Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.63 MB
2009-01-26 14:54:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
393
3151
Rövid leírás | Teljes leírás (183.95 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Pár hét még, és lapunk homlokát a harmadik éi|blyam díszíti. — \'•\'
Kevés idő az igaz, de a provineziális lapok időszakában, melyek ma feltűnnek, s néhány bari élettel buborékként enyésznek el, elég arra, hogy életerőről tegyen tanúságot. /
Hitünk erős volt, mikép a megyék közönsége nem\'"enged megbukni oly vállalatot, mely szellemi és anyagi érdekeit szolgálja, képviseli. Eddig nem csalatkoztunk; adja ég, hogy e hitünket a jövőre se • döntse meg.
Iparkodni fogunk ezután is helyi viszonyaink és érdekeinkért küzdeni, s csak azezek képviselete______
mellett fent maradt tért fordítjuk a hazai események hü viszszatükrözésére; feladata levén a vidéki közlönyöknek mindenek felett saját megyéiket képviselni, s tenni tanúságot ezek haladása, küzdelmei, jóhV téről, erejéről.
Ha igaz az, hogy valamely életre való irodalmi vállalat fenntartásában a közönség oly mértékben tesz tanúbizonyságot érettségéről, hazaszeretetéről, a mily mértékben azt részvétével kiséri, pártfogolja, — az eddigiekből Ítélve, nincs okunk kétségbe esni a jövőért. •,
Lapunk eddigi változatos tartalmával fog megjelenni időnként, s elkövetünk mindent, hogy ezután is teljes megelégedéssel fogadja a t. ez. olvasó közönség, melynek részvététől függ, hogy a legközelebbi jövőben hetilappá alakuljon át.
Tudva azt, hogy a két megye produktumainak nagy részt Kanizsa a piaczaj s mióta a balatonparti vasútvonal elkészült, még azon vidékek is e jelentékeny kereskedő város felé gravitálnak termékeikkel, melyek azelőtt Veszprémbe szállították ezeket. (
S- tudva azt, hogy sokszor az érdemes gazdaközönség oly helyzetben van, mikép költekezés nélkül a legjobb akarattal sem mehet a hely színére, termékeinek vevőt keresni (mert fájdalom, a jelen viszonyok közt többnyire még mi keressük fel a kereskedőt, s nem ő minket, ha valami eladni valónk van!) e lapok" kiadója, ki a helyi körülményekkel ismerős levén, kész szívvel vállalkozik az őt bérmentes levelekben felkereső-elSfiaetőknek —«sekéiy termék-mutatvány beküldése mellett —(legyen jiz- búza*mm, árpaf kukbriczá, repicze, köles, hajdina, zab, bor stb.) ezeknek lelkiismeretes s minden dij nélküli elszerzésére, mely haladéktalanul teljesíttetik, s az illető az eredményről értesíttetik- " V
Előfizethetni vidéken minden cs. kir. postahivatalnál, N.-Kanizsán e lapok kiadó hivatalában^ egén évre 5 frt, félévre-Sírt, negyed évre 1 fi-t 70 krjávaL Hirdetések elfogadtatnak a lap. homlokáni feltételek-* mellett, s\' gyorsán közöltetnek. A t. cz. előfizetők, a 2000 kötetből álló kölcsönkőnyvtsirt —"fele áron
használhatják. „ _
Az előfizetési s hirdetési dijak bérmentes beküldésére kéretnek az illetők. , . >
Kélt N.-Kanizsán, nov. hó 29-én 1883......1. _ \'• _ — - - - „t • \' \'
18644
Az el«5fcí»j&8a-\'aÚTeseii: látnák vnla-hilra annyi tyttdás, szenvedés után; s ha aa\' utolsó-jö, _ha: cank folytatása lesz a multnak.az aa: bú ?8 csapások nehezülnék ioniét vállainkra, QZÍs készen talál;
F6bb"en5nye volt mindig e népnek a türelem; rBnereje-vigasztalás arra: mikép megáll a boldogabb jövőnek, mely legfel-jcbb"ke*sik, de el marad népéknél, melyeknél a törvény, igazság, erény és a hazaszeretet mindjárt az Isten ijriiídása utáü következik...
Nem vagyunk jósok, hogy a jövő fátylát fellebbenthessük, de annyit tudunk, hogy ha megalkudunk a körülményekkel; ha meg nem haaorüunk önmagunkkal; a kor szavának, intéseinek hódolunk; s habár akadályokkal küzdve, de^szabad lélekkel álljuk a versenyt és izzadást a munka tat^i^jáWáaffi-el nem maradhat rólunk, mely\' nép .erénynek tekinti a mnn-
__¦ i. u v-j ¦¦
tUjWTB taalumfBjekbec, Ja Akutakban (emlékezzünk >-^tí* *TTe)-Snc« vbj, — ran elég lamentatio:
%áfz én eletígei* k« flAhatfí »yiig-Jlk; tt má-
kat, 3 fél üdvösségnek az erényt, ^ az éveknek sem villáma, sem csapása—megrendítő !!
Munkára tehát nagyja, kicsinye a népnek! van egy kincs, mivel semmi fel nem ér; a homlok verejtéke...
Isten legyen velünk nz nj évben.
- ------------——---------- ----------------......
Gőzmalmot Kaposvárnak.
Szebb casmével alig kezdhetnÖkmeg azuj évet, mint melynek kivitele közazükáege; pótol; melyért évi\'k óta>ovárQL annyi cmW.
Etijűfra Kspnviroti építendő gőzmalmot.
Ritkán ildoU meg Isten vidéket ICbb kellékkel ~ a gőzmalmot Illetőleg — mint Kaposvárt- . ¦ \'¦ SJ inégi* — a Haját érdekében — hasznosítható eszmék kivitel ón oly kevéisé töri fejét, gondolkodik, áldozik,szinTe rosszul esik tudata az embernek.
As egymást érő szárú nyarakon, midőn nem
;As én zsákomat meg ;J4e*gtafc ö patkányok, In&staci lisitl _
^iÉn korpát, darát kaptam Jó HsztheTyolt Megtöltött aaák&tOAl WÜg hozták haza a malomból.
Péternek el kellett menni a Drávára. _ Válnak a Síé- vagy VosiLrém:niellekl malmokra. Alisat ér 30 ftot, a az egy-heti idömulasztásban ugyan annyi kér van. Epen akkor esvén e kényszerű \'•vándorlás, mikor legnagyobb dolog idS Tan, stb. stb.
Ki tadqá-cíöazamltani a sok panaszt, jajt, mér-got, kart, boBznBágot? S ha egy heíeo esÖ jön, feledve minden, mig a szárazság; njra be nem köszönt!
Saját tetteink eláruljákmennyire nem gondolunk sokszor ílnérdekeiokkel aom I
Réasínt finom, részint kenyérnek való liszttel, ily őrlési. Bzük időben, eddig i.agyobb róazt;,a bz. martoni, és hárságyi gőzmalmok láttak el bennünket.
Volt-j benne, köszönet?
Nagyon kevés !
Midőn a mi kotyogó malmaink nem Őrölhettük, a nagy szárazságokban, — rendesen ily beteg\' ségben sinlett a bz. inártoni gőzmalom is, mert az eumpai hirro vergődött híres vízkutató által renováltatott kni- és forruBok sem győzték a gépet elegendő vízzel; b ha eleségedet elvitted májusban, megkaptad hat hét mulva! Nem sok idö az igaz hat hét egy században; de nagyon sok, midőn minden nap enni kell 1. j .
Kísabb-nagyobb mértékben hasonló kürülmé-nyok voltak HárBágyon is j azf-nem ia említve, hogy bizony 4 sz. mártoni jnalomkezeld Bem felelt meg miüdig a bírálom nak-j.es is ad,
szór ross lisztet. Vegyük még exekhes a nehéz szállítást; mert bár mindkét gőzmalom közelében van Kaposvárnak (körülbelül 3 óra járás,) de oly irgalmatlan rosz utak vésetnek kozzájok, hogy a drága Beállítási bér és idömulasztáe, már a gazdagon vett vámokon kívül ie, elég ár a legjobb lÍBztórtj hát még a roszért I
A közszükség tehát o tekintetben nagy, n szók-város éa vidéko részéről; b hol círca 1U—20 ezer ember szükségéficjyth^Wnk, ott még Íb érdemes gbndolkűdóváTennünk oly vaUalatroT, mely nemcsak\' ohajlva vnn, de kí ís fizeti magát gazdagon.
Mi hát a teendőnk?
Gőzmalmot építeni minden áron, még pedig olyat, mely nem csak a.közazükBÓgot pótolja, de hírben ós névben megverje a fentebbieket.
Kik építenék a gőzmalmot?\'
Vagy a kaposvári uradalom, fühórlflje, kinek mind kész nagy épületek — melyek kevés újítással használhatók — mind elég, czélszerü helyiség van rendelkezése alatt. S még ezeken kivtíl egy roppant előnye, hogy ezer öl Bzámra heverő fáját értékesítheti, mely most vagy az erdőkön, vagy a kanális partokon hever azon jó remény fejében, hogy majd jö
olyan Tíz" az árkokba,mely a DuiKS^tfe^b elszállítja? ; Tflhát Öil$^<*ákáVCSObbf«<Bflggol, D leg.
- 1 Altkor é^tntintttfe*lt réttaványélSititján.
Igaz, hngy a\'fa teTtlntotfiboifKÜlVo van kezünk, mert a bériétől kell azt megvennünk, de a fóbérlőnek is — < hiszsztlk — Bokknl jobban szivén fekszik q közérdek mtnt sonx azon közmondásra kellene gondolnunk: hogy kovácstól szenet veszünk.
Ez eszmérc*még visszatérünk. . ItOBOZ.
Az iskolat&nltók:
Egy deraocraticns intézmény"— s "következményével czélum a „Z.-S. K.u t. olvasóit megismertetni, nem mintha njságot Trnék, riijdalom 1 régi a tárgy, do romélve, mi ezer int lesznek olvasóim közt olyanok íp, kik még eddig vagy épen nem — v"gy igen keveset hallottak felölű, (csak quasi Inirangozni) b a hangokat Bzélnek ereszték komolyabb megfontolás nélkül. Ezek Bzámára újítottam fel küiönösen nz ismert elveket Bzivlelósül. Bár ne találkoznék egyia, ki olvasat-tan hagyja Boraimat, mint a féle nevelés- tanftásagyi „unalmas olvasmányt!*1
Tanítóinknak egyik legszebb, de egyBie^amínd legfontosabb hivatilB jalott osztályrészül: ifjainknak, a lioza reményeinek szellemi kiképzése. Tőlük függ tehát a hon egykori jobblétv; Ök tuhetik egyedül ter-mékenynyé hazánkban szétszórt, parlagon heverő tehetségeket, magvakot hintve a fejlődő keblükbe, melyek aztán áldásdúa gyümölcsöket érleljenek.
De amily Bzép e hivatás, ép oly fontüfféa nehés is, mert a bérvágjó a hivatalában;.könyelm& tanító e mbare k j Üy ö boldogságát,j átssa el i c kár örökre pó t olhatlan 1—• A\'hS-toiItó:aE(m-ían, ki hivatása Tontosaágát belátja, átérzi:"Itüad, Bzenved a ezél eléréséért, mégis oly gyakran hálátlansággal találkozik 5, kinek 1-gnagyobb hálával tartozik mindcuki. Mennyi visszaélés, mily hálátlanoág rejlik ama deraocraticns intézményben, mÍBzerint néptanítók, falujok lakúi által választassanak, díjaz taBBanaTtT
Ugyanis némely szülék kUtoleflotíségbÖl, — mert a nélkül aligha tennék, vagy csupán azért,hogy egy időre alkalmntiankodáeaiktól szabad aljának , — elküldvén az iskolába vásott stb Istan tudja milyen gyermokíiköt, rövid pariiét alatt szeretnék n tanító által az crényesság példányává alakitatni, sőt követélik, mintha bia--a tanító csak agyagként alakíthatni a gyermekeket Mármost ítélje raeg_bárki, lehet-a ezt Bzerényen követelhetni, rövid párhét\'eredményed! ?
Megtörténik ez idö alatt, hogy a már romlott gyermek jnegjavitáaara, minthogy a sz*6 eredménytelen, komolyabb — dorgáló, fenyítésekhez nyúl a legjobb szándékú tanító: a-azülók azonnal Igazságtalanságot látnak tettében, mint mondják, „kakin is cBomót" találnak; kiválóing n jó mamákat a tnl-Bágns szer&tet néha nz illendőség, szerénység korlátain is tulragadja és szenvedélyes kitörésekkel a szegény tanítót, — ki a legjobb akarat mellett kénytelen
Itt áz ojTLv.,.
Itt az jjj iv, mejófittlvalahára.,,
--Mont Tnhog h» ^Iqt jidyjrára...
Kedves vendégi jaj de sokan várnnk, íme nézzed, mind- körüled, állnak... H
- ; Szolga és nr, a aa^léd éa goada... ¦; ¦ -: MIbÍ kijöttek, dolgot abuThagy -¦¦ Ssát^j köxént le, outogaad mit boztil, Jobb l«stel-«, a mely elmont, annál ?\'
í««>?re(i>s,TAgj HÍJ íigy-a »alaok.í . . IiWDli tíjj.,,, kiK kOrtW állunk ? . ; Hím nom Mokü tl Bálotok tudni,
ávn«ttű)(f.\'dj|l««)it|a bajlosg... ^87 BjpghaUilau xajoiu... lkát--; aateik\'JiÁnut klrro —
- Amott illaakaket hajadonok,
1» ptdlgleB fllkstoa aiawnyok..." :.. Aiefc «8M alándtkban Tinák ,áffe^.^%5^%>»rmaAaak...
AitWÉ^.klttywidrtifeE^^ A diákok köflyr Mlkftl aM«ü?ek...
Otts^éaaaké* »ihié«nok\'serge... IöXBtg a nagyp«biifenmkestt«we.,,
y*+Í*lai, Ittnognogy J61 jáUzék." Orrúnk itt betegek tflnak, - / X? ¦T"?y» *** es^^Aaégra-várnak... / OjVrtrM Hl «j*U kinek ,bár nrtletaéook
Kiknek cafcok összevissza képzel, És leföst sok tarkabarka dolgot... Legyen az vad, — vagy szelídbe oltott.
Mi is várunk aranyokat tőled, Azután meg előfizetőket... Do biz azok még nem tgen jönek ... Ugyan merre, hol bagyád elöket V.
De hi győzi fo&toni a vágyat, Mely ezer-meg ezer Bzínben támad? Ekkor a szív mintha erdÖ volna ¦.. S terem a vágy benne, mint & gomba...
Osztogasd csak, a mit hoztál szépen, Elfogadjuk mL.kU gyórákképpen... Meg tanul tank hallgatni mi már jól, 111 miattunk pajzánkodhatsz bárhol.
DÖMÉNY JÓZSEF.
Lsgyél következetes.
Ha felvetted szén zeipórno,
Kemaeti öltünyedet;
Maradj hive; Különben kész, \' Irántad a gyűlölet.
Legyél nagy nr, arvagy szegény ;
Megvételein, felkenő.
Ha jóra való embf r. vagy; - Legyél korétkesetaB 1
Nem ?11 melletted senkise Bottal, hogy. azt rád vegyed. Kem&eted szép viueletét, Eb a másét\'le. tegyed, " Hogyha tetted, bülepen tezéd,
Igen szép, igen jeles." _---
De Hegy beosniéiein megnyord,-Legyél következetes \'
Hiába valéTwBzéd-aer\' -V.\'Xbta. ««kkoru igy kelletett
Öltözködnöd, azt kívánta
A közügy b honasaretet
Hon s közügynek ruha nélkül,
Virítni .lehetséges. ,
Caak to,, játéJcái unt-gyermek:
Legjé^l következetes I
ElÖre is píralpk már,, r, -H«gy^á^á^\'ondbro"k^- \' Mint nevetnek e miatt itt .fötb^tHqJnk; a i}wip&^b$Mi X Ki jogosít .arra, togjr egy
- nemzetet ktiravetíeds?. • Hitvány,majmára divatnak : , fr ,r. Trfgyél\'következetesí\' "" "11\'
Ha zaidÓTYagy, .legyél,zsíd^] Pogány, awagy kcrésztffnj. Politilíaliiéjsw^i-i: u: ^\'¦ ! . :. Sértbetlen. szent érja^mény,.
- De, esismarn tisztogatiyánj Hogy feliül 4MeIkedkesB::
Marmdj mniUdboz jgaz, hü " \' létUMkerielMlr--)--^^-
. FÁILNEKICÁLMÁN.
Villa-nyk&k.
. - ¦ lv;;..^ ¦
Hogy mikoron rablotta Kapó gyűrűit ki a bollból Azt nem tudja: mivel már napi dolga lopás.
1L
Kézdl a virágbimbó feaal, illata kedves előtted¦*•<
Ám mig Örjllbz elenyész: s minden e sorsra ¦\'" jutand.
IBI.
P—ífv.;.nck. Ne irigyold a gazdagság o Fortuna kegyelmét Többet nyújt teneked drága baráti kebel.
GYULAY BÉLA.
^ 3 |*
vala büntetni, feddeni,"-* kegyetlennek nevezik ; BÖt megbántott magzatok előtt rágalmazó nyelvvel muz-kolják, mig övet « tanulók legjeleabik példányaként dicsérik. SlMöbb, a szeretetre méltó magzattal a tanítóhoz mennek, lakában támadják meg, mig máaok a tanteremben az iskolások elÜtt igyekeznek lealacsonyítani megsértőjüket. In infinitum terjednek az ily-féle panaszok, miket rendesen azzal fejeznek be: ha nem tetszik, majd kapnnk mást, hiszen saját pénzünkből él.w így a gyermekek előtt I
. A tanító, mi természetesebb? — kénytelen a gorombaságokat, fenyegetödsésoket eltűrni, nagyobb kellemetlenségek elkerülése, miatt; ha mindazáltal nz ürüm pohár megtolt, a község elöljáróihoz fordul elégtételért No hígye senki, miszerint kedvező eredményű védelemben részesül. Oh nem, sőt ily jöttment ember, minek a tanítót sokan tartják, köny-nven megesik, hogy néhány igénytelen falubeli ciribar rábeszélésébol hivatalától elmoxdítottnak lálja nVjgát, h kikopik a caltus község kegyelméből. Un a tanító évi járandósága beszedését eszközölni akarjn, önmipa azt képes nem levén tenni\' megkeresi a község elöljáróit Begédkczet nyújtandó a még akkor is kénytelen csak imigy-amngy beszedni a balvélamé nyekkel túl-iialmoiott néptől, hogy nyomorúsággal teljes életét tengve föntaniassa. Tudok esetet, roídön a nép egé-szan megtagadta a kevés dijt tanítójától b igy kénytelen Vdit ott hagyni községét. E tekintetben ajánln-tus, miszerint a tanító n néptől önálló legyen, kivált anyagi fon tartása miatt.
Tisztelet, becsület a tanító irányában szokatlan, a igen gyér; kevesen tisztelik üt mint buráiul, jóakarót. De honnét e ferde fogalmak, elöítéhtck egy tanítóról, s kik okai?
Könnyű a felelet ób nem igazságtalan , ha azt mondom; n balítóletnek sok részben a szülék okai. VirgiliüB így szól Afcneiaóban :
FnciKus deaeentüfl avorní. Scd revocare gradum, superftBque cvadere ad naras,
Hoc opus, htc labor est: I\'auci, íjuob
aequus am.ivit Jupiter, aut arden evexit ad aethera virtus, Diagcnití potaere. Ha már a tulazoretetü mauulcaka, gyermekén elkövetett igazságon megbántást, rágalmai —-fenye-getödzéaei által igazságtalanul akarta visezattirolui, mért tette ezt épen gyermeke előtt? Nem fogékony-/ a gyerm^k_u\'j5azf a ?~5íe"tn faguak-e e- benyomápök
később a jók fölüti is túlsúlyt nyerni?---Ez
azon intézmény eredménye* mely nyomasztólag í.at és fog is a nevelésügyre mindenkor hatni 1
Sok aaülö öntudatlanul igy szivárogtatja át gyermekei szivébe serdülő korukban a boazut tanítóik iránt. S ez kétségkívül a legfőbb akadály a gyer-\' mekek sikeres nevelésében. Innét a gy.;rmeknk idősb korukban ifl tiszteletlenséggel viseltetnek a tanító irányában s becsülni nem tudják fáradozásaikat, de irigy soommol nézve a pauaazos kenyéren tengődő tanítót mondják: „könnyű tanítónak fenni, csuk legyen a ki fizesse; nem nehéz pár érát a kényelmes iskolában tölteni es sorra dorgálni növendékeiket, ha feladványaikat nem tudjak; csekély fáradság valakit olva&ás, írásra tanítani jópéuzért, hisz ezt jegy-síink is ép ugy eltudná végezni kevesebb díjért, ha épen oly ^lkerülhetlon.\'1 Igazuk van 1 s tudnék he-, Jyet megnevezni, kol pajtámra játsza a tanító szereiét.. No ssép, erre aztán bízza rá a szülő gyermekeit 1 később még .arni vetemednek, hogy az iskolát, azaz gyermekeik jflvondd boldogságának oszközlépét a legcsekélyebb ösaazeget követelőre ruhászák a mint a csizmadia vagy Bzabával alkudni fognak az ííko-Hme-a-t^r^íj-hlaao> ja caak nic-atar, Ténv az, hogy néhol a. oL« igény tanítónak könyvek helyett kapanyeUt kell forgatni kefében, ha élni akar. •8 mikéntié tkstelné az ember, mikor már szülei ís jiom bceaütésre; tanították? — — —
A saülek igyekeaaeuek magzataikba jó példaadás által erkölcsösséget oltani Már Plataxoh (Com.de Hb. edno.) szükségesnek tartotta „kogy a saülék fed-\'hatlenöl Mvs, mindent esapaa kStelmök szerint cselekedve, jaagSAtaifenak példÁnyképül szolgáljanak, mikép esek aa 8 elelökW mintegy tükörben látván magokat; a rut beasédet s tetteket kerüljék." Fi^dalom, fönttebb as eUenkeaSrSl gyösődtünk meg.
Ellenben, ha iskolába adják gyermekeiket, őrizkedjenek asokat könnyelműre bisni 1 — E részre a-k-ó p e a eVék asgyobb elte4ad*iie_j*jánlatoB, hogy igy csaknem minden megye saját képezd ével bírván, • ismerje as e pályára hivatott egyéneit, kikre legdrá-\\gább kincset gondtalan ni bisbaeJS a családatya a a hss®nkifl polgárait,"
Asután, ba akarják:a tanítás sikerét élvezni: karöltve a tanítóval neveljék, tanítsák gyermekeiket, ¦mert különben sikertelen leend mindkettő fáradsága. Csak ott v ég áldása, hol a szülék és tanító egy szívvel;; lélekkel buzognak a gyermek-jövendő boldogságáért. Akkora hü taiaitó, látva aa irántai ragaszko-dáati örömmel átdossa fel éltének minden porosét as onfberboldogitáo nagy munkájának s tttrelme-san állja ki a rágalma** nyelvek ellené vitt borosát, hies tudja: karos nélkül nincs gyfi&oUm aa nélkül jntaloinli .¦ ,
SEIXYEY DEL A.
A keleti marlxavész ügyében.
Zalamegye pötrétcl közaégbjm a ^keleti marhavész" csakugyan kiütött. Ebrászszcn figyo-lőre és óvatosságra ? Bzomoru és aggasztó esemény mindenkit, mert tény nz, hngy a nom féltékenység legnagyobb indok a ragálynak elterjesztésére.
Midőn dz országban 40 megyét, illetőleg 6-40 községet OBtroraol b már 03,182 domb szarvasmarhát Ült s öletett meg, jelenleg pedig 2014 beteget kínoz, akkor csakugyan méltán kiálthatunk fel: ,jnj nekünk 1"
l\'nltía vlrihna azon kell lennünk, hngy ezen becsempészett és oly annyira elharapódzott vcezMjcs nyavalya, a Iclictü leggyorsabban tetessék tönkre, mert attól lőhet tartanig liogy elvégre vérbő száll, és elvégre mcghonosul. Ks ekkor nem leend szükBég árra, hogy ezen pusztító ellenséges vendéget keletről várjuk, hnnein magától is ki f..g f.\'jlüdni.
Elég riadó nekem az, hngy az ellenség ítt vnn, elegendő indokot l.-lek ebben, hngy szóljak a néphez.
Mit tegyünk, hogy a keleti marhavésztől örökre megmentsük nz országot?
Azt mendják a bölcsek, hogy a marhavész keletről jön az országba ragály terjeBztcBael, a öu magában itt nem f»jlöilik ki.
Iln ez igaz, ukk*>r be kell tiltani a keleti ranr-hakereakedést oly képen, bogi; keletről szarvasmarha az országba ne bncBáttasBék. És nem is volna ez t;in kivihetetlen, miután az orBzág mindig képes annyi szarvasmarhát tenyészteni, mcunyi Bzük segélte tik. (.\'oBHante eauea, coasat et etfectus, az az: Fejére kell ütni a kígyónak, hugy fullánkjúval ne árthasson, ila tehát a keleti marhakerotikedés betiltatik, akkor nem liíend okunk jüvot-en félni az ujabb s tán még dühösebb tnegtáraadáflttfl. Kérdésben forog itt vagyon és jOU-f, azért ennek védőimére minden eszközt es módot i-génybe kell venni. Mit használ a dnnából vi/.et m<\'r-ui, tiogy kiapadjon, hn más f-lúl gát nera huzntífc_, mit basznál az ország Uelielt-ben minden pulitialis rendelet, ha a küiellenzékj ilemek terjesztéRL\'nL-k gát nem veti. lik.
A már b csempészett és elterjedt keleti marha-véaznek kiirLÍs.ir;i Itítsztiidjuk f ] nz<-n «rvoo¦ rerulüri intezkedtB^kft, a mnpa ti-lj * eri luiebeu. iní.:rt tudva van, bog)1 (\'f.k ie r-Zfk hfiszi.iil ;i:ik.
lS^Ci-Hi évi i.ovember í,<i 1 ;>-án -\'T\'JÍp ) *z. alatt m^gT-iiiíelf? !\\z iniv:iri uw-11\\r]:\\ a baliariMulfe/r-rt, s mf^pajanci^JijU-hi\'gv. ^ k..z.¦!_.!• k ezt flfog-L.ijnk.
lílü-dik évi njtrilie b" \'.jli-ÓJi ts"l 3IÍT.\' JuüTú\'s hó 15-én az udvari canei-llnria krgyt sen megrendelte hogy marhavész uralma ideje alnlt az illetv halóságok minden áldezat kóezséggel igyekezzenek a mar-Jjavéeznek megsemmiBitéBéru. Ez annyit tesz, hogy az aldbb előadott rendeletekéi* háttérbe nem kell szőri tani.
1350-ikéri dec. hó 28-án 24,838.- 2001 sz. al tt a ra. minisztérium azt rendelte meg, hogy oly küzségb&n, melvet marhnvész lepett meg, egy állandó bizottmány állitassék fel, melynek egy biztosból, egy állat- vagy ember-orvosból, egy csendőr Vagy kfitona egyénből kell állania. E bizottmánynak kell nyomozni és Üldözni a ragályt, ennek kell megtartatni az or-vosrendöri szabályukat, ennek kell n vészt üldürŐbo venni és elfojtani. Ugynn o rendelet parancsolja azt is, hogy a vészlepte községgel határos községekben örök állítníBaníik fel, kell ehez í*gy orvos-kovács, egy községi őr és egy hatósági szolga. Ezek könnyítik a bizottmánynak működését azáltal, hogy a még vészmentes községekben a rendőri sEnbványok a nép által pontosan éa tüzetesen tartassanak meg.
18Ö4. évi október hó 28-án 27527 sz- alatti kegyes rendelete a ra. minisztériumnak oda utasítja a hatóságokat, hogy" a marhavész körüli működéshez állatorvosok is alkalmaztassanak.
Kérdem most; ugyan Van-Q az országban marhavész lepte község, melynek védelmére javára az illető-hatóságok a rendőri intézkedéseket ez értelemben tették meg ? — Ha van, ugyan szépen kérjük jelentkezzék az ilyen, hogy ne irtózzanak ettől a félénkek, s ha nem volna, akkor tegyenek lépéseket, hogy igy történjék meg, mert ehez jogok van.
Minden más politialis eljárás csak szemfényvesztés, azért ha azt akarjuk, hogy aa országból a keleti marhavészt, egész bizonyossággal, gyorson tés örökre kiirthassuk, ugy nem maiad egyébb uáffá, mint az orvos-rendöri szabványokat — a mondottak értelmében minden tágítás és halaaztgatás nélkül
srakeritt ólvatttól- yáfja, Mte\'.ULrálAfeL VétéíiBuffer meztetest,- sem Lzáfulatotr4^e^7e^y:pBr"^slElate/ Imaditó szót Ara^
Tisztelt ügytirnam!, UUvözkm önt « t&viscs Xé-ren, melyen czikkével. FellépétU\'Valóbas? Sny^ régi . hiányt, egy rincy szükaégít )H5toioa oly ssakktfiloriy nálunk. Figyelemmel olvastam Ön csikkét és észrevettem, hogy szerzőt valóban a művészet nftmas lángja lelkesíti, és a baza és ügytársaj iránti szereiét vitio arra, hogy azzal, mi szivén Feküdt és nVmes essmé-" vei iegyesülten a nyilvánosság<olé tépjeií- és szakává-
tott tollát ismeretessé tegye; u\'-i\'- ¦.......
Neji kéücm, hogy vannakj kik az VgyJtÍT"te-lét fölötte nehéznek hiszik, és megrögzött clo\'ttéle\'" tekkcl, régi közönyösségükkel ön czlkket-égess más oldalról, mint én, és félre ítélik. Dé én jól értnm c czikk tartalmát, a nemes Borok\'czéljdt.\' Ssorzöhek igaza van, mikor azt mondja: „hogy-nincsr-buzdltcV bzó, bátorító példa, egyszóval: híbazjk a teatbfil a lélek," s igy a Wrdéa: vájjon vau-n nzűkflégflnk e?y Bzakközlönyro 7 tökéletesen igennel lehet megfelelni. Igenis nagy szükség — a Így uz esrme, -melyet Cn a nyilvduüBBÚg elé hozott, dicséretre mélté. Nem hiszem, hogy egy nlj közlöny szCkBcgesáégét valaki a nyomdaszék. közül át ne látná; csnk vezérfonal Ülárrj\'
gyakorlatba veffhT.
A kt a marhavész elleni orvoerendön szabványokkal közelebbről és kiterjedtebben kiván_megismerkedni, az olvassa meg a m. minissteriumnak 1850-ik évi dec. hó 28-án 2482C. — 2001 sz. alatti rendeletét. Azon esetre fjedig, ha találkoznék bizottmány, mely e rendelet hiányával volna, az csak eev szóval keressen meg, szívesen szolgálok ily példánynyal a közjóért. . TEBőANCZKY.
A magyar nyomdászat ügyében.
T- szerkesztő url Ön szivea volt a művészet erdekében egy a nyomdászat Ügyében irt csikket: „Nohány ftzó a magyar nyomdászat érdekében" caim alatt Aranyossy Lajostól közölni, niint oly ügyről, mely "az irodalmat is nagyon érdekli. Engcdjomcg, mivel szerz~tt — saját szavai szerint —bírálatát a
zik. Tegye meg, t. ügy társam a közjóért o henles ügyben még többet íb, mi t i. hatálraáhnn áll. ^C-lrettfig-jcn vissza a halitéletek elől; a tÖttb;ég mír.dig be-ceülni ód tisztelni fogja törekvését. Én, ki ismerem ön tebetaégbt, rég sajnálom, hogy ily egyénekmint tin, nem fbrdithatjik ^gyüjtytt ismereteikéit flgytár-eaik hasznára, feeramí áron sem aksram elhinni, hogv egy ily szaklap, kiváltJTa njngynr és némél" nyelven azerkeaztetik, nálunk fenn ne állhasson. Hí-Bzon n ceehek is bírnak már ery azakközlőnyiryel cboIi nyelven, ésmi, kik a magj\'ar névvel mtoitig büszkélkedni szoktunk, e részben fogékenytalan\'áak mtitaiítik magunkat? Egy szóval, kell valakinek
lenni, kí delénk lelket" lenefjerr.- L^c^ép^t-raefQl feí-----L-
ct ügyben még egj* lényeges kérdés, melyet azonban útdíjára hagyunk. . "~
líég sajnálom, hogy e Tészb?n is a külföldnek utána állunk; b én mint magyar, Bzinte a lipcsei szák-kíizlönyt olvasom. Hányszor villant mdr bennem as (¦Ríme, hngy mily üdvös vulna nálunk íb r-ly közlöny, mivel ismerem azOri B"Ze"glntesBcgeV- Trronrrrs- és mate-riAhs hiitrányokaf, melyek azt oly azüksége&fté te-piik. b igy ürillök, imgy-az eszrac n nyrlvúnosaág elé buzasulian egi- gyakorlottabb\'tüll elozitt meg.
i\'ifizETt ügytánnöra! hogyTorígs nTltrlöbb váljék, szükséges ez ügyre egész figyelmünket IcT-terjesztent. Most," midőn aBegé ly egy 1 etö&-ku-kcl nagyobbára rendben vagyunk és választmányával birunk, bízzuk ez ügyet ís erre; vagy válaszisnnk azok közül egy comitét, mely es ü *yct .segélyegyie-tünk áldozatkész és tiszteletreméltó eluöképek, t. Kmich Gusztáv urnák üg^Mirctetéra brzviyjiáT val, vagy Írásban, mtndegy-r O bizonyára ma; Bee?-fogja tagadni önmagát az Ügj-ben, -és nekünk aztin nem marad más kötelességünk, mint pártelni\'; tolt\' bizonyára megfogunk tenni; b igy czélunkat rövi idö alatt elérhetnénk. Do ha máskép akarunk boIde4 gnlni, ób azon egyénekre varanb, ktk n vállalat alapi\' tását maguktól elvállalják, a nélkül, hogy az ügy felett pálczát akarnék törni, azt m undora: hogy ezen szép eszméből nem lesz semmi. Füstbe; megy ugy, mint a többi. Azért ne-hagyják e szép eszmét ismét elveszni, mely ma már égető ssükaéggé rálL Van se* gélyegylétünk, lehet társadalmi ér képző\'egyletünk is egyszer ugy mint a küífóidieknekr":és fez "Btóbbi létrehozására, mint az előbbi létesítésére, mily nagy szolgálatokat tenne Ily közlöny. "Es az én1 véleme-nyem , minek meglnrálásáxa t ügytarsaiiiiat- felhívom, t ístön áld meg a mflvésruteH
SCHWABTZ SÁNDOR.
Nyü&ikozat
A soproni tót. .kereskedelmi és ipar kamara által a Zala-Somogyi Közlöny M-Sk iramában megj-tám ad tátott Nagy-Kanizsa városának tanácsa,, mintha annak, hogy Kanizsa Tarosában a megvaUtaAatt.tagúk száma csekély^a virosi tanács szert Tolna oka, mivel a kiigazítás végett hozzája küldött Tala*st*ai" lajstromát még eddig be nem küldötte, esen Byü»á-noa megtámadást a városi tanács egyrförol\'a^fce-aeléso körüli pontosságának meerédése, ins>r*sarfll ped 1 g aráiIitou%v» iuujitM*á»-»*Mt-in^tyrt^sfo megnyugtatása tekintetéből el mbi ^\\gwa0ixt, kénytelen kijelenteni; hogy s hiv»t*los;Jg/ JÜmtTtató szerint, a hiáayso ea a tanacs.ttti! ltfígMíft ipV lajstrom még f. é. október 6-én 1549,8». •Hitt lett « kapornaki járási fSoirésigiÍDa, malv\' nto ««a.¦mp trntn a tauácshoa jutott, küldve", «í ^rttot .aorfvW-vább, aa iránti igaaoUs n^aiaziá^nfleti i ájtónban. hogy jö vore htJonló^egtám^dAs kikerÖte^^ «f* vcakedjék a tat kasaira ftgycníeí-köavjHertTgJ; ticai és törvénykezési elsfl\\tfyWtt--Iv%SHBr1 felruházott városi tanácsba*-(bitftW&?W ^fft. ság valamint eddig, ugy mUn^.-r^fVt\'ff.-.^^ kereskedő éo iparos utak is k^sséffgel éVíokoft-szenvrel viseltessenek\'\'a lLmnl-y§jm.;\\fffaf\'-^~\\ fentakadás.nem leenL- ...... ^ ;ví.^i,\'¦;:¦],^ ;\\
Nagykanizsán, dec H. 1863. ¦ u ,-. ik\'^r.i •
Napóleon cöto^. 80,000 frankot —tos U ji^mal annak. M a^ hidegle lést gyökeresen gyógyítja meg ki-nadek— s^lBCÍcnininlT-- és mlreny ^ arsenicam —nélkül.
Eftlidvii»jWlt|i)»*l9líiiMr*"cím<í,En1i nuszcrént Fr«*«ÍMrt«*gl»n> kWpgyé* igen *.-Herjedt, nm-¦ k\'ieé"é» Vei»41y«^"nicrt 8CWÜ frankot ncni- könnyen
tetik bf* _
E riadóra magam ia hozzá Fogok a feladványnak megoldásához, meri csak ugy»n szeretnék, <b életben 800QO franknak arává Ionul, miután franczia-pinacm aóg Mgy »em volt
Kissé, csiklandó* a feladványnak megfejtése,
__giert-anr.yi\'^>UoDjriü*1 mlfa»er.nt-a--f.\'a.it:zia églKíjlat-
nem magyar, a nemzetnek is mis természeti tulajdonsága, életazokésá van, ezt pedig fontolóra kell venni. A franczia vér, » franezía idegzet, a franexia gyomor egészen más a mienknél^azert nem lesz oly kBdnyíft^ndvSnyiiaTmegfejtése,\' ramt aoknn gondéin k; Emlékezzünk csak vissza azon nem rég múlt időben folfcdczet! lázelltínea kapoMtSrn, melytől a magyar ember meggyógyult, a némci pedig mrgkalt. Ea eléggé indokolja a vállalat nekezaégóL Aztán még az is hozzá, hogy o hideglelés nem egyenlő, egyik ?eme, a vervegyületen aliipazík éa ncvi-ztctík nGJ"u" J aj^zj ó^;ji jn^ikju^^
keletkezedéi h»rmadik a nedvvegyülot felbomlásából fejlődik ki, és „rothasztó h i d c g 1 o 1 é r>u • nek neveztetik. Van- esen kivül *v á 1 i ó U z ; gyomor 1 á z ; rhenmalícuB láz, eathárralis láz; sorvasztó Láz4áztIdéz el5 például a tüdő-, máj-, lép-, bél-gjniladilAr bazonlót hoznak elS a tVrró liarkQtegűk, egy lútvűjiy k(léab^n_í« a hideglelésbe esik sok. ember.éa igy tovább. Már pedig etek termé* axutükre nézve mind Igen sltórÖ hideglelések tigy, hogy egyikéi a másika után ugyan azon egy gyógymóddal éa gyógyszerrel gyokeruresen meggyógyitnni teljes lelieietlcnaég. D-t még a váltó lázak is rlujrök •¦gviniEelúl. mert\' vannak egyének, kik váltülJabaii szénvednek,már csak egyéni torme*zetüki:éJ fogva is mái gyógyápoláat és szert igényelnek , ijrv v.-m a: eaet az uly váltóláxnkksT-ia, mulyák Onánók , vngy máj, lépkeinényedéBS\'.l Bzüvcménviiae.k, %..Li\'ul"
nyörflftn vitto kéresztöji-MegbatÖ* volt, mikor ft IS evez júbelált lelkész arany miséje, yégoztévol — mintegy záradékáni az egyházi Ünnepélynek—áldását kezdte oki tani, ¦ előszűr ii gróf Zichy Miklósné lér-depclt =1q--ax őáz pap atyai áldásának elfogadására. Sokon jelentek mc^ ez Ünnepélyre nemcsak a közel, hanem, távol vídckrül is. A meghívott vendégeket templomból! .kijovetelök után gazdag lakoma várta ns aranymisés lelkésznek vendégszerető házánál... hol a turapl\'tmi énekkar — dalárdává alakulván át, JiasaÍiaa_BieilL3miL dalokat zengedeztetett, JSzen-d dárdát, — n közelvidéknek felekezet, különbség nélkül egyesölt fcmltóiból s müveit fiatal egyéneiből Szaide-raartn K. Palota városi rom. k, tanító\'\'alakította éa vezeti. Hogy nz ebédé\'t n szép dalok mellett lelkes felköíZÖiiteeékTa fűszerezték — azt említenem is fc-leslcgeB.
Vetéseink szépek. Időjárásunk se nem tói, bű nonrtaTnsz — hnnom e kettőnek sajátaágoa vegyülete, A decz. 12-ki » 13-ki éji axélvcszek romboló hatáaát mi ia éreztük, s láttuk n\'ipülni a háztetőket, messze elliajitva a dorckban kelté tört fákat.
A marhavész megszűnt vidékünkön. Borainkat senki aera keresi, az eleség árak változatlanok. v. r. I.
épeu nem- ritkán- jár FélbcnlingyA.razznl stb.
üsen most elűaoroltikbul láthatja mindenki, büja^vaktában nem ugorhatik az ember e feladvány uifgoIdnaátiAk. Khhcz észszerű elölugca raegfoutolAa Bxükségca. Db az Ügyhöz azúllani ,iaég is kell, mert uukáz mondás „néha a rak is garast talál." Ugyan li: miután gyökervs orvosszor kéretik egy határo-Ratláh~bctegaég/t.l. „hitregleleB0 ellen, ugy Uiúver-»ali«nak,kcH ennek lotíni, "Vpgy is oly szernek, mely feltétel nélkül gyógyít gyökureaen. E szempontból indulván ki, én ía csatlakozom a már jelentkesü kontár férfiak és atitzonyokbus, írok egy receptet, és hiszem, hogy használni- fog, do csak a franczia hideglelés ellen, mert más nemzetnek hideglelést okoz, mintáz egytxeri kápnizta. A recipe igy hangzik a 80,000 fraintért. " *
Rwipe: —\'Rajna^.vidékét, egésxcn. Dotur signetar: pgyBzerre bekapni való, vigyázván, hogy nyéléi közben a torokban ruep nn akadjon; és ha ez nem JtaMjiáina,. meg, kell m/irailui.a.t.afaenicuni mul-lott, catt hogy ne hotaeopalice. hancra- allopatice vé—
teaaók bc.^ ±- ------------- f—~——----------— - ¦ -
Ennél okosabb és biztosabb Szerei franczia hj-
deglclésnek nínca,___\'11__c-
TERSAKCZKY.
Hegyei tndóBltasok.
\' : j~ VéHipfíiBníejtye. decz. 2S.
A haldokló esztondSnek utónapjai, a futó idö folyamának ez cliüíio habjai esemény szegényen — majd éiztevóileofit merfllutik alá as enyészet taageréuo." " - .
^ámí élntmoxgólom, mely. jelzet utat hagyna nwgm ntán, Ta\'ely ha nem i> nagyszert! — de legalább "áWóIa«h«tó tettekkel örökítené emlékezetét , A7gt*oU»Agi-«cje«aIeinek nlaktiló gyüléze na alakulás pspján »nde«ett UnOTYigalommal éa sor-wUs^ MT&kapciolt Jótékony\'ezílQ liangvcrsony, i BevAév^rlnek ,-ioaaiiap: rendezett hangveraenye óta „AzaUnoa paagii\'..^ lemml más nem mozog az iőQ folyaainklTül. n«)y megy el5re-fehartoztntliatlannl. . - i v- PejIgt,jL mot^uUtlitntag ha nem is a hnlál, do köad rokrá VeU..-; mert as életiurtó erővel — tet tekbjen nyflaikealk.
Kállaik mjjip ii pe^olenmmali -viUgitáanaV ve
Unja, dec. hó 15. íiVita mortuormn in memória vivomm pnaita éai.^* Cicero.
Említsük tehát azt méltán megérdemlő horti és ríijiczai ijloviira Jnzscf urat ki i70G. évi jan. 25. Gfi-dulföii BEÜlctL\'tt, rlvégesvÓQ PoBtnn iskoláit a philo-sophiából letett duetoratusaal 1818. évben Peat me-gvei iiljnpyzíini.\'k_ ncvcztetctl ki, 1826. évben BAca megyei al- 1S2S. évlian pedig rőszolgaLirónnk válaaz-uuvaii: ex-íii Invat.\'rlokat több éveken keresztül dícse-ret.\'i.\'n v;»vlt
Zsenge korátO!^_k^rté_s,zj^,.küJüjiü\'t kfidvftlgj"--"Tövén, már 1820\' évben a biyororsrági fiaiendoríi társulat tagja,kéaöbben pedig a Ealusi gazda; az om. knrtéazeti társul.it, Dnnántuli- éa Znlasomogyi Köz-l3ny novü lapnak randcB levelcziijo lett — 18íí3. évtől fogva nagyazerü faiakolájából fáradhatatlan a tágítást nem iainorö szorgalommal a rigiczai határon keresztül vezető minden főutak két oldalára ültetett sok ezer opcríakkal, akáczfákkal és egy helyen jego-nyefákkal ékesítvén e határt, s több helyeken csomósán ültetett fákkal grnpirozván, o hajdani paszta-s&gból gyönyürü vidéket L ligeteket alkotott, ugy hogy ottan egyesüket tekintve., ifjabb Kovács József ur igazgatásáét ügyes késelése mellett hazánkban a leg-nagyobbszerQ selyemtenyóeztetés virágzik, egy szóval; ha szabad kisobb dolgokat nngyobbakhas basonlítni Lombardia kies vidékéhez hasonlóvá tette.
Ezen kivül egy 20 holdnyi eperfa és 30 holdnyi gyümölcskertet alakított, s nagyszerű faiskolájában annyi sok exer fákat nemesített évenként, hogy abból, mint akkoriban e vidéken egyedüli faiskolából, azon kivül, hogy a rigiczai lakosoknak ezerenként njÁodékoBütti—mind e--mind pedig szomszéd hatóságok kertjei hovon elvalánnk látva.
---Évenként 10 holdat a világ logtávolabbi réazei-
ből Bzerzett dinnyomagokkal, a lehetŐségik reáfordl-tótt gondosiiggal vettetett be.
Végtére as ismeretes világ legnemesebb asfllő-fajai, 30 holdnál többre mgó udvari kertéiben temérdek magas lúgosokra nagy ügyességgel azétkatötütt Venyigéin, annyi szép fürtöt nevelt, hogy a népes két ház nagy Bzükaégei\'n felül évenként 50—60akót is szüreteltek le azokróF.
,Ö igy e jeles férfiban ki f- e. október 6-án mult ki az élők aorábóT, azon[ kincsünket vesztettük el, legelőször, nem csák theoretíce hanem tetleg is ringatta meg e -vidéken n nemcaobb kertészet- s gyfl-mölcséBzefrbülcBÖjét. ¦
Aiiiíákvhógy-o.jelen BkRíkedvességü-férfi ki;
olvastam miiit iparkodott a perlaki fára ünnopélye-aebbé tennie napoL hogy 9«zinte szeretetét tisateir félszázados lelkóoze .iránt nyilvánithaasa, caiut aján-dókozá meg az agg lelkész fárabeli népét borral Lt hueaaly a gyermekeket pedig ezüst pénzel, mikép vigadott a 100-at felülhaladó vendégkoszorn a jubilens plébános\'urn*k ba&taagtia itsztalaDál. Hitxdezt_
künyvakot rendelik meg, hanem a napi éa heti irodalmat is — még padig az eddiginél nagyobL mérvű pártcláeban részeltetendik. t
Palotán ^ft Aswaller plébános, f. hó 8-áa tar-tottai-airanymUójét- A seent/szónoklatot — mely szívből jött_s \'siIrokuAz3sJt$lt — föt. e nagys. Tallián
vészpréiui kanfinok taftotta, főtárgya a mait vállá- ....._
aosaágáhak^ajélonknr/allásialllyedettsógével osszon gádora — iUir lapokban olvastam pedl^ magyar hasonlítása volt^ s o tárgyat a tisztelt szónok gyö^^Hd"
m tőrtént, magyar ember, magyarul hívta vendégelt, magyar toásztok zengettek ebéd fölött, magyar zene andalltá el lelkeinket a a tflzes ifjúság magyaroson járta el a csárdást, sSt a» egész társaságban csak Üt egyén volt, kik nem o nemzetnek gyermekei, b kik velünk nom azonos érzelműek; de persso mi hamar fellobbanunk s agy cl is alszunk mint a — szalma (bocsánat nem ón tiláltim fel e hasonlítást, ez plágium), míg mások érzik, & éreztetik, hogy élnek. No cz olma.lt s azt mondhatnák *. régi históriai tehát ujabbat, de már ez komorabb. Ugyan is e napokban négy muraközi ember, szinte egy muraközi lakost tulajdon bi\'zában megüimodott, pénzt kövotal-vén, ezalatt a szolgáló lármát ütött s n jó madarak elugrattak, másnap közülök- kettő elfogatott. Az egyiknél pufl-kar -a másiknak csíz ma szárában kiku-Bzörült kés volt, most Csáktornyán várják büntetésüket, noha véleményünk szerint Kanizsán kellene azt kapniok, mert az ilyen embereket ugy szokás dcfinálni, hogy „rablók11 a rablók pedig napjainkban Kanizsán ítéltetnek. Egyikük most nem rég szabadult ki a börtönből. — iBmót Üovakovccz falubeliek még márczinsban szőltf metszéskor üszazvesztek sziviczai legényekkel a exnk közül egy báaas gyermekes embert agyon fltöttok, a másik .t pedig erősen megvéreztálí; megtörtént a hivatalos orvosi bon-exolÁBj bebizonyult az erőszakoa halál eset, do a no-vákovecziek ruaig ia _olthoa szabad lábon vannak, raiiitha ce^k egy ürgót csaptak volna agyon. Azt mondják, E_ggrBzegen-nincsen izámukra helyx máaok azt állítják ; Iiogy még fel ao jelentettek Egeresegrc, nem tndjakj csak azt tudjuk, hogy az embert agyonverték éa ez ideig minden büntetés nélkül otthon vannak. Az eaet magában szomorú minden részre, d« rósz példává in válik ha aoká Így marad. Reméljük azonban uj ezbirdnk erélyétől as igazság kissolgál-tatását. — Apróbb lopásokkal, a milyek ritkán történtek Muraközben 10—12 óv előtt, nem töltöm a lapok jobbra kellő terét; ennyi ia elég arra, hogy as *nnnylB2or elmondott frasífl eszünkbe juBSon „népne-yjJés-jüjjön^ etb,-í^*Qa ánr, de iskoláink- nyaiutasakn üresek, morf a téli tanónezok koratavasxtúl késő őszig marhát Őriznek, pedig van egész AIsó-Mnra-közbon mindenhol közős pásztor, mégis a gyermekek Őriznek, ba mást nem: egy-egy vén tohenc<J vagy kis borjut ide a tova a mezőkben és a rövid téli tboo-ria után gyakorolják magukat az ily, a terméssottől még ártatlan gyermekek, Biégyen leinli a — lopáa-ban. Példát ad reá a kamáazabb fiu, alkalmat a magányban töltött hoazszu Idő, s kedvet apakakuko-ricza a éretlen kolompér- Murántulí t. oívDaóimnak erről tán fogalmuk sincsen, Isten ne is adjon! E lapokban is találtam lelkes félszobásokat a népnevelés ügyében és egy kis leszóláBt az órdeklettekre. Pro-liciat, kík megérdemelték; no de mi csak amúgy toll éa tinta nélkül óhajtoztunk: bár volna olyan jó ember, ki szép czikk helyett jó erősen megparancsolná a szülőknek, mondván: „teheneket és borjukat adjátok a csordába, gyermekeiteket pedig iskolába, ellenkező esetre 50 krtól felfelé kettfatetik büntetésnek minden iskola, mulasztáskor." Kern rég jött a m. k.^ helytartótanácstól az iskolai ügybon parancsoló leiratj tehát B-réazheir la* jobbaT varhafa&V m eddi-ginól.
---------IdSnk-gyenge, a mi lehetővé teazi, hogy a szé-
niban szegény murakösi szarvasmarha kin ia eltengődhetik. A marhavész, noha tal a Dráván As a Murán borzasztóan snjt, Isten hála hosaánk nera jutott el még. Vendégeink la vannak, kik csak akkor mennek el, ha majd adónkat egészen lefiaethe^jak. SSaelit gynrtyám végéhez, mint as ó esztendő, melyben még találkozhatni nincsen reményem; de van forró-ki-ván&ágom b ez az, hogy: adjon Isten jobb eaatendoG ennél a szegény nemzetnek, sok elÖ&setSt á í obqv-kcaztünok, és nékem oly körülményt, hogy Mora-közről csak jót és azépat írhasBJ\\fe.v
SZÖLLÖSI SÁKDOB.
----—-----------r---CJ J— — — .".-^w^.f v-n«v^j U IDIU KLB
maltátllUUnogin Hljlalja o-cidils, ca\'a!hatnllan sáloga m: hogy nagyszerű tometúaán ^íbzbeo túdalt drtclmi-flóg él. nep költ ritkán luhctbtt lí\'iiny nélkalí Bscmo-kot Ülni. F. K.
\'. Müratör, deta, 24-én.
i T. Ii«rke»it8 nrl Hég\' olvaBirak n Z--8. Küi-lttn,bfln\' UvftV^srU^ pedig mi ii zniaiak rapynnk, b mennyire örflltttnk, midSh viosxa azok lcbettünk, par-Bzs-niar elfelejtatUlk, hogy egykor nem TiiUankl Ab* Mvbbó kosOniegot érdeklő, cseniénybknok Béni\' val-tnrík\'Bxükábén, csak ember.ncravolt, ki fAradaágot yéti:Talna:magáaflk ily CBekélységekkólbibelSdni. így Tolt1nagyBzerü annepélyünk, :í MstVán kirAty :nBpkór^;;mig n:hnzával.nemzeti Dnhcpet Ültünk, "Por-
_,_ -. --fi----- , Itk. BMBharpi*, BláUnoiiiMk Toky [<tria tttnak
í^t InmífT«0*y4 l,",I\',V\'*\'1**™" ""lt4b"> ««A:,U<>RÍ«b: ugyanazon ogylfelylxmi paaztorkodAadnak «Bk idürU idSn Bzaporodal fug, b nem cilk ajobb I TéUaaudoB ünnepét tartA meg. ZagrAbi illir lapban
-¦rtllWto^WBf- T«««lTtBl«iii*gt"Bém": Tult képez Tilát kelteni," « altalaféletít jélenpihen8 liclyzé-Jtfka kimoldit.nl. Kíknben ia int — a neín" ceak a I ^ .még \'íiUgttá.\' taWntetébntJi igen hatra . . Ülnek la •létnémk^-ttm íUk, blaa\'en világit alold, In mogtellk, ¦ fellegek.«lá nem. rejtüzit.
\' 8^.tí»lU^tA..Mpc»tJaWnala5nnk.Veíz. prém Tároaáuk • ridékénok yánnakr Irodalmat par-toWUtkea^aj íz.leiayai... ¦ valóazinO, b»Ey eiek
Hirek és események.
A Az ünnepek szépen: folytak le -— időnk ia szép rolt, a templomok tömve ájtatos néppel — mely után — gyönyör volt a szemnek látni aaon bajos, hölgyeket, kiknek arezok rézaáit az\' aaon elömíö Öröm még szebbé tevé. Hogy1 ífl ne ? közeledik as Idií, midőn az ifjnsig minden gondot felejt, s égóiz világa a — táncsterem^ .-¦.{:. ^ . -
A Mint minden évben, agy most is megtűrtén\' tűk a polgári egyletben\'a Vdlasatások —\'fl közakarattal a kclvotkeaök válasatattak meg, elttfkül: HaWox József;" titkárai t Plosacr Ignác\'s; válaaat-mányi tagokul: Üártoó Já^fs, Flscbcr József, -Mon-taano Eezeíí, Jack Frigyes, TsohÍTtz, József, Wellér-mann\'János. Halwax Károly, prangor\' Jóasef j Horváth l?ororicz,J Michel Ignácz, Oödörhásy György, Rodakov.bb Ignácz. — Elnökünk érdomalt elésorol-. va, mondha.juk,Jliogy voaetéso atatt rend uralkodott* az egylet termei fcldlszltvók"— nj latorokkal cllat
vák. — Csupán egy óhajunk van, vajha: a tervezeti egylet építésű megtörténhetnék 1 ,— Uraim, ez rajtunk, de leginkább a választmányon áll — tegyenek lépéseket egy Összeg fölvételére, melyet a jövedelemből, könnyeit törlesüthetnének. — Még volna az egyletről több Írni valónk ís, de azt — a -jövőre halasztjuk.
/\\ (Az újdondász ujéví köszöntése.) Boldog újévet I Bli jót kívánjunk? Mi kívánunk: hölgyeinknek víg farsangot, szerencsés házasságot s boldog jövőt! Ujainknak ugyanazt. — Barátaink- ff rokonainknak bosszú életet és szerencsét. — Előfizetőinknek sok bort, huzat — egészséget, hogy kényelmesen olvaahaaaák ezután is lapunkat — Kereskedőinknek telt bugyillárist; iparosainknak sok munkát-, mezei gazdáinknak kedvező időjárást, bő termést. — Városunknak : erélyes elöljáróságot, példás közbiztonságot, légazeazvilágitáat, szépitészeti szorgalmat, igaz-ságjjzeretcttcl párosult honazerolmet a lelkesülést a_ jó iránt, és — több gondot fordítani a — és még egyszer a — járdák- ós kövezetre ! Végre pedig aa újdondász alázatosan nem kíván magának crí—crí-tikát..
/\\ Aranyossy Lajos és Wajdlta Józaef előfizetést nyitnak: „A magyar nyomdászat jelen állása" osimü műre — előfizetési ára 6U kr, poatai bérmentes szétküldéssel. A 3—i 8-ad Ívre terjedő mii röviden fogja tárgyalni a magyar nyomdászat acakéletét — megjelenik febr. elején. — Előfizethetni Wajdita Jósoef könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán. Ha a is?rsö pártolásban részesülj, Baj tó alá bocsátja: „A nyomdászat elméleti és gyakorlati késikönyve" czimü 20 S-rót ívre terjedő müvét — a legújabb német szakmunkák után átdolgozva, — Ideje, hogy e téren is legyen haladás 1
/^b*. hó 23-án hunyt el Becsehelyen, nagy-ntaki Sombor Géza, élete 21-ik ivében; halálát puskájának Vélelleti elsülése öközá.
A kútfőkből értesültünk, hogy a Kanizsa-sopronyi vasútvonal építése megkezdetik, aa építést Kanísaátál Ss.-Iváníg (cirea 7 mártföld), a körünkben mar ismert Tofler vette át — onnét tíopronyig Fröhlích ós Lucxenbacber; igy lamét uj vüág nyílik kereskedésünknek.
A Decz. hó 22-ón végestettek ki kötél által Németh, máskép Burkus István — és Berkes János útonálló rablók,
A Deex. hó 20-án tartotta Lakatos Sándor táncz-müvéss hazánkfia utolsó táncskoezorucB kaját — saa-moe s előkelő közönség jelenlétében; a kis növeüdé-kek kitűnően lejtették nemzeti tánesunkát, a t. ezü-lék mind a müvéaz fáradságával — mind gyermekeik eiólmladásd-val elégedettek lehetnek. Feltűnő v< It azonban, hogy e kedélyes mulatságban az izraeliták alig voltak képviselve. — Mint halljuk érdemes miivészünk Kaposvárra megy, hogy szép s_ daliás nem-\' aeti tánczunkát ott is tanítsa; ajánljuk öt a t. hölgyek, ifjúság és a közönség figyelmébe.
Eepoüvár, 3 As egyik lapunkban emiitett szegény gyermekek megajándékozása megtörtént 24-én estre ?\'/, órakor, a megye palotájában föíapánnö ö mlga által. A gazdagon világított karicsonfa mellett jobbról volt szegény fiuk, balról a leánykák asztala. Az cleö 14 koaár megrakva sütemény- és gyümölcscsel, s mindegyik kosár előtt egypár nj csizma; téli öltöny és
Santajlen; a második aastalori a leánykák Öröme, bel-ogsJga, volt\'lurakra, ffentebbíekheB hasonló kosarak, BsoknY.ákT öltönyök, czipök és kapezákban. Kí o gyer-mökéEarczaTnézte," aa válóban meggyőződhetett arról, Hogy a Krísstua csakugyan jelen van áldásával, Bzerctelóvét; E^Ünnép^yVflT"K5mefls György, esperes és plébános nr nyitotta meg következő alkalmi, áhítatos beaaédéyetr
Itgssi\'tisztcls- egybegyűltek11 Ezen Ünnepélyes,, fényes és Örvendetes estély melyre jelenleg Összejővén k, nagylelkű s jótékony szivekből fakadóit a karácsonfa czim alat gyönyörűen rendeseti gyermeíöüknepély,\', ntely qbívóIveb hatással érinti kelde^kétij. örömre- hevati, minden jóra lelkesíti egyssorsmins e kisded gyermekeket.
A világüdvözíto szűletésétaelr örömtelj es- előestéje, a jösaívttek önzetlen szeretetének, b kegyes jótok onya ágin e& magasztos Ünnepe. Az emberbaráti szíves rokoaémaleainek fénylő sugara^, a valódi keresztény Bseretetttfrk üdvös kifolyása ez, midőn a Jézus Krisztus tanította: fönséges szeretete szerent, a ruhákban szűkölködők ruháziatuaköltözékekkel láttatnak el, mintha caaU öt- rahaznók^föl-ox Üdvözítőt, ki maga oly tajálplagjesivrübatóiag^és szeretetteljesen mondvair „Bizony? mondom Bentit tettetek o kisdedek egyikének, azt nekem cselekedtétek."
Eddigelé^ itt Kaposvárott soha se látott, b\' nem ól vésett Ünnepély ez, melyet főleg mólt "förspán ur, méltóságos asszony, nagyságos Mérey Mária kisass-azony éa_asámoa kegyes-keblű urntik,.hölgyök, a-lelkeá jólovők szíves készségű hozzájárulásuk o ke-_ gyes adományozásukkal,szersének\' mindnyájunk ól* ve&etére, o kisdedeknek pedig határtalan édes- örömükre.
Karácsonfa állítása- s evjó hangzata falombjaí alait\'a szegény, dé náorgalommal tanuld b magukat rkölcsilog jél-visolS 12 nő ős 14 férfi gyermekek uj.öl-H|*,keli megajándékozta tdaának Örvendetes-estéjét TÜa s Qdv a mélt.-osaladnak o kROnoen
<^ 5 ^
csendőr kevés idö nrnlva portyázásra indult a Dr.-Tá-máni erdőben, a rigAai nsárda Irányibah,.hol egy emelkedett domlmn szalonnát piri&\'ltn hat duhaj, sí csendőrök közetökbo lo\'pótlatalCjTiiknek vezetöíök magk«dto a tüzelést ellenÖtírMliid két részről jó darab ideig, s élénken Myta puskatus, mig a csendőrök előtörtek, és a rablok;r«Iá rontottak; e-pÜlansf-ban két lövőkét c«ndört taUtj,_ee pedig a vc«tMt azonnal halálosan, egy másik köslegéuyt súlyoson sr-besltve, ki pár nap alatt szinté. meghalt. A fiaramiák-futasnak eredtek,.hclysainén hagyva két szűrt, két könnyű köpenyt, egy zsebkendőt, vaaiírtáskát 10 db. tölténynyd; iöporUrtÓt s egy\'revolvert Az üldözés -ben Köpe János rabló cllogatott, egy. pedig megsebesítetett, azonban menekülnie mégis sikérült
Mint halljuk, ujabban a legssigorübb intezkedé-jek lépnének életbe," melyekre valóban szükségünk van ily időben, mid0n,majd-nsinden hÓtnctraeg Tan áldozata, g il gvnosstól-ieta-bvFunk menekülni.
^S-án,^. u. 2 órakor hozták hj n székvárosba katonai fedezet alatt Vései Utván fél telkes polgárt Zádorból, eaaladostól, kík — mint orgazdák—egy rahlóbandit rejlettek hásoknáL-a a megjelent pandúrok elotjueltitkulák. A pandnrörmestér HaaziÜV má-sod magával a pajta felé tartott, hol,* rablók rejtve voltak, a az ajtóban mindjárt lövésekkel fogadtattak b az őrmester agyonlövetett, a roisik társa félrougor-ván, a rablók megszöktek, többféle holmit, 15 db. aranyt s körülbelül 900 db, eaícaedtit hagyva a helyszínén. Ugyan most halljuk a Irirt, hogy Somasieh rablói a rablás után néhány napig B Támeai pasztán tartózkodtak a cselédek közt; ott lakmároztak, —ha igaz — még vadászatra is kijártak. Itt ia midőn a csendőrökmegjelentek, a cselédség elsőben tagadta a ra lók jelenlétét, s midőn utóbb ismét megjelenték a -cseléds-ég-. közt Alltaka haramUk, á a fe gfvereT örök közeledtél akOlönráltak ásóktól s a tüzelés kezdődött, míg a haíamlSTmégiílantak. Ha bár merre nézünk, mindenütt egy-egy féeskére talajunké gasemherEk-nek, melyek termik az akasztófa virágait, — ugy valóban itt az ideje a legszigorúbb intézkédeseknek, -saját vagyonúnkon földönfutók leszünk 11
B3^ixt posta.
, F,Jt1-B*k! K-KmÜ"**" a Wrdénefl aCrí9 csak m^ln
tcTélbm TAhmmífantnánk ¦ ítjsü Bn bi).!1; m&al.
P. Ü-oat, Litón-n: Ueffkaptoí wviJ idSn TÜ^ra j8, tm testtel. lí^f^.l IwcsAiani a mÜ-
fljJaloi
, ,K—G-°0í ^effírkeseU, kős-5nct irta, aehínj napi kaícdelcB ne aguaassa Bnl.
T. V—aak, fii—L—én: HIEbaa rtnuáT g—tűk. El—n: ügraa eitiienjOk.
.Hogy u bel a Puttókat turtaai," ? Ila Sa art tíarli^ la fetÜMnj-ltaná a tae^yc ül\'ijit Srököla t.
rSteni éa csillog4, Haa -nAIni fufrjak. G—naht Kapósrirott lakífc s UrdctetL
H. öj-—aak, L. K—tn-. Kcfjaelr-s-nidDÍrt: eysfrfSífcaa, j jjaJcnilihani kapta-« kOldeWnriuikt-t T
„Vali tBrtioef. Ha\'carfc! *olá\\ küa"í]t51c C» 8—mk Pm: Virnnk tS".eÍ n\'unU.
Ihiroí B. rí Ukírr-: Lo-rolit taptni; nlrasia el Bn lapBtsk el&czikkét, ¦ nemiig tijikoikatU ma^l\\ ha i LSuk enffhU nirLu leTelet íb írnak.
T. A—nak — S—ddi Jttf&BE, s^nríllBk njra.
.NorejuipjW. E kit ni^han jobLaa kIftjcJittU tdÍm &a
H-rAnnAj^^ ¦ IflCQ ÜtSSM.
1 „QtíbbIiUb s B&Ibpadtra". JZismt hiu Uj i Sí g oAsí^a
T. N-Bsk, V—ben: Öb ossaocl kiaarritrllk ai rlSSn\'S BTÜjtSk .Eaay Brátafiswk\',- «s*rt s ami vj\'4.-ban M—40 vejint,
ai irodaJoBiBab bflTBrbBTÜBi, egy h*ly. a, cs oajj rfltaBáj. Esfir- \' beqt k&BsEeet.
v. PslöUra iUctzb\'«tT
FdáóVTOerkesstö: EOBOZ ETVA1&.
Gazdasági tudósítások.
Eíaposrór, decz. 27-én. Folytonosan tavaszi napok; a gazda szinte sirörömébeit^nem asért,. mintha elviselhetetlen volna as üröm, hanem előre retteg .rnvártól, hogyrüt&a ki, e rendkívüli időjáráo mellett? sem h\'ó, sem es5~;* a föld siomjasik, s ku-taink már is zavaros vizet .adnak, sok pedig nem is ad. Mind a hó-, mind as* esőnek alíg van pír ét^i élete; pedig vetcseiekre is jó volna a kó, sok helc&u\'4 nagyban kezdenek az egerek pusztítani a vetéstábU-_ kon. Stáras hideg alig néhány nap volt j tőbDnyirs" ködös, nedvBs^géssoegfclen rtar^járaat;
As-eleségarban Maml-^teasaí-klv^Te^\'akbntr1 mj-ly emelkedett. PiaczivásárlSsokból kevés azállíl-tátik tova; legmk^bb blelfégyaixtáára- éttiátttüf ia* oladasoki -L*
Egyéb élelmi .csikkek ára naponként emelKo-j *difc\'; néni s\'okira\'Pestről hosaTnnk m^sárgarépái<-is{ hár igy niegyl A» tehenek nagy rfesM elsp^Usf^ ~alig_kapni tejet- Tukarmányban nem\'léss güut, sokat^segitett as idö, aztán meg nagyobb.\'is volt a lárma, ¦ mint a -resaély: (¦t,\'|C)\'i
§^>- Sabrh4rir rovatuk ea alkajommal^ kéry Biak^rtratÉikélolieHswi^ maradj addig is^sactiiBasv mig bővebben azólhatnánk^ozsá, figyelmeatet^fllL a asinigazgatóBágat, hogy valoffatottipib dsrabJakkáT traktálja & közönséget As „üzönvisi képati° ttrJflt vonzanak, s adnak tclé házat A bérlet inneö-OttB^U lofoly, s ha ujat akar nyitni osTigazgatóság, hisloS sikerro csak ugy számíthat, ha élvezetes, s a társaság erejéhez mórt darabokkal áll elő
mflt. főlspinnéhak s nagyságos kÍBasázonyriak, kik a ruhásatok élkészltéaén saját kezeikkel foglal kmni a fáradni kegyeakedtekí ~ Hala a köszönet a kegyes; nőknek, a minden rangú és rendfl jótevőknek^ Őröljetek szülök 1 szorgalmas jó gyermekeitek raegjutal-maztatáann, neveljétek őket jó . keresztényekké a\'jó hazafiakká. Örüljetek s örvendjetek tí ís ujv ruhákkal és más sok ajúndokokkal boldogítandó jó gyermekek 1 Jótevőitek kezeikből tisztelettol vien-dök a kegyes adományokai, melegen, forrón szivetekből megköszönjétek 1 Szolgáljon nemes ösztönül arra, hogy legvetek továbbá Is a jó tanulásban lankadatlanok, ajó viseletben erényesek a állhatatosak, Isten, vallás, király, haza, tíomogymegye — Kapos-vi5 várostok iránt hívek, rendületlenek szüléitek, elöljáróitok iránt engedelmesek; jótevőitek irányában hálásak, tisztelők a róluk imáitokban megemlé-kezök, b egykor ha majd hten tehetséget adand, e mai szép estély a ennek jelentőségére ör-ümirü—vi sza" emlékezve , ElÜkülköJü, ruliátlan szegény era* bertárflaitok, gyermekek iránt legyetek ti is irgalmasok, be ivetekbe írván : boldogok az Irgalmasok, mert Istentől irgalmat nyernek. Ugy szeretend titeket latén, ugy as emberek is ; ugy azeret a gyermekbarát Jézus ia, ki szeretet érzelemből monda; engedjétek hozzám jönni a kisdedeket mert ilyeneké mennyeknek országa- Csak ugy lesz, do fegyen is rajtatok Isten, Bzüleitek, elöljáróitok szeretetáldána, kegyes jótevőiteknek szíves hajlama és kegyelme ! A kegyen jótevőket Isten éltesse."
Tele volt aggatva a nagy karácsonfa sütemény-, aranyos dió- és gyüraölcBceel, mely az ünnepély végén a kis megajándékozott boldog csoport által kedélyesen letépetett Egy fin és leány lelkesítő bzü-vakban köszöntő meg a sziv jótékonyságát annak, ki ez ünnepélynek életet adott. Legyenek áldottak mind azok, kik flególyökkel, fáradozásokkal ez öröm világát meggyújtották a „szegénység" előtt.
B Fájdalommal értesülünk, mikép testvérünk, egyik laptársunk, a „Dunántúli társadalmi Közlöny" oly bajban szenved, minőben sok lapunk a hazában, 9réazvótgörcsben ;a b a tnulthos hasonló életerőre, alig leásnék számára „felLÍmaBzü)" lapdacsok. Mint halljuk, a 1 napos Ust, ezután 14 napos váltja fel (két hétben jeleuvén raep i:-g v * z<? r;. Azt mondja a régi példabeszéd: halál elieu nincs orvosság, Szomorú !!
* Megjelont b hozzánk beküldetett a Győri naptár" — liibok L&jt>G által változatos, s eléggé..apuL ható tartalommal szerkesztve. Ajánljuk figyelmébe a t. olvasó közönségnek.
9 Megint betörés 1 megint fosztogatás ! — meg ne ijedjenek érdemes olvasóink, ez nem statárium elé való . — Betörtek a megyébe újra, s pedig Pestről ! Kík? az irodalom lámpa vivői! Tahin Arany lapját, Szász K^vagV Tóth Kálmán igéit hirdetik?... Ah nem 1 valami „Hajnal" nevü naptárt hordoznak faluról falura; küszöbről-küszöbre, melyről meg a legegyügyűbb polgár is azt mondja : nem ez az a világosság, melyet mi várunk... Bizony nem édes atyámfiai 1 Hanem azért irgalom a zarándoknak! a mesterember, mely otthon ismerős, s áruit eladni nem tudván, 3—4 megyén keresztül hordozza,— megérdemli azt, hogy a „Hajnalért" jó töltött káposztával megvendégeljétek. Elég a mai időben, ha as ily Hajnalt — káposztával fizetik 11
0 Aa „Egy porladó sziv levelcifl-ro oly töme-megoacn jönnek a megrendelések, hogy előre is köszönetet kell mondanunk azon számosaknak, kik e mii szerzőjét bizalmukkal megtisztelek. A mű néhány nappal később jelenhetik csak meg ás igert batáridőnél, nem hárítható akadályok miatt
** Megint egy házzal több van á HösszU-utasan, hol az emberek borban keresik a kedvet; b ugyan ml a czirae, szeretnék tudni t olvasóink-? tan iroda? korcsma?, bormérés ? Egyik sem, hanem — Trotoral A magunk nyelve nem kell, a másénak meg nyakát szegjük.
* Örömmel tudatjuk mind azokkal, kiknek peres Ügyeikben jó orvosra van szükségük, hogy Kozma Sándor ügyvéd ur,/ Kaposvárra tette át lakását Marcaliból.
a Azon szegény sorsú gyermekek névsora^ kik Karácsony előtti este a megye palotájában felruházva ¦ lettek: Eadocsa János, Topolit István,; Betléhenf Antal, Pintér Mihály, Rozs József, Hegjá Béla, Bank Pál, Öimíeska János; Horváth Antal, Bcnák György,. Gortan: Imre, Rücsök János, Szálai Anna^ Molnár Rozália, -Rúzs Terézia, Lederor- Mária, Lnst Lóri, Martuk RÓsáliof- Rajos Ludovikar Rajncs Mária, R-tngli Jozefa, Nóvák Roaalia; Németh Petronella.
=-A legnagyobb fájdalmak közt sem tagadhatja-meg a sziv tiszteletét, s hálaját kifejezni azok iránt kik Istenben boldogult, Bzcrotett kedves nSm — Hengl \'Emília koporsajánál, megjolenesükkel némileg\' vigasztalni kívánták .gyászomat, kit decsembor hó 18-in ragadott ki a-haláf karjaimból. Forró köszönet ós hálára által" legyen leróva a kötelesség mellyel örökidökro tortoj-.om Kaposvár érdemes kÖzÖnaége^ oson niazónok, mely a koporsót mcgtisztelé jelenlété-? vei; E nép őszinte szerotetébon én mindig bíztam, és ¦ nem csalatkoztam.- Kelt Kaposvárott, decz. hó 20-án. lSCa1. Rauch József. * (Bekfíldetm.j
s Docis. hó 17-én reggel hat órakor egy caend-Örnok. tudomására jutott, hogy Kara MiskarabíóVczér, üt pajtásával Ur.-Tamásr körfii tartózkodik\'. IlÓt
1 . - . H i r d e t é s.
A fvnjoB porta ?8 egyes államok közt létrejött ufkeres-- kaJdiui HMrrirdv^efc folytad n-török császári kormány a dohány kírileR, továbbá áz idegenek által kezelt dohányela"3ás feletti élIenÍ?rl^eBek."T(!fere a kivitelre sálat áruknak az egyik török-kikötőből a nutoikba leendő szállítása iránt, néhány különleges szabályokat, bocsátott .ki.
¦¦- Ezen szabványok, bővebb körökben! raegismertet<?s tekintetéből — miután azoknak egyes határozatai a török országgal közlekedő\'"\'kereskedők & hajósokra nézve érdekkel bírnak — a magas cs. kir. kereskedelmi ministerium folyó hó 15-én 13821/1074 sz. a. kelt iutézvénye folytán, német fordításban a „Wiener Zeitong" 1863-diki November 5-én 255 sz. a. kiadott lapja nem hivatalos részének 129(3, 1297 számú oldalain, — az ,ÖsterreichÍs\'cher Central-Anzeiger" czjmü lap f. é. novemb. lf 7^40, és 12-én kelt 255, 256, 258, és 260-dik számaiban, és végre az „Austria" czimü hetilap f. é. oktob. 26-án kiadott 43 Fzámának 739—741 oldalam közöltettek.
A miért is a t. cz. érdekelt közönség e közleményekre ezennel figyelmeztetik!
Sopron 1803 novembere7-én
A kereskedelmi és iparkamara.
Befizetési felhívás
RSZJ
budapesti nagy képes lapra. Megjeleli minden 10 riapbau, hozva évenként 260—280 képet i* miadea-évneaTedben pompás nasry malaB.0t,.Szüv.(^ét legjobb iróintirják.
Előfizetési ár: egész évre 12 ft. félév G ft. negyedév 3 ft.
A pénzek a kiadó hivatalba: Test, egyetem utcza 2-ik bz. küldendők.
Ár
_ verési hirdetés.
Mely szerint\' 1864-ík évi január Tió 11-én reggeli 8 óra-knr-^ámsoiiyban-az urasági korcsma bor- cs husmérési joggal 18G4-ik évi apríl.-24-tül számított három évekre felsőbb jóváhagyás kikötése mellett a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni,-mely napra a bérlcni szándékozók elegendő bánat pénz-íeLellátva; Sámsouyba a hely szinére azonnal meghivatnak, a bérleti feltételek az uradalmi irodába Kis-Komáromban addig is _rnp"trídnnrrik,_________________________ ___ -
Kéjt,KÍ3-Komár.ombnn 1863. november hó 2G-án.
Ái uradalmi tisztség által.
Hirdetés.\'
Alulírt mint a kaposvári zenetársaság első hegedűse, mély tisztelettel jelenti a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek, miszerint, ehótól kezdve, egész jövő" évi farsang végéig állandón Kaposvárott tartózkodó, 9 tagból" álló, cgymásközt szerződésileg kötelezett; s-jó_hnngszerek birtokában levő zenefár»aságot ajakított; jagy_anazért.niidőn biztosítja a t. közönséget arról, hogy jól szervezett társasága opera, táncz és magyar dallamot és a t. közönség ízlésének megfelelő előadásával kárroelj^reTlyes t^nczrigalomr", .estély- és ünnepélyen miiidjun igényt kielegltend, egyúttal báfiorjtodik a t. közönség pártolását, s adandó alkalmakra! meghívását tisztelettel kikérni. .
Horváth István
clsíhegedíis.
IIa»n&lat eTBtt.
UiuEtiMat utiui.
Lótulajdonosok különös figyelmébe njánltatik
¦¦ ÖTTENEEITEK LIPÓT
cmz-allenes-irja lovak számára, Linimentum anti-rhcumaticitm equi. Ezen hathitÓB szer, mely a lovaknál akar friaon tiniadott, akár idült rok, kantaágánál, vagyis azok lábainak CBÚBzoa-rboumaticnB gyulladásánál, marjulásnk-rándulások és bokacuklásoknál, lapocska s kereszt bénaetigánál, vagy a meghűl téa által előidézőit bárminő csúzos feazesség ós raerevedeltség rllon, tndaganatná idősb elgyengült, vngy kicsigázott, kimorült éa gyenge lovaknál alkalmazandó, és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors gyógyulását hozza létre. — Ezen ir uemcaak magán-bizonyítványok által, hanem a pesti m. k. állatgyógyín-téxet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejünok t prvsttaltatott s hivatalos bizonyitvány által megerősíttetett. —Miután ezen ir alkalmazásánál gyors éa jó hatása mellett, sem a azŐr színének változáBától vngy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is ra gtnrtja gyógyercjet, azért is ezen ir nemcsak Magyarbonban, hanem austriai birodaiomon túl iára legkedvezőbben fogadtatott ós jó hatása miatt elismerésben részesült.
— Ezen ír kapható, alulirt czimom alatt, nevemmel ellátott pecsétnyoraóvak JepecaotelT kökorsókban a hasznáTafi" nhiBitaVsal együtt. Ara rgy kis- Tsoraónar 2 frt. 50 kr., nagy 4 frt. bQ kr., 30 kr. as elmálbáaáa minden egyes korsótol. — Hegrcndeléaekcsak az ir és elmálházáBÍ értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesíttetnek. — Kapható és megrendelhető roée; Pesten ugyanazon árért mint nálam t. cz. Török éa WnR"er gyógyszoréBZ Ü\'icEliaseístír\' 09 Thnlmayer gyógyanvagkereakedö, IBoIIósy Trstvérck kereskedő uraknál.
Külföldön London, Paris, IlerÜti, Frajikíurt, a. ÜL, Hz. Pétervár, ricb éa íienfben az ottani lapok hirdetései szerint.
Kövotkevő uraknál, vidéken az áéa egy kis korsónak 3 frt. egy nagy 5 frt.
Árul: Fclilfi
Uailin: Bant-r M. jryúgjBi. Ilajáu ! L\'bitdj" a Tvatvóri.k. B." Ojnnri« r rJTpTértcBtr^íelr. Itíra: Wlttmaii k Frrrylor. \'» Br\'ion: Kubcscb- A. jun Csáa : (Kom. mi-gyc): Bórsav-
Dcbror^rn • .Hidd A. J. Eger: WcBírly JAnos, gyigy. Élesd i UűrrAth Far. ir/ó|rjB«. Unitit Flucher A. G..Br! Lcbncr Fcr. Iuabrack: TaursciientLnler M. Kuba: Notclly PAudur Klaponfurt t Fknla, G. Kolouv&r; WolíT F. C7liSJ\'Bs. Kronstadl t JükrUlca E. S7ÜSÍ-JCrctua; Efllíil M. l*ngcnlgi»i Hajcr Kirolj
ft\'agy-Kanixaán egyedül csak Fessclbofer Józsefnél a fŐutczáhan, a városházépü-létében kapható, ahol az ár 9 és 5 frt. o. é. ÜP^T* Kapható nálam azon más hires éa ismeretes Wagner J. vegyésséa gyógyszerész ur által készített íit különféle barom-, táp-, és öyógyporo , melyek lovak- éa szarvasmarháknál, juhok-, disznók- és baromfiaknál legjobb sikerrel alkalmaztatnak, ezen porok a m. k. állatgyógyintésct által megvizsgáltattak éa hitelesen bízonyittntik, hogy azok a gazdaság]_czélok_cléréaérD alkalmatosak. Az^áVá," mínl a feltalálónál így nagy nyalábé 80 kr., egy kicsinyé 40 kr. o. 6., használati utasítással együtt. Megrendelések pontosan telj esi ttotnek.
Otít^a2aar©Xtl«S? oklevelea állatorvos,
Mo-hid-utcaa 3. as. Vttdisikürt AteHeBáLea a éfl Btmpcai álon, 5t-pacairto-utciA 10 »a.
Lemberg: Perliner A. 6y*Fy> Líbj: CnsnlleJ. urjukaocscso. Losonca : DúsUak-A. Ti.
¦ímYölMT-ppíllíerA. J.----------
M.-SrhÜnbcrn;: Gcdult Frloil. Mo.rra.-PalgwtT B^roln F. Nagy-Várad; Klaa Pora. KaCT-JCiklndai GoTÍlffrtiber M. Ny IrTgy hiia: Jámiij- G.
Omhovlrsa: (Flaronial i Hcr-
caog F. OrnahiUit: Snlyog EjIc. Pancsora i Krancflerita G. Pécst Hald-fikirA. V. . Po*boh7 : Walkn M. Prága: Lönhardt K. Pulnolí: Szepesi/ iij, (r/i\'-eraa-IHtnmiorabaihi C. l^millor
Slmrp!.: ¦nmnhr.fT.T Pjaiínnor i Wrlsí J. SzpgeJ ; ríihleaingrr H. \' S"i"é(jHiúnl ; GuÍÍptA. B/.-Fi htTvár : Roflabcrjor j. Bsomboth\'-lj\'; Kf!iemr-n 8. A. Soprua x Sliillor F. Ptoclccrdu; Díarbeadóríaí J. Tata: Henrid C. Tncbvir : Pollik P. Ui-Bc-CBi-: Wagner F>r. VJ-Vld«!kí Schrolbör FcnL VcBiprím i Btittncr Jin. Waraa.l: AmbroBsiti M. WcU; WMImt CBiBchrck Weiarhrt* : Gulst MIh.
Znln-Egrrsir^ i HaniIUk latr. Zvuúm : r^limidt G. Zoaibor i PorúU IstrArj.
WAJDITS JÓZSEF.
a t. kbzBnség figyelmébe ajánlja eddigelé -létrejött vállalatait, u. m.:
KÖHYV-, 1Ű-, HANGJEGY-, IHŐ- ÉS RIJZSZERKERESKEDÉSÉT;
DOilBOBNYÓilÁSÁT (Höchdnick,) MAGYAB-WÉME\'r KÖX\'CSÖ\'NKŐNTVTÁEAT,
.\' könyvkötészetét, iuűmunkászaüU;
bdos-prigai s végre njonnan felállított
KÖNIIlYOiDájl
AYajdita Jin/st Kadí, lap- és nyomdatulajdonos Nngy-ICmizsdn.
8 tisztelettel kijelent!,hogy megrendiilést pontpflan ísgyotmn teljesít tJtlrmily távolságra is.
Nagy-Kanizsa. IIL évfolyam.
Ism®Fét^L|esztő lap
_2. szám. 1864. január 10-én,*
S^piredalem, kcrestMelem, Ipar, g&zf ászát, tmiomány és mflvészct fcOrétit
Mcgjelon o lap Icjralább egy íven juliusho l.tol; kazdvo minden hó l-ón 10-éu ÓD.@Mn. — Elöfizotéal ir postán BzótkÜlúWoléo helyben bázhos Vu*r*éW$ftn b frt.; félévre 3 frt Negyed évro 1 frt 70 kr — Minden előfizető n tulajdonos ktf&On kürivvtárát nz eddigi fenotüHo feltételek mellár* fi\\ ároVfcowtJkatj* — Kyiltfcó^egy Petit sorért 40kr. — Hlrdotéeek négy hasábos Petit Borért I-ür 7 kr^ 2 or G kr. és-mindon továbbiboíktatásért 5 kr. s bályegdijért flO kr. fiarténdö A bcU&aSiiBi díj s a lap kezeléaót illető mindiw tárgy a kiadó
bérmentve a azcrkeszttloegkfez küldendök;KapoBVárra. " .....u. ~,,
;o Kaposvár jan. hó 8-an.
E lapok szerkesztőjénél mai napon. délelőtt 10 órakor összejövetel volta Kaposvárott Építendő gőzmalom érdekébeni tanácskozás végett.
Jelen voltak: gr. Niczky György, Fiei-Btiidler Antal, a kaposvári orn dalom fobérlöje; liUckhel Bfikló*, Vissy l\'itl, Honig József, Te-vely Elek, Fekete Gábor, Szokolay Dániel, Pallisch . Károly, Souíicitl Ferencz,, tSttallér József urak.
A gőzmalom sz kségeBsége, Kaposvár ?8 vidékére nézve, egybangulng kimondatott; a hogy RT, Pffliie mípléhh teatré váljék, gr. Nicz-
ky György nr több szakértővel felkéretett, hogy lehető rövid idő alatt adjanak be eg-y jól kidolgozott, s biztos alapokon nyugvó előterjesztést, következükről:
Ménnyibe kerül egy gőzmalom, hat köre? Hol tí[.ítesRck nz? Mennyi részvényre? Hogy logyen egy részvény? Mi a forgnloni évenként, a mi hasznot ityujtha.tr?-
Ez csak el Ő tanácskozás volt,de lin a jelenvoltak lelkeBlllésének arányban fog állni n közönségnek saját érdekein melegülö rénzvéte,— ugy Kaposvárnak leáss gőzmalma.
Kívánjuk szivünkből.
HonnéLjLyexandő a fa, a m,ennyiért 4Sle ? javnsolhatő-e a Pécarfíli koszánssáHítas aron-esetben, ha a társulat jutányosán nem kaphatna fát?
Somogy megyótW uralkodó keleti marhavész deo. 10-től 31-ig.
Az Ösaezes megyében eeen időköz — 2.1 nap —- alatt megbetegedett 210 darab szarvasmarha, clobbrül maradóit beteg 128, ft igy az öszEzej beteg P2ám $683 238 darabot. Ebből nieggy<J.gyn-lt 97, elhullott 233, betegen mariit D darab. ~"| —
A marhavésznek © megyében kiütésétől fogvn ÖHzezeFen megbetegedet t 10-tífl 31 -ig 2060, ebből kigyógyult 470, elhnllutt 1547, lebuukóztatott Ü5. \'Minélfogva a megfertőzött 14 községben a vész kiütése előtt létezett 5262 darab szarvasmarhából ez idő szerint megmaradt 3690 darab.
A fentebbi időszakrritolRÓ napján meg követ ke7^eiyekan-lgii«^it
sávülyi pusztán 5, F^ysden 3, Porrogh-6zt.
J^rŰy^-l-:rigfműSií^^^--
A többi helységek legnagyobb számában már több hetektől fogva nem fordult elö* vész-
betegségi eset; nagyobb biztosaiig okáért még Is jónak találta a b zoUmúny a véss megszűntét kjnem mondani —és a rendőri lel Ugyeletet még mindig folytatni, azon biztos, reményben lévén, hogy a fentebbi még mindig beteget tartalmazó helyeken i*>, mint hogy már a mindenütt csak egyetlen udvar van fertőstetvB és ezekben is a marhák legnagyobb része már ragályon keresztül menvén, & ragályos marhavész rövid napok alatt megesUnend éa igy &« egész megyében egyszerre b EUnTe 11 teljeméf~ bár alkalmatlan, de mint nálunk is bebizonyult eredm éhyeiben^üilvtís orvoa-rendÖ*rí intézkedt-.seket. ... *. ........
Ezek folytán bizton-reméi>y4erftí4iogy-^2m -Bokára szerencsés leszek egy általános c ragá-lyoaJtórra vonatkozó kimutatással, annak tne-gyénkbení megszűnését jelenthetni.
Kaposvárján. 5. 1863,
- _ Dr. VIBYrÁL,
~ m. f§ör voa.
XI. Nyüt levél
1 (A köjírendeszet ügyében;) —- jj-A vázán Ugy
A vasárt ügy mindenesetre a kapitányságé. Varosunkban országos és hetivásárok tartatnak, Csak
Vihar alatt.
(1863. decs. 13.) Ordítva súg a huss elem, A merre a sáli — ott rom marad Fát tördel — és erős tetőt Bont széjjel egy pár peres alatt. A merre azáll — hol elnalad Jaj hangzik és könyÜ fakad.
En nem a Írok, akármi nagy
Mértékben sajta bösa elem !
A pussinláig bns angyala
— Hig van hitem — nem ver U, nem!
Hiszem; hogy; a oütól romok
Kiist nj világ szive dobog.
Mig a ág Sk asél s rombolva ssáll t A koránya g röpül volal S ha elvonult: as égi nap iHooolygva nés a földre le. S kifejti azt a szent csirát, Melyből leend as uj világ.
Leság előbb atébb a vész, Tisatább — üdébb leend as ég. Az összedőlt romok felett Dicsőbb jövő a agára ég... S hitünk as égi szent erő Szebb korasakut teremi elö.
PAP GAHOR-.
Újévi ajándékok,
Midőn aa ember háromozáahatyanöt _ napon át egyebet nem tíflss, mint asénved, issad^ fárad, fizet, hiáhan. roméi * hisz nbbant a mi lehetetlen \\ várja ast, a ml még a gondolatban la mcssse van 1 *..
Midőn aa ember késszoritásra osámit, b oldalba lökik; néni a vörös számokat a lutriban, a faketék mind; vagy höí\' két-három szám vUrüssel\'van is kirakva, \'akkor meg a boltig elvesztette a „lutricsé-dulát."
Midőn legföljebb ugy álraodol egy 5 ftoo bank-jegygyel, a ha felébredas, sehol nem tájolod, som tárcsádban, sem zsebedben, fiókodban, semsem-
mínemü rejtekedben, molyek a to szobád ajtaján belül vágynak! — 4
JlidÖn barátod édesen megpuaziz, s a Deák-nxflr alatt tör van kezében.
Midőn már nem csak a Balaton, Duna és Tisza partján látás hálókat kivetve, hanem a termekben, közhelyen, ntcsán, magányban; akár 100-or ia bele-aksdj mindennap, mint a légy a pékhálóban.
Midőn becsülates ember vagy, s nem kapsz con-töra, mert pénz a beesőiét!,..
Ily időszakban, ilyen életben vajmi jél ősik eeegény halandónak, ha egy évben legalább egyezer meglepctéa vár rá, a as újév első napján 1000-ed részben visasansetík, -meclwlják Bst a kegyes Jó szivek, mit a múlt évben ki fis e tett, elköltütt, elvesztett, csalódott, coalatotL
Iry baldtrgitÓTfeető nap volt aa 1864-ik év első napja.
Hy napot legfeljebb a nagy sorshúzásokon nyerhet val iki, kinek „bolond szerencséje" van.
Ah, csakhogy eljöttél, ki Esettél bennünket, azinto könnyebben érzi az embar magát.
No, lássuk as ajándékokat 1
Első báa:
Szegény ember egész napon át fát vágott; 60 krért legalább 2000-sser emelte fel fejsaéjétphogy a fánál, raít vág, más melegedjék j még estvévelis megtoldotta a napot, hogy becsülettel végethesse m unkáját} kéaő est ve basatér, ágyba dobja magát, s hár a test fáradt, a lélek olyan ssépeket álmadik... Megálmadtar- hogy_ezDJán Ma gyalog jár, hanem lovon ; fényes nyerget lát pitvarán, még lovagolhat is, ha akar; szinte könnyebben vert szive, midőn felébredt.
Korán reggel kimegy istállójába, ott ,talil egy szép serege szürkét
Ah, Istenem — kiált fel — hát csakugyan nem ¦csal az..AÍom.? 1.,-.. v _ .
Végig ozirógatja a szép állató^ a kenyeret, mit magának ssánt reggelire, neki adjakefélgeti, fln-gével ajmi^aj fel isTÍgríkrá: mily jó ülés van rajt.
A mint megy ki asTlstálióból, kin(.arfalba vart aaegen fényes kantárt és nyerget lát
Most majd elesett örömében. Egyszerre Roth-aehildnok hitte magát; a hit: oda emelte, hol -végre megszűnnük a csalódások... _
Fqt a hátulsó szobába, hogy majd elmondja folfiségének a meglepatést aa njóv ajándokát; a a mint a "szobába lép, ott talál egy ftbér köpsnyt.
MoBt tudta meg hányat utöltasora |—-----
Kapta tegnapr napszámát, o elment caépea 6-aetnL , ....
Köszöni szépen az ilyen njévctl...
Második ház:
A falusi földbirtokos egéss héten nem tettnásl -mint késsen levd eleségét nézte; hogy senki aem veszi ; kimérte\' a hátralevő conventiót; koráeflot, hínárt, csismadiát kielégített; a mésaáros\'irgalmatlan hosssá kontóját keresxtfll huta. Hala as égnek, •»< bad — gondon magában — * Sy íves tar estvéjéú nyugodtan üritgetó öblüfl kaacsóját — *
Most nincs teái hátra,~minthogy Tatakára S kapj an .volamit, s es b varázo-reggai,- aa-aj-óv reg-gelö. \'¦\'""" \' —
LefBkfldtf- cseadssen- aludt j ki ia ne aladnik cl annyi gped, /ár&dság cs.saklatis atáa?....
Reggel még sötétes volt, hogy aaat&kira pilla* tott, rajt találva egy iv papírt, melyre kivfllrol es volt irrai Boldog uj évet í belől pedig es: .
Tizenöt font kávé, extra feia aloeea. :^ IS frt
Hatvan font cinkor, b. Stina gyáznhal . 34 „
Jamaica non plos ultra Rhumj-s Péter-hofer-féle thea.........\' ¦•¦¦> 21 9
Chester, Newachattel, Gorgossolé és liptai sajtok ......- • - . . ^ 16 o
- Négy m&EBa mar haj 6 . .. . ..i . 33«
Sa. mártoni gŐtÜsst, a fő késből-(est. már tudni kell, mit jelent) . . . ... 46 a
Négy kötőlánca, bst .Taevilla. shreaCO, Öt eaer lécsaseg-s egyéb^ aprólékos sig.i -
S umm a-Bum m a rum 17? frt o. é, :
Tisztalettalí Gyömljér János, fűszer-és vas-
áxus- s;. . -- !¦¦----- .. -.1 5:; ¦ ¦
Nagyot sóhajt ssegénj g«aoUs^ési táKBBajifc •
oly lapos, mintha háromacor is kivasalták, folta «CJ
huzamban. „-..tm.:^- Jzw-hwil
^ A minU jobb láb» való oaísiz^bwa,. belép a drvstáruanő, a-másikcsísnuUWhesLva^JPl::;!
Ep«r^re^ko»3BÍk^iJe^ehh^ \\
a Bsappant, jön a kőmővea, utána M.áes, ftztan.a cselédség egyénként a kit restsnllikiMc\'^.. ,
Ésastán asép újévi ajándék* t :< Jü^Viíí?:-t ^
Harmadik tia: Boldoghásy niaryaimnat\'min-dig egyik fi élv»aete volt áÜtHóüSáÍ,é»m3!UMU{ hanem kijárna moaUni idöboa i^k»*Kl^**P»* eséizéken{ Kéé bárkáin, melyekm ^nbtíkU^
!el pony**» Uiv <
\'.ly-öí iLuakl-l&\'J
pír émt eielítt »«"
\' te^teS^%tW^M ^üdlgínél. Annál nagyobb \' ssŰrttínk ilftlwg. *rT»i minél igaaabb aa, hogy. JsleobenTrasára Tárosnak még mindig oson róssén t8rt1uUcrjnfi>-jnlndoiL tekintetben » legkényclmetla* nebb, Á sátrak; aa arucaikkek mind ott rakatnak earmi*JiátAra, Hol a Tarosnak legkeresettebb ntoaái - ffaW ^"THP1- tgTkt^**tDt^l kepéava. Hogy sjoílettk: afssabad. forgalom/a! kös-bátorság.¦^i*i*ntft^f-afflA"Cflak tndjaf ki saemta-
¦¦ :n^mkw3u-^.í::<--.:-.:l .....
A városnak igen aaétes utcaii Tannak, igy épen nem ragyánk kénytelenek, hogy a vásárt még mindig a virwt kösepére, nsan kereszt utcaára ssorit-aui, mely legkevésbé alkalmatos e csélra. ....... ¦ iDitratoiák,^"aí arncaJkkifknúk elholyhozfe-
táse a hatóság körékea tarioaik, tehát épen nem no-LÓb 6 hajon segíteni., Hvujtsuk meg a tért, köteles-sflfc aa eladókat árra, hogy sátraikkal és árucsik-keikkel nyomuljanak fel a tanoda és n kis templom felé. Ez által védve leend forgalom, küzbátoraig és tisztaság. -
Ham kell feledni sít, hogy a vásárnak elhely-hestetésével a házak értékét emelni és csökkenteni lehet Aa rendesen ugy van, bogy hol a népgyüleke-tet történik, aa egyesek ott hagyják cl fillérjeikét, a -*z erínt a mint* as egyiknek háza értékében nőtt Ön nö,"ngy a másiké mind inkább csökkenik; hol egy -k«>4»istelajejeoo8 és -kerrskedö erenként cssroket rák^fóIre^Ba&san ntaradnak szegények. Eszempontbúi tok Intvén a vásári Ügyet, már csak azért ír kell ennek szélesebb térre leendő elhelyaestetésérc gondot fordítani, hogy a jó ös aequalis dfvieio értelmé-Imn alrfl,ITi^TrhK\'1 ¦^M-"ttf__-—---------
Igaz, hogy s sátraknak és as árucsikkeknek el hely beetetését ugy kell tenni, miszerint aa eladók hnt\\lnyt ne szenvedjenek, ugy dc a vevőknek is hasonló jóban kell részesülniük, tehát ha e szempontból veszszük ís figyelembe a vásári ügyet, nem lehet ellenvetést gördíteni as iránt, ha valaki azt kéri, hogy a~ vásártér kissé hosszabb és szélesebb térre helyhestetik át, mert az által nom csak hngy sem az eladónak, aeui. pedig a. \'Tevőnek kényelme nem sértetik, bői inkább védetik.
A hetivásárokat különüagonddal kellenék azab--
fl\\, hogr as embert ló a* rúgja balba vagy ökör ís árqsfelnakl ta»ipja vi®ra.-Soks»or lülg-mehetnitorább ajár-- \' ^-bb \'dífcS nélk*l,-lw^^
¦ ;**Jípjen aa ember, ragy aaaiojfcn&aMm^Mb: JtA krinoltu ügy, mint a bud*, és ez -mrad; aééri ttáenilf; mert « eladóka legnagyobb rendetlenaég--gel/oglaínakhelyett a Járda mentébon. A kofák egymást elnyomni akarván; annyira összeülnek a járdán, hogy alig marad félölnvtJér a.juróicIÖTcneVp^S elé^gótkönrelmes Am.a*járda>indaiültt., ElfogUlják _iWg^lt^er«aíUBBliérota^
ly«stetilr-a Bzekerezésf,\' a wabad forgalmat, mely miatt sokszor életveszélyes esetek is merülnek föl. Tat — é* míndíg^csak térkell;.* vá*a>psoknak.,
\'¦ -í ^Záln-Egerszeg nem hagy- városimig íb" után-oáarft őséit* rendben tudja tartani a Tasaroknt Aoze-kores árulóknak kötelességükben áll ugy foglalni helyet, hogyjsejcér és barom rendes aoroaáaban tűnjenek föl. ~ 1 , - . L
, ,, Kanizsán ha régig tekintünk a kofapiaozon, be kell vallanunk, miszerint helyiség alig kínálkozik aa ámezikkoknek kényelmesb elhelyheatetésóro. Tán sehol e világon nincs as az eset, hogy a kofák a járdát oly annyira maglikévá tegyék, mint városunkban. Takarodjanak el ők az épület falazatától az országút felé eső védozövekek felé és ennek mentében foglaljanak helyet, számukra elég itt a hely ololrúl föl a kis tsmplomig.
A dahos gabonának és ázni óknak, ugy az ártalmas vagy^bármi idegen vegyitékkel kevert minden píaczi iárgynak, éretlen vagy rothadt gyümölcsnek, rotbadásnak indult halnak, gyanús gombának, zöld-Bégnek, döglött ráknak, beteg majoraágnak, szóval az egészségre ártalmas minden tárgynak árulása általában tiltva legyen a egyszersmind elkobzás alá esvén, megsammiaftessék.
Az eladó mit aem törődik a romlott árucsikkek megvásárlása következményeivel, ö megelégszik azzal, hogy pénzt yosb be. E szerint a hatóság gondja és tiszti kötelességo ezek ellen hatalmas ovás.t_isnjii. As árszabás alá cső hus és stttoménynemüőknél
szolgáltatása megnyeréséért, h< ötfönAjel: 04 én 3$L*j
Índhatuák nagy SÁNCZKY.
~"YLnyosn"l, meg pedig aa áruczikkel terhelt szeko-rekre nesve ugy, mind & gyalog árusokra. Ezeknek mindegyike a legnagyobb rendetlenséggel foglal helyet ugy, hegy a szekerek közt majd alig járhatni
ugy atahiban bármely más vásári árucsíkkoknek el-ndáa.ínál ia a hamis mértek használása, niépiék-Uobzá* s pénzbírság nlú essék.
A hamis mértekről nagyon sokat említhetnék meg, mégis hogv undort no okozzak, a sok közül csak annyit mondok, hogv igaz mértéket egyedül a gyógyszertárban kapunk. Ez átalános panasz. As időben történt, hogv a tanács nyilvános ellenőrködéet gyakorolt a mértekek fölött, volt nz utczán mérték és mérő egyéniség azok számára , kik a megvásárolt hus^éa-eevehet meirrocretlscttéks megmerték! ML után azonban sok ügygyel-bajjnl — — — járt o fel-
ügyelet, Bzértel is hunyt az úrban !
Valóban nem volna felesleges egy lotyamotl ványt feltennío a czinkutai itezo és az Igás font ki
~ Kök4^a^é$t»k pinából.
Dr. Máj világra l^dí\'Habak^klífiaipVi utan ké&zitó n „Szom-fÜlhÖa11 ezunaott gyógytár levénebb kuktája.
TarlaI-6-m-!- Kukta ur csizmadiát fog; mig máskor a csizmndía szokta ötet n caismad íjáért mcgaredálnl. *— Kidőlt mandulafa, keserű manduláétól. — Hánzliból János igen, de Jánosból Hánzli ób botból borotva nem lehet. — A szellemi pandúr
általvelBlwrcwlMKusek^ --
Egy jé\'gyoinru\'bét3g;\'ti1 h-kigyöt-.—:\\ bókái el nyeli, de a füslTöíinv mégy\' szeméb\'ö. — Szeglet patika ; szólj igaza^ betörik a fejed I pedig igazmondás nem cmbűrseóllás, s "viszont: éroberszólás nem igaz-mondás. — Uj köpönyeg; rongyos csizma. — Felfe dezéae azon különben igen régi igazságnak; hogy a csizmndiamcsterség rokonságban áll a nBcíUissúggal, mirel mind a f 1 s, mind a c s i z bőrrel éa bőrre dol gozik, azért ezentúl így kell mondani: fis inad i;t ÓB csiskrális. — FélrocBÖ poBtahivalnl ; BÜrü ex-peditia, ritkán nyájas kiadói-arcs. — Kílencz rúkn, eg^y vadkörte. Koporsószabáau bugyogók. A gulyáa buBt as alföldön bükkünynyel termesztik. Elemi \\a-kólák. írástudó, farizeus, conaul és tobak-ínaa. Három Btimmü quartett — N^gj-vendéglö, kía tisztaság, kis portío, nagy drágaság. — Kávéház diáit szó; magyarul annyit tesz \'¦ „Kerüld e házat 1" Lusta várost tanács, mely balálnak való lassúságában kevéu fizetéséhez mén csekély dolgát — Kicsiny sár üres börtön (?) chinassegi utcza-járda mínt biztos ellenszer a Flasztrátterekre nézve. — „Kutya és macB-kau ercdeM tárBnaéleti igen BzomoruaágűB dráma, irtóztató aok felvonásban; színhelye: Chiuasze^. Czim- és rangdüh. Ezt követi egy átalános dcvalva-tio ilyenféle jelmondatta]: nte is ur, én ís ur (Jensur helyett) a vi!gre nagyaároa ur. Vagyonfcűlönbirég" — három csizma fél nadrág.
üo I ez csak fáin egy dolog. Napámnak ssólok a az ípam is érti. T. cöc&émnek irok, s más felel rá, éa én a világnak ilyotón megfordított voltából mit combinálhatnék egyebet, ha azt nem : hogy „Kidőlt a fa mandulástól, jlvált eöcaóm nz újságtól; moat miir nemtörődöm vele, mert: „belo estem benne vagyok, kályha mellett meg nem fagyok;" csak azt kérem ki magamnak a t. publikumtól, mikép no méltóztassék savanyu képet csinálni, ha a botból borotva nem válhatván a a Uánsli ionimltm kuru János helyre nem pótolhatván, kénytelen vagyok az én paraszti kas előadásommal élni és uralkodni, a a vizes pokróezot
*) Jilentíkcnj- bulj Chiniban, Iris porrBclIintornnnral IL Gy.
tplpflk ? Kffnpyfl M^tá kell most, melybe a földről belrlépsz; aj divata,uracsból vagy EölbertŐl Pestről.
PétdasgatoLódott is eleget nagysám a jó szivíi fárj előtt, midőn a birkanyíres volt, meg a repcso olyan ssépen virágzott, s meg is volt igérvot
Mennyi Tágy, menny? fényes álom egész uj érig, melyeknek teJjes&lésél annál jogosabban lehető várni, mert Boldoghasy ur as év-utolsó hetében Pestre utazott, s csak Sylreetcr éjéu tért hasa.^,-
Dörömbölés aa udvaron.
Aki most hozzák, —\'-riadt fel álmából szép nagysias, — holnap oson fagánk templomba menüi.
~ Béggel idejében kinéz a kocsiszínbe, s meglepetésére, nem begy uj hintót, de a régieket Bem --tatalfa. X- ;
- —As Istenért papuskim, hit as új hintó ? sa régiek. ,
- v ..-rr-Edes gyermekemI ujat nem hoaüam, a régieket meg eladtam, mert most már nem csak as emberekre, hanem a hintókra is idők járnak ...
-—Hát Pestro mért voltál ?
— A hitelintéretuél- jegyeztettem be magam : külcsüujB. . Valóban oaóp ajándék tőled aj óv t
Negyedik kis: ~
Mily ssép három vírágazál egy anya karjaint Hl ad a három megérdemelte volna, hogy egy
farsangon- férjhes menjen,\' b jtem hogy 8—10-en
egyik aeml. ; "De hiába I
,. Tiaennégy—tisenöt év óta még a házasság is feJjerrbollévA. lett^ uioal gyakuribb asTiáBit-* lakadalom, mint as első. \\ - ^a«l"éTiB H}ubél_Iosa 40—60 éves fialni om-b4r.\'>íein aa ősabAJss/l íiesati, hanem ez a szó; -hol-toalgtairi bsltadigluí:
¦\\"A"\'frigy valódi IdneacaA lett, melyet kevesen hordósnak Öröm nuL K \' ¦
;w¦v/A^#ság*Bjr leány c*ak vár... epedve virl\'s lotodjiiiaban virll . ¦ , - r
- >A^tfja pedig senkire sem var,, hanem rohan a lujls^iLfartefé. - .
EgJ&leény kornalegény után sóhajtott : \' dáirtm^^\'*\'^0 t\'*f,l*^iui^0n CBapodárokia mai
1 Aa^ttéJastVkÖbö 1 vanawivök. - UaZ|i*öMlc BsogtsinÜ nlÁo.-
Ezek meg felcsaptak — agglegényeknek. Ssomoru uj esztendő!!
Ötödik ház:
Szép emeletes ház t a házigazdának — ki még halósipkAban Bétái reggel 9 órakor ís .— oly víg kodvo van, mintha az egész év rózsáját ö akarná learatni. Do most az egyszer nem rózsára vár, hanem a házbérrc.
Boldog nap ez, oaak ugy foly be a sok pénz a háziurak ajtaján, nvnt a víz.
Már 12 óra, meg sincs házbér 1
Le isen: azonnal hazzák a pénzt. ..........A asölga feljön, hogy nem eresztik be,
Es. acandalum 1 — riad fel & háziúr, — a megy maga — epret szedni.
Kopogtat t-Drum ... drum .
Semmi nesz 1
Még erőeebben: Drum-a-rata — drum-bura 1
Egy árva hang sincs,! t
Lakatost, lakatost I — kiélt bőszülten, — majd adok én nektek el baj ni.
As ajtó nyittatik ; a a lakos nem találtatik.
Drága volt a házbér, sötét as éjszaka, nx bizony szépen — megszökött, gondolván, hogy ugy is ssökft év van...
¦•\'Éa aatán comikus újesztendő 1...
Hatodik ház:
Szép Özvegy menyecske várja a gratulatiót Sötét hajában a télnek gyönyörű fehér rózsáin TÜk,_Baobor termetét körülfolyja a selyem:; mily [ragadó szépség; tökéletes igézőtI
Mindon figyelme as ajtón -van ; sóhajt, remél b az ábránd annyira lekötötte, hogy csak elvétve, néha van-a földön.
Vékony csoszogás a hangos folyosón. - O jön.
Igen, ö jön a kéményseprő fél Wcb gratulációval.- -%
Angyal és kéményseprő,"— minő contraar?"" Csak legalább arera volna jó. molv Igy kezdődik : \' "
„SaerencBéa jó reggelt ez uj esatendöben, — No legyen tüs soha kelmed kéményében.
Vagy ha kigyúlod is, megyek lajtorjával, \\ S kösse he sebemet\'ósztrák forintjával." Borbélylegény csinálta e verset dühében mi dönegyfalnBi jegyző állát jól megkármolta. .
Szép Özvegy asszonyi s ilyen gcatulatio? Pfuj! ennél már gabintabb lehettél volna ujeaztondő.
Végső ház :
Veti t osandesen lépjünk bc, ttt szerkesztő lakik.
Stvhül azerkeaztő ? no, ez tele lehet uj évi njándékkal, kinek minden ember kedvez, b még ellensége ia mosolylyal fogadja. Csak ugy forr hozzá a nép. ElaB kopogás*. — Cbób jó reggelt uram, ki a napnál\' is nagyobb világot gerjeszt; fogadja a veract.
— Tán munkatárs akar ön lenni ?
— Nem, ón vagyok a levélhordó. Ez annyi ^jínt; 5 soxar ,
2 ik k o po gás :
— Halhatatlan úrfi (pedig házas), fogadjn üdvözletemet; a egy csomó levélből kiírna valamit.
— Tán pronumerana ön ?
Nem, ón a nagy fogadó utolaó pinezérjo vagyok, kívántam tisateleguL Annyi mint-. 1 aexer. 3-ik kopogási
Hoflsza, náppadtkóp; elŐtto zöld kötény; ahnr ea boltos segéd; kezében nagy csomag; bizonyoson czukedli a sok, keserűséghez, vagy — füge ! Ki ön ?
—• A nyomdából jöttem, irae, itt a enrrcctura. — Csakhogy a kiadó is küld valamit a szerkesztőnek!. ..
4-ik kopogás: .......1___SlégJinaaznhb kép; nagy levéllel kesében.
— Ki küldte önt.
— A kiadó.
Megint kiadó ; ebben a levélben ok ve tétlen pénz lesz.
A levél mohón felbontatik: a mi van benne V hélyegbüntetésll .J:|*\' \'. \' L \'
No, csakhogy a kiadó is küld valamit a szer-koaztönok I... ¦ .
^ Elég ennyi a gratúlatiókból. Ezekből is láthatják érdemes olvasóim, hogy ez az év ia bizony aligha nem méltó teatvórjo leez oz^iSö3-nak 1...
TtOBOX.
azokra teríteni, kiket,az 6* hibás minőségükben, gondolom (az a oaelleml panHurJelSmbo állit.
Mi reggel. Volt a-jmtihánkunn dr. Másvilágra-, küldi ur, ki mini máo egyébborvosok, igen okoa/éa szeretetre méltó ember/ mivelhogy ókulát. visel Vés maga eszik a mindennap meglátogatja konyhánkat egy két pohár keserűségért, a mindenek fűlött való szörnyűséges áradozó előadással betegei kiléte, s azok kríziséről szavat as ő dicső pathoBzával,amint tr sok orvos és pa tikáru a szokott tem.i, mi által én már a recipe mcgcsinálána elÖtt ológ kényelmes helyiét ben érzem magámat ezek kibéczelésébén. Moat egy kie várost kúrál, miről ilyenforma előleges Bzóbeli 1 orvosi véleményt adott: Chinaszeg városa a beteg, még pedig makacs, de semmi esetre sem halálos. Vérkeringése lássa/mi által apathetions vcsztegléao némi aggodalmakra ad okot.
Sxcmsugarai gyengék, úgyannyira, hogy nemcsak a caainoi bádgyadt világítás van terhére, hanem még as üt csat lámpák égését sem szenvedheti; innét az emberek falnak mennek. . *
Gyomra különben igen egészséges, b megemészt kígyót békát, csak a langyos MaEÓlaláa\'tk éa szívből eredő tanácsokknli éléa van terhére. Ezeket kihányja, nsért széke (a vároahásnál s imitt-amott) rendetlen éa kemény. ¦
A kór-iametnn szerint ezen betegség organicuB éa epideuiicua jellemmel bir, a fekély alakokban nuk kinövései vannak a testen, milyenek :
A) Öseglotbolt vagy patika, hoazazu pletyka paddal. Ha valaki erro megy a a köpönyegje uj bátorkodik lenni, kétségbe vonják ajogezimet a ráfogják, Ifpy ugy lopta.
Tanuld meg jámbor arra menő, hogy ez csak annak való, ki forgatását érti; te is ugy eső után szoktad rád venni.
Eredj csak arra rongyos cBisraubnn, a vnkme-rösködjék a te valamelyik lábadnak az ö veit-rán nagyujja kikandikálni, majd hallasz olyan épületes oplthetonokaijiiögy aa Öreg apád lelke ia arról koldul. — Hogyan is volna a te csizmád ily rongyoa, ha az ujakat bo nem ittad vulna?--
B) Temérdek számú csizmadia éa nem kevesebb száma fia- (én nem fia-) cátla, elannyira, hogy minden pnnaasoa és Varratóra egy tíaztelctpóldány csík. E két profeaaio küsel rokonságban van egyraáe-aal. Mindkettő bűrbűi dolguzik, azzal a kis különbséggel, hogy a csizmadia n bőrt fel, bizonyos fiscali-B<ik joJig ledolgozzák; használván n társadalomnak mindegyik ugy, a hogy a maga zsebjo legjobban megtelik.
CT) Félreeső postahivatal , hol naponkínt csak íiscnütazör van expedttio, amikor ia mind annyiszor kívülről nézheted a házat, b midőn a várakozást már meguntad belülről, savanyu kiadói képpel jutalmaztatok
Jó ez neked atyafi 1 a ki úgyis caak azért jársz oda, hogy a huasadmagaddal megrendelt egy példány újságot elvidd onnét; pedig tudd meg, egy ujsnghau vajmi kevés von a ha még ezen is annyian osztoztok, hát fule ia caak a hirdetésaket kapja.
Nom kevéabbó jól esik e hoazszaB várakozna azon pénzealovólért csusEÓ-raáazó ombereknek, a kik koporsó-deszka szabású bugyogóik büszke érzetében igy szokDak beszélni; „Miért nem esznek az alföldi éhes emberek gulyáshúst? hiaz elég birkabőr terem Debrecsin vármegyében."
D) Sok olemi Iskola, honnét csak minden aocu-Iámban kerül ki egy írástudó és farizeus, kí egyúttal a harangozás művészetében mindazáltal szép jártasságot cseres; a ki pedig a világot teli tudja harangozni, az tobakinafl létére is nagy méltóságra vergödketik. • Facta lofjunturl
El Keserves musikális öszaaejövotolek, hárora-hangu négyessel.
F) Kis vendéglök n n gy, zöldfa, és mindenféle czimmel, melyek azon fölül hogy kicsinyek éa csak a penésztől sö Ide k még jó drágák ie. Hogy ia ne lőhetne a piasoktól és drágaságból erényt csinálni s a kis vendéglöt nagynak hini ? mikor már az is megvolt valahol írva, hogy Tompuce, a világ legnagyobb törpéje...
G) Elegv-belogy közönségö kávéház, hol előbb kapni egy jó f e k*o t ó t (vagyis czigányt, mivel más embert alig látni benne) mint kávét.
H) Lusta városi tanács; ezt tovább lehet lökni, mint küldeni. Tanácsosnak csak azért tanácsos lenni, hogy naponkint délig nincs az ember otthonn a családja lába előtt, a hogy délután mindennap pínezcszű-ron lehet, s végtére ha otthonn hideg a szobája; a vároahásnál jó meleg helyen lehet a még életben levő \'^gyeket fogdosnia szép szóval megvárni, mikor harangoznak ebédre?
I) Töméntelen sár. Ezt ezelőtt a rabok szokták elhordani, hanem mintán most már erkölcsileg oly jólábon állunk, hogy a rabságra Is ooncursnst kell hirdetni, azóta térdig dagasztjuk a oaemcsegő matériát.
Köveset — kő nélkül, assz hogy trottolni való flaszter egy-ntezában valami fél soron van, hanem aa ia oly ritka éáhegyee, hogy a fajt végig haladni ol-kárhostatotflynkaBQtnoa halandó, kínjában as eget ia bőgőnek kurjongatja,
- L) Végfietetlefleok orsságos vásár, hanem a 12, vagy hány la van — nem. ér egyet.
fl1)Elet nélküli Ürsos élet. Ez nem is volna csoda ilyen világban, (la a baj nem onnét oro3f hon-
. ,9\'
jesztett :
A véres ill.ipitásaéri.....2 frt
A seb bekötéaeért......2 „
A látldeiért . -.-......2.fi
A hideglelésbijll kigvógyitásért . b „ Í\'2 hétig a beteget többször meglátogatván ......... 10 .,
ÖsszessoD 27 frt.
Nem itkúlft^s hasonmisa ez a fenntériuteH tüz-ultási Bzániliinak ?
Miután a „\'/..-S. Közlöny- L olvasó közönsége érdekelve vnn ezen lap vidéki híreire nézve, ezúttal a f. dei:zembtT hóban vidékünkön túrtént temérdek sok erőszakos és szerencsétlen haláleseteket köztudomás, végett ide iktatom : _ _
Decz. hó t-én halt meg~rj napi kínok után Sán-dorházán H. B. földmlvea, ki f. é. nov. 25-én Öngyilkossági szándékból nyakát olmetszotte. Decz. 7-én egy nagykutaei szÜ c-s mester, ki éjfél alán fölébredvén, az udvarában neszt hallott, a szobából kiment, két fegyveres cBavargóf talált, kik disznóit az ólból kieresztenduk valónak, egyik gazembertől agyonlö-votett. b-án egy ságodi kocsis a lovaktól elragadtatva, lelte kora haláláL D-éa egy bucsa SE.-lászlói nap-azámo&nü ki délután urával együtt részegen távozott el a buc&ni korcBmiiból, estefelé eszméletlen állapotban találtntr.tt a temető mellett, honnét a faluba vinz-szavitetvén, éjfél tájban gutaíltésben halt meg; a hulláján tapasztalt súlyos és több könnyű testi sértésekről nem lehetett meghatározni, vnjjon külső erőszakos bántalmazás, vagy pedig a részeg állapotban többszöri elesés folytán eredtek legyen?
A legborzasztóbb halál esetek decs. 10-én furdaltak elő, hol Ebergenybaa négy a legjobb életkorban levő egy családhoz tartozó egyén, széngöz által megfulndvn, szobájokhan találtattak. A széngöz a kályha melletti bo rónából épült fal meggyuladásábó! fejlődött, mely a szomszédok által caak más nap reggel vétetett észre. Ugyan aa nap. P&löskön is egy körülbelül 60 éves ember délután az udvarba kimen> vén, mellgörcsökben rögtön meghalt.
E hó 1-i-ón K. F. volt megyei esküdt a heté&i birtokos délután kimenvén a szőlőjébe, cgyssarre roszszol lett s néhány perez múlva tüdöszólhüdésben halt meg. Végre f. hó 22-ón halt meg egy 40 éves földmivesnő, ki a Zalába ment mosni, állítólag mell- vagy gyomorgörcs következtében, néhány perexnyi roszul léte ntáru Ilyen körülmények közt csuda-e, ha a magvar faj inkább apad mint szaporodik, különösen ha ason számt&lan emberölési és súlyos testi sértési eseteket tekintjük, melyek miatt megyei börtönünk folyvást telvo van. *)
Mohács, 1863. decs. 30-án. Alig néhány órát számítónk még, s ismét egy uj év fordulópontján állunk. Ki ne örülne az uj évnek, ki no óhajtana kárpótlást az elmúlt sanyarú év Bzomom eaemónyaÍért?»Közöaaz örönTraindnyájunk-nál, a remény egy\'boldogabb évért hevesen feszíti a kebleket, de a"bit, as igen csekély térre szorul; mart "majdnem meggyBEÖdÓBaé váH mindenkinél, hogy jó _tán már nem is következhotik ? (1) Kliónak Bok föl-jegyzondője lasa ez évről, a müveit Európa roppant sok tárgyat halmozott összo-azámára,- Vnj[jon nem o könyesvo Írja majd jegyzetelt as utókor számára, hogy ismét könyököt fakasEssanak,.. A\'világhírű áldott Magyaroraság kétharmada iníegbon szenvedett,
") Adja libio, hágj lagKOulobb Orvcndetcíobb hlrekkQl lt\\>Íl mcj; ÖnL olvaBükÖaKn^SÜnioaK gierk
7\'
egy velünk.rokonérselmu nép. a Kárpátokon tol önállóságáért vérzett lá vérzik. :Yúsxatírve aso^tao-morntényw, hó#nn^n^
sokat fizenyedett, ezt \'csak\' aziVesan tflrl ménUn-denkt, tudván aat, hogy ittas emberi hatalom ,*U»l nem igazgatKató-sors ke«a mOködlk; dfi bűgy óíílé még egyik honfi \'& masikat pusztítsa a pokolTuralmit -annyira kl^rjetásej jnínt, Mtéj^iou tájpák^^k-éx* országszerlo íblmertlt er^ukos: rablás- s gtűkoU-soknál:e lénynél\'a Iegelfc^buUnatb_su)bflrl*^kí^ sorü panaszra fakad. , \'.\' r""
Nem hagyhatom emlitlenül, miszeriat 6^431. t irtott orsságos vásáron esinte roppant sotlppa^lbsf-tént, ugy annyira, hogy a legtapasstaltahb\'kéa^ifive-aektől jelentékeny tárgyak oroz tattal: «L Ast AIKtá egy meglett kora ember, hogy vasár alkalmával annyi lopásra még\'nem emlékezik. A rendőrség oaln-te igen tevékeny volt, mert a gascstmborák köoül vagy 30 egyént fogtak össze. Egész lájicxfazér ez élhetetlen zsebmetozők sLáma; a legnagyobb szerencse az volt, hogy a lopott tárgyakat többnyire sikerült tőlök a hatÓBágnak visazaayerni. A vallatásokból kiderült, hogy a nagyobb szám bácskai lakos Volt, dc mind valóságos bélyegzett emberek, kik sajátba mesterségüket vásárról vásárra űzik, nyíltan bevall\' ván,Tiogy a lopásból étnek.
Kérdem már most, mit csináljon a hatóság ás ily emberekké^ kik elég szemtelenek aljas életke-resetüket nyíltan bevallani; ha elfogattatnak a bán-telesüket kiállják, ígea természetes, hogy ismét előbbi életmódjukhoz yisasatérnek 1 !
E kérdésnél a gondolkodó ész valóban inga-dozet kezd, mert végre ia az állam mlndekinek foglalkozást nem nynjthat, s ha Igen, még Akkor sem érné cl ezélját j.mort épen szok, kik aüékés társadalom mételyét képezik, önként munkára nem is válalkoznának, csak is egy bizonyos kényszerítő rendozer által, mint pl. az egyesült áUamoknál lát-bfltoij lehetne as ily söpredék népet munkára esők-tatni. — MI az időjárást illeti, a tavalyi télhes hasonló száras, a föld se hó, sa eső ál tol asz&kséges nedvet nem kapván, •— ha caak még később bo nemz következik — ismét ross évet fogunk «rnü Egyur&il megemlítem, miszerint néhány nap előtt uj birú iBakBa Jánoa)- lépett a városi hatóság élére, kinek működéséhez legszebb remények kötvék.
KÜGTEEAY.
J_ . .
Hirek és esemén^rek^
A ¦á- zalamcgyeT-^Gazdasági egyesület" 1834, évi január hó 15-án Zala-Egerezegen tartandó köz-gyűlésére, melyen az alapszabályok értelme sse-rint működni megszűnő eddigi elnökség s igazgaló-választmány újbóli választása fog eszközlésbe vétetni : — az egyesület t, cz. tagjai hásaáái tisztelettel meghivatnak. Kelt a,zaiamégyei ^Gazdasági egylet" f. llJ63, dec 21-én tartott közgyulesebfiL — Aa egyesület elnök»é^e.
A 1863- utolsó napján tartotta a Kanizsai Dalárda 2-ík énekeatétyét a pártoló tagok számára. Ax eléadott kardslokhól kettőt lehetett követkestotni: a praccífiio hiányát, a mennyiben az egTes hangok -gyakran félreiökkentek a kerékvágásból, s azt, hogy a tagok nagyobbrésse a magyar dalok szövegét nem érti; mert különben mért lett volna annyira érezhető a hidegség as első kardal eUcngésébon? Jegyeszék meg a tagok, hogy as ének csak ugy magasztosul a zene fölé, ha a szöveget átérezve, s -as abban kifejezett eszméket jól megértve adják elé, különben csak gépies működés, mint a sipŰdáé. Lassanként kezdjük megunni azon. mentséget meíyljrel talán a buzgalom hiánya akar takarodsni,- hogysa egylet\'még csak kezdő; már második évében jár. EgyébUráatt az estély élvezetes vulL Fasal Kóza k. a. Bzavalata meggyőzött bennünket cs ifja hölgy uép/eléadásí tehetségéről, mely tovább képesve nagyon szép jövőt igér. Weii&ch Gusztáv ur cléadaaa a német ssiapa-dok Ügyes comiousaira emlékestet agyas, s Üynemn nyilvános eléadásokon nem ia volna tán hely*, de as egylet tagjai bizalmú körében zártköifi estélyen megjárja, s csnttal tetizésbcn réssesnlL Bedl ní" hegedűjével épen oly kellemes jelenség volt «a alkalommal is, mint a múltkori haiigveneoyan-* taia* városunk egyik legkitüuobb zenészét ketl ttdvözöt-nüok. Meglepetés is akart készülni számunkra, de az illető rendező oly hibásan intézte az, hogy nég most Is haragssunk érte, A táncsrsad vgranu asle-ringőt" párancsoh^-nvüffil sn-leebassággsi lejtattek-a pantalonok Ezalatt fltótt as éjfél s as egyik karost párkányán ki világi tű U^be tök kel megjelent as 1864, s nboklog njóvet" ragyogtatott. A magyar nad-rágosok „csárdást" kiáltanak, de a_pantalon nem hagyja magát megssvartami, annál gyoraahban. lejti a keringőt, a mélylyel ¦eselsserunek látta megkes-dent as uj évei. Végre félórányi kering otán-szünet állván be, Hnbenay József ur elsssvslte OnAjmty Az ujévhes" osimi költeményét, mira b ssss.rákezdte a Hymnu&t a Dalárda tagjainak kiséwUbáay mintegy holyrehosássni a tévedosnak, de sttéHaa nj év mégis csak keringÖvaHm* üdvöseivé^ löoben épen nem akarunk babonás ko^e*k?*teió*t vonni.. ¦ . -i-ri
A Kínos uándékankban e sorokkal & sa*gyv$ földhitel intését zálogleveleit a pénztőkék slkajmá; sására olvasóinknak ajánlani, minthogy a tBke^ps
. nét talán megengedhető volna oredéjú, hanem as az izé 16 o s i ezt, hogy ma már a t ti IJré s c z i m tt urak avtekintetesek által szörnyen lonózaümk, e sv" kinek ö|yBn vesperás köpönjegfarma krlspínje és te-\' hénssáju btigyogója van, avagy két petákkal több
js\'Brög a aaűbébén mint más emberek;aa nem a földét, hanoin a házak t-jtejőn dolgozó cserepeseket néze-gelj- O tempóra, o móres 1 o bfl Jragyagóncs éj^ kriB-pinesl 11 "Pedig azért mai napig mégis csat ugy áll a jljAg- hogy nem tons ur, hanom; te isjir, enjs ur; kik annyira egyenlők kezdünk még a szegénységben is lenni, miazerőnt nora sokára kettőnknek leaz fél nadrágja s három csizmája ll TL Gy.
Megyei tudósítások.
Z.-Ege rezeg, decx. hó utolján. Nagyon tiaztelt szerkesztő ur I A nZ.-!á. Közlöny" utolsó számábanKomogyból egy különösen föltűnő azámla közöltetik, melyet egy gazdag földbirtokos, állitólng aa cIbö m. bizt. tároaoág ügynöke elé terjesztett volna; — nunak bebizonyítására tehát, hogy még több ilyen apirituaba való ember élvezi a szabad levegőt, egy hasonló költség jegyzékről bátorkodom önt értesíteni.
Ugyan ia egy vidékbcli orvos, kiHvhnemann OdvÖa tanának soka aem volt valrrni nagy barátja, aÖt ki az allopatliianak megavult devisejét BYo-gel friss odor Btirb" testestől lelkestől sajátjává tette, egy igen könnyű testi sértés esetében, mely legfölebb 8 nap alatt minden különös ápolás nélkül ia meggyógyult volna, re orvosi véleményében azt mondja: „hogy a sértés igen fontos (?), kimenetele pedig bizonytalan éa mindenesetre leggondoeabb orvosi igényel {sic.}," a bíróság elébe következő azAnilál ter-
:rÍ.«BS "
tolták *U$atn«1i> • teJM!*«.«\'h\'
¦ J*U*nemtB»b**iX*d^ w»»™
•\'réak«dtí e salogle^e* eladásával mcgbiwtt. fiagy-__LEki4n L6«7 József ur az intését áron megbizasá-~ ~~Sü\\&iM»,kogf a aalógUTelek kamaUzelelmt
--#Scr&Íu*t^ ,<Wbru ásón kényelemmel is lenne, hogy o hazai lütc-vkW\'jk^aiasámos vevoW^^^t^ ! - nafcafcia ZáttfSottogyL népnants>unkból uninté-. áela^VValahogy" égessen luin^^ kedve a kute-; leesésüknek tarjuk as azok került mozzanatokat toroukint folamlltoni. Valóban méltánylandó K. A. tanár urnák ama tevékeny buzgalma, melynél fogya aa Bjér ölsS napján a k. r. gymnasiuniban hálanyil-v&nitási ünnepélyt rendezett Az egyházi szófiainak öszhangzatos elzengáso nyitá meg aa ünnepélyt, est kövoté Henca Rezső 4-ik osztálybeli ifjúnak * pályatársak nevében a tunári karhoz intéseit szavalata "kapcsolatban a tudomnnyok értékéről tartott korszerű elmélkedéssel. Az igazgató ur bnsditó-lág válaszolt a K. A. nlkalrai sárszózatot mondván, : megzendült "oa- ifjúság ártatlan ajkain as „Isten Aldmeg a magyart* magasztos dallama és Fair bel fakadt éljen zésok kőst szétoszlott Fej lesz-\' szQk s \'ápoljuk, uraim, ilysserfl vallás-crkolcsi és Tiéinaeti iránysara ünnepélyek által a serdülő ifjuaág kebelében a szebb érzelmekéi!
A E lapok-kiadó hivatala fel van szólítva, 12 hold földet — ha lehet réttel — közel a városhoz, Tuegvifrárorni; vagy ha ct. nem lehetséges — hmra-szabb időre bérbe wnni. (BeköldStt.)
AEábián Zsigmond újonnan nyitott ve-gyra koreakedésében Nagy-Kanizsán, egy lauonez vagy gyakornok felvétetik, j ¦ — -"Ka p a öv sir.\'
¦*\' Midőn a „Mátyás diákot" adták, délelőtti érákban igy szennai ember olvassa a azinlajmt Jo-- honnál^ néz jobbra, balra, mormog magában: valtihiirn még is me^ött a szabadság, nagyitczével mérnök, — ugyan korcs máma ur, míkur kezdődik es as — Ízé ?
¦— Esti hét órakor, — felelt a korcmnáron, azon hitben, hogy\'fl jálékul kérdi.
Estye "órakor comparcal Bzonijna tarokkul a jjltékkedvelő vngy ütöd mugával, b kérik azt nz uj ilciéí.
zJjjjjafflkiígsél,
— Hát azt a czinkotai nagy ítezét.
— Oh atyafiak 1 as a színházban van.
— No hát mit bolonditják be az embereket annyi földről, — felelt savanyu képpel a szennai, a nagy dörmógés-köst mentek hasa még az éjjel.
ArtnttaB kérdettek. (Ki ezen kérdéseket megfejti, annak jogában áll a kapusvári színház azon ablakai *ló-állni, melyeken a szél belépti-jegy nélkül • tőr, n terembe.)
I. Mikor fogyunk kl a gazemberek Snmogyból, b hogy hívják szí aa orrosságot, mely kihányatja a \'Wsadalam- gyomrából e —fenéket 1 ?
¦ S. Orgazda van- e többnálunk, vagy zsivány ? 8. Hogy hívjak azt as egészséges megyét, hova költözni\'fogunk a haramiák elöl, mert itt már nem lakbfttunkl?
- 4. Mikor igazítják ki a mocsoládí lélekveoztö aidakat, melyeken midőn átmegy az utas, egyszerre forró é* hideg lést kap?
5. Hegy hívják azt a darabot, mellvei kedden és\' csötörtökön publikumot lőhetne csinálni a Bzin-/Wban, ?
"ö.;Bécsben drágább-e a fogas (balatoni) vagy itt nálunk?
.. 7. A deczomber 13-iki féle viharnak van-é? sebesebb szárnya, vagy a kis városi pletykáknak ? r. .\\ 8. Ilikor jön fel a korcsmáros víz nélkül a plBÁéböl?
flL Ha igjF irtoak, kerül-e a somogyi erdőségből ^Ug akasztóra?
¦V, .. 10. Mi különbség van aa üres f.^jö gavallér, éa ^borbélylegény között?
II. /Taaxáron vannak-e nagyobb nvulak, vagy -Hobteinljfln? .
"IS. Miféle juhok ások, melyeket 9 — 10 er nyírnak\'egy érben \'i^_
1& A luxus ragályosabb-e, vagy a cholera? ~\' \' 14. Ha már 3G kr. egy fej káposzta nálank,
- -isis^ermkkor egy JoraTalé-anmka-?—• ¦---------- - -
¦ 16.: Mi legyen a.nevök skou sokfelé híresztelt adott ugv még. adandó jótékony etéla rigai máknak, n«lyekböt-«n imi sara jut a — csélnak?! t
l<k .Gtts-.ragy r szélmaliDOt lenne-e könnyebb „épátenl Kaposvárott, mintán Itt mind fa, mind a „nzél-. asjtókttak". bővében yagraok ? f
;¦ ^ Ross verset könnyebb-e camáinl, vagv ádós-•égot? i « - , \'
__* MI különbfég van » klfiaetett váltó és kosa-
ratkáflqtt vén safiwhrreo közt?
Közli:,Dr. Zselicsdégóí Adalbert Ferencx. Kn-postart cslüagdn Igaagató, a rébuBfi-tanár. ^\'K\'Bfrrid^ század folytán
te*fikk*t»sef leaz, t.I. 188J-ban és IHD4-ben.
«útolsf«l; napig W tartani; Aa Idei farsangra **Fj • *p« Ily hossstt farsang (TBxaxfldlian mégszin-^teJwylnr^iecyWitéa Wő-ben. A leghosszabb
.4 10 ^
farsang l88e-baiÍ,\'less: 62 napos, fcbát épen kétannyi mírrt alegrÖTidebb. ¦ \\*iLK
---• A-Karú Miska vesérsége alatti rablóbanda
Jannar^faó 1-én Szerdahely éa Töröe>keíKaposv4rtél Vóra) :kÖkti«rd8méIyedÓB0en adata meg piagát, hol( tüzet rakván aa w6s hidegben t mindegyiknek r«l-váltva kellett volna fát hordani a tűsre, mit «-.b"da. egy tagja tériül nem átírt} ezen Ö8«»ovesatek( birokra keltek, » egyinast kőzték lődözni. Elsőben agyonlő-veíett Horváth, útinna pedig.KuHcs kapott aBziyo felett halálba lövést. A rablóvezér pajtásaival kiTcw-tottaa meglöröttoket óra és gyűrűkben, s továbbálltak. Horváth halva, Kulios pedig életveszélyes Bebbon hozatott be a székvárosba. Mint a vallomásból kisül K... ügyvédnek helyén elvolt •aranyórája ia ezen haramiák kezeben van, s ugyan ük voltak Szócheny-ben is. A múlt óv utolsó hete rosszul Ütött ki a rablók és orgazdákra nézve, mórt Bzámosan elfogattak, b többen agyonlövettek as összeütközésben.
* Gtrsdi Jánoa kávéháza megnyittatott.
\' Ai cv eleje hó és erős hideggel köszöntött be; midőn valahára jégro tehetnének szórt a kávésnk éa*. korcsmárosok, most meg víz nincB, araiból jég legyen; Jlindíg van valami baj! Ha jég les\', akkor majd vendég nem lesz; innét van, hogy sok vállalkozó kánikulában is fázik.
* A kaposvári kaszinó jövője újra biztosítva van. Legközelebb tartott fllénében választattak meg: Igazgató\'ólnökkéi\'Tevely Elek. Választmányi tagokká: Csallay Imre, Kozma tiándor, Sznkolay Danícl, Kozma József, Kelemen Lajop, Büehhel Mík.lós, La-váti János, Kriszt Jánoa ; ügyvéd éa jegyzővé: Vajda Pongrácz, pénztárnokká: Fnlly Imre.
a Az ínség Bcgólyzö központi bizottmány első vígalma, c hó ll-én tartat ik mi\'g a meg ve palotájában.
Kaposvári BzinháK.
Decs. 22-én : „B i h o r é s gy áa z". Dráma 6 felvonásban; irta: Hegedűs L. Kedveooz darabja a kaposvári közönségnek, s ez okozá, hogy bár sokszor líd tott már itt, meg is jó közép, leginkább műértő közíinnég jelent meg nz előadáson. Az est dicBŐaége kiválóing Egressyt (lí. István, magyar király) illeti, ki n lél\'-kben és testben erőtlen királyt kitünöleg FZCinélycHii.é. A fiatal szir.ész ma íb tanúságét tett h7.ép tehetségéről, melyhez szerencsét kell kívánnunk; 8 ha a természet adományaihoz hasonló arány-brtn jiírut szorg hnn , tanclmányozáaa, a prayinfiiáliS- . színpadoknak rüvid időn dísze locnd. Ugj- látjuk nznnban, hogy a fiatal erűt a nngy szerepek erÖa próbára teázik, mert tiihh jelenetben, lélek és testben kimerültnek láttuk. Óvakodjék a gyakori, nagy szerepek választásában j a lelok éa test olyanok, mint a mágnes j fokozatosan rakva rá a terheket, sokat elbír idővel, n ég különben a ungv suly alatt a vonzerő megszakad. Miklóny (Béln berezeg), Zombori (Pál atya) — jók voltnk. Sz. Istvátiffy Lina (Idill) jó fel-fogáasol, szorgnlommal játszott. A többi szereplőkről szinte csak dicsérettel szólhatunk. A főbb szereplők taps, kihívásokkal jutalmaztattak.
a*a I>ec. 27-én: rMátyás diák éa nczin-kotaj i tc z eíítJíépFziiunü 3 szakaszban, írta; Balog István. Ki kéli emelnünk o darabban H»rváthot (ezinkotai kltntort), mint ujonnn szerződött tagot; ki kétszeri fellépése által, már is kedvenczévé lett a közönségnek. Miklósy (Mátyás diák) több jelenetében élvezhető-volt; de nem bocsátjuk meg neki — a társaság kiválóbb tagjának— a aok akadozást; többször, a aogórél mások njkára adott szavakat, azért a légbe, mi játékának sikerét cenk ámyalá. Hn a játékot .egészen ősbzhvágónak, sikerültnek riem mondhatjuk, — oka-; mert a rendezés nagyon hanyagon ment A rendezÖy a darab lelke, fö mozgatókor 6, ki ha nem fe-lel meg kellőleg, elég szakértelemmel, Ügyességgel
feladatának, az egéaz azemélyzet játékát elejti, kövessen el bár ez mindent a darab jó kimenetelére. Közönség nagy számmal- A knrznt határtalan örömében, mint cséplőgép dolgozott, főkép Horváthot méltányolván, kl a műértők helyeslését is több izben kl-érdemlé." "
9*0 Decz. 29-én: „Csacska nők"; vígjáték 3 felv. Dumanoir után fnrd. Feleki Miklós. Azt sem tudjak, kinek nyújtsuk az elsőséget, nz űgyeaen mozgó., aa elad felv. különösen jól készült, s elemében levő Miklósinak-o (Chateland Gusztáv) ? vagy a csacskaaágot felülmúlhatatlan Sz. IstvánÉFy Lioának, -kí^Bzérrleiko" völt ődarabnak. Igaz, h.igy cgyazor holmiját\'a kocsi helyett a\'„koiísisra" tette fel; de oly sebes »cairícsáribanJ ez megbocaátlintó. Zbmbori XFammarol) mind csalódásában, mind kiáhrúndulásá-ban^egyformánélvezeteB, mint mindig. Mcgemliton-dúk még. Szabó (Feanval Max) és Fekete (Bqhob-• ieux); ugy Váradi (Durandn gf.) A legjobb, öbz-hangxA működés sem teremthet azonban maradandó emléket ott, hol minden csak azó éa ezóll közönség közép számmal. . — ^
*% Jan. h^M\'éq; „Kömény S iinon". dráma 2 Telv. irta Kisfaludy Károly. Kóaxületlen. rósz előadás ja társulatnak kiváló tagja — Egressy vcajó-lyea beteg.tevén, hajós dolog, midőn Horvathnak egyik ;estve. n czinkotai kántort kell játszani, a.rniT ¦ikon meg Hunyady Jánost Közönség — rz ffnnón daczára — kÍBSzámtnaL\'—
-V Szombaton jan. 2-án „Próféta" 4 felv
Scriba üíánrTétb Ferenca: Nagyobb aaúipadon is.jó erőket igénylő darab, PoOBonyinó aanz, javára adatott kösepazámu közönség előtt. Ki kell .emelnünk — aa első felvondsbani nagy. bothist kivéve — Mlklóolt (Leydeni, János) és Posoonyinőt (Fides), ki a közönségtől már számos elismer óbb cl jutalmaztatott Egressy novo — csak m\'int léprcozozÖ — Közép sikerű előadás. A jutalmazottulí nagyobb közönséget érdemelt —
a9t Vasárnap, jan. 3-án „Szegedi Kupec a" énekeB népszínmű 3 telv. irta: Benedek. A mint értesülve vagyunk nz igazgatóság.könyvtáráról, még vasárnapi darabnak is jobbat i-választhattak volna. Horváthon (szegedi kupecs) a n fflrgencz, eléggé csinos, s játékába elég lelket öntő Lonkeinén (Teréz) kívül, kevÓB dicséretet onthatunk. Még Zombori (Kovácsi Ferencz) ia kéBzütetlon volt, mit nála ritkán tapasztalhatunk, rouiinirt színész levén, könnyűn palástolja itt-ott a „nem tanulást". Az egéaz darab Horváth kezeiben volt, fennt ia tartotta, do sok j»la-netben csuk a karzat örömére. Tuísott; nehezen tartható meg azon határvonal, melyet a coiuloum éa bohóczság"k3zt az aesthetíca őriz, védd, — annál nagyobb érdem megtartani azoknak, kikben határozott tehetség van. Közép publikum, mi itt vasárnap valóban szokatlan, ünnep napokon hozzászokván már a szem a teleházhoz.
Do hát hol az ok3
Tán a közönség hálátlan, a nem fizeti készpénzzel a szorgalmat, öntudatos haladási, a művészetet?
Oh, nem ! a kaposvári közönség mindig méltányos volt az érdem iránt, a tehetségéhez képest kész szívvel áldozott; bizonyság rá számos jótékony czélu előadás ( Reszlcr éa Szuper társulatai stb.
A társnlatban, magában van as ok; na hány ropz darab, a még rosszabb előadással elpuskázta a közönséget. A mint örültünk az elad — slőadásokbsA a jó sikernek, mely megverte az előző roaz híreket, —u ra*g eső mor odtunt a & avaa-darabo k, ü gyoils n rendezés és a társulatot a bukás felé,- hányat-homlok ragadó készületi •naégeken- A rendező a darab Gzpllcmúnek felfogása, tanulmány nélkül rendezett j hol szorult a knpc\'za , a szereplőnek nyelvén ajkán bukfunczet hánytak a szavak, Vagy cxteuiporizult, mi a leggcnialiBablTBzinéaznek sem engedhető meg; az mindig a mü rovására történik; Ön gyilkos aág -mondja egy nagy iró.
Az uj bérletbeni műsorosaiban ott van „Pervi-chnn ur utaziisa\' (?) „Irhon Ördöge" — \\tán a „fehérek" ?) „Don CaesarA két első elmaradhatott volna, ttx ntnlsúban ki feielnreg aruzlraszeTepnök?"
Nem vagyunk a társulat érdekeit mozgató orÖk titkaiba beavatva; hanem mintha valamely Ördög hordozná — habár lepedő alatt -— zsákban az igasgató-fágot; ki ellen vagy olég könnyelmű, vngy nincs elég tokíutélyo és .ereje fellépni — a társulat hátrányára ?!..
Több műgondot, nagyobb szigort, önmagok közt; s nagyobb figyelmet, avatottságot a közönség irányában.
Igy a társulat szellemi s anyagi érdekei biztosítva lösznek, mig különben a felbontás a bukás bi -zonyOB.
A közönség ób társulat érdekében azóltutik . .
F. K-nak: As uj knidrmlnyt raíg eddig ocm olraahatt<ik e! Ugy hisa iDk. h >fTT as edillgii\'kkel rendben Tagyotik. N. N—uak, Kupoovár. Büvld Időn kSxSlni TosJai. -T. A—tinit. 8—oH: A Uárl-í»«s mankacaíme: Dlo ntinnaitn Liinilwinbschaft; vun Ur. Kari. LuHler. Berlin: TerUg ron Tha-odorThiflc.
K. 3—nak. Boston: A lapot me^renilrltlk ; a a3nv-reh, fii is-rntTiWiitfink, án máj oddip nlnra blrtoknakban. M. N—rak, N.-Kuni min: Hejknptnk.
N. E-nek, G/G.benj A kOldomíojrí nsivro kUainn^ttBl vett-ik; [parkolni fogtmk ciotin még jobbaa megfclcldí a *Ara-koiiiíualt. — ¦
H. Gy-nak, Z. E-gen: Kellett a váltoxist tennünk ; h- -lymet:.nk na^jon kénTcai tu ftlfogod alAiraakat; tassimli mUl^b^
„llcgt-j<-di n ruimarin^om". Sohasem orod an meg i
Vajticnli; További becsea mükfídcsíre istimolank.
Tribb To-lamolJóra] ,E(ry pOrraiTÍBniv levelei" exSmŰ mü a» Ir>\'.tAI elliiriihatlan nkadAly miatt kíslki kár3nk kis türelmei asiUotSktSI.
K—S -uaki A-a&\'.malom építiinbra most tojndnuk; ha rchivi\'nyekrn le«i öpUrp, aaoánal írtcbltni fogjak 5nt.
K. Ü—nek, Mobicíon: Semmi oraJmenj 1
f**. J—n»k: Bs—cn: IlfiRy rannab a fogaflok?
II. 8- műi: h niakodTk-lQi elSaJísak a bajt fúly tán leaaűok, clig rliíru ennyi,
P- Ü —nak: KHMsmíny tan s ámódra a postán.
Mnnkatarsaink köeiti kik nem kaptak wlaa meg lapaakal, tn-lÚBltíának BsnnTEkcl. "\' \'
,A mínnjasaiony*. Fürjha* ment a — tcandaüoboB.
Cb. S—nah, Pest T I 7
K. f*— nik, G—cn: E!Bro is nagy kBoiBnrt\'a blialomirí
FclolŐB szerkesztő: ROBOZ ISTVÁN.
Wajdits J,fz«rkiíHl.iI lap- és iiyümdatulojdonoe Nágy-KitniW
Gazdasági tudósítások.
i\\ngy-íínnÍK@a, jan.. 8. Grabnaüzlotünk élénk, a a megrendelések igen Bűrűek. Búza: 84/80, 86/87, 88/89 fontos, 4 fr 45—60—90WSóu: 79/80, 81/82, 83/84 fontos, 2 frCÖ0^95ikr.3XrL Árpa 70/71, 71/72, 73/74föritos, 2;írt\'70^l85—90 kr. Zab 44/46, 46/47 fontos, 2 frt 5—lOkr. Kiikoricza 82, 83/84 fontoa, 2 frt 95 kr—Sírt Téli Repcaé 6 frt 25 kr.
Időjárásúnk yáltoió; majd. liidegi majd nedve — a jóformán havaz. A lég ködnélküll a igy egéav aégos. ¦¦ "- \'¦* - ¦l\'"\'-
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
3. szám. 1864. januá
Imierett^rJesztS - lap széplrodal@Mi,J teeskefScieoi, Ipar, gazdászat, tDdomány. és mlvészel köréből
Megjelen e lap IcjraUhb egy ivón július hó 1-tÖl kesdvo minden ho 1-éu 10-én ós 20-án. — Előfizetési ár postán szétküldéssel\'és helyh«n.bááhÖB hordffá *ress évre 5 frt. j félévre a frt; Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos bölcsön könyvtárát aa eddigi fenntáfló feltételek mellett fél áron használhatja. — Nyilttér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért l-őr 1 kr,, 2-or G kr. éa minden további beiktatásért 5 kr. 3 bélyegdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási dij s a lap kezelését illető minden tárgy a fcíado hiyatalhoB.Nagf-Iianiuara; a lap szellemi tartalmát illető közlemények padig, ágy minden levelek
bór mentve a saerkesstfislghez küldendők Kaposvárra,
,. Dalárdaw.
Nem ritkán fordulnak elé ugy egyesek, mint társadalmak életében oly jelentéktelen körülmények, melyek nagyobbszerü okokat tüntetnek elé , s érdekesebb vizsgálódásra adnak alkalmat, mint első tekintetre vélnök. Rövidség okáért a példákkal elhallgatunk.
Nagy-Kanizsán dalárda alakult a muh ta-vassszal, csélul tűzvén ki maginak a társadalmi élet elém ósdit ását s különösen a hazai énekművészet ápolása által a nemzeti érzUlet emelését. Az emberi szeretet elvéből indulva ki, az egyletbe lépherés íoitéieleHl a l\'edheilen erkölcsöt, becsületességet állapító meg. Ha czélját tekintjük, meg kell vallanunk, hogy igen fontos nemzeti Ugy, s lám, még sem Örvend keHö pártolásnak. Mi ennek az oka?
Daczára annak, hogy létezik Nagy-KanizKán oly egylet, melynek alapszabályaiban a 19-ik század miveltBégértek hátrányára máig is benne van az a pont, mely az izraelitákat azon egyletből nyiltan kizárja, — azon véleményben le-TiélteT^áz egyéT?^ talAn
csak kis töredéke már az itteni lakosaágnak az, mely a keresztény vallás s tudományos mivelt-ség által egyaránt kárhoztatott Bzert>tetlenséget rejtegetve szivében, as egyesült erővel való haladásnak útját vágni törekszik b minden közügyet a rész vétlenségnek vei oda prédául: de a „Kanizsai Dalárda" ügyének nehéz balndása, ezen sokak előtt oly jelentéktelen társulaté, — meggyőzi a gondolkodó észt arról hogy. nu\'g vannak olyanok, kik nappal is lámpával járnak,
kik a tisztán nemzeti ügyeknek is sírját akarják : megásni, hódolva .oly1 el oitdletnek, melyről korunkban már hallani "sem volna szabad.
Ha végig tekintünk a dalárda müködÖ tagjairt, ngy találjuk, hogy majdnem 5/6—a izraelita; no de azt tnondliarja valaki, hogy, csak kezdő testület ez, várjunk, majd csak ráfanyalodnak a keresztények ia, ami nincs, még lehet. De tüstént megezáfolja ez állítást as. eddigi tapasztalás; mert jól emlékez nk, hogy megalakulásakor mintegy 50 működő tagot számított az egylet, kiknek féle minden rangú keresztényből állott; do alig haladt az Ugy, fogyni kezdett ezek száma, különféle ellenvetésekkel állván elé egyéseJ^r~fígyÍ5; családja köriben akarja tölteni azon hetenkénti két—-három órát, a másik nem biziKmngában, bogy rendesen eljárva az alapszabályoknak eleget tehessen? Aztán minek énekeljen más ütem adása szerint, mikor poharat fogva kezébe, harsány, de üres hangon eltemeti a hazát? Van olyan is, a ki kimondja egyenesen, mint én most, — hogy ö bizony nem megy zsidók társaságába, de azért mégis jónak látja nekik kalapot emelni, amikor akkorj^nenflrtozikrVelök mulatni, játszani^ » a ^Segélyegyletben1^ a. k\'Ozös felebaráti szeretet jótékonya igában részesülni. Hanem persze, itt a karöltve járás megjárja, mert esek nem nemzeti ügyek. Minek neki lapot tartani, könyvet Venni, van a kávéilázban, fogadóban stb. Ha valami fül csiklandozó van benne, odatódulhat egész csoport, elolvassa, s aztán haza megy egy pár hóra kinyugtatni a szellemet. Vagy talán áldozatok történnek a tanítás és nevelés érdekében? Vágjunk e kérdésre szomorú arozot,
mert ha mosolyogni találunk, ránk kiáltja a tapasztalása „vae tíbi ridenti*! — Elemi iaki-láirík-ban egymás hátán Ülnek a gyermekek, de azért mégis készül már két év óta.a szavakból a kellemes illmaókból. épüli nagy gyinnasrani.
Némely emberek azzal akarják bebizonyítani magyarságukat, ha mit sem tanulnak ; jobb akkor eltagadni ásta nevetí
Mint említem, a dalárda működő tagjai kevés kivétellel izraeliták. Meglehet, hogy ezek k özül sokan nem azért léptek be, hogy „ dalárda", hanem mert „Gesang^erein.", talán nem a nemzeti ügyért való lelk^sedés^hanemBsenek-oossior-politikum kedvelése bírta őket a vállalat "pário-i Hsára. S valóban, ha figyelemmel kísérjük-az itteni..izraelita lakosság haladását, kevés kivétellel azt tapasztaljuk, hogy & nemzeti ügyeket is csak annyiban pártolják; a taennyibetv-az említett oosmopolitikus nézettel megegyez, de kevésről mondhatjuk el, hogy magyar zsidó, mint elmondhattuk a kedves emlékű Löw Lipótról. Nyelvünk /hasai irodalmunk igen. gyér pá rtfo gólosban réazeBÜlnálok, öltöny Unk alig látható rajta" "\'
városban volnánk. Ha azonban végig tekintünk sz itteni braelíták_köziníézetóQ^SMnjml még-gyötödünk, hogy bánni szellemben is, de a jelenkor igényelte mívelődéa és-haladás észlelhető. Templomuk s lélekemelő szertartásuk bármely községnek becsületére válik, míg nálunk a művészet késik áldozatát hozni as isteni tiszteletnek; iskolájuk terjedelmére nézve is befogadná a mieinket valamennyit, s habár nem gymnásinra, de jól rendezett elemi e reális!ttla, melyben jó kereskedők képződnek. Szigorú
Virasatni hosasu éjeken , Epedvo búa ábrándokon, Éa in ed hal ni reménytelen,
— Tán nem is volna fájdalom -. .
Tudni, hogy a hő szerelmet,
A mí itt ég a köbeiben, Vadul széttéped, megveted... i;— Tán nem is volna gyötrelem ...
Elhervadni, mint a virág Fagyasztó zivatar után, Ila szerelmem kijátazanácL...
— El tudnám viselni tarau . . .
Vagy — ha téged elvesatnélek Sirodhos vinni bánatom —
Ü véget vetni életemnek ...
—¦ Tán nem is volna fájdalom ...
Oh de tudni azt, hogy szeretsz — Ugy a miként én sseratlok ... Boldogtalan vagy és \'szenvedsz Ugy a miként én szenvedek —
Tudni azt, hogy szeretsz engem, S mégsem lehetsz soha enyém ...
Ez a fájdalom végtelen
A mit érted szenvedek én I...
NÉMETH NACZL
Ki>po^vár j&sm&r 15-én.
Tisztelt sserkesstő url Ha épen Sri a tárcsája, tegye bele a levelet s próbálja meg fia, ha as Sri meg tölt be ti-e aa Üresség? Hiába, éa nem tudok okosabbat irnij s ha a Közlöny tovább várni nem akar, tulajdonítsa magának, ha most ily portékával fisetuk. Azonban nem vagyok teljes igényekkel, nem vágyom fel a magasba, hanem maid csak itt a lineán alul helyezkedem eL hol as aprólékos csevegés is jobban megjárja... Maradjatok ti nagyok hát ott a magasban, ti vezérczikkirók, ti Lőffler commen-tatoral; ti a városi policziával kflaködŐ maloonten-tusok; maradjatok 1 csináljatok egy csapással angyalt as emberekből; könyvbuvárt a compoftsesaor-ból — Harpagont á pasarléból; trágyázzátDk meg a földet gypa-aael, sóval s caillagsugaxral j etessétek a lábas jószágot könyvből; itassátok kalamárisból; rontsátok la as Önérdek falait ¦ kerítéseit, § irtsátok ki a czéheket, a tryhlnokat — s legyen tietek a dicsőség. Én nem tudok veletek lépést tartani B nem akarok veletek osztozni 111
Azonban itt lent a tárcsa csendéletében Is jé volna valami komoly tárgya— ha.volna 1 De hát aem eléggé komoly-e maga a köznapi élet is átálában, kát még a mienk különösen nem as-e?
Nyúljunk be próbára a legközelebbi események a mozzanatok archívumába, as aligmoltba s amint kezünkhea jőnek a tárgyak — mutassak fel őket
Mire as nj év beköszöntött, as irodalom ismét jelsett egy temetést A „Független11 halt meg * rokonok — örömére.-Sajnos, hogy a temetés prsdikáosió nélküli volt, a e szerint e réssről ia kiában vártunk: bistos fel világosit! at a boldogult ki éa mivolta /dal? Először azt mondták róla, hogy nem ssataui^lvasni; később, hogy nem érdemes olvasni .— meel| meg; mér sátán lehetetlen olvaoni 1 Elég aa kossá,, rá— borult szegény fejére a feledés árja — b journaUá-tikánk zavartalan Tolytatja bölcs ssokásdt: beesel hallgatva( vagya ml sokkal cauddlatODabb: hallgat — DessélvaTAs igas, kfilönbVidylli napokat is álunk
a politikában. Legnagyobb lapunk, példán! as nj év első napjára — leghíresebb írójától egy fordhást hon aéraetböll Igen aram németből, még pedig tfosjüur Terseiből. A csikk lapidir BtyÖwn, mosdja el, hsjry
as elmúlt évben a népek reményitek a csalódtak, és hogy szükséges, hogy továbbra is réményl§eaek b csalódjanak, Moat kérdem, nsm tsorél eséra vají-a es fordítva a Reelgatiónból \'.\'
nZvai Blumen brBhen för dea veisen flader,
ttie heissen Hoffasng und Osnnsa.
Wer von dieaefi Blamen eiha breeh, begehre
Die snd\'re Schwester nkht
— Wer glaaben kann, — eatbehre.0 Tehát a reménycsalódáBa után nem okulni, hanem reményiem réményleni — 0"-nem elvesse Valóban aa egéss csikk Árkádiára emlékestet ben-BOakslUl
Ds hagyjuk a politikát s Dessá^ank a«tag«nk bajairól.
A kaposvári casino újra megalakult 3 évre.\'— nLegyen világosság" monda as uj ígaspaté s lön — Petroleum viUgosság.. sNeek mohr Lickt* monda
Goethe Bda caaVugy, ha lehet,0_ condob\'an váUsst-raaoy 1 AM^^as/nonr asOT;kedves esUli szürkület, mely eddig & cssÍdo tennaiben a falnak vitte aa embert, a a holdvilág nman^kájitjuttatá ttöotel« eszünkbe — eltBnt De mórt mag a botorok mm rftnt fal rémletesenl Tehát nj botor —-vagy oltsátok ki a lámpákat Igy jár as ember as örökös reform-kiabálásokkal I Hjg a nemes csalna Uy perplexitásba, esett, as alatt svárotloemotföU esjnjtes««ve* teli bar/béget nysart Onodl Uvécs*tnokáv»L Tená* Kacosvárotí három nj csw>», vÖágea klvéhás! .Sok a páns," .posrUi^ .rmirtts^- is>oaÍoj^* rudy ur. CsnlAdás, — egyik aam s hl™ (közül, hanem e&ak egy kis — cávíllsatio, A j^p,mely aap-hoaBsant dolgok, » Hft^» ^ k°nwHafortra áldnshai, Unoka* öenr járathat elmegy egy Arám odo^ hol aa egyesült kSserft neki¦;kényelmet, Űrlapokat, fényt d világosságot ad ingyen, vagy csekély pénsért A osaporo4ó ¦ köahelyek tehát nem nj lsle*-,
„„kezeié. « f^Uetm^U^ nem
Űrien. h»ŰaS. ¦í«j^í\'16grJ*»lnfuk a
zsidotOl, hof«^m6E>i>r nyelvet, irodaimul, s másMnweti Ügyöket pártoljon, ho mi magunk " neníieMMUk: Aztán azt is gondolhatja az ízrne-Hto, Hogy minők BntBizc azt a fát, melyről nuis eredi le a gyümölcsöket.
«^^íi™•ui^biji^iU,*gyének nétéz eléhaladuso,; "r^SrTEllwwÖMÍnÍ nagy i\'daé azt szeretné, hogy "l\'nkjók tpg" tdtájfbta. ¦ aúode»...d/ víIMat, , legyen «« bár- a legaséhtebb nemzeti Ugy, mely egyesült erűvel, as. izraeliták klizremükddésével
akar létre jőni. _-- __.....
¦—""KgyeTTBírni. az ok, mely izraelita test-véreinket a dalisda a más jő éá szép Ügyek ápolásában vézé>li,ba szigorú Bnérdek volna i», ahálndáBiak örülhetünk, mert az mindenkor vahoaluitik nemzeti irányú haladásslt; dc a szándékos liátran-áradás mindig éa mindenből hátrány marad-
¦ Nem akarunk jóslók lenni, do azt hisz-BzUk, hogy elfog érkezni az idö, midőn izraelita testvéreink tökélyeseu felfogják, hogy mivel tartoznak a hazának s szabadabb lélekzetet véve. a nemzeti ügyek démoi&ításábnn is felé-jök hajlik azon. túlsúly, melyet az anyag hatalmában már birnak. -Ekkor majd aligha fog
KaOTnnt hnmi a máshol üdvKa , vártL pnlitikn^s
a tulszaniyalás alig lesz lehető. 7/. s. •)
12
Aíí!YíUn
Haladjunk a haladva javítsunk !
.Xagjot iaaik a haxJuírt
S !•> ...i: Csakhogy e(Tj»BPr tpnno íb iu
Valamit.*
vöuőbsukty.
u.
____^^irjL^R.\'uú-g-Ao_.iPG4. jan. 1.--
.-eretni niiudenkinek oly édes éa szent kúteleaBia . Amáo ezen magasztos kötelmünket kellő honismeret nélkül teljeab mérvben alig ralósituaijuk; kellő lion-tsroerotro pedig esak alkalmas történelmi müvek nltil rezérsilctunk, melyek nz események távol és egymásba vágó okait kutatva, az emberiség tapasztalati Iskoláját képezik, hol a mulandó napi események fülé emelkedve, megtanuljuk azt. miszerint mindnyájan egy közös társaságnak, az imádott ba-
. \'l flarrshiök; aa ganék sarai mcaTeaiqltatainak o\'j tónyck állal. B-HreBot a aslg-ará Jrlea láS Uraa mind.a kaaájAl Tta.án "-W--tí paIf*Tt-t. fisaik.
jiMtUgjüi^ljTéri, arra köteleztetünk:-hogy az ősük MettR éiwsewbn, igassáros él határozott történelmi topnak ..tritr^vta^jaz «*»y,
jl^toellem-aiigaltfe oluHtfUfe^A^il\'i rfjr bujnNlommidr^rekediUrikjho^ azeiemények Váltó-antos hálózata közép*^ Öleinktől örökölt sajátunkat be újjászületés vívmányaival együtt utódainkra ís\' áilwgyomonjrOzliaflBak, .—: — — 4
J-Miirflea kornak megvolt, megvan » mogloond a maga rondeltutésn. A"raultbiil_olölogozi a jelen nem-tedék a tapaBBtnlaannk becsen «jnadrága intelmeit, melyeknél ropva rendületlen erélylyot Bzitla iSkélo-tóabülés kÜBdtorére, B\'as- fgyének ktllönos viszonyainak vIszöny!ftg<ís\'láncsűlflL.n fííllelkesült köböllel tokint a jövőbe; mert\' érzi b Iiiszi azt: hogy törekvései, látszassanak bár csekélyeknek, mindenkor csak a közös diadalt Bcgítik érTÓnyre.
Horváth és Szalay első rangú történészeink megirák ugyan nemzeti nyelvünkön hazánk egyetemes történelmét. Mindkettő kedvolbjo az igazságnak, a a kutatás fáradalmaitól viasza nem rettenve, ahelyett, hogy a tetszetőst hajhásznák: kedves élénk változatosság, — tiszteletteljes méltóság — b józan azabadelmöséggol adják elö oknyomozó lán-czolotbanaz ÖBÖk harcsait,azok bQneit s erényeit, népünk hajlamát a államviszonynít, valláserkölcsi s polgáriaddal)! fejlődését, ni irodalom, művészet, ipar, kereskedés és gazdUszat clőhaladáeáL Valóban mindkettő megérdemli a nemzet háláji\'t a tiszteletét.
Azonban a történeti kuttatásokban tűtt buzgó fáradozásaik nem eredményezhettek kórunk Bzüksó-geihes mérten még mindenütt óhajtott sikert; mert elődeinknek idevonatkozó kőztinyénél fogva, igen sok jelentékenyebb esemény rnjzát nem birván, a nagyszerű tények emlékeinek nyomait imitt-amott valódi színben s biztoab állásból nem vizsgálhatták, mí pedig az eszmék fejlődésére, a ncnizoti közszellem,
fiolgárisodás éa társadalmi intézmények szebb londü-etere igen óhajtandó vulna.
Az utódoknak, uraim mindig úletülőbb történeti búvárkodás s nagyobb itészeti küzdelembe kerül a hajdan mozzanatainak igaz okait az élőnemze-dék tanulságára földeríteni !
Nagy- éa K i s-K n n i z b a , a kedvese a 1 á-nak tixezor életrevaló lakóval biró iker-, vajha mondhatnók, székvárosn hatósági területével a drága honnak türtónelm\' nevezeteHscgü térBéííC. A múltban a harczi babérok kivívásában .\' a jelenben pedig az- ipar.Tt k^rcskudég ^r^olgitrtflo\'dá^\'lnizdTé\'-\'\' rén nyer tcljesh mérvű kiterjedéBt éa fontoaságot. Keletkczóee a koronkíntl víazonylagus ólotmozzana-talra nésvo a hazai történész szemei előtt, fájdalom, még itt-ott ketea fátyol lebeg.
Gyújtsunk világot uraim, a homály földerítésére. A lápok a ingoványok tengere, melynek közepén hirneves várunk a nyugati pnlgáriaodáa s az alkotmányos szabadság igaz erdőkében, b<H a vallás a nemzetiség buzgó védelmében a keleti barbárhadak ostromait annyiszor visszaverte : az alkalmazott csatornázást rendszer hatályain már viruló legelővé varázsoltatott, s az ási várnak nyomni is alig látszanak.
f y^ídi még könnye] cklatha a-mult eflef ofcokfeAl
ulságoa kaprokkal, mint ilt.
ly vizsgáltunk föl-éggel bírnak isaileg helyes
,f de r J 1:6 s ó re •aaoktaá^|i; varrt öntik m u-!t j Á"t te^j trf éTíéY^ rajz- s loiráBbon adni, minőre liasat ogyotomos törté nelmünk megirói az esőmények fölötti elmélkedé ¦ seíkbcn a a tiirténeLmi igazságok rendazorcs előadásában bizton támaszkodhassanak.
Tűzzünk k I J u tu 1 m n t-v á r o u u n k ata-tístikaijföldrajsi, ok i r a^í^s tö rtó n e l mi leirásárai köveivel Koiíoats\'iia\'fe,\' Nagy-Kö rö a r Koc a k eta ét s \'n kia\'D o é s példáit.
Ajánljak eme nagy horderejű ügyet közmivelö-désönk a jó hírnevünk érdekében a tisztelt városi hatóság a különösen a „polgári ogylet" tevékeny hazaíiui buzgalmába. VAJTI.
XI. Nyílt levél
Xagy-Kanlssa város képylfiel-S íesiüledáJsps.
(A kuzrendósset Ügyóban.) ej A közlekedésre nfzvt.
A közU\'kodcs kBshelyeken és utczákon drusát-rakkal, nyilvános mutatványokkal, ámauitalokknl s más eUJáíra szánt tárgyakkal annyiban van nkn-dályozvo, a mennyiben mult levelemben a „váadri ügyekben" megemlítettem. Kényelmetlenné teázik ezt még bizonyus urak ís nz által, hogy lóháton nyar-gnlnrtk a járdán, minélfogva nemritkán még árkot ugrnni ia kénytelen az ember, ha ast nem akarja, hogy a fényesf paripa füleibe ne leheljen, vagy nyakára ne lépjen. Építkezéseknél aa épitési anyagokat az építőmesterek sokszor nz utczákon akkép rakják le, hogy o miatt a közlekedés azenved. Tégla, homok, ópü-letfa, hányadok halamra .gyűjtetnek, s az embsr alig haladhat tovább. Ily esetben azon szokást kell igénybe venni, hogy ezen akadályozó építési anyagok, ál-ványok eltakarítása az építtető költségére hatóságilag haladéktalanul, h Jtaasék végre.
f) Klhátjdsokérti büntetetek,
As örüktöT fogva ugy von, hogy a kihágásokért bűnhődnie kell a kihágónak, éa helyesen, mert a nélkül a legszentebb törvénynek sinca valódi értelme, értéke. Ennek következtében kí koll mondani, miszerint az, a ki a közrendósaetí szabványokat éa injéz_kedé»ekct áthágja,..kihágáasal lesa bünősaé. Így közrend eszeit szabványok éa intézkedések áthágásáért fenyítékül például 2 fttól 25 frtíg terjedő biraág, vagyon talon okra nézvo pedig, kiktől \' pénabírságot behajtani nem lehet, 12 órától 3 napig terjedő fogság szabaasék.
Minden pénzbírság, mely a kapitányt biréaág által hajtaük be, minden hét régével a tanácsnak adassék át, hogy ez rendes jégysekkel s, „büntetóa" pénztárba tétessék. A büntetés pénztárra annál nagyobb Bzükaégűnk van, minólnagyobb mérvben mu-tatkosnuk a közrendésaet elleni kihágások éa az ol -dal Hzük ég letek. Ugy szeretném pedig, ha a pénstár a gazdasági Bzakbízottmány folyásával kezeltetnék.
t\'tetflégeV, hanem-csak jelenségei egy alakulásban .. lavft.uj időnek,
A tivóhásakrÓl hamar eszünkbe juthatnak a UVik. Tehát o farsangon\'szabad less mulatnil De ...hol?;A megyeház palotájában táncsolnnk a síükül-ksdökért — dö hol láncsolunk hasafiságbÓl ? Ke-; semben két bdljcgy van, egyik Sümegre hi, a másik Bogi irra és Marczaliba.
íföörejrö a tatai ifjúság hí meg azon kikötéssel, hogy a & fttal megfizetett jegyet feirautaa-nta.> niáanak na. sdjam. Tekat a b^L ^aartkSfMi és jótékony ezéla.l De miután Zalában valószinalog lirlukop, iparoa, kereskedő-, fuldmŰvea ifjqság íb van «— nem tudom, hogy melyik az, mely a meghí-T*u- —Aa Bazzes nem lehet,.mert az esafa nem lelhetne zártkörű, de meg ,el-b«ni_férne a sümegi te-* rebben ? atcöárezen par.esmellencc.aalai ifjak, kik egyetlen egy liB aranybetűs jegyccskTén ennyi logi-V*,* politikai, böksésségat ittdtek Összeállítani ? \' TaUri ások, kik.tavai Ís rendeltek ilyen késapéaare :J*6P,s^«^MK•ke^,.^sKílyekll«l. ki. \'toU -larva zsidó, .1\'™*°^ Porger| más Uynatío. Aki kát ajeuness
____¦ HaneM fiatal Jankerajm ntt « y.tá..t. .zv.
)<an gasdag partjain, .nevei kall adni a gyereknek.
A zMat^viMp.italánoá I máanak la vaa aámi kis r>m™?,*víf™ Toln*-e például bolyeaeub igy: "^Mayatljlnrfi UU>?«. v.gy egyenesen a (.üto-
ii-tnna furdalva, Ily formán: „a zalai ia.arreotioca-
! ^ Oatalaág táneiaa ranlatsága.*1 Adieu 1 •)
. ;^í>^^*«11»>^xaliW»»«iz«lrrHnaa4ff Z-ilgi ^5W\'«!J\'n** -T ia i^l^Wb nem kall .i^fcíto^aomogyiegyenlouSgi fogalsnakkal «enr lg-
n_i--j...,------- . ¦Mm^Vt^lMl
yMítoiL. Hawn spiana slSaajlk, s , ... „.....^-ItlvláWatfal
betne ngyan a világ egy némely részeiben, valami eröa szabadelvuség gyanajába koveredni —do a logika ellen nem lebet kifogás. Mindenkinek szabadságában áll aaját pénzéért azt mulattatni, a kit akar.Hancm, i Ter-
Caicboro istennője I voltál-e valaha Bogláron ?1 — rbltatbfe-Q télen Gáspár urnái, a ba voltatok éa mulattatok ott reggelig, akkor, de caak akkor tudhatjátok, hogy tai aa a iőczél, mely még a falon ia keresztül athrSlt. Azonban n bállék, a jég, a boliszat tisztnél ^mellett épen nem unapropos bálhely Bnglár, a egyaaer jaxnak megjárja.
Éa innen a hiúságok piaczaról forduljunk a „hiaság vásárja" Iréjahoa: Tbockcray mcglmlL Láo-áa* sserkeasto nr, nelcem fáj, bogj- e nóvra még a jobbak kozlll ia sokan oit mondják : qnia hotni-nrim?*)^Paj, ha látom, hogy a közönaóg eg\\*máskc-sébíl Upl a »Byoiooniitak»t« » a „Pendonnist" nnál-tnasnak káromolják. Thákcray az életnek leghObb featoje volt. Voltak nála hatalmasabb lelkek, na-gvobb képaeld a teremts erűvel, de tárgyilagoaaág a alapoa szemléladés tekintetében ö a mea|erek mca-taro..Ai összes életböloaeaségvan letéve raunkáiban. Jliuden alakja has éa csont, miudeniket látjuk a iá-tnerjtlky stt\'ami lcgklilünosh, minden isíneroaank \'ott él, mozog, beszélés teáz Th. müveibon. S istán mtlyen humor 1 Es a gúny, melynek fullánkja oly hegyes — de mérge „;,„,,, Aztán én nagyon lekötelezettje Toltam önnek as angolnak. Volt egy barátom,\' \'ki akkor, midén még adósságon kivül aommit nem .csinált a; világon — viUg-fijdalomba oaott, Járt kn-•szilt fUrtékkol aa éjben és fenyegette az eget! A véletlen Thakeray mdvait adá olvaanianyul neki. A ,pnma«télrf|net8l elrontott szájíz aa-elsS köioton sokáig fanystlgott — a többi aztán csapa élv volt. A beteg annyit mindjárt beismert, hogy aa élet nanv-ssern, habár k4e»in,»k Is aa omberok — a azt ia elhitte, kegy aa annyit gyalázott világ bizonyosan bal-gibban menne, ha annak randezéaét ránk biznáff.
*)*T.»a4ilalatakoa aknl.a, i
i ««ilj.ik milj fiJdalmSl Burrk.
Később es ismerősöm csak is angol, olvasmányokat keresett s meggyógyult; _s$nyi^UÖByo8, hogy az ujabb idökbon nehés körülményeid aggodalmas aor-aa daczára ia — meghízott. Legyen tehát áldott még a sírban ia a nngykültu — on pedig aserkeaatd or, ha egyik másik fiatal iBmerőse hajlandóságot mntatna a holdkóroesághoa, nyújtsa neki a „Vanlty fair," „Eamondot," Pendenniat," a „TSew oommeat,11 mint Iegegészaégeaehb tápsserét a fiatal léleknek. °)
Ha tápazerrol beszélünk — hallgathntonk-e az utóbbi napok nagy kérdéséről, a kaposvári gőzmalomról! S ha már beszélünk róls, azabadna-e épun azt ignorálnánk, ho|ry aa eszme azérkeaztö nr — Öntől karoltatott föL ••) Igen is-8n as, ki mintán azel-lomi éhségünket — mintegy azflkdlkodéai comitéo — hetenként egyazer lecsillapítja r— most mindennapi kenyerünkről akar gondoskodni. Képzelem, -bitóra Önt mint molnárt a mint irot jégyaaemélyben — kot-tős jelvényével, a malomkővel s a kalamárissal.-
Azonban konnyfl önnek l A kl mint szerkesztő évek óta fintnlpqeták által a goarBsél éa víz elemeivel gratis láttatott cl, az helebocaájtkezhatik as ilyen molnár-féle vállalatokba. ~ Es lebeghetett Ho-jácz előtt, mldSn azt monda hogy: „non aatia est pulohra csbo poemata — duleia suntn." Mily helyoa volna például, ha hébe-hóba aZ.-B. KSzlöny egynémely példányai mollé, hézag pótlóul gozmalom-liszt satemény mellékeltetnék. Azonban majd feledem, hogy ím mbt szakértő gSzmolnár, aa ilyenféle dará-láaokban nem lelheti őrömét, még ast sem ignorálhatom, hogy az irók ige» tolnnyen felingerelhetik, „imtabile-gonna vabira" — pedig a molnárokról la ugyan azt tartja\'a néldaboaaéd.
laton Önnel 1 »»«) BUKÓOÁTL
-) AJSnlJuk e U,loa kaiMsjJbnBlatib( betsaak aaimira,
. A\' .eB.BlB*1 raaff» ft< Idfl l>0"lft Wir rfa-éta mébíban, ml tsak maciTlilSitn birtok M a fcll smbenit. S i a r k.
\') A Bonjrorahüfl honn maradt Bn tollaban r UoRy mai* oem ka|ihattni meg. Linouk Snl oilalibb. B s a r k.
Á viroflr^aÉi*ua«oi!Bt iisabványozásához tarlo-likB) A¦ tftas^IéaBcl\' Jteaelétie, melyről kővetkező levelombéfr fogúk szót emelni.
TEESAKCZKY.
Mektoy -\'«eó> -a veszettség \'ragályának természete, ós terjedése vagyis ragalybesag^röl.
Mint már a L olvasó értesült is, hogy a muh hó 4-én és bén veszett eb által Tarosotokban megmart 10—18 felebarátai alton ama ragályos, borzasztó, kin-teljes betegségnek eddlgiilü — bála Istennek 1 semmi előjelei nem mutatkoztak, a bibe lő, hogy a szerencsétleneket a& isteni gondviselés, továbbra is oltalmazni fogja, ámbár ezen borzasztó betegaég az etnberckml nem usak 3—8—24 napra, hanem néba 18 hónapra ia kitörhet.
Ama hálával megemlíthető szerencsés eset, hogy az isteni gondviselés mellett felebarátaink™ ama kiDleljea betegség által nem termődzött. Bokáknak tárgyat nyújtott arra, liogy fejtegették a körülményt, a dnciár t annak, hogy a veszett eb hivatalosan — orvosilag f elbanczoltotván, megvizsgáltatott, b veszettnek ha táros tátott, — állítgatták, hogy az eb nem volt veszett.
Ezen körülmény indít arra, hogy ismertetésül a veszettség ragályának természete éa terjedéséről ezen néhány sort közlöm.
A veszettség eredeti kifejlődéséhez a kutyanem, mint a kutya, farkas, róka éa a maca kanom bír valódi hajlammal. As ezen betegség előidéző oka eloltunk mindeddig ismeretlen, mert azon áIlitá»ok, hogy n nagy meleg, nagy hideg, vagy roas eledel lenne előidézője, — több adatokkal meg van czáfolva, legnagyobb valószínűséggel bir azon állitáa, hogy a veszettség oka: A felizgatott, de ki nem e 1 é-gí-fott, a haragra Ingerlésnél párosult somi ösztönben keresendő.
A veszettség ragálya helyi, n egyedül caak közvetlen érintés által közölhető közlönye pedig fiileg aa illető veszett áltat nyála, ámbár mint beoltáei kísér-letek után állíttatik , a ragály a veszett állat minden teotréazeiben éa vérében ia jelea van.
A ragály közlése történik, ha harapás kuzben ft veszett állat ragályon nyála a aebbe oltalik, vngy lia a teát aebea vagy felkarczolt helye a ragályba nvállal vagy vérrel érintkezésbe tétetik. A ragály a uebben eleinte csak helybeli visszahatást idéz kéeübb fis Idsg- é^edén^ü^\'TíyakliáfTyiEkbá Tés\'zkcT, hol jobban kifejlődvén ragályt termel, az egész testben általános visszahatást okos, a as idegrendszer borsaastó halóllal végaödő veszettségnek nevezett betegséget léte-alti.
A veszettség ragálya hol rövidebb, hol liosz-azabb ideig lappang a testben, mig kicsiráaik, kifejlődik, mint azt kísérletek és tapasatalatok bizonyítják : a kutyánál 14 napig, egésa 6 hétig sőt néha 50 napig ia, amacakánál l-t—Sítí napig, a juhoknál 12— 35 legfeljebb 58 napig, a lovaknál 18—170 napig, a sertésnél pedig 20—42 legfeljebb 63 napig csírázlu.t b fejlődhet, tehát a veszettség, kiütése nincs bizonyos meghatárzott naphoz kötve, holott a nép azt hiszi, hogy ha az 9 napig ki nem tör, akkor a megmart túl Tan a veszélyen.
A veszettség ragálya egyik állatfajról a má-a\'.kra által, és iámét visszatermődzhetŐ, igy a húsevőkről a füevökre, a ezekről vÍBssa ahüócvökrr, aÜt az emberro is átvihető i váljon as emberről mub ember- vagy állatra terjed-o ? sokan igen, sokan nem-mel felelnek.,
A veszettség ragálya a húsevőknél veszélyesebb éa pedig legyeazólyeseb a farkasé, azután a kutyáé, rókáé, macskáé, a a sertésé, ugy a füovŐké; végre as embernél áttermSdaött voaaettségi ragály legcsekélyebb crejü.
A veszettség ragálya tovább terjedésének maga a természet ia látszik határt vetni, mert az már az első átvitelnél elveszti csírázó erejét, niít n tapasrta-láa bizonyít, mert vaszott eb által 16—20 m e g m a r o t tak \' kő z Ü), ámbár ásóknak semmi orvosi segély Bem nyújtatott csak egy esett V a s z d 1 ts ég b c, ha pedig az orvosláa, idejéén történik, midőn a ragály még nem kezdett a testben csirásni, fejlődni, akkor a megha-rapottak biztosan éa sikerrel orvosolhatók.
Továbbá, hogy-töhb megharapottak küzíil «aak "nly keresőn tör ki a veszettség, és hogy néha nagyobb sértésnél nem, ellenben csekély fölkarczolúa-nál mar kifejlődik, annak tulajdonítható, hogy a ra--gály a levegő hozzá járultival meghűlt, megváltozott b izgató gerjét erejét vésetette | vagy, hogy részint a rabára tapadva maradt, melyen keresztül a harapás történt, részint pedig a lefolyó vér általa sebből ki-moeatik, éppen úgy, mint himlő-oltásnál ia igen gyakran történik. Ellenben csekély felkardsúlásnál oda tapad, vagy padig a sértett réas kevésbbé ideg- a udonyduo. ¦•¦< ¦
A felomlítettok megfontolása után. nem leaz okunkvaznn körülményt, havessoft eb által 15—20 megmarottak közül ason borsasstó a kin teljes betegség ogyen sem üt ki, oda raagyaráanl, hogy aaob nora volt veszett, szerintem csak magasztalható s bocBül-botd lahetoo oson állítás, ha asi aainleg azért tétetik.
"¦\'^ 13 f
hogy az áííat nera csak a szerencsétleneket, k\'iket ss eb.mogmar^Jiariem-Ji nópet is minden aggodalom, félelem rémülés,; ijedségből stb montvo tartsuk.\' ¦-Kagy-Kaaizsán 1863. dee, 28.
MÁAR NAKDOn . állatorvosi.
KtLrwentmiKlós varos eredete.
(Folytátáa.)8) Tudjuk, miszerint a Kiskunok nzon kunfaj utódat, kik Komnén görög császártól Bulgáriában
nynmattatván, miután saját fiij\'odelrnöket megöllek volnn, II. Iötván alatt 11 M-ben Tatár névOrvczúrök mellett Erdély felől családostól Magyarországba költöztek; II. István tikét kegyesen fogadván, azon vidéket nyerték lutelepcdhctéaül, mely rólok mai nap is „KÍPkunflág^-nak neveztetik.
Kp ezen Jetelepedéaí vngy bevándorlási kor volt azon század — melyben e hon eddigelé nagyobb részt coak aátrillióin tartózkodó népei rendes falvak éa házak építésére, b végleges letelepedésre, és ezáltal mintegy a társas élctra smrittattak. Bár engedjük ujfg: hogy e ncopbit lakniuk, mint nomád élethez tapadlak — néhány évig bevándorlásuk után kivételképen rémi királyi kedvezményekből nem falvaz-tattnk, egy bizonyos helyhez szorosan cem köteleztettek, a csak mint a pogány vallást elhagyni készülök — mintegy keresztényeaitendök, összejöttek szombatonként egy kijelelt gyülhelyre, jelesül — mint a hagyomány híiemléke bizonyítja, Zombatazál-láaára (miként a mai Szabadszállás még a lö-ik században ia neveztetett), tán hogy Miklós püspök keresztény tanitáaáru az igaz hitet felvegyék — azt azonban nehéz elhinni, hogy csak 1244-ben helyisé-geltettt-k volna először, akkor L i. midőn IV. Béla a Tatároktól és Kunoktól romba döntött hotrt — újra alkattá, holott ez idő szerint o honnak már 120 évea lakosi voltak.
Tehát volt-e vagy nem volt a 12-ik században Tntárszeutmiklós ? történelmi adatok hiánya miatt lu\'Zsá nem azólhatun\'í. Annyi bizonyáé: hogy a Kiskunok rogcneratiójdt bízvást számíthatjuk e honnak IV. Béla alatti idejére 1214-r?, mivel hiteles és tekintélyes lürlénet iróink egyhangúlag állítják: miszerint a Jüszkan kerületek ekkor nyerték tuhíjdan-képeni lorvénvcE szervezetek"! air>n térfí\'ldön, hol maiplan is hunéinak . kozigaiprniíisi illetőleg rend-BEPreeitési tekintetben rgv I\'al:ititraL*Íformányzatdra bízatván. _......________________ __________....... ....._ ____
Tután nem esünk távol az igazság ezinTielyéToT. ha állításunkat oda irányozzuk, hogy a Kiskunok épen ez időszakban falvuztattak ís ; és ekkor a II. István király alatt bejött Knnok raaradváryi — annak emlékéül, miszerint hajdanta ősei Tatár.nevü vezérök alatt jöttek bee szép Magyarországba: he-Iviaégoket kegveletből Tatáragentmiklóa nak nevezték el,épen a kÓBÖbb talább látni fogjuk) Kun-sientmiklós nak keresztelt helyiség tlt első ízben letelepedett lakoaai.
E véleményezést elönyöabnek és hitelesebbnek tartjuk Horváth István véleményezésénél, ki Tatár-azentraiklóst Kun László idejéből eredményezteti, azt mondván: „Magyarországban nagy üresség volt*), tehát asitt maradt tatárokkal az elment kunok helyét betöltötte**), különösen aa akkori tatárok Kunszent-miklóa körül telepedtek meg, a honnét Tatárazent. miklóanak is neveztetett" Feltéve tehát est is: hogy e csőcselék maradványból a kun hiány is pótoltatott: mí ar.onban itt bz njabb történet irókrmk Peczelynek hódc lünk, ki azt mondja: hogy a midőn e gyülevész ellenség Erdélyen keresetül egéosPöötig nyomult volna: azonnal as éhüég, ragály\'stb. miatt kénytelen volt visszafordulni, és alTkor aa elfogottakat LáBzIó király réazintMármaros erdős hegyes vidékein, részint Bihar és tizntmár megvében, a rólok később ugy nevezett Tatáros ,\' Tatarfalva, Tatárszentmik-1 ó a Tatár-Szentgyörgy környékén telepített le.
Ama TntárssentmiklÓB maiB fennáll és o néven ismeretes, tehát: emez Ts tá r s z e n t m i k U a , mely o néven 387 vihoroB évet élt keresztül, jelenünkben-pedig II. Ferdinánd idejétől 232 év lezu-gása alatt KunszentmiklÓB nak neveztetik (Öoz-Bzcs lét-ideje 619 év), nem Kun László, hanem IV-Béla idejéből veszi ujdon szervezett eredetét 1244-ben ; és hihető azon indokból változtatta II. Ferdinánd oraoTatá"rDze"ntmÍklÓa nev;ef Ku nssen tmlklós rá, hogy á mai-TatárazentmiklóatÓl — mint szabadalmazott Kun helyiség — megkülönböztessék.
Ez a mi szerény véleményünk — a gyűjthetett cnokély adntok nvomán — Knnazentmiklós város credetiaégét illotöfcg- D« lássuk annak további ha* ladáaát ¦ fejlődését..*) * -BORS KAROLY.
A vadját Íce4veiÓ&nek.
• Síi majával l«4WTsVTtfstáitiBt tfle^il«iü|>-
boiQ Esllrtfinl? . í ^
Lőni kell néhány apró madarat, esteknek belét kivenni, a a haaüregdt zsírralikevert mi renny e I (aracnicum) bnkenni, bekenés után a kivett belréooe-kut visooa kell Unni. As igy mérgeset^modorok-köjy-k ezé a kor a róka lukakba ezératoak töllactéh Ezektől örege, apraja megdöglik, mert megeszik.
Vadaskertekben, tiloflokhan nem mtevetecdö Irtási mód. ¦
Aar igy nérgeseU madarakkal a vadtnneskákat Ín megölhetni.
Hol rókalyukak nem lován a róka nok, a naon-dotímadarakat imitt-amott kell elszórni. T.
Megyei tudósittóok.
K®$mvÁf?t jan. hó 15. Tisztelt asérkeaztSségl A Somogy megyei takarékpénztár alapszabályai legfelsőbb helyen jóváhagyva leérkeztek megyénkhee, minélfogva az 1802. óv nov. 12-én tartott társulati gyűlés határozatához képest, a megbizáasal szerencséltetve, hatósági bd-gedély mellett, folyó évi február 3-ára tűztem ki a szervező gyűlés határnapját: Somogymegyére ezen intézet létrejötte annyival ia kiszámfthansn horderŐ-vel birand, mert a magyar földhitel-intézet részéről is a közre működésre történt két rendbeli felhívásnál fogva ez intézet szerencsés leend kezdetben ia már tágasabb körben mozogni: a most említett fontos igy szinte a szervező gyűlés legnürgÖsb teendői közé tartozván, bátorkodom reojényleni, miként a társulat tisztelt tagjai minél nagyobb számmal a gyűlésre Megjelenni méltóztatnak,"— különös figyelemre méltó levén azon körülmény ís, miszerint e gyűlésen az elnök, titkAr ?3 a választmány-vál-usaiáoa történik, ba a tisztelt társulat cl akarja érni, hogy es intézet eredeti czéljának feleljen meg, s jótékony hatással bírjon a megye minden rangú a sorsú lakosaira, mire nézve & tiesti Bfiemélrset választásánál értelem, -szorgalom és tiszta kezelési tehetségekre — különös Buly fektetendő, más részről pedig nem coak kívánatos, hanem szükséges is, hogy a megye birtokos éa gazdagabb lakosainak osztálya a megtakarított, még ia egy időre nélkülö=betö-4őkéit— a szegényebb pedig megtakarított kisebbazerű, a épen ez okból néhol a csárdá-ha szánt fiHéreit móhekként a Bzorgalom e -k^^jábgvtg-y<>kT-inik4«z^aBgkBftfe "ktk a^&t^atroTtfe--
emelésére tekintetéből törvényes kamatra pénzt szükségeinek, segítséget lehesea nyújtani, — s ezen műtétnek, ezen socialís törekvésnek pedig gazdag eredménye a megye szellemi és anyagi erőinek folytonos fokoz tatásában — fog rejIenL
KOVACHICH ŐSZINTE.
\' Lssl a fctininBnti3ilkl.\'«r tödLíItA*t a „Znla-flomogít Kailöoy" 18S3. évi EO-lk sBAmÜJoi*.
*| Igan is Házmorofibant 8 tat hm Árban ia Biharban, hol ai akkori tatAr, kas, oláh «tl>. c»8csalák-ollenoág legtflhb pusítl-
t(it lett.
b. k.
\') Lehot, "hogy ido (¦ JotJtí bollíiait — mórt talcony itt la-Ulkosnale m6g malo Kan LisJo lilajebeli totir^rmísuilück. ^
\') Piillff islaUbo a no olr Uíön, mint a lo.yél «rkí»att ko-
Moháes, 1864, jan. D-én.
Az uj óv erős fagygyal köazöntett be. Néhány napra reá havazás következett, ngy hogy a vetések vagy egy arasznyi hó-takaró alatt pihennek. A Dunát szinte jóg hid födi; némely pontokon as átjárás oly népes, mint a legkeresettebb országút. Mindenki iparkodik a Duna-szigetből fát, Szénát s egyéb ss&k-11 égieteket átszállítani.
Hetivásárainkon * gabona-nslet a mennyire a mult hó végével emelkedett, inast a kedvesCtlen idő miatt, ismét lejebb 8sálit. Kivéve rozs és teDgeri, ez üzleti czikkek a szegényebb sorsnak által nagyon Ís kerestetnek. _
Bácskai lakosok egy hetivásárt se mulass?tnafc el, b természetesen esek okozzák az élelmi csikkek kelendőségét. A mai hetipiacson a termények következő áron keltek. Tiaxlá buza 83 fontos 4 fJrt-4 frt 20 kr. Róza 79 fontos 3 frt 40—60 kr. Árpa 67 fontos 3\'frt 20—30 kr. Zab 2 frt 30—40 kr. Tengeri ff2 fontos 3 frt 30—40 kr.
Széna ára már Is febaökött tetemesen^ bár a Pá még nem rég födi s legelőket; ha azonban a lábas hoasEU időre száras takarmányra szoruland, kétségkívül még keresettebb less.
Az Al-Dunapart kiépítéséhez már hordják hft--lomra & sok termő követ"; hogy azonban ki is fog-e. épülni egészen, s mikor, es é jövő kérdése. — E hó 13-án adand a helyi dalárda-egylet tulajdon javára tánesvigalmat, mely ugyan az évnegyedi előadással leend egybekötve* . .
Kagyszerü készületek tőrténnek e táncsviga-lomra, nemcsak helyben, do Avidéken ia; én azonban a tiszta jövedelmet nem sUaUrds-egylet javára, hanem nemesebb csélra Is tudnám fordítani, miat-hogy a dalárdának épen most ily fölösleges,adako-.sásra nincs szüksége. ,
Minthogy nálunk semmiféle társaskörnek állam- a Só élete nincs, ugy a\'dnlárdsegylet is nem sekársw pihenui megyén; mert némely nri egyénnek as a rögeszméje van, miszerint nem- e példabeBzéd Bze-rint: „lassan haladj, tovább ém" akar^IfllémíV hanem egyssérre rahwiúuri_*mn*^+lngj.m.. -eaik ntküobe; ilyen eljárán természetesen. e*afc sso-moru kövotkesraényekflt ssftl. ., 1:. .
KUOYiíBAy. :
- föttA lSSrW»*gfogr. * ?3« regét, 1$
\' X SoÍ^-^ni>iíte*«k »-A. Xéroii h toságot míé^íkitSOk>horr ¦* W«íjn koUuaoknak, ,ao on/
SKrtflUn luraat. A hrKMÍsoán nem lakik, annak faMata* - ká*.y bmbmI fia aaemtelenkediikl a JaKoaaaff robleM aata néhány keserves; fillért mi ^hBnae»ö>te.HaÍbJ mcsWb*aa idő, sok ssorgnlmaa ctttdatya, » ssük kereset alail uom bírja sUartanl crrarmekelt, ée « ilyeneknek nem í* adatott meg a koUttUsi tohe.aés;. De bála égnek 1 van-oak oly ne»ésa»ÍT*. emberbarátok, kik titkon nagyobb «í«eg»kkel )B segítik aa ily gyámoltalanokat: pL E.-tf. ósR. urak— s T. asszonyság. fast vünkből íiTinjuk — hogy je tetteikért jutalmaaza meg őket a Magyarok Istene 1
A 1863. J a öletett N.-Kanizsán, 586 gyermek ~-a tói-vóoyteJwiek száma nem csekély; házasodtak 129-«n; meghalt 461, mindnyájan r. katboliknsok.— IiraeliU MÖ letett 03 — H törvénytelen — házasodott 32, meghalt 46.
j\\ Varsádon nagy tüs volt — a gymnasium ia a lángok martalékává Tett.
"A KgJ snareocséden meonyegzui manóiról ía tudósíthatják ..olvasóinkat; a külutczák egyikéből két, kocsiba fogott ló megbokrosodván — a kocsis leesett a kocsiról B lábát tőrto — egyenest a mtnet-líek rontott, ea alkalommát a mennyasszony ruhái Bsérrongypitattak, a arcsán is sérülést szenvedett; hallomás szerint a vőlegény karját törte, b as egyik uyqraoroleáuy súlyos sertést kapott; mindazáltal ez rakttvfi _ végbementde a menyasszony — fájdalmai kövi>t késiében — még as oltár előtt is keservesen sírt.
/\\E hé 18-án tartotta meg a fiatalság zártkörű tinnvigalifflát a „Samura^ yi»ft^.*glnWn- — A mulatság, oly kedélyes, s a sene annyira úszbangzó éa szép volt — hogy semmi kívánni valót, vagy megrovás ¦a okot nem találhattunk; s a mi a vigilmai még díszesebbé teve, as: btjgy egyszerű, a többnyire ncm-zotj öltözetben jelent meg a nmlató-küzönaég. — Annyi sok^aaép hölgy volt jelen, hogy az ember nem mondhatta: es szebb !
— T^y-feagpe^ekm-fi bó-4#^-ggte-tÜ8-^jltT—............-
Kaposvár. * A szegény gyermekek számára\'felállított ka-Tácaonfára kőTetkesŐ, lelkesítő adakozások gyűltek be; Mórey Károly főispán Ő mlga 42 ft, Bemálh József 5 ft, Kelemen Lajos nő 5 ft, Merícsniggnö 2 ft, Vucakíes IsTvtonfl^fl^Báriny GuaztávnB 2 fr, Fézli FeroncsnÖ 2 fr, Penger Károlynő 2 fr, Raab Jósaefnő 3 fr, Kriaat JánosnŐ ffr,Borsíczkinő 4 fr, Viaaynő 4 Nnmeth Károlynő 2 fr, Rimanóczy Ferencznő 1 fr, Strínovbt Leonhárd 1 fr, Fadgyns Oyulanő 3 fr, -Héoyinő 2 fr,.Vas»Ary IstvánoÖ 1 fr, Szobovics Nán-^oraö 2 fr/Bajzáth Ignáeznö 1 fr, Zajecx Pálnö 1 fr, Szonnevendná 2 .fr, Erényi Jóxsefnő 1 fr, Malalán 1 fr, MatuiwhnŐ 6 fr, Scholz Erichnő 3 fr, nKpócafy Xríáztina 2 fr, Kapócsfy Antónia 2 fr, Szalay Atioo 3 fr, Honig Józsefnő 3 fr, Gulyásnő 1 fr, CsalIaynÖ 2 fr, Vajda Fusgrácsnő 2 fr, Augustin Carolina, 1 fr, Storn Mari 1 fr, Berecaknő 1 fr, Freystádtlcr Anua 10 fr, Fekete Ida 2 fr, Tevely Aluisia özv. Kapocs fy-n 8 2 fr, Gundr* Antónia 2 fr, Poláknő 1 fr, Kóhn Jó-*éfá t frrBergcr Lina 1 frt, Frankfnrter Rozália 1 fr, NŐttitg Károlynő 1 fr, Bűmmel Jánnsnő 1 fr, FÍ-íeber Josúfal fr, nai&dlhon\'cx Amália 1 fr, Kómesa OySrgy plébános 2 fr, Neubauernö 1 fr, SpitserJoze-
fa 5 TiySchwara 1 fr, Kontráasy 1 fr, Bitwrmanníí 1 fri Öassesen 160 fr. o. ó, ¦. , -.\' .?.77" ,
. ¦ ^ J4parmVesÍsm»; 14 pantalló éa felölte, ennyi sipka ;-: 12 pár csipö, kapcsa," «eokoya ^ftltaléban a rnbík\'ra való ssövetókrt ; ugy kosartkrVgyuraülcs, dJóy-aötamény, aranypor — a a karáosonfa. felállítá-sárft stb"stb kiadatott összesen 168 fr,. o. é.
Dicsérattel említendők azon mesteremberek, kik fcs alkalommal ingyen dulgoptak. _
* Kedves mankatársttnb,sselÍ5S-dég6i Adalbert Ferencsnek, mult lapunkban tett azon kérdéséro^mi-kor igazítják ki a moűsoládí lélekvesstő hidakat ? illetékes helyrül azon választ nyertük — hogy már ki vannak igazítva.
* Jan- hó 11-ón. megtartatott elaB vigalma a központi sególyző bizottmánynak, a megye palotájában, fényes kivilágítás mellett A jelen volt közönség majd reggelig tánczolt; mind a katonai,, mind a czigány zenekar dicsérettel említendő^ A jövedelemről caak a második vigalom után nyújthatunk biztos tudósi táaL
* A Dunántúl jó nevéről ismart Lakatos Sándor tánezmüvész városunkba érkezeti, s ha elég tanítványa leend, megkezdi a tanítást. Ajánljuk a tánczked-velök figyelmébe.
* A kegyollenflégérol-mitcgott Kutyás! rablónak (halálra Ítéltetett) teatvórjét, hasonló jó madár, a napokban hozták meg Horvátországból.
Pár azaz vadász jött a azékvárnaba; be leaznek osztva a csendőrök közé, n rablók üldözésére.
* A veszprémi angol kisasszonyok fejedelemnője, Pirnstíl Teréz meghall; béka. hamvaira.
Ugyanitt, a-város éjszaki szólón 1 l-én virradóra tűz ütött kí; egy ház hamvadt el.
* As lBGS\'-ik Óv nevezetesebb halottjai. A mü vészek, írók éa tudósok köréből : Horace Vernét, hi-rea caatafeatéaz Parisban január 17; Green Richard, Angiin elsőrangú hajóépítóazo Londonban jan. 17-én; báró Cotta, as ágostai „Allgemeino" tulajdonosa Btuttgardban febr. 1; Liaznyai Kálmán febr. 8; Luca» La jo a franczia tudóa, oi állati delejeaaég Ügyé-bon tett kutatásairól La mere tea; Bosco, híres bűvész Drezdában márcz. 29; Chlumeczky Péter, történet-búvár BrÜnnlien marcz. 28; Kövér Lajos, aprii 11 ; dr. Grimm Vilmos német törtónetbuvár Berlinben; Ilartlcben az osztrák könyvkiadók nesztora Bécsben aprilban ; Dea Quidi gróf, orvostudor, a haazonazen-vi gyógymód bemutatója Francaiaorazágban, juniuo elején Lyonban ; Forster Lajos , építészet tanára Bécsben jun. 15 -, Beély Fidél ján. 20 ; Pellet Ida tc-hrtaéges színésznő Lipcsébon jul. 11; Delacroix Jo-h^~nagyhrrí\' Tüaté az) "-^fTa^on "aug;~ Í \'o\'-r"Se7 Ürmira Jakab, német nyelv búvár, Boriinben azept. 20) Stcp-kine, legnagyobb áramai müvéaze OroBsorazágnak, Krímiálo.T aug. vége felé ; De Vigny Alfred, regényíró Páriában azept; Trnllope Franczia ka, angol irónö, Floronzben okt-; Wallherr LáBzló Tarcsalon okt. 23*, Györgyi Alajos jeles arczképfeatész Pesten nov.; Láng Adolf nov. 23; Sauer Ignács orvostanár Pesten nov. 20; Hebbel Frigyes, Németország egyik jeleseb_b drámaírója Bécsben deca. 13; Tbackoray VÜmoa, hirca angol regényíró Londonban, deca. 24-én.
As uralkodó fők és főnemesség köréből; Ssaid basa, egyiptomi alkirály. Kairóban jan. 18- berezeg Bugíero Settino, az olasz senatua elnöke. Máltában maj. 3j Miksa osztrák füherczeg, a német rend nagy moatero Ebenzveier várában jun. 12. Ahmot szoltán, Horat khánja KonaUntinápolyban jun. 2-; Frigyes dán Örököa berezeg Koppenhágában jun. 29.; VII. Frigyes, Dánia királya. Glückburg várában nov. 15-kén.
Az államférfiak, diplomaták ós főbb hivatalnokok aorábÓI: Nagy Isfván hétszemélynök Pesten maj. 4-; báró Bánffy jul. 7.; Fischer, az oaztrák vaspályák főfelügyelője jul. 6.; gT. Segur, franczia pair juL2(.; gr. Fotocki JózBcf, a podoliai felkelés főnöke Parisban septemberbon; Skuherazky Rudolf cseh tar-
umanygyttl^sL követ és tanár okL|Q.;Stojakovios m. ndv. tooáííKts noyemb«^Deni BílUultf^lam^ Parisban ókt, Elgin\'lord,\' kwcündlsl alkirály Hovr, /7:A katopai-rend fŐbbj Báró Kompon, a
zsanairság föiélügyolöjo Bécsben nov. 28-kán.
A \'gazdák és iparosok stb. köréből; Eynárd genfi bankár,-Gtenfbep február 6-kán 60 mílÜónyí vngyunhátráhágyáBával. Van der Heyden, .Belgium olaö ipflrooa Lüttlühlwn marcs. 8. Dreber Antal, Európa legnagyobb sprf^déjQ tulajdonosa Schwechatbau decz. 27-dikén.
A főpapok közül; Dr. Loonhard, as osztrák hadsereg tábori püspöke Bécsben jan. 19.; Németh György usims, püspök Eaatergomban maj. 20.; Gott-kowszki lernborgi érsek okt. 3-dikán. (M. S).
* Valahára halat is hoztak a Balatonról; as apró süllőnek fontja 30 kr volt. Elég ár még akkor is, ha ikra helyett igaz sáfrány vnlna benne.
* A kaposvári takarékpénztár mcgalakulhatá-sára ujabban felterjesztett alapszabályok, felsőbb helyen megeröaltve, leérkeztek; as ea érdemben! gyűlés — mínt halljak — febr. hó 3-án tartatík meg.
* Az alföldi szűkölködő rokonaink számára eddig begyült éa legközelebb eladatott 2,630 p. m. ele-Bóg utáni öDzazeg teaien: 8,290 fr 75 krt. A már eddig közlött, kész pénsbeni adományokkal Somogy megye öszazes segelyzéao tesz mai napig 1&,783 fr, 75 kr o. é. Istennek áldása az adakozókon és a szűkölködőkön.
* Több ház kéménye gyuladt ki darab ído óta ; jó volna söpretni, míg ösasze nem égünk.
Cs. 0-oai, Pest : KlíliloEióny^d saptnlt i a r4;lt Tlnoaa-küHj-ii, <lo coak i-aarába.
P. B. Vcsíp.ríni i Majd UoWasiak rÖTid JdSa."
Ddllahtitinak, P#ca: BucOc« le relét %en la kaptuk j bőgj *<\\-\\i% mért Dom Uhett iak elfért ii*inicá^áaatc, njllt pcutAnkban Uiliatta. Ai aJta-üly mar nem tokiig tart, a axoaoal assbealtjiik.
I.—y-atí, JUni aíiíi í I !
T. K-nafc, D.-Sicicaöu; A lapról readalteatílnfc.
T L. KorpMi A lapot mqrrottíioltui i a isnlaaatáa odJíg — hil atfife— bi*Iyrfl -ran fitm,
-K^y áj Bojlirnn.\' Ha m&a íBatSabo fg[flaJja Sa, adjnt. j Sok hilieUitlent tartalmon j c^yr-hiriat ia — tTSdcEÍny majd \\ lfg^rilá-opabbaa beásol,
[ .SrarczalWavSrmeg." OlTaasa Ön mai laptuak tirciiji!, 9
gouiolhalja. mírt nem odjiilt. | P. G-aak: Megkaptad-c a kltdamánjt ?
| A bíilvíjfi fsQ.nek. J3a-o ralabAra a txebáa luvil T
V. Palotára: Eta t\'relroet kérOnk m%. | .Ejy vifniom rótflija," Csók asért nem tudjuk, tacrí aa a
r Ji»a mKn «iohb mint a hn^r Bn leírta.
KBltaaaell A 1 o i k.
- - --------:—rUgy-w&iia daol3JiB3I.)
Voltam Oljmp Wra4ii^ rácait kosBornha bafüifEa, Harc ásónál, aAnloat, rotcaarla 4a layoaiiat.
Felelffa szerkesztő : ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
üaposvá?, jan.há 1&-^Q. Folytonosan erös&bb, hideg napok; a hideg 8—10—14 fok kost váltogván. Többssör neki eredt a bó, do a hideg miatt esni notu birvan, elég takard nincs a földön. A Tetések különösen több\' h&Tat kívánnának, melyekot — királl hol a szel lehordta a havat rolók — as erőa hidegek nagyon megaanTarnak. Utunk mindenfelé Jó, a igy a ssállita. most Könnyen történhetik.
Aa eleaégar egy hét óta emelkedett, s a hangulat a vevők és eladóknál jobbra f ordulr. A osóp tmsa 20—10 krt emelkedett. Aa érák igy állnak: kitönö buia 4 frt 40—&D kr. Köiönséges 4 frt—4 ftt 10 kr. Iioso 2 frt 60—86 kr. Enkoricaa 2 frt 60 kr. Árpa 2 frt 40 kr. Hajdina 8 frt. Zab 1 frt 90 kr.—2 frtig.
Egy borja 6—10 frt. Egy malaca 60—70 kr. Pujka pirjn 4—5 frt Egy font vaj 60 kr. Egy itcso tejRi 18—20 kr. Egy iáik burgonya 1 frt 20 kr. Egy öl fa 6—7 frt Egy akó uj bor 4—5 frt. (m. p.)
Fábián Zsigmond,
iijonnarr nyitott flUzer- im {«[irkereakedéaiben Nagy-Knnizwin egy .\' • \'CCÚ1OS3.0SS vagy B^rEl^iCOETaOlS: felvételik.
JH i r\'de-t é s._
A nigetlivKri jVlria ízolgaliitúi hivatala által ezennel közhírré, tóletik, hogy níhai Sznly Ixtván lia^yatékáiioz tartozóGáloafh lielvsóge határában fokvS.2600forintra becsült patak átáraz- és o\'ajmalgm hozzá tartani 4 hold belső telekkel, ngy iriinte Gálosfa tatárában fekvő fél telek 10QO frt becsértékben, valamint azarvaatnarhák, lovak és t»bb raeaeigazdaaági ewkBzök f. évi I eb mar 4-én délelőtti 11 érakor n hely-üiinén eJárVereatetni fognak. Venni szándékozik felhivatnak, hogy ma-gtduatl10:.V,;*lawlékiiyi bánatpénzzel ellássák. Az ingók oaak azonnali kaopéna lefizetése mellett adatnak el.
, Kelr Kaposvárott 1864-ikijannúr. 3-án.
Hirdetés.
,, — ,*f»%»«^;|;«,i..»*<«« T%dn,aznrü*bvozett„TaVLölBÖ SfCUt^aBrlvI:k«ran(» :, ,S\'/„ hold belsőséggel, 6 épület, jó iak-IA. kot)nn-B, pajta, istállók, 91 hold ttínUtOmt vagy a
- "f ,-^."íUd\'[\'k,W\'.l e,"dá; venni szándékozók jelentsék magokat nlolirtWBjdonoraál. Kanizsán 18 G4-iki január lö-éii.
:—¦¦TT. Horváth Janosb. ügyvéd
__ . 405. sz. házban.
Wajdits József kiadó, la]>--és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
Hirdetés.
Alnlirott jelentem ezennel, hogy a pesti „Magyar földhitel intézett" részéről N.-Kanbsa város számára megbízottjának kineveztettem.
E minőségemnél fogva azon helyzetbon vagyok, hogy a főnnevezett intézet kisorsolandó zálogleveleit & t. oz. közönségnek minden időben a-béesi- börse pénzfolyama szerint eladhatom.
Egyúttal bátor vagyok e hitelpapírt — mely a vele járó előnyök miatt pénztőkék belefektetésére legalkalmasabb — a I, cs. közönség figyelmébe ajánlani^annyivnl inkább, mivel oz kibocsáttatásának rövid ideje alatt, a: említett oknál fogva ntut tört magának fényoa eredmény-nyel, a már is közkedveltségben részesül.
Ugyan is e záloglevelek 5Y„-et kamatoznak, kisorsoltatnak, és a jelen 89 \'/, árfolyamánál évenként 6y,„ száztólit jövedelmeznek.
A félévenként lejáró kamatszelvények általom minden adó vagy költség levonása nélkül váltatnák be.
A Boiehnzás évenként kétszer történik; az illető hnzáa lajstroma, ugy az o yégro leérkezett számok, nálam idején áttekinhetők lesznek; ogy azintevállalkozoni a kijattzáloglevelek beváltásának kieaskBslésére.
Tekintetbe vévén a záloglevelek kedvező kamatolását, éa azoknak íokvő zálogokon alapuló pujíiláris"biztosságát, valamint s velők összekötött nzon hpnfiuLozélt, llűgy ezen kedves hazánk virágoztotását czélzó, UdvBs ésjutékony intézet emelésére közreműködünk, Temény-lera, hogy iránta vidékünkön is élénk részvét fog mutatkozni, és hogy a t. cz. közönség o tokintétboni beosea megbízásaival mog fog tisatelni.
Löwy JóEsef, N.-Kaniia&n.