Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.32 MB
2008-08-13 10:23:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
205
2603
Rövid leírás | Teljes leírás (350.62 KB)

Zalai Közlöny 1887. 036-039. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NK-Y-kAMZSA. 1887. szeptember 3-án.
36-lli 8Z&XD
Huszonhatodik évfolyam.
KlöfitttiMi ir
NYÍL ÍTEdBEK
ZALAI I0Z10NY.
& lap ic*!l«(ni tíaiét iu>t8 k»* énrak a ne k*aLtüs*gturx.
takarékpénztári
HérKM-«l«a levetek i fodtatnak el
Kéziraté* vissza sasi kilátíaek
A nagy-kanizsai , Kereskedelmi Jparhank', a ,-nagy-kanizMÍ önkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy-k<uiii.%ai kudednevelii egyesület", a ,nagy-kanizsai4ilzfi-vnsegélyzö szövetkezet', a ,toproni kereskedelmi s ijmrkamara^nagy-kanizsai külvdlasztmányduak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 1!
10
.Hullaiam ai ólt erJnjrWa.:*
Kitka öröm jutott osztilyrésrül Zalavármegye közönségének, midőn koronás K1ral5u.uk, *Ö Császári, Királyi Apostoli Felségét körében láthatni s hódoló tisztelettel üdvözölhetni szerencsés
Szeptember 8 — 10 napjii hoz-zaK ineg az ötömet, uiely alkaloiu-mal «7.eu]élyesen is meggyőződhetik Felséges Királyunk, hogy édes hazánk » határszélén a magyar ősök-szent hagyománya tőrhetlen hüaég-.gel. a lfKtisztább kegyelettel óriíte-ti«: hogy a , legelső magysr ember a- l-iraly" iránti h"dolú érzet örök lángként ég » szivekben .'
Meggyőződhetik ó Felsége, bogy r munkás nép a békét óhajtja, oly beiét, melvben a ga/daszat, ipar és kereskedelem-viriKozzék A hpnanus intézmények szaporodna fejlődjenek, ía kőzboldogság minden térea érez
-^leggyózódhetik ó P.-lsége. hogy a nibgyar nemzet békés egyetértést iihajt a más aj*u honpolgárokhal, tiszteli és becsüli mindazokat, kik »«ent Ut\.m koro aj.i alatt egyesült or-zágban a f,'|lodé< rendszeres-égét, a tudomány hjUdisat óhajtja;. »z ország alkotmányai tiszteiéiben tartják és inu«- éuséget minden kül-, vagy Wl-J: .i-ia« eileu Tédel-
Meggyőződhetik ó Felsége, hogy Muraköz népe bü a mag;.ar anyaországhoz ; a bujtogatásokaak nincs ilt tiiaja. mert még az utifú is a hó.J Znujiek lábnyomain fejlődve — gazdagabb, büszkébb Az e vidéken dalolt nagy költő és sasmerész vi-léz szelleme cl, hat és uralg még most is miudeiiütt. A nagy múlton elmereng a hazafiul lélek, hogy új erőt lelkesítő ösztönt és csuggedést nem ismerő készséget nyerjen a ne-táni nehéz napokra!
Üdv Apostoli Királyunk ő Felségének !
Hódoló tisztelettel üdvözöljük Za-lavarmegye területén !
A volapUk.
. . . B-),-Ur*diaiD * Dyelvtan raa-ará/atat>a, k-éuy«lBOlli« áely exkedéin B auiod<-Q komolyabb olvasmányt meilöavn a uapi htrek ulrasftaába fugtam pihend-1 ¦*'
.Páriában *gy műuyelvve1, világnyelvvel teaaoek kliérletet, ulvasám fél-' Duiao " Siep eaak b»dd tegyék ! Majd iámét :
„Böcobiii iogyeuea l* ut'>lj amoka'
id«auflk a volapük o»-«;!aiiulá*ár* éa a
i-.«íübb iHüitiieaetekbeB aa elsA három
nap alatt kétaaasmi iralák be magokat."
. . . Nidci máa dolguk, niu »--j*k
i»gy«in-D ayeU*«í dapuului rá — utste-riii-ítf, V» ósá^Oí id*'psiart4fj !
. Hu-iontiaioai év Ó a oyolruuiló, *tíy caomó traoda é« aogul nyolvlanaak
HBi4iui-L*Dgin*'h'"idt féle remek nr«lv-maé is, tne.yro t kiadó* Úrimm Quti-[av FierskiM kól Ölt, d» a nusly aem a ta-niruk nem a laoulók réaiérAI nem ré-BL-sÜi kii Ó figynlemb-n!) Tehát éa *tfya-
•t -nímé'. Riiu- a gya<urUttal horn^ok-
.A trancxi-Potr J<>uraal ea anyulci-s "**r eli'&aa ö't! bíró lap, tel karó ha
. . . A P
fcgr-t.
Hiriftpi iiCM MÍat saaji ¦•¦!
T á r c • a.
t /. .ba -

¦ irM v.liiuk aaij.iai tt irálynak b'inilúkáta
uf~ >ranyi>»[.Bnga:ak. »po«toH királynnk
Kjén tt-T^tV ió k
K.nrt ba k*-:i,'pa»ti
Mi t ) iw,**i*ű
, K. mechalunk' ott d
Mt- a ina--varm-í*
íiíXmpc»altul a mp
.Se NctoD »««n pL
Ö J.kre i jen a
Bálint.
Az •lai 9i*nto*
Ina : perkotté Híau J»**a
As apuiuojjaitt m grufdus annak ki-vái>i|;.i. i-»vct d« a (f ot hallgatva saeoi-é i a b itn nái a :arc«*j»r« soutat.
A.* ap • Ouó mf(j«Ti:, a oda ayuj ja a arc *l a ^rofuak, ki p^uadar«bot r«it ki « <>d. adj* aa apu ónúu*>k ki, axt eifogadj*, miuLAn mogigérte as ismereilea adnék, h >gy uem aru ja el.
A g'ot újra elniacik, de moal már u)UK'>d^ c«eude«alma v»o, o«m gy üiri lás.
A faiyoíoiuci qó isméi eljött kérd«-löokodni, a miuláp megtud'*, bogy a gróf juübku van, fagyon láiMoUóriiiui, hangja megindult t»íi.
Felke'tn az ipoióodt, hogy vigyás-tuu bi egér*. * aieive táTOio t, nehogy a j grófot aUija.
H*gyjukel röfid időre R.ymoodot LÓv^tfati^ a f*iyo oi'>tl nöt, ki §i-Mve koít *a itju grót lakasánii íávosni.
E Q' uiinl uiár ol-'MÁvlx. is s--jitk, Tiuka vol<. kin^k modoa lépé-ét a tél-,ekeuy«ég vezér lé.
ArRuai «x m«*k«i le-te Riyroon-dot s ily mód'ii aikei-ult n«ki mind-nt meg udoia, a tnabm i« kóvmte a grófot, • ep jókor érke«»ti, hogy Virney M* r:ik» Bakiivöjén ott lehrgsen,
A o<«ar* vágyó féltékeny nfire nétve e« a boldogság no továbbja volt, to«<uk hrtte, bog/ a gróf most már övé le*-nd. >
K u; jelemre a l*galja-abbak kosé
!• megianulia a vo-' apuk öl és most a világ ifgelaŐ kerfike-döi basának asimtaiao a<:aján ott p<jm-pásik araoy betűkkel .volapükön."
As éasakamerikai nagy kereskedik Itvoloik homlokára odanyomalják : „Vo-lapükön.*
„As uarlráit kul uatminisiter meg-tiügedle a laufolyamok tartása*, a TüUpük
Már hatsxásesert o taouiták meg a' rol.püköt a fc'd o.toden réasén.
ul«sáaát a -világoyt.'vrfl lotordithassák."
ösategexoém mÍDd.sokat a külöu-j iéle ad»tok»t, elmélkedtem f-ílettok éa ime ! ¦Maembe ótlik egy hírlapi citkk, melyet aa 1813. Upok egyikéből végiak ki és baialmaaan ssélea keretbe foglalva foí-"üggnaateltek .Aoglia Uj(nagyobbsserQ ;épgy*rának (Öindájaba.
A cikk ndrrt] rxóra igy h*og«ik : ,Egy örült agg, Fultou n-tfl még >xt állitji, hogy olyan kuC*it kó*«u, meiy ;^i ••gétyével kéuter'ö olyan gyorsan tneoae *• kéasen« annyi terhet ia elbir-d>, .mini ami moataui poatakociink."
S s a a) t i y ! ! . . . siviiva, villáma beaen rohaot el elöltem a gyoravo-. . . mintegy kiguoyolva hiti>tlensé-gomért.
A levélhordó kütónféh csomagot, evalekel rakott le asxislotnra. Felbontó-
.VoUpUk" tűnik elém agy kis fu-aeike.
Mellékeivó a követkesd levél Uritnni tu stáv ur-ól.
, A T<>UMaÍQt-I.«D^*otcheidt lr*ac«ia yelvtan magyar iseraojn axiveskedjék a vtilapükot magyar nyeltre alkalmasai.
Kopton arghoia Um k asükségea
obb oynlviaut, ató'árt a néhány napi el6íaouim4oyoxáf után hjxsá fogtam a oagy muokáboa.
Do c««k lálasi't*. nagy munkának, tttert genialia leheiaéggel a legegysxerflb-b* v»o léfd, a legssükaégesebbre aso-
A béositk a tanfolyamot '.is :<*ckére, betenkint fgy órát asámnva, tprjeastették k'. É< a '.anulók uap >okio( egy két órai sienielneK a volapiik begyakorlására a ti* IfCtke, iilétvo ui hét Iftolyáaa után annyira eiaájitoliak a volapQknt, hogy ^•aótar aégélyéf*!) olv»«va megértették éa lereleshetiek.
A volapOk megtervmifij*, Schleyer ¦yaivnek byalvtaoát laoulma-
nyosla át óriáaí tsorgalommal, aaiiláu alapul föivéve as angol nyelvet, mini a fó'd kerekei-^.JegailenedUwüb nayeive', maiyei nyolcjvan~m7TIT3 ember beatéi — megalkotta a világ lyelve', mely hivatva v»s ag óMie.« «aberiteg tsellemi kötve ti öjévé válni, a kerrakedela»et éa tudv-üBoyt h> iatóaau Biúmozditaoi.
A vuiapUk feieal^gsaaé 'eati « kii-lonboio oyelvo^k megtanulását, moly pedig a tanuló ifjuaág idejéuek egy oe-gyrdréasét etr-boij* ; di auuál inkába kéfcateii aa illeiótaaját oyeUeoek alapua laaulmáej^xáaára, mert biito* qm aiapoa nyelvűm itmeret né kül a volapük eUa-jAtitáaa el aam képaeihe A.
As angol köiOfctmfáii lörveoyek két éret asaboak-as ulvaaaa 'ftoiláaara ; a volapUk oivaaáaa m«g a m«g) ar "ol vaaáa-nái ia könnyebb, m-rt aem rövid éé hoss-•au magáohmogaáral, atain ÍMasete t más-aalbangaóvai oem kell bajlódni. Mimién be ü önnáiló * batározult haugtáaaal bír.
Neköm, hugy a volapúic magyar ujelvianát megirhaaaaip, b hatóaa kell aat iaoulmányoso»m, «t tnoa a hat- [ aaáaeier taoulóuak, kik ,-aár nn-giauuliak, j esáa egyletnek, meg a tóid miod-n réasé- | ben hirdetik lelkiiameretsa mtfgyödéaatl, , caatlakuaom véemÁDy«>bnx, bogy a vola. ! pük tsáiadunknak egyik )ngn»gynbb { vivtuánya as egyetértés, a béke hatalmaa esaköa*.
Nagyon elerkesettoek látom hit as időt, bogy a voíapiikkel mi ia m-gisiner-kedjüok « figyelműnkro méh*aauk m^rl egyasarre uaak asuo v-)M«ük Aatri m»-guoka>, hogy iámét mna^ce elmandluuk *n*>g ie^kÖKebbi aaumiiédaiok mogott ia.
Ha telasÓlaláaom u«m maradna kiáltó eaó a puaslábau. ugy uagyon kérem : adják tel bectea érd«kiodé.üknt:k egy hossam kú'd-ndö levél vagy l^veleso l>p állai («s. Nagy Sándor uroak, Grimm Gutsiav köoyvkereakedö uroat, Buda-peateo Uatrani uioia,) bogy egyeaiteU! erővel v<.iapiikra tanítókat uverh«t.«üok j (a legelio iu^yenoa taufo jim vese'éaAre ativeaea viltalkoaom éo, ugy a f<ívaroa-baQ, mint valemeiy vidéken létMiteodu taniolyam megtartáaára.) Atutáo tegyünk kílérletet a kííitöldou léire jött egyUtek min Ujára basánkban is opyeaüietel alaki-taoi, hogy kikérve a nagyméltófágu köx-uklfctáai mioitster ur engedélyéi éa párt fogasa', terjeastöivé Ubeaaünk a volapUk-' oek basáokbao it.
E Q*gy fonioaságu • igaaán kösöa
ügyet a baladás miud^o barátjának ü^y*-! mébe melegen ajáolva, vagyok ba,z»tiu> lettet
8i. .Nagy Sái.a..r
Tndimlék.
— MiníaEteri határosatok. A sem magya*- ajkú vidékeken a a agyar oy»lv sikeres oktatásáért jutalomért folyamadó tanítók folyamodásai bélygí! lelek aíá eanek. — A. m. ktr. póatát asalijtó tudatukat as utakon, hidakoa éa reveken i*J-jea vámmentMaég it.eti. — Cmflédt»*r-«/,k ákal a caeléxlkönyvekben elkőr>-tett legkisebb hamiaitáaok wigoruan büote-teodők.
— Mlftiaiteri rendelet a gyoraíráa taailáta ügyében. Töb« kötépiakoiábaa a gyorairáat már as első éa maaodik ott-tályban taoitják. Minthogy a gyorsiráa aikerea tanulása a oyelvtao és helyea-iráa i•mereteit tételen fo1, erre pedis) a tanú 6 legföilebb c*ak a II. orntály 6e-í-j esté vei tehet aaerl, asért a tankerületi főigasgalókhoa intetett rendelete ut jÁo oda utaaitja a kösépukoiák at, bogy a gyoraírás lanitását a je«n i.ki>l«i évtől ketdve caak a harmadik o«-ály-tói f"gva engedjék meg, de még itt ia míndaton ianuiókat sárják ki a gyon-iraii taníolyambói, ktkoek a magyar nyolvbAl tanuaitott elóm«o«lale kevésbé kielé^iti. ___
— afegjrleut a magyar ¦Utlsatitat <¦«¦ könyv tiaeoölödik folyamának »i»o tü-sete, mely as oraxág 1HHÓ. évi pu íiikat tttlo'Btáaáról éé néptwedéai moz^BÍmánii ad aiámot. E aseriot Magyaroracá^ 03 v-ármegyójeb«n 279.750 négyatóKkiium^ ternyi területen vo)t 25 törrényhálósáéi joggal felruhftaott t 1 14 reodei-itt taniCiU város, 187» o»gy- a 10793 kiskV»»ég 7549 pussta, telep és major a Fiume v»-roa területe 19 57 négyasögkilométer, Hor-vát-SUvonorsaág nyolci magy^j-httu 42533 uégyaiogkilóméter tTÜleteu 20 torvény hatósági jo?g*l felruháio t a 1 rendeseit taoáciu váró*, 48 n*gy - és 4520 kiakós**g. Ai orsság o»sae« 322,302 négyatögkilométernyi tTUfelén lakik 16 57j,14#S ember, kikből es.k a tulajdun-képen: ^agysxoraságra 14.522 140 Yi-uméra 22%0l, — Hervát-Slavonoraságfa
2 025,996.

I
ÍJ?
volt asámitható, mTt ót iám a gróf irauli Kere.em osstbuté tetteire, csak a a<»va>- kiucavAgr, a r«ng utáoi lórekvét lolié el égési ben írjét.
Mott aietve halad as utcsán, mig-oem kimel^gcdve áll meg as öreg Ber-%ü grol ódon kastélya eiöit h^veeso raot> ja meg -oaeugxi) fit, aa Öreg Zausaa nytt kaput, s t>*ra(ságo« mo*olylyal Üdvóali Tmká..
A caalfa leáaynak sikerült Zsuuát •lámitaoi s kü óoöaeu most midőn Tulka Kaymoodtól jön, mi Z«ussa aloit Dcm von ti:ok, m öreg a5 majdnem sseré:el el caókolt ko«0l úrnőjének.
Tinka telaiolctt * lépetón éssre se látssec venni as öreg uőt, asobájába át* oltoiködou a a terembe ment, hol Ber-sóéket ulálta.
Berzo grófné himtésael elfoglalva tilt fgy kia aaatajoál, arcaa nagyon hal-*áoy volt, sasmei fátyoloautiak, egéas léuyéa éaarevehotó titkos bánat látaaolt.
Férje malleue ult s tígyeimeaeu olvasott egy könyvből, a. gróf nem vál-(Olutt aem mit ac.
Midón Tioka terembe lépett, mindketten felpillantottak, a gróf mosolygott, a grótoé mintegy oaaíódva aüié le aae-dIkiI, miolba maat várt volna.
Tmka megcsókolt^ & grófot ¦ nejét, kiknek tudta nélkül higyta el mindenkor a hátat, Hutád o ia helyet fogjál:, a as estét b'acélgelésael töltötték.
Mianap Tmka újból meglátogatta at ifjú grófot, a midin u ápolóu5tói ludakosódott oonek bogy léte felől, a jegotgyobb bpmuiattal vette ludomájul.
hogy a gróf még ambir betegen, • ax orvua eugedeime uélktil riuaiott.
Tioka majdnem airt mérgében tervének meghm ásán, d-> mi; töltetett, a fogadói elhagyta a basa 1101611.
Arra oro is goudoit, hogy a gróf máa asaiiodába meojeu, pedig rx igy voi:.
Kaymoiid tudón egyax**r épen öntudatnál vuic, a. nyitott aj óo át at elo-skobába >«are vette a türüen lefátyoloxoti oőt, • figyelt annak minden «g)«* aaa^ára.
As ápoónÓtol tudakosódolt, vájjon aokator volt-e itt e n<5, a ec jónik lattá a grófnak e titkot felfedesai.
A gróf esek után máa fogadóba aaál'oit, hol még egy egésa bóuapuu át fekvő beteg voit, ¦ itt nem savárta mb-ki nyugalmát.
rí a ugyan képea lett volna nyugodtan maradni, mi helyest leosilNpultak a testi aseivedéaek, a Uiki kin-ia gyötrelmek marosaogolták a sxegény itju sii»ét, oh ó végtelenül ssereteu a D«m tudott teledni.
Milyonértéa lehet as, mid^n anya látja gyermekét a airbs tenni, csen két éráét a világon a oésetem sssrint a leg-borxaattÓbb, gyermeket a h ti ál, — kedvest másj karjaiban tudni.
Sokasor borult térdre Kaymond s imádkosott, ilyenkor caendoaebb lett, máakor, mint őrUit aiit, futkosott, mígnem kioierüUen rogyott ösaae, ekkor állapota mindig rossssbbuh.
Midda végre egy bossxu asenvedés u'iu meggyógyult, kedélye elfiaull, ké -
aegbeeaeit leli. Kgy Hju logaaeüb éreibeo élŐ halon, megtört Hsivvflt kéta^gbeeaett lélekkel.
XIX. ¦
Jól delegen. imött sxubábaD a kao-d.l.ó mellett foglal helyet Birso grófod, keheibe icnmn arcxái, mély gondolatokba •vau merülve.
A szobában kívüle senki ainct, de moit egyaierre a meliékasobából halk lépések koseiednek, egy ifjú áll a kü-stobon. mélyen beossit fakele asemeit ssereiettel függeasii a g ró ínéra.
A grófaé halkan sokog, alig hallba-1óbd rebegi elveaselt fiának a onvet. ax ifjti küxt< magával, dt még.a g«pi«-aen vitssahusódik.
A másik wobiban \nü\ a soogora melle, ujj*i mintegy gépiesen futnak végig a bil'en'.yükoo, gyönyörű ro mancsot hangostatnak.
A grófné felemeli fejét, *civét mtg-neveshetetleo értój r«m«gteti. laaasn felkel a fi ia megáll a aswb*nak küaxóbéo.
Ai ifjú hattal ük feléje, de 6 mégia megismeri, hit anya bogyce ia merné meg fiit.
Ax anya halk síkolylyal borul fi* kebelére, a a két lókat aseovedett *siv miaden asó nélkül ború! egjmáa karjaiba, sokogva kiuosan,
Aoyám, édsa anyám 1 — fiam édes fiam — többit pgyikük sem tud mondani.
De kellenek-e as-vak a boldugaáp-hoa? a könnyek as ölelések ékeaebbeo ttóiók a ssavaknál.
(Folyt, köv.)HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ULAlíOHÖHI
1887. SZEPTEMBER 3-i.
CSARNOK.
A régi temeU Nagy Kanizsán.
3-szor. Hogy azon aj földeken levő census akár leirsttatort, akár nem, abból semmi esetre nem követ- j temető hely J vagy pedig] temetóbez semmi adat ásson s így
kezhetett, hogy a régi cenzus alá vétethessen, anuak, aki az uj földet nem adott,
s későbben nem tadui miokból fuu dúsaikhoz méretetett temetó fuoduat a reája hel\teleual vetett c nsasért
Mely iránt köuyörgünk alázato. &an az f&rdemes Városi Tauáts előtt, hogy mélytoztatnék uiir egyszer any nyi Esztendőktől fogva azon kereső és járandó hibányos fuodu uokat magok hatbatus beonek bízó lakosaiknak igazi áltatandó Informatiót, minden további hátrálás nélkül elvégez ni, kegyesen megrendelői, hogy legalább békességben, vem pedig további apellat óokat ismét tenui kéou-lenit-tetuénk, mely megteendő keg)esség-gyékért miude:i lía/.teiettel maradunk az Érdemes Várost Tanácsnak alá zatO3 f.-jhajtó fczclgaj Luv.uk János, Magyar IaszIó, Nyers Ferenez, Szo-
meg nem nyerhették, mivel annvit!r*TJ"*T\. ""*' *''*""."'*"""'' *T"" 6 .... J_ .... —,-'.L [bovita Julianna. Szaudtvelier András
nem vettee, a ceusus nem a valóságos belső ára, hanem egyedül ai belső értékjének bizonyos gyOmöltse, és ezeket nem a mltságos Uraság oak. hanem a városi közönségnek t
?agy-kanizsai lakosok.
1815 esztendőben Szent-Iván havának 4-ik napján Prv. Kanizsai város Tanácsának a városi közönség nevében megjelent több Hatvauyosok
kellett volna ad.toi, s i«J ««./égi ^„létében urt.tott ülése alkalo..-
temető m.ndenkor a virosé lévén Jtossi in4, „„ kére|em ,evé, me,
mely annvival inkább, bogv ahelyett . ? -, , .... . '.
J , . ¦ . ben Lusziie János és a többi városi
a viros •smét mut adott, most >. ^^ ^ SieIIt.Jáll(w tem oma me.
egyedül csak a virosé é> egyedhez, ' sm
által haszcáltatnatik.
4-szer. A kereső Mek ugyan el- ,...,.. , , í , . . .
, .... ,, , " részének felet magotuak általadatm
iben azt á mák, hoev az ni tenie-1. ..,.,., •* ' ' *¦ J 'kirinnak, fe vétetvén.
len
tóoek helye az araság maga földjéből kiszítiszUtott. vagy azon lemé tőbóli földeket a városiaknak másutt kipótolta és a temetövé vált földektől a eensust elengedte ; de ezek
A város, hogy a könyörgóknek, mint kebelebéli lakosainak, tehetsége szerint segítségül lehessen, maga jó szántából agyán megajánlja azt '
. ,,,. . , . , .. hogy a meoDvirc a templom serité-
olyan állítások, me veket megbízó- , , I - . -,
J. , ' ¦ , , sének nemcsak mostani, hanem jö-
nyitani szükséges ; de ha ígv volna ,.. , . , , /
:/ ,i.t.._ -. _¦__i ._ _ *Z ^-_ | Teodubeu haszonvételen meKCSorbu-
1 lása nélkül megtörténhetne, a házak
oly line-
at fog hnzatni, bogy a szerint min-a regi házhelye raegszapo-ugy mindazonáltal, hogy ! mivel semmiféle közönsége haszon-
község karával né-személyeknek által
tót adni tartozik, a régi tea.et5r.ek! L ^ ^.j ^^
csakugyan ismét a városra tellett
szállni és az minden cenzus nélkül.
mert csak az njonan adott földektől
és csak azon esetre, ha census a gaz-
diktul leiratutott, az araságtól ki-
vántathatott.
5 szö:. Hogy a mérés a temetó-
nek transpostiója után történt s igy ; Tül „ért ebbéii hihető, bogy va°y privát gazdáknak ilta)adandó kéréseikre a város tudta nélkül a' ,
árát mérsékelve a közönséges város cassájába befizessék. Melynek teljesítésére ugy a tanácsbéli urak. mind hatványos polgárok i könyörgók
I vételt az | mely magános j engedni nem lehetne s«V szabad sem váios rc zérói
h»do«iU!y ordre de b*Uill«-je » követ- *¦ knö: Pw»ac4Q0k: Croy Lipót hercieg,* altáborD&gy, »e^rk»ri fflook.: paoigi Hu-b*r J4bo« klMreds*. 3- lwv«»*gi <Und*r.
g P»r»B<»nok» gróf W*lln Faraoc
5. rértea . __
t lovaa Másaddal; 12 ulánus esred (ÍI. Ferenc, miadkét Ssteilia kirá-Íja) öt Uras saáaaddal; 16 Iotss dandár Parancsnoka: Pelikán Onomár vezérőrnagy; D kossáresred {gr. Rad«osky) oi ••Tas teásaddal; 9 huszárezred (horczig
Thuro-T-xU) b»t
. A hü
ueetálj
dl
g >s 5. ulánui »v«á (Miklóa
ti»«akét
egy
U*««•«
lovas aaáaad 12 ágyúval. A gyakorlatuk kesdstben markirotott elleniéi ellon éa csak as utolsó napon fognak telj.* kól-caöuÖ-séggel ni-gtarlatni, a miért U csak .pon működünk majd döntnökök.
— Ö FrUésje elé Cíáktornyára me-¦ agyci küldöttségek N*gy-K*aissán lekéssek. Zilamegya íóispáuja bejelentette, hogy Zalából Kanizsára 32, So-mogyból 100 M VasvármegyéMl 20 egyéo JŐ ösase tsept. 7-én éjjeli itatásra, innen 3-án a reggeli vonattal Csáktornyára utasnak a a vaspályái állomáaOD Megvárják 0 Felségét, aki 9 óra tájban ér oda.
— Wajdite Gyula nakadáthi plébános, Uptulajdooüsuak űrére a pécsi papnő relde lelkiigasgatójává nevesietet. ki s ennek foljlán hivei fájdalmára a tsaksdáthi plébániáról lemondott.
- Kinevezi* Krátky Jóuef nsvgy-ii kir. törveoystéki írnokot ' ss y minist :er segéd telek köoy vve-ivé nevest© ki. Gratulá unk I
— A WisdrdovodákbJin as uj évfolyamos bei rutái tteptember 1-éa aso-kott reod«sere« módon keid ötét Tette. As «u<. 27-ki választmányi liléiben eibatá
rottatott, hogy es uj é*tolyamr* is a Nádor-utcsai óvodában 20, as Arany
Jftooi-atcaai óvodában padig 30 ategény DÖveodék dijmentaaea felvetélik. Ai uj növendékek aiüioi, illeive * gvámok ba-tÓaikgilag kiilliiott isegénrtégi bisonyít-ványt köteieaek felmutatói, ellenben a már felvett • akik mintegy íolytatáUg óbajtják ai egyeaületjótéteményét igénybe vonni, nem köteleatotnek ojabb ate- bisooyitTáoy beuariéaér&l gon
régi temetőnek egy része Censm alá
iraitatott, vagy pedig a kintlevó uj
temető helyett, melytől hogyha a>
censtts az uraságtól elesett — itten % jelenlevó
hasonló mennyiségű darab felmérette-' helvwioére kimenvó
tett; de mindezekből ki nem tetszik.
. - i i c j < ilftényiéei tnaooyitvany beeianéaérfil gon-
ado darab fundu, quadrat 5OikJodgDl) otllkJ 8gy„78lü.n „ BlüöifQel, felméretvén, annak illendő j Tftíy tiikArnil bejeUatii:.
„„, ._--------.v^wv. ». uum MiMit, ueiL bizonyos darabot kí is muutuk,
hogy a kereső feleknek a bírásukba d(j mnah; a köüjörgük avval meg
adattatott volna, mivel nem is adat-" QeDr „i^_„j_a.. --* i.:--.:i -¦ ----
uthacott, iót az elbocsájtottakból 'n-'uai. kább bizonyos volna az. bogy azon * . kimért darabokon lévő eensust vagy'
— Dicséretes íntéekedég. A n»gy kamssai „KisdedneTelo-E^Tesülei" lelkes váiaastmányának nemcsak elénk és kitartó gondját képesi a kiadódóra* úgj j iejlesstése ¦ meghuootitása, hanem kiter-j esi tol te ssép fi^jelmwt as elemi iskolába leányoknál a aoi kési mun-
ó néki-meunyiségeL in-
elégedvén, ízt kinyilutkoztatt* bogy ha csak egész ki vaut
"- gyeu át nem adja, ök a (örvényes
Mltságus uraságnak elveszíteni, vagy, uíou vató keresetaktlil el nem álta. pedig maga a város által az edd.g nab való időre az illetőknek megtéríteni, ' ennekutána pedig magának a városnak űzetni szükség lészen. Azért ezek
város is maga jussához ragaszkodván, ezen egyedül mu^a jó-szautábúl tett s a könyörgők által
i . ¦ it- « u j." V , | lépést sem elfoglalni, vagy azt akár
.legalsó Vor8»János háza szegleté-\ ^ s akár mlcsoil sziű alatt tói fogva Lasztig fun^iasa vége felé!
húzandó diagoDalis liueán b'lQl esnek, ooha a foglalasok egyezség mellett itta! engedi, egyéberant, hogy vagy ennél többet, vagy kívánságuk szerint az egész kérdésbe vett fundussal bi-rásaba hetyeztesseuek, az ellen a város jelesen ellentmond és egyáltalában meg oem engedi.
Érdemes városi tanáu ! KénteleDitettQnk kegyes pártfogás végett az Érdemes Városi Ta-náts előtt már ezen negyedik be adott könyőrgö Leveleinkkel folyamodni avégett, hogy nekünk a Házi fundasunkbúl hozzá tartozandó rész az Régen te ui volt Temető helyből hibázua, amellynek kontyül álló men-Urni keresetitt az Érdemes Városi Taiiáts agy is bőven jól tudja, azért már egyszer igazi végzetei és ínfor-matiót megtétetni, mivel úgyis miod tőle és más több aféie városi terheket és adukat fizető Polgárgy&it meg is segíteni és igazságosan nem bogy tör Ténykedni akaró Lako-mkuak ma gunkat mutatni akaruánk, hanem igazán és jámborai minket is az já ráadó részünkkel megjutalmazni min den bennetek bízó Segitséggyeket Tárjuk és remélgyük. !
használni meg nem engedi.
Kzen közleményekkel egyenlőre e régi temető ü^yet befejezem azon megjegyzéssel, bogy az uj temetőbe mely most mar Ötödször nagyubbit-tatott 1770 február 20-án volt az első temetkezés, Fran&its János lett eltemetve Borsos Zsigmond szt. Fereacz rendi atya és Fekete Ádám városi mester szokásos egyházi szer tartása mellett.
BÁTORFI.
UireL
— Ö Császári, Királyi Aposlolf Felftége Csáktornyára ssept. 8-*n reggel
3 óra 3U pereskor érkasic meg, 10-én os i 6 Óra 30 pereikor indul Tisssa. Nagy-Ksnisaát érinti reggel 7 óra 50 pereskor, TÍsnajóTet pedig este 8 óra 4 pereikor. Ssemély rónátok táToaiakor a perroijra ssa'oadbnmeaet Tan. Csangery-utcaiban
4 dissosslop less felállítva, Kécsefeló! a városi halár elsA őr basától ketdve s diss-osslopokig és a páty tudrartÓl a Soooogji habárig xáaslók letanek kilQsve. As egyletek belyhatósagilag1megbivalnakl attU-oltók a perroooD sorfalat képnsnek, 7 órakor a virosháza előtt tuaoltói senekar-ral less as indulás és a perronra voa-alas a postaépület melletti leVen történik, — A sseptember 9 én és 10-én Csáktornja kötelében gyakorló 3. lorassagi osapat-
gj
'• k megt«o?1áaánaklebitó kftayitéaér ki Ugyanis egyetértóleg «t i»kol«a»ék be-Ijoaell határotatávai, egyslÓre próbáké-pen 25 friot küioaónói ki munka»oTag bMaeraéaéra, olyformán, hogy a válaait-máor aCoáusi Buldiuáru« egyl. aleluök úrnő eloökletealatt egóa* evén át ellenőr ti lereui mAködéat é« haladiat. Erre vonaikocólag ai iskolaasék átirata követ-kg banglik : .At nkulaasék a .KU-dodnevelö-Egyeaü ei" jiÍ9uté»ét a a aie-gény gyermakek . sorián aatriieoi t(ir«kvo lotéakedéaét orommcl veasi tudó-máaul, «gjúttal felkéri égées ii**t«le\tel ai e^jeaUUt tekintetet- yáUtslmányát, bogy ¦ biatoaabb nker elérése cté:j*ból a nöi késimunkábani oklatiat ét haladá«< M év folyama alatt ia miodankor elleo-Ariaoi eaiveskedjék.'
— Naaihlr Bíndokuviu István Ke«t,haly-uj<n»jori i»páo Z»la-S*áotóo ¦Mnl Ittvánaapján veseUa ollárboi Tom-kk jáout arod. erdé*« Isioyát, a acép Ilonka kiaaMsooy>. A* eakoiéat a vólft-gény fivére B^ndekoviti Adolf plebánoa Ur leijeaité. A boldog pár Balaton Für<td-ra távoiult. F«llegieleu boMogaág ki térj« e •¦ent frigyet !
— Küzdelem ¦ BnUtonnal. A
•tép Balaton olykor yenede'rooe n lud lenni, ba ránctttaaaedi arctát. F-iíu-áío-m?arÓI írják lapunknak, bogy e fölkapott kit türdóbelyeo tarlóakodó poroas Caalád ét egy nogol vendég majdnem go-notxul jártak r»jta. A poruas ur, aeje, két gyermeke, esek laoitój* Fiória Áron Unftr, továbbá ai angol egy baláasbajóba asálluk m, bó 18-an, bogy Tibanyba eves-k Ké la logóoy b»jtott» a bajót, d egy 70 évw Uk
senek. Kél a kormánynál
haláss foglalt helyér. Utkósbun vihar ke-ietkesett a a hullámok két irányban támadták a hajót, mely Ssántód felé kos-dett kanyarodni. E^yaser csak a hajó 45 foknyi fordulattal a hullám torlat felé fordul oldallal: a vess delem akkora volt, bogy maga a kormányos ia sápad tan ült, helyén, mosdalatlaoul, lélekjalcntét resst-tb. — E peresben Flónt taaár oda ugrott a kormány hos, s erő* késsel neki fogott, bugr a hajót ki terelje tor láss Htjából, a mi emberfeletti kUsdelem után sikerült is. Igy meoekedett meg kilenci ember élete a btstos halálból.
— GjÁre'gég Süait-gen. As assaí erdibea — mely oümegtóS negjedoraarira
an éa Eaterhasy Pál gróf tulajdonát kepe,, — öt érvel eielott r<-ndeste be WeUs L^joa aümegi váll»lko*Ó a ooil leégett deukameUtÖ grarat. As épület a grófé, a bena-o Uv6 gépek Weiaa Lajos tulajdooát képestek. Weiai, ki gaadag emb«r h«réb*« aJlott, iíf1in **T aUu tel~ jeaeo tőnkre ment éa » gyár két év ÓU uam «akö4Att. A gróf Epatein Vilmos uradalmi erdöbérldt buta na; a avjár tel-d^yoleUvel é* jogot adott neki, bogy a gyár búlaejél aaját cséljaira haasaálhaaia. HétfA* eale 11 órt tájban kigyuladt a gyár • teljeeeo porrá* égett. Kpsteianak 20,000 frt értékű fkácuja volt benn el-helytave ét e> 2500 frt erejéig *uh c»*k bittositva; ellenben Weiainak még mindig beontevd géptserk»aetei 24,000 írtra voltak biztoaitra. A itis utad várűaaserte besséhék, hogy gyujtogaiáa folytán ke-letkeiett és » városban keringő hir«k ero*ea gyanmílotuk egy Beck nevÜ üvegest m Weias L%joa 8amegen lakó 5cs-csét Gyulát, kiket ki ia hatigattak és mivel T«.lloo>á«aik íg»» ellentmondók voltak, asoanat lat*rlóatat;ák Ókét él még a*n»p át kitér lék okét a tapolcsai a»olga-biróiágboa, ahol ki to^jik dríleni, Taj-jou m gyanú alapos-e. Mivel k gyanaaitot-tak igeu ssélea körben ismeretesek, ér-diklődéeael Tárják a környéken a tíss-gál>t arndményéi.
— KOssAaet nyilvánítás. A ttent Uiráan»pi népUonepéljt rendaso bisott-ség péastárosa, t. dr. Kotbacbild Samu ur a tiasta jövedelemből a kősségi népiskolába járó iiigényiorsu tanulók könyveinek beasarséeére 25 forintot átasolgállatván, a tanulók nevében kösaöaetét fejesi ki a népiikolai igas-gatóság.
— BaU-on-Füredet «ug. 26-áig 1730 fürdóvendég látogatta. — Ai ottani kórhás rétsére B*ró DSry Lajos ar 10 fitot ftdomá&yosoil. — A •¦ŐJÓgyógj-mód aseptember 1-én vete kesdslét.
— Sziuéaxet Sűmenhea F. évi
aug 27-ik óta Balogh Árpád Ursuiata működik dic«éretaa eredmény nyel, a kösÖnaAg pártolja ; de esen törekvó ígas-gaió es társulsvta meg is érdemli.
— V«r«»d Topliczán aug. 16-ig 2567 filrüóveiidég jeientkesett.
— Kitüntetés. A ,Ve**prémi tCös-löny" sserkesstójét, Lévaj Imre fögym-oummi igasgatójá', ritka ssép éa megható kitüntetés érte köiveilen távosisa eiótt. mull vaaarnvp áaleiŐit tiaenegykor. A veasprémi .*úm. katb. gymnMiumt b -aoitaág tek. Kultner Sándor ur elnök-hte aUtt lealühttleg jelent meg a távoxó igasgatónál é« megható i*áp bessédb«n vett tÓle buesut. As eléraékenyito jelenei kösb«negy gvöoyÖrU ssép estist b^bérko-Morut ayujloU ál, melyre e ssavsk van oak veVre : ,Lév,y Imrének, a ves»p rémi rom. katb fdgTmnasium érdemdut igasgktójáoak kegyelete* emlékül a veasp-rémi rom. kalb. gymnaaiuaii bisotiság." A távoso igaigató e megttssieiö figyelmen a könyökig elersékenyUlve bálá« asavak-b»o köasonte m-ig e kivüntetést éa megígérte, hog.r e Kossoru folyion figyelmes letoí fogja ót, nogy Ve«sprém érdekét a távolból ii munkálja égess lélekkel, égés* ssíttsI.
— 1 BalatoQlá e nyár folytán oly annjjra megapadt, hogj ott, hol 1—2 év előtt egy méternél mélyebb tíi volt, must alig ér bokáig. A sekély vitat, a salai psrt mentén biuar nőtte be, mely miudig beljebb-boljnbb Éuglal tért a aka-dályossa a tU dést ¦ akadályOUa a halá-ssalot. Ha a körülmények nem váltósnak 4 — 5 év múlva ktt kell mand*nunk „Balatonunk volt, de most nincs." A ssép Balaion visét elnyeli a Sió. Es ollen a parti érdekeltség eUget kmantá!, de at latésóknél süket fülekre talál.
— Varcsil Toplicx* 1887 aug. 2Ö*én. As aagusztuai sí Talár után — magoeheiült as idők viharos járása felettünk, mintha csak 45 -4G R" foknyi vastartalmú kénköves viset a termóasst aatynsálni akart» volna, Óriási tyúktojás nagyságú jégdarabokkal pralparáll bideg mhanyt bocsá:ott le hirtolen a regénye* völgykatlan ölébe « addig nem is hagyta abba ast a regényes hideg via curát, míg minden kukoricsát, szólót, üvegablakot a cseréptiindelt agyon nem c*é-pelt. A TMsekedfltt goromba íd5 után a toplicsai forró-lropieus légáramlat annyira lehűlt, s as időjárás tegnapijából idáig annyira magsaTarodott, hogy 24 K* kellemes napot nem élveshetünk. A je gea tubany asonban oa«k a levegőt hüté le, hanem as. emberek kedvét is afürdő-¦éalŐl, annál inkább, mert as idei satsons nak im as is egy fcedvron<ó renditeret bütóasere voit, bogy s.s unalom által a tardík éa lakáaok árai — at előbbi óvi-eabfrs képest rendkívüli mérvben felemelkedtek. Varaad-Toplicta eddig olcstsága miatt is jó hírben . állott, asenuíl majd hirea leend drágaságáról. Sokan megtudván a nem remény lett ssokatlan ár felemelést,' pár napi elleossegülés utáa a hasonló gyógybatájQ Krapina-Toplicsre ¦ egyéb fOxdókeljekre lávoaának el. Nagyobb felügyelet kellene bitonj itt min daalelé mérsékeli árakkal, m«rt igy ha-
¦ as általáotítan kedvelt dr. A. Lengi no fürdooTTot — ¦ ugy as ftrodalmi irodaresetu Zlátényi Ottó ur haiinkfia minden iehe'őt elkoremek u a Tond^gok. ^rdekéban ; nem jósolhatuuk valami na-<toű vir-g«J jíivől a fentiek folytán — koJonben hirea gyógyhatású kiea évoagy ssarü európii hírre méltó tlirlonak. Át xsU tario-t — jól aíkerlilt h>ngv«rs«ay » jégkárosultak -arára 125 frt. tistta jövn-deJtset botot'.. A vendégek ssáma mindinkább kevesídik. Ma már <Mak Üyeu rokkant öregekből áll ki a aauon. A p^s-taí koaUkedó* olyannyira nev«taég«a •aódra vao itt beosstva, bogy erdnmo« «rról pár torban megomlékesni. Ha at nmbor délig a levelet ai itlem p >atan fel nem adja, akkor a délután feladott leve másnap reggel indittatik csak útnak, do akkor is tuak Zágráb t«lé kerül v,ts sia Magyarorsságba. Kérdazóiködéaeaara ast a választ nyertem, bogy ennek a nyomorult commuoicatiónak as idea elké«sült ¦ágoriai magyar államvaaut as oka, mart a Csáktornyái és illetve a déli f>iutu| naponta oaak kétasar van öas*ekQtTat Dt még e lávii atoltkal is akkora rargab** ttlt ciináinak, hogy esi >• e!óbb Zágrabbi küldik iooét s vaéf ciak onnét séu! asután Nagy-Kanissára. T. V.
— Ki nos benyomást tr.üit a „Segély egyleti sióvatkesetné.'" as 5 dik Öt éves cyklus lesiáajclasanái mutatkotet hiány, mely miatt a ssovetkeset könyv ¦ vivői asoooal letai tósiatva lettek, A bo -rany annyival inkább sajnálatot, mert * napokban tartott jubiláris babérokat ír? galmatlanul megtépte, mit pedig sem hí jlnők, sem a válaittmáoy nem érdemelt meg. A hivatalos vittgilai megejtése előtt tartóikoduot miaden b'ivebbi biradátiól.
— KuberaieakenyéririgynéKböl. Masancikor Hermán öreg kiskeresked-i í. é. augmt.u* 27-én délben a katonai barakkákhos mert as ott elhelyezve levA bevonult honvédek kost eg/ot-mási ol-trasitani. — As ott már megtelepült a árttlhatási joygal bllátoit Veiiscb Ignácsne e felett annyira dühbe jölt, hogy as elha gyott ssegéoy smbart nehánysaor jól meglökte, a miben neki napssamosa Tiiih Ferencs ia segédVasett. — As «lta*sigAU óreg embertki amúgy is itiv és mellbajtia volt, keservében még vagy 30 lépésnyire elment, öurerogyo'.t és ott nyomban o*rg is balt. A tetteseket a rendőrség elfogi* ét átadta a bUaíenyitÖ bir«>á«nak.
— Hurokra került b«toró bnüá* . E lapok hasábján emÜlve volt, hopx Weisa Kde csurgói kereskedő boltját aug. 11-ére virradóra ismerelion tetlotek fúl-l&rték és onnét temérdek holmit koc*iv»l elraboltak. — A csurgói nolgabirósá^ táviratilag értesítette a h*tÓságoka a vakmerő betörésrÓI és igy többek ko«t a ka-ntssai kapitányságot ia. — Rindírségiiuk tapintatos nyomot ás által a bilatény fu nalát megkenteite ói alighanem jó nyomon jár. Mely sserint T*itac* gisi Jósait kis-kaDÍsaai, Moharik ittTán éa Sós I*i Ván bajcsai lakótok volnának a tettetek. — Ei alapon Sós Is vánnal háskösöaaég-bas élö Ssnopek Katinál kutatáa tartatoLt Bajosán, hol sok gyanú* uj kelme találtatott. — Es beküldetvóa a ciurgoi ssol-gabiróságbos, Weias Ed« magáénak ismerte. — A tettesek már bisios Arisot alatt Csurgóra kísértettek és a nyomosás erélvsaen folytatlalik.
— Dtosaótolvajok. Augussms bó | 24-ről 2.r) re átmenő ájjol Tólh János ao.
máti lakosnak egy kuvér dissoóját ellop-
ták A káros ugy a caendőrségnél minC a
kaníssai rendőrségnél jelentést tett. —
Mire rendőrségünk nyo mosást indított
és as ellcrpott diisr&ó húsa Hokkón iatváD
Mohár látván kit kanizsai lakosoknál
sgialálialolt. A dissnóhusk^dvelŐk hü
vöare tét< ttek.
— Képvltelütesiait-t Uléa l-rlatik ma, asept. 3-án délután N-KJ-KuDitsáo, melynek tÁrgyttrosata 12 pontból áll • kötlük igen fontosak i« t*l*l<ainak.
— Sajjar reciitntOr Stakáli Antal jeles asiomüvésa a országosan iamerí kitüno magyar rfC*itáint vasárnap estn a nagy-kanizsai „Polgár; Egylet"distt*r-mébed ShaKMpeare „Ili-dik H-cbard,' Moliere .Tartuff^-jéból, valamint Schiller „Haramiák'-jából felolvasó estélyt r«odez jelesebb költőink rem-^k müveinek szavalata kkpciábao. Ugy .Richárd Király", mint .Tartuff-." előadásait tanul-máay és magyarázat előxi meg. Különben a műsorosat a következő": I. nAs Őrült' Petőfitől. 2. „Nnra tréfáltam én" Tó h Kálmántól. 3. aA vén csigány" Vörösmar:ytól. 4. „III-dik Richárd király4 Anna bcrcsegaovol való nagy jelenete tíhakespoare,töl — recsitatio utján-5. „Utolsó alamizsna" PetÓöiól. 6. ,Au-gyal és ördög- Ssáas Ktrolytól. 7 Mo liere .Tartufo" Blmirával TaJó két Mjr-l«nete a leálssásissa 1 recsitatio oijío, 8.
I Schiller .Hiramiák'-jából Moór Fér. nagy jelenete a 4-dik feWonaaból — re-Oiitatio mján. Kesdete eate S 6rakor. Ssemélyjegj ára első három torban 1 frt, a többtb-n 60 krjciíi. Szakáll agyi* mint iragikm ssinéss, úgyis mint rectitator, nagy elismerésre lőtt szert hazánkban, oeve mindanfttt igen elŐnyes«n ismert. A, HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ő/ár<**i és vidéki lapok • legszebb dicséret- fi kilüutetéMei halmuttik el, átért n>é!i*u apujuk t. közönségünk fiíye in pártfogásába. Körünkből S*oinb*.ib«iy-r«, innen Sopronba, majd Bacsbe a »Ma-g) ar Egy Irt"- oe és véglil Pozsoay ba
— Értesitts A sagy-kanisaa. ipariskolánál a b*ir«ta*>k szeptemb*- bo4 én ve*nk kezdetüket s tuiy tattataak as uú-ua következő miodfü vasár- és fionepuap egéeslS-it;, mindenkor d. e. 10 - 1^-ig, ii, a '2 - 4-if[ a népiskola 4-ik oaalályu i.atf9rni'*bea. Az igazgaióság.
— A perui posta ét tá irdaigazga. tóság hivatJnukai már elfiíg|»hák álló-lmáaink»l. A hir»Ulm>knk, uévszeriat a koToikezík: az igttxgatóságtii.1 ei vaaoak helyes-e Opris Péter posta-és távírdaigaz-gfttú Budapeatről. Rétay Sándor tanácsos 14.a*s*r*l. Z'mmermaDD Heorik igasga-túhági Utkár Budapestről. Cbiaorány Ijáz* igazgatósági falíigyelí Sopronból. i)ach Ármin igasgalóaági felügyelő IV siaouyb6l. Véc«ey Isuin igazgatósági fel-Ügyelő Pécsről. Spisaich J. fogalmazó Sopronból. Veiasel An..l fogalmazó Temesvárról. Brunn«r Olivér posta- és tá-vjrdaiisz. Sopronból. E>rd"g R-;zső posl éi távirdaiisst Temesvárról. Hollós József tiszti méroök Biilap*rtrál. Tudvalevőleg az uj beosztás sserint Zala vármegye nem a soproni, b.nem a pécii igazgatósághoz tarlónk.
— Robus Pi-tat ki a nagy-kaoi-rsai börtönből megszökött, derék csendőreink elfogtak a bajcoi malomban* szapt. 2-án riasiV kísértetett Kanizsára.
— SasJay Sándor 1 *puuk vo!t »s jelenleg a RZaÍai T.nügy* sserkeos-tőjéi mély u**ladi gya»* éne. í. évi augnsftus hú 31-4n elhunyt neje, a vi-gasstblbat«tj«n férj és A gyerm-k hát ráhagyásával. — Nyújtson a szenvdő férjoek éa családnak -rigaas lton tudat, ho^y mély gyssaábaa a* általáuoi köz-részvét usitozik — L-gyen kóonyü a s<ikat szeur-det! bú oő és szeret5 anyaitok ríH-tg Birhtatja., A családi gyátaie-vét a kÖvatkézŐ: Ssaiay Sáud-ir nagykanizsai tanító, a .Zalai Tanügy" szer-ketztűj* a maga és k.is kuru gyermekei JolÁu, Sándor ön László, valamint az ösz-
jelentí falwdhitellec nejének, az áldott* JeUii jVi anyának és szerető rokonnak: Szaiajné, Tn ti Goüatautiának í. évi aug 3l-én d. u ti órakor, hoaszas és kious
" azeuvedéa s a halotti esentié^ek áhitaios NlvéteU után, életének 28-ik s boldog házasságának 8-ik ávébea történt gyászos e.k-uoytát. A boldugultnak bilit tetemei
.ív é. atepi. 2-io d. u. 4 órakor toguak a Taíeky-utcia Thomka-féle b*ibo. a hely bili rám. icath. sirkertbiu a Hild K. L C'ég ^itéetvéí"-üen czimzeit temetkezési vállalata" állal örök nyugalomra tétetni. Az eáguasteiő ueat-misa áldozat pedig «zept. 3-áo d. e. 10 órakor fog a hoiyb-iii •tent Ferenci-rendiek templomában a Mindenhatónak bemutatlatm. L»gyen | CrÖk béke a sokat szenvedett hamvam t Nigy-Kaniiiáu. 1887. ssept. 1-én.
— A MtoSibathelyi iparkiállilás megnyitása szeptember 1-eu toriént meg K.do Kiírná ti cs. és kir. kamarás, Vas-¦uegye főiapánja és a kiállítás v<*dtwikn f alt*!, ki baiha'Ós szónoklatában nlisme-résél, mekg köszönetéi ft-jez « ki V»«Rie j gye iparosaiuak, m>o' a kiknek áldozat- ¦ kéa* buEg<»ága hazánknak e határszéli in »g> éjében létrehozta a kiállítani, pjoiy szeaibeiüuó módon bizonyítja a magyar ipar folytonos előrehaladását s tokosódó vcraeoyk^ptísaégé'. — A védnök b-tatédél a közöuség l-Uoa«D megéljenezle. — A p ograrom II. puu'ja volt a szombathelyi kereskedelmi éa ip>r ixkoia zárókövének tMiélftJe. — Varasdy Károly oraságus képviselő, a város pulg rmestere JelKesj •lóaoklatot tsrtult. meíybeo as ipar és kereskedelem óriási ("unioaaágát az á lam-i éJalben hangsulytjta. — E*u'án a dalos | egylet elénekelte az ,Isteo á-dd m-g aj magyart" s azzal a megnyitási Ünnepé-ly*tsa<*gek befejezteitek. — Jeleo voltak
¦ megnyitási ünnepélyen : Schmerer mi-utszt tanácsot a kormfny képviseletében ; br. Ambróiiy és oej-, gróf Krdody Gyula és n«je, gróf Erdődy Károly <*s neje, gr.
SzoeUíyi Jenő és oej-, Hidazsy Korcél "¦•evés püspök, Kóni^niayer Karoly püs-
pók. Stégedy Béla kamarás és képviselő,
fenrveaiy Fereocz képviselő.
— Torma An al Pólában. Igen w*p hírnevet sserez a . magyar zené-szoioík városunki>óJ Torma Tóni Uuss-
leo^-ré«tet nsstikara a Marinéire tissti kasíinó k»rtjéb"B egy nagy^serü tánci-1 Italommá! egybekötött zeneeatelyt r«n-d«^tt a seaekar javára, melyen jelen "¦'> í-pót főbercsfg családjával; amidón ü Torma prímás és Horváth cajmbalmui ititiiote'ésben réasesUlt, enoek 6fó'mére oiABimp Torma egy bankettet rendezett °Wyen ssíotéo számos tekin'élyes egyén »ett résit.
— K-ljtgjmé: Pick Salam oo, a ,Tlie Gresham* duoáivuíi *
>égéi.ek n ez
teo ismert pártolója jegyet Táhot Po-uouyb«n a bájos és Kellemes N»m Kóza | kisasszonyoyal. Gratulálunk a ssep fríg) bes.
— „ A Hadaatrsm" egylet t. tag-jail elaöki megüirasból van sstreocséo) arról értesíteni, hogy as egylet pénzügyi vi»zony« teljesen rendbej vao ; a volt péoztárndV L6bl Miksa as összes számadásokat, takarék pénztári könyveké, és kézi pénztárt — az elnök : nagyságos Varga Imre nyűg. ezredes urnák át-
bifi ss«r<*n-csém van tudatni, egyidejűleg értesitema t. tagtára urakat arról, hi>gy az egyenruha bezzerzése végett f. hó 11-fta az "laok lakásán (soprony-ntcsa saját hát) küzgyúlés leend, melyre aS Ügy fon toaságánál fogra a t. tagtárs uraknak toljes szí m báni megjelenését tisztelettel kérem.— bluöki megbisásbói Tomcsáayi Károly h. »*. tag.
— Al Iparos ifjúság mü«edvelői előadása aug. 28. a várakosást meghaladóan sikerült. Valóban jólesett látni azt, bogy az annyira ignorált iparos ifjúság e térenia oly *zép teheiség^t fejtett ki, mely a kö-Koaséget meglepte. Ö ömmei konstatáljuk j ezt aooyivaf inkább, meri beigazolta az iparos ifjúság ast, bogy nem annyira qualifikálatlan miat amiuónek rársadsl-munk hinni szereti. Kívánunk is nekik minden tekintetbeo előhaiadást. — A tiszta jövedelem kimutatását még^nem tudjuk bosoi, meit a lasxámulás még n*m tortéot meg, — est jOvő, ssámuokbao hozzuk.
18H7. SZKPTEMBER
bét tSrtéaefd,
- irodatőoose, minden buniaaus ié«yoek Nagy Kanizsán is elínjö-
— VfK>ej r. h. A vácsi jiiea cii-gáoybauda Ket sene««te.yt Uroit Karnisán Fiutneb'*! vissztj vet*. — A tőtsznr-ds helyi és borsfai uradalmakat Ly ki Sáudír vásárolta mtg 200-ÜOÜ ínért. — B-rgor János földbirtokos ZtlaSzent-
s^ridói lauitó nőíli \ ette Kutksi Aranka kisasszonyt Alsó-Dombomban. —Acsák-toruyai pj*ta és távirda-áilomás szem«*ly sete szsporittatott as ünnepélyesség tartamára. — Zula-Szent-G,*Ó hon egy zzs-reimrs p«r óogy ilkoa lelt. — A küzigasga-
lesz.
— Haiai r h. Az uj országház épi-tétéliez 120 milno tégla szükséges. — T--meavárott kétorru gyermeket sztl!t egy napszámosnő. — Ai .Erdélyi Magyar közművelődé** egyiei" alaptőkéje 2bS ejer toriul. — Zichy Ödön és Jenő grófok kü-ön-külon •lsőisúl<>ttaé^i hitbizományt alapítottak. — Hgprimáauok aug. 23-áo volt 71 eves. — A fiumei papírgyár leégett — A DBgj-atádi «• marczali járá-aokbao f-gy veres rablók garázdálkodnak.
— Szent Is TAu-uapjan 32 ezer vidéki volt Bpestan. — Monarchiánknak as ismétlő f*gyv*r»k 43 miliő frljtba kerül-aek.
— lífllföldl r. h. Aczárellen ujabb ut-reoyltfA kö'etteteti el, karját lőnék meg. — Dicsyt éa társait tudományos utazókat a Kaukázusban kirabolták. — A chinai császár házasodik, lakodalmára 25 miiio Irtot költenek. — Varsónál 150 ozor katona réisére barakokat építene*.
— Milán király Gíeicheub«rgb«n van. — A francija kormány via»aahivta szófiai ftcuHaiat. — Rományi Kde Uél-Afrika gy^rmalaibaa hangverstinyes. — As ol-mü-si gyakorló (éren a villám 3 katonát agyoosujtott.
Közgazdaság.
— A viliig buta-termese és fogyasztása 1887-ben. A toldmiveles-, ip»r- és kerwkeduimi m. kir. uiiuiszterium műit hó köiepén felsxóliiotta a külföldön ssé-kelő cl és kir. ko >«ulokat, hogy abból az or>zágból, illetőleg kerületből, tevé-keoy-égült kiterjed a várható termésről s ai ország oetán hiányairól vagy fölöslegéről m:nél eiőbb jelentést legyenek. E fölssólitáars bférkesett jelentésekből a , köveikeső érdekes ada.okát tudha;ni meg: Angliában a termés mennyiségre nem nagy, miDŐségro ki:ünó. Bebosaiali siOk-ségiete 14 millió quartsr (40-74 millió hecielttor lt>ss.) Fraucziaorsság búzatermése, gyenge középszerűnek ígérkezik, behozatali szükséglete 15—17 millió bektoiiterre mg. Németország buzater-néie jó kösépnek ígérkezik, a beviteli tsükMglet enoek folytán valossinüleg Valamivel kisebb less, miot a (avali, vagyis cirka 5 —ü millió ma., "agyis cirka 6 7 millió bl. Svájcz idei bu»«termé*ét elég siker&itaek jelesik, de annak dacsára as idén is mint mindig elég oagy bevitelre fog ssoruini. Olassország bebosatsla is ez érben a rend*»aéi jóval nagyobb, Tagfis cirka 7 millió bec:oliter lesi. Ausztriában 7 — 8 millió bectoliter busár* van szükség melyet miot tudjuk Msgyarorsság tso'gáitat. Amaz áll.mok közül ped.g melyek termasuk fg/ réstót «ás orssá-gokb. vissik ki, egybehangzó j--leptesek és híreit ssenot as idei busatermés nem valami kedTwíoek mondbsió ; ennél-
fogva a rendesnél nagyobb kivitelre saá-miihatnak. Magyarjrdzág idei busfcter-¦e sikerültnek mondható, valószínű, hogy as 1S82 évi termés .eredménjét ei-|Ogja éroi.Tr szerint kitenne ctirka 46, 47 mi lió hecto ítert. Mm hogy ksoabaii Magyart-rsságon is az idei teagerí és hüvely* vélemények t«rmése kielégítő alig less, ez évi buiafogyasztáaunk a rendet-nél nagyobb Ins. — Idei kivitelük cirka 14 mitiirt hektoliterre fog rúgni. Hu tekintetbe re»sziik már mo«(, hogv e többletből Ausz'na fogyasztása maga czirka 8 millió hektolí;ert igényel. ODsrad még az a bnaaraeunyiség, tuelylyel «. kiilföl-döu vagyunk kénytelenek piaczot kor-«-ni, mely mennyiség legfeljebb G millió hektolitert, vagyis korülb-lüi 4"8 —5 mii-lii méter mázsát tesz ki. A .világ" idei buzaiermése sikerül tnuk nem mondható. A mull évektől f-amaradt buiamenoyi-aég, melyeta kereakedelembeo „kéazlet"-nek D'm usgy, aŐt jóv#l kisebb a tav*-lyinál. Hogy ezeknek dadára a busa árak as utolsó dőben oly rahantoiao estek, főleg annak tulajdooitható, hogy a ˇddvámrendtfzer terjedése következtébea egyed helyeken b^caiórlódások léteznek, melyek a busaüzlet i <ndes menetét megváltoztatják.
j , y t gy t
akkor p5r nélkÜ megítélik, hogy hát ha ígérte, vegye is el nőül." A közjegys'.saj-nálkoxását fejezte ki, bogy a sjerele nem esik kötjegyzŐi kénysser alá. A hi tftlettlés aem használna semmit. A lány könyezett. A mama pndig MUktbémát k
— Megbízható gyógykezelés Zavart emé*xtAasel ellátott egyének, kik étvágybtánybao, feltuvódásbao, gyomor* goicsökbeu és rendetlen székelésben s«en-vrdoek, a .Moll fél* seidliti por" hasznalata áhal rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboa ára 1 írt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszeréiz és c». k. udv. tzállitó által Bécs, 1. Tuehlaub^n 9. Vidéki gyógy-sesrtárakb.n hatarosottan Moll féle ké-isitmény kérendő as ő gyárt jelvéuyéva. é* alá:rásávai.
oiő ¦ kért*, hogy híteieaitae asukaL A
gy
gj mosolyogva futotta át; szerel-o-Pt lerelek voltak melyekben sz ifjú (egr hasi ur fia) mindennek elnevezte a lányi, a mi szép és aranyo« van a világon, kózbe-kösbe háza**ágra is caélozra. A közjegyző megkérdé, hogy miért akarják a leveleket közjegyzőileg hitelesítei' A fli M h
- l/j válUlat „H.ldEL.
ksníssai
véf-hes ----------B, ^ „^ __,
leg'.öz-f]-bb városunkban. ílild
j „
temetkezési vál.alat „í
czimso egy uj ezég njituto:t b Id L
(szoko.tsu kis Iliid) üzletvezetése mell-ti.
. ... ¦* Ő «Hkugye4ségéts mind-u
- A mama feleit: „Mert ugy hallottuk, tcknitt-tb -n pontos és gyors eljárású * e leveleket bitelositve felmutatjuk sz | ni»?-fük, ht>gy eieo uj, kitütiőtn bereu-. ki leányomat o*t hagyta d-z-tt villalat, eiaősé^ét csakhamar ki a f"
urnák
aug. 31. 1887 Busa 6 frt. 50—7 frt R'»zs 5 -5 írt.
30. Árp. 5í>0-6. 20. Z.b 5-5 fn. 30 Kukoncta 6. 60. Egy hec<<' burgonya 80 kr. Alomssalma mm. 1 in 60. Széna 1-80-2 frt. 50 dr.
Gabonaárak vidékünkön.
5 40-70.Ro
legjobb asztali- és üdrtő ital.
íitünő hatásúnak bizonyult köhögésnél,
pflebaUikJial, gyomor- és bolyagbu-
rutnál.
Waítonj Henrik,
(*E rovat alatt kö«lCttekért oem vállal 4
Szm 5-40—80.
20. Kukur
* 5 20— 40 ip,r>30 tí 10 0. Kuic»r.cza 6-1U-30. hxíy : íiuz-6 80 — 7 10R>zs b 5 4O-6*J A'p^ó
a tí frt. tebérvAr:tíaz^6 40 -Ö0. Ro
5-10-15. Árpa 5-10-50. Zau-5-tfU—40.
icsa 6-60-70 B.6 8-80-90.
- Ij lap heherer I*tTán Vácioo pip.. Bu„ 690-7 frt. Hot. 4 frt „Kalauf a sikeinérntk oklatáaa éa ne- 9n_5.30 Árpa 520-6 frr Zab 5-5 veléw terén csimü h.vi -folyóiratot iodi- ] frU 4TJr«ukoric*a 6"4O - 7 fr-lu'tmeg. Ara egész évre 2 fri 50 kr. | , Céltornya : B«u * 7-7*10 K >z
- ,MlaKv«ro»iu cznn alatt sug. 5—5 70. Arp* 5 50-6 fn Zab 4 25 Ku 20-án egy oly tóvárosi lap iodult meg koriöea 6 fr*
i>ú<.r J Z .Itán s>erke»tése é. kiadása- I jLbács": Búza 6'30. R..M 5 fn. Arp
ban, mely díjtalanul adat.c. lg... hogy 504. Z«b 5 Irt. Kukorica 5"3O. ciak havon kint jelenik meg, de mégis oagy horderejű szolgálatot tetz Budapest f ielé«ére nézve. Szép és hantin költe-' SZWk ÜZSnet
meny nyel kezdi, »z'án hangulatos csikk jő „Budapest, mint világváros* ¦ mi leg- J.* bassnosabb közlemény, kimerítően irja le a budapea'í kalauz rovatot. A vállalkosó szellemű derék sterkesztő lakáss Csucsor u cza 8. sz. a. vao.
Carmen Sylva. Románia költő-királynéjának, 'egujabb regényét k5sl
— T. V. A toplicaai
eanénk
yj, gj gy k
az Egyetemes R«génytár (Budapest, Sia-fT«r és Wolfner) II. évfolyam, XVIÍ. «"• XVIIL k& ete, Tábori posta csim alatt. Caruien Sylva ama ritka női irók kosé tartozik, kikben as irály nőies Bnomsi-ga élei megfigyelő képaeségg 1 és as e*»-mélkftílés mélységével rgye«űl. Jellemzé tűvéssien tökéletesek, 1 bár as *sz-ményi magaslatot soha#em tévaszti izem elöl, mégis mindig megmarad a termécae-tesség, a va!Ó határai kost. megvan a< a kiváló írói képessége, hogy alakjai iránt rögtön fel tudja költeni as érdeklődést ¦ esjí az érdeklődést a mese fulyamán — bármilyen egyszerű is as — mindvégig fenő tartja. Legutóbbi regényeit „Dito und Id'tnu név alatt bocsátotta ki, a ez a oév van a jnlen regény czimlapján is. A Tábori posta a frauciia-német háború alat*. játszik s az ujkur egyik legns gyobo lürté-inlmi eseménye szo!gál komoTy bát-Uréul s felette érdekes regéoynek. A két kötet, csinos piroi váasonkótésben együtt
i f
. V. Etát
rgo
— B.
érkezett
— B K_ iJaákiomja Ig«o.
— Oy6r. (.rstiilálaDk !
— ZÁkán-y. A kcrielf azives telje* ilt íf bisaiommsi kértet.
— G.l.j. Mindk/t kHit'mín.Ti
kaptuk.
czigarctta-papir
1 valódi
LE H8UBL0N
fraaciía pyárlmiaya.
Cawley és Henry párizsi ViánMáaoktú\ ócatik
^.ph papír nte^viZN^altaiolt Ur. JJ. Puk l»r K. LudTlz;, Ur. K Lippaiann becsi ve
[yenmfti tanárok Által, kik a l«niobb ajánlató
idták, ugy a kitUuö min6sée. valamint a-
igémaigre u«m ixiaim&a tinzta roltirtíl, ¦ ¦«({/
mint ilyen, 4 tBags uemóben Cg)'«U*n.
Ilii
! Uradalom vétel
1 Kgy DíTneiti bírtok kcr<'it«tik tőke bit'biiték letételo mejlett megvételre.
A birtekuak jól rendezettnek é« teljesen fölsipféltnek kell lenuj. A ti«-ti» »k>od»Í késapénzact t^rteoik
Ajánlatok egyenesen az eladó tulajdonostól kéretnek Bécs I. ElisabetbstrMsae 2. C. Eduárd Th»u«iog, rargbatalinitxott jóizigigasga-tóhox küldeni. 3091 — G
II Ilii l-f-l I I I I 14-I-I I I I 1X4 U I
IOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
vag> is
— AllatseregletbeD OrDssl^D-¦aelidit^: Uraifa és hölgyeim, a ki Telem b?m»gy a kalickába. aooak aaoooal 1U0 frt. gaetek 1
P.taazt: B'mé'a éa mifram i«!
Oroatlinaae!idit< : Hogjas 1 Öirteai roloa...?
P.raaat: B« eo í ciak hadd gyüjje-nek ki elAbb aaok a férgek!
— A. aggódó fia. Édea Apám ! Boloap hétfőo b'pereioek at ötveo furio miatt, melylyel larloaom, keddeo érleait-lek errfil, é* aaard&o megkapod toraimat ;t ba caotörtököo aem küldeaa péDat, akkor péotekea aemenim aem ieaa, mioél-fogva nombaion elaároak éa igj raaár-nap meglálogahaUt a börtöoboo, a hol akkor letaek. Est megayagtataaodra irja •aereacaéilea fiad N. B, VIII. cn.tilvu tanuló.
— HihiKii tőrréayek. Bijoi fiatal Uioj meat köselebb a mamijáral egy kóajegjiíhóa. Egy iratcaomagol T«t (
Felelős eserkAAziA aa ki-rto :
baTOKFI Lajos
Laptulajaonos: WAJÜITS JÓZSEF
án
a a f o K
menetiiralik al
Naiy-Kanisárol Becs-, Fiume-, Tricsí- es Vcleacebe. Menetíirak oda és visszautazásra:
Ksnizsáró. Bécsbe II. oszt. 10 frt 10 kr. III. oszt. 6 frt 80 kr.
Fiúméba . , 14.50. . , 10.40
„¦ Triesztbe . . 14.50. , . ! 0.40
, V-«lenczébc , . 17.50 „ „ 12.40
. fraBCs 1.8.2Ő . . 11.20
Iodnl Bécsbe szept. 8 12 óra 15 perez ójjel. Érkezik Bécsbe szept. 8-in 8 óra 55 perez reggel. Indul Fiume-, Tncsít 6s Velenczébe szept. 8-áu 5 óra LJ 20 p. reggel.
(.1 Érkezik Fiúméba szept. 8. 11 óra 42 pereikor éjjel
O Érkezik Triesztbe szept. 8-in 6 óra 30 p. este.
Jegjérvényesség 14 napig.
Bővebben a falragaszok- és programotokból, mely utóbbiak az indóháznál kaphatok.
Schroekl €•• Szvea-je
3103]—1 I. bécsi utazási irodája.
OOOOOOOOOOOCXXX33000000000000Hr?zoNiuro:>iK évfolyam
ÍAI.ÍI KÖZLÖNY
18S7 SZETKHHEK 3-áD
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
Csat akkor raiirii í1.";nioI.tbA"^k«;íÍIÍ.7V..,
látkató
Gyön ly'g) batáa makaea rjoisor- *¦ alteatba'ok. ltyomnrc«rra. ny Ik. gjomorétf »a«krek»4 -.éknél taá.iha-jok wHoluláa áteorér éa a leg-külíM félíbr. noi ueíefeí r-knél Ecy eredeti dob. a haaaná;ati ira.iláiaal 1 í't Kaktárak aa ora.ác mird n nt-re..'.-aet-b Hronvasertáraiban ¦OLL A ayafyaiaraiz oi kir aarari uáUMé. Stadt B»a.
Taoaiaaae. 9
Natxmla aaétküldéa utáarét mellett. '2 dobolnál kereaebb nem küldetik
Ella.erél MOLL A. art.1 Be...,
t s foclalkozaaomDál fogra az sn Moll fele >e.dlila porai igr'a jó hataat gyakorolnak : lamerrm ezt efy.r-er a ¦aiadfukorra ¦ k.táaok irte .aivélj ¦ .letea fiaeaae mcg'-rt ei.k a gjonrot )ivá éa fút koanyűeé Waeik.
Ttaatelettel SttMtt laa F. lelkéai Hosumcklachati
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobr bedörzsöld szer
minden es meghűlés' be tegséSek ellen.
C*ak vaUnti oa,n.niei. ov.« MuU. 4 .eljacíét éa aláiraaát »i«li
Bed.-ii«fcí.léi.iil Mker.a baainálalkoiavény. Cauz, mirdennemfl teeifajdilatak él • nuláaaál buruialái alakjában miad.i, wtelem é. •éhnél. l.,.».'nk ,TullaJi->tk»ál B»I.5kr viazel lesnit.e birt.le- r«eaullet, bányia, kAlika é. haime.ieea'l.
Egy i»H ára baazulati ataaitiual 80 kr • e
Baktarak az ora«áj minden Dereaetea íjtgynertar éa Ujaf kereakedélben
Raktárak NaK'-KaoiaaáD: B lu* - fyógyaaaréw, Koaenfeld Adolf, Feaiel-hofer Joraef. Ptealma^J «¦ Dentacb uraknál.
¦OLL A lyátyuireai ca. kir aVvarí aiilllté Beci. S'adt. Taoal.aiea 9
Kliimaréa HOLLA, jíjyaaartaa orkoa Heca.
Kitúnö Moll-télr franerla borazf.x éa lója lidékem-.. hibrlleDal nuk..dik Kalliin pékem 50 ««e«»l, reit.l az eaaberieég ieSitaécér«lt z >M óhajuk l.rlaii. macámnál. X^lT •i.al.laBrt
sí 01 5,_v flaraaf '"!k«-r Hich'.lnrhan
B l » A
aaer. ajáolva a lefkirtü. orri.aok által min-
ÁHfü v(U (airbroph- k rekedi* »'b. »tb íü.«erkere-k«-d^»bflü.
3O7G 8-10
a talajdonofok : LOSer TfítTtM
oocxxxxxxxx
Első niasJar bazai matf. tir. es őszi- csasz. kizár. szaö.
BOR-" GÉPSZÍJ-GYÁR
KRAL.SZ JOZbKF HA
HAKCZALI díH vaaut.ilIcmái KE-iZTHKLY - tliaittit.tt
pg oepbajto »2i|ait
"flk
^.rtH, ,„kl,51 k,..lllt
o-iul gyártott »arró- éa
mfK H.)lia ne.m Kteaelt j^tácot «Tedinanre«Dek. A l». gát í. n-Sieuegekiiek romlá. nelkü! . llemáll /« t f<Traiitá#^k »oha azét Dan válnak
|at farratllal1
ijait. m.lye«ilel< m-
Orszagsis magy Gazdasági Egyesület Budipest. (Köztelek) »«¦¦• ¦¦ »« BIZONYLAT
Kr.on József fia Soihogynu-gje m.rn*li gjáro* á'Ul ax - ontiz-'S magy»r exi«,*ifí eiT-Hllct el. bírálat v^-tt L-kÜldütt j«artflál1 •* ftr-ntzt.tt |Cptlilik a m.gT.vr illimTUtitak gefitjiti.an e- - királyi Jcs..f inOfiTyetem mechauikai laboratóriumában az r.rnijog Ku<. pgT«Ol«t trípé«-t i iiako-xtálya r^-zére kikflldS-t bixotuá«a előtt «2akB*-rn-n meevizífálUtTán-a ktirrMkuó tulajdonok COniUtáltttUk
1-T-r. A. iDipr«Ci>ala4 teljét livén, a ixtjak min<ieonu, ott. a hol neÍTei.^K t» a Sőx betoljUáttak f^tak kitéve -- a bt.f»lyá.okoak aik're.-n ellenalh.i'ak
2 «zor C.ekíly njulékooy.ágga: bírván, <• *ri]»kat kurtítani naíTon ntkan ..Ok.eít., uty ho«y as Ulani gépnyarhao 34 napon állandóan «..,V> detben Uriott ke: mij ktt.al, — «*eD idő al-tt »ak a> egjikt-t k«llett 3(1 mi-liméterral ttitRkurtiUni.
•i-iior. A iiíjak tégéinek % megerSiitii meletii flitief>irajaú** c»*k^]y nynl^kouy-ága etőoyBwek mondható ¦ tz ö«i«»^urra-z áj «ly b*i lárd. bonr 3 milli.«ter«okint 2.5f>5 kgr Urhelt-tésaél a „ij el.aakadt d« a
¦••r A •aijakiJmill.miterankintátW «-*8 kf. ltrh.li téit állotUkki. Kelt Budapoftea, 1883. máreaíu* 19-áa.
A« om. maKvar g»«i. eey«Qlat Bériben Korizmlcs László ¦. k..
*>8od- 6 e|DftL{.
ng^X?CKKX^XTrrtJUr
nnf* » n H<nrii n ^ H Htfy
Előkelő orvosi tekintélyek u. m. .*
L<r Koránji (r. kir. laoícKi* dr K^xnáraakj ír. dr. Kéiti, d> Scbwinamertr. dr. SiÜlor t dr Müllrr Kálmán *¦*' e 'mi tr.. Oron Sándor mfl|;yei ír, í-'orTOi, dr. Vére M\j m. (ao&r. dr. Kövér Ka' PrOCD Pál kir. tan C*O«. dr. G;alft m. tanár ax Er/^b-t
Kvioili. d. Hern ¦tb. Bud-p*st<*n : d rendelő orvoa Kar' Brauo tr. adrari d Kokitanaky tr. ke náotvoé, dr. Schni'i O-er tr.dr. Wioter dj. Herct * Roll <r. d ler, Kuleoibalí Kau'... dr. Gold otviM t|b
itéiMe toljtáo
XKKXXX*XX+tt«X
Borral vegyítve kitűnő
irólafcoa ^raktár Strrm
MADTNEE ADOLT óvs/.er » kulera ellen
XXXXXXXXXXXtfX
Diratli és Társa
Egyetemet ekek egészen vas ét aczettf.il "VS
Bnkkkl lar'ii.kbbftk. miut asmi ekek. mt*lyrkw*k fagtier><lelydk és likerfkllk van. uálliljtik !>t-dic a kn\etkevő árakban . bármely
S— 7 mélvmenrtnt aulya M) kilofr : .... 33 frt { eaautállomáaiK
, 4 M , . ' K . . Sf. . i etalliira
í—111 , , 111) . . . . »7 .
Elókéa n.lkill oiioden eke 2 ínui oUedbb B.alliUi. taliga aaeke uUk kinéleaére 6 fi. Miata lapok éa árje<;tékék ioerr» ia bérmenirr aOMetaek 389 5-10.
SiecaikaTatíók miDdeo D.ejeéfrban, a legjübb tajták. Wirmely p-risab-Tj eaAl-lithat^lt. l'mrslli éa Tárna gazdaaági íápgjár* PmKii-Buiíiuáii.
Kúraklár Magj «roraaáK réazérn Bndapeet VxOai-k'irut 60 .'lím
|
HUSKiyQNAT
1O aranyerein vs tlis/.oklcrt'l.
Csak akkor vnimli. ^gg
„üstig Company" központi raktárhelyiség* aí esztrák-Hagyarbiro-cía'om részere:
Berek károly, oszlr. csasz. kir. udvari szállítónál, Bécs. L, Wtllzeie S.
Anna
185 Otsm. bMtié iriatl L»n »y ha)i« •ti, hh-Ijbi ax általam lúltalán kenői ¦-14 ba»i baaXBtUata után nyertt-m, mely m. g*ka<talr..g» a htjk b«H««t, el5&e,n.i a iaj«í.«»t éi tr5.Ui a bajbutt, urak
Hál rlSt-Jlt égj tVljel «TÍ* *Zlká!RÍ Vett, rövid ideig Tito baizná *t Után a bajnak, T*l«n.int a utak*.lónk lermr-taeie* ¦zii.t ét »ürQ*ég«t kftlc»ODu* *n mrgóVja korai ót»ul*«nil a l<-gm*ga»ab!' knng. V.gy krM-i'.ft ára :>0 kr , 1 frt, 2 ít: l'oaúral kaidra uapunkéot a péi z «:6l«ge« bet tildéip v*{7 po»tiui»Dít-i meileli'ax 4gé«x Tilágba
Csillag pm Tnrfva BudnpfHt LI-rkl> urcza Ütt
Ülti4 1U —ÜO.
Nestlé Henrik gyermek táp-lisztje
Tökéletes tápszere csecsemőknek és gyenge KyeYmekeknet
¦¦T" EJsry doooz so iei . 'vn Disz ok-levél
ARANY m. _ SzimUlan
c r ni e k ríZjáí^ bizonylatok
többféle J^^'lsata*' W elsőrangú orvosi
kiállításból. gyári jegy tekintélyektől NESTLÉ HENRI SŰRÍTETT TEJE Egy doboz 50 kr,
Főraktár Oszt r.-M igyirorsiág résiére:
-b - B E R L I A K F. **•*-
?Ő«7"í"°ío*Í° F'"*'1">*''r J4'ae[ éa Roeeuf.ld Adolf keraakedökDél éa Maejaror-
mb«r|bol ;
min<ien azerdán é. vfcRárnapon,
Havreböl Kewyorkbav
mni.ifü k«,id.-n.
Stettinbol Rewyorkfast
minden H na), alatt, - . _ '
Hamburgból KyneaitindlAim
haTOnkint haromaior.
Hambarjból Mezicába
havon kint egr*z«r.
A tánaaig postatr^íhajói kitunö *+fttii mellett mind a hajóizobkkban ú^r a fö-dflkozban ^elhelTeiett utatóknak ia a leekedreiőbb utazási alkalmat nyujti
Bővebb frhilágositást nyújt a képfiaelóség Prágában Wcrzelplatr 15. és MUschek Jánog sZálliló Oder bergben pályaudvar.
PEZSGŐ
Ayala k Co.
VrSdjegj-. K.ph.'í Naey-Kaciiaiiu
TKSSKI-IIOFKK J((Z-Er imái.
Wajdití Jóisef köDyvnj-omdijiból Xagj-Kaoiisin.'N4(iY-KA\lZSA. 1887. szeptember 10-én.
37-lfc
Huszonhatodik évfolyam.
Klöfixetimi ár '¦z *rre . . . "5 frt------
t-vre . . 2 rt :>" k;
;y«4évre . . 1 frt iT) ki
E|yet »2M 10 kr
m b r> e t e & k k
atáb.>* pftit.nriiMi "¦ aii»<>«i«oi MYIL TTERBEN
rot.kéitt ül kr^:I v-l-f.«fc f. I ki«i-St*riilí«-:.k .
ZALAI KÖZLÖM.
A l
uigy-kanizsai ,Kereskedtlmi Jyarbank', a ,nagy-kuhhvii mikéntet tűzoltó-egylet, a mnagy-kanútai kisdednn-eíti
) lísiét illPtS knm.1.
iut-B-tidík : A'agy-Ka nixaán
takarékpénztári épület
rR-.en'etlen levelfk nem f<>-
KsziraWk vissza »tm krfetaefc
egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti-ihisegélyzö szövetkezet't a n toproni kereskedelmi s iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
képviselő. Szabó Kniú. Königmayer I király megérkeztét a déli vaspálya-1 Károiv ez. püspök. Kófalvy prae- társaság vezérigazgatója Schüler.
püspök igazgató.
vy prae Pamer István.
Horváth István esperes és Gott-hard Sánitor: Veszprémraegye kül-
A király Csáktornyán.
t saklurov*. azr|>t t>
Csáktornya és vidékének iiaxa-fias lakoi-ága nagy fénynyel és lelkes örömmel fogadta királyát. _ Az egyszerű állomási épület csinosan díszítve már reggeli fél 7 óra-itagokból állott: Bezerédy Viktor,|nat kor gyülekező helyévé kezdett válni jKopácsy Árpád. Bibó Dénes íép-Jme,
társaság Pont
ezérigazgatója Schüler. At órakor robogott be
kezet nyújtott es megjegyzé, hogy hiszen ö innen igen messze lakik. 0 felsége ezután még megszólitá
iiivatik — Csáktornyáiul mintegy 3 kilométer távolságra fekvő igen szép kastélyába. — A királynak
az áUoníásra a Clsudy udvari ta-lgróf Erdődy Istvánt és gróf Vee-Hl — egy pomjiis nagy park kö-nicsos és udvari utazási vezető ésjtetich Taszilót. valamint egy párjzepén — méitó. kényelmes és szé-
döttsege. melyet Uszterházy Móricz: Bráhm lovag üzlet-igazgató által I lépéssel tovább haladva, gr. Fi gr. főispán vezetett, a következő t vezetett fölölte hosszú udvari vo-lte(jch Pált és szakadatlan élé
t. Még mielőtt a vonat teljesen j éljen kiáltások között igállott volna, a király, ki ma- ezeggei együtt az ut
Fes-•lénk
Jenő fóher-udvari kocsiba
az itt levő különböző küldöttségek | viselők. Kovács Imre polgármester. I gyár tábornoki fuhába volt öltözve, I szállott. A hosszú kocsisort Csertán
pen berendezett lakása van. A tartós szárazság folytán ugyan az utak felette porosak, a parkban azonban
ebből inití
sem lehet észrevenni. A megye és környéke a fogadtatás
tagjainak. Zala és a szomszédosjKolozsváry József főjegyző: So- leugrott a vonatról, szívélyesen üd-'alispán Vrancsies főszolgabíróval|nagyszerűsége tekintetében minden megyék nagy. az összes városo-|mogymegye küldöttsége Tallián Béla} vözölte Jenő föherczeget. fogadta! nyitotta meg. A második kocsiban | lehetőt elkövetett. VI. Károiv c-sá-kat képviselő küldöttségeket kül-^főispán vezetése alatt a-Jiövetkezó|Croy herczeg altábornagy rövid!ültek Svastics főispán és gróf Fes
döttek. elől Zalamegye, melynek.tagokból állott: Csépan Antal alis-kültlöttsége. élén S v a s t i t s, pán. Maár Gyula főjegyző: ifj. Folly főispánnal, a következő József főügyész, dr. Folly Hugó Csertán alispán, főorvos, (iabrovits Károly föszol-
B e n ó tagokból
Arvav megyei főügyész. Babowhay gabiró. Szigeti János főorvos. Jan-
Nagy-Kanizsa polgármestere. Bála- kovich László gr. és ifj. Jankovich.
ton plébános. Berp i- Ignácz kép- Széchenyi Sándor gr., Festetich
viselő. Csigó Pál, gr. ueyni Nándor, Pál gr.. Széchenyi Rezső gr. Zichy
©ervarics Imre. Éitner Sándor, Etl Ódon gr. Somssich Adolf gr..
Istíán apát. gr. Festetich Taszító. Márffy Emil. Somssich Andor. Uj-
gr. Festetich Jenő, Farkas József, várv Ferencz apát. Szabó Vilmos
Fackh Károly képviselő, . Gózony ez. kanonok. Rainer (lyula pap, ___
László főjegyző, liutmann Vilmos Sailuc-z Ki'zső. Berki József espe-1 vünknek bensó hódolatával rebeg-
kir. tanácsos, (jadó Mátyás plébá- res. Domanok Alajos. Andorka Já-jjük az .Isten hozott"-at felséged
Gyömörev Gáspár. Hertelendy ' nos esperes. Körmendy Sándor. I elé. hő imaként száll ajkainkról az
i. . ..:_!.- \i„:;.-. m:i. /.i.. u:___i. x-' .1 1__- 1 -_......___t--i......¦___i.-.i...: 1.___ . .
jelentését és köszönte az egy nagy | tetich Jenő. Erre következett ó felfélkörben álló jelenlevőket. Svas- sége Jenő fóherczeggel. Vilmos fó-
szár ideje óta Csáktornya még nem látott koronás főt. A palota előtt gr. Festetich üdvözlé az uralko-
tics főispán erre a következő be-"fherczeg a vezérkar főnökével br. [dót. megköszönve a nagv kitünte-
I Beck altábornagygyal, gr. Paar al- i test, mely í ¦ tábornagy és br. Popp altábornagy ! király szivély
széddel üdvözölte ő felségét:
Császári és apostoli királyi felség! 1-egkegy elmésebb urunk! Za-' fóhadsegédek, herczeg Thurn-Taxis lamegye és annak Csáktornya vá-! fölovászmester. gróf Wolkenslrin
rosa a leglelkesültebb örömének és ¦ fókonyhamester. Pápay osztályfő-' zést a kastély szépsége felett. Erre
szerény házát érte. A Íves módon megköszönte a szeretetremélló vendégszeretetet és megelégedésének adott kifeje-
Béla képviselő.Hajós .Mihály. Hirsch- Xémeth Ign. polgármester, Schwárcz ler János Lipót. b. Iujker Nándor. Samu. Csorba Ede. Csondor János. Kovács Károly Zala-Egerszeg pol-i Hirsch Adolf. Politzer Miksa, Kunfy gármestere. Kovács Kálmán minisz-. Adolf, Berger Antal, Farkas Károly, téri tanácsos. Köller István, dr.: Lajpezig Antal. Czolner Vincié, Ku-
tai János és Szenté Mózes.
7 óra után megjelentek Miha-
lovics biboniok-érsek. továbbá gr.
Széchényi Pál és Bedekovicli Kál-
Mangiu Kán l'iiteani (ieza.
níegyei főorvos, b. Pap Sándor. Pru-
.^zjit-s AJajos Csáktornyái bíró. Skub-lics Gyula, Töreky Aladár. Vran-csií's Károly csáktornyai föszolga-biró.:- Vasmegye küldöttsége Radó >!<—(Sispán vezetésit alatt a következő tagokból állott: lieisig Ede alispán, gróf Krdódy István fólovászmester. Széil Kálmán képviselő, időst), gr. Batthyány Zsigmond. Széchenyi Tivadar gr. képviselő. Szegedy Gvürgy kamarás, Batthyány Ká-Bat-
roly gr.. Erdódy Gyula gr., thyány István gr. kamarás.
Am-
brózy Lajos br., Szájbelv (iyula
óhaj. hogy Isten tartsa meg és áldva boldogan éltesse dicső királyunkat. (Lelkes éljenzés.)
A király ezen megszólításra messze hallható hangon a következőket válaszolá:
„Az örömérzület, melynek imént
kívül- a különböző tagjai.
küldöttségek ! sége gr. Khuen-Héderváry horvát jbán vezetése alatt, impozáns kül-
A hosszi; sorban különösen M-1 döttségek. melyekben a niagvar
tűntek Festetich grófok
mán miniszterek, Jekelfalussy niszteri tanácsos, herezeg Croy altábornagy. Huber alezredes és Jenő fóherczeg. A legtöbb küldöttség! tag pompás magyar díszben jelent meg, legfeltűnőbb alakok voltak ifj. gróf Zichy Ödön és gróf Festetich
: Mihalovics érsek. Zichy és díszruha többféle feltűnő paraszt-ich grófok, Gutmann földbir- viselettel vegyült.
tokos és mások kocsijai. A király Tiz órakor a király gyalog a folytonos harangzugás között haladt faluban fekvő kis kápolnába ment. át az egész városon, a hol acs.ikja hol Mihalovics bibornok-érsek csekély számú tüzörség a remiét; tábori misét mondott, a melyen , teljesen fentartotta- A gazdag di-' Széchenyi" gr. és Bednkovich mi-kifejezest adtak, szivemben hasonló iszités többnyire fenyógalyakból ál-jniszterek. Khuen-Héderváry gr. bán.
íál- viszhangra talál. Fogadják köszö-mi-,netemet e szives fogadtatás és üil-"'- vözletért. Nem kétlem, hogy itteni, habár csak rövid idózésemet, kel-
lemes emlékeim közé fogom sorol-
hatni.-
A király ezután kezet nyújtott Mihálovits bibornoknak és rövid
lőtt, melyek igen ízlésesen voltak. Jekelfalussy miniszteri tanácsos és alkalmazva. Sziimos épületen fenyő- a kiséret is feleli volt. ' ágakból szép füzérek és -Isten ho- \ *
zott" feliratok voltak láthatók. Csak- Tizenegy óVakofc kezdetét vette nem az egész ut mentén sürü em-ja küldöttségek ^fogadtatása, bértömeg képezett sorfalat, a ki-| Legelőször Széchenyi Pitj gr. rályi vonatot szűnni nem akaró és Bedekovich nnViiszterpk' jefenlé-rövidi „éjien- kiáltással üdvözölve. (> fel- tében* a belső titkW^ánácsosokat
Tasziló. A számos díszruha, min-.ideig beszélt vele. barátságosan! sége folyton szívélyesen köszönve'és lAinarásokat fogaíha_jHÍlsége, denik más-más összeléteMien és köszönté azután gróf Széchenyi és haladt a városon keresztül szállá-'köztük Khuen-Héderváry gr. báni.
más színben, pompás látványt nyúj-
tott a sürün ellepett pályaudvaron várta
perronon. azonkívül
Bedekovich minisztereket
pár lépést elóre haladt, hogy Széli
! Kálmánt megszólítsa, a kineirsxintén
sara. gr. Festetich Jenőnek Zala- gr. Erdódyt. Szí-;
Újváron — mely helység a hor-
kovich. Festetich
vát lakosság által Prfbiszlaveez-nek i Zichy grófokat. A
Kálmánt. Jau-. Széchenyi és király, a tisztel-
í T í r c 2 a.
' Leányomhoz.
— K'ri;;imoi —
liy-rmekem ! ¦ a i> rat-^ii tii-oi agymástnl. Mm raRjosú naplt-t y lámpám »i igától, Mint if;u koromnak iiyaja.s Tld»m képe. S ez, meijrőt fájix^im minden s*it,t Utép ¦ Te : remény ¦ugarit ttindéri hajlfkn, Éu n<iut viharsó múlt gyisxoí onladéka.
Lelkemben oCy dúl, *1t kinláxa, gj-ötr*lme — S tiinc forrtS i.v»t*(r kfítepea » kis ér Kittit, — iÜdő erőm ti rom Mi knír. —
Miüt e«y v-fl-gödö árny, tív«lyeíve siámyal . 1-asd. mÉ^ií c>-iuyörtSl nedretül m»-g M-mem, V'iaaaa piliantia mert egy virágon pihen Tavaszom kertj^aek t*ept6üen líljotnán !
Kedves lányon Srizd trired kinc»ef : hamvát!
Vet.Ue, cl<esstr>iiéd jó Itlked nyngslmát
S u -ly ma bo'do^ágod : remény, bit bisalmad
Krpjét meglő:né a txilaj iodalat
* onint kit az Ur kizárt, • >sáműs'>tl angyal,
l'ldöive cév«|rgQél aebseu SutudattaL
Utadon n^n kUérnf r*itvét —*— *¦¦
Utadon aftn ki«ériif riitvét gyÓKyk«nDTe — Hibáuk a leghívebb á aha «' kÖDuyea — S kit albájult egykor a bimbij pompája A '*p«;t íirájfot U^ovii nem »«án a — C«ak ha I Iked á'ffix. » i.ir.d érten4ny«- Í
ed áffix
KigJüg Í:Utlai.aÍK . »i l,e-x eleud Odre derült Melyet cJÍHago* ég m^l
iogat.
íj ha Ulaa • dal hoiiád rigtö dalom — A maiir ii Hnénal ha letti-adt a lo'.b — S ai.kadií MiUben mn » már annyi élet Hoiry ki n«m o!l*üá. egy uj vágy, ttj ihlet — /áril tsived invébp ezt a hattya-dalát A-yáduak, t 6 ott fenn »est nyugalmat UiáJ
Guoíh Gyula.
Az eltl izerelaa.
tNo^ella^'
Irta : Perhoné Étau Jö*#a
(Folyuiij.,
MidAo a vissoD<látásDak slafi Örbmei ¦ fajdalmai elmúlottak, BerzS grótoé a kerevRthez vaiotto fiát a utt miodketten leültek.
A grófné kérúeo tekiotett fiira s es megért«ui lá^szék a fkiutatet.
TudDi akarud aovám hogy hol voltam eddig, monda a fajdalomtól mentort h-uguo, ig-ű n«-ked miodent eltnondyk, mi Ólonkéat nehezüi nzivnmre
A grótaé arctAü koüjok perdültek végig. Kajmuad lassú h»ngoo kezdstte el ssümuru irtriíoeiéi elmondani anyjának semmii »em hallgatott el, égéit addi^ as óráig ecsetelte helyzetéi, melyben a fogadói fel üdül ve elhagyhatta, bugy BZÍlleit felkeresse.
Elb«tte+és« kötlxas soksaor tokogái fujtá el hangját, a fájdaí^m még sokkal nagyobb volt, sembogv arról nyugodtan beezéjbetett volna.
Bermó grófoé" nem ssukftotta félbe egyeben egysser so fi* eibessélését, a meglspetéi mfgnémito ta a tsegény anyát.
Halk kopogás volt hallható a zoage-ra teremnek ajtaján ép akkor, midón Raymond elbeai«léaét végsé.
Tinka lépttt be, lehetleo lett voln* észre nem venni e no arcsán a meglepetéssé! vegyült öröm kifejesésé:, ar öreg grófi"' figyelemmel nézte bugát.
Db Tinka iegyóste stiV4 szenvedélyes dobogáaát, s lassan kósniedatt a kére-veibe*, hogy a gróf né t megcsókolja.
K*ymuDd még »oha tem iáUa e nőt • mégis aJtkj* oly ismerősnek tetssett nf*ki, ku'atott emlékében n mimegy tadily futotta át testet, a surÜen lefátyo-losott nÖre ismert.
Követ késett « betButatáa, mindkét résiröi hideg meghajtás mindon saÓ nélkül.
A grófüé kérte T.nkát, hogy hivja ue térjél, « et késsseggel engedelmeskedett.
Bers<5 gróf sietett neje meghívásának eleget tenni a egy peres almit a terem beo volt.
Apa a ti* most ssemközt állottak, ai apa hidegen az öröm minden jele nélkül a fia dscsosan a mégis eteret<*tel néxeit apja téoytslen exemoibo-
Férjem, szólt m»>t a grofoe, kíre e oéma jnlenet fajdalmasto hatott, ű*d megjött, hogy most nálunk maradjon ¦ kívánságaidat teljesese.
A gróf »jkán gúnyos mosoly busó-dott végig, hát mégis?! saólt kis Tartatva
fagyosan.
Apám én nem jöttem ide asért, hogy ilyen elhtduguU bíitoI keressek, haanyám nem volna, siaí ssavai tavosáara késs tetőének.
Ax Öreg gróf le volt győavn, a fájdalmas baog, mely lyel ti* hosaássólt, meg-lepie, látta hogy ctakis itenvedés • gyötrelemtől kinsott gyermeke áll előtte, bogy mi fürkesstV.
Fiam, iííjI jer kebelemre !
Haymond sokogva boralt atyja keblére, a kél ssiv, mely oly tokáig Tolt tá-
nek oka, aa* egyelÓre nem i resikotve a
vul egymás-.ól, végre megtalálta as n'»t » kölcaöDÓS sieretethei.
Ksen nap sok, örömet ¦ tart etl Benú grófékoak, csak K»ymond stenvadéao vt-tetl árnyat e boldogságra.
Hagyjak őket ssenvedm t örü ai, térjuuk vi*ai4 Veroey Mariskabos, ki most már testileg ttlj*-sen felüdüive, d-lilkücg egészen megtűrve jár-kel a kas-lélybaa s a park árnyékos uiam. XX. fejeset.
A Verney kastélyban asóta semmi váitosás sem 'öftóat, Mariska oly jó lelkíi voi', hogy miodenki elöli eltitkolta lelki állapotát
Csak férje a szegény szerencsétlen Jnnó elótt nem volt titok oeje s«envedé>e, só is ép ugy mint Mariska • Kraymood titkolni igyekesett ett.
A ki Mariskát a Jenól együtt Iá ta. ast hihette .olna, hugy a legboldogabb hasán pár a világon, még a tUiiak is 'év-utra lettek veaatvc, Jeao a legnsgyobb figyelemmel sót sseovedélyes sseretettel balmosta el nejé% Inas es köuoyil volt neki; ó a legbensóbb érzelmekkel vot neje iránt eltelve, s Mariska becsülte ha oem is aserette férjét.
Már tarasa felé köseledtil as id6, Mariska mindinkább jobban 'itt; kesdette magát belysotébe bele taJáloi, sok társaságot fogadtak Vernejék i igj as idn n lelt oiy unalmasán.
De midón Mariska este háló siobá-jába ment, átgondolta h«lyietét t- sokogva borult párnáira, cs*k egy nevet su-togtak ajkai, oiak egyért dobogott ssire.
S mégis oly rétsvéctel viseltetett férje iránt, oh c«*k roass, goooss lenne,
bogy ludaim Öl gyűlölni moudá sukstor m-gáboi. de Így midőn a jóság maga, még •-joiliiom kell ót.
S rgy volt JeüÖvel is, este midÓn maga vol', lásaaan suttogott értbetlen ssavakat, kinos nyögói s aúhaj tört utat mngáD*k, s est csöndes aokogáa követte.
A «terenc*éi[en férj »ürnyU elhatá-rosáara esánia eí magát, oh ha Dfeje est i»-jthette Vülua akkor tán még szeretni í* tud'a vol a a, J«n'-t, ki érte akarta fel ál-dciai boldogságul, szivét s életét.
Dó Jenő bensőjében nem engedett kutatni, mioden értelmét nl^itkoita, csak neje iránti ha'áruUa ssarclmét nem tudta elfojtani.
Szép tavasti estén volt, a Verney c alád korán ssáodékozott nyugaJooirs térni, miután elüttu való ősién Váradyék-aki voltak, bonoét c«»k kéfJ éjjel tér'ek tusa.
JenÓ karját uyujtá nejének « távo-sott a ssobábó).
A hoMzu folyosón egy ajtó mellett megálltak, Jenó homlokon csókolta Mariskát, Iiton vnled, jó éj. egyetlenem! szólt reme?ő hangot), ¦ távozni készült.
Mariska míg fogta férje kézét, tér-j-m bocsáaaon ni ej nekem, de hiszem, bogy érti szerelmemet s viseletem nem less rej'élyes ön elútt.
Igasa van M^r.skáai, csak az ön iránti határtalan sierelem ragad nlykor hevesebb nyilatkosatokra, de biss nem tog sokáig tartani.
Mariska meglepetve emelte izép szemeit férjére, de ugy látazék. u*<u érté meg * r-jléiyea niTUti.
(Folyt, köv.)HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1887. SZETEMBER l(Mn.
gót mindenikével egy pár szót kegyelmesebb urunk! Felségednek váltva, a katholikus klérus küldött- a magyar királyság szomszédos ségét fogadta folytatólag, melyet területrészére való érkezésének hire Mihálovics bibornok-érsek vezetett a Horvát és Sziavon királyságok a király ó felsége elé. minthogy a lakóinak hűséggel hódoló sziveit Muraköz egész része a zágrábi fő- magasabban feldobogtatta, de külö-egyházmegyéhez tartozik. nősen nagy lelkesedést keltett a
^üiálovics liibornok-érsek üd- szomszédos megyék és városok la-VÖ7.IŐ beszédére ó felsége a követ- kóinak szivében. Ezen. lelkesedés kezűket monda; ellenállhatlan ösztönét követve \a-
l.egbeusöbb-köszönettel veszem rasd '>s Dellovár-Kürösmegyék. va emineiiciádnak a bölcs vezetése lamint Várasd. Bellovár, Kapronca alall álló római katholikus papság Ivanics es Kőrös városok képvi-nevében is tolmácsolt üdvözletét, selói felséged szentelt személye ele Nem kétlem, hogy önök ezentúl is járulnak, hogy tánlorithallan húsé-buzgó és )H*ldaadó apostolai lesz- güknek. szeretetüknek és odaadá-nek a trón és haza iránti hűség, suknak felségei! személye iránt tőrvénytisztelet és testvéries egyet- kifejezést adjanak és tisztán és értés üdvös tanainak, mely téren nyíltan bizonyítsák, hogy nemcsak elismerésemre '-s változathin ke- ök egyedül, hanem kivétel nélkül gyepiemre mindenkor számíthatnak, a Horvát és Sziavon királyságok Erre a király a többi pap- összes lakosai készek felséged és ságot fogadta, mely a veszprémi a legmagasabb uralkodó ház iránti püspöki megyfthez tartozik. Pribék hűségüket és hódolatukat. őseik István veszprémi czimzetes püspök példáját követve, minden időben vezetése alatt, kinek beszédére a vérükkel és vagyonukkal kimutatni, király a következő szavakkal vála- Midőn felségedet arra kérjük, hogy szolt : alattvalói hódolatúnk ezen kifejezé-
_.\leg vagyok győződve imént sét legkegyelmesebben elfogadni kifejezett éraelmeik őszinteségéről, méltóztassék. a mindenható Istent valamint arról is, hogy az önök szivünk mélyéből kérjük, hogy áldja által képviselt római katholikus és óvja meg felségedet most és klérus befolyását mindenkor buz- mindörökké. Az Isten tartsa meg góan fogja érvényesíteni, hogy a felségedet!
gondjaira bízott népesség testvéries A király ezen üdvözlő beszédre egyetértésben minden vallásu lakó- német nyelven a következét válásokkal a trón és a 'haza iránti szólta: » hűségben versenyezzen. A minden- .örülök, hogy ittlétem Horvátható áldása kísérje ebbéli működé- ország ,-.s Szlavónia szomszédos süket s fogadják köszönetemet rési-íen is arra j„ditotta. hogy hó-itteni^ megjelenésükért.- dolatuk bemutatására képviselőiket. Kzután az itt összpontosított ^e küldjék, a miért legszivélvesebb csapatok tisztikarára került a fo- köszönetet mondok. Sohasem kétel-gaítatas sora. A tisztelgóket Catty kedtem ezen királyságok lakóinak baro táborszernagy mutatta be ö húségében, szeretetében és ragasz-fölségének. Ezeket a küldöttségeket kodásában és meg vagyok győződve, a király a magas földszinti terem- ho„v (>zen hagyományos erényeket ben fogadta, l'aar gróf fóhadsegéd jov^re is mimicn körülmények közt es a szolgálattevő szárnysegéd : remlületlenúl meg fogják óvni. Leg-Weigelsberg őrnagy asszisztáltak a jo1ji, kívánságaim kisérik önöket fogadtatásoknál, mig .lekelfalussy „„„„kba, ;, melynek java iráni a miniszteri tanácsos a rend fentar- legbensöbh érdeklődéssel viseltetem. tasara irányul., intézkedéseket tette es ., „„.ívnek lakói változhatlan 1 *' jóindulatomról mindig biztosítva le-
A legközelebbi küldöttség, me- hétnek. '
Ivet ó felsége fogadott. Horvátor-' A király ezután félóránál tovább szagból jött tisztelegni s Khuen-j cer,.iet tartott s a/. ílletú főisi.anok lledervary gróf ban által vezettetett Aluú ,nin,ien egves küldottsétr ta-.. lelsege ele. A küldöttségi tagok got henmtatlatott magának s inin-uagyresze magyar díszruhában. ,jenkihez volt egypár szívélyes ssava mas.k része, nevezetesen a határ- nem(,t „yelven. ~A király "visszavo-orvidekbehek. vidékük festői paraszt nmvin lakosztályába, szűnni nem viseletében voltak. akar0 é|jenzes ,ört ki. mely a bánt
Követte ezt Varasdmegye 72 illette, a ki nagy küldöttség viha-tagu küldöttsége Zichy Rubidó gr. ros ovácziója elöl forma szerint főispán vezetése alatt. E küldöttség menekülni volt kénytelen, tagjai közt voltak: Inkey Xándor, A horvát küldöttségek távozása l.r.. Erdódy Rudolf gr.. Bombelles' után ugyanezen helyen majdnem Márk gr., "rssic Róbert gr., I>ras- kivétel nélkül magyar díszruhában kovies János gr.. Iiraskovics József megjelentek a megyei küldöttségek gr., jifj. Bombelles Márk gr.. Orssic'tagjai. Svastics főispán a királyhoz István gr.. Kussevich János báró, a következő beszédet intézte: dr Raueh (réza br., Horváth Péter. | .Császári és apostoli királyi dr. Ilijasevics István apát. Kodróczy felség' Legkegyelmesebb urunk! A Aurél, .losipovlcli Imre, Josipovich ' ' '
fiéza. dr. Kiss Oszkár tartomány-gyűlési képviselők.
törhetlen hű alattvalói hódolatnak mély érzete inditá Zalamegyének és a vele szomszédos testvér tör-
Ezután Belovár-. Kórösmegyék. vényhatóságoknak hű közönségeit Belovár. Körös. Kaproneza és Iva-jarra. hogy midőn fölséged föhaduri nics városok hódoló küldöttségei1 magasztos hivatásának teljesítésében következtek Bu.lisavlyevich főispán'ezen vármegyének területét legfel-wzetése alatt, köztük Hobróezy sóbb megjelenésével szerencséltetni Sándor kamarás. Stekovics János kegyeskedik, a honpolgárok egye-' tartomány-gyűlési képviselő. Uzovi-' tein'es lelkesült örömét és hódoíat-nácz Miklós alispán, \t/. Fodróczy teljes üdvözletét felségednek kegyes Sándor, Kosenberg Miksa. Pavelies szine előtt képviselő küldötteik által Mátyás tart. gyűl. képv. i is tolmácsoltassák s mi. ezen sze-
Minthogv az igen nagyszámú rencsének boldog részesei, most küldöttségek a nagy teremben nem leikeink mélyében meghatva állunk fértek el, összegyűltek a parkban,!felséged előtt, hogy örökhú haza-a palota északi oldalán. ! tiságunk örömének, mely nem mu-
Mmtán a küldöttség tagjai egy; lékony. elhangzó szavainkkal élő sürü felkörben állást foglaltak itt, j kifejezést adjunk. Ámde mit a sziv-sziinm nem akaró zsiviók által ¦ fo-! nek bensó hódolata érez. azt sza-
gadtatva, ő felsége a kertbe lépett Széchényi gr. és Uedekovieü miniszterek állal követve. Khuen Hé-derváry gr. bán most előlépve, horvát nyelven a következő beszédet intézte ó felségéhez :
Császári és apostoli felség' Leg-
vakkal eléggé kifejezni nem lehet, és mégis él bennünk a hit, hogy felségednek atyai kegyeísége szavaink egyszerűségét hó érzelmeink teljességével méri és éltet a remény, hogy a. hármas bérezek ősi hónának ezen szívben, és híven megőr-
zött pontján, midőn fölségednek | Az udvari ebédnél jobbra őfelségétől
Jenő fóhg. balra pedig Vilmos töher-czeg foglalj helyet: ezeken ki-vül hivatalosak voltak még Miha-lovies bibornok-érsek,.: Széchényi Pál gr. és Bedekoyfcb miniszterek. Khuen-Héderváry gr. horvát bán. Erdódy István gróf. Széli Kálmán, f'atty Iir. táborszernagy. Beck br. altábornagy. Croy herczeg altábornagy. Galeóczy. Némethy. Wallis gr. vezérőrnagyok, Kestetich Jenó gr.. Zichy liubido. Szvatics főispánok. Pribék czim. püspök. Fesie-tiih Tassiló ház urai. 1 megérki öltözve.
boldogító jelenlétében uralkodói dicsősége és szent István koronájának ezredéves ékessége veti fénysugarait, hálára buzdult ajkainkról felhangzó hű polgári üdvözletünk felségednek föhaduri gondjai között is a magyar király szivéhez talál. Ezen hitben, e reménynyel és szeretetünknek azon benső bódulatával, mely véglietetlenségével övezi fölségednek áldott lépteit, üdvözöljük felségedet a honpolgárok millióinak azon leghőbb óhajtásával, hogy isten áldást árasztó kegyességével felségedet hű népeinek boidogságára. a földi lét legvégső határáig a leg-ildgbl legszerencsésebben
éltesse. (Hosszas lelkes éljenzés.)
A király válasza e szavakra igy hangzott :
Örömmel veszem az önök által képviselt törvényhatóságok üdvözletének és hódolatának nyilvánítását. Teljesen roeglévén győződve imént kifejezett érzelmeik őszinteségéről, köszönetet mondok önöknek ekként tanúsított hű ragaszkodásukért. Vi-gvék meg küldőiknek viszonzásul királyi üdvözletemet és kegyelmem biztosításai s legyenek meggyőződve, hogy a közügyek előmozdítására, valamint a népesség jólétének gyarapítására irányzott tevékenységüket mindenkor elismerésein kisé-rendi."
Majdnem egy óránál tovább tartott ezután ő felsége a szabadban cerclet. minden egyes jelenlevőt megszólításával tüntetve ki: igy ö felsége Babochay polgármesterhez fordulva, a következő kérdéseket ntézte legkegyelmesebben > hozzá :
— Szaporodik-e a lakosság száma ?
— Evenkint emelkedőben van.
— Hány lakosa van?
— Mintegy 20 ezer.
— A várost csak a vaspályán érintem, onnét pedig nem látni a
árosból semmit.
— Nagy sajnálattal érzi ezt az 'gesz lakosság.
— HaHottam. egy szép laktanyát építettek a honvédség számára.
— Igyekeztünk a szükséglet és igenveknek amennyire csak lehető rolt megfelelni.
Mikor ű felsége visszavonult, az éljenzés nem akart véget érni.
Ezután ö felsége a nagyteremben a törvényszéki s egyéb kir. hivatalok küldöttségét. Zalamegye tanfelügyelője vezetése alatt a tan-férliakat. majd Csáktornya város küldöttségét fogadta, kiket Széchenyi
Pál grófok
ipay osztályfőnök
liszinagyarba
zésnél
Eslc a város
volt
. kis falu
l'jvár. melv szinte ünnepi díszben pompázott, fényesen kivilágittatoH. A király az udvari ebéd után igen hosszú ideig cerclet tartott, később kilépett a kertbe, honnan a vidékre es a városra nyiló szép kilátásban hosszasabban gyönyörködött.
Állatkínzás és állatvédelem.
— Négj küíUméDj- — IV. MAGYARORSZÁGBAN
.Németországban, névszerint pedig éjssaki Németországban, hol a rendőrség é^er szemmel kiséri az állatokkal való bánásmódot, az állatvédelemre vonatkozó törekvések uiár
jobban
hatottak a hetivásáron
nép közé. éswe is
mit ehet
venni. Kevésbbé jól áll a dolog d<'li Németországban, Ifgkevésbbé Bajorországban, és Oszírikurszagban a sok védóegyesület daczára, még nagyon rosszul áll a dolog az állatokkal való bánásmódot illetőleg, Magyarországról nem is szólva, hol sok egyéb durvaságon és barbárságon kívül az állatokkal való barbár durvaságu bánásmód sem hiányzik. De magában a fővárosban. Bécsben is gyüjt-hetni majdnem mindennap az utcin legdurvább állatkínzásnak példáit.
„Igy szó! általában a többi között rnluuk kezó tűzetne: ,Meu-ch
gy itél. ime, is a kö.ct-
tanitása szerint a vak ló jobban mely arra visz-reket, hogy
hazsa a terhet, s azokat az oktalai
a tngény illat szemét tüzes vassal megközelítik azaz •megtakitják! — Faradjanak csak\ kérem, i gyszer a majorságpiaczra! Összekötött lábbal, a verófénjtöi lorró kövezetre oda vannak dobva a szomjasig és hőség miatt lihegő ruczik, csirkéd, ludak.
>tb. — Elindul
peczér,
gazdátlan, jeltelen ebeket összefogdos sa. Fényes nappal végzi munkáját, ám nézzenek oda. mint követi a g\ erinekraj, mint ujong, nevet, az esetlen hurkon kínosan vergődő állat eröiködésén. Pedig bi/ony nem inu latság és bizony neui g_veruie:.uek való iskola! - Tekintsenek od» a vasutak ós gőzhajók rakodóinak tá jára. a mikur aiesbze^"íidékrol í»-gyatztásra szánt borjuk érkeznek. Gúzsba kötve ott bevernek félnapokig minden viszontagságnak áldozatul dob:a. Már pedig az eladónak tudnia kellene, hogy iiy kínzás folytán az állat a súlyban veszt, mert eróködés és erőszak izmot ¦ apaszt, tehát a haszon is apad. — Hát még a madátpiac ! Hát még a fészkelés ! Mihelyt a niaáár«eregek érkeznek, hogy erdöű, mezon fészket rakjanak, végezzék hasznos munsájokat s gyönyörködtessék a természet igaz barátját, már hálóba csapdába lépre k>Tűinek s áruba bocsáttatnak a ma dárpiaenu ; azok, a melyek mégis fölépitik fészköket; — szívtelen fészekrablók hatalmába fsnek. És azokat a jel> hes, véres-tokos gyáuiol-taian kis porooytyokat ott látjuk a madarkereskt-dések nagy kalitkáiban eicsenevészve, csipogva, kerekre nyilt ijedezo szemekkel, hogy megfajui a szivünk belé.' (.Védjük az illatokat. A budapesti állatvédő egyesület kiadványa.Szerkesztette Hermaun Ottó Budapest. 1882." a 8-12-dik lapon.)
cziuiú ér-igy szól :
.Fővárosi állatkínzók* tekezésébei; Heraiann Ölti ,M»gy. lársadalmuukbau s/áz és ezer
und Thier jcleiiM'g nyilatkozik, mely helytelen.
Kin tlnerfreundlKherBeitrag für díeísót ros_-z, a me.yet azonban mi, c je-menschliche Uehandluug der Thiere ' knségek mindennapi szemlélői, észre
sem veszünk. Szemünk föiületesen átsiklik rajtok; fülünket nem érintik valamely érzékenyebb módon s igy vissza sem hatnak értelmünkre, nem szólítják ki a cselekvést sem. Meg szoktuk, mert mindennapiak, s e
, ,. . ., ... ..megszokás meg/.sibbasztia eszünk és
vasáeu bánásmód sem hiauvzik* s .. h '
.. . .. ... ,. t.." ., 'szivünk jotékonv \isszahatasat. —
nálunk, mondja az említett fuzetke. ' , , • , ,
megszólott dolgok köze tartoznak az
állatkínzás jeiem-t< i is, melyek fővarosunk utcáin, téréin valóban svzízá-val s ezrével láthatok, halihatók, auél-
Von H. S. Nebst einemAnhang über en Begrff .Keisende Thiere. Von demselben V'erfass r Zweite Auf-iage. Wien. Verlag von Hermann Sallmayer."
,Az illatokkal való barbár dur-
— Igazat szól-e ? Fájdalom igazat !
— Halljuk csak, unt mond a nálunk utou-utfélén gyakorolt ki-bellazitó állatkínzásról egy tuáós hazánkfia,,, . , . Hermann Ottó Ezek 'otán engedjék-"'- "ü&v "Laliképpen feltünnéneK.
gróf uiiniszier niutatott l>o a ki-
ralvriük. »-»' * m*»uh v<h.v i,c^n Ui.u.i n.jiujv,n _
Végűi a csáktornvai izraeli.a meg nekem, hogy saját környeze ^ut H"^™ "Zl van »z- ho«' * • ttokból, fővárosunk íorgahnából né- k'"** »»S«t «>¦> emelkednek-
'-..... helyesebben — neji .sülyednek
g y
hitközség küldöttsége ' fogadtatott, l Bdik hiké lk
melyet Benedikt hitközségi elnök vezetett ő felsége elé. A küldöttség a következő tagokból állott: Sehwarz rabbi, Wollak Lajos hitközségi al-
'lnök, K'ohn Hermann. Hirschmann Lipót és Hochsinger Sándor. Wollak alelnök rövid beszéddel üdvözlé ő felségét, ki köszönetet mondva a küldöttségnek, megjegyzé. hogy meg van győződve hitfeleik loya-litásáról. kik eddig is mindig hú ragaszkodást tanúsították a trón és haza iránt. A király szavait azzal
égzé. hogy az izraeliták az eddigi utón haladva, ezután is mindig számithatnak kegyelmére/
királyi oltalmára és
Ezzel a fogadtatások véget értek s a király ő felsége visszavonult lakosztályaiba.
l>é!után folyamában több órán át dolgozott s egyszerre két futárral is végzett, ti órakor 33 teritékü udvari ebéd volt. Miután az eltérem nem eléggé tágas, ezenkívül már-
hánv vázlatos képet fölmutathassak. Ugyan menjenek kérem, s méltassák figyelmükre a közönség szolgálatában
iiló lovas, kocsik áilóhelveit S nézzék ínak' az nálok "örötlött S7.o.a8. De
d lká]l
az öntudatos cselekvésig, mert az il-latokkai ugy bánni, a hogyan bán-
meg azokat az agvoLcsigázutt. májukból kivett, r'eszketeg párákat ! Kora reggeltől szakadó éjszakáig a nap hevének, az idő mi-iden vi- dadobva, a képzel-
hető legrosszabb talajra állítva, azon
for_ !"*•¦"» ug)' az idegen, legkivák az an-gol.a ki hí ritkán is de, c<ak ellátogat édes hazánk gyöngyébe a fú-vuroiba is. Az angolnál az állatok iráut véghetlen fíuom érzék fejlődött ki. Ij'ibuletc sokkal emelkedettebb.
bájtra
oly pattolas mell- tt. -mely
bogyseui
rántja a már amúgy
buli, nak
zéseii tájára,
í, hogy ő avval
a lényi.yei, meiy hatalmában van, e hatalmat szükség uékúi éreztess^ vagy épen visszaéljen v.k\ biz az ¦gtobbször értelmetlen és »"""kKal ial" Í'' banásmódnaK tiszt,
kínzásának. Az mdl-1 erköicsi »'*PJa' n"'-v ll ^ 'pr" ! me^zetuek nt-iucsak icllemzo, banem
! szerves része is. A mellett az sngol, mint kiválóan gyakorlati ember, nagyon jól tudja, hogy azo;i az erküU c->i alapou, a melye.i az alUtokkal széniben áll, neki anyagilag is rttp-paut haszon kmálkuiik, tisztán tud-
a legerőteljesebb állat lábát is ba mulatós rövid idő alatt múlhatatlanul tönkre teszi, ki vannak szolgáltatva a lt\ szívtelen kocsi tásoál vág az ostor,
zubla hátra-i erőtlen állkapcsot s azok a térdben meggör-: merev lábak kínosan kapálódz-; mert j*rásr>»l már bzó sincsen.
j L'gyan nézzenek eda az épitke
fahbrdas. kövez'
munkálatok bőrül, hjgv azok a l<-g többnyire vak. vén. daganatos párák
íja azt, hogy
schall asztal is volt a csáktornyai hogyan lerheltetnek meg hogya:i
kis kastélyban, a melyen Thurn-Taiis herczeg fölovászmester elól-ülése mellett a szép magán lakásokban elszállásolt külföldi attachék és a kiséret egy része vett részt.
kéinsztTiti őket az osttr boldogvege. a lőcs a kapanvé', tiog> egész nagy halmokon át rángassák azt az esetlen szekeret! Hát még a régi ko-csiibabona vagy hagyomány, melynek.
szarvammal hajával
ságával galambjaival
ható
lovaival, ebeivel, sertéseivel, major-
mind. uuei, házi állat, csak addig uralkod a világ pia aiu, a mig azoükt
z allatokat faj tekintetében tisztán egyébként gondo an jol tartja,
Folytatás a mellékleten11US2ON»ATOI)IK ÉVFOLYAM
Z 1
KÖZLÖNY
Siórak.oiottiig.
Kíf ur bel^p a borbdlj h<m lofil a t^rt;L>*c«kr« s a *t, mondj* « borbélynak, hvey nyírja meg. A borbély hozzá akar íugoi a munkából • Je akarja venni ai ár ffjeröl a kalapot.
¦— Né bánt**, - íóff-ü rá ai úr, -hisz itt oljan léghuzam v.u, hogy ha ha-j .ni .q tfivt-l jHfik in. D«thát kapok
Elfa>»«i. V.»un p^ox'.áruok : H» egysser »l-
Ery vak «mber iBaghát..»odott. r-... merni iaa«D. akkor már kéa.5, elmehet! !*«ége fi tiki é* c«io»a. ; IJtag (jávtá* kötbeo Tiawakiill.)
— Kfdt'i baráton,— »<*M|ja ¦••ki, C«ak %at akartain mondani, hogy egy egy iatnerfc*. — a U teleaégMl olyas íoriottal lóbbet adott umi.. •lép, talótágna riSisa. J —
Ah! arffcaji -r én orn laton, ám j A a «UŐ t« f a d í.
aiért nlhiateni, hogy rósa». mnrt értain a

Stép n — hxrr-
I tété1!.
! Jt>re valemi —
kiált eevk úr a másikra a • áosi.-trtctáii llk ld
jaj ld
beh j'*. b°«J lalálkoaom v«l-d; kepield •»•'': •¦«'">« i-lejtettem > .éla-paUzámai. asláo eggediH ttom sseretek .éiilui C
Nyaralóban.
-¦ l.ái..d Oyiiln . •* * nyarJá* iga-¦io n>-m úton ki magi-; wnki tein jöo teljük ilj <-n raeníiirt ; *» eaW kulira tínj» m«eát.
— Igarad vm, kedv** feleség; ém niitr (fitnd .lk»it«m i», hogy Újíj Iwhflne r~ji» -.git«ai. b»Kj <é>rd n»i«küldc!ekt í«gy éo megyek has*.
Alku.
FuvftnM ^udi. Hit fiietek, b* mfg-
burpt válnaE ?
Biirbéij. Ti« krajoUr'.
Fuvaros* Tudja mit » úr: ú^ji* ureneo hajtok basa, bit a burotváláa f«-wét>eD #lviwem Mooorra.
Borboly Mit csioiiok éa Moporoo ?
Fuvaro*. Hát éa mit csinálok avval a Bi»kilomm»l, * kit leboi-otvi. ?
Boldog álom. — Apu«kám, mit joleat ai, ba áoy meghal áia>4b»oV
le-
— Atl jnjnuti,
férjbe* íüg
menni.
Hátba aat álmodja, hogjr fé<jb«s meny ?
— Akkor m"g íöí baioi.
— Oii tín sceratuék éu m«i;halai — álmumb-o!
Orttui.
Oign: Hál le olyan emberhss rnAttt o^ül, a ki már tízenÖl ^v'(í f ott k*u>o». Ad-íl:
a^yon meg»»okla at eog del-
— Jaj, j»j doktor úr, •.«•¦<*¦ »• li-Ud rt!
— Ki abetrg?
— Hát c*ak magam; batiem mi"! ¦enkim tincs, a kit küldhettem voíoa, bát
>ttem magam.
M á r k é ¦ Ő.
Um: Péastárnuk Ú-, 4b léredt a
Ijedteo fuiiit^ «(Eyilc vároaí taoacc-
^>« iTTimhüX é+ \eikead<tvm arról ér tott^, hug^ aok nyavalj « puattil » va-ruabaD. Tóüb«k kóíött ast U kérdette : Mit fog non ctioálui doktor úr?
— Én bisony — íg- MÓll ai orvoa — legolö«or ia mcbeket varratok.
A na gy ctajád.
Ömeiróbi«lo«: Mnkkora at Ab családja?
C*«lidap«: TiieooÁ^veD T»gv uok.
Bitoa: Hogy l-h«- at ?
Ap»: Hái ÚLy. h..gj' « f^íeaígem
én, roeg as <tt gyeroiak, »i hét, m^g as aavÖauln, ai —' titanégy.
Ciá folal.
B<>lct*«x: Kj, a jugtudomáoy oagyoo ia asiras tudomaov.
Jugisi: iiint ? ÍUt tis bölcaéai ia»ik-e annyit, mint ^gy jógáit ? IIoRyao moQdhatjm, bogy atáras ?
Sokai moodó i i r v « r i. Lgyik vi<l<iki vtroai tene^b«e ol-vaabaió ei a airrerj:
Itt oyugaiik a t«lwégem, Béke o«ki — béke oékam.
kába késsült. Javában folyt a csomago- | Iái nvd'o b*oyit a tudóahix egy tanár barátja, kit két hordár kovel«u. Etek egy óriási kaktuizi cupeiiek.
— Kedve* barátom, •tolt a tanár, nétse csak est a kaktuszt, nehogy sem akar fejlődni. N-m vinné -I kissé ma-* t»I, hogy Afrikában üdiiij<n?
Időmeghatározás.
V«odéV: Pioct»Sr, unalmamban már
üt MAtaiyéi ^ tara m«g. mtk"r ké*7Íit m*r •*' *x a rmtélyo*?
Piactér: Ro^tÓa kérem, l^tel)-bb kei-bárum — Menilye nmjva.
Fürdés küib«o.
Ap»: Tele d« DOPrj u^urni olyao n>-gaartii Jtiíks fiam ¦ belf* tcsz^!.
Jiicka : IS'>h •« fé!|-D apám uram! hisi tudj», hugy a mi fajinkból nem a »ir a»i>kta '•lpu«Kt)taoi at >mberl.
B A
Lapt.il J
I I, 4 JO S
« W \JI)I VS JO/SKF
im yuttér*}
— Ij UllaJnt „H.id E 1,. n.gj. kanisaai temet lcezé«> vftliaUt a ,,K*»i-vél"-he« ciim**n egy uj o^g oyiitatott iegköselebb váruauokban, Híld Liazló (^•lokottan ki« Hild) Oiletvez-téte mell-tt. — Iimerve aj A ¦B«kügy«t*égél ¦ mind-ío tekiotetb'O pooioa éa ^yort eljárását bjasarUk, bogy e«en uj, kilü'n5<in berea-desett vállalat, eladi^gét c*akbnmar kifogja érdemoioi.
Kis tsi v«B|é g. (.E r0T
E^yik hiraeres tadó« ¦emrég Atri- d előa^fot a
i vállal ¦xark
1887. SZEPTEMBER 10 éo
<;t3í*;tk. 887.
Árverési hirdetmény.
A Dagy-kaoissaí kir. t rvéoysték
leiek kooyví nastálya ré*»érol kosbirré telelik, hogr Németh Borbála Dagy ka-nÍE*»i Ukua ve^reb»jt*lÓD«k, Hurrái h Jáuoiué azüi. K"váua Ano« végrolmjtist azeoT-dő o -kauiuai lakot aileai 42 írt tőke 1887. évi ápril bóó-ik oapjaiól járú 6A/# kam»tok 2 frt 50 kr., jeio.ilegi • nié^ f-lm«rülendő kuhiégrk iráni végrebkj-táai ü^yébea a ft-nioeveteti kir.' lonaték l«-rüi*tébez tartozó a nagy kaQÍza«i 125 az. tjkvüeo j \X> líra*. ». loglalt em 479 Inra becsült ti7K uépB'Tozáom h*z. udvar é* knrt ihHl. év, nklM.,T hó 1-aő uapján dé <;!>'>ti 10 órakor *-z»d kir. tkvi Latófág hiv>t>loH h«tyiaé^r-bi?u dr. Fáruek La**!*1! f«ipire»i ügyvéd v*gy bolyéit-ae koibs-jott^vnl ineg arl»üdít uylivánua árv*9ré«nu el.dtlui f»g.
Kikiáltáai ár kfennebb kileU b'Caár Arv^rasni ki »ánók t»rtutD«k a beciir ](J*/0-it kéatpéoibeo vagy O7i>dékk<f[)ea papírban a kiküldött knzébei leteoni.
Vevő kötelm* vétilárt barom egyeo-Ift réasletbeo, még pedig *i nlaAt az árve-rét jogerőre emeikedenéiől •»4mít*udó lü oap alatt, — * máaodika' agyán attól 2 hÓQtp »latt, — a harmadika! ugyanattól! 3 hónap alfttt, — minden egyes réizlet u'áo ax árvoréa oapjá'üt ttami-tandó eu#/e kttmatta! egy Üli az árverési felté: lekben megba'ároiott helyen©* módosatok aserint iefiietni.
Kelt Nagy-Kanisain, a kir. Uzék, mint lelekköoyvi hatóságnak 1887 évi juliua bó 16. napján.
Gt.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTl
X X X X X
S
AVANYUUIZ
Európának legdusabb natrium-litium ásványvize
1 Szétküldetett 1885-ben 775.000, 1886-ban egy millió liter.)
-Arrvlint'iea ¦ l*««*"i'-. "fíMtíai. •> hug,M-r.e letek bántálmaiban K«li»ile(ea indicáüó: hól^aKl-eteraéchaa é. kr,..
,-,„„ _ „(,„,
7 ol, D.J7 nénikbe,, ,. ddíf iimen
¦raélbíil etlen á.Tán/TÍibeu
liorral. K>Qo>n'''*Ile<]rTrI<' cznkorrftl Tefyitvf1 a ]*gfii!it5l>b ra éléukvti fr.lbkhsó iuJl képex. ¦ eKjrixrr*. tnin4 leceiökelübb áv«»r r»e»lyo ¦ beia«st-g«k fIim — kfitött *• féiijr kötött iiíiim, melynek k(,vrrk"xt*beB kinyiuitt llvegekbco la napokon át megtartja erejét
i'I, \ ¦¦•¦, lit" •««»¦¦*«« •"•¦>j«««««'k. .
, i^] c, ,_ |Mre, „Meti alako paluzkoktuia <ieii alakok légmentetiéci tíiltéillk miatt >nkkal airn«ar4aubbftk (jngyezelokra mindinkább ajánlhatók.
A ^ iz eredetiségének felismerése czeljából minden dugó felületére név van beégetve.
* ° 4/^ A raieiüi Hrioiieiu tart májastól szeptember iübíi.
Srép lakitNok. khünö rlkt-zde olt-MÓ árak
Bővebb iratütkal és bármmeiy felviiágositásstl ingyen és bórmentve szolgál
X "VI KizáróUgos fórsktár Nagy Kanizsái, ]|IAKTO.\ és IIIBEK uradnál.
V /..iln-KtErrfzeKi-n Kfny*Blj Mikta, Zala-l>ÓTÚn Bn eer l'il, Jáno*l>«zii. Terra Jourf, BorliroL H<>cl>|!i..lter Ji>*t«f, KeMllieljro w Wunwh l'.nuci VMV&rotL i\oho Karkaa, Ctargúu a gaar licza, Nafy-Aúdoo Nádaxy Alajos, Ciflkülyüu b»ck i«itT«rek, Öt.-
Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí;
Árverési hinletméiiy.
Nagy-Kanizsa város tanácsa által kiiz-hirré tétetik, hogy a városi negyedévi bormérési jog 1887, 1888, 1889, három egymás után következő évre f. évi szeptember hó 13-án d. e 9 órakor a város ta-náes termében nyilvános szóbeli árverés utján bérbe fog adatni.
A kikiáltási ár az egyévi bérösszeg 3300 Irt, a bánatpénz 3:30 frt, a mely összeg azonban a bérlő által az egész 3 évi bérösszeg 10°0-ra egészítendő ki.
Ezen a fent irt helyen, és időben megtartandó árverésre az árverez»r ktVaírók ezennel meghivatnak.
Az árverési feltételek, a város tanácsnál az árverés napjáig a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
* 7
N*íry-K*»iii»-Mo
ii
A tanisl Imiin
A feltaláló dr. M^üHagtr ultöl kiiáróímg felha'almasott gyár a
C*»ít. éa kir. kitár<í!*K<>a ¦tabad<i]i)n) 1HH4
Raktártik : BUDAPESTEN, Ttionet-tidvar.
Bécabon I. M chaeleiplatt Ő, ezelőtt I , KaroiB«rs ra*ee 42.
Elto dijakkal ju almatr. : Bécs Ib73 Oawol 1877. P»-ris I87d. Sochabaus 1877. W«l 1H7H. T-pliti 1>Í7H B^cs 1K80,
h^ter 18K1. TriB«tl 1«H1.
Kiiúnt siabályostató-.töhd- és ventil.áci.ó«-kil> hik )ak-l, iskulák. irodák fb ••imára, — egyaserü ét diisea
kiáll.táM.I.
'I'obb stoba íúté** egy. kályha által Aa»trta-Hagy«ror-.»K.'U 31ő taDio^étet 2578 M-idinír--r kályhát haazoál etek k5st 97 béci kŐis^ei iskaláb'.Q t>ö8 káyhi. 4'J bnd->pe«{i koaaégi takuiában 3Öti kályha. A n«ey k-dveltaég, mnlyoek kályháink miodsotltt örTeodnaek, ut^ozá-nokra öutÖozor. Asért a t. ct. köaÖD-téjr01 snját érdtkéboa óvjak ¦ utaluak mellékelt Téí)jeeyiiD<re. DohoRy kiiÜoA birll gyárimáB/aiokat uiáotáaokkal ÖMteeae-K KV ár véÜJ»*Kye r^M'*> melyek rflQdstnr.Dt eejsaerüflo mioi Maidinger
kályhák, v»gy miot javított MeidtBger-kályhák ajáal-
-------—
ME.IDI>ttER-QFEN
v li C I II v
Gyánmáoy'jDk ajtajának oelto réatébeo yünk beöotve. *VS
jj
24 á,A „II
H 8 T A", «*bUrosAM4.,t5lir. és YPnt.!Urni« kályhák k.ttó. köp^n jel
—^^— Szabadalom bejelentre. —
A köjfejek a löt kiln»ia»* cs^ijáliól rltÁvolithatók •aílk'ü', bi>(ty a kályhákat
1 1flUOe ,r Jni. Zajlilanul tólth-'= '»'-•--------"•"' ¦»•••—• í»i«t tartan kukaafilr.M»u>l
j rltávolithatók aaélkü, bo|ty á kályhákat
r Zajalanul tóltbetó. T.Ui s saeriiíli bosssn ég^Si tartam kukasfat«a«cl, „ltil é^rliuriáti k6s>én(Iléssel. A Liu *• salak poro^iite- rltároluása. V. Ij I UN11, ril>t«m^-.iö kandalló Tag} kályba látbato „l*"*'
SiaU«dal..in imndrB állsillbaa
dall6 káJh b hlié kul tett
Árverési hirdetmény. '
A nagy-kan í»ai kir. *.orTépy§«ék tkri <*ztálya r^BtéríI közhírré tétetik, ' hogy m magyar királyi államkiircstár vég-rnh»jut0D»k Halász Ptfieroé nül. Gjör-k^s Add* é« Ssabó Aa»a Őst. Györköt Jánusoé végrehaj'iat »*+ ovedo oroaztiioyi lakósok elleoi 139 frt lü kr. -./.ke, eooek és pedig ] 13 írt 60 krna^ 18>S*j évi jaou-ár 1-tíi j*ró 6B/B kamatai 7 frt 80 kr. végrehajtja kérttimi * Íorint45 krajctár jeleo!*gi s a még folnnsrilleodú költségek iránu végrehajtási Ügyében a feot neveiét! kir. törvénynek t-jrüleiébe* tar totó ai orosttonyi 34 -«. ijk-rben f 50 br. ax. a. 1G<) írtra é« 77:t bn.i. a 204 írtra be-caiiii, at utóbbi válUiágfcöteles ingaila-ookoak Ssabó Anna fesv. Gyorköe Jioot-nét illető feleréue, 18'í7. évi •t*pt-*mb*r 19. nspjáa d. e. 10.. órakor r)rosatt«y kÖaaég hátánál Dr. Tuboly Gyola fel-pwreai ügjvéd vagy 'aely«tte«« közbejSt-lével megtarUndó D/iU ánoa árveréMD eladatni fog.
Keh N-gy-KsatMáo a kir Usék, tel-kkönyvi batóaá^iisk l8»7. ö-i junta* hó 2b. napján turiou üléaeb^l. Gr HUGONNAY EVELL
h. k. laMki elnök. kir. Utéki j^gyio.
3005 l-l.
Hirdelnrény.
Nagyságos Pallini Inkej' József ur ilnirosi urodalmáho/. tartozó 1220 hold területen termett tölgy és csermakk f. évi szeptember hó 15-éii délelőtt 9 órakor az iháros-berényi uro-dalmi irodában nyilvános árverés utján egészben vagy részletekben is a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog.
A ré?zletfkbeni venni kívánókkal miheztartás végett tudatik hogy az u. n.
Üsző járási erdőrész térfogata 5;M) hold
Gulya „ ,, „ 125 „
Szobi tócsái „ „ 274 „
Nagy homoki ,. „ 271 „
holdájt 1200 Q ölekkel számítva.
Kelt Iharos-Berényben 1887 sept. 4-én
3007 l — l
Irodalmi
SZf LI-.SZNÚ,
ki HEákmájában a l«(nagjtf(iL> tapasztalatukkal ra járuass fgn-1 bír. ajánlja sm-;át a méljen usztelt uruí'i fi|yelmebe
Teljeait á Icjrn ájr\ obb tttoktánáa- és lelltiiaoifretas pootoiaá(s>l -- Minden a esftk-májába \ífö m«fbiaal áat — Igen mérsékelt dijazáa melletu Mely liaatelett^l
Kia >,é
Uradalom vétel
hgy ormfRÍ birtok keresutik lok« bis'uwlék letel*'ie mellett nefvátelre.
A birtoknak júl randeiettti-k c» teljeMn faloservlUek kell lenni.
A 5s«t6* ¦¦onoal kés*pénx««l toitáaík
Ajániaiok egyentweo aa eladó tulajdonostól kéretnek Bécs I ElisaoethstraaM t. C. Eduárd Th u«ing, meghatMlinatott jó»ságÍRa>g*-tóbot kiildetnt. Mf.i\ — b
I H Hl I I I M I I III I i*+t**+*+HUSZONHATOD 1K ÍVFOI.VAM
ZALAI KÖZLÖNY
18X7. SZtPTKMBER 10 ét.
MOLL SEIDLITZ POR
'1 aVilS/í
p t ti ,., 1„ mindet, dobom
bidl dalul 1311)11 „, ,., MOLl. A
oksiorooito czífr
^ Gyön gv^gy hatás makaea gyomor- ó* «lte«tbaiok,
¦ —"'" gyomorba, nylk. gyomorré. t«ékrek-d *>«.knél májha-
, . jnk W-rt.>!u!á» arenyér ét » [^gküliíi.fílíbh nSi ltele***
Wj'iiri «fkni'«t. Kiry *>r*<l«ü dob** ha»«n*l»ti ui»«íi»«m1 1 -írt.
.«. - , lUktíritk a* ors-d* miu<l»>n iicvi.i tenehh gyűgyaicrrtáraiban
r*y°píM*US* KOLL A |yé|y>z«rt«z cs kir «dvar! Háilité Stadt B«si,
TieWaikn 9
Naponta «étküldii utánrét mellett. 2 dobolnál keveaebb
n«m küldetik
Elimtrél MOLL A. •rk« Beo.BC,
V.'.S foglalkozásomnál fog*a az Kn Moll féle M«td1>l« porai igi*« jo hatást (ry«korolnak; ismerem t>xt egyaaer » mindenkorra » kívánok érte nivily.a .latén fiieiM meg* et eirk x gyomrot jÖvá é» fút köanyŰTÍ teaaik.
T=aat«l«Uet SteiaM Jaa F. Ielk4» HouuettcMaebau
Őszi fryógyitás
Téli '¦gyógyítás
Legjobb bedörzsölő szer
fcüszvény, c-
| minden és meghűlés' tegséBek ellen.
mlodi ha,-,.j, ie.. urej MOLL A. rídj.gyet éi aláiriaát riaeli.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
íkk
e) v,K_vtt
¦el.oét, dívnátok f[7ull»dA- .., k<Slik« éa htim«aé*D^.
L#y iivt| ára hauulalí ¦Uftitáml 80 kr t é Bakúrik az orstág mioden Dev«?wt«i gyogyizertár é* »nv*í k<Teakvdésb«n
Rákiunk Nt>gJ-Kutii«a»n:**lua J gy>iKyií»résx, Roaenfeid Adolf, Feiiel-hoft-r Jóraef. P:-m;ib***j tS Deuücb umkcil.
MOLL A flyégyuerétz c>. klr aévarí izálllti Béci. Stadt, TMhlukM 9.
Kliimaréi MOLL A. yógyíieréiz nrhos Béci.
KitUoÜ Moll-file fr*ücti* bor«cK íi "iój» vidékem-i. hihPtltnQl milki-dík Killiljnn nekem 50 Ovegg»l, wii>] az emberiiég segiuégárek ¦ zletet óhajtok tartani nia-AQKiá! Mély ti.atel«tt-l
.il91 '¦, f»: Htrmf. lelké-z Mieb'ilii'.ban
jp
3094 5—1Ü
Borral vegyítve kitűnő
táróUgoa iúraktir S
Előkelő orvosi tekintélyek
dr. Korányi tr. kir. taoácaos, d tr. dr. Kétli, dr. Schw; dr Mú.ler Káin Grroai Sándor tQflfj;; bély m, taoir. dr. From Pál kir. taof Gjula, m. tanár *« f(>orvo«af dr. Batitf Reíniti, d. Herin aib Budapesten; di rendelő orvot Karli Brauo tr. udvari ta Kokitanaky tr. k nácaoa, dr. Scboi Ü»er tr., dr. Winten dj. Herei e^yetomi Rótt tr ler, 1
Kanti, dr. Qold orvos atb. Bícabi ítélet
// Hygiea-L/ Sprudel
* / oamcaak a leg- -47 / kítíin&bb, leg-krllcmiiaebb iiü igéBtcégoaebb it»i, hanem *>gy-Meramiad aieméti-> lélegté>i«a riio tervétetek baja-
°s.:«
mw'u
B l 11 A I
Hiút bistoa haahaj ó ^&l a legkitü-
aV* rf~\ /"» rTW T oJbb or'vo.ok által mqí-hC.1 II M ¦ V dsD b»bi[»líg-k. .ér-IWJV/i T dugulí.. .r-D>ét, mii
KESERÜVIZ FORRáS J
igu
ˇ «ae- éatülyöa (tchroph-Ub) aaenTede«eknél; —
idsg'elét. kötzvénr, bf.rkiúléa. mm*kreke<l*a arb. itb [láD'almaktal.
Kíphaló minden gyógytirbao éa FütterkereikerWaben. TiaiH>-tlel
a tulajdonosok : LOSCF TSStTÉfEt 3"T6 '.i-io
jODOQOOOOOQOOOOOOOC
í'.i; csavar lazái magj. tir. es oszt- csasi. lizar. szab.
BOR-" GEPSZÍJ GYÁR
KRAISZ JÓZSEF FIA
UAKCZALI deli TMat-állcmái KESZTHELY.
- alaoittitatt 1830-iea — ÍMira|Hlt géBszi] kireit. ezekből kéamalt flay- iaapr&fnaJt f«rrttzt*tt
'i tnjait "VH <*" oro.zal gyártott rarro. ém kSt6 fiijait, malyeknek m<-Lü.^íllh me« noha nem letételt jtStágot eredraéDjemoek. A itijak TÍzmemtesrk le^eröstlil: gö% én n"dve8aégekn«k romláe nélkal ellentillaak, cam nyutlnak é« a forraimtisok toha szét nem válnak
Országos magy Gazdasági Egyesület Budape st. Köztelek =•¦•¦ ": BIZONYLAT
Kranki JóiSef 6a Somogy megye marcxal! gjároi által «x on tagos maeyjtT í*7At*i.g\ eiyüilet elé bírálat végett bekQtdött i«prefúlt M f»r ratiUtt |éptZÍjak a magyar állimva»utak gépgyárában és a királyi Jóu-f-tnuegyetem mecbauikni laboratóriumában ax ornigos gaül. egy«QUt gepéazt-t i *zükn»ztálya re>zére kiküld«H bizotuága elórt ai«k»ierÖPB megviugáltatTáo-\ k'iv-Plkeió tuiajduariK icmUcáJ titlak :
1-Br. Ab itnpregnaiái teljét lévén, a nijak miodeüÖU, ott, a hol ne]rtpiég (¦» a gőz befolyá&áoak voltak kitérő — a befolyáaoknak aikiratpn
2 szór Ciekély nyulékooraágga! bírván, e szíjakat kar ti tani nagyon
r.tkáo -íükiegM, ugy hogy »s állami gépgyárban 34 napon állandóan vOks,
| d.-*heii tartott két axij koxfil, — eaen idő alatt eaak a* egyiket kellett 80 mi-
8ilnicl''rriil ai»nkurtiUni. __ 3-axur. k tsijak vigeiDek a megerStitei melletti nsazefoirintá**
~ c««k^ly iiyulékooy"Áta el8ny»»nek mondható - a ex Catseforraaztáj oly 8«i-lárd, hogy ^] millinécer»M.kint 2,505 kgr terheltt-tétnél a »zij eliaakadt de a f<<i nuztaa ni váliozáat s>-m si«ot«hí«U,
4-»r A .aijak J ¦iilin.ítereukint átlag 2*8 kg. terhelik tett állottak ki. Keit Budapesten, 1883. márctius 19-en.
Ai or»i. magyar gasd. ©gyeaaiet oevébeo Korisiulcs László a. k.,
3*.)8Ő 6-6 elnök.
SQoooooooooooooooocxxxxygxxxxxxxxxxxxxxx
Leejobb óvszer a kolera elleo
Diratl és Társa
Etyetene* ekék egészen vas és aczélbol
bármely asallitva
S—7 mélymfoetflt aulya 90 kilogr¦: .... 81 frt
4-ö - «.....W -
6—10 „ , 1W , ... 87 .
Klókéi nélkül mioden eke 2 írttal okao1>b. Riállitiui taliga »t«k« uUk kimélé^ri* fi ft Hint. lapok t* árjegj>ék*k ingre" «• b^ra^ntve kül.ietnek. 389 fi —10 Snjca-kavauók mindno o»ey»4gb»ii, * legjobb tajiák. bármely pircib-Q aiái-lith»iók. Vmratli és Társíi g-adaaigi g«ípgy*'» Pr.itRi»-Biibiiiín.
Fönktár Maey«rornai»K rítiére Budap*«! Vaczi-knrut GO «aro
Xestlé Henrik gyermek táp-lisztje
Tökéletes tipsze.c csecscoiöknek és giengp gyermekeknek
Egy doöoz: 9O lt •¦ lal
tisz ok-levél
AHÁNY
c r in e k
Számtalan
bizoiiylfliok
i'lM»rangu orvosi
jkgv Uikintólyektől
többféle
kiállításból.
NESTLÉ HENIII SŰRÍTETT TE/E Egy doboz 50 kr,
K íi r I k 1 i r Oszt r.-M igytrorszáf; részé re:
«*-."•>•*«•• B K K L I V k F. k^"«-"" '
N«fy-Kani«aáii: ?ts»eihüffer Jóxseí.éa RotenfoU Adolf kere«kedüknél és ^íagyaror-3087 7-10 axiö 5s»*«*i gyógymertáraiban. **
Budapesten.
Ajánlj metbó
VII.-, .Imó-.rdJ-aor 3. •«•¦».
iiabdalmasott ünmüködí tiiredínjuit, bullimioll ac«éll--wvabbi aiabadalmuott Blaiiuk éi Br-ctk.fel» jlóllS- «" «^ai kaljbiit, valamint köaponli ftréabereDdéaeit, aa át saaba-d.lma mserint egy »ajjj .óbb helyileg •sámára, mely utóbbiak ktiiŐDöaen ui 4p0l«l>>nél, isii lakni., kórbáatku*! nb. í.elISitelMlo!, Taf>y aiallf.itutés nélkül
igtn oélaierUan alkalmathatók. Ajánlja továbbá Taiam«nayi ax épttétr azakmába tartosó munkáit, úgymint : épüld'-, mű- ét >aerkeiati lakaioi icgla «a vakolat tolható gép«it ko»iaolt Tagból
munkáit.
Mintakárlyik «a kólU*j;veC*a»k ingyen éa barmon ive- 3066 6 — 26
:n ^ « n* * *
^ í V! s IC 6 s >t
51114 g
ai^^ te x
* i
X
X ! X ;
X j
?lil x!
" 5 •< - °" ^* '
;!«•:" X
II1I X
X
L•;

X" fs
Anna
iL5 Ct». httsza- óriail Ltrt ty-haju-MaU melyet aa ált*l»ni tolixláit kenö<'« 14 havi hasuiálaii uun uyerWm, mely m.g.karfaboi.. a tajh.l-lláat ^ÖM'kMU a I aliített 6a •rwu a hajbűrt, ur»k-nál rl««-flt egy telj«i ertt l«kÉ ¦* vett. rövid ideig vftló haixnáiat után % bajnak. vaUniint a n««kalimk termé-netet iiiot és aUrQnég«t kniciöiiö* p« m«-góvja kortti ötiüli-tól a )rgmaga*abb korig. Egy kü<-»ög ára ÚO kr.. 1 frt, 2 frt fontával küidíí naponként a píi.i előlegei bt-küldése vagy po«untáaTét mellett az egétl 7itágba
Ctillag » T«rw. Budául ti-, raU uicz« tü.
Hamburgból Newyorkba
HavrebőlNewyorkba Stettinböl Nowyorkba
i H ;ia[. alatt
l Nt
haronkiat harotnuor.
Hambureból Hexicóba
liavonkiot egyszer.
A tárcaxHL posugözbajói kitűnő ellátát mellett mind a hajösEobákban úgy a fö-délkiizben elhelyezett ntasóknak i« a leckedvezöbb ntazáai alkalmat nTUÍtauak.
Bóícbb fclviligositist nvuju» képviselőség Prágában Wenzelplau 15.
PEZSGŐ
Ayala & Cb.
Vídjegy. Kapható Kiöl-™
rKSSKI.IIOFER JÓZ-EK urnái.
Wijiiits József köovTDyomdijiból Xtgy-Kíniisin.Melléklet a Zalai Közlöny 1887-ik évi 37-ik számához.
minden védelemben részesiti. Az angolnái tehát épen ellenkezóieg »z állatokkal való jó bánásmód a meg-szokjtt jelenség, mely neki ott ködös hazájában föl nem tűnik. — Nos, ezt az angoltvégig kísérjük fővárosunk terein, ntczáín ; bevezetjük müveit köreinkbe, éreztetjük Tele ősi erényeink legnagyobbikát: igaz magyar vendégszeretetünket. Föl fog kérni, ismertessük meg társadalmunk árnyoldalaival is. mert nem barátja a tslszínességnek, mélységre törekszik, hogy alapos ítéletet szerezhessen magának; elkísérjük tehát varosvégi bünfészKekbe s azt fogjuk upasztí.lni, hogy velünk szemben mindaddig tartózkodni fog az ítélet mondástól, míg észre nem veszi, hogy őszintén bánunk vele nem szépitget-tünk, nem akartok téves utakra terelni. Mihelyt erről meggyőződött.
ni nem csak szívtelen, hanem esztelen cselesedet is, minthogy nem csak rút hálátlansággal viszonozzuk az állatnak — nekünk tett — hasznos szolgálatait, hanem állatunknak Aron-lása által minnenmaguaknak kárt is okozunk; ha egy szóval ahhoz szoktatja az iskola a még képzékeny szi-vű tanuló-ifjúságot, hogy az állatotokat kíméletes szelíd bánásmódban részesítse : akkor, de csakis akkor fog nálunk az állatvilág iránt barátságtalan, dnrva, kegyetlen közszellem megváltozni és megjavulni. — Még pedig a nemcsak népiskolának, hanem a középiskolának is feladata, annak a közszellemnek átváltoztatásában, ille tóleg erkölcsi javításában és nemesbítésében részt veDni s ernyedetlenül közreműködni. Különösen a magyar
növénynek kárt okoz. Ezt a tanító {tdéleges gyümöllcíkialitas bővebben igy fejtegetheti : vásár.
Midőn az ember erdót pnaztit, fákat .irt oktalanul, timéletnenül, magának és utódainak is cárt tesz; mert az oktalan erdóírtásnak, a ki-
méietlen fapusztításnak káros következménye az hogy a fahiánynya.
1887. éT okióber havában.
1. A budapeeu kereskedőim! mute-um, helyieégflinek (nagy iparoiarnok) időleges kiállítások siámára f«ntarlott
b
csakhamar a vízhiány is beilt mely-!hó 31 én besáraiik. nél fogva a legtermékenyebb vidék is rövid idő muiva kopár lesz. A hol tehát az ember a mezó. rét. erdő iránti kötelességeit nem teljesiti, ott stjat érdeke ellen cselekszik, saját jóllétét veszélyezteti. — S igy van az állatokat illetőleg is. A hol az állattenyésztés hanyatlik, ott az emberek jóléte is csökken, mert a mint az állat az ember kedvéért van, ugy van viszont a ember állat kedvéért.
régiében gyümólcskiállitást, illetve gyü-mölcaváaárt rendes, melyf. évi október bú elaó napjaiban megnjittatik és ugyan e
és német nyelv tanára tekintse a kö- Ha az ember így szól lovához: .Te
zépískolában nemes hivatásának a
kíméletesen, óvatosan ugyan, de ité- nálunk naponkint uton-utfélén mél-letet tog mondani s ha nem is első tatlannl bántott. szivtelenol sanyar-helyen, de a másodikon mindenesetre ; gott állatok védelmére kelni s a ta-föi fogja hozni az állatokkal való j nuló ifjúságnak szivében az allatok nem czélszerii (kegyetlent gondol !) iránt a nyájasság és szelidség báj-bánásmódot, mely mintha azt bizo-. virágait ápolni és növelni. K szép nyitaná, hugy alsóbb népoiztályunk i hivatást az említett ntelvek unárai nem épen jószivű.* E bevezetés után |részint ugy teljesíthetik, hugy
több ízben oly szemelvényeket is olvastatnak, magyaráztatnak, tárgyaltatnak az iskolában, melyek nekik annak fejtegetésére is szolgáltatnak alkalmit, hogy mely indító okokból
letet okozna s a legkeményebb bün- j kell az állatokkai szelíden bánui ; tetésben részesülne': — a kiui.ó ál- ré»/int-ugy, hogy idónkint írásbeli talvetó* megpillantásakor .angolunk dolgozatokat adnak föl a tanulóknak elfordul*, hogy e barbár állatkínzást látnia ne kelljen ; — valahányszor pedig iókinzási útezai ingyenelóadás-nak a szemtanúja , a mi angolunk, elhagyja flegmája s egy erós ,God dam !* mellett kifakad : ,No uram ! ez mégis ázsiai barbárság '
így ítéli meg, ime a külföldi
a szerző a kinzóeazközöket (a kínzó alkotmányt, a kínzó általvetót, a gúzst) mutatja be olvasóinak. .A kínzó alkotmány" láttára .angolunk azt jegyezte meg, hogy Angliában csódü-
gy
ember a nálunk gyakorolt illat- véleménykölönbség csak
. kínzást! A az, hogy
az idéztem német füzetké-
nek a német szerzője azt .barbár 'durvaságnak" mondja, míg Hermán Ottó-nak angolja .ázsiai barbárság*-nak bélyegzi.
Ki állapoton segíteni, e bajt orvosolni kell! — De hogyan ? Blég-e az, ha szigorú rendeletek adatnak ki az állatokkal való kegyetlen bánásmód ellen? Nem!— Míg nálunk oly kőzsze-:lem, mely az állatkínzás-
melyekből az állatkínzás aljas és nem telén, szívtelen és e-ztelen volta épen ugy kitűnik, mint az állatokkal való szelíd bánásmódnak szüksége és kötelessége. K szó- es írásbeli fejtegetéseknél a következő legyen irányadó :
Az embernek kötelessége testének fentartása végett eledelről, ruházatról és lakásról gondoskodni. Meny nyíre pangana a földmivelés, ha ekét-huzó barmaink qetn volnának ! Gyapjúszövetből ruhát, bőrből lábbelit nem viselhetnénk, ha az ál- ' latok nekünk a hozzá való gyapjat és bőrt nem szolgáltatnák. Az épü-letköveknek szállítása mennyi bajjal járna gyakran, ha vonó-barmaink nem volnának. Mily szomorúak volnának ligeteink és berkeink, ha ott a madarak énekét nem hall- hat-
tí.l borzad, hiányzik, addig nilnnklnók!
legföljebb csak ott nem fognak az az állatvédő rendeletek ellen
emberek véteni,
hol őket éber szemmel
kisérik; ellenben kegyetlenül fognak bánni a tilalom daczára ezentúl is ott, hol felügyelő, rendőr nem látja őket. — Az emberek nálunk csak akkor fogják önként, meró szív-jóságból, puszta könyörületből az állatokat szelíd bánásmódban része-
ha nálunk az a mai
köz-
mely az állatok győtrését
siteni, szélien
részint közönynyel, részint gyönyörrel is nézi, gyökeresen megváltozik.
Az állat ennélfogva az
embernek nagy jóltevóje. ugy. hogy nem köszönhetjük meg eléggé a Miudephatonak azt, hogy ai állató kai hasznunkra és gyönyörködtetésünkre teremtette. De hogyan rohamok le ezért hálánkat a Teremtónek jobbat, mint hogyha az állatokat nem kímtzuk ? mint hogy ha az állatokkal, mint Istentől kedvünkért teremtett lényekkel, kíméletesen, sze-
líden bánunk 'í
Ezért kel már
arra való vagy. hogy rajtad lova goljak, hogy terhemet bűzd', a ló iszont igy szól nyíhogva: , Te pedig arra való vagy. hogy engem megabrakolj, megvakarj, nekem ist-iiot építs, mely engem az idő viszontag ságai ellen ótjon, hogy mindenképpen jól bánj velem, ha azt akarod, hogy sokáig vehesd hasznomat.* — A barom bőgve, a sertés röfögve, a juh bégetve igy szól az emberhez : , Ha nem táplálsz és ápolsz minket kellőképen, ha nem ban&z velünk jól. akkor sovány húst, kévét zsirt, rossz gyapjat kapsz. A mint te nekünk, ugy'mi neked!* - A madarak énekelve igy szólnak az emberhez : Ha minket szivtelenül üldö-zesz, ha fészkeinket kirabolod, akkor elveszünk, elpusztulunk, minek következtében a férgek és bogarak megeszik fáid leveleit, virágait, gyümölcseit, valamint a földek vetéseit is.* — Az állatoknak e beszédeiből a következő igazságok folynak: .minél kíméletesebben és jobban bánunk igavonó állatainkkal, annál tovább vehetjük annak hasznát; miuéi kíméletesebben és jobban bánunk azokkal, a melyeket tápláléknak «zá-1 nunk, annál jobb és annál egészségesebb lesz e táplálék ; és minél jubbau gondozzuk azokat, a melyeket a magunk gyönyörűségére tartunk, annál tartósabb lesz gyönyörűségünk is.* — Ne bánjunk tehát rosszul, kegyetlenül azon állatokkal, melyek nekünk hasznosak ; de még a kártékony állatokon se kegyetlenkedjünk ; pusztítsuk, ha szükséges, de kegyetlenül velők se bánjunk : mert a kegyetlenség ember bérhez, legalább a vérengzó vadállat fölé emelkedett emberhez uem méltó. Tanulmányomat nem fejezhetem be jobban és szebben, mint Hermán Ottó következő szavainak idézésével : .Korunk anyagias irányzata iulhaj-tásaiban az önzésnek oly nemét kezdi nagyra növeszteni, a melyet az, kinek
az ó-szövetség is az állátok védelmére megparancsolván, hogy a hetedik napon az allatot is kell pihentetni, bogy a
De e »<Jü\örtelén szellem megváltó- ímezóo eltévedt birmot haza. kel! ve-zását csak az iskoütól várhatjuk. — zetni tulajdonosához, hogy a teher „Junggewohnt, alt gethan", moüdja alatt összeroskadt szamarat föl kell a német, ki ezzel azt akarja kife-:begiteni, hogy oyomtató ökörnek nem jezoi, hogy minden az ifjúkon szo-'kell bekötni a száját, bogy a makistul függ. Vajmi nehéz, olykor ta-, darfészket nem keli bánUni, hogy lá:i lehetetlen is, az állatvilág iráoraz állaton könyörülni kell- (rAz igaz síéliáebb, könyörületesebb érzelmeket j gondját viseli barmainak is; de az kelleni oly felnőtt embernek & szi-!istentelen szive kegyetlen.' Salamon
vébeD. a ki gyermekkorában az állatokat illetőleg, durva könyörtelen bánásmódhoz szokott. Ha az iskola a még minden jó, szép és igaz iránt fogékony kebiü tanulót az állatokkal való szívtelen bánásmódtól visszari aszfja; ha nem mulasztja el őt minden alkalommal arra figyelmeztetni, hogy a kegyetlenség, mint a fenevadak természeti tulajdunsága, az ember nevét viselő lényhez nem mél-ló; ha megérteti vele, hogy oly állatot, mely minket nem bánt, bántani szhtelenség; ha arról győzi meg öt, hogy hasznos állatot rossz bánásmódban részesíteni s ez által egészségét, erejét, épségét, jóllétét fogyasztani, ccökKenteni, tönkre ten-1
példabeszédei - 12, 10) stb.
Arra is figyelmeztesse a Unitó a tanulót, hogy az emberhez, az ál lat legközelebb áll, mely épen ugy érzi a fajdalmát mint az ember ; hogy az, ki az állaton könyörül, jó
szivű lesz embertársa iránt is,
míg
ellenben az. ki mint gyermek álla cokat kinő*, felnőtt korában embere set fog kínozni.
Ne mulaszsza el a tani'ó a tanulóval azt is megértetni, hogy az embernek az allatok iráut is vannak kötelességei, sót még a növények iránt is; minthogy minden a világon kölcsöuősségen alapszik, melynélfogva az ember egyúttal maga magának tesz kárt, midőn az állatnak vagy
2. E gjumölcsvásár cielja :
a kö'iöuséget H»gyarorsiág i< li gyümölcsfajaival és besteriési forrásaival megismertetni, a baaai gyümölcs kelendőségéi eiómosdiianí éa annak új pi»cto-kat aaereini.
3. A kiállítás tárgysi :
alma, körte, bira, laaponya stb. ; — dió^mogyoró, mandula ea geistenje;
gyümólosfák, eaaköiök.
4. A muieum igaagatóaág* kiiárólsg gyakorlati Clélokat tartván siem eló'.l, empáo oly gyümölcs bekütdéaéV ób«jij», mely minősegénél, va^y a termelés men; -nyiaégéuél fog»a nagyban eladáira éa kivitelre alkalmas.
Ennélfogva felkéretnek a termelök, bogy caak oly gyümölcsöt jelentsenek be, elyból nagyobb kétilet felett rendeikei-n«k és a melyre nagyobb megrendeléae-Kel elfogadhatnak. A legkiaebb mennyilég, mely beküldhető: almából, koriéból birsalmából 100 darab, a többi gyümölcsfajokból 10 kilo.
As igaigatóság további telssóliláaáig ai elaó küldemény amaioknál ne baladja meg aa 5000 darabot, at utóbbiaknál a 100 kilót.
Kivételt képeaoek oly gy&mötcapé!-dáoyok, melyek hasai gyümöic«fa-teDyé«-lÓk állal a gyümölcsfákat venni óhajtó kösÖDségaek bemutattatni atáadékoltatnak ét a raüyekbál egyet példányok ti mintakép beküldhetik.
Ee esetben ac eladó gytlmölcafacse-meték tsama koileodő.
5. A bejelenté* n ide mellékelt be-jelflBtési it egyes rovatainak pontúi kitol téee mellet f. eví aseptember bő UO-aig easkósleodó.
A bejolontott gyümölcs legkéaAbb f. évi ssepiember hó 25 éig bekíildaodú
A gyümölcs kosarakban vagy hordókban tsálli'.aodó. Mindeu kotaxb* vagy hordóba a kiállító nevét, a gyümölcsfaj eloeveaését és a darabtxámot vagy »úyt magában foglaló j^g><ek ctatotaudó.
A kiállítók vasúti igaaolványt nyer-oek, menynek alapján a vaauti ssállitási díj 50°/Q-nak elengedésére tarthatnak igéujt.
6. Térdíj nem fi*etend<5; a asülcaég»s allváayokat és aattalokat m muf-um igasgaióaága dijtaiftnul tiolgáltatja ; ha-auolókép a gyiimöics kiállitaaára asolgáió tányéruk ia ingyen bocsáttatnak a kiállító rendel kémesére.
A musHum által eiakösölt cUdiaok ét megrendciéatk után 10*/, jutalék Bie-tendo.
töltött buaeiu múlt minden egyes otnt-laoata vooul el lelki asemei előtt. — Ai életnek valódi keveréke, miként a ter-méeiet adta t ennek ne egysierre dominál. Es ei ai ii oly sajátságos, oly saokallan : Uupe saellem, melyben a qtiantitái különbsége ba nagy iaa kicsiség nem izokut-ja el magát, banem átérestetiegéei valójai apró erejével. Oriáai súlyát. Mi sincs benne anyagi, melyben as egyik alkat-réas, h« kisebb, a nagyobb elótt meghat, rál, — banem'minél kisebb, annál ioten-sivebb, annál megkapóbb.
Ebben a sieliemi birodalomban van 'g*1 j°gegyenlo*«g, e birodalombao örökli •¦ «prósig a nsgyság jog.it, érvényre emeli és egy kis ürömcaóppeoeke teljesen á:ereileli magát, a kellem és öröm óriási mennyisége köiötl is. . . É« talán ea aa ig.s, jog éa igsaaár, bogy ebben . nevetett éa gyűlölt, imádott és megvétel! | olj aoksaor felkarolt a mmdannyisior e. tiport ks respublikában, a mely hti ugy ao-auoyissor térünk viiasa, mint ahánysaor lóle elfordulunk, — a goodvieelés által igy van berendelve, hogy multunk emlékeit meg a jelenben ia ugy kell vennBnk, mint ahogy a múltban édeaaégeivel ás keeerütégeivel, reményivel ea oly gyakori fnaíódáaaival előtltlnk megjeleni, — ebben van »i a váltoiatoaeag, melyért aa emberek rajongnak, mely orfil, kitartást ad a munkában kifáradt léleknek. Alt mondjak a böiceésaek, ha miodei nem így leane berendelve, megölné s mono tonia ! Ki butonyitotta be eit ? Ki enoek elUukeiójei ? Filoaofiai probléma, mely-lyel e helyen nem akarok toglalkosoi. — Hajlandólágom ma egy leleklam problemáhoa veiét, melyet nem tudok, de nem is akarok megfejteni, s talán aoha senki sem less képei. Ma van ai évfordulója l — Európa egyik világvárosában történt ; nagjon jól emléksiem a napra, mikor a mennyből! utaikodója, a oap oly királyi pompával siállt fel birodalma trónjába, — mennyezete as aaurkék, aaep lótlen és mosolygó ég volt, mely, aaonban estére elborult, fátyolt vett magára as ég, betekerte vele a világváros lakóit, s miot a gyánfályol mindinkább terjedt, még a mesaae külföldre ia, a vitte magával a Hiobpostát s a bol ei járt, gyáist s köny-nyet hagyott nyomában!
(Folyt, köv.)
. A mtUflUm igaagatóaága a beküldött gyümolca el rom Iá ta e»«iében nem nyújthat agyán karlériiéat, miodaaunál-tai megteeudi mind azon lutéskr deleket, melyek a gyümolca jókarban tartaaár* oésve atükségMek.
8. Asoo gyümolca, miiy a kiálliiáa betejeiiéig el nem adatott és a mely lelett a kiállító november hó 3-áig nem rendelkssett, elárvereitatn- ét a befolyó öau«g lO*/e lOTOnátával a kiállító rendal-kesétére bocsáttatni tog.
szive meleg, csak aggodalommal néz-' Bud.pest, 1887. augu^ma hó 25-én ht A báá éét jóté
Nemem
het. A barátság, a részvét, a jótékonyság számító kezd lenni , a szivek MStlülOíitS kihűlnek, eltávolodnak egymástól ; sót "ind
a házi tűzhely melege is megfogyatkozik : — a gyermek világ az ártatlan ság igazi korábin korán érik és számítóvá kezd válni, S a modern nevelésnél sok jut az észnek, de vajmi'
kevés a szívnek, a kedélynek ! Se- (B°ld°«ul1 barátait, emlékének ajin künk el kell vinSünk a szeretet, az irgalom eszméit a család tűzhelyéhez
CSARNOK,
Egy elhalt pacsirtáról
és be az iskolába ; be kell vinuttok oda az illatvédelem eszméjét is ! A gyermek, mely általunk vezéreltet?: fölismeri, bogy az állat hasznos és az ember szeretetére s irgalmára méltó léDj-szivébeo föl fog melegedni, érzelmei Demesb&ini fognak s e talajból majd kihajt a virágok virága a:a tiszta emberszeretet is. E nyomon baladva megérhetjük azt, hogy a szívok szerinc jó emberek száma nem lesz oly két-ségbeejtöeti kicsiny, mint a milyen ma. Mindennel valóban éló hatást kell gyakorolnunk a még romlatlan s épen azért még fogékony gyermeki szivre, minden széppel és aemesse!, hogy az ott meggyökerezzék, megeró-
(Sx«ptember
irÓMiUlo
, íéQFkép-k T&oo&k
fllAttem. siépea, rendbe tfláliitva. Hiod egr>khei egy-egy kedrsi emlék kút, mindegyik kedvesen b'Ste*! nekem i múlt érekrói, meljeket, mint vándor töltStlem európai uttsáftombto, mindegyik felelevenít egy faledbetlen képet, mely «s idegenben néha egy aiebb napot teremtett llioiomrt
NkpUruerQleg vadnak fellillitva. naponkint, Detenkint vihoiik helyietQk. aDial a sor egyikre vagy másikra kerül, egy-egy beaaéden caacaka ajk édee«a mesél nekem, átokról a szép napokról, me-
lyeket i
y-két
vagy amott, ennek vagy
birom éve itt-annak a. társa-
lágaban töltöttem, felvidítva a néha bo-rongói emlékeletet, mely néha aa embert
Borongó* emlékeiét !
Hát ilyen ii van?
Világlátott ember, ha hoasiu, hoaaiu
ellepi.
södjék 5 kitartson a aziv végsó dob- ut.,ásáWI egyswr már huater, . eml«-baoásálg. THEWREWK ÁRPÁD. \ keit maga elé állilja lel, a. idegesben
; A Szent István napi népünnepélyt i rendező bizottság elszámolása.
i Bevételek : a) adakoaáaokból. Her-
telondy Béla 5 frt, Ssigrili Kóbort 20 frt, Birichel Ede fj frl, Kállivoda János 1 trt, Janky Károly 1 trt, Csintalan Pál 1 frt, Tripammer Gyula 1 frl, Cseresnyés Slnaor 1 frt, gr. Hugonnay Kálmán 1 frt, Tótlósy Béla 1 frt, ifj. Weisi Tivadar 70 kr., Molnár tiaatbelyettea 70 Kr.
n) sorsjegyekből: Wucskics Janóitól 326 frt 50 kr., kéaóbbi eladásból Bános Béiá'ól 1 frt 75 kr.. dr. Kán Kálmántól 3 frt. dr. K'.tbschild Jakabtól 10 frt, Knauss Boldusártól 10 frt, ifj. Feaeelho-ler Jóistttól 10 frl, K.poch Gyulától 10 Irt, dr. Csempeaa Kálmántól 7 Irl.Tandor Ferencitől 5 trt 75 kr.;
c) dijtekéiésbol befolyt 18 frl ;
d) tombolajáték eredménye 136 Irt 33 kr. ;
e) be:épti-iegyekból befoiy 508 frt 45 kr.
Üsaieeen 1085 frt 18 kr. Kiadások : BliotUági Mlf egij 5 frt, j belépti-j 'gyek 6 frt, Saalay György saoj- n gának 6 frt, rendórségi engedélyre bélyegé 1 frt, dr.Csempééinek kisebb verienjekre 5 Irt, lovakért 135 frt, Fischl Fülöpnek 31 frt 33 kV.. B.chr.ch L. H nak 35 frt 20 kr., Scbiffer Vilmosnak 4 frt 60 kr., Unger Ullmsnn Eleknek 7 frt 62 kr.. tusoltok d'j. 10 frt, ciigányoknak 32 I frt. mouaresóknak 3 frt, Strem és Klein 22 frt 83 kr., Eogel Adolf 37 frt 7-4 kr., lüioltó sentkar 40 frt, Saeiler Ferenci 3 frt, Tripammer Gyula 4 frl, munkáiok-nak 43 trt 20 kr., njirf.vágóknak 1 trt, töld'hordáaért 4 fn 76 kr., Baar Jánosnak 5 frl, Tóth Jónefnek 4 írt. homok éi máasófáén 2 frt 80 kr.. Vucs-kionak 18 frt 35 kr., Horváth Jáuos 25 frt, Bauer Miksa 13 frt 06 kr., Bacbrach L. H. 7 fn 95 kr., Sommer Jóiaef 15 frl 50 kr., W.i.1 és L-doíst; 19 Irt 15 ír., Ro.enMd Adolf 36 frt 80 kr., Sommer JóisefnekZl frl 80kr, Pongrác* Adolfnak elílejr 7 frt, WViaa Ladofsky nak 5 trl. J.nda Károlyoak 4 frl, Sávcl Jánosnak 1 frt 80 kr., Kaiser Jossefnek 2 frt, Ssitár Ferencinek 14 frt 62 kr., Ssauberer Jánosnak 1 frt, Wajdita Jó-•sefnek 14 frt 50 kr., F«le,hofer Jóaaef-nek 9 fr. 60 kr, Benedek L«jo<nak 1 frl 30 kr., rendór.égnek 20 fn, kert di-saité^Sre Pongráca Adolfnak 30 Irt, Fisobi Fülöpnek 6 frt 80 kr., ülv. Lan-ko>ic Jóssefné 4 frl 70 kr, ~ 730 frt 1 kr.
öisies bevéel 1085 frt 18 kr.
Üxies kiadás 730 frt 1 kr.
Marad Haltán 3&Ó frt 17 kr, a nelj j„eki ajá-dékozott kegyalmek-n ...vese,, roveconal^gy ^tony.k.J. íy-rn.e-
örülnek . vei- *gyüu hálát ««ogeoek I.- kot sitiit, 1- él. mind csipesz - Foljs.
....¦.•Ír kik ól ismerni vele éViotWziti (emesmeftyei kózsegb*u az oláhok a>ámos
eavesoc VOitaa a rao- i Jbgyeoei iid»i u«m isu-ooi', j"™™1 —- 'DU"'f ^. v , i ,ji_. i___:il,..i... l _ i>^_.....
..oob.a .1 ... *», lm reo/öra^uí,. ~ <!.«• fijy.l.- .1* »•»• wro.crf.-k 1-hett.k. Kn.pp J1 ét. .„: már U va„ . p.ac.o. kó..»l„ iíj. ..rj.dékot, << ... — 0 Felteje inr
l'l
követkesőkép úsztatott el; asegény tanú- | bukkant, s es«kk«l harosot is vívott. Több [ugy hogy ezen csaléteknek vali
lóknak kóuyvek beszerzésére; Janky j lövéat inléaett a osendőrség s a rsblócss- i tolvaj nem ludotl elienállui és a ic-avc*
K+roly gymuas. >Lazg. 25 frl, Morg*n- p»t ia a csendőrökre, de mindkét részről • arnó azon volta magit éazre, bogy a 12
b-Saer Jini>« poi({. mk. igazc 26 frt, erf-doaénytelenüí, mert éjjel volt ¦ a helyi j frtot tartalmasó bugydána volt nincs !
Nt*m«th Ignaci népisk. igazg. BŐ frl, BÚo viszonyok is igen kedvezők vollak a rab- i Egyebet lehat nem teb"iett, jeUntést tett
S mú israel iak. igtxg. 2b ír;. Ip*rteslü- ; lókra nézve; annyi
!"t 10 frt, Hadastyan-agylnt 10 frl, Tü- ! hogy a banda holléte most már tel van , a pi_ _ J „
zolió-egylnt 25 frt, Zalam-icyei lüzkiro- j fedezve a a megállapított lerv aaerint agy eredemény aelkU'. Ugyanis heifőn t. hó
sultak ^0 fr', SzinbiT alap 50 fr, Viroai I aaólva kórülaárl rablók alig menekülhet- j 5-én épen akkor caipte nyakon egy
•etrélyalap 10 f.t. l7kr. Jövő é i költ- ! nek az úldötő caeodArség fegyver gvürü j dor Svaniot>r Károly ¦agyreroényii
se*: élői iraiiysat 100 frt.
D-. KOTSCSILDSAMU
jéultirnult
Dr HAUSER JÁNOi. UNGEK ULLMANN ELEK.
zaeb- feli-melik öt sől, s az Ia
L.T'/onapi emberek kft- kiadása elfogyott. — Engel Addt péoai á..-l e»en tulajdonaiért nagykereskedő nemoaaéget oye.-t. — IVt-«1 ngv KBstony, ki 27 gy*ra.e-
-:szePt
lelke-
iidvözÖitetett 10-én este 8 órakor. Disz^a-
-yar caelédet legyilkoltak. — I'écaeit olduláii heatüateitetett.
— Külföldi r h B smarck 207 t gulyu. — A bolgár mioialerium met;-— Az órü't U ló bajcr kírál?
E i r e k.

i.ybol
1 gazda-titánéi, majd Ci*r*b»ucíoo egy gaz-d»i polgárnál ém így több helyen garaa-jdaikoduk, Gelsen már 3 sap óta üinak
f tervöket. A corpua dahcti eléggé igazol- j folyó í I ja, hogy a gaatedri
ié pénstárcaáj:
lopáauál ia, a pénaből osak l fri voll ine<, a lobbival Svi ifgyur elég elegánsan tilólioaioiie c
&.ÜU-
Sumeghan nincs vannak, fii doni nem lehet, ivó vi-
— Ü Felsége Nagy-Ki
lént átutazás* alkalmával asun
ró éljenaeas el üdvözölte a va«utm<
tei elözönlő népaokaaig. Az indóháznál
t«a lilétek záazlóikkal jelenek meg. — | Szeuásvölgyi puaYtáról, mely Tarányi \ BLis-malomnáf fürödnek, sokan samház-
C*aktoroya valóbaa költséges e- emléke-|wr birtoka, isme. más rabtók ó lebeDft ban gőzfürdőt
zatea fényben úszott. Mir 7-éa este hul- ; loplak el szeptember 1-éo virradóra. ami1, constatálunk, de val<
nem csak .okoaokkal és kesékkel, hanem jiünk «e lesz ma holnap, mi lesz i kiiüuó lőfegyverekkel, revolverekkel éa j Ki ki ü$y segít magán, »m;kést tud. Egyik °~ \ pisztolyokkal voltak ellátva, és b Őr tacskó [ bort, másik sört iszik, enyhíti ssomji', A i pénztárosijuk eléggé kitömve volt. — A j gyermek sereg Sár-álláabaa, uémelyek ¦—¦-—¦ ¦ .-. . ^ niohái
asép eset,
— TŰZ. Murakeressiurbao zaep'. ' közönsége kiválóan plrtolta Balog Árpád
lúadás tartatott; pvibb gyönyór-
. elég, na-
ak hat¦
bár
limsó sokaság gyönyörködött a pazar
dissi lések ben. A Saiwerlh-féie kertben ' 7-én ismételve tüzesei fordult elő, efóssőr , tsintarsuiatil. Ci
játszott a Jóssef főherczeg ezred jeles se- , 4 báz éa melléképület, másodízben iámét ; élvezetnek kcvfl
neksra. A Csáktornyán időző nagyságok 4 L,4, leU a tüz»l«m marUiékávi. , köd he ttunk voin
iu adiak egymásnak találkát. Gróf Fos- —& Slt István unnrpéljt rendező ' ponkiot sokat inadat „nem embernek
let ca Taasilo loikesen m-géljeneztetett, A bizotUag a taoügy iránti oemesintentióit \ való " Színre kerültek : Ktráíy fogas, Don
.Muraköz* ci. lap et alkalomból diszpéi- kovetv-, as Ünnepély tiszta jövedelméből ; na Juanita. Gasparone, A
. helybei
rendekéinek
rtot jmtatoti, mely emberbarát;
. tantestület kósaonelét nyilvái
íakolak szegenyíotsu aö- operrettek, melyek miad igea sikerültén 1 könyvek b*azenésére 25 '¦ ad*ltak eld. Sokat fáradha'oit a jalesen tettéri i képaett karmester Ligethy Géza a beta-
Dom Pedr. vau verset.
braailiai cetuzár népébn
1. — A m»dridi flreek pá»i-
\ főkapitányt. Lengyel
1 Saller tűzoltó főparancsnokot.
nem akaró lelkes éljenzés *ö^ ' twleveleii adott ki a párbaj ellen. — A tovább utazott. , bécsújhelyi önk. tüaoltó-egylet asept. 4 én
— Érte4itén. A nagykanizsai .Tar ülte m-t; alakulásának 2f> évea fordulóját. aaS-Kor' elnöke TótiOsy Béla ur, értesni — Angliában asinbiségés volt a miategy a kör Ugjait, hogy a „nagy kaoizsal tar- , 200 Agyén bent égett. — Herczegoviná-taskör'-oek 1886. évi november hó 7 éu i ból 70 eser méter nagyságban erd<Ségást tartott közgyűlésén módoaituti aUpszabá-} jeisntenek. lyait a nmg. m. kir. belügyministerium j helybenhagyta. Az alapszabályok szerint: a kör éve január hó 1-évei kezdŐ-
j ber hó31-évrl vég«6dik; a
Irodalom.
tagok kilépéaéie vonaikosó
— Á „Magyar DhI AIbnmG ható
je«e»t adní kegyesek Toltuk, — 1
ét oaládom le^h^laaabb kü
Hja
— Nyilvános köszönet A Szí.
bájoi neje LigMiné a kö«ön««g j
netét. N.-K.«aizaán, 1887. aiept. 6. SiaUy tarka p.
dasybaH jeíeot mag. ^^rend egy psrciig Sem zavarta'oit meg.
— \aaihir Ifj. C*emiu Károly jegyet váltott a bajos Kuvicaic* Kosa kiaaaaionynyal. A kötendő siép Irigyhez tartós boldogságot kívánunk!
— Kö^elkezö sorok közlésére hí- lVván-ünnepéiyl rendező bizottaág aze-J had. pród Borosa. E San Sebastian álk*d-
vatlunk fel : Nagy-Kanizsán a legnap gényaorau tauulók számára iskolai köoy- \ jával midőn a gyormekea J4Íen»t«L adlak j legutóbbi számában
tortént azon esemény, bogy Lobi Miksa vek beaztrzéaére 25 o. ért. frtot volt asünoi nem akaró él joozésbon réazesüluk, hogy a szomazédoa Somogy ban fegyveres a ae^-ely-egylet kóny wivőjét hűtlen ke- Bzive* az alulirt igazgatóaágboz juttatni. ' meg iá érdemelték. Q.y nagyszerűen s!a- rablók garáedálkodnak. B^r*enc« é« Mi-zelea es sikkasztás bűne végeit börtönbe fc; n,VM adományért e helyűt: is meleg kilőtt Boross, naiv voit L'gotiné, hogy \ háld környékén kó
idő deczembor hó 1-tÓI 15-ig t»rt; a r-u- dik folyaminak 10-ik vagyis utolsó fÜ-des kÖzg*yUlé« január havában tartandó. ¦ sete megjelent, a kövttkecó rendkívül A közgyü!é*i határosat szerint a í. é»i [érdekes 20 dallam tartalommal: 1. Sárga október — deciember negyed az 1888. libu csicsergő kia madár. 2. Sir a kis köri évhez csatoltatik. | lány a Balaton pariján. 3 Sir a kia lány,
— KÖeiönet-nyllvíinitás. Mind*- jár-kél az udvarban. 4. Sírhatsz le is zok. kik feledhetetlen jó nőm halála al- kormos. 5. Sújt az átok, mert t
j kaimcból téssvéiöknrk bármi módon ki-1 G- Ssáod meg soraomat.
esstendős
k fakér-'g. 8. SsereDCse fel ! sierencse le Stomb^t caletii atom. 10. T«rkx pAaiu
mait Sümflghon. Donoa Juanitiban, mint | tőja.
:u!y. ll.Tisznn tul, Dunántúl.
kedvence lett. Az enec <M*k ó róla szól [ Sándor tanítóba „Zalai Tanügy" szerkesz- , 12. Tul a hegyen caórg-dee egy kis patak.
! 13. Ügy nzeretiek. majd űoegb»-lok te ér-
SoiilOK>b«ni Lpunkted. 14. Üt 'ehát mir ama boldog óra. em liléit ük 15. Vasárnap, bogy hazajöttem. 16. Vé-gnd lesz neked ciigány. 17. Vég", vége, mindennek. 18. Volt nekem egy tuíi-tulí-pántos kala-kalapom. 19. Volt szeretőm
el több v.
lelartóstaitáE; — általánoa teiiünő meg- köszönetét nyilvánítja . polg. iak. igazgató, méltó dicaéreltel kell Őket említenünk. \ m»ró nbláat; di mé* megnyugiatisul egy kis lányka. 20- Zord az idö. — M«g-lepetést, —a megtakarított pénzüket be- _ Kapeczky Jáu»»nirDeves festő Egyéb iránt kiteltek ők mind magukért, ssolgálbat az, hogy aerw! nem gyilkoltak, rendeléseket még mindig elfogad » ,Ma-
tevÓ iparoaok éa azegény-bb polgárok, müvéaz hazánkfia éleW s müvei kuatá- Vidor H. Hercieg Ku^enia, — ó»v„ B»- Csupás Caurgórói tűnt elegy erdőőr i gyár D.l-Album' kiadótciv.tala Győröt',
munkasok kost pedig sújtó aggodalmas asval tudvalevőleg a v»liá> éa közoktatás- iogné,Bslog Árpád ig-zgató, ki Sümegb- | egéaz nyomtalanul; ez hihetőleg a rab ók ; ea p-dig egy-egy kótctr« 1 frt 80 kr. —
télelmet okosott. Lobi Miksa a Hada*- ugy, mi0,ster Nyári Sándor kedv« ns* jól szervezett társalatival élvezetes 1 áldozata lelt. Mint hírlik, gyilkosát elt«»g- MegjegysendfTi, hogy a .Magyar Dal-Al-
tyan ugyletoek is pénzt&ruoka volt és tt munkatársunkat m-gb>sta. melyet féoy«s estéket azerseit kívánjuk: Mohácson, ahol | ták, ki be is vallotta, hogy Ő lőtte *gy«D, ; bum
oaail ícgva üi aggodalom ezen egyle. Bikor koronázott, ötvennél több kepot jelenleg müködn«k, ugy sikorüljón a kó- \ a a helyet '
minden egyes tagjánál betészkelle magát. t»lalt a német birodalomban ; oly képeket,] zönséget meghóditaui miai Sumegh«n ' ' "
Bojelentem, hogy a Hadastyán egylet; melyek létezéséről a tudia világnak
icg tort ént, akkor gratulálhatunk ntk;
somon nemű karueodi«t nem Bzenved, — gyobbrészt eddig nem iá volt tudomás*. é« ai sgéas larsulainak. B.
ről '
eunek vagyona és betéte ti utóiaó kraj- \ Mind oaarig biaüy nélkül meg van, és a laka-1 test a minislernek, rak pénztári bméikonyvek kesdeltŐl fog- tüt;g, hogy kuta va bittOB helyen őriztetnek. A havon- fo!y talhaaaa-e V kin;i zarazamadaat az elnökség még a ka- , __ Veitipl
tacstrnfa eiűtt 45 In. 87 kr. pénstsri j Vsain kásxieiiei együtt átvette éa így a Uadas- I kiii-ái iyan-egy leinek mocs kirnsodiaa. Az egy vagyona jelenleg 579 ' Irt. 49
bóö n asemé.yesen tesa jelen-ki nek utasitasitó. Olaszországban is
1 irj*k nekünk ; >p dé.u.an 7a 4 órakor ,tüz van'
Sajnálattal jele«betjük, hogy Ssakiil An ai recutator Nagy-Kamszán a BFu'giri ügylet" diisterméb«n multszom-éczvéthiáoy
y megmondta
el. Ei azonban még mege
hova temetti -daitésre var. A
csendőrség J aksay hadnagy l b
bizonytalan id«<g ismét szünetelni fog.
— Derék irodalmi vállalatra hiv-
; juk f<)i olvasóink Pll k II
a midőn a
baon és vasárnap előadását miatt nem tarthatta mng.
Jubileum: Létekéi
y gy j ^y
talpon és nyomukban van. ÖrtzeÜ-közé* j Pallas könyvtár III. évfulyatna 1. küt*ié-is lóriént, mindkét részről .hevna lü'-"l«s- \ nek megjelenését jeieztiik, Jelea bellarta-a«l, de zikerült a labhíknak eliilanoi. K-méljUk, hogy az erélyéról ét buzg-lmá-
om, díszes kiállitáa <
tlc«ó ár teszik
hivatva arra, hogy megczifoijaazt a régi
ról előnyösen ismert Btkaay hadnagynak j utou urfélen hirdetett panaszt, miszerint Isikerül rövidesen rabokat cainálni a rab- \ a na agyar közönség mindent v isiről, csuk
hozta rémü'eibe Vesiprém várus pélynek volt azinhelye Szepetnek község, ; lesülünk, i lakosait. A uép-^k ijedve tutkoslak a ma- í. hó 4-én. E napon tartotta főt. Bokányi '¦ tak át. gatabb helyekre, hogy tájékushasaak ! Gyóigy, kanonok-plébános ur ő nagysá-
leíŐ ünne- I lókból, kik, mint ép « aorok írásakor ér- | könyve:
e na. Nos a Páliad könyvtár ko n fog
nagy.kauiztai ukar«kp«nitarnii leiétbeo j magukat a tu» hoiiéte felől. 10 perez ga ildosirsiginak 50 éves jubileumit. | bathelyről meglitogatta váronankat, —
kamatorii. Kérem a tekintetes sserkeszlÓ mutva egy óriási iáng és fü«t oaslop j«»- — Ktppant oépsokaság aereglett össsse urat; kegyeskednék igen becses lapjában löite as irányt, hol már ekkor egy leljtsa ugy az ún mint a oéposaUlyból, hogy •-zen nyilatkozatnak helyt adni és az j utczát emésztett a puHtitó elem. A iüi tiszteletükkel adózzanak a ritka becsüle-egylei erdeiét pirto.ó tiszteli közönséget j őrü.l gyorsasággal Urj-dt egyik métáról ; testégü, szegényt és gatdagol azeretetével ugy as érdekeit tagokat megnyugtami. | a másikra Beey óra lefolyása alatlaz egész egyaránt átkaroló, a hasafiaa étdemekben Kéréaem után maradok kiváló .intelot-j városrész lángokban állott. Hír sserim a gazdse főpapnak. — Aa alkalmi bWda.
könyvtár uj folyamának első kolftie egy
— miu'án csak pár napig időzik va'ób*n caioon, ango viázonkö ésü kóoy v itt, felhívjuk ai érdekeltek figyelmét <" díszfa nyomatú táblÁv.!. b«nn« egy nagy a aakba vágó tárgyak °*gy rak- 'o«'Ü frxuczia irö Daudet „Szárnyaszeget-
---------- — „----------------—----------- &------6 --r-f___....._____________ iára, — különus figyelmet érdemel t-n' czimü regényének ^leó réate. A könyv
K-elt Magy-Kanizsaa 1887. szepum-; leégett hátak száma 140—160 között maga, a jubiláló mondotta, mert félt a| a Roodeostoclc-féle Diaphragma szemű- aitnie mag* kivinkonk könyvtarunkba, tember 1-eo. A H.das.yán egyUi eluoke \ vaitakozik, e s mint hallottam, egy leány dicsérettől, ugy szerotett miodig élni, ! *egek, — e szemüvegeken sokkal tiaz- j K^y-egy köLet ára üO kr, ai egéea évf»-Varga Imre. „ Üdosatul eseti. A kétségbeesés leirha- hogy érezzék jóságát, de ne hirdessék. | tábbsn és világosabban láthatni, mint { lyamra előfisethe'ni Ö írt .50 krral - u-'-
iár Veszprém megyébe húzód- j tetei oly könyvek, mnlyeket az
Imegvnmt a mi lf>tiiD».f-^ünk is; meg »
A. iáUzeréaz Szóm- I ia, ki nagy ó*tz>-L~kr-t dittt ki évenkíi lelkiiamtrelleu literek rém regén yeion ferotorditiaaiért. - Előttünk a Pali*
C*átWrnyán tortént idó»é»e alkalmából. — Tartóskodáaa a „Siarva." szállodában
llaZ
— tj Spirituális. Noha lapunk előbbi azamabatn as a-abbi közJemény azeltemébes mar irtunk, mégia a „Pécsi Figyelo"-ből szíveoen itvessssük. hogy a p^csi megye* püspök a ezemimirinmi l«lki igaigalói bizalmi állasra Wajdus Üyula saaka<<4:hi plobáno.t, Wajdiu József nagy-kaniaaai könyvkereskedő éa könyvkiadó fívéét nevezte ki. Wajdita jelenleg 45 ev^,az egybázm-gye legbua-óbb lbik ik i
hrnevébe
a* asz kés
g plobinitsainak
vagyis
gy
gyike, ki még az » mortifikált psp
< U iil, élteti elemét képezvén i aaért az egész
i Pal-
agával elégedttuég, ' más üvegeken, latidegeknek keliemeaeb- < Us irodalmi és nyomdai résivéoy társnUt- kötelmeinek teljesen bek, a nagyban kiméük azt. Ajánljuk kü- ! nií Budapestto — vagy minden hazai l l idékik kk i kökkdéb
tatlas, a kár borzaaztó, a az a ieg megdob- Beated jé bői az' ö
bentőbb,bugy ama városréazllegtöbbnyire egyházi és hazafiul j gy jj p
azogény munkái nép lakta, kik moti i«l- átérteit tudata azeka annek érzetével, löoösea a vidékieknek, mórt ásóknak rit- könyvkereskedésben.
jesen koldusokká lettek. Nem malasztha- bogy iparkodott mindkettőnek ereje ase- kán nyílik alkalmuk ily jeles látsseréaz-
tom el felhoaoi a káptalan nagylelkűségét, ríni eleget tenni. A szívből fakadt érzé- szel való érintkezésre.
ki lgel&MÖ eiit étUk k é béd kó
p gyg, g
ki legel&MÖr aieieit a aterencaétUiiek kény, szép beazéd kóoyekre fakasztott. — SzOfflOTU blí<*8U volt e hó 4-én
szemeiből letörölni az égető könnyüket, — A bálaadú itteni tiaztelet végeztével amennyiben 500 trtot aulványosutt ki a nép számú vendégkonoru Ült az ustal-
károsultak javán
Hát a postán mire való. Uj-
divstu posta sziltitás, melynél a posta hivatalnak as a nagy előnye van, hogy a küldeményért, bár mily ér ékü legyen is, l Ck h
: boz, s már az ebéd kezdeién kitört az un-
Vitvarou. Ugyanis e hó 2-án délutáni
óra tájban • harangok kongása tüzet jel-! prtf,,
*ett. A vaiuti alczában gyűlt ki «gy hii
Ki nyert?
74 57 H4 79 bJ
Bcp«lt iránt mindnyájunk szivében rejt- mint hírlik gondatlanságból. Mire a na e- [ ve érzett mély tisztelet a fölköazÓatők- , *5n dolgozó nép hazaért, már az egész ',
lem szavatol. Caak aa a kár, hogy ezen
a legjobb hatást fogjaluj rend»x«roek kovelőj-; nem ig«n fog! doita, kit a azombaih'el/i pü«pök ur Ö tóit hajlékából.___
keltem. A vallásos irodalom terén eddi- akadni. E hó 9-én ionéul, midőn az őszi j méltósága küldött le aeon utasítással, bogy ; melléképület. Eiham
gélé jelentékeny tevékenységet fejtett gyakorlatról hasamenó tart».léki>aok egyi-ki, éveukini as ő szerkeaztésében jelenik ke nehéznek találta bőröndét hátán meg a „.Szenl-Család Naptár", mely aiczipelni, elhatároz a magái azt poa-_..i. .._v...„ mlp -JQ eMr p^jdényD1.D jött| iAn ggüiiuBJ haza. be is csomsgolts
bon, melyek aztán véget alig értek. — ! utca lángban állott. Az épületek menté-
izó folkÖSKintót főtisil. István Vil-lsére gondolni is alig lehetett; Örült, ki Dett«] vottjm. Szivei azombaibelyi püspöki titkár ur mon- legalább némi gabonát és ruhát kihozna- — Sy S. Köm
*" ' ..........,(í 34 lakhit. 57 : Örvendünk a ki^átiibi
dt az ösi-sks tak
Szerk. üzenet.
P. A. Bpfit TiaíítelettelJM kÖZto-
< rendesen, kiállította a sziltitó levelet, i
levélbe foglalt üdvkiváoalit a vendégko- | miny, a a gabonának in uagy rérz^. •
izoru előtt felolvasva az ünnepeltnek it- ' ti adja; mély hatást keltet ezen felaŐ hely- '
m- , ÍOÍO[hetönk. d
et! Az ígéretet kirjüV heiyx«tt látugaUUuaa
— „La Rtjvue ilf L"<»fieot' Igen wi-de mi oern lévén puiitiks! lap, gj'-ren
lan c*alád maradt nemcaak hajlók, de; — K. V. Ntgyon kossóajuk, jüv&i
uha és kenyér nélkül is. A kár mintegy kírjOk aiivM tudóaitá.
rőí jött, érdemeknek hódold fŐpisitori : 30 — 40 ezer frtra tehető. A lak házak ; jubiláló áldozó nagy része biztosítva voli, do a mellék
_dvkivánat, melyért _ _.___ ___ _ __, _ __.
rablóvilaghuz. A bandita : lyei aztán a Stécbényi téroo levő levél- I főpap elérzékenyülve mondott háláa kö- épületek éa gabona-félékből aemmi. melynek garázdálkodásáról a gyűjtő aaekrénybe bedobott, a nehés szöoeiet Ö txcellenciájinak. — L-utázott i — Uusár l|(tlárz jelea kreiarajaoló,
nult evb< forgalomba. — A
csoporto1, melynek garázdálkodásáról a gyűjtő aaekrénybe bedobott, a nehés i szöoeiet Ö txcellenciájii
„rjumogyvármegy,)'' uian egyik előző azá- \ nagy caomagot pedig ráteiie a szekrény még Szombathelyről ^tisztelendő Csontos \ képaőmüvéazeii akadémikus B-rlinbe inunkban nsegemiékeztttnk, erélyesen ül- tetejére. — Egy arra menő ur kérdi, hogy j Ferenc kanonok úr Ö nagysága, a jubi- ! megy tanulmányozásának folytatására, dözóbe vette a csebd.raég, melynek már \ mit akar, — ,bát elküldöm hasa a bő- j laló túpapnak ifjúkori barátja, ki előre Hosszabb ideig Csáktornyán volt, b«l ia kellő eredményét kuustatáihatjuk sb- J röndómal*, de bit akkor vigye a postára, haladt kora dacára vidám, az ifjú kedó* j köstetasés közt mintegy 60 arctképet ké- ; ban, bogy a ga»emb«rek közül muli hó 28-( mert igj valaki majd el szállítja ugyan lyesség hangján köszöntötte föi a 74 éves, ssitett; jeleoleg Székezíshérvárott időz. | su hárma: aikerü.t elfugní. A jómadarak jde nem oda ahova maga szeremé, — de iedéjeben szintén fiatal kort valló Zaiamegye e •zépjúvujü szülöttjének buz-
a „oaéri- csárdában idAzleb, s épen ebé-j vigye a „rossa", biz éa Dem czepelem, I jubiláló jó barátját. __ Emilletteken ki- j gó törekvéséhez méltó kitartást kívánunk.
detek, aaidon egy hat tagú ctend^rjirst ,h á t a postáz mire v * I ó*, majd el I vül több egyházi ét viliéi notabilitas vett
~ Egy honvéd naplójab>>l fc N».n k-.-. Át dolgosáéra lUoca idónk •• krdvünk
— P. S. (ijór. S«i*e« soraidírt Wu^uit1
— H. H. lotézkedtüuk .
haj
odave'-ődöit Örók szu
¦ meglepte őket. A csend-. viszi az. l j
Hagy e. a aaillitmány hova | riaal ai Unnepélysn. — Ai ünnepsllnak ,
6rók a.uronyl a,.gotT. nyomuluk a ca-jjatolt, vagy bogy msglitja-e r.laba g».-j«l«l. lírtónstéríl aaóloinem akarok, a I KgY ŰBt tÖrtÖflfttŐ, vargókr. a caek mjndan ellenUUlaa nél- , dija, aa még a jótí inka. kik lamarik kósalcbbril, ludjik, hogy
ogíaa 41et«t sgyháai küldotíaéool a aajil j — Mrgjei r. b. A Kauthely-Bi
L h^JL__.— t— s — 1 i_ t i * i ~ i i _ __ i_________. . __i-_ _ . í._*_j
kül mfgadUk magukat. A banda két fő- !
— A divat, mint a zsebtolvajlás
ctiakosii nem foghalták el, mert eaek - j előmosditója. Sokat írtak mir a divat hómé,; nem tudni hol! — bevisirláa végett [ bortjárói, de még mindig nem eleget. — lavol voltak — a valóasiuü, hogy a cs*n- \ Különösen a j«leolegi magaara emelt dőra*g e fogásáról értesülvén, a csárdába mnik és aon*k hámljára biggyesztett lubbé visaza nem tértek. Alkalmasint a; zseb > caéltalanságát mir temérdek zseb-
banda többi tagjaival caatlakottak — a tolvaj késselfoghatolag bebiiouji olla. — ¦ gjar) mind»nki kifógaiulanui benili a ssnkkiil a mibaldi aaóKb«gv«kb«ii njtos- Így a mait heieo Sch. Károly rajita-1 magyar nyslvoi, ooki Tan leglgbb orde-
maif t ¦ TI Bt TI AA t nai ^^1 án ^1 i^l asan mt Á.m naia ¦ vkia sa«>h a b^ ^ a* 9 _* J. ^X _« IH1____.____1 __ _ % \^ L. _ __ " .. J ' 1 J^ . 1
körében a közjónak előmozdítására ssen- ton sseat-györgyi vasút épiiése engedé-lelte. Szerette templomit, szerelte népét,jlyezve vao. — Zalavárott 35 hás égett teljes erejéből iparkodott előre vinni a | el. — Köveakilla szőlőiben a pbyll«xera a col túrát, a abban, hogy a bárom ajkú | constalálutott. — Farkas Ferenc* mere-Ssepetnek községben, (horvát, német, ma- ; nyei ispáa káptalani asámtar óvá nevez- \ iszom többet egy pohárnál.
A z ő h a j a.
Ur. Te Man I Miféle dolog az, h^y
1 találtam a levesben ?
Mari szolgiló : Tessék csak nyugodt leiipi nagyságos ur, mert ez csak az én hajamból való!
Lapos erszéiiy.
Úr: Egy pohár sori!
Piuczér (hosza a sört): Tossék !
Úr (Mdoeti a poharat): Oh. jaj !
Fioczér: Parancsol masikat V
Úr: Nem — nem, tízetek, soba-ta
lek el;
augusztus 30 áD éjjel egy nár neje s piacara ment vásárolni, partse ; me De ha minden érdeme ismeretlen
volna is: as a pártatlan jellem, a nemes ssívjóság, lekötelezd nyájssság, művelt modora, kivételt nem ismerő emberaze-retete a magyar vendégaseretete magasan
másik csendöroaapa', mely Bakaai kapós- a pénsiárcsa a tonik hámljio levő zseb-viri caendőrhadn-gy asamélyes vos«ie»e ben volt elhelyesve és nagyobb bístoasic
_la.É___. .1111. ' \ \ * ' t , r b. mm iif,... .
uioaállókat a soihald
szőlőkbea, ismét egy csoport osavargóra ssebkeadd a zsebet még tátongóbbi tette,
•káért a zaebkendővel befödve.
teteit ki. — PaJlini Inkey Melánia Duka j biróné meghalt.
— Hazai r. h Czinkotán nyara'ó -1 épitfi bizotuág alakult. — Tabon kisded- ! mik nevelő egyesület aUkul. -7 A szigetvári olvasó egylet ssepL 6-4b Zrínyi f.oae-pélvt tartott. — A ,Se«it*ega album elso< mert holnap oagy mosásunk lesz.
Akadály.
O..Ó: Eoyém vagy angjalom ! Ab, r bM<«lhe<ik .nyiddal, mmi!jirt ., vagy bulnop V Emma: Várjon^ir-m bolo.pulinig,NAGY-KAMZSA. 1887. szeptember 17-én.
Huszonhatodik évfolyam.
\itjib Kani ruene zinsi A-
diada íénys diszil jesen öved;
lukkl
ledté* vin, 1
p:llu uriiti szélé .15* ká ha v ¦ ob
lll.'l I
az ej
udvai
QUfl f
adU|
7.éS |
kor ¦ ugy a .-ni mas szállt órnt, nagy pu'.gí gadti I
.,) ijí.
c
1 9 8 0

ocellé-l. kik éven At cJó ered-
,eltó és mi-
ekke) eeztö-
n»l igénybe a taiaj. me-Jterneltetik ? ftltetméove-e
Híjét? tala-jegjraei; alji-
rénín, fek-í ilók
dezö bizott-
, Kanizsán a !»-ialloda ter-':''¦ hol a kiál-i I. II. cso ik éri szep-^Asodi k rész Irgyak pedig íbor) lcgké-itemb.-r hú (5 jeRJ-,'ízó bi-
- eibelyezésé-
évi október r a belysii-''ittatik s az
október hú déli 12 órá-
megtekinté-épti dij fize-jz tartamára j ami ruház* jegyek is
' Illet kebelé-
Íaz egyesü-nem lété-
p
•st higyjík : jól tudu : 'm*z* vált meg Mldtíg, ioha •« .kit oly íorróo
düít, márl
ugjftO^kkor a p»rk
íácd számunkhoz Kimer JózteJ árjegyzéke van mellékelve.
^j^irilit órijAt . miodAa r*jta levő értekei tárfrrftf gyuraan eüfinM uláa i. ol
kí.tíl
>«. eÍJ
vej Jenó nioe* l5bW. (Kolv l- k»».)__________4
I
ZALAI K^ZLoHY
1S37. (26.évi.). jan. 1-dec. 31. 1-53.szám. Teljes.
r.endk. mell.: 6 db: 27., 30., 3S., 41., 45., 47.számhoz.NAÍiY-kAMZSA. 1887. szeptember 17-én.
33-llü szftm
Huszonhatodik évfolyam.
Eiöfitrtimi ái
Eiyes száa ifl kr Hl tt I>JC Tf.S K K
NYILTTER8EM
K.iiratámllWHk '
ZALAI lOZLORT.
yutgy-kanizsai „Kereskedelmi íyarbank*
7ia^-Á:aíitz«ii önkéntes tűzoltó-egylet, a nnagy~kanizsai kisdedneveíü
Wh]l b
takarékpénztári
egyestUef, a „nagy-kanizsai tiszti-oiisegélyzÖ ézöveüceztf, a mtoproni kereskedelmi t iparkamara' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalon lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kirúlj
intézett Szakonyi Juisef föíApiUnjr i gyücnölcs , szóló- s borterméseikre és Leűgvel Lajos fójegyzőhez, azután. terjed és S2uritkozik éspedig :
Az a hódoló és őszinte lelkese- jnéhány lépést előre téve Saller La-
uijiban midenütt fogadta, Nagy-Kanizsán is valamint Csáktornyára
meg, kérdezvén tóié. gyakorias-e a
'tüzesetek e vidéken s örömét menet tigy visszajöhet igazáé impo jte ki, ballvao, hogy az idén
fejei-
záQsan nyilvánult.
A Csengery utczán felállított négy
sebb tüzeset van. mint az elózo években, azután azt is kérdezé, vaj-
diadalosziop világítása messze lövelte jon a nagy-kanizsai tűzoltó egyesü-fúnysugarőzönét. A virágokkal dúsan ' let öokéÉtes-e, vagy ptdig fizetett? díszített négy gúlát szintén izléstel-1 Mire a főparancsnok hódoló tiszte-jesen virágukból font diadalkapu lettel feleié l. Felség! valamennyien övedzte át s az egész nemzeti zá&z- önkéntesek vagyunk ! Szép! válaszolókkal volt díszítve, a vonat köze-, Iá ó Felsége és ismét poigar meste-ledtével a görőgtüzek is meggyujtat- rünkhez roeut s kérdezé : váljon szaván, ó Felsége ablakhoz lépett. Al g -zabád királyi város e Nagy Kanizsa ? pillantotta őt meg az itt várokozók Vaunak-e tanintézetek ? Törvcnyszé-óriási tömege, felzajlott a város túlsó Ke stb , a leereszkedő kegyelmes be-szélére is elhallatszott hatalmas szedet nem vehettük teljesen ii, mert „ÍCIjen", a mely még azután is so az éljenzés nem szűnt meíj. pedig ö ka hallható volt, mikor a vonat már Felsége annyira elaiélyedett a pol-clrobogóit. A kanizsai határban a gármesterrel való beszélgetésbe, hogy v isutmentén sürüen felállított lam- a megállapított 4 perez helyett 12 pionok tették festőivé a királyt szál- porczig állt a vonat s ekkor \» két
Első rész: Termény kiáll'tás 2 csoportban.
I. Mezőgazdasági termények :
1.) Gabuanemuek : búza, rozs, árpa, zab, itukoricza, köles, hajdina, (pohánka.)
2 ) Hüvelyesek : bab, lencse, borsó stb.
3.) Takarmány-félék : lucerna, here. bükköny, babó.
4. Kereskedelmi növények : repce, kender, len, kömény, stb,
5.) Burgonya, répa, murok stb.
6.J Egyéb termények . mint dohány, sáfrány, stb II. Kerti termények (zöldség félék):
1.) Dinnye, tök, ugorka, paprika.
2.) Káposzta féléj.
3.) Hatvlyci fózclék léiéi.
4. Saláták.
5 ) Hagyma.
6.) Egyébb zöldségnemttek és ter-
mények.
Az ezen csoportbeli tárgyak kö-
litó udvari kocsik menetét s hozzá udvari fótisztviseló felhívására szült,
az egetrázó éljenzés több ezer ajk- ó Felsége a kocsiba, honnan méglzül dinnye, tők, egy példányban is ról ineggyózódteté ó Felségét e vá- igen sokszor katonásan tisztelgett az j kiállítható, minden egyébb három ros lakosságának hódoló érzetenagy- Ó-6 ezerre szaporodott s folyton j példányban, illetőleg oly csomóban sága- és őszinteségéről. .Elljen a Király'-t kiáltó tömegnek. Iállítandó ki, mint a piaczi eladásra
Az iüdoház"még sohasem hallott; (szokásban van.
Második rész :
oly dörgó éljenzést, űjint mikor az udvari vonat 7 óra 40 perczkor csendesen beérkezett a pályaudvarra.,
Értesítés és felhívás.
A zaia-megyci gazdasági egyesü
A tűzoltói zenekar királyhym- let a megye mezőgazdasági és kerti nus nem létében az osztrák-hymnust | terményei, nem külőitbeu gyümölcs
— különösen — szóló- és bortermelése megismertetése, a gazdászat-
____ . __ tal foglalkozók további törekvést"
akart leszállani.j buzdítása, valamint a szemléleti ok-
adta elő. de ezt elnyomta az é jeu-
zés tümőttsége. A vonat megállta
kor O Felsége katotásan köszönt s . ngy látszott nem fazonban a szűnni nem akaró riadal- tatás és tapasztalatszerzés céljából
<mas éljenzés következtében mégis le-Mentz közös hadseregbeli
'szállt s őrnagy
Gaál Miklós honvédfóhad-
nagy rövid jelentését véve Babochay polgármester hódoló üdvözletét fogadta.
Kivel mintegy négy perczig igen
nyájasan társalgón majd néhány szót | saját mezőgazdasági s kerti-, ugy
Gyümölcs-, ezóló- borkiállítás.
III. A gyümölcs kiállítás kiter-jesztetik a megyében termelt min ¦lennemü íris gyümölcsre.
IV. Szóló és borkiállítás kiterjed a temetőknek ZaJamegye terü-letéu termelt saját szőlő és borterméseikre.
Kiállításra bocsájtatik mindeu szólólaj az illető szóló terek felsó, közép és alsó részeinek terméseiből. A kiállítandó szóló fürtöknek a szállításnál szólólevelokbe való cso-
dez a következő szabályzatok szerint :j magolása kormány reudelettel szigo-A kiállítás csak termelók részé-jruan tiltva lévén, azok göngyölésére re ZaUmegye terű.étén termelt
f. 1887 ik'évi október hó 1 -2. napjain Nagy-Kanizsán megyei mezőgazdasági s kerti termény ugy gyümölcs-, szóló- s Borkiállítást ren
T 4 r c x *•
Az első szerelem.
¦": ¦ ¦ ,N.,^H» )
Irta : Jferkoné Jilau Jötaa.
iK.>ÍyUtá«
I*ten veled Mariskám,szólt Jtnó roo-solylyal aj.káo.
I«te« vel-d Jeuőm föleié Mariska, azu'án árnyként 'üot el •* tj-ó küi»öbé-rfll, niBgirfc hagyva férjéi, ki Uhuj iövel mely gondoUtokb* merülve
Montit* amint szobájába árt, edüll * kerevetre, álmus nem rslt, caak fándi m«gtÖrt.
Egytz«rre felugrott, »jk%i körül gu djo« mosoly játsindotoH, mi D»kem mái ut é'ft suao^á Uimid, egy í»h Kekríoy ke; •yitott kiT a abból egy üvegjeiké', mily t«lvevolt fehér f.ijy»dékk»), »ett ki.
A>ut*Q le érd*lt 5*0* Mária kép*-••'é ketei kÖ«t egy fényképet t*ricti • «st níhinyiior «jk«iboi storiiotU.
Knvid imát rebeg^ti, • aiutáo ktayi-!<nu « üv*gec»k<f, a percibeo & folyosón Deett vélt hallani.
Mariska ijedtében kiejtett* •¦ üve-gecskét kezéb'l. ennek tartalma isétfolyi « paduiaton.
Ai sj(-D^»lk kopngáa roll hallb^tó, M»rislc» teiugrott ¦ kinyito'.ta al ajtót Jenfl lépett be, arct* aiukatUo halvány toIí. •temftibíl véaileljes tilt láogoft.
Öo itt JenÓm, i!y siokatUo idöbeo sióit MarUka rem-go hangon.
HaragMik egyctleoem, bőgj végre két hon.pt hiiftaág utáu att a bátorai-
goi vettem mag»niDi>k, bogy lEobájában t«!kerfstt-m V
Nem JenJ nem bara(;ii<>m, c«ak roeg vagyok lepetve, míkfttben Marikba -tt monda, ruháj*v»l igyekei-U ehakarui mi a helyet a h»! a méreg kifoíy'.
J*qó a keravetre ül', f-jéi kesére huj'á s tieme't kimondbatiao ftere'ettel tdggesaté n-jíre, ki még tnos: sem tért é
kizáról&g papír aikaltaAz
Kiállítható további & termeld
álul Z»iamegye terüleieu tekvó hegységekben termelt miDdeonemű borpa-iaczkoLbao, ha lehetséges ugyaaazo!) faj bor több CTrót, a szüretelési időnek s a bor átlagos folyó árának kitétele mellett.
Jutalmak.
Miuden kiállított és érdemesnek tálait tárgy részesitteük jutalomban és pedig vagy dicsérő oklevéllel, mi az elismert érdem fokozata szerint osztatik Ki, vagy pedig pénzbeli dij-ban.
Az első rész mindegyik osztályában a kitüntetésre érdemesnek talált kiáiütaiányok az érdem foko sata szerint első vagy másodosztálya dicsérő oklevelekkel tűntettelek ki.
Péntbeli dijak következők :
I. Gyümölcsért: első rendi) dij két darab hu97. frankos arany az általában legszebb gyümölcskiállitónak ; — továbbá három darab tiz frankos arany a legszebb alma- és három darab tiz frankos arany a legszebb körte csoportra.
Másodrendű díjak : három dij ?zy egy ezüst két forintossal, és hat dij egy-egy ezüst két forintossal.
II. Szólóért: első rendű díj két darab húsz frankos — egy másodrendű dij h^rom darab tiz frankos, három harmad rendű dij egy egy darab tiz frankos aranynyal.
Ezeken kívül a szorgalmat tanúsító termelók számára uégy dij egy-egy ezüst két forintossal, tizenhét dij egy-egy darab ezüst egy forin' tosaal.
II. Borért; egy első rendtt dij két darab húsz frankos aranynyal fehér borra, első rendű dij két darab húsz frankos arany nyal veres borra; — két másodrendű dij egy-egy darab tiz frankos aranynyal veres borra.
A pénzbeli jutalmazásnál a főte-kintet az leend, hogy leginkább a
népnek, tanitókoak s azou vincelléreknek szolgáljanak ösztönzésül, kik ugyanazon telepben több éven át dicséretes szorgalommal és jó eredmény nyel működtek ! —
Egyéb kitüntetések első és másodrendű dicsérő oklevelekkel eszközöltetnek.
A szóló jutalmazásnál igénybe vétetik, van-e forgatva a talaj, melyen a kiállított szöló termeltetik ?
a kiáUitóiiük saját ültetménye-e az ?
mu éppen mii véli szőlőjét? talaja mily reg\ületü? a hegynek aljában, derekán, vagy felső részén, fekszik e ? /
Általános tudnivalók
A kiállítás egy rendező bizottság által eszközöltetik.
A kiállítás Nagy Kanizsán a .Szarvashoz* címzett szálloda termeiben fog megtartatni, hol a kiállításra szánt első rész I. II. cso portjabeli tárgyak 1887-ik éri szeptember hó 29-éD, a második rész III. ÍV. c-ioportjabeii tárgvak pedig (t. i, gyümölcs, szóló, bor) legkésőbb 1887 -ik é\ i szeptember hó 30 án déluíán 4 óráig pontos jegyzék s leírás mellett a rendező bizottságnak átadandók.
A kiáílitáái tárgyak elhelyezéséért bér nem fizetendő.
A kiállítás 1887-ik évi októlwr 1-én délelőtti 10 órakor a belysxi-nén ünnepélyesen megnyittatik s az nap délutáni 4 óráig, október hú 2 án délelőtti S órától déli 12 óráig nyitva ált
A kiállítás egyszeri megtekintéseért húsz krajezár belépti dij fizetendő ; de kiállítás egész tartamára névre szóló 3 másra át nem ruházható negyven krajezáros jegyek is válthatók.
A bírálat az egyesület kebeléből kiküldött — esetleg az egyesület tagjaiból — ilyenek nem lété-
Hit kíván Jenőm saóli lassú hangon.
Mit kívánok Y szolt JeoŐ remegő hao> ;uo — semmit !
JeoŐ felemelkedett halyér'tl s nejé-t-i közeledett, ki nem tudou helyéről Ávuzni, hacsak borzasztó titkát el nem ¦ karia árulói.
Mariak im bocsássa meg hogy ide jöttem, d« egy sajáinágos össiűo, mely a íserelmesMK sajátja, boaott ide ily ssokat-
idAbe
i moadá, Mariska mintegy álmodva, a méregnek t-rőa illata hvtm kesdett idegeire s férje kebelére hajlott.
K> a kerevethes vezette Bejét a kinyitotta as ablakot.
Ép nejéhez akart vitass térni, midőn tekintete ijedten akadt m*g az eltörött üvegen a folyadékon.
Kőm, kedve*»ra! hát nem osalt sejtelmem, a életedqtb4 akariál Tégötvetní!?
Mariska megbámulva az íjidtségtö)
tudott falaim lára hanyatlott, é
teje a k*revet ieU,
JftJŐ össze szedte as eíiórott üreg-dtrsbokal, a komomat hitta be, s eta-
ideje, hogy elvégezem ügyeimet a azu- ! késő oldalán reggeli pongyolában leeres' táo Isten velrd élet, mely számomra ossb tett fonatokk&l sétál, a friss levegő rózsá-tájdalmst bo.tál. | kat varaitól máskor halvány arcsára,
Zokogás, störnyu fájdalmas nyögés | tékele s tettei szokatlan tényben rag jogtart* ébren rgósz éjjel a sserencaétleo ! lak, nyugodtnak látasott. férjet. | Véletlenül a férj találkosik. nejével
Má*oap r^^gsi Mariska nem jelent ¦ ki most egy lugasban foglal helyet. meg as nbédlöben, Jenő vadászni ment. | JeaŐ megáll s bámulja Mariakit,
Az íg黫 nap •tomoruan egyh^angU' még soha sem látts ilv ssépnek. aa tolyt In, Mariska nem t-sól: aeokihez, j Valami ellenállhatallanu! vonzá ne-
fejét párnái közé lemeté, s halkan so-jéh^z, gyorsan oda megy s meg fogja
kogott.
vissza tét'!, Aa id
»te volt már, midőn Jenő
ii nem kermte fel nejét.
kesét.
gvorsan é
Mariska nem ijedt meg, mosolyogva pillantott térjéro, s máaik. kesét is odi
eat utaa, a a asép tavait teljes pompája-
val kössintött be.
nagyon 1
10 Bsomoru ; sd'a neki. A férj
lémán áll, látásik arcián a
[heves kösdeiem m-ly beoinjét marctan-legváhosott. miotfgy j gólja de ssólai nem tud
kerülni látstét. nejét, keveset b*ssélt, a legtobbcyire aiobájaba zárkózott.
Mariska azt hívé, bogy térje őt megveti mivel életének akart véget vetni, mivel gyávának mutatkozott as élet terheivel mejrkUsdeai.
Sejtelme aem vob, hogy térje milyen gondolatokkal gyölri magát, a mindenért magát okozta.
Különben a tiatal aanony boldog ilt ba egyedül lehetett, ha éneiméinek szabad folyást engedhetem.
Egy negyedév múlt «1 így, semmi ¦em vA.tozott a kastélyba*.
Kgj asép reggelen Jenőt látjuk váJ-
poskával, elegana vadáss öltösetben a park tekervéoyes ntaia sétálgatni.
A'-csa b.loit halvány, asemoit halvány kék gyűr ük környesik, járass biztos de mégis olykor Öeaseressen s megáll.
Siobijába eWe *l ifyra dilit, már 1 Mariska ugyanakkora park ellftn-
Mariska megásol al; Jenőm 1 mí baja? bamgasik reám V
Reád baragadsi! telelt a férj rt ketvr, — bem, én csak boldoggá akarlak tenni, mert végtelenül aseretlek.
J*nő aejs mellé fiit, a eonek karcéu termeiét hévvel ssori'á kebiéhas, — Ia-ten veled egjetleo mindenem a víssont-litisra:
Eaen ato'.ao ss^vskat alig halihatoao ejti ki, gyorsan caikolta meg Bejét s ei-sietett.
Mariska fetmtnt Öltösködni, Jenő pedig mind g mélyebben ha'.olt a, sürü erdőbe.
Egy űaatásoB vegiltt, ¦ letette fegyél.
Leült gondolatokba mélyrdva.
Aaután kulöoös te«adőkbós látott, gyűrűit óráját s minden rajta le*A értéke* tárgyat gyorsan egymás utál ás •!
egy mély gödörbe, övéből egy kösöosé-)(ea kía revoiveri vett elő a némi távolságra hajtotta el magától.
Egy másika* vadáastáskájából bu-loti elő, et targ voli tóltre.
Hubáit e^y éles késsel Öaase visssa hasította.
Midőn mindevvel elkéasült, >égig bevert a gy^p^n.
As olvasók valoasinUi^g már eltaláltak Jenőnek caélját.
Slegény ő szeretett, nejét akarta boldoggá teoni, > et okból életélői akart megválni.
K fentebbi elŐkéaslileteket empán aa okból tette, hogy azt higyjék : rablók támadUk meg. jól tudta : n«jo ba megtudná, hogy önmaga vált meg életé;ő!, suba se Ub.etn« boldog, soha se egyesülne ama féi fiúval, kit oly forrón •z - retet t.
Ily önzetlen tettre, csakis oly nemes lelkű férfiú lehetett képes, mint amilyen Jenő volt, es U bisonyiij* mily torrÓB kimondhatatlanul aserclte nejét.
De térjünk visíts bossá, legyünk jelen utolsó pereseidéi, utolsó küidelmeinél. Koséi kost túrhatja a kis pisitolyt, tsemei merően vsának as ég felé irá-nyosva, ajkai ssoros«D sárvák, mintha még nem lesne teljesen elhatározva.
De egfaserre tekintete éledni kesd, halk fciavakat mormognak ajkai, nejét látja képset el ben boldogtalanul elhagyottan, e látvány viasia adj* edaett lelkének rngsoyosságát, la«*an da biatoa késsel irányosfa a bisstotv csövét ssivéfaes, egy erős dörrenés, s Varney Jenóninci többé. __ (Folyt, kov.)___________
ii<á számunkhoz Kimer JózteJ árjegyzéke van mellékelve.HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
A fc A i KOZLÚSY
1887. SZEPTEMBER 17-én
ben a közönség koréból kiegésziten-' dü bizottság álul, — mely > kiállítási csopurtok szerint szakosztályokra oszolva teljesiti a bírálatot, ejtetik meg *, — a birálat eredménye az 18S7-ik óvioktóber hó 2-án déli 12 órakor nyilvánosan jkihirdettetik, 8 djk
dijak
oyomatlatai • a képriteidk költ kioatl&ti ai readeltattok. Dtóbbiail mogjegjaiwíj tik, miután aj-4«nl©gi álUput, hacaak 30 ktaji «sgéíy alámittatik it íveokiat 13 eser fonóiba kerül a váróinak, eon^lfog- é
eUbb
i bjaotuig
py ii kikéreodfaek határoitatott.
ezzel kapcsolatban a jutaion; kiosztatnak. ||e,
A kiállított tárgyak a kiállítás befejeztével elárverezictnek s a befolyandó összrg a kiállítási költsége! pótlására az egyesület pénztárába j bcszolgákatik.
12. A katiárnya larulalhx nQkaa-<¦«• V«lbtch-f«la telek, a t.mítí m-lelti kincalári főld»k, ugy a tlglaégolo máj,
••áotóíöldek, a barakkkórbál felaiíi-
Mi»y Lipikb«n, • ugy i»élvi« <»aka l»-natóriua lakúaai mondhatják eit maguk-LéT, kik i'gasán «.ép é. tfétaigf lakájokkal biroan, é. kit.»gá.i.l.o kiumlgt-láaban raueiüjnek.
At igat^ato»ág a maga reateröí me|;-teat ugyan nindent, Hogy a (tird«Weodé-gek kedvebeo járjon, t a kitebb hiányokat megatúnteMe. Kit tsiveten elijmer-jílk t agy as igatgató mint a felügyelő sbben a tekintetben megtetiik
Táro« oepiikola
g-tt Í«; olj
a gasdak kötül »ok»o kb K5 buoau-
egyesület minden tagja, min-
13.) A* idei gubtcatermMaek árve- dnputalio Lipik luUjdoaonáoál, mikor el ré« uijiai eladáaa b«jeleatetvéo jóváh«- ' augmitiiaban a fürdőben lartótkodott ; a
gyalolt. j ftirdotulajdono* igérelet ii lett ei iránt,
Qen Ügybarít és érdeklódó SZÍ»es! 14 ) Élénk vilit k«lt«lt WoUer Jó- c.ak aiutána.ép MÓ 01 maradjon
részvételié felkérctik. különösen aí""f. E»'Dí"r a"rík ' K"«í»"ji f-.jo. . E«7«bir.iit U . .ülalkowk .rdek
. ,. , ,, , , kérveoyük, mely Menni a képviselő lei-
megyebeli nagyon tisztelt lelkész, M„Jk leWbbf,^ jirtíí.gTJu ..„. ,«.
körjegyző S népiskola tanító urak. s ( ié,k-dWn.k .|,eiel«b« juaaanak, hogy
az egyesület köíremükodó tagjai fel-
nan épiiU básak vároai póladá alul
líéretuek, hogy a kiállítás sikerénél: addig menteaaeoek fel, meddig al állatni előmozdítására ba7ditúlag hatni síi-'*" •!••(!'*» ked.««...j tart, ....
,,..', i kérvénynek oly bottáteielial adatott
rnkedietaek. i h„ly_ bogJ. . ^..^ D„»c.k a
A reodezö bizottsághoz nicgvi- kérvéoyetóknek, de mindazoknak m«ie-lasztatlak s a kiáiiitás rendezésére adatik, kik a komon h.-.iroiai kinti s létesítésére felkérettelt a követke- idJl"0 epiikeit.k, • etek mintegy 35-en zó urak. mim az egyesület tagjai :'v""k A befi"Ie" P"-^ ««••(! "»»-
. _. , .. ... , ban u«m adatik visaxa. A kedvesmeny
elnöknek: Bog.vajr Máté. - ta- 1887 évi „k.ob.r 1-én vea.i k..d..ét.
Végül tárgy sorosa ton kirül polgár-tor ur'udomásul ad A, hogy Apot'oli
______a________ _______—r--, il>u««* Ö F-Lége N.-Kanixtát érintve
Kollei Istváu, Kostvál FerenCZ Caák-ornyura utank, a tanács részről T___ ,,___;,_ v- _,_"_;__ \-:,___! m-*gtélei8tt a várót birtokíerületén tor-
góknak : Baán Kálmán. Baranyay | Ödön, Dervar cs Imre, Iukpy László, Karczagb István, Clement Lipót,'
bogy Lipik mentól eiöbb a»t a totó' érj* e1, a melyet fürdőink köx.»tt megérdemel, ax ex«n évadbeli túrdívoudégek nagy
ssán is bii ton lyit arra uétvt, h, •sy a k ii-
ns étfirá Qti i kellő e lótskei lyi u>«ll« 11
el is ér ai.
Hírek.
— Zalavármegye főispánjától. A folyó évi október hó 3-án tar-tauáó törvényhatósági bizottsága reo tfp» kö/gyülésre 1888. évi megyei Utt&gretés megállapítása tárgyabau teendő véle menyes jelentés elkészi-tí*e végett az állandó választmáay
8-aa
amp óot
időitek. A kik otthon Toltak, ások pedig már nsgyréast alodUk. A itis ret-teaet«s vol'-. a mennyiben alig maradi egy két bás a featjolaelt uám körül, bogy ssobájuk, kamarájuk s'b. be no égott volna. Gazdasági épületeik ttkartnány-nyal együtt, ugy at éléstárak; a lángok tartalék* lelt. Különösen sújtotta at ot->ni uéplaai:ót Sárváry Jósseftt, kinek mind két Mohája, konyhája, gasdasági letai leégtek é* néhány mérő gabonái kivéve minden a lángok martaléka ,«tt. Falkérem a becse* lap utján a megyei llapokal: axiveskeduének a megyei W-íaágot egy kis aegélysé»re felhívni. Ax adományokat egyss«rü*B Sárváry Jótset" dabrODCsi t»niláho« ativeakedj-nek be-küldeni. A pr>*mnn:r«ii hátból m j-leu >ll a ssinhelyén ttö. R<»xao.y Öyörgy kormányzó ur, ki nbaxatérve D<\ Kuom Adoif prépoat urunk eib<-axé>ve «seae;et, atoaoal egy koc*i éíolmet éi négy akó bort kegyesk?latt a szegények segélysé-séro küldeni. A mindenek. Alvj* legyen jaialmasója « nemeakeblü f>p*p*" jóságának ! A líitbiiyasiuén jelen vrAu** » siralmas állapotot ígasolÓ ksxláxsufc Hock Fái.
— A tÜIf«et«?L ijeastA mérvben
Láng Henrik, .Nunkovics Vilmos
Phhál Ferencz, Scbmiedt Kmil,; teiked*, arra kéri a k*pvíí Skubücs Sándof, Som sí eh Lórincz,; hogy ar indóháznál való c Xalabér Zsigmond, Tála bér Káímán 'leb-iő é.éok ré«t vegyek dr. Vizlfodvav Jyzsef, Vizlend I v*{*u"'f»«-<iiaiás n^m
o- 3 '/ . i -/ - j I nagyobli KtimbiD kivá
vay Sándor, /athureczky Zsigmond.. m^jeleDe. iIlai Tftjé h
Baczíj Kálmán s. 1 SziLeítiy Antal i i\ . . ..
Ofiv
j
Képviselőtestületi ülés.
Üaey-Kmma Bírpt 3. 1BÖ7.-
1S80. évi XX-ife t. ez. 17 '.illetet, '§.» értelmében folyó évi szeptember gjelenétben jdú IB-iii agyán a fent érintett köz-míuián hí-' jjülésen fetrefiidö egyébb törvényha-
ísáitTb" V^á T«tah«emé|tleÍ ' tÓ5*gÍ U?I'ek közS>'ülési tárgyának
.^Uarvaic^ódoIoU'^7011!616^"^^^611 Pedig *Z áUandÓ | válasat»anyi öles folyó évi szeptember hó 29-én ftindenkor délelőtti 3 LipikbÜ. {órakor /lai» Kgerszegen a megyeház
Sz«Pt. elején, 'gyüiés jfeiaéba* fog megtartatni, iiaxieh.«BrkM.t:»Ur! | me]y flj^,^ a vilasztmán.u Ug
urakat vít* szerencsém tisztelettel meghívni. *Z»la-Hgerszegen 18g7. szeptember hó 5-én. S v a s ti t s
Hova tovább iu it tég-rt ér a fürdői
Habócliay György puigármester ur saiaon, habár még mindig vannak, kik sxivélyeeen advoxölvéo a itépviaelöieeiü- a Lipik gyógy vixéi hasxDalják. Éh e víx Int m**g;»leat '.sgjuit, «x Qíést m*>gDyitja. v»lób»n bámulatos b»ttiau. t^pnaxlaijik - ^
A tárgyt.ofoial olaú pontja az 1H$# évi est mindasok, kik górvélyes bofgségWo | B e D 0 S. k. főispán S UiaoQO
lely nyo
agjai kost kiost nélkUI egynt.ii
ijeaeD gyógy u v* hagyják ll \ dii
> a jönnek id
[ott,'ód*. De hát » *ia ellen nem is vol'. ftddig ita^f«wm valakinek kifogása, a termessz, pá
kípvnelo tuttiit.«t mind<-D val oii-iás
elfogad atott. '¦ ra\lan kincscsel aldötts meg Slavoniának
•±) A bp«ati kir. itéiótábla ál:al át- e lt>«a heiys^gét, mely epén risének t«tt bűnügyi iratok alapján Pál Saotior , rendkívüli gyógyer-j^ áhai van hívatva városi tanácsos ellen hiratali körének át- \ a gorvélykórosok b1bi*> raogu gyógyhelyé léptei miatt a fegyelmi vitsgálat ewtie- ] vé ienni a contineosnek. O.y dua torrá-get mfgiQditái>a vagy bestüotittfse Ügyé- «ai vivnnak LipiknoK, hugy ebben a 'e atalos iratok felolvasása után' kiméiben párja nincs a |ódvixe m«l>g, ag kimondatott, hogy a t<?gyei- ' mi sxmtén egye ienná teaxi Európában.
keresik vannak,
ben
gy y
vii8gaut (¦**gindná«an»k ttlapja ni art, Miüdm essteodŐben többe és ennek folytan a per beMÜDtetletik. ; fc , vidéke azep, kiránduló hely
3.) O.raautott a vallat éa k(i*oktfc-'de habár uj>»DOac nagy di«M«fl éa taaügyi mioiaiter leirata a oagy-k>niuai domáay legújabb vivaiftova.oak megf-íe-kórhátban fdallit.oi atándékolt bába-' íí uj fürdóháiaal roiod-n keiyelmot du-képzúlanin:éx«t tárgyában, Dr. Srekerea, j lo»it a betegnek, a vendégek eÜátiaa la-dr. ijchreyer, dr. Stukita éa iyub«k hot- ' kintetében bn>ny c*»k basánk primitív
xáatóUea u:in Eperj^aay Sándor lodiipa- gyógyhelyei köie
tailo/iic. Hule-je f-l-
nya logad'aio'-tel, malysserint helyiséget: sóbb emeletében rossan: f«alkotmany, a váró. díjtalanul ad, ellenben, egy ba- j meiy sem elegendő bixtonságot s-m KO1 ^ ,p0|6i íjh, kölUágeii a mngye ( o^ujt a túrdővendé?eknek, s axérl L'p.k
p g gye
tedeyte, ©• érdemben ai alijpán felké-rendS Iw
sokáig kénytolei
lett
í maradni ha dr. R >he.m L nagy köiUég-
4-1 O.vastatott a köimunka és köx-| gel Sanatoriumyt D«m épiltfl'elt volaa lekedési mioiaxtarumnak a Teleki éa Petőfi » p*rk nelletl, hol a vendégek, mind la-utexák kongó téglávali megépítést tárgy- | kss, m.nd é,»lmeté« tekiute'éban . Irgki-
vaióbb viiágfürd i»torim
ggAl mgépué«itárgy-ban adott leirata, érdemletfes határosai-
hosatai előtt a péntügyi éa épitketéii bii'ttuághoi véleményadás vég*u kiadatni reodelfeteit.
:").) A turontálmegyei magyar ny«ir-terjesttö a kötmüvelödési egylet
Mert a 6.. tusi tud un
anyánál
kell-méi • jdan
élv
oaa, a ki
tanácsot isolgaluthal a lipiki türdí bas*ná-lóinak, e mellett oly kiváló gonddal és fiW8l«mal rendesie b« San.toriumat a
" " Tiro" pénxügyi biíottsíg délemé-í"eretetreméltó nejével figyül oly m nyével felolvasztván, egyh»«^ulag h»- f den iranybaD megfelelő ellátást a 1
tatba met-t, hogy Nagy- Kamid* vá-rosa 20 frltal alapító tagjai aurába lep.
t>. íSo.bwiirc* Adolf a érdéit társai kéf-véuye a teheratállito kocsikra vooatkofó
abilyr-n
7-ik §-nt.k módosítása, okuk megbán
tárgjábaa ; a karvény hotni.i vita u áu « többség áitai elvettetett.
7.) A kétágú irtáa, sad'icUáa, ba-cionski ütmenli, fdrat-té^laasiDi. és a Bxedres tertoél levd atánióföldnk nyilvános árverésen' tor ént bérbeadása tárgyában kötött ss«rc*3dések jóváhagyást nyertek.
H.) A képviselő testület kocgyttlési m^gbatHltoasasa alapján a Uktaoya építő bifotifág által megépítntni ha r.roxott D«pfeikeléai raktár es férhelyek a magas m. kir. honvédelmi mioisiíenuromal kt-tött bérjeti es«rxőd«se Islólvastatváo egyhangúlag jóvah*gys.talt»k.
t*)Knoriier Károly ¦ társai kérelmo a poigári bortséresi jog s pótt-dö bérlete megbotatabbitása tárgyában éléuk vitát idésitt elö a végre ii (Mesxly Antal városi rllenór mint képviselő felsEÁlavlása utáa a többség ast a határoxato* bottá, hogy árverés inján adassék bérbe
10. és 11 ) A kórháxi alapasabály. tervesut és a ssegéoy ügy rendelésére vonatkoió siabályrendelet ssövcgii ki-
lyelmet bistoait vendégeinek, hogy k«o, kiket kinönbeu Lipik pnmiiiv vulu távol turiaoa e fürdő 61, e Sanatonum ide. a mit s«mmikép ainca sói mindannyian, a min*.
ked.éért
alkalmam sukak résaérfil h»l!an. _ loS"gy>bb eliameraasel nyilatkoznak a SaoaiorinmbiD tap»sxtaltakról.
A gyermekek ssUlöi gondoskodásban réaxesuioak. s a be<eg gyermekek, kik sxuidk vagy kmérik nélkül vanaak ott W p"<o'g *en> nélkülözik a legtigyel nieiebb poadoskodá-it, ugy Sanato^ium tulajd'jnoaooje, mint ax ott a megfogadott röros kereast b«t«eáp«lónok résaéröl.
D« reméljük, hegy a ráilalkosók ia elfognak kftvetni minden:, hogy Lipik emelkedését elAmotdi'sak. Ásta vendéglőnek neveset második emel e'> bili
irgalmitj«Qulie kell booásni, s miiül ott piocs oíc*ó, a vendéglőst Tagy bérlet normális tarifa bnontásár* kell kénysswriteoi. Egy ásóval tenni kell valamit abban ax érdek ben, bogy assenveddkesrei saiTeseo keressék »tt * nagyrabivatott gyógyhelyet, a elad sorbau arról kel) goodoaftodni a ˇállalkoiókaak, hogy a kényelme* és igasan beirgiknek *alÓ egéasséges lakásokat teremts«affk. Etekben igen nagy a
íasztmányi elnök.
— 0 Félne** Csáktoroyán léte alkalmából a k> vetkesd legkegyelmesebo
dományoaat tette: a csáktornyai a««gé-iv éknek 1000 trl, a nedeleoi ittskáro-aultkknak 150 frt, a Csáktornyái tusolok nak és as óvodának 100— 100 irtot.
— A kiviiló diniéit dbadalkapun, nely a vasúttól bemennt Csáktornyán ffllállitva volt, kóst-pén ax orsság, két síé-én pedig Ztlamegye csimere diaselgett,
vaUmint eteket, ugy rajta egyéb festményeket ejőnyiiseu ismert Perkó Perkó :ésii:é Kagy-Káníisáról.
— M.ndt-nUnek feltüot, bogy 6
Feleégének viB«e»jóvetele alkalmából a oagy-kaaitsai indóbás felette fóavéDyen olt felvilágitva, olanayira, hogy ba a :üso!tók fáklyákkal meg n*m jelennek; ax emberek egymást som ismerhetik Fel, nemhogy d Felségét láthatták volna ssinrol-asiore. Hát bison egy kissé nagyobb figyelem igen helyén lett
doii vasúttársaság igas^atóti -gátíl. .
— O Frlsége a leteny»i tüsoltó egy-le'.nnk 80 frt ae^élyt ttdományosott.
— Érteaitö. Ve tük a ntgy-kani-ssaváruai iparUkoU elsó évi értesítőjét
ifllyei k. tantestület telt kösxé. Első k<>x-leménye ai iparos Unonciok iskolájáról asólva knaerű igazságokat mond eL, hogy as iparos taooncxok nagyobb réssé rosas uáii neveiéiben résxevul, kik eldtt semmi -tisstftsséges vagy megbecsülni való nem létexik. Ax ip»ri«ko]ai bisottaág a> iskolaszékből s *> íparbaióaági megbieotlból áll. A taotestület 4 ts.ni-óból áll: Tóth István, ki as igriSgatóí leendőkkel ia m«g-bi*v* v*n, Schulíz Károly, Erdósi-Bib> Bálint ás Lísstner Jósaef, kik heteokiot 'á ¦sor vasárnap, héitÜo és c*őtörtökön tanítottak. Bevétele HB9 frt, a kiadása 900 frt. »3 kr. a így hiánylata 11 trt 83 kr. van. As eldkéssiid osstálybs 77 iratko-sott be, míg a hJadó oaitálya 91. As eltd osstályba 121 össseseo 289. A tanoncs-miukakiálutásban résil vett 68. — Legtöbb a kómavss osstályból t. i. 6L és legkevesebb as óci» iparból t. í. 1. FellÜ-nÓ, bogy aok 160 igasolatlao órát elma-
ki-dása 39.135 frt. 62
kr, addig N a(' j-Kao mr ret taoiom riri*^-*4.7t>5 frl. 72 kr. lömböaot :5G$Hrt 10 kr.
k Ikk
end esett kü-
öaot :5G$Hrt 10 kr.
— Tarjérúl irják I.punknak : f. hó
óra tájb«n D»bronc*oo (Z»- bi étt Í lj időben iör-
yek versenyképességüket minden kétsé' yn kivül helyetik. A >íijg,-irUÍE oaitá-jyában kulonf>s«n Tóth Lajos diasoB ké-tiilményeí vonják magukra a fil — K«ü«l *• arany dia«iié«ü lóss
mennyiségbeo vannak;feih*Imotva azek-ínyébeo. I'.senberger K- k«tj ü- kiállítási .rgyai becsületére váisának bármely kiállitáanak. tíróf Erdódy U> ul»
Bsapnrndnak.
l
ntha rend*zerns gy uj:o
gátas által szegényittetnék sz ugyia rohamosan szegényedd magyar nep. Egy virageó ős varos, min- Vfsrprém pár óra nokbaD h^ver, itt kóselüukb-n Zalában is mindenfelől a romboló tüzelem óriási puaititásáról vessünk tudomást liasorui ax ember szive-js*ind»tok hallatán s Dem tudunk óhaJwjiTt sxonnt aegi-teni, m«rt mind^nyian éressük a nyomort, at anyagi kütdés nebés«e>geit. K«t-tl» kérel mmel jámlunk a köxooi tartsák tisateUt- és eliemeréaben ¦> lütolió testiileleket, sít fsjleas^aék ex íniézméuy ieheiő loérvb-n ¦ bisU«n<a*k vagyonukat ált- i a vételt fejtsenek legalább nyt-le marad. E kettős kérelem teljesítése némi vrgas*t és irt nyu^ainrt a sxomon napoknak aligha vu. oaég vége. Ébren k.i.i lenni !
— AUú-Muraköiben Guricsán és Kot tori kost eherü,KM.pályoo annyí dü-l'.at v-n hogy lakott cs.k as ottstülót-i*k tudnak élig»*otfni s ba vidéki arra vetődik, sajátságos passiójuk tévútra ve-Tetni. így j*ri lekön-lebb egy un lógat is, taaij bogy a Murába nem dUlt, ugy asójván egy bajscál 'ar otía. A Mura amiére érve megulaita h rálkai híres ut másod pe*!diáiyai, i. i. a part ugy alá vjd a Mu>> által mosvx, h'igy a ki>cti Kerék vágÁBáhi'Z egy kia arass nyira m*r fold-repedések látha'ólt. mely egy ömdaruak rán*llaaától leomiik. Nme* m«*iiíe »i idő, hogy i't axereucaéti«ii>éget lese al kaioaunk rcgiaxtráloi, ba a b*tó<ág által ez u-l be nem tiltatik. >."
— A hxombnlhelyl iparkinllltás igatiű sí ép iátvAayt nyújt. As összes tárgyak három le:jsdeimoa épüle bei vanoak ílh-ly-tve. ~ A lobogókkal é> czimerekkel di«citet gépcaaroukban May-*r E. Fiai iatnerl ssombathelyi gépgyaroi ctegot-k k. b. ^9 drb ga*d*sági gépei. Pobi Emil szómba helyi gépgyárul gőzgépe s számos egyéb gép v»n elhelyezve. Ugyanott látható a fényei ielsserolésü kocáknak egéss sora, melyek kőiül kü-
Scatbmáry szombathelyi kocsi-
réi
Lárgy
>rs>. kiállít.
osgysserü -rsstergályosolt IAti>K»t(.j-Kj, asstalt, s dohányzó készítet áltilott ki. — Ai aaslalkán a grótuénak rótsakkal játaió amoureitekftt ábrásoló pompás feai-ménre igaxán művészi. — A porctelláa Chernél Lula. Bocksbn.g P u!a ér Sisaovics Irén kisaasxoayok igen sséu műt képviselik. — A szebboél íiebb nöj kétimuakák rendkívül n-gy stárob»ü találhatók a kiállrásou. E nembao külö-
ös«Q kitüuó a L*kuer-QŰvérek Di3oJveli5 inlésetének, ¦ a kősxttgi azt. Ditmoukos-r«ndű nokonvenloek nagysx^rú kiáili-táaai. N^gyua örj-itoa a Ór6f DnA'i
ich fél* ot.-ojvári urodalomnak aagy-erdéoseti kiállítása.
— Balaton Föredrn a* gyönyört idö még igen asép vondégkoaxAcut tsstti-.t vissza, s «i musL jobbaa áq-i»i, mint a tu!»jdonképeni ben. A sxpokügD Kovác* Ress&j isutgabiró toborcott össze- i goi( mely kocsikon ¦ KoLotka oeifl"
ölgybe ránduii. A kirándulásnak több, érdekei moasanata volt; a szabadban íó •ütés-fAzé«en kívül <réfás akadály-aéla, mely alkalommal a hölgyeknek egy iszalag kötélen kellett a mély pHak-árkot áigáxolni. Aiuiáu a koló*k»i mer-d«k seikiktal megmászása kövrtkexMt, mely-c«ak ketten vállalkoxtak, Szörényi gúzhajósási kapitáuy éa Suklay Jáoos, a osucsra elsőnek Suklay János érkezett.
yergek, ié
y
török í*I^*U kantárok 'fihI
[yen résttveitek : Jók*
Miadaketten egy nagy tréfás bokrétát k-ptak, tüskéi takáo*mác*ony-áaól. A kirándulásról késő este tért vissza a tár-eeság, mely éjféiuiáo két <Jr*ig mulatóit, ngtönsött táccvigarmat rendes ve. ne-' " Kóia, Káldi «:i-Aon», Visakid^nasky An-du, Lóus Márta. Hertelendy Mariska, k. May-r k. a. (Bécabd') A-ssonyok : Kovács KstsÓné Orbáa Iguácoé. D^lao-courtné, N-gy Aronnó (B -Fdredr^l). Ssiklay Jáoosné (Bud«p«a ), Ssalayné (Páca) Zteni Jótaffné (Budapest); o>t volt mim Jókai vendége, Mnyr jogianir B*e*bAL.
— S*&y tOzvém dühöngött az«p*. hd 2 án d. u 5 ór*iól Í0 óráig Z.Ura. ZiUvlr Kött. 4H cialid maradi hajlék
léikül, laégatt 33 Ukóh»*. 39 gaxdaaágí épü>etT temérdek takarmány, gab d>, gátdiásígi ettkoü. A épületekben b«o»-égeu 2 ló, 3 boiju, 10 sertés, bútorok, így- éi ruhanemű, Baió József foldmi-resnek 550 frt készpénse. A lüs villáro-j\ or«*a terjedi ¦ mf-gUbetös erds dslnyn-gati síéiben. A liiiel megközelítem sem leheteti, így aitán miudin porig égett. A krtr 30 000 fnnál tüob. A lakóbásak kevés kiv é.eKel biJtosi-va voluk, de igen ciekély össsegre.
— A „Ba.nton Kgvli-t" gaxdaság; s«*ko*sláiyi* áiul Bílatcn-Fűrcd-O ten-d"S*itl'íerméiiy- éa borkiállítás f. hó S-áo déleióit 10 órnkor uyittatoit meg Ssalay Imre orat. képvise'ó sfakosstalyi elnök által. Bár as idei k'dvesotjen időjárás s a kiállítások iránt még nem nagy fogékonysággal bíró gaEdaLosöDségüak ismert kósöayófség-! nem va'»mi vérmes reményekkel kecsegtethetett különösna a gyti-móica- ki állítás sikere iráot, m in dason által a kiállítás ugy a kiáüitók »sámát, min; a kiállított termények mennyiségéi s minőségét tekintve, teljes megelégedést
gy laastott ta
g onci neve olvasható as ért«si
nee ashaó s é«s
tőben, általában a mulaastáa felette nagy ét •¦embetíínó. A jelen Unevb«D meg-nyituü* a II-dik osztály ia.
— Adomány. Gel**i Gu.maan Isi-dor nagybirtokos iámét asépjelét adta jó asivénes. As ungvári koskórhásn«k egy küJöo járványkór helyiség bereodesé»ére 300 frtot ajándékosou.
— Ágjaalö vések. Esst^rgálon Caicsár Jánost, Pölöskéo egy juhasat, Ti-tájon egy asasonyt » caóazok kgyostfittek lopásoa érv* a asavakra meg nem állva.
— KülÜoböxei Míg Pécs ss. ki<
h*lók a sxalÓBak d'kea produktu lom fényes ki*llitása, Scblai
timODlU
i, a k
gyártónak müvei tűnnek ki. A tornacaar- [ keli betett. A furduigatgató*ág által nagy ? ok épületében pompás csoportokban lát-
9 bánya er-
end gőxma-
adinger Qy.
sxomba'helyi tz»pp*Qgyáros isiéses obe-lisxkje, Pepp Tt Nándor khÜ d orgonája, Heckenast Jánus tiép o!:ár»T Hcf^r Józant borostyánkői aserpentin mü-^»st«rgáiy oa gyönyörű tárgyai, melyek annak idején a párisi világkíálli ásón is eiaáreodü kí-tÜQtfltést nyertek. Siabó Lajos mű akaloa ko ráctol t vasból késiül t disctárgyai, Gráhntr József elektromos ingaórája Bros Viktor sx«ssgyárus isléseaen rendesett csoportja, b eteken kívül Btás meg ssáa tárgy, mely figyelemreméltó hiso-
kéanéggtíl átengrdett gy^gyerem asufo-iásig telve van kiállítási tárgyakkal, me-iyekofk Ízlése* elreodest'se körül asor-galm*s női kosok far»dosuk a könny itot-tek meg a rendexóaég mankájit. Jókai Kóza kisasszonyt, Scikiay Jáaosoét s a Lich;**nsl«in nővér-kel .Heti mtrg &z érdemből az oroszlán réss a kiállíLás csiaoa elríiodfl«éioért. Mire a megnyitás ideje elérkezett, ssorongásig megtolt a terem. gen sukao érkestfk balybeii iotelliginciia
g g
nyitéka a vasvármegyei ipar ."jl nek. A főépületben a pe tánc ti, és sóaku i savaHyüvisek díszes gu'ái vonják magukra a figyelmet. — Ugy aa asztalosok kialitása, melyben gyönyörű kivitelű, sülaseru ba orok egéss löm ege van felhwimosva. — JC nembea kölöoöteo Benas Lajos és Palkovics Gyula^sombat-helyi, b L-mke és Stegmüiíer kósegi mbUIosok késaítméayoi tünosk ki. — Bratscber Jóssef kárpitos vajóbaa keleti fényűzéssé! rbDdess't bi egy termet. A valódi smirna ssŐsiyngek é# perssa porn-•rek emelik a halast. Kagyon nevese les továbbá a borgyárak kiállítása. — Grüo-w»ld I. Fia irhagyára és StirlÍDg Adolf bőrgyára oly dolgokat állítottak ki. me-
Távoli vidékrdl a esen alkalomra, a,
a fürdő kösöoség ped'g leljea ssám-m»l volt képviselve. O.t vohsk Jókai Mór gróf Eastt-rbáxy Lássló, Miklós (ij. borászati kormánybiztos, ÍHidvCiky J »nfl. Écsy Listló fürdóigasgató, Ssaiav Károly, Vadnay Aodor képviselők, R >bos ZoltáD, Deák T«tná« borásaati vándor tanár, Kov les R*tad, Lichtenauin Lajoa s több mások. Megnyitás után értekesiet tartatott a férfi olvasóteremben. As értekesiet tárgyát a fii lóit ír a által megtámadott saólük fennunáss, illetölng » fillox-ra ell-Di védekesés képesté. E iadó volt Nedecsky Jenő, hússá szóluk: Robos Zoltáné* Miklós Gyua kormánybislos. As értekesletet tarsas ebéd kö*etie, melyen 60-ao veUek rést'. As első pobár-köasóntdt Jókai Mór moadoita a feltégea királyi caaladra, melyet a közónaég felállva hallgatott meg. Toaastot mondottak még Ssalav Imre a rendesé* korul but-.'. hi.szonhatouik évfolyam
Z A L A 1 K ö Z L Ö N V
18í*7
gólkodó hölgyekre. Vadnay Andor Jókaira, Kovács Ktsaó « kiállítókra * küló-Duitfa a Zseny tett vérekre, Ec*y L*«1<1 a kiAÍliti* rendezőire, Sziklay János Écay l„áazlóra &ű Dsák Tamásra. Jókai Miklós -tyyul* -kormánybiztosra. K>te a Wild feie v«udéglóben disio Uneiaiula,uá|;ot rendet*, Kováe« KtssA ssultyüuró. A ki-stfitast látogat ásáv-l ti»xt*-it« ¦»*(? M*day . iíwI-T -forrni velesi minissteri ost'ályta- c'-*ké** is. Borbiráló bizottsági >**?ok vol-'**í Sulav Károly elnök alatt" Orbán fefcácz, Mórorza Kálmán. Kovács K-mL tfju, Licht*u»ieiu Lajos, D<ák Tamás. Gyümolea é* termény bíráló bitottság tagjai J.ikai Mór elnöklete alatt: Kovács , K-»so^,t»Íóso. Nagy Áron, Kanovics ' György, Cbepely Llszió, Vastag Jíoos, "l>s»a»ki«vélíel leitek kitüntetve; Zseni Joi«"-f éa letváu ^yümülcsért, veszprémi püspökség kertészete g) iimüluf ét konyhakerti terményekért, Szereteibáz viuciel tér-iskolája gyümölcs- és Bzötloért, tapol r**i gazdasági felsőnépiskola gyümölcs-, »tó)C-- és konyhakerti terménytkér', a ke (»>¦*•• tanilórend dórgics»i gazdasága sitiin ea gobouáérl, Stabó Imre gyümfilctér; Flosser lstváu é* József gjümólc*éri, Ssentirmsy testvérek gyümölcsért, Sckla-dáoyi József g»bons- s konyhakerti terményekért, Szeretetbiz gabonáért, Écsy Lfcszló azdlóért éa gyümölcsért. Klismer^-oklevelet nyertek : Fercsbl József oé gyümölcsért- é* diódéért. Karó Gábor bzőIo-ért, Öít. Sághi Elekné asŐIő-és kerii'ter-méuyekért, Chip-ly László gabonáért, Bajomi Gábor gubáiért. Riájli'Ó volt y;>; kiállitott tárgyak 525; n* j>. b«r 48 kiállítótól 141 fél*, szíW* ? kiállítótól 113 féle; kuojbakerti terméuyeit 9 kiállítótól 41 lel-, gabnoa 4 kiállítótól 11 fél^ likvör é« B'e»s j kiálii óól 11 féle. eczei 2 kiállítótól 2 féle ssvanyuviz 1 kiáliUó'ól 1 féie
— A kereskedelmi nmzeum.»t,
melynek ószi kiállításáról ispuok elölő asamaban szóltunk, N.-Kanizsán Ebío- 1 -' P *l ur képviseli, ki miüdoDne- 8!ta.asaÍ késsségtsen szolgai. Verekedés Pé:orfi János kováét Jádos nyereggyártó segédek p, t. hó 11-éo oatq azeal a oemu dékfcal meDifk » Kuhér galamb- ko; c*-mátM, hugy olt a táDctmuUtságDál mm-aroo verek«déa< keidének. Exen Btaodéí kivittléhex Diegbügyták aa inasukoak, hugy- tejíEeoyelwte: botzanak utáouk, ¦ ini meg i» tortéut és alig érették markukban hz argumentumot, mjoden bevet e és uélkül elkeidlék a jelenlevőket ütui : fQaek a kedélyes mula'ságB«k aí«a baD az eppea arra haladó rend'iri orjárái ct»kbam>r veget vetett és » "ége alig-baD«tn dutyi lesz.
— OiiKyi"lOAH*SÍ kisérlel. Sebw v cs Adolf helybeli fuvaros egyik kocsiua a muil b«ieo lement a berexbe es ott egy tueUc. tniakaszuitta magát. Utána indult paJLá»»i asoubkn még élve levágták, letiéuek oka ir&ut megkérdesve oda oyi-latitüioit, bvgy u\y '.r6» ba«c«ikars*a vult. bugy ettúi ssab.dúlandó, így akart végei vetni eouek * földi koaaédtáoak.
— l^ópnHSzUH hol vaKj? Kafits Aotal lielybrii iakus egy derek ssép te-ke'.e iujrü heréii ló birtokában Van, melyet alhtuUg egy elölte ismeretlen h-¦xfUtmiklódi embertől vett » 'tgyórgy-vári begyen. — NapokbaQ Zíivit* Jósset dumborui lakos itt járt KaDissáo és felismerte KatitaDái ac ó ellopott fekete lo-vát. Fersto rjg ÜQ jeleméit l«lt a reod-fráégoél. hol Kaílca a tulajdonjogot loU-vOlei nem tudj* igatolai s act mundj*. hogy at eladú neki etiel még adós maradt. A ló leíoglaltalott es keilí igujláa metietti vissxaadntása iránt ac eljárás folyamaiban vau. Kafka ped g Takarj, a f<*jét éá restelli, hogy nÍDCS lópasazus.
—- Kft*lünet nyüvániiá*. A f. é. azt.•István népünnepélyt rendező bizottság — a liaxta jövedelemből — a hely-tieu , Hidast j-ftii egyletnek" is szíves volt 10 Irtot adományozni, melyért »t egylet no vében ez utón is bálás köazö-oeiéi f«jesi ki as fllookség.
— Köszönet nyilvánítás. A »zeat-iitváQDupi nepüooep reodeií bizotttág több jóiékony adományusissi mellett az íparttMtület segélyalapjára in 10 forintot adományozót;. • t-k. Hotscbild Samu ur által a testület irodabivaialabos juttatta. A mid ón e»i a u. érd. kozoaiég taduniá-•*)fa bozoi szer^ocséak vau, fgynUa) a i^gtísziatébb kríszno«iüDket ft*je*«ük ki « tem4a4D goad'tlkosó bnotlság jósiivUsé-g,ért. Kagy-K«oiaM 1»Ö7. u«pt. 10. A tns üieii elnökség.
— Z*j«8 és nép-s kötgyüiés« rolt a •«t;éiji«»i BtoTelkr»etu^k M«pt. 14-éo a v»roahft«* n.gj tef méb-n fn*ly alkalommal az igaig^o vá'a*stmány kijolent-í, hogy »x eliikcasztott öasseg 3*> ezer frt. as Ügy érdemleges íoJdenés-í s mikénti ]»L>uny<>li'.á«ára (icheú batáridőt kér kitü-xetoí. A« ügyhöi tüzetesen buHássóltak: Uyo.tfyJ*DO«, PnhiiF, ü-rai Benő, Ur Scbwan Ado t, Hirscbel Kd-, Ková«^ Héias'b. ¦ >¦ lett határozva, h'^y a bat heti h táridő megadatik, egyszersmind ssámviugfcló bizotuígi taKokal felkéret-tek : PunAl Ferenci, Gjőiffy János,
Gsxai Benó, Strem Vilmos, Hincbrl Ede, Welliscli L«jos é« Kolhsild öimu. A ki-kü;dött tHgok közül WelUsch L«jo« es Rotbaild S«mii a kiküldetést nem fogadia ni. A bitoiiság már m*gke»detti működésé', értesülésünk
? t oda
j
asÁgba adott gyé orvosi megfigyelés
Byozza, hog/ a i Aazveaytwek minden >gy«a ré*zveny utiai lf)Ü írlot még a hat hétjefojása. elótt megkapják.
— AHXVHlf-ttiuáUo Ismét ilj el-nmult emberi alakról kell írnunk, —
Győri Mari pau>szt leit a kapitányságnál, hogy G hónapi gyermeke, ki Tbmaaits Lászlónknál volt dajkasácban, hiányos táplálás Mytán áthall. Az orvosi vizsgálat rosaz táplálás miatt teljes elso»ányo-dást kouasstált. Mr« at úgy átadatott a törvény széknek. — A törvényszéki bao-czolis eredményét még nem ludjuk. — Nem jó lenoe e tlaji uieket hazró- bán tárgyává lenni ?
— Utrumbii dul.ajtodns S#s«lin raarx György kU-k»uÍz*ai üalal legény f hó 12-én hajnalban a legelőre ment lofairért; útközben egyii^rre azon vet-
e észre magát, hogy Kümer János szintén kis-kanizsai legény írnod* a előzeiet szóváltás né>kül hozzámegy és e^y karó-i ugy ü:i tejbe, hogy S'estun néhány isodpercera eszméletét vess ive s földre rogyott. Do umét magihoz térve felkeli és elmenekült a durva támadó elül. — Hogy mi keazreue Kummert erre a vá-ratian támadásra, a vizsgálat van hivatva k derneni.
— A .ZnUmegyi g»zdasági egye-síllei" f. évi OKIóber hú 1-én és 2-ik oapjain Nagy-Kaaizaán megyei rnezögas-dasági-és keríi-tirmény-, ugy gjümuics-, szóló- és borkiállítást rendez. Ezen kiáí-ii'ás sikere mindenek elolt Nagy-Kanizsa
köi szokás szei ros jó bír
>Qség<>t érdekli átér', Dt a kiállítás Tikerével
vá-
¦e is kapcsolatba boz*tik. Hogy lehat a keüó intézkedések meg-letelhessenek, bátor vagyok mmi a renden" b>zo:*aÁg "agjH i^czimfde ") a f. évi szeptember 18-áo délután 4 órakor a „darvas" vendéglő nagytermében tartandó ér.ekezle re tiszteletiéi meghívni. Ntgy-Kaniasán. 18ö7. sz-p ember bó 11-eu. P..hál Ferenci.
— A helybeli fógymnásiomba a f. Lancv elején bojegtzett tanulók stáms
309 Ezek kósói anyanyelvr* 9 0 h
növekedés 1.
— Itudaptgti Hírlap : H>gy a magyar »aj;Ó as utóbbi évek alslt bu-va ípjlödött, tónak legszembeazökóbb bizuoyi éka a nBud«pesti Hírlap", Ma-
a fegyelmi szabályok megtartására. En-
nek befejezte uttán történt i
.onképzó
kor" megalakulás-. A kör veaeÓje, 14 K"s*belyt Endre tanár ur, sz ifjúsághoz buzdító beiiéd^t intézve kiírj ette a kor czélját és haszoát. f e^tel az ön képző kört megalakul'Dak nyiivánitntta s kíueveste a kor tisz.viselőit u. m.: Fójfgyzo: Pran-gor József VIII., aljegyző: Schwan^o-berg Mór Vili., (Ubnjrtáro.: Tóth Ká rnly VIII., alkonyvtáros: Kajdos Jóisef Vll., köuyvt. pénztáros: Csigabaay An-ui VIII jsst. tai.ulók. Eizel az alakuló gyűlés véget ért, miután az ifjuiág a kor ve«*to tanárát zajosan raegéljenetie. Vég ió ll l
rs tőt. igazgató itult a fí-gyn
loökl«t« , segély z
i egál a egyUle". As
alakuló gyűlésen as egyesül-1 alapszabályainak felolvasása és a v*gyont állapot alótünietése mán titkos szavasással meg-válasstatlak as egyesület tisztviselői és a választmányi 'agok. ElbÖk lotl Fárnek Detsü, titkár Tólb Károly, pénztáré* Csi-gahazy Auul VIII. oszt. tanalók. Vá-(•sslmánvi tagúkká I tttek : Kst^csios Vladimír' Z.uk.v Adolf VIII., Honnan Ágoit elloaor. Éger Zsigmond, Ü»jdos Józsst, Özást Sándor, Tóiók János VII., Gyömőrey György, Sierbecsky József Vl., Bartos Gyula. Erdélyi Elemar V. osstá-l)ú i.outók. Tóil- K*ro!v T. titkár.
Sgj bét tvrtéuete.
- Megyei r. h. A Lőbl-féle sik-kass'áa Öassegét már 36 ezer tartótra teszik. — Heim Mihilynál 3 biliárd eladó — A rédicsi plébánostól követeit. — Alszaghy Al
nyai
iskoláho
rabló pénst cták tor-tanítóvá ne-
veztetett ki. — NedeÜcsen szép1. 2-án nagy tbc pusztított — Krob Pál néhai •alamegvei laoleliigyelö ösvegye meghalt. — Ttp'jlnián T\us« Eml iától „Margit mazurka" jslent meg. Ara 50 fcrajcjár
— Úszni r. h. Szalmán püspökké MetsléoTi Gyula Miergnnai kanonokot, Kossuth Lajos sógorát emlegetik. — Lo-sonczot gyakori lüzvéts putstitoiw. Hayuald ér*ek 80 ezer forint alapítványt ajánlott agy somb'n árvahiir*. — A posta takarék pénztárak forgalma aug. l-ig 4»3y.O84 Irt 98 krarugut. - A
,A mentő kés", .Virág a tövis közt' stb. A kél kötet 25 — 30 ívre fog terj-dni. — Elofísetési ára a két kötetnek U trt. A kötetek ditses kiillitását Légrády t-st-vérek nyomdája fogja esskösólni. Az elbeszélések f. évi október 15-én jelennek n»t>g- As előfizetési pénzeket kér«m szeptember 15-ig megküldeni címemre (Dr. Sziklay Jánoi, Budapest, IV., Mtgyar-utcza 28. Gyűjtőknek ha; gyűjtött pél-dtnv után egy liazteletpéidauyt ajánlok fel. Uidfio magamat k«dv<ts ol*a»óim eddig tapasstaltsiives hajlandóságába ajánlom, ismételten kérem becses pártfogasukat J udapest,1887 augusstut 29. Sziklay
— A ,Se«Ítaégu emték-aibum augusztus LM lkára készült el s elao példá-
yai a aseut-Istrán-aapi n püjanep^o bo csat tat t»k forgalomba ; a díszes isü 0*45" ivrit alakba* 'jfíjeat aeg, óstfesen 44 oldalra terjed"3 tirtalommal. melyet a uti-nes keméoy boríték 4 o'd*la 48 lapra egóazit ki ; a 3 frto* példáoyokhoz ezenkívül 4 uldalra terjedő zeneroú-meiiékieL vao csatolva. As irodaimi közreuiüködók száma &aszes4D 148 r» megy, akik kósÜI 45-eo adtak verses és 103-ao prózaj dolgottatot. A. rajzok szama tubb mint 80-ra terjed, 75 mQvéss munkája. Az albumot Kudoif trónörökös nLparjea-Nagy Károly Torocskó" czimü közleménye nyitja meg, mely tac-simtlébin adva, ngy lapon Ste-tiaim foherczegno rajzával, melyeke: Kn korics l^oác* ált*l készített sz^p keret-rajzok To*znek körüL A következő lapon József íobetczeg buzdító szavai 1 találjuk: .Nebaoy őszinte szó nagy birtokosainkhoz" — Vexércsikk a 'üzoltás atsrvt-zése ügyében. Ktt követi Koburg Fülöp ké-csikke: nLgy Baersacaés és egy szereo-;«élloo vadászati aap", két érdekes lei-
ás ket érdé k-s vadissatró!. A .Segítség" emlékalbamnégyféekiadátb nj«l«n meg, u m : egy forimos. három forintos, tíz foriutoa éí száz forintos kiadásban, rae-
lyeknek már elseje — a az egy forintos ia csinosa s díaz«fl b
legolcsóbb —
van kiállít
ékbao 44 nagy oldalra ter 80
jedő s több mint 80 képpel illusztrált Urtalmával árához iiép-si annyit nyújt, hogy hasonló disses illusztrált tüzetet a külföldi nagy irodalmakban is csak két bárom akkora áron tehát raegszaresni. A
folyamin fugnak megj-leani, de e«ek elí.titetói. mig díszpéldányaikat kessik -hes kapják, as oiczóob kiadásból dijiaia-nul kapnak sgy példányt.
Szerk üzenet.
H. Sajói juk, dr> Iáinkat id^-oHa aam
j — H. P Ne
rira a h*«tx«t.is »«m-
raki.zk miut a ténj éknek injfknüük !
— I> A. Felülvíj.1 kóii.ijak
— M. Mint a> őt irrt BK-ekapJaB, a ¦alom, hogy miiodiibrn nem taJilkothaun
B V Haga» l«velaok v|rv. A .Ve«ip.íro» rsT^példáoyit réK n kapjuk. Kírünk iacéckcdévt, vag; lapnak vi
— A fSvi'ozi Urelet asjaáUtnnkri •cámbaa n#m Tehettük fel.
irszeletefe.
Pi> mpát nm 1 a te ág.
Imre találkozik Jánoasal.
Imre; Hoonao jösz pajtás? Jáno»: A va. útról.
Imre: Mi dolgod volt ott?
Jíooi: Sárkáojt eresztettem.
íme csak alhült eleinte z nem tudt^, hányadba vzn? később tudta m^g csak. hogy János barátja az aoyócát kísérte ki a vasútra.
F«i«ló* aserk»izto és BATORFI Íj W U S
aauti tantoiyamaak 118 hal iga ója
m«gy .r. 9 nem«< és 10 horvát; valiiwai— Kaposvárott as óvodákat difiherivis , ,. . ué.ve 22K rom. Katb. 8 igost. vail., 8 bel- miatl ba«ártak. — Bocsári S»*UU László ; ^ ^ vet vall.. 64 móz. vall. és l gör. Kel. A j Kaposvárott magbalt. — Országos bot-j '
mull tanévi lé számhoz vimooyitva a rányt idézett elő K-glerich iniondám, '
hegy JÓKai *iiud»r*bjtit nem adatta e!6. " .' ' — A hixivédelmi mmissieriamban sikkasztást t«d-itek fel, két horvát tisit tette.
— Külföldi r h N^metorBzág
„p p
gyarország legeiterjed;ebb, lagkedveilebb ujs«g«, a mely naponkint immár annyi példányban jelenik meg, amennyit eddig nem mu'a'ot*. föí nálunk egyetlen egy m»gyar lap sem; jele c« a müveit magyar közönség oiy jmsrvü bizalmának, a miuível Sajónknak mé^ • gy orgánuma sem dicsekedett. A .Bud,pe*ti Hírlap" pro^rammjal: magyar szellemben i á té i
j g
a m»gvnrságér . téoyessn iga olvasó tózóntég, párt különbség A lap vnzérc.kkei mindig a ényt tejesik ki tüggetlenül és di
gyg gy Ugy a basa vidékein, mint az külföld nagyvárosai b-n saját tu- id á
Ükódai zulta a oélkü . kÖsvéln
nyillao; larca- ét szépuodalmi rovatai becses 6* érdekes olvasmányok egész tömegét *dj*k; a napi eseményekről pedig ugy » azerkesziöség bilsó tagjai mint külső do'gozótaraak muukája által oly gyors 'iü és kimeritó értesítésekkel szolgai, mint Magyarországon rgyetUn más lap i«
dósilói vannak, a kik miuden nap táviratokban közlik a .Budapisti Hírlap"-pal a neVKZelrStbb eseményeket. E oa-ponkiui oly bS é* érd«tea tartalommal mfgjxUnő lap kedves veudége lehet min-d-o magyar háznak és szívesen láthatja minden ciaUd is. mert a szerkesztőségnek goudja vas rá, bogy a „Budapesti Hirisp" mindenben a jó isléat »zo'gálja. KHndk.vüli elterjedése mellett reodki-víili olcsósága is ; negyedéVenkmt csak 3 frt 50 kr., egy bóra 1 frt 20 kr. A „Budapsati Hírlap" megérd-mli, hogy eddigi "»gj aikere még jobban fokozódjék és maradjon mindig a magyar közönség kedvenc?. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben poatautaíványnjal eazközölbitok koveikezó o<m ala't: A „Budapesti H.rlap" kiadóhivatalának, IV. kerület, kalap aica 16. szám.
— NÁMihir. jRoseziteid Lajos a n.-kaniuai fiatalság egyik tevékeny szellemű s minden humánus intézmény lel-k-i pártoló tagja ssepl. 14-éa jegyet váltóit városunk hólgv koszorújának eg7ik bájos -irAga. Dobrn Sarolta kis-aaazDiiyoyat. Ki«é<-je szerencsA és felleg-telso boldogság a kötondA tsép frigyet.
- A u-kanlisai ka h. fóg>mD meghaló üonepélynek volt tanúja f. hí l&-»n. Kuspon tönéoi ugyanis a fegyelmi szabály *k ünnepély es felolvasása a fogjm-aasium igazgatója állal ; est megelőzőleg as intését igazg«iója, f<U. Janky Károly, lelke* szavak*.i buzdította at itju*áget
drágább példányuk tokozott diszssel vannak kiállítva és külön művésai mell k-
buDD elsÓ kiadásának egy és három forintos példányai a isenl-istváuaapi népüoe-P^n. augusziui hó 20-áo bocaaiattak tor-galomba b ugyanekkor kezdetét példányoknak az etófiiet'k réiíi szétküldése abban a sorreodben.
Nyilatkozat.
A ,Kaposvár" czimú lapban az eddig jó hirnévoek örvendő „Orosz-Ián" szálloda igazságtalanul megtámadva lever, tartozó kötelességemnek ismerőm az indokolatlan epés czilíket visszautasítani s kijelenteni, hogy én és nóm a legnagyobb gondot fordítónk & tisztaságra s mindenütt, mindenben az uralkodik. Az árak is a helyi viszonyokhoz képest elég jutányosak de ik 22 é j
avarnak emelését l«rvesi. — Falb , 19—20-ra óriási vihari jósol. — Siaart Mária a Skóikirályné emlékére ssüiSfóldjén templomot épilenek. — A neafund.andi tengeróböliiél dühöngött viharban azaz hajónál több eliü yedt. — ni árverezett franciia koronagy écoáu-tik 7207.252 frankot jóvedelmeztek. — K-ményi Edénkről azarémhtr terjedtél, Aaailráliáb^n maghalt. — A lip csel caaláuak uiolsó barcioia Gabot Antal Béc«3an 96 é^es korában batt meg. — Királynőnk Heine sírjára kossorut
y
az elóűz-ílések beérkeztek. A tömeges szétküldésre napok iesinok azükségesok, s mivel a gyujtfi iveknik »-gy része még nem érkezett vissza: a szerkesztőség «l-halárosta. hogy az eloöietézi határidót b 5éi
mikor 22 vendég jelentetik be, csalt 10 érkezik-, méltányosnak vehető, hugy az üzlet embere némi kárpótlást vesz, de azt ?em túlságosan.
Bnnyit az igazság érdekében, "' •Imire nézve kérem továbbra is a nagy közönség szives figyelmét s megérde-
szept
imberl5-éig megbosssabitja A .8e-' gyüjtöivei é* elófiietéai összegei a Franklin-Tái •illat kiadó-bivataláhos (.Budapest, egyeiem-utcz* 4. sz.) «zep-iemb«r hó 15-ikóig küldendők be. A t. megrendelők kéretnek, bogy a megrendelésben világosan tüntessék ki, melyik kiadás' (az 1, 3, 10. 100 frtost) és hány példány uan rendeli k
- Al séguek toele^eu ajan.
olv-só kösóo- uk a következőiéi
hívást -. Év»keo at találkozik már elbe-
py meg. Szopom ber
' 15-ike u'án a .Seginég" emlékalbuis. [osak a magasabb bolti árakon less kap |ható. Könyvárust forgalomba az emlék-album csak elóti<*t«4i határidő lejárta, tehát siepiemb- l5-u'.án adatik. A raeny- °y<tieu 1Ionb»B eej<« könyvárusok Di- g/"bb tzámu példányokra fiiettek elő, ""ö.koeltaz elófi.eé«i áron termés«te-
s,élés-immelamatíy.r közönség, külön- •« adhatnak ál példányaikból. A d, L.x--. i„__u u^.*..;-.« v__u..i -n-A -1_ Bebb kiállítású 10 és 100 írtos példán-
tíy g
bÓMi lapok basáin. Egy kötet apró el-l fSé B lől) é
p
iill.tMu 10 és 100 írto. példányok k
bÓMi lapok basáin. Egy kötet apró el
bestélé-aoien f.Ssép Balaton mellől") és ™«'jekbeo izámos kép szinnyonoítbaa éló- 1«« *dva . melyekhez kíllón meiiéklatek
öbbr-l;ényenien,BAraél'ó-ág..saM
,Tétoiló
magyar b
,i)gy gy „logovanyon at") kívül azonban
«7*.
stór",
még
adva, s melyekhez kiXlóo mellékletek ib lesznek csatolva, több gondot és több idői vevén igénybe, csak szeptember hó
melt pártfogását.
Nagy-Kanizsa szept. 16. 1SÍ7.
HORVÁTH JÓZSEF
„Oroszlán' szálloda bérlője.
legjobb asztali- es üdítő ital,
eltűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, légebatoluiál, gyomor- m bolyaghu-.¦ rútnál.
lattooi Henrik, Uútúi n
E rovat alatt köslctukei
oena leptem s kosousj&L. «;é kötetbe gyüj-tóit siboszéiésúkkel. As a szivus érdeklő- ' dés, melyet olvaaóim nagyobb szépirodalmi műveim és azélszórtao sürüen megjelent apró doigiizaiaim iránt tanúsított, felba ont arra. bugy nagyobb elbeszélésein válogatott része két kötetben elótizetés utján kiadjam. írói egyéniségemé voltaképen as elbeszélések gyűjteményéből fogja megité hetui a szivos olvasó. Menynyiben lógom megérdetaeloi érdeklődését, nem tudhatom. Lolketnet nem tárhatom tö\ ejyébkéat, mint munkáimban; ha megnyerem as olvasó rokonszenvét, m*glaláítam jutalmam is. Embereim nem járnak a felhőben, de nem is s sárban. A természet bive vagyuk, a nélkül, hogy nemem folyvást a földre tap*dna. Kibe- C-S. azé éseim saját korom szüleményei, azé a koré, melyben as ennbsrnek még Tannak ostnényei a jövőben, tud lelkesülni a ssépért, anyagi küzdelmét elviselhetővé teszi egy nemesebb eszményi c*él. A gTÜjtei&ény cim» jelezni fogja ezt a kort. .Ábrándos évek" címen jelennek meg az elbes«élés«k, melyek egjikét-másikát talán ismerik olvasóim, p. o. „Föld a felhőben', „A mi lolér egy milltórsl", ,É« mégis o-.t volt", „Három eastendo', Ködképek", ,A fekete ruhás menyasszony",
STOWASSEB X
kir. kit. szabad. Eangxergyár BUDAPESTEN II. I-Acczhid-olcza 5. Mindennemű f a, íutó-, réz-vonós-és veróhangsze-r c k Btb. legnagyobb gyiri raktára Magyarországon.
A hadsereg szállitíja. Az összes budapesti katonaizenekarok szallitsja
Legnagyobb és legrálasztékosabb raktára mindennemű hangszerekben valamint azok egyes részeinek legolcsóbb irakjcal.
Bel- és külföldi hurok, Harmonikák, Ariston 19 frt, Heropbon 24 frt, 6 zenejegygyei és csomagolással eg;ütt.
Javítások leheti leggyorsabban és legolcsóbojin erakflidltetnek.
Árjegy^kek ingyen és bérmentve. 31U 1-2OOOOOOOOOOCOOOOOCOOOOOO
A- Jelenkor legjobb órája
Yzrm zihos
880f037 UOXNSl'dr V
*!! '-V T Q rJ 4
N3J0-M39NI0I3FI

„ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO —"•«'H""v i'iff "tfvi í*
O ¦J0J'í3*M"'!J'"nV l'lff "I^ITÍ Ate ••»lli| •qoia qqoi ____
0q|. oi - e ijoe
: öj 3 '-í s 9 i 1 ^ 3 ^ z s j u j • m h iíSi k-j i •/ ( ( 1 »»> oí«A|»q '••
OSf 151 VAD l ar i.i.sa N l
iso\jo nSuíJos Ugg •i
^JO)U|(llOÍ 0 Ul J
AXVHV
«-- H OS zoqop ¦L
-dt?) jjai UJ3.ÍS >)IJU
-W '
q ^p ,»! !"*!!'!"" •» 9l|9í--9l<|nií|V<|m
'1981 l»~HX '1881 J»»3 R13I 'ül^-i '8Í8I M'M '1181 ii »"»O SiSI «=?H : «»««in|«,nf IM "omJ«M 'I H9|»ií 'o »l«|dn>|a»4
« Jf L3 )ioi*ai|*i*qi6j
a ^-qiojld imujjv 4 l|?)(i)qq.»f: LJ,\'"Pq"v"".»'
» 9 "<ja^>an> ¦pili'L'SJai i'iá".i <nn'[f * a*poiuj io^ii »?5(9i;i
• ts " ¦ ooi 01—9
« ftli{I«i* l " VL ' ' "Sí " " s-f
Iin »oi|»lnrtA ) tJ| tS ' ' * ' :JJ«n^ 06 »í|i
_ - ¦u^r^Iunj •» IC' |í,)„»»3.j ,ju a.(]aaj '^a^a non
OE «8 ICA U


"II91S3llB!Iia
01-01 fjLir
I3SD1 : j|üioaopfB[ni *
0 füUrtii tömő iat
SO'] ; j|üioaopfB[n} *
4 J
I V (¦ 1 H ^^
— - (ya^a»yp«*oa*t ^ti| -OlUUnj 7linU101V
-odojoot^ tüAin* vő -*•»& /*í o"QQU3 •LIAIIG j) jfl
:!;: .xr.,-ir»j: í. 7^ n M P
.010 |<i|< ,oiüajo qq,.o l \JLi %J \J \\ \3
' _fV naq9|ifypo»A »y a^p
-nepaiSí) u»q?m»n vSvm « 'n»X|! lenn ! ^— -a^jaif^J Oöpuioi f^qWA
"°qi»!'a.y,J,«°'jVA-%"»i«i^ ""aÍÍ^"^,; ^ "!"''!l"í1""V„"°,3„?a"„"!
•i"j rr jo ni"!!"*"11 •¦**"™ -"j"""" ¦•¦» .1 .«~
——5 míiíi
Í.,f,q Vl»"> ! -iMinstt pnitntJwst
«;ioa*Jj
51öpai*j
'eovaijj^ "p 'snau^ jp '»
1PO|»A
1 ..... / t v j^y c** f ' l — ^* —'' "<j • *j
¦ -fc|.v«>-«« /* ÍS /¦>'v'7\3 JP ••"»>••• ¦">( l?d »ojj
*ai . / * <i / -jp -nvuiivv j»a»ai jp -j«a«i aj />bo
„¦ [Spiuds /m jk . .j;A."J.^0,,,.JV!,ÍJ,.0,jop»,s,.ujo
«^ -»3l8ÍH /* <í / jp -j| iaia;»'ÍSa a.ail?S J-MUK -P
Í "*
jfjsajffns^^ jp 'totója*! j;^ Jl >ia*jo^ up
; ¦«* ti %9fil?JUV(9t ZB0OM) <?fd-T(PJ5f J>
1P»IS '"ÍS »MU«J« M»«P • Jl| 08 |Mii|"»l" !I1>"
! "3
v noK *¦'*" •"! ^
ue||9 -3q |gsi|w|6aui 83 uspuiuil
jszs otptzjopsq Jíiof
)-.8íta »f»»»g B«»l* ».'-C|f-i|»« *w? >)
ps S3 zsazsyoa
VIDNVtíJ 313J110W
8 «tq»i|qaai
ing ip.is ¦•mim M»»»» -Hl ¦• n»»Mílf*» »
IZSQ SWJIA^O.ÍÍÍ
ÍE^ST^^oTSÍ-ST; TPOTBA JO«B
Hűd Z1I1QI3S 110IAI
1HQ'I'Z()« I V -I Y ZYWí-kAMZSA, 1887. szeptember 24-én.
Huszonha födik évfolyam.
Eaye* «»» iO kr
Hi u i> k t f;s k^#c
MVILTTEHBEII
t.t l« kr^rt «-tJl»«k I-
ZALAI KÖZLÖM.
X lap
:Ki'-t tl,.tS kfliU
Anyagi "¦•*¦¦<¦! iItt'tő kKzl»m<?tiyi>k
ÍC a InSrtAbir^.ll.OS Wr,„
mt •« iid'">k :
C.kir. kj>,-uílin
Itwn -ni-iit-D letelek (idtatuak -i
Kezirats* vissza *m küdetsrk
A tuigy-liaiázsai ,Kereskedelvii Iparbank', a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a .nagy-kanizsai kisdedntvelií egyesület', a .nagy-kanizsai tiszti-onaegélyzö szövetkezet', a .soproni kereskedelmi s iparkamara' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lupja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
előfizetésre, j
^ Midőn a „Zafai Közlöny* XXVI-dik évfolyamának negyeáiic évnegyedére nj előfizetést nyitunk, nem mu-liszt itatjuk el az alkalmat, liogy t. közönségünk Ucses figyelmét s párt-J,>g4sdt bizalommal kérjük.
függetlenül, tárgyilagosan szer készteti régi lapunk pártolására jel-hivni annyival is inkább jogosítva éj ezznk magunkat, mert a bÖ változatosság mellett ftelyi és megyei vrdekü kérdéseket előszeretettel fejtegetünk, buzdítunk s ismert szivő-sággal jóakaratulag hatni igyekszünk.
ks A yázdakÖzönség, a kereskedni-iwéq s szórakozást kereső olvasóink rSn<lrs htíziliartUként Jvgndhatják la-¦ vnknt.
Az előfizetések szíves megiijitá-
<i' .« lapnnk terjesztését bizolovintal kérjük.
Előfizetési felhívás.
Etfsz cvre olt. 1887— ss^t. 1888 5 Irt. Fel » . •, JQQ .. 2*56 &¦ Mrd, " , tecz. 1887.1-25 tr-
ft Mely összeg bekiUdcsére Icgczél tvrülJ) a postatUalványok haszna-lám.
A migrewUléiek mielőbbi eszkik-¦léfét tisztelettel kérjük, hogy a nyom-t'itt-iwl') fithlínifik nz'ima iráni tá-jfknzluwmk magunkat s a Inp reá-Je.f kí'M'siben /enakruMs ne tiirtén-jík — 'JiatMtel kl.xlólllvaUI
w »jaít» jó/>cf
Kisdedeink erdekeben.
Áltaiáhan az emberi élet Icglol-. u-alib korának a gyermekkort tart-]u». Hir sok embernek alapos oka tan azt az édes gyermekkort vissza-súhajtani ; mégis az emberek nagyresztnek keservei már a bölcsőben
megkezdődnek. Tudatlanság, Könnyelműség és nyomornság kart karba öltve követi el egyik butiét a másik után kisdedeink testi és Biellemi élete ellen. A Upinutlan és meggondolatlan bánásmód, "melyet a kisdednek környezete részéről elszenvednie kell, megakasztja az ó testi és szellemi erőinek fejlődését s vagy egész életén át sínyli, mit vele szemben kisdedkorában elmulasztottak. vagy bekopogtat a kérlelhetetlen halál, karjaiba ragadja a kedvest, s megfosztja tőle a családot, az egyházat és a hazát ! Bánkódhatunk, sírhatunk utána, ó többé soha visz-sza nem jő.
Hány munkás esik igy áldozatul, ki később tán szülőinek gyámola. büszkesége, a hazának becsületes, szorgalmas sőt meglehet hirreves fia leendett, ki iidast és fényt árasztott volna maga körül.
Sajnos, édes hazánk az első fokon áll a kisded halandóság szomorú statisztikájában. A magyar k s-dedeknek vagy 51°/,-a hal el 1 - 6 é\es korában, több mint Horvát-Tótorszagban. Pedig a magyar faj a iegszaporrábbak egyike, de mi haszna, ha közöny és tudatlanság százával veti oda a kisdedáldozatokat e halálozás oltáréra, kiket pe dig megmenteni s a hazának hasznos polgáraivá nevelni sikerült volna.
De ha eddig meg nem mentettük űket, meg kell mentenünk ezu i tán, mert Fodor József dr szerint :
.Minden nemzetben a hatalom és vagj^jíosodas alaptényezője az ember. Az emberét száma, épsége, ereje, munkaképessége, szaporodása teszik az állam politikai jelentőségét. A nemzetek jövője, létele, szabadságok, önállóságuk népes&égük-nek szaporodási viszonyaitól függ." (Népt. L.)
K szerint a kisdedek képezik hazánk fennmaradásának és fejlődé-
sének alapját. És van-e magyar ember, ki szivén ne viselné azt, hogy ez alap minél szélesebb és szilárdabb legyen? Rajta tehát. -ag..Íjunk meg minden eszközt, mely által kisdedeink oly nagymérvű halálozását csök. kemhetjük, testi és szellemi egész 'séges fejűdé*' előmozdítani tudjuk.
Ezen eszközök egyik legfonto Babbika a kUdedovó intézetek és gyermekmenedékházak alapítása. Ezeknek nagy fontosságát bizonyitgatni felesleges dolog. Hisz elszorul szivünk, ha ama nyomorúságos helyzetet szemlélnünk kell, melyben az alsóbb népos/táiyok apró gyermekei tengődni kénytelenek. A házból munkára kiszólitott szülök kisdedei magukra hagyatva nevelődnek fel, kitéve ezer veszélynek. Ltglelebb egy nagyobbacska fiu vagy leány, ki még maga is nevelói felügyeletre szorul, vagy az öregségtől jó tehe tétlen anyóka viszi azt a kiváló fontosságú téuyitdést, melynek gyermeknevelés neve Hány íesfí^-és lel ki halált szili ez elbagy&tottság, hány púpos hát. béna kar és láb, víagtalae szem hány erkölcs és jel-lemnélkü:i lélek lesz a kisdedneveiés elhanyagolásának szomorú következménye?! Hány tűzvész, mely gyakran égés; virágzó községeket pusztít el, jattal koldusbotra, a magukra hagyott gyermekek játékainak gyászos eredménye? !
Mindezek elhárítására, vagy legalább nagymértü c ők^entésére alapítani kell ki?dedovúkat és gyermek menedékházakat.
Hazánkban a harminczas években nébány nemesielku emberbarát megkezdett ténykedése óta a tisdedovók — bár :assan lassan — folyton fejlődtek, áe nem oly mértékben, mint e nagy horderejű intézmény megköveteli s bogy a felmniatott eredménnyel meglehetnénk elégedve. Hisz hazánknak 121Í92 községe és csak
409 kisdedovója (41119 gyermek- lomnak mint hazánknak végtelen hasz kel) volta közokt miniszter 188\/s-'nari.
ról kiadott jelentése szerint. | Folyó évi október hónapban lesz
Ezek az adatok élénken bizo- * m»K"»r k'sdrdovis 50 éves joW-nyitjak: mekkora maoka TÍr még lenma. Lehetne e aj»Wei.mot méltób-erélyes kezekre a kisdednevelés te- baD me«ülnl- n"nth» hazánk kfeé-rén. B munkának pedig m.hamarabb Keinek legnagyobb része egy kisded-meg kell indulnia egész szép ita- ovó vagy gyermekmenház által ejub>le-gyarországban. Minthogy pedig a társadalom munkája lassn, a hatóságoknak kell az ügyet kezökbe ven-• niék.
Az állam jó példával jár elő, mert 188'/,. évben 22. volt az 41-'Zli
umban részt venne. Hogy részt vegyen, adja a magyarok Istene!
! É. K.
lami jellegi kisdedovók siáma. Az egyes megyék hatóságai sokat tehet . nek. Hevesmegye egyik járásának tzolgabirája 29 gyermek menházat lé-tesittetett ugyanannyi községben. Ft-hérmegye vaáli járásának szolgabi-
Allspáni jelentés
: 1887. uklóbr hó 3-án l.rt.mtó kö«gyülí.re.
Héltóságos Főispán ur ! Mélyen tisztelt közgyűlés! A törvény által tisztemül sza-;t kötelességem hez képest van sze-
raja az ügynek kiváló fontosságát rencsém a törvényhatóság állapota-I ismertető köriratban elrendelte, bogy ró, fa a k6zigazgatisi hivaulos ügy-a községi bírák és jegyek a szűk- vud í6rébea tctt intézkedésekről séges intézkedéseket gyermekmenház szM jeleotésenletí _ melj. ezen évi atapiUsira megtegyék s egyszers- j]is hó j.tó| ,ugus2tu9 hli végéig mind a követendő eljárás megbeszé- terjedö ldószakot foglalja magábaD. lése végett Oíet a járási székhelyre __ a ^vetkezőkben mély tisztclet-tanácstozásra berendelte. ^ t(,, elöterjeszteni.
itt Tannak a szép példák, kö- Mielőtt azonban jelentésem tár-*etoi Leli. Ha egyszer az általános gyát képező mozzanatok tüzetes tár-mozgalom megindult, a főpapok, fó- g\alásába bocsátkoznám^ kell hogy a urak. valamint a tehetős polgárok tekiotetetee közgyűlésnek tudomá-áldozatkészsége a ueioes ügy megva- sara hozzam, miszerint O Császári lósitása körül alig fog elmaradni, és Apostoli Királyi Felségének Csák-Nagyobb községekben rendes kisded- tornyání fogadtatásáról a folyó évi ovóii. kisebbekben legalább nyári augusztus hó 1-én tartott tőrvényha-gyermekuemhaza*' alapitaodók A . tósági bizottsági rendkívüli közgyü-k-öltség ne riasszon rissza ! Egy he-'lés rendelkezései foganatosíttattak, a lyiség kibérlése, egy jóra*aió szelíd | felkért megyei küldöttek és a szomszédos megyék tisztelgó tagjai szép számban megjelentek.
Tolnai Gróf Festetics Jenő ur óiuéliósága, Csáktornya város közönsége, nemkülönben a járás össze- lakossága a fogadtatás fényének emelésére minden lehetőt elkövette; és a fennállott példás rend, a lakosság jó indulatában és Vrantsits Károly
kedélyü nő felfogadása nem kerül oly sokba, hogy a legszegényebb község is meg ne birná. Minden tartóban pedig feltételezhető aunyi hi-vatásszerctet és ügybuzgóság, hogy a felügyeletet készséggel magára vá-lalja. A tőke, melyet ily intézetekbe fektetnek, uzsorásán fogja visszafizetni a kamatokat ugy a társada-
1 T á r c % &.
Fővárosi levél
.Sárga levélkéken Bjogdel at 6asi
Miíy kühfli békéidén; ast fogod hinni keeW<* bará-om, h-.gj Ti'.mi 6fc*i tár-ez*: iruk neked, p"dip Wglulen t«v«dé»-b«D vagy. roertmidón a .macák* köróm' kitté tett sort irtam, ctak at jutoH ewm-ht, h'>gy a d kj kól'fi szeptember kÖ««-p^D irta hx „ÖMh'i"" kŐUeroéayét, mely-bíl idóseü eurt kikaptam; J« ei akkor volt, réL«n, oagynB régen. Akkor még a* Ah tzept-m bérben keid Adott, — ma miután k<>p«Dj*g«t fordított az egéss világ a terméítetis megfordult • a helyett h.»W- ó»l 'olna, hogv „aárga levéikékeo" nyöfdelos ac úaíi vihar, verőfVov-s nip-vogirban aiitkéreíaek a fővároe semmit tevŐiljai; tU«oojolct foknyi meleg Duna furdöt ve-íoek - N-piuot imidók, ea ké'ifmeD üri-kil nbiakaik&t redfikkel a primadonnák nehogy a n»p sugarai mfRUwek bájaika'. maijukét ily forró-•ftgban otth'.o ca»k stunycghálóhoí ha-Boulitbaló fátyol lakar el a külvilág;
' m»>? né áikal as Andrássy utoo, bogy lá»-{•*Okk . . . es lniHaaao»k. Tikkaastu o«-:p({ ! Valódi kaoikula ! Di igj ˇ n e> ju] hisa a »4Jt>gbát»k árverései me~g ci»k a jov6 höbao kesdódoek, mikur »x w^r-n* a második havi kosxtpéuzt küldi m-g ; addig jó Usx as a pem mit most l-lhu»iak a QnriiDiiban, Mi'sb«o. fiukovay b«o, Kék macskában ai oii«ni pmcíérokD*k éa Grácmiákoak. Cs*k maradjoD :ovabb is nyár ! Csak minél késúbb iefvea /íai. aonal kéc^bb kerül - sor a zálogházakra, ' s auuáí több jat • „kékm»c»k*Dak "
A'iatfaaiod irhit kedv«s sserkMiiú < barátum, hojjv ily !«rjiéa«eti áliapo ok-' nál fogva, most még i'sEitarczát Deiű irha-j tok ; — pedig mégiB óss v»n, éa pt< nem cink a „komáromi kaiándirm száa éven :g*c jós at«" tatnot, baneo fóvar<>8 ei«-tH taoaaágitkrint is.
elől
akartam
No hii röviden csak moBdaoi, bogy híre tínc» ae ósidck, atgy m4g kéaobbi ÍR*elcp3r« hagyom ai ő«»i lár-ctit, moal még nyár v»o: oiyaa nyár, — avas mmt ti »ofctá'ok vidékiek, elég udvarimtlaou! muodaoi : „vén asaaonyok nvara" h«D*ra vaitiaágoií.Ul oyar, mely-bán a méiei bet^kfl *\w%i> meoyeoakéli it c-alt áttört nóretü fubakban <—aik
a „Kortóo", a .Durotiya"- éa „Vicsi U'Ciáo, V"gv a „H*tvaoi-utciau hunaá-bao, bofugud mmerni, bogy Dagy PoiÓ-b'okuek'igasa voi l mikor így kialltott tei : nlii«J* f st c^ak foai tagadhatat-lau és éo J'ot'.nrk mindig bamuiója vol-lam," mert as a nt*rka b^rka aáoem, elóí kifoatve, h^iul kitömve" most ugy h«m«eg a fovÁ'ua :éc id, mim a méhraj a kas körül, noidón a ntéhéas, a rajt «!• fogai iparkodik.
Öt á^'ó hóüHp uián Budapeat ismét
É* m«rt mioa-íu, viaszaiért egjwn mind -« arisniirr»tiku» gúg is.
Király -sértés legújabb ujdonaag a
As ari««lükr»i»i bútsknaég, király-üértést kovnlett eí Bud*p »t«u, H<g^ar-stág asivebea, a magvar főrároabao.
0- alió hóufpie kietlen, aéma vult a' Nem a azeoi-lHiván koruaájaval magko-fÖváron, éa moat 7 Hfjb, ha muat közénk j roaátott királyi aertatle meg m aniok-
j áioad astan, mi ez a fővá-
tub. A f<-c»kék már elh-gyták, t íi-bb vidékre köl'.óatelj, mert Tunp* stsnnc : „két bazát ado t n-kik végieluk." — J>« a két bacáju fecskék távozáaavaí, a mi t'-cskéink, melyek (bocsias meg e oyelv-Udi b<<tU»érl) ast «k>ri«iD írni akik 01 hónappal belőtt délidéire koltöstnk, ma mar víMZalértek. 0 hóaapoo át irí-gj-eliüok mi fővárosunkból litotdk vt-viaékieket, búvá özönlött a foTároaíe 1 e-g á n loi (így neressük m> az elegen-caiat, kbsóaaég, moa: uoobsn ti iámét Önmagatokra maradtatok, a főváros visítsa követette mi as övé, visuacaal'a olr-palt /ecakéi ; t ha aott végig aetálsz
rattai g6g, — uem — a sseot-Iatván koronája alait éió népnek költői lelkületével faiként kö ló király ellen iutésett merény-i-iet a biiaika gróf, kinek ioeg kellene bajoloia fejedelme előtt, mert fl oaak tealet adhat tnuak. minek a költő király ¦ e.ke: aduiL" Caak mágnes telUgjeloje a nemzeti kultúra terjeastétére hivatott ké bárnak, s k»tjüt dobott a , király-sít,' ki e két házban inai lemura, A magyar történet egy sseon;lappal lett lerjedelmeaebb seszenaylapon ai „Ioten-daaUH d«t« áll lekole belükkel foljegy**-ve ! A hetedik nagyhatalom a tajió meglette a msgáét, a költd király elégtélele meg v»d, a nemset rokoDaseorébeo, *
n^mset kegyeletében, a nép imájában, maly Citu veaöjét kiragadva a történetíró keséből arany betűkkel jegyzi cd a a szennyes lap után kövek^sA féoyea lapra a költó király uvwét, ki: állal valója a művészet szemeljenek caarnokából aaám-Üzui akart, hová a magyarnép vállaira emelve, diadallal viszi visaaa !
A fecskék visszatértek. Thalia temp lómatOan ujbó! magaava tor as áldosat lú*-, .A magyar csalogány 08. t'og" az isleai ílua uaicaer^^" a „komikum gyer-make Vis-ötóut zaj'ol orömkounyékből. h"gy loroolhalatUn varat epitlesaeii reá a magyar művéisetüek." A magy»r lörté-ueiem nagy alakjai itt !eb-gnez, ssemeiok előtt, buzdítva, tettre hiv» ut nlkorcáosuh nemzedéket. És ott az Andrássy utou aiió Thalia templomban melodikus zbQs bankjai andalítanak el a köiiői világba, bo. nincs fajdalom, nincs bu, csak kéj, gyönyör aorök boidog»ág. Tnarpaikore gyermekei ott leb*>gaek elút'Üak, mint tündérek, elkábitvaaazimtt, eíliomáiyosilva «s é«zt, megdermeaztve as idu^el . . . Vajon as Intendáns nem e j«!an-ég benyomása alati követte el mereuyletei Bura" vki-rálya" eileo ? — ki mondja meg !
,Verestoll" „Febértolí" ez a jelsfó ifjúság a magyai Ddmset jö\ó tárna-asásál ma. Hiniha uaak a most lezajlott képviselő választások ujbtl kesdődoénnk, ugv folyia; a kerteskedés ; — u czás, útfélén a verostoliaa, febérlollaa ifjak járnak keinek ; a küiöobomí ssinü tollak tulajdonofai, mintha csak n*m is ismernek egymást ; — több, mintha két elleaség táborába Urtotaának, villámokat
szóró szemekkel néznek c ru )k a Wlálkotáat, — mer lnlkostak, 3«m as igazi hat*ti pa A
kiv-] l-s érzelmű
agj.. A káv^bátak tn-t;t*!nek. ** eljensés a (ívárom kótónség <éjj<-li nyugalmat zavarj-, át ki teh^t rúU. as '"py*— >mi ifjúság korieskedik. hogj ki légyen i ifjuafcgi kör elouke. Még pár n»p se íjnak vég" lesz. a ludui^Anvotf iíj*k le-üsik a tollakat, k-mikbe veszik a róra»i magyar jogot s Unuiui fognak ! — TV-mlui ! ? Alink, kik meg nem ismerik a .Bukuffaj * kavebáta*. ; — • a többiek '{ oilliarduiui. mulatni, hmi két év alittt még rléL idó elkéaiüJui a viiagákra, — • ba megbuku&aak ... te baj, — olt vau a póiviuga !
A tudomány emb«r«i még nyugots-azák mulc évi Uradalmaikat. Az akadémia, Kisfaludy éa Fetífi tártuirtok még nem ad iák életjolt magukról, ók vrlem »uak s azt állítják, hogy még nincs hl »i fiat ; nyáron pedig ítzadui nem 6-*eti ki — »z akadémiai-. K.istaíudy- és Petúti tagság' dic*''<eég. Nyugodjanak ia ! Nyugodjak ki jói magukat, lalán a nyu-gali.m u'áa gyümoloaozAbb Uss miíkö-dévük, mint voit a uyugaiom előti.
A Sáodor-utczai stiobáz még tárva van. As egétz stüuidS alatt tatarostak rajta. L'poroltik « múlt év porát, tisztárt mosták a lefolyt 3 éves cyklus alatt oda tapadt piszkot, hogy annál több helye legyen • bekövetkező 5 cyklus alatt Öseze-gjülÓ.steméLnek. A boaatyálr nécj-ígyoit kiszedték a padokból, a nasgbakott-k név. jegy sít a swjlg* altette felre, jó lett gyújtó asytgaak a kályhába, aa újból °"g-
Max számunkhoz Kimer JózxJ árjegyzéke van mellékelve.HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
ZALA! KÖZLÖNY
1887. ÍZEPTEMBKR 24-éo
járlsi fúszolgibiró lankadatlan és ta-pintatos eljárásában találja indokát. Kzek tl'jrebocsátásával a fcöze-Részségi állapot ápril hónapban a m»gre egész területén ktdr^zö volt s ilyen maradt augusztus végéig; a légziíszi'rvi bánlakiakat a legmele-
jából
erjedésének lehető meggitlása cél- (által 5 egyén — macska állal 2 egyén 61 teendő intézkedések magtétele: maratott meg, kik azonnal felügyelet
végett a megye fóorvosa ismételve ¦ és gyógykezelés alá vétettek, és ez megjelent i nevezett járásukban, és »j ideig egészségeset. Itt felemlitónek 1 " tartom, hogy Alsó-nemes-apitiban egy
gj
nagyméltósigu m. fcir. Belugyminiu teriomtól kikaWótt kir. egészségi fe
tIMitúi kardijuknak
i .if.l. N 1
férjes nó, ki állítólag ez évi június
ele-
llügvelóvel Dr Fener Natbá,, úrral !jén veszett eb álul megmaratott, au
közt
Tudnivalók. _ A L„r«l dohá»r«ii»
r miad»Ji emb*^i)*rát njt
gebb húiiapiiíban az emésítószervek j mind azon községeket beutaztat hol | gusztus 31-éo víziszony
bajai víltotiák fel. de ezek is euj-: szembeti-gek találtattak ; a betegeket .elhalt. ^
hé-ii folytak le. Ezen kórnemekenjmind - ezenkívül több községben az| I*"J'-
kívül gyójf kezelés lárgyát képezték ; összes lakós-ágot megvizsgálták, s,
még feínótuk közt oúzok, továbbá' ngy találtak. hi>(sy a muraközi és vend
ha>i hagymáznak és váltóláznak ne-; községek lakóinak átlag 2° „-ka sz u-
hány csele; gyermekek közt pedig: ved a fentemliiett betegségben, mig a
orvm vidéken löbb enyhe lefolyáfu tisztán magyir községek e bajtól
füílóruirigyl'>t>. to.íbbá itt-ott vőr- mentve vannak. A gyógykezelésnek^d.lomm.l i.Hih.u el.
henynek-,'kanyarónak- és hökhnrut-! célszerűen lehető teljesítése, végeti ,• •"r.ncéJ.c K).r.
szórvány,* ecetei. ! jái ványorvos találtatván szttkséges- , .^"^'^ utc.DpA _._...
A heveny fertózó kóroknak kü-jnek. ez a nagyméltoságu Miniszteri- pjp4líe m^<lim^,. « ,d-gekrt, meg iönfélo nemei az elmúlt félévben 12 umaltalengedelyeztetett.es már 3- ,,k.d»juit. . ...o.d lejlMit, <•¦•"• kö/.ségben öltöttek járványos jellegei, dik hónap óta működik, eljárása ugy ritkán okot bei^»é?'ket. - A»n s*ijc-jn kötegbe, mreszOHrt és augusz- a többi orvosoké is hatósági tám,ga-, J>.. ^^'"^."^„i^ík".'..lilik-tus végén 2 Uizségben még össze- tás és felügyelet mellett történik. !0,k, gjioiukD»«, uu>iióko»k *• gMdik-simi 11 bet.R maradt gyógykezelés Boncvizsgálat teljesittetett össze-i oak' hogJ. . kur.i dob»Dj.í.t meg.k»-
vesé-i
<*ir kapilftDj telrbbf.4.A fitetéeéoek u 1886. évi XXII. i. c. 06. § nl.pjin i»odrt oirgallxpititsw ósdijából wlőterj«M-itt kervétiTo f»lwtt huco't városi képvi-*«tu tfSlilleti b»iáro»iil elkn.
A« «rd. Hlbixf'ti.ig Atu Ht. » kecskék :»náaanak eltiltása iráot alkol»ndö me-gyo< »x»bi jrend"l<*l tArgvftbMC
,ekek»t, • kik ki-pukoo dobinyoxv*
iráDti f.ilyamodvapy. „_«d..«gi íd*i oíp..kol«l írdokló koiisi jogügylet lor»*njh«l<i«ígil
járvánvosan. e 3 községnek összesen [ törvényszéki bonczolatoknál: agyvér rok kjk ^ L
l.i.'iii lakossága közül megbetegfilt! ömleny 13. agyhártyalob 2. agyhűdés oookr. hirdet1
1 férfi és 57 gyermek, összesen 58 1, elvérzés ó fuludás 3. S2ivhüdés 2, ' j«lóltet«.ükr«.
vagyis a lakosságnak 3 74"/.ka ; I hashártyalob 2, geuyvér 1. léprepe- j«* °'^k°J"^ JS'kTk °
tanfoly
pályázatokra esetleg ki-imtkotólag kiilói
oyereD
de-
megbeteg ültek bői gyógyult 35 ] dés 1, egy esetben a halai legköze gyermek. Gít*3.V/»- meghalt 1 férfi! lebbi oka a nagyfokú rotbadás miatt 22 gyermek összesen 23, 39 657.-I megáilapifható oem volt ; — a ren-
Kanyaróban Hódosán, Mura-Ke- dórieknél : fuladás 12. agybénulás 2. resztur, Kollát?zeg és Albó-Dombo- agvhártyal°b 1. agyguta 7. szivhúdés ni köz.-ígek ó56() főnyi lakosságából mcgbetfgü-t 1 férfi 1 nő, 140
3, tödólob 3. tüdóvizenyó 2. tüdógü-uíó 1. gégelob 1, ha^hártyalob l.kül gyermek, összesen 142 2.57*,,, ezek-jsó és belső elvérzés 2. hagy máz 1
sértés bejelentetett 42.
Öngyilkosságit 34 egyén követett el. kik közül gyufanhiatm ivott 4; vizbe ugrott 3 nyakát átmetsző 2. 11 magát agyonlőtte, 14 pidig felaka z- l
bői DVggyógvult 2 nő 121 gyermek, I mérgezési gyomorlob 2.
iisszraen 1^3. .86.02% meghalt 8| Külső hullaszemle rendőri lekin-
.Kjermek 5.60"',, és augusztus hií
végén ápolás alatt maradt 1 férfi 11
Lyérmek őrzésen 12, 8*38'/9.
A liimló Rám, Erdősfa. Komár-Tár»s éa Kis-Komárombaii öltvén járványos jeüeEet. ezekben 3873 lélek közül uiegbttígült 28 egyén a lakó<-sáK'»ak 0.7 2 %- meggyógyult 20. 89-29°,,.. meghalt 3. 10727,.
Vértiasban Szepetk község 640 számú iakú>>ágábvil megbetegült 2 féifi 3 nó 13 g>crmek összesen 18. 280°, ; e/ek közül megey'-gyuit 1 fétfi, 1 nő. 12 gyermek Ö^sie^en 14. 7 S- 7 8" ¦'„ meghalt 2 gvermt k ll'llVo- és augu«2íus hó vésíéo ápolás alatt maradt 1 férfi 1 gyermek Összesen 2. 11-11°/,. A Balatiln-Ede-ricáeu letülyt vörheiiy járván} báni ua K}ol*ti halaluzás okának kipuhatolása ,vépett marczius lö én a megye fóor-\osa a helysziuén s-zerjjéljestn roegje-k'iit és meghúzódott arrnl. hogy itt a kedrexó'Jeii lakásviszonyokban rej-iika kúr terjedésének és intensiviUsá-nak esyik í"»oka. a betegek elkülönítése ugyanis majdnem lehetetlen, legjobb esetben is csak tökéletlenül volt eszközölhető.
A perlaki és lendvaí járásokban s/euicsés köthártyalobban (Traclioma) nagyobb szamai a 1 szenvedő betegei uiikébti gyógykezeltetése, és a kúr iü
_. _, _ id-n tekintntb«u teljes«D
meg n^m teíem«k, a népfö kelési tiBtii ü-letűicg hivataiauki állagra pályáautiak latemes, a síükiéglclnt igen jöientékeuj-telüiiDUió PiÁmáuái t"c^a nem voi.ak ki-jetoibetijk. Tu^Abua tudatja, hogj as érdekeltok mindKDnRti,u a népfelkelévre vn-natkuiú ügjokbeo f. Ári okiób r 1-tól fo<va az i) etek -h néptolk«léai járás pn-torduljaoak.
tétből teljesítt.-tett 49 esetben, súlyos Zalamegye törvényhatósági bizottsá-
igának "~I887. évi' október hó 3-án s folytatva tartandó rendet közgyűléé ld
pp
k«n», bőgj fa* mogjópnek ¦ ,N«gj»á-CM ur*i- aiadtuMi. uekik — p-raw U-radalm»ioak meltö juUínia'. remél»•; 4 ujdoo.úU bi'oatrák uévj-gyo még nem lattá « faai padj-it, aiuk mnjd ceak ki-H^bb kerüuek tolmoro ¦tukusot f«lirat-Ul N. N. »> d . . . i kerti.ei képri«el
miodeDikeD öiág»«
noa le«t. ro-rl
tntatái* ulán, lef visbb így m»gy>rá*la nekem 6st «((j Hebron rótta * aapokban. ki stóoukol «Mttem köT^tk«fl éka* ssatakkal : „Mi után must bátyám i« képvii^iC lett, ¦ így uemes, 60 0 lórin tért csmáitatoil magának ,ra<ená* oliösetet."
Csak egv van, mit a Sáudor-utcsai hatban nem érintettek sem •> sfolgák «^m aiofcSak páTaloliakbál kéasuit por seprűjük, • »* ai órfg !><-ák Kcrenctoel eliürésselt siékt. R«jt» bagjták a port muii ii, mint t*vaij ea naitl *a ölöd" tv-kbeu, maradjon utt s por, hiss b* mi gát ai ,ömg urat" már wly regen lep por, miért n« l«pn« ai 6 elfürÁ«a«lt kát m ; beporódtak a* t> easaiéi, — lep je a por, roll ülőkslyet is.
lésén jelveendö tárgyak sorozata-
j«Un és a törvény
.ak f
um ra. kr. beiiie évi 4746Ü/111. b. se.
vetett véget életének ; öngyil- |iiUputáról. ossagi kísérlet volt l.az illető azonban j gTorsan alkalmazott segély által
Véletlen szerencsétlenség általi' imS evi mcgJ(,i ko!t-égv«té, urve.et-lalá'nak 59 egyén esett áldozatává, | Nic. m. kr. B^lűgymiuiB -numn*k pedig: uzhtfalt 38, lüzvés/kor t. éri ft0u34/UI. ». s« -Ua k-k r^ü«i«-;ett 6. vasúti kocsik köz^ szorulva \ '«l° • k.xí:ü>BÍ gyonuyomatott 1, led ült homi>kdomb!du-lU^irg"'.jj iá temettetett 2. a kocsi által elgá-' ma r^ir^ J^ >lutott 2. fáról leesve agyrázkódást; raDdei-in tárgyai szenvedett 2. ledőlt fa által agyon | Nm. Be ü* .tte^ett 1. ió áitali rugá- folytán •'*" k"': |-°<l'1"! iáit meg 1. bika által agyo.^zurátott ;de"e;re *»*»11"
ntl 1
is eriom 1572&- • i kiéi vezéii •»»b»
1^926
m. gyánjpémuri urj kiutai&a* tár^jAban. .uék jeljnlUe > flki l U
*ban. mácsu i
'»pl>ól Itir-
. unácau város ts*r-
Korpica Mihály é»ue> gjü-'lwi Ukó toly-mndviBya, n***]y b-» Gyiinn
éü képv. tnsii|lat*U-k " -'liaii 1 1 ü
jk"vbeii A t 1* b
- 3íi-
duió khwégi haláro«»tát pyittni kíri.
*tla
*««li't'.i t »ártfj.« jól
képv

vé" -léteirend'
tor«éDjh»-Asá
ffÓb.r J
ö Tffrp ki.^ég Uy. >.o hí if k"!a épi<^ i koscé^'i kölom'i. t ,v f> képv. t-n• Uleti lia!.<roz<i :!i»ir jó^hsyatui (.én. í-,.f b*v-» h-lyi kö-jcij
kosmunki [t(*ríumhoi
u város kÖKÜniégéDök & és kötlek^dési m kir, mi- ÍDtésfftt fi'ly»tai>dváuj a, » t-viiDBiedbe'ém jog meg-
BalaUm-Fured kötiiétfnt-.k a köcué^i kötelékbe viM t«Lvé-L«l díiáDak meghata-isa és as 1*81.;. év. XXII. t ez. 130. §.
Néb«i Sváb Jó»8ff volt miud káíiai tani lé özvegyeik nyugdij^ voB»:koió iratok határom1hüj»;ai
j ugdij
Etn-dta Józs»f volt k ápol esi Um*ó ixássrs TUuaikoztV iratuk haiárorat ^Á^'-ti bmu'aiti'ii.k. n. B«»m-e úeép áitxl m<-g iz^cá t <(>lls>*Kt»!r*-el{ é* br. «;Am»dft»"K
napsi
isámiii
kivelbeö koi-
adó Urgyábaü hoiott Btibftlyreudole- b ét btjttotDek
vég»t;
latia imk.
irata,
Csoroyefold köts^gn-k a kecskék tar- ' ^ )»k eltiltása tárgjsbao bozott b»tá-la júvahagjfts vég»tt bemuailalik. Bacsu-Ssflnt-Láatló községnek az «jjeh irkodé* BBübiljotiaa Urg\ ab«u hoeott haiáruia a jóváhagyás vég«t be- unumi mutatutik. köili.
meiV mell*
-SSÍg>'l !«<•'!
yv. háshut ii Bar*m"t;y r
in>-ly n S nak
!• d"«ltHB
legye koiÖn^-ég^nek ál-
u as (.rBíágos lelfuc«i»l<.^
iczháf.Hk iéi-ssi é*o iránt
léie-.l teliratátni'-Kküldí.
köz'iuee^ének Aliratn.
1886. évi 21. t- c«. 27.
. ,,-ao; - •¦>. kir. beiüiO-
luíéfttt tttücrjesí^é^t
Felebbezése Fűzik Lajos éj Vel.cs JiuosDak a gögáufai körjegysíi válasstás melv nj,,]]
> e» k-rrs'
» N*gj (i.'örgy éá társai », „nt, kutVji lakosuknak a kulf«ji elöijÁrt3 rá- irmát ki uttoi eil-D. | zóíji
A m. kir. brlliíjj miDist'.r-rímn leirata fme|v dj^II melj mellett Somody Sándof kérvényét f^u álJ4m :lsi' loku baiárocat hosatala végett b«-kü!d". ia-» iráu> i
A béres cg téít^rháíy-féie hubiiiroí- tel DV i ja Vak cargondunkánttk tuiyatnod'»'Aaya ' fcx A -Lmidva oempb.i ar»d»]m*k leríil*-éo ey koroli vásári h^lrpénz stedéai jog
V»«yárro*?T« k«»ö&«ég^o-k Atir Romio-ával kotrndo
t dléa kép hár.aho* n.t-tet td-
li.
omv^riB ko/óa«ó)féu*k AtiAfta,
lftt: »z Hdúügy^uwk » kítx> ézjl. - iiirg^k Alul .or ó'.«nd«> Vlla- r»tgy. képv. báiáh"< inézfl i
Dr. M*ot:>ii Kiről, m»gvm fSorrtxt F.-choi- Mik»« .»iktor«yai lakos Ailalor-voAiiak oklevelét kihirdetés v^goií b«Riu-
ialanositwa iránt. f L>r. M-t
l tcózBÓ^ képv. testúlficiirk a* I,»b i.»en »: kíiM<!tü) bikx iránu f^i<*:6»s'1i: 1 .kóa arü és*i i hotolt határoznia elien b*;nyuj- bomu atj«
o Károly mateyni főorsó
1'olgAr Kütalin'gutácai
oklevelét kihirdetés véij-t
HiebbfízéV. A k.nitsai járás fóasolg*birÓjáa»k Kauch Z gm^-nd
i fldk béb ; di kl
Károly
vo* dr.
biio'B enu'D ioítzu ¦»-; r ei epitlo-sé" é* lusron- j
jelentése a i^r-di koué^i földek bérbe-; •ár» voQatkozóla^. '
L«teuye íÓTuét at iránti foljam<>d- ; ,ya, bogy a községi kö eaiin felvételért,' laikozó kép Jiiplűi«lÜ--ti hutHrozat és'
g
o*ludori >klev«lót
véletlenül agyonlőhetett 1, csépíö-
.árgyáb-N
;ép által összezazatott l,egy 14 évebi irata

ut agágéjébf csúszott csere-.znyemag'a«'j«Ky«e^»-k IÖ8S ulasztott meg, 1 csecíemó a "wicafi ^"Í'J1^1''^^* liniAi közt folt meg, 1 egyén pedig fUa ™ L\u*"kúu aély kútba esvén az esés közben szén- j ie-urk m-^u-Kjubbi; edett koponyatörés és agyrázkódás Km. m. kir. i^aw
olytán halt meg. Elmekórnak 7 e.setel«»k t. év* 2»I84 tsem .:
-líály rendelő
kir. B- ÜgynviiiétTiuiB !**-lyha ÓSA^i h tufa g (."KJ1*) dú
•aoak.
A let«-ny
eleatetett be. ezek közül két esetben . beteg miuc csendes őrült házi gnn-1 iozás alatt hagyatott a többi 5 pedig ébolydába szállíttatott. 7ég«u .
Veszettség gyanújában volt eb;t>eni*;é
uisterium le-akula épüle-
¦¦ü-'^Uíül.g
iinissLnrium-: krlt rendelete a bercsi-g Kti a.h»j ['al áital ala-pitoit bibisum&uyr« vonatkozó királ •
A asií)lga és-méivxet* sutti>gásábÓi t hi» jól tudod kedves Merkeexiö lom, hogy mi hírlapírók tend-seo a ats<'lga sipmeivset" au lóhátából merit-ük »i e-hitelesebb bireioke:* tebát a •solgaizemélrsat suttoga*ából a*t is ki-•tteoi, hog; as «pvik Darsoavnék inog, bogy m m>-g kall reperáliatoi. L bár-onyoxéken mint as egyik sxilga muodja, a királj oldala melletti mmisiier, ki most beiügyekat vnceu, — siokutt Ülni. Ea ¦lék iuog nagyoi paraltti a ffTista c< még nem ludbalon
A o.pókban egy.k knsöa barilask es leánya, as as 6rők vig kis leaoj, kin-k nemcsak nave, baoem arccá is viruló R issácska azsdi a hírrel Upstt meg.
, hogy íogják m-gre-iatQ aaiUlos ciégnái*
p
pspn tudatta vein, hogy kutfltébb tái-árosba niodekoiül ráodalm.
tét
No. es elhatárolásodnak óVrend^k, ¦ ha ét igas let*, niegniu'a'ois noked. bugy mit irt»m,vaió. add'g pedig a te tóid áldmsa l'gyin veteti!
PiLOTAV. ÁKOS.
A mi-gyei nyugdij->lap gyár puása uuályr-ndmet 3. § a éruii b vett ké. évi pótado musodik részleteuek kivaiéae irauii
Kosigaz^aláii bizottság jelem í* I-sÓ föléről.
A m*-gj m állaadó bíráló ti íny j«*l-utéi>e anól, b."gy » Z.-Egi U'l886. evi d-cember 6-*u Uijeiiiett gjoi biau^tsági t>g val-ti s» megi siit«;er..
Z*í»-Eg^r»teg rend. Un&cíú tároi-
k — (>i»d kiiaozsé^grl való ^py^si **se
tárgyában ai r-g> Kt.Ul«si fe i*nihk ni>ígál-
odéslevél t
ag júváh*gya
I
*k <
járás t^soigftbíróiáo^k < Egy elhalt pacsirtáról.
jelentés*, m«lj méllftt törvényliató»*gi :^BulJU(iuit üarAtu'.-n oiiiié*'-U')k aji h.gjá* végitt b«mu.atja, a lÓl'SSeDt- i Kun vasArjí>g megvételére vonatkosó : képviaelo tf«tibicti butaroza'ot. I
Kis-Kouiároto k<>u>éí;el.'»ijár<'>»ágáo»k Kg} >any
oljamodváuys, nafljben akóxnégi korc«- ' ir««»»i"»"B*"0, ' inctDak 1 és fél évi bor mérés' jognak nza- : van a turduUi n badkéibM történi b<*rbnada«ára vunatkusó *"' ••->>!> -ji
(Sx.piember
arc*képe áll pluttrm »«
» «-rre a-rblt » sor; m- pj-, h, gy « o'&mf» leUk bh kló
risá-
testületi baUrosaUH lörvenyba gilag jóváhagyatni téri.
Póla ktizaég a tütiíVc*kendö be zéae tárgyában hosott képviseli tcsitlleii hatarusat ot törvény halótagiUg jóvaba
,,-g s egyeter.es ea -r- éu emléke
tég. miui — hui
antj* í". toár scuki, El a k-dvrs
p «rct, as %%
rökkn
gy
atni kén.
A. L-DdvB ki.eségképv. : fu.yümodvátiya, melytieu közvégi ingatian eladását tárgyaló képvi«alote»tuleti h*ná-rozatot törvény hatóságilag jóváhagy a mi kéri.
Bist-ricze kösitég képv. ie«liil«téuek h
moaolygó iíiie ajiák, »**j, most ib uiy né-'síületének ' pon tud voíem b-sse'^e'.ui. Arci> kif»jez-Üuom arczvoua>s«it éieitkitik - meg i e.evfln, aoaai tuuudó, uiu és »»eí-* noiiifik, m^i) ok p likunk gy uj".ó volt, dt> mely ok tüte notn tájt, bauem édwüod-su ei-nzle'.te a Aftivbeii aflt >t «*r ¦
ioga
lapitssi
mául
i m. ki- bilügj mmiac-
g p
az iránti folyamodványa, hogy a itös»égi 'Un szfrzé^e Urgyftb^u boiutt bataru- tórvényba'ÓBágilag jóvabagyumék. Aísó-Z-vid kúaaég öiráj^nak folya-En<'drányi>, melyben a köt«é^i képviselő testületnek ingatlan szerzésére vonatkozó határozatát törvény hatóságilag jővebb-
zeimei. melyei c*>k kivalaaeiot'ai, í Süü óiétstA
t«rium f. én 43021- •«• aiatt kelt r-ndc-|*:éf«i elr*-ndeU tárgyalásra vooatkosó ok bqmu'-kttalnak.
A m. árvaaték e'úterje-4«tés" a m. ár vaasék restére Juii««i József könyvkötő Aliul telj^íitett munkák költségeinek a gjámpénsiári tartalék alapbői leendő ki-Öé á
gyatni kén
Z*la-EgTsrrg város nek folyamodványa, mely
Jó»rt h.Lj trt. 12 kr. lék alapból A m, i
rassék j -U
e K.i. Kondo feim^rtill 28
jebeu B|ó
í Hui
dö kbi«^>7 (ránt. aeék Blő--i;íffllrt#o < i b Lasilú *rc» erve lÓOfr; 'Z5 kr, a ,
fe-
péncán uru.ek *Up erbére InaodA atvál-ialasa íraat. A
tissti
előtérje lkók
ptilgármcsieré-co a kép\ uel."»
éé
Nagy Mari éc lársai bolti lakósok árra kéri.
tületnek városi ingatlan ei«r<e»era Qalkosó határozatát turvényhatóságilag jóváhagyatni kéri.
Marok föld község as iránti folyamodványa, hogy a képv. ttstuietnek községi ii<a'lan ssersésére wODatkuso batarozotit törvéuybatósagilag jóvahwgyaMek.
A E.-egerssegi járás fós*olg»birÓj4u«k as irmti jelen éje, hogy r.t alsó-ua^odi kórjigyaAséghrK tartoaó kösség^k képvi-. lea'üie'-eitiHk korj«K) tói lak épi étere vooalkosá együttes baiáruiitta tor vény-bató«*g'lag jovabagyussék.
Bakónak ktics^g k< pv. teslUUte, a leiekköoyvi kiigmutásra vonatkozó h>tá-roaalát törvény ha -Ósígi ag jóváhagyatni
luto— ti: t*pia .ai.Sürü sd >t«t
,ji*l kép •i^ > >DDk aicsk
Oiy apió t .-mlukár* ur.uk é< iw ,lrtU b> te bér u..oU ceme nya«Ara' S, 1
o^ö.iem s»ilt_-— -í-lynefc ltjiras* c<ax gj«rió kieérlel ss eredetibe*, m»iy uj sok ember ;i»iele;él és s*»retetei »*t>-e«te m g ¦s&[n»ra.. 8 ezek M«m» é,;ui ! A!om»»o(u kod L>»rui emUko^eirmre, m^iy sakrnyakoo r-pül fgy más, egy iményi világba, boi c-up» ko.téB'Ol ud*n boi örökké virít a ró**a. apr'> anstály palakoctka csaCsog é<ie»d-=d h*D in egy airbo mu tról, 6s a hoi a sí) ü pittit örökké m«^urij> tVütégKa UJ • ¦sioat é as utcai cieudet a paciiria dallá-b*b rnja a siirú b-rek. ftu alwonj *bu.. * voít a hatiyudal, — egy dal, ének, iely as *> »*jatj* vuit, kiuek lénykepe aius 'Snním aii a» itó**a<»lu(i.
M én u-í kuremein emiekegtttün •saruyait a kfdves, mu tb>, egy más basába, aiiu;h* cs&a. a oapkelmi regék tfy ingyhaiajaba vinnének, — b<»l a *i rÉgtrep k:rsiyuAQrk hódoi a fénye* társasig- K:rtlyufi ! Hat o>m toIi-© ő is ki-HUSZONHATODIK. ÉVFOLYAM
Zalai K ö z l Ö ü y
r»Ivní r Nem-e aaoak aeveate a *ü*g h-iVdik nagyhatalma : * »*jtÓ, midAn u ¦!•:¦[*» mutatta b*i »kid adományt
¦í-
lema megoldása', melyre toll még oem született. K* * probléma is a megf-jthet-
rnoiv )'•¦ a OiUf«at c**kia «t*ye<'-|*tiK»i ba:á»>zBák el. — t a művészetben azt bó j ,.j* a vila,*. kia^k homlokára aaok rá-,. li-,:ek ac ihlet csókja:.
E*zmén) világomban tehünik elintem a aziopad, b ujüól iátom raj a, miat vaiaba, ő' ! — Sohasem felejtem el srzt a „Don C;uai--\ o-rlyben Ö volt a „M-ntana", azzal a g)"ügyfüzérrel habnya-kau es a pcunpaj-. gyöngyökkel éa drágakőikkel kir.ko-t koronával dú«, gyo-iivurii hajzatabtu. A zsutoW báa a«t a hamis ekaznr. ui-ly elŐt'.e még akkor is aUrcudei: *Zsrrpet jatflsoU róna, ha igazi ékszer, — neki csak a kiral) uÖ ke lelt, aki if, máskor és az a bamiai--¦liau. igazi királynő volt, ki e-égüiten ur«,KL>do t a művészet birodalmában, hol U'íii volt számarr pártuBkoda*. uézntei-t r fl vagy autr qua, — egy szivie, egy if.rkkft sieti.* nda a 'rt-nhoz, melyre ut a m:iuak kfgxeinie éa a kótón«ég osz-.a>l»u azeie et* helyette !
Éa ez k jámbor, drrék közöus<*g. meíy a színpad ti kait nem ismeri, mely jüh.szemúifg gondolja oly konnjüa-k a Bíkfrl, ha valaki a múzsák kegyeltje, — .(•gkevéabft aem gyám j* azlazónási aüz-de.raei, melyet Tbalia papnőjének önmagával kell kúxdenie. A színpad sima ; .»
" ut, mely tróuboz vezet, evetig D--m bősz-scit. De eif«lej!i, mt az üem veszi, mert nem veheti észre, bogy ezen aránylag rövid éa mm a ut szerfelett .lkamon, é it; aeoki t«m gyaníthat aem ellenaegwt. sem harciot,-- merte b*rczol mindenkinek ma-g*u»k es önmag**, alkeü megküzd~nie.egy harcot, meiyuek DiQC* tanúja. — Akarat
. ét morális erők '. bit a jelasava azoknak, aik C4.ip.iu a színpadba akarnak sz^uéaz-nök i-uui, s akik uiy der*-k>n. oly téuyra aikTrel allottAk. ki e nehéz harci u^at, b akiket azutao az otatalan szereeten
- kivül az őazmle tiaz:eiet is környez. S e keves-k közé tartozott ő íb, ki csak a az upad >u volt királynő, skioéstno, ki csakis ott iog.dta el ezerek bodolatat, mely miudrukor valódi virágozónben és óriási, ' orkau»zorü 'aptvih»rb-u nyiiváuult.
;' S amint a színpadról ielép-<l', óriási
meamurphi'siKia men' k^r-sziüi ; ez az istenített Uiüv'ettxiiő egészen m-gval'ozo'.t, arzaleti, >miv« »z anyai szeretet uerelte; egy egyrfz-ru polgAri hóigy. Kzzei ő eieg g* jellemezve v»u, ezzrl ki van on.nd'a pui-gan t-réuj e, nemes goad>iki>za.s módja, határtalan jótékonyság* és ritka j<> BXive, Dirlyij**! ezáuakoaoti s<>r« üldozoti embertársam, kiket oly gyakran segélyezett, — meiyhei usa.am ludta iiiAsok fájdalmát, bauatat éa örumét, a kit sohasem vakium el az"U al fény. tnriy a színpadon <>,y bő mértékben juinuki azamára az einb-riBeg minden rétfgfbti.
Araim p- d g ót is gyász érte, mik"r
iié tartói
, vedd csikkemet udez
kozzá! rajta.
Á müvétzuŐ tirjao pedig a nok tiat-teliü k<-i« idÓról időre -tiavo.nja a herva-dÓ T.rágokat ét koszorúkat, bogy ujakat, j frisseket beiyessen az aaDi fekvő virág
növény át j»,
«<>b>- leien
nap
oyerend. A t-kio'etea megyei tóasolgabiró é i k Kb
poiparmKater BKagy L«ngveli
urak, -.Sümeg-vidéki ígi- é- aíiri-evi
aada-
úgy
¦írjira D-t ott zoidel egy más duj növény Jretnek, bf>gy i
m : a sz-retet Áa tmz'.el'l pálr
in-.j-t koioueeg-9 emberi aZftnek
•<-m láthatnak. — Folyton virít ai
éa tt_\ Áron tataaisjai es Ö*s -*-l. ne
rang neki » fagy. uem perzseli ei i
ég" ő sugara, uem tépi meg a zord
vihar, — csupán csak reodeltete"éo«it el, j Egerazegen. ls*7
bogy űrökké ott virítson a múréaznö { Háciky Ká mán
urja fde<t, kit a pálma oly 11 g
let ! — Előttem latom letki i
ind a feledhet,<-n múvéaznÖ . n
d a palmafaoak. a mic IA haUanfcm j ««zkózt
rói a iu-gelegt-d^N édes
jgy gy
ai egyeaül-t köcretnükodr> ugj«ul beié-p-íU DPptnoilÓ urak, ac egyeatiletoek 3 a t«k. megyei lör éoyhatósági bitót tagnak t. tagjai • miodatofc, kik etteo éfteaitea é« ttjíhivá-rol mdumáil oye^oak fel ke
tartották, mely alkalumoia] Hófer Fe- j — U«
rencz várisi j-gy«Ő ur vnndegstereto bá- a háztartás
j l kedély«
Dtfgy 35-! bao telje-en
' \ ki
g j
r.íálk..dáe miudn laa j«v»knrbeli i
ágá-
ep. Jövő tavasai Ülés SjepetD«k«n tárta- ' O'\ aki mar ily minőségéén több év«l tik meg. ! töltött. Bővebb ^felvilágosítás: n lap sz-r-
— Oláh MNka 12 tagból álló z*ae- , készt6je ad.
tágasb körben ümeneti urak ea a kózi-ég elóijárÓBági. és heti vasárukban dobasó m-bucsuk vlkalmával kihirdettél vasmarha t«cjéattő kütiínség
uidnam Bziveskfdjenrk. Kelt Zala-
karát alkalmunk volt hai1gn>n> • valób i a teljesen fiatal erAkb^i allö zenekar di-. _,.-.. ua» .—- caéret-i iórekvéaa-1 i^y-kszik p .lyijá: loglaitakat minéí I beiöitcoi ¦> a kózöuxég tigyelmi*' e* p*ft-ii, » p<>;gifoaeater | f.>gá*ái kiérd-melui. !
országos | — Idójará«uttk- Stnp . 20-án őszies esőzés megbunteit>- a levegői, következő éjjel errifl vihar dühfingdtt. mely h fákon ő gyümöicpot rohamosan leráztw, azóta gói, Bz«lef, Ós/1 időjárásút]k van.
i*ept
o. bó 1 l-ío.
Örökké
lék.
tog
tele'.t, Ülle'-leratet-
¦ á.iai a sir
azok i» akik K» a lega»«bb virága a ai mel; Őt elöieb-o es holta után n r»it^f aepáiinalának orokké ködein kell ; vint ia, hogy őrökké tavaszt üd>? tép, ujh>*o ygú tavaszt boritaua «n> Sir ia><>mr«, ameiy «U:l örök alaiat aluszssi a becsült-1 b-lonjk l"
— Érlruit^!*. A zaia-me^yei gazda-iagt egyeaúlet m azarvaaiaarba tenyest ét le»a é-dekébes * l«8í-ik évi október bo 2-au dé utáü ~í órakor Kagy-Ü*nimau ;»rv»*marhara lenyétz-ailat díjazási reu-dez, a következő aiabályeat asoriDt : 1-or. A iulajduuyuDak c«ak aajat oevoié*ft, Z«-lam- gyében leayéeztott marbaja dijazlat-tik, miért is »mkiéget, hogy e körúi-ény kwwégi biíuDyitványnyal, vagy a me y«»HU [Rleuievu kél kozt-egi előijaru ált«i minden kételyt kitáró hatarozuMfftg-.1 igaiol a*féit. t. N-K>.nif*áu tarundo ijkaas tiva.óxo a otouiuai. periaki. ic-uye:, p»csai járan — ea Nagj -K.aQisaa áros, — gasd^kotouaége éa «zarvaam»r-» ifiiy«*zte»e érdekéből reudet'enk Úgyao, — arnobaa h megj e bárm**iym |Araab« i tiarvaMmarhakkil i* a dij«za i pályásai a obbao vnrseavióle*; re»LL uut l-hft. 3-'>f- A B*«rvaidnnrb* <«-ujé»* éso^k h*iari>iuil irauyüau iejl-sz-
\ büvu>
(.db-; p:heum bzalioi látta, azi a
jó lényt, aki - l keaveile, véd'.e. olialmat-: ia. s ki a szeretet furr*»ából ci-pegieleti nemei teiveb" : u derék jó auya balál meg orte a gyermeki acivet, tes i ég lel-kn-j; agyaráfit biteg^é léve : ekKur a gyermeki érzeiem bú-< baa^jai aiailuk ajk»irn. a baUlig sebzett p*cairta mé>y, gy^az^e psnasca vult a *or* a guadviae e« eweu, lueiy tőle a iegdragáb at elragadta. ,(iyásra ep oiy bosszú vull mint mély, . le bosaiu gyáez aiatt köunyeivöi tap-litt« azoo apró virágosat, me yekel i gyermeki bál* éé szeretet ülle.eti k leg •znretobb auya tirjára ....
Hosszú id'i múlt et azóta, hogy isme vitstaadatotl oumagáa&k, ismét a vjgke üély ü ófokk' nui»olyg'), kedvei éa •tT<> t>-lro méUó b.raioö ku, — kinek kedélyét csak a vieszarmiektrzes zavarta meg n szeretett b»lo-ir». — Oda vág^jtt p-h ddi a ja éd-s aoya mellé, ki ol aa ét u:ain elki érte, megóvu, védelmeite.
Sukaig 6ii»iakodoll utáooa, a u'.oltú vagy* — tajdalom — nagyon ia te Stepse^éoek teljében, nÚTMti uagysagu leoithftn, fénypontján, sceretve éa lelve mindeoKitó!, — egy idúpootbao mid ód messze téren 6 uralta üéé mid'n az ezernyi sereg rajuDgi korúi, él^ie éa DDÜTéstt?te dole.őjéo »zá 1 alá a sírba a szeretett etlm aoya maiié pi benuí, hátra hagy va "/y kitoi étien méi ürt a müvészetbeo. — EtnrtD. k'Bérte ni utoleó Uljira, ezer-D kéatiték lijatua virágokból, pumpa* kossorukb 1. e]rag«d< pálma4gakb>i az U o]»u uyuga^yat, nliol ontk almát auíieta, — egy a tnúvétzoi nagyaagáhoi mél>Ó biti !
*
Kgy lélek ani problémát ígértem íme itt v»n megfej'-elleaiíi. K-i log iBteo tel«a keiekke.l mz emue-ek ielkiviíagábi nyúlni, meiyii-li qj.^vrq a i^rméazoie törvénye V i„«gyeu az előuiiuk oeha bi zar. taianyoBi? csudáé avagy mese*, e cs«k a«i birouyiija, h gy nem bírjuk meg tejt^ni. ho;;y gyenge hz emberi eró azon őr á*i
meiyet a nagy modsnaég cudaa ke«-zfll épített teí. 5 te, uyáj*s olvaaóm, eit nem b követelheted uilem. To cak «»óra-koioi ekaraa t követeled, bogy az Író neked írjon; de sohase követeld **oly prob-
-t ki méiy gyi»k b
k. Ügyvezető einOK. Autal -. k. titkár. Scabndnlom Juhász Pé.er n.-népisko>a t*oiló HKTnl^heió lan-•íl be ü es ozámjRgyek taui-
tásar« é« erm nézve Apostoli királyunk ö teel Felaegéiúi a sient István korona ala'ú üres >• azemt-íi cmra- szagokra, ugy a K-ichsra bDan képtitelt re: vrrt. hogy -* Ausiui.i tartományokra asab-dalinat ien ; oyert. B-lgium részéről hasonló Bzabadal-mat nyert. A gép«t most kéozitteti Kaai-zaao har^ m példányban s amint késs lesz
Nyári Sándor,
EireL
ceijaból, tnkin
— es gy
„gy a nagy-ka-
nrüsn.k 5zéiv tz Z utuegyéuek irüietébes, — a
lartu-
azonnal bo.^ua'ja a Vallás- es közoktatásügyi minwiRriuiubau s gyakorlati e{L-adáat tart vei- a t.tlanx-gyei kir. t»nfeiü-gye őség- éa N»gv-K.tnatan m iskolasték elA.i. A b''lve^b .eira*t ez alkalomra bagy-juk. Most ÜrómüukaeK. adunk mtej-zésl a taialmáuy cmi»i:c/űiége f-lett es a d-i-fék felialatóaak mereuc é kívánunk bottá. Ugy ér-mülüuk, bogy egy példaoy 100 koczkáral és sietió által irt u Mi-láaokkaí egy írt 10 —l*í loriutba kerül. A azobadalosn a ,B*Jdap-iU Közlöny" •fpt. lti-ki 210-dik számában bivatalo-mu ki>z»lve le'.t.
-- Sajtóhiba L*uudk <-iőbbi azá-mabau * cakio'uyai d adaik»pu ieirá>á nak szmneyt réazéb*n ,P«r k ó Pé t er" ér rndő.
— Halaloxás. A küveveikezo gyász-jeteDtéa vettük: Cb-rnel Ignács nyűg. úrbéri fő íörvéuy széki birc, maga ugy fi*i Onvér, Gyula, özvegyük Cheruei Győzőné pougyelóki KÓlb Klemenuuh ro»g«, ugy gyermekei Gyót.', ca. k. had nagy a 7 bL.szár-ecreduen. Ju.ía. Ch-rnei Kalmzn éa ucje tolnai gróf Featetics Má na mtga. ugv gyermekei István, C8. k. tar-alekoa ha0Q«gv a 14 dragonyos ez-redb«u, Sarolta, Chernél K^zálna, néhai Meiizienyi L»jus ca. k mmt-ráa özvegye maga, ugy riai L.jos, or«ággyüléBÍ kép-vi»elő. B-tuedek l'ai, (-beruel Knsztiua éi ferji tu!n-i gnü F«*tetics E:«k m-g keseredett azivvel jel-onk szeretett tiee-riiko-k, illetöl-g uagybAiyjuknak és sógoruk ii.K cheruf-házi Cberueí Eleknek
k>. atutáa kerül kik közölt tiibb
Tótb kálmatiDttl «:d aki hatjuk : .Fütyül a izé , az idő már ő-itre jár, szebb hazáb* m-gy vigadni a madár!"
— .% kapóst ári képviselőválasztás alkalmából lobbek ellen benyújtott büo tfljelentéaben, az eljárásra deiegÁlt nsgy-kaoiti-aí kir. tűrve lyssék az elfloycunoiáat elrendelte s eanek teljssilésére Kabráczky L«joc törvényszéki oirót kii'd'ittf ki. — St-*pt. 21-én megi a keidet te »s előnyomó-%%» . előssór ap^oassló Körmeody S ndort éa a laoukat haligalt.
» eor a vádloltakn megyei lisztviseió i« v«n.
— Z*la> ármeicye t-raletér« állam
idóvégrebajtókka Pa-í'Or Karolj c4U'gÖ -k'X ét Percsel Béla i dijpok nerezmieit ki.
— A zaidot ujs5%i
liáaának követői hé: fon Ünnepellek az ujé' Számításik '.ése óta keidódik s most léptek at 5C4D. teodóbe.
— Kyilvánog kö«Mnet Tekii
rsánCZky Józse! orvoa jr a StÜ-k
b láttam veié tetDin:i •-, m»s'. u! írok veié. Dácsára 78 éa fel éves
— VadN»Z»L Zaiamegye fiorvoKa Dr. M«ngiu Karoly r. bó 15-én az •*'-tála bérelt ollán uradalom sz^pe'ki teru-le'.eo vadászatot rendezett. A bai; gaidán k vúl réíttcettiít Ür. Sziavy (Jivér or-szAggyü ési képvisel^, Szüy D-iaso. A<*-v«y L ¦jós, Hajik István, Fan* Oi 6. L.b^uM'haly s«tb. A vadasaw: credra" uv» rgj sDyulczas agauceár, 2b szárnyas é' 20 O> ai. A aik-ruit vad*»*ati»t a sz;- d ált aj a szabadban rend--
d z-i
tamegye T
t-jt* tttnjénz-kt:
• i«t«oy«i j*<-*»
O) Ugatl fajta tenj6ai-k
— a dijak itdafétéséuéi elsóaorba
körülményre s aiv-sSióan főfigyelem fog' radványi tordittatm. 4-er. A mar e^ysser dijt Dyert lógnak rhaval ugyanasoti dijrau-m versenyezni. 5-ór. Kiosztandó d'j»k : Fél érés aborjukra: I-»ő díj 20 frt, II is díj 15 irt, Ill-ik dij 10 fn. Egy eves bika .'jukra. I bó díj 20 frt, 11-ik díj 15 irt, Ill-.k díj 10 Irt. Két évet és azonteíüii b.kanra: l»ő díj 15 fr , ll-.k díj 10 trt. Egy éves ützöborjukra : 1-aű díj lu trt, 11-ik d j 5 trt. Két évea ü-sőkre: I-só díj 10 frt, H-ik díj 5 írt. 6-or. A birálatnái fonti 1 — 3. pvut alatt e'ósoroit altalá-iis kellékeken kívül kiváló figyelemben Mznaitteineit azon allatok, melyek kit'iuő •oyéaiképességet igé~nek. — továbbá jy^ii-mbf vetetik a v-raeujr-: veze'e t allatoknak testulkala, tekintettel az igavonó képeuségre e* ki átlátok goudozasa. 7 er A brrálatot a vera^nyr^ e'ővea«tett marhák leie:t az egyesület közgyűlési által kiküldött bizottság a bflysiiDéu tel-j-sití és a djak at érd m-ísile:teknek a helyszínén azonnal nyilvánosan kiadatunk. Ö-or. A btzotnág je'eutésebeo a ver-tfiiym e^ővezetef, úgy » díjazást nyeri marba t«(a, neme, scarmssa^a, termeti-s leírása, továbbá a tu!ajd>oos neve. áliáaa, lakb-lys S hogy váljon a marba o.adó-e « lebetósÁg BZerin körű menyesen elő-•d.üdó. 'J-sr. A bizottság elnokn: Cle-m--nt Lipót ú-; — t»gj»i: B.i B-ranyay Údou, B-cker An al, Ciif-oy
fi szép -mber hó 10 én a bak
aj «
telv
i án élte 73.
zett elhunytát. A D.i t hó 12-
B*rtalai-
y
Imre, Krdélyi M<hály, F G
Fabiauic* Gyu'a Fi>r«'er K ek,Gó2z roiy, IUnuy Andor, Hanoy I ,lnkey L< ló. Karcagh Béla, Karcra gb istvaD, Kol lBlvao. Koaiyal Ferenc, Malaszky Fe-rcac. Puhái Ferenc. Scbmiedt Emi;, Smo-d ca Vktor, SomBÍch Lőrinc, Szabó Imre, Talaber Zi-gmoad, Vizle idv»y Sa dor. Z*t. ureuxky Ziigmond. 10. A ver d h Mlii
y
elei.dó
rhák Maliilása
Kagy Kauizsán K*rcz»gb urak által tzi veeBt'gbűl áteng dott urodaioi! majorban
w ______ __ ( ör:émk. 11-er. Hogy a á jo#« Ó bisoiUag
munka megfej te* éhez, | kfellő időben m*g'údha*»a a pályátok s elő vezetendő állatok szamát, tahira -ik r-indegyik pályázó hogy a kijelölt nap regge-én NagyKantsaa város helyi bató->agánal jelentkezzek, a hol egyszersmind
további uta*i'ást i
kÍTÍn»tra érteaitétt
f. h, 13.
do^ultnak töidi main délután O órakor jsaiadi airboitba el-sztelő istnui t*olga-Kős«egea reggd! 9 <-up diában rnegtar
fttoi. Üdv és békn ködóttu-k baavitiu !
— .XáHZhir. Haksch Lajos a ,1
-iirlap* -é éuk tollú f>Z-«rkeBZ'ő)e j« rákon M-tcy ' Iga klsaaszonynyal
M«-
»ey Pet-r vult Bsinéaz. j**ieul-g • bpesu begy pálya péuZ:..rnokau»k Étfdves Icán} ával. Gratii.á unk !
— .4 balatonfüredi kiállitái öeazus tárgyai elar verez telvén, a*okér 248 frt 43 kr. f»íyt be, meiy öaszeg
kiálliiás. !Ot\
köl aég*k dj Drffl
: íordi-.U-izrd-teti. E b-
iyeti a kitett pera^lyb-n a ss< retethál javara 50 *r: 77 kr, gyűlt b".
"".......
sági egyeaiil"
. A zal.m'gy tudvalevőleg októbe
izda-
a? kialluast reudei. Es
i áu N-gy-Kau.
erdőmben Plibal Ferenc* "gyík rendwú b zotlsagi tag mu t vasárnap délután ér-tekt-«.ot-i tartott, i elhatároztatott, hogy i
— A
-mú eg
lakoma zarta b». ¦alai rablókról »ok miU^nt
» fővárosi lapjainkat id jóhi-!diü tetik s a Q*gy közönségek. Hat ha vannak, üldor-Anuyi léoy, bogy T.laber Z*. xarsce^^ birtokoahoi pénzért b-üíélitek s meggyilkolással fenyegetlek b ennek iuj-lan u*-jfiti N-K^mzsAra l»kui. C-emeut Lipm p.liui bérlőtől szinte pénat köv-ifiteK. lí-^azélik hogy Duí.ü.íóü 100 trtot kaptak volna a Vizjendf ay cialád-iól Mert-nyén Végh Sándor pi>DAn>MO4« 400 toriotjit vitték el. A K >rdou erö,eo «z.>.u. * vaioiziuúeg ir-m totájg tart a ttyongy (!) élet.
— A helybeli Közfürdő -ze<uul
nem \-m% uapoukiut uji.Ví, b*u«m caak c Ü ör.ökoo, szumb >'.- éa vasárnapon, b.rabbá mmdeu ümiept oapon. E korü'-méu\ ről egyéb' éa: » Xomo»üü-tél'- *»• kert-akedét eóf Kitü;ge«z'ntt Ub * s -* bén>'>uek ambulauB :abUj* mlndeukor
Sgj bét t5Ptéa@te,
trlDel
nbaj-
tapasztalt é« Ügy Kwún aa*; ld sz. F
ratiót, mert ügyes, gveniíéd bánái Své tette asi. Fog-dja köszön dnnkínek ajauii>m^ kik ilysz
b«u sznuvedn^k
urvuá ebb-<n. K<
10-en 1ÍÍÖ7. Vajda Ko
•zt-rzeiCB.
— UtHZllÓ
BárbiZottbHga marlitVA.sartéreli Soős Ján*» bakod) lakostól 5^db s<r:éat toglult !•-. mivel az eaekiől kiillitoti l«vtl b.misitott-Dak iünt ki. Anyomozas folytan kiderüli, hogy a Benéiek caakugyHn .opot'.ak, me-iy-n aztán azigaxul. tuUjdou^cn^k vi*sza •d*itak, ki szín én bakodi Uk"s. Soos uram p"dg atkisértele'.t a let*-nyei kir, jaras-Óssgh'JZ.
- BHjárviIas;ZaJaitie«yéhen. A ;n-zerü remhmio: i^k, mily t-k
téuyek állnak el őt lünk,
— Megyei r. h. lí*\<% Árpád *i,u-társulata bem JŐ az iJuzi évadra Kanizsára.
— A Dngy- kanizsai t»ruapgyi<u óbii g) •>-kurutai mcf kezdettek. — 1 1 k»u>u* tekezik bategnn a kauizs*>i kórti4zb>n, kiK k gyakorlxlokou b-tr-gedtnk m-g. — Gr. Fo<Wtic« T»azilo 3 iniilóba került knos helyi paloiaj* -lfeé»íűlt. — (ing*ü-f*i j*gyzúvő Szabó Gyula oki. j-g}*ő
F. hó lti-áo a vá- vá.as*:ato:t meg.
— Hazai r. b A jövő évi »ílami budgflt h:aoyat 15—17 millióra tetzik.
— A kiskőrösi PatÓti-ház udvwrao fgy taba leütöu a vilt^m. — A kap<»v*ri áiumi főgymaáaiáinbay „Ifjúsági segítő egy.t-i" alakult. — Ktciu Gyu^a «í»g»! -vt.ri főrabbit választolta papjává a bu-da. i»r. hitkuiség.. — A szombathelyi Kiállítást S«uű Ihg. is meglátogatta. — Daiics LtjOB si<nigazgató kozrnndúru'-k alíot' be. — A pt-cai Bzéke«egyház iol-
j avatása 1881* lavaatao .esz. — Felsége* ralynénk ok óber hónapot Mehadiáo tolii. — A oemte i színházban e hó 2^ éa 29-éu faua».lasáüak 50-ik évtorduli.ja tortánk meg. — Starcaevica Dávid hat évre eiielteteU. — Dr. BartbodeiBzk-y Imre sár van képnaeiú öngyilkos l-tt.
— A varasdi Törvényszék elnökévé Babica Emii neveztetett ki. — Dr. Grün-b>um Zakariáö jtíi«a emb«rü*rál Bar-Caon meghtlt. — Tisza K,*lmio n*gv
fogynának, 1
Füiyó hű 18-án esti 7"órakor'három t-gy-eres rabló bement a m-n-nyeí plebanos-hoa, altol 400 frtot elraboltak és <-gész »gykedvüeu távoztak. A piebánosuak ne"> történt ugyan semmi bantudat*, de a f*lu uepe rn^-g b észrevette a rkhlókatés mikor «snk távozóban voltak, a nép t a ronda* t mtésett ellenük, a rablók aaoubau faiy'.u-noa vÍBazaii)vold<>*éd közt vouultak ki a
községből <« az utczára tódult töm-gből «»básu be-zedélNagy várad.u sz^p'. 12 éu két asszony: Sü'.Ó Balázs Áí es mellén l»«y.ta. muea K<»loz»varra Ui:.« ,tt.
— Külföldi r. li. M«é-zinábaii »
cholera, eröseu dübjng. — A ZaieWdzky bű ipír vég argyalása B-^Csb^n a hé:eo tarinto'f. — A tranczia próba mozgóaiias kitűnően tikeiült. — Dr. H;>lub afrikai utazó gyűjteményeiből kiállítást reudes a Rjtundaban Bécsben. — Doverben egy kuro*inár"* a iegaehez«bb ember 560
Pa|t-r Juli pedig ágyékban életveszélyes iőtebet kapuit. Az üldöVeiefroi persze szó sem lehetett, mórt a kozaégbea igno kevés a lőfegyvere* a rablók kény^im<-s lép ékkel hagyták el M^renve határát. Folyó hó 20 án éjjel 4 fegyveres rab Ó latogttáal akart tenni a csapi grófoál, ki ép akkor nem volt bono, de a zaivány urak erőv« tiaitelegní akartak a kaatéybao, a gról l k d d
távuhétével nem aukat törődv téart azuobau a cb-í édaég nem
nyito
ajtót, mire teszegntni k-zdték, melv azonban minden k éjjel
nek eileot áll- és az , viaiielŐkoek végzeU munka oélkü! tt távozniok. — Ij háEtuIajdonus. A L*ky,
"gy siü<'-bb körű beíyi bizottság io'.éa-keejék h kín-kanizsai termelj minél nagyobb tizámbani résavevéBre való buidi-táabaa, teitéreltek Faics Lajrs és H-ge- L
dü* Laailc.
ánden egyéb
dÍBiitééra Jands id-ivágó in-écke
dés«kr« pedig Győrtfy János, Dr. Tuboly G^u'a, Lengyel L.joe éa Faics Lajos urak Kérettek fal. Ugy halljuk, hogy ez alkalommal SvaaLi s Bnnó toiipio és Csertáo Károiy atiHpá* urak is körünkbe érkeznek a a megnyitást tóispán ur ó mélióaaga esiközli.
— JútélwOU}*ág. Száz-és száz oe-tne a jóteki>oy»ag gyakorlasáoak. Egyik ily sajátságos n»me a azivarréggyüjté*, mely csekélységünk iántó ugyan, mégis jelentékeny errdméoyi ide* elő. KssiFar-végg) üjtoBH'njbél a legjobb r»péburoó: késtü. Legújabban Kmrovácz Is.van vaspályái tőkalauz ur kiadott hozzánk egy nagy dobozzal. Fogadja t&relmes fáradságáért k tzöoetünket, annak idjén rendeltetése hslyére juttatjuk.
— A vidékflaifcbfii körjegyzők osti közgyűlésüket szepv lt-én KiB-K>ninán
illetv
Bzép udvaru házat örök áron Sch^lísr Kálmán vette meg 12.400 frtért. !
— Következő KyaHZJe]enté«t vet-:
tűk: Aluárt rokonság szomorodott tsiv- j vQt )'<lenti sierol«tt ¦«'vérének, illetve nagyüátyjuKnak Gaí^i Po g*r IgnftCz cy. Szaban plebáuoaOak t. e. atept«mber hó 2l-én, boasaaB szenvedés é# a haldoklók szenuégeinek ájuto* teivateie után életének Íj7-ik. aidozárságauak 63-ik évében tŐrtéut gyá>n>B elhunytát.
fout súlyú. — Bolgáriában vöröa kereazl-tgyieti sorsjegyek b'iCJtátatn»k ki. — Kr.>kÓban a magyarját lelkesedve fogadtak — Bolgár iatHÍn a« oatrumalUpn-tot mrgBsüutecék. — A bulgárkormáoy Somogym^gyebea 200 lovat vásáríilt. — A német caászár ég czár találkozása cim«-radt. — Siberiában pestis ii'ü't ki. — Z liak Hnnchné Lipcaébeo a nnpoicbmn szülte 30-diit gyermeket.
Közgazdaság.
— Dmnyéböi pálinka M-*rczali-
ban egy gazda iirib^ay év »lőtt kíséretet tea a caup^u hai; »zük«égletre termelt diuuyehulladékábói *s-iit fózoi. A kiaér-lel annyira ni került uek:, bo;y a nyert palluka fioüaliao és reodkivüii keüe-¦itége által letzori.otta aem csak a leg-
A boldogultnak, hűlt tetemei t hó 23-án j fin itn.bö sziUonumot, hanem minden délután 3 Órakor fognak H Id E. L. egyéb hasonló »ze,z italt i.. A dinnye-,K*azvét bei csímzelt nagy-kaoiUai te-j pálinka kiváló luiajdontáeai metkezési vállalata által » - >- -^ >--¦- ' - -J ¦¦ * •
1 nyugalomra léielo
isabari kóz-As engesztelő szent m ar.áldozat ugyanaz uap d. e. 9 órakor tog az Urnák bemuULLatoi. Keu Saabar, 1887. tcept. 22-én. Áioa. es béke lengjen porai te<ett ! Poigái Julianna, térj. Jiger Jóasef testvére. Polgár Igoácz és oeje Györkös Ida, id. Polgár Jóasef és neja Marton Ana.. ifj. Polgár Józset és nej-? KódcsóI Téré*, Polgár Ddnes Ferooci egyedi plébános. unoka rokonai.
jg teljes-
ege, az aroma kellemeasége. továbbá aicul a szasznél megszokott keltemétleo • tagtól éi a bágyas*tó vis«zabatáa Ól- A termelő et utóbbi két évben már árusította is a dinnyepálinkát hterenkint 1 írt 20 krajcÁrjával, »<U már Budapenre is acaliitja a pálinka..A siker aonyira lel-bá'ontut'a a termelőt, hogy moat mar nagyban tarmeÜ a dianjéi szetifiiésre. I t van a dinnyessüret; jó lesz ha d noye-termelok kísérletet tecsnek a dmDyeszess fózéaérsl. Esetleg jovedblmez<5 uj kere-HUSZONHATODIK ÍVFO1.YAM
Z A I. A 1 KÖZLÖNY
1S87. SZFIPTKMBKR 24 fn
"•tforrátbo* jutnának. A tótét m&ija csak "Iván miat más gjiimölctaznsznél, n«m •züksé^as ftz<iob«n. hony egyébbkánt a Jubbau érlékrsithetü d D»je használhassák, a fr.íéare. Aí éré* k«zdelól.'.l v*trÍK mindazt a btlí-t. bljat, maiye: kúlúntten eltli.btiáuak, további a diunysasürel után
va esj kádban óancgjűjlik a unják OtfiMZ '*azig, mikorra kellőiét; kiforrván Vilictik aa égetőbe. EgJ'heeloliter dinnye-e^trt* »d 4 — ;) liter sz«sz[ a leggküzÖDsé-gt-«»-L'b dti^txfi'tóedéav használása indiait. Joiib ffizófdénjnje! valiísziuülej; többfii
/.»b «SU—
előkelőbb fóvLrosi testületet és bató j«-*J'^"n";""í..taalí'>°o i sigoli és a legmagasabb udvari körSs | Kaposvárott: Ba>aj^20-60 kr. rendes sUllitni és különÖM'n arról is- *;••! J„!*Í7^,í's5'frt 5o'kr"~ " méretesek, hogv koszorúikat oem Ssék-.Utiérvárott: H" ^
csak a legizlcscsebben. lianem a leg- ' ÍJÍ>4Vi^1'°Kok<»ic«I'(i Vi—«> Bah 8 mi—fo. gycirsabbau is Állítják elő, a mi ily - l',<-. <• 11: »aza 6«- ío.^uae,,.. alkalommal tud\alevúlpg nagyon fon- ^ ~'":_í^*s "*"
J'_"si„ .bal brljn: Bnza 5.2U-4O
6 Sit_7 frt.
— Sopronban- Ba«a C Ti 1—7 frt. Kou 6 6O—6 20. .trp» .'iTO-S.30. Zab 5 6n - 6
— Hobácton: Kaaa « i'O. KéiM«r«« . ...p. 23. 18S7 - 5M B"» 49P Arl» 5— 7"*b '¦ K°k°-
-6 20 Boo sto-:ria*5-SO _.. _____ !
Ki nyert ?
luiAi Rfp'. hó 17 t^n.
12 44 tífi :W •'!"';
II 3!l :'.!' si 1
. 4s 77 3 «.1 37
Hu«á.ai»pt 21 ín
.Hm.ir íz .-. baka ¦ II>.lfj.»k™rl> tokon itren. uV rüm.* :¦-„ .ált > b^.
_ V. IV T--«ck a kiaitóbi./ foidulpi. a
Brüii
Plaezl «r*k:
Kiij -kaaisaai piacaiárak.
Szerk. üzenet.
— .F. S«. Átadtuk.
— R. I. Bp-«. A jegj: j<1t3 hunapban kflldb«tjuk meg.
It a T 0 lí K I MJ«s
«,>.uLjo-d,.. WAJIH I'M JO/WKK
— Kudapi.sti Hírlap Utj a
mtigjar 0»j ó h] utóbbi érnk alatt bo-
bizoa^réka a ^Budupeati Hírlap", Ma-gyitrország l"-getterj«d'ebb, lagk'dveite'ib U|saL». a mely uapookint immár annyi pél^iaajbaD j«ieoik m**^. ameonjit eddig n»ni mu'ft'ot'. fűi oálunk egj'.tien 'gy mat;) »r lap eem ; j-le «« a művelt mugyar koziinnéj; oiy tuorvti bizalioaDak, a mmöt-e! Baj óukoak mé^ <^v orgánuma sem dic«^k*'dett. A .Bud>p~*ti Hírlap" ^>ni^r&iumjal: magyar szfllembeo működni a mr ^raraág^r', fenyseu i^a-zoIth az olvasúiiozóaiiég, párlkülónbaég
kozvélrméuyt tejnaik ki lüe»r;irniil ea uy illao; tárca- é« szépít odaírni rovatai ii'uaetf é«*érdekes oUaBmányok «iresz lo-megél adják; a napi eénményekríl pedig ugy a Bzérkttsziósée belío tagjai mint kiii«<* dolgozuiardak munkája által oly gyors, hü és kim>*riló erteaiifUeKkel szul-gül. roiot Magyarországon 'gyHtleD más iap •?m. Lgy.abaza vidék^-ÍD, mint az •-gesz kültoid nagyrárosaiDAn snjál tu dúeitói vaDuak, a kik minden nap táviratokban közuk a „Budap-sti Hirl.p'-pal a uovi-jeira-ibb es-m«ny«ke!. E n>-poakiut oly bú és érdekes tartalommal m--gj-*l<-nö i»p kedres vendége lebet min-d-u magyar báznak éa siiveSva láthatja [CindeD család is. mert a szerkesztőségnek gondja van rá. bogy a „Budapesti Hirtap" miadesbeo a jó islévt *soigalja. Keud*iviili elterjedése m-llrt: reudki-víili olcaósága U ; negydéveukint cs*k :; frt 511 kr., -gy hóra 1 irt ül) kr. A .ISuaapt.ti H.rUp" megérd-ra i. hngy ••ddigi nagj sikere méi; jnbtian toko-z(-d|ek és m>trad|on miDdig a magyar kozooség kedv.ncr. Az előfizetések vidékről l-gc.lsz-rübbeu pnitaulsíványny.l -zkuzöitiitők kóve'kező cím alatt: A ,liudape.li H.rlap4 kiadóhivalaláíiak. IV. kerület, kaiip inna 16, izim.
— A Deákszobornak küszöbön
álló leleplezés, alkalmából nem mu-lasítliatjuk el ligyelnieitclni mínd-aítilcat a haiósat;oka;, tettüieteket és küldöttségeket, melyek ez alkalomra Budapestre rándulnak, hogy a nagy hazafi szobrára helyezendő" koszorúkat a legpyorsabl an.'i.gjuiányosabban
és Hii-serllor ni. kir. udian izil-, litó n úriréj-tereskfdésében Uudapes-ten szerezhetik be. Pécsi élónrágter-me sorona-hirczeg utcza 17. sz. alatt v»n és remek kenészete és kitünó ¦ unkaerúi által a lesfotaattabb igényeinek is kípes megfelelni, mig Rieger szinvirággtára szervitatér 5. sz. alatt a legnagyobb és legversenyképesebb. K ,-zégek a legtöbb és leg-
Pályázat.
A nag}-kanizsai községri népiskolánál (esetleg Vll-ik kerületben! egy segédtanítói állás 325 frt évi fizetés és 50 frt lakbérilletménynyel f évi október hó l-re betöltendő.
Kik ezen állomást elnyerni kívánják, kellőleg felszerelt kérvényüket szept. 30-ig az iskolaszékhez küldjék be. 41
Kelt N.-Kanizsán, 1887 évi szept 20-án. +
3117 Az iskolaszék. *
„Kis adagban hatásos, nem kellemetlen izü H
Dr.Koiwi tanár.
Kéretik a forrás használásakor
az
egyedül helyes elnevezést
„ K órodámon a legketl-Yi'lfebb hashajtó viz ••
Dr. imim
FKUKNCZ JÓZSII
KESEKÜV1Z
„llatáaoflabo, mint a többi budai vizek."
Dr. GeDüaröt tanár,
használni Kapható mindenütt.
i szfl.iliirsi \aim-
KitünfetVf I) arany <;s
érd m-éreinmel.,
Szétküldés 1880. évben
I millió palaczk.
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli
gyógyítás
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
n„v ,kk.» „lij; li» nind™ lioboton a jjirjícy nr LSdi dlluF Idllftl iat «R »OLI. A ¦okttoro.it'S rz<-e
lithntó
Ovon gy-í(t)hatÍB makacf gyomor- é* altertbajok. íyoiiors"«rpi, DV Ik. (f/tnnoréj*'. »iékr*ke'l.'»ekiiél inájha-jok Trrtolulit á'«n vér í. ¦ lfnkBIS.ifílíbb »8i l>«tef.i Srkoél. Ke7 eredeti dob..i «...iliii»U uta>iti»iü 1 f" Raktárak at ontlg miinir-n iLvcíetciiehb gy6KT«ertáraíban HOLL A ly^yszereii cl klr itlvari iiiMiti Stadt Ben.
ToiMilMbH 9 N»)iOiiU azétküliléa utánvét n.f'lett. 1 dobóinál kevesebb
uem küldet.k Ell»trét HULL A. «rtM7 Bee..,
I ." fonlulkozáBoiiinAl f^KTa ai öu Hull'Me ^eiJlit* |>orai is,.,i jú hatást Ky^komlnak ; lüim-rem i"«t eiymer « uiliid.-nkorra * kívánok ért.- -itivt'r ¦* .l»t^» fiee&se meg'-pt 'i.'-V. a gyomrot jóvá v* f.it kTinnyíívé temiií.
F. !el
l[o:,not>rh!«t!i»
: bedörzsölő szer
minden és meghülesi
tegsefiek ellen.
.ínnüinWI, huroK»tM .lakjibxi! minden iír fctkDÁl BeliCkg vicie) v.gvst.c birt>l«i rowu
nm. uird-nafinfl ^ hácy'», kólik» *•
E|y fiv*f árt katzMUIi •Untánál 8t kr t é.
Bakutik u onmig miode;, De.etetM fyoffhztutkr é* »m»j[ kt-renkt-di'-
ÍUktir.k Ksc7-KauimMu: B-lm J. (jAicyMKte, Roteaféld Adolf, hofe-r Jót«-f. Pmlma-j t« Deoi.ch uraknitL
MOLL A lyégyueréu c«. klr rivirl tzállité Bécs. Stitft, TiohttibM 9 MOLL A. yófryszer.«
b é ^
KitiluC Moll-fé]e fr*ü R) üreggel,
j magamnál
tl u emberség ,-git»égére<
-.; hiheUeniU ut z letet ühajtok Mély tiatlelattrl ll^ Mibl
ió dr. Mt-iditig-
kizÁróiaí; ffüiaía!nii.íutt «-yir . »
MEÍÖINSEII-&ÁLYÍIJLK
Heim. Döbling, Bécs mellett.
C»i67. ét kir. kizárólttgu* ozabkdalnni ISS4.
Raktárak : BUVAPESTEy, Tltonet-itdrar.
Becitben I. Micbaeleiplals 5., eeeiótt J., KilrotDergiraMe 42.
EIbö dijakkal ju-almazva : Bécs . &73 Ca*§^l 1*<77, P rrs 1S7H, Sechaham 1877, Wal* 1878. T-pliti Íh7H Bécs 1HS
Elfér 1881, Trie«t 1Ö81. K
faeljiaigek, iskolák, irodák sb tsáfliárB. — eg^iaerü é» diases kiállitáMal.
Több szoba Lut^- egj kíijh* áltai AuBi(ria-Mae;aror-•«iffon 31f» tafiiniéi*t'2á78 Meidioger-kályhát használ *zek közi 1*7 bécaí köMÍgi iakoUb^a fitiS ká yh«. 4'J budupeiti kniBé-ji i^koiábaa 35<> kályha. A nagy kfidrelteég, ro<ilyu«k kályháink mÍDdrniitt (irTend-ii«k, utí-orA-sokra öaxtöocött. Az^rt a t. ez. kütönaf^et SHját érdekébx>n óvjuk 8 utalunk meÜó-kelt védjegyünkre, Q^bogy kíiiiuó hirii gyariináD/aiokat uláncásokkal öaazecse-A %\ kr vérfj**KVt*. r^ijx, mf^yfK renfiss-nnl egyrix«(űeB mini M«idng«r &lfhak. fngy mint javított Meidmg«r-kAly bak ajánl-
(F~ Gyárlmányunk a|injának oeU^ rén*éb*m \tn édj'siyüok beómvw. 'W 3(Xl9 1 - *
fÜTÍDINBER-OFEN 1^.H. HEIM^
nV E S X A**t 8zab*lyozbató-, töltC- é» ventillicnós kályhák ke
'¦"¦ '¦¦—¦ fbeabatlalom bejelentve. •
A köpenyek a |.or k)ti»>ás* ci^üitn'.l elúvolithaiu Kn^tkBi, hoj^y & kik bak* t ¦x^jjt-1 kellene niedni. Zftjulauul tölthető. Tf tiit ¦ gierínti büísin ^(jrsi txrtam kukufittéacl, 2i ór> hojszii^ fgt'si Úriam kóíiénfütii.«l. A í.amu és i*la> j.ofm,i.l*s fItivoliiás*-
ffIl E I-i I UN", füítem.-,.!." kuxlallo vxgy ktUyha Uibató égésnél. Y 8x*b*4iiliiui uiinden &IUinban bfjtlfntTC-
F.fíj-k»nd»llrt v«ey kiljh* több helyiig külr.n itXtéav 8Z-.ÍK*lh*t. TeUxéa siwinti boaiso égfn tirUm kok»«-, k5- \agy faszén föiésst-S 7ijt»Un tftltt-s. A huun ét Ml»k por-men.MUvoliÜtfttáio. Hvaaznl fülütt kályhák JÍUlxkiUatnak.
Köspooti légfiitéeek egétz épüle'ek ré*xér«. — áeirito-kóáiíiielok ipar- és gttduigi c«étokr», — W»gfron-káljhák. Prospiklusok é» 4rj«gv«ékek iugjea.
Li'
ajdits József Nagy-Kaníisán,
Wlasits-relB tiazlai, ieleilt taWjíiílar, Főtér
Ajánlja dúsan felszerelt és a kor igényeinek megfelelően a lgeujabb divat-szerénti betűk- anyagok- és gépekkel tetemesen újított
KÖNYVNYOMDÁJÁT
^y^sZJELENTESEK a legnagyobb választékban l1, óra alatt készíttetnek. Mir.deniieinu nyomtatványok nagy raktára lelkész, ügy véd, jegyző s végrehajtó urak, községi elöljárók és halottvizsgálók részére.
W»jdits József
N*JTV-K»nitfi4nYMY-kAMZSA. 1887. október 1 én.
szám
Huszonhatodik évfolyam.
Efyn usa It kr
H I E B K T F. s K K
BVIirlERBEH
ZALAI RQZLQHY.
o»ké,Ues
i kisűeiineveió
A .ji. (,t»..t:U1 Kun ili-i ő k5il<-
inni >m ki ki
<J0e«faf, „ ^„gy-k^izsa.üszú^^éiyz^üveúe-M^a .->n»„lfresWJ,„1«ri„m- »«jj,-ia„,^í tfiírí/o»f«í»,,í»<lt *.W,i>. 4.,,/a
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ferenci!
ku-1
A szarvasmarha
| reskedd mi forgalmat Uk-ióleg tiszte-
aikotmáDy újraépítéséhez lerakott, 'j-dó időszakra vonatkozólag a
nagyszerűen kiállta a prubit : rajta | veiiezótben előterjesztem:
uyng-zikmindeii viuarrai g; oze mt-sen j Xagv Kanizsa r tat. /árosban szü-
daczolva biztosan és sziiardau nem- letett 301. meghalt 331. szaporo-¦ csík a maKvará,lam. hanem hatalmas ,dá-i — fugyattozas 3(1. Zala Eger -! szerkezetén mint l^gmegbizhatót b U- szeg r. »• váró. születtek 103. meg-j községi jegyzők récére kiadott 69
maszáa p:ben az egész oszirái-magyar hallak 91, szaporodás iü. futyatiozás ezer 751 drb 5 krajczáros — IS
muDarcbia. melyben ismét Eurupa — Tapolczai s/biroi jarií. születtek'
nyugalma, anépe. béséje lelifeiiegjgub 769. meghaltak 431. sziporodis 338. :W> biztosítását. A daati^ti- F~—«^>-~*- **-. .- . • -.' ¦
és kejurakor Neustadt Heurikné Neme-
lettel jelentem, b'*Ly .áprii hu 1 tói sagu->:us KÜ/pOiitból a ni''K}t
fiiyó évi hó végéig íi kör- és
;ezer 43 drb béhegtelen összesen
\ 108,257 dtb. jir.ati űrlap, melye-
f
Apáti lako-t Beokó Vendel és S->: kés János belyoélkuü csavargók b«:
tátnadták-
s a nála elvették,
íevv 2G f<r>-; a tettesek to-
röztettek és a csendúrség áltat folytonosan nyomoztatnak,
Folió éri augasztas hó 24-én Soós József garabcQCzi lakos foho-
MeiiéK:et a Zalai Közlönr 1S8T ik évi 39-ik számához.
Fii
Vima
. S5 cta
n crnti L«re ty-hij»«
l'ú*u*at kaidét
a;e'..e*.: n egé «iU»g é" Thf**
1 ín .
e*t ti-
S T 0 »' A S S E K 1
c-s. iir. iú. szabad. Bangszergyár BUDAPESTEK II. L»LCzhiá-u:cz» 5. MiaaeDDemuf &.{utu-. réz-vunus-és venjbmgsie-r e k s:b. lesoasjobb griri nttira Maj;ar.ir>za2')D
A ludsceg szállítója Az (facet budapesti katOTaizenekarak szállítója
Legntg>obb és legr&i&sztéítosfcbb r«ktára miudeaDemú haogsze-rekbeu ralamíDt azok egyes részeinek legolcsóbb áraií>:ftl.
Bel- és külfu.dl hurok. Harmuniiíak AristOD 19 írt. Heropbon 24 frt. C íencjegyíTtl és pio'uago.íssal egjütt.
Javítások lehetú le.'g;orsabtun és irgo.csóbbaa esztózó
Árjegyzéke* íogyeu és bérmeatve. 3114 2
t't>SÉI.HOFEB JÓZ»EF aroii.
kiállításból.
r
Siámtalan
bizonylatok
Nestlé Henrik gyermek táp-lisztje
Tökélete? táp*ze e csecseroókuek és gyenge pyerniekeknek
ba. Eary aoooz 90
Disz oklevél
: ARA.NV
érmek ^^^
e^urangu otwjm
tekintélyektől
NESTLÉ HENRI SŰRÍTETT TEJE Fgy doboz 50 kr.
zag részé re:
B E R L I A k F. -
orvosi tekintélyek tt. m.
'r. kir. taofcc»oa. dr. T. dr. Ke ii. ár- í»chwi«itD*r tr.. dr. a r M u. >r Kaiman *g? e:emi !r„ dr. dor m-^yei ír, í'íor»oa, dr. V (atiár, dr. K<iv«r Küroao. d\
^ / H y g i e a-*/ Spruáel
l'»)fTt».i, dr. B»í'*t*ivT >*mucl. dr. /: R-in-'i. d- H-ra»«oti, >. r.'»rvi. 1.bt Aduit
"uáiú utth. Ü»r ab»do»o; Br«uo tr. udT.ri t.Bac-o-, ür /2 Kok.:
nftc*oe. dr. bcöor«.-r ír. d ír., a'. Wmterni-.i tr dj. H*rcs-)LV*i«on ír .dr.
Kiüi. dr. ü>.dudr. / Q *+/ Borral vegyítve kitűnő
jeoy
t öraktár Őszi r.-M a L y
3<J87 9- 10
r Joíi°f
3094 T —10 ' L*/ a forr..;*.
IAÜTSE3 ADOLF ^L2Z™ü -. Legjobb óvszer a kolera elleo. ^W
."¦VJ".".'
dc Tqpcq öú Idlúd
Prö-gra-Buöna
" Egyeteaiet «k«k sgétzen vat e« aczeiból'
*bbak, in.nl am'iii *kck. mtliráLfk x*gtr*i.dt'.) >-k n í
'd|! 1 kAt«i«tS ir»khan
;.ymeií«at »uiy» 90 kiiofr : . . 33 ín
100. 2 írti»i
aefc
aTft.iik m>Dd«D D»ey**Lt>kD, a i*gj>bb t»jták. bár mely p-rcsba k. Vmralb «• Társa e*sdMágí eépgy*r» Práca-Babuáu.
Fűrak:»r M»ej*ror«»aK r«at«re Budapest Yaczi-kotut öO
-T* 6 ft ^ « —20
Haldokló ha;iyok*Dt dalolt «fyr«-máira
ervadi bi^gM
Mk e károm uocikát Ln*k tirfijára:
moid «<p Marha'
Bálintffy Bálint. Az e\%& tzerelea.
Nove:ia )
Ir:a : Perhoné Bíuu Jostt
iKoijUtí*-;
M>od<-o gjtage nkolj oélkül adta ki át, t«)i « gj*p™ h»ay»tíott, s piaitol;
reaéeére. '
0 m^ga i« iór• ül, ¦ t<i. Óra muiv% raiodii.vájAO vágtatta urtaaak ka erd-3 f«ié. M*riaka legelöl.
Nem aukáig keli kweaaiök, a hátra, j cnaTkd>'t ei'jitfik e^faiere rci^t ráaö ai-kutt**: faai;»Dik, ^tst\ ájult erürel vág. tatoak aaua h-Ij taié, bunoét a tikoluu aallhaló, od* éroek, urukat aludt Térben iá!j*k a tu:doa te.kudni, na "illette Veroaj* aé lé-'d«; zukogra kéi*égt>6«««tlen.
A i«^'dóaebb Moi([* aiö nélkül fordul riattb, • egj óra outira kot kocáira] tár rtaasa.
E^!»tt Mariakat uítn ]flbet«tt arra birai, iiOjfj iclneljeo a atoigak pedig mi-Elas miad«ot
Manaka oeio voit Képe* gondo.koi-ui. ugr uli 0 t férj-í m«il«ti m.niba maga it halott >«tt rulot, csak Ié>«kséi4, 1 oTt-tolt asemei mutattak bufj él.
K"ggel iasODju lurtarar támadt a básbao, u eg&it ca«iád kéu^tbo volt NTf, aa orag Veroej vigaía'-ajhalstlaa Tolt.
Mariak* «gé*s oap sem Uwaoti ié>-j«túl, ki moií már a rav»uiou teküd", gföojórii m&rvÁDv capo'nib*a, ttánta-
ij«d: e nyugoduágtói. uxsrt es uuraaat óbb a kitöróaae'.
Vendégsk íi érkei'«k * ka*;«lyDa, a tdmétere foijUfe aa etdk«asüleiek. a«y miot féiév enltt a lakodakimboi, d- mi-lj«A óriáti k Q.öo béggel, aa arcaokoo
Ab öreg V«foey n-erév ei a Iréuoei a kopjraó mts.etc lérd-.t, a ti* keié: c»ó-kolgatta.
Végre gyenge erú«sakkai eltáruliíut-lák Mariakat íérje.ói. ki egÁasen tib«# let: Deje koojeitúi.
A halottat m-net meginduh lataaa aiomora»n, a caaládt sírbolt -lútt m«g*lU Uk, a p»p rövid a*irre h.tó botz«a«t tar-lott, mitek kÖTd:kei ében még caak oa> gjoobodott a iokngáa.
L*tettéit a aifb* Vtroejt, • axutáa miodeaki láToaoii. legutolsó *ult Maria-ka, Iit«a veled Jtu'>m'. nenj luiir* ko TrtUk! r«rk voltai u:oí»ó atavai.
0 >a köretté a lobajeket. j aaobájába sárkóaott. ott ült *« ablakaai «-géas éjjel, {Oadotalokba laara'**.
b t-r-mbíu U-, et »rczokoa óríáai váito-laa iá'ha'ó, aa »l<5bbi komor métába* ^r> faé mott vidám jö kedvU. a gót elé-g-d-tt a T.nc* bu.dubaik latiiut:.
iliníiovij.D H^jmoodot Tárják ota->-? ára, ki omi tn+g** hivatalt vaiUít ei a •tüiüi orö(D« ¦ boldugaága volt.
Gveo^* kopogás aa ajtón j&'>>, hogy a v*rr» vart oaegérkeaett.
A* ilju gr í it vél fosott, arcaáról* «í:uue at a kiacrt»:ie« aipadtaág, asemei Dem voitak olv léDVl^.eoek.
D-4 a tiujelmea »a«mleiiS ésirf V9-h-tte a mé.abú* voui«: ai ajkak körül, t*'ázott a ¦a»avc<Íot a« egé«a arcaou. ai Ivözönj ISS7 -ik évi :J9-Í(c számához.
Kn <
Anna
185 ctm Iwttzi óriiai Lare ty-faajaa
mt-frska.WUi.Xsa a hajk'bliÍált. .-tŐhtKtti
» bajai veit m crSpiti * uttjbürt. urak-
„ii «;ű*-Kit. ín/ v=lj«t w*« tzaküRÖ-rett. tüvií ideig »»li ha*2nil»t után » hajnak, \alainnit a •*»kiln*k térné-
kon*. Egy k»<-»o|r ára ">0 k> . 1 fri . 2 írt l'oatával kdldé* o»pyuk*nt a pét.z
«iűl»geb bckuldéee vagy poit*«'*iiTtt mcUett az egén íilieba
ki-
riilv ui
N T 0 VV USER J
cs iir. kü. szabad. Hangszergyár BUDAPESTEN II. LáLuhid-uicza 5. Miodeimemuf a , í u v o-. r é z- v u a o s- é.s v e r 6 b a u g s z e-r e k s!b. legnagyobb gyári raktára Ma»yarir>zi»nD.
A hadsereg szállítója Az öwzes budapesti katmaizenekarok szállítója.
Jiegnagyobb és legrálasztékostbb raktára miudeoueinü haogsze* rekbeu valamint azok egyes részeinek legolcsóbb árakkal.
Bel- és külföldi b u r o k, Harmonikák. Anstou 19 frt, Ht'iüpbon 24 frt. 6 zenvjegyKyt'l és- cio:n»go ássál együtt.
Javítások lehető leggyorsabban é^ k-goicsúbban eszközöltetoek.
Árjegyzékek ingjeu és bérmentve. 3114 2—2
1
í
Előkelő orvosi tekintélyek u. m. :
ilr. K(irJlnyi 'r. kir. t*nfcc<>o*, dr. K^iraárBnlij 'r, dr. üé li, Qr. M>cbwimniertr., dr. SikJt /. dr Muiirr Kálmán e^ya'eBÍ ír., dr. Groe« S*ador mt-^yei tr, {{ntrwo*, dr. Vei t>*<y m. tanár, dr. Kövér K*!máu. dr. Frwnj P^l kir. t*m. c-<i». dr.
Bygie»-
gprudel
rrwm r+\ kir. twn. c-<i». dr. EIi»<-h*/-/ *^' j?/ ijui» m. liatr kk Erzsébet kúrbuz / Hf < / * «mcni[ » Ittg-•wvwa, dr. B»tixf»lvj Sámuel, dr. /^fi? ? mt I kiiiiu-'-bb, leg-K-'initt. d. H**rm«au, S. t'>urvit« f$/\'** 9 ' kpli-m"iBbb i«Ü
n ; dr Káilaj A.d»l t Kitnabtidb-o ; dr


tr.
PEZSGŐ
Ayala k Co.
K*ph»'ó N»
Ef urnii.
Nestlé Henrik gyermek táp-lisztje
Tökéletes tápsze e csfcsemőkttek és gyenge gyermekeknek doboz 9O kr. ^0
ARANY
é r in r k
Disz oklevé 1
Számtalan
bizonylatok
többféle y^ W elsóraDga orvosi
kiállításból. qyári jkoy tíkintélyektöl
NESTLÉ HENRI SŰRÍTETT TEJE
Egy doboz 50 kr,
Kóraktár Oszt r.-VJ agyar ország részé re:
*«. B M K L I A k F. k"*i"«~ !
.. ¦«,
'A>6~ 9-10 aiáo öiaae
<"»c*os. dr. Schui't!«r[r.'dr. /-^S""*"¦; Oa«r ir.,dr. Winterof.t tr. /^^fj" *» dj. Hrrcz-KV«tenii ir.dr. K''tl t.. dt. M*rei)"*fj-l**r, tluletiThaii dr
iié e
30fl4 7-10
>v
Borral vegyitve kitűnő
é<* klein c/é|jri«. .Nagy Knni-
^"/ A furruHlprmétv tnyedülí *-lirúiit'íj«:
v/ IAÜTNE3 ADOLF Áw-S-."-T» -. óvs/.er it kolera elIcu. ~9t
í
í
EV Egyetemes ekék egészen vas és aczelbol "VV
ta-tó»fit>hak, mint »'>u ekék, melyeki.i-k i»g*renJelyiík rn í^kt-rfkak *as. — lhijuk ytd-.g a k^íttkefS ar»kb»n ' ' bármely
í—7 m*ivmeiietüt Mily* 30 kilogr .... 31 frt ( »»»m»Lomi»if
4 - S „ .95.....3?> . ¦ waliitva
«—10 „ . 100 ... 37 .
k«a nélkfti miodra «k« a frttal uktAbb. ffeállitúi t*li(ta »itk« nl«lc ktmé!é«r^ 6 ft Mi«t» Lpok^é* árjegy.ékék iagven é« b^mnnivf külil*tuek :í8^ ** — 10
cakkváffk minden n-gyságbxi, » Icgj'bb t»Jták, bárm«ly p-robno aaAÍ-ftiók. Vmratli é* Társa g»ad»«ági eépgjara Prú««-Bubiiiiu.
FóraKlar M»ti} *ror»Büfc: re«»«rö Budapest Vacn-karui 60 nima Zalai Közlöny 1887 ik évi ,"i9-ik számához.
Fn
Anna
35 ctM. bataza ériaal Larety-bajaw
mai iix-ivc^ »z i'r.nl&m toluiau keuüvs .4 li&vi bMXUüUt* utin nTi-Urm, mely
It. r..vid
i.ji.»k. v«li
U. MIM íi
ayvja korai
é«tű g
rx ;*) kr . 1 írt., 2
¦t í-óuátal kttUíi n«pi>ok*»' • P""1 " ' w vagy poit»ui»Lvet egraz Til&gba
I f- T»r»a Budnpc-t ki-
PEZSGŐ
S T (> W A S S E R J.
ca. kir kii. szabad. {Javgízergyár BUDAPESTEN II. Láixzhid-uicza 5. ^ Miüáenneinüf a . í u t u-. r é z- v u u o s- és v e r ű b & u g e z e-r c k s!b. legnagyobb gyári raktára Magyaror^isuL.
A hadsereg szállítója Az östzes budapesti katsnaizenakarok
szállítója.
Legnagyobb és legviiasztékosfcbb raktára mindeoueinu hangsze-rekbeu valamint azok egyes részeinek legolcsóbb árakkal.
Bel- és külföldi hurok. Harmonikák. Ariston 19 frt, Ht'fophón 24 fn. 0 zt*n*'jegygyi'l és cso-nagolással együtt.
Javításuk lehető leggyorsabban és legolcsóbban eszközöltetnek. .
Árjegyzékek iugyeu és bérmentve. 3114 2 - 2
S
|
Előkelő orvosi tekintélyek n. m.: / .
dr. Ki>r*nvi ír. kir. Unucso*, dr. K<*«raara«k^- / * /
ir,dr. Ké'li, dr. Scbwimmerlr.. dr. Siiii-r t. / $/ A
dr Múilfr Kálmáa egyetemi ír., ár. / ^ ^ f
Gro«ri*odor m^yeí ír, íturtoi, dr. Vero / W $ / Hvgte»-
b«:y ni. i»uár. dr. Kövér Kilroau. dr. / & L 1 Sprüde 1
Fn»m P«l kir. lm; c-o«. dr. 'E.Ywh.mr / */ ^ /
iyui» m. t*aár^aí Er/B«bet kórbas /^ Hf ^ L I «emc**k»leg-
[óorvua, dr. B*ti»f»ívy S.muel. dr. />* fl? & ^f kll""''-bb, leg-
R-inii«. d. H-i^dildü. S. i.W»«.» /^/ViíjP/ k-.i-m-Bebb itu
tóorvufft, dr. B*ti»f»ívy S.muel. dr. />> fff * ^/ knüu'-bb, l<*g-R-ínii«. d. H»i4dildü. S. t.Wv-a f$rf^S? kp.l^m-iebb ittt
r«ud«ifi nrvoit K»ri»b»dt»»o ; dr f y^ftf ^.4f / *UJ' h"°-m rgy-Br»uo tr. udr-ri i-nic-n-, dr /J7 ' ^" *¦ / «i-r*mÍDd i.z ejnési-
Mala & Co.
lv»ph*'ü Nkgv-K«i:iu t'ONKI.IIOFKB JÓZ-EK amil.
Nestlé Henrik gyermek táp-lisztje
Tökéletes tápsze.e csecsemőknek és gyenge gyermekeknek aa| Elk^y dotsoz: 9O ülj: ^0
I)i<z ökle ve 1
ARANY a^ . Számtalan
é r in e k
bizonylatok
többféle ^^r^^^ í^ eisórangu orvosi
kiállításból. gyári jkoy tt-kintélyektől
NESTLÉ HENRI SŰRÍTETT TEJE
Egy doboz 50 kr.
Főraktár Oszt r.-M agyar ország részé re:
B4..W.*™. B K K L I A K F. n*^ «- i
ümratíi és Társa
ekek egészen vas és aczelbol
í

koronuv.
. dr. Sctiui's!-r rr. d . Wmleroi'.s ír. mi ir.dr. r.. dr.
It, Euíeiiíhiúi d" u-«, dr. oa Btn. B*c>ii-
Borral vegyítve kitünó
t"r-«ur í
-Ly i-gvetliili •-lárúait'íja:
MAÜTNE3 ADOLF „ óvs/er a kolera elleu
aiáliiijuk I'rdig a kftvetk«*5 ir^ktixn
»—7 mílymeuftűt auly* !*U kilo«r-: . . . 3'J frl
4-8 « 95 . . . . 3f>
8—10 , , 100 . . . . 37 .
Elükéi nélk'll mmdeo eke 2 írtt*i uli.*ót»b. 8*állitúi t*li(t» Mi.,t» Upok é» irjegyiekik ingv«n éi bfrmrn'vt-Ss«*cakftrá;>i)k minden D*gy«ttrü>u, a legjobb t»j'ik. birm«ly p-rcsb»a asal-litbmók. Utnralb éa Tárna tr»sdKaági gépgyára PrÚKt-Bubuau.
Fűranür Mm^v*rur*»»j; rd«i«re Budapest Vmcii-körui 60 Jtám
f 6 ft. 6 — 10
¦luft, iii-i"i?;:.ii«ii>-
3i!3Z||0|i "i "SWJ 'IBUOMIiEZS UEIP 'JIJI 7SES0 W"*!"-!^ 1JJ-»!1
: 9J8ZS9J UJÓl^p
'^Jt^tt^í^mlííJ !P1*|^'^ **^Mi»» 1 »}
llVMOAINSnH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
OS MJ 1
¦mm mm
KfJf
•9S3131J9IS! PBA
T
:¦¦¦¦«¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦*«¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦*¦
/>XXXXXXXX <XX"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
ML X
VOJ.UVU
oooooooooocooooooooooooooooo
Q a. Jelenkor legjot>io áiája O X
— *r 3 r-1I fc ^_
ü ¦'JVsZtNVJI-AOV.'C ""'"PÍ""" p«l«« '-"H m U
o
öl
o ^
I!
§1
81
O g
o a-
o
o
o
o
o
S8oro37
V H 00 fVH
T|KJ«
ti.>**
JJ3J
§ O X
20 X
wapiiiiu joq«f[az.>
uba aoii
»¦ 0
X X
X
g,. _ . ,- - A '•-'-¦-¦i-J-v •*•"!•¦! —i -i— ,-------t-------7--------------; n-i-T-i-----1 r-: —
- o x """/' '"Z"' m""""*"*""''"T*"''?!M"""""' "¦"p""-»»"->m-'"-°-')
; OX ("J 9 % 11 o ii 11 iu
^'o x
O X O X
i| uinuteu qqesnpBa|
________________ X
oooóoöoo^ooixjoooooooijdoooo ococxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJ
s
ZIAnANVfltfO INIVQV
H
X X X
9
X
X
8