Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.59 MB
2008-08-13 10:14:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
169
1904
Rövid leírás | Teljes leírás (347.42 KB)

Zalai Közlöny 1887. 014-018. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGMA\IZSA, 1887. április 2-án.
eii/imrtin *r
EfT** un il kr
Huszonhatodik évfolyam
ö ftasáboa petitaorbui 7. nú < KisdfD tOTábbi M>r
nyílttérien
30 kr. fiaatendök
ZALAI IOZLOHT.
A nagy-k nizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a „nagy-kanuMU^önkérUes tüzoiíá-tgyieí. a anagy-kanitsai kúdednevelö
•ííj.k i -'•di, •
B«rmMt«tle» larctok Ma f».
¦ kilátta*
sémi* .,hu i
egyuület', a ,fiagy-kanzsai tiszti-Sruegéiyzö aöcttketef, a .toprom kereJudehé i iparkamara' nagy-kaixatai kűlvílatztmám/ának hivatalát lapja
HETENKINT EGYSZER^SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Böjti elmélkedés
NegyTenkilencz vig mp. mades Bapra egj- tánczmnlatsag. De as idő lejár, lége szakadt a litnólag örO-ki{ urtú Tigadoxáaokuk is.
A csalogató lene hangjai mint-egy varázsütésre elnémultak, a sziveket elbájoló aiidalgó s tompa vég rezgései a huroknak a Dyugalomba tértet ál, s a táltermek zajban nyilvánuló vegyes társasága szétoszlott. Elérkezett a nagy uap a »e-teklés ideje.
Kddig csak reméltek, biztak a leányok és kora önegjrségre jutott menyecskék, hogy a sokakat boldo-giUj farsan i napok nekik is meg-hozandják az arafátyol örömeit, de a napok elmultával csak azon szórnom tapasztalatra jutottak, hogy a remény korai, a bizodalom hiába való Tűit: itthon maradtak. Mély elkeseredésük fájdalmuk közepeit mégis az vigasztalhatja a reményvesztett honmaradottakat, hogy : „Lesz még czigány lakadalom. *
Míg a fAkötő alá jutott boldog menyecskék szivet repeső örömmel ölelhetik keblükre szivük választottjait s büszke .gazdaasszony!" méltósággal lépdelik át az uj otthonn legkisebbke zegét zugát; örömmel cserélik fel az ezelőtti pipere-munkák konovttségeit háziasszonyi kötelességei! nehéz teendőnél, megnyugodva azon büszke öntudatban : itthon vagyok !
A böjti napok eljöttével mindegyiknek kebelét más-más érzelem, panasz, fájdalom vagy öröm íogja el, mindegyik örömmel vagy tájdalommal emlékezik vissza a farsang igéire, melyek nekik busongó vagy a jövőben is vig kedélyhangulatban nyilvánuló életfolyást engednek. El-ej gondolkoznak áz immár messze szárnyaló örömökön, örömmel szövik egybe emlékeik segélyével a szomorú napokban feszledezni kezdő elmúlt
gyönyörök és édes ártatlan élvek még meglevő szálait, megalkotván a gondolat-fillérré szőtt tapasztalatok egyöntetű egészét
Az ifjú hajadon élénk képzelő ar«jéfel visszavarázsolja lelkét ama ragyogó termekbe, melyekben megannyi fiatal, lángoló ifjúnak megadó húdolatál első alkalommal s tán szívesen fogadta. Nem bír felejteni! A sok deli arcz árnyképei önkényt lebegnek előtte, ujjacskáin calcnlalva azoknak számát, akinkéi az első bemutatás alkalmával már megismerkedett, akik vele többször .lassít" »Tagy .hopsz'-ot lejtettek — mi tóbb, a kik neki látogatást, örök szerelmet ígértek. — — —
Bár egymásután maradnak el a hódoló lovagok, az édes ábránd mé-! gis mily jól esik gyengéd s könnyen hivő szivecskéiknek.
A mamák sem különben gondolkoznak. Űk is szívesen látják az if-fak seregeit leányaik körül forgó- , lódni. Hallgató megelégedéssel tűrték a fiatalok sokat mondó tttzes pillantásaikat és az édes mosolyokat, melyekkel az ifjú párok táncz előtt cs után egymást üdvözölték. Hisz az ifjak mindegyike jó .pirthie "nek látszott — férjhez menendó leányaik » zárnám.
Csak a csalid feje a ház gondjaival sújtott atya gondol vissxa keserűséggel az elmúlt vig napokra s vonja mély redőkbe, tenyerébe hajtott homlokát, mert hát csak most veszi észre, mekkorát csappant erszényének tölteléke s mennyire fogyott annak tartalma.
De hála ! vége szakadt e kábító zenebonának, melyből <S élvezetet, aem meríthetett; elérkezett az idő melyben ó is nyugodtabban vehet lélekzetet ; nem kell már ezután .rendkívüli kiadások'-tól tartania : elérkezett a böjt, a szomorú napok.
Böjt ? Szomorú ntpok ?
No igen ! Amidén félre Mtntk i rigtlmakat, imitta kitomhoim, kirigadva magunkat belátva emberi (Tartóságunkat —kegyelettel i bűnbánó szivve. fordulnak teremtő Istenünkhöz, ki ven Uvetre ójeink suat szokásét, benő síivbeli Ijtitos re, zekléssel ,-irra bűneink kocsánatát-melyet az l'r hivatott szolgái kieszközölvén — a meggyónt bűnöktől szabadulva — mocsoktalan azivvel és tiszta lélekkel juthatunk be — áz •z egyikünk Által sem elkerülheti üdvök országába. '
Igen ha a bdntk férge be Km ette volna magát égésien sziveinkké, ha józanabb gondolkozás meg nem emésztette Tolna a valiásérzelem legkisebbke szikráját, ha a felvilágosodás meg nem fosztotta volna a sivár éietet legdrágább kincsétől, himpo-rától: hitétől! Mert ma, hogy any-nyira telvilágosodottak vágynak, nem látjuk át ennek szükségét, ezt csak a régi kor együgyü népei cselekedtek, elég szórnom az élet, minek szomo-ritanánk meg napjainkat önmagunk ?
így gondolkozik a mai kor s változtatta a szomorú napokat víg böjtté, p»dig: .Kedvesebb az L'r előtt az egyflgyO jámbor, mint a lelfuvalkodott udóe !•
Jámbor Károly.
ek a kóraa/afok bóroe át
oaakit aa által moadithato beteg fSrdéa atá* ágjba lekaaik: il btstoaabban, gyansbbaaéaaike-reaajban gyógyui, mint ba est nem teesi, SÓE baanar elhagyja isobáját ét ¦sabadbt msgy tsórakosai.
K gyójrjfürdö iatésetaek rt meg raaaak asabályai. Kseket ataktége* i*-merai miadeo reBdégn»k, elefi sorban a
vMéki
4 kfelaataj* •Z'1*1 Kdalaoj' —rí— tfjifam.
Tenanetky Jóuef jiráMrvntil. III.
Bárha állapotom j*»ult, annyira még eam jutottam, hogy kimán sí marjak a as&badba, ugy ragjuk utaaitra, hogy mikor elhagyom a. fürdőt, asonnal faküdjea ágyba, mert a tettnek tz(Usége fin a pó párolgásra; és i»»«i is, mart megtelem as ellen kesót ia, minek folytáé «sod meg jatotUin : jobb eBgedalnM
owtfti. Ki-
bil, uaig aelaf » tMt, Mrmak kipároLgó 4* fai-iró pórljakmti. uaiat woab«Ji itiftlt 4ÍUk k
lfisdaa Bk«f«>kaMtt vaadégaak ba kd\ töltaaieagj bajalaatd ivat, aa««bt«ftt atáai bibák, fálraartaaak kikarAi-«M ra'gatt utaaitra v»aaak a fürdő ˇaodigek, hogy fArdsa alfitt a fürdíor-o«UÍ] t»oác*ot, utuítáat kérj-nak, ibsI* ielr. <>oáo<kÖsUi h*ÍTŰI a /Úrdfiirod. v»n kijelaiva. Fürödül lehet délalótt 5 óráiól 10-ig, dalutáo 3 óri\ói 7-ig. Kád-fUrdíkUn e határidőn kirttl i« fOrödbatm, A Badeaoaékbaai fQrdéat miadig kádbani fürd«M«l kall magkesdaai; a fttrdati \á& alAtala* m«gáilapodáa asariat ponlcwaa bvlarUndó át bt vaJaki atatlag « mag-batároaoit örábu elAsatat bajelanté* nel-kal nam tŰröddók. kárpótláatal tarutsik, asas: épaoug/ magiitati »• árát, niatha fürdött Tolaa. FQrdáara c*»k agy óra oagadtatik, mai/aak batajta alfitt 15 pvroaoaal oaeag«tjfi ral jal adatik a kiké* ttQIOdaara.
Aaaaljik baUg gjógyoaalWl 5 a*-poa Ul ak*r itt tartáiakodai, aaaak 2 frl dijat kall fiiataia orroai jutatom faiéba* ; ¦úadaai T«»dag, UfJ** •¦ o***f, **C7 a»árako»«5, ü* jaaiiu, juliu •• aogiusUi hónapokban 5 napon tul kíráji itt idóaai. kótalas faoajáralékai hataakÍDt 50 krt, fiiaUi, aki p«dig 5 oapoa alul omtmí itt, aa oapoaia 30 krt. fiaat or^oai a* aaaajá-rulikul, at ir agy«bb hÓBipjábaa oaak 30 krt fisét. Orroaok a magák aaaaálja-éti, oaaládjakéVt nem fisaisak iám aaaét, •«• f&rdót, díjtalanul kapják > nobát it; gyermekek, asolgák, magukkal hoaott ápolók ii fal Tannak ment?a a aena a* aa orroai dijaaá« alól ; a asobák ára maga-gaaabb jUBÍua, juliua «• aogaasta* hónapokban, mist a tAbbiekbea, Otserist ˇáhoiik a fürdfi ót rahak«Mlat«k b*«ná. ia;áaak dljasáM it. A iMbft 1 írt 80 krtól, .fürdók 50krt*il,rahad*raboBkiat Skruil
lefelé, saobaleáayaak leiwaiysakf t aa-poata 10 kr; r«^üastog*toa>ek aapoaukíat ö kr., agy aaái mylü gyertyáért 90 fcrL asUdea ktUa bvaelyesatt ágy haaaaáU-táért aspoBU 30 kr. napi fttés 40 kr. fi taolfáfati kfiltekaaaan orvotok ia kÖU-1 estetnek.
Vaa 26 ftiamii, 28 kád és 5 iessp, toráhW 2 társas melyek kosAL egyik kisráróleg asámára raa bereadesre, — vaa köanépfardóje ét kfipoJyÖsÓ halya 3 tttköffttrdo- ét 15 kttlöa fardAffaobéval A járni bmb tadó sttlyoa betegeknek fOr-dóbarite.ére raa keagergethetl és ribeUS 1 karasék 147. A frd4h4«hu Mtesó rea44g-ssobák aárt folyoeé állal flaataUlttléabaa .aaak a fitrdomámMl, tahát aárt fetyeaoa juthat aa.odea beteg fUrdóaMsájábév ia-aét ristsaj raa 3 raslauráoaióje; káré-bása; áiUÍadó teaekars; táBesterota, %, aoBgorája a f&rdMpiUet taraié be*,. teKéeó helye kölctöaköay rtára hírlapok a api poata koalekadéaa, tárirdsi állomása rendégak ssállittáairt intésmáoyo orroea állandó gyógyenertára k& intéseta a tudakoaódáaokra ét m» létekre Varasdra.
Ugj a medeacae, mint a káifOxdók csimaat kirakatnak.
Aaért irusn meg niadeaaket kedras barátom, bogy ha esetleg ntalra teaaél ide jÖaní, egyréttt alkésaithaed a kÖit-ségretéa* elóiráarsatot, máeréazt hogy aa itteai állapotok éa .._ nyokról eiég tájákoaáat ayajihaaaak.
A mi a nUUodika
(Foljutáa.)
Heti, iámét otak
hogy .aemáll " Weber ur ftas* isaa, aem akar kblöm beéget taasi a dis-peaaatir, éa a saaatiria radioe, — ?*gy is as érréayasités randkirtlli ntodja köaött. Ast hittem meg fogja engedni, hogy léayegaa ktllömbaég raa .a magkÖUadó hásaaságra aéeve fölaentrényt adai rala-mely bontó akadáiy alól. éa a megkötött, de érréajtelea hásaaaágoi. ralamaly feBforgó ráad ki t üli körttlttény miatt tanaiai, érTéayeeiUai" ; amast jeleati »a elsfl, emest ai a lobbi. L• ily értelemben aduk III. Gyula ét VI. Pius pápák at eagol, illatra francsia papokaak, a ooeli-baioi a.leaáre, tehát érréayteleaai mag-köüSlt báaaaságtikra néara érréByaaitéat )aaBatÍTt) aaoBbaa a papi fuactióktól eltiltották ókat, — áa koráat »em aduk
asea akadály aiÓI a megkö-
T i r c x e.
boph«kles Autlgonéje.
(A* ókor l«guebb döí jelUae.)
Irta éa » Dkgy-kaaiaMi Táreaekörbaa 1887. én mard. bó 2G-4O teioIvaaU
CHEREI JÓZSEF
k. r. lögjBia. taaár.
(FolvUtáj.)
Jeleatéaét azon o*>ir uoséaael v^gn a« őr, bogy — bajtól aaabadumi u»g orom u^jio,
Dt fájdAJmu baxátot réaxbe dOoteni ; Uaneai bit én ráa uesre, teroiaa»et •¦eriot jaiadaniiil előbb r&ló
Kiráiy aa órt falmeau a aúlyoa rád alal; ketten maradnak atajapadoo: Aa bgoaa éa Kreea. A leány földre aaegaatt tsemekkal, da egjeaeeea, némán aaoada-lailaaal ail a király alótt, miat a kéaóbbi manyrok. Magveük a kinsóeaekótókel s a halált: ¦ maggyóiódéa, aa eaama aaeoU ségének iug»r», a tolaaabadi 0tt erkölcat uabad»ág hajoaU ragyog homlokukon; ˇalami emelkedett ürömértet látható minden Ugjukou a tagok Bemek éa még-ia hangosan beuénak : ilyea vaia Ab-UgODe, mint «gy ittennó. Álasellemult árosára, majd taUillanÓ lelkaealt Menőéiben tekintve a hallgató megbarölre áll a lelki sagyaágg.l asemben; megdobban-aacir • a laáay érsalmeinek árjáral ra-gadtatik tort, mikor a király, mint l**g líbb birája, isgatott hangon kérdési, li-merte e a ülaioiat, melyet hirdetett- (Dr. HermanB KoechJy Aatigoaét mosdja ilgatettaak, holott Kraoat már alóbb «a
ór, motl p°d'S ¦ tilalomnak áthágása bosse magán kívüli állapotba. Db. Aat. Dreadan u. Leipsig. 1844 35. 1.)
A király nem hitte, bogy Aatigoa" átbághatta parancsát. Meategeióstést, ré-dóbeasédet remélt ti le, és ime, Aatigoae a kegyelet örök törrényére hiratkoaik, a fönaég érseterel dobja a KÍrályaaK sseroe kosé, mily gyönge 6 taembea a termésaet erejére!, mennyire kimagaslik a király fölött, a ha éleiét olUná it k teatréri sreretetéért, de ataméio a aear-nok nem diadalmaskodik soha. Antigoné aem ssenredéiyet, tettének teraéeseti bosaa magárai ast as amelkedett hangú iatoL melyet tanúsít:
Te mag batsilj, riiiá saoval ne hominn : Ismerted a tilaiaat, malmai hirdetek ?
ltmartem. Mért Ugadjam ? ajÜTáaoa v&la paraneseeist saégia magtsegted rakamaröa '
N*m Z«ut volt aa, ki • parancaot aird«ta,
Dike utenoí, ki ¦! ániyak kö*i hosol, »i »ab«r»ÍT asánára ily torríuyt a*m ad. Para&caodat nem tarthatási oly aag/ra, aa Halandó, bogy miatta a>egtaga4Jaai a "agy iateaak örök, ne u irt torrio/oit t*n tdrvaoy* naat asa, tagaas óu áll, rSktol él l korát ue» tudj*, senki len.
A thebai aggok teorotlgr*, fájdalmas meglepatéasel tekintések Kre»o a király ilyen aajlárd, batárotott allénál-látra nem rult elkéssUlre. Ha miatát akarnánk fulhosai aa ékesasöláara, agy Antigoné eseB szarait kellene idéanttnk. Válássá egystorfl, mert igas, a ai értelemnek, a étereiét herének esároyaia a föo-ségea körébe emel.
A tsilárd nyugodtság, a aamea, eló-kalÓ íólény a* a ál iakább elragadtatja a
királyt, ée .l.oaoayiija la mélt^aágát; a higgad leág biatoe állaapontját eJraaati láb tlól éa ellenfele ecámára biatoeitja » diadalt. Még ások ia, kik Uónbeaaédét Öaérsete kifolyásának mos danák, kéay-telenak beralladi, hogy itt homályoeitja «1 aa ioduiat ártelméaak tükrét, ét öatu-datlaaal rohan saját retiedelmib*. Hatt talaaal tsedi Oestse Kreon elméjének ét tapetstalatáBak minden érceit, AatigoaM jelleme taikla, melyen as eilankesö hajótörést taenred
Királt a karokban iönteti elÓ éa rédi SophokUs Kreoa irányát, a tételét tör-fényt. De oam oaak a királynak, a kö-rülményflkk«l koanyan alkura lépő the baiaknak is megfelel a királyi isfit asoa jaleatoe moadttban, maly OrÖk i«órej«l-leoiso leasen a koaoaot letd fterriliamusra :
meayaassoByát, éa a haláJ elresetuti a asiapaeiról. Loy- b
a haiáiaak aaeatali saját Cáaak, Haaaoa Bak iiélvet
ayi taearedés láttára, a b*köreikes« bajok elAérsetébea a kar (a második ataai-mon melóéban) a sort hatalmáról énekei. Boldognak mondja, kinek élete balsorsot nem ísmer; nem így a thebai királyi hás. Annyi isearedés után, ime Aa igoae ai utolsó, kire praedMtinatire lecsap aa ég-aek haragos bossuja, Aatigoneban a Labdakidák hasasak atolsó, legtsebb osslopa dftl romba; pedi^ a thebaiak aat reméaylették, hogy Aatigoae éa Haemoa sserelaséboi újra fény ée rilágoseág gyűl lad Osdipui s*klaioit háséb»B :
Ti it, kik ict jtlea vagTtok, I
De njelvetek aiegMtiU a lálalem.
Csak aaamok bir}a a haiainMt s jogét.
Hogy ssólfeat á« taaet •sabad '««*,. ¦Mrint —
Ea caak uaretni, 4e fjttlölai mb tndok.
Mindaoki gjsaaa a király elolt. A tettessek hagát, Iaoteaét ia elÓhiratja, ki most máaodssor köret el botlást, mikor bioc« elég bátorsága magát rédelmosni olyan rád ellen, mely ót nem elintheti. Itmaoe magára akarj* rállalaí, hogy ó ia réasae rótt ABtigoae maréayletébaii, da ABtigoaéoek aem kell olyan tettrér, ki otak tvorsl ss^ret. Asáltal, hogy a köl-óeek teremtő kese egy tó^ét ronást állít Aatigoae mellé Iuneae tsemélyébea, Aa-ligoae jelleme, kinek árnyoldalai aincse-aek, aaaál tisstább fényben t&adöklik as «1 lantét homálya mellett.
KreoB, aam goadolva Aatigoae ét Haemoa aserelmérel •Ikaiárotam, bogy i
átok raa a Labdakidák basái Haltak báaitit i«*poritja a Tagiat ; Nyom*rát41 niU aem oldja fal It,
¦ ' ul tújtja a heaaas ég.
'olt a leáay, kire atef u ág ragyogtatá . L• 6t is leuroljs a grilkoi Halál sarleja BMet, A bftnke iálek ¦ a dfthö. Lrumy.
A harmadik api«odittmb*a Kreos fia, Aatigoae j«gyeae, Haemoa lép fel, aa ujabb taíopadt hoaökoak óstypus*. A fiú ée atya kösútti ri*toay alig raa ralahol megragadóbb ssioekkel rajtol re, mint eiftn találkasás olojön. H*amon itt min-iáj« agy jól nerslt görög ifjú aseréoyté-géoek, a legbeasóbb aaaratet ée odaadásnak as atya iránt. Eleinte csodálatraméltó higgsdtaággal baesé., majd egj "n«a ifjú herérel rédi aráját, fei-hossa érrlll a oép hangulatát, mely Ao-üguaét iakább araayjatalomra tartja isltóaak. Ds aaeTelain tatérel sem tudja isglágy-itaaí a asaraok sps bttsskeségét.
A párbeaaéd alatt Kreoa öaaittséga legfőbb fokát éri «l. A király itt magát iga-sáa kéayuraak, Haemoa a aép taara riaas-hangjának, a köstársaaág képriaelojéask bisoByitja :
Ki ai or*ság királya ? éa, raf? mi* taláa? Nem orssáf as, mely agy ember talajdosa. Lgaaa oraság nem a király tajátja-a ? Ugj hát uralkodjál a pustta f«14oa.
Haemon aa atya hajthatatlan akaratát latra, áttöri a korlátokat, melyek Ót eddig a siÜlök iráaii kegyelet sseat korébea tartották meg, a ssareiméboa teb-aett HaemoB tanyegatLaéasel, egy fellá-aadt ifjú baragjáral tárosik el a aaúl-padról. Ekkor éaekeli a kar a köratkeat) remek ttaaimoat:
Oh aüaaaat C7«** asaialeai 1 Oh Erei! ki saiTakea ár rag?, S tjeate látaf ateé r««ais
rc*n leányka ilmit; B«járod a taog«r«kat. SallUs ke^yao á« TÖlgyS a. Teled utaovk «1 ae« fataataak, nUbbi tenad u enbar tairát S vágyUla Lásfra gyújtod.
Lsea atesimoa régaatérel lépfel Aa-igoae fekete ruhában, gyássfátyóllal, poroaslók álul kisérre, hogy a Miklasir I felé m«njea a rárotoa kiral — meghalni: ebba Ulastatja fit élre Kreon V* a régafi utón még egjtser visasetekiat, még egj pillaatási rat a nap sugarára, •«(* tőr árosára ét Theba polgáraira, kbayekig meg-hs ó asarskkal moad örök ietenhoasádot terméasetaek, M
bétájának, aa égést term éleinek: (F^ *flr
r )EUJ3ZONHATODI5 tVFOUtUi.
ZALAI KÖZLÖHT
1887 APCUS t-a
Und5 hásasságokra nénve, mint est Weber ur óhajtja. — Évstássdok mnluk el, asig a pápák adtak valójában alóla föl-meatvéoyt, de csak is egy ssemélynek éa csak is re-idkivUÜ eset, (uralkodó család kihalásának veasélye) alkalmával, miatpld. I. Káanér lengyel király aak 1032 ben a diacoaalus rendje aló!. Ét éa eseket ugysaon Sseredyból hosom fel, a kit ön ép oly heJyteleettl idés, mint a mily téTeseo magyarán, enert o it etae példákat .Aa érvéayej»§as rendkivBli módja, vagyis as érTéayUiea
iaásaaaágnak gyökeres felmentés által orvoslás., (sanativ in radioe)" caiml bosss fel, éa korántsem a díspensaüók tárgyaJáaáaál. Ennyi a tissta igasság, ¦ejybol mindenki felfogja ittmarni as éi téved feéi.
Hogy ön as én eUaavetéeei«et id*i JesT féroMÍméByBek neveai, sbm iegki testbe osudaJkossnk, mert TsJónaa, ha atekat is osak ugy frtMHeteeea olvassál •1, beagsetoaságra, dmvi talán Bem állják ki a kmikát, as öo, óamaga által it nagy aaerényaégge. komoly, hoesass éa alapos, éjjel-nappali fáradsá*; utján ssersettasl veit temereuvei ssemben. H miért idélíe aek ? aaért, mart taig *n Cbetaaubriaad aseriat ,i vallás elles atfidesárea fegy Térre akarván ssertienni, nagy örömén asi msgaban a vallásban vélte fal talál haUi ¦ ¦ a faji possmlas ukául a pepi nödeaséget háay tor gátja, — addig a baj okai sokkal bisooyu«abb helyen, láraadalmi éleiQnk fealei ségébeo keresem, de Meréayteteanek nevesi dóromat, míve4 kise« élesebb si-rakkal eceei«ltéNB a >4s«Ta tgaséfoi, s ladér korúak esasaeJísiBUija által táplált proeti mtioha aeJjestem puasiulásunkns.k koe-vailea okát.
lgefl terméaastes, begy as igaa*>ájrok, kaloaOses — a morális — igasságok képeeik társadalmunk achitleai sarkát, aért haesftmnkbe kimondják, s aa még is nkad egy vekmaró alak, ki asokat haa-gosUtaí mari, még esereafués, ha egy .idétlen" jelsőve! ssárasoa menekülhet. Asért mi még ia ki merjttk moa dani, — nevesseoeK bár önök idétlenek' nek, — bogy a buta korssallem, melye méltán neTesnek valódi nagyok a fajtalanság korasakának, a mely as eesmé-e/ibb, fenségesebb kereestény éiatnasel tel ssakitva, as érséaiaég elvéaek meg-asilárditására törektsik éa p*dig a bol osésee*, » mdosaaay sgyébb ágaibaa agy, mint % kösélstben, ¦ a melynek pestise* lehétél nég a neveléstudomány radhatott ssap.it len. 1, igen: ei kösvetlea oka pusatulásónknak; ea és csak egyedft. em, mivel aíodaa eesköst falbessaált arra, bogy már a ssenge keblekben elfojtja na istenes érsalmeket, m«lyek psdig csak egyedül képesek megóvni öt a társadalom bonéiból, — 6* oda veti késs martalékai a Bsre.es „modera* rendsseréntk Tessilyes karjaiba. 8 hogy e rendsser hatálthosó a fiatal növendékre, s vele együtt s társadalomra — ily kiojteéggei a diratos korsseilem nem bibeiódhetik. tel
papi nStleaséget amlegetai: ea a liberális. idétleaeég.
.aVefc árasa, oem 4é*tlen __ fárn—ImAayei, hanem esomeru valóságok, s aaaá aiomoruóbbak, mivel sok* a < nak a társadalomban, kik ha as el igesaágokat hallják emlegetni, elfojtott lelki.smer.tlel idétleaeégskaek bélyege-atk Ecok ások, kikre ssépeo ráillik Eöt-> nme sora: „as omberek mindnyájaa ion lók tekesead, te pedig Öaös vagy." j -i igaaság ha kimondják d- asért aa .igasi hamaaMsautaak, oem a subád
kómftveaiaek, akkor |. seeretai ke.1 a« igasaágot, ha elevenére tspint is.' (Magyar AHam márcs. 16)
Eseket tartottam as igasaág srde-kéfcaa mal|ára msgjegyesai a melyek éa tóiem caJs* idetleseégek, de retaéaylem felfogja meaieai e vád alól ama kitüao egjháx írókat, a kiknek tekiaiéNyére sasaasakodve nsorali- ssestpeatbe. fogta* fel a dolgot, és a aagy mérvo feslettség-bea kérettem a bajokat, és sem libára!is ¦sempostéol: a pap aÓtleaségbea.
KgyébkéDt as ellogulatlan ember aa
gj kíio/ftk. Ca-k oem
ssáat rovat folyta* kiderül', kogy
sajtóhiba • kaniaeai gyepmesUreek egjik légé tt klllfoldfo.ki a pi»c* c valóssiniileg sfilyeasto
rf_.________ |« meghal, nem dŐrnek :..-*-.« ea a hordót onnan alew
:, melyik vailás esertartása sse-' A readőnég igyekeeik vele megértetni,
- Gj
Outm-a. Isi-
j
dor nt,jybirtokot riiUlkosó,
Uri Kb M
fol/tvaiodou gB »&• Tibáo it iiéw««ttAt«ad6 111 jaa
Muakáotos,
Mtni oem i*rtoiik
— A nxalMka variiMkat kévé* ¦r«dMéajii7*l i-n»thttük vidék flaköa, mart »¦ «L6bbi ungy hid*g temérdek f l
a'Alegas tarTeaeteBek eikéaajléaé- [ &00 megfagyott aaalooka asedetett U(idí bt m' "-'—x-----. i-i. 1 —
j g
Tal loitf Uranaosioa (iod.ít basta mag E kt jóékbt Un
— Uruatjoa váaár less Nagy- bi
E vssnt readkivnl jótékoayanhataa Ung-! Kanissán április 4-én, a húsvéti vásár
E jy
•ár lajlidaaére a ugy áltaiáaoa forgalmi,
¦niat kadáasati tekinlatbol igaa alöajos
- Lr*iárt iparcaikkekMl kiállítást, sol állandó Táaárt ÍDdit^ásyos Dr. Slakerea Jéasaf ur Nagy-KaaiaaáB Istaait-tatai. El érdambeai iadiiTáaya . ,Kia-daatseTaiö ajyaeíW iagalóbbi Tálaaal-saaa/i aépaa uléaaai tárgyaira 18 lati. A Tálasataaáay lalkeatltaa ad'Oale aa sas-mét, sírban al is fegadu, aaeabaa aaoro-
igaaságra aé*Te idiu i!t» köreti : ae'dai balyMgek igí«ybaláteJ. kisárásáTal,
pályabásaál nihilista eyumd-t fedésiek fel. — A csár elleni utóbbi meréajla, téssesei kotttl aaámoean .-Iske-statnek, Ssiberiába esámüietnek^Bsr Antwerpec ben májusban aemsetí^^^^ta kiállítás Uis, — A párisi vili^a^^k Németor sság nem Test rétst. —^M-anosi Lajos soproni senetársulata Now-Torkbao fényes pártolásban réssesül. — 1878 juq 10-éo elhalt Fogarassy János |nyalvtadó ¦unkát moat válasstotta meg egy ées*k-wikaJ társai a t tiasteieUteJi Ugal _ 1648 táviratoi kapott Vilmos csássár . 90. scQlettisDapja alkalmáTal — A a»-
kkói ssultáo eltiltotta á dohásysáai.
- Béosbeo .Uastrák tengerentob' kereskedelmi Urasvaag slakult
qait, sed quid.
Midóa a Z. K. ssÍvm otvasóilól 4.
ek. seerketstő ártól i*meie.ve boesánatoi kerüok, kijeleatjak, bogy e tárgyhos, e m-lyhi-s nem csak viu, haaem még ké-
•iy sem férbat — lobb ssavaak aant
Ity befolyások alatt aorekedik ! as a osemete, melyiAI egy Bemsetau-létet tsb joga remeim, ¦ ba reményében oeslatkosai fog, ne ceodálkocsaok, meri örttk és ssenl igasság, hogy: ,a rosss ti jó gyÜmSlcsQt nem terembe;.* (Máté 7 18) Ily iskolából kertinek ki ások i esetnetek, éa pedig óriási ssámbae, tv Ksiyek már maguk haa hordónak ama férget, melynek a unitok, nevelők éa orro-aek áUítáaa tserint a gyermskekosk asg-dobbeatíl ssisaléka esik áldos.wl, ¦ > ¦elyet megaevesa&nk tiltja a *aemérem. Ity gyermekekéi lessoek as ifjak, kik ép életük eeen legkritikusabb korssa* kában a család és állam örsseme elöl ei-voava, magukra hagyatva, függetlenségük érsetében ssabadon caapoagaak a testet- lelket 016 élvtuetek tanyáján. S a korssellemaea; nagy gondjs ves reá, hegy édes késen suttogja fttlttkbe: érett vagy,ifjo vagy elTess.hsss.nald fel ifjú korodat! és as esxkósökbea ma már pasarul lehet válogatni.
Mit rárhat ilyenektol a nemset ? ima megmondom: Tésas, tehetettaa vadt mellű férjeket, kik annyira kiélték mar magukat, hogy legtöbb esetben s de bi taton ak képtelenek eleget tenni. As-tán milyen gyermekeknek adnak ify atyák életei? megfelel erre Dr. Korsók Loilion; #Ha tulajdon asemeiteltBek sea biastek, kérdjétek meg a aavelohásak elóljáróit, aa orv&eokal, a sorosó bisotO ág tagjait: ók meg mondják nektek.* — Vagy várbet tóink v<
UirTényteiea tsölóttekét, kik épsn hogy csak aegje.ennek a világ előtt, de ismét váratleaal eltűnnek, nehogy s asereoc*ét-Uaek lúl éljék nemsóik gyelásau... Vagy mit asójjank a búnós sserelmi jyümöl-csok ama sereiről, melyeket a sségysn, vagy as Srdógi gonossság, titokban, mi-tHott világra jöhettek volna, ssmmisit meg?! Ksaket tudva, s asoo jajgatni, hogy a statiestikai k isi a Utasokban a saap«ri>dást és bsJaadóságot foltüoietí roretokat sehogy ae lehet kedresv sráayba bc«ai, ¦ sasa lekatatlsaeég okáal
Felhívd előflsetésret
f Lápunk jelen uásaa a Il-ik énwgyed el tó uátmát képezrén, tiutclettel felkérjük iuftdaxokat, kiknek etófitetétftk lejárt, bőgj ait DOgajitaioi ¦Kireakedjeoec.
Klóaxetéti ir:
apr—j«i. üegyedéfre 1 frt 25 kr. aiept félérre 2 . 50 „
deci. 3 oegyedéTre 3,75.
TissUl«Uel
Wafdiu f
koajika<«ikaJ*aa
mert alTOBoá*. mtajdOBképam readalta- | aértiéa oom alst'easélyea. léaétól. Noba a LiadedaaTelA egyeaaWt sldmoaditaai ksnaaéggei i(rjakaaik. a baaai ipart, taégia. rköicsi kosreuMSBÓl egyébbel
egyike a legélénkebbflkaek ssokot lenni. — Vasnti viBvaiatlanságsiak
majciaeio ál dósa ul eaet egy poiiatmt-,
agyaais f. é. ssarcs 27-én reggvtl Mo'oár Fsreocs posletisst a vasúti indóhás elé
állított postakocsiban volt a kiadványo-sáseal elfoglaíva — E kftebea helytelen
Táitóállitas tetyUa egy prOstkttlé Bftos-
doay áa álló p etakoűtiho* btódMt, ai | amit hó 2Í-d.kén tartaita oaeg
er6a ráaakodá* tolyián a koesibaa volt (lesét. Aj eldterjeeststt 1886, évre röast
Molnár postatisst elesett és fejea erós ae- koso sárssámla 1.011,562 frt 37 krayi
rdlést ssenvedett; sserea ősére ssooban s oyereecget tüntet ki. A kösgyülé* el bt*
— Ai eJttö *J
tító tirtMág ÖooiMicb Pál elnökiéi* alatt
*r á!ttláaji b.tte-
I tarosta, hogy as elapssabályok sserintl
— A BOrftlát, umptom épilését levooások után fenmar.dó 6O2,40í frt 60 Saller Ltjofi nagy kaBÍssaiepitéasur már krnyi tt«»ta nyerdaé^bői ossialékal min-megketdelte és aogusstnsra befejesoie deu egén ré-svéoy mán 200 frt fisatté*-
aem járulhat hossá. i^gjrébként felkért* keiT. A telsseotelés ssent-Rókji a'.pján sék k7é. -. 2202 f*-t 60 krnyi maradvány
as iaditTányosó eg-yesaieu >af arat, bogy less, mely alkalommal tartandó egybási a j5vó évi asámiára v«setta«eék elő. Üős-
as april 30-án tartandó kosgyulésre irá.- Qoaepélyep « k<isel TÍdéktAI ssámuaan h.iiau csélokra 10,103 fn 65 kr
béli laeilTSayt ayujia»o, be hogy éléak | késfllaek" megjeleesi. Ab aUpko letété- sk«v.staiutt meg. mely Öassegból 600Ü frt
saegviiatiU tárgyát képesbei .... . . .....
— Kiaevneet-k. As stinister a periaki kir. jbiróeágbos uiek-
kdsyvreeetöré K^kéayetdy Jáaes asé- jgres'-nsa Bndapsstea múlt hó régével A társaság különféle i.rtalékai leiemeaan
kesteftérvári tv*s>iki aegédköayTveaetótaléaes-iti, egy ailaodó bisottaágot m vá- «melkedek, mart m>nt sMérlegbfil U bató,
kmevesie, Hafdu Sáadur perUai jbi ; testtottak, mely as ela&keegir*. együtt as a raindoe megterholieiéa nélkül etoTese-
telakkÖuyTVMetót s skasinsai kir. tor- elfogadott leditványo^ és j» vasi .tok vég- t«tt ké«ipdiis dji-ftaléfc a iiis és ssállii-
lének agyhási aaertartásos esikósiése i apr. 2-ao délelóit töriéat.
— A Tensléglüaxftk or«»Agu»
gy
g y g
gyár királyi boavéd'iasti ósTe-
k éaár*nk aogélyallatáeiin-
y Téaysaékbas balyeste át.
— A Dráva áldoiata. Ciik aos, Visvárhoa tartoaó Jam« ssállási t«-gyeooa polgár, húshagyó keddea este
pg gy
kissé saasBoroe f«fjel iadult el Visrirról, hagy a Drá'áa ul l«»í háaába uieajaa. — afidöa asardáa, aót ö
rehajtáaát esskósli' N-lv»ni»»árÓl tCaor ¦ m-.oy> ilH«>.<a.a 1.868.785 fn 45 kr Ja- ] i«r Frigyes nr vál*vssiaiott be e bisott- = 75 3/i«/*»•)• •* eVl kéaspénsbeai dijbe-ságbs. J 'é aloek, >tc élitbmoíiis. díjtartalék*
— Pulyka.ol?«jUft, JOa a bu.«ét, 11.87^,607 frt bl kr, . ré«sTéoye.«k tu-
kell a pu!ykap«oeeaye! éa valóssiaiileg lajdouat kép«sfl a y e r o m é n y t»r i ¦ I é k ebből a ssempontbol kiindulva marcsm* 1.980,07ö fn &4 kr. As tvtekp.p* ' 29-re virradóra elloptak m ssopetoeki arklllómbóieu tar.aléka 2186 040 fn téri hass, felesége *st bivén, bogy még' pl.báoos ófábol 7 drb. pulykát. — Etek- ' kr, bár a iárs»s*g tulajdooáb.u l«rJ és
valahol faraangol, érte indult. A révéas-tÓl esőében csak kimar megtudta,
B i r • k.
— CterelMia«f k r taaár ur fel-olraaáat tartott maros. S6-áa a safj-kaa>a«a> .Táraaak6r'.baa aUaaas koaBaj-s«f al«lt. Felolrasásának tárgra, illáira eBorege lapuak tároaájábaa koaSltetik. Kagrbaa emelte érdekesesfe*l as s ko-7. hofj a felolrasashos tartoaó
kapák aa rajsok kOaaaaml«arailitaUik ki. A ladomáoTOl előadást aemcaák as elí-lagas ssenradáljrserfi kessaltaáf ea be-n»u5 tanulmáD;, M a tanári képesseget Tissatakr6s5 aláok modor tobbasorósea becassaé letté Vea^sterel sajoa taps el-jeBaes aa udrtalesaal fajestetatt ki as slismsras.
- Atbel»«é«. A .Zakáoj-pálj.-
anTar" tárirdáral egjeaitett postameatari állásra KanU ELáJmán hercsag-ssollosi poatameatar helyestetett át, illetre lép-taltetett elő.
- Nrm «rtjflk mi oka lakét a magyar kir. ministerinmnak, hogf as általa ajaaWas kiaalat> kalfaMi atleralek írlap-
kadéae eetr" a Dráráa átkelt, a aaota a' banem hurokra keríti a lolrajokei
1*1 aem rali. Miiét keretesére ijdul-j — Mrlra hetekbro meajacralt ^ak, a kalapját aamsokára meg is talál- férj. Libirmsn Áron caabrendakt isra-ták as ó Drárában. Kkkor mar bisoajoa' elita káator f. éri február 23 an odül
Ml i darab NaKT-Kaniasán lett aladva aa ' n»r»i tíattkőo leró é. oerírlekUkoa f»lül résen ia»(ind"ott ayomosia alig- ' j«gyaelt_sálogle»el»k éa elaobbaagi kotre-
rolt, hogj s saaraaoaaUaa s Drárában lalta halálát; de holtleatai aahol asm találták. Váfrs m. bo 20-áa a halásaok as i Drirában halássuk, a kibusták a már \ hatig risbea Tolt hallát. Valóeaiott, hogy mámoros faja srósaek aáata a gyönge jegel, s aa baesskaeU alatta, a d a jágalá kertit. Jó u.eo lsr«n, ha a jag alá nem ksrUI, bistoaan kmesik, aaayi-ral is iakább, mert aa d Driráa a rianek
idci ería folyáaa. Pipiját markába aso- j lett elSlle rilágos boity a Lleber-Man nWa találták ftlatnellépodif kétsaálgyuj-| megasókStl és as 4 800 írtját ellopta, torolt dugra. A hulla még nem induh foi-j K.5nayee ssamekkel jelentette be a c.uful
oaaláaaak, a a hua oly (eher ralt rajta miat a fal. — Érdeket, hogy aeháar atyafi atamatobe temetaat, a a baraagosást aeasi arán nem akarumefaagedBi, nehogy
838/887
a jeg elrerje a hatarL Mogia a jótaa több-1 hanem a 800 frt. alighanem fuooa. — [ aeg ea oataba babonái figyelembe aem | Dalolhatja legalább O! da Liaber-Msaa Tette, a a esegeay nagy réasTét mellett a ssokott aed aserint lett ellem-t'".
— GrepMegeiiT, mint boráéi. A napokkan BrUcklar Ignáca helybeli marha kereakado pmcaejebol egj Mlakös hordó tele borral elttat. — A ajomozáa
a kanara 1886. évi iéntjlegts bevételeinek is kiadáiiinak
Pénatári marad raay 1886' i' Tégéral . .
Illetékek tejében befolyt.......
Kamat fejébaa idólag elhalyaaslt ti kék utáa A) kamarai haljiadg agy réaaéaak albérlete
fejébea . ...........
Védjagy lajtaramoaási dij fejébaa .... Viassafisetelt elólegek .......
Kiadás
Lakbér a kamara halyiaégéakt .... ' Étí fisetésak, lskaéasak és napidijajtra . .
Irodasserekre . ,......, .
Nyomtatrányokra ....'...
CSnyrek hírlapok s kaajkoviaiiukakra . I F4tés ............
Világítás...........
Póaubér............
Járulék keraakadalmi és ipariakolákbos . . • a ayugdijalaphoa.....
össtoadij iparos asakoklaliat halgalokaak . I Utaaási koltaafakra........
Hírlapi hirdetésekre........
Elír. aem látható kiadásokra ....
Fisatési elólegek.........
' Adó lajstromok másolásáért ......
[ Tórdemic kSaség kamarai illeték Tissaatéritéae ' As órai. sajt és raj saoTStkaaeaél jegTSétt
réasTényakra •.........
Péutári maradráay 1886. ér Tégéral
ifrenkUt Oaeseeu
frt. |kr. frt. Ikr
14208 I 74
17309 60
217 87
260 —
36 _
240 __
32260 66
1030 _
7»7> _
816 73
2012 08
390 09
198 SO
21 68
ISO __
736 95
UtS 80 i
200 __ i
315 6
3S« 30 '
381 35
340 _
69 49
5 06
ISO __ 19030 23
13B3O 43
uyák 7.715,200 fn énékban csak nevér-ékben vannak tol véve a mérlegben. A ttastviselok nyugdíjalapja as 1886. év végevei 463,i>OÓtr. 9á kr. é. a Lévay-alsp mélyuek csélja as «lasag*íayedett d^ynokdt vagy •segéoységbeo elhalt agysok asregyet és árv*it .agei/esni, 62,269 Irt 69 kr. A társasa* Oesses bis-toeiiéki alapja a ault évben kimutatóit 18.028,671 frt 36 krról a lefoly. évben 19 006,987 frt 45 krra •melkedstt, mely ösesegben a társaság birtokában levÖ és a késdbbi években lejárd iijváUók értéke, n-rly s múlt évben 6 425 037 frt 86 krról 9.785,0-í7 fn 94 krr» emelkedett, nincsen belefoglalva, A felligy^löbisottság jéleuiésének meghallgatása utáa a kös-gyillés megssavasla a felmeatésl. Ai oex-talék már e bó 2b-iól kesdve kerül; kili-setéére. Végül Hajós Jóssef igasgstó-
seo majd os»k megkaral valahogy {sági tag bejeientalie a kosgyfl é«nek, hogy a gasdak jégkárbistositó siovetke-sete igen kedvesó kórulmény«k kösott megalakult éa működését megmesdia, a mit a kAagy liléé örvendetes tudomásul vett.
rstts Gulb Anna hajadoat; két maseehét elteire után aaoabaa kijaleautte kadraa élete parjáaak hogy o a mab-etdek kiatorságoál jobb álláat ksraa, é< eltá-rosott Badapeatre. Oooét egy tsb<«a irt, nejének, hogy eltárosik Holioara, as du aaeabaa nyoma Tassait. Aa ifjú meayeoeke a napokban ralamit keraagalt asekré-ayébaa éi bámulra Upasatalu, hogy 800 frt. sói kosomáoya ellunt. Kkkorr
ráaaedett meajaeske as esetet a allmegi {óaaolgabiróaál. ki a dragalátoa kántor arat oraaágaaejrta s.órtei. — A kántor
wtotó,,! t, iparkamara.
Hilnnla Itt!, aáraaiaa 16-aav
Kgy hét története,
r. h. Söjtöri plebái
heljettesoJ ILtse Sándor bánoksseotgyör gyi segédlolkéss k(.,det»tt a megyés pOs pók által. — Sameghvidéki gasdaság kör Tan al.kólóban. — Rósaavölgyi Ma na ka k. a. t. Kaaissáról náöl vetie ^laii Istráa fővárosi taaittl — Ssepelaekei erdaaa u-alg a ayaa- • mirigy lob. — Kutasán a Wiener Weiss cség atái ~ liager Lajos kereskedő is osödót jelentet be. — Z«U Lgersseg város üasti Ügyéss< Horváth Jóssef ügyvéd leit. — Tapol osán a soroaason agy nó jelent meg, ki ss anyakóuyvbeu B*ria helyett Bernát aak írtak be. — Fekete Uiksa esiuéss ét festess N-lLaaissáa 8 napig tar-ó tanfo lyaoot nyitott chromo ssinesett képek — A oaetbreadaki iar. kaator neje hosományával megssok&tt
— Hasai r. h Üonsogymegyei Q.-Bás kösség hstárábaa vélik Árpid sirjk slfadeshatai. — Ai oestrák magyar Uo aarohia képben éa írásban osimű riialat" aak hasáakban 13.078 elofitetóje van. — A taí^etrart easinóbaa a ferblijáiiék k-i tilutott, — Nyi iram egy ében a ayskme-re ved esi b«teg*ég járványosán fetép«lt — A oépfólkelőknél nem alkalmin tatnak markotáDvo«DÓk. — Ftusseben tusoltok onságoe' kösgyöiés aug. 18-22
' meg, as 1889 ki pedig '" bérvárott. — J6sa«f fóheroseg a tanuló fjoságnak tüsoltókká leendő kepoiteté-lét ioditváayosu. — A lessanécn aép-iako Iában a vead Unitok kost V asm egye 12 frt. osstott ki. — Ssegeden máj 8 5 én less ss ipsrkiállitáa. —
— KAinUi r. h. A legnagyobb Krupp ágyú most kéesült el. súlya 14S Mer kilogramm. — Oross és Tórök or-wag tört isméi feasalt a viseooy. — irrsncsisorsságbaB 17 miliő ftftnk jűrs-Uime: ad a gjuíaadó. -A
Szlnészet-
— 8s«osbatou maros. 26 4b .Ör-óg ptlulái* látványos, illetve tUaeoié-yes, bob6sat 3 sstvkassbea, 14 képbea.
Forcsáa jöski a mi gyártó ssiapadaakoa ily aagyssebásu darab előadásai, h>asaB nem tudnak fordulni rajta a esemélyieé* gek, Külónboo nemcsak kielégiiö, de as így ekéset dicséretre is méltó K&sónaég nagy esámmal.
— Tasáruap »¦ „Örd6g pilulái"
ismételve lettek. A vaasrnapi kúsösség is jól mul-lla magát. Ki való elismerés iliati Is^Dcsi fáradhatlao busgalmát, melyei a 24 kis lány csoportost:av*l Uoit-aitott.
— Héttén Veespréni JeaÓ juUl-iául Madách Imrének örokssép reoiek-ure „As ember tragoedéája" került
asiare. Várskosásunkal meghaladó sikerrel. A váltósatok miatti aasJmas idákö-aok kifáraestják a aésó kosönség tttre)-saei, de msgoksi a tuereplöket is. A ayelvetat ssépe«ge pedig nagyobb erót unalmányt igényeL Mi agyéfekéat csodál kosiunk, hogy snnyisn is képvi-iiv« tess a kosÓBtég, nem is késünk elts-ieré«eel adósai.
— Kesjsjen as egy kor btrn«ves Oartealaubs* féle sentsuót okosott „Ro-akraoi és Quldenstern" vígjáték ada-it elÓ. Kiiöotek Sispiri Janka, Lángn Ion ka, Vessprémi és Moori. Folvosás ;Öst Hirsch; Frida kisaassony énskelt elóseör magyarul • kéts»sr aéaetnl. Fá-yolosott kösép haogjs mellett is élénken citflot »sép iskoláiottsága 6* aUbtD<jáliak erőssége, miodannyistor sajos tap»o; aratott busditáanl « további haladásra. A léajtér ssatolásig megtelt.___________
FolytIIU3Z0XHAT0DIK 8VTOLYA1I
ZALAI KÖZLÖNY
1887 APMLTS 2 ia
í SWADLO FERENCZ
YI1.
ker alsó erdő-sor 3. szám flj
•>tt. ojltlan, AnmUkodA aárrf dünjrit

¦"abadttll_________,___. ,_______ . __.
_ artén emel bál ; torább* •fn.h»d»im»«<>tt Bi«i^«fc e« &r»c*k>-Ul« tölt. és ste-llÖst«t*». kályháit, tmIudloi kOspunti föté.
** berfudeiéteit, •*j»i »«ab»d«lnn\ •»«-^W not, egy »*f7 ^b belyi»ig námiri-
^ffr9 m*!y uuSbbikk kaiöoÖtMo uj éptllelok' "^ t d^I. itkolákaál, kórháuknál itb. n4-lAstetáwei, v»gj nallöatetéi oéikQl
igoo c«íl««rÜBo •lk»lauvfb»l<Íki Aj in Íj* továbbá »fcl«moooyi »i épitéi •ukmábk turtinó munkáit, úgymint: épület-, mfi-, é* tserkesAti Ikkatoi tégU é« vmkoltvt felhúzó gépeit kuvá-
csuli v«sból muokai'. Mmtakirtyik ét kiltiéfvvteMk tafyta ét
l
á
Az építészeti idény megkezdtévet, hátorkod>tm az-wi tiszteielteljes jelentéit tenni miszerint raktáramban a Uqkitilnőbh minonégii
fipitészeti-raész, liydniuli-m^sz román-cement.
I' roinan-cement, validi psrlnooii pirtiand cement, mui és vakaiatfipu
készletet tartok eredeti gyári árak mellett; tovább t : a helyben xíjonnm szerkesztett présrendszer tzerint berendezett cement áru gyáramhin kicílnő. éi valódi pirtland -cementből lem^c'íet, terméscetes. vörös és fekete síid ben kalöaféle nagxsagbtu. közön-ségn és mestenéKes márvinybaD gyártok ; mindenaema épület di-izittnénveket szállító;, elv illatok cement-építési maakáittokat u. ni. ventcziai-terrazi gránit . mozaik padozat, cement-talapzat, vizve-zetö czemeat-csatorna, falak száradd tétek, vízvezetékek helyreái-litiínit izir>) tiniről -iir ik sir un tik . 'ilir^k-U'i:i'''i k íl t'z és
vügyüjtök elkészítését.
Steyer homolkövet. karseti és karraiaimáraányt, kdheimi, mettlahi. keramit és karrarai-márvány Lapokat, elszigetelő kátrá-nyds lemezeket — különösen elöoyösek falak száraz állapotban) megtartására — kűszénkáirányi, asphalt. ko/edél pép lapokat tüz-mentes téglákat — keresztágakat, falkapcsokat, a legjobb mioiségi vasbúi úgyszintén gazftasági gépeket és szerszámokit stb a legol-rsAbh árak mellett uáUitok , általálmn minden az építészeti és gépszakmália vágó megrendelések a leggyorsabban és icgjutányosab-
Warlorj Osrnr
ban teíjesitletnek. s -3
l.gLegjobb asztali- és üditő-ital. 3S
EHaxánk legkedveltebb avanyuvize
ȇGMES)
mely oancaak a polgári kSrokbeo kadrelt, de aUt tflrt magi! fel»8bb körtkben ia. ^^ g, ______
|#" O fensége "V|
a felifibb fta Ufa
rendé- italul ss Ecmjta.ntiii4polytMUi, AlezaadriábtuL legközelebb Flnméban U ép úgymint haxánkb&n ált&láoosan & kolam megbetegedés elleti pnMMrrativ gyógyszernek biioayult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fiiszerkereskedéseben és vendéglőjében kapható.
o
T BUDAPE8TEJI Eru^txt-tér 7. «.
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
Nagy-Kanizsán kapható: Feiselhofer .T. RosenfeM Adolf, Scbwarz A Tau-ber, Marton A Huber Prezlmayer A DenKrh. Marton Adolf, nraknál.
a
¦< i

s'S
II
ÍV
•L8
<S i
II
i
¦<
I
3
T38 MIKAÜO
a Klelf Fastftlt hfrl«ffek
Oig«o 6noa»n fOttal««, egy póaucsom&irban C ¦ * i » r kő«épi««mc»éjO kilója 2 frt S5 k kGrflI-b«iai 45 dfc-tvb 1 frt 70 kr. Ilcionyii &nfloln» VMtaf
lagk»d Teltebb felU-
o 11 ] f
omak, egy p^BUCMmagbaa lbllll 35 db
<TABFtlM>
OOtXiDOOODOOOO
Kapató Na g y-K tnissig Suniwer J«il«i«-f ur üzletében
TTTTTTTTf]
Q k6mlb«lal 35 drb QC a* ikr**cyw.m
j g g
0 k ifen : darabok «cy bordÓTal 3frt70kr
b Bérnastv«,f DtaQTétfllU' K«r*sk*4Aka«k
2 frt. 15 kr jatiirouabbao. 2890 S -6
ll.L»)l, K F. Ldfkr ti. Co Háiabui
ITABI.I-
az LL;eslit-AUaiiit etettnitositc-larsasaiá NEW-TOEK úaa.
AUpit&tou 1859-bsQ. Bist iltiai illomány 1886. deci.mbor 31-«n 1,748 000,000 mirkt.
Ai uj fel>4talak kiutuk: 1884-b.o 18»6-b,n 1887 b»
360,000,000 408000,000 474.0O0.OO0 márki. A. <Mn«l.p am^lked'tt 1886. juotr há 1-lJI 1887. jtnoér 1 i«i^
272.000,000 márk.rí, 321 000 00U márki,..
A tiiM* Dvor-moDjiobblo! 1887. j.ouár hó 1-iu 68000000 márkit !«•• ki <• • mull á.b-« vn«oojr.». 13.000 000 márkával -raelked^tl Tík«bífektfto.-k Európa 16 000,000 márkán t«IUl. A kó>>«oj.k 3 év múlva kifogá«o!hfttlaaok Uiad<3D kötvény vÍMsaváaár!á*i «< Uasál:itá«i iogá 3 «» mai". A 100.000 dollárból álló ránrénvtoka «!«p«i.bálj«»»-rüleg e*»kú 7*/B kamátoitátik, at»D felüli »ok millióra ru%6 averotég kiáól a bistoaitottac javára eaik:
BtulaptM Andratay út J2. »«. Í989. 3-6
X-i[_v-K»nii»áii Fucb«r Sáodor ú-nil.
Hamburgból ITewyorkka
Havrebol Kewyorkfaa
<:,:......, L-.l.i.-i,.
Stettinbol Newyorkba Hambargból
Umrath 6s Társa
sokkal tartiisabbak, mint »zon ekék, melyeknek fa-fogójak és fake-rekUk Tan, — szállítjuk pedij. követkeió árakban :
¦i -7 mélymenetüt soly» 90 kilogr. . . 33 frtíi.; 4-8 . , 95 .... 35 J|||
6—10 , . 100 .... 37 Ai S
Előkés nélkQI minden eke 2 írttal olcaóbb. Srállitáai tereglajt az eke kímélésére 6 frt. — Minta lapok és árjegyzékek ingyen és bérmenr?e küldetnek. 2994 3 — 12
l mralli és Tárna országos gépgyára Prátca-Bubnán. Magyarország fóral.-tára: Budapest Váczi-ut fiO. szám.
HUSKIVONATI
1O aranyérem és diszuklcvrl
Csak akkor valódi. .^.íS..^:
y Hamburgból Mexicóba
Imvookint egy*z?r,
A tírmaiit; |»><tAL"*>'-tuiJ<*>i kitunü t*lliti» mt-lii-tt ¦un.l a h njúax uLák b*n ll^ & fr>-
lej[ kedvezői)!) utajcui •vlkalm*at QTUJtuuÜL.
A lexj«l>
A „Liebij Company" központi raktórtelyttéfe ai 0»2trak Magyirblro datooi részére:
BerrL Károly, osztr. csasz. kir. yftan szaiiiton?!, Récs. l„ Wollzeile 9.
- -....... ¦ ¦ - - ^« p.'agyfimer k ' ' '
czigarotta-papir
a Tilódi
LE HOUBLON
f'-»Dfi]» eT«r:m ¦ oya.
Ciwtey ét Henry párizsi
évaHk.
p^ ri|m& l»r. J4. P*hl-
l»r C. I.a4ric. Hr. t LIppMUB b^cai ve j t&uvuk ilul, kik t l*(jobb ajiulftto1
*dtik, iifj * kitüuö tniaiaéc TavIuniDt »«
i rtalaaU tirsut vnltár^l, ¦ k
A legjobb kávépótlék Vanila-Velim
vörös dobozkákban jegygyei
Velími világkávé
faládácskákban földtekével.
czukorí.avefí alakban, c;« a
legfinomabb csokoládok
A VELIM1 RÉSZVÉNYTÁRSULAT GYÁRAIBÓL
PRÁGÁBAN. ¦* Kapható minden füszerkereskedésben. -wm
296S 10—10ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
I. Tiiz-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
Kiadások
Huszonkilencedül évi nárszámla 188<>. ívi január 1 -tol deczember M-ip. Bevételek. | Vagyon
M<?rle«-siámla
dccíembsr 31-én.
Teher.

o M
I. lDlblltO*ltk»
Kirliet.tl káról éi viiiontbiiioiitotl réli levonáea atáo
'üggóbeti miredt károk tartaléka........
Inndi kolieégek • viiiontbiiloaitou réai utáni bevétel
leVOaáeával ...............
A lí.biiloiilk.i Oil.lel l-rhrl5 Igaigatáal koltlégek éa >dö
Bebajtbatlao kivételéi, leiráee.........
A kovetketo év.k kéi.péoi-dijtartalíka a viiionlbiatoaUoU én l.vonáea után <> minden m.gt.rbeléi nélkül . . .
II.
bUto»lt«s
Kiflaetett károk ¦ vliionlbiitoeitott rád levooáiával . . .
Faggebea maradi károk tari.Uke ........
Saeraéel koluégek...............
A eeállltmánj bittoeiláei aalilet urhelo igaagatáal kbitftifek
A kovetke.8 évnek díjtartaléké a vliaoatbiftoeitott riaa
levo.áaaval ... ............
Hl JégblitoalUr
Yliaoatbleloiitáaoe li tdrléeek ..........
Klfle.utt kárek a vtieontbiatoaitott r«M leTOaAaával . ¦ Saeriéil éi igeegaláli koltlégek a TleMBt»liioalti»ok atiai
bevételek levoaáie mán...........
Behajtbatlan kfeuUaek lel áea .........
k tirmáft tarte^éktflkéa.k kaaau........
1886. ítí nferetaény
161114118 ll9949J7t
M79M46
384980 14
46Or)laO
KM 10 84 89O4J1I MID ti 8*61
11581 78
4OStt4«j6tl 745785 85
169S91Í68
4294570 01
1384*«lj»8
73KT08I
1886 iil I
I. TOiblitOíUáa
Ai 1885. évről átboiolt kéespéaa dljtattalék a vieiontbii-toiitott riee l.vooáeával <¦ mÍDdeo méfterbeléi nélkal .
46» 582,861 frl 70 kr. kiUM bi.to.ili.uk után. valamint a f. ..b lejárt dyréeileUkbSI btM;t dijak 3X37.493,70
Inoo.. torleeilelt dijak 1)07,751 17
Ti.ionlb. . 472.S46 18
lejárt .i.ibi.i lij-rétileiek 579,991 H I.856.MI0T
AI 1886 ávbea feonmaradt tartalék fnigobea Tolt károkért
II. giáimpninj-blitotltás.
A. 1886 'vrtl áltoiolt dgtertaUk.........
17 779 018 ír'. 41 kr. kSI5U bliloiitáiok utáni dijak 09 SOS 97
lerónia: torleeaUII dijak *,im 81
TUaootbliL dijak 37 106 77 8»,130S8
Ai 1885. évbaj (aaaaiedt tartalék f(l«,«ben volt károkart
III. JtÍKblitoaiUs
48,410,778 frt aO krsrl kntntt biitoiitáiok atáni dijak . .
IT. Egyéb betétrlek
Beváltott aatlvéav«k nlijl, velaraiat ef/áb kaaatok éa ár<
folfaB-arareeif ala4oH értákpapiruk atáa .... Tirwaá|< bálik tiaeta Jovedalrae .......
18M4M
948K7I tOO18l|f>5
I499OM
POO73 89 7000 67
S8M74O7 iHMII
HMM
710660!
1948469 H
Elbel^eaett tokepémek ai elifi baiai tak péoitárnál, ai '(ve-¦Qlt liudapeiti fflvároii takarákpénetároál, a m*frar or. ¦iá(oa koipooti takarékpénztárnál, a ra iltaliaoi bitel-banknál éi a magrar kir. állami blnntári pénatárjecrekb.a
Ériékpauirok
a) 148,000 — Irt m. foldbltelintéutl 4'1,'L eálo(levelek á N-lí'U.............9*1,177 50
bl 11*58,100— frt m. éeiakkeleti tihi eiOet kntrények á ÍOO'I,.............1.05H.I00 —
e I 5O0.0O0 — (rl Dagfar klr. 5*|, papirjáradlk bolceon á 98'W'i,............1.404,000' —
d) 561,700 — frt Badapeet fffvároll 6\ koloennkotrénvek i 1001,........ ... 5(1.700 —
e) 375 030 Líra olaei alapltránvl kutvéoyek i t) 5O»_Í78 125 I, i 49 70............ 189.449-iy
f) Pxili 1.1 -7d táreaaági k^iéoffk ée agréb «rlékpaplrok
áríelvera iierlnt..........3^9,439 90
a remi értékpapírok után a. év végiig eiidék.i kamatok........... . . 46,<9Q.88
Lriiámltoit éi igyéb váltok . . . T~ """™ '.
A táraaaag hái.i Badapeetea.........
Különféle adóink
a) Péaikéiilet í. maradvanjrok a kapvlMltaifekrél
b) Haradvánrok idegen blitoelM iataaelekaü ....
Jégbiilolltáal ontily fol;ó aaieilia ........
Koipontl pinakéailet . ...........
A knv>tke.« években lejáró dljralUk U oHjkoteleivénjek
oaaief"........... . . »788,087 !><
S71KI6O4 ÍÍ98H83 ^
nioooo-
709831 I!
517083 3
818846 8S
139ISM
_________I
M4468OS4
R4i..«Dj«lapKk. l.ljeaen bíüi.t.tt 800U rgéel rénvéa;
á 1000 forint...........ÍUO0 0O0 —
Réiivéajalaptoke tvljaaen beflaet«tt 8000 fii réeivénjr
á 500 forint......... - . I 1)00 000 —
Táriaiági Urtaléktika.............
TUibiitMitáll dilUrUlék kéeapánabea a vitionlblatoaitoU
réii leieaáeáTál ée mluaaa .ert.rheléi nélkal 1 1»5,US tt 8iállit«án7 bieloiitáli dijtarulak kéaap4niben a viiiontbla-
toiitott reix levooáiával éi talndaa Begierbalni nélkül 11 Ml frt 78 kr
Tuibiitoiltiii ftlgio károk urtaUka . '. ! " Biállitrnánj biiloiiiail flggS károk UrUlék. .
Arkülonboaiti aeárala .........
Danaparti báiado tartaléka........
íulonítl. biwleaok .........
Klobhi éitkrtl addig fal naa vatt oiitalékok . . KliS magyar általánoi blet«ilta táraaaag Lévay-alap
J'iiitvieelok a/ugdijalapja......... :ielbiiloiiláal oiitálj Í0I70 eaáatláii .....
1880 évi nvereraény...........
* A tartaléktöke aa 1888. évi nyereményből emelkedett 1 980.078 M 9A krra
A díjtartalék M IMI évi
lyeremén/bSI emelkedett 1.168,786 frt 45 krra
8000000 1979041 8«
19O67OÍ.JJÍ 110349 73 8904 18 886040 80 411175 74 7««87 M
•un
tnsiig
46880(95 IM244 71 897488 84
Kiadások
II. Életbiztosítási üzlet.
Hussonnegyedik évi nárazárola 1886. évi január 1-étől decrember 31-i^r. Bevételek. | Vngyon
M«$rleg-8t:ámU 1880. deczember 31-^n.
Teher.
TOrlfutrtt kOlfikjek dija .... VÍMi-Ttltott kflt Tények ért .... HalálaMUk Útin klla«t-lt kártMMf Idejárt kibitM.tá*. tftkekéit . . . Kiliit.aiUii btttoilUaokoál bftlalaMi k0T*tk*«tib«o 4IJ
FU«;j«b»B I.v8 kár -k Urialaka . .
j
VUioatbii|..»iiáii dij.k K4ly«f*ker.
Irudtt b*r, fHMUdijtk, u k
IHj
jtkatlan Ui-toiátok Itiráaa nlaltk ea •• fif
A mull évből átkoaou atjtartalék........
B.fo rt dhab.: ea évben klálllt.>ll köt.éoreb oláa
aa előbbi évekb.n kiállított
kotvénj.k atán.....
a bliloiltott toké emeléaéra for> ditott ayereménj.k . . . .
Hűlt évi rlgfSbe. v.lt kirok tutallka.......
llleUkek ................
Keaetjlvalolem ...............
M _|kr llí.945984
8JO48V8 53 191758 39188 91 593799 10
14059907 8
trtékpapirok
nfvanii 5 0117 400 frtnyi
1UU fitiával
10 640 459 frt T6 kr.
m. reldh.t«UnUa«ti b\-ot UlogUveUk
%TJ,' 00 frtnjri magyar foldhllelintéaetl 4'1'L-oe aaloglevelek
M'l, írtjával . . .............
48 960 frtayi magyar foidbltellatéieU t'|,oi érti értékű
iáUglevelek 188'i, forintjával..........
98,800 fttnji peati magyar kereekedelmi baak 6*l.oe ai-
lo,l...l«l 100 frtjával ............
I (I 0,800 írturl magyar éiiakkelell varat 6*1, eaüet eleSbbi.
kötvények 1O0 frliával ..........
Beaiterciebán/a-breioral éj piikl-vajjmbnayadi vaaerM ele.
kotvény.k .................
Magyar kir. áll.mpénitárjegyek ......
: l.Sea Lir. 50 c. olaaa &(|,-oi Járadék ée kamatii lrWii ban end karaat éa eleaám. pénikoldemény .
Jeliálog-kolc-oaOk ...........
Kotvény-koleainok...........
Yiaaoolbiat kotvéay-köleeoank........
A knipoot tart'jiáaa folj« alimlin ......
V.i.:-. rí ÍStHrrjOkiég.k , mátok IWUaáaai . .
frt
5007400 885460 IUM66 60 93*00-
1000800-
1914974 67
88OOO(>OJ —
(569 48
901128 49
13»M»3: —
I894tt!ili —
Irll98 17
85IÍ1Í+4 71
88867H J3
128S7filOÜ3
Díjtartalék............1108>,S89 5«
levoava a vluontbliUeitáel dljUrUlikel . 934.68S
Bliloiaagl ilap .........
KlbáiaaltáH tíkék ajreremiave ... FOmlkeo lev! károk tartaléka .... Iiijleaiállitáaokra vonalkoaó nyereméajek tartaléka ElSre naetett dijak aa 1887-1889. íttkre Fel nem vett ny.reméay.k 1886. évről Viiiontbiitoiitó intéieUk éi máiok karilalieei 1886. éri nreriméov.........
11897607 5
175778 4
»0tI9r>
108891 ír
1879K
1486 8
16 7
46908M 374140
19887610
Bud»i)«»leii, 1886. dtxMBkor hó 3i-éa.
; ,
Pttz VíInM.
1,1.1 . 'A., ..ixtalyionOk A fioti Eár»áBtákat •• -.írl.i.k.t
Budapest, 1887. mirczius bó 14-éa.
FwiM IMilf, Hajé* JézMf, Harkányi Frigy**,
<|k ¦(fttó-l. el y e I t e • e k
Ormétty VihM*, Ullmam Kárdy Pál,
iga.ift.to, ll'gtBgftlA.
Lévay Htnrík,
Jtnay LiJm
köipontí kÖnyTttié* fSn
ttokat t tflrr*njt>#n * ai «l*p»*ab4lr,>kl.a,o mag határoló II elfík iten
A felügyelő _
Rudnyántzky'Ferencz, Tornyai Schossberger Zíigmond Szitányi Izidor.
aiok eg7«« tt}t«Ui t tH- •¦ i9|.1Jkón/r,kke! t«lja*«n m.gtrr*i8kn«k talállak.
Kaczvinazky Üdm,
él.lbisloiitáil könjvivo.
«- Sseraláa Boraodi Vilmoe a. i» társulati mflreajeti jutalomjátékaul ,A kél-Dftja gróf' bohóaatoe operetté került áaiare, aikerült eloadia, a teroattek hatáat idéatek .15. A keréoekek kitttníek ralá-nak. A **ne dicaéretet érpemel. Bénye-Iné, Ledofazky Mariak>. Ércai elesükben rajának, Kóaoneég köaép aaámmai.
- C«»(8rtflkSn Caikr öergelynsk
Melléklet a „Zalai Közlöny* folyó éyi 14-ik számához-
néni rédijegjét, mely fehér kereszt vörös mezőben, 8 Brtnd B. névali-irását tartalmazza.
— Kéj vonatok félaaenetárak mel-
lett Péoa
a hoeréti ünnepek
G. 8a»ogje bécai ,_ .. _
rendastettaek. Mind as ára*, mind * me-
Fiume-, Trieitt-, éa Velencaébe alkalmából ScbrcKikl irodája
adatott 5í Si.piíi ^|
Ilonka JRtalomját^kánl. Moori a raimise-1 r épben nestnrileg jituott, aokoldalu k4p*etta«Lát méltányolja ia «ö*ÖD»igaok J ttjoi Upttviharral kitin möködéaét. A
többi iseraplö is igyak«i«tt megtalálni. . a^,_________
Ai idea igen fukar a oésA köaőnaég » ju- ' képe A katonai foldrajai .o:áa«t iiul taim ásottak a hMgyek irányában, főleg Jép«o moitadViiikki* tróuűrökóanak féoy-igeo megérdemaloéQflk «gy kia figyelmet képnyomatii arciképs mely eüeoképét ké-koasorúk Tftgy ririgc*okrok baaditó|p«ii a kiáJk it éb
Irodtloa.
— Átr*BÖr4k68 legújabb arei
koesorúk, átoyajtáei detleneég.
Qflk «gy kia figyelmet képnyomatii arciképs mely eüeoképét ké- ririgc*okrok baaditó|p«ii a kiráJynak mait, érbta agyui«s«a t bó |té ll lőáll
n. Felette boeaaotő ai a ren-¦ i a aiéijk elhelyeaéte éa keaeléee kbrQl ayilváaal. Ka átaiáaoa panaaa orroeláaa igen kiránaUia. Koaon-aég miot előtte való Bad.
Yegyes
"(e»erkea»tok éa k i m dótutejdo-out'.'k CiukiMi Jóuef él Kiko«i Jeló) s lkidbb legkiib
dóaitátokksl köttetite leTéo saI, k moil»DÍ
eritóbb Uvira'i
kötycllon Európ* ö«.«o> fí.
loebbeo táj*ko«t»ij« ki)ó bfí
p
T<ágot időben, le^biet- j
intéaet által elóáliilott aroképének. A trónörőkoe eaen areaképe ia Lackbard tanár királóan alkerült fe réiele után a fentnereaett intéaet beliograi műtermében kitűnő kiritelba kéaaittetelt. A tronSrökóa arcaképe úgymint a királyé a tránórököe faacimilált aláiráaát riaeli. A 80 om. magaa éa 60 cm. aaélee kép finom chinai papíron, aúnt a király arcaképe a ce. kir. katonai-töldrajai táraulat főraktára, (Lech* ner Béca 1. Graben 31) valamint bármely könrr- éa mfikeraakedéa által 1 forintérl megreodalbatö*. Ezen reodkirUii olceó ár lebetóve teaai «%*o kép legoagyobb ia. Mim halljak a király arczképéből múlt érben a'káay hónap 1 40.000 példány adatott el. Lechaer
p Lne
kiválóan b'aiafiu aáa]li>inbeB amerkeutett I «**» •»»• két képet egyaaerű éa elegtm
.Budapeat) Hirlap'-ot raaércikk*i, tárcái, rora'.ai, ai oraaág legkedrel'ebb éa legel terjedtebb hírlapjára tették. Elöfieetéai árejnegyedérre 3 trt. 50 kr., agy hóoapra 1 frt 20 kr. Saerkeeatóeég éa kiadóhira-lal Budapeaten, kalap-utca 16. aaám.
— A poloármettertól hitelesítve Gaya (Magyarország) Tekintetes úr! Tisztelettel tudatom önnel, hogy óhajtását szíves készséggel teljesítem. Varrónő létemre üló életmódot folytatván, már hosszabb idő óta gyomrom nagyon fájt, étvágyam eWeszett s emésztési zavarok bántottak, de a midŐD az ön svájczi labdacsaiból egy dobozzal eltogyasztot-' ... . „ , _ tam, azóta sokkal jobban vagyok,|•'baaaélést Kiet.leki Ede é. Vérteai Gyu-
keretben (6 frtiól 15~ früg.) yalamint lajfestménybéo (a 25 frt) aiintan raktá- tartja.
— Uj nemiedet. E> a uima egy denfelé nagy érdaklodéat keltA aj aaépirodalmi ét >áraad»lmi hetilapnak, me'y komoly aa»kar«tuttaággal, nemea formában, ritka Asainteaéggsl m»6\ taraa-dalmi bajaiakról, kOsmdrslAdéii éa irodalmi Titzooyainkról. Af előttünk fekro elaó aaámnak eredeti baoanaaa, readkivül ráltoaaloa tartalma ét kósvetlen elevenaége ai olraaot mindrégig lebtlia
apcóaágokat atb. Ás .Uj Nemiedék* Saékaly Aladár kiadáaibaa (Badapeat, doo-atoaa 14) jelenik mag elófiaeteWi ira egéaa érre 6, félérre 3. negyedévre 1 írt 50 kr. Kirin.tr. a kiadó kéeteéggel kflld mntairáoyaaámot. Melegen ajánljak a t. ca. olr.eókóaönaég figyelmébe.
— .Sarai gtítaö'-t, Ó b I György hirea regényét tartalBnaaaa aa Egyotemea Regénytár H-ik évfolyami-aak 10-ik kSMle. Aa .EgyaiamM Be-géaytár' (kiadj. Siager éa Woll-l»r köarrkeraakedéae, ara kölre 50 kr.) 1 ¦
piroa kOtéaeit jól iameri már a magyar olraao kósönaég ; ninoa köayrea aaa-tal aa orarágban. ahol ott oe rolaa egy-egy ép oly diaaea miat érdekéé éa olcaó kötete. Uj kötetének tartalma — Sarat grófnő, biatoaao öregbíteni fogja hirnovét. Ohnet ea aj regénye, melyet dramatiaál-ra már agy hanap alatt látni foapmk a namaeti aaiaháaban, alóob íratott mint a Bánya éa Liae Fleoroo de ep oly arde-kea miat eaek. a miat a aagybirfi iro minden mára, kiráióaa drámai ba'ian. Valódi párja . Va.grároenak. ¦
— fléhner Tilmoa köoyrkiadá hiratalábaa megjelaat aQaray Jáaoa oaaaea .muak.iból- a 11—14-dik fn-ael, mely elbeaaéK költeményeket éa .gy r érdekbe jegyaetet tartaim.a. Ara egy-
Uiultt
uljáa
Unitja •» asüoti <• ptesiat«Mti ktafri ult • karwkadeliaí s> politikai wimolia, magyar, oémet » fraa«aia fló
Minthogy a folyó ir.l a legjelaaebb aaak-tanárok aaarkeaatéa/bea, caakagj..o . magjar aaakirodalom egyik kitftnj mire a haawUl, ily bí alakban még a miadea-r4l könytárokkal '
daloi
bir
letelten felhívjuk raá, karaakedeler éa péaaiatéaetek férfiéit, kik « műben ralóban a aaaktadomáay éa tapaaatalat kutforáaát ulálják. Matatriny aaámot a folyó irat aeerkeattöje (Zachar Gyula taair Badapeaten II. kar. gróf Lóayai féle háabaa) pjagkaraaaare, miat nekünk irja aaireaen éa dijmeoteaen kUld.
A Panck aacniati lenemQkeraekedéeébeu Bnd.peatan meg-jaleit .The Mikado" operából Klepach Károly által aongorara irt .karina^" ára 1 frt. éa afarsohpolka ára aaiala 1 frt. Mindakettó igea oaiaot caimképpel van -""ta.
— Uj zenemével: Zipaar éa K.ónig bsdapaaü kónji éa aaaeaa&keraakedaaé-bea ntagjalanak a kövatkeao1 aj aaaaaaárak; a.) Alaakeriagó a Milliomoa ca. operettéből, aaöregét irta Bainer Fereaca, aanéjét aserzék Bátor Saidor éa Hegyi Béla, ára 1 frt. — b.) Mikado polka Bucaloaai Pi4l 75 kr. — c.) két fiUei
egy fuietaek 35 kr. A kiállitáa igen cai-1 aoagorára áru av ... — v.j KVt v aoa, mint Méknernek mindea gyojtemé- potpourai Mikado operából Sulliraa i nyea kiadránya. Ugyanoaak Mébaer Vil- i húrtól, egy-egy fnaat ára 1 frt. —
iái jelest meg Vaa Qarpben geniália aépiró 6aa>ea iiaTeibSI a 31—34 fueet, mely „A aemaei napaaiinoaai' cai re-gáoyn^k folytatáaát képesi Ára agy-egj fluetnok, aialj Oyular Láaalóaak igaa aaép rajt*iraj ran diaaitro, caak 25 kr.
— Szahó-iparaeok táraada>mi at anyagi érdekeit képriaeld Hakiap iodolt meg. Bftaabó iparoaok koalöaye" oaiakaa egyealore haronkiat jetaaik mag. Ara egéaa é.re 2 frt. 40 kr. félarre 1 frt. 30. Saerkaaalöaég éa kiadóhiratal: Bpeat, Do-rottya-utcsa 9 Idűnkint aiabáaaati raja-malékleteke! ia ad elA6a<*toiaek dtjmea-teeen.
— A .Bnnújr" cilma párfiiare iél ló kath. *aépirodalmi képaa tap réaa-
k. A lap aaerkeaatot Palágyi Meny-| rét biiny miatt megesant
miért Í6 ezennel szívesen nyilváni tom hálás kftszönetemet, Hatalmas gyógyitóerejú készítményét, minden hasonló bajokban szenvedőinek a leg melegebben ajánlva, maradok hála-datos lekötelezettje : Prohaska Emma, varrónő. — Ez aláírás valódiságát bizonyítom : Valenta, polgármester. (P. H.) Gaya kir. város polgármesteri hivatalától, 1886. okt 16 — Brandt R. gyógyszerész svájczi labdacsai (egy doboz ára 70 kr.) a gyógytárokban kaphatók, de megkell
bért ét Varaányi Gyula. A* eleő egy sE^b*og*-ban aa önnáló nemaeti müre-lódM jelentóaégét fejtegeti, aa utóbbi köl-teménynynl járall a Uphoa. Regényt ea
' | la lebeuégaa L*tal írók nynjtanak. Vaa a
lapban fordított regény ia. Aa „Irodalmi élet"-ben Beniaakyné Bajaa Linké regé nyeirSl igen aaellemea kritikát olraaauak. É ea epigrammok Larkit]áK a lap klllöa-böaflroratail. B A kóaélet'-bea a képriaelö btii aaóauklatról ran caikk. Fellilaéat fog
teiteni ,A lelkea BaUlaigról" »""'»> li-iki Ünnepélyekkel
pcio-
latbao álló aaatirikua kóaiemény. VA fö-riroaból" éa a BTÍdéka csimú roralok a magyar liratdalmi élet rajaát fogják nyújtani éa aa u'óbbira a lap kiv Uó gongondot fordit. A BK6sasarelAdÍ4-"ben oépaaerü tu,domáoyoa caikket olraaunk a földrengéaekról, taaugyi híreket, érdekea
— Kemkrdelmi uaklrodalom.
Véltük a .Gyakori, kereak. tudományok* jalea folyóirat 13 fuaetét, melyei átle-kintre koaslatáljúk, hogy a mö magfelel a boa.á köt' tt rárakoiáanak. A tolyóiral miat már lapunk keretébea magemlitet-ifik — oégy réaibil áll: At elaó a kóny vitelt tárgyalja t6rréayiaaéareireTa)o ritka kóayu modorban a máeodik raaa váj ló miat asleti forgalmi paptroat iaaiertati figyelmet költi réaaletaaaégget: a barmadik réaa mint lapmelléklet .iCeraaked'ilmi éa póoaüpyi aaemle* Cltm alatt jelea aaak-irók tollából boa kitanó caikkeket, mint: Éaaakamarika v>auti 4a létaeitéaukról? Magyaroraaág régi mérték éa pénsrend-ai'rérol. Kooyraiemla: i)r. Veraa V. kereakedelmi aaámtanáról; Vagyeaek: A caódril, csalárd éa hamitbokáaiól. A negyedik réaa eaintén miat lapmelléklat .Kereak. éa Péoaiatéaeti aaaktanfolyam ¦
_. *gy
Mikado-walaar Bocaloeaito'l
Miada
1 frt. -
gujobb *M«ki avi ivl*kokk*l du«it«tl oiim- ll

ktéppel vannak ellátva.
— A« .0!Ta»ó-k«r-
ro^Aoy folyóirat kiadátábaii m>Kjel«nt ,A gályarab menynaasooja* csimfl tfirt*ÍB«ti r^k 13 dik fOsatv raodkivílli ki A U j titk. «l
23-dik füaete. Ara
(Várakbaa, aeaaaai kaaléjyokbaa, oai ajdvarbaa «a aa ardAJyi fejedelem rayaaatébaa foljj életet egyiránt raaaa faati) akár agyeaerdea oaak a aa Mempoatjábol takiatve, folyráat
érdekw marad. Ara caiaoa pirflaváaaoakQ-
téaben 00 kr.
Bodapaal
Líaea: Triaaat:
Prig.
Lakbér, Saebaa
Ki nyárt?
l«ál márea. tS-áa.
Ruta
14. 5. 90. 83
28. 18. 17. 90.
27. 9. 84. S8. > niarez. 30-aa
2. 41. 70. 71.
90- 89. 18. *6
41. 64. 29. 16.
38. 76. 43.
49. 42. 52
gyKanizsai gabona piaczi Arak hivatalai jegytét után apr ]. 1887.
Boea lorjobb 9 frt 30. kteépaiarlt 8 Irt 80 kr. - Boaa 6 trt 60. — 6 trt 40. — »~i 8 frt — 7 Irt 50 - Zao 6 frt 80. frt 30. — Tengeri 6 frt 50. — Bnrgoaya 4 frt. —
Vasúti menetrend
lu.ül Kamsáfúl.
törUoeü
Prag«rb<>< 6 óra 20 percakor poatavoaat
Baroa
Budapeal Bauiapea
gy 23 fa»t««k 25 kr. t
kd
Fülöp Bd
CJKJ 25 kr. t*er*.m*i\ Fülöp
Gjórgy, kiadja alormáajM Kóa* Bada-pMt, Fareoca Jóuetrakpart 16.
— Balassa Bálíat, tortio«ti r«-gány, irta P. 8«tfamárT Károly. (Egye-tsniM rofj^oytáx, II. 4vfolyam, lí-ik kö-tat, Badap«at, Siager ét Woifoer kiadása.) Tarmékssy refiiüyirölt, ki tárgyait min* dánkor »¦ asemtÍByekbcD oly gatdag ét drámaüag TáitoMtúf magyar törtioe-lembao k«f«ai, káU»«r««Artal«BibrD„t6rU-o*ti* ragéayt irt, a ma&ayíbao t6rtéBli Íi j
t6rtéB
aibtaaati*iU
¦iod
aaÍDt«ic#n
„Bécsi biztosító-társaság"
és
„Bécsi élet és járadék biztosító intézet"
Van aser«nca<ínk a t. köiöuaégei érteaiteni miaaennt
a „Bécsi biztosító társaság és a Bécsi élet- és járadék biztosító intézet4'
Zalamegyei fóügynökségét
STREIK és KLEIN
barna*
, da bos« ajy•*••*•¦ ttokB«k «gyik Uj- át lafrokOBManreaebb alakja : aa •Ufi Bal-**- Biitut, a 17-dik aaáaad rigiaek kicttoL laatoat, kin«k é!*U tmy~ ¦yira valósága* rsgéay, annyira t»le rao BMrdini ét h4w-cii kaj*»dokk*l, íordala-tavibaa aaoyira gaadag é* m«g n«gi*p*5, betejes4a*ibeo aoayira trágiktu, ét ain-daa rsttUttib«a aaoyira •ikaln.M a la-laktaai fajugatéjiakre, bogy caodáini raJó, miért n«m voaU magára már alöbb íróiak ágyaimat. P. Sifttmáry Károly uaren* o«o« t.p.Btattal ráltuitá a Ugujtbfe mura bóaeÜl ai eka**x.TU laatoat, ki annyit wertttett és mányit csen védett. 3 avmosak b6a egyéaiaége ét ritaoaUgaágai, de btaáiÜE akkori állapota, •gyré*ar6i a bé-o*i adrartól való fQKg<M, maaréaarfil a türók bödBltaég i aoaaá még m erdélyi ¦avarok oly bAaége* anyagot oyujUnak, bog) a rugéay, el aj etil íogra végig akár korrajii ssanpontbóJ (mert iMratSiik a
5 éra tó
6 óra 28
7 éra 30 p 6 óra 35
poatavonat gyortTonat Tégy as vont postavonat
Délben
Badapttt a óra — paroakor postavonat
Pragarbof 2 ór. 45 , postavonat
Sopron 2 6ra 15 , postavonat
Baroa 2 óra 25 . poatavooa.
Eite.
Pr&gerbof 11 ór. 20 pereikor gyorsvonat Ziká 11 ó '
Zákáay 11 óra 5 Budapeat 12 óra 5 Béoaujb. lü 6r. 15
posatvou.t postavonat postavon.t
Érteni Kaiism
parcaktM- poataronat s poataronat
Baoaujb. 4ór. ]2 BndapMt 4 óra 47 Ftuae ó óra 02 a
Pragarbof 6 óra 1 7
Uélbea.
Soproa 1 óra 48 percak
Pragarhof 1 óra 15 .
Baroa I óra 40
Budapeat 1 ór. 59 ,
Ette.
Budapest 9 óra 42 porcakor regyaa oei
- poeuronet puetavonat p^ataroaat poataroaat.
p p
Béoaajh. 10 óra 36 Budaput 10 óra 55 Pregerhot 11 óra 35 Baroa 11 óra 25
Felel
t
poataroaat fcroraroaat puaurou»t
poatavun»t
aerkoealA ea kiadó :
batorfi Lajos
Laplulajaooo. ; VTAJUlTlj JUZ8EF
tüz-
uraknak Jfat/" áttdtuk és felkérjük a t közönséget miszerint
a r
OOOOOOOOOCXiOoOOOOOOOOOCXSf
A húsvéti fiunepek alkalmából,
jég- és s z á 11 i t m á n y-
valamint
életbiztosítási
jáalataikkal társulatunkat megtisztelni ét bizalommal felkeresni szíveskedjék.
Társulataink tekintélyes tőkéje teljes biztosítékot nyújt az elfogadott koczkázatokért, míg másrészt előnyös díjtételei versenyképessé teszik minden eddig hazánkban működő társulattal szemben sót mi több, az életbiztosítói üzletágban oly elónyfc combinaüókat vettek fel díjtáblázatainkban, melyek a biztosító közönség minden várakozásainak megfelelnek.
Magyarországi főigazgatóság. Tisza Laazló AKoaton József |
Saombaton april 9., és vuár-nap april 10-én.
körülbelül tél zz.xenetkravk
Hatf-Kaiizsáról Bécsbe, onnét niie-, Tríesl- ^ Teieiczélie. Menetárak oda és visszautazásra:
Kanizsáról Bécsbe II. oszt 1010. III- ««*t. 6 80 . Wumébe , , 14.40. . Triesit , . 14.40.
. Velencaébe , franc
|
15
10.30 10.40 12.S0 11.20 p. reggel. Érkezik
Indul Bécsbe áprii 10-éa, 12 61 •» Bécsbe april 11-én 8 óra 48 p. r éggel.
Indul Fiume-, Trieszt és Vei mezébe (franc) april 10 éa 5 óra 20 p. reggel.
Érkezik Triesztbe -april 10-éai 6 óra 30 p este.
Jegyérvényeaség 14 napit;. Sxab«dpodgyász neu engedtetik. Gyermekekért az egész menet dij .izettetik.
Bóvebben a falragaszuk. ^ pn ,griVm[iiokból, mely utóbbiak az indóháznál kapkatók.
Schroelil fi. öivegje.
L béari utazási irodája.
ooooooocxjooo ooooooooooc"¦
20 év óta ösmert
KfltiEK-féi. orvosi
ATÓ
;! KAJRAJiY SZAPPAN
orssag, Nemetorwig, Hollandban, SóhTeÍo*b*a, Hominbtvn nb már ui er ót» íéoym bi korral hmaifutik;
zrLinca.ep.rLeX3o.tl
mint szinte az arczbór adadenfele MszUtalansga!
ellen kulAkö-en * rüb. as idfllt ét pikleW •Imilr etUá?Í
* ko«i, ¦ iöniir rtp«dvéa.y, a t«j é* stukái ellen, * >tepI5,1 máj tolt, ogjDsvvsett ret«»orr,' a iVgJdag, a lábiscad
• gyermekek Til.mtPDji kUltf f<»ibeteg«ígéi ellen. EsfenfeiQl minde-kinek mint » bflrt tiutitó oio*44iMr' tjánlutik. ,
íx* daratxmklnt husoaUtl utasítással e^yüt S5 kr
A Berper-félf- kUráaj mappán 40*/,-* tO^ny f-fcitránj Urtatlmtt fölöttébb gooiWiM ¦*¦ tcawit** ¦ léayeg*««a irölönbOwJ
Gs&íisok fcifceriíés© rtgett
^ kérendő s ügyelni kell a z<\!d csomaoglisra.
% tzamot »kminnya) kitintettetett a bécii nemzetközi ki-¦ álliUton 1883-ban.
V Egyedül helyettes a bel- is külföld részire
% A. HKLL gy*gy Troppau ""
EDDIG MÉG FELÜLMULHATUN
a MAAGER W.-féle
ch tlr. 8ab«(lmii/<ill, val<>di tiszta.
L C s u k a in á j-ola)
Maager Vilmostól Bécsben.
At
m«rt a Icgtiai
bajok, görie) rlgybajok, g
— kapható gyiri raktárban va smiDt aa Oaitrak-Magvar
iwi takial4l7«k áltkl Bef;vis«gil(»tott
etót^se foljtáD fr;ermak«kn*k ii ftiiDlkKti t«bb l.f|obbo»k ellimirt Mer: mell- tOii j, daguatok, kuléaek, l>irkUtlét«k, i»i- yenge*&g «b. ailoo — «gy Uto* 4ra 1 frt : Béében, Heuutarlct 3 **ám »l»u,
birod.looi l-^lóbb ». jobb ootií ctó<;«ier-
.^i MaMon Adolf k«reak«dó ur
Dr. llkolaxch KarolyOli"
Cliiia-tar Dr. Hlkolasch Kíroly ftle
• panyol vnti'ltlan ehlaakar.
llr . XíkoliMh Kiroly-Kle
.kDil.
liai>ii.»tó: Koisnf.i.i Adolf
2899 11-12
py
p e p • i • k t r.
Dr. Bikolfeeh Karolj- fi>le
spanyol p i f 11 i-k • r
Ur. íitolisch Krolj-Kle p»oyol
rhabir bari-b • r.
A legjobb aaer ^jomor-gyeogeaé^okbeB, bt-degleiás, id*g baotalm.k . uióbetegségek
•ii.q >t) »-fg ára 1 frt 50 kr.
Knilao hataau aion bet«gaégekbeD. meljek
vérazegéo^téK, T4gy (*o«t veVtól asármaioak,
Eg; Otíj i,. I H 50 kr
K«Ddk írUU acer naer(r«ts (ta^aaatok, a gyu-Jior laaau oiaködaae • aa ebb^l asirm.sri b«-
es^K** »)!•¦• %V ®v«f ára 1 frt 50 kr. A lHKbi«toa.bb axer a gyumor n&ködeaHre mea haló aiervek feladnéaeüi Ü^J üveg
irt 1 frt 50 kr.
A It-gjobb laer gjomor- éa bel-kalharui *alaaiai egyéb batogtégek elleo. Kgy Üreg iral frt 50 kr.
Főraktár Ausztria s Imannmn mit löílicm es Bttonna tiTteltrel. ü Yüűwsail, Bécs, III. Heaaiar&t S.
a Feíéren
naponkint
kiállítása
t
Braeco Rochus
(Páriából) igazgatás; ti párisi nag;
mely részben a mólt, részben a je-jen kivílló személyiségeit életnagyságban, természet híren állítja elénk.
I
Itt elóbiör látható Rtuö trÓQŐrökOs és Slephania a. kir. fenségek eskttróje az Ágoston iái templomiban Bécsben 1881. májas 10 én.
A pkvnai iiiközet utáni nagy Ambulancna, orosz, török, román sebesült katonásig orrotok és irg. néoék által ápoltatnak,
iSluarl Mari királynő le/ejeztést,
I. Napóleon császár 1805-ben BiTogiban az ansterlitzi «agy ütközet előtt' iSfnyezTe Uborkán álul.
1. Károly ó fel-ége románia királya, neje Erzsébet t Bratiann János romániai minixstercl-nAk kíséretében. Keleti CBOpOrt
Alxinl Bamid török csaszAr aranynyal hímzett diszöltönyben, Osman pascha a török csapat v .lt parancsnoka Plevaáaál, Natredin Perzsia első schahja diszöltönyben, Abd-el-Káder lázadok teje Algírban Afrikában.
Romai felebariti szeretet vagy teánytzeretet Mttette
L csoport Nero császár korából van véve és Európa fővárosaiban a legnagyobb tetszést aratta.
Ezeken kivGl még 20 csoportban történeti nevezetességfl egyéniségek vannak a t. közönség szemléletére kitéve, melyek oly gyönyörűen vannak kiállítva, hogy bizonyára altalauos tetszésben fog nak részesülni A kiállítat nponklnt d. n. 4-OTitól este 10-ig fényes kivilágítás mellett nyitva van. Belépii dij: 1-ső hely 20 ir., 2-ik hely 10 kr., kdlöo kabinet 5 kr
Saimot iitogatátt ker liaatalettal ^3fL~A-000 ROOHXTB iamafat^.
_^^_________3004 1—*_________________________________
»¦¦»»¦¦¦¦¦¦¦¦»»»¦¦¦»»¦¦¦»¦+»»¦»»¦»»¦¦»»»¦¦»»»»*)¦»¦
45 )ltT 8<-
j Árverési hirdetmény.
I A oagj kaniaaai királyi törv^Dfaaék
tslekkÓDyri osatilya résa^rAI köahirré tétetik, bogy a magyar királyi állain-kincitar réfrebajlalíoak Tata j&aaofnáat. Törgr»ka» KataJiD végrobajtia t as«ovoafi dobni vált lakói altai 106 frt 64'/, kr. tík« íiHi. avi auguaatoa 21 napjától járó 6'/0 kamatai 30 frl 20 kr p«r 9 frt 4 kr. Tégnhajtaa káralmi, 8 frt koráobi árve-rea karalaii, agy a meg felmeralaodó k6ltaágak iráuú Ttgrebajtáai ügyében a f-nt aeveiatt kir. Torvéltyaatkkaa t.rtoaó uórojafölcil 43 tkbeo I. 2 -13 aorai, a alatt T«ta Jóaeafn4 aaüleutt lörgyekea Katalin tulajdonán] felvett 1024 trlra b«-caUlt iDÍ.U.a 1887 evi áprilia hó 27-dik napján delelttt 10 órakor Ce&royeföid kőaaeg baaánál Dr. Tibol; Qjula fel-pareai ligvvM vagy k^iyetteaa kSabejíl-level megtartandó nytlváaoa 4Lrv«faaeo eladatni fog.
Kikiiltáai ár a fennebb kitelt becalr.
Arvereani kivasók tarluaaak a bnca-ir 10*aít ketap^nabeo vagy övadekké-pea papírban a kiküldött keaéhea letenni.
Vavó kfilelaa t vetelirt bárom egyan-lo reasletbon, meg pedig aa elafit aa árra-réa )ugeröre emalkedeaetfil aaámit&Ddó 1 bóump, a máaodikat ugyanattól 2 hÓDap harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, tDináen *--gye* reaalet után aa árveraa napjától aaámiUihdó 6*/a kamattal együtt aa árveraat feh«talekben megbatiroMtt halyan < módosatok aaarint l«fia«tni.
NagytKaniaaia a kir. törrényaBak telekvi otnályánál 1886. «vi no. 20 án
szétküld készpénz vagy utánvétel mellett : 3.20 méter hosszú, egy öltönyre elégséges 3 75 frt 3.20 .... jobb 420 ,
3.20 .... finomabb 5 — , 3.20 .... legfinomabb 8— , 2.10 , , felöltőre mindeuféle 6 - .
Minták megtekintésül bérmentve ; gazdag választékú mintakönyvek a szibó araknak bértnentetlenOl. A szövetek megrendelésénél ajánlhatom, hogy a minU megválasztását ráta biziák. Heg oeta felelő czikkek vissza cseréltetnek.
2984 4 - 10
Brnnner Frigyes
BrQllll Frolichergasse 3. II. a
Gr. ÜDgonnar
h. floök. 3005
Kvell
*
n
Felhívás
a n.-kanizsai keresk- s iparcasinó helyiségében a kávémérés, teke asztal és kártyázások haszonbérbeni kiadása czéljából pályázat nyittatik, s felhivatnak mindazok, kik azt megnyerni óhajtják, hogy eziránti ajánlataikat legkésőbb f. évi april hó 5-ig alulirt elnöknél magyar nyelven szerkesztett Írásban nyújtsák be. ; N.-Kanizsa I88'r. márcz. 24.
Dr. Fanni László «^^-
X
n
*
K
X
>
>
*:
«:
X
IC X X
»«¦
a bécsi egyetemi fóklinika, klinikai osztályának volt segédorvosa.
-ü^ré^".! ™-i'W6°? 'fjo-talao fUb.-
Graci K.nuíüu tér, • ai «.
noponiént dei»!ílri S—tO órdiy.
J-I«l.gi laki.; lUokb.««.,,t 17 „ K=Bd(il. »
3'/, lóerejű
gőzmozdonyok
fa , z%éo- ét tx»im»ni»el«trii
s legszilárdabb szerkezetű, könnyen ült ható s aj szerkezetű
GŐZCSÉPLŐGEPEK
szeges dobbal, kettős tisztító müvei arpatoklyászolóval és osztályozó hengerrel. Ira 3150 frt d» híoii feiOl.
MUNKAKÉPESSÉG 0 <ira »l>tt SOOO-ttOOU kéve
jótállás.
Magyar gőzeséplőkészletek
BUDAPESTEN.
Az 18«5-kl
budapesti általános országos kiállításon
nos;) díszoklevél.
<.it*issM\\\ és ku s< m:\ini ii
első magyar gazdasági gépgyára
f- BUDAPEST &.aiss"v4cxiit
*, 6. 8 lóerfjfl
gőzcséplökészletek
legújabb, legszilárdabb szerként
EKÉK VETÖGÉPEK,
rosták, malmok,
MORZSOLOK
szecska-és répavágók
GÉPEK
Budapestre felránduló ve-vök kizárólag és egyenesen gyárunkba (5 perez nyire az osztr .állam vas úttól) jönni kéretnek.NAGY-KÁMZSA, 1887. április 9-én.
az&m
El3fitnéti ár
»¦*»¦ irrr . . . ¦ 5 frt------
l.""ftr. . . . . t h V) ki
l"rj«iarr<! . . 1 Irt ifi ki
EflTM UH IS kr
HIKDKTESKI
lö kaaiboa pttilaorfcao 7- múodaaor|
¦ aiad*» további aorert f>
NVIITTERIEN

r-tatnak ifi
kincstári il
•i*f*t><-r- mi kr fiirtendSk.
ZALAI KÖZLÖNY.
Huszonhatodik évfolyam
A lap ucllcmi ív nínyek & ««ei
takuékpé rután épület.
BérKeotetlea lerelek D«n fogadtatnak •].
Kwiratsk vissza im kilaeUek
A nagy-k nizmi ,Kereskedelmi Iparhank', a mnagy-kaniz-c*ii önkénte* tüzoltó-egylet) a 9nagy~kanixsai kúdednevelö cgyesviet', a Mnagy-kanzsai tiszti-Önsegélyző ázövetkezet*, a , joproni kereskedelmi t iparkamara' nagykanizsai külválasztm anyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
kuruak vlvni«u)»l *)
Cicero is töUőhajtott: 0 teapora o mores <
Kort eréoj és bán, erkölcs és elvetemu llséí oélkul a filágWrténet nég eddig uem mutatott föl. Azon korban, oiikor az embernek nevezett eszes lény összes bátorsága és élet-biztossága egy otrombán idomított kófczerszamban rejlett, bűnt Dem is-nertek : erény lolt a vadság és a testi eröból származott fölény; ki •mit másban mcgbosznlt, maga elé erényül állította, relé mint ilyennel máaok előtt kérkedni bizonyara nem késett Az .enyém* és .tied* közti különbséget parlamentek akkor még uem írták körül ; Tédte magáét mindenki, a hogy tudta, de azért a ha-lalmaaabbtól ki-ki ösztönszertt félelemmel tartott
Már akkor élt ezen elv : .Erősebb Tagyok, részemen az igazság;* 5 e brutális föléuy még ¦ késó szá-\zadúkban is életben volt míg a józan ész határt nem szabott nem.
Jóval később tehát a választott nép idejében, ilyen formán e uépnél is maradt valami utúize a kókor*zhk erkölcseiből. Mig a keresztény tan beéri azzal, hogy a sértett kenyérrel hajtsa vissza felebarátját akkor, midőn ez ót körei bántalmazta, • héber morál egészen a risuatorlás szellemében rendelkezik : .szemet szemért, fogat logért.'
Ha azoo kor legműveltebb népénél ez erény volt, helyesebbet! is-
•j Alapoitáf kadv«4rt mm akarta* boaaaaj Unni, B«rt * BÍrlapftksak n«a a*er«-fűk reailolafc aluü lOlriláttMilaai; «léj ba fODdolkoiijra ébraa«l«nek asoa ttrfrakról, neljak Ulia oapi U{7eÍDkkel ii némilaf Un-atakapcaolfák. Éu CJak kardfat Teleltem IftI ¦ caak nafj roDk«okbta oldottam Uff a uékltt bofv a reiilatekbe melyebben balemalyedteai volna. K airlapi cikk inkább caak Minit iparkodik ebraaxtaui I tájakoani aa oiraa6t. Mist kimeríteni a tárgyal ; lsén aeoi ia a lap tárrtájábaa Tan enaah a helye, kaaa " a Te •rcaikkak beljeo. M. ¦ V.
I teni parancs, mit legyünk fel akkor jmás népekről, mikor még a világpolgároknak — ooldogitu czirilisati-ójukkal egy (Itt hírük sem toIl De létezett egy oly erény, mely ha most könyvekből nem olvasnánk, nevét sem tudnánk, s ha Tálak ben a szent természet adta szüzességében még felleljak, megbámuljuk mint másvilágról jött csudát Oh a hazaszeretetet immár csak nevéről ismerjük, s ha valaki szeutségtelea ajkaira veszi, egy fejjel magasabbnak véli m*gat, nem gondolván, hogy ugyanakkor Isten káromlást követ el. Nagy volt még akkor a visszaemlékezés varázsa, pedig ez a hazaszeretetnek első egyedüli alapja. A feelett kor-' nak nagy bátorságát és szilaj hír-' cziasságát, bonszeretettel párosítva magasítóinak kell elismernünk. :
Ezen értelemben szólhatunk Hel- ' las és Róma féuykorárdl, mig elve-temilltségOk és erkölcsi sülyedésflk korában irmagul alig képesek egy Demosthenest egy (Játot felmutatni.
A középkor a lovagi bátorság és hősi erények befolyása alatt állt. f Hosszasan lehetne e kornál időzni, ha tárgy tévesztéstől nem tartanánk. Tekintsük a legfényesebb oldalát, a keresztes háborúkat és a papi lovagrendeket, de ne felejtsük ki az ököljogot, ugy legsötétebb oldalát, j midőn már ez. is mint minden kö zépkori intézmény túlélte magit — rabló-lovagsagot, a kor erényei és bűnei előttünk állanak.
E korvonalakat előre bocsátva, tárgyalás alá vehetjük, korunk aa-4ási statisiikáját, mely kornak alapját a franczia forradalom tette le, melytől fogva a vén Európa, mind eszmemenetébeu, uiiod egyébb maga tartásábsu és szerkezetében oly mis képet mutat, mely az elődöktől annyira elút, bogy még párhuzamba sem állíthatók. Így mig a szűk lát-körű hajdan felsőbb lényt gondolt
amit tapasz taláain kivü folyókat ; gondolataink röpke szár-tudott ; Midig az nyakon haladnak it a nagy tengeren. Fölszálunk a magúba, 3 innen vizs-
miudabban, értelmezni
előbbrehaladott kor tisztáim törekszik a természet eróit, földeríti titkait — a a ¦inden.upi tdnesóajt a maga egy szerűségében i gyek ázik feltüntetni A költői felfogás most már nem érv, sőt a száraz tndós előtt taláa Deretséges is, ex az oka, hogy ma ax^r nem kére*Qok minden bokorban egy kis Istent, s oeo
gálódva növekszik láthatárunk, leeresz-
kedünk a
s hosnk Ol
« ig*2 gyöngyöket Két világrész közlekedése caak egy századdal is előbb hónapokat vett igénybe, manapság a villanyosság ügyes fölhasználásával világrészeit közlekedhetnek. a gondolat sabeatégével. Mindezt a
kovácsoltatjuü a villámokat, hanem 'phyzíka tej tette ki és helyezte azon keletkezését, befolyását, mibenlétét magasságra, hot hypothősisekre nem physikai okokra ns zQk vissza. sok esetben szorul.
Az áll unok jóléte és & népen bol-j A természet rajzi tudományokban dogsaga manapság mar nem a fegyver- .a rendszeresítés teszi a haladást. erónalapszii.. hinem azon a szinrona-! Mig pl. e század eleje botanicos Ion, melyre 6t a tudomány, kereskedés,' vagy mineraiogus a testet kiemelte ipar emelték. a földből, annak külsejét, alakja;.
Hogy némileg részletezzük a ' fényét, szinét és szagát töviról-he-dolgot afeUHelt tárgy szerint, osszuk gyire leirta, s belsejébe hatni csak a tidomáoy három egymástól szilien-1 ugy bátorkodott, ha előlege* olvaré és természetre egéxzea és mio-aás ntán tudta, hogy gyógyászati denben elütő osztályra: theologiai | haszna is van; jelenben nem neve-(vtllásj exact vagy reál (kenyér) és | ket tanulunk, hanem okokat farké
banán (irodaion tudományokra. A
clusikas nyelvek)
Azt találjak, hogy a theologiá-val minden kor és idó foglalkozott sőt az 6- és középkor nagyrétében egyedüli tidominy volt* Ebből fej lett ki a ké*óbb annyi vita és ka-Utas tárgyát képező vallás bölcsészet
Az exact tudományok azon ál lapot 1, mHyben jelenleg kifejtve van uu, legnagyobb részt az újkor müve. Nevezetesen s reáltudományok alapja a naatuesij rajai kevés kívánni valót hagy hátra; a gőz al-kalmazása. melynek segélyével emb tri erőt meghaladó muukál ás gyorsaságot vagyunk Képeses kifejteni gói-gépeinkoé.. mozdonyainknál és hajóinknál s mínt a köziekedéi gyorsi
befolyó téoyezó meglecsai-Vaauli hálózatok teszik
tására
hetién
könnyebbé, gyorsabbá a közlekedést,
gyorsan tova futó hajók hasitják
meg a megmérhetetlen vizeket éa
szülik. Előlegei általános ismertetés a lest szervezeti titkait tárja föl előttünk, ezután yi a c-toportositás é: rendszeresítés majd a lajok és egyedek szerinti elkülönítés.
Az ókor 4 elemét, melyek mos) már nem is elemek, a vegytudomány 67 — 68-raterjesztette ki,s ennekalap-ján a gyógymüvészetet és orvosi tndu-aáaytmeJy az ó • és kőzéplor felfogását hihetetlenül talualadja. Kbbeli hátramaradásuknak fó oka leginkábbaz némely nemzet vallási meggyőződése á booczolást oem engedve >eK> 'IS! á középkor bimult tudósai sok tekintetben csak kontárok voltak mig másban az íj kor mesterei.
A nyelvtudomány terén az ösz-szeha^onlitő nyelvészet képezi az előrehaladás tárgyait. Mar a XVI. században tapogatóztak Erd6si.es Otro-kocsi Kloris Ferencza magyar nyelvnek más nyelvvel való összehasonlítása körül, mig nem egy jezsuitának csil-
lagászati szempontból a lapp földre tett utazása a magyar, lapp és finnnyelvek közötti rokonságot állapította meg.
Az iparos Tiiágban nem baladást, hanem rohaaást tapasztalunk. Oly eszközöknek vagyunk jelenleg birtokában, melyekről a középkor álmodni sem mert. Ua tekintetbe vesszük, bogy a gyárban múkodő gépeket más gépek, ezeket ismét más eszközök hozták létre, az emberi ész segítsége mellett, ha te kintjük ezt a végtelenséget, vagy az időközt, mely alatt egy mai s egy középkori mű létrejön s bogr jelentben hány millió kézművest foglalkoztat az ipar, a legelfogultabb ítélet mellett sem vonhatjuk meg elismerésünket a kortól, melynek nehéz szagu gyári füstje nemzetek boldogságát hirdeti.
A kereskedelem rendszeresítve lón; nemzetek közlekedését a kur-I máuyok által létrehozott írott szerződések biztosítják. A kereskedő ezégek kötelesek magukat bejegyeztetni, könyveit a hatóságnál láttamoztatni, mely bélyegével hitelesíti. Köteles a ezég főnöke e könyvet rendben tartani, a k'adás és btvétel mórlegét lelkiismeretesen kecelni, s első felszólításra előmuutni, hogy így a hamis ba.ásnak eleje vétes-iék.
A földművelés crélszerfl beosztása hivatott egyének, f<31eg a g^zdá-szati intézetek létesítése által jutott oda, bol most áll. Ke okszerű gaz-Idálkozás, főleg mlu:ik a fóldmivelő osztály jólétének alapji, s termelő országra néz>e a gazdászat elhanyagolása a legnisyubb botorság lenne, annál inkább is, mert > köznép még most sem akarja belátni az okszerű gazdálkozás jó oldalát. Külónban most már sok emberi munkát gazdálkodhatunk meg a gazdí-zati gépek által, melyek sokkal rövidebb idő alatt végzik el azon munkát
Tireza.
Egy lányka emlékkönyvébe.
.1 Mit írjak kedves (Törnek aekvd ? Olyat? oaelr tj-ocyört aJ, k*| <• U{>«d o<»ad Vb(J tát. acép«e-pdn«k, be ¦•jrfta* «p>ndolat -Bájaidrdl írjak teaérdek torokat ?! — — Ob i»«ai ! mit ri*«»nJr*> ém noK >«c;t.ek ide Kefi* uó, de «rtT* Qiudaoayi m«bl i«* Vi47izs »% ép% i f á tMplfiÜes taa-rara. Mert ha a axécyeaoek rá eraak »fj ar^ya, S ba ártatlanságod liJioa 1ct«U A aárba bajolsa iafadom-*a . . . •¦**« . , A*>«a*i*d bSfoiráBa laáMaor kiApadást 1 toll rádja, átka atéfu *tti*d nurad
QUOTH GVUL4.
Sophuklen Antlgouéje.
|Ai ókor Itgizebb aúi jeil»m»s.J Irta ém * Digr-kam-uiai Taxa-Mtiorbao
1887, evi márcz. hó 2ö**u tó oit»» 1 CSEREI JÓZSEF
k. r !ÜK>jnn. Uuár
T«kiati«tek-, oh! id<-, b m fiaim, Hiktot baJadok
Vés»8 uumn.
Mint aéseta atobsor a nap Mfsrát,
ll
isor !
Ll t ktbeUl>e H.dw,
Acfaeroa partjin *1t» kötök ki. HjBflB »u*ka nan k6*JÖ»t, MaajaaMOtBTi tiráfkouoru Nm ékMit. AcJieron a* éo je(je««B.
Ha óJénebben •semUg^re tmmsQIe Aaiigone jeliembe, abbaD h4romfó.« Ivlki nottlalfttot tapaiiiftluak. Mikor a Vh%h dia oltjéa Itcaeoéwűi kúcli UrtéL, m bsbbm •unt* nár tnagfogtoiiott l*lkéb«a. m a i k abbi ¦Ör«J.
•lht.táruti->At, unen wttét miodea t-lke rblhaietleo köv«tk->»méajeirni egjtlt Téoje (• uaT.i i^.iutják •¦iod*k a király alÖtt, o$j lepé«-.alaem lagit tflAb elfoglalt ál.áapoBijától. » aagj, i-d lélek HaaiDoa iraou aa-u-alniéi a te*iT* •a«rflieioak. buiu aldu*«iu;. Végro ¦ ne arj*d>k ept-iodiunibaa halálával p<^c*>il«l meg ilfft.
Erejo ¦!>*¦ a kaiáJ •lAérMtéba báfjad, di tal-fdlvillaa a régi tfli, l»lke -. regiA imáuaa, a aiaaftidéMjek huilám-Yera-taib D nbarsik é» t«l fal gjökat ielkéuek méjérfll a miat a k»r •••raJTal iSaraij* * sokat ba-ajatütt t»aBj kubaié', „Ijr*. ér%»lm-ktn nm$ghl tel »mi rabol, neljek » dra re-*M»«l eg/bas-tö-riSdv*, a rila^ irodaion Miunüreioek l-tKmagbaübö jwlaaatét ide na: e|6; m»jdD«(D Tasi ó**g b*' ráad a íéoj, mely Sopbuklot láogelisejébói jaiaaat al»U kieugáraik..' („Tajek ketilap, 187G. 4. siánib.B in ¦aiahtii kriiikásboi, mikor Aotigoaet e)6«aör adták a budapesti N«o»au asiabiabaa ) Aotigtioe mioden iiraio a balál fa lelme reaikat át, di jó tettéaek Tig-ws faldefiti att a nema«, atép bumioBOi. Miod *b*b írattok d*ctára Aatigose j«l-s • legHigonúbb ftaatbttíkfti b*c«ia«
¦iot i* miod a bar m stádamoa ka-
itftl »iafw »g/, oBDj«fAou* hö: Ai'i gosa jaileiae o«m ráltosik, h«Bara aél. A. ait ¦¦Jrében éViatL, a véVaiireiet ir.il-,ao Uirréayél, ast a Maraok eljtt ia reo-dú'etleo bérrel ralija be éa baiaUral
itNÍ.i ameg. Lrtal«oj- éa erkOloti ae-tneatéggai pároeuit aailárdeág áthatva a maiagéiöl, «M«k AaUgooe joliuaéaak
Mwr&áét^ ialkOakrt.
laga oa kápBslot« agyik ro-ioaiaak,
idéai i ba
, Huai«-
i régi . lortéot
g
Ni«béaak gjaaaoa alfiue -. ¦•.Iá) kii-iaűbéa iitja eji*gat uaaae. l^iinoN ¦ «r « gorogok legrégibb ro« i* «mlékeaiiL föU. (li. Aaüguhéaek épae séta tw aaiai«|rj báruto emberkorr .
! Nioüe TaaUI«ua->k, as arany baa
dáf phrygiai királya-.k t«áuya, ké<Abb b«j» lett • költi «• Htéii Aapbioa th-j-bai fejaaalamaok.. Micéat T.ai*lu«, ugy Ntobe !• alaia e «.* iat«B«k kefcyaHja *r»i« : bét riragat* fé ti- é* ugy«o«aayi laáay-gyaraiakkaí á.doiiák aeg aa ia(«o*k D< • T*alaJidát orókiön gOgjév^l aMoiéra ratatta egykor L«Luaa iaLeaaat«oajB»k, legjubb b*ráunSjeo«k, hogy aaki ctak
gyM-m->Ka v»n: Apolló ¦* Arten**. As letsaud aojim en«laiaibi*a aértr* a - gy=raiake'u«k » amtsgaJasta á«t min* AjkJIo a bái bú gyarm k->t, Arlénia a bét Joioyt oyilaiTal aiad oiegöUa, an-kor ások ép«B Tü»6a M>i eiótt • BaaAa jáiModoatak. A Lúk már bolUa íoköd-tak a tdldöo, bogy a rémhír a királyi p.Iotába érkaa^tt: N ubti eat aaoa tudj* alkiaai, a még akkor na tönk meg b(i*a-keaég''i mikor ő uaak boltt-i.amai kosóti áll. .ÖrU'j aioB-'edaaeflieo gyAavlmoa Latos a, így kiált fel, do eaoak dácsára
i«g Lobb gyartvdtam »•»», miat aa-k<fdl' Alig ajté ki a káromló Ha*«kat, Artem* régaataa ayii* 8Ü* iltra rópai a légea át, é« "gyík laftoya hulla* rogy tirare. holuelemere. így Ar.etaie readra aiiod a hé^ leányt ifliTilaat*. Ai u:oW', a legkisebbet, a legkadreaebo-it mar ru-hájára. takarta el Kioba, Ba«ak aat aa ajjetae!" k6ijdrg«U magUlrra i
bot, éa aa iateaaŐ asire meg ii köojörűit raju.de Ariemi* már riaua*TOBh-t(-.tla-oul kirapiteiie »otét nyilát, mohó *ágy-gyal ruhaa ai oaélja felé, bogy meg6ja aa aayt. kebelén maaedékat keraafi leánykái, j Ott il Nwk-i UjdaltaáUl negdar-' med*e gyármekaia k bollteteme köVítt a asello aem j*:-ts»doaik b»jför»je-i Tel, Tara mtgfagy arai ben, szemei r ed ti a Allkitak asomorú aresábao : Niube t'ajdalmábao kő»e váVlt. A b.Ul h*a\'g*éga al t*gjaia, de aeemeibAI konyak •aivarogaak, miat ha még élne keblében a moadhaUtUa aayai fajdaloai- Majd egy f..rg<Waél r«g*dj« fol a kflrot éa ba-•ájftba lCi« Áttiáb-. riaaj a teogerea át Sipyltn ormir. Lyoa ét Porygia bata-rabk, hol még moet ia kéaó bao»ttal ott air*(j-. a hegy te tőn gyermnkeit éa tlrae gogjet. (Többayire H. W. á'oll: Die Gótior a. Heraen d.c.»ae Allertbam* osi-vfl rnttre utáa II. k. 9» stb. 1 ) —
Mellékeeea jegyieai meg, bogy ojabb idób*o Niobét bi Iiteaanyáral, a koreait ala t fájdalmábaB-r-SaeseroAkadó Ma er Daloroaoral aaereiik ÖM«eha»on-litani aaon, kik előtt a profán é* rallásoa tog«lm«k óaaaefo ya*k. D» a mürétaei kese át nem lép he & határt voat a két aieoredó arci k^taótt. Nioba bű laiéVtawB-red megkörialt aroaáa oa 111 bfiee i*, a d*aca, a gdg. mely magát agy iiteoodrai aieréateii Ó«eaahaeo«liuai: holott a aseat aailsaek lelaét, ba ártatlan ti' eaearedo iateei fiár* tekint, végtelea tájdaltnak tAre j*rja át, dn m-goyagtsík a L«gfól ¦ágaeabbaak akaratáa. Aaért twaredö aroaára Uk>atre oaiadea asenlétd fajdal-¦at é>M 9{jaa asirébaa, de ag/wara-i
miod at tst«a akaratábao való noegoyug-váa, aöt a iDBgralti* foiolti tLu^«s órőm-6rt«it ébrftd tol lolkébau. A Fajdalmaa Áa/a aro«iröl miodeo imct%ziiuy birö MflDvatJéaei köcopette vigatat, ooyhiilotet laoul, Niobe arciából a megérdimlat t báatelM fajdalma olvaabrtú le Hégia u aagy rMstaaég ém ai bDjbí síit tájdalma méiy trag-ku* baia«t gYakorolii»k ktáé-Ijttnkra: a koojosd Niobo koojakot caal "¦ - ni *a«Biaiokbdl ia
Niobo njthoaara emléke*ve moodja a haUlr* meoő iigniott k«d«ljü leány :
A íiipyln* orBÁn igjr ére báláit
Tanulót •¦aííiup,
A parygiai lány ;
K-pkejj borította izirtek alatt
KaojrárJA lotia ti D«» apad.
Záptr »«ri iiDtalauul,
— A reftr így női —
Fagfot bo f«di arcsát,
S keblére .temenek örök
H«itaau ball
f^gem ti i*7 »1«1 át a salai.
A kar mind éleokebben érdekl&iik A.oiigooo auraa iránt; a 'r»giku* p«ihu« eaen jaleaetbea én al tut^p id'J *t. K.i •l&bb ¦iuig*lelkütegtít v-jietus atemere a karoak a balál mjit kenerni m*g Aa-tifua«3«k a ibebai nép M.'yeo haiá->a T»o a lóikéig rtlaló asavakott^k Aat'gu-aére, feleletéből é eshető. (Tér->a«a f^ * fel 0*1 * h^lvet Augud J*ci»b mitfír aa aalitvU ta*vakat gúoj boljre t vig»«»ta-láaoak maodja. Oú^j oak oivexi ohní* Aűtígooe ia, a raiü'. toit-laiébAt Kiviláglik. Sophekl. Aot. Be>rl<B, 184^, 15. 1.1HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
2SALAI KÖZLÖNY
1887 APEILIS 9-éa
mit az ember izzadsággal kéoytelen teoDÍ.
Szódat mindenben haladunk, csak
egyben nem. momlja :
mint a költő is jól
.Villanyt, g6at *« It^efftt Egjk.-p hatalmába «jt. I>« & tiremiö elutt NVm bajo! ¦«(, — *l N*lejl 1 Itteninek t mtel mi«d«ot. CaaJt. magát a* ifa« Jiicnt Nem tiijuli * órdfifi <Jonyki.c»ajjBJ mftgreti •
{Családi R Gáspár .Saásaduok.'
Molnár 8. P.
A várasd Upliczai gyégyfSra vidéke.
4köilemeoj» »Z*lm Köslöay' ntrkM
Trr*átw*ky Jö*»ef járáeorríéíól. IV.
A topliciai fürdő annyira megjavította beiegláDatmat, hogy ina már aítiagy-hktom t*ot)áojat meglekiutendó * még nem látottakat. KiTaucat ragyok behatást tog gyakorolni rád.
Montem toktaté, vajba tsároy«ins lettek volna, hogy annál gyorsabb** é< n-Kyobb sikerroi asemlélbeltam volna 03eS minden érdeke* tárgyat No da ae-b«j, fürdét utáa *gy kit «é.a nem ánl
Voltam oly helykén, melyeken itt létedkor n*m voltál, nem leheltél, minek okát abban találom, hogy mint aféle laikut aaivetabban kaciintgattál a asép türdü nymphákra, mint a betegekre, ansi-kép uem it letted rosassul, mert mikor
mély«a meggyoa6dést net> •eereshettets róla:
Jó b^ayomist telt rása • gyógy fórrá*, igaaao cadálai l«b»t ríika tulajdonságai!. A koaség legmagasabb p»ajáa ru dá dili aijábaa. Ilyea tfibb ninoa. Caak Li pp a t u n talál: hasonló visre 1880 bao. mikor udvarán kutat ásatott Ugy mundjak, bogy ei a forrásnak kitérő riavotetőjA leu volna, kiért is, hogy a gj úgy furráaaak előbb, utóbb ár-' almára váljék, flaeKaemmiaiiéte randalte teu al. Mikor Ltpptnaun ¦ kutal asatta, nagyon tok romai régiaégal nyeri, nselye,
ld é 5
d p 500 frtot
A torrást aé*»y«sö|C aako kókáva kor&l, aiaos bás», tehát putstán éa nyitva a|l. A kut kav.fa aii kívülről régi római kőiaragványok takarják, mniyek ásás alktímáral kerüllek birt.-kb». A fcutkáva étsskayugoti sarki* ran agy caigas Tiameró vaskampó, eaen bunák bb kőélll gógy
gy gg
kai aladutt ét kapott ér.uök
éö
v.aiag Üveg ctóbörbeo kőtéllel a _ _ Tiaet a^betegek •tárnára. A katkávábói rasiag risgot párolog el, melynek erős kéutaaga van. b«:e tekintve benne kérés riset látfaatai, fenekén barna lapos körak mosdaUtlanul,
I n-gy robajjal bugyboréko), forr a.*ok kosi legki*ált a kaleti réeaen. A vis iiaita. áilátssó, határosatlsn itü, lagféle éa 45— 46f R. torró.
Nagyon tok időt töltöttem el a fórrá, körül, éi gondolkodóra tett hallván terméttattuiajdoetagái, igazan csodilkos-tam *tüü, cm kép lebeleéjc-s, hogy ily lát-stól.g aaÜkkórUtVras 24 Óra«lalt 77*000 akói legyen képna kifolyatai, annyi haatsálatra, oly tok iiáaybaa. L aiün korü forrásból kapja naét földalatti csa-kitogy-
k,. gui. nj.k« 1«7""~ T-*"'-:>• ' E»k »ll. |O»Sr.uulv. l.oo.l.U.phc, f6rd«tujb<U| , j (
Ubb
tsddí, uf; jumod M««dbe t kö-
eonyi elé*.
felebaráti kötelesség"
Varsad-Toplicza egészségi és tájék
¦sempoutból
kedread helyea fok-
A történeti iratok aterint már
jac*Üliék, mint ctoda botáau gyógy»"«et,
.Aq*»
Jatai
„Jtsiae' név
szik, maga* hegyhát, erdő, stólő van bá-! "*[*"»7"u **"\T"i - "
la mosott aa északi oldalon, esek védik aa ésiaki törd viszontagságok ellen, mely ast okoisa, hogy a legkedvezőbb légköri viasonyoknak v»n alárendelve.
A kósaég é.aakról déífelé iejlÖs begy oldalán fekttik, magasabb restén Tan a gyógyfürdő iutéiei; taUja köves, tobát ssáras; járdái követettek; Apü'e'ei re-gyesek mennyiben vannak emsleua és földssini lakások, jobbára tütvéttmen teaek.
Leiek ssáma : 1200 K. k. vallisu horvát ajkú, eró* plébánia saékbely, népe igen vaháios, példás erkölcali, templom és iskola sterato, földmivelő, munkás,
B Aqaa víva" „Jaaae1 nevették a Jaaíer-Í irodeti katlana asi
íjtem sem lehnt, mégis a sebtét bŐ fo-fo.yata engedi hinni hogy a agy 00 mesi-asi ét magát helyen van.
A rizvezető csatornák bélfalait hol-kemény kéreggel, rétiben
ciokke: bontj* b*,
otá« asért ia aior-
galmatan titztogatai, uaasigy&jÜk a ritka : a helyi ntstftum tsámára, kéojajeci példány t akarás ie sajnáld utadat, menj Pr í | g « r Bsia gyógy w«rtáráb» és néad meg, de egyut'-ai..... " ' ' --r"
; lát01) ug/ ! B
bámuld tetsnek
bármiféle «aatornába nja, miatbi
jó; van 4 ősi és leányok as és jól féltsen kus templom rendbeli bew számára. Le1 májustól ol Afür<
i»r., jól
füpd6 ^.1 u egflio t«elid, b:
..ép « l
; képes a melegagyakt , a
jót.. »

dalán virágos üveghas, melegágyak, elŐt e sétatér disseskeduek, keleti oldalán vele kapcsolatban vannak a m*gán fürdőtso-bák, utcián van ditzes szerkesolű hutAj«;
asagu,t bá
haiárosailau iau,
lo, képoa d ll
ugy k«leléataki kli l
j;
agyúgyforráa, df
gy a »ű agyúgyforráa,
keleti oldaHáa a köstiirdó, -t m'.*u délfalé »s iagyen fürdő é» a kopí>lyó«ö b« y, a •étaerdó a gyógyf>rriatól éaaakleié oyu-lik a Iegssebb beuvttáMal, nagy fákkal, l fl é f
g feoyveaael f«ls
oagyfoa-
f
toeságu as, hogy « vendég és a fürdflszo-báknak Ossz eópi teáén él fogva a fürdőbe éa ebből a atubibn léghns*t, tehát min-denv*szely nálküi mehet.
A kóiaéget jobbára begyek, erdő és Bsőllő telepok veszik korul, csak keleti oldalon v.n kisebb ki'-erj^désü róna helye BtáutótóldekkBi, rétekkel, tti van as urodalom tebeaóssete, hűl tujtot ia gyártanak, e helyről kapja jó tejét, taj kési leiéi a fürdőtntézet furdórendégei szarná -ra. Kötségen ki?ül v*n at iatap it mezben némely betegek furdenek. ugy hordják be ssekóren a furdŐintéze br színe kékea barna, állománya pépes sár-
iéle - nevetik : .kén.. ____ru*.,
melyről a ttakértők ast írják, faagy es általa hóvvizoek gyógy ereje nörelteük.
A cseppkő • köcségeo kívül van, rendesen kófejteakor találnak ily példányokra a kő te jt ók ; asép és érdekes példányt küldöltem Nagy-Kanisaára Prager Béla gyÓgyaaorés. érdeket benoa as, bogy egy tk»«« fagyökér belekövesedett, több lehet évnél, bogy mehetett át.
Ha érdekel, merj 6*
aiapnak,'
uroak.
csepkí ily átalakuláson
nesd 1
Ugy
mondották, hogy a Li u b a l-í erdőben stép fehér és tarka márvány ia volna, látható egy helyen mi kép csúcsosodik kij agj darab a ttldból. Sajnálom, hogy t
kívül volna még né-de ai idó róvtdaégé.
gt g p
belamártott Lolíaa állatról minden tollat a beleveteti lojáat ragtön keményre lÓaut, ttiOielöí büté* aéikul Uha-leileu beone mogfúrdeni, nem lehet meg-mai, a kösöDaég kooybara bordjá edéoy, ruha, asubapallú tnt>**ar», boroabordó ki-forráaátár*, lábrianek, báaifdrdónek éa mikor Dyi'-ou edény b*o lo.jeaeo megbüU, egéaiea «lviu keatsagát, aőt a legércé* kaoyebb kéoaaaerekkel aem lebet bennn ként faimutatni, atukaa tolbaainálai ku-Uvis helyett etelfőiésbei, íUilaak, hán-állatjk itatására éa mondják, hogy a»i-veaeObeu mugieaták a kutviaeéi.
A telauroltakui m,e)y kösleai Talon
u«i togva etek elhallgatásával Utalva vagyok lerelaséaemoek réget vetni.
Eaekből latba tud, hogj a Varaad toplicsai gydgyfúrdő egyike * legbőaübb kénbévviigyógyiotéset«kiiek, tekintettől arra, hogy gasd>g a ken- éa a aménaarai méaibeo, nagyon métló arra, hogy gyógyá-mu, ha neia ia luzua aaempomból aMe-hadiaj aa achani gyógyfürdőkkel egy aiin-vonaira emeiioaaéK, s mindasok, kiknek ily tulajdonaágu gyógyfürdőre asükaég&k van a koaoieDb érik Toplics-l »maaok,0ál, jöjjenek e fürdő iQtéxetbe, mert aioa ki-vill, bogy egétseégük viusanyeréaére biaioo Mamitb«tnak,-kaTea0bbei n fugoait koltakesni, mórt amellett, hogy mindeu ben kielégítő kényelemra, u y méraétol lebb kiadáaokra i* túrni;baltiak, mi egy türdí vendégre miadenkor nagy fon uaaágu föltétel.
HŐDnerető éa tiwtelé baxátod jafáat orfoa.
, Kessihily polgárváros
bd dr. SiQC-r Barnát körorvoa, 1
tacaibaa dr. LWi Mór körorvoa.
Nagy-Kamsaa városában : dr P.ck Albsrt és Rita Antal rároti orvosok.
A aagy-k asiasai járásban. ss«p*toekikoMgé*sségikörbe« Au*enfald Fülöp kórurvoa, * sseatbaiássibaü dr. Wsinberger Ignáci körorvot, aktt-komá-no>i Ltrch Antal körorvoa. Légrtd tao-aorárojban Htrtchl Annin köaségi orvos.
A pacaai járáaban a pacsaí kös-e^éastegi kórben Sípos Imre járási orrot, a kaporuakiban Keiaits Igaács kórorvOt
g
XVil, kcizegénaé«*i XVIII
kÖrorv<M,,a"XVIII-b-.n dr. laóó János körorros, a assp^tkiban dr. Háry Urán arasj orrot, a sala-löT^iben Stauovsaky Niador körorros
Zal a-Kgartseg rárotabaa : dr. Graier Adolf várost orvo*.
A novai jar4aban. A novai kös-kÖrbsnFarkafFsrvBOt járásior-* pákáiban Mihálorits latváa körorros ittlfóleodrii J trásb *n A ai kösegéasségi körben Joaog Igaács rvos, aa alsó-lendvaib «n dr. Jóisa Fábián körorros. a bellatinckibeo dr Fu-kií 8iQdnr kürorvoi, a dobróoakrt)*u dr. irály Mór járáai orrot.
A 1 e t a b y e i járásban. A bánok-kösegass»égugyi körben dr.
Ai 1887. évi vedW«* •jtit.
As 1887. éri védhimlőojtáa as ojta-ai kérők ét ac ojtail Lelkit A cm voaok majrae«ei«»é'vel a tek. megyei aliapáni hivatal ál'al kövatkesőleg lett m«gála-pltva :
Atapolciai járáaban. A tapolcsai kót^éasaégteji körben dr. LAvenioho Mór kS-orroa, a köveskállai éa moaoator apátiibaa dr. Kmlo. Károly körorvo*, a b.latoa-f«r«d>beB dr. We:a* Mikaa kör- —
AaQmegbi járáabau. A aQoegh éa oaabreodeki köaagéasaégi körökben dr Ftacber Ignác, körorvo*.
ASseoi-grótbijáráaban. A weoi- kb d Mioer
lst- ét áh i utlal tarUtván m»g, köveiké-lik as OrveadetM feltámadás ünnepe, melynek *•- -««eb«a t kJaAnségünknek caeDdes Srtiuiaket s boldog üoaeplétt kívánunk !
jwuií ssarenctét-l«Dtég köretkestébeo amputatió alá ke
7 kl bó i tok
— Jótétemény.
grótki ko.efe-aaégi
Naibán köi kororvot.
A kesath
körben
lürji
dr. Misner Mebr Mór
járásban. Kesatbely mesövtrotb*n Dákmsr Janoa köMégi or-
|y i
al a-e g i r* a eg i járiab éé b Kó F
Fereuca
Hajót Sáodor járási orvot
A perlaki járásban. A kottorii
köftó;é*saégl körben KóM-l Mór körorvos,
perlakiban Mándt Aatai körorvo*, a
lobotioei és goricsám kó*egé*siégi
kórokbsa dr, B5hm Síidoey járati orrot.
A Csáktornyái jlr*«b*n. —
Csáktornya meiöváro-abao dr. Scbw^rs
Albert községi orrot, a stridói kóa«|Féts-
aégi körbea dr. Krasorecs Igaács járási
irros, a nedalicsiben Ssirtey Nándor
órorvot, a marasserdahalyi kös^géss«é,(i
körbea Granovecs András k»rorroa.
30i 817 iiim.
Hirdetmény.
A aagyméitóaágu fóldmivaléa, ipar é« kereskedelemügyi magy. kir. miuiaz-terium a« ora*agu» gaad»a»gi egyesület kóaremükóúéséTei f. évi majua hó 7. ö-éa 9.napjaiD tenyéaaii.*t — vásárt reodea, ylyel usmaelkösi gépv&sar le«ad og>-bekapcaolva.
Es«D nomsetköií gépráaár ciélja így réstt a gaadakutoaaégnek *lK»lm«t lyujtant arra, hogy magát a gaada»ági gepgyaxláa tarén felmerüld ujabD asarke-516 (épekre nésre kooyu módos t^jékos-bafta, máarésst * gépgyárosuknak móduL JLsoB arra néive, bogy toteleieaueu gyártmányaikat a gaad*koifoitega«K b«-b
maLbaMak.
A gépTásároo é fd á
st vehit bármely
bel- éa küifoidi gyáros, a mesógasdaaági termelét c*é<j«ir» aaolgáló mindanntsmü gépekkel Ó4 esskosókkel, ha - gépvásar tlsagaloí ayerltsabályaaarÜDej^inDteai von ntgjelanési aiandékil ea aé^yaaog-neteraottiau tér igóoyét április lO-éig -eodeaő biatiliaagoai (Budapeai, koiteietj >ejoieoti.
Ab igénybe veendő vaaaneriitet min-dea uégyisogmeterjéert agy forint lérdíj elóiegeaen lj«ntendi).
A gépraaárr* bejajaalelt gépek ét eaakósók május bó ó-iki déli 1 ór*>Ói ájoa hó G-iki déiuián ti óráig » ráaár-rea kijaloii helyre asalliiaQdok.
Eitíuiul érkoaő gép«k vuwaaut&aiitatnak. A gepak elssáiiitasa a katariéról ajas üó y-en dem.án 1 órakor kesdhetÓ e^ és május hó 10-éa aatig okvetlen tfojesendO.
A vaaarau tett eladások a rerő nevének és a gép árának msgem.uéaével a td»só biBotlaagaái bojelouiendők,
Mire eaennal felhívjuk é-dikolt gép-gyáro* koraiak figyelmet.
KeltSvproobau lSd7. márczma 2^-éo A kerületi kereskedalmi éa iparkamara
H i r t k.
Isgssamo-
rült és 7 gyermekkel bíró ruui lőka-lám psre még mindig nem 10 testet vén el a asefrény család a legnagyobb nyommal küsd. Ujabban a köretkeaó jóasivú kegyes adományok folytak be: Weitei Jósset urtói fél öl fa és D irt, Sugriti Róbert úrtól 50 kr. Kaauai Boldissár úrtól 50 ki, Somogyi H. ártól 1 frt, H. sebei Ssidóoia uruőlfi. 2 frt, L-*ioer He nkaé araőlŐl 1 frt, Caemits Károlyné nraőtől 60 kr, Scbweitter Jánosáé urnŐ tói 40 kr. Kiéin Ihés úrtól 50 kr. l-t eh Simon úrtól 1 aaák krumpli. Melyekén hálás köaaöaetet stavai a megvigasttali 1 loráboi kegyM adományokért ead mely botiá Nagy -Kan 1**-, kitaémet uicsa Knsmanicshas küldendő. Ssiveaégbói Wiltinger család it kétsaéggel elfogadja.
— A rajthapott lokotö. A most megtartott orssagos rásár alkalmával tettetett félrétsegseggel állított be két mi-hfcldi ambitiosaa legény Kaortter Károly korctnrájába. A legények sört kérlek, bír a korctmsban ei nem volt, a vendéglői c-iapán as ő kedvükért sört hosatolt, rnolyből a hfcfiafc ctakhamar 30 pohárral elfogyasr**án, a rendéglót által fel-bivaltak m megivott 33 pohár tor ét egyéb kóJise^nik kifíseléiera. Eiou felhívásra ifS^yU ifgány kij-»Ua:eue, hogy nem titeiueK, « a vendéglő* ason váiw-aaára, hogy reodórokért küld, kijelentette;
' hát ók c*aki* éppen ast akarják a hanam hát hogy a kurosmurat ast ne higyje hogy péusttk nmea, néhaoy ssaa funniot ti erő b«nkópénai vett ki asebéből b ki-elentette hogy 14 pohár sört kifint, mer; ciak aauyit ittak meg Etek máo nagy teleseiét keloikecoti, míg nem aa udvarról S'jOró »»gy lárma a teleseiéit meg vakította, midón is a fisetoi arnn akarólegéay a4óaaágÁt gyorsan kiiisotve readéglőbAl még gyorsabban távozott. KQoa as után trágíkat dolgok történtek. A má«k Ugéoj ugyaois, — bisonynyal efileges migegyosó* foiytan, —míg taraa iot disputáivá ai oLljeleule-vők ügyeimét magAr* roata, as isulób* meot, t a két legszebb lovat kikötvén, kifelé, a na sikerül a lovakat a kapmg kivezetni b magát at egyik lóbá-,ára veiheu, ú^y taian a dolog nem tra-gikut réggel tejasÓdik be; da Fortuna | koayvébo-i másként volt megírva. A már élsikert arató t legény a kapuban önse-ulalkotott egy a raaarbó batatéró molnárral, ki korüib«lol ekként kiáltott rá : ,Há vitted a korötslkomam lovait te aai-vány," a aztáo olbaügaiutt, hanem torkua koiöt, > legfiaomabb mudun mu aita. magnekt mikeut durrnja meg • imogyi molnár keié; a raalum kermit saoruyü érdesaégo. A bentmulató többi molnárok és oaás jelen ierŐk a m*morot értelmében elbukott hőst oly operáimnak re^euék alá, mely bár leljeaeu — hihe-lőleg m»g nem janija, de n tonló expe-rimentauuk etskosléaére nagyon sutáig képtelenné teasik.
— Caányi Lámló Z^lam^gye nmey-tautóltjéLÓl Balogh (ÍjjU érdettot Jeve-lakot kósol l&48-böl a .Vasmegyei La-pok"-ban. A költemény végeu bossa
Hartomczhéusbr Önöit mar uj kúntöít a tormeatai »iót», hogy a oemea feledve, »iig emlegetve porladónk. A kegyeiét, tnefy nem eme>ua oazlopul még mélyen azuuoyadoaik. Szép aiiteJei, ue telejad Öt te 1 na majd eljOSX, hullasd hantjaira lagacabb virágaidat!
*" levezéa. Wiouor 3*udur budapesti gyaaorió ugy?ed a Bagy-k*aiaa*i kir. lórvenyazekhea jagysuTé neraale* lett ki.
- Fflliívas Magyarország taniló-ogyesíiloíoilitaí. Ig«B UaStelt loalVcT egyt1-
! Gó c*y r*ai vait. es kosoki. uiiuia-ten lauac«ot ur a toiyó évben togja hí-lus mftködéséuok 00 e?oi evlordu-: megünaepalni. Nam caéluuk,, bogy aík*iinnaj*i falauruljuk *zou aidiw-dú« levéKcnyaeget, melyet oméltotaga a napoktalas-Ügy érduttebao kilejieu; o*ek kéa-turieoelmünk l«pjaira letoroitiot-lea botükkol laazueK beveave. Egy pil-antáa kei ev li*«tl >i»u r*Jo b*iad»-tunttra s mindeu lépten uyomon Góacay Pái nevével találkozunk. A pályatU4U» Oly tod laiiito a a lanilOtag heiysetét mindauha szivén visnlű tdrtl munkája, eredményére mogeiégeddaaet tekmihei; mert a tauugy loreu »unyn mm. kortarta.1 kuxul kereaeu a o>y nrtxlaieuyekat én el aiantt*)* ultai, régebben reméuyieui ibid mertek volna. Hálátlauság volttá, ha éten alkalommal huziak «lto tanítójáról mag uem em'éketuenk a nevét »a általa annyira pártfogolt ,Országjs Tanítói Arvahat"-ban meg nem orokUeoÖk. Fogjunk kezei! a „egyesült erővel" mulassuk meg, bogy magyarországi Uniló-egyletek kosi nem dal visszavonás, t hol hálájok o*e-kély részen ok lerovása mellett: árváit ii eL6momdiŰiatják) tUléreikból ia
Vészek a szent ügy oltárára áldozató, tannj. Felkérjük ennélfogva az igep titi-telt testvér egyeeüie^.et, kut meg ei alkalommal saját péuit&J^^^^y «¦ országos Utiitói árvahátoi^^Kesiteudő BGóociy-alapítvány* rarildozlmi lafja e czélraUaúgy barátok körében ia gyüjldat lodusDÍ szíveskedjék. A benyúlt oaazeg^k Buhu JóZief árvabz. pénstáruuk urhu* (lakik: Budapest I kir. Krisktinavároa. Győri ut. Állami i»QÍUkópexde.) f. ev, juliut hó l-ig küideodűk. As kdumáuyut a .N-pi.niLük Lipjá'-baanyugtáziaiii.k Oíurgo. 1887. in márcziut hó lb-éu. _\ „Swmogynaegy^, tanító egylet" rála»t.-mánya határozaU^ÓI: Adorján Mik ma, egyl. eloök. PeLhes Jáuos, egy). főj«gyz> — f Gja*ihir Taraoyi (OsBi«r-hubir) Fereocz voasprémi uagy prépost apr. 3-án az Urnák Bzentilt él«to 84 dik évében megbalt. A nagy kort art főp.p 1 egy01 uirluitOB nemes ctaládból ssár-mazolt lH2tJ-D*Q a ion tel to te ti ilduzárrA. Oivaaó kauonfkká 1877-ben nevezte elt ki, l&8Ő-beo Beaerédj utódja lett a vesa-premi uagyprépoat«ágb«n. At Örök viU-;u«B<Lg fenyoakfdjök néki! A csatiad kö-etKHZŐ gyávzjeleniaat adott ki: NyirUzi Tarátiyi Ferencz e» Nagyazigeibi títtíy Kálmsnné: Egybázasbükki Dervancs Róza, U^rvanc* Imre, Derranct Jánot, Víodornya-Liai éé Herfeleodi Hertelendy Józsof, Hertclöndy Andor, Kaicic I vausé : GalaulbaiB'Sseoyey Iréu, Hild Gyüláoé; Besieuyey Uosa mély fajdalommal jelentik aieretait n«gy oátyjsotk illetőleg iagyb<t<yjoknak nagysága ét, főtiaatr-endó Nyirlaki T arányi Ferencz urnák, a veszprémi székesegyházi kápt»-aa uagyprépus.jauak, aranymués áidoaó papunk émle 84-ifc, áldozó papsága 6l-ik és kanonukság> 37-ik erében, a haldoklók ssentaégeinek ijtatos felvétele után, apr 1387 3-ánéjj*li 11 órakor agyszélbüdés-Den történi gyáazoi elhunytát. Htllt lelem 91 április bó ti-an, d. e. 10 órakor fognak a veszprémi alaó-városi tametóben örók nyugalomra ietéietm, aa ünnepélyes gyászmiae pedig lelke nyugalmáért 5-ikén d. e. 10 órakur a Síi. Fereitczreodiek ,emp omaban, é-t 6-in reggeli it órakor a veszprémi székesegyházban fog a tnio-ddnbatónak bamu ¦¦Itatni. Keit Veszprémben, 1887. április bó -i-éi. Áldis és hamvaira 1
— A helybeli ujjnan alakult ke-eskedaloii és ip*r cunao m.ut értesülünk e bó l'J éu dóutao 1 órakor lyittatik meg. A helyiség ízlése* uj be-eud->«e*a u. m. *r ó casioo volt kitűnő úpiDcérj-j, mint vaodéglói és asámoi agja elég remóuj'1 uyujtaaak a uj egyet j ívójaaísk. mi réssUikról pedig at 1-vüatboi üdvösoljük és soEjzerencsél KÍ-
aouuk a sikere vállalatnak.
— Dara 18 Miska Hutáéban. A
Fiumo" czimü lap lögu.oboi számában ivatjuk: D*rázt Miditk zenakara, moly ovid idő alat kóskedveitségre te ti azért a kikólő vár<Mban, a többi kuzúlt a déli vaaUt társaaág tulajdonát képsző abbasiai gyógy- a* fürdőhelyen it rendetati hang-voruouyt. A BS<.et«niau átallod* díszes nagytermebeu megtartott hangversenyen « uagy ssatnu és előkelő közönség köré-oen megjelent CiOtild tőherczeguó ő fent, gr!tZichy Agostné, Pál ffy grfuő. grt Nádas-dyue gr. B^mbelleaatb Ugyaoc»«k es alkalommal D«raza Miska teuukara a Villa Angiohnáb^n SietAma. föherczegné előtt mutat>» ba tDÜvóeie.ót ő fensége elismerése melleit. Darázs Miska a huavéti ünnepek *l»it is r mmebau mind.
— Al orsiagOS tűzoltó koogretazut alkalmár*, meiy uit(it iudva v>u » múlt evi koiera járvány miatt a oyár folyamin fog Fiúméban megiartami Móc* '/téigwuad » „Fiumo* azerkeastójd ,Fi-ume" ctim alatt, diases Kiállítású emléklapot készül kiadni. A lap tartalmának részletezető, már legkoxeinbb i«ss ismertetve. ;L
— Wjegyxés. Dr. Tuboly Gyula előnyóaeu »m«n ügyvéd Belu« r/auia a\iaa*«xooyuy»l j-»gyet váltóit. Foilegte-len boidogaag Kuvesia a kötendő ssent frigye.!
— Halálozás. Egy derék, koztia^-telelbeo ftllo:t ip»roa polgár hunyt o. Nagy-KauixaaH «pr. 5-an éjjel. W«b*r Mtb^ly «aztalO4meal4'- élete 67 d)k evé- " ben. A mutódú tüa«Uó teaiüiei két t»gj + ia eibuuyt Kwiler L^ea apr. 1-én es C*eraao)Vic* Ferenci b én, mind keuó-aek vegtiattea«égtételen » tűzoltó egylet testületileg reazt veit. — Itj. Samu Jo-tséfne ítmeraiieu ukbóí megaaérgszle Itta-gát, a apr. 7-eu meguali.
— Wilhflmj Ágoston haagver-
gt-oyt*, mely íolyo bó 2-Áa UrL»wjit, igen as»pas*mu intelligens kósüntéget vonzott * ,C«inü* dísztermébe. A mütur a következő volt: 1. Toccata é* Fuga, D-mol.-Bacb-T-uaaig. Niemann Kudmt u<-. 2 Concerto Bseihoreo. Wilbelmj AgOBton. ur. 3. Caraeral di Vtenna scaumtou a) Allegro, b) Intermesao, c) Finale Niemann Kudolf ur. 4. a) Ave Midi Schubert-Wilhelmj, b) Noctarne Chopin Wilbelmj Ágoston ur. 5. a) „Feuersao.-ber", WalkUre operából. Wagner-Braa-aia. b) T-tr^tello L>ut. N;em"a Ru- EVTOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1887. 1PÍULIS 9-éB.
•olf ux. G. .Alis Polacck' Wilhelmj A Wilhelmj Agostoo ur. Neve séges lenni-, ba Wilbelmjnél, ki riligtserte a je.aak»r legelsó hegedű muvéstéaek van elismerve, a technika, vonókezelés s más e félének réssletasósébe bocsátkoznánk. Hogy mi képen játszik Wilbelmj arról asm kell, szótanunk; as fijsses jelenlevők arczáo viasaatükrödsott azoo mély benyomás melyet Wükemj fenséges játéka eloidésott. A zajos óvacMÍók, melyekben a müvéas a közönség részéről rásseeült, csakis ait bisouyitják. bogy a jel«nvoltak megértették ot é« méltányolni tudjak miivésse-tét. A miiior zirptjütja után a kósbnség meg nem eUgedve assal, bo^y W. ötssör au'atta o>og magát addig tapsoit és tom-bult. mig végre e1 határolta magát bossá-lé:nliil, egy Ltstl fÁLe magyar hrapao-diát eljátszani. Nem hisszük, hogy lehetne *Hty fenségesebb éneket álmudoi, mintha, Wiihelmj Se bubert „AvsMar.ajat" jáusa s midőn ugyanezt oetsvokban adja elÓ agy tűnik mint bacswk egy templomi > orguaa ájtatosaágra kéastelne bennünket, Niemaan Kodulf zoogora müvési meggyö-sAdtet e közönségünké1, hot-y méltó partnerja Wilhelmjnek s ugy véljük, bogy ezsel dicséretére j«leget n mondailunk — YaraS*olÓ rgalóaö. Tummar Muri belybeii saolgáló "gyík vanárnap a kapuban áldogaJva búsult aidou alltpota föleit, a mit csak hamar éltreveti Horvát Fareucsoé azédel;o nő éa a !«¦ aonyal nyájasan bessélgetni kezd Te azt aj ajaulalot tette neki. hogy ó kiviszi azt, hogy a*a férfi kitol teherbeeeeti fit o len oivessi feleségül, s kért tőle egyelőre, csak 37 krt; áltól fogva többször olmea a leányhoz ét kÜönféie hó kan póku .sukkal hol 1 irtot bol 1 frt 30 *--
igjárja gondolhatta m>gabao lapuik egyik belmunkatársa, raidŐa «béd a án
kiOa*log*U>U tfite,
nak tejében aztán
,dott neki holmi apró rongydarabokat bug} esőket észre vé'.leaül háromszor hassa végig kedvese ruháján, aztán tegye a vánkosa alá, kíveaetle a temetob< ott olvasgatták a sirhaotokat, itt ott cí kéiy földet tölmarkolva, do ismét pékért. A asegény leány ki már több mi 5 irtot ít*d >tt ny módon a a*\ó vénái szunynak, vág re ketdett éssretérni magtjkalva a dolgot, jelentést tet" a rend őrségnél. I-t perzsa kévét bit«lt adui Hurvatne szellemidét^ tehetségeitek ét átadtak f>\ a büntető k»r. jbiróaágaak,
— A hétfői országos vá»*r alkal mávai 0 tetten ért to!v*jt tarlóstaWtt I a rendőrség.
— A niarh«váaar héttőn igen Iá togalutt vu.i, — rengeteg sok m*rha l-t telhaj.va.
— KftXKfitléflt tart a nagy-kan saai badastyau ogvl-.t buavet hétfőjén fulgári egy.m helyiségeiben.
— Vakmerő Iőtol%«ji»k folyó bó
4 *re rirradora ismerWen tettesek ollup-ták Síijartó Ltszlo Petőfi utezai lakos i»táilój*bol ennek egy és a ba ban lakó Lőviuger Antal roagyszadonek ssmtéa fgy |o»át. — A lovakat ekként párosítva elvesették Cbin^ráayi Bödi udvarába.
.ál. Falalfiietéaak a jótékony es nemet :»él iránti t«skinl-tbol kóssÖDittsl fogad-Latnak és birlapilag of ugtásUtaak. Kez-:el* 4 órakor.
— fctvágj- gerjeaiti. A miaap jy főorvosi opban olvastuk, bogy vala-iely köté gyán>t gyartotáayáD.k minél iéleaebb kórok bem elterjedését ugy karja elérni, hogy a britanie* szivarokba
j , gy
araMolui ebből mintákat. N
még;
kívánván valami asu-
nyelvét. Üti a Isten (!) haragos i
várra gyújtani
ós tárgy énnte-t
iem tü, h»nem c*»k agy gyg vörös h*j*«Ui volt. No de a péoiügy aiazter ass»i vajmi keveset törődik, ha valaki dleaesaavvel viselt* tik. » vörősb»j iránt • tan íakabb szinpatisal (hanem is a ssivarban) a fekete hajjal; d« pékje-inkbes mar eljat Maránk, melyet a tias- kéb úk bájk
uegi regalejog 122 eser forlaton vé.«tett meg. — Kirátynéok a badapMti »*«fé-¦yeknek 4Ot fnot adnU. — Ás
nagyságú kévéig csépelaek el a mi egy nyolc lóerejü verÓléoas gép mnnkájáaak m»*g A gyár ugy eme munka-
kotmÖvelodéai o-ogreasug is^ptambarbea k4p«e»égért mint tiasla caépléaert jótáll !••¦. — Trefort miBÍHter körlevelet bo- (a ba ai ember, m«ggondo'ja hogy e oaátott ki a h*ia. ip*r ét k&njTkaretfce-! esagea caéplAgép bajiáaáboi acUktégei déaek parloláaár^ — Zigrábbao lóvona- 3 31/, lóersju götmotdony csak féiaonyi tu vum>t épii"O«k. — A Duna ár»d. — , fűtőanyagot igéoyel tatot agf 6-— 8 ióerejft N»t*yváradi piivpökké Svhlauch LAnno goamosdoay é* bogy nem nagyobb mon-Matfamári püapok oaTeatatik ki. — Bpeat | kaképeaaégnél «gy % lóerejü caéplfikéaslet erődítésén a katonai körökben élénken | mint agy 60 ¦tasaiékkal drágább mint uk. ; GrrOMmano Kaascbanbacb *t-gas cséplo-
r. ¦. Uakart f<«i6 ol- KAp, ix%j a« «!6nyók oly nagjnk, hugy dklk flé
g
— A csár elUai meréliylet valóoak bi-
¦etes haladásra keil
™gy« •*>' erófbos megy nőül. — Liszt minden érdekeltek figyelmét eme neve-ForeDOtrol Parisban egy franc.ua köayv jelent DMg Wobl Jankától. — Ai angol bank 3*/« ra szállította le a kamatlábét, mi békés jelr- mutat. — A jezsuitáknak em szabad Németortságba visszatéraiUk.
Iroá&loía.
— Helyi Bftjtóakban igen érdé
ügyében a fant nevezett kir. tor-vényssék területébe! tartozó a. hahóti 328. tkben f 1069/3 brss. 253 forintra 1069/5 hns. 60 frtra és 1069/8 hnz. 470 frtra becsült Csigáoy Láaslóné tulajdonául felvett ingatlan helyrajzi ¦orookéat külön külő^D 18^7 évi mijun 4 én délelőtt 10 órakor Hahóti köcség bíró hálánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ára fenaebb kitett becaár.
Árverezői kívánók tartozóak a becs-ár 10\át kéizpéazben vagy óvadékképes papirban a kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles .vételárt bírom «ey ea-ló részletben, még pedig az elsőt ax árverés jogarőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, masodikat ugyanattól 2 hónap alatt harmidikat ugyanattól 3 hónap alatt,
•resztünk bosmájak. kóDai
:aság éraekében
Ugy IáUzik
aagy pechj
kéb«n vacaorálván, a»oa kei>«metleo U- ' 300.000 i
nyúlt. - Krascsottky tematésa Kra- kas ke* kftay v j«l«at maga aapokban minden ogyes réssiet után az árverés' iDaa apr. lÖ-án less. — Felséfes ki i *• pedig ; U.kói Uakay Dezső kir. Uski napjától számítandó 6e/0 ksmattal együtt
nidöséaá™. —
tUsjatékO* ayu-
Uz"re^lJ."ett11artártünkD.k"a.Jnap|rályuokl'Angliábs.késsul a királfaé ja-' birótól : , Vúnapillanübok \a*ink régi >echie vot mart vendéglö-nk egyi- i bi!aeum.>a — A« orosz bellgyminlsster igauág .toigdltalfi minonyaíra' csimú 1 ' - ¦ Uáaíyozott a nihiüt'ák ! jogtörténeti lanulmáoy. As igea ssépkiálii-
1 tásu kötet 6 tej ez-st ben tárgyalja a felölelt taaulmányt as Árpád koraiakból, bŐ isme* re', réasrebajlatlan Ügybusgalom es snívós kitartása tudós szerző jellemvonása, mely-lysl a bidearnek tetsző, de közművelődé*' ssempontból itélvs hézagpótló munkáján . Óhajtjuk minéi ssélesb
passtaiaira jutót , hogy biz a csótányok fenségesebb halaira ia sumithatnak. nt a ruvarpor általi kösonséges kívég-séssel. Ártani n*m akarunk tehát nem emiitjük tel p«kmeit*r«ink közül, osa-yik at km«K k-oynrdoou * csótányok
Színészet
— Siómba Un apr. 2-án
mérsé-
as árverési feltételekben meghatározott helyen t módosatok tserint lefit-toi- ¦*
NagytKaoissán a kir. törvényssék telekvi osiátlyánál 1386. évi dec. 3l-én
G H
y
Gr. Higonoaj
h. k
, p, j gos Boné, ének é* táocs miodvégig le-
Vób é
»Vkxlatok ít tanulmányok at iroda- iU é U kiből" Sfl
egy d.izpédáiiy. l«l.a gyásao, balálát. ' kelten seiemeit heijárakkal ,Mik adó" w . ,
Toob tiszta-ágoi pékLoeiter urak, uac*«k lagnjabb chiaai opernte adatott eló. A '« terjedését. Ar* 2 frt. Nyomatott Waj-
aaját maguk nem akarja* megenni sft-(ssokatl.o alakzat, csoporto.ulat, sajitsá -\ d'ts Józsefnél. -- Máa.k Hoffmaon Mór-
leményeike'.
Kel ¦¦ült utoaálló. Uult ssoab«-1U óra tájban Rtmitz Lidi ass-„áiarvas ssálli>da" meleti ssi-v*r.ős*d-í tulajdonos*, mint rendesen «gr kis kési láttával kesában Király o'cz*i Ukáaara akart l*roi. Midin a ház küszö-
bét * lepi -¦ nber citb'
iitAaég
u^nk éa « k k
n ütóxutt tíaial laskat keiéből
kirántván essél tuiá*aak ered . A suhaaca bizonyara asoo véUnéayben volt, hagy a táskában R-ia.tsné esténként • nap. bevéljot visil haia, df oh kesnrli csaló-dáa.-. a láskábftu más n^m vuh mint — Débány kulcs a lakás butorsatabos.
— Uyásihlr. Liog Jó é*p
y
bisooyitéka e mű. Kel lem »t é> olvatmány, míod at iskolai, mi h
bassoos d a c*»-
se.iségű L*tal ember, ügy vódjelólt busi- jp.rsut k iiiniua;" c*.mil nép-lL *" tsinmúve került színre, egyike s legsi-
i-rü tebb -ló.disnak moadbaló. D*ák nnflterilag. B >raód<né knüoóen, Forits ¦rdatilet; játszottak. Kár, hogt a baiá-ao« aép^zimauret a saisoa utolján adták. Az elsó tí sor ssék teljaaan magtelt, mi-s kúv.*tkezietbet6. hogy as elita kösöntvég nagy btrátja at uj oépjzismü veknek.
— Keslslra Hoórí Sándor jutalmául ,Abrabino a bölcs- lés L4ví a bolygó ssigó" Lukácsitól, aslatot: elő szépszámú kósöaso^ előtt, mely beo Sigbyué (Judith) Forias, Veszprémi és Moóri általános tst-isési arattak.
— Szerdásl utolsó előadásul es L«-dotftzky Mariska, és É'CSÍ Fereacz jutal-
kotötta a nésők ügyeimé:. Valóban ° szép dalom, iUí ét nevéUt köriből.' S«erzŐ as iKaag^tóuil, bogy e köluégea darabot 1^ csikkét tart*lraassa "kiadvány, me-bemutatt-, da vitzoot mgyobb pártolást lv*t Fi-cbel Füop izépao állított ki. it érdamelns, annyival it inkább, mert • Ára 2 frt. Huffro.aa Mór írói kép a*éfré-sdnéazemk alia'ában miadea lehetőt e^-jnok ét sokoldaiu taouimáayáoak fényes köve n"k, bogy sikerült *líadatokkal mu-lattasták a kosöos-get.
— Vatáraay ugyan a s íolyU'Utott
caakhugy B^nyemé juizlomjátéka- és utolsó tel.épteül. Bényeins rokoniseoves •lak még m-udig, játék* é*éak, ¦•agja knllem^. Frileitrt sajnáljuk, hogy a kó-son«éf cs*ké!y ssámbaa vett résst a mai elŐadánoo
— Héef.in It.rcnk Aipádaak
égű , gyj
tarló me lb«tcg«égbeu elhunyt, te-mitése Nagy-ICaDissán múlt hó utolsó oapjáo tórtéüt nagyréaivettél. A b»lol-tu hatnál Dr. Neumann Ede főrabbi a atruai Dr. Havas Ignacs tartott inagbaté gyássbedtédeL Nót és két kis árvát hagyott maga után,
— AltalABOM panasaképon hangsik at elkeaeredéa ason intéikadé* ellen, hogy a poal* é* távirdaegy«aitéa>e a oagy bV-ton mallatti tórvéayaaéki épalst aattk hs-
lyiség. unod
iban alkalm«statik, távirda must ig«
iad p
alkalmas «s
cséiszerü bolyén van, kár volt Dolyg«toi, v»t;v ba már tenai kellát', a mottaat «gyik-masik heiyan ieh-jt^it v>ln» egyesíteni, de Bem asoo Ósdi, ssflc tielyea. Mi>sl ni«ag as l*aa a baj, boLj össttíitMS-nuk ki a.l«m> bivaulok tömörítve.
— Jubileoiii L*puak «gyik aJa-
iiti as udvaron hagyott kocsiba befogtak éa eluyargaltalc. A körözés olr«udoito:«t'.
— A -vörfts krrfBíí egylet a; r.
koc^yüiftsét, meiyeu a kisor-tagok legDftgvobbreait
mául BUd*osk-a ismert jei< k*rült ssmre. Az «.őadásoo
p
BflgláUSOtt
a bucsú«is- de)a kösönség»n is. Általában Sh iá áhik
pitó sserk-as űji Kobuz Istva- «rd*mek-1 Sághy sciatársuiata nem >ávoshaiik
p j
bnn gaadag pnj«társuak 40 éves írói s
éves aser
keastói jubilawui
iára késsAl ló
3-án tart* r«lt vála»s-ujbói maLv
.*• r" I K>P'>svár&gyeímoss aaérdemet m«ltáuyló Iaor") kepvi.-.ö tMttiletn. Námsth Iguáct p iltrár-
y statláK
g
pedig : Y
hfler J,
Kuausi Boiditátrué, P.ibalué, Vidor S— inuué es biéitely Lajoané uriiok. íloff-icano Mór, Koáuai Bolótssár, P.ihftl Fe-r«üc», Dr. Schreyer L»jos. Wolheim Krní. Babochay Ciyorgy és Vagaer Karoly ur»k. Ason luditváay. hogy a barakkó-hósfilállitásara a kuspuutua küUluod''|l/J j viasi.a'-arta«aék eltogadtatutt és aj ta hl
termi 'áncsal
mustár ur el6t«rjes>tésé<e a k4pv>s*ifl c«s-(Al«t egyhangúlag nifogadá, b»gy K'>btfs I*tvan uak • város ét m*gT« kötu^yei trant érnk ho*atú eoráo át tanúsított bm-gatma elismeréséül Dm nngnd1, hagy >t isükebb cstládi korban ünnRpeíje me^[ tolla aroje halain nak 40 evaa évforsla-léját, haaem ~ asékváros küsoasége tárta* é
pan»sz»aal a kusonaeg réatvétlenségs tni-tt, miért is eliamaréatel adósunk a laeykanizSBi m«gyi.razinművéBZ«tel pár uiú t. koson.égoek.
éa tartassa meg. A M ¦üoket kosolebbrfil 6<yelemmei kisarjuk, aaynyival
f kméay ben
érdakvlvéo, é.éak
yy
több éfesat la-
olt
kább, mert at üauepeit puok íeielöi as^rkras öja a idÍ ar>gyedtaá*ado* ünnspély únkoa is. Lttpuak ai idén juius 1-éa tö: i be 25 il éfdij hbár
bár
gok gyűjtésére a választmaoy ja. fsikereitek.
— Műnora a nagy-kanyásai polgári ,skulai segé.y-«gyesiÜet alapja javár. asegéuysorsu tanuiós: felruhasásár, .AraDy-Ssarvas" veadflgiő nax obq 1887. apnl 17-éa Urtandó egybekoiíilt bangvers-jnyoek éa wmlfn mm rlAMtla-üak. I. >u»k»ss. \) Induló, tí-cker K-ól; énekli a pol(án iskolai éurkktr. "l) Kt)ap«od.« Bou^rotse XII. Li»zt Kerencztöl. Zongoráo előadja :
Kózsavolny. Í5«id*»n.a k. a, 3) L|i I-io- — B*iogb Árpid mntársu g.tas Homanct, gyulai Pahrt'. Zenéjét Z-k-Ks^rszog^ii, a ayAn írU Kaidy. Ziogora ktaérettal saavalja padig Kész helyen működik. -Gold-lein KmÜ k. ". Ü- Szaíass : 4). j cs. hetilap. m^gn.gyobbodutt. —A perlak, A végrehajtd. Vi*ri*lék 1 felvnnasbi Itta Abrány
evaa t^nnailas-inak évfordulóját a ba is, mrtgó baj tjük iinn*p«lai-
bét tortéaete.
legyei r. b. W.i,k,c Ja...
__ iMaodAkoaiktoJaltitAoi K*ois«áo.
— B«logb Árpid Miotáraulaia jnoiulif idéuj aiktt -.Murakai"
Erell
3006 1 1 jegy«Ö.
y ,
ladi kÖDj-vtárakban méhán helyet foglalhat. Melegtn ajánljak t. kósonségüak
— Ai
regény folyóiratb
kör"
88441tk. 8S. deci. 30
Árverési hirdetmény.
A aagr-kaaiasai királyi törrény*uj.t telek-OJ-tí otltiiy* rett^r5l küzbirré tetetik, hotv m kir kincstár képvitel etében dr- Tuboly GyuU n. b- ogréiz vég-rahajtatóaak Ssítoi Erese f. Pallér Vendelné. Szívós József, MiklÓB es Kati kiskorúik képviseletiben Vöctköady JÓ-uef gjkm vé;r«hajtist uenvedő hahúti Uko-¦ok ellesi 47 frt 3s kr. tSke. 1 frt 96 kr ed-d,(i. 12 frt 94 krnak 1^36. évi jsnaár l-t51 járó 9% kam*t*i 26 kr. aió*<ffreh*jtiii illeték, 6 frt 9u kr rérrebajtís kérelmi, 2 frt bJ kr. jelenlegi s még felmerülendő kúluegek iránti Téfreha]Ú»i ugrébeii s fcniit neresett k.r tSrTényuék trul 'tefaex Urtoió a hahóti 104. tkben t 10 TV. brtx. a Sziros Ersse, Fal-lér Vendelné ét> kiskora Síiroi Jóusf, slikUs és EaUÜD talaidoniul felrett ¦ 318 frtra becsalt ii.gtf.an 1887. májas 2-án délelőtt 10
regény folyóiratban maej^lf-n: ,A g*ly*'orakof Hahót közi*4 házánál dr. Tobol/Orula rab S9«aya«a>oaya'' csimfl tóftéoati re- felperesi Qgyréd vA^y helyettese közb«jftuérel
•- ¦ '¦¦ ' " ¦ ..i-.--..... 'íuréien elad«tni fog.
ib i kitett beuir tartoznak a b ecaár
gény ló ik tilsat*. Ara 25 kr.
re«sesAlnak
ElofiieLdk
Sserkesiti
Fülöp Q/fM-gy tíudapestaa, Feraooi Jó saefrakpart 16.
— Ur. Wlassic- Gyula akadémiai
tagtól m<gjeieat ai akadémia kiadásában Ssu-okayféle jutalommal ko*zorusott „Baa*iaéret„ oimú aagyssabásu muvénsk
kötatt is.
- Városi Mihilrtól ,
fölkelók d\iai< czim
jelen' m-*g Nagy-Kanisaán Wajdits Jóssal kiadó könyvkereskedésében. A nép
megtarUndo nyii
Kikiiltúi ár a Í.U;
ArverasDi kivin ók .-.
10 •,,-«* kénpíuíben vagy óvadekképea papírban a kiküldőit ketibes leteüüi
Ver5 kötelei a vetet irt hir^m e^jeolö r.'isletbea, még pedig : m elsőt ax áireret J0f-erőre emelkedíiétol •zámitaadJS-^-'&óiiap alatt, — a mán>dikat ugyaaattól í ht^oap alatt, — a h«Tffla>likat u(J*q*u-Íi! 3 bíaip alatt, — minden <>Lyei réület után as árver^i sápjától számitaado' 6°.o kamatokkal e^rütt az irveré* - . fsltétalekbeo mefhsUrozon be'lyen «• módo-,<a'tl8 eredati oóta , cat0k uerint l«tuemi.
Kelt Nagy-Kamu ia, a kir tgzék, mint t-lekkOnyTi hatáságnak 16^6. irt d*ca. b6 31. apján tartatt üléséből./ 3(K)8 1 — 1
•'«If. "p- ! 5ÍÍ5ÍS?b0.o*
l való tiszta magyar hazafia dalok OmpJ*
bisoayára nagy kelendősége <k fognak Qr
Örvendeni, alkalom»-<rü«éL*knél fogva a. kir Uíéki eluók. ntelfin ne , is érdemli. Ara 10 kr.
KVtLL
FeiAlAt t|t'k«*nA es kiadó:
batokfi Lajos
Laptulaja.,0,,. : WAJUIT8
A lesjobb
czigaretta-papir
a valódi
Árverési hirde tmény,
A nagy-kanizsai törvéayszék telekkönyvi osit./6—érői kósbirré tétetik, bogy a magyar királyi államkincstár végrehajtat óo a k Kumaaovits Verona terjeseit Csi-gáuy Lixlóoe és "
sok, n>-kövelett
ly«kb«ii éiituúd
folyama
pedig,
mikeul as általánosa* a u>rm»«aat-« asv
1 fal
Kmu. ^i^oiélyek: Majomé, Fuiiftk .Szabina k. a. gadott leánya. Weias Rtsa k. ¦ Gyortyáuffy I.ona k. a. Sladay végtett bolcaéas, tanárjelölt, Bia U*. Febérváry Nando-, kos éa vál ó üevvéd, Hjrv4!h (iv. ur. C.abj tít-r ~
Bn fo Náui
öéia
Z6k
lársvégrabaj.í b«(ett deloka
Jóss«l !s»aer
y úr. Koppanc*,
vTai soa Kör" toitpáaunkat diaa valaasiutu. — Kis-Kaaissarol agy 12« Nyeri Imre aavu liú o^ omialanai oii — Z*laberü«a kosvlebb 2 b*a ég* t
k«t kisebb épület.
— Hazai r. b A
évi |ivv^dtlme 2b int
bp^t trtosl
Egy zempléuaagyei leikasz „aiagyar
_ Kikhsrd'úr. AJurT.ss ssótart* irt, mosi kiadót
ea couplottet énekli (iyer- Nédl l
bt p
tyánffy Ilona k. a. b) Népdal ^ énskli polg.jisk. éoekkar. A hangverseny mán tánca kövatkesik. Helyaruk: As 1. 2. 3- sor esámoioti ülőhely 1 frt 50 kr.; a további sorok 1 írt. kársa u üliheiy 1 frt.;B«lépti dij 60 kr. J«gyek l álb ó Bl Jóst Kyógysaor
üiy ;p j
alore váltba lók Btlus Jósset
Urábaa és as elöadá* astéjós * pénstár
ur.iss ssótart ir,
Hataakbou a tav*lyi bortermés enéke 40 >e« termei 3,596.216 hac-
akihóforim
tolit
. — A magyar loagen
gy
tavaly 2U nser íonnt vMZie.<iége Bpetluek a mull héleai japAB VandéfSM voltak. — Fslaégea kiraJyaéuk • aiobá-
i fürdöbeu
.pos.
— Envfrs János vassprémi
volt. — vandéfai
SI
Karoly
e* kwabaa maghali. — A aaiaagar-
parkoduo*. Ha
ll.k a f.'.-
ossküst e caéi elaréaam: mtadenak eióií ama iorriMokai togjuk «1imJ aurban ig«ny-bevenni, nolyak rég mciii*piu>tt, jó biroevüktit elismert gyügyha'ásukaak kó-asonik. Esek sorában b«4ii; miadeaek-eiott Mauoui üio**hjoli savanyu kuija érdemei tol«mii est, maiy uan csak onallo básik urak ker<walüi fiteiere, bs USD aiaptM éa evekrn lefj-<iö Upa>aata lasik ayoatáB, oUkésaiii — a gyOgy-furdók haasoátatat, rnsgaisso — kúrákra is kUlonósen ajtntaató-. As aastali gya tat is kedveit „Uirssbubier* e lakin-itben első rangú gyógy^skösuek bizony uh.
Uj güxcftéplügepek sí rí Már aaamoa é*ek óta miadea nem gósarón b«t «s.d»satt oaéplőfépaél a veróiécek a togas szegea: ált»l t* a«a kiasormatlak és ai utóbbi evek-beo Statuoa asatbt a a nagyobb tiastitó o*ep'Őgép-ik melyek ugyau járgány baj azorkesatv-, kia«t>b goCBBOs-donyok álul hajtattak. Aa elöoyös ráad aservaltosasaak egeas jnlftstőaó^ót ItOD oaa a boái legjobb btraevaek Örvendő (iroisuatiD és HiascbeabQob első magyar <«sd«aag' gépgyára j ud a pesten isaorie fal «• nagy Aredménayel alkal ¦aasia, am«aiiyiuea neveset gyár c*ép-I6gépek«t a nagy ver6oaa gépik erőségébe* tfár, hanem **>%>* dobb«b látj* n4. As ass«kkal aléri «reda^«y v»lób«a m tg lép'1, mert a«v«Mtt <yár ssagas 10 órában fiOOO kdsép-
LE HOUBLON
Cawley es Henry párizsi ______UtdwtáDoktól ót'alik.
llr.
papír aetruzHfráltatoll Ur. JJ. l'uhl
Kftoai véfrrahajtatiat gy^asert lauarok álul, kik a l«(jol'b ajáulau>t ia«DTodí hahó i lakónk ollaoi 67 frl 83 »""**. "ÍJ a kiiUaú mioöséi;. T.lam kr. I4k.58 Ir-.oak 1885. <n o 1 .41 8 ín 30 kr.ak p«dig 1878 Mpicm-, bar hó U. n.pjalól járó 6*/, kamalai, 4 írc. 8 kr. per. 1 »l 68 kr. átiráai T^gia-b.jláai iliolék, 7 frt 80 kr. T«grehajUa
9 frt 50 kr. jelenlegi felsaerüUodS költségek iránti
még
b
834l|lk. 86 dec. 10
Árverési hirdetmény.
A n -kaflitaai kir. taiék niat tkvi bubiig r<!«««rSl küfsétét«iik, higy i>urpú Gi-bor as&biri l«k«i illaive Szabó (bogát) Jóstef réfib. uím»séuek ifi SLab6 .)-:>z«ef oasbarí Itko* vécrebkjtáat Mfaredeti ellvii *A(rb. O(«éb«* Tégretnjt^tú 244 írt tőke, ngy 394 frt *mn 1812 jaaios '23-131 itiSl f«l<r. 25-ig 244 Trt atia p^di* ;88|. fabr. 35 túl tár> Cf, kamatai. 8 Irt TK) kr bírt v«xrtl kér«lmi, 5 frt 50 kr Úrffaláai dij v» béiyeKkwiiaeg, ^ frt Is kr- vi«r«k. k«r«laú, 10 f.t 8*i kr arraréa kAroloit t a mig f«la«rü]eatln kolbi^Kek-bfil *U4 követ^léaioek kiel*fitca« «i{ett e««n kir. U**k terüietebns tartózd s a »zabarití5i t 383 ktii ingatlannak iij Saabo JÖM«f«t ill»tó a » írtra becanlt '. róa^ n. asen tjkvb«ii t 44J3 . . . .»..'....
t544. , . .'..'..,.
654 kl^o t 472 b,.i i 0 SiabóJm.ef.l Hrt«i7 írtra becaUlt
•54 t 1U7 10 , .
655 t 748 • 4
65< t 899 3
646 t 1111 6
tJi7 t 999 m , 12 ,
S&8 t 10S» a *
659 t lüa ¦ 8 • ¦
6«U t 116* • ¦ .
6S1 t 1>U7 7 ,
««J ti • »' •
663 t 1235 . 6 . ,
5al t »»S S _
1 (iyula Mptreai ¦ oladitui fog.
1887 éri bsAjus 3-áa 4«JelStt 10 6rakor Stabar kc«»«g himioál . tfj*é<i vajy heiye'l ;se kö»bi-jöU4»ftl m«f>»rta ,4ó uy<lvtai>s árrerí*. i
Kikita'iai ár a f-nnebb kitett becaar.
Anereaot kiváoók Urtj»a»kt a be-sár pirbas a k<küUölt kea«t>es kfout.
Veri «t>teles a ^;rl>r- bi'oui • ycn<~ r^ni.tbfn mlX ,.eiie: az et-St «z irrer** iúf«ráre rnalk«4et.átöl lUnitaB ló 1 hóna)i al*tt. — a mám inat u^vaaittit J hoaaji atati. - s aaraiadik*t U(tyan»U-i; S húoap alatt, - minién *fye* rc**l :t irmi az árverez uap já-,61 szátaiiaudó 6*1. kamat .kkai eajUf aa ar**r<M. f«itéaal«kb» BMcaaUrtrz itt kelyaii ii ¦ odocatek siarint l«fic*tnt
Kslt Sagf-Kaaissáa, a kir ts*« (, mitt Ul«kk4njT. hatóiifnak 1H-46. «ri d<*ci bo3l. aapjáo tartóit <Lés*b5l
Gr. HÜQONNAY
k-kií. ttaUü alaok.
EV'ELL
kir. tiaéti ]»i/*iHUSZONHATODIK ÉVFOLYAM.
•ZALAI KÖZLÖNY
1887. ÁPRILIS 9-«a_
EQ1ITABLE
ai Euesílt-illaiit et.tMztnitHaru.ii. NEW-TOEK-tai
Alaplistáit lsí*Ui. Bitt^sitasi állomány 1886. deciember 31-én 1,748 000,000 márka
As uj fel'ételek kitellek: 1864-ben 1886-ben 1887 baa
360,000 000 408.000,000 474.000.000 márka. As öatsaUp enitlked'tt 1886 j.euir b" l-lll 1887. jannár 1 jéií
272.OUO.0O0 márkáról 321 000.000 márkára.
A tissla nj.r-m-oviöbbl-' 1887. jannár hó 1-én 68000 000 márkát leit ki és a mull éthes viiionyitvs 13.000 000 márkával «sa«lked«tl. Tnkebefek'Mé.ek Európa 16 000.000 márkán Mai A kóltények 3 év stulva kifogáeoibatlaaok Minden kntvéoy vissaavásárlási és lessálütás! i"ga 3 »t bo!". A 100.000 dollárból álló réssvényloka alepsatbálysie-rüleg osskia 7*/a kámaiostatik, asun felftli aok millióra rugó nyereség
kizárólag a biiCnetlottaá- jsvára esik:
n---->-------- j_.»_t-----_-, *<» — OQSn A _R
Budapest, Amlr<U*t/ út 12. n
F'ííigy Bőktég: N*iLy-K*aicB"] Fuehxr Sáudor úroál.
2969. 4-6
Umrath
BuDna.
Vegyes ckék^egész vas és ac/ilból
kkal tartósabbak, mint azon ekék, melyeknek fa fogójuk és fake-rekOk van, — szállítjuk pedifc következő árakban :
3-7 méhmenetűt salya 90 kilígr. . . 33 frt 4-8 . 95 .... 35
6 —lü . . 100 . . . . 37 ,(:":
Klókés nélkül minden eke 2 frtttl olcsóbb Szillitási tereglsjt az eke kimélésíre 6 frt. — Minta lapok és árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. 2994 4-12
l Ilimlll és Tál-Mit országos gépgyára Prága BublUÍll Magyarország főraktára : Budapest Váczi-ut K0. szám.
SWADL0 FERENCZ
BIDAPENTEV
VII.
í
oyara :
ker-. alsó erdö-sor
3. szám___
janija Btibádwlniasott. ssjtalan, &nmak»do aarrrsliiliyt.it b s»u araélleinrzböl < továbbá »ca télé Iliit__ r< Kirlloatetéai kai)
> b»d*lm*«oU
é Kielloitetés. kályháit. v«l»t» berendeléseit. «aj«i »m»tj»d*lm» nőt, egy T»g7 trtbb helyttég siáinár* -ra»!y uuíbbikk kUlÖQí*«u uj épületek-oél, i.kóláknál, kórhisikoál i;b. •« .1-16ileléwaÍ, T*gy ttellAatetA* nélkül
igeo ciélainrasD »lkalmuh«tdk Ajinljk toTábbá Tftl*tneaoj>i ki épitéi ¦sakmábk t»rtoió muokiit, ugymini: épület-, mfi-, é* nork«s0tt l»k*to« tégU ét TkkoUt felbaió gépeit kovt-
ctolt Tatból muokáit. ¦liUktrty«1i •¦ klIttéflvtttMk tafyti ét hét
Bröii: elküld k észpénz rtgy utánvétel mellett :
DOSZtÓ 3 3 20 mete 20 , r hossza, egy öltönyre elégséges 3 75 frt . jobb 4 2U .
n n a ír nvA It 3 20 , , , , finomabb 5 — ,
SZOVIM , i 3 20 . i M m legfinomabb 8 — ,
10 . , felöltőre mindeuféle 6 — ,
Mioták megtekíntésQl bérmentve ; eazdae Táluitékn
a szalxi w ^ -------------- uraknak bénnentetlenOI. A siíWetek
megrendelésénél ajánlhatom, hogy a minta megválasztását rám bízzák. Meg nem felelő czikkek vissia cseréltetnek.
Brunner Frigyes
2984 5-10 Brflllll. Frolicbrrgassc 3 II a
a bécsi egyetemi föklinika, klinikai osztályán »k volt segédorvost.
Dija^lkaU r*a<Mvény T&cjontkUu fillbav tt-fek rei«ir«.
Graci Kurwrlita tér. S ¦» a. aapouténl diUiíli S—IO urd.y
J-Ioa'eei lakáa : K-oobaa«r-ul 17. >a
R-odrlTéuv ugjaaott 2—4 órá< dé utáu
MIKAUO
Lsgfioom.bbé* legkedveltebb felU-b
°

P A R F Ü M
Kapato Na g y K a n i x s á a Nomiuer Jóísernr üzletében
2983 4—'
TTTTTTTTT]
^ghajózá*
Havmbnrcból Nevjorkba
Hávratöl Iiv/orkba
miud«n keiiden.
Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap ü
bl W
Hamburgból Mexicóba
hki
A tfcnuáff p*Mt*kfuzli*joi kitunu in<- !ftt mind » haj-.izobikban ú de ki'.zt>?n elhelyezett at»rók lcKk*"iiveiőbb ulftziw ftJkalmttt o
gy & f.'>- k rá
Árverési hirdetmény.
A Dagv-kaoiatai kir. tőrvéoraáék telekknojTi oaitil/a rinirt\ köabire lite-tik,ko^v ö<t. Preaburger Jak»boeá« Pr«-bur^<»r Aladár Tsgrebajlatókaak Takács Jóaaef M Dej« Gúpár Ka:i Tágrehkjtást ¦ i.nTtd.'. skaoiaiai Ukoaok elleni 2300 frt líke 1882 «.i november 28-161 járó 8*/, muil, 42 frt per, 10 frt 45 kr vegr<-b.jlá. kireliai, 9 frt 50 kr. korábbi ár-Tor*. kirelmi 4 frt 50 kr. jelenlegi • mif tolm.rSlendó kölu^ek iránli veg-rahajtáai ttgjébeD a feot oevasatt kir. törvsajasék terttletébei tartosó a pali a i 280. ei. ijkb.n f 148 « bnt. >latt fei-vetl til'aáfkötelee • 1736 frtra b«oaiill intallan Igg7 evi mprilia 29 «¦ del.lóu 10 órakor Palini kow<ig bálánál Fiiohl Pál felveresi ü^jved v«g7 helyettese kösbejöttével megtartaadó ojilráaoi ár. Vsróeea elada'.m fog.
Kikiáaáai ár afeanebb kitelt becsár Árveresai kívánók tartósnak a beoeár 10* tlt keespaasbeo v. óvadék képes papirbas a kiküldött keséhes leteaoi.
Vevő köteles a TBtelárt bárom egyen-\6 r««sletbea, mí% pedig ss«liot as árre-res jogerőre emelkedaáétól ssámitaodó 1 bónap alatt, a másodika: ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, mindee eg/es rétsiet utáo ál árverés sápjáról sTáojitaodó 6Vt ka-mattal egTÜu as árverési felté^elekbeo megbatároBott helyen es módosatok sserint lefisetnt.
NsgyKanissin a kir. torvéaysséki telekkr,. hatóságnak 1886 évi deci. hó 24. napján tartott diétából.
Az é-i>itíatti idény megkeidtévd. bátorkodom azon tiszteletteljes jelentést tenni miszerint raktáramban a legkitüniibb minüségü
Építészeti-mész, hydrauli-mész. ronían-cement, I* roman-cement,
valédi psrinHti ptrtlan4-csinMt, mszi ét vakolat gipti
készletet tartok eredeti gyári árak mellett: további: a helyben újonnan szerkesztett présrenditer tzerint berendezett cement áru gyirxnbaa, titünó és valódi portlaad -cemejtből lemezeket, természetes, vörös és fekete színben, különféle nagys&gbau. közönséges és mesterséges márványban gyártok ; mindennemű épület di-mtményeket szállítói, elvállalok cement-építési mnnkáiatoktt u. m venecziai-terrazi, gránit , mozaik padozat^ cement-talapzat, vizve-zetö czement-csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek hdynal-litásdt, azironsmirha ihr ik soromoák ; abrak lehiiíö kádak és
vizgyüjtok elkészítését.
Steyer homokkövet, karseti ét karraiai-márványt, kelheimi, mettlahi, keramit éí karrarai-márvány lapokat, elsziqetelö kátrá* nyds lemez-ket — különösen előnyöset falak száraz állapotba ni megtartására — kőszénkátrányt, asphalt, köjedél pép lapokat tüi mentei téglákat — keresztágakat, falkapaokat, a legjobb minőségi rasból agyszintén gazdasági gépeket és szerszámokat stb a legol-cióbb árak mellett szállítok ; általában minden az építészeti és gépszakmába vágó megrendelések a leggyorsabban és legjntányo&ab-
b" te'iesl»etnek- Sartor,- Oacárl
2997 3-3 NtejJUniuin_
IIoIIiit és Scliraiilz
továbbá ROrvető épeket, kanál rendszerrel vagy meritó kerékkel, .Hollingtwwth* izénagyüjtö Trieuröket és minden nemű gazdasági gépeinket leszállitttt árak mellett ajánlani, maradiunk mély tisztelettel
Ábrás árjegyzékek kaphatók WA8SERMANN LAJOS urnAl Nagy-Kanizsan.
3011 1-*
Gr. Hugonnay
kir. tstek. elnsk.
Eveü
3ÜÖ1 l-l
Árverési hirdetmény
A nagy-kanizsai királyi lörvszéí telekkönyvi osztálya ré^zéról közhírré tétetik, hogy Huszár Rozi. özv. Boros Jó-zsefué és érdeklársai alsó-rajki lakosok végrehajtatóknak Bo rus Terélia, özv. Varga Vendelné és Boros törzse férjezett Györkös Palné végrehajtást szenvedó alsó-rajki lakosod elleni 90 frt perköltség tíke, 10 frt 25 kr. végrehajtás kérelmi,
9 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feunt nevezett királyi törvényszék területéhez tartozó az alsó-rajki 206. tkben t 546. hrsz. alatt özv. Varga Vendelné szül. Boros Terézia tulajdonául felvett és 932 frtra becsalt ingatlan 1887. május hé 2 án délelőtt
10 órakor Alsó Kajk község bíró házánál Dr. Tnboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen elr.datni fog.
Kikiálmai ar a feun-bb kuetl becsár.
Árveresoi kívánók tartusnak a becsár lOVs'át késapéns-ben vagy óvadékképes papírban a kikUd< keséhea leienni.
Vevó köl«*le< a véieUrt hárum egyolfi rétsletbea, még pedig: ai ei»o: ii árveré* jogerőre em^lkedasélúl •¦ámitandó 1 bónap alat , — a másodikat ugyaoauól 2 hónap alait, — harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, —miodeo egjes resslet utáa, ás árverés napjától ssámiundó 6°/c kamatokkal együtt ai árveréii teltételekben meg. hatarottoti helveji és uiódosatok sserin lefísetni.
Keh Nsgy-Ksmssán, a kir. tasék, miot telekkönyvi ba ó-ságának 1886. évi deci hó 3l. napján tartolt uléeeból.
Gr. HUGONNAI EVELL
kir. tsssU slnsk kir. tsseki jegjsS.
cs. k. szab. gazdasági gépgyár és vasöntöde Bécsben. Van szerencsénk a n. é. Vözönséget mint becses ve-vóinket értesíteni miszerint ezeknek kényelmére N. Kanizsán egy dúsan feUierelt minta raktárt rendeztünk be, melynek vezetésével WaMMerillltlall Lajos urat bíztuk mrg Midón bátorkodunk ottani és e környéki t. vevőink becses további bizalmakért mint minél számosabb megrendeléseért esedezni. örömmel ragadjuk meg ezeo alkalmat kitü KÍÍ/.miiidonyalnkat 3 — 10 lőerőig, e téren számos elismerést nyert legjobb fajta magyar ekéinket
&
>
> r

| k
Wm/tt, JitmjMiY-KANKU 1887. április 16-án.
ie-in szám
Huszonhatodik évfolyam
IIII: D E T f. s K K
Kaa.*..».«p«tii*<->rbai. 7. isátmUxoi
* ir.iBi.t-n tOTÍf-M awirfrr ."> kr
NYILTTERSEN
..>riM kril :<> k.^n v-i-t-,ek I* I
ZALAI KÖZLŐIT.
A Jtagy-k nizsixi ,Kereskedelmi lyarhank", a „nagy-kanizsai önkéntes tutoltó-egylet, a ,iiagy~kanii$ai kudednevelii
á lap taalltia. ritsétilUtSkOaU-léojtk a aavik *rtJU*fh* i.
takarékpé mtári
in o gadtatnak al
Káztralsk urna asa kiltstaak
egyesület", n ,nagy>• kamsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet", a atoproni kereskedelmi s iparkamara* nagy kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kereskedelmi itiuzeuiit
Budapesten.
A iöldaívelés , ipv és keraake-delemügji m. kir, minisztérium múlt .-;' ér tavaszán Kereskedelmi múzeumnak Budapesten v»ló felállítását határozata ei. melvnefc ciélj« éa szerreteté-ról folytatólagosan szólni fogunk.
Az igazgatósa); az illetékes i, jak testülete* kép'iselóinek bevonásival megalakult és elsó füladatának isin te » Németország-, Belgium-éa Hollandiában mar fennálló, tala-mint má< államokban alakulófelben levó hasonló intézetek szertezetét és belső ügyvitelét tanulmányozni, hogy a felsorolt államokban szerzett tapaszulatok alapján és tekintetbe réve a náluut uralkodó viszonyokat a kereskedelmi múzeumnak azon ala-tot adjt, mely leginkább alkalmas a mindenfelől óhajtott czél megvalósításának sikerét biztosítani.
Ma már uem szenved két»éget, bog)' a kereskedelmi muienmok ti válólag alkalmasak a kereskedelem és ipar élénkítésére.
Okszerűen rendezett és *ssipon-to^itott bemutatása annak, a mi a hazában termeitelik és amit a hazai iparnak előállítani kell, hogy hasznos foglalkozást találjon, irányadó útmutatóul szolgai a termelőnek cpugy, mint a fogyasztónak.
A szervezési szabályzat határoz-mányainak már futólagos áttekintése is meggyőz mindenkit arról, hogy a felállítandó gyűjtemények és a sxer-vezeidó kereskedelmi iroda reodelke zésére álló segédeszközök a termeló-nek és fogyasztónak, épngy mint a kereskedőnek oly anyagot nyújtanak, milyet egyesele a legnagyobb idő- és költ-ségildozatia! sem képesek megszerezni s melynek előnyei mindenkinek egyaránt javára Bzolgáloak.
Oly nagy és tokoldalu feladat
mellett, mint a milyen a szervezési szabályzatban a kereskedelmi múzeum elé tozeUtt. önként érthető, hogy a programm minden része egyidejűleg és azonnal keresztül nem vihető
Az igazgátóságuak, midőn szervezési működésének sorrendjét megállapította, szem előtt kellett tartania a Mltségek szempontját a egyúttal oda kellett törekednie hogy elsó sor bau a programm azon részének megvalósításához fogjon, mely egyrészt legsürgősebb, m&srészt viszonyüag leggyorsabban keresztülvihető. Épen ezórt tevékenysége kiiudulási pontjául a hazai gyűjtemények felállítását választotta, melynek czélja valamennyi belföldön előállított gyári-, kézi-, hui és müipar czikk, falamint az iparilag feldolgozott nyers anyagok és nyers termények állandó > kiállításában a hazai termelésről lehetőleg tökéletes képet niujtim s ei által a kelendőséget elómozd.tani
A budapesti országos kiállításnak azon örvendetes és fonlus eredménye volt. hogy a kalföldet termelőképességünkről lájékozza és a mit talán még többre kell bec-ulnúuk, saját ha/ai fogyasztó közönségünket felvilágosította arról, ho^y vajmi sok czikk ittbun júl és ju^oyosan elóállit-latik és n.gyobü kelendőség mellett még jutinrosabbao eióállithaió volna, melyei most főleg azért, mert hazai termelőképességünket nem ismerték, külföldről szoktak beszerezni.
A kiállítás futólagos eredményeinek állandósítása és oly központ létesítése, mely könnyen hozzáférhető módon a bel- és külföldi fagyasztó elé állítja — hazai termeié tttuk legjobb cinkelt, azoK beszerzését és kelendőségét megkönnyíti az eladónak és vevőnek épugy, mint a kettő érdekeit közvetítő kereskedelmi köröknél minden segédeszközt és tudui való adatot rendelkezésére
bocsát : ez feladata az állandó kiálli tásnak, vagy hazai gyűjteményeknek, melyek Mállitásával működésttruel megkezdeni kívánjuk.
Hogy pedig ezen ciél legbúio sabban állandó kiállítások alltjában szervezendő mintatárak al tal érhető el, azt a külföldön kiváló eredményűvel múködó kereskedelmi muzeumok és kiviteli niutatárak majdnem egybehangzó jelentései tanú ! sitják.
| Szándéknak e kiállítás részletes | Katalógusát éienkint közzétenni és annak a legszélesebb körökben való ter-'jesztése által a bei- ét külföldi fo-I gytsztó-közönség figyelmét a hazai ezégekre irányozni. 1 A kereskedelmi iroda egyes osztályainak felállítása, külföldi nyujte-; menyek beszerzés? és a múzeum saját közlönyének kiadása, lehelőség szerint, amint a rendelkzzésere álló pénzbeli e=rkőzcK engedik, fog kö vetkezni.
Addig is. mlg az igazgatóságnak saját szaklap rendelkezésére nem áll, j törekedni fog egyes napilapokkal í megegyezésre lépni az iránt, ho^y | közleményei azok utján jussanuk az érdekelt körök tudomására.
Hogy a múzeum gyűjteményeit a legszélesebb körökre nézve hozzá-férhetővé tegyük, mukőiési program-Imaok keretébe a va&<lorkiálliUa«>kat vettük fel, melyeket a kereskedelmi és iparkamarák hazzajirulásával erre alkalmas helyeken rendezni sz.in-dékunk.
Kzekben van szerencsénk működési programunk rövid vázlatát közölni.
A mint kezdetben már megemlíteni szerencsénk volt, a mnzeum sikeres működésének reménye az érdeklet: >örök bizalmán és jóakaró támogatásán nyugszik.
A kormány a kereskedelmi mu zeuui létesítésé: kezdeményezte es
azt anyagilag és erkölcsileg a lehetőségig támogatni fogja.
Az igazgatósig a maga részéről miadenl el fog követni, hogy feladatának megfeleljen.
1) e két tényező legjobb szándékainak és törekvéseinek eredménye kizárólag az érdekelt körök közreműködő támogatásától függ.
Hogy a múzeum hazai gyűjteményei czéljuknak megfeleljenek és az érdekletteknek valóban hasznára váljanak; okvetlen szükséges, hogy az egyes termelési ágak kivétel Délkai és kitűnően képviselve legyenek, mert csak ez esetben fogja az állandó kiállítás termelési képességünk hú képét nyújtani.
Azon kérelemmel van szerencsénk ennélfogva az érdekeltekhez fordulni, hogy az állandó kiállításban kitűnő készítményeivel és terményeivel réazt venni, s erre vonatkozó, sürgősen kért elha a ozásá ról alulirt igazgatóságot értesíteni szíveskedjék. A hazai termékek nagy mintatárát f. évi május havában szándékozunk megnyitni a budapesti orsz. kiallita-s nagy iparcsarnokában.
Biztosan számítunk arra, hogy az érdé eltek ezen közérdekű Tállalalattól támogatásukat meg nem vonják, s becses részvételűk álul a mű sikerét lényegesen előmozdítani fogják.
Minden bóvebb felviligosita»sal vidékünkön a kereskedelmi mnzeum nagykanizsai képviselője Eben spanger Lipót ur készséggel szolgál.
, A faültetés.
Hmi, middn » UTiu bokömöot, )ó ••olgtlaun vélek ielj<wit«LÍ a t.oiva^ kó-aoo«4<aak., U« » f»llll«ts»t migába rrive umtrleiem. s«a kalöabflD anaak kü-löoböio ciiojai it biuj&t. Mer: hkb^r a müvelsi m«K o\j fgj*sarii m, de mfl«u • .AmtaUDtxor kellait *ua»k bibi* v«gre-
bajuait rí.mi péaa- i, iálrtaímif áraa Ktagzitstai.
Mmt tudjuk u UlUU«b>i iio asuk-aégu, a.nkaiöobm Utt két eutltg fű-ré*s u.
H. .a Ulloláébn nüluigM tá..l maguak ia randelkrkUok, agj ftoB.k ki-uuiuá! ogvoíjliok arra, bőgj uok maa-Ittl löDb gyölérr,. birjaa.k, oat takác a aaját telTigyaiaaaDk áu«l érbetjuk »1, * neBo^ibsa a kelió muAkát n.ai akjnalva aBOftfc kiácáaáail lehetűisg oagr (jöks-rakkrl ki.neljük • fíiréb&l.tt olt miod-
ijárt a ferült rftaafkat eltávolítják.
I Ha a fáoaka (mart hi«a 3-6
• ••• lik ültaiaaáril .zólok) karai ajík-drsattal bír, kUlóaosflo ba a bajasál gyokarek biáoroxoak, akkor ültatas eldtt 24 óratal C«al«aarü agya« M tebéa Irá-jy. kararikbao (2 ran tahaa Iragja 1 réaa agjag i 3 rút ria) a giökaroket baiilluai. Állítólag a modut aikar koro-naaaa. E ketarak.be 24 óráig bagvjuk ill-ni, oialaaerU midÍD kive»aUk homokkal babiotaoi a gjökerakal. Midío a gvSke. raket magma aa&k eawl Kapctolatbaj) a korona ia megmeUieodd. Aa alma, körte aa aailraiaiiil aa oldal agak 3 — 8 •««", d" az 1'íii asim kitala alljoo, a ¦neiaaaai lap p<dig romul legjan aa a asemroel átalloobeo iegyeo. A vesár ág padi!< 5—6 rugyre. A dlóU koronája ai alkatúmmal oem mataaeadd.
H* pedig fátokat T-alamelr fa ia-
[ kólából hoBAtjuk oa ások talán a asállitáa aUtt aoajira megaairadtmk volBa, hofj
. a felbór ráocaoaodoi kaad, akkor aaokat
\ egy ^rokba fakteMÜk be (tDegjegTaejidA, Hogy eaea árok a fa o«gyaaa.a éa aaeaj-Byiaeaebea kepeai mélj Aa boaaaa Ugyaa) ét földdel fedjük be. 1|íj b.gfjak 7-10
Bap>g. melj idd alatt » fa felttdOI.
Aa eicvea fákaak gödreit, [g«a oa4l-aaeru oaaaal mcgáaaioi, plaoeb* • talaj ko-lolt. nagyobb beláaitáaoai Irgcaatezerfibb a ulaji rigoiiroaialoi, (torg»tai> a aautáo a gödröket áaatoi.
A godrökoek oly mely aa aaalaaDek kell leooi, bőgj a gySkerek »(aai ké-avelmeaeo elférjaDek. BtDdaaerÍDt 3 — 6 «T«a ftkaál 60-120 ceotimater mái; aa ugyanolyan atélea legyen.
lgeo roaa eíjáráa aa, bogy aémetTek fa godrébft jobb földet teaanek, miot a milyaa a tal«je, efta fa reodaaao me^aiali. U«rt m>g a gyökér a gödörben, terjed ¦aát, addig a ta rigao aA, de mibalyt a talajba Druhk ki, akkor keveaebb táp-aoja^ot kapváo. mi lerméeeeteaabb, hogy
Tárcxt.
boj liftkie
(As ékor l*fnebb bői jei.«a»«.l
In* é. « o-K7-k»Bi«««i Tirio
1887. Av. m-re*, hó 26 io teloW
CSEREI JÓZSEF
k. t. tőgjrmn. tauúx
tet »in Ug-l-bb • polgir- , *•" b,d-g ftúaroyal fölei,
— u CrBk jo
L¦ irioU l«gfá}öbb.B « UáojBkk i—6 lelkét, kir«, me, - régs«tD«k aötét fátyol* borul. A földi ig.wAg.iolgálutái Are, Kreoo jelvoik m*g ¦ 8«inp»don, bQ-D«t T«ti t*ea>Áre ét Ítéletére ealékmte.i.
Ki d« »»j», hu^ik {&!••« darváa > kir-Jjo-k rém-tetM iuii. LogiMBtsbti érőiméiben ki-|mv':-«, miodeakit^i ••h«sj(ktvft, egye dúl oenat lettére timMskoc'ik • királyi hölgy, - L.knl.kiiiák b.jib.l»tl-» uo-k*j*, *t b*i*d • mk.Mir feli. Kiam ej/ jo b« átj* »6a, ki elkitéraé őt a »*f uto« .
• aöUt nr Mi.
Nm .oh» több* 1 Nme*, ki fMt>tt«a
»ibukott,
«a, k«iki barei • királj. luláira
itftte, Tbeh* polgárai al lassítják ma* aktéi, elhagyták ét magák a« istenek is, kithes
basstalaouleaoeli tekintetét,biaisi) jámbvr
gyorsan letarolt ifjúságai, a mely eddig is csak sseovpdéaeket ismer ; nem fogj ifibbé látói a nap augttrát, nem kössön ti ot sóba nássi dal, msuyaeeaoiiyi asorú nem ékesíti, rideg sírjába ss*L aJá, a L*bdakidák airuregébao, oualóU ismerte volna ast as áldási, melyet ayujiauak gyermekek: as életnek árialUn öröm*, mmt hiú kápráaat tinnék ei ssemei elUt. Vitassuláat «aját lelkének g»d*g tár-bá»»bol merit, a vallás és a titkos voaai-kosás Htomon sseralmére tartják ta4g benne ébren aa életet. Lrai, ha lo'l-porja i« a végsetoek sordoa. b*t*lva, halál* köoyekre, nem-e cselekedste kosao-rúra érdeaea.
As elítéltek utolsó vallási «*al >ekinlhe^ ai a bosas. *ly a lé- és aemlé: kerdés«aek kusao-ín as öamagtvei küskodd lélekoak ter-ésaetaa, végsd tnsája, a kialvó mooeaek telfellobbaaáa*. Nem tekisjti lobbé jótéteménynek a halait, mint slAbb. Mintha egv pillaoaira megiagett Tolna leikében as' agy»asaly, a gyarló «sab«rt látjuk Aaligoaiben, de ns*k aséri, bogy a kó-atkeao m<>adulatt»l öoerejéből aanál ne-asrbbtn emelkedjék tel imi aagasaá-g, hova a mi hatandó aaissttsk mist egy fonsegea i.leaadre tekiai.
Oa úr, nb Dáj«ter»«, ok fAlia'atti balt, Oa börtöo. mmlj Orftkrt tárd «lsUbs saras '¦ ~~ n/i'M utat nek* ' wyiimi*-mt kiktt
ija*at
A» irnTÜácba jrAJ P
Utolao köatflk i*, köaftalk már j
>«ttii un Karajt. r*fa*taam.
De Mm a r-aeaj, »aíj mtaaioa ktair : Öraa.*aJ Utm keUe4r« ott l—a, oh ttjiml
8 u j« aajám. • t* deaga Uatrér jALfál Í l* bon
c
8»jit kH«»*l 4k*«tve k«lye»é» K ttrba, Éa bm»I Polmcik**. nert *f-ied HMOQlát t-ttem, catintn k«ll jó tett>a4R. Padit dic^raurt moud érU iám a bolca
iLrtma aordoa bangj* riaaitja fal * merso<6t es f«oyegeü * ké*edeiam oatail, aa Aroket. D« Aatigooeaek & kéité^bee*^ haogjáa mosdott *6g»6 mitiij«ib haag-¦*a.k el batM Beikül: kijelölik Kreon eUtt a baahodés utjat, átmeoaiül asolgál-oak a továbbiakra:
O- Tbeba, nfllSfoldeat t
Ok bodob itUsei'
Ib, alr-fad a vad er&taak.
Theba uacjjai, láM»t >k •(•(••*,
Véfmarjat tv királyi tBnan*k
atitj aortn ítél* es ember
TaatTéri ueralneai jntalaáal
Aaaiait, nig a legborsMSióbb történik, »oek»li a kar felel *sa kftst .aoroagfa a negyedik staaimoat :
Uh. wílj rettMietet a le kex«d, véff«et'. Mea. ftthat elSlad kíact, er6, 8e» b(Uske torayok, aas töt** aajok Ha/afoi Mnfw árjáa.
Aolirjtone a ssikiaBWgb»a, h»gy a störsyu éh haláltól i»*gmentae maga', „burokba f^o 6aom tátyollal' vetott vé-életén^k. Mohait a b^UlkÜ leáay : as ¦ i Külcsi ÍK*sság-ssoigáliatás el nem maradhat, a bun etés oyomábaa jár • , bUnaek, épen as erk.tlo«isé< magaavaialá** oaélj* Sopbokles trageSdiáinak, I
M.at mikor esjaserre felbok bont-, fák ai a íésiysa sfSt, baljósUtsJag jelenik 1
m*€ *L? gyermek által veaetvs ai ial>-nek titkainak birdeiöje a hetedik ember-kort e>öjós Tairasiat, hogy vádolja a királyt és tanácsul adjon neki. Itt van a sorsfordulat, * peripet'a a tragédiában, melyen túi as már nem emelkedik, csak as érdemlett jutalom kotsoruit és a büntetés csapásait osztja,
A véast«;jes fel bők miod fooyege-tobben tolatnak Kreoo fije foie; Sophok-!-¦• tnü esai (•piát*;* érASteii vein a vihar ilitoréset: Kfooa érsi lelkében a lerméiaet hátaimat,torvéoyc:e«k gyoagesegéi, m*^-iaog, mintha reogeae alatta a tnld, **fé*j utáa kapkod minden foU. rainttia pasiilo tftset dobott volna leikébe a jósnak igéje, menekülői igyokaiik oidlo, las«a .agatuil-aá|[gal siet megállit*iii * végse^ romboló 1 kesét, mert ,»z isieoak bossuj* gj"r« lép ékkel jir a bű i nyomáa."
Ok jaj' aiacs aiár arőm s dacsra, •ngatlak ; A vsajíwt allea karára kel*i aem aersk.
így saol a ssegéoy, lebiteiUo király ; belátja végre, hogy ,ls)fjobb megmaradói Őseink bevsii »aokásai melle t élifiak vé-geig.* Félve, babosra tanácsot kér * kartól es » táJOtgó örvény elttl meoekQIendd ssolgiival a airftregbis rohan. De mé> késő minden. Egy biraok lep fal gyass-ruhában, elmotidja a rémúneo barohaaó királynénak, Euridikéaek, mily ¦ ak tartott* o eddig Kreoa , in de:
— — — — az ember iáiig el. Míg iletat ör5m aeriti, es ha te Klkacyta agj üi haJotmak taitosi 5t. Betoltketik lakát a kiooek sarai, Élast kirily. fényben. ási ka Ősiét Or«m assk ndáiaitj*, ée j« keaivaeMt Ola ¦*¦ adaasi a hia fást ArayasVt
kimondja, miit balt m-g üsomon Aatigooe iránti szerelmében : kardját a •iraregbeo (V. ö. Arislot. Poet. 14.) atyja eileo voQta ki, hogy megölje, aatáa e fölötti báaatábaa ödqóq ssi-ét dötla ál, (Schiller Doa Carloaár« eaaiekostet) holt jegyesére omlik és vérbiborral vooja be arájáaak arciát.1)
Holuo njofoaxik mára, halottnak oldalia 8 aieoTaffsSjtít Hadé* lakában tartja meg.
Ot nyagossoak miod kat<ea a ha-láloak karj.io »« 6korQak eaao R'>meo-éa Júliája birdatve ¦ ¦terelem miodeoba-toságát és aat a rneréat lépest, melyet a classicismas esiltal a romaatik* feiétdn. Merétsoek mondom est a lépést, mert a gör >(fök jósán erkölcsi eraéko férfíatlaa-oakT m*Kgyalásó rút dolognak tartotta, ha * férfi egy oLért öngyilkosai lön.
A királyáé, Euridike, eaen elbessétés utáo Teást jóalóUg, aió oélkül birteUo i\~ távosík a palotába, mig a saiklaair felÓl itt j& a lesújtott király karjaiban hosva fiát, Üaemuot, esi a oyiltáb*Q tort virágot. Ho«t már (a kúvetketó kommotban) ssab*don kimondhatja a kar, bőgj K.recs> nak sajti búoe volt, mely tejére sajta ei-tapoava éiee gyönyörét.
'; \ föröf dráma *ik«re nem a k0l»4si-f«k[BI ff^cStt 1(T páldáai a tyllkoetif, ká-boro, halál aoha Ma történt aa óf^rHf drá-Bákkaa a ne»5k5*öa*4g -i5u, kao«si aúndia; a laiaen kival, és tgj hírnök caak elbea*«It« a törteneteket a ui npadon, innen a hírnökök jeleBtfiaáfe fta fooUM aserep* as OfOrOg dri-sUkk«a. A komédU a látTásyoaság^kat il|ets>-l*f tAebat «o(sd«tt aief aiafáoak
(Vége kbvetkesik.)HUSZONHATODIK ÍVTOLTAJI
ALAI KÖZLÖNY
1887 ÁPRILIS 16-áa
• fa koronája >. alább hagy • uGvesssl.
Hsaem aa igán belyee «lj*r*«, • nem lehet elagge ajánlani, hogy • gt>do> ássa. Dal • feltalaj jobbra >< altalaj bslre há-ayaaaak ki.
A« últeiáe maga • követkesó: • már aiegmsUaeil í. midiit • gOdtrto Utatik, előbb a porhanyóé főldb.51 > gódOr «"•'-egy 3-áig ».leh*<iyelik, eiulás • fa • god6r kellA kősepís ei«tik es mindig ¦Huibb.i. mist .. Mbb' bolyén al-lotl, mert >ekintelt>e k"ll venni, hogy • (ald a gSdórbe a.lább ssall, «• így a fa i> melyebbre I8j-d, 'S.v tehát • regi esinvonalsra jut Asé'l • gödörbe hányt ftld m.oojieego • la győkers.ttíl ÍOí)[. Ha nagyon dm a gyökerset, kevesebb fDld jS s godorba •• UKeiee "Kit, (keve-eebt> tehát '/,.) K»nda«»riot annyi tsldol leesünk ültetés 'Ull . jödörlw, bog; he
• fit beli-hilyMiSk, oly n>|uri illjon s töve, mint a föld aiine. Mart ennek el maleestáes al»ko'l koeóbb a fa leriBoket-leDeegeaek a kmfurrái* hnni.
Midío • gyökereket mir behenyluk fáiddal. >kkor a lábunkkal körül kissé letapoteuk HieUl'j nem oegyon t»-tíll, beieaepoljuk, asei "gypár ön Öeí kanna vitet rtn'üok re*, ée így behuiuk földdol egeeseo Enn.k veg«e evei ksrít verünk m.lleje, mely 8-10 centiméter 'áTolíáíra ejfeusiörsitol ** '"**¦ b'.tiáktv jak Cuk keeíbb lesi asoroeabbeu ko.v., he Bír » töd la ullepdett. Ko-t*.re legjobb a füa, (S-lix vimmelie) ae baasnalbm.utik put'O i vaitait, bor, kdva kMelei > b. A kii esnél arra Ügyeljünk, hogy ei S-.i Jakban tiriéojek. Ni bon; eeele. idbeo • fa kerge: • k«rd l»dör-ssslje. A fin ez elaí «««« 50 oentimet-r m«g«ean. a ma«odik a fa koronája alatt történjek. A karó n> njuljék bot koronába; vag; ba beUorulik, a veeer ág ia m<lle kotendí. H. »t ó t.rmok, bog; barmaink kidőnlbttnék, akkor oaavar-joak reá Talani eanró* töriaea galjat a tönara.
A baji kénekbe a g;Sna3loetákat 9—10 mater, a icjQmrilcafeba 20—25 m*t*rra, legeion 40-45 meierre tti-.Mattí.
A fa körali laojér 50—140 OTOti-¦BOteare lerj»djeo.
Uatitm Géza
kerti...
TudnivaMc.
— Al ip*rott-Unoi«€Zok kepeti-t«ae tárgyában a fsldcnitolé.-. ipar- ea keraakadelemUg;! miaiaateriam k köret-keao batarotatot boata : Iparoe taooacs bárki lebet, a ki éleiéuek 12 ik eret be-tíliötw a tekiuteuel at 1884. eri XVII. torTeo;ctikkben foglalt ipartorTsn; 60. §-ára. ai. bog; valaki iparoe-Unoncs lebeaaeo, a megbatéroiolt áletereo kivül fmmi máa follételbei Tag; képeaiteabea kötve ninca, minéitogra a megye taofel-&Kyelojéoek aaun kérelme, bog; a U-noncsiakolába fel ne ve eaaék aa. ki irai olvaani nem tud éabof; ai iparu^yek Te-ceteaavel megbitott ip^rbatoiági tag ata-aittaaaek, bog; * tanonca«aeraódea kö-teakor a kereai'.leTelfO kivíil a vegaett elemi itkolák uloiaó bisoDynrányáoak bemutataaát ia köreAelja aem teljeailbet6
' ülvattlookofcflgfelmébe. A m
kir. belQgyminiixter köitudomáara hoaaa, bog; dr. Hercka Imre kariabadi fürdoorvoa ajánlata folytán Dyo.ci eroo át Karlabad-ban 18 állami ea kózi^ttagatáai tiestvieelo a 12-ikrangoaatál;tól a 8 n at oltani (Urdo-ideo; ur^ama aiatt nsmcaak iogyea lakáa-bao aa díjtalan gyógy kezeléabeoréaaaaitte-tik, <U aMakival miadea magyar állami áa köeigasgalási bivatalnok reaaere nereaett fürdoorvoa kaiiveaméoyeket ia kéaa kiaat koaoloi. A jelaett h-iy-k enfedélyeaeae a belogyminiaiten illetvén, mindaaok, kik elnyerni óbajtják to);amodTán;aikat a beJufymiiiin tenumboa I eoyujtbatják.
CSARNOK,
A sarmúi r kath templom alap
kivebe a következő irat helyez
tetett el:
DictérUuík a Jézus Krisztus! A telies aent H'írovuág-ak: Atyának, Fiúnak és ikentléleknek nevében, Ámen.
Mi alolirouak el okiratiak által tud-Ura adjuk aiad aaokaak, kiknek talán valamikor ea keaeikbe jut, bogy mi Ua-jyaroraaág, Siombatbelyi egybáa — Za-lameg;e kaniaaai j r.>, lelen;ei aapereai kernl«'b« k-bee««i; .a-pota.ki plébánia Sor ma. fi.kkötaeeb-li birlokoaok Tallá.oa bn(O«agaaktdl indulatra, meg a mali 1886. érben koaakaratul elb.tárotmk ¦ aegállepjioituk. boj;; a kóaaéj k6ltae<en a kóaaeg- ea temp o.n penaUrábaé'enkim befolyt jövedelem febaaaaáláaáral koaae-gaokbeo aiItten oig;obbdi°a<'.eel>ere .g; a nepotoeki plebáoia irattárában talal-bato okmányok Umjeága aseriat még a XVL aaáaadbaa ápiutl kU kápslaa ke-,
att a mai l«lekaaámboaaráB;it»a«<yaa aagílyaaíai eaelokn Í0O0 fri, káBtaJeai
'kták 50 ft peeti rakok iBle
aaOQ balyan egy nagyobb taaaplonot, aleotegyháaat epittetQak. Ai általunk epuendo templom terrrajtat Saller L joa a.-kaniaaai epitd mester or álul elkeaaittet-rea, azt aaoa karattakkel Krjaaaletttk fel Meltoeároe Megye. P»ap«k««kh6.. bog; « asáadekuakat bal;bea hagjni t t^mplomaak epitéaehea a asQkaegea eg;-báahat^aági jórábag;áat mega43i méiiói-lataek ; mit ö Melidaága aaáoaKkuak ki-ritelére tett buaditiaáral egeaa kaaaaéfgel megadai meltóatalotl.
Eaak után aa <pit«ai elokeaallleleket megteltük • ug;anctak Saller Lajoa n. ka-
i lk éid l epteai
maaai lakó. épitd meater úrral aa kk 7750 f álli
epiteai l
költségeknek 7750 frt megállspitáeáv aeersódéaro léptünk, aaoa kikötéssel, bogy templomunk épitéaét folyó 1887. évi ta-versán megkesdi é. lagkéaobb 1887. évi Julin hu végével befejnsi, hogy mielőbb aj templomunkben áldbaaank ée dic«oit-heesllk a felséges Miadeaheto Ur Ittent
Uegemlékesve akoronáa próféta ama eiaTain)l:,he ossk ss Ur na építi s há-aat, bsstootalaa dolgosnak ások, a kik sst építik* ss latén segileé«u> hívásával kesdeltük meg e oagy munkai, annak nevében folytatjuk, naak is u«y remélhetjük, hogy aal aterenceéaea ne ia vé-geshetjak.
Fotui.telead.! Bo«áayi Gtórgy ca. kanonok lárab»li p ébáo.ia uruak a mai alolirt aapoa áldó u e. aaentelle meg as Egvbáa aa-nanáan aserint templomnak , shelyoste aatbees al.pfalasH-ba a klisségbeli hívek jolenlétébeseorTea-köaott, hálát adva a jo lateaaek, hoey aa ép'teado nj temp'om alapkőTéaok Mé'elét mefé'hetlék é. láthattak.
TV'ént pedig es Knea' u urunk sin-le'éee u'ín e««myoloejesiiyolos'.nliele-dik év Sat. György hava 2. n.pján, a mikor aaeataéges XIII. Leó p>p- miat Kriastu helytartója a as AayaSumngy-hás feje kormányosta a kereaslény katho-liiui soya*i><nt«gyháset, ó catesári és királyi felsége I Ferenci Jneaef apostoli királyunk aralkodUs alatt.Ssombathelyi •gyéé pü.poküek lévén Qidaay Kornél (méltósága ; Zalamegye főispánja Svaatita B-.0Í; ali.pánja Ca-nán Károly, kaaisaai jaráa fAasolgabtrája Svastita Karoly, ssol-gebiráje Herkly Antal, letenyei kerületi eaperea Laakovics Ferencs, fárabeli ase-petneki plébános BokáoyiGryörgy, aegéd-lelkésa lloabar János, aormaai ksolortanitó Andera Károly. Iskolaaiéki ejaok Bokán Péter, k&rjegysó Gttnfeid Josse'. köa-gyám Varga jóssef.
KösségUnkbeli léleksaáma legutóbbi népaaámlálás aserint: rom. kath. 1074, ágott evengslikut 2 isreil.ta 10.
Köaség.biráje Kelé János kia, helyettea bíró Fehér Ferenci, eaküdtek Biliege Jánoa és Pitó György.
Kősségi képviseli teatület tagjai:
Legiöbb adó' fisatok : (vinütták) Hercseg Batthyányi Ödön. ifj. Kelé Ferenci, Simon Jinoa, Kelé Andor György, Knle Andor Jóaaef. Kelé Jsaoa kia, Si-
kösyvtárMk 50 frt, a pesti vakok iaté aewaek 300 frt. a váoai .iketaeaáknak 300 Irt, a veaspréai asUrkeoéoéknek 500 frt, a ves.préesi angnihö.gyeknek 500 frt, a Saeni IitTia-Táraulatnak 300 Irt, Ssaat-Láasló-Tármlalaak 200 fr', s paremsrtoni plébániának 10U0 frt a esabrendeki plébániának 1000 frt, a ett-eaeghi plébániának 5O0 frl, a aihályfai plebeaiacsk 600 frt, s vsaspreaavsrosi korháaaek 1000 frt, a aseal Aaaa ká-polaa m-llelti uj takolára 1000 fr . a palasaaki plébániára 500 Irt, Viadornya-lakon vaesr- és Onnopoapotun vígsendó leleniaiolgálatért a asánthói káplán ré-ssére 2000 fr', a vindoroyalaki mester fin lése javítására 1000 frt, a viadornyelek: templomra 1000 ín, a reesprem! esegéayeknek asoneall kiosstásra 250 forint.
— A BagT-kaaiual .Magyar irodalom éa müvéetet pártoló egyesület* évi rendes kosgyüléaét május hó elsó aspjaiban tartja.
— BrIArés rabláa. Herlelendy Béla Ügyvéd ur irodajr spr. 16*re forduló éjjel feltoretvéa, as irományok óassekuaaállatuk. puaks a egyéb elvihető ériékes tárlyak ellolvsjnltatuk. A tHameat^e aeekrényt ia próbálták felfeeaiteoi. de nem sikerült.
— Akeuthrly-fcalatou est.- györ-vasut k naigaag.tasi bejárass e bó
18-áa torléneod Mely alkalommal s I lea.déai m n:aa ~rmssot Ltka-oa Aladár miaiaateri ti'«.r fo*j» képviaelni.
ölrvilkaeaág. Hiten Veade 64 é>" foidroiv-s A..-P-aokoo nagy peetek-.ii rigge. aa tatai ó -j Óra Celakaes-
, o -, ,„k. Ja.,, Nóa-rád ¦ «gy« be1'*. Bic' Ilnaka, Somasich Katinka,
umÍÍÚ me* L> íléaet gróf lWcbt.lddr. Ha.twi-János Nagy De^Ing.r L L« ve^éísa^r^ háínál. E. S a~ Uil-a. - Ödön. Vároauuk ^^"« ,T" „ °V*lV:.t..- fit;.„á. Sail.savlmetriöl' aa egées templomot eufJBBBjoa.
pár
tnindeQ
totta nmgtt • mire eewcvviiié*, már meg volt b>iv- Tettéatk ott i.meretlea.
- A képTlirlÖválmiItáBi mosgs-Ctattihtiyen s bu*«é^ héfAa tartott
pa-taélkf... énekeslett-I m«giadalt. A jeUa voluk egybaagal-g éa áiuliaos h-lyaslé^sel BJbtSI Uager AUjus jehalagi képviMlót kiáltutták ki jelöltül. A végrehajtó biso-.tsAg meg.l.fcait, oloökeül TrsttyáMtky l^jo* Ugyréd válásátato'.l. Uager Alajos a kijelzésről táviralitag értasittelett.
- Képviaelói b-Msávoló. Unger
Alajos, a kassihelyi kerület áluláaoaaB tiastelt képviaeloje májúi bó 19-én Kestt-helyaB 22-én pedig Ki*-Komáromb»D bessámoló, egytseramiod prograsob^asé-dat fog larlaoi.
- A .Kenik, éa |p«r Caslso'
megnyitása A ketdeméoymtJk busgól-kodáaáoak, párosulva as eloökaég tett ercével ruvid idA alatt sikerült asea uj testttletoek o.gjoa csinos, a t.gok ké-oyniméoeK m-gfeUM ouhoat alkoti At uredklmi épttletuea a régi casino volt helyiségének egv résséa at uj egyeaiilet kibérelvéa kedvest) fel le lelek mellett Scbarz Lujía ti* cxég Al.»l igea Í» ése-sea fr)U»err*IUHett. Has rét vttaraap d. u.
no.PÓ,.ré.G..lj„«ör.g;Tál„.U,-Uk:. '^ ^ '
Sasi István. Mibócs, Ferenc, CWdaa, Alii...7Ít
litván vssi, Caordáa látván j<5ná. Bokán Póter, Kelé Tamá., Bokán Farkas,
as uj helyiségben eg; begyülren dr. F*r-
it. György havának 2-ik napján.
KövMkeanek a névaláiráaok.
¦V LAPl'NK jelen szama a ni4 sodlk érnegj-ed kmrmadlta IrTén, tisz-Ulettel felkérjük mlndazokal, kiknek elófliet^sök lejárt, bökj azt megnji-tanl szlrrskedjenek, iehogy a Isp kOldéseben rennakadás történjék. A httralékosokat lg kerjűk tartóitok kiegyenlítésére, mert nekfink is kötelezettségeink Tannak.
Hírek.
Fe«letio«
- Botioir t
heiy« ér eaüiéae sseriat Kr6l Tatailó ur berseDCtei uraikkal saaira j6.
— Tarányi Tertaei ¦
jÓtékoDy bagyomaayai : A fer-M.e«.ekoek 200 frt. . ve.s| gyesunitór^ndiekask 200frt, *__ batoak 3000 frí, a papaoTeldeae* 3000 frt, .s egyh-imegTei p«D*t^o»k 20U0
frl- *«p-pok .o -ésotéaek 1000 frt, mesierea nyagdij-iotiB-ianek 500 (• s-ora dioecF*abáa«k 500 frt, Dávid-á rabasaak 3000 ír t, Donoakoa i ask 3000 irt, kápt tvla«i
¦aérAl jóvahmgyási aármdékkal láttattak .1 Zala fcg-rt/eg város Í10.000 fnoa, í.ey Kaoíz» vároaáuak S00O00 f 6* C.áktjroya várotáBak 30,000 irtva töríetsiési kóícárfarM ttóló k6teletvéayeik Bemkülóaben Zal»-Kgersseg varos állal a ragalejog és a hos«át*noiG épületek mt-gvételéröi tsóló adátferési tsersAdé* Továbbá. Nagy-Ksaissáa lé.«siieodt épitméayek iáeiglea*a »d6m-oto* tár^yábaa hosot'. batárosutoi. hogy as a épületek 1886. ér tar.csától 1897. évig a fcniség: pótadó »iól is tiIm-sB:oaseBek koigyblM jóváhagyu.
— bicaéretes ioditváDyt lett Hajós Mihály alsó-leadv»i Ügyvéd a m-f
gy Ülésen L i. Zaiamgyebea levd 9 elneveséaU kö*.egok oereioek magyaro sitas- tárgyáb&a belye-iésset Éogidl-ivio j»vi»tlat téielre egy bi»ott«.g küldeieti ki ét práig Cwrláo K;-oly .lupán elaök léte alatt Molnár Eek. Luperashek Jö ss«t, Kocseih Uáiyás, Mocsáry Jáaoi Qadó Uatyáa és Hajót Mihály urak.
- üiilö nű.elő ekék-,hegyi válta ekék éi a he<yv>dék k&löaleges gépel *el fug ts orsaá. magy. éaa nógrádmegyi-(ratdaaági egyeaület verseayt, illetve ki «ilitáairendeint Fülekao májú* hó 31-én. Fdlek »av*uti ctomópoBt le'éa 0 esélra >geo jól len megvál*astva aBayÍT»l is lokabb, mert a Ul-jviasoayok ia a T»r-•env eséljaira folette kt-ávasAk. A két
'jylet kósút r*nde*3 btsott-
y Vi-
gróf GyQrky^Abrabám fSispát Bála, Saakáll Bfo-b.* és Feraaos. .gb Vinc«e, Ordódy L«joa, fáj Árpid, B*r»nyey litván vettek réast. Ss Ülé-i»o a prograoim poatoaatok ¦ a vers*»oy iaiah«lye meg lettek állapit**. — T«kin-tettél arra, hogy ugy a bumokvidékok b^aluttietai, imiol a begyvidékek direct term*ld americai fajtákkal, ugy mint Jaqu*?* és HerbemoDtitvl ujrs telepi tt"tni — s ssdlA fogatot mívelésére easkdaök aaAgi#merése Bom iehet • a gasd.köaöaaégre. — Eteo ¦•¦vu;v.ű a veraeoy telette íaitractív lest. Be lettsnek motairs aasölA rigolérosóekék a tsAIÖ »sáató»kék.a ¦ taJaj plaairosá «ss köaök, ét pedig a.&k0désbea. - A kö-¦tonaég o*gy •sámb-n tog Fülekre jöo-do aj".6l i» gondoskodva less, hogy ' %* elssállásotáa. miot a« ellátás te-1 a aagy kösóanég kényelmére
1' aa egé«s lemplomot J elAtii lé - mi éléoken t-ntuitjt. kOfiérdt-Keluégét. A meByasctoay stülfli TeadégsseretŰ hásábas a kteelérdekcltek este vacsorára gyt.lréu Ömsse, de a distes társatag oem sokáig éUeahatte as öröm-Mtilök Tendégaseretelét, mert at aj básas-pár már as éjjeli vonattal oástutra kélt és a tártstág legoagyobb réssa csak még as iodéhásoál Tett bucsat s boldog há-satpáru}!. A ssereacsevcsillaga ktsérje folyton útjukat !
— A „Polgári Egylet* f. hó 11 re öe«ehivott rendcivüli köagyülése batá-roaatképst aetn Uvéa. at uj kotgyulés. meiy tekiatei uélkül a megJflleaeodA tagok ssám tra érvéayeaeo határushal, a oapokbaa fog megtartató
— A
e legyea
n.«jd miod-gyik
ái
ZalMlfS) j
tében naoginduli » TáUaaaiá V«aster Imre orti. kép
— - „______,-_ Etylet" f. hó
11-én a* ipar Mt'llat be!yii«gébeB Urtotta eUó évi kösgylilését, mely-D a tagok taép •stmbao jelnatek m-g, esek as alttök Varga Imre aaredes ált-1 UdvÖaÓltetTén, a
elű
g.loo..-------r------
hu»*éti ssÖDidá alat beotasU kerületet s eaa»k osstes tényesói által lelkesen fogadtatott, Ugy hírlik, hogy as alsó-lendvaí Tálansióker üíe bea esetleg «s sn •tflcni-ák it ss^dékoansk jelöltdt f«lai-¦ •taní. fí-gy-KaOiSáiáo Iokey Lutlóaak. Krtsthelyen Uognr AUjoaBuk még oioc-|é« vatóeaiaüiog nem i* Ibm -llenjelöltjttk, Zatlaegerssegen Ssenaees Ett-l aatiasa-¦iia elUa p*rikfilatBhség nélkül Skub-104 Jaoó. akarjak f^lléptelai kösjogi ala-poa álló elleaséki programmal. Ciiktor-Byan még ab*O'm csönd v.o a leteayei valasstókartaletbeB Ápaiby Iatráo eddigi aépv.««lö ellet, aa eilenaÁkiek Vess er Imr* nevét hangos a'j-vk. A trooi-gróti kM-ftie'b^B még seotaii moagalom a.acs, a tapoloaaiban esideig Vadnay A odor as egyrdüli ji'oli.
~ TersaneiLy JÓE>«f a-gy-k&ai-
Uai járási titali orrú ttr „Útmutató a a«Llosset ©• bortss«tüaD* csimú múréBek 170 példányát Dépokuiási osélokra felajánlván, telbivom eseB scakmaaka által logk&selabb erdekeit vidékek ta&itóu, , ^°Ky ameBny ibea es*o munkát aaj-it hassoála'uk cs-íljábó' as iskolai koeyyiár stámára, vagr pedig jelesebb t eser ¦takbot kiváló hajlammal bíró uöveodé kek megju'almksására megkapni óh-j'ják — a> iraoi legkésőbb májua hó 15-ig hoasám j-leu'e-t 'agreoftk. Zala Egeftse-g«n, 1887. april 5 Dr. Ruaioka Kálmán
alL.
— lv-.i Sándor megyénk saép reményű stü wttje s jövő hó folytan *Ddi le Bsrhabao a t>ölc*««»eitadf>ri v gát. mely .Italomra Magyaroraság középkori épiléisetérAi fog egy terjedelme* mü történvti munkái írni. A turbetlea tsor-gslcou fiatal tudósnak már as ottani egyik agyetem bólcaesteti karánál magáataBár állast ajánlottak fnl. Legutóbb a magyar kuitast-miaieater Knpecaky János ~ — f«si&-muvéa« életrajzáa«k megirá-i műveinek itmerieiéaeval bi*t. meg, hus-t«járu t* a ' ' ' ¦->¦--- :l__ 1.
. uofe ü
gyénk fia oly ttép ilitmeréat vív ki
hódításokat tess ¦bbaii as ortságbaa,
tl Ud
m«KDy>ttatik. A jsgjsokÖayT sete-ére HuckaLodi Gr bírd kéretik f<l. A* elnökijeleQ'éa nceriDt «s egylet eddigi r.gyoaa 420 Irt 32 kr. Lengyel Igaáes alelnök hbod iaditTáaya: ,hogy aioo tag, k< fisaié*. kÖteUsetiaÁgéaett vagy kétedei
-agy éppen
talán tégelybeo n
teu elege", egyá
r««s««fl jöb" kftTenke-
tdkép fugadtatik ei : BA«oo tag. ki dijait rendoa«a nem fitati. juUlm.t vagy tfé-lyesétt nem igénye'bet, míad ason által feljogOt-ttetik ¦ válustmáiy, hogy egyet rendkívüli eaeiekbon adhat as arra tao-rulóko.k kegydijat de ctwki- oly et-ibes, h* a k«releoa indokoláta elf.»g -dható.* Ai uj tiastikar és *ál*«s miay kövstkesokép «i*kali : Eloök V.rgm Imre, alelnök Leogyel Igaact, jegysfi Huckaiedt Grot-b*rd, kő-gyám Horv.th Boiditsár, tfipa-rasosaok Künger Béla, egyaser ttaiod elleoór, aegédtiast PfaffFereact, ügyészek dr. Tripp.mar Resar, dr. N^atiodlof An-Ul, válutitnáByi Ugok: Simon Aatal, ClUg Károly, Hell JáBO>, Viula J6s»ef, V.rga Jtxeo-, Kapotty Aatal, Kovác* Jánot, Sobár Óyörgy, Har mann Igaáca, S-.epanek Albert. Leoksy Károly ; pótu-gok : H.rrer Kőben. Vojoovict Ede, Rit-tar Károly, D-Uiar János. Titaeletbeli elnökök : Baboch.y György, G<4»ei Gut Vl Vd 6 Elök sutá
elnökök : Bah mano Vilmo*, Vid
, G<4»ei G Eloök esutáa
jelenti, bogy Kaortser Károly korosmiroa megengedi, misserint helyiségében- »f elaggott aggharosoaok árva »lap javára gjüjlő porsaöl helyeate*«ék el- A gyUlés este 6 órakor as elnök lelkes a^besséda után hosssantartó éljeaséssol a h««gó elnökre, ért véget.
— KAvetkrió g> atijelcatést kapuok : Káapar Aotml maga 6* mo-toha gyermekei: Mária «¦ férje P.usch János t gyermekei; — Horváih Imre éa Beje ¦tületett W>jdits Kaialin, *» elhaoytaak t»..vérei : Hollermayer Anaa és férje : B-rdin Márton é* gyermek,e, T.taffliat a itátoot rokoack nevében fájdalmas ssit-rel jelentik, hogy a tseretA hitves, as el-
erteies«vel disi* meg, uui- 1 f«lejihei«tlen -nya, testvér, ntgyanya ét kutatás köliségeibes. At jó rokon Hollermay^r Mathild férj. Kas-pár Antal né, folyó hó 7-én, éjjeli 12 ó'--kor éleiének 59., boldog ' ^-j-
adaiok egybegyűjtése utáa hat» jö
itt fogj« a maoká' két nyelven megírni. ¦ »u, C1„.„„„_ vv., ____^ ___ _^
Örömmel tölt el beonüakei, hogy me-l 16 évében, bosssa* 3100védés és a halotti
, boatsaa 3.oi
..enfégek ájUlot felvétele után, meg" ÜDt élai. HUH tetemei folyó bó 9*«
ehtmeréat vív ki abb-u a- orniginy, hubi »m. "«¦» «.»—-. —j - — -hoi tudósoknak épen n.acsenek saükében délután 3 órakor kísértetett a rom. k«tu
— Kert BirSQTiUg. Üagyomáovos •tokás tserínt ba«veiv-»«.ra.p a oyári mulatóhelyek is megoyillatnak, • aoha as idén as időjárás nem v»lt valami n.gyoo kertbeosábitó, miad a mellett falr.g-*eok hirdetlek hogy mind as „Egylet Kiit" mind pedig •> .Zöldt. Kort" megoyitutik. Kivánosiságból benésünk » megnyitott kertekbe. At egy-k ic-rtbeo egy téli .k*siy4s ur.t lát'Unk, de » máatkbao •sép tsátnisal voltak jaleo. A „Zóldfa Kertsf es évre Ssilár Ferenci- .Catino" tevékeny kávé>a bérelte ki, m> asuo reményre nyújt kilátást, hogy a Zöldt. kert isaét viassanyerendi ééakaégél.
— A asppciBcki poatakuoAit kedv-töltései Nagy rémftietei ost.uti butvét vaaárnap délutáajaa a tttsonó riadó, nelv as iskola- mosán ugy A ora tájban végig baagsott. As ÜDBepi Byugalmakból felt*-vart lakók ijedten fatoitak as mcsárs, megtudni, hol vaa a tür; csakhamar meggyóvódtek asoaban, bogy » vés* kürt-•¦ót aem * ttuoitótág baaem • tsopetaeki poatako<jsit haogoi:.tts. Hely elén tréf.,
|mely megrórátt érdemel.
— Ditgee raklvo volt huará hét-fos d. u. 6 órakor a helybeli vároai templom b*o Uoger UUmaauElek tek'ptelyes fiatal keretketlfi • eset te ollárhos Vagaer Károly városi kösgyám bájo- és mű vei t-lelkli leáayát Ar.nkát. Ai esketési at«.-tartást ft. Kovaos Eodre k. r. Unár Dob recseabo'! * vőlegény ifjúkor; baráij-végeste, egy rövid s«i*r«ható bestédéi it tartván aa aj bisupárhos. Náaanagyok voltak a meByassaony réaaéró!: Chino-
á Gé Sból Alé éaaé
rallá- ssertartiaai s.*rint • ¦senlgyörgy-íári-utca- 439. stámu saját hasából as örök ayagaiom heJyér>>. At eugeestelö aaentmi-e-áldoaat folyó hó 13-án d»lelótt 10 órakor — a helybeli stent^ferenos-rendi rom. kath. fgyháaban mutattatoll be .2 Uroak N.-Kaoi«áo, 1887. ápril hó 8-án. As Örök világoutg féuyasked-j neki !
— Ai első népf9lk«lé«i Usati i.d-folyamin, mely N*gy-Kantst4o e hó 12 ea ve:te kesdKét éa májas hó l-ig Urt, a követkea6k vettnek réstt : Hajmáti Gyula, Skabüot Antal, Smo-:dio« OyotA, ThaMy Farenos, Tbomi. György Kohnits Sima, Bub Kirőlj. Q*ray Sáador, Kajuer János. Löiren-ttein Emil. A lanórák ttámanaponként 7 ét pedig d. e. 8—12 ig d. a. 2—ö ig At elméleti tanUrgyak előadója,: Vághó Igaács hoovédhadnagy, a gyakorlati tárgyaké: Frábyecsky Jóuef tuhadnagy.
így hét története.
voltak a meByassaony ráayi Gés- Sopronból, a vAlagéty réaaé |rói: I«ail Siador Qráesból. Nyosaolyó-Ie4ayokkántaa«repttltek : ChÍBOrányíIaa-
— Mejyei r h varoabas májas 1-é
Kesilh»yeu as uj
lyittaúk
Perlak jarasi esolgabirovi Sólyomy Tivadar vilasaltloti meg. — Zalame-gy<nek fubrntr Ttgen 1.161.062 trl-adobilraleka voit. — Deiv.riea Kálmán alsó eadvsi jbiró árnál régi pÁna. »8 benkó-gyüjieirény -ladó — A nép-telkeleai titsii tanfolyam Nagy Kamatán ap. 12 eo vette kesdetel. — Zalame-Kytben 3 állstorvoai illáa helyebe 6 aservastnik.
— Hasai r. h. u felsége liaadM-gsaa (Téí Paar Ede a iboraagy U»t.—HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1887. ÁPRILIS 16-aa
p pp
twjál tort*. — A
A ráca* piaepek iaalallatioje apr. U éa) TO1, _ A oaáiifi beTáaetoi-iaa usél megujalt- — Veraadda Vojkfy gról párbajban ca-gbalt. — Beranjaaefja fóaj allaaárói leaóaaoot. — A eee-
ír in
uQDjaál » Duoáa 41 l»odó bid»t építe aek. — A tubaák*. Qegyedanliotno* lopás t«tuui iLflgkerttllek. — IVie álmodó •¦ÍDbi«»i építtet gr. EisLerhát; Mifclóa. ~ s«r»»»oo fj h*ngm*rk«i-tsitfi o»tarKÍi«úi bimuiik. — A.* mbá-kt árv«báio«k Jfceger om. kép»i»«ló 20 oser tori d tol ¦dr>m«\DjQK)U. — Balogh Árpád jelaa lí«urnt» tsioétt, Saegedoa jtgyt TáStott Homoki Ann» k. *. ojal. — Péc*«U ti t«fltrik-aagf ai- btak fiók-iotézttel ütil Ul. — Sséknij Iar« j«l-t ieoekolt-5 meghalt — A Franklin ojdB-d*b*D ü»gy»«oaib*loD iüi toIi.
r h Harti«b«e Adolf
lipc««i kouj v
r
í 400 írti»l * mtgjar B
ben néptiiohisat építenek. Londoob*! ujaágtro ukula Bjiiutott — A.tbeo ¦•• leltHom-r idóbelitirt találtak. — A bé-cai egyetemet a lefolyt téli félévben 1280 magyar ifjU látúgatla. — Jótékonytágá ról UmeretM Hir»cb báró égje leo fi* P* rigb»D meghalt. — Lembergben llb baj égett el. — As olftMok feideriteiták, ho<j Petrarca Laurája fitos orrú volu — Jic* lottó Médelgd Berlinből kiuttaiott. — A Mároé VeleociébekéesQl jönni. — . Bu«ai ulatt drámai tainéM vitMiTOOu! a mi apáid tói.
ml bavi-dja, stikoi
h* anu
taiatáa uok időreí áruimat hatáiaak. TotJTalerfi, bogy a „Sar-
¦ap trilla* gyökér as addig ismeri vér-l tat ti tó Marék k&tt a legjobb, e mellett enyhén oldó ét teljesen ártatlu. Her-babay Gyula béesi gyogysaeréas (Ku-i«M 73) nőtt egj fokowu öatta „SaMpaxilla-ttdrpöt" kenuUtt, aelj más btuoaló kitttoó ˇériítitité U oldó o&Técyi anyagokat tartalmat át a legjobb faÁtáMatl alkalmasható asorulá-•oknái, TértorlódáaokBtl, Wr báni almák nál, köasTéojDél, nutoál á* uok kű-, ˇ érk ringé* éa eaiéas-téai UTaroknái, máj- •• vaeedagtvoatok* ¦ái, MrgaaUjaá , gorfélykómái, o&i be ásóval mindason bajoknál, melyeknél a megrómlo t n«d*«k ét a vár fílojnia* kifállatot. E iie-i, melynek főraktára M*gyfvro-amáK aaámára Bada-peaten Török Jóuef gTÓgyMerénnél Tan •senredóknek •jáolom, kik ati t>lt>o*ony ára miatt (egy p»l»*ik 85 kr.) könnyen boeveroabetik, hanem » gyögjtteréueknek it ajánlom e kiiünÓ preparátam (erjeaaiét>si.
peatről a köretketoket írjak lapunknak : tfrreodotea tény as, bogy « to«borts«ast. • tn nyomóao oemaetk&ti ciikkot, m«-
j Uk Branú E. srajczi labdacs&ibaa s!
l kulóabau aa«geaa f
kaatit«Dsk,
Ki iy«i?
Husás tpril V-iu :
étért hálásak, néhány elégedetlen
]Bud«p-i
oaUtkozik. aoéltül aiónban, hogy i Tn ex álul a legcsekélyebb jogosultság j tuUtoék a szer ilulaooe becsét ille-tóleg. kÖTetkeztetéseket toodi le. — Eg}' doboz 4,-a 7Ű kr. • gyógyszertárakban.
Irodtloa.
— „Uásl ttartna-aiak- oa.aü beroa6, falamb, mtvdár éa minden bats-•o« gasdaeági nellékfogialkosáat telka-roi*5 kitQnfiao iserkAittett tartaiomdai •saklapot t legne!«gtibben ajánljak t.
a*óiok Ő^elméDe. A aaT»sett lap mankatáraai. amiot alt a lefulyt évűn-gyedben alkalmunk volt uputtaio<, hasink Urkitfln6bb ssakférfiai. NegyodeT. elofisetéai ár>., — ami Parthay Oétia
rkeaatíaös áudapeatre fBuda1 külden dA — csak 1 frt. A lap eddig megjárni stáicai Bekaphatok.
— XachárGyola „Gyakorlati k«-retkedelmi tudományok" etiiafi itmeret-'^rjecctA folyóiratának 14-ik f&tete meg-jf)Untt ára 40 kr.
3.
47.

46 49 30
67. 58 31.
82. 41 16
29 63. 77 t>6 43
50. 8ó 31. 47. 32
Saebeu : 69. 74 7: 81 65
Frl.l le aaerkea aló ee k
B AT OKF I LA J 0
Laplulajaouoa : YYAJ1HT8 JUZSEF
Vegyes
— öt tmlUiá pelacak aaajrie. Le-valaaónk a kóreikee6kei írja : í. Q. Popp dr. béc»i udvari fogorroa (Bogaar-Kaaee 2.) e kSakedrelua«U Aoalberia eaajrif kiiaioje, k e kulaj aaaj- M fog-konaerriló aaeri mer 40 *" 6ia kesam, öaeeeallito'ta aB eieo íi6 óta eaeikatdou palackok •tatiaslikijai, mai; alkalommal bb eredmeaj 4axK»j palack toIi. Karea kuaaerval^ aaer léloalk, mai/ ulj megérdemelt eUerjedéanek örvendett ro;aa, Miat e fogvta, melj ma mar caakDem
a^énok kiegéesitó réeBét képeai, raadki-
meg^ato ja a borkó lerakodaaat, TÍagBa-adja a fugák aaep laiaét. meggátolja a csonlaaut, caakkeeti a ioffijaet, koaaer rilja • logbux, eltiVliije a iomi .aájaaa-
bír, melyek ar.UBOTé leawik. Legiöbbaji-re a d'. Popp-léie fjjriteppana.l rágj fogpurral együti baaanaljak, ami keuoa tflóajt nyajL Do nem miodaa RAaeihe-rio-ssajna" as, amit igy naTaxnek. Siá-moe uUnsat let-aik ilj eiaereaéa alléit, aol faaaonlo caomaglaaaal éa TiffOeliakkel, melyek a raíódiaai oiooboak, mert míg a valódi dr. Popp-téle Aoaihonn-aaáj»ia a tör'ésyea vadj'gyel a palackok eagj-tigafaoi képeai 50 kr. — 1 frt éa 1 frt i>! kr., add^g a bamieilTU/ok olcatS 'bek. Heg k«ll jeg.rexnem hogy a magyar orvosok él gvógyatreeaok iá Begyben elu-mosd tollék e aaijvis terjedéeét, me>y roioden gyógyaaertárbaa, a fÓTaroabas pedig Torok Joaeeí gyógysaertirabaa la-lalbaió.
— E(j «g vérliMtit* «tf>r. Dr. Nagy Saador úrtól a kóvelkeaó aorakai »ouuk : Caak nemrég rolt alkalmam aeániui lapban asokel aa alónjöke'. re-aalai, melyeket Herbebay Gyula alrilae-rae meea-*aa*esorpének baeeaálaXa tUdö-bajokaa! éa TéraBegéayaégaél ayajt, moat ptdig álkalumaaeraoek tarlom a figyelmei «gf Qj réruailitó eaerra felbivai,
g g
oébioj e> óta a külföld Hagjarorsaig ból kcadi importiloi Braaay Kálmán •lokalí foTároai ksrsakedo, a aóabor aaaaaoek már 26 é> óta t-rj«..őja Magyar oraaágoa, moat agy atatiavtikát állt-toit öaaaa a aöaboraaeas-kÍTÍl«lrtfl, melyből kitilaik, bogy i>peoialia oaagyar adaber-aaaaaa aebáay ér óta fokosaloaaa tarjadt eiao aorbaa Auevtriábao éa Baelláktarto-láoyaibaa, ahol miatogy 50 raktár áraaitja, továbbá Boaaatábaa, Homáoiá-ban, Sa«rbi*bao. Olaaaoraaágbaa, Namft hoobao, Fraociiaoraiágbao, Ggyptombao. legatóbb Amerikábao iá. ahol a Bráaay-féla aósbortcaaiaek miodeoütt tlooyt ad-oak aáa g.ártmáoyok feleit. L kitaori háliaaor tlyatéo reodkiTilli kedreluégé-aek 4* eharjftdéaáaak titka a aaer aaolid-aágabao et kitQoé hatáaábaa rejlik, oi»ly laaaau laaaaa majdoam aaiadea bál tartaaábao oélküloahetellaDaé taaai. Ugy tadju*, ho^y Dr. Papay EroL ur aaaka* Tatott tolla már almoodta a aaar gyógy-ba'áaát a ki löoféie bajoknál a. m. : gyomor-, f<2«-, ét nembajuknál, guaódáaokoii, fejfajáaaál. migraiaeoél. asaggatáaokná!. aáihaaál majfoltokaál, lebiaaadáeaál, ttb. nb. éa így folealeceeaek tartjak miedeat ajbol iamételai, c«ak arra fígyal-maaietjQk ac olraad köeoaaegat, bogy órakodjék a kaioaféle utánaatokal. — Bráaay féle aieboraseea minden fUaaerkt reaksdeaben éa gyogytaertárbaa található, ri^aettájaa Brálay hiainak rejsa ée a knobo palackos 319. la. a aagjobbikon 320 aaiám, aut a rédjagyek Márna lát-hal Aionkiifll a palacikak Briiay caég taliratával raloak. őntra.
— A kinek barátai vannak ne csodálkozzék no0 tii irigyei ia u-lálkoznuk Hiábt ! ,ai már agy vto tz életben, amint i kSltók nagyon taJálóan mondjál-, bogy u élet za Tartalan öröme e földön senkinek sem adatik* Ezért Brtndt R. grógj-szeréaz srajezi labdacsainak barátait ne nyngtaianitsa az, ha a hála és elismerés szarai mellett, az is »egt«riénik, hogj ragjr egyszer itt-ott ralamely elégedetlen az ő nézetét hallatja. Mindenkinek tetszését megnyerni lehetetlen s így terme
atxtali- es üdítő ital,
hatásúnak bizonyult köhögésnél, ¦éfetajoknál, gyomor- «a bolyaghu--, nrtnál.
Mattani Henrik,
1819|tk 87. mí-ri tl-ea.
Árverési hirdetmény.
A aagy-kaoiaaai kir. törvaaék telek-kouyi oeiUlya réeaérol köahirré tétetik, bogy Tabio Borbála geleei lakoa yégre--bajlatínak Kalamár Jóaaef Tégrehajiáat •aeavedA gelaei lakoa elleni 80 frt toké 1884 áii májúi hó 13. napjától járó 8'/. kamatai, 19 frt 88 kr. par, 9 frl 50 kr. jelenlegi • még felmerülendő köiteégek iránti Tégrehajtáai UgyébeD a frat oeve-aett kir. tomaek területébe! tartosó gel-eei 9, u. tjkbeo I. 10. hm, alatt lelvett ingatlanból Kalamár Jósaefit illető 234 írtra becault föld (</,) réaa, — a gelaei 688 aa. Ijkvbcn 1. 1-5. ioni. alatt Kalamár Jóaeei tulajdonául feWelt 27S trlra becaült ingatlan 1887. »t, juliui bó 12. Dapján d< lelón 10 órakor GeUén a köa-eég hátánál Dariaa Zaigmood felperesi figyréd Tagy heljetteae koibejöttéTel megtartandó ayilváooa árveréeeD áladat* ni fog.
Kikiáltáai árafennebb kitett becaár.
ÁrvereiBi kívánók tar'OBDak a b^oaár 10*/a-át kéetpénabeo Tagy óradékképes papírban a kiküldött kesébea letaani.
Kell Negy-Keoia.áB. a kir. Uaék, mint telekkönyrí batóeignak 1897. é'i márci. hl 26. napján tartott liléiéből.
Gr Uogoonay
b. kir t#aék«h ök
3012
Evell
r U«Pki jpff
Legjobb asztali- és üditő-ital
Hazánk legkedveltebb
savanyuvize
ÁGNES
MAS,
mely oemcaak a polgári feleftbb körökben ia.
ki*>rökb-n kedrelt. de ut&-
a felsőbb ét leS-
a-Hztn.lá.n rende-< italul MZolffáJ.
Konst&atinápolybui, Alexxnlriibin, legközelebb Fiaméban is •'¦ agrmiat h&siokbaa általánosan a kolera megbetegedés ellen praeBervat.v
oe.: biroaynlt /
Friss töltésben az ország mindea gyógyszertárába!, íüszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
Országos
. kir. él sierb kir. udvari iaTinyvii-BiaUlitónil BUDAPESTEN. Erzsébet-tér 7. ai.
Borral has,-n Iva kiterjedt kedveltségnek örvend. ^* ¦
N«(tv-Kai)izíán lt»phatí: Fessdhofer .T Rosenfeld'Adolf. Schw»n& Ttu-ber. Marton 4 Huber Pretlmaver 4 Deutsch. Síirton Adolf, nrtknál
3'/, lóerejü
gőz mozdony ok
fa , aaén- ét raalraatúseléare i legszilárdabb szerkezetű, könDTen ültható s uj sz erkezeta
GŐZCSEPLŐGEPEK
ueges dobbal, keitós tisztító miire! árpatoklyaszoloval és osztáljozó hengerrel. Ara 5150 frt én aion felOi.
MUNKAKÉPESSÉG 10 ora alatl 3000-8VOO kéve
jétállit.
Az
budapesti általános országos kiállításon
díszoklevél.
Magj-ar gőzcséplőkészletek
BUDAPESTEN.
tíROSSMANN és RAISCIIKVBACII
első magyar gazdasági gépgyára
kais«fiexint r. BUDAPEST feaiss Té«i nt f.
k, 6 8 lúerrjü
gőzcséplökészletek
Terölérse* dobbal ra Taaker^tlel.
legújabb, legtzilárdabb usrkaztt
EKÉK YETŐÜÉPEK,
rosták, malmoU,
MORZSOLOK
szecska-és répavágók
4a mind nneroÜ mi*.
UÉPEI
Budapestre felránduló ve vök kizárólag és egyéne sen gyárunkba (5 perez nyire az osztr .állam vas úttól) jönni kéretnek.
szabad kézből egy 6 lóerejü franczia szerkezetű — még használatban nem volt — gőzcséplőgép teljes felszereléssel.
Bővebb felvilágosítást ad Barcstelepen
B D
takarékpénztár.HC SZONH A TODIK ÉVFOLYAM
ZAI.ll CÖZLdNT
1887. ÁPRILIS 16-aa
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«T»T»»»»»»¦¦¦¦»¦¦¦¦<
Már csak vasárnap e hó 17-én látható atoljárs
a Főtéren
naponktat
kiállítása
a
Braeco Roehus
(Páriából) igazgatása alat ti párisi nagy
I
mely részben t moll, részben • je-jen kiválló személj iségei t életnagy-aágban, természet híren allitja elénk.
M1T8OR:
Itt először látható Raili trónörökös és Stephania a. kir. fentégek eskOvoje az Agostuaiák templomában Bécsben 188) május 10-én.
A ylevnai ütközet utáni nnqy Amhuianczia, orosz, tőrön, román sebesült katonaság orvosok és irg. néaék által ápoltatnák.
Stuart Mari királynő U/ejeztétet
I. Napóleon császár 1805-ben Bivogában az msterlitzi aagj ütközet előtt környezve tábor kara álul.
1. Károly ó fel ége románia királya, neje Krztfli't s Rraiiann János romániai minizstenl-nnk kiséreteb-n. Keleti OSOPOrt
Ahdul Hamid török császár aranynval bimieit dn/őltőnrbcn, Otman pnvhi a török csapat v .It piraiicsnoka Plevnánál. Natreéin Peruin első schabja diazöllönyben. Abd el Káder lázadók feje Algírban Afrikában.
Rtmai fehbiriti *zeret*t vagy toányueretet Ültette
E c-oport Nero császár kurahól van véie ésSa^opafó'¦a^o^aiban » .egnat'i bb t.>$tAstar>tta.
Ez'ken kivOl még 20 csoportban történeti nevezetesséctt rgjeni—>; k m.n<k a t. >ö/öns(Sg
raemWeiér^ kitéve m«lrek oly gyönyörűen vannak ki.-illitva hogy bizonya * i i.la oh reiszé^bn fog
nak részesülni A kiállítás niponklnt á. a. 4 óráu-l este 10 if fényes kiviu-.'n»> mellett njitv» van
Belépi cüj: 1-só hely 20 kr., 2 ,k hely 10 kr.. kü ön k»bine' fi kr
S<iaoi Iá og.ián .*r utt-l-lUil ^H-A-OOO FOCHU8 <e.,t.-í
3004 2—•
SWADL0 FERENCZ
Bl DAPENTEV
-. r 'Á
HVm Qyara
r^~j~*-j VII. ker-. alsó erdö-sor ¦> 'U 3 szám
jáol)* •¦••b»d*lnit.ioU. sttjUiaD. nnmiikod'> lár rrtlöllj'-il •ott arméilcittM%él ; tovább*. •»» b»d*lm*t>itt H aitcek é* féle t*ltö én ftiellóit>tr»i kál^hniL, r.|iaiu> kAip<tn(j brreudrléceit, M»i»t •t*bad»lm« ua-not, egy vtgf több belyi«ég uámirft-
^¦P
czigaretta-papir
LEHQUBLON
Cawiey ét Hanry p&rizsj
Ut«ttm<t»októl óratik
í-^ei p%pir ¦efTiiN«jáItftI«tt Dr. JJ. r«kl l>r E. L«4rif, Ur. (¦¦ LippnaiiB Wc»i **-
Hje«»»-ti tknatuk áltíl. kik m l*(iobb ajáulatüt »dt*k. tigr ¦ (itüuo i>in&sé; rálaiaiot ai
y j p
sál, Ukolákotl, kórbáukDil nb. M.i-14«l««»«l, i.g_r mllSauiiai nélkü.
igso ciéUBnrü«o ftlkslmkibatók-Ajiolj- további TftUlBQaDyi ke épi<e< ••mkmibB tartoiá munkáit, ugymia': épület-, D&-, é« a««rkecflti lak^fis ti^U é« TakoUt felhutó K«p«it kovA.
oáolt T»»a4! muok&it. Hatakartyik ti k«(M|»t>Mk taayn ét >><»¦¦
2HO4 47-52
!•++++++++«•+++
ooooooooooooopoooooooooooooo 0 Kifli FAflUlt hf-rlag«k 0
H«-o fiuraxi fonóit-*, egy póst«e*OB4iKb*o Civnr k u«é(n»emc»ej ű kiJöj*. 2 fn J5 k Q
PARFÜM
XXXXX3
K a u i z s a n WoiMllier JúzKeTar üzletében
¦-i»83 5—* ____
BrüMi posztó
síétkold készpénz vagy utánvéiel mellett : 3.20 méter hosszn, egy öltönyre elégséges 3 75 frt 320 .... jobb 4 2(J .
3.20 .... finomabb 5 — . 3-20 .... legfinomabb 8— , 2-10 , , felöltőre mindenféle 6 -
Minták megtekinteni bormentve ; gazdag Tálasztéku minukönytek a szabó uraknak bérmentetlenül. A szöretek megreDdelésénéi ajánlhatom, hogy a minta megválasztását rám bixxák. Meg nem felelő czikkek vissza cseréltetnek
2984 6-10
Brnnner Fricrycs
BrOun, Frolicbergasv 3. II
iu pLagózh,j
Hambar|ból Kewyorkba
nundfii íífr'iin é% vii«rDipou.
Hávreböl lewyorkbt
nundcn ks)dd f n,
Stettinböl Hewyorkbt
mimlen 14 iift]. alalt
Hambnr«b61
ÜáVOnkíol aULTOBBZOr.
Hamburgból Kexlcóba
h» vonla ot efTTuer.
«[ [ff^iúi kitunö * IlitáH tnclk-tt nniid & h»jó»*obikbmn ügj * f,~>. dtlküibeu elhelyezett at»iókn»k n » legkedvetóbb atuiii ¦Jkalmat n'-ajt*B»k.
ümrath é» TÉtrsa Prö»a Bul
V pjryes ekék ejrész vas h
sokkal tartósabbak, mint aion ek?k, meiyeknek fi fogójuk és fake rekOk van, — szállitjnk pedi(, köietkezó árakban :
3 - 7 mélymenetst soly» 90 kUogr. . .
4-8 . . 95 .... ]!|!
6 — 10 . . 100 . . . . 37 .(;-:
Klókét, nélkül minden eke 2 frttal olcsóbb Szállítási teregiajt az eke kímélésére 6 frt. — Minta lapok és árj gyzékek ingyen és bérmenive küldetnek. 2994 5-12
Imraili és Társa országos gépgyár* PrágH Bubuán
Magya rország főraktára : Budapest Váczi-ut <>0. szám.
33frtíi„; 35 .]!|!
EQ1 ITABLE
az Et/6sllt-ÁllaiOi etetuizlositi-tarjasíia NEW-TOEK-ta.
? AUjjiutou ie59-t'«n.
Bíll^utá.1 állom.n; 1886. d'C-eib.r 31-éo 1,748 000,000 mirk..
At uj fal ét-lek kitellek: 1884-b-n 188-i.h»D 1887 b-n
360.0U0000 408000000 474 0000"0 márk«. Ai &••••!.p -m-lk-d t< 18»6. j-üii^r h'í 1 -t0l 1887. ji-naár 1 J6"t.>
272.000000 má'it«rói 321000 000 m«rki'«.
A liáHs DJ-er,m»ov«)bbl-' 1887. j.uaér bó 1-én 68000 000 márkái tan ki «. a mull érbe Ti.tonyrc 13.000 000 ixrkávil rmeikcd-11. TAk.bofek'rtéoik Eur<lp. 16 000.000 m.rk.o trlül. A kfH*éoj.l 3 éy maira klfoiTMolbmtlaOük Mlnd'O kmtioj viwsaTi-árJi^i ét Irirál^ilini jg. 3 ^T mo-.. A 100.000 dollárból illó r*>,Téoy'«tt...«l.pM.bálj>i«. rtlleg csmkia 7*/v kftmá'ntt>iik, asuo faltth »ok millidr* rugó Djereseg kitáró'ag « bistnaiiot'aic javára esik:
Budapeitt. AndrájtBy út VI. >*¦ 2989- 5 —6
Níy-K.ni.i.n Fi-fb-r láudo- ú uál.
EDDIG MÉG FELŰLMULHATLAN
aMAAGER AT.-félo
* cs. kir. snibiiüaluiu/olt, valódi tiszta.
s u k a ni a j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
A> nrvnni tekinlélrek álul nie|C<ii>gi>l<'tO'.t *• köny
nyenemészthetéaene fo'ly'i" gyermek«ko.k is .jiülb-i
m^rt « |rg<iatt«bb Ipejobbüftk eliimtrt «-r: mell- tfido
bajok görTélj, daganatok, kelések, bórklüiéiek, mi-rigjbajok, gje«K<weg áib. eliec - ^gj ütc< ér. 1 frt r.?.»rb.ii : Bécben, Heumarkt 3 ttám al.n
3 ttám al.n.
m M-i on Adu.f kero»kedí ur«ko»i
Dr. aikolaMli Károly-féle
birod.mm l-jrlóbb í. i bb otrt
Kapliató: Ko»*ofeld Adolf 2899 12-12
[Illlir
Dr. Mik«lasch Károly-féle
¦p»nTol
«uta'Ulai eklu tar. Dr . llkoláwh Károij-féle
íp*OTol
¦ ip • i ¦ tar.
Dr. likolfech Károly fele
Dr. Mlkolaaeh Kroly-féle
p.oyol ;
rkakiraara-bar.
A legjobb Mer ^vomor-gjeogmé^nkbtn^ hi-
d«glölé«, id*-g báot»lmak & atóiat^é^Bk
•ji«d ífj crtg ár* 1 frt M kr.
K.HÜOŐ b-Uiu fttoD bet^íiée-^ ben a9lj»k
Egy üreg ára I frt 50 kr
Eendkivüli tser mérgei d»gaoatok, » gyo-jior Ikmu működé^ > ki abból stárm*ió b«-
egtigak •tlen. Egy üveg in 1 frt 90 kr. A U,cbis'0Sttbb i»er > gyomor icftftödé*6>e mea h»'ó •¦ ervek fe!fidnétéül Egy ö^*g
1 irtirrt 50 kr.
A legjobb «er gyomor- én bél-k»tb crui
*alftmiat egyéb betegségek elleo. Egy Üveg
inl frt S6 kr.
Förattar Aiizlna s laiyarorszatra iezfe i&aliczia es Batorita , 3éest HL
3-
+¦11 III IIH-H4IIII llllt-»
A ^Fejénnegyei gazdasági egyesület*
Székesfehérvárott.
pi onaigo* T
mWoi
-pnl 2ááa
II LÖAIIVEREZÉST j
A árverésre bocsájundó lovak mart. 15 tói 31 éig be jelenlendók. - a bejentett lovak 1887-ik évi april 22-én d. u. 3 órakor elóvexettttnfk. Bejelenteti ivek. cataló;us"k kívánatra bérvantesensiegkflldettnek — Egyébb telviláfositá-sok nyerbetok .Fejarmejye ga<datagi egyesület* titkári hivatalánál Székesfehérvárott.
9H52 3-3
A lóárverezpst rendező
W,jdU,
¦H1 I I II I I I IIIIIIII1IIIIAGY-KÁMZSA, 1887. április 23án.
Huszonhatodik évfolyam
Eltfit
Hí i: i» e t ÉS K K
0 . m«d*u luva bi ...f-rl 5 «r
NYILTTERBEN
rutikrut 10 krv rt v*Ulliek f. 1
kin Cítá-i illetpii ni ü«irn ¦ryea bír
drta*-n 3O k' fia^odik.
ZALAI IOZLOIT.
A nagy-k lúzsni ,Kereskedelmi iyarbank'. a „nagy-kanizsai önkéntes ttUoltó-egyUt, a 9nagy-kaniiwi kisdednevelo
rísxét ill-tí ko.W.
Kszirsitk vissza i
egyesület*, a mnagy-kanzsai tisttí-öntegélyzö szövetkezet*, a ,soproni kereskeftelmi s iparkamara* nagy-kanizsai kü; választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
— Kapoivir. &pri! 19 I8S7. —
Magasztos ünoepély tartatik — tuájus 1 éo Kaposvárott; min' már jelezttts a képvise ó te.tfllet Németh Ignacz polgármester or inditváuyát egytungu.ag elfogadta, hogy a táros ű» megye javara 40éveo át szívós kitartással irodalmilag működött Roboz István írói s szerke«ztói 40 éves jubileuma OnDepeltessék meg.
Midóo Kaposvár városa és vele Somugrmegye érdemes szülöttjének áto\ujtja az elismerés hervadhatlan koszoiuját. egyszersmind oly meg tisztelés nyilvánul az irodalmi férfiak iramában, minó vidéken még eddig nem fordalt eló, mi által .a köztisztelet nagyobb mérvű nyiivá-nulásárá tarthatnak azok számot, — kik életüket a tömeg szolgálatára szentelik s a közérdeknek, u egyéni és nemzeti jogoknak, szóval és tollal harezosaivá lesznek.*
Koboz István, nemtsak mmt tevékeny s szellemes iró, de homaüas érzésű jóbarat ismeretes levéti, mél tan kivívta a köztiszteletet s azért az anaepély alkalmával aranytolial fug megtiszteltetni.
A megbivó következőleg hangzik :
Meghívás. Folyó é»i május hó 1-én Kaposvárott Roboz István iró é» lapsierkMztó 40 év« irodalmi működésének jobileuma alkalmiból irudalmi ünnepély rendeztelik, uicly-re czimzettet tiwtelettel meghívja a reudeiódég niiézö bizottsága :
Andorka Elek biz. tag. Bakonyi Kerencz biz. tag. Daruay Béla biz. ug. í'arkas Karoly biz. tag. Grüber János br/, tag. iloct János biz jegyző. Kapotsfy Béla biz. tag. Né ineth Ignacz biz. elnök. Obetkó Károly biz. tag. Simo í Gyula bír. tag. Ujváry Ferencz biz. Ug.
Vidéki vendégek elszállásolásáról kívánatra gondoskodik a rendezőség.
Az ünnepély sorrendje :
1. 1887. ápril 30-áa d- u. a Badapestről és a szomszéd megyék székhelyeiről érkező vendégek s küldöttségek (.Akadémia", .Kisfaludy, .Petőfi', .írók és művészek' tárvasága, fővárosi és ridéki lapok szerkesztős égeístb). fogadása az indóháznál
2. E uap este 9 órakor ismerkedési estély a Koronában.
3. Május 1-én d. e. 11
átadva lapja szerkesztését a bizottság érdemes jegyzője Hock János urnák, ki még ezen felül a .Somogy' eddigi évfolyamból collectiót állít össze s a díszpéldány emléklap gyanánt fog szolgálni.
Ez alkalmat felhasználva szemé ívesen megtekintettem a Hirschel és Bachrtck vállalkozó ezégnek Geiszl Mór mii«'.»ti építész áltál vezetett
Kaposváron eszközölt épttkezé-
órakor
.diszgyttlés" a megyeházi-terembenlseket. felolvasással stb. A tavaly felszentelt gyönyört szé-
4 Délután a sétatér megnyitása {kesegyház. melyet a nevezett jeles népűnneppcl jezég épített, valóban meglepő áhi-
5. Este 9 órákor bankette a j utteljes érzést nyújt; kívülről oly
koronában (nők részvéte mellett.) Bankette után táncz.
nyomott hangulatot kelt, mintha a székváros számára kicsiny volna —
6 Az ünnepély emlékére a ,8o- jazonbai belülről tekintve annál im-mogy" külön emléklapban adatik ki ] pozánsabbin hat a szemlélőre. Tá-k rendező bizottság szerkesztése alatt. | ga$. czifraságoktól ment komoly, egy-
Lapunkat s illetve a szomszéd; szerűségében fenséges és- ép azért Zalamegyét közelebbről érdekli a! nagyszerűen meglepő s szent ábita-szomszéd Somogymegye e ritka szépjtot keltó oly szentegyház, minőt alig ünnepe, mert a két megyéuek a hat-i láthatai. A derék vállalkozók 42 ezer vanas évedben egyetlen lapját a .forintért készítették, de tudvalevő .Zala-Somogyi Közlönyt' tisztelt dolog, hogy több ezer forintra menő barátunk több éven át szerkesztette kárt tzenvedtec, — mi vállalkozási s habár más lapoknak is rendéi kedvöket azért nem csüggesztette, muutalársa volt. legtágabb tért itt mert becsülettel megállották helyö-talalt s itt osztozott a két megye', ket. Óhajundó, hogy méltó elisme-
közéletének Örömében, bánatában, lu nyilvánult szép lelkének nagyra törő ereje, jó szivének érzelme itt auélosnlt tettekre. Azért az Onne-zelt férfiú iránti tisiteletérzetünk parancsolta, hogy az üanepély előtt üdvözöljük édes otthonában, Kedves családja körében.
Tisztelt barátunk ifjú lelkesült-seggel fogadott és elmondá a dolgok állapotját. Klmondá; hogy nem várta, nem óhajtotta ez ünnepeltetett, de elkelle fogadnia, mert benne oly eszme tiszteltetili meg, mely köz kincse a nemzetnek s világító tornya áz irói nemzedéknek, főleg az eddig hidegen hagyott ?idéki hírlapoknak. Egy ideig pihenteti is tollat,
rés koszornzza a ezég törekvését.
A kaszárnya telepet is megtekintettük ez alkalomból 8 valóban a szószoros értelmél-eo meglepettünk. Egy egész város rész ez. Aiindegyik épület az első udvarban egy-egy iz-lésteljes palota.
Bizonyara lapunk t. közönsége érdekkel fogja venni, ha e nagy kanizsai vállalkozó ezég nagyobb szabású vállalatáról tüzetesebben szó lünk.
A somogymegyei gyalogsági laktatanya déli részén 30 ezer [1 met. területen hét külön épülete képez legtíbbnyi.e két emeletesek. — Az egész 460 ezer forintba kerül- Az előmunkálatok 1885. évi april "én
kezdettek meg az alapkő ugyanaz év május — utolsó napján tété tetett le. A dombos hely miatt 25 ezer kubik méter földhordás és ásást kellé eszközölnie alap nélkül. Leg-uehezebb volt a jó viz nyerése, mi azonban nem kis áldozatul sikerült s 7 kut adja a jobbnál jobb ivó'izet. A telepnek 3 udvara van, melynek 5 méter magas fala a déli részen a második udvarban látható. A főépület a megye czimerével van művészi kivitellel ellátva. Ez épület a középen két emeletes, — két oldalán egy emeletes — gyönyirü látvány van innen az előtte elvonuló vaspályára és az átellenes hegyián czolatra. A főépületek földszintjén irodák — első emeleten szinte irodák 4 tiszti lakás, II-ik emeleten egy fő és 4 altiszti lakás, oldalt 8 tiszti lakás, másik oldalt földszint foghá zak emeleten 3 lakás és altisztek fogházai helyezvék el. Az első ud varon négyszögben a főépülettel igen szép 3 legénységi 2—2 emeletes épület van, a középsőn órának való toronynyal ellátva. E legénységi épületek is ízlésteljes fagonnal díszítettek. A másodis udvar közepén ruharaktár, kocsiszín és mosókonyha, két végében pedig istállói léteznek. A harmadik udvar szintén mint a második udvar lépcsőzetes felmenetellel alkalmazva, közepén 42 beteg számára és két tiszti helyiséggel ellátott kórház látható mar is beültetett fasorokkal és virágágyakial. Ez udvar cgyi. szegletében van a halottas kamra, mig a közepe felé mosóház épüiet és egy amerikaiasan készített jégverem szemlélhető. A telep ez az oldala díszes vasráncso-zatttl van az utczáról ellátva.
Előbb 306 nál több munkás dolgozott rajta, jelenleg 250 egyén dolgozik s képezi a — változatos pezsgő életet. — Mintegy kétszáz szoba — s köztük termek is alkal-
mának SOű-uál több ajtóval, körül belül 1200 ablakkal. Ellenőrző királyi mérnök Scholz Giula ur, mü-sraki vezető Geiszl Mór.
A nyugali legénységi palotába már a múlt év sz piember havába j beköltöztek, valamint a főépület jobb 'szárnyán levő emeletes épületbe is. I A telep átvétele f évi június hó végén lesz.
Ennyiben igyekeztünk a remek épületek leírásával megismertetni t. közönségünket, a derék vállalkozók e oaeyobbszabásn műveleteit, mely épületek szemtanúk állítása szerint a budapesti Ferencz-Józseflaktanya épület csoportozatainál feltűnően izle-tesebbek, díszesebbek, kényelmesebbek és czélszerfibb miilt lamagas intézők s a közvélemény osztatlan tetszését és elismerését fogja aratni Hirschel & Bachrach nagy-kanizsai vállalkozó ezég és annak tevékeny főnöke Hirschel Ede ur. Hazafias kötelességünknek is ismerjük felhívni reá a közfigyelmet.
____ BÜUorfi
A kereskedelmi niiizeuni
Budapesten.
ü.
t. §. A kereskedelmi duh&h ctelit «• f.l.d.u:
») megismertetni » k6söo»4gice] mio-disoo kereskedelmi csikkeket melyekben * US.SSI ipar TerieDvképes és kivitelre sKámitbat;
b) megismertetni s hftssi termelőkkel miud.soQ knreikedeimi csikkeket, mnlvek ¦ külföldön, fAleg » keleű orsss-gokbtn piscsokr* találhatnának ;
c) odahatni, hogy termelőink a bel es kú lóid. iiiik.éfiet (idonkintl aiállilá-sofc. versxnj-ajánlatok, slb.) f*lől mindenkor lájékosva és eleve értesítve iegyensk.
2. §. L cxfll elérésére aaulgalnak a museum tcrüjteméGTei. irodája, idi^okéu:i érleiitÁsei és konyriáre
3. § A maseum gyüjleméoyai ké: fíosstálj DÓI áll»nak. és pedig:
A. Hasai gyűjteményekből
Tircxa.
FUek. *
Ar*B>«éciek
Fest *s egec. Zorí iöléten, t a ixít a me.y«t b
iái
A fOa«ki tí
Kardia kelve Áil ott benn* Két gyCoySrű .UM0117. MindkettSuek »jk« csókot tertná Kgyik ráxta, a.á-ik gjöngj""*
S»éU «¦ •íy* kardját tcleaU** .Notx* r.jt.! Ti&dalra: ítéljen »x lit«n '
Hofj ki* iera LáBilónak «»rel»«
áid y a wi^eamé
-*rel.n ét (jttlölvt t*«wib* Mood » mictfc : .Mmd balálicl ÖrtkköD örklt* ! ureMn 5t . . mretem 8 m^UAlftk OrOBsei ént
, eMareoek a kirdok K&rd ujától,
VUzbugsik u r<>< -A tá*«)U>i látja méf a aarexot L4m1<S, akiirt fik küsdeoek.
Baltát. .*p 0sici«!U kardja a w Hóíakir m&íSíd r*M*»*r.
• . .Hah ! CskmIIs ! . . íjilkosa wiTesanek! Mi4rt &led meg Est a keblet. Kit a hú faiambot . . ? Vadszerelmr etabito tiivednek
Mindörökre légjan átkötött. . "
, ót Mérettem ... Őt taerettem hiTta . . . ."
Stip Piroskám I
Araajoakám !
Utói ér aa «f<f méf a l*lk*m , . . ! Éa kardjába döau biu azivit
Moadalatlaoal, tniot kSamobor áll 5Mp Cilcaelle . . . Szive, krble
Cwk dubog, Dem ira . . . "Cfl'f egj »s>d; ósaabokomal Teboljibao air, kaccaf, dalol.
Báüntffy Bálint. bophoklea Antigoné Je.
(As ókor l«gas«bb női jellane.)
IrU és a nagy-kamssai Ts>rsasköri>«n
1SH7. évi mard. bó 26-án lelolvasla
CSBBXI JÓZSEF
k. r. íSgrma taaár
(Folytatás ét vége.)
Ai i^aaaágo** erkölcsi mérlege atoo-
b*B meg nem á^l aráoybftn Haemon
Bgbaiiéstsörnyü végsete t<5r; vert asaiya
ivébe Polyo^ik^ ssétaarcaangolt tesie
Mt jós a áiraofc (exaogWos) njabb balált jelantoai a kirajynak: a palou ajtai Fel tarul Bak s a háti oitár léj^cscj^a ott látják átvert sí tv vei aejét, SorMÜkét : ssereUe gyermekéit atána bajt.* 10 meg rao aemauarve. A baia-»u, mely taitsssiti erejei. bakásával bün-,As s«b«ri daca. * királyi göf, a
keméoj *-y-i mit b ot craattoMlop 4*-r«ka törik ketU emW foiötii «rfi álul, • Bojóoek Eundtkéaok boltt»t«méa4i — porba hulJ, birdaira a« örök ídökpek, oüíIt hiú ai emtMri gig, a bőgj Taa *>gy hataloai » Tilag foitslt, aiea*.«bb é* erő-Mbb, mint amberek írott partaOM, y
ejdu még a király koronájának ii a porba kell ballao..' (Ta|o*ao, heü Up 1876-ik. A. m. irt •liabáai krittkánbói.)
KreoD a aemmioel ii kav«a«bba«k érsi magát, buoo, a korláiiao őe«rte;, el-
Bajai fjaatba boralt korfilAUes a Üt, MtifCito a Ttifaet e mit br&mit.
Joggal kérdhetjük nek után, ki a fo tragiko* alak SopboklM Aot.guoéjébsa. HatárosoUao Kreont állítom annak. A ki egjedül Aotigosflt mondja tr»giku*Dak Tt|; epon tragikus fó alaknak, a* a drámából eil ulraata ki: a neme* tűnkre jut, bogy a kt>aoo»ég0« üjöa diadalr tölóUa (M: K»pp. Ö^onichte d. griecb Scbaa*-piela T0Q'uK. 1862, 85. I.) áiaoad e ilyeo agult ban Blbuea^tkDi a koBönaig-1!? A így |(uodu>k»sik, ai amri'ibio mag uam oiio a tr»g«dia cieita át. Sopboklee drámájának ciéij* kima-ain', búgj a lermé»acu, ai itteni löríóny íöióoyoyol bír a gyarló embori iotsamenj tólötl. A termtiisat UirTooyénok ÁQtigooe, as állami batalumnak Kreon k ktpTisaíőj*. Kreon paraocaa egjoiemw, de oaak ••ját alatt-1 valóira uó , ¦ így % mag* ciQk kórebeo neki u ig^aa vao. de Culsaiba cs«p át, mikor saját Mamélyéiitleaiti, akaratát a ter-éiui hatalma tolé eme.i *• Poljneik«8 boittetemét ngjáuláa naa aka/ja elte-
Qik&fik ¦ épen aaért bttahAdnie kell. Aotiguoe asomai aa ideál "gében moreo-gsook, elAtte ét est halyeaen fogta fel — nincs oagyobb türvény, mint a lermé*io; törTéoye, ost aeVti meg at üübisalmá'ól el vakított király. Antigoné eaiméja solute egyeteme*, aa eget* tei mecsetre, a j -len- is túlvilág, életre, elJk- és holtakra ijssti hatalmát. Kreon (índulatábno ki támad as absoiute egyetemes elUo, ét Antigonét ai 5 nemet ffgjTere, a tontvÁn •mseretet, a vallás, melyook aagalmait ko> , nem képének megvédeni ai állami durva karhatalom ellen; buknia keli, Á* b*laía féo vet, mint csilUgok hullása. Meg ctak büobáoatut mid k«il er-íioíe; An i-gone nem büoói, nem hibá«. oeki oam olt csélj* Kreoonai •iernb«iiállani, hanem testvérét elie- etoi. AW»mi •aempoot-böl akkor volna kárboitaiandó, ha *• elesett argoaiak holt-.tat^it it eltemoiné. (V. ő Tbood. Schach': Co. dieTr.g. Aatig. Dartastadt. 1842. 41. 42. O flreoa O^m <Q oldalról íogja f;l Au >|fun« bumaaus cselekedetét, s.*>t vak-afkban as ei:no-k<>sÓ. lá:ja a nemes lél-k lenében és lüi-sásba étik. A királyi hölgynek ös.set Kyarlosá^* as volna, hogy két kötelesség kösllí as efyetemiwebbet válasitja, miért inkább dicséretet mond érte rá a bölcs, teljes rétsrétünkel érdemii m-g. A hiba, ha estnek nevethet, eljárásáb*o kéretendő, bogy lelkesült őrseiméit követve, minden lebelóaég megkiaériéte néi-kQl hajtja végre terrét. De épen as által válik tragikai böaaé, hogy a tnagatstotalt érvelem alját követi, mig ba esse atán iodalna, ha ujjam ssamitgatná, mérle-goíné tettének eshetőségeit, hidege*
hagyna bMtHaket, de «1 sem is követné ast a merényletet, melyet a asívében fel-KJülemlett te»t?éri tseretet heve, a lelkesült értelem neki sugal.
A fű tragikua alak tobát Kreon, Antigonét a dráma siüvedékéoek termé-aieléotM kifalyóíag sem lehet annak mno-daoi, különben a kultű íoteociMÍja «ile-Dere ak»raioi»n tértjük meg je'lem«t, ICreon véuége a bybrit, a gig, a királyi batatammal taó visssaéléa, mikor ast mindenba'ÚQkK kepteli. A jó is mattnak tüoik fel as előtt, kinek as istenek meg-mavartak ítéld képeaségét, muudja a kar. Da üűee K.reoonak sioca, cssk bibája. Keservesen, igen nagy áldosal arán áb-áodul ki béli le: ssétrumboláaával mind annak, a mi eddig bj.dogítolta, ctalád-jaaak, és as a megayugtató igauagsaol-gáUatás a baiigatóra. Ha Kreon meghalna, jótétemény voln* reá a halál, de nem gyakorolna oiyao m-ígreodiló mély fa-g:fca> hatáat, ba a h*lá viliámkeni •új-• ná, mint a bérest tóigyet. ÍC^eon élve,
toek holne emoi kösott as 6i kornyesó bolt testek gyógyiibatail*a seboi ssivéoek. O-t foküssik tetntjteilenül, megctonkiiott tos:réssekkel Poiyneikes; Önmaga öllé ieg Aniigoo-it, ki iámé-. Haemoo halálát vonja maga után. Haamon vétsége as ÖBtéabeo, aienvcdélyea sserelmébea ke-odó, melynec a fiúi é« alattvalói kö-leiestéget aiáreodei. A fiúnak atyja ellen kiránotl kardja nByjáoak tsivét vert át; bar m^gvillom, Euridikének halálát nem utóm égessen indokolva, msgjeteoéaa a tragédiában inkább epikos, mint dr.rn.a-tikut. A fia iránti túlságos sseretvt sem nem rejt magábaa elég lélektani okot,HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
1887. ÁPRILIS 23-ia.
melyeknek as a czélja hogy a hasai termelésnek lehetőleg telje* képét tüátessék fói é« egyréttt a basái közönséget a mi-gyár iparcukkek fogyasztására, másréast a hasai termelöket termeivényeinek értékesítésére Össlönössék, E gyűjtemények alosztályai a követkesők:
a) hasai termeivények gyűjteménye restini mint állandó és részint mint vál-takoeó kiá:titás. E gyűjtemény *k felölelik m inda ma hazai gyári-, kézroűhási- és műipan csikkeket, a melyek a mindennapi izükaéglet szamár* termeltetnek ét a melyíkui-k a hátai éa külföldi fogyass-táeban való nagyobbmérvö terjedése a
.hasai ipar fejloaéte érdekében kívánatos. E gyűjtemény keretében a speciális h«*tti mii ipari csikkekből külön osztály Mer vésendő.
b) A hasai nyentermények és anyagos; gyűjteményt*, melyek ai ipar által feldolgoztatnak as értékesíthetők, különös tekintettel az újabb aoyagok és pótanyaguk rendeseres f«llünt«téaérp.
B. Külföldi ét kivált k-ieti gyUj-.B menyek, melyeknek csel ja iparunk ex port képességét fejlesztem. Es osztály a következő alosztályokból áll:
a) A Keié ti kivitelre alkalmat ipari termel vények ^exportcikkek) (?yüjt*" méoy. E gyűjteménybe felveendők — mindazon czikkek, melyek a keleti orfttá gokban nagyobb kelendőségre stámithat-oak- L csikkek a keleti országok ét ipar-: ágak szerint csupor'.o«itandók; fehÜnte-tendő e csikkek legkedveltebb kikészíteni ét ceomaguláti módja ia.
ír) A keleti müipari ctikkek gyűjteménye, melyeknek formai, ornamentikái technikai utánzás* éa előállítása által a keltű piacsokon üzletre számíthatunk.
c) A külföldi nyersurmények és ¦ pari feldolgozásra alkal maa anyagok gyűjteménye, mely ama termékek soro-zatat tárja föl, a melyeknek az iparban való értékesítése ajánlatot vagy küióno* előnyökkel van Ös»*ekulve.
4- §. A kereskedelmi múzeum iro-dij* feivnagfui ást nyújt a kösöaaégnek:
a) a kiállított ipwczikkek árára éa •sáilitasara nézve; - b) felvUagutiUst nyuj: a vám- éa
- asájlitási Mtétrlek felől;
- c)dkivánatra intormátiókat közvetít egyes küitöidi czégek megbízhatósága ét hí:eikép«ieége felől;
é) nyilvántartja a verseny képos hasai czégek jegyzékét és gyüjü esek árjegyzékeit;
o) kívánatra közvetíti a megrendeléseket;
f) értesítést ad as állami, hatósági, kötín leteti éc esetleg magánvállalatok által knrt szállítási felhívások, pályásatok es verseny-ajánlatokról ;
g) > külföldi, főleg a keleti országok haaouló pályázati kiírásait figyelemmel kísért és azot fe ől a hasai czé-geket idejekorán értesiti;
b) tájékotza a külföldet, főleg keleti országokat iparunk versenyképessége és haladása telŐl;
i) értesítést ad a hasai ét külföldi dólegea és állandó kiállításokon való feltétételei lelől ,
j) a konzuli jelentétek és hasonló mán közlemények fontosabb és bennün-ket közelebbről érdeklő részleteit as érdekelt korok számára azonnal bjizá-fórheővé teszi.
5. §. E feladatok könnyebb eiéré-iér« ezéijából a múzeum értesítőt ad ki. Sürgős értesítéseit as iroda a napi-Upok és a museam helyiségeiben kifüg-geactett hirdstméoyek utján tetxi köztél
6. §\ A kereskedelmi múzeum könyvtárt tart fönn, mely főleg csálja-
nem tárja fel tettének .belső indokait,* s-m as esemény ek bfii kellőleg bebiso-DjiUn ninc*. Ea'idike haláléban inkább a végzet hatalmat érzem mükodai, est a sarkalatos hibáját as ókon tragédiáknak, és a fő alaknak. Kreon tragikumának kiemelésére «io-g4. (V. ó. J. A. Hartnng Sopb. Ant. Lnpug, 18Ő0. Einl. 16- 17.1.) Miudau od* mulat tsbat, hogy Kreon a fő tragikus alak Antigonéban, neki van alárendelve minden ssemély, körülötte forog as egész tragédia mint tengelye körül; és már mások ia fölvetették azt a kérdés , miért nevezte el Sop-hokiet esen mettermüvét Kreunnak. De mert a király beismeri vétségét, nahés sorsa a haügatóoak részvétét nyeri meg, könyeket fakaazl ssemünkben, as erkölcsi világrend ki van elégítve.
0 Ezt az értelmet nyilvánítja maga .
kar it, midőn atomóra hangon énekeli as
önhittségnek kéaő kiábráodulásait, épen
- eazel & tanasággal fejes** be * gyáasot
tragédiát:
Ha üdvöt akaru aa élstaa át:
Legyen as 4sz vexetŐd,
S oe aérud m«g- a* tstaaik ifi jogát.
A nteréia tölemirlt itava vitSMasik,
Leiujt rei:
Mi< a botort okulásra hassa aa <
(ˇ<¦••)
inak előmozditÁsára alkalmas sia&-könyveket és lapokai, úgymint osíratá-rakat, szaklapokat, a vasúti ssalUtasokra, vámtételekre vomtkosó könyveket, a kereskedelmi viaaouyokra vonatkoaó törvényeket, koniuii jelenteiket és aluliban a gyakorlati közgazdasági ismertetéseket tárgy azó könyveket tartalmassá. E könyvtár és anaak katalógusa alkalmas módon »i érdekelt közönség atimára hozzá fér hetivé t»endő.
7. §- A kereskedelmi múzeum l*o-Ui tatához és ig.igatáiábos hossájárul-nak:
a) a íöldmíveléi-, ipar- éa kereske-delemügyi magyar királyi miDiterium;
b) as ortsagot ip-regyetttlet;
c) aa országot gssdasági egyesüet;
d) as országot erdétnu egyesülőt s) a badapest kereskedel émtai
iparkamara;
í) a nagykereskedők és nagyiparok társulata,
g) a polgári keretked«lmi testűiét ;
hj a pesti LtOyd-táraulat;
i) a magyar kereskedelmi O*ar
j) * kereskedelmi akadémia.
8. S A kereskedelmi muaeum ne* ügyei n»k vezetésére igasga lóság alakittatik. melybe a föidmíveléi-, és kereskedelemügyi mioitier 6 tagot, as intését fóo tartásához járuló testül* tek ped:r 2—2 tagot nevesnek ki. A* igazgatóság tagja továbbá a technológiai ét iparmű vélte ti múzeum egy-egy kiküldöttje.
9. §. A kinev«sés három évi időtartamra értéoye*, ennek letölti után azonban megújítható,
10. §. ai igy alakított igazgatóság maga választja elnökét ét alelnökét, kiknek megválasztása atonban jóváhagyás végett a fűldmivelis , ipar- ét kereske-dttlemügyi m. kir. miniiter elé terjjas-teodó. Az ioléset igazgatóját a földtni-veléi-, ipar- és kereskedelemügyi mi ni tor nevezi ki.
11. §. As igasgalóttg vezeti a kereskedelmi múzeum összes ügyeit; gondoskodik a gyűjtemények időnkénti ki-egéasítétéröl, illetve egyet tárgyak kiete-'éléséről, továobá a muieam többi
>lapssabá]ysaerü csajainak meg valósi
Máról.
12. §. As igazgatóiig oda törekszik, hogy a museam fontot ezé jainak támogatására ugy a közönséget, mint a termelőket meguyerje. ö*a»ekóUeió*be lép a külföidi, tő.cg a keleti orsságokbsn levő képviselőinkkel, e»ak kösrema«ödéaét as intézet hasznosítása erd-.kében kikéri. A stüktéghes képest és időről-időre gondoskodik a.ról, hogy a múzeum ezé íjainak és föladatainak minél helyesebb megvalósítása és hasznosítása érdekében kivált keiéire megbízottakat küldjön éa ezek jelenteiéinek ea javaslatainak alap ján kivitelünk rendszeres fejleastéie érdé kében az egye* hasai exportképes czégek et támogaasa.
13. §. Az igazgatóság m egál I api j at évi ko ttégvetést, mely jóváhagyás véget: a földmívelét-, ipar- ét kereske-deiemíigyi miniiter elé terjesztendő.
14. § Ai igafgatósag működéséről évenkiot jelentéit terjestt a f >ld eb Ívelés-
par- él kereskedelemügyi mi materi um-bot és az iotél-1 fóntartasához hozzájáruló testületekhez; az igazgatóság gondoskodik e jelentétek ét egyéb közérdekű köileményeioek at érdekelt körökben való terjesztéséről.
15. § As igazgatóság havonkint egyszer reudea Qlétt tar-; ezsu kívül pedig as eluók vagy négy bizottsági tag írásbeb kívánságára, mely beadványban a tárgy it megoevesendő, barmikor rendkívüli ülést tarthat.
16. §. As ígaigaió s megálUpitoi ntéskedések végrehaj'ója • as intését olyó ügyeit a tiszti azeoaéjset segédke-
lése meüetl imén el. Az igazgató felügyel az intézet titztviselőire és a asolg«-ssetnéiyz«tre;gondo«ko<lik a muteumügy-vit6Ü könyveinek pontos vese'ésérőlt a gyüjim. jókarb.o tartáiáról.leltáromásaról továbbá as intésetbea szüktéges rendről: gondoskodik a museumb«n előadás végett kiállított tárgyak előadásáról ét elssá-lolásáról; eszközli a múzeum számára. megállapított bevásár.ásokat; lajló alá rendezi az intézet közleményeit s» kiadványait; tervet kessit s, múzeum berea-desósének áUlakitáaára ét kiegéiiitetére nézve; rendesi a múzeumi tdŐssakos és állandó réasleget kiállításokat ét ásókról időnkiat szakelőadásokat rendes: általa ban as igaigaió as intézet hassoositására nézve javaslatokat tesz az igazgatóságnak és működéséért fe elő*.
17. §. As intését tust viselőinek hatáskörei «s igazgatóság állapítja meg; a tiaatvÍMlók as igazgatónak és kosvetve az igaigatósagnak vannak alárendelve.
Tutfnivattk.
— A hoavésiaés köréből A ki
rály, mint a hivatalos lap kösli, megengedte, hogy ssabadsagolt állománya bon v*dtisitek 12 évi koteiesettaégttk tcijesi-iéM a tán, ha nem is valtak asolgálatkép'
telének ké, saját kérelmükre a ssolgála-<n kívüli viszonyba átbe ly estet bes-nek; továbbá, hogy oly állampolgárok, kik a kösös hadseregben vagy & honvédségnél stolgáltak é* v~agy a kozós hsdst-t«regból vagy a honvédség kötelékéből való kilépésükig a tiizti rendfokozatban álltak, előbbi tiszti rendfokozatukba a honvédség szolgalaton kívüli vistooyá-ban való kin^v-aé«re és első torban a nép fölkeléshez v«ló rnodelte'éiaql javaslatba botatbasmaaak.
1007 1887.
Nyílt levői a tzerkesztéböz.
Uelta apnl h^ líi-tn 887
Tisttelt barátom !
Eng*dd meg — hogy bátorságot veasek ssirény coliam ssámar* .igénybe venm a „Zajai Közlöny" h.aab Main a saóláassabadságot oly nagy fontosságú tárgyban, mint t milyen ma nap a mesőgasdánat, ssöiőtzet é* avval kapcsolatban asostses ipar. Igaa, annyit irt*k ét besséitek soár e tárgyról hasánkbao, hogy nehés ujabb érveket felhozni, melyekkel as egyik vagy másik irányt támogatni Ube'.ne. Haaáok ét e munkás nemzet 20 év lefoyása alatt Óriáti haladást tett »¦ általános ip«r terén, ait nem otak osi látják, tudjak, hanem az egé« Európa fennen hirdeti, és fájdalom mindannak dacsára, hogy fáradhatlan méh-tsorgaioQQ, páratlan muokáa kitartással iparkodunk a ehető ctéit elérni, a beiyett, bogy anyagi tekintetben előre, aaprót napra rák módjára banyalluok, ót attól tanunk, hogy eszel a b«r;ok ének deval-vatiója kóvo*ka»eod be. Azonban hagyjuk mi est, majd aiidŐ m-gérlel mindent, de mar akkor késő less.
Éten alkalommal t ándékom ventii-lálni ason hasati*H kétiégteljea eljárást, melyet t. Srastict Károly főstolgabiró ' Qr gelsei ssólfijének es evi megmettsésénel Kalivoda Jánoi ur, mint*budai vincsellér képezde voh tanítványa f hó 15-éü a isó-lőiók megmesiésével foglalkozó munka >koak a caéltzerü metszetre utaiitolajr ,amutatott. Valóbao érd-kei volt K. J-ur magyarázata, bogy miért és mmt kell tőkét a btkkssakalak'ól m gtisztogatni, -j a motasést teljesíteni? A 8000^* kiterjedésű sxÓió egy valfaj-rajuai risling, mely lelop a mait évi fa^y, másodssur jégverés kóvetkes'éboD szonvedntt, — éa így a ssálvemzo1 metszésre voontkozó eljárás es alkalommal több akadályokat gördített elő. Érdeket volt látni K. J. ur egyet lókék magyarázatát, azok mikén' történendő leszállítását, mely vény ege nál hagyandó meg, és a termésre ó»sionos ve mikéot kell a termő vesszővel elbinni ? A tőkének nsely réssé termő-képes as idén. ét m«ly ré#»e bot gyümölcsöt a jövő évben — és e szerint miként méltat s»é»? A megh«gyaodó veuyi-geasái a tőkének kőipootján a lehető leg-imagaaabb növést kép«)ő szil bagyatík 1 m-íg. Melyik tőke bot jóét használható vesszői ? E»en késelés csupán csak a rajnai risliagné! alkalnaazb*tO.
tam konudotnatra hozói, hogy a szLló tanyétsténre ét a bortermelésre hazánkban ii nagyobb tulyt vo)na érdemes fektetni, — é* ba a megyei gazd»agi egylet »s ó pénstarábó' kepe* évoaként titkárt, ker-tészt. gytipjuszortirotót éraem szerint díjazni, mennyivel inkább kellene egy el-| tnéletileg ét gyakorlatilag bíró egyén1, e^y t!y borderÓVul bíró Ügynek a itliiot-gtei roppant kiierjedésü tző'ök tel ügyeletével megbum.
Azonban t-riől a jovíbeo többe'.
N.
Hirdetmény.
A magy. k ¦ 1L ttámu csendőrkerületi parancsnokig f 1887. évi márcsi-at hó 2-án 268. tzáo alatt k-m ériesiiése tsannt a m^gy. kir. összes (6) ci^ndórke-rület. paraoc-uokaáRoklak 1888. 1889. és 1890 évi ruházati izerelvéayi et egyéb anyag-kellékek megköselitő szükségle-tüknok kizárólag hasai gyártmányokkal le«ndo fedeaéae cseijlbói, írásbeli ajánta-tok utján való pályazatot hirdet.
A megrendelendő tárgyak ét osik-kek, — "oelyeknek mmtáj miadeocteod-őrkerületi parancsnokság törstállomátán levő biv. helyiségében megtekinthetők, — télé'ente és p-dig : as eisÓ szükséglet minden év február hó végéig éa a ma-sod'k miodan évi augusztus hó végével miodeckor as illetékes fennt idézett pa-r»uc*aok»ágok'ól veendő előlegez m«g-rcndelést éneti óse&aek megfelelŐleg isál-liundók bf.
Pályázói szándékosok, írásbeli ajánlatai lepecsételve, » megfelelő (5*/.-kot) bánatpénzzel felszerelve, a magy. kir. III, szám ctnndÖrkerüle í ptraneSQokiág-h<>« (Budapest, VII. kerUL Kiraly-utoa 69. st.) folyó 1887. éw június bó 15-é'g délelőtti lOjóráig bezáróUg njujundók be. M<re ezennel kerületünk érdekelt Lroaai ét iparosai figyelmét ason meg jegyzés**! felhívjuk, mitserínt a hirdei-ny tüze-.esebb ./elvilágotitást szolga ó itjai, valamint az iráibeü ajánlat mintája alalirt kamar* írodájájan, a hivatalos órák alatt mindennap betekinthetek. Sopron 1887. apni hó 12 én A kerüUti kereskedelmi ét iparkamara.
1 + 15 1S87 •¦.
Hirdetmény.
A nagyméhóaágu foldmivelés, ipar ét kertMkedeietnücyi ds. kir minisztérium f. évi taarcsius hó 21-én 13294 x. szám alatt kelt értesítése sserint a Törökországba kivut árakról kiállítottsaársoazáti bnonylaiok a török vatnhiv»t»luk részéről oaac azon e»etbeo tekiotetn«k kifogás-alánoknak, ha francai a nyelven állitatlak ki, és azokban :
a) a izárm sás mogjeloléeénél a ,de provenanoe autlro bongrois** kifejeté* helyett a ,d. origine* vagy „de f*brica-tien aostro-boogroise' kifejezések hass-náliatnak.
b.) at árn kéasitéMnek helye és a termelő vagy gyároa neve kiiéteűk;
c) as egyes csomagok jelei és asa-maí v»gy Q4 n2 árun jelek nem alkal-máshatok-, a súly éa nag-*tag megjelöltetnek.
Hegkivántatik továbbá, hogy a hitéleti'ét (török komulaiui vagy kilépő vámhivaUH magára a bizonyítványra vezettessék ¦ bogy a bizonylat as árat a rendeltetési kikötőig kitérje.
Kire ezonnei felhívjuk a kamarake-rü.etiiok érdekelt köreitek figyelmét.
Sopron 1887. %pnlU 12 és.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
H i r e fe.
— Neghifó Nagy-Kanissa város képviselő tettQleté'aak t. évi aprjl 25-én déluiáa 3 ór«kor a rA'Oflháta nagytermében tari»ndó kö*gy ülésére van iter«u Mém a<. városi kepviafliő urakat tiasteleV->el maghivDÍ. Kagy-Kaoizta apr. 15-éc 1886. B*bóchay paig*rme»ter, Tárgysorozat : 1.) A kr>*gyu!é* kiküldóttj-által az 1887. évi XXH t. ci. h»<aroti
lányai nerint némely punjaiban raódo-toft és betekintés végett a i»o-»ci seriében ki<et*. városi azervAt^ti szabályrendelet. 2.) Az 1S84 évi XVII. t. cs. saerint a következő engedély bf a kölöu »• •
a) Fogadó, vendéglő, étkeidé, ká-v«báa <*• kávéméréit.
b.) Z íbiru-tkodás,
e) FogUlkoaáat közvetítő, c*eléd-saarső.
d.) T-rsatKocsi.
e ) Bérkocsi.
f.) Hordár és bértzolga.
g.) KéiaéuyBt-pré* iparok mrgk«s-dése és gyakorlata targyábaui szabályrendeletek.
b) A ie«al" kötelezet iia mé 6*-•ol foglalkozó üalt-tekre vonatkotó ssa-bályrendelet.
— Heshivó. A naey-kaniss*t Kis-dednevrlA-E^y-salei- XII. évi reodes köigyülé*ét 1887 évi apnl 30-án, sboid-batou délután 3 órakor Lrtandja as egyesület nádor-u csai belyiaégébto, meiyie aa egyesül at taujaii lnzieiaitf-1 meg hívj* as eloökséf;. — Tárgysorozat : a) Elnöki jelentés t lefolyt évről, b) A lezárt évi tzásaadásokról tsóió nimviir-fáló bisotts-g j:)en[ö«e. c) A jóvö évi költségvetés megállapitáia. d) Az igaz-Eató^ág ét a sorrend szerint kilépett 10 választmányi tag bflynt: uj válasz tás. e) N-aani indítványok.
— A s*ülók, különoaea az anyák figTs'mébe. Míg a cnalftd fentartó, az apa, a kenyérkeresetben naponkint 8 — 10, sót 11 —12 órán át izsadra fárad, addig as anyának a Ugszrntebb felid»t, a gyermeknevelés, illetve ápolás és gondozás jut oinályréssul. — Fájd>lomm«l kell tapaastaloi, hogy e nemei él szent faladalát n«m minden anya leljeiri a
ciUaiftn't kellí laigarávai. — Ett ig«-•o'j* °t?y ctaládopa ki, ssem'anujfc voUa húsvéti Üiuepek alatt annak, bogy 3—4 leány cseléd, misdegyik karján egy kis gyermekkel a .Zöldfa" kertbe Vouult, hol rendszerin; e kisasszonyoknak,— (mert ma már a baka ur nem nevmi saeretőjét Zsuats vagy Katio»k, baoem Ziuzsi vagy Kaú kia»t»zony) találkozójuk van Don Joanjukkal, — trre nem t kellett tokáig varakozniok, mert ki' ki feltalálta imádóját, hogy pedig na. laUáguk kedélyes éa zavartalan legyen, östteallwk mind ét a kertnek egy félre eaó restében ssép«n lerak ák a tödre a gyermekeket, bogy meg ne ítélhesse Senki as Ő fogalmuk szerinti helyes eljárást a gyermekek m«lié oda állítottak felvigyázóul — egy még maga is gon-dosás alá tartozó kis leányi, — err« bízták a gyermekeket, maguk pedig a boditók társaságában aszta bos ülve. elkezdették a kedélyes mulatságot, as ivátt, — a gyermekek aztán a magával tehetetlen asinte gyermekfelügyelő
mellett akár meg is fojthatták egymást, ebhez volt idejlik elég. mert stemUnu mintegy másfél óra múlva a kertoen cé% tát téve ráakadt a kit a bol ttsgények, egyik gy ba k»veredve mint a másik Bzemiaou kérdőre vonta a kit ^ aót, ki elókeritttte a dajkákat, — azután a megzavart mulatság miatti dühök bon, durva bánásmód ét ráogatá sokkal vevék magukhos a reájuk bitolt gyermekeket. — íme ily bánásmódnak vann»k kitéve a nagy bizalommal, — mondhatnánk könnyelműiig cselédekre bisott ár *tihD gyermekek. —Iga«, hogy et alkalommal ne«ö\ történt szerencsét leoiég, de nÍDCsenekYe kitéve anaak, midón fé:ree«ó helyen lerakva, ö«tseca'i portosul több gyermek, felügyelet nél kül jaiszas köaben kissurhatj* egymás ifooiéi, — vagy a mula'tágbun megaa-vart dajka dühében rángatva kitörheti k»s^t, ártatiaoul veri, kioosza, mint as itt is történt volna — asemi*ou nem létében, — de mindezektől eltekintve, nem eléggé ki vann*k-e téve bntegléguek ily hosvsu ideig a földön hagyás által, ig*>u jól tudjak, bogy a Htmii fold kig&aöl-gége mily ártalmas a feluótt erőt embernek i*. hát még az ily gyenge kit gyer-m-kecnek. — Ugyaeaiér aoyak : nagyobb szeretetet, több gondozatta gy1"-tn-jkek iránt — ét kevesebb bitalmat a vásott, t ieicetlen nő cselédek irányiban!
— 4 uaffy-katiizanl „Kereake deliül é» Ipftrcasinó" megnyitási ené-
lye »p . 16-aa tartatott meg vidám kedé-iyettéggel közel 100 Ug jelenlétében. Az isieiea vacaoran »i ulsÓ pohárkötsöniétt¦ dr. F<».rnoi Láazló. at ujcasinónak buzgó elnöke mundo t* <* felségeik : a király s királyaérr, nemkülönben a t óoorokfi* pár ö feosétjeikre, melyet lelátva hámm-szorus éljeocel fugad'ak. Később Hiracbel öduu igüsgató igen taUló batünUtokkal az slQÖtre Kaufmano Bél> • kereskedelmi s iparcasioo t*gjair», a tigyalmea háznagy a veidegeko emehe pnb-r.it. Az igasgató t-ilu]v»at* T)tiö*y B^la t*r*«a-kon e,üok levelét, onelybeu «ajojl»t*t fejezi ki, hogy b«tej<rti»kea>ie raiati nom vehetett részt n eetéiyen, as uj ca,»iaóti»k ép jövő'- kiváo, éijenzÓa«?l üdv6zóU«-n. Poharat em>-Ut-k még a mini telje-gyo«BÜDk tikerüi; a Mit imteliiú ig»*ga-lűra. tíerdio Martou péuzutruokr*, Pcb-ler L.jot Farnak Luiú elnokr«, mmjd dr. 8>u Simon urr*, kit tziui« tavat -tar 0 t eliogialtság-. Htrsányi tréri* f-1-kÖ«söntót mondott az etnokcég én ig»íga-tósag minden egyi tagjaira, Fndnch p«4ig Fog! Jóaset neveben a>a uj c.aioó telviragosáaára, S»*tn-k L»joi » tagokra Lusstig Vidor as eloökségru, Tucb a kezdemény esőkre, Bdiorü elmelánctoUt-oál fogva az uj cmiqó io ekvósére, bogy as a varos disiére váljék, majd K*uf-m»uo Be a egyik az p pohárKóasÖDtéaéru val»ttui>g, bogy » vKÓdt democr«.li». biztos alapján tej ödjék ách'>üfcid Miksa a barát «*go« ét egy^iértö cati 1Ó1 életre, dr. Faraek L. as uj casioó hos.zu életére s a jeien :evő tsep hölgyekre "méhek poharaikat, melyeket mindenkor lelkes él-jenséü kínért. Horváth l*acsí ta;p^la való *eoe,b»Dgj*ir« aztán cn-ginduit • táocz s reggelig t*rto;t. — Valóban hasafiui ŐrÖ-munkre sculgalt, hogy a magyar uyelv es esté'yen h»tárosouaD dt»d*it aratott, aki uem bírta » magyar nyelver, hogy érceimének mégis nyilvánítást adjuo nl mondatta el magyarul. Ugy láttuk éa tapasztaltuk, hogy ily törekvéssel ét n-mt«ti értettel igenis ran lé'-joga élni é< foiviragomi as uj casmónik. Adja Is-tot ugy icgyen ! A sikerült «*• élyre txé-pon lógnak visSzagODdolui a jeleuvol*an.
— Balatou-FürfdeD nemcsak
Zalsmegye, d« édes bacánk büs»ko»é( e-nek e kis iurdibiiyéü 1 m*r javában íolynak a iav»asi csinosítások. A asép toiiy ves gyooyíkü 'o virul, mely Écsy Lászió tovekenytégeoek ónk erdeme. A Kisfaiudy-gŐtÖs legközelebb megkezdi rendes jar»t»it. A íürdő megnyitása mt>-jut 22-en történik ni'-g.
— TstKJalvá lettek uja boán a nagy-k*mzsai .Ki-dedaovelő Egyesület"-nok és p«d g mude* í*gj»ivá, évi 4 ftt tisetéesel: Bet'lheim Sz gfridné, Wusstl Lajosné, Hír sebei A' minőé, Neo wich Gyula né, «s Citmi < Káról) né uroŐk, pártoló tagj.ivá évi 2 frt fite éaset: Grüobaum Palné, Fiscber lgoáctné uraők és Tripammer Gyula, Mayerbofei Henrik, urak.
— Meghívó. A nagy-kaoiza*! polgári egylet 1887. évi apnl bó 24 en, délelőtt 11 órakor reodkivúli kotgyülést tart. Tárgy: A be.(igyminisst*riurD rendelete folytán as alapszabályok ki-gé-ssi'ése.
— Oagyilkett. Hapot váron apr-20 án reggel G^af Jakab paliokaregale bérlő aa)at bázap.dlátáo faiakastto la magát. Rendezett vagyoni állapo:Ullak\ mondják s eanéltogva tettének mdoka ismeretlen.
— Ruboi jubllaeani ügyébea kő-vetkető körlevelet vettünk; Tekin le tea ¦ae r késs tőség 1 Kaposvár várót közönsége által Koboa litván iró és lapazwkeas.oHUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1887 ÁPRILIS í3-«»

SWADLO FERENCZ
BID.4FESTEV.
po
VII.
oyara :
ker-. alsó erdő-sor 3. szám u
**************
A leejohb
czigaretla-papir
a valódi
LE HQUBLON
fraocna gTiir'm'oTa.
Cawley és Hniry pirjzsi
6' ófilik
lloíherr b Scíiranto
L•.«¦ papir »e|-Ti»saIl»tott Ifr. JJ. foki Ur E. Lmirlg, Ilr. E LippHMa b*oi v«-lyeMfti tanárok által, ktte •> l«(.iobh "»j».t at<>l •Matak. ugy a kitűnő oún6séc. valamint *a • a árialmaj tinc* volláritl, ¦ aog/ .int" ilyen, « isafa uemi(Mn
¦
d]j> a/»bad*lni*aoU. «<tjtalaa, öomiikcdá tárredónyHt hullám tt ártéilrinrzböl ; toT&b.ba Ma badalmaiott Blasioek Át Brscska-!r löltu é« mplIÖstotéoi Víljhait, T-Ia-nioi kAzpuntl fűtf-b'TeiidcK^Nfit. aajut ••a^adalm*. a*a-nai, egy v*gí" uibb belji«ég nsimára, mily uióbbi*k klllÖDfaiiD >i epüial»k-né!, iakolákaal, kórháBak^tl atb. M-I-lűztetéuel, '»gy ei«llönoi é» oélkü!
ígao c télsinrüpo »lka]maabs>tók-A jáoljr továbbá vaUmeooyi »• < t Hrakmibss tartozó munkáit, ugymiat: épület-. mű-, éa sterkoaeti lakftto* "é^i* é* vakoiat felhuaó gépeit kovi-
c«u]t vasból muokáit. ¦iBtahtrtjrák •• kllts«|vtt«Mk tsfyH éa -'—ntvi.
2^04 4S-52
o 0 Kifli Füstölt heringek 0
0 ií-n finom»o fűstíi.**, egy póii»c^om»Kh«o C a r i * r kő«épw«me»éjü kilója S fr; 35 k 0
A knrill-Mai 45 dvtb 1 fi t 70 kr. Klcionjü angolai tuu| />
* Btsíioit lm' ok igen darabok agy hordtWal 3 (rí 70 kr *
0 tinóinak, e»y pósUoomagban | Bementre, ntáDvélelU: KereKkedAkark Q
Q korulhelQt 35 drb. 2 frt. 25 kr. 'jatit.Toau.bbaa. 2990 6-6 ft
g t'aTi»raagy«xrmcMJQkiWj« Ü frt. 80 kr. K. F. Lflcke & Co. HaiublIK q
ooooooooooooogoooooooooooooo
Bronni j psztó
szétküid készpénz vagy utánvétel mellett : 3.20 méter hosszú, egy öltönyre elégséges 3*75 fi
3.20 3.20 3.20 2.10
. jobb 4 20
, , finomabb 5 —
„ - » legfinomabb 8 — felöltőre miodeufóle 6 —
Minták megtekintésül bérmentve ; gazdag választékú mintakönyvei; a szabó araknak bérmentetlenül. A szövetek niegfCiKJHé.sénéi ajánlhatom, hogy a minta megválasztását rám bízzak. Meg nem felelő czikkek vissza cseréltetnek.
Brunner Frijnes
2ÍI84 7 --1U Brfiuil, Frolichergasse 3. II. a
Umrath íi T&rsa
Vegyes ekék|e«;ész vas és nczélból
sokkal tartúsabbak. mint azon ekjk. melj'ekntt fa fogójak és fake rekfik van, — szállítjuk pedit. köietkezó árakban :
3-7 mélvmenetOt salja 90 kilogr. . . 33 frt 4-8 . . 95 .... 35 .
6—10 . . 100 , . . . 37 . (; :
Klökés nélkü! minden eke 2 frttil olcsóbb Szállítási tereglajt az eke kímélésére 6 frt. — Minta lapok és árjegyzékek ingyen és bérmentve kalánnek. 2994 6-12
l Illratll t'.s TárNK országos gépgyárit PrájCH-BubllMIl Magyarország fóraktára : Budapest Váczi-nt 60. «zám.
CQIITABLE
az EimUt-AlIamrt eteHiztositö-tarsasaia HEf-TOEi-ten.
Alapiutotc ie59-ben. Biít.•:!».. illomiDT 1886. dccicraber 31-«n 1,748.000,000 mirki.
Ai aj faNitoUk kiláttok: 1884-b«o IH8í.b.D 1887-b.n
36Ü.OUO0O0 408.000.000 474.000,000 márk«. Ai öisi.l.p «m«lked-tt 1886. j.ou.r hó l-t«l 1887. j«noár 1 jiis
272.000.000 mariiról 321.000 000 mirkir..
A tiuu DVOTsmeoriöbblat 1887. j>oaár bó 1-éo 68000 000 mirkát tni ki «• • mait évhei »i«««oyit», 13.000 000 márkárai amalkediU. ¦l'.-,k«b«ftt'»té>ek Európa 16.000.000 márt«n lílöl. A kíl»é»Tok 3 er l kiflhlk Md
j Í
i'>g< 3 ,.t raal... A 100.000 dollirkói álló ríj p
rui^ mku 7*/, k.m.to.l.iik, u,, f.lül, wk millióra rupS kitirólag a bitttwitott.s j«vár* esik:
a- Budapest, Awlrá**v <a 13. n 2989.(5-6
Fítt<t Bókn-e : S.gy-liiD.tiin Fiichor Sáodor ú'oál.
Dabb éa iegk»dveIlFbb feiü-mulbkta Ud
ooooooooooooo
<PARFUM>
o o
Kapáló Na g y K inizsán KoiUlUer József ur üzletében Mtio 6—"
TTTTTfTTTI
Hamburgból ÍTewyorkbat
minden iit-r<láii és vasárnapon.
Hávreböl Hewyorkba
niindín k,Jdei,.
Stettinböl Newyorkbs
miiiJ^-n 14 na), alatt.
Hamburgból Nyncatindiába
Im^unkuit han>mui>r.
Hamburgból Mexicóba
havonkiut t^gyszi-r A t;r^*:.- |H>.tuu>vliajói kituiiit ill.'ttüs
m,.il......műi a Ii»j-aE<ibákl>an újrv a f<>-
dt-lk<>zlien pltii.|.T(.x«tt ataüóknak U a legkedvezőbb Qtazáai alkalmat nvujtsiialu
Árverési hirdetmény.
A D»gr-kaDicasi kr. tor^ss^k tslek-kőo;vi oaalál^a róaaéról kóahirré tétetik, hos;j Oroaivirr Gyula ügy vód nkaDÍxaa-lakót, mint oéhai St«f'a Ferenci Kg;-goodooka rógrebaj'atóaak Levacaca lm reoé ¦!&:. Klarina Toréa pódbuieoi Ko-váca Jcia<.f itmeretien üróküael tigrguod-sok> SaftUj Lajoa ügy ved axmiseai «¦ Horvi-.h Lra«e Tégr«bajtatáat iseoTedók m.r«Dj.i lakoa<ik elleni. 200 frt ttke 1870. éri .UfUilua h6 20. oapj.'ÓI — 1877 j.liu. 1-ij járó 10"/, 1887. ív^ ju-lia. 1-tól . kíelegi'áeig jíró 8*/0 kama ai 12 <t por 5 ft 'egreh karolta) 10 tr 15 kr jelenlegi a még frlmerüiendi koliaég'k iránti végr«bajta'áaí üejeben • fea Dereseit kir. tővaiék terüleiébet ur otú • orciiki 110 aa. tjkbea f 115 bal. alatt Kovaca Joiattf éa Dejo Horrávb E'iae tolajdonáu telrett 352 trlra bncaült ráluágkótelec mgallan 1887. ért juliva hó 28 napjíl dol.lítl 10 órakor vör-csdkőo a köcaágbáaáuál Orocavárj Qra &*CjTéd Thgj belyetteee ha felperea ; kö«b-jötleTel megtariftndó Djilvánoa ár Teréteo elada'oi fog.
Kikiáltáai ár afranebb kitett b-caár Árveregoi kirADÓk tartótnak a beceér 10* C4t kéatpéoaben T.' oradék képot pap.rbao a k:kiliüott knébes loteonú
Ver,' kötoleaa vét*tlárt bárom egven-!o réaaletbeo. m^g^Dedig ai^laót ai árverés jogerőre emolkedeeétol saámitandó 1 hóoap alatt, a máaodiks' ugytnattól 2 hónap alatt^ K harmadikat ugy»s»ttol 3 bónap slstt, minden egjea rétsiet után s* árrorét napjától a«ámiuadó 6'.'. ka-mat'al ogTQtt st árverési folté nl«kben megbstároaott helyen és módosatok sserint Iffiiom.
NagyKssisaaji s kir. torTéay3téki telekkvi. hatóságnak 1887 éri spr. hó 9 napján tartott aíé*éböl.
Gr. Eugonnay Kovács Lajot
fcir. utak. alsók kir. tas«k. j'rjao.
¦ 3020 1 — 1
Vau szercLcv
hozni, miszerint gépgyárank
és vasöntödénk képviseletét
Zala-Somogy megye — ugy
Slavonia részére
Hanke és Heflinanii
urak n. kanizsai ezégre ro-hiztnk át srgynttalt. verőink kényelmére N.-Kanizsán egy du^an felszerelt mintaraktárt rendeztünk be. melynek^ vezetésével ugyani? Hanke Hoffaantl urakat bíztak meg.
Amidőn ezt t. vevőinkkel tudatni szerencsénk van, bátorkodunk egyúttal számos elismerést nyert kitűnő 3—10 lóerői) gőzujo/.donjalnkilt, a legjobb fajú magyar ekéinket továbbá sorvelő Képeloket;
kanál rendszerrel vagy mentő keverékkel .Hollingaworth- szenagyüjtb ¦ Trieuríket" és miuden nemű gaz-da$agi gépeinket leszállított árak me lett ajánlani. Ki<áló tisztelettel
it
f
it
1+
"Vas megrye | ' ViaMuti álloiutiüok Szomlialielj és Aspang. J
hires glaifiersós-vasas fürdő. T
Az idény megnyittása május 22 én. X
¦ , 3Dltí 1-6 JTürdli felmjyelöiég. .J,
' +4-M-H-+++++++++++++++++++++
20 év óta ösmert
% tRGEK-féia orvosi
ji KÁTRÁNY SZAPPAN
vroei tokxiélyek áh*l aj«ai>*«v Auaatria-Migyarorszagbati, Prancsia o-Bság, Németorssig, Hollandban, Sohröiczban, Bominban íib tnár tij «t 6 = a téoj<*í íikerrei h»«raa.U»tik
mm ca.©n.ia©rciti
mint stüDto az arezbór mindenféle ellen kuióoöa«o » rub, at idilli «• pk
a kott, a •öm5r rnp^dfftoj, a t-^j ét »»»k
májtól;, ugyonvntflU reaosorr, a faeydtV);, a lutbizcadiu. „ a ^yerm-kek v*Iain«DDji kül*ú ti;botegaé^ei ellen. Eieufolui kinek mint a búrt ti«útri mo«dó««<ir ajánltaük.
Árrt dnr^boukiüt hi^Hil-iti uUsltiss*! e^yüt 35 kr
A Berber-féle katránj suppan 40*/, a lömén; f4kiir4aj •.¦rla-mm fi'ntiíbo g >ndo-<aQ van k«aiit»e « léoyeg -s«q külóDU^xó egj-éb, a knreakedéa^kb*jo elAforduló kátráDy-sikppaooMól, ' " iy»got tarti '
ét m m>ri
n 35°/B í
a«, fioo
kikerilése végett S
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle katrany^szappan
kéreiidó s ügyelui kell a zöld csomaoglásra.
Í számos okmánnyal kittintettetett a bécsi nemzetközi ki-áliitaswi 1883 ban. - Egyedül helyettes a bel- és külföld részére-
í A. HELL n*m Trop
*m 3agy Kani*<tn Prag«r Hé .
y és külföld részé
lytgy. iroppau satak u kümtuiik
ó

PEZSGŐ
FESSELHOFEB JÖX
KÁTÉT,
Cob» nyri, •ríi, fiaom 5 fr 30 k?
C ylon plaaU, DT*r», feletti üo. i , 1H) , Felelte fin MclMff, p«rks! mcM 6 . 80 .
C»oo>«Cf»láM»vl rfytttt í» portóval kaidOnk
potUcaoaia«osib>va oetto 5'^-ki> ntioréi mellett
L0CKK K. Í0 tirsa HAMBUKQ- 3Ulf>
rtgjobb asztali- és Qdrtc ital, kitűnő hatásának bizonyult |égek>|okBál, gyomor-rainál.
lattoDi Henrik, Múú t<
WajdUs Jáutf lúmynymdéjábtl Nagy-K.muá*.NAGYKANIZSA. 1887. április 30-án.
18-lk; sz&m
Huszonhatodik évfolyam
L l öfi xv tisi ár
E|yt* ll*» 10 kr
H 1 li 1) K T í « K K
MYHTTERBEN
i.k4.it !U krrrt v^t-tnch f. I
ZALAI IOZLORT.
ltp.
iv-iét 1IW8 kftilaméor
pedig & k
Xagy-Ka nixtám
Kezirtte* miii >e» kBlfeltek
A lutg-y-k nizs'ii JtK«Texk.e>M-ít»ilijmrl<itnklli a „naijy-kartH*ai onkéttte* t azoitó-egylet^ n mn<iíjy-kaniz.*ai kisdeducvtlo egyttuUt", a anagy-kanz.%ai ti$zti-önsegtUyzi> tzylP^teze-t", a „ soproni keresk&áelmi s iparkamara" nagy - kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZÓZATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
égi erejével melrrt általad is fe|l°0"<"e, művelve és nevelve tanultak ¦,
vele szerén-en használni; a .<> jgadd tisztelve bec-ült MBnk ismételt üdvözletünket ama őszinte ima-szerfl jókiváoatnnklcal "gyfitt: hogy a Mcideoség Istene áidjoo meg s éltesben a haza javára, irodalomok díszére családod bojdogitasára - s országos tisztelóid örömére sokáig, igen sokáig.
Elmondhatjuk Tompával :
„Maokisoig ii élet •ój*. A ronlaMM. n^T in.géjja. * «Mk »z. aki nem b«*«r'. Várhat áldá-t *j aik.rt!"
Az ifaz érdeat D«m hslaadA. fa. mindjárt az iriljtéf aat Iralázm t5rek«zik it.
KlSFil.LDY KÁROLV
Májas első napján, az uj tavasz születési ünnepén njujtatik it Ro-boz István magyar irú- s szeikesz-tnnek az elismerés ioszuruj*, melyet 40 évi hazafias működésével érdemelt meg.
Lelkünket áthatja az édes öröm, hogy kezdik megérteni az igaz ér-deni halhatatlanságát s ér ztetik azzal, kit a gondviselés megóvott ama keserű érzettől, hogy az irigy sé;; lealázó törekvésében hajótörést szenvedjen.
Kettős örömmel sorakozunk mi is köréd kedves elődünk e szép napon, mert Uvaterrel érezzük s lát-1 alig űzetik már Magyarországon és hagy : húséged, szorgalmad hazánk annyira dicsőitett egykori
Biuorfi
hazáik polgáraihoz! Alulírottak az országos halászati egyesület nevében hangoztatjuk hivő szavunkat Felhívunk ezennel minden igaz honfit a Itözreoiúködé&rr a gazda-ágnak egy oly ágában, mely ki-valii figyelemre érdemes, de hazánkban eddig kellőképen páltolva nem volt, Kzen gázoasági ág a halászat! A halászat, mely hajdan a magyar ember egyik fő fogialiozása volt,
jnk,
terhes állásod kötelmeinek teljesítésénél nem maradt jutalom nélkül sem Istennél, sem az emberektiél; lMeunél soha. de embereknél gyak-.an elszokott maradói. ; Szép és dicsó érzet dobogtatja szivedet, midőn most, ez alkalomból visszatekintve 40 évig unott működésed gyümölcseire s látod körülötted a tis/.telgók seregét, kik benned a DiunUst. egy tövises pálya bajnokát üdvözölnek.
Szíves iíéiíséggcl, tisztelő érzettel iidvözölüuk mi is e szép idő alatt körünkben is kifejtett munkásságodért s habár méltókép nem ruhat-
eló a halászat ügyét hazánk részében : de ennek működési csakis az ország felit részére terjedt, juk le háláuk adóját, mint a szellem j Az országos egyesület azonban az
haibósége már csak a mesék országában található fei. S miért van gy ? Mert közönynyel néztük a dolgok hanyatlását és nem fogtunk bele derekasan, magyar emberhez illő-
a halleuyésztés emeléséhez.
Az amerikai, az augul, a fran-czia, a német sőt az orosz is hoz zá látott már áz okszerű vizgaiúaság népszerűsítéséhez. A magyar sem maradt ugyan egészen hatra: a , Feisó magyarországi halászegylet" elég eré-lyewn és szerencsesén is mozdította felsó köre.
egész országra terjesztvén ki működését : a hala.-z»tnak égést terjedelmében való felvirágoztatását tűzte ki feladatául.
A halak okszerű tenyésztése — vizeinknek halakkal való benéptisíté^e által milliók** szerezhetünk meg hazánk népei szamara a u^e lett. bogy még jó és egészséges tápanyagot is nyújtunk Dépünwnek.
Azon reményben vagyunk tehát, hogy nagy számmal leszue< azon tisztelt hazafiak, kik a ,ót föltétlenül pártolva, sietni fognak, hogy hazánk közgazdasági viszonyainak emelésén velünk közreműködjenek, különösen a vizek birtokosait, de magukat a gyakorlati halászokat is biztosan várjuk, hogy a haladás kibontott zászlaja alá sorakozni fognak.
Az országos halászati egyesület a mapa részéről mindent el fog követői, hogy az országos érdekeket mirden irányban és mindeu tekintetben teljes mértéiben képvi- I selje és előmozdítsa : s hogy ezt kellő erélyiyel és nyomatékkal megtehesse : minél több közreműködő tagra van szüksége. A tagok közti kapcsot megalkotja a .Halászati Lapok- czttuű közlöny, mely egyelőre 'j-szor jelenik meg évenkint, nagy nyolczadrét álakban, s a melyet minden tag tagdíjának fejében ingyen kap meí,'.
Rendes tagok : l.olv személyei, kiL egymásután folyó 3 évre éveu-kint H frt fizetésre magukat kötelezik; 2. községek, társulátok, szövetkezetek, vagy egvébb testúleek. melyek évi 5 frt tagsági dijat lefizetnek.
Alapító tagok uun egyének, kik legalább 5U frt, községek vagy testületek, melyek legalább 1 OH frt alapitváuyi tökét az egyesület czéljaira biztositanauak vagy lefizetnek.
Midóu tehát kérésüQket a jó és nemes czél elérhetése iránt való te-
kiutetbői ismételjük, s a ha^siat Ugye iránt érdeklődő honfitársakat a tagok gyűjtésére fölkérjük : egyszer-¦niind a kiküldött aláírási ivekvt -Krieseh János műegyetemi tanárnak Budapesten megküldeni kérjük.
Budapest. Iüb7. febr. kő 20-án. Hazafiul üdvözlettel
grf. Migazzy Vilmos Kriesch János
íiuok. «gj'-;rf""*-
Andaluzy Pál dr. Ruffy Pál
ai-muk. I. titka-.
Hazay Gyula
II. mk»r.
Tudnivalók. '
— Ai ej) forlnto« államjrgyrk:
ujabb hamiauváoyai kerülvén torga- ' lomba, azekunk íi>mert«iö jeleit a p^Qz-ügymiDiasierium kúrreodeletben ludat'a aa állami péotlárakk.l. E Bseriot a ha-toiaiiványok kíiiönö* larnerlető jMei esek ~ a hamisítván) okon a köiépmeiő m»íj »r ¦tdvefcéutrk 3. anrában a 2-1 fc utó ,kép*i-vés" helyett wképeiyén*-u'l vao kitüntetve ; továbbá at aiitó btloMa U magyar atovegben e „kiadása" és ,A.l! bei\ ett a bamiiitváayokun at éketet ethigriíáva! „kiadat*" é* „AH" vaoi nyomtatva.
— TarUlétos katonák nyilvántartás*. A v»lláj- és "kótoktati-ügyi minitstrr, vunatkutásaal a nemrég kibo-ctátoti, tari«!éki>« ée ttabadaágolt katonák uj nyiiv*ntanáai ntatitáair*. utasította at ósttw kpreaxtADy v.]lá«f»l«ke-tetek aoyakóoy vvesetoit, hogy agy a iaralékot, mint a •s*badii^<jh katonák elhalálotátit az elAirt módon jnlioit^k be ¦ a httiot'.i levnleknt bivatalból 4* díj aélkül t kott^gi elAljiróaágnak >m!-fr4lt»«ták ki. Hat>'0'6 AiJArátra utaaiiota a tövvényhaióságok u ján *» nr. auya-
— Kártyái*!. Br)elmrbr. A kár-yajtíták kotb^n adott kolcauo bírói a'on ristisa a asm ttoret-lhetó. Et moüdlik ki legutóbb a feUÍ biroBígok Hiiai » m^g-okoláMa.1, bogy a kártyajáték közbeni ¦"• a kiríj ásás íuly UtÍ6*nak cséljárN i«u kolCíÖOsMt x t<-Dnát)Ó joggyakorlatoái ín;Ta jogctiminel bírónak tekiateat o m khet.
— A bflü|(> minisztiT a k»ded-óvát érdedében »i urt»atí ^uíhi tórvény-hatótá^itiboi körrendeUe tiniétől', melyben íuihivj* ttokat, hugy a gyermek hül»ndÓaág el rémi á nagy h&Jálotáai arányának ctókeutete «éga t a köcónt^gak-
mekkert«ket vagy legalább a nyári idó-tt&kra kiierjedöieg gyermek -menedék -bá*ak»t lé;etiuea«k. „A ki»d-dóv»» ioiét-néuyének lerjettteaéoéi — moodja a báró Orcty által kiadóit rendelet — legcél-nerübboek iáiom, ha a ketdnniéoyeiéa a torvéoyhutótag állal (Örtéoik, ¦ midőn ezért a tórvénybalótagnak figyelme, a kitdedóvó iot tméaynek máo kiilöoben it álialinuaao íimert haaxooa éa üdvön voliara irányítom, egyuital feibivozn a , törv^nyhatetágot, bogy a kötaégek«i a járati kötegek u'jáD ily iniAietek fclál-li'átára hatbatóaao bmditváo, aioknok et irány aoi tőrekvéaél a ki-, tanfelügyelő kÖtremÜkÖdetéo^k igénybe véteié-vcl a I«gk..elhel6bb aúdon Um ^atai
Rudolf trónörökös Berzenczón.
Városunkban már néháay nap úla szájról szájra járt azon kérdés, vájjon kiszáll-e ó fensége az itteni indóháznál, min;hogy azonban erre senki határozott választ adni nem tudott, igeD nagy néptömeg zarándokolt ki szerdán d u. az itteni állomáshoz, legalább néhány pillanatra is láthatni a fenséges királyfit i Ó íensége a rendes bécsi vonat-[ tal udvari kocsijában érkezett ide, mely utóbbi azonban csakhamar egy készen álló mozdonyhoz csatoltatváo, mint külön vonat, elrobogott Ber-zenezére, anélkül, hogy a közönségnek alkalma lett volna a királyfit láthatni.
A zákányi állomást a trónörökös átutazása alkalmából díszesen fello-bogozták s a pályaudvaron összesereglett nagy néptömeg lelkesen meg-éljenez;e a királyfit, ki az üdvözlést barátságos mosolylyal és főhajtással fogadta. A trónörökös fogadására Berzenczén napokoa át tartottak az
T á r e x *.
Mariskamtaz
Ti*-iÍ minden g->mlol*lf)m Lrt*Ml miti^en lm idáig um, Halául, bogv hlleiUlek. Téged áidun. ürmei lilekl
K.-rin racr* ' **»< Imáiaatal *»»y >«'< i ettH
8 uéha-uéba gouJ« >1; la rám !
C»okban fu lad un OromOuk negáld ja vauk búja BÍndég, nundífc- . .
AZ 0lM tzarelem.
N'ot ,11.)
Irta : Perkoné Bíau Jö**a-
El** M«reUiD 1 >h ki moodhatDá «1 « bájoió érteitnít, de egy»««rtmind a fájdalmat u toehúlíg, tnalyet • foaMgea erset felváltva okoi ! . . . .
Kiteljünk magunk eié egy kedre* tap«*>tai»tiao gjermeke-, kinek asiv«ben a^oasór oyilik a vaiódi cserelem rirágft ; eSJ gj«ru)ek«t ki, még atm csalódott, ki a jóvöt *p ^y ró»«á» aiiobeo látja, mint a jeleui éWeii. Mily kimoodhat.so boldoggá lesi ily ábraodu* t»«fei«m egy ártatlan ««ivet ! L( • aMrslem fooyuldajfc, detekíauók areyuidftlAt >• ea látni íog-juk. bugy a Meroíen. képei n*fjuB bol-
dcgtalaooá it teon>. Stámtalan példa v*a erre, akár báDV»t ii mei; ne vethetnék, de «a nekem nem tsáadskom, én ca»k egy lénynyel akarok toglalkotni • ennek forró értelmei, híven ec*eielt»i.
S esen lény c*ak nagyon ro\ id ideig éU^tte átterelem mamonió ábrándjait, csakhamar mély taenvadet váltotta f-1 e •tép értelmei. N«m kŐ*Öü»éget teremtet ral* 6, mély értéeü iiivv«í bírt, ét otak i« ig»» értelmei okották •••¦vedétét.
Qyeroiek vaia még, ártatlan, uaita >atinteaége okoita, bogy nagyon it biava •t amborekben, fogékony taivéi mint > /irágitclybél miodenkinnK kitáru, nem gondolva arra, hogy irigy lelkitek it letethetnek.
Egyedüli hib*j* at volt, hogy ¦»-rete.it, de nem aaun kotuntége* tterelem-mel, miot oly tok mát, mer. hita ma mar m indeo badar értett tterelemaek levt-snok. O.y mondhatlanul igazán tce-/etett, a miut ctak egy alig 15 évet gyermek erre képea. 8 eat oly tokon • alté k tőle, eriwakkal ak-ruk tatvéböl j kiirtani "ép ábrándjait, s mi okból, mert | ason íériiu. kittaeroteit, Q»m volt gatdag. j Hitt igát, m*. viUgban pent ttMti at em-' bori, mérlegelik, vájjon m nehetebb a ¦tir ii-r»lniö, vagy a ¦terelmMnek penie, t ccioden ételre ai utóbbi, illeti tt clto-
' Stámtaianttor, ha ai ember a ttere lemnél at éttt bivna ta,náciadi a< bal bitón? a mit tokttor elhidegiilm), 6e!4iva mily MSteleuU' tteroi; é«etat idó»ebbeknel »lo-toraúi, de at éa kit bCtuíni aemmire *em b*llg*L0U. teekitol t«m kért untotat Ctak atereUU. S igM» '• Tolt, ha ttükté-it t pént, a mi termévete*, • Ulha.-
j iDOtva péntael mmdenete're kényelme-j iebb é* gondtalanabb it élen, de éppen e joélküi it lehet ttorencaétaek t boldognak
Jeoni.
Már ideje, hugy megketdjem lorié-
netkémnt, uióbb végre kik ig-táo tudnak
éVeani, további magyarásat nélkül it be
látják tSbvaim
II
Egj törd leli etten, ha betekintő.) 1-oénk egy caak h«U4nyan megvilágított eltó emelem ttubát>a,a k«r«veiea látnánk télig fokvÓ beíysaibeD, méiy gondolatokba merült leánykát. Stép ttoké fejet ketére iicoa»tfra a <yirm-ik, oly «a>ep látványt oyuji oiétabua arcza.
Ha mott »»üiöi látnak gyermeküket meglepetve kérdésnek: honnet e kedély-vlűtotat ? e iiumuru latintól ? Et a kedvet ÓrÖkké vidor gyermek, ki boa** aaok va a jólélhet, nem iameré még ai élet árnyoldalát, kinek még eddig ifjú bol-dogaigál nem tavará gund a baj, et a kedv04 lény moit itomoru»D ai % kere-ve Un.
De jorüak lettiik el a leányka egyet uuvait, tán megiamerjU.it itomo -ut*gaa«k ukal, t k.a •¦tvéo-rt bujái. Uaritka f«lf-meü síép ttemeit, t elp.ru! tájat gundo-itta miau, t et"D aaavakat eji, ki majd-oem izgatotua.
— De bfti mit fogi*.kottán éa eieo emberrel oly tokát, ttereiem Un ? Atiáo aKMoiygoit, ieheteilaanek lelaaett aeki a gosdalal, bút még ctak egytter bt*t«élt vele t akkor it kotöaséget dolgokról. — HirtaJen felkelt 8 BODfOrájabot ülve, gyönyörű hangjával egy románctól énekelt, t ugy tetjtalt néki, mintha még
>ba tem énekalt vuln* >ly •taépnn, a mi-döa elhaogtott a d»l. felkelt, inrelmetíe-inül Mi4! fel ¦ alá a ttob a paba »zóoyt-ge-n. Korü.oéaoU de aemmittem talált oly aaépnek mint mukuf, pedig bárki ¦¦ ai iett volna ragadtatva, k. ixuba itléaea kk-DtitététoL Egysm.Te aji«j*n kopogtak ¦ Cainoaaa ttltoiou saoba ctictut lépeit be félénken, • igy •aólt :
— Kiiaattony ! Verney ar ttobá-jaba kéreti.
Maritka kedvotlenfil kordé: agyán aem juttok meg m-g ¦siileim ?
Nem k.i»3»üay !
Mondja meg a báctiDak, bogy jövök!
Sietve haladt f«i »* elad emeietre, b*r nem ttiveaen. ds buttá volt tsoKva mindenkinek eag-deioaeakodDi. G-yotyurü tcarcsu tiakj*. egj vtsru tekeie ruha tódé, mely oly jó állott areiaboz.
A oagj lerem *jUJ*Qal m^gái-va tigyeit. vájjon egyedül v»n-e a btcsi. — Miután kopogtatóit * belépeti.
— Jo ettét Haritkam, muna. »gy őrrget kinéiésti ember, mily balováoy »agy — bajod vau gyermekem ?
— Semmi bá'^ikam, monda Maritka ketet etokolva as öreg urnák.
A férfiú mintegy ötvenére* lehetett, ámbár tökeieieteo ott, de nép voaáaok-k»l • mejabut »aemaK,kel. Uitióo at eióttn ülŐ leány Kara néant:, ajkai körül fajdal-maa vonat ráoduU meg ¦ ativeben ke«orii éraelmak umadu*.
Marit ka bámulva báotija tsódaoaá-gta kérdőin emelte fel nép saemoit t így ¦aóU :
— Elább aat kérdé : v»a-e btjon ? t mott meg nekem t&nik arca« atomóra- : ¦«kf mondja otak báo*i mi annak oka ?<
VerDey miotegy álomból foiriasttva nézett hagára, 1 halkan té ováavt monda — HtlloUam kedvea, amiot eU'ub aton nuD)»ru románetvot énekelted. sugyhrn|[-»>tt, mintha stived ér*filmt-it tengnéd, t ntek aem lebe-oak uly ttomorutk a miut ai dal att kif-jiUfi.
A leányka pirulva tekiotett ruhájának fodrai köté, att képielé hogy, báctija as o ni vébe iát, melynek ártatlan rövid titkát bűnnek bivé. D* miből U állott r, titok; UioU egy Miménji isép férfiút, bestéi' vele közouaége* dolgokról, és tokáig goodolkoiot*. róla. LehattégAa-u bogy as ábrándos dal kifejezie volna goodolatah Felkelt imoiulyogoi igyokeialt, d« kerül-e báctija fiirké»iő tiAmeit, ni"gfoga kt-tét t igy iidh :
— Bocaátaa m ?g, hogy tsobám ba távoion, — de fejein fáj, 1 etután tijtve ttvotott.
Verney me,:lopitve nétott Mariik* után, egysterre tudói vélt miudeni, még olyat ia ami uera létetett. Ha Mariffk* bármi ftgysteril foleletet adott Tolna, ö oem goodoit volna aemmit, mert Verney jó. de nagyon gyanakvó ember va-\*. S 2 külöoben it ciak átért beeséit Marifkáo.k a románcáról, hogy ••ját muru gondola lait elrejthette előle, m-?rt oem jó lelt volna 'tidoi atat itmer* bugioak eteket. D» t mint ei oly egj Merre távozott, »avart»D? pirulva. Vern-y »tt vévé éítre, b-.gy e gyermek vtho.-ott, elóbbi 6«tinte»ég<* helyett balgatag volt.
(Folyt, köv.)HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZlLAI KÖZLÖNY
1887 ÁPRILIS 30-in
előkészületek. A legriagycbb sürgés forgás természetesen a kastélyban volt. A lakosztályokat, mely az első emelet jobb szárnyán van, s előszobából, szalonbúi háló- és inasszobából áll rendbe hozták, nemkülönben a park utalt és enuek bejáratánál diadal kaput emeltek .Isten hozott' felírással. A vasúti állomás szintén gyönyörűen fel volt díszítve. Diczára a déli órákban megeredt hideg esőnek nagy néptódulás volt az álló májhoz, hol a csendörök, a díszes lovasbandérium s a csurgói tűzoltók tartották fenn a rendet. A vidékről nagyszámú intelligens közönség és több küldöttség várta a trónörökös megérkeztét. A vonat három órakor robogott a pályaház elé, az óriási néptömeg újból meg újból felhangzó zajos éljenzése között.
Ekkor már az eső is megillott A trónörökös katonai egyenruhát' viselt és gróf Hoyos kíséretében ér-kezett. Festetich T.sziló gróf ó fen-ségét röviden üdvözölvén leszállni segítette. Azután bemutatta neki Tallián somogymegyei főispánt, ki a magas vendéget következő beszéddel
dégeit. Fél órai társalgás után a trónörökös elbúcsúzott a küldöttség tagjaitól és kocsira ttlve, Festetich Ta-sziló és Vilmos gróf, valamint Hoyos gróf társaságában a vadászterületre hajtatott, hol azonban este 8 óráig egyedül cserkészet őzekre. A trónörökös a látottakkal teljesen meg van elégedve és a cserkézés is igen szép eredménynyel végződött. A trónörökös igen jól érzi magát Berzen-czén, hol e hó 30-ig marad Festetich Taszító gróf vendége.
Hírek.
.3
— .\«;r-K.alieavároi képviselő
teetü aének apr. 25-éa tartott Uléaébeo a jelesen kiduígoiott aaebályrendeJetek nemi jelentéktelen mödotitáesal elfogadtattak. A> kéméoyseproi ügy agy ayert aaogoldéet, bogy három kerületre osata-tik f»l a város kéméoymennyiaég aaerint s a három helybeli kéményeepromeater-nek adatik ál.
^m^Vo?y7w.jdita-n,o..ia „,űrOT,l4j4„, ki.sabadulase napján .pr. 2ó-ia •• .Omstián" vendéglő •'•* ••»•- l.<éo társasa éiy rendeeietvén, •• «st bo.ér. « ¦- i-'k« P0^54*^
ír.::: k::;.rrt;k^ ,
Fenségescs. és kir. koronaherczeg! , s „.övedéit önként elvállalva, megadó Szeretett trónörökös urunk ! türelemmel viael -. A vidám kor i'gaaebb
A ritka szerencse és kiváló ki- "'"" -•'«<!" ^'„VaCtek"'"' *
. . munka embe-ei oyogelomra tértei.
tüntetés, mely fenségedet mai megje- _ j»|.me»je kömeateleia .liepáuje lenese által Somogymegyét közvetve Nagj-Kaaiuáo léte alkalmával tolyion érte, nemcsak a mi sziveinket tölti élénk figyelem *• sseretet 'argya *°l1-el határtalan örömmel, a kik ottho- Tia.tele:ére több belyuit ir.ee »»••)«-nunkban fenséged szinró.-sziore .át- ^L?J%J?**&-"L hatni szerencsések vagyunk, hanem „iam^ j,^úU,í m.g UnuUtin, bol . kimagasló lelkesedést Lelt az ünnepi helyi s.j'ó is képviselve volt. A laoulusi jelentőségű s feledhetetlen emlékű waMu ium kedv u algott és lelkes tény megyénk minden lakójának keb- pohárköesootesek laueresték ui. A kelében! E lelkesedés. ,z öröm oly "• bás. g.sd. e«.lt. .I6..ör poharát
-, .- , . . Curlu Károly .li.pia u-re, • ssép •••-
éltető, mint a nap, s oly tiszta, mint ,.t„ „lnn; „„„, .k.r0 élj.n.é. kísérte, annak verófényes sugara, mert őszinte, m.jd « kegyeateottóreudet, vendégeit, önzetlen és fenségedért rajongó, szin- kaiöoosen ea esredorvost éltette. A ispin lelésre képtelen magyar szheinkból ur » sai»élyee báaieessoayt, kédbb • ered az mely tudjjk, hogy^ fensé- J*-;.^- «* ' ',- ^T^ gednél kegyes visszhangra utál. Szeb- „ ;, m; ; J f6orto„. . Gutm..» ben legszebb szavaimnál beszél az Vilmosra emelte pohara., Jánky k.jy. itt fenséged fogadására önlelkesedé- roodi i|res«>tó • Hncbil oeiadra, D-séből egybegjült ezereknek — min- aaényi Zalamegja kSeooségére, rmom den somogymegyei lakosával ösz- s'"iu ^'p,1"™ S°»ogym.gy. kö-
t . ... , . j, , sÖDségere, rNihál Ferencs at ».i»p»or».
hangzó sznvefése fenségedért, melynek „anglo .. or.o^kra, Dr. Scbr.y.rL.jo.
ma csak egy hangja van s csak egy » T.odég.«»r>!iS o«.iádr», V.dor S.mu
vágya lehet s ez az, hogy érezze többekre »t. «»!» pobirii A ked<l;«
magát fenséged otthonunkban otthon! •'" "»ul»ió kör « l»g.i=bb b»ráuágo.
legyenek fenségednek az itt töltött '-,iék.«.iul kW "»jj»>. \tJ». '°k»t>b
1],), ,,, , ¦ kor* regesI távosoit el as aiuatn nlei^seo
napok oly kellemes em^ékttek, mint .,jlk,S,Hir.ch.lhii t.ra..,b3l. klri„,., a mily feledhetetlenek lesznek azok Dogj > »ít< ;«. káiupir c.l.dj. boldo-előttünk! Éltesse császári és királyi giu«>r» tokiig tlj«n. fenségedet, a fölséges uralkodóhál — Hímen K«rté.. J. >«n;í«i ar
minden tagjával a mindenható az S«k<"f-b«rv»rról f. bó 22*o eljegyiMt. emberi kor legvégső határáig boldogan. kiL.I1)Dy, ttgJP.B(>...., . b4jM m. h beszéd végeztével ismét föl- .„„j ,iro.uDk ..ttlőttj. Fog.dji hangzott a zajos éljenzés, a mire a ól «1 dlk
trónörökös következőleg válaszolt: .Igen örülök, hogy Festetich Ta-l
ssunkról suvélyet üdvoaletttnket.
— A „Kaposvár" oaimü ssom obeu olvassak a kővstkeso taép
.,. ., . r.-. , , . , ajánlatot: A retormátae tenploi
sziló gróf uryo méltósága meghívása ,Jolt^ü.k ttíJ„ „„raan b.Ud folytán alkalmam oyilt kedves hazánk-j Taléauláa felé; ugyani* Hiraebel ur, ki a nak e részét is* megismerhetnem.* j kaposvári kaib tempioi
Viharos éljen kisérte e szavakat »J«' »'j '**í"> építette — miként köe-A trónörökös Rátky tábornagygyal ™íen f°""wl kezet fogott s pár szót váltott vele.,. t.„pionlol *. . p.pi.koi klépit.ni éa Azután keresztül haladva a szépen pedig miodea nyereség oéikui. Aet moo-
feldiszitett váró termen, a gróf fo- ', do u ugyanis, hogy sserease ba a ssük-
gatára szállt s ezzel a menet megindult '•*«" anyagot a gyulek.set,
a föllobogózott utón a grófi kas-1 »•"•»»'•. •«'•"' '• ké», hogy ..
tóly felé. I -°7'«"t *"•'"" J
Az ut két oldalán a in™— . szomszéd községekből egybe sereglett'
lego«cyobb bd
B. F.
— eöziti
L.jos bérló j csinosított as aj"aaa imgiH<»t< —-j —
•-~_~- -___ _____ B, 1 első napjáéi keadve nsp>ata nyitva Tan,
Öagyilkoeságáaek oka ae. tudaiik ; leg- ! miről tisalalt kötöttségünket érieaiteDÍ Talóssinübb. bogy felllloo Tallási ráma- j sietünk.
tikai.ngab.il megóröiTe követte el te itat. — ,\tba«yjktok ayitva a pmi-
3 dÍK épület Iáit I Hágyaratcaán a Sama féle hasban
c«oodőr
érte; a legsaebb reményekre jogosító 23 dórok reggel ott találták a aaák a éves fiák Ignáet a napokban áaékesíabér- kortét a kartben. — A tetteseknek Tárolt, bol utóbbi iddbei " "
áilomáaoaott, rövid betegsi As elhaoyt, mielőtt
miot qobtM g atáa 6<ha>l4-
bo«oro«t»vk mir ig«n l
nem akadtak nyomára.
— Fareta vernkedét volt a mait bélen a Király-utoaéban. Mikó Fereees soeo meniek velftk Hoge-
ással bTtt a ' éa Piáider Kati koosia
n Tigaaat a ! K.-Kaaiaaa felé aikftsbeu
J0. Fereoc. !••!¦ Főrend é. György
— KabL.I kísérlet Leteoyéo aaom- Siodor IC.-Kenieeei suheDcink, kik i;ye-i f. bú 16 áa este 9 óra táj l>an Keceai log Toltak ö.aessólelkostsk éa a dolog Jóssal ottani lakóénál ismeretlen lenesek már Terekedéaaé keadett tajulni, miiek bárom saobaajiót feltörvén a boltba akar- Mikó aaaal akart véget Tetői, ho>y bele-Ui astelai. A ceeléd hellTán a aajt áUaa- vág a loTak köaé és '-¦---¦' - —-
hogy
ásai és a mérnökök mait; tfileg arra voltak i h.jók sa.lárd.4ga és «y
fokoatassék a aao
melloK aató p»
de » keretbe Ttgyouot f.»do!kAsi kéayelméook léoy«goa «ai-il<We érd«ké-bí» • UrtuUtok eddig alig tettok r>|ttmj fuatoaat, a addig oetn i« tobottek, » doi^p •v akjoo* vr*«Qyxé* jÖT«delmtÍ*et « aaívt-
illa esen lago'caóbb osctályából » roq-dolh»tó legkiasbb tD*rt*kre Uaiüliiatta. Hogy «*aa utóbbi TÍusás*ágB«k, tu -!y már m«jdaem B^UávtUo ^álUpoiokat elA-
dosoi koíd^tt, *«get vetni sikerült, Dem bbikí
y
kedét ökioi g5iTt>D»[«iaak mott <éiosó o^ytMiléiieArt lamételtao ét »ikörrel fár»-dosott. Mo*t 6föoi(ni'l iáijuk, ho(»y a a ugyan»iOB t4r*al»:, tnaly uob^i kiizda-lem atáo beállott er<5*bité*t *» Hsletoek koaiöoetro mai ó módon arr» bnatsáij* hogy (f6ih»jóin oiyaa boreodecé^eket <e-gyva, mulyek föd«lkö>i utkaóiaak kanye'.-mire »tolgilo»k, M*r as állal U *okak kÍT4aságAoa.k alegat -att, ho<y k födélkós-beo ut»sÓ MMsoayok ét gyermekek ¦t-' b h M
irm oAi
gy i stokAabd hozott. Mia,
ladt a Moivaa«d*oa a
korosmábao idi*&
gasdájakom;agavs«mberek h d
DUleg éas-
gj;g
reverén, hogy a o*e<ed a hiaból kíoeoit,
mira » gasd» basajött, mar elhagyták »
hasat.
— Megkerült lu»zrraiam Aageo-feid Fdlop helyboa lakó saep-<taeki körorvostól múlt er január ht.*baa egy pár uj lóssarstámot eüopuk, a lettea kipah%-toihatlaJi maradt o* a dotog már-már
vág a loak * Dyfc
baacsok éasrevetiék éa ¦ kocái egy pilU-oat alati • »so talj^s ért«lmébea fel volt borítva. — Volt erre aioiaiheos, a miaek asoobaa a megjeleni roodörteg a légé oyek boattuágara oaavkhamar véget vételt.
Egy hét története,
— Hegyei r. h Gr. Fe.i-tic. Jmí
még hathatósabban nyitváoitott óhajnak mo«t as-tllsl fog megfelelni, hogy családok éa nok asaraara kik kUéret oélkül magáooaao utasnak, a fódélkösbeo kll-lón-kulin kamarákat fog bereodesoi. Esan kamsrák 4 — 16 Jgygyal ellátTa éa beeárható toló ajtók altat a köaépértol elválaastTa lessnek. A koséptér nem less többé álTÓhelyekre telh*asnálTa, heo-m aaelalukkal é* padokkal elli va, bogy as ¦ laaók itt aa evés Idejét kellemesen tölt' beasék. Es áital a hamburgi posWgós-bajó íödélköie a többiek elő t nagy elflnyoyel fofí birni. As eióny még a4 által fokoslauk, hogy a táraaaág a fodé'-köt helyiségeit s as alvókam>rákat elek-
feledés titrola ali került Taloa, b> a ' C»iktoruja'"aa^éa;eia<-k ujabbaa 200' tromoi liláfitátaal lógja vil.git.oi, a mit kk dái I fi dát' Blaiua Fa —*- -- L1 —A—-" —il*»t"' • ki mír
aapokb«a raod6r>égUDkaek tudomáaira I furio jö b K Ki fóldi '-
j
. — .B.laiua Fa- ;
jön, bogy Kn ^antsaáa egy földmi-lyan lÓMerasamut kmál aladsara a milyent parasstember nem i/eo ssokott
rods caimmel betilap iaduU mei( máj
l-e
öok.
Még
tusol tó
as képes egésseo méltatni, a ki már egysser egr teogeri utat tett. Miadenek-
latiuk. — A wormaai j aioit a ,Bobemi«s ém nHorOTÍa' aertt iat tan. — A | poat*^04Úaök leatDak eaen uj bereoie-
sem oeioáluini, sem bassoalai. — A ló- SumeguTÍdéki gaadakör alakuló köagyd iaé*ekkel ellátva Nem k«lt kéuéget aa aaeraaása letoglaltalou éa abbac Augen-' léae Sümegben májas 7 éa lest. — A sam, bogy s hambarg-ameriksi poetagós-íeld a magáéra iámért. — A jóhiesemu j kessthely sseatgyörgyi helyi érdekű »»- | h«jó»á.i ré*svéoytirtulatoak esea, miD-Tevó nevét a viasgálat érdekében egye- ant kösigasgstáai bejáriaa apr. 18-áu (dán elismerést éid^mió törekvései, ¦¦
lóre el kellett ballg.toi. történ-. m"g. — A .ZtUvis lecsspoló u aaok mé tányiatát meg oyri,
— S&inr|hep Satlmáry Károly társulat- Zala-Apátibáo majái 5-dikén j I .grégibb góshajóaási táraaság barátait nintársulata apnl ül-éo kesdelte meg köagyttléat tart. | tetemesen astpo'itat
elíada, ....
-------- — llaiel r. h Zempléo megyéből
— Eitaer Sanaor a Z -SiL-Gróth , Ataerikáb> vándorolt eddig 15.015 egyén. kerület oraa. gyüleai képviselője Sümegben i— Irsik Ferencs ssatmiri kanonok ár-majus 1-éQ d. •>. tis órakor Sat-Gróthoa | vahaara egy épületet és 30 sser frtot
adományoeo't. — Boako búvéas K»pos-
I fogják.
dáluiáo 4 órakor be-
— Nem szükség addig használnunk, mig kellő tájékocái-t nem sie-reztüok magnóknak, s erre nézve alkalmat nyújtanak azok *
aaamoló beesMec tart, melyre a Tálaaató j Tarra ataaolt, előbb K>gy-Kaniasáa és SOk ezerre menő köszönőiratok. me-
polgarokat meghívja. [ C<áktoroyáo volt. — Scbunda csimb.- lyek Brandt K. gyógyszerész svaj-
- Anápmafal ..nitótól elioj... i lomgyáros most késsiti a 2000-dik cm-' aj iabdacsjliró1 közzététetuek. Krandt
jolt aaarTaamarhák közül egy lebée meg-' b.lmoi. — .Haaáuk* ca. kath. napil.pl., . . ,
..érült és p«i,, HorT.tS,..t-Miklö«.,!m^r..a.t - Táncosai m^T.ktlL - IK "víiaí '*M»CS»' "P^Ok. hoouaii a aárvJlou sok fáradság a tan ; N.gy-»ár.di püspökké v.lób.o dr. | gyógyszertárakoan. egy dobozzal lO
Nagy-vár.di puapo TissaaTeselteue. iSublauoh Lóriooa Mathmári püspök ¦.-
- Bérmáláa — Megyés pttspok! vesle.eu ki. - S«.<edr6l 760 löldmun. ar i exoeUeniiájaoak kegyea iatéakedéae káa ment Kom»Diiba dolgoini. — A folytán Pribék litván fe.eaentilt pü.pök pakrácsi püspök meghalt. — Kolos ar « mltaga májas búban a bímilM >m XV dik .sasadben ktkopersót ulal-sMentaegél kóvetkeaí napokon és b-lyeken; tak. — B.ranya aj fóispáojának boik-fogja kiosnani. A keaathelyi és kiskomá-j tatáaa május 10-dikéo leai. — D<ráss romi kerületben: május 12-én Kesstbe- Mtks> aen Márauiata Pólában (I.tna) is lyen. 13. Zsidón Rm.vet. 14. Ssánlón sikerrel bá.gTor.euy.selt. — Mulnir Karmac.oe.1. Ló. Z.la-Saent-L>ielÓB György jeles siinén Sí.geden lekssik Bakk-I. 16. Z.la-Saent-Gióthon Teke- ' o.tegeu. - Vilh-lmj a h.g-ddkirály nyéve.. 17 Zala-üoppányban B.aeréd- Erdélyben i. fényes erkölcsi é. jelentedéi. 18. Kooidán Cátjyayal. 19 8aeot-!k«ny anoyagi sikert arat. — As orsaág-Péteruron Káddal. 20, Paosán D.óskállal. gyí é.i képviselik vilaaalá.a jun 15— *5 21. Zala-Apálhibaii Saent-Györgyvárr«l. I k«at fog meg-jts ni. — A« ors«. kepsi-«. Saabarbao ZalaTárral. 23. Merenyéa ! mnvéaaeti lársulat a ayiron kiállítást Oroaatonyoysl. « G.lambokon.S5. Kis-! rend^ Vessprémbnn, S«omb.lhelyen és Komarombaa. 26. Sarmellékeo P.bokkal. ! Gyórött. — F.Uégea királynénk I.ohíból
— eijrgyiraek Veber Károly kir. I viasseuLs-.u Mehádiába. — A Üaatmári ajjárásbiré ur jegyet váhott Plthál Vílm. | Köslfiny Petőfidének több levelét köali. kisaessoaynyal, Pubal Ferencs kir. kai-j — Debreciemben teletoohálósatot ke-
{jegyao fivére — Plihál koioaavári birto- j ssiteoek. kos kedves leányáT.l. — Horváth Mik-löa i.alaeg^raaegi kereakedé pedig apríl < scball ellen tórreli merénylet követte
g gy g
több ezer főre rugó néptömeg állott nemzeti szinü zászlókkal. A menetet a lovasb&nderínm nyitotta meg, a melynek élén Tótb József. Festetich
gróf méneseinek nyugalmazott felügyelője haladt. 'jm Az első fogatban Rudolf trónörököli ült Festetich Tasziló gróffal, azután jött Hoyos gróf Tallián főispánnal, Festetich Vilmos gróf Infcey Istvánnal »tb.
A kastélyba érkézre, a trónörökös a Festetich grófokkal s a me megyei küldöttség tagjaival még pár ltot váltott, aztán lakosztályába vonult.
Négy órakor nagy diner volt, a melynél a megyei küldöttség tagjai is résztvettek.
A diner Tegeztével a házigazda 1 ataionba vezette ö fenségét és ven-
[ fiseti a gy dtekeset eilenórséaa mellett — a| Oslati -ayereaéi;et egv fillért ae kiváo, mégis sz épliéskes szukségleadt össng egyréaeél slólegeai, molyoek megtértté-aére eg^ vagy két évig is el Tár. 0 y ajánlat ea. hegy tissta sjindékaak tekinthető, csak ía oly embertől jöhet, kinek garallérságs meilett meg Tan aaoa ambioatója ia, bogy őségének hirét
— KfllfSldl r. h Basaine mar-
12 én eljegyeata magáaaa Nagy LajsáI teteit el. — Aa 1860 ki sorsjáték főnyereményé 300.000 frtot a bécsi kórháa
¦ aép kösépulelek s s gyakorolt jóté-konyaág is emelje. Htrschsl ar sme dsép ajánlatával ismét több jogot ssersett err», hogy a-ve a kaposvári köaönaégnél leg-1 jobb emlékeaetben éa tiaateletbea esa- ' radjoo fenn, meddig caak a két kereas* tésy felekesetnsk általa feléoitelt aaép templomai fenillni fbgaak. Ai ev. ret. gyttlekeaet elöljiróaága aa építési ajánlatot májas 2-ikaa tartandó gyűlésén fogja tárgyalni és faibetóleg el is fogadói, minélfogva bistos reményünk Tan, hogy a templom még ea évben teljeeaa késsen, dissiteni f"gj» a vareet. I
— TAaeselek. A ii.l napokban aébáayssor magsaólamlott a vöroe kakaa ugy vidékftoköa, nsint vérosoakbaa. Cassatregan 15-sa S4 lak bás és m.jdaeaa
kiaaaaaoaiyt. — Apr. 28-áa vároaank egytk ssépe Koosis Apollónia kiaaas-saonynyal Désea Béla bakónaki jegyao Taltoit j-«cynt Boldogság kieérj<> a kötendő saam tngyeket.
— Klriaduláa Bolgrádba, Orso-vira és a Herkalealardobe. A m. kir. ái-laBBTMatak Tárosi menetjegy irodája f. éri május bú 7-éa ¦budai dalárdával .egvut- l
krajezár.
Irodalom.
- Az „Eredrli Magyar D*!t«r"
2-ik fuiots Hoóa János dévai áll.mi U-oitdkepeadoi seoa t«onr stnrkeaiteee Hal-leit 8 old.loo a k^Tstkeaö 7 eredeti n*p +* mftdai urUlommal jeleot meg: ,Dti •tomoru * ti Ii okom kaogja, Serlj Latjoe-l. ^ d.l SerlT L.joioak 1871 -Un Po-Óojbao irt log \if> diliierioményo. Ne j, oo i'TJ (Muktit Leootv 6 n»gje>ágiiink aj4alva) Gl-aal Fareuoa •«»b-dtai teoede Óó!. „Kia-KuDiigbaa, N»gy-K.uu-•igb.o* . . T*riiiky Fir-sucitö:. .SaOtn-•xéduakbao bokor róisa oyilik", V»rj(a JÓMeftfit. ,ti«an király volnék" (mö l-l) SsöllAa; AuiLvtól. BC*endee a to h.bj* niiusen" (mfldtl) ifj Djnátb L ijoeiól. E
.Erre gyere i sserelme caimll nötól. — As egyetlen i
(Korbuly JÓssef spa inmubo!) Linyi Er-i Magyar Daltár' ar aenei folyóirat, mely a
nyerte meg - J-pinban a latin betű .épd.lok ápolása mellett tért nyit a ma-haaanáláaa gyorsa, terjed. - Texasbaa gyár mfl lalok t.jlesstéséoek ia, mely «e-sittlöi eng^iéiyiyel egy 14 éTes fii és ..irodalmunknak eddig mostoha gyér-
társas kirándulást rendes kálón ooatul Belgrádba, onoét külSn góakajóa
ajánlatával ismét több jogotssersett arra,' ^OraoTára, Olda-Kaléb- és Kásáobs, Ta-b kái k 1 amint Tias.ia HerkuiestCr ióbe asutáa
innét külön ronattalBudapeatre — A ré STételi Jegyek árai beleértve a kiráa duláesal egybekötött programsseru ellátás, eJaaállásoléa «a bajózáa költeégeit aa I. Daatlwn 39 ín é. a II. oeatban 31 ír leesnek. Eioj'egyeéeek a Tároai meoat-jegjirodábaa elfugaáUlnak, bol aréialetes programmok is kashatók.
— 4 két, niaaeuilrawai jáasó kii üoráCB lealvér vidéMnköl mulatutja a koaöaiés;et. A isatkru Kanisaia Tol-tak, jelenleg CWák<orsy4a vaaaak.Ta
v ' 8Í5J
13 éves leány egybekeltek. — New-Yorkban a magyarok egy köaös básat építenek. — Bismarck fiai a magyar se-
oésseket igen kedvelik. — Voslau vidékén 17 embert sajtot; le egy villám.
gadb.tlánal agy e sekat iai.dl,
nj4Uasaak; a láayka méx «a«k«. ia,
Yejyes
— A hatnbBrs-newjorkl po«t»- berendatréaéaek ujjá-.l.kilát-, d jíák
Nem t«gadb.!Ó, bogy minden javítások, melyek as utol tó barmi a os év .).it Earopa éa Amerik. köpött a kftslekedé-i teolgalaibaa tétettek, legnagyobb réast a hajótsobaatatók javára váit-k, míg a tö-délkosi utasok, a kivándorlók a p.aar-fényQaéabdl ¦ nagytsert. álatakitáaokbél, malyekkel as aj kor teehaikáj» a bajokat felmhásta, a fokosott bistonság éa vé*ate-UasAgea kivtt!, B«lyek aíial a atoataa bajok a régibbektől előnyösen ktllonbds-aek, alig kast** több tkasaaoU A ksjóéf .-
eka volt. II* a két el«2 fütetet végig lapocsuk, ugy találjuk, bogy a programm* jád*k hivaa megfelelt, • ¦ jelet tebeUé- muok.tártai utAa iiéJve a jövőre ia g fog fslelni. liy körüiméoyek kösött ai .Eredeti magy.r dal tár* ciélj« nem lebst egyébb, miot a nemesebb írók köl-teményeir« aenei tekiqtelyek által trult nép é» rrűdalokat oyujt.Qi . aeaekedvaló kosönsógaek, t egyúttal a már mtotiin-kább <-lbar.podso, i.léa rootá ucsai oó-t4ka; báttérbessorítaoi. Vegftl megemlit-jttk, bogy a tolyoirat, él«treT«lótig» éa bov.gpótló volta millett taoatkodik •<** kdrdlmény it, bog; 6 Ofit* kir. Fensége Máris Dorottya F6heres>gn6 sson m»g-t itDte'éJben ré«*etité a íolyóir^to', bogy o.k AJÖflsetdi torába belépői kegyatke- fié á K é 4 írt
p
deu. Elífi-eté.i ára: K;«ti F f N
; 4 írt.
Fél évre L frt. Negyedévre l tn. Egvea esám ira 60 kr. ElÓfisetbetni aa Bd U«gyai- D.ltir* w«rk"n' <Uaaj.4 m.)HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
— Képen folyóirat, a Vaaárnapi Dubay Mik ló* nvarte «l a pályadijat .-' Ujáig fU.vUfc.beu. E.eu aj váJlalal ajol- tirgj 0D»ga oly köaelrdi érdekli fölig i csddik fü'e-o * k'öva keafi tartalommal jómódu éa müral- ko«6oaé(et, bugy iga jelent m*»;: Utaias iirossretUo állómat ián oemea c»élra t<>r«kedatt aa ilgrbuagó tei.é A c»akt) n-kiV Költemény S»4" kör, mid ön a daJKáhatáai divat eilan Karolyiul. A(tróoörökóa köaj*ébtV. A minden oldalról as*ktserllai
ÁPRILIS 1887. 3O-áa
. H" tn»n
y
béc»<
* 15-eo. A O ótól. A M«*'or«ói«r. A
g
gj ba!i«i agy*r haláai-t bódiló Kobar.
Verne Gyula regéore, f»rdi otu Hatsár linre. t^yv"'eí Irodalom éa müvén*'. Áakkjá ék. UtjiuK. A poMooyi oraság-gvüé.böc.! küldöttsége 1848. mircnus 15-eo (Hrllék.et.) A ftin ramidorfi lig-l. S elaaie. fbgnö rajsa. Weidau erdeaalak. titeUDi* fbgi>6 raja>. Miek>-odorf (Mhn-cheotorf) Steíáoia tbgnó rajta. A Jaa.i lige-ek upu«a P-uaiotfer F. rajta. Ueg-tamadoti asarv»a P*u >ag«r F. r.jsa. Aa AI Duóiról. (Melléklet) A LaCToiaa-asl geú apiiaag. A 'ovag uicsa Rboduaban. A mebidiai fdrdo (Melléklet) A Tatar-csj-vtlla Mebadian. A Hsrku.erforrá*. "Tb»a L- ˇ»a.»ia uitn rajs. Háry Gj. A koaári völgy had ja. Rajtolta Dorre Tivadar. A baiánséli alagm b«jirata. A bakiival Tólgy atbidaláta. Ai Opor iibidaláaa (A S ryj b«»ikidi voloa ré-sen). T«oya-T*Lé* (^Komarom) A c»ikáss (Üm» di láp) Puadorö- (Sió). A fcailogá. A kiviaulaa. Ve of Gyula
A kedüé Uobur o.má regéDyé'bes bárom kép. A kép-a Füiyóir*', tnioi » Váaároap> Uja-g túse es ki-dta, nyoics nagy
gj jele
, y gy
j felb«*i füt-tekben n scaroo* képp«l «• képmellék- f 3Ü k lífi
jel n pp p
ieltel. Aa «íJfea fülel ara 3Ü kr*.. elífi-; 24 ) 7 f 20
kr leiétro
(12 (.0
úljao, T.la
- évre (24 asám) 7 frt 20 aaám) 3 fn. fJO kr. itio) 1 fn 80 kr. Ddeo KónyvkerMkedéa kóavetlt-DÜi ia elfogad autatránypA dáoyt le*e-I*sÖ lapon torienfi m«gkt>ra«esre tüld a kiadó-uUjduno. Franklin Társulat, Bu-d»p«-8 , pfjotem ütem 4. •*.
— Lj Uönytek. A Fraoküo-Tánu-
lat kiadá«*baD Budapeaieu, ujabtnn meg-jeleotek : ICoibaaaou c*alidi köoyvar. ^9. fútét A beteg-kon; b». Gym.íorlmU útmutató eiaiek é« italok iegcaéUsanibb ké»aite*ém betegom éa l»bb*dujók asámi ra. Dr. N. Wiel ea más or«(Mi leki&télyek életreodiaBi avabalyai esanut. Sierkoat-¦ eite K. Bemctky Irma. Fúsre 40 kr. —
. 01o«o KOoyvtar. Sserkeaitt Gju ai P*L 214 tüxet. PiaDClt-^ íiuaaUT. Mü/éaiak o#aro..ka. i^K*^-.. Micbel A0|!elu, L«>
' aardo da Viuci). Fraocsiáböl forduotta Saáaa Kiroly. FiitTe 30 kr. 2lő. tflaei. T.bulla* e.égiái. Forditutia, bevoteteMel
duoat ligetek Béc#líi a m.gyar ha'árig. lőtt Irta Rudolf róoöroko* főh*>rcieK. Ersaé-bet kiraiyué utaaaa* keietea. A« AI-Dana vidékéro'. Kersaatla a begytetAn. Költe-méay Bartók L»jo«iól. A muokáct-beas-kidi v.aut. 1 i* Pu^eaky Qanbaldi. A má.csiua i»pok. Pulatky TaraaeuAI. A
lalpraeaett tBuakával asá]l síkra. kia mfl aegMiMertei. olvaeóival * aioptatáa elÖDyeit ét aoayira b-ttutólag tárj* eléok aaoo hátrányokat, melyek ab-bél, bőgj s asoptatáara k«p«a aoya he-lv*tt dajkával tioptattat-ak gyermek Üb-k«t, aa aayára, as ebben lcljeai-8 ar'.atlaa gyermekre, a k^aerkól' Caíaégre ét a basára bártimolaak. Ha meggondoljuk, bngy mari* divattá fajult d*jkálULa»i ált>| évoBkint miQlegy ti liter bisonyára erőtelj^ gyrmek kerül
[risnkért elismerésünket és kÖSlöne- " irverési feltételekben megbatároso tűnket. EgyutUl melegen tjioljok a' M^ • mé*Mio* ^«i-ti.fi..tni. nerezert biztcitö ttau^at . bix- ^J^S^lál^ j2'i."í tositó közönség figyelmébe. , „.pji,, „rt0U n)eubíl.
Kelt Galambokon, 1887. apri! Gr. lla(umaa)' Etell
hóba*. ;'• '¦ h- *i»ok.30M 1-Ll t. ,^-t.i
T1KS1 ISTVÁ.V BEI)1 JÓZSEF,
Árverési hirdetmény.
A nagj-kanisaai kir. törvssek. tkvi. alily. reaaeríl kösbirre tetetik, boRy m. kir. kincaUr Tégreh.jiauinak Áca
:*-gkellen« k*gyelm-«ni, csak bőgj — ,. ..
,n iegjünk" akár a fóldm.Te éa, akar i '«ak*>«lnji, 7 frt. jelenlegi a meg Mm-m-pedig ai ipar, kereakedel.m .agy h0.- I«<i8 kölniek iránti Tegr.bajiisi ügyi terén 0I7 igán i.kioiéije. aaim, j bM • ••»' »eT«aett kir. tSr.aaek. lerfl'e-hogy aa»n ügjgyel Mer»adú körökön '¦'**— 'arlo.6 borafai I. tjkvb«n + 221. ki.ül mind.n bas.fi.s egjl.tosk is b-ba-,hr"- •¦ Aca Borbál, férj. Bertalan Jtnoeoé ió.a ioglalkoeai n.g/on is erde-i.es. A ^"'ajeleniul fel.eit 225 frlra b»oatllt Táli-•»iláeoa irály ea .aoa n.ufiaa saellea, ' •*€ k8tel'« ingallaa, ugr a boraf.i 1. ael;b.n a aaerao esen kit munkáját irta ,t|k'MI a bor.fai 168. tkb. át»it I. 1—7
legjobb asztali- es üdítő ital,
kítünó hatásúnak bizonyult köhögésnél,
gégebajoknál, gyomor- m bolyaglui-
rutnál.
Batt«Di Henrik, U
hi>fni
y kalmaasá t
i mi batáok
j •or»1 •¦ S»°mi Jáoo
köraire, kik élrwettel lógjak oivaam é-
okulnia t^aa
t«rt«lBi«, ABB
végett a csii
önmagák fogjak atakötdliii,
fantirv
bacellt
l felvett
köTstaleeae! terbelt 769 frtra l'u 1887 Máios 25-en d. e.
10 áfakor Borafia > köuég hisánil Dr. Tbl Gi fli *d h
m^r*ék«lt ír it bistocitákot
___________
dac«ir» á ; Tobolj Gyui. folp«raai It kbjl
nju]>.
— Wnjdile J.m.ef kia
Netj-Kaoieaáu .Népies tUwtok' nak meg. E jtttanjos kiaavásj ( *elej ea ponyTairodalaaat lebeiAlrg aaoritani. Ls idfi aserint mecj^ie
Ijatu
d i]
el mellár aodó oji]-
6-ik alán .L-gaj.bb lanad.lmi aöojf l N
Tánoa árrrresen eladatm fog
Kikiáltáai ár afeaaebb kitett beceár. :ejau. ' Irreresni ki'ánók tartósnak a becaár nelia a ^^*/a'At kesspensbea Tagr óvadekkepes ki-1 papírban a kiküldőit kesabea letenni. t K| Var6 kotelosa Tetaiart bárom cg;
10 ressletbeo, meg pedig as alsót sn árre-
HávrebÖl Kewyorkba
m^.d.-n kedden.
Stettlnböl Vcwyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyugr»tindiába Hambargból Mexicoba
havoniÚD-. egyszw. [>o«*gözhajói kítu&ű ellátás a hajóizűbakbao ttgj a To- eiheW-zett Qtazóknak i* a óbb ntazaai alkalmat nTHÍt*a*k.
A tin mellett
PEZSGŐ
FESSKI.HOFKK JÓZ«EF nrnál
j g pg
l nép .tátou. N.»ák ' r* j»geríre emelkedaatlol aiámitandó 1
[alran irt. Ara 12 kr. 7 «. 8-ik k.t- ¦ hé"P •l*". — • máaodikal ugyaoattól
* bi ' bk
naai, mel
lei a
BiliDlff. B»nat ,P. ó kepesi
Pál
nmú ndpi^s vi); beasélyé kepesi. Ara 24 kr. — Kapnelo a kiadónál a általa mind-n koajvárusnál.
— .A giakerlali k«--.k«d«lm tudományok" caimú iamar-tterjesitA folyóirat lft-dik fúaete cnogielent. Sser-keaiti Z.chár Qjula. Ára 40 kr.
Bud.peat: Liocs:'
Tneast:
Prága : L*mberg: Sseben :
Ki nyert?
Huaia apr 23-án.
55. 61. 88.
55. 65. 62.
47. 46. 15. Hntáa >pr. 27-éu.
87. 85 43.
25. 39 13.
67. IS. 86.
2.
46.
22.
60.
S5. 30.
Szerk. Ozmat.
— .L• il kaland'. Sajnáljuk bár, le 1
kotolae^jflk.
L N.» kaaaá:aatjak.
M. Óhajtia <ár>ik a >ála.at
— 1. L. Eéaiaetx^ muiilitonk alS
*• jegyl«l«kkel ellátta C«ageri János. Fll.v. 40 kr. 216. füs.i. Petrrrca öasaea
atertlm. a.oueitjei. Furditoila ss magja- _________^
cáaatoka.l ola.i. K.dó Antal. Fuits 80 den b.i.6ai Itrrk.e.i kr 217 íúso'. Saass Károly. Schiller. Élet- es j.ilíinr.ja. Füsve 30 kr. - 218. lúae Slorm T.».üar. A kaalóljüan. Be-asólj. Namslből tordi^oua Ballá M.beij. Füs.» 20 kr. 219. füsei, Corneille Péter. Cionn Taf J Augostus krgjelma. Tragédia ót felTonnaban. Francsiából fordító ia . P.jor Iauan FasreíOkr. - 220. füset KQSZ ÖN E T N Y 1 L V Á N I T Á 8
bónap alatt, — latlól 3 bónap ala
g
barmadikal — minde
ugj egjea
réaalet után a* árveree napjától axami-taodo 6V/C kamattal együtt aa árveréai feité:elekben megbatároaoll helyen éa mó-doaatúk aaerint leöiatni
Kell N.gy-K.aniaa4n, a kir. Uaék mint telekköojri bat6aágnak 1887 ér Jan. bó 22. oapjáo tarlóit liléiéből.
EvtU
Eugonnay
kir. utak. alaak
uaak. jí,,
3O2Ó. l-l
>'»,-!.¦>. ..n-ko.il.-, éa kiadó :
batokfi Lajos
Laptuiajooiin. : W.UIHI'S JOZSKF
P.jor Iau
Ctucior kóUeményei. F4«»e 40 kr. 221.
f«.et. B.cmf. Atbalia. Tr.sédie 6 fel»o-
nub.n Fr.nci.áoól lorditotl. Cjikj Gei-
„ g.ly. FtaT. 20 kr. 222. MU.ru*
Preacot ojotnín Saail Karoiy. *üa»e 30 kr. 223. füae. Seb ller kiwbl. prói
N
Hilis kötelességet rélünk teljesi- ; nMa , g^^ biztogjtó fa.
g-.oa ktoODftüokat fejeuük ki
» »»kbaD nemesés Slép telté-
taiboi Aesbetik.i órtekeaéaek.Námetból ért, mellben alulírottakat a f ápril fordított. Z.liuor Bil.. Fűzve 30 kr. 224 22-éo Galambokon kiQtött tüzeset
ford
fü»et. Wilham Bourgh. Flipper ea Nobbier. Vígjáték egy felTomtaben: Aagolbói tor-d.totá Ceiky Gergely. Fut'e 20 kr.
folytán történt kárank útin és az april 24 ém grors és lelkiismeretes
-,Mirt«optiisaaaa»i,y.ön ma- Hquidilás alkalmával résiesiUtt. — ¦1 munka jelent meg Fogadjak a gyors lelkiismereteseljá-
8inger ea WoHner ki.dáaab.n (ára 25 kr.), melylyel a ,Bud«pesii orToai kör*-oak a kerdetrs kiiüsoit pájjáa.tál dr. ' nem válíaT a
) K rovat alatt ksalouaker fel.lisápt
Si.rk.
«S3|tar -1887
Árverési hirdetmény.
A nagj-kauiaaan kir. torvényssek lalekönyvi ossiálja reaaeröi kosbirré letetik, bugy Uohi Gábjr geUe-asignti lakóa egrobaj.atónak nsbai öregúr Pál oro-koaei: Uregor Kosi kkoru kepviaelelébea Gregur Ferencs magán gyám, és kiskorú ttregor Mari, Pál ás Vsrona képriselete-oav. (tregor Pálne aauleler. Horváth Verona t. t. sserenti gyamjuk regrebaj-táat saeavadA gelae-asigeti lakóaok ellem H9 frl. 96 kr. toké, esnek 1886 Január 2i>- 61 járó 87a kam.tai 14 f.l 50 kr.jcaár per — 11 furiat, 9 krajcsar vagrehajtaa kérelmi, 9 fct. &0 kr. jelen-lagi a még felmerUlendó költségek iránti vegreh.j áai ügyeben a fent osvesett kir. iör?ssek. tertllalenea (arteaó a geleei 246. tfkvbea f 817/b. bras. Qmgor (Pál tulaj-
llolherr és Schraniz
t. Tasöníóie Becsben._____
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudoraisára
hozni, miszerint gépgjárank
és vasöntödénk képviseletét
Zala-Somogy megye — ugy
Slavonia részére
Hanke és IlolTmaiiii
urak n. kanizsai ezégre ruháztuk át s pgyuttal t. vevőink kényelmére N.-Kanizsán egy dntan felszerelt mi ntírix-tirt rendeztünk be, melynek -; vezetéséve 1 ugyanis Hanke 1 HltTsMMI nrakat bíztuk meg.
Amidón ezt t. vevőinkkel tudatni szerencsénk van, bátorkodónk egyúttal számos elismerést nyert kitűnő 3—10 lóereja gü/niiildonyalntal, a legjobb fajta magyar ekéinket továbbá sorvető gépeinket:
kanál rendszerrel vagy mentó ktve-rókkel .Hollingsworth' szénagyüjtö .Trifturőket" '-is miuden nemű gazdasági gépeinket leszállított árak
me lett ajánlani. Kiváló tisztelettel
3U11 •_'—*
¦¦¦¦ ¦¦
eV* ¦¦!¦¦¦¦¦¦ ¦««¦¦¦¦¦¦«
** ¦*!•>¦«>•>¦¦«>¦¦¦¦¦¦¦¦¦
doatul fa|«eu ¦
fru-a oecsttU
-a iag.tlan 1887 Máius 28 án d. e 10 órakor Qeiaes a koseeghásását Dr. Fü.őp Káamár felpereai ügyvéd btiyatlese koabejötterel megunandó nyilvános árverésen eleeemi fog.
Kikiáltáai ára fennebb kitelt bacsir.
Árveresni kiváaók tsrtuanak a beceár 10a9 át keaapensben vagy óradékké. pes papírban a kikUidott ksaébea letenni
Vevő köteles 1 vételárt hárem er;yrn-16 reesletben, még pedig aa elaót aa árve rés jogerőre emelkedésétől esámitssdól hó-nsp aiatt. masodikat ugyanattól 2 bóaap alatt barmsdikai ugyanattól 3 bón.p alatt, minden tgjea resalet uian as árverés napjától asásnitundó 6a/t kamatl
tt UlCgUVltitOa
11
1
Alulírott van szerencsém a nagy-kanizsai és zalame- ^^
gyei magas uraságok s a n. é. közönség tndomására hozói, mi- e>e>
szerint a délzalai takarékpénztár épületében levő fényképé- JJ
szeti niúterinet a jelenkor igényeinek megfelelóleg berendezve s>«>
f. évi május 1-töl megnyitom. ¦¦
Fényképek minden nagyságban a legdíszesebb kiálli- JJ
tással, műtermemben megrendelhetők. ' «><>
Magamat a magas nraságok s a n. é. közöDség be- ¦¦
cses pártfogásába ajánlva, maradok legalázatosabb szolgája. JJ
Kelt N.-Kanizsán ápril 30. 1887. +»
FODOR JÓZSEF. ¦¦
3031. 1—5. fényképész. Ji
¦OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX500COOOOOOOOOOOCK30000+
o HIRDETMÉNY. -
O At Alső-Lendva Nempthyi urodalmak fíbérnöksége közhírré teszi, hogy mint eddig, — az
O jdén is fogad el csikókat i vári legeltetésre.
O A legeltetési idény az erre alkalmas tavaszi idő beálltával veni kezdetéi, g a zord hideg
5 ószi napot kezdetével végződik, miről azonban az illető csikótnlajdoaosok a peleiházi ispánstg utján,
S melynek területéhez urtozik a telep is — eleve érteaittetnek.
S A csikók a petesházi majorba hajUndók, hol a legeltetési bér felének 1 Síeléséről Unutkodó
»r igazolvány felmutatása mellett átvétetnek.
Z A legeltetési bér áz egész évid'a darabonkint 14 frt. melynek fele a csikók elfogadása előtt
5Í az a-lendvai központi péoztárnál, a másik Izle vagyis 7 frt pedig a legelőről leendő elszállítást meg-
J* elozoieg ugyanott fizetendő.
~ Az állatokat érő Detáni balesetekér vagy egyébb bajokért a fóbérnökség nem kezeskedik, ha
S azonban valami állatnak orvosi gycgytezelése válanék szükségessé — miról az illeti tulajdonos halt-
Sdi nélkül értesittetik, — ez anoai költségén nyomban eszközöltetni fog
nrodJmak tobérnokeege
^¦r %L^^^^^^^^^W^^W^^B^^^^^^^^^f^4^^m^d^%^^^^^U^^WJ^f\f^^^^^%0%^^90^^^9^^^^^^4^^^^W^^W^^^^^^^^^N&^^^^^^^^^^J^to^^f
4874J806.
Arlejtési hirdetmény.
aDizsa város anácsa állal ezennel közhírré tétetik, hogy 1558. 90 méter 2 városi kongó tégla nti munkálat 6759 frt 54. kr. kik altási ár mellett f. évi május hó 7 én délelőtt 16 órakor a város un ács termében nyilvános árlejtés utján ki fog adatni, felhivatnak tehát a válalkozók. hogy zárt ajánlataikat az árlejtés megkezdéséig k v. iktató hivatalba annál bizonyo sabban beadják, mert a később leérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A tervek és költségvetések a v. mérnöki hivatalban a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.
Kelt Nagy Kancán 1887. évi april hó 27-én.
A városi tanács.
3030 1 — 1 évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1887. ÁPRILIS 30 io
SCHLICK fele VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR-
reazvóny-UtraasaB Budapesten
Kőrponti iroda: VI. Vacxi kérut 57. -Gazdasági géponzlily: KdUi ráezi-nt 1696 16H9. Ajánlja kitüno szertea-tü UÖZ- \, féle 2 őt é* 3 as ekéit — árak
CSÉFW KÉiZŰ.El EH, széo, |^^éf^S^^S\ öüjrtta ketdv, >znb. ScUick-fa és szalmafűlésre; járgánycUp- ""j^^^^HBJWJ féle-ítyíő ei«í kiemei., Berke-UM galjonatiiztUÓ rucáit {Baker ^ÉJjgsJfiBWHnBb^ ""*'¦ mtíyitö ekéil «"«^>tékkel Vtdaa rendsz r) turábbá legjobb !@PÍKk|1I§|^SP?^ ^SaA "UD/) Lr<!d"' SrUiek- *»* nák bizonyult KaWa/m Scklick- ^^**S^^~5^^^^&- T'íáoíJ féle egyvam ekéit.
Legújabb szabadalmazott „Triumph" sorvetógépck.
Kzenkivfll készletben vannak: /iridmalmok. etemet tengeri darálók, tengeri mentolók. takarmány kéuüőgépek, olajsajtók stb. táját re d„erű ramie, kender, Imtőrö e> tisitü6-gehek L-g olcsóbb árak legelőnyösebb fuetési feltételek 3o2s * - 6
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
f ITA.^ CSA
¦ -VTELa xnegye
ˇ IHKIlti ÚIIONIHHOk Mxoiullltliel) «*M
^T hirr.s úlaiii<ers6$-vasaii füru<>.
jl Az idény megnyittáu május 22 én.
*******-H-H-M^-H-l-t-M-H-H t H »
posztó
I széLKQid készpénz vagy ntánTéiel mellett :
| 3 20 méter ho<szu, egy öltönyre elégséges 3 75 frt
i 3 20 . . , .jobb 4 20 .
3.20 .... finomabb 5 — .
3.20 .... legfinomabb 8— .
210 . • . felöltőre mindeufcle 6 — ,
Minták megtekintésül bénnemve ; gazdag választékú mintakönyvek a szabó uraknak bérmrntetlenO!. A szövetek mcgretidi'lésénéi ajánlhatom, hogy a minta megválasztását rám bizzák. Meg nem felelő ezikkek vissza cseréltetnek.
Brunner Frigyes
2t>S4 * 10 Briillll FroHchergasse 3. II a
j
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
fr..r.,. „r.r.u-lj..
Cawley ét Henry parizii
UwnMÍ-októl óentik
f.~vn papir M»(rTlz-'tSAltat0U llr. JJ. fohl Dr I.. LiItIk, ».. i. Uftmumm Mai ••-
gjwfi uo&rok átul, kik » la^iobb ajánlatot adták. u%j a kitüoö mi*4h«(. valaniot aa t[Wuifrt B«m árlaloiaa tiasta voltáról, ¦ hngj i i n«méb«p eyyvüaD.
1-Mt .luniusUil és 1 só Sziptruiberlül a lak Irt 2.V , val le-zailitia
Krapina-'l'oplitz ^
rtix-dötiely Sorvatonxacban.
*»ix. m ly i B5 ápriltól fog'a n^Kayfatott Ai iJcof ta'tamt Ilkt^h-r vé<« A 80 -SÍ R. «..!•( aiTáiok^p hatalmas Aranamoia •¦ lyiigjfflrdűKneli f-Inlmtilha'at-lamaga l.ixooyitja a k tani jó Batáan «r«jét kflinnna>n (Ar?«AI(. itm-ik éa a tncat rb«iiniáinil — agy n»kból kifnti&lar mii hajnkaál * " ' " '
¦U. Ui7i«.»«a áwiln tala'aait ~
_._____________BfcaOjb-W »^7-»am<aa CuHtor.fa .ial.ik.Hraj.>>- lo^uiatf;
Trióiból Stcinbrack-ZaircitL Zabok-Kraria. Típl.tlif Bojap-al 8! Laákioiya l«la
Krapi».-Topllu i>lumi.i« .a.»«k..iki«t »> kr Ía.leod5. - Toribbí a deli P»« .cbatb, Ulo.iatil :—„ tarmko'o.l ra(.o«t« Krapioa *. Tlplitt* a Mc.ipo.ia.ooat a>ac4r«>aá« oti.. 9 '|, «rakor r.„.l i frtéil aaeol •lyíokíol .UUit - BJ»-hb. 1»-1oa.au a aTÓO'« OJ" n.arí a f«rio i(al(at6aa( nju.|t. FOrdö orr>. dr We.ofcr, Jóaatf utján w. - Fn-ilíi útmutató! Tallataiíal alLadeu kíujvktr taeJéaboa. ««J aiioW aa nana'6*i|Ti*l kaiibatn
Krapiaa T ¦Jhu !SW7 ipr'il kó 31 » !~3
¦M-»
IiasDli állomás Horvaiorszaroan sOrsöoT biratal]
Umrath és Tó,rsa
\Püjes ekék egész vas és aczélból
>otkjl tartiisaübak. mint aznn ekjk, melyeknek fa fugájuk és fake rekOk vtn. — szállítjuk pedu köietkezó árakban :
:i 7 mélymenetflt solya 90 kilogr. . . 33 frt í i _; 4-8 . . 95 . . . . 3f> .U\ =
G —10 . . 100 . . . . 37 . ( ; 5
Kiölés aélkai minden ekf 2 írttal olcsóbb Srállitasi teregUjt aí eke timélé-íre 6 frt. — Minta lapok és árj gyzékek ingyen is bérmentve kttldftneP: 2994 7 - 12
l niraili -S Tárna országos gépgyára PrnLH BuIiiihii Magva rország főraktára : Budapest Vaczi-ut *>0. szám
+*++++++++*+¦+ +a
Kávét.
Cub» oy»r» erí,. fiuom C ylon pJanU, Dj-ra, (•!•«• fi Keled* Gu Hal»n(f. pArkni » C«*l>act>láls«l í»*0t: ^c p, U««flbft IM-I
ü fr 3"kr
»<Mtoa 6 . BO .
úl küldünk b
««flbft < KK K
HmH
Régi hírneves
KÉNFÜRDÓ
!" WARASD-TOPLICZA $
zugoria- váltnál (Zágráb C^ttornya) A 45" K forró forrás1 ié< a íénmoha felümnIhatatlan hatawal csQznál. kötvénynél, for-' •gúbajoknil, syphilisnél gSrrélynél Btb. Ivó gyógymód mell máj és 'bélbajoknál, villanyoiság. dörzsgyógvmód. Gjógyintéze; minden kész-ilettel. Orrosi értesítést ad Dr. Ungbinu A Jegyzéket küld a ifúrdóieizgatóság.
++++¦+¦4
H-1II|II + IIIII ¦
Vaf".^
í SWADLO FERENCZ *
4 VII. her-. alsó erdő sor ^ 3 szám. !l
Í»d]j< a'*bad-liuaantt. sajtalaa, nomaktMlA aárrratriltT*-it hanan.- ¦ aott «rlé||riuezl»öl ; továbbá •aabadalaaMU Biaa'CAk ét Br^cak* j? Ml« ISII., i* ¦aellait«tr>i kályháit, T.iaumi k»lp..nl| fatr. Jal
Ajáolj- továbbá valanooDyi aa épiié tartnió
&-. éa aserkasati •a rakola'. falbaaó rio.it kűri-
1.^ Legjobb asztali- és üditő-ital. ^
Hazánk legkedveltebb
avanyuvize
BGF5ES,
mely nemcsak & polgári kdrökb-Mi kedvelt, de uta tört mag inak a fe sőbb éa 1 felsőbb kftrökben ia. *.
O fenségre
IseílteésilíilsiMil
a**ztiilán rendé< ita.lul szolgál. Kenvt&ntinipolylMa, AUxuidriábui, legközelebb Fiaméban is ép
.gymmt bAiánkbaa áit*lAüO»»a & kolera megbetegedés eile. praaservativ
íyógjtzerueit bizoojnlt
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, füszerkereskedésebsü és veadé^lőjéaea kapható.
ÉOrszág(M loraktár DESKUTY L.
m. kir. ás izerb kir. udvari
BUDAPESTEN. Eriaéb«t tér 7. ts.
Borral haszn Iva kiterjedt kedveltségnek örvend.
Nagy-KiTiinán kaohatí: Pesselhofer .1 B>enfe!d~A<li>1f SchwarTA T«s-bír. Marton 4 Hnber Prezlmarer 4 Dentsch, Marton Adolf, óráknál.
WujdiU Jfut/ könymymdájáhól Sagy Kamuán.