !
— A nagy-kaaiual poLgári-egj
let ujoaan épült belyiaégéaek megnyi-táWa alkalmából f. évi november k* 15-én aaját termében, eatl fél 9 órakor aártkörü taacvvlgalmat rendet. A kibootátott meg-bivók tMlépti-jearytl atolgálnak, átrnbat-batlanok a kívánatra félmatatandók.
— A nagy-kan Innal iparos-lQuaag öokepai egylete alaptőkéjének javára folyó évi nov. bó 22-én Sarkot; J. aene-kara kóaremukódétével aa .Arany Saar-vea' hoa caiutett vendéglő daMtera.ébea dal- éa aaavalattal egybekötött jótékony-eaélu aártkörü Katalin-bált randea. Hein Mihály bálelnök, Taaa Simon pénalárnok Qalambee Ullrich péaatári elleaór. Bé-iépti-dijak : Caaiádjagy i taemélyre S írt. 3 aaemelyre 1 frt 50 kr. Elireváltott magáajegy 70 kr. eate a péaatáraál 80 kr. üareattU kr Jegyek elóre válthatók Práger Béla ur gyogyeaxtárábaa éa Tant Sttasa ar fodreet mútermeben. A kik taV vatléaboi meghívót nem kapuk éa erre igényt tartanak, forduljanak Taaa Tinson urket. Felalfiaetéaek kotaóneltel vétetlek a kirlapilag ayugtáatatsak. KeadeU 8 órakor. A megbivó máara át nem ruhie-hato éa c iváaatra a pénttámál felmt undé. Moaor : I. „Hvmnnt.' Férfi karra alkalmait. Tariwky F| eliadjt a dalárd II. .Egyveleg.' Magyar nepdaickbóL
Zaaakowcaky E. tol előadja a dalárda. III. ,A vándor oaalóeUaa.' Beneuyilol •aavajjl Froach Jósaef. IT. ,A kápolna Kreataer K. előadja a dalárd.. V. „A baasár." Séroay Gyulától auv.lj> Saalay Mihály. VI. .Dalárkedv maaur ¦ Zaaa. kovcaky-tol előadja a dalárda
— Csak a j«t tztkat utáMzni.
caak hogy ez utánzatoknál aztán a közönség húzza a rövidebbet, mint ez a táplálóeierek hamisitáíainil Upasz talhauS Ezért a Brandt B gTÓírrsze-réaz svajczüab dácsáinál, soelyek gyomor-, Báj , s epe bajokban kitfinó szerül használtatnak, a Tételkor minden doboznál (70 kr. a gyógyszertárakban) ügyelni kell a ezégjegyre, » fehér keresztre vörös mezőben a rBandt B. névaláírásán.
Irodalom.
— Uj seiezat: .Holdvii.goe éj-
keringő énekhangra éa aoagorára lru : Binfy Sándor. SaSv. gél irU : Zm ára 1 frt 20 kr. megjelent Budapeeteo Zipaer éa Koaig k&oyv éa aenemfi k>reakedéaé-ben Kapható : Wajdita Jóaael konyvke-reak edeeében ia.
- Felkvláa az •lóflzetésr* A Ma
gáayböl" leaa a osime uj verakóteiemaek, mely még ea oaatel fog megjelenni. E könyv nagyréaat aa .Ifjue^gom' ciimú gyűjtemény magjelenéae óta irt költeményeimet fogja tartaimasni, de leérnek benn? oly mavek it, melyeket mint nem egjéni, vagy a végaó aimitaaon még át oem eaett varaekat elaó köteteatb« föl aam vettem. A mintegy 10 ívre terjedó nagy diaaaaal kiállított kötet daoeember elejéi fog megjeleni, tégy fttött peldáay elofiaetéai irt 2 frt. diaskotéena 3 frt. Gyujtíkaek 10 elifiaeto ulán tiattelet példánynyal enolgálok. Aielofiaeléti pén-aeket, illetőleg megrendeléaeket kérem oaimemre (Kaaeára) mielóbb beküldeni hogy a nyomtatandó pélpányok aaáma felíl tájékoaódva legyek. K.ttt 1885 október. Revicaky Gyoia.
aá hiret námmoven Mikalik Jáaea nr etoda tetteit! Aiai edoif néf *fj eaib ri lénraak tem likerQlt. Itt Mili«lik ur kepét véf htt via< oi 0 a »ű ltoioi erűimében tserracael kU4 bátáoa aiad.okiDek aki cath kivaojt. Mi-ttalik ur Beikeretetemre elkoldta oékea aa 3. <3 74 neraneeeitáBiokat. aitlytkkel miad-járt as el*! betinél a Bnui kuiáabaa no-Ttímber há 4^n 48O0 irtot nvette* • eiáltal ntihalik ar tncem «t ciajádomat boldoggá tML Nem ét |rar«>el<eim ajjoofnak örömökben; at efeas biaba niodeaSn caak vidáa-tár enaaaTUak péaiael, tukreajtink rúnával ilátkaaraak aleleninel auctelve, a piaeaben bor et fa elegeadS ¦ i(T amit aaivOok caak oaajtott metlm ecvtiern, ki>ánaáfaat telje, túli t airet uámfajtS Mioalik Jánot Ar ¦bvm kostemakodete álttl Matsnálja fej ubát e to-tok miades tiut.it orvaiéit t aiott kiaá koaé Jé alkálidat, t'ordaljon miodeDki aioasal Ki 'ik urhot, Btrt awal midin a tél beáll, ta-oál aaakaegettbbc válik ear taera&eaéi nrare-éiy, taelj igen ceakály kfllitégfel éraeto et Ceakneai aeatii kaltaeV ti firadaá«al, 017. •aelvás in It miad.eki rttda( <<art Mikalik Jaoo. ur bolcttn kluánitott ée álula oas-taeállitotl t«ra6játékierve a*fiu«fevel. Lc7 kU terlttet keU mi dtakiaak m-a^aa ie, aiért be* ltdék .tikul kérjen mloa.ok. uereiicaauá-nioktt Kistllk Jaoot urt«l, k. plratlao kombi-aalA-ktpeatefinél fofit már taimtalaa ambert bldl
^apveaer éa kiadó: SZÁLAT SANDOB Feielot aaerkeartö : VASS ÁLMOS Laptulajdonoa : WAJDIT8 JÓZSEF.
Alulírottak igamolfuJc. n Hock János tatuXr ét Koráé* hajót kir. tOrvényméki joggya-kornok urak kötött fennforgón bfviUtstbeH ügy a Umagiaf&a-nabályai tmertnt elintétteteu M.-Kanimintn ISSS.nov. 8-án
Dr »usled lar Antal,
Cnalny PM,
Falca LajcM.
Frerler Adolf '
( K rovat alán kotJettert nem villa fcletoeéfet a Saerk
vetr 1881.
Árverési hirdetmény.
Alaltrt kiküldött végrebajtó ax 1881. évi LX t. oa. 102. §-a érteimé b«a eaennel köahirré teazi, bogy a lete-nyeikir. jiriabiróaág 1918/P. 85. aaámu vegséae élül Scbwarn éa Tauber nagy-kaaiaaai oaég végrehajtató javára Er-délyi Mihály titeeerdabelyi lakna ellen 1112 Irt 80 kr, lóké, eanek 1885 évi aagaaatáa kó 1^4 aapjától aaámilaadó 6*/, kamatai ét eddig ötaaeaea 48 frt 75 kr. perköltaég körate!éa erejéig elrendelt biatotitáti végrehajtáa alkalmával birói-lag lefoglalt ét 600 frtra beoaOil 100 méter mánia aabból ál tó ingoaágok nyíl-ráaoa árveréa atjaa eladatnak.
Mely árverétea a 2300/p. 1885. aa. kiküldétt rendelő végaée folytán a hilyiaioén vagjia Tótaaerdthelyen al peren lakáaán leendó eaekoalétére
1885 évi mv. bó 16. napján
délelótt 10 órája hatan (Ml kii&aetik ét ahoa aveani aaánaékoaók eaenoel ol megjegjaénael hivatnak meg, hogy aa érintett ingoaágok eaeo árvaréaen, aa 1881. évi LX. t. oa. 107. §-a érteiméhei a legtöbbel igéroexk becaáron alul eladatni fogaak.
Ai elárvtnaaadö ingóatgok vételára at 1881. éri LX t. ct. 108. §-ábaa magái lapított feltéwle* aaarint lett kifi aetaadó.
Kelt Letaayén 1835 iknov. hó 2-án
SCHMIDT JÁNOS kir. biróaági végrehajtó
Temó! Ttrío!!
Éljen! Éljen > Itt a Uniói Éljen !
bimak j U«pt|Á*ira
sia. Olf-j-iiok éa bájnnlgívtoa
i Kotsoaetasi nyi! váaitáaával var^ta«. ,
Straaaer Quattáv. Budapeat L kar. D«breat«fateza 22 ia. L enl klihalik Jáaoa urboi Budapett kar.p^ai-nt 74. la. I. ea T etimaatidD levalakbes ik-laaiadám 3 db o krot. beljeg mellékleiLdS
Reif Arnoldnál
Béna, I. Peataloni utcia 1.
K6*vettíi» ingyen. ¦ar E szakban a legrégibb
Ervén Lucas Bols,
k. k H«f Lieteranten. k. nttxJ. Hérf-LieferantM.
Alapittátott 1875. AnuUrdambaa.
különlegességük
Curacao-Anisette, í
az ország elsó azleteiben fészletben vamuú. 2616 8—10
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fraoctia gTÍrim»Dja.
Ciwley és Hanry pirizsi
ávatik
E^en p&pir megTix»f&lUt«U Dr. JJ. PokL Dr t. Lwirlg, Dr. I LipaauMM b«kai ra> gjénmi xtMink ájtal, kik a lagjobb ajia«laM ad tik, ajj . kitűnő mmfiiéf, valamnt ast
atrr*) nem irulaw ttnu Toltiríl, i hop
imt ilyaa, * atafa &«m*l>«t)
Hirdetés.
A esangeri utczaban Itvi „HARAGOS furdöbáz"
mint ilyen bérbe adatik. Bérelni
szándékozók értesítést nyerhetnek
ugyanott
Hild S.
I. nagy-kanizsai temetkezési vállalat
tisztelettel tudatja a n. é. közönséggé!, miszerint rendezője HM
Laazki- lakását
Teleky-uteza, Benézik ur
háza mellett lévő Tuboly-
házba tette átHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1886 .NOVEMBER M-io
A már 50 év óta Bécsben
fennáll* jó hiruéniek orreodó tt|ytaa> *ZÍMt CZ«|
„ZÜ1U GÜTEN HIRTEN,"
vorm. Vineenz Strohschneider,
WIEN,
I., Rotkcith.rtv.tr.••• 14.
VALÓDI BRÜNNI gyapot ssOvetekbaU,
egééi férfi öltfaetre ?aló auraaék**
teljeaea »Wg egr egaaa giMietkea, ea k«*át, aaarag éa
miadootala aaiabe. aa itroisldul** aai.Aat'irbeii a Uritieri ki: rt megaaabott árakért agyúit
II rd minie^ ag<aa Oltoaeira — — — — — í/frJŐOkr. I-aí mia&aag „ . — — — — - 4 frt 50 kr
Bsaa maradékokból aaiaiAt aaoj kdltlhetak, 4a kötetesééi »«f» aaat itt BjilTáa(M*D a kW tatead Arukat rieaaaTe«)BÍ.
A kOldsM • feaati aa<Wi?l«ke.k a inom-jolia falasáaaitaaa nelksl torteaik. a páni eMlegee bakaküee Tecy utaovel mellett. 2«46 3—4
I 111 I I I I I I I I I I M I I I I I I I' I 11 I
VIDATS-EKE
Vidats-féle egyéb gépek és azok pótrészei
u ¦rttfeti VMtMV-ttte atfuták (mUM) it«n« CMkb) ai «Jább irt gyárban kapfaatók, u Aaszea miatáktt « ndatt-léle caMtoaMgtol megszeretve, aiokit i> gyirtja.
A SebHk-réle vasöntöde és gépgjár-részvéoytársaság
gazdasági osztálya.
MM 4-
Ilzmiti írufla: Mwi miílM 51 szil.
OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO»0CrOO<>DOOOC<XXXXXXX>OOt
karácsDítyi aiáiiü.
Művészi kivitelű
ARCZKEPEK
kretarajzban
féoytíp atin nagyitra , teljes aaaoaláaaggal. A kél bánaino folytdékkil aot-hitó, annílkni kogj- kárt atearadoe. Ai ara-képek t lehetó legrSTidekb idS alatt kéaiittetnek el.
E|y ireifcéa ára — üatnagytágtan — 8 írttal fUfelé
2«7 2-4 M
¦aV A képekre üreg nem szükségeltetik.
Megrendeléseket elfogad WAJDIT3
NagyKaaitaaa.
1868.
WALSER FERENCZ
elaó m*trw (ép- ee t&moltóaMNk lytra, hanac- *s éroa&ntidéj* BDDAPK8TBH Bottesbülcr utoa* M.
¦ #
Ajánlja iry*r'ir'^ny»t'
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű nivaty-tyakban elvállnl teljes Viireietékek berende-zésct varotok, földbirtokosok, ipartelepek, armentMtto tarralatok éi magánzók ré-
»»tiH modern technihai
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik; köz- éa magánfürdők felszerelésére, Itagmtn-tea ürszékek feiállitá-aára és minden rizmtí vi muukálatok gyors ís ponton kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. OCKXlOOOOOC>QOOQOOOOOOQOO0gOC>OOOOOOOOOOOOOOŐ
Dr »iHlaa.ir tuar ar által Mtalált •¦ küár*la< naaalalauntt
ML SHIILITZ1111!
b* duh4«« doboson
ca lyaaaar e» aiuatfcafea.. a^oaerroree 4a
. inijbi, rertelai.a, ar&oyer ia a legkfl-iaiaeriaban riaaaaal fn
j'ÍŐ'kí"*"*' '""*'*" »«aafa"a, kiu)aa ia kolika ellen L«j O..t pootoa ˇalodi. MoU radja«7*™i «. n*r alatraaMl
Moll A. s&%. ró*
aíf aaallltó. WWÍJ'
Sjkjatrar
Meidinger-kalyhák
HEIX g. FeUü DObllnsben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CB KIS >ZABAD. 18*4.
lijlkkl jatalaau'a: BÍ4a 1971, CaaaallDTT, Pina 1878, Sochi-1877, W^a 1»78, Taslita lKTt. BealSSO, Sfer 1981, Trieat 1»8Í
X*X a, k « * x- m..le :
B&Ci BPI4Ü31T KKJUASD
vau. 40 4J StrNia L<paeani H. Cono Via. Eaaaaela 38 L—jobb ratUroUtK aaetalSn! ellltof kHyblk laUnkuk. UkolAk-ea irodika^ atb, apaaert aa elafiaa ballilaatu. ' " bA*al tBbb e>ol.a fBtkato.
lafTfa afiaa apalaukia, paintó-klaaílik >a«r- aa anl-
1824 <aa a ai Ma,dl.m,a, « U/hiik-
kAlTWi.kk.auU.tka>. Am -HM.Juttat, --T« • -i kUrbAiak -i-
A fjí« 'iíielTe J„«nkiTÍ«ak aokaaaoroa aliuiaokra aduk okot _ Fi-
I „.Ueeatatiak taail a l koaoaaifet eejAl 4<4akab~i ia
I HttDlNIEt-OFEl 1 5al»a ITiri TÍ4j«J7"°k™ - »•>« »»ja «a«;i: niaeasaeaf. I •*•*' tVI '„„« i. it»in gjirtni. 7«nk utánUaaitol, habár aaok
.ajasortaii .Haid.oi^-kaiTkü- na) pedi( jaiitott aeidiafv-aAlykak rjaaaat ajáaltataa* ia.
i fjartaiojunk ajta>asA belaS falta %jín redj^jank bele iu íatn. t aa i
¦¦ 1
J Teke asztal- és teke golyó-gyár \ KNILL KÁROLY
Béc« IX, Rmau, Rőtbe UvMkjatw N« 5 -7
OOQCO Cl lir. tuinlu. (^ uataúkaUtL 0XXXXX7
AUapittttott 18O7-b«D Ajáaljft kfilöoöaea aaját, alula djob-
«•• faliaiAlt tckeaaital fatet hwi
a legfinomabb logol kaotaebokoa, meljsk tekiatre joeigit ea t»rtúa-
UfU ouodaa mit takeautai Laavl falalmola.k ia a ateJlMt . bi-
aooTal oandis oloaó ukaaaatalokaSat oaak 46 irtke karaj.
Ai aa ca. kir. kiaar. aaabadaltaaanM Taka fol»4ia», aj.. Íjak aa aMáal naaaUaMial taljaaaa agjra anarj, ajáakaa arj.nttl. Ü\U maliéit koiatkaa^ irakart. 60-8Í a» la; 5 frt 68-M «. i. 6 frt. 67-72 n 1» € frt tfráaraboakili. Árak ea r.>pk tfk* taa-jtaJokról ia«;ra a> b»Vmeat».. J614 8—!«.
oooocxx------
Figyelmeztetés I
Fi(7*l<B*tt.taai t. vMfiiaaat, kofT iéim-klot bJrk~ *• má. Ujába balyaifaka>k>U ajTUOkok usktik kik >i«kaüH T*( tabbarira
kla4« alatt ataak al Eaak imm Urán alaii. b9|; Utalaa WAdoll alataM «a»- aar aarráféa^M aufaam, aukat ja<ata»l ' nn túaHtau .kvjik. «I.ÚU raacAljak, ' altoraak aMkvo falaalit, bof.7 aal »aai<aaMák
raf«4rt ttb.. aatlT ad; 6-1" kr 4rtakk.l kir. u(;auaa7. fnol att-»hM«ir«k fal. téraai aUl t <.T«a>K,a tflea ratt *»rvóf«p«ka«« aak alj aa7a*kBkat n<7 ataaokat boeaiuai, kik kaaJegTtoilef, aiieteaiutt a*(ba«aJmas4«Ml kte*atat«i képe-aak, kofy nAL»a alkklm*«Ubaji Taniuk.
Ottbbi idiaaii aal u uaanathui, ao(;
J6K 8
oooooooooooooooooc
ac" nrr«|a>akkal <ul a<7 masak «1" baikaa talaAi, aop Klaa lM»alt anatT^k* alafjia aAlaai al-kalaaUabai leró 4t.T«""ko»i aijik ki sutatal
a aanü uuMjkku •¦•*• »••**•*. k««r aa áJUlik ajtakXt géa |UM«B(»r ö talattill nH «rt4«U Siager farri-«é>, k«Utt a >a»r» kartlt Teié ea»k ¦UmioU
b*° ""kiííiL" mi™ to*tr '*"*•"*¦
A^alaaztetaa a a- 4- kQaOaaérel, i'*« j :
[. Ita»iea eraéeti Sláger l»ar
Itikaia trarl jaayat <iull,
1881 i* i. ata aUlauakra a
<;•>< J««J. — as HItídj aiadkal oUallral ba ia Batetatt.
IL aiüdta «r«4«U Sláger larrósep
a Mljaa eirat >naJi: 1A« tümvtr Htattf /ucturimf a>
in. Kiadna eredeti Sláger Tarrigef
H7 aato, tsónara tUAZOLVÁNVrlTAL ((¦Arataaüi oamánrvnl) ran aüátra.
Kaaa iyaaabriMy aa UUto arwl^i Siafar C*TMk apatit taatae a.t a a Skajv »aaa(»» tartaj Ca .lasUaa*. nlaalat •¦ «auk- a ksUpaoripai .aaartt7.U SnaaMaawr O árnak alA>raaa4 u Tiaari
Baijkas «Hamil|lll I ina* aaaaá-tu ll .rrtf«> aTJi ané*. aaajaa aW
iái. TW knt iHibiUait U
É TtiírttTiítiíte i-iaiizú.
D«ik F.r.ocj lír
aaatlai
áOO.ÍHMI
¦Árka.
Szerencse
Attytrtatfjrftt u áHaa áffiJ kkUtftttaUk
M«fi..*.U a Hamburg állam *a»i b itt mi tolt aa^y péoűki—noiát
nyereméay-esélyein
• wM» 88«,4A« •árki.
falttl okratleoai oy»r»tlk Lx*a •línjo* pafaukiionoLia tamM-r(U*f oaax*-Uiitott nj««»*Dya», «*lj«k esak 100,000 aai-ijecyMl áU&aak a U-
SM (Öt aatrka
2SS oj 9000 •
>a«h8f
1 dij 500,000
I d; 200 000
1 '. 90,000
1 . 90,000
S . 70,000
1 . 60 000
> . ttt.OOO
20 000 15.000 10,000 5000 3.ÜU0
512 818 16 • 1 64 S17S0
sato
90 3»VJ 3960
1000 i 60O ai 300 a
160 Z !46 a 114 a 100 a
47 m 40 m *> a
lftao .
efieak.a
Wt oaaUljbaa ottrellaa kaaa'iii fo«nak-Aa ala6 Dj«rMa4.a4iaua kiratalaaar juaiaa 10^r« AlUpittatoat mag, aMlfkM l af nal. a.n eaak M!H| ll 1 fal emd aora oa.k MIN) 3a aefj. . aoraj. eaak ki. N * 1'/, ¦ sarai Eaaa aa Mla. aftal MztaallaK ereietl aarajagyak meai pedi< liltoat icerTearakl u iaataf knaiilaa kaUI-«Me aaWl ait > laita«laa* TMikrt la arirkiiaatnlt alUra.
atinaa* erdakek, w^^i aoaaj*-
O T # at jfcfjlj^tj ^Al^aaj mm JaUftflta aTaTJÁaVaié'
t«] -llátott M*4la>ti játikt«r-*t dij
fabtólatáa válkfil.
A ayirtMtey kJtMteM •» tzttMz tata altal-jn köiT«tl«nfll m*ke> töltetik a réastreT&kbBx pootoaafl • » Ugiiigorabb tifktmrtt* »ell»tt.
f éri november 2O-41 SAiUEL HECKSCHER—».
baü ia Táltólalctibai Huikai(bu
uas 4-'
-JCaatuá «., 1885. November 21-én.
Z
HaszonnegyetüK évfolyam.
Eli/iteltti ár-
i fTr« . ¦ 6 fit- — —
*e 2 bt W kr
> . u . •«*¦ II kr.
IHKütTtlíK haaáboe petitsorban 7. masodaKOr 6. ¦ raiadea uttablii aorén 5 kr
UYH.TÍVMIM
»oroiifc->.t lü krert vvt«uiek í«l
lui-atari illeu-k Bumlrn efrea hír
.U-teat-rt 30 kr tíz teutik
¦ ¦
ZiU IOZLOIT.
A lap tztllemi rf»íet iíl-tö kftile-
i kiadóhita alhnz intézmdök
tí-nn-utttlen levelek n«m ío (adtatnak el
KeziraUa vlatza ¦«> klldetaflk
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanami önkfntes tűzoltó egylet-, a „zalamegyei általános tanító-sti'Jef. a .nagykaviztai kúdednevdö egyesület", a .nagy kanizsai HmtiőTuegilyzdnövttkezet', a ,sopronikereskeddmi s iparkamara" nagy kanizsai külválasttmány" -ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
L
a .zer
Migyarorsiig felfogasa illette !ho8J Uilán
ki ü-
Masrés* abban 2n> kétkedem,
Mgyaig fogs illet ! > valamint elsi
« «Btr»i-m«((j«r o.o«archi» politi-; «¦*»««. Gtmánia minisnerelnök Uja semmitépen sem raenfed »il- *'l»n>férfiui ereéhe elég biztosítékot ,o,.ast » rég előrelátott axerb-bolgir ! " é iri b
|,,boiu cshetcsége mütl.
Egr magrar államférfi,
»rr» né"e. miszerint a szerb
érhető el, ha mi
nUn ulin köon}.ebb u
,,' , , :. ', ,. Utal érhető el, na m he vt lehet,
fo vtán a d,p omiüai he yzetről . , , „ ..' . rt , ¦ , '
I tv j a í u nii közvetlen Szerbia és Bnlgiria kSzti
•Ívesebb tudomással bír. e felől________„___ „_L____^
.Szerbia hadüzenete, mely _
vzerb hadsereg elönyomolá-ával egy-< ieiek xm%1 _
idejüleg következett be, sajnálatos .meghatározMá^melyeV közt m'egfe t n; ugyan mindazokra nézve, kik< le)í ht irtgllitá, nUn g^bj, és i keletruméliai bonyodalmak vérnél- Balgtril bék«eD meglehetnek egy-küli megoldását óhajtották, el kell; mig BelleU_ azonban másrészről ismerni, hogy
.érkőzé, z „ ér.
?onalainak
Milán szerb királyt, aki az európai s/.erzódéseket mindig a legloyalisabb
Minthogy Törökország ragaszkodik a teljes tétlenség módszeréhez s a tények logikája ily állami ala-
kuliíoknii mindig a távollevők semmittevés politikájának rovására
módon tiszteletben tartotta, a török kwtnany tétlensége s a bolgár rész-
t.,1 vaió provocatiók kényszerhely- j„okott kiotDÍ Szerbiának' később zetbe hozták. bizonyára sikerülni fog Tőrökorszig
Bármennyire sajnálatos ú tehát, ^ oly egyességre lépni, mely a hogy Szerbia és Bulgária közt meg : naB.obb bonyodalmakat meggátolja, egyezés nem jöhetett létre, amint Et ép Mnyjra áll Törökország, mim ut Magyarországban régóU ajánlót- au,in Burop, érdekébtn
Um, — nem tartom lehetetleonek,
bogy tiurópa még köszönettel fog
idózni Szerbianík, amiért ez a had- j Szerbia ^jitképen azt a hálátlan és
üzenet által több világosságot déri- nehél f51adatot fiH4lta önként ma-
Ami a politikai tényállást illeti, meUékkörülményektól eltekintve,
tett a helyzetre.
A nagyhatalmak — ItQlöu&seo pedig Ausztria MagyarorsiAg és Né-metorsiág — eíhaiaroiUk hogy egyes balkáni uépek hasonló vissályai esetén sem maguk közvetlenül beavat-kozüi sem (igy másik hatalom beavatkozását megengedni oem fogjak.
G-ondoskodtak tehát mar arról, hogy a jelen háború a két balkáni szlár ország közt lokalizálva maradjon. Szerbia teljesen jogosan cselekszik, ha erélyesen védi érdekei! s anyagi garancziákat is Kzerez magának az iránt, hogy az érdekek biztossága s a balkáni államrendszer
gára, hogy a Balkán félszigeten az európai jogrendet nem puszta szavakkal i'-s diplomácziai jegyzékekkel, hanem a tettnek keleten egyedül hathatós bizonyító erejével védi meg
Ez persze Törökország föladata lett volna, de a török államférfiak, mint rendesen, mitsem láttak elóre ét, a/utan sem tettek semmit.
Minthogy az életben, ngy mint a politikában mindenkinek magának kell munkáját végeznie és kötelességét teljesitnie, Törökország mulasztásainak is az a logikai és természetes következménye, hogy Szerbia, melr a mái által elmulasztott köte-
lességet magára vállalta, ezen pénzbe és vérbe kerülő akcziót arra is föl használja, hogr a soveran és fflg getlen szerb állam érdeseit jövőre is bizto&itsi..
Én az európai jogrend viasza
állítása alatt a Balkán-félszigeten korántsem a mechanikai eszközökkel végrehajtott visszatérést értem ama sokáig úgysem tartható állapotokhoz, melyek nrm felelnek meg a nép akaratának s lehetetlenné teszik az egyes Btlkánállamok független békés fenn-állhatását.
Kétségtelennek tartom, bog; a jól begyakorolt és Kitűnően szervezett szerb hadsereg Milán király és a nagy bábámban tapasztalatokat szerzett tábornokok vezénylete alatt a Bulgária elleni háború stratégiai ciéaját csakhamar el fogja érni, annál 13 inkább, mert a szerb hadse reget egy harczias nemzet dicsteljes itradicziói lelkesítik, mely nemzet a , maga szabadsagát és függetlenségét iszámtalan cs^tamezön vívta ki ma-Igának.
De bármennure legyen is kétségtelen e lokalizált háború eredménye, Szerbia minden barátjának azt kell kivánnia, hogy a háború csak igen rövid ideig tartson s csupán eszköz legyen a czél elérésére: az állandóság föltételeit magában foglaló megegyezést és kibékfilést hozni létre a Balkánfélsziget ezen két országa közt.
Ha minden háború ezé Íja a tartós béke : ngy itt különösen áll ez. Mihelyt a fegyverek ereje bizonyos eredményeket hoz létre, a szerb királyság bizonyára teljesíteni fogja a mérsékletnek az erősebbet illető kötelességét.
Mindkét hadviselő félnek szem előtt kell tartania, mihelyt elérkezik kölcsönös tárgyalások ideje, hogy az a régi közmoDdás: ,Int>r duos litigantes tertins gaodet' — sehol
sem alkalmazható inkább, mint ebben a háborúban.
A sokáig tartó háború mindkettőnek árun a s csak Oroszországnak használna s megszerezné neki azt az örömet, melyet mindig egy harmadik érez, ha más kettő öntudatlanul és önkéntelenül nagyon is sokáig fáradozik : ,pour travailler pour le Ozar de Bussie" ; hogy az orosz czár érdekében dolgozzék.
A szegénység vétke.
Aojagi éa aMlIsmi ai«g4oTftéget asokuk aa emberek megklilöobóitetai. Habár tudom : aaelUmt asegöoja^emnek fogják tekiateoi, bogy biróaigtink alul sibirált ea megTitatott jogi ecetet köilfik « lapba.il abelrett, hogy maa elelbsvágo dologról imék, — u4rl megie koslöm •¦ esetet, nert aa egy érrel Melóit e lapnak 11., 12., 16.. 19. e. 26-ik 1884-dik avi asáaaiban íelhosott ea megvitatott h»aai
}, ki állított lopásról miitem tud. A fogtddoA padig k.Djomotbitó ntotTolt, BBÍoek folji&n egy edd) u elfogott oaptii-moioC lett lopá*ib8ntéoyb»n.T»ló á 4é flU ll
g ;
felebbeiváa, magbÍMtáMfti kör«tk«*6Ug ináokoltun bejelent*'! felebbM
A Ttmgálftti iratokból g
•J állított lopá* büatett^b«a Mért mtrut-tkUftttam ftl. mit«1 felíog«dómal áilitott nő kikotatkató mdd volt • mivel & lop** kil \éé k U kll
M«te koait
p \évén, t«ttMoek U kell
lenni.
kwan vedekeseaem, hogy napesá-moenö lévén, oda kell menaen, bova hívnak, • tudomiaom nem volt arról, váljon lopott tárgyak vitaiere fogaa-e fal felhívom, — figyelemta ae vetetett ; hanem aaoo föl teteiesett, de mivej sem rbisonyitott grandokból marssstsltsttam el ; miazerml fól nem tehető a el nem hi-h«tfi, hogy zaaládi ttlahelveaa bonhagyá aival anélkül maojek el egy elóttem ia-meretlen ad feloiváaára távolabb eso beljre, mÍMermt nsjMaámoaMt < ki ne alkudnám.
Esen föltetalesatt, de mivel Km támogatott gvanuok ssonban oask akkor
ügyünkre ex ia oemi világot vet | állbatoa meg, ha annak ellenkesé'e la-Tebát nem írói viaaketeg a birnév- | betaégea nem volna ; esen eBetben ia ason-bajháasat, aragj a bírói iteldképeaaégen ( ban nem bantenyrol. de osskia vé'.aegról
talteoni akarás bír as eset koslésére, de annak álUlun köaérdektlnek ismert t* nnl»ágos valta.
As eset rövides e*:
Férje* ós gyermekes nap^zámomŐt felfog :d egy előtte ismeretlen no arra, hegy egy távolabb esó faláról ingóságokat uállitaoQ be neki hetivásárra, hol majd vitel bérét s fáradsága jutaimái megkapja, előleget kialkudás Déikül is as elhozandó teher arányához képest; mibe a felfogadott beleegyesett.
Hogy kellL időben érke«he*»eBek * vásirm, éjjeli e.y órakor elindultak a
'eherrel, s midőn reggeli 2 és 3 óra kost egyik Ulun kereestOljonek, •» éjjeliőrök (
lehetne aaá. mivel károatél önbeiamerese stenot ingóságai viassakarülves, beki mi kára ainca «s ások érteke 6 frtot tal nem halad. — Ugy de kós'.udomáau dolog, hogy a jelenkori vissonyok kost nemcsak nagyobb kereseti ágsknál, de aa utolsó napsaámBál ia valódi pangás állott be.ffilsg a teli id&ssak fclttt, annyira, bogy orttl, kinek keresménye skad a jaj volna annak a atpstáXBMnak, ki a munkaadótól kérdezni meréaaelne, váljon uem lopott tárgyak vitelere akarja e felfogadni !
Esen lélektani körlllmenyból magyarásható meg, miért voltam hajlandó
gyermekeim a családi tüihelyem hooh*-gyásáv.l, iá"-adsági dijam elöleg«a kial-
őket megá litják ¦ »on gyannbél, hogy j kitvása nélkül ai előttem ismeretlen félti n lopott tárgyakat »issnek, a biróháa- fogadónővel — Urolabb eso helyre el-bo* kuéhk ; kisérés kosbeo asooban a menni.
tel fogadó iemeratlea nő a sötétben meg- Jól .udotn, hogy a t^rrény ssigorá-
ugrik és egyedül a felfogadott n*p«s*mo8- hot r»gm*ikodó és as állampénstár által oőt tartóitaihatják le s kisértetik be a gondosott bírák ily rédekesést nem is-birósághoi, mivel a köwégben egyik g**- mernek j de ha a asammum jas, lumm* dának ugyanason a olyan tárgyai lopat- injuria" és ,nuilt regula sineexceptione* uk el, m;aCt •* elfogott napssámosnÓtól féle jogi e.rek valaha figyelembe vehetők elvettek — elfogatás* alkalmával. ¦ voltak, — agy a»ok ma már nélkülöshet-
As elfogott Qapasáno'nJ nem vfcll lenné váltak ; nem asért, hopy rétség és mást a bírói viasgalat alttt, i linthogy 6 tiltott cselekmények elkövethetétére lep-mint a tárgyak vitelére felfogadott tie- lül ssolgi-jaoak, kanem hogy a btrák a
TÁRGYA.
Nyúlt Gyirgy barátov emlékezetére.
T»fn*p jött a lev*l Könyoyel t«le irv». Hogy * Jefjobb barát Eíob f»kasik a airba V»n-e itiT forrái mely, te.-re tnttgne nyiloa.
N»b r*g egvttt voltnak Kii culidi körbe, Vigan Urveígettftnk A kö»«l jovírt ~ Ha majd a manyisuonrt Ttaaxok nk«v6re!
T* 1«bs«m a
Vjkiy batiro
Mikor b
Egrmá«tól •lfAltnmk. —
Ob, mért kaUett aektak
Örftkre olráisaok ? !
Alól* * sortom
¦Btrtrt vetett t flyvát
ok,
Et>g«m ¦Btrtrt vetett K« hiny-ret folyváat mi Teoí.rt a f»rg«tef-MUy «*i»«««o mentem Tolna én httretttdt
Két gjor»eknek anyja Logam n*m airatna, Na»« oH7 leose nekam Jj
A caoDdea air alja — Hol a Bie3TaessooTO» Ölaban iis««Ia* —
Oly k«T««cn *aonak As iffca anbarek Sokoo •¦ jó bfcrál Kik bÍT«n sa«*U»k, Dy ember ét b«rit Vesmett *1 teheDi>ed
y
Volt u oltárkép**, Nam ismert ¦ ri'.i^ Nálad birebb férj*, Ob! >i a jó "«sooy Hint gya*«>l «a,d té
ngy
Én U Én is
Fogadd e köuy»k*t, Melyek a távolbaa Utinnad Smleaek.
Ob. bár • köonjefcbU Egy patak f«k»dn*, Haly engem et laaöa Te tiOiMid ragadoa '¦ Mily idea lenoe a Viláá !
BACHEL.
Eredeti bessély
írta: Saalay Sándor.
L Folytul*.)
Kem adtad tudtára R.chels^k, hogy as ilyen terhes sóhajoktól — ba soká UrUoak — leherrad as arc ; kiég a legsugirsóbb item ; elhajványodoak as ajkak ; elég a asir.
Mert CiiÜ nési tadta, bogy oem a bolt utáni fájdalom verte fel asokat a ssivtoaékből, hanen egj mis, még névtelen, de óriásibb értelem.
Bachel mioden másod- Vagy harmadnap >Ikonyatán el ellátogatott anyja sirjábos imádkoioi. Csili oéninek e»-elleo nem volt semmi kifogása.
HbelytR&ohel kiért a kertaljai ka pun, •¦ónnal u'ána indáit. A kertaljból el l«boieu lá'oi kéuyelmeseri a ssoasséd falu ssidó-temetojéig; onnan kisérte firiao siemmel a bután haladó leányt.
Látta, mikor &«ndyék kastélya mellett menet is, jöret íi e haladott, «*em-lesUtve, siető lépesben. Mindig elégedetten tárosott firhelyérdl.
Hanem egyik eatéa s néite nem akart-e ssemeinek hinni vágj nem Iá tott tisstáo a távolba ? — elégas hossá, bogy mindkét tenyerét peremül twtva ssemei fölé, uéaett aésett sokáig. Asalin aggódó képpel, mélyen gondolkosv* meot visasa a lakba.
Ettől fogra mindig asomorubb, iw-morabb képpel távosott őrhelyéről a jó Caili néni; mindig derültebb, derüiiebb képpel erkesett h&aa Raobel.
A halványaroa Uánjból lett megint fehérarou, liljómarcn leány.
Nsm kerülte el es a JÓ néai figyelmét. Ismerd alt a büvö* hatalmat is, melytÓl virul as arc, sngársanak a siemak; égnek ».s >jkak, éled a ssiv.
Tudta ait is, hogv ea a hatalom Kesdy Zoltán keaébea van.
Njih oaal as d Upautalt asem«.
Látta: miként uJálkosik Baohel Kendy Zoltánnal, valahányaaor a tass*-tobál visssatér; ¦ miként leai a társalgáa, a találkotáa egyre meghittebb, egyre b*-' salvaaabb. Bositotta as Ól nagyon. 0« Rachell meg üdvősitett*.
Lgyaaer aiután asi is látta, nagyon jól látta — amint Zoltán karjaiba aárla' Raohelt éa . . . . megosókalu.
ásegény Caili néni agy éreste, miatas kígyó harapta volna ssiren.
Baob«lt sokkal gyöngédebben sse-rette, bogy sem egyeUan saóval is sse-mére vetette volna a láto:takat.
Hallgatott. É> mikor as eUó oaok-kal Üdvöst telt leányt látta ragyogó arc o&l, majdnem órülelbe ejlö boldogságban, — nagy köoyoaeppek gördültek végig bánatos arcán.
Titkon letöri.ie asokat.
Estenkint taaoiaágos mesékkel ok-tattá a fogékonylelkü lányt. Es estén is csak elmondta meséjét. Másnap is. Ko-sönségea mesék voitafc ások. Tud olyanokat minden jó néni akar balom-saámra.
Haaem harmadnapra a látott csók után sokkal komolyabb volt a jó néni, mintha valami söté'. felhő borongott volna magas, gondolatierhes homlokán.
Beleült a b«rös karossaékbe, mely nem lehetett sokkaJ fiatalabb ai B»rany bulla' nál; kesébe rette kút黫r s mély eo sonajtTa kewlé a mesét:
,Hol rolt, bol nem roll; volt egy-t*er «gy tsegény, nagyon aseginy widó. Sirga Macinak híUk oaak a faluban, mert mindig olyan sápadt volt aa arca. mintha ráess lelkek látogatták volna.
öivegy embar rolt. Senkije se volt a nagy világon, c*»k egy gyönyörűséget, tündérasép leánya. Arany rolt annak a baja; a két saeme égó éjssaka ; liijom as arca; aserelmes ep«rpár as ajka; babból kelő tündér- alak saep karosu alakja.
Ha hordottam adta roina neki Je-bora a kínosét. Mm tett Tolna olyaa bol-
dog isegény Ignác, mint essél as egyei-hrm kinoeérel. Ssabinának hiták.
Nótt, nótt a lány; nótt a gsegény apának ii goodja. aggódása. Kap-e hos-Sávalódnrék férfiút?!
Ná-uok. kereakedé* a básaaság most is. Ami a keresztényeknél a farailía címere, a síületés, a rang, u i mi lé-pankuél a pém, a vagyon.
A seép leány nem kerüli a] a g*s-aagok figyelmUsam. Da as egysserü figyelmen s a biaooyoa lökig terjedő ér-aeklódéaao kivü., valami nemesebb oélra nem igen gondolnak.
Etektől féltette Ignác a ssép Stabinát
Hejb, mert nagy, igen nagy vessed elem is as, mikor gasdag ifjsnak sse~ g-ény lányon akad a sseme !
Ebbe a vesiedelembe került sae> gény Ssabina is.
A íalubao, hol laktak, volt egy, gasdag keres stéey uraaág; annak meg •gy ssép. igeo ssép áa. Elemérnek hívtak.
Hbgy*n. hogyan sem, egysser Kl«-mér talátkosott Ssabioaval. Egymás sseme c&aé aéstek Mindegyiknek megrebbent a ssire. Megessreiték egymást.
Egymásra gondollak ssúntelen. A sok egymásragondolásn^k as leit as «red-oaéoye, hogy Klemér módját ker«*te, Ssabina meg módját adta, hogy taUl-kossanak.
T.lálkostak.
Saegény I^nác nap keltétől nap estéig keayér után járt. Nem is sejtette lánya ssdreacséüeo saerelmét. Istenem ba oaak sejtette voiaa isi
Magtudta asonbaA a dolgot as ura-»ág. Nagyon íőgjét már as U sértett*,1386. NOVEMBER 21-*..
ZALAI KÖZLÖNY
HTT8ZONNE0YKDIK ÉVFOLYAM.
törvény rideg sszvzitúl és szigorltot el-téroleg if ítélhessenek, ét hoj-y a tio ártatlanul vadolt anya éhezG kiozinyeánek ¦ zsük égés betevöfzlstot megzdhzsss 1
Büntessen as erre hivatott államhatalom, hol ast a társadalom rendé és ér-dok« megkívánja akár törvénynél, akár társadalmi Hokisoknál fogva, de egyut. tal védjen it, bol a kösrenddel a törvény rideg ssavaosshangba ntm hozható, mert e» it zz emberi társadalom érdeke.
A marasztaló ítélet Dem eseo kellékek iierint hozatván, a tekintetes roásod-biróságnál tólmentetéeemet kell kérnam nem oesk a felhosott indokokból, de meg azért ii. mert :
b« >t állított lopili eiet álul károt félDQk kárz ninosen éa ha megengedhető t föltételezhető, hogy én, mint felfogadott nspeeámosnd, a lopás cselekményéről tu-domáMal nem birtam. — akkor míDdad dtg mig tagadásom ellenébe a*- abbani részesség a arróli tudomáaaaJ birát poai-tive akár felfogadom kinyomueásával, akár bármi mia utón, nem bizonyitható, — elmaraastalbató nem vagyok a lopás véUégeért, minthogy ártatlanságom melletti maraeslaliatáaom esetén elégtételadás ét telje* kártalanítás nem kópzal-belő; mig ellenben jelenlegi felmentetesem mellett a véiségbeoi oetáni bünré-¦seatégem reigazolhatáaira a lehetőség további nyomozás és kuutaatal mindig megvan és fennáll.
Éten felebbeiésre — bár a máeod-biroság as első birótági marasttaló-itéle-tet helybenhagyta,— a nméll. kir. Cnria vétséget állapított meg a lopésb*ni résses-aégért a esért 3 búra marasztalta a napsaim oaoot.
Hint a tényekből és a felebbezea végindokaiból kitűnik, a lopásbani ré-szesség vádja nem lett vidlottno ellen . poeilive beigazolva, hanem egyedül oesze-Tágó és föltételei gyaunokok alapjáo ma-rasataltatott el.
Váljon nem lett volna-e czélaserúbb éa helyetebb az ítéletnek a vizsgálat ez-uttali betsüo'etéaével, elhalazstáaa ? — azt nem kutatom, de mások nézetére bizom.
Azt asonban elmondhatom, hogy vádiottnőt sukkal helyesebben marasztalhatta volna el a biróstg szegénységbe:', való résaesaég vétségéért, mint lopáabani réasessegér:. Mert hogy a szegénységben volt része azt én is tndom, mint ttgyvéde; de hogy s lopásban :s lett volna, arról már miisem tudok.
DAXNER.
A2 erdélyrészi magyar kézművíli dé» egyetflet
alakulásai története.
— Felolvaatatottas 1885. augusztus31-ik
első nagygyűlésen Kolozsvárt. —
(Folytatás.)
Jelentős mozzanatul emeljük ki erotan a növekvő áramlatból a máj. 9-iki valaszmánji ülést. Ekkor jelenti be egjfelöl a dr. Szisz Béla alatti bizottság, hogy leggyakorla-tibbnak találja az erdélyi részekben a megyei és városi választmányok mielőbbi megalakítását, a Királybá-
hogy fia az zféle tim-lom zzidó lányával osak szóba is állott. Arra a gondolatra meg, hogy fia abba sserelmee is lehet, minden csepp kékvér fölláaadt az ereiben. Magyar hietnee csak nem nésheti nyugodt képpel, hogy a vérébSj való vér egy jött ment zsidd lányát ölelje ssivére.
Módjában volt team róla.
Egyik eate Elemér azzal a leverő hirrel lepte meg Ssabinát, hogy atyja rendeléae folytin egyik vasmegyei birtokukra kell mennie. Azt aa urodalmat az ő vezetésére bizta.
Válniok kállait.
Szabinának talán azive zzakadt volna meg, ha Elemér nem vigaaitalja.
Hogy bessiloek most már ók egymással aa alatt a tengernyi idd alatt, mig egymást újra látják? !
Elemér elovott a köpenye alól egy hólehér, |sselid galambot. .Nézd életem, ez a kedves állat lesz s mi közös leikunk. As én gondolataimát elhozza tehoszád, a tiédet énhoszám.*
Szabinz kezébe vette a szelidke ál* latot, simogatta, csókolgatta, szivéhez ssoritgstts. Az meg olyan okos szemmel ¦esett rá, minths mondani akarta Tolna : „Ne baanlj aranyos szép tuodéV I Eljövök én boszád, megvigasztallak majd igen* igen sokszor."
Megvolt a Tigasa. Könnyebb volt a Tálas.
Ét Elemér be is váltotta ígéretét.
Alig mnlt el két három nap, egy csendet eatén, smint Szabina a kerti lugasban merengett, azárnyoaattogásrs res-zenttel. A posta-galamb oda libbent keb len. Szárnyán szépen fölemelte. Ott Tolt a kis levélke.
gon-toli hazára nézve pedig ajánlja hogy a helyzetet föltáró lelkes le-vélben kéressék föl minden megye alispánja, minden város polgármestere: ajánljanak területökrál néháiiy kiválóbb ornót és kitOnőbb férfim, a kiket azián ismét külön-külSn levéllel szólítsunk 151 gyttjtó-iv elfogadására. Különben e napig már 8000 iv küldetett síét, melyek közöl czimzettek által alig egypár lett visszautasítva. A másik jelentős mozzanat az, hogy az ideiéi, választmány a teendők felhalmozódása következtében az ápril 12-iki Lözgyfl lés által nyert telhatalmn mandatnm alapján magit 50 tagra egé zitette ki tagokul lépvén be; dr. Bánffy Albert, br. Báaffy Béla, br. Bánffy Dezső, br. Bánffy György, Bónis Intván, br. Bornemisza Leopold, br. Bornemisza János, dr. Éltes Károly, gr, Bszterhizy János. gr. Bsz-terházy Kálmán, dr. Farkas Lajos, Ferencz Józset, br. Huszár Sándor, br. Jósika Samu. br. Kemény János, gr. Kun Kocsárd, Szász Domokos, gr. Teleni Domokos, gr. Teleki Gusztáv, Zeyk József. Egy sajtó bizottságot is alakit e vil. Illés, melynek feladata legyen a hazai lapokat hiteles tudósításokkal Ütni el. A legmnnki>sabb tag dj. Hegedős Istviu legyen felemlítve e bizottságból.
Május 10 én visszaérkeznek alapszabályaink. A belügyminiszter elvben helybenhagyta azokat némely részben átdolgozásáról értesiti a hatóságot. A működési terület 'erdélyi részek" kifejezése helyébe pl. ki kell tennünk a megyék és városok neveit; az óvodák és iskolák létesítését előre be kell jelentenünk a vallás- és közoktatásügyi miniszternek , a közpon -ti és vidéki pénzintézetek és közgazdasági egyletek részére annak idején kfilön alapszabályok készítendők stb. Az nj 50 tagú bizottság máj 12-én majd ismét 14-én minden kivétel nélkül összejő 8 miután a miniszter által kívánt pótlások csak olyanok, meiyek csupán a tömörség miatt hagyattak ki. egy'ian-gulag közbe lesznek szúrva'
Most mar sietve haladnak ügyeink előre. Május 17 -én Kalocsa bibomok érseke a főrendi házban fogadja küldöttségünket s ígéri, hogy eszménk munkása lesz. Május 21-én megerősítve visszaérkeznek alapszabályaink ; ez okból 27-én a választmány jun. 14-re teszi a közgyűlés napját, ez ülésben a köszönő hálairatokat nyújt át ifj. gr. Teleki Domokosnak és a tóvárosban .kifejtett fáradhatlan működéséért Zeyk Józsefnek, 1000 fittal alapitónknak.
Ssabina reaakeive bontotta fel • olvasta.
Volt abban sok sok aracyos asó, miknek mindegyike egy-egy ttdrósitő hang a mennyeknek orsaágábói.
Ssabina m«girta a válását. -isután a kedves galambooskát megetette ajkaiból édes cukorkára!. koséiból siép Ustu busával. Éi «s alatt megitatta bánatos könyével. Amit leírni nem "birt, annak suttogta el sirvs, sokogva. „Édes ki* pi cikém, csókold meg majd as én aranyos Eleméremet. Mond, hogy fáj a ssivem nagyon. Ha soká nem látom, meghalok nagy búmban Nioosen nekem napom, nincsen éjssakám se. Oda vao,hosaá nőve lelkemnek minden gondolatja. Érte van esivemnek mind«n«gy fájó dobbanás* . . Boldog picikém te, ha neked lehetnék 1 El röpülnék hossá, keblére rejidaaém. Jgy halnék meg egyusr as 6 drága ¦sive verését hallgatva"
Így bessélgetett asegéoy Ssabina a galambbal. Elképaelheted édes Rache-lem, hngy milyen aagyon, igen nagyon Méretett uegény!"
(Rachel méiyea sóhajtott. Ssemei-bol titkon kÖnycMppek gördültek le. Ast a nagy sterelmet i«m kellett képaelnie ; éreste o éppen agy mint atahins.)
Kádi néni tovább folytatta:
Hanem egyaeer oaak elmaradtak a levelek. A galamb meg-megröpült, de levél nélkül. Hiába sírt, hiába ArjöBgfttt aaegény leány. A galamb osak néste. néate okos ssemeivel. Hassá simult. Tudóé fejeoakéjév*] bánatos arcáról le tűröd te as omló konyakét, rardeete aaár-ajaival, mintha magáhos akarta volna ölalai, hogy elvigye.
Májns 31-én megjelennek a sajtóban alapszabályaink. Jun. lén a közgyűlést, miután kitűnik, hogy az immár kellőleg elő nem készíthető, bizonytalan időre elhalasztja a választmány, azonban 12-én általánosságban a nyár végére határozza meg. Most mar legnagyobb posta — Kolozsvárt — az egyesülethez érkezik. Jun. 12-én egy 100-as bizottsigalakit-tatik a közgyűlés ünnepélyének elő készítésére. Jun. 14-éu nevezetes dolog történik, hogy ez egyetlen napi bejelentés 5000 frtra rug. Jun. 23-én Lénhárd Ferenci erdélyi r. katb püspök ö nagyméltósiga .rokonszenvvel csatlakozik" bozzink és 500 frot iüld; ugyanez napi kelet tel Kalocsa bibornok-érseke ó emen-ciija 1000 frttal járul a magasztos ügyhöz, melyt ,nemcsak hasznosnak, de szükségesnek" jelenti ki az ország szine előtt. Jun, 30-in hazai közművelődésünk ismert bajnoka, Tomory Anasztáz Jókay Mórhoz nyilt levelet intéz a .Nemzet* ben a a nemzet szivébe talilva constátálja, hogy az eddigi eredmény lehangoló. Most maga Jókay kézirataiból egy lapot ajinl azoknak, kik értük legalább két frt adományt küldenek be. Országszerte tinczvigalmak és mulatságok indulnak meg javunkra.
Jun. 27-én dr. Haller Karoly elnök, jul. 13-in pedig Hóry Béla lelkes pénztirnokunk, egészsé.i okok ból fürdőre utarvin, a helyettesítést mindkét terhes functióra tarosunk képviselője Sigmond Dezső országos képviselő úr veszi it. Alatta folynak le a teritorialis rendszer keresztülvitelének széles munkálatai s a pénztárkezelésébe az ó gyakorlati tap&sztaltsága '.úz leleményes és Od vös könnyítéseket.
A távollétében is egyesületünk felvirágzásán munkáló elnök aug. 12 én hazajővén, rögtön gyűlést tart: meghatároztatik a közgyűlés napja, az ünnnpély programja; kibocsitu-tik a meghívó, a 100-as bizottság tevékenysége dr. Nagy Mór rendező biz. alelnök és Balázs József jegyző odaadó bizgólkodása alatt megindul. A közgyűlés összejön. Ez volt — tisztelt közgyűlés — fejlődése annak a társadalmi ébredésnek, melyhez hasonló Akadémiánk alapítása óta nem volt s melyen csodálatosan érvényesült, Deák Feren-cűnk ama egészséges jelszava: ereseit eundo! Ma már egy lavinaszerű áram lat közepében állunk s ha a fővárosi — sajtó erősen hangsúlyozzuk ezt — most már a kellő pillanatban felkarol, Magyarországnak a közös Dem zeti létért, kardforgatás alatt megbénult jobb kezébe vissza fog térni
De szegész Szabina inem ment volna s gztzmb után soha. Ott halt TOlna meg sirbatemstó bújával, ha szive ajett egy másik parányi saivecskét nem érez vala dobogni.
Mikor a galamb még egyszer eljött, nem asóK senkinek, hanem asépen megindult utána. A kis állatka mindenütt fentrebbege'.ta levegőben. Mikor Szabina pihenni tért, lerepült és megsimult as ölébe-.
Nagy járó fold alán a galamb többször le-lesaállo'.t, meg fei-epttlt. Annyit tett ez aa ő ga.ambnyelvén, bogy most már célnál vannak.
Ssep veroiényee nap volt.
A köseli völgyből sudár torony teteje ragyogott ki.
Ott volt a csel.
Megkettózteteit lépesekkel haladott Nemsok&ra beértek a faluba-
A galamb egy ssép urilak tetejére lecsapott. Azután ajrz fólseállott és oda repült Saabina válira.
Moat már msbeinek együtt.
As urilak előtt nagy néptömeg állott.
Amint a ssép Ssabinát és vállán a galambot meglátták, őrültnek hitték. Bor sadva tértek ki előle. Szabina egyenesed aa arilak udvarába ment.
Fényes fogatok állo'lak olt. Egy éppen a lak bejáreta előtt.
A föajtón ép akkor lépett ki egy fényes öllöaeltt aóvel ,.. Elemér.
Szabina az öröm, és féltés Telótrá-só sikoltásával rohant hosaá. Nyakába borult. Asatán élettelenül rogyetl le.
líikor eastotletett -risenaaverte, mit
az egykori villamos életerő, ellenke-ió esetben maradunk egy, habár tisztességes, de provincziális egylet s a mit elértünk, az nem len az okvetlenül szükséges milliók első letété, hanem lesz tőke, egy harmatcsepp egy homoksivatagon ! Ám minden tevékenységűnket a végsőig megfeszítettük. A felelősséget magunkról letesszük.
Decz. 27 ike óta tartott J 27-es bizottság 5, az idigl. választmány 10, a gyfljtóbizottsig 5, a rendes bizottság 5, a pénzkezelési bizottság 4, a sajtóbizottság 3, aren dezó 100-as bizottság és albizottságai legalább 30 tanácskozást; volt két közgyűlésünk s diserétebb tárgyban munkáltak albizottságok legalább 20-szór. Volt hát közel 100 határozottabb jellegű összejövetelünk, azaz szinte minden második napon egy. (Folyt, köv.)
A soproni Iparkamarától.
63V1./885. tzsss.
Hirdetmény.
A franozie kormány, tekintettel arr», hogy a Romái iával fennállóit kereskedelmi eserzódéze hatályon kivttl lépett éa bogy ennek foiytán többször fordullek elő esetek, hogy román kereskedők s ma-gassbb gabnsvámok kijátszása cséljaból gabonaazállitmányaikat Fiúmén át mint magyar eredetű árut vit ék be Francaia-oraaágba ; elrendelte, hogy az oestrák-magyar kiko ókból érkező szállítmányok jövőben csak akkor fognak a mérsékeltebb vámtételek mellettFrancziaoraaágba bebocsáttstni, ha saármazási bitonylstok által osztrák vagy magysr eredetük kellőleg igazolva lesz.
Ezen származási bisonyla ok azon hatóság álul állitandók ki, melynek területén as llleld saálliimányt képező gabona termett éa ezen felüi még valsmely frsnesiz konzuztus áltsl láttsmossndók.
Midőn erről as érdikelt köröket — miheztartás végett érteaitenólt, egyúttal figyelmezie jak őket, hogy otakis s belföldön termett gabonanemftek, nem pedig a Romániából behosoit ét innen továbbított gsbonanemüek tekintendők magyar eredetueknek.
Kelt Sopronban. 1885. nov. 11 éa
A fcsriUsfi l*rssfcaoV.n. ti iparkamara.
CSARNOK.
K*Bz*an Mst ¦
Mikor *¦ fesi •*«' "tét felhőkbe burkolj* » titiu fénylő, kék «g«t, mikor a lomboa erdó slrsHtti dmét, koronijit * Böld U*-el«kat. mikor & ¦irgiiló lev«-lekksl p.jiia játékot (U t hideg fav»-lom; mikor a d»lo*i madir a-mtsállj* m«g » kopus f*ly»k*t, molj-sk ctook-koldiu ujj»kéot emelkedook « mtvg>ub> : akkor slhaegsik miodeo ajakról ai
UyoI volt EUmiitol. Hmtóbmn T;tl«k, Kérdésire, hogy hoTa »i«aik ? — a ko-o*U a«t felelte : hova paranoaolja. A ko-oaiitól tadta meg, hogy ai nap vpU a fiatal áruig (Elemér) eakdrdje. L• hogy aa Öreg ortaág eg«*sea kikelt a formájt-ból, »mi éri jobban oom vigyáaUk i agy örült minden foltanóitatu nélkül (xl> bejuianott.
Si*bia*a»k elég ˇolt ennyit lodaia.
Kiiftillott a hinióból, megköuönte a kooai* «aiTO»»égét. Elindult gyalog. Világgá meit.-
Caili néni itt elhallgatott.
EUcbe) a beuéHa Medte kfinyisott nemaÍL L«ste ajkáról, hogy ni leit bit abból a »«géBy tnegoaalt leáayból ?
A jó néni egyot »ihajtott ; asatia reasketeg, aoár alig halható tompa bao-goa folytatás
tJó torta egy derék MÍdó-o«aládhoa yetette. Áldott jó nép volt. A oaalád több tagból állott. De azért nem kérdesték « aMraooftétleo leánytól homaan jött ? mi aon TtMette oda? Látták, hogyaaép, hagy asegény. Ait ia látták, hogy e kettőnek eastt áldokatuL Oit tartották magáknál.
Mikor ¦¦erelméoek kinoae vi-láfra jött, ugyanakkor kaptak egy tároli rokonuktól le*elei. hogy Jehova meghal-gatta rógre imáikat: megajáodéksiU Őket egy leáaygyeraftkkel ; de élet*he* ninc* reménjUk.
A jóraraló Öreg oaaládfo asonnal kooaira fllt ételritte Si*bina gyermekét rokonukba*. Ásóknak gyermeke e»*k-ogyatt nattghalt. D« a gyánt enyhítette a váratlutü kapott ajándék. Stabiaa !«*-¦ja ott aaradt.
A holt fjer«ek«l taép
a tokát jelen'ö néhány tvóoaka „itt ai in'
É« mikor as öw itomorn ssaka reánk borai, tehet a ok-e okosabbat minth* elkesd&nk gondolkodni? annál is iokább, mert aki gondollcoiik as *ao, as létesik.
ia is akarok iétesoi tehát gondo-[•tteli Tejemet reá hajtom keoaea ténye-remre ét beié bámulok a nnndikáló iercaéatet titkos fejlődésébe, és a körülöttem tóriémS dolgok pontos statiaxtikáját megkisérlem papirosra vetni agy amiat ettogóoolt lalkületemmelas ligalább meg-egyesic. L*ge.i<5 amit testi ssemeimmel éssre ressek, as te Ttgy óh hatalmas és mindent elnyelő.....tár 1 Ugy latsaik, bogy nyugalmasabb baaát még t menoyek órásáéiban iem leltél toIdí, miot Zalavármegye esea disse* fecskében, melyet a tabákos orrú geografaiok Nagy.Assia helyett, Nagy-Kaoiuintk keressteltek el.
Sár 1 t« T*KT okosója annak, bogy dioso bakaocsoi katonaiakat pootéta ke-ttlŰkké degradálták, te vagy kaitorráu uinak, hogy a lyukas osisma klmnnt a .... diTatból. Te sseraad ason örömet aa emberiségnek, melylyei keble eltelik akkor, ha a pirkadó u»prat birodal-madai megsemmisít vés, eltűntöt tégedet. De ty ia pusztítaná el, a te mélaeges vol. tódat itt nagy Attiábao? mikor a tekintetes taniot oly annyira istenfélő ét annyira bisik a biblia ama mondásában .hogy porból l»tt ai ember, és porrá leit aa ember " Már ha pedig a tekintete* tanáoanak valahogy esaébe jmu* a téli ¦ár nyakig éró uralmát megsemmisíteni akkor mibAl less a minket tóikig töltő nyári por ? m^bői kéatal a poétáknak olv elmulhatlaaul asúkségeit porsó és mibii less «b ember ? Tehát nyugodjunk beié a böioi a-yák ama magra* mepállapod*-sába: phogy a sárt nagy AssUban m»g-•suote.oQolt állam ellen*>s cselekedet Tolna már esak asért ii, tcí«el a« embe-rttég tovább siaporodasát n^gybao g*-tolna és minthogy ha a tavasai por leooi megta&nne »ok gyárnak ekkor s>nyag hiányában a munkasailnet pangó esi-méjét kellene sajá-jává tenni."
Eljeo tehát % bölcs taniosl Éljen •
nagy pooaolya ! Éljenek a jó......
osismadiák !
Menjünk tovább. Ha k*osei tenyeremre reá hajtom goodoUtteli fejeméi é. eate felé bámulom a ssundikáló termé-¦set titoksstoeságát ; akkor ast li.on,
hogy......semmi sem látok. De
még is ran agy amit önkéntelenül meg kell litootn és ex nem más mint a tengernyi setétség, mely ólom ¦aárnyai-val nehesül föléd ób nagy Aaaia 1
Setéteég, te a tolvajok melegágya • a ooldkórosak hatásos orrouága, nél-kütftd nagv As«i» esténkén-- fenje* volna, miot akár Bécsben egy nagy dobot tu-bios-k 1 Dd miért nem irtják ki aáluok as éss világító fáklnájával, a setétség tengerárját ? Asért, mert es a atmti tanács nésete sserint a városi jótétnek oaak meg-ólfi öelüje volna. MiWl élne as a sok saegény ember, *k. keserTes«n aaersett nap kenyerére esténként és alosa hoss-saat bioakájával keni fel vaj gyanánt, a ¦etóuég«t ? !
Minek is nekünk a conon kirül a Tilájoeság ? Ott meg van elég láog. De jaj akkor neked sétáló nagy Assia tusié* publikuma ha a t. Oslettulajdonus urak egy saépesie elfeledik aajd kirak*-
eltakarították. A világ mit sem tudott a cseréről.u
A néne megint elhallgatott.
„Hát asF-géoy Ssabioável mi 'sörtént?* — Kérdé gyermekded kíván osiaággal, EUcbel. —
Itten tudja gyermekemi Ugy mondjak atatáo többnor látu még gyerme két. Látta, bogy boldog"
.És besiélt is vele.?
.Beatélt bisooy, gyvrmekeml,
„Éa soha te mondismeg neki, hogy o as édes «oyja ?"
.Soha !"
.Istenem ! Hogy a a bírta mogáll**'? Hát Elemér ?"
„As lelkem megnósAlt; de nejo oat>k egy Árig élt, aaután öavegy maradt.'
.És hübuem kereste Subinit éi gyermekét?,,
.Kereele de nem találu."
.Hát Saabiaa mért nem kereste fel mélg egyaser ?¦
.Tiltotta btUikesége. TaUn, b* as életben valamikor gyermeke sorsa ugy kivántb volna 1. . j De másként nem '
„Ssegéoy Saabina I*
Csili néni UUtte a kötést.
Miodkettea aiudoi mentek.
Mély osendu éjtaaka volt. A tet**^ tfli csendet egy egy »sakadoaoU ¦6b*J törte meg.
N.gyon turcaa, álomverÓ mese volt aa a Saabina története, kivált Mfgéoj Baebe'.re aésfe.
Annak a *eeenek agy réaaaí mét óra u •llaheiae awasUai.
(Folyt, aőv.)HDSZOKNEGYEUIK. ÍVFOLTAM
ZALÁI KÖZLÖNY
1886. NOVEMBER 31-im.
t#ik lámpüt felgyújtani; akkor lábaidat a ssebedben kordjaj, hogy o»upa „karíkosságból nyakad ne satgd !
Setétaég hiányában nec tudaÓk
„, » g g a«,ko,| oaa
beu« a «avaroab» halassai. Selataagoel hil nem elhalnának > denevérek es
wlTok !
Átírt éljen • aeteteeg ! H jenek a CM<.»«r«k ! Éljenek sí éjjeli baglyok I
Ét mcMt . . . . es most iivea elós „Mjek mán, müven s kö'etkesmenT ? j,ri» jsotet. Mii cii»al a teraadaion) ? Mí-ueD a» eiflt n*KJ AMiábüO ? Olyas, mint sl mkimóká, ahol miodeo caalád b- le buódik kunyhójába ee el m»giaak es ¦•gaert.
Pedig kora óssssel AssUlnek s nagykapu váleis'.minyok éa thrik taxftket a liriadalmi élet javításán. Hoessu ˇ tjudii utio oK'lép s Cesinó féoyesen lervesett Lileeimejevel, a Tadéas társulat est fe-lulmuini óhejtváo., még ssebbet proponál; i
¦g*»»i •» asdig keriagesek ajig képjelt légváraik Sasa nem dajaak t önmagukat es 4r stámolys el6 1 bíbi esor-gos templomba, járókat bárom Xeaaek látjík
g látjík
Le Kaaisaán moet ! sem gondolkodom lobbal, bsaein fölemelem gondolat teli fejeraat keeaae teaseremről ai Tárra lesem mitörtéaik majd :
Kuiali autta !
K- L.
H i r e k.
- A királyné aeTeaaftján, í. hó
19-ón hivatal cm isteuitisst«l«t volt a ssent
Ferencnek templomába*
éi kaiooai haióaágok kép*
lyen a világi
elve voltak.
tovább% a város ttnalóifjiuága i. réast A mia« egyik lélekemelő mo-«an»tát Sibí ll
gy kop«ste . Sirbegyí,
um*.r *r által
» tAsoitó egyl«t ctélaierüt a hassnussal
— A
énekelt offsrton ének.
„aagy-kanluaJ Ualtól já-i k<HgytUé«é- f. bó 12-éo tartó Ma meg a helybeli poljráriiskoi* rajs-termébea. T-gok mintegy 60-ao voltak jelen. Ai úlés 9 órakor ke«46döit s déi-utan 1 óráig tartott. A tárgysorozat egyet pontjai élénk vitára saolgáltattak alkal
isemitak » rendesőkT A" tbolió-baib . I «»•* Városunkból nini veodAg Faica ! vehet réstt, mert oda minden ember L*j<* *gj*é<i ur vett re.zt es óssiote ér-deklódéssel kisérte as alés menetét. Meg jeleness us*y a helybeli, osint a vidék tagokra jó benyom ás i tet1 s aaask min
iUÓod a
óhajtván agygyé
luaoi, oiyaa középsaertt ajánlatot terjesst a körönség el?. L• nagy Assia koson lége oiivel adós mindezekért ?
Kiss Jóssetel .él fiaskóval küldi Tissra Pestre. A Casio óba nem megy mert miud israel népével tálaikonk. A vadast bált nem látogatja, mert csupa
elmehet És annyi kutdelem után a I TslaaiimáoTok mindannyia bele fárad s különlegességek kiböngésséséoek gyéren kapott babér aí, melynek illata még uvaljról is os&ri-csavarja orrukat.
Na tintáit nagy Assia közönsége ! VL-jtl csa* ast as egyet sseretném tadni, bog; miért cyeli «l s kávéhasba járó fiatalság s kocsib-rnek mioden pamaran-csát, ha nem less as idén sem alkalma a iMpek kost ast fosztogatni ? Miért ta-Baljak ssépeiok esténként olyan feltünÓ Bj.-ihóval ast s lábra kapott „Sechs •chnttei" ha nem tartja érdemesnek bájaival felobarátart gyönyörködtetni?
De azért : éljen a kbsonség! Éljei a .ok derék váls schritt !
jn g! Éj
stminy t Éljea a Sechs-
Puff neki ! Gondolkodjunk a ,Seohs-
¦cbriu* felíi.
Annyi bizonyos, hogy a vasat fontot találmány as emberiségre nésve már wak azért ia. mivel ha akarunk, elillanok rajta. Ha nem akarunk, akkor •-*-fea iíthon maradunk. Tehát a fontosság ¦¦ellett legalább bírunk önskaratlal is. De a BSechs-»chrittet;" akarva nem akarva ke) 1, hogy megtanuljuk, mert ennélktti
mber nem ia ember hanem Oh nem ugy van már mint régen
tót
volt!
Nem egy komoly ét megfontolt lépéssel alapítjuk meg jövőnket, boldogságunkat hanem a Sechí-echríttel." Risassionyaink nem egy bistot lépéssel meonek a aseat frigy oltára elé, hanem a bat lépéasa Ks-
dea oldalról aiféjesést is sdtak A jövő ülés helyéül GaUét jelölték ki ; hol így alkalommal már volt gyflléa, de as oltani lakók nem nagy é>dek)6dest Uotuitotak a tanügyi mostan a* ok irást. Most mód jukbaa. less helyrepotolni!
- Ax Iparoesegédek ökképsó-
il- é« tánczes^lye holoap less s igen fényeaDek igérkésik. Ugy halljuk., hogy városunk előkelőbb körei-Mi i*tokan szándékosnak ason résstvenni, ily módon úgyekes*én elősegítem as •gyesnlet eséljait. Est igaaán csak dicsérni lehft !
— KlkeresiteléBée wattvo.Deo.tsch
Mihály vaauti hivatalnok e hét folytán v esette ollárhos Dsatsob Lotti k. *. ki s oapokbaa, a vőlegény kedveár. as iaraeli-ta hitről r. kath. hitre tért. Áfdás ét álaadó boldogság kísérje frigyüket.
lfrt. Család-j«gy 2 firt. Felül Esetések ko-tafinettel fogadtatnak és hírlapilag oyag-Ustatnak A hölgyek kérstnek minél egyaserübb OUtaAkbei tsagioleiuii.
— A Gebére megrálesstott kórorvos aligha meg oem bánta a dicsőséget, mert még máig sem foglalta el állomását. A legutóbb tartott megyei közigazgatási bisottsági ülésből fölhívták & járási aaol-gabíniaágot, hogy saóiiUa fel állomásá-oak sáros határidő alatt leendő elfoglalására, s ha a kitflsött id&re ni még sem foglalná, njból pályáaat less hirdetve.
— A Körmendre. Cnáktornyára
terveaett vasat vonal építése tárgyában már volt értek eslat, A terv kétirányú : egyik Mura-Ssombat, a másik Alsó-Lend-vs felé. Végleg** megállapodásira még e
egéasségss társadalmi ál ¦pótokat teremt hó folytán Alaó-Leodván tartandó ssÜ-bessen N>gr-K.anizaán! se bb körű értekes.et«n fognak jutni. Ré-
— PerUkOB f- hó 8-án nevesetea asüokröl igen sok okból óhajtandobbnak ünnepélyt ült as slsómarakosi koaonséf. tartjuk a vonalnak Alsó Leadva felé ie-Baskettél titstelutelt laeg as ajonoan t>aái> vasalásét, szervezet kir. járásbíróság hivatalnoki i ¦
kir., melyen oemcs.k Maraköznek ér- Lapvezér éa kiadó: SZALAY SANDOB
- A ^"'-''^ „korn^-ja tudva levoleg a .Korona*' s a .városhás* előtti járó. Itt asopban sAtét estékio, különösen, mikor már a boltokat beaárták legyen, „Yessélyesen* gjösge a világítás. Talán nem járna nagy köitekesésse!. ha oda még néhán? uicaai lámpás álltttatsék. Az esteli sétálásrs utalt k6s6siségnek. jól esnék as nagyon.
- A „Polgári EgresUet" meg-Djítáai flaoepélye — ugy s bankett, miat igen fényesen sí került. A bsa-ketten talpra esett pokárkoasúatfik, a tájképedig ssárnyra kelt talpak járták. A kedráltaláo'xésfessUlea volt. Adja Isteo, hogje derék egyesület, most már ssárnyedtetien, mentül uyilsebeteb-bea ssárayaljoa célja felé, a mentül elébb
ok
gg j y
— Lapunk mnlt gaámának .Csar rovata több hibával jelent meg, k
j g
miután irója, ki a korrigálást maga akarta végesni, a lap javításának napján távol volt. Ei okból a hibákért elnézést kérünk. — A „-.ugfcr-vt' s as .bbói kiá-gaao atca már teljesen át van adva a for galomoak. kiköveave aaonban még ni nos Ki pedig nagyon óhaj tan to volna, mert ha a hossaas esősét beköviíkesik, oiyso feneketlen iár láss ott, hogy a járás-kelés a tehetetlenségi,el fog határos lenni.
demdás urasággyüWi képviselAje' fAti Moluár AuUl, hanem a ridiki intelli-ssámot tagj* és vendég veit részt Ssépen ecseteitettek s helyi viszonyok s toaastiroíók áltai, kik kosdtt külQaoMO kitüatek-. Z-^ler Kálmán csáktornyai kir. k&sjogyad, Jr. Tersancsky Gy ala és Ss*bényi Lajos ügyvéd urak. Előbbi hnmoros besaédben maUtu be a Gaái-tornyáról elssakadt járásbíróságot, meoy-
iy képében (Perlak a völegéoy) mely e móbb nevezet* ar ssellemoseo ssóltkősbe, bogy s leány magától tsokött el s nem ssivesen adták ide as Öröm-ssülök Tersánczky or ragyogó hasafiaa beaséddel emelte pobarit Ő Felségére a királyra, ÖüLz Ferenci jbiró komoly éa •¦ivWl eredett besséde lelkes éljenséseket isftlt. Sípos Karoly gyógysseréss ur m g egj meanyasssooyt kért: ¦. ¦ adóhivatalt, melyet s caáktornysíak sserfeleHi Örömmel átengedni ígértek. A „MaraköV hírlapot annak aaerkesstSje: Margi tai József képesdfli tanár ur képviselte, A ;elenvoltak egy emléklapot írtak alá, mely a városi levéltárba tog elhe-lyestetni.
— A Bxabarl port* ssállitmáoyái Ge'sén ét Orosjiooyoo át kspja. Legújabban mozgalom indult meg as iránt, hogy gyors éa bistos összeköttetés elér hetese cséljából KU-Kotsárona- és Zala-Apátiból kapj* a szállítmányokat, A m« gyei kösigazgatasi bizottság is ily érte-lenxben ajánlotta a kir. postaigaaga-Ó-•áínak
_ A esargöi fiatalság ms f. év vember hú 21-én a „Daru* vendéglő nagytermében a csűrei „népoevelési-egyesület javára zártkörű K atal in -tánca-esiélyt rendes Kendesok : Csák Sándor CsonkaEde.HacskovicaLajis, Öyöry Vil-mos, Héjas Elek Plschaer Manó. Kesde te esti 8 ómkor. Belépti-dij: Ssemély jegy
Feleloa a«erkea-tö: YASS ÁLMOS. Laptnlajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
EQy derék enber.
Scheiffer Márton urst a t. olvasó-köaöoaégaek becses figyelmébe ajánlom.
Schleiffer Márton ur, Pacaáo vagyonos kereskedfi. képes 71 kr. tartót ás enyeoesen leUgadni; minden alap nélkül
— amúgy a maga gondolatformájára — gyanúsítani valakit, hogy UJ|e jogtalanul eróasakosan csikarja követelését; — Képes aaért, hogy aem fizet, oly nevekkel
Uetni mást, melyek tissteaséges ember aiájából nem hallhatók; képes még mio dig e csekélység miatt valakit egyenesen megtámadni, hogy as emberről a ruha hasogatja, a más kalapját sárba dobja
— saek után választott becsület bíróság előtt a sértett jelen nem létében a megtörtént dolgot határosottan elferdíteni és saját igasoláaára légből kapott törléo< tekét előadásába b©leszabni, hanem arra as összejövetelre meg nem jelenik meg, melyen ellenfelével ssembeo kellene Ügyét rendbe hoini, mert áhitása •¦erin(T oinos arra neki isfikaége, hivatkosván tisatesség és igasaágérsetére.
Minthogy neveaeit Schloiffer Mar
gy ton ar sbbaa a téves
mében sienved,
hogy ilyen dolgok maréit, intelligens, tisstességes ember modorával Össseférnek, minthogy Ő ssámot tart arra, hogy 01 annak tekiotsék, — a nyilvánosság eloti mondom ssemébe hogy eme n^setevel maga magát ámíthatja,demást ucyan n*m, Paoaán, 13S5, bov. 15.
STERNBERG VILMOS.
felelSaséc-t
irat alatt kozlSttirt a<
m vilii ázerk.
•571/tk 885
Árverési hirdetmény.
A n -kaaissai kir. törvssék tulekkvi oMtálya részéről kösbirré tétetik, hogy Zalamegyv összesített árvatára képvise-etében Dr Tuboly Qyula t. t. Agyén égrehajtatónak Tóth Gergely Dávid, Fe-re.ics, Jóss«f és Tóth Gergely Jalia férj. Horváth György na végrehajtást szenvedő Kalamb«ki lakosok elleni 1000 frt tőke 1876. évi saeptemberbó 12-ik aapjától |áró 7e/a k-mato, és eseknek 7*/t késedelmi tetmatai 15 frt végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. árverési s még felmerülendő költségek iránti végrehajtatást ügyében a fent oevésett kir. tssék területébe* larloto galsmboki 182 ik saám tjkvbec A I. J sor 241 hrss. a. 524 frtra beosült egt'ss ingatlan külön — 2 —8> sor 699, 976, 1281, 1329. 1389, 1689, 2221 hrss. 525 frtra beosfllt fekvőség külön, a osspi 221 st. tjkvben felvett A + 666, 666 hrss. váltság köteles 270 frt becsftlt ikvoség sssal, hogy a (jalamboki 182 i. tjkvben felvett í. 1 — 8 sor •«. iaxat-anok Dw»b Z*aaaáona ösv. Tótb Gergely Jánusné javára bekebieaett holtíglani lakásból áiló ssolgalmi jog épségbsn maradásával adatnak el. továbbá hogy a galamboki 182 ss. jkvi A. f 1—8 Csapi 221 ss, tjkvi A f 1, 2 sor ssámu • ka-lön kÜlAo árvereaendő jósság testek az aaokra Darab Zaussanna ösv. Tóth Gergely Janosné javára egyetemlegesen be-keblesett 1 mérfi busa 2 mérL ross 1 mérÓ kukoricsa évonkint kiszolgál tatásából álló kiKÖtménayel ssintén együtt adatnak el as arány, melyben u árverési ?e-vfik essD kíkötményt kiszolgálni kötelesek aa egyes jóstág testek Tételárábos arányosítva a megtartandó sorrendi tárgyalásnál fog megállapittatni — a g»-lamboKÍ ingatlanok
1885. évi decz. hó 4 én d. e. 10 é.
Galambokon a csapiak asnap d. D- "2 Órák. Capibao a kOsaégbirók házánál Dr. Tuboly Gyuls felperesi ügyvéd vágj helyettese Közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen, eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitet baosár.
Arveresni kívánók tartoznak a becsár 10°/, át késspénsben vsgy óvadékképes papirbao a kiküldött keséhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő résaletben még pedig as elsőt as árverés jogerÓre emelkedésétől asá-mitandó 15 nap aiatt, a másodikat ugyanattól 60 nap alatt, a harmadikat ugyanattól 90 oap alstt minden egyes réssiet után as árveré* napjától asámitandó 6*/„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatárosott helyen és módosatok it lefizetni.
Nagy-kaniasÁn a kir tssék telkkv< osztályánál I8ö5. évi június hó 6-ik napján.
CSERESNYÉS elnök. ÉVEL jegyso.
Relf
Béas, I. Peatalossi uto»a 1. Kfavetltit ingyen.
|f E mkbu il«irégikb
é -g
Ervén Lucas Bols,
k. k. H«f LwttTMtan. k. nid. U»f Liefaranten.
AltpitUtott 1875. Ans.erdambu. különlegességük
Curacao-Anisette,
u ország első üzleteiben lészletben »«nn»li. 2615 8-10
Ári ejt esi hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendeleti tanácsa részérói közhírré tétetik, hogj a város területén levó összes kongó utak bomokozisa és tisztin tar ilsi, ugy öntözése évi 3000 frt. Kikiáltási összeg mellett 1885. évi február bó'l-vel kezdődi három egymásután) évre 1885 évi SfltZMebST M 14 én reggeli 10 Oraktr a ifizigazptáai eladó tanácsos hivatalos hel.visé-gében irisbeli zárt ajánlatok utjáni árlejtésen a legjatányoskb ajánlatot tevőnek bérbeadatik, annak megjegyzésével, bagy az árlejtésre kitűzött natárídón tul beadott ajánlatok figyelmébe vétetni nem fognak.
Az árlejtést feltételek a városi tanácsteremben a hivatalos órák alatt betekinthetek.
Keit Nagy-Kanizsán, 1885. november 14-én. 2664 1-3 A városi tanács.
Figyelmeztetés!
Figralmaxutem t. TSTŐimet, hogy idSn-kant heljben ét mái kiiebb heljiégekbeo Ukí Hírnökük uoktak Hígjvortiígot beatanú, kik bamititoU y*.gj utámctt varrógépeket, — melyek többnyire nemnoraU«i syirtmányok, — 8il%0*r álaér aUu adnak el Eiek a«oB Ortagy alán, bo^y általam «ladott artértl 8*s-asr Tarr4(épaket megnéni, uokat jaritasi vafy tiaxtitani akarják, arfiaKakkal ronfilják, eltSreek siókon valamit, hogy ut mondhaasak a fép rui, Ttfj aocy kedves* esetba esj nicMrt ub., amely (épe^het aam ii való, ¦ a«]j 6—10 kr. értekkel bír, ugyanannyi frtot ssáotitliaasanak fel. Kérem tékát t T«TSimet,a tőlem vett varrígepekbea csak oly ogynökaket vajy utasokat bocsátani, kik kSsjegjaotleg bitelesitett mesbattvlmakással kimatat«i képeid, D0ft7 sálam alkaloaasáabso Tannak.
Utóbbi íd&ban ait m tapasStaltam, ho(y holjbeli, TaUmimíDtrídéki T*rréfép-Bfyn8k5k kik otánsott Sinfer rarrofepekkel Oxerkadoek cssak agy tn4nak lilio áruikon tniadni, hofí tőlem kicttlt árjefykékak alapján aálam al-k*lmaa*b«n U»6 ög-ycckckoek tdjik ki m&svkit
s bzzsI ámítják ax flletö Tetőket; hogj u álUInk ajiniott ^>p Neidltnxer G &zletmi t»1ó eredeti Singer t*itó-gép, holott aUpre került tbt6 cs»k ¦tánrott fjkrtmaDjn Tarróg^p^t kap
Májnerfl T«vrr6^pkere«kedSkneki n«ly-b«o vas? másból « aredeti Slagar Tirrógí-pek tastétsiáraaltÉs rifstt ssa aástask, aaert agvelmaztetasi a n. é. kteOnsécet, bojy :
L Hlnden eredeti Slnger varrógép
karján a fentebb lát&ato tyirt-Jtfytt viull, ftxeukirol as 1881-ik *t óta eladottakra » ryári jegy, — as álhrány mindkét oldaláról b* ia öntetett.
II. Hódén ere4etl Slnger Tarrógep
a teljéi e*«*t riiali : The Sinffer Manu-faeturing Co.
ÜL Minden eredeti Slnger nrrigép
agy angol siűTe«11 IGAZOL VÁNYNYAL (aármazási okmáoycyaJ) tid ellítra.
Eien LftuolTáiiy as UUt5 eredeti 8in««r Sépnek smánát lamm .16 . s Safsr Basates
tvtsi Cs. •inökÍLík, valamint am éuak- ¦ koiépenrópai TeiérOgynök; XeutUinffer G urnák aláírását i* tímIí.
Selyben sMSMvl Agáiul áruba bocsátott SiSfSr *>rrof«p Mn sntfaii, banem mlstJ ¦tiaszstt gyártmány.
Lük i Ik Siigtr iiíGÍictini? u. líeirjöíi-Nfiiiliuer & TiiÉrttnótsae Mmui
Beik Twacs-tír
ki .Oroszlán" vendéglőben
hetfon f. hé 23-án
bncsa-előadása
az eredeti bécsi népénekes egyletnek 8ptra Henrik vezetése alatt.
Hild S.
L nagy-kanizsai temetkezési vállalat
tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel, miszerint rendezője HM
LfezK— lakuát
Teleky-uteza, Benczik ur
háza mellett lévő Tuboly-
házba tette át.
!!! Tmö! Ternú! Ternö!!!
karioss«yl
csak keres halandónak Tannak adva. Asoo ¦xámtaUo toratUOtt emberek kost. kik vagyon «• boldofság után ióh»ju.aak, igen lok&o van-n»k. kiknek forró kiváoaágak egésx életakbeu nem teljesül, ás emberúég nagyobb réaxe — -nictiia csak boldoitalantágri ••ttlstett volna, inaeg L• nyomorraj kaid ! E bolgogulan — % bal sori által üldöiött emberek s&nykra hely-»etés>-k tnyhiteaére a jelenkor Ugoafvobb ¦mimmÖTétse, Uihilik Jáaoa ur Cáradhatlaa mlokálaUi éi 1 lottöuámokkal tett ki»*rl«tei alapján oly •aámképleteket állított föl, melyek rövid idSbeo binot nverem«nyb«s Tetetnek.— Valóban caodálatoi Uny u, hogy Minalik Já-doi or kepei ¦¦ámításai által oly csarnokát elóre m«fbatArozDi, melyek a kia lottón ok-»etlenöl kibozatnak, de emellett tauojkodik noc korfilmény ts, bogy már tsámtalan »e-g«Dyn«k jutott « itamok t*fit^céT»l ¦¦eren-caés ayeremeay, boldogiáf is orom.
a tort ciapüavi által letujtra, minde-aamtól megfoMtva, atolaó r«ai«n>emet Mibilik ?rba belyetío, hoszá folyacaodtsjn aegitségért és az általa kötőit számokkal lepixgyobb örö-möiare et ii érUtn egy tterencaéa ternónyereményt ! IC ott már megistlat minden good ás aggodaJom, és nyogodt biitosságbsn rirbai a jBTÍt! — Mibalik Jáno* ur Utal boldogil koxzétMMm e tzerencsés esetet éi el e lasstnatoaB sz«BT*do embertáraaimat felszólítani, hogjr baUdiknélkal forduljon mindenki bisalmasui Mitsjik Jáoos arbot t«rnószá-aiokért es meg lehet győs&dTo, hogy i«grtTÍ-debb idó mal« *iép péuStsseg birtokába jot ami mo*t urnái 5rretidetM«bb, minthogy a tel beálltára] a nQks«gletek nagyobboduk, más-részt pedig as Onnepekre aezTe kellő tat* ki Iá-Uj mnutkoiik egy könnyen elérhető, elma-radhatlanol biltoi karácsonyi ragy aj éri ajáa-dékra. — Azon kiránattal, hogy jumd még uámuían iieDredS embertársattnak Hihalik Jicoi ar álul oly boldog karácsonyi Onnep, mist nékem, maradLtus köwönetóBi ismételt kifej e.éiéTel ti« te lettel
BÖCHBLIKLÜ FEBENCZ, asfistmŰTSS. B«ea, VT. Bet Oump«ndorf«rstriM« No 10Í MHMlit iasM ura*i Bsása«st ksrs*a«,-s1 74 UB L m- 7 ajt* caúnseodo levAlekhes vi.
dl 8 drb S kroa bályeg Uákldfi
lofitva.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
18B5 NOVEMBER SÍ-a.
Dr BMalei'r taaár ar által feltalált fa klzárélag uabadala.a2t~t iyár
Meidinger-kalyhak
eloállitáaáre.
HEIM H. Felső Döblingben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CS. KIR. »ZABAD. 1884.
A krelao dijakkl jntalmaava: Beca 1S7Í. Caaael 1877, Pária 1878, Secht kan. 1877, Wela 187a, Tepliti 187». SeoalSSŰ, Efer 11)81, Trieat 1882
RaktArsk:
BÉCS BPSARESZT MEILAÜTl
Kirntneratr. 40.4a. Strada Lipacaai M. Coreo Vitt. Xfflaa'iela 33 Lecjobb MolrölíOtő aaelalővei ellátott kályhák lakáaoknak, iakolák-él- ódáknak atb, arjaiéra éa elefána kiállitáaban. Lf7 kálvbával több aaoba fflthetó. toaponti létffltea eteai épületekre, aaárita-ke aaUék ipar- éa maao-
_______ macyar birodalomban 263 tanodában 1824 van a mi Moidliafar'ktlyháBk-
bol haainal.ib.il, éirk koal 7< tanodában a Iwcai kertiéiben 108 kályha, 47 tanodába-•20 kályha a bndapeati kerflletbeD
A Bi Meidiararkálykáak előnye neacaak a ca. k. hivatalokban, oraaártta intaaatek-beo aa váron hatoaáfoknál, papirandekoél, kOrháaakaál, vaaataknál éa aoahajekBáM, péna-inteaataknél áa biakaaUó táraaaáf.-knal. iparvállalatoknál, aaállodáltban, kávéházak éa ebéd-lökben aafy aaágabaa, hanea toob aiot 20,000 macán háaakbau vannak a mi ateidiafer kályháink haaaoálatban
A rvár vídi.jve Aaon mofkedveltetfet, melvet a mi kálykáink mia-
danOtt kivívtak tóbbaa«U ntánaáeokra adtak okot. _ Fi (rjalneatetjOk tehát a t kAaoD>«s<t aaját érdekében ia ut»>a gyári védjeayflokre — hofy óvj* mafát mindennaaBfl hirnevea'éa iunort ryártmát-Ttink utáoaáaaitol, habár aaofc •Itriaartao .Haidini'er-kályhák- vacy fiit javított Heidinfer-kárybik fyanánt aúáajuuak ia.
VIDATS-EKEk
Vidat8-féle egyéb gépek és azok pótrészei
ezentnl tz erafeti Viíltt-fét* «mtik (modell) steriot Cukit u ilibb irt gy»rb«D kipbmtók, meij az összes mintáktt » vidttsfélr cső4töa>egt&l megszerezve, azokat is gyártja.
A Sclilik-fele vasóiitMe és gépg)ár-részvLDytársas<u;
gazdasági osztálya.
it, Fícö-W Sl. szam.
u U C I H. n ti
A mi KyártniDfuok ajiajisak belto fa'an g/ári védjafTftnk bela rao fiatra.
¦V Pioapaktaaok éa irjatTSékek i.jjo ia binMDtrr. -«• Í679 ]
Művészi kivitelű
ARCZKEPEK
krétarajzban
fénykép útin nagyitva , teljes hasonlósággal. A kép bárminő
folyadékkal mosható, annélkül hogy kárt szenvedőé. Az arcz-
képek a lehető legrövidebb idő alatt készíttetnek el.
Egy arczxep ára — életnagyságban — 8 frttol fölfelé
2647 4-4
WALSER FERENCZ
JOOOOOOOOOOOO
1858.
m*(7» lép- <¦ tüloltá«MTtk irkrm, hmr •» *rom6iJt6d4ie BTJSAFSSTSB, BottenbiUai utos> M.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban é« mindennemű szivaty-tyokban elvállal teljes vlzrezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesitö tarsalatok és magánzók re-
szcről modern technihai
Í5íi 30—60
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdíik felszerelésére, s z a g m e n-tesürszdkek felálhtá-gára és minden vizmű vi muukálafok g^ors ds pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
:oooooooooooa<
mú>éaaDö>»i>diik.
* A képekre Dreg nem szükségeltetik.
Megrendeléseket eifogad WAJDITS JÓZSBF kSnyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
Söav?tlro a tengareo tali aaállitia kovatkes'éb"D igeo olcaöo fria éa kitttoo miDr««fra
poaUn, portomenteaen, 4\4 ko. üazla aaákoeakákban, iamert pontol aafbjrá at mellett. 0. é i.yen porkelt Caviar sj Elbái oajiaiar-o klo *—
o. é. ' Caviar aj Uráli nafTaaeaaa klo 8 —
« 25 . Huia kariaa ohollacdi oajr poatabordoban l.ao 6.90 ': Ta)(< karta|, aj boll. sa«v minteajy SO drh l.«0 6 20Tafe akartat, aj apri, ajiateaj 90 drb '"
US BrataflO-Sariela 'fö'gZ lL;
maa tQara
{eQ fin. barna, ^T
C«yla« rrous-T. natjon finoai aréa PlaataB«*-Cay!«l grdajrorfl a> Becsi keverék. -f>-*aeii kitfloK Caba legf kékeazOld. erői, ixé*p
b25 6 10 4 75
5.Í0
láva anuy, viligoa baroa fin raas. 4.80 5 80
ML SEIDLITZ POR
tlc- furua i«rioi iró^batAaa makaca |y«al«r- a* altaatiarak., f7QIBOr(orca éa •Iajliká.od4a, poatori^Ta. ríjao,!>|aita. majb.j vartalalá.. aranyér ia a le,ko-lonfalsbb aü Uttfaetak «<:<» 3il tf'óta folvtonoaau o6.e«»J5' . i.meríih.n rias«all Kíj eradoti Oob.i haaaúlati iitaaiUaaal 1 (n HawraltTáayak tlnfeytMI IIMMltUk
cm ma
ia lall aokaaon-aitott czég nyo-i látható.
Koaavénj-, caúa, mindenneinfl huo ralia 4a béonlia faj-, fai- éa fO(fk-
jia aikerea
laara III l|mmk nlidomaia aérlléaak ia aeb«fc, iya.ada.-a «. j,^ .,,.. Bwwlat viaael ke>arv., binelao baugadia, biuta. ia kílüt. ella«. Efj «t., pooto
auaitáaaal «0 kr ,4X)1 so-tj
Valódi, Moll Tádjscránl éa név aláiriaánl.
Moll A
gj
rsánzkr klráljl odv Málllto
Bécs, Tucblaulr-e..
Baktárak Nagy-laali l_
Feaeelhofer Jozaaf .BaTSt L Dorajr S. Borovica Ad. Kauthaljr : Schiaifar ni
Jóaaaf.
.,« .....
tirm**4 : Háu Jino*. IUr«Ull : luü Ft Hollo(7 J. g.űt>...r*«
Jivi f gy i7 M«kki gytofy s^porm. fi
Java ziid. mi-gírbetó é Saatas. !í iúM. su Saatot. ti.i. aupora. Cl Ifin. zatno
Tafela Hu,
. 4 40 4-
>60 340 S — S2U
SnlMMa, tiit, faatdlt, po-tabordóban K» 1 S1; k
. ].$0. Iflo I 4*1, fi..r>m 1 15 ft Sa|*.'*'- keietia la, If. ->*g nilko]
é éa kirlih*d. kii
ayi ét;ben *e*ókpe
5 40 US11 Ulíldl | i.jíi,,, 2 —, 4 láda
Lazacx. eltartható, ko. doboaban 4^°l?ipli fftitnU 46 db- n**7 poa'aláíába 4.30 UCIi lUIlllh 3 )áda 3 60, 4 ládát.a 3 75 ! Caaladl taaa buvos fin. ko. 4.- , <ea«ln 4.— : Jaawka raai valódi 6 4 liter
! Haaaala. *dt», i« u narj. If 5 ko, laákakb. Vavlla If 3 nagy darab 3« kr, 12 db
nxir.t c»*k 15 kr. iafy«> éa b<r««
.15 1.50 5.— l.M
k. Iád 1 16 3 60 2 — 2 — 660 3.60 5.— 4-60 1.15
E. H. 8chnlE. Altonib.in UambarK mellett.
Fenni;. 1864 t' Altom h.nb«r(i
óvauk Hiad*a-.it * ét .%(•*..T*-g7ár

CO Cl tir. tuarolat
siatalalaaiöít. OX
X^OO
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Béc$ IX, R««*au Rothe Lövengasw H»- 5 -7.
kOlOoöaea aaját, általa qjob<
feltalált tokeautal falat ».-«.
„ExreUior-banden"
a lagtloomabb aDgol kaotacbukon, maljek takiotre jétá^ít aa tartóa-
aágát minden máa tekeantal falat felülmaln.k éa a mellett a bi-
aonjal oaadáa olcao tekaaaatalokaat oaak 4fi írtba kar&l.
Ab éa oa. kir. kiaár. BaabadalmaaoU Taka golyóim, aaa-lyat aa alafást oaootuakkal taljaaei ««yre magy. ajaalon egj evi jól-álláa mellett kóveik<*5 árakarl. 60-62 mm. ig 5 írt 63-C6 ma. lg 6 frt. 67—72 rom. l( 6 frt 50 daraboukio;. Arak *• rajauk téka aaa- - -tatokról iagjea tW bármeotve. 9614 $ — 20 }{
oooooogoooooocxxxjoooooc xxS/
EDDIG MÉG FELÜLMÚLHATLAK
a ittAAGER W.-íéLc
e» «lr. KiaibuditluiiíOii. valtdi tiszt*,
Sr Csukamáj-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Ab nrvoei tekiaKljek állal naegTtaegtluUitt nyen »B0é«ltbet4aí|(t folytán gyermakeknak iá ajiolha'ó. mnrt a IrgtUztább. leejobboak eltemért aaor: pjjeU- t&dV
bajok. t:örv,My. daganatot, kelétek, borkltiéaek, ml rigybajok, gjengmbf atb. ellen — egy fiTeg ára 1 frt. .ló gyári ra«-t»rt>.n : Béeaftett, HtrKmarU 3. mim »ia.i.
ra ítnint aa Oiatrák-Magyar birodalom legtöbb iá juhb a«l gyó(yaBer-
'.áraibao.
ioaeafald Adolf
éa Koanafnld Farooca keroakado orakail
2640 3-lí
Dr. UkoUwli Károlj-fele
apanyo!
Cklaakar
Dr. KikolaMk Kirolj-fík
apaojoi
vaatartalM lUsa-kar. Dr . Mlkoluek KéxoJj féle
apaujtaj ¦ •¦ali-kar.
Dr. aikoluek RiroJifele
apaajol ¦ If t aa fctr
Dr. likolaack Kirolj-féle
paajol r.alarkara bar.
A lagjobb aaw ijomor-jjeDfa^Sfok bao. hi-de^lelaa, ideg baotalraak a atóbetagaegak
allan E«7 lre( in I Irt SO tr Eitaofi hatáan aaoa bataa^égakbeo. méljak véraaage»ja«g, r\gj roaa Ter'fil eaármaanak .
Efj Iref ára | frt M kr
Ra&dkiTftJi atar merfea da^aaatok, a fjo-¦wr laaaa mfikitMas a aa ebMI aaármaao be-
teoáfak allaa. Ejj jrH ára I frt SO kr. A l«Jrb*aior,abb aaar a gjomor mft><ödéaara oé.n íaio aaarrak faladiiéaaal Efj O'éj
in I frt M kr.
A legjobb aaar gjoavor- éa bál-katbaraa,
valaáliat agyéb betagtegek alleo. Lgr 6r«g
Va I frt. H kr.
Főrsltar Anutria s imnmiim Uztc Saírena és Botoriia Maager Vtlaosail, Jtfes, III. neuvarkt 8.
jelentés.
a.ayarea»avtt u illta iltil
Hegbiváa a Hamburg állam állal biatoaitott oagr páoakiaoraolá*
nyeremény - eséíyeio
való rín*TÍtelre, mel;ekb«o
9 nillie §SO,4L« Birkán
fald] okratlenai aT«r«tik
La*D alonySa péukiaoraeláa tervaaa-rOlaf oaazcálliuiu Dyvramáoyei. eaelyk caak 100,000 ionj.-r.TMI állanak a ko-Tatkeaok; t. L
A lafaafyeaa Mailét 5N NO márka.
2LS ny 3000 m
512 . l(Kri
•18 . 50"
16
• 1
1 dij 900,000 •.
1 n7 900.000
1 . 100,000
i . ao,ooo
1 . 80,000
1 . 70,000
1 . 60 000
t . 60,000
I , 90,000
í . 10,1)00
3 . 15,000
* . 10,000
« , 5 000
« . >,ouo
M
31710
3M0
90
S»SO 3960
•tvso
1MO
300 m 100 n 150 ¦ 145 ¦ IX > 100 ¦ M m
40 a.
20 ¦ 60^00 nt
mety ayerearesyek aabaay aoaap alatt hét oaatályban okvetlen haaatai fOfoak. Aa elao nyéraaiéeyhBaáa hivataloaen deca. >-^ra állaptttatoc: mef, melybes 1 e|. artrd. -Bon. ctak frt 3 60 V 6 ¦ 1 fél ered tora. caak frt I 80 v 3 a nefv. . aoraj. eaak kr H ( I1, fl kevtU Eaea aa ária* Utal blltetltatt arafitl aarajagyak (oeai pedix tikott iférveuyak, tz ituf BlraMatBa aakii-aaae amiatt ¦«¦ a laatavalaka vNlakrt la uttkHaetnk általam
Itindea érdekelt, eredeti saraje-nyak mellett toleoi aa állaat CBinaié-val ellátott eredeti játéktervet díj nálkfll kapja me*;, valaaunt bosáa ntáo a kivataloa nyereinéaiyjefyaákat aaieVen falasolitás aiUU
A ayareana, krbatéat ia tlttaai tkaa általain koavetlasfll easkó. aoltetik a itiaaliBiaaaaa ponteaaa a a l*|iti|or ibb fff«áViarr>'' aeUett.
Báral maarrendalee •fj rf7«*r° poatantalvánjoa vafj ajáalett levéllel UhetS.
Fordaljaaak tahit BBafbáMokkal biealoBttoljaeaa
t évi decsember 9-éig
SÁMUEL NECKSCHER
WajáiU JáwfMCT-KIÚBU, 1885. November 21-éa.
0tHt fv
téH ár:
5 frt-_____
1 In W kr ' . tS , EayM azaa 10 kr.
bftsaixM prtiiKtrhan 7. aásodasor C i miB<*ro lOTÜ.bi tort*n 5 kr NYÍLTTÉRI EH
iL>T<>Dk*<.t 10 krért *<-U-uek ttl »f«*n illetek minden pRjei kir- 30 kr Űirtrtdk
ZALAI lOZLOIT.
Huszonoegyedik n folyam.
B*ra-iit*J«« tonlek ¦•¦¦ fo
lunU rlui M
A nagy-kanizsai ,Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanizsai mkénitt tűzoltó egylet-, a „talamegyei általános tatáid-*Skf,a .nagy-kamztai kúdednevelö egyenUeC, a .nagy kanizsai tisztwnMgüyzö mövetkezet', a .toproni ksnjmdelmi siparkamwra- nagy kamzm külvílastímány'-á»ak hivatalos lapj,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Mdera uab.dkarMkeéelMi a ¦unkával.
A napjainkban hallatlan módon javított közlekedési eszközök, Tasvtak, gédujók, telegráfok és telefonok iá-f(,l orizágokat és tílágréazeket köt cek Ősze agfniual, megkönnyítik , kereskedelmi összeköttetéseket, csoda* mennyiségű portékát szállítanak i föld pgyik vegéről a másikra s az enbereknck lehetségessé teszik, bog; lenyerBtct vagy e.y álmodott bol-
nemzetgazdaaág elaő ffiliétclétl; te hát a munkaerőket is ott parancsolja vétetni, a hol legolcsóbbban kaphatók. InDen a nemzetiségnek tönuebb említett Tándorlása, a mtdón ai alacsonyabb szinvooalu és keres bb igényű mindig legyőzi és helyéből kiszór tja a magasbrendot.
És e néprándorlás sajátságra módon épen Darwin ismeretes elié-
mert külföldiek. Oroszország hasonlóan teái bevándorolt port* alattta-lókkal. Sót Amerikában, a nyugati Bgyesfllt Allamokban aha*, muuká-aok és iparosok a leglcgyetlenehb módon töroek töuel-rassal a chína-iak ragyotiára és életére, hogy a veszedelme* versenytárstól ily módon szabaduljanak.
így érintkeznek a végletek :
vei ellenkező módon létesül. Ezen' egy erőszakos és oktalan nemzetgaz-
harezban a létért, mely barezot a capttalismus hívott életbe, mindig a
napirendet, ki piszokban és erMles-Maégben, reodas es állandó nyu galmi hely Délkai reades étkezés és ée isteni szolgálat néikol lejtokéle teaebken ran d&kéazitte egy isten telén és embertelen induttrU szol gálatára.
íme a capitaliaticus szabadkereskedelem következményei, fis a szabad ipar, szabad munka, szabad
dogságot messze távol országokban j Levésbbé megadományozott i töké-keressenek. Ennek egyik követkéz- j letlenebb, az alacsonyabb sziovonaln, menye, hogy napjainkban egy egé-'» gyöngébb győzedelmeskedik, nem szén nj népvándorlásnak vagyunk ta- a tökéletesebb, az erősebb. De ez obi. Igen alacsony rendfl életmódhoz egéj^,, természetes, mert amaz sok-szukott olasz munkások Talótágos | k,l könnyebben alkalmaziodik a zsar-nonopoliumot űznek vasútépítéseknél ] „ok és pogáuy bortörvényhez. Régi Üibraitáltól az Ural hegyekig. A időkben a számosabb, erőteljesebb és ,xllv munkás, ki minden tekintet- bátrabb népek nyomták el és azon-btn kevesebbel beéri, a coutinensj tották ki helyökból a gyöngébbeket országaiban mindenütt kiszorítja le-'és elpubulubbakat. Ma a capitalis-lyéből a magasabb igényú németet; mos uralma idejében azon nemzeti-ez kivált Kelet-Indiában ugyanazon ségek. melyek ellenállás nélku! vetik okukból az angolt, valamennyit pe- alá masukat a capitalizmn! kizsák-dig mindenütt a chinai kuli, a ki manyoló törvényeinek, nyomják el ti áriái népeknek legveszedelmesebb' azokat, melyek a kizsákmányoltatás-concurrense, mert ó a legolcsóbb Mt ellenállni akarnak És a dolog ¦mnkáo, a ki még emberszámba jön j vége az lesz, hogy ariai heloták né-A liberális, eapitalistikus nem- z"özönsége előtt a chinai a semitá
verseny mellett ennek pártolói 01-dásági rendszer elicn egy erőszakos nck ma a kormányok tanácsában, és oktalan reactio. A munkával való Azért nem hisszük mi, hagy a gazda Bzabadkereskedés nyers és matéria- congressus üdvös indítványa, az euró-listicus elve igy hív föl maga ellen pai államok védvámja az idegen vi-nyers és anyagi oposiüót és korunk lágrészek versenye ellen, a korma-sajtója nem tud a bajban mást tenni nyok által elfogadtatnék.
capitaÜBlicas zsoldban lévén, mint: --------------
üres frázisok mellett rendőrség után ÜMMMly ¦ tamaoM reál i*k*litaa kiabálni, nem is sejtvén, hogy azon —~qi
hamis gonosz elméletek itt a bttnö-! 8zeretet sugalmából elbaUrozta tök, melyeket önmaga terjeszt. • sflmeghi reál iskola tantestülete.
, , ,...... ,. miként ft. Ádám Iván irazeatónak
A uépeket rontó alljberalismus, , , . ... -Hünii , . ¦ . .. tíz évi sik-rdui működését csendek
melynek a capttalismu, egy,k gyér- ¦
meke a népeket egy század oU tár- nek *
sadamtlag fólbom.asztot.a, «on or- em ' °« ¦
eanikusan tagozott, szervezett és fendezett állapotból melyben voltak,
zetgazdaság. mely a portékával való
val fog a föld fölötti uralomért ver-
szabadkere«ked«st elvévé tette, a| «•»*«»»¦ munkával való szabadkereskedést is [ E látszólag békés és vérnél-
védelmezi, az az miután a munkát kuli. valójában azonban végtelenül nem leb-t a munkástól, az embertől szomorú népvándorlás korszakában elválasztani, — az emberekkel való j egyszerre bevés rcactió symptomái szabadkrreskedést. Avval nem törő-J kezdenek manap mutatkozni, egy dik, hogy *'i által saját népét és úgy latszik mindenki által emberte-nemzttét juttatja szorultsagba, ép lennek én keresztényelleneinek tar-
kivette, és összefaggés nélküli ato- ^ «t 1 , f T
.L. ,, vt ^ ...u, szombat délelőtt lü órakor egy te-
mokka változtatta. Nincsenek többé rembe ^ «
j társadalmi egyensúlyban ¦«W«- ta.t«»MÍit él . tnrtók, W- »¦ godva henem ,ngo támasz nélkül,
mozgásba jutottak, fi, még m, _ ment küldöttség
több, azon sajátságos nemzeti jog. L ^
me y a népeinek ve ök született és . D, . . . . , . , ..
' lázadókon át áp.,lt jogöotudaUból <* Bá"fi UJ"?u"»"k *"«reléb«ii
(származott, m.níp -delcn ideolog ^T
törvényhozás által he yettesittetik; ..
, / . , . . ¦• . nfll
a régi nemzeti erkő csök mrtvak
mint uem töródik vele, hogy idegen éi olcsó ipari termékek sza nad bevitele következtében egész és fontos társadalmi osztályok elpnsz tulnsk. Az uralkodó capiulistikus renduer a lehető legolcsóbb termetest s a lehető legmtgasb, legnagyobb iiiita hasznot állítja {51 az okszerű
tott nemzetgazdasági rendszer következményei ellen. CsodáUozva látjuk és halljuk, hogy látsz lag, minden külső ok n-'lkul, ezer és rzer
munkás
becsületes ember, kik
részben mar egy emberöltőt keleti Poroszországban töltöttek, családostól a határokon kiOzetnek, csak azért,
ikor lelkes tört ki! .Hazádnak 8tb. öszhangzatos
. . ., ... . .. . ntan Orbán Lajos tanár
undeoki idegen lett saját bazárban tlrulomdus
eléne<elés
'
száműzött azon földön, melyen született. Az igy föloldott tömeg
lend és törvény nélkül keveredik Feltüntetvén bokrot érde
egymással, az igénytelenebb igy szo- az egyház, a tanita*, irodalom és ritja ki belyéból azt. a ki rendé- magán foglalkozás terén; végül egy zettebb és magasabb kulturéletbez disres keretbe foglalt emléklapo van szokva s valamennyi fölött Tégre uyujt át e napnak maradandóbb diadalmaskodik a chinai kuli, ki sem emlézet jeléül Megjegyzendő ezen vasárnapot m-m ismer, sem beosztott emléklapot ifjn Szeolmartoui Darnay
Kajetáa kéatitette. Ádáaa Iván urnák volt Kiitváiya. A küUi'áa *ly csinos, szabatos é* díszes, hogj a budapeati orazágos ti^iii^,-, (é. nynen magOlsatta volna bolyét 8zövege: .Bmléklap. Tiz éves igaz gatói működése alkalmából ft. Ádám Iván urnák, tisztelet ét szeretet jeléül a reál iskolai tanárok.
Rflmegh november hó 1885 Orbán Lajos, Földi János, dr. Kel lemen Károly, Horivitz Rezső oki. középiskolai tanárok aláiráasal jobbról, balról pedig. Ktmer Alajos éiek tanár, Binfi Alajos ok:, gyorsíró tanár. Károly János torna tanár, Rátz Béla r. k. IntUoár, Kronber-ger Jakab izr. hittanár aláírásokkal örökítve Átadás végeztével Bánfi Alajos mondstt szintén hatásot beszédet, emlékbe bozta, miként éppan ei«lótt tíz érrel, ragiit 1875. nov. 21-én, Tolt szerencsés, mint iskola-bizosuági jegyző, a magát miniszter úrtól érkezett igazgatói kinevezést leiolvashatni, — méltatja a szeretett igazgatónak 15 éven keresztül Orbán tanár által elmondottakon ki-vfll még a tan.tó egyleti, társadalmi és a jótékonytág gyakorlása által szerzett érdemeit is Ádám Iván ur minderre teljesen elérzékenyílve válaszolt, melyben kiemeli, miként amit tett, kötelesség érzetből cselekedte, de örömmel tölti el a szeretetnek eme nyilvánítása, mely az oktatási intézetek fqleiztójén-k lényeges emeltyűje.
Iia a tasitói-kar t^tvér egyetértésben van, szeretet kapcsa köti a tanárt igazgatót egymxshuz, akkor a tanítványok iránt is egv öntetü s szeretetből kifolyó munkálkodás jó léte faiad s ez bála dást eredményez.
A tanítványok nevében Fischer Álad ír IV. osztályú tanuló mandutt hála köszönetet igazgatójuknak, melyre ismét oktató beszédet tartott az
TÁRGZA.
Déria.
Menj ti, i miot T> HUt!
f 8 vidd el m*4*ád*l
Iliiül a Bit tdtaa -
C»k ««v-tlT*MllB«l
Hif^d tQnt a.poknak É. 4. 5rökke
Ald>ni fog I-k
f j,
Ctoda ni -éfé.i; H»d ¦> h»«« ftfcf 8 mfá ft mi rél«k — EltagaJoni, h-gj 4 !• tw »j-Mod Aiiud aaj'ji uíb él Mind e-up* átak
8 oly O
?«f j-
K j
jainat mimi Vttk«Bfll értem -8 libáid •lőtt a Porb» omoUt, Mmi i. imidl.k
8ATKY L\JO8.
B A C H E L
Kradeti bwsély.
Irta: Smaiay SOndor.
(Felyta**-.)
111. E*cb»l n m ia bírta feladni a
A aaép febér liliom ketdeU
A febérarou, lilioaiercu leányból lett megint haiváayarca leány.
Olyan volt mist a fehér márvány-uobor, mely — ba beaa«jébea itt* láa-] i, _ fehér marad kivül.
Saab ina törtenete, lelkébeo ia megérteké a kételyt ; biaalmának T*get Teteti.
Hiába kérdaata Zoltán, bogy mi bánija.
Olyankor aaelid moeolyt erőltetett arcára.
igre egyeaer már még aem álbatU; kicaordallak köoyei. Oda borult an ifja dombom mellére ; oda rejté arcát
.Zoltán, ha te engem elhagyat, meg-
"Te kit bobé Mentem i hogy gondoltál te erre ? Hiaa téged elbagyni, nél-lai aanyi volna, miatélve eltemet-
„De láad éa c.ak aaagény a»idc áay vagyok. Semmim, de aemmim ainc* aa ég alatt, caak a*«reio asiv*m. Ei meg an bitváay, értéktelen aem mi a világ aaemébea."
„Aaeayémbeo meg agy agaaa világi" — aaolt Koady Zoltán ée forró oeckot ayomott Hac hnl aJ>baatrom-homlokára
„Tudom, hiaaem, bogr Méret Ceak g*ad»g n-Tuinál. Ha tudnád bái aaor imádkoatam. hogy tegyen ai latén •dfaeeéoTDré, bogy mélio lebea»*k
vagy gem meg

j g
anyvlakM. Moat te MAgaay. T<f^ ftBB«p« itHk. Ta bíbor kfirtte
Tftgj : ketlo* ok, h >gj tústoltata^l. Éo , rongyok k-Möit elek m uidó rsgyok ; kettűa ok, bogy m-gvett«««*m. H» bol- b db il f
»tm, ki fognak atkosoi Aauk aa ajték, likat *x irányadó kösvélemény a ti»»-a^g bélyegével jelölt, ba fognak előtted tárulni örókr*. Mert egy koldu-t ^gy gyoa atidó lányát emelted magadból. Zoltán leas-e t58 majdaa velem üríteni ki a eienredéiek poharát.
A a>ép Rácbei teher arca", — mig eaake moudá — kigyalt a aaiv éuaHe nye ét ragyott ai miot a keiö nap oao-kolta havai.
Zoltáa biaialattal oflrfgö" miadea M*v án Soh>aem látta még íly=O asépnek eat a l«áoyt.
Imádlak ! Nem b.gylak ai «oba ! Ba kell együtt MeovedQak, együtt atomorgnok ; de Öaeroakbol élüok legalább " „Atyád is ki fog áikoaai !"
,t ^ a*t bi»>, bugy ak>ra-
lnhoi biveo P.rragb Ilonát veseted ol-árhom, Bo«iQja rattaoflt^a la*«, ba oaaiodik.*
.Boctuj* nem éVeod ¦Kemlattakig Iu hagyja • kalmár világot, . rang- «• vftgyookóroaok kütáő ter<( Meg»"»a laok T-J.mi v>|r«j «tt f.lucakábao. Dolg-%aok., Ternjiekevaok reggeltől n»p-*"g M>kor miaian nem »i 6aok bagyftiAkárbóI bftnefB munkánk Ky0m6lc^bói olv, sd't óndtadalial ülilak as egyaierd á^k melle, akkor te homlokos caókoUn eagen. MeglasMk koruaáiT* királysak trn m-g bontókon o^koHak tAgW ;M| kim
koronásra királynénak. Vajb latt * aia* á olyan fejedelem, kivtl en oaerílek «• olyao fejedeUmaM»ooy, a kirel te »erél nél ?
R*cho! boldogan b^lgatu Zoltáa
j forró oeókkaJ tapsolta m*g.
E találtOBá*o:io kiete oyugodtAbb ia lett, de ait a meaét nem bírta kiverni fejéből. Fal«bto oaaogett annak minden Hírt. Elltadta volna tcördl-taárs mooda-ui, ugy meg égadta lelkét.
Ésir«vette asi Cili néni ia. H»r*-gudott ¦sörnyen. bogy miért iajatott oae-ki aasJbs az a bofoado* maaa ? 1
Teagerayi volt egyMerre ai ortoe aág. Ki todja : oam Öli a meg m * ¦>« géoy beteg leáayt ? ;
Éa bogyka megölné ?
Hátba asegéay Raobela-k megrál-U* laM a aaiái ?
Miért » látUk meg egymáat ? Miért ? Miért ?
Mdyeo kioo* a»i ebbSl majd aind-kettÖnek kiábraodaini ! Ha valamvtyik-aek megtiftkad a irive, bitonyoaan etegéay Kachil l'«< at.
Hy« gondolatok keltek a a«ae lelkében.
Rftcbei asoobaa ai atolaó taJáJkosa* óla épp«n aemffli bajlaadáeágot aem matatott a m»gbaláar«. Sitivé, lalke ojra éledt. Nem tok kellolt Tolna már ifeboa •em, hogy a lélekfokvo meeét elfol"dje. Tán «1 ia Wed-e volao, ba agy uj*bft aee meny emlékébe ••¦ idési. t
Sftrgflm do'gat miatt «ak A«gyed oapra m«b«(ett el *ay>a airjiho* -»M'*«:i Uiáikeéia atáa.
Z ^ aogy
oeki tÍTo>ata kell aiahatlaaal. Hogy meJdig leaaoda? — nem mondbaija mag Lehet, hogy egy hétig. Lehet, hagy két hétig. Majd amin-t ¦ körfttméayek m-gnk-kal bonák. De «*t ai at*t mag kell tennie. Mindkattőjök jőröjével van ai »«o-ros kapcaolatban.
De ut, bogy kibe* megy, miért lbJl
Rácbeinek nagyon fájt a váláa. Megint ftjra a aaegény Ümabi»ára goadolt-Croado4atáfcaaoabeoi magába aária.
IVr.
_leaalt aaatáo három, nagy nap, agy hét;Zo]Uatoli«mmibir aemérkeaeit P>ragh4ka>l meg eróaaa folyt a 1.-kod.Imi kéaablodéa.
áaegény B«chel el-alvonalt kortjök
____leijik félraeeö helyére; ott airdogált
aap:eltébea tíikoa, keaerveaea.
Végre aia'-án már aeo> airt, hanem caak nesett maga elé aötétnn, rémes tekio Utiel. Néb» mr>g- megálló.t ée beaaélt v»-iak:be», aki nem volt a-hul.
A néne mindenképpen megpróbálta •sórakoaiatai . , Haa-ialan volt.
A bftlváayarcu Ieáiyb61 lett sápadt leáaj.
.Bitoaj magórAi ! Biaoay eJvaaati aa eaaét 1# — nraadagmtla megáhaa eaegéay iio« — »M*ért *a »ya -niior. ába ? Miért ? Miért ? Are*yoe ^armakiai 1 Araayea tsép láayum ! Mi ért verte meg a. Jé latea ily aragy, aairi f aaivrel 1"
A jé öreg lu*k aaiadeabM aem iám. Ce*t járt* tovább eevaorú1
NOVEMBER 20-ia.
ZALAI KÖZLÖNY
HUSZONNEGYEDIK
Üiepelt ECft'Ö ikiqt eléaekolr dtlla-lunk igen szép Ö^z^'insjía'o^ok toltak a tfetaiutá* é'dea- O bia tanáré tL-.te kedélyes Ö«-itjövetel v«Íf igazgatónál, j*- en volt azen az iskol bizortsag elnöke tek. C*eh LvízIó ur is, ezeniuvöi a sQmeghi Összes
tantestület o? túi kar. Leik volt hiáoy, — Á
pptti és reál tao
Iván
ig&zga
az iskol»t>iLiKteLg elnökére, majdoem minden egyes tudott valami lelkesítőt egymásról egymásra modani.
Érje me* a köztiszteletben le Unfértiu sikeres működésének 50-ik évét is, adja Isten !
Referens
Az erdélyrészi Magyar ktzaOveli desi egyesület
alakulásai története.
— FeJolvastetottat 1885. augusslus31-ik
első nagygyűlésen Kolosa várt. —
(Folytatás )
Mi lett foganatja? a jelen képében igyektaünk minél tömörebbe i egy átte-kinbeto rövid lapra vetíteni. Mindenekelőtt bejelentjük, hogy egyesü leiuokhez már aserveskedésüak folya-mitt aUtt ia érkesetek kérelmek, felssóü-tátok ttb, esekért többtsor tartottunk in-sp«cie gyűlést. A budapesti „Magyar IskolaegfaeUlet' as iránt kereste meg válaaitmtnyaokat, hogy a mag? arositáai törekvőt egyöntetűsége ssempootjábol seö vétkesre, a budapesti testvet-egyesülat programmja főbb pontjait elfogadni ssi-vetkedjék at egylet; a .Felvidéki kosmü velŐdétiEgyesület. átküdlte jal. 2O-ki hs-tárasatát, mely sserist megkereste a fővároti taatvéregyesületet, hogy as or-aságoa kiállttal tartama alatt egy kóami-velődási cóngraeici tart hatást végett álla-pittam«ga maoka.ervesetet. Több srdély-ré«si péntintéset, a .Huayadoaegyei slsó takarékpéostír Hátasadén", a BMagyarlápos i eltó tégely agy let*, as A" brassói takarék-kolcsöosxÖTetkeset'. majd a .nagyeoyedi vároai kör inditTányosság, hogy az egyleti pénsek arányosan as *rdél. réwi vidésn pénsiotésateknél ii h-lyastweoek el é* pedig '•agy csak a
p'tni oklevelet OgTkaseleai éa peoslárk< »-]** ¦¦abálvtatot Stb. de «sel ulb.í-.k Tolna ha áekö-ttaket.
Bü*ste*«cttnk, hogy a .Duaantu K^fnü* E<y^ttl »** megalakulni kéasül vés. «g>e-ul»'ünk«t kivista iws elöl Ur-mmt A apt«abály aiskat kérte tovább* • Kr*s>ó Htnréay megy ében alakulni ké •sli-ő -gye-ül-'.
A obi folyamodásaink köt öl ki-á Uao k«ttít kell kiemelnünk. Jua 14 é< báró Kemény Ö*bjr kotmaoka 4 kedéaüiryi minustor ar méitóltetik halj idm Kson kérésünknek, hogy egyeaüle üok haaootóaa a poaaonyihos, a 9Ssé-kely művelődési éa kösgasdasáa; egylet, hes és másoichoz at 1-465- október 2-ik reodelei értelmében bictosilott éa mefrtso-ritott portomén teeséget elvétsen-S ugyan csak jan 14 éo keres-Ük meg br. F< hérvári Qésa honvéd cl mi minisster ara hogy m. kir. hoovédség és ceeadArség isolgálatában álló tiasteksek a belephető* eirtt által is megengedhessék. Jal. 6-á kérelmet intésünk as orsságot kiáiiiát aloókéhas, bog. a kitlUtát területén par aelyaket áll.tbaaaaok fól; Jal 17 éo meg ia nyertük ast, ttyltserü perselyeink
asonban kösbejött aajn körUlmény folytan a kibelyeséaról le-moodiunk. Akartunk folyamodni — mind ai mindjárt terTesve toíi — egy aortjá-ték megengedéséért, atonbe-o tekintettel éppen most előtérben állott ssámos lottósátra, mindenekfelett aa orsságos kiállítás orsságsaerte elterjedt tortjegyeire, a tervet egyelőre kedvesebb alkalom-¦a halasstottakel
Tekintettel a körülményre, hogy oluképi működésünk ápril 12-vel rette ;esdetét mankálkodátaok mérve lehet 150 n«p a alt kibocaátoltank kö-«i 10000 postai darabot, átlag minden->ap ftO-et. némely napon 600-at ;yotr 10 000 aTájékosutoll.nak 10 000 apasabály inkból Tan még 2009. AlksJ-*sott 4 irodai tsemélyank — köttök lelket, értelmes egyetemi hallgató — xu-I 12 órát dolgozván, késsel irott küld itt kösel 1800 Jrb. s toksaoroaitott fel-hivátokoak, kéréseknek, birltpi köti -sek aek csak impuruma egy »a«Ug kötet. A Tálatstmáoyankhus érkeso iratokra postafordultával Táleasoltuak, s esért iktatóra csak oly ügydarabokat Tettünk, me-yek értékről ssoltak, ragy hiratslos jel-igüek Toltak, oem hánytunk el asonban
m-gfileló területen befolyt pestek Tagy
— ha a e«rantia megvan — külrio befec-! Tel-
g y
egyetlen p*piraseletet«em, hanem időrend 0i fk ö )
pp t m»i[0rizTe f«ntartottak öaaaM )©•
-üok«i a jovön^k mint j*len "á l
ket kér «ey M4tz lelké-s ** agy rom*a ipnro«, tóbb ttá«s és romáa tanítót dicté-reira éa jutalomraajámlotlefc. — A br»s-sómegyei válást tmány Brasó várót rerületéo f&lállittandó két o v o d á r a nésve kért forint évi te-gélv t 370 írt berendeséti küluéget. — Esek a legaagyobb mekereaétek, melyekre nétve általánosságban összefoglalva aa ideiglenes Tályasstmány rálátta az volt, hogy egyfelől ninct még mandátuma a disponáló munkálkodás megket-déaére, m&sfelfit feljogosi'ottnek sem érsi magát arra, hogy éppen e kosgyalsa álul n«m aokára megválastsndÓ áll]válasstmány működését előleget halárosatok által mtg-béaitaa. A magarétsérdl asooban kéastég-gal ajislkosott mindet ét a többi kiaebb ügyeket ia pártólag tenni át as uj válutt mány «ls6 tárgyai kosé- Vidéki Tálaast mányalnk kértek töraaköny vmintát, ala-
A kik «gy hétig nem látták, asán kotva mentek el mellette: .Ssegéoy., Isaák megint egy eiitandot í,regedéit
Tftléo ma^a i« érasta, hogy ssám-lálvák o*pjai! Ké sserss sssrstettel csün gött K-cheleo.
Ssombatját imádkoaisx>n kirQl as-¦altölötte, hogy maga mellé ültstta, oirógatu, beuélthosaa édeskés, gyarmek-ded h.ogon, mintha caak olyan íci-pici lányka voh volna, mim mikor egyött jár<«k f.iotoi. N«m Tette 4nrs as óhasi váltosátt.
K»m vette ésire, hogy Rschel asíre mog*ao i»itv». É* agy Uo mi«oast«a, hugj mcony »¦ öreg Iuáktak m.r^di a kiaebb ré«*.
^«»géoy öreg ísaác 1 HílÍJ legu óbb hasaiért, olyao ig»D-¦geo míg voit tórre u attól, • •«]. küiosóstol.
E^ko' már imád kosai M elfelejtett. Fölkelt , leült ; ip <ett, 'opo<ott idestova; m«^keraite R.chal kitér«té-beu hajléka körületét; megallott mmdeo fánál, oiiodoa bokornál, * iegk>aeob virágnál ia. Be-^tt, fénytelen, réveteg sse-meivel megtagadott <^ff-«gy helyea.
(Eppea mint as a eap»dt arca leány as oidaláaal )
Asatán viaas&mtat « hajlékba. Maga m.llé Ql « i« Bábelt. Aaaak tsép halftvány, fflrtds fejét oda roota keblére és beeséit hotaá sattogó hangOA :
.Ugye kú gytajorOscrfetn, asm h. -gyöd el a te aawgeay «c«g.tftrAdöU áfádat, • ¦M(4«7 laaákot ? Utód : milT,B gj^
F» ép*<üak m«ae<e röviden a kö-
iokkal. iveinkkel kerestünk föl lOOuraoi 120 l>pts«rkesstót, 200 oni. képviselőt, 550 péointésetet, 500 Casinót és rokont m*jd bakopogtattunk 250 tanodat 'igát gaiótágnál ssámos magántót éa kisebb kórü taglalkoíáji ágatkereatftnk föl. Erre a rendisére* bisotlgág gondos uánjáráta a terület vissonyaihDt alkalmaskod külon-külöD leveleket küldtfink as or-sság mind a 63 megyéjébe* (as aliapán hot vagy a fAjegysohes.) a 25 önnálló törTénybatóságu és a 13 rendesett tana csu Táros polgármestereibe* vsgv több helyt a polgármester helyett ajáalt sevü VAsérférfiubos. Éa pedig a Királyhágón iul arra kértük a megkérésieket, bo^y területükről lelkes, nemet tsivü oly hou
leányokat vaKy honfitáraakat ajásljanak kiknek astáo végle< késükbe tegyük ' •son a vidéken ttgyüoket. Nidcs min — tisstelt köagyUléal — moat váaoln as t lelkeaiio lelkMOlétt, melylyel Ingtöbb oldalr.il talalkos-nk, elég jellen sétúl aonyi, bo ;y oly megyék területei ., hol kösmüvelodéai egyesületek Tannak vagy legalább saiiktégftsek Tolnának étiünkre arányla^oa áidotatok Jfolyltak i folynak, a ha ma< 12 merjr^bol. ö ts kir- ét 35 rend. tan. vároatól válasst sem kaptunk, annak oka egyfelől as kos ti id rövidsége,
Mindenesetre asonbaa érdekes Öea aseállítás fog lenni majd as, irattárunk ból kitünteti, as 6res; »uiomih hol hallotta ¦*ff leggyorsabban és legmélyebben as idők cultaralk ctatakiáliátát ?! As as 500 nagylelkű no éi férfi, kik e kérése ¦ökre ajánl tatra már matt Tegaó oaslopa-ink gyanánt esdo ásóval felkérettek, fik a mi táborkarank. Ha nyagoitabbak le ifink, neveiket egy ércslapba karcsol-batjak UnÁctkosáeaiak elnöki asstali
fölé.
As erdélyi réssekre sésve válasst-nányok alakítására kértünk fel Tesérfér-iakat. Sok bolyt esükségtelen volt a föl-árét ; mát helyt it «sonban nem a fűi érét Tolt a atukaég«a, hanem a m egál a alás alkalmas pillanata. Általában íeghatóan örvendetes a kép.
Ideiglenesen legel&tsör MikÓ Árpád falvi birLokoa járáai stolgabiró elnök léte alatt alakúit meg még már ex. 3-án • .Gyergyóvidéki fiókegyesület* Qyergyó-ásentmiklós köspootul, Gyergyóra é* a Lörgyesi járásra kiterjedoleg. Végleges akot asonban e fiók csak máj. 13 án. nyer, a midón Kit Antal nyűg. honvéd e*redős (árs-elnÖkké * iái tátik ki. Jagyso Putkát Lajos. A remetei és dilrói elolá-lotodott tsékelyaég kötvetion ssemlélete "olytán indult meg legelötsör a gyergyó-idéki asék«ly.
Apr 7-én egysserre két fiók léte-ittl, a .KésdiTásárhelyifiók- éa a „Bur-tösi fiók magyar kötmtivelodéti egyesü-amas Ssoct JÓS <ef polgármetter ösasehiváaára, titsteletbeli elnökké idöbb Tóth ls:vánl, elnökké Molnár Jósiást éa lelsökké Fejér Károlyt kiáltváa ki ; es KoTesdeo tartott gyűlésen elnökké K. Horváltb Jánost, alelnökké Horváth Itt-Táo válatatva meg. A bürkösi fiók gye étéit községeoként, nértseriot Bürköt, iővesd ét Iván falva kost tartja. A kés-ívásárhelyi fiók végiegei alakot máj 0-áo nyer, a midőn 3 alapító, 64 r. éa 4 p. tagot ssámlált. Berecikia még a kesdivátárhalyi elolt történt kialkudáji óessejövetel.
At orsság figyelmét Tonja asoobao
lánynak. At a ferfia <*l>h> ott, ki » lee-enyegetettebt* poo'»o, m<«'o> a k^rma-velödéti egysaülétnek még Cd*« *tma sem volt, egymaga tobbei tett e* a|d< nemsetijelleg fontariá*áéri, mind mindannyian. Gróf Kan Koesárd elnöklete alatt.SsátsTaroson Déra köspontUi legalakult a sHuvadmegyei válatat lány" a oly rendaseres fö épéat kast, mely mindenképsn utáasasra méltó. As das magyar gróf 7 ivót boctát ki a mindeniket 100 frtlal msg» kesdi mag A lián megtiltja, hogy a köspontból más ivek bocsáttassanak ki. A .Huoysd" segítse gével, gr. Kun Gésa társéinöktége mellett tooeniráij* at erőket t a megyében, bo legairalrnaaabpan állunk f. hó kö épéig
ge. Hiába tsxadotJ, hiába ssenvedett . . . Nemsokára elmegy örök basájába ; eltsó litja mellőled Jehova . . . És te most i« c*ak rongyos asidó lánya vagy ¦ - . " ' Sserettem volna ssámodra axép boso-mányt ÖeasekuporgaUi .... Nehés idők jártak . . . lasák m> radl rongyos siidó &*cbel maradt rongyos ssidó linya."
Mikor astán as Őr*g Isták vigaasta-taló Havakról kesdett gondolkodni, erre • keserű na« beasédre : R«ch->1 fólnéaett rá «s ast kérd^vU tolat
„Apám, mi less a osillagból. ba le-fnt .aégr^l? M> leas a *irá«bél,ha lehalt LOTéról ? M !-•« as emb«rból. ha kiég a BSlve ; hogy ha eklenae'ték ?"
,A Jehuva titka gyermekem 1*
Atatáa aa apa, leány néstek. nés-tek mereven a »agy semmiségbe. Vaj mit láttak «bban ? !
E kösbea eljóu aa alkony. Lateli bet üi ek. Lgyiknek aesn kellatt.
I*t*k elfivette imasönyrét ét las-•ao mi>rmics»lTB elmondta m esteli
IOi»t.
Aso án nyuK>lomrs, tértek. Nyugalomra 1 ájootri I
M.ly«n nyag»loia, milyen álom TOlt as.
A séoe agyre sohnjtntt.
As öreg Isták elaiadt, de mind«n-aataJan fel-felkialtott, rémes bao^ot Lá-•asálom nehesült lelkére.
Rachnl nem birt* álomra hajtani fejéi. Felköayokölt ráokosára. Kaaéb* ÉDf ta forró homlokát, mintha lásas gon-daiaUit akarU voln*Tiasaafojtaji.
28 alapiio. rJ9 r. és 87 p tagot sseres sás hasítja meg a levegőt, astan csend
H.joljuaK meg ag róf előtt, ki olt Órdödik .....haloti csend. ¦ , . . fakttá meg
falötta gyargyógyi csend ben, tájat, a dicső prot. fejedelsi
hnosan ecyki
Bfl'híeo' Gábor levelisni ssokott a Jésat rendi nagy Pás alá o Péterrel a has, b6s sorsa fölött.
Maju U-ee újra egysssrre két válaastmányaok alakul. Maros Lndasoa gr. Bethlen Gésa elnöksége alatt *s -eyík , Erdövidékén a másik' Bartha Sándor elnökkste Révay Pál titkártága alatt. A fláromssék ét Udvarhelymegyék Öasseasögelésés levő vidék egylete mega lakalásskor már 5 alapitót éa 26 rendet tagot esámlál. Ssékhelye Barótb. — Ritka te>ék.nységa alapítónk, gr. Bethlen Gésa, működését nem a maroslndasivsJ fajeste be, hanem most késsul a maroa-tordamegyei vál. megalakítására.
Kóvetkesik máj 31 én a Gynlefa-h irvár városi. BlnAke lelkes bajnokunk Novak Ferens polgármester, alelnöke Haláss Jakab titkára Issekats János. Múlt hó végéa 5 alapító és 70 r. tag befi-selé«e küldetett be a kósposüiss.
Koloson jan. 7 éa Zabalik Láesl< polgármester elnöklete alatt alakul fiók Talastmány. E városban, honnan a magyar iníelligincsit lassanként elvánd rolt, teásnak ki elossör egyesületi persely templomokba.
A valódi magyar fflursak, as er délyréasi kötvélemény kedvencsének Bethlen Gábor (Aiapáooak elnökké léte iével .lakalt meg .Nagy Kükiil^megyei" Tálasstmányunk jus. 11 - ikén, a hol
ét ti tan ménesei járnak, 24 S e g e i Tárt. Már alakulatkor Tolt 5 alapító 24 rendet ét 31 pártoló tag Alelnök
Ob lányka ! tsÍTtm képe feksaik elővéd. Mikor még nem láttalak. 8 amióta ismertelek.
Menjünk tovább 1
At vonult a ferg«teg a sojlott vidéken. A nap nem tekint oly mérgtee* alá, bajuastsálai nem oly tsurÓeaak. Ujr» asült, itjabb lett a tájék. Scebben énekel as erdAk kit madara, vidámabb a aölds* esők oyája, Virítóbb a vetések
p Iorv-vlh Lájsló tanfelügyelő.
CSARNOK.
Egy kép a ttraétzet kiayvibil
(Ajánlva ág/ kit laáay fi fjeimé b« )
Kánitm Lajostól
Eey e'husyt jó barátom iratai kösoti laposgatvs, a követkesó sorokra akadtam
Mit nekem as istenek ? 1 Éa imáin Őt I
Emil vagyok, Russean maaterem ládom a terméssetet, annak titokteli játékát, mert es*royi váltosatoesága össs-ngtik kifáradt lelkem igényeivel. Bálványképem a tnrmé«se<, de porba tdaoék oh lányka rt t- vagy bo vá érveréteoinak taiát i it^rbutó o*élja. y i- T..lt ? . . .
un o«báoy hete annak, mikor e ^asmük, sordon sirba
yp lni ciak előtted ert sseretlek ; m od«o
gyaimoak brándos. D- hn
A'ig • Ól v*m>
ta
Hiába Tollasok ctak elrepüllek ét t ék a fájdalomterh-s leltei sserte-asejje Visasaálmodta ások a t a gyönyörű ttéket, miket Zoltánnal ott a kastély 'srkjaná! töltött; asokat a tsép ígéretéét, mikkel lelkét, ami vét ssedületbe ej »t'e ; siókat a nagy etküv^seket, mikk«l islositotta, mikor karjaiba sárta, mint ereimet felhő as égő napot
Tehát etmind ctak|ámitáa volt. Két hete, hogy elmint. Ast w adja : hova.
Parragb Ilona lakodalma másnapra itttve. Ab elmadáar6l asó sincs.
Kegyetlen játék, őrületbe varfl <ua-áa volt hát as egéss.
Stegéoy R>ob«l fel-felugrott, hogy tson, meneküljön ások elöl a kissé >ndola:ok elól, mik agyában stibona;-.k, lásongisk mist kitörni késsüló láva-lyam. Agya istoU, súgott.
Jöttek feléje rutai TÍgyorgó alakok. Köslflk volt Parragh I oaa it )ly*n rettenetes, olyan b>rsalmaa volt valamennyinek arca, mint mikor sötét 6jes*kában kénes üssköket forg«taak. ásilajagrándosva j«ttek és dannlták ast • mesét, bog} : Hol volt, hol nem volt, vak *gy**ér égy utgény, nagyon $M*giny t*idÓ annak még égy gyömyörUUgé* tümdérttip Uánya: Arany r»U a kaja; a kit ssssm ígS éjtsaka: liliom at arc tol sssrsí éptr-pár a% ajka ; kabból kélU tiln lerólak u6p,karcmt aUkja '
(F«4j t. hör.)
á*. tt mikor léged m-^glátlslak.
„Ücf né«tél ki f«keu cyáas rókáiban slint ibolya tátit erdSk ároyíbta '
Terméssetet, te mit sem ludas fal öle. Ta nem érséd, midőn elaó látásúdra ssi-vem megrendült, a rideg kebUmbes rég-tiuQuyadú vágyak, érseméoyek kitér'et-kéot ajra ébredének ! ? De es ébredét
csak képtelet, ca»k pa volt, mert sserelmemet,
ttla álomlátáa e m t e, ha
a termettet korbácaolá kiollhatlan
lángra.
N- oltsd 1 ölt* engem.
Ne báatsd ! Mert meg
Hm iol emlékesem reá igy történt.
* *
Édes ábráadjával csendes a lágy ma dárdai járta át a lomboa erdő minden •egeVsogát. a tarka kit virágok méadus kelyhen, még tarkább pillangók röpka-dének é» as édot illattárt, mint ti édes anyja kisdedét vitte odébb ringatva asár ayain, a csendes ssellfi. A nap pedig min
a féle mérget apa hosesa sugárbni otatja a föld felé bajuts-tsálait.
bo.
Ugy
tűnt fel előttem mintha gyermekének játékát meraok*Uá addig pWúrgetie, addig csibálgatta augár bajastát, anig köraye-tete, a tétét fergeleglÖ) hajtott néhés felbómosgtaba nam jdve a reánk kü'dé l b
tnél a Tibort. La jött a vihar 1 Tadon
örömében
nagyokat ordítva, Kont-boot a terméssel eme nagy elleataége. PorfellegbSl magára nagy köpssyt takar, fövegere osikkásó Tillam bokréUltÜs. Megrohanja s gyo - Arfl Tidéket éa alsem hagyj*, mi^ indent le nem gátolt lenem tépett. Bele markol a hasak, tornyok tetejébe t akár mis egy komédiát kalapját fejére felostp-Táofat robna Tele a hegyes völgyös átal a mates« táTolba.Astáa mikor már eloem bírja, darabokra tördelt« haaitTa a földre dobja. A asálat jegenyéket talán séta, bot nak is aligha oéti tövéből kirántja, re»i aóna aiá a a cserjét, hogy benne lába táo meg ne akadjoe, haragja dühében földig gáselja éppen-
így fst vidék aterte aa a veaselt gyirsks nyomát követi «, felleg mist anyja, aápor konyát holatva atáaa kéri, sogy veasatt jáiékásak ssakitsá már végit ! Még egy fényes ősik siktmlik végig aa ig bohjáá, aag «gy irtosstos roba*-
ló i
asó óceánja, melynek k&sötte a aaürks csobája fürjeoske s vetések paat^aot barátja olyan bután ver-ctattog. Eddig fakó orma távoli hegyeknek egytterre la palástba burkolódik s miodeo fo-asál, mely r»jta taayát l-le e*er kit gyöngyöt tükröstet a asemlélÓ felé. A deli jaháasoojtár nyáját kisérgetve vigsn fojj« ffttfa faraiyájáo ast a bu« dutt :
„Haj IdiUut nem biao4, Tan nekvs nálaanál Sokk&i agabb viráfod!*
Ssásssor, esersser ssebb mostan a tájék mini volt ««y óránál elÓtie. Qjra kél a lanyha ssellő. kis virágok ingaatk A futó hab aelyem fodra lágy saongáaaa ring tova. Ziseg a fii, suttog a lomb, min den aj etek as én tsiveut ver tlassan ia-san, halkan, alig>alig, hogy dobogra.
Mert .... nem sejtem a mentő keaet, nlnos ki ssámomra atat matasson a végsetes labyriatba, melybe at ajra ^bra> dns engem belé odort.
Lányka, ha már nem lessek. Ha néked .udvöiárasst miades érrerét" akkor gondolj reám, Jura aki néked es érted éh: de •írómra könnyül ne ejts. Háibt ajra ébrednék éa újra keíleaék á'élni a a pokoli atenvédést, a kint, melyei egy-sser átélni is elég.
Igen elég I nagyon is elég I
E sorok olvasása után még egytser megkönnyesem régi jó barátomat ét intJ példát merítve belŐlo magamnak, uaitok isi vet figyelmébe ajánlom.
H i r e k.
— Am oramágot vAsár fy KanU*án, legk&aelebb deo» 7 én-fog megtartatni.
A „Magyar Irodaion és ma-TééfCtpártolö a g y e a ü I e f lagmóbbi válasstmáoyi ülésén eibatárosta, ho^y deos. 12-én féayea ünnepélyt rendes Mis-den esetre h«lye« éi dio*ér4tr« méltó hogy e aaép hiva'áau egyesület oiy ladt kadattan butgtlommal halad kitd«ölt c*élja felé.
— A fogss*heJéáxat. mely faajda-iában oiy bir««té tette a Balatoni évről
é*re mindinkább hanyatlik, s aa atolso években már vajmi ritkán kerttl egy sasbb paidány fogat a píaoara. — Kiaér-let tetetett a bajon mvtersége* halls>-nyetilét álul s*gitaai. — De e kísérletek hajótörést taenved ek a sok TÍdéken meg most it üsó't rabló-halássat kÖTetkestsV ben, mely leginkább at elÓirt hálóssemek n^gyaágának be nem tartásában nyilvánul. Legújabban tervbe hosatott a ba-latoei baláasetut külön e ítélra alkalmas-tatott kötegek által ellenórijtetsi így talán érek múlva ujr* kaphatók leeaaek olyan togaeok, saolyek hajdanában a Balaton egyik nevesete<ieégét képesnek.
— Katonjü Lapok, Bolgár rV rencs föb dntgy Budapesten folyó évi decs. hó elején „Katonai lapok" csíai
latt politikai jollegQ katuoal ssakiapot iadit meg. ratsiynek msnkatársai a leg-nnvesetesebb bel* és külföldi katonai irék leasnek. A Up hetenkint egysaer 1VS—S íven jelesik meg, és nemcsak a hivatál-sserü, s a ssabadaágol- állosányu katonának, haaem a nagykosösségsek is tso ssánTa, minélfogTa as Bénstsrü hasgen
J F. hó 19. •» 20-ika kösötti éjjel Farkat Fereoes or-Toe besárt diaanó óljából eddig ismeretlen tettesek 2 drb. bitó sertést eltolrs-joltak. Reggel a tértitek és tolvajok nyomát a káros fél cselédei megtalálták egéts Z«b«cikéig; itt ásásban a syosi elvess«tt; mert a falsai ser téteket s>ár kihajtották a legeidre. Ls igy sagyos terméssé tet aaonnal a ssotgabíréeágoál és
____k. csendór At paranoaaok-
a á 1 még meiegiben jelesletet'. Éa «<** eréiyei caendo raégüska te* •«eket eroteo nyomóssá. A aertésektt iéii iráayhtn hajtotiák a tolvajok — * lyomosá* pedig erélyesen falyik éaoknak
— LQpaü Folyó bot. ho 26 ás. délutáni 4 ét 5 óra kötött valami iasis-
e'leo tolvaj Müllor Ádám tüsoilo isoigs iba be.opödaott és as előssobában lóggo ulasó bandát tsép csendesen laakasstva, távoaoiL A ro ellékstobában foglslatos kodó aastony a dolgot C4ak akkor vett* ésere, midfin már a basdásak ét tol rajnak cáak hűlt bsls volt
- Betörés. Haba Jóssef k. kam bognármestar mBh^ytjuját (. s«
85 és ette 7 Óra után, ¦>{ » >«ff^ar*k * áltak, iasssrsüsa t*U«*HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
Z A L AJ KÖZLÖNY
1885. NOVEMBER 2S-sn.
^ te»yo»t*k ét onnét a Ugénvok vi-Jlli rubáit ás «KT ••»•' ««Wrát elloplak. A Wtt»ek.
xii
on>««<atn%k. órj u »Uué órások
Ulreicb Ferencs nevú alacaony ll 50 é hllhl
»etü, körülbelül 50 évea, himiőhelyes.
nkiit i alli'áie sterint sopronmegvei, iU, ly kóseegebfll való órás, e hó eleŐ feleb^ Z.l»b4rb« járt ét olt Déhiny jó-L,„ma embertól arany és Must órákat 1.,-it .sután pedig kereket oldott. As Lik arany 6ra pláne 15 frt értéket kép-
,Li Gnmk a»t t«bei csodálni, ho^ akad-¦»k olyan jámbor le.kt emberek, . kik Jc utaló svindlerekre biwák értékes lár-J.ik.i. A megugrott csaló perase orsság „érte korottetik, nyomostatik, de as órá-i-.talieha el nem tmcauitatta ss. Dávid. - EskÜTÓMa, f. hó 28 án veiette oltárból, Hofv ÍWéwcs városi rgysö kedve* és stép leányát: Fanny kis. Mart — Molnár Ödön, kiskomáromi i ur - Allaodí boldogság ki-
g
férje fiket ¦
- Allspajmns jelentése október bó
..pról felemlili, bogy a belugymiois.ter,-umsat'irvéojad.ajoginá.fogva megyénk b*o a kö«géssseKügy állapotát
géatsegiisolgáUt körébia tett iatétknaá-»ek vágrth*jtiiá' dr. Buiinky Gyula kftto go*u"K':i?.vl felügyeld ur által a helrsai-¦eo fellilv>ssgái'.atváo, neveseit fe ügysió úr kellő réssletes és bebato vícsgáUtok ilulaseriett meggy 6»6déte alapján általi ban eliimaroleg nyilatkoaott a let- iQté*k dések céissúr&sege ét togan»ioaua** fulói; u általa orvoslást igénylőknek UláU bi»-njok pótlása iránt pedig as eljárás irtr-Téoyssabia aton és módon eetköslésba vé-tetik. Eaen dó laadó biányok UgfobbjéÜ i kó*sségi svtiléssaokiiek kelío kikep-» « lett ét a körorvoti tMndőknek sikeresebb •Uátbatáaa állapíttatott meg, melyek iráo; a kössegésMégügyi felügyeli ú réeaerfil ii t belugvnaintssteriumaos e.Óterjatsiás log tétetni ét annak alapján a leérkesendó niaiss'.eri rendelet irányúi siolgáland » teendő törvény hstó«ágtint«ak»désekre. — A hassnos hisi állatok egéstaégi állapota
oktob;r
gg át iluláb»»
aerkedünk mag, kinek
Miska (Caurgó.) Nagy Irma (Csurgó.)
Resaet-Jolán (P. Sa.-Király.\ SaUmans
Sarolta (Simougát.) stb. A tánci befnjes
(ével as .ar*Bylutalsáca körmenetre indult s a jiUnvuit ssépak ablakai alatt
éjjeli, illetőleg rtggali aene sttelleit me-angett ai átláncsolt éjasaka emlékein. A lulatság 59 frt f>0 kr. tissta jő Töd elmet
er«dméoyes«tt. Kelulfiaettek: Andorka
Qyula jarásbiró ur : 1-, Placboer Nándor ur 2 — . Erdélysiky l.tvás ur 1-,
Kelemen Ferenc* ar 1 — , Gyore Jós-e
Ur 1 frtot ; Aigner Gésa nr 50 frt. Liistf
Alajos ur 1—, Kajdi János ar 1—. Győré
Mihály ur l—, Grianibergar ur 2—, Kon
lecbner Frigyes ur 1 —, Payer Gé«a ui 1 frtot. Kiknek, vaUmint a fárad bataüan
pénstárosoak : Konlechoer Frigvea árnak hálás kossouetet mood a readesAség.
— ötvenéTes plébinMijnblleain
H>-gy«esy List ló Baranyamegye Hosssu-Heiány k6aségAnek lelkésso •> bó 22 én jonepelle e kősségbao való plébáooskodá-sáoak Őtreo évm forduló :át, A jubiláló plébánosról a kóvelkeaoket írják ; Midón 1835 osiéa He.s«tu-He énybe került, jobbágy, MegéDy és értesmet{«n volt a nép A kosaég rongyos. A asalma viskók tedelein kikiállutt a* elhagyatott»ág. Tn-da.l»D*á^ honolt a lakosok közt. A mai kö*aség,kia p«radicsomi :trkoic«5s «Vtelmes, lakosságával, dútan termfl siölóives, tissla bássoraival, raodea iskolájáv.1, jómódjá-
, takaros magvsr népével, égessen
ék p.p fáradusásainak ^ymölese He-
•i fennkölt elméje nevelte a kösséget-' Lapvesér éa kiadó
I utolaó, ere
deliben ia csak oioet megjeleat regényének magyar forditáaára) a kiadók minden más idegen nyelv'! kiadeat megelőa-ték a kinek müvei Aogtüban éa Ameri-kát>*n tényleg a legolvaacttabbak. Gon-way mindig érdekeeea tudja megválása-tani tárgyát, lélektani alapon nyugvó jel-lemseati tSkéleteaek, meeeasÖYéM érdek-feaaetA, előadása agyasára, Bemee melyben a megkapó etanlkedeltaég kónnyekeo á'esillanó humorral váltekotik A .Beatrioe Háaasa-.gá'-ban. meiynak as eloltunk levő kötet as első réatét tartalmasáé, a jelas író eme tulajdonai fokoaot-tabb mérvben találhatók fol: A Talbert teatvérek bumoroa alak ja egy Dickeaa tollára volnáoak méhók. B«etrice,a fényalak ,a mellette a !egyháabo< kissabadult Hervey sötét viassataaaitó alakja. Mrs. Miller, as ónfeláldoaó hü lélek1 Mordl. a aser«lmes fiatal aaglikátua lelkéas, mind oly tökéletesen megrajsolt jellemek mely >k a rendkívül érdeket mese nélkül ia méltán elégítenének ki as «)vasót. Aki e kötet olvaaáaába bele kead, le nemtebe-li'mig végére nem é< t • ha *elolvaata. ailg ^árbatja ádik Qiük h
s derék caak
g
másodika' Qiaaasük, hogy kiadók e mu kibocsátásával lDÍ fogják vállalatuk méltó ked'eltalgAt. A regény máaodtk éa befe-jeso kötete legköselebb fog megjelenni. Egy diaaea klllitáiu kötet ára 50 kr
oeveh jóasan polgárakat, derék hisafia-kat, Gyönyört lelt a munkában • aaért a féiaaásad folytonos munkája neoi fárassto-ta el, MidAo Pács nagy püspöke néhai báró Szep°a*y| Ignács tiükárá', Hegyeaty Láaflót, Hoassu-Hetény kösség Ulkéssévé :
Lapmlajdoaos:
SZALAY SÁNDOR
: VA88 A LM 08 WAJDIT8 JÓZSEF.
SlraetóselL.
kinevette, tés te botsa
y
bucsusátoál e ttsvakat „Kedves Licsím :
oktob;r hóa*po
Tolt. A jelADtétban -,li»p4n úr különóMD kiaatelte • keüő erélyljel íugaoa^ocitot* iotetikedéwk k»dvö»6 oredméoj-eül ut bogy •irtptembir bó Tígío Vottpátn- éi rMtbeo V»«mogyeuől boburcoiá* tolj^io k tft|iolc4i ét •üoiogebi jirM oímely tofé geibto i. iKarv.tmarb&k kötött te.lép-at n%\~ éé köröm ttja* terjedése meggátol-, utott étt eien kór telje* mog»iüotelééo ie eaik&söltelett — O<tob«r b.vábftD . köt-: bistonsagotKATia.ro nftgyobb tnér»6 bün-m*r«fiylet nem követteieungytvoei, aftjao. ftioabto, hogy .ooál nagyobb asámniav. fordultak tlŐ korcimai ét leginkább i«í.&-bagyi verekedéi kosben elköretett lúlyos inti ¦értevek ¦ köttUk 2 «gyooveréai M«t, melyeknek elöidé-S oka e« »lk.lai» fAleg »t idei jó borterméanak tuUjdouitható, avtaenyibeD ¦ v*rekedéMk tunhelyeit leg-iaklbb »ölöbegyek és korotnák, elkö- pedig boritt&a egyének képez l iik
gyengédet, de ismerem fényes tehetségeid és Demss erényedet is, kiráuom bucsa-aoul: hogy utódaim emder gyarlóságai dért sóba el a« feledjék érdemeidet !J Éa aa utódok elfelejtették. Hogy érdemes bácsira nem vitte ntgyobb'-a, oka as, hogy miodinkur éa uindeobin Bserette as igasaágot, Irióiott mindéi ham isitáatól. Nyílt és Btótimondó volt mindenkivel si-QjbtD Nyirlc^ran évéé i«U. de o«m Ört9ged«tt mt-g; mug maradt kedélyének Qd"*égf, A koetéd Ukoasága « jábileum napján több irányban kitüntette a plébá-m irán való óasinte Bserelvtét.
HlyaLksáDak aldozmU. Két angol léroók oamrégiben több gyakorlati ki-trletet tett kúlóntöcA robbanó sserekke!, ibbi kösöit ngy nagy dyoamit-töltény-yel is, maiy egy viahatlan gyaj'óninyór-¦al volt ellátva. Ki utóbpi ki»érletné! egy
ték, kik kosöl a teljesített vitsgálatok bo-¦ áB öiHeaen 3(3 egyéa tartósUlUtott le éa aaogálutott át aa illetékes balosa-* v a g y o D-b iltootig gokoafc. «.Un «lkoTettetett október havába* 9 betörés, 7 állat- és 19 egysserü loivajság; o 32 io! vajsági atet köaül a vétkes tettesek 24eaetben nyomosttatas: ki ét adsttakáta ilioiékoe b.róaágaak ; továbbá vadassatí kihágás miatt 2 ftgyéo é« engedély nélkül fegy tartásért 1 egyén jelentetett fel; végn igasulvány hiánya miatt 4ceavargó egyél adatott át aa illetéke* hatóságoknak,
— TolT«jlaa. Folyó bó 23-ra virradóra a városi tan kólából ismeretlen lettes •gy kapát és egy ásót ellopott, esa«l átooá-tsott Muloár Fersncs kertjébe és ott több apró osemelét kiásva, eteket íb ellopta. A nyomosás tolysmatban.
— Megugrott láda. Pollák Jóasef
Ment-gróthi rótös kereskedő f. é. október 30-án a zala-apáihi vásárról haaamend-bei kocüjával a felaöcsányi korcsmi elAtt megállt, hogy ott pih&nöi t*ft'», egy kit marcait hörpentaen. — Kevés késéi után tovább akart iádul saonbao mily nagy v»lt Polák arr.m m' lepetése midóo éeslalt*, hogy a kocsiról egy portékával telt láda eltűnt. A fur-faago* tolvajok kooaio Is4«tl«k. éa valo-Hmulsg agy emelték el a ládát, hogy ívva) rögtön tovahajtottak. Polák J6«el kára 110 frtra rug.
— A csörgei fiatalság által f.
21-én r;nd»seU jótékonycselu (áocsviga lom fényesen Bikerült. A« o\t6 oégyos 13 pár táocsolla. A tincc rxggeli 6 Óráig tartott. As általános jó kedvet eléggé jelleme, asoo körülmény, hogy a bogo csak r*ffC*li ^ órákor esett krónikus néma tágba. A disses hülgy kotsoruban ott vol Uk: Salsman Bruoóne (Simoogát ) K eaoh Pálaé (Gyékényes.) Kajdi Jáaosm (B.bönyej R«oner Eüdéné (P. Sk-Ki rály.) Korvátb Endréné (Inke.) Hauer Géaáoe (Uj-major.) Lisat Alajoioé, C«oi U Oyuláaé, dr. Hochreittr Kornél né, |*gy Karoly ni, Héjai PÜné, arDok, to •*bbá: Aigner Ida (C.orgó.) Horvát Ir.Bt (Inke.) Kajdi Jaliska és Ssidi (B6 bÖüye) Kis Dóra (BarMnese.) Lím<
Ur. JJ. Pokl,
i, Uipnui Mcai v<-
gyéraefi tanárok által, kik a Ufjobb ajiialato adták, Uf7 a kittlaő iöé l
éá
E*ra »a»lr atefvis Ilr E. l.adtli, Dr. L
áll
p gy
különös mú'doo balálat ugyanit a mérnökök kint a dbi
•dáai igei lelte. Mid''
egy lóba doblak as asaó $T7UÍ^° asmórral ellátott töltényt. Egy kóselgö adáai víwlája ésarevette a visben esett tárgyat, s röktön a tóba ugrott, hogy mint ssenvedélyea apporteut a dynamit-tóltényt kihoisa. Képtelh-Uii as isgaimas jeleoetet, midőn as eb a fe.lobbánásra elok lésiitett dynamit-töl tény nyel gaadsjáhos ietett, ki osak nagi eróltetéssel volt képe* s ebet magától távol tartani,mag ynsmyt töltény ferobbant a a kö*¦«.*. lillaoa ban % túlboigó stegény eb isekre tépetett,
- Felhívás. Wsjdits JÓM«f könyv.
kiadó ur as általam sserkeastett .Kiért meljtik a pobarat V ciinü felkö**Önto-loasst) könyv másokik, bóvitttt kiadá át óhajtván sajtóba revdettetni, egéas itltelett«l felkérem miodacon t. iroda-smbarátokat, kiknek bármily alkalomra irt felkössöatóik volnának késtletbnn -nj ujakat iroi hajlandók, (kötött v. kötetlen) alakban ssiveskadjenek asokat \ évi dacs. 31-ig hossám — a kötetbe eeado fólvé:el végett. — beküldeni. íiadó ur éri ük a tissteletpéldáiiyokat _>DQak idej n késsséggel megfogja küldeni. Nagy-Kaniasa dov. hó 2>J-aD i 865. Hajító Viador; mint as említett mü
e{éaaaá;r i
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fraoccía g}4r:m&uya.
Cawley és Hmry pír izgi Vuinaátoktól óvatik
A •BetegbariU czimü np iratban számos náziaMr van ismer* ¦¦-<:. melyek SSk *«¦ kBfS«ltÍI rug-' luzotinihak L fz okkól a ajKnixtra méltók. Mioden ii-rni küllem: e röpiratot .-4it' a/okat. akik aiezvé-ao csszban. twÜM.rv«da»aaa. sapkorbas f-tr ^..-u-arra t.(ty-l:iifzrftjui. t*(jg\ su _ hánüerek áttal nagyoc
üTskran mig m úfvneveMtt gj'ógyit-L —— "——'—L » ¦agszÚDtek A «* olvaBBÍ kiTáoja. az újon egy levelezSlaput Richter kiadó - mtézotáciek Ljpo«ébe, min a röpirat megküdetii A Enegrcodelonel twltaegebt-
A megreo<
Relf Arnoldnftl
Béos, I Pestalozai utcsa 1.
Kőxvetiiist* ingyen L9" E szakban a lexrégib b
Arlejtési hirdeímény.
Nagy-Kaaiisa tAtob rendezetr Unics* résréról közhírré tétetik, hogv t város területén levő összes kongó utak homokozisa és tisztin tartása, u(?y öntözése évi 3000 frt. Kikiáltási összeg mellett 1^5. én február hó 1-vel kezdódó három egymásotáoi évre 1885 évi deczember h0 14 én reoaeli K) éraktr » "« 6zig«g»tási eladó tanácsos hivatalos helyisé gében Írásbeli rárt ajánlatok atjáni árlejtésen a legjatánjosbb ajánlató tevőnek bérbeadatik, annak megjegyzésével, begy az árlejtésre kitűzőt határidón tul beadott ajánlatok figyelmébe vétetni nem fognak.
Az arlejtési feltételek a városi tanácsteremben a hivatalos órák latt betekint hetük.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1885. november 14-én.
2465 1-3
A városi tanács.
Figyelmeztetés!
id5o-
beatassi,
y Esek aao&
Fi{T*>ai*st«um t *•* Kimet, 1 •lyt>«D éi mát kisebb belrtet. taoktak Macrarortaáfot kik hamnitott Tagy Utáaaott melyek tfibborirt németorná^i fyirtmanjok — Mng*r álnér alatt a4aak el. ilfctt, hágj áltaiam eladott far varrógépeket megoésoi, azokat
tiutiUkDi akarják, »r6«»kkal eltörnek axokon Taiaoüt, ho|y a«t m
, vagy hogj ked^wí asetb« «g rugóért atb., aaelj gspeahes nem ii való,
•ly 6 -10 kr. értékkel b.r, ogTanaoari frtot ssámtthassanak fel. Kérem tehát t v toiem Tett T>jTÓfépekhe« caak oly ügynök őket vágj niasókat bocaátaoi, kik kCsjegjiöilef biteleslutt negl>atalmazÍMa] kimuUUi ki-pi ¦«k, hogy Dijam alkaJmaxisbui tannak.
Utóbbi időben azt U laputultam hogy
ártalaua tiaxu voltarái, s Bőgj b U
¦íat ilyea, ¦ su>ga n«>a*b«a egy«U«a.
kik Btáosott Bingír Tarrógépekkel ilzérkedoek 'csak ngv tódnak ailáa átuikon tsladni, hogy tálem kioalt árjegr>ek*k ala»jfcn „,1^ E] kalms*4*b>D iírj flgynököknek adják ki magakai
gazzal ámitjakaz illető vevőket, hogy u ilUInk ajánlott ef-p Netdlln^er G Qzletebol való eredeti SInger varrógép, holott a lepre került vevS csak ¦tinxott gTártnunyn varrógépet kap
MiaoeTtl rurrAg^pktretkedSkoek, helyben ragy máshol u eredeti Sliacr Tarróge-P«k iMMttlárwlUt vétett aesi aáataak, a.ín
figyelmeztetem a n « (ötöniépet hogy :
Minden eredeti Sí nger varrógé
karján a fentebb látható |yari jeg-yst viseli, eseskivfii aa 1881 ik ér 6ta eladottakra a vari jegy, — a> klUtay mindkét old*lár61 b<-
ii Öntetett.
II. Minden eredeti Slnger varrógép
teljes céftet viseli ; 7he Sinffer Manu-fart úrin f Co
III. Minden eredeti Sláger varrógép
>ij angol szövegű KiAZOLVÁNVNYAI.
{•xárntaxáii oVmínjnyat) van
lek Bxámát tüat-ti BJ Cs eloökéaek,
* i!U
i-, eredeti Sisger H
K sTsc
r O
pp y
ura.k Eliirisit U riie!'
Heiyheo MIM tv í •-¦ *UaI irub* tasSiafv vuvóg-ep hsj eredeti, h>u« ottMZstt gyirtooiny
lak i The Singer i
é
o. Ü
j -Muan.
Deák Ferencx-tír Wmidit* Jötsef könyvkerenk.
A legszebb és legújabb naptárak
Wajdits József könyvkereskedésében kaphatók.
Hivatalt* piaeii árak
— Buas 8 frl 7 Irt 60 kr. — R'isa
6 trl 50 kr 6 frt. - Árpa 7 frt 80 kr.
7 Irt. — Z.b 7 In 6 frt 50 kr. - Kuko-ncaa 6 frt 50 kr. — Bnrgoa>va 2 frt 80 kr.
Lrod«ÍOBi.
— Át Egyetemes Regéaytir
Siogsr budap«:i kiadók - kilünS vállalata, melj fanniliá^ioak rövid idaja al tt orsiagssflrta köskMlvltaftg.l él aainto példátlan nagj k.lfltet ert ni, épp Kost bo-ocaatofta ki nagvodik kSlotéL AtolaS két kötet a oagynevfi Uhn.t Györgynek legújabb mft vét tartalmas... a B Íny at, a barma dikpwiig a lagakodvsltebb magyar elDt ¦Mik «<,.k<oc M kaiah Kilmlnnak a< 6.Haea kritika áluljelecnnk eliimart olbe< aséléset „A lohinai fa" c.imíl kósolte, • negyedik kötetben at angol regényirodalom egyik legfényesebb teheta«gévet, a asm régen albuajt flofk GroaWAT-vai U
Most érkezett!
Guriga lupaoilili
Kludsky-fele állatsereglete
csak rövid ideip láihattS
zöldfa kertben
fíffjelmeztetem a a. é. közönsé-
get jól idomított illataimra., melyek közt a híres állatszeliditc Kludskyna* lesz szerencséje migat n. é. •özooscenek két nibiai. bárom fokföldi oroszlánnal és két bengáliai kirtlvtigrusd bematatni.
LitbatDÍ további mindenféle ragadozó álla tat, a. m : pimer. leopird jagnir, hyena, jegesmedve, orosx, afrikai s amerikai medve, t rkas 8 több féie majmot az ó és njvüigból.
Etattt et idamitái pent 4 »rak«- d. u
Bslepti díj iMzállítoH írak n«ll«tt: Első hely 20 kr mitadik Iwly 10 kr.
Az állatsereglet megszemlélhető minién nap P reggel 9-től mig beesteledik. *
Tisztelettel KLCDSKY JÓZSEF.
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNf
1886 NOVEHBKR 2?-4.
Dr. Meid.Bfer taiár ar által fal talált e» kizárt la| •tahaá'almaictt |yár
ffleidinger-kályhák
el5áljitáaira.
HKIM H. Felső Döb..n*beii Bécs meliett PVKTÁR: Budapest, Thonet-udvar.;
C-S K K -Z^BAD. 1881. j
á -gettó dijak-1 jatalmaaín: Bécs 1873, Caatel 1^77, Piri* 1878. Secht , hva* 1877, W»U 1878, Tepliu 1871, BéolftSO, Efer 1881, Trioat 1882.
BÉCS BDKARE<ZT MEILAND
K&rctaomr iO 42 Strada LipKUi 96. Cono Vitt Enaniele 38
Legjobb MOlrŐlfQtS .mMüt«1 ellátott kiljhik lakatoknak, ¦.kólákéi irodáknak atb, e(y**erü éi elegáo*. kíillitásbaii-Egy kályhára! több «*ob»> fath«to.
Köspooti légfütét egé« épületekre, nirttó-kítrfltt ipar- éa m«sS-ga/diiRÁgí ciélra
Ai ntitr nni7U birodalomban 263 tanodihan 18H4 »an a mi M»idliac«r-k Uyba ok-Ul ha.znj.UtbM], etek k»>t 74 tanodában a bóc-i k«rOl««b«n »U8 kályha, 47 tanodába d 820 kályha a budapwti kerületben.
A mi U^irliatfer-káljbánk elo'ye nemcaak a ca. k. bivatalokb jh, ortKágot int»i»et»k-bf>n ín virosi h * tó-á íróknál, papirendekoíl, kórhátmkuil, rajtáknál éa goakajtknál, p4nx-in teleteknél él i-itt©* t*-tár»a«áffokn4l. ipu-rállalatoknái, aaállodikban, kiTÍhixak éa ' "' lekben nagy wimbaa, aanem több uint 20,000 magán háaakbi ' * *
kályháink baisnálatbao.
vao&ak a mi
MLIDINGER-OFER
Asob megkedrelteUet, m«l;«t a mi kályháink min-denaukiriTtak, tóbb.»ör5. miniá-okra adtak okot. _ Fi-g7»lme«t*»(j0k t«hát a t ko«ön«é|(et saját erdekében ¦¦ utalva gjári vedj együnkre—hony óvja ma^át tnÍDdeuiia«iU hirn«Te> ét iamert íjirtmá- yonk utánzás itól. habár a*ok 'fO'iiefŰeis aM<>idiiigrr>kalybák- vagy p«dig j a t i tott Meidinger-kálfbák fjaoiat ajánitaUiak is.
/ íjának beliő fe ín gyári védjagyfink beié van öntve
' éi árjegyzékek ingyen es bénnentTf. "«¦ 3579 U—15
oooooocxxxx>oooooooocxoooooooooooooooocxx
w a ÍXe^r^fe r Én c z
elaö magyar gép- •¦ tüaoltóaserak fjara, harang- és éroaLntLdéje BODAPBSTBB, BottenbiUar ntoaa M.
Ajánlja gyártmányát' mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tyukban elvállal teljes Vízvezetékek berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesiiö társulatok es magánzók ré-
t-zc'r(íl modern ttchnihai
iítit 30-50
alapon és kedvező fr telek mellett ajánlkozik k ö z- és m a fr á n f ü r il íí k felszerelésére, azagmen-tesürsíékek feiálliti-sira és minden vizmü vi muakálatok gyorn éa pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
A már 50 év óta Bécsben
fennálló s jó hirntynek örvendő nagybani (ZÖvet Czég
„ZÜM GUTEN HIRTEN,"
vorm. Vincenz Strohschneider,
WIEN.
I, Roth«nthu-«i*tra«te 14
VALÓDI IBRtir JXTKTI
gyapot szövetekből,
egéaz férfi öltözetre való maradékok
teUe»en r\(g egf egisi öltözethei, fc» pedig
kabát, nadrág és mellényre,
tniadeiiféle <ciab«B éa vlroirlatatlao miaiWgktdr a kövataoiő két I ra mtgtaaboU árakari u^jaoit
Ilid miniiíg ag«M Shöaeirn — —
I-ló mim'xég „ . — —
— 3 frt 50 kr
— * frt 5« kr
Eb*d maradékokból miatát oem küldhetők, de kötelékem magamat itt Djilvánoeau a D-im tetsad árukat 7Í«esiveaoi.
A küldődé a f*DDti »5retekDek ft usom«Loiái fellaámitása oélklll törréoik, a pént elSiegei b'küldése v»gj utáavct mellett. ^646 o -4
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. >CXX«OOOOOOOOOOOOOCXX)OOOOOOOOC
MOLL SEÍDLITZ POR
Csat ralod
ha raitideB dobó ion * KTárjegy : a aaa «a M«|i aokaaoro-¦itoit caig 117a-. mata látbaui.
porok tarti, d
Egj eredeti dob»> haiMiilau uia«iUwal 1 frt
»^ ¦• «lttttbaj*k
.j vírt»4|iai, ara
AU n^^.,0 .i,.,Du l.Dl
ttltvúyttt tirváiyttvi ilMztetiak
,ö.u ré.
7 , ,
miudennemü huo <alíi é» bénolaa-f»j-, fül- é» fogfi-jái sikerei gyógyi-áb itfiM
B«i«olt| -utuitúsal 80 kr
rcLDdenuemÜ aértUe'^k ei lebek, fru.ada* k éi daganatok eiler. fve, hirtelen l>et«gedes, báu^áa éi kólika ellen. Egy fiT*e po-.tot
S40l M) 52. Valódi, Moll védjegyével ém név aláixáaával.
Moll A.
rságiár tlrálji dT sUllltó
Bécs, Tucblauben
Baktárak : Na 1 y • K a II 2 a a B«tim Jj=tef gyÓETKiréas Koieaf«:d Aa Fe»«elhofer JOnef Barot: Dorn<t a Caáktaraya O6ae. L. jtíjj íau.i.ar.tt HoroTici Ad. KeiKMy : Schleifer 6a limai : Kí'-i Jino<. larazall - lutl F.rd S<i|itvár: 8»lar Jíu.f Zala-E|«ruaf: Holló., J. ,v6,,..,r*.,
11 iiiHin 1 iiioi n 111111111
Számos bizouyitvány a Isg Slsi orvoei tekintélyektől
Erdwnermek különWizi k i-állitittkral.
¦V Harmincz évsn it jónak bizmyilt "W
ANETHKKIN SZÁJVÍZ. Dr. POPP J. G.- aU'^l i^T,""
a legj«lea-bb uer emtoi fo(Uj4i, a fofbut gjalladiaa, dafanata pafiedéa «IUo,
foi-akat a fofhm •rotití" által, ¦ miatáo a fojakat 4| a foghast mmden káro* anjact/it meftiastitja, a uájuak keiUmaa Bde«eg*t kölctömöi • eltávolít abbdl roiod«Q kellemetlen atafot legTÖvidebb buanálat utáa. J6a*h bisonyiilt sínt öb logető vii ai iodalt torokbajoknil e> Drphritt«aa»l. M.íköooyiü a fo^aorétt g7«r«i*kekuél •¦ nélkfl oahetien a* a.^inyrii ivónak. — 1 U(j ptlaci 1 frt b'J kr, 1 kdtén 1 ír: és l k>csi 50 kr
: Nivéiyl fbfMT& rfir.d baaaoálat után a fogakat tniadan ártalom nél-
! kfli vakító rehiVré Usxi. Ár. dobownkiat 61 kr.
Aletta* ftfpMU 1 frt 22 kroa Bv*(dobomokb >¦ E kéítiunéoy fen-
j tartja a lélepet friaaetagit ét tiaitaaátát, ¦ •seakiral arra <¦ "olgál, Bőgj a
jfo fáknak f aki tó fakéraéget aijoa, begy aiokat a rooalaatdl ¦•górja *¦ a fogbait erótiU^k.
I Illatat ht»Mta. Rövid k*^aalat utáo vakul feker fof aV. (TermáaKe-
. to« *i mú* íocak jó karban UrtYt<iak i* a fogtágdalaak távol tartatnak. S ' D.raboDkitit 35 k:!
t I Ff| • •¦ gyakorlati it lagbistoaabb •¦«¦ a fogak ónmepóloaostatatára
h! Doboioakiot ára 2 frt 10 kr.
_. A dr. POPP •rvtsí nftvényszappan:
3 : kitfiDŐ pipereHAr a aomor. kQtec, a májfolt *l H°plŐ ellen a tinta, üde arcs el&no*tlitá«a éa feaaiaitás&, ax atka, pörtoné*, tiuttáulan aresbor, kelések ellen. Darabja 8') kr.
A t. ca. kozOnség falairetik világoaan Popp caiax kir udrari fogor-voa-íil*' kétsitaenyeket kint', 8 ctak olyanokat fog-aani el, aeljek saját Tédjecjeminel vanoak állatva Keoben, Bulapest«n e« lotubrnckbao legutóbb ia több utátvso •» eláruaito ig*D érzékeny péasbirtágra lett a t*rrénj *1 a
N « gy-M a n i lián : Kandik gyógysa Belas Jóaaef fjogja* Práger B- g76g7n F««ilholT<rr Jooef, Bx«Bb«([ F. Roienf«ld A. áLendváo: EiH B. ryogyti Uarcaaliban: Kiss latváo gyógjn Muraaaomba-tt o o BáaoesB A. f y- K|i ithet j«n Bl aao P. gTOgyu Z Egeraze-Keo: Hollós? gy. K arádon: KohliU I. gyógTas. Ttpolciin; Sah C*4p-páa- cyógyn- S tlmegan: StaKborasky L gy. Páriákon: Sipoa K, ösv. djogyas. K>gy*Atad: Pfiattarsr K. gycrgy**. N agy-B a j © ¦ b Zlaciky M. v j-6g7*»«r*i, tti7 1 —5
11 ui 1111111 n iái. 111111111
OOCXXXC Cs. kir. tuarolai. tiBk szataialmaiolt
X Teke asztal- és teke golyó-gyár
§ KNILL KÁROLY
, Rossau, Rsthe Lgvengasse N« 5 -7
AlapHtatott 1807-ben.
Ajaalj* kttlÓDöaeo ••jil, ill.la ujod-• •• f«halilt tekemntal falat »•»••
„Eirelslor-bandeu"
H a legfinomabb angol kautachukon malyak tekintve jó*afit oa tartót-
V •*ga< ni'odeo mii tekeasital falat felillmulo-k éa a mellett a bi-
\f ¦oayal oaudaa o\o»6 tefceaMtalokonl caak 45 frtba keföl.
Ír Aa én ca. kir. kitár, aaabadalmatott Teke golyóim, di-
Xljtli aa elefáot oaontaakkal teljeaea egyre megy, ajaDlom egy avi jót-
x/ állia melleit «ö. elkoií arakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63-66 mm. ig "
L| 6 frt. 67—72 mm. tg 6 frt 50 daraboikia'.. Arak «• rajaok teke aaa- X
X talokril iagyen *a b«rmeot>e. 26U 8 — 20 X
o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9
313/1 •. b. 886
Pályázati hirdetmény.
ZsUm. gyében az 1879. XXXI. t. c 2 I. §-nai régrebajlatiM ciéljából a kunizait és ptcsai szolgabirói járatokból uervezett erdökerfl létben egy 700 frt fizetés, 150 frt lakbér, 250 frt frt uti éa 12 trt irodai átalány élvezetével összekötött
erdógondnoki állomás
trtöltepdó lévén arra ezennel pályázat birdeltetik.
Felhivatoak miodazok. kik ezen állomást elnyerni óhajtják, hogy *z erdőtörvény 36. § ban meghatározott minősítést igazoló kiteles okmányok kai feUzerelt kérvényeiket alólirotthoz
1886. évi január hó l-ig
annál bizonyosabban nyojtsák be, mert a fent megkívánt képesített be nem igazoló, valamint az elkésetten beérkezett kérvények neu fognak tekintetbe vétetni
Kelt ZaU Egertzet 1885, november 21-én
a fflíl, hnpy a 40 k hmi>a valc kiadás. ^
»rtáb»n F6-rmktár aj arany Prí^m, Altetadt
Ffayereaúay
CMtl«|
500,000
¦árta.
jeleutés.
(aytraaitlydi ¦llaa állal
Meghi'ia a Hamburg áílam álta bittoaitutt Qagv p^oskiaoraolás
nyeremény- esélyein
» wllí* »««,*»• airkin
felöl okreüenfil oy«r«ük.
Es*n •lónysa pCDakieonoláa ttriiH-
ralef 6au«ál!itott D7*r«B*ojei, Beiyfk cBAk 100,000 •ortj.-gyból állanak a kö-v«tke*ók: t i.
A lataagyaU •• i»i 500 000 n,i-«. 1 üij 3O0,(XK) ¦-. 253
2 . 1 p í . I ., 6 .
3 . 26 . 5« ,
106 .
mely i
818
ei
M
200 001) i
100,000 •> •0,000 m 80,000 m 70,000 «.i 60.00II m. 31790 50,000 m ' 3950 30,000 n. 90 KUO0 m. 39V>
S.000 m
3l)00 m irMHl m
300 a
too >.
150 m 145 m 111 ai 100 a M m. 67 m. 40 r» 20 •
n 5n,50.) m. heaap alau bét ouialr&an okr«tl*a bntatoi fognak.
dfer. 9-^rn állapíttatott m«|{, a^lrh*! 1 eg. sreil. .on ctak frt l|l> i ¦-
I fél e'ed. aor. cak frl 111 • 3 a o«gj. H ionj. caak kr. iO v l1:, a. k.rO! Ei~ü ti illaa irtai tlrtaittttl eratfetl a*ra)«jyak (nem pedig tiltott
Nt« aaMttt aéf a laftátaiabb viááVTt
II aztttil attrea altalaa.
ilmíl.o érdekelt, .r^.ti aor.je-nj«k nelUtt tőlem as illan c*>*«te-t«1 ellátou ervdati játéktervet díj oalkal kapja nef, ralaaiat kasáa atia a hiTatalot njereményjpcjaekvt aiindai]
A aytTMMay kltztt-M La tzttatz-Ula aluűain k5>r*tt«nai «esk« -aiMtetik a réastvevokhOs pontosan ¦ » legiiiKorobb titoktart &»
»|7 (jas jánló u ieríl
Bárm
po.taataháDjon Ub.tí,
Foi dúljanak te hit nefbisasokkal bi«a]omt«ljei»ti
f évi deciember 9-élg SÁMUEL HECKSCHER >«"<
bank és Tilt^aslptéhra tianbarfbaa !6S8 t-*
Svastits Benő s. k.
alispán, mint i: erdészeti albizottság elnöke
Hild S.
Ervén Lucas Bols,lL nagy-kanizsai temet-k.k.H.fü.t.r.nt«.a.niWl.H.f^ keZe81 vállalat
U«ferantM. i tisztelettel tudatja a n. é. kízon-
AUpittatott 1875. Amsterdamban. ti««e]' mÍ!>Ierint m
- Uilát
Curacao-Anisette, j Teleky-utcza. Benézik ur
|az orsxig elsó ftxleteiben cészletben jh^za mellett lévő Tuboly-
2615 8—10 í
házba tette át.