Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlok megtekintéséhez szükséges program és útmutató A DjVu fájlok a PDF-hez hasonlóan többoldalas dokumentumok, előnyük a kisebb helyigény. (Mac verzió innen letölthető)

 
2.27 MB
2008-08-18 11:24:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
195
1174
Rövid leírás | Teljes leírás (104.1 KB)

Zalai Közlöny 1910. 080-088. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, igio OKTÓBER 3
49-IK ÉVFOLYAM 80 SZÁM
HÉTPÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦•liilnlk hitfii éi Billirtlhli.
fciafl>*l«tl *r%k: K***f **¦• IO korona, félé.io fi koron*, nagritltro 9 koron. 60 Ml. - L(V" •«*»» •'• K> AH-
Herltiru
tiirkiizliiéi íi HUiklutil likk-ttr I
;j Tataion: tll. - Hlr«!«Ua«k aUJüaMo BMrtnl.
A túrók-ronun antanta.
Budtp.al, ok4ób«r 2.
Azt hiszem, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy a mai diplomáoia legerősebb, legmarkánsabb s talán leggeniálisabb alakj*
gróf Achrenthal h
gg
Alajos. Szint*1 ménébe k
kelt Törökországhoz s Szerbiához közeledni. I még uj teret is szerzett magának az érvé-
j
illő az a harc. melyet „Auazlria Bismarkja" — uniint u/. osztrák óh a birodalmi német lapok Rzerntik ót nevezni — Izvolszkv orosz kfllilgyér ellen visel rniir diplomáciai pályafutása eleje óta. K harc szálai viBBzanyulnak egészen at osztrák parii Milán király megöléséig.
Rs lzvolazkv ellen liaroolni nem gyerek dolog. Kbhen az. örökké mosolygó mindig glassé keziyüs oroszban egyesül ai orosz parasztnak a umzniknak szívós kitartása, ravaszsága, az orosz arisztokrácia -raflináll. de azért még Hem degeneráll észbcli finom-sigával.
Hogy ez a harc milyen éles. mennyire késhegyre megy tán ugy világíthatjuk megi legjobban, hogy a küzdelem végső részeinek i nevezetesebb fázisait felemlítjük. I
Hogy a dolgok logikus Összefüggését megérthessük, vissza kell térnünk az oroflz-japán báborulioz.
Tán még most íh kevesek elölt ismeretes, hogy a magyar osztrák monarchia, továbbá a német birodalom éppen az oroszok első vereségei idejéből vonta vi«sza egy körülijein! 2OO000—200U00 emberből álló elóre tolt hadtestét az orosz-lengyel határról Körülbelül egy héttel késóbb nyilvánitotta
g
Szerbiában nem ment nehezen a dolog. Hiszen Péter királynak legfóbb protektora éppen Oroszország volt és félig meddig neki is köszönhette a trónját
A török orosz közeledés uzouban —
amennyi!..... '. h-oszország a török rovására
gyarapodni akaró balkáni államoknak volt proh'klora már nehezebben volt nyélbe
IHhetíV
Kbben
az időben Angliának toll a
nyesülésre.
Befolyása a Balkánon egyszerre oly magúi fokra emelkedett, hogy a hármas s/.övetség egyik tagja Olaszország Í8 jónak Isim m Oroszországhoz való kózeledéat. (Olasz-Orosz entenle).
Így álltak az ügyek égésien az utolaó hónapokig.
Hogy a török-román megegyezésnek micsoda hatása van a Balkánon ugy politikai.
Fényes Kapunál a legerősebb befolyása mint kö/.gazdasagi téren az szinte belátha-lzvolszky lehal a/, angolokat akarta célja jiallau.
kivitelére felhasználni. 8 mivel Oroszország KUó sorban is szerves kapcsolatot te-
iiein léphetett Angliával közvetlenül szövet- remiét! Törökország és a Románia révén ségre hát megcsinálta Izvolszky az angol- i|tiazi négyes szövetséggé alakult hármas francia enlentei Igy tehál Angliái is felhasz-' szövetséggel. Kz azt jelenti, hogy a balkán nálhatU régi szövetségese Franciaország {közgazdasága most már teljesen a hármas révén tervei kivitelére. szövetség kezeben van. A török román enten-
Az angol-francia entenle nyélbe ülése írnek természetesen elsó következménye az annál könnyebben ment, mert ugy Angliának, lett, hogy Olaszország sietett állását a hár-mint Franciaországnak érdekében állott Imas szövetség keretein belül megerősíteni. Németországra való tekintenél a uiegegyezéB.'(A salzburgi találkozás.) Mintegy csapásra
Ar, ifjntörök e ha tekintetbe vesszük, hogy ai got két tüz közé szorította, mert ha Orosz-! egyezmény fóképen Bulgária-Szerbia ellen
a múlt héten még a legszélsőbb irredentista álláxponlut foglalták el. ma már Olaszországnak balkáni érdekűit legjobban a hármas szövetség keretén belül látják megvédve. A hivatalos román és török lapok, ktt-
háborura ' vonatkozó orl«»« nel" """eri "' M »"»«'*'. "8? - irÁ"*ul 8 ho8* egyrészt Törökországnak habomra vonatkozó ,»,,_., -------------------;... Bul- erdekében van. hogy Bulgária felől fedezve
a dolgok logikus kapcsolata szerint
való nyilvánítását esetben azonban minden
gy g
legyen a háta, másrészt Romániának is fon dk
los érdeke, hogy a hármas szövetség —
iiegl&gadná ősi politikáját t. i. magát I Törökország révén — erős pozíciót szeretni szlávok prolektorának főitüntetni j «>n magának a Balkánon, ugy inkább akkor
g T»l0 természetes
mint szövetségesei
gyg Törökország
ugy a magyar-osztrák monarchia, valamin a német birodalom a teljes neutralitásál.
Kbben az időben monarchiánkat Péter- Kiritt fu.8Ketll>I»"
várott Aebrenlhal gróf képviselte, kinek múve innierheli el. Kz
volt a hadtesteknek az orosz-lengyel határon e8elre "
való ősszpoutosilása és visszavonása — ez a b^í*ni szlávok proli----------- -----.....
utóbbi persze nem ingyen. Aehrenthal ki- " iKy befolyását is leljesen elvesztené a csodálkozhatnánk, ha ezen egyezmény használta az oroszok szorult helyzetét és i B'lkánon Másrészt azonban Magyarorszag-
már ekkor, ha ceak szóbelileg is, olökésii- A»8/.trm. HulKAria állni ....... *-x.....-"
tette a mürzslégi egyezményt, mely tudvalevőleg azt tartalmazza, hogy Oroszország lel6dozte a
Bosznia annektálása alkalmával eleve lemond Mikor Izvolszky belátta, hogy a játti-
minden ellenvetési jogáról. mil elvesztette, sietett menteni, amit még
Mikor aztán báró Uoluchovszky az menthetett. Fő gondja most már az volt.
akkori külügyminiszterünk belső zavarok l'"gy Oroszország ne veszítse el tekintélyét
miatt kénytelen volt állásáról leköszönni s » Balkán szlávjai elolt. Klóször hosszú huza-
helyét a trónörökös jelöltje Aehrenllial fog- v«"» «"»" elismerte az anneiió jogosultságai. lalla el, elsójolga volt az általa szóbelileg majd pedig Bulgária ^pénzügyeit^ rendezve, megkötött egyezményi Mürzslégcn
jött volna létre.
Midőn külügyminiszterünk ezen legújabb által. Isikerét regisztráljuk, nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy amennyiben mindet Magyarország és Ausztria érdekében történik, ha kára nincs is belőle Magyarorsz/;-inak. de haszna síik-s Á. V.
A eopronl kamara ülése. A toproBi
k?roj*k«8 padokkal At el»ó műsor Általános teUzésl vivotl ki oemcskk tiszta, liiMllan képeivol. hauem
érdekes én taiiulságos námai li tragédia bAmulato^
A Halomé cimO BivalytadAnzat éti a
p y g g
Keddeu eatv ui érdnkos máMor kefi)| bemuUtuBra,
más (aoiutézeleknél itzurvetnlt ilyen taofolya-mokat wrkölesí lAmogatáttbai. r«»ie«ilí
— Évforduló V hó 13-An múlt 8R éve aooak, liogy at flstéki fahíd * vwut btrhti alatt AwitToakadt. Akkoriban t,lK82) fi a híd mAr Uagyon rmoga volt h ha egy lehirronat Átiobogolt r»jU, ugy tántorgott, mint a rtWfg Hintiiir. JtflIcmtA, hogy a kataatlrófAt megülóto napon n kiküldött biiotttUaK |óuak miiiósiUttle a hidat m UninUHAnak halAridejét U nappal tolta ki MAaoap attAn mugtörtént a rettenv-t«H Hitirencsétlitufiég. A hid onHieomlotl s a gép 9 kocsival omlott a hulláinsirba At Alriotatok kÖil.1 vibe fűlt 19 magyar husiár, akik KoainíAból épp tiaxa tariÓK »iabadsAgra Hietlok
i>beÜ8zki>( Állított a katonai hatóxAg. amelyül az idén H megkoszorúztak a ti sítek
— Látványosság a Oaatnoban A mi ót i
AdorjAuué uruft inogiiyilolta láuciakolAjAl a (^asinc ditttlermébHn, atóta futéiikuit talAlkozója Utl olt ai el6ki>lfl hölgyfilAgnak, kik It'AuykAiitat vagy diAk-fiaikat kÍ8^rík oda. De kikft ilyen érdek nem font ia oda, átok ín tömegexfii lAtogaljAk a lánmkolál Ka imm luilnak niegvAUii a *té> lAtvAuytól, amit i növendékük ritinikuH lUotduUUi, mt'p tAuca okot. Hxiait> auyira megtelik a U>i>m, hogy néha a táncolok Niabad nioigiinál in akadAlyozzAk. l)« k fáradliatattan (AucUuilóuót et uhui hotta ki kedvtm inodorAból Li a ntttgitxokoU tapiotatlal dirigAlja bájo* hadieregél A lAnckurxus három csoportból Ali a sok jalfntketi miait. A felnőttek oktatna nnti H -lo-ig van líeleu kint kéUier pftdig külrtn bootloucurAUs Dyill, hogy e Ixgujabb uélknlOihvtutlfii szalonlAucot U elsajátíthassák.
— Jó étvágyatI K^fHiH.'ft-w gyomról ny*-ruuk, tcyomoruyoinAs. fájdalmak nem kiiiotnak. mióta a ,Kellttr-féle haabaitó rebarbar.. KlnapilulákaL" liasi-uAljuk. Tapaatl a latból mondjuk Ouuuk. próbál |a meg Ou in, uierl tényleg HtabályottAk a stékfléttl ét eló-
»egilik az emesité»t. 6 dohot bementve A koroua. intétméuyl aiánlunk tinztelt olvadóink Htivei, Hgyel-Ké»tili c»akitó K^HitliMly-f«nék
deaai»eu m^gborsátom ottked*.
— A blrkÓBáa vége. Kiakauiwáu a Brinoar-fék korcamában a .Ii6 Biürei' ötömére akareti . inulaUAg volt. Annyi Tolt a vendég, hogy mind be se fért. Akik kiuo rekedlek, aital mulattak, bogy birokra kellek «gymáanl at éji bornáljbau; mert éifélUjl leheluU at idó. Baj HoldiiitAr ív oauemérte limait Holai Kereuccul, akit ugy oda Uremtett a porondra, hogy caak ugy nyekkent. Folai hogy IdltApágtkodott, Htégyeuét «ttal akarta enyhíteni, bog? kést vflt é]6 éa att Baj Bolditsárba oly •rfivel nurta ', bogy at orvosi látlolet Aterint tndejAt ia Ataturta.
Kausttatás l«biliuc>«elo képek A többi lref*R. mulat | ftletveszélyes aebével a kotkórhAtba stAllitotütk, hol látó kép lolytotiOH drir(lltHégb
HtAlló ei. ahol
akar róla Itimondaiii, -
. .„, ihet fordult, hogy vegye At a hidat °«l*r«'"' é* tttgye HiabaddA s kAzlekedétst A mugye aioubau
>u kedvelt, pompAitan bevált, család h napi Áron. (miadöuie ruuAérl íh és fokozatosan följebb) tfitjae
zohAkhoi Ifhet jutni. Vidékiek, akik röfí-tabb idol kivAiinsk a (AvArosbau tölteni,
inini.iwr 3S477/1. B.
.Upjin • liid.l meg mm «*llji. Nara pociig «árl ' M aun ,i IS 11 »»i mag.e. ktll^volá. .urnig, i. I bar
:«u,
reud«l«te ' ¦¦órakoUn, vagy Utlmi ügyek intétérin
" ^ar Otthon barAuágOM hajlékaiban -,-;,-—____
>ilezkedh>*tnHk. Cnoporton j«lHnlk«i6knek, utalók-,
Piaci arak:
Buu . . . ltf.60/70
Rou . . . 13.80/90
Zab . . . 14.20/40
Tengeri . 11.—
Fehér btb . »0.—
Tarlií bab . 16.— .
hiAuuyal záródott m mert at iratok tanúsága merínt a vAtuosliid feulartása évi IUOO K-ba kerül K vég-halároiat ellen 15 uapou belül a megye alispánjánál Celebbetés nyu|tható be.
— Ab liira«Uták nagy ünnepi laten-tiaiteletei A kis é* uat(y tfiii|ilombau roohaxouo mindkét *té|éu r> órakor kezdódik. Október 4
Ax •llamart
legjobb
UjelterJadUbb
Ia*plUp
AZ ÚJSÁG.
nak. lurialáknak. liivalaluukokoak ntk még kitéleloaebb kedvatmény jár ki. Iskolák , , rakáciÓH, tanulmányi kiránduláNai HtAmára Hgyanettan magbecHlllhutetleu a Magyar Olllioii ! Villamos vilá-ghá>! Tukroa nekrények !
— A kolera ellen A pHiullgyi bitoltaág' laguldbhi ttléart kél liullasiAllilé kocsi allrgoa b»Hi«r-
keddeu ro.|ia»ouo olaó napján, aarliri.i ima 7 órakor.! ««*1 rélaméDJalle. Ai «gyikat a kórllál restére al ifjuaáni isteulisital.l fal 9 órakor, musiaí ima '/,l(l!',u>i. a, pikhrl)*«ii>Ar l- f.l.h klU'A^k lnábbA rr»»» i.rr. I^v^m 1nl n,.,!!., f.-j. #. .Lktuikkrlrok >llrn I»IIH Mtrln,.ut»pant W lUMUk ItktlrlNrl I *i>) m^bW,™ i' "'*';''!;'' • k-T^kMrlomi. '. t4rl.i| .ki.t' .ikilmMa&k m g vilAg tódul odtt, ahol a nagj ludóa
]óvollál>ól már »l|utott i
gj R-t a Uiitoi síkor
írja egy
amerikai lap: „Ha az ily indokolás olyanok ellen irányulna, kik nehéa gyári földmivelém és egyéb fizikai erót igénylő munkával koresik kenyerüket, ugy nem szólalnánk fal
nem H marad ni; különösen ax orvon Httím ból. A btttftg aionban ordít, bög at injekció diait, mifi fájdalma i.-CHillapul A vÁrbaj
hatá» pudig
m««inarad vérbaiitak ugy mint ac eil.li«Í kftiift gyógymód bntAsi atatt. Aiaz gyorsabban Ital ti u| aisr, iltt iihiq jobbau.
.nak tartott beUg vérerei beoltottak lajmokal «k hí »redii)ény at lett, bőgj a stiniiamaa átpláoiálódoll rá. A gyógyulás ... w a fÓ. fci ei m«K híánytik a tapa-sttalalokltól. Onodálatw, bogy inig ai orvo-ti Mtak lapok i>h a napi Hajló Ín kftidntbnn Htiota épéitről IfpAttrt* kivertek at Kbrlicb-Hata pályafutábá-iák kHtdttlét, moat már hetek óta hallgatnak 'urméi»H»» *. Kutnolv tudoiitáuyot lap inegakarja itini az frtxlm^oyt Nem akar tapaattalat D*lkHl a ta|>Holók ^re|féb«> állni, fin iuohI már lélénkea bár. d« kiboutakotik ai orvuxi karnak im «gy félénk, dl itflkÜiineretot f-«oportja. aiunly a raá»ik laborban vu. V^j vidéki i>rv>>4 járt Bndapi-ntco. liul már javában fuly ai oltás ¦ kioérleírtén, a mngfigy^lés Ki a 8i(irke doktor, akin«*k nt*id imponál a mánok fvlfo-gáj*a. fiiak aiirl. mert lekintélylAI tttármuik, bauem ¦ maga fnjévfl mert-t goudolitodui éo a maga Upast-lalalait is megfigyeli, vi a klllöac uinber oyiltau kifejeiéüt irt adoli a fóvároxi méltóbáKoa kartárs előtt, bony majd 2 ér múlva fog a világ kiábráodáluí annyira, miut abogy & már most tisttáu lát,
A tudós fővárosi dokioruak imponált a i kijttltttitée ; ugy láttáik 6 ia vallja e oétetet, de a , Biuggwiüó batáu alatt áll. amint a belegel is aiug-| gerillák a hiru praeparAtum tiitáaával.
.Vigyen kolléga néhány adagol belőle, siiviwen i siolgálok velő" Kősiönöm majd «l6sinr ónak háti i nyulakon lussek kipróbálni ¦ Mtert, nébáuy évig; eraberckfii csak kipróbált mert alkalmatuok.
P-8 a vidéki doktor at orvosi dilemmától leaujLva téri kiu városába éa nem birdeti a bitloa sikert. Nem U lem belőle se gatdag doktor, m oapacilás, se udvari tauác«oe.
Széljegyzetek.
A „Zala" f. hó 4-iki stáraábau iteraélyes elQ támadást intet a lap felelőn ainrkestlője ellen. At élők éo hollak felett kitárólagoaan. ilélŐ erk0lc4blró nyilváu buututui akar atérl. mivel « .7, K ' köt-IndumáHra hotta a n2alá"-uak igatgatónági utóiagos megrovásbau nisiesitell ama tényét, amellyel egy büutetfi bírósági ítéleti readvlketéa Tégrebajtasáoak a ni aggét Iánál oly ueuiálíaan elósegitelte.
Még jobb értés, sőt egy kis jobb itlóti is elag abbot, bogy csömörrel forduljon el at emb«r a UHiolnlen bostu éten distbajtása elől.
A „Zala" leltéről et ueoi lep meg senkit, legfeljebb oiak aton caodálkotik at ember, hogy a ,7.i%- utolsó oldaláu azok a betDk, miiyekkel a főmerkeiilÓ dövö ran kistedre, el uem piruláik. A viselője bitonyosan igen.
Október hó 1-én megjelent stámábaa a .Zala" kom ni "illír nélkül kötli a .Zala" igatgató ságinak erélyes htngu rossulauát én a jövőre faló praeven-liv ioiétkodéfieinek a megtételét. 1 A .Zala- kovetkető oki. 2-iki ttámábau a
Htt>rkt>Httóflég időszerű [Hleatőiéggul olyao dm bymuuBaial adorálja a megreodstabilyotott Piiobel UUI KÖZLÖNY
OKTOBEBl
J^ 1?';
U|ob igugatól. amelytől u .-,-...... ____„------- ________ _ . ______„
hozxá szokott lelUten is wnelygPhí kapna. ! királyt lemondásra kényszerítik A hadsereg J
Ai igaxgaloság rozsul, a siörkesKÖvig dieMr. oat rom állapotot lótesitett Lisszabonban h ai j,UMHter koronáért * tnolgabiroY TaVás" "S'" ..i"auí
llgjr lálítiik, hogy ai utóbbi fütyül a> «lobbi v.l»- ország mindon résziben hirdeti ft IfÖztársm- ré«i«re. Ax alittpán ruMt utultotu * álUio*pitéIx»«ti
gágot. A távirati és tfllefonöwwköUetésj WmuIi. hogy at Ápotet áuUkiUsára vooaUoxó.,11 ........ -¦--¦-*- *--'¦'¦"-4 irA—!•-»« i««.-i-t _ Ai ill«mépité«t«ii hivatal
menyére Avagy a. egésa Mik • sien>pekn..k
publikum rfciAre val«fkítOuó raegoMlá-a. a MÍníaUk MŰubon között megszűnt, a posta en távíró- j k*^u Jj;;*"^'-mogult ii augurok ómenéi™ keiét uoríUuak ét, hivatalokat a fci.tonaság tartja megszállva, tuuiiolvogiiak a t c. olríKÓkÖxótttiég riaifilAita feMt.
Polgármesterek gyűlése. Vasárnap Imi ISzomhalbeheii ¦ r. t. váróitok polgármealereinek
A* a levél »e épei) megvetendő, ameljrbeu uagyitágoir Finchel Lfljoit urat a .Zala" igazgatóját a magyar ujnágkiadók or«ágoa mórnUéga értesiti, hogy a ftiovebfég valamimányi lag|Aul lAlaMlolta meg. Kit a l*vel«| a „Zala* dátum uúlkQl kötli, i (•élűm a .Zala" iuteDcióihoi biiuiiyui.au uhu kvadráll. Kapott at igaagaló iir egy máitik Ikreid is. ununk j meg a Urltlma in-in t-p-'H wtak a dátuma k vidráit i Jrta pedig fit a luvelel a uagykauixitai kir. járAít-biróság. Ki a leiéi iinyhagyja Nagykanim vin>» rendoríftkapitAiijának. hogy ai olóveielteléi. terhe alatt megidétcll. de meg nem jelent ígasgató urat t» hú 3-áoak reggeli í> órádra Allitba a biró.*g *lii, liogy a reá jogerősen kirtiabod |iéuibQiitet^i,t vagy rituu** ki. Tigr Ilije le.
Ki a levél [mmu n«m roll épen .Hl ideál Í« ni útiig íokotutl erkdlr*i tartalnwi déh biiouyiliMtn.
or«. xioroUégéii.fk gyOtéie. Nagykanitaáról. — mint j értoxOlOiik Vécxey ZHÍgmoad potgarnietilxr, Di*Ak : Péter rt>i.dórfdkapiláDy fa Kírnly Sándor r*ro«i
méruok vu«zn«*k aion részt.
— Ai Iskolák a gyennekssanatorium-
ért A ..(iyenm'kr.taiialoriuin R^ytutQlef 6feni,éxw
[íei ktirmAiiytflta nlatt arra törnkstik, hogy negila^gnt nyujtxoii aiot tteuyvetid Hiegény beteg kiadedekoek, akik mn»t éirnl-é*rp «*t én pier Hutmra ^Ipuiittul-uak kullo ápollb Itiáuyábau Niuca a *Ü4gOD irgal-ma«^Ég Mubb én megholóbb. mint amoly a sifgéoy buteg gyt*rin«kfk Agya fúlé baj lik ! Kit>i> iiiagAimlOH fvladfit t'rrtukébeD fordul raoat i»?gitaégért a u*>mi6t
*ftllá«-
muukA^ailiot : a Ufii i gyerineksiaüalonum korniányiósAga. iiiimturiiiin
- Istentlsstelet Ai itr. tHinpluiiibaa a péntek mü istuütísiltílet í hó 7-étól keulve t további iDt^tkrtiiésig fél ti Arikor ÍDg kttsdódui.
— KanlmtAl vásár. HMfio í. hó tO-éu
NagykaoiiMán ormAgos váaár letri.
-- Kolerariadalom a Déli Vasuton-
Tegnap d. n. h Kiidn|iHalaüiwut|akabuél hirtelen rowxul lelt. Nagy rÍKtlutom tAinadt t-rr« * kupé utasai köxolt, mert aít liiitúk. hogy kolnrai^HitHl vanuak nif»mb»u Kgj utaa rOg.ün jnleuténl tett. mír« a kajiintai TUuUMiMiiátték ai ewtrAI a reodorségM. Bili KAruly Jr. én Outia Lipót dr. fároiii orvosok én fgy reud6rlÍHit nyonitiaii m^gjuleüt a Tanutnál. At 1 ulaiKili axt AllitotUk. hogy KiMinéhAarf in a kupébau. ''| Aionban ai atHXoay uxt Ugadta éa a kal»ui *v> akadt lj sehol ilyesuek uyomAra. Ai M»>oűy bsvalláw menni tf|nt garcHH. w hélliurulja noiü volt. htaeni iJalt
U6ster*! rlaPjAn moM 8-taÍtél< folVk » '»nuló'fl«H»K !*örétw'p. ^ ^0^órbip(Tlüjnb*n"'"VJav7.i" éi "Vém^új. 'Tt
I hnirv ¦ tttaai.il v avari>i»tr..L uiin.lnriiinn mulAhli rJ . .... . . . .
m«g«pnhi>l« leitjren bmlon fdl lk
aiial a ktrulemiiiel
HÍREK.
Október 6.
,M,pi,olu|, ,„,g k„|ertl. A, „B,oot
gp j lovíbb „,„„„ _ kolitub.-n i> alig roll id.jok 'a
fordul a Iljrermvkataiialonum korraánjiosága »*ro»iiuk [ (j|)kl(|r|)tl||k , vj„g,|,ir>, m»n , ,0D,i ,„,, ándulá-koi6liség^bei e< Ring a t.n»loif|uk«Klioi hogy ni- blu ,„,, A Mm}ai í6|,ilo lá,iri,i Arl«.il».l kapull liány nilwrel a grerroaknaiialoriumok lelMileaíbíi „ ,KtrM bog) „ „,,0UJl 5 D,pi(! or„„j MOjiJe. bouájáruliauak. A gjO|loll tano* hliaolotMn ;,u hl)|„IM A k éb,u „,„„„ 3 kloil„it dwin. láló .ekrt a lamuléielok tanárai- g«tA»Ar« » magyar A» o«trtk fővárosból k KI
miknek is elmondta tanítója, hogy " ......
vértanuk napja van
én a ft-lHAkcrcHkcdcIiui inkülában iskolai
g gy |,u,g.ií«ir. . ,,„„,„ i, o.tirtk ro.áru.ból i. KI
ilója, hogy ma a {tollak ragadiaiva a páratlan aiép iMieniiaiieleiiol. A ^gimnáziumban melynek énekkara lelkit megragadó. ájlataHágra k
ünnepet tartottak, miután cl^bh n'qui^nicn jelentek me^ a templomban. A városi hatóság it) lerótta a honfibánat ufóját a Kerenu-rendiek templomában. ' ' ' '
megjelent.
nol n gjászmisén
hangoló
ni énekkel lágyítóit* irixg at embert
Ti> cwppel egy autlali kanál viibeu ragy cukrod ¦Mfeaiii kell akkor midőn a bumené* mutatkoxik, ha pedig a kolera beáll, minden negy«d órAbaa Ux o««ppe[ egy kanál langyos theábaa kall Vfuni ax ixiadkUt eloidéxui '
- doktor kV'tidtt Józse KoloiHrárutt
a logdoktortUiist A ittn'kvö HHgédjitgytőben ax i*ljö-iióLi^aig*Ui egyik )>A** muiikását
- Segedjemraó -
il »tye.gllB(;j|a NanykBliitsa »íro« r»udarWkapiUny4nak. hogy .1 i>l6v«irtl»lé« t«rhe alatt itiBgidétoll. ilf míg linu jelnul itr««K«lö ural lió 3-áüak rtggfli !) órájára állil»a a biró.ád I
on ain. m-nyvi-do §iegény tmteg kÍHdedekoek, L úAI é ll
most évról-évre ezer éa ezer aláinra ápolás hiáuyábau Ninca a világon
trgal-
mag'ág slehb és megbslóbb. mint amely a szegéoy
beteg gyermekek ágya fölé bajlik ! Kzeu magasítói feladst erdekében lordul most aegilségért mindig hu éa oniHlen munkásaihoz :
— Istentiafltelet Az ur. lemploiiiban a péntek esti islenliszUlel I. hó 7-élol keidre . l.i Tábbi iolétkedésig Ml ti órakor fog keidodui
— Kaninai vásár Hétfőn f hó 10 éu Nagykanizsán országos vásir lesi
— Kolerariadalom a Déli Vasúton-
Tegnap d. u. a Hudapeslról jö>ó személyvonat III. oailályáliau utaiolt Kiss Jánosoé leteojel asnony. Hala akart utalni. Z*laatenl|akaboál hirteleu roaszul lelt. Nagy riadalom támadt erre . kupé utasai között.
meri atl hitték, hogy kole tt jl
p
gy Uiil vanuak oiembeu
ttgj ulaa röglóu jeleuleBl telt, mire a kanilnai vaauUlluuiaslól érl*tnilelték at ttwlról a rendoraégel. Báli Károly dr. én Ooda l.ipól dr. ráro>i orvonok
— . e, rendőrtiszt nyomban megjelent a Tasutnál. Az nemzet 1 utMok ,„ állllulták hogy Kiaané hányt i« a kupéban. u|1|llIMl | Azonban az assiony eit tagadta éa a kalauz se akadt itorium kormányióslga. Aím1|o| j|Jeaűek u,om,r, Al aa,zony bevallása sterint köiokuiásllgyi nnuisilerlum engedélye j „ Orc„ „ W||luraljl WI0 ,„u, hanem IdUll s folyik . l.nulólíluság körében1. igvomorbáui.loinban azeuved éa vérszegény. Az Z'1,1 orvosok sem állapitoltak meg kolerát. Ai luiony kfrelemmel |0,,bb ulaiott -- kolíiuben i« alig Toll idejük '•
ue».lóihei a gyermeks bIIÍb- kk
fpJ gji jr
hogy . Megéuj gyermekek ii.naloriuma megépithetó legyen Kiutou ín aizal fdl Hk k
gp g
fordul a HyermekBiaualoimm kormányió.ága Táro»uuk kóéh fól lfjh h é
y yg
koiónségehei M fóleg a laniiloifju»ághol hogy né-hány fillérrel a gyermekalanatoriumok leleailéaíbet bottajárulianak. A g,O|lótl o»teg íelltlnletéaére aiolgáló l.ekel . taniuléutek Uuárai- é» l.nltóilól lh i
doktoroknak a vizsgálatra, meri a vonat már induló-
kapoll
,„„
Október 6-
volt A leleiiyoi fóbiró távirati .trol. bogy az asszonyt 3 n.pig orvoai Ivetté A kupébau utatolt 3 kanilaail
, , . . , . . , .....------— Rátz Kálraáu orvosi felügyelet
lehel átvenni és ngyancaak az iskolákhoz kell • f0Kj. ókel tartani I begyűjtőit összeget áluzolgállaliii Minden fillér. ™
í melljel a gjerineksianatoiiuinol stolgália, örömei és — Kolera elleni M»r Kgv érdekes régi
áldáBl fog fakasztani. Felhívjuk városunk lanulóilju- feljegyléat olvaalnnk valamelyik nap a kolera keie-ságát, hogy a legmelegebb érdeklődéssel támogassák lúgról Feleségem nagyapjától saérmazoll könyreim a gyermelizau.loriiim vezelóinek törekvését, hogy UMI _ m0IHtJ, , feljeaytesi beküldő levele — városunk gyerinek.z.n.toriunii g,o,té.« minél jelen- ^ ^^ p,^,^ Re/,HÍ fÍKItgariM cimt
könyTbo bejegyetve találtam azószeriut e feljegyzési :
Fekete lobogókat lenget ____..........^
nép közönyösen megy reggel napi munkájára.: t,k'enyebb"íegyén !
A nehéz megélln'téji alig enged neki idol, 1 — Mérnök doktor. Hodó Henrik nagy-
hogy visszapillanthasson a történet letűnt' karnisai vi>gyéazniérnök_ a bud.petti niAegyeieineii
napjaira e« alakjaira. Csak a tanuló ifjúság doktorrá "ati.totL
lelkében lángol a visszaemlékezés szövétnekn. K.lh.iTi„ n ni "Hl
,, , , .,, .,1 , „ I BSIIlUIISUa naggJUJt'8 vedAnr^ni n iiua^iuBi 111 i«f)«.
vesiprémí éa! adjik el s elnökaégét!
Osak az ó szemökben gyolunk a keserű k0Ii,| uj«bl»«ii "H*r6 Hornig Károly könnyek, amelyeket 11 szabadságharc elbukása Hoasiu Vazul dr. lugoai püspökök logi és a hósóli diostelen halála sajtol ki a rom- ""ól az Oratágoi KatholikuB Szövetség latlan honfiszivekból.
Az erósiak dioslelentié akarta tenni hősök halálát, iör aikerlll orvoai jegyieké:
,Kp. Spirit aeter aulpburi canipborali aa dr. uuam Laudau iiqo. itieden dr. unain II. Trae raalorei dr. K. in. d. ad utr. scholera cseppek."
levélben értesítették.
— 6671 Knnyi eszleudó U.ll el . teremtés
és S-áli) .1 íi,71 esitendó Újévi Olinepe. Az ábital bau eltöltött két napban a kereskedelem Idkletó ere
uiaiduem teljeseu megakadt. A templom alig tudta 1 ~ Segódjeiryflő
' ' i a hivókel. noha a nagy templomon kitol j petlyéni
Tii cseppet egy asztali kanál vízben vagy cukrou bevenni kell akkor midón a hasmenés mulalkosik, b. pedig . kolera beáll, minden negyed órában til eaeppel egy kauál langyos theábao kell venni .1
doktor
N k
1 iinabát is i eu érkezett hala laltrák
ai ájtatosságot uniók, rokonok KI
voltak ragadtatva a páratlan szép ialentiazteleltól. A fnginilláziuniban melynek énekkara lelket megragadó, ájtaloasigra
iskolában iskolai
i'lóbb lorji)
reuiiii>iiii>n l,qm men

y gg
hangoló múvéui éneiket lagyiioiu m»g ik Khff I lóá
08 a Ms6kereskc(li-lnii
Onneuet tartotlak miután
ünnepei laiioitaK, 111 maii q
jelenlek meg a templomban. A varost haló- U|r, dicséretei, magastlalásl Ság IS lerótta a honfíljánat adóját a Fereno-{islenli-llelelnek.
H^M.JÍ..]* A....,..l .__^t _ — l. I I -l-t— GAm**
g *IivHk"1 KarUchmaroff
emhe
apukban tutle le Kolozarároll lorekvA segédjegyzóbeu ai elj6-igaigaláa egyik jeles muukáiiát
a iogdoktorsliHI vendó modern láttuk
Betöltendő állások s yároahiaán Nagykanizsa r t. városnál egy főjegyzői, egy levél-
rendiek templomában, megjelent.
hol a gyásztniaén
tárosi és egy iruoki állta boUllendó. A rójegyiói
Ijeon lókánlur. akinek , állás egy fél év óla, a levéltárosi a év óla, ai irnoki világhirl szeneit üekijállda két hónap óu llresedelt meg. Knlóuösen fouloa izerzelt a kauiihai ízr. és nllrgóa volt s lójegyiói állás betöltése Nem csak aiérl, inert nélküle ai egyea tanácsosok éa a polgár-
— Sümeg főrealiskolája Hllmegen tudva- 'melér, •!•bb. Uf1ariöa«bb «a Ia(m*(b!lh*t6bb Oz«m(ép«L
Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal
Or. Oetker-féle
sütőpor?
A
Dr. O«tker-fMe ttttöpor
oxy tókeleles. liyiíii'iiikun. tvi orvosok állal legwpípgi'bbon ajánlott
K^y tisomag ára 12 lilU^r ós ogy Vj k|< H/.áaiára iM«8ilói'r6k larlalmaz. Mindenütt a h'gjobl) fQsziT «'^ drogun-QzliítrkhtMi u 87.áinUtlans/.or bevált receptekkel egyetemben kapható.
Globin
íCzipötiszNtószer

S. Hall 1 u. tyárlmtnya.
^ ^mimlriincmU bürklüii'Hek Kcrger-fóle kátnlny-kénszajipunt
X * X
a x
x x
Horger-lVle glycertn-p'p
le borai Hzappant
Ara Iwtbonktnl
i*1»U Oll
wtbonktnl sIdIm MUMI 70 III*f. !».dj «?6 ¦"-''.......*-r
* r lapluUjdutioa Ifj WajiüU Jómuf k6uy?ayomilijábaiiNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 10
4g-IK ÉVFOLYAM 8a SZÁM
HÉTPÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
hitléi ii cittirtUli.
I ifik: Kg*., é.ro 10 ¦ 9 korona 60 AH.
Kertrnt Jiuef,
Sz«rkitztiié| ii klUéklvtUl liék-tér I
Milyen szőlőtermés várható ? |'^.a ¦"«» '•""S "**'¦¦;de. «*rt ,h.&
* ' több eső nőm lesi, J« lalnósegü bor romél-
Alkaluiunk van a liivutiiluHan fuldol-1 hetó. Horsodiueflyében 18 lit., (lőmórmegyó-gozotl jelentések nyomán a következő ada-|ben 15 hl. must várhaló, kalászion holdan-lokat kozólni az idei magyarországi szóló- ként » hegyi szólókben, nlleiiben a homoki tormásról és sík vidéki szólókben csak 4 — 5 hl. Itor-
Jiudaposti kerületben: (Pest-Pilia-Solt- kereslet élénk. Az uj mustot hektoliterenként Kiskun vármegyének, biai, gődóllói, monori, 3(i — J>0 K-ért viszik, föjty birtokos 2UU bl. ráokevei és váci járásai, Fejérvármegye) ni must termését a napokban adta cl 50 K-ért. beállolt esőzések következtében különösen a,Tareali kerOlol: (Zempl.'n- /•» Abanj Tornavékony héjú fajiak bogyói megrepedtek s' vármegye.) A szólók állapom esős időjárás rothadnak, mely körülmény a minőség róva-1 következtében rosszabbodott, » bogyók rot-sára megy s a szüretel sinllelni fogja. Az,hadni kezdtek, de szeptember közepén uj bor ára 36-((0 K„ óboré 45 —7U K.,
idei inuHtrn kötések. A
elóre SB-40 K-ért költettek
időjárás jobbra fordult óa kedvezően hat a szőlő érésére, lleregszáiui kerülni: (l)ereg-,
borkereslet élénk. Szegszárdi j Ung- és fízabolcsvármegye.) A ki'dvezó idd-á kk
kerület: (Tolna- és Soroogyvármegye ) Terméskilátás nagyon gyenge. Holdanként átlag li élht
járta következtében a roltiadiU megszűnt h a 8/ólok nagyon szépen fi'jl —4)2 koronáért kel Szabadkai kerület: (Bácsbodrog és Toron-Mlvárniegye.) Az eső igen jótékony hatással volt a szőlőre, a bogyók rendesen fejlődünk üa a száraz és meleg időjárás tovább tart. ugy a osekély termés mellett még közepes minőségű bor várható Must kereslete igen élénk A bor ára emelkedik, több helyen már meghaladja a 40 koronát hektoliterenként Harosváaárhelyi kerület: (TordaAra-| nyos-, Maros-Torda-. Kolozt-. Sxolnok-Do-Iboka-, Beszteroe-Naszódvárjnegye.) A pero-noszpóra pusztítása minit a szüret eredménye nagyon gyenge lesz. Akik azonban idejében védekezni tudlak, azoknak szépen érett a szólójak. l
A postapalota.
R4gtm vajúdó Qggyöl foglalkozott i péoleki , mely ueiucuk magiért i pooUbirttklok célsEerQ tjlbuljezése miitt fontos, hanem a rároi helyes irAnyu fajlóJáin tukiutfLebeo ia nerotelea. ! A inai roiianl poaU áh Uviró biraUl oAIlMrfi
I el hely utómról vau sió. A váioai Lauác* kérrioojel járult a kartwkedulumilgyi raiDÍstUrhei, ki «I6ü kifejti, tiogy a jöleültig fenuálló posta-, Uiiró- é« ttílo/ouhiíiUl elbelyeiésére siolgáló épQlet nemesik . a kor i|{tínyt4Íutik oera felel mej, tiuem ugy a» Állami, valamiot a város köVorgalmi érdekeinek Kyorn iú pontos lubonyoliUaára ia Ulje»ea allulmaUtii.
(tfldő)
Köhögés, ¦zam&rk.öHögés, Influenza és a légxósserveK bafalnal
az orvosi kar kivAló eredménnyel alkalmi
HIROL1N , Ál Omim KyAfcyu
SIROLIN „Roche"-t.
HIRLN R* l i klild h !U l wlk
ellam in kl
«r»dnti Sl'tOUN ,R k t
roiotUu utkilMi n
F. HOFFMANNLA BOOHE * 00. BÁBEL (Sohweli. ORENZAOH B»den).I a L A I KÖZLÖNY
-OKTOBKB 10.
Arti kéri i váró. tanácsa lábát • minia^rt. iiílkul bátr.n megeMlekodheljük. Magyarorstág Bo*v at ni poetapalolál . Katinoy- *» Zrinji Mikii.- állalteuyéstló földmi.elíi éveken il ubih élnek utca sarkán ía.6 és . IMIulti Takarékpéutlár tnlai-, luarhahu.aal egeatségök kockáaUláaa nélkül, liauem dónál képetí tőiken épit.e hl. Neinwak átért.. elvélve baromfival 4. dietuihusul táplálkomak gatda-mert .1 ¦ vároa Uupéu hinik. mioden-bonnau sági okokból. At uri oatlály .« ulánothal|a tt egyaterO hotáttilwto is ¦ vároa legforgalma»sbb vidékén van, | népei, raegstorilva bufogyaatláiál olyképeci, hogy bu«m 1 városrenduiés sieiopontjábnl U. beéri,°* eg;«er napjában kerti • beaíuieak astlalára
A jelenlegi potlaépolet bel;ére ugyanis at uj ifai»ágDg;i pilon emeltetnék, műi; M»wk leg-oélnerObben tolni oll elheljraibstó, d» elfedné ¦ fogbásépülelel. mely Nagykaoitsa legatebb taréi, u Krtaébel királyné Ural. ékleleniti jelenleg.
H> • poataépulel 1 jelenlegi bolyon épülne lel.
ikkor » uj igauágugyi palola megvalósulását belál-biUllu időre kiloluá ál 1 íogháiépülel továbbra il slronuuá • város csinosiláaára való törekvését
A lanáos 11 igatságügymininterhrt ia felír, bog; ¦ kereskedelmi miuisiterbet baadoll e kérvényt 1 fenti okból támogassa.
Zalarármegye a jegysőknek. A
daoáotuli kötsagi éa törjegytók Uyórben fiúnevelő inlételel álliloldk fel. Ztlavármegye törvényhatósága takinleltal irrt. hogy 11 inl&el fólékonynága 1 megyebeli Jwgjrxii kim ia kiterjed, 'J0O K-val farul bottá a györl jegytől fiúnevelő iiilétet költségeibe! ~ ZeUftTármefyai museum. A islaager-stegi f&gironáaiuin tanári kart kérvénnyel fordnll a vármegyei törvényhalóeagbot, bog; 1 rouieurai Ur gyak elhelyetéaére ao;agi támogatást nyujtaon. A kötgyoléa tekintetbe vfaii. bog; a megyeaurte megindult g;Qjtee fol;ainán a léteHÍteodo mBUum-Dajt éa köD;*tiroak ol; Dag; mérvű anyaga bajmo-lOdolt hl, bog; elhelTetéaokra a •trmeg;ei k»t rotrelodíai alapból 6«-*.. *«»*-
báti ategényein meg umn pauaatkodik a husdrága-aagre. A földiniveló fa állallenyéailt la meg van elégedve a hun árával. Ki c«iu41j» hát att a vak
lármát? At állalleuyésilók atl inoudiák, at újságírók meg Utataar emberek, kik nem lmjr*tateB»k aommit caak rójják a bdlüt. Hát kinek van igata 7 A kmmii aaaunyoknak. A hus drágaságát más módou anybiteni nem lehnt. miut a fauifogyaattán lestálliUaával Ha Matjarorsiág 20.000 millió lakóaa r»ak egy deka buaaftl kevesebbet fogyaatt, mini eddig, at 'napouta
Aa ornágos itr. lanilóugyeBOlut mt^g 1904
elhatárolta, hugy a Balaton valamely alkalma,
jáu at egyeeQlel QdQléare atoruló t l
j gy
nyári olltiont léteait. At otthou é
tagjai itéati
y
avbeo
poul-
atámira
céljából
or«tágon gyQjtéat iuditottak a melynak eredméoye kípeu dr. llochler Sándor kemtbelyi (órabbi kmd»-méuy«t«»érb nemrég vélték meg a OrDuhut Fülöp Hal ¦agykaoiuai rég a HilaloB partjától nem maama fekií háUt. At épolet a Uvauttl ál leat alakítva, bog; rendeltelMunk mngfelelbenen
Ab ianwlita templomban Jomklpur- iMeütltk kkó db I
kor ti iMeoüaUelelek a követketó sorreBdban "li kétaiáteter métermátaa húst jelent, érenkinl pedig °".k !u««lin":.' bó li-éo,
72,000,(100 méterraátsa husi. Konyi but kipólol|a r»^j,"eT atl a biáByl, mely atáltal kelelketetl, hogy a tavalyi ' UkármáLylasag követkettébeu földmivelóiuk eladlak marhaállományuk javaréatét.
Hokau aal tarifák, bog; a luln;omólag hu aaal való táplálkotáa érelmestesedéKt okoi. NoorJeu tanai tagadja, hu^y a hua volna ukutója at éreluiHstette-
ima f..| 6-kor eiti ima 13 án, eafitörtökón 7 órakor schadbriat. d. e. 9 órakor ifjuaági islenlisilelet, a halottak lelki üdvéért való Hiikárá imával kapcsolatosan, melyen raindeuki réatt vehet, d. e. (él 11-kor musiáf, atiulén Hátkárával, d. u ¦/t4-kor mincba s ett kóvelóleg uila és marir ima. A caOlörloklB d. e 9 órakor kdidódó ífjunági islen-liattelel kivéUilével, feuti Mleolistleletekhei ia eaak a megfelelő bttlépti jeg; e]6mutatá»a uiellütt lobét a
templomba bemenni Templomi Oléwk még moal i> kapíatók a bltktUBgi irodábw, Wai«u «JJ,L{ t«I]aeeu di|talanul kapják meg b^Mpti jegyeikel
— Igaaeégügyl kineve,*,. A kirí| Zaigmond Imre nagyatádi járáibirónági jBgriJt , Bagyatádi jarásbirónágliol albiróvá neveti* ki
— A faagytól állá.. A b.inM»do' „„,. kanitaai f(|egyiói állánirt eddi); Sabján U,„i, jr uagykaoltaal ügyvéd adta be pályátaM WrvéQj6t ''
— Alaólendvalak aa allapánhoa október '26-ára eaó alsóleudvai oratágoa vánári Zalavármegye aliapáuja — a kolerára való tekintettel — betiltotta. Miután et a txtillána vároa kötön-aagéoek egy igen tekiulélyea rémet anyagi lekmui. ben óriá«i mértékbeli HUjtja, ameuuyiljeu ai egéat évi váaár kötül éppen at Asti vájiár Lendvára a leg-jeleBt&aebb, — at alaóleudvai kereakedűk éa iparoaoK memeraadumot terjeatteoek at aliupáu elé, amelrbeu a váaár »»gedélyeiAaé» kérik.
— Tünteti! felvonuláa é» nepgyiuée A atoeiáldeiaokrata párt helyi vetetAaége eugedéltl kért a rendőrkapitányáéitól, bog; folyó bi 16-én eete tüuteló lámpioBOa felvonnláat reidatbtsaeB ; 16-án pedig uépgyQléat taxtbaaeon. A Bépg;Qléa tárgya: .A munkámig álláafoglaláaa at állalánon titkoa vála«itói jog ügyében éa a kormán;.' Miutbog; at aati lünuilo felvonuláa a reudóreég ellenörto elfáráaát Bagyon megnebetili, valóatiuü, hogy nem engedélyetik. Míg a népgyaléa iDegtartáaa elé akadályt nem gördil a kapliányaág.
— ffjusagt lőrőtanfolyam A fógimnátiumi ifjúsági cellövó tanfolyam a folyó lanitáai évben ia éleibe lépett. A aorotáaok atombalou voltak. A l>. 7. és 8. oatlályból öaateseo í>9 tauulóif|u rált be. A tanfolyam vetetéeél Uuachmarin Jeni bosvéd-atáudos vállalta el.
— Dj rendőr A niegnreaedttl vároai rendőri allau.ro a pénteknu Urtott lanáraüléa Németh Jánoa volt buatartitedctit én lova»catógy ciuit, köivínyl, iJoggy«n««**f et, oldatuuráal »t«g*li>z{«l|h, tiogy Nagy-k«nisfia wntriimáhait ín oly kevétt u emeletes hil. hogy a táros osiuosodása u miatt c*ak csekély mér-Ukb 6u!elhftt6. Oljau ntMtkban, mint a Sugár-ul, Geungeri, Kasincy slb. miodanrelé. még a befvárot-hoi köiel **i> réáibeo ín földsiinibwk a báiak Ter-tiitihieií»n, hogy igy a vároa a tn»ly« iráoytalu belsA fejlődés halyolt hiUjübíí gyarapodásra irányult Rt pedig ktatititlBRAgi, kóxegésxiégi aa köirfndéaieti BxempoDtból i« kár oh én a v Áronra néive költuéges Hogy tehát aa eiutiletes bázépiliSn l^mlOletet oyeijen, a T*fos fftllerien/tiÍNt tesi a p^uzflgyintoiaiterbtt, hogy «t emelutea hátakoak 15 helyett 18 évi adó-mnDte««égflt flDgpdélyetitUJ HindfiieHHtre «!ftay at a 3 évi tAbblet, de ha már kodteiméayrftl tud sxó, nrm kellett volna fukarkodni és legalább 20 évi adóment-uéget kellelt volna uyujtani. Így »e épitó kedv lényegesen emelkedett volua. A Táros meg nem károsodnék, mert a mennyivel több at adó-nélküliség, anayirai érdeaesabb volua a báitulajdo-nosok at HmeletM hátakba való tőkebefektetés. Hogy mennyire emelné ex városunk tttép jellegét, axt íölOttlegos váioluuuk. De ai úpitéfli kedv, hogy mennyi iparágnak fellendülését vonná maga után ai item atomi bitooyitáira. A város beadványát pártolás cellából a uiinisiterelróknek is megküldték.
— KöltöekodA* (FárbuHtéd.) Hova hurcol-kodlak MŰI?
Kstarháiára. Mi a esndának oda? Ott terem at bterbáty eogn*e. Uaaosi, Imién ai a^in inrera. azt Pesten gyártják!
Hát akkor Pestre burcolkodunk.
— Katonaság elöl a halaiba. Tragikm hm( foglalkotiatia Kesxtbflly váro«át. Kgy jobb norsr* érdemua fiatal eitib«r akart tegnap megválni at éleUfll Talabér Ixlváu VIII. gimiiHtiumi laoulót az idén bitorolták katouának Hont kti 1 lett voiua hevouulni
:( tnru. Uiuláa tmulmányail míg nem fejezte be k>irvéuyt adott bn a miaiiitUiriumba, hogy katonai axotgálatát addig mig ax érettségit letette «ihalwitbasu. A kérvéuyre eddig felelet nem jött. A lialal emb«r hogy tlgye állásáról információt sifruiteii Uguapttl6ll átment Nagykanitaára a hadkifgéeiitA parancBaokság hot hol axt moudtik a aurencxétleu Itatal ember nak, hogy kérvénye még mocu eliatétve, csak ruk-kuljon be és talán két hét múlva ttata booaáiják. A fiatal otubet bau uieut, revolvert vásárolt kim«ot a atDlei siollójébe s ott mellbe I6tte magát. Sérülése életvesxdlyea és fel épüléséhez kivés a remény. Ötr édes anyja, kit múlt évben megutftlt ¦ axél a trágódii hatása alatt teljesen tehetetlen lett,
— A koleravesaély terjedésének m^ggát lábára miudeo kOxegéstségttgyi hatóság a leguagyobb (Ntlanágol, mértékletességet ajánlja Ez at fgyutleu védeketés a (ÍBiUtlitniigbau lenyéstó bacillusok siaporodáat és tarjorfÓMí etlen. A járváuy csak ugy utUutethetó meg. ha ex«ket ai óvstábályokat szigorúan betartjuk. Tudja att ma már inradHnki, hogy a deziufekció s iegbiiloHibb módja, kitűnő fegyvere a ragály lekQxdéséueK 11b kezünket állaiidóan mossuk, májunkat ÖblögetjQt ugy elkerüljük a leguagyobb veszedelmet, külöuőtwü ha erre a célra a jóhírö I>iantfsósborn»at hastDáljuk, amely minden bacitlust megöl.
— Tüe Az Attila-utcábn ma d. u. a lóaialó hitoUnig órmesieréuél egjr stalrnakatul kigyoladt A reurtórség és IQioltóság hamar elnyomta. A kár jelentéktelen.
— Rendőri hírek. ÖIvöh Anua cselédlHány a kórhátba került. Uatdáia egyik cstléd harátnőjét Horváth Julit vett« oda kimgjiAul, dn már a második napon otthagyta őket Magával vitte azonban cselédUrsanak ruháit is Mikor két bóoap múlva Ötvös Audb kijött a kórházból találkozott tlorváth Julival és bámulva látta, bogi ax A pepita ruhája van rajia Nem leketóriátott, letűnt* róla a pepita stoknyát, erős kéitel oiAgfogta ás oda vonstolla a rendórségre, hol tettét beismerte, mire letartott attak.
Metelka SAudor raeohelyl gyerek (15 éves)1 inas volt Bohweitter Jóuef borbélymesteruél. A ¦, péntea aaital fedelét a hQllen ina^ felem el le titokbau én a petiten fiókot Így kdunyen kihuihaUa. Két bárom liét óta állandóan dézsmálta a pénzt. Naponkint saját i bevallása mer int 4 —ft koronát tulajdonított el, xót ^y ÜO K-it íh elvitt A pénzt pedig el döntői (e. A ro»st hajlamú illant valóoiinulug javitóiatótelbe Töltik.
KÖZGAZDASÁG.
Dunántúli Moytváll&latok r. t. október lD-éa Urtudó reudkivOli kDifjtliiwu túlira & 'JUO.000 karoai alipt6ttéuttk Utjai bflé
Dj oukorgyár Dun&ntul. Ytbinir-j Kre.i ¦iékbjl;iil október l-éisl alakult
ni cukorgyár, iutiljn«k ftltptökéJA 304)0000 korooi. At igugtliMg «]u6k» gró[ áupái;
A gabmuaflxlatrffL
Ai iriujut a gabouallilettan >álli>ullaml miláril A kínálat meg mindig tartóikodó.
Piaci ármk: Bnfe . . . iö.-Rom . . . 14-Zab ... 16. -Tengeri . . II.— Fehér bab . íl.— T»rk» b»b . 14 — T6km»g . . Ií.—
"nyílttér.
Légy űdiözölvi drága hittyi...
lilbatja. igasgatocakáoi, hogy n«n megy. Bakiit ragyok, nem énekelhetek. ügj, eo oaak •it látom, bogjr maga nem okoa. 1^ bAtím, a ki nem veas atonnal Ka^-fóla aiMMŰ TtlMi áiiánjpamillát, ba luiiiiipoiictótól Hl mafár-iteinelné. bogjr eg; hónapi nieteaeMk «lma> tttnere ilél|em. HotaaaoD atonoal agj dokos siodenit. Most két óra, Ou 8 órakor éoakalai (OH ea oodának kellene lorttunte. ha i«6W pMitilla nem aiabadilauá taeg baagnilMt. A siódeui dobotonkinl cuk 1 kor. 16 IIUM*
kerUI. de haniailáal TJaeta kell utaattaal. Kiképtiaelet Hag;aroraaág *< Auailria riaiéra : W Tb. (iuntiorl. a. éa k. udt. átállító, Wiw IV|I (iroane Neugana 17.
Jóság,
ár és
súlyra
kill a Bippu t—whianaliliainil éa baTajirliaánil fi|7«loi. A TÍlif cgr
¦ éiidi
szarvas szappanát
minden ai*ib*n,
Un isOKTÖBBH
10. f
•«****> ^íT«e
irgummisarkok i lgjo
még is a legjobbak!
Mindenütt kaphatók.
'Ov/l Kovctdlt hatlrwoltui.
Minden jobb karmkaátmU Uptaló
, I, KOLOWRAT - RINO 9.
emriszhrokivonaral
Ne féljen a kolerától!
mert egy palaok
„Fiume Cognac Medicina"
Hintáit valódi borpárlat
blitos hatású óvszer, a fiumei „AOftlftTIOft"
Cof(nac-lepáfrfó RéÉtivénytársHság
kltününek elismert
Klphltó minden gyi>K.YMZcrtúrbnn, Jiokc riáb«n 6a jobb caemci{akorcitk«tlt*Hben.
Nagykanizsai pótkávégyár
szakértő álalakilás után ismét üieinbe van helyezve s összes Hiányait ina már
javitott minőségben
hozza forgalomba, a mint azt a ládikákra éa csomagokra felragasztott
uj cimke ígawija
Kérjok az igen tisztelt kereskedő urakat és a fogyasztó közönséget, szíveskedjék ezen
uj gyártmányt ^próbálni.
Kiváló tisztelettel
„Patria"
%
Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
Köhögía rekeduég é> elnyal-
kánodis ellen gyors éa blitou
hatúuak
Élj.
koiott
Ab *tvugyntnem rontjAk éa kitűnő
liüek Dobosa 1 és S korona •- Próbadobos 50 fllltr Fó én uétkUldévi raktár ^. KáDOR
Bm4»paat, TI., Táol-kdral 1T.
E||ir ¦•Ilimlllli
tulkaur ¦i||)é||llill.
Nafykuiluán: Belus Lajos, Neumann Aladár, Relk (JyuU, Siabú Albert gyógyszertárakban, üeltsch és Graef, Marton éa Huber,
Neu és Klein droguákban. Oiiktornyán: Pet5 Jenő gyógyszertárában.
Nyomatüll a laplulajduucw líj. Wajdiu Jűianf kou/vuyomdájábau NagykaillwaiiNAGYKANIZSA, igio OKTÓBER 13
49-IK ÉVFOLYAM 83 SZÁM
CSOTORTOK.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦¦l)tl»lk kilféi ai eillirtikii.
tlAfU*U«l árak; Kgtii é>r« 10 koron*, [4I|.« S koron*, nagyadévie 2 koron* éO flll. Egy** itím ara 10 flll.
Az államtisztviselök sorsa.
Az 1911. évi küllHégveién íóbb ailatai már nyilvánosságra jutottak. Ha figyelmesen végigtekintünk rajta, fehunóen szembe ötlik az a tekintélyes összeg, a mit a kormány az állami alkalmazottak hely-xeténpk javítására fordít. Ismerjük Lukács uóiuugymlnin7.ter takarékosságra való gazdálkodását, azért joggal a tisztviselők megbecsülésének tekintjük és az óriásilag megdrágult életnek, hogv niü.st, mikor a defloit réme mered íeléuk, egyszerre akkura összeggel lep fel a tisztviselői fizetés rendezéséhez.
A muslani kormány orvosolja azokat a bajokat, a melyele a kualioiós kormány alatt fölhalmozódtak.
A koalíciós kormány megígérte ugyan a tisztviselőknek a ataiusz- és ílzetésrende zést. inog is kezdte a reformot, de nem voll benne, köfuönel Mert tendeiioiózusai) csak ilzoii tisztviselők sorsát javilutla, kikre 4 szükségeik volt. kiknek erkölcsi támogatásától valamit remélhetlek. Dit a liszlvisHók zöme, »/. állam tulajdunképeni munkásai, kimaradtak. így rendezetlen maradt ivr adó-hivalali tisztviselők, uosláhok és járás bírósági keze Ifik én a tanárok slb. ugye; azoknak ügye, kiknek úgyszólván életkérdés volt a
m aftrrkea
tnrkiiiliiii ii klriikliiUl Iiü-Ur I
Tálafan: t||. — Hlrd«l4a«k dljaiabaa aaarlnl.
évi fízetéstobblet a tisztviselőnek 300—400 korún a köllHégbe kerüli. A kormány ezen in segített, amennyiben körülbelüli 3 hónap elótt elrendelte, hogy minden tisztviseló, különösen vonatkoztatva a pénzügyi tisztviselőkre, helyben előléphet. IIh pedig viiluliol magasabb rangú állás megüresedik, a helyben működő lisztviHuló, ba fiatalabb is, előnyben részesül. Sót oly messzire megv a mostani kormány atyai gondoskodása, hogy oda a hova egyszer h tisztviselő menni szándékozik. de. még üresedés nincs. előre , beadhat kérvényt s ez mihelyt az állá> megüresedik a kívánt állás betöltésénél figyelembe fog vétetni
¦ Ilyen utón minden tisztviselő oda juthat, a hova családi, vagyoni stb érdeke kívánja. I Hogy ezen intézkedésnek anyagi és erkölcsi ' tekintetben mily óriási előnye vau, szükség-telén bizonyítani. Széles ez országban, hálával és köszönettel gondul minden tisztviseló az uj kormányra rf könnyedén Mlélegzik. mert uj irányzat uj és egészségesebb szellem kerekedett felül a budavári fényes palotában Balázs Jósaef
A német szociáldemokrácia
k Ilidül műket. A radikálist tiidíalöíolflg oly annyira magukéval vallják Min gazdasági tanait, hogy oeiu
muukások stn.-Aii ki-»hl) iiagyubh m^rtékbfii könnyi-tMiielt (8i«rinlók ugjaiiM a Mari joTsndölle nagy „gaidattági liHHitíomlán" a muukÍHokuak juttatatolt kixflhh kedfeimt»uy»k Által hátráltatható ugyan, de
ták iparkodnak a nmnkágok helyzetéit a jelzőben kduuyiltmi. habár a Mari jövendölte .gauUságí Ötwxf>nmlá*"-t nk in iiiint Mierinlok okrello&bl liHkúvHiketHiidAt váriak.
A jeb'ii mwlbfu ppldrtiiak okiból a bádeoi
l-^lbn kerDlifk A radikalu«>k /.uI„mI nlvUm által lialiruiali javallatul nyújtanak h, m«|y ni tártai* unna. hogy jöTÓbini. iniiidazukat a párttagokat, akik bármely, ppui MiiicialdHinokrHia .alapon álló korraAny-uak megtitaviiiíAk a budtcl^l. ki íogják lirui.
Kxy riA tulul a malinki i-nmlvéuyllft Könyökével tör magának utat: Luienibuig Rótt dr. a németMociáM*.iiukratik ra.iikáli« uÖk vozére. Beatéi. kiabál, liaiifiia n-meg ai izgatol(Ragtól: .ha * dél i iiriiiit-l ekvlArHak nem elé^ ^rölyMtwk, hál majd
„.„.„ék Urmámak. kiibilu.k. Luxemburg tovább b™iél, da nem lullamik aviiimi n»ni i pokoli iáiban. il"ül •Iballgal Látja, hogj Uradaiáiai IliabaiaJóak Ai »inwlr4uyr* u| Hmbcrtik túluloak
llr. I.íhIíUim'cIh a radikális aiociáldemokralák
-lrtnXS. Z&'T^'tCZl
imluUt. Ki.iliknerlu tíIUIvuuvh tiftgyja ott i l
A pártharook végre exlexbe sodorták az országot. Most már nemcsak n/. Ígért reudezé.s, hanem a jhikIch elóiiu'iiett;! is HZuueMt Csalódva lállák n tisztvisnlók, hugy hz ti párt. a mely váliiHZlások etÓtt oly sok Hr.é|)pt ígért h inelynck zászlaját úgyszólván a/, állami alkiilma/.oltak juttatták riia.li.1ni. magában t^hetnllen m .sukkal inkább vau Hajál magával elfoglalva m hogy kisebb¦ gondja is nagyobb annál, mini sem az a lis/.lvinelók dolgával komolyan foglalkoznék.
Az erőtlen rendszer hanmroNau lotünt, a líberalÍH éra újra fellámiuÜ * 11/ átlauü tisztviselők örömmel üdvözölték u munka-párlot.
(Iröinmel sorakoztnk zászlaja alá s kitartással küzdöttek a diadalért, u mit a kormány oly fényesen megvívott Hogy mennyire nincs mit megbánni a tisztviselőknek, hzI minden beH/édiiél fénvesebbtMt docu-menláljáli a költségvetés idevunatkuzú rovatai. A nagy közönség nem tudja azt, mily ttdvÖK éH életmentő ujitást hozott be más íéren e kormány a/, állami üsiUv.Helókre, néive.
Kddig a tisztvimilő ha 200 koronával eló akart lépni, kénytelen vult t-lpályázni, vándorbotol venni és Raját költségen "álköl-tö?köd:ii, szokását, életmódját megváltoztatni. Megtörténi sokszor az, hogy 20 koruua
. [A Társadalom Tudományi Társasa* Misén tartóit felolvasásból.)
A iiHinm Hiociálilttinokrácia nagygyöléHiit at idén Magiluliurghai) lartották miig. Ktvu a körülbelül kétoiáiPitir lakóul HtAiuUló néiiint TtiruHim mttg win IA tutik, liojíy mily louto^ h lalAu úmáiadokra dOnlA hatáüttal bíró jelenetek jáUroduali l» falai köiólt. Ai kk ^liiiitmk, mini miiitlig. nagy. »iok», húnhurgax ít-Uk toHini-k-v.'aiuck. lülnak-futnak, uéliHii)- háton Ja táatló van kilütVH a romiőrang ainnban gyumau volittaljn ókul; iíhii, látszik Huraini ni>iii icicg »i a városban C,ak iifliány muukás mi (lobbmi meg liaugUKübbaii, iniki)ra „Ui^di'burgHr Volksliniriin" ktltóti kiadásban iitii.ttrtin, kapkodó alakok, férfuk. u6k, lidtaluk. örfgttK v^gyüHou ruuilHiöfinlenül; lent on.iló, vt*ain-kfd6 emberek ^auuak. kitint a kitillott itg.ilum míg-fosztott in«L»j«gyct;, körlapod,
, elj«gyj«5l í% e?keté?l
rrjiodlg • legújabb dliiat 5J«rlr)t
Falragaszok, gyászjelentések s más sürgős nyomtatványok néhány
óra alatt előállittatnak.
Nagyon alkalmas intézet kisebb s nagyobb müvek kiállitására.
NjomMou > itpiuUjdonoii Ifj. Wajdiu Jóumí kOnjvuyoiuJájábsNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 17.
49-IK ÉVFOLYAM 84 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
L hétül át ciltlrtikli.
i«t**t Irak: Kg*,, 4,rí 10 korona, f*li*i« 6 koron*, 1 •gyadtvr* 9 koron* 60 (III. — Egy** »i*m ár* 10 AH. |
Kiadja :
tkwtému J4*a«f.
A delegáció munkában.
A béüsi Burg márványtermében fogadta patriarcha királyunk a magyar delegációt. Láng Lajos a delegáció elnöke, fejezte, ki a hódolatot a Felség előtt. Beszédében rámutatott a hármas-szövetséghez való ragaszkodásunkra éa nem tért ki a nagy áldozatok elöl, melyeket az ország békéje a, nem/.et-tól megkövetel; de őrködni fogunk - mumlá lapintattal — hogy az áldozatok arányban legyenek a neműt teherviselési képességével.
Mert amióta a delegáció az Ausztriával közös ügyeknek költségei tárgyalásának a Biinhelye, évról-évre emelkedett az a fedezet, melyet ott megszavaztak a magyar delegátusok. A dolog természete, hozta a/.t magával. Hol uj hajók, hol uj fegyverek, uj uniformis és az adminisztrációnak oélsterQ-sitése okozta a költségemelkedést. Az idén Ifi millió koronával nagyobb ez a költség az liKMMkinél. Bele van foglalva ebbe az ax Amsag is, melyet a legénység zsoldjának emelése és élelmezésének javítása okozott. Erre igazán elkerülhetetlen szükség volt az általános drágaság szempontjából.
A jelenlegi kormány örökségképpen jutott althoz a 180 millió korona kiadáshoz, ami a koalíciós kormány alatt az Annexió és haditengerészet szükségletéből hárult költségvetésűnkre. Nagy számok, horribilis összegek azok, melyek nagyhatalmi állásunkkal együtt járnak. Hiszen tisztán hadügyi kiadásai közös hadseregünknek 650 millió korona. ris ha tekintetbe vesszük, hogy katonai szaktekintélyek szerint a hadilétszám emelése és a hadsereg ujj ászé rveré«e csak rövid idó
kérdése, akkor stinte ijesztőnek tartjuk a békének ilyen drága fegyveres eróvel való fentartását.
Súlyos teher, mely annál kellemetlenebb, luert nem térhetünk ki elóle. mert hiszen az európai béke és vele a mi békénk van vele Bzoros kapoaolatban.
Megnyugvás a nemzetre a Felség trón-beszédjének az a része, nu'ly rámutat arra, hogy a német birodalommal és az olasz királysággal fennálló szövetségünk, ha Irhel-ségen még szorosabbá és bensőbbé váll és I hogy igen kielégítők az összes többi halai-
tziriiiztíiii él kl.iékliiUl liik-tir I
T.l.fon: III. — HW.H..k
Népünk télen.
] mákhoz való viszonyaink ts.
Jót esett annak elhangzása is
király
NójiQnk uilt»ii nem eiiaál semmit, üi egy sxáudoK Htociálís programra, auieljr ouaen DVOtuoru-siguiik alapoka. Nem&tak hogy nem Cuioál * oép 11 SKiiniiit, hanem a sieutheverdel uapok unalma ten mt'gHiOlelík telkéuek keserQsége, melyről egyébként utató apostolok is goudoxkodnik Valóaig-gaJ halfogás, vétkes mulifiitáw, ba a magárt hagyott is, ittit évi fimtéast*! vég-kielégitetl beauDnket ai állam, öufkély kis öwixeg volt, de «lég ahhoz, hugy jövő életünk steréuy alapiát ralatiogyan megvetjük
Anyám is, én in in tU est lettan himeitOnk, ^két testvérem uem siámitott akkor, hUxHii még iskolába jártak. A Teréx-koruton kibéreltünk egy Ditelbelyi-ég, beállitoltunk kél gépet, aitáu anyám sorra járta az uri liitakat ét munkát kért. Igdt a köi- i moudáü, bogy ai lnien nem hagyja el at ői vegye köt' és árvákat. ttÓveu jutott a muukából, ttokHtor é|Htaka i» dolgoztunk és jól ment i sorunk addig, amíg az utamba nem kei Ilit egy Intvnuy férfi, aki ma jómódú Ügyvéd, gazdag Itiáiiyt vell feleségül, eladta magát. Ki fti ember egy vidéki bankigazgató fid volt. Abbau a hátban lakott, amelyben UiletUuk volt. Míuiluu-iiap n bolt eÍ6Ll járt cl fH be-benézegotett. Kiiíd-H-b»u nem in vettem i^iro keuóbb azonbaa oly ÍhILQ-abttx bámésikodottt ráiu, hogy érdekió lui kezdtem
a csinos, elegáns fiatal embnr után magam is. TQkm pillaiitánait Ulrtem, majd kacéran viusunéztem rá Af ez sttímmol láthatólag ingerelte a fíut
A magam réstéról et én>iarjegyek nyujt.tmk h»
1910. évi október 15-tól 22-ig bezárólag
icrji'ítú liitAritlűI't'ii: n kiosztásnál ar. ilyen jt^ytéwk tt-ljes ősegükben fognak Ifkiu-Irllif Vi'ti-tlli ; li) vtt^íy kt'HE^uEfíti-IÓN ollórit'bi ii
1910. évi október 22-én, szombaton
u m"LiÍm>s iitlnti őnUíUtm ni rt. Tét »-tdt 18-ig, HélutAn (M 3 lót 6-ig).
Az aUirri-; b«>j«lnté)ii ivekkel lurt^uik, in-ljrok a funtemliteU aláírási hitlyen költtflg-i)i4'nt>>M'ii kantÍAtók
z lU'-rúi ár 99 K 40 f. miutlen HM) — K nívírték uUn, még pHlig »gy ai 1909. i;vi in. kir. 4'/i*/o-o* állami péiutÁrjiyu'k bchiol)tált«lárta ^setón, mint a kt^zpéniaMirAaukra
ügy MxWHí9 vvi álNmi piMicUrjt>gyt*k besiolgáltttása, mint kénzpénzfizetés «ll^m>-l«'il líirtt'mó jttgvii'sMn í«kÍHty fitiaLiima aln.^lr tnilliA.1 í> Uniumi . a .. ' . .' . .letekben a uuiivván árult liVatra (ntfttekbeo
hogy mi a maga iileálismusában liberalizmus
valódi
jg
„„.^ ^ „1)ji|y örö,Jnm,.| aiivözölte a ttj,ó akkor Ziohy János gróf niiniH/.lcr^ógót, oly d M á

A liberalizmusnak ilyen kristálytiszta injn(j^n
fordulhat felejo az ország melyeknek logószintébb.
árult gyatra hat kártékonyán
méreg rombolóan-
Hüxy a magyar irus;uagyobb
forrásból fakadó megnyilatkozása ,.z a beszéd, j |„KiKaMÍgol)llbb ,m^;'iáinogalóji. a vallás-i"*"1'*' melyet /,iohy .lános gróf Magyarország ^ MlokMi*«ryi miniszter aki a jelenlegi '"" ol>
niattk ülTaaaaiban vau únyOrQH^g, bngy u«racaak tx a valaki olvuui. hanem n ia, hogj
kormány liberális felfogásának ilyen eklatáns helyen és módon adott kifejezést
vallás- és közoktatásügyi miniszterének ajkáról hangzott el Kgerben.
Lesújtva a gondolat nemességétói vehetik tudomásul a miniszter beszédét azok. akiket (iyórben kifejezésre jutott hilbúségé-b>m a minis/.lernok a liberalizmus egyoldalú-' ságát,' vagy hiányát akarták lendenoiozusan Nagykanitna vároM nllaiii.i«. k«>«o-
mon. a liberalizmus nem frázis. Az en; IV(ilti • "»•¦«»• másiiás ügye ,
liberálizmusoui nem az. a melyet jelszó, »«« ,..,, , !kouy>Urhan néhány «tát könyv, lelve gyonyom
az én liberalizmusom az a liberalizmus, ''"BX "elnök »« fcp«r|e»ay dábor tag kiküldetlek, I ol>Mují,|ivl|
IVIoH >ls Arany költeményei. Jókai regényei, Hlkniilh lelkei gyönyörködtél egyaránt ámenen látott vendégek a mestergereDdáa hátbau Hajdan ail moudták: nevezd meg a btráto-dal éu megmondom, hogy ki vagy: ma meg nyugodt lélekkel inegrirUthalnók. melyik könvvet olfaaod. bogy megtudjuk, milyen a lelked ?
Miuden esttfndóbeu néhány aiáa ilyen konyv-lárl ,u»it ki a fóldmiveléaQ^yi miniailerium. Jó liidin, hogy a népkony>lárakat a foldmiveletQgyi miuiüttorium iiiKyeu adja, «6I még a köoyvlár Btekréuyre i» ad aegilaeget Népkönyvlárat kaphat a köLaé){, a stovelketet. ha vau ilyen a faluban, vagy uépkonjruári egylet, naida-, nép-, vagy láreukör.
A kónejj ugy kaphat ágjeuea uépkonyiUral, ha a község képuaelóleitlulele folyamodik a (old-
miuiniterliei anyagi segélyért. A szűret-lagjai kórében népkönyvtár! egyesülete! alakit 1 megalakítván, folyamodhat szóretketet la iug)-eu-kOuyvUrérl. Ugyauraak kötgyllléai halároialok-kal kell feUterelui acokat a kérelmeket, melyeket olvasó és gazdakörök intéznek a oépköuyvlárért a íöldiniiolésugyi ministlerhei. Ea ugyaucsak el kell fogadniok a kóuyvtár reudee keielétére atokat a
itatiályokat, melyek t»tö vaauak írva.
Ugyubár uem uagy dologból Ali ai, hogy a
m^gAtlapitható legy
a melynek alapgondolata az egyenlőség, a, h"By • '''•»¦ L*lu" "*
melynek eszköze az egyenló mértekkel megviwgálfci lárgyávj.
TalÓ mérés, a méltányosság az egész "•li°" " »illamo»«ág iiiagán(ogya»ilá«a elérte-e már
vonalon, s a melynek oélja: a szabadság, • '•»« ""f ail««llül. Kz eselbeu u«yi
a gondolatnak, az érzelmeknek és a szó- "'eroleg mind a magin. mind a
nak, az egyeseknek és az intézményeknek villaiiiu«ár«niB lii",n-kal olfjóhM válik.
szabadsága, Kz a liberalizmus, a mely
l., N indolen^ni kell Z
Uuu„Mi,iel, N indolen^ni kell ,. r. t i).,„nk»„„„ tw. min6gil,u„uk, h, , k5l8„ Z» állók, ,w hivatal-
ból kullurkérdérak iránt érdeklídí férfiak oera kövsl-uek el minden!, hogy a népnek télen 4t jó olvat-inányai legyenek. Mikor at oem kerQl aemmibe, csak egy kis jóakuatba*ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 30.
évenkintl rande* uabatUáf a.
Ntark.nl.•«, I«O. oki *.
italarármegye törvényhatósági bizotná|(i k««-gy t ra. kir. belogymiulszter reudeleteihez ké-paal • jegyzók és aegédjegyzók évenkinli rendes szabadságáról szabályrendeletei alkololl Ki • jegyzó
Járok . . . elbagjatu járok Halvány lombok iUU. Vslaki meghalt ... — helyettem, Másnak harangoznak . . .
Tálossy ¦Jiatf.
Momtre r.klAm-kiálUt*..
az MmM. it ruhátlanok
jgy
sok esetben a jegyzó kezén át jutnak érvényre
aiámlalsnszor egyedol ¦ jegyzó szakképzelUégéKSI
jinkálkodását Umeri, megnyugvással fogadia e hitt. órdtíkébeii ismét valami azópet, nagyot és mert biionyoa, bogy ai oruigban egy tisttviselót jövedelmezőt lélt-BÜ Vidor Sainiinó unió az aaa) köti 1a annyira a hivatalos tónykedés, miot i jír jótékony nóegyesQlet ÖröltérdemQ elnöke, jegytÓt A kiilönbotó kormáoyiaíi ágak véghal árotaUi a Polgári Egylet nagytermében nov. 5-én " " ' tJ-án hatalmas re k iám-ki ál I itAnt r«n-
a nötigyesQlfll választmányának bmgó
srkolcii ériQletétol fogg egy fontos kormányrendelet közreműködésével. Mindenfele kézimunkák, vagy iotéxkedéa oélmrO éa haatuoa kivitele. Ha a mftvészi tárgyak, a festés, kézi és gyáripar jegyiöi hivslal a legkülönfélébb kormánytali ágazatuk koréból lesznek ott kiállítva olyan terjedelemben, hogy már tanulmányi szempontból íh érd cm oá lesz a meglök intésre. Vidorné (') Nagysága kifogyhatatlan tarelemiuel ül iróatiztala melleti én írja a sKamlálbatallan kit s lekotdeui a törvényrendelet alkotásánál elflre levelet Magyarország mindun nagyobb gyá-, látott akadályukat. Ha a jegytó. HgyoierHinind | railiak, művésieinek, hogy a kiállításon,
Ulálkoió helye. Tudniillik a kormány fa tórvéoy-hatÓHági Riabályialok, rendeletek , a törvények paragrafusai itt lépnek a praklikui életbe; itt kell ttlonlatui a mind»n iijtlással íellépó bizalmatlansa*
mely még kereskedflmi én ipari Biempont-ból is számba vebotó, vegyenek részt. Ismert rengeteg kiterjedésű elókeló
biró, pap. gyám. finánc, mb. oly sokoldalú a tevékeny-»ége. hogy ha nem köt»wgi iroda Tolna, bitonyára 3—4 tülitdó megfelelő segédsutraélyutlel végeioé el ezen muukál.
Alul, hofty a miuinter elreodelts a atabad«ág-.járulni, hogy a két napi kiállítás minden idd aubályosáiilt. qua*i elismerte a jegy tok ember-1 tekintetben emlékezetet) maradjon a helyi feletti munkájái h legalább egyelóre ez utón akarja jótékonyság történetében. oly helyseibe lutialui ftkft, tniot a többi tibilvJHelókel -------------
lan tddtei Jo blrnerábn Kíogrády AdUI fMl5ra6->én larelttt irt ai elníkhoi m«lyb«n ¦ Nigrkaniuin reodaiendi hépkiálliUaálioi u 1 e, M. Kör Hrkdlcai lámogaiátat kéri.
— MüvéoíMtély K clmnml már a supl IJ-ikl Hámunkban jol«itok ail • nagyarányú moi-nlmat, mely egy elit/iraugu siórakoitató eataly rendelése körűi megindult. A rendeLé^ Ogyn már koiel áll a b«fejelénhex, ugy, hogy jóffi ho második falé-ben alkalmunk lent a fényen enlélyt ?égigé|Temi. melynek KÍkerét a hannioc tagból álló teudeió gárda - kik kóiótl kiurólag al iljuiá« lársadal inának vetetói aierepeluek — egymagában ia bialo-•ilja. A kilOuieu ómeállilolt müiwr érdekewige, bogy mnvéstei kivélel uéUnl helybeliek, vagy legalább is másutt tarlóikodó foldiok. kik atonbao agy pár kvdvea pillanat aierxéaeért egyenoueu elfáradnak
bottánk, titolóvárosuk Ai ealély fénypontjául
kötóiiHiigéoek beraulttkoiai. (ll—Páialor — l.ukaoa-
féle trió igérk^aik, mely kótöuségllukn«k nem gyier sterzett már elvétele* pillanatokat. A tiazla jóveitel-met jótékony célrn ueveielesen a tlyeriiieksianalóriiim Kgyeslllel éit a kaniisai isiuháx alap javára forditiák. A haHOuló eslélyek rendsterSMÍléae — a mely tulai-donkópeu eredeti eszméje voll axestély rdóik Qdrós iiiiláü voliin ák é egyeli xtórakotásl
árosunkra iiélkDldzni
y
nézve, rnely minde kénytelen tekintettel
Htinhátunk hiányán. Nagyon Qdrfts ilolog volna dr. Ken»ffn dr'-in- Aa dr. Anonjri Andor emmejél if|u%Atíuukmií fölkarolni «W «rA« táborba v>>rógna|i .¦¦ít- nléft tartott ítélklll Imvallják, meri knlönb^n a törvény stigorával Horrátli llyörgy fógimniiiiiimi ^aigaló nlnökli-te fog|Ak ókul hnnletni alatt. At ÓHti idÓ beálltával a atokáHos Molva.-«áHok [ — A X Katholiküa Naggyüléa elfikéHiit6
Iftéüéról határolóit a gyttléo Az hIhó...... ' ........... ' ' '
nov. 1 '„'-ért} helyeitek Atoitlul miinixu h*at o%j, A Kör inüvéHzflli obziáltriuak
évi inlerregnum után újra HAlim KmiI véUsiUtutl
pg. akinek múérzékéiol éa mig\mától usgyou Hókat vár at egyeiulet. Örömmel vutte tudomásul
felolr»»A-l oíiullttAga h at OmzágOi bóiiapban
hogy i dalárda megerősödött és a tagok
>ioriíalins fukotódott HiiAhag>ó keddr* egy uagy- ket. Som-^HJeli zahi.HU t'vsli'lyl log a dalárda rendezni, mely méltó I Zlinstky .Ián
kaüliuliku* Szövetség eliiok-
Hdge a uyiUíooH ttlónekfu való elóailá»r>t eddt« felkérte Hailálh (iustUr gróf. Kzécbéuyi Miklós gróf 8 ProhiUzka Ottokár pQapÖkÖktit. (lietunvein Sándor dr. preláttM, Vay Péter gróf apostoli jirolonotariu-I, P. Htittykay Antal FurencrHiidi hátfouököt, Kakovatky Iitváu v. h t t és Nagy tirnil dr. or>tt. képvii^lő.
trila grófot, Siéclióiiyi Krail grófot H
dr vin. tb "" '
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
,QTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!
OKTÓBBR 10.
ZALAI KÖZLÖNY
- NftpaiamlaUa. Deák Péter főkapitány
megkereBtit a főgimnázium és a (M6 keroskedolmi iskola igazgatóágait, hogy jelöljék ki axoknt it felni osztályú Uuulókai. kik alkalmasak népxxámlási bittoskéut közreműködni én erre hailandók in. A főgimnázium igazgatója 17 tanulót, a feUA kereskedelmi igazgató 5 ól jelölt meg. akiket a fókapitáuy már b» Ín osztott a néputámláláHÍ kerületekbe.
— Uj kórházi költségvetés kessltendő Kuddtm n-ndkivttli tt&áe*até» volt. mely a Italogy-miuiszternt'k ai alíapáulól leköldóit n-nd«b-xz tcliát a magyar ki>Lt>iiM:i.ek vAlnn^nyé-IÓI kapott tticjr hordár, aki tArUufltaiwii a Htoiniiwl asaioiijrnál Ukik albérlőibe.- Kiek ailAi, agy segitö-iltflc magilknii. hogy vitlÓHá^os íh rósjVHiiyiárvaságokat alajiilanak. óss7.«* álláspontja leli-'l ; killotiWn m-ui lurné a
Fark Clubnak, a UtMitri kruinóitak, hí Országos kaszinónak, a Lipótvárosi kaszinónak Htb a kártya-HKitbájtik a leglátogatottabb helyiségek 8 hogy itt nem filléres alapon való aUótáw, vagy keoIíi) niáriá-( hviAh folyik az élénken nlképz«lh.'tí. Koztudoiuámi ' dolog, hogy SieniHie uvaly kélsiázezer koronái vettítetl bakarán a P.irk Clubban egyetlen e-,len.
1.1,'liiil miből turtxák fónu migukat a ka.-zinuk, lm nőm volna hazánháték ? 1*1 a Lipótvárosi kasziuo tíitfi. övi hivatalon kimiiUlásában a „bevéleh rovat I hImo tétele ez: KArtyajiéuzuk : :ili')-l7;j korona! fi melleit még míg kell |egyuitii, hogy a Lipotvároüi ktiszinóban aníuylag szer.-ny niürtékbeu folyik a ' bukkozá* pl a Park Clubhoz inérleu. í ltoda i'wííjí oz ellnn nem lenz, wil nom i** tehet
, MMiiimt! Ü.ak imm járlmt el Hzemero ellen, ki koz-| vétlen fÓi^kéiiuk, u Iw.hlfí,mnii-tU.Ti^k atyafia slb. »tb. V | Igazán hálávil Urlmunk aí olyan filanifnpok-
link, mini EmiiH'l Kornél, aki fetismervM tIliiknek ezt a maró söbét, végreodelMileg kőrölbelol 5 millió koronát bagyomáuyozoU egy olyan kaaziuó létHHÍlé»ére, mfllybeit a hazárdjátékot nem IQrik meg. f)« vájjon kik leusnek enuek a kauioónak tagjai? Hzltletéfti éw pénz. ni ÍHZti)kráciáiuk bizonyára n«m. Ok Ián el sem ludnak képielni olyan tárttatt egyQll-létüt, ahol nem a hnzárii;átélt játszana a foszernpet, Hiiony hí a nemen gondolkodásra valló terv nem Hókat fog lendíteni az ügyön. Itt cmk radikális esíköíökkel lehet segilení!
Kis-é neveUégesnflk látsiik ugyan, ha a parlament Ifi I várjuk a radikális segélyt; hi»zen éppau a honatyák somiból kerülnek ki a legstunvudélyeiwbb bak kotok De «>loltb utóbb még in csak az orsiág gyllléflnek kell majil belenyúlnia ebbe a darázHltuizekbe. l Hísien éppen a napokban láttuk élo tauiibizonyságot 'arra, hogy mi ledet ajhleiemenvedé)y kóvetkoiméuyn ( Mikor a reinlorKégt-t) megkérdezlek fekete
, Vilmo»l, a rttblógyilkoH gyógy mérési segédet, hogy | miért (Oilkolta iufg én rabolta ki Klein Rótát azt fülelte, hogy kellelt a pénz kártyára és lórerttenjre 1 A múlt héten egy árvaszéki hivatalnok jelsnl-i keiett at Itgyénziégi'n h itt elmonta, hogy aikk»8itott. , Mir^ kellett a pé»z? Kártyára, lóvernanyre!
Itt Ci-ak két olyan e^Utt soroltunk fel, maijait a ki>L-l miillban keltelték fel az álUlAuos tSrdaklodéal, , Mi-rt lia ae ossioi lóverseny én kártya pazarlások folytán Metkotó ftikkasztáfokat Tel akarnak norolni, j helyünk kévén volna erre.
1 U-t, ozttn két f.oitebb fölsorolt esetből is lát-
liatiuk. hagy a jelöli Állapot sUrgös orvoslAnra storul.
| Aldor VilmosZALAI KÖZLÖNY
0KT0B8R 34
A megyebizottsági tagválasztás ^t
kulisszái mögül.
Kégen a megyebizoUsági (agválasilábokal íokoi hb! intézték el. Ma elég egy fllggelUségpArti ért.-- 'ltlJJ holnap kexlet ehhez. Hanem ugylátszik Ijváry (iézát iiem. kikuldoit. kotelnte a pártkoníerencia határozata. Vagy taliiu
nem folt |elea « értekezzen ? Neki magának is
volt jelöltje. Ugyan nem függetlenségi párti, de
nem is zsidó Ilyen érzelmekkel foglalta el pénteken
a Y áros hál előcsarnokát, mely a megyebizollsági
tagok választásához vezető előszoba volt Ott Óméra*
volt t felekezeti egyDUérzésnek és a szavazó pol
gároknak egy-egy zsidómentés szavazócédulál nyomott
a keiébe. Igy bukotl ki Fried Ödön dr.. akit a
függetleDséíi párt ugyan lelfllt. do U|»érj wm
akceptált. Ka igy került Kperjesy Oábor t megy«-
bizottsági taguk kóze. aki ugyan uhui fn«n*-ti«U8éíí«. íróiból
párti, de igazán jó ker«sztéuy úh derék laifia leni a ' Feleség
vármegyei bizottságnak.
Uléitt tartottak, melyen a segédek bead-tüzetes tárgyalás alá vették és megállapodtak 'az újra megköteLdÖ szerzidé-s módozataiban. Kgyszer-smlmi megbízta a gjulén Daiita KáiniHii, Muzikár •! Vini*.', Martincset ion Imre és Torma Tál mestereket, :>o-én kösse meg az aníUloísegédek a kzertódé«t. A segédek réxiérol Kozma Náudor, 8tosz Krigyes, Fischer Aladár és
'g egy negyedik Ug fog Bt értekeileten ré
HÍREK. Mozi...
Husmizéria.
A függetlenségi pártnak a má-ik lelkes tagja, aki piskWk szavazott h> a mtnefai uraságra nem retle pártíegyel,*innek ezt a ragyogó fegyvertényét oljan kr.nujfti.Mi. B» ló hegybírói Milu.bau olyan kif.lia- '¦ m" em" dánokra eresztette szónoki babérokban nevelt t-záját, hogy valószínűleg a járásbíróság előtt Itfgja u védő-beszédet rá megkapni. Só! gvnnns volt neki miudxuki,
Férj. Kz a hus Kpagátbol vaa Susteíonva, vagy
111 llUH.
Igazad rau, a vaKkerKNkednk már felemellek a drót árát, olyan nagy kelő ml Atiégnek orvewl az.
térj: Még enyeli'gMz is, mikor én mérgelődő1 in ?
Feleség, .ló hangulatba akarlak ejteni
Férj; Hála Ulcnnck «mi jól
Felesig: Hitt nem Férj: Kunt eaiera, He Flé N A klk
Az elÖ-ha vau
adjuk
m>n. líklalomban uíncu aulyum
Férj; IVhogy iiiin-i Hiúi 8rj kilót nyuui
Felesig: ]tem»lVin. o»k ut>m ^ajnAlod ait a pár kilót.
jképiiM
! Herzel
Férj: A mpunyir* lo sajnálod lóli>m a jó húst, i ál é Ald á kiló
iviigdijOgye N>-y Alberl
yailiu liobHZas betegség miatt egy esztfiidAnél álii oll voll at A n* is mini meKyflbitottxáKi cninliiUtiit, Délien tidai a róka — akarom mmulaui u H>>g-g-
j választónak Natty I^lviíti városlnról és Dr. Hcbwdrtz
j Zsigmond k»zthel>i Ügyvédet. Az ajtón' — Klneveaés A pénilt^yminií*zter Szabadi
i (iuexláv nsgykaiiiziat doháiijárumiitári ttllenfirt állomásán való ii)eghigyá--t-
órákért járó díj •H)"/u-V*; l óránál több túlórái a megjutalmazott polgármester,
munka 4o'/,-kil di|azau ló. Vidékre kOldött segéd Nem kgy>.r>.riárban
i f01ÍTÓBKB ^4.
— Megyebizottsági tagválasztáe I'.-n teke.lt volt NagyksiiitsAii h váiine^yet törvctiylidiu-, sági bitotlHági tagok válftstlás* Hétnek a mandátuma j
árt le: Vémey Zsigmond polgármesteré, uéhni | Lengyel Ulos fóiegyzóé. Kriud tMoii dré. llajdn, (iyula dré. Tripaiftmur Uyuláé. liunrom Joit.nl és Hegedűs Mszlóé A v'álasalás irául iium nagy érdeklődés voh Csak a függetlenségi párt tahotl elilejíRM értekezletet és állított íol jelóltnke|, akiket meg. is választoltak, bár némi változtatásai, ami. éléuken mutatja, liogy a nagykanizsai .Ügge.tl«iiKegi , ¦párt ing .vetem bizooyos auliszeiuilikus irányban kényei-¦ ménen tágítható. Meg választatott ai I. k-rülntben, Véctte-y Zsigmond polgármester és Tripummer Uyula; i II. kttrnletbeu Rpwrjesy OAbor (ii|), llaidu r.M értelmébeu 10 -.'no K-ig iut'glepi>téNszt*rueu hatott, hogy KZombatOD « bó 12-e i.-,,,.,],', iJ.'ijiljiii.tvt.^Hl brjtitotimik. leudkivuh fótanAesüléseu a kamatlábat 170-aHelemtílték.
— A harmadik kór h tud orvoa. A nagy- Remles stukái szerint a csütörtöki főtanácsa lésen kanizsai közkórház igáigato íóorvosáoak és orvonAnak Htok lak ilyexmirol határozni; most pedig a bank-uiucs irigyU'Bre méltó Mimiik Kellelcfoiiozták okét lanárnokal táviratilag hivtik szombatra Ö8*ta, hogy éjjel-nappal a kórházhoz; t>ziut« oda vaunak láncolva ez llgybe,u döolseiiek Hogy «tddig ueio történt h at a/folytonos oikölcid kötölesnégnel, mely ókel mijjden em I 1 L 1 1 JCLlv.
ailuDtv du vitHiavouulUbh elelmód|ával inkább való'
a kórtiáií beufakábra a nói mint a li-rftorvon Éh MiLiip >| íllll'Vl'l
m«rt a váró, t-riltel*! pri*.i|.ruw meg i«i eoK-di,-,-MW ll ltlH "'
a doklorkisushionynak még a város láisudalinAbau in
volna re. n d elte lé ->¦
- Magyar klr BEab. Oestályaomjátók.
A hiigoiuan hi-n olyan ki* falu. ahol el Mietuéufk a Oiasa nélkltl
Ausztria rá»t4r« : W -lálliló, Wien IV|1 17.
KÖZGAZDASÁG.
A jrabonaürletröl.
N*.yk«nUi«, 1010. okt. 84.
- ügy Szabadalomnak
Zalamegy-íben I'mtiiIö kiliasználatihoz 7-80ÍX) koronával
vállalkozó kerestetik.
A befektetendő töke az eddig lekötött Üzletekkel már teljesen biztosítva van. Klózi'tps lóké hpiii szOlcségoH. Csak oly ogyének ajánlatai vétetnek figyelembe, akik teljes anyagi biztosítékot képesek nyujlani. Ajánlatok :
-------------- .Szabadalom 24394" sz alatt.
Ab Osstrák Magyar Bank kamatUb
emelése. lUr |.,hiiik.vi lw,,ikb«n7már egy Ii6uap SCHWAKZ JOZShF hirdetési irodájába. ón »*n«k « 0. H. li bufnallitb .•m,i]™,U, mi'gi«;B udape s t, A nd r ássyu t 7. külilimdok,
Al Olletl |ubti 1 -.ztkisÁrint lul;l«a nilárd.
!*ak árpAbin uiacfi Qtlu bnn éx sx Arak olcsóbbik
Piac árak:
Ull7.il . . . 20.40/üO
liois . . 14.50/Bfl
Árpa . . 16./1K
Zab lt! —
bab
22.-ZALAI KÖZLÖNY
OÜTOBKR 24,
| Hirdetmény. I
Eímitwl köíliirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium .ors>j*) 1. osztályára szrtl.) si.rn.joiowki't Mülviz>iií»ll»k. azok ii fóánisitókniili árusítás vógnit kiadatlak.
Az I. o»*lály hutása 1810. november hó 17. *s 18-án tarlalik meg- A húzások a Magyar királyi állami .lLn-őr«8 hatóság, rá királyi kftiyi-jf.vrf j.-li'iilelelifii. iiyilvaiiiBüiu Imiimnek, a kuiási tnreiubun. Sorsjngyuk a Magy. Kir. Szab. O»»tálj. sorsjáték valamennyi ártiKilóimil kaphatók. _.„.., ,,.,. ,
Budapest, 1U10. évi október hó 23 An «->"0y- *""• *«»b. OsztályaorsjAték IgazgatAsaga.
Toln»y. Hazay.
Oh jaj I
v.-ij,.,, „H..r„..,r -má |
A Linimenl. Capsici conip., a Horgony-Pain-Ezpeller
j M| y
óiénál «* M»g>>illci«kiiel l'l|;clM«it«tri. Silány li.itimuin),. miatt t*Tás4rl*Kk-.r ovati*** J*K>iJeti uvogel fu^«djufi)t íl muly ¦ „HtrflMy*1 v«Jj,Kjnjel ¦»!.¦»-tárfcu kftphal... KCr-l-lár; Tflrok Jéjifí órMunel, BadtpMt.
Kohögéo. rekedUég és elnyal-
káaodás ellen gyorB éB biztos
hatásúak
Élj
Megfojt ez as átkozott köhögetl
Az étvágyat uem rontják óa kitűnő izüek Doboza 1 ób 2 korona Próbadoboz 60 fillér — FA óh szétküldés raktnr
M A D O R gyógyszertára E||ir
, VI., Váol kornt 17. Ciliin
Kapható Nagykanizsán; Relus Lajos, Neumann Aladár, Keik Gyula, Szabó Albert gyógyszertárakban, Ueltsch iis Graef, Marton és Huber,
Neu és Klein droguákban. Csáktornyán: I'etö Jenő gyógyszertárában.
Sütéshez
és tésztákhoz
Dr. Oetker sütőporát "¦"
Milliószor licvall receptekkel mindiüiüit kapható.
A drigi vinillii hrlvdl csali Dr. Oetker Vanillia cukurjat
a bőrt puhán
egészen tart
PATHEPHON
WltN, I, KOLOWiíAT KINQ 9-
• h... London. Wien. UcrlH
Komba;, Ciktilla, Síim
még is a legjobbak!
Mindenütt kaphatók.
Nyomatott a la)iuiUjr. Suliján Uvuln, dr. Ulód korinuk
Minthogy 3 jelölt van. 117 elsó választás vulÓH/inflleg muddó marad. hacsak vula-
unk megfelelnek. lr. Sabján (lyula, dr. B Tivadar és dr, Uonenberg Mór ügyvedek a három jelölt, akik mindannyian városunknak köztiszteletben álló polgárai, akiknek a képviselótoutnletben is számos buraija ül.
A képvigtdóU'btület Nagykanizsán 92 W2 álttt lbi áll Kzokhe/,
melyik olyan majoritást nem kap, mely a jelenlevő szavazatok abszolút többségéi nem
teszi. Kz
lem valószinfl így
döntés csuk a kél legtöbb szava/nital biró
VHJIIS t S • ¦* aiBSZtOll IftgOüi ail. i'jr.iis m-:?, kuiiim1-^ i>3í*h i* ihh ipitii/uu ö/.i** iw.m ifti gu»ilva. lőrlruik. 'IVkintm, hogy a 117.ava7.as litko», hogy Nagykanizsáiiük fAjiiil válusiun 1 nincs kizárva, hogy moRlcipnti'sbnii lo»7. Tprmi'tii'les. hogy a tolji-M mtsmu szavu/.ók ' rráíc h városnak. Bár a jnlöll"k oiilkiihloiója ii.'in lesznek együtt, de hogy olyan érdek-,uiár körüllielill lii/.loa bázisra álliija az l^nlessrl fog meglörléiini a K/.oiubali választó | eredinónyl, ile liogy mennyire lehet ebben köziíyalés. amilyen csak ilyen fontos vánwl j'biini. mulatja az. hogy *'három jelölt köiQI érdekbe vágó aktushoz illó. ai bizonyos, keltó I10I1 bizonvosra veszi niegválaszlását
»* ¦!¦>'! ..li tB^.lt'l ,||i|H| lí.. ti %t ti 1111 u kónyttdun At halálra itéloi A hadhirÓHHg oshik íh Hl. dn (MiL Obibtirtit itólik halálra, Hiauca fólólt atonbHii uhui ílélkaihetik voll mórt időközben i>gy láboruok «rkviik. aki ai Mgéaz toiféaykuiúsl tdlinlaxitia
Ki a darabnak rövidr« fogott tartalma. Wolfuer Farkán Pál irt ugyan már néhány regóuyt, kiadóra ia talált, ra«rt hiszen at apja Wí)tfu«r, a Siugttr e» Wolfner cóg b*ltagj*; i'tleo köiiiiyulmDatiggel m«girU a *zocU!ismun törl^mtiól. etek azok az „írói múltok", moly>*k At a NttmioLÍ siiabái igazgatósága M«rint arrt prtxtMi-tinálják, hogy azon siiubátban |U8son sióból, mely«t Magyaroruzág legnUn muiuUiael^iiek u«retaeJ[.
Hogy Wülfunr Farka* Pal .írói muUjáraI'
téüiftu lUiUban légy fl uk. uein niabad arról a«in
i-gfelodkeiutlnk, hugv m íllunilria férfiú tagja a
l'tflóti tár«axáguak. hogy k.Tüll ide? Protekció által:
a Pntófi táritanág oluok" ik'r>-.je. A Kiguró kritikusa ait irja a darab premierj^r&l, hogj Henri HaUillu kuni'L>ai HúkjAnHk f6n')kénióiMiB(í 13 drb. ewr#s. kertest művestől.* a |olmiUii virágocakAból ma Ísh 20üii K-át tevft 'JO K-ás paptrpénxból átlóit iu*r falóságOB vir*gmalad«rokat altit c!6 - ¦¦ ¦ Iuu>iég. Hzintiltbea íh hift|torudoit, a kék én bArga kiv l^liiilAxabb virág a d'li ablakdiatitéHre. i télen v inig ló viiaguoiüiiy, n „(llmre de
irágtok kt>íi6 ax Amlcrikftt, liákt oroibaljtik, irág-
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
* Uj keazthelyi prospektus 8««i JáuoH iterkesiU'stfb('» moat jelent mug Ke»zthely én Hévix ÍOrtló nevt-intfhHégt'it lArgyKxo prospektus. A eira-lapra gyönyorQ balatoni bangnUi rau ftwive. A pru«-¦ 'Hi8 magában fogUI|a at egem kMilbelyi én iii k«reak.ul«ltui világot.; ulbaiguilja a (DrdftTen-el iiiiiiilen Lekintolbeii A fi.rtí.eulgvorg.vi takó>i kocsin viitek ¦ rulidAntógre, liogy pana-ziíl tiLAmdtitts^a. Kimondja, hogy kedden d u Honná* és Kiiikauizsn ktHAit fgjr Introm ki*niak njm kall lenni*.
íllép |*é|fiitrtéri, li. Lliélbai
Wion, ['lankengMia 6.
nő Nmíkiuiiiin; Raik Qyula, Balua Lajoa, Prágtr 8«la *• Sxabó Antal gyógyutrcacokn*!
iiilili
Nyersen való evésre
páratlan.
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt:
ZALAI K 0 í I. 0 N Y
OKTÓBER Í7.
Or. Oatksr-féle
sütőpor?
Dr. O«tker-«1« intöpor
egy IAkrlxti'8. hyi$ienikiis, az orvo-sok állal legmelegebben ajánlóit
éleaztöpótszer 1
Egy csomag ára 11 Hllór és egy '/, kg. Mániára é.leszlóerók tartalmaz. Mindenütt a legjobb faszer és (irogua-ú/,leuen a számtalanszor bevált receptekkel egyetemben kapható.
Óh J
Köhogéu. rokodtaóg és elnyál-
kásodáa ellen gyors ón biztoe
hatásnak
Megfojt «zaz átkozott köhög**!
Az étvágyút nem rontják éa kitűnő iziiek Doboza 1 és 2 korona
Próbadoboz 60 fillér ------
Fó és szétküldés r.klár:
M A D O R
lytlfitartirt B>lt;»it, VI., Viol-kinit 17.
E||ir ¦illiatitlIU
CnteiBír ¦ ¦||ré|illitt.
Kapható Naffykaniuán: Relus Lajos, Neumann Aladár, Keik Uyula, Szabó Albert kvóri szertárakban, Geltsch és (iraef, Marton és Huber,
Neu és Klein droguákban. Ofaktornyan: HetA Jenő gyógysiertárában.
A Schicht
szarvasszappan
valódi csakis a
SchicM
és a „szarvas" vid* jeggyel I
Ing-yen!
Ingyen'
Horgony Köépitőszekrények
•i Hir|H)~llii|iMéiztkrii|ih
ii] k»'|'"- Brh'KUi'líf1 wpi'ii m»»t ifli'ni nii-ft. K«u oh l^n'liuilalo azon HtUlAk MiAiimrn, a
kik cyiTiuek.-íkiiflí a híre* eredeti gyártmányt bkiéu}ttkft togadjuiik «l
JygummisarkorT _ még is a legjobbak!
Mindenütt kaphatók.
A „PATRIA"
Nagykanizsai pótkávógyár
szakértő átalakítás után israót rendes üzembe, van helyezve, s össze-s gyártmányait nm már
javított minőségben
hozza forgalomba, a mint azt a lailikikra és csomagokra falragasztól!
vy cimke igazija.
Kérjük az igen liszlelt kereskitdo urakat és a fogyasztó közönséget. sziveK-
uj gyártmányt ^v^üm.
Kiváló tiaztelettel
„Patria"
5 I íW ivÜLÍé/w filtiinnifnl/fit
} m i Y *Y&[ ™"^^'
(í Y
JL al
laj.ik IAII, fajtiaítatágért jótaüva Ifgiiii-
sulii A\i itl'l lian a inAr tWuk ót» hIhAi^W i'i
¦•Ül i.'ghiiliHt(Sl.lni»k imiifrl :
K Dktll int itl ilti izilliilliáiy telip
li.l.ijílon .s: 0A.8PAHI FEIÖTEfl
Medgycs S9. he iNhiívkiiklllli'i-iiu^y^).
tiinh hipn irjiirntit kinll ------
Aí í rje«y* tkbe Ulilhil-ik «i oií*íg minden 1 isleril
Ark« *u ili »*r í ItHllk, ennél fog v» minden ieólflbir~
t»ko rnagi tinU vacrick me|{tcUle •l^tl *¦ i*incr}nyrnyi>iNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 31.
49-IK ÉVFOLYAM 88 SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
hitfii fti ciltlrtlkli.
rak; y.gén tvie 10 korona, fíléne 5 korona, < korona 60 Ali. - Egy** iiim Ara K) Ali.
Szirktiztiiéi ét klariéaliaUI liák-Ur f
' T*Ufon: Hl. — HlrtUtétak dlj»í»bá» •¦•rlnl.
Kisuarosok Hieroiiymi mlnisztornél.
A nagy szeretőt niegfojlassal fenyegette a tutt mii' a niinÍRZteriuinában, mely az ott kisiparosok létérdekét. Országos ankétet tar-: talált törvénytervezetei átnézze éa kiigaiitaa. Klilpar Tídelm*, válaiztbj off. tollak, ipartestületek foglalkoztak a lurz- !'.¦ ívtuk m iparosok meghallgatása és hozzi-
szülöttel és végül se h'tt belőle törvény, j szólásaik figyeleuibo vétele után fogja -
Abban a nagy törekvésben, hogy gyáripart terem tsenolc Magyarországnak, egészen megfeledkeztek iu előbbi kormányok a kitt-ipar védelméről gondoskoiltií. Ónak későn vették észre, hogyan megy tönkre napról-napra a gyáripar védelme mellett az a
inert alapjában elhibázott tervezet volt Nem osinálta gyakorlati ember
Ámde n kisiparosok élni akarnak, ehhez
h
joguk,van, de nsak a kormánv
nvul
minimál is, hónuk alá
számtalan kisember, kik valamikor egyedül "0IU AllltJa íl1"'1 lulV"™ Al ll>»r|estnletek
törvényhozás elé terjeszteni.
Megnyugvással fogadta a küldöttaég miniszter válaszát, de reménnyel fogadhatja
a kisiparosság is, m>>rt
vállveregató
képviselték az ország iparát és akik óriási °™ hwyelsege most "»«elg'"i Hieroiiymi
adóteherrel járulnak ma is az ország ház- k«re,kedel.ni iii.n.»íler:.el 1 hek fcn. re »íftyet- ... .
tartásához. Az ipartestületekben kétségbeesett »*gi «l"Ok vezetése alau. A küldöttségben választó, jog kiterjesztéseié vonatkozó nyilat-
panaszok hangzottak fel a szegény iparosok v'délíi 'partesiületek is részi vettek, /„ila-i ko/.ata is. Nem mintha nem ismertük volna
ajkairól, akik védelmet kértek a kormánytól, .....Mm] >>»'* " fw"jf«lt ipartestület volt j felfogását már elóbb is, hanem mert az
i,,,.,* . Uvi.-i,,«r .....i..,.i,;. ..i ..........ii„ Al„, képviselve Vérlh József személyevei. A nagy-, IpartoHtülelek Országos Szövetségének elö-
igéret lakozik Hieronyini minibzteriumában, hanem becsületes szándék és szakiddá*, ami az iparosok óhajait valóm fogja váltani.
Nagy jelentőségű a miniszternek a választói jog kiterjesztésére vonatkozó nyilat-
hogy a gyáripar inolochja el ne nyelje okét. Uiszen föllétlennl megváltoztatja az iparoslársadalom képét a gyáripar, azt s fejlődés hozza magával, de mindaddig inig kik
p élyével. A nagy-, Ipartestülelek Ország
k*11'"" ipwleatttlHt a központi szövetséget ¦ terjesztése és a miniszter kérte fel képviseletére. dk N
Thék Endre kifejtette, hogy
etségén
válasza teljesen
quadrálnak. Nem az a gátat nem ismeró 'Ké»z kiterjesztése a szavazati jognak csalta ki
lődés hozza magával, de mindaddig inig Thék Endre kifejtett, hogy az egész j j
kisiparnak is létjogosultsága van, addig » ország iparossága sürgeti az uj iparlörvény '"Jt*geiifk ¦ Ü^I Oljr buigÓKáKK'l »""¦¦ '»"KT mAr tűübtU téó fl ) i I
gg tuil k%) g j p« g
,Fil)rucci tanár. — vAlasr,oll Itreduwiit!. egy már kissé liiftjflftt, de még miiiilig n mépség ojoiiiitil raulílA 3tí is»n a»Hiouy, -- mt inondia, hogy el fogja vhU oIvihiií Danlö-t erudeli nyelven.'
— (ín c^ak azt íittni értein, koidte Bredtiw, Logy Díuh leAuyuuk uyelveket ép oly jól »ajalil)a et, iniiil h irmtíművétíHíttít, Tegnap t>Hh> igaz elvetet-tol liallxalUrn, liugy látnzutla a „SonaU npa^toiiAl^t1' „Befthovfiitól."
Mutidlialom, fulyialfl Hr.-ilt.w, éa a UUÚ iHáiiyaiiiul is vegleluiilll lízerolein, il.< a furdókl)**, bal lenger népség jön-int'gy. iniut Imngyrik a bolyban á* liul alkalom nyilik ningfigyeléxeliro es tapasttálatokra
Ilyet) ftlrdohmi ibiiierkedeit meg Dini Halmul Lajoqnal, egy fiitul '.istltei.
Diua Mfuilúlödo utmentet0 nó voll in bár atyja íh katona vull, 6 in^g Rt'iii voniódott t katonai t'Mtfl járó uviigtaldii t'lxtmódhoz K fiaUl Saluiul AlKÍ«rhen a francia i>g< '¦ ' '"'$'"¦
Nagykauiisa várói máaodik liaiUégébe, a 3 siótobb- l>e nem emléksiem, hogy a gondolkodás óriásai
ség mallult la a város bizalmával Dlhet ai uj íójegyiöi kötött cesk egy iit akadt volna, ki ai emberi cselefontos hivatalába, melyben 6t a Zalai Kötlöuy »ier- fodelrk torvényeinek bqiárlásáuál tovább ment
morális lelkületű ember sokkal jobban fog
ti állatok kínzásától, mint a szigorú l&rvények
legerősebb és leghatásosabb ígérgetései révén. Meri
orális ériulel örökérvényű, a pillanatnyi, u ígérgetés hatása alatt elkövetett jótelt pedig oagjou ín múlandó.
Kiért kötelessége minden i-roberuek, tömörülni azon laborba, mely Hifii áldáson munkája kötbeu nemcsak a védtelen állatok védelmét célozzák, bauem egyúttal azt a feladatot in tQzte ki maga elé a tömeg lelkének nevelésével a gyakorlatban, amit oly vég-Man bomu időkön keresztül ered mén yi»UnOl hirdettek a bölcs etikusok ezreí — a könyveikben.
(F F}
el. melyek j
bizonyos megvesztegetésről szólnak. Tisztázva ezek inneniink, eero beigazolva, átért o«ak
Folui aton kérdésn viszonyig terjedt ugynev
mely az ember és xmberkötötti At etikai kötelesség- stabály ok. tett iiidetermivistikiiN erkölcstan
de róla
mindatokat a közgyűlési lelstólalásokat. melyek
agyban eltiaugtotlsk sziutén mellóttuk egyelőre é* ¦, ,
kötgyüiési tudósításunkat tiitlin csak a választás le- I ''«lJf9í»1" köviil
egyelőre aera nyilváuitunk és igy gyújtott ősste kitartó buzgalommal, uem céloztak mint elöirni azokat a cselekedeteket, melyeket at ember erényessé válik. A túl-
folyására vonatkottaua adjuk közre.
Okt. jíy-én d. u. 3 és fél órakor
nagy energiával imigyen konstruált etika, mely nagy
meg Zi
HÍREK.
— Eaküvő Fényes eskavó volt tagnap a uagykanizMM ^ízri templomban. Vaida tiéla dr. bely-heti ügyvéd esküdött örök hűséget Barta Krtsi urUánynak, Karta Lajos hitközségi titkár leányának. A hitközHfgi elöljáróság kuldólluégíleg képviseltette magát az esküvőn; a fényesen kivilágított templom egvébkéut íh megleli a közit tereiéiben álló tilkár és család jánfffc tisttelöivel, barátaival, ismerőseivel. A jegyen párbot Neumann Kde dr. főrabbi stép b«»zé det
iutézutt
— Megvan as uj tőíepin V«gy l^alább tiirlik, hugy megvau. Ai AUóIemltai Híradó ^ A Fo,itikBfJHir.dó be-v.tot. torr^ól Nierz... tikusai «'^rttl8n|é«e 8teri»l vármegyénk föigpAiijifi. H«wm*ujiTfll( meg. Hat rigányt én I Lfl'T"" fognak megtarlatui. A kellóon felszerelt oigaidrtjukat leiarióztaliák. A kousit rész.-krH síét- vizsgálati kórvények a ra. kir ker. ipar fel ügy elóseg-szedve egy kis tóbtu r>>j(elték el. A gtuda kára '"lI küldendők, Ueák-tér S4UI) K voli, A többi ló és h (éltes cigányok nyomozati alall vannak.
— A ki ignzán fojtinzta, ogészstíg.^o iványok-kat óhajt, (eljfíi biialoimu&l fordulton Vityé Miklós elÓuyösen ismert é» a legin*wsL»bl)meiiő bitalmat niegéidiMiiló szőlóollváuytolepéliex, OscHiinád, Torou-táluit'gyi', ahol liitísí és amt-rik-ii v«KSLÓk, ínjlístlán olewo árban és pouloH ItilkÜHiiiori'teH kidzolgAliiH mellt-U kaplialók. ^
Rendőri hirck. Sztlvrtsi Ititván ht'ittcs 'r«lcki-uli lu'iitcs mli'U'bfii oki. 39-i'mi virradóra ál-kuk'nesft! ismi>n>tlen tettes ki nyitót Ut l>h too korona
Tixztelefle! érteítiu-m a iiagyérdemQ közönséget iu^reudflóimet, hogy üzletemet Peáklér 19. alul átteUein a Föut 23. esám alá. KgyutUl s pártlogtbukal kérve,
marmdok ÜaxteteUa)
KELLEK IONÁOZ utóda
csipésaLL ULLIuL uigarettahűvely
mlnd*natt kapható.
Szőlőoltvány eladás!
' Aki MgMu^gu, otctó sióf
siólót akar, biialoinmal for
duljou
VI1YK MIKLÓS
veaautt
ös CiaaíioB (Toraníal-m i
sliol móVviny iiiíiiAkúkH I raudü l'át>" if|M)lUll Itrill------.-----
Ai íriiftyttkbtn taliltiatiik «¦ oriaig mlnd«n titítti -tokot m«gr«ad«l*Mn«k msgUUU aldlt as iKn*rAf •¦•-niélvliagtktdl ugr ttd-, mint l>áah«IIUi buonjraigut t»;»K.I m.,i™.k Inll itilllllM t.lUll.i ••••II-UUiiftril.
POPOFF
alegiobbTEAavilagQn
^ Zalai Közlöny
S'irkuzti.iii ét kiaéliiitila
Deák-tér i. sz. alatt van
k sült
JtG«a naf nifiiak ptatitu tó,
«• legtökéletesebb gép a mely ca«k létezik".
TI léUU JilUll, I iMMKtK MB UMtl M MB KOvctclj< hatiroiottiii, bog; • karakedO Onadi tfi Délkttll Poltaaphonon Jüanoo.
A PATHÉ FRÉRES, PARIS
világhírű o«t gyártmánya. I
Minden Jobb kereskedOael kapható
ingyen é* Wrateatv*. Itmil a] magyar f«ltéttUh
P1TBÉ FRERES
WIEN, I, KOLOWRAT - RINO 9-
l-uls. tjmíun. Wltn tatai Moakta Sil PtlcivAr. Udcua. braaacV
mi mlr oi«k ¦ paldtlw-Kit.it Ha Talaraiben tikért akar elérni, akkor foglal-koinia kell ai OgTgjel Hl Marfűi akar. ba venni akar. célját csekély munkával, kevéH péotért elérheli. Adia fel a KiaknígM hirdetését a ZALal KÖZLÖNY uek, bot birdetése o larira melleit, pontosan az no állal kijelölt helyen és formában fog megjelenni.
Termálét dfjmeutesAn kanitOnk 00000
• Millió haziasszonyak TisztnanaK*
Glóbus
Fémtísztitókivonatal'
mely a legjobb Férntisztitószer a világon
Ingyen! -»¦ «M
A Rirliler-fele
Horgony Kőépitöszikrények
II Hir|ii>-Mié|iltéiiiarii;it
«w árJKgvtéki1 ép*n most ifli'nt i"fg Kmi oh lA|^kotittA Hton HtQlAk HiámAni, a kik )tvuriii»kcikiif«k a hir