Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.39 MB
2008-08-13 10:19:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
238
3119
Rövid leírás | Teljes leírás (358.72 KB)

Zalai Közlöny 1887. 027-031. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

S*. 1887. július 2-án.
Huszonhatodik évfolyam
Etéfi %rié*i ár
.. í.ir ' . . 4 f-t -
¦ - " :í!
Eayes szánj <Q kr
III KI" K TE* l: "
NVlUTEMEN ¦
ZALAI IOZLOIT.
A nagy-kanizsni ,Kereskedelmi Iparbank*, a ^nagy-kaniisai önkéntes tűudtó-egylei, a mnagy-kaniz*ai kisdeánevelü
A lap iMilewí iíkLi í *k l
¦ kiadóhivatalba* bérar
takar*kpe*iiin éj OUi
Ksziriteh, vilii im kfléttaea
egyesület", a „ nagy-kanzsai tiszti-önsegélyző szövetkezet', a , soproni kereskedelmi * iparkamara' nagy-kanizsai külv&lasztmdnyának hivatalos lopja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
jre). de mindmnjian hazafias | lemmel, odaadó öntudatos műnk:
siggal és lelkiismeretes törekvéssel^ Sok és nebéz küzdelem jutott
osztályrészei, de bit megnyugvással
éra- társaié az érdem, hogy e lap íme nkaij- huazöuot éves pályafutását befejezhette s újult eróvel folytathatja. Bárki mit mond. aárki hogy ve-alapitó-talajdonaaáaak ér-
deme
T»0.
Nem is késem a
magam
Sajál
Rendkívüli eset. hogy az .eló-tizotési Mhivason* kivül saját magunkról v«érc/ikket írjunk
Isten kegyelméből megérkezett oly időpont, melynél egykissé meg kell állapodnunk s levett kalappal
visszatekintenünk egy negyedszázad lefolyására t
Í8Ü2 július 1 én jelent meg e | dáisüi« lap első száma. Ma tehát teljesen humirm.
tartank, tudtán azt. hogy a testbea is van epe, a rózsának is van vise, a termékenyítő esót is villám elózi meg.
A kevés elismeiés mellett fel-görnyedeiő kicsinylés, törpe (rony s szánalmas reszvétlenség fellegként vonniuk át fejünk felett • mi onér- >~' """" .."""" zetes tisztasággal működtünk tovább 'f*5'^""4* '° az elfogl.TtTéren hódolva a ^p., | fémére mélutu s anyagilag par jó- é. nemes eszméknek, koszorút tolU; f"«*dJa "^"elje. köszoae az elismerés koronáját fonva az érdemDek, a közjó elómozditójának.
,6- és tisztelt monkatársaim nevében üdvözölni W.idíts József urat, kívánva, hogy lipj. felviragozását sokáig élvezhesse s kedves családjának vele sok örömet nyojtson.
A tisztelt közönség, mely e lakiváló rokonszenvvel fogadta, balsors kötött
Lapunk hú lükre volt e wdék culturahs fejlődésének, osztozott a
befejezte 25 éves pályafutását.
Ritka eset a vidéki hírlapirodalomban Magyarországon B tekintetben harmadik vagyunk. Megelőzött bennünket a .Szegedi Híradó" az aiföld legnépesebb varo>ában Szegeden, — a .Gyári Közlöny" egy régi erós és püspöki városbin Gyó rótt, — s mi a .Zala-Somogyi Közlöny" egy önerejéből fejlődő Kis városban Nagy K:uii/.sáii szü etve s niimiuirman szakadatlanul a szüló-fiildi-n elve.
Kr üi'i alatt hány lap keletkezett, hány szűnt meg ? DÍTic-t szándékunkban feleiulireni, mert e nap, alkalom kizárólag a luienk mindes
a bánatban és sokszorusitá tnet. Igyekezett szolgáiai kereskedelmet, a íutézményeket s
örö-
a közeaz tanfigy és mig ilta-«»)• egyeseknél a családi szentély tiszteletünk
lánn.ságban a közjólét.
temet ama őszinte kívánalom s ké-
Uti-terv.
A Magyar országos ttttolto-iio-vetség tekintetes Elnökségével történt közös megbeszélésből folyó megállapodás alapjai a Piáméban folyó éri augusztus hó 18—22-én tartandó VIII. országos tOxoltó-köigyOléi alkalmára f. é. augusztus 17-én (szerdán) Budapestről Fitméba a m. kir. államvasutak központi pályaudvartól a mutatkozó szükséglethez képest 1 vagy két kolön vonat fo;. indíttatni. — sőt ha a réutvevók száma a ktelekedést nehezítené, egy 3-ik külön vonat is indíttatnék.
Eme knlöo vonalokon csakis a ti nmei közgyűlésre utazó tnzokótes-
relmem kapcsában, hogy nagyrabe-j ttUeti tagok vehetnek részt, kik az csalt figyelme- és pártfogásában to-' ottani rerdezó bizottságnál is beje vábbra is megtartani kereskedjék, j lenivé vannak.
És mit szóljak a szeretve tiat-j A résztvevők a kiindulási állo-telt munkatársainkhoz ? Kik a rideg; mástól Budapestig és vissza kir. valóban melengető lelki gyönyörrel államvasutak központi hálózatának áldozták idejöket, erejöket egy esz- ' összes állomásairól 51)V. mérséklést menyi szépségért, édes vágygyal, [ kapnak; a többi vasutak is megke emberbaráti szent ihlettel lelkesedtek' rcstettek ez értelemben, ba ennyit s lelkesednek
tárgya volt. S mi fa s mit legelébb ° "=";=»¦-"¦» • ^J0*". - hazafias nem is. de 33'/.-ot bizonnyal e, kellett volna emliienttnk a vallási b"uf»1<>»""1. »tt«*»el és aszivüsz- gedélyezni fognak, remélhető azon
U érzületével törekedtek, törekednek ban. hogy a vasutak nagy része
| türelemben nem
engedlünc
Lié
semmi
minden nemes eszméért, ennek dia-' megadja a fenti kedvezménjt. A kO
Iűk
.^„„i, 4»l»ért. kllí « hazaszeretet oltáránál lö» vonat menettérti jegyeinek ára f ' l" fklál lí d
önzés nélkül mondva, büszkeségüní
lességunk.
Előszeretettel nyújtottunk tért a fejlődő tehetségeknek s már ma neiu egy, de számosan éléok örömet ntujtanak az elért kedves eredmény szemléli tével.
S mindezt lapun* utján
taló" enthitéT'TuV- lelk' fikl^*'11 "1»*»r» tanitotuk s Budapestről Fiaméba II. oszt. 17 ' , tanítanak, buzdítottak , buzdítanak frt. — III oezt. 11. frt.
.... mit szólnék mást, mist ima- Tájékozásul . a rendes vonatok szerű óhajtásom nyilvánítását, hogy nál menet- és jövetért a II. osztban • a Gondviselés áldja meg mindnyáját ! 53 frt 80 kr. és a III. oszt.-bau Köszönetet alig mondhatok, mert ez 37 frt. 20 k.-. szegény szó a lelki munkásságért. I A közbeeső állomásokról kilátás hol a benső öntudat jutalmaz. szerint aránylagos mérséklés fog en-
! Orvendek, hogy épen igénytelen- I gedélyeztetni.
azon ségemnek jutott a feladat, kellemes I A visszantazás rendszerint 14
lelkes csoportnak köszönhetjük, kit kötelességül e napon néhány szóval ] napon belül bármely személyszállító a kibontott zá&zlőhoz tömörülve, ön tolmácsolni az érzelmet, mely e lap-i vonattal történhetik, megkeresés iu-
Kaielt főíi-l tekinlh'tapk vissza' zetlen munkássággal edzették tórek- mk éltető eleme volt. Óhajtom, hogy téztetett azonban az iránt is, bog
visszantazás Pragerhofon át i történhessék és pedig 14 esetleg 3 napon belal, még gionvouatttl i' ha a személy és gyorsvonati rendes dijak közti különbözet ráfizettetik.
a lefolyt 25 óvru, mely idő alatt; vé-üuket tehetségük odaadásával lel- a második husznnötév után is leng-
síikig i-gti-uül. mot már szakga-j kük hevével s lángoló touaii s libben fzolgáijuk a hírlap-j tével követtek s gyakran vezettek a irudalom ügyét Zalamegyében és a'kitűzött aemes czél felé. lge^ la-közel vidéken kisebb-nagyobb siker | punk mélyen tisztelt kedves munka
hazaszerete- i jen a /ászlún : .Éljen a
Bátor/l
Az utazók részére reggeliről, villásregelirói es ebédről gondoskodva lesz; a reggeli ára személyenkiot 5 kr, az ebéd ára 1 frt 20 kr. — A Tillásreggeii vétele szabad tetszéstől függ.
Kellőleg gondoskodra lesz arról. hogy az utazás kényelmes, zsúfolástól ment legyen, amennyiben a kocsiban lehetőleg mérsékelt számban osztatnak el az igen tisztelt résztvevők.
Több külön vonat indítása azon okból vétetik combinatióba, mert a Karst hegység vonalán a mozdonyok hordképessége a nagy emL.tedés folytán a kocsik számához van kötve.
Mindegyik vonatul fog rendező utazni, kihez bármely irányban felvilágosítás iránt fordulni lehet.
Ha több külön vonatnak indítása válik szükségessé, ugy azok indnlási érkézé i ideje a később közlendő részletes menetrendben lesz kitüntetve.
Jelentkezések s külön vonstra é július hó 20 ikalg a magyorsz. tuznitó-szöveuég titkárjához Gorecz-ky Zsigmond úrhoz (Budapest, VI. Zöldfa utcza 19) annál is inkább okvetlenül beküldendők, mivel a fémjelzett határidőn tul azok figyelembe nem vétetnek. — Ama tisztelt önk. tűzoltó-testületek, melyek a bejelentést már oda ez év folya mán megtették, s ahhoz névsort íj csatoltak s a kocsi osztályt is megjelölték — ujabban jeleotkezoiök felesleges, — a múlt évi jelentkezések azonban a f. évre érvényeseknek nem tekintetnek. Névsoros kimutatás melléklendő a II. vagy III. kocsi osztály feltüntetésével, továbbá a kiindulási pont (vasúti állomás) megjelölésével, - vájjon ki óhajt a je-leiitkezők közül reggelizni és ebédelni az utoo, — s hogy részt vesz-c az alább terveit Velenczei kiránduláson ÍM.
Tárui.
Bus gondolat . .
Klerv. » téKt.b»jU»l ou Irnoelf tüytm «lőtt ? Kim borilni A agtmfedüt
Megertaed-e buriúix4<»at T Megnéznéd-e ku{ioc^íui ? Jüanéi-* « teoi0ÍSb« ?
l fót. ukuromre . .
N« ityi, »" jüjj, b»uj •! l.'gy bftm less olt nir n Kiszáll, frl & m»ral nfb* Ott vÁrlsk afy ^f'k létr
A2 első tzerelea. In. : Perhont fítau Jö*ma.
igrít levelet orujlá il 6vareaik, ki »t
Ebből semmi »«ib lett moadt, areait
inra, meij h*lou b«lriB7 l«tt.
Éo ia Meri jftt'elD hbsaálok, bo{7 eletek T&lamil, nem hitlem volna, bogy ily kellemotleaeéx érjefi.
Jeofi !¦ Méreti Mirirktt, ¦ aeknm legb«oeóbb ábfcjom, bog/ e oepoo bac^>m
.Mélv 7*eod követte e tMVkkat, végre Verney folruti.
Nam feleltek agv-fl, nebes * válees-kel eseralmea kost, kik kMlll u eejik ¦ liegéDy kitagadott b>asoetalan 6n? Nem arról vao aaó Jáooa, bogy mi-l/aa a gróf, de a leréiból kivebeted alt, hogj Mariaka már aeki ajáadékoata vei. Herelik e|crma»l, • ea oem lebetek avaraok apa.
Ugy 'i moodá Veraej gttBroeao. «o M aterettem egy «or vé)(telesul de rernley BéikUI. ti«iB *a « aorara jttaaoB, 0 u aseo vedjeB U|rj miot egykor atjja eeearedett
aia.r> onlek. 0-m lehallak •¦••akit »r(»r^ Feri lorlo m-g a c««ed*»l.
Vm erl-oj bii »a 'g*aa doljot. hogy mi-e aterelemről leinmit aoDj a"jt*tiÜBk, de k'iif.nbro nekem aemmi kilu|raaoin
Iréné ep leleioi akart, OJidóo aa ej"ló ni^^ayih • aa oref VerBjay a terembe 14-peu. nyijae-a üj .A«ul»« fi»*r«t • K>«'"-
Ép jdkur y*' ajoaae Pari. V«a>r elé tim ve, ea ia >*> akartalak k»fmm-, *>
gp1 hiai Olga VMtoaoita aa«r«lai«d*t.
Vartuj tüiét** atiaatt Karira, a asa-Ub balkaa ftiig *>!bal4«i r«b«cf «• oem Ogii Miretta*, máa folt •¦ ran Mané-n»«, boldaftalasaigoaaak «ku»4Íja, a köi b*a Iré*ra ¦•Mtl, ¦ a a« moat altWftr *r-tatu »*f a>ocy 6 raíl ¦«, kM Jiet* aaa-r*t«t>
K-'i it aj«K*rl<lt m.»d-oi, ¦ ••irt amm '• f-*UM, a ájultak j-Lua**' ruaultak al •••<•-' •Ion. '*• • <.#ii««t«lb-a «)j*l ftflalu* •«!*¦ W-lt'íay-a I-IiU^ní, • 'dV
ioMa ét i«gj»lt ujUól f.lv.tí al albaffttU
foa»Iit, f«lelja'«k bat r4gr«, Jb-J ia apj> teravára jnatoa ?
FsI«ij«b MsTuka aiaga, aatMt régre F«ri, mikMbeo ¦comora piiUaatiat vetett Bajsr*. ki balrioyan állt aa ablakai!.
Mariska aat fogja taaai, nit aeki ¦i&ldi taaácaolnak, fi mag aagyoa ia gyér' mek arra, hjjy k^paa lenae jörfij«c elio-tessi
S rajjoa megragytok e gySaAdre a gróf önsetlaa tiasta TonsalBáró] — tudjatok bfctároaottao, bogy caak a ¦torsiam Teee>li itaodekái ?
Sokkal johbao iamvraoi Boraí grófot, niataembogy róla má^t feitebeUék, igaf <5 aa^geoy, a Hinaka gaadag, egjatleo örftkteaé, de éo att km«m tévé boiaá, Feri aemi b(.ask«a*ággel,Mariakaoly asép, bogy aiallatte • pia* egéasea háttérbe •sorai- .-.
Vettank TÍget e miadoy^jankra a és re kÍDoa be.yietaek, asakitá Vtroey Fart aurait félb«, felelj rOriden, aem egyaael b«Ie aaáadakomba, a grcí ii Tk-lóamiaaieg feleletre rár.
Igea rár, beaúlt Feri mi a tégy ¦«• gáv»l, • «o Bfkem tagadó riiaa*t k«ll adaoia a nélkül, bogy leányomat ímegkéV-daaaam aragy oaak tadoaitaam ia es eaatrAl.
1" oe ki 'dd'g egy aaarat aem ejtett ki, sóg»rabos lépett ¦ aaép fekete aaao atalyek kbny ékkel foliak telra reá aaaált*. Jáaoa aaolt, lágy baagos, mi «ae-ratjakJaait, • miadea éaetbva ftt illeti aa •ledaeg, de adj kia idAt ae oly gyön kiriad as aljagyaést, ma ep a«v»apjia «e Mrarjuk fel ny agai mit.
Ui a gróffél aljegyeat^Uk rolaa 6t
a te, monda V*roey keaerü hangon, de j4i vaa, jnefjek Jenőből tudtára adom, aogf Hariaka dré aam lebet, bogy egy • aláaál boldogabb rabolja el 01 tola. de eaktUsöm aektek egy &lo Istenre, bof;y ae engem ae fiamat a mai oaptot fogva nem láttok tCbbe aoha hálátokban.
Távnui akart, de Feri riaaaatarU 6t, ne menj, asólt megindult haogotf, most idjart lehívom Mariskát, ¦ tudtára >a> kertedet, de mit feleljek a gi6fnak rtatá Feri Irenera tekintve ?
An, felele Verner, bogy Marii ka jend jegyeae, a bőgj mftg má ha lebelaé-ea úiaatek el innét.
De János na nem Inbet, aaell végre Iréae l&relmetleonl, Mariskának tudnia kall a grot aaáadékát, hirtalen elball-gatott, mert látta mint leasi Verner a kilisoare keaet.
Jól van Iréné, legyen meg akaratod, monda Veraiv, de moer utolsaor láijok egymáat. l«ten veletek sok eserencaét kívánok!
De János bátyán maradj, ámbár olyat ktvinss tólem, a mit ha tejjeaitek leányonav^oldugaigát. a aaját nvugaima-¦«t dúlom tel, de legyen. Mariaka ma JenL jegyeae lees, Iféne kedvei n5m adj tintát p.pirt hadd irj«m meg ama vég* tes levelei a (rrófnaá-.
A míg Feri a rdvid feUletet mtgtrf Vamey a Irén aaóil.eul álllak egy a a. mellett, vájjon mit érenhetett a bárom lény, kik elég nyomorultak voltak gytr mekftk boldogságát eg/ ily ajjaj utón porba dönteni.
Egy, api ki leánya naláioa ítéletét mafe irja mag, egy anya, kJ saótlaj veti
iá magát egy ember akaratának, ki aésai tudja miot »e4*ik gyermekét ase-iBCaétlegaé ¦ régre egy Öreg öo*5 férfiú. i képea ^gj gyermek reményeit megtörni, türelmét gunyoyai ilIetDÍ. vájjon lit érdemelt rolna e három lény? de tü-slem a boa»u »' nem martd aoha aam. XIII
Mariik a esalatt már magibos tért émüeg, türelmetlenül járt telt alá a ato-bábaa, atirében a legkülönfélébb érMl-mek bomboluk.
Már agy órája, bogy rárataak moadá hareaea, nem tadom mit taoácakosaak oly sokat, Iitenem mily oehéa próbára ran téré türelmem.
Végre halkan kopognak ajlaján, Loaiea Mariska ¦•obaleio^B lép ba.
Kérem kiaaasBOoy menjen as ebédlőbe, rárják.
Mariska ífiot intett • Looira táró-•ott. Vajjoo miért állt meg habosra a leányka elérkesett a peres, mely után anyir* vágyódott, s moat mégia mintegy le^yiV kamre áll • n4g.
De régre mégis megmoadal. s dc-bogó sairral jntési lépteit » terem falé, Raymund. oh K<ymuBd ! sot ogják ajkai látaaan mi«t.
A tőrömben tsot» Bemmi aem rálto-sott, as arcsokon elégedatleaaé^ tÖnt fal, Mariska belépte rátett réget a kiaoa csendnek.
Mariskám gyermekem! ásóit Feri mikösbea leányát karjaiba ssorttá, han^j* remege t ai iagAtottaágtél. ép moat tog-laJkostank vel-d, as>« ;ór6dd'l, íg»« még gjermvk ragy, de jónak találjak, bogy még elég jókor jegyasatUk el egy férfi-HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY
1887. JÚLIUS 2-°«
Eme kimutatásokazDtan ítadatvfcn ide, itt rendeztetni fognak, s azok alapján az utazási jegyek kiallittrt-eak s minden egyes öuk. tűzoltó testűlet tek. Főparancsnokának be cses czimjére utánvétel (a jegyek ara összegével) mellett megkfildetnek ¦- még pedig f é. augnsztns hó 1 - ¦>. aapjaib»n. Eme jegyek felmutatása mellett kapható ki az egyes vtsoti állomásokon a Budapestig, vagy a csatlakozó pontig szóló kedvezményes jegy.
Minthogy Velcnczében a f. év-
,.i „álliiáae tárgyában rendeletet booeátott eseojem ele, malyhM koaalabb jutván, ki a melyben megenged,, hogy a ».» .kitlO.0. M. ..állt mag, midin macán. véraS vadat a portán ^magolellanul ie ' pislogó TÍUga «ry tátongó Qr torkát át fölvabasaék, d» csak akkor, ha a kttlda-1 lalá veleea, melyben avük lélra veneleu meny agy darabból áll. Saárayas vad J letel* !
csak kosaiba tara, vagy lesyogalyakbe burkolva adható fal.
— Hiainteri reideletak as döat-vények Tadáasaii ügyekben — 1 Harok-kal, mint tiltott aaakoaaal való vedeesae álul elkövetett kihágás as 1883. évi XX. .-is. 15. aa 27. §§-ai alapján büntetendő. Vadássati kihágásnál a három évet meg-elősoleg kissabotl büntetés viasaaaaésQI ,m miaósilhelS. — 2. Az 1883. XXIII. cs. .16 §ának c> pontja saerint a vadá-
ben kiállítás van. de még különbenj...ti talányba utköaő'kihágáaani iielet is bárkire nézve feledbetlen emléüfi I i»«h.>álya b.rom a.an ml nem ierj.d, kirándulás jellegével birhat - bak"4'**" "" h"°" *'. '•'*'• "U" kellő számban történik jelentkezés -Jtílön gyorshajó augusztus 22 én
iudittatik
7
f. évi
órakor
Finméból Veleoczébe s két napi ptt tartózkodás után ismét vissza. A hajójegy ára menet s jövetért — beleértve a hajón nyerendő egy ebédet, továbbá Velenczében a 2 napi tt az ellátás és el-
elkövetett kihágás bluietasének kiaaabá-eánál sulynsbitó körülmény nam ssam't-
,No — mood a hivatalook — iasaáJnak ai &l»óbb társak Dá a mnoká-.ok.t felkerasaadtk !¦
Kimoadb»t«tUo érsas Upatt mag i ssavak utál I Fale'tam D.noklaa kard jakaat lesaakadáaaal íenjegető — legalább aa aat hittan — ssiklák, — alattam balálhatlan malraag. malvba, la kall aaál-Unom, bőgj láthtasam a munkálkodást, ne caak a raailtetó drn>tnit loosaa, d« lesaairöl magis kiaarltiliesaa dübörgő hacgja alkoaaoo agyamban ktllöaos kép-saukel !
A máaaást kaidók kósiinvoasaga ».-lalatU beaoem mágia a ialellsM.
Msgindult agj naoioy alore, a an
gém, aint aa ily dologban nagyon ia k kb k
lai-
ható. —'3. Tiltott reakosial lógott vad- ' knst kosba vatták, míg a hátra maradt
nak elárusítója, ha ainos ellaae baiga- ' réas utánam máaaott lefele. olva hogy 6 tudomással birt arról, mikép !. . . . Lassan lépdagélésk, — saóllanul. a kesére jutott vad tiholt essköaael foga-1. . . . ! A caeudet a bivttaiook figyel-tolt. as 1883. évi XX t.-cs. 15 §-• alkel-! niesleto saava esakitá mag: .Úgytaea masásával nem buetatbeto. — 4. radi-' lapjenek uraim, • lehetőleg a létra togá-etaii kihágások ismétlése •eftieben as ' nak saéleira, n jbogy letörjön alattuk;* 1883. évi XX. t -os. §-ában elóirt sulyo- .Néha — úgymond elkorh>dnak a fogak sabb büntetés cssk akkor alkalmashaló, éaaravétlanul."
salai
al
Sgya*. tt.1 * Vihnya templomának tornyán as óra. midőn kifáradva, és egy bánjáaahoa méltóan bemoeakolva, elértünk a vandégló — mondhatnám korcsma — ajtajáig, bo) a már elóre megrendelt fnatolgó gulyás, s egyéb ételek, — ne, meg a friaeeo csapolt sör (mart a bo* meg nem iható jóaan fővel) váruk reánk; ¦elyeket mi luoakos ölioaeiuakban jó tvágygyal kedelyaaen lölteok el.
Caak reám haragudott mag egyik. sa*kjáaak asópaégével eltelt társam, mert tar alia aat találtam moodaoi, hogy : .Ha ilyen lucakos, s valóban kuloaöeeo - -ésí báayáas ollósaiban édes otthonomban majeleanek, a gereboacsiás deáknak tartó aalamegyai paresst kiporolná ugy Isteaigaaábol, nem caak a mooakot fursaa olloeelembo;. da taláa balólem is a Ulkat.
Absurdumoak tarlá as ilyen ulai paraast felfogást a tréfát nem Arii tán ; ! mig máaok fnegmagyerásni igyekealek aaki a dolgo', — kalöuóeen [>edig e*t, hogy ó aobaaem érti a ,vios"-el. Kedrlyea vit. lett abból, melyet csak es&kelDök ur-a>k a b»*aialo ssara stakitutt meg.
A ügyelmesteleenek engedalmeaked illett.
kerül személyenkint. JAkihágasi ttgyek tárgy eláaánál minden- j könyvből, . "rajaokbó! ismerem, —
Erre nézve a jelentkezések 1 kor legysoköuyvveeetó alkelmaaandó. — k«páel>etik .IMtoll olvaaóim !
fenti kimutatásban eszközölhetek. 5 Fegyveradó-j5vedék e.leni kihágás al- | De moat már nolens voiens haladnom Bővebb felvilágosítás és ntba-1 kovalik bau.it lot.gyver.k, .„.- kell.t. ..okk.1 kikkel .. iiyn.mu u-
ieazitás irintiWhon » TiWtAi Köz ! rM.taló Ítélet jogerőre am.lkadéae uiám. , paaalalá. caéljából megindulum. )
gazitás !doközben a .ia»-t*i Köz , h>tók \\aktl, horJ, ..,|kob,á.;. ... 3-4 métar bo-.a létra, után.
löny' hasábjain lesz olvasható, mely j Mmú iolé.kwl4, ., ^„b.n kimond.to.t jegy vagy két lép*, kőtaip.sa.on ; asuun
a jegyek elküldése alkalmával CMtol- 'TolD.. _ f, Ha a kir. sdófalügyeló vala-1 ismét egy üreg haaonló létrával; k6ta-
tatni fog.
H rek.
' kit v«dáai-japy oelkul vadáasás jövadoki Upsat - ismat létr- .. . . némilog reaaa-
1SS7 inniiK hó 1 fi án ' k,hágai miau 80 frt bírságban alm.rass-! tus iráojb.n, a kitolt caa.bo. TMatS 18M.JuniUS.no Ib án. u| f^ k5mj ,áti biriig0: 40 frir. I- ' uuak „ivaaujár. u.m léptüük
Kiváló tisztelettel álij kii biá há | L '
1.1 mmm:ráoilleietjeíT-iroiaja
ssállitjs a kosigasgstási biiottaát; hatá-
uak j p
L>an .'acsoo.T utón mag(ftrbite t
220 8I./1887.
A' fenti megállapodásokhoz alnl-irt elnökség hozzájárni, és a tisztelt tűzoltó tertületeket a jelentkezések pontos eszközlésére, az uti jegyek kiváltására és a rendes időben csatlakozásra figyelmeztetni.
Budapest, kmf. Bajtársi szites üdvözlettel
Follmann Alajos, GorecitT Ziiímoni,
alelunk. tilkár.
taeg merre helytelenül asabatolt ki, fellebbeaesnek helye van. Ha asooban a fél ssl vitatja, hogy ó vadáasati jövedéki kihágást nem követett al, bírság mérvét nem támadja meg,
Tudnivalók.
Az ílletéke»séKÍ kérdések tárgyalásánál nivtt.'.ból astikaégelt anyakönyvi kivoD-tok,a bplügymiuiaciériumnak t. év 2C9l.ss reDdeietefulTtáu .t ille ő lelk^-¦tek álul s k&tségi e!íli*ró-«i(tok mcgke-rnseaére bétyegmentesen illiundük ki.
— Vadak ¦lülitásM a (vuetao —
A közlekedésügyi mioiat-er n r»d*k poa-
monoyibon a vétkesség a kir. adófelü-gyelő a a kösigasgatási btiottság határo-ssta sseriat nem eltérL.
— Ai adÓTé|[r«hajtások ufiiiete-lése. — A m. kir. péD>agymisiateriam
rendelete folytoo vaísmeonyi idó- és üle-tékvécr-3h»jtáj f. évi judiui hó l-t*51 július bó 20-ig bestüatette*ett. — E«t bisooyára nemcsak as adós«ík, hanem ai adó besse désévcl nr-^bisott kősegek .¦ Örvendetes tudomásul fogják veoni.
Kép a bánya-vilíieból.
Kasn Kárul> Ul
(Foljt.táa és vége.)
Eltérve egyenes Htunkról, egy lékjáratra gy.logoláok rnulv* egy
ua.k, ki( hossáü me.ióo»k tartank, ki tég«d végtílenü! sseret.
Nem tudta folytatni, síi ve majd megastkadt » flfjdalom miatt, oly oehe-sérooeet gyermekét, ki beldog mosollyal caiiogült isavtiin, megctavlni, ob ér««te. hogy fog agyaierre eibaivanyuíoi » mo-aolygó »rc«, bugy fog öntudatlanul vállára bsnya^iaoi a asegéoy Leány. Fen nagyon asenvedett.
])•> végre «rot veit magán, meg kell lenni gondola, jobb elóbb miat utóbb.
Igen Mari«kám, miDdnyajuok l'jf-b«nsdbb óbajtv, hogy Jenő-é lágy, 5 ase-ret téged s boldoggá íug tenni.
Mariik a nem ái'jlt e!, nem kapott kétaégbe«sett*>n asiTéhes, halott h*lvá nyan, de latisóUg nyugodtan bootako kosott ki apja k»rj»ib<íl, ingad»so léptekkel a kerevebes meot. a ou leül'*
Es a borstastu nyugalum mrgrei-tenté a jelen nsvöket, de elhatarusták m* gakat a végsőre,
Hol *an a gróf levele kérdé M.ris-ka, mintegy magáhos bessélve?
Ab igen, feleli -s öreg Vern-vy itt vsn ss elébb kü dŐi*.« ssolgáj4vsl.
Hsriaka lásss sietséggel kapott a i«-vél után eiulvasta a asután göroös«D asoríiá asivéhes.
Sajnáljuk hogy a grófnak ép m» keilntt elatssnis, résat sem veaat üoae p«lyÜaköD, monda Veraey
Msríaks még mmdig oémán, hidegen ült a kereveten, a goadolalok egymást Üsték benDe, a sérte t boaskefég a * le-mondáa fájdalma kusel bosták as órfl-léabes.
Tehát nem asereiett, sohasem, elmés-
¦ ép ma midón megígérte, bőgj m*gkér, magáéra tett, rebegé halkan a megkia-
¦ ott leányka, de jól van megboasuiom magam, aaiután batiftosabbaa tévé h<-«ss.
Teljesítem skar.todat atyám, ds most engedjetek tárosnom, a felkelve el-tttest ssobájábs, bátra bas;yTa a bárom
- ¦•'¦( hol rövid idoj kissé' kiasélesedett tér tűnt
lényt, kik előtt * leány viaelrte rejtélyes maradt.
Mariska amint asobájábs. ert, térdre borult, a hangos kétségbeesett sokqsúsbs tort kÍ,Raymood m"goa>ltái. álnokuPbttt-lenül elhagytál, oh Intenem engedj meghalnom, met t el nem viselhetem e fáj-d.lmsi.
Ssegény leány, most már tadod m* as lemondani egy oly lésyről, kit sssre-. tünk, imádunk, itibeo btsunk, remélünk Ssegény Mariska 6 osm ia gondolt arrs, hogy mily sebes feladat vár reá egy nem aseretett férfiú oldalán, A csak Ktymondra gondolt, a •sereimére.
Nem, nem in hetem, hogy & képes >ll eognm megcsalni, sokoga Mariska halkan, a még egyater oívssá ai Ösas«-gyürt levelet mely így baogsott: Iiten velük, utasom, kívánom, hogy Msriaka bo'ldog legyeD Riytnond.
Mit érUek e sorokból, foljtatá M«-riakTa magán bcssédét, Rtymond oh Rsymond mit tettél velem, miért nem oyujtottál felvilágoaitást, miért hagytál ily ki nos hetysetben.
De nem aserettél soha xm, mert ha aaeretiél volna, nem lettél voIds képes el hagyni bocsu nélkü'.
A fájdalom oly arflt vett Mariska •aivén, hogy öokivütetbe esett, ssegény leásy, jót tess neked at, hogy ha nébáoy perosig nem érsess semmit, s elfeledei mindent.
A kastély esalstt mindinkább élénkebb lflo, a sok rendég már Bsajdsbm mind megérkesett.
Senki sem aejtette, minő kedély 4IU-pótban vannak a asives vendég látók, a esért jó kedvben hiány nem volt!
Iréné végre megsokalotta a vársko-sást, s el hat árost*, hogj maga keresi fel Manskát
(Folyt, köv.)
b»n pislogó mécsslakoi ia eogede látnunk a sötétben.
Elérve — illetre elmáasva, — oda „aiüok aaf ssav«kk«l üdvOaAltak s báoyásst, ki est nagy tisztelettel rtsso-oosván, s némileg letérdepifi h«lysetébdl felállt, s levette issadt íejerói kalapját.
Megnéstük sí eret, mely mellett ó ai 4reg kőbe dynamil helyéül lyukat igjekeaett farai vésőjével, hogy ssétds-rabolutván as évesredes asiklát, *í»álo-gathasss kiided vékájába sí t'riékea darabokat.
Megoestem tehát ss anyakövet ; meg a dsrabokal Í>. mely«kröl »sonbas — Kfllöaöeen gyenge mécs világítása melUit — csak a gyakorlott vagy »ak-képselt ember állíthatja, hogy as inter alia, apró tsemecsékben nemes resteket íi tsrtalmas.
Mig társaim a báoyatiast msgyará-ittairs figyeltek, én as egy ingujban álló a munkájában fé ben atakiiott mankáars v«ttém toki q tetemet, kinek a dr rengi gyeV fény mellett a valódinéi még táptd-tabbnak láusó arcta as öröm kifej«sé»ét takrösé visasa ; — talán »iért, hogy éppen őt kerestük fal. itt s föld mélyében munkálatai alatt. i
,i tehát — ifty gondolkodók — a! sokat emlegetett bányáiiél-t! ? Eséa' bucaucik el napont* a családfő nyomor-j bao -éfC övéitől ugy, hogy lalán aohaaem áthassa őket 1 Keserves keoyér, hol »s ember élete folytonos veasélyben, egéss-sége — többnyire — örökre vessve, életének napjai pedig* megrövidítve Tttnnsk.
De mit bessélek egéssségérÓl 1 ? El. vetteit a bányási nep arcsáról régi idők óta a piroa-possgaa arcsatin. — Halovány — majdnem kivétel nélkül — a KJer* m«k, a l<-gésy, a a firfitor delébes élö férfi a ia.
Nyomoralt legtöbbnyire a testalkat is, melynek ilyetén való alakaláaáhos • siesse* italok aser felei ti a már sstinge korban gyakorlott élveaet*, a folytonos sötétségben, esetleg rosas levegő kör-nyestfl bolyekeo a«úkiég«lt manka, a néha a magas hőfok m-llotti dolgosát nagy még iokább döoiŐ befolyással vanoak.
Talá óan mondj. — ha jól emlék-ssem — Mikssáih ; „Könnyebb Selme-csen egy asák aranyat, mint egy kstooá-nsk alkalmas legényt t.lilnu*}
Es alatta tia t ia magyarásatát : as idő is elhaladt, s igy üdvöslós Qtán, minek ott leoo (hol m<nd«D ember egyenlő) al maradni nem aitbad. — elbagyánk őt, ki ismét bossá láott a kalapáláshos, melynek éloa, de mé^ia monotom csen* g«s» as Ő egyetlen s*néje a pálinka mámora kösött; Ütötte, fúrta a köret tovább, mert es as ő feladata, életpályája, — de egyréssrol megölóje ia.
Más, de ss eiíbbiekbes hssosló, ocskos, viienyóai a ion haladra, hasssa, folytonos graloglas massksláa atái eléri&k végre as ádos napTilágát.
— E*TÁC8 ZliajmOnd reat-
préai megyés pütpök jaoius 26-ás délután 6 órakor meghalt. A tudó* é* lelkes Bpap Zdam-gyébeo Ba aok-Staot-Oyörgyöu atületett 1820 b»j, 1843 bao áldosópap, 1869 twa péoti ét 1877-ben vettprnni püapök lett Tametéae jul. 1-éo Örtént. As örök világosság fényes* kedjek neki.
más
)MefjatjT»Mi sxocbui • belydu, bofV jaksn, mit társakban minden félalaic , • koaciytlsecgel batolbst bárki i« bá-avakba > tfj 3«lv*>es«n ii n*m egrsser hfil k ia lenáloak a fai* müvébe
(*Bár es úJC sseriat süsdkettS bajo*.'
VUtoZaB a nagy karnisa: nt-nt-Ferencnek lirthásábao. L»puok előbbi Márnában jelestük, hogy tartományi főnökké főt. Letlinger Kelemen básfonök ur válasststolt meg, pótlólag kösoljük n«K, t>°gj tárdafŐoökké Vajda Fakund ált»l*ao«an tiastelvAasereiettmaria-gyüdi hásfótkók hely estetett Nagy-Kaairsár*, Márim-Qyüdr« pedig Stemányi Ago«t be. lyestetett át Pécaről.
— KftsejOlését a nagy-kaoitsai .Magyar irodalom és müvésse-párloló egyea>ü'eia jirs. 26-án megtartotta, mely alkalommal s,titkári jeleotés feioivastat-ván. a „Z.lai T-nügy'-beo, mint as „Irodalmi sskkosstály" hivatalos orgánumában való köstudomisra bosataia «l-reodeletet*. Batárosatba m»Qt, hogy as Assast.1 egy rendkívüli kőigy ülés hivnodó egybe, melynek feladata lest ai uj aUp-asabályok tárgyalása a as uj tiest ik»r megváUsstáaa. v
— Gyojiosatásoli vannak napi rsDd'D és pedig bír iserint politikai bu-tsuból. Ex érdemben a legatigorubb in-téakrdeaek megtérteié vált tttQkaégesté.
— A kOvetkeió gyittlevelet v-t-iflk : Scbw :der Adolf nv kir. postamet-er mafa» 0(57 gyermekei: Alvioa, Victoria, Ida, Adolf, Jaaos éé R-naó, valamint ro-koohi sevéb«n mély fájdalommal jelenti forrón •serotati feledhetlen aeje, í.leivé édi-a aoya éa rokonnak Schw-d-r Adolíué, pau . Hally Margitnak buMs.sasüinvedés után, élte 54-ik évében Loteayéo 1887. évi június hó 30-an történt gyásaos elhunytát. Földi marsdvá-¦yai 1887. Julim 1-én d. a. & órakor fognak a leteoyei rom. kath. sírkertben Örök nyugalomra elbelyeste'm. Al e&-„„steli aat. mise áldását 18 7 jnliut hó 2-án reggeli 9 órakor fog a le tényei ple-bánía templomban a Mindenhatónak be-
¦U'attalm. A.Idát éa béke hamvaira!
— A kftutiók kea«lésé>Öl asóló 1883. évi XLIV. t. c«. 29. § ának ét-tel-mébeo a kereseti adó IIL uéstátyát. to-váboá a btnya adót, a nyilvános ssáma-daar* kötelesen Tálalatok és egyletek adóját illetőleg as adókitetéa alkalmával megái lapított adóostttgek mérve allén b*-nyuj ott fellebbeséeek eliotéiéaére. Z*-lamegye terüleiéi 1887„ 1888 ét 1889. évekre működését, 1887. év>. juhot hó 15-éu megkesdendó üléseit naponkint d. e. 8 órától d. a. 2 óráig Zala-Egertsegei. a gasdssági egyesület termében nyilvánosan tartási, a fellebeséaeket a uagy kanissai, als^-lendvsí, letf-nysi, c*ák-tornyai, tümegt, keasthelyi, tapolosai, sala-eg»rasegi kir. adóhivatali járások sorreadj" tterin: tárgyalni fogja Kelt ts adóíelssólanlási biautlságoak. Zita-Sger-tseg.a, 1887. évi jumqs hó 28-án tartott ÖléaéW. Ssigetby Aatal bisoitsagi elnök.
— Ttsoltótas; köreljól: A nagy-kaDissai onk tusolló egylet parancsnokságától követkeso hivatalos er teái'est vettük : Nagy Gábor önk. k&stüsoUÓ a listtekkel tsembeni <>nged«l.eB>s«g és botrányos magsviaelet mistiai altpasa bályok 73 §-a értelmébe* a> egylet kebeléből kisárstott.
tijáaihlr Egy ifjú jó nőt, ked-vss ossládaovái ragadott ki a halál tse-
rettei karjai kömül. Tavai «iha János városi tanácsos erényekig ieánya, Kovács Iréa, férjesett Oésáaé köliösött örökre el. Kia-Komarombto, hová idülni jhtt, pénteken delotán nagy réstvétiel történt. A osaládi gyássjelectét követke»o : Seme'ke Géss, kir. aljárásbiró, fájdalumtelt ssiv-vei jelenti s aajái, valamint gyermeke Lajos és ss aluürt rokonaág nevében a**>-retett nejének Sem étke Qétaoé *«&Utett Kováot lréo úrnőnek m. hó 29'éo áM-után boatsat ttenvedét után, életének 24-ik, boldog hásasság^oak 5-ik évéoeo történt gyássot kimaltát. A boldogult töldi maradványai július hó 1-én délután 3 órakor fognak a kia-komáromi airkertben örök nyugalomra helyestetoi. Aa en-gesstelA tsentmiae 41 dósat pedig július hó 3-án, reggel 9 órakor fog a kn-komáromi plébánia templomban ai Urnák bemtu*:-utoi. KU-Komárom, 1887. juniu* hó 29-én. Osv. Percsel Károlynémiot nagy-tnya, Kovác* Eielk* mint nÓvór, Kováo* Gyula mint fivér. Sem étke L*jo* mini apó*- Méssárot Antal és n»je Semetk« Stefánia, Stirling Sándor ét neje Semetke Mária, Semetke Jóaaef é« aeje ("irobctti Malvin mint aogor- és tógoroók. Adás é* béke hamvaira!
— Vizsga. VesskényiHorvá.hLilla államtanácsul Ösvegyéatk nőnevelő intéseiében június 28-án délután vol< a ho-kásoa évi vizsgálat, meiy alkalommal as érdekelt ssüiők é* neveléailgy baraot
jnagy tsámban j«le&tek meg a mind*eg'g ' méltó érdekeltséggel v«tték a növendékek jstabaato* feleleteit. A jóhiru lotéietbiD a ; staktserü tanitái éé (rj eogéd bioásm^d : általános megn Jég •¦d-ssel kuasoruatato l. 1 — Gyásthir. Általánsa kösked^elt-
aégben levő munkatLrauuk : Haha Istvánt {mély catiládi gyáac érte, m. hó 29 ad
bunytel édsa anyj» 73 évea korában. — | Temetése nagy réstvéi mtillett folyt le «
hó 30-án délután. — Myujuon vigasst a { eyáaaolö családaak ason ludat, hogy a
fajdalmát kösrétsvéi enyhíti.
— A 8sékef>fehérv*ri kereskedelmi akadémia f. évi „Értesitó'-jéi kapják t. elófisetoink mai isámunkkal, — esen nagy horderejű és életkép** tan intet et tudósitátát üjánljuk a t. érdekeitek
i ügyemébe.
— Hymen P>acbte Sándor v*r»«di tekiatélye* keretkt-dó juoius hó 26-áo eljegyes'e magának N»gy- K-nissánStrém Vilmot, Strém és Klein nagy kereskedő ctég főnökének kedves és isellemdui leányát Herminát. Isten áldása legyen a kötendő tsent frigyen.
— Engedély. Eitner Sándor tümegi lakos három hóra terjedő engedélyt nyert egy a magyar nyugati vasút, boba-j^oa-házai állomástól Jánotbátán át Sümegre veselŐ helyi érdekű vatut előmunkálatai-n»k esskösléeére.
— UerrifK Batth>any ÖdSooek 0 Felsége megeogedte, bogy as olast kir. koronarend nagy tíasli keresztjét elfogadhassa és hordothaata..
— Bivaly a Balatonbnn. Sófokról irjik a kÖvetketőket: Érdekes látványnak voltunk ssemtaoui juniua 18-án a Balaton partján. A ttéketfehérván vásárra ugyanis bivalyokat bajtoltak, a melyek egy, Lepsénybeo, a csordától megssökött a s aiótuki góthajó-állomásnál a Sióba agrot:. Ionén a Balatonba a»va, egyenesen Balaton-Fürednek tartott. Az óriási átél és hullámok dácsára &*gj gyorsatággal uasott a ítél ellsnébeo, mig C4\k tsabad lsemmel kivehető volt. Hogy minő eredméuynyel folytatta útját, nem tudjuk, miután a gőshfjó a nagy ssél mistt mag utol oem érhette. Pár é'vl eselőtt hasonló etet, a mikor a ssáotódi révnél, ssénás atskér elé fogott két biva'y csendes nyárt napon a vitnek ment. Al alvó béres csak a B*Wton kösepén ébredt fól t minthogy a tsáras atéoa a kocsibus volt kötve, az égést alkotmányt főn tartotta t így iserencaéaeo átusstak Tihany-ba, a honnan bajon jót-ek vissia.
— Cj plebáno« A pécsi káptalan mint kegyúr Gundy Mihály as egyhái-megye rektorának leköstönéae folytáo a megörült bakonyai plébániára egyhangu-lag Dreven Igoács ssemioarium apiríiu-aliatát választotta meg lelkéssssé. A ki-neveselt nagy kanisssi Bsületésll 4L éves és 11 évig löllotte be tiistaletbeo, olit-msréssel és disseseo aapirituslit hivatalt. Neve ctak most kerül előaiőr Upb«,hogy uj plébánossá lett, toh*tem halutoit magáról, saeréay ember éa ster'pléai vitike-iéggel egyáltalán mrg.v'rva nem vol' At.t tartotta, hogy % pmp olyan, mint t» asssony, as a legjobb, amelyikről sohasem 6esséln«k,Akápialsn keuo. kívánt beam jalalmasai: a muokátét s becs;ile esaéget. Esek beo lündöklött ő, s járt elöl példaképen sok mással, de Ugkiváltkép e kettfivsl, a mely pedig álláaábaa -ok kitér lésnek [ebet kitéve &s a bectÜieir*-ség, a legasvbb emberi erény, melyben tulárd jellemjsség, embersteretet, töláí-dosás és kötelességtudó toglahaúk, utték öt at egyhátmegye if)tuága elfitt kösbe-osÜJe* tárgyává, estért lett ó ások meleg asaretetének méltó és ritks alakjává. TiMtelelusk és eseret"iüak kísérje fiiHUSZONHATODIK VFÉOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÜLIUS IW7. 2-á«
faluai köllo.k6dik, -
, ]k „íeWow p4ldakóp
_ T.nárijubHeom F.l.ki Al.jot,
.„polcai ."d"^ fe"5bb 1"SP"k°1' Jr.jun.iu bó Sl-éo ülw m.f Unitói -aködeMn.k 25 -ST«a jubilelrtMt. A.ttn-„,p,s;y d. u. 2 órakor . hiikóBée •Uit.l-„Lt.I dr. Fiacher Gf ul* "«»" ¦»»>
f.„.« ü«-h< «j" '•"•'- "'" k;-
deiél UUn. .« i»kol««k kaldon.<e« n«v<ibe» dr K.»««>«'° ad'»•«''• • jubiláló t.nirt. Punlb.oKI 4ór.kor• jubiláló bnotuag ti«t"«l5i d""* fogtokon kiaóriek • jubiliM' *• etalídjat a folaóbb ¦ epi.kol* di""ermóbe. a bol a viroa elfi-kelS kW»m's*«k jel.olétóbeo a jubiláló aúZ viilt tanítványai oevóöea dr. Harlon Sándor »t ü»n«fr»ljt roodeií biigtlaag eioöke ">»I"S baogu aáavakbao méltányolta * Teter&o uoir érdemeit. üdDfl-pelys*''0 átnTutva «gy remek fttüitkoaso-rut «• c»ino*.n kiilliioU emlék feliratot. A« úonrpalt metgh.iT. atoodo't köaiöae-¦ »t Toil hálás w&itvanyaiuak é« a jelea-íer^ difiét kosóoeágnok. F«loW»a attak még a nagyobb uamban érkesett »ür-gönyök ót egyéb üdvöiletek. Eili 8 óra-kor 50 terilékü táraaa vacsora volt iiimM tó&ssttfti. A jókedv annyira fokoiódo'.t, bogy a fiaials&g táncara kerekedvén, a tártaaág ciak reggel otíuit azét, As ünnepelj valóságot örömünnepe volt Ta-polcaának.
— A The Siager Mánuf.ctariog helybeli varrógép főraktárban «gy üileii ¦lolga ét egy gyakornok felvétetik.
— Kérelfiu. KUptrr Juliánná, a -„Deltalai takarékpénztárra! egyeaQlt óo-¦Bgéiyiö sxove-.kesei' 258-ik ninu b»-téti köűyvét,L melyben 4 trt. kéaspéoi is volt, elveestelte. — A becaületea megtaláló éa átadó ilió jutaioml>»n réaseaül Sop-rooy-utcsa Dávid vendéglőjében.
Uj előfizetést
nyitunk a „Zalai Közlöny' 1887.
évi július — deczemberi folyamára.
2 frt 50 Úrral, illetve július - siep-
temberi évnegyedre 1 frt 25 kraj-
czárjival.
Tiszteletlel felkérjük mindazokat,
kiknek előfizetésük m. hó végével lejárt, hogy azt mielőbb megújítani szikesedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Kgjsztrsmint egész bizalommal felkérjük a hátralékosokat is, hogy tartozásaik lerovásáról gondoskodni s az előfizetési hátralék beküldését eszközölni szíveskedjenek. Tiszt.
WAJDITS JÓZSEF.
bét története,
— Megyei r- h. A sormasi tűzoltók jiio. Liíí-éo tartottak második nyári mulatságukat — A kanitaai köv»«tválaazláa-kor 5-én sebesültek m-g. — Hévit m«i-l*tt a fftben ogy csecsemőt találtak, Go-v orcáin né ápolásba voi e. — Novai járáa-(irvoi»* Dr. 8iomb»thy Jóuef oefeiio-,rLt it,. _ Ax -lió lend»». M cftáktoroytti járMbtta « }é$e*ó sok kárt t«tr, — A •*!•-ögcrnegi ip»ro* ifjak nyári tincxvigalm* *ug. 7. e»etlog 14-éo tartatik meg — Szatmári MintAt-mUt* T*poJc«io feloai-Intl. — Zhlaioteye tí*t»i»Aga Hévísao, ma jul. 2-*d * iűík»ro«ult*k j«vfcr» tincs* »ig*iin*t t»rt. — V»rg» Iatvin p»ntMi-
7 bá« éget: el juu. 3!0-án. — Hazat r. h. Neu Fer«oc» ig»«g-tó
taoir b cuiládj* Dem-Mego! nyert „Pilisi"
eiíoérvol. — Si*kolciia » GT»dáoyi
emlék ]elep]^xé-- i.ug. 13-áo Ims. — 76
rivÓDÖ nyer: képesítő oklevele'. — Kus-
uevich tibursioroagy »• utol*ó hor»át
nyelv. c*noel.ár ajcgbali. — ö^odóc*
Benedeket «m:miri piupökk* emUgetik.
- Aradról 10—13 évei 40 ugból álló
Oftrmekíenek-r B-nliűb« m«gy haogver-
•SByeiDi. — BptateD * KaWintérep légi
mmetSre bukaot«k. — A Doákitobor
leléplek M«pt. végéo !«•«. — A Íő««i
bflrtöobíl 9 fogoij uökött meg.
- Külf&Idi r. h Ai o.strák töríw
kereei>gyie[ 2000 fnot küldött as alföldi
ritkanMultakoak. __ WeimarbaQ Litst
Ferenci l&kóbátit Liaztmutaamaak hut-¦^j'k. — iUrlitt jelw némot irónő mog ^'- - 0ro#i birek iseriol Serbia oem Mtradhat lamlegM. — BéctajholjeD ja-•"wégéii h.vtiott. - Ai .Ed RxVil-m** t-.t Bécsben leegntt 150 e»er írtig ^ttHiiw,.^. A K«-h.chiidii*« »Upi-^J- 1743-bao ¦süléi'"! F. ankfur b«i>. B
— Teati wervezetüjik tifkai.
Egéíi éven át a vér foljvait használhatatlan anyagot választ ki, a melyek, ha idejekorán nem távolittatnak el a testből, különféle súlyos betegségeket okozhatnak. Tavaszkor és ősszel van az arra valii idó, hogy az év folytán testünkben lerakodott fölösleges és az egyes szervek mű kSdésót akadályuzó anyagól s nedveket (epe és nyalka) egy szabályszerű, a testet nem rongáló, tisztító gyógymóddal cltavolitsuk és ez által más súlyos bajokuak elejét vegyük. Nemcsak azoknak, kik emésztési zavarokban, székrekedésben, kolikában, bőrkiütésekben, vértorlódásokban, szé-dalésben, a tagok elzsibbadásában, hysteriában. aranyeres bántalmakban, gyomor-, máj-, bél stb. bajokban szenvednek, hanem az egészségeseknek, vagy a magokat egészségese - nek tartóknak is sürgősen ajánlanunk kell, kogy azt a drága piros életnedvet, mely ereinkben kereng, igyekezzenek a maga teljes tisztaságában és működésének erejében csélszerö és óvatos gyógymóddal föntartani. Erre nézve mint legjelesebb szert, a Brandt R gyógyszerész-féle svájezi labdacsokat, melyeigt legtekintélyesebb orvosaink is, agy kitfiaő hatások, mint teljes ártalmatlan voltaknál fogva melegen ajánljak, — a legjobb akarattal s megg) őzódéssel ja vakoljuk mindenkinek. Egy dobozzal 70 kr. kapható a gyógyszertárakban.
— Budapesti Hírlap A ,Bud>-pesti Hírlap" ujesitmdókur pvyatutása hetedik évébe lépett. Meg-rúsodve, tá-m.sskudv. . UHgyaroraaagoa eddig bal-iailaD sikerre, melyben réasecült. A „Budapesti Hirlspu-n.k » b.tai müveit olv.-eókósönség vetette meg alapját. A lap
tói fogva mpgénet'.e a magyar knsön-aég sselleméi; miudnn pártérdrk mellő-tésevel kutdott oemaalünk- et fajunkért, eaegyelleu juissóval: magyaraág! Viaaont ac oraiág legkiválóbb lotelligenoiáj. is
nositoila magát & i.pp.l, fölkarolva aat oly módon, mely páratlan a magyar uj.ágirás lörlénetéb-n. A h.tai B.jM'jb.a máig a letfiínjeaebb eredmóoyl » BBu-dapeatl Hí.'lap" érte el; legoépsserübb, 1 pgei terjedőt te bb lapja aa orsrágnak. A "aó dolgoaótiriak egoai teregén kivül.
a maoByivcl egy magyar lap t*m dolgo-aik; minden rovató: külöa vnaeto gondol, a belyi tudósítókon kívül, a kik a nap történetet írják. Minden foutoaabb belvagy külföldi eantneny telói r«nde« levető kívül >aját kiiiön tudóaitó arteait kösv«tlenUl; a távirati taolgálat immár oly tökóle'eeen ran bereadeive, bo^y i^ndh.tjuk: nem törienik a világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, bogy a '„Budapeeti Hírlap" arról rogiőn ne .d-jou hú 6* kimentő tudósítást. A ,Buda-desti Hírlap' politikai c kkeit Kasa Ivur báró, Kakoai Jonó, Balogh P^i írják más kivált has.i publicistákkal híven a lap ÍUggelUn, m.gyar, pártérdekeket nem it-meió sfelleméhet. Politikai hírei ssélds-korü óaaaekötletéaek alapjáo a legmeg-bishstóbo forrásokból es.trawfnak. As ortsAggyüié^i 'udósitáaokat a gyorsírói jegyte q^ .l.pján saerkesitik. Msgyaror-saág politikai és kOaélo e felöl távirati érteaUlésokkel látnak el renden levelesoK, tninAakel minden városban, sot nagyobb köaségben is bír a lap; a .Budapesti Hírlap" tavir.ti tudósításai manap már leljeaea egy fokon áilan.k a világaa) ó legjobban sservesett hiraatilgalatával. Kuróp. <>sss~» metropolisaiban Loudon ól tConstaniioápolyig snját tudósítók vsn-uak, a kl& ugj as olt történő eaeméoye-ket. mint aa elektromoa dróton oda futó bireket rög ön magláviratocsák. A kOl-földi rendea tudósítókon kivül tniod«n fon-tos.bb esemény teiói a sserkasitoség kü-lóo kiküjdeió'ü tagjai adnak gyors éa bo érteaitésL A .Bud.peati Hirisp* e célokra havonktnt oly öaasege: fordít, mint a mennyi eaelótt 10 evvel még egy-egy hírlap egésa költségvetése volt: de átkerült íj elérni", bogy ma a legjobban leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. A .Bud.petli Hírlap' Tároarovala Teleki Sándor gróf, Tóth Bél., Rákoai Viktor (Sipulmt) és több kiv.ló írók kó«re-ükodtí.e molletr, . Upoak 'gyi^ w6t-igr: > vindig goudot fordít rá, bogy m»g-m>rkdion eióaelo ssinvooaUn. A oa^iro-r.tokat kiliia"> Murn.lisitak aterkeasiik i . hilyi erte«ttlé. ismert legügyesebb iu-dósiióir* van biav«. BendJr.égi éa tör-lysaeki rovatai küőn-külón saerkeestói a fováro. aóiéi eseményeit is mindig oly htngo. tárgyalják, hogy a .Bud.pest.
Hírlap helyet foglaihat minién osalid Mt-Ulán. A kótfrasdatagi rovatban a ma* <yar gasdo, b r okos, iparos, keraskedÓ ¦Begtalálj* cniodaxt, a mi tájókomijára ssükaégea- A rt-gényc*arnokb»n csak kiváló írók leguj-bb müvett kösötjÜK. Ai eiofísetéai föltételei: E^éss évre 14 frt. :félévr« 7 fr-, negyedévre 3 frt 50 kr., jegy hóra 1 frt 20 kr. Ai «l*fiseté«ek vidékről legcélszerűbben pottau-atviaj-nyal ; esxkösólbniAk köT-ikesA csitn al-tt: A '¦ .Budapesti Hírlap" kiaddbivtatkláDak ; V. kerüUt, kai.pmca 16. wán
j - „A magyar ipar uitftrói" c»m
j alatt Dtjbrow*ky és Franké kiadásiban «Wek«s uj könyv h»gyla el a saj ót. Gttl-! leri Mór alli'Otta ö-aie a magyar ip,r ja'e-'¦eiQ'-k élet és jellemraji-gyüjieményét, hogy a> ip*roa ifjúság ex érdemes utiorök példa]tű buiduiva a becaüiftt a tisz ***ég a tokeleteaedé* terén igyekess^k fejlődni éa hal adói, bogy lelk«sÜljÖD a> ipar i*-jiö-• désének nagy mii*;éj ért, hogy lanuljoa ( a ar-biaaégekkel mttgk'jzd-Di, ismerje meg a k.Urtás jutalmát éé baritko/iék meg 1 aizal at eszmével, bogy nem mint köson-|aegea muoká'Dak keíl robut muDkáfát I leróni, hanem gondolkozni* kell ip.ra , természetéről, be kell hatolnia mestersége ' titkaiba s tökéletesednie, a kor ssinvona-lira kell emelkedőié $S"rzA ai iparos ifja»ag buzdítására szánta müvét, melynek olvasmányaiban ott (aláljak az ipar régi 1 j ieaei kot ül Sigmnud Elek, Boiicsay lairc, Gaot Abrahim, Scblick Igpács, Rajka Pé^r, Madarasa iodr.s, V.dau I«ivan, R>ck IttTáo. id Kirner. b. Popper L pó , Vateró Antal, a Felmayxrek, Aii-lágyi latvan, S^reitmaoo Stea pétery Jó-»««f, FischT Mór, Z.bol Gyn a Trattner Károlyiak, Jellmea Mór, Szalxíky Adolf •ikerült arciképni és életrejzai melleit a mai él<5 iparo« neiDsedók kiválóbbjait is külőoöa [fkintnitel a nagy és kisiparra, a fővárosra, a vidékre, sot az erdélyi ré-asekre is. — A mű ioatruktiv irányban | van tartva, s ai éiet és jellemrajzok is ; valtoiátosak, tanutagoaak, oktatók. — Sserzok &gj-*gy tej-tetet sseoteltek az iparral uly ssoro4 kapcaolatban levfl kereskedelem és forgalom jeleseinek valamint at ipar szellemi munkásainak is (esek sorát Széchenyi, Kossuth éa Trefort nyitja meg). — A mfi cté ja, bogy ipar-iak»lai vizsgálatok alkalmával mint ju-lalomköayv osatassék k), dfl fooloa stul gálatot teh«t as ifjutag köny vtármibas u; végre hagxoDDa.1 furgathatja az önálló iparosság is, mert a mű egyúttal a ke-gyeletteljf« elismerés kileje/ése gyanánt is tekintk«tfi. — Sserso e sok íiradhág-gal ótatnálliiott e — miot előszavában I maga mondja — folyvást kiegészuésro éa tökéletesítésre váró müvét Trefort Ágostonnak a magyar ipar lelkes pártfogójának ajánlotta. — A 21 ívre terjedd 82 sikerült trciképpel állatott dittesan kiállított ma ára fűtve 2 frt, díukötés ben 2 frt 50 kr.
1 — Takarékonkodjuali 1 Ki ne követné *zivesen est at elvei, mikor tudhatja, hogy általa nem c*ak megtarthatja jólété', hanem gyarapíthatja is ? S ha takarékoskodásból van szó, hol lehetne elt jobban gyakorolni, mint otthon; ¦ ki tehetőé jobban, mint a has asszonya? Igen, a bol a nő a osaládanya takarékos, ott az ogész család jóléte szemlátomást gyarapodik. S
I melyik dó nem tudna takarékoskodni Y Nana hisszük, bogy volna clyan. D-< van sok oly módja a Takarékosságnak, melyek
' nilaUbao nem ismeretesek még. Mo*t itt lehet o!c»óbb«n vásárolni, majd meg annak van a -reodnsnél oic*óbb előállítási módj*, máskor msg »iy dolgot véget-, hetüuk köooyü strrrel. keveaebb költ-j seggel, s^t sokszor költség nélkül ot'-hon, meljet eaelAtt drága ponsen mái által kellett v9^ez:etnüak. Szóval saáz és száz
1 módja van a takarékosságnak. Minden hölgy Örömmel, fogad lehat egy oly meg bitható tanácsadót, a milyen a „Magyar Hátiasstony" csíenü béli Up, mely as elitben előforduló minden követelmények
! kösött hasznos útmutatással asoigál s e jó Un ácsok folytán eszkösölt megtakarítások bitonyára ssáiszorossn is teléruek avval a csekély eiófizetéai ár.-al, mibe e baaxnoA folyóirat Kerül. A ,M*gy»r Háti asszony' el$L»eté*i ára egy évre osak 6 frt, félévre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. Eláfizeihetni legctelsierübbtn poslaatal-vány által, czimttvea „Magyar Hási-as^soay • kiadóhivatalához Budapesten, nagy koroaa-utcsa 19. — Mutatvanystá* mok ingyen kfl'dn'nek mindas<jko«k, kik a ki«dóhiva:albot ezekért — le^cxé'Sse-rübben lev^l«tőlappal — fordulnak. A legújabb atám a is változatos tartalom* mai jelent meg.
— Mulattató Z^bkönjvár. Az
előnyösen ismére szépirodalmi vállaia: legújabban megjelent füzetei isnét három igen Kedves kis könyvvel gyarapítják saépirodalmunkat. A 36— 3G-ik füsetek ugyanis Zichocke legkitüaőbb nagyobb;
»!bess«léaet, a Huh vendéit közlik eró teljes fordításban; a 37 — 38-ik kettős
tísetek p"d^ Erdélyi Gjula négy ere-á»'.i vidám elbesaéléaét iarialmas»ák. A I 39-ik füxe ben igen ügye'eo öasseváluga- * tolt 150 adoma van a gyermek- éa diák-élet tarka világából fiasceb^ngészve Qjörfil Lajos ál *1, Víg Diák ez. dal*. A kis könyvek (k^ttAs füzetek) ára egyenkiat osak hu«Eonnégy krajezár, as utóbbi egyes fütetn p«d'g 12 kr., s így a Mulatta ó Zsebkönyvtart a Ifgjutányosabb ha-
*i füzeten Bíépintdalmi vállalatnak <oí\ tartanunk. A jeles vállaia ot elsÓ rangú szépiróink köLremüköde4éTel dr. KorSsy LaaslÓ t«erk«ssti s a Bezárovits Qusstáv könyvkiadó ctrtg adja ki Ks>t«rgumbau At fddigi fiiteick immár egy egéts kis könyvtárt képeznek asebbnél-szebb világirodalmi s hasai stépirodalm. müvek b<51, melyeket mmd becsüknél, mind pá ratJan jutányoaságuknal fogva oasínléo ¦j»níbatunk olvasbioknak.
Ki nyert?
Ilai.i jumus 22-éa:
Prága 31 54 37 22 83.
L-ncs 13 26 7 89 35
Sseben 85 54 17 48 55.
Húzás juniut 25 én :
Bécs 86 85 88 2-* 33
Temesvár 71 74 59 63 76
Örács 67 It 7 77 52
rákiálhott, hát nem tudja as ur, ki vagyok én? /\^
— Nem!
— Báró Aagugit.
— Eo meg gróf Szeptember vagyok, felelt lakonice, s tovább m-ct.
Szark. Otamt.
— R B. K4j.0n.lte] T.tlOk, j»TÖr« ú kprjQk. N»n Qjy iio]gal»t4bao sriíewo köi-ltiuk terj*delmb tdóiO
Gsb»naarak :
Vea.prém: Bu.a 9 —9 20 frt. Rms 7.-7 30 frt Z.b 610-10 frt. Arp. 630-60 fr.. Kukorica 5 80-6 frt.
Budapest: Busa b 85 - 8 35 frt. Roaa 6 45-70 frt. Árpa 5 65-6 20 frt, Z.b 5*0-6 20 frt. Kukonosa 5-50—50 kr.
Pécs: Bua. 8-90—9 10. kétsaerea 7-40-60. Roasa 6 80—7 Arp. 6-40-20. Zab 6-46-70. Kukoncaa 5-90-6 10 fit.
Cs.kiornya: Busa 8 75—9. Ko«-6-6 40. Árpa 5-70-6 50. Z b 6. Kukoncaa 5. 90.
Siomb.lh.ir: Tuta 8 — 9 20, Kis. 7-20-40. Árpa U40-60. Z.b 650-70 Kikorioaa 6-80 - 6
Stékestehérvir : Buaa 850— 60. Roaa 6-80-90. Arp. 620-40. Z.b 6-6 10. Kukoricaa 5 90—6.
Mohács: Buas 8. 80. kéUaeras 6 80 Roas 0. 20. Árpa 5. 80. Z.b 6 frl. Kuku-ricaa 5 frt 20 kr.
Papirsseíetefc.
X. író bestó itj< cselédét a megtnu tatja neki a könyvtárt, melyen ujnyi vastagon hever a por.
Mity*só)at ebhet? kérdi szigorúan
A cseléd nyugodtan feli:
— Ei por, tetsstk tudni: porból lettünk s porrá lestünk .'
— Hová mégysz papa ?
— A válaaitói értekezletre, lányom. Elkísérsz V
— Oh dehogy, éa már válasitotttm.
Melyik a legszentebb állás? A vnn-dégl&sóké, mert ők naponta keresztelik a búrt és Üdvózitik vele a vendégeket.
Bíró Augustt tolnam'gyei főnúk as ölvanes érek b"n szigorúan kövelelte a liaslelgést, egy tŐzsgyÖkeres földesúrral talalkotván, nem kostönt neki, miért
óiOit ¦
— M. o KcsBoet (ivak"ir;»ti iriajo ikk.U <tr9.mvl tojások.
— M. Folyuta«át kénOk, Sútci od-xlet ?
Vasiiíi menetrend.
Iiídí Kauizsarol.
Pragarhüf 5 ára 20 parexkor poauvoaat
Barca 5 óra 43 , poatavoD.t
Bud.pxt 6 ór. 28 „ nyorttooat
Bodapeat 6 óra 40 „ vegyeavoot
B*c«ujhelj 6 bt\ 55 „ poalavooat
Drlbi-n
Budapoal 1 óra 59 p«rcckor pjatavonat
Prtgarhof 2 óra 45 . pcutavooat
Bie«ajbe!y 2 óra 15 , pontavoDkt
Btrca 2 óra 25 r putiaTOoat
E.lr
Pr»KOfbof 11 óra 20 porckor gjor.von.t
Budapat 12 ór> 9 ^ po.ovonat
Bó»Ujb. 12 ór. 15 . poitatosat
Értezit Kámzsára.
Béciajb. 4 óra 16 porcakor pottarooat Bud.p-.! 4 óra 40 „ poiiavonat Pr.|rerhi>f 6 óra 17 . ey un vonat
Délben.
Béoaujhalf 1 óra 44 percikoi Prajorhof 1 óra 15 Barcs 1 óra 40 .
Bud^pot 1 óra 57
Ksie.
Budapest lOóra 45 pereikor Bócaujh. 10 óra 26 Budapnt 11 óra 7 , Pragerbofll óra 39 B.rc 11 óra 29
pottavi DDSt
poslav. >nat
posta vi i>nat
povtavi >uat
egyezv* >tiat
postavi inat
gyorsvonat
postavonat
poatav( inat
F.i-lo, uerkoiltS ú kiadó :
baTorfi lajos
Laptulajacno. : H'AJDITS JÓZSEF.
*)
Van ¦tereocsém a m. t. köiöniég tudonoaaára hoaoi, bőgj temslkesóai vil-1.latom rnnd«aóje Hild Lútló ur f. évi mijui bó 28-in liil.^mbíl kil<p«tt. A oavesettoek t^hát exeotul aqm !««¦ jogi. ban, bog; réít.mr. üilelokol kö»óa ói nevembno oiOkridjék.
Turnéiké^., j^liotkmééakke! móltól-t.awD.k litletbelji.«gBnjoe — éjjnl pedig caakm lakuomoo (KirilT-utcia49. ¦•amj fordulói.
Epitó- ó« mükóf.ragó iiilet MILD 8.
I. nagr-kanizsai temetkazén vállalata.
(•E rovat sJatt kotlettekért nem vállal felel5«éiet a tserk.
SWADLO FERENCZ
Budapesten.
Ctyára :
VII.-, alaó-erdA-sor 3. szám.
Ajánlja szabdalmazott ftnmukódA zár redőnyeit, hullámzott actétU-meibM továbbá ssabadalmasotl B^azicek ét Br«ozkaféle tolió- és •t«llöst«té«t kályháit, isiamint központi fütésberendéseit, saját staba-dalma •aerint egy vtgy több helyiség ssámára, mely utóbbiak kalöuöeen uj épületeknél, isk< Iáknál, kórbáaaknal • b. stellőztetéase1, vagy steliöztetéa nélkül
igen cséltiTÜen alkalmazhatók. Ajánlja tovább* vaiameoayi as éptlési "Xakmába tartozó munkáit, ugjmint : épület-, oaü- és ^verkesetk lakatot tégla éa vakolat leihusó gépiit kovácsolt vauból
munkáit.
Min la kártyát és költségvetések ingyen és bérmintve-
HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÓN?
*
XXKttKttKXKXftXK*K**Kft«M*Kttttftfttt OOOOOOOOCOOCXX5COOOOOOC
LAEHNE-INTÉZET.
!-iOPKO\BA\
4 eleni-, 6 reál- én 6 Kimuáiiálla oniUlj.
A teili erők fejlMstéw éi egrew QíTrié, meneti «s intézet •ISkéuit a c*. kir.
viafára. A 35 tanév lieptombpr 5 rn ts-it k«»detét- l'j n»T«nd>k«Í a két Mfloidői hóáapnn is taUlua* f«lré:«!t B5reb>> :>l»iiájo>uá«'» mindeokor k<W
mi>5f* 2—8 u liiezft ffuf*tá*4«a.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1887 JÚLIUS U ía
OOOOOOOOOOOOOOO
turipáM* leo*iMbb nátrium lítium á«ványy«e - • 7 í5.000, 1886-ban <>írv
térj
¦>i-, es^KXtéai- íi bagr*»rTfl>*t*k biatala^baa Kilönl»(»« iolieitii: h ben — néDitfiilíti u n, aelf oly n»cy mért^kbea, tMmüjea •
M
A GLE4CHENBERGI
JÁNO S-FORRÁS
nagy mennyiségű ízletes kettős szénsavas nátront, azonban aránylag kevés konyhasót, de annál több vasat tartalmaz és a világ leghíresebb auktoritásai nyilatkozatuk szerint chrönícus gégehurut, chronicus légcsőburut, chroni-u- tűdólob- és a légutak katarrhusainál, végre a mell-hártyalobb után hátramaradt mellQrbeli izzadmányokná!. ha egyszersmind a vadnak erósitó éí vérképző hatására ref-lektálutik, a lejjobb eredménnyel használtatik. Különös alkalmazást nyer a fövény és bugrkónél. Szénsav és szóda gazdag tartalmánál fogva nagyon alkalmas borral vagy ^yiooólcs srörppe! veffyitvp
KELLEMES PEZSGŐ ÜDITÖ ITALOK
készítéséhez, ugyszintc tisztasága s rendkívüli olcsósága folytán íeejobban ajánlható. Mindenkor friss töltésben kapható a magyarországi fóraktárban :
i SGHLgtKg KÁROLY és TÁRSAINÁL
Kudapekt. líl kerület, ¦U'-miá- toa 47. , Hartniocsad-itcaa 4. bo! ¦egraadeléssk a faáchoz italii-tái AégeU «l fogadtatnak
, nem tajáltaum.
Étrend • B«.mJ, |jlloill.r«i«ir,el, czukorral re«yitre a IflgOdhübb í. ilínk.n folh»h.ó iult kepei. — kütőtl !
' ésréligkstött ¦adatár, melynek ki}r*tk«-stél>en kinyitott UTefekbea ia napukou ál~-o>eftar tja
T" "•**•¦ ¦ »
L VetTalakíll.-• ''!¦ "¦ *• '• !•••» kois^égea aatan;0Tii0T.(ik
"gaidBUk. t'|,l é. ', ll^e. «-eden .laka pal.cikokban.
A. rradeti alakok le(>ieDt>ué(i tsllimk miatt aokkal az.'nurduaabbak ty«(yeaelokra mindinkább ajiulha:6k.
A viz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó felületére ^ 0 <• név van beégetve. * . •* A ralein Hrioi.es; tart májustól szeptember
V Szrn I
Szép lakaitok^ kltünö étkezde locsó árak.
Bfvebb iratokkal és bármmely f:*világositással ingyen és bérmentve szolgál ' Kizárólagos főraktárak Nagy Kámzsán. IHAKTO\ és HL BEK u
:xxxrxxx,jocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
3 - I n
aoooooocoooocxroDoooocjocyDoooo
t l l
c
ie: nem Teszitett.
OCJOCXXXOCDaOOOOOQOOOOCOÍ
30000000000QOOOOOOOOQDOOOOOOOOOCXXXX30QOOO
RUSTON, PROCTOft ö TÁRSA BUDAPEST
nádor ntcza 41. sz. alatt
.jtnljik
nagy raktárukat
Leóiul pzcséDlöÉiilLet yiyiiemelí nélkül
•Szeges gOz-cséplögépeket 2", 3 t lóerejü nigyságbia. Jir^iu:
cséplóket tisztító készülékkel vagy a néltüi. ' Elaryea. Kettöa és hármai ekéket
Sor- tt azért vetéfepekal. azéuayijttket. raaukat ei ktkaritzi-aariMlákat alk ¦ ' I lafaieaibft araka* e> kefvezű felételekk«i ' I
Árji-í>irk.k ki\ani>tr» insirii ,s l>.rin. n I \ ¦¦ küldetu.k .104 4 li -
Én 1
A huh
.85 etm kwttn AriásJ MSl, melyet u iltslun toltAláii keuöca :4 b.YÍ hanoildta útin njer:em, rtn-l» mre.knailjos*. a Ka)k billált, '¦lóee;ii a Mjllvést A« dönti a hijbCrt, uraknál elTiit-git ogr tcljfi vlt uakálii-
VSlL rövid ideijf v*tó batzná at Dián m faajxak. TaUmint 4 »xikáln«k tetmé-tzftef Uiot és »ürflicg«t kfllC»AD6x *¦ tm-gOTjA knrai ői«O é«túl a l-pn«pa**bb k»ri([. Kgv kÖPKlR ára ;">0 kr , 1 frt . 2 frt Fo-ÚTal küldés ii»ponkétit a p^< z «;űifg»'í beküldést- T&gr po«Uiir»UTt' mpllt-tt az egén riligba
<"-ill»g én Tárna. Rodnp?»t kl-rkly-uiczR 26.
:>>-a. :—20"
p ___
HUSKIilONAT
1O aranyérem és diszoklerél.
Csak akkor valódi, ií^ís
A „Lisbig Company központi raktái-helyisépe az Oaitrák-Kagyarbiro-dalom részere:
Berek Károly. ísztr. csasz. kir. udvari szaliitóiál, Bécs. l., Woilzeile 9.
Kaphati toTibba v&lunenn nafpobb füazer-csemege éi_gyúgyfaaer kereskedetten, lit miliőn g> ógTsiertárban 'VS v
PEZSGŐ
Ayala k Co!
Keydüli raltir ,-K'oitíán ¦
KE>SKI.IIOKKK JOZ-EK nr
Július 22-en !
ió -
A magyar lovar -egylet torsjegy-irodája: Budapest, váczi-utcza 6. tz.
Kiociera (ortjo^Tek k-pk,»tók : N -K.»o u>)u W.jdiU J koay vkod a k>r«*ki>d«imi é* ipirtiftok 'ésx ény'ar»u i-oaí. Si;hw»rci e» Ta
31 3 lóerejü
no/mozdony ok
U . Rxén- éa nftlmatüzeiéern
s leguilárdabb szerkezetű, konr.ytn iiithitó s aj sze rkeietü
GŐZCSÉPLÖGÉPKK
ges dobba!, kettős tisztító müvei arpttoklyászolóval éa ositályozó hengerrel.
a S15O frt is a/..in MCXICAKÉPESSKO 10 <.ra «l«tl 3000-6000 fcrte
jótállás
budapesti általános országos kiállításon
díszoklevél.
Magj'nr gőzcséplökészletek
íl
BUDAPESTEN.
GROSSMANN és RALSCHEXBACII
első magyar gazdasági gépgyára
t f. BUDAPEST Wls5?é«iatr.
*, ü 8 lóerrjtt
gőzcséplokészletek
TerAiér*-f ounbal cb v»«ker-tiel.
legújabb, legszilárdabb szerkezet
EKÉK VETÓtíÉPEK,
rosták, malmok.
MORZSOLOK,
szecska-és répaváj^ók
(i K I" E K
Budapestrefelrándiiló ve-vök kizárólag és egyenesen gyárunkba (5 percz-nyire az osztr .állam vasúttól) jönni kéretnek.
Küxretlin ponupözhajózás
Hamburtbíl Newyorkba
minden HerdiD éi váiiroapos.
Hiiriböl Newyorkbs
minden kpdden.
Stettinböl Nevyorkba
miníea 14 r.t]. sUtt.
Hambnrcból Ky-ng»tind1áb»
htvonkint bimímgr.
Hambariból Mexicóba
baronkiDt ettyuzer.
A linuíf post*gGzh^jói kitüoó ellitii mellftt mind a bajnirobákbao úg; a fö-délkoElien ^elhelyezett atazóknak is a legkedvezőbb utazáai *lfc«l»
Bővebb Mvilagositast nyújt a képviseHség Prágában Wenzelpiaf 15 és Miiscbek János szállító Oder bergben palyandvar.
Wajditi Jáutf OmymymdAjáWNA(íY-KA\JZSA. 1887. jiilins 9-én.
Huszonhatodik évfolyam
é fi teteti ái
Liye*
II I K I' E T L S K K iftbi.* |>ciit4orbau 7. atátodszor
NYÍL f TÉRBEN
ZALAI IOZLOIT.
/l nagy-kanizsai ,Kereskedelmi Ipariunk", a „iiayy-kunizvn önkénles tűzoltó-egylet, a wnagy-kaiiit$ai kiidednevelö
A lap sr«llemi rísn-t illeti k k kőéb
ptedip a
y L&lhos bennem vi
takarékpénztári é}>Ul«t.
B^nr.entétlen levelek aetn fogadtatnak el
Kvtiritsk vínrx te* tfléetiek
egyesület*, a ^nagykanizsai titzH-ünttgélyző szövetkezet*, a ,$oproni kereskedelmi * iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kovács Zsigmond
veszpren! pöipik
tet valóját hirdette s miot politikus, a^ egybaz és allaukőtti béke apostola Tolt miDdig.
Midőn egy jeles pipoöveodék alázattal esdekelt előtte, bogy mentené meg valami ürügy alatt a katonai kötelezettség alól. egész dtu-. galommal ekként felelt neki: .Fiam
eUkSzlünk, midőn a dicsóult főpap-jén nem lopok az államtól katonát*, bővebben megemlékezünk. ] Kormányzása alatt a jezsuiták-
nak nem adott engedél) t a pécsi egyházmegyében missiókat tartaci, mivel azon meggyőződésben volt. bogy a nép oktatására elég jók az ó
Lapunk előbbi számában röviden emlékezhettünk meg Zalamegye nagy szülőtijéról. kegjeletes ténykedést diöl fö
Mint ember a felebaráti szere-! pezdét s joglyceumot saját költségén.
rú g
Kovács Zsigmond nagy elme vol', erősebb ész, mint akarat, szive ki-tünó. ő a legjelesebb hazafiak közül való. Modern szabísu magyar főpap egész lényében. Nagyleltfl és fennkölt gondolkozása, európai színvonalú, türelmes és könyirületes. Főúr és apostol, tudós és meczenás ! f léj i
papjai, ha pedig azok nem érnek czélt, ugy a jezsuiták is fölöslegesek. Midőn 1872-ben az öreg pellérdi plébános néhány kalocsai jezsnita
Még veszprémi palotájából is risua-viasza gondolt a pécsiekre 8 minden uj évkor 100 frttal emlékezett meg Tarosunk szegélyeiről, nem is számítva ide a kisebb öazegfl adományokat.
Valóságos gavallér volt. Szegényül halt meg. Takarékoskodhatott volna; de albán a körben, melyben élt, ez nem volt lehető. Mily gazdálkodást vitt Rith Iván a pócsi püspöki uradalmakban, elég legyen csak a mohácsi sziget bérlet s a 1Ü0 évre letarolt bosszu-hetényi erdőkre hivatkozni. És Ráth folytatá gazdálkodását a 300.000 frtoa jövedelmű veszprémi püspöki javakon is. Nem rég történt leleplezések döntötték
Ritka fürge elméje, sziporkázó í páter megbivatásaért uépmissió czél-j ágyba a püspököt, amelyből föl sem szellemessége éi csipkedó természete' jából nála személyesen kérvényezett, i is keit többé. Legfőbb hibája volt valúsáeosií&urként imponáltak min-1 német nyelven e szavakkal ütötte el jószivosége, mely nem tudott kemény
dea hozzá közeledőnek. Avagy léte-;*zt neki: .Herr Pfamr ! Die Zei-zik e valaki, kit vele érintkezvén. :teo siód nicht geeignet . . .¦ esipós humorával meg nem szúrt, j A vatikáni zsinatról való visz-meg nem csulandott. s össze nem szaténében 1870-ben a hol tudva-csipkedett? Különösen bámulatos me-jlevóleg ő" is az ellenzékhez tartozott, mór-iáját szerette csillogtatni, millió; Pécs polgársága
aiiomát mdott, s Talamenoyi ado-! indóháznál óriási
részérói a tttntetéssel
fogad-
mindig rendelkezéhére állott.
C-ak ugy p-zsgett be»ZMÍje a humortól, kivéve ha Dem volt — elég pénze.
G7 évet élt. Gyermekkora nélkülözés és munka volt, ifjúsága is az volt. hisz a gimnázium két felső osztályát, mehet akkoriban még filozófiának hívtak. Pécsett tanulta lS3f>-ben és 183ti-ban, a hczeumi-utczabfn birva Sientgyörgyváry szabó .szerény házában Szabó Károly niaissr plébánossal íözös szobát és ágyat,
férfi kora tzoubau a szereplés éí uralomé. Pihenni akart ezentúl, pi he*ii fug már örökre.
A megpróbáltatás napjaiban fé nyes tanujelét adta hazafiságának és fennkölt gondolkozás módjának, mind-végie hú maradt szabadelveihez.
tatván Báiiffj) Simon üdvözlő beszédét a zsinaton való magatartásáért e szavakkal kösröutemeg: .Uraim, azt hiszem, oiv érzelmeket hoztam kifejezésre a^zsinaton, melyekért nincs okom önök előtt szégyenleni magamat." A közönség óriási lelkesedéssel kísért" pilótájába a népszerű szabadelvű főpapot.
Nemeslei kflségét bizonyítják jó tékonyczélu bő adományai.
Pécsról való távozása alkalmával .gratitudo et charitas" aláírással a görcsönyi plébános hiteles adatok alapján egy beállította a „Magyar Állam* hasábjain bőkezűségének nyíl-vaníliásait, mellek 8 év alatt 200 ezer forintra rúgtak. A sok közül csak egyet emelőnk ki, ó szervezte s emelte mai állapotába a tanítóké-
lenni és ellenszegülni. Mindazáltal püspöki vagyon rendezetlen állapotáról terjesztett hirek — túlzottak.
Legfényesebb sikert aratta egyházi beszédeivel s egyébb szónokia taival, s ez volt legnagyobb öröme Teljes sikereinek hatása alatt uapo kig rendkívül vidám hangulatban volt. Kovács mintaképe egy nemes irányú müveit lelkű és ldkiismere tes egyházi szónoknak. Tartalomban és formában igen változatos s kiválóan tökéletes is. Kovács Zsigmond egy teremtő lélek, akit a költészet ihlete és az öntudatos esztétikai műveltség magas szónoki polezra helyeztek. Nem ostromolt sem eget, sem poklot, de megvett jó szivedet, müveit elméket, szelíd és szép tartalmával, formai tökéletességeivel.
Papjait, kiket forrón szeretett, az irodalmi foglalkozásra buzdította ; müveikhez (Brüsztle, Haragú, Sze-redy stb.) pénzben is megadta u elismerést.
Kiváló tulajdonok, tudomány jellem, mérséklet, hazafiság és lova
Utas emelték ót polczról polctra ugy szólván önhibáján kivül fölfelé! ot, mint .borban a gyöngy.*
Ko.vács Zsigmond Zala-megyében Bánok-Szent-Györgyön született, 1820, okt. 21-én. Atyja Kovács Antal gazdatiszt volt a ber-czeg Eszterbázy uradalomban és fiá-ának neveltetéséről és kellő kiképzéséről gondoskodva, a gymnásium alsóbb osztályaira Nagy Kanizsára, majd a VI. osztályra Varasdra küldötte, hogy itt a horvát nyelvben i8 jártasságot szerezzen. A bölcsészeti tanfolyamot Pécsett hallgatta 1835—1836-ig. Bnnek végeztével a veszprémi papnöveldébe vétetvén fel, 1837-től 1841-ig részint a bécsi Pázmaneumban végezte hittani tanulmányait. Mint hittudor térve haza, áldozárrá szenteltetett s 1844 évben Csehibe küldetett segédlelkész gyanánt. De még ugyanez évben tanulmányi felügyelővé neveztetett ki a pesti központi papnöveldébe. E minőségben, mint helyettes tanár, a m. kir. egyetem hittani karában működött 1850-ig, s többek közt jelentékeny irodalmi működést is fejtett ki. Megírta a Szent István-Társulat kiadásiban megjelent .Korkérdések" müvét, 1S5O ben püspöke: Ranolder János szentszéki jegyzővé s püspöki titkárrá nevezte ki s maga mellé'hívta. Kovács Zsigmond nak a veszprémi püspök oldalánál a káptalanban csakhamar nagy előmenetele nyílt. Mar 1851-ben szentszéki ülnökké, 1854-ben pü-poíi irodaigazgatóvá s ugyanazon évben olda'ikanonokká mozdittatott elő. Mint kanonok is fokról-fokra emelkedett, 1857-ben pápai fóesperessé. 1858-ban a szent Péterről nevezett, bodrogmonostori czimzetes apáttá, 1866-ban sümeghi fóesperessé neveztetett ki, 1867-ben a királyi tábla prelatusa lett a ennek következtében lakását a fővárosba tette át. Utóbb a törvény-
székeket átalakították, s- az egyházi / dlnökségeket megszűntették. Kovács Zsigmond 1869-beo január 26-án az akkor üresedéiben levő pécsi püspöki székre neveztetett ki, melybe azon év aogasztus hó 25-én be is iktatutott. A pécsi püspöki megyét 8 évig kormányozta. Az 1877. év május havában a veszprémi püspöki-székre helyeztetett át. A király ó felsége több ízben kitüntette a főpapot, így 1874-ben valóságos tit-íos tanácsossá nevezte ki; 1885 bén pedig á vaskoronarend első osztályú jelvényét adományozta.
A megboldogult egyike volt a püspöki kar legtudományosiuD tagjainak, kit alapos ismeret, erős és határozott ítélet, az emberi élet változó esélyei által megtisztult világ nézet, utógondolat nélkuii embersze-retet, az igénytelenségig menő egyszerűség étel-, ital- és ruházkodásban, e mellett odaadó kedélyesség jellemzett. Mind e szép tnlajdonokat áttörte szivének kimondhatlan jósága, mely feltétlenül megbízott mindenkiben, ami azután különösen püspöki éveiben sok keserűségnek lett szülő oka, annyira hogy elmondhatjuk : Kovács Zsigmondnál-^egy nagy hibája volt, az hogy nagyon jó volt.
A ravatalon. A püspöki palota díszes és nagy éttermében volt a megboldogult kiterítve szépen márványozott érczkoporsóban, melynek üveg fedelén át lehetett a nyngodt arezvonásokat látni, melyeknek semmi haláltusa nyomai nem látszottak. A koporsó körött voltak a püspök és a vaskoronarend jelvényei elhelyezve. A ravatalt félkörben díszes virágok övezték, melyeknek sugaraiban álluk az égő gyertyák, a lábtól díszes imazsámoly volt helyezve. A falon függő püspökök arczké-pei közól az övé fátyollal volt beborítva, az óriás ablakok elsötétítve misztikus félhomályt borítottak a
T í r c % &.
Kovács Zsigmtnd születése napján
imd'íu yítsu ;.iiipökké kioereitei-tt
Sitiié telt Bánok-Sxemgy&rgy ön Zalám egy 4 bén
1880. Uctob-r 21 •)
A UgtltS nap-ligám li,»iv bslca. det he ragyogta., Biuok-SKaatgyorfV fűlött áll*, 6 must il ott fényük naponta.
Egyfltt kelt fel *z ne*rdd*l — S b«gj titán a hont betölti, Kgyg)r let: BJníí-SifnlíjrórKjcjel, Le nm ajug«zik §ob* többé.
he nem nyugatik, mart oeved«t Nem ef y n»p. egy *l*t *dt4 ; Életed a honssezeiet Él erények Tw n»pj*.
K napból ••QlőfOidvJet Legtöbb meleg ¦uC*r *"• Itten őrsik emlékedet (jvermekkorod boldog évi
k hegy, Tbifj és * reng tog, Ax őt UOeafj miudau bi>kr» Vidtiugo&tak emlékedet 8 elui log itt csaladokra;
Élni fbg, hogy egy Í5papot H; u adtunk * hátinak; P'pot, ki a földi rangot Nem áldozza biu tágynak.
Hűen «|vee>t, hiteért Aldonk, ¦ • kit oltáron: A tilláiért e-a hazáért *k*r élei mindeii áron.
* Stersooek
i alá rendezett cmim
S a mi kffóbb, ¦ mi a korúak Kx idSbeo nem Mókása : Érdem iccrint, ragy aorio Inak Ki BBrrenc^daek kovácea
Élni fogai itt, el nvm bagyja NfTed a ki* »iülühá«at, AUciulj em, d- fel maija Sierí-teibeo palotádat...
K kia falu, hol ttdletííl, Örök emlékoaclop neked .. . Mi bireiebb tíetlehetnnél ? A»-e ? vagjr ki ott »b(1 letett V
Tuboly Vidor
Az elsé szerelem.
,NüveiU.)
Irta : Perhoné Blau Jö*sa.
(Folyt-tál .,.
Halkan kopoghatott leánya ajtaján, de miután falaiét nem hangzott, gjoraaa mintegy Ösitónötve lépett a szobiba, da a klltAöboo ijedten Ült meg.
Ott feküdt leánya a földön elterülve, görcsösen asoritv* kesébe egy levelet, árosa aápadt volt, ssemeí le Toltak hunyva.
Iréné ugy meg volt ijedve, bogy Bem tudta mit tegyeu, d« hm oem ia volt azükséges, Maneka felnyiti aaemeit ¦ elad tekintete mindjárt anyjára esett.
Nagynehesen felkelt, Myja MgíUtt neki, motolyt erólteteC ajkaira, ¦ egy székre dilit fáradtan.
Üt b.jod gyermekem ? kéfdé Iréné, lásy. hangon Mariikat, miközben it ölííte öt.
Na kórdeiien aoyám temmit, én Mérettem • megcaftlaUam, ei minden a mi muodbatok, a miért oly végtelenül síén vedek.
íréne nem ftlelt, aiivét ia útionyu fajdalom m^rctangolta ; oh atfasooy ki anyja vagy a gyermeknek, ne kiaosd fit, muod meg neki, bogy oiact msgcaalatra, caepegteH e nyilatkosattal irt »* égd tebre. Eat tujalltalröDÓüek íekiitmerate, d nem hallgatou reá, ciókokkai balmoiá el Maritkát, de nem »*ólt aemmit..
Folöllöstette a halvány gyormeket tiaata fehérbe, ei engedett magival mm dent tenni, ca»k olykor tört maginak utat, egy kinoa tóhaj'áa, egy kéuégbe-eaet*. jajtaó.
Aaután lementek a türelmetlei virakosö vendégekbe* a hol Janivei it L.Iálkoitak.
XXIV
Kaymond gróf víg kedélyíyel öltos-kódÖtt fel M*ritka névnapja reggilén, ••ive el volt telve a Ipgróaaiaabb remény oyel, a asertlem boldogító éraeltnével.
Eleinte elhai^roata, hogy maga megy Verneyhes Mariakit magkérni, ds később mint«Lj valamitől ÖVatónöave eltért e ha lirotattól. Leült, a aiatve irta Verneyb**! aaoo levelet, treíjoek tartalmit iamerjük.
A nioiginak átadta a lepecsételt levelet, i meghagyta neki, mondja meg, hogyanégcaak *gy óra muivajon felelőiért.
Végtelec boaasunak letssett es a* óra. a grófnak, sebol helyét nem találta,
Ói ia mint Maritkit »»lami kinő* tej telem aaáüta meg, végre asutin nem bírt tiirelmetlentégén tovább armlkodai, s Holgát wmét •JkOldttto.
Asulán ai ablakboa ült, a néite . kor jön meg már a telelet, végre meglátja a fietö asolgit egy levéllel kesében.
Elibe megy, a gyortan itveasi tőle, már alig várjit, bogy tartalmival megia-merkedjeo
Kedvet baráiom! igy irt Verney Fájlalom végtelenül, hogy kérésedet oem teljesíthetem, fontoa ok igasolja Ugadó vaiaaaomat. Manaka ma Jenó menyaai-asonya less, es villotatlan elhalirosáaunk, me|kétdestük Mariskit ö beíe egyas, erre szavát adta. Kérlek ne vedd lókon, ha felkérlek, bogy utaisál el még ma, hiddel miodnysjuukra néave igy jobb less. Feleletedet kérem, • maradok igas barátod Feri.
Raymood kiejté a levelet keséből, Manaka bele egye*, — err9 aaavit adta., e »*a ?akat iameilé aiamt alant zűr, mikos-ben asivét a legbonaaztóbb tájdalom lógta el.
Nem tudta mit csináljon; ast éreste, bogy ha Mariskit, agy életét ia elveasti, felugrott, el akart maga menni étereimébe*, asemiól tacmbe tőle megkérdezni, hogy ml tudná-a fit egy mátért hagyni, el tudná e feledni fit, a esküje'.
D« nem, nem megyek, tutlogá K«y-mond lásaaaaa, fi akarta igy, mert ioh» t«m aseretett.
Nem goadolkosott tokáig, mert íéh, hogy aaerelme legyfisi b&ukeaégét, megírta Verneyoek, bogy utasik, njból «l-küldéaasolgit a levéllel, a gasda aas«ony-; megparaaoaolta, hogy ctomagoljoa Össse tonyi ruhát, mi egy hóra eiegoadfi lesi, a azután besirkcsott szobájába,
A kereveire dóit kimsrttltu; ¦«•
tudok egészen elm-noi, beszélt Kaymund oomagáhuz, még egyazir akarok ída viaz-asa jönni, még egytter akarom fit látni, a axutáo meghatni.
A etoiga vtaszatért, az óra kösalgett
aa utaiáthoi, a K*ymood kocáiba vetve
magát távozott szivében a Ugkiosobb
fajdalommal, a legógAbb gyötrelemmel.
XXV
Esalatt a kastélyban vig kedély uralkodott, ép vacsoránál ültek a tcd-dégek, egyik íelko«»ön í> a másikat érte. Murit ka halott halványan, de külsőleg «!ég nyugodtan ült Jenfi mellett, kinek arctárói boldogaág augirzott.
Jeofi bestéit Mariakihoz, de es alig hallgatott reá, gondolatai másutt téve-lyefrtek, azivét kinoe fájdalom mar2zan-golá.
Mott feláll az öreg Verney, felemeli* p)barát,a igy azól a vendégekhez:
Neon allhatok elleni, azon benafi vágynak, Iiogy ennyi sok asép felkö-azöntfi után, én ia ne emeljek poharat azeretett hagum boldogtágirs., emu, elfit-tünk ta«nt oapon. Meri fűződik e itép >ep 1/bes még v>Umi más ía, u mi azi-vemet gyönyörrel tölü ei, a ez az. bogy mai ntpon búgomat fiamnak j^gyezbe- ~ tem el, éljen a fiatal mátkapár!
A vendégek harsány éijrn kiilhiaba lörtek ki, Jenfi kösiöoeiét fejssie ki, Mariaka me(j' aápadtabb lett.
Alig várta, bogy t*obájába tivos-haaaék ; azerette volaa ujr* kizukugai ke-•eru csalódását, a fájdalmát, alig vette ésare, hogy Jenfi kese után njúit, bogy (Folyt, köv)HUSZONHATODIK VFÉOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JCLIUS 1887. 9-it
teremre, melynek ajui csak csütörtök délután nyiluk meg a nagy közönségnek, mely sietett is ezrenkint még eg\szer tiszteletét leróni vallis-különbség nélkül a jószivü főpapnak. A temetés. A szomszédegyházmegye aldottlelkü fópásztora, Pauer János székesfehérvári püspök végezte a temetés gyászszertartásait. Csü-1 törtök délután érkezvén meg, azonnal, esti f> urakor fogadta a központi' papság hódoló liszteletét, mely I'ri-I
bék Istvi, felszentelt püspök ftlUl moudutt hilis köszönetet azért
ssáma külön ssobán é* teremben osilik e A 'ágas, magas ét világos kórtermekben 1—4 ágy van elbelyei
65, rgy méter asélet, két méter magas ablaka van;»e.lÓstelét ablakfelnyít áita! történik Svéd ét mod<>rt.teur belő tülő agyag- és porcseliánkályhák iák. Fa ét poroas saalonkŰesén hsssálta-tik fűtőanyagul.
A csatornása* a hásoo bellii sgyag csövekkel, a básoo kívül a kerten át ai utcsai főcsatornába íalasott.
Városi visvesetékkel van ellá'va kert és u egesa ép-ilet, f6»6-motókoay hák,
t lyékssék ¦
.uh„OT„obB. Aogol y , a souterrai.ben 2, ama
a kegyességért, hogy 0 méltósága 'gaaoföldisinten a, as emeleten egyházmegyénk gr&szát oly kész meg--!•••"okbsn, visvesetéki öblítéssel ellátva osztani. M'ásoap,'pénteken'délelőtt 9; "'boIs.ty.1 i* fertfistelenitcemek. órakor, a helybeli, a közel- és távol-1
papság és óriási nagy gyászoló kö zönség részvéte mellett iudult a papság — hosszú sorban — a szertartást végző püspök clótt a püspöki lak
Kétsinl kemény amerikai réasint puti4 detikspadolat van.
parkét
elé, hol a koporsó elhelyezte volt. y A megható szertartás után ugyanazon múdoD, a tűzoltók által' alkotott Gordonban, vonult a papság a néhány lépésnyire eső székesegyházba, a koporsót a püspöki aradalom gazdatisztjei vitték, kik mellett jobbról -balról bársonynyal bevont radon négy gazdatiszt vitte a valóban megkapóan szép és óriási koszorúkat, melyeket! a rokonság, papság, város, tisztelók, j egyletek, még a messze távolból is j küldtek megfelelő feliratukkal. A koporsó a sanctuariumbau helyeztetett el s végeztetett a püspöki te-m tésre előirt ünnepélyes requiem
Pauer János ó méltósága álul, mi-jtubb U9méiy kól. váltakesik. As ápoTó alatt az ének- és zenekar megható- ssoigálat nappalira és éjjelire oaslik. an énekelt. A gyászmise végeztével I Az intését igasgató-iuUjdoaosa me következett a libera. az ötszörös in- ' fulás beszenteléssel, azután a gyászmenet megindult és a székesegyház alatti sírboltba vitetett örök nyugalomra. Kz volt a megboldogultnak a -kívánsága, mit a városi közegészségügyi bizottság kegyeletesen helyben hagyott, iniután mindarról intézkedett, amit a közegészség ily esetben
A falak fetlve vannak, a svéd gymnaiüka termei fény mással vaam bevonva.
A világitáa milligyertye, és petróleumlámpákkal történik: utcsai légtseas-világitái van.
Mioden beteg külön ssobában fek étik. A műtétek világos, Uga* ssobábao hsj>atDak
A* ágyak bereodesése: vsságyak és politúros keményíaágyak ; ruganyos matrac., lótsŐrmatracs, Ü — ó vánkos, roage paplan, fehér ágynemű.
Ai tálában véve minden istmélyre tucsat fehérnemű esik. A febérne-miiek mosása mosaikkal kirakott mosó konyhában lugosás által mosógépen tőr téntk.
A fÓtókonyba tágat, mosaikkal kirakva, függőtámpával ellátva, háiilag keseltetik.
A táplálkosás bó, as egyedi esetek-hes alkalmaskodik
As ápoló ssemélyset 5 ét 6 vagy
megkíván. A szép
és impozáns temetést,
melynek a legszebb nyári nap is kedvezett, a Pribék, István álul tartott ünnepélyes gloriosum sz. mise zárta be.
Isten nyugtassa a szeretett fó-písztor hamva;t. leUének pedig adja meg azt. a amit azoknak ígért, qui perseveraverint usque ad finem, az örök a hervadhatatlan koszorút a menyeknek országában!
Nyugodjék békében! Sírja fölött őrködjék a késő utőW hálás és szeretetteljes emlékezete!
Évi jeleutés.
Bttizfalvv SÁmuel tr., » t*»tegyenéizet ecye-iBmi magán tanárának, b*d*peiti ofto» teb*sn é» WBtPgjenéweti tna.gáa á i k4é
Elmúlt XX\rIII-ik iotéaeii évbeo-
(1886. év jaouár bó 1-'51 1886 lió 31 -rg) öMseoen 076 betdg vetto ip ^ ól
decs
^ gjggy Ezek kóKiil 6ü2 járólag, 74 pedig iotéiet holjitégmben késztetett. A betegek kösül ftjógyaluo távo- 8 jl
g
*ott 48. javultan 20, h
2,
gygy
meghalt 1; további gyógjkoieléa aia'.l maradt ó.
F^rtőió betegségek, miofi a tjphus, himtó, acarlát, dipbientis, kauyaró, *•¦ intéxetből kiiárvák, Demkü!öab«n aa Örültek iá.
Ax art éli kut k«0M bévvi?;*, vaU-miDt bideg mbaoyfürdAk ax io'etet be-Iiéib baszaahatoak.
Test jgy«D6*»eti cxélokból svéd gy ógj-tMt-gyakorlatra bejáró gyermekek is elfogadtatnak.
Aa iotéxetbao a &l»Mag* gyógymód* f«ndBiere«MD alkalmastat.k.
Ai iotéseu épület stftbad, magán lé-r«o, árnyat park kotepeo feksxik, 5600 ~" méternyi telek kösepéo. A b-épitet' t«ritleL 612 " ' métxrt tett ki. \2 mélerayi (38) magasságban van a Duna 0 poo<j« felett.
A azéliraoy a délkeleti és éasakoyu-goti kost ráltakusik: a talaj homokoí.
Weber Ant»l müépitéas tervei oyc-máo, határozott reodaterrel bír, r>laa« reoaiasance stylbeo.
Vao két udvara, ároyékoa ksetje 2988 G métarnyi terUUtet foglal el.
Btáá 35-40 As ágyak
állandó alurvos is Ukik bent intéseiben. A gyógy intését terv.ajsa, photographiája, — siámoa urthopa'dia-kóreseten kiviil — as 18ö5-ik évi orszi-gos kiállításon is ki volt állítva és ctél-tserü be rendesésén él fogva nagy érem-m-i! ét oklevéllel tün'ettetett ki*
Tudnivalók.
— A «4árak niegváltoiUtása.
A folyó évi jal. hó 1--ŐI a sóárak méter-másiánkint való ára a következőleg változik: fölemeltetett as ár a duoatöldvái i kir. sóbivatalnát 20 frt \'b krtól 10 frt 97 krra, a győri tóhivatálnál 11 írt 17 krról 11 ftt 19 krra, a kumárominál 11 frt 13 krról 11 Irt 17 krra. a körmendi-Qél 11 frl 8ó krról 11 írt 87 krra, a mohácsinál 11 frtról 11 frl 24 krra, a nagy-Lanissaíná! 11 frt 69 krról 11 frt 71 krra, a pozsonyinál 11 frt 45 krról 11 frt 48
Mindaddig nig a képviselő ti uem t sitt Gelseroi nagy uéptóm*g builáa lakása eiőu. újból meg újból, éltetve (t.
— A sóára a nsgy-kaoisaai kir sóhiv»i»lnál — mint .Tudnivalók" esi
fl rovatunkban emlitvs van, méter ma ssánkiot 2 krsjcsárral felemeltetett.
— Ritka álda». Bezeré«en 2" bold-lyi téren 860 keress i repc
melynek súlya 163 matss és 40 kiló, értéke 1960 frt 80 kr. Ason fóMön repcse még nem voll sóba.
— Hármas jubileum. A esegedik ¦
gyesrendi tőgymnásiumban a tanév ha* 25 éves jubileumává
As első jubiláns maga a
fő-
gymnásium nagyérdemű ígasgatója. Magyar Gábor, a kioek a Unügy terén nem-oas>k Sseged váross, hanem as ortsác is sokat kössöabet. A második jubiláns P.p János, a asegedi kegyesrendi tárthás főnöke és a fogjmnasiumnak rend' s tanára, akinek érdemei nem kévésbbé kiválóak. A harmadik Ünnepelt tanár Faekts Látsló,
ki már mint a nagy-kanisa*i főgytnná-sium vese tője is kiváló érdemeket sser-lett. A jubilánsokat Stégeden as egéts tanári kar, a tanítványok, hatóságok, tes-
ületek és egyesek leikos ovácsiókbau
évsesitették.
— Nlly homuu a oap juliuabaa?
ulius 1-én a oap 4 óra 7 perckor kelt és órakor nyucodatt le, tehát a nap boss-isa 15 óra 53 perc volt. 3l-én 4 ó. 37 perckor fog kelni é« 7 óra 34 perckor le-lyugodni, tehál a nap bosssa 14 óra 57
irc less. E tierint a nap julios hóban í>6 perccel rövidül t ai éjjel terméssete-
nis«ai fink. tüsoltó egylet f éri julios hó 3-an tartott nyári táocsvigalmán betolyi 90 frt. 10 kr., kiadás 53 frt. tiszta nyeremény 37 f't 10 kr. — Feittifi.et ek : Wogriacsits János 30 kr. Grilnbai Henrik 1-70 kr. Kalivod- Jáoos 1 frt. Svas tits Károly $ -t 20 kr. Bubik Nándor 70 kr Hajat-'Sándor 70 kr Fakó Qja la 70 kr. H»in Mihály 70 kr. N N. "" kr. N N. 20. kr. N. N. 70 kr Botbmao Béla 30 kr. Kuasi N 70 kr. Knorti György 1 frt, N. N 10 kr. N. R 10 kr. tCohn N. 20 kr. Nentvich Antal 70 k Saller Lajos 1 fn. N. N. 20 kr. TV a Imre 70 kr. Ssilak N. 20 kr. Fogadja mélyen ütstelt pánoló köaönteg as f-gyl-hálás ko.soootét.
— Fflrdó idény. A váiasstisi mos galmak lesajtáaa után kesdenek a fürdő helyek megéiéakulni; a beállott meUgebt napok sok embert hajUnak a hűt fenyvesek árnyáoa és a fürdők edső babjai kosé. Kiválóan keresettek a gyógyhelyek lelyek basánkban nagy uimmil vanna a magas Tátrában, de sokan mvnuek vi dékünkről a Steyer gyógyhelyekre it, fA leg Grács vidékén fekvő gyógy.nteaetek be, K.dsguadba, és Kuhiosra. A Bála
déke >* megéeokül iiyensor. fői' Flired és Badacsony. A somogyi parto
ugyanannyival nő. — Kocsisról hó!
ismét a krónika.
em rég ssóloltunk 131 éves emberről-i katonáskodása u'áo mint kocsis ssol, ált; most ujsbbao egy musska kocsisról lekésünk meg. N>gy-Kaoissan a aRó-s«s>a-uicsában ssUletett Horváth Ferenci, valahogyan Budapestre kerOivéa, mint ridés kocsis szolgait, Hercseg Cseivers-instkynek a kocsis megtetszvén Moink-ába magával vitte, hol már 12 éve :olg*l. Napokban s»lllőfoldjer« Nagy-Kanissára jött illeté^^tségi jegyének megújítása végett, miután Aagoiursaágb* kill* letett lóváaárláai ügyben. Horrátlijjól bo-ítéli még nyelvünket, gavallérot s ait
mondj*
eaer forinto. takarito t már
ieg. Bestéi németül, orossul és len gyéül. Általában jól érsi magát, s »s oross ristokratiát dicséri ugyan, de mégit ast >adja, m est re vaj * magyartól. A ru-ieles borravaló jtrja, de osak mint ma' yar tsármasásunak ismerve kspja. Egy ieti itt 'ar:óskodása után viaszaiért, útja 00 forintba került.
— Kis-Kanizsán juiius 3-án iemp
mbucsú volt, G?lsén ped g tsoborasen-léti ünnepély tartatott, mindkét bely s idő kedvesét* folytán ssámot áh Hatot nsönség vett rétxt.
— A vara»d ttiplirzni hírnevet -L' gyógyfürdőbin junms 22-ig 26<Í tu-óssámban összeseu 9
y
kon p^dig Siótok ét bb ké t
gy p
kinálonit leg-
frt 87 krra, a aoprooios 11 frl 62 km, a ¦••ged)
11 Irt 60 krról 1Ü 55 krriil
a róssahegymél 10 frt 86 krról 10 1 Í«'«ot me« nemcs.k a köseli, de me»sse - - vidékről i«.
— Öngyilkos Kelemen Gyula csehimiodss^nti ssüle'ésit gasdatisst, több évig grót Fastatics Tassiló és gróf Andrásty Gyala birtokain működött ju-liut 1-én este 9 órakor a Nagysörháj egyik ssobájában furgó pisstolylyal vetett véget életének. Temotése «. köskór-hásból 3-án délu'án tör ént. Öogyilkot-ságának oka ismeretlen.
— Roppaut taKarékosaigot gyakorol a déli vasuttársará^ is a tiolgálattevó ¦semélyset redukálásával, ugy, hogy as elmúlt június hóra 7űO frtnal keTdsebb kiada* volt a iiagy-kanissai állomáson, a DSttgn.ősó május haviuái. Tény, hogy * ssáiíiiás (eUt.aó>n csekély, a forgalom asünetel.
A Lapos várj laktanyák, melyek épitésérÓI a tavasws*! lapujkbae bövsn m^gemlékestÜDk, a katonai, polgári bi sotuágok által tsakttertteo megviaagálva lettek s átvétettek. A vállalkosó cteg fő. oóke Hirachel Ede ur es alkaloojaal disaebédel adott, melyen asámus notabi
10 frt 78 krra, a temesvárinál 10 frt 69 krról 10 frt ll krra, a saolnainál 11 frt
10 krról 11 frt 11 krra, as esiékinél 10 frt 81 krról 11 frt 5 krra; letsáilitta ott ai aradi k. tÓhivatalnál 10 ft 55 krrói 10 frt 48 krra, a vallemareinél 10 frt 30 krról 10 fn 27 krra, a na. solymoeinál 8 Írtról 7 frt U2 krra. A teljét vasúti kocsikban való ei.dá*aá! a kősó ára: Bu-dapes'en, a Jósaef- és Ferencváro*i pályaudvaron 11 Irt 91 krról 11 fn92krra. a dunaparti pályaudvaron 11 frt 92 krról
11 frt 93 ktr., Győrött 11 frt 8 krról U frt 10 krra, Mohácson 10 frt 88 krról 11 frt 13 krra, Ssegeden 10 frt 46 krról 10 frt 69 krra, Esséken 10 frt 72 krról 10 frt 96 krra, Pozsonyban 11 frt 35 krról 11 frt 38 krra emeltetik fal. Aradon ye-dig 10 irt 41 krról 10 írt 34 krra ssálli. (tátik 1*. — As itt nem em itett helyek eladó árai továbbra is érvényben maradnak.
— Hírlapkiadókra nés*e fonloe
határosától hosotl a kir. tábla, kimondván, hogy mivel a hírlapkiadói vállalat kereskedelmi ügyletet képes, as aszal kapcsolatos nyomtatás, és tzé küldési költségek címén támasstott keresetek a keresk. bíróság hatáskörébe tartósnak.
Hírek.
— Hertelend> Béla orasággyalesi képviseld vasárnap f. bó 3-án kirándult Gelsére, hol e napon bucsu volt, Slmgi körjegyső vendégsierető hasába ssállva nem várt óvácsiokban réssesült, melyek kost leginkább as örvendesteté meg a képviselőt, hogy a lakosság egy nagy réssé párttekiatet nélkül megjelent ssállása előtt és addig éljeaesu torokstakadlából. míg meg nem jelent körükben. A képvi-selÓ örömét fejesé ki, hogy a geitei lakosáig a válasslás elasa.táveJ megasün-teti a párivisa&Jyt a iegaaebb egyetértésben ól, kössoni a jóakarattá kivánatokat-
litás vatt résit. Egy hiány h d k l
iittetik,
gy y ,
hogy a disses paloták villámháritóval nincsenek el.átva.
— A veszprémi püspöktégi javadalom átvételére és as oiuni savaros gasdánalj vitsonyok rendesósére a vsl-láa- és kösoktatátligyi minitster Boncs Fereocs ainiaatm tanácsost é* k&uta-pitványi kir. igasgatót kü dte ki.
— A balatoa fBredi tu>dővendé-eek oévsorának 2 ik asámai ss-.rÍBt juniaa 26-áig 195 felyoesámban 262 fÜrdŐven-dég jelentkeaetl, kön ük Páni. München, Béc», Grácxs B Igrád'ból it.
— Allitolaj; „Ingymes Népkönyv-ár' nyittfttou Nagy Ktoissáo » Magyar-
utctai Merschhásbs .. Egy bixotiság rcn-deste volna. Kikből áll e bisotiaág? Nem tudlak. Ha ig.s, bisoay taep esdicseretea éskedés -».
— Tesilcr lmrr orssággyb é*>
képriae Ő ósv. P.iaaaanoviu AnUlné ss Kéthelyi Vilma úrnővel jegyet váltott.
— .\>llvm«o» kftuAMt A oka-
pg g
több kényelmei a tQrdőiő kö«Öns<*güok As idén tadomásank tsermt már «s e^ns partvidék legkisebb helyei is elvanna lepve Teodégekkt<. niot Siántód, Ssárssó. Ssemes, L«lle,Foojód Beréoy. Kéitógtelen, hogy a bala:oai fürdés a somogyi partok mentén legkellemesebb és edaŐbb hatátu, mert a fove^yee, siker partokon vao túloldalon nélkülözött, kellemes hullám verés. Kár, hogy ai íitaiö partbirtokoto a >rmétset e kicctót ¦ kósoosé^nek él veshetőbbé nem lessik asxal, hogy nagyobb ÖTuhásájokkal, vendéglők épit< sévei, park>rosáual modern fürdőket nem alapítanak. Más orstágban ilyesmire oei kellene bixtatoi a birtokos oastályt! ..
bét története,
r. h Pudiurenbeo fgy
kolás gjermidk' a cseresnyemag'ól meg-fuladt. — A csáktornya-ságrábi vasúi-tal ojult évi tissta nyereaégo 5045 fr 76 tr. volt. — Kuttoiiuál egy ssepetneki fiú fürdét kösbeo a Muráb* tui.d'. ~ A sala-egertsngi kir. Il-od otst. pémügyór bistos 1-tó ossl. p. 0. biatoasá oevestetet ki. - Va,rga Jáoos lett végrehaj'ó a bfű-redi kir. jbirAeágnál. — A kesstbeiy jegyiői kör 100 fi tot adott as orti. jegy' sAi árvahás jaTára. - Hóvis v dókóo talált csecsemő a keresstségbin Hévis Lajos nevet nyert.
— Hazai r. h. A bpesti kir. opera-hátat villamos vilagitaara rendniik be. — Szombathelyen foldmives iskola let--sittxik. — Sstavoán. Uog megyében egy 127 éves ember halt m**. — Dr. Pósf.y Ssndor soproni kir, kösj-gysAvé neves-tetteti ki. — Szegeden poss ógyárt álli-taoak fe). — A <W Imre főreál Unái Ssékely-Udvarhely re helyestetett át i igy a temea ári l»p aaerktkiitétérAI le kel mondania. — A bercsegprimá* Pétrr-Pü ünnepén tartotta püspöki 30 éves jubiU-uraát. — Jásabereny btn dynamit rub6a-nas volt, tsámoa honvéd meghalt. — A lengyeltóti urodalom Gr. Zichy Jáooa
réssérAl els5 sxülö taé^i hitbisomáoynyá alapittatott.
— Külföldi r. h A tróaöróköVpAi GácsorsságbaD nagy kitUntetéasei f--g»d-tatott. — Cbarkovbun koleraetetek fordultak elő. — Berlinb^u keUti sir-miná-rium nyittaiik as Assöd. — Bulgária fe
j Hg. Kóburg válatsUtot: meg.
A párisi nök legújabb kóbort ja, ho&y körmeiket megaranyosták. — Boasniá-ban aagy foldreugea volt. — A Koth-schiidhás napi jövedelme átlag hatvan es«r forint, vagyonuk ai egj billiót mfgha'adja. — As orostok Áwiabao hadi kéeiületekei teasoek. — Argonia város polgármestered! egy nőt válaaslott. — A chmai csássár básaasági költségeire 10 ilio forint ataiványostatott.
Vegyes
— Minden ninek a legmelegebben a ajánlva! Sidzma (Galiczia, a. JordíDÓr). Feleségem majd egész öt évig szenvedett gvomorbajokban, étvágya is teljesen elveszett, pedig ugyan csak szedte a Murison és Pserhofer-féle labdacsokat, — végre is Brand R gyógyszerész BTijczi lab dtcsainak haszoálau otin nyerte vissiá egészségét s elvesztett étvágyát. Fogadja ezért legszívesebb kö Bzöoetem! Wiais Lajos, népiskolai fötanitó. Aláírásom valódiságául szol gáljon e hivatalos iskolai pecsét. (P. H.) Bráodt R gyógyszerész svájcii
labdacsai a gyógyszerárakban egy
egy dobónál 70 kr. kaphatók, figyelni kell a rajta lévó fehér keresztre ;Ös mezőben, s Brandl K névaláírására.
— KejTonatok A nyá*i ttünídők almából 1. bó l7-én ^^^Q1„«ró] fél menet árak mellett s^^^^L jDdu] ütne, Triest éa Velencséb^^P indul -4n reggel 5 óra 20 pereskor, — a ±§_ jtkesó menetáTAkkai : Fiome és Triasst Il-od otst. 14 frt. 50 kr. Ill-ad o. 10 fn 40 kr. Veleic.éb- II-ud o 17 frt. 50 kr. Ill-ad o. 12 fr . 40 kr.A jtfj érvényes 14 napig. Bővebben «r-te»u hirdet ti rovatunk.
— Érdekes Irodalmi hlr. .Érdekes Könyvtár" ciimmcl, a fővárosban egy figyelmet érdemlő irodalmi vállalat indult meg, melynek eisfi kötete KUis*. Henriknek Schiller mellett a lagnagyobb ném<it dráma írónak Heiibronoi Katicsa csimu kiváló asepaégU ssinmövét tartalmassá, Revicsky Gyula hírneves köilónk remek fordításában é« nul/nek. megjelenését annak idejéb-tn jelenük is. Miot lapunknak
a fővárosból írják as .E dtkes Könyv.*" tár" második kötete mely Cbamiaso .Scblemil Páter csodálatot törrnete* f*imű világhírt mu ét kötli, K'>rmus Alfréd kitünófordi'ásában már sajtó alatt van é* e napokban jolooik m<*g. Minden egyes kfttethes a fordítók terjedelmes és ssakss-rü bevesetést irt*k, mely körülmény oagyboD emnli as .Érdekes Köny v-Ur' irodám, bociét. Ai .Érdeke. Könyvtár" harnudtk követe 8ckiiff>e „Savingem trombitás" Cíimü elismer: kallói beciü művét fogja t-rtalmasni, Luby Sándor a Posti Hírlap belmunkatáraának sikerUn fordiiiaáijao, tsiaién a költő élet* rajtával ellátva. As .Érdekes Könyvtár* mindno egyes kötetéuek 50 kr. as ára, meg pedig tekiutet néikul a vastagságra, ugy hogy a nagyobb terjedelmű müvk is ily csekély áron lessnek m»gs*er-iba-tÓk. M-^greud^iéseket elfogad ifj, Nagel O.tó kooyvkere«kedé*e Budapesten a nem«eli tzmhás uérbáxábao és as „Érdr- '< kes Könyvtár" kiad'íhivatala Budapestéit r*y u.csa H. s*. és minden könyvárus.
— A mnityar népdalok egyetemit gyűjteménye a „Magyar U*í-Albumu, melyuek hatodik fujyamából >pen m >tl jelent meg a 9-ik füzet as 1161 — 1180. itáiuu, kuvelkesü ér.i<*k«3i dallamoitkBl ; 1. Ne sajnáljad beg-düd^., se vonód**. 2. N<* airj lányka, hogy a végéét. 3- Nincsen Győrött olyan asssoay. 4. Niucsen nekem
leségmn. 5. Nidc* oly leány a nagy Ttasa mentében. t>. Nyugssik mindeu cseodesen. 7. Oaoni die, omni die vinum est bibríadum 8. 0 «\jt által ki-ki a p4r-já>. 9. Ó* Buda gyermeke föl Hzaporao! 0- Őreimnek háta, benne lakom <sa. 11. Vjtás, öleid meg m menyecskét! 12. Peog a kassá, mikor fenik. 13. Piroa skép hajnalban álmodott a rostám. 14. Reumának as a ssokás*. 15. Hóxsabokur van a kénemben. 16. Kosta, róna, mit csinilts. egyedül a ker'ben? 17. Rótsa "t, rósaa nyílik 18. Kóssa viríts, itt a nyár. 19. Kostáját ki szereti. 20 Kossanc csárda álldogál at utssélen. — Egyes fu-set ara 20 kr. Egy-egy tulyam ara zongorára alkalmason 200 dallam Urtaiom-al 1 frt 80 kr. ElúBietést ajelen folyam-k, valamint mogreadeléu a már megjelentekre még mindig elfogad a „Magyar Dal-Album' kiadóhivatala Győrött.
Ki nyert?
Haaia juliui 2-án
Bud.pea-. 88 34 70 30 38
Liaoi: 08 85 23 *4 27
ait: 15 y 47 13 71
Feielfia laerkeaató ea kiadó:
B A T 0 K FI LAJOS
Laptulajaono. : HAJÜITS JOZSKF
JS7|tk. 1881.
Árverési hirdetmény.
A nagy kaaiaaai kir. iörvéa>aaák flkiiöiivvi oaaUlva r«..erí koiblrré
letetik, hogy Faica Lajoa ügyvéd végrn-
^ajtatóoak Poiai Láazlóoé aaill. Horváth vógrebaj iat aaeuvadfi kta-kaoiia>i
íakoa ellem 26 frt 40 kr. tik-, 1 frl 20 r. beljag költaag, 6 frl 20 kr. v«igre-ajtia fugaaatosiUii, 6 frt 50 kr. mogal-pitou vígretiajiaa karelmi, 9 fri dó ar.
jelealegi ¦ meg felmarilleodí kbl'aagek ioti <e({sbajiáai agjebon a font neva-r. kir. törvény.i«k terUUtahee urtoió
bomoklomtromi 236 tjkvben A t 319/a r.iamu 110 frira baottli iDjcatlaa 1887. '¦ juoiua 26 4q del.lít. 10 arakor Ho-ukkomirom koaaeg baaáoál Faica La-a felpereai ügyvéd vagy heljettaaa öabejóttével megtaruodó Bjtlváaoe ár-artáea eladaUi tog.HUSZONHATODIK gVTOLTA.ll
ZALAI KÖZLŐN?
188? JÚLIUS 94a
ilt^*' *r *f»noebb kitett bectár. ki»4nók t»riom»k » beccár
p gy
¦ kiküldőit k«t4bei leleooi. lÍli bim vg/
.„Ti-rore «merkelléi<iíl >aámilan<ló 1 bóu.p" alatt. — a matodika- ugyanattól ¦J hónap alatt, — a harmadikat ugyan .tlói 3 hóoap alati, - minden egyet réa.let után ai arrorea napjától rumi. taodó ti'.', kamarai egytt" aa ár»er«ai lalté *Ukben megba'ároaolt helyen ét m, -dutat.'k tt-riot Itbiemi
K-ll NaRj-Kaninio, a kir. Uaék.
„ix telekkönyvi batótáeo.k 1887 év.
ápnl bei !t. napján tarlón üé-eből.
- 'j-Y. ffugónnay Kovács Lajos
k'.r >uik. eln.'k kir ttiík. jígt'iö
3074 l-l
letfi 375 írtra b<M»ült agjh»rm.ui ('/,), ré*il8S7. é«i julim 29 ^d déUldu io' órakor Siep«toak^D a kSw^g hif«o4l F«i« Ltjot felperesi Agj-véd vágj ha Ij0ttese kÖib«jólterel meg tar »artó oyil-tíqoi árverésen el*d«tai tog.
Kikiáliiiiira f^ottebb kitett beotir.
Arreresoi kÍTinÓk Urtoio»k • beciár
Árverési hirdetmény.
A n»g;-kaDÍuai kir. tör*4orMék iftlrkkoojvi oasiálja rétcérfil kösbirré t^t^tik, hogy MarimeciGjörgy é*Gud!io Láailók -kaoi»ai lakó* végrebftjiatókoak Lovrek Q^Örgy végrebajtiít •¦•tnved" •¦ep-»io«ki lakos eüeoi 33 frt ;ók*. 1885. ¦ pril 29-től járó ti*/, kam»tái, 3 frt ír. p*r 6 frt Tégrehajtá* kérelmi, 9 frt 50 kr. árveréii. 5 frt 80 kr. jeUoÍ*gi • még folmerülnDdi^ költségek <ráoti végre-baj'.iii ügyben a f-ot Inavttell kir. lorvtiök területéhe* tartotó «iep«toek 431* ijkvbeo A I. 1 — 14 tornám aj.tt t«íiv-it ióvatlanból Lovrek Gyrtreyót
papírban a kiküldött ketébee letenoi
Vevő kötelet a ve elárt bárom eolö réeale'bee. roég p-di*: aa eltöt at arvsré* jognrorM cmolkedetetdl taáiai-taodó 1 hÓDap alatt, — a máaodikat toatto! 2 bóonp ávlatt, — ¦ h«roaadi-| kat ugyaa»tlól 3 bóaap alatt. — miaden _ ea reaalet utia aa árrerea napjától aaami<aodó ti*/c kamatokkal együtt as Irvereai feltetelekbea meghatárenott bolyon ^a mödota'ok aaeriol lafiseini.
Kelt N'xy-Kaniaaáo. a k.r. tatek, mint le'iekköiiy'vi ha'daágn.k 1887. evi april bó 9 n»pjao tar o't Uleaebil.
Qr Bttgonnay Kovács Lajos
kir u.ea, eluOk kir taiiki jtc;a<.
»07S 2-1
Árverési hirdetmény.
A nagy-kaoisaai kir. tőrraaek. telekkönyvi nailálya raei'ríl kOihirre létetik, hogy Po^ect MáriaaS'petaeki iako-t végrehajtatóoak Lovrek György végrs-hajtáai aa>.nvedo asepetoeki lakoa elleni 80 fr!. tik-, 1886 január 1-tJI járó S'/o kamatai, 15 frt p-ir, 5 frt. 95 kr, végrehej-táa ker-lmi. 8 frt. 40 kr. végrebrjtát fo-ganatoaitáti 5 frt. 95 kr. fftlytólagoa veg-
rcb«jlá* kérési, 10 frt. 60 kr. ingó rég-rebajtás megkisérlési, 10 frt. 15 kr. jelenlegi • még falmerüieodfi költségek iránti végrehajtási ügyében a feat MTes^tt kir. tArvtték tariiletéhea tartovó a aa«petoeki 524. tjkb«o A. f 1 »or m. a. UlT*tt gaüanoak Lorrek Györgyöt illstó 30 ftra becsült Vt-ed réne 1887 évi joUiu hó 29-éa délelőtt 11 órakor Ssep«taek«o a köiség báxáuái dr. Faro«k LáHló tolpe-rest Ügyvéd Tag* b»ljettea* k^sb*joaé-Tel megUruodó oyiíváaos árvocésea «ia-datoi fog.
Kikiáltáti ár a feiuebbkilóit b«osár.
Árveresni kivéaók tartóinak a b*os-ár loV. át kéaspémben, vagy óvadékképei papírban a kiküldött kesébe* tetonoi.
Vevő kötele* s vételirt három «ryn-16 récsleibea, még pedig ai elaőt ai ár v«-rés jogaröreemsikedésétőliiámitaadó 1 hónap alatt, másodikat agysoattól 2 bóoag alatt, harmadikat Qgyaoaitöl 3 bóa*p alatt mioden ^gye* réssiet uláa ai árverés lapjától ssámitandó 6*/tt kamattal agyűti ¦ árverési fal tétaloibeo meghatárosou bei yen ¦ módosatok «aeriot lefii-tni.
Nagy-Kanissio a kir. Ua#k, miot talekvi hatóaágoftk 1887. évi aá; hó 2J napján tartott illéaébAl.
Gr. Haffonnay Kotács Lajm
b. k. t. Hoök .3070 1 — 1. k. t. jegyso
1885. bov. H.IŐ1 járó 6»/, kamatai, 1 frt, 20 kr. bélyeg Tégrahajtás fogasa toaitási, 6 lrtöOkr. végrehajtási,6 írt 75 kr. jelenlegi • mégf«lmenil«od4 kalu;g«k iránti Tégre-bsjtáu ügyébon a feoti kir. i»«ék terftle-n- téfaei tartó keresatur kolláuasaji 10- tkbeo I. 1—3 6. 7 — 10. sorsi a telvet iogat-
I9i9{tk. g: mires. 21.
Árverési hirdetmény.
A o.-kaoissai kir. Uaék tkvi oastálya réaséről kösbirré tetetik hogy Godioa Jó-«aef kis-keoiasai lakos végrehajta'óoak Béli Istráa végrabftjtást sseovedő murákeress tor. lakos elleni 27 frt 50 kr. tők-,
20 év óta (ismert VB
BhRGEK-féi. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
itvi>ii t«kioiél;ek áh«l ajánlva Auflrtria-Mugyarorssagban, Francsia ó-szag, NómBtorsiag, Hollandban, Scbveicsban, Bominban «tb mar u* év öta fényn sikerrel hassoáliatik
mlnaennemü
mint Híinlf az arczbór mindenfele g
eileD kuióoóseo a rüh. as idült és pikkely sömör eJlen. a köss, a s(im5r r^pedvény, a tej és sfakál ellen, a tteplő, májtólt, ugyoeveiett rea^aorr, a fagydag, a lábitsadás, a gyrmekek valkmeooyi külső íejbetegségei ellen. Exeofalül kioek mint a bőrt tissútó mosdósser ajáaltatik.
Árn daral>onklut
kr
A Berger-féle kátrÁnj Hzsppan 40% s tömény f*kátrány
tHr:alm»i i^'nuébtj % odo«aa vaa kestitre s léoyeg^sea kül^obotó >>¦ miodio egyéb, a kereskedésekbeo eMfurduió kátráoy-atkppaDuktót, mrrt *7-b stappao ^15*/t <lic/erio anyagot tartalmas. Bioum illausorns —
Csalások kikerülése végett
a gyógysiertárakbin világosan Ber(|er-féle kátrány szappan
kérendő s ttgyelui kell a zöld csomaoglísra.
számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi ki- állításon 1883 ban.
Egyedül helyettes n bei- és kiUjoíá részére ¦
A. ílftLL. íyw roppau *•* la kii<M
l<ngy-Kanixán Prnjtr 1MI« f_viii;TMore.in<l
2987 8-H
En
Anna
Gi! *ir:*^cit «f7 telj«t V««l. r^iid idáig t«1ó t hijoak. T<miDt ft uptw »itit H iürfl*^f
n,. Efv
i,«
al küldet oaponkéi
tlSleget beküld*
mrlUtt ax eg«aa
C.illag »• T«r»a. 1 rály-ateza
y p
Tili»k«
ud»pe»t tl-
f^XXXXXXXXXXXXXXXXÍOOOOOC XXX5ÖOOOOCXXXXXXXXXÍ
ADAINI CAVANYUVIZ
R
S
Európának legdusabb natriuoi lítium ásványvize.
(Szétküldctett 1885-ben 775.000, 1886-ban egy millió liter.) Gyógyhatása:
Étrend :
báotalmaiban. Kaiöol-,*, iodioátio: htygg melr oly aa»r asértíkbeű, eddi* immert eryatlsa
renyhén — njnuiii li aem találtatott.
Borral. lyOaiolcsiitdne], ciukorral Tetjitx- a lefaditöbb éa ileqk>n mihaSad italt kipet, a eg/BK-r.-roind l«t;alokelőbb óvaaer rafilyo ¦ betapégek tllea — kotőttetftligaotött asénitT, maivoek knvttkoftebea kinTitott avagekbeo iá oasokoo át megtartja ertjét I^VPtrülílkrik • ''!• *• ** '¦• 'itór ko">""í8«a laiaiiyiiTiallvagtk
Aa pred^ti alakok ]égm*>Ditesegi töltésük miatt tokkal aténjardatabbak ff/>gjettlokx* miadiakabb ajánlhatok.
A viz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó felületére név van beégetve.
^* D -f i raíeiiü (Míiiíu tart aájuül izsitemlier Tíieii.
• * Szép lakaitok, kitűnő étkezde olrsó árak.
Bíiebb iralokkal és bármmelj felrilágositással ingjén és bérmeotve szolgál
rég alá, ds Cftmk US

j g
miiuticosó a 260 frtbaa eteooel m0gi!la-pttott összegét a baigóft vételár megüt> ; allfloket^ svalbon ¦¦ árraréa hfttáljuUoaá ralik, ¦ a Béli lairiol elírj ¦/, r«a> íq-l lli j f
n laa a aaolgalmi jog ftntartáaa nélkül a
lanböl Béli latránt il'eiA 333 frlra be-ikitUaötl határnapon oabbao «Urverea-cQlt </, reta. 1887. julini 18-án délelőtt j tetik
10 órakor K'reastur kotlátaaegi köaaág-básáaál Faici Lajoa falp. dgjréd vtgy beljattet« kdsbejöltévol megtartandó ajil-tído* árreréten eladatoi tog.
HÍDtvogj asoobto a Kereaitur kol-láuaegi 10. kboo O. 8. a. Öit. Béli i'- K B
ootoé as. KoDdric* Borbála
akareta-
turi lakét javára bflkebleaett öaregjl ba-¦aoaélTeseti taolgaliiii jogot megeloeóleg C 3. a. Vailer Jakab a -kamatai i.ko. jtrára 17 (rt. 8á kr. t6k« a jár. C. 6 a. HorTáth Fer.netjarira 126 frt. toka a jár. C 7. a. 14 frt. 47 Ír. tokét járalékai erejéig a kir. kiooatár jarára jelaáiott kdreteléa van bekebleive, enDélfo^Tt t Kereattor kolláUaegi 10. tkbeo I. 1—3 5 7 0 folroit iagatlanokböl
' é lli
Kikiáltáai ára bonsbb kilett bectár.
Arreretjii kiráoók tartotoak a bscaár lO*,-it kéttpéoabei Tagj óitdékkepet papírban a kiküldött kesébet leteoni.
Vbtó kőtelea a vételárt bárom egyeolfl réailetben még pedig : aa elaot atárveréa jogerdre emalkedéaétöl asámtundó 1 bó-oap alatt, — a máaodikat agjaatttol 2 bonap alatt, — a harmadikat agyanatté 3 hónap alatt, — minden agjea réaalet atáa aa arveréa Depjától taámiiandó G*iB kamatokkal együtt ai árrtréai feltélelekben megbatároiott helyen ét módosatok
aaerinl Ufisetni.
3073 1 — 1
5. 7- 10. g
Béli Ialváat illető ', réaa. a aaolgalmi | (Ír. HUGONNAV
jog taot*rtáaáral bocfitttlik ugjto árre- B. kir u> ék
Kell Nagr-Kaoiteán, a kir. Uaék, mint telekkönyvi hatóeáe 1887. évi ápril bí 2-ik napján tarlóit üléaéból.
KOVÁCS
ooooooooc
A nyári Hzfinldök alkalmából
f. éri július hó 17-én
menetiiralrKPV
Naíí-Kail2sarol Fiume-, Triesl-Menetiirak oda és visszautazásra:
Sí . Fiúméba . , 14.50. . , 10.40
O , Triesztbe , , 14.50. . , J0.40
O VeleDCzébe , 17.50 „ . 12.40
, , frano 17.25 , . 11.20
O Indul Fiume-, Triesit és Velenczébe július 17-én 5 óra
Q 20 p. reggel.
Érkezik Fiúméba július 17-én 11 óra 42 perczkor éjjel Érként Triesitbe július 17-én 6 óra 30 p este.
Jegyéríénj-esség 14 napig. Szabadpodgyisz nem enged tetik. Gyermekekért az egész menet dij fizettetik.
8 Bővebben a falragaszok- és programmokból, mely utób-
biak az indóháznál kaphatók. tieh ra<kI «.
3058 1 — 1 I. bécsi utazási irodája.
OOOOOOOOOOOLOOOOOC
Kizárólagos főraktár Nagy Kanizsán. JI.4KTO\ és HL BEK arainál
fen í'«TTt>T M.kie, Zala-Lovon B.ngtr Pál. Jiaoabiait T. Wünacb Ferenct, VatviroU Kokn Farka*, Canrfóo Ai^tr U«aa, Sl — '
Urlléken Scbletinctr'
J6u»f, BorliroD Hocbnajter Júms*/, Kaulbelreo NátUa; A1*)O». dOkSljöo Beck U«r«r«k, G, - l (Mit1
A t. cz épitök-özönség figyelmébe.'
Van szerencsénk az igen tisztelt épitó és épittetó közönségnek az építkezési idényre
Steinbrücki Roman-Cement Steinbrücki Portland-Cement
gyártmányaiokat ajánlani. Gemfnteink évtizedek úta a legakadaiyosabti vízi M szárazföldi építkezéseknél, ép ely erós mint tartósnak, és az idík viszontagságai ellen jónak bizonyultak, uevezetes szakférűak elismerő bizonylatai, ugy előbbi mint ujabb idókból tanúskodnak.
Gyártmányuk eredeti gyári árak mellett árusittat-nak kizárólagos képviselőnk
Npltzer LrJob urnái Nagy-Kanizsán
Steinbrflck 1887 július hóban. 371 1—3 Stánbrüeki Cementgyár.
»
>
f f f f f t f f
Árverési hirdetés.
A Méltóságos Főkáptalan zenyéri urodalmi tisztsége folyó évi aUgUSZtUS hü 1-én Somogy-Szobban
tartandó nyilvános árverés utján, esetleg befolyható zárt ajánlatok figyelembe vétele mellett f évi október elsejétől számítva
3'4 évi idő szakra- bórbo adja a
aotnoKT-Bzobtil koroamat, —
mire vonatkozó feltételek azon időig is Szobban a gazdasági tisztségnél megtekinthetők. ,_, Az arodalmi tisitség.
OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOCDOOCXXOHUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
Z A L > I KÖZ L'ÖNT
1887. JÚLIUS 9 fa
A GLEICHENBERGI
.1 Á XO8-FORRÁS
i nagy mennyiségű ízletes kettóí szénsavas nátront.
[ azonban aránylag kevés konyhasót, de annál tObb vasat tartalmaz és a világ leghíresebb auktoritásai nyilatkozatnk szerint chronicus gégehurut chrouicus. légcsóhurut, ctarom-i-us todőlob- és a légutak katarrhasainál, végre a mell-hártyalobb után hátrimaradt mellurbeli izzadmányoknál, ha egyszersmind a vasnak erősítő és vérképző hatására ref-iektáltatik. a legjobb eredménnyel használtatik. Kttl&nös alkalmazást nyer a fövény és bugykóoél. Szénsav és szóda gazdag tartalmánál fogva nagyon alkalmas borral vágj gyümölcs szörppel vegyítve.
KELLEMES PEZSGŐ ÜDITÖ ITALOK
készítéséhez, ugiszintc tisztasági s rendkívüli olcsósága folytán iegjobban ajánlható. Mindenkor friss tSltésben kapható a magyarországi fóraktárban :
SCKLEIKX SÁBOLY és TÁRSAINÁL
Budapest, III kerület, itácsiö- tcsa 47.
Yároii azlft V , Hann.iie*a<í-«tcLa 4. bol aeffrvtidaléivk i haikoi •aall uU \*|t«tt el fogadtatnak.
Árjegyzékek iogyea é i U r n ( B I ' i
^OOOOCOOOOOOOCXjCOOOOOCOC*^^
apoocxoo
p
8
Ú 4
i
u
X
4 t-lemi-. 6 renl- és 6 nimaáiiilU
A testi erő fejl«i!c»e •>• egjeni ü%Telé, m«Uett »x iat«a«t elSkésxit a CS. kir. katonft-iatétcttikre. ttnfeit'ueti- kvreakedeimi-akadémtikr&úi xi sgyívi-JJokenteitégi Tixtcár&. A 35 Unév ke«d6dtk *íi-piember 5 ín I'j o«T«ndékA ft két »iOQÍd5Í hón*-pon is i«ivít«tiiek Bővebb íelTÜigontMt »d
mw s—8 tu Iitéz«t lpZHtí|i|i
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
QOOOOOODOOOOOOOC
ocxxxxxxxxxxxxxx] c
RUSTON, PROCTOR és TÁRSA BUDAPEST
nádor Jicíh 41. hz.
•jioljik
nagy raktárukat
töEíötHiöily nelfcül.
Szeges góz-cséplógépckei 2", 3 t lóerejü nagyságban. Járgány csépieket tisztító készülékkel vagy a nélkül.
Bgyei kettős 6a h&rmaa ekéket
Sor et <;ara vel«|aptliel. «eutyi/ttitl raalikat >• kakarlczi aarili akit itb a
leaalcaibb arakaa ti ksp>ezS fetétalekkai
Árjeuwfl.i-1, ki. anntra inc>rll cs l.iriut-lilvf kaUrtnrk. 30447-8
LAEHNE-INTÉZET. 2
i.Sr Legjobb asztali- és üditő-ital.

Hazánk legkedveltebb
savanyuvize
1
JtGNESjS
mely nemca&k a polgári körökben kedvelt, de utat tört m&g uuik a felaobb 6* leg-felioii körOkbsn i>
IV Ő fensége
ajBzta.lá.n rende-i italul
Kon*t*ntinipolybm, AUx&ndriib&n, legközelebb Fiaméban is ép úgymint hfti4nkb»D AitalAnoMJi a kolera megbetegedés ellea prasservatív'
gyógyszernek bizonyult
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárába?, füszerkereskedésóben és vendéglőjében kapható.
Orazágoa ISraktár
DESKUTY
É
m. kir. •• uerb kir. udvari arvanyrii-Maüitónal BUDAPESTEN. Eru«b«t tér 7. ai.
b o
b oí
H -
Borral használva kiterjedi kedveltségnek örvend. IJJ Bl ^
Ntgy Kanizsán kapható: Fesselhofer .T. Rosenfeld Adolf, Pchwar7& Tan-ber. Marttii A Hober Prezlmayer 4 Dentsch. Marton Adolf, orakníl.
|máx juuua]22-én ! i
pgőzhajózás
Hamburgból Kewyorkba Hávreböl Hevjorkba
minden k^dde^i.
Stettinböl Kewyorkba
iaden 14 naii &iat[
y
havonkint buonuior,
Hamburgból Mexicóba
hki
A tinajú posUföch^iói kitu DÓ cllátáa roellfrt mind a hajóisobikban úgr a fo-drlköcbeti «lhclrczett utalóknak i. a legkedvezőbb 'Jtazási alkalmat ciyojtasak.
Bóiebb fthilágositást nynjt a képTiselóség Prágában WenzelpUti 15. és MitBobek János szállító Oder bergben pályaudvar.
"áift y JL.
FfiBÍB Wíl késiDénzben 1
50. 000"
10.000 n, 5000 fi 20*>ln.l|4788iíuviiiMV.
A majyar lovar -egylet torsjegy-irodája: Budapest, viezi-utcza 6. tz.
Rinosem tonjegyek k»ph»tók : N.-K.»niMán WajdiU J. kíiojTke kereakedolmi és ip«rb*ok r*»i7ÍoytártuUto»I. Scbwarcs é* Tauber ur*koál.
j
cziguretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
gjj
Cawley ét Henry p&rízsi
Ufínmásoktél óvatik
^fa p»|>ir H?imz».rkltat0U llr. JJ. P«h llr ]-:. l.Bd.í*, Itr. K Llspaiua b*=»: ve-lyenen Ucárok által, kik a ]*fjobb ajiolstot «dtak, ugj a kitüoö n>i»iiég, Talamiat u «té»MÍCr« n»Bi irulnaa tinta roltirAl, ¦ bőgj ¦iat ti yen, - ¦*** oenábcn eSy*ü*o.
XXXKXÍCXXXXXKXX
3',, lóerejü
gőzmozdonyok
fa , tnén- éa tsftimatüaeléfre
s legszilárdabb szerkezettt, könnyen illthuó s aj szerkezetű
GŐZCSfiPLŐGKPEK
szeges dobbal, kettóa tmtitu müvei árpatoklyászolóral és osztályozó hengerrel h 3150 rrt és azon felül.
MUNKAKÉPESSÉG 10 óm olati 3000-6000 kéve
jótállás.
budapesti általános országos kiállításon
nagy díszoklevél.
Magyar gözcséplökészletek
BUDAPESTEN.
OS taP
(.1(0 SSM \ \ és lül Sl IIIAIUIII
első magyar ga/dasági gépgyára
t I. BUDAPEST fcMsS Yátti nt r
4, 6. 8 lóerrjD
gőzcséplőkészletek
vorőléV-iet dobbal ea vaaker«ttol,
legújabb, legszilárdabb szerfcszet
EKÉK VETÍXjÉPEK,
rosták, malmok,
MORZSOLOK,
szecska-és répavágók
GÉPEK.
Budapestre felránduló ve vők kizárólag és egyéne sen gyárunkba (5 percz-nyire az osztr .állam vasúttól) jönni kéretnek.
Wmjditi Jiutf tíogvnfondájából Hagy-Kanittán.NAGY-KANIZSA, 1887. julius mán.
2S-1B:
Huszorihaloflik évfolyam
KI ifi zttini ár
Egye* tzui 10 kr
i H I B II K T f. S K K
ni,kénl IU krérl v^ ttáM tllvick uiiuiift
ZALAI IOZLOHY.
A ruigy-kanizxai n Keresketirimi
<i(ft/ kanizsai önkéiiíei tűzoltó-egyletf a Brui<jy-kanizsai kisdednevein
['••dig 1 kisdohjTaiahtn* bérmrntvr
Sugy-Ka nixsá n
taJtirtkpeimin ej'Ulot
g«(itatuak el
KiziriUk viwi im k
egyesület*, a Biuigy-kanizsai íiszti-ihtstyélyzö &t"tvtdkezetll} <j n$t)^nnü kf.rf.xkf-*leírni s iparkamara" nmjy kanizsai külváiasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Vajha czimtételűnkhez hívek lthetnént, azonban mind a helyi, mind a fővárosi lapokban még mindig találkozunk a lezajlott képviselőválasztás következményeinek utó-bajaval. Szeretjük hinni, hogy nagyi totlan adatnak elő.
Nem hiszszük, nem akarjuk hinni, hogy az alkotmányos érzelmű magyar nép saját maga, saját testvérei s polgártársai ellen kövessen el oly rendetlenségeket, melyeit káros ha-tái-» mind erkölcsileg, mind vjgyo-uilag súlyosan érezhetővé váljék.
Mert" hiszen e szép alkotmányos joggyakorlat, az önkormányzatnak alapigéje lévén, ki ez ellen vét, ön-Oilkossigot követ el. ez pedig ir-túztató büa.
Mint mindenben, ugy itt ;s kö-vettetik el az egyéni hajlam által oly sérelem, mely általános botrányt, kő/utálatot gerjeszt, de azért van az igazságszolgáltatás intézménye, hogy a megfeledkezetteket érzékenyen sujt-sa. Aki tehát nem az áldásos béke embere, hanem a közjólét törpe fel-forgatúja, mások személyének s vagyonának száwszáudékos megrontója, az méltán eshenk nemcsak a közm.g-mtés tárgyivá, hauem a biiitetó töivény szigorú intézkedése alá is.
A többség határozata előtt meg hajolni — tisztességes dolog. S ki ne gyakorolná ezt ? (la meggondolja hogy a nép akarat, közmoudás sze nut — Isten akarat!
Félre tehát a bos/u érzetével, meg kell nyugodui a toíGség határozatában s a békés munkásság terére kell viuni akarateróuket, ott kell felhaszuálui úgyis rövidre szabott időnket, mi által nemcsak saját jólétünket, de a közvagyon gyarapítását, és édes 'hazánk szent agyét mozdítjuk elö.
Se lebegjen szemünk előtt, hogy
X. Y. iiak több vagyona van, tehát keve*»bí'süL, gyújtsuk fel ! Hisz a g&zdag ez által még gazdagabb lesz, mert biztosítja vagyouát. de e bűnös oierénylet alkalmival a szegényebb osztály vagyona is elég, megsemmisül, s ezé biztosítva nem lévén, nyomor és iuség jó atina, átok száll az előidézőre. Kell ez ama otromba cselekedetért. melyet az ep$s bosza szült ?
Minden józan gondolkozást! em-beniek arc/.ába szökü a vér. ezt tudva, ezt látva felburjánozni.
Szigort, kiméietlen, teljes szigort követel a .társadalom. A közbéíe megóvása által minden nemes lérea a tisztességes munkának gyümölcsét akarja élvezni e sokat szenvedett magyar nép.
A munkásság mindenütt és min denkor életkedret. örömet nyújt erre pedig mindenki teremtve van • a k rálytól fugva a legszegényebb emberig dologra születtüuit; a renyhe királyt nem sze.eti uépe, de a rendbe népet sem áldja meg a meny-ojei Királv !
Botor fi.
l'J
,51 a s s a g c* a neve azon I gyógymódnak, mely ujabb időben I használlatik némely elidült betegsé-ségek gyógyítására. — Szokás a test beteg részén simogatást, nyomást kopogtatást, holmi gyranasztikai mozgásokat tenni, hogy az azon helyen megszékelt kórtnyag továbboztathas-sck. kikuszöböltelhessék és az altul a szenvedő "''testrész felszabadulhasson, szóval: visszanyerhesse rendes életfolyamát, szabad működését, elób-bi egészségét.
Ös idők óta foglalkozik t köznép a dörzsöléssel, kenéssel. Alig van falu, melyben keuó, dörzsölő
asS'OuyoK in-ui wlnanak, é-> auuvi bizonya, bogy tóbbikuek hasznai. Kezeiben fogha^yiuát lózuek orvos-szernek, Ziin ke.cruek hozzá, hogy keiük !-*^nnyebben csússzék; mis cetben liszu soprü-. vagy káuforoa pálinkát, egyébb zsírokat hasznainak fei és mikor niuiikihoz latnak, oly keserves simogatást, nyomást, dagasztani vi-zui'k véghez, majdnem jajgat bde a beteg és elniri. mert jol esik neki. Makacs bajoknál a betegeket gőzre ültetik, ágyba teszik, jól megizzasztják, órák múlva meg 'dörzsölik, sót még azt is megteszik, hogy mikor a beteg hasra feküdt kis gyermekiéi tiportatjik a nyafc-csigolatól a lábszárakig. . A kinek szárazfájása (rhenmája, I kőszvéuye) van, vagy megcsömorlött, 'testében levertséget, fajdalmát érez, | általán valamely betegségnek be-kezd"si időszakában van. az rendesen kenő,- dörzsölő asszonyt hivat magához és mivel sok esetben használ, még mindig népgyógymódot képvisel ugy. hosy némely esetben magasabb miveltségü egyének is szi vesén fogadjak el. Ai orvosok be-latvan e gyógymódnak üdvös hatását, és az orvosi tudomány elveihez idomították, rendszeresítették a simogatást, a nyomogauist ej a kopogtatást, ugy hogy ez által biztosabban lehu sikerre vergődni és .Ma -sagc" nevet adtak neki.
Alapos kísérletek nyomán, azon meggyőződésre jutottak, hogy oly kóresetctihen is sikere volt e gyógymódnak, melyekben eredmény nélkül maradta iegerélyesebbbebj^ógymodis. így jónak, szükségesnek tartották külön gyógyintézeteket felszerelni. Fra n czia ország már bő-ségcbeu van az eféle gyógyintézeteknek, i.: mikép tudjuk, hazánkban is gyorsau terjeszkedik, mennyiben a siker napról napra feltűnőbb, minek joka abban rejlik, mert szakfértiak
(o.iosok) kezébe kerülvén, a sikert többé nem a véletlen, hauem a tu-duiuány eredményezi.
Uugy minó kóresetekbeu van javaira a .Massage", azt nagyon helyesen sorolta fel Kar kas Fe ren ez, n.-kanizsai orvos a napokban kiosztott értesítésében és mivel ezen' értesítés a közönség számára lett kiosztva, leghelyesebbnek tartom azt e helyen megismertetni. Megvan abban írva minden szükséges tudni való. Az értesítés szórul-szóra így bangzik *
.Értesítés. Van szerencsém N.-Kauizsa város és környé-kéuek mélyen tisztelt közönségét értesíteni, miszerint a novai járásorvosi tisztemről leköszöntem, hogy N.-Kanizsán, mint gyakorló orvos telepedjem le. Ezúttal bátorkodom megemlíteni, hogy 16 évi orvosi működésem óta teljes lelki erőmből odatörekedtem, hogy a közönség bennem helyzett bizalma egy az összes orvosi tudományok minden ágában kellő képzettséggel és szakavatottsággal bíró orvosra találjon. Így a legjelesebb szakférfiak vívmányai sem kerülhették ki figyelmemet, mindent a mi a beteg emberiségre nézve üdvös lehet, a legnagyobb szakavatott-sággal alaposan tanulmányoztam és gyakoroltam be. A legutóbbi idób n a ,M a s s a g e* gyógymódot a la' dr. Metzger Amsterdam és dr B e r u e Párizs tanul-, mányoztam és gyakoroltam be, mely j gyógymód számtalan betegségben pó-; tolhatlan. \ annak betegségek, melyek1 egyedül a .Vla-sage* behatása-j ra szűnnek meg és maradnak el végkép, visszaesés netn észleltetett; azon betegségek, melyekben leginkább oko' zott javulást a .Massage*, a következők ; heveny es idült rheuini tiztuus. köszvény (podagra), hibbadás ütések által létrejött öülények, izületi bántalmak. inzsugorok, ét-
vágytalanság, gyomortagulat. renyhe székelés, gyomorfelböfögés, izom- és inbttvelylob, némely idült niéhbajok, görcsSk, idegísábíksat. Dr.tM eli-g e r Massage intézetéhez hasonlót a vidéki betegek számára N.-Kanizsán Újvilág utcza 5. számú saját hí-zambau állítottam fel, helybeli betegen tulajdon lakásaikon gyogykezel-tethetik magukat általam. Magamat a mélyen tiszt. It közönségnek becses figyelmébe ajánlva, ma. .utam mély tisztelettel Farkas Ferencz orvos, sebész, szemész- és szülészmester. Rendelő órák: d. e. 10 — 12, d. u 2 -4-ig.-
Tények szólnak Farkas Ferenc z orvos urnák a ,M a s s a je' körül városunkban eddig is tanusi-:ott sikeres működése mellett.
Tersáttczky JózseJ. jár**i urvot.
Tudnivalók.
— A |><>*tali«kart-kpéiut*r. A
Uiimi'.itu .uriDi t. «v, juoiu. bsvab»n 33«li7 betítiol 227,395 tn 82 kr. iét.-»ubtssS;iJ3 la.m.ndü «l.pj«n 174 i-.or 521 frt 11 kr. »i««»6.ol<^ MiknauU tnistt. Ai elmúlt év juaiu. b*vib&a 39 iOó b«l<tl.l 15»a,l77 Irt 74 kr. tauteit b- «• 6,512 tílmuod.. .l.pj.o 92,024 frt 09 kr. viMSKÜsoté* Ntkósöitoiett. A bruttó betét juaiu. bavábfta uitgyubb ugr*o mint k mu't év buoo.itkabao, de m be-tflt-^k drb. .tárna a UgKisnbb, ronlr »f io-tétal feDDálliaa (ita eiaratall. A t«DaiDK-r«l(S ln.U betét 52.574 frt 71 kr. június bÓDapbao, miDdasuuáUki felülmúlja ai elí.J m»ju< bavi 4U.686 frl H9 kr. ea april h-Ti 45 112 frt 42 kr. '.i.ita b»«t d
— HirlapelüOirtók DKjelmCbp.
A p'Jatai rqudelatek laráoak 2^-iZ ..aroa, 5841 s llt kl d llt l
A p'Jatai rqudelatek laráoak 2^-iZ ..aroa, 25841 .s. »l»lt kocli a r-íud -l«let, mely a biriapok dijmeote. ké«beaité.ere vooftt-koíik.amely juliua 1-jnó aérvéoyt.. Atuk lobit, akik 1-éD már megfitettek a í»;-beaileai illet«k«t, asok a Uvéihordó uijia megkapják péatukel a a pérn megtoneot via»s.kap*.ál aláIrá.ufckal kell ektamer-iok.
T í r c % t
Arany Julcsa.
Törül. -Mik,, lin. ifjú TCr^k Jiuui J'iro* kii koudűj'- r«t»M, tutipiíio kÜn
Dfciulgaimik >»i»u a jjy Ko«orub» kötnek »i.ld nurtuavirágol. Feltt«ik * febér ntttnjMBuJuj fejére, kü
Ciillog a ir.eet oltiT, uíz K?ertj» Áf r»jU, Térdepel elSUf a« BK7liúa*k p»j')«. Tüudbklö MUattel itiort bek rabábm A. niuaerrg utt ill körötte torjkbu.
BH&llud Kiocsei Klára, Kincae* Máté Uuj» A te M.TVduek-e mi m kirá»*ic» ¦ Ifjú Tűrök Jáoöl hi»Mt*Ti*d legyen ?-,.At é« «uTOU«k .. .'" - ,A« irt-u
él í
.lfm Török János sicreted-s Klárit ?" .„8**reum, miként a vadfalanib a párját."" flHii l«ti-l« hozzá orOkös időre ?" aaCaak aa ásü-kapa tbíssszoo ei t5í».*"
.Nem igórUl »oba másnak
váfoU „Ifertél, 'g*rttl. . .húüenül megci
„Ifinél, 'g*rttl. . .húüen Cdet ta«r»tűdet, cogemet
.KöTeteltm juisum •uy.im a fél wived, Máaik fíl-Mlvedet h* oda ígérted... Tiiitelendő urftm, könyörögTe kérem, Jaocunuxk f«l«iTét vágja ki i:unL>NQ ! , .
Jgj ital Arany JulCrt, ¦ Bxeg4aj. az á v* A tólefíny tégi, letört »ép i(S**áj» Sterelt-m czikáxik, mi>t ti hám ai ejb-o,
Égj roi.ny<larat. rajt" a mpoy»8«oi>y. fátyol. Ifjú T«r;;k Janó* régi Biorftűje, Síojéüj Arany JuLesa így )Í>U t-akuvó>«.
,K>(-dj haza lelkem, éde« jó leányom, Jétus imx ateretőd majd a másv.Lág.in . .* Ak ürült leányt ai «rep pap bistatja, Asids Arán; Jult-aa kacaafva folytatja
Mit álbz itt te riogró l. . . neas öl ateg a
A búi mcDyaiBsoayrol lctapi a fat/ott, áiét fut a naaz»ereg a lányea olumóL
S dalol Arany Julcsa cy'iayörflan, ««pen, líj iSugy^ÖTiyek ratjyog'vaQ szomorú ttaaabeu : „MierettBin, «« otWm lánguto •SÍveinlU«I, Störettem, aaerot'an éfő •zerelanm«l ¦ . !"
„Ssereimem cullag volt, asived pókul tála, Fuk«i tűsébe fanllt saerolmsm esillafa .! Te voltál él«tet», t« voltai BÍDdenem !.. . S^fits meg «itgemet Adat jó isUoem ! . *
tini;.
Az el$é tzerelea
^'ovella )
Irta : Perkoné Bíau Jö%*a.
t Folyt atáa
Alig Tárta, bogy mubájába tivos-husék; Mer«tt« toIo* újra kisokogiii k--•«rü csalódását, • fájdúmát, alig veiln ft.»ro, hogy Jena ke» utio nyúlt, hogy att megcsókolj*.
Még mkátg maradtak ¦ vendágnk, miodeu óra egy ürokkéTftitWigaak Uot tol Mariaka elöf.
Végre távul ói keMtiltek. ¦ n«m bo-a etcteodMÍiU a kaaUlybaa minden.
J^nó agy p»rcare »gyrdül maradt
M*riakáva) a t»r«mb 0; % leány ott^t a flvtten, J-o" l*asan kóíulod-íU hi>r*á. ¦ u'.t előtte térdrci arestkedflti.
Mariekam ! — j-^y-wem. táo nagyon i« kőrttnló vagyok, d- ii-m tudok nllea'-átln' utón r agy nak, ho^y ne kérjem meg, bogy eag-dji ajkát m-g^ókolnom ea lagyno e!j»gy»éiÜQknik p'caétje.
Mariska ciudálkiiVA ué««tt Jioórn de a«tan ¦tóúanui uda tartá h«l*ány ar-csát Jsoáuek, ki é^d csókol Dyumott a laáoy hidag ujkair*.
Ép ekkor lépett be as üreg Verney, k moudbatianul jól e«e'.t neki Joa&t iiy helyiéiben találui.
Végre e'buc«u»t*k Maritka urOmére, ki faradtao borult ágyára, végre bát kitörtek as elfojtott könnyek, uabad folyást rDgodhetett fájdalmának.
Kéaóbb nyu^adabb lett, elhatárolt*, bogy Jenorel jói fog bÁoní, bi-i í nem t< bot róla, hogy ai a máaik mngcialta. álookul elbagyia.
Siegény gyermek mennyit s» ot«-d»U. Kaymond, oh R*yuood ! reb-gA, mÍKusbea t«jct a váokiMok kóM temet'e, ma tettél vel^m ? !
VÁgra jótékony álom nehecUU a fáradt l*e.DV *i^m^ir«. Tán at alm<>dia, bot;j K'iymouil^ leti, d^ kea^rii Uic as euradés.
XVI.
A M*ri»k» nérnapjÁt kiiretfi napok nagvoo ívm >ruak voltak. A kailel) bao gyorsan folytak as -Iúa.é*iül-Uk • l»ko dalombot; as Örng Verney siettoié Irénét, iárt várni ? Szokta moadani, minél elóbb *noál j ibb !
Siép, de htdig téli oapoa -üli Ma-
naka a jól futott terambeo, a kerevntnn ttkiid: féli< lebuoyt ss«rDskk«l. Arcsa h«lváoy vo!i, ajkai tehérek, eg««s léuyéo a kiállolt fájdalmak «ollak é«irevebetók.
Hága volt a lernmban, gyursao fel -uyilotta szemeit ¦ körQluételt a siobábau, lálta hogy mwga vau.
Még csak dvoIci nap, s akkor miu-deo m«*gtöréut moadá. mikosben r«migA keiéc «sivébe* tsoritotta. Nem tudlak t«-ledai álooK hiteget, nem tudok miit tseretni, oh miért is azere^tolek téged oly annyira . ¦ .
A terem ajtaja megnyílt, s Mariska elhallgitott, lseméit fáradtan csukta le, jegyese lópiU be.
Megint a murnoru ábrándosás kad-v«s Mariskám, mund meg neketn mi bánt, miért a*envnd«s?
Mariska saomurus.0 atosolygutt; kedves Jenőm oo csalatkozik, én nem sieu-vrdek, már ilyen a tarmássatern, m-ig'-e-het, hugy beteg T»gyok, itt f*j s tsiv^re mutaluit, do minden ok nélkül, higyje oekim.
Jeni nem felült, mársokfior köoyör-göit M*ri»kának, de mindig ugyaa^suu ki nem ~légil3 feleletet k*pta.
Arra D*m gondolt, hogy Mariska a gr öt miatt f>senv«d mert hisaeu a*oki •«m kénysserite arra bogy dAib legyao, •tukta oiykor magábos mundani, midŐD kedvtflUnul hagyta el ssomoru jegyesét.
De mié>t Komorig minden ok Dél* kai, hití ns lehetetlen '/
JeoŐ oda térdelt jegyase mellé a hideg kesét ajkaibos ssoritva, Mariskám it-retss e ? k«rdé izgatu tan.
Ms;Uka tes'ét hideg bor«»dily fu
Uotta át, oh Janí m.ért kérdi ¦¦<«¦ tőlem, | hss mádként. ln>gy lehetnék oaje ! Jooí oróraitíaaau caókolta mag Ma-
| riakát, Da^yon ljold-ig voll.
Ob da M«riakt, a«! hitt*, hogy ssive stakadl meg, műit már tudta m. as kéaysserüdégbol •¦őreimet haiudoi, most már tadta mily-o km len «gy olyan teiőu oldala mellett élűi, ki Ól végtt-Uitül risereti, d-i kit <' »oba*-m aserethat.
Oh, b'igy szakadna m«g siiv*m fájdalcoábsn, zukogá a singé ly l-ány tai-döo Jdnő eliáv.jaou tőle. Oh iniá-t tudok uíy neretoi, 8 m'ért aim meghalni ! V
Asu'áa Verney oejnvei s J-nflvel újra a terembe jöttek, késAbb ai Öreg Verney is egy csomó ují*gga! kesében jött, s nem sotára élénken társalogtak.
Mariska nem knlt f-l, telette magát minthogyha aludni akarna. Jciiő mollttte ÜU, a leányka komit a magáéban tártra, Mariaka ugy érette mintha valami égetné kezdh s Ca«od*«in kivouva azokat felkelt a rétst vett a tars-iigáabau.
As öreg Veroey figyelemmel kiaérle húgát, a tapasztala, ho^y a gyermek ao-kai t,HD>ed, de m a Midat A1 k<>ráni»«ra bán o'ia, mint míoden uuiö termeasetek-nél eliU'jrdulai ssokutt, ö is csak magára g»ndolt.
Joü5 noksiOr kérdé apjától Mariaka szomorúságának <ikát, Varoey miodie ki-térÚUg felalt, ism-rto fiát a tudta, hogy ha vela a valiit tudatná, es aoha sem egyesnek balé tervükbe, bár kerüljön boldogságába.
S jól aejtett. JnnA ámbár védtelenül ¦terette Mariskát, mégis ssivnsen lemondott volna róla, ha tudta volna, hogy aHUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUUUS 1887. 16-ái
CSARNOK,
A regi temeti Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa idösb polgárai emlékeznek még, hogy szónagjouiany szerint » kanizsai vár bevétele alá ni időben a köztemetú a városi felső, máskép szent-János temploma háta múgütti téreu volt.
Mária-Terúzia királjné nralkodá •ia alatti idóbeu körrend le.t b nsát-taiuti Ki. hngy a UTiiel-iknct a va-roübau ut-m bzabad lenni, hanem a varu* szóléu juleltessék ki tér.
így lonént Nagy-Kaoizsan i', a szt. János templom körüli, s így á régi tcuetu melletti tér beépíttetvén, a mostani ujabb temető megjelölése után per támadott a birtokosok és| a város között, melynek végeredménye mégis az lett, bogy a régi te mető központja a lemplombáta me gett máig is szabadtérnek maradt.
A per folyamáról néhány közleményt bozunk. némi adatképen a tekintetben, kik voltak akkor birtokosok e téren s mily homály arai kodott már csak e század elején is a városi állapotok s birtoi viszonyokra nézve.
Kddigi kutatásom szerint négy' izbec találtam nyomát a beadváoyo-zásnak s mind a négyszer adott végzésnek.
Elsú kérvényezés 1808-ban tétetett, erre a végzés a következő : Privilegizált Kanizsa város tanácsának 18oti észt. Punkösd havának 2S-dik napján tartatott rendes ülése
Excellentiíja Herczegségének orgi-nalis luodualis könyvének részes kiírásából, hogy mennyi kinek-kinek hibázna, kimutatni fogja, nem különben, hogy a kéntelenség hajt reá bennünket, mivel semmi téresaégAak uincsín és igy egyik a másikkal egygyü vagyunk szárítva, bogy se adTaroak, a melyben ha az olyan tranzináaak bequártélyozAsa. amint már val előadná magát, helyünk annyira való bogy magunk alig megfordulta t&ub, egyébb mint azon csekély házi fundusuuk mncsen ; de ha ezeu ne k járandó csekély funduitainkat. melyek haszontalanul vágynak, által rendelni fogják, amely miud az rdemes városunknak mint pedig magunknak nagyobb securitásara lenne A melyért nagy alázatossaggal konyörgOnk, hogy ezeu dolgot megvizsgálni és áegyea resolutioját ki-adui, mély alázatossággal maradván az érdemes tanácsnak alázatos szolgái Vig János. Magyar László, Szabó György, Weinachenk Julianna. Szandtveber András váron polgárok.
E második kérvényben jelzett fundualis könyv részes kiírása a következő :
No. 36 Lusttig János szabó házhelyének szélessége 7 és 6, hosz-sza 11\'(, kertje sz. 6 és 5', h. 20 '/.. ölnyi.
No. 38 Vj Paudics Perencz szabó, házhelye sz. 8 '/.. és »>/.. h. 12. kertje sz. 8'/.. és 8 h. 17'/.. ölnyi.
jcgyzóíönvvéból: 276. sz. Lusztig
János, Magyar László, Horváth!házhelyének sz. 13 és 12'/
György, VainseuE Julianna és Szánt- |'.'•¦' fjének sz. 12
No. 37. Szabó György kovács, h. 12 11.
veber András sönyörögnek, hogy az ennek előtte gyuéhány esztendővel ő fd
hossza 17. ölnyi.
No. 38. Csabay András gombkötő,
temetőre fordittatott és igy házi; házhelye sz. 6 3'/,
0 4',
6 4'/, n. és 6'A-
14
fundusoktól elesett kertjeikfundu V- kertje sz. sukhoz visszakapcsoltassanak. Végez 13V-. ölnyi. tetett: A köuyörgók mikor, ki aluli No. 38", Kerpeczki József kö-és miképpen tőrtént kertjeikrek el- téljártó házhelye sz. 6 3'/, és 64 7, foglalását íilágos'o megmutatni és h 15'.,. Kertje sz. 67.. és 67-keresetjöket elegendő bizonyításokkal j h 10s/t ölnyi. hitelessé tenni kötelesek lesznek j jjo. 39 Gorbir András korács. Erre hallgatás következett, míg hálhelye sz. 137- & 11/'.. b. 18 nem l»lij-beu ismét felújíttatott az ölnyi
Kiadta Nagy-Kanizsán 15 dik
ügy c kérvénynyel: Érdemes Tanács!
Ugyan már tudva vagyon, hogy az mi|usban 1310. Gyóry József Inge-elübbeni elfolyó 1803-dik esztendőben beadott könyörgó instan'iánkra lemmi végzek nem vala, amelyért most ismét kéntelenítettünk más ízben az érdemes tanács eleibe könyórgö-képea terjeszteni, hogy azun mar régen elesett és elocupáit házainkhoz tartozandó tundusaink, a melyek a
niear.
Ebből az tonik ki, hogy a birtok test feje az utczáról szélesebb » a ke,rt felé keskenyebb volt.
Ezen házak a Weissféle sarok-mar háztól körülbelül az Albanich, illetve Pfaff házáig terjedtek.
temetőnek nagyobb,tasár. elvét'ettek, A Széchenyi fr és a fóatezát
amint az ide hozzátett ó Nagyságos ^"f.0.^ ntc" c"k » newte
nre években nyittatott meg.
K második beterjesztvényrea tanács végzése következő' 233. sz. Magyar László, Szabó György, Vig
ut^gény leinjr őt sóba sem ateretbot
vei ...tíi mi. b.rja. yMb(j ^ 6 Vi
hsen eateo Jeofi naeyun lohaogitlt BJ _, . ' _ J, Di' °
volt, kinő. gondolatuk báaiutták. Eddig Janos- Veinschenk Juha és Swndt-
mét; nim jutott earéb-, bo<y M»fiaka a Teber Andris a fliaduallS könyvnek
gróf miatt ssooved, d« idk ktiióDöa e'Aér- kiírása mellet! azon esede/.neL hogy
te: lepte meg, münteienül » grót Képe le- a s2ent János temploma mellett lévó
.ikLumeJaiAu Q fundusból. mely valaha tőlük
faterre vára'laoul a grófról ke*- . . . -
d.tt b".él, „ r,ik. arc*ái. oanét ˇmoí, molyet a grúf . gyermek .tivebíu kell.
M.ri.k. meglep.lv. t J«,
cvtdálkoiott bo^v a grófról említést teaa, t e
jrrofról ket> , , .
.„.i ki.érv. M.- " »"»» T0lt Tirosl temetőnek na- karta . ha itt leni- gyobbitására foglaltatott el, amit évének felemli:éae már eddig kikí magának elkerített, ll bírásában hagyatUsson. Klóbb mint
meghatároztasson sziU
menDyit kerített, el? — Azért SotDOgyi és AibiDich uoic ^|j uraií kiküldetnek, hogy azoknak {i hossz*sigát íelméretvén, ar
ról említést teaa, , .
e*.*** nap ói. ..grófot a «* lndni-ej oalád soh»»em eml,tette. . 'Ölül kiki A moglepetésaé. egjrböt Jeu5 veti, • fuljui».
Mégmmem értem, m\in iiuu gróf oiv ráratUnm, mée buc«m
(ro1
jelentésüket. (F0I7UUM
Uj előfizetést
Miodovájaa kellemetlenül ereitek' magukat, Mariska Jenő Havaira figyelt' a asutáo molegei/kérdé: j
Hit maga nem tudj* édea Jen Óm ! miért utaiott el » gróf, nem mond itt ön-' ?ek semmit el «¦.»*»•» oHStt ? t . ,, , . y, ,_ _ * Qű-
N=k.m?M.n.k.„,m..ob...a>™l-!ní'tunli » -Z«l»> Közlöny- 188/. tuoi jó barátok, oem volt egvmaahoi bi- é*' július—deczemben folyamára. ..lmunk,, igr a gróf elutaa«tt anélkül, 2 frt 50 krral, illetve jolius - szep-h.gyiíl«m «lbuc»u«oH voloa, de moodja temberi évuegyedre 1 frt 25 kraj-
<»ak apám. tad no valamit a gróf folíl ? ' diriával
„m ^rjtir^l'^rvarj i*»*>* <***** ---«««.
b-n u minek betelünk róla, »ere ném'kiknek előfizetésük m. ho végéfel le-_1 ma' megbatároinók aa eakuvó napját' járt, hogy azt mielőbb megújítani (FJ/t. kör) jszíveskedjenek, nehogy a szétkQldés-
_^_ I ^n huny merüljön fel.
Egyszersmint egész bizalommal felkérjük a hátralékosokát is, hogy tartozásaik lerovásáról gondoskodni s az előfizetési hátralék beküldését eszközölni szíveskedjenek. Tiszt.
WAJDITS JÓZSEF.
H i r ft k.
— Ó M
Mu*t
adkitiili
y
téieléval a
•tükttegs
réxMl • g fog jnl
* király Zataoit-
biBuojoa, hogy 6 í«l- ri>»dÓ Ami
A tn«^*« t««-
hlv .lik
asáiláacneater l«tt «bb királyi udvar i in'éakndéiek meg-lapokbavn már as«-eaai C*aktnroyia. fAiepáa réaa^r&l aa rendelet*! kapott.
— A var
ét 10-ík aaámu gkapiuk, nsalyacanot juaiua 3O-ig 332 folyÓMámban 1083 fürdóvendég jeleat-tt.
— Kérrlen. L»piuk öaetee balét ktt'munkatártait aa utón ii tiattela-ttel kérem fal ai iránt, hogy ai általam már 16 ér ó<a aaerkeatteit éa kiadott — .Wájd.a Jótaef
naptár" jöró én lüDöaen városunk- éa komoij rrányu a a m
ö *gy képn folyamira, — ktl- mngy^ak st érdeklő y y >p ujolréa Írt dol-
goi»tok*t, ugy élet- 6» tréíé* muokáJa-k bó ééi b bkldi
uMI rendéi Badacrcayba. Iidilli* t arikar, odaerkesea 5 órakor. ODa a . H.oloio.Y" roodegUnél. Vi.l-uaiodulaa B*dac*uoyból eile 9 órakor. A b«jóo csigiayaeoe jatacik. — Egy jegj ara 3 fn. Qyarmekjegy 1 frt. — Jegyek előre Tilthatók az igasgatoaigi irodibao, a tilkároil, Talamiat aa egjea hölgyek-»el *• uraksil, akik a kiriadulaii jegr*-ket atireaasgbol át.ették. B -Füred, 1887. Juliul kó 3-io. Dr Saiklar Jiloa, titkár.
- Llplkf fürdflbíl Írják itm gyógyfardö aaayira
lekUok. A tele vaa,
hogy fttrdAt ia «líg lehat kapói, lakáabaa (Aj hiány Tao. bogy a padláataobAk ia lel fék, P«ulia L*joa veodégiAaaél aapoo-kinti 'i fnirt kaphatni kávé reggelit agy
lemlével, délbao le Tea, marhabua naár-táaaal vagy .óselékkel éa étlap •ionni válaaataadó aQltet kaayérrel eat« aaiatéo étlap aferint fj atillát kenyérrel. Aa
laaáa K«siMától P«kráo*ig III out. 9 írt. HU kr. II oeet. 13 frt 24 kr. tour «• retour kártyával. FUrdoárak kádfürdő 50 kr. KŐfÜrdŐ 80 kr. Uárváoy fUrdő 1 ín, SO kr. Upedó 8 kr.
apajakkof több UbUk.ví *>U-aité* kQlde véo b-., at jkról aaóló kOila-ményeinkut non saámuukbaa kötóijük, mely akkor jelenik mag, mikor N*gy-KaniMáa a megyei tantcatüiet kösgyü-
— Tfla. Viroaank «fyik ae > tetó nélkül áll. Saomb-too a hó 9 éo eati 8 Óra tájbaa aa Eötvó* tér iö. aaám alatti hirea v3tmoD* korom* teteje láagra lobbant. A ptdláaoa lévő oagy meonyiaéfü •talma bútor- éa ruhanemű a tdiet any-ayira éleastették, hogy a gyonaa megje-l«at taaoltóaig a háltétól éa a padláaoa Ur6 holmit mar meg nem ment hété, de
'otaroff úrra a rubelek gyomioyoa aódoo, tn*r: ai i t
viaasa utasította, Ciögg e as«phaaio < mloiaam eit egy haltnai rubelért e bajlaadó lenoe, atonkivUl gyermekeit, kiket magyaroknak oevellt, nem akarja itoroaaoaitant.
— Vérit vert eratóör. F. hö ij-án 3 kia-kaaiaaai agjéa a homokkumarumi begyról j6ve, » oitani uradalmi ce&aat, mivel nekik, takarmányt lopni nem engedett, Ütni verni kosdeuék ; a nála, Onvédalemre levfl forgópiettoly t keaAból kic»*varlák * aasal ugy megvagdaliák, hogy m»at aulyu* leai xértéabon »aenv9d.
Let«nye 188? jullutt %. T^g oap délután ru|t tomote»e .^ebrrd^r Adolf köatiasteletban álló leleoyei m. kir. poe>a-mealaréa láviráai fiatal uejéock.atUl^BaJy ;itoak. — íiaiv íac<4rójelenateí uyuj-t fiauluu megöivegytlll férjét hat ku gyermekévei együtt a huaasu aaenvedéa után elueuderül'. u& illetve édw anya rovatala kóriii lálai, taemeikbeo a valŐdi fájdalom köojuivol, — hogy örökre bu caa' vaajjaaak attól, kit aaarettek, a kitol uaretv* voltak. — Ö már boldogaa alud-
»'j j
g
örökálmát, mert óveioek i köa: huoyta le aaameit, de a> é
nék aaámár* megmaradt a aulyoa caapia tarhe, — a bánat, — Ujdalom, — a kü-lúateeo, kia apró gyermekeinek ai anyái-lanaág, kik még kitebbak mint lem mérlegelni tudnák voettee«igük nagyaágát.
— Sajnálatul értaaaiüak, bogy a bacau-asent-iáatlói Si.-Fr. báxf<5 .ök ur
Simon turoy ára
Fftkund tiaitnlt
¦okát veaait, min: aiigoru ais
bi kÖ d á
holyai letett át. b»r\tuokb*n «¦
vidék , derék
tokai e bó vécéig boaaám bekU!deni asi- | ti került oeki a tilset annyira lokalitálai, veaked|eonk, — maly«kbúl a beváltakat, hogy a aaomaaédoa épületei aemmioemü a t.attaletpeldáií/üi. kiTÍll illA hooorári- j kárt nem aienvedtek. Bftod a hát, mind a
iaI jutalomaiom Wajd'U Jóaaef nap- biaoégelt holmik biitoeitva voltak A tár aasrkeatió. i lüa k jletkeaéaéoek oka valóaaina n«m
— \a«)arl(Ó«ásabirD Fopp L-O- ***¦, mint goadatlaa elbáaáa gyartyávai i, ü felaé^e veaéraecédjéoek o-)« a "Ky gyufával otl, bot oly tömérdek gyu-
j
kél b<róku»m»yiiysl fulvó kó 1-4-ea houxabb t&rU)ikitdá« végett viro- Lk
g
iuakb> Erkeled. baotca Ueyvád uraál.
y g lékony *ayag volt felhalmotva.
— HáiUaaionyok gyeimébe.
tekimetoa Al- Haaanoa an>Igilalot vélünk leooi jaaamonyoKoak, ai'dSo a jeleti f
j j
— EÍjf«yie«. Fügh Déne. huaiár- ! tudatjuk, hogy W-jdiU Jóaaef köoy vke-
kitliDÖ Ratd* egyiráut tiacte at éa ataretet tárgya.
— Megbokrosodutt lovak A tor-
máal birouak Iovai N»g\-ü«oii*Ao julíu* 11-rtB reggel a ftiutciáu u.*gbokro*udváű, vágtaiv* futottak a filterre, hol Urebeaoi H-iank ur Ualeti kirakatát ÖMxezúiták, • kocái ia óaaaetört. A aormist bíró a as ut taot veodégioa kiaebb aérüléat ¦aao^ddiek.
— Rendkívüli kGsgyfl.r»t tart •
nagy-kaaiuai kiad»daevaki egyetitilet ju-Im* 2H-.o dalutáo, malyre » meghívók » bi á
, y g
D*poi(b*n külde n«k ué-. Ax utóbbi vá-
:őhadoagy Laakay Giaelía kiaaaaaooy nyal reakedéaébi-n a legjobb minóeégi. hólyag Kea»thelyen jegyet ráltott. (PeTgamon) papírok beíöttaa üfegok be- j uo
— A Kesithely-b-itt.-györgyi he-><"«**"¦, —¦ időként éa metereokint,, •» lyi érdekű va*ut engodélyeséaí tárgyalá** igén jutáayoa árak mellt.tt, hoaaá a lekö->lyó hó 4-én Lak tea Bila államtitkár J téahei aaQkté<et fiaom tainárok ia kap-eldökjete aUu tartatott m-g Bid-peatnn. hatók.
E tárgyaláaon a kfi«maoka éa kÖaUka- | — Kmpesabetyár. Koboi í«tván
dé«i miniis'eriua ré**Árt>\: aa eloöklfl ál- ¦•*<!, bec«ebelyi illeioeégU aaökevéoyrab, amtukar-jQ kívül Si-twi JenA mio titkár, ! ki a aagy-kaa aaai foghátból t. é. májua Lóakay uaat. lanácMia, Qnoda Béla mü- 4-én megasókött, ec idő aaeríal a rigyácti
iaaxtmáuyi U éaeu
K.Íadedovuda
aaaki tanacaua, Storck főfelügyelő1 éa egy fogalmazó, — a pénstlgyminiaBtermm éaaérfil : Hárfy min. titkár, — a hadügy niDKiUnum réatér.V : »"gy torukari aaá-tadot, a dén vaaut réetéröl W«.m föfalü-ryalo, é* at eag-dályea réat ruí Tüloay Lf»jo* orti. képrtaolí, a m. kir. áll«,mva-tutak volt igasgatója, iiagér Alajoa urat. képviaelfink, Lénárd KroA &eesih<*ly vá-L^yé«a« «a Cairke Iván váro«Í tek réatt. A mlimiten megbi-¦o'tak ai épiteodA v>aui kÖltaégVA'.é«ét kiaaé mag>aaak ts.l«iván. e kételyük aa érdekeltaég ama kijileotéaée, — hogy
haiárbaa lavfi .Inare-begyen" ¦*¦ köroye-kéo bujdukol, boi már löbb nőt goooa* aaáadékkal megkerget«tt. A rattegé* moet oly uagy, bnge a ook még kettaaebeate mernek a maaŐro vagy aaAlóbagyra mtoo Jó volna, ha a cteodóra^g erélyaa lép^ae- l| i
ket laana
•>l|og*
neth F-I. káldi
déli vaaui állomáaáboi Balatonon épuendö bid éa K dbb l
b«ágaiá«, a h
• iráot.
kiaérlet Né-17 évaa ttabó-óbb Nagy-Bvaaiaain dolgi ¦ott, t. hÓ 12-én eate lorgópiaatolylyal torkába lőtt. Nem halt mag. Beatállitot-ták a kösKÓrbáaba ápoláa végett Öngyil koaaágának oka, hogy rlh-kórbao vult, i att a világ elótt bevallani aaé/yehe.
g
p itheytia le- | — Betftrésea lop ••. F. bó 11-éi
teaiteodÓ diat-aebb állomáa siépitéaei no ' virradóra Polöakefó köaaégbea, Grüufeld vélik a köliaégttrveaetet — eloaslatva \ Mórica miaut korcmároe lakáaak aaoi ieti. A 255 000 triót tevó ténylegea tökéből 45,000 irt. forgalmi eaaköaók baaaer- 10 000 frt tartalék tökére f.irdi-1*0dó. Af é>dek«ltaég a tarifák feiatna-éaét, eaotleg a asámitaanak 12 knumater után leendu mag enged te tétét j«gysóköny-
réaaéba, melyben nem laktak ¦ bol oa*k bútorok éa rubaaemuek voltak egybebal-moava, — iamoretlea tetteaek betörtek ias ott Iev6 ruhaoemüoket — miotegy 600 frl értékig — noind eltoivajoltik. A tetteaeket ayomotiák, d« a oyotavaáa tikere iráot üeg kerelma."e. A vuUt kiépiteeáVei j °" kevéa • reméoy, mart atoa a vidékai
nükaégea kóluég elÓiránycat 120,000 örurédaréoy éé 180.000 5*/.-<m eJaÓbb-•égi réatvéoy kabocaátáaa áJtal fog beaser et lelni.
— Házi tanító. K folyó ítkoUi aattniddre kereti O'ik egy tanító, ki naponként egy pár órai ok tata* t nyújtana fciaabb tanulóknak. — BAvebti feUilágo-
í nyújt lapuok kiadóhiraUla.
— A .KUfalady" baJatoa. góthajö-ról ittonyu bolood hírek keltek lábra. Hogy roaoga 40—50 évea hajó «a, melybe már uaafc hálni jar a iéitk. atb. A fóvá-roei lapok bireí folytan Kompolthy Tivadar a ,VeetprémiFaggetlao Hírlap* aaer-
ki ojolcsadtél évi lengeréaaeti a olgálát után teljea atakiamarettel bir, megvitagálta a napokban eit a aokat ül-
dösött 19 é».
'gy ifjú hajót a jó leiek-
el kom találhatjuk, hogy as tökélet bístoa • aailird koaatruc ióju, vaaaaarke-aelü b>jó, m«lj jelen álUpotábao ia akár még 20 érig vígaa isaldetheti « Baiatoo llá A födélset, mi ép«a nem lé-
nyegoa dfflog, javiiáat igéayei ugyan; a hajó maga aaonbaa igen jó a o«ak a roes-akarat míg a borniruág ócsárolhatja. Eaoyit ki kalle jWantaaüak as igaaaág
a k6*öoaég nyugalma érdokéban
— Kirándulni Badacsonyba. A
„Balaton-egy lat" titkánága Uast«i ettél tudatja a o. é. b.-füredí veadégakkel, hogy péotakaa, juliua bó 22 éo, göshajón
lár több tolvajláa történt, átéltetek a*on-bá\n m>ndi< itmeratl«Bek maradtak.
— Taaoacsok. kik 1—2 gymo. oaalályl, »atj 2—3 polgárit végealak, fel ve étnek Wajditt. Jóaaef k&oyvDyom-dájába; — a tanonca idd alatt dijatátt ayarnek, mely éraakint a aaorgaiom éa leheUég bterint emelkedik. BArabb érte-aitétt ad kiadóbivataJuDk.
— KéroiacjaroBitá*. Schlaaioger Gyula helybeli kereakadó Hugó oevtl kiak. fia veMtakaevéaek .Saejrd'-ra kórt álváltoatatáa», beiügymiDÍaatariumi reo-dslefel magengedietett.
— Koreainál verekedők. Gyurkea Jóuef, kalybeh naptaámot, ki hatóaági koa«gek elleai eróaaak éa tulyo* teati aér-tét miatt másiélévi hörtAare van ítélve, f. hó 10-óa aKuitay Faraaot-féle koroa-mában Beakfi Jóatsf vároai lámpa^yajto-gatót, ki teatvéréval ott oaendbea malal-gjitott, megtámadta t késével rajta öt oLily tta.-áat ejtett.
— Kartsehmaroff Leo arat a oag^-kaoiaaai iar. hítközaég iö kán torát már mátodttben éri aaoa kiváló kittUite-téa, hogy at odetaai aagykösaég kínálta m«g a fdkántori álláatal. E napokban táviratilag 3600 rubel évi tiietéet ajánlottak K. urnák, m«lyh«a még «agy mai lék j6-vedalem ia járni, agy hogy a biatoara veheti éri jövedelem legalább ia fölér HJ >»AgjarmiDÍamt«rfiMt««4Tai. Kartaoh-
bataroatBtuU, tárilnnspély bem lem a nádor utciai kiadedorodábaa juliué 30-áa délután, aa
dig
j
oy Jáaoa-u cím kiadsdovodában pa j 31-eo délu'áo t»rt*uk mtg,
g j mind két helyen dijmoaieaen.
— Hol kaphatók rákok? A .PoU gári Egylet* éiéan bérlAja Turm* Imre ur meglel"! rá, mtrt nála alig van nap, b»gy triaaen ne volna kapható. Hul asersi ? honnan ö >satj»V as mar »¦ ő lelaményea iig}Meé(.én>>k a titk». E<yutta: ast ¦• megemlítjük, bogy a kobagyai elaö iua-gjar aitrtöxdt réasvénytAraula tol "g«*a jégw tgonokbku asállitv* reodalkasik 2ü liinrea hordÓkk»l; triu tőrrel ato'galhat mindig, a helyi éa vidéki *sükaégleleket kielégitheu. Miodeo aaolra atép,
gyoraan
éa diOaáratea .a.éskedéa.
joa ur ativaa Vull e lapok aanrkaactujéuok Hulfman Mor legújabb kiadványából: Váaiatuk 6* tanulmányuk at iroilalom, elet ea oevoléa koréból 18H7. Ara 2 frt., Öt példányt késDoaiteoi atun neioe* óh*)-táaaal, hoj^y lo<jod b buláta«un k atenu -nevébeo ajandékoaauk aaét. A köaaöoe-tel vett értékee ét erdskei könyveket koretketóleg helyettük el: 1 — 1 példányi két aangdayebb dotatioval bíró, de törekvő tanító- a írtnak ké>be«iteUtU, a tóbbi 3 példáayt pedig a balaton-fiiredi Baaerete'.háau-, a a«ia-agerate^> tanater-muteum-, éa a caáktoroyai t>mtóképe«de kuoyvtáráo»k ajáolotuk íi\, ea utóbbi 3 helyre alkalmilag elkUldeadjtU.
— Kerrsiteló Freuad N. * bajoaai órbáanál aikalmaaui' i«r palya-fe.ttgyeld lagköaelebb átt«n a róm. kath. valíá*ra. Murakorettturon E»l Inváo apát ur 0 aagyaága végasle egé«a Qanepéiylyel a kereeaieiéal, Etiéoyi Jánot apáiaági kaat-oár podid * kereattatyaaagol vitelt'*.
— Z«Umeg>e •gyKoh, kedvea emléké fÖupánja Gróf Stápáry Gét* m. kir. fóudvaraeaiar fia ifj. Grót áaápáry Gét», a m. kir. tad. egy eleme a jogtudorrá pro-moveáltatott. Miot érteatilUnk a kösigaf gatáai gyakornoki te«odAket a mar^asom-batí aaolgabirói hivatalban fogja ^égasm.
— Tapolrsán uj képviaelö váíaaa-táa lett, mert Vadnay Andor ké. helyen ia megválaattalváo, a meaguri maodaiumut fogadta el éa a tapuloaairól lemoodott, Gyótffy Géa« fftgetloOkégparti mogválaaa-tataaát emlegetik.
— Szeatgyttrgyvaicyéa asevraf. templomban múlt va>á«*aap még at iateni .iattelet megkeadéae elolt C«ép F«reuea ottani polgár a padban óeeieeeett a dac iára auoak, hogy Aatal U •nee titKeiatea és Góton Imre taaitó minden k^érietet megtettek, hul:an~ atállubatuk b»*». Nö. a két kit árvát hagyott hátra.
— Zápfogak. .Valaha régen" nem jó latt volna kötéjok kernlai, ha l. i, at ö idejnkbaa lett volaa alkalanuk alméUHUSZONHATODIK fiVFOLYAM
ZALAIKÖZLÓN!
1887 JUUtJS 16-id
fcrdoi arrul, bogr leiijkorwak, meljoek \ emoerei n>inket „türteoeiein eióiiiek*-y<-k ( lut,ü»k d<-grkdáioi. Most atoll bau minden ; érmedé.rm né kői éa n*gj p-»»iióv»l' Muj;-k « htulmw **pfug<.kai » földtani ,i t-tfi üutgó tagjai. Ujabban ZaUmegvé-b u »* AW-N«b«i Aj>* hi lutáráhoi ur-U'to lioleía puaxtao f'iidáaáa kOsbeo epy J.uuthrnumBkk jobban* tápfopakból é* t-t^éb uauulukbóí álló ro«radványai kf-.uitek a. pf«D>r- a Kováca Karolj s«i»-ef,«'raw» p...(fAr*(wt«r a főidUni laUm:. nr.k kjt.D.iek.>i'» Miutb-gj - Isiit ugv álUt uiarauváii.)-inak I4:*iuil, as iulexet a Snui*--} Aud >r áital ta^^BjtBlü'i knli-
terjed. — Iclwidbao íbiotég t*8. — RiMtica •»« b mini«sl«ri elnók lemoo-dáftát emlegetik. ~ Béc* lakosaiga 1 UG3 000.
,
m-g. mórt érinl*»r«) »»élpurl»du* »k. — \\i\ 4idj Iguacz •nlfc-c^ormt-t'i jjol^ári*-k. :>i iL*iL»u-ol tökeié 6«b<tléuj c«uutu-k-t k»i'wti «t luiéft, melynket a kosoli jíö«eujíi ptiaxláo (aláhak.
ggy bét t&rtéaete.
— Meg>tH r. b. Gottreich U dor va-¦utí italaiig, kit a kÖvetvilaa*i.iak<>r (Vib* ütöttek meghall. — „Btlatoo-Fü ed" czimű Up re«véthi4ny mint beiiiinie.-tetett. — Szekeret Jóunfoé Bakról a ioj-tón iskolának tanszerekre 60 tr<ot «do-máBj-oiiit'. — Csáktornyán épirik a «a-góriai va»m fütúfaáiAt ¦ ti«iü lakán.
— Haxai r. h. Bp-net ismét vichi-áoy toov égeti. — HorvatorB*ágban * Siroasnnaywr éa Draekovich pártok „mérsékeli ellt-Dcék" név alatt fmiooáluk. — Pécaeit 18öS-b»» ipar, tarmíny éa illai-kiállitia l«ai. — Hajóik FÁI jd-« gatdá»» maghalt. — A póstat éa távirdát »«p-tember 1-éo egy««i:ik. — A ca-rmely-vf)lgyi papírgyár leégett. — A magyar-ni-Htági tanítók irvahaiAnuk alapragy oua 7ó 4H7 frt. — A vemprémi uj megyeháza au*. 1 -éo v&enk ál a tarlatilc meg az ÜDDepé ysw^g. — P«sea<itt m oszirák-m-tcyar b»nk tiíkj* jui. I 1-éa oyiuwimt meg — Z*l»-Apatbib» priorrá Se»bÓ S»Five«xt»r nflVí'.t-tett ki (JyőrbÖl.
— Külföldi r. h. MuB^rchiáDkbeli lovak a b«mburgi verMoyeD 40.428 már* kát oyertek. — Bécíb'-o a ro*gy*r fsgy-vergyár tervét megbukuttik. — Angliában márasság uralkodik. — A német ó^ traDctift viszonyok ujr* ruauabbra fordultak. — Houlauger mellett I'iriaban etúnttn tünte!t«k. — CataaiábaD a ko'era
— A budai Rákúrif kec^riivis turiAi títiDiü birdeiésiiakre felhívjuk t. olvasótok tígyeloitjt, mii r-t Trióban m<)g ia írdeoji-l, mert kózludomá«u ax, hogy e keieru vi* igeu sokféle iif-tiéi bite;»«tg»t -b--o a le^batAaoaabb (työgy*i«r.
Az emésztés zavarairél. Az
emésztő szervek, tuelyek által i tápan^&gok a test táplálásán* fel dolgoztatnak, egészségünkre aézve lerniésxrtt'.seu a legnagyobb footos-ságga bírnak, e szervek mútodésé-uek oiinden zavara, tevékenységi képességének hanyatlása, izgatottsága s főuuakadása koros állapotokat idéz elő nagyobb vagy kisebb aráDynkbdii. A rossz emésztés miatt az alhas bélcüatornaállomáDya is szénv,dó állapotba jat. Ha azt&u kellő helyen s idübeu nem alkalmazunk a helyes
tgyógykezelés, akkora legkülöofélébb betegségek tünetei jelentkeznek, mint p. o. vérszegénység, sápkór, tagok
(zsibbadasa, étvágy hiáoy savanyú büfőgés, gyomorfájás, nyomás a belekben, általában alhasi fajdaimik. szorulás, hasmenés, kúlika, sorvadás máj- és epebajok. Ez esetekben
, Brandt H gyógyszerész svájezi lab dácsáit (egy dobozul 7ü kr. a
i gyógyszertárakban) sok orvos, mint legjobb szert ajánlja, mivel Kellemes, biztos hatása van s egyáltalában nem ártalmas. ,
-- Egyuj magyar vrtógrp dia-dairi- Kővárosi levelezőnk irja: Az az örvendetes lendület, mely hazai Kép^yár-lá^unk terén tapasztalható, napról-napra fükozódik. E lendület röl élénk képet nyújtott annak idején az orsz. kiállítás géposztálya s ott első helyen a hazai Schiick-féle gépgyár és vasöntöde részvény társulat, melynek tárgyai még a külföld figyelmét is fölkeltették. K gyár volt az, mely a Schiick-féle (Krumpach szab.) 3-as és 2-öa ekéket bevezette és
4 fv alatt nemcsak 35 első dijat nyert velők," hanem a külföldi hasonló gyártmányokat osgy reázben kiszorította. A minap megtartott hatvani eke versenyen e gyár eddigi diadalaihoz egy ujabbat füiött amennyiben a Schlick-féle ekék a ClaytOD i ShuUlewortb, Eckert, Howard, Gubic, Sack stb. félével szemben 1 első arany-, 1 ezüsí -, 1 bronzérmet és 1 díszoklevelet nyertek. Kz alkalommal mulatta be a gyúr uj Schlick-Hava.s-féie „Triutnph" sorvctí^'épétisszabadalniazotl gördülő vetósaruival. melyek a jeteuvoli nagyszámú szakértük közt reüdkivub feltűnést keltettek és elsöreodi aranydiaz-oklevéllel jutalmaztattak. - K gépnek száojos előnyeit itt leírni Iiosí untai inait volna ('.-. a feclilick-fele gyár líuddpesten szivescu ád a tevéiben hozzáforduló érdeklődőknek bővebb felvilágosiiást. lu c*ik lovideu luegjegyeizük, hugy a gép rendkívül egyszerű és kooayil szerkezettel liii. a ré^i kiváltandó veiökorougok helyett rováikoá veUtbengerekkel vanuaK ellátva, melyek valamennyi mag vetéséra használhatók, a fogaskerekek — a gazdák e folytonos rémei — lehetőleg kerülve vanoak, a magot a vetökész&lék nem zúzza, a Schlick-Közdény: féle szabad. gördülő vetősaruk rendkívül megkönnyítik a gép járását, a legtöbb talajban nélkülözhet övé teszik a tövisborona használatát, a leggazosabb földben is lennakadás és tisi.'og&tó munkás nélkül használhatók, áruk aránylag kisebb minden más szerkezetnél, atóval megbecsülhetetlen előnyökkel bírnak, különben pedig iözöosé-ges vetüsanikk&l is készülnek. E kitűnő gép ismét hivatva lesz h&zsi gépgyártásunknak ujabb lendületet adói.
— A külföldi pótkávé ártaimu-aága, A fővárosból a következőket írják lapunknak : Az utolsó időben különösen a melegebb időjárás beálltával mind gyakrabban fordu.nan elő az olyan esetek, hogy a kávéval élőket gyakran a rosszullétnek feltünü jelei lepik meg, a mely állapot hosszabb idő alatt rendes gyomorbaijá fajul. Az ez irányban eszközölt vizsgálódások következtében aztán rájöttek, ho^y e bajt a külföldi pótkávé használata okozza azért, mert a külföldi gyárosok óriási készletei gyakran egy évig feküszaéí raktáron és bosszú ideig vannak útban, mig * vevü kezei közé kerülnek. Tekintve már most, hogy e külföldi pótkávék csaknem kivétel nélkül festékanyagot és szirupot tartalmaznak, s a hosszú időn át fekvG anyag ezek következtében erjedésnek indul, mely
azonban külsőleg észre nem vehető,
hanem caak káros következményeiben, melyek állandó hasinálatnál előbb-utóbb megboszulják magukat. A főváros közönsége ezt most már be kezdi látni és ez okból bizalommal fordul Szalády Antal tekintélyes fővárosi pótkávégyároshoz, kiuek míntaszerüeu vezetett gyára egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy a megrendelő :: naposnál idősebb kávét kapjon. .Hungária" uevü gyógy kávéjárul, mely rendkívül kellemes ize és fej, gyouiorbajok és emésztési zavarok ellem kitüau hatásáról nemcsak ismeretes, de számos fővárosi orvos állal kezeitjeinek ajánltalik is, már annyit és oly alaposau írtak, hogy itt erre bővebben kiterjesz-kedui fölöslegesnek tartjuk, Szalády féle pótkávéjáról pedig, (melyet sokan a „magyar Frank"-kávénak neveznek, pedig amannál sokkal jobb és tisztább), csak annyit jegyzünk meg, hogy jobb. kellemesebb izu és ami fő, egészségesebb minden más pótkávénál, mig ára amazokéval egyenlő vagy olcsóbb. A Szalády-féle gyártmányok ma már a vidéken is minden nagyobb fflszerkereskedésben kaphatók, de tisztelt háziasszonyaink nemcsak a saját érdekükben, hanem a hazai ipar előmozdítása érdekében is fognak cselekedni, ha következetesen Szalády-féle kávét kérnek és más gyártmányt nem fogadnak el, mert a t. kereskedő urak nagyobb része csak azért nem vesz tudomást e hazai termékről, mert a külföldi után talán több jutalékot kap.
Irodaion.
— Tátrafüred égb*jl*ü gyógyhsly
Ttui é* •*4di»v>i forraatolep, híd egri* év törp-ffloyfi tÜrdJh-iy, vmiamim ki« fok-véaü vsdregénya* környíkéuok leírása m <gj«lsDt «• bekuldouu hostáok. Tuuna-likotk tájékoiiaul a Tatrafüred tervké-p4vel ellátott füiet ára 40 kr.
— Béni Józseftől Pimta-Mike | Bud«u u. p. Albtrti-lraa, megjiloüt : .Far atú a doháDykérd^cbno" cziinfl »»ak-erielmoa dolgozat. Ara 55 krajc^ar. A sok jóakarattal irt müvet ajáuljtlk a du-bánytTtDel^k figy-lméb« aonyi^a1 i» iu-kibb, mirt a bai&naa éraelmü stersfi maga i* dohány[•rnioló.
— BL(;»8ZÍDte hanK.'Kia csime egy már e napokban tnugjclonö futatnak, mely fiaroM Gábur, koilekedetUgyi mi-DÍater figyelmébe vao njénlva. — A tü-let al&aorolja a poatatigsti ét pot'amnstnri
kar baján, a távirá«ok»t ú értekM««ébe TűDU * fal ki* . igata r»a B*ro»« Q*-b<ir minii er urimk. midflo axt mondja, t>°gr ,***géay emberak k e! oem lehet peast keseitetm .'" E.iuondja hogy a mí-aMitvioji törTeny reoáelkesésoioek ellenire a po»tábo« i táfifdiboi kissolgilt alti»stbk"t«« katonatiBBKikcL u>«> «>maiaak, a müveit, kápmti fittalaág rovatira. A b rói karaál át'Ó „tpaar ayatema" ellen i< kika! a ü*aie bajeDliija a mi b»ráinkal »> uasltákokeval. — A puatam^aterAk h»lytel4t ot>g>uo elasomori óo«k festí Kesdi — a faailatl»D! —150 írtoa poatn-rooatfr-ikuéU, a kik e oaekély OMsegérl mftif bivaUliheljiaég^t i* köt^Iivek (ia-ttyea) adai. — A teguj«Dt> idobeo, a valamire vuló pu«uhir»iaii.k*t állsmuaitoi-ták, a poH(»a)daterek ueK íolmoadlik * [i«m «»r,r*ödí.t! Ki i-IIoo nem vult ape!-lAia. Muat aionbau Btroaa G. miuitler a* állomoMitáat bftwüa-etle; lobb államilag keséit poatat vimss beiyas po«'aino«tdri keseléa ala. — A pu»i«oieaterek kiváoalma ott ÖMtpuütuful, hogy ne oaak kötelese t-aégek *>aba*«aoak rá, hanem jogai i* Ingreoek • hogy aemiot fehér r*b*»otgák alkalmsBtaaBAOak, de miot ki se vésett lUxtviaelők! — Ij;*»* 'an a»«r»/)Dek, mi-döo att mondj>, hogy valaki, ha ralai>»lj állomást •!fogad • rslsmire Tállalkosik, — asort <easi, h->gy abból magát C* c*a-1 Ad ját fenlartbatt. lUsteM^ge* m6don » a t&raadalombaa ¦¦ méltó belyet fogUljoa el. — Eceo ig«D érdok«aeo, köoyüd modor-iiao irt a a nagy kösónaégat ia elenkea érdeklő mániának ára 30 kr- bermente* sté.küldés el; mely óa««fg ai ,E^y őatinto bang" kiadója Balia S&odorhos csimesr* Pákára küldendő pottautalvinynyal.
— Kaposvárott .Somogy vármegye" csimen elleosski politikai hetilap tudult msg. Felelfl* uerkeasld Voröa Já-ooa. PéotekeD jelenik meg. Ara egeaí évre 4 frt, félévm 2 frt, negyedévre 1 frt.
Szark. Ozemt
— 8 K. ÁtDaztem; «ddig aikc-rtalefi.
— ti B. Hallom, alveaxtette a köoy^k«t-1**1? A* «laó kocstbül axég raa t»ljn pel-dá»j.
— A. „Vawoeyyei Közlöny* ititei me(«m-lék«iéa«ért tKXtelettelje* kö«öoet.
— Iiipik. Kóasöoet a tndóaitiaért.
— B L Soraid meglepuk. Nemcaak taj-ailom, de haraftsom ii
FaielAa sserkeastA és kiadó:
batorfi lajos
Laptulajaouoa : WAJUITS J0Z8EF
legjobb asztali- és üdítő rtal, kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégibajaknál, gyomor- ét holyaghu-
* rútnál.
Nattoni Henrik, i«\ú*i h
:¦¦
A gyümÖlcBf^séai idéoy alkalmával
érkesett legerönebb, legfinomabb
liollaiili percamenl (iioitiaí japirosi,
melj- tartÓMágAoái fogva as elíbbeoi gyArtmá.oyuakat íülroulja. Ara ivenkiot 4 esti méroranként p^dig 22 kcaj-cxárjaval. Ebboa uin«g gomuulvagnokéot 5 knól feljebb-
9V Postai rendelések ennek fordultával eszk'izöltetnek 0L
Tiaitelettnl
Wajdits József
könyv kereskedő
lAAÁ luiiuuijii. Aí« i"«iu>-»
T I oirjaval. Ebhea tain-g g
:¦¦¦ eszfchöltetnek. V 4> ^^"
*; E rovat alatt köröttekért d
váii.i Mi.i.wg.t_______L!!!^«*^*í**^*í**^***^^«í«^iiMÍ*^_«>»***
xxxxxxxxxxxxx
c?ooooooooooooo
ADAINI CAVANYUVIZ
Európának fegdusabb nátrium lítium ásványvize (Szétküldetett 1885-ben 775.000, 1886-ban egy millió liter.)
i dió blb*l# *
i«t«k
olr
Étrend : { Uvegalakok:
¦em találtatott.
Borral, gyOmSleaoBdvrel, csokorral mind Ief«16kel3bb <W>*er rarályoi bet«g«Ag«k elles— kAv«tk«xUbea kinyitott üregekben ¦¦ aa|K>kon át naftartja erejét. 1 'j, "( «¦ ',, liter kosönaege* aavanytiTisaTefek. l'|t 1 éi V, literei sredeti alakú paUexkokbtn.
_ _ ________________________
As érheti altfcok légmeotwtéfí töltéiük miatt MkluJ nétuaTáuubb&k
ilénk«o fdltuibao itajt képes.
miodinkákb&jialbatók
A viz eredetiségének felismerése czéljából minden dugó felületére név van beégetve.
A rátérni Mí\im tart májastól sitítem.ei mm.
Szép lakások, kitűnő étkezde oIcmó árak.
Bővebb ir&tokk&l és bármmely felTilágositással ingyen és bérmentve
Kizárdligos főraktár Ntgy Kanizsán, MARTOD és HIBEK onknil. *
•geo Fen,..,, ítikta 7.ala.L6<ön Bt jer fái, Jáao.hilá. T«ra Jóurf, Bofliroi. Hociti.Jter J6»«í,
Wünach Fermea, Vatiároit ftobu ruu- Ciurrúu A gsar U«»a, Nagj-AU4oo Nádat; iUjo., Cwkslyso B«ck Mnirmk, Oy.-
Mrllékeo Hcbleainger J. cíígekiíi »47 «—•
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
SWADLO FEREKCZ
Budapesten.
(iyára:
VII.-, «]*5-«rdí-.or 3. nim.
l Sumátödí Urrodínjsit, bullimiolt ic*i\\é-lovábbi iMbtdalmuctt B ««icok éi Broo>k>fél<i tóllí- it 't^si kályháit, Tal»miat köipooti íöté«b«r«n(lá««it, iáját iikbft-di Merint agy ragy több beljíaég ¦sámára, melj at^bbiak kttlöoöaen uj, ipalaUkoAI, ukolákoil, kúrhásakoil nb. nolI6.tot«ai«l. vagy ••ellíttotid nélkül
igeo oéliterüaD a]kalmasbatdk. Ajádja továbbá Taiameoa^t it építést szakmába tarloaó maokáit, ugjmiot : épQlot-, mű- éa Bserkasati lakatoa tégla éa ˇakolat tolbaxi gépeit koráowlt Tatból
muokait.
MinUkartják éa költaégTatéaak ingyen éi bérmantre' 3066 1-26
¦O+O+O+O+Oi
Pályázat.
A nagy-kanizsai kózs. népiskolánál 18878 tanév szeptember 1-től egy segédtanítói és egy segédtanitónői állomás 325 frt évi fizetés és 50 frt lakbér illetménynyel lesz betöltendő, kik ezen állomások egyikét elnyerni kívánják, kellőleg felszerelt kérvényüket f. évi augusztus hó 15-ig az iskolaszékhez nyújtsák be.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1887 jul. I4-én
Az iskolaszék. 040+0+0+0+0+0+0HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
. JCLIUS 1887. 16-io

+ +
+
V
4 •K
A i. ez. epitőközöHSég Itgyelniébe.
Van szerencsénk az igen tisztelt épitü és építtető közönségnek az építkezési idényre
Steinbrficki Román-Cement Steinbrücki Portlaud-Oement
gyártmáinainkat ajánlani. Cemi-nteink évtizedek ota a legakadaíyoíabb vízi es szárazföldi építkezéseknél ép oly erőt mint tartásnak. m az idík vi»zontag«agai ellen jónak bizonyultak, miről nevezetes szaifértiak elismerő bizonylatai, ug\ előbbi mint ujabb időkből tanúskodnak.
Gyártmányaink erei«ti gyári árak mellett árusittat oak kizárólagos képviselőnk
Spltzrr liRJON urnái Nagy Kanizsán
Steiobrück 1887 július hóba
Steinbrücki Cementgyár
y
í Árverési hirdetés.
A Méltóságos Eőkáptalan zenyéri urodalmi tisztsége folyó évi
augusztus lló 1-éll Somogy-Szobban
tartandó nyilvános árverés utján, esetleg befolyható zárt ajánlatok figyelembe vétele mellett f évi október elsejétől számítva
•V4 <>vi idd .szakra b<;rb<1 adja a
somogy-azoböi KorcsicÉit, — mire vonatkozó feltételek azon időig is Szolban a gazdasági tisztségnél megte-> kinthetök. ... s
l Az arodalmi tisztség. *
\ »
Huz&s nma.r jövő Héten.!
Sorsjegy , 1} \\ sorsjegy 11 csak
IJ készpénzben 1
501 100 |ft
10.000 «• 5000 «20 'oiflF.H 47S8 BBiizny iriBiy.
A magyar lom -egylet lortjeuy-irodaja: Budapest, «áczi-utcza 6. tz.
Kiacaem iortjegyek ksphittók : N.-K»niriAn Wajdit* J. kftnyvkoreik kereskedelmi ét iptrb*sk ré*ivéoy UrsuUtDil, f'ehwarct é* T a a bar uruknál.
K.ii < slllaic Alim*
185 oi¦ bassz! írtai! LtnVty-hajM' Ml. tuelyii »vi i:i*l*m toltnUu kenoc.
rtS.e»iíi
a Mlaiviit "
r<l .IS.¦¦«'! 'tr
v»t. ra.ii id.i . h.j„.k. «.l.m
kori,. Bír kocrt, ir. 50 k.. 1 fr. 2
fri Posíi**! küldi* n ipoii»pnt * p*' z kl tvit*nvít
ki-
raly uicz» t6
X
% i X
X ¦ .. s-" ; ; x
'. X
% : x
* UJ X
111 X
X » * » X
K III o 'i ,r 1 ' X
X * 3 i J« = X
X h— X
X + i X
X a 1 :«~ X
X X
X "^^^ = ¦? í - X
X 1 = t 1 "2 X
X ¦ ¦ I sj ?- L X
X ¦¦¦ ¦y a. -- i 5 "5 X
X X
X ^^^^ X
X 1 X
X e ¦ I t ¦^ -~i X
X LU X
X = *
X
X gj^*2 <4 r o *'"
X ji 1 ? K
X X
XfcXXXXXXXXXXX
PEZSGŐ
A (JLElCHENBEKíil
.} ÁNOS-FORKÁs
nagy meDnyisígfl izleles kettős szénsavas nátront, azonbin aránylaR kevés konyhasói, oV annál több vasal tartalmaz és- a világ leghir.wb'0 auktiiritisai nyilatkozatuk szerint ehronicu'i gégeburut fbronicu* h)gc-.i'ihiirat, chroni-cu" liidőldb- is a léj,'Uiak kitarrhusa:nal, végre a mell-liártyahibb utáu bálramaradt mellürb-li izzadmányoknál. ba i'^yszersmind a vasnak erösitö és vérképző hataíÁra ref-icktálcatik. a legjobb eredménnyel haszuáltatik. Különös alkalmazást nyer a fövény es hug} kőnél. Szénsav és sz-ida gazdag tartalmánál fogva uagrun alkalmas borral vagy ííyümöícs szörppel vegyítve.
KELLEMES PEZSGŐ ÜDITÖ ITALOK
készítéséhez. ugyszinti: tis^Usága s reodKiviili olcsósága
folytán íegjobbau ajánlható. Mindenkor fri^s töltésben kap
batú a magyarországi főraktárban :
SGSLEÍÍíZ KÁEOLY és TIhSJLINXl l\\
Ru.ta;i^»t. Ili kvrillHt. nt^EiA- tci« 47 V&roit ütl)'t : V . IlarniiiifK&ri-atcM 4, hnl ¦•.tmide'^o-k \ bLzL«
tis -^K-tt ft: f.e«(l'At(. :ik
í y z í- k «¦ k i i. í v e ii *- s t. ; r ni o n t i M í Hl
OOOCX30000000000a0000300tx>OOOOÍ
Erejepol az Bsreuliton aiaiti aiuiüiisisíriiei teiii vr-s,.il6[i.

RUSTON, PROCTOfi u TÁRSA BUDAPEST i
iKidor ule/a 41. sz. alall
MJÁDljÁk f
nagy raktárukat
5zrgis göz-cséplügépi'ket 2\\ 3 l lőerejü nagyságban. Járgány c&éplöket tisztító készülékkel vagy a nélkül.
Hjyea kettöa es há.rraaa elteket
S r ct szőré vetógepeket. Bieuiyüjtöket roitakit es kRksriczi-iiiflrzsoiékat slb a legolcsóbb arakon ca kepvez' fetetrpkke
irjeui.éki k Lí\áMnlri< in»\.ii i-s l.< rím MM ¦ kfildeln- L :iu4J S-K
oo
X3Í
. Kt.T'düli r.ktar' .-K.Dnháu Z«EF urnil
B 1 l> A I
Míut bit
Ő K^ ^S ^* 7^ 7 n''bb <•'•"">'"•!'•* ¦»!»•
ctrvvJU/. \ d:,;»::.b:;f:"rrk:í;;
lés, kőéavén;, bírkiü *«, «iíkr«kedó. stb. itb. aiKkna.!. *
tó mindeo gvflgv tárban ét fiiaserkereKked^.bfD.
a tulajdonosok : LOSSi TeStífrSt Bil 3076 1-10
3',', lóerejü
üözmozdony ok
fa-, as^D- ét nalmatüaelé«ra
5 legszilárdabb szerkezetű, könnyen illtható s iij szerkezetű
GŐZCSÉPLŐGÉPKK
szeges dobbal, kettfa tisztító müvei árpítoklyászolóval és osztályozó hengerrel. Ars 3150 frt és azon felGi.
MUNKAKÉPESSÉG 10 óra alatt 3000-6000 téve
jiüllás
A 18§ft.kl
budapesti általános országos kiállításon
nagy díszoklevél.
Magyar gözcséplőkészletek
BUDAPESTEN.
GR0SSM.4N és RACSGUKKBACII
első magyar gazdasági gépgyára
mí <xt T. BUDAPEST katső vtei nt f,
4, 6. * loerejü
frő/C8éplőkészletek
TerólícafB dobbal ífl vatitor^tíel,
legújabb legszilárdabb szerkezet .
EKÉK VETÖGÍPEK,
rosták, malmok,
MORZSOLOK.;
szócska-és répavágók
GÉPEK
Budapestrefelránduló vevők kizárólag és egyenesen gyárunkba (5 perez nyire az osztr .állam vas úttól) jönni kéretnek.
Hamburthól Newyorkba
Havrebol Newyorkba
minden kedden. I
Stettinböl Newyorkba
minden H nap alatt.
Bambnreból Njmgatindiába Hamburgiból Mexicóba
haTonkint egywer.
A tiraaaág poitagózhajói kitűnő «llát&a mellett mind a hajóirobikban úgy a fö-délk.iiben elhelvpzett ataaókuilt i* a lcirkcdTezübb utazkai alkalmftt nvojtaBak.
Bóyebb felvilágosítást nyújt" a képviselőség Prágában Weuzeiplatz 15. és Mitschek János szállító Odcr-bergben pályaudvar.
Wajditt Jóuef iönyvvyo^dáját'ái Sagy-Kamuán.NAGY-KANIZSA, 1887. jiilius 23-án.
3O-iic szám
Húszon hatodik óvfolv.nn
JHáfitetéai dr
-*- in* . 5 frt —
H I IL D K T C X K K
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap ^„11-lm !--,7.-t ill-tB k'.U
a kj&dnhivataHKM b«raiFi
\itffp-KaHixnd
gáti tatnak •) r
Ksiu-atsk vissia se* kö delaek
A luigy-kanizsai „Kereskede.lvii Iparhank*, a Mnágy-kanizsai önkéntes tüzn>Uó-egylet, a mnagy-kaniz*ai kisdetbtcvelö egyesület* ,/a- m nagy-kanizsai tiszti'önsegélyző szi'tvetkezef. a „saproni kereskedelmi s iparkamara' nagy-kanizsai külválanztmány áriak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
bállHNIUÚdok.
11.
Lépten nyomon azt halljuk hangoztatni : haladunk! Igaz ?
Igenis haladunk a külsőségekben. A varosokbaü szép épületek emeltetnek, kivlllröl megbámuljuk, szép és cnfri, költséges a kiállítás ; menjünk csak be: rideg alakoknak köszönünk, kik csak ugy lélrállról fogadják el a jú napot, kevésnek, csekélynek tartjak ezt a köszöntést, bauem na hajlongunk, kezeit csókoljuk, oh akkor egy egy mosolylyal odvözftltetüuk, de e mosolyban is valami titkos fanyarság van, váljon nem-é adóvégrehajtók vagyunk ? gondolják magukban. És ha körul-uézOnk, borza.ua látjuk a haladás iszonyatos nyomait. A mama éme-Ijegtetóen kifestve, magyarán mondva talpig puuban ül a zsölje székben reiuregényt olvas, a kisebb nagyobb gyerekek hzaladgálnak rendelleii öl tözetben. tóczosan, kiHit. zsemlyét, ueui is kenyeret kérve. A mama ridegen utasítja a cselédhez. A cseléd dörmögése behallatszik a konyhából, hogy a kifli elfogyott, kenye-let nem hoztak még a péktói, mert azt üzente, bogy hitelbe már nem ad.
Jón a zongoratanár, a tanuló mérgesen fut a szobába, hogy megkezdett játékát nem folytathatja s komolyan kell a zongoránál egy óráig ülDie. Elkezd durczas lenni, a tanárra nem hallgat, üti-veri a zongorát. A mama kegyteljes s odaszól: m*uj édes gyermekem játszani, bizonyára fejed fáj kedvesem. Tanár ur üljön mellém, szórakoztasson egy : kiisé, oly unalmas ez a regény. Mondjauak látta X- urnót »z estea korzón sétálni-? Ugy-e szép, elegáns rulia volt rajta? pedig tudja kedves tanár ur hitelbe vették, hitelbe csináltatták, üe nemondja senkinek, mert tudja galambom, én nem szok-tan senkitse megszólni. Volt ai este
a színházban ? Nem. no miért uem szült, 4z uram szegény hozott nekem színházi jegyet, de biz én a lovardába mentem, a konyháo megtakari tott péuzemen hozattam jegyet. A szinházi jegyet átadhattam volna kegyednek, nem veszett volna kárba. Azaz hogy azért sebaj, mert azoknak a szegény színészeknek is csak ikell élni. Mert hát tudja édes-ked-Ives tanár ur a korral haladni kell, 'pártolni a művészeiét szent kötelessé-|günk. Apropos! Ypszilonék holnap este társas vacsorát adnak, és kép-zelje a szakácsném beszéli, bogf a piaczon tiz^ krajczáron vettek zsirtr hallott ilyesmit ? K közben befut a szakácsnéuak nevezett szobalány is kezeit csókolom nagyságos asszony, kevés a zsírunk, hozasson a boltból, mert baj lesz. A nagyságos asszony összedi zsebében a rézkrajczárokat s ugy markával átadja : nesze egy marok pénz. De a zongoratana r sem rest, feláll, tiszteletteljes hajlongások közt odanyujtja zongoraóra kártyáit, kegyes kifizetést, illetve beváltást kérve. A nagyságos asszony összegyűrt fehér keDdójével arczárói letöröli az izzadságot, a szegény tanár megijed, eléje térdel, az istenért nagysádnak mi baja van? zsebkendője egészen véres lett. Ah .' sóhajt ' és elájult, a beszaladó szakácsnét kéri a tanár, hogy vizet hozzon, vérzik 'a nagyságos asszony arcza! az ördögbe, telel a mosolygó perszona, } festék az, nem vér. Taian pénzt kért az ur? Mert akko.* ez szokott történni!
Kz aztán haladás ! Ili nem azért mindec szép kul-jsejü háznál nincsen ám igy, Isten mentsen, azt mondani, de hogy vau igy, az tény, az is tény, hogy hajdan ilvesmi nem fordulhatott elő, mert hát a haladás szekerére nem kapaszkodtunk fel.
Tagadhatatlanul okszerttleg véve
azt a haladást, üdvözlésre méltó tQ-neménv. Gyönyörködteti a szemet, élesíti az eszmét, szépíti az életet, ké'llfmesbit. a léteit .... csak az a sok fatfyu kibajtása Be volna! Ilyen a leitebb vázolt családi jel •-net. hol a ferdén nevelt anya családi boldogságának csendes tűzhelyére mily nagy mérvben ülteti át a kicsinynek latszó, de hatásában ádáz rombolásit rósz b'jlamot, mely még rosszabb szokássá fajul.
Igyekezzünk nyesegetni tollal, -szóval, de hazafias jóakarattal s -hoopolgári kötelmei teljesítünk.
orfl
A magyar közönséghez
Három ragy magyar város lett porrá, romokká, Eperjes. Nagy-Ká-roly, Torocztó. Templomok, iskolák, középületek elhamvadtak. Isten háza, muzs&k háza és a szegény ember báza mind egyenlő rom lett.
Isten próbára akarta tenni a magyar nemzetet. Tud e önmagán segíteni a veszélyben ?
A Király és a Nemzetgyűlés magas példákban megadták a választ. Irodalom és Művészet követte példáikat. Felhívásunkra a magyar irodalom és művészet képviselői oly Emlék-albumot alkottak össze, mely szelli'mi tartalomra, érdeüességre nézve ép ngy. mint művészi rajzok tekintetében kiváló becsQnek mondható. A ki ezt megszerzi, a hazának és emberiségnek hoz áldozatot s ugyanakkor saját házának szerez vele emlékül elteendó díszt. Készt vett a mú létrehozásában a magyar közélet, irodalom és művészet számos jelc-c, közöttük annyi fényes név. Bizonyítsa be Hazánk közönsége, hogy a legfényesebb név magáé a Magyar Memzeté. midőn részvétére teljes joggal hivatkozik a részvét nemtöje.
A .Segítség' külső kiállítása gondosságban és díszben meg fog felelni a belsőnek, s örömmel jelenthetjük, hogy e szép czélra az Iro dalmon és Művészeten kívül a Magyar Ipar is meghozza áldozatát; je lesen több hazai papírgyártól s más iparosainktól hazafiui áldozatról ta nuskodó ajánlatok érkeztek a .Segítség- irodájába, a melyek mindenike elő fogja mozdítani a czólt, hogy ez emlékalbum jelentékeny ősszeggel járulion elhamvadt magyar varosaink újraépítéséhez.
A díszes emlékalbum ekkép sokkal nagyobb terjedelmet nyert, mint eleinte tervezve volt. A .Segítség* emlékalbum négyféle kiadásban fog megjelenni, u. m. . egy forintos, három forintos, tiz forintos, és száz forintos kiadásban, melyeknek már 'elseje - a legolcsóbb — az egy | forintos is csinosan lesz kiállítva, s borítékban 40 nagy oldalra terjedő mintegy 7(J képpel illusztrált tar talmival árához képest annyit fog nyújtani, hogy hasonló díszes illusztrált füzetet a külföldi nagy irodalmakban is csak két-három ekkora áron lehetne megszerezni.
A drágább példányok fokozott diszszel lesznek kiállítva és külön művészi mellékletekkel ellátva.
Jelesen a három forintos példányok részben színes alapnyomatú képekkel karton vastagságú papíron, a tiz lorintosok olifant-nagyságban pergament borítékkal fognak megje lenni. A száz forintos példányok az előfizetők nevével ellátva rendkívül díszes alakban lesznek kiállítva, szintén olifant alakban, merített karton-papiroson, selyemboritékba kötve per-gamentbu.okkal. hasonlóan Ipolyi Arnold ,A magyar korona' czimü disimüvénei a király és a pápa részére készített kü.ön példányaihoz.
A .Segítség' emlékalbumra, mintán annak, kivált drágább példá-
nyai csak az előfizetők számána arányában fognak nyomatni, előfizetés nyittatik. Az előfizetési pénzek kczelését éa az előfizetés utjín megrendelt példányok szétküldését a Franklin-Társulat vállalta el Az előfizetési pénzek tehát a .Segítség' számára a Franklin-Társulat kiadóhivatalába (Budapest, egyetem utcza 4. szám) küldendők. A megrendelések utánvéttel is eszközölhetek.
A t. megrendelők kéretnek, hogy a megrendelésben világosan tűntessék ki. melyik kiadást (az 1, 3, lo 100 frtos.t) és hány példányban rendelik meg.
A sok gondot és muukát igénylő díszes emlékalbum augusztus elejére készül el. s augusztus hó folytán fog a megrendelőknek szétkuldetni.
A .Segiwég" g;ü|to ivtine. és előfizetési összegeinek beküldését a Franklin-Társulat kiadó-hivatalához augusztus hó lf.-ikéig kérjük.
A .Segítség' emlékalbum szerkesztésére és művészi kiállítására két bizottság alakult: irodaimi és művészeti.
A .Segítség- irodalmi bizottságában Jókai Mór főszerkesztőn és társszerkesztőjen Nagy Miklóson ki-vül dr. Beöthy Zsolt, Kákosi Jenő, Szana Tamás, Tors Kálmán, Vad-nay Károly és mint jegyző dr. Szí-deczky Lajos működnek közr&.
A .Segítség' művészi bizottságának tagjai, a művészeti rész szerkesztőjén . Koskovics lgnáczon kivül, még két .művészünk: Vágó Pál és Zala György.
A .Segítség' ügyében értekezhetni naponként déli 12 és 1 óra közt a 'Segítség' irodájában : Egyetem-tér 6 szám.
***
A .Segítség* emlékalbum által kitűzött czél előmozdítására ez iro dalmi vállalattá' kapcsolatban sorsjáték és népünnepély rendeztetik, a
T á r c x ft.
Dalik
i
SirutOOÜ ha, virág ufi Bajd
Egy«net)*>n ¦tuvenből bajt Bánatul lm a leveU, Apri virággal 1«* tele.
Bfcuao & Mert *kit éu N«m *zeret uf7, Uta, c*»lf« mind
Apró viráf b
it birok, natiéz titok
JfefiYt, tábajt . . moudupttU, áz^éi nekem mégaen a át*
II.
Euyéa agyán tóhajtAsod, Ezt mulatja kéxiráaod. D. ««-relmed idea mézét OwetlaDUi mi* MlTja uH.
Eujam ngjan stiTed belje, Hová gjotrő kío vas rt-tve, De mi btnui ! ha ¦terelned Gyönyört nekem »«m wr«mfaei 1
t-» ia mégit aldlak tÁged, Muri tu éde» raméD^ieged. Bunrifod fa.rrad, b*rv»d — L(t k biid: mefbalt !
Az e!ti tzerelaa.
<NovelU.)
Irta : Perhoné Hiau Jöxna
(Folytatta.j
J«oÓ kérdien B^Mtl itomoru ]*& •ént •¦ arm láiaaott érfoi a
Éq fttt hiaiom ful/Utá Vernoy, hog^ wlóbbi alhatárosáauok meljolt maraduok,, di vaiárnap v*n, mábut H oapra lehatod *¦ e»ku*7Ö.
Voro-y elhallgatott, éasre Tfltte mial borítja iiávt: ball a iára húga arcait hal h
Mariakim ( folyt.la
j
lott hai*aojaág. Akarod így
ai ara élűit, mi dó a tudja, hogy elválaatt-hata'.lnDul hutsá kötik a n«m aaerotet lérfiubos, Őrökre hoisá lánciulják 'i
El at érs^a borsauu! lehet, dn rnég-anm uiy»n iaioajatot, miot hogyha ki ara mást »tere.v-i -teljes s»ivéből, ngj oly térlíuhoi me^y, kit nem c«ik hogy nem í h
eth*-
^y gy
d* kíoek csupio aiert, hogy
.sutáo némi isunet után halkan, hiM osu- botstuját kielégith-sse, hűséget esi pán caak lóled függ mmdeo. 1 Att mondják, bogy a busssu nem ne-
Ti'lem, monda Mariska remngo han
goo, lÖle
jál van énoekeni
Mást akart mondani, de éesre vette Jenőnek rajta nyugvó kérő tekiutetét, ¦ gondolatát uem fejeste ki, aeiB ludta je-gvmét megkiDoioi, hisi & oem oka bői -dugialanaagomDak.
Esutáa D«m tokira mindeoki táját hiobájába tavoaott, ob de milv kulöoféle érselmekkel uivttkbeD. XVII.
Mily kimoDdbatatlan boldogtag tuil-beti «1 egy leány ttivét, ki titata roély »(ereleoab<>l követi y gjeaat as oltarboa, ki ecsetelhetné híven a>OD magaaltot ér-aelmel, mely ekkor a isivet tiAveiebben dobogtatja! — tenki.
Siogéoy a »yelv erre, a boldogságot ép agy mint a boldogtalanságot oak éres-ni lebet igaaán, leírni uem.
S mégis meg akarom kisVleni, *gy bolat-gtalan menyaationj kedély állapotát kellő síinekcel ecseteloi.
Mit ér-ihot a isi', hogyha csak még óéban; pnres v«0 háirt, t aaután hűseget kell osküdn.oegr íértunak, kit o«« tud siareiDi, mit éreib-t midőn a bor-¦ 4 vató toljes .agyiágába. iQmk fel I
maalélekhex illí, ex eaetbffn ninca igazuk
uh a aserelem — a kíjiUcotto«k veit sxere-i id
j
iem, mindenre ki*pea. Keggel
kora, Ma-
gg g ^
riik a könnyű pongyolában fokitik a ke-retreteo, mott egyaserre telkei, keiét ni-vére ssoritja, airoi már nem tud.
Elérkezett hát végre eaküvŐm oapja, rebegi a halvány leány ifgttutlan, — oh Istenem adj erőt fájdalmam elviselésére, még csak ma ne hagyj el.
Axután újra lefeka«ik, asemeit lehunyja, meg ki térti gondolatait egy be •sedni.
D« nem tud goodolkosoi elméje sa-vart, hallja mint fmkoioak a folyosón, — tudja hogy as elŐkéssületefc folynak.
Ssobájának ajtaja megnyílik, Looiia jöobe, kesébe hoiva egy igen ot^j dobost.
Haríaka szótlanul pési mial veaxi ki Lmiia a dobóiból meoyacsaonyi ruháját, teher sslyemb^l a legdrágább csipkékkel dissitve. El van kéasitve a ruha monda LoBÍsa halkan, mintegy magáhoi fa-miéivé, kissuzoay nem néioé meg?
Éa? monda Mariska szomorúan ne is muiuu Lduixim, mert láttára a Miiem megtxakad.
Luuita meglepet ve hallgatta fiatal
uruoje ssavait, de unm felelt, úgyis tejtette, bogy kérdések által még fokosia tájdaJmait.
SsótlaDul vette ki a boatiu fátjolt t a kotsurut a dotwsbol, t ai asstalra tette.
Mikor jöhetek öltöztetni kérdé asu-tán halkan?
Maradjon itt Louisám, végessé el most mindjárt as öhüskódést, biss mioél elubb annál jobb.
Louisa segitett nrnojének a felke> lesben, s a tükórbös vesette.
Mariska Louisa karjára tanúskodva majdoem táutorogva ment a tiikör nlé, hol rögtön leült.
A mint megpillantotta halváoy ar-csit, megijedt önmagától. Hit tenki tem vesEt éssre r»jum a feltüuo váhosiaty kérdé a komoroától, ki tiép fonalait keidé lebontani.
As teljes lehetetlen éasre uem venni, feleié a komorna a iegbenaobb réssrét hangján, ön nagyon sokat ssenvod Ius-sssooy.
Hariika e ssavskra heves sokogiaba tort ki, oly jól esett neki, bogy van még valaki, ki iránta réssvéttel viseltetik, tsi-ve már nagyon is el volt telve fájdslom-1, kellett hogy valakivel kösöljf, könaybülést reiDelt.
S elmuodott Louisinak mindent, ki maga is fiatal tevén, együtt érsett t nrl Mtriikával.
E kösben a hajat mar elrendelte Lou-isa, most a ruha felvetésem került a tor a mi meglehetős nehésségg«l járt, mire! Mariska mosdulatlanul állt t bámult a
g Végre elkévsült a koormroa a íelöl-
tösessel, moat még a koszorút s a tilyolt tülte uraője etép aiőke fürtös fejére, egy angyal nem lehetne ssebb, mint Mariaka volt midőn teljét menyasszonyt disiben állt a szoba kötepén, I^ouisa elragadtatva szem'éhe öt t halkan kérdé.
Nem akarja magát megnézni V
Oh nem! feleié Mariska mintegy ál-modusva, moet épen atop poodoSkuiom. hogy mily szép volna ha a szobába ra-vaíaloQ k^poraó voloa felállítva, do szívesen bele feküdném.
Kiaaaaxony az Iilen asent nevére kérem hagyjon tel az ily gondolatokkal, inkább mondjon nemet az utulaú per^t-b*B, hisz senki bhoi kéoyazeritt r, szt-ren-esetlen ha**»aigra.
Igaz, nioudá Mariska szomorúan, ob de meg akarom mutatni ano*ik aa áluok bitegetönek, bogy nélküle is' élhetek, u«* tudja as m-e soha, hogy mennyit szenvedek, hogy mily boldogtalan vagyok hogy azért fogok nem tokára a hideg hant ala'.t pihenni, mivel övé nem lehet' lem.
KuastsoDy gondolja meg mit tasi ?
Már kéa4 teleié Mariska megiort hangon, kiso . ..
Az ajtón kopogtattak, Iréné iépeit be, oiy szép volt « no ma, csak halvány arcsa ¦ íényio fok a te szemei árultak el néni ayugtalanságot.
Mariskám kedves gyermekem, de szép vagy, oh b>>gy fog Jenő még ezer-szert" jobb n at«r-iai ha meg át.
Mar.aka anyja karjaiba borult, etive erő.eu dubogo't, ujkai remeglek, auyám 1 több»t nem tudott mondani.
Jsr&ak a terambc leányom, monda
Mai számunkhoz egy negyediv hirdetési melléklet van csatolva.HUSZONHATODIK EVFOLTAM
Z A L AJI KÖZLÖNY
188". JÜUUS 23-á«
melynek jövedelme a tuikirosullak és az arviz által sújtott szegényebb lakosság kőzfiit arányosan fog meg-osztatni. — a .Segítség* eoilékal bum jövedelme azonban kizárúUg azon czolra fog fordittatni. melyre e vil la lat alapittatott, a há om magyar város újra építésének előmozdítására. K jótékony vállalatok ügyében az említetteken kívül még több bi-^j««t»ág is alakul, melyekben kiizéle tünk számos Kitűnősége vesz részt. Jfelben :
a .Segítség" ügyében a terje?z test vi'/itó bizotiság alakult, mely iit;k tagjuiul eildtg felkéreltek: báró Atzél IW>. gróf lUtifty Béla. ISe-uic/.ky Ferenez. Herzeviczy Albert, l'sivolszky Lajos, Darányi Ignácz, gruf Dcssrwfíy Aurél. Gerlócy Károly, György Aladár. Ivánka Imre, Jókai Mór. gróf Károlyi Gyula, gróf .Karolyi Iván Lévai Henrik, báró Lipthay Béla. Nagy Miklós Bosfco vics Ignácz. Scrdk Káioiy, gróf Teleki József. Tisza István, gróf Tisza Lajos Thék Endre. L'rváry La-! jos. Vágó Pil. Visi Imre, Weserle! Sándor. Zala György, Zicliy Antal.' E bizottság még lóbb taggal fog kiegészíttetni.
Az augusztus 2U-Ln rendezendő! nagy népünnepély intézésére külöQ1 bizottságok alakulnak gróf Károlyi István, báró Atzél Béla. gróf Teleki József és Gerlóczy Kai oly polgár- \ nio ter elnöklete alatt.
A „S-gitség* emiékalbum számára irodalmi dolgozatokat és emléksorokat küldöttek be eddig:
Rudolf trónörökös föherczeg 0 Fensége, József fóherczeg (I Fensége. Koburg Fülöp kir. herczeg 0 Fensége ;
Aboriyi Lajos, Ágai Adolf. As-' bóth János. Ábrányi Emil. Arany liászló (Arany János egyik kiadatlan költeményét). Albrecht Lorenz Jo zcfa. Ábray Károly. Ballagi Mór, Haksay Sándor. Balázs Sándor dr. Barna Iguacz. Bartal Antal, Bart-hos János, Bartók Lajos, dr. Bari •József, Bedó Albert. Beöthy Zsolt, • Bcrzcviczy Albert. Bérezik Árpid, Brassai Sánuel. B. Bajza Lenke. 1!. ISüttner L'na, Csernitonv í^ajos, Csukássy Juzsef üalmady (iyöző, Degré Alajos. Dóczi Lajos, üuka Tivadar, Dömötör Pál, br. Eötvös Irtránd, Eötvös Károly, Endródy Sáador, Eródi Béla, KrOdi Diuiel, Érdél; i Kéla, báró Fejérváry Géza,
Feüyvessy Ferencz. Fejes István. Felméry Lajos. Fraknói Vilmos, György Aladár. György Endre, Gy»r-mathy Zsigáné dr. Haynald Ijajos bibiros érsek, Hadzsics Antal, Hegedűs Sándor, Hegedűs István. Her-Ottó Hevesy Lajos, Hevesi József, Hoitsy Pál, Hunfálvy János. Irányi Dániel, dr. Ilosvay Lajos-Ivanovics József, Jókai Mór, Kaczi, lány Géza, dr. Kármán Mór. Keleti Gusziav. Király Pál. dr. Krenner József, gr. Kmin fiéza, Kvassay Ede liászló Mihály. Lauka Gusztáv. Lé-vaj József, Lóvéi Klára, Lukács Héla Marrali Henrik. Mátray Lajos. Mikszáth Kálmán, Moldován Gergely, Molnár Antal, báró Orczy Héla. Pauler Gyula. Nógr. Papp Gyula, Pajor István, Pásztói (dr. P;atthy Adorján), Pulszky Ferenc?, Poór Antal (Tompa egyik utolsó kéziratát). ÍUkosí Jenő, Radó Antal, báró Radvánszky Béla, Riviczky Gyula, Rónay Jáczint, Simay János, Simonffy Kálmán, Siposs Soma, dr. Stoczek József, Szász Károly, Szisz Béla, Sádeczky Lajos, Szabó Endre, P. Szatmiry Károly, Székely József^ Szendrey János, Szilágyi Sándor," Szilágyi' István, Szily Kálmán, itt Szinnyei József, Szontigh Pil, Szüry Dénes, Tisza Kálmán, gr. Tisza Lijos, Trefort Ágoston, Thán Károly, gr. Teleki Sándor. Torma Károly, Tóth Lórincz, Vadnay Károly, Vajkay Károly, (Véka Lajos ) Vajda János. Vaszary Kolos. Vim-béry Ármin, Virad Antal Vajda Viktor. Wagner László, Wartha Vincze, Wohl Janka és Stephanie, gróf Zichy Ágost, gróf Zichy Antal, gr. Zichy Géz». Zsilinszky Mihály, stb.
A .Segítség* emiékalbum szi< mára következők küldöttek be rajzokat eddig:
Stephanie trónörökös fónerczegné <' Fensége. Klotild fóherczegnő és két leánya Mária Dorothea és Margit főherczegnök s Koburg Luiz» Kir. herczegnú () Fenségeik;
Aggnáz-v Gyula, Angyal Béla, Baditz Ottó. Barabás Miklós. Basch Gyula. Bezerédy, Benczúr Gyula, Berczúr Béla, Blaskovidi Ferenc. Hiazini Mariska. Bruk Lajos, Bruck Miksa, liurger, -"Brodszky Sándor, Bttttner Ilon. Csoók István. Donith üyula. Dörre Tivadar. Elischer La jos, gr. Erdódy Gyuláné, br. Fejér-vary Olga, Feszty Árpid, Greguss
Imre, Győrök Leó. Halmy, Jankó János, - Joaoovics, Jendrassik Jenő. J6kai Róza. Karlorszky Bérezi, Kardos Gyula, Kéméndy Jenő, Kim-nacb László, Kozics. Linek Lajos, Ligeti Antal, Mannheimer Gusztáv, Mtrgitai Tihamér, b. Mednyászky László, Mesterhizy Kálmán, Munkácsy Mihály, Moinir József, Mis-tovszky Viktor, Xádler, Nógrádi, Pap Henrik. Pataky László, br Prónay Róza, Peske Géza, Rippl, Révész Imre, Róua. Roskovics Ignácz, Spányi Béla, Szirmay Antal. Stettka Gyula, Stróbl Alajos, Szá-rics, Tahy Antal, Tölgyesi Arthur, Telepi Károly. Tolnai Ákos, Tornay Gyula, Tury Gyula. Vigó Pil, Vas-Ugh György, Vastagh Géza. Zala György,"Zichy Mihály, stb
Az irodalmi és művészi közreműködők száma. m-dön e sorokat rjnt. még folyvást szaporodik, de már az eddigi fényes névsor kezes bedit arról, hogy a „Segítség"-hez belső becsre és művészi kiállításra hasonló emlékalbum a magyar irodalomban eddig még nem jelent meg, azoknak, kik megrendelésükkel a jótékony czélt előmozdítják, egyutt&i ;zép és maradaodó emlékül fog ¦szolgálni
okai lor, Hanlitlos,
nxerkeiztő. tiri-i*terkeití<5
Rostom Ignacz,
4 ndvé-ot-tt réit ixarkesztője.
V>ro«*yné. miközben a ssemeib** tóduló kooveket törÖlg*»tt**, már várnak reánk.
A oagv 9léti emeleti teremben eta-' latt h veodégek gyülekeztek, nagjju *« kan jóitok az esKüvórt*, a vendégek ku söit aokao Verneyoek » családjaink legjobb barátai voltak.
A mint a tetem ajtaj* roegnyiít, a Mariska anyja karján megjeleni, minden fl*-t*m a gyönyörű menyasssooycn oyu-. godutt, » ligúasintfibb bámulat, kifejeltével.
J»no m m teremben vult, s a miut mfgpilUntutta Mariakat, hosxá sietett, sióidi nem tudóit, a bámulat as eiragad-latati mígnem notta-
12 oyossolyó leányka sietett a meoy-a-tszuoynak udvkiváastaikat átadói.I "tok voltak Mariskának legjubb iimerős-i.:
Végrn eiT) állottak a legrleKáns^bb tagatok, 4 teher teli vér vitte a halvány menyasszonyt anyjával, atután a 12 nyo-Htulyö leány s vőié'y kóvitte a meoyaas-ssony kocsiját, » még ftsam'alap ismerősök, rokonok, tanuk utánnuk.
Az öreg Virnsy 6 ver ével Ft*riv-*l volt egy kocsin, J«n<5** ssép Várad i Eel-ook vult v'ifélye.
A falu totnplomáoak orgonája meg-•solalt, oly ozivb-z szólóan, uiy gyöuyo rüen, Mariak a amint » hangoltál meghallja sokogva borul a hintó párnái kosé, Verneyné aem lud etólni, szivét végtelenül kin obi* a fájdalom.
Végre hát ai oitár elÖU iérdéi az it-ju pár, m lelkesi Bsivrebató beasédet tart > gyulekesitbet. a menyasasouy sspad-tau, küsel as ájuláabot h»Jigatj».
Kovetkesik u -«kli. a gyurüke: ki-c-iírélik a pap óMiekóti a tiaiat mátkapár kesait. e peresben tompa zub»nás hal-latacik, a karsatun valaki elájult
JenÖ karját nyújtja bit vesének, k tántorgo lépésekkel •lédOio fejjel bagyj> el a ssent bajlékut.
Mindenki siet helyét elfoglalni, asu-tán a husssu fogatok »or« Ussan megindul, kísérve a népnek üdvriud>látói.
A Vernay k»»:élyban minden el van már késsitve a fogad Utasra, u vendégek oem pannsskadhatnak, a mi pumpát s tényt illet, ugy »* teljes mértékDen emelte az ünottpélyt.
A kattéiy túndénea fényben ussott, a lakom--, islotes a boruk ¦ pesagók kitü-noek voltuk. ¦ így a vendégek egészen oda adták magukat as élvesaliek.
A nValság táncsoh mulatott, as öreg urak borosgattak, as asazottyok pedig gyÖuyörkod:ek a fi*talság jó k^dvéb n. : C*ak a meny astsooy nem iátbaté
Snbol, bocsánatot kért JenotÓl, egy kis idóre távosom úgymond pjboUDi.
Ehelyett pedig," valiara kendőt bo-i dácsára a hideg teli «stoek a parkba aie1., valami usi ki, a lőrémben a levegőt tullasst6nak találja.
A mint ugy lassan gondolatokba merülve élűre halad a 6atal asszony, egy-iserre a lugas előtt találja magát.
Néhány parcsnyi hslotti c««nd«asÁg után, tompa lokogás üti meg füleit, Mariska léleksetét visssa tartva figyel, i sokog \b a i upas melletti bokorból joo.
A selétaég dacsára látja a fi»1*1 ut | ssony miot térdel a bokrok sűrűjében egy megtört alak, keséit arcsára •soritvs iha esekk«I akarná aokogáaát elfojtani Már késit, rebegi a térdelő alak mint egy Öakivületlenül, már megtörtént, Jl» riskám egyetlenem mit tettéi?
Uarwka mintegy kővé válva áU helyén, a kendő lecsutsott vállai ró 1, a hi deg tesiét átjárta, de o nem érsett sem mit, Kaymond, csak est tudták ajkai ki ejteni, de eseo tsóban a legbnrsaastóbb kétségbeesés a legissonyubb, fajdalom vol kifejesve.
Kaymond, mert igaiáo Ő veit, ' hangra ijedUu emelte fel fejét, • naidől
* A 94<>0 nimn gvQjiőiv ax«rketatö-
¦éfünkoél i*!taflyf>2v^ van, «sítm«q lohadjuk ¦* aUiráat, ületve a példányok megr«>ad«U*^t. Sserk
Füniéi tevelek.
1.
T á t r a-F Urad gyöoyórü hely. Már Miakolestól fogva egé*« idáig a Lktaj folyton etnei kedik • es foko-jatotan ésilelb'itö, ugy a klima válto-sáaából, mint a vegetatio különbségéből. A tikkastté forróaág hanyatlik. Tátra-Füreden a pacsirták énekelnek, nftt a pitypalatty »«ó! • e körülmény öatsevá-gÓlag a növényiét fejle;t»égé»el as egéas <rméasotnek határosott tavasai képet ad. , Ssállátuok egy tsép parkban Tan,
| ai ugyoevtjsett Hucs-p«rkban (Hun Dávid iaUjdó*%) és asobáokbol femégea kilátá* van a Tálra kopár ét havat orm»-¦ r* Itt hossiMbb időt akarunk tölteni. Innen teásunk kirándulásokat a hegységekbe, a tavakbos és a dobtioai jégbar-'»ngba.
Mikor as ember a Tátrát, meglátja, .--ifelfjt minden uú kellemetlemégnt, mert ax oly nagysserü. fentéges termésietí je-' >uaég, mey még a legöiénkeob képselo-
megpillantotta Mariikat, amint as megtörtén támssskodotl a lug*s ajtajábos, r«an felugrott.
Most ssemköst állt a két sokat ssen-vedett lény, de ssóloi egyikQk sem tudott.
Végre Mariska <Ör(e meg; a csdnd*>t-mért jött ide? kérdé. minvk nehetitelte meg es ugyia ssereoctétlen napot?
Te kérded »st — te Mariska, hát nem tudod már, bogy mily őrülten sseret-k, miért jö'lem ide ? asért, hogy saját ssemeimmel akartam a felől meggyosfid-oi, vájjon a Qfkem tett sserelmi • hüségi eskút meg tudod e ssegoi, n«m tudtam a levélnek elég hitelt adni.
A ti»tal asssony n*m md'a megérteni Kaymondo', bámulva függési te kóny-beo uttVi szemeit reaja, micő levelel ? kérdé.
Raymond e kérdesr* iagatottan ra gadá meg Marisaca karját, jer ide fel, it világosság van, majd megmutatom ason íégsetes levelet.
Mariska követte R*ymondót a lu-
a^ba, egéss teste átfásott, remegett a bi-
d<-g»«gtől s ¦ belső isgatottságtól.
A mint fent megérkeitek, Mariska :gy esőkre dlílt, fejét ssédü!ui éreste, laymood oda nyujtá neki Ferinek hoaaá irt levelét, de a fiatal aassony n»m volt képes ennek elolvasására.
Haymood est é»sr* vette, s kivéve Mariska k*-séb6l a levelet, hangosan re megő hangon olvasta el est, Mariska bele Dgyos, erre ssavát adta, különösen eseo ssavakat hangsúlyost*.
Mariska fölugrott, ajkai láaaaao re meg'ek, iicsmány basogság, rágalom ea ! nem ig»s, 6 U ssebébe nyal A onnét egy kis levélkét húzott aló, itt olvassa ssol mi kosban újra a székre hanyatlott.
Es második levelem rebegé Kaymood kéuégbeesetien, Marukám minkéi meg
let is felülni''!: t a legblasirtabb, legkö- ] BÖnyösebb ke:- v/t is bámulatba ejti.
A Tátra egy sereg ssét hasogatott hegycsoport, melyek ég benyúló csúcsok-t»l verseny esnek egymással a maratásban ¦ csak válban és derekben vannak agy mással össssfüggésben.
As emelkedés rövid folytatása* u'áu ^>.ri.hamar megssUnik a vsgetatio s asuo-:ui nincs más, mint csillogó hó, vagy kopár aaíkUtömeg, mely fnayegetfi vadság-g*l ég télé mered. Krre a képre igasán reá illik ar a kifejeaés, bogy „borsatetótsép!u II. «
Korytnicsaa róz*ahegyi ¦»--tuti állomástól 4 órai hajtás után érhető al kocáin, mélyen benn a liptói begyekben fikssík. Kapni is itt ktlünő liptai túrót de aaért én a rostélyost többre becsülöm velem a feiaséfr,em,Ís egy islésen van.
A fürdőn csupa söldee-sárgs vésoa alakok lésengnek s csak elvétve talál as Mr e?y *Í7 viruló róssáa női ar-. _ , vagy egéssségiől daisadő piros-ptmsgás tábUbirói külsőt.
Három nap óta issom éa is itt a va-s^t viset, olyan mohósággal, miot egy májbeteg s mire tovább megyek égessen broassá, vagy acse.Ha váltósom. Jó es a vasas vii, banem én att a feltedé test tet- \ tem, hogy akkor van legjótékonyabb ha- j i*sa, h* at ember borral vegyítve isssa. j A naponkénti ebéd- ét vacsora alkalmával tett sikeres kisérleieim gyói.ek g ebbéli hitemben.
A mily nagywerü Tatra-Füred bi-degsbb levegőjével, humesokkel tarkított.: kékft siídÜ ssiklaóriásaival, oly megra-' g»dó Korytniosa sselidsbb éghajlatává! ' és baja tenyéssetével. Amint táv ősik ai ember a Tátra hegység egyik legsordabb magyar pontjától : ac«orbaí tótól l»ssan-E<-ot a kékes kopár ssiklatömeg«k, a köi-<ük osillegó fehér havas pontokkal mindinkább elmaradosnak ; as élet havas le* vejgőt melegebb légáram, a kopár begy-csácsokat sőldkossorutott sseltdoob ur-mok váltjik fel 8 babár aa egymással mérkósfl magas hegyek a köonyíi sselló érÍQtésére is tolyton lubogó hatalmas . -ny vesék még mindig emlékestéinek I arra, hogy a kárpátok kost vagyunk,! mégis a láthatár égessen átváltotik, aj tájkép; m«ly előbb kihaltnak >ünt fel előttUnk, a tenyésset örök told ssioében j égessen megeleveoUl. A himsett virág-¦sony«ggel bevont nelid hajtása hegyoldalakat itt-ott Csevegő hegyi patakok éiénki'ík, mig egy gyors hegy kanyarulatnál váratlan elŐ'lünk áll Rorytnicsa eliaórt iveictt stylben fából épült villáival, ssáiadok ó a érioteljen gyönyörű fenyves erdeivel. Az egéss fü"dó Öasses épületeivel a szó asoros érteimébea ai ői erdő mélyében fekatik, minden egyet villát, a fenyvek árnyékolják körül, melyeken csak apró sugarakban iu-oit c*ii-log át félénk rezgéssel » nyári Otpaugár.
Gyógyforrás egymástól ss«issór*a t.u négy és mindegyik faosslopokon nyugoó, olyanforma tetővel van ellátva, mint egy kis ny»n fi.agóri^ kut alakra berendeave, mint például a b.-füredi ta-vanyuvis forrás. E»«n kutak forrása
[egy mástól kQI&nbÖsA erejilek. Kgyik gyengébb másik erósebb, ugy hogy as üdülni vágyó emberiség fokosaloseo bannál ja asokat.
Ab árak m glehetőt méisékeltek.
iJul. l-ig, valamiot aug. ló-tói k»sdAdó időatakbao pedigjtelemet lesEállttá-i árak vannak oly formán, hogy a részvénytársaság helyiségeiben napi kát forintért kapái teljas ellátást.
Héwizl fürtfilevét.
Julim it
Társaskocsi. Aki tudja, bogy e sióban mi foglaltatik, as bitonyára sohasem fog kívánkosni a Keesih-ily és Havvis kösott késlekedő társastoe»ival jutni e kies fnkvésü meleggyógy vishes. Aki fürdőhelyre jön as o« (ekioUen «gy foriut külöobaégre, hanem fogadjon külön béf-koc«it, meglátja, o«>o fogja megbáoui, mig ellenkeaőleg, ha társaskocsiral ssáa-dékosik idejutni, asérl — Isten látja telkemet, nem állok jót, nnm »sérl, miatha as ut rosskarba volna, hanem as a bőség kérem, as borsaastó !..
Árnyékban it 33" R. és *sz-]l megvan mondva mmden. Eoből érthető, hogy Jankovich Jóuef, a hévviii fürdő agg türdŐbiitota lerúgta magáról a fes«M magyarnadrágo*, és cmolysn bŐ pantallót Vett magara, amúgy német módra. Eléggé restell «i ügyet, de nem tehet róla.
De ugy láus;k kedves olvasó, bogy előtted égessen ismeretlen Jankovich ur. Van Bserenctém tehát bemutatni: Jankovich Jóssef arat, a hévv>si fürdő Mtka-dóját, a bévvisi vendégek „kedélyes öreg bistnsát.'
Derék magyar ember, aki közelebb all a 70-bec, mint a 60-bos, é* mindennek dácsára bevallván évei ssámát, csinálja a ssépet, minden hölgynek, aki csak türdflvendégként Hévvisre érkesik.
Mindeokioéi vizitel, mindenkit ismer, mindenkinek udvarol, minden hölgynek virággal kedveskedik és mindenkinek elmondja: — C*ak azt sajnálom, nagyrésst, hogy nem vagyok 30 évvel fiatalabb, hogy . . .
Itt félDetsakitja svavát, mert egy uj vendég érkesstt. Amilyen gyorsan csak kitelik Öregségétől, ugy rohan as uj vendég elébe, bogy annak is elmondja rendis mondókáját.
Jelssava asonban mégis csak az, hogy röndnek mmsáj lenni.
— Itt betegek vannak kérem, eale 9 óra után minden lárma 25 frt ól 200 Írtig tiltatik.
— De kérem engedj-* meg . . . látja, at a ssép hölgy megérdemli aa ljjeli>e-nét . . .
— Éjjeli senét ? ! No, egyéb sem kellene. Ejnye be jó 1 Ha as urak as éjjel mussikáltatni akarnak, akkor keljenek fel korán reggel. Ü órától ismét sss-bttd a vásár. Értik +m urak? Mert ha nam
tik, itt ám a csendőr ! , . . Itt ainnbau neveti a hivatalos tekintélyt. Mag*, sem ebet róla. Már beszedett ugyan 10 eser not büntetéspénst, d« komolynak lenoi
még sem tanait meg. Nem f r össze a ter-
méssetével.
csalrak, BskOssöm nek-d as egy élő Ii-.eore, bogy ármányt ssí*ttek ellenünk, akarod e eltŐ levelemnek tartalmát megismerni.
Mariska saótlanul íg«nt intett, s H*ymond elmoodott Mariskának mindent mikösben 'érdre borult -l'it*.
Midin Raymond elhallgatott, M»-iska asivében a legborsasstóbb fájdalom tombolt, s mégii volté fájdalom kösepet te egyetlen vitassa, bogy A Ktymoodban nem csalódott, bogy e férfiú ót még mos is asereti.
Most már késő r- bőgte látasao, a ctelssóvény sikerölt, de jskussöm, tere hozzá kipirult arcscsal, hogy
Itt elhallgatott, nem akarta goodo-atát ki fej esni, gyűlölöm, utálom teljes iZivembo'l megvetem őket, mind, mind, sokogá a fi ttal szerencsétlen asssony, Raymond 1 Isten veled, válnunk kell, elmegyek.
Még küsdött magával, ttom tud itt meooi, Raymood keséit megragadta ¦ eteket ajkaihos ssoritva könyórgöu neki, hogy maradjon.
Marisk.a nem tudott elleotállni, B»y-mood kebelére omlott, még csak egysser uioiasor akar a a aseretetl férfiút megcsókolni.
Raymond félőrültea ssorilá karjaiba Mariskái, oh mint ssenvttdeU a két ifjú lény ,s mint volt boldog egysseramind, Dogy egymásból hívek maradtak.
Soha — soha sem foglak feledi monda a gróf remegő hsugoo a mint Mariska <61e elvált, Isten veled — Mariskám életem, mindeoem, egyetlenen
A saereno»étl«n aassooy, sietve égő aretcse! kélaégbeeafltt lélekkel hagyta el a lugast, s kastély felé intéste lépteit.
A vendégek kóaött a legderultekit hangulat uralkodott de miután már aa gyön i» kése volt, bucsusni késBÜltek.
Ép 0kkor lépett Mariska kipirult ar-csal Usatan dobogó ssivvnl ¦ terembe.
>nL eléje sietett, de Mariska oly d'Csosao megvető tekÍDíeitol mérte végi^ két, bogy e> mégsem misülten husó-dott visssa.
A vendégek eliávostak, a kastély esendő* néma lett, Mariska még teljes -leny&assooyi diatbeu ült háló ssubájá-ban, arcsa mintha kőből lett volna, néma, hid'g volt.
Mehet barcsre késiült, da el volt ¦ tárosva miodeore.
A asoba ajtaján kopogtak, Mariska •te rátkódott, Jenő lép*tt be.
A mint es meglátta sápadt jegyesét, ijedten állt meg a küítöbon, de asuiáo erőt véve magán, oda ai^tett a néma alakhoi, s meg akarta őt ölelni.
Da e pereiben as alak éledni tát-: ¦sott, hevesen lökte el Jenőt magától, ki íulva oéite isgalott aráját.
Menjen, sióit at, gyűlölöm, megvetem unt, hagyjon magamra.
Most moodod est asólt Jenő fájdalmas hangon, most midőn már hitvesem
A fájdalmas hang leesilUpilo.ta M. ritka hevességét.
^Folyt. köv)
(-_ Hczzá.
TV D«m h'ffrts el b8 kebltt iletpároia Ts vagv ho*l4ra lc(biv«bb a világon TV ra-jj bánnak o.ilatdj*, mindsuem \ Kivaiad niaes a vili-fon aenkim isin . •
Hadd érintsem ajkaimmal ajakad Kivttled mást csókolDosa ag-j sesi stabaii, dákjaimmal kebledbíl tSlt«t acivok. Ha körnj€«aek l«lk«i Ölő rot* (oudok.
H.j d», moC it hilálom éa k«dva»em A jól, mflyat annyiszor tes»«l« v-slam, Mes-bálálom, bogjh* nondon iKaaán Kiföstflllek fsketere i<i — pip4" .
, __ NÉGER.HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAJI KÖZLÖNY
1887. JÚLIUS 23-ia
melynek jövedelme a tuzkárosultak és az árviz. Utal sújtott szegényebb lakosság közölt arányosan fog meg osztatni. — a .Segítség* emlékal-bum jövedelme azonban kizáróltg azon i-zélra fog fi>rdittatni. melyre e vállalat alapittatott, a ná <>m magyar város úi~a építésének előmozdítására K jiiiéknny vállalatok ügyébeo az említetteken kívül még több bi-zottiág i.-. alakul. melyekben közéle tünL. -.zaniiK Kitűnősége vesz részt, jeleaeu :
a .SegiUeg' ügyében a terje?z lést nzitő Uzotiság alakult, uiely iiek tagjaiul eildig felkérettek: báró At/él IV-ia. gróf liáufty Héla Be-dic/.ky Kerrncz, iíerzeviczy Albert, (sávolszky Lajos, Darányi Iguácz, gróf Desscufl") Aurél, Gerlócy Károly, (iyörgy Aladár. Ivánka Imre, •lókai Mór sróf Károlyi Gynla, gróf Károlyi Iván Lévai Henrik, báró Lipthaj Béla. Nagy Mi;lós Bosko-¦vics Iguácz, Serik Káioly, grúf Teleki József. Tisza István, gróf Tisza Lajos Thék Knure. Urváry Ijt-j jos. Vágó I'al. Visi Imre. Weierle' Sándor. Zala György, Zicliy Antal. E bjzottság még több taggal fog' kitgeszittetni
,Ai augusztus. 20-án rendezendő [ nagy népfluuepély intézésére külön bizottssgoi aiakulnak gróf Károlyi István, bíró Attél Béla. gróf Teleki József és (ierlóczy Kaioly polgár- [ me ter elnöklete alatt. |
A ,S.'gitség* emlékalbam szá mára irodalmi dolgozatokat és emléksorokat küldöttek be eddig:
Rudolf trónörökös fóherczeg Ö Fensége, József fóherczeg () Fensége. Kokurg Fülöp kir. herczeg (J Fensége;
Abonyi I^ajos, Agái Adolf. As-bólh János. Ábrányi Emil. Arany-László (Arany János eeyik kiadatlan költeményét). Albrecht Lorenz Jo zefa. Ábra) Károly. Ballagi líór, Haksay Sándor. Balázs Sándor dr. Barna Ignacz. Bartal Antal, Bárt " hos Jinijs, Bartók Lajos, dr. Bari József, Bedó Albert. Beóthy Zsolt, Horzevkzy Albert. Bérezik Árpád, Krassai Sámuel. B. liajza Lenke. 1! liültoer L;na, Oseniátony Lajos, OsuTílssy József. Dalmady' Gvózó, Degré Alajos. Dóczi l>ajos, Duka Tivadar, Dömötör Pál. br. Eötvös lioránd, Eötvös Károly, Endrödy Sándor, Kródi Béla, Kródí Dániel, Krdélii iiélá, báró Fejérváry Géza,
FenyTessy Ferencz, Fejes István, Felmérj Lajo9. Fraknói Vilmos, György-Aladár. Gj6rgy Endre, Gyir mathy Zsigáné dr. Haynald Lajos bibiros érsek. Hadzsics Antal, Hr-gedüs Sándor, Hegedűs István. Hermán Ottó. Hevesy Lajos, Hevesi József, Hoitsy Pál, Hunfalvy János. Irányi Dániel, dr. Iloevay Lajos-ivanoncs Jóisef, Jókai Mór, Kaczi. ány Géza. dr. Kármán Mor. Keleti lusáv. Király Pál. dr. Krenner .József, gr. Kuiín fiéza, Kvassay Ede László Mihály. Uuka Gusztáv. Lévát József, l/>vt'i Klára, Lukacs Béla. Marczali Ilinrik. Mátray La-\y>-.. iiiksráth Kálmán. Moldován Gergely, Molnár Antal, báró Orczy Kóla. Paulcr Gynla, Nógr. Papp Gyula, Pajor István, Pásztói (dr. P.atthy Adorján), Pulszky Ferenci, !'iHÍr Antal (Tompa egyik utolsó kéziratát) Rikosi Jenó, Radó Antal, báró Radvánszby Béla, Riviczky Gyula, R.ínay Jáczint, Simay János, Sitnonffy Kálmán, Siposs Soma, dr. Stoczek Jóisef, Szisz Károly. Szisi Béla, Sádeczky Lajos, Szabó Endre, P. Szatmáry Károly. Székely József, Szendrey János, Szilágyi Sándor, Szilagyi István, SzMy Kálmán, id Szinnyei József, Szontágh Pál, Szüry Dénes, Tisza Kálmán, gr. Trsa Lijos, Trefort Ágoston, Tháu Károly, gr. Teleki Sándor. Torma Károly, Tóth Lórincz, Vaduay Károly, Vajkay Károly, (Véka Lajos ) Vajda János. Vaszary Kolos, Vim-bé.-y Ármin, Várad Antal Vajda Viktor. Wagner László, Wattba Vincze, Wohl Janka és Stephanie, gróf Zichy Ágost, gróf Zichy Antal, gr. Zichy Géza Zsilinszky Mihály, stb *
A „Segítség* emlékalbum scá mára következők küldöttek be rajzokat eddig:
Stephanie trónörökös fóherczegné II Fensége. Klotild fóherczegnó és két leánya Mária Dorothea és Margit fóberczegnók s Koburg Luiz» eir. berczegnü () Fenségeik ;
Agghazy Gyula, Ángyai Béla, Baditz Ottó. Barabás Miklós Basch Gyula. Bezerédy. Benczúr Gyula, Berczúr Béla, Blaskorich Fe'encz. Biazini Maruka. Uruk Lajos, Brnck Miksa, Burger, Brodszky Sáudor, Bttttner Ilon. Csoók István. Donith üyulá. Dörre Tivadar. Elischer La jus, gr. Erdódy Gyuláné. br. Fejér-vart Olg», Feszty Árpád, Greguss
Imre, GyörOk Leó. Halmy, Jankó János, Joanorira, Jendrassik Jend. Jókai Eóza. Karlorszky Bérezi, Kardos Gyula, Kéméndy Jenó, Kim-nach I^ászló, Kozica. Linek Lajos, Ligeti Antal, Mannheimer Gusztáv, Hargitai Tihamér, b. Mednyászky IjÍízIó, Mesterház)- Kálmán, Mun-kácsy Mihály, Molnár József, Mis-kovszky Viktor, N'ádler, Nógrádi. Pap Henrik. Paiaky Ijáazló. br I'rönay Róza, Peske fíéza, Kippl. llévész Imic, Rőua. Roskovics lg-nácz. Spáuyi Béla, Szirraay Antal. Stettka Gyula. Stróbl Alajos. Szá rics, Tahy Antal, Tölgyesi Arthur, Telepi Károly. Tolnai Ákos, Tornay Gyula. Tury Gynla. Vágó Pál, Vas-tagh György, Vastagh Géza. Zala | György, Zichy Mihály, stb.
,-Az irodalmi éa művészi közreműködők száma, nvdón e sorokat irjufc. még folyvást szaporodik, de már az eddigi fényes névsor kezes kedik arról, hogy a .Segítség' hez belsó becsre és művészi kiállításra hasonló emlékalbum a magyar irodalomban eddig még neta jelent meg, s azoknak, kik megrendelésükkel a jótékony czélt előmozdítjuk, egyuttai szép és maradandó emlékül fog szol-gálni
Mai Kor, San MiUot,
tára-»erketxto
ROStdliCS I0.CZ,
rti* narkasxtííj*.
Vítroayoé, mikftibeo s siameibq lóduló kóoyekvt törfilgntt*. már várnait reáok.
A oagj «I*A snielati lerembeo «a-l»u » veDde^ak gj ulakt,zt«k, uagybo »n-k«D j'ittsjc ai «sitüv>"ir^, a vendégnk kö-sült Biikao Veroejoek • c«slédj4aak legjobb barital voltak.
A mÍDt a terem •juj* megnyílt, ¦ Mariaka aDyja karjaa megjeleut, minden Httm a g^öDyörü meDVMeioDy<<o pyu< gudull, » l»g,íasintébb bámulat, kifaje-tésevel. ,
Jani )h iá ttrembeo vult,*a a miut m^gpilUntulla Mamkát, bossá lietett, eióloi nem laáolt, a oámuiat sí elragadtatás m^guémnottii.
12 ayuBKolró leányka netett a meny-a^aaunynak udvkivájataikst átadói, > f?iek voltak Mariskának legjobb iamerösii. í
Vegr* elA állutlak a l»g<-!egáos*bb' tógátok, 1 teher Mivér vitte a halvány monysaBiooyl anyjával, acutáo a 12 oyo-molyó leánj b vőtá^y követte a meDjast-bsodj kocsiját, b uég BXimtalan iBmero-sok, rokonok, tanuk utáoouk.
A.z öreg V-iroey fivérével F«nvel vult egy koc«ia, JeDd a saép Váradi E el-D«k Tolt vőfélye.
A falu tomplomának orgouája me{-Btolalt, oiy asivhrx atóróaD, oiy gjöayfj rüeB, Mariaka Amiut ahauguKat moghati-ja aokogva Qoral a bintó piraái kosé, Veroajné ueffi Lud Biólni, Bsivét végtele-Dul klDOSta a fájdalom.
Végre fait ai oilár alóit lerdal ai il-ju pár, a lalkéai aaivrebato beasodet tBrt a gy ü^kwrtbei. a naeDyaaaaoay aápad-tao, koael as ájuláabot hallgatja.
Kövctkesik aa isktt, a gyürfike'. ki-c»*rélik a pap ÓBBxnkóti b, tiatai mitka-par kasait, a prrcsbeo tompa xubwDáa bal-laucik, a karsatoo valaki elájult
Jeo6 karjai nyújtja hitvesének, ki túlorgó lépésekkel Btédulo fejjol hagyja el a aaent b^njlékot.
Mindenki siet helyét elfoglalni, asu-tán a b'jassu fogatok aor« l»asaa megindul, kiaérre a népnek üdvri»d»lálói.
A Verney k*s:élyban minden el v»n már késsitve a fogadtatásra, m vendegek nem pan»ssk(>dba'.oak, a mi pompát a iéoyi illet, ugy as teljes mértékűén omol te az ünnepelj t,
A kattély tündéne* fényben uasott, a lakoma isletes a borok • peatgók kitűnőek voltak, s így % vendégek égessen oda adtak magukat aa elveseinek.
A ti^'aUag láncsoh mulatott, as öreg urak borosgattak, a« asasonyok pedig gyöuyorkod.ek a tittalaag jó k*dvéb n.
C*ak a meoyasasony oem látható •"hol, bocsánatot kért Jenőtől, egy kia időre távosoia úgymond pihenői.
E belyett pftdig, raliara kendőt borit, s daciára a hideg telt estnek a parkba aie'., valami ün ki, a teremben a levegőt tullaastóoak Utálja.
A mint ugy lassún gondolatokba merülve előre halad a fiatal aaaaooy, egy-•aerre a lugas elolt taiáija magái.
Néhány p«rc«nyi halotti c*en<ie*aég utáD, tompa sokogás titi meg fülei?, Mariska Iéleksetét visssa Urtra figyel, a sokog\s * lufit* melletti bokorból jbo.
A tatéuég daosárs látja a tí>u) ass-aaony miot térdel a bokrok eürüjében egy igiort alak, keséit arc sara ssoritvs, mintha esekkel akarna aokogásat elfojiaai.
Már késő, rebegi a térdeld alak miai-egy önkívületiéi ül, mar megtörtént, Mariskám egyetlenem mit tettéi ?
^ Mariska mintegy kő»e válva állt helyén, a kendő lecaassott rállsiról, a hi deg Les<ét átjárta, de 6 oem érsett semmit, Ka} mond, csak est tudták ajkni k ejteni, at eseo ssóbao a legh<>rs*astobk? kétaé^beeaés s legisaooyubb. fajdalom vol kifejesv).
Haymond, mert igaaán 6 roll, e hangra ijedUu eme!le fel fejét, s midón
•éfflnkia«l ribrlrrxv* Tao, nivMa aláiráat, il|«tre a példioyok na
fadjuk daleait.
Sierk.
Fűrdii levslek.
i.
Titr a-F üred gy5oy6rÖ hely. Már MiskolctiÓl fogva egéai idáig a iklaj folyton emelkedik ¦ es foko-satoean ésilethauS. ugy a fclima váltó-sásából, mint a vegetatio különbségéből. A tikkastto forróság hanyatlik. Tátra-Furedea a ptcsirták énekelnek, em. a pitypalatty saól s e körülmény osvmevá-góiag * növényiét fejlettségével as egéss tnrméweinek határozott tavasai képet ad.
Saállásuok egy aa«p parkban van, ¦ ugynevesett Hu<t-p*rkbao (Buas Dá-íd islajdofia) és ambankból feoaéges kilátás van a Tálra kopár és havat ormaira itt bowsabb idót akarónk tölteni.' loneo tessuok kirándulásokat a hegységekbe, a lavakbos és a doljainai jegbar-aogba.
Mikor as anber a Tátrát meglátja, >lfelejt minden uvi kellemetienaégnt, mert at oly nagysserü fenaéges termésseti j«-lauség, mey még a legélénkebb képsele-
megpiUaniotta Mariakat, amint as meg
tor ten támasikudoti a lug*a ajtaja hos, gyoraan felugrott.
Most asemköst állt a két sokat ssen-védett léoy, de •séiní egyikük sem tudott.
Végre Mariska tfirte meg a caöDd«t> mért j6tt ide? kérdé, minek neheaitette ieg es úgyis asereactétlea oapot ?
Te kérded eit — te Mariska, hát| oem tudod már, bogy mily ftrülteo saern
lek, miért jö'tem ide ? asért, hogy aaját saemeiramel akartam a felöl meggyAsód-l i, vájjon a nekem tett •sereimi a hiiségi' esküt meg tudod e asegni, nem tudtam a, levélnek elég hitelt adni. I
A tiatal asaaony adtn mda megérteni Kaymondo., bámulva függesste kóny-ban uaso saemeit reája, mitŐ levelet ? kérdé.
fUymoad e kérdésre iagatottaf ra-gadá meg M»rista karját, jer ide fel, itt világosság van, majd megmutatom aloo tégaetas levelet.
Mariika kövotto Ktymoodot a lu-;wb», egéss teste átfáaott, remegett a bi-d»g«egtol a * belsÓ isgatottságtól.
A didi fent megérkesiek, Mariaka egy ssékre dUlt, fejét ssédülui éreste, Kaymood oda nyujtá oeki Ferinek hosaá irt levelét, de a fiatal asaaony képes ennek elolvasására.
Haysoond est étire vette.
volt
tet is felülmaija a a ieKblasirtabb, legkö- ] aönyos«bb kedélyt ia bámulatba «jti
A Tátra egy sereg ssél hasogatott hegyonoport, melyek égbenraló osúcsok-k*l verseny esnek egymással a maras-tácban s csak vajban *• derék bea vannak egymással öaaaefüggeiben.
As emelkedés rövid folytatás* u'án C4«khamar méjrasünik » vegetatio s aaon-iul nincs más, mint csillogó hó, vagy kopár ssikUtöotofr, m«ly fnayegatfi v>dság-gkl égtelé mered. Krra s, képre igasán reá illik av akifejesés, hogy ,b*>rsa*»ló s«ep !J
II
htorytnictaa rónabagyi vasúti állomástól 4 órai hajtás után érhető el kooain, mályeo benn a liptói hegyekben ftkasik. Kapni ia itt kitüoÓ liptai túrót de ase>t én a rostélyost többre becaQlóm s v«lem a Mesélem is sgy isiéna van.
A fíirdöa osupa coldet-sárga vésna alakok tésesgoek s c*ak elvétve talál ¦• ••mber egy egy viruló rósssj o&i mr-dó piros-
dássadó
vagy g p>ssgás tábl.b-ró. kQlsoi.
Három nap óta issjom éo is itt a va-
g
int aug. ló-lói kesdodő ** lessállitáai árak
egy máitól külonbdso erejűek. Egyik gyeagébb máaik erősebb, ugy hogy as üd&lni vágyó emberiség fokoaatosan ban-nálja asokat-
As ár»k m glehetAt méisékeltek. Jul. l-ig, va ló
iddtukbaa pg vaosiak oly formán, hogy a réesvéayUr-•aaág belyipágeibeo a«pi két foriatérl-kapai teljes ellátáat.
Hewizl fürdéilevél.
Joiiai 17
TárSMkocsi. Aki tudja, hogy e aió-ban mi foglaltatik, as biaonyár* suhusam fog kivánkoui a Kesath«ly és Havvis koaott késlekedő társaakoc«iv#l jutni <s kies fnkvésQ maleggyógyv>shes. Aki fürdőhelyre jöo •« o« takioUea agy forint külöoUégra. hanem fogadjon külön bét-koc«it, meglátja, nem fogja megbánui, míg ellenkesdleg, ha társaskoc«ir«| sSáo-dékosik idsjuttti, aseVt — Isten látja l»l-kenet, aesa állok jót, n«m »se>l, s>iath» as at romkarba volna, hanem as a bos^g kérem, as bormaasto!
a-a r.set, olyan mohosággal, mint egy j Árnyékban ia 33" R. és «siel a.*g-
májbeteg a mire tovább megyek égessen ¦ *KO mondva mmden. Kobol értheti, bogy bronssá. vagy acséllá váltósom. Jó es a Jaokovich Jóisef, a bétTiii fUrdí vasas vis, bánom én -*'¦ a felfedssést tet- : 4gg türdobistosa lerúgta magáréi a feasM t«», hogy akkor van iegjóiékonyabb ha- magyarnadrágo-, és amolyan bÓ p.ot.l-tusa, ha as ember borral vsgyitve issca. " A naponkénti ebéd- és raosora alkalmával tett sikeres kísérleteim gyAsek
lót
itt magara, ¦mogy német módra. restell *s ügyet, de nem tehet róla, X>a agy láiasik kedves olvasó, hogy előtted agéssen ismeretlen' Jaakovich ur. Van sserencaém tehát bematatni: Jankó-
in g ebbéli hitemben
A mily oagywerü Tátra-Füred hi-
deg«bb levegójével, hómesókkel tarkiwtt j TICh Jöj^í ar,t) a bévvisi fttrdí M>ka-kékra ssitia ssiklaoriásaival, oly megra- | dóját, a hévviai vendégek „kedéiyee i g«dó Korytsioaa sa«lid«bh éghajlatával ' butoaái.'
és baja tenyéaMtével. Amint távolik as ember a Tátra hegység egyik logsordabb magyar pontjától : scaorbai tótól !*asan-sént a kéket kopár asiklaiömegek, a kös-i&k oeillftfó fehér havas pootokk*! mindinkább elmaradosnak ; as éles havas le* v*fot melegebb !égár»m, a kopár begy-cauoaokat sQldkosaorusott sselide'ob ur-mok váltjik fel a babár as egymással mérkosd magas hegyek » köooyü saelld érintésére ts tjlyton subogó h»t*)maa
Derék magyar ember, aki köaeiebb all a 70-hea, mint > 6O-bo«," éé mindennek dacaára bevallván évei ssámát, csi-nálja a asépet, minden hölgynek, aki ca«k lttrdftvendégként Hérvisre érkesik.
Mindenkinél vnitel, mindnokít ía-mec, miodeokinek udvarol, mioden hölgynek virággal kedveskedik és mindenkinek etmoodja: — C*ak ast sajoáloat,. nagyrésst, bogy oem vagyok 30 évvel / fiatalabb, hogy . . .
í-üyvesek még mindig emlékestéinek Itt félbeáiakitja aiavát, mert rgy uj
arra, hogy a kárpátok kö«t vagyunk, »and«g érkeaett. Amilyen gyorsan caak mégis a láibatár egéswn itváltoiik, a j kitelik öregségétől, ugy rohan as uj
ndja
Jeisaava asonban mégiscsak as^hogy rondnek mussáj lenni.
- Ili betegek vannak kérem, - eele
tájkép, mely előbb" kihaltnak tűnt fel j ,eodAg elébe" °bogy annak is eíöltünk, a leayésset örök sold tsinében | rendes mondókáját. egésaeo megelevenUl. A himsett virág-ssöoytggel bevont sielid hajtása begy-oldalakat itt-ott csevegő hegyi patakok élénkítik, míg egy gyors hegykanyara-lataál váratlan elő!lünk áll Korytnicaa sveicsi stylben fából éptttt villái-
— De kérem eogedja m*g . . val, ssá«adok óa érintetlen gyönyörű i M » „ép hölgy megérdemli at (
g
9 óra után miadea lárma trtig tilt-lik. D
frt ól 200
fenyves erdeivei. At egé*s fu*dő össaes épületeivel a szó ssoros értelmében as oa erdő mélyében fekaiik, minden ^gy^a vii-lit, a fény vek árnyékoljak körül, melyeken csak apró sugarakban iu-ott csillog át téléok reigéaael a nyári n»paugár. Gyógyforrás egymástól »seiaiórr» vas négy és mindegyik faosslopokoa nyug*ó, olyanforma tetöv«l vsa ellátva, miot egy kia ny>>ri fiiagória, kat alakra berendesve, mint például a b.-füredi sa-vanyuvis forrás. Éten kutat forrása
— Éjjeli serét rí ! No* egyéb sem kellene. Ejnye be jó ! Ha as urak as éjjel musaikáltatni akarnak, akkur keljenek fal korát reggel, ti órától ismét asa-1 a vásár. Értik ai urak V Mert ka nem
értik, itt ám a csendőr
eloevntKa hivatalos tekintélyt. Magi. sem ebet róla. Már best-dett ugyao 10 eser ;orínl bfintetéspénst, d« komolyuak Unni nég aem tanalt meg. Nem f'r ossse a ter-
méasetével.
csal<ak, eskftsaöm oek-d at egy élÓ Ia-teare, bogy ármányt asóttek elleoünk, akarod e elaö levelemnek tartalmát megismerni.
Mariska saetlanul ig«nl intett, s ütymond elmondott Mariskának mindent nikösbeu 'érdre borait nlotte.
Midőn Haymond elhallgatott, Ma-iaka axvébea a. legbvraasstóbb fájdalom lombolt, • mégis vélte fájdalom kftt»pette 4tÍkjgyeüen vitassa, hogy ó Kaymoodban ')~[nem csalódott, hogy e férfiú Ót még mos
ssefeti.
Most már késő r< begte lásasan, a ctelsaövéuy sikerült, de jeküjaom, tévé bossá kipirult arcacsal, hogy
Itt elhallgatott, nen akarta gondo-latát kifejeaai, gyQlólöm, uUlom leljea szivemből megvetem őkei, mind, mind, aokogá a fiitaJ aserenosétlen aassony, Raymondt Isten veled, válnunk kell, elmegyek.
Még ktiidött magival, nem tudott meDoi, Kaymond keséit megragadta s esek el ajkaihos ssoritva könyörgött neki, bogy maradjon.
Mari
isse nem
Mariaka k<-sébÓÍ a Uvelet, baogosaB remegő h*ogoo oiv«ata el est, Mariska bele1 egyes, erre ssavát adta, ktltateen esaa aaavakat b*ng»ulyosta.
Mariaka felugrott, ajkai lásaaan re-meg'ek, ncamány hnugság, rágalom es ! nem ig*s, Ö ** ssebébe nyalt s oaaét egy kis levélkét bu«ott elő, itt olvassa asólt satkósben újra a síékre hanyailott.
E«mModÍk leveJemrabea^KajmoDd kétségbeoaettaa. Uamkás* minket meg-
tudott ellentállni, R*y-mond kebelére omlott, még caak egyaser s uioltsor akaria a sseretett férfim meg-oaokolai.
K»ymoad télórülteo saoritá karjaiba 1 Msriskái, oh mint aaenvedelt a két ifjú kivéve! lény ,s mint volt boldog egyssersmiod,
bogy egymáshos hívek maradtak.
Soha — soha sem fogUk feledni mondi a gróf remegd hangon a miat Ma-ritka löle elvált, Isten v«led — Mariskám életem, mindenem, egyetlenem...
A Bsereocséli«n a*sso<iy, sietve égd arc*csal kétségbeesntt lélekkel hagjU el a lugast, s kkSiélj tilé íméste lépteit.
A vendéget kösÖU a legderiiitebb hangulat uralkodott de miután már nagy oa w ké»6 Tolt, baesoani késsül tok.
Itt
kp ekkor Upfltt Mariska kipirult ar-cs»i lásasan dobugo ssivvel a twemba.
J^no eléje sietett, de Mariska oly d«cio«an megvető tekin:eito! mérw '^g1* Feaét, bogy et megsemmisülten husó-dolt vusia.
A vendégek eltávottak, a kastély csendes néma lett, Mariska még teljes menyasasonyi dissbea ült háló saobájá-ban, arcsa mintha kóból lett volna, néma, hid"g volt,
Nebés harcira kétsUit, de el volt h a táros v a mindenre.
A ssoba ajtaján kopogtak, Mariska ise ráskódott, JeoŐ lép*tt be.
A miot es meglátta tapad; jegyesét, ijedten állt meg a küiiöbon, de aaután erőt véve magán, oda sietett a néma álakhoi, a meg akarta őt ölelni.
De e peresben as alak éledni lát-ssoit, hevesen lökte el Jenőt magától, ki bámulva né*te isgatott arája'.
Meojen, HÓK ai, gyűlölöm, megvetem unt, hagyjon magamra.
Most mondod eat ssólt Jenó fájdalmai hangon, moat midAa már hiiveaeu
T-
A fájdalmas hang ieesilUpitoUa M«-
ríaka heveaségét,
(Folyt, köv)
T- a*m hsfyu el Ts vagv hoaiám le 1> bi
ksblfi aletpároni ifeL'j a világot) lój
1> v«C7 bumnsit Otxlatója, minilauera K>*Hl*d niaes a világon ¦eokim »«m ¦
Hadd érintsem ajkaimmal ajakad KivBied náit ctókolDASS afj tem subai dákjaimmal kebledből éltet nirok, Uk ksrnjesnek lelket ölő ro*» foudok.
H.j d*, a«| ii hálálom «t> k«4*Meaa
A jót, »Sly»t aosTiasor tes**** velem, ,. Me^lál h aioudo* ig"*n
Mer^lálom, hotvba aiou KiförtBllek faketáre & -
^H USZONH AT ODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1887. JETLIUS 23-ií
¦ É* nagyon hrlyeseo tessi, hogy meg- hanctok «• résseg kocsisok egéas porfal- életének legssebb korát a 24 dik évei, a tilt minden éjjeli Urmát. Hévvisre beto légbe burkoljak asokal a fürdóvendég' - -
gek
k, nugy a* itteui gyógy visu-n kei. kik jelenlétükké! élénkítik Siótok l é Vk fd
ghatnak. Ssükségük is van rá, fürdő py»ogitT« gyógyi'.
keressék elvsestett egéasaégüket. Vaooak füfdAidényét. A k&segéssségről tehát »-m-kostltk olyasok is, akikbe csak hálni jár! mi fogalommal nem bírnak, a kósDÍslon-j a lélek; elek Örülnek, ha óinek és nya i ság hasonló ssánalma* állapo b*n van. A ert al Balaton partoo egy ssép villa már épíll', I ugy halljuk nebáu; raeg késsülaben van. — A baUt<>n füredi .s.ukörben múlt hft utolján 3-ason veodégas-repben lépett fii Visván jeles ssiqimi s mind-anayits-r uli volt a ssioji.ir éa élénk ováosiókbao rétraetíiic a múvé<is. A aa-| pókban Agy előadás a „Ssrretethás* j*vára
A túrdo jelenlegi berlőja (J o v o t - j r«ndesl«tik, mely alkalommal Visván u Ujorgyur* legnagyobb ügy- ur ssintén fellép. *\ jár idestova, hngy scemélye-
g
bitköstég oem csak é mod«ro U
t irhatuék a héwisi gjógytor ra* áldásos hatásáról, de icmeri est már onodeuki, ba májból oem — hírből.
• Aauyi bi*onyt*, h»Ly rend tekintetében én « limuág dolgában pirallaii
— Hjilatwnin-nékea .erjed a phyl-
iuxtr., Icfritjabtian Ki-v^ikáUán és Vo-ay..rcs..o Inti hv*tali»«an konstatálva.
— Pfr^rlj-sjyfljtPH L«puak sser-kesstőja BtUlOQ-Fii. ed«n jáftlbao as ot-tani rSnrOl«ihái' javára asolgató 12-ik aaáinu grüj'Apersalyt elfiotván a siófoki fürdővendégek kost időző Hayrbofer Karulin* kisasssony nemes jó ssive
tekintetbea acon vao, hogy as idoérkes/t: geilaiából a perselyt magáhos retle, éé itt id^sí/fürdovt-ndégek igényeit min-j Moooal gyujtésbes látott s as elsÖ nap dcn tekiotetben ki-légitae. | mintegy 12—15 irtot gyujöit is. A bá-
Igas ugyan, hogy a héwisi fttrdftt; jo» kis angyalnak e kellemes megUpe-gróf Fasteticb tette assá, ami jelenleg ; te-t eló.désolt basgslma köselismerést de <">ssiDt«o megvallva as meg igen k*s- [ aratott. Kegyes ténykedettét fiieste meg detleget áUnputb-iD v»n, p-idig es *« Is- (a Mindenható Tieasanyerendo uljes jó-tent'i. megáldott gyógyforrás sokká' töb-. egéssség^el, mi pedig as árvák nevében
hálás kóasönetet nyilvánítunk ! A nemes
i«u üg) "Ijesfel arra, nehogy a vendAg*»k-n«k v«Unii baja legy«n. Ssnrntik is és becsünk. M"L is érdemi..
bÁrlelbűl TiSrser Ionul bári*t"t titot a H ló ti iirudaiomnak c«ak asért, hojjy segít-bf*SMJo •sitst*nv*dftkita. É« mégis vaunak, ¦ kik fidiijjuk esi a jóembert, aki miadm
g bet éfd 'iBelno
QovorC'io ur.
m ot emíilém, hatás-
köréből kifolyólag miodnn ,lehetőt eikd- illl ŐÍé
honleány a gyűjtést folytat)*.
— FflrsJöiési , tixparancaolat. A
vet, de illetlen dolog volna i6le még a*t j titparancsoiatokal gyártók mániája maholnap auoyira halad, hogy még as ut-
«as«prők is gyártanak maguaknak egyet akkor annyi let* a tiiparattoaolat, hogy
aaholosp elfeledjük as eredetit. A legújabb e nemű gyár:mány a hamburg nyilváooi egéts*4gügyi egyleté, melynek osime a fürdAsés- t<sp*r*nctolat. Hangsik P«dig e keppeo: 1. No fSrödj heve* lelki felindulásnál. 2. Ne füröd) hirtelen ross-szullétnél vagy tartó* bajnál. 3. A'vir-rasstott éj vagy fáradságos muoka utáo ne t .íródj, mig párÓráig ki nem pihented magad. 4. N-» tUrftdj, Ba nagyon jól lak-
ta kövölelai, bogy a nagy bérle dijOű «piiésekbeis boosátkoisék. j
Fődig itt ugyan csak elkelne még «gyp»r lakóbás, mert as a 90 ssoba nem kép»s befogadni ásta tömérdek vendéget, kik idi jönnek gyógyulás végeit. Es ideig vagy íiOO fiirdovsndég fordalt meg itt. Ma i« minden, lakás telve van s egy sso-bában 3-bd is vaonak elssállásolv*. És még mindennap érkesnek turdÓveodégek, • •tilt aioobao hi»ssu orral kénytelenek -^v ki« pihenés utao *is*sa menői, avagy l>+ú,% K^ssthslyre kocwíiüi lakás felvétel v^gt-tt.ltt is bt-iotaD lehet lakást kapni, m'fl vi gy kétttásao laknak Kessthelyen i', akik aapvakiot bérkocsikkal jönoek héwisre. hogy a kitűnő hatású gyógy-vítb^n íldülés és elvesstett egéssséget ke-
D-i es taéi anmmi. Vao talán ssáa "mb»f, akik nem resteloek naponkint ..i« tár.dm — Mexicóból.
No »* ijedj mng kedves olvasó, m«rt M xie<> csak félórányira van Hévvutol. Kt;j kis passta, mely ssinlén »« urasla-"in -birlokábao van.
la csak a nagyon ts*réay igényekké bír,', vend^^k laknak. Ilt még olusób-i(»u teliét étkezőt, mint Hévvísen, pedig liivurrsin vendéglejében is ugyancsak v.caáén éá JÓ) lehat élkísni.
Buciánat kedves olvasó, hogy ily priitaidologgkl rabolom el pereseidet, de ssiikaégesnek tarioltam est magjegy<tsni, iu«rt valljuk amtí csak oraio-éo, annak ¦ k. tardiVc megy, nem inulatni, haneot) t'yu^uloi, a tioancsialis állapotok nem
Kit *Ihib*tik kérem roirt magamról
L)! ugy latsuk a p*pir vegére ju-toUam. Kelleae ugyan még a levelemben "gyitmáat elmondanom a fürdőéletről, a i"'itbolM«t«ly«kr.'>l, Horváth Jen A csigány t-tt*TÚ\, a ssép tiirdŐvendég-hiilgyekrAl, tj- <-ct máakurra li»^<>m.
as sem érdektelen, smi egy turd^»eadégg«l történt. Ssereocsétleoaeg lortént Vffie.
Tombo4aestély volt és A megnyerte •
— Híss ex sserencse, moodod ked ves olvi
- Küireidl r. b Qu tkow köluinftk Dresdiban emléksaobrot állítottak. — Natália kiril; né visasatért B-lgrádbs. — A berlini - .*. írség Leona Daranek nem engedte meb is ismeri producádk eldadá-si'. — A Sandwich stigéteken fo.radftlom ütött ki. — A csár Ltngyelorsságban körutat test. — A sserb királyné Margit-ssigetre j6, — Vilmos csáasar és Ferencs-Jössef király Saisburgb^n taUlkpsnak.— Turittb .o tíisoltói nemietkösi kiállítás
egy kitüoő képtót fog nyerői, >ie
nyerni fog benne egy művelt és intelligens férfiút, a ki diasére fog válni a Iait-kösségnek. Kárpátiban megnyerő finom modor, férfias alak és Össinte, becsületes illem egyaránt piroiul, a művelt férfin iponáló tulajdonaival, ki a mellett, hogy híven fogja teljesíteni kötele ségeit mint Unitó, bísonyára teljes erojéból fogja kttaségének líltaláaos érdekeit is előmos-ditaniés mim hirUpiró tevékeny résst fog venni megyénk hasafias es kóshassi^u mosgalmaiban. E'Are u üdvösöljak ná Kink Kárpáti urat, kit a tapolcsaiak — mint érteaüliiuk — ea;yhaugu'*g fognak — Egy aj S>Ógfforrád Pet*B«*s
'álaasiani es állomásra. k6lflén>en A ciim elolvasásánál bn
— A fcs)pO8\nr. ka:on«> lakta 'nyara azt gondolja magában a tisttelt nyákról gróf Pt-jACSevich Láasló had lest ! oivasó, hogy , már megint tgy", miután parancsnok asemélyes meggyAsodé«e után ' annyiféle savanyu viisel vagyunk ellátva, a Inguagy-bb elisa.erés«e! nyilatkotott. j hogy csak ketunk-M kell kinyújtani, s 50
y július 25-én, hét- fényes ÜDnep^iyességil fogadják ék ki fj R
yj
j akad bele. Pedig ha van savanyu vi«, mely méltán kiérdemli elismerésünket, b
T a n u i ű : A mama túlteli a tani • tó urat 6é itt kUld egy mai ácsot és kéri a tanító arat, hogy legyej elnésx irántam.
Tanító: Obó Öcsém! ail én el oem fogadhatom. Unérsntes és igaítigos taniió efféle megveastegeléseké^ el sso-kott utaaitaai. O*ak menj édes f}%m — — a konyhába, talán a teleségem « (fogadja
Koldus: Könyörgöm alássan kis lamíssnáért T
U r : Niuct péosem.
K. o I d u s : Ha nincs péose, akkor ¦•njen dolgomi ét ne sétáljon, itt.
C g y v é d : Hát barátom, ba ii ni nem tud, akkor csináljon így kerenttet.
Kliens: (Keresltet vet magára.) As Atyának, Fipnak és tsenUéleknek nevében. Ámen .'
gyéok köstisstela.ü főispánját. Higg«l 8 hogy ugy mondjuk, bámulatunkat, agy órakor a ss-jntgyörgyi állomásnál HQt- | bisonynyára es esetben helyén áll « kife-döttség fogadja Bogysy Máié üdvoslő }•>*&, mert benne egy oly vis áll rendel bessódévet. s város déli végén diadal késésünkre, mely sserves anyagoktól ab-kapu less f-lállitva, hol feberruháa lány- solote meates. holott más vtsek többe kák élén Trsstyáassky Margit moad kevétbbé esset nem dicsekedhetnek. ¦ udvöilfltet, a városháia taaáos termében oij nevű einberek, mint Braun tanár,
Rokitansky, Schnitsler, Oser, Wioter niis, Koráoyi, Kétli, Késmírssky, Sehwimmer, Stíllsr egyetemi tanárok. Q-old udvari orvos. Bstsy a béosi orvosi oollegium titkára stb. A* orvosi tudó mány egén mind mega'iny ctillsgok-
ha sok aseeses italt lasia tempóban té-
tál s külÖoö*en ittál. ó. A
Ulj. 6 Odaerkesvén. tadakosódjál a vis mélysége és áramia'a talöl. 7. Lassan ver-kemél, de astán mindjárt a vis be msnj. Ü. Fejjel elÓre bukjál a visbe, vagy legalább, ba est nem tudod v*gy akarod, gyorsas bocsát kossál vis alá. 9. Ne mi radj soká a visben. kivát. ha nem vagy erós t«stalkotássai megáldva. 10 Fürdés atán a vérkeringés olfimoiditása cséljából dörsaöld jól testedet, astán ö-lösjél fel s
Lénárd Erní városi ilgyéu Üdvösli, asu tán 23 -sorrendben a kQ'döttaégek tiss-telegnsk, disstbad a Féhsféle kertben less I rrt 80 kr teritéxárban, este a ssinbájbao disielAadás, a tou'csa kivilágítása ét as ipartestület kosremúködé-sévei fáklyásmenet követkesik, hol Csirke Iván városi jegysó tartja as üdvöt 13 bs-ssedet. As Qonepélyt rendest! biaotLság nloökfl Ambrus Mihály apát plebanus ar. — A Balaton áMoiata. L magyar tenger minden évben, illetve minden évszakban megkívánja áldosatát. Legkös«lebb Boglárnál ökrüket hajlott .egy uagyobb béres gysrak a Balatonba mivel jó bementek, a fia megfogta e idéken dívó ssokás sserint ai ökör irkát s igy uasott velő. Hogy tortésjt, hogy cem, as ftkrok kijöttek ugyan a p*rtra, de a béres gyerek b*nn vas et; Nem is keresték, egy idósb ember monda :
Hasi talán keressük, majd kiveti a vis. — Kinrvesés. R-ttapt-r Károly
Ki nyert?
Huaiii uliu* ]fí-ÍD
Budapeat : 86. 53. 11. 41. 55.
Bee : 78. • 2 44. 40. 15.
Brúoa : 81. 9. 36. 37. 39.
Príga: 65. 90. 38. 63. 85.
teljes elismerésit vivta ki. A forrás Staier-Magyar határon, furato:., farásásál s vis menydőrgés sserú robijjal 5 me'.er magasságra csapott fel. Est.s tsiiünő gyógyhatásút tekintve Hygiea Sp^ndeloek neveltetett e1; sst tekmtve pedig, Hogy ai első rangú asva-nyu Tnek kosé tartosik, mind ssénsav-tart* om.-a, mind gyógy hatására, sőt es« ketjóvaJ felü múlja .Korona íorráa-'nak Borral a legkellemesebb isii italt adja, sót tissláo hassoálvs is a legkellemesebb frissítő italul sivoIgái. Sok kitiiaó tulajdon-kosött érdemesnek találjuk mt*gj<
Hivatalos piaczí árjegyzék N-Kaalzsán
1887. július 20-áo. — Busa 7 frt 50 — 8 frt. — Rom
ki. A forrás a 5 frt 60_6 frt _ ^ 5 frt 40_7 Petáoci melleit' fft_ _ Kukoricia 6 frl 30_40 kr. _
Zab 6 frt 6 frt 30 kr. Burgonya bee-tója 80 kr.
Szark. üzenet.
— A balaton-berányi levelűt jfiv& azá- nkra valáck kényt«laD«k hajjoi.
— Sopron. Aionoal vilasaoltaük. Kesithely. KOisOoettel vettOk, b«ca*a
retére ••imoluok.
— V. K. Nincs
kan
sottt V-ik adóhivatalhos IV-ik esit. adóiisstté ne
j gj
gyesnt, hogy bármely oomeu idii^ áll ia a palaoskokban, semmi üledék nem ke letkesik, és így as utuisó cseppig élves- hő hl k '
,dóbivataloál alkalma-f heiő, holott más savanya visekoek so'<c-
ont. adó tust a soproni kir. IVik d
Felelős tserk^tsto ét kiadó:
BiTOItFI LAJOS
L*piulajaouo« : WAJDI T8 JÓZSEF
vesetett ki. — Barcsa deki ~lako« a sümegi.
j mérsékelt téttmoatíáat
végb*.
— Hymen. JuL 9-éo esküdi t ftrfik
iolla kisaassonynyaí Ist*áa vároai *»-
büteget Kelemen Ignács megyei állatorvos Uandl tíb Pinákon ; — V«r<.
gédgyámnakJi-edvM.tsépKaticsa loáoyát Ssereci J»s»ef Kié Kamssán juíin 18 áo vette nóü<. — Déftes BéU bakónaki j»gy-zo jul. 17-en dilben tartotta *s[ Kocsis Apollónia kiaaassonynval a oagy-kaoiuai ssent-Femncsiek templom a ba-u Áldás frigyükön 1
— Vajda Falnád a asgy-ksniuai ssent-Ferencsiek uj bárfőnóke 18-án ér
Í késett meg Iste* hnsta! •
— H>|(hÍT6 A nagy kenissai Kii-dedDeveló egyesület réssérÓl 1887. évi július 2íMa d. u. 6 órakor Nádor-utc#a saját helyiségében rendkívüli kösgyüiés tartsuk, melyre as egyesülőt tissleletbeü alapító, rendes és pártoló tagjai tiialeM tel m gbivatnak. Tárgyak : 1 ) A válasst-mány f. evj jaoiua 28-iki ültbéoek "gyík ha tarosat a ellen a kisdedóvónő felleboe-sese. 2.) Titkár indítványa a itl-dik óvoda felálliiása ügyében. Elnökaég.
gy
és Novak Fe
drás
{ kovecii káotortanító jul. 7-éo jegye vál-
Igen ám, dn ha megsúgom, hogy a' toti Lissiák Emma kuasesonyoyal Per I^nyereméay s s a m á r volt, hát nagyot [ Ukoo.
uésiat ugye bár? — 8«*nély a tüskárotultaknak. As
L>« hagyjuk est a sumárságot más- »rssá|cos gjujlésbes Nagy-Kantssa vároa korra. Talán add>gra megtör énik a vég- ' tanácsa és aldoeatké>s kosöoséga 407 fr kitejlés ns megírhatom, hugy mi történt a | && kr*"*' j*1""'1, moly ö*szeg as alispáni •ixroo eset len nyorAveJ Tehát addii; is pá I tiivatalaos felierjesstetett.
1 _ GT«Khir Kákosy Lássl.
HULLÁM.
Hírek.
— Ó rsáitsáris királyi Felségf a folyó éviÖMÍ katonai nagy badgyakor-'•tok alkalmával megyénket Csáktornyán legmagasabb megjeleoésével ssertn Méii fogja, El örvendetes ai kaim út
án arra, hogy a vármegye kö-sönsegének bódulata kellő kifejtést és méltó tanutitást nyerjen e óéiból f évi "gusstu* hó. Wén d. e. 10 órakor Zala-Egerssegen a nagymegyehái termében rendkívüli Wrvéiybatóságibisottsági kös-gyü-és fog Urtatni, melyre a törvényhatósági bisottság u*j», tiwtelefei meg-hivatnak. Zala-Egen»geni ^gg?, jaiij ii• l'J Sraatits Beaó «. k. főispán.
AÍ4fkl füdfi
pp«nl látogatott k
— A-MÍ4fokl fürdfi pp ságnak örvend, asoobaa a k'>saos; járósíga épp^u semmit sem tess a füd veudágek kéoyelujére néire.HOlittn, ho i fő
gy
g y H, hogy
Tasuii főutcsa portengerén éretlen su-
ny ssentpéteruri ielkéss meghalt. — Nagy tiyula tó feji birtoio* 40 éves korában agyssélhddésben a nagy-kani-ssai kóskórhásban hirtelen meghalt Hűlt teteme a p. ssnnt-lásslói család: iirboltb* ssállittatott. — L*ssnak kedvelt vendéglőse B Innteoschein Vilmos m. saombaton hiMytel. TemeUseJal. 18 án d. e. rolt Nagy-Ksnissán. — Osv Trojkó Mátyaané, Tro;kó Lajos ár vassAki előadó tanácsos ur édes aoyj 86 éves korában végelgyengttlés folytán jal. 20 án halt meg. Temetése nagy résst vét tol törtéot Béke hamvaikra!
— A Upolrsaf isr. hitköuég leg kírseUbb fogjs iikolájáhos »s uj tanítói válasstani. A megürült álromáara mint értasü.Uok Kárpáti Manóar »se es korban ismert tehetséges irótársusk it p ily ásott és mi örömmel ragadjak mag as alkalmat, hogy Kárpáti arat t " poicsai intelligens és hassfiai isr. köaségnek a legmelefebben ajánljuk. — Kárpátiba, ki még csak most érte el
bit
Láasló caabreo- g Vlasics Náodvr lakost pedig M alsó-Iendvai árásra állandó gazd. tudósítóvá nevesie fldiléi i
foldmivelési — Balaton I
vendégek
ksjAlV.ik ssámi »t»rint jul. 1-n
375 folyókámban Ü07 fürdovendég jelent* att. — Ktt%e.kex<~>g?«sijeJeflté«t vet
tAk: Ss^rils Kóbort saját, valamint 'kei, vő , ssUlőí unoka, ugy as ruk»n»ág nevében fájdalomtajes 1 jelenti felejthetetlen jó u«j«, U*P '- gyermeke, nagyanya és rokon aScignta Kóbort né atal- Nagy Julta, élee 50-ilt é. boldog básaaságának 27-ik ¦ " folyó ho2l én éjjeli '/, 12 óra-
kor hutása* steovedés atán törtéot gyá-•so* elhunytát. A drága-halott tetemei e bó 23-ád d. u. 4 órakor fognak (su-, gárut 1112. ssámu tulajdon bisából) a balybaü róm. kath. sírkertben Árok nyu-gmlomra teletni As eögesitelő sseotmiae sldosat f'>lyó bó 25-éa, d. e. 10 ónkor i>g a ssent-Ferencsrandi plébánia tem-
plomba N
a Mi
idnn halónak bemutatta ti
1887. juhos b<> 22-éo. Áldás és béke emlékesetinek! P*ala, Gisella, 'Laura, férj. Buriáo, Ferenci, cs. k. tissthelyéltes, Üésa gyermekei. Nagy Firencs és n«je ssü. Eberlein Anna ssülők. Buriáa Lajos cs. k. főhadnagy voj', Buhán Bobért nooka.
bét tSrtéaete,
- MeKyei r- h. Almádiból BfÜre-d*n mait ssombaton 26 kiránduló jelent tneg, most pénteken pedig Badacsonyba rendestetett. — Légradon II ik osst. tanítójává Fu'.Uky Jóssefet váiaastották meg. — Ssent-Baiáason egy asszonynak 4 gyermeke Mfileteit, mind meghall. — Kóssás Mihály földbirtokos Lukóban meghalt. — A sala egerssegi ügyvédi kamarai évi tagsági illetmény 12 frtra e«éltetett.
— Uaiai r- h. Braaa Jósaef győri árrusAki jagysÓ agyonlőtte magát. — As államtorijÁték 60 eser frtos főnyereménye egy debrecseni kereskedő segéd nnk jutott. ~— A ssent istvánoapi orvs. népünnepély Bpesteo oagysserüoek igir-kesik. — Jósaef fhg. családostul Uj-UI-raf&reden idősík- — Lakompakon egy födmives asssony 4gyermeket isftlt, 2 fin, 1 leány é« asanya egeaa«égs««k.~ Blaha Lajsa Koritnicaán van. - Mariássy ny. altáboTDagy helyébe Paxy tábornok ne-vestatik ki. — As orss. kiadedóvó egylet jubiláris úonepelye ootóberben leas, — Haan Kesaő sserfceasttft Essiiergoaaban egy stinéas megbotolta.
scor '/a*** nem hasinálbatjuk a kelet-1 keso üledék miatt. Kalönbea jó bornak nem kell csegéi, hanem arról még bis-tositjak olvasóinkat, hogy aki egytiar ivott belőle, as többé soha s4 nem b»gy ja. Egyebekben erre vonatkozó mai hirdetésünkre utalunk.
— nA>Í6n4«<1 osstrák-frsocíia «Ut-és járad^k'-bistosiió-társuág. 0 KegyeU mnasége, Ciar'.oryski Constantin híresig elnöklete alatt múlt hó 8-án tartatott meg e társulat V-ik rendes kosgyüléae, Dr. Klang J. igssgató által beterjeaslett ssám- j adó-jelentét meg Állap tj*. hogy as űsi*j
>jlódése as 1886 ik évben örvend Ue* lendületet vett. Uj kötvények 5.180,886 frtnyi tokéról állíttattak ki. és ai u"i-« bistositáai állomány ssév végén 3636^600 frtra raguit fel. As uj bistootások koiou csoport és ellen bistositáaok egyátalában nem fordulnak elő, hanem lálesftti bistositásokból állanak, rétéi 828,^91 frt 52 krt. tett ki, tehát 35.740 frttat többet mint tavaly. As öss-.ess)9V«t*i 4.927,223 frt 03 krra rúgott ii, tehát 74008 frttal többre, mint as 1886 ik évben. A bistositási asersAde-1 sekbŐl folyó ki ölelések igen tekintélye* get 1 174,341 fr ot vettek igéoyb-. Eanek daoára a díj arialékok felemelkedtek 3.915,954 frt 7ti krra, tehát 171,515 frt 77 krra] többre, mint as évbsn. A tar*aaág ösues bistosi teki alapjai 9.322,921 frtot tessnek ki. A kötgjQlés 5*/« os otstalék kifisetését botárosU el.
— ,Ax.e»4au oasirák-francsia elemi- es baleset-bístositó-társaság. E társulat múlt bó 8-án, ő ""
Poninakí Caiixt bercseg elnöklete alatt tartott IV. rendes kösgyülésén, Si«o-
i«wi«s D. igasgató bessámolt as 1886. évről. A bessámoló jelentés constatálja, a lofolyt ér üsieti eredménye minden irányban igen kedveső volt, é* kiemeli, hogy különösen » tosbistosi>ai ágasat ügyfeleinek ssáma igen örvendetesen megaAvt>kedett. A díjbevétel a lefolyt évbeu lüsbistoaitásért 2 448.096 frt 04 kr, jégbistositáaert 626,130 ír'. lg kr., ésaaállitáai bistosi átórl 424.882 frt. 09 kr. tett ki. As önsbevé'el a ur-
alékok hossáasámitaa mellett 4 578,779 frt 67 krra rágott fel. Easel ssevbea kitessnek a k.adá*ok kárfisetás*k — víssonibisioaitáaúk — stb. a tu*osE'-ály-bao 2 358,847 frt 20 kr.. a jégbis-oii. tási osstályban 6o2,615 frt 94 krt, a Málitiai ossU!yban 348.162 frt 47 krt. As ér végén a« öasses tartalékok, a rést-
legjebb asztali- éi Qditő ital,
kKtat batátnnak bizonyult köhögésnél,
|é«töijokiál, gyomor- M bolyaghu-
nrtiál.
lattooi Henrik, (»i<W >¦ b
U" E rotál ajatt ffaslOttckert neat 3^
Hirdetések.
j elukmlre 1.273 486 t/t 68
krt taaaaek ki. — A tiaxla ayereiBésir oaaeega 101,642 Irt 76 krt, Dtelvbol a> alapHabiljasartt jaradalmaaáaok laro-•áaa ntáa 9*/,-nji ootolsk Saattetik ki.
En
Annit
185 H» tnui 4"aal yJ
¦ml. melyet as általam fOUülilt krnuca 14 aavi oaazpilata útin nyertem, oielj mt-g^kad^lrniik a >m)k>lMHift el&ircm a lataorélt ép Btr.«u a bajbűrt. tir»k-oil elő»^(it *n u\]*% eré$ azakilM-
VMt. iö»ia 'Jei« "aló haarná »l Útin a b.joak. «alemint a ..akaln.k i-rmí •xetaa Uiot es aQrQiéget kalciófi<>« '¦ »<>|ró«ja korai oatoleetfrl a \*xmxi***'b't> kor.,. Et7 »»"tóI ara 50 kr. 1 fr. 2 frt Voltával kaidéi napODkenl a piai .leieces bcklIMac t««7 po««»Uovít „,]].tl ai •!*" vi!i{ba
C >ilUg és T»r»m- Badapnt kl-ralj-ulcia Í6
3064. 3—Í0HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖRY
1887 JÚLIUS 23-ái
5**
«jé«
4 4

4
4
4
A U ez. epiitikózfHiség figjelnrébe.
Van szerencsénk az igen tisztelt épitÖ ée épittetó ko-tóoségoek az építkezési idényre
Steinbrüeki Roman-Cement Steinbrüeki Portland-Oement
grártmantiiDkat tjaoUni. Oementeink évtizedek óta a legakadaíyatabb vízi m tzánuflHdi gpitkazéMkiiét. *a aly erős mint tartatnak, e* az idék vitztnlagtágai eHM jénak bizonyultak mirúl uevezetes szisférfUk elismerő bizonylatai, agy elúbbi mint ujabb időkből tanúskodnak.
Gyártmányaink aredsti gyári árak mellett imsittat-nak kizárólagos képviselünk
Mpltzer E,ajos urnái Nagy-Kaninán
SteiDbrttck 1887 jnlius búban. 371 3—3 " Steinbrüeki Cementgyár.
A GLEICHENBERGI
J. A X O S- FORRÁS
nagy meanyiségu Ízletes kettős szénsavas nátront, azonban aránylag kevés konyhasót, de anoil több raiat tartalmaz és a vilig leghíresebb anktorítisai nyilatkozatok szerint chroaicus gégeharat, chrooicas légcsoburut, chroni-cns todülob- és a légutak katarrhaeainal, végre a mell-hártyalubb atan hátramaradt mellfirbeli izzadmányoknál, ha egyszersmind a vasDak erósitó és vérképző hatásara ref-iektáltatik, a legjobb eredménnyel használtatik. Különös alkalmazást nyer a fövény és hugykónél. Szénsav és szód* gazdag tartalmánál fogva nagyon alkalmas borral Tagy gyümüics szörppel vegyítve.
KELLEMES PEZSGŐ ÜDITO ITALOK
készítéséhez, ugyízintc tisztasága s rendkívüli olcsósága
fulytán legjobbto ajánlható. Mindenkor friss töltésben kap
"ható a magyarországi főraktárban :
SGKLgíNS KÁROLY és TÁRSAINÁL
BoUpeu, Ili. ksrflet, U»ció- len 47
Vinni üilw V , HarmiDCUd-auu \ liol »»,r.odi>ir.«k i h..boi ..ál'n-tia »éj«tt sl fdk
S2 6:
almenetelcíel nem Teuitelt.
ü
I
Ú i
n Í
H
i
Ú N
I
a
«
o ú
aáa
!3
[ Árverési hirdetés.
A Méltöságos Főkáptalan zenyéri urodalmi tisztsége folyó évi

JSomogy-Szobban <^
>* -^
tartandó nyilvános árverés utján, esetleg befolyható zárt ajánlatok figyelembe vétele mellett f évi október elsejétől számítva
31!* évi idő szakra, bérbe adja a
aomoffy-a-/.obm lcoroaraétt, -
mire vonatkozó feltételek azon időig is S/obban a gazdasági tisztségnél megtekinthetők. - 3 s Az urodalmi
***************************************
„AZI^NDA", oszInil-fmBfzia rK- « jándfl-lMxtdsitó-tarsasíí.
Vail~k a lar.'ahaa
Mai >*t u -t/ki _ . ^
I..I.Í.I-U- *ikj ¦¦¦•
13 4*4 47

n W3i)i
„AZlENDA", (K/íníV-fniKzia Hmiií- rs ha^sfí-hiztositó-társasáf.
P.O-^-1.-! a k.-rt>-»tbsu
.- k..r«t-Mri ^1-Wlk.lM ¦'¦'¦'¦5 Állami r
Irt fci ___bt____ki
u«tta» t
4 Állami . p«i
1 A t«nw tk» «
UkáKt|UlM uii'ti-U^k UH tateJtflrkMl.
¦I -"
' tHUI
Irt kr,- frtkt
ftnytltn {
HrurnytükMruKtrltltk. . .^.........i
KUOm UrtaMuUp .'. \ '.'.'...'... i
UijUrtnWt s Ti»zbntA*itáaak linUÉill 4*
mindrn u-hírtót mtmt .........'
Kai<«rtai*k Wvoavs » viaazbitiuutúk rauti . . j Jrl'áVurtrbrr * triaizU túron Tia St Ulrnul n IHadákúk Inrtbrn r
A kiTUaJautwk -nr^l
11SMM—
T
W.17TJW
:::::::: :>l
BÉCS. UW.dV
•A-
*MtT«k áhp IMIIM Irt M kft y v. U«l m««cfTnL»rk UUJUtott
H-i rt • rl O
X
» <—*

-S Legjobb asztali- és üditő-ital. ^".
Hazánk legkedveltebb
savanyuvize
> -
00
00 0)
t n
kocSkbea kadnlt, de utat tArt Dutgúak a ftlrfbb 4> leg-
6 fensége ~V|
ogymint ó
asztalán renden italul xg
l7b«B, Alezaadriáb«n, legk&z«kbb Finmiban U ép Uulauoaui a kolera megbetegedés ellau praaMrratlv
Friss töltésben az oruág minden gyógyszertárában, íüsztrkereskwlésébei és Tendéglójében kapható.
Edeskuty L.
m. kir. é« aiarb Ui. n4rari
BUDAPESTEM. Eri*4b«t-Ur 7. aa.
pírral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
n t,phat(i Feswlhofer .1. RwSTAdolf. SchwarzA T«n- r"n * Hnber Prezlmtyer A Dentscli, Marton Adolf, qnknil.
X
¦¦¦<•
4 4
üjflonság, a háziasszoflyoM:
érk»«tt tegerötebb, legfinomabb
tollaiu tenaieit (lolirat >anrisL
ryártmáBjaakal t'o-
Bul]«. Ár« ireskia! 4 *• G i«wiikiiit p^if 22 kr.j- -g'
ciárj4»«l. Ehhe* uia>K fcombolytcoakfet 5 krlil felébb. | ,
i**J ! etzkötüitetnek.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,
Poitai rendelések ennek fordultával «
TiMtel«ttfi]
Wajdit* jéztaf
>¦¦¦¦¦.
>¦¦¦¦¦¦
?¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Árverési hirdetmény.
Aluhrt főb^rnökgég igazgafósíga résréröl közhírré tétetik, hogy folyó é>i tus hrt 8-án » délelőtti órákbao Lontiben a nempthy-i <Ss augusztus hó 9-én Alsó-Lendván az tUó-lendvai urodalonjhoz tartozi több korcsma, borméréB és vizi-jog, k,«ebb-..agyobb területű szántóföldek, rítek 8 legelílk, - 1888 e>i január bo , 1-én kezdendő bérleti joggal, - nyilvános árverés utján, -továbbá f. évi auRuaz-tus 25. 26 és 27-in A\»A-Lendván az öaszea urodalmt erdőkben a fojyó 18Ö7 évi -gubacsszedéa! jogek, .jánlatlevél utján szabad kézből, végre f. évi szeptember hói 5-én délelőtt Lentiben a nempthy-i és szeptember hó 6-án délelőtt A-Lendván az í alsó-lendvai urodal™ erdökbeni őszi legeltetési és makkoltatási jogok bérbe adatnak. í
3082 1-2 Az ALSÓ-l.ENDVA-NEMPTHY uradalmak fiib/mfikségi itratgarósaga.
WmjSU J6u*t kümfV^omdájábUiclet a Zalai Köalöo/ 1887-ik éri 30-ik ««máhoi.
**xxxxxxxxxxxx
A It'tjolil)
tzigaretta-paprr
* valódi
LE HOUBLON
fr*«c*i» gyuriraauva.
és Henry párizsi \JtAii%<ixo któ ócutiée
h^m pmpir mefriizttrttlUlett Ür. JJ. p«|. llr. Y.. I-H»íiie. !>". F LippMaaH Wc»i *•-(je»»t*fi :auiaiuk által, kik a l*(Í°bb ajávlktot witik. tigy a kitüod
xxxnxxxxxxxuxx
KORONA FORRÁS.
(H V
I K A S :P R U L) E L.i
(RUkarttarg meitott a Steier Migyar *»t»nn)
Orvoii tekintélyek ítélete szerint nemet a legkitűnőbb, legkellemiiíííi izü és legegészségesebb ital, hanem eg>37ersmind a lélebzési emésztési és vizelet szervezetek tujíibau
« 1 • <:> x- a u. at \a aiyóaiy-vlz
Kitonó az éliágyat gerjesztő és emésztést előmozdító hatásáról, nyál- és kinövés oszlató, miért is kttlönSien ajánlható: 1. (jyomorbajoknil, ugyminr: idült gyumorhurut. ét-vágylaUnság. emészthetlenM<íjr, ifyeriirült enit-KZtésiiél Kib 2. lélekzéni szervek, máj-, vese- és vize)eti bíteifséureknél; 3. mint lejítinztább. l^kellemexebb ^s ennélfogva mint leirf|í<;HZséy< s> bb diürikai ital egyáltalában é» pedijr tisztán v»ny bor, c jcnac, tej éii íyümölcsszürppi-l keverve
Kit liUrei háium féllit«r«t *it frllit«rt« 4 millioifter vaj:a( MU itld aiiutt lr»(«liWc s<i'Lttat^l(. Megrendeltjét
1081 1-3 BYGIEA-SPEÜDEL BBDMMENDIBECTIOH ii BAEKERSBURG czimen
fj
Hambvr|ból Newjorkba
HÍTr«böl Nevyor.ba
nuoden kedden,
StettinbÖl ITeiryorkbs
minden 14 n»p ftUtt.
H
havon ü ,
Hamburgból Mexicób*
havoDkint egrtíer.
A tánasig postaköz hajói kitűnő ellatát mellett miDd a h ajó.zobAltbaii úgy a fö-délküebeu elh«*lrerett utazóknak ia • legkedTeióbb-utaiMi alkálin*!. k
Bővebb fi-Uilágösitást nyújt a tépviselóség Prig-tb^in W«nzeIpl«U 15 és Mitsebek János Bzállitó CMer bergben pályaudvar
>-* T " = " 2. =
s l^1
I
5
j- »L 3=
x-^ r s-g ^

SS
3 ÍL
ff3 f»
is
*9
Ö%


3 í
ifKiílsl' íj ' -¦
: Loser Tesíferet Biillapesteii.
ALEHNE-INTÉZET. |
4 elemi-. G rtnh és 6
A tetti *rí f'i»«téte éi egréní o?r«l'
K" * "
o«ztaly
nt^t*! elükeiitl a e*. k>r. ál at eiiTivi-Sak^iilCMiíi k«k a k^t ¦¦daitiüi hóoa-
az ütfítt rfliz|S<*"M
IC X
X>' 752 szám.
%
4
Az üresedésben levő veszprémi püspökség javai egyh. választ, gondnokától.
BEKLETI HIRDETMÉNY.
A veszprémi püspökied tulajdonához tartozó:
1.. Veszpréroroegyei ősi köíseg határbeli mintegy 64 holdat . tevó * jobbágy-ielek, Iti marhám s I ti sertésre való legeltetéssel;
¦>., Veszprémmegyei Németbánya község határában fekvő mintejry !(* hold szántótöld ;
j.. Somog) megyei Keér paszta határiban fekvő sa karádi "i4.'' c«f. birtokivben 413? 2 helyr. sz. a. felvett 100 cit. hold szántófölddé áraUkitotr erdii irtásteriilet
folyó 1887 év) október hó 1 tői kezdve
:ot üoba:
4., Veszprémmegyei Városlőd községben levő urod nag.-vciuléglö és kiskorcsma a nagy vendéglőben korlatoltán gyakorolható pdlinka-inérés, és a veszprémi püspökséget az egész községre ki-terji dóleg im-giHt tÖ borméréni jog:
"i. Veszprémin^gyei Kislöd községhez tartozó vashámor
telepitvényen leró' kétkerekű őrlőmalom a külön épült deszlia- meJfíővrl é* mo'nárlakassal;
<;.. Zalamegyei Sümegh mezővárosban, az ottani un>d.
iiagvv^iidéglő mellett levő ket niészár-zék, az ottani úgynevezett Als6-u:c/ában fekvőoieszáronház, az itt levő melléképülelek-és kerttel, méfiis Sümegh várus hatiirában ezen bérlethez tartozó 46Vi hold szái.tóföld és rét: . •
7 . Zalamegyei Csehi kASSégben a veszprémi püspökséget üi-gillrtő bot-, ser- és pálinkamérési ji.g az ezen bérlet Urtozékát Vej.i-zö ^hold szántófölddel;
- H.. Zalamegyei Nyirád községben a veszprémi püspöksé-ÍTrt-^fiietrilleiő bor-, 'ser es palinka-méreei jog, az ottani urodalmi kirónia és melléképületei, tovább* ugyanezen bérlethi-z tartozó 4":! hold rét s mintegy 7<i'o hold szántóföld; Zalau.egyei Mon -Apáthi községben a veszprémi püs- poki-éget megillető bor-. >er- .> pulii;ka -ni rési jo^". az ottani urod korc>má és iiit-lléképiiletvi;
1U., S«njogyD>*f;.\ei KÍSbír Apa hi községben a veszprémi- ip»-j;illet,ó bor-, ser és pálihka-ir.éréxi jog, az vltani ,' b«Jt- és nreiléképük-iéi :
1^87. írí, július líii i.
ü .
1 1 , Somogymegyei Ácsa községben ésaz i hbez tartozó Ge
rézd paactai telépitvényen a veszprémi püspökséget megillető
bor-, ser- és páliáka-mérési jog s sz Ac^a községben levő urodalmi korcsma és melléképületei; végül :
12., Somogymegyei TOrökkoppany községben a főméit Ksterházy hereiegséggel közös bor-, ser- és pálinka-mérési jog s az ottani közös korcsma és mészárszék
¦V Jövő 1888 évi január hó 1-től kezdve ~d
három r«jm»?utÉn LSvrtKrtó rfre
zárt ajánlati verseny utján bérbe adatnak.
A kei
)tp«?*ételt é«
teotebb I.,
u,
3. 4.
teitnroit b#rj
10,
u..
12..
méoji tirK_T.kr»
250 írt,
300
250
400
200
2*5
íoo
500
300 250 240 125
bimtpenriel ellátott »jáDl»iok falyé 1887. évi július hú 30-ig á. e. íö órára e jank koip. nrod pénztárnál Veszprémben betdandok : hol izos ezen időpont leteli ével folboDKtTán, >z eredmécT azonnal kihirdettél ni fog.
Ai egyes bérletekre vonatkozó résitites feltételek a czimzett püspökség] j«»»k kozp bivaialaiban Veszprémben. — továbbá : Sümegben az urod. számtar-tóságnál. ti Karádon «z ottani urod. pénztárnál megtekinthetők. - A zárt ajánlatokban világosin kiteendó, hogy ajlnlattevó ezen részletes feltételeket 'ismeri s azokat kötelezóleg elfogadja
Minden bérletre knlön ajánlat teendő, — valjmint társas ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A zárt ajánlatok boritékára az illető bérlet, ueiyre azajá>lat tétetett, __
fel jegyzendő.
3084 1 - 1
i»r. palotai ferencz s. k.
apatiianoirok, egjh. vál»?zt. gondnok.NA(.Y-KA\IZS4. 1887. július 30-án.
szá.m
Hiiszonhafoilik évfolyam
Kt ölit< t éai át
Efyei snés 10 kr HIKI.KTÍSKK
u.lri. :.-vaht,i torért
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-kanizsai m Kereskedelmi Iparhajtk*, a n nagy-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet^ a mnagy-kaniz*ai kisdedtieveli
illeti kw/J-m^-uy-k
Ke/traUk vissn ¦«¦ kvéetaek
egyesület", a nnagy-kajiizsai tiszti-ihuegélyzó' Következet*, a „soproni kvTesktxielnri s iparkamara" nagy kanizsai kül választ Hiányának hivatala* hip',tj.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Közgazdaság a spirtban.
MidüD a legnagyobb magyar a lóversenyt nemzeti szokásaink kőié behozta, az országban csak kérés nyílt szem Tolt képes az ó messze-tekinlö pillantását- követői s általános Tolt a hajlandóság az uj intézményt .nagy urak és pazar lébiltók számára való jálék*-nak, legjobb esetben, .költséges kedv teles-'nek tekinteni. És midőn a regenerált alkotmányos Magyarország elsó föld-miv.iési minisztere a lótenjésztfc emelésére éi ropant drága csödörök vásárlására százezer frtot kér éven-kint s hivatalbeli utódai példáját ntm csak követték, hanem ezen . luxas-kiadások-"ban egyre többet -többet igényeltek : sajtó es parlament a legélénkebb panaszoktól és vádaktól visszaliaugzott ily elpazarlása miatt az adózók garasainak. Nagyon kevesen vagyunk, de szerencsére épen az irányadók, minden panasz diczára megmaradtak a meggyőződés meglett, hogy e kiadások nem terméketlenek.
És mit látunk ma? — kérdi az elórébocsátotfak kapcsán a , Pes-ter Gorrespondenz", a következő jelentőségei adatokkal válaszolván a leivett kérdésre:
Nemcsak magyar versenyistállók küldik a világ legelső versenytereire a legjobban idomított lovakat, melyek a magyar lótenyésztés dicsőségéi messze földön hirdetik s a legszebb dijakat haza hozzák, hanem Magyarország egyszersmind a legked-veittbb piacz, honnan Német-, Fran-czia-. Olasz-, Törökország s az ösz-szes kis Balkán államok lószükség-letüket fedezik. Xem kevesebb mint átlag 1-4U0U darab hadi szolgálatra kiluaü ló vándorol ki Magyarországból, gyakran még másfélszer annyi is; a középár 500 forint s még több; tehát éTenkint legalább 7.000,000
frt jó be lovakért kívülről hazánkba.' Kz a közgazdaság a sportban, mely megérdemii, hogy államilag segélyez-tessék, gyámolittassék. Államilag, de még inkább a .társaság* részéről, mely általában hivatva van, hogy az államot a kezdeményezés mindenkor költséges, áldozatot igénylő niuiná jában fölváltsa. L tekintetben a magyar állam becsülettel megtette kötelességét. Bizonynyal a jövőre sem fog lemondani, hanem mindenütt, hol hasznos dolog kezdeményeztetik, se-gélyzóleg s gyámolitólag fog közreműködni, de a kezdeményezés ezt — az állam által már hozott nagy áldozatok után méltányosan lehet ki-vánni, — ezentúl a társadalom dolga.
Ezt azért hangsúlyozzuk a jelen pillanatban, mert ép most vau egy nagyobb akcziiV folyamatban, melyjószáh-dék u és szellemdus férfiak által dicsérendő buzgaiomsal megindittatván. igen hasznosnak látszik, deszintén sportszerű jellege van. Azon törekvéseket értjük, melyeknek czélja a külföldieket lehető nagy számban Budapest és egész Magyarország látogatására édesgetni, itt pedig oly intézményeket és rendszabályokat alkotni, melyek áldott hazánk látogatását a külföldire nézve hasznossá és kellemessé teszik.
Budapest és alpesekben gazdag felföldünk érdekében elég történik : gondoskodva van arról, hogy a külföld Magyarország kincseit a pnb-liczistika utján tanulja ismerni, azokra kíváncsivá legyen s azok felkeresését könnyűnek, vonzónak e kellemesnek találja. Ez dicséretre méltó, jó. de távolról sem elegendő. Mily szépek Magyarország dunántúli részei is; mily gyönyörű, regényes! elbájoló a .Magyar tenger." a Balaton halmos, erdő- és szölökoszo ruzta keretével. Egyes helyekre, mint a homok- és piszokfészek S ófokr* mindenesetre, nagyoi ráfér a leg-
alaposabb ujitás; de a legnagyobb ^ rész, mint nevezeteseit lialatou-Fü-; red, a természet évtizedet óta eu j rópai niveauu álló kultúra és a jó! társaság öiszemúködése folytán uia már oly szépségben, kedvességben és modernitásban jt'en meg a színen, hogy minden jóakaró szeműét tisz-tán látnia kell, miszerint itt csak aj társaság következetes, kitartó favo-j nzálására és a külföld ügyes ide-vonzására van szükség, hogy e kedves gyógyhely az európai elegáns világ legkeresettebb, legélénkebb r-n-des-vous helyévé legyen.
És e helyütt alkalmunk van ismét a sportra és a benne rejlő közgazdasági kincsre visszatérni. A balatonfüredi Stefánia-Yacht-kiub sportszerű intézmény, mely csekély kezdeményezésbúi kiindulva ma oly uagy;águau ül előttünk, melyben egy igen jeleutóséges jövó csirája van elrejtve. Mr. öosling Nagy Britta-
! nia volt budapesti fókonzula, Ma-
I gyarország ezen nagylelkű és őszinte barátja volt az. a ki Füreden ez előkelő sport alapját megvetette. 1877-ben jött Füredre és Angliából egy ügyes hajóépítőt, Young Richárdot hivta oda. Young értelmes
'segédeket talált a magyar ácsmester Ortwe'n Ferenczben és egy derék öreg angolban, Harris Johnban, kik-nek segélyével 1878-ban egy vitorlás hajót és öt csónakot, 1879-ben egy vitorlás hajót és 6 csónakot, 1880-ban mar 3 vitorlás hajót, egy szandolint és több csónakot épített, 1881 és 1S82 ben ujyanily számú elegáns jármüvet bocsátott vizre. 1883-ban B. Füreden a nemes ten-
j geri spo.rt élénkebb lendületet vett I ez évben hozatott Mr. Gosling Angliából egy fényesen kiállított yachtot a .Király.-nőt, a szállítással együtt 8000 írtnál többe kerfllt, — és fölkeltette vele előkelőink versenykedvét. Gyorsan épült egyik pompás
yacht a másik után : gróf Nádasdy Kerencz , Hableány * a, .Mariska*, Némedy tíruú táblai biró , Uerczeg-nő"-je. N'éiuedy oly szenvedélylyel űzte ez uj sportot, hogy jachtjában, hónapokon át a tavon élt, sót ott is halt meg. Ez időben távozott Mr. Oosliug Magyarországból, melyet oly őszintén szeretett, melytől azonban szolgálati okokból válnia és Stockholmba költöznie kellett, de a mű. melynek létesítéséhez az elsó buzdítást ó adta, felvirágzott és ma a balalon- füredi yachtklub egy igen nemes és, mint mondva volt egv gazdagon jutalmazó jövőt magába rejtó sport központja, mely a legjobb köröket vonzotta és bilincselte ou-gahoz: — Elnöke gróf Kszterházy Mihály, választmányi tagok gróf Andrássy Géza, gr. Nádasdy Ferencz. ifj. gróf Zichy Antal, gr. Kcglevich Gyuia, Iukcy István, id. Ádám Károly stb. stb.. mic Szarvas; Sándor, kinek Mr. Goslingtól megvett .Király nője" csak tegnap nyerte el a yacht-regatta diját és a ki a yacht-és csónaképítést egy angol készültséggel folytatja, mint gazda működik. Ma egy rendkívül díszes egész flotilla, közte 25 vitorlás hajó élénkíti a Balatont, a Stefánia-klub tagjainak száma 80-on felQI van, van egy csinos, kényelmes klnbháza az évi tagdíj csak 25 frt.
Ilyen Füred, hol a tavat és a gyógyudvart pompás árnyas ültet vények veszik körül, a vendégek gyógyulásáról, kényelméről és ni latságárólegész európaiasan történik gondoskodás. De az átellenben fekvő oldalon, a szép és gazdag somogyi részen is észlelhetők már a kulturális alkotások gyarapodásai. Nevezete sen Szántód néz szép jövő elé. Itt grf. Széchény Géza, a Dénes gróf fia, a legnagyobb szabású gavallér, a ki elvégezte az igazi czivilizáczió legmagasabb czéljait szemmel tartó
modern arisztokratasáK magasiskoláját, miudeut elok<:.s/.ite t arra hogy a Balaton somogyi partjin is magyarok és külföldiek részére voiiíu pontot létesittesseu. A tópart li-gszebb pontján s(J hold van e czélra a mezőgazdaság minden .gondosságával és leleménye-ségével kultiválva. A lefinomabb tengeri homok, erős folytonos hullámverés bizalmasan hívogatja fürdokurára a vendégeket. És a déli vasút, melynek vonalai e szép vidéken haladnak, -- a déli va-ut, inely S^minnriugra, Tablachnál, Ab ba/iában, összes vonalain megmutatta, mily gazdagon é„ lényúziVn lud klimatikus m higiénikus nyűg-' vó heiyekról gondoskodni," bi»>nynys! nem mulasztja el. Magyarország bájainak emelésére itt is megteuoi a macáét.
Ha rá kerül á sor, bizonynyal az állam sem marad vissza. A fókö-telesség, a ke/.Ueményer.és. az alkotás kötelessége azouban mindenek előtt a jó társaságra hárul. És ha aztán a jövőben a mulatságból üzlet, , a sportból ga/.dagon jövedelmező bevételi forrás lesz, haszon háramlik belőle az egész országra és ebben — mint a lótenyésztésnél — a legelső és legtöbb épen a jó tarsaságra. Do ut des.
A szemzes.
Kflvdsen vuotiwk azun helyzetben hogv Iáikat t»v„i b-»il av. UBin-tH.oí ' L>e ftoketor m^j;t >rléuik »« 18. hogy a tartatkor njlo'tuoK bár eleget, de még »*ért tgeo auKkal hálralékbun vagyunk. I yeo-lt»r a ».<*msé*l vesszük eiö.
A szemzéo eziQtéu oemoeitáii m6<i, *őt .ukak által igeu <tl5ari>.oek: i.msrte-lik illetve neveztetik.
A az^mxéa lúbbuyire oly gviitniilc ét di.zfáko*! haszaáltatik. mely mid mód által 'agy o«m oemenithetA, vagy p«d»g Itevéu eredméuynj-ei.(.l>.ó, Leflzt«oye atb, -
K műiéihez megKÍváuiatik, kitúug éles íéé, mol/ Cdouttal va^y e czáira. ké_ dzittetett — ugy neve*"etl tz-mz'tkérmk. \
Tárcxa.
A virág tragoedlája.
ftégi ütiak lefifjb g,
Nídcmd u«ki het orK&fou párja, Meílcuxett a üv»«i esSoek ; Mi lett rége, ketten k
Tnan e«5 minden re«»l-««te Ki( kedvesM vigjó míttc! laste, í^ h» hoz*i por, vagy inas **eayét*, K»ő hinjd tittÜou le Telére
Pompázó lón ojr* » *»ép »irAg, Ketileu & bu aseofe tfi*tt n«m rág, S bar a végzet porát »okitor bocU, Tavuz «*»ö vérével lemosta.
Bolduguk is voltak mind a ketten. — Sier«lme»ekné! boldogabb niacaeu; Nékik dalol a caevefS m*dár, N^k.k TJrul a «óldel5 határ,
Nékik ¦üt&tt Tav&aa napBugára, Ün-r c,6kot hiüt*én a Tiragra, H ífluillt itiatáfja míkéot gyógyír ; Nékik sengatt * KÚ«gű «ephir;
Kikik derült mtii lítznÍM »rci», Az égi pír, h& feljött baJDaira; (JaaJogán; dal, szép ciillacos e»t«, Caak értük volt ¦ kedillket kernte.
S istt toIdk boldogságuk régteleu, Hu egy lepke, ijeutS, éktelen, Ká neat r»-pül * rirág kalrhire, BnJ» VEgjtó] forrván miét Téré.
Cankd b« r'tríg ixaporáti kelybedet, Mwt a gócon l*pke rajt btmeh-t, L1 ím berrad illatai rirígod,
is hagy, Mtán kétön báaod.
De * virig nem nailgBt a jóra, Jór* iot5 igazaágoi isóra , Kebelére fogadja a lepkét, Buja kéjben tóltnek napot eatet.
De a virág egri-a jobban hervad. Lepke *«m olj ner«lme«, de aöi vad, Kirörveodve oéi. a virágot, Nagyot kacug, a attán odébb álfutt.
Ke azoBora vége víg meíémüelt, Tavasc •csőről agy uúl ax ének, Hogy m.dvu mvgballá *Z eaetet Viráf ninan a ttive megesett.
KEKKTK MÁTYÁS.
Az el«é tzarelaoi-
(Novell* ) Irta : Perhoné Blau J&*mi
(Folytatás, i
SsótUaul tÁm»axlá a»ép fejét rema^d karjára, agy néma hidag •soborbos baaon-litott.
Jenő megtörve közelített újra M*rie-kiboi, • előtte térdre ©reukftdett; egj«t-leúem, — **ó\í keaeil üMsakulcau.va, világotitsoo fel, oe hagyj cm e kinoa kol-
Mariska 0ehesén lélegzett, ogysterre akarta Jenőnek megmondani mi adást,
öt anoyir* bántotta, de ahg volt képe* egy azót kiejteni.
M-gcaalt*k a oyomoruluk, ál/ioku
rássediekl tőrt ki végre as ifjú asatony-
ból a fájdalom sz*va, — s maga, kit oá-
knái jibbaak hittem, maga is velük
unott, maga ia megcsalt.
JttUŐ kétségbee«etieo emelkedett fel Mariskám! monda az égre eaktitsöm, sem-miről aioos tadoma*om-
H-zudik! kiáltá Mariika heveMO bagjjon magamra, éo aierstni öot oem ludom, mart ativemet mai birja, de még tiaiteloi aem tudom, mert megcsaltel —
A utolao azMvat már nem tudta kimondani, laaaao hanyatlott le a földre •ssmélelét Toeitve.
SJtegíny aaasooy aok volt neki etkü-je napjáo a fájdalum, ereje a további kiirdé*re elfogyott.
A férj megkövftlTe állott helyén, uéste mint fekaaik elterOlve gjüoyörU hítveae a földón, » oem -rolt képes il felemelni, „asivemet más bírja én ott sem tudom Méretni*, e siavak éle* nyílként fúródtak a férj azivébe.
De mégia oda megy hitvetéhes, eroc öleléssel maga hoz tsorítja, ¦ a kerevetre fekteti.
Nem akarja a komornál aegiuégiil hivoi, nem akarja, hogy más it tanúja legyen e jelenetnek.
Lflgeli'stor a koworul a as eltépett Ktyolt rmzí le az ájult asszonyról, asM-tán megáll onm tud magán aegitni.
A toilette aastalon talál üvegecakékben mindenem ti étereket, esekkel keni be hitvese halántékait, de ez nem matat él etjeit.
Végre oem tud matt tenni, behívja Lomzát, felkéri, bogy hóna ágyba Mariakat, azalat*. & távozik a mellék azubáb*.
Ott aiutáo térdre borul, kebeléből haogoa kioos nyögéa tor ki. kösel ˇ*¦ as örOleehes.
ö nim aseret eugam, 6 gyűlöl, megvet reb-gi a Biereocsétlen férj lázasan, BÍAűt ideje sokáig; sokogni, a koDors*
eite jo, a & felejtve saját fájdalmát bitvd-sébes aiet.
Az ágynak hófehér csipke párnáin nyug*iik a gyönyörű fürtös fej, az »rci sápadt, t boai'U fekete ssempillái aö-ét árnyékot vetnek rajit.
M«g nsm tért magához szólt a komor na luau hangoo, nem kívánja, bugy orvo^rt küldjék.
Nem még, feleié Jeni szomorúan, rnoal menjen Louica ha sziíkségem ieend önre majd hívni fogom.
Miutáa a komoraa távozott, Jenő az ágyhoz közeledelt, a kezébe vévé hitvesének jéghideg kezét.
Ez érintésre a nűt borzadályos reme-gés futotta át ajkai érthet«llen szavukat suangtak, pgy heves látnak tüoetei rau-tatkozuk.
Verney aggódni keidett. c*eDgilett a kérte a kumoroát, hogy küldjön orvosért.
Sokáig kellett Tárni az orvosra, ki Váradyékoál a kastélyban lakott, ez idfi alatt Jenő kétaégoeesetten szemlélte inui-dulallanul .ekvfi nejét.
Végre megérkesett as orvos, kiuek arczáról a szívjoság su^ániutt, e p^rczb«n arctan aggódás ült
Az ágyboz közeledett, tejét a tiatal q6 kebelére tsktetve, eeoek alig hullható Btivvorésót figyelte.
Azután egy ssékre ült, magihoz intve Verneyt is, tőle ak«rv*n bóvobffrtt megtudni, de a férj nagyon keveset tudott s as orvos elégedetlenül rítta fejé'.
Kegyednek neje, tsólt némi szünet után, egéiien át van hOlve, s késsüljöa a legroaaaabbrs.
C;r« kb ágyhtiz m<?nt, a halvány u& ép kioyitá fekete szeműit, di * siem-k uveg*waic a feoyieleaek voltak.
Jenó iazonyudva furdiu el tekintettit a nflr'il, azt hitte, hogy mar meghal'.
Vizet, erűit most Mariska í.aaau. kezdett magához téroi a kezeit furró h'iuilo-kárw szorította.
Jen6 sietve teljetité oejének kívánságát, ki szótlanul fogadta el az italt, s újra a vnokuttokr* hanyatlott.
Kztlatt Kobetti urriM ei-tVB irt né-bauy Hznvai pupir ra. ezt mindjárt r«-gg« hozaseák meg. tudi.ul hugy huti patiKa-jukban * szór uom található, »zóll Vrr-nyhez miközben ennttk » rend^lvéuj t átnyuj.á.
M*riak» alud', az orvon távozott eg'gérc*, hogy kúrán fog eljúoDJ a beteghez.
Louita ia távozott, s igy Jenő ujr* egyedül maradt a szobában.
Eféas éjjM viraazlott, a b"te^ nyugodtan alud', dn rn^^ti! tolt" roBdzabbull az állapota. «Kygair lázotl, máakor meg bor-ztóan ?tz»doM, Jniv' raiudotikitr ee^i-i a kiO'WHn v^r^ádri b'ítegank.
A lelki rázkrtdtohozWzá járult 111^ a te«ti haj is, éjjel a imdőn > parkbau m Roudó lecsuvzoit a valiárúi, a titoankőa bíd«t; pgévz ifHtéi áljirla, álhüU a .i>-v-e láz fogta öl.
V>*gr» «gy kiaos liona/ii ej uliu virradói knzdeti, J^uŐ Iréuérl küldött, ki nem aokárit mugjeleot, a ht*Vr» zukogáa-ban tört ki midúu gyermekéi ily álíaput-ban <alálta.
Jen'>oek mínd«ot el kelU'.t mondani, Iréne elhalványult midúa megtudta, hogyHUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ALAIKÖZLÓNY
1887. JÜUUS 30-*«
kSlöaí aujsg (r.ffia katonó háncs é. a kénvesebn nOvésyeknsk kémcső vegj ásnak nijián as alenjhos mert s»éleeség«
10 (teilini'O
tirl«»ik. n°8J melssank egj egy P»j"»«
ji
rgcso s-10 cm bosssil legyen"
A lumli maga " • utaini galírói kóVUl ¦temet ugy, hog) as
nyueodjes 20 — 30 n
E p*jss bosssa kcri
iil-belal
bosssu lehet,
m>d>'n esi igy korul melssettttk, Utessit-jiik. de srrs ügyeljünk, bogy a ssem ssi-v« (s ssemoek ugy kell U»álm» a gslyról illatva ágró\, hogy sson a ssem volt h--Ijéo •rimmiaemú duúi>r»dás ne marad joa > a -sem fcwasi ré«sén aseglegyeo. Meri ba os uiüc». u^y as égési munka btát*» víló. Ai aí»nyoB: (as » f*, melyet beaka-ruuk .temetni) egy t alakú msUsést csi-náluok ^TX1 n"!'^ IDottl*- fordított " Ubet « Bseno , » bogy a ss«met metssettük j—-I íj. miod eseket e.végeiiük .kkor f. V I a Bgemei a t alakú metssésbe bele du^uk, de el'.bb a héját a k»p*ng*»vel va^y ss e ciélra ssánt usoo'.tt>l felfessitjttk
h nuütét nagy gyakorlatot igóayel, de ei köouyeo eia-já'ithato.
A ss'-mxes ke-féie u. m. hajtó és alvó; a hsj'ó asemsés. mely mé? es évbeo kihajt, június, juhus hónapoküao késsit-tetik. As-alíó pedig. "^J » jövÓ év tavasián hajt juliua utolsó í«létÓl keidvs mÍLd-ddigfulytaibsló, míg as alany és a wemso gályái — d« különösen mig ss alany feladja** héjái. Nincs ki iá re a aioo oao *i alvó ••emsésnél azon eset, külö-oosen hs nedves ét meleg időjárás van, bogy as idén meg ki ne hajison. As ilyen sz^msésrk raad-fo a tél alatt elpuastu!-n-k, lermáasetes-n akkor, ba « tis**.! hajtás n-*m fs»»d'i'.t meg kellőleg. , •<
A atemseuaV, nlnny kÍBujnyitót egéss büvelrkuj v-sugaág^i lehet. Hs ss alany a héját nem adoát>ljúl, cselt ser ű e n u-té:«lőtl pár nsppal jól mugiiatösni, ha sson-b«Q est nem vibeiuuk ki. -»kkor •> talajt kapahassuk tel. A ssemsést ss s>laoyon tnud'g az ésiaki oldalán esskösóijüv., mert * déli oldníon a ssemtés különösen ha »lvó, téleo a nap meUgétöJ, m*iy a fagyos réaseket »gyeoeilen&,l éri e'pusstul. Ki jelentékeny a átért o-^y taiskolák b.n est követik elrüi.
A h-j ó szetniésné', ha as alan^y be vsa stemesve, s s^emiés fölött 2 -4 centiméter magAsao lemetsiük, es által a ondvkeriogés az idegen ssembe kéoysse-nttetik. Míg as alvó saemsésnél caupán u ág illetve a hajtás végeit csípjük vissxa.
Ha a si'-mső galyról s ssem nem válik le jól. akkor fás aiemsést csinálunk.
Es pedig oly formsn történik, bogy a ssem ugjfc»i!y alakuan de egy. keve-•et asemtŐ gallyból is fanssá vére met-acük le. _
As így emetaxett nem, ss án a | alakú meUsésbe (mely ki alsnyou van) bitéit;lik és-a kótdső anyaggal ssorosao körül kötöstetik.
tfínd áfás, mind p«*dig abéjssemsés-oél s levélnek » stára (cyale) msgha-
gyatik ctupin a levél maga táralitutik el, é< h> ¦ lerélnyél 14 nap múlva a esueMol leválik a ••omaeaQuk megeredt, bé pedig rajta maradt, aót a magmoaga-tia álul nem bogy leválna, de a aaem maga ia vele egyiitt megmoagatbató, ugy a aaemseaunk nem eredt meg.
A .a.maí gályákat 3-4 napig ii elurlbatjgk, ba a vi.be állítják árnyé-kua belyen, a ba aaálliuii akarjak, nedvei moba kosé caomagoljuk.
A kémcadvet vagy pedig a« üveg csövei hajtoacemtéanéi hacanáljuk, ameoy nyibeneil ráhuaiuk a >«ei»«««re éa a a«e-meaé.en alul, ba pedig üvegcij ' "" :" vatuval bedugjuk est rredűknól vagy pedig oaljuk, a melyre nagy >u lyt fektelünk, bogy meg oredjeu.
Csélwerü, ba ugyan kiviheljük é i k
felül,
caak a nebasea olyanokaál Uaas-
•éare papi kl
r, gy j
r tálcáért lenni, mert akkor a
nap, különösen ha as alany gyenge, a i.emM nem ssáritja el.
Ojtóviasil a ssemsésoél nem hass-Dalunk Ujabb időben a fraocsiák, kö sünséges -etberrel vagy oldotl gyantával
Kiránd álatokban sinca biány, mindig akad egy-egy táraaaág, mily át oaó-¦ ¦ ¦ " Gyí
hes<*n eredők oéi rb.)
Mation Géza. i ö k e r t é s s'
BalatM-Beréoy 1887. Mü% M
roftk v.oo.k muok.tir-mí, kik b«c»M Upjávt tudomioyo« ét kős-erdeku dol|;o.fttokkftl ollítjik, válloi-tcu-g k*3*ávéirt engedje meg, hogy e tutio-m-oyo. cikkek kötóéo ^yTiienyöii cikkecké'. «k«lb««Ok, léréo I. i. «ó iti iurd.r-«é-Tiíl. Aqdjit.I bitr.bbftn m ©«[, mart meg vagyok gfi%6dre, gy (a tárgy termáu-Uéail >ogT») Maki i«m moadb-ljft rólam, bogy — ¦¦árai vagyok. A
A. mi K-oiuink oly*ü fóldrajsi f«k-el bír, hogy kéDyteleo«lc vagyuok oélkülösoi a ts.badb.ni fdrd4. aldaaii, mert ilyet fürdővel nem bíruak, eltekintve a kanáiiitói és potylitól, de (.melye-: a ba.Q«ologiábao eddigelí oem valami e>6-keí6 belyet vÍTtak ki, 6* amelyek épeo-¦éggel nem látásának vertcDyeiai a .kor atiuvoDaláert." No de ba k ói veden kötelünkben d.-dci i« isabad fardibely, ab-
oskás a Ssentmikály begyre, M rőtre. Ssigligetbe, fcsMthelyre, stb.
A lakosság földmivslŐ. Est asért em ütem, mert essél érintkesik, aki ide jön, ha-nem keresni kell oly illedelmes, üsstes-•égtudó, muokás embereket, mint esek. A legnagyobb ssivességgel előaékenység-gsl vannak mindenki irányában.
A fala l-seta, csinos, jó benyomást kettő a lakások kívül belül jól gondoso'-tak. Van posta a faluban, a a köseli Ssent györgy vasúti állomáson távírd*.
Aseateli időtóllésegvik árUtlao nem» abban áll, b»gy kiül as embor a hás e'őtti lócsára, mely miuden bás előtt kinálgatja kemény ölét, s igy Bak-tuálio' essmecserékbeo add.g-s<*d.K forog as idó kereke, mig as emberséges Puskás bácsi, a falu Gonoss Pistája, kit a kösbi-salom esolŐtt epoa 2S évvel emelt a bakteri tisstségre, felvonva énekmflvésseté-nek sailipjét, meg oem scnditi a „ Hallod-« te hasnak ura" ssivandalitó m-lüdisj»t
Mindjárt a falu mellett vao a Huoya-dy grofjk oyaralő kastél/». As egéss fő-uri család miodeo nyarat itt tölt nem kiil-földieskedík, mint ast annyi aok mágná-•unk ssokta cselek ed oi. Vsa a grófi család oak itt egy gísbajója, melyen kiráo-'dúlnak a l'alaton minden sugáb*.
As itteni nép jó főurst bír a grófban. V-lodi atyjs a népnek, ki ssivéo bordosaa, még a regstegéayebb ember ügyét-bsját is. Orvosa faluban nincs, de KassthelyrŐI s grófi c.alád bán orvosa kivétel nélkül mindennap idttjóo, s tartónk minden beteget a nép legcsekélyebb megtorh ;ltetés* nélkül gyógy ketelni.
Ugy vagyok értesülve, bogy a gróf saját költségén egy rendé* fürdohásst állíttat, mert a mostani bódékon a modern épitéaseti techník* vivminyai D*m igen érvényesülnek, s bugy a Balaton parija'. parkérostatja. S»Ó van egy csioó alaki-
Ilyenformán attól tartok, hogy mi kanistaiek még megérjük hogy utóvégre ybe nem CBak fiLrdeni jóidé járunk még majd —
b.n meg.. ...r-ncések vagya nk hogy *-[310_ . k„u,vb. b, »0|, hlT.,
galabb kosel érjUk a Baístont. így ha a' '
r-K,'»li 7 órakor induló, a .lassan járj,
[ovabb érss' életphilosophiai elvhes ko-
»tk»>Mea rag»«»k«d6 v.gy« vonatra , ; - iWitiiÍM K dómok
ülünk, már 9 or. elítt ,tt vagyunk S»; | „,ikB, ^i,,.^.
A matonalnitikui irány hívei nem
Btlaton-Berénybe nem ci»k fiLrden
vüok,
ssiohásba is. Hogy levelem ne legyen
miodeo ssellem nélkül, megemlítem, hogy
as időjárás igen kedveső.
A napokban a faluban lévő mioden áii és leány, bixoayos é etkorig, mintegy "' ' hol
OHono»bsn réssesüitek, és as apróságokat még ásón ixsrencse is érte, bogy a gróf és családja Retjátkesuleg ssolgált f«t nekik.
ják, ngy amint létesik. L»gyeo tn*ggyÓ ¦6dv» hSlgyera, cn sohaaem iiokuo fü'-leateni. Nem értek a mesterséghes. Ps-dig as ügya leo hasagot előbb uólérik, mioi » sánta ebet mosdja a ttosmondáa.
Ha megengedi aaaawoyom, ellogem kalanaolni e kies tekvésllgyógyhely min-
jáala
i helyére . . a-ji. Kössönöm uras
dóhely Devese f
Ssabad karomat fela-
; de mislőtt a fttr-m^gtnemlélésé-
y c g
bes fognánk, nem less ssives folytatói a múltkor feibessakitull csevegést . . ,
— Muodtam, ugy-e bár, hogy nem sí ép a k>vánc«iság. D h
— Dd ha s*éj
hagytam •! f
peB «gyok Ab,
kérem V ....
kotelesve. Hol i
it bánom akárho
gy
laluo-BTényb*n, amist est velem együtt sok kaniseai fel is hassnálja, mert onnét tóbben vannsk itt.
akarják elismerni
vallás jótékony,
leánya előtt oem ismére'len aljas cselekedetük, de fájjon ki világosította fel, est | kérdé uornsgatól Verneyoé, de hiába oem 1
Mar Rob-iti orvos ii m^gérkesatc, a éairev«helúaggÓd&sasl ssemiélte s bateget.
A rD"gr<sodeit orvosságot kéoysser* rfcl caep«gteté a bete^gak ssorosao besárt Bsájába, e műtét alatt Vemeyné távosott, térje, a sógorát akarva mindenről tndósi-Uni, csak egvet hallgatott el, sst hogy ' Mariska mindent tud.
Ssr>géoy asaiooy. már éreste, bogy mint fogja őt esentu. leáoya megvetni, nem akaris, hogy ferja s sógora ib asea-vedjaoek e tudat kínos hatása alatt, hiss elég volt kettőnek ia a asenvedéa.
Ab öreg Vern-y és fivére Feri nagyon kellemetlenül voltak meglepetve, midűn Iréné 6>ei Mariska betegsége felöl tudóaitot.a, de D«m hitték a bajt komolynak, nem voltak kétségbassve.
JeoŐ és Iréae egéss Ohp a beteg á^ys mellett ültek, Jenő kérte a napát, bogy mondja eí miért véli magát Mariska meg-csaltnak, de es frjtJt ráata.
L«ányom nem tudta, hogy mit be-ssélt, már akkor is láta volt.
Jeni lá.(ssilsg megoyugodott, e bss-vak vigasit csepegtettek égő sebére.
A beteg megmotduli, kesével issó homlokát törölgette, Iréné srgiteoi akart neki, de a betag issonyodva tassitá el anyja kesét.
Ne nyúljatok, hossám asólt lásaa hao gon, Raymontl — Kaymood vigy magad dal, hogy többé meg ne csaljanak, oh as a levél....
Iréné halványan támaszkodott as .ágybos, Jenő ügyelt misdeo sióra.
Á beteg folytatta, oh oe hidd, hogy én csaltalak m^g, én mindig szerettelek ók. — ók, sh sí a levél — — — nem — — mutatták--------— megcsaltak.--------
Jenő felemelkedett, j*ges ruhái tet neje forró homlokára, a beteg elcsendesült. (Fol/t.kÖT<)
a templomban, hol a told népe kosé <A{ B pU i _
egyik oka, mely
továbbá as ¦ bizalmas, keresetlen, toodjsm: patriarchális modor
j
|tn1,J...lked4,,ve|i alóssiuulegcsökkenni íog.
bogy
rel ea asért
ülőiről fogom kezdési. Punktum. — No oe ijedjen mag asssooyom, csak tréfáltam, laton mentse meg önt ismétlésekbe érő fÜrdócsevt-gévk olvasásától.
— B«sséljünk s fürdói éUlról.
— Ssivesen. Kegyed tudja, bogy Hévvisre b-i'ögek jönnek, rbeumában assnvednek^ bénák, kik egéssséges lábukat és karokat keresnek as áidástboto gyigyvisben stb. stb. Esek mán nem fog osodálkosni, bs megsúgom, hogy itt a fürdői élet legnagyobb réssé asa^l v ás b a n oyiUáoaL On kárent, abévvisi furdívendégek igen jól tudnak aludó*. Nem is osoda, hiss a bsteg testnek jól esik a ayugváa. Asoobao ne teesék-ást gondolni, hogy itt otysn rid»g as éle'.
Rfggel 5 órakor kssdódik a fürclés. Ily«okor a tükörfürdő haogyabolyhu* hasonlít s ugy néa ki, mintha ssás és ssás ssalmscsutak nőtt volna ki s vizssinén.
Tetssik tudni, a fürdóvendégek ssal-mskalspokbao vsának és fürdés alkalmával caak % fejük látásik ki a visből.
Fürdés után ki-ki pihenni tdr. Igy van caak hatása a gyógyvisnek.Tisenegy órskor kesdődik as ebéd Govorcsio-féle nagy étterom ben. Ilyenkor egy üt látni Hevvis össies fftxdÓvendégeit Es a hév-visiek Mekkája, aual a külőmbséggel, bogy ide nem vetek'em, hanem inni ss-ráodokuloak.
Igeo saráodukolnak. Mert a betegek lassan éa cseodeseo járnak. Ennyivel tartósnak as egészségűinek.
Ebed alatt Horváth JenŐ köss be-lyi senekvr* busss a magyarnótákat vonótörésig, ásicte mftg a betegek is kedvet kspoaK b ugyancsak fei-felöntenek a garatra abból a ja vörös somUibol.
De nehogy assfonyotncsapodáj-síggsl vádoljon valakit, me^augom, bogy itt „mussáj* inni. Terméssetesen nem ugy mint a kefekötő. Két d'cutól — téUt-terig. Bs a rcctipe, amit mindenki. saját jósisnuból meg-megtold
— És mit csináljak vele. Már meg vao, ssól ss úriember, mutatóujját hom-lokáhos ssegesve. M«ooyit ad a cs ácsiért
— Öt forintot.
— Ide, v«le. A péos pedig Ugy^n a stefényeké. Érti öd.
Moodjs asssonyom, n*m mulaUign-nak s tom boly a estelyek. És hossá még jó'ékooycréluak. De találni itt mtg más asórskosást íj. Ma este k«!lemeseD fogjuk töl'eni as idó'. As étteremben Liedl Fsreocs beg-dümúvéss éa Somogyi Karoly soDgorttmüvéis operabási tagok hangversenyt tartanak igea érdekes mű-Borosattsl.
Do moal ssasutiyum már nem tsr-tóstatom.
Mag-otat ajánlom a vissuntlátástg — a haDgvsr»eny«a.
__________ HULLÁM
i r e k.
vegyülve, tölti as áhuat óráit.
Awao-nyom elpirult? Hs, ha, ha! Kegyed
miod-Jtek kookástatása nélkül is egy kint még bisony bátran lépegethet előre. A vix talaja semmivel nem áll a siófokié mögött, finom homokos, menedékes, ugy hogy messe be mehet ai is, aki nincs as ussás titkaiba avatva.
Ami pedig a tájékot illeti, as páratan a mag» oemébeo, melybe* hasonló festői pont több alig van as egéss Bslatoo mentéo. A .túlsó parton KessthelyiÓl tel-k-orben húsodnak as erdős hegy'.áncsoia-tok, tolv« moét is tisstáo kiveh^'.Ő febé<-hásikókkal, kertekkei, csillogó tnray u templomokkal, idább Ssigl>g*t hallgstja a Balaton moraját, mely mesélget neki .régi dalról, régi dicsőségről*, váromla-déka, és a hegy o'dalán fekvő falu ssabad siemmel is fiiéggé kivehető, tárcaóvel pedig teljesen tisstán; odább a Badacsony oyujtóskodilc imposáoB kényelmességgel mintegy mulatni akarván, bogy A as első mnlotle kisebb nagyubb hegycsúcsok,; ágaskodaak. melyek ugy látsiaaak, mintha BÜrü kék táiyolt Öltöttek vo'.oa magukra. Egy miniatűr Abbasia, íi hogy as iilusíó teljes legyen, a Bidacsooy keleti oldalán mrg van a Balatonnak a tenger-sserü belátbatlanaága is, oly sséles iit a
Néssük, oéxtük, csodáljuk e fönse-' félreértett eogemet. Es a latio kötmon-ge# tájképet, de lehetetlen, hogy itt, e !*- dia, annyit tess: as isléaról oem kell lekemelÓ látványra képseletüokre egy | vitatkosni. Ha, hs, ha! Ast gondolta gyássfályol oe boruljon! Ai oly trsgikuB! krWxonyom, hngy sunyit tess e latin kös-véget ért, fiatal évei dac tára is oly ritka mondás, bogy ai ön Gusstijáról oe fényes pályát megfutott Erdősi Eugénia | 0 e • t«l g»at ü o k . . . . rouvéuaöok íb itt saokta ssabad idejének
j rétsét tölteni, saándéka is volt ide
Oh, hogy tud ilyesmit gondolni. in -udhaioá, hogy én a férjeknek mily
egy oyaralót épitestoi, do bissso ugy van ] oagj tisstelője vagyok, megírva ai erkölcsi világrend kodi fi kicsi- j — Meojeo maga hamu !
iában, hogy: „ember tervea, Isten vé-! — Igenis! D« mielőtt elválnánk,
ge*!a [ígérje meg, bogy mi este résat fog venni
Itj. TersáneMky Jö*9ef \» tomboUestélyeo. Ma vasárnap vao s
---------------- I ilyenkor kedélyes összejövetel tarlatik a
' nagyteremben. Társasvacsora utáo tombolát játssaoak. Mindenki a főnyereményért sovárog, ami rendesen csak a tombola végévei less csak kinyilvánítva, Ifaogy miből áil.
Múlt vasárnsp is volt egy sikerült tombolaestély. Fmsult figyelemmel várta mindenki as utolso-ssám kihusását.
Kösönséges nyelven est a iVwüli fí-
vi> tükre.
As időt hsbár nincs is
i jól el lehet tölteni, mer itt meg as s sok ssórako sasi esskös, alkalom, ami egy nagyobb sssbásu fürdó eleogedhetloo kelléke, fal-tétele, de maisban véve es as idyll oaend, a tájék tensége, a térmessét e remek íes'eméo-e e'ég ssorakosis a lélek nek, basonlitbatianul több, nagyobb, mia bárminő mondva csinált asórakosás, és as itlení társas életei jellemaő fesitelratég kónyoyüvé tesií ss ismerkedést is, ebben is lehet kinek-kinek tetsaése saerii réssé.
levelek.
H"T11JuIli *¦
— Valótsn asssonyom, s megjelenése égessen meglepett. Nem to-
dore mire* m agy arái
i Ön eljövetelét.
Hiss tudtommal oagysád egéssséges ? .
— Igeo. ériem-asssonyom ! Oh, aaok . , ... . . .
a féket, .„'..k igen érthetően tudnak ' ÍJ*1—'.*' » k_k"-"k1< •*oká« """•''¦
° irt ni/tnha n H X A.XnK. af »J ¦ ¦ 1 A.
besséini, valóbsa leköleles e megtisstel ssel ! j
— De kérem ! . . . . j
— Oh, ne siódon a ssonyom, tadom mit akar mondani. Na is tessék ss»b>d-koioi, tnsrt én kitQnó«n értem a ssensek bessédét és megvrgyok gyOsodve arról, hogy máskép fog bessélni, mint érés . . .
— Uram 1
No menjen msgs hamis.
tehát ké-
telkedott ssavambao ? Mondja ugy e kételkedett ? Avagy ne ssóljon egy ssót sem, ugyia tudom, hogy Bt ért jött, missé-rint mrggTöaŐdjék arról, hogy múltkori tárcsalevslem ősnote igasssggal vaa*e iraa. Tadjs ssssooyom, nem ssép a ai vsociiaág, de jelen esvben meg bocsa t-b»ió. Mert valóban igas* vao asssonyom. As újságírók és poéták sokat fallaa-teoek Caakbogy a képulst Világából. Amit a való világból írnak ast lerajtol-
asoobaa ,Kö Ictőnös érdek 1 ó-déjnek van eloevesr*.
48 I Kiállt a ssámhusó.
Ne tovább a 43-oál kiált agy magas, ssóke úriember. Tombole I Tessék meg-nésoi. bogy tissta munka.
Utánu néstek, igsss volt. Asonbsn alig bogy e munkát elvégesnék, egy másik urionobT is jelentkesett a fűoyeremé-nyért. As ő ssénája is reodb«o volt. De
mivel kettőnek
sdhatták
a nyere-
ményt, ssámot hustak. Até lett, a ki a nagyobb numeráit husta. A uŐke urnák kedvesett Fortuna kisansooy.
— Mi hát s főnyeremény ? Kérd* kíváncsian több fUrdóveadég.
Egysserre kis topánüikátoti c • s c s i t v«Mtnek slfi.
— íme. itt van! mond GovortMio ar
— Komoly so ?
— A legkoDolyabbas 1
éa. Nsgy-Kaoiss* városának 188H-dik évre ssóló kóluéK-vetése nyomtatásban megjelenvén, a városi képviselők költ e héten uestatott ki. FWssmeg 231 549 frt. 19 sr. Tsval, illetve as idénre 223.168 frt. 84 kr. volt. esseriot a tsÜkséglet több agyán, mind a mellett a ptftlsadó biány jelentékenyeit kevesebb, tavai 61.664 írt 56 kr. vol',
idén cisk 55 847 frt. 62 kr. ' Miért -* váoosi p-tlók 48 krra leesett.
— Az óvodai sárünn-pélyek ma és boltap tartatnak meg N«gj-K»oi-asán. Ms, július 30-án a Nftdor-ntcsai-ban, holos.p, juliui 31-én p-dig as Arany János-utcsaibao, miodkét helyen délután 3 órakor éa díjmentes rétavetel'el.
— A fOrdés áls1<isatai. A nem»s-vidi malomgátnál — mint nekünk Írják
— f. bó 13-ikáo két »mber fűlt a visb«. Fehér Gyula nsgy-kanisssi síitlotésÜ ssa-bolegény, dscár», hogy oem (udott uisdí, a mely visbe ment, hol cs«kharn»r fuldokolni keidett. Segély kiáltásait meghallotta egy Kropnosek jóssef oevü cseh-
ági ssületétU 35 éves asstalot, ki épen erősen be volt csípve. Embertársának vessedalme sDQyira m«gbatotta, bogy
— bár ő sem tudott ussui — tubástul >. visbe ugrott s méf* előbb fűlt be, mint akin segíteni akart. Egy beteges Ösvegyet és két gyermeket hagyott hátra kenyér-kereső nélkül.
— Anna-bál. A baiatonparti fiat»'-•á^ból alakult rend*S''ség július bó 3l-ik ospjáo BaUtoo-Füredeo « gyógycsamuk n»gy disstormébeo ¦ balatonfüredi sse-re tettes és a Balaton-egylet javára sári-körü Anna-balt rendes.
— Yillámcsapáü. Folyó hol l-«"n as alró pshoki (Z»l«megy>-) rk»th. templom tornyába a villám I catpottt s a toron) b» nébaoy gerendát teljesen össst-persselt, ssután a p»d!á*on át a templomba
ititolt, hol ss egyik mellék oltár e^tt állú
ásslöt oyel«stól saé^Btaggatván a földben eltűnt. A kösségben meg vott a rémüje1, mert a torony «biakáo félóráig tösssikrák hallottak as utcsára, melynek b rére as •géss kösség tslpoo Volt s a léielemosk rettegésnek caak akkor :et. vége amidőn néhány bátrabb egyén telbaurit a
;oroofba s itt mf-ggyŐsAcött arról hogy
>emmi b»j"miocs
— A budapesti áilami kösép-ipar-.aoodábao a b-irstá«nk szeptember hó
lső oapjától 10 ig tar'.atoak. As intésnt-b«n jelenleg bat különbösŐ ssakcsoport, u. m. aa épitésseti, g^péssMi. két vegyé-sseti, fém-vasipari és faipari as«kc«npurt vao életbe lépetve. Keodn tanulókui felvétetnek a., ások, kik as iparoB tanulók' ssámára nservesett iskola barom évi tanfolyamát bevégesték s legalább ia jó oas-Ulysttn bisonyitványuk van; b., azuk, akik s polgári iakola, gymnástum vagy rsálÍBkola négy alsó ossulyából jo cmz-tátysatu bisonyitvanyt nyertek, c, iparossegédek és mlcd»sok, s kik .«« a.) vágy a b.) pontban kiváot késsultségnket felvételi vissgálat u'ján bisooyitják. Alta-lábso megkíváotatik, bogy a belépői ki-*ánÓ növendék as általa válassto't ssak-coportbflli iparágban már előre gyakorlatot ssersett s legalább is a két havt nyári ssünidÓ il.-.1 a gyakorlatban fog,-lalkosott legyen. E*en gyakorlat a munkaadó hiteles bisonyiiványávsl igasolandó b érdekében áll ataoulóosk, b"gy oz«n bisunyitváoyt as els<*j fokú iparha'cmág vagy kösigasgstásiha^ság által láttamot-tassa.' Rendkívüli tanulók gyanánt a v«-g vétse ti, fém-vasipari és • faip.ri ss*k-osstalyba felvétetnek oly fiataUbb egye-nek ts: a kiK a kösép-iskolák nAgy oi.it*-lyái o«m végesték agyto e!, de már legalább ké. év óta toglaifcoio»k a gyakor-Utb»o. Énen rendkívüli Unulók c*»k két évig tmrsdnak as intéseiben s ecen idó aUtt fÓképsn a ssaktárgys-kat hallgatják, a múhelyekbro és a laboratóriumban dolgosnak. A beiratási díj 2 tn, a Undij félévenként 5 írt; kitttnó rlAm-att>l& lanu-iok egéss vagy fal taodijmentességet nytr-hétnek. Bővebb felvilág.«itásért as igst-gatoságbos (VIII Sáador tér 4 ssám) lehel fordulmi.' ' HütetíNHAipDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1987. JÚLIUS
— Ilrevon Ignárz ujonao kineve-jt-tt bakonyi pieb*uo* július 31 én—név-
. üoDepéo fogj* roegUriaoi Íelké«si mBU'.-Utiójat.JSugy-Kanizsa város «zü ot jené* kuldju* iid vózi^iünkm!
— b«Ut(»n Fürrdeii a T ssámu kitotuaias szerint .juliin 2O-ig *>5l f<Ayó-szamba 1047 íurd'tvoodé« j«'snikei«tl.
— \x V-ik fcinfMrm sorojáték hivatalos BorauUm j'-gyséke s*«rk>*sal<Wgi irudánkU m-sküldMÍ^a, tcim utalásával
a város közönségét oszinw, meleg vonzalmáról. A fáklyásmenet innen as urada'mi épületek tété haladt, éltetve a főispánt és neretett grófuoka-, Festetics Taasiiot. A áms egéss éjtélig ki volt világuva, a gazdasági Ut.imézet villany-féuyoyel világította meg egyik ablakiban a különböző sziliekben ügyeaen öt«*eá.liu>it 8.
— l'»rnvL Knlnini) gy<>gy*i«rés.i ur, ki !a|mnku k évek h.nn>zú norán ál szor'almAS inuiikatÁrsa, — váru*mik tár tadalmi eletében miad-n humwnu* intézkedéseik m-i,«'g párialója a buzgó el.-mozdi'^ta T..H. távozik kortiDkb.M. Megvette ugyanis Baján Pollermaon Kde rnal-j.tggal bíró gyógyszertárát, melyet t. évi ftz"ptero.b<>rb-u á' is ve»r. M<g egyrű«r'l sn.|iiAl|uk koriiuktNti való »ltávoaái>ál. ugy m*0rt*(ieri'l. 'eJüKnladásának ürvKiidiiiik s u| i>tth<uáhi>z c<>k (txerr>uc->éi kivárniuk !
— Ttlholy Victor irötánmnkat, * „('sonka bi.nvéd*i „Adóvégrehajtó- sat. groialis költój«t neje egy egészséges,any kávs.1 ujándékozta m^g, kívánjuk, hogy az aj houFeáoy sok örömet nyújtson ssii-leioek !
— i\«KJ részvéttel kisértetett örök nyuguluror* Stigriti Róbert vendéglős közlintteleiű neje mull seombaioa dé u-tán Hild 6. temtttkesóai vállalata fénye -sen o>dotta meg szerepéi ujabban is. K*»-
• vetkecű gyászknazorukat latiunk a di-8«e**- ravatalon: I_)*s Offizicrskorpa des Ioftr. líegmts. No. 43. A kedv** teat-verrfpk — Fedi és^ Ida. A vasúti Ven-dégiő aiemelyzet. O&ziote tipzteletből — Rettenteid Aduit és neje. Tisztelet jeléül „— Knortter Frigyes. Szeretett fúuök-oének — a személyiét. Knorlzer Frigyes
— személyzete. F«mili« B 'genrieder. Csizmadia család. T sztetet jeléül — Torma család. Sajuaiatlal adja Weias méscftri'B és n-j*. A oagy-kanizsai vendéglősük és pÍDczérek egyleie. WeiUr Izidor és neje. Szalaggal, MiratnélktiÜ
-koszorú* gyermekektói és 3 Bialag o«l-ki.ii 'koaturu, — egy csokor,-teher selyem szalaggal.,
— Eljegyi^s. TrejkÓ L.ajo« Nagy-
Kairizsa vAros aTvasxéki eífiadó' li>ná-Cso-a j"gyt;t váltott a müv-U lelkű Erdős i Bib* Ku< ne! is. upqőíwI. A vőlegényt tíri családi gyász mistt *z e!j*gy-zei> a legnagyobb cseodbea történ'.. As KskiivM ia nem- s<>lcftra mcglurtatik, m»ly nél as esketni szertartást Samu Fqreucs szríul-Ben«»d*k r«o4i á Időzár lejesiu. A szív u-mes voqialmából kötött boldog oág legyen i>lle*t«*len a k'S-^rje Ist"i
— Köszönet nyilvánítás. Mind*
zon rukwmik, jóbara-.uk és osm«rősi>k, kik umii li*lála aittaimáva] mély caaisdi fáj-d» mamát en/hnenl szívesek viilak — a tj<> avultnak végtisztesség 'éielénéi t*t
ti^ a-t kottioD^ifra**t. Seignts Hubert.
-T- Fóispáni TitKadtatás K< Hithe
urai it mait PZ&muuKban jeleztük, nagy l«u\ nyel és lelkesedéssel fogadták. A vá rnj lu^r Kúra reggel fel vojt iobogózva h varos végén diád*.kapu emelkedőit. Hdt né tél inkor indult a beUth«ütfn ko »ur a ssent-györgy-keBt'heiyt állomáshoz, hoffn a fij^spáu íéi 9 Órakor érkezett üer-le.euily nagy-karnisai országgyűlési kép vmeiú kíséretében! A perrontf'o mintegy 1">O keszthelyi polgár fogadu, é úkon (iod*- Lajos tószulgabiró, K^iochl Vence vbtró, Lanard Jenó városi ügyész. Csirke Iván var/oB. jegyző s még Mftmoa var'>« iigztviselóvel. Av átjomáai varó:srimban
— inely g^öoyurü^n lobogókkal fel volt díszítve — Léaárd^t^rnO vároai iigyésc üdvözölte igaa szép szabatos bestéddal meiyre a fóispan fi méltósága meghatót bestédben köszönte sfeg • fényes fogadtatást, a biz o*itá a város polgársága óazijiKe ragaszkudásáról. lJ órakor indul a menet Ü-sibelyre: * töispan Feateiile Tassilo gróf gyoayorü négyea fogatán. A var<>s elűiti diadalkapunAi rendkiviiu tfo-meg kósepetilti fehérbe öltozou iáoy^o-gadta vir-gbokrétákkal, élükön Trszlyán siky Margitul, ki beszédet intésett - i tűispáűhoz, melyet a fúispán megköszönt A T4rusház előtti tér ezrekre m^nó kíván esi kozónséggdl volt telve. 10 órako kezdődött a tisztelgés. Dólu.áo 2 órako 150 teri'.éku baoiett volt a Fébo-féie kerti helyiségben, hol tel köszön i< mood ak tív«stits Beoó főispán a kirá yra, Osiningor Imre gatd. tanint, igazgató a főispánra, Hertelendj Béla K^slhel' váruftko.önségére, Ööde Laj»s fÓMolgabin ietiteiica TassUo grófra, Pap Sándor uradalmi e,uok a a legkitűnőbb s»ónokv Her telendy Béiat éiie:i*t ab. E*í<» 7 ór*kor a B'iohrtiDan diszflötidás volt, eWndas uai
meg kíséretében, a tAispánoak a Tároah* sán berendezett lakoazvaiym öj5u, Csirkr I. v. j-gy»ó intézett bősz* b-*«edet, melye as erkéiyen megjelent fŐHp*n h<*sssantar'ó botséaben kossoot meg s újból b.zlosu..
— KfUdkivüli kösgyü^té! a aagy
i ttiilh^UK in*-!;. II|»bti latézkodésig
— A pfr-wlyKyűjles Kmiitet.úk, y a baUtoii-füredi „Scnrete'has" j»-
vi naikuzólag kiiióljük a j»gyx^k4íay vei mp mngjntfy*^-**"!, hogy a Jti trt. 40 r. funud ÍV en poat. utuí>»viiyyo rt-ndei-'tés- li^lyiri* kűldmeti. j-gyeókönyv tivétt»tmi Stóf k-oo l^ST. évi juliun hó
27 t*u a b»!»t^u liiredi n/ttreiethás j>vAra
hlyének t^luyiiáa» s ki abban Ulált készpéuz mttonywégÁrói. Jelen voltak : >*Leszly Antal nagv-kau'taai városi adóhivatali ell*n>>r <-< Gyúrtfy Jáous n >gy-E,aoizaai ügyvéd. A baUtontüredi szere-eih<tz javára kegyaJumdnyok gyűjtésére no igái ó 12 izimu p-irs-lyt «zeu fulró utius hó 14-én veite áti MayerhotT^r ICvroiu kisasszony Biturti Lajos úrtól a „Zalai Kotlrtoj " sierkeíttúJeLui, ónként llkozvan a nem-s czél iránti érdeklá-détuéi fogva a gyiij é* eszközlésére. Kt ólűi fogva •¦gjüi'éít egésa a m«i napig buzgó lelkesedéssel teljesítvén, önz itten r»dozásait oly meglepő siker koronázta, >gy >z áltwiuok IrinyitoU persely lar-'fua »i ó ]**Í6Dle'ében óssxeoivaittwtváo. 26 frt4')'kr. w«t: huszonhat frt. 40 \r, egu-k találtatott. Ezen összeget «gyl künk O-zeszly Act»l azoa czélból, hugy Bá'orti L«jos uruak hirlupi oyugtAzás és a sserett'hftzhos leendő beszolgáltatás vé-g-tt kéioesjita i. Kzen jtgytököüy v két egyenlő példányban kiál>i'lat"án, egyik táuvk a gyújié-i körül oaz-*tienul fá-raduzó kixassz>nynak kiadatott. Kizel a jegyzőkönyv b<-sáratott. kmt. (iyŐrífy János D.-k*nizsai ügyvéd. ÖMeszIy Antal vároci ellenőr.
— A varsd-topliriat gyógyfürdá-ben július H ig 43f> Folyóstamban 1^63
lirdó vendég-'j^leuikrzett a 13-dik számú kimutatás szerint.
— A petróleum fórrá i*t ili<ítAI'*g
Murakóibeu Peklcmcza határ ab* a 175 ?éter melységb-n ráakadtak a kőoiajve-
ietó réegrfl. Egy bóo-i társaság eog*de-y ért foyamodolt, * korm^oy a ss>iksé*
gea banyajirást aug 16 ár* Mitle ki
— A hivatalos lap julmi %\-%*.\ ssáoaábau volt közöive apósba és távirda egyeailése alkalmából toriéul tömeges ki-oevzéiek éa az idfigleottseo nyugatombi
y»>zett<*k névsora: Ez utóbuiak kosi vannak körünkből Szauter Gyula I u*z<
ia tőiiítzt. Horváth Iiván, Jung Károly és Sieiigmano Agmt iá»ird*ti»»i"k. E
*koi b-li erőkoek meHÓzése, hobár
igliD-aen helyeztettek is nyugalomba, általánus m^gütkösértt szült.
Egy hét turtéaet©.
— MejCV^l T- h. Horvát József smla-«g«rss-gi zeoikara Grieiuhenbergben hang-verseuyez. — Céáüloroyán a távijd* ée posta hivató mir egyedittetelt. — Li«di Fereocz heg-dü muvéas Z»Umegyébe jő hangversenyezni. — Horváth Antal xsidó oepianiló meghalt.
— Haziti r. h. A nvaridi píispók beigtatáai ütfnepelye »ug. 24-én lesz. — Milán sserbkir&ly a bpesti öak. mentÓ-egyletoek 1000 fánkkal aupitő tagja leit. — A B»ubyaoy-m»u»oleumot res-;auráijáfc. — Tolnamegyóbenavar-sirokra bukkantak. — A szivar drágább Usz. — A naptáros imakönyvek is G kros bélyeggel látandók el. — A gymnaaiu-mok tandíjai felemeltetnek, míg a reál-iskoUké sem. — Veszprémben fold mi ve-lési iskolát szándékosnak létesíteni. — A Csanádi püxpók évi haszonbérét mindazoknak eiengedie, kiknek .földjét as árviz 8uj oita. -r- A i)>lmagy*rura»ági L*pok izerkeftz'.ését TaDori Róbert vessi át. — Eőrí Gusztáv jeles azínési meghalt. ~ Beöthy Zsigmond kir. curisi bíró nyugalomba voDult.
— külföldi r. h. Mexikóban nagy fóldrangé* volt. e^y városban 12 f ember baj-éktalán lett. — Uj Seeland őslakói 40 eierre olvadtak le. — Pálmai Ilk*|Iscblben Dagy diadalokatarat. — At-hot* begyen a görög banditák agy k ols»-tort kiraboltak. — Kanadában magyar iskola lé esittetntt. — B^ctben m arse oalban 200 miliő lörészporral tölt töltényre akadtak. — A villam<w Uviró 50 év* }«»il<*um4l « hó végéu ülik meg L >iid n-«Q.
-t nyerhetnek, igen észszerű, é* aján-la'os a Nestlé Henri .Tápszer lisztje., — E gyermek Uplissiet a legjelesebb orvosok ajánlják é< rendé tk minden oly esetben, bol afe anya tápot nyújtani kép telén, — mar 20 év óta, — s minden eaet-nél bebitfÓDvull aunak nagy hatása. — Ugyanaszal kászi:hetŐ a legjobb hav**i táptej, ha azt kevés gabna Itsft és porrá tort rzukorral v#gyu#"e, egyszerű tiszta vízben felforraljuk, készen van a l-gjobb t,tp«er, rn«lv ehető erej-! meUfit még jó izu is. — littuu aló magyarázó uynniUn-vanyt ingyeu «« béroientve küld a tő raktárból Be/Iyak F. Bécs, belváros
G írt 50-80. kr. Zv> 5 frt 70—6 10. Kukoricsa ö frt 9í • t' 10.
— Budapesten: Bt»a 8 85 — 9 35. Roas 6 45—70. Árpa 5 65-. 20. Zab 5-80-6-20. Kukoricza 5-5ü-60kr
— Siombathely: Bu»a 870 —9. Rozs 6 50—75. Arp. 5 10—80. Z*b 6 frt. _ Kukoricza 6 80—7.
— Pécs: Busa 8*20-40. Két«». Ires ii-70—W. Rom ő SO—6. Árpa f>5<
80. Zab O-6Ü —iXl. K«konc*a f> 7i> —»;
— C-sákturoja: Búza 7"6O — 8O Rozs 5-50 —6. Árpa fr50—60 kr. Zab 6 trt. Kirkoncsa tiMQ.— 15.
Kétértelmü kérdés.
Idegen: Xo most már mindn-nütl voUam. Ugyáo mondjon még valami nnvezelasségM. amil még onsa láttam, nehogy anélkül menjek el !
V e* « t o : ffgybázbao.
— Ejnye ni, ssornsséd, v*jjoo a d<>o-tnr ur temetésén mi írt voltak olyan ke-v^Ben V
— Ai onnan van, hogy a megboldn gult már minden patiensét elórekiild'o.
Szark. üzenet.
Várasd. Hírlapi 1« nsm zzáloatank ai flgybft. Nem is tudjuk kihez?
B. B Hát raaka^yan! Majd alkalmilag a meglevő fíisetekből még izolzálok.
Vasuíi menetrend.
inául Kanizsáról.
Regnél
Pragerfcoí 5 óra 20 pttrcskor postavonat
Barcs
Budapwt
Budapest Bécsújhely tí ár* :
5 óra 43
6 óra 2* ti óra 40
jat, e rilku UKv*zair-»aégii jeloa könyvet. mely a világ imoden in A veit nyelvére Mordiwa v»o, magyarul is bírjuk ive meny Fülöp f,.rdttásában. Kiadja a Franklin Társulat, mint Kis Nemzeti Múzeum 4f> és 4H számát. Ar« 1 frt. Valóban orvepdünk, ha a komoly téren látjuk a tittil it-heuéget működni, mi által magának o»mea SEÓrakoiátt szeres. nemzete ifjúságának pedig közhasznú t nagybectá müvet nyújt. A BFővárosi L^p'»k*. .Vasáránpi Uj«ág" sat. Kiváló eínmeréi»*l szóltak a most megjelent kiadványról.
— Kf-pe* folyéiriit, a Vasárnapi Ujtág fücetr«bej. Eteu uj vállalat tizenharmadik tüzete a kovetkes^ tartalommal jelent meg: Áz angol királynő jubileuma. Emlékülések az angol királynő jubileuma alkalmából. God savé tbe (^usnn. Angol népbymuuíz. Ddímady QyútdíCA Az ao jf.<»l nő a családban. DicsÓiég. Kiiliemény Bartók L»jo-ftól. Idegen költőkből. Pataj S*odOrtol. A Seljabm-család. Urosi élei-kép.. A czár és kozákjai. Válasziási fotográfiák. Vám*] S. A lisjsi gáUsakadtt. Kaoilt-r Géza. Az uj frauczia minisztérium. A párisi víg operaház pusztulást,.. Kossu'.h Lajosné bujdoaasa. Halk sóhajial. Kölletoény Ilúdosi Lajostól. A boros-lysnf*. A kutyák tónénetéből. Levél. Költeméqy Szász Bélától. Ijiazása tenger .latt.A föld kos-rpe felé. A hódító Ruotir. Verne Gyula regénye, fordította HilSsár imre. N<5i muolt* én divai. Levél a nagv-vilagból. (F — a.) Irodalom és művészet. Egyveleg. S*kkj*ték. R«jzok Vik<oria kirlyáuó m^gkoronásiatasa. (Holíéklet.)
V.któria királyaő (1S77.) Viktória ki- Drlb.tn.
rftljnő me^knroaáctaiaaakor. Fow.er V. { r»jta. Albert hercseg. Viktória királyné1 ' Budapest férje. Thornbura festménye, Vitctóm " egy 1834-iki mjz után'. A keni hercscg; a kiráyaó atyja. A. kenti hercaeguá, a a királynő auy-ja. Viktória királynő me-Dy«gzíjrt napján. Viktória királynő mint menyassaon). A királynő tréqralépte aap-ján (1837. jun. 2'J) Viktória királynő j Budapest 12 óra nieuyegrője. B»yter testm. Viktória királynő az első tanácsülésen. Wílkie ítMt-raéuye. Vikiória^asgul királynő I. Niapo-ir^anál. Ward testménye. Viktória nő áldozása koronázásaalkalmával. Les ie festménye idúuebb leányai
Vilm b herczeggel (a mai német trónörökössel). Pbiiipp festméoy. A walesi meoyegzöje. Thomas festménye. á. csár útja a d <di kozákokh e. (ij rajz). Választási fokogr»6ák czimü ctikkhfts 10 rajs. Tism árviz-kép. A Titta állal elöo-t^'^ tött terület. Rmvier, az uj fraoczia mi-: Uud»i aisiterelőflk. Ferron, as uj fru-octi* hadügyminiszter Flourens^ franczia kiiiigy-mimszter. A párisi víg opera égése (5 kep) VerneQyulaa hóditc Kobur etimü regényéhez három kép. Női munka ésdivat czimü rovathoz 6 kép: Don Jaan-kalap. — Moatespun-kttiap durva t'oaatu s«al-mából. — Olasz C-peline. -+ Ninonkalap wruczto l-duiiiéusei. Tavaszi öltözék. — Ebédlő öUözéK. G*iniborou^h-,kalap. A i«s Folyóirat, mint a Vnsároapi Ujtág lyolcs nagy negyedrétü vre terjedő íéJhavi fiiietekbín j-!e.Dtk meg siámns képpel és képmeJléklettet. Az "gyes füzet ára 30. kr.; «lőfi«etéaí ár egésc^vée (24 szá«)'7 frt 20 kr., fólevre (12 szám) 3 ifi 60 kr, negyedévre (6 szám) 1 frt 80 kr. Előfizetéseket minden könyvkereskedés utján, valamint közvetlenül is elfogad — úgyszintén mutat-ránypéldányt jeveUio Upini történő meg-ker-sé«re küld a kiadó-tulajdonos Fn.uk lin-Társulat. Buaapeot, egjeiem-mc* 4.bi
Volt már urasági>d
Én
% 1111:1
y
14 havi huzunUt* után iijrfrrwni, ni'-mt-g*kad*lyon» a bajkihillátt, i-.ús.-fin a lajüvést ci erüsiu x baj bort. ur»k-Dál eloiegit egy teljéi STÍ8 tllltS SO Vélt, rund idein v*ló iiak2nn.»t ui4.» a tisjnak. valamÍQt á »K»külii»k i»rm<--tzetea szint és dilrüíégmt kMcwmu» fs meftóvja korai ű*»illóii[ül a lr(;in»e*"xi>>> kor.g. Egy kAraön át* -r-Ü k. , 1 írt , 2 frt 1'osUfal ktild.'-*' uHpoukéot » j.-uk «lo!«ges beküldése v*«y po«t»«i»«vw mellett az egi-sz vila^ha
t-illag rt* T«r»a- Budap^t Ui-ráty-uicza *Í0.
3(iO4. 4-20
gyoravimut vegyesvwnf
1 óra 5!> pereskor postavona
2 óra 45 . posiavuua Bécsújhely 2 óra 15 , poi
.20
pi/ttaTonat
Hamburgból Newyorkba
!nin'ÍL'it szcr'láti .';r* vasárnapon.
Hávreből- Newyorkba
minJra kcld-r..'
Stettinből Newyorkba
yi:ir,.l. ü 1 1 !-.«]¦ l'n; '-
Hamburgból Nyngatindiába Hamburgból Mexicóba
tiavonkint t'Lrys/cr.
A t&rw:»«: i-ístAiícizhajúi kitunö tlUtis -' mellett mind a hajószobákban úcy a fi délk;>zben elht'lye/.ett atazóknak is t leEkedvezőbb utazáü alkalmat uymtunak
Bővebb fehilágositást nyújt a képviselőség Prágában Wenzclplatz 15. és Mitschek János szállító Oder bergben pályaudvar.
Viktória királyné leg- ^k eskü ví ja. Frigyes l é ó
f Pr
Ki nyert?
Iluxás julim 20 íd:
70 20 S6 5 17
4* 83 hi l'J 24
ir> 7^ til úi 2
-íj »»fllött gjermekrknek, kik<S<l«^
»»,j«k.ól .emm., ».W iS-D c^kélj Up-
¦lg.:
Placzl árak:
— SaékenfehérTar: Busa S-50-60. H>f G 80-90.Arp. 6 2j|—40 Zab 6—6 10. Kukoricsa 5-99 — 6 frt.
__ Kaposvárott: Biu« 7 frl
50—80 kr. Rom 5 Irt 70—6 fri. Arp»
Pragerhuf 11 óra 20 pereskor gyorsvonat
la , pOBlav
Értezit Kanizsára.
Begg
16 pereikor postá 40 n puata
17 .
Védje e.c KgT-düli r.ktir -.-K»in«>ia FESSKMIOFKK JÓZ»EK "rn*!.
Budapest lOtíra 45 perezk
10 úr. K6
'iud.peit 11 óra 7 rra^erhuf 11 ór» 3'J
Fsielós aierlEMStó éc kiadó:
BaT OftFI
L.ptul.jaouo,: WAJIMTS JO/.SKK
legjobb asztali- és ödrto ital,
tttünö hatásúnak bizonyult köhögésnél gyomor- é> holyaghu-nrtnál.
latteni Henrik,
HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
joooooocx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
R
ADAINI CAVANYUVIZ
' 1SS7. Jl'LIUS 3rt-i«
ooqoggooooc
óin ~mm
?oodoocoooo5
s
Európának legduubl) nátrium lítium ásványvize. (Szétküldetett 1885-ben 775.000, 1886-ban egy millió liter.)
légn'-ii-, vmr.zt.-si- ú! htigj-si<*rrez*.t«k liáDtaitn«iban K-llonlPie- tnd^átiú: LolYAgl>'t/-g«i>gbea í« k.-.s* vényben — sstrnsaras lítium, mel$. oly nag) mértéklVn, eddig iratért egyetlen áavanjr^r.be:) sem talilutott. h
Borral, gyümoleiíadvrel, cznkorr&l Tegyitve a l^güdltübb é« élénken rülhahtó italt képe*. « egyszer* mind legelőkelőbb óvertr ragályo s betegségek eWen —kötött ée félig k«tőttiS**"«»v, melynek # következtében kinyitott üregekben is napokon it megtartja erejét -\
..|,t 1'|, 34 6s ', liter közAnséges saiaiivtmiGvegek. - /%
UK • l'|, 1 ci ', literei eredet^.»laku |>al»cikokbsn W
edeü alakok lígni cnteaségi töltésük miatt sokkal széasavdusabbak gyogyciélokra mindinkább sjáujbatók Q
A viz eredetiségének felismerése ezéljából minden dugó felületére L iiéy van beégetve. ' ^
^^^\ ' . A raíeiii HrSöi.ésj tírt májastól sUpteiíer yííeíi Q
.•>.*¦*¦ '«L!. " Szép lakások, kitfiuö étkezde olesó árak. X
/ * ^ Bcvebb iratokkal és biríjííely feliiligositással ingyen és bértnentve szolgai J\
AZ lKdZ8,a.té J^~ Kizárólagos főraktár- Nafry Kanizsán, HAKTO> és Hl'BER uraknál.
ZiU-Egersíegen Kenyveiy Miksa, Zala-Lorfu Bitger Pál, .lino.báiáu Tern Jó.s'l. Bogiáron Hocbiü.lter Jóssef, Kouthrlyen V wantco Ferenci. VasTirotl Kobn Faxkas, Csargi'r A gi,er (jc*a, Satv-Atádon Nadasy Alajoa, Csök51yöD Beck testverek. G>\- y
Melléken Scbleiinger J crtmknél . 30(7 6—' (\
_______X
CXXXXXXXXXXXXXX3QOOOOC
. ^Árverési hirdetmény.
Alulirt fííbérnöksé}; itc&zL8it<'»iát!& részéről közhírré tótetik, h(if;y folyó évi augusztus li<5 8-án a déleKStti órákban Lentiben a nempthy-i és aufrusztus hó 9-én Alsó-Lrndvárr az alsó-lendvai urudaloruhoK tartozó több korcsma, borméréa és vizi-j<>L, kisebb-nagyobb területű szántóföldek, rétek s legelők, — 1888 évi január bó 1-én kezdendő bdrletí joffpal, — nyilvános árverés utján, —továbbá f. évi augusztus 25, 2<> és 27-én AIsó-Lendváu az összes umdalmi erdőkben a folyó 18f7. évi (;ubacS8zedé8Í jogok, ajánlailevél utján szabad kézből, végre f. évi szeptember hó •^ i-én délelőtt F>entiben a nempthy-i t;s szeptember hó ti-án délelőtt A-Lendván az ¦»" alsó-lendvai urodalmi erdőkbeni őszr legeltctéei és makkoltalási jogok bérbe adatnak.
J[J 3iiS2 2 — 2 Az ALSÓ-LEN"DVA^NEMPTHY uradalmak főb-'-rnökségi igazgaíósága.
A (iLElCHENHEKíil %,
JÁNOS- V O RR Á S
nagy mennjiségtt izleícs tettós szénsavas a^tront, azonban aránylag bevés konyhasót, de annál több vasat tartalmaz és a világ leghíresebb auktoritásai nyilatkozatuk szerint chrouicus gégehurut, chronicus légesóhurut, chroni-cus todúlob- és a légutak katarruasainál, végre a mell-hártyalobb atán hátratnaradt mcllttrbeli izzadmányoknál, ha egyszersmind a vasnak erösitó és vérképző hatására ref-lektáltatit, a legjobb eredménnyel liasználtatik. Különiis alkalmazást nyer a fövény és hugykőnél. Szénsav és szóda gazdag tartalmánál fogva nagyon altalinas borral vagy gyümölcs s/örppcl veíiyitve.
KELLEMES PEZSGŐ ÜDITÖ ITALOK
készítéséhez, ngyszintc tisztasága s rendkívüli olcsósága
folytán regjobban ajánlható. Mindenkor friss töltésben kap-
' ható a magyarországi főraktárban :
1Ö§ SGHLEÍN2; KÁEOLY és TÁESAIJíÁL JJ|
Bujapest. III kej-ölet, stáczió- texa 47. Városi Uale.t: V , Harmioezad-itcsa f hol Megrendelések » házhoz »8
lás végett e-1 fogadutoak.
Atjtrfiéktk ingyen ésbértnentvé. Hó'..', Tlo


KORONA FORRÁS.
Y O IKA S I> R i: LJ JE I.J
(Radkersburg mellett a Steier Magyar határén.)-
¦ Orvosi tekintélyek Ítélete szerint nemcsak a legkitűnőbb, legkellemesebb iztt és lcg-i
egészségesebb ital, hanem egyszersmind a lélekzési emésztési és vizelet szervezetek bajaiban
©lBörang;-u.gyóKy-wlí.
Kitfinó az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító halasiról, nyál- és kinövés oszlató, miért is különösei ajánlható: 1. gyomorbajoknál, úgymint; idült gyomorhurut, étvágytalanság, emészthetlen.ség, gyengült emésztésnél stb. 2. lélekzési szervek, máj-, vese- és vizeleti betegségeknél; 3. mint legtisztább, legkellemesebb és ennélfogva mint ..legegészségesebb diiitikai ital egyáltalában és pedig tisztán vagy bor, cocnae, "tej és gyümölcsszörppel keverve.
K4t literei, három féltíterei ét fílliterM 4 milliméter rutir feiü i&ld siintl üregekben siilliti^tik. Megreudelések
-3 : HTGIEA-SPBÜDEL BEUKMDIEECTIOI in EADKEBSBÜRU czimen intézendök.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
¦¦^¦¦¦¦¦^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦»»»¦¦ »¦»»»¦»»¦»>¦«>«>¦{
¦¦¦¦
¦¦¦¦
•> <>
¦ •>
¦ ¦¦¦
h
érke«et; legerősebb, legfinomabb
MM ramení
,vkl ajÁolom muii
papirost.
mely Urtówigioal topva az elSbbeoi gyártmánjualtat fo-lúlmuljs.. Ár» iveokint 4 éa íl njéi«r»Dként pedig 22 kr»j-csirjával. Ehhem uin^g gombolyagonként 5 krlól feljabb.
W Postai rendelések ennek fordultával
eszk(Jzöltetnek. "^d
Tiaiteleltet
WajdiU Józtef
3077 ;i-3 ¦ könyvkereskedő

ílirdetmény.
A nagy- Kanizsai takarékpénz- !
! tár épületében két lakás és egj- j
' bolt helyiség azonnal, a postaigaz- !
gatóság által ugyanott bérbe birt ;
lielyiségek pedig f. év novembre hó ;
létől bérbe vehetők. :
Bővebb felvilágosítás a nagy- ]
kanizsai takarékpénztárnál nyerhető. ;
3086 1.
Az igazgatóság.
-------Dcooocxxxxxxxncnooooocxxxxxxxxxxxjaoi^
Erejeíoí »z enemiton alaiti aimsneselfiíel nem mM\\.
¦> A
Miot
ái^óczy
? óbb orvospk ilt*l mio-- - . duguláii, aratí'J'ír, tDftj-,
KESERŰVIZ FORRÍS J ^^2.^17-
liideglaló*. ktissvény. i>órkiu:é«, saíkerekedée atb: »lb baotairaaknál.
Kapható mindin gyógy tárban é» füsEtírkereakedésbeD. Tmtaletlel '
t tulajdonosok: Loser Testísret BMapestei.
3076 3^-10
érmek
B*„, beíriro.
SWADLO FEREKCZ
Budapesten.
ö'
Cíjára:
VII.-, alBÓ-erdő-»or Ü. Btám.
Ajánlja stmbdaimaso:. önműködú siiredúayeit, hullimsott *c»«Jle mesbAi további Bt»b*daloia«oU B **ic«k éi Brecskkfále toltfi- é *m\\H**a4*í kályháit, lalamiot kotpuati futéaberead^Heit, *fl«jit s^k^s-d >imft aseriot egy v*gy tóbb helyiség u»*niárft, moij utóbbiak k-ülöaöeen uj -pu atekné], i»k( iftknáJ, kórbizaknal stb. Bi^HÓstetÁoae), vagy siellúitetéí oélkül
ig«n cséUterüeo alk»lmarhatók. AjAuljk továbbá valamennyi az épttési «z«kmába tartozó munkái', úgymint : épület-, mű- éfl >sork«E»ti lakatot légla ée vakolat telljusó gépait kovácsolt vasból,
munkáit.
MiDlakartyik ét kőita^Tetásek ingyen ié bérm«Dtve- 3066 3 -2G
Nestlé Henrik gyermek táp-lisztje - I
Tökéletes tápszere csecsemőknek és gyenge gyermekeknek
9V" EJg-y aoboz S>o lrr jMI
Disz ok-le v él
ARANY «,, Számtalan
bizonjlaíok
többféle «^»P"^^^ F elsőrangú jrvosi
. kiállításból. gyári jugy. tekintélyektől
NESTLÉ HEIÍRI SŰRÍTETT TEJE
Egy doboz 50 kr,
Főraktár Oszt r.-M agyarország részé re:
bERLIAk F. ^
F«s«*?<hofTtfr Jóxsef «¦ Koteofeld Aéo^f kereskejüknél éa Magy&ror-
Wajcüía Jóts*/ könyvnyomdájából Nagy-Kamttán.