Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.13 MB
2009-01-26 15:04:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
414
3735
Rövid leírás | Teljes leírás (207.31 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 031-033. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

-Ifimerette^je^O. lap
szépI_r®iakere ny LS mftveszeTkSfMíL
i^1"?.?. bP W*? egyÍ7" J^l" tó í\'151 kesdvo minden hó ^ 10-én éfl - HőfocIésUr poitaa uékkiÜdáMolii fiffioTEfafios WrXigfaa éyro
5 frt, félévre 3 frt. Negyed írre 1 frt lO kr - Minden clüfizctS a tuLydono. kölcönkfinyrtarát\'«iS.e_ddi«i fenntálló f^lak^meUSTfél Sr0B VúsSaUto^ NyilUer Bgy Petit sorért 10 kr. — Hirdeífinek nógy IubAÍjde Petii Borért i-üri kr^^rtfiL^minilim ^
ötnlt-tatiljii dij a a lap kezeiénél illatö mindon tárgy a kíadó lUvauluos Nagy-Kanizsára; a 1,-ip szelW-UrtatoilUUJ közlemények pedig-ugy minden levelek __________bérmentve a ezerkeaztSBügkcr küldendők Kaposvárra.
November hó 2-úra.
Az Önmagába-téréa, imádság és veszteségnek legnogjobb napja.
"Ma mt~ eraünkbe\' leginkább, hogy mily
drága e föld nekUnk.-ffieTyet Vérünkön ~sserez-tUrfk, hamvainkkal nevelek s lelkünkkel világítunk...
Hogy minden végea, a mi léttel bír b végetlen csab-inagá aslsten.
Szent nap ez! .Le/njjuk test linkről a port... belenézünk lelkünkbe ¦— e fényéa tükörbe — hogy nincs-e rájís- szeny, mely nehezíti a mennybekelést...
A testet — mi még tegnap »ár volt — ma imádság lengi át; mintha érezntfk: ily szárnyak kellenek nekünk, hogy repülhessünk !..
Nagy nap es I _i;As öntudat\'ma ítéletet tart a- „tettek" felett!" _,
A megbánás egész évet mérlegelj íiogy . folyt le 1\\Z~
Mfí^ftnt^^kti^rr-^^^ítéi^&iifhsi^lc • s ha mi
véltítílnkg|K oly nehéz
e naprá^|ffirfiet átvinni a másikra....
Segítséget kérUnk attól, ki tudja, hogy: „ÁH én. lelkem as oroszlánok között vág^nYleStt^omXíEyujtogatők _ Tiozfaföly «mberék közölt, kiknek foguk dárda és nyilak, és kiknek, nyelvök éles szablya."
(Zsolt. K. 57 R. 5 r.)
Dniga nap ez!
A hicra, mely. egész évben száraz volt, ma Jíönyet ejt.
A sziv levetkőzik Örömet, kéjt, vágyukat s elmegy odibdübügnirbül vesztesége van—- a "sir alatt." -
Az érdek, haszonibígv, jiyerészkedéa pihennek; ezeknek is van egy napjak,egy évben, midőn az ajkak közimája elÖtt hátrálnak.
Maimával van megleUe föld és lég t mintegy tanúságául annak; hogy minden, a mivel birunk, önmagunkkal mulandó.
Imádkozik boldog 4s boldogtalan.
A veszteség és gyász.
A hitben buzgók, hivők,serege.
De imádkozik a méregkeverő, a rablógyilkos, mert ezeknek ia lehet" egy sirjok , mely eszökbe jut & az emlékeset ily perczekben megtéríti a lelkeket....
A látogatás napja ez!
Özönlik a nép a sírkertek felé, eg-y_ évben legalább egyszer megnézni annak hamvait, ki szeretetben élt, R?.prMgtt^n mnlt fei.........
A merre nézesz, a térdepelők serege; jeléül: hogy itt minden porszem szerit, inert minden porszem hamvakból van!...
Mert e hely a valódi egyenlőség hazája, hol a koldns is földesúrrá lett; a halálban érjük \'ei"&ztpm az életbea lehetetlen volt....
Menjünk be mi is a sírkertbe. Mennyi fény? mennyi láng?!
Minő szén gondolni! kivilágítani azok fe- ~ lett ajirtelot; kinek élete —.meglehet— setét volt.
Olvahsuk a siriratukaf:
¦Mfcghftífr -4L -^vtffn 1cnrt\\tian ¦¦=, = Vi|*4g\' vn^ .íiijf c^k^^jrj^^^tott^jer:-iK^g-^al3t^ a földről, legalább még nem^miyvtc a-fá^dal- . inakat. Az életnek nngy szakát odaadta az Ud-vötségnekvegy pereiéért... "Gynjtsatok felette világot, Imddr-álfliodjii oda lent: hogy itt folytatja az életet....
Élt két-évíg,...
A mennyben éli a többlL- T^kiattZSlfii* magasból, síásd^ hogy a földönökét "Lvrio!Tís""~ van emlékezete.... - —™__
Elhunyt Jö-ik évében.....
Mily hossstrÖetHegy emberref ra-töigj\'-fakereszt mosolyog felette; azt mondja: 5 fa volt7mégis20péveí élt... Csendesen gyojtsátok meg rajta a lángokat, hadd nyugodjék; sokul fárad ott, sokat szenvedett-*..
Egy szerelmes leány nv.tícsák"itt„.
Akkor halt me^, mi^m legényesebb volt az élet — a szerelem iu^srakábí&^^mr drága volt neki as életen, mind elvitte szivébenj a
szerelmet, reményt, hűséget, egy képet,,,-........
Csak a könyeket hagyta háfntil azok ttoar-itt égnek hfttntaxnX. Biratja *-Bziv«t— ezAJegiiagynhbryüágffl^^j-i:^____
E .két sirbux ellenségek nyngo*xnak. Aí életet mily Bzépen^tíbiHtetfeTHialál.... A két széliem örökös "villongásban volt; a két sírnak
i Csak ^ogy ott vigasszal egyesült n bánat, ---^Ua^di^aLJű^== uuiut Ö — a^ilijzesi "korba
\' Oly"sokaktól áldva, oly^csöen^eVher.
Pap^.. István n Pap" ~ zete
Koroly emléke-
irElfogj-ott-SíOiStaí^-e-pwMSt-tSpitM — ------
Át Vörüsber^nJ\'btí kedves jd banítonw . - 1 Hogy te nem tudod még: mily nehéz csapitőok Sülya van felettem..\'., a panaszból hílom. Hol dalom fakad fel — zárva moft n forrás, "Mert beáárta Borsom égető haragja.... Smond.—"hol & haragvd sors emíaztvo éget: Hogy fatadno ott fel-a dalok patakja?
A családi szép fa — mely virulva állt fenn Kezdetén ez évnek— ime szakgntotlnn, Törzsökét veszítve, a mely letört — a legszebb Ág\'helyét mutatva ing ft nagy viJiarban. Míg be bbuv hegedtt as égetőn kinos seb Hit szivembe vágott jő atyám luüála: Már is uj sebem van-, most sírom ki véres" -Könnyét, sírba átallott testvérem porára. .
.....Fájt»-tbrs8-kidaller«iert megérdomolte j
!&átozott addjfcjLSgant fájdalomnak, _ v
Olyan atya mint-ÖI~a iierrösaládja. Melleit a hon, egyhás, ás tudomány sírnak..
«««,«. korlliui. UM-ft írben. J*. 0-
Boldog az, ki — mint mi — oly atyát veszíthet! "Balzsamot csepegtet ott a fixiv sebére - . . Milliö kebel -=-• mely osztja a kíeervet
^A-kidöIt dicsőre IstemUdást-k^rve.------
-Ö elért a czélhoz, s oly nemesen ért el íltnt elérni kell az IstefiTemTrerSiiet, Hogyha szebb hazában földi érdemekkel Nyerhet nk jntalmatr azt-atyám nytré meg.
Háza rendben volt niár, n osaládi^féüzek Elhagyatva állott, gyermeki kiszálltak, _ FBldi linoso nem volt, lelki kincset osztott \'¦ Kánk,"s ipy alkotánk ini uj meg uj osaládot. Hogyha összejöttünk, s gyermek, unokákkal Telni látta njra azt az Hsi fészket: Uintlin már » mennyben járna lelke, ránk oly Túlvilági fényben égo szemmel nézett.
-Mintha-mondta volna: „már kozeljvatt a^yég^-Hol bezárul földi bnjdosásom ntja------ ^ ,:
\' Mig ti itt maradtok.... áldva azt Efséri •-Szellememí ki útját jól -^dicsöett, futja; • Nem hagyok reátok földi kincset, ámd.0 ;
tal^kíMiaeinimel gazdagok Jchottok...,, .---
A nyomor csak edzhet, és nyomorraj edzett Lelket a pokolnak kincse nem vehet meg."
Most bezárva\'van "már földi bujdosása! „„ Lelke é világbél szebb házába szállott. ~
y jntalmazatlan il}\' erényt Re hagyjon " azdrnvrarkelve %i^f^i^i^ifmi(Oetft^.
Ez a vigasabalzaaiiL-é; a nagy veszteségben Eájdalomtál tgS bás szivem seoére,
Ah de uj setemvarii_l Szi^jvWgkoribjin Törve-van ráaUjdr^ánk nemes virágai Károlyunk utánna ment a jö_atyának E^atétjqlágbfle^yJDUfaSbh lazjSa. Jól tudora hittttilnek nyngtatd tanából^ \\~ Azí, hogy l^(fögal)hott, boldogabb mi nálunk.. Ah" de vesztve Stje ve«tí«igrkinoz, -tép És ngasztalásruehol sem találunk.
Oly üutfs világban élttnk, hol hazagság— -
A baráti szú, s ha kttakodttnk a vésszel —
A habok közé a barát nem-bejönni
De egy mentS kátéit vernraem merészel.
Hol rokon s barátok bár segíthetnének —
Összetett kezekkel néznek* habokra,
A "hová a vésrioTegy igaz barátnak
És lököliTOtlöToíüdvB van sodorva. ~—.. ..-
Ő nem ily barát tolt;— Jd, nemes taivjlveVí Ugy kivált Uj ÖnzS^- jé^fctdeg ySUjAO, ,Jj ~ \' Mintegy-nj jelénég Őamon\'és\'PBthiifc-i-,. Sokkal szebh — diosoTib ér^beribbioráWlí S ha a jó rokonra\'vési indult,-ha sorénik : r Sulytolóoaápáw\'fttldreTerve árte~., ..\' . . Önmsgáríeledve ment rokont segitoi; ¦- i r;. j S hogyhajtéllétt: ariTB vérét adta ártja. "r"-^
xjii m^^Ug* ^tflgy magttr ajymaV rtfollet t ? .,, , A tpy^ j^Mklllnalt I-—^--- ---r~
^ Mii Biieg^^SÜ^fe^y itt«ÍMŐett meg-
val Oh,ha^<lnfL «riieb.es felettad
ami i^ldy-a-a ml könny fi, as mind kSrry-es. ko^\' ~~~^tsC»i\'^n^^jtY^^úsyi^<}tt hagyni as
^~^^J&is«TtTsir? ily"piiWt^rönttyrHövis ko-., gortval-?
. Bi egy tudfa suja. A tnddsok sírját keve-seítótcgí^ak* 83iol rtfla-a világítás? a fény? Ex müveiben majpftdt a közönség kesén és köüyv-
\' Amerre" lépünk, a toerre nézünk, virág, kttny éovil»ge<^a^^-n^drdgaaága-van as életnek, e "napra mind idehozták az emberek. Szí* vet," lelket, gyászt; \' fájdalmakat, imádságot, mintegy firegve, sejtve: hogy ma mi gyászolónk, világítunk, s-holnap tán minket gyászolnak, ná felettünk tágítanak! ; ~"V\\.llffltag7rtadn:.\'hgg7 • kapun belül meg-ssünnek a küldés, irigyséf, bántalmak, nagyra-
-nem v*0«mHr*gy fceöVe. matat kÜMÖbuokst átlépni.
. így történt meg a közeli múltban ia, hogy gabonánkat tunyán döczögtettük Veszprém éB N.-Kanizsa felé, e két varos piacza lovon megyénknek, b \'smhefyHy mig a megyénk Balatonparti szélén átfutó vasútvonal az eliöt egészen tönkre tette.
Most tehát termékeinkkel egyedül Kamun falé gravitolank, e igy el kelt követnünk mindent, hogy « vasutak átszelése által, a még fényesebb jö-^T^fth^íérfff-^gBTároa piftcsárft; m^lrikevesebb-akadily éa kSltaéggör-JaroasanDk el " "~
mflTyTkeVa^síegénynek^jaeme ejt,
Oldjátok le saruitokat j szent e hely, mert as életen kivUl ran!
Hát a temetőárokban éj sifok ? Ez öngyilkos volt szerelmében; bűne és halála volt a szerelem..-:
___.Ama? megürült* mielőtt életét kioltá, mert
.megcsalnlkaz.élet esőemberek....
Hit ezekjeiéit lenki sem világít?... De igen — a bsniagökT.., ~
Ne Ítéljetek í!
ROBOZ.
Anyagi érdekeiiik mellotti
_Napjainkbanj midSn a kösterbek jövedelmeinkhez sranyoiltra. érÜs mértékben nőnek. ~ ~ ¦ _ Jiidfin—a csapások¦1 ¦ ej^y siélTitn ¦" nniinwn1 -napi vendégeink. ¦ - >-
.". Midan ft ktüfoldi tőkepénseaek. .ai aláásott ki-*7J mlaH "huni f^tttnftfrpéMtaUaaég-mifltt a- ke-
TeakedelenTpang; az ipar -megakadva; a-ktagoadá-\'Zaaat— b«Wuk*asok k«Uő ntértékbaa com torténhet-ˇ4n,>—.virfajasaiiak. nem: indáikat
." Ily: "nyomé . risao&Tok kfisBtt kettíjs örömmel
4 1S2 t>
advilalendő minden parányi vér, melyül anyagi érik-. frelnfcDZimirsiveBhódlthatunk..
fiomoRTmegyének -mindig fBhb baja volt, — tvraeJfl megj* tóvén* hog®keltó .mértékben nem rútkivitelé. A gariskSsensár aím-arnittkatá el braékett m ha&asserte — hsWr ingáddá* Arakká* mérve. "•\' — . -....... .
BSldön elég eladni való prodncftunnnk volt », e4s«wdwid8-mindÍff-felíér-bolló-vat basánknál. mert-félt a sok lekOsdendö akadálytól, melyek eUttto..tá->
»bs nt, melyen a már asákban lövBnlegvült tormák ¦emtsáltUtathntott mindig biztoian-ésakellö időben.
Pedig tadjnk, h(%y a kerakeddem^lénkHégé-neki ai"ü«érék árkötéai hajlamának egyik Böb ru-
C4JSS gjoraaaá^. —---:-„-
* L"Ha"aát Játja a kero5ke3ö,^bgy s ma megvett óra csikkeket a feneketlen aár a más akadályok mi-att caak havak malvV izalinfethatja" oáéhb, midőn" idfl kiderül, de nz ár — meglehet — lemerül, —
ráaxa a kocáit, mint am&s, melyen ha utazik az ember, sokszor lelke-teata; beteg, m»n azólponthon ér.
¦/ Egon állsdalml írtnak KaniiwaiolJif ogy raért-fólanyi hosszá (Inkénel) máribe vinApitvo. Pár óvo megkecáetett Kapoevár-folol Uférfinak, b ae ez évben eng«délyBatiH-Í,oOp öt hoaatu YOUnllal együtt, os 1»egy mertfóldetlvSB ki; 8 Van még építendő a jövőben F.-Csődig, hol a Klinker-ut elérve lesz, 20,000 öl, mely 8 üv lefargáaa alatt.— flaakórtök vó-lományH BBarint— beépíthető.
ígaz, hogy sok esőn idői és sok a pénz, mibe keröhrrf^f^deTnkáblrö^v^lött, mint poca^?3 aok-ka.1 t5Ío3aazpn .há^ÍmTÍk~megyéDkr.e, mintsem a fentebbi kiadás bennünket,.vagyis az illetőket megrémíthetné. - \'t .
Ha tekintetbe vesszük esőn átTadalmi útnak roaz karban létét, melynek - egy réasén gyárban a nomote miatt nemTeEol^pr\'Eét szalfitam"", mSaik ré>
A Bada-Kanizsa-pregerhoffi vonal megyénket eaak asélén fntja át, s igy természetea, bogy az egész 114 Q mértföldnyi területtt nem réazeaithcti asou előnyökben, melyek ezt megilletik.
Azért — mint már fentebb .érintem — kettős Örömmel üdvözöljük a magoa kormánynak azon köz-ohaj és szükséggel találkozó intézkedését, hogy a mé^ni-ixáksároaatiSl"Kanizaa felé vivő áljadalini vonali, Kltnker-uttá változtatni kegyeakedik. (Jól égetett, köekény, hüsscú tégla hosszában lerákatik, éh felszíne homokkal behlDtetikj^éz a KlinkEr-ut) - Hogy hatóságilag^ nem lehatott a múltban még föhh Yöűalainkat ia^aznárddá tenni, s járhatóvá a sáros időszakban, — oka: mert nálunk használható terJnolő-kö:,nincs, s vagy Baranya, vagy Zalamegyéből izállittatván az, egy kubik öl ilyen kÖ 80—100 ft o. értékbe került, metylyel legfeljebb két öl hoBszu ut (5^KéiBSjég^nlraJrathatik.ki\\ Így minde_n 10 öl hosazn tér, nem számítva a ráfordítandó közmunkát, 500 ft o. értékbe került. Vegyünk igy csak egy mértföldnyi vonalt, mesés mennyiség az, a mibe jön. ÉsaKlinkerfélent?
Nálunk még most elág fa levén a téglaégetésre, 5-öl széles, 1 ül hoflssu Ilyen ntT melybe körül bel fii 1000 tégla szükségeltetik, kerül 24—26 ftba, mm-don költségat beleazámitva- -
" aöIÖ-köbüLé\'pltet
t8bL~elönyt ia nyüjT^lnörl a tógTá felszíne homokkal meghintetvén időakónt, az soha sem kopik; as ut örökös; nem kell költségesen minden évben foltozni, tatarozni^ aa^rajtauUzás kényélmoj,. _blztos ; nem
azén pedig, esős idővel\'a határtalati Bár, víz és lyu-Tak Jnistl, — na^y^tŐszoSeitel^tartozunk a magas kormánynak, hogy mind saját — e tekintetben nyert — ciffoyoitj—mi*>3--közönségünk hasznát tekintve, oly íntóakodéseket tess, meíyeE remányleni engedik, hogy e vonal egy évtized múlva megyénk ritkaságai köze tartozik, s áldást hozó lesz mind kereskedelem, mínd Ipar és közgazdászat teklntetáben; a fuvaros osztályra nézve pedig inegfLzethellen kincs. Mert nálunk nagyon sokan élnBk a fuvarozásból, kik — a rósz Qtak beállván — keresetűktől megfosztva vannak, s nélkülflaneky. tűznek, szenvednek. S ha már a napoktarha_Öket is éri, azükség, kereseti forrá--snixéJ_U^ondoakodnank !
A mcnnyTre*\'éTteaitvej=Y^gynnkv^g;tr^^ cn-gedérycsett 2600 öl hoaaznntbeépitéee ason épitéazro bízatott, ki már az inkei, ngy a kapoávár-móröi vonalt is épité, — Szonheitl Ferencsre; kiben mind szakértőimét, mind anyagi állását tekintve, elég ga-rantia van a jó eikarro nézve.
Vele nem fogunk ugy járni, mint azon bizo--nyos körmendi izraelita vállalkozékkal, kik néhány évvel ezelőtt a Kis-Komárom mell*1*! Klínker-nt j-építését magukra vállalták, a megdöbbenve a jövőtől, kámforizálódtak! _
Tehát Isten névébort, s megyénk anyegi érdekének lehető felvirágoztatásában — elÖro_!
Szollemi és anyagi érdekeink emelése, egyszersmind a magas kormány érduke.
Szellem és anyagilag szegény nóp felett hatalmas, orö óa tekintélyben nagy kormány még soha aom létezett. ROBOZ-
VI. Hyüt levél.
Bddn 2DÜ8UÍ11. ttníals Btaiarbttn. - ¦ A keled marhavísa üsfében. . V-lk ^yelcmb^^monádnr; miaEerint a keloti marhavéBznptr_ Iftlmtff gynra fttfnjt^wnfft^aznlgal- ^as ujdon veit mdrhákásk izemméltartása BjitköHözkö. dé.olnil a kellS .ISrig^iiatoak •iákiigcuége.1 E levelemben bfirebben kirinom megmagvardzni ennek érteimét; ugyan ia: .
EsiiejB^jiiiímelyroly^laita lingolámtJ
8 h(Sn tudott st«ntiil:-ffignt3i>bog-, ki égett.........
^t^^a^SSsi^aiftwe^—^ÜKI^íSSB™^ ~-~ - - . —honé lett.
A áxaSí kűriben mii/ Br8m lehet most Högy^aiéJ^ifineniiyrUyJelteUSlelt be?- . Ali^e-.WrainffBag^r^ejit arBm-»an ottfonn,\'
^Még hagyobb.ittJennrat én szivem keséire.*
A eaeládi (ifi — nMl^rerSicn ülott, \'
Mil-ktartaj.egjfik ég,—-ntánaa terve ...
itali a tBbbL.^tán aí ég i»:elt aiarár-----
-JE&nt Tjrdgjraljijtt t^vé4-kOTvrnjLTi<il_ ;L
A,fdjdajt>m lakik vekmL— igy hS barit: Kem ^Mhfltodfbt^^jelhagyott a ndts.\'\' ;
. 21~ \' _ — - pap gAbor.
a érlelem tépi lelkemet; wnjgafrmral, elégedetlen ÍM Mvvgydf. Nebá., 3tST gBrojedetett
BtÚtaíoem\'laj, ¦ még sem töfiöm mi a bniom\', hói is unci -; \'3 \'7? ¦ ^
- Szobámban vagyok; pamlagom lágy ván-kosain hárerek, künyveim, lapjaim érinietlenül hfivBmek-mellettom; mi sem köti le lelkemet, Untat mindéin de minden. — Mellékazobám-bol- ftzengü zongorám hang}a bájos nol hangtól kisérvo most nem érdekel; máskor xaibbadt lelkemet felvidámitá és villany ozá-a
rbttjos nöi-hang, most érzéketlen hagy. Órám ertfs liangja egyik negyedet a másik után jelenti: beosztám mindig\'idomet —dé\'most nem tndom, hogy mihez fogjak. Szérakozni\'kíván-Jkék. és-.yégtelenUl unatkozom\'. Becses olajfestményeimen lüdegen siklanak vígig WméiinT -máskor pedig mennyi élvet nyujtottok-p óraszámra elmerengett lelkem szemlélőtökben, moat~bot>feplíak^iej6Ímet Rémeket teremt magának lelkem a puszta levegtíbé,-félelmes értéa_fatja végig idegeimet—ftlni kezdek,-ho-lott-1>átornak ismerem magamat.
. Ily nyomasztó lelkiállapotban tölték egy. délutánt; mig elhatározám magamat bevett azokáaomboi hiven, egy sétát tenni a szabadban.
- - líTelhagyám szobámnt anélkül, hogy ki-"ttnrt»«-Vo1riB5BBrre:éi h<WárCltét"hélkUl-bal--lagék végig ttnépes díkevés tisztaságot s ren-det-eláraloV,nto»ákon; talélkoiátrHBbb ismeri!^ íBkkeljitíke* akaratlannl: és:kVz4nylMen ki)-BsBntík.\' " - -: l :
Végre avároa végén találtam magamat— egybaellltt, -
¦ ISgf UdeHfttr melyen a»ámtal»n-jzor mén-»em át.análkalrhogy valaha^^feltttnt Volna elfft-tem, óVnióst-raereen néztem, és figyelmemet
tőle elvenni nemJ)irt8m^jnert_«zomorn rendeltetését tekintvén, komor gondolatok dlom nehézséggelBÚlyÓBodták lelkemre, ^_ ..„~-
Hányan,* oh Ttliányán kisérték át e ííiílon ~ legkedvesbjeiket a végső nyugalomra^ asirkurt-be: mert e hídoni-át u-üt á temetSbe veiiét. Mennyi kBny hullhatott rá a legkeserűbb fájdalomtól szaggatott szivekből — dh ha szive lett volna, kövei már-lágyakká puhultak volna; mennyi szív tbrt meg e hídon a nehéz gyászmenet köztrEszembe jutott aborzasató „sóhajok hidja?, mely előtt Velenozóbeni tartózkodiisom alatt mindig "a legfáj"öbb: érzelmek marozangölák keblemet — igen"a~hTdj~melyen annyi ártatlan hurozoltatott át, hogy ne liasa. többé a azép eget, hogy meghaljon anélkal,-hogy boszara hivhatfa~vőhia"fel~Bi-igazságos Istent — oly gyorsan történt halála. .
Ily gondolatok küzt-hagyám el a hidat, ée közeledtem a sírkert ajtajához. Bomladozé ajtó magasra nitt gaz¦égnu^iBbokrok képezjk\'tt ke-rlté»t,éajninden az elhanjagnltságnat inkább, niint a figyelemnek bélyegét viseli; oh! a holtakat könny-én "feléjtiklü Ó13k\'l Pedfg\'idé"kerít-" nek a most él6k is. Mindnyájunk közös helye -ez —-szegényé; gazdagé,~ifjáé7«ggé; óli! sokan nyugosazáfcjtii mosraz T5r5k dlmat,1 ük nem rég velünk vig\'adoetak. :^ Beléptemkor fehér mdrvány\'Bdl kéesttlt re-mek mflvtt «Jrk6 lepett meg. ;_ "_Ü-
_ Kernek mlU Sombor, arany bellik felett alaboBtrombdl faragott nemesj ezimerek. Élte ta-vmaáti vitte el a halál,, pedig m<Sdja lett vdna
„Semmi Idegen helytől ujdon vett marhat nem aiabad a tulajdonosnak mindjárt előbbi barmai kosé Állítani a-még aokkalkey>Bbbé köalegelüra küldenio. hanem azt valamely kttlön atinbe, vagy ístdllóba kösso be,!Lotttlstíspjgjta^^ nogy állandó egész-
ségéről BBurpsan meggyőzödjók. Csak ezen határidő B tvgyanqtlan állapot bebizonyulta után azobad art a többi marha közé ereszteni."
a.BÍplölcn«k az ogyosjielyröl másikra hármaik, kftl együtti átk öltözködés csuk azon feltét alatt engedendő meg, ha barmaikat két Bzomazédoa község főnök által szorosan megvizsgáltatták, a azoknak teljes egészségi állapotáról mind a kettíítöl bizonyít vúnyt kBptak.melyet aztán azon járási hivatalnak, melynek jAcáoábari\'a barmaikkal mcgszállandó bórietjÓBiág fékezik,-elímutatni -kötelesek;- Oly bérlő, ki ezt elmulasztja, nem csak 60 frt bírsággal büntetendő, Ksön kárnak megtérítésére is szorítandó mely n dögvésznek barmai átköltözéséből tortént átvitele által ökoz ütött."
Az áIlatgyógyrendőri szabványnak ezen igen is érthetőleg elöödott határozata által nagyon világosan ki van mutatva na ösvény, melyen haladnia kell minden áll ut tenyésztőnek a ason mód , moly szerint védelem alatt tarthatja egészaóges barmait a véaz ellen. És igen helyesen, mert senki Bem viseltethetik több érdekkel nr ügy iránt, mint az, kit legközelebb illett, i. mtga a mirhatenyésztÖ, A ki akarja, mélá-cáe nélkül megértheti, hogy ez ügyre vonatkozólag ooak Íh önmagánknak, marhatenyésztőknek kell védelmi állást elfoglalni, a tetlegeBen oda hatni, hagy a betotakodott\'véBzt a ragály elevekoráni elfojtásával nrJT gyorsan\' mint esak lehet ezTiton b módón is elfojts alt.
E szabvány megtartása nélkül nem lehet biztonságra szimitam, mert annyi igen terméazotee, hogy ott, hol ragály nincat fertőzés sem történhetik, a hol pedig ez hiányzik, ott nem bontakozbatik- kí marha-peotia; igy például; én a még egészséges marbáira köré Ídeg-m marhát nem kötök, legelőre nem bocaáj-tok, ment vagyok még az aggrjdal aratóiba, de annál bizrőab lábra, állít-tttam barmaira életét s az ttaazes marhák közegészség! biztonságát. Kern kell feledni íruBzorint a keleti marhapeatÍB honunkban csak io ragály általi fertőzés utján terjed szét a eredetileg sohasem fejlődik ki.
A szomorú tapasztalások ezt eléggé bebizonyították,, csak a mult a nz ez évi véazjiiratrn hivatkozom ez ía elegendő ndatul szolgál, állításomnak bebizonyít hatására.
18ü3-Ík évben. Sümegk-Rendekeri felmerülvén a keleti marlitipesiia ezyBzámos Bzarvasmarhát és birkát ölt meg. Volt.e^Jíizaiiyja^—kiJelro iQvén miieden áUatgyóggg^^őri olŐvigyázatot, mielőtt a hatóság inlezkcá||||^[n\'a, bírkáij pötrétei jószágára haj* tatni renda^É^^Utkőzben Hossziifaluban megállapodván, egy idő,ig itt tanyáztak. Ez idő alatt a birkák ¦egyre másra hullottak, még végro itt is kitört a mar-hapeatia. Csaki^roar tovább terettotvén e beteg nyáj Pőtrétére. Néhány nap -múlva itt ís kiütött a msrha-pestia, még pedig ugyan abban a majorban, melybe hajfatának; Elvcazott\'Itt majdnem minden mnjorbeÜ marha a miután a hivatalos fe Íj alantéi későn történt s fts elhullott dogoknak hasát, csontját az ebek hnr-
4 133
czolták szát, ugy az intézkedés is későre esett, a majd nem akkorra, midőn a veszedelem már alig VflltiÜBg-gátolható. A ragály sorszeritit terjedt el a majorból szomBiéd a falu derekáig s nemis-BiOot volna meg,: JiaAnLvatalkordűul nem háznagy is ha kereaztttl-álló őröket nem állít fel V fala- középén s legsai-gorubb elkalönzéat nem hoi letré-ft fatu ~i^enTT frléusk lakéi ÍML.Egy lalett^mürta-iész a kereszt ürvonaloa tul nem terjedt a faln_másik -feióbe, -Kitört a marhavéaz c kozaégben 18G3-ik évi oki. hó 8-án és tartott 4 hónapig-u. m. 1864-ik évi január hó G-áig. Á-Bxarrasniarhákiétazáma288 volt^befegült ezek kosul 44, eldíiglfltt 37, meggyógyult pedig 7, Már 9 hónapja\', hogy ragály mentesnek I5n nyílva-nitva e falu.
Ez eset eléggé BzQkaégesBé Iodbí, hogy a barmoknak, egyes kelyrüH átküilőzküá^nq owalc n^nijj^. tét alatt-engedtessék megj-ha fc-ét az "
főnök által nsoroBan megvizsgáltattak a azoknak ti__ jea egÓBSségi állapotáról mind a kettőtől bizonyítványt nyernek a közigazgatási hivatalnál fölmnta-tundüt. Ha az iüetö karttrkoTtr -est -teijesitir-ugy-bi-zonyára P B t r ó t e nem szenvedett volna annyit, miot a mennyit vesztett. Hogy ezen mulasztásért-e 1 marasz-tahntott-e az illetq az előirt 60 frt birsággaLii nxegiá-rítetett-e az átvitellel okozott kár vagy nem, tudomással nem bírok, azért erről nem szólhatok.
A pötrétei fertőzött birkák a szomszéd t ö-lösi pusztán Iev3 birkákkal a legelőtóren közeli érintkezésben lévén, a birkások ia együtt tanakodtak^ s mint mondják; a p Brr értei birkás, a tűlösiUjIrka-D.yájba_adta tulajdon birki.it, hogy clne vesszenek.
T ö 1 Ö a ö n elsőben la a birkák közt mutatkozott a keleti peatU. A beteg birkák igaa- jó szénában ró-\' Biosülvén, hogy a megmaradt kárba ne vessaen, a maradékot az egyik cseléd saját tehene elébe rakta, mely a többivel egy legelőre járL Ennek tehenei döglenek el elsőben, azutiin terjedt tovább, ugy, hogy a IH darabból álló falkából csak egy gyógyult rapg, tv többi pedig oldöglötL "
Az ttlsó-rajki szarvasmarhák a tfllösl marhákkal közel legeiének egymáshoz, együtt járának a határt válaBZtó kanálisra ÍDni a mégis történt a szeren-csétlcnEég, mennyiben Alsó-Rajkon a véss Jwt&tött 1804-ik évi április hó 12-én b tart még mindi", ugy, hogy ez idő alatt be tágult a 266 darabból álló összea marha létszámból 125, gyógyult i5j""döglötl pedig 81, beteg vau 2 , állítat Biorint az nlsó-rajkí kutyák szorgalmatosan jártak át o dogfep tehát ezek is eiö-sogitették a ragály térje Bitesét. Bizonyosan tudva van, hogy az első kór eset abban a házban merült fel, ^nelyben láttatott, miként rágódott a gazda kutyája égy kolett marhavéssbon eldöglött hullán, sőt hnza menve aa ia bizonyos tudomásul vétetett, hogy itta marháknak adandó nenáu tartá alvó helyét, annak eltisztátalanltásával ás megfurtoztetesévei-
Arról nincs ludoraáBimk, hogy ujdon vett marha hajtatott volna e faluba, mind a mellettjónak láttfliü m^^gemli^en^-még--t^z^^-^H-,--hogy oláh egigányok váftde— tolván ide a tova, Talonról hordák át a düghust A.-RajkniB épen ott falatozák fel, merre vala a taarhacaa-pás. Magában értetik, hogy\'a fel nem emészthető nyers állatrÓBzleteket el is Biórák! —
Baici.yii kifttött antfirhr«p«*tia_Le^i-i.kJ>xh jnniua.há_l,7fiai tar t^ind-egyra^JLmarkak Bimi léUzáma 149, eielc kősnrWéWielUU 143, evotrvitlF^ C5, eldöglatt 76, twlegeo inaradr 2. -
- Ugfadfél- bwtoite atVMéybe, W-a-keltii- -radaré a zb«n_álUt61ag 497 daraVhoIU el. A Baicssr- -ncp, marhákkal flUrkedtk-, meghallván a légráSr vcBzedelmat^ csak hamar -ott. termének s meg b vásári imksSf^fí^f^km^U^elXúiét&ÚBk^l, nteay-— nyihen ezen ojdon veíl marliákat saját barmaik kőié kölék s c kflzlegelŐre boesájták. Az első kér és dög eséi _ezen ^jdon--vett-^arh^gaI^TJh: jl^^Y?gB-ítt-:— revé kezdeté^, mely el végro álüdánosaAlőa. Lh$z járul as ílarekoráni bejelentésook -elmulaaatisa a~s-uépnek önmaga iránti jó-haj lamá^ak^Unvar^^^^
JibbBl Jathatni,Thogy m^nuywiM zQ^ggea az n;-donyett marhákkal a 10 napi veszteglést megtartani. lIfc-e^k5gs4gWa^e&BKgtartatot4--voín&>~ft hivatal-jogf nyer a ragály tovább terjedésének megakadályozta-tására a gyorsan igénybe veendő lebD^kSslatássa^s \' igy a vé*x-á* veBtt<i«óg Uoráotsom ŐBí-volna oly-maga* fokr&T rmint B-minHffljmt^.tj ^ malaa\'ztátífll ¦ —
Eleget sir és jajgat mosta kárvaílott, .m_erJjM_érzi nyomorirt azegénységéí)ea^izSr3x4i^^ éa kolompár leves mellett atÖhbéalígviBBgapétnlhaió veBiteségéJ^ mejy^jutaana^r^^alm -
tői, mert a jég minden mesei termesztményükeí sem-raire tette. Elég átkot la szórnak azon egyénre, ki a véaz gy uj tó si ikrái á t marhájuk közé vivé, és tevé oketrly szeiéiiiiséHennéi\'"-\'.--—~™ —~~—. \'
----:~-\'4&\'-l!Riiá*rpfflfant" —
xteaih-Z3**VÍ&be*^*-^ -hé -7-től íi^áif
ütöttek! a keleti raarhapeatís, mennyiben Somogy* megye hórváth-azént-mlklósi közaégébtíl a kis-ko-raárorai vásárba tőb^ rendbeli-aiarvasmirha hajtatott ia időn H. -sz.^Mikré5trg\'Íappangva él eh iik&Iva uralgott\' avéaz,rntgjulluB hó közepe táján-eikeröit a hivatalnak tudomásul venni. A váaár június hó 27-én tai tatot*. Meg vett itt egy íreg-ritdaT urasápi csíléd egy tehenet, ugyan h..ag_«fwiklpHÍ emlwrt)}! hu**. T#s\'fryffn, asoonal előbbi egószség-js maruíja moilé- kötőit* -a ea-ilédaégT isMüébst^^ttas T-én "jn^g «\'doel8tt"a mert ez a^tőbbi cselédsége bétTeti mar hakkal-egy üit— járt a köslegelőra^a^véaz fokonként terjedt, ugy, hogy a 350 darabból álló- csorda közül július bó 7^tői szeptember közepéig megbetegült 74, gyógyult 28, eldög-lőtt 48. Világos e szerint, ha az ujdon vett marhákra kellő vigyázat fordíttatott volna, hogy a vész még esi\' rajában fojtalott volna el a 10 napi veszteg ÍdÖ alali b nem kellé annyi bajjal bíbelődni b oly veszteséget szenvednie a tQbbtn&k, mint szenvedett. Tanulságai szolgál még az Is, hogy az-alatt, még az urasági le-gelorejáré csorda, veszedelemben fargaii, ftkSeségi -marháknak épen semmi bajuk sem volt, és nem azért, mertesok amazoktól külön vált legelőre jártak és* fertőzésbe hozott .mukikkal sem most, sem «a e44tt érintkezésben nem voltak.
A szabari mészárat Is két msrhát vett a kis-komáromi rá&áxbjui"ogy h.-ail.-mItlÓ8l cmhortBI, VasA
pedlg\'istáliűjaban jbáb aap. Bséreaeso rortaz^SftgyL máj marhával nem érintkeitajk seboh Ezt csak asért botom említésbe, hofj látni-Jsheasen raily gondatlan sok ember Öa maja és mások iráni. H-^ezek történő-
továhh élni, -— do\'a kegyetlen sors nem engedd. Mint "családja utölsd" saf^an\'ak", szakadt"
- Mégr több, számtalan emléken akadt meg szeműm; olvastnrrr1^ {eHrltTokftt, — Istenem, mennyi érdemdöst takar e sir! Sokan pénzért nz ép..emlékét kagtákj de mennyi gazdag érde-míit nyelt el b sir, a nélkül, hogy emlék meg-tartoltiT"vT3Íra"íitTrjövö -riemzedóknek. De ne errííl ~rmTg jobbanTehiomóritják ngy is bús BziveníBfB" kumor gundoíutuk. —~
y._uJEovribb a ganHl"\' ly\'nfltt. sirok lcfizó s:c-_ vém, ulaniajt,^— jegyszerjco^gyelmemet a sirok kőit vajarni élö" Tonta magira.
A* ^agg2 airáaut látám egy félig mar ki-ásott sirban állani, 8 munkáját folytatni. Egy agg Hiráso"!-A5~e^Mja7~hán^y má> kúmor mnnkáját; keyéá haja már egó-sxen Őszbeborult; teste roskadozó, mint a körüle elterülő sirok i de fáradt asontjai csak megássák még azt a azük helyet, mit egykoron, « nom is oly sokára — neki-készit majd
jitddja:-------._______— — „
" Kit temetnck^el itt? csak egy^íryermeket, «ufljt.pi|>ájáfc szfviir érzéketlenül higgadton az üreg; .Megborzadék; szcut.IatünI „osuk.cgy.^
- gyermfiket^t-^ gondolám, és elhngyám a rideg helyet.
^Elhagyám a helyet, — de ohárom szd: Döflak egy gyermeke^-nem-hor-yott-el. Ohí-te az-éjetnek legnagyobb részét átélt üreg, ki itt létednek napjait hUnnyen megszámlálhatod, éa mégvtKTrT~tadod, hogy miért" születtél
gyermek halálábatr-a szülőkre, -mt-roély-sebet-rÁg ez rtAzeretö anyui szirén. Te nem ismertél atyát, anyát, kik készek yaluhnk minden percz-beit csak egy gyermekért, érmek boldogságáért éle töket- feláldozni 1 íe nem láttál még arany fllrt : gyermeket, lígyacakáján térdelve, összetett kezekkel mennyei atyjalioz imáját küldeni; tfrnem tudod, hogy az anya csanakkor nlnszsza legédesebb álmát, midőn egyetlen ejn-"magzatja kezeoskéjéHnellére téve véle ny ngfizlt-Te még nem láttál gyermeket csendes almubúl Tólébredm, éa piros erczezal, vigés éber kék szemekkel szülein, függeni. Te nem figyelmeztél a gyermek kifejezésérev-vonásaiiai iienr Örültél, ha gyermekben észt és hozzá illd jellemet találtál.
Te nem láttál a fájdalomtdl megtört özvegyet, az atya nélküli, a veszteséget nem ismercr-.szülötf felett n keserv__kőnyeit árasztani-. Ter nem izzadtál az élet kemény, daezos kUsdel-\'íneibon,- högyTegkédvesebb lényed hiányt no szenvedjenr: "_____:_.__•._—..—.. ..
Te-jiem i»mcrsd az atyai .Örömöt».Jwvfcj? gyermokdvel- modora szerint ...cseveghet ^te_. n\'env ismered a reményt, melyet az iigg szülő gyermekében napról napra Jiövekodni lát, mint i&eg lapjai-egykori- ífyáüiolójábanrre^ftilew-
barátiában. ..... ? -
¦-Te nem tudod, mit tesseábrándo^terveket készilehi, aranyos légvárakat építeni, és mind
-világon semmit jobban—neai aefetni /-te-fiec ismered a IzüTői gondok,^kozdéaek ezerféle-nemeit, melyek JJtet löltLnappaUt és éjjelét a gondos f zülő, «ak~bogy gyermekének iUŐ-nevel tetéa által szép, féhyé6"-jSvőt"bizto"sifsonrTe nem—ismered ft leífhntlan gyqtndrneket ^ kirto-kat, melyek tépik, marczaDgolják az. anyai szívet, egyetlen magzatját^ reazltelo-karjai közt napról napra gyengülni, vesznMátváni Te-nenv tudod;-ínily"sKÍ\\Tfipesrt3 a ¦fájdalöm1.midőn ft szülő szép reményeket ébresztett legdrágább kincsétől örökre\'vesz búcsút;- a koporsót be-- " zárni KnlíJ^- Ttr isj.idwutlIni-_4igaY== -me)yet%^:fiiBit lélekkel, nyngode, éné-..-kctlen aaitvel áfltál.nekL. „ , .
Oh! te elaggnit siTasó! *z életuntaknak joltevóje, barátja, te ezt mind nem.tndod, nem ¦érzdd, -nem ismered, — azért boldog is vagy *. oh! mert ha est mind érxenéd, nem bírnád komoly hivatalodat oly egykedvüleg folytatni, s nem mondanád Dljrköhn)jBn^oly- éraéketienüh--.csak egy p,verm«JtM.\'^-L • --.-^ gy gondolatok kSztbelwanéoltam a rfd^\' jirWlet^ml^^ltÖ^BBp^ ."bds axavuharaiigaDÍkájii.^v«Miritó^ífigyBl- -. meztetetty -mely: tttátr emagyám:n koníor üe-4yat j de ne Öreg síránó éap háróni Mrfr gOsnk—
"gyermeket," 8íámtalans«or_ pondolaüroT tárgya, " ~r ,. Kónyves.:. \\
nr, ¦ Blj"fcnnt\'i»»a*iiTjilt Itiiil *"in-llj.tt*z»jL hagy 1 M*p slaU p«m raaol
~^,jatt volna akoTé^ asásakra. ,
rij QgUáro b »4»koaiarotat vásárból kor ölt egy - K^Sfe^wrtfrrl omÜüt lohutf, ™oty 45 dsrebt.* hozotir ^ta^ol^bíngjr, l^^VkJUtll gyügyolt 24, ölr
^orparilrra i« -n gy 1c«rQita vé as.~h.Jgy «b-bUS-olnallottmaraaTAttalajdonoiA «s-annyis=or említett * jja-l^tMárömTTaiárbaa; veit, .. i. ¦ ¦
?T^J^-KoaUrTOHÍrw?nYe killHtottik.m^HaT-
*— Üt 4TSsAToVa~mlrau> a Taaara 11 Ason-legelte Mék aa —ol»^en ^Idögtettaket^ftmAifí^ykSaTelrea Arintkos--^t«k-B-^asArűaa a-tewAIogM egé*«ég*s, d_o .be>g ttwbAkk^,:T^« f**At atáq uedtAkfnl-a ragályt a a Tr>ftT^tu""i ««Jg\'»^gg^A"w*w^an 1300 db. marba.. küatU^molyekifilöo állú le^lore elkűlűnoove 4 falka-WjArt^, as egyik falkaból megbetegült 4&, gyó-_
¦ fiSol eléggé kiTebetfl t jaranombaD kifejlett, s "elttfjaol.marba^ixaek^ks, mély^iziole-csak as ujdon. rett marhákrafordítandó Allatgyógy rendőri isab-vAnyéVteluTe ssaríiÜ kellS"figyelem, assza marba-_ tsrték stsoyészlők mulasitAaabo! kofetknaett.
Esek nyomAft.odajárul véleményes jaraslatumí Ügyeljünk igen ii ssigonian as ujdon vett s bajtűit \' BBArbakra, mtutAn egész bizonyossággal tudjuk, hogy
---m mesüh\'AaÜ figyelinétteniégegyike azon igen de igen
Mnyegw fóltáte^eek^-meRelc nAlküt l^eteÜeiLjL ~\'~* *\' " ~^ \'~* " rBÍatosak Inholacge:
_ :öÍTntHel<B^- _ v
tUfi^tatftrj^k^guvTög^ ezt
avasra ne raoAuak. . \'
A"barmuknak járTAnyrsgály elleni biztonságára 1saolgil.továbbá a „paTi" s-xaa ran dsaer sjigó-ra" m, melyről.jütü. levelemben foguk JUtSt uniehii.
"íídíg ÍJTna/odük tiss Ihlettel.
Tekintetes szerkesztő ur.
Ideg vallom Őszintén,- azégyenemro válik, hogy csak atosUxutbaa jutott kesémhez a L szerkesztő ur vezetése, alsttalló Up, a annál nagyobb megh-petés-aeL vettem észre,-hogy a nép érdekeit, gazdaság és kereskedelmet képviselő, egyszersmind jó levole-xésekkcl és szépirodalmi rés**te] bíró közlöny i.Iy gyéren van elterjedve fővárosunkban. Ez annál is inkább ttö^b^dó7^mtuttn~álíg^TTTrgy oly "viduk,
.....uatnt-.^PBK>eyf mely oly élénken felkarolna minden
kasai jeles vállalatot; 3a így.* mélttnyoiság magával hozná, hogy a kölcsönt nAmikép visszaadandó, a fővára* "ezen Jappal megismerkedjék. Hanem ilyenkor elő™* Kellene naetnuÉs^gy latsaik, haaáukban — as vlőfisetéii iszony uralkúd]k,-molyellen ajánlnak ^sjyair-hju^toarsSérékei; ^aa^hogx^o^eji^kiriák
bevésni.
_. ^jnAJatial-Tftttem észre,bogy azon Baaa-LWr BtteíyeksTajő vélePeA\'kénembe játssott i minden-\' esetre e vidéket is élénken-érdeklő főváros rendes leY^!e*8xált»rninci képviselve, s babér megvagyok ffy3*0TÍ»:bí»gy_a Up_ többig csikkéivel; parányi tehetségeim nam fog verekedhetni, dtj axArt némileg ia" •>e?*w\'J_5i ^ggjok oly /bátora. soraÍtnal..t^aser.-
"\'"gjfiinttaakyuMiy^
"*"-- Ewy^peVBrnr^\'akarok-lenni^\'a Qc 11 értheb^,
AgyailéLakömmyai sere* ptneséklg, vagy a most1 _ *poldpuns^j»ri|D4lyéT^
_ e|fey>g ^""j*0^ Taegsogáip rövidén azon titkokat\'/ « ssámUlan éljenzaj közt Jetio a kir. helytartó 8 —jpgljekajjrffls^rvaigr^r* i^fFy^luWii Jlyulgi.srclTr~tplté\'éyának wr^pL 15-ón_kelt BL55.-3záinn_kegyus ,-r _¦ 8.hAss.yagyutfgAw:nap.earBn\'gobi oiinTajdondissp ™«4^záBa_.fjoIytán-aa érdemkoreszfet a tiffii dobogó
I\'»M*W"-»»?l»wIirt<Btt1;.u»5Hí»iíáiil Wracpapi-J -t—I>6Hi0Bl-mifBrólr Tilöj^rABunk^eg^BZcn öuzieB1 *~_,^-*C T-3~-— .~ • i"nkJ"T-*l*!^iifi-iick[_jiüért is o.lig.T<iirmi»_ai6ro
— - . goIni.oiiDt ujdőnHÍL..
laiigynn
r«üélbefein, hogj*eVérdiikeS-leend ez igen" tiazlelt; .^^kfl»aiia*ge alfitt .: ,v-^íg:*Mjoskotgyek boudalrjsf saat, a mennyíie r»ok
. ^ v híreiig\' re*teí^r~—--
\'iTiü-eav * tV :^s*bi-|sm.
>z- — t;%r"*7l V«^««/ V tpt* rVt^Tmla faíiro
^ \' ^jQll.niii. ^ribi»fttfll\'>ptsrie,k^ége^ek^ tervesDelc,\'— <lfogiwinondan^,JjyUff^k.ÍeflhJ;
<¦• ¦ :-w...---, van aTT8vA7-
-r—-**t«áit^íbAía, djrtmdonv ttamVssak erAttydlcsefS le-. v—ttftk, -bikoam; loe^lamad^m .a<%arlstiinériat hencze--^Aat, a baJűövéseketrHníí,t példAnak. okáért a nép-»»ixuiAsJ^l4ll^aely 3 Avig feop tudott álk-hasugya* ?. fiTIfm «i«»«nely;0nn^ • bsg^és^iaváros, s iwnsat mely olaplták, b zavar-I^^ésoek a segé^fyeTU \' ^ _ LAVSR. \')
4 134 í> J
fah:Azért mily.btibáuBtos- arézcgal megy n szörgot-maus kertéasa dühöngő vihar után köriébe™ mcrT ftl, hftgy ott.valami-baj órt@mtil-osemetéií> s minő leverő ás rel/ midőn Lttja..libgyiásnk kőiül -VabwBtt lyikelvan törve;-—hogy korviiája a" tóbbl-láhajiiál hoveíjB aai hisxí, Uögy ezuk\'is bdbánartil néznek tárauk\'ra, mert híaz o sora ökot is érholis n»ly fokraTTtívekariit a kertész BAJnalaia, iuídőu htrjay hogy épen ason a-portpn törtení-a csonkítás, mely a \'kertnek díszét képesé, a-ezt talán csak évek múlva, ~íagji>oha S4« lesz képez pétnlhatni. _
~ZT . 5sínién~esou émGor nunx fogja bánfttátölj mex-tekbeh" kifcjeEni,"- niidön kertjébe -megy, sottan az Öreg^fák-egyikét kicsavarva látja. Ezt is Si^jnáljo, hogy inegtűrtént, ile nem nly luertektJöTi, midŐnütja, högy-azoreg fa tövéből FEámas datál hnjtutt ki, s r^lra^F5^He1yétT^hii~fo^k.-^^A^ még biztatólag"mondja : jo^ hogy kidőlt, legidább a fiatalokat növelőkben.ncin fogja gátolni. lh>lott a fiatalnál fölkiálts Oh, még mennyit kíííött volna ennek, gyűraölcaössi!
S egy ifjúnál nem igy van-e ez; a ki épen élIq gyunyőrében, mtdÖn ozéljat akará elérni, hogy szorgalmának gyümölcseit élvezhesse eltávozik örökre.
T7_Jiy en7^ actbe p\'az oHn a szerető rökönökkönj\'ee Széniekkel moiidják, mint nma kortószT eh, tui minden lehetett volna még bdölu ! Ej most minden ro-métiyielveszett Örökre!
.\' " UysajnnB Cset tanai valánk a inuit napokban. TJS\'éliai?-Jio la-áh- rgyj^T\' halt meg Vasmegyé &gylk TcgjeÍeWsTegga^ig"t%biÍn\',TéIet^ Ngs. masSsaegodi Szegedi Púi, a gazdászat egyik jub:s kedvelőjét ,~mí barát és pártfugónkat, szeretett rokonuk iriogjobb gyermeket, s n haza egy szép re-. ~ honpolgárt ri-ajtett bei
ini\'uyu
-F»lyó hó áU-an számwB magyar ifjak kíséretében ütvöaijóazágáca^ Acsádra viteteU, hol a csalJjdi sirboltbi temettetett cl.
,„ ._______Maghalt_Jiazánkfiában szeretett atyjának azel-
leiue tílndukült. Ngs. Szegedi Pál, h»gy rűvidon fejeizem ki magamat: csupa szurgidom volt; öa szép és Júliák , kivált a gnzdászntimk kitűnő kedvenczö vult, de fájdalom, guzdálkodiisánnk máffitdik evében egy meghűlés következtébi na halál kényszerité, és e^y iinpi betegeskedés után kisodorta üt Borainkból, hul inélté helyet foglalt el. Héke éa áldás hamvaira.
N. J.
Veszprém, október közepét), 1864". TokintetcB szerkeBzlÖ nr! Okt 4-én a számlál-hatlan Jótétemények forrásozója, ki ű "kappavári gymuftaium épitéflóhez is nem csekély adománynyal járult, n m I_t. megyés pOspök ur Ö e x j a Pupin szinte bevezette a szeretett néníkéket, mint ne\'vulőníiket, azámra~kirenczct. Ez Intézetre is eddl-\'.guU_inbiLegy. ka r_ui i n_c,.s_ü Ltrzurito.t áldoiotfcKi aldozj-^niiak-jutalma naro-marad-el 1-
E« most ngy ritka ünnepélyt akarok levelemben érinteni, mely f. Hé 9 én ment Végbe. E napon ugyanis YeBzpréininegye kir. biztosa,\' cs, kir. kama-rái, azentandrrtfli ísevald Mór ur ií maágn, nt. Dobaj"EÍ"ok kegyes r. ildotár s volt gymn^ igaz\'
^^r9z^%trWtffí^5a?tt^^ teréw-iBBTKtf bokros érdé-
Mi
Mtton^.-érdem-kercsstet tüa4« fel. Ö méltósága a me^ei^árosT^s73ü»u^Tisztittarral JelenvTn níeg az ifjúság miséjén, a megyo termében-lelkes beazód
kobc>r>, mit az őszbeborbll érdemdúa Dobay tanár ur érzékeny beszéde követett. Végűi az ünnepélyt ngyan nmlt^^noldor-Jánoa ur, kegyelmes főpáea-tornok 5 éxcjq diszebéde zárta bc. Az ünnepelt fórBu Lévára ksliGzöti. --------
J?fcsJsyg;t^ie^slr-aO;- I8Wv. r: ^n^^jnb^^teTsrfsieírf s4kotéhitéi qgy van ren-" \'ríw^kJ^Bdfld^ipAn^ A ?1
főa^pTh*^ szive r4ssvétítköltí
t*> &iM*ra vruaitc 4d«aUai üa *<u-«Jt 1 csak tánjekrt
.kosoUs*ga vároaunkDsk, mint a mennyit caténkiut akeíyeM teiirfMekjjéték^M
-^WteLke*eit..a_«íirttí olt t. i. á hol vaq" mit. (Jon-doHiatJA tehít, mledenki ariTerteTmAr-ílláHTrtcát vidékünkön. í -- 1• . J h
A balatonvidéki azölük minÖaégAt, állapotát nekem is volt alkalmam bámulhatni, a mondhatom, ha*onW-poaataeAgot még. atOret után sem láttam, mert nem csak, termése nincs, de helyoukínftökójo .";*™f*Uí.-Hwieiü azért víg azüret esik ott, hol
elég mull évi.vnn. - ..... .. ,
¦_: VégttíI7ölemUtem7 muieriai f."E3~lT-en >Ííe B:ératDrvÍTöB3nk délkeleti réazóná öaerhát-Titüiá-^wftdt- A borzasztó elem továterjedéaét aí-¦^^í^lakíiioknak-minlegy félórai munka: í«?1rí»*í*M»l/6*n\'- Csakhogy nagyobb-aicréncaét-Utoség nem történt l
#"jM»éton pedig városatik fin/ Auer Lipót h
AmígtöflfiíírTigkjT.éBbr *«*»a»*», bingTcrjonyzttl, 10-iki ha»Kvcr>ciiyét
írd^ ^.l_\'i.t...-.trh\'.i lIii - 4 i><niiii. Iau. ~! _ - L.*i__r ~ 1 i *? r
^wtolcto, is-,követte. LaliinThnsah^mblatnat:-kínek leheti- \' ^ " Ö.B.
¦¦¦¦Hírek ós események.
A iNovák FcrDiicz, zalamegyei főispáni holy-•taítéj hótBZQtnólynÖkpok,, Skubliaa Gyula, mdgy, kir. bolytnrlótanÁoBi-tomtwDs: pedig. :2_alimegye- föiBpán-janak neveztetatt ki^--------- —............
Ls Hírlik, hogy\'a Jielybolt israchtn kösaeg ogy ns^yaE^a4mabázatJiészttLÍpiUatnii a jelenlegi már szűk nz áhitatoskodúk nagyszámát befogadni.
A Ujoliig tűs vészről kell jelentést tennünk. K-\'"K.acÍzBán egy .gahiiakaziil.j Mcrényen pedig 31
ház -hamvadott eh—~ - —--—::-----------------
\' A A közhelyeket kedvcl« helybeli, ugy vidéki közönséget figyelmeztetjük Ueindl a társa uraknak újonnan a a legnagyobb csínnal 6erendezett kávéházára, annyival inkább, mert míg egy reszrűl EeíndI ur folytuntia^.vigkedélyjs^.._kifáradhaÜan élezessége által mindig a legjobb " kan gju latban képe a tartani vendégeit, addig társa semmi fáradbági fi eem kiméi, hegy a készletek jósága, a szolgálat gyorsoflága által lÁtojntnínak igényejt kÍelégitheB_se^ -_ _
A A színház után vágyó közönség felvTailá-sira irjuk, hogy Balogh Alajosnak magyar ezintár-aulato a nRpokbau megérkezend, ki mindent el fog követni, hogy o bekövetkező unalmas téli esték Óráit legújabb népszínművei- ée operettjeivel élvezetessé tehcsBo.
A A krasséi njság, s> pülu^kák csalhatatlan ir-tószoréül ajánlja a borsfüveL Ezen fü egyszerűen n szobába téta ftk/- melyre a kell eme tlen-fárgek-seFegea-"iül^aTetiiok\'elő; s ozá^áióJ-rőáxintasonnal mcgdöglű-nek, részint annyira elkábulnak, hogy össze seper-hetök, s a tű<be dobhatók. A szobában egy sem marad vifiBza.
A rgfii-nfn-.k in vRp*. Q\\v csendben tartatott,
mintha minden azöIötulnjdonoBnak halottja lett volna. De hát borunk milyen T Kern tudjuk^iie mustot ízlelve, alig hisszük, hogy jó kedvű magyar ember számára termett. Ara azonban—napról-napra emelkedik.
A Reindl nr a-helyboli. píneaór- éa móasAroa-egyleltül egyhangúlag elnöknek neveztetett ki, mely hivatalt a mujt évben is leíküamerétesen, az egylet megelégedésóro vezetett. A nevezett olnök ur megérdemli .i köztisztelatet, mert polgártársaink köat alig fugjuk találni párját, ki oly aok jót tett Bze-génjrBor&u emberbarátain.
A A „Zala-BomogyI nŐpnaptár" nágyeser példányban, három kiadásban megjelent, 60,40, 24 krért kapbató, ajánljuk n közönség pártfogasába.
= A nemes letkü emberbarát Menteti ore Mósea o hó G-án külön meghívásra a eity községtanáca ülésében vett róazl, melyet a végből"larloítak. bogy nyilvános kobcőnetett mondjanak neki az emberiség érdekében tett fáradozásaiért, különösen a marokkói keresztények és zsidók oltalmazása végett Marokkóba lett éa sikerrel koronásod utazásáért. Különösön kiömölték—philsAtrnpÍaua...tQcekyii8fiÍuek oson érdemét, hogy nem kizárólagosan zsidó hitfelekeaetoj de valláBkülönbaég nélkül minden Ügyefogyott b gyámoltalan soLaál "hordja szivén. A liszteletreméltó üreg most 80 éves. l8J7-bon London városa flherifljo volt, s a királyné által lovaggá Üttetett.
= Sz"omoru hir Erdélyből. A „Korunk0 irja: „Mitul gazdáink annyira féltek^ a bóharmat kora leesése megtörtónt. A szőlők, melyek nagyrészo_ még lágyulásba nem ment át, teljesen tönkre menfe^"1^ a torSkbHzn.Tűieiyne^egy^
vöTT,~~mpg van b cm m is ií ve. Ha. T Barin ái "orBiígíSÍ veltj-akk-ér^z-AT termése-igen- ísomorűrr-fllölt-ki.
= Ki nos halál.. Mult hé f4*én Ajttmban, Erdélyben, CsAbai Imrénének szomszédja kutyája a gyomrába b\'arapott s oly harapást lett rajta, hogy 3elemek egy réazetkirántottaT .A. szeren«étlen aaH-Bzony48 ómi kinos szcnvedés^tttAn meghalt.
— Vor oaJiagym-a in-tirttyu ktAplalék. Egyik angn^folyó Iratban a vöröshagymát kitűnő tyuk-táplarekul ajánlják, mely egyszersmind "hathatos óvsícf különféle iyukbotegBégek,\'mÍDt torok-; Bsem-ésjigygyuladás ellen. A vereahagyma fSalkatréaza . mlamL illanók olaj ,_me,ly_fl,_mqn.dott betegségekben hathatós gyógyaorüt bizonyult be^, A vereshagyma apróra vngilal»ndó:-B-lrszttel-keTÍJrT«, Kataeklnt 2— ¦ff-Bzor) leginkább-a osibéknek annyiadandó mennyit megenni bírnak. -__= Ifja hő a. Brflaselben a belfigymíniszter elnöklete alatt legközelebb jutalmatait-BBztugattekolya>--. noknak, a kik irt Agukat személyes bátorság éa felAF-dozás által kitüntelték. Egy fit éves fin. Snasé Napóleon Józacf a miutiiter kezéből vette ét * nagy aranyérmet, jutalmul azért,^hogy atyja házának lo-égéso alkalmával hat hónapos kis őcecsét saját élete veazélyeztotéBévcl mentette kl a lángok közel. — Termóecetes| hogy a hős .fiat a jelenvolt sőmeg sajOB tets i,4 a nyilvánításokkal üdvözölte. - : - .^i; . ..—A petroleumnakiaapöakinllijahb elí-jjyoket tulojdonitanak^Igy ujabban a_köjs_sénolaj\\ ge nyedo auhoknél kitűnő azolgálstot teaa, mrr«ra Fájdalmat enyhíti, legyeket ée férgeket1 távot tart, éa a a^rűlt husréazek egészleges képződését elömosditja.
— A kautauk, mely nem épen ré^7 m\'n* ^gynevesottTÍO-l^- mó z g a :(gumraJ-elastÍoaiB) csak íronvonahik kitörréíérohaisnAltatott. mily nagy jelcntŐBégÜvé vált moRt, kitűnik egy ily haanoverfli gyár kimutatásából. E- gyár; 186G%an alapiUotott, ,-&b(i lóerővel működik, s 800 \'mánkéi aegílíégével FolytaíffaTa mellékléibenT"—^ " \'-
Melléklet n Z.-S.^tözlUny 31. számához.
naponkint 2—3000 font nyeramézgát dolgoz fül bogy itílános azáaUtáBBAl. lO.OOO^ár ozlp«, 20O pír csizma, 10,000 lapda,.2íH)fr:«íakzif, 250 otlSny, 200
anyaga a tol. vAnkosiiknV;^*katr kocsi és lótakaró ¦ knt, moikókat, 4ádácakakat, aebéssi eszkör-öket* ós más hasonlót. Áruinak évenkinti kelendősége másfél millió tallérra mg.
— (Tisztító eszköz.) Brazília és Vene-suela-han b Caaiquiarí éa meliékfolyamai —az Ama-aoii^Orinokko partjain terem ap-ioBDoya pá Ima, melynek meglenetÖBen erőa barna rostjai söprőnek kötve Angoíorsságban használtatnak. Ugyan e folyók mellett másféle piassava pálma is van, melynek finomabb rostjai featve és sertéveí keverten kofék készítésére szolgák Jelenleg mindkettőnek használata terjed, B igy^ném leas talán érdektelen eredetét megismerni. A píaflsava rost mintegy 25 év előtt hosatott alBssŐr Angolországba; ismervén azonban becsét, haszonvehetősége
mődjSÍ, csakhamar\'nuni haszonvehetetíenf RTra "ve tették. Kóaőbb egy I-iverpólnál kikötőt hajó ily pi-aaBava kötegét\', mint szintén hassonvehetlent, a portra dobott í esetleg ugv uuprőkötÖ találta meg azt, haza is vitte, és megkisérletto üzletében felhasználhatni, ez sikerült ia neki. Usértáraainak szinte tudtára esett az uj találmányi kik az onnét csnkrot szállító hajókkal ily rostokat is hozattak* az első azállÜ-mányok csak-mint- altehei^TOnkroslAdák- betakargat íáeára használtattak j máseájának ára okkor l*f± ill-lér volt. Az nj tisztító eszköz utáni kérdezősklúés^a nyers anyag szükségletét öregbítette, b mi 1JÜ év előtt még a bajén caak alteherként hozatott,/ most csaknem, rendes áru lett t melyből a hajók ezeL vagy kétezer mázsát ia hoznak 10—i-i^fontoa kötegekben, A bevitel Bah iából már é ve nkint ^meghaladj a a 300,000-et, mázsájának ára 5—6 tallérra nöfí Johb minöségüok pedig csak kis mennyiségben hozatván, kettőzött árúak. Az Auiason fd&pam partjain lakó baoaz ülőitek cz anyag hasznát hatóságát már régóta ismerik.- /
I I p O 3 V ÁT.
" A kaposvári KHnkerutnak már áldozatai vannak; o hó L5-én, délutáni órákban ugyanis a homokpart egy leányt agyonnyomott, kót férfinapszámoat pedig tetemesen megsebealtett. Kern ártani, a ezigo-rubb- felügyelet ottyhol-emberélet van akfoczkán.
* Cosiuónk száméra — bizonyosabb mint nem — a gymnasiam. földszinti helyisééinek egy réBze vétetik bérbfiwSsSg^sEségeB aiep helyi Adja latén, hogy a ¦d^y^íeíyen-/? aaép. eszmék érjenek kőzönsé-güak szamara. - A Caiiaékat sokban illeti a kezdeményezés,......... I
* A legközelebbi hetesi vásáros 6 fton is íid-laTTdaf ^ csudálj uk, mert mosthegTen-.völgT^tir:efég- takartaány van \\ bt--zpnyosan aaok közöl volt, melyek már számot vetettek a világgal, illetőleg — gazdájokkal.
¦ A deréklalván bácsi .képea lapja, számáré/ egy gyűjtő 216, mondd, kétszáz tizonhat\\előfizető^ gyűjtött. Ez aztán megérdemelte az esüatY serleget. Hány lap van, melynek Csaseaen nlnce ennyi előfize-"töjrf í1 ^"=*.-*««-^»»=* .....\\ \\
* Akáposvárl\'gymnasrtihi építési köHsi . "nő.Tcléfl\'éro"*"u"lftbb^H ttdahe^tsk t Ileit^r Abf1**!^
p„nlny J*ryf T.»"j\',iil güJt^SamuJch Jliklóa, 100 ft. Id. Síüli Joz>ef papnÍTepSiETTC — A~ÍcIb:
léara padig adtak? Bába JllklóanS S ft. Nagyim: 10 ft. Kanslovics IgaácznS 1B ft. .
* PápárólHrják nekünk, liogy a zöldségek
EaraüicaómSBflnJ&.széFká^MzU ásása 2 ft. HibotB, ogynem Bókára nálunk js loasállnak cz összegár.
* L Gymfiasium építési költaegeintjk emelésére adakoztak ujabban: Ssalay Károly 15 frt, Boikn P5Í20 fft, KDvóV Jánbi; fel»8 korai .prépost 100 frt, Péry Sándor 20 frt, Ga«tt(|iiyi testvérek 25 frt; Ver-.inat-György-20 frti-A-: féJáMreláara-*dakosiak4 lábalt SándorriS 26 frt. Czonrpó Mária 9 frt. Sz>l»y -p
.Kufalodjt Atala: lp frÍ:Tti»ay MáriVi-r Stofaicsttó \'3 db. caáVa^írParany. LJAttébna LIpótnB 5 frt Ki-
*áoa Simán 6 frt. Nagy FerenoaneTTrVHóffiretfoT
Ambrnin5 1 db. ca. arany. Vermes GyOrgy 10 frt. _"_2 A fellMráléarbiiDKgiiig^ frt 60 kr-n. é; 8 db. _
1 frtoa i 43 db. es. bnsiai; 2 db. 2 frtoi; 49 árb. cs.-1-
arany.
* Sobwara OyaU S«Ul hrdóaunk, az. Felierrá-ról, pár napig körünkben.IdJalJtt. 1 -¦ \' Z
* Szuper Károly aziniarauUtáral nem Bnjn, bn-aem Aradra azerzödtitt.r"7--" _ ~ \' ,
\' _* Jíxon • tánozórákAt; malynkeCli fiéíntóren ren. desett a SiUJaág, már kát eatva » „Korona" fogadó, termében i tartatta Biog. 1 —r -
VIdákailkOn-&\'frton szedik os idei mnet nká^ jál^malyot-kitEBer\'-tini-mag a vart: el3flziir: mir d_8naa i flót UBaeti. MáaodaBor — midUnmegiaaaa I..
* Jól monda agy isaeröaflnlc, bogy »"hitol olyan -mbítf-mista dÜolötttdtnyék, moly «g*a»pi]illg-aain-\'
dlg fogy. Valljon ralkörv laandn hítolnok- délnlinja ia, middn rolyTáBtiíni \'fogí t\' Mondjátok mog fbldl ragyogo\'nanjai ahítalbek :—bankárok Ml*
* A kapolrári. tfjnaág agylk^ealra bueaulako-raít rondezett Sznpor -táraitlntiin^k a klwJlino\\hrlyi-
•4 135 f,
sígaiben. A falkoislintáa.k lórit Fodor Pál kexdta mag, a azipen Tegezto ba Hzabó Kálmán. Vaoísra
—---------*-J mmwu.t»» w bb1c
kolL Korán, jottj korán megyl
"/; A gőzmalom ápiuta. koiel áll befejezi sebes.
-.xAnar^ba^megjeJcnnei^ s tUgeTmin-Tg-roly kBnyvárna, mint. kiadónál kapbatik leasnok azon betsédok, melyek a gjmnaBÍnm felaratáai fln-nepéiyén mondattak.
* KomnkhnUdAfli twnmutifnniitnl wiPgnYnllTJnjr
asiin körülményt, bogy a BBékrdroBbos kát órányira fííkTa Kadarkát helységbe, mely korfilbelal 1500 Iakosaal, számos köz birtokos ii kát lelkészaael btr, Isten kegyelmére és napjaink ciriliaatiajára lé^feri mondva ;— egyetlen magyar és német lap sem jár i I Boldog bely aa, hol a ffzent igék a fűidben terem-hek ...
KFyö.t^>o»La=-;—
Aa Isrullu taao diánk e, lapot mcgrcridíltük. B. Gt.-mí. Z.-EgorBiegeu : KBatoaetttl ttttik raegtnüi-fcestrfl; (rbnŰDlkodnnfe ¦ nem vnlca Tftlaral Iral rali ura TÍ-
aéfaöií— -~ ---------
P. a.-asB: To ne viri aít aobo, míg Biilttuafc: tBlrf mindi,; iákor jöa kúldcmttnj.
,Arnnj e^Tístr&ííg-,\' Bir kütetnik sokan, blmnT-ara nrra tqIda annjl rftlW *5i c«3d I tannak a mtlinn oly paunsolc, aeljret k&alétJt nem vs^cdlk.
Blá<%l-bar mellett." SaranTa a Tern, mint a. bor, a mtlyaáL
.Heávignek." Adni fogjnfe.
pEgy tigalml rota." Ön sttil fii, hogy rüsmernait \\ fiiirt hM nem la kSüljak.
„ÜtatAioin.* Kötlfftl fogtink belütc
D. J .-nt-lr ; A napÜLrafcal peitán t ott Eli ; hBl maradt &n T már cöatt b répottífl bóüf éfliüllk. \'" —-
Baffürm : A ,riibo faltat" miért nem irta neg ün IctÍI-be-a ; (a tctOic fcltiajaáca, ha tae^tudni airlkmr I
F. L.-nek: Lapodat raeirreiitieUiíli K.-Bajom fetí,
N. Oj, g. J. P. K- JL. D.-nck i A teaaiddt mir aajtó alatt tannak, g 6nők kitinaigAt t. IjnltJ^k pir Bflp maira. A m3 a kiadó tutajdooa.
Wenbe: A talUkoiaouakkor trírtebet lílm figyelmébe ajánljak.
Picire : T T
K. E.-^iek, U—co; Elij tolt a pattsa l
¦ ADtoniáaak." Ön kltánsiga astrint lakabb elmondjuk neki BiamílTawn, de aajti alá nem való.
8- B. Veasprém i A lerelek bal mnradnttk í
fiófotra : Mint Utja Bn, kEldemínyének osanaol beivel adtaak lapnnknáui| kérjük tavibbra in bococs kütreműtSdéséL
H. I-nek, K.-Kinisgin ; Le^kSielebb fclkertMlk Bot bo-rtvlnkkAl ; ai abban forjlalt^kat elSrt is ajánljuk ííÍte* tgjelntíbo.
Ar tű piának : Eí^en littnk Ont.
A lugawkst, kerítéseket, gyepüket Is möal kell kijavítani, halyrehozni.. A^tói^-WMrs^s^sk, a* Bltöradszettek Wigt^ÜásAmili ^ate+ktiZZÍ^Z* — r—\'------- rd— TBB8ÁHCZKY___
FéleTgB sterWtb- EOBOZISTTÁK."
AltOEK. ^
Párbaj. *) . . .
(Újkori bftlUda.) Stefanek 1 Stefanek 1 megsértettél engem b JJy_ keserű kortyot nem l|idiokj^lw Fringia vagy pisztoly, váiasss-enhe&czegÖj Lássa Öailő véred a tamást erdő.. - -
Azért, hogy kártyásom és iozom napestig;
5 kit -egéBE éltében egyszer vágtak nyakasirt 1 Nem ok a mértemre; álii ki hit a piacára, Két segédem még ma felhív majd a harcara.
. Nem\'fuxüm, Hogy arctod1 fedje továbrriá\'frö^ - -Ha ki nem mersz állni, pimaaz vagy és gyáva! " KíTgy o^rtegéVüe&vü\\l&t; tWeTiU!\' J \'
6 *— hogy hakeÍL— halljoq megegéba Drávamenta 1
Ssomomaa idő! felleg ül az égen; lljirom kocái robog kint a DrávasaÓlen. rf^^égy eegéd. két vívó, három kocsis, doktoi*} Becsület 1 te szenlségl értlrd lesz e vértor I . .
Ött vannak már helyen; — a nap homályba véss,
Ki van lópvo a tör ; pisztoly, lépés, mind késs I -¦ - . - . -^r-;. . a Egy.,. keltő... már lépnek... czébs a>akmerÖrp^í^^í.1 *í: Csakhogy pisztoly helyett csutorát veia elő I.
Bámul a négy segéd? a diktió velötrr^" Kagyot héa á borból a két becsület-fiüs. Pisatolyraül\' * Jégbe;, bor ,(n*gy:a jégébe.-..
S a sértett becsület felkae&ag az égcal^..-----------
DRAVAPARTI TILDÍKÜS.
A flaőlészet köréből.
BBI a teeudd november hdbfiu t
Mcgkozdhetni a trágyaaistj könnyű földben 5, nohéa é* jofbldben Ö—10 évjlán,trágyáahatni.
Lohallvana ssölő levele, megmotszhetni Q tőkét. Az őszi metszést sokan (óbbnak tartják a tovaízinát, mert as Cszi ^nettíaés alatt nem véseti ne4rét a tőke.
A megmetsEött tokot b kell foktetní-és főiddel is raéjj BBxkefediTirhogy-egy SHem-rflldöa kl^al^aaT: —radjona i. .. ".-„Li-mi .
¦ As uj azölő toTöpitósét is megkezdhetni. Most mAr^tültethotni az 1— 2 éves gyökeres vesssőkotr
Nülíj\'-^anízaa, öctT30."—Daczára anafy pangásnak a neali piaeson és több más vidékao, nifuuk _ mos_^ b élénken tartja magát; és^következőleg je-^yezbetjek as árakat;"-í«ca 86 fonlos\'3ft Sökr, rosa
2 ft 20^/arjasörfőzéshez! ti BO\'kx.—2 füg, i*w l ft 20 kr, kukorlesa uj 2 fi,, bab fehér 2 ft 80 kr.—
3 ft, pettyes 2 ft 50 kr, imrgonya 60 krt répa fehér,
kr, sárgarépa 150 kr." mécönként, kápoazta 3 fi
gsása, ............. . .. ¦ - .- -........._______...... _
"\\ Eíopcrsvór, október 26Ván. Öröküa íaáraaetó -szél, mely a veteményeknek ne.m igen kedvező; már i&halljuk q gsia35k uanasaait, hogy hibásan kelt,\' kivált a-buza^ az egér, nangyostb. szintén sok káét tesznek. As IdSJArda moftt la annyira váltüzé"," hogy ogyik-órábaa-1^—17-fokxxt matat a hécraérő-0 felett, a másikban mir hideg, éjszak-keleti szél dflhíug.Á gabrra^let-baeg^raíaajg^iörlálölt; a szaltilaiásy U csekély, meri a mtsaka-erég egyre tart; aa alanti ár miatt pedig kl csak tarthatja, tartja eleségét. A traab ugy~akad vevőre," ha minősége kitűnő^ s Így _ tova szállítható, —különben a nyomott Jr mellett is sem-mi vitelkedv, ttfllgnSaga. ross.-knkoriczárs, melyet csekély mértékben leginlTább b^1 f"gy - a irt IB rB""f"PBg -~ nek. Akitünö Imsa 2fí60krig kel; a roaaT?t 60^ krtól i ft 80 krig. Árpa 1 ft 50—60 kr. Zab 90kr-tól 1 ftig. Uj hajdina X ft 30—40 kr. Egy missa Bzéna 80 kr. Lgy aké aj bor.2 ft 50_kr. Ssép- ki-pőszta száza 4—5 fiíg; bar még as általános bevá-; géö: nincs ittfr oovemberi oruzégrjs Tásámakon — hisszük — 5—3 ftig vehetjük azázit A burgundi répának mázsája 2& kr. Guhacs mázsája (120 font)
5 ft. A oertvéa ára szállni kezd f- djiLpézaic iícxejo 44 kp. Tdei tn/ü mftTiiájp If.—Ifi ft, _.(4n*p4.--
VcflSpréia, okt. 25. KedveiBt semmí tekintetben sem írhatok Önnek gabnaplaeztHikról j készlet is kevéff\'jférkesik a múlthoz képest, gabnagazdág mezöföldünkrol, a még e mellett aem akarnak as árok javulni. A kereskedők caak fitymálják a legszebb készletüket is; őnálak a pénz. 8fi—88 fontos buza 3 ftig vétetik; de -vesznek -búzát 2 ft 70 kron is. A legszebb roza 1 ft904tPv-Árpa 2 Ftig. Zab ITT
6 kr. ,
--------BaitttonizreUekről-tRsaHRanab -hos9á»k-ej bortj -
(a mienk irgalmatlan aavaayn,) de bizony borsooj 6 fton Is kel akójs, s pedig nem int^a-tacsll Jóság és erővel l Ssénánk elég lelt-, irgyssrjuis; répa is "nagy"bdaégben, ugy bogy n%m pansBxkodhstank; a teléltetés nem lesz valami terhes. Altaljában elmondhatjuk: a veszprémi határ ez évben, jseg volt áldva \' torméfiocl, de mi haszna, ha semminek sincs ára\'iM
HI1aKsaifvMé^é>^.-ekt.^-3& Uares-zli-gal— napiaosa alig érdemes & megemliiésre a tekinWtből, hogy hasai nevesobVpiacaaink irkelutéra kt>veskes> tetbessfink; kevás gsién* as, mit ide sailliUnak, akar a fogyasztást, akár a tengelyeni tovibbsuüli-tást tekintjük. A gabaaar7 mint itslában hsainkUfiv itt sem felel meg a termelő vágyainak, s csakViulió napokban vau.4yy.^U-Jiattdiils43t<e^l^^ hány krrnl emelkedve a ára, Vetéseink kelnek, da
repcseVStés kttlS&Csen hiányos. A marcaalL gomba i borok csak jó~ántalí borok-szoktak lenni, de ea?vr ben tnvTanyaak] k»vé«-js_termeit^-- általán.véve —\' o caak Titka pinmiéö^BBda-aa, ^awrt ilyen is-vaii,-fehér holló roodjiraj klszt mondhatja; annyi borom lett, mint tavaly; vaey: fel lenn A^era lttL Igen! mert vannak sitiig\'melyekben tavaly 60—W^ké ber-volt, a mosi lett 8—4ahóT. .~. Idíak \'viltozó; majd nstrfény«, n^dl^rés, ntajd jgefl faftrM. Css-* • ikRrarAkfaHlA^flreil*) P.O.
Sittek v.défce,-í>kt. hó atolján- Bátran igjir-h a fe^^^LTSk^^é^e^H^jr- ked ves^serkere tő-
Ffttormentéren^SióterkdBtoimftgin* löttik a hniln-mok homokkal^ a flalatea 1 egyreLJ"gy_J*f tíz betakarodvín, a megsziradl homokot agT^mrdjs" siarUssétas uralkodó: aa*l\',^kogy;««dB eaak a part hoawábani Bles eyirfflültetvényekét-lepi mir tVhi-nem íonan-oonan a bisakai is.íéJLsausTJlmÍL.- —^ ^ Termésűnk nagyon irkösépsserfl volt, ml V,n ÍS e)*^t nam ttm«y»i)>; imii Paat, aem Kaniaaa felBl "aémml ftsletl élénksége ha Utank is egy-egy kereskedői, <zomoruÖi_*rc»ot vág, mint róaga az -eUefi^-»Mtttes^gmiwtrillUa»^a,nralrt^
— msjdl.\\lfc.meitt^ ia kevés forgalom-mir magában as:jd$bjRi> Aa árak-"Igy iltoü-napokban:..bos*.ifi 86 kr.-Roás 1 ÍV70 kr. At»bí4-ft 40^60 kHg.: Zab.lA^ a0 kr^Borter^flnkrgl nem la irhfttok • wjtaajdoern,. ihatatlan, h% e^VÍWtm^Slíl\' jöv8 Wpsk^eB lító, hajMt We#. nem avaniHik beimtm CEánkbé4 aok efetirt:«ai^t H^^r"r*^"*-fa^ méhyünk. A •siwsik. és Tadladak;—*aec*spoÉas étt — rltknlmki-nin« Dei^,\'k«»4ns^jan»k,^-?^
( *) ftt miadonkl kBiGlbeti Taráéit, bilye2dIJ"f»J«icn Sö kr o. 6. nitt. „
mlndrn tnrírt & krt, > ¦ Saarki
J>í*l ailif elmondlwtjitk.
,"316.^
Btt A.
sínt f ^hí_I8-
.aiafeöalg\'&jtaiiaalnall agy ujonttan folasorelt nurenbngi djesr, ék-4o,r6yid -4m,Tvá»me>fTjj»-,\' a*-;**»-!«««aneya** ae-vadáss-Mírelsi iigjmiatejprcMl-MnN-li^-é» avage^inF kiijafced^tt-\'-q™ alatt :___
a^ttuat — Wa^ank-aa lesSoVliogy feant iwwll ar»o»i>koink nagy v$\' \'•bnMUwp legjohb auaSeégbaajaláayoa áron pontoun aaolgáltaaa&uk- kV ---KuuMTámllt8M,_-iTTtWtol8-An. _ __ __ .__
.1 tVT " ~" ^ ~lXjPCZIG- GT. éa~ D2ELEVA.
-Ainrwi^jj-^Mrdefanéffly.-
(2-»-
- - Sanngy negyo\'pö%7 lurvényeaékénak, mini telekkönyvi halóaágnak " réBBérBl keabirré téteUk/hogy -Prevendár Antal éa nejének felpereBvége alatt VebafLAntnl é» #«j5_05offlfll fakóénak ellene kovoteléeo fedeleiére leiálogolt is > Szigetvár koeeég 669. eaimoJelekjegraőkoliyvebeD 624 ház iz. alatt foglalt éa UféUaeieW irt — kr.»¦ é. bectlh iáink rlíigetvári kóaoéghan a helyeiinén f.vavi iíavember bó 18r napjának reggeli 8 óráján — mint harmadik batán»pöa
—.^hyeür"" filarvffr&ftteifti foeTiak- ______ .......
r-r~~A» árvenitl fahitüakr» MrTécyeaéfc iredájaban mindenkor mogte-
"TKttHM:-7------- • • —¦------ ¦-¦*¦ "~
• . KaUKByusiaruttBeotembeihóH*4a ÍM* a • ¦ ¦:\' ¦
tíomogyaieoye (örrenyesíie mint teleíköntfvi hatőadg.
erési hirdetmény.
__Scmogymegye polg. törvényjséképek , mint telekkönyvi hatóságnak
róasáröl kSskimi léKetliq:¦\' hogy "AlfalüdtürDáviJ Uillt!" laköah\'ak fs.Dercflisége alatt P4>ai JánoaJütM lakos elleni követelése féder ós éra íesálogolt én a Juih kífrs^g\'S^tBiiBa telekjegyid^Sny vében L 597 liz. az. alatt foglalt ős bíroilng\' 65 frj;—kr.: 9. é^ bacaflllí axOHd k ősségben a helyszínén f. óv Nov. hó 1&. napjának Mgétdi 9óráján^dntíraB^alíraopon — elárveateTrii fognak; ts második ár-v«raf-&S, Ba netínaa eliÖo vbtB acnstalilkoBnék, f. évi Dec. hó-15. napjának reggelt 9 órájára\' a héljMinérekiiajaiik, aszal bogj ekkor, fennebb kijelölt ingat-lánokr á l>ecsároh alól ü élailatnrfognakr - - -
_ Az árverési feltételek a törvéiiyiizék irodájában mindenkor megte-kin.het5k.
Relfr Kapui iaro» Saeptawlmrhó-29.-én 1864. :„-¦••:;--- —- •~8ómofáiMgyv\'Wr9ÍnyiMéln> mint telekkönyvi hatótdg.
(2-3)
1 Qnuiuaj megye poJ*.- törvény usésénok r mint telekkönyvi ..hatóságnak
---Papai-Jangi Jalhi Ukua eUeni kaTetaléaefedeeéeéra teailogott et a JndttSí kO-
ai>tg-t>.-»»iBn\'telaÍuagiaB^uj>aie«-raaTTig\'»»TaUtt-fűglslt éir-hir4asf-80-Ati-^r.. o. ¦ i.ibeoaüu ttAloja kotaagben:^Ailslyinnín f. éri Kovember lió 1?. B^rpjáiiall reggali 9 órajaa ^s-nlnt u-ela5 határnapon — eUrTereaie4ai-fognak ; a mááodik Árrer«ti IO.oj lia netán aj elsőn vevő nem talalkoanak1 f. evi Ueceai-aavM 17: a«pja»a«- «aggeli 9 árajira akaljaainara kltOaatik, tuoi bega ekkor feniielNYkijelolt tagatlalanok a bsoairoa alól la eladatni fognak.\' ^ 1\' \' pariti feltftalak -a torvenriBék irodájábaa mindenkor rneffta.
tOrtínyaaikének j imnl ^ekktaj^i ,batóaigniik-_ gyjajawata.-JaVab-kilíH telrnenalr fwlpgleflBégaaJfltl MokárJanoaEndréii líkoa oUertktHreteliaoTeldeaAéra leailogo|t"éi aa Endréd WWl"ÍM iiW te^kjegraStoajrebenL »/• telcrbcl »11«. e« bíróilag 700 frt. ki>o;t«5Ut^lní»tlidoiBodrid ktoígbenTa-hílj>i»lli4n f. ili NoTBarbar bó 16. aaajának rrgirnfrj.feájaii-^ mint ai alta kaittaitett- alai
«esto^t-iogaak-}
4rwifriitVyhai^aiji«:«1a»nTeT»gtMi»la^
Ioliiií»tíaiink»bioaaroa aloib eladatna fognak. , , . .....>Wl*tel«k^t»rT*ayaBék-lrodájában mlndaokor mwtfl-
" i*y*itíc* mint UhikOnyvi hatóvig.
{2^3..
--jj-g"*^* °J ^ .^t«víib«a1*J»»>;»bl T*a» 1- Eomogymegye pslg. Jörvény.
. aaikaalu lel»kko^lJw^4a^<aaá>81 k6ahir;t titellk, hogy Bpitaer Be>nálh-----\'—\'—" l««Hgltíii Té^rekajtao utóbbinak a
ifttl-5!l«r«ndaainita.bejogy»«tl raatUrtokara elrendel-L4* la lek ¦ • kiahhb4alyaina4 uegállanltate tekinteióhol "Miaafc7<rt.ll»»wuliei li6\' 0. ^napjfaaab-t-aggeii-9-\'^mWftUÍI,\' mg; iogy\'raagnMa-fBlioétak
ahMftóllaelltetiil,- ...... ............
buialUg fogni
a*«iB^aSÍ)t;-klkTÍ-kljel«l« Rriőkhiu igényt litTjoViejalaotani. ji»aaenek: - - ¦\'- \'
-t i\'fcaonaVtJOll^M-íy^r^:, - ¦ "
" --^«-g \'— í^~- \' \'_gel&ujuaaujni IBI uingtt4hl~mat Mdtnyii\'hatiidg.
HlrdetméBy0
-Faliai krajdalemhoa-tirtoaó-Hagy-Kaaláea vóroea- toaiomoiídnágában fekuo laoaotilJííQaíiojaofeol! taHoaí ípallrtekkíl, bor-, BOT- éB^pallBUa-,Báí&|éB-i4ássrá8aai Jogobl^l, s mlnttcy^WaTfai «av» rWÍ- áa T*tMr-
tatoUal «wyaM — holdját U00Q elével stámitva— 18ffi-ik éyl áprih. 24-ik naotllél eaámJtandó három ragy kai egymáiütán kö>etkea8 eaatandíkra, a leg-tfibbet Tg«>4s-nJjan. folyó -a»«aajbar hó»ltMyJeW^J».«ikor,
Fóliában a aalntarUl irodában\' hoenönbérbofof Uiadstni>= o hol^ haasonbéri feltdtelek ia mindenkor megtekinthetők.
-^A-poliui uradalmi igaagatÓBág.
¦V.»
erési Iiirdetmény.
Somogy megye poTg.lörvenjsíőkónek, mint tetrSkkBnyvi batóságnaír ré-BiiAH.l ktehi\'T* t-iStqtikj bqgj ^őrinca iíáxton böaaénfoi lakoonijk felpereaaógo alatt Harorka JózAntta neje ífekttr~í«4iv^^^ kOvetsléBö
fedéaáaére lasálogolt, éa a kaposvári kfiaaig 30. siiuitáa taleltjegysííkönyvében
I. l_4 rendauerig foglalt, éa bíróilag 5000 forintra becsült ingatlanok Kupa a-
yár kösaégbena lielyaEinón f. é^i november 30. -napjának reggeli 9 óráján — mint az elsÖ bataxnapon — elárvereztetni fognak; ataásodík árverési idÖ, ha ?után aa elsőn vőtÖ nem találkoanék, f. évi decsember hó 30L napjának reggeli 0 órájára a Eelyssinére kitfliBlik asnal, Jiogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a becoáron alóíia eladatni fognak. ^ _* ~ - - ^
Aa" ájveréai-feltéteiífir a féryán/fliék iröHUjábön miödöüko? inggto-kintbelSkv-\'— -.................. —:-:-_.^^__„--
Kolt kapoarárott október hó 10-én, 1864.
......... Svmogymégt/o tdrványsséhí nróif tötekkünyvi hatottig.
(1-8)
Somogymegyo polg. tlirvényssékének, mint telekkönyvi haWaágnak Féasséröl köshirré-íétetik, hogy SlaTöniea- Jóaaef— baMaáki4^Mnak--fíiÍperflaflége nlatt. Proity Márton boxaiki lakos elleni.köv;oiaíSaé fedezésére lesálogolt, éa a BaLaák-kflsBég264; asamn telekjegyxökönyvében oör »t. alatt foglalt éo
bíróilag 40 o. é. forinra beebült ingatlan, Buzsák községben a helyszínén f. évi november hó 15- napjának reggeli 9 óráján — mint ax elsfi határnapon^— elár-Tereatetni fognak; a második árverési idő, ba netán az elsőn vavö nom tatáik ősnek, f. óvi decsember hó 15. napjának reggeli 9 órájára a helyszínére kitüzetik, azzal. Hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a becsárön\' alól ia eladatni fognak.
As árveréai feltételek a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetek.
Keitfiapoinárűtt-októborhó 10-óc, 186i...
erési
(1-3)
Öomogymegre polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak rónáéról kő^ali^^tonfeY-aiogy Snalay Jáno«: kap«olxeJ^totnrLiakoaimk_felnerea-sóge alatt Bódia Láoaló kapa&kereaaturi lakos elleni követelése fedezésére le-aól«gftltkapo&k«roDatUti község: 86, szÁzm telekjegyzdUBnyvében I. 1—3 rend-ssam alalt foglalt és biróílag-iffi ov é.-forintra bcetíttlTlngatlanok L.-korűai3tnr kösaégbea a aalyasicíén f. évi november "hó 3&. napjának reggeli 9 óráján — mint aaelaQ határnapon — oíárverestotnl fognak} a második árverési idS, h& BstAn as elsöo vevő nem találkotinó&, f. évi deoaemlMr hó 10. napjának reggeli 9 órájára a belyBainére kitttzetik, assfil, hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a becs áron alól is eladatni fognak. . -
-. ..--- — SomogifMSffi/e törvánifszáíu wtfiií telekkönyvi Katósdej.
ietiiiéiiv.
(2-3)
Jaránorics István, hitete&olnek ÖHBiehiváaal Somofjy megy a polg. tor-Tényasékc -Tnint—tdekkfinyvl rhalóaág—réeaérB4--koahirfé Itílőtlk.-kiigy V\'cilc" \'Miaraának JaránoTiofl Istváa elleni kereantében a kielégtteai TégrebajtAe utóbbinak a ZeiUthí S3i ta. t. j. könyvben 1. rendaaáml( afatt bejegyiett birtokára elrendeltetvén, aa árveréai feltételek\'a a YIflIégltéoi\'B*rrend roagállapi tiao tökin-jetetul hite^öttneV\'tSrgjáláia^batárnapalfréviXIcfoQar hó 31. napján átreggell .9 ócája kitüzeílk; mire bitelerők aaaol hivatnak n^eg, hogy meg nem jolené&ök eietében a RaeSbl ügyletek bíróilag fognak meg allagÜtatau.
Bgyaaeramhicl-felhívatnak mind asokf kih ft felfelelt birtokhoa igényt tartanak,-B9t-a fennébbi hatiridSig Ide bejelenteni otaananek. Kapoívár Septemher hó-22. 1804.
&mogyn*gy9 -WrWayíB^ie M>aT\'<>Ub&Inyn halóiig
,Mv,«, —— ;"- (3_3)
Hirdetmény.
_ Bralder ^dim hitelezőinek Bstiohlváaa 1 Somogy meaye íoIb, ÍStvény
— - • — •¦¦-f nHHW u \'.a* UIOrCglKSl ti\\l( I DO
ÍÍ^TÍ 14r,*7Ví-. ¦"•"•P»\' 1886 Jaaoar ho a-ia. aapianaa reggeli » oráia ai-
\\ • rJ,m. , 8*.,Ml1 hivatnak meg, hagy meg nem jaleaégök eaetébeK «
•.feaMhM^ajlatak^Uróila^fogBataMg-állSa^---- ¦¦¦__
., i . xEBÍ"e\',,ailndíf«lhivalii«k mind,naok,f k»k: a,kijeHh,l)Srtoltbi» igényt t»rU«akvtetiateneWnta>ldolgid*béjílébtehiai^^ .líZ. ¦ . fi. \' ¦Kapo»»á»-Se|iemlior M.16< 18e*i ,v;*~~-V " ¦- ¦ \'
" flowoayiMoja\' WtiiéBywifa ajnrti uUttonffi llaiiatf.
SogJ-tiinbta, «6irnjr"oÍ«a1ta Wajdita Jíí8ef.kiadí,:]»rk_áa nyomda tnUjdon\'o.
• N-Kanizsa. Harmadik ővfolvam.
32. szám 1864. Nov. 10-énV
Melens, jpaiv gistósitíf tiltulti és nlfészefr Ifréllí,, A \'^gipigymegyei gazdasági egyesület hivatalos lajya. 1
Jfcgjolon e lap, legalább egj-iven jnllnahó Írtől fceadve minden hé 1 la M Éejnll 80-éa. — EHfisetáai ár poetáa tzétklldéasel és helyben kiékeli hordva egein írre Sírt, félávSBafrkNeí8Ba.éiv|P^^ áron haaznatnátja: —
NyiltUr egy.Petirlw*Szl ia&s.r— Hildstísels is6^»ÍSSÜB=f®fcssöe^sf kr,, * or 8 kr. éo minden további beflrtatáiért-D kr. • bélyegdfjért 30 kVl&otando. A beiktatási díj a a lap EÍKsIffsét UlatS DÍnfan tárgy a kiadó aavctaajaa.lfae\'ylaaniraáraj a lopjaj-eHerai-tartnltaát illető konlecénysb pad%, agy siódén ieíel-sl:
Vermearre a aBarkaflgtSfléRhet küldendők KapogT&rra. ~ \'
Sok a mi bajunk!
Még elősaáialálni io aok, hát kiállni. _ liAtran elmoadhatiukj Jia Aterfaek haopnW ¦irányban nlínek, jovrxfclroi forrásaink pedig folyvást a\'iadnak.-, ^r-.as \'úgynevezett középosztály, — e nemes róagja minden nagynak, szépnek; jónak^ — pnsatrilásnak indul!
Azon osztály, mety legtöbbet érdemelne ottr^bjoi sis-embereíls--Eoríát"-mérlegolik / s mit-nyert? legtöbb verejtéket, könyet az élettől; küzdést nyugalom nélkiil. Eröo a szive, nagy* a\'lelke, aiuiak--daogára: hogy erősek rajta a ¦ cft^piUo^isj\'a^y^J^i^ö^^Mége . . .
By- osztálynak nem hogy pusztulás legyen a apr^t-lianeni ha azágazor rp*psstalna, százszor kellene njra teremtem, „hogy legyen. "¦ DiesS tábor ez, melyből-a-jovö szedi katonáit . . . ¦ Sok a ml bajnnk T
Másfél évtized óta ngy nSnek rajtunk a tértek, caanáeok, mint.mezein n fűszál. . S elülniük ,mi,n .qsapáeokat, lm lumonló nagyságlian követnék d csakniBséi:; -ha a mit cgyik.!-j§b|iaUb5! kifiaetUnk", & másikba bclete-remtbjSp^ szergalmunk, fáradozás- é» munkál koMliink. De az arány nagyon viszás!
Az\' 1864-ik óv, egyik legnehezebb évei közé tartozik megyénknek..:
S miért? . , ¦ -. .
Mert az öbzí tamnés majd egész paegye-zsoricToeznl UiöttTlf, a pedig ily kortUményolE kóat bármily dúsan Ssaoaanek lg g t&VfMziak, Q hiányt, vemteséget moha Bem ütik helyira.
jtnlopOB^lgig^raiéaank—glgyroai-yoji minőre már régen -sem et-iTéírattn^TTSgess-Táblákat kellett felsaántani o nj maggul~ bevetni; b megmaradt vetésok ia risgyrteint: gazsal voltak: tele.-
Tehát számtalan gazdaságban kettős munka, és költség, s má^e mellett bnsr helyett-Bab vagy árpa vetés!
A tavassi ^vetasaányekre helyezett - nagy reményt esökkenték3 már október hó elején beköszöntött hideg é^sakák, a mennyibaa kn. koricaa és hajdináink; sokát szenvedtek. A későbbi hajdinákat tnajd egészen toükre tette .ff hideg; a kukoriczákban pedig nagyon sok éretlen maradt.
Már ezekbSt is láthatjuk, miké-p gabna-termés tekintetében -inagyon hátra állatik a mult óvtol. T "
Hq még csak e^volna ¦» bej? ¦ — —;¦
Rejdacerint a gazdáknak terheik, addssá-gaik, kiadásaik ngy no\'nek aratásig, minta délutáni árnyék; sokszor egy zsák busára 6— 8 kés is vár, hogy odébb emeljék. Vár fthite. lesfl (s az még sserenose, ha csal? a kamatért, s nem egyszersmind a derekáért); vár a helység
birájm as adóét?) Q mesteremberj cseléd^boltoSj\' €tb. stb. i
Dy idSssakbas jBn -el & gudák teaiázi napja.
meg vevő niwwl— -------; :
Ha- süteményét* ¦ eula^atod is-a katfe&ka.\' d<5t házadhoz, nem lépi át kUMobode*,, nom hogy
alknb^ pp^"*!k^dn4k. yalsMJL
3 folyó évünknek ez egyik legnagyobb csapása gasSáinkon; .még olaáó ,árert:.sem tnd* nak tnl^diir-^eme^eikeaflia^lga^mlni-nem^ akarják.\' \'............
_ - -Ygrja he^a gas"3a &s.idot7 majd \'ffie^iS &
De ha hitelese, karaskedd,:masi-aremlai3. itb. nem várnak. A szUkségssorit, kénynenil -—Ily perafEakben áll baaaas aset: midőn n vau mellett jtino,slr miden a termelő kétségbeesve, a habha&isltapkod; ni adÓEaágpt ^bid41j pruloogcl; nzov&X: mérlü nfflyehSre,mélyeTíbreJ a —]rUnSrlsí, f SinyeOT^tloÉíliíe KélKmT". ."
•A mi eddig ment0 horgonya trolt a gazdának s ax utolsó esefbeiváfr segi^ette: most még gyapjoját sem akarják venni; .vagy ha veszik . is — el lehet\'mondani —, onfároa.- ~
Repoíéje szinte kész pénz volt eddig!, esik"ih\'teni kellett, -(gy^hBlyett~ti« keiaalra-nVI
TáBCZA.
s örBtá- B babán üt asink vagyon,
"ffiÉlka4Í6 tásLtQ ?0 felhedea; : t : ílgysíhoiílnnk-íirhOTnlolton ;;EgyeS "ntegiJieiut\'aitsaivredokben.
¦ Aa nr bojea-randeléflekint,
... A asó^^rn^^átnnh^Yáltozandó^ -
Ázé a hir, ezé a kineo, . ; ^jinál ftfiny ennél „honi, szó.
* \'Era\'ea -nem váHoaik fedésem _ ügysánaa mihf^í-mTndei-r nrivban, \'¦"\' •
-Ze^á-rk.*ii|Bgy- duloííaE^íteetíi rjj ¦
Dicsőbb, nagyobb e Gzónál ninosan!
----ETirfaH^eTyre-elrerjttl----------------------
•4HSmr^i^!k-Wgattrllbb felleg; Titkos sóhaj, aely egyedül Minden peresben, mindent teremthet.
L szó as, melyből a tbbbi Ssavck, miként a galyak no\'nek, 3 mely ágaival betölti Bíindannyí nyelveit a Ibidnek.
.^JtQpiilyos^ri^ya^J^^serj-----__
Ott lg tükrén a csermelyeknek, A fény-torony s napfényiben, Bús mécsében az özvegyeknek.
Nádsnttogásban ott susog-, Ott cseng a gerleusvetésban, A bölesőben cseveg, mosolyg B éT odalenn alírferiSkon!
"JŐ ^TOlíbTd erdBbVkinn SzetlSt, dalt, szárnyat, lombot a fán, A na-gykirályok a»v«ÍB Kegyet, mosolyt a\'szépek ajkán.
Ez a patak o rét kötele . Oyönyör, mit.párosaivá adhat ... Amadár, legszebb anekey. S a legédesebb rózsaillat.
Dal mit az örvény zengedez, Tört árboczát parthoa taszítva, Amely tenger rejtélye ezv 8 a csülagoknak cst^aiSs" titka.
—JS-tsadra-ioifflí agent 4® Brttk —-—^-i..-Alapralön emelve Bom^:- ¦\'¦¦¦>¦ : Hitnak\'-aetpssi Htm ég . --—Szeretstnek-o fbld-lakój&^r- --^ .Hugó Viotor után: .....
jíhosí-güsstív.
9aniiaaij>*cseaeada. . -
(Z&br&vibltetá- iártsűcaUik-) ¦ ......
?8 aiaem, nlt ritattata an«a»á-l _. tTHt-fllri-a"\' \'
sába. Nélknlatn u^ia 6ut« Homlla
magyar ember szíven mi ttm, fokhetik joká, legyen as édes, legyen ai keserB. Osmntej^mlTit az-ég~ bóltozatjavŰía^anoaxtlygtf, akirliarasos., Tudom, hogy olzaaóim közöl. sokan látták el fejőket vniáu-h^tóvzjr Etgedebaet Ijrek, ha. n»m ;« Ht rrvBintr-ilalmeaen, egy kis tipor tBh-. beket m(>»liát tiiög,:.— ha^ ,
Már én aztán nem bánom, ha daráaifíszakbe
~ ^ TeJiaVreaumaagepizdál — — - _
Vala pedig «r%niatiia=_3Wc» loSí^beaj:
kik reléDen)755otínjLm koMjÖenoTevát adták (szegány QeMyir^rnmnJit ^gy^ae^fWroai\'a^abwyi^^ gek tölthettek volna bej arnelybei a t pnWiknm: ¦vizes vagy azáras léte ajtf e^egyexe vas IttVva^ Kám nézve"riJig«ri áftaWt vak, mert meghí- / totUágomban JHUiliaaBr raBantímttaní^rj\' 14\'. oailiai aóhaj^kia^r^SbanJa ég. bljltaZBiára^^-Épen bdemíiílé^íí^^^l^^^",, tanlilri-^yrjzaaáto,^ tWtilaaWWtWr^Jgg^ a\'iainpadroT jÖvCket-"ttbafrir tW™. ~Lf?ir-; tati ra^ rattoÜ"tór " MLetí%ZLl,-~
felfo-pii^oCTM^^-^11^ "J^*r^,^r=" woníían, rapmfaflaa ember lebeíj. flJf,""!*
.4 138 fafejét! Ai awölilö Mm fél
alábbkibirja aa
hakre napj "
;nuga . sthb tea-zwfat- Hknak- hal-
joaaat^egy&er auir veszi észre magát a családapa: hogy birtok* buzonbé\'rbcgi van, míCTiflt tök örSkre.
31T. ~ B\'.l\' .\'4 Km.-,
ntébbi-naak ideiglj-^e1 marhopápstor a-bolnu J"
mért aatártass,
kbalrablilís
nak R^gyéM bontattok után, vagy -hurokra kerülnek, iiuntánasOrgsudiiság — W h- mígssunti-s\'ipéldáa, blUitetésdk ktp, jben,\' 1 á mítdsáfffmfilfikéafesef HlddaJ
|iij^/k^Syj«^aá^i:
•amik iá"—-- . - - ¦ " L_^a-gím-r----3-j
-^a-a\'tdrttealvra/arhitnaiiemBstBkéirallad&liiisk
- ranéntV-¦ A koholdna?
A iülfllldLtflkflploiea tudni sem akar rd-Innk, mert • hitel aU van ásva, a a pénzpisczok
ftjí faiibaa ábrasésssak,---------
Hol a horgony hát, melybe kapasakod-hatnnk? : ¦¦±r: \'
Dobjatok egy men.tfíigét ti álloragazdá-ssok, rjénsstnbej-ek. bsleaebl
Ha még Oaa>k as velna a baj ?! Hol varrnak még\' a esapésok 1 A gonoss kesék- ma ¦¦ felégetnek; holnap elver a jeg; taegSnt aTtápor; elhallanak marháid! Véss aa idÜxm, véss as emberek között! Ha még csak es volna a baj? ! Szegény gazda, "midffn már a fentebbieken általi selt, lelkével, a szükséggel megíllir]btt, eatvü megtörli a verejtéktoT homlokát, Iefek-ssi k, ix kéri as álmot, hogy legalább éjBiaiára veto^ ei-gondjajtr. r: kttsaa be sebeit-, i; Ek-kó7ftn«í^jhotofttko\'LBergám,g81attwr-fété^Irang, gaaember\'; kik nem pnmán az iH: mat yerikval raratlkrSl, banem aoksior magn-Ira^is^\'kooxkán "BL Bzcunély-éa viigy-nr!--f^-A biti5»%ok--6>ko^^^baotetiiek1 ta-
-— nagy nr. ^-rjéeng^nem rrybgv%, 3-aneni folyto-noaan méltó^tat«lrr:báborgatrii járás-kelés han-_ gxjrbeaaébjetéaalOx által. Méltó boszankodásom
-----^^essW^wB&K SSmS^\'iptdl, ———jJgy^t^diay\'Tiótili ;Ttm dngwteteit, magyar . rA^ná^n^ijhailomV \' \' " \'
— dájja,« fővárosi ihori-tóit jí MWSi, falúai
ifi.\' gyéreit, leány,\' * \'I ^lea-flltykb*-;;
•feli-át ommaíf
vrtni tVarakra-nfiTBÍéiire foniiták:figy^lmÖjLeLlög-inkább.- Ab éh or-legnevezetesebb államai a nevelés* r81 ttsoio. törrényeket, ugy tekintély mint aa_áJlam dicsősége- s h-oföTögsTgának f^öatartólt treszkösJeiB, _ Ha frAV-^bé fi HiFfídaín™ v^grmnlaflAt okaaA in-dokokat a ások alapját kutatják, igen könnyen ráakadunk arra, hogy azt nem mán, mint neveléa elhanyagolása és megvesategatett erkölcsök okbaák.--
¦- TJjabb Id&klrán (halasMindenhaSonak\\) ason-ban-salTökrjsTsttíkrs netaifa^ekrest Haaénk pá mely vidákein sstnte lolhetüak virágiá taaodákat; KampeA Feaalepn, Gedike, Kant, Looka, MonUtgne, Kiemeyer, Peitalószt, Öalsman itba jeles tánférfiak mŰvelEkel, mik a nevoláe körébe vágtak, igyekestek as aroszü- ; letett férfiakat oktatni tudományra: miként kell a népet nevelnli bogy uralkodója — s hazájáhoa bű, életpálája pedig hassnos legyen. Sáámosabb volt ások uima, kik astelmoUssték. (sSsegéayek mindig less- , nek veletek." —A honatyák iB figyelmükre mélv . tatták e tárgyat Bendeletek bocaájláttak ki, hogy I ;yen;imnden alsóbb hivatalt
a népnevelési
vieelöknek. Lme aok,áa~böíos rendeletek és hazafiúi btízgósagok azonban hagy részben ¦IkeretíenOl ma-radták. íx.,;^-—
JóUbet a ^gyesköraz^kboil kJralvaluitr-algtt a p-*pofc csak a tadományok ápolisdra voltak ssen-telvo j de nem * népnevalésra: söt esek, kösött ia voltak oly^ok kik n^^elee\'m tedták4;nimi.--Kó-béayat emlitek meg,-kiket a történőiéin lapjfin leltem
szorítva. Ko^tárr\'étst.á osendet s xnüfi-ijgyelmet ellehet képielni.\' Siegény Getadveva "fegtragikiraabb aitaatiójában v\'an, as egyik aaáj-jtátva nézi, a másik cöir amerre csihol, a faarma-
ftással kérdi (persze nem asellüauttogva) tajjon tojajdonképen és mivoltilag ez való dolog le-gyen-e.? stb. stb. — 1— Ob ^-mágnás, X, mágnás, nagyok, genúv liaak a te muvetdü\' ¦\' } —
Hát mikor évek eTöft (raert5tndra!ey81eg jrágőta nralkoeBJa-V a azinbág^rnhatáTábél¦ egv^
eaatargomi itsége alQtt iVbah,bogT4, feetaaa" 1). tadta neTót •Hena) lrat-
JUkláa JB&lyi ará! jt alurvja}^ajttaba^ \'által •fP^\'B^^\' 1k jfíazSiSni^* tí\'-síss ____ji^ltobblS
ták álá, uevsk mailé pacaátjaiket Bynmrán
„Ego Carttlas easloe," B«ge Jerdaua. canűniouo"
intarfoi at par eeolaatiaaBa noatram aabseriHféöI et űigülum meam nppoaai\'1 9). Ilyenek voltak réaanen paejaink, kiknek kellett volna ebtndományi terjeos-tasisk.- Heaalyilak esak a kardfoiyatásbpa ártartek éassasl it«igo4ak:(at» ell^isó^aik b^t^oly-beifikgt, mely ott <aa tSriénelam 1Aat> U\'eUnyéssaatteai De jka ok,-maguk sem barárkoátak ia * tudoepjányban, 3Í&g6\'ro\'^vevésj,- a\'Jtttiljiaai^IsMaf a zald -«eatat-^leag-a ksresi téiOfa a tolf aicftrd mdjanak gyermekeiknnokáTk 4í dMeBoMUrrHem volrters^ dáiak, sot mint etdrebocaátáiQ, ások 3e tadnik aemmit; kiknek tadaioB. \'kelleti\' volna.*- Es jó vnlt akkor, mi-don caak álotbHtoaifih&l&ovosSa brérdéa érr-a táeg*-*tbetA-r,-mw.t ttflt^^-f M^lkyvéc^ dnlták ea- ádea bont.
Van több vároa, mely a történelemből okolván n nevelést -elScaosdltai-. iparkodik>-,iJjabb.^ld6kben Kantsaa-rárosa la tess már valamit, \'d& Deni annyira a népnevolós virágnáaára\', mert est, mint o becses Janók 8-ik azámában irt levelemben taagemlltém, — egyedül as ölettli -R-Btárynkfean-lebea elérni.
Aa lffi-rekeaa4saáb-áa-aM-aárgt.a. daanffigy gym-r.asíarnotböí aoltaa olyanok kerüto.k kt, kik ü re k (?) akarnak ienni; már p-sdig* ha mind urak leesank ki less a asegány-ember? A aagy ^maasiamnak> avas a itápaevetáia-l\'eladata,_ksaest igen.is aa eleraL iskoláknak, as ,oTodák*.n»k. Wagy-Knnizaan létezik i aa iar, T-Jáanságéj még jékarb-nr pánoláaaak Brrentl 40U0 lélek éa
-ugyam
ván iadtommal^ s
vauaafetokesetaél. Már. caoathíi 4000 vallásfelekesetö nép;áÍlitl-atoit .ovódá^r melynek ;tanitója 600; frt évi fizetéssel, Bsaha^iaJtiBsal nirt asonlcrrn^dajka -120. ft. fizétésáf is fedósi -r\'kéj-dom raíSrt. nincs líágy- nos. Kanizsán nekünkovódaak, hol alakosok azáma mintegy 14000?
A fájdalombnrfait rezgetess.meg eaak keblem-benr-miá^n aauloioldeni-ily állapotát látom- keserűséggel telik el lelkem anaa gondolatnál, hogy N.-K&-nizaa as oastr&kblrodalom egyik legneveseteaebb fis-letvárosában a tanflgy, a népnevelésro ott kevéa fi. gyelem fordittatlk ?
Höat( ia esak^aBaarizBV&kkal sárom~ be levele -mét „eloááor alapot, ¦ at-ntih tetSt épltsttnk,11 mert csak igy fog „leírni Magyafforaaág.u
NYÁRFY.
\'-csapat ozigányrajkdt kosstdmirosott éa aaját ionként aaas rdnkelt gondolatokkal telt mágnáaj
ftjére-|»,yalan^!l^seuj-fé^ |-jgy«asr-r« a-Wa^ttthora! saregifilT^ Jreestul a kávéház^ v,esényelte;.hol,U azt cleg-gínialíaabb hadveaéri uktjkával exeroirbztatta, \' a^nbliknm-véglH-tetleit örSmérer-r - t -- Van A. bd-rítíakásáját tribtmiíja, mel/elStt megkell jelenni ---^ kivétel TiélktÜ-^nininden-
furddbelL sarkantyúnak, ptnlalldttak, Tcrinolin nak, párjának, hálüfdkBtaknek nyilvános éa privát titkoknak at eétera,~Horaztán tBrténik ^ Ss»rnyU i tél ejt! " • *- ^ 1 r
dolgokat jegy** lel roV\'do ezeket a közönség ^-HJfct^»hhiim»s^g^ minSval^r
Mgnáa elkövetni tndja, ,;\\,,:, .,„, , ¦/
ba-
--Joazt-i Moliáte\' vagy Ketsebnai ítt-di >J3btórd5"vLghatd ki!^ , iT^Í _.^7t-
| —MBt-tegyttnk fol aztmlev-ileeKkrfn.\'liik ily MyJöanrrylaéoy^n\'-kosak rossaasínCL level-téket rgpiftttek a hiszékeny- szerkesztSknek ?
1} T^laaLMii-tim. St-B-\'.X\'SSá-lfisi II Ves-ur A-ulKta Ut*a I 141.
i| ii. i i Hn|i|| ^fi—nii1^ " "B111> ii
Hit mondjunk oly. pablikfamr-ffi-\'mely ily barbár zsarnDUiCg\'elStt BrBrjesí hajol meg?
JbjjSn egy idegen, —ímaim itt el kell hallgatnunk, mert a magyarnemzet védta meg Jaar^fs>aiv)ltas}t«(jáÉi.- »<.<c - - - \' -Ha n7ii-^^lsp\'dólgfllí í\'Fdriíleo történtek volna, a^kjór^iaiartDJniWm*%ytss-aaiií, miért nfftt megf«si»g«ny Kiafalnaynk\' fjejrjfc^orira, a miért vóltnit^Balaton partjára, mintha eletében halász e^.b^\'voltv--|feo|--r^adS\\Tl«atío^je«iit8 terjedéaeTáiafB deíperotíobol Ínaaa«3smor ohaj-tana meghejni; — akkoj. érteném, hogy a für-oVtssobákban-aaatfgM-^^ gazolni,
iet ria porro.\' *. ¦"J3ÍkQ&L& ¦— ¦\' ¦ ~ ¦__
De minwogyMttmootam^regálábbugyrém-lik etSttém) vagy vatahöl C^nában lehet remi-niazesenoaiasa-. eirtlssije,----- «acil-..jBat Uv^saom, hogy ha már t^reaí^.magy-ur embar nlítgtmá-myos »nkorrnaavT»t<s)isteB»Ii^>ne«ítfra^^ -leletének 1 egastlkebb .tbrébaa MmUyaeéttaUbza-tikns önkényt, ne különösen oly nyilvános körében, mely, moridhatríi,1 at1 országot \'képviaeli, s nwly-fBl»tti kedvesgileri Wttta\'némsetW érintheti. Dixi. \' - • v\'lr: :•> /\'•¦¦¦
Egyébként1 oa^ínt legyttnkj-treminiaa- -
-a a legjobb tannlBágot rtrarith^jUlt balola, ha pál-~daul~magyar bj-^zkjapésé-^^ím^k^liii-a Mo azé felett: - , \' ít - Jr ,
obAnbitgl----- tUraAL
LAÖÁKCa, m. p.
, Levelezések.
Ne^-york30. Jaliaa 1864.
^*dea , Wrátomj JtfUkVl
lUgy Örgrimel Vettem leveledet Ugyan csak ideje/hogy "ár ggywfef időt vattél magadnak a levél iroahosTlnhTá&Qm szegény, hogy kevés időd lobot aa irkiÜéahoBi de tán pónaed sem aok van a markok megvásárlására, mert mind mondód: „a moiur-a*g jövedalmez." Én pedig azt goa-
dolom, bogy mintán mesterséged rosszul megy, épen álért vetetnél időt a levelezéshez. Ugy ia fügén cselekedni nem de édes Mi okim, hogy jövöio többször irandass ?
Magam som tudora, hol kezdjem meg levelemet, ?8 miről MBséTjek^ókkBi^l("melyefcet tapasztaltam; éa láttam, a a melyeken keresztül, mentem ezidö alatt) mióta egymástól elválunk hidd el édes Miskám, bogy mindezeket -leírva egy négylovas" Dömborai horvát íavaroanem volna képesalyjnm, Ebbfil-értheted, httgy a ennyire haladtam. Magam ia csudálkozom vakmerőségemen éa azon szerencsén, melyen veretűtt az isteni gondviselés, es idegen világré&sen.
Parisban, Londonban hogy együtt voltunk mesterségen, jó dolgunk volt, most ennél ia jobb dolgom vsd, mertuera csak hogy mindenen szerencsésen vergődtem át, hanem most la szerencse fia vagyuk. Lag-" E3gyoijb""az(3roncséra . hogy elvltáaunkíól fogva-"betég oem voltam. Annak tulajdonít ható ea, mert jól eazotn, iszom, alázom; nem korhelkedem és csak egy úriig aem búsulok máskor, mint midőn édes bonomra gondolok, ékkor í ekkor bononkojlain is. néha még is a jó remény újra felvidít | ast gondolom magam9 _ban, bogy idővel minden megváltozik, mint, egykor ..megváltozott egéas világ a visözönjieL No most csak megértetted, hogy jó dolgom van?
Amerikában ra ég-nem voltál, bárjqhetnél, mert itt csak ugyan felfordult világ van. Nem ngy itt mint Európában", H2 egység csak ax, hogy itt setnmind arany1** mt fénylik. Jjegföblr bajunk ax, hogy a kormány nem épen egészen igazságos. A mióta habarunk van, mintegy 2 millió ember esett el. Alig hogy engemet is-élnem vittek katonának. Volt egy kia pénzem a igy megtudtam menekülni. Az arany éa ezüst pénz a háború megkezdésével mint villám tűnt el, papíros péris vnn most forgalomban, melyből küldök két darabot, hngy csodáld, mire jutott e tekintélyes világréss, hol aoknn még a vadonban is vert aranyat képzelnek fellelhetni. — " " ------- •.....
A 10 cen-ta—et, add édes anyámnak, as 6 cents-et BJ pedig tartsd, magad nak^eml ék dk Aa első nálafok.tb^l&iáod^ P«3ig Őt garast ér, még is ha én Inn ^JnpffiSpáb*. 100 frtotakarok lefizetni, ugy nálnnk-iöo-atkell letennem.
Ast mondottam Imént, hogy itt megfordítva megy minden, o bogy mennyire van igasam nalld :
Itt reggel ftgzttnk abédet. délben alíg valamit] caiu aommiL Itt á^octiknak není a^aiblsÓTertikei nagyobbak aa elsőnél, hanem aa elsők magasabbak a hátulsók padig klsaebbék. Itt caak a gyermek áll nagy becsben, aa öregnek ntnco becse. Itt nem caak a tolvajt, hanem ast is börtönre vetik, a ki meglopatott, hogy jobban vigyázzon. A szegény ember irgalmat nem gerjeszt maga iránt, mert ennek becse épen semmi sínen, azért ha valakiben segélyért, fordul, vár
les a o ss. sb ege lá j^TtCa munkás nép selyem ruhába jár, becse is annál nagyobb, minél ésinosabban öltözködik, a vagyonos osatály egysserüeq rnhásko-dtk. Ett a gazdag leányok nem ismerik a fényűzést, a piperét Isten Brisz, hogy- kesén vagy nyűkén -ékszert viseljen, as ily vagyonos leánynak nincs becse. A napazámos leány még munkára is selyem ruhába jár; Itt a szegény osstály szebb a Párisinál.
Francain éb magyar borokat isaunk, csakhogy télen-nyáronl^figbaa Tndt"ha\'tgiil, mag a-vizet is igy isszuk télen-nyáron.
- -. - Yasn&t jjaljlh_atol_mínden nteziban. A díva* Francaié. "Ezer ?1 ezernyi uej3k vannak a. várüí körűi mintegy lí\'aartfBtdnyl -torttratban. -Itt Amerikánl¦ francsiáoli Kéme HÜ éa Spanyolul beBsólüek, már magam isf belriannJtauV Conadiában egyedül fraacaiául misből ^s&k nécatit-ivyetTea társalognak.
Egy nadrág 80 frank, egy legénynek heti bére 100 frank. Nagy a drajgaíág, do éhes képest nagy a jOvedelemis míndlálodi.\'
Aa* hallodtad, hogy háborúnk van, hanem hogy mikor leM*wíek»efl«f aat dgy-anem hallottad? mind e mellett mégis boldog \' álotflnk van , mert a miét) háború vnn, igen jól megy mesterségünk, jövedelmünk,--\' - --------
" TafanM&^Ia^aglanságoB vagyok; fl Bem Bokára, mogta^háaaoodan^\'itaert JtiaBem/ hogy igy raág
- b^do^Bh^leöB^*^-ÍH-^m n^y-ám^mlnt-nólatflk^ b hiísaöaaW igetí divatba, riemnniill en oe^arai fáradságba, öasMkelésnálnerm k^raek irományokat, őaaE«»9köd-tethet még egy kjabiir6-ÍBr:8;h& as aaaaony htttlepségi kieaapoDgáoon kiapAtikj csatok bobizonyitkatása bbb-(ébén férje olvallhflt tőJe^ raegnőaülhet, de a nőnek
<| 139 |»
Hírek és események.
A October 3Q-Íkin ritka ünnepélynek voltunk szemtanúi, ogyanie T.Halvax Jóuet pécoraegyei uj-mi&ós mint nagy-kunizsai ssületéaü, mniatta h& elaő szent miséjének zsengéjét a Mindenhatónak — as ifja áldozárnak feíiyw s\'egeHlete votl ;""ö1Örtalaiira Volt ftdG3örzpylEttík kegyearondl házfőnök ur, ssó_npk pedtg ftdŐ Köunye AÍajoa Igoagató ur, ki ssokott elénk modorában előadta az ifja áldozárnak, bogy fennoégea hivatalnak áll kflszubén, egyszersmind figyelmest ette a lelkes szónok áz ifja papot sí. Pál -asavaira; n-Hi^4e«4aa-4g4tr-u^á4U^4é^mIna^-alkaK-matos mind alkaímntlan időben. Fedj, dorgálj, ínts mindent szelídséggel és tanítással: mert oly idő fog bekövetkezni, midőn az igaz tudományt el nem szenvedik-" Nühá előre nem vgl.t kihirdetva az ajmise, mégis * kölönhen ÍRtnníiáaiU azerQÍB^Bnzgó kanijasai népen kirűl a köztd boIvBégckből ts igen sokan vol tak jolen egész zsúfolásig. Megható volt látni minő lelki örömmel és re ma ^8 ajakkal vették m«gukhos unnkájok kezéből az angyalok kenyerét as ujmiséa Öreg szülei, kik a nyolcsvanadfk^íet lábolják- — Aa isteni szolgálat után az ujmíséa édes atyjának házánál disxlakoma volt, melyen többen száznál jelen voltak, hol a jeJoa fnlfcÖBiw>Qtéűeít-nem-hiányozlak.
A Haluttak napján a teme}aban szokottnál nagyobb Ünnepély! a vLro&tünáílfá"LgyÖlBZ9S kökoress-tet állítatott tűmetönkWrmeIy^»íreaat-épen halottak napján volt fel az <m terve, az anyAte rapid mbau tartott Istent ssolgálat után a boagé hívék nagy osáramal dí-szés körmenetben Indultak ki as egyházból a sírkertbe, hol kedves eltmnytjaiuk nyagszanak — ott a csinosan felállított kereszt felszentelése atán a kápolna előtt felállított szószékre lépett utdöDulmányoo up helybeli ssentfereocsi hltBSÓjaűk, ki a ss. keres a t-
rí mint rrttT^^tT.^lr\' B^ntrji>UrBV fify beflBédat mondott, melyre szivünk elérzékenyült, ssemeink könyba borultak — a felszenteh kereszt ígen diases és évek hosszú során fogja hirdetni a v. taaícaa hit-buzgóságáí; dé nem korülhetjuk el oson jaegjegy-zést tenni, hogy a kőkereszt mért nemiéit aa előbbi helyére téve, a szent oltárt eltakarja-, a nép közt ál talános rpssalást lehetett hallanunk 5 figyelmeztetjük ^jüfdnk^d&jn^ fáLkál
"mSÍIffatni. ""
Dal-Estélyt rendezMnd következő inüaürozaltal; 1. Hyltiny „HnnyadyLiaj^^Wrí^keltífl, eWádja,*-\' B«nokar._~,2. „SaósS^grewy Bénitől, iuakiLft dalárda.— 3. „Taanh^aser*1 Wagner Rlobardtól, előadja a zflnekar.r-4,„AlMteg Uány" Bajailól. ónekü a daUrda. — &. Hyitiny BGiokonaya-Ml elSad^ p zenekar. — G; „Kern néanék én" magyar népdaJL
énekli a dalárda---1. -La travlata" VefíítŐL előadja
a ínnftkaír-8^ffU^ Kápnl na « Kr^h.^^ *m»hU_!t__.
ularda. — 9. Kyitány aZampábóU1,-elSadJ6 & sanc-kar. — 10. „WiUkotamao11 Pr.edrioblől, énekli ada-lárda. — Eiután tánczkoaíorttr—-A X, pártul^ tagok-caaUdjalkkal ..tisEteUttelieBen^mffghivatoBk. _Ldegff> nek I frt bcléptl-dij- meltcti vehetnek résat. A aka-__ nizaaí dalárda8 Választmánya, — Kezdete 8 órákor. A dalárda tagjává válni óhajtók, t--Szép Károly elnök urnái szíveskedjenek magukat jelenteni.
A. Nem ^uUeBtha^nie ?1 kőzhirrá" tenni Balogh ttiínigázgatóna^leglazglebb-róghes-vin^téT; mely álul tekintélyét ngy láiazik kozQnségSck-előa nem kis idüre játaaá el, a ezt annyival inkább, mintán ellene a szomszéd ^várótokból is szaporednak a
Váradi Ferencz ősin társ ul.itit, bogy vele egytattlve kezdjék meg színi előadásaikat A kitűzött napra megjelent Várad! tabulatival, Balogh kelyett csan-^^„.e!?flpk_^akriigy levele várákoaékrá, melyben tuoatja, hogy nom fog eCaaissára jünnj. A magara hagyoví tárauUt_-eaen el^ményre késziletlen bír, megkeadé működését a némi pártolásban is rész aa ül.
A Egy helybeli nőj két gyermeknek anyja gyú-fával jpirg^aé meg magit, kl néhány jaapaalva^jeirr-hatlan kínok köst meg is halL Legközelebb Ismét hasanló Ongyükosaágl esetről vettünk . haUomáat, ezen axqrpqcftj^lAn mnnb1^" kWjgbh fidngft gyyAn he, talán még kigyógyítható. —7\\ Felsőbb rgadeletfolytáa-Ea^ár^ab-^oasgiai*
*i « e a fa.
A Mint minden évben, ngy az idén is fénytan gerben aszott halottak estéjén\'a temető, a gyássbal mok ós emlékek a leg pazar abbnl lőnek feldíszítve s megvilágítva. A vetélkedő fény évről évre nő — mig aa áhítat lámpája lassankint a ktalváara fogy. Ünnepi díszbe öltözött népet, saivaraöienee ifjakat láthatáliU} de mi épen e-nap komolyságához illett vofoaí-r- a bánatkönnyes szemeket, a fájdalomtól -megbatottJelicaket, -— hiába karéséd.-
¦ A Horváth rafencs, helybeli saürsxab*, ki mar aa 1865-kt párisi mötájrlatha ia egy pompás mwgyar szQrt küldött, a napokban bivatalnnknii mutatott bo
egy-*-legnagyobb ssorgalomsaal késaflU dUzes.nSL dolmányt, melyet nála gróf ... nő rendelt meg. csinos kéasitsaény a legélénkebb sainn a a lehető- leg?
hűbb virágaival caak dicséretet searezhet derékipa-roBunknak. Ö hisszük, hogy eaentüJ nem igy hafigsík 0j-*nekr,,<^Ífra^züföm-V«BUiéHib»ii-«Bll«m^a
A ItÓlot. Nagy Ferencs aalamegyei náprádfai Bzületisfi 24.íóve», r. kath, oöÜeo^aa^fiU^ojtArj később ft-gyvéroskújtoríő — a vélelBrrenyeBén felvett tényálladók mellett végbes vitt, vUagá^fttb»oJ?g*»B rtien bevallá, hogy folyó éri-julini a WLr
MWa^tt-^-s^iars^
paekávöl fegyverkeaveí.Bflerte Ip^goltTWgy.anV.M, tabb • azándékoe rabláa é> agk j3toténjeV.n»§tt ip«> san vádoltatott. ^ Énnéirog^^isgy ^rex^ral éa lopás bantette nüait. *l^stül>kT-k*rt4rltta^ pyelnkjogiito^kéreaetének fenrOartiaa mBltótt^ téláltali haíáÜal büntetendő; mely^rajta.T.ífi BÖtem-bor hó 7-dtuffégce is, hajtatott "
""t AA" aKanizsal Ualarda" 186«TTíSTrr U-én pfTf toló \'tagjainak a „zöldfa4* yendéglíf jnag^feffiÓbBii;
Grunbaum József zenekarának működése melleit,
lyak, kiknek igasoiáai jagySk nincsen, a várnst rend-Őrség által városunkból klntaaitattak.
A Wajdita Jéasef könyvkercakedésébe egy külföldi nagyobb tintagzállltmány érkezett, u. m. feke^ kék, v«rea iró éa másoló tinlanemck, melyek Jó^éa olcsúaágukért a közönség figyelmébe méltán ajánlhatók. ¦ , ¦ >
A F, hó Jí-án Bának^se^M>ynrgj:öa megyei far-kasvadásEat tartatott, hol. a"^gy re hű éa Cilcaeri cl* ragadó hangjainak daczára, farkas nemjött¦kézre! — Füatba minden:igyekezet. A—g.
— Parisban több gyár létezik," melyek ószerö, ódon éktirgyak készítésivel foglalkoznak. Küvek, rósz gránátok, tőrük.lók (tflrkis) éa topázok sak ér-lék leien selejtjeit, aljait^ftft&lt va© aiauyha foglal-iák egéasen idomtalaaál, a a gyártmányt tokokba helyezik, mik sainte régi minták-szerint kéaaittet-nek, és hogy jóságakon senki ne is kételkedhessek, elhuinált külnől adnak neki. — Mia módon ia megtudják a régi ékaaerek kedvelolt caalni. Igy rOvid idő előtt történi Lárisban-iliogy biaonyos ékszeráíHa boltba agy hölgy lopett hn;Jqt Úr. megiryertp tetazi-sét egy 6000 frankért ajánlott nj nyakék, de régit jobb^eretaU^raicaVi^iakáhh virmraV«r?i^gflyáa\'^-_ hea jutbaa, Az iksi^res s^t^nlotUL kogy máaa>pra Ő maga fogna ilyen vételtkiaazközölbetuí .... Kén-gŐs B.gitségével aa elöaaöf ajánlott nj nyakék ezüstjét szarkévé tette, sas egéas ókaser most régi, piszkos külsejű lőn,.A.hölgy oaerencaés volt Ily ódon-acera nyakékre aneft tehetni, mo&t ugyanaaért 6400 frankot-a fóldiaaitéséro 100 frankot fizetett. ------
¦\'•.=í=í."...4L\'\'* pftiv á t*
0 Érdemtetós\'naainkna SomMlck Pál; ¦ ctor-gói gymnasium alaptCkéjéiiek emelésére 600 ftol ajándékozott. . .37CIrt
• Számos levél érkeztbe hozzáak a vjáákiC^ mely szomoráan íéaü. gázSilnk JeTen mrostolffí~ aetét Aa még nem elég, hogy a-toljek.»p^tgt nőnek váHaikon.í-BO^aa .Uaégnek; olcstát^ejl^. sínes vevője kaién- mint jelen anám nnkbarf _
pnaatJt.nl a. nj vetemenyekben t ^bbvidékea egto
VJU.^tr aunoril évenként: aa 1
-Ttiájuk < rövstEstas« \'saa^röJireHkiBt; sn^su
sodik i^^É^f^^f^^^-September es octotór
^/•wtpüw tfla^lbteienkifejlotok a 1y^iyg^. _ légy^\'ftöisSiíi^
.(ka
többé férjhez méboi nem szabad. Ugy-o édes Miskám « nálatok nem Igy van? Tudom, bogy az Imre .VLSSere*?* esti törvényt. Mond oaak neki. toiaa ol nejét, itt aztán hátat ordíthat neki, a elveEeT m~ajd nálánál jobbat 1», BBöbbet la.
Száz szónak az a vége, hogy inegeUgult vagyok mert mesterségem jól foly, egéazaéges ia vagyok mint a bakonyi makk, jüvedelmom gazdag, mindenfci Bseret, azerotom ^ ja Amerikát, 5^Bokkal jobban szeretném, ba a kormány kissé méltányosabb volna.
Aa Isten élteoBon, jöjj vagy küldj levelet. Csókoltatom édea szülőimet. Mond, hagy írjanak fik ía( hisz nem korul többe a levél 16 oanta-oaV-16 nap alatt pedig rendesen megkapom a laveleL Maradok holtig igazazivQ barátod.
J. G. Rousnac, Mannfacturer of Faré, 91. Chathata Stre&4, Second Floor, Up Staíre. ~
Kew-york.
egypttal rl|^t8t«M«I ^27^\' -HsUÍ«aWtt>v& ftnUt
hísnyOB BxérosztáBn és kéaöi beérkczéno miatt kónj*;
nttttr Juva fiioepeitt olliaíapztani \\ ugyanazért, mig - \' * ^roíhrctóinié. egy k 5» ta re I e ra re- ké re
it-At nnniT^dlik, rsztVAfikéo"--Sb>Se\'BBÍt^t^i^!éeA^^Té^iigr bozkám-Espoe-^ yimiftlilklit? Héraeíb Tgn^er" \' _~ ___fBekuláototO. _
iif.llgyik^ Víctor aa
-.Ort^g^í^krCj41 BScrkeíatéBÓvel fems^-vván, jan. i--- töt^gv^^Ha^mk:s\'-atgglf&ld J csiromol nj .képes lapoitndít meg-." A szsrkeMltt neVjf elég feeötíSBöj* le-" verTá yállirfaf josagáfa~nézve; Köelegan^jánljuk-es uj lapot-tr>?i\'TiiBé^k9gfoa%
" r*Szók^rMÍ fíraclítdink kegyeletéről;; Órömmol jegyzőnk fstegy/ssép vonást Nem rég, as itteniiz-raSita-kgaség- egyik tanifójalgiacber) gégflafrrvndáB-" baft\'iagg^urgfii, - feVcgytrt-^öha- arrás bagycti íiiaga. után1.\' :A\' köiwég-aíoat a hátrahagyott család azámára nöra pUBzIín\'íaprélelemre valót sscd Össze, hanem ijsvcgynek", varrógépet "rendelt, mellyel kenyerét itíígltÍJ^etíri^egyiklKÍ^ annyira kine*
veltetei- szándékosik,- míg usint-tanítónő, num egyedül magát, de többi neveletlen testvéreit éa cllnrt-¦halja. Karainkban, méíténs-ily-tény a foljegyzésre, -kivárt BÜtraky botséFtanító nem püsstán tanít, énekelj temet, hanem meg -— harangon is b midőn meghal,\' ftera e«k hogy közköltségen temettetik el n/i-gyon sokszor, hanem halála után csaladja mehet a — na^*-^lÍLh^\'"SöTtfnapF, rongyosan, gyára olulftftét. -v~_rg^J&mníBldHflea_ haaontú^-tényrk- melleit fc-orán- ae bámulj tik ax izraeliták ^gozecovcli, értsd: ktSzűrür vsli} haladásét,-anyagi emelkedését. Ha nir\'valUsft--aak, fcszetartók-tnatínsTlennr\' szorgalmasad\' a e mel« -leít-nérkfilüznh-,— a kor minden csnpása mt-gtompúl
¦\'¦Tulutlünk;-----------........................
B tíoraasicb Miklós Pécsre tette át téli lakását SÖmyérSl; Someaich Pál pedig ehé-$-én uUsoUtíI a fuvarosba, hol szokás szerint n telet töltcndi.
=Ü eárdí fes*3ní5tí= Hó &-cn, délután 6 órakor 0_LLabió rae^n3l4K_SeWkint ört állván/ három pénzét követelte] »ísiin( halljuk tölo otaaáa ftot el ia rátoltak. A eselédeky ngy a dolgozó legények hun "voltak* as-eliök, r. fenyegetésekre mit sem mertük tennf, az utolsók plsnaTHnaia tudták az eseményt — ka, jól vngyunk értesítve, caak mídön a rablók már eltávoztak. 4» éjet a rablók egy N.-Bajomhos közeli csárdában töltötték.
lettvrdaa abban; aSt m hihetőbb, hogy miután.8 órakor» ssobában voltnk, és daczára n locaukotS caap-
Ítantyunak köszéDgözt nem őreatók, küWngű& o hn-" álnál nén.~aBorepelbo». A. kát leány mikor ment ¦Krausa HadbagyliOá, \'^|-afrfd-wl»tték-ofl aa időt, iirra néifvo még nincsenek bizonyilékok, caak egy a raasudik erapbjtlwin itikó- drwskekoesis rtllltjayhogy 9 ftmké* lifti sírást hallott, moly 10 óra Toló halk nyi>-ásgrgéaseJ elnémult. A hir azonban, melyet még egyelőre "bebizonyítani nem lehel, azt állítja, hogy n két leányon es kél hadnagy un kivöl még 2—i egyen volt a szobában. As eddigi vLssgálatból caak annyi düi-üttfci, bogy Kranise hadnagynál ójfól után 2 óra--kor-mág: fenn-voltak-, 4 órakor reggel egyj orvos je-•b»htr meg-SflKédiévol; ki a leányt feleliígstení kisérl»tto mop, a müléío közben a K-á.iy ajkán, orrán vér bugy-gyadt ki, 6 órnlii>r a házigazda, hivatott ürmino szobájába, hol akkor a ket leányon éa\' htadnagyou ki-.vili hárem otyös ós íEiadiirfilnük- voltak. Sandur Ágnes halva feküdt as ágyon, ssájából vér szivárgott, nrcaán meg volt oérivo, mbájáuak egyik ujja le volt tépva. Ennyi n tunyálláa. A két liszt eddig más állomásra tétetett át „Nem fcótollcdöDk,11 mondja tudó-4JÍIÓ, bogy a-lcgasignrubb vi&Agálat fog elrendeltetni és nem fog kezni aasigoru bQnlotéa ia, ha bebizonyul, bo\'gy a szdreiííséileH leány nem - kÖfsángÖa , hanem más-ol5siüényekkövetkűstóbi.\'n balt meg.u E tárgyra vonatkozólag még egy magánlevélből ido igtatjuk a kűvetkeaö sorokat: nÁgnos atyja, mintán leánya líí óráig nem tért bazá, D. kiaaaazonyiiát kercoto leányát dü aa ajtót sárva találtak, nriro-oal betörték, asonbau -egyik-sétafrivolt a-saohában. Másnap reggel egy te-klhlclyeaTíí^^ Kransa
hadnagy lakására. Agneo halva a meztelenül feküdt az ágyon- D- kinnasaony aaioléu raeatoíouöl ós öntudatlanul hevert a földön, a két tisst pedig ingben a hálókon töaben ült a ^ftrálagonT Aa--orvos—nem....suilt-éezre. aséogíJat, ellcnbon crÖaaak nyomaira talált a hBlutt.\'testán. A jjBrealauer Zeitung11 ea alkalommal a kövctkezS cooraónyt^iűasa emlékeseibe; ez év ele* jéo Pariéban egy francaía tiszt egy zaldé leányt esök-tetettmeg. Aa atya nyDroába jőiilűányának, de es in már akkor halva. volL A magentai herc&cg a kérdéses tinxttít hadi törvényszék-elé állitatta, mely azt
líalá<
ttóltc
A vógTehajtáa 48 óra alatt megtörtént.
II
í^l^hgirnr ?s»jtt?lyv9 -eseii-A lapokafi -néhány nap elíltt egy vejtélyea evet foglalkoztatta, moly a matt hófi-éo Qfog-tHban, porofly tíailóaiában törtónt e olynagy^folhínéaf okesott-A német aajló nagy ügyei* met szentet o tárgynak, ml a legkülönbözőbb ,wSr-aiókra ad alkalmat, ily kiirUlményok között nem Icoz talán érdektelen, ha e ssooioru esemény fulrd kiino-jit3 \'tudotltáít^adiink, forrásanknt- a -„tichicaisebe
___Zehang^-nt választván) mely.ngy. látszik, a glogaui
hatóság-- eddigi Vt«rsg^lwánaL^ftpjáni-kar.U aa eae-. monyt, a M^tlegtöWaitelességgel bír. A tényez; Sander Agnesi műit hó &-én c&ti 6 óra után D. kia-n8<si7rry UtngetrS-meg)-kÍTel elhagyta szobáját, de mint Utazik, azon.Bsándékkal, hogy azonnal visszatér, mert;háaiak s híteltérdemlO tanok áUitáaakónt szobájában a gyértyLt-.égVQ hagyta, és oly öltözetben
...........volt,- milyenben o!yf vagyonílag^k\'édvozö helyzetű
.vosik. Tény M>_hogy oly öltozélben tfvozölt, mint a morótek«éffét-Yett-öltózve, melyet csak kevéssel as-iílotl kagyoU el, i kissé nagyon hs pongyola volt Sajátságos éo eddig kJ nem világosodott körülmény as, —hog#.aanhakalcfla.aa.^LinIél5 D. kisasszony gaebében találtatott meg. Saoder Aguea hlw olyanul bizonynlt
- ^^liogjüiahAr: biaonyna kannyalmaség alól, kölílno--
sen « eseüm^nam-ia felmflnllwtí?, da sammlve! sem líizonyithat4 asy hogy-két n&tlon férfitfégmégláSo-gatm^ITesak .ssao^néjAb^ akart menn^mí mellett pongyola, öltoséke éa os égve hagyott gyertya biso-\'
— nyitanakjés bogy: elyát jÓMáamltól ment volnaKranue Jtadnagyjno^attsa>^^ kétséges, granse
sasba meleg légy .1—3 «ra kitaetl\'bsfSHttj
"""Ú^ofj Íím- 6-4 4rm \'kötóü n owppaüfrnt
W\'gM, n«w. r*"iy"f^/n>ra,Uo\' Mnjl óra tö4n —-jagSl^iicMttffjt&i hátik, mliitin\'Knia.o ín Biclrt-- hofen Vfaogjoi\', kik osalul» síoMban nltalr; épok\' . ío egÍBEJiágMok niarii^Wií/kdvelkMíJfle\'KakaBiéngfei -~ «a,«g<i^«iigiyjijrijt.fcátakaioJiiáiiy ké«8tb I»k&.
---t^M(»tthM*l6^amiit^H«^MTiUalMqFk>w
hpiría a mmAU na befafeava;\' Batider Ágnes\'
Afegi;kto-jak^t^ngy a boMolduniU J.ten Tolt-k^tnnai
ihhf |biftthi( nsjfjüjr
si> tOHéBt á^weiocsÁt.
háíkiiitakathtüttSkia be 6—61 irfkef\' Ixankiákj
aazobit, ta a esappánbat b—B-őrakoF\'lecaufctáki^ l^)tbfn4Br a kályha még meleg és bué parázs\'
i fcillJaniéo/t T loeöIsb levnl
G^. 8-nak, Fesisn : MogImptail-9^ D- 1-cioli; TjgyaaestluaJ\'lb-T. V-nal, Be. L—óp t Hlirt q*-es t&
F.G-aa&l Aa nioloá la. Elfoajoli; liálji krtlel T Y. K-Gat: A feáko mc^raa kutro j t-iaiönct küldemdnjrc-drt | Ice&ÜEalebb TÜaaiolH^foa\'nDlt.
P. J. tUsöa irkoistt otn a > ^mra; a jö*5ro mts oWeo i-
BL J-oah Bttdia i Fogadja s treo ii.iv3íIe*hiittBÍ a fcflldo. taíajiit. Ugy InritfceJrinfa, bőgj legfcljulb nj iriSl fo^ro s4v«s
p^karatil Igénybo ych^asB^-___
¦ Vcasprihabc: Aa OjsW) fenlil^míny megmos*tt; Inv^l-Iiibra aom T&ltí43qU) kíriaa aiiailco hit Mlbou pkmil, örbrU l&d\'ifitást Ls. - .
Jonaovirb J-iiofe, Unfrith pro ISzlaB i .Tmlasna Ba veHnV uU-bbl laK^dAt a cu utolnu pontit, fnöioa &ta1*aildul< toq dantA
.: 9s V-qab, frtten: Hlodni t Ulnt<\'ttrtn i Üget tes&llab tí»áfiflSgoáaa&.y aafe Bioroaeiíát aj vAludatödho .
<i. lí-nai: A Tors raiaileu órLa vísMavubeto aj% pár na-nlg i (watia lángra jut
" tnaS^gtíi^rT^Í ietibtra:----~--trrr~^.-. s^s^.-sí™^"
: . BL K.aaraaapjáa i Hora-Ülils fírfaefc oaBTifálsBay hü tűraJiQf.BL1
„ÍJI43o flsyntt ritüBfe." Jó. 1 Briraparii XUiukóanak: Aa ajibb kCUcmőnj-t Is TBttüli;
Byogsdt lobit 3a.
BTtaasjaaa.B Jól kasáíJdik, de a vimhiag msaml baasál 1
---—Eiáfaii t JUrjűk^ piarc^JÁíaiatilliISRkinL.
0, A-Qflfc, Pénwtt: ön ia jaejjliljitii utóbb, ha ai
" \' - "J""-" "j,íIfl*fiságrB-fii VcaiM Bunhra j ; fiflynnibajad boérajnl|a.-
1 , - Arstod a YÖljrj Ulu>ma(
- ájkLd op*r a cgéfflnMlscgy. kebled har&.a KúpcBÍjra csáb taos^aab opy bfllgjnE, mirriny Í3n>}, mi
.___ _r _agyá tatában kétségefl. K
:bttdlMgT-wsjsának"mf^i^^i|iy^ J/4f ¦olyant tfilab~fbdaeír { kás aixíit-U flínnfcn! -j- -teáján t^\'najy
do]BflrjABB;a sfani-hlaabblk be^jct,;— bas? alanti ti ?
felelffe ffiserkesstö roboz istván.
gazdasági ttidösitósolr.
1 Hö^y-Kantoa, nov. 10. A pesti élj béoai oícaó árak következtében- ismét pangánba síllyedt gábna-.piacáunk^ mélyhes még a tekintéíyéab ^eBaaatái biá-[nyals jiféT. íí mivel n küIféSdi anegréüdelések is-ilLidéfc^ataatáBbón^ ^még,mindaddig várakoaU-nukiriígalira — jele an-
---- *ratonai- nék — hogy gabna áraink taíg mindeddig nem azdlU
ok«ta7 TtakJs a fejvánt-öVfolíig. — íí«Ba-66-—87-foritoa a-frtt - " 120.kry rpaz 2 fflö kr, ¦ ajkókoricaa ^LtvlÖ^. árpa jmlndoéff-szerint\' kft 60-kr.—2ítígJ^^ 1 ft 25 k> .hargonya, \'7r>kr,.bab fehér 3 ^X^péttyegetetl i2ft 60kr.-morénként. ^ IdÖjáráiUnk- a-vciéaekreT Jgettike^veaSí mely aa árakra ÍB:í^é^Tí"ttgy befolyást
^ap09VÉ!r» Novom. hó^5-óo. A gazds&ÜEönaég napjainkban valóbaa.QWft van-kéifkeiaíatira, hogy miu-dig rémeket láuaon maga tjllítt; nem elég^ bogy a Jelen szigora BuJ^Qj hanam n jövtí biisonytalatlaágával ia örBkkó kflsdonto kell. Ilv-ogyik-rónionopjainknak a gnbacalégy (Cecidornya aestruotor) pusztítása ; vi-dókánkon ismét egéaH-téblákat ciaéutanak fel, molyok* ben a busavatós kípOMÜtatoíi,.-» leginkább a korai votéaekefi Órt-e-csrtpásiT Id&jártUuak ^m-kedveaü, mert s-Taikio eafíttkr,?oU.ia-%aiolt^lióbaR.al|g.a fold poráí verte el, 0 as ariíe aselek gyorsan kiasáriták a megásott barázdákat. Többoyiro asárító szelek j bár borna. ?0 asért hilvöa- napoky éJDsskákoQ"gyakorta fagy ia. Ily kfirfltraé&yek kost íortaéaísofiea > hogy a vetemények: jiem. fejlSdhe tn ű k k e Uölgg ja jpfiig sokáig hovor a fűidben,, a már mint magot pussíiya a bangya, egér stb. féreg; ritka helyen iu látni 9zép vetést; kivált búzatábláink magokon faordjákakétoa jövdt. Mig taoat ijjartlűbbr.vidóköp a vetageíéo, ré-saint megkésáoj részint az.ez$l várás miatt; pedig moüi raindaa órán lehel na ár :i fagyot, havat várni, a tegna|íi erüa havas 00Q után legalább a folbdk, hüvöa órák erre jogooiSnak-Ibi IwuDÜnket, s a^kóaőbbi vo-teményok csirában aora fagj-nak-e meg? nagy kérdési Elég takarmányunk teremvén, a kokoricsaszári ritka helyen vágják le, megetetik a földbepj kápoaa-tánk maíg sincs mind bevágva, 3 kerékrépa beszedve ; némileg, oa okossá nálunk ea élelmiszerek arányta-! Jós drágaságát más vidékekhez képest. Földünk kömény, s a hol saástanak, oly hantos, hogy a megázáa níán_3ragy.linji*törÓ8rq vsgj_nií^§&láflra.lo.end.BaÜk-ségo a gazdáknak...Boraink hamar iHPgfnrtnk, általában — mit már megírtak — rosszak, a nem eltanul valók. t
Kovsmbari .országos vasámnk a legrosszabbul ütött kj^jwtrifideníelé tapasztalt pénstelenség minii; . jink-iUdó, mégÉöbkiiésiíj de....koyés.voyfl. láa?ha?áüár nem is volt, a naég egészen meg nem azQnt marhavóss miatt; ló io-ke7á& Jíajtotta amr-vnlí is, többnyi ro roaa borbon, q elég drágára tartatott. Párja kelt 2í Frttól egéss 200 frtig.
Busa hagvon;.keyéa volt, igy , árt oom Is érdo-mce felemlítantj főzelék bár nagyon sok, taégís a bö-terméahes képest drága; u káposzta a sása 3 frUm kelt j borsó mór&jú: 3 frt 80 króh."Egy kötéa vöröa-hngyma .10—20 kr. foghagyma DO kr. Hajdina kása merojo S^Frt 50—SO kr. NyerebóT kecéo; tehén, bor párja 12—14 fton, aa ökör börá 17—21 fioa ment. fospss még kevesebb; a két éves szilvapálinka káresett, de a feltartott ár miatt alig akadt vevője; ukojug 2-i—30 frtra tartották (18G2*bcn 16 frt volt) Egy mórögeastaiiyií r~4 frt. A ssir iteséjeí 60-kr. A hizlaló tortaákea hÖaégéhoa képeat nagyon tnctgaa ár. Kerókróna raÓreje 50 kr. Egy öl fa ü frt. Kövárlud párja <Í frt. Egy moia^etri való borjú 8—9 frí.-
r (.03. p.)
gEl^etvnlí. Nov. hó C. A várva várt esS megjött, de alig less ebbon la valami uok köszönet,, mert oly hidegen osett, hogy után na mindjárt megfagyott éjjel; vetéseink aoinmire som mennek; most ia borús, kódos, liQvüe"nap. ííöTi kéTŐkretia&Ermogragyoft kínt, tnoly níug bolakaritva nem volt. Aa eleségnok mind 0 mellett nincs meg a kívánt éra; a logoaobb busát 2 ft 60 krónaiig veszik meg; Ross 1 Ft G5 kr. Zab I ft & kr. Uj..hujdina J ft -15 kr. Árpa 1 fi 80 kr. Egy kia szekér azéna 8_mázsával 7— 8 frt. Egy mázsa i frt. A kövér eerívés párja 80^-90—i00 frí; esek már aztán Dzépek. Vasuiunkról toalg sem írha-
bős, a Pecs "telBÍ jÖtfö~rerűnfla; ^IaonytnHnijag"iíaj>-rol-nupra, _Lrűs .varunk nekünk 0 tektntetban MiEJ-láth & eseja. \' r. E.
@Q3^Bár. Nov. G-án. Bár vajunti áHomáannk veh mimlemejlott a^bnaforgalom^ — kiyáh egy bét óta — oly csekély, lipgy alig érdemoa föle mii tea L, mit leginkább ftk&aalcUbJieAllLroaa utabj^k lobot talaj-donitiml, a- tebcr^güillitás nagyban akadályozva Iqvén. Kaposvárra Bzóllóuoír áru van itt lerakva^ juelyet nem szálHíhatnak. igy temérdek petróleum* tán aoís iu önöknél ott bonnt a világouság; A fuvarosok kéá nnnyi oaállitáoi bért ktvéjtnak,: mint jó úttal* Bár & Balaton pattom Jakom, dfl alig láíak^.^a^cflak.iagaat
-hanrjn mii halat-msni...JUoIta. gaantJBiik-TrmTij *\\úhh esznek halainkból Bécsben éa Pesten, minit itt naluns,
-Még-ki-nenLJfin n Vnl^Bfl jnl ^ ^inhal, már \'mtihlinke-felé a parton ácaorgá.-hajháec, és lofogbljajianUn meg a fiívárooban: tán!joloaóbbaA aaegvenetnÖk mint itt helyben. A jtaJássatnak ío elmaU aranykorofjnoai a halak nem bent a Balatonban, hanam kísi laknak a
•-r-part hoMiibanU-. . " . t/jX-R
MareMll vldékéroS. Uov. hé elején. Utóbbi levelem óta:törtÓBÍlaémi kia leüdtlefc a^baalilál-bon, a mennyiben asirak néhány krt emelkedtek. A piacai dr Így állt d napokban- naltrnk. Busa-2 frí&& krtól—3 irt 16 fcrir> JEagg 3 fft A, J-y, JEtfe i Lfi L0 kr. Arjra 1 ftrt C5 ke. UJ kítísojieait Eotw kfl=a?ir ?0 nem igen iaíál- va^öfe, 0 fajéit aagy^áes^éiíaííísza^
-és^okÁig^^^^^^^^ajU^g^a^^yj^a; nagyoi aülyedtí ez Akartáéi har9^hKl^> ö íjon oöt !QfMqfc,sO::V4liJik. Abnugonya méa kcs<t itt-ott rpraLini,. vd!o3otjé!:, Xe^bfe afúit Iiideg
.ctjénk voUf, i j , „ s ,t \' y,J ,
í?éüv icclUkloi.
Melléklet a Z.-S.^Cllzlony 32. szamához.
. ... ... . . "..... 3E3E: - I
141 • $»\'
- AlóHrtvan^croncsénk a n. é.közön^gel tudatni, miGsermí f. hó 18-án Lajpoaig Antal basában egy újonnan fehéreit nürenber-ri diüz-Hrk^ía rövid áru, valamint rajz- író- nti.no-, dohányzó- éa vadáaz-azerek ; ugyaáiute porcael-lan-, fco- üvegedény kereskedéat e c-sirn alatt; "
Lájpcaig Gy. és Dekleva,
nyitottunk. — Fii czélunk nz lcend, l.ngy fennt neveaett áruezikkeink nagy választókban a legjobb minöaégbeu jutányos árun poatoaan szolgáltassanak ki.
Kaposvárott, 1804. évi október 18-án.
A n. é. közönség kegyes pártfogásáért esd : Í--2) LÁJPCZ1Q GT. és DEKLEVA.
Somogy megye polg. törvényszékének,\' mint telekkönyvi hatóságnak részéről köahirré tétetik , hogy Prevendár Antal éa nejének Mperessége alatt Veber Antal éa ncjo Günczol lakóanak ellene követi lése fedezésére lesalogolt éa a Ssigetvár község 559. számú telekjegyzökönyvében G\'24 Ints az. alatt foglalt éa biróikg Ü44T frt. —kr. o. é. becsült házuk Szigetvári községben a Ijelvazinén f. évi November hó 18. napjának reggeli 8 óráján — mint ai madik liatárnapr.n —¦ becaáron elárvereztetni fognak.
Ás árverési feltételek a törvényesek irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kel! KiipüBvárott September hó 21.-én 18G4.
ÁrwQTém idrdetméi
boinogy megye polg. törvényszékének , mint telekkönyvi batÓBágoak rcazéröl közhitre \'tétetik,\' hogy Altstadter Dávid kiüti iukounak felpereaségo alatt Pápai János Juíhi lakos elleni követelése fedezésére lesalogolt éa a Juth Uősség 83 azámu telekjegyaokönyvében 1. 597 íis- bz. alatt foglalt és biróilng 65 fri.—kr. q. é. becsült azőllo községben a helyszínén f. év Nov. bó 15. napjának, reggeli 9 óráján —mint as elaü határnapon — elneveztetni fognak : a második árverési idő, ha netán ss elsőn vevő nem találkoznék, f. évi Dec. hó 15. napjának reggeli 9 órájára a helyszínére kitüzetik, aszal hogy ekkr-r fennebb kijelölt ingatlanok a becsáron alól la eladatni fognak.
Az árverési foltételek a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Keli Kaposvárott Szeptaraber hó 29.-én 1804.
••¦ • • Smaog^imgya tfjrv4nyszélí$ mini teUJiliőnyüi hatóság. -
• - (8-3)
Bnrríogymogyo polg. törvényesekének, mini telekkönyvi ka lóságnak részéről közhírré tétetik, hogy Altat&dter Dávidkiliti lakosnak f elpsresség aUtt PApai Jánoa .d\\thl HMn nllwni követoléso fedezésére lesalogolt ós a Judithí ku-saég 81. flaámn telekj,egyzökÖny vében 1.591 h_áz bs. alatt foglalt éa bt réti a ff 80 frt.—kr. o. ó. bocBült Bzölöjo községben a helyszínén f. évi November hó 17. napjának reggeli 9 óráján— mint aa clsö határnapon — elárvereztetni fognak; a második árverési idB, há netán as elsőn vevő nem találkoznék , f. éfí Be cseber hó 17. jispjának reggeli 9 órájára a helyszínére kitüzetik , azsolhogy ekkor, fennebb kijelölt ingatlaisaok a becaáron alól is eladatni fognak.
Az árverést feltételek a törvényszék irodájában mindenkor megfs-
í;omogtfmeg\'0 tbrvenyszikc mint teleliJconyvt hatóság.
(3-3)
Sqmogym^yo\'pbig^^ mint telekkönyvi hatóságnak
rézWrÜl köahirré, tétetik, hogy Csorba Jakab kiliti lakóanak fel peres ség-c akit Uol&ár János Endrídi lakóö elleni követelése feldezósóre losálogolt éa aa Endréd kosa ég 190 aaámu telekjegysökönyvóben I. a/a trlorbSl álló és bíróilag 700 frt. kr. o. becsült ingatlanok Endréd községben a helyszínén f. évi November hó 16. napjának -reggeli 9 ópájáif—: mint aa obö határnapon — elárvereztetni fognak ; a második árverési iŰÖ> ha netán: aaelsSnvevö nem találkosnók, f. évi December hó 167 napjának reggeli 9 órájára IfTjelyasinárö kitüzetik, aszol hogy ekkor Fennebb fciiélSlf ¦ingatlanok a boosáron alól ia eladatni fognak.
7 Á3 árvrjráai feláltétélek a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Zeit-Kaposvárott Szeptember hó 29-én 18G4.
... BcMiagymogys törvént/szélca mint tdchlcönyvi hatóság.
(3—3
-
fekvő.,laaesklT^paCéglo alalies gaH®Eé^űlfáekkHrE»or-,""sBr-- éY-pálinka- "\' mereaj ét kásvásásS josotikaí, t caiategy 30 Esotdat ív\\ ö MM- w» rétbir-i®k®kktd fsevflU — holdját 1200 ?elével iilmltTk —1866-tk évi áprilia. 24-ak napjától sséEnitarsdó három vagy bal egytaáanláa-kSvetkezö esztendőkre, a legtöbbet igéréa utján folyó 1864-ik éri-stmiabw-ko lG-an délelőtti 9 órakor,. Palmban e .számtertói irodában^^ssaabirbs\'if^-^ísristni, a boí-a-hassoB béri
feltételek is míndeakor megtekirjthelSk..\\ :\' " .....
A p a 1 í jé i • uhp^ d a 1 m i i g a % g a % ó a á.g.
_____
(2-3)
Somogymegye polg. töPféDyEaékéoe^, fialni talekkönyvi iiatóság^iak ré-síéröl kfeUrré tótetlk, bogy Lörmcs Kártoa Musénfa! latoshib fclpermüégq aíait Havoi-ka Sözspf és riej« "Kei^gr\'TeFégka^aavAt\'I lg^csnfc cügnf ^CvetLlcac fedesssers SesalGgot?, gs á \'kapnsrárí Mísseg^^\' ssilfnlT\' Soid;iogvyükr,ii.. l iil>jn I. 1—-i rendeserig foglalt, és^biróilAg §000 fc?iüím becfiülí ingaikiiok Kaposvár köaségben a belysainén f. éW~§G9sabsr-isQ. sápjának regg\'-\'ü í1 óráján — mint aa et&S hslárnapoa — elárveresteíni\'fognaé; a raásodik árverési idíi, lia netán cioön veTÖ pem taUlkoso^a, f. évi deeseoibcr lió 30. napjának reggeli !f orajAra a belyEJdaénj kitBsetik sasai, bogy ekkor fennei-b kijelölt logatlaiiOk K becudron alól Is eladatni f"gnak.
Ás árvereai feltételek a törvényusék iroáájában mináeukcr raegte-
kfntbeESk\'.~~ -------------¦—^— -..........
ííeís kaposTároíS oktébsr hó 10-én, 18S4. _
7............. Íhsss§^ms0$ tUrvsistjssikű isríiif--ísÍLLLöíi^lS hatóság.
Kovács György iitalSiaek aiBKoiivaaal Somogymegye polg. tiirvóny-nék« mint telukkönyW totósig rásérul i»Ű^TÍ.té!^k,-^ SmtsefBernith-nak, Kovác-GVürgy ollani kerc»olóber,-Li kiol.ígitd.i végreliajüí ntóblnnak batei Sno. t.j. kJXw^bon 1-1—13 r^rMmlg háfcaejt ri^l^^llkeidil-ToTTéo7^^f#feIB{SBfwS;löBSné« .orronfmcEálU]llt_4nl tlikratet»l hltele/dknot iii^aUThMmfrll t. M November hó -3. napjtoak "BgA 9 órája UMirtkl ^UMeiik «»J hivatnak meg, _hoö meg nem jolendaok éselóben a fatínobi%yleUk bíróilag felrak meg ilopiiVni. .
_ Egv.»»miud.Té1Úr>iB.k mind a^k, kik » íéjojolt b.rtokbtrs iginyt tarubak, ait a fonnoMii határidőig ido bojelonleni íJBMOMfc. ..
Kaposvár October hó l.ltíGí; - ..... ¦ i
nyerési
Somoiymegyo polg. törveDysEákáaek, m\'x&t .íeleickünyvi. -hsióságnak reazéről közhírré tétetik, hogy Slavonics Jóssef buzuáki lakoannk felperese ege alatt, Prsiity Márton bu\'ssáki lakna elísaí-kö^feíése-fsásséfeíra leíalöjfc^éa-a-Buatsák közaég 2"64. isámn teSekjegyaÍkü^yveBes~S2ÍTreof T>z. ntatt foglalt éa bíróilag 45 o. é. Forinra becaült ingatlan, Bassák kösségbtm-a helycziaen f. évi november hó„1.5. napjának reggeli 9.óráján — EiiaS &a első határnapon —elárverezi eíni fognak; a második árverési idő, ha-sctáia aa elsőn ve vb* nein4áíatkos-nék, f. évi decaember hó 15. napjának reggelt 9 órájára a helyszínére kífűzeíík, aszal, Imgy ekktír fennebb kijelölt ingatlanok a becaáron alól ia eladatni fognak.
As árveréui feltételek a törvényesek irodájában mindenkor megtekinthetők. —-
Kelt Kaposvárott október hó 10-án, 1864.
2®f
Somogymegye polg. törvényasékéiiokj mist telekkönyvi hatóságnak rér ciséről köahirré tétetik, hogy Saalaj János kápoakeretaggri lakosnak felpereg -i^ga alatt Bédis László kapnakeresstarí Tákós elleni köveíele\'ee Tedesesére le--^o^^k^pm!M^^stür! kösség"86Vsfámur4ekMegysÖk^
asá® alatt foglalt és bíróilag 12B o. é. forintra becsalt ingatlanok K-kcreactar kSsaégbea & helyssínén f. évi november hó_25. napjának reggeli 3 óráján^ — rnitit-mr, elaö határnapon — okrveresi^feí fognak; a Eiásndik árverési idő, fes.sétöa aa elsőn vevő nem találkasnákpfc évi deesember hó 15. napjának f^*eli Szájára a helyszínére kitaseSík-í^szal, hogy.fikkar-fenncbKkysMí ingatlanok a becsáron aiót is eladatni fognak.
Aa^Árverési, feltételek ». tö^jgjyaaj|k^r^ajá^
Eelt Eaposvárott október.héá&mfi^^--.
SoTmg$m$0a^ üirvijigmé-ka mint íeZfJdányvi hatótag,
le
(3—3)
Jarinovics lutvin HtolesSinBk SMsetívása 1 Somogy megye polg. tór-¦vényaaéka mint telekkönyvi k>«Me rí.rfríl kiHlirr* Uto«ik, hogy Vtilor Miksinak Jnránovica ktvan ellcoi karcantébsE a kisligitcsi végrehajtás utoo-bluk a Zaibótbi S3.aa. t. j. kOnvíbaa- L. rmdaimig alatt bejegyiettJ»rt°g™ elrendoltetvdn, as árverSa! faltóteiek 0 a kioUgitési íorrsnd tnegátlíjutasatokm;. totóból hitoléa6knok tirgyaliso hatiraapul f. évi Octohor hó 31. napjinsk reggeli 9 4rájaMíÜ2eük; raira hit»l««8k attsolklratoak meg, hogyji.eg nem jeloneeot esetében a fenobbi flgyletak hiróila^ fognak ipg ánapnía|ni.
EOToaorsraind-felhivaSoakTaindaaiik, kik a kijelelt birtothoi. igaajt tartanak, oal a feaosbíii határidSig ids bsjelenísni aiajafijiek. ,—
Kaposvár Septerabor hó S2, 1864. ¦.--.¦!., ..,,..{ ..
röetmény.
---"ÖsTv. To\'nicar-l^O\'ffíynfnlHlcaöiiicitte^^ -
Veneííl-nÜnek 6w. Tombor Györgyni allent kareetiloK a ,b»U«U«
tJl fiíibblnak a Hinráíkat 132. ¦\'¦». alati Mnyvfain t-radi<!mBiffte)eay«»bir-_
tíaa lekinSStóMl hitalosöknek tirgyatáoi hotirnapnl f- óvt decxemler W ""O; napiinat reggeli* órája tltflaetik, *\',» Wta aaSÍ; aaaJ h.vatnak f
EgvaBeramind felhivotnak mind a**,. kJt;iu;,kuolelt birtokfcos «»»»1 tartanak, oát a fonnebbi hatiridSig idebajoSanteii aisaücnüt.. _
Eiarmavár október hó 18/1864. . —--- - \'
1 SoBiojsWKjyo íffrt>ítiyii.-iS&! miaí IcUkUnyv, halott^
Hitdetméítiy0
canokságn8k.<á soproni kereakedelroi
és iparkamarából intéMtt etféMtféi _
~J Stökeram ^atonafrufiSzati "Mzottoánjral _
TOKI db. fekete, nrémnck való .,. . ) kidolgozatlan;
31,810 db, fehér bélcsnch\'YRló - I nvcrs bárányból-,
....... 1330 dt-fekote, nyeroglakarooak való,. _) • ,„ , ,
: 48-db. fokaié, nyorogtakarónak .umais,éngy>nji|a báránybőr fog — a fenédbe síWi jdTahréyilfentartáss-meltetípa leglSbbeü igérónek eladatni. *¦— ¦• Esen borok vagy. résalegsnként többeknek.vagy pedig.egárabon egy vo- I tonik ia rlidatnak.\'dt ásóknak, a vt»5 keiére íeendl) kisaolgiltBniaaj-raakfen- i síbb.égi jóváhagyás Btiii történik, aaonsali kerapéns fiaetés mollett i
Aa sladísi eljárásnál csak 1 ras be 11 aj a n 1 a tok fogadtatnak el, —^y^-wséstíto-tekt-bvir-l^
millyvml benynjlandók. "~ .....- " \'
E»e«-fatarid^Bek^«ltelta-ali»-i!°mmi ajánlat lüMiiLdjcmJogadtatik.
_ a^alnJn^do borok,"a Stokerani katona-ruhásat! föbiioltminynál, a ren¦
Jc. Mvalafoa órákban megtekinljielök^_ _ .... . . ~ ~
ULi
kárpiton
asítalol
asaialsa- fe r-kirpHo* >¦«•«•_ ruktiraaVat
\' a Ugolcí&A Uísdlliíott.áron..
A t es. fcoaBnaég arra ngyolmonletlk, hogy minden más rakholyen as ón nevem Ssíil alatt clkéjiült kárpitos munkák nem nálam készültek, üirv osiata található nagy minámuségbon elkészült
logjobbakból és olválaltatnak minden o ssakba vágó. javítások illetékes áron. LLj* Laliásunk \\an a Mafrvsr-utcza elején 760 és 763 32. alatt a „Zöldfa" vendéglő közelében. (9—10)
MÍtJMtfiliÉSi.
Kaposvárra érkezvén, rendelkezik niinden fogbajnál
.A* Ihároüberényl.. uradalom résrárül, az Iluiro.Wényi, — Pogány tzt. 1 \' fojjbetételnél. Lakása a -kOTOBa" Vendéglőben T. nétpri, — thárofl — eaicsói, —.éfl antnlf.i!usi koseegekbon levő, korcsmát apd- j © - 17 ü
i^-K^^ alatt. Rendelkezési óra reggel 9-tŐl délután 5-ig.
ti
1 fb^#*Ar •
Tengeri rablók a hajén.
{Mustrált kasbrilAlakjr L , |, L.
; Bátorkodom figj-elmeztefiii a t. cz. közönsíget fentneve-
..aett.:5Í3zea kfállitísanaptáramra, moly Hajtó oíól csnk most került-Hí: színezett toritékkal5-jtöbb"famotss!vénj-»yel, melyek ko-»ül ktilönöneD a kaposTárl gyJunásiinnii (Srüemeí cmlitést; Inr-talma következíi: \'
Rapfárrísí, Cí^yTholnapok, idöszámitií-\'. — -A- bzús e?z~. léna6T^verrdr^Wdá\'í*ÓrjslálBÍ (képpel).^-—. ,ailjnk-a awp szdt,"\' költemény, etaumiíjí-Gyárfáa- .— ,Beköszöntő," küitc-
, nWny.Finwk-KílmüntóL — „Á raífrynr u?p lelke," Tóíh Vin-exitíil\'— ,Két BEomsz^d," kültemány Sellyey Bélától. — „A kftfdM^^Sn^L^\';K«&wrd?P!8te\'!\'^tőppel),\' költemíriy
_névteleSr-~-- „A_tengeri iabtók,,"/ !lieszíííy\' Aranyossy Lajostól, fltét képpel).=-!-^TakmerS>^ölfenfény:KngyeraitóI. — „Nép-"
lLíotr--Kfftéoyeíi PöMtófr^. „HlnBtráltnaBonlatok,-1 (0 káp-pel). — .pani-rai^ryr\' (teprjel), k»Ste^néllJuA.^a3>yl0g^y Lajoa-
-tri}.---t ,Hogy feaphaLjegfazuj\'gVa ember-^egyjzérré váltólázt,? fegy"KppelJr-^-;íítépeVa aagy^vilagbói,*\' •photografiróata osu-torafalvi báró Hörpentö\'Jónáí. — HasznöajMdljiyalők, u. m.: BZSplök, Bsájfbfeok, gaaműesökaelj napaütötí borbariia3á? .eüeo, b többféle hasznon ttulmralók." \' -~
Illuaírált hasonlatok.
A imajrynr kir. udr, kanczelláría. A magyar kir. helytartó tanács. M. kir. ifbldtehermeiitdsi pifnzalap igazgatósága. A in. kir. hétszemélyes tábla. A m. kir. Ítélőtábla. Zalamegye tisztikara. Somogymegye tisztikara. Nagy-kanizsai városi tanács. Nagy-kanizsai ügyvédek. Nagy-kanizsai orvosok. Országos vásárok. Bélyegtörvéuy. Kamatszámítást tábla. Hirdetések;
Azon siker, melyet előbbi naptáraim kiadásai: eredményeztek, határozta ti el velem, hogy 18B5-ik évi .naptáramat, nem tekintve sem költséget, som fáradságot, ügyes írók müveivel betöltve, díszesen eszközöljem. Ára a 1 ívnyi, haptárnak~40 kr., keményen Jiütve sörlapokkal ellátva 60 kr. Kis kiadás 24 kr. A t.-gyűjtőknek minden 10 vevő rttára 1 tiBzteletpéldány-nyal szolgálok.
Naptáramét a t. kózüuség pártfogásába ajánlom.
Nagy-Kanizsán, november hóban, 1864. \'¦\'
a naptár kiadó-tulajdonosa.
1 WajdiU Jdótf !áarló,-lan- éa nyomda tulajdonoa Nngy-Kanizwln.
K\'-ííaTiizsa. Harmadik évfolyam.
t
-33v\'szánrl864. Nov. W^a^
Ismerettegeszti lap
szépirodalom,"kereskedelem, ipar, g&\'sjdászat, tudomány és wm%MM-MúUk
.asági egyelőiét hivatalos fcpjE ~_
ijyc
Mflíyelcn fi 1; 0 fít,; félé NyíHtér egy A beiktatási
.ip legalább *gy irón julini iiő l-től kérdve minden bó 1-én 10-én éáfiO-an. — Előfizetési ár postán afiTtkElldésseí és belyljen bázEos"Ecra*ra\'jgéfTevr«~
re 3 Frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kacson könyvtárát aa eddigi fenntalló feltételek mellett fél áron b&ssnafbatja. _•
Petit anrért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit Borért 1-ör 7 kjp,, 2-ar 6 kr. es minden további beiktatásért 5 kr. b bélyegdijért 30 kr.\' nsstsndö. d;j a a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó_b irataihoz Nagykanizsára; n Isp szellemi\'-tartalmát illető kösk-mények pedig, agyainden í<**e!e\'i ^ r bérmentve VszerkeszíÖBé\'^íe\'i\'kEíldendők Esp-üfivarra.-------------- -.....~----------:_¦_¦ ^___
Meghívás
a zalamegyei gazdasági egylet t. ez. tagjaihoz.
Zalamegye gazdasági egylete, rendes feleves úgynevezett őszi közgyűlését f. ó. deczomberhó 13-án Saia-Bgerszegen az egyesületi szálláson fogja megtartani, melyre az egylet t. cz. tagjai hazafiúi tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlést megelőző ig. választmányi ülés ugyan Zala-Egerszegen f. é. november 28-án fog tartatni, miről az illető t. cz. választmányi tagok ezennel értesittetnek, és szíves részvétre felkéret-nek.
Kelt Zala-Egerszegen 1864. okt. 30-án. -ítí^\'\' - "BOTKA MTTtÁt.T.
cgypaülcti elnök.
Fest, noveknber^.5-én.
A Még júl ki sepn nyngadtam magamat, s írok önnek, hogy rfgen íett igéretemet be-válíeam a). .~
A „laissez pa5serB-féle elvet soha sem sze"-retíem; tenni mindenkor és mrnderrütt, hol lehet, hőstetteinkből á közjoga haszon háramlik; el vesztettek Öcakré^azon óLak, melyekben a \\WigimÍK&ést5^-TrragTiTíknt - -eísgiffeteh\'C ," miaf „örökéleíre hivatott nép" , ilyféle szavakat szórunk a légbja": nmi várhatunk".
Senki sem várhöTV még a legerősebb s< midó\'n az idő nem vár. Jaj" annak a népnek,> mely pnha párnán \'bírálgat, mig a hivatásukat megértők, a tett terén aratják habáraikat.
Napjainkban nemVörösmarty-féle éloszob-rokra van szükségünk-— mint ezt ön igen jól érinté egyik füzetébe — hanem „vér" és „erőtőla pezsgőkre ír aczélizmokknl, melyek korunk eröa légkörét^mosolyogva bírják.
Jaj nekünk, mMoíT a jövőben kell arrdl megírnunk a kritikát., a mit a múltban nem tevénk. <¦¦ .\' -
ralnJiAtfl tett kurptí a Ön Igéit I. olrns\'\'kőlönfiéffSnbnek bema-tatliistjuH ; vajba laiaíl tSbhitőr történhntait e». E«.r künsontt.
Ki e levél keltét nézi, csalódik, ha azt hiszi, hogy a főváros légkörében mozgok;-a.Pnna-part, árűesarnok y akadémia , színház lessnek-nádparipátm, — ezúttal hagyom őket. Legelső levélem isiegyen a megyé)é,:mely nekem mindig élejléget adott; áe^ben-olysokst-akartaiss, de kevese^télreltenT^ílíSÍ^ké^est,- mit "S Ittto idd ---kp^-^Kfcrrte==A^ réss-
bejj n dicsőség; „Vita eornm in nos transeat et noslra fiatJ —-- Calvinként.^. _ .
megy éjé, "mely egykor magasan len-
geié sz-eszmék lobogóját s most, ha Galilei szavával rásd-is tnégi .jeppnre si müove*, nem -mozdul. Dencalioa-Jiála -megett-a -követnem eleven&lnek . , . .
Napjaink, nem a^csndatehetés napjai, midőn még a bölcsek is mankóval járnak, azon? ban van elég_ ösvény nyitva, -melyéken a kis tettek is haszonnal járnak, anagyothiáTíyábsT). -
Ülő, hogy" először is~ön lap járót emíi-kezzek meg.
Midőn önök e lapokat nlapíták kettőről tettek tanúságot: időnk jelszavat megértették a tár csajokat megnyitók édesmlndnyájanknak •
Mert hogy napjaink-,.-mindenek felett a___
EzeIlemhalEd^lt-köv«te|ik^i "merné tt!gr.dni?
S hogy a szeljemnttörSit\' napjainkban anyagilag legkev^«hbé segélik, ezt^megint nem lehet tagadni! \'
És móg engem...
Es meg engem ti nezteTileí.. S miért, híi kérdeni merem? Van-e dicsőbb, szebb ereje A szívnek, mint a szerelem? Vírszo, vissza a vak éjbe Ti huhogd halálboklyok. A szép élet boldog-fénye -Égetőn, nem náSek ragyog.
Nektek volna a boldogság Adva égi Bjfíndoknl ? -Kik-nézitek a más baját Hidegen megosztatlanná ? És már a pok édességtől,. Mit a valc^. sors\'ingyen adott: Csak a méreg az, mi megöl, Mit kéj között beszívtatok.
A csillagot\'™ derült égnek,
Az eget — a tiszta tőnak,
Á tavat — a legszebb völgynek,
•-A~v8tgyet —virágoknak, Virágot — a szerelenmek, Szerelmet — n boMogsrfgnak,
-Boldogságot:— a }6 szívnak Adá-Isten, hü tái-Bának..,
:E«eirti nem YjUtoBtíittokl így volt, így leas szép ob élet. Ki legkisebbe—-a legnagyobb Ha lolko legnagyobb fényt rotj
Egy enlöségni ifi csé ri péhol,
Csak nz igaz szerelemben..
Ez Femininek meg nem hódul De ennek meghódol minden ! ...
CSEPELI .-SÁNDOR
.1
Szóljon az a hegedű.
Bort ide a poharamba,hadd igyam, Hadd legyek már egyszer én is jó vigan... Hadd legyen már nekem is egy jó napom... Szóljon as a hegedű és cxímbalom...
Ritka madár az a jó kedv énnálam... Fülemile mit keresne törttígon? Árra szállt most, de örömest hallgatom, Szóljon az a hegedű és^zimbaloro...
Ide mellém jó* fiuk, vig czimborák, Üssük össae — szintngy csengjen—a pobárt, Oszlik b bu, enyhül igy-a_fájdalora, Szóljon aa a hegedű és ozimbalom...
Vig pohár közt, a senének hanginál, Minden óra édes Örömmel kínál,... Ugy\'is\'elég-kcserÜt-^tf^^ — -
Szóljon as-a liegedü és czimbalom....
Ilyen óra sxáza^kka^e^el^szík, Benne a mult njra ólednf telsííik. Olyan mint a hurmathrillás hajnalon... Szóljon aa n hegedd éa ozimbalom.
..BQjJin&CT -jósssf.
(EtbwzéUa as i85&-ki elats haÓjdraibóL) (KémetbÖl Bzahsdon fordítvs.l
ívim szolgám Szt-TTérmónál megtebesiT-tetvén, a majlandi korházba vitetett; ennel-uÍL^~L?nyráen,L^^
kodm. -t— VálaBstásüm-PeÉykdThevn, századomban levő kürtösömre esett.
Petykó, czigány szülőktől, Kasra kornyékén p?»1otPtt^ .már fi jéy.óta hűn szolgálta az ezredet, Ezóval jd katona volt. — A mily jó katona, ép..oly4iíÍ-ssolga1is=,vált.---belöler^ habár neki is voltak ferde nézetei. . \' .
Petykó Jsdgám\' ififöglalatosságai -közé tartozék, nekem reggélenkint fekete! kávét főznir-raelyet- egy: "tojással kellé felhabamia,\' hogy az éj i eli^őríyázás által megdermedt :bsl-EÖmet kissé ffcdhtfvithessemT-= - - — ~
A forralóvali bánásmódot csakhamar el-sajátitá, s ha néha _mondám íb neki: hogy a kávéban igen- sok as ülledék., —<S mindig azt válaszolái Rhogy csak is ez apró szemérmek, es ülledék adja azon kellemes hőséget, s nem-s. fekete^ydsl-íU—-E nézetétől sehogy sem tudám eltántorítani. ------- . - "
Mnjland bevétele ntán-Iván -szolgám ia aa oUen-kazéhe^kfirül^s igyJ^yletén^l^et^^in^,, . ssolgálatát még -továbbra is igény be--venni, tügy hogy jnniui 24-éntJnidün..nr táboTban^al.árrk, ; ~máy kdTg~lmjnnlban kiáltitm: n Petykóy^pdj fe^ . . l^téT^roén^iÜlönben.....íu --- ^
E feíkUHisöm\'Tníán,^ mintán. Petyk<J_ első parancsom mindig teIjesitá.és.dolgáhoa.Iá- .. * tott, Ss^hiífflánvíSöiéfc magam" ml^entTíöigsr-^ a lehaítiat-fejem csákómra(röyeg^m»y. :~ •
Álmomból asoiab^V^egllaff3\'0^5ao^^10" " "
— . - Pedig ©Untattunk jjda; xuid^a a. pjoyjn--__anák_hbql Jeo éfcfek"ítiBtTJOieriieeí" némái; ^~~riyelvttke t fel k«H oldania .--.-v^smvraünk-kell ~váu yait7 akaratát b kiváhk4p azt á\\súlyt,, mii _atfijjenrileg\'ésjMi JwgHnff.\'\' ny om. ^
hol )ö — többet ér az olyanféle íliotidknáí, Tn?ty«lgreTOa:fllit"i •Mtiletnak-i^TffifafaryJTH örvényt bordónak magokban. Vide 1861-iki nép*
- T«ll aU mindigJs&SbTeii "SHk "as eszme," — mint ahyelvreY^mött-mindig^öbb a.mélftOtfa\'g,-"bolcseség, mint emitt, hol aa eszmék kantár "nélkül iramlanak ¦&fcrrnXcréme; juste milien és iíoargeoai ^ effid^^lÍndnjTÍjnnk--aH.Í9ás^rí.!! "T^tbiÉ a lap meg van kSzel & év dta. 5;Hogy izeHoniíleg^-érdemes a fennállásra, -azt számos czikkável közgazdászáfrmk, anyagi
---------—^4-144 sty-
Hanoin ast mondják: veszélybon ragyognak i*na2afiui*r^n^kvsTé^ állapotban még einos a nemae^örege., apraja*egyformán, . hogy arra na-áldoshatnaf1^. mi egyij^ l_egnsen^ Iebb7efrítto~—"irodalmára. T :\\
~~ Hogy méritt k meg e-Inpaff--------
An-clafiaotéai felhivilsok, melyekkel min-^eirVílreVben-^^^ll^bftra^ tőnek; hogy vniveklsolcoft arcosai jelenjenek meg,---nem biztos orvosság; mert mrnt álta^
esünk érdekében; a nevelés ügyének -üözott buzgalmával — ha többet -nera* említek "-r-ir—-bebizonyította- -—¦
------^-r^Hanenr nent.egyedül Istea igéjével él-az.
- ember. •
~ -j^ a kérdés merül fel: hogy adhatnánk a lapnak érdemeihez méltd^hosszú életet? mert ~-^ifc&gs*=ltenV csak-"megmentéi
KiKiJifiitÁai\'jílí árdek5nkbenr — az nem látja be, ki szemeit erővel lekeodőzi,, — 1 .i-Bárannyira, mehetnénk, -_hogy .minden megyének-volna S—3-4apjar^és-pedig^virágzú —állapotban f ez volna érettségünk, ¦ügyt.aji\'e-tetÜnkT nemes hevülésünkegyiklegyszebb bizo-_J~ÜyrtviÍnya!
De hol ez az idő? — kivált jelen urakban méltán felkiálthatunk, — midőn az öröklött . - sütU vér,_ fásultság,érdekközöny mellett, még a csapások, terhek is parnncsolólag lépnek fel - sokszor buzgcriJs jo-akaratnnk e\'rlenében ?.\'
^Ön^jnegirta a HDaguer^eö_tipu.ot1 vagy ia learczkéjpezte az-irodalmat-nem pártolókat s nézetem szerént sokkal helyesebben cselekedett as akkori viszonyokat tekintve, mint most cselekszik pár komoly s élozes lap; Ön olyanokat irtle, kik tehetség mellett is.kozonnyel--van.nak napi jqumafíatikánk, könyvirodalmtink iránt ^Bakkor, midőn volt miből előfizetni; a Bolond MiekaHí több iró sujfr romdnyájankat s épen -akkor, midiin a „jaj0 és w panasz? tűzhely eink-he^-nőttekf/roidÖnalO ftas búzából lett 5 ftos .....s-ÉS-ia.kcvésI.......................... T
Iában tapaaatslfcatjnk többi-lapjainknális: bizony os-rosa idS^::szörenc3étlenség, apáthia stb. mindig elmosnak néhányat a Iűvek közül. Nálunk pedlg-még nincs úgynevezett „törzskor -söhsóg-^meiy^álasBtott lapját szukben-bőben megrendelt.
Egyes Hoecenás, ha pár évig pártfogásába veBZÍ"Í3"^hos^as idükou át kimerül as áldozatban; a magáu tárczá^atr hamar meglapítják a közügyelcT
_ _A gazdasági egylet ? Igaz, hogy ezé sokban a kezdeményezés napjainkban; mint testület — ro^z Iában állván pénztára — megia tette kötelességét, mertorga-nnmaúl válasz tá a lapot, kevés évi díjazással, &L--maga--erőt és iekiutélyt ad, de" nem menti meg azért a halálto\'1.
Igen is, ha minden tagja az egyesületnek, egviránt meg volna ihletve évtizedünk, szellemitől, eeztmondtiirrá: elaporganumunk; ebben jeltínikr-*aog—egyesületünk mieden közleményet intézkedése, -hirdetése, melyek még is csak érdekelnek, mint tagot és gazdát; ha az irodalom iránti tekintetből nem is, hanem magán érdekből ezennel\'megrendelem; — igy is lenne pár száz előfizető", ml már magában nagy segély. De midőn sok egyesületi tag míg évi díját sem fizeti be a pénztárba, hogy lehessen akkor a lapra megnyerni? (ngy látszik: a Békés megyei giud. egylet ia ily bajban szenved.)
Hogy a községek megrendeljék, — erre mí még nem értünk meg; mikor fognak nálunk olvasni a helységek elöljárói, midőn kintnémtt országon a pásztorok kezében, is megszoktuk már a hírlapot, könyveket?
önök lapját *— nézetem szerént — egy__ mentheti meg: ..ha annak jövője részvényekre alapítatik.
Somogy és Zalában — nem kétkedem —¦ csak akad 200 •— mond kétszáz olyan lelkes
egyéri," kik e lapnak fennállását, a megyék Gsellomi és anyagi érdekeinok bu* képviüclé-seórtjsz kségésnek tartják. ¦
¦ Ha igy réaavínyekon jövőjét biztoaitottnk, B.rtrtgyobb kűrben ozabadon moaoghat, mily szép lesz majíl a lielyaégekbe is bevinni, hogy ajtép küszöbét áüépve, oktassunk, neveljünk jittj-hűLoktatni és nevelni ugyan csak nagy szükség van értelemben, nemesszivüségben, jóságban magunkhoz felemelni -n-korván a népet.
, , Haérielmiköre szélesbíil, ha tanúi, okúi a! népi: megérik egyszersmind az-áldozatokra is; s ha népünk tömegesen, önként áldozik — mit elébb-ntóbb kell is tennie-—akkor jön cl csak a hazai.intézetek, népiskolák, irodalom és művészet aranykora I
Vitassák önök 11 s eszmét; boldogult Ka-^^^esynk--ként^---A^--.¦es^la...c^k^űag.J.lal^.Jl^g létela vagy jiralma ftlett küzd.
Levelezések.
Kunszcntinik.109. november hóbin 18Ű-4. T* kin teteu ozurkcszlü ur! No — gotidulj;i tin mohó iodi^nn-tiával — idejű h egyszer vulabára! Hja kérőm ezé-pen, én meg erre azt gondolom —,hft nincs érdekes tárgya a vidéki íevelt-ziinet, ukUor jobb ha tollát Ezepoti pihenni liagy/jíir meri tigyiiiezcni nem igen talál a í. olvnaóközönaéfr valami nagy élvezetet ab-baDj tudoaitűBainkkiil teletömjük.;, tényeket várnak tőlünk, melyükben nem szűkölködünk ugyan, da e^ck mind olyanok, melyük, lia fejünk lágyára visszaesnek csak aajat rángünTiiiaTi"okozunk fájdalmat a); beszéljünk azullomtckröl ? — már például arról, hogy nem pártolják as irodalmat, óh, óh ! rá-
galmazó nytíl \'
- d\'íhogy nem pártolják, hiazen
egy nap ae muli le pl, bo^y !1 azorg:iliUft8 olvasni arc-rotok szeróny könyvtárunkat igénybe venni ne sietnének,-az azután talán valimi nagybaj — ha egykét példány a icjeiík\'tcsijg vngy zairoabügrű felett tessi a magasztos szellemi szol^jlntot, m^góvundó 11 pompila LírtiUmat a azűjuiflen.. lojíyidvdiinnyősö anr^gc-töl, vagy tán épi*n-n méltúság^is-karidiir urnák 1101003 Ízlését a böles ünmogtag hIiíb korlátai kü2ti vissza-tarlóztatáaiM készteti, — ha mei obez hozzávetjük a azalunnatnkarási rendeltetést, ki meri tagadni, hi\'gy ea nem irodalmi pártolás 1 ! — — Miiid>;nok felett irodalmi pártulaB uraim 1 tízoreizűk meg a drá{;a magyar könyvekot, gazdagitaukn kiadókat, vegyünk CO—70 Erari 20—3U lsvólbül állá füzeteket, s miro egy hecaüIetcB Iiötetro szert teszünk,.benne lusz 4 — 5 fiirintunkban, no do megór a szellemi a mi benna
" HM a gaidismii TÍDionyofe ! plarcsiaralt í liöaia-llpra f ntb. birrfc.
_ rásonira, Fetykó — kinuély álomban vola — ^yügé^ei^s^kpve-tkezÖ szavai riasztanak fel:
„Teh-át-^js-g-kell halnom?!--Ne
fujjiík"a kürtbe?.1 ¦— De nekem ten-
.^.nsgy o.n.iaze_r_ell;e_kí^— De jejtem, — nekem toTin-«m kolh.-— Oh,- osak ma s.égits__meg_ Isronem!^— trg-y^h^t éu .is
.....nem fokára ott leszek! — Élj boldo-
_ gul!—,neke"Di tennem tefi!""
Midőn lecaeridesedett,s_tovább aludt volna, ^Telkelténi; mire Űzött vadként ugra fel fekhe-lyérSVéa egy oly mély fohász tört elő keblye mélyéből, melyetaoha semfogpk feledni. - :..:4- JüóWevém_ezután_pipáai rágy nj.t ókJ_—¦ - mialatt Petykd bö/öndéből a forralőt;bortszeBzt /2^r»tKrBÍré)ét:elfívéyUi ¦ a-legközelebbi-kntboz ¦ vi— t zírt íiete,\'.....
" * ~ Petykdm—álmával -igen—©Ivalék foglalva,. v mindazonáltal-, kérdésenMnel nem akartam őt -^«akUtoii <¦ tódváni.^hogy,- előttem titka ninca.
- ügyis volti/eaakhtígy .a-tíazel \\-iüszatérve a reg-_\'^eH képzítés^hez fogott, mindtiu léptét egy ío-UnrY?U^rter.r-:](oxdnlabn ügryellen —« keze reszTceíegséget árulának el; oly annyira, hogy képtelen \\nln kit annyi idő alatt, mint máskor ~ "Tfeg^rriirelfcvstriisni. ^}^^^^^^^==^r-, ^lüra!11 hbliajtm: ,van\'még:egy:-tojáaom, __havam holnapra?1,1 ^
mi b*a jod.-!^,-serken tempri tát -hol-napra inár nem keríthetafl-íssiámtanra.égytojást? - 3-- iNemtí. Y"ála»iiólB,-tnúi_latt arozán a köny^
-irydc peregtek.*- --^_:___
Hlia-Titó\\,d reggeliét fözömj miután nekem Hariiiha vUágosan- m on dá !u •
«Hi bajorf-i\'etyk^Pf^zóJéltí\'.biBZina igen rpaa kedélybon látt./ó[ lenni ?! Noa, beszély!-
mi bajod? vagy tán nem vagyok méltó bizalmadra?!"
__. „QlLnranxL^álaszola, ön tudja, azt, hogy
én önt igen tisztelem és szeretem, fi kit szere-iiinltvjaairáuii.bizaUimmnlJs tyisfiLte.tünk. — Én az" e^eli=aW::aím3tía^i\'7^^jPl^a^^^ ÍoíTjoTlelr^\'^na. — ön jü lírám! a tábori ze-~ nénél volt, s igy_egyedül leheténk sátrában. — Maris a földön ült,són mellette fekvém, ölében-liajtvo-íejenK^^^Ekkör Sínris igy ssált hozzám; lásd Petykd!" legörrgebh tagja csníádnnknak megnésó kezem, 8igy szélt: én téged megmenthetlek, hozaád a táborba repülnék, s neked hü Petykdm elmondanám, kogy ma egy yagy ütközet leend.. Ez alkalonrmal óvakodjál kürtöli kasználm;~meTEnzoiipilJaliat fo^sa, meghalsz és MurÍBodra - örökre veszve vagy- rr En a jtísnŐnek níríső filMremrjdarirfm csakhogy, szárnyakat adjon, melyekkel hozzád repülhessek, s.téged.e nagy veszélytől megóvjalak." ¦ ¦.....................
FeazüU figyelemmel halgatámpctyktj előadását hkérdem: „mit válaszoláíerreMarisodriak?
„En azt felelem," úgymond, „nekem, ha parancaolni fogják fújnom kell, mert ha ezt nem teszem eaküszegííoros3 katona leondek!.." Ette BWisoniJhdfehér :8sárnyai. feketévé válto-^naV. a" mialatt Ifbmlükomra egy osőkotjiyo-mott, elrapUlt-r-\'eltűnt, ugyhiszem, teám nézve -ÖxökxeJ——____...—.\' lj
valék) meghagyám, hogy ma kürtjét ne fujjo, kivéve, ha törstiszt parancsolná:
Ví7-kor a franczia hadosztiílyra szuronytszegezve rohanánk. Ez és többek ntán, Petykó még mindig sértetlen haladt mellettem. Délután
í t\'tyi\'üti ?-zt\'-\'PeíykŐTTBk7~{^kr^kkons^fetkzrJK rü ren-, de.lt jobb szárnyon vala) parancsot adanroham iuvásra! — Egész valómat-megrendítő e parancs. — Petykó pedig, szilárd léptekkel haladt elörív tetetvén, mintha trparanosot nem hallotta volna.- Az ágyuk legnagyobb dórgé>ei közt újra megszdlamla a törstiszt, parancsot.adva a rohanj fuvasra. — Üjra megrendítő e parancs egész valómat. Mert láttam, midőn Petykd a kürtöt njknihoz emel vo szemeivel-felétn íekintv o
-kerosef..... Egy rövid kttrthangot- hallék és
ngyan e:perczhen. hü szolgám egy golyd áltfll találtatva, a földre rogyni látám.
EzTitközetaSzolferindi éVezegőny Petykó szolgám halála vala,
— -Aligvégaó P*lykÓL=aTait,-mária hallatsszék a dobok pBrgéae, jtJiLUrtOk harsogása áh az ágynk dtffdül^ae.- ¦: i_.
A különböző caapatok ide a tova vonultak pgyy hogy mára igen kulönösot Jehete gyapitni.
- -€ órakor röggel Mcddló felé vönuláhk, retykónak pedig (kire különösen figyelemmel
- Mesaze^-measze...
Messze, messze, némü posztaíágban Iíju vándor jár eltikkadottan Pillantása szerte tévedez. ^^jű^lnés-a^nap^ugárjaa^gre^-Majd a földhöz-vonzza hő reménye, , De vigaszt nem dd sem az, sem os.
Tengor-áradat habzik körötte. Csónakját a szélvész Összetörte,1
Olt.áll,.mint Hidb xcménytelén.. Belficjébcn érzelem — viliar forr, Enyhre vágyik az eltikkadt vándor...
To vagy ez rajongó képzetem. S. P.
vau legkevrB-1* 100 ftot, kivált ha még lUO-nrnny-nyal megia .[ u( ilmazzák, mint „Nadányü" atb. Hát nem őr-u m«g ot forintot*, "ka -iVkÖny vek\' némely ... Joveleit az abb.n> gyönyörködni BBoretükpipnevúj-•^jáara Jel használják, vagy ha "épen izeCflíbws mi.-
¦:.....gy»rb«a,. kimior, gyömbér a tíjbb -o fo)tí fűszer "éa:
driígnkenotvk tartóeaiiközüvü magasítják, a-Jnikur lalíy mulvS.nagy ügygyei bajjal-Wa találnak ke -rülni a 2o-ik lap utün jön a 3G*ik atb., ilyenW oly _ -^jóiérzi magát ftJulfijílyiiDü, mirfba a Jogát uuziúUc Pompae es a mi azellúmi életünk! vau itt hat ember a kínok van régibb cd ujabb irodalmi termékekből álló könyvtara ; van 2—3 ezáz a ki életóbeu sem veti .\' C^ebera kDnrtTüTnr^ vagy éperr a
dÚBtermékonyaéggcl bővelkedő \'ponyva-irodalombul egy iat.n-iát, iDKly nyomatott ebben az esztendőben Bagó Márton és Gyuriim uram betűivel; d<r ez«k azért olvaanak, ha kedvük tartja. —Van itt egy C:is aino íb — kapfnró bcmio -mindenféle meleg ital, a hidegvíztől Fogva Fel tigénz a tormáavirstlíig — be-3 léphet ebbe miodeii becsületéé ember, hn épen nincs TTriamiSÖG-holdiia mágasrangu személyét) ellensége, itt-Bz. irodalomnak minden terméke feltalálható — kivévén ösokut a müveket és lapokat, moíycket a tnagns vagy i6 a finom Ízlés kizárni méltózta\'tott, ba ugyietszik lehet olvaoüi, 1-töl 9-ig is, a 0 legjubb, mart ez kineveti a R-at lm több akar lenni, a g jobb mint a 7 — de jaj annak, ki caak mindig 1—6-ig olvas 1 — Gyönyörűségéé dolguk! — Kávéházunk is van, ebbe a Magyaranjtó ugy beféazkeltc ni agat — hogy a világért bíri__Jü_rn_Q_ meg maga metlett a-jnkit Js, ugy ásítozik nnphoaezant egy egy jámbor atyafiért, nóha-nngy ritkán nkad egy szánakozó, ki a ma-gaa dicsőségből leemelvén egy mosolygó pillantásra méltatja, megtekinti innen ia tuí is, s azzal elég az élveset, szép csendesen visszahelyezi rendeltetése m«gas polc zár u— ha épen szórakozottságból a boros Üv\'égéY\'\'mene nem veíi, riö akkor aztán-jrcj — -Ezr-gtity Slagyarsajiónak, mert egy óra múlva .ugy niegfürüsz-tik — hogy ember legyen a ki rá ismer; mikor a Magyarsajtó ezen sorsra jut, akkor már a szűrüket
is űzokták kivül a kapufáidhoz támugr.tni.....Van
itten zeneszerző és versfábrikáló is, a nagyközönségnek roéltóztalntt tán lnrét hallani ama hircs éa nevezetéé 12 népdal szerzőjének, mely zöld ée píros meg talán kék borítékban megjelent, az nz kérem azépen, nem a zeneszerző jelent meg zöld, pirus éa kékben, hanem a dal, — nagy t^hetaégü fintíilemhí\'r no tessék róla elfeledkezni, még eokra viheti, ha Valahára a nÓiaciVm\'pnnáláa meateraéget raegtanulp, a zongora dogunyuzÓBt már meglehetősen érti, nagy kár benne, hogy az\' orrávjví is nem játszik — éa bügy a zenéazeti luppttól ugy fél, mint az ördög s tümjén-i\'QattÖl. — No de tán elég is ennyi a szellemiekből, sok is, do mj||?Ípf» .annyi, hogy jövőre ne folytathatnék, — ttí|i|pPíeend\' Bzerencsénk rövid idő mulya iámét találkozni, a elmondjuk a mi ezúttal tollúnkba maradt. BORS KÁEüLY.
^tuViíwíí\'"1*1 ^J\'^k „elevenítik, melyfikt-1 U.^S™^ »5gátkorn4ánylat0m alati oly je-™m. m^kdldnbíztetto. FnR1dja tehaVal.axteíf züDBCíK, ezen cg.m tiöAt-ló „ ^ybecaü figyelméért,\'
? T-A "fUelirn-ógy^ngcm csalánommal együtfkl-habar korükből cltivo-m is, do-lé Ükben tagamat önöktől megválva tgkintni iiem"HvaíÖmTedaig^Qp-
clogitu vonzalmikbari éa emlékükben megtartani azt-v«kea>.ixcJtfJii. valamint én .önök emtÓJét j^blem-ben (iiven megörzendem\'.\'ugy engedjenek-azon éltető-remenynyel távozni; Hogy én aem féleji\'et-m el
J. V.
VII. Nyílt levél.
Bdán Kálmán urnák lifcoöííri\'iJi
A Keltű mnrltavéisz ÖEyéüfrt.
Ugy mondatsara ezelőtt: „begy a k«lcti maHrt-pe5tia terjedeaének akadályozására még a a b-b au-renduzer szig ara*-i» föltétlenül szükséges, mert a inarhákkali zabolásatlan járáa-kelést csak ia ezáltal fékezhetni uDnyira, hogy mindan" gyanua éa nyíltan beteg marba kézre kerüljön.
M.ár pedig ftz állatgyógyreudőri Bzalivany értelme szerint minden erőt csak is arra k/>ll fordítani, hogy n gyaniiü és boleg marha liamar ntoiurnthessé-k a ennek elc-vekoráni lebunkuzásávai a vész e!f"j-taaeek.
Nem akarom nzt fejtegetni, bogv a passtiarend-Ezer ezTgöra moanyTr-o^ssSTt&ég.iB" \'íjöirbaTi p u c4e zitéeérc,-tl.-gnndö, ha mondom : hogv e nélkül nincs és nem lehet biztonságban a mariiűi; eges1:ege fa élete.
K szempontból iadulván ki, a m. kormány tlég-gé intézkcdi-tt ennek foganatosításában . mennvib^n azonkívül, iingy enm-l^ fnp:in.it,-,KÍ^e,-.t eireudeltí
A ki megfontolva vgszi figyelembe e ezabrányt, fl*.»^-Mte-\'1",(^"Ult\'eEttek-inflla^lM--fljsttk^ -
gérob mert caak i3 abtaíg^n^^^okoíánTfölje^ b^nléaóvHl érhetiil iit/iliftveazt^uudSn aa elballgáto-
-sat," eltltkoléSialr. faök^Bövalketn \'teSra^-ia-m\'-it^........
piaztoljnk;" "lmgy-a- brtegekaek- Jeljeieutóae- vagy.
^fekTmegfertőaíeEve, vapy n5m~Í6^;tigy, hogy-nTirera^-veBzröl a batócig törtenBteeen értejiSl, már túltar-
jedx a jpra^lfojthfljáB_haté.rán. -Kern csak egyesek, hanem égess"líjiTegvl^lsarÁk- zzir-^$í~máz~zzZ~í$~tK^\'-~" paaztaltam, hogy a fslOgvélcttcl biznb/mmal"ní%~K*• íalmazottak, mint alvfcszbizeSimányi tsgo"k követtek
-el-íiestmlo ttjö!sflsfcts üőí^umga- a-íösüégi4>i röflisltíir elüljároeagjfonCk tapasztaltatott ily merényleten &ly-Lep, hogy ez által a véaz altalanoasá-a alig elfojtUa-tova lön! e meg-iE-a,--veazteség..éBLajvesa_küZLpfitt^,-az cféle emberek as-akaratot a.fo hivatal hanyag
-fiíjííréeünaktulRjdoottQttak-1-Igy-legz..a gan s«. ^pr?, ¦
. járvány. slatt,azerrismét csat oda-kell viaessmen-nünk, miEzennt ott, hf,l a marha tenyésztő -öszíály raegTagrsdjn as EBé!yeB~kfeTeh^ta^\'ottTimt»---8^Bi-"---\'--
„lehtt erteltae a főbb hatóságok rendeletRinek éa E-n a legjozíínabb .illatgj-Qgyrendőrt ezahranyKEíaE^fi szerint a veaznek evek súr2n at s-addig \'Veti"pirasív-~ Uüi, míg a velEtlen altslmem^zÜBik-Dlgg^
A tcez teapodeaenek eo elffijtüataBáoak mastk Inlke: & „íiivat&loE közbejaraa igénybevétele teszi. E:tqI majd keaőbb, addig is maradok tieztelcdfl. TEfiísÁKCZEY.
niíig.i is határőrüket tart Orusz, Moldva es Ülábor- . pürtulu "E^J;
Hírek és esemenye&r
Aielto&ágofi SkííblicB .Gj*uls zaiamegyei füia-pán ur, i.Qvembür 10-en vette af a megye Tezet°Bét-Zl L aó 14-en tartotta a „Kanizsai Dalárda"
BaSa-K^ep^BPg, november hó elején, 18G4. Az ünnepély, mely folyó 7-ikéii a megy i szék-vároaát élénken fuglalkoztatá; az összes tisztikar pb polgári oast^ly részéről Zala-ro^cgye bárom pví-Iimií koruiAnyzója Nóvák Ferencz volt fö^p^lii beivf-irto ur ö méltósága iránt oly réazvét éa rokun nyilatlcza-.tokról ndi/ít kt\'tséghijvonhntlaii íanúságot, mnly 3 "^CVpTrt^rnÜ-aTÍlcjÍH\' kuLpMyty^dcg8Söb.b-jBíal(náíiak:
cörütiüriüiifii^-ídt. \' ~------ - - ~r-
A~tuint a polgárság, több megyei birtiikce, n váróid kereskedelmi osztály, a a megyei tisztikar ü méltóságának hétazüínélynőkká történt fényes előléptetéséről értusült; magánúton cg testületileg ai-l.-tt egyrészről előléptetése fölötti őrömét neki kijei nti;nt, másrészről búcBiiérzelincit tolmúcsojni nzon férliutóli elválása alkalmából ki habár nem pgy*z»T a külön-bCző elvi akadályok és idöviszonyok miatt kedvet-leDséggt-l találkozni a küzdeni kénytelen\'lt is, de a küsbátoraág, népnevelés, községi ügyek, küzínté-laufaikkfliüli "tevékenyflégeT-B-Ullüiuiflíiit a mnlt-évban Ínséggel küzdő alíöldi testvéreink\' részére magán és hivatalos aton.eBzkdzt}ltnagymérvbenÍBqgélynyujl;isai által,-éa-a" tevékeny n égre into korrali együtihala-dáeával a moatnni körülmányek küzött valóban nehéz feladatának, megfelelni képes volt.
A megyei tisztikar élén Bárdoay László clsö aliapán ur fejezé ki lolkeo azavakbi.n tisztars,a"i érzületét, miro ö méltósága mélyehmegintliilva válaszolt.
EatcbúceutiszteletüIfáklyáamenettarLitott, mely alkalommal, Ő méltéaágn Gózony^Forobcz máaod alispán ur által üdvözüitetvén j volt főispáni helytartó ur\'a nagyszámmal ÖBBzegyült\'közönségbez a következő különösen "kiemelendő arnyaknt iztézto :
: ~Ifjaliágol^ mintaaQlöttéfiíldem, hanem mint" teliotaégoim képző helye,.a hazafiúi •igyekezetem, pártfogója kétszerenen -báaá\'m-léyan-^wjmnaLinBlyébb -érzépacl válok, meg
feiojtbotettan körüktől, minél inkább érzem azt,--hngy a tisztelt yáróoi köeönséghok Bzivea hnjlamU kellíí-.kép_Yjazónozni képes nóm voltam*^ ¦
^V^^Kzúff~fliBOÍ,öncaéBIbslyheEtatésbeTT, éa a.--tisztelt küsüneég gj^mnRía8áv,ar>iÍsivén 3 évck:elLprgáaa talatt kormányzói hivatalomat, megnyugtató a felemelő -érzéook fognak el ongeműt, melyek annál becaeBebbek eltíttemi mivel a haza oltárára, s Dzónv^dett alföldi VeBtyéroinkfelacgélyóaéro tutt nemes .áldozatok dicaö-
Ezág f Hencben az idegen marbak "cgéazsegt allnpota fölötti elTenörködéBre. E azerint „n^Lü üzabad eerarai féle külföldi idegen, sivatag-mnrbiii n bon kfb\'debe hajtani egéezségi igazolvány nélkül.a Atovábbi ügyelet és ellenörködéis, illetöK-g marbapasuus a marba-teliyi Fzlokru bízatott.
l.bböl látható, bog)\' mily fontos teendője van mir.drn egyi-e marlialanyésztön^k ée marhatartóoak, midőn a vesz a.hon kebelébe tulnkndott. És bdríia a véiiilem saját érdekünkért van, mi mc-g ie sík mu-lasitabt kavetünk el e tekintetben, mennyiben igen keveset tartunk apacsuBrendszer szigoráról, keveset akkor, midőn a vész a határhoz közel, keveset akkor, midőn községünkbon, do még akkor ia, midíío saját, udvarunkban pusztít.
A községi elöljárók jo"bbéra unt foglalkozásukat lelik a marhalevelek sz-ab \'tus kiazolgáUitáeában, azért undor futja végig a rendazirctS embert, midőn kezébe kerül egy, mert több ebben a huzáe, mint as iráa. A rovatoknak mindegyiko aoha sem töltetik ki I kellően, egy pár Ueresztyon.ás foglalja ni helyét a legft\'ntnsb rovatnak-
Láttam ón már, hogy a telién ló — a !ú pi>d\'_ I niarh.ipaBauB.al adatotlel} \'á\'d\'lait\'h.\'in ^atiirrai nSlkUit" [ mahnlevrib\'t Íb.Éb mennyi adáa-vevéa történik.mar-hitl-.- vél nelkíil, nem csak a vesz nélküli években, : hsn^ra még akkor ie, raidön a ragályig járvány be-• tegségnknek ÖzÖcében vagyunk. Do m.t-frtntf balla-, nTink, haa vágÓBiekeken eb-jtett maihik feltámadva
i^3-zúíb>\'a-->ttl4uUaá-aak-J—_____J^. , _
........ Jly k,ünnyuImÜ5ég\'k\'>zepette cp\'n ;iTnTcso^^f7lfasr
a marljnprstist betolnkfidasa esetében Mv nehéz mog-\' akadályozni terjeazkedéeében, ?3 bn a hivatal tcljra-- ségg«t képtelen eleget tenni azon tenger kivaiiahnak-! itnk — melyeknek eleget kell tennie, annáVelIs-I níre, hogy a marha tenyésztő oEzhUy nagyrészc mint í 1 ginkább érdek lett fél, nemcsak hogy segédkezet nem nyújt, söt\'ellíJnhatáet gyakorol és tanusiT, még titokban ia. De mennyünk, még tovább éa Tnondjuk td, hogy még a pafiBuarendazer szigora sem egészen cleg.\'udŐ a hetolakodcít versnek eleve koráni elfojtására. Szükséges ches még
------. ..... _g_}.
^rzí?tt-T!ECTr-évb\'
j"Az álluTcpi kóztt .lentcso íb/ . .
„A végbíi\'l-kell podíg ezt tenni, hogy,* ragályos, marhapestiaes állat még hetegülé<ie fejlodéscbíin kerüljön védclcin vagy balta alá," Ugy rcndclé d czí az állat-gyógyrendöri.szabvány: nbogy rarnden birtökoa Bzemélves felelÖság terhe alatt teljesitao azonnali bejelentését, még akkor is, ha helyben vagy,a asora-gzédságban marhavész nem uralkodik, az olsü jelon-tést n. helybeli elöljárónak kell megtenni, de azonnal ; ugyan erro köteleztetik a marhapásztor ia, ha a legelő-barom közt ilyes botegU.le.Bt voaz ésaro, to-. vábbá kötelesek a baromgyógyassok ífl, mihelyt oly beteg állatok gyépyitáaa végett hivatnak, mtly.ek-^ nqk jelonaégűí=^
aégre mutatnak. Mindaziik, kik azon azabalyotat át hágják, L—3 hónapíglani fogsággal hüntetenduk
j^-Mig a járványrbiat^Uaii^iy^^ckezik^a belyj. elöljáró a rendolkozésórp álló ogóssaegügyí egyéno-.kei a betegaégtotmószetének- me páll api tása-^s. as. *akns képest intézendő orvoeUtréa állatgyógy-rcndori szabályok czéljábél használja.u - _ (
g „Ha á helyi elöljirónak-a.lkalmfla^egéaEsegdgyI egyének rom állnának rendclkezesóro, ugy a ,véaz-, bizottmány megérkeztéig puBztán.nbefortösőtt,udvar elzárására Bzoritkozzók."
enekestc-lvet. nieiv mind a rendezésnél mutatkozcitt csínra, mind a tagak oazhsngsatníi -enskere nézve bátran mondható a legjobbnak az ez ideig rendezeti tefc között. A szűnni ivein akaró...iUin4VÍhaj"J, mely az egyes etBiid-iU datukftr-kirvetter céak ieljea megül ég ed és <:-r Ül tanúskodik.. -Az. éneko*íélyt követni EZükutt tánczkoEzoru is íVlégvlgabban folvt s tartott é. u. bárom óráig-,--mely--idő-álitu-^-éttermek* bői kiharsnnó gyakori éljenzés aztbizDayitáj bogy üemcsak a hatalság , de éltesebbjejnk i.a igyekezl\'-i, egy pillanatra levetni a komor gondokat, b raig azuf, a-zeue hangjaitól vonatva a-tánezban kereeének-élíei s szórakozást, addig ezek a felköa sönt esek kedvre
a dslt?atülel egy vig éa élcsea eatélyt óhajt rendezni, melyre as előkészületeket már megÍB kezdstte. ezejróv oly ank-inaéget hozó voll^reánkÖvő^ránti Eöld ramányük\'ben-váljunk meg t31e legalább vigan.
^-Bátrak vagyunk minden Eenebaráíatr-ének.r ... és művészet kedvelöt as ábrányi Kornél által oly ügyesen szerkesztett PZenéBieti lapokéra\'figyelmeztetni, \'inety"-váióbán megérdemli a pártoláaf. Utolsó-ÍEéma haza hozzánk Ííj. Bertha íjáodörnak ^P^hTtás" czimtt z^^^gragaaatyet-j-^ftgl^^gzép; kiiillrrdnnak-üri^nil. Wajdita József zeniJ-mÜ kereakodésfi szívesen átvesz az említett _Zenész3ti lapokéra előfizetéseket a azokoí pontosan teljesíti, — Ezulgdhat ^nutatvány sc;iinuk-.kiíi i«.
A Slitíd már előbb cmliténk, bngy Várani^zín-¦táfiíílaU. hazziink^C^^^tLc-^JDii^anTitirlíttit t ük fel,
-IeLmégis a-íára-uJftT^^a1^e^wy^^TS"::^VQ54gl#ak mind hozzánk.érkezett, moatohajdü m4nd művésznek mind kereskedőnek Óh iparosnak, de legra-ietubább a ¦"gazdárnrk-— -ne- BiDTnorkodj^légyi^gi ueEnciarfid-cz _ mindig így, Etb. ¦ .. .
A Folvó hó 3»án meghalt Varasdon özt. httí-nor Anna, eltének 10\'J. évében, NevezeU-s,-I:cgy as agg nő élea iitszervét as utolsó pillanatig megtartá, s _ hogy 1862-tóí- fogva eledelének nagyobbrésxe csak cznkorbél állott. - " -
A \'Több lapok sz^Int Várasd városa engedélyt ri 100,000 frt küicBönvetelrgr-meiybQÍ egy Gynv nasÍam a á maaadik összegből egy szjnbáz éítttetéso_
hatiryStatött.^ Híitlja^cxi-ivaniZBa^?^—--------
A .Hegedűs Eleonora>-=azületeU_K.rackovici^-Hegedüs József ügyvéd ncjeJolyó hérl6-én eltének 31. éveBén, johb"eletre azcnderűít; /
A Lakatos Sándor Ismert tánezmüvéss Keszí-¦¦jj*\\y™-.*Awt«*i^tMt nyjtntt — fin a legnagyobb par-tolásnák Örvend. ¦ .7 ^
\'Az „israeliES .magjsr-eg?letc Pesten, melynek czéljA a bazal izraeliták magyarosodását mkidcn—¦ lehető módon előmozdítani s mely. nem rég hanyatlásnak kezdett indulni;, ajabban ismét nagyobb virulásra ípnckndik jutnL Kéhány-hct!elött Pest.togériel-mesoljb^eg tekintélyes fibb^jg raalltmi. Lg y^ értekez 1 et-ben lelkcsedéBsel nyil^tk^zf^\'a^jegyíerTeii^artaHa mellett. Ot-gyÖltöttek ía.-niár annyj-íageti-mizzorint. az egylet f-^analUaa \'ugyszólyáo? bíztpsitva? van. Dö .
Mcljgyjaügjar !graelita"fj,P.-"M.a-Ban; azcgylp u.em-cs&k a főváros, hanem, as egéas orszistuui iafcö Hz-fffilitik-gTimolitáslra «M»lp».W «wo»e(M^I\'-dliibea\'él^liiiBzarini-M jmtlItifaiaTrdWe^^tt-\'.
blMliWk érdakétsn, fipadhitlaiiul,». oojogi; •akí-dálj-ok nélkül mflMiik6aa4k}-»irágoíhaBííi_A«1%y-
14«
tagja ogyíaar mlnámktata 100, rendes yéotrforiakrt Ssatiiofe-Siao*nwiankban s.amís,ujjmnnd tnvibV mily. 100 fatiaM „oTíiTíolm., h!*e* eljr kl*rk<r»a*tfraHya«k é«n*idl4lorinintadni riintlkivilli ildiui! *nln\\. — Sígwftsíi). T«ir«.e«nJlgr<!»»«>"i rabbiknak ~klk a tailílt ki maguknak caélul. —- Való-ban iaéí"aa enwno, caak folkaroltasiok,.mondhatjuk ——kégj^KaniaBiln\' nagyon n«!n?*en -alagyflrosndnak, itt ¦ n i*i»««ít»«o» iTinigyöf=5t&i»y.J»lj--ritfeiin Hllintó, bindi Y»lmoi kfllfJIJi madár, ka, adMnyan §MW :m:alaók;«ináülilTiJ»lh!itiink..ciial( magyamlnGin (lisa^ "-\'Tüísta klrételnck),\' díVan dl«^rorr*likiuAtűfok!fi!L »nj!jr gond Tan a migyír nyelv tnegtanuMiára-for-- \'\'--ditv*-,-—--maja bbuj generálja-—• a mi baüad nom marad. ": ~" ~ .
^^^rngieotaicua-.Yaló. liiatoria Bácabon. ¦-"—*"---\' ;ét úv jlttBaerttk-a-dWji hirm
\'gokat 8 lapok o*>rkaBBt6«egenél. Megjogyaandíy hogy minél1 njgvi>l>b aMtteéndtt: »én»..m«Bnjiitg, annál-nagyobb előnyük klnálkranák a TclvotTI roaíóTO.. ~ .\' ¦ Egyik Wáinak_as$ mrgjcgraoit n0W
I ni iJei Wonk-Jnégia van egy Jiliinyo —"kovói, _ .. "-b*<-k oniber. AnnáLiöbb raok Mama, kiknek, bar neL-
kal.ia"aiídolVfi-Jofc. ------\' .— -
^.AíatraloamlTÜigitís TOipra terjed, hogy roig:.cgyazcta, szegényebb lifoikbanJs,_hol ezelőtt f^tlpry" pyrtr^-—wftgy^mAon^JMalngott^ n petniliültn limpákT^c3S"nKglBOTBiilni. Jaj nöklolc Milly-. gycrryn-gyirrtBök, asappanyoBok, olajflt&k- =Most már
¦a- [gürtyiltjaia kntbiLiriAtlJo^I\'\'--maiflfT \'SJ9\'
gyfl ember,— a7petrolcamoT"ártrtte. _ -...........
_----------j------........, lr™j
- és reTOényte^oBfiatafBiiibe>-..aíi\\r.Tegünbtílonpyi!it-jU: -"" " -eteU-gyeriBokftik frJgyplin, atiaj4l_gjL:
— -noRi-klv^Tit m^it, ntintaz^egyg^iteajj esLraeg_i8 rault T~ hétig kel lett-várnink~I Mi gatolta tehát Ily unka. a ","~aaeíalűicgfikíbold"of; ság.U? A\' JP ris d"kt!>r-i)eve Frankfurter volt,;a leánykáé— Krén; kÍBaeszonynynl cgye--süly-Bevet aa egéss vibig; a szegényeknek tubát fob/>i*idni\'kellet flTnéVvaítuziatAai eiigcdeletnért ea a Daáwer^InffltaniBiizug^ íanínrt gyorBasuga a ssurul-
-^^-^Í^SriS^^^ log-
:¦: ~-njab_b lúvatalno adatok gzerént. Magyaróragdgon a
......^BrenWg^-nrfiL53ő-Ögy v-ódek összes*" szama lfarom-
eser tizenháromra terjed. Tokát körülbelül 3000 ^ -..IáUkre ciik egy ügyvéd. -
. .¦_______¦ , ¦ \'K a p o fl ,v á "r. ._
=ss:Kapasn;iirsi^3I6roy KArnly fdiapáa ömltríiga at.apökb(in_üUflt taított~B^it clnokiata nlatt, ni.aU laQdó.ataU\'tikai bizntfeág megalakítása Ydgetiy tnűly-—— n°k tltí>tl\'U>}^: mf^Upif^ni ^sML-IQÓdokritj^melYelí aeérint a termés menuyucgp legbíjlníaljban kitud-.. bntiij a azöíi -kulcHot^rniüly szerint a. fennforgó helyi kBrQlnjónyekhea kepesty a kalúiibbzö tcrméiiyiirnjek\'
..... foní^fiipyT-Sz\'íií\'s mcgkíízeliröh\'g kiszámithnlöV Ejí
-flláatín-jelcir-voUak~»-t5bt>ek tíisst: IlemátliJűzttíi", Kelemiín Lajoa nlisgiánnkj Et»_Dornny István, n Uo-RS*i*end ^istégfeífrinánytoja; -i\'t- Kupi.czky J. a sr. -IíencdijIfTend tíliaayi kurindnyzöja j gróf Kiczky - (iyörgy, Tevcly Elekj Kcram j.üáudor; "tíitil Alnjns ; ^GaST^ei^^íÜirráify^Pál"; ri1tHPolákr"Jú«eí\' cs-Kö-raeaB -^*Örgy ^esperes ok j- Több- uradalma: Jtnnnaliy-¦ >6j»t ;ügyvcd ?1 megbízottja; kercskepük fitb. stb. -.-..7^ ^Bffl»J4?^vitaikosáB--titán, a siatUtik^kíinutaUabnz aw^kWántató^kulca^niq^alapjtBti.tt, s jAriaokliani al-- B^Klltaigok kineyeKtPtti:l«p uietyckntún as ülés "eloax-----lutt.--I>é{atáii 2-órakordissebed -voltajnDjrye palotája^ — .nagytűrctiitíben melyben físi* SSttiikyapyflléBbon ja-"_"r^cjaí^^k^i»-pfAnrak ürÍtcltokr-^....I?ulffy.Hü"r _kir. . HerytEftt.fi *fxccllenciáj«ért;- a megy a kormAnyzó ja
A: -Zala-Somqe^ Közlöny* 31 dik
számÉban ^Kadsrkntiakrói való szi-ves~megem]lékezósére- válasz
Servos Herr von Rcdnctcnrl . Ez már mSgia nagy tonlheur, ^WiTTkct^gyatt gyalusnak, _. -
Mert-Kadarkuíra nem jrfr, Több foldea ur l-ikja bár, Egyetlen egy Iiirlap oe,
Pr. i>Anh IrflinAr^l^i bp I
¦ Ej, Tniitek-iirmind ebLÖl, Jubb is több a rcpcziíböl, Eunek a baszna mienk, Ugy-o Marcsi! le privék ! I Caak lindd lártniiisanak Ök, Mint piacion tlIÜ nők, Síi nzert eank niegelOnk,
s:*;:ííok.;panasa jött lioszánk~jíTnap«:.kbnTi,; hogy -^ 4^4t6jtefíTBslAaűcaQnlTg^ma:lnnibanioljrr|ÍrTstct adnak r^rotjljrmjgj.gni folBh^d^ülife^boT^ati^flégének.
-~¦ Va16hajXAfL^^qdt5^íTyj jni^trna-ember 4—0 márt-—
¦ ~^ fjjldrüífclkaldT teherrel kMiiijá\'ly^j^rEflji^iabQrT^cl^ Sí*TOÍtTMridil f;~fl: ké t- Itat am;nsp^ nquljra^ jnegjo.
omolom fifowáUaaát Watjiiitbatják; b»;raclTninc\'aenekr rT^iDejir «it.;hlifít a gőz, falrís mutiiár, caifra falragaBxrifc
—.^i^ajgajiirrie vorgttdni. réaavétüt aratni. Valóbán -~7Í3e*Jniadi.yi.jnnk ki^ansá^-tói^^ kfl^BvSriJgÜí-_ —. -m«laTO knr-T
caa&ysal éa ellC>nör««g~alatt = hÍHB^k^»--_ui^L\'gXli. lt^t jnjiid^zon k^Uukeikaekt. mtlyek-a-kírzöitaegüelt garaoczíAí. nyajtannk.
- Q Kíkagk-iikir oblt^^\'aki^^rjlni való in,; ,*Üm birtokok vnn^ vngy péuxra van "azQkfllgík m ¦ ftn im .l.|tp^ttrvi,^^i.::rniáHntV-^ jrinntiiik ma.
Hoeazu eatőn rfgclünk Borzasztó estörkit, S\'élmondnnk egy glóriát; Hogy kegyed elhallgatott, Mert itt iiGlirfarngiifttott Képet, — Unnék t\'-tszhclőt, A Uodacleurt megraentót. Ha pedigjön ?gy másik, Mint róka midőn mászik, Egyet ugrik — a ast hiszi — Hogy mivraiyuknt viszi; Akkor majd cank liipuljuiik, Do nempPaenaineruiunkr -Asértkia Bukógsltiml Itt sokiat flingillntim 1 Kellenék "majd azrmvedni, KÍ nam akar megvenni
" A k a m-bálcunv i rkúk n t,........
Inkább vcBxflok birkákat. 13e gyapjúnkból nem adu ok. Erre upyab fogndunk,
SsmTTiifcls Inpukm,.........
Jobb lü»s az^inajd farokra 1 S_.8pök aemmit ai-m kapnak,
""-TCartyáhaiUkót laknak
i SerVna kedvea amioi, 7—1 szcrkesztÖBÓgtikbo
----.....\' ajánlják magokat
a: -
• -..Kaiiarkutials. *•).
^aNyutQppata. \'
8. P-itaK"- jca: A tSlhljicin (itl.mrff a tairtífcrt; cg? irűa-
-_- ¦ m3a asoaban a^oiüftti ia tan: k\'lnnytm folynak. Aa idd
- a^paHfá, casű« aiorgítam. Kirílak a s^krarosból levő. leket 1b. .....
¦----^ ItL-mlixIcahi .^^^1^^ „wp«:#» ha m,Uh; fi H-]11lwei|^H
\'} Eijyik Oíiranatihtta megamlité aj.lonaáflirást, huff Kadariutlak tgjetlcnlipoi sem jáíatoai;.RJflentcat Baoiaorobsíy-TjLvcttlí!i_i_?i,ftáJ at^vflhb nins^őmflaV. mldaoIÜjak, oajyimlw- " dalom\'lerén ily Oséptto MpuUr — ejjnimelyah\'— raa-jakaC—-
T T-aahí H<vs tudjuk, a vítana mlirt ktaik t
Srfrfiuaki A cnoroag rnurynn 1» nairy! m% nem ^otfik ito|.
- «*nl. aDo»k rí\'job\'1. mosy vAlno mik. fi g-nnk, p-in: A kiillrmSnyoV mPFJeVnnek! Hnboh van M,-|Bíg:, MakBBorga!oni éa tannlMuVrinjal elürpIXuveliilHa 8ílveaun :~ -^-füffaűjiikij-BBlí mlaM iryakraljban.^ ...
A Csur&ol f-t Ipme» (»<iAr.kftn.ok: a (ryinnartum Mnyrtír ssáuiAra ------------baayyeh vana*kmexkeaztpaggJok^ljo\\±™¦ Kérlink IntAs.
—... kf\\?iK~ TTT"\' r-------\' \'
Bíiahe: Ön Igí«ta ofkAiff i«>iil&" - ~" :
Ca S-na!t Ptí»leá i Akaratod flaerínt ItiWBltoiinnK u UhctSa^i^ j \' util»ű Jtildcíitíny dco nátTC--A lupot -jarsreaJB t ^k u ti-
....... Tinth-lyrr, míg n múltban; ha unni jirim — mit nei"
....... ......hlíiíink — a Uiadóbt\'RtaJ:feLUj<U Pár.ünp. mulTa nsajin,
¦ lordét inmíc. ¦
D,K-nakj egy érilemi : a ritnak legalább jok. Jajiiovítű J-noJí: Vettük becneaJ<j™laíM; iniTieíyt.a megbiiAsük kB\'ífnkbca Iflsansk, aíetal fogunk majAnleTfítbcn tudatni reléd a tscnilöket. fi. B-nak, Vi-flTpríiij: pirgküptuk aa titaW k\'iiacDiínyt ia ; idon-
--------kíark^nlai fogjuk. Ajialjak-figjelpíbo IcgkSsjlebbi pj.lt
postánkat. ._ ~ , _
D J-nik: L-Tclíink elment! lia niara teib mer-elígnavo ,
gopronWrUlkorlapimíi ra=a^a--VBtaroigrdekeagt..T .. ^\'Safl.tltiffi\'.8 i» sarMrú-tn&\'fV-owaiJi-tubbiior .— Tajy ij
"FétefíííTszürk
4Í0140Z4SWÍ.N.
"Gazdasiigí tiRiüsttások.
Kagy-Knniz8a,iiov. 19. Eéazint a vaspiilyán a
fnbnaeiaihtAs 20°/o l^J-allUiisa Budáról Téteny — etiérraron kérésziül Triesztbe eo Pechieraba, mciy--héV Bamcsak a^kaaizaai, de több kdabeegö-Jtllomágok kizárása, rósziat a kedvező időjárás a vetemenyekro ós daeznra a viazatartott keszletoek, -a gabna mégia 10kr:d aziillt lo méTÖnk>\'nf — a mint Is kovotkezá-h.g^jegyezzük : buza 84—86 fnn\'tos 2 Ft 00 kr— 3 ft lükrig, rozs 2 ft—krig, árpA etotÓBro 1 fL 40 kr; serfözésro 1 ft 75 kr. <sab 1 ft 1Q kr—1 ft 20 k^ujkttkítrkza. 2 fvbali,ftfhér S ftr tarka 2 ft 50 kr,
burgonya 70 kr bótsP maronként. A bornak akója 1862—G3 íki termés 8 frmn kell el. — Egyébiránt a kereskedelem pangáaánnk lényeges oka a sok egymást érö bitkiisok btii- éa küiríjldbn, ón igy mindenki a hitelezéssel igen óvatos, pedú; bizalom ?3 hitnl nélkül kereskedelmet alig képzelhetni.
Kfl[ir>*Víií"j no?. 16. Legközelebb jó, hnaazae, IÍ97Í rsölik v.iit, s a mi ritkaság cvaxakunkban : szel nőikül és m.-lvg- Jink vetemény nagyon is várta; ki-vánatfiBt.l,ngy utdnna nnpfeiiycs, meleg napok legyenek, igy rosszabb ŐBTTVTtéseink—k^émiíe^hvlyrü fognak jönni. _j-
Píaczank, az ogy eleBáigot kivéve, mn8tls~meg-iehetüsen drága $ akáposztfiiiaki^ bár-olarnaxifák..rtl3 a piaezet-most sem adjak alább ázását 3—4 ftnál. Jó nép ez a kapnavári, megveszi, sőt cgyratÍBTs veri ft*l; épenjugy vngyunk_czzoj_ÍB, mint anapszámmal: mig nioat az ííazí velrgeléaeJc alatt n szompzéd urasági gazdaságiikban 15—20 krt fixettek najBíámut egy mngl.ordónak, itt\' megadt5k""&á" 60_ktfrir. Sok aint -pénzünk 1 ^-^f
Az cleségár jelenleg Így áll :Boza: 2 frf 30— , 60Ttí." líbza T frt 60—Tjjrkr. ^Arpa-1 frt 40 kr. Zab -^-f"\'—tJj-k-íknri^nn, l^ft^J-^O^kj^^ny 1 ag;jeg-magaaabb áVon ?11 ftz ó knknricza^molyet 2 ft. oQ—¦ 60 kron is megveaznek -raérönkáat^ nz nj kukoricza cltarniBára semmi remény- flinc9.--Ha}dina^Xiri-20
— 30 kr, • .
- _._5iúTo!í." noY. hó kfV^e^rénT~Ha mi nem ihatunk is, a homok most legalibb^nfegtanal inni Petőfiként;
^idioniaktinAB-e^ gett^jgy veíisíkbonniunk: n buzAt2rri 60—70 kron. Rnzsnt l frt 70—75 kron. Árpát 1 frt 80 kron-Zabot 1 frt 10 kron. Egy nagy .kereakedöhác megbízottja utazott at a napokban, fekitoJjort raegy_vásároInir ki német nrpzágua szállitandó. ügy biaszük, van Szeg-"azird vidékének nrégelég telt pln.zéje a SiŐ ia eléggá dagadt most a szdlbtáara. Igy hát caakjjéna kell.
.........¦ • ¦;-----J—---Sii^.....-
Ilo^lár, noverabJió 16. A gobnaazállilás rosa utaink miatt nagyott caökkeht- Buza 2 frt- 70 kr. Roza Xfrt-S0_ki^ Arpn l frt 60 kr.\'Zab I frt 10 kr. Egy akóidei bc 5 frt 25 kr. 0 bor 8— 9 írt. " r. 1. ~
j^|Üet«ftTial€zevich Anna Paulina a nirilgu m.-kir. . Helytartótanács által,_éngedélyezett 8 tíiég ex.-évi
verési hirdetmény.—
(1-3)
\' .-^•fjmfgyB.Hí- WrTdnytanyvénck, ralnt telókkőnvTi ImtÓBiraak v í v özl"rrA>«<"\'\'k,liogy.VojnokAann andocei loknBiwk fclporeaBágo alnlt "gJTJgtlgSig^^g1 MwallOTl.ta.wto!«*.- fcdoíŐBérclMilugl.H éi »s An-dtooitaíg-a^oidinn.lolakjcgyzefiiiiiyvC.bi-n I-l-a^-diíSraff; íoBlnlrécbi-róilag 100O frt —kr. 0. é. beoBUll ingatlanak Andoc. kilnielion a Cilyailnon fTtn deoenifer bo i5. napl*nak reggaü ? órtjdn.- raint n ol.6 határnapon -tiv\'íííaSí te .h "~""l*K\'l!\' Ar™\'<»\' idrfrhn-nctán nj LlaflrrrnTfi nom taWl-
^•»t*onrddr«r«r»«%kl^
, Aa torért*!., föltételük a larviinyáaokiiroddjában mindenkor mogtoki"\'-:
^olt Knp6Bvdrntt,"noTemlH.r hó 5-fln 1804. , "
- - Somojjnajjí itVia^mOrHiitai iiUhtonyvi kat<Mfa>
--- (Folyj; raelUkl.) »
Mollélclet a Z.-S^KiJal8ny 33. íizamab.
-4 -147 t§»
Bizonyos halál. Csalhatatlan irtószer ,
patkányok, egerek, poloskák és : svábbogarak kiirtására,
mely.szert alulirt bátorkoiliU at.cz. küzönség figyelni ébö ajanhlni. Alulirt az últ:ilu Mulált iríófezűréaek sikere felöl képea, ugy niaganoaok, mint államható-aágok által kiadott bizonyítván vokkal magáHgazoírri,
minélfogva számoa raegrendeléauket remél......-
Ezen szer 10 érig ia eliill és mégis sikeresen használható.
Kapható Nagy-Kanizsán egyedül csak Fesselhofer Józsefnél.
- Ar» tfy ká^ogizelrnrirnrk, Jlirlj- Rlcss Cullluaun névpcrgiUfSl van"eÍ!át-w, nsagyefr fs méawviimználEiíl utaiitásKnl együtt fi frt W kp. o. é.
MESS GÜTTMANN, vegyé.z- él .zabadalom tulajdonom
As ihároaberényi uradalom részéről, nz ihárosberényi, péteri, — iliároai — csicsói, — ép antalfaiusi községekben levő, letek, borárulási joggal eladandók, — az eladási feltételek írán - IbároB-Borényben - farkai J a n o s uradalmi ügy véddt-1. —
pogany-ezt.-¦ircamai épü-értekezlietni,
.........ta-3i.......
31/ ftü
\'erési
(3-3)
Letmeni
Somogymegye polg. törvényszékének^ mini telekkönyvi hatóságnak ré-..-azérol közhÍEKa-4étetik]-l.ogy ,X<S>iaca-^éFíea4iü&^fiíftMfiko^iívk ftiporop-ség-*. alatt Havorka József éa neje Heiaer Teréz ka po a vári lakosok elleni követeiébe fedozéséro—lesálogolt, éa,,.&_kapoBvári küzaég 30. számú tfrlekjcgy/ökiinyvében rendszerig foglalt, és bíróilag 5000 forintra becsült ingatlanak Kaposvár, községben a helyszínén f- éví. november 30. napjának reggeli 9 óráján...— mint oz elsÖ határnapon — elárvereztetni fognak; a második árverési ido, ha ?etán az.-elsőn vevő nem találkoznék, f. évi deczember hú 3U. napjának reggLÜ 9 órájára akelyszinéro kitüzetík aszal, hogy ekkor fennet b kijelölt ingatlanok a becaáron~aíóí is eladatni fognak.
Az árverési, feltótelek a törvényszék irodájában -mindenkor megtekinthetők.
Keltkapoavárott október hó 10-én, 18G4.
SomogymegyB törvényszéke mtnt ttlekh/nyvi hatóság.
(3-3)
ígynjggyűípolg. törvényszékének, mint telekkönyvi .hatóságnak részéről közhírré tétetik, hogV-SIavonlca József buzanki lakosnak felpereBaége alattpPxoity Márton buzaáki lakos elleni kövoteléso fedezésére le zálogolt, ós a Baasák kösűiég 264. -asáxna telekjegysBkönyvében 2241. sor sz- alatt foglalt és biróilag~"4& o\\ jS.forinra kecauJringaUan, Buzsák" községben a helyszínén f. évi november hó 15. napjának reggeli 3 éráján — mint az első határnapon — elár-— -verejstetni fognak; a második árverési idö, ha netán az elsőu-^vevő-neni-találk-os--nók, f. évi deczember hó 15. napjának reggelt 9 órájára a helyszínére kitüzetík, aszal, hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a beejamn nlol is eladatni fognak.
Aa "árverési -feltételek á lÖrvény52ék irodájában mindenkor megte-^ - Íinthet5kr:^-i ...
Kelt Eapeavéroti október~ho~10-éDr1864< ...... —
a*/-
5Si
ie!
Somogymegye polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak részéről köshirré tétetik, hogy Szalay Jánoa kapoekercszturi lakosnak felpercB-aége-alatt Bódio Láajslé kaposkereazturi lnkÓB elleni követelése fedezésére le-lliáLjgblVkapQakereastnrí község 86. szárau telekjegyzökönyvében I. 1—3 rendszám alatt- foglalt és \'bíróilagUS) o. é. forintra beesült ingatlanok K.-kereastar községben a helyssinénf. éví november hó 25. napjának reggelig óráján^ — m_Int az"eh}8 határnapon — elárvereztetni fognak; a második árverési íSö? ha\'netan aa elaon \'gBVo~geüa -.talaltawaék, f. évi deoaember hú 15. napjának-
ua ucwu uia uhum " -\'" --j - - --------- a». l-l*
reggeli 9 órájára a helyszínére kitügetik, aszal, hogy ekkor feunebb kijelölt ingatlanok a beosáron alól ia eladatni fognak. . < —
-As-árvéréDÍ feltételek a- törvényszék irodéjában-miadenkor juegte-kbathetök.i\'¦¦
Kelt Kaposvárott október hó 10-én, 18G4.
\'Semogymegyti tSrvényszéíce mint talekJtfnyvi hatáság.
*/««
(2-3)
rrTombor GyBrgyné Ditolesoinok-iliazehivaaa 1 Somogy megyn
•\' 02V.
Voncicl-nSnet ö«. Toraubr öyörgyné ellőni korcaoti}bon njiiel^gitoai.yogrobaj-tJMtihhinah^HorváaBt 132.- bb; akti ,k4sjsban;:lt-r<L"^Hag!g^J-eg*e\'\'|bl,;: tokdm elrendeltetve, as árveré.i fóltetoléh a kl^Ugitéai aorrond •^»«eM»R•
"USTSEintétébBl WSÍíaSieíTliOTiBai haiírnapül f. évi doczember hó lfl-ik. napjigahMU^O <>**i* kltlutik). min hitelezők azzal hivatnak inog, hogy n«>áEM Jfónérik eiSétasafennabbi Ogylotok hiriilag fogpak megáHaptltatnl.
r ^towarsmintfaléjmtaak mind ások, kik •ajkijelelt birlokho5.,igony,t JartannÍE; Oit-rf\'ftnfiÍDblllata\'riaBig ioo bejelotttoni aicsoeuok.
•Kapoavár oktíbef hó 18. 1804. .- .. . ,,
-r- ------ -3Í^ —; -\'Spmimmigsí-tllrvím/itzih omtt teloiHÍBytü-noWsdy.
v" SSirdetvény. ~ ,(1_3)
- ^zijjártó EvSj Anna ée-Terézia felperességíi-alatt—- eáraaoui lalcos Ssij-.........—
jártó Ferenez. ellen nz_DszÍDztató Líróság-.eL&UffipTIgyTíe^^
meghizott Vajda Pongráez egyik osztoztníó bírósági tag által foganatosított vég-\' -ruJinptáBÍ zálogoláa es becslés alapján G23 ft 92 kr. o. ő.-erejéig a sámsoni-54. az. telekjegyzőkunyvében foglalt Vitelek és böki hegyi 22G0 hr; az. szÖllö birtoknak elarvorezésv elrendeltetvén — árverési .határidőül f. évi december hó I4-ke — ennek nem sikerülte eaetóbun pedig 16C5. évi január hó 15. na^jának-reggeli y.-óxsja töretett ki; ^ wryTnrtíTMrhatáridjik:^^ —
hozzáadással köröztetnek, hogy a telek becsára 1340 — a ssÖll3é_pedig 1000 ft-o. é. — bánatpénzül ezen ösozegekneki3.Ó% — a. leteendő. áTs"áriverési feltételek pedig a Fümsoni jegyzői íredaban megtekinthetők. ".¦ ~- \'
Kaposvárott, nov. II. 1864.
ÜQsiogifmégye tUrvényszikd ffiifittLUkk8®yvi hatóság.
wímtmemf*
rhítüleztHnekv^se^h^ásatSöEaogy-megye polg
Kalmár Pál
tyrve.rjygzfcke mtnt telekkönyvi hainság ránzp.rnl VrizTiirré-tétetik hogy Végh lat-van fülpertsnek ICalmur Pdl elIcDi kereE^tében a kielégítési végrehajtás utóbbinak a taazan io. sz. t. j. könyvben 1—1 rendszámig bejegyzetí Ví-islk- réhibíno-kara elrendeltetvén, az árverési feltételek a a kielégítési Borrend megállapítása ttrkintetebol hitelezőknek tárgyalása .határnapul 1865. február hó\'2S. napjának rvggi.:h U ora/a kitüzetik; mire hrtaíezok azzal hivatnak meg, hogy meg nem jtrL\'nesuk esetében n fmebbLügyletEk bíróilag fognak_nxeg_áiTat)ítíat3ií,
--------------Kffyszfirpníínd fp]hivatnak tnjnd aanlg.j bjfe„fl-.tnj*rfj»U- t.ifi^4M*««—«^TíyJL---
tartanak, azt a fennebbi határidőig ide bejelenteni siessenek. : ^ Kaposvár november hó 9. 1864- \' "
Somogymegiji tüfviay&z€k$ -iíiíhí iEléklUjnyvi -kaiő&dg
iFferési Mrdennény.
11-3)
homoíymppj\'íi pnlg. törvényszékének; mint telekfeonvvi batóságriaK ré-azérol kuziiirre teletik, hogy Bernntter Lrigyes vraLzlót^aknEiiak_fjdp«resség alatt Hunkár lntvan gombai lakos elleni kovetnlése fedezéeére lesálogolt és a gombai község ÍJh.ezusnu telekjegyzokonyveben 3T3. 45S. 522. hz. szi-abitt foglalt
ee birúiiig 431.HI frt —-krrur-éi\'hsciüh ín^iUnok—gűiutaí-fejS5égb?B-fc4i€íyssíaéQ-
f. évi december hu 14. napjának reggeli D órJjah — mint az elso_hálafnapon — elárvereztetni fognak: a-ma5.ödilr\'árveréBÍ idö, ka netán as elsÖnvevü nem találkoznék, l-f>65. ovi mnuar hú lT.-napJLn.-,k rt^gelt-9^órájára--fl.^elygzinére kltfl-zetik, azz&l hegv ekkor fennebb kijelölt ingatklanok a becsáron alól ia eladatni fL((ri.ak. "
hinthetök.
ífé-si feltételek a \'íürrényszéknrirodájábafr-mtndeakös—megtc-
Ki; 11 Kaposvárott, november hó 2-án 1864. 1
. .„............jSoműj^y nmgyg—fflrrg » y
verési
émj:
-íl-3)
Somngymegyo polg..\'törvényezekének , -mint^feel^kkfiay^l-^tégégnak
j^észérúl közhirré tetetÍk\\jiQgy3eEerédy.BeIdizáar n.-bajomi.l&knflmk íolBeres^____
*Óge alatt Péter János holUdi lakos elleni- követelése fedezéfiérelesálogolt és kr horváthkntí küzarg l"öl. szánra-telékjegyzökönyvében-^S^
1 hold I3O0Q Ölyi bÍróHng~240 frt — kr. 0^ é. becaBU szolid" Hwnratbkarkösaég-ben akelpzinenf. év december bó 4- napjának reggeli!) éráján,-— mint" ás elaí ^
rhatámapon, eiár^-ercztctnr-fogTVsk^-^-mágodik-árygrési idö^^a-netán-o^ -------
vevő nem találkoznékv 1S05. évi janaar-ho\'i, napjánakregg^í 9 órájára a bely-szirrérö kitüzetik, azzal hogy ekkor^fennebb kijelölt ingatlanok a becsáron alul is eladatni fognak. - —--——- - _ •¦.. ~ r_~
•:—- As árverési feltételek s íörséBy_Bzék.jH&iájfi^gS^ :
kinthetök. —
--^1—3>--
\'__ Somogy mígye pDlgi^törvérryszékének," miot^lekkönyvr-^batósSgnak résséföl közhírré Téietikrhogy-Berger2sjgii™d«é*e^lMake^ alatt Spilák Márton horvátkuti Jakoa elleni köjeteléae fedeaásére lezáfogoirés a horváthkutv-közaég-109; BzamL-^lekjegyi6kjBnyTÓ^ben;^9í.ks..-SS..a^^ és bíróilag 349 frt -^Jcr. Ö.T.^bccsllt"ugáltanök borváthk^=k"bssSgben a hely--. asinén- 18G5 évi január bó 3. napjának reggeli 9 óráján ^iBÍnt-ha?Biadi^rlifitár-napon — elárverestetni fognak ;.,a második árverési íd^aadaetáB:.aa elsőn vevő taliUWnék, ISfi-^ é^i j^nnár hA 3-tk -napjának reggeli 9 érára a-hely
Ú.J3T.I-
néro kitüzetik azzal, hogy ekkorra fennebb ky elölt Ingattok a ^aáron^Iól -ia eladatni fuguak.—_____....... ......------. ^=±^1^^.. -.-^.^ ...
An áp\'veráai- feltételek o törvényszék irodájában mindeakar jmegte-.kinthetttHlr-— — --^r=í - - " ¦ —__~ \' "
KeirKapoavárott, november bÓ4-én 1864. :i
83/ ° -
®Fési Mrdeünény.
a—ai
Somogymegye polgi tgrcénysaékérrek, minUalekfcBoyyi hai6dágl»k rá-" nirSl közhírré tétetik, hogy Krauss Karoly kdthelyi.lakoniok, fdp«rM|ííg!i alattB\'acEkó Jánosié-kííSelyi-lakoE ell««i-L5veteleM fe«es4«é«-i|^!ssg.\'.\'SÍ^^ kélhelyilcBzsíg 126. azámn telekjegyz6k8nyTébeii 1.16«. hr. ufi, alaSKitolt *a bíróilag »00 frt — kr. o. 4. baoahlt hdz Kéthcly kfojaé^MTf a falytrzinéaf 3
"HJwm^örTKS^TliapjanakjBsg^^ éreztetni l\'ognak^-jmáaodik^arTereaíidB^ha\'netáa-^ó^í^lSefí-jan^ihó-^napjáaakir^^i^-urAjára^a.1 ^ogy ckkót fonnf)bb",kijelőlt^ingatlanok a-becaáron.^ ~ AzUTTeréai faéteVnk,a,t5rTénya?.ékiro4^Ji Let6k \' \' « 4 \';~^=v. 1 -
\'n — Műit aa ^gfl.hajtofl]»inrsgv .
\'elaaB-\'wv^^a^-^alalkoa\'
( i&xahidatni-ítt^ftfc-V^-..
\' Kelt KopoaTiimtt,- novembar liö 0-én 1864. - _ -=
ere^TIirfeímdiiyr
<5 148 (1-3)
Allerneueste - —. -
_ Jpj5^jmrsy«fpl(tr»6r«6nr»«<k4««l!j mint talokkönvvi batooitgnnk ri ¦\'¦¦4&&^\\i^UW&,;V>itT&tot*^H^\'Íti*^ GálAIajoa, k.-mirill hi--^-^AlÍBil^faKÍarwi^Bwfrl^i^nMji-|5 kap.\'mcrdg^ás^g-gUoni-ktfyctglőBQ fodo-ftiift\'\'lüftgiirfcV Viijiro irtintMuriir 15 a4mu tolokjegyzökOnYvőbcn I.-\'/, — tolokét Trai<ÍBi»ra alatt foglalt éjTbiróilag 1400 frt — kr. ... ó.bpcafllt ingatla-~ r.nfc\'gapo.améro\' hoxaépbca.a betyaalngn f.évi Novomhqrho30.\' napjilnak reggeli "Oórdjáa — mint as el«G határnapon — oldrvorcsternT Fognak; ämasoilik\'ärvefoii U w^ii as el.iiii veT0~acft találkoznék, -f.axi December hó. 80. na
__. ^ . ..napjai
Íig^yli.jrjar3j»ra a helyaalaérVkiigzetik;- azzajL, hagy ekkor fennebb-kyelölt i^tlnn^k a becaartm alol ia eladatni f\'ignak.
^\'arverlai ^öleltétek\'te-artörvT^^ mindenkor megto
fcTníhetük.
Kelt Kapoeviirot^oetober lió 31-cn I8G4.
-----^s—-—aömo$yMőg$3 t0rriny!isák3~lnint telekkönyvi hntóatli/.
MP(MtI7 JÓZSEF, és 20TTL GYÖRGYT
kiírj itoa
o Unjolcaóbb leszállított áron.
"ia tigyulmngtqttli, hagy minden m.ls rnkhelyen aa én nevem Zoifi alatt e^kéasaU^kdrpitos-nianlrak nem nálam készültek. Ugy szinte található nagy minérafiségben elkoszolt
„ a le^ubbakbüí ca elválaItatnak.minden 6-asakba vágó javitások illetékes üron.
¦ ¦¦¦Lakasnnkvan a Mapvar-nTCza-eíejé.."TCühüb-7ü3-Bzrnlatt n ¦"
„Zöldfa- vendéglő közelében. (10—10)
grosse Geldyerlosung
\' \' 2 liioncn Éfeaö Iiirfce"
lu-welcher nur CíwIiib" Rriosem werilea. Garwitirt von der Staatsregierung. Ein ganzea Original-Staats-Loa koatet 7 fl. Ocaterr. Pap.-Guidcn
Ein halbca „ , 8V, fl. „ „
Zirci Viertel „i. » » ¦ \'/¦¦¦ \' »
Vier Achtel „ „ „ 3\'/, fl. „ „
Unter 17,50U Gewinnen befinden «ich Haupttreffer von Mark 250,000, 150,000, 100,000, 60,000, 2nml 25,000, 2mnl 20,000; 2mal 15,000 2mal 13,500, 2raal 10,000, lmal "Ö00, 5mal 5000, Tmal 3750, -gsimtl 2500;omni 1250, 105mal 1000, 5roal 7-50, IMmal-EOjJ,24fimal 250, 10,900mal 117 etc. . ., . . \'.. •
Beginn der Ziehung: den 15. December d. J.
Unter meiner in weitester Ferne bekannten und allgemein T> e I i e b t o n Geaebüfw-\'XJeviae
„Kotten Sergen uei Cohn !" habe ich beroita 18mal daa groaae ijoa ausbezahlt.
Auaivartigc Auftrage mit Iiimesseu in allen Sorten Papiergeld i>di;r Freimarken führe ich aelhat nach den entferntesten Gegenden •ompt und ve rs cbwi egon aua und aentle amtliche Ziohunga-aten und Gewinngelder sofort nach der Entscheidung sn.
LAZrSAUS. COHNi ISanqurer !n HanAnrg.
1865. évre.
- Bátorkodom figyelmeztetni n t. ez. közönséget fentnevc-Zétt dbzea kiállitásn naptáramra, mely snjtú alól cailk must.kc-r1\'!» tf, -w-hh-m*; hririh\'fc\'fcnl\' 3 több fmnetszvénvnyel, rnelyek\'kö-
S^al^kölönösen; a kaposvári; gymnásiumú érdemel említést; tar-
taftna kíiTetki-zö: ~ . "í^fámszrnT-niíí; hBliWpok.-\'idtíszámitiL\'i. A száz esz-tendős jöTendomondó idiíjóslnfni (klippel). —- ^Halljuk a\'szép ~\\* költeméiy, elmondja Gj\'írfás. —- eBcküszüiitö,"- költe-m<iiy^a>J>elcrKaImint_ai. — „ Aimaj^ar nup lelked Tóth :Vta-: . coéi6Ll--í,lKét BZofrffiztH,* költomány\'Scllyev BcMtöl. — „A., hfl felesígrib\'fnrultól. Keserű Pista" "^ktippcl), költemény ne?telen._—,A tengeri rabKk," beszély Aranyossy" bajostól, ^í^t^lipej^z^y^i^meTS^íióiteniéBy ICngyéráitól. — „Nép-4ffi*,-*-Kfikíttye«"i Pistától..—"\',IlJigcríirimsonraTöt\'\' {G kép-,
l),2költBmc\'[iy Aranyqsay tajoa^
gíszségeu- emter- ogyszerre-váitóldzt,\'\' -rr^.,. t{.;JKpek. a nagy- vilSgbóI/jphotografiroztajcsu-hí báró H»r^^af?DáSfHaaZüosVhidriivalók; u. m.: * májfoltok; flzUmacsök\'nél,"napsütött barbarna8ág_eHen,
hasznos tudnivalók.
~- -lllustráll haaonlatok.-
A magyar kir. udv. kanczeEána. A magyar kir. íieíytartö tanács. M. kir. füldtehermentísi pénzalap igazgatósága. A nn. kir. hétszemélyes tábla, A m. kir. itélt\'í tábla. Zalamegye tiszti-
kara. Kömogymegyö "trszfikara~A\'ag.y-lniiiizlá1"váre8Í_tinrtC3". Nagy-kanizsai ügyvédek. Nagy-kanizsai orvosok. Országos Trá-aárok. Célyegtörvény."1íamatszámitási tábla. HMetések.
Azon siker, melyet előbbi naptáraim \' lúadásai ¦ eredményeztek, határoztatá el velem/ hogy I8fi5-ik évi naptáramat, nem tekintve sem költséget, sem fáradságot, ügyea írók müveivel betöltve, díszesen eszközöljem. Ara a 7 ívnyi naptárnak 40 kr., keményen kötve-Birlapokkal ellátva 00 kr. Kis kiadás 24 kr. A t. gyűjtőknek mMen 10 vevő ütim 1 tiszteletpéldány-
nynl szolgálok.................................. .
- - Naptáramat a tr közönség pártfogásába ajánlom.
-Nagy-Kanizsán, november hóban,- 18Ö4.
a -n-aptár ki.aüő-íulajdono^a.
^ Wajdits jfiMhqadő, lap; Én hyornda ttdajtlonoa Nagy-Kani/itán.