Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.27 MB
2008-08-18 11:24:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
227
1239
Rövid leírás | Teljes leírás (327.65 KB)

Zalai Közlöny 1910. 080-088. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, igio OKTÓBER 3
49-IK ÉVFOLYAM 80 SZÁM
HÉTPÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦•liilnlk hitfii éi Billirtlhli.
fciafl>*l«tl *r%k: K***f **¦• IO korona, félé.io fi koron*, nagritltro 9 koron. 60 Ml. - L(V" •«*»» •'• K> AH-
Herltiru
tiirkiizliiéi íi HUiklutil likk-ttr I
;j Tataion: tll. - Hlr«!«Ua«k aUJüaMo BMrtnl.
A túrók-ronun antanta.
Budtp.al, ok4ób«r 2.
Azt hiszem, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy a mai diplomáoia legerősebb, legmarkánsabb s talán leggeniálisabb alakj*
gróf Achrenthal h
gg
Alajos. Szint*1 ménébe k
kelt Törökországhoz s Szerbiához közeledni. I még uj teret is szerzett magának az érvé-
j
illő az a harc. melyet „Auazlria Bismarkja" — uniint u/. osztrák óh a birodalmi német lapok Rzerntik ót nevezni — Izvolszkv orosz kfllilgyér ellen visel rniir diplomáciai pályafutása eleje óta. K harc szálai viBBzanyulnak egészen at osztrák parii Milán király megöléséig.
Rs lzvolazkv ellen liaroolni nem gyerek dolog. Kbhen az. örökké mosolygó mindig glassé keziyüs oroszban egyesül ai orosz parasztnak a umzniknak szívós kitartása, ravaszsága, az orosz arisztokrácia -raflináll. de azért még Hem degeneráll észbcli finom-sigával.
Hogy ez a harc milyen éles. mennyire késhegyre megy tán ugy világíthatjuk megi legjobban, hogy a küzdelem végső részeinek i nevezetesebb fázisait felemlítjük. I
Hogy a dolgok logikus Összefüggését megérthessük, vissza kell térnünk az oroflz-japán báborulioz.
Tán még most íh kevesek elölt ismeretes, hogy a magyar osztrák monarchia, továbbá a német birodalom éppen az oroszok első vereségei idejéből vonta vi«sza egy körülijein! 2OO000—200U00 emberből álló elóre tolt hadtestét az orosz-lengyel határról Körülbelül egy héttel késóbb nyilvánitotta
g
Szerbiában nem ment nehezen a dolog. Hiszen Péter királynak legfóbb protektora éppen Oroszország volt és félig meddig neki is köszönhette a trónját
A török orosz közeledés uzouban —
amennyi!..... '. h-oszország a török rovására
gyarapodni akaró balkáni államoknak volt proh'klora már nehezebben volt nyélbe
IHhetíV
Kbben
az időben Angliának toll a
nyesülésre.
Befolyása a Balkánon egyszerre oly magúi fokra emelkedett, hogy a hármas s/.övetség egyik tagja Olaszország Í8 jónak Isim m Oroszországhoz való kózeledéat. (Olasz-Orosz entenle).
Így álltak az ügyek égésien az utolaó hónapokig.
Hogy a török-román megegyezésnek micsoda hatása van a Balkánon ugy politikai.
Fényes Kapunál a legerősebb befolyása mint kö/.gazdasagi téren az szinte belátha-lzvolszky lehal a/, angolokat akarta célja jiallau.
kivitelére felhasználni. 8 mivel Oroszország KUó sorban is szerves kapcsolatot te-
iiein léphetett Angliával közvetlenül szövet- remiét! Törökország és a Románia révén ségre hát megcsinálta Izvolszky az angol- i|tiazi négyes szövetséggé alakult hármas francia enlentei Igy tehál Angliái is felhasz-' szövetséggel. Kz azt jelenti, hogy a balkán nálhatU régi szövetségese Franciaország {közgazdasága most már teljesen a hármas révén tervei kivitelére. szövetség kezeben van. A török román enten-
Az angol-francia entenle nyélbe ülése írnek természetesen elsó következménye az annál könnyebben ment, mert ugy Angliának, lett, hogy Olaszország sietett állását a hár-mint Franciaországnak érdekében állott Imas szövetség keretein belül megerősíteni. Németországra való tekintenél a uiegegyezéB.'(A salzburgi találkozás.) Mintegy csapásra
Ar, ifjntörök <érnélküli szabadságharc „meghódította- nekünk ez az egyezmény már a triple enienle lAnglia. Franciaország, i „hü" szövetséges társunknak Olaszországnak Oroszország) hatalmainak védelme alatt ment j közvéleményét s azok az olasz lapok, melyek végbe. A cel az volt. hogy n török alkotmányos rend helyreálltával automalice fölöslegessé váljék llosznia okkupálása, illetőleg annektálása.
Egyre azonban nem számitól! lirolnky _______........._........._
ur ez Bulgária állásfoglalása volt. lónösen az előbbiek, iparkodnak az egyez-
Aehrenlhal már jó eleve gondoskodott J menyekről elterjedi hireket megcáfolni; 8 ez arról, hogy Bulgária függollenne nyilvániiásai természetes is, lévén „titkoB" egyezményről egybe essék az anneiióval s igy Oroszorszá-1 szó I>e ha tekintetbe vesszük, hogy ai got két tüz közé szorította, mert ha Orosz-! egyezmény fóképen Bulgária-Szerbia ellen
a múlt héten még a legszélsőbb irredentista álláxponlut foglalták el. ma már Olaszországnak balkáni érdekűit legjobban a hármas szövetség keretén belül látják megvédve. A hivatalos román és török lapok, ktt-
háborura ' vonatkozó orl«»« nel" """eri "' M »"»«'*'. "8? - irÁ"*ul 8 ho8* egyrészt Törökországnak habomra vonatkozó ,»,,_., -------------------;... Bul- erdekében van. hogy Bulgária felől fedezve
a dolgok logikus kapcsolata szerint
való nyilvánítását esetben azonban minden
gy g
legyen a háta, másrészt Romániának is fon dk
los érdeke, hogy a hármas szövetség —
iiegl&gadná ősi politikáját t. i. magát I Törökország révén — erős pozíciót szeretni szlávok prolektorának főitüntetni j «>n magának a Balkánon, ugy inkább akkor
g T»l0 természetes
mint szövetségesei
gyg Törökország
ugy a magyar-osztrák monarchia, valamin a német birodalom a teljes neutralitásál.
Kbben az időben monarchiánkat Péter- Kiritt fu.8Ketll>I»"
várott Aebrenlhal gróf képviselte, kinek múve innierheli el. Kz
volt a hadtesteknek az orosz-lengyel határon e8elre "
való ősszpoutosilása és visszavonása — ez a b^í*ni szlávok proli----------- -----.....
utóbbi persze nem ingyen. Aehrenthal ki- " iKy befolyását is leljesen elvesztené a csodálkozhatnánk, ha ezen egyezmény használta az oroszok szorult helyzetét és i B'lkánon Másrészt azonban Magyarorszag-
már ekkor, ha ceak szóbelileg is, olökésii- A»8/.trm. HulKAria állni ....... *-x.....-"
tette a mürzslégi egyezményt, mely tudvalevőleg azt tartalmazza, hogy Oroszország lel6dozte a
Bosznia annektálása alkalmával eleve lemond Mikor Izvolszky belátta, hogy a játti-
minden ellenvetési jogáról. mil elvesztette, sietett menteni, amit még
Mikor aztán báró Uoluchovszky az menthetett. Fő gondja most már az volt.
akkori külügyminiszterünk belső zavarok l'"gy Oroszország ne veszítse el tekintélyét
miatt kénytelen volt állásáról leköszönni s » Balkán szlávjai elolt. Klóször hosszú huza-
helyét a trónörökös jelöltje Aehrenllial fog- v«"» «"»" elismerte az anneiió jogosultságai. lalla el, elsójolga volt az általa szóbelileg majd pedig Bulgária ^pénzügyeit^ rendezve, megkötött egyezményi Mürzslégcn
jött volna létre.
Midőn külügyminiszterünk ezen legújabb által. Isikerét regisztráljuk, nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy amennyiben mindet Magyarország és Ausztria érdekében történik, ha kára nincs is belőle Magyarorsz/;-inak. de haszna síik-s Á. V.
A eopronl kamara ülése. A toproBi
k?roj*k«<lelmi és ipaikamara mMpl. -W-éa Urtolt köigylllósiw HllittAroiU. hogj i biakMtibadtlon tía »rc)Bk«bel] foljó lárgjalRiiak alkal i kih Á bb
najd a lehetővé tette, hogy Bulgária Törökország-
Baccogniban "írásban foglalni, illetőleg újra «»« mogfizethesse a kövel»ll kárpótlási, nicgerósileui. Azonban hogy mennyire nem Ezzel egy csapásra megorósitelte a
vette Izvolszky ezeket az egyezményeket ko- tekintélyét Bulgáriában is. sót egészen el-molvnn. mi sem bizonyítja jobban, mint nz vonta előbbit a monarchia befolyása alól.
a körülmény, hogy at orosz-japán bóké Így tehál nemcsak hogy megtartotta régi ______
helyreállítása után első dolga voll az érdé-1 befolyását a Balkánon, hanem Bulgáriában I »»l ig«n ningísuiijiieui' m e iuell«u a kainOort
g j gj
mából rfllterjwilléHt inl^t a korraiajihoE Áa nbben ¦ubailaloin meiliu»ial>bilü»inak fallMnléOl auuak > kik(>tu!<et kéri, hoKr a bauk a lua^yar allainptpirokrs avuilult loinbard-koIrHöLiei kamallábát a mindHakori TilUUutmilolasi kamatláhiiál nn mim moat Ml, htnem emk u<«ffyt«l NiAial>*kk»! állapítsa ning magi- Aa ilr intélkfuléH Állainpapirjaiak lblü^ZALAI I 011,
„omlók ja.ár. i, ..olgaint A kamar. slrgelí fel- n«tl.k, mikor balekoaloltak az argentinjai ro.tbofbe. larjaailétt inléa a keraskedalmi korminyhoi a u<rt stójálék nélkül atólfa. az falóban rom volt és kamarai fálasztáai eljárás liunkél éf óla kilál*»l>s' umhr<fl\m Ha el igaz: 11 Istenért miért beszélünk helyeién reformjának megtalósiUsa érdekébun^ A n lr|jelllilliti hugr0| 7 Miérl nem baatélllnk arról, i_ t uj ¦ **á a /iitfiiá\tfatttita líaioák a nyiröiíy dui gy uieíoauii ui j urwum
•gyoldalu kSmm"n7rt*.,y'.jt *•'• "k"r«.ked«k-m- ta*n MkinálUk. A gatdái ateriot a hu. .,em volna oek a tHrméDniilliUawkb.n -aJó ré»vét«Wl majd- oj; drag», ba a kotreüto kereskedelem tulságot nem (elj>wa kitárja A kamara at e téren MieUé- j h|llllol n„m aRarna iiiiRáHak; hi«eu
Lm különféle vÍHí,ttele«ek megélőid céljából és at r m0lt|t„j irik meMett i- csak
Ham, valamint at adón. polgárok erdekében in ' i
verseny Ktabaditágái.ak a vÍHxtaáltitáea melletl foglalt. megeugedelt. _
álláal. a un a kereakedelmi korraánuyal U kötőtűi fog. I lés « hitlalásból é» liogy a hua olyan drága, ariol
a koivetitó kereskedelem tehet. A gaidák meuteu : ellent ai orvosaiért, hogy .terveim lár.1 mövetkeieli alapon ¦ önaie kell
Igyláinik hogy a uapokbau össteOlfl képviselő-1 huiui a lenyé^löt a fogy-mtóval; kőiben pedig hu« A Mjtobau a í minél kevesebb kéten kell a focjuitáiii cikknek
a Ittiiy emlőképpen, hogy iges hastnnk vaa a marital euréti-
hll« IIUS.
""* '"
OK10HKR s.
'uek meg, ugy hogy a vidéki sajtó e momoru (el-loHá.H att<rÍDl cn»IL eD>«k m erd*k stferiuak igiuá-g«ít kdrtölheti tőle tödövnl. Ma oeked, holaip nekem. 1 Sóhajt fel a vidéki Hterkeiitö — m Horuugva gondol egyéui HtabadBágára, mély ebh«u at ál helye-t^beu megdértdtett e> vhIm ¦ hirUpirói mdködéit akadályai niHttxlen vtlókágábia HtembelOnik. Amily kedvetlftinl Hiemléltnk a két lapnak a inedr«g (ul-ob«poti polemiá|át uly megdAbbHiitA volt uiuak fífliléia A megyei hajtó ftiulidám Hágival, nbi hun tök liujíy at KgéHt ortitág hirlapiroi ítérte^l Utiuk ubbmi a buuMéxbei), rn«ly Hgyik kiváló vidéki karfámat érit* liirlapirói működése köitiwu Hitünk beune, hogy Ketuibely város iárHadalma nittg tudja tarttui hö fiát a tőle megifiiloU fHrdo»ároib«n KblHto i itilánl törckvéíébeu a megyei sajtó ém a fóvároti tajtóbaU-lom tátnogtUsán bitloo »t* mit hal
baxba ia beroDul i
argroliniai
,yár óla Uplálkoiunk bel6l«. aióu, hogy egy lakaré- álmeoni éa «• a h.sdriarai^gol «Kjai«ib«o kos bon>zlói tanár felesége Rtcrrexle ai elaó hunból- inegNionleli.
koltol. Alóla napi kérdés nemc««k Boronlóban, hanem Köstonjnk és megfogadjuk a |ó tanácsol. A
ti. éa lians I.ajlhán is a buaárek elfiselbelellen I (íaidák le«(lllfle aiunban n ilyen állalauoa orfossie¦
drágasága: ma Koloiarirolt éppen ugy skluális kér dés. mint LiplÓBiaulmikloson. vagy Nagykaniisán.
fogyanloll
A huidrágaság ellen ai argfnli buf»al akarnak redeketai, tddigi híradások iteriat
Hire járt már. hogy at imerikai bajóvátlalalok reodetkednek be a (ogyuttott buc nurópii riportjára ea egy **gy hajó négyeter at argenliniti gyepen felbiiolt lulok búnál ludoá piacra dobni egy méatárotok nagy rémületére. Uiakhogy a dolog kötélről uétve nem olyan ijeettÓH. A raéaiárosokat a hua kírdéri iljen fordulata ekiiütenciájukban u*>m érdekli, mert hiateo valakinek citak kell a felhalmn-xoll lömeg árut a fogrmlók ketébt* iditi. A méotá-roaoknak lebát csat meg snporoduék a dolguk, mert olc«obu butbol at emberek többet eatnek Már tányeiAoek érdekét ériuti ti i merik ti fogyást tolt hus. A gttdákét. A nyirejy hátai gatdagyQlett máris
rak kinálgatáiuÉiiál na álljou (Uag, hanem aterfette
is eteket a fogyaitito Htóvelkeseleket receptet i
Mert bt c*ak ¦ pttikut.
at orvot), de unai rninálji m amerikai"hus „Ibel.'ia puszlullial ai ember
kótel 507„-al oltaóbb I ' "~ —¦ — --
A Sági János ügye.
Alhfly«teat hozott
botolt liftUrouli jivülilol, mely odileotUI, hogy irgeutiaUi búst * Ivnálló ?éH(ámo« lOrvéitj'^k tiltó ttüdalkelései tlt|>jáu behomi dmid Kiibid. Ei ¦ biUtrout tgtiilik érdekében moudatott ki és vilónsi-DDlog meg is lest a kel ló fogm.it j«, A nyiregyliáiai (T»id*g]falés, raiQt emiiivuler a kiserabernit tela eierepall. És a jwlttjll hitiroiltot is ¦ r«k érdekében botlik Ki n. ami uekünk
A liiTítiltis Up rüvíilf
¦ mull héteu: Sngi János keKiitiitlyi .elekkönyvrein-tól at ígtufiépÜHJi iníniMtler Attit>]ret(e Mórra Ki ti átbelveiís a Urolibbi megyékben otvuva egy r>tárát liir, ainilTBD ntpoukiul olrwthitó i napilapok .Kivonat ¦ liivataloa lapból* roratban I><i Zalame éb é kiál éiói költ pí a hír
Sági Jáoosnak «gy«ui wtbad- Dunokles kardot fölött T«Un i
p gyében én királt a megye uiaégirói
*gy lesuitó Hieiiiíció, mely D
niatenciíját Umadja meg, nei tdgát liporla t-l, tuDera Telf gj liilial cnüggoi aiiuden vidéki liirUpiró a Mert kik Molgaljak a vidéki liik
kiól h
kixárólag hivatásos hírlapírók? SÖt elleaketoleg csak i rilkuág, hogy vidéki lap I"Ij.«h eiisteticiál ind adui HixrkeitiiÓjájnek A tcrhe« munkál, at itgalmakat. at lentiégeskedési, ami a hiMrkt'HitésK^I jár miud iujflaj; est-kely öütegért Htotgalia, ami mellék-irenettiek ugyan jó, de Önálló megélhxtésul keterO i Hováuy ktínyoret njujt ónak.
Kiéri kie bivataluokok én tanítók vállalkotnak erre a viilékeu különösen hálátlan miiukára Ilyeu erkesttö Sági János kfhtllielyi Ulekköayvvewl6 ek hoMtu aora óla. 8terkentl6 a javából, akinek uur Meri ludralev&leg kereskedelmi alapon marha- telekkönyvi muiikálkodá»át, niel,v<«t • raiaissteriiim bitlalátul nálunk csak a uagybirtokoH foglalkuttk 'N méltányolt, nem in ninliljQk.De aitai aiép, atni
, ami okus gondolat a KeHilhelji Htlitou-kultustbau történt at mind vagy ¦ Bági János agyán
Ki a kis ember érdekeit egyálulábau vajmi kov< érdekli at, hogy a jó fogymtó osttrák piacou a hliott marhahuüt mily áron vesiik. Nálunk a kis •mber a vágóhidra marhát nem «d 1U eladja a aofáuy tebenál, atl mint kneipbuot a belnó íogy*M-tis fogtálja le és ludjuk, ho«y etl a harmadrendű
,,„,.„„ 6 ,„„ A*f,.,.to0 ,„„ieuro* . kea.lbelyi athuographiai muteuin léte Sági Jánoi neiéliel ftli6 diW. lOsák Árpád dr. nem harsgsiik, ha ót must .ll4«illk.) Olyan érdemek.t saeri.lt Keaithely
— -~C 'J "* -"* ""1l""i »'*p|t«f naí ¦ uati liftéi riKIU , ,,' iii, éi #k
árul a mészáros olc.ón feszi Ha balsí logyas.laab.u U'°l 'í'f .'"„"Ta t*^kl)'í'"""^- h"""" V""^
... . . , , logjasiiaaoau u^.araJ.hnl fólltkár tolna, már regen díszpolgára nálunk a hua drágaságáról beazélui Mai, azt c«ai' ,ol„, Keatlbelynek. Most erról a talajról akarjak
a kóifelití kereskedelem uagy liastourésleaedését elhalyemi Uiulha Anteust nem halna el, ha a
ieleuli A gaidák okosan Úszik ba érdekeiket megfédik Föld-anyától orokre alvaszik ól Mintha Sági meg a
Ét nem i, l.tt ,0|„. „„, „,,„„, „ . j ^» """ í1."1;".!,'""'1"" ik«rte«t,érek volnának
¦ ' . . Hát mit telt Hugi'/ Klinulasilolla InvaUlos kdleles-
nyiregyházai határozathoz, ha a'' kis embernek
kOleles-
... , i --D-.. ¦ --------- c, .Uw,. foglalkotátfától, amelr miatt
egyedOh erdeke uem az tolna, hogj oloaó hual ezt telit. Vagy tévlanokat terjestletl lapjában ? Ca-•hetaen a bizony nagyon sok kis aniber ttaretne: leltei hatóságának any intése elég. hogy letegye a
""""' " "'" eit nem lelle HivaUlának lisileletal ik iniiiden belaje az igazság Biolgála-
hurnl élni, akár ha fagyasztott argenliuiai huiial is,,loll>l l)" oaak az élvezhetó és tápláló legyen. Nekünk mint "'JJJ™"'!!, p koiSuség érdekei védelmezőjének nera lebat a kér- p,| Mindéin deardl másfa)la réleményQDk, mint ai. hogy a rooslani kazdelem hat nagy halárelzárkózás s vámtédelem kozotl. siembeu az elvek S4i, állattenyésztésünk folytonos apadására, a piaci drága* aágol meg a vámsorompók felemelésével ia meg kell azdiilelui és oaak hadd Jöjjön le at argeulioiai hus, ba az olcsóbb éa táplálóbb
Csakhogy 111 fan a bökkenó! Az argeutimsi llof.' husi addig at európai gyomor csak Kénben próbáin
ben wm vélte feue egyik (el Mm, hogy „titkok k»rQlii«k g»udiumára t publi
Klen helyezlek ál 8á||il Mórra? Tóbb lap alt ja. hogy a uéppárliak eróleszilésének sikernll ai ti Ihelyeies. Nem tudjuk, uem ismer|Qk ai ulakat, mit érte tellek és hogy ki lelle Uaak atl ludjuk ' ' alyetésael Sájiira méri büntetés kegyetlen, lein érdemella aem hivatali, wm birlap-
ki ¦ la.^. i au ki1 i t ír i -i "ol "«i•"¦•¦««*«, m hogy ai átU« yet-MB-nl « mi
ki a kö»4g ,Miá«aa. t„ akóiélelmeias, bitullaág „,„,,,„ ,||.po,.ink léplek iámét elítérb., hol az pápaszemes urat odaát - illilólag — uagyou ossza-1 egyéni siabadsig nak a balalmi érdekkörökben lürel-
r«U«r-fil« ÜMfl p, m«ly«k tAJ* F«H«r V. J*»* aAva •t«blo», OaatraJ* 11* m
I. A l'«l!e<-tck

telő halisMt bn, gyorsan éa bmo»*n g>úgyii cautt, kttxvcnyi, ide|gy«ngM«get, ald«t«auráat, »í*K8»l"li inriuar.Mt, f«j-, fog- ti derek faján, tubái, bínuliil, aiemf»j»i»i, migrlni, iuk itt m«áj nem emlttult bvlegHRtol mogaiabadtlja >t cmbatl. A KelUr-ítlí EliÉtluidot, rfkedMgel, nátha, mtll-e* torokfájái éa l«|vonn vagy huUatAI atedo bajok allan ia páratlan gyog^aikerral ha»»nálják. Valódi csak ugy, ha minden uvag a .KclUr* naval viseli 12 ki* vagy 6 duj>la vagy l fpeciálla Uvag btrmeniv* & korona.
||. Továbbá ludoraiMra »haJOuk hozni, hogy as emberek exrai gyomorbajok, görc«, élvágyialanaig, veMígc*. hányan inner, t<>«iaulUl, f«l böfög«», ['uffadtság, tlugulaa, aianyarc* bauialmak m külon-boní emctiltii uvarnk ellín kilunfl ti buloi itkarrcl kuinálják a (-'¦llar-réle haahajtó Rabarbara-Rlaapilulákal 0 dobol bármanlva 4 korona, óvakodjunk atnnban utánjaloklol «a cimaisUnk minden rendeleti gondoaan
Fillir V. Jni lyéiiaziritzitk, Itiblci,
Ciitrai* IH it.
HÍREK.
— Fereno-nap u Kalségéuak holnapi "»"• napja alkalmátal a Bit Kerencrendoek plébánia templomában d. e. 10 órakor ünnepi mise lesi. At iskolákon ki>0l résit >esin«k uon a fároai baloság továbbá a kdios hadsere^bali és houvéd tiyitiksr.
— Október 6 A nagykanizsai rom kath. fogimnátimu OukáptAköra 1910 okt. tj-áa gyáatOn-nepélyt tart. a követkeiA műsorral : 1.) Klósr üyiax-dal. fcnekli a fftitimn vagyeskar tt ) Otíncpi bestéd Mond|a Hommer Jitsaf flll o I. 3 > Kurur nitik.
I rinatli a Ummu énuekkar. 4 ) Váradi A : * régi konyi. KI6ailia Csanyi Lásiló VIII. o. I. 5.) A vértanuk stobrs. Irla és felolvassa Déuea Lajoa VIII. o. I ti) l'slágyi LaiiH: Ai araili tizeubirom. Miavalja liyorffy Zollláu VIII. n. 1 7 l Harleleadi induló Kitekli a fóginlii regyeskar.OKTÓBRR 3.
ZALAI KÖZLÖNY
— OyáUTOTkt loguiP heljmtei írtk bjo-| koldi Hécaba, liin»m «ri nakouk biíoU, ai iwitiák . . Pilyókáaan erke-
Kilómra Nagjrkaiilisáa Pataki Árpád peuiogjori ft-'fővárosnak ¦ kauiikai tnj finom >n-> és tej»iin« jut n. n,.< Kitlal feleaéga kialrt
vigyáiót, aki »s«pt. 28-án liudapeiten 11 é.aa kora- A maradok a mienk. Ka csak u«iu felébben m«g »t«<in,-kkt<l várja, „llul vultAI oly sokáig Sáodor éa han taegbtlt. At t-lhuuylbau Kultlnrut) Halak) Vilma valaki a lanám l.alárotalát, akkor lu nap múlva hogy nézal ki" mond|a síró bangón. Pet-juram uebái Isuilóoo fivéréi yyásiolia. logerört- eninjkud.k és a lejlefolöitís megiudulhst nyelTTal dadogta oaak ennyit váltától .Oh . . . at
— üj Bankfónök. At ultrák Magvar Haok .. ^ Augue«ta Borejáték huaáea A *' """"' • • ¦ ¦ oli . . . m a» Kstter . • .Hál uagykuitMi fiókjának főnökévé a llauk foUnácaa, „egény.or.u lüdóbutegek Augn.ila .taualoriumt '«> "«u»l. ''•' Matered vau már neked,- falai a> llugfr Ferenc kolouváii rAnOklinlyeltnat UH<«iU> ki.' jxAra kibucattoU ctry korouás korslegynk imiiji aaatoDjrki. .Hál 11 órád *a láncod hol «n ?" ,A Hogy itluui mnkódesél mikor ketdi mag. arra néire I október bó 8-án tartják liu.dap.Mmi a !.í»üó-ií/aunlit- ¦ ¦ Fittt bácaiuál, thol
iiiiiii lóriéul iulétkndéa
— lgaagatóaagi tag torlése A talajolgyi i lali aortiagyakn bulyiérdnku vauul Sralith Henó igatgatól elhtlálotása a a uanatoriui miatt lorolU>.
. att a jó Eatter
— Ifjúsági katona 10 vese tan folyamok
ZalavArmogye bitoíUagi koigyOlése a lalaegentwgi állami fogimuAtiumhii mrveiftit lovt'-Hítit.folyam liotU|Arul. A *Arro«gy» l it fol
ferméb-ii. A huxiüt napjáig ki nmn fim. *"kh\ "fím tudtH fo'jtalDl. mert a leliwégfl tokogrt adta ki a caelédaei a paraucttot a csomagoliart. ' „Egy percig aem maradok vel«d «gy fedéf alutt,
pg
nyereimiujijk umn avdavtu«k éljaira fordiltaluak. ~ Jövőre olcsóbb less a cukor.
gy
állami fogimuAtiumh tAiuogalAaAra 100 K -fal
Frigyen Kolmrcpg fél» haranyavári cukorgyár épitétét legkóxelHbb m,gketd,ké..»iall-l-2-,kl kampóra | mér Oxeiuhv \h |fln. A U)lj**a berandetusl a magyar
dlék
Ipar iMgkerilléa
meg. KOznlebb
remélhetőleg a cukor ArAra /valában. Somogybau h a
atomaiAdon megyékben befolyással lest
Köztudomású, hogy köbógén. rekediaég in vlnytlkAsodávnAI t*gbiitoubbau halnak a rilAg-hirD KüUKH fílo m«llpattttillAk. melyek a gyomrot rontják «'« kituiió iillek. Kaphatók minden jNZfirlArban és dro(ériAbfi». llohoia I U« , kl.roua. — l'ióbadoboi 60 fillér. — KőraktAr: tihdor g;ógy»i»rtir Kudapent. VI., Vén-kórul 17.
-- Uranus. Az Rgyletktrii katakombAbaii otonibatou nyílt meg az UraiiUH motgóképKtiiiliAz. A barAUágOB helyiség u|onaau van biTetideive ki-nyel-mr>8 padokkal At el»ó műsor Általános teUzésl vivotl ki oemcskk tiszta, liiMllan képeivol. hauem
érdekes én taiiulságos námai li tragédia bAmulato^
A Halomé cimO BivalytadAnzat éti a
p y g g
Keddeu eatv ui érdnkos máMor kefi)| bemuUtuBra,
más (aoiutézeleknél itzurvetnlt ilyen taofolya-mokat wrkölesí lAmogatáttbai. r«»ie«ilí
— Évforduló V hó 13-An múlt 8R éve aooak, liogy at flstéki fahíd * vwut btrhti alatt AwitToakadt. Akkoriban t,lK82) fi a híd mAr Uagyon rmoga volt h ha egy lehirronat Átiobogolt r»jU, ugy tántorgott, mint a rtWfg Hintiiir. JtflIcmtA, hogy a kataatlrófAt megülóto napon n kiküldött biiotttUaK |óuak miiiósiUttle a hidat m UninUHAnak halAridejét U nappal tolta ki MAaoap attAn mugtörtént a rettenv-t«H Hitirencsétlitufiég. A hid onHieomlotl s a gép 9 kocsival omlott a hulláinsirba At Alriotatok kÖil.1 vibe fűlt 19 magyar husiár, akik KoainíAból épp tiaxa tariÓK »iabadsAgra Hietlok
i>beÜ8zki>( Állított a katonai hatóxAg. amelyül az idén H megkoszorúztak a ti sítek
— Látványosság a Oaatnoban A mi ót i
AdorjAuué uruft inogiiyilolta láuciakolAjAl a (^asinc ditttlermébHn, atóta futéiikuit talAlkozója Utl olt ai el6ki>lfl hölgyfilAgnak, kik It'AuykAiitat vagy diAk-fiaikat kÍ8^rík oda. De kikft ilyen érdek nem font ia oda, átok ín tömegexfii lAtogaljAk a lánmkolál Ka imm luilnak niegvAUii a *té\> lAtvAuytól, amit i növendékük ritinikuH lUotduUUi, mt'p tAuca okot. Hxiait> auyira megtelik a U>i>m, hogy néha a táncolok Niabad nioigiinál in akadAlyozzAk. l)« k fáradliatattan (AucUuilóuót et uhui hotta ki kedvtm inodorAból Li a ntttgitxokoU tapiotatlal dirigAlja bájo* hadieregél A lAnckurxus három csoportból Ali a sok jalfntketi miait. A felnőttek oktatna nnti H -lo-ig van líeleu kint kéUier pftdig külrtn bootloucurAUs Dyill, hogy e Ixgujabb uélknlOihvtutlfii szalonlAucot U elsajátíthassák.
— Jó étvágyatI K^fHiH.'ft-w gyomról ny*-ruuk, tcyomoruyoinAs. fájdalmak nem kiiiotnak. mióta a ,Kellttr-féle haabaitó rebarbar.. KlnapilulákaL" liasi-uAljuk. Tapaatl a latból mondjuk Ouuuk. próbál |a meg Ou in, uierl tényleg HtabályottAk a stékfléttl ét eló-
»egilik az emesité»t. 6 dohot bementve A koroua. intétméuyl aiánlunk tinztelt olvadóink Htivei, Hgyel-Ké»tili c»aki<i IMIer gyógy»ifré«, HtubÍH. ÍVtitrale í mébe a Budapesten VIII. Kőhercj* Sándor utca \2b. hz (ZAgrAbmegye )
— A fenéki hldvám eltörlése. A gróf Kevlotíca Tamiló lulajdouAt képt>tó K^HitliMly-f«nék
deaai<k. Mivel a gróf nem
| j gy
vet eg, prAgai t(épg,Arb.n rendelték k a beszerzés furrAiboi « igj
1 megyek háta a marná hm, ki hitte »it 6 hét el&tt, hogy ily hamar kedveid, Kmlered lent neked.k Siurnucsére e pillaoatbau lépett be Pitta bácai, Átadva at asszouykáoak férje óráját ea láncát a u«TetT» vilAgOMÍtotta fal a féltékeny aatttonyt, hogy nem amelyről van nö, hanem cogoaerol, j urtm ogy kisaé többet Írott i floom oognacból é« liogy illumioAlt AlUpotban órájAt é« 'láncát «l ne lopják, hAI l'nta bác«i magából reite ttokat. Boldogau ÓlnlUi magáhot a atép feWilAgoHltAM utáu férjét » n«r»t*e monda.
:
.Kit ai K»ilerl siivf>»eu m^gborsátom ottked*.
— A blrkÓBáa vége. Kiakauiwáu a Brinoar-fék korcamában a .Ii6 Biürei' ötömére akareti . inulaUAg volt. Annyi Tolt a vendég, hogy mind be se fért. Akik kiuo rekedlek, aital mulattak, bogy birokra kellek «gymáanl at éji bornáljbau; mert éifélUjl leheluU at idó. Baj HoldiiitAr ív oauemérte limait Holai Kereuccul, akit ugy oda Uremtett a porondra, hogy caak ugy nyekkent. Folai hogy IdltApágtkodott, Htégyeuét «ttal akarta enyhíteni, bog? kést vflt é]6 éa att Baj Bolditsárba oly •rfivel nurta ', bogy at orvosi látlolet Aterint tndejAt ia Ataturta.
Kausttatás l«biliuc>«elo képek A többi lref*R. mulat | ftletveszélyes aebével a kotkórhAtba stAllitotütk, hol látó kép lolytotiOH drir(lltHégb<-n tartotta a kotoDségel. é\\ ók Cák Mikló Íélábli bíó Kdd édk á k| bUt
y
é]\e\\ s órakor C^sinák MingAliSbiró, ai ügyelettí ^htl ^l Vl
Miklós Ítélőtáblái bíró, reudörtiutl jeleuléteb«a áá kl óit
Háatlüajdoaoaok pauaaaa A rendőr- '«¦•««•«•. ' f'^»\ Vallomáaát e.kov.l eróaiMta . j—"~*w r ..... . . i inuD a vi*B»Aiai polai elluD muginditlatolt
W y j
akik báta elé a mosó vitel vagy más folyadékot kifliiteiitfk. A rendőrségnek igaza vau; de a* hitigat- a lakók meg nem tudják mi tevók lk Á
dAk és g
mert pl. Árpád és Sikátor-uli-Ak
h i kll á
olyan.I
p p j y
hogy a utonyvit okvelleuQl ai uicára (oly at udvarukból. Dó min uteikbaii ia k'töutik a kulonbotókép elhaBimilt viittt, mórt nincs csatorna a hova elfolyna Kn lia az udvaron gyfllemlik meg, vagy rothad, poshad a vit, ott ép ugy megf*rt*ii a levegőt, miot akárhol. A kÖiegémságOgyi biiollsAg jól teDDé, ha teljes euergüval hök-«l«linj a váró* csatoniátAifAt, akkor
miteriAk
íi*a, WO oki. S.
At itraelita Dnuitpekre való t«kiuleltel kevé« l fjldöt ki i i tdé A Ak
p
oloáuak és a lakók se Qtkoiué- , forgalom fejlődött ki a rani ptwti totsdéu. Ai Arak köiliHZiuAg BtabAlyrciideltitébe. v ál totál tanok.
Rendkívül éMreraló, kipróbált, roodero lk il lk i fil
8<>-Ík BzAma alatt f^miAlló Magyar Otthon penzióban
Kvek ót* általAn>
HtAlló ei. ahol
akar róla Itimondaiii, -
. .„, ihet fordult, hogy vegye At a hidat °«l*r«'"' é* tttgye HiabaddA s kAzlekedétst A mugye aioubau
>u kedvelt, pompAitan bevált, család h napi Áron. (miadöuie ruuAérl íh és fokozatosan följebb) tfitjae
zohAkhoi Ifhet jutni. Vidékiek, akik röfí-tabb idol kivAiinsk a (AvArosbau tölteni,
inini.iwr 3S477/1. B.
.Upjin • liid.l meg mm «*llji. Nara pociig «árl ' M aun ,i IS 11 »»i mag.e. ktll^volá. .urnig, i. I bar
:«u,
reud«l«te ' ¦¦órakoUn, vagy Utlmi ügyek intétérin
" ^ar Otthon barAuágOM hajlékaiban -,-;,-—____
>ilezkedh>*tnHk. Cnoporton j«lHnlk«i6knek, utalók-,
Piaci arak:
Buu . . . ltf.60/70
Rou . . . 13.80/90
Zab . . . 14.20/40
Tengeri . 11.—
Fehér btb . »0.—
Tarlií bab . 16.— .
hiAuuyal záródott m mert at iratok tanúsága merínt a vAtuosliid feulartása évi IUOO K-ba kerül K vég-halároiat ellen 15 uapou belül a megye alispánjánál Celebbetés nyu|tható be.
— Ab liira«Uták nagy ünnepi laten-tiaiteletei A kis é* uat(y tfiii|ilombau roohaxouo mindkét <>*té|éu r> órakor kezdódik. Október 4
Ax •llamart
legjobb
UjelterJadUbb
Ia*plUp
AZ ÚJSÁG.
nak. lurialáknak. liivalaluukokoak ntk még kitéleloaebb kedvatmény jár ki. Iskolák , , rakáciÓH, tanulmányi kiránduláNai HtAmára Hgyanettan magbecHlllhutetleu a Magyar Olllioii ! Villamos vilá-ghá>! Tukroa nekrények !
— A kolera ellen A pHiullgyi bitoltaág' laguldbhi ttléart kél liullasiAllilé kocsi allrgoa b»Hi«r-
keddeu ro.|ia»ouo olaó napján, aarliri.i ima 7 órakor.! ««*1 rélaméDJalle. Ai «gyikat a kórllál restére al ifjuaáni isteulisital.l fal 9 órakor, musiaí ima '/,l(l!'<<J'»i rottaut 6aaielöroll kocii btlyett. a maiikat órakor, minrlie ima d u. léi 4 órakor. Októb,r 6-én. ! kiUrtlig járváuyoa Iwtígségbau vlhaltak Kiállítására. ateIdán ro,.h«»oi.i> máaodik nan|áu: Stliacbri.t ima | TwmértUn. hogy aiokség eaetéu luiudkatló timsii.il-1 órakor, niiimif ima » órakor, miiicha ima d. u.l1'1'0 járyánykocainik St«rk<inl6iég é« kiadóhivatal Uudapeal, Klkócsi-lt 14.
inmd«uki mielóbb vállat ki. St^ény»k. u«y l«fiak, , ,,„„bln <„ll nlhalyfiro Ki t»rméM«l«.wn Illtbit- Kóbor Tamáa, Kozma Andor.
™'il5ii"'k| ¦fiSI*'!*"1 **p"*k u""lll"1"i J"8>«k"1 '¦• • ton«lgi irkiutribi.il kilogáa alá eaik. A gatdakör! K«lelA» Merkiwitó ¦ Qaiári Ödön
wIMI a hitkou*,, „„Itta, |,Uik«ü»k lahál kért., a váro.1. hogy jelolión ki magí.laló felelós 8íerlle«llú. Uajárl UŰOn.
Ml van a teJleföloBŐvel? llanlalan. heljet éi éoiua M a r.kUrlielyisig.l A pénmgyi ' SítirköSZtó tára Dr. Ágai Bíla
emallllk í^l Htavuukal n kilwl.,l,n,.t,;,Oükr« káros; ImoltMágntk csülórtóki »l«i« javasolja a városi
vállalti .¦ll-n a városi Itnáranak pínL.k, giw, miM. tauáoKDak. luigjr a mtrliavá»irhot tartotó terolntau E|6fiIflié8i árak' I hóra 2 korona 40 fillér, hogy a vállalat létnsDléiw logi akadályokba nnm'llim K kollaégiM iinit>«n rgy raklárhaljiségrl at , , „ , ,,. . . , ,
"'¦tok.....„adt. a l„l.p.ng«Hyl. Lowy'o.tkáruT!.,„lit.lt célra am.l .Ltd.kor 100 K-a, ... lón/'W^ *»™ 1 •""¦»''•• '« *»« «¦ korona,
vllltlkoió tobál lalólOii a lejal éa uocn a uaudioál | leailéaaal vi.«i«(iiolu» a vároauák. I égési övre 28 korona.ZlLAI « 0 l I. 0 N Y
HKTUBKR s.
NYILTTÉR. Látott már ilyen gyorsaságot?
l,.«llHp «tllll<< llulll'fli'lí H»IU.......lk-lll<Vll
k,'l,.>«lmn ; tmliuuu lálvKUluiu, fait • nj«k»m , ii«heteii njrllpm í« ni" iiiind'ii 'I""111 i'K« K« liogyau? fc^)»tl»ii rfolaom valódi Kai (élu MOíI-ui éi.vaiiv|>a».iillalól. • melyei 1 kor. '2ft nllárwrl vdiutm « njiitijntierlarbaii, elmúlt míihjü l>«-tog<iég«ni- i
|a| U|«¦ iror>aifij{ ös Ausllriaa rwiwri1 - vt i Th. (lunliul, n. «• k- "<!'• "*"'<*¦ W|M1 IVI'
R. WOLF
MRQDEBÜRQ-BÜCKRÜ
¦V-X
Boros Hrtur oki
s tápcaatornn össze* b«nt»l«i»it. nurutokat. dlabetest.kBszvényt, csúzt,csonU»réseket, gyermek-és alkati kórokat:
paritejidtirtalmu liéwlt
IVÓKÚRA
fUiimm
HMALIinMHIM
AJj )0AivdU~~mi*Uik.
Pr«mi<*(u»( HM
Globin
legjobb czipöMszril-ószer
a. Hall l> Co.
mindcnnomll bortlUtOKck
Mii « krA>,u>i. a, pikhrl)*«ii>Ar l- f.l.h klU'A^k lnábbA rr»»» i.rr. I^v^m 1nl n,.,!!., f.-j. #. .Lktuikkrlrok >llrn I»IIH Mtrln,.ut»pant W lUMUk ItktlrlNrl I *i>) m^bW,™ i' "'*';''!;'' • k-T^kMrlomi. '. t<ti <Tft«i. ktirl»>-u..pp» •¦•W6i Htku* >4rl.i| .ki.t' .ikilmMa&k m <ia,tv l,»t*-u
Brrerr-fél* kátniny-klnsznppiint
glfcrrln-plpurmappan
liergor-fí'le horax-Nznppant
Ara 4wib««kt>l mimttm t*JUMI TO fUtr. i,M
ily..ii,»ií1«, l«t|»trél h«i4
K.iklar Práget Béla
járkereke* és helyhez kotott telitett is izabidalmuott
túlhevitett gőzzel működő lokomobilok
WOIT araahti lurknite 10
Ai ipar *• m*zdf«zdai4t Ufi«id*«A|o««bb l«ci«tiÓMibb *• I»(m«(biihat6bb Qi«mf4p«i
18627/1910.
PÁLTÁZATI HIRDETMÉNY\
Xalavármegye alispánjának 1910. évi július hó 15-én 5467/910. sz a. kell rendeletére, valamint Nagyknnizsa r. I. varos képviselőtestületének 1»10. < augusztus 24-én larlotl közgyűlésében 87. és 69. jkv. számok alatt hozott végba-i rozataira való hivatkozással pályázatot hirdetünk Nagykanizsa városánál ürese-í di'Kben levó
9 34OD kor évi fizetés, S00 kor. évi lakbérrel javadalmazott főjegyzői;
i lrlOU kor. évi fizetés. 300 kor. évi lakbérrel javadalmazott levéltárnoki, és
|| 1800 kor. évi fizetés és 240 kor. éri lakbérrel javadalmazott egy
Írnok 1 állásra,
továbbá ezen állások betöltése folytán netalán megüresedő egyéb állasokra Fölhívjuk mindazokat kik ezen állásokra pályázni óhajtanak, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvényüket a v. tanácshoz címezve
. folyó ovi októb.r hó 2O-ik napjáig a városi Iktatónál nyújtsak be, esetleg a iíbzIujíió szék napján a kijelölő választmány elolt az elóirt okmányokkal személyesen jelentkezzenek.
Kérvényeikhez csulolni avagy a kijelölő választmány elótt való személyes i«-U'iitke*/és eseten a választmánynak átadni tartoznak.
1. A főjegyzői állásra palyá/.ók születési és erkölcsi bizonyítványaikon kivitl iiz 18X;l évi I t-c 3 ,'h a 8g ban megjelölt képzettséget igazoló okleveleiket illetve bi/.onyilványaikHt
2. A levéltárnoki állásra pályázók a születési és erkölcsi bizonyit-váuvuikon kivul kó/.ségi választói minóségnket igazoló bizonyítványaikat.
3. Az irnoki állásra pályázók csupán születési és erkölcsi bizonyítványaikat.
4. Az esetleg megüresedő egyéb állásokra pályázók pedig a megüresedő állások minősége által igényelt okmányaikat.
Kifli pályázati hirdetménnyel a Nagykanizsán 1U10. évi szeptember hó 2li-án 17344/910. sz a. kibocsájtott „Pályázati hirdetmény" ünket ezennel hatályon kívül helyezzük.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1910. évi október 1 én
VÉCSCY Z9I0MOMO,
polgármester.
Őh jajl
Köhögés rekedutg é» eloyál-
kásodág ellen gyors »8 blltoa
hatásúak
Élj
Egger
M«gfojt tiaz át kosott köhíB«al
Ae étvágyat uein runtják ös kítüDŐ
Ilitek Doboaa 1 Aa 2 korona
Próbadobo« 60 fillér
Ki és MÍtkUldéai raklir
¦ Á D O R
B«d«p««t, VI., Váal-kArat 17.
E||ir Hlllllllllllll
Kapható NarjTkanlssáa: Belus Lajos. Neumann Aladár, Keik Gyula, Szahú Albert gyógyszertárakban, Cjeltsch és (Jraef, Marton és Huber,
Neu és Klein droguákban. Csáktornyán: l*ető Jenő gyógyszertárában.
Nyomatott « laplulajdonos IQ. Wajdits Joisef kóuyvoyoiudájában NagykauiiNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 6
49-IfC ÉVFOLYAM 81 SZÁM
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦•iJiliilk hilfii ii csltlrlfthli.
r*na 60 flli.

Kiadj* :
SiirkiixUiii ii kladéklnUJ Isik-ttr
TiUfon: M|. — Hlrd«IÍMk tfljMiba* u»rinl.
A kifogásolt „izmok."
Amerikai Urél.
Hogy Amerikának csupán biiromi eró kell. nem a dolgozó ember, kiviláglik abból az eljárásból, melyet Willianm Vilmos a bevándorlásra ügyolÓ ingfóbb amerikai tiszt* víspIÓ követ. Ismeretes róla, hogy mikor hivatalba lepett, kiadta azt a hírhedt rendeletet, hogy mindon b«vándorlóuak 25 dollárnak kell a birtokában tűnni.
Pursze. hogy az olcsó luunkáHt óhajtó Hinehkai gyárosok óriási módon fnlzudullak
még akkor sem. hu talán u dolog meggy6-/odéHÜnkliel ellenkeznék, dn fiatal, egészsé-j ges mesterembereket, férfi to nói szabókat, cipészeket, takácsokat, szütismnnkáHokiU, slb. zárnak ki tömegesen, kiknek bizonyára nem kell óriásuknak lenni, bogy mustei-négűkct gyakorolhassák."
íme a néhány sorban mily osiinto bevallása annak, hogy Amerikának ntiin kell már senki Ktirópaból, bolond aki megy; boloml az, aki az ügynökök csábi tó ttzfvvának felül. Meri bizony odaát n betevő falatért verilékesebben nn'g kell dolgozni, mint ide-htiza Felhívjuk a községi elöljárókat, lelkó-
..Ilon.. Hogyan kapnak akkor ók olcsó mun- 8;(.|.|.| ,Rlli|6liat hogy ,,rr0, „ am(?riW uj a"í",'.' "'"."r" "ldS ^ 'Ínm:"^ "T» ' h,ly,.,.,-ól világaik föl a népet.
bevándorlási hatóságot, a munkaadók nyomása olyan volt, hogy most már ha nyilvánosan nem is, de azért máig is megkövetelik a bevándorlótól, hogy egy bizonyos összegnek birtokában legyen, mert nem
booftájtják partra, hanem visszaküldik, mintu''7,'07véujb»1Sgl kaiíK^aiVH?'ÍiÍ«o'tuAevk~^'xAinTrá olyant, ki csekély pónzo folytán az államnak » megfövő végreluiUsi uia-mám. Ki » kőiz«t«tM vagy a közjólókonynáguak terhére válhat. num^y válásiul Hiolgá) Appimyi Albertnek a Természetes, hogy a hajózási tárflulalok I Kos*uth-pártkörbeo leit kifogásra. Uokv siwplernber sxintcn fölszólaltak a 25 dolláros rendelet elMléD wal 'é|íMtók *¦*»» --iöi^i. * »*i«N-,11™, de üzleti érdekből a dolgot erőltetni (L' ^*[ Lwll^L íáíti SlUm^-kórvénem akarták cm inkább arra határozták el I nyek ai ükolafeutarfók által l-^kénflbb íaio. siep-magukat, hog) az európai behajózási álló- [ (ember 3o-ig !eunének benyújtandók ott a határidőt másokat utasítják, miszerint osak azon esőt- i fÍKyel«t«ni*jl «rra, hogy a végrehajtó
kiubejölt polilikai okuk
— Ab Ingyenes népoktatás A miién ét kiad'a s ma lelte kötté at flfim néut^Wolui oktatin
ben fogadjanak el fedélközi utasokat KgyitHÜlt Allamokban való szállitusra, ha azok pénzzel kellólcg el vannak látva, vagyis legalább is 46 dollárral rendelkeznek.
követelé-
nem be-
iilt fonu«líadást Mimifedolt,
l!)h). úvi (Íec«inber Al-'m kituljá, d« lisugMutjroita, hojíy t>z idol <(»vtít6lwg het»rkmó kvrvónyt'k Ur^yaláH alá vehtitAk uttin Ituttiifk A mlniszlur •• ri'ii ti elet Imii vi'KlU feltiivjii » törvénylialóiut>{ok köiigíigilrtsi t«rj»Hsiá|{ ful r4lumúny»H jeleoi^aB^I kárpoilást kérd folyüiiiüfiviiiiyAt. A fégr^haitáwi uüuiUbt fnlvilrtKOsítia ¦ itöiígaígilAbi biioiUAgoitut arról, bogy inik^ppitn Ailipítsák kárpótlás &wtegdt ai t^yes Ukolákkal ammtit
itotUtigiii, boiív í hkoUÍHulírtóK
meg a
Az orvos dilemmája.
A bevándorlási hatóság ezen sének ilyeténképen elég tétetvén, ez szolgálhatott indokul a kizárásra 6& vándorlás megszorítására.
Uj ürügyet, uj indokol kellett tehát kiHKzelni. Ki is eszeltek egy ilyent A bevándorlási állomás orvosai most már bizonyítványt állítanak ki arról, hogy a bevándorló
milyen izomzatú? „Gyenge testalkatu-o".; Schaw Heruarduak ily ciian rmm-diiji („Laok of uiusculár developmenl" vagy *ctutiliK a téniájitual fogva. M»n ai, orvosok „Lnck of physioal devflopmont" ) É.s az dilnmmAbjn vannak ai Klirticlt^lx víU^i orvosok eme bizonyítványa alapján ki/.árat teli injekciók miatt. Át orvosokkal egyiut hatják a különben egészséges bevándorlókat \Wnaa a icuton»ég it> bol v»k bitiéi áll a c Kizárják ezen az alapon mivel más indok alköcé, liol pitsazimixitikiix balások alá kerül, kizárásra nem volt található és kizárnak | Ai orvosok ma már kot táborban vannak A ezen alapon százakat, ezreket, kiknél osak l(i>ni-o» prai-paratumot illHlólog. At Hgyik fél a az a bitj. hogy Ök is szaporítanák az amerikai lakósok számát és pedig azok terhére, akik már itt letelepedtek vagy itt születtek. Igen sok tót és magyar kivándorló
gy
vÍHsza. kit vékony dongájunak
jött moat találtak.
Erre vonatkozólag özeket
ok lAborábui c«»ilaktuiik. kik nmguk in at fUÖ ás liirek Hiugt(e«Uó)a alatt Állatiak .biitow sikar" val A b«t«>g vilAg tódul odtt, ahol a nagj ludóa
]óvollál>ól már »l|utott \ i
gj R-t a Uiitoi síkor
írja egy
amerikai lap: „Ha az ily indokolás olyanok ellen irányulna, kik nehéa gyári földmivelém és egyéb fizikai erót igénylő munkával koresik kenyerüket, ugy nem szólalnánk fal
nem H marad ni; különösen ax orvon Httím ból. A btttftg aionban ordít, bög at injekció diait, mifi fájdalma i.-CHillapul A vÁrbaj
hatá» pudig
m««inarad vérbaiitak ugy mint ac eil.li«Í kftiift gyógymód bntAsi atatt. Aiaz gyorsabban Ital ti u| aisr, iltt iihiq jobbau.
.nak tartott beUg vérerei beoltottak lajmokal «k hí »redii)ény at lett, bőgj a stiniiamaa átpláoiálódoll rá. A gyógyulás ... w a fÓ. fci ei m«K híánytik a tapa-sttalalokltól. Onodálatw, bogy inig ai orvo-ti Mtak lapok i>h a napi Hajló Ín kftidntbnn Htiota épéitről IfpAttrt* kivertek at Kbrlicb-Hata pályafutábá-iák kHtdttlét, moat már hetek óta hallgatnak 'urméi»H»» \*. Kutnolv tudoiitáuyot lap inegakarja itini az frtxlm^oyt Nem akar tapaattalat D*lkHl a ta|>Holók ^re|féb«> állni, fin iuohI már lélénkea bár. d« kiboutakotik ai orvuxi karnak im «gy félénk, dl itflkÜiineretot f-«oportja. aiunly a raá»ik laborban vu. V^j vidéki i>rv>>4 járt Bndapi-ntco. liul már javában fuly ai oltás ¦ kioérleírtén, a mngfigy^lés Ki a 8i(irke doktor, akin«*k nt*id imponál a mánok fvlfo-gáj*a. fiiak aiirl. mert lekintélylAI tttármuik, bauem ¦ maga fnjévfl mert-t goudolitodui éo a maga Upast-lalalait is megfigyeli, vi a klllöac uinber oyiltau kifejeiéüt irt adoli a fóvároxi méltóbáKoa kartárs előtt, bony majd 2 ér múlva fog a világ kiábráodáluí annyira, miut abogy & már most tisttáu lát,
A tudós fővárosi dokioruak imponált a i kijttltttitée ; ugy láttáik 6 ia vallja e oétetet, de a , Biuggwiüó batáu alatt áll. amint a belegel is aiug-| gerillák a hiru praeparAtum tiitáaával.
.Vigyen kolléga néhány adagol belőle, siiviwen i siolgálok velő" Kősiönöm majd «l6sinr ónak háti i nyulakon lussek kipróbálni ¦ Mtert, nébáuy évig; eraberckfii csak kipróbált mert alkalmatuok.
P-8 a vidéki doktor at orvosi dilemmától leaujLva téri kiu városába éa nem birdeti a bitloa sikert. Nem U lem belőle se gatdag doktor, m oapacilás, se udvari tauác«oe.
Széljegyzetek.
A „Zala" f. hó 4-iki stáraábau iteraélyes elQ támadást intet a lap felelőn ainrkestlője ellen. At élők éo hollak felett kitárólagoaan. ilélŐ erk0lc4blró nyilváu buututui akar atérl. mivel « .7, K ' köt-IndumáHra hotta a n2alá"-uak igatgatónági utóiagos megrovásbau nisiesitell ama tényét, amellyel egy büutetfi bírósági ítéleti readvlketéa Tégrebajtasáoak a ni aggét Iánál oly ueuiálíaan elósegitelte.
Még jobb értés, sőt egy kis jobb itlóti is elag abbot, bogy csömörrel forduljon el at emb«r a UHiolnlen bostu éten distbajtása elől.
A „Zala" leltéről et ueoi lep meg senkit, legfeljebb oiak aton caodálkotik at ember, hogy a ,7.i\%- utolsó oldaláu azok a betDk, miiyekkel a főmerkeiilÓ dövö ran kistedre, el uem piruláik. A viselője bitonyosan igen.
Október hó 1-én megjelent stámábaa a .Zala" kom ni "illír nélkül kötli a .Zala" igatgató ságinak erélyes htngu rossulauát én a jövőre faló praeven-liv ioiétkodéfieinek a megtételét. 1 A .Zala- kovetkető oki. 2-iki ttámábau a
Htt>rkt>Httóflég időszerű [Hleatőiéggul olyao dm bymuuBaial adorálja a megreodstabilyotott Piiobel \UUI KÖZLÖNY
OKTOBEBl
J^ 1?';
U|ob igugatól. amelytől u .-,-...... ____„------- ________ _ . ______„
hozxá szokott lelUten is wnelygPhí kapna. ! királyt lemondásra kényszerítik A hadsereg J
Ai igaxgaloság rozsul, a siörkesKÖvig dieMr. oat rom állapotot lótesitett Lisszabonban h ai j,UMHter koronáért * tnolgabiroY TaVás" "S'" ..i"auí
llgjr lálítiik, hogy ai utóbbi fütyül a> «lobbi v.l»- ország mindon résziben hirdeti ft IfÖztársm- ré«i«re. Ax alittpán ruMt utultotu * álUio*pitéIx»«ti
gágot. A távirati és tfllefonöwwköUetésj WmuIi. hogy at Ápotet áuUkiUsára vooaUoxó.,11 ........ -¦--¦-*- *--'¦'¦"-4 irA—!•-»« i««.-i-t _ Ai ill«mépité«t«ii hivatal
menyére Avagy a. egésa Mik • sien>pekn..k
publikum rfciAre val«fkítOuó raegoMlá-a. a MÍníaUk MŰubon között megszűnt, a posta en távíró- j k*^u Jj;;*"^'-mogult ii augurok ómenéi™ keiét uoríUuak ét, hivatalokat a fci.tonaság tartja megszállva, tuuiiolvogiiak a t c. olríKÓkÖxótttiég riaifilAita feMt.
Polgármesterek gyűlése. Vasárnap Imi ISzomhalbeheii ¦ r. t. váróitok polgármealereinek
A* a levél »e épei) megvetendő, ameljrbeu uagyitágoir Finchel Lfljoit urat a .Zala" igazgatóját a magyar ujnágkiadók or«ágoa mórnUéga értesiti, hogy a ftiovebfég valamimányi lag|Aul lAlaMlolta meg. Kit a l*vel«| a „Zala* dátum uúlkQl kötli, i (•élűm a .Zala" iuteDcióihoi biiuiiyui.au uhu kvadráll. Kapott at igaagaló iir egy máitik Ikreid is. ununk j meg a Urltlma in-in t-p-'H wtak a dátuma k vidráit i Jrta pedig fit a luvelel a uagykauixitai kir. járAít-biróság. Ki a leiéi iinyhagyja Nagykanim vin>» rendoríftkapitAiijának. hogy ai olóveielteléi. terhe alatt megidétcll. de meg nem jelent ígasgató urat t» hú 3-áoak reggeli í> órádra Allitba a biró.*g *lii, liogy a reá jogerősen kirtiabod |iéuibQiitet^i,t vagy rituu** ki. Tigr Ilije le.
Ki a levél [mmu n«m roll épen .Hl ideál Í« ni útiig íokotutl erkdlr*i tartalnwi déh biiouyiliMtn.
or«. xioroUégéii.fk gyOtéie. Nagykanitaáról. — mint j értoxOlOiik Vécxey ZHÍgmoad potgarnietilxr, Di*Ak : Péter rt>i.dórfdkapiláDy fa Kírnly Sándor r*ro«i
méruok vu«zn«*k aion részt.
— Ai Iskolák a gyennekssanatorium-
ért A ..(iyenm'kr.taiialoriuin R^ytutQlef 6feni,éxw
[íei ktirmAiiytflta nlatt arra törnkstik, hogy negila^gnt nyujtxoii aiot tteuyvetid Hiegény beteg kiadedekoek, akik mn»t éirnl-é*rp «*t én pier Hutmra ^Ipuiittul-uak kullo ápollb Itiáuyábau Niuca a *Ü4gOD irgal-ma«^Ég Mubb én megholóbb. mint amoly a sifgéoy buteg gyt*rin«kfk Agya fúlé baj lik ! Kit>i> iiiagAimlOH fvladfit t'rrtukébeD fordul raoat i»?gitaégért a u*>mi6t
*ftllá«-
muukA^ailiot : a Ufii i gyerineksiaüalonum korniányiósAga. iiiimturiiiin
- Istentlsstelet Ai itr. tHinpluiiibaa a péntek mü istuütísiltílet í hó 7-étól keulve t további iDt^tkrtiiésig fél ti Arikor ÍDg kttsdódui.
— KanlmtAl vásár. HMfio í. hó tO-éu
NagykaoiiMán ormAgos váaár letri.
-- Kolerariadalom a Déli Vasuton-
Tegnap d. n. h Kiidn|iH<t(rol jövő Htttuiélyvouat III. os«(AlyAliaii utuolt Kíbk JAaovné iHteoyuí •mmud;. Hlta akart utaxni. 7>alaüiwut|akabuél hirtelen rowxul lelt. Nagy rÍKtlutom tAinadt t-rr« * kupé utasai köxolt, mert aít liiitúk. hogy kolnrai^HitHl vanuak nif»mb»u Kgj utaa rOg.ün jnleuténl tett. mír« a kajiintai TUuUMiMiiá<itM érl«niti>tték ai ewtrAI a reodorségM. Bili KAruly Jr. én Outia Lipót dr. fároiii orvosok én fgy reud6rlÍHit nyonitiaii m^gjuleüt a Tanutnál. At 1 ulaiKili axt AllitotUk. hogy KiMinéhAarf in a kupébau. ''| Aionban ai atHXoay uxt Ugadta éa a kal»ui *v> akadt lj sehol ilyesuek uyomAra. Ai M»>oűy bsvalláw menni tf|nt garcHH. w hélliurulja noiü volt. htaeni iJalt
U6ster*! rlaPjAn moM 8-taÍtél< folVk » '»nuló'fl«H»K !*örétw'p. ^ ^0^órbip(Tlüjnb*n"'"VJav7.i" éi "Vém^új. 'Tt
I hnirv ¦ tttaai.il v avari>i»tr..L uiin.lnriiinn mulAhli rJ . .... . . . .
m«g«pnhi>l« leitjren bmlon fdl lk
aiial a ktrulemiiiel
HÍREK.
Október 6.
,M,pi,olu|, ,„,g k„|ertl. A, „B,oot
gp j lovíbb „,„„„ _ kolitub.-n i> alig roll id.jok 'a
fordul a Iljrermvkataiialonum korraánjiosága »*ro»iiuk [ (j|)kl(|r|)tl||k , vj„g,|,ir>, m»n , ,0D,i ,„,, ándulá-koi6liség^bei e< Ring a t.n»loif|uk«Klioi hogy ni- blu ,„,, A Mm}ai í6|,ilo lá,iri,i Arl«.il».l kapull liány nilwrel a grerroaknaiialoriumok lelMileaíbíi „ ,KtrM bog) „ „,,0UJl 5 D,pi(! or„„j MOjiJe. bouájáruliauak. A gjO|loll tano* hliaolotMn ;,u hl)|„IM A k éb,u „,„„„ 3 kloil„it dwin. láló .ekrt a lamuléielok tanárai- <¦» luitöllAI' n«iát»*k é« Rali Kálmán orftwl f.10,,.1.1 alal. ét iiKjraiicok ai itkuliklim kall a M, 6kel „rl,oi M fillé "
lehet át re ni
I begyújtott ö>.3iegft' áUxolgAltatni Hiiid^ii fillér,
ni«llyt»l a gycrmeksianaioiiumot siolgálta, örömet é» — Kolera elleni aier ICgv érd«ke«
áldást fog fakaitttahi. K«||iÍT|i)k íárostiuk lanuloilju- MjflgyxéM olrantmik valamelyik nap a kolera nAgát. hogy a legmelegebb énieklodéiwel támogaHKák lé»ér6| Keleaégem nagyapiálól üUrmatott köu
raji
Fekce lobogok., l,nKe, . bhufl. _ A V^'^ZZZ^Z'v^^i jSE | ^ZZT ' 'T"T "'T '""'" ¦"
lipp köíönyőSCII meKJ reggel napi utUllUjira i t,|„,„,eblj legyen I ' Htstorm PragmaUca Regm HtMganae rlmn
A nehéz megéllietia »li|< enged neki idót, — Mérnök doktor Bodó Henrik nagy- konjfbe bejegyei»e Uláltam szósterinl e feljegjieel:
hogy vissKapillanlhasHon s történet letQnt kanizasi fegyé»zmérnok_ a budapei.li mieg;eleiueii .Dr. Ur.y Jáooa FUrauya megyei fJ<K>o«iiak kolan
napjaira ns alakjaira Caak a tanuló ifjuBág d»kl»"á •'aiiat,.u ! elleni 18.8-ik évben ozerawrnél tobb«tor sikerDIt
(J»ak m !, uomokkell gyűlnek a kese.n köI,„ aiM„TLi Hornig Kár'ly .estprénli *.; .Bp. 8|„r, ,.ler anlpbnn oainphoral, « dr.
í?^:."1!^.?"^ ™,l!'dr KirdTdl.'clí'r^lepp!"-
t^8 a hónok diüfitrlrii halála sajtol ki latlan lionftuzivokból.
\i orószak dic»tcleniití akarta tenni
roin- ¦rröl ax ÜrsiAgns Katholíkus Sxövolitég levélben érleHttették. - 6671 Km,y
s;
eHleadö lelt el a tereintiU
volt
durva hatalom a nj^y^unnk akarta átadni | ¦; ji^T ^7 l""e«xt^dő V^n^Á.'ib.ii'' bitófájukat, mi csókjainkkal balmomtk cl. ).*,, ulioltott két nipi.au a lfBre*k«d«lnm lakleló i>r« Az aradi Golgota iinm/.iMi Hzcnt hely, am.'ly-: m«nliiuin loljeatiu megakadt. A templom alig ludu ból nomzeti nn'nyi'k fukadnak órökkön-öröklíiV | b«foK«lui * hi»ókft, noha a uagy toraplomoii kivRl j pettyem
Nagykanizsa vár oh iskolaiban e napún j
iiuepi Uga« imahái is axolgáll* ax Ajtatoxüágot
-------- ¦ — --¦—---•--¦• ¦ ¦¦"''"¦¦ i Nagyoo »ok idtutau érk^xett haxa mlllok. rokouok
ax előadásuk uanetelm*. A legkisebb gyer- |Au>g«tA»Ar« » magyar A» o«trtk fővárosból k KI
miknek is elmondta tanítója, hogy " ......
vértanuk napja van
én a ft-lHAkcrcHkcdcIiui inkülában iskolai
g gy |,u,g.ií«ir. . ,,„„,„ i, o.tirtk ro.áru.ból i. KI
ilója, hogy ma a {tollak ragadiaiva a páratlan aiép iMieniiaiieleiiol. A ^gimnáziumban melynek énekkara lelkit megragadó. ájlataHágra k
ünnepet tartottak, miután cl^bh n'qui^nicn jelentek me^ a templomban. A városi hatóság it) lerótta a honfibánat ufóját a Kerenu-rendiek templomában. ' ' ' '
megjelent.
nol n gjászmisén
hangoló
ni énekkel lágyítóit* irixg at embert
Ti> cwppel egy autlali kanál viibeu ragy cukrod ¦Mfeaiii kell akkor midőn a bumené* mutatkoxik, ha pedig a kolera beáll, minden negy«d órAbaa Ux o««ppe[ egy kanál langyos theábaa kall Vfuni ax ixiadkUt eloidéxui '
- doktor kV'tidtt Józse KoloiHrárutt
a logdoktortUiist A ittn'kvö HHgédjitgytőben ax i*ljö-iióLi^aig*Ui egyik )>A** muiikását
- Segedjemraó -
il »tye<J|egytA a napokban l^tle le
g vendő modern
lát|uk.
Betöltendő állások a Tároabáaán
Nsgykauitsa r I. városnál ngy fóirgyiói, egy levéltárosi és fgr inioki Állás liatolleDdo. A főjegyzői
gy g , u.
itivekel Karlachmaroff Iasoh Itkánlor. akini'k jálbU egy féi ér óla, a levéllánwi 2 e» óla, at irnoki metri énk éa tei ilé iláhít ll ekiláll ké h ó dt Koloó ft
mesteri éüek. is zeuei izléae világhírt atertell oeki; állás kéí liouap Au üresedett meg. KnlouSseo fontos uira dicaéretet, rnsgutUláat szerzeil a Irai.iiK.i izr. é» «urgo« volt a lójogyzíi állás betolléae Nem <suk laleou.ztelBtnek. , ,Ierti mMÍ ,IH||,„|„ ., ,gy,„ uiiárw>»ok éa a polgár-
— Sümeg foreáltukolája. Sllm.'g.....u.lv..' m,.|,.r. sol a fok.piUny ia leleiues miinkaazaporo.
levóleg t o^zUlyu alrntliskola áll lenn. A város I dással lerlieltelett meg, hanem mivel a fójegyzí a közönaegen.'k he óhaja, hogy etl a 4 oszlályu iskolát polgármester helyolleu ia. nélküle a polgármester p„rt, ... .... . ... .... " osiláljina om«I|« M a kölokUlásllgyi kormány még bivaUloe teendők miatt városi fontos érdekekből
¦- Portugália köztársaság. Portugália., A kép,i,.lot..«IM ,„„», kérvénnyel fi.rdífll a kormán) -1 Wm h.g, li.tl. el eg, napra „.....ulál. Tudomá.unk
l)an kitört a [orrailalmn. a kúlláraasigl part hoz « lárgybu. kiinulalva ai I.-UI. leileaztéaének <w arról is. bogv mikor betegség miatt otlbou uralomra jutott, melléje állt a haiUere.g. A |««kwgea m haitno. vollál. 80in>g kóz«ég kérelme maraJt a város polgárme.loi... nem lévén, ki helyette forradalmárok a királyi palutát iiHtrom ala '"""*,*" ""1|t"")10". "tért hisstak. hogy a kormány. ügyeket intézzen el, egé>z s»reg akUkat vittek vették, bombázták ¦ a" kiralvl elfotrták ki- !!«i'" .,f "™rk6"1!, "">* '«lje»iléae elíl. hauem lakásárs és kény.zerolt . beteg ágyából kikelve Iriilini -1, l?« ¦• ' ¦ . i ¦ -i . i ¦ 1{I" tolh»"l»í rtlr"l üoii belül felállni, a kérféuyo- !azokat eliutétui. Kiván.toa hogv ez m egéazregtelen kiáltottak a köítarHanagot. a királyi palotára '.„t 4 o,.iál,i. hog, . reáli,kol. fíreáli koU.á legyin. ! áll.pol mielőbb meg.tüuion *
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
OTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt:
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBgR 6.
U|o. lpv«. utWI . l^rísebb lh.^U..!kiMiMk a ko.tar.Magi lobogót. M.nuelf j OJ /^gj**, >* *gj*kta.
boiii aiokoti felUteu i« eraeljgést kapui királvt lemondásra kényszerítik A hadsereg|.^„megvásárolt. , Nosilopj (íá.pár (éle házat
ostromállapolot létesített Lisszabonban s aj llu,IHMI. k„rolláírt a aiolgabirii |,kás «, |,i,tUI ország minden részében hinleti a kózlársa- réaiéro. Az alispán most utaaitotu a államépiiésieii ságol, A távirati és telefonösszeköttetés | hivatali, hogy az épolei áultkiUsirs vouatkoióau
Al igaig.léság roasz.1, a szerkwztóuég dicst ügy látszik, bogy az utóbbi ílllyill ai elóbbi ifin
mögött .i augurok öaaaeaézve keiét
mosolyognak i 1 c. olTUákSiöuség inifiliM fcMI.
hivatalokat
- Polgármesterek gyűlése Vasárnap lesi Siomliatheh eu . r. I. városok polgármestereinek ,. lom. «STi.|.égének gynlése. Nagykaniiaáról. — mim A. 1 levél ae ép«D megTeteoifo, amelyben Mmalauk yém) Zsigmond polgármester. Deík nagjaágoa Fischel Lajos urat a .Zala- igazgalójál a píu,r „„dóríókspilány és Király Sándor városi magyar újságkiadók országos szoietsége érto.ili, I mérnök ie.zi.ek azon ré.zl. hogy a szövetség lálasiimáuyi tagiául válanioita — A> iskolák a gyenneksianatorium-
meg. Kz, a levele, a .*.»• «..... .«..• ^ ''f^±^S^^Z^>X^'J^Z
dátum a .Zala- intenciód™ bizonyosan nem kvadrált. »" '^ ^ j^ ^ ^ kötoklalá.llgy Kapoll ai igaagaló ur egy másik levelel is. ennek J (M k„rol,,l).„„ „|,lt ,rr, |Or„l,Mik ),„„, ,
hogy a reá jogerősen kiaiabnll pénzbüntetést vagy lse ki. vagy aljé le.
Ki a levél persto nem volt épen idealismuiig fokotoll erkólr.i larlalm.r biiouyiláaára.
HÍRE K. ~
g a tartalma nt-ni i'P'-tt i'J«ak a dátuma kf.'lráll yj Irta DAdig etl a tuvetfl b iiagykaimxai kir. tárád-' akik birónág Ki b loiél Mi>.gllB(;j|a NanykBliitsa »íro« r»udarWkapiUny4nak. hogy .1 i>l6v«irtl»lé« t«rhe alatt itiBgidétoll. ilf míg linu jelnul itr««K«lö ural lió 3-áüak rtggfli !) órájára állil»a a biró.ád I
on ain. m-nyvi-do §iegény tmteg kÍHdedekoek, L úAI é ll
most évról-évre ezer éa ezer aláinra ápolás hiáuyábau Ninca a világon
trgal-
mag'ág slehb és megbslóbb. mint amely a szegéoy
beteg gyermekek ágya fölé bajlik ! Kzeu magasítói feladst erdekében lordul most aegilségért mindig hu éa oniHlen munkásaihoz :
— Istentiafltelet Az ur. lemploiiiban a péntek esti islenliszUlel I. hó 7-élol keidre . l.i Tábbi iolétkedésig Ml ti órakor fog keidodui
— Kaninai vásár Hétfőn f hó 10 éu Nagykanizsán országos vásir lesi
— Kolerariadalom a Déli Vasúton-
Tegnap d. u. a Hudapeslról jö>ó személyvonat III. oailályáliau utaiolt Kiss Jánosoé leteojel asnony. Hala akart utalni. Z*laatenl|akaboál hirteleu roaszul lelt. Nagy riadalom támadt erre . kupé utasai között.
meri atl hitték, hogy kole tt jl
p
gy Uiil vanuak oiembeu
ttgj ulaa röglóu jeleuleBl telt, mire a kanilnai vaauUlluuiaslól érl*tnilelték at ttwlról a rendoraégel. Báli Károly dr. én Ooda l.ipól dr. ráro>i orvonok
— . e, rendőrtiszt nyomban megjelent a Tasutnál. Az nemzet 1 utMok ,„ állllulták hogy Kiaané hányt i« a kupéban. u|1|llIMl | Azonban az assiony eit tagadta éa a kalauz se akadt itorium kormányióslga. Aím1|o| j|Jeaűek u,om,r, Al aa,zony bevallása sterint köiokuiásllgyi nnuisilerlum engedélye j „ Orc„ „ W||luraljl WI0 ,„u, hanem IdUll s folyik . l.nulólíluság körében1. igvomorbáui.loinban azeuved éa vérszegény. Az Z'1,1 orvosok sem állapitoltak meg kolerát. Ai luiony kfrelemmel |0,,bb ulaiott -- kolíiuben i« alig Toll idejük '•
ue».lóihei a gyermeks bIIÍb- kk
fpJ gji jr
hogy . Megéuj gyermekek ii.naloriuma megépithetó legyen Kiutou ín aizal fdl Hk k
gp g
fordul a HyermekBiaualoimm kormányió.ága Táro»uuk kóéh fól lfjh h é
y yg
koiónségehei M fóleg a laniiloifju»ághol hogy né-hány fillérrel a gyermekalanatoriumok leleailéaíbet bottajárulianak. A g,O|lótl o»teg íelltlnletéaére aiolgáló l.ekel . taniuléutek Uuárai- é» l.nltóilól lh i
doktoroknak a vizsgálatra, meri a vonat már induló-
kapoll
,„„
Október 6-
volt A leleiiyoi fóbiró távirati .trol. bogy az asszonyt 3 n.pig orvoai Ivetté A kupébau utatolt 3 kanilaail
, , . . , . . , .....------— Rátz Kálraáu orvosi felügyelet
lehel átvenni és ngyancaak az iskolákhoz kell • f0Kj. ókel tartani I begyűjtőit összeget áluzolgállaliii Minden fillér. ™
í melljel a gjerineksianatoiiuinol stolgália, örömei és — Kolera elleni M»r Kgv érdekes régi
áldáBl fog fakasztani. Felhívjuk városunk lanulóilju- feljegyléat olvaalnnk valamelyik nap a kolera keie-ságát, hogy a legmelegebb érdeklődéssel támogassák lúgról Feleségem nagyapjától saérmazoll könyreim a gyermelizau.loriiim vezelóinek törekvését, hogy UMI _ m0IHtJ, , feljeaytesi beküldő levele — városunk gyerinek.z.n.toriunii g,o,té.« minél jelen- ^ ^^ p,^,^ Re/,HÍ fÍKItgariM cimt
könyTbo bejegyetve találtam azószeriut e feljegyzési :
Fekete lobogókat lenget ____..........^
nép közönyösen megy reggel napi munkájára.: t,k'enyebb"íegyén !
A nehéz megélln'téji alig enged neki idol, 1 — Mérnök doktor. Hodó Henrik nagy-
hogy visszapillanthasson a történet letűnt' karnisai vi>gyéazniérnök_ a bud.petti niAegyeieineii
napjaira e« alakjaira. Csak a tanuló ifjúság doktorrá "ati.totL
lelkében lángol a visszaemlékezés szövétnekn. K.lh.iTi„ n ni "Hl
,, , , .,, .,1 , „ I BSIIlUIISUa naggJUJt'8 vedAnr^ni n iiua^iuBi 111 i«f)«.
vesiprémí éa! adjik el s elnökaégét!
Osak az ó szemökben gyolunk a keserű k0Ii,| uj«bl»«ii "H*r6 Hornig Károly könnyek, amelyeket 11 szabadságharc elbukása Hoasiu Vazul dr. lugoai püspökök logi és a hósóli diostelen halála sajtol ki a rom- ""ól az Oratágoi KatholikuB Szövetség latlan honfiszivekból.
Az erósiak dioslelentié akarta tenni hősök halálát, <le mi glóriával ovezr.uk. A durva halslom a megvetésnek akarta átadni liilófájulat, mi csókjainkkal halmozzuk el Az aradi (rolgola nemzeti szent hely. amely ból nemzeti erények fakadnak örökkön-örökké.
Nagykanizsa város iskoláiban e napún az előadások szünetelnek. A legkisebb gyermeknek is elmondta tanítója, hogy ma a vértanuk napja van
,Dr. Vrtj János Rarauya megyei foorvoaaak kolen elleni 1848-ik évben uieiBteruél lobb>iör aikerlll orvoai jegyieké:
,Kp. Spirit aeter aulpburi canipborali aa dr. uuam Laudau iiqo. itieden dr. unain II. Trae raalorei dr. K. in. d. ad utr. scholera cseppek."
levélben értesítették.
— 6671 Knnyi eszleudó U.ll el . teremtés
és S-áli) .1 íi,71 esitendó Újévi Olinepe. Az ábital bau eltöltött két napban a kereskedelem Idkletó ere
uiaiduem teljeseu megakadt. A templom alig tudta 1 ~ Segódjeiryflő
' ' i a hivókel. noha a nagy templomon kitol j petlyéni
Tii cseppet egy asztali kanál vízben vagy cukrou bevenni kell akkor midón a hasmenés mulalkosik, b. pedig . kolera beáll, minden negyed órában til eaeppel egy kauál langyos theábao kell venni .1
doktor
N k
1 iinabát is i eu érkezett hala laltrák
ai ájtatosságot uniók, rokonok KI
voltak ragadtatva a páratlan szép ialentiazteleltól. A fnginilláziuniban melynek énekkara lelket megragadó, ájtaloasigra
iskolában iskolai
i'lóbb lorji)
reuiiii>iiii>n l,qm men

y gg
hangoló múvéui éneiket lagyiioiu m»g ik Khff I lóá
08 a Ms6kereskc(li-lnii
Onneuet tartotlak miután
ünnepei laiioitaK, 111 maii q
jelenlek meg a templomban. A varost haló- U|r, dicséretei, magastlalásl Ság IS lerótta a honfíljánat adóját a Fereno-{islenli-llelelnek.
H^M.JÍ..]* A....,..l .__^t _ — l. I I -l-t— GAm**
g *IivHk"1 KarUchmaroff
emhe
apukban tutle le Kolozarároll lorekvA segédjegyzóbeu ai elj6-igaigaláa egyik jeles muukáiiát
a iogdoktorsliHI vendó modern láttuk
Betöltendő állások s yároahiaán Nagykanizsa r t. városnál egy főjegyzői, egy levél-
rendiek templomában, megjelent.
hol a gyásztniaén
tárosi és egy iruoki állta boUllendó. A rójegyiói
Ijeon lókánlur. akinek , állás egy fél év óla, a levéltárosi a év óla, ai irnoki világhirl szeneit üekijállda két hónap óu llresedelt meg. Knlóuösen fouloa izerzelt a kauiihai ízr. és nllrgóa volt s lójegyiói állás betöltése Nem csak aiérl, inert nélküle ai egyea tanácsosok éa a polgár-
— Sümeg főrealiskolája Hllmegen tudva- 'melér, •!•<¦ « főkapitány ~'is lelemea miinkaaiapöro-levóleg 4 iiMUltu alreáliakol. áll lenn. A város d«8s«l terhelteiéit meg, liaueni mivel a fójegyio • | koionségéiiek hó óhaja, hogy eil a 4 ostlályu iskolát polgármester helyetleae is. nélküle a polgármeolor . B ositályuvá amelie fel 1 köiokUlámlgyí kormány még bivalaluB teeudók miatt városi fontos érdekekből
- Portugália köztársaság. Portugália-^ képviaelóleslolel moat kérvénnyel fi.rdull a kormán) - sem hsgl balta el egy nspra se hivatalát. Tudomásunk ban kitört a forradalom, a köztársasági párt boz e lárgybau. kimutatva ai iakols leileatléaéoek tan arról is, bogv mikor betegség miau ollbou uralomra jutott, melléje állt a hadsereg A ] »"""*(I« "• haainos voltát. Sümeg közaég kérelme maradt a város polgárniralor.'. nem lévén, ki helyette forradalmárok a királyi palotát ostrom »1, '"«''%*" m^"/°". "é» l"7»"., hogy • kormány I ogyeket intézzen el, egé.t sereg akUk.t vidék •»iiik 1. 1 ¦ i-i i- -1 . „ ,,, i- Inéin fog elutrkóiui auuik laheailése elöl. h.uem lakásár, és kéuysieru t a b«leg
vettek, bombáztak ; a királyt elfogták, ki- ,„,„ MMH rövid időn belQl felállítja a kérvénye- j ..ok.t eliulé.ni. Kívánatos hogy ei kiáltottak a köztársaságot, a királyi palotára lett 4 osztályt, hogy a reáliskola [óreáliskolává legyen. I állapot mielőbb iiiegaiouiou
kikelve
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAN "- cigarettapapírt vagy hüvelyt!
OKTOBÍB 0.
[elsőrangú fürdőhely
R.WOLF
BIZTOSAN GYÓGYÍTJA
b tápesatorim öaszaa bteit. Hurutokat. dtabetest.kOszvényt, C8úzt,oeonlt0réseliet, fcrermelt-, *e alkati kórokat.
IV Egntten altaHkus. kaiyta-A ll C. ° lariSjMtartalmu héwll W~-
SKKlias&
A türd<J*i>imlOUfiUmTmm*ÁMlk. 'Mi KH)óifcLtW
MRGDEBURQ-BUCKRU
Boros flrtur oki. itptumirntk, Járkerekn és helyhei kotAtt telített ét szabadalmazott
túlhevitett gőzzel működő lokomobilok
WOLP erWtM utrknito 10 — 800 Idtrillf.
l«gc*idaaágo«>bb. Uf1ariöa«bb «a Ia(m*(b!lh*t6bb Oz«m(ép«L
Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal
Or. Oetker-féle
sütőpor?
A
Dr. O«tker-fMe ttttöpor
oxy tókeleles. liyiíii'iiikun. tvi orvosok állal legwpípgi'bbon ajánlott
K^y tisomag ára 12 lilU^r ós ogy Vj k|< H/.áaiára iM«8ilói'r6k larlalmaz. Mindenütt a h'gjobl) fQsziT «'^ drogun-QzliítrkhtMi u 87.áinUtlans/.or bevált receptekkel egyetemben kapható.
Globin
íCzipötiszNtószer

S. Hall 1 u. tyárlmtnya.
^ ^mimlriincmU bürklüii'Hek Kcrger-fóle kátnlny-kénszajipunt
X * X
a x
x x
Horger-lVle glycertn-p'p
le borai Hzappant
Ara Iwtbonktnl
i*1»U Oll
wtbonktnl sIdIm MUMI 70 III*f. !».<j
U) htl k** ¦ i^ppk
CiM|.
Itt rtiikUillUMN A •trpr v >dj «?6 ¦"-''.......*-r
* r<nM4|<ii .....llAk«tt hMaaátktl at
K'M* ll *
iia'ikiiiAiirriv»l t >rau tnnwl
*ft- »¦¦-— 't,n w ikor^ t I Tim.afc
N-«vb»n: O. Ball *Lomp , -W1«'D T., !b«rstr «.
vv:.vÍ-„,-.rv„.",,'^:í^vlív.Tí;.'j:-,v.',4.-„!V."í
MHUr.ikU.
Ruktár NunykHii Priger Béla k.vójí;
m
*
A legtöbb kiállításon legelső díjjal kitüntetett és első orvostanárok által % ajánlott, kitűnő minőségű m
Esterházy cognac
mindenOtt kapható I
Ai
&3S
Esterházy cognac
W& a közönség kedvencz itala! ?tü
Esterházy cognacgyár
Központi irodája:
TKI-EFON TELEFON
3«-«- BUDAPEST
V., Csáky-utcza 14. sz.
x.
X
3IC
m
***
Nyomalolt > lapluUjdutioa Ifj WajiüU Jómuf k6uy?ayomilijábaiiNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 10
4g-IK ÉVFOLYAM 8a SZÁM
HÉTPÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
hitléi ii cittirtUli.
I ifik: Kg*., é.ro 10 ¦ 9 korona 60 AH.
Kertrnt Jiuef,
Sz«rkitztiié| ii klUéklvtUl liék-tér I
Milyen szőlőtermés várható ? |'^.a ¦"«<>» '•""S "**'¦¦;de. «*rt ,h.&
* ' több eső nőm lesi, J« lalnósegü bor romél-
Alkaluiunk van a liivutiiluHan fuldol-1 hetó. Horsodiueflyében 18 lit., (lőmórmegyó-gozotl jelentések nyomán a következő ada-|ben 15 hl. must várhaló, kalászion holdan-lokat kozólni az idei magyarországi szóló- ként » hegyi szólókben, nlleiiben a homoki tormásról és sík vidéki szólókben csak 4 — 5 hl. Itor-
Jiudaposti kerületben: (Pest-Pilia-Solt- kereslet élénk. Az uj mustot hektoliterenként Kiskun vármegyének, biai, gődóllói, monori, 3(i — J>0 K-ért viszik, föjty birtokos 2UU bl. ráokevei és váci járásai, Fejérvármegye) ni must termését a napokban adta cl 50 K-ért. beállolt esőzések következtében különösen a,Tareali kerOlol: (Zempl.'n- /•» Abanj Tornavékony héjú fajiak bogyói megrepedtek s' vármegye.) A szólók állapom esős időjárás rothadnak, mely körülmény a minőség róva-1 következtében rosszabbodott, » bogyók rot-sára megy s a szüretel sinllelni fogja. Az,hadni kezdtek, de szeptember közepén uj bor ára 36-((0 K„ óboré 45 —7U K.,
idei inuHtrn kötések. A
elóre SB-40 K-ért költettek
időjárás jobbra fordult óa kedvezően hat a szőlő érésére, lleregszáiui kerülni: (l)ereg-,
borkereslet élénk. Szegszárdi j Ung- és fízabolcsvármegye.) A ki'dvezó idd-á kk
kerület: (Tolna- és Soroogyvármegye ) Terméskilátás nagyon gyenge. Holdanként átlag li élht
járta következtében a roltiadiU megszűnt h a 8/ólok nagyon szépen fi'jl<nlnt.'k. A in>-nnyi
g y g p
, remélhet 3 hl. Idyi borkészletjség kóaepe««n alólinnk. a. minÓHég azonban igeu osekély. ára s terroolöknét 40— 60 K. figen jónak Ígérkezik. Uj borok iránti keres-Ai uj boiokra 36 — 50 K árban történack' let igen élénk. Szilágysoiulyói kerület : kólések. Péosi kenllot (Buránjavilrmegjo.) [(S/.ilAgyvániit)gye.) A szólóm az utóbbi idó-Steptember hó elsó felében 6 napig tarló ben kodvozó idójárá* voli. Állagban lü bl. ók ók termés várható kai. holdanként mustra
p pg
esótések következtében a bogyók nagyon ter aó ka holdanként mustra
iMgteltek, minek kövotkeztében sok helyin Sü - 44 K-ért tSrténtek kötések Pozsonyi fel ii rupedttztek s unnok következtében lP é M
rotbadás ú sok helyen kezdetét vette, mi szüret kezdőiéi sietteti. Must ára 44—50
hl-ként. Ennyiért veszik Is a szüreadó mustot vagy kierjedés után az uj
bort
a kerület: (Poisonj- ta Mosón vánnogye) A IszAMfürtölí azripnn fujlídnck it^yftii. de a sok übÖ miatt a fúrtok nagyon rothadnak, & BzólÓmoly kArtftttílei i» niiiidíakább szembe'
sepróstól. Tapolcai kerület: (Zalavármegye.) A szóifik fejlódésében a kedvezőtlen, eafts időjárás miatt a rothadás állott b», Á
j lo », nfi
sen a jégrerte szőlókbeu. Általában gyenge termés várható. Horkeroelot élénk. Borkéű-let igen osekély, óborokért 48-56 K-t adnak. A korán loszurelell (rothadt és jégveri szólók) szőlők mustját 28 K-ért «dlák el, a rendes időben szüretelendő mustin máris 40 — 44 K-át Ígérnek, l'ápai kerület: (Veszprém-, tíy&r- és Komáromvárni«igye.) Miskolci terülni: (Borsod-, (lornör- és Kishontvármegye.) A nagyobb esőzések következtében különösen a vékony liéju fujok rothadni kuzdtek. A szólók éréso előrehaladt. Ax esótés a várható mennyiségben és némi-
a gmoly ei s mindinkább szembe
tűnők. Általában gyenge termésre van kilátás. A borárak emelkednek. Nyitrai kerttlet: (Nyitra-, Hars-. Esztergom- és Honlvármegye.) A nagyobb caózés folytán a szemek megduzzadtak, sok helyen a bogyók megrepedeztek és ennek következtében a minőség ősökként. Balassagyarmati kerület: (Nógrád-vármegye.) A szólók jól fejlődnek. Az osós időjárás következtében » rothadau tett némi kárt. de azért a holdankénii termés átlagban 11-13 hl-re tehető. Borkészlet osekély, ára tartott és 40—53 K közt váltakozik. Egri kerület (Heves- ón Jástnagykun-Szol-nokvánnegye.) A hegyvidéken a termés ugy minőségre, mint monnyiségru nézve jó közepesnek Ígérkezik. A stőló érem nagyon elóre haladt, ugy bogy néhol a szüretet
szeptember hónapban megkezdték. Az időjárás az utóbbi időben igen kedvezőre (or-dúlt s ha állandó iu marad, igen jó minőségre lehet kilátás. A sikvidéken is jó közepesnek mondhaló a must minősége, de mennyiségileg itt kevés termésre van kilátás. Kecskeméti kerület: (Pest-Pilis,Solt-Kiakun-vármegyék abonyi alsó. alsódabasi, duua-vcosei. kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegybáiai. kunsxeiümiklóai snagykátai járásai. Csongrád-, Békés- és Usanádvármegye.) A bő eaiiés a bogyót meghizlalta ugyan, de a mellett rothadni kezd. Uyenge középtennés és jó mioó-ség várható Horkoreslet élénk, óbor 46-50 koronáért, ujbor 3r> —4)2 koronáért kel Szabadkai kerület: (Bácsbodrog és Toron-Mlvárniegye.) Az eső igen jótékony hatással volt a szőlőre, a bogyók rendesen fejlődünk üa a száraz és meleg időjárás tovább tart. ugy a osekély termés mellett még közepes minőségű bor várható Must kereslete igen élénk A bor ára emelkedik, több helyen már meghaladja a 40 koronát hektoliterenként Harosváaárhelyi kerület: (TordaAra-| nyos-, Maros-Torda-. Kolozt-. Sxolnok-Do-Iboka-, Beszteroe-Naszódvárjnegye.) A pero-noszpóra pusztítása minit a szüret eredménye nagyon gyenge lesz. Akik azonban idejében védekezni tudlak, azoknak szépen érett a szólójak. l
A postapalota.
R4gtm vajúdó Qggyöl foglalkozott i péoleki , mely ueiucuk magiért i pooUbirttklok célsEerQ tjlbuljezése miitt fontos, hanem a rároi helyes irAnyu fajlóJáin tukiutfLebeo ia nerotelea. ! A inai roiianl poaU áh Uviró biraUl oAIlMrfi
I el hely utómról vau sió. A váioai Lauác* kérrioojel járult a kartwkedulumilgyi raiDÍstUrhei, ki «I6ü kifejti, tiogy a jöleültig fenuálló posta-, Uiiró- é« ttílo/ouhiíiUl elbelyeiésére siolgáló épQlet nemesik . a kor i|{tínyt4Íutik oera felel mej, tiuem ugy a» Állami, valamiot a város köVorgalmi érdekeinek Kyorn iú pontos lubonyoliUaára ia Ulje»ea allulmaUtii.
(tfldő)
Köhögés, ¦zam&rk.öHögés, Influenza és a légxósserveK bafalnal
az orvosi kar kivAló eredménnyel alkalmi
HIROL1N , Ál Omim KyAfcyu
SIROLIN „Roche"-t.
HIRLN R* l i klild h !U l wlk
ellam in kl
«r»dnti Sl'tOUN ,R k t
roiotUu utkilMi n
F. HOFFMANNLA BOOHE * 00. BÁBEL (Sohweli. ORENZAOH B»den).I a L A I KÖZLÖNY
-OKTOBKB 10.
Arti kéri i váró. tanácsa lábát • minia^rt. iiílkul bátr.n megeMlekodheljük. Magyarorstág Bo*v at ni poetapalolál . Katinoy- *» Zrinji Mikii.- állalteuyéstló földmi.elíi éveken il ubih élnek utca sarkán ía.6 és . IMIulti Takarékpéutlár tnlai-, luarhahu.aal egeatségök kockáaUláaa nélkül, liauem dónál képetí tőiken épit.e hl. Neinwak átért.. elvélve baromfival 4. dietuihusul táplálkomak gatda-mert .1 ¦ vároa Uupéu hinik. mioden-bonnau sági okokból. At uri oatlály .« ulánothal|a tt egyaterO hotáttilwto is ¦ vároa legforgalma»sbb vidékén van, | népei, raegstorilva bufogyaatláiál olyképeci, hogy bu«m 1 városrenduiés sieiopontjábnl U. beéri,°* eg;«er napjában kerti • beaíuieak astlalára
A jelenlegi potlaépolet bel;ére ugyanis at uj ifai»ágDg;i pilon emeltetnék, műi; M»wk leg-oélnerObben tolni oll elheljraibstó, d» elfedné ¦ fogbásépülelel. mely Nagykaoitsa legatebb taréi, u Krtaébel királyné Ural. ékleleniti jelenleg.
H> • poataépulel 1 jelenlegi bolyon épülne lel.
ikkor » uj igauágugyi palola megvalósulását belál-biUllu időre kiloluá ál 1 íogháiépülel továbbra il slronuuá • város csinosiláaára való törekvését
A lanáos 11 igatságügymininterhrt ia felír, bog; ¦ kereskedelmi miuisiterbet baadoll e kérvényt 1 fenti okból támogassa.
Zalarármegye a jegysőknek. A
daoáotuli kötsagi éa törjegytók Uyórben fiúnevelő inlételel álliloldk fel. Ztlavármegye törvényhatósága takinleltal irrt. hogy 11 inl&el fólékonynága 1 megyebeli Jwgjrxii kim ia kiterjed, 'J0O K-val farul bottá a györl jegytől fiúnevelő iiilétet költségeibe! ~ ZeUftTármefyai museum. A islaager-stegi f&gironáaiuin tanári kart kérvénnyel fordnll a vármegyei törvényhalóeagbot, bog; 1 rouieurai Ur gyak elhelyetéaére ao;agi támogatást nyujtaon. A kötgyoléa tekintetbe vfaii. bog; a megyeaurte megindult g;Qjtee fol;ainán a léteHÍteodo mBUum-Dajt éa köD;*tiroak ol; Dag; mérvű anyaga bajmo-lOdolt hl, bog; elhelTetéaokra a •trmeg;ei k»t rotrelodíai alapból 6<il) K-ál utal ki. A köig;ul4« egiultal Deák Mihili rllialt iiiuteumi biiuiuáji tag belvébe Medg;eHÍ Lbjüh fogimnáiiumi igaxgatót lty
HÍREK.
örök Isten.
meg.
A húsfogyasztás megszirltása.
(f. * 1 Valibán;nor
nélalok mi«««
báaaorok költ, miadig entembe jut, milyen oabét
Nagy Habilónia ellnut már at idók folyamában, Hajdaiil nag;aágát eaak kövek emlegetik.
Megtört már a dlcsó Athén és Bpárla uralma, Osak rom hirdeti már régi idók erejét.
Uol van a rómaiaknak nagy birodalma, hatalma I KIlQnt ayomtalanul, osak bire áll manapig.
Mert ele&jiet' miaden, mit itten aterte u (ember, Óh Isten I Ónak a te leled örök egyedül
Balassa Miklós.
- A trónarököa, a kssathslyl gróf vendege. November bó elad u»pjait>au úmél uiagaa vendege leal a keHittie!;i fóuruak. fereuo Kerdiuáud trónördköH Uertxurére meg;, abu! mint Featetica Taaailo grór vendége, firáuokra vadáaiik. A trón Orókda, aki több napot toll a benencei vadáütkaa-tél;b*u, már bárom izbeu radástolt, mini Keatetioe gróf vaodége a viláfhirQ vadánttfrOleleu. — A trónorflkó* érketeaénak pouto« idej* még ninca nmgAlapitva, de fogadlatáitára mir nagybau folynak •1 elókéatOletek.
— Saemélji bir. Olyvedi lloana; Kru6 tnentaoi polgármester (90 év ÓU) pénteken Nagy-kaniiaára érkeiett éa megnUogatu véeaey Zaigtnoud polgármöalert Kaniuát ilárl ejtetta utb«, mert Makoiirik; (lyulánéhoi koul rokonaági kötelék fuii. KA jA di
; y
lnueu KAategro ulaiotl leeodft Hbbl ik
ouuan pedig lék
labet eanyi embert élelmetni. mint ameuoyi etek- ''W1*11'''-______
ben a hátakban lakik. Különösen ma, mikor a Imi ~ &*******
oemcsak miaden mésiáretékbeu ulyao bortastló
g j pg
Htombatbelyre a r. t. virosok oradkjos egyeattlelének
drága, hanem ai 'jj>agok nterinl nem ia kapható.
Kln*T SWrci) Károlyi, ki három
evk«*«lt a ba4ytx.il I6glnua>uu> Uuára. a köuikla-U^i iDioiasMr a lugoitl fógimnáiiumliOK kinevette.
Zala Hírlapkiadó r. t.
. - Nrll«ttOB»t A Zala
Kevea a felhajtás! R, mígse tudok éten u ioaégeu igaigalójának, Fiaehel LajoMiak a Zala 2J3. stámá-
sajoilkoini. mert látom, hogy ¦ atomnéd borbélyom btn kötött .NyilBlkotaf-ábaa foglalt sérló kitételek
minden nap gulyást rnKueht Nnra irúrvkeotau rá '"'*" " '""l""M biroi íori"° "I"1 tíletik folyamaiba
1.1... uií. i.n ... . ... , at ehátá..' A Zalai Kötlöny >terkMttóaéiie
ur L ';',u. z'Tt:: sr r:. - ™«* «•>«-*.. *«»*-
báti ategényein meg umn pauaatkodik a husdrága-aagre. A földiniveló fa állallenyéailt la meg van elégedve a hun árával. Ki c«iu41j» hát att a vak
lármát? At állalleuyésilók atl inoudiák, at újságírók meg Utataar emberek, kik nem lmjr*tateB»k aommit caak rójják a bdlüt. Hát kinek van igata 7 A kmmii aaaunyoknak. A hus drágaságát más módou anybiteni nem lehnt. miut a fauifogyaattán lestálliUaával Ha Matjarorsiág 20.000 millió lakóaa r»ak egy deka buaaftl kevesebbet fogyaatt, mini eddig, at 'napouta
Aa ornágos itr. lanilóugyeBOlut mt^g 1904
elhatárolta, hugy a Balaton valamely alkalma,
jáu at egyeeQlel QdQléare atoruló t l
j gy
nyári olltiont léteait. At otthou é
tagjai itéati
y
avbeo
poul-
atámira
céljából
or«tágon gyQjtéat iuditottak a melynak eredméoye kípeu dr. llochler Sándor kemtbelyi (órabbi kmd»-méuy«t«»érb nemrég vélték meg a OrDuhut Fülöp Hal ¦agykaoiuai rég a HilaloB partjától nem maama fekií háUt. At épolet a Uvauttl ál leat alakítva, bog; rendeltelMunk mngfelelbenen
Ab ianwlita templomban Jomklpur- iMeütltk kkó db I
kor ti iMeoüaUelelek a követketó sorreBdban "li kétaiáteter métermátaa húst jelent, érenkinl pedig °".k !u««lin":.' bó li-éo,
72,000,(100 méterraátsa husi. Konyi but kipólol|a r»^j,"eT atl a biáByl, mely atáltal kelelketetl, hogy a tavalyi ' UkármáLylasag követkettébeu földmivelóiuk eladlak marhaállományuk javaréatét.
Hokau aal tarifák, bog; a luln;omólag hu aaal való táplálkotáa érelmestesedéKt okoi. NoorJeu tanai tagadja, hu^y a hua volna ukutója at éreluiHstette-
ima f..| 6-kor eiti ima 13 án, eafitörtökón 7 órakor schadbriat. d. e. 9 órakor ifjuaági islenlisilelet, a halottak lelki üdvéért való Hiikárá imával kapcsolatosan, melyen raindeuki réatt vehet, d. e. (él 11-kor musiáf, atiulén Hátkárával, d. u ¦/t4-kor mincba s ett kóvelóleg uila és marir ima. A caOlörloklB d. e 9 órakor kdidódó ífjunági islen-liattelel kivéUilével, feuti Mleolistleletekhei ia eaak a megfelelő bttlépti jeg; e]6mutatá»a uiellütt lobét a
templomba bemenni Templomi Oléwk még moal i> kapíatók a bltktUBgi irodábw, Wai«u «JJ,L{ t«I]aeeu di|talanul kapják meg b^Mpti jegyeikel
— Igaaeégügyl kineve,*,. A kirí| Zaigmond Imre nagyatádi járáibirónági jBgriJt , Bagyatádi jarásbirónágliol albiróvá neveti* ki
— A faagytól állá.. A b.inM»do' „„,. kanitaai f(|egyiói állánirt eddi); Sabján U,„i, jr uagykaoltaal ügyvéd adta be pályátaM WrvéQj6t ''
— Alaólendvalak aa allapánhoa \ október '26-ára eaó alsóleudvai oratágoa vánári Zalavármegye aliapáuja — a kolerára való tekintettel — betiltotta. Miután et a txtillána vároa kötön-aagéoek egy igen tekiulélyea rémet anyagi lekmui. ben óriá«i mértékbeli HUjtja, ameuuyiljeu ai egéat évi váaár kötül éppen at Asti vájiár Lendvára a leg-jeleBt&aebb, — at alaóleudvai kereakedűk éa iparoaoK memeraadumot terjeatteoek at aliupáu elé, amelrbeu a váaár »»gedélyeiAaé» kérik.
— Tünteti! felvonuláa é» nepgyiuée A atoeiáldeiaokrata párt helyi vetetAaége eugedéltl kért a rendőrkapitányáéitól, bog; folyó bi 16-én eete tüuteló lámpioBOa felvonnláat reidatbtsaeB ; 16-án pedig uépgyQléat taxtbaaeon. A Bépg;Qléa tárgya: .A munkámig álláafoglaláaa at állalánon titkoa vála«itói jog ügyében éa a kormán;.' Miutbog; at aati lünuilo felvonuláa a reudóreég ellenörto elfáráaát Bagyon megnebetili, valóatiuü, hogy nem engedélyetik. Míg a népgyaléa iDegtartáaa elé akadályt nem gördil a kapliányaág.
— ffjusagt lőrőtanfolyam A fógimnátiumi ifjúsági cellövó tanfolyam a folyó lanitáai évben ia éleibe lépett. A aorotáaok atombalou voltak. A l>. 7. és 8. oatlályból öaateseo í>9 tauulóif|u rált be. A tanfolyam vetetéeél Uuachmarin Jeni bosvéd-atáudos vállalta el.
— Dj rendőr A niegnreaedttl vároai rendőri allau.ro a pénteknu Urtott lanáraüléa Németh Jánoa volt buatartitedctit én lova»cat<liilórl vála»itotla mttg.
VanDal fájdalmai?
IwalUn raU.r rala Sa»flaudet ét r.U.:
I. A Kollflr-féle KlMHuJd s«ját UpuiUUtutik na rájdalomcsillapitú, gyúgyüá, gysnguégel nxkgu t«tL hatiMal bir, gyoraan W bíUot*n g>ógy ciuit, köivínyl, iJoggy«n««**f et, oldatuuráal »t«g*li<t, inOueniít, faj-, fog- éa dirákfájáal uábil, binuléUt, aMmí4Jáal, migflol, *ok ÍU m. nem •tntitatl b*t«tjMgt<Si magaMbAdltj* ¦< amba A Fel ler-fele EbaHuidat, i»k*i*ifl, nálba, m* é* torok fáj* 1 ét légvonat vty trUli*"" *">á6 bajok ellen Is páratlan gyá&ftiUrrél ha«<nilják. Valódi caak ugy, ha mtndm Uv*« • ,F«IUra ntvel vimIÍ, 12 kn vtgy 6 dupU «</ t «f*ciálU tlv«g btfmentve 5 korona.
II. Továbbá (udomáiára óhalljuk hotni. hogy " emberek eirtú gyomorbajok, görc», éivigyul«u*íg, v«M«g«», hán/áii .n«M, rowuWl, f«lbdl»fé., PkkdtiUg, düguláa, «fanyer«« bántalmak e* killőn -WSií eme* * tét i aaVárok «IUn ki(iin<í és blttoi ¦íkmtl kaamálják a Falttv-fél* ha*h«Jl6 Kebarbtua-BlaapiluLákal 0 dobói bitmtntve 4 korona, óvakodjunk aionban uliiuatoktól M olaiMiünk minden rendeleti gandoMn
Filltr r. Jni ifiifizirélHiB. tliUci,
Inlnli Itt ii. (ZliráMeivi.)OKTÓBKR 10.
ZALAI KÖZLÖNY
— A v«upréml ssökesegyhis felasen-t*Uee. Kényen Qnuupf volt ax nlniultkedHQ egyhát-meftyóakDttk. Kkkur sisnlelt* fel Hornig Károly I báró inegyéttpospök at általa e« a káptalan állt! j restaurált !>(.() men Buiki'sofíybÍLtt, amolyintk retio-ráláhAl emlótl három évvel keadeltak meg A (>¦!-HMnt«)éiir» négy püspök: Karinai Farka* tiduilerw-bányai, 1'mliAniki UltulUr fliéíteuMiérváii, Cwruoch Hüqh CHiBádi ét* Kijner Laiof nsiArgonii felmenteit püspök <uár hélfAn Vessrémbs érkeztek Mátmtp keddun ü órakor mtM<l.«tdoi.t«>k ti egyhaii niertartá-i.ok A főoltárt maga Hútiiík Károly báró, ¦ négy rael lékoltárt ¦ vuudégpOapÖkÖk ssenleltík lói. Míg a mailékoltárok falsieuleleae larlotl, a vesxpremi pOBpök a templom baltiját- in háromstor .körüljárta, me?Mit* vén a falakat menteit vinni. Ai ereklyék ölhelyeiéite *» a templom falára er&sK«(t tizenkét ((ytrtyának lUígstdaUelese " Un a pQspokAk fa ige reléikkel felvonullak a sientólybe, mire flóráig Károly bíró 8ieutb«sié(Jnt moudott. A templomi Ooneprfly után Hornig Károly báró diutMMédet adott. Ai *l«L blkóstouttt i bari-gaada moiidoMa éltotv* * királyt bt a ítrad^jrpfotpö-kOkst. kivQle még bei>«iltek Haduii Farka* bwiiUircM-báuyai püspök, Jánosi Gusitár u agy prépost. Nagy lelkw*W kelteit Náraj Subó Báudur boaéde, ki nyomatékosan hatigHtityoita hogy nemcsak kOtelattaeg-narteo, de mint bitbfi katholikua nagy örömmel jött «l »rrn a mai vallástalan korbao oty (unión ünnepre.;
— EgéBMÖgét Tluunyeri! Uy-engesége és fájdalmai mmuliiak, eteméi, idegei, iimai és iuaí meg«riHftdnek, egénaégM álma lati én taljet. fílé-pQleH hamar beiSnilwaik. ha Pallér-féle RUafluldoi búsnál, i'róbktueatja bérratutv." 5 korona. Kesiitfje o*akis Keller gyógy Herém, Stubiea. Cvntrale 12&
Kááb) '
tJg. BEombatoii d. e. a piacon vilóaágOH ratitát tarlóit ¦ r^ndfiraég a lejei Muanyok flllm NagysurB volt ai erndméuy. Valami 12 aMtonyiól kobották el a tujut. melyben cnak a fehér-aégal adu a te[ egyébként fix tott. Hunonorigy Üvegbe tárvn Huii»po»Utí kQldik a gyúrna tej»t mtig vitAgáláa coljából. Még hamíaitott é* rom vajat li ki>bott*k ni. A tejvizKgálai eredraínye után mt-gin-dítják at elárusítok ellnu a klliagáxi eljárást. Auuak Idejíii gondunk \*mt rá, lio^y a fogynítUi kozAuaég nifgfaároitilóit uérsteriut U iin*gfn)li(aQk a rájuk rót bQulatéaael pgyQU.
- Uj vezértg*BgKtó a DéUvasutnaU A Üéli Vaxiit igaigstó^gt wiwber Agoat dr. lovagol as oNitrák varniti miuituterium oyug*lmarott ositály-fóuökttt vatérigatgalójává oeveite ki
— Állat ai emberben Kocnis Imre xalaegerHiegi cBiimadia mpater egy négy é«m ártatlanságot: Bog(>.-<ii KriHit tetto Uláa Hgéat életére UHreafoétlenén. Ai eUtílemnlt emb«r p«rvnn rágyii-oak kit>légitéaér« hasiuálla fel ai apró l«áuyká(. kit méiea stavakkal » ajáudékokkal több itben lakására eualt. A beteg kin leáuy orvosi keieiés alatt áll, ai állati termenteid tAUes pedig at OgTésifiég foghátába ül.
- KieköBBégnek nagykOaneggó való átalakulás- /.alavármegye atÍHpáuia lul/3H szárau liirdelmény u^ján kötludoinásul hotia, hagy a iiHiuttiigutácxi kQrjegy»Aségli»<z tartozó RudacHotiytomaj kiuköiuég MII 1. év január l-nvet uagykAEMÚggé alakult
— A mai csonka vásár. A vármegyei TújtigyzA llviralbau órln»itttlte Nagykaniua polgár-mfHtHret, hogy KwriWséu mugáll&pitult máj- én köröm-íéjAh Tulytán a vesikerQlet Kagykaaitsára ia kiUrjeaz-(<>tik, miért Íh az ott 10 éti iiiffttarlaudó vájárra liuilott körtuQ állttok felhajtása tilon Deák Péter főkapitány erről a város k&zODsúgM mÍtuul»rUs figelt tiuuoat érlesileUn; ugy, hogy a inai vásárról a niarhavátiár hiányzik. Újra egy ok. hogy a hím fogymtis a ategún vvbb polgárság általáról rwIukílUhHwk.
— Stkkaaetó könyvelő Ebcntpanger Rudolf a barcsi BpiUer Lipót és társa gaboiiakert>skedA cég könyvelője flluul Barcnról, meKmokott. Kbetupaugert lÓtiö.-i n)ly | Ö(XI l0r0l)aH páuteslevél lOlnláüávil biitlk mvm, 6 aaoobau a levélből az ö»sw>gwt kivette ea ti^lyetle papiron darabokat lt*tt a boritokba, melyet lÖladoU. Még melóit a aikkahiUs kiderült vulua, Kbfiiapanger m»gs>öfaott B.rcaról A sikkasztó kftuyvKln kűrözéüél « barcsi fósiolnabirórtlg nlreoJHlU). Kbenspangt.r BwmélylHirá«a . köfHtkwao: '21 éves, kötépteruialU. arca- orál, mhiiih kék, MtttoAldökH stöke, haja Hiokt.. Ruházata: tuljesen UJ MlOrkl1 ru||É volt rajU UvútAnakor és nárga bórgaiuáitli.
— Kedvezmény as emelete* hiiaknak. I
A várói intétÓHiigtí uajaonaN tapa>>z{«l|h, tiogy Nagy-k«nisfia wntriimáhait ín oly kevétt u emeletes hil. hogy a táros osiuosodása u miatt c*ak csekély mér-Ukb 6u!elhftt6. Oljau ntMtkban, mint a Sugár-ul, Geungeri, Kasincy slb. miodanrelé. még a befvárot-hoi köiel **i> réáibeo ín földsiinibwk a báiak Ter-tiitihieií»n, hogy igy a vároa a tn»ly« iráoytalu belsA fejlődés halyolt hiUjübíí gyarapodásra irányult Rt pedig ktatititlBRAgi, kóxegésxiégi aa köirfndéaieti BxempoDtból i« kár oh én a v Áronra néive költuéges Hogy tehát aa eiutiletes bázépiliSn l^mlOletet oyeijen, a T*fos fftllerien/tiÍNt tesi a p^uzflgyintoiaiterbtt, hogy «t emelutea hátakoak 15 helyett 18 évi adó-mnDte««égflt flDgpdélyetitUJ HindfiieHHtre «!ftay at a 3 évi tAbblet, de ha már kodteiméayrftl tud sxó, nrm kellett volna fukarkodni és legalább 20 évi adóment-uéget kellelt volna uyujtani. Így »e épitó kedv lényegesen emelkedett volua. A Táros meg nem károsodnék, mert a mennyivel több at adó-nélküliség, anayirai érdeaesabb volua a báitulajdo-nosok at HmeletM hátakba való tőkebefektetés. Hogy mennyire emelné ex városunk tttép jellegét, axt íölOttlegos váioluuuk. De ai úpitéfli kedv, hogy mennyi iparágnak fellendülését vonná maga után ai item atomi bitooyitáira. A város beadványát pártolás cellából a uiinisiterelróknek is megküldték.
— KöltöekodA* (FárbuHtéd.) Hova hurcol-kodlak MŰI?
Kstarháiára. Mi a esndának oda? Ott terem at bterbáty eogn*e. Uaaosi, Imién ai a^in inrera. azt Pesten gyártják!
Hát akkor Pestre burcolkodunk.
— Katonaság elöl a halaiba. Tragikm hm( foglalkotiatia Kesxtbflly váro«át. Kgy jobb norsr* érdemua fiatal eitib«r akart tegnap megválni at éleUfll Talabér Ixlváu VIII. gimiiHtiumi laoulót az idén bitorolták katouának Hont kti 1 lett voiua hevouulni
:( tnru. Uiuláa tmulmányail míg nem fejezte be k>irvéuyt adott bn a miaiiitUiriumba, hogy katonai axotgálatát addig mig ax érettségit letette «ihalwitbasu. A kérvéuyre eddig felelet nem jött. A lialal emb«r hogy tlgye állásáról információt sifruiteii Uguapttl6ll átment Nagykanitaára a hadkifgéeiitA parancBaokság hot hol axt moudtik a aurencxétleu Itatal ember nak, hogy kérvénye még mocu eliatétve, csak ruk-kuljon be és talán két hét múlva ttata booaáiják. A fiatal otubet bau uieut, revolvert vásárolt kim«ot a atDlei siollójébe s ott mellbe I6tte magát. Sérülése életvesxdlyea és fel épüléséhez kivés a remény. Ötr édes anyja, kit múlt évben megutftlt ¦ axél a trágódii hatása alatt teljesen tehetetlen lett,
— A koleravesaély terjedésének m^ggát lábára miudeo kOxegéstségttgyi hatóság a leguagyobb (Ntlanágol, mértékletességet ajánlja Ez at fgyutleu védeketés a (ÍBiUtlitniigbau lenyéstó bacillusok siaporodáat és tarjorfÓMí etlen. A járváuy csak ugy utUutethetó meg. ha ex«ket ai óvstábályokat szigorúan betartjuk. Tudja att ma már inradHnki, hogy a deziufekció s iegbiiloHibb módja, kitűnő fegyvere a ragály lekQxdéséueK 11b kezünket állaiidóan mossuk, májunkat ÖblögetjQt ugy elkerüljük a leguagyobb veszedelmet, külöuőtwü ha erre a célra a jóhírö I>iantfsósborn»at hastDáljuk, amely minden bacitlust megöl.
— Tüe Az Attila-utcábn ma d. u. a lóaialó hitoUnig órmesieréuél egjr stalrnakatul kigyoladt A reurtórség és IQioltóság hamar elnyomta. A kár jelentéktelen.
— Rendőri hírek. ÖIvöh Anua cselédlHány a kórhátba került. Uatdáia egyik cstléd harátnőjét Horváth Julit vett« oda kimgjiAul, dn már a második napon otthagyta őket Magával vitte azonban cselédUrsanak ruháit is Mikor két bóoap múlva Ötvös Audb kijött a kórházból találkozott tlorváth Julival és bámulva látta, bogi ax A pepita ruhája van rajia Nem leketóriátott, letűnt* róla a pepita stoknyát, erős kéitel oiAgfogta ás oda vonstolla a rendórségre, hol tettét beismerte, mire letartott attak.
Metelka SAudor raeohelyl gyerek (15 éves)1 inas volt Bohweitter Jóuef borbélymesteruél. A ¦, péntea aaital fedelét a hQllen ina^ felem el le titokbau én a petiten fiókot Így kdunyen kihuihaUa. Két bárom liét óta állandóan dézsmálta a pénzt. Naponkint saját i bevallása mer int 4 —ft koronát tulajdonított el, xót ^y ÜO K-it íh elvitt A pénzt pedig el döntői (e. A ro»st hajlamú illant valóoiinulug javitóiatótelbe Töltik.
KÖZGAZDASÁG.
Dunántúli Moytváll&latok r. t. október lD-éa Urtudó reudkivOli kDifjtliiwu túlira & 'JUO.000 karoai alipt6ttéuttk Utjai bflé
Dj oukorgyár Dun&ntul. Ytbinir-j Kre.i ¦iékbjl;iil október l-éisl alakult
ni cukorgyár, iutiljn«k ftltptökéJA 304)0000 korooi. At igugtliMg «]u6k» gró[ áupái;
A gabmuaflxlatrffL
Ai iriujut a gabouallilettan >álli>ullaml miláril A kínálat meg mindig tartóikodó.
Piaci ármk: Bnfe . . . iö.-Rom . . . 14-Zab ... 16. -Tengeri . . II.— Fehér bab . íl.— T»rk» b»b . 14 — T6km»g . . Ií.—
"nyílttér.
Légy űdiözölvi drága hittyi...
lilbatja. igasgatocakáoi, hogy n«n megy. Bakiit ragyok, nem énekelhetek. ügj, eo oaak •it látom, bogjr maga nem okoa. 1^ bAtím, a ki nem veas atonnal Ka^-fóla aiMMŰ TtlMi áiiánjpamillát, ba luiiiiipoiictótól Hl mafár-iteinelné. bogjr eg; hónapi nieteaeMk «lma> tttnere ilél|em. HotaaaoD atonoal agj dokos siodenit. Most két óra, Ou 8 órakor éoakalai (OH ea oodának kellene lorttunte. ha i«6W pMitilla nem aiabadilauá taeg baagnilMt. A siódeui dobotonkinl cuk 1 kor. 16 IIUM*
kerUI. de haniailáal TJaeta kell utaattaal. Kiképtiaelet Hag;aroraaág *< Auailria riaiéra : W Tb. (iuntiorl. a. éa k. udt. átállító, Wiw IV|I (iroane Neugana 17.
Jóság,
ár és
súlyra
kill a Bippu t—whianaliliainil éa baTajirliaánil fi|7«loi. A TÍlif cgr
¦ éiidi
szarvas szappanát
minden ai*ib*n,
Un isOKTÖBBH
10. f
•«****> ^íT«e
irgummisarkok i lgjo
még is a legjobbak!
Mindenütt kaphatók.
'Ov/l Kovctdlt hatlrwoltui.
Minden jobb karmkaátmU Uptaló
, I, KOLOWRAT - RINO 9.
emriszhrokivonaral
Ne féljen a kolerától!
mert egy palaok
„Fiume Cognac Medicina"
Hintáit valódi borpárlat
blitos hatású óvszer, a fiumei „AOftlftTIOft"
Cof(nac-lepáfrfó RéÉtivénytársHság
kltününek elismert
Klphltó minden gyi>K.YMZcrtúrbnn, Jiokc riáb«n 6a jobb caemci{akorcitk«tlt*Hben.
Nagykanizsai pótkávégyár
szakértő álalakilás után ismét üieinbe van helyezve s összes Hiányait ina már
javitott minőségben
hozza forgalomba, a mint azt a ládikákra éa csomagokra felragasztott
uj cimke ígawija
Kérjok az igen tisztelt kereskedő urakat és a fogyasztó közönséget, szíveskedjék ezen
uj gyártmányt ^próbálni.
Kiváló tisztelettel
„Patria"
%
Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
Köhögía rekeduég é> elnyal-
kánodis ellen gyors éa blitou
hatúuak
Élj.
koiott
Ab *tvugyntnem rontjAk éa kitűnő
liüek Dobosa 1 és S korona •- Próbadobos 50 fllltr Fó én uétkUldévi raktár ^. KáDOR
Bm4»paat, TI., Táol-kdral 1T.
E||ir ¦•Ilimlllli
tulkaur ¦i||)é||llill.
Nafykuiluán: Belus Lajos, Neumann Aladár, Relk (JyuU, Siabú Albert gyógyszertárakban, üeltsch és Graef, Marton éa Huber,
Neu és Klein droguákban. Oiiktornyán: Pet5 Jenő gyógyszertárában.
Nyomatüll a laplulajduucw líj. Wajdiu Jűianf kou/vuyomdájábau NagykaillwaiiNAGYKANIZSA, igio OKTÓBER 13
49-IK ÉVFOLYAM 83 SZÁM
CSOTORTOK.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦¦l)tl»lk kilféi ai eillirtikii.
tlAfU*U«l árak; Kgtii é>r« 10 koron*, [4I|.« S koron*, nagyadévie 2 koron* éO flll. Egy** itím ara 10 flll.
Az államtisztviselök sorsa.
Az 1911. évi küllHégveién íóbb ailatai már nyilvánosságra jutottak. Ha figyelmesen végigtekintünk rajta, fehunóen szembe ötlik az a tekintélyes összeg, a mit a kormány az állami alkalmazottak hely-xeténpk javítására fordít. Ismerjük Lukács uóiuugymlnin7.ter takarékosságra való gazdálkodását, azért joggal a tisztviselők megbecsülésének tekintjük és az óriásilag megdrágult életnek, hogv niü.st, mikor a defloit réme mered íeléuk, egyszerre akkura összeggel lep fel a tisztviselői fizetés rendezéséhez.
A muslani kormány orvosolja azokat a bajokat, a melyele a kualioiós kormány alatt fölhalmozódtak.
A koalíciós kormány megígérte ugyan a tisztviselőknek a ataiusz- és ílzetésrende zést. inog is kezdte a reformot, de nem voll benne, köfuönel Mert tendeiioiózusai) csak ilzoii tisztviselők sorsát javilutla, kikre 4 szükségeik volt. kiknek erkölcsi támogatásától valamit remélhetlek. Dit a liszlvisHók zöme, »/. állam tulajdunképeni munkásai, kimaradtak. így rendezetlen maradt ivr adó-hivalali tisztviselők, uosláhok és járás bírósági keze Ifik én a tanárok slb. ugye; azoknak ügye, kiknek úgyszólván életkérdés volt a
m aftrrkea
tnrkiiiliiii ii klriikliiUl Iiü-Ur I
Tálafan: t||. — Hlrd«l4a«k dljaiabaa aaarlnl.
évi fízetéstobblet a tisztviselőnek 300—400 korún a köllHégbe kerüli. A kormány ezen in segített, amennyiben körülbelüli 3 hónap elótt elrendelte, hogy minden tisztviseló, különösen vonatkoztatva a pénzügyi tisztviselőkre, helyben előléphet. IIh pedig viiluliol magasabb rangú állás megüresedik, a helyben működő lisztviHuló, ba fiatalabb is, előnyben részesül. Sót oly messzire megv a mostani kormány atyai gondoskodása, hogy oda a hova egyszer h tisztviselő menni szándékozik. de. még üresedés nincs. előre , beadhat kérvényt s ez mihelyt az állá> megüresedik a kívánt állás betöltésénél figyelembe fog vétetni
¦ Ilyen utón minden tisztviselő oda juthat, a hova családi, vagyoni stb érdeke kívánja. I Hogy ezen intézkedésnek anyagi és erkölcsi ' tekintetben mily óriási előnye vau, szükség-telén bizonyítani. Széles ez országban, hálával és köszönettel gondul minden tisztviseló az uj kormányra rf könnyedén Mlélegzik. mert uj irányzat uj és egészségesebb szellem kerekedett felül a budavári fényes palotában Balázs Jósaef
A német szociáldemokrácia
k Ilidül műket. A radikálist tiidíalöíolflg oly annyira magukéval vallják Min gazdasági tanait, hogy oeiu
muukások stn.-Aii ki-»hl) iiagyubh m^rtékbfii könnyi-tMiielt (8i«rinlók ugjaiiM a Mari joTsndölle nagy „gaidattági liHHitíomlán" a muukÍHokuak juttatatolt kixflhh kedfeimt»uy»k Által hátráltatható ugyan, de
ták iparkodnak a nmnkágok helyzetéit a jelzőben kduuyiltmi. habár a Mari jövendölte .gauUságí Ötwxf>nmlá*"-t nk in iiiint Mierinlok okrello&bl liHkúvHiketHiidAt váriak.
A jeb'ii mwlbfu ppldrtiiak okiból a bádeoi
l-^lbn kerDlifk A radikalu«>k /.uI„mI nlvUm által lialiruiali javallatul nyújtanak h<>, m«|y ni tártai* unna. hogy jöTÓbini. iniiidazukat a párttagokat, akik bármely, ppui MiiicialdHinokrHia .alapon álló korraAny-uak megtitaviiiíAk a budtcl^l. ki íogják lirui.
Kxy riA tulul a malinki i-nmlvéuyllft Könyökével tör magának utat: Luienibuig Rótt dr. a németMociáM*.iiukratik ra.iikáli« uÖk vozére. Beatéi. kiabál, liaiifiia n-meg ai izgatol(Ragtól: .ha * dél i iiriiiit-l ekvlArHak nem elé^ ^rölyMtwk, hál majd
„.„.„ék Urmámak. kiibilu.k. Luxemburg tovább b™iél, da nem lullamik aviiimi n»ni i pokoli iáiban. il"ül •Iballgal Látja, hogj Uradaiáiai IliabaiaJóak Ai »inwlr4uyr* u| Hmbcrtik túluloak
llr. I.íhIíUim'cIh a radikális aiociáldemokralák
-lrtnXS. Z&'T^'tCZl
imluUt. Ki.iliknerlu tíIUIvuuvh tiftgyja ott i l
A pártharook végre exlexbe sodorták az országot. Most már nemcsak n/. Ígért reudezé.s, hanem a jhikIch elóiiu'iiett;! is HZuueMt Csalódva lállák n tisztvisnlók, hugy hz ti párt. a mely váliiHZlások etÓtt oly sok Hr.é|)pt ígért h inelynck zászlaját úgyszólván a/, állami alkiilma/.oltak juttatták riia.li.1ni. magában t^hetnllen m .sukkal inkább vau Hajál magával elfoglalva m hogy kisebb¦ gondja is nagyobb annál, mini sem az a lis/.lvinelók dolgával komolyan foglalkoznék.
Az erőtlen rendszer hanmroNau lotünt, a líberalÍH éra újra fellámiuÜ * 11/ átlauü tisztviselők örömmel üdvözölték u munka-párlot.
(Iröinmel sorakoztnk zászlaja alá s kitartással küzdöttek a diadalért, u mit a kormány oly fényesen megvívott Hogy mennyire nincs mit megbánni a tisztviselőknek, hzI minden beH/édiiél fénvesebbtMt docu-menláljáli a költségvetés idevunatkuzú rovatai. A nagy közönség nem tudja azt, mily ttdvÖK éH életmentő ujitást hozott be más íéren e kormány a/, állami üsiUv.Helókre, néive.
Kddig a tisztvimilő ha 200 koronával eló akart lépni, kénytelen vult t-lpályázni, vándorbotol venni és Raját költségen "álköl-tö?köd:ii, szokását, életmódját megváltoztatni. Megtörténi sokszor az, hogy 2<>0 koruua
. [A Társadalom Tudományi Társasa* Misén tartóit felolvasásból.)
A iiHinm Hiociálilttinokrácia nagygyöléHiit at idén Magiluliurghai) lartották miig. Ktvu a körülbelül kétoiáiPitir lakóul HtAiuUló néiiint TtiruHim mttg win IA tutik, liojíy mily louto^ h lalAu úmáiadokra dOnlA hatáüttal bíró jelenetek jáUroduali l» falai köiólt. Ai kk ^liiiitmk, mini miiitlig. nagy. »iok», húnhurgax ít-Uk toHini-k-v.'aiuck. lülnak-futnak, uéliHii)- háton Ja táatló van kilütVH a romiőrang ainnban gyumau volittaljn ókul; iíhii, látszik Huraini ni>iii icicg »i a városban C,ak iifliány muukás mi\ (lobbmi meg liaugUKübbaii, iniki)ra „Ui^di'burgHr Volksliniriin" ktltóti kiadásban iitii.ttrti<ii, iiogy mii esiuál at a láru.iiszAihutVHuOt uiub«r a Váruti Aráuflban, hogy nirol tauAcskoiuik, mii akarnak kisilim min vásznak isHit' A nagy lmtn% * [irohiUrUtiiM Kzonbin in*m •rti inén Aktit, iiein tudja, hogy mit akarunk, csak ni IimIjb. hugy róluk van xzA, ai o i'nii'kfikiíl lArgval-.ak oditb«tit A miatluk \*u itt iiiohI luindfii Hallgat tak odakiui ai uluikoti, * gyárakban, a;niilh«lykbou. A kalapácnok ilübürúgn.-k a gépek zttkatuluak Ki a lOiii^gtiMk ebliHu a Cítt-tidus hallgatásttbin valami bOnikfRég taiami nyugodt OmiflpélyfN (Hitfltnijg vau.
Oditbi'i. ni AréuAbau pedig tarka kép tárul a
A honuan inaikor a könuyü mutua «iuku hallgatóit eUtúdiiHui a Kiiupadról, most dr. Üíeit ou^rgikiH esungetóütí InllnUíík, egv Híóuoki ouml-vétmytí liwTenyiisieU uldalpAholybau sorra Ionunk fel ai ideg>n, kapkodó alakok, férfuk. u6k, lidtaluk. örfgttK v^gyüHou ruuilHiöfinlenül; lent on.iló, vt*ain-kfd6 emberek ^auuak. kitint a kitillott itg.ilum míg-fosztott in<tr miiidmi joiau il^löképttsaégtol
A HzuctóldMinoknWia kút frakeiája a radikálisok és a re viii mii utak wvják tuost in mag <«UA kutouly
Most a rumioutsUk toluluak a iribQnböt. de 6ki'l nem hagyják sióhoz jutni
Végül n »iu(-iáldHiiiokntU.k TAvmére a korQb«lQl lu'tvt-u tíVfH llrtbel Aifnitiou foglalja hI a aiónokí emi'lvényl. f.n fbben a pillai.albau AltalánoH oteod támatl a tfreinbt>n Miudeuki f^Biüllnu flgyol M
Nagy, magáit homloku Öreg embfir fi a Bebel. Httlvoi) éíöH kora dacára ugy uéi ki, mialba oaalt ötvnu vulna. A baugja ére<*«, CHcngéae k«llömea«n tolIi hu ax Aréna ütgan hnlvig*4geit. Fiatalos, köauyed logikával fejti ki, hogy a Délatimtil -tUUrnakuak uhui vull volna szabad Ita-louben fl budg«tet ineg-szarazui, d» vitiout o a maga táhiát&\ iiuiu belyeali Z(ib"il eUlárs itiditvAnyát. Stttriutn eiea iodítváiiy cl^ nagyon a >t.tlu. i^: rüvitionitUk uIIhu vau fordítva - itty « jövAhpn a »iociAldt<mokrala két frakció barátságon i-gyllttmŰköd^Htt korlálotva van.
K- xkkor a I1AI11U6 ^adok kuiül Hgy sápadt, ugaloiiilól ri'iiíMgA emberke \«\> az eloök eraolvény •'{>¦: Haue Königxzborgi Dgyvéd. aki a Iáról leró Zulmil indítvány*! butHri^itAltt) Haogos, érthető hangon mondja : .at álialam Znbeil hIvUíü aeTébea beiiiriesiit-U iuditráuyl vi^ftzavonoin."
A hatás frappáns! A r^vitiouixták hatalmú tapíviliarba tórimK ki folytonosai. Habéit éljeoeire.
H>-b«l Akkor e.lhagyja a terai«t. Ó meglelte * niagái'l. rá ihohI már nincs itt stükaég Utaiik haza 8cliwA|xba.
Habel után a bádtJiii rttviiioimták v«iér«, Dr. KranV lép h főnöki einelvéuyhrtí. Kilajti, hogy a •l.'lnéin^i álUpoiok mátok mini ai lísiaJttiémetiek, a politikiU uhui InliHt «gy kaptafára liutni, nem lehet Proitimtes Agyba nyomni, 0 uflin e,lé^Hiik meg a»al, hogy a Zuhriil ioditványl vin«avup|il( hautím fen-larlia mii(áuak ait a iogtil, hogy a i>W6 ovi bád«ti bu IgrtlHt xaját btíUii-i* Hiorifit m<tgizavaiia-u fagy aem.SALAI KÖZLÖNY
OKTOHKB 18.
a»>ulhetft, bog; mily hatist gyakorolt Dr. Kritikáik e.i a bestédé, melyben vihsiaulaxilja a neki njrujtoit béke[obbot, a rnár csillapuló félben Utó .adikális kedélyek kötött. A remionisták tap«-viharban törnek ki, melyre a radikálisak pimegéHsel felelnek At Altsiáncs tOr-iavar már uiajiltiHiH letlu-gestiégig fajult, mikor Luiemburg Hóta dr. a kiállóit itgalmak kövntkettóben elájult.
Re a rAratlan körülmény, miutha estre térítette volna a kougrassiusi tagokat. Ügyesek Luxén burg segítségére siettek, a többiek pedig a helyükre Öltek. At eliiök felhastnálva a pillanaluyi '"teódul, öt percre telfüggenitette ai Ülést.
At öl pere leteltével i radikálisok uj inditváuyt Urjesttettek be. mely lényegileg teljeseu megegyetett a már vissuvoat ZubeiT iuditváuuyal. A revitio-, nista kisebbség et ellen tiltakozni próbált, de a radikálisok erélyes követelésére ai tlnölt elreudelte a, itavazait, melyben a radikálisok Í9H stavatattal gyűltek a reviziouistik 72 styratata ellenében.
Eb ekkor történt meg ti a körülmény, mely t inagdeburgi gyűlésnek talán világtörténelmi jelleget fog adni; a rm iiignuták kivonullak a teremből
Hőst tártéul meg el6stör, hogy « kivulról oly egységesnek látstó fttooiáldemokrata pírt két frakcióit iijilUű eUtakadt egymástól. Igát ugyan, hogy csak «gj éjszakám, mert a másnapi Ülésre teljes HzAnunal u]ra megjelentek a délnémetek, de et a körülmény csak a uémst atociáldetnokrácia pompán ÍKgyelmetelt-ségét mulatja, mellyel talfcu csak a német hadsereg veheti fel a versenyt.
A többség ugy akarta, legyen mag t többség akarata!
De fájjon hogy igua Ttű-e, itt i jflvÓ fogja eldönteni.
Annyi kélsé;kivol biioDTos, hogy a mti munkásság nem aagy örömmel üdvözölheti a német radikálisok gyótelraét. Mert utóvégre még ín van, roindeukiben annyi egoiimuf. hogy ne becsülje többre at esetleg csak emberöltők iniilva bekövetkezendő javakai ajtilen nyújtotta élhetAkí niegkönnyeb-bilétekuél, knlöaoMn akkor, mikor ¦ Marx jöveiidöltH vgatdasigi ossteomláii1'-uKk negyven év múlva kelleti bekOvwIktttnit), tehát kÖrOlliolül *nyolc»»u»» években ; látjuk aionbio, Iiurt most már l'jlO-et írunk n a tárudalmunk alapjai még mindig utiUrdak.
Végercdméiíjbeu a moviálitmus in csak enoii-muH, tiisiflu u egyén érvényesalését kkarja kiüfti-d«oi, hittten a siociálittlák soraíbau nem gyárosok, nem lokcpéntttsek harcul uak. limem a jogtalan munkások, akik biiouy siját érd»koUt tartják nem elóU.
Ha most ttt VHSstQk lekiuUttbe. hotty a revitionistik a jeleure vonalkoiólag Ígérnek kedvt'x menyeket b muakásokoak, ugy csak uelieien hilictA, hogy ok a jelűn előnyeit siiveHen áldotulk föl egy biioQyttliu jövÖ kedvéért.
Aldor Vilmos
| mindenféle kellékait éa éleliimtereit be stokta vásárolni Sióval általáuus pangást okoioll a védeke-lé.H. Nem testünk érte Hitiitneháuyáat. Sőt. Csak igy lehetett elejéi venni wgy országos veszedelemnek; 'c»ak igy akadályoihatluk meg ai iparnak és kere.*-kedelHintiek végletesebb pangAMt
A baj ugy IáUtik elmúlt A félelemre továbbra! niuc* oka a közönségnek, bár a szükséges háti óvóin-1 telkedé se kxt, Imitanági és egyéb rendszabályokat' poutosau meg kell tartani ezentúl is. Ámde a vásárok bülillása Zalamagyében must már fölösleges, minthogy egyellrn kömége sincs, hol akár csak gyanúja merült volna is fel a kolerajárványnak.
A nagykauitsai ipartestület elöljárósága hétfői, közgyűlésén ilyen értelemben lanácskotott. Segítse-' gére siót megkárosodott iparos tag iáinak atzal, hogy ' a legrövidebb idő múlva, talán holuap, holnapután i küldöltségileg kéri a HelügyministUsrl; oldja M a talamogyei vásárokat és búcsúkat a tár alól. AI 1 küldöttségben részt vöm Hamu József elnök, Halvái Frigyes iparbittos ói Kaufer Mór eldljárósági itg. Ugy halljuk, hogy Lusttig Viktor és Ninge.r Jóm*.', kereskedők it csatlakoznak a küldöttséghez. A Táros orBtággyltlési képviselőjét HoHuyák üézit táviratban' kérték fet, hegy értesítse ókét, mikor fogadhalná a dttputációt a HelOgyminisiter.
Hisszttk. hogy t»i at íaléikedea nem lest eredményteleu. bist*>u ha jól tudjuk Horaogymegyét már feloldottak a tárlat alól AUÓIeudva pedig at aJUpáohot fordult ebbun at Qgybeu.
HÍREK.
— A kormány elkérd. A katonai büntető eljárás reformmAvére nézve valamennyi murlékadó léuyeto megegyezésre jutott. Kivi véleményeltérés ennet at oly régóta vári rwlormnak intézkedési tekiule lében már nem forog fón a at osilrAk igBi*ágÜgyminÍNit«r közelebbi budapesti tartózkodása alkalmából már a jAvaslat végsÖ redakriouális műn-ká|a fogja íoglalknitalni a két igatsAgügyniinÍNZtert.
A vásári zárlatok ellen.
A kisiparosok valóságon életlialál harcot vivuak a nagyipar, a gyáripar ellen. Illetőleg tífin is elleup, hanuru csak öumsguk érdekében Kgyedüli meglarloll piacuk a váftár amelyen áruik kelendőségét idóukiul bittoBÍUüi tudják. Kit a piacot dkimI aj kolera ellen faló védekezés miatt megvonta tőle n beJUgyminini ler. Búcsúkat, vásárokat tiltott be, melyekre mAr ]ó előre elkészítette áruit az iparos. Adósságot csinált a beste nett anyag miatt, fizetnie kellett a munkásait. Ln most beBtUntették a vásárokat es búcsúkat, A mesterember árui ott penészednek u ládában vagy raktárban. íJolgozUtui nem tud, kénytelen segédeit el bocsát aui Adósságait fitetni nem tudja, hitelű kiapadt, ugy hogy siükaég. nyomor fenyegeti családját,
frti eit a kereskedő ia, ahol a kisiparos
- Bljegyiéa Aigner Géza déli vasúti hivatalnok okt. y t^n tariotta eljegytéitél Magyar Jolán urleánnyal. Magyar Károly uiudvari fólauiló leányával.
— Halálosán Öiv. Lőw» Mayerné, tizOletett Hchwarz Rrzs^bol urno f hó ll-én 78 éves koriban elhunvt H«chAii. hol 114-én helyeitek örök nyugalomra. A megboldogult uríassiouyban Low« AdoK, at alsódomborui Hirschler cég fólÍBitvUelője édes anyját
g)áun>l|K
i - FŐJ egy aŐ válaaataa Arvay I^ajos alispán
értesilette Vecney Zsigmond polgármestert, hogy a
; városi föjegytó vAlai*zlás idejét f. lió '29-éu d. n. A órára tuti ki ]gy tehát fi alkalomra a polgármester óHHte fogia hívni közgyűlésre Nagykanizsa
— Nagykanizsa virilistái A városi adó hivatal vezetősége most fejetU be Nagykatii i*a legtöbb adólfitetó polgárainak összeállítanál. A legelső helyen AH a Halthyány-Hlrattmann hercegi urodalom
' K4 tiHi> K OH f adóval, a legkisebb adótélelt virilista j púllag adója liliu (C f>4 f. A virilisták uéviegyiékét kiigatitó és inegiillipiió liitotUiágol uiluöke uinépi Klek Lipót. i*'gyió|e Kábiáu Zsigmond dr.) Ugközti-Inbb egybuhivják. h»gv a uévsor a tanács, illetőleg h közgyűlés elé kerlllliessen.
— Megyebizottsági tagok válás utasa
Kalainegytt törvény IihIóhAkÍ bizottságának aiok * nagykanizsai tagjai, kiknek maiidátuniH llílHn-l lejár, h követketók: Véctiey Zsigmond polgármeslfr, Lengyel Ltjon főj egy ió nihilt), Htincom .loz^i. Kried Ódon dr, Hajdú tiyula dr. HeK>'.|i)s Lá^lo és Tripaimnttr (iyula A hitolUAgi lagok vátasilásn a t hó -Jl-.ii U»h7, At I. én II krrill-l & vAroshtiia tauRi'HtermeWn, a III, kerület (KiKkaniixa) n kis kanizsai városházi teremben fog mvazni Hzavatat-siedó elnökök Knortier Uyörgy. Fábián ^Niginond dr. éi* Kiie-í Lnjos SzavatMtmedÓ j«gjtök Orbán JóiH.-f (I i, Kl«pp„r Miklós (II) étt Kamenár ti.-i.i (Ml kerület)
¦-¦ A rokkant egyesület tagjaihos A niagyarorKiAgi munkások nyugdíj- H rokkant egyesülőiében is VHnnak olyanok, kik a sajál érdekeikről megfeledkezve hanyagul tt-l)esitik tagdijaik, bt-fize-Lés*il Szinte fftlösli'gfH hangoztatnunk, hogy saját maga alatt vágja a fát, ki a no'* hátralék miatt ki engedi magát törölni a tagok sorából. Pedig *>t a veszedelem feiivegeli Őket. At egyestilet uagvkauizhai fiókjának vezotÖtégti ez utón is leihívja mindaiou tagokat, kik (örléaro vannak kimutatva, hogy f. lió
18-áD fvuárnap) ngést hátralékukat feltet-
löuQl kiegyeulltaék, kDlönben a Ugok sorából téoylttg töröltetni fognak ,a vezetőség.)
— Nem vejeetünk még. Nagy Hamu HZerkeiiiló modem TeJlnek képzeli magát. MtQntelttn átlövöldöí honink akár vau rá oka, *kár muos. Csakhogy ueiu almát akar a fejuukról lelóni. btQHm a kenyeret akarj* a szájunkból kiütni. Ktt at ember• vadászatot a kulisszák mögött mátok rendelik. Nagy Samu pedig Örömmel vAllalkotik a tmitóuak tiláa uem liálállau nzerepért^ Att hirdeti Nagy Samu. hogy végiéit velDuk Maga mh tiisti Csak nem feledte el, hogy még lesi «gy talAlkotóul az igatsig-ugyi palotában.
— Műegyetemi DUkotthon. (Műegyetemi
Segélyegylet tfáia) alapja javára a budapesti uj MŰ-egyetem lylo. májusi 2b-Vd Ü Felsége a király éa Jótsff kir. herceg u egyeiQlet védnöke |»leylétéb«u megtartott tárókö elhel)«té»i onuepe alkalmából ineginditott gyajtéxt reudeiö egyesület nlnökiége felkéri aiokat, akik gytijtóiveiket még uein küldöttek be (ca. yO%). hogy mivel a gyűjtés Hud«pe»l stékwa^ főváros hatósági ellenarxésn alatt van és at ivek beküldésnek ualáridei* Htept. 1-én már lejárt, ivóikat lehetőleg ImmraniQ hekttldeui Btivaskedjenek.
— A 606 o» praeparatum a kaaiu*! köskórhásban Araiulórtesiilöuk umuaokára alkalmunk lest, hogy at Khrll<<h-IIata Hter hatásáról a uagykanitsai kötkórhát oivonaínak lapastlalatairól atámoljuuk bn Kritt wieui droguerista, felatólltolta a helybeli gyógysieréstekdt, hogy megreudéléseiket at Elirljch storre vouatkozólag leleulsélt be, hogy kelló időben Ktállitbasson bitonyoH iu»uayi»égD anyagot. Oly óriási menny UégQ mügreud»l*asel oBtroraolják ugyanitt a gyárat, mely a gyógyatart előállítja, a világ miudeti részéből, hogy átlag minden ttiái dózis helyett 30-at fogóik «tAllitani. A 606-01 a napokban megérkmik és akkor a kóiháibm meg-ketdÓdik at oltás. Annál nagyobb érdeklődével Délünk et oltások elé. mert kötkórhátunk orvosai a saját fejükkel HtokUk gondolkodni és a saját tapasztalataikat is csak mindun oldalú megfigyelések alapjáu szokták, mint valóságot leszűrni. At oltásra már több beteg vár a kórházban. Kötiük olyau, aki fiatal korival, testi nzépségével éa uagyinértéku vérbajáva], hogy Bchaw szavait használjuk: .érdemes a megmentésre".
Ne féljen a kolerától!
mert egy palaok
„Fiume Cognac Medicinái"
szavatolt valódi borpárlat
biztos hatású óvszer, a fiumei „ADRIMTICA"
Cognac-lepároló Készvénytársaság kitUnűnek elismert különlegessége.
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában én jobb csemegekereakedéaben.OKTÓBRR IS.
ZALAI KÖZLÖNY
— Uj aviatlkuB. N«m in tudjuk. hogy' hallenaégének éld Unujsly Tolt t gyermek. Elevenen momuéd TárniB>fv^ukbcn Hoiiiogybau lakik egy elésla tehát a gyermekét. Kit niDüriotla el a névtelen rajoogó aviitikuM Marcaliból irják, hogy Névi lAljxUmlés, amely bármilyen hibntetlennl bangiott in, Lánz.0 marcali UIcóh már éveken At dolgozik egy meg kellett iuditaui a nyoim>tá«l A i-aftudÖrÖk a ii|tajta repf,lftg*pe,i Kót<írekvéne ai, hugy a legt*gyen- nyomozás noráu megállapították, ttu^y 86reguéuek súlyozó kemtilt'kfU biztonabbá tfgyit. BeutaiU égési' cnakugyan volt egy nyolc hóuapiw gyermeke h ait Kurópát. járt l.inidoubiui, Páriában, Herlinhtm, hogy június ÓU nem látta aeuki. MiiiUit<gy így vajóazipuíé hí iráuybaa Uuulii.4ayok.it e*xkö*Qljtiu. Hűlt hónap- vált a nóvleleu levél vádja, crituidordk vallatom fog-bau tért viasza óh most bátyjával egyolt, ki Marciii- (ák Sóregiiét Ai awtoay hm-alloiU. hony ueki bau orvon, meghozatta «i iijodiuu niegdiurketistetl mtakugyao volt t-gy gyermeke, aki azunbari meghall ajkai rémeket h b közel |óíÓben ónsse fogia álliUoi. h h tioll leniét 6 a kertben iUla el Meg in muUtta. gépjét. A beavat olt ottani szakemberek sokat remél- ahol a gyermek holtteste feküdik. A kin halottal; uek a. fiaitl embertói Érdekes a dologban pedig at, (öláalAk, de a holttest fölonzloll. niou nem lehetett hogy Névi logl alkotására néive oklevelén jegviö megáll api taui, bogy igatat moud-e Hftreguí. A cseu-
— Póttartalékosok bevonulása. A 4H dfc»*K ö"*** »Íft v«"« " M«i>njr( éi « nyomozást gyalogé ír ed póttartalékosai kőiül ttok, akik moat _ folyUtják elUno.
sorotUUak be és ttok, kik a múlt évbeu elmaradtak, — Öngyilkos katona Soó* iiuiai'uapáti-i
f. hó 17-én vonulnak be A régi gimoAiium ipűle- leiféuy moat vuuult bu a 48. gyalugeiredbe. Ugy-tében fogják a körülbelül -240 póttartalékost el- láuzik uem vult kedvére a vitéii Al«t. Tagnap «•!« íUllásoloi én 8 heti kik^pxen utáu Htabadeágolin a laktauyan tiiába kenraték, idi rARgvl akadtak rá
— As Iskola egyesület bélyegei. %y!a kawArnya udvsrán lerö vadgeHitenyH fAu, ahol bÓDtpja auiiak, hogy a fófArosi oagyobb t6z«lék, i fölikiHlotia magát
valamint ai orsiág Öshion könyr- ú papirkerenkwdéaei- — A sétáló medve. A napokban a Fiúmé-1
nak kirakataiban (eltűntek átok a inAvéuii kiállitásu' ból Zágráb Télé balado egjik ruotttal uUtútl bélyegek, a melyeket több f0rd6 terméateli siép»ég' fgy cirkuutulajdouos ix, aki gyorxárukéut medvét ii l&tképérel. iiúháuf kiváló lu&alkotAn képév«l, két j ritt magával A m«lrt ketrecben volt ugyan, de abból ¦ fillér árban kibocHátott a Magyar Iskola KgyeauM. i kisubtdult h a koeaikou tétáliti keidéit föl h atá, Amint frle»QlDnk, ez at egy hónap hiídIp nemimért igen wegehült. A nevxieit kamara-kocsiban' Tárt eredméuyt mtitat fel, uemcsak at apró diákae- gyumotcx ix vult A medve neki etttUl ennek a reg bélyeggyüjt«méuytHbe kerültek bele a bélyegek, gyümölcsnek a kifoNitotla a kuurakat feoékig csak-imelyeket néliáuy lelktw kereskedécég stáiilláira ih hamar. Mikor Zágrábba ért, akkor vették énre csak ráiltestt, ile a nagyk^iuuség ráftárló ItHdve Íh olyan ai okoiott kárt h axt, hogy a feutvad viabadoit vaa. arányban jelentkezett, ami nálunk eddig alig volt, Hagvuehezen becsalták eg<r mAiik kölritcb- >. ugy tapaaitalható hasouló eltekben. Kuévnl kerQluek' tudták csak bobörtouOiQi irimét. aapoota a pontatzfkréuyekbe olyau levetek, amelyek1 . -.- .
hátlapját otek a valóban »ép bélyegek tárják le,! leliol innak, hogy egyrésti a mi kotOnnégQnk tud] Azonnali mtígkúnnyebbrtles (^rlifltA el
1339/1910. végtb. Ilim.
Árverési hirdetmény.
Aluliroll brnWHgi végrnhijtó az laHl. ívi I.I t. c. 102 J-a irlKlinitben nzennel közhirré t«zi. bogjr aagykinizHai kir. lAránttiróüigiiak 1910. évi V. 511/1 azáimi végzémi kovalkrztébeo dr. Hiáutó Aladic budapeati Qgvvéd állal ktípvinult BgvIUli AgoatOD én Ursa bu-lapesli cég javára 4tkor 40 fill h |ár. erejéig 1U10 évi |auuár bó 'Jii-án fogaoatúaitoll kielégitéai >égreba|lás utjáu felQl foglalt é> 1)40 koronára beeaDlt kQIOnfele azobabutorokból álló iugiiáfiok ujrilváaoa árvttréaeo eladataak Mely árverénaek a oagykaDiiaai kir. iiráabiróAág 1910 évi 7. 50/4 azámu végién folytán 44 kor. 4U lill loknkovtlalál. oooek 1909. éri augUHttUH hú 16 iiapjálól járó &*/• kamatai, y,11/, vÁlló Jij éH rddig oasmeii 37 koront OS fillérben biróilag már megállapított kóluégek erejéig a netán fizefalt Összeg Isj^iuáiiával Nagykaniziiáu (Gseugeri-ut S7 hí > leoudó fszköiléHL-re 1910. dvl október hó 14 napjának délelőtti 9 órája haUridóal kun. zetik é* ahhoz a venni szándékozók ol; megjegyzéssel hivatnak nit-g, hogy az érintett iugóaágok az 1B6I. éti LX. inrvénycikk 107. én IOR. S-a értelmében készpéuzüzeléK mellett, a legtöbből igérónek beesáron alul in el fognak ailalui. A inHuuyiben az olárveretebio ingóságokat ináiok i« 1"- éa felOlfoglalUllák és azokra kiftlégili'fii jogot uyeitek volna, ezen árverés at 1881 -. l.X. I-t 12U $-a és a vh. u. '2u J-a értelmiben ezok javára m elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1910. évi tzept. hó 30-án
¦ Ir. alrlaáal léiralajli.
máarésit a művészien munkát \n tudia értékelni. Ai Inkola egyesület bélyegei városunkban Ifj WajdílH Jówef könyvkereskedésében kaphatók.
— Kivándorlás ea koleraveaiély fiumó-bau mo*t Jnkelf*lüri«Y kivándorlási bizton re u dele tér* igeo aiigoruan teljesítik az egészségügyi elírásokat A koleragyauus vidékekről érkező kivándorlókat lebntoleg még a vouatról küldik haza Ha azonban már elhagyták a vasúti kocáikat, ugy megvitattál ás végeit a |árvAnykorházba aiílliljik őket. Knuek köretkeltében két bét óu erőseit csökkent a kíváu-dorláa Fiúméból. (ínunk és a aok mán utigoru óvóintézkedésuek kötuönh-tó, liogy eddig csak egyen, uzórváuyoH koleraettelek fordultak elő Piumébau. Hasonló a helyxet Triuavben i-.
— KIbÖ kolera eset Zalában. A belügyin iuiszterium hivatalosan közhirré tette, hogy Tapolca r, egy kolera megbetegedés bivatalosau kouatatál-latott. Tehát igen kőtél vau a veszedelem h azért legnagyobb éberséggel kell ői ködm h kúztiHztasag
hatÓHtlg iniézktHléxvil Htiguruau betartsa. Meri ha a VKHZ(*>leleiu ruár njlóukon kopog, ké»L Iwti a báuat. - A jól nevelt fiu (iolubics IVter bottor-uyai Hiitianc nagyon Niépeu halállá nittg éde«ap|Anak, íiulubicri Irttvánuak az & tHlneveléHe körül nzerzutt
dologul almába minit uiHgpirouKatU édesapja, mire et' bftvt'bb magyarázat liH|yt>tt fgyHiiTÜnti torkan ragadta | apjét <*h gyitiigédnu ChIIioi vurtit Ai apa at A^yal őrzi, a derék .int p<-ilig a hiro*A« v.-lt,t gondjaiba.
— Elevenen eláata a gyermekét ? Martononról jelentik: tfór»i( Jáuus iuaili>nosi tauyás-gazda fi-lcnégL' flleu uévtflmi loljolttnlúi érkezett a martonoHÍ cHDiidorüégre. Azt mondja a névtelen főlje-leniéfl, huKy iiiialiilt Hórxg Amerikában vult, HAragii" egy eg^ziégfri Ti ugy érmeknek adott ^l»t»t. A gyr-meknt nevelim egéNz iimiii^ijí, amikor tnAr nvuUt hónapon pufók l^gényke !¦¦[( belftle. 8Ór<*g akkoilá|L levelűt irt a lelenégénnk. amelyb^u tnddtja. liogy uom-iiokárt vÍHHiaiun Hőrcvné uagyou megi|udl. moit
^u "hgJoraorrH fél pohár F«.noí JÓU*f-
KeserQvizet iszunk. Mindazuli, a kik ismerik a poruk és pilulák laHHu és bizonytalan. Hoksior fájdalmas utóliatáHát. a valódi K.v6(í.v- Artáklcel biró lerménietes Fiírenoi Jóiaef"- it(>seraTÍlb meg,iu6t foKnali találni!
KÖZGAZDASÁG.
A Dunántúli gasdasági sseeBgyárosok
, baeatílnomitó rt (Nagykanisua) vállalatából . ctutlakonk li>v»K Wblt-r^iorfl Herger Kuni Ujoniiaii HihiiiIjh helyezendő 3li8 hl. koutiugetiBfiel reudelkeiö HZBttigyárAval áu ennek kOvetkettében a részvéu; tárttasági alapniabályok sterint tartozik l!i drb 125 K névértékQ részvényt jegyezni. A Un minélfogva ennyi uj réstfényt bocsát ki és at
való reUneléHtH oki. 19-én tartandó rniidkivOli kői-Hy 11 lésén fogja kimondani.
6W ™ut N«' Is"4" """»" l uir« fellli'á.l bocsátott ki részvények jegy
moigalom
vezetett kellA eredményre s u) alapot kellelt teiAinUttii-
A Dunántúli h. é vasút r. t magába
olvaitztutu a Hzombathely rumi h. é. vasutat,
Szerkesztői üzenet.
Munkatárs Keesthely Minden jöuui log. Ai időt, móditt tessék reánk bizui. Üdv.
A Liniment. Capsid comp., a Horoony-Pain-Expcller
T
mely a legjobb, legtökéletesebb, orvosoktól ajáulott élesttA pótlék. K prüparatum \'i liMérés csomagokban kaptialó bániiuly élelmiszer,- drogéria és egyéb kereskedettekben és '/, Kg. lúit lez elegeudo Utllióstor berál-KalAcsoklioi NuteményekheE és tésztát való receptek ugyanott ingyen kaphatók.
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papírt, vagy hüvolyt hozz és ne engedd magad hasonló kinó/ésü silány minőségű utánzatoktól tévútra ve/et'ui.
Figyelmeztetés!
A Schicht
szarvasszappan
Legcélar.ei-iibb I Lagoloaóbb I
Mindenkinek nélkülözhetetlen
A FRANKLIN KÉZI LEXIKONA
névvel és a „szarvas" ved-jeggyel!
LainwlR.könvvkprfskeiifsi'(\Voilianei'F.ésFiair.-t-nál
in
ALAPÍTÁSI ÉV 1832.
József
IS H 6
, jól bercodejett
mindennemű nyomdal munkák diniéi ai itl*«e» elkeii.ltes«re, jnUnyoa 4»k m«U*tt.
P>«L»j«gyct;, körlapod,
, elj«gyj«5l í% e?keté?l
rrjiodlg • legújabb dliiat 5J«rlr)t
Falragaszok, gyászjelentések s más sürgős nyomtatványok néhány
óra alatt előállittatnak.
Nagyon alkalmas intézet kisebb s nagyobb müvek kiállitására.
NjomMou > itpiuUjdonoii Ifj. Wajdiu Jóumí kOnjvuyoiuJájábsNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 17.
49-IK ÉVFOLYAM 84 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
L hétül át ciltlrtikli.
i«t**t Irak: Kg*,, 4,rí 10 korona, f*li*i« 6 koron*, 1 •gyadtvr* 9 koron* 60 (III. — Egy** »i*m ár* 10 AH. |
Kiadja :
tkwtému J4*a«f.
A delegáció munkában.
A béüsi Burg márványtermében fogadta patriarcha királyunk a magyar delegációt. Láng Lajos a delegáció elnöke, fejezte, ki a hódolatot a Felség előtt. Beszédében rámutatott a hármas-szövetséghez való ragaszkodásunkra éa nem tért ki a nagy áldozatok elöl, melyeket az ország békéje a, nem/.et-tól megkövetel; de őrködni fogunk - mumlá lapintattal — hogy az áldozatok arányban legyenek a neműt teherviselési képességével.
Mert amióta a delegáció az Ausztriával közös ügyeknek költségei tárgyalásának a Biinhelye, évról-évre emelkedett az a fedezet, melyet ott megszavaztak a magyar delegátusok. A dolog természete, hozta a/.t magával. Hol uj hajók, hol uj fegyverek, uj uniformis és az adminisztrációnak oélsterQ-sitése okozta a költségemelkedést. Az idén Ifi millió koronával nagyobb ez a költség az liKMMkinél. Bele van foglalva ebbe az ax Amsag is, melyet a legénység zsoldjának emelése és élelmezésének javítása okozott. Erre igazán elkerülhetetlen szükség volt az általános drágaság szempontjából.
A jelenlegi kormány örökségképpen jutott althoz a 180 millió korona kiadáshoz, ami a koalíciós kormány alatt az Annexió és haditengerészet szükségletéből hárult költségvetésűnkre. Nagy számok, horribilis összegek azok, melyek nagyhatalmi állásunkkal együtt járnak. Hiszen tisztán hadügyi kiadásai közös hadseregünknek 650 millió korona. ris ha tekintetbe vesszük, hogy katonai szaktekintélyek szerint a hadilétszám emelése és a hadsereg ujj ászé rveré«e csak rövid idó
kérdése, akkor stinte ijesztőnek tartjuk a békének ilyen drága fegyveres eróvel való fentartását.
Súlyos teher, mely annál kellemetlenebb, luert nem térhetünk ki elóle. mert hiszen az európai béke és vele a mi békénk van vele Bzoros kapoaolatban.
Megnyugvás a nemzetre a Felség trón-beszédjének az a része, nu'ly rámutat arra, hogy a német birodalommal és az olasz királysággal fennálló szövetségünk, ha Irhel-ségen még szorosabbá és bensőbbé váll és I hogy igen kielégítők az összes többi halai-
tziriiiztíiii él kl.iékliiUl liik-tir I
T.l.fon: III. — HW.H..k
Népünk télen.
] mákhoz való viszonyaink ts.
Jót esett annak elhangzása is
király
NójiQnk uilt»ii nem eiiaál semmit, üi egy sxáudoK Htociálís programra, auieljr ouaen DVOtuoru-siguiik alapoka. Nem&tak hogy nem Cuioál * oép 11 SKiiniiit, hanem a sieutheverdel uapok unalma ten mt'gHiOlelík telkéuek keserQsége, melyről egyébként utató apostolok is goudoxkodnik Valóaig-gaJ halfogás, vétkes mulifiitáw, ba a magárt hagyott <l léluit ép ugv iguorálnók, mint uyirou t«sa*ük, kivételével a válasxlávoknak. A világ miüd*u állam* -bin t foldmívfió nép a legkonzervatívabb Francia-orxtágbati r»ik elég szellemi áramlat, legvoDat *u, de bogy mennyire hatástalan mindéi a francia parasilra, azt leginkább Meliue egykori
ajkairól, hogy a nagy állami terhek meg-1 elnök és nagy agrárius sxóuok ptnastkodja legiukább. állapításánál mindig a monarchia két álla- Ha ex Krauciaoraaigbaa igy van, meuuyire rabjai
inának pénzügyi teljesítő képességére lesznek a közös miniszterek figyelemmel.
A delegáoió albizottságai megalakultak és szinte biztos, hogy minden erósebb változtatás nélkül fog a közös költségvetés megszavaztatni. Batthyány Tivadar feútóla-láaa a függetlenségi párt programmjának
integritása érdekében csaIc elvi jelentőségű,', téren és ugy értesttlQnk, hogy gaidaaági hiszen soha nzervilisebb delegáció nem szálli-|abb^u at évbeu kalonusttu ki akar tenni magiért
vagyunk a maradi»ágnak a négy folyó három balom orexÁgábau. ahol tulajdonképen miodeu kultúra még ctieCHemókurát éli NépQuket kiváltképeu téleo k«ll«aa stellemileg emelni és lanitani. Póleg Dag) saQkaég tenne arra, hogy amiból a nép él, arról ax ujabb, oksteru Umereteket hall|a és megtanulja. Néhány esztendeje végtódik is valamelyes kulturinuoka eieo
1 totla még a közös költséget mint a nagy nonuetinek nevezett koalíciós kormány idejében.
— A köEigaagatáat bisotUig ülése
1 Imién rnácMt meggyujt|« még a legkisebb megyei ftlTkkbau is.
tisodálttoa Upanttlttot sterMtek utóbbi érékben (CdÍBon nagj»i«rQ találmányival, • ntoxgókép«k- Aki cuak flgT kicsit nyílva tartja a ammet, látja,
ZtlavármBgye köiigiigtlá-ni biiutUága múlt bélen hogy micsoda óriáai, minle diibültkus tittissaJ vta Urtulta meg okióbwr havi rfliidua Ölesét Arvíjr Lsjüb t Lépre t kiu«malogrtpb. A legtlwbb reoda at«lleaii •Ihpán elnöklete .Utt Ai Illés,-., a TálwjUiU fagok - él.w é rűhau , motibá mjllt u tkiuek
kőiül esik Roller Uváii, llo»ayák (Jéu és Tripim- . . , . . . . , .. „ ,
mer Gjula voltak jH|«. Ai Qlé.n6k erdeke*. Urgji lemi "^^"^ ™ár .géayeaebb. M. még ae
alig volt. A siakelöadók juléntéueit vették tudomást. lés folyó Qgyekel intéztük el
tudjuk
nnék • diabolikuH batáHuak
sem » kultúra, sem ai immortlitás teréo.
Budapesti lévaiak.
Vernnf \Á*i\b \ts\m ujnágirú kollegáuk, tki javt idejét mint vidéki lapazerkegttd, bírlapirói munkában (ölttflte el. ig«rt>let toll lapunknak, hony a (Aváros csillogó világának haj6tóröttjt>irAl, «kik beleestek ki élet bakidé kaiba, inerevély«ibn ~ idónkiut érdekes levnlekvl fog boixánk iatéini. A miuap mttg ts kftidle a sort Uruudl Imrével és rAnuiUtott ai eladóftodolt (isttvittelö zaklatolt, orUlulig hajszolt lelki világába. Momaai igaz (Örtéo6te i (Övárus ugyik ismert RyöuyörQwégérfil még érdekesebb é» nomcsak ezt ai iráüál, de a kovelkexo sorait is ai olvasó Ntiveii figyelmébe ajánljuk.
Az Isten ujja.
Havarda M.rmki bnupöréoek UrgyalAsa ad aklualitá*! . Maitner Matild megható történetének, aki Kép volt, r*jouKó volt éti akit - i bukóit budapwtli Irtiuyok hod** biérint — i r«udftrkaiiitáiiy elé állítottak.
— Biwiéljfl el ax élaitflrUinetét, mondotta a VH-ik karületi kapiUnyHág egyik fogalm«ójB a lwr-vadá»ábau i« Htép leánynak; bátba van ulyan nWIute. amit enybitó körülményuek veiielQnk.
A leány goudolkoilgti. aitán a (ogulmató bit-' tatiitira megéredt a uó m ajkán éi «lmoudotU ezt a komor históriát: .
— Hatluer Matild a nevem, Ai apám Hailimr; Sándor tftrrén.vnxéki iráttnriM voll Kittilon meghalt és úti, meg két kis testvérem Hít-gétiy megtört aityámmal egyedQl muradtunk a nagy világban.' Henkiuk nem voll Magyaromágon éü mert apám ' miig nem volt i)yugdi|k*ip>is, ittit évi fimtéast*! vég-kielégitetl beauDnket ai állam, öufkély kis öwixeg volt, de «lég ahhoz, hugy jövő életünk steréuy alapiát ralatiogyan megvetjük
Anyám is, én in in tU est lettan himeitOnk, ^két testvérem uem siámitott akkor, hUxHii még iskolába jártak. A Teréx-koruton kibéreltünk egy Ditelbelyi-ég, beállitoltunk kél gépet, aitáu anyám sorra járta az uri liitakat ét munkát kért. Igdt a köi- i moudáü, bogy ai lnien nem hagyja el at ői vegye köt' és árvákat. ttÓveu jutott a muukából, ttokHtor é|Htaka i» dolgoztunk és jól ment i sorunk addig, amíg az utamba nem kei Ilit egy Intvnuy férfi, aki ma jómódú Ügyvéd, gazdag Itiáiiyt vell feleségül, eladta magát. Ki fti ember egy vidéki bankigazgató fid volt. Abbau a hátban lakott, amelyben UiletUuk volt. Míuiluu-iiap n bolt eÍ6Ll járt cl fH be-benézegotett. Kiiíd-H-b»u nem in vettem i^iro keuóbb azonbaa oly ÍhILQ-abttx bámésikodottt ráiu, hogy érdekió lui kezdtem
a csinos, elegáns fiatal embnr után magam is. TQkm pillaiitánait Ulrtem, majd kacéran viusunéztem rá Af ez sttímmol láthatólag ingerelte a fíut
A magam réstéról et <wak ártatlan játok Tolt. SiórskoiAtj Dehogy goudolUm éa ntssira. Nem itíinurti'iii akkor még at emberük goaoHuágát. A n«taltmib«tt a Itört mind vakmerőbbé tette és mert máskép ¦ jiii tudott a kötelembe férői, egy napon beuyilutt az Ötletbe, ideadta IíUhíqQ selyem zsebkendőjét.
— HiiUöue bele lisatBtony a nevemet Majd megvárom.
Hirtelen minden vér a fejembe Biökött. Érettem, liogy kigyul ax arcom, a szivem hevesen dobogott, tudtam, hogy at a zxebkendóhistória csak OrOgf arra, hogy megÍHm»rksd|ék velem. Megvallom öailu-téu, hogy et a fugáx nagyon téltszelt uekem. Soha meg olyan lassau monogram ueni készfllt at Qtletöiüi-beu, mint eieu a isebkemión. Kótbeu beszélgettünk. Nem ugy miut mások, kóiőmbös, semmitmoodó bia-tóriskkal vételik be az ismerkedést. A fialal ember ua^yun tol Imiotlbáuni a leánysiirvel, ismerte iniadea csiujAt-ltiuját éü negyedóra alatt becnenapestté magit ériuliui világomba ugy, hogy noha, nem felejtem el. Ha átkoxom ix, titkon, a slivem mélyéu sxeretem és sittről ni is fogúm. Kitol megvilágítottam a helyiét öt. Teljesen a futtái ember b»ulintt)i karul te iáZALAI KÖÍLÖNT
OKTOBBR 17.
Egyet uonbui meg merünk jó.olni, hoxy Imi Idí. I«|i. Meg tÉgyunk ról. gyíiídi«, hogj • várol Mi-
mikor > moii képlár mylgít íborebh elleuórtés tul«|(lono»«i é» többi adófiieló polgírti erro « c*lr»
fogj. trköloöMbbá tenni, mint mi. áldoulokr. la kíw.k. Meri In.leu egy »«kember
Etek t gondolHuk lolfik.duk WkllnkuHi irta at««li menni > rárosi jelleg > nulornáifa í» »H-
kóiben éa ptd'K «»n Mini* Urgjl .l.pi«n, bőgj « melékuel keidódik. Aléri ori)i»0nk még nigyou - VMáruap
biritjt etolnin, hit nem dierirjok
mk
inilyHll
p
földroifeléíQgyi miniszter — nagyon helyesen — • Tirrrrjyei községekben rendezendő sorozatos gaida-sági elóadáwokra vetitó gépet én képeitől ajándékozott
téren a helybeli l l
nAlis lelkit e iHkintelbvu, inrrt bár • mioimi dnmukraU pArl <«ietÍH«K«. * KyOléx elnók« un,4r
. íii *. I • É._l__. l . nti« In. .__._¦.. — _ *J!« ll^d.idtil. I ¦(¦¦*».¦ *¦.. 1 ¦ ta. _ . .
munka f>0—6ü nap alatl olkéaztll; éa etmek alapja U városi mérnöki liivatal is elkészíti a réleglerret és
p g ny
Fülöp legyzfjj* pedig Horváth János vult ftjJ»<ló Buchinger Manó a magyarországi nzoeiálderuukriu part központi tiikAm volt, * ki egyik'
K.zdasági egyleteknek", hogy a tanítás logkítzvel- térképet. ho«jr mennyi idó alatt azt nem tudjuk, de . ^..^ Q& ^„^ |ttjobbjainak, Majdue,
Uebb emköiéi, a szemléielet i* alkalmain. Mi ezt --'"' ---<- *-------- AX .....lil- -.....- w--»-"—......... ¦ ¦ ¦¦
a gondolatot igen szerencsésnek és nagy sikerDnek
féljük. Bgy órai beszéd nem ér fel öt pereuyi hteia-léletlel, ha pedig arra goudolunk. hogy a falu e szellemi csemegéi, éppen a vetilelt képekkel akkora uéDKzeruséeet tudnak szerezni, mint a mozik- nem
t még hosszú idÓ múlik el, inig Nagykauiitta a leendó törvényhatóság — oda jut, ahova Szombathely, Kaposvár már régen elérkezett: t. i a vároNok lárfta*ágába. A mérnöki térképek a Kűld-mívelési minisztériumba kerülnek, melynek kultúrmérnöki osztálya fogja megmiuálui Nagykauizsa
győzzük dicsérni ai írósiobábtn megfogainzó éa i csatorna és vízvezetékének általános tervezetét.
1 Azután jönnek a próba-kulfuráxok, terménél lelemes költséggel. Majd a pénzügyi tauáes és képviselőtestület döuló határozatai és akkor — akkor végre megkezdik a munkálatot, de nem hisszük, hogy tut az áldásos és annyi érdeket, tfltrendésteli, kényelmi nlb.
kitDuÓ öllelet, amely egyúttal azzal a reménységgel biztat, hogy aki ilyeu gyakorlatiasan tud megfogui bizonyos dolgokat, annak kivitelben is meg van a siereucséa keié.
A gazdaxági egyesületeket hajlaudók az emberek megvádolni azzal, hogy osztály érdeket szolgálnak és voltaképen a szolgálatában állanak
p gjj j kei
6ráí| ttrlilrott beszédben feltétellé az »lvi»Hlh»t«tlciti
d k A lé á hí
t ti
drágaság okait. A gyflléare a párt meghívta Bounvák Géza országgyűlési képviselőt is, aki azonban érthet 6 okból nem leleut meg elvtáraai kííreben D levélre méltatta a régi fuerelmesekut, a értertiti Ókel, liugy fi utihon goudolkodik & gg okairól. LN^lig, ha ellőtt volua, Huohinger elvtárstól
ingy én közép birtok érdekeiuek j érdekel szolgáló intézményi az egész városra kitér-, ------,
Azt hisstDk semmi sem alkal-' iesztik; hanem uira rnak a belvárosra Pedig éppen ' "ohenberg
melyek
mint at. ha b gazdakAgi egyletek a lt>ftnagyobb BzeMetM fogiák felkarolni ezekot a gazdiibági olív-tdáiiokat, inclyek & kmemberek gaiHahági kiképiésére, javára rélozuak. CdvőiöljOk a népért dolgozó cgy«-sóletek Korában a ini gndaeógi egyesül elünket in. amely ugy bálijuk jeluutékony munkarészt vállalt és a maga voliiögépével, el&adóival kimegy a falvakba, tnepgyujtani a kulturáuak ait a inécavilágAt, imulv-nél a uép megtalálja uHgyobb, biztosabb konyér-darabiit is.
k város nivallálása.
folyton fenyegetik elhanyagolt tisilasági állapotukkal. Hanem hál még korai erról Írni Majd csak akkor Hogy mikor é» ki. . . . ki ludná azt megmondani?
_ HÍREK.
megtudhatta foloa. Hja miodeu féle vége ttzukott lenni — a válmtitáü utáu. A íAIíbiUjí bizottság J°Kró' i* elmoudla véleményét a Hiónok, akit általános letKzéiisel hallgatott a körülbelül lHOO-ÜUÜ fóuyi tömeg.
— Gyermekananatárium t)r. Ruuicakt Kálmán kir Uu*c»oh iauf«lügy«IÖ, a vármegye tanítóihoz az alábbi felhívási intézte :
Kttlkérem címedet, hogy Ófenióge a herceguó véduüknégH és Zichv
.ató-mely
Horváth ezredei
'IVgtiap a rcggfli órákban általánoü megdob-
kulUMi %.% a gyort váradi Horviítli Uéues ex. és kir.
hír, hogy uajíy-1 Káin kamarád bouvéd-
rium Etíye-tQletct. mely év ról-év re e: vlpiuttuló beteg kisdedeiuk*'t, az ortisAg különböző rétizein létesítendő gyermekszanatóriumok álul ' akar|a az életnek in táreadblomnak inegmentriui; timnOH emburbaráli éa Imzafiax muukajában, ugy Raját valamint növendékei kOrébeu uéhány fillér gyUjtéHe áltat, len melegebben támogat ni szíveskedjék. A nemiéi beteg gyermekei enyhülésnek ezen rnagaüz-los én irgalmán feladatát ujabban it. szerutMttel aiánlom I eim legodadóbb érdeklődésébe. Hazafiui ivöilettel Zalaegerszeg, llllO. oki. L. I)r. Ruzak>ak*
A |iéliti'ki taiiAcsQlésii)-b
volt
árosi vizioieték a vAros
c»atornAzáx elkéizitését ineg- vir>zouyaiusk megállapi-
Uai uQkBégoü. K 8iintMií> (uivelláló) munkálat lel
jesilesével a lanárs&lés Szilágyi Jótsef
mihályi lüó* állami vizme«Urt bizta meg. ki muu- kor'Á'bJÜ
ezredei, a iiágykáuiísai iq, kir. '20. honvéd gyalogezred paraneouuka maghalt. A család barátai nem akartuk hitelt adni a gyá»thirnek, muri Iiíhz<'U a viruló HKébZHégbeti l"vó ezredes liitaban meg p>'d'e
tán kir. tanAos
- A szái forintos bankjegyek be vált áa a még a f évj okt. 3l-ig történik ti osztrák magyar bank fóiidézeteinél és fiókjainál, Azoutul a bank-j<<gvt>kvt nem váltják be és nem cserélik he sehol sem.
keu
vendégeket lálolt a Imi
Muubau muniuru valónak biionvnll.
szombaton tudoiuáuy i
kálkodását niftr Uizonyára
IT-éu meg in kezdi. órdmmel v^kz tudomást
birQukrol
Nagykaniziia város közönsége, m-rt vízvezeték ügyét a megvalósuld
kiváló képzettségi) sit»kká lett volna előléptetve. 0 Felsége csak n«:liáuy nap)a, hogy a III. Ki. A
X |lir — Ab utolsó nemeBt felkelés törté"-
írváth ezredest nete. E mflhftl /alavármegy.- lórvénylmtósági bizotl-'H m orvosi ^ága loo példáuy átvételét hízlo^itolla Kddig azonban az egyet* járások ÓHHzeneu 81 pé,d<tuvra (uetlek elÓ. Kliból ix a legkisebb járat a balalonlUredi 2li
i ápolás xeit) ludla inog-4 ön .ii) perckor 47 éveti
y
A]UHbnn dandArpauuL 0 Klé k
g y pg
csatornái^ é» 0?ll*l)" Ttokorwii _ rend Uvagjává iinYeztó
Oly föltüuóeH cmnálluk már a dolgott, hogy anyám Íh észrevette és szelíd baugon felelÓHKégre vont.
Itt kezd&dik az átkom Nhid hallgaltuu ai anyám ma vara Megmomlotta tttegény, hogy az ai ember cnak ámít, tőrbe. ca&l. hiüúii el)ia|tt
ketté A Imlál«s«ti6l \ wl)ából mU(J ^ a h(|||vM (UlUklir | jé
gyá-iz]eJtmlt'sl A holtteltemet ma ' lá
amikor peddig látta, hogy Niép t,tav«l mii sem ér, erélyesen akart végei vetni a dolognak. Végtelenül bevés jelenei lámád közöttünk és én megfeledkeztem magamról, viHuzaOtöltvin anyumat Öklöm a mellén érte. Hogyan hogyan uem, nz Isten keztj mflkrtdőtt közbe, egy Ilibe vágtam a kuieiu 8 a IB beletört.
A merénylőt után egy pillanatig sem marad-haltam oltlion. Kiköltöztem a fin lakására, de a kezemmel nem bírtam Dagadt, feketéden, at orvotok vér mérgezés buustatáltak h ttiás Hegitniig nem vott. raíntliogy 1h Ifellftt vá>>ni «jubb kezemet. Rettuneles volt ez a i'Mspát, amelyekéi tfgyninMiiláu követeti a többi. A csábítónak sem b-llmtum lovább, elhagyott, anyám te.ntvéreimmel ped<t( külföldre utazott, én magam maradtam itt nyomorékon félkéz/.el, ruardo.só öuváddal. lelki meghaionlásban. kétHégbeesétb Kokról fokra HÜlyedUm. míg végül hajléktaUntiá leltem. ÜNténkint kijárok a kálvAriára. térdenátlva c*imom végig a stációk*t hogy hnnom<'ut ve;.e<^:, és ott keresek éj|*tli Htállátt magamnak Megveri az Ioten, mert anyámra emeltem ke7,em'«t
RlhenéléHének utolsó Hzavai zokogásba fultak el. A bnubánó leányt nem büntette „i^ a retidórr * haiiHio elhelyezU a Jó pászturluiz rinutiU kolynlni ahol megtévedt leányok találnak menedéket
..Hdiumábanlevóuek1^/^1; |dl'wl|1>11 WrtU adott ki kulóu d u. ;f órakor
lelU-k be, lionaan a Kisfaludy a é» haiiiicy-utcáii a Déli Vauul pa ly hu d varához kísérlek é* ián Vaidaszeutiváura (Százró^i-n állomé a otaliidi szállitotlák, hol örök nyugaltiinra Ing
példányt jegyzett, a lobbi járás 1—7 darabjával üzemben Az alUpáu helyeit Kulbeiiftclilag vm, föjö^ytÓ uta*it|a h jiíiAhi ffiliirákat ét r. t. városok potj(Ar-mestereil hogy a hiányzó példáuyok bittosiUw folytassH hatósága területén at előfizetők
olt kinek v»zóuyl>)ie aUtt kivonult a -ii). louvédgyalogutmdból és a m és kir. 48. gyalog- : ^tíí ezredb6! is fúl-fél záizlóalj kitonaiág. A katonai gyászkUérot utolsó ÍMlenhozzáilul dwztOtet Hilotl a pályaudvarin)!, hova a város elókeló kiUOiiH^éiifV részvéte is kÍKiírte.
— Husviugálók kiképzése A koimigi
Uiyáuy-uteai gyászbáibau azen- husviisgalók kiképeztetésere »zolt{Aló határidő I. évi ¦ng l-éu lejárt Minthogy atonban Kük kóxség vau, m-lyitk busviisgAlók kiképeztetéHe én alkalmazása iránt még midig nem intézkedtek, a foMtiiivelé>tügyi iniuÍHZter a huxvizr-gálok kíképezti-tésére ős alkalmu-
helyeztetni. A gyámklsóret parancsnoka líifft-1 Fereue zására adott í évi lialári-iót 1911. évi auj<. l-eig
ogy évvel meghoszatjbilia A mulasztó kdise-leu a határidó IhIhIib utáu a törvényes megtorló Íutézk»dé*ek foguak alkalinazáftba vétetni.
Érdekes löveleaő-lapot kapott atombaion Duak l'éier fókfcpltáuy. Kgy wieni Citelédleány, ki Nagykniiitháról már huzsiuo.ishb idí óla elszakadt <"i a csásiárváro-i magyar vitézeivel sétálgat vasár-naponkint, att olvasta a 7,n\é\ Köllönyból hogy Nagykanizsa város tuabál) rendelete eltiltja az
— Gróf Lónyai Elem óra ó Keaathelyen
Gróf Lónyai KUnarué. Kódolt v,,H trónórfiktli
;e, uétiAiiy napra gróf Postmiei ThhííIó l»to/a-' „em'nkm'k nblakban való 'szellAzlelétíét ti'n porolását lására Kesithulyre érkeutt. A fóuri kwtélybau jolen- ÉH jmo ,.r s tjXy,.|inM.i lisztasáaszerel6 kuiiyhatündér
ire-olt
együtt vau az <-g< — Tarka világ. A Otsino
kxdves, -z.....s világ gyülekezik napról
ji'tnné Ma^rslicrtí Krida unió kózkedv lanitóiió v.nii'jHírtrnyaí fog^'lja a kis un sok*t. Hoity luiciutla kel lein tmil, prcfi-.iUs.snl lek a .kioMiiiytik- kurMii*áii »zl leírni n.uu
ntt látni kell. Mimin
XII. LajoK ud val Imogtalan l
volnánk. Oly. mozdulatokkal, uyugodt,
leiük eiek a kit müvéiiek a Itavultot. SierelnVk lu Adorjánuó unió (iKyelinét elkerülné ez « kis leméiiv, meri szeretnAk érdomn szerint iiu^iíi-csérui Üe mivel tudjuk, hogy mint lapuuk kedvei
sxemrehányárjt t...st a fókapítáuynak. hogy ez dlHtlerniében való. Bécsbon — azt mondja — de. Kiig Apra. Ador lehet az ágynemű az Rblakliau, de uiucs is ám ¦lu.yll iám- poloska Míg Kanizsán eztel a tilalommal nevelik, és nói (ánco- nzaporiljttk n poloskák seregeit. [i.'dÍK u^y i» elég e|le- van már. Nem tudjuk hol szerzett ilyen kedvexótleil lehet, polonkás tnpaKiula'okut városunkban, de arról meg-báliiiii, feledkezik ami kou'Ion honleányunk, hogy Wlenben iltNZerü nem telelik a lakók ágyneműiket at udvarba, Ásókkal Kanithán pedig niiud-u Iniznak vau tágas udvara és minden lakátinak udvar Móli ré.tr.**, hol a szellÓz-l*té»t eszközölhetik. Tehát i'&ak hadd őrködjék szigorúan a rendőrség e heabályrendelet megtartása f»lelt.OKTÓBKB 17.
ZALAI KÖZLÖNY
— Népuimlálás NaffykanUaán. Vécwj
Zsigmond porgárm^sttír a nagykaníiNai vároBÍ népszámlálás fogni aio»itását éa vetélését I>«ák Péter rendőrfőkapitány i a ruházta. A fwlngyeleli jogkört azoubau magáoak tartolta funu. A város 41
teuzOnk ellene kifogást, hisi nem is látlak, d« aaj-náljuk, hogy nem kanizsai iparosok siálliiották h városi háztarláa rubaatUk«églHét. Ai 6 dicséret ttkel szívesebben hoztuk volua lapunkliau. Ki a hibát?
veudégló nagyterniélMiii nyil 1(1 fog|ák tárgyalni ait ióát
. , — Tolvaj oselédleiny. Nagy Róza a napok-
számláló kerületre lem felosztva és ugyauauuyi, t,an elszegődött Dobrin Richárd aagyfakosi birtokos-Htámláló biztos fogja a munkát bnuiie végezni. Ati|l0l. R^gi J0 eK«léd»ukán amiut ruhásládáját a ellHUÖrzést pedig 10 felüWizHgáló eszKÖili. ] heljsierxouél hagyta, hogy etóbb tisztába jon azzal,
— Nemhogy megijedni, de egyáltalán micsoda helyre akadt, hogy ha oein tetazik neki a tartani ttem kell a kolerától itmuk, aki állaudóau lart ' szolgálat, bál könnyebbéi ollhagyhassa helyét házábau egy palack Kslerházy coguacot Jobb ellen-¦ Azalatt a htulyazitnöuél valaki feltörte, ládáját éti szere a kolerának ninc* i«. 'ruháit elvitt* A reudóri ujomoiáa csakhamar ki-
— Vaauti munkások gyűlése A Déli! muUiU, hogy a ruhaféléket Szabó Kataliu lielyuélkoli Vaiul nagykanizsai munk^ai f. hó 30-án d. u. í eselídlfány lulijdouitolU el. A leányt letartóztatták 3 órakor a OAzfÜrdö
vános népgynlétil Urt,
Knilekírtlol, melyet az igazgatóxágtioz helytelQk
javitátia érdekébeu beadtak és még el nem inléztetutt.
— Téli ruca a menhelyi gyermekeknek Négy hatalmán láda érkuteU Tele vaa jó téli ruhával a legény elbagyolt gyurmekeknok, akiket at állam veit goudiaiba, a meubelyi gyermekeknek. Keddett osztják ki uekik a régi gimnázium helyink geiU>n, bogy ne dideregjenek, ha a tél beköítöot.
— Sstriohnln mérgesén Nagykanlssán A Hully-kutjra, Hwllav Jóui»í nagikorrakadó Hully-jáitak ió sorsa szálka volt valamelyik embertárs* siemébeti A ha Hully birtelen inegHtíltit élűi Jó gazdája világosságot akart dtriteui a tragédia okábi é-i Kertész Lipót vároHÍ állatorvosul felboucoltalta
t bullát A boucoUn megállapította, hogy tojassárgá-
a rulia uagyréttie meg is találtatott uála. At eljárást elteue megindították.
KÖZGAZDASÁG.
A fubonatizUtről.
Nagrli«nlfa«, 1010. okt. 17.
As •!Um«rt
legjobb *
legelterjedtebb
magyar napilap
AZ U J S Á Q.
Sz.rkrtHztÓBég én kiadóhivatal liudapesl, Bákócii-ut 54. KÓmiMikatánwk : Hercseg Perencz. Kenő dl Qéia,
Kóbor Tamás. Kozma Andor
Felelós szerkesztő ; O aj ári Ödön.
Szorkesztó társ: Dr. Ágai Béla
Rlúfizetéiii árak: 1 hór* 2 korona 40 fillér,
ni-gyvd óvr« 7 korona, fól óvro 14 korona.
egész twrf 2H korona.
mert i kiuAlal
Buza Kom Á
vouilou
ii CKuki<t| « forgtlutn, lirtúxkuilú.
Árpa .
Zab . .
F.-Iht bab
Tarka bab
Piaci árak
. . . 20.10/20 14.20/30
17 60/Irt
lö-20.40/00 15 —
javai fiztriobnia korall a Hully gyomrába, mely kioltotta a bóségben ustó életét Ougyilkosság kizárva
— Rémuletes história törtem a uapókban Zalaegerszegen. Báró Kttméuy KUinér honvédhusiár hzázadoa bérnll házbau lakik caalád|ával egy iparos háztulajdonosnak az udvaráu. A báró pár hétig
vakációtylt ^aládjáral együll valamelyik fördóu. | Váaárok megUrtiea Zala farm egy.
Kzalatt házigazdájánál halálnál történi. Az iparos' a|jNpNDjaDak távirati rendelete szeriül t kereBk«lelem
házigazda, m.l gondolt, mii uem iroodolt. taláu mert Q(í,j m. |tir mioi«tor távirali rendeletével a vár
az 6 lakása szUk, a siáiadon szobája lakatlan, kinyitja
a százados szobáját s hnlottfát ott nyii|tóztatja ki.
Ktfkról semmil nem tudva, liazaérkezik családjával
a stázudoit, éjjttli idóben, kmyitja » szobaajtót s |1Og. k
gyufát gyújt. A vér megállóit m «reibeu, a nigy " '
gyertyákkal körülvett ravatal láttára, pillanaim
iai<Kdi'rin»dl a kapiláuy is, ¦ TfloségM niciiU-u olajuk
HHgitsi>g<*rt kiabálva rendbe jrtit a dolog, de a liáti-
gatdát följelentette,
— Legelőbérek behajtása A kik a váruktól legelöl béreltifk sokan liálralfkban vaunak a bér lnOieléHi'liitii. A város azért az 1 fokn végre-hajUUl már foganat(>tiit<>tta. Akik mégii Ifi nap alatt le nem rójják tartozásukat, azok **lleti a 11. és ujabb
megye egész területén betiltott ontágos és béli vásárok, valamint bursuk meg tar tanát megfojtó óvin-mfgtélela melleit eugedélQrezte aital, dós stáj és köröm írásra való l«kittléttel hasított körmö állatok arra nem hajÜiitók.
Egy Szabadalomnak
Zalamegycben Irundó kibasználásáhui 7—8000 koronával
vállalkozó kerestetik.
lf> nap múlva a in vég^lujiás fog mkoiftltéiui \ A befektetendő tőke az eddig lekötött Állatbetegség. Nagykanitsa városáho*; üzletekkel már teljesen biztosítva hogy lháros-lttirHuybttn a' van. KtÓzcti^H tólci* nnii HZülfse«cn Csuk ülj
hivatalos értvsit<>s |ött.
ragadós ná\ áh kor^inb>>tcgt(ég lérványnerüeu fel-lénetl. Kunélfogva íliároK-lifrény iiiarhaállománya ellen ix alrendellölitlt a zárlat. Ki atiuál kollemeU lenebb váronuukra riéiv*, inurt eien az otdalou a KOmogyi felbaitás eddig lebt-lH^es Tolt, most ez a
"'"-'BauL"'"^^^ *mi'*MtLmbL i8,SCHWARZ JÓZSEF hirdetési irodájába, éve* ifiu »<gy batos iloburt [(i«t«iiyt viti jatitás cél- Budap-«st. Andrássv-ut 7. ItQldondók,
jából Slrasser Márton DtlelóbH. Amint forgalta, • —------~-------1—----------------t--------------------------'
piHttoly elsült eu a golyó a tenyerébe furódolt. A
egyenek ajánlHlai vételnek figyelőmbe, akik teljen anyagi bittosi tokot képesek nyújtani. Ajánlatok :
„Szabadalo m 24394"
3z alatt
[. A Hfllerfele Kl»»fluid Mjat Up.HilaUlunk u«iinl f»jd»lomcHill«pit6, gyógyít.!, gyengeséget megMún-letií halátul bír, gyorun és hiRtosan gS^tftt ctuxl, kötvényt, iJeftgyongoseget, oldaluuráit, ¦iiltgitúl, influfniil, fej-, Tok- e» doríkfá^íit, ssábát, bénulást, •lemfájut. migflnt, sok ill mag n«m amtiltll beKgscgtAI megiisb*Jilj« *i embert. A Keller-féle BUiliuidol, rehedscgfll, nátba, mellét lofoltfájáa és lígvofut vm%y>)ytilí»xA\ tredA bajok tlten is páratlan gyógyiikantl husnálják.
vimIi. 12 ki* vagy 6 dupla vagy 2 speciálúi üveg bérmaniv* t korona.
II. Továbbá tudomását* óhajtjuk hotm. hogy .t emberek cirei gyomorbajuk, görcs, ctvágytalanság, vesaégés, hányan inger, russsullét, felbofitge«, pufTsduág, dugulj, ar.nyeres bántalmak Ás kiilon-bóní cmésitési tavarok ellen kltúnd és bUtos sikerre) k«xnalják a Keller-réle Kaahajló R«barbara-Elsapilulákai Ö dobói bérmenlve 4 korons, óvakodjunk uonbati ulánsaloktdt ét cimetiünk minden rendelési gondoun
Fillir V. Jiié ||i||izirin»k, fliklci,
lulrili Itl il. <I<|rtt»l>i)
kórhátba ¦tállilwtlák, hol at orvosi látlelet steriüt 18—'2(1 nap múlva fog felépülni.
— A koleraveasély t»rjedéHén«<k meggáttá-Bára miudeii kotf^óiZHégügyi hatóság a U>guagyobb listlaságot, inértéklflteaHéget ajánlja. Hz at egyetlen védekezés a tisztállanKágban tenyéütó baciluxok I Htaporodáia éi lerjedóns el lati A járvány otak ugy ' stDuletheló m»K, ha et«k«l az ótsmbályokal Nzitforuau | betartjuk. Tudj* att ina már inindHuki, hogy a I deziufekrió a legbiztuKsbb módja, kitünó ft<gyVMiu a "gály lekQidésének. Ha kwiQuk^t Állandóan mossuk, I xiájuakat oblögttljDk. iiiey elkxrllljOk » legnagyobb VM-zedeluiBt, kulüuósen ha erre célra a jóhirtl j Diaua-HÓsboriiíeszt haotuáljuk, amely minden baei-1 IuhI n^göl.
— A rendőrök uniformisa A rendor-
leg*nynégn«k, ^rdőftroknok éu városi stnlgastemély-1 jelnek 1911. évre eitedékea ruházata most érkoí^U meg. A ruhákat Budapesten kénitMlie t nzabóiparo-sok bitül- én termeló'HiÖvölktfietH. A ruhának ugy miuoHége, miül kiálliláiut at illetéke* hatóság nifg-1 ölégédésével találkozott Mi a magunk réetéiól se I
ÉRTESÍTÉS
a N»kvL»iiím», Klnv'í i>s Kismarton álloniásokon elhely™>lt kalona-sag részére a/. 1911. évi január hú 1-től 1911. évi december hó 31-ig terjedi iilótartanira, kenyér 6a ml) bérlHutoni szállítására vonatkozólag.
A;, njánlati tárgyalás a soproni cs. és kir. katonai élelmezési raktárnál 1910. évi október hó 24-én íok ungtartatni
Az i'/.'-ii tárgyaláshoz érvényes Teltételek a Sopron os. és kir. katonai élelmezési raktárnál feltárult bircMinény és szállilási feltételek füzeteiben — mi-lv utóbbiak díjtalanul niegszmezhetAk — foglaltatnak.
Sopron. 1910. évi október hóban.
A soproni o: it kir. katonai •lelm»*il raktár.L A L A I KÖZLÖNY
OKTÓBER 17.
AWLKA SUCHARD
LE DÉLICE
cigarettahiively
mindenütt kapható.
alegiobbTEAa vilaocn
A Liniment. Capsici corap., aHorgony-Pain-Eipeller
kOuvényn*!, oiímíI <« ¦#•bültuknél. FlcjelmeiUU*. Silány tiMiiuitványl inmtt twváaárWkor úrUuuk Jgyünk rá .-«k olyin eívdíti üveget fivxtjunk *t. rm.ly a JtaMMT'vMji«yliyal & I RIoMtf l*WK> •*•¦*' •ÍUtott dobóit* vui uMinta-gjv*." At. ÚYetcukben K .80, K 1.40 ~ X 8. M AdjTii'ilviii inimlm Itj'^yitíor. tirbm kapbatV. KSmktár T«r4k Jéitff
0[ Rlckttr ifOirwt:iifi ií „Arnr orowiníir.
l'rágálun, Hi^i'-'iln'r^*- .'• i"'u
Ne féljen
a kolerától!
mert egy palack
„Fiume Cognac Medicinái"
szavatolt valódi borpárlat
biztos hutásu óvszer, a fiumei ,,AORIATICA"
í-ognac-lcpáruló Részvénytársaság kitűnőnek elismert különlenessé/»e.
Kapható minden ny^tí riában c>. jobb crtcin
n, drogé-
Csak , " . .
alpesi tej •
kakaó
' és czukorból a/1 Páratlan külónlegesséc).
Alapittatott 1841 ben.
Részvénytőke és tartalékok _^ K. 122 millió.
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
NAGYKANIZSAI FIÓK.
mlíirAsi felhívás. 250,000.000 korona :Z:;; ITZ\2,'Z':
4'/i%-«i Állami pénztárjegy ~W eipnnfl n/ilvAnos atáinÍ8r» I)tx-Háttatilí. Nagykanizsán „t. aUirAs tArtémk a
0V Pesti magyar kereskedelmi bank fiókjánál *^M
a) olyan niótton, hogy a fiEi'tMriii'ii n f. éií drcetnlHT 31 >;n lejíró l^uy. W\ kibweátAsu in. kir 4'/,¦/,-t»s Állami |>én>iarjegyek nyujt.tmk h»
1910. évi október 15-tól 22-ig bezárólag
icrji'ítú liitAritlűI't'ii: n kiosztásnál ar. ilyen jt^ytéwk tt-ljes ősegükben fognak Ifkiu-Irllif Vi'ti-tlli ; li) vtt^íy kt'HE^uEfíti-IÓN ollórit'bi ii
1910. évi október 22-én, szombaton
u m"LiÍm>s iitlnti őnUíUtm ni rt. Tét »-tdt 18-ig, HélutAn (M 3 lót 6-ig).
Az aUirri-; b«>j«l<>nté)ii ivekkel lurt^uik, in-ljrok a funtemliteU aláírási hitlyen költtflg-i)i4'nt>>M'ii kantÍAtók
\z lU'-rúi ár 99 K 40 f. miutlen HM) — K nívírték uUn, még pHlig »gy ai 1909. i;vi in. kir. 4'/i*/o-o* állami péiutÁrjiyu'k bchiol)tált«lárta ^setón, mint a kt^zpéniaMirAaukra
ügy MxWHí9 vvi álNmi piMicUrjt>gyt*k besiolgáltttása, mint kénzpénzfizetés «ll^m>-l«'il líirtt'mó jttgvii'sMn í«kÍHt<*t''bvn ugyodtll n hivatalos pronpectus lialároziiiAnyai és módo. íti ndik v ___^_^-^^^-^^—
iniTvudcik,
Kzi-ii protip4vtiisuk ugy«iH-H»k rmtemlitptt baukfióknál dij
t áivehetők.
Lanixxa, 1910 uk
Pesti magyar kereskedelmi bank
NAGYKANIZSAI FIÓK.
Óh J aj!
Kóhogéa, relcedtaóg én elnyál-káaodós ellen gyors és biztos
Élj
hatásúak
Eg-g-er
Megfojt etai 4t koiott köhögi* I
Az étvágyat nem rontják ée kltünö uüek Dobosa 1 et 2 korona. Próbadobo« 60 flllér --.—= V6 és HzétkUldétti raktár:
NÁDOR fyójytiertára
pMt, VL, Tá«l-k5t«t 17.
E||ir ¦illpisilllla
Kapható Nagykanlsaán: Belus Lajos, Neumann Aladár, Reik Gyula, Siabó Albert Byógysiertárakban, Geltsch és Graef, Marton és Hubcr,
Neu és Klein droguákban OiAktornyin: IVtö Jenő gyógyszertárában.
Nyomatúit » lapiulajdunoa Ifj. WajdiM Jóisaf köny»oyoradijábaii NagykanizsánNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 30
49-1K ÉVFOLYAM. 85 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦•liiliilk kitlii éi cilllrtlkli.
tofliatáal árak: Kg*., ene 10 korona, UMiit 6 air«da<ra 1 korona BO KI, — Efyoa aiám ar
Kalaióa ¦¦•ikaaald : Kerten Ji»a>«r.
Siirkuitiiii ii klaMhlviUl liáfc-tér 1
TcUfon: 111. — Hlrd»U»«k dljatabáa •••Hnl.
Zichy János gróf liberalizmusa.
IdoálU Uberalizmua.
A h&zafisággal nzött humbugon kisül talán egyetlen egy jelszó se röpköd annyiszor az ajkakon és levegőben, mint a libe-rálizmuB szó. A vallástalan embor ebbe a köpönyegbe burkolózik, politikai pártok ennek a nevében hirdetnek obstrukuiót, a közjótékonysági intézményeket a liberalizmus mázával szokták bevonni Ks mindenki a maga liberalizmusát tartja igazinuk, a másikét osak amolyan talminak. Apró érdekek, hatalmi kérdések, korlátolt felfogású felekeze- |ltt|aH tiesnégek azok az akadályok, melyek s igazi liberalizmus diadalát késleltetik. I elnyomni nem is sikerül soha. Osak néha-
Téli olvasmányok.
gitja az obskúrus elmék millióit és leszögezi.
engem mint kultuszminisztert vezet minden
vallásfelekezettel szemben azért, mivel ia
mindi-n bevett vallásfelekezetet egyaránt (ó.) Vau egy várraenya ai ur.iigoau, Ssaboion,
államfóntartí tényezőnek tekintek, mind- ,|10| „,„,, koiség. meljben magyar iakolábao, vágj
egyiknek erkölcsi súlyát tudom mérlegelni , „„pkórhen egy kia alkajmaloa könyvtár ne volna.
s meg tudom becsfllni valamennyit. Ks ha Valami harriiadíéleter az országban azoknak a koa-
legnapelótt (iyórben egy kalholikus inter- .egeknek a mánia, ahol lii ír alall népkönyvtárat
nálus fölavatásán jelentein meg. s ha a ,||i,„|Uk A leguloleó ösaieiráa azerinl félmillió
legközelebb egy református kollégium föl- „„.„„i, , „,„,,, ,kik „„ilemi kincaeket .tekbol a
avatásán, mondjuk Szászvárosban meg- „épkouyiiárskból gyűjtőitek
jelenek, ezzel nem demonstrálni akarok, A Mv Up|á|.k tpájnk jdejéb(m , bjb|ji meg
kalendárium volt: dt* amióta a u^pinkolékbaD millió gyermek laoiiüa in«g at olvasattt. a jó öreg kalendárium mar nem ludja kitilégilxtti aieretetunket a beit) iránt. mV i^pauk |ó itle»et f„Uie dicttéri ax liugy 114*111 igen ludják kii'légiteai aiok a ponyva-hírhedt ponyván irul-
fejlódesnek ig,°- '•'.....•"'"- -r-i r i n
köteles-,
hanem osak az( leszein. a mi a ségem."
Az a zajos tetszés, mely e szavak alatt nyomban feluzgott. visszahang-zott az egész országban. OrOiumel töltötte el azok lelkét, akik a nemzeti munkapárt akik ettól a párttól.
elnyomni nem is sikerül soha. Osak néha- ,,iadll|án kől!r(.lim|,n,u0|,, Mv ,,ll6| a párttól. ^"V""'' " °", T. ,
néha hangzik fel egy hatalmas nyilatkozat. „ ír, nlinisíl€iri,il6| n,.....„ virlllk egvébet. I ^á'ukrűl *'íono.tievókról nó á.v. ponyv.
mely mint a oikkázó villám fényével beviU- mjJj( B hnlaiiianalc feilódésnek igaz liberáliz- ""*)•' "»P «P ostióunel raeger.tli
aiiÍA >y fitiaLiima aln.^lr tnilliA.1 í> Uniumi . a .. ' . .' . .letekben a uuiivván árult liVatra (ntfttekbeo
hogy mi a maga iileálismusában liberalizmus
valódi
jg
„„.^ ^ „1)ji|y örö,Jnm,.| aiivözölte a ttj,ó akkor Ziohy János gróf niiniH/.lcr^ógót, oly d M á

A liberalizmusnak ilyen kristálytiszta injn(j^n
fordulhat felejo az ország melyeknek logószintébb.
árult gyatra hat kártékonyán
méreg rombolóan-
Hüxy a magyar iru<lalom a lr>s;uagyobb
forrásból fakadó megnyilatkozása ,.z a beszéd, j |„KiKaMÍgol)llbb ,m^;'iáinogalóji. a vallás-i"*"1'*' melyet /,iohy .lános gróf Magyarország ^ MlokMi*«ryi miniszter aki a jelenlegi '"" ol>
niattk ülTaaaaiban vau únyOrQH^g, bngy u«racaak tx a valaki olvuui. hanem n ia, hogj
kormány liberális felfogásának ilyen eklatáns helyen és módon adott kifejezést
vallás- és közoktatásügyi miniszterének ajkáról hangzott el Kgerben.
Lesújtva a gondolat nemességétói vehetik tudomásul a miniszter beszédét azok. akiket (iyórben kifejezésre jutott hilbúségé-b>m a minis/.lernok a liberalizmus egyoldalú-' ságát,' vagy hiányát akarták lendenoiozusan Nagykanitna vároM nllaiii.i«.<lt,-nór/.n huoiisága
félremagyarázni. A gondolkodó elme azonban !» M 17-«u L»K«r ulln""«"> Bl»k eluokl«t« alatt már akkor látta, hogy a magyar katholioizmus: «'*«' ""»"- A menhivok a bitc.it.agi tag uraknak ogyik emporiiiinának instiluoiójána, felszen-, •""¦k r»»di» *" "">Ji« •<"""> iuegk»l.l«itek, de oh teleséhez a legszebb harmóniában simult az I '«lu™. bitoujé™ egyik nem ért rá elmeuni, meri egy a bé8réd. melyet Magyarország vallási iui-í»"" Jeleni meg at nlwen Aiai, hogy Deák Péter niszlere és hú katholilius fis ott elmondott, j fokapiUuy és Király öámiur vároni mérnök, kik a És hogy a vallásos lélek nemessége nmlletí, bitotleágnak hivalalbol ta|i|ai, k6lele»«iig»zerll»n olt is más mint az ideális liberalizmus nem talál 'ollak H így at elnökkel egyott hármau alkották a helyei, eklatánsán bebizonyította Zichy János .culli.Kiuinor
Kit el kellet moudmtuuk, hogy a kötönseg llUsa a nagy butgóitagut. intillyel énleknit
xzolxáliák vároaatyáiuk ; nyílik
legalább ha uj válaaxlásra
gróf a miniszlerképviseló, aki a magyar katholicizmus egy másik gócpontjában Egerben többek közt a következóket mondta:
.Az » vezérgondolat, a mely engem nTilik •lkllm«. »«»"»Uval lámogaiia a butgo kep-politikai pályámon végigkísért s kisérni | vi*'l6k"1- '*"¦ '"W ""I"''11 ralk * ««nivit«gál6
fog pályámon továbbra is, bármennyire is! l'«»tiaág tagjainak iár. I).. hát .....i.lenkit nem lehet
félreértették Ulán egyesek, semmi egyéb, I üli« beváUmtaui. ^« lia vaUki egyik máaik bitotUg mint az ideális liberáltzmus. Az én ajka- ^ kimarad
fii »«'o«ra ueh..iiel bán.m esztendeig.
louio«< > k«>«o-
mon. a liberalizmus nem frázis. Az en; IV(ilti • "»•¦«»• másiiás ügye ,
liberálizmusoui nem az. a melyet jelszó, »««<» "'"« • v*r»»'« "*"• : m-gaiunai. a mull
is knvtr^tibri" av/ttiAul tysibl/ib 1wc?uá1mi • A gyulétted egyébiránt at a batárotat hntalull. . ,
» Koriescszsoz gyanánt szón tan nasznaint, »' *> ,..,, , !kouy>Urhan néhány «tát könyv, lelve gyonyom
az én liberalizmusom az a liberalizmus, ''"BX "elnök »« fcp«r|e»ay dábor tag kiküldetlek, I ol>Mují,|ivl|
IVIoH >ls Arany költeményei. Jókai regényei, Hlkniilh lelkei gyönyörködtél egyaránt ámenen látott vendégek a mestergereDdáa hátbau Hajdan ail moudták: nevezd meg a btráto-dal éu megmondom, hogy ki vagy: ma meg nyugodt lélekkel inegrirUthalnók. melyik könvvet olfaaod. bogy megtudjuk, milyen a lelked ?
Miuden esttfndóbeu néhány aiáa ilyen konyv-lárl ,u»it ki a fóldmiveléaQ^yi miniailerium. Jó liidin, hogy a népkony>lárakat a foldmiveletQgyi miuiüttorium iiiKyeu adja, «6I még a köoyvlár Btekréuyre i» ad aegilaeget Népkönyvlárat kaphat a köLaé){, a stovelketet. ha vau ilyen a faluban, vagy uépkonjruári egylet, naida-, nép-, vagy láreukör.
A kónejj ugy kaphat ágjeuea uépkonyiUral, ha a község képuaelóleitlulele folyamodik a (old-
miuiniterliei anyagi segélyért. A szűret-lagjai kórében népkönyvtár! egyesülete! alakit 1 megalakítván, folyamodhat szóretketet la iug)-eu-kOuyvUrérl. Ugyauraak kötgyllléai halároialok-kal kell feUterelui acokat a kérelmeket, melyeket olvasó és gazdakörök intéznek a oépköuyvlárért a íöldiniiolésugyi ministlerhei. Ea ugyaucsak el kell fogadniok a kóuyvtár reudee keielétére atokat a
itatiályokat, melyek t»tö vaauak írva.
Ugyubár uem uagy dologból Ali ai, hogy a
m^gAtlapitható legy
a melynek alapgondolata az egyenlőség, a, h"By • '''•»¦ L*lu" "*
melynek eszköze az egyenló mértekkel megviwgálfci lárgyávj.
TalÓ mérés, a méltányosság az egész "•li°" " »illamo»«ág iiiagán(ogya»ilá«a elérte-e már
vonalon, s a melynek oélja: a szabadság, • '•»« ""f ail««llül. Kz eselbeu u«yi
a gondolatnak, az érzelmeknek és a szó- "'eroleg mind a magin. mind a
nak, az egyeseknek és az intézményeknek villaiiiu«ár«niB lii",n-kal olfjóhM válik.
szabadsága, Kz a liberalizmus, a mely
l., N indolen^ni kell Z
Uuu„Mi,iel, N indolen^ni kell ,. r. t i).,„nk»„„„ tw. min6gil,u„uk, h, , k5l8„ Z» állók, ,w hivatal-
ból kullurkérdérak iránt érdeklídí férfiak oera kövsl-uek el minden!, hogy a népnek télen 4t jó olvat-inányai legyenek. Mikor at oem kerQl aemmibe, csak egy kis jóakuatba*ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 30.
évenkintl rande* uabatUáf a.
Ntark.nl.•«, I«O. oki *.
italarármegye törvényhatósági bizotná|(i k««-gy t ra. kir. belogymiulszter reudeleteihez ké-paal • jegyzók és aegédjegyzók évenkinli rendes szabadságáról szabályrendeletei alkololl Ki • jegyzó
Járok . . . elbagjatu járok Halvány lombok iUU. Vslaki meghalt ... — helyettem, Másnak harangoznak . . .
Tálossy ¦Jiatf.
Momtre r.klAm-kiálUt*..
az MmM. it ruhátlanok
jgy
sok esetben a jegyzó kezén át jutnak érvényre
aiámlalsnszor egyedol ¦ jegyzó szakképzelUégéKSI
jinkálkodását Umeri, megnyugvással fogadia e hitt. órdtíkébeii ismét valami azópet, nagyot és mert biionyoa, bogy ai oruigban egy tisttviselót jövedelmezőt lélt-BÜ Vidor Sainiinó unió az aaa) köti 1a annyira a hivatalos tónykedés, miot i jír jótékony nóegyesQlet ÖröltérdemQ elnöke, jegytÓt A kiilönbotó kormáoyiaíi ágak véghal árotaUi a Polgári Egylet nagytermében nov. 5-én " " ' tJ-án hatalmas re k iám-ki ál I itAnt r«n-
a nötigyesQlfll választmányának bmgó
srkolcii ériQletétol fogg egy fontos kormányrendelet közreműködésével. Mindenfele kézimunkák, vagy iotéxkedéa oélmrO éa haatuoa kivitele. Ha a mftvészi tárgyak, a festés, kézi és gyáripar jegyiöi hivslal a legkülönfélébb kormánytali ágazatuk koréból lesznek ott kiállítva olyan terjedelemben, hogy már tanulmányi szempontból íh érd cm oá lesz a meglök intésre. Vidorné (') Nagysága kifogyhatatlan tarelemiuel ül iróatiztala melleti én írja a sKamlálbatallan kit s lekotdeui a törvényrendelet alkotásánál elflre levelet Magyarország mindun nagyobb gyá-, látott akadályukat. Ha a jegytó. HgyoierHinind | railiak, művésieinek, hogy a kiállításon,
Ulálkoió helye. Tudniillik a kormány fa tórvéoy-hatÓHági Riabályialok, rendeletek , a törvények paragrafusai itt lépnek a praklikui életbe; itt kell ttlonlatui a mind»n iijtlással íellépó bizalmatlansa*
mely még kereskedflmi én ipari Biempont-ból is számba vebotó, vegyenek részt. Ismert rengeteg kiterjedésű elókeló
biró, pap. gyám. finánc, mb. oly sokoldalú a tevékeny-»ége. hogy ha nem köt»wgi iroda Tolna, bitonyára 3—4 tülitdó megfelelő segédsutraélyutlel végeioé el ezen muukál.
Alul, hofty a miuinter elreodelts a atabad«ág-.járulni, hogy a két napi kiállítás minden idd aubályosáiilt. qua*i elismerte a jegy tok ember-1 tekintetben emlékezetet) maradjon a helyi feletti munkájái h legalább egyelóre ez utón akarja jótékonyság történetében. oly helyseibe lutialui ftkft, tniot a többi tibilvJHelókel -------------
lan tddtei Jo blrnerábn Kíogrády AdUI fMl5ra6->én larelttt irt ai elníkhoi m«lyb«n ¦ Nigrkaniuin reodaiendi hépkiálliUaálioi u 1 e, M. Kör Hrkdlcai lámogaiátat kéri.
— MüvéoíMtély K clmnml már a supl IJ-ikl Hámunkban jol«itok ail • nagyarányú moi-nlmat, mely egy elit/iraugu siórakoitató eataly rendelése körűi megindult. A rendeLé^ Ogyn már koiel áll a b«fejelénhex, ugy, hogy jóffi ho második falé-ben alkalmunk lent a fényen enlélyt ?égigé|Temi. melynek KÍkerét a hannioc tagból álló teudeió gárda - kik kóiótl kiurólag al iljuiá« lársadal inának vetetói aierepeluek — egymagában ia bialo-•ilja. A kilOuieu ómeállilolt müiwr érdekewige, bogy mnvéstei kivélel uéUnl helybeliek, vagy legalább is másutt tarlóikodó foldiok. kik atonbao agy pár kvdvea pillanat aierxéaeért egyenoueu elfáradnak
bottánk, titolóvárosuk Ai ealély fénypontjául
kötóiiHiigéoek beraulttkoiai. (ll—Páialor — l.ukaoa-
féle trió igérk^aik, mely kótöuségllukn«k nem gyier sterzett már elvétele* pillanatokat. A tiazla jóveitel-met jótékony célrn ueveielesen a tlyeriiieksianalóriiim Kgyeslllel éit a kaniisai isiuháx alap javára forditiák. A haHOuló eslélyek rendsterSMÍléae — a mely tulai-donkópeu eredeti eszméje voll axestély rdóik Qdrós iiiiláü voliin ák é egyeli xtórakotásl
árosunkra iiélkDldzni
y
nézve, rnely minde kénytelen tekintettel
Htinhátunk hiányán. Nagyon Qdrfts ilolog volna dr. Ken»ffn dr'-in- Aa dr. Anonjri Andor emmejél if|u%Atíuukmií fölkarolni «W «rA« táborba v>>ró<lvriii. lépteu-uyoiiion agitáljon hanouló int1véHi4<H(élyitk
. , , , , , érdekét>t)U, melyt-kuuk listla jöft*d«j|ro#t a xtinl.áu.ap
kottetéset, rokonsága situtén hozzá fognak I ^f&rt fOrdit»ák HdvéaiH a múv«M«téri!
így legalább at agyonsauyargalot! legytfik kipihen hetik i iiakadallau robotoláat a stellemi táplálék
— Háuuaág. Vajda
1 f. hó HU-Hii köt
gyűjtésére íh jut nemi ídó. Valóban mont, hegy már' urleéuuyal. Harta Ujoa hilköi^^i titkár meg van a szabályrendelet, nem ludunk eléggé leányá?al.
Réla dr nagykaniuai Barta KriNÍke fl-(.lilelkQ
cuodálkoini aton, hogy éten derék tisitvísnlói kir, mely kévén Hietés mellett kéuyteleo a legi-lba)tyatot-
— Iatentisstelet Az izraelita templomban a péntek esli isleuliszlrlel f. hó 21 étól kezdve ábbi iékdéi d ók kddik
lahb helyekeu, a l^gkQlÖnfélvbb társadalmi mintiókat véguini. miért folt moittauáig oly montohául kwwlT*.
Végre uttkik i« fel virult a nap a reméljük. VBrU^ bogy a jelenlegi kormány kárpótolbi fogja ait a Mik uru6
további iutétkedéMix d u & órakor kezdődik
-¦ Aranylakodalom W-m Ad.itf. iW«
iktTHtiktidó cég megalapítója ifi|> Uiiiii-pHlttí (maládi körben l'riiger 8arolla fi kötött hátawágának ötvenedik évfordulóját
igazüágUlanaágot a mit v«lak szembou klllOnöNfii A kötlistlttletlii'n álló cm Iád üt a Tárosban síi mos -- előbbi kormány alköieleti. Hert ha van th..lv.8«IAi *il>kM ™k*M ** *í«*l*-röi» halmoita el axerenc^e-
kiTánatokkal. A
kar, a mely méltányolást érdemel, ¦Ólban • jegyzJl lar az
valóban eUo Hoapeí
párban Weiitz Tivadar
HÍREK.
őssz
Magún
Nl
el a sétatéren.
liD boljoagok, hillg»U^ . . . lArms,
N*m ballik zajj Cre««k ái utak.
Hit is kerwne most ai itt. Ki boldog ... ki remél... Ki nem tud sirni meg,
Ki jó világot él.
Ti árva Ökzí virágok. (J«ak engem imnertek, Ti csQggedt hulló levelek, Guk velem bestéitek
Kinek niucs gondvÍHelAje, Vagy halott a ative . . . Ki nem hÍHt már é* nem flt( Oxak ai jÖjjöD ide. —
kereakttdelroi UoácsoH én dr. Hcbwart Adolfüé axQleikel liiílelik.
uruA
J
egybaugu lnlArottlUl atoiu Hun Sunu fel»o
Okirat átadás. Az Omigoa Itr Tauitó-f éri )uliun 4-én Budapevteu larlott kAt-limtefelbeli tagiáoak kt-roHkedelmi iokolai
: a Ferenc József r^ud loTaxját. At erről u nynjtotta át ai OrNiágo* résére Rothachild Jakib dr stéd kiséreléhfu egy iikola-A rregliiitleltetéHt Bun kÖHtöute meg. A gyűlésre kivol hivaialoH folt a lel§5
hióIó okiratot kedden lír. TauitóegyeiQlrit felk* iRkolastéki eluAk wy h nék\ gybléx ktretébfi Samu rövid bt-Hiédbeu it iitkoluiéki Ujjukou
Adakoaaa Lówtt Adolf éden anyjáuak elhunyta alkalmával at itr. Btentegylelünk koitoru mfgváltáH címén 50 K-át adoroioyoioH.
— Ai alaóleudval takardkpénstár ígae-gatósága Sándor Bélit a Hungária hazai ernyAgyár főkönyvelőjét pénztáritokká neveite ki.
— Effy jegy BŐ fegyalmJJo. Kgy atépt*n indul! karriurnek inogint vége. Alig aeháuy év«. hogy a közeli 8i«nLgjrőrgyvölgy köt»ég népe Tóth Qéia jegyiot it köittég élére emelte. Tóth Géza ma már nem Ql a köriegyiói aiéklwu. HenesztttltéLi. Siékelv KnMl alaóleodvai Í6biró (elfüggésit*!te h álláptól. Mütrl? Art majd a vusgálat bxfejezéiM uláu inui ni hatjuk meg Addig c«ak Huuyit ktltlQnk, hogy u»iíy bajok vanuak odaát HceutgyÖrgyvölgyöu. Biilágy IVtnÓ Hzolgabíró f. hó 12-éii hitt át a jegyzÁi irodát (JruitauoviU Ottó alsólondrai aljegyió-nek, aki ideiglenewu administtrál|a a körjagytömi get Öteulgyörgyvölgyöo.
— PöjegyBŐ jelöltek Bddig három adta be kérvényét Nagykanizsa városhot a
álláa elnyerésért: Kród Tivadar dr . Hitseu-b-rg' Hór dr. éa Babján (jyula dr. A válatttáx 2<l-éu Iwit Arvty Lajos alispán elnöklete alitt.
— Be nem fokoláaottak össBeirása. A
Iiüiít mindazok a ti—14 óvókOU>l**Ak. nik»tné-
tanári é% ai iir. ei«mi iskola
vároni (atiícn elrendelte, tankolelesek. 3— 6 é
mák
ip.ro* ói korenkedói lanulók l kból
akik bármely okból még beirva , kálalok meg ej téxé vei Kam«nár (iéta én Vidmt vároHÍ.tiiit.visflók vtiinnk ti.ngbitra Kairól lakásról lak.Wn járnak, hogy az Ö*»t«irá*t
tnuu-Jánox Iiátra.
j gy g
eék. A (ikonok «a|át érdvkakbeu caalukstik. ha mind
kereskedni mi takoli
tanilói kara i». K «WJAl. mind a Koudoti^ukra bízott
Ab Irodalmi ái Müvéaietl Kor ai tLAt**«u»V megfolülómi mindun ellenHtvguléi igazgató válaNZltnánya tt>gna|i .¦¦ít- nléft tartott ítélklll Imvallják, meri knlönb^n a törvény stigorával Horrátli llyörgy fógimniiiiiimi ^aigaló nlnökli-te fog|Ak ókul hnnletni alatt. At ÓHti idÓ beálltával a atokáHos Molva.-«áHok [ — A X Katholiküa Naggyüléa elfikéHiit6
Iftéüéról határolóit a gyttléo Az hIhó...... ' ........... ' ' '
nov. 1 '„'-ért} helyeitek Atoitlul miinixu h*at o%j, A Kör inüvéHzflli obziáltriuak
évi inlerregnum után újra HAlim KmiI véUsiUtutl
pg. akinek múérzékéiol éa \mig\\mától usgyou Hókat vár at egyeiulet. Örömmel vutte tudomásul
felolr»»A-l oíiullttAga h at OmzágOi bóiiapban
hogy i dalárda megerősödött és a tagok
>ioriíalins fukotódott HiiAhag>ó keddr* egy uagy- ket. Som-^HJeli zahi.HU t'vsli'lyl log a dalárda rendezni, mely méltó I Zlinstky .Ián
kaüliuliku* Szövetség eliiok-
Hdge a uyiUíooH ttlónekfu való elóailá»r>t eddt« felkérte Hailálh (iustUr gróf. Kzécbéuyi Miklós gróf 8 ProhiUzka Ottokár pQapÖkÖktit. (lietunvein Sándor dr. preláttM, Vay Péter gróf apostoli jirolonotariu-I, P. Htittykay Antal FurencrHiidi hátfouököt, Kakovatky Iitváu v. h t t és Nagy tirnil dr. or>tt. képvii^lő.
trila grófot, Siéclióiiyi Krail grófot H
dr vin. tb "" '
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
,QTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt!
OKTÓBBR 10.
ZALAI KÖZLÖNY
- NftpaiamlaUa. Deák Péter főkapitány
megkereBtit a főgimnázium és a (M6 keroskedolmi iskola igazgatóágait, hogy jelöljék ki axoknt it felni osztályú Uuulókai. kik alkalmasak népxxámlási bittoskéut közreműködni én erre hailandók in. A főgimnázium igazgatója 17 tanulót, a feUA kereskedelmi igazgató 5 ól jelölt meg. akiket a fókapitáuy már b» Ín osztott a néputámláláHÍ kerületekbe.
— Uj kórházi költségvetés kessltendő Kuddtm n-ndkivttli tt&áe*até» volt. mely a Italogy-miuiszternt'k ai alíapáulól leköldóit n-nd«b<tévHl foglalkozóit A belQgymininU'r ugyanis aztal kntdte
gj gy
a nagykanizsai köikóruáz 1911. é h il lAiül dtk
koltiég- á
gy
veléHél, hogy mivel valAsxiütUleu adit'ik nlapián ftaxieallitva. az ápolási dijak megállapítást nem A ikUd klé^
ank&xo1h»ti. A vitMuknldoü koltHégv..t*Ki n Uoácn ¦xial kéxhHNiletto a köikórhát igazgatóságának, hogy táron haláridóu belül késiiteu u| költségvetést, iu«slj alkalma* Iftgyeii a bf Ingyministtwri jóváhagyásra és 11 ápolási napidíjuk megállapítására
- RendklvUl Bletrinalü. kipróbált, modem iutézmt'nyl ajáuluuk tixztelt olvasóiul hzívw. figyol-mébtt a riudapwilmi VIII. Koherc«K Báodor utca 8O-ik nzáma alatt faunái ló Magyar Ulthou penzióban Kv«k óta általáoonan kedvelt, pompásan bevált, család aiáiló hí atjol mérsékelt uapi áron, (iníndtUnní liárom koronáért is ón fokozatosan f«lj ellátártboi én lakáshoz, szépen bútorozott kölon oe|áratu xzobákhox Iwhet jutni. Vidékiek, akik ró-dtibb-homiiahh időt kívánnak a lAvároxhan töltői txórakozát. vagy űilwti ügyek ihtéteth végetl. Magyar Ollhoii barátságo« hajlékaiban uyugalmawui bertMidezkedtiHtnek Oftoporto* jftnntkeiöktiek, utaiók-
képettetle Vértes Antal féDyképflwul. 8zakemberek ¦ i szerint * gép constructiója nem alkalmas a repülésre Az elftrebukánt tuiutu elóre meg|óuolták, irt a atabilizator uiuca ielló aráuybau a tartó Hogj ez az uiabb bahiker kiábrándil)k-e
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Kaludyt a további kísérletezéstől, mellyel merne a tatmll tviatikutoktól. arra nézve nem tuduuk választ adui. I
— Vegye tudomásul, hogy nátha, rekedt-Hég és eluyálkáftudottüág ellen csakugyan kitQnó a Ksller-féle Klsalliiid. Magunk ín mt'ggvoxódtDuk róla I- és torokfájáMiia!, hogy téuyleg gyógyító, köhú-; géht csillapító, frÍHsitó hatása van. Próbalucalja
koroua, V tucat H U,'> hx
koroua 6<> fillér bérmi-utvi), «r gyógysxtr^z, Slubict, Onntfale
uak, turirtláknak. hivatalnokoknak é» mán hivaláauak
Bgór pusatltas Tudniillik a reng<UflgOl Oszaporodotl ugaréit puaztiUuak a mezon aunyira, hogy a gazdák nem vetnek, mert a cok egér M-ái plretelt magot, lís ellene ssraini hivatalos inteikmlrt*, Hftuini ruudelKt. Hedig nagyon volna Mert bár egyes józan gazda méreggel irt|a hz egerekéi, de mivel nem kőtelutA. hál wiak kevesen fogják f«l tisaiel, hogy c-íitk egyQllen
— Rendőri hírek Hchöfn KhzhA fóhadnagy litkáKáu n zári niwkrényböl '1 db. jo koronán fltQnt. Hívet a szekrény knlcH» kuli's-CMÓmón volt a szobá-bau éx ott íd«g«n nem járt, a owlédet gyanuiiitja a lopáHRal A nyomozás megindilitolt
Báfrán Lajox kAiDÍves a lluszti (iyorgy-téren fi sz alatt dolgotolt. Kabál|át én estköieit Mmkonyi Koiánál hagyta. Horváth J<Wf kömiv«8-otpHtámoA dmenl ai inmoiiyhot é« a (nU|ilono8 nevében elkérte
* A Divat Újság mindou hónapban kéUsar lulenik m»g. KIAHxetési Ara nagyon ulcaó : negyed* évre poittAu való nx«lkuldé»M<l kt^t koroua huax fillér. ElASxHlni legcélHtirQbben a kiadóhtvaUlbt iote«tl poKtatilftlványon lebel A Dival Ujuág kiadóhÍTaUli Hu<UpHHteii. VIII . K-'kk Szil4rd-utca 4. axámg házban vau
" A Vasárnapi Újság október Uikiiiámi köilHniéoyeinHk gazdag surAbau találunk Vámbéry Armíora vooatkotó képeket jnbileumt alkalmából, képeket ai okt. fi-iki aradi Ünnepről, Linntabonról, a VBíiprémi Rxékeitegybái benentelánérÓI, az alpári (ótdvárrói. Illatx O»kAr kíálliUüárol, a osáktornyai parauDiArtiitzti lovagláxról, a Lflhel-ulcai most felosi-latoit uidó lemeló, a fővárosi bálbojkottokról atb. Szépirodalmi olvnsmátiyok : Mórici ZHÍgmniid regénye, KndrAdi Sándor éa Haraatthy L»ios vernéi, Siebeuyei Józnel elbeaiélénw, Nxnra olisiból fordított regénye. Kgyéb koileméoyfk: cikkek Pereim Józtef elao NiereplesérAI, haiatrAgOuk történeti indulóiról, — tárcacikk a bétról « a renden b»tí rovatok : Irodt-lom ón Marészat, nakkjáték atk.. — A .Vasárnapi Ujaág- elólizetéai: ára negyftd évre uáfy kor., a „Világkróniká"-nl egyQU négy korona ftO fíll. MeRreodelb^tó a .Vaaárnapi Ujitág- kiadóhinUlá-ban (Hadapent, IV kerol^t, Ktyetem-utca 4 MUm). * Uaniit roegrfitfit'lhtMí a .KápAN Néplap" leg- ób álvre kél
j
i olcsóbb Jg ! korona 40 fillé
pp n#p niinára, lálevr
| IA1h '
|
oak még kiiétut»*ebb k**dv»iruétiy tár ki. lakóiak | vakációs, tanulmányi kirándulásai iizámára Hgyeoene mogbecHQIhHtotlen a Magyar Ullhou t Villámon vilii git4»! Tllkrón Hi^krnnyfk !
Alispáai gyorsaság. Martuk, hogy ^ uagykanizHii Ipan^iniet a kolera miatt betiltott | e/-pt yá-Arok I-IoMíh- .<n!-kélMii iií.>íK'«Iiii«( inditoit, a t m«lybe a vármegye tflbbi iparkmtAMét i* Wlnvonla. | vizet V kl j
tárgyakat. Buti a pest re siokólt velők. Ráfráu 16 korona ;
rlolnoa olaj haainalata. folyton ¦
mert a vjlatf legkiválóbb urvonai j írd. ufá!iil(»t keltő, rajiadon olaj holvotl' ^KfteH Feranot Jóu«f-k csórd-rendelik - - A „Fitomc/, József"-
NYILTTÉR.
ovat alalt kötőitekért a itorkMitoiiég Ielel6«*éfet oem vállal.
y gy p | vizet rendelik. A „Ferenc/, Júzsef
Vmtániap «gy három lagu knldiituég m-m Kgem^re, j kem-rüvii minden viláar<Wzben bevált, párat-
kt*déá már mt>gel6zte ftket, ameonyibuu ai atinpáu min^ azon tttiy. hOjfy
iotézk«lé»t'-re a HelngymioLuxlT távirali utón feloldotta Htuil kizÁrúla^' hiUiKllálják lllin<Íazuil '¦Hclrk-
t vásárukat a zárlat alól. At AgybegTfllt iparosok bon. amikor u bt'ltígtiknBlc gyurs. hixtoH
megbízták a ialaeg«r-zegi Iparie^ulntst. hogy az ah f,,|^l|wnű| k j rrM'I c t eh hAláHti hanhtijtóra
tlÍNpán gyors <*h ulAzékeny íutéxkedéitHérl a vármegye
niiudeu JpirUstütele oevébeu jegyzAkönyvi köszönetet
Htaviizzauik ^ as errAI szóló kivonatot jutUsnák el
at alispán keiwliei
— Faludy lesuhant. Kel kh Hiálk é> mégis Imuhant. Teguip d. e. utolsó jtritást tett Kaludy -Károly a kalouatéreu levÖ baui{árban a repQlógépen l)él«IA(t ugy állapodott meg lobb érdeklódA baráljá-, kából ÍHiuét eladásra knrnlt egy darab Mozsoliu val, hogy d. u. 3 óra felé leféuyképnzteli a gépet. | Ixtván dr. s tsai incgreilel a dobftrhegyi, vasvári, azián — ha lehet — feUzáll vele. A Hiep Aazi Msóosikói Ah g«rM«i-feli> kÖrülbWOl T2UU hol.Ut napaDl«sefl idó iiagyoo kedvozA volt Kaludy guruló j levő bilbixományi urodaliiiat, melyei parcellázni foguak. és motorpróbát akart veyetui, ho^y axutáu meglió- Tóves hlr a pápa—devecierl—sümegi
diUa gépjévttl. mely már több mint egy hónapja ' vasútról. A zalamfg)t» lapok QHinelyikébfn is hogy készül, a levxgÓI. A guruló próba bnlul Oliitl j mfg)nlHiit it a liir, inintha a kere»keilelemUgyl ki. Amint n«ki indult iniulegy ion mét»rnyire gurult | míníuter I'ápa viirosátiak a pápa —deveennr—sümegi és hirtelen egyet ugrott azután előre bukott én I vasul tárgyában hozott határozatát megfteiniui»iMI«
K0Z6AZDASA6.
Birtok eladás. Uróf KealeliU Tuailó birto-
KOssOnetnyüvánitás.
kalmiril t jól eaö rAjiiTéliiek oljr stimuH oldalról (irkeicK boltink kifojeiéM. bog; IhIii-IkIIiiu knUlükolSn kOmOiiotOnkel orilrá-ujliiii. Asért ez utoa mondok ¦ bzítm rcMuíldrt miadeokiook liíjli kHiKtnrlol
1 píiulí cstlíi iirík.. L6we Adolf.
gy g minden OKsietörhelA rmi,
a vasréxiek
elliajultak, a propnller HiiUnk»kra zuluit és darabjai itlát k ll kták A álá ill
gy volua. Hzó
g
róla. A kerenkrdeleuingyi mini^iter kéi lb Há A
gy
j pp j oniipáo cn.lt arra kéri egy leiratban Hápa vAroH
a vitorlát »ok lixlyfu ktHxaggatlák A válságos pillauat kÖ2Ónnégét, liugy mielólt a halároiatot t-rdemil<-g b.*u Faludy leugrott Dióhelyérfti, do ekkor már at I tárgyalná, at abtmu foglalt én oda n«m tartozó juluu-Oló éé Htántalpai ŐH«inkoto kvltétort Tarud a balfipA- i féktelen kívánságoktól lérjeu hI, miül pl, a ineuatreiid jél kiszakítva Mbáu eró» ^¦¦inlt)-l t*|t-U &<bél a kös jdolgábNü is. mert ei a miniszter jogkörébe vág, de kórházban ?gy ápolóuA mosta ki és kotöíte Iih. Azután a menetreudet amúgy is a várob jól felfngotl érd«-Íkitl Kaludy gép|énuk romjaihoz m leféuy- k>>uek iriHgrvIulAIng intézi i'l.
Vannat pillanatok; u uiar életéHiii,
Ka melyekben kéUéghtiexetten nói Biét segítségért éa whol Hm kap tauácaot. Kolónoteo akkor, ha nagyoo maghQl s uincx hol iá ideje, *la$y ágyban maradion, Akkor azoubau sgysze- rtlxn egy doboz valódi F»y-fel« niódcDi ásvéuy- p»Hztillát vuHi s ha elAiráa Kzeriut huználji, meggyógyul, kéuyelmeiieu ée a nélkül, bogf a munkáját fél besza ki tolta volna. Kay valódi sxódenijfl miüdeü idevágó Qclnlben ] kor SS fillérért kapható, du vigynzuuuk kell oehogy ^^ uláuzalot kapjunk.
KAképviselet Magyarország és Ausztria restére: W. 111. (luutzert, cs. áh kir. udv ttzálliló Wien IV/1. Urosse Neugasse ! 7.
i kw álUI tUnlr*
Gumókor (tttdóbájok^ légzöazervf bánta Ima k, uamápköhögéa, Influenzánál.
L A U kNM Id4a k*MMtdl
t UladMok, kik fiftfauratbu a nab Hkollo ,Hoob»* tlUI r« fcHÜ Wlk
i. Skrftfult*. mlilo In—Iá A UplAlkoa*** u«TbM illi^td.
Omk tn&rtl OMmagoUau 8IHUUN .HooheH-t UrjtLok «• pótaMraart liiláiowl tan ottaittonk rlMsa.
F. HOFFMANNLi HOCHE &CO. BASEL (SchweizJ BHENZACH (BadBn-
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBKK 20.
Az őszi szezon
bekósiöuttttt. A kere«ked6k éi iparosuk áruraktfra divatos, jó áruval falué, rvlvu várja a vevftt. Ai Uilttli sikwrt « aratja, aki jobban tudja a vevő nejeimét in igára vonni Knnek leg-célravHictÓbb eniköw Bt ujuáxbirde-lé* K.>ress« M hirdt)t«H<W(»l a „Zalai KAílOnvl- Zaláméin lejíréítibb uiság-ját. OIckA iiini-t.-M tarifa iíh\m Árajánlatot
R.WOLF
MflGDEBURG-BUCKíUJ
Boros Rriur oki itpéMméVntk,
BUDAPcar. vi.. T.r*i-«rúi 20. Járkerekes és helyhez kötött telitett és szabadalmazott
túlheyitett gézzel működő lokomobilok
WOLP tradetl uerkricti 10-800 ló«rfil|.
•s legmogbiihatóbb 0i«mg4p«t
000 I'
A Zalai Közlöny
S<irkiiztili|i H klaUbitfillla
Deák-tér i. sz. alatt van
Jigjuu mag aígíaú [mmu ut, I
taÍEPBONi
^'*"V « le^obb é« legtokíletetebb be»élö- | V^// LéP * mely caak létezik.
l» ^ \\ n °m j4Lsllt|'lmmiü mm üngV>" MB
V*^Ny Kövclcljc haláruzottan, hogy a kereakedö Oniu-k ' [fi egy tü iiülküh P*th0phonon JáUzon.
)a PATHÉ FRÉRES, PARIS ((^S
világhírű cég gyártmánya ' rs- íj Minden jobb kereakedAntl kapható
1u Katalógus ingyen í» bérmentve.
(^.Jrt Rejnek uj m«jy«r f«lTéttleh
>^|PATHE FRÉReI
WIEN, I, 1 KOLOWRAT-kINJ 9-\
I'ain, I otídüii, Witn, Bertin, S ¦* Sít 1'cWivar, Odcua, Un.i»
ialHja bombay, Cakulta, -port, Shan^ai, ToWo bl'j,
Legoélar.erijbb 1 Legolcsóbb I
Mindenkinek nélkülözhetetlen
/í FRANKLIN KÉZI LEXIKONA
mi.lv liámm nagv iiyolucIr.'IO köUjllifii rövi.l.'» tumur IfirÁ^okbiti) Urgyalja az ilstiL»tt luiloivalAkat.
Himlőn •¦ikkél kivált'i »x>L«inber«k írtak, l.'liíl ailatai í.'llrllvnlll ningbiihatók ; "«k azt ülvli l"l, amin' a mdvolt einbenifk ténvl>>K HZQkKt'>K« vhii h akkora t*;rjetlclenibftii. amuuiiyiliiín szllk^jíi'a
Síitvegét násnil tdbb tibla — kttitttk aok azinea — teazf üxemléletessé.
A Franklin Kézi Lexikona l>-xz tcliát a magyar ki>Lt>iiM:<K iniiiili'iiiiii|i<iH llnsznAlalra való, kúliujflll kozt'l-hi-ló, |<raktiLii^ <'s hú tamW»a<lója. A három pompás kötet ára 54 korona. ,
Az I. kutut bili. el«jóii jeloiiik iiipi;. a II. i'^ III. kot.t rövid idJkútOkb,.|i
L!iiii|HÍli.kiinyvkeiTski'ilrsi'(Hiiiliai
•ITDiPEIT. TI., Andráaay ut 31. ¦« «¦ mlldaa kNAGYKANIZSA, igio OKTÓBER 34
49-IK ÉVFOLYAM 86 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦iljilnlh hétféi íi ciltirtlkii.
Kl«djn :
I irak: Ktén tTro 10 koi b 9 korona ttO fllt.
tziriiizliiii ii kliÉtklraUI liik-lir I
TaUfon : 111. — HW»l*»«k dljuabáa ¦¦•rlnl.
A temetők fényűzése.
Elkövetkezik nemsokára halottak napja t'8 no in egy csillád újra sulyos gondok Hóit áll. hisz a modern kor szédülés fényűzése kilorjed a kegyeletre is ós lia uhui akarjuk, hogy megrójanak ilrte, bizony mindnvájnnk-tuvk erünkön felül kell kegyeletünket tanúsítani; nem n halottunkért, hanem a világ szájáért, a mely már nemcsak a más háza. liánom a mis túrhatnia előtt itt — seper, í'sakhogy a világ 8/.áját kegyeletei) e'r/.öaönk áMoiatb&iz frlbiiKduláftávnl nem lomjuk be. Mrrt a mint kegyelUmfll megrónak, ha a teniPtók porában nyugvó halotlvink jeltelenül marad mindenszentek <>Mt>je'u, épp oly kegyetlenül szájára vesz a világ nyolve, ha szerettünk sírján u kegyeletnek Mpompiiott jelenségei mutatkoznak. Legyünk azzal tisz-iabftn, hogy az Aesopus meséje ide is illik. A mesebeli molnár, n gyermeke meg a szamara. Uogy akár a molnár, akár a gyerek ült a szamáron, egyaránt megrótták okét a járókelők Akár jellelfn mariid a temetőben nyugvó halott süppedd .sírja, akár p^dig felgyulnak kegyeletünk pompázó niéosinek ezrei, uz emberi mi'físzólás és illetéktelen bírálat el nem marad rólunk.
Ámde paníis/.kinltunk-e valaha, ha a/, iskola uj épfiletéii szobrokat, dis/eket. drága-Hágókat láttunk, hu a tudomány csarnoka külsőben íh impozáns, munumentális voll ?
Soha sem panaszkodtunk ezért, inert az a felfogásunk, hogy a tudomány csarnokába, fentölt gondolatokkal kell belopni ö\s minden esetre nemesebb, ünnepibb érzés között lépünk be az és/.té!ikuilug tetszőt* épületbe, mint hz ócska, vedlett, rozoga, piszkos hajlékba. ValósziuQ, hogy a temetők közeledő f kegyeleten trnnepe sokaknak anyagi erÓn. felül való költekezésén kényszerittütik ki. de | mennyire felemelő magast tus eti ünnepics érzet* veg/, erőt rajtunk, mikor a kivilágitolt temeló kapuján belápünk. Mindenütt jogos a kritika, de kegyeletér/Asiknkben nebántson senki. Lehet, hogy a temető fényűzése egyeseknek gondot okoz I'e mily édes. de mily boldogító gond az 1 Ks ha hiszünk a gondviselésben, nem kell ii szivünket eltöt-tenie annak az érzésnek, hogy lehetetlen, miszerint a gondviselet az ő kifürkészhetetlen ulja~módj»ivfil ne gyámolilsiv, ne segítse, meg a szegényt, a ki garasait a halottjára költölte, sírjára, hogy annak feldíszített sir* | jánál a ráeuilék07,08 kegyeletének sok-sok méosvilága lángoljon fól a csillagon ég felé. Js'ügy ridegség, mondhatnánk, gonoszság kellene ahhuz, a ki ináHiiuk n kegyeletvilágát tísztátlan gyanúsító kezekkel érinteni merné, i A temető Iiikihh lehet sajtó-téina, lehet az emberek bíráló beszéde Is. de egy bizonyos: hogy azt megróni, a ki a halottjának áldoz, kegyetlen, gonosz, eljárás.
Szereljük, hogy a mai önző nehéz
gondokkal telt világunkban a kegyeletnek ez a tiszta, neuiös érzésű nem veszett ki a szivekből és mikor lépten-nyomon látjuk, hogy a fényűzés dórébbnél-dőróbb tárgyakra tékozol, megillet ód ve állunk meg a szegény ember feldíszített sírjánál, a ki lehet, hogy erején felül költött a túrra, a mely mellett a bánat és kegyeletes gyász igaz könnyeit öntik, de tél;o/,lása szent és illetlen kezekkel nem romjuk meg a fájdalmának érzetem-világit.
KI fog hangzani a halottak ünnepe elÓU egy országos egyesüle.tnek jaj kiáltása 18 Ismerjük ezt a jajszót, megszoktuk és szeretjük. Azt kiáltják esdekelve. hogy csak egy szál virággal kössenek kevesebbet a halottaknak szánt koszorúba ! És az egy szál virág árát ajánlják föl a tüdőbetegek gyógyító alaptanuk. Hallgassa meg ezt a vészes, ezt a megindító kiáltást mindenki én a maga egy virágszálát ajánlja oda az élő-halottaknak, a tüdőbetegeknek, a kikből minden évben közel jnyotovanezer ember hal meg és a kiknek bus osapatjában egy félmillió jár kel a tüdőbetegség csiráival.
Ne. beszéljünk a temetők luxusáról abban < az esetben, ha erre, a nemzeti sorscsapásra százezrek es százezrek lefizetik a szent vámot: azt az egy virágszálat, a melyet a József Szanatórium egyesület kór az ó tüdőbetegeinek, a kiket gyógyít és a kikből még többet gyógyítani akar !
Budapesti levelek.
¦udipaat, I8IO oktiibar 10,
Sittkasilúsotc h> U-st ununk az <i\ rovstnnk ointf, melyi-t iiApilapjHiitk 1.tóközei.-bt. mty f-^n nyilhatiii Valóban h1>x imtllk «•! luip ho^V nu rttgÍHt(rrtlli*luAiiflk ily^n l^rmtJuícdl Itirt-kut- K» Uufy h« TiUki Mi líi»rilfiuó, Ih>í<) mi volt « »ikliHsztiisiiak oka, ugy. rniuili* valmni jól lerveiült orklifatierMI lntiKtaiiék k konsíooiiiis villasi, lingj; Jóveruny, kártya-.
IU ai t>mbcr a vahdruap iK-luiilnjiU fgyaivir •rra bUujn, Unny kiss,- v.'<Kig muit-u a kin inlmsl (értsd itl i U,i$lvMutl, a liul n IiuUhii till, r.'H |1(-l_y közönnéfíe Hzokoll fugád ni a almi a Ii>xi»»ííhshIjI> iút fi korona), ii^y ^rdnki-n iiit»gfifíyett'-«ktít lnhwt HofdArub, nkkniu-sok. fiu-t'i- píncért'k, kufAk. vt<gy«-xeu lárinnznxk. Liuhriliuk ..inikkolnak-. fis I-M annak aki n«jt+it.r uytr. Mtrt aki p^vst""' nyer at aa lií.sti, bogjr muKl már vt^ln^ lioztn BZi'gAilölt * sztruiicse éa ha ma nem íh tiyr u^y holnap egész tiiiloNan rHftr.i8»*Aititi|a inukat. At ily-n azKtn a laiO'utizélyH-seliti jáléktHt én l)lllouait vvm\.
Vannak tHnnÓ!iii>tHiH>ii olyanok is. akiknek niiifM'ii .'» koronájuk Iio«y iii^iHjíyük „liolibiiios tippnk»t, ni«iy..i KHferháij liorrog komomvikiáiiak dWJtélftl ill.'líl^ Hbtu om volt at«ri.li\j.>i.ek vAlnn^nyé-IÓI kapott tticjr hordár, aki tArUufltaiwii a Htoiniiwl asaioiijrnál Ukik albérlőibe.- Kiek ailAi, agy segitö-iltflc magilknii. hogy vitlÓHá^os \íh rósjVHiiyiárvaságokat alajiilanak. óss7.«<álliiHk öl^H^vul, batossAval s igT adják öhsip lisl.wnnk.Mii « sifiksV^ns f, korunAl.
Litjuk tuhat. hogy a jhI.'L nzmiivoMIjh h d,>|i
legtilnóbh rétegeiben íh, hogy tobzódik Hogy mennyire áUxnriátÍH elvek vezették a lovurvgyletel, mikor a tii) fillérei* helyet megcsinálta. Hit legiobbau ei a valhágott őrületté. IhjIMoII játékszenvedély inulat|n.
I Nem hogy nem j-isbaiiult volna olcsó hely árakat t'Mtnálni a munkán oHZlály Htámáni, liaitom h polgári elemet íh éppen az által MMl volna a látéktól elriasztani, hogy a legolcsóbb hely árát 4ll — 50 koronában kellett volna megszabni, Akik ezt a magas
, belépődíjat meg tud|ák fizetni, azok látszhatnak a lóversenyen, azoknak van inibÓI vesiiteuí, Ai uraknak szabad.
ltogy az uraknak seabsd hazardírozni, ez különben kula D-zsó rtMiilórfÓkspitdnynak ín a liivi Uli>* álláspontja leli-'l ; killotiWn m-ui lurné a
Fark Clubnak, a UtMitri kruinóitak, hí Országos kaszinónak, a Lipótvárosi kaszinónak Htb a kártya-HKitbájtik a leglátogatottabb helyiségek 8 hogy itt nem filléres alapon való aUótáw, vagy keoIíi) niáriá-( hviAh folyik az élénken nlképz«lh.'tí. Koztudoiuámi ' dolog, hogy SieniHie uvaly kélsiázezer koronái vettítetl bakarán a P.irk Clubban egyetlen e-,len.
1.1,'liiil miből turtxák fónu migukat a ka.-zinuk, lm nőm volna hazánháték ? 1*1 a Lipótvárosi kasziuo \ tíitfi. övi hivatalon kimiiUlásában a „bevéleh rovat I hImo tétele ez: KArtyajiéuzuk : :ili')-l7;j korona! fi melleit még míg kell |egyuitii, hogy a Lipotvároüi ktiszinóban aníuylag szer.-ny niürtékbeu folyik a ' bukkozá* pl a Park Clubhoz inérleu. í ltoda i'wííjí oz ellnn nem lenz, wil nom i** tehet
, MMiiimt! Ü.ak imm járlmt el Hzemero ellen, ki koz-| vétlen fÓi^kéiiuk, u Iw.hlfí,mnii-tU.Ti^k atyafia slb. »tb. V | Igazán hálávil Urlmunk aí olyan filanifnpok-
link, mini EmiiH'l Kornél, aki fetismervM tIliiknek ezt a maró söbét, végreodelMileg kőrölbelol 5 millió koronát bagyomáuyozoU egy olyan kaaziuó létHHÍlé»ére, mfllybeit a hazárdjátékot nem IQrik meg. f)« vájjon kik leusnek enuek a kauioónak tagjai? Hzltletéfti éw pénz. ni ÍHZti)kráciáiuk bizonyára n«m. Ok Ián el sem ludnak képielni olyan tárttatt egyQll-létüt, ahol nem a hnzárii;átélt játszana a foszernpet, Hiiony hí a nemen gondolkodásra valló terv nem Hókat fog lendíteni az ügyön. Itt cmk radikális esíköíökkel lehet segilení!
Kis-é neveUégesnflk látsiik ugyan, ha a parlament Ifi I várjuk a radikális segélyt; hi»zen éppau a honatyák somiból kerülnek ki a legstunvudélyeiwbb bak kotok De «>loltb utóbb még in csak az orsiág gyllléflnek kell majil belenyúlnia ebbe a darázHltuizekbe. l Hísien éppen a napokban láttuk élo tauiibizonyságot 'arra, hogy mi ledet ajhleiemenvedé)y kóvetkoiméuyn ( Mikor a reinlorKégt-t) megkérdezlek fekete
, Vilmo»l, a rttblógyilkoH gyógy mérési segédet, hogy | miért (Oilkolta iufg én rabolta ki Klein Rótát azt fülelte, hogy kellelt a pénz kártyára és lórerttenjre 1 A múlt héten egy árvaszéki hivatalnok jelsnl-i keiett at Itgyénziégi'n h itt elmonta, hogy aikk»8itott. , Mir^ kellett a pé»z? Kártyára, lóvernanyre!
Itt Ci-ak két olyan e^Utt soroltunk fel, maijait a ki>L-l miillban keltelték fel az álUlAuos tSrdaklodéal, , Mi-rt lia ae ossioi lóverseny én kártya pazarlások folytán Metkotó ftikkasztáfokat Tel akarnak norolni, j helyünk kévén volna erre.
1 U-t, ozttn két f.oitebb fölsorolt esetből is lát-
liatiuk. hagy a jelöli Állapot sUrgös orvoslAnra storul.
| Aldor VilmosZALAI KÖZLÖNY
0KT0B8R 34
A megyebizottsági tagválasztás ^t
kulisszái mögül.
Kégen a megyebizoUsági (agválasilábokal íokoi hb! intézték el. Ma elég egy fllggelUségpArti ért.-- '\ltlJJ holnap kexlet ehhez. Hanem ugylátszik Ijváry (iézát iiem. kikuldoit. kotelnte a pártkoníerencia határozata. Vagy taliiu
nem folt |elea « értekezzen ? Neki magának is
volt jelöltje. Ugyan nem függetlenségi párti, de
nem is zsidó Ilyen érzelmekkel foglalta el pénteken
a Y áros hál előcsarnokát, mely a megyebizollsági
tagok választásához vezető előszoba volt Ott Óméra*
volt t felekezeti egyDUérzésnek és a szavazó pol
gároknak egy-egy zsidómentés szavazócédulál nyomott
a keiébe. Igy bukotl ki Fried Ödön dr.. akit a
függetleDséíi párt ugyan lelfllt. do U|»érj wm
akceptált. Ka igy került Kperjesy Oábor t megy«-
bizottsági taguk kóze. aki ugyan uhui fn«n*-ti«U8éíí«. íróiból
párti, de igazán jó ker«sztéuy úh derék laifia leni a ' Feleség
vármegyei bizottságnak.
Uléitt tartottak, melyen a segédek bead-tüzetes tárgyalás alá vették és megállapodtak 'az újra megköteLdÖ szerzidé-s módozataiban. Kgyszer-smlmi megbízta a gjulén Daiita KáiniHii, Muzikár •! Vini*.', Martincset ion Imre és Torma Tál mestereket, :>o-én kösse meg az aníUloísegédek a kzertódé«t. A segédek réxiérol Kozma Náudor, 8tosz Krigyes, Fischer Aladár és
'g egy negyedik Ug fog Bt értekeileten ré
HÍREK. Mozi...
Husmizéria.
A függetlenségi pártnak a má-ik lelkes tagja, aki piskWk szavazott h> a mtnefai uraságra nem retle pártíegyel,*innek ezt a ragyogó fegyvertényét oljan kr.nujfti.Mi. B» ló hegybírói Milu.bau olyan kif.lia- '¦ m" em" dánokra eresztette szónoki babérokban nevelt t-záját, hogy valószínűleg a járásbíróság előtt Itfgja u védő-beszédet rá megkapni. Só! gvnnns volt neki miudxuki,
Férj. Kz a hus Kpagátbol vaa Susteíonva, vagy
111 llUH.
Igazad rau, a vaKkerKNkednk már felemellek a drót árát, olyan nagy kelő ml Atiégnek orvewl az.
térj: Még enyeli'gMz is, mikor én mérgelődő1 in ?
Feleség, .ló hangulatba akarlak ejteni
Férj; Hála Ulcnnck «mi jól
Felesig: Hitt nem Férj: Kunt eaiera, He Flé N A klk
Az elÖ-ha vau
adjuk
m><g-
koanUUI-
ben. És hogy ezt máshol jM elismerik, „ót i helyen méltánylásba!! részesítik, azt szívest át a uyilváuoMságnak. Véetley Zsigmond r. t .áros polgármt'Hiore a pénzügyminiszter réstérfll lü(> K jutalomban re.sze8l.lt az lHU9. évi állami adók bebajtát-a körtll kifejteti kiváló ugybuzgaluia és .th»í menyes inűködéséuek elÍMii»réiiéul. Kbbeu lulalmazásbau rsak a luu K a énekelj, az i figyelemre méltó És amidóii ezt Őrömmel koi k é» nyugtáztuk, i»>m hagyhiiljuk iut mi'gjt'gyt^ ilklll Nem pedig azért, mert résin van ebben a inmi adóliivatal dén-k lÍNZiikaráitak is Annál nagyobb súlyt helyezQuk ez olismerésre, mert adóhivatalunk siervezete. 1 év óta csonka és hiányos Azóln az adóhivatalban Horváth Ulván ndólÍHzt végzi ellt-mVi munkálatokat. Horváth Utvánuak kiváló szorgalmát és rátermettségét » hivatal vizsgálatban itt járt pénz-Dgyigazgaló dim-rctM honorálta ás igy neki ()rt>»t-liurétstn vau a |">lgármesteiliiikiiek juttatott «lii-
— Ney adóellenőr halila Obtk nemrég loglalkoztalU Nn«ykaiiizt*a ván>f> képvÍHelóti*K(Ql<>tét Nej Albe.t v adóel
nyug-
szul
liavi tu>iul>A| cnak
uik ís uekt ak*n menni tMritti lelvilagoaitoitnk, n^u jAr ki.
lio^v
A kbktDitHii virtus megint felekezeti, tuaem rii nyíltál ín k^H
«l —
inas. Ott nnm k «loin iu-thiak
j
Feleség. No A« kerl-k in-in vt*hitt*>k prima husi V
F»V/: í'nik príma ruhát rt-ft--l ?
Felesig: Ha nem riltitzfcdiittm ri*iid»M>n. líklalomban uíncu aulyum
Férj; IVhogy iiiin-i Hiúi 8rj kilót nyuui
Felesig: ]tem»lVin. o»k ut>m ^ajnAlod ait a pár kilót.
jképiiM
! Herzel
Férj: A mpunyir* lo sajnálod lóli>m a jó húst, i ál é Ald á kiló
iviigdijOgye N>-y Alberl
yailiu liobHZas betegség miatt egy esztfiidAnél ál<b volt szabadságon Kkkor a váru^i urvos dr IUl/ Kálmán bitoiijrilváii.va alapjáu a várimi liilbizolibág N'-y nyugdiJAzánál véleménye 1 ' ' .eMtestüli-l pedig személyei, impressziók és dr Hianalóriumi 01 voü véleménye alapgán muuka-
k mondolta ki és botáránál rendelte el, .....ly
Hl azonban fellebbezés adatolt be és igv >ftr Itn-áhlira in szabadságoltatott. Köztünk i kflziiimttí viruló egészségül sejtett a állott IÍkzIviselőnél Kk im>- a végzet árosi orvos bizonvilváuyál ttzauki'íonálla az európai
.....I Hzemben. Ney Albert adóelle-
tizig fivérénél volt miével
haláruzal v Ney adóell járt kflt é
tóItttn hirO Hertel tanai uör Htoinbaton
»4«v
Kt n kérdi* Hniicom
Mindkelló ign haufi a fQtíK'"ll< M^iek szcrioi. PUndcr Bó.li osilojíaita in (lAlig cfduláktl, iii«ljt*k.'ti lfnn**stHtf-.i>ii oll voll at A n* is mini meKyflbitottxáKi cninliiUtiit, Délien tidai a róka — akarom mmulaui u H>>g<!<lQs (iiuri anondi: .Meiijrn ken háta. ihípu ugy i« iitfg|. már t. Í válititvi — majd ilt Ie8i**k én" Hant mtuit, inert fáradt is v»ll, t»tiön ii volt. Mir* víhh 1 mr-üt olyau mi*KyflniűlUiÍKÍ tag Inti a — H (iyiirgyhAI - mint a pintT fl-nk nem ttolim. a PláuáVr nt^vét ühi1o(í«k«4 b niavaióknak ; a irli oda. így diadalm.wkii.i..ti ¦ IL-gedUo ih'v, mely kél tigot kQld a rártn«gy*tliátiilid.
annyira sainálom éa lAled azt a |>ár kilót.
Feleség: Kz durvaság Nekem Niemrehán; tmui azért, hogy 85 kilós vagyok (kónyeit törli)
Férj: (lecsapja a ként) Kt m«gm htltvo-mindjárt H.mil „„_„......
Feleség: Igen. elftnzör Kérlegel^z, aztán mérge- j Y0|| .ne[yB| Ifidol hojiy (tirnk. Nekem mái fegyverem uídm itiiul I lHr '^zeté^ó
Hazam»nr« romiul lt>ll éh 11 órakor nmukájí életét
Ht.l
Asztalos-segédek mozgalma.
Férj: N-tn légi-d sértettelek, hanem a ro^z li Felesig: Nem \m én a Rft kitó? Férj: Hát már azt nem »ubad konstMUIni. ami igaz V ..
Feleség: Hát én szarvasmarha vagy.ik, hogy ikhii.- png^,,) ifiiAra méregetni ?
aeddH Férj: Te ne bolondozz A szarvasmarhának
hogv ma nagyobb értéke vau, mint »í eint)<<ruek. i»gá.*t Feleség (magából kikelve) No ez már
Férj (felkel, eliramodik » l'^i i kopognak óm belep Kardos Jóska. ' Kardos Ah. már végeitek az ebéddel V
i Feleség: Sz.'p vége roll ai ebédnek. Kénem > kwelói
vágy anért mg-ilódik, hogy drága » hus, vagy az^rt. liogy keméuy és szívón. Kp most volt nagy paláliáuk.
Jóska: (gyengéden) Szegéuv aN.izouyka. %)'[¦¦¦ [ilyen kóllói lelktlIetQ leremté» menuyil sienved hí durva ember melh'tt. Én elárulok maciinak valnmit Tudja, liogy férje állandóan szen'iu-srvi'l játszik A mull liéten vagy hat.stáz koronát ny-rl be
Feleség: (matíáu kivill) Mn1' IIM-m k......>rd
iit-kein nem híóI, nekem nem aiI belőle Nennnu ? nv! Nahát oiuálok én ín tn.lránvt. Jóska, adjon •ci SUd körömit. Jóska: (gálánsán átadja a pénzt
szivscélfltésiiel kiollotU a halál. A lulál liirnro a városháza és az ur hítk^íHég (melynek "l6l|árö*Agi tagja volt.) és I' Kgylet es (Iasíiio épQleléu kitűzték a gyásilobogót A ravatalra a város tisztviselői kara koszorút lielyezelt Temetése ma d. u. 8 órakor jelent Véc4<>y Ziignnmd polgánin>s-vároHi tis^tiiiar és óriási renztvevö közÖiiHég N»y Albert IHKi) ápr 17-éu lépett vároai szolgálati)., miut írnok 1?8J. okt. léu aitú-lisztnek választatott m>)g éa 1892. miire. B-a óla miut adóellenőr közmegelégedésre lollölle be terhes hivatalát.
— Várraegyel blzotteáffl tagválaaatáa Kesethelyen K h.> -2>-én ebeitek meg a vái-megyei bmillsági (Ngttilu^Etánt KiHílh.-ly.'ii M>-g-
j választónak Natty I^lviíti városlnról és Dr. Hcbwdrtz
j Zsigmond k<>»zthel>i Ügyvédet. Az ajtón' — Klneveaés A pénilt^yminií*zter Szabadi
i (iuexláv nsgykaiiiziat doháiijárumiitári ttllenfirt állomásán való ii)eghigyá-<H mellell ituhiuiyáruraklári
li.^^-Hii Iju.'.mí,- ,-ll.niU-U'k voltak néliHiiy evvel ezelőtt az aaztilusmegerek és segédeik köziitl, inig végre kőlMöuAseii megunva a huiavouát megállapodásra jutottak és kollektív M-.iMést kötöttek a munkaadók segédeikkel. Ki a «zerzfidé* dec. 1-én lejár.
Az anztaloH.segédek tehát jó elóre figyelmei- { Hot rá i telik mefilereikel egy ujabb szerződés létesitéM-re ' ^n'r^' Beadvánnyal járultak e hó '2-án az Ipartestülethez melyben felsorolják miudmi irányú kívánalmaikat melyekből közöljük a következőket: Az 1911. év május 1- ól NtáiniKa a munkaidu intpi '.) én '/, órában állapittalik meg. Hunvét. Punkom), Karácsony Quuepét mpgöl6ió napon déli \2 órakor a mim ki begzuDteieudö. de azéit egész napi munkabér teurió. Májún l-e muukasztmet A bérminimum napi bérek átlaga lo*/u-kal emulftidA. A tobbl>-t-
órákért járó díj •H)"/u-V*\; l óránál több túlórái a megjutalmazott polgármester,
munka 4o'/,-kil di|azau ló. Vidékre kOldött segéd Nem k<-ll kiilón f.-lf.'.l.-zuauk, hogy a váro»liázáu
Súlyos
((>( óra tiiibaii a féri Itazamenetelre gondol. Ai ulcáu találkozik Jó.skával )
A férj ; Nem Uttad a felenégemet V „. Jóska. (Itf igeit, útban vau Budapest felé)
.1 A férj Ifstaladt ¦ patikába ée aelher cs»ppet
i kér. ~- Jó.ska lolytaijit ut)át és a Luiembiiigi gróf-
1 a Elektra
Meghl,l.->
'glialt'-ko
TT
ivntilijin és leggyursalibiiii u ét^ KiuuUió-val Mi.<t iii<^-ni Az fUÖ adagok vételn uláu |mVl.|J|)i||éH áll be tekintet nél- n li.^y mióta volt iilfghQlve, h
Knnek ]^! kivétfl«« 11*." valamint
ty
ti-ztawlgábíui a gjárlán
alkui résifk hutásában.
SCOTT-féle Emuisió
napi dá»i
K .r>0 lillér pnth'kbmi rér ii K nap. Ki
rnii-l uralkudik. A ;>olgfirmes(er pnutusHátta ' szereteti- érveiiyKnUl ¦ rárosi hivatalok mi
v rend-!
ul haiékun.vabb, mini a kiiz Kkv "R'.l.'li üveg ára > K líihii'ii ^v>gy>.r>.<>riárban
i f01ÍTÓBKB ^4.
— Megyebizottsági tagválasztáe I'.-n teke.lt volt NagyksiiitsAii h váiine^yet törvctiylidiu-, sági bitotlHági tagok válftstlás* Hétnek a mandátuma j
árt le: Vémey Zsigmond polgármesteré, uéhni | Lengyel Ulos fóiegyzóé. Kriud tMoii dré. llajdn, (iyula dré. Tripaiftmur Uyuláé. liunrom Joit.nl és Hegedűs Mszlóé A v'álasalás irául iium nagy érdeklődés voh Csak a függetlenségi párt tahotl elilejíRM értekezletet és állított íol jelóltnke|, akiket meg. is választoltak, bár némi változtatásai, ami. éléuken mutatja, liogy a nagykanizsai .Ügge.tl«iiKegi , ¦párt ing .vetem bizooyos auliszeiuilikus irányban kényei-¦ ménen tágítható. Meg választatott ai I. k-rülntben, Véctte-y Zsigmond polgármester és Tripummer Uyula; i II. kttrnletbeu Rpwrjesy OAbor (ii|), llaidu <i)ula dr. e* Tóth Lajos <uj); a III, kerOfotben HegedüH IMhiIó és Iiegedfls liyorgy (ui) Kimaradtak Buniom Jóisel és Fried Ödön dr. A választás egyik érdekes-&e.ge, hogy egy iparost is beiálaszlollak (Tóth Lajos) a fánnegyei bizottságba Tötlék ezt azokét! a *uú-gálatokérl, melyeket a képviselő választások (ilkslimi-val ai iparosok a függetlenségi pártunk tettek.
— Tani tóval asz tat. ZalagaUai r. katlt. káulortauilóvá Hwrboli Uéza, volt zalaapáti tanítót válaaitollák m-g
-¦ Városi kútfúrás A vár.mi közvágóhíd átalakítás már elodázhatatlan Mindenek dilit mihi-bau avizsinktwgiet fedezéséről kell goudoHkodni Kiért olt cjiy kut furá>a iránt tfirléuik iDlézbedés. melyre nézv« már ki'pviselAWHtOleli határozat tan Kulink értelmében Neuk.mi Hátiul neves kutfunnal megköttetett a szerződés. Ma reggel jelenlek un'g a helyszínén Neukmn Bálint Király Siímior városi inéruökki-1, hogy a kut futát, megkezdése iránti intéikedéM-kei tWitiiaioMUAk.
ZAI.AI KÖZLÖNY
t. li.iitiuv :r. >r.<ika>M értelmébeu 10 -.'no K-ig iut'glepi>téNszt*rueu hatott, hogy KZombatOD « bó 12-e i.-,,,.,],', iJ.'ijiljiii.tvt.^Hl brjtitotimik. leudkivuh fótanAesüléseu a kamatlábat 170-aHelemtílték.
— A harmadik kór h tud orvoa. A nagy- Remles stukái szerint a csütörtöki főtanácsa lésen kanizsai közkórház igáigato íóorvosáoak és orvonAnak Htok lak ilyexmirol határozni; most pedig a bank-uiucs irigyU'Bre méltó Mimiik Kellelcfoiiozták okét lanárnokal táviratilag hivtik szombatra Ö8*ta, hogy éjjel-nappal a kórházhoz; t>ziut« oda vaunak láncolva ez llgybe,u döolseiiek Hogy «tddig ueio történt h at a/folytonos oikölcid kötölesnégnel, mely ókel mijjden em<-lé», öwmköt«tésbu hozzák a ^50 milliós 4y,*/,-oa íj beteg érkuzúnénél a kórháiba szólítja. Mürt hál államkölvKÖnnel. melynek jenytésH már fényesen tudni való, hogy u kórházban beulakó orvos uim-s. sikerült éa így most már hi uh in Alit uljában at libuy mié-rl diih^? Meri a honorárium ntmi olyau, nmelésuHk. Minthogy az Angol líauk már régebben amii^e.nérl akármeJy orvon i» lekötné magát a kór- uinell« u kamatlábai, it 0 M H. araaykésilntéaek házi életre. Mi-g átért, mert iiinet. aki ót folytonos knKi^ldre vándoiláhál akadálrozia meg estei ai szolgál áttét elé. bmi Ivkáltíná Pedig a doktor in «iub(.r, i akriüjAral Az 0 M. H-kal öitsinkótttttesben levft auuak is vuii pihenőre KzlikM^e, siórakoiAsra, Most' iut.it fMk 'íthíih (oj,]Á\í hilá^t. míg a betétekéi e» a várusi tanács tijra pAljúmiol liinlol egy kórliáti ügyelőre érintHthfUQl hagyja Klllónbnu szakkArdkbeo KHgédorvosi állatira, akiuek be.u kuli laknia, olt kap auuak a meggyózódésnck aduak kift)|eiétt, hog*
ék'lm«iéöt és lel|n» ölUlási és \2U > K évi IubUsI 1 — W hóuap múlva újra le fog asaJIillatúi a
Nem tudjuk akad-e vállalkozó, du azt himuk bank kamatláb.
kónujübbou megoldható volua a kérdéa, ha doktor-rjf--"-* ¦¦¦¦-¦ '^ - -^--—¦•- --
kisasszonyok is pAljráitiatuának, Nem (vkiutve azt a \T V í T TT*H Y?
misMiiót, amit ily orvoouő a uói bata^ek kóiölt telJH- 1 > I 1 L 1 1 JCLlv.
ailuDtv du vitHiavouulUbh elelmód|ával inkább való'
a kórtiáií beufakábra a nói mint a li-rftorvon Éh MiLiip >| íllll'Vl'l
m«rt a váró, t-riltel*! pri*.i|.ruw meg i«i eoK-di,-,-MW ll ltlH "'
a doklorkisushionynak még a város láisudalinAbau in
volna re. n d elte lé ->¦
- Magyar klr BEab. Oestályaomjátók.
A hiigoiuan hi<di<> en kórllllekiuio Vi-ti<le», \alutniiit a nagy nyt-réi-í esélyek állni eieu elHoraugu ll évo lenálló. h<^»JHttfk i)emt-M4k nagy lert húitit»ll d<-a közönség széles rétegeiben kAzkcdteltieguel orvéiul, ICpugy, miül azokban m államokban, a Imi ti otiitálrstirtijáiék iiuir évszáz-xioV óta feuall en a Imi a résttvflvók azokm a Korajt-xj fk-t, a melvekkel <iimi
Ilik s nrdvcsiT fordul n ii
»í, érzékenyebb embernek ktllonöteu goDdda) kell óvakodnia a m«ghulé*tAI MHgb<>«i>tllht*-letlen Kzolgálalut tenz nekik ebben a Kay valódi nzódeui áaváuypaNZtillája. de természetAseD ¦'-akis a valódi. A kipróbált «löirán meríol liaHtiiálja. biztou leliel felAle. hogy at idojáráa beiolyásátöl, lia k 11 lön ben vigyáz magára tiemuii baja nem exhel. Kay falódi itzódeni pa»zlillá|a dobof.oukiul cnak 1 kor. 2b fillérbe korlll. de vigyázni kell rá, Imgy ne adjanak ii
Reklám basár Az it iiiek uov. 5-én a Polgári l
i6tékouv nő-
[yletheii m«'K-
nyíló reklám baiárit (oly Ion gazdagszik. Vidor Satnune unió oluökuek l^vnlezésH fényen nredinény-nyel járt; h liazni gyárosok e»cyre kllldik a kiállilá^a szánt ajándéktárgyakat Hagy a tauulóifiusAg \* mi ítél jobban látOKathasHa a kiálliuUl, számukra a belépó-dijat a válaxitmány Ji) rillérben állapitolu im-g
— A SOOTT-főleEMULSIÓeUitatliallanul a legjobb ínrina a cHiikoniájolai szedésére, meri rendkívül ízletes, sokkal könnyebben eméstthetó én láplálóbb, mint a közóuségtin csukomAjolaj.
— Ab lar templomban a sátoros Unuepttk utolsó unpiai alkalmából az isi»utisitttlut»k a következő Korreudben lesznek megtartva: f. hó Ü4 én d. u. b órakor eslí imn, '2U én, kedduii regiét 7 órakor KacliiUi, d. o, lo órakor muszaf, a halotlak lelki Qdvéért való imával (báikára), d u. á órakor Hiiinclu8ítóiiai euti i^tontisztHlet, 3ti-áu. szerdáu d n lu órakor muntaf. — A hitközségi elóliáróaág. hzuIoii is figyelmezteti a I. templomlátogató közön*
Hegel, Imgy a szoltntl teniploirii r.....I sziinvhasztórakor
ís sligoruan It.'lartamlii Miuddiiki belépti jegy nélkül is bemehet ezullal a templomba azonban a föld Mziutre csakis férfiak, a kanalukra periig uók Leánygyermekek in csakin a karzatokon fonUlliMlnalt helyet, fiugyerm-kek » (illifmítileii Hat éten aluli gyermekek azonbnn egyáltalában nem boi-sAttatnak bö a templomba
— Meghívó. A nagykaniesai ónk tiHoltó testOlel f.-lyó évi uklóher hó :ím-Au déltílólt 11 órakor, saját lielyiségi'bnji rendíivuli köi^yÓléul lurt. Tá.g> : Kln.ikválaszlás
— Tanitók ltozgyúléae A .Zalamngjej Általános Trtini.it-MUlfi- nagykanizsai járáskúre f. éri liovMrnbHr lu én d. «. !t órakiír keztlöilóle^ lartja évi rendes köL)tylUését Nflgyknnizsáu a kö/ponti Ali. elemi iskola lanterinéhcii. Tárgystirozal : 1 Kluőki meguyiló. 'i A múlt ölén jegyzőkönyvének hileloNÍ-tés«. :t Kmlékezés néhai Hajgató Sándor elnök re én Sáriugi-r Károly aluluókre Alimiwi JáiiDs r. taglói 4. At orsz. tanítói sióvelség ismürlolése Stalay 8ándor igazgató r laglól. b. A »löjilról. Krleki-ies Kun H..|„\ r. tagi.il 6 Ssámvizsgálók jelentése a pénttár állapotáról 7 1Wiii|iUU. s. Indilváuyok.
~ Hadkötelesek figyelmébe Nagykanizsa Táros polg-irmesterM (elhívja Nagykauizsa város tern-letén Urtózkodó hh as 1(111. évi ujoncállitAsra meg-leleuó hadkötelesHket, hogy (. é. uovemberben összeírás frtge.it a rárosi tauAcu katonai tigyoszlAlyában jelentkezzenek. A jeleiitknzéaoéj fnunkakönyv igazol-vAny vagy illetőségi biitonyitvany MmuUlamln! Jelmit-KfzéBÍ idÓszak naponkint H—lí-ig, d. u ¦'—(l-w ¦ Quuepuap II ~l l-ig. A jrtluntkuteji elmulasil
ősapáink jAtszottak. sors|áii>kr^l t-orsjálekra i>mél ^r^% liamisitványl. megtartiák. ép«u ugy már itlején lefoglalják Hálunk Főki'pviselel Magyarország és is az előző Norxjálékou réfZlvetÓk ugyaíMZou hiAiiiii 'fh. (inulí-Tt >-.- és k. udv. kort>jegyeket az uiabb hutüsra is. ugy honT jóval miuden norH|álék megkezdeni) elolt az első o»zlályu mind elkeltük >
— Megkisebbfilt a Yésskerület. Ugy' látszik a szarvasmarhák közt kitört járráuvoa stáj és köröm bt; tu^ség szUnófélbeu vau. Kire enged követ-! köitHtni a következő iniezkedés: A nagykanizsai járánban Csapi (Ulambok. (ÍuUh, Karút, Kilimán,1
; Kitkomárom, Komárváron, Mureuyti Nágybakúuak, 1 Nagyrécxe, Hársze^, Zitlasztüiljaknh, /alaujlalu köz né-
gekből engedéllyel szállítható a nurlii. Kllenbeu
Kisrécse, (tarabonc és HHluloumagvaródlióI még
engedély alapján sem A nagykanizsai |árás tobbj
kollégáiból Hientul mabadou haitlialó fel az eladásra
szánt marhaállomány ;
— - Porlaki vasár. Poriak kritxég értesítette , Nagykanizsa tAios reudóriiatóságát, a kereskedők ¦ ludÓHitása cél|ából, hogy ott nzai f/isnurlia váaár l^hí,
— ObbÍ napok és a reuma. Hull a falevél óh MerkftbZlóxéguukli hullanak a lutfa-poéla „zöngikéi' a/, uloán pedig ImlUtstík:
— Az őszt napok meghozlak rénzeiurt) a náthát.
— Készemre meg a reumái
— Ks aztán a bestéi! ukvrlleu rátemlódik a Diánára. Szukallanut uépszerü ei a háiiorvoKság A modernség kínzó nyavalyájának, a lemnáuak ex a llnUltusH elleiiszervu Ma biiony e^y mAv<-ll einln-r mosdoaszUláuál xeiu hiányzik a Diana, mely » reuma szaggató fA|d*lmHl etiyliiti és fej reumától a zsábátg lidNinál. Még ht>'r«*LH'«tf, hogy uiucsuu az a kis falu,
i ahol kapható ne volna. Ai'in ígai. hog; nincH>-n olyan ki* falu. ahol el Mietuéufk a Oiasa nélkltl
Ausztria rá»t4r« : W -lálliló, Wien IV|1 17.
KÖZGAZDASÁG.
A jrabonaürletröl.
N*.yk«nUi«, 1010. okt. 84.
- ügy Szabadalomnak
Zalamegy-íben I'mtiiIö kiliasználatihoz 7-80ÍX) koronával
vállalkozó kerestetik.
A befektetendő töke az eddig lekötött Üzletekkel már teljesen biztosítva van. Klózi'tps lóké hpiii szOlcségoH. Csak oly ogyének ajánlatai vétetnek figyelembe, akik teljes anyagi biztosítékot képesek nyujlani. Ajánlatok :
-------------- .Szabadalom 24394" sz alatt.
Ab Osstrák Magyar Bank kamatUb
emelése. lUr |.,hiiik.vi lw,,ikb«n7már egy Ii6uap SCHWAKZ JOZShF hirdetési irodájába. ón »*n«k « 0. H. li bufnallitb .•m,i]™,U, mi'gi«;B udape s t, A nd r ássyu t 7. külilimdok,
Al Olletl |ubti 1 -.ztkisÁrint lul;l«a nilárd.
!*ak árpAbin uiacfi Qtlu bnn éx sx Arak olcsóbbik
Piac árak:
Ull7.il . . . 20.40/üO
liois . . 14.50/Bfl
Árpa . . 16./1K
Zab lt! —
bab
22.-ZALAI KÖZLÖNY
OÜTOBKR 24,
| Hirdetmény. I
Eímitwl köíliirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium .<II.Miorjo közeli a Magy. Kir. Saab. Osílálvhorsjátólt (XXVII. s>ors>j*<«Í>) 1. osztályára szrtl.) si.rn.joiowki't Mülviz>iií»ll»k. azok ii fóánisitókniili árusítás vógnit kiadatlak.
Az I. o»*lály hutása 1810. november hó 17. *s 18-án tarlalik meg- A húzások a Magyar királyi állami .lLn-őr«8 hatóság, rá királyi kftiyi-jf.vrf j.-li'iilelelifii. iiyilvaiiiBüiu Imiimnek, a kuiási tnreiubun. Sorsjngyuk a Magy. Kir. Szab. O»»tálj. sorsjáték valamennyi ártiKilóimil kaphatók. _.„.., ,,.,. ,
Budapest, 1U10. évi október hó 23 An «->"0y- *""• *«»b. OsztályaorsjAték IgazgatAsaga.
Toln»y. Hazay.
Oh jaj I
v.-ij,.,, „H..r„..,r -má |
A Linimenl. Capsici conip., a Horgony-Pain-Ezpeller
j M| y
óiénál «* M»g>>illci«kiiel l'l|;clM«it«tri. Silány li.itimuin),. miatt t*Tás4rl*Kk-.r ovati*** J*K><l'(t '^ ,^*i ölym t*r>iJeti uvogel fu^«djufi)t íl muly ¦ „HtrflMy*1 v«Jj,Kjnjel <¦* n RicMtr cíWjiXtMHöwT oll*Mt JűíiJlb* TWi .nolila-f,Ki_' Ar. uu-au-n K ,&}, K t 4H v, K 2. «¦ úg>»í.jl*iu niinJun (()¦•..'>¦»!.¦»-tárfcu kftphal... KCr-l-lár; Tflrok Jéjifí órMunel, BadtpMt.
Kohögéo. rekedUég és elnyal-
káaodás ellen gyorB éB biztos
hatásúak
Élj
Megfojt ez as átkozott köhögetl
Az étvágyat uem rontják óa kitűnő izüek Doboza 1 ób 2 korona Próbadoboz 60 fillér — FA óh szétküldés raktnr
M A D O R gyógyszertára E||ir
, VI., Váol kornt 17. Ciliin
Kapható Nagykanizsán; Relus Lajos, Neumann Aladár, Keik Gyula, Szabó Albert gyógyszertárakban, Ueltsch iis Graef, Marton és Huber,
Neu és Klein droguákban. Csáktornyán: I'etö Jenő gyógyszertárában.
Sütéshez
és tésztákhoz
Dr. Oetker sütőporát "¦"
Milliószor licvall receptekkel mindiüiüit kapható.
A drigi vinillii hrlvdl csali Dr. Oetker Vanillia cukurjat
a bőrt puhán
egészen tart
PATHEPHON
WltN, I, KOLOWiíAT KINQ 9-
• h... London. Wien. UcrlH
Komba;, Ciktilla, Síim
még is a legjobbak!
Mindenütt kaphatók.
Nyomatott a la)iuiUj<t<Hios Uj. ^Vajiliu
a le^obb és legtökéletesebb bcuélA- , gép a mely csak létezik.
TU otlkll) Jjuilk,»iMDtutil Mm UrooOt k otm HfUjL
Követelje hatáio^utlan, hogy a kereskedő Önnek «4> IB nélkttll Hathsphonon Játszón.
A PATHÉ FRÉRES, PARIS
vflághirü cég gyártmány*.
i.iiiideii jobb kereskedőnél kapható
Katolikus ingyen éi biraieotve.
uj magyar ftUéttUK.
É FRÉRES
k*nyviiyoM].|ájál):iu Vai{y'(nÍMu.NAGYKANIZSA, igio OKTÓBER 37
49-IK ÉVFOLYAM 87 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
¦•IJiliilk tétlói ii eilllriati.
: Kgéti t..e 10 korona, f ron* 60 AH. - E«y«*

Szirkiiztétéi él klUihltatal liák-tir 1
TtUfon: tlt. — Hlrd«l«i*k dljnabi* ¦>«rlni.
Választás előtt.
Ki lesz a főjegyző?
Két nap választ el bennünket a főjegyző-válas/.táslól. Két na|> múlva megtudjuk, kire bizza u városi képviselőtestület azokat a várom teendő" kot, melyeket néhai Lengyel olyan objektivi-
, y
Ijujob annyi szaktudással, tásnál <'s olyan általános inoilorral végzett
Amint niegirluk már. érkezeit he, mind 11 hár
személyi ügyelt elintézéséhez. Az pedig bizonyos, hogy uaeairtgének egyik úgy se olyan pikáns, mint a válaRztásÜgye, kivált hu főjegyzőre történik a szavazás Részint pedig azért, inert mind a három jelölt órde-kóbrn már hetek óta, nőt hónapok óta ótt^nk agiláoiót fejtenek lei a burátok óh jóakarók. A kapaoitAuiö inimlon megengedhető eszközét felhasználja« a saját jelöltjük érdekhIipii.
szimpátiát kelló 1 Poliúkiti pártállás, fol^k^7.i-ii felíngán, nzemelyes I rátermettség mind huoba k«)l<tctik n jelöli három pályázat'erdekében A valóság azonban az. hogy l>áí\a/ó gyakorló uingiik 11/, iispir.ínsok, :i/ i/léMSel összeférhető.
ITHI'/.t'll IIC, IlllMtl fl [laiOlll ]>KI>il/() gYttlOIIO ttlUglllí l\/> HSpilíinSUÜ. íl' l/ll'HNI'l OSSZeitillieH)
ügvved és így 11 lúivenyazuhtu qualifikáció-' vizileléseken kivíll egyeli icpi'Hettól larlóz-¦lak megfelelnek. l>r. Suliján Uvuln, dr. Ulód korinuk
Minthogy 3 jelölt van. 117 elsó választás vulÓH/inflleg muddó marad. hacsak vula-
unk megfelelnek. lr. Sabján (lyula, dr. B Tivadar és dr, Uonenberg Mór ügyvedek a három jelölt, akik mindannyian városunknak köztiszteletben álló polgárai, akiknek a képviselótoutnletben is számos buraija ül.
A képvigtdóU'btület Nagykanizsán 92 W2 álttt lbi áll Kzokhe/,
melyik olyan majoritást nem kap, mely a jelenlevő szavazatok abszolút többségéi nem
teszi. Kz
lem valószinfl így
döntés csuk a kél legtöbb szava/nital biró
VHJIIS t S • ¦* \aiBSZtOll IftgOüi ail. i'jr.iis m-:?, kuiiim1-^ i>3í*h i* ihh ipitii/uu ö/.i** iw.m ifti <iii u
járul mág az eloljaronaKiia.lt 22 lagj.i. Tehát jololl kúíl mi'gi'jtondó mánodik Hzava/.áasal 2()li SMvaxal vkii tőrvínyilfg |.>gu»ilva. lőrlruik. 'IVkintm, hogy a 117.ava7.as litko», hogy Nagykanizsáiiük fAji<K)>iil válusiun 1 nincs kizárva, hogy moRlcipnti'sbnii lo»7. Tprmi'tii'les. hogy a tolji-M mtsmu szavu/.ók ' rráíc h városnak. Bár a jnlöll"k oiilkiihloiója ii.'in lesznek együtt, de hogy olyan érdek-,uiár körüllielill lii/.loa bázisra álliija az l^nlessrl fog meglörléiini a K/.oiubali választó | eredinónyl, ile liogy mennyire lehet ebben köziíyalés. amilyen csak ilyen fontos vánwl j'biini. mulatja az. hogy *'három jelölt köiQI érdekbe vágó aktushoz illó. ai bizonyos, keltó I10I1 bizonvosra veszi niegválaszlását
»* ¦!¦>'! ..li tB^.lt'l ,||i|H| lí.. ti\ %t ti 1111 <"A f aPlit' . l\itfhrllA'B .í.l »»*. .* I* .>IAi1.l «¦..... l^ltf^lt ....L>hl.'...Áil A»l. 1.I1 .kl
énlekbe vágó aktushoz illő. az bizonyos, kelió ho
Részinl az«Tt, mt'rt H«-mmifele városi ngyhÖz óh csak előre nem
se ériének annyint a vároNiityák. mint a a gyó'/.eleiutól
g látott enhetóség Ütheti ol
A gyóztilmot ugylátszik Kiskanizsa fogja eldönteni, mert a nagykanizsai választók szavazataival moglehetőin tisztában vannak a jelöltök in. Hogy Kiskanizaa bfljön-e a vnlaHztásra. vagy megmarad e a napi munka nifllott m ha bejön ki mellé szegődik, ez fogja a mérleg serpenyőjét lenyomni
Egyébként a jelöltüknek a nem sikerü-t'KÓn kivűl egyéb vesz.te.ni valójuk nincs. A képviselőtestület pedig tudatában van annak, hogy clókeló állásra. élethosMzig. tehát nngy időre választ a városnak tisztviselőt. Ebben a felelÖssi>gg<'| terhes tudatban pedig hisHzflk. hogy minden más nézőpont mellékes és elcnyéx/.ő marad a város érdekei mellett, mely megkívánja, hogy a főjegyzői hivatal minél méltóbb egyéniseggel töltessék be.
— A jövő «vi állami kölUégvetée. A kollN.'-KYetóö, mfljret Lukács U-^iló péDiQgymiuÍHlU>r tfgiup i k«>pvÍHelAtiAi eli> i«j)rt«li*tt örvenddUm tn<4((lnpt)téfUifl atot^l ai arHiáguak, tmftiiu}ib«u •i 1911. úfi iUaw kOlt«ú|tvt)LLa wl6iriujrut mirl»-K-ti'-n a nwiiii'H én rvadkivtlli koi-léi 1.67-2,497.308 korúim Őssien kJaUávsat 1 117 Í,5u7 119 koron* össics hfvhIh| AH Hiemb«n. vagyis v>>g«)rmlmén;b«n 49.8SÍ7 korom ft)lönleg mutalkoiik. Oljtn fr^nimmy ei, raelj a legutóbbi mtiittDdó Biáiniíllios deficitje ulin foko-lolt Örömet fog kelteni ki orstitf[foui ni^it «g4st Kurópa elAtl p^uKUjf>^itik rtíiiilmettNéKr>t liitonjitji. Ha niutttjft »t is. bog; a kurinátij miuA sti^oru l«lkiÍNiiiert»len«éf(gft] kecelj be ország peinö(tjét •
múmi körül
Mo.il mikor * stinhAzalc imát tnl-nl-k bi |irtiiiiiHrlAuk»», mikor ni f<l»o vAlUlki.uiíwik kÍMubb iiaKvobb ttkvro vÁgrn ih^k1"''* »l1 * MiiidniiiHUtuiitut, m.'lyrH a HiinhAt rnÖnorAünk Utváblji tesi^) t>piilittii, kt'id Usnaukt'nl kiduin'iorodiii at uli'i sn-iou kópH.
A Bi»Lnii »-Uo feliíbt'u miut r^udosttn ugy %t i'i^ti bxiu íog|*lí » tiai*i Htttrxök a NhiiuqIi Smilias najíy ^iUnreif kivivui. OmixUUIos, Im^y éppen a Nt*iTimti Siinlitlt. melyet \mt\in liaiánk legekft mrtintém'Vüek HioklAk nevezni, nem lu.lja a hatni irók <larabj»Ít Niktrro vinni Valljuk m.'K Assint<<n, hegy tali^ii ebben n doluxbau in>-g s*mii h Ni-nuAti Siiuliai bz HffVHdDli bllnos. Tahit iróinkb m ii van «gy kit biba! Muri kik azok a magyar irok, akik darabjaikat a noinzutibi! nyújtják Ij.-? Kl u^ynev**-it-tt kom»ly írók. akik »k*ilé(iiiai pAly.ulijal nj«rt.'k, akik tftg|«i n n»Kjk^pll irónK)'H>ftl«l«iuknt!k mi). «lb (¦supit i>reg fmtiHrdkbol áll «t a gtirda. — ainiot Ad; Kinlm muudja. olyanokból, akik harcukat \ih%-barcolták mar. Kitjk aztAn ri-tiilHZt<rint vklami liaiaiias »aglól pattogó (itr(»n»lmi drÁinávül, aln^pi^s-iégiftl ilunogó 8ZÍnniAvfkk-l. vax* pxdig KrkAlc^i-lultHn-K^Im'ii hEenvMA hoHAkkel Állanak a kórság A« Kérwm a b»íafia»«(lK, « orkölesOHMi^ miudeu bizony-ny.l »i,'<)( m IAl.,knin«lo dolug. dn nnr kin.se mial-mw ; a nziuliqiak köírtn-étfét igdtAn nem *>rd«kli. Volt nlA mikor sz. irodalomnak, általában mind^u mAviMEftnnk t«nitAn volt * tvlj. H »kk.>r joga volt ai írónak arra, hogy * Hiinpadrol l.irdnwiö k v*llá-HOHHNgol, a liatatiaHságot, a muráll. dtt iiibii*| l.'jifi'll.'ltli uí élttel tBiiílluljí a ri'ilÍH, k«múny bu (Uü elsiet, mtinly nit'iilos inindon idtíAlíri Mallaiix lla púdig uhui kupes xrre, akkor hát u^ Unitüou,
tuiuun miilntlaMUuii A hiiniadík itniadban tnir űt'in li>ln>t a iiuWúsMtt mitnkó}a a friiln ptilfi>t(tnas.i
Knldub'Mi imini"i«k ilven — igsMu duruk jór*való f- őrfg nrakbúl ált a Nwinieii Hiinliái irógánlája.
Vaunak .uckflu kíviil aztán in^ olyatink íh, kiknek ilarAbiait adjuk ai<rt tUHrt nu^v a — pr»tek-ik. Hl WIj-sk'h (iyula Ulliw.iiiiuitiiltfrttáge nlatt (iának, íf|»bli W|aH«irt (lynliiiiak ,KHtl* cimil hátoiii-niÁitoj HtiiimAvnt lniiU síiiirtt a N-'inieti SííiiIiAí I)<at ugyan, hogy nuiu merték a prumiflrt a puuti IÓiiitHi«ib»u m^tai talDi, hanem a NViiitnii HiirihAi búdat fióki nl.>t>> Ló lm a VAutintiAKba vittek M, de vHiunl mn^iroll hk ai .'Uigtólnldk. ()(•((Y a má>odjk ulóailA^kor — umly»l már a \><-*ú fóiiiU^tbn tartatlak meg a darab <>p i>ly uagyul hubult, miut Hudáu A prűtxkrióx írók sorából k-rllU ki, a Németi Kiiiiliitt mull heti uj<loti<ta«a: Wolfu»r Karka-. IMI „(iliibHrti gról cimu tórtéiixlmi drámája" is Kiinok a darabnak oly .liurribili," volt a Hiknr,!, hogy isinr adták a Neiiuuli SiiiilniAbmi. T. i. nuir a Hodik idÓadrti után N«gy Kudro cÜumiiiliaii ih addi krtidtfk a darab paródiá|ál n a Nntnmli biiuuyara ii^m akar Mt<y tíinlieuok konkurmiciiil caliiáluí Nagy Kudrn fényes úlioleitüMga mindjárt át i» látta at usut timnorAl; ki U iralin a stiuliáir*. „(íliibarli gróf mar oak «simliAiHnu Itttlmtó". A darnb at oln^i sittliatlságliarc, hIÓiií idiSk'iHii I,'. IVnimillu-ii \ tároiikÁban (i irihaldit váriak, aki diadalnu* »Ti<ge ott^n koiflli-dik is. A VrtroHhan bi>nt a titkos íormditlmi lig« tagjai H>-git Ni'tgóitf akarunk |«miiií liArihaliliiink. »t Ultrák ^apa-tokkal való hari'álian A tig.t élún tiliil»«rti gróf nll, aki lula|duiikó]i|Mii a ití>KjviMiuvolrm HtaltAMAgliarirmik twyik vxi^inlaku s ii)i>-t í)Umori*iiig fetKKabadiláná.11
<ut
(áradozik, liogv ailán a Mtadad Olamurtiiág : vei, ^tabidl M»gvaroriiLAgul txrttitlUieu. Aioubau (lliil)t*rtit. aki magánál hordja a titkos liga tagjainak í«t ftláruljik n moitt már abban oanpouto-11 igyHkHtHiH, hogy tui a isgyiéket bittos jutUHKA At íh adja a j«gytéket Bíauc* aktról tudja, tiogy at oüttiák tiadbjróaág TuJt a m«r^löjo Miaura el U fogadja a df> Htáudékoian u^y iuléikiniík, hogy a átfogják » *i írások i« datóaági keiekbe Ai a l«r*v, liogy vult szerotóJH, at oitztrák tílüükt* ltígyt>u kónyttdun At halálra itéloi A hadhirÓHHg oshik íh Hl. dn (MiL Obibtirtit itólik halálra, Hiauca fólólt atonbHii uhui ílélkaihetik voll mórt időközben i>gy láboruok «rkviik. aki ai Mgéaz toiféaykuiúsl tdlinlaxitia
Ki a darabnak rövidr« fogott tartalma. Wolfuer Farkán Pál irt ugyan már néhány regóuyt, kiadóra ia talált, ra«rt hiszen at apja Wí)tfu«r, a Siugttr e» Wolfner cóg b*ltagj*; i'tleo köiiiiyulmDatiggel m«girU a *zocU!ismun törl^mtiól. etek azok az „írói múltok", moly>*k At a NttmioLÍ siiabái igazgatósága M«rint arrt prtxtMi-tinálják, hogy azon siiubátban |U8son sióból, mely«t Magyaroruzág legnUn muiuUiael^iiek u«retaeJ[.
Hogy Wülfunr Farka* Pal .írói muUjáraI'
téüiftu lUiUban légy fl uk. uein niabad arról a«in
i-gfelodkeiutlnk, hugv m íllunilria férfiú tagja a
l'tflóti tár«axáguak. hogy k.Tüll ide? Protekció által:
a Pntófi táritanág oluok" ik'r>-.<g Fereuc, Herceg
kiadója pxdig a tiingwr és Wolfner cég Így eaioál-
jak nálunk a „oagy írókat".
Ait a t'Korbát, mnlyni n Nönuetio ai \)j«a Ht»rzók ülitfk. lii/.utiyára linlyr^ fogia pótolui Henri UalaillR .& halga sith" einiU darabja.ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 37.
meoüjire írkJdik • péoiOgji egyeoanlj 1H19II. A«! tuljík; ugjsera dolgotUtmk • randea idín lul uj köítaéflreléa tételei kötött már most kiemeljük,' Kgt»ier8miiiil kimuudjAk. hogy a tanoncokat a hogy óbbon ai nlóiráojiitbtn már nS^re v«n hajtva „„„iIujjí ,|,u priválmnlgélalra noio liumálliiljik a posla. távíró 6, lá.twa.élónfl •llulmiull mmil,- <d k „.„„k.kozbou n.m iií««.IUili»ln.k> u.m
tat illelméojrmideiisa. Ki a midniiSs liiroiu millió " *; koron*, lobbkiadáwal jár A IDr^halóOgi joftir.l*kllt d á k kSii
*n»k-llirtu«k é> tilos a< uwiUUa ¦«, m.l, ok a>
bíró éa a rendeiell tanárin városok kSiiflaigalasi flboKálitgra. Kllenbon a birtniuiniumra ró rnunka-kiadáaaiboi való boiUjáruláö e-9j millióval tnntttletik. I diiakra való flfltBrjeKiUSdl olfogadták a luestTi-lí. A A v>lis éa koiokuUaogfi Uru kiadásai 13 millió-1 g^, i,,,^,,],!, ,iaííT,,ri Wküléknuy tolt is régle ..I emelkedn*. A kílt»ígi éa liilíelfkeieli lauilók , k . JuU|,uk ,„„„
sssísasiri.' ^^ttr/i.'ffis; •«-> - «* »*<*»*« • -^
szóló törtéuyek végrehajtásával fóltntirflló többkiadá-' határotalaival együtt felterjesztik Hudapealre a noi-iál
sok hat millió többletet okoznak (hvuMtír korona- j demokrata pArt központi vezetoségéhuz, minthogy
tbI több Tétel*U fftl « ng. liitvallásu és a rel »gy- ] miwk a VelBi»iéü>ít in ismerui akarják é« csak
házaknak az 1848. XX. I -<v -lapján való segélyé- , fa érte|[W,(,tt.|J f k ^
•ére. A képviaelóhái puuíiigji buniuágiiiiRk mihamar ,,,,,' B e * B
módjábati lesi im-ggyöiódiii róla, llogy az elŐiráu>- *H"P«d*»ra |utui
iát ami % realilássai és óvatossággal vau őssteállilva.
__jely Lukács László pémQgyi politikáját óta jellenni, mttrl ¦ jelenlegi péniQgyniiui»zl«r eló-íráojtauit a zárszámadások tény legott eredméojei rendszerint fényesen ígatolják.
Asztalos-segédek mozgalma.
Mait Biáuiuukbiii kimenlótm luglalkuMuuk, azokkal a kifánalmakkul ineltekel ai a«ilalo*segédek munkaadóikkal nemben támasztatlak. Kleknek a raegvitatáM és a megegyezés céljából keddwi et>te aégy meater és aégj segédből kikllldötlség tárgyalta at ugyekel. Muraköz? Lajos iparosit) leli jegvzo itt-ojérlelte a múlt állapotait én az ni kívánságokat A meaUtrok egyes melláuyus ujiláblól nem zárkóztak el, de érdekeik sérelme nélkül minden óhajtásaik ukiii tehettek elegei.
így nem fogadják cl a 10 órai helyen a 0 é« fél órai muukaidót ; n husiét, punkoxd éx kará-Cftoujr Ouüepeket megttlozó déluláui ruiinka«lQii"l«t in aerelmeaüHk tartják. A iuunk»id6n Lul való óradijakkal DBm foglalkoznak a tuewtiírek, mt>rl fölörtlegHsnak
HÍREK.
BaUillbak eil a darabját l'án h»i, már 2&0-«ser adták én u idei sifionnak »i a
darab
drab
lent a fö vouió t»rr>je. A Kiguró kritikusa ait irja a darab premierj^r&l, hogj Henri HaUillu <-uftl h darab|éial helyet biilosiloit iiiagAuak a fraucia íroda-lomlftrlóuelbeu.
MAr rt^gt-n uem vártak oly érdrklódiWI premiert, miat a peuU'kit. A pi-sli múvéeikdrökbi-n i t áól
sió miül ,A belga 6ientirít* fgy lielyérw ulsl
iatá(idönl óráiát
— VároBÍ kóagyüléa Vécs«y Z» polgármeHt^r teguap a krtvetketo ltÖzgyDlé»i liiTÓt kötdte a városi képví-mtAttíslülot lagjoilii
Zulav^nn-KT^ alinpánja 18i!4/m 1'IM
álMBoknaw az lH6(i" éVi* X^XII. * T" 6***1%
l'.ttu. évi október hó J9-ik uapfáuak d. u 3 llltte ki. atiritík itlapján vau Hien-ncséin Tel t. képviselő urat a ffiil kiiDiiitl időn1 » vái dinit»»rméhen nityhrlandó [iMZlujilóstéki kozg litutulvltttl meghirni Tárgy: 1. Városi fi állá?. 2. Városi levéliáruoki álláu 3 Kg; ál Ián i Végtll «zwi állások belüliig folyián
— Megyés püspök a király előtt I»i>án Vilmos dr. i
iru
ifjúság Uneviurfája szombaton len d. n. 6 órálól egem éjfélig. A kicsikék vasárnap d. u. 4 órakor
i k^tdödoleg mutatják be, hogy micaoda niQvési<<kké iievelt« őket a Frida néni. Az esti tanfolyam tánc-vizsgrtja vasárnap twte [\ órakor kexdodilr. A lánc-mugákon Jozhó jóhint ZHiiekara fog játszani. Belépd-dij a viixgákra Nzaruél/Hiikint I korona
— Mint kályha és lámpa ép oly oéíkulös-hetetleji hirini,nr, nmlyut hiívph olvawóinkuak «mlékeiét ébe hozunk, KAy valódi sodfiii áHváoypaBitillái SnjiioH a liilviiHulib 6mí napok suk m>'KhuluHt okoztak, melyeket legjobb atonnal kúuyeliottsea ellea-Miilyoini. FAy valódi Hodnui pasitillái ép oly bizto* san hatnak, mint a minő kullutnHH a haxzDAIatban
— Vlaaaahelyeaik a vármegyei mám-'evőaégeket. Kvekkel czttlótt, a vármegyei uuliii-
.uvoségekot én gyémpénztárakat államositotlák. Kt az intézkedés azonbau, ugy látszik, uem bizonyult jónak. Most mint érlc»UlUnk. a póoiügyiniuístimuin-ban már is •jlkésziletlék a*i a jaTaalatterreielet, amely szerint a volt vármegyei siáinvRvöségHkHl célüzerDségi sit-mpontból az alispáui hivatalok mellé helyezi é« igy azok a buliigyi tárca kötelékébe fognak tartozni. A javaslattervxte.et torrétiybe iktatják, amely I"13. jau. bó lén lép életbe.
— Küldöttség as alispánnál. A K»ni(-hely — li.'viií villamos vasút érdekében jövő béleo
' elyrol líiildrtil.ség uit*(t.r a vánm.gy.- alispánjából.
— Bolratkosáauk a kesBthelyi gaada-8ági akadémián Mo«t fennték b» a Ix-iratkozá-
iát a ktstlhelyi gatdasági akadémián. ÖDHitfNfii jun/uikeitek r>U-eu Első éífolyamra lH-an s így ismét k*rwbbtMi mini tavaly. Az Mi tanuló oktaiá-Nát 12 rendes tanár én nifgíflel" segédHtetnélyzet lá(|a el b így nem erkély áldotallia kerül at államnak ai akadémia fuuUrláM. Még iiyumorubb a helyzet MagyaróvároU, hol meg annyi »um jeltMiikezett.
pdgpók v»w*rns|i
jfleut in«'g a király elAtl. A MH'gyéw [tQ.H|ií»k Iflnitu btflxÓ tilkoa ÍiuAc«oi*i esküt. Az ümit:-pólyen esköiiél HuiiAu bAró kümn píiiiOgyinillisilar | én (ludulMlfi gióf fókiimarAís vollak jfleu.
— Az uj Bankfőnök. At (K/lrAk Magyar' Inuk [iag>kuni'L>ai HúkjAnHk f6n')k<- llngtir Kon-ne á k
fasámap
g lu'lifin AUhIIh liivalalát.
uíncs luout másról premierjéről.
A darab cim«
Ugyanis Steiit Lukaca írásailian fgy üeliütt azl ooudja, hogy a BZllzek ^várták a vAltngúnyeikel, de a nQiek köiQl 01 okos vott, öt pmiig balgj, mert mikor a vőlegényeik elé menteit. hogy világiUauak nekik, ót vitt magának lámpába való olajat, ót pedig •lfele|telt» a legfőbb dolgot az olajat. '
Balaille balga KzUte n clfeJcjU<Ue, hog; háiatiságbau i» roiiidefi uóuek cl kell ' '
dolgot: a uó legnagyobb kiucsét. az ennletlttn^el
A Vigszinháibmi \n lesz e héten premier: Kényes Hamunak RK ormán ybiitoh" cim!) damb|ál fogják bemutatni. HegcHttlt? fn^ja a tt>n/.rt,-\hi ]át*zani •> i<t már fíUikurl jelent; Mohotbeu jiet)jK Hródy Sái.dor-nak a .Mvdika- cimU darabjáról folynak a próbák. A színház nagy aparáluKKal keszlll trrt* a premierre. A beavatottak Hzerint a „Mediku" sikere lulDl fogja náruyalni még a .TauiiónÓ' sikerét is Bródj ett t darabját egy régebbi novellájából nU. Próbákat maga a sierzfi vezeti.
A Magyar Hzíuhftzbau még nem tudják, hogy
— Hásasság Fetrii'sek István uagyuz&lloxi (Ugocsa várniegyt.) állami erdőméinok szombaloii lépett hátatmágra líftnli Ireukével, IíhiiIi Alajos Hdmegi állami polgári iskolai igazgató leányávnl.
— Kinevezés a honvédségnél Szurmay Sándor v^zéikari tettlllelbeli eimlcK. a íu hoiivéd-gyalogeired vezérőrnagyává; lovag Sipuyofutky Üyörgy íirnagy ale.zredw.ne; bazxlini HazHÜuszky-Krull Kmil. KrÖBsy Oüzkiir ét* gömörpanyiti Hc.tló Fái századoMok Aruagyokká; Vértessy Iváit hadnagy ffihaduapgyá ; i Adaniik Mváu, Lipter Jenő a» Szalui Ákos eAbiIó-sok hadnagyokká uevetlettek ki Báró ItoKeuzwHjt ^ Tivadar gaidásznli liMllielyeUes lindnaggyá nevez-1
teteit ki óh áthelyeztetett
lámláláel értokeslet. A
gyali.geiredhiíz.
uek el kell vinnie a lei; óbb , ¦¦-¦.... , ¦ i ,„ »
bi ', . a • i ,\ ¦ kdzpouli 8lHti.iilikai hivatal kiküldöttje t. •iu kiucset. az érinletlerirtturet. i , . , L. , i , u
j« lesz -l.it- ««.»..,. t-.w" 'l »• '¦' ^*kor a vároHh«w tanácstermében
tőiig
rdekében ért<-kezleU<|, A gyilléxrH a polgárr ilu-i bizlnHuk és néptttámlálái luguak liivalni.
¦ esereaek. Leilner Ignác helybeli
f- hó K(-án Nagyenyedről Builapesin- iilaztábau imnerctl.'H íetlett f,8riO K késtpénzl egy fekfte bőr-lárcával egytm tőle ellopott. K»l« fáradtan lefeküdt
_ _......„ ......._____ „ » 1H. üsziiilju ko^iMakasibaii én mikor reggel 4
mi len a legközelebbi premier. Annyi bizonyon, | órakor felébredt. \<,-\s& mellényéébe, melybeu a hogy '»g; Hajó Sándornak .Fiuk é« lányok" vagy péuxtfrra volt ki vt.lt vágva és péuiét elloplak. A Vajda Kru6u*k a .TróaórökoH' oimli darabja fog Ml^ valósziulileg az idó alatt már kiszált a vonni legközelebb menni. Mind a két darab köröl bajok ból. mert hír ar. ,-gész vonal uliwait megvizHgnllnk vannak Hajó Sándor állitólng oRsifvesZ'tt Hi'Otliy- « pénznek é« a l»MeHiiek nvomára nem akadlak, vei és darabját a Vígszínháznak akarja Aladni. Vajda Irfilner nifir az il|cléken helyen itt lett jeluuléat. pedig aiért nem akarja e^yelóre darabját átadni, Nagykanizsán c»nk mért |»lenteUe be a lopást, hogy mert most fezulgálja le az onkéulehi évét, a rUrab ° rendórRégiiek lii(liiiná.sa legyen róla.
pedig a szerencséileu emlékű Kutlulf trónorököswpl j __ TAnn i 't irt & i M h
foglalkozik, a maierliugi tragédiával kapcsolatba... ¦ Krifla uriifi SisLnláif .. hS uXu^MíTm^ yoíian nt.iii logjíK chik B (inévizsgák > unnak bálra, aznlAn a láncoló ihii-»ájínak t<gy gvnnyOrl) (*piiói)ja J-árnl b« Az utolsó Aldot Vilmos. fíostou eslély ma r«UlürlükOu wtvt* Ifuz. A tanuló
Humátjon F«ll*r-HU EUafialdot ém r«U*r-MU Elaapilolikat, mvlytk «a;y«dtlll kéast-tJU* F«ll«r V. J«bÖ ndvftrt fTÖ|Tix*réas. Rtnbtoav, Oaatral* 12ft ¦¦. (ífc|rri.bin«i:y«).
I. A Kellcr-kle KUaHuid saját topa^laUlunk sicnnt fájdalomcsillapító, Byiigyito, nycngcsencl magaíun-ted'i hatisMl bír, gyoraan és butusán gyújtyit csalt, Hótvinyt, ideggycngeaéget, olJal»iura»t, aiaggktást, tnfluentát, fej-, fog- cs derék fáján, saábál, hcnuUat, »*«mfíjá*l, mi|(rani, sok itt mag nem említett betegségtől mcgíiabaditja as <mbott. A Kcilar-rélc RlsaOuidoi, (•kcdacg«t, nátha, mell-ch Uirokfajnti és legvonat vagy hűiéitől *md'> hajók ellen is páratlan gy>>gyaik«fret haaxnáljik. Valódi caak ugy, ha minden dvafl a .Keller' nevel viícl! 12 kis vagy 0 dupla vagy 2 ipeciálU uveg hétmentve S korona.
II. Továbbá ludomáaára úbajljuk hojni, hogy as emberek ezrei gyomorhajnk, görca, élvigytalanaág, vcwégtt, hinyáii inger, rowiultél, felbdfögc*, purradlUg, dugulás, aranyeres bánialmak rákülón-bot-1 emeítléií xavarok ellen kitűnő cs biitos siker.«l kastniljík * Kellcr-fóle haíhajló Rebarbara-Klsapilulákat 6 dobot bérmenlvc 4 korona. Óvakodjunk áronban ut«jiyntok!<>! is cimeitunk mm-
Fillir I. Jiai |}i||iziréiziik, Stiblca,
Cnlfili l» ii (Zá|rátai|fi)OKTÓHKB /7.
1, A I, A I K fl 7, L I) N Y
Véredény - elme Kai édesben •ten-vedők & u-gi.smiTL Ferenoz Józief-
keserüvizben egy egészi'ii természetes és munli'11 megerőltetéstől muntes jótó-koiiy haHliajtót találnak. Miulán a Fewnoz JózHt'f-vizMtik sokkal jobb i/.e van, mint a ktaőiisóges ha8hajtÓ87.ereknek,Jü mar hosszabb Ulű óta b»tcKO8kodök kQlOnOHt-n szttrulik adagnak ttlttgenilő 100 — 150 ^r.nnm
- Mostoháik portáján Örökös p»-rput*ai.
veMekedé* IUÍM Laurái a kiskaitiexui Baláis Juli hintáján. A moslolia fin a '20 óve» Imre Jóiiob ilyen civódás alkalmával kt>znt emuit a nn-stoha anyjára, iki testi sorté* miatt panaszt t»<U a fia hIIhii Kuláz* Julit, a mo8loliát, pedig aizal vadulja a moHtoha fm a reudórNPgeo, bogy ai él«!ébe marólúgot beveri. l«hAt mérgettwi kísérlet minit indil»a meg elírni.* a btlnteto eljárá>t A rendőrség a nyomozási hHViwttt*. -¦ (Neueteln Fülöp hashajtó piluláii
gyógywer B«m alkalmüabb h amellett lel|eseu \ murra veendő.
ártatlan, miül azákrekmlást tdleuuulyoziii, mely a
legfóbb betegség forrása h cukrozott voltánál fogva
még gyermekek is uiivuten bovoszik. Miudfii gyóg)'-
tárban kapható. Kgy doboz 15 pilulával :to fillér,
1 lAkercs H dobói unió 1 >0 pilnlával i korona
Előzetes postáuküld^nél K a 45 l>érm<>..tv».
— Sikkasztó irodasBOlffa. A BzékeuftthéT-váxi reinl6rbíg Wvjr»lilag .tU^^Hm Nagykanizsa «*•''•» íiyí>nyörll oftvéuyek é« urágMluk Iiüvöb TároH rwid6rk»pil*nyiíA(rit, hogy Kapcsos Vilinoa ¦mobákbiu arAnylag igen uuká Urló. OriáHi virágokat ífhórvári MOlel^D Wü éves irodmiolg* 15 ei«r K-át' laibatuuk iim már alptuii ibolyán (CycUmfU) ix ; a ellopva ift«K"°kolt A |>énióiMiB(í 13 drb. ewr#s. kertest művestől.* a |olmiU<kttdt>ii virágocakAból ma Ísh 20üii K-át tevft 'JO K-ás paptrpénxból átlóit iu*r falóságOB vir*gmalad«rokat altit c!6 - ¦¦ ¦ Iu<p<*i>h*k«1 nw-íjúiHivreilu. Jó kulin
GycUmiMitsu ng/^íor iu virágul találni iiih ntiii) j 8tokatlan j«lt>u>iég. Hzintiltbea íh hift|torudoit, a kék én bArga kiv<iti*U1rVel majduKin iiiiikíhu fuliór éa vöröu HtlüániyalAlbnu poiupáiik. TiigadlialaÜaii a legHDO-mabb ut> l^liiilAxabb virág a d'li ablakdiatitéHre. i télen v inig ló viiaguoiüiiy, n „(llmre de
irágtok kt>íi6 ax Amlcrikftt, liákt oroibaljtik, \irág-
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
* Uj keazthelyi prospektus 8««i JáuoH iterkesiU'stfb('» moat jelent mug Ke»zthely én Hévix ÍOrtló nevt-intfhHégt'it lArgyKxo prospektus. A eira-lapra gyönyorQ balatoni bangnUi rau ftwive. A pru«-¦ 'Hi8 magában fogUI|a at egem kMilbelyi én iii k«reak.ul«ltui világot.; ulbaiguilja a (DrdftTen-el iiiiiiilen Lekintolbeii A fi.r<16 fulleudité^t »\& a moiilitaui a több e»«r példáaybaii kikDldölt prospektuB. A célnak ttiljcsHii inngfülel a kin mű.
* .Nete ne!" pred«ti niékety góbéságok, a budapesti „Petcrfy asitsl" vig tagjai gyui te monyéból Kepvkktil 1 kor. .Kacagó HtórelkMntek' a ftiÖTft-kezeti >>[.-( vidámbágai. Képttkkel I kor. Mindkét kónyi iijiloiihágol a mulatni vágyók rówi^rt* ponlai KiAllilAii-il együtt i K-ért küldi: Péterfy Tunb iró Hmlap.Ni, IX.. .Koaelek" PéWrfy Tamaa eredeti biiinorát ismerjük én könyveit bizalommal ajáuljuk olv*hóiuku*lL ,.
A tolva) »z<>lya fflllliiófii rekedt bangim bfszél mak magyarul tud Aki ulfugta vugy utbaigatilja midötwgt-t l<|D/o jutalomban réstt^Ql. A bflybel r.'iutftraéii Hiéleit kOill uyoinoiísl iuditott raug e; Dgyben.
— Feljelentőn egy motorbicikli ellen. Hári JótttfCne báti(>k>tí.eulgvorg.vi takó>i kocsin viitek ¦ rulidAntógre, liogy pana-ziíl tiLAmdtitts^a. Kimondja, hogy kedden d u Honná* és Kiiikauizsn ktHAit fgjr Introm ki*n<kn motorbiciklin két ur ttiáguldott
virágzó mellHtl
orHtáguton Koe»ijíti*k lovai ettól ugv megijtDdtnk,
Krddki
Lorraine" HogouU-iíjdonsú- Kiou hHjéuágos növést) Bttgoui* indáiik n cauduEép, aílasnóiiMUiiio virágokkal et vau buritva. Égési léleu át virágzik h elttó
A Zalai Közlöny
l'iriiiitni|t ii kltiiklutili
Deák-tér i. sz. alatt van.
b»gy\t Árokba dömíHték és ^rOlta'hu>uy«1«U. A1!01*1""1 biriklizó urukat, kik elbaitotlnk éi^iii ibiiini A n>nd-orniy mag ind ttot (a a nvomoiást
raagu ttobauüvéuy,
ioly a száraz Hiobaluvegit bírja mint a n-dven Uvugltázil. A Wien : vinig/0 letnoiiiáiMZOgluk uagy, iiBiueH, jóilluin virágokkal ablakdiitzitéart* és tiDvÓMobb szobák mamára _ , ,.. . . ,rt ,, , , , igen kedveltél; vinígzáiti idejllk ttgéat teleti ál s '
- Vannak fajdalmai? (!«..«, kflmeny,. fS*ra*l»ii a M.t»dbí kiültetve luniunig íh Hun. A
tavaszi Nzobauóvéuyek. Ma tz alacsony, t^rpe uovt-Hl)
HiiniáUka Jkmlkivttl vAliozitu.t úi » legkülönfélébb Aruyolulokbaii ptunpáiik. Niig) mempet jáuiik ma a tt'li virágzók kuít a Cfterepro^ea éx CU0répoi'f(<)iia, ijé»z(ó ügyességen múlik li^y m uövéuyu-rudiiiényeti kife|lade.sri> lioiin. Krditkt-H uh
rl^l
ilicuina, t**|- vagv fogtájHsa ? MfgliUlt vagy légvonal által Hzorxett valami bajt ? Tegyen Iti.n a fá|dalinat m'-gHiihii^tö. gyógvitó, eróxitó Foll KUifluiddnl Rt valóban jó ! Kz uütn oxak reklán Fróbatucalin bérmeiitve f> kinonn, KémitÓju Kell gyógyuzeréíiz, Síubtca, OHiilrale i J.>. m ^ágrábu — Egy kia flu szörnyü halála. Mm szombatról j^IhiH tiilÓNilóuk, tiugj tegnap délelóll ket télun
p ket túlun er«.tuiínyoí ki
udvarban érd<m»» niUTxIut a mán-i t Aki
irtg kultiválá«a crépbeu. láb éli iá
olya A
d máiuai gyongy- l«|dood<ruebb w l
Végliely kOztiégb«u ,^y :i fvcn kis liu jáUtadoiotl. miközben a lrágyug<triorbo f»elt A kis|
Kyermt'k > gödörbe fűlt. legelegánsabb téli virág ina lHgadbt>lmiauul a Uhry-
— Agyonütötte sut apját. Uoguviot Károly sttutemum. Virágai bzépségtt én vdlioianKsüága. vhIh-CKurKiegtomaji Inkótt tnég caak lialal embor, de már mint (uiuei páratlati Mokféletiégit étt ulegáucitija fllia-államlóau búgta a korcttinákit. DologkerUló volt b láuusun isiuonek iVnyi'HZlé.te a nyáiou ál nem amit Hiorgaluiui sitiiéi öastegyü)töltek ó ehuulaita. kouuyli, dacára auunk, bogy iguu Mivtutfit e* ieud-S miatt napiretideu volt a vebzekudéti a tizulei báz- kívül giudaguii viril. ()rMM tirágokm c»ak külómis bau. Klü6 idókbeu még liatottak a szülök inlÓ Mzuvai, gonddAl éu tUreleuiinel uyurbelüuk. Chryaautlifiiiu-de utóbb már teljéin kárba vo.ittfk Hót n meglé-1 mokat, valamint az ill Teltioroll vinignóveuyakul redt fiu nem egyttter meg ia (utiyugetlu nzuleit. i Mulilo Árpád kertöaitíli telepe, TurncbVároll, kulti FeayegHténél legmip valóra váltolla. Keuztbelyeu ' válja tokolttiub én klfogá»lnlitn iniuóaégbeu; a viiá^-kflreHtlUl mulatla a napot n etUtVIu leljmwm raau^va barát otl miudoukor nagy ás gazdag villantlékol UUI. bazamtiut. A stülAk i«mét piruogatui kuídték b erm i A Ujuiesviri virágok síültw kórbeu mnmrlek «* ¦unyira fvliudull a réaieg liu, hogy a közelben lavó ntélkuld<MUk hanájik batAráu tul is, mennie vidúkni gerublyét megragadta é« ed oh Hp)át ugy fején (Hulla, U-rjed. bogy at rAglou usituéloUjt olvtj,sitett« a a fÓldre
gy
bukóit. Ai iHtizuuy kitttjAliiuAra ősaiffutoüsk a síuiu-giomsiedük tí^ lufogták » múg düliuugö fiút. Ai öreg moHl élet liaUl közi l»bvg. A í
pedig a liató»ág vultu goudozis alá.
— Páastory c«. é« kir. udvari súltitö virág dé lid VIII Kákó . Képtut
Ai y
líutl kerenkitdéatí, liudapeat, VIII , Kákóci-ut árjegyzéket kívánatra di|Miauul küld.
í;3:l';V.b,aí: Hashajtó.
NEUSTEIN
FÜLÖP
Erziébet-PllnUi)
(alulmúlja lulinleii tokiiKWlieii a h*n>n[rt kíniimtnfsltet Kentl «er mentei minden kéroa «lk«tr4tL«ktöl a legjobb alkarral haunilJAk *t illeti h*nUlm*itUI, könnyű iiiklelíiel tierei, agy vidiwtitó gj-úgysiei lom átUlmalU n.bl, t* «lk.lm««bí> .
Ssókrekedós
logj'öiitéte, mini ¦ Ic^löht. bologa^g ukuiójfcra. Cukroioll volta nUll, » gyetmokok I. iilva»t.< »e»lk. tígf úobo\ IS fiiul* i.rulou.m.1 30 filter *gy r«kerM H dobou*-' ISO püuláv.l 2 korona. A p*m alOra bshaldét*
* (fj I Ulintuloklöl óvakodjunk, »"* .Nauitaln FOlflp hashajtó KW teiitk kfind Ciak »kko, r.tó.l., ha in dotxiíon a ifli». bejegyiet Sirat I.lpöt i Phili|* Neuitolii gxógyuttíii éU-le vArAi iiyumitbaa uNaikalo, A tivéuy illtJ vádolt uomag)aiakoii |c«gank>iak njm kall lenni*.
íllép |*é|fiitrtéri, li. Lliélbai
Wion, ['lankengMia 6.
nő Nmíkiuiiiin; Raik Qyula, Balua Lajoa, Prágtr 8«la *• Sxabó Antal gyógyutrcacokn*!
iiilili
Nyersen való evésre
páratlan.
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt:
ZALAI K 0 í I. 0 N Y
OKTÓBER Í7.
Or. Oatksr-féle
sütőpor?
Dr. O«tker-«1« intöpor
egy IAkrlxti'8. hyi$ienikiis, az orvo-sok állal legmelegebben ajánlóit
éleaztöpótszer 1
Egy csomag ára 11 Hllór és egy '/, kg. Mániára é.leszlóerók tartalmaz. Mindenütt a legjobb faszer és (irogua-ú/,leu<kl>en a számtalanszor bevált receptekkel egyetemben kapható.
Óh J
Köhogéu. rokodtaóg és elnyál-
kásodáa ellen gyors ón biztoe
hatásnak
Megfojt «zaz átkozott köhög**!
Az étvágyút nem rontják éa kitűnő iziiek Doboza 1 és 2 korona
Próbadoboz 60 fillér ------
Fó és szétküldés r.klár:
M A D O R
lytlfitartirt B>lt;»it, VI., Viol-kinit 17.
E||ir ¦illiatitlIU
CnteiBír ¦ ¦||ré|illitt.
Kapható Naffykaniuán: Relus Lajos, Neumann Aladár, Keik Uyula, Szabó Albert kvóri szertárakban, Geltsch és (iraef, Marton és Huber,
Neu és Klein droguákban. Ofaktornyan: HetA Jenő gyógysiertárában.
A Schicht
szarvasszappan
valódi csakis a
SchicM
és a „szarvas" vid* jeggyel I
Ing-yen!
Ingyen'
Horgony Köépitőszekrények
•i Hir|H)~llii|iMéiztkrii|ih
ii] k»'|'"- Brh'KUi'líf1 wpi'ii m»»t ifli'ni nii-ft. K«u oh l^n'liuilalo azon HtUlAk MiAiimrn, a
kik cyiTiuek.-íkiiflí a híre* eredeti gyártmányt b<-KZ<Teziti »kirják A bfkaltttíH bt>r-inoiih" .nUíudIU'IiL Rictil«r F A(t és Tn.. kir. u<lv m kKintrai stAIIilók Altat H>-c* I.. 0 periig. Ki. A Hurmnjy-KiÜé|iit(SBit*kié)iVf» vaUnifiiiiyj játtikAru-Otlrttbuu k^zletb^t] vnti-nak, azonban csakis „Horgonnyal" ellátott sit>kiéu}ttkft togadjuiik «l
JygummisarkorT _ még is a legjobbak!
Mindenütt kaphatók.
A „PATRIA"
Nagykanizsai pótkávógyár
szakértő átalakítás után israót rendes üzembe, van helyezve, s össze-s gyártmányait nm már
javított minőségben
hozza forgalomba, a mint azt a lailikikra és csomagokra falragasztól!
vy cimke igazija.
Kérjük az igen liszlelt kereskitdo urakat és a fogyasztó közönséget. sziveK-
uj gyártmányt ^v^üm.
Kiváló tiaztelettel
„Patria"
5 I íW ivÜLÍé/w filtiinnifnl/fit
} m i Y *Y&[ ™"^^'
(í Y
JL al
laj.ik IAII, fajtiaítatágért jótaüva Ifgiiii-
sulii \A\\i itl'l lian a inAr tWuk ót» hIhAi^W i'i
¦•Ül i.'ghiiliHt(Sl.lni»k imiifrl :
K Dktll int itl ilti izilliilliáiy telip
li.l.ijílon .s: 0A.8PAHI FEIÖTEfl
Medgycs S9. he iNhiívkiiklllli'i-iiu^y^).
tiinh hipn irjiirntit kinll ------
Aí í rje«y* tkbe Ulilhil-ik «i oií*íg minden 1 isleril
Ark« *u ili »*r í ItHllk, ennél fog v» minden ieólflbir~
t»ko rnagi tinU vacrick me|{tcUle •l^tl *¦ i*incr<ía §te-
¦nélv A\ u gy i«ó-, mini náihelilcg hii.<>i,yiág»l
¦aer .„., mk datl nilitflip Ultitlia «t|klt~
Nyomatott a laptulajilonu» líj. Wajdiu ,I6/.ih( »->}nyrnyi>iNAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 31.
49-IK ÉVFOLYAM 88 SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
hitfii fti ciltlrtlkli.
rak; y.gén tvie 10 korona, fíléne 5 korona, < korona 60 Ali. - Egy** iiim Ara K) Ali.
Szirktiztiiéi ét klariéaliaUI liák-Ur f
' T*Ufon: Hl. — HlrtUtétak dlj»í»bá» •¦•rlnl.
Kis\uarosok Hieroiiymi mlnisztornél.
A nagy szeretőt niegfojlassal fenyegette a tutt mii' a niinÍRZteriuinában, mely az ott kisiparosok létérdekét. Országos ankétet tar-: talált törvénytervezetei átnézze éa kiigaiitaa. Klilpar Tídelm*, válaiztbj off. tollak, ipartestületek foglalkoztak a lurz- !'.¦ ívtuk m iparosok meghallgatása és hozzi-
szülöttel és végül se h'tt belőle törvény, j szólásaik figyeleuibo vétele után fogja -
Abban a nagy törekvésben, hogy gyáripart terem tsenolc Magyarországnak, egészen megfeledkeztek iu előbbi kormányok a kitt-ipar védelméről gondoskoiltií. Ónak későn vették észre, hogyan megy tönkre napról-napra a gyáripar védelme mellett az a
inert alapjában elhibázott tervezet volt Nem osinálta gyakorlati ember
Ámde n kisiparosok élni akarnak, ehhez
h
joguk,van, de nsak a kormánv
nvul
minimál is, hónuk alá
számtalan kisember, kik valamikor egyedül "0IU AllltJa íl1"'1 lulV"™ Al ll>»r|estnletek
törvényhozás elé terjeszteni.
Megnyugvással fogadta a küldöttaég miniszter válaszát, de reménnyel fogadhatja
a kisiparosság is, m>>rt
vállveregató
képviselték az ország iparát és akik óriási °™ hwyelsege most "»«elg'"i Hieroiiymi
adóteherrel járulnak ma is az ország ház- k«re,kedel.ni iii.n.»íler:.el 1 hek fcn. re »íftyet- ... .
tartásához. Az ipartestületekben kétségbeesett »*gi «l"Ok vezetése alau. A küldöttségben választó, jog kiterjesztéseié vonatkozó nyilat-
panaszok hangzottak fel a szegény iparosok v'délíi 'partesiületek is részi vettek, /„ila-i ko/.ata is. Nem mintha nem ismertük volna
ajkairól, akik védelmet kértek a kormánytól, .....Mm] >>»'* " fw"jf«lt ipartestület volt j felfogását már elóbb is, hanem mert az
i,,,.,* . Uvi.-i,,«r .....i..,.i,;. ..i ..........ii„ Al„, képviselve Vérlh József személyevei. A nagy-, IpartoHtülelek Országos Szövetségének elö-
igéret lakozik Hieronyini minibzteriumában, hanem becsületes szándék és szakiddá*, ami az iparosok óhajait valóm fogja váltani.
Nagy jelentőségű a miniszternek a választói jog kiterjesztésére vonatkozó nyilat-
hogy a gyáripar inolochja el ne nyelje okét. Uiszen föllétlennl megváltoztatja az iparoslársadalom képét a gyáripar, azt s fejlődés hozza magával, de mindaddig inig kik
p élyével. A nagy-, Ipartestülelek Ország
k*11'"" ipwleatttlHt a központi szövetséget ¦ terjesztése és a miniszter kérte fel képviseletére. dk N
Thék Endre kifejtette, hogy
etségén
válasza teljesen
quadrálnak. Nem az a gátat nem ismeró 'Ké»z kiterjesztése a szavazati jognak csalta ki
lődés hozza magával, de mindaddig inig Thék Endre kifejtett, hogy az egész j j
kisiparnak is létjogosultsága van, addig » ország iparossága sürgeti az uj iparlörvény '"J<m teuizost és éljenzést a küldöttóég ajkaii bd kiláli á ilőbbi megalkotását különösen a kisipa'•"' l'»«<"n » válásitól jognak széles mtr-
külénöKen a kisipa-ipar'i konkurrenoia ?esiedelmenek. inoíy" a rosok. hogy ebben n lörvényalkotisban
p jgg , g p
kisiparost nem szabad kiBzoliiáltalni a gyár- mielőbbi megalkotását,
p aménk. mey a gy y
nagy szubvenoiók és olcsó anya({besierzés., érdekeik kellő méltánylásra találjanak. To-
azállitási előnyök sib-nél fogva a derék 1 vAbüi kérelmük a válaszlói jog reformjára
i kdők ké
y g
iparoB küzdőket tönkretevéssel fenyegeti.
A nagy nemzeti kormány még* nagyobb kereskedelmi minisztere Kossuth meg is hallgatta a panaszkodó mesterek szavait és segiteni akart helyzetükön egy ipartörvéunyel. É felzudult az egész ország iparos világa
vonatkozott, „de természetőrön 0 reformnál gondos figyelemuiei kell lenni a nemzeti érdekekre."
Hieroiiymi Károly miniszter kifejtette
iiol hanem a választói jognak széles mértékben való kiterjesztése.
Érdekességet ad ennek az a körülmény, hogy ar/lpaneslAletek Országos Szövetsége az ország összes ipartestületeinek a központi szerve és igy szükséges, hogy felfogása, törekvése az ország ipartestületeinek közfelfogását hirdesse éx azok szellemének
válaszában, hogv a nagy nem/.eti kormány [ kifejezője legyen. Már pedig amit Thék ipartórvény ti-rvezeiél fteni találja egészen Endre és doputáoiós társai üioronynii előtt
kilejtettek és amit a válaszlói jog kilerjesz-
és ipartestülete arra a nagy szereiéire, gyakorlatinak már usak nagy terjedelménél
mely abból az ipartörvény tervezetből kiáradt. I fogva sem. Kgy szükkúrü bizottságot aliiki- teáéról megéljeneztek, a/, nem fedi axt
Dina.
Irt* E L E K T B A.
— Milyen Mr. hogy Itrinyunlc nőm leli fm, — U lirmtow nyii(íftlniazotl kspitAny l«!n>>t*geiifk ¦ Ü^I Oljr buigÓKáKK'l »""¦¦ '»"KT mAr tűübtU téó fl ) i I
gg tuil k%) g j p« g
,Fil)rucci tanár. — vAlasr,oll Itreduwiit!. egy már kissé liiftjflftt, de még miiiilig n mépség ojoiiiitil raulílA 3tí is»n a»Hiouy, -- mt inondia, hogy el fogja vhU oIvihiií Danlö-t erudeli nyelven.'
— (ín c^ak azt íittni értein, koidte Bredtiw, Logy Díuh leAuyuuk uyelveket ép oly jól »ajalil)a et, iniiil h irmtíművétíHíttít, Tegnap t>Hh> igaz elvetet-tol liallxalUrn, liugy látnzutla a „SonaU npa^toiiAl^t1' „Befthovfiitól."
Mutidlialom, fulyialfl Hr.-ilt.w, éa a UUÚ iHáiiyaiiiul is vegleluiilll lízerolein, il.< <-z a Dina HullHint lBli«Utígfív«l könny ékig uuigtiat.
.Nu U* Móuúti (tgyelttmim*l abiruii Uuyodnt iiK'görvHiidaiU-Lui. akkor vidd ul magaddnl ntn»L-1 ur^áxi mádra. Olt majd inpg*E*llja (>l a kultfti itiltilt. \ altkor iiifgHrvd tr.l az apai örftmet. li»fry l«á»yuil I ltemóuyml n kAuy*kVrtvkt)d6k kirakatÁliao i!i»-tóljflii Uthalod ** «»l»tndöD l«fekvé» >•Ifltt jíjO-
öilUötHl l*áujod lírai ömlttogésfibeu.-
ltymi be»ilgAté« foljl r Hredow liáxwpár kött a ri'Kgtiliuél
Diua liKTinndittalölt litáuyn volt « Hrmlnw béuHpániak. Knífpterint'ia egye hun jArAaii arauy-Biftkrifuju lnAny, rmidkivö! fogékonysággal a ludomány
én inövésift irnut megáldva. Már l'i éi*» korában as akkori iHáuyncvtíláN IpgutmaKulih fokát nlérlts.
Aujja magával viUi> a furdókl)**, bal lenger népség jön-int'gy. iniut Imngyrik a bolyban á* liul alkalom nyilik ningfigyeléxeliro es tapasttálatokra
Ilyet) ftlrdohmi ibiiierkedeit meg Dini Halmul Lajoqnal, egy fiitul '.istltei.
Diua Mfuilúlödo utmentet0 nó voll in bár atyja íh katona vull, 6 in^g Rt'iii voniódott t katonai t'Mtfl járó uviigtaldii t'lxtmódhoz K fiaUl Saluiul AlKÍ«rhen a francia i<l>>g<<ti lógió KorÁban Hiolgrilt és a fialal l«Any képtek-tél élénk elítélésekkel az idegen világrf^zbol cí igát la fut.
A föhadiiagy kéldégkitlll nagy hata.4 idézeti tl6 a fogókony és laiiiiK'kiitiy leiinv Ittlk^i^n, de Bálintit e rigvHlviubol azi h kftvflk^ih'U-.it \üüta le, hogy e figyelőm vontódiis és a uHuód** sinreli'jniné feilítdik.
KI tudnA-H magát liatáromi ily^o élntinód folyutA-»áraV 8lóit egy litogslésa hlkaimAval Salmiil fóhadnagy
Dina illegitt[ivf lekinlett 3nliiiiiLra. Azlán kis mllin't iilAn folyiittla : .Kddigi élHlinódom és liajlit-iiiíiiii tiizlalUk Ont tMnit>k n kéniéí,nfk fiiltovéNnrc?'
— Nem Dina uagyxád. sióit a fóluditagy megilletAdvf. Kn ludom, lingv at Öu lelkű tog^knuy m ív éh ml t'H tudomány iránt, Imgy ni * kalandor élet nem (eltd nu-g az Ön hajlamainak.
.Épen átért. A milyim hihj) lehűl ttáLorbtn a sivatagban tanyázni. <dy k*'vé^é leJwt utt Daiitu (aiiulmányokal folvt.itni zougorátni. kamarazen<U folytatni tW irodalominal fugUlkosui."
~ íjt tia én vwsialépnék a hads«r«gW wt renduM xtolgálatra |eleiitki>Eii«ui, iiiegeiig"dné uagy-sAgüs kiuasHiony. hogy ku^vt lungkórjum V
Didh in»glHpettt;u tekintett Salmutri éa at »Ib6 purebuu felülni smii tudóit erre az el6kénzOletl«QQl találl kérdésr*. Siivdobogáslól [flitgttva, cittk annyit etiUogoU; „Majd magam, föhaduagy ur beaiélek éa éti adok vAUsit. Mont pedig hagyjon el "
Saltniit magyarizalát akarta adui e meggondo-latlaiiuak lálNió magalartáMuak, el akarla roloa mondani, hogy síüleinél ez Iránt puhatolózott, bogy atyja azou fellétvllel. hogy viestalép a némát bad-tteregbH. nem idegenkedik a házasság goudolitától; de döntő pillnaatokban az ember uokszor UtieiQl marad én a sorsra bizza a fordulatot. így tett Saltnut fóliadnagy ín. Hely megliajIáival távozott a.^Tobából.
Dina karoBüzékbe döl. A helyzet válságos volt, megfontolást követelő Nt'tn zArkuzhatoU ul u elöl, liiigy Salinut érdnkes. UpisiUll, világi A tolt ember volt, a katona minden erényeivel felékeeíUe.
|)rt vittzout az 6 bajlaiuHi oem katoDáhoi vonzották. Nemcsak a törvények, kaiwm a mázták íh littllgntntik a fegyverek alatt.
Mitevo legy«u, ha apja elé lép? Nem kerOl-o dilemmába, melynek megoldásit o függőben akarja UriHiii ? A megoldás lehet a háza&iág mellett, vagy ellene. És ha egyik me.goldáx hm volua helyoa? Kit p»ttk a jovö biEouyitbatuá Melyik biioayíték len u oröxttbh? f.s melyiknek log, Dina ellentillai?
Bredow kiment a parkba, hogy ojtájtai után nézzen. Mikor Diua ezt ablakából észruvelte, apja után sietett.
(Végo kOvetketik iZALAI KÖZLÖNY
0KK1BKB 31.
gyakorlati politikai józanság hiányát, amit as urszát; kolonbóió iparteslilletfli, illntólíg iparotmi, köztük a nagykanizsai is vallottak a választások idóazakában.
Mi szívesen mutatunk rá az Ipartestületek Országos Szövetségének hazafias fölfogására és nemzeti éríOletért' és örömmel konstatáljak a kormánynak a választási jog kiterjesztéséről vallott ószinte becsületes nyilatkozatát.
t képviwlotwillllet nmében ksnínrtel mond Árny
1,1)08 ali.plnnak i li»itujitó»»eki KtigyOlén leietéseért e« indltvauyoua, liogy « kőaaouelel jegyiokouyvlie vétessék Kjiyhangulag elfogadtatott. Véwey Zsigmond polgármester iadiltAnya értulmébun »t ujonuin megiálasilotl Ua>IvÍMl6k • hiraUloa eaklll > l«g-kői»l«t>bi köigynléseu leink le. A k*1m 6 úrikor ért legel.
Az állatvédelemről.
8okralestót keidvé, keresztül i skót philosophuso-kon, egéneu a modern bölcnelkedőkig, alig Italálunk olyan elméletet ¦ moralitásról, mely többé kevéabhé burkoltan és nyiltau ne ti umbentieret^tel julölué
Föjegyzöválasztás.
Babján Gyula dr. Kjtgjzö.
óla l*iárl eevik m*8 anuak karakteristikunjakent. At oljan ember, eguyilik. A 16-1 aki altrilifltikus életút él ai egoista cselekedetek
korlátliD Oltalommal rendelkező erabArUrsaik*! a
lelketlen welekedeleklól viamUarUni igynkstik, tini-tára etikai alapou jér ul: a moralitás uralmát mt^-nilárditani » egé*i vonalon, mely foliétleuol egynu jár át 6um un morál i* értelmek kivetésért!. At igati áli llkl b kkl jbb
irtóim
A városbaiának »g; léi Ulheljrihége ueiiiNűkára iHtiiül m«i
lgyoi siob» el. 8«l>jAu (iyula dr kil i siombali miuimumjával. Bierintök i legerényesebb. A ki üstlujitó siék .1 siótobbséggd fójegyiíuek v*l»»itott, | e,nberUr»«ib«ii éli légig éleiéi, • ki embertársaiban fog néhai Leng,.! I..jo, örökébe lépni A purltau]é|i , á legtökéletesebb ember, Schop.n-
leileinu el6d emléke nem v*sil>et el hatás nélkol' -e . b • r
at utódra éa bér 96 siamat ültette « uj íójígyiót """' "*"">< '¦ ' '"'$'"¦
Nagykauiisa várói máaodik liaiUégébe, a 3 siótobb- l>e nem emléksiem, hogy a gondolkodás óriásai
ség mallult la a város bizalmával Dlhet ai uj íójegyiöi kötött cesk egy iit akadt volna, ki ai emberi cselefontos hivatalába, melyben 6t a Zalai Kötlöuy »ier- fodelrk torvényeinek bqiárlásáuál tovább ment
morális lelkületű ember sokkal jobban fog
ti állatok kínzásától, mint a szigorú l&rvények
legerősebb és leghatásosabb ígérgetései révén. Meri
orális ériulel örökérvényű, a pillanatnyi, u ígérgetés hatása alatt elkövetett jótelt pedig oagjou ín múlandó.
Kiért kötelessége minden i-roberuek, tömörülni azon laborba, mely Hifii áldáson munkája kötbeu nemcsak a védtelen állatok védelmét célozzák, bauem egyúttal azt a feladatot in tQzte ki maga elé a tömeg lelkének nevelésével a gyakorlatban, amit oly vég-Man bomu időkön keresztül ered mén yi»UnOl hirdettek a bölcs etikusok ezreí — a könyveikben.
(F F}
el. melyek j
bizonyos megvesztegetésről szólnak. Tisztázva ezek inneniink, eero beigazolva, átért o«ak
Folui aton kérdésn viszonyig terjedt ugynev
mely az ember és xmberkötötti At etikai kötelesség- stabály ok. tett iiidetermivistikiiN erkölcstan
de róla
mindatokat a közgyűlési lelstólalásokat. melyek
agyban eltiaugtotlsk sziutén mellóttuk egyelőre é* ¦, ,
kötgyüiési tudósításunkat tiitlin csak a választás le- I ''«lJf9í»1" köviil
egyelőre aera nyilváuitunk és igy gyújtott ősste kitartó buzgalommal, uem céloztak mint elöirni azokat a cselekedeteket, melyeket at ember erényessé válik. A túl-
folyására vonatkottaua adjuk közre.
Okt. jíy-én d. u. 3 és fél órakor
nagy energiával imigyen konstruált etika, mely nagy
meg Zi
HÍREK.
— Eaküvő Fényes eskavó volt tagnap a uagykanizMM ^ízri templomban. Vaida tiéla dr. bely-heti ügyvéd esküdött örök hűséget Barta Krtsi urUánynak, Karta Lajos hitközségi titkár leányának. A hitközHfgi elöljáróság kuldólluégíleg képviseltette magát az esküvőn; a fényesen kivilágított templom egvébkéut íh megleli a közit tereiéiben álló tilkár és család jánfffc tisttelöivel, barátaival, ismerőseivel. A jegyen párbot Neumann Kde dr. főrabbi stép b«»zé det
iutézutt
— Megvan as uj tőíepin V«gy l^alább tiirlik, hugy megvau. Ai AUóIemltai Híradó ^ A Fo,itikBfJHir.dó be-v.tot. torr^ól Nierz... tikusai «'^rttl8n|é«e 8teri»l vármegyénk föigpAiijifi. H«wm*uji<í tan | Zénó dr xáronpataki főszolgabírót fogják kinevelni
butgalmában a szabályösszegynjtéht illetőleg idegen
utakra terelődött én vestedelmes konkurenciát csinált j
a jogi és vallási törvényeknek, célját tévesttetl
tudomány lett. Amikor a legnjabb kor
belátlak, világossá vált előttük, hogy az erkölcaUn | Zénó dr sárospataki főszolgabírót fogják kinevnni.
rt*Udata nem tupsraiiesolalgyárlás, hanem vizsgálni a A kinevezés legközelebb meg fog törtéuui
emberbi'ii v«te éld, vele uörekvfi, talán v»le
agy legalább ia Öröklött morálÍM .énalet-toivényét ciak akkor terelődött az etikai vitsgáló a hfllí**N utra. CHak akkor lálták be, bogy
— Halálosán. Ballá Kmil dr. rsákloroyai kir. közjegyző liossiasabb buUg»éi< után stotnbatou meghalt és vasárnap (30-án) (emelték el, aiuiut ludónt-lóuk jttltMili HtintH teljes renzviMlennéggel. Kuuek magyarázatát abban keresik, hogy Ballá közjegyző iz*n cselekedet B Csáktornyái társadalmi élettol távul tartotta magát.
i vagy immorális, mely a neki alapjául szolgáló — Uj tanár. A nagykanizsai főgimnáziumban
ircy Károly lávo
énülnlel nem nélkülözi. (>sak itt merül-1 r. betett fi-l at emberi cselekedetek vissgálatáuak at a ember é» ember,
ivotávával megflrt'sedett tanári állatna
Sáöiior Ottzkár tuiár hivató ti meg.
Arvay Lajos /alavármpgye alispánja, Vécüey Zaig mond polgármester és Ats József előadú laüácsoH n városi közgyűlési teremben, hol a képvillőit nagy száma alig fért el az ülőhelyeken. A ksrzat ín ímifo-lásig megtelt érdeklődő közönséggel Arvay nlixpán üdvöiőItt* a képvittfilöteHlűIetet és at Olénl megnyitotta Ueiiifte (Jéta Odvötöltö a képvisulAteNttilel uetében Arvay ílinpiul. A kandidáló bizottságba at elnöklő alispán a maga rébzvről Kiküldi Kávody Albin kúriai bírót a uagykauitxai törvényszék ülnökét és ujnépi Klfk Lipótot, míg a képvis^lőleHtUlt't Vécsey polgármester előtárj esz lené re Lóké Kmil dr. és Hzigelhy Károly drt
Hnalaii férfiak leltek HomUI. Urörgy főgim-náziumi igazgató, l'ongor Hnnrtk gyárigatgató, Kbeiihpanger Leó és Scherz Itichárd
A kandidáló bizottság a kérvények beérkezetté 11 ek időreudje szerint julölt* a főjegyzői axpirauBo-kat: Babján Uyula dr., Roseubtrg Mór dr. és Bród Tivadar dr.
Két urnánál szavaztak: Ai egyiknél a virilis tagok, hol Elük Uéza elnöklete oLlt Mik Irts Dezső dr , l'ougor Henrik és SzáuvébtT Józsefből állt a
szavazatszedő bizotUág. A vála«lolt képviselők és ai _ _....._..... _...
elóljárósági tagok a másik urnánál, hol Fábián; tiM Mtkii „ öl
MÍré"%el,;ríScMVbff ^ íöL K VrMm*> a*m vi.ágo-i Potrit, Magdus és K.ftlc. Jó^f. A ,n,< ért^űlOnk,
A szavalok eredményét minden balommal »» Mmúk * Jü« ™ *** érintkezése, befejetést « **&! vwluöks^t HoHnják (iéza orst ajjOl.
Kábián dr. hirdette ki. nyert már evvel Nemcsak azokat a csei eked eteket ¦¦¦¦B^BiB^B^B^BaBVB^B^B^B^B^B^B^B^i^p^p^p^p^p^pjl
Az hUÓ uiavatásnál leadalott H-i navazal. Biabálvozta az állam mely lóbbA-knvó.bbé k* rr«l jár
KbWI Habján Uruk dr. ra 87, RosehberK dr.-ra 71 | „ emberre. vagy annak közösségre, hanem azokat,
| mellyel e kiir <>sutloges ki nem inutsthatósá^a imilietl
¦- A novemberi esteiy, mnlynek Mlökéwo-leli munkáiról már többször megemlékfzlQuk, érte-
probléma, m«ly nemcsak
lianem ember e« egyéb élő lény köiött. vhzo.ij ' ^^ 8Mrjol UüYetnber bű w,ia ,eM me(íUirtM
lek int élbe vételé vei kxletkatett. t po|K4ri Egylet helyiségfibeii. A« előkészület
Van-e jo^a az embernek, a természet urának ' muukáia már annyira haladt, hogy e hét régén már
halalmát korlállanul érvéoyeaiteiii ? Nem Kz a fule- lezárják a műsort, mely nyolc kiinuő*<ii o»n»-<llilolt,
^ml'01 *'' A '"ftwron ^r-Hai fouak D
I a l«gi..rm««eteMlili, ha UktDt»tl>« a Ur.ad.lmi áll.p»i v.Um«lye» formájának
hogy fennt.r-
*''¦ A '"ftwron ^r-Hai foKuak : Dr. Oyörgy, dr. Abonyi Andor, ax Iroda mi <¦<* í íflr dalárdája. K.ller Vilma. ft.HtorM.km.
m^^^í íflr dalárdája. K.ller Vilma. ft.HtorM.k
sz«« emberi jogok ex kötelességek Lukács József, (iűrtler lftváii, Hofrichler Kmm l
j j
Bród dr.-ra -Mi jutóit. Kgy zolut tőbb>éget ik ispán uj k
uavatólap Ore*; ji<|n|t mm» kapott, az ll l ké lbb
y j p
rt-uilelt »l a két legtöbb l
Hiuvnlut kapottak között, l.esdalolt 1K? szavazat, ra.'lyböl Sabjánra y.^. Roseubergre \H jutott és igy 3 szótöbbséggel Nagykatiitsa ván>H fó|HgyzŐiéiit'k Sabján Uyula dr. vAlaxilatolt meg, akit ugy Arvay Lajos ali*páu, mint Vécsuy Zsigmontl polgármester ni<-l«g"U Ddvozólt.
Azután a levéltáron) álla* bt<lólté«ér« került a sor. Minthogy a kandidáló bizotlsáK egyik tagja Závody Albin kúriai bíró elUvoxott és távozását az elnöklő alispán elölt bejeieutflte, h»ly<'i>« Knorlzer (lydi-gr takarékpénztári igazfiatót dt-l^gálla m alispán I™ modi.t, mű ~ elnök. A kandidáló bizotUsg Hujón Kitpiic n-n- '"ghulároMiltahb eri dörbiitOHl és Orbán Jóisel vároüi diiimkot |«>t()|t.-. l^eadatolt öwiZ''8eu 104 szavatst, ami bit OrbtUi'Józsff !»2-6t. Hajós Y*nw 7.' őt kapott. Igy i lír0!tl levéllároNi álláM Orbán JótKfftxl loltetotl be.
Az iruoki állápra Kameuár (Iéza várisi dijnok i egyhangulnK válatiltlolt in,v t*l|i>uje|ult uélklll. ,» jószivn emWveknek az az egyesülete, uudy se
A tárgyjsurozal kiinnriive lévén Kperje*sy Uábur I állatvédő »gy»sul«t nevét viseli és az állatok fölött
ínmorálftt érn'lun't árulnak el.
A mint uz <-g>ed fölháborodik azon, ha ogv durva kocttiHl lAl iij<iilimtl*iiut verni a lovát ét
támad l.-l b<.....t> a vágy u tettében az illetőt meg-
gátolni, épugy knll, hogy haionló törek vének nt tUulüitBen M nz sllain íh, nmlyuek az egyed iniuu-Hirje. Rt aiiieiiiiyiben ez a meggátolás, megakadályozás uem (ukoziillietó at <*gyik módon, nevezetesen a moriili* érzületek javiUsával, kell, hogy elÓtegyuk a mely az ilyen cselekedetek lehelő őnzakos mHgi(<4tlásával jár.
Imigyen köxöj íIJhuos munkiira tépnek a lör-'ény órei Óh hz állatvédő <>mberek trimaHiga. Ai gyík a fárad Magosabb eszközöket választja, mely azonban bitlnxabbau vezet »mdniéuyh»L. NttVezelenen
%% á fll[|t0Hi |H,Ky „ „^ roilimo.
-an »JMHiali'rjfn én igy a veszélye* komplikációk elmaradjanak. Krrn ii^vk a SOOTT-félH KinuUió an anyák Itwliafaliiiaifabb Umati«. — Noha a ifKIÍHzláhb é« tfgbatéko-uyahb tiorv>>g eaukomajol»| adja a Hl'O'IT-lVlo Kiinilsió f6alkatré«teil, fi a Hier mégÍH MleirtH.i iiO ai adagoláunál, könnyen eraésttheto és Kokkal hatékonyabb, mint a kfltöii-hi'K"h cNukaniAjiiU; A
SCOTT-féle Emulsio
i'gy halaimas. biilao és (artÚH hatáMi, erőt vitiAza-smrtft NH>rt amely feltétlenül Ónon íh K«git Kg; ereiieli llve* Ara V K Ml fillér. Kapintló minden óáhZALAI KÖZLÖNY
kipii*<dn Íujíh.IU ttlámUló dl
mii.....ii
A rendőrkapitányi állás Zalaeger- K hó Jii-án járt le a zalaeg»rflz«gi rtmdór-
gendft biztosíték ai eatély féuye-«iégére, sikerért; — kapitányi állápra hirdutvU pályázat. A pályázók — a hét végen Dl egybe r meghívók Mövegénok vég- '23-Au - ai orszáj minden rústébAI h a legkQlörj. legén megállapítana céljából. Klónkén mutatja a széles- böióbb li.glalkozáHi ágból kerüllek ki. Közlök vau köro érdeklódésl az a léuy, hogy Zalaraegytf öhüibb Nagykanizsáról ifjú Habóebay (iy^rp^ in. A kineve-uagyobb Upjai máris részleten ludóaiUUl húzlak ai' i«nl illetőleg ttgyeulórü nem tudtii, hogy a vármegye e»lély olíktíbiDleti munkáiról. j alispánja vagy ti ujouuin kiuovezoodö foíupáii fog|a-e
Gy Mamla e A .Nagykanizsai Emberbarát kineveti
T«melkeiém Égjen!)lel elhuuyl lagjiinak lelki udveérl
- A kösönedges csukamAjolaj helyett minden
november 4-jín reggel K órakür a FelsÓ teniplumbau esetben Scoit-félf Enml«tó-l kellene haszuálni A gytoxmiaét tárlat. ' Scott-félo KmuUió nemcsak ii|ninKi>bb. miut a
— ElhalaSBtott befizetések. A Nagy-j kflzíiUKéges eMíkmnAjolaj. hanem tuikkal könnyebben kauiuai Takarókpéiizlár illal aUpitott ÖuttegélyiÓ [ Biiiéaitheló én hálása m gyorsabb.
8*ovelk©Mt a keddi befizetéseit, lekiutelt«l at Onuepre pénteken fogja meglarUbi.
A Uélialai Takarékpénztárral «gjeiil>U Önie-gélyió1 Szövetkezeinél „ ai Ünnep miatt 4-éi e«ikoioltiÉ>tók.
- Kútfúrás.
ember 1-ére esÓ befizetések vagyis pénteken délelőtt
Megemlékeztünk
mull
Hiámunkbin arról, liugy a kozvágóhidi átalakítani inuukálalokaA a vízszükséglet fedezése elózi meg. fiiért a kútfúrási megkezdték és 30 méter mélységben egy agyagréteg áttörése után vízre talállak. Most szivattyúzzák im megvizsgálják a minőségét. Valósiiut), hogy Infurnak mo méi^rig, hogy a kellő vizbőaég beláthatatlan időkre meglegyen.
— A palin! választás Palinból : l'aliuban az i-lén a megyei bizottsági tag
— Népszámlálási szakelőadás. Stoinba-tou majduem az Kgéai városházi élet a kózgyUlqgi Ifrcmbpii (-oncHiitrálódott L'gyauÍM <l. e. 9 órakpr kezdte előadásai a népNzá ni tálán körlili eljárásról dr. Pogány Imre niiuí«ituri m-gédliikár a krttpuuti ütntii)zlikai biratnl tanOgyi osztályának veti' gyűltek össze a városi hivalaltiukok nagy ró iié|>»zám!Alásh',z beosztott diákok, továbbá tornyai, perlaki, leleny<<i, keszthelyi én kanizi
Itt
jitnUuk jegyzői, tanilói és bírái.
min Ing
StiD-au lehettek. Az elóidá* <l. u. Vj-ig tartott.
— Vasutasok gyűlése. A <-H. kir. Déli Vasút ág alknlmazottainak f. hó 30 úu d n. 3 úrakur . , , ... a Oóafllrdó liulyiitógi ibi>n omAgos értoki*zli-t volt '¦ ,, ? ¦ , Hu«obW-1 -ill.miás alkalmazottjai U4ti taggul képvi >itott«Agt tag- M|telték ,IUgUk,,t lCukbn rsatlakozotl mintegy
i'-rttíkj) zsírt fgy Inbmloubi* Hlnpntt. A
buvoLiilli< X u\t egy ri'.Hiul a mnzóii ruhába burkolva megtalálta. A másik ré»il túrni ta-lAluk HitouyoH, hogy ketten voltak én feleitek, de az egyik m1 in merte baminni zsákmányát.
Ma reggelre virradóra DeuUcb Mór Kaziucxy-uti'HÍ lakos záratlan-udvari óljából *gy ludat elloptu. Dávidovk'x Ferenci kiskauizsaí lakos aulött 8 nappal feljoleutést tett, hogy táratlan hentca Qileté-ből 50 koronái elloptak. A n'Uiiőrcégnfk mkftrfllt a Htfvt kinyomozni Fiatal korára való tekintetből |lr>n« büulctő eljárás meg nem indítható, de a iMtes anyja |len, ki a lopott péntt elfogadta, az eljáflU megiu-ditutott.
Itr Doniján I^josné ügyvéd né kárára Rnsébet irátyné téri lakasim a nála alkahnaxott Ijengyel Mari cseléd kilépÚM alkalmával magával vitt* úrnőjének finom sevro cipőjét.
Egy ajánlásra méltó játékuerTekiu-tflltel "a közelgő karárannyi nnnepélyre, sok utOlőuwk kivAuatos. ezen norok álul ugy jálék- és foglalkozáin Hierri figvelmextetve lenni, a mely a námUlan játékozerek kóxt kivéUsleit holyet foglal «l és kalönö-«u azáltal tQuik ki, bogy a gyermekek árvái mindig izivesen játszanak. Ki Rgy cikk, a mely évről-évre mindig g vak rabban Alsiáll apáról liura éa a mely Uh át nem látváuyox játékszer mely csak siép sxinei Állal kápráztat. Majdnem axt liisxzQk, hogy ezen liU.-kNt.er megucvezése Ittlexleges, vagy Uláo mégis lelciík oly cnalád. a melyben a llorgouv Kőépitőstck-réuy még ismeretlen. 0 az, a melyet ezennel legjobb karáctonyi ajándékul ajánlani (karunk, inert éten .......... méltó.
r*U«r-f*l* Bla&fliUdot ét F*ll«r- pnlUMt, m«ly«k •w&M ki*%l-« r»ll«r T. JmS nftvart Tr*Cf%»r4 nblOK, Ocatral* 191 aa. (Zkgtkhm»gj»).
A Kctlcr-[ f»jdil(tmc-silUpii tet<! á
aKtii
n*jul
bír, gyorsan és butnsan

"Itog-
SKkggaUst, Influenzát, fej., fog- ét dcríkfíjói, 7.9ibiít, bénulást, atemfíjásl, miKrlnl, sok itt meg nem említett be(«gsógt5l meg(i»b»dHj» ií emberi. A Kcller-féle KU«nuiJ<>t, rtktdnégel, nitha, melles totók f«jó és légvon»( vagy hiiléalől ered<í bajok ellen U páratlan nyrtgysikírrel hasinálják. Valúdt c«*k ugy, ha minden üveg a .Koller* nevel vimIí. 12 hit vagy 0 dupla vagy Z niKCíáIU üveg bérmentve b korona.
II. Továbbá tudomásir* iibajijuk hoüm, hogy az emberek errei gyitmorbajok, gúrcs, étvágytalanság, vesíege*, hányási inger, fosssullét, iclbufoKcs, rufTadtság, dugulái, aranyere, bánialmak eskülun-boirt amcsaténi lavarnk ellen kilün.l és biitos sikerrel kassnálják a Peller-fclc huhajtú Rsbarbars-Klsapilulákat 0 dobói bérmentve 4 korom. Óvakodjunk aionbun uUnMtoktúl in cimeaLtink mm-lUn rendelést gondosan
Fillir I. Jiri iiftiiiziriizuk, Stiblci,
Cutrali Ili ti. (ZáirálBtifs.)
j
utui. Hi vezető" inkább célhox, a humauus ^|árán-e vagy ai eröszakot., erélyes intéikt'dé-.ek. A lauát-H kozáuukba még CHeudör Arhvt-zeldkel is be|t>voutak Kinkuek egyike, ki ttdeuleg h uagykaniewai járásban mőködili, azt a gyakorlatias módul ajáulolla célra-veielónek, hogy a lólartáai jogot feltétlenQl m«g kell vonni a cigányoktól. Igaz, hogy az egyéni siabadaág megfértem* láUzik e téuyben, de tekiateibu veeodfi, Iiogy a figáuy mm legelővel num rendelkezik, sem auyagí kftrOlményei nem eogedik nifg, hogy vásárolt •akarwáuyon tartu el Allatait. így biionyos, bogy a birtokon polgárság tértiére, kárára meg nem engedett bflnÖ.H mórion I art ja el lotait. 861 a lósxerzése is tniudig gyautiM «n amint tudjuk tolvaj módon jut hozzájuk, b
-- Lólopó olgányok, A cigány kóbor élete, .. a Bserelem vége Horváth Béla kőmivei
'.'..¦¦¦'.' . _______o_ welédleány ellen
vauuak a lóUrlAsnal. Még Sxéll pt(|8Sit lnlt, hegy mivel Hzerelini viszonyát vele Kálniáu idejében toriéul, Iiogy Kxaktauácitkoiáfwk nifgttukitotU vitriollal akarja lnonl«ni. Hadar Vilma 1'olyUk, miké)) lehelue ftket a kóbur élőiről luszok- kikerdtixteteU és előadja, hogy minden erőszakosko-
iprón kint Iá kerül.
gy
urtóxkodik, ha 'iOU K-át, melf»t l0|B> visízatériti. Az ugj a |ári
KÖZGAZDASÁG.
A fabon*ftKl«tröL
Nacvkanliaa, 1010. oht. 81.
november végéig fedeive llt
Ax alpesi malmok gg
gyakran' vaonak, miáltal nálunk az áralakulás, ellentétben non cigányok \ P6*1' l&*»dén lévó Hzilárd trányiattal, QilelielensAg
ceakia kocui és ' lehasználaUval tuduak az éjttzakai uralkodik. — Ax árak ennek következtében olcsóbban idóben oly gyoritau mán vidékre iiioni, hogy az' iegy«*t«taek. igaiHághzolgáliatáHt megbiuiiitsák. Etekuek íguoláHán Illik a U'gujabb nsflet. KeUóbaiia (Horv őrsi.) szeptember 2'ó-io !> <írb. luvat, OrárameatoseD Ei járAN) púdig egy kociit, lintiirszámol én egy far uj csizmái loplak a cigányok. A wíendorség Hzéleükörll nyomozA&a, t^lugraramu éti levélválláwik tudtak nyomára vezetni a tolv*j cigányoknak. Már xkkor Móron (Feliérin ) voltak a tovak oladva, levél u.'lkill l.-nih'-iztitMSHii; ez vetette nyomra a etiendör-hégtjt. A luv*k gdtdáiát vrt«»ÍtHlte a ceetldürnég, És j c-todáUlou. Iiogy mniiil at eróüen lefogyott lovuk
Piaci árak:
Búza . . . 20.40/60
Rozs . . . 14.
Zab . . -* 14.60/80
Tengeri . 14 —
Fehér bab . 21.—
A gözgópkezelők ds kaaánfQtők legkő-
Értesítés.
gnzdá|uk hangját, nyHtiumi "kezdlnk. A ÍMlöbl1' kepesitó vitsgAi Snpronbau november hó 6. lulajdoitoü m fulUmerle a két tui'gMUnlull állatot. A ] ¦«pi*u délelőtt •) órakor a Soprou városi villany-lobbi 3 még nem k>Tfll( meg. Hat rigányt én I Lfl'T"" fognak megtarlatui. A kellóon felszerelt oigaidrtjukat leiarióztaliák. A kousit rész.-krH síét- vizsgálati kórvények a ra. kir ker. ipar fel ügy elóseg-szedve egy kis tóbtu r>>j(elték el. A gtuda kára '"lI küldendők, Ueák-tér S4UI) K voli, A többi ló és h (éltes cigányok nyomozati alall vannak.
— A ki ignzán fojtinzta, ogészstíg.^o iványok-kat óhajt, (eljfíi biialoimu&l fordulton Vityé Miklós elÓuyösen ismert é» a legin*wsL»bl)meiiő bitalmat niegéidiMiiló szőlóollváuytolepéliex, OscHiinád, Torou-táluit'gyi', ahol liitísí és amt-rik-ii v«KSLÓk, ínjlístlán olewo árban és pouloH ItilkÜHiiiori'teH kidzolgAliiH mellt-U kaplialók. ^
Rendőri hirck. Sztlvrtsi Ititván ht'ittcs 'r«lcki-uli lu'iitcs mli'U'bfii oki. 39-i'mi virradóra ál-kuk'nesft! ismi>n>tlen tettes ki nyitót Ut l>h too korona
Tixztelefle! érteítiu-m a iiagyérdemQ közönséget iu^reudflóimet, hogy üzletemet Peáklér 19. alul átteUein a Föut 23. esám alá. KgyutUl s pártlogtbukal kérve,
marmdok ÜaxteteUa)
KELLEK IONÁOZ utóda
csipésaLL ULLIuL uigarettahűvely
mlnd*natt kapható.
Szőlőoltvány eladás!
' Aki MgMu^gu, otctó sióf
siólót akar, biialoinmal for
duljou
VI1YK MIKLÓS
veaautt
ös CiaaíioB (Toraníal-m i
sliol móVviny iiiíiiAkúkH I raudü l'á<i, g)Aker*8 te .111111 xöldojlráorok bur éi csttmegefijok rala _ mint tmurikti lini i*
K y Ö k er « a i16116 voistik, numltflIónban ugyaiiaxon fajok II reudO ostUlyi»lb»o a Ir-g olúóbb irbsD kaphatók Hiólólugosoak klilon c«lra válmiott fajok. — Orpington fiibirom teujé»it&i. KlAjwgyitWk imí és larasii «*l táHrt elíogadlaliiak
4 Mntutv*.
A siámo
elismarölev^l kuilll itlfn cuk Biag^d, 1910 szeptember T. Viit,'. Miklós urnák
Vátmolra I hó fi-ról kelt h^WH m.rti, tid •ierfücií^m értesíteni, hogj a siiltilott itlt-fáo^ukkt nagyou tn«*g Ttftjok fllé^edv*
ThVn listtel«tltil Scbáffer Vilmos lünkig
A Linimenl. Capsici comp. aBorgonr-Paio-Expeller
Hnlur: lírck lén»l
D! IWlír irdrimlin u jnii iíiuiimm".
OKTUBKt 31.
l,.|i. fijolibtii, faJtUitaaágirt jótiilra lagdu.
»il-b válaHiUklmu ¦ inir évnk óla Dininek én
li'KniHghiihatáhtin&li iam«rl:
llklfftatitl ilii uüliitttiij talap tulajdonos: OAIPABI FKIOTEB
65 Tmél >t>" if|M)lUll Itrill------.-----
Ai íriiftyttkbtn taliltiatiik «¦ oriaig mlnd«n titítti\ <fk«Mlt allMiri llflUl, tmUirosv* mlnd*n ¦¦^I6hi>-tokot m«gr«ad«l*Mn«k msgUUU aldlt as iKn*rAf •¦•-niélvliagtktdl ugr ttd-, mint l>áah«IIUi buonjraigut t»;»K.I m.,i™.k Inll itilllllM t.lUll.i ••••II-UUiiftril.
POPOFF
alegiobbTEAavilagQn
^ Zalai Közlöny
S'irkuzti.iii ét kiaéliiitila
Deák-tér i. sz. alatt van
k sült
JtG«a naf nifiiak ptatitu tó,
«• legtökéletesebb gép a mely ca«k létezik".
TI léUU JilUll, I iMMKtK MB UMtl M MB KOvctclj< hatiroiottiii, bog; • karakedO Onadi tfi Délkttll Poltaaphonon Jüanoo.
A PATHÉ FRÉRES, PARIS
világhírű o«t gyártmánya. I
Minden Jobb kereskedOael kapható
ingyen é* Wrateatv*. Itmil a] magyar f«ltéttUh
P1TBÉ FRERES
WIEN, I, KOLOWRAT - RINO 9-
l-uls. tjmíun. Wltn tatai Moakta Sil PtlcivAr. Udcua. braaacV
mi mlr oi«k ¦ paldtlw-Kit.it Ha Talaraiben tikért akar elérni, akkor foglal-koinia kell ai OgTgjel Hl Marfűi akar. ba venni akar. célját csekély munkával, kevéH péotért elérheli. Adia fel a KiaknígM hirdetését a ZALal KÖZLÖNY uek, bot birdetése o\<mi> larira melleit, pontosan az no állal kijelölt helyen és formában fog megjelenni.
Termálét dfjmeutesAn kanitOnk 00000
• Millió haziasszonyak TisztnanaK*
Glóbus
Fémtísztitókivonatal'
mely a legjobb Férntisztitószer a világon
Ingyen! -»¦ «M
A Rirliler-fele
Horgony Kőépitöszikrények
II Hir|ii>-Mié|iltéiiiarii;it
«w árJKgvtéki1 ép*n most ifli'nt i"fg Kmi oh lA|^kotittA Hton HtQlAk HiámAni, a kik )tvuriii»kcikiif«k a hir<-« eredeti gyártmányt b-'wr.Tfiiii akarják A bekuliiiu bár-mauttu rKikumltHik KictiU«r K Ad ^ Ta., kir. udv ^ kamarMÍ »sAI!itók állal Béoi 1 . Üpemg. hl. A HorKuiiy-Kftépit&Kiekráuyttk
wwtyi játékAru-üiIrttbuii ktWleUimi vannak, • ionban csakÍM ,Horgonnyal" .OUioit