Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.44 MB
2009-01-26 15:05:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
294
2596
Rövid leírás | Teljes leírás (215.17 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 034-036. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i-Kanizsa*. j^arniadik évfolyam,.
34. szam 1864. Dee. 1-én.
sepirodalom, kereskedelem, ip
>iJVgazdászat, tudomány és műveszeU^ré&ől.
ag|gÍBjgy estiét Mvaitalag Jag^a^-
fr^\'féíí™ Vfrt*N ^7" Jn,Kr, K í "\'81 nÍ.n.\'Íra h4 ^l" 1<Wa10 ^ =" H5^«"! fc portfai «=etttUaé,SeI é. helyben kfate i»rt« erfss évr.
6-írt.i féléyr^3frt; Negyed évre lfrt 70 kr - Mmden ellltartS u tnMtmo. MesSn könyvtárit « dagfattlli Feltótelek mellett fél i^tZZX^l -
.iluul,..,.,..^. - i,r ¦ "0 kr. fantaniil!. .
«>iliut, „„„ p.«: „LS ,----V- J .• i » "*»™«m ""TWni-lB eaáigi teantiUó feltételei!; mellett fél-iniHüd
M&r í 1°lkr-JL?-1|ídf-te\'°lí3,\'Í6T.1""Íl1* P,etitsocirt l-»n kr,, 2-or 6 kr. é. minden iovibbi beikfatirirt 5 kV s\'bélyeKaüért 3015: A DO.kfaUs, díj- * a kp keselyét tileto minden tárgy a kl»d6-b*falatto» N5gj=KínU.ini , . Up űdleml tartüHÍFnletii ESgemények pedig, mgy almi
bérmentve-tt-Bscrkcsztöségiica 1~J-t—i^i—^-----¦— J c o <=j
előfizetési felhívás.
Lapunk hatodik félévébe fordultával, midőn ennek irányát, múltját ismeri t. olvasóközönségünk, a hosszas felhívás, programm helyett nincs másr.tíBüudündóul:\' mint-sziveseirielkérai a nagyérdemű, t. olvasóközönséget, becses --pártfogásában továbbra fa-énegtartani lagunkat. Mi rajta lészflnk»-hogy gz-irfök és hivatottak közreműködésével szellemi tekintetben-nem csak hqgy-csökkenni nem fog- a jövőben, sőt emelkedni^ a mennyiben újévtől kezdve jutahnáka^uziink ki pályamüvekre.-ffítgy-\'p^fg^hg^rtM^gla^-ban jelenjék meg, s hetenkénti vendegük lehessen, ez egyedül ötk>T- buzgó- pártfőgásáfiSHHggrmelynek: kiérdemlésére mindent .elkövetünk. Előfizethetni Jíelyben, ugy minden cs. kir.-posfabnitfjdnáí-figy évre ő frt, fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt 70 kr. ó. értékkel. " T_( ". í.
Kelt Nagy-Kanizsán, nov. hó 26.-an 1864. - - - - --ucrküizts. - •--
...........: kiadói . . -
¦•\'\'Pest, november hó 26-án. _____\' f
A SzeilSztessUk azon kérdéseket, melyek -aek vitatására e lap köre tőrt enged.
*:*1HogyTÍralt: levelünkben mért Kvánffit e lapot min.^\'^\'.iíron fenntartandónak, — íme a tSbbelraMU\'áz-etsS ok.
Ifi^ban felemeltük\' a népet magunkhoz, ném tUrhetvén: hogy mig a világ Bzámtalan államában szabadság, a jogegyenlőség napja
-Beteg. vagyok. .„ *) -
Beteg vogyokv^jTEríílet, Hég is élni szeretek. Dal zendül meg keblemben, de Fáj a dal, — nem zenghetek.
Néha búsan elmerengek, — Előttem a néms-lant — Hogy a dal, ha eltemetnek, Mivé lesz majd-ott alant\'?...
ragyog s a mint fentit x kormányoknak erőt, szilárdságot nyujtavégben, áldást a békében; ngy alant cnltnrai haladás mellett, a szellem és anyagnak haladást^feBsőbbséget, — nálunk a szolgaság — as^*^.r e bélyege — Sardja lnnczait! _ . - - - . -
De eleget tettünk-e azzal, kogy a népei felszabadítottuk, felemeltük magunkhoz?
Bizonyos körülmények közt a szellemileg éretletrwipnél, -a szabadság nem tör-e a gyermek kesében ?I
itt lídnl,itt kebelemben, Be ah, el nem zenghetem I Látlak, látlak, vágyón nézlek, Némán üdvözöl szivem.
.-,TB,.íiihgfc»nnrit.d»lnlteni», ¦,
Szemrehányókig tekint Tje Hozzám a szép kikelet, Mintha fájlalná, hogy lantom Nem zeng hozzá éneket.
Éa a csalogány Bámulva
Szdl be hozzám: „hol vagy hát?
Mért nem. segíted elzengni
A sziv Üdvét s bánatát" ?
Az-éhredtí ibolya is Kérdi: „ miért n@m vagy iés ? Néked szoktam elregélni _Hasszu éjem álmait."
„Nem látod, hogy itt vagyunk niind?"
Szól a fényes kikelet, . Itt a sngár, itt; az illat, -~Hol luuiaaAál. éneked?u
\') Easáp költoményt, mi Is líiizüljlili a höllUaíl uaií\'
KTaást-hoző Kkilei! Szelíd sugár, édes illat, Adjatok uj életet!
Beteg-yagyok, fáj az élet, Még is élni szerétek, Dal zendül meg keblemben, de Fáj a dal, nem zenghetek.
Néha búsan elmerengek,
• Előttem a néma lant ¦— Hogy á dal, ha eltemetnek Mivé lesz majd ött-alant?...
Jő csalogány, szépen kérlek, Zengd helyettem bánatom, Szerelmemet, fájdalmimat, Dalaimat rád hagyom.
Kia ibolya, jé virágom,
Ne regéld.el álmodat----
~L&>m sokán* együtt alssunk ~ -S álmadunk a föld alatt. •¦
¦¦*. ...... ATALá^--.
Édes anyámhoz.
^ Sovembor I9;^a. —
Szeretni! mit jelent ei égi szent ige?
Mit o bölcsek soha, ki nem magyaráznak. —
Ugy" van! - ~ - -. ~_
Ha birtokában szabaddá tettük a népet s a jogegyenlőség édes izét vele kóstoltattnk,— lelkileg is művelnünk kell azt, hogy ne csak kaMnálj&.-hímem meg is értse, mi u a sxabad-
^ Szhbaditpd fel cnépet anyagilag, 2e szellemileg ne-müveldi-^s anyag sármaigdiezé-neii, melyben elsíilycdhet inkább, de melyből kincset soha sem teremt.
"S hogyan hathatunk m nLpre~ieginkább?
líem kertiem én soha::eldobogta-Esüvo Legédesb, legdrágább, kedvea jő anyámnak. \' Szemén.egy sugárral-,.egy-csókkal ajkain, , "Gyüjatmef-é^iíkiyát-eeiét uUtta felett. Sokszor majd kíolták titkos fájdalmaim, J^elgjtaara\'JeJkjm, peiglVe^VeJejt:. ¦ \' "
Oh! es élet kémény íanitdm v«lt nekem. Nem érezem ISma símegstolifis3.t. Végig CiBtta legvidabb Otvéuyekai,
A gyönge gyermeknek, máriábíTvérezék. Anyám reeretó^4lrtsaT=teiigeréit=»==——
Úgy csillogott^miként világítóJorony,__.
Ha az örvényt, szirtet, megnésni eemmerém: Est néztem, s Bsaiefolyt könyem é» mosolyom \\
-^imndeaean-valaf-én-Eaiadjgno valék.
Kettesen egymásért, egy-másban- igy éltünké:— Tudánk: a-j(5-jSiivek titkába Ját as égi. Keá erBafténk bitünlr"í»reményilnk. Hallottuk.^ panasat: a ose^énysé^ — átokf Erénynél, észnél több —u fagyon tzerenoee. Némpanaszlánk,hogy asoraigyrafignem áldott! -Nem néztünk irigyen, a sok sorokegyenezre.
Édesen,-nyugootsn munkálkodottérttem. Óhi az anyaszivben isteni ŐK erő!__ __ . : S a boldog ifja kort, alig Logy elértem,. . SEdb\'n lobog\'lt" szív, "világit a velff: . . Megháláltam gondját, százszor és eseiaser! ,Mag<ím- j.y«t>m iJn---nBm-«égitett BenkL
"Örömében sirtfhogy máraemmi lesem-yer.\' S nincs fiú^ ki mintézírűgj\'tndna uzeratni!.
Rokonink, barátink; zninthalákíiadarak f-rc Gúnyosan jósolák netn..tanulhatok.ki.....i Lelkemen fellázadt aa éaa, az akarat.__. Uem voltak seivemnokVbaráűiíkonr.
„_____4keknólT»kofateáD, a felnőtteknél
oktat**, haunon tanácsok, könyvek és bírla-
^ Tehát rn^kpokármliar
not nyújthat, ha általunk anyagilag Biegalapit-
nép kiránságához, vágyaihos, Melleméhez ido- _ . , „. - - ¦
-¦--wátMnariUú, gazdássati OMkkekkeT, átrisaallk - tekintetéből, önkónytcs anyagi áldozatokra -to
-Kekünk akkor nem bocsátkoti meg bU-nönlt, ha eÜniuJasztánk minden eszközt, ntat — mely oaak SrtokmíkKigaB — fethaatftalm, u nép niennybevilelére... - - ¦— 4-\'- —A-tóbb-k8tffl ioie egy asép eszme, mely nem-^égi^poíVarott, nyilt "ebéd mellett kan-goatatott r&elyet a polgár lelkébe," szivébe be-(htgnijszirrtinrlnpriak volna egyik hivatása: rs-:if4 népet közügyeink,, intézeteink emelése
lüsafebén;
- - --Iiplrrt-uiiJVfat pftfe-M"«{t;4*""%Bmu™Ir\' -nina&ls^ralányt borsó marad;-de tSg&dom -hogy adO-Msr^étek "kfet-nagr hrijfaásokst-nt tehetnénk, tüWna^n "a lelkéasr-, tanitői-, jeg/-soi-kar—*LS<fvaI, mindazok — koaremttiöde-sávéig kik a néppel érintkeznek. —
\\ ) Mindenek-feleit nevelnünk, oktatnunk, kell" !TnépetT~hogy- megértaen bennünket, "dé különösen felfogja hivatását, a kor szavát.
. Meglehet,^-—S éven át is ingyenpéldány-
- számtalan hajlékok, -melyekbe a tulajdonosok7 magok ne rendelnék meg az olvasni _való_t. évek-, "mulre," — ~ ^\' "" - -
"...8 ha ezer emberből pár\\év alatt megnyer-—tiink-ii-ai«Hwanet-e««k-6t>.éuet, — iieui nye-reáég"ez?
- Mért. vannak a nagy Angliának biblia s a köaéletbe vágó, haaznoa könyveket ingyért ter-jeszfB társulatai? ~"" "" *
Bizonyára azért, -hogy ^zellcm.-éa anyag . - uiadahlTttl-urB legyen-a világnak;
Először ki kell a tökét osztani — s pedig nemadoke famiente elve szerint— hogy utóbb kamatozzék.. Érett szellem mellett terem csak" a munkakedv, nagyratoréssaHugenottaihuség
minden szentség iránt!...- ----——
..JtcVelmnltatakoie, Hi%lfaa^nayy\'.»«iin<fc iépviselo\'it lánczra verték; midőn az\'njitóvagy
- íellalulivaráistóliak tartatott a Salvinod\'Ar-roato^k drkttvére FleTenőzben, ily iratot véstek Ili fekszik Salvmtra\'Armato degli Armaír a azejnavegek Tertsdálója, Isten bocsássa meg bűneit. ÁnnoD; 1317. - - -
nyal kei.beköszönteni szegény szerkesztő és kiadónak a hajlékokba, —de ismét\'tagadom ast;hogy:a jó példa1 ne hatna,: hogy az arany--IMiémaiktm-WlMches-^imyagi -érdekekhez -inté- __.___
""BeTig^jSsitlBiyiiiM -kcdést, közjót,tekintélyt, érdemi sulyt.iMihrtntu
" "- " - • "¦........... melyei méltán kérkedhetnénk bármely európai-
mivelt nemzet .előtt. .
B talátTlefietetlen vöTna ez-?
--Hbl"52áseSrek"röl váiTszofkíILais negyven s néhány ezer/lélekről, — hogy a filléradako-zSa jneiin) it "nyöm.Tsmíf a nngy""A"ngliara ura-. lnnk-,\'hol a Penny-gyüjtemények mesés ored-ményeket\'Kzülnek máig ís. \' .
Ha Somogy összes "lakdxságáböl (csak a~ fentebbi -számot ¦ vesszük) minden -lélek\' 1 krt adna évenként ajzcnt ozélok oltárára, — 2400 ftot fordíthatnánk iskoláinkra (mert ez alegelső) templomaink; színházaink, művészet ésirodalmi egyleteink stK számára. 10 krt advat pedig minden lélek 24,000 ftnyiTJrazeg gj ülneüssze,-melyet időnként a legnemesebb ozélokra-forditván csaffegy-.évtizcd is oly szeHemi és anyagi emcl-
- --Vetnünk kelj a jelonbea, iígy a jUvőbeu arathassunk."-"
Többé nem a haza megtartása forog szóban, idegen hadak ellenében, hffierb a megtartott hazát odaemelni, \'hogy¦-a nagy népekkel ha számban nem is, de erköloí, szorgalom a oultura tekintetébén mérkőzhessek.
Hajdan kard! ma toll-éa saántóvaa. Ajtó., tempi,-altri.costumi. - -
Odlf keli hatnunk, hogy a területben nagy megyét, tekintélyben"is nagygyá_tegyttk; ha irányt nom adhat is a lazában, ott legyen a -jobbak között, hogy elmondhassák ünmog\'yról -mit-egykorI. FerenuA uiuiiduit Páiizsarúh~ramje értelmezés hőfiséget leheli. .._.,
íme a provincziális lapok hivatása!
__JóUélibgott eszméik éa. érdekeik" kópvise-
lésében , áldásai lehetnefcS; vidékeknek s hogy az áldásthinthessék, nekünk kell -anyagilag és szellemileg fennállásukat garantiroznunk.
Anyagiing nemj-mért a-polgári osztály =-
hííla a^gek^urának ¦—saját szorgalma és ipar-kodása után, folyvástgyaiapodik, vngyonoso-dik 1848 óta; annyira\', hogy Eujtoit viszo-.ny.HÚik közt nlmnndhatjnkf ezen Q3ztálYnak.jan_ legjubb dolga, melynek a mellett, hogy maga dolgozik, fárad éaszerez, kevés szüksége van aránylag. _ - , .
Szellemileg , sem; mert népünknél rpeg "van n jdra vezérlő hajlam; értelem, tiszta felfogás s jó akarat csak vezetni kell, hatni lelkére s megtalálni a kulosot^~mely leginkább lelkéhez é«-érdckoihen\\yit; — •- - - -- ~ Snem.volna eléga^appt minden helységbe-legalább -egy ¦-\'Számban\'.-megrendelni; -hanem" mindazoknak dolgozni:kellene bel»í, kiket szellemi tehetséggel-az:ég felrukázoit. Hinteni a Bzép. eszmét;--meghonosítani a czélravezető jó szokásokat; példákkal-_hatni - az erkölcsökről irányt adni az önviselelnekstlv
- B^eskén.keséin köaé fogám^vándorbotoru ^* . .S^elzttmlqm-oly.ineaaaevhol.seaki.nem ismer. ~ Hol egfrjnflgam álltam ...barátom, rokonom Csak azivemrlelkem volt, a a jóaágoílsten.
A-nnét^pHJBdirftti, sanyárn éveim?^ HegnyfroH etettem a legdusaWbánya, Átvilágított egy láng sötétségein.^\' ; :" — —íSgy-lánipr^ a azé retet, mit anyánvgy njta meg. S én lelkem kSnyivtl önték rá olajat. Bányába s^ijltwn^hol legmélyebb az üreg. - Hol kincseit őrzi a bölcs tapasatalat.
B kitanultam jobban ez élotiokolát,
— »i*«iu>um*iii juuwoii_ez BlUllüKOiaij__..- ¦
Mind aí„jQ költ, a mig szerezni -kellene. B-nioaolygva-innnrthntoin: a míc •Twikasag^^" Kgyetlea Udvekint fanlványin: — el veié! Tudom — nyíltan, a merem gyűlölni a mi rfit SseijBiUM. tá*yt gyönjrör, antny, nem kap hat el. " Httbb boldogág tíié T«set már most htIiíi. - -Dit bUmUit, ¦ boldogan leuelc raegdny—hakell.
.SwSljl jdmnyiip- miként boruljak keLledte? Alig emlékezd, oly rég oeta liiUulak.., Bopiisen eatlmyain vígan a ezeren<»Q?
Nem i^gyok-JÉerenflÁSs. nam.ía voltam echaj Boldojjtígra vttgvíam. és voLt twWo/jvagiüIr. Lelkemre ÍUeSdík emlék ím gydngynum fi «. «L> Ljruaánál drdgább fénnyel ragyog.
Hega&nrinnW ctf ég, annak ki hús, kí yér^V. betölti nem tiAú Loiéj reményeaiet. ^ ~ " i SoLat, igen aoluit btllei; veszítni bár... Ldkem #inly sbut esapon etíielkedett.! ¦ ;
Ha osak cgy-percanyrbiSt sem okciztam soha.
Tartson el-ex\'-ltröm egy Krfik életig-Slit_ftjiiápon-Bfifoe-;- Hngy ^lfwl íilkonya Rag-yogja vissza rjtdj-szebb ifju\'óvrid!
_ Az- éji szemle
A-Je V atollí díaüaliT, mint tudjuk, 1836t julíutT 20*án avattatfUt L nap Reggelén Pária ua ely-
,nei mezükön vult,-Bsrmlélvén a nngy Itoasruu\'tni^ B a saáratalán színes lámpitkh\'t, melyokkol e nu^ynacrtt-boltosnt Qfitére kivililgiUndó volt. Véfrroós mej;lo-pjstyc álltunk a Xabumktól oaabadnit: kőcoínaa-eLait^ Scííki semkfpaelta hotnlmaa márvoit, senki nem íejté-inéltóudgit-WTBra1étnek|" aDnyiií-al -csödiÉabb" l>ojiynmi*4 okozott, B;v ezqn .mermr. emlek.AltaJ.anép> tömeg,a sí Vében okozta H^induláBt észrcTcHiittttk,
"ugy aej th ettük ,oat io, mhit di»boKn»\'vdlnn epé&is" FrancéiagrftBig n\\v6i haünnöjrélyegen fuUzentcltctik, ElWpgétíiWUlfogiff:9tí«mléketannejiílypii ft>l
-iatntel<fii.néIk||U.\'Íeple>ni,lé.- L mpgnn bdiustitotesift
^a7JsiLT.obia>Buba4.aieaiiyitni\'nié\'pnck^ mag-mataisAk nek! .egjr»eriiuindt mikirp egyedül 5 elég nSgyralotta-itToniijnii-mDHtrttQ minden ogyébh nngy-
;;«dg lilturpakén. AzonbanolSnyfJflWmek liltasött\' a dia-
; dflliyc! caupfo . üraa azinjadí\'diáklétté aliuiaíiayitani,.
"—mely nw^ameUQírW-aToaeiaoínk" «](itt fellépti egyénokuek tálóngyBaarÜ h — o cE ál^tl a FranczU nemzet Önmaga;előtt aláztatott meg; A\'csáazirDdgnak
..p.zm mnaTfllottg-snkkaLnagyobbazgcü, B>!inh<>gy-érde-mí-tt kn"rőkr*\\jaJAlnai?deÍyek kéresztsígro vlpyók j igiz/ LDgy-kúxiffnk. él, igaz hogy megköjíeHlük, mínda-mellett .névtelen árra marad, mi nem Ja mórt ük el. így goníiiTCSdítakabijBsHSHoUközelcbenf A mint
.¦^^kAT^kesett^vl^v^-wiaalomraal te\'kia-:
A Somoíjy megyei gazdasási e^jtcí Felblváfta ••).
—A oorangy! gnzáasáfíi egj"Tet Satnogytnegje jjai-iínsáíl statísticijut megltTaérieod^f-aTeiráö*krsi?ál-• Uikozókimk a következő atítsitdaf nyújtja. -a) -Aa-ösezgálfítáB,rieirAnilnk^faap-fggalmagag-áót "nonT^édig aiilíüiíeriötl felvétel él kuütáa-azo-
riut. . ..........
——i^A-ieirás^tattalma-:——---------------
1. A hat-ir nerc, Y^rns^ piiaata, falu^- . -.. - 2. Mng»n- vngy köibh\'tük, lakosok aaámaj .dögének viíh urbóreiiülc. száma.-..............
-3. Tagoeitiitt-Pj mikor, miképen. VanBak--9Ía-nyák\'? n liatarbclí távolsiigt vÍBsonVok^ raeaef utak minősége, li\'gcU, retacg^ kúzds-c, feluaatott-e, é& mi- . k^prhaaziuUtntik. --------------" ;
4. Fokvéa — sík, lejtős, begyes.
5. Vnn-o niguvúiiytiB, lapos hely, tóálíáa, tör-tent-c Uiazáritjiaf minli sikerrel — alageaóvénén.
Gi Majorsilgi, huazonléroa vagy részbeni, munkabérem müvolés divatnzik e?
7. Cselédek — állandók-e, asakmányoBok-e ? Tíef^ írTipBíiínioa kapTTató-e-óvatalLonlcint, mi a dija. Takarúa, arfttáB,"CaépléB, helybeliek vagy idegenek által tíirtóiiik-o ?
— 8. Foglalkoznak-e a lakosok mellókea íparraL Fuvarzáír, mezei munkuk Btb. ~ -,
teteit <i mintegy hatÚ8v&dáBZtit-i.kedvéépt keltíía sorban égő limpak közútt-f. mintba FrancaiaorBság fő-vároaa csak épen "egy emlékkel tübbet birnü, mely a áainea űvegekkelHvilá^itdBra eléggé alkalmait háttért képez. ~ t
" Hídtín- az^elyaej raezfik lámpa-fényo hirtelen
lyénck._„ _ _ —_
Bocainatj hogy egy pillanatra a nép babonojd-ban oazttizánkf mely nép hírnevének dicaöitéaóro vart; do Umpáknilj eaó. és sárnál egyebet nem talált; azonban azt beszélte, hogy a csáazár omlókoac--lopáfa -lépett s- elfúita-a-csnk egy nyilvános sétát világító himpák lángjait.
... A-nép jól emlékezeti cadazírjára s fadta, hogy nap és eaÖ engedclmcakodtak neki, nem kételkedett, hogy ha a viharra kiállt: o nap a caáo^Aró éa hadáé, egon parancs előtt engedelmesen vÍBB.zavppal. "Qb _a coáazár ki az elemeknek parancoolhatolt volna, nem\' -•colt,- a -nap-p«dig n«m-ft—holtaké4 -ilol-aa—emberi-hit ajioltaknt fúldí dolgnívnl- kapcsolatba hozta, mindig az éjt jolölte ki Bzámukraj "ekkor midim minden hnlgat,éa a súlótBég fátyolos le minket, jfl a-vóroia "árny, tátongó ecbcivel a bfloóságya fQlé\'áH —- — — ekkor lebeg 6 lnasu auhogiaaal alÖ, leöV mellénk a vigasztalást Bngdiia —".•—-¦—- ekor_jgtLa-C8áozAr- iö\' -iHiseTveVcVfidvözülvon emlékoazlopátymaga elŐttlép-. tetézel őket. 1 ¦ ,¦ :
Az-flriníp7 melyet nem ünneplének meg az élők, : a-holtak által ceáazárjok liódolaláal megtartatott.
Midőn minden.láli\'gfegymágatdo kialqdt,BgomO\',
Tnan é5-tlig.níyi|oi>ai :VonnU.el1ft~nép^mt%.-Lassan-\' kint olnyagodött a^aj.B-az ezGr^rfiaCgirííp^aOi Ason-ban lecsendesedvén toínden»oro>en mesése fenn a lég-" Oré^icn eul^o^ntt^j^gy\'jt^fllrnflpvAr^iy ívezotrele. .-űuVöicn. takarta St a máréngói kékkő-jiony, a -sz. helenní-azomfedS. Aa; alaoaony aaélGoka-ra)nu kalnp mint egy csugorodott sas leJóggéraBárnyai--val jelent m-g. Az árny behajtá homlokát^ pillantása átvillant af^ldöpj és ennok balvány\'-vjlága a^íadfll-ivot mThtegy fénylő ozemfedil-íakarta. : 7 s-r—
¦Eüy bong lisllszritt; CBöndesen hatotfaa ájbe hé de ozellomilcg érczclen rezgeU-rajta-ÁH-~± \'¦\' _ sTToxzám édes fiaml" .....- \'
-? .?v.8staJ9a1?Jik Jtas,.aJtatárlian a«!ud/mi as orcdmény, a hiányok.
1Q; Oktaítatnak-e a gyermekek a gazdaságban elméletileg.
---~— - I- SsántöfBld.
"T7~A azántót\'öTd minöaáge, —\'agyag, homok, televény — színe könnyű, nehéz munkálata.
2. Easközük minősége. Ekék. Bognár, kovába van-e V
3. Vonóerőül ló, ökör, a túlnyomóan molyik használtatik. ------
: 4. Mik a főtorraényok. Tcrmeazietik-e dohány, len, kender, míníi aikerrel.
j. 5. Vetóa forgás, nagyobb, kisebb birtokokon.
____ Ö. Mily arányban Űzetik a takarmánytermeléii.
TTSzorgalöm, trágyával!,bánásmód, istálló trágyán felül van-e egyéb irágyaazer-
^ II. Rét.
..........-........-LJMilyen a fijldckbezi lératány ?
2. Vizenyős fekvésnél._tÖrtént-e eaáriláa, csa-to.n?2áa, öntözés; száraznál torté>ík-c trágyázás.
TTXegeTtetnek-o a mikor? ; \'^.i Van-c nádas, miként UHBznált.itik.
ni.
1. Milyen a legoliJ téraránya a szántóföld a retkes képest.
--2. Milyen a legelíLfekvábCj^ lapályos, d«mbost
hegyi, erdei-
........S.. Magán tulajdon-e, vagy közűs — l?g«lf«tc$t
rend, elegendő-e ?
~" "IV.\' EríS; -
l*-Vsn-e a határban erdő ?
^^léaí mód, vágások.
3. A—fa keleté, áraT "
4. Fedésié a lüaeléai a épitéssd egükeégletet ! ha nincs, honnét történik a fajezás.
5. Községi erdő keseléae.
.......t#ö« Aa ordei rond-kasűláso. \' .....—............................
V.
1. Van-o a határban azölő. Talaj i, fcörözeie, termékenység, trágyázást mód.
2. Uralkodó szÖltífiij, művelődési mód. Eltérések, milyen bor szüretik. Kelendősége, forgulmii, ára. .— ^ ^
3. Szőlőhegy-rendtartás. A csőszök szolgálat?, báré,- - j----- -
^ -_V I. -. ior.ÓBjiet.
1. Mino\'.niérvű a zöfdaég termelés. "A hiány honnét pótoTt^^^^*. •-. "
2. ValáÖpíbimery nevezetesebb konyhakert.
¦ -3. A gyümölej itcrmcléa mérve. Termeltc<ik-c eladásra/ mino ra. gyümölcs, melyek az uralkodó válfajok.
4. YannskVo faiskolák. Történik-e valami a határnak fákkal! beültetésére*
«# \'151 L -
1. Kőbánya. -:..... - . ... . \'....,
---------.UUJ COiil.ca. 2. Vennak-e, téglSvetíik, cserép égettetik-a?
ily szarvasmarha fsj -tenyésst^ik-g-B^ny- ¦^^v^^\\^z^tr-^^^\\^séXu^&ÍL^^:~—~-r^^r^ JÍkák alkalmaztatnak ? -. Ha^KkifltiöK tagok -eaeken^felSi-ggyéb-aeTe- \'
sttítsteub ktirüiűjétayekkeHp tal?J_koz_nájisk, ásóknak feljegyzése s köslés^aaive^n^ogaátstifc;"\'A: Eamű-- -gyi g^dr-egylefrhatá^OEai&^oIyíáa.-
2- Szarvasmarha tenvéaztéa. 1. Mi" " \'
éa miféle b
2- Vaj, Bajt kéazittetík-c? Hí a\'tej ára, rán^c kclondÖpége? -
& Vac=eTnagáTrtpbenéBzet, mínűfaj? -
4. Van-e a vidéknek nagyabb marhavásárja? 3. J a Ti t e ny é s z tó a.
1. Minő a. magán, juhászat, minő a fáj, kerül-e a. n vajakból tenyész-kos, vagy anya? Kejik-e a juhokat, mennyi rt azttkásos-ber, fpj\'éa vajban. -Juká> pzok fizetéGc, kötebjzUttsége a-felesjnh ászoknak ?_ _ _
2. A ki8ga?dák jaliászsta, közös nyájak, feíté-- telek. »
3. Nagyobb jnliTáaár.
¦i. Scrtéstcnyeaiiéa.
1. Nagyobb aertéstenyéaztDB magánbirtokban, faj j tenyeszállatak.adati.ak;0 el ?
2. Minő faj v.in =a=kíizscgbcírr - —
3. hertéürjisár. ............
5. B,&r_CLuif t-te n véss.! cl\' __-
~.........-Ir\'Mrlrikrfiy a lulu^ úun
2. Baromnak nltaíúnoft á seli piaczun.
-- --------.....-.........------fU- -JÍ-tó-It-tV-fs-s-e ii ..........- -.....~~---—
1. Ilány üj^íHií méhészet van a lielvuég-bsa, kinek birlokabnn, hany kupQvel ?
2. ilínö küpük\'hafiználtfttnak.
....................... -r.\'~-H"cfye-m k emy ó. - "-
J. Ki f"glalk»zík solyoratenycsztésBcl, minő sikerrel ?
2. Hul ea mi r.mn kel a gubó ? ?>. Mcnnvi a hatiírban a azedcrf.i
4. Vim-r esedcriekolft a mennyi ki evenként ? ~
, TÖTférrík-e javitáu. a, helyben vagy a kü
rag y csipottí. .¦ecmctu kerül
Gazdasági terlinologin. 1. Viuiie BzesígyaT\'írhiítííban\'^\'SüHy "a wítremtt fö$ái *\' pálíj
mefinyT\'termény fose tik Fel,
termény, használtát\'k ^Jö^á^icz. A moslék mire hassnáltatik. — Risebb\' páíínkafőüéa van-e.
anyagja.
2. Van-e serfoZ\' moslék lineználnto. ,
3. Van-e cz^Tk"org}\'ár7""mcnnyÍ répát használ fel, mely határok adják a termést a mi áron.
4- Van-o olajűtS, hány mérő olajmag dolgozta-tik.fel évenkint, van-e kelendősége az olajpogá-csánnk.t i¦ , T .
6 r 1 ó á."
¦_• 1. Vaa-e akatárban köaBHatSgea Vís?iMÍÍl^vagy azáRji^malom, mennyi? Sz1iL!-e, mennyi a-TrialoT^ vám? - _ —
Gő&.-vsgy mümElomí Eladóra dolgosik-e, _
Tfley Já?mért» vaS7 cserében? Mecsyiságaa ftrjs-
-gQZMA^iMDOB^
-litkSr.-
A pozsonyi biztosítdbank ^HÜNGABIA."
— A bécsi- -„-Presse0\' -ggyik^ssáEiábsire^kOjetkesa---------
czikket közli t ¦ ~ ¦
aA-b1sToisitásl5gy területén éléakaégkesdlenni. Nem kevessbb mint nyolca Eársnla^ részínT álak\'tf-\' láaban van, részint ujabb idöbea éngedélyestetett, s a kTÜfóldi inŰzetek ^zon törekednek, miígeriat ^n-gedélyt nyerjenek arra, hogy biztoaitáárfigyeket az
Hajgp^-^r^ig f asdaság^érdek^bea^ekagik, h a a biztosítási ügy Ausztriában kífasrjefizfetiky -tagadba.
- -tatíaoi-\'-Tebát csak-aanirk5ralmény-l&bg4- m^g" kér^—.....
!deg^, Taljoa_^^jminAp keigJ&^ő-Iiigeze&kTmeg feíelnek-e ásan feltételeknek^ melyeket a jelen" ví" fezönyök kusöíí a bízíoBíló-íarBüíatökíÓl követein"
keik -------:-i____
Atalánosan aztlahet állitani,-hogy-bíztoBÍtó-tár-suíntok íüak\'tásánál oly szokások alkalmas tatnak, melyek jogszerŰEágűket inkább a szokásban kereajk, minteem hogy fenalláankat éazfizerfi gasdasagT-elvek- _ -nek köszönnék. —Ide tartozik mindenek* előUazoa " azokáa, hogy a biztositó tárfialatok IzlelÜket rend ezerint^Q sgáztúli benzetésselr"m"e^in^itják^-azatá^^ „a-l a k u í vannak^^yűraan^diíak^T^kajlam^-iparkodnak,- melyek nem .ritkán a koczk\'ázatoknak meg nem felelnek. — Falragaszok, a melyeken, nagy „ agámok szerepelnek^azaj intézet baaználatára hivják -fel a közönséget, s ngy látszik, hogy\'a-magas engedély a biztositottaknak ngyta minden arflkgéges ke-"zes\'ségei nyujL — ÖT^tlgytíoÍíök7 kik-nem jriikaa n&g}\' flgyegséggel namzet^ rokoB*^selkaaseirv"ekbeg^ dolgoznak, nagyobb jutalék megadása által,- mint fi mennyit-előbbeiií állásukban koptak.\'megnyeretnek, :tt.b ax üzlet kifejlődik} az aggodalmak pedig csa--páncsskazon^ményáltaljitpriíteniiiiniál^rbe. hogy AaaztriibanTiz-molBÓ sovány bistoBitáai.évekre valaha a kövéreknek is beköVetkeoaie-kelM Ea aa alap oly üzletnél;-melynél saját terméflsGtíaéWogvsptvé^ ¦¦¦ 1 e_t lőcsig. U^agyobb_ erepeé .játaíÍkí::i^\'j:::Li:^ .
És megnyílt a rcichstadti herczeg eírjn; miként Sz.-Helénán felemelkedett a elr köve.
^ As a tya és fi myáiis k- kpttőVsá H-ltell e U t ü m \'j-mielőtt egyesültének, a halál éa száműzetését. Ez éjei lerázták\'bilincseik, as egyikJáE-.-Helena,. másik
~ A :Császár^kardot rántott, - sarkával az oszlopte-
tüns toppant. - - .......... ........
nlde vitéz --tábornokaim, ído orabiireínj í Motaa-sátok-Barsnakiii-birodalmat," melyet neki alapítottam de sohse:iaracrt.u.
...........-S\'mikSnt-.ísten1 szavárwBcmmiségbol- a világ
emelkedett, ugy siottek a vén harczoaok oiindon égöv alóLft.coászár intésére. -—
------------^SorbspböBeTm,florba 1^-kiállt-a^Básznr árnya.
És hoaazU\'sorokban nyúlt alá a végtelen hnd moBogVi
Mrst felemelte szemét Napóleon, szemeinek au-
— -gára-a-bftdftk—legvégeig-hatott.—Mind^yik^og^ - zeleta nevét horda Inmlokán.
~r~natszáz^zTenT"tÍaztelgének, a császár. jnegkö: szönte,
„tátod fiam, cs^it vezetett egykor palotámhos. -—Itt nyargaltam át, midőn o hatszázezer élt. Lásd éa ^haljadj^mTitatöffiííeked,^ nevezni-fo|ónTSEel. . Mcseao bHngzott~hangja: pldo, Bcrthíer, to.hivl Léptesd nlé earediml Éa BBrlbier a caászár jobbjára állván jelt adott-A-doboaakólro illtttk ;*a"zenekarok hajdani caatahü-—^mpjjgajkí\'atkesdtek-; a lovnaqk trombitiiLharBogáRRk, a reirnk-VpcüazkSiltok ésíágaskodtak"; de -egy emberi fül gém.hallá ezt. Csend vala mindenütt,,a szél sóhajtozott ¦ csupán- Óriáa léptekkel jöttek most aa ez-
- rodab-óadtvouultak a magsa iv alatt. .
ijíláttd fiant; ets ittDosaix ! Ignzöágofl Sultánnnk ^- n«TAt~Hk^ketei^B<pai; finosn fejébtn egy győzelmet adott nekem.*. Ez ilt-Kleber^ egy "eTŐai-forbu, fojét^ caupán^eUitíem\'hfljtá meg. Csak reá bízhntáin Afg\'yp-\' toűEt,a ö megni tartotta Tolna; ba a gyilkos főre nem >fliecóöslii mittil golyók is féltönak." . " Klebor]:é&-Denaix ezrektől, kinérve elvonultak, karomaaiotfstkognadrágjok,, éa ssakgatott\'flgyennt-b Aj okban. 1 -
ftLátod azt,ki!\'kezél feléra kinyújtja? Es"barátom Larmcsl "O\'dvíízlúgy^bííBönTLTe a_maréngóibeccUr flct kardját^.TJaelíidv^-^-lodirl-gásalókat hordozod l„. Mond a consulaág testőreinek,-hogy elégedett vagyok-vpluk !u _^
~e\'Erra Lánggalóa csnport^ivonultanak.
nVigyázs fiam- ós -nézd! Ez.itt Augercaír, cns-Jiglitine herc?ege, aía= Jlnreenu kfilvárosnak gy.irmeke. Ó ia egy zászlót tart közében, de nem-mhit Lannea aa ellenségét, hanem B.ijntját^melyet Arcole bidján vitt-clöre ; b fiz az öve, mert Francziaország njanHeknzta mcgvelr, seukitícm találvánj ki nála érderaeabbJenns-hordezni ezt."1 ~~ Áugerean és aergei elvünultak. „TG \'itt következik az Lefcvrc; látod emberei i fáradatlanul kövötík tépteiL.. Ez az én régi teát— .......- . tt-öazöntsd
tak, s áthaladrán az íveset jűatt mÍEdea*násslóatj ki-áltá „éljenra^Oiáazarl11 - -
- „„ I^y jclc&t^k" "jagg b Vadá&zok kötpagjoikkal, a lengyel lovasok tosasa dssidAikkar, a hatalraaa grá-n á tojj pk _thafc.^gi.ép „ ^^jm^k^—^ f^iad Bes -
Btrtrliny.i és jenai
_gAtdjt
seregem,________
fiam ez érdorateljor férfint-— 5 az egyed üli-talán, ki a z o tr" arany n^Hp m eiy gr-éir- fUgggrs-*-t ék egyen r n hája r a\', m i^ t a e mvb agyot t uwLkÖ a^eln efk" egyebet. ~~Ot egy"százados"követi az Cliambure— ez védelmezte a IiTifévra.-o8tre-molta"várost, "de nctmtú(Litik,_ba a győző vagy védő
nyert nagyobb dicsőséget lu * " . . _:____
Amint Lefévro\'clvonult, megsü\'ólalt a fiú: -; „Mi cz Atyám?"
riEzfik ¦ rugi-gránátosaim... Ondinot nincs élS-k3n... Az élet gröshben lartja xiasza Öt, mint bennünket a sir !u
«-j^Eek^Hk^g3^^jSnek^__^^ /¦¦.-. „Ezok a két KoHertnann,Tatya" & fia. As a^-a az rgypdüli ki rélkülum érdemié a herczeg czimet, o. k fin azTgTcBaU; ki, ea-örökségro -nólkülom ia érdé? MöaBé^leTn11 y~^- — _ \'
\' A.két Knllormann elvnnuliréfl Napóleon njjáyal jelölte koronként-a csoportokat! v ^
nE kheaibnn¦ itt-iísríifSaanna, amint WagramnAl clíacti. GyRoni küldöm fit a-8 mint- mindig\'gyRiiit^: McIInttn RamponVnn áa e nSegott nj^o>hctt\'-lbm 82;^, záazlóalj, égy élő vámefl. SirsBOtok^ yttézoim, Jiogy nap serdlilto elfltt mindnyájatokat JáflB^l^kP r^ ~Éa a hndoozlopok örvényzÖ^ól gyanánt Toban-
Most setét, alakok vonaliak fel,, a fipanyol-ég barnítálírcsSik j.-eaeÜ B.sarsgnaaai, tndalníf.-conumai" hősök voltanaki- Eerignon, Jjmnt^ Soshet, Honcej álltak élükön, egyasoval kik"mesterük nélkül ia ért^k . a gyösB harezokst. Ugy *toban^rit-o^B«igBk a ""gy6- "
v.ij\\m\\ ív flTaftj mintfltfingpp Arjn) íinVgy cláttO-gátja--
BséUŐrik.\' , ... " ""
ez, Atyám, kinek homlokán a\'dieokoszorU\'\' a mégis oly szerény? Kézd, könnyek .^regnek ar«X czaia — a kezet nyújt fiTSoV\' • .
Ea itt első fiam, ^Beankaraaie Jea^, Mty
Itydd. ielyen-
Annyira ragaazklTdoli KoaMra, bogy a napát, sielyen ¦ ftgplflttél twHgAldA —"pátiig «Bftn.nap.«gy.hfM!ftBAi ra^_ . gadt tőle el! AlkiMly c»aiet_-viéeL-d^eoive egyjtol--gáré, egyenráhájánakr fónya egy W nytigáTcáával ejsy eaüL A katona ..ön megtagadásival s fia- gyöngül\' -aégét egyesítiI Csodáld 5t fiaa^éo sajnálhassál; fcogy hossá hasonlónak lenni Idfid nem vala ls
"~ Alig végBÍacavait NapöTaim; bí^í^paSűlíeg" etficlkedeü, a fia kiálta: „Neszed, Atyám, mint ágas-kodikottaló, villámlik & kard. a a1 forgó aáaalókéat
lobog lu ¦ . ^* —-7=^—-
. áAHI ez Murát, as én oröesiájiom, :M egymaga küsdüttaa ellen egóoa csapa^aivall Csándejiaoj fee< -ecabo gonti-miórt-ji"
; föld hoBB&a tartományt rÖptébeu megbádttsftt I, __
beszélsz lovfisatddal-éa^flBrkaníyasii Lwad?J?mca eljenség ea"Tven-tnlr ne\\bjtsd meg fojed^\'bár.\'tiaiu\'
mint tagod, király Mu^n^te^koroSkütODa! _
. 2Óbol, mintha már vi&elni nem btrná karja?"
.Ar-roniatoveEbi, egy buátUn férfiú j ii a »t- -_tenthatj"n Poniatevsski. -\'"> - -
,E\'i m"gettó ki nr.nccat.ik foglyaival ?B *
5 bAb Rapp,-íPmindig Bebeaflltdo a:osata-*l8*t mindig felüdaltí-Több"vért ,v«zteíT; ez s e
VH; A1 latte nyőazté iT*7" 1. Lótenyésztés.
1. A lakunk üxik-e a lóienyéaztéaí. "Milyen ~a ínJi nagyság.. -.,.....----- . - J .
2. Miféle bMbánym5nlí baiznSTtStikV ~ —
i _ ^Jannak-e általáhanjÓ munkabíró vagy gyors-loynk. Hány. éve. korában fngatik beVc~ai&%*_ lubiány a lónevcléanél. 4. Van-e lóváaár.
ForÜuljnnk mostazoir; társulatból:, niolynök no-. VíTét^eleii-íwlkkünk ólórp állítottuk ós ítéljük meg oa-^ ?>,J4t, aí&paiiabályaiiun fogVa azon faiaalmaflflágotv moly e t
- _ - - r.. - ^BHs^yíJ -^riHlrt 1í*t-: atii et;reö«vöhyp k lúkoje — s.: -iálfltfifÜrŰetés s^rasaiv mojidjs-^káröm "imtltiö ft; -__tU^ft-^f kis üáizog \\~^ííQmxitl\\ir.out-ml\\\\l^tfi—
il"Z: : -I^ teJaSywéBéTcTfc lem chrHc fcüí." ár íntrom míIlló- • " ~^ik%; pHlanatban a biztosítottra nézve jefcntöaéga :_BÍncsen^\'Bzok caak a\'falragaszok kíákeaitóaeülszoj^
::bísliijy nyaLnem, vágy-caakactBIra fogTsllobagtctnij ^r-.r-J»ög\'~maB:bÍBtoaitSm^ágafcra, raeiyefeiaraatTijTcotrz-
- - — bilgftiok^t h&gr\'-\'tk-,-iUmennt Iclicsaen. Hft a társulat ~^ veastegég^^íTaiton yeű, s kő le 1 es sígeíne k^Jm e !y ok c t
el?4nalí ni^ÍTaöin fölei heÉmeg^Jtülönös körülményeknek k e 11 e no I en§i:azoItnak, jiielyiík a társulatot as első
l^ttaltaíflátSiofisctcsro^mditliatníik,. — a es oly ol-~ járda-volán;-moly as^aps^bályók cBéUscrEL íog;ií-maflán m^l^t*"mindig lehetségessé Vulaa. Azonban es .eljáráanai a szám —. kiékitéa—a mült a fődolog - — egész ur> elmaradt volna". " . " ~"
r-A a Hungária*1 péflavÓDyeinek-alaptükójo tehát
\\)nmeim t«BB.k *?gy milliÓ. — EsCn BBBSggrg 30 SzázióU,
asaa: 300,000 Forint fisettetott bo; alubbí-700,000 forintról a ráfiavényeaek kötelezvényeket állítottak ki, melyekben-arra kötik hfnfagukat, hogy további uián-fisa tűseket as igazgató választmány kivánatára.ponto-
-f&IjiiffisUjákT arra,—lmjLy-a5"Utanilzgid»d5~ö"SHatfgüi a - késedelmi kamatokkal^-Rigy^pejköltaégget egyatkttjr-izJg^jrea\' végrrahajiáB \'és apmmia^cJjáráa-.utján, bebajt-"bosaa; a^ro^anyMürrényBzékirttííctenok —melyet a "rgasveíiyce\'n Bzcraüilésbelwtélögzcknek (Fóntm con> tracíualo) elismer, bezáró Iag~a~fblübbvitelt, az 183Ü-kÍ "20-Jky-tigy IS-iQjk. j Lik törvőuyczikk-éjteiméboi^ —ahJTetyén magukat
A „llurgaría" részvényeinck-alaptokéje o szerint a mint már érintetett n^m bárom millió forintból, tlo ~-^kil^QD^PL-gg?-g^ijLfortotbóL b_c_ny hanem csupán
7. . 152
Ha rcbdtamagánzó mind est tudni kívánja, mielőtt ex ügybo VboeÖtköandk, a nagy közönség annál
likább-igényolheti e körülroönyok tekintetbe vételét, HiiUtllll ImTUinjBstaliaai^iztogitárTigaban-époniDom
\'az; uJ8ágökboB-aórolnnd« Arra nézve tokai, hogy vplikí n i,HungarÍa«-val biztosítási ügybo-Brcazkodr.
jdk, iiritídcnok-eJíítt\'aBÖh faltóteJtTtltíyttk^elÜterbei;
;bogy r és Bvfiiyos o i n evét k Ö z 0 1 j e. Azon Ígéret, hogy a pozsonyi városi törvényszék szükség
.caűtébon a résavónyoaaknél hátralékban loyö öBGze-
gektft behajtani fogja* épen semmi biztosítékot nem
nyújt." -......: v \' -Gy. K.
A soproni &©r©skedelmi és ipsrka-¦ - maránsk jelentéséből.
1 Bor.
_ :A kamarakerülelban a bortorraaastéa a kífűjlö-défl magnsabb fokán áll,-éa aa értelmesebb filldbirio-
bna nii^tfUyniil, frntin ip^M^ okflüCnlbb kcstíléso ti$r
magának óvröi-évro inkább utat. . - . . sr . .• .. , r. i , • * .n.T f ¦ , " Mmd bel-mind "küiroldrül törtóntok qz ügyben nemamiDtafalragaas b.rdet,, bárom nnlim |QXi°L^isÍ3tások áa ParÍ6ban 1855, uKy Londonban 1862.
hatraom -nanlír pbmj millin r.Rf>n i\\aa*PCTrn nin^tn ] . * .....____ . \' . V* . . i
4,165,028 akó mnrndna fenn ki vitelre,,moly 5 rtjíTál ^sámitv-a\'aa akót 20,825,025,^ fényi ártókat kópviaol,
Altulánoflan az egeaz országban a borkoreako-^lós^-tai\'joBztÓBÓro, ngy-a ktilfüiű-figyuImúnoU a magyarországi kitanü borokra fordítására -koíőraa jgyokozot. Dq a yitolbor driigasága éa a szerfelett -nagy^.böviUjli.nda_a külföldön, egyűdtll oaak logfino. mabb boraink kivitolét engedi meg, miután CBukű-lyebb minőségű borainkat annyira terhelnék, hogy n könnyű frariusia ós rajnai. borukká^ a verapnyt ki nem állhatnak.
A borrali ugy nz ország többi termétryoivöli kéreskedősre, a német vámcgyluti tartouiárjyokliozi Caatlakozáa a legnugyobb fontossággal bir, óajja bV küvetkozond, hogy borainknak kivítelénófklivoöobb vámot kell iizetni, nkltor boraink kivitelű rendkívül felfog omelkedni; raegciitlitcndíí még, hogy azon esetre olcsóbb éa küaépűzorü minííségfi boríúek ia nagyobb vásárt nyernek s es álLil a nenizoti jólét tetemesen gyarapodnék.
. » \' r ... ...... ..... ... molli*tt n I; nrnn lí í>i)í»hpo nli\'ií fi I lr n\\mn n/ilr vnlmtnnlr.
telezvényböI\'án;-B es utóbbiak behajtása uzükst Éób^n a possonyi törvényszék áltttltSrtiimek. — A • -mandbOak; megfontűbisa axon kérdcatgcrjcBztű váljon minő értékuk lebet a 700,000 forintnyi kuteIL\'r.-Véiiyoknak? A kérdést pénzügyi szempontból tekintve "nlít adiatna^egyTianklirház vagy"egyébb pénzintázüt ezen kötelezvényekért, melyek a biztositottuak kezo-ségfl], a8t fiaetés gyanánt is szolgáljon, a „Uungaria11 blitö^ölI^i^-iir^^n^^aénéT?-"- ~~-". ¦ .E kórdéa mogoídásamazon cgyazer^okból lehtf-\' letten, miután a TtÖhileíivónyek értékétoTkiáüitók va-gyonj, aöt gondolkosásí módja ia. batározsa. Egy ban-" kárraTnaenek" előtt a kiálütők nevét kivánnátudni, _tpvibbá-esok kurölményöl\' után tudnkolódnékt.és - V^iu gjUk-utatud: bogyón ílUtük kütüIeaüUaé\'gelkUt ._ í-kéjmséggel^teljoaiíendikia^iragy-hog-y- ehea.jff5ószi--aflleg-püc-utján kcllond-o őket kényageritni. " "
MÍnttÍB,eiabar életércSEÖkBégoa.Domoat fiam íinííod
. -mog térded." .......... ,
„_i__iLi]Sa_a^ caÁflsár__egy valamjinyjnfelülötnolkedatt
árnyat j"oUetti- - _ y-__\'
-%iL8 itt &ay: rűhlölt n-ÖMzegne^ÓveztemroTna,
^ ijt-nero^B raiolBtt rejedoínri czímmöl
^^^^^tí,,,i^,v.-...;:,,,;..,J,,,.
firadlíatian -volt
fi
¦-¦Ji^mmj^-yiUt\'Scy, ily lmjyány véreacn ? ?_h "inoaEyii Cí»\'lítérrSI7vagy hó és jég ulndriil ? Miért ~»~»!S!BLWl.\'iii_\'íli bátoradgoil, raiórtrnom emoloil \'•í6^ «ragiiMD, mm\\ egykoron a caatáknak a:ipjáin7-jljfélo titenkét mfahely ea_? jsmoraíroack elütiom,
ra»tiK» mm ayeréS. Oli\'l rno«t Utóm\'... hadaölyi-\' :H»i»,80l!\'4{.fort4t ?tal ksblsdet, moly huas oüntiban »\' Bátran:.ˇfodnlh.n nlu hji». Jnl...__». ... -it..-:~. i _
„ oalran viadalban oly bitran dobogott asoHeíiaég «41 —TekiatBd St; B.™ , .rainLTsíamoIy gonoaatai.1 Tónek, o3y kellett l!ali,i-,., óli 1 é. ním as ogyedQli \' _ii!6l etapén mpgro.jtan-.hl -Wtorfr,a m,^ ahiL
finVAPA*} ifínáaviianin.» __a _-~t>1.m. m : i 1
doyere-i, ifjpéBviieat"ared«Bémel,«égölték 5t! neszed Braon, namelr.a I-\'aucbcr lüütvúrokeí, ejök vérüket
— *1—"^r--» «. *at.m.j ui*wf«raite4,..eíMiK -varoKei eeintin hUldwAk, d- utolió caoppjét bazdjuk vette cl. ifimeJjetok fel m^iijra bamlukaitok hZscim! Meg. juttuóra moíyben a balal ^/^hníokra^ySiedclinot éri TehinUotok fel éa oIvjw...tnk itt heveitek, mélyeket éa b hmlhjOAtlaniijiiftk átadok !x - -
Sspobon kimlj&i pgéua aa iveaet bibaAtd, a a,róltf néUng^no gyózrlmi-glőriibán, kí,li« véiv~ r. halbaUtlanaápiak átadva látták neveiket. A li^lí.ik látták aat mit az elL\'t >, ..>r.talan ki-n-jt.*!;.
Szürkült bftutml, az íjnet: Érny ii iii.irtcf.il-, ti na*. Deu«nik cajáti^ sagínl k-illatta!:, j nem iLii-—tiír biiiui, )m^\\. Tdt; hin. ljkit Ct luvt ii
zórgotA; nifgrr.gadt, okci h \\ bu/oiot, L3 iniftt. ¦%>•-luk a Mizanx-ltéí; mU a l >A»*fr 31 iát tiriliJL hzIop-Jiak rundoziit.
évben flarflott világkiállitáBok, hol rusztí, soproni,-badacsonyi, reai, somlyai, azegazárdi éa villányi boraink- oly JcitünG helyet foglaltak el, — ezek emelkedésére nem cBekély_4intÚBH,nI voltak.
_ Bár ö ruminál „állap i tja rao<* ezen tényt a kamnra, jenien! má^ir^^őTiaajöilka&va lí-^nvtolon kitnou-Űani, brtgy a kisebb\' termosziíl mnpt ir1, ;igy mint aa-tilütt örüklütt íisi kezcléaíu-z. axit, eátlaítfl pinezt*-g9zilSeaaíbo57 -é* Iihfíiíh4í Oeseaör\'ii gojulvIsolíaóiiBS csókulJiem___akar. Ittiiorássnti éa gazdasági egyleteink «ZThnitra—*íég--iágas mük\'idésltér áll nyitva 4a befolyásuk eaak a legüdvüaebb aikort eredményez-Tictné.
A fellobb elősorolt az egéas világ elött ismeretes borainkün kivlil, kamara került! tünkben még tobbó keviisbó iűinoretes azölübegyek léteznek, me-
ett a kereskedésre elég .alkalmasak volnána de épen ez okszerű, pincaegazdászat teljes hiányba okozza,,hogy azok kevésbbé kerestetnek, éa a kereskedelemre nézve nágyobbréazf vLsz"vu vannak. Külűnösen megemlítésro méltók : S o pr ön aí e"gy é b o n : A Fertő-tava partján fekvő iit-lységfikbeli bző-lólie"yok_u. m. rákosi (Kroiabacb), roegyeai (Mur-blaeli), oggai éa bozi (HolTing); továbbá a. nyéki (KécTccnmárkt), német-keresztúr! (Dentsch-Krenta), margiLiirlóza1, ludogségifKlein-Andra) esepregi (jó évben kitűnő .jcbaaégüi,) kövűadi, szent-miklÓBL éa ssaknnyi boroki
Moaonmo-gyél
A nizaideri ^ííeuBÍodl) éa cálosi (Gola) borok, az elsobbiek Óaztrákííonoan „bco-Weího11 n&vezet alatt már régóta lamereíesek.
........ _^:iLani eg.ytóbo-n-^.. -------
A köazcgi, melyet elég jónak lehet mondani, továbbá a rtdioncsl, azombalbelyi, sági, kís-somlyai, Bzpnt^kiiti badnfnlTal^Weiselbainn}, erosónyi (Hen-ÍP.r_Ü,......caokcL.(^ekankoiv.nagyfalvi tMaguradorf),.
atreraí éanémet-kúresztösiij
a íai íf- í sin e re t esTer-mést adó szent-békályaT, ncmes-péóBoli, szent-györ-
gyi, -azT^etT7^vrgó^m7kövesiáIT7^Tirakámv caiíbánczi, gyeneB-dinsi\'i vonyarcz-v&shegyi, diaaeli, ngynövEzott LalfigúBÍ éa bácsi; — továbbá Zala-Egor-agag táján fokvö csacsi ée poginyhegyi usölÖhegyek. \'\' V e a z p r ó m m e g y e b o n: A eolyi borok, melyek a aomlyal borhoz Igon hasonulnak, továbbá ^.literi\', palotai é& vöröabe-rényieki.........-------- — * ...____
Som o-g y m 0 gy_á_bo n:
T\\. A fcombai,. marczali, horvátkúti, vüröahegyi, ?9 lollei BsSlgkben termett borok, melyek küzel a Ba;
iatonhpz_ toküasnoa, továbbá n surdJ, azontmibályL ^eolní:Í^w>kányi .korok. Aa utóbbi Somogymegyé-ben termő legjobb borfiák tartatik. Említéaro méltó
!uE?\'.«Oinoeyíne^eaau^n0Tez0tt voreBszinü borból (Mchilloiwoin) sokat termeszt.
."" Baranyamogyóbon: \'-------
-A pécsi azölök, melyek kitünÖ aaztali bort nd-nak; tpvábbi 5 uzUváaibelyeifai, uazíígi, hidasi szilagyi, veruendi, karaneai, borkeadi, nollórdi éa - "TSHcnt^miklÓBÍ borok. p ~
-XílLn.flmii ébji n;
-A azont^rinozi, p..borjádi, pákai, námnt-Uóri, nagy.flíokelyí, gyönki-óa büleakei b\'örok - - ........
Levelezések.
Eéca, november 19. 18G4.
Tekintetes azerkesztü ur ! A tarka napi események közi, m*;lyek szukottságuk mintt tübbnyire_jr-dektclenül tűnnek el a bírod, fíívárna hullámzatában ; elöfordulnnk néha egyes jelenetek, melyek megér-dETnlik7"bogy feljegyeztessenek. Ilyennek valtunk ma szemtanúi. " • -"\'
Ugyanis a néhány év elött keletkezett^ s már szépen virágzó Sz.-LáHzIó-társüTat Bécáben\'ia felke-TCEré n nXgy~kÍráIy~unökáíf,~~\'bogyneve esVedélmé alatt mozdítsák elíi a vallásos-nemzeti irányú czólt, melyet a társulat magának kitüzütt, \'— magyaré-r-asági ijz.-Krzsóbct agyüc védazentje a tárauiatnak, azért valnmíut a muít évben, ugy moat ia számosan gyűltek öqbzo a társfelek Wieden külvároa egyik kiaded templomában, hogy tiszteletüket Ünnepélyes szent mise és magyar szent beagéddel larójjáli.
........ 1, Síólioiniffií^ní. I\',1\'á\'"bTrr "I a 1 vt n — stiitüri
(győrjnegyébol) plébános urhivatptt meg. — Beszéde elején nz Arpáü-li\'áz vallás dicsőségét, annak nagy szentéiben élénken ecsetelte, s ezután választott tárgyára, Sz.-Erzsébet életére\'tórt át, II. András királyunk c nagy leányának erény gazdagságát, mutatva felbuzditáatil a késő unokáknak. —A fényes isteni szolgálatot, teljes afgétllettől, — melyet a pázmány-intézet növendékei képezlek, ft. Jekelfaluay püspök ur "ti mohósága taTTötTá:; mely alatt offerto-rtumra Sz.-Lászlóról lelkesülve zengédicsónekét a pázmaniták énekkara. A Theresíanum növendékei egyenruhában, ego viaszfáklyaval a iSanctuariumban, fogljjltak Kolyet u miac alatt. ,
Képviselve YolL..a_Jinit....Diagy.ar. kanczellaria; jelen T&lt-ftr P-o 11-1 ei-An t a l-vácai-püflpök^-ii-mlga, ia. — OrÜmmel láttuk, bogya kiB-imahásat.magyar diazruhiia egyének tölték meg, kikkülfüldün ia bebizonyítják, hogy a magyar dolmánynak triói tó magyar szivotkeíl takarnia; mely Istenért a a hazáért a nagy ősökével egyenlően dobog. , . Ily szép ErzaeLet napunk volt nekünk Bécebon, —- napjaink egyik legszebbikei
^..KAMIZSABEHKL
Tényekei uram tényeket. Ee be toll ón, híss Fee--^en-é44iftk~és-pedrg-ar 19. század közepe tájmii mikor is mindez van a íbvaroaban, csak\'tény nincs!
— Különben, ha mathomatice tényeket felállitani alíg Iebetr-folytatva a matheraathikai hasonlatot, mi
közelíti- mog-nómífcép\'-a ténytí-íiáaauki——--------
íípjn...ujaágot mondok, ha elmondom, hogy a népazinházat bncBuktálc.. Moat ehzégyolte magát a budai publikum, a minden áron szeretne^ a három -4«g.czéitábUjuknakkitüaiiit „baromiptálóban^. újra 1 előadásukat látni. Hanem tudjuk a budaiak gyoraa-adgát uz ily EUzváfoaLürdükük*ljárasában.-Tárgyal^" tak, targynltak, bogy moro patrio elhalaaaEák a vég-
taii^^IL\'Jri^.-""^"- ^eHl\'J"uíKtSl kainara.kerille-^ü^^^ljábaR-ov^ikifet^OíOW rotd-BZÖTőbóli agy holdra 40 akó termés* BZáraíhra^O.ÍUO.ÖOQ akóra Icbct tenni, i F ^ _ ¦
H»tor.UU 1,880,229 161okb(!l dlR lal!0üS«K
^jamtia fownkén» 4 akéra tétotik, akkor.a termeaa-~t6« évi iiaílrtbíl, AS ra 0,640,000 akóbM\'mint f0. gyaaított lovonható 2,474,97? akó 6« okkdp még
riste^inig-nriaiul uj Muliiac likad, ki a tgipedtségiá óiűtot önt. * ^ - • -
A nomxcti szinbtia.\'kópozticje cgyet-kurjantott, da elhangzott országBzerte.". jó lesz íelhasználni as alkalmat, h valóddgiia_lBtcnúldáBát a magyarsziná-Bzetre nézve. As ig-iz, liogyjileinta-kicBit özük a ka-litr.do mindennek eleje nobás) a hol ían oTy-buzgó szelleuy mint linzilnkban, csak legyen ébroBztlijo. S láttuk aa akadomidnál, hogy egy ily ébreszted nem B2Ó a,puaztuban.viözhang nélkül; 1
~.ApriRabAn mdr uj házában-üdvSatílha^jük az ^?íjEiiUi-egyjiBJlt-joloaoldKk^iialósottJnkottí .KiaFaludy tariajiSgut, a^aképaomflvóaaeti\'.tárimlatot. \' ^Eznlóbbi tafanlat ^jra-ádAicaorajogyokot Hflj OBakcz intézetnek jttnnVcgyaz^\'jajbap^jEOlyrgyksj
!—=--------. j—-o^ j ra™—-^rm-
_ "bog az a nemzeti aáazjórajujgy\'hid-atosaban, mintliaazt akarná^küeUníonTTEinbore\'k, peatiofe^no. hagyJHtokel,ittoházban tong^egy köahMsnuintézet ugypurjillort^ijó példa hat.-
"^A gydázráhát lo no leanzlik már ez é^ben, mogint ;gyaazoFK^öünk::Yolt,,Koyáo6iaszlóéi mikor leu-mdr ennek vógó..» tígyik jotaT hasaGío^BiáBik után. tlo ezek olliulliiak j^mimorad iitlpul~áji inább nem-zedéknekr ^\' \' \' .T .
(Folyt, a mcllóU.)
Melléklet a Z.-S^Oizlüny 34. azrtmihaz.
. Alig vagyok kapca megmagyarázni niagnranak^. fcogy"oiruafc as emberek!,\'ily hideg Miiben a dana kösapóna rakparton építeni.-nedíg javában foly a manka( A terv aeép, ha már kell, bogy - beépítve le-gyen/legyoDoházBorottanemset fii7árosának diaze. Torvaaerint a nemzeti színház, a gazdaaági-egyéaU---lot, a nemaeti-caaino stb. jutnának o aorha. A rcdout ellitt park leoz.
Ea már szépen készül. Farsangon már tánezo-lünk benne", asaz, ha jut pénz a lakeaizinára, meii a cöászárfürdői báloknál oly nagy aárofplt, meg oly nedves -idÜ, bogy komfortable és parketpadolat dacsára csizmáim egészen oda vannak, a peBti báljaink-J)©n.T9g1*laj)Ím).qna non: hikcalzmi.
B ninos íb ennél okosabb. Nem caak, hogy kis lábat matatnak, a a gásvílágitáa reflexióját sűrítik, hanem egészségi regulator. Hogyhogy? Ha aa ember harmat táncsoH, oly igen égetik Fcdorwoías és Esipden. ellenaser_dacsára.f_ Ugy> Jiogy az .ember-nek_.elmegy kedve a dühös táncától 0 legfeljebb egy lassút meg francziát tipeg. így az embernek nincs mit óvnia tüdövéaz et conaortea ellen.
Pikantériával nem szolgálhatok, jelenleg nincn a raktárban* a a külföldi -mór- abgelegen, bogy igast pesti atyluabiin beszéljek.
Lapjaink közül a „Hölgyfutár\'1 kiadta pnr|o-CEÓduldit, 9) helyette Íieküü2 öntenek , Hazánk, Kök divatja, Pesti Bazár, és Viligasomle. As olaó kettő éa a negyedik jeleneknek njálkosnnk. Igaz tisztelője ,
; ..........._............. XAYÉK.
A tapasztalás matatja itt íf, hogy mu* It ég 0 embenaég karöltve járnak. — Kaposvárban teliáfea Ünü* varrógéP°gy tanító üzvogynak, Hsáraou teából álló családjának élelmeztctésére v éta tett Bátorkodunk egyszersmind e fósesei lajmak ssámoo olvctóií tiastelettel megkérni, hogy" varró munkáikat aa említeti ÖzvegynÖhes küldjék.
P. R.
-------------r-------.......... lieasákely, nov. hó 24.-en.
Tisztelt szerkesztő ur! „Egy próféta sem kedves a maga hazájában.11 Ennek köszönhetjük, bogy az ily időszakban éléuktelen városunk körébe fogadható [ Lakatos BancTöT tánesmíívéez hazánkfiát. Ot Kanizsáról — ugy per mbpas — ki lekéstek nzok, kiktől legtöbbet éidemclt volna a most mi vettük pártfogá--annkba családjával együtt. Ezt méltán el lehet m«n-dantj-rnert iskolájában Örege — apraja egyre járja íegasfebb tánczainkat 0 a Kállai ketfosET-„Fiatalon kezdődik, öreg ráncsan végződik", mint a közraoiidáa tartja. \' _
^a:gazTL tanintézetünk ajtaitnegnyilnak, —hia-asük, hogy több eseményt nyújthatunk szegény városunkból, moly még^maig ia hordja a gyászt Balata-
--fiáért, aJeosapoláaert. Mi is elmondhatjuk: ragyngó tói ki ad nekünk újra vissza? . . E gyász azonban Jeginkább nyáron-kezdődik, midőn a homok és por-
^fellegben, issadáohan majd félóráig lehet odáig hatolnunk, hol magánkat megmárthatjuk (nem-adóságban, hanem a-Balai^mrhan.)
Pátet^^^aevezésónak Örvendenek — (j men-oyíval na^pbb lett volna még az öröm, ha Erkovy jöhet kősónk? —_
Istenimül. ^Tasiaády Sáadoa*, **)
Hirek én események.
* Zalnraegye gasdasigi egylete, renden féléves úgynevezett őazí közgyűlését f, é. dcczelü^éTkQ~t3\'-dikán Zala-Egerszegen as egyesületi szálláson fogja megtartani, melyre az egylet tagjai hazafiúi tisztelettel meghívatnak.
A A folyó évben utolsó nagykanizaai vásár decsembér~bÓ b-énTög Xartatní. llrsszűkTkögy az idén sem leend kisebb, mint egyébb években, bár a november 21-én tartatott kia-komáromj vásár, melv máskor népeasegórS! volt israereteg.-most pedig Brníitést ia alig órii«melj ellenkezőt látszik jósolni, — Hogy mi képea nz adáatvevéat annyira csökkenteni, hogy a kereskedők a kézművesek uti költaégtiket aem vehették be, a marháikon túladni kívánók, pedigszokat ismét visszavezetni voliakkényíélcnckr-ugy vólfha, mindnyájan érezzük, — ez a: pénzhiány 1 ?
A A aürliáz-vasuti út daczára, hogy varoaank-nak már oly sok költségébe került, egészen el jetsz hanyagul vn. SzcIöb járdáról — majdnem sétányról ábrándoztunk e^kor;\'fi>gVdtunk mérnököt, kiTObb mint féFévig dolgozott rajta éa húzta a fizetést, de csak azéft, íiűgyinnst ott a azekrirek rnogirütyedbes-senek. Vagy nincs már számára orvosság ?
A tírünbanra sonekarának egyik Ggjceb tagját anála jizolgulntW.ii volt és tőle megszűkült horvát
e Zápabból irják, hogy ErdSdy .Antal gróf, a iítakarovcczi uradalom tulajdosöaű, dagQStfifií kastélyában -egy vadászpuska- vélallgn elfiSlésa\'-által agyonlő ve,tett.
0 A p^t-terézvároai kapitányt btvatolaál-egyr boszorkánynak kíreamtelt :n8 va&obéfsgvA^E nap*-jainkhan ritka bírro azáltal í^U anert^íifíy őgynyil-vánoa üzlet tulajdonosnojéygl ethltstts; ,sl&éat titkos beszorkányi meaterségek által pangislms iev&teU-
közölni, mely műtétre SEonbau okvetleii Btt6koé>e3nek nyilváaitáj begy a hoídogitffisdó-rfjba^ánálilakjék s ott élelmesteaüék is. A jó mm&aj. rá b állott es jj alhnr** mMijn ra4r fílóv glfel^t8le~vá&árlBndó különféle füvek éa~es5köE5k-^Sgfeáatt már késs* pénzbea ia tetemes összeget caiurl ki, aa fi&letáben várva vart lendQlet azonbáfi-mé^si]iíiig--elt3ifi3,adtT — hiasékíísyaóga is véget -ért, -s jónak tífisíla, félévi -j?,-k^*-^M inkább r kapiUnyi Mvatel általláttataí el
bsállásemí, ¦ ^ " \' -~ - -~"\'rr.........:
(A ló aem asin-padra való.) A nimesi azinpadoa kdaelebb egy dambot - ad tak elö^-- Bjelynek hőse azEelső felvonásban lóháton jelenik meg, A lé,
T * - » . Eí5^D5^*ár, november hó utoljirtr:-
Igen gyakran tapasztaljuk a olvasöuk a hazai lapokban tanítóink fizomorú helyezetét; kisozorü jöve-deiHipifeet, biaonytalmn jövendőjüket. A panaszukat " itt moálnflmTDioQak elő, Ibkább egy Örvendetes tén-nj-cl lepjük meg a t. olvaaókózonaégot; ugyan ia —
kirendelve mit, de az nkaeztíiera szánt büoöo taeg-örült, minők kövotkeztóbún a rögtünitélŐ^-biróság hatni ma nlúl felmentetvén a megyei törvenyasáknek szolgáltatott át. A rusz KlkÜBtiiűrct müve.
A Egy somogyi molnár hasatértében Nikla kornyéken ket fegyveres útonálló által támad\'fltott meg, lűlímhiián ROftnyi pénzctulerCazak* aan megfosztották, kocsijáról ledobták s nztal ráadás Tjében olvág-taltak. v
A Ezen pilUnntban jelenti egy BÜrgöny, bogy Puck Antal fvlágenfurti órást tolvajok látogatták meg, s eloptak tőle 180 aj ezüst horgany, — 130 arany és ezüst nála javításra levu különféle orát, ezenkívül
"böÉögcdctt Q\' egj- ^aöácíközáő - ha^rosmta- Bsoniit, Baverabep bó-^&-ea-18G3-FiocJies\' Fíronc^, ogósaség^ viagssaeraéae végett, hat holnapon át áa oktatástól felmentve vala; ea idő alatt aa itteni icr. község kolt-QÓgein kéícoeT"Pe2tra átázott, a minthogy-baján ott egra-segíthettek Bccaba kivánkezail, _kilzségünk a» ebes usükoégVs kültoégőket ís késEs&ivvct nyujtá neki, da onntí ia oaak keres gyógyulási reménnyel fit\'rt viasza; a fgy míg. két hónapon át a beteg ágyán eíalődütt, mely idő alatt községünk-minden-egy^a _4aífja réosvétolet tetUcgcaon mntatá mrg neki; as " ~ ittenriarr|fjaBág^^bctenkénti-gj-ílrjtcraényck allal^ ktiíönöson Íj pedig dúsan gyámolítottak, beptomber hó 13-án 1864 Fischer Ferencs,\'mély fájdalmunkra, jobb létre osenderült, hagyván maga után hat kitikorú gryormeket; a most aa igen tioatelt kaposvári izr. hölgykoosoni a tisztelt rabbi nrank Kuttna ÖalanTon a bnsgó elöljárónk, K-ömgabergerAntal kósbonjárá-aávalf »3 eddigi/aan^tettoljejs iánfiamódot aton dicső tettet koronázta meg, hogy aa elárvult családnak álelö^D^otateTaett \'7 Október hó 30-ára rendelt nőígyülésben, Kuttna " Katalin, ÉJ tóin Rozália, titoln Anna o Reioa Nina - Qflasonyaágflk, mint "gynjtőnők ajánlották magukat, 9 -/...buagó.Cázadnzáaaik általános réosvétel kisér-j| ktvén, 15Ö frt. gyűjtöttek; mely Tísileg egy varrógép ? sinegvásárláaára- fordíttatott. laton áldása ily nemes tetten\'
E:,íió\'Jfolytán a"nftgytioBtelctfi*rfiírabbi b szer-" keusíB L5w Lenpold ürtól üregeden, az eUrvnlt caa-ldd javára, ogy 66 frból álló gyUjtoraíny érkezett, :,angndjanieg;bOgyJölöB tőrokvóaniórt ezennel legalá-aatnsbb kőaaünelütikol kifrjczhcBBÜk.
" 1 IDaaiík, nem SíIiAra iij ólotrq hit. " f. - fi a u-r k.
\' \'") -KíPiak. ^ pÍarí!ár5r"a6?SI"PrtJ:mWut tu.l..mtiat.
kereszti születésű Horváth Teréz szépen megkop-paaztotta. Kevezetescn elvitt tÖlo; egy arany borguny-úrát, melyre ogyik oldalon no könyvvel kezében, a másikon hepyi-tájkóp volt metszve, 3 arany függőt, mely ok kizül n. nagyabbik kék kövü, i fehér kővü arany m^lltűt, 1 rózsa- éa ibolyákkal díszített arany érmet. Miután e azorcncsétlensé.g egy szegényebb e.-iraú esaládott sújt, a szökevénynö hollétéről netalán tudomással blrók-Mretnek: róla jelentést tenni.
a_, E hó 26-ón dt-lbcn pedig Liuttmann irodájába lopódzott eddig ifimjrutlen módún egy tulvoj a a kézi-pónzúirból elvitt D98 forintot.
A Egy sajatsagus eset ndó magát a napokban elő. farkas János, csnfnóven Rajkó mint utonálló r^bló elfogatván, n helybeli kat-tna rögtönitél5*biró-aág elé hozatott. A vksgálat befejezte után, a haíál kilnrdütcsc elölt, nu-lyro már a szükaégelt katonaság
ízr. közeóg ogy káritnft Mcraödtetett szép fiEctés mel<
let — és és a ÍTzcge"dí." • ---------~ -
A Bekövetkeztek hozzánk a sötett éjinapok^a melyen^valóban csak a jó őrzőangyal vezet bennünket, miután a bÖtetten pillangó oI.ijhb ntcsa-Iámpák, még annyit aem világítanak,-hagy -aniély ós tisstát-lan árkokat ío kikerűthetnékpnég mindig kár lenne ut(iai-lámj)ákalPetriíIeumraátalaki(ani, de még azért az olaj mindig nagyobb árban van. \'
A Következő rendelet tudatott velünk a helybeli vároai kapitányságaiul, bogy semmi fele koreske-dslcmr&asant gabna kcreaked9k~vagy kereaksdői\'figy-" nökök által reggeli 10 óra elölt vásárolni UlalmaK-tatik. Utón éa útfélen pedig egyszer mindenkorra tiltatik. Söabiatonság érdokóbenJObb rendbeli jelen-tések adattok be a városi tanácsnál.
0 Fehérváry Ferencs éa Török Is tv. esztergám fő megyei növ. papok, ily csimü munkára:. n Dávid hasinak nagy ivndéka" etfifiaetáal nyitnak. A 32ivrí terjedő műnek — mely németben bárom frt — magyar kiadásit 1 frt 50 kxra Boállítotlák le. E műre olöfiaetéaeket elfogad- Wajdits Jósaef kőoyvkerea-kedóae.t A mü janaárban jelenik.meg. . , ......
Ot ó»ea gyilkost OrossUmoaen ouli^saer-.
"dán eato ar.Antónia majorban-regy kiletioMv\'ea íin ktikoricsát rooraaolván, a kosár körül t8bb gyermek fllt,! ezek között egy B évea fiúcska e egy 5 éves \'inAóyka, a két atóbbi DasBecBivÓdván, a lányka -a-fin" ujját harapta meg," mire-aa^vean^Übbe jöyén,.
íjját harapta mug, miro-aaA4Teakadü^bQjöy6.n^egy. nyitott bicskát ngy oda vágott a,leányka oldalábnz,: hogy aa a4*Tk éa 5-dik borda között aaivóbftlar^dp_tt, s a lányka Vt óra,alatt mpglialt.^r-. .... ^ t
• Uj t a-l al m á n~fv W^lihály fegyenca a-gráczi 4fl: kirj fogházban fí>lt*UIlA volna a gőzmozdonyok r3gtönÍ_megálliídoá módját^Ha,alkalmftEhatásfr be^. •bizonyig "míiidonosotro a jclonkor^lí^rantosb találmányát ogyikö volnn!
s-nagy kűsBpiséggel c íásjpsfóüyisyííS cieiaieit, lámpaláz t kapott, a lovagjával együtt a zenekarba agrott le. Képzelhetni a ri&dást, mit a megbokrosodott BBorep!5_okosett, Sgereacséré.nagyobb_baj nem tör-
téni, mint bo^y a íó egy nagy bőgőt a k5t naeket ÖEEseEazott, s a lov&gotJüssé megnyomtat
s Prágából adomássák, bagy^egy_jahtsi^
oivassa, bogy az eleO második\'fölvsbíe kSst í napi időkös-van, fogjg "MB^tnr^rÍEEnyBjaí-^§bb _aonkájEsl, kenyérrel s borral jól ellátja, feleaágének hasa izeír, \'bqgy csak két nap jnulva vsrja^^Bert & azabtt ezinbázban leas= IS csak miután igy neki készült, ült be a sxicházba, ~ -
-earve borzasztó-eset történVEgy--ssobábaíVBé^r-láSí rohamban-Ezenvedő férfibeteg feküdt, ágyakra kö-töBve- Míg, esek gyanitltatólag aludtak, -a íelyigyásó néhány parexra a meUekssoSiba.távosott,^bogy_as_
éjjeli ezolgáUt«-átÖltöLko^íékí~Ea{-as-egyikb«teg, ki már közel volt a felgyógyuláshoz-, féjbaBsmilta, laszaggatUkÖtelékeit-éfl kírtelen vjezstérS flrjöagési rohamában felkapott egy raékeí, B_aaaal két beteg társának, lekötözve levennem mozdulhattak, Ssszo-auzta fejét, ngy hogy aa egyik mindjárt, a miaik fél óra múlva kiadta lelkét. A harmadik BzlniéirriEr solyqaan lön mcgBebeaitve, hogy ennek föl épülés tm -íb kételkednek.^ dühöo^Öt csak nagy neheaejTmŰ-ták ismét lecsendesíteni. • ~
4 (Váratlan azerencjA.) Parisbaa-blsonyoB-öreg ar többször megfordult egy ssabóboltbao, hol rnkákat vásárolván, mogorva tormésgeto éamiadenl ócaárló .válogatása álul & segédek türelmét nem csekély próbára tette. Aa egyik segéd, egy- fiatal ember, mindamellett igen ndj?ari^:éB előzékeny volt a kűldncs irányi bon. Kéao\'bb tóbUsSr-eljölLas-üreg, _ éa udvarias segéddel társalogni kesdett, Eérdesto körfllményűit, és bizalmasan kuclé vele, It ogy 3 burony furcsa ember, de már öreg, gyenge aa egyedül áll s világban. Kern régiben a segéd hÍvatalo»an értesi-letett, bogy bizonyos Jufea deL. inegfealtée 200,000 -frankot hagyott neki azon kiköiéíset, írogy-gS Öves
horában megkell házaBodnia. - - ------\'
~ ^\'.(SLLké p lobeta ká.v ézama tó t, (áro-I^9?),i/??.?fí*?I^aiji\' A-incgpörkBU kávé, mint tad-
.....j-ógeíés-aián-{t«hát-ab-kor, mii
melistTvagy aárgsezukrot kelUeaDünk, éa pedig oly arányban, hogy 50 font káváhou 1 */, font mbUs vagy Bárgacsukor jön. Ez egy pUlanat\'álatt körülfogja a kávé*Ja anniA iratát maisába-Bfiivja. Sok keres-kedd s mnfűgáanak. köszöni a kírneret, melyet aa_ " általa árult jó kivé aser&ett^ nem pedig as irnlt Jtá* vónak kitSoöségónek. Ha aa ember maga pörköli & kávét, -as említett cséll as áltaJ írburtofian elérbíü> ha a kávára tórötí caakrot kint. Dr.B. L.
pvvincséböl — bor-öaaseiráa alkalmával egy nagy üveg—— ; [IcaaJ bor — 1826-ki termés — altűut,, tnit aa ügyía pincsemealerK észrevévén, esen\'Evinűai borviza* gólokat azonnal nyónl&Eta, kiköt aDnnaateaa végén . MvB \'aaidómécairasékben ugyan "raegtalalt, előttük a boa-vágó tőkén a felbontott Uezi bűrral, melyből aamjban marfelé* el-kÓBtolgataácí^^ - - - --•...=
- * JZgy fiatal j**ti luánynyal," ki rokonai látoga-távára meat^csbe, as a asannc<é(lenaóg történt, bogy—midőn toiletie - asztala elóxt "eilélyre késrtít, -kibontott haja a gyertya lángjátólmeggyaladt sgaze -rnhája is lángba borult, A-jelenvoltjaobalgánY hir-
sikerült elfojtania, aaonban a fiatal leány doabajoata egéaaen a lángok á1Jö^U-leU^~ - "
,]*iir-\'^-E-!á"-By»i
Z -.0 KSvatkcaőJavelef.kaptuki * -
¦_; "_ BTi*atelíaEerkeaafe6 arl. . -.T ~:~ -A Kiafaludy-tiTía^ffaak ^W"-!??^?";-
34 b
1
^-vr"r|^--p^^j|y»i«\'Tanttak labatna irtVeanl S uaskdly
" KfflJtí#t_ —^rojTi tc gr jfl tM m statott..___
^-;^iTulvil pídig.iktgjH-InlM ieljAriUotBW azt rlfo-
--^ttor=f^tí»«it4t_ tAPtiandg- eaon küldeményét astia tifétt^kftpcaabtnsnak lunnl releto-,- h«fry— u^fnarexett L példányokat valamely köztelére la <-k
konyvtu>*ába jottnBsain. ,., ........
\' \\\\ tehát Abonyi; Lajoa HA mi né-
" tdíak" kötetes wj^nyénekráfflaenarokütdoti
3 mMliij ü ívmHréawYi -h^gy--ffgyikiM Mybuli. iqáaikflt l-n^^hflcaar^rgyinuaaium könyvtara))flk át (dBrailTsa^n^kjjuwn -fctlfl«itówm^lwtt,-fc»gy a f-nn\'tBbbeuUVett i^kn^JCI^aiiidy-mraaaíígtij!, tiflstíb\'tpáldaBykép^ nekem küldendő minden könyv-
-v-UletBiíHyflk^sÖTO-iB¦•¦ két-intesetank ajnnlnm. Fu-
¦¦¦¦:.TffrtljVattfc;íB6%»,í . .•«•. —" •..
___^íd^^örÜrnn^uvieotirmk_tértl2p.nnI;ban
elav^ljittkf epvutral nem mula*stbj»tjnVef em-frenijMpfei.ik\' nzigorft, rétavétleiiKége mellett,
—aaonrnnnrfen^einBHtáren tíi(ias3 alc- btiagalmiit - g^anka*árs«r»knak, melyet «z irutklum,. _mii=_ vé*sml és kíaintéseteink iráai ernyededenül tanait. -
Mflir-Ungvár,- Martna^o^iget, _fo vá-
rúri Iii|»x«i\'ikbí»ii kiemelve vminnk uzért, hug; ;aa eltibbi.\'l?. as nttlbbi pedig 14 i-ártulíHaggn]
—nü-ia kér** "^¦ kuLelmu inlhftflnb • jdJK«[p_ t7 ~íriiiiikaiárHttttk Kit|Kjnvir és vidékén 3JÍ njund bwndnoak^\'tlklííIdltHgut gJtüjlbtt ,^ntoly\' tidg
•a A rablói..TOkmor6öásn«í(,áDEi43 *3T Böto* vflbbjn. Ámult ni*p»k tgyik o-ld?6n; OyÖníryflBin"l-Jóknn m (jjcb-itik artibtobm Jn (liihrtíflog Götitncaór éa;.UrMl)> «K» h>l taol A-rM üzékh.dy/ ca-MidöVség. ulluiiiáa.vanr a a Plig> N«BBnapyiilnKBá{f túbb embere -tanyafiik^try-iara^Ha-lkiU\'it kirtbnltakj Sp-»i* nnvü bass\'uibertut agyonlőttek. —ó ha igau — a viidalban egy ca. rendőrt ia nvgBobeai tettek j ezután felültek a
kocáira éa t\'ltávsfaik. __
0 J4en Háinünk m\'-Hett küldjük &sét eTőfiz*-iéoi iv.TÍnktit" lapunk..jftvfl- ávi_fiilya\'iiára. Kérjük tidattik-ttul akót megyo mTndpn ren^lü éa rangú t. cz. _k^Önaég«t^hngyxbiíCaeo7pártFngáaávaI son-g-ljon la: punk kisré. L.iujitarfa.nljaváhbra.is Jizt, a két .rongy" a ezekkel kapcnnlnthan bas*! érdekoink elömosd!-- Uaáriymcly-loki »tatbon- coa kály-ürünk+jóUgy:ekese-tÜuk B"ba Liiikndni nrm f<>g.
a A nőin rég Vi-aaprérobon < lhalt Knváca Gá rb«r_ r egynseraroiMd - vnluauinttpymegyei iurjfcikoa — mint unnéLneküuk írj. k — a nruseuinra 2Q0, az \\ri\\ es-aziiiédsi- Dyugdij-iittesote-k -asrlináxa asiiitn két-.ké\' azaa frt u. ó. bagyuraánynsoSt. Áldáfl hamvainaki
W^Ut posta.
tok. kik m id3»lsia»ttyo& miatt — aeghaJ, fl élnek
Kohn Bnmá(bf a hl raoat FelUmpd* t^fra fiában. F»ldmloh. Höhr. Nobel. Qnbrer ntin Jnftnb is. R!Hjhn.fzor. A Sancher. A Piirkováttö-éa a fei elment, — Lóvén tárna neki — boglAri )6 SI ra non V. . ,
-Egy N.-Bajom Ti3é ki h0ntőE6 ComjpoBBeaon
iL Gy-*"V_
részről megyénknek,ede-rék haifai nzé iruiilmi . intezetünk inint tannyitoet réaavét é* figyelméről teán taiin>iigut.
éacii Örvendetes körülményt m-gernlitvín. —e5Vtite.tl4ii«grn»riidteroi»- hitünk: hugy meg-}\'4uk íi^atáii ú mé) lő helyet luglul el minden ri; re túliul a jii, rmgy éa uiagasstoa ca7mék pártulúVi-
íuí "TOirwsür-------- ¦ — ----
• Minden-t"^intnthen halad saékvAmaunk, A mennyiben ajovő nematideken van, n<rn cadk a tui, bánom a basa reménye ist — Uodveaeji hat reánk azon korül.üfny^b\'igy a gymjiaaium m^gtijit\'tlvaii, k«t uj magány leányum"ida ia var a l<*ány»8*i*ndékekrc. Egyikben Parvz^lnö, aaüK Ztdd Anna auas.^ maolk7 btiu, btrduténi rovatunkban iu olvaahatb Rippl JóseefuG
......attsz.tf. tanítanak.- ^Míndhéi ían<*dát UlUiiaiiiör\'-t^a^ii
ajái«lhatjuk a saftlfik figyel meb^^Jiul valláof erkolct* i Qt-gyübli, a ti5kkorebe vtigú oktatáa*ik»n kivfll, kezí-
.....-munkákban 5b oiken-o előmeneteli teb\'-tnek-a növen-
"dékfk. VaUbijr*;¦ nregérjűk aa idStv^Tnidön ntor^— "ttifalou-iiflmcaftkknrtnDiákat, -bMbikat nyitaiiak, ba--»le lkot éa a»«lK-ral-t müvulő tanudákatlo.\' ^SlTilM^Pélsf k«_s- Somogy hí Ur«MűUiY4-
jftien a apuit, Tdbfa^I nota taFtosnnU-
ke iinUi a legrrnek. T V-nali: L-vl «fc 8 m nt a Amo Ira i ajialjok hscsea figyel-me \'b a bflQíie ír tialial__ _ _"
-i> J-yek-: Vá^oosl rir-nli- o k~l I»tA1 ro. ----
L-j. K -Katii »*íi: öu i.OiUjAtuui u^y 1 lajih na,-yon cl Tannal f.i(j a Ta. ,
jd\'8 aaáinnnk hisanála fe ÜlfinínT\'L Areopáimaki A Ag^T l SAiy^a ímhAií.lü\'o\'V. Pfl\'lHTk t\'»! M rt a l.Ír t\'-n *_ D Araparti Ti iofe suafei J-ih t.
aa b — a tn raa\'Btrt.........
„Ilkar ii\'áayc.4 füira It»a a hatWaloa.
L. M-n k, i-.ul.iaa Ír: iliheljtl ij >.űl, mi a levílben !!r-rc -an, t-^t-^fttty "iítöolCit \'Eü\'jjia .61 ü& b-Aiiiira. A SÖhhiilil niajíjt.-
TTr^rrn. ----.......
S P-uaU í A k? di tU i\'lhö i »aD a \' éW^n-ban. . !nti mbtnr* B i^iiir vi\\ onuk a 4r? ¦ mi^ke t\'t. „A sn-miiT (a i -tr-iyaj &.b?n tb h luiur, le a -j-wItii-Ie ninrn
etíjT.-t bírt \'Vilb n h • - ti^jry bih-»-/\\ P.slrt: Avnnal mlj oitrU-.U. A balAa mts tin ! bar rn,dfli\'ínjc
ia !¦ üo" A na*y bc.a igőrct c 3íu 1 ftote\'ti benn ,nlsol. -Pr-Q-itai-T R? gn-lAit-ntr. Ca P-nak, Fai: S líAijr nn TAro« marat! a i bíriolt lakAsod
t> tutu-a a ni i a Dal ni adj- IVm-n van-1 T j,í3aailA9á_d fffV Pt uh t ei,d-Ji ¦ 8\'It Igaiat m \'inl »n -, btneni as
.. aSiadVy..kat nem ntic «sAiuba. ö . r infnlt tá~&t^o «I. O J-naki-ExyUt-\'\'•íA-!! rinu* B*#p-<-a.mabibíu. a l&a
meg h"BJ U f-g m^r» « rím: rtna" — _Vm s tj 0. Q-ack, tír1 bi ni 8 Iveseu eljirimli a mr-gb! ásbaa a as rreil-
¦Iíuyt AS e tatai} k. K. H-aik, a .P al» Sai»l i4 T. bhtU- u töaéL^n^I: Mig caekély aa
írn\'Uuíuyi k l.ijiik-a, vacj TirhaHmk vtlu ? „A taialltusist- a naijnli a j.j*B «r fo.yiAa.
asonra fi\'«tve, kintomábn téve, torokra bízva árul titja,, blriUtf^tAikó Bandi Aeatóríaját,u ugy Btigár-ImméL MogdTc^olti «rpberImn a bűnt, napjninkun a aaeHöyr^-o^aty akiit ad avórea tetteknek, hogy inl-; dőn a tmia lut-tt-t, hadd vigyearegt* éa itul nsmi p\'.l-l gül* kÖBkíbokau átf hol minden az iva ölő méreg b er-kolcsruiitó. Nem tudjuk, ily i»a\'Tep]alBzáara mind
».ilt., A.,n«p lswilUiveazif-rMh. taísbon \'miipv "lapról
|g>~afe&Bq~.t^ifaAm erkiilcVauirééyBiemst ^rSofBf7L..po8,c.. Krnmp^h - a ott kk.tn«
\'""hunynak\'ia koauyemook 1. .^j- . l^ÜUU&ik^niJtaBdáJá-\'al: K«sz.tbelyr8l Ka-- pííavárra,, Mte-ái; IvkitáU AbarnA-fiMk jtit-kussák, ^>.\':^Ía,-4fl4ei«, «!ratatM a n?iaF-ratd5u os éinbert a? ig i» baazul . _ \'
! * ¦ y . .7 * JJgy. fcai^ttk, hogy; Maar Oyuhi; a genial !o son* : ¦• _EPnyát«^ kgkösrkbb.bai\'gvBroenyl rnü-a^a szék-rP4mb*Ui. latliak kőaromüküdéaé^l j?t?k»ny -Ui\\fm*
iieje^yukukai
T. Szerkesztő w! •)
\' Nem Bzülettnm aeui Árkádia beikében, acm Ka-darkutitn, Iingy valami nagyazwü koltemótinyi\'l meg-l«pjoirra vibígnt, de azért küldőm es anntlipnaiat. adja ki pénzért; t-BZ\'iu pedig nzt aaon okból, hogy érde-mea g-xzdaíaraaim íainerjék^ azon d-Tik oaatiilyl a székvárosban, mely még ily críticus idd daczára ia bítelra ad és dolgiizik.
Ujjgeluian. A azjibó Frankftirtor óa velo bzekler. K*t Lájpcítg. humm-1. Sváb K*ta. h»mp*Ia. Lőw. KraUBz. alúrkuaz, Wirnrnnr* Gubó vi co éa Bergor «—
_........ajb\'iltí.a. -
IC"-hn Jakab. Ékea Pál.\'Gálopi. Fl\'\'fla. A. Tigyi. Friedlender b Keiznő.,Salamon tíinger. Schauer, ni?y
K Ib.- ,
BnBnnbaum. Zaudek. Platz Jani és MHinlfk.
KühlgBbergm^—_± úitfk&sr-Uügy \'Jó^titif. ~Vüm U
¦ Felelöfl -zerkesztÖ: ROBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
"s\'.-KauHa^a nnv, 30- A g.->bnaárákban a«rnmi változáB,az aruk \'\'géazen a innllkormkhr.a haaoníők; .rfliikb\'igy a leasjillitutt vitelbór a Taautnn Budáról éa Fr-kérvar ró Kiélnek tőlünk minden furgal fQ\'tí elveiig mely a mi gabnnpiacaunkra názvu nagy hátrány. 5q-loniien a bort, főkép a tavulí t^rméat 8 frtim s f lg| .z idiii termést Vlb-nl»en S frton veösik f do igen aavanyn^képet CBJnálnftk hozzá.
S"a|íb(»var,\'"niiv. hó aij~án. ITgy Iátazik7~aa idő
J\'iómih\'g helyre akarja hozni, -a mit rontott, tsseüb >>szi napokat ritka évben élveztünk Majd minden icten azéft-meleg-eflÖSj íiapaiigaraa idJLngvaa tellett ia, mert az őszi vetések nagynn silányak vul-\'iik; mii-4 már szépen zöldéinek a n^ki erősödtek iferTdfinirág -H;;g3b~iBU~:ÍL\'trH. BülyEantölrg ,hirtcitt, a "aiejiiiyJbg^agArHteTíelmnykra
-ÍULL fi Imi a jriíinb\'g: ü C í 6Q—"U (ír, K^öaójjHí-jjeii
1 ft 5i 1—56 kr. lí aa 1 ft 60—7t) kr. Árpa 1 ft 4» kr Zab Irfrt. Uj knknriuza I ft 3iu- 35 kr. Ó kaWicza "2 Tr i Bir=t8 ^rSíaz fj kap-iasU 3fft, ^Egy1 saák ™ liurg-mva 40-50 kr. Pujki párja 2 frt ÖO kr.—3 ft. -Kóver4udó-íí-fí—-4íftigi- Kovór-afrtvéadrtraJya -3^ >— ÜU-fi\'tig. Kgy esekér\'azáim 5—6 (mázaáviil) ö frt Eíy mássá- sséna-QU kr. Egy kaieat ssalmaá frt. A •gyÜiniik-a kevea levé - helyin n, a Stoier fu^arnaok éa dzállitók jó váaárt csilláinak. (m. p )
Verizpríni, nnv. hó 25-én. Hetivásáraink f"Iy-vást néposiilni-k, sserént, a mint kint a ra^aeí munka ki\'V\'ai\'dík; h. mezőfulilröl moat sznknKnJil több ele-aég-t özállltanak, hihetöli-g uzért, meri a lnpnényi, flinfiiki éo caikv.iri áll.iináanknál nincacn\'-k bistna "VTTuk: "Aa~"ántkTtil kivetkezőt irhatok: buzn, a l-g-kiiü> őbliáfrt 90 kr —3 frt, vahimiv.d közönEÓgPBo\'tb
2 frt 60 kr, roza n melvk exép 2 frt alább való I frt G5 kr. Zal>\' 1 frt 20 kr." Á\'-pa 1 frt 60=M kr.-Enkori cgat nirlyliől soknt szállítanak: 1 frt 60 hr. Haj-díi a 1 frt 40 kr. Zultlaég a lehetőségig olcaó. Ó bor akója 10 frt. g. \\.
Híir-aali vidéke, nnv. hó 26-án. Iámét jé esőnk vr>ltj nmet már nem sok pnnnasunk lehet aa Ídőjá° ráara. . y**teroényeink~jól néznek ki;_ aa id" (ilyan azóp, hogy. f. lyvást mcg"tigedi a mezőn ás otülltik-bení miiuk.-ilkodáBt. .Szántunk, irtunk, favitunk h egyromiiarn. Buzát vs\'ík Ü frt 45—55—8-1 kron. Riwot 1 frt C»8 kron. Zabot 1 frt « Uron. Hnidinát 1 frt 24—3fi kron. Kuknriuzát 1 frt 20 krnn. Cautáa kukoriczn zsákja 40—50 kr. Aa A\'bort keresik, do nagyon feltartjuk s így kevéa vovő jelentkezik.
"\'Ív..
ICukoricaa. 1 írt 46 éa 1 frt 20 kr.. A .sin hegyi--idei bort 6 frtun végzik; as ó bort 9—10 frt 50 krig.
0—0.
-"Wélai
——— r > •9^9Í89-Fél1 törványezékí tanáonurhÜ és fáradJ^tíM^nilatlApa jä"«»mb6rbarat— rfiTiduenve-
:* tigjr hailjÁí kopj t«.rB«Dedck ?»««?(fb«nr «s - í?Á faló^jrík páaátnr a»?p minÜBé^Ü BértékíTréjíí . pciiatMUíjJjmid&i 60 krtrtrUdU, tudtA a^xaak hogy — mffta Arany u. a mi fénylett. Ha.vrvló e\'tör-
-™.b-r t-gaf
yW &ndptf.<jtjítí TKOMJ. éri
,0uk a hallali* kiKöunígrer-ffifi-j Tiller. B55^nBäUmrGäÄHi7Tr..IiTtrf.Tg,JoB.
hi.ftim.r. llInnrík-.TÜcl.üllr.iff. WclUcli. üllntnnn. Hi\'T(i\'1t;1c.ir."yti\'iiűcz.KnnflrÓTricB^ Khhn a száté. .AsztalosaU : Au^u\'sit. !^\'Pe)ié\'r.<8LÍl]igyÍ. Magyar — — azflca. \' . . -. :•
ßittprman. TiiiherTSEicbie; Sahk\'ícd. MiVolícs. : :Kijip|i.; A KM;. Fiablicr — UéraénjacprB. Legír..
Süi\'r, sttliolnkr Thoínii! Rnoknteti Eperjsíi/Codnk. Tvatvér MHPl.vic8»k.\'\'\\VciuliarKer. Janknvica.,Óbur. L*.lt»r. yó.insar. ítpitsor, uj;y Nasy — ínkatoa.
.Ziianían;!^oiitraii!.7VéteJ\'. A két Sai^-ti. ^luótur. IlíOlinjcz. Cutlicn. jDoutaoh. A Babócsai.
ufliiu UlJicxojiiű I ^Farkaa. .. ... - ; .....::-
¦~\' "Kii czb*W- Sí°r7\'- FHr.li>*. 8 féajla n kla JJoTntnir
Áll « jeavémi- ¦ ^"¦"i^Ri\'f^A-eimrtrlIrflpr^Kadrnij.íl.i\'Kornik. -\'-MV^rílult ¦JtaiW*T*«- Knior. Wailíf. E.!r1.i. - k.lip>«. : Lflrinoz; Kuréaztod. A ,M»|ry ir Jánoa á veié JóiffeT. NiM. l4r: p4iii:^4#kB^attr— du]?Dzlk-a=miod
az .mbar
\'. * A keljfWi nigiiiyWJa Katalin vlgalmat meg. MiüJawaMo.lllij^-evarat
rarilün^zt:
I 8 ínkor, n nakntl liMyiao:
.\') iii ml^aUJMfaH.SniWí, Oí-jorMll S"« bílvi Mm.
Hagj-Kanfeaai eleség-piacaiárek:
deoz. 1-dn 1864.
ta/
(8-S)
. ittrüetmeny.
jdrtő ÍWs olló,, ns i\'oztuKtato l„rÓK,,g . lötl; lefolyt ilgyb-n _ » vegr.,hn!UW mtB-.\'í" ^"Ja».P"\'\'B^\'\'!;17>\'|k oazt„zl„t6 Mróaági tag ált„l f..g„n»5,.!t. tt vég-
nanjíasiial
rth*|t«ai **{•§•!" í" b\'\'" *» "LTJ»n 023 ft 92 kr. „.é.orojéig . 54. L
«e|.-ly««r»»k*n,»éb«li f-íl»l( \'/. tol.* ea böki hpgy! 2260 l.r. .z. »-,0113 birtoknak eMrven<zea- olrendollelren - iWv.tóbí hntdrulSBI f. évi j«.mW lió 14-ki--™,k,™ »>k«rtllte ™-lél.nn portig 1865 óvijanuár hí ,5. „apjának rr.gg.-li 9. írtja tOüetett ki; — m.\'ly árvorési határidők ételinél mogk-rríí. r,.lyWir,,lT bosiá .dáaaal lunfelotnok, hogy a tnl-k lu-caira 1340 — a nDllüé podig IWlfl ft 0. * — bánatpénzül n Sauegeknek 10T/. — a leteendő. Ai irraiéni Mtftelík pedig a parnaani jegyzői indában megtekinthetők. Kaposvárott, uuv. II. I814.
SomsjynHjyé türvth^lUkc min! UUkkSnyvi hníómg.
üfdetmei
(2-3)
Kalmár Pál tnazári l»koa hiM-tzötnck íisszehirvásR! SomnEjm^yp P°lg-törvényszéke mint teiekkiiny vi hatómig rászorul-kű&hiffé tétetik l«»gy Vt-g\'t -litván fi-lpcr^anek Kalmár Pál l-II.\'dí k-resMében a ki> légitáni végrehajtás utóbbinak A Mszári 10. bz. t. j. könyvben —7 rendezámig bejegyzett \'/i tr-lk- réazbirto-kára elrendeltetvén, az árvcréwi f.-ltutelek s a ki légttént onrrei d megáll ipitáaa Tekintetéből hitelé^krnrk- tárgyabrra határnapul 18C.5: fgbniAr hó"Lft. iinpiárrab rpgf.\'eli 9 órája kílüsctlk; miro hitelezők nzzal hivatnak ro^g, h--gy nng nem jcleiiéaiik esetében a f-m-bbi Ügyletek bíróll >g Fognak ni\'g alapíttatni
Bgyis4TlJÍ?.L\'idi t ¦thjy„B_t!ÍHK„PiJpjiLflggk^ kik ._a kijuLdt Uirtukhgz igényt tartanuk, aif a fminebld hntáridflig ide bejelenteni siessenek.
Sapöavár november-hó 9. IBílá.
Somogymegyú tVrtényssékű mint tcUIJiönyvi hatonág
(2-3)
59/ ¦
wűetmény.
— Üsy, .Tomlior (foürgyné.ulteleafiinek n^BflahWAaalJfomogy^egarja^pnlg, törvényeseké mint MekkünyYl.lmtóaág rémséríl. koahirrt lótatik.ltwgy Piabán VeiM»el.t.«n«k.Szv. Tomboriryjirjiyné ellenUtoreaetóben « kirlegiféíimSíPihaj-laaotobbiimk i> Horvátkút 13;}.. as. alatt könyvben 1 reod.aáinig jKJagyaetlJjIK tokán olrendcltoirét., az árvoréai fnltet.li-t a a.tíclégitíaí sorrend \'Megállani-JM» tekinMéhöl liiteleioknek targyaláai h»t4rn»pnl f. évldccarnihef lio~i3-lk impjáBak-rrggri^e-jrijg-fcitfin.tik,. ujim-faitgirgriC ¦ M^i..il.Li»«llillfam«gr-tegy-roeS »im^Bl«néf6k e«agher. • fennelibl fl(yl«b-k Mrolli^ fngnab raegállnptttatni.
Kgyuzersmind felbivRtuak. mind. azok^kik. a kijelelt birtüItkoEjgényt. tartanak, Est a f.íniieblii határiiiííig idabsjeíenSeni Btcs&esaís. • . \'
Kaposvár-október bó 18. 18<34. "
HLts/ n
irdcí!
(1-3)
mk-Iátiíís-ks pft6-.-tn4skóg4B6^lft&<HQ€k t> a ee--^ i rágar4-fioía&^yM-egy-&-
pnlg. törvényazüka mint tid-kkönyvi hntosag rénzeröi küzhlrre tétetik, ho^y Könif;aberg Lipót ftilneri\'sni\'k. Ikreik Janí>6 elleni k^r.-aelóh\'.-n A\'kieUgiléíl végreliajtáa utóbbinak a kaposvári 3H9 as. I- j. könv^eben l—S renffezáratS-be-je^ysBtt réosbirt+*kár& t-lrer.o^U^véH^As-fir-v^resi f -lift^l--\'k a-a-kb k^pU4si-an^-rend mfgáHapitáoa tekintete hol bttjíl"ziiknek tárgyalási hatartinpul 18<i&. evi f ilirnár Itó napjának reggeli 9_órája kitasetík; is.r« hit-^L-aök-aasatíii^inak rae^ÍB bogy vn^^-n^m jelftn^fefife- r-n^tAlmn n_T.»nn».>Kt 0^1*1^Ji^Avgfagnyk m^$_\' _ áilliplttntlú. - "~---------- —
Egyszersmind fflhivaínnk mindazok, kik a^yelplfi Üríokkos sg^yí tartanak, nzt a fenneb\'ii hatandntg ide b»jeleutani Biesstiniik.
. Kaposvár novembeF-hŐ 6. 1864._____:_
élomogymegyi t&rcényvséhs, mint íáííí^áytfí hatótdg.
Snmoeymngy» p^lg- törvényBsékínek, mint tttMtlíönyvi hatóprignnk részéről knsíiTprá tétetik, hogy Bernrjttrr FrigyíM^niazIni I tkoan k f Ip r-PBPg abttt Hunkár Istvun goinliai LikoR i-I!cui kiivet.lési* f-di-zípére l.-zalup> U éa a gpiubat kösfég 5G. Bsánni íelekjegyEoklii\'yvfclwi. 3"3. 4&H. hz. pz. alait f.^lnlt óö biróil\'tg 4íilK)"frt—kr."b. ó. tífcsölt íngilli(nnk gombai kííznégli\'n n h"lv«sinén f. Ovi dfCRml-er hé 14. nitpjátiak reggeli 9 óniján — mint nz < lt.ó Itnbirmipifn — ebirvereat"tni f"gnaki a utáa\'tdik arvt-rési hJÖ, bit n**tiín az - UóH v--vö ncra tulal-knznék, 1865. évijnnuár [jó ll. nnpjáni.k recg-li 9 ómjám n helvBcinére kitÜ* eetik, ászul hogy ekkor fenntbb kíjL-IuH ingntlitlaiiuk a becalrob alul ia eladatói fugnak.
As árvenási feltételek a törvényszék írodíijabaa mindenkor megín-hinthetok.
Kelt Kaposvárott, november h«i 2-án 1864.
Bomogymegye -tdrrényszéha mint taleJdtónyvi .katóság.
•©rés! hirdetmény.
(2-3)
Bnmngyrapgye polg. törvényszék Ót. ek , mint teb-kkunyvi hntóaii^nak pósaéríil köshirró tetetik,-hogy B\'\'zerédy Btildissár n.-bn]firai l»knsnak fi\'lp\'*rea-sógo alatt Péter Junos holláili lakóa ell"ni követfleae ft*de-éi»erw lez;ilng«ili ea a horváthkutiközség I8t. nzámu t<>lckji\'gyzokOny vóhen f 33^- kz. az. nlntt falait l hold I300f3 ölyi biróilng 240 frt — kr. o. é. hocsölt s-/filló Horviithkní kö«og-ben a hplyszinen f. óv dtícem\'-er hó 4. napjAnnk reggeli 9 óntjnn — miuUaa \'lsÖ hután apón, elárvereztetni fogunk; a második árverési idB, ha netán az elafao vi\'víi nem (Jil.ilkuznek, 1865. evi január hó 4. nnpjanak reirgeli 9 órájára a hely-asinere kitíizetik, aszal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a becsáron alol ia eladatni fognak.
¦2gi^ - r^^-^^-rA^^fe^^^l^k-^s^^g^ayj^^ irodüjábAa^ aándenkor megte
kinthetok. "-\'-^_ —~ . ._^ _,^^^^
- —¦--¦="= -^iP^s^BTürDÍt,- nnv^Ű^ar^li:=D^ofn^flí^,- " \' ~
• -.--¦ ¦- i$öfiU)gymegy& föTvStiytzika mint tckJdiönyvi Katósúg.
Sára Jankó István híE\'-l"ESsoek üÉPsehivóca! SomngytBegyű^pölf. !Öf-vónyazéks miut teb-kkönyvj batóaép rÓBsérőrkosbirró t1RelSki>ogy;;^3ffta|"ATő3ő*;\'*\' nik. hárn Jivikó István ilh\'iii k^waetólten a-kíftógitéai végruháitáa ntóbbinak a k.-mérui 3G. sz l. j. könyvében L és t-abm bejegyzett bírtuk ára plrendeltetvén, ea árverÓBi feltéitlek s a ki-légitési e«rrnjd m^nUTpilása tekintetóbSI hitelesők- "-nek tárpyuUsi hauirnnpul l&bö. fohraárjió l0«.íiapjának_^repieli_a órájnÜtflsa-lik; mire bit-lezök azzal hivatnak.megt- hogy msg-nomje 1 onésok esetében a fennebbi ügyletek biróil«g fngnakrS^í^allftplttitni.- - —rr— "~. ¦ ~
r - Egyszersmind folhivatiiak^mind^sok, kiksikyplelt bírtökbos I^nyt taríanak/ast a f\'-nnebW bRtsnd5tgTÍBT^eÍenteal^ie^eneki-— • --~~¦ "
érési
(2-3)
Somogy tnegya pnlg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak^ részéFÖl köshirrá tét-tik, hogy B-rgor Zsigmond marosali bik\'isnak frlpercspége alatt ^p!lük M\'trloruh<irvatkutÍ Likus ellőni koiet lése f«dezeaeFti l,«zá!ogi>U es a bnrváthkuti köKBég 109. számú tol»kjt-gyz6kBnyvetie\'fr 349. bz. *BfrnUit fuglnU ós bíróilag 349 frt^ kno. é;JyáBÖJMngfttl"nt>k horvátltkiiti kbzaPgb-\'n a ludy-Hfiinén ISliö evi január "hó 3.""napjanak" r-ggeli 9 óráján — mint harmailik ÍTaUr-—napon-—--tHarvt\'reatetni fognak \\ a másndikrárvrresi idö, ha ni\'táu oUGii vvóV Btim\' találkoznék, 18ti&. évi január hó 3-ik napjának r-ggeli 9 órára a haljBxj-mérp kitÜKdik azzal, bogy ekkor a fennebb kijilolt ingatlanok a becaárun alól -ss el-idaíid.Fognak. ......... ------------ ——1
Az árverési feltételek a törvényszék irodájában mindenkor .megtekinthetők. \'
Kelt Knpoovárott, Tiovpmbí-r hó 4-^n IR64, s .
¦ iSomogifnwgye ttírvénynlk&. mint toUkkdnyvi, hatfodg.
mi,
-r Árverési íűrdetmény.
-(8-8)
Somogym*vgyff polg. törvénypzékének, mint telekkönyvi hatdoágnok ré-, teérBl közbrrró tóíetik,"h..gy Krauos KAro!y_.kért^élyrUkii»nak fel|we»s*ge tt BuúKifirJámiiné kéHwIvi\'hfciiiülloní..kőjrrt.»I«ao f dezcsóra I¦¦sálngiiU ób_0_ kétliolyt.lcöaaóg 1Ü6. azámu\'t\'-I.Tkicgyznkönyvűben |.¦WC. hr. sz. "laít f-gUt pb bíróilag 300 frt ^-í kr, o. ó.. beuaillt liAa\'Eélhety¦ klLség!.en a helyezineír f,-ócj
fötnU Kaposvárott, november hó 9-ón 18G4.
CI--3T
Baláza Fereocz hit^l-fsSinek Osssehivása\'l""öoinogyHiegye noig^is széke minijplekköiiyvi hHtóság-Fás4Ó>ölk«&b^-é-4é4eíik,^{-^^?yntó nuk BalasE Ferenci*"Ht\'ni ken-sptélien a klnlégitéei végrekajtás utóbbinak a T. K -pp\'tnyi \'?\'6. az. t< j. könyvben 297á!> bri^sí ezára alntl Itejfgyzetl-birt-tkaia el--reidclt tven, nz árverési f -Uét\'lek a a kielégítést eorreiid megálltpiLisa t-kiate> teLöl Int 1-zokn-k rargynltist haUrnauul I8íí5. janaar hó Ü3. napjának reggeli 9 ora a kilüzi*tr&7 mire hitrUzók azzal bivutnak meg, hogy megnem jelesesők CBL\'tebco ¦* fennebbi ügytrt-k bíróilag flórnak megáll api tUtm.
E^vPZ\'TBnnnd felliivatnak míndazuk, kik a kij<-lult birtokhoa Igányt tartanak, :.zt n f.«nnebbi hntiindöig idu bejelenteni siessenek. ¦ -
Kaposvár november hó 17. 1864.
Bomogymgya törvényszéke, vxíjit telcldivnyví hatétág.
Tll
/ES
ráeíinény.
(S-8)
Somogytn^gye p"lg. törTénykoHyyének, ^mint .telekkSnyrl tatéEagaafe.. réesáröl kösbirró tétetik, bogy VoJBrk Aona-andocei lakottnak Felperesoégs alatt KiiVílMl Fernncs and«cili lnk.n elleni köTeteleie fedezilére tenl»L<lt in M A»-dooa ktesé^ Bi andtna klakjé^yíSköliyvébtn L 1—B renJílátnig foglalt ea bíróilag löí)0 frt — kr. óv*. bevaQlt íoffÁtlanok Andoca köíyiégbett a belytttttdén ír-évr-deí\'emlwr-bo-1^ ngnráiutb reflg lí Q Aráján ^- iniul na. eU5 laat&niayop^
fMrgor.\'Bt-tiii f_i>gnftk j a mnjidLkJtsniésiiidS^.bft DfftAn BB fIsfín TbtS Tirm tnUl* \' biii\'ék, 1HÜ5. január b* 14. napjának reggeli 9 órájára » helyasinére kilBíítiB, tini, l.ogy i\'kknr fnnnebb kijelöli iiigallnnnk a becaimn alilií eladatni Jepak.
Az árroróai feltéklak-a-tSprényasék irj^aj.aMa^\'°d"k»rll»egtekMv__ hetiül. \' . ¦ - .. -y*-;.--t-
Kelt Kapoa rárótt, november hó 5*én 1864.
EÍPPL JpZSp\'M\' _ _
született Knezetich Agga_EmlSaa a nHۧs:Jiii*ÍL.
s nagyj»n_ tisztelt, szülőkés gyámok szivés ügye
H—\'DenonköS Jánöfc-jakől," G*I Alajoa, t.-m«r»i la.
nok Kepeamérö kteségben a helyacinén fVStí HSvcmbor biSO. napjának reggeli - • ••- ¦ ijMat «aeW határnapon.— elárrorentotni fognak; a raáeodik tagnntai
" örajan
idü, Jut netán, an elsän toto nem , . ,.i.-kui~-
reggeli 9 érája** a, helyaninére kilüaelik, aaaal, bogy oEicj fonnobi lujolültln.
"gs^íaiiok1 b^HSCíáron aloViáoladarbi fognak. —;—-------
An "Zmftjfl\' feleltetitek a törvényesek Irodájában mindenkor mogffij-ktnthctäk., % -¦
jlobor hó 31-én lSPi. .......----- •• ------
i^esítez. Mr."hadügyiiBiQÍssteriTim által
~«b 186ö-ifc: érrV Bzüfeßagelt fcTosc r űl 2 sí7~Ynkásat r e"a..agyébb anjvagokbeflísersése t a kin te t ábö 1 aa ajanlatok ntjáni versenyséa roHoeltatatí el, nftly az anyagok, valamint a\'kéWTqhVéae^ébb neműaknek «záili6áaari&^ a lábbeliek kivételével
. — kiterjedi -
~m "~ >ttmTí""k, hjfe nyeg-azillilinitiiyek ernfllalABara hajlandók, n koss°Iobbi
fehátéfeket~vayy~ ngBmélyeaen a aopronyi kereskedelmi es iparit am ii " kintKétíkj vagy-pedig asobat-inUiJag ía-mögsaaManetili^ATijáiItalül
f. é- dbesember hó IO-ig délelőtti i2 óráig, Tagy-trc3rrkHiadflgymimaterÍumnal ^"gSavtrtlenfllf^vagy^e^ig7"!* Budai ea.k; urcglgoa katoaai íőparancaiirikaA^niU bc-
nTiijtondók.__;____
-TaTalkuauók, f. úví maawKat hó-3Q»^
,aak_L
W1S25§ .UHUS, welettsr anr Sewiine gesogen werfen. _ . ßarantirt von der Staatsregierung. %n gattea Originalítaata-Los- koatel J fl. Oeatorr. PapMJuUon Kiahalbea -j- - .„ _ » */» \' «
Zwei Viertel^ „ , »• • *,.\'» »• * . "
Vier Achtel „ „ » 3Vj,<>- » " „ ,
Unter 17 500 Gewinnen befinden «ich Haupttreffer von Mark 250,000, 100.000. 100,000, 50,000, 2raal 25,000, üm«l 20,000, 2mal 15 Ó00r2roal 12,600, SraaT 10,000,Tmal 7500, Dubai 5000, "mml 3150, 85mal 2500, 5mal 1250, lOomal 1000, 5mal 160, )30mol 500, 245mal 260, 10,900dibI 117 etc.
Begvwv der Ziehung den 16. December d. J.
Unter IneTneFliTwéTTeaTer Ferne bekannten tind aHfB-mein beliebten Geacljäfla-Deviae
„Rottes Meegen bei Cohn I" habff ich bereits lSmal daa grosso Loa auabeaablL
Auswärtige Anfträgo mit Itimeaaen in allen Sorten Papiergeld oder Freimarken führe ich aclbat_nach den eptfernteBten Gegenden irompl und verachwiegen nua und aendo amtliche Ziehnngfl-inten und Gewinngeldor sofort nach der Entscheidung SU.
LÄZ. SAMS. COHN, Bhnqnier in Hamburg.
r.
J2-9)
mme»
Kaptán-a kaLóahajÓTm]i .\'aaalalns.
1 */^Su)L V
Kcacrfl Ptata.
Illtiotrált -hasonlatok;
Bátorkodom figyelmeztetni a t.\'gj;- feös;i}iis<!get fentneve-\' ""\'^n-nnnMrwrnni -mely unjtA n\\Al r-aak mnat kc-. . ^ )Orit^ttaLMöbbiaméíBa3\'rÍDyiiyeli melyek kü-sSl-kaloadMn a,kaposvári, gymnáainmé érdemel említést; tar-
, tahna^dTgftearJ: ___~
Naptárrész, ¦ii..m.LHohiapok, időszámítás. —A bzuz esz-tendÖB ^eaaömondd időjÓHlarai (képpel). — ,Hnlljuk a Bzép MMÜt,* lctítemény, elmondja .Gyárfás. — „Beköszöntő,^ költe-\'mény Ebnek Kajmántól. —.„A mftgyar^nép lelke,\'* IVith Vin-raétöl. — ,Kdt azoma\'zéd,-" költemény Scílyey lilától. — „A i; M feleség," Tttrultál^,—_^Kegérü Purta" (képpel), költemény „Hévhían. —• .A^tengérn^iEloV" beazéfegraiiyoaa\\^_Laio°tőJ, (két képpel).— „A TaktorerS," kBlte^ény^Kugyeniitfíl, — Nép_ i .dalik,* KokéByesi -PutíUii— yiluatn.lt Itagoiilntrft" ((; kép.
- „WgT-^phot -agéwég^-ej^^éíxyBzeríc viíltólázt,^
^\'(figy-képpe,;)..— , K^pekj nagy v,ÍJgBl^,photog^nrozta-ii8tt^ ,feflftfalvi báró Hörpentő Jónás. — Hasznon tudulijiliik i; m • Wfptok. mijiroltok. ¦./uin. csöknél, nagíüMtt JtíSrbanj^dír ellen,
Illuttrált baionlaiok.
A magyar kir. udv^ knnczellária. A magyar kir. helytartó tanács. M. kir. fólJtelienneiite\'si pénzalap igazgutósága. A m. kir.-hétazemélyca tábla. A m.ltir. Ítélő tábla, /alamegye "tisati-kara. Somogymegye tisztikara. Nagy-kanizsai városi" tanács. Nagy-kanizsai ügyvédek. Nagy-kanizsai-orvosok. Országoavá-sárokr-Bélyegtörvény. Katnatszáraitási tábla. Hirdetések.
Azon siker, melyet előbbi naptáraim kiadásai eredményeztek,Batároztntá el velem, hogy 18(i5-ik évi naptáramat, nem tekintve sem költséget, sem fáradságot, ügyes irók müveivel betöltve, díszesen eszközöljem. Áru a 7 ívnyi naptárnak 40 kr., kéményen kötve s irlnpokkal ellátva 00 kr. Kis kiadás 26 kr. At gyűjtőknek-minden--ltí vovö- titán t-tiszteletpéidány-nyal szolgálok. " : "
Wfipíárainat a t. közönség pártfogásába ajánlom. ...... Nagy. Kaniz/áí november-hfjbai>ir1864. _. ___ i :\' \'
¦¦. ^ a naptár kiadó-tulajdonoaa.
?1
rlonos Nagy-Kanizsiin.
lelem, Ipar, gsztUszat, lifloiaiy^riiiiféssérwiétîl^
\'esulet Mvmtaios-lapja
N -fl\'t ™ P «. C° yrt,™ tet - "^a; «\'»fif«tS a raUjdana. kOlcantOTyvtírft az eddigi fenntHB fÜtéteTek melleit fél 4ro5W4lÍmtL -Myilttér egy Pnht sorért 10 kr. - Hirdetések négy b.n.abo«_P«Ht sorért l-ör.7 kr,7\'2-or 6 kr. és minian továbbibeiktatásért 5 kr. a bélyegdirérí 30 kr. Szatendö. A beiktatási d.j a a lap késelését .Hete minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kinizadra, a kp szellemi tartalmit illető közlemények pedigpngy minden leve\'e\'í i _ Hsérmentve a azerkesztosegaes-köldendök Kaposvárra. ---------- ------ —\'----___
Előfizetési felhívás. \' " "
Lapunk hatodik félévébe fordultával, midőn ennek irányát, múltját ismeri olvasóközönségünk, a htts^aafeJMváa, programm helyett nincs itiás mondandóul:. mint_szivesen fe%érní_a_nagyérdemű t. olvasóközönséget, becses pártfogásában továbbra is megtartani lapunkat rajta lesirimk/Tiögy"«Ta-jók~ és MY-atottak közreműködésével szellemi takintetbeninem csak hogy_csökkenni nem fog a jövőben, sőt emelkedni, a mennyibenvwjévíől kezdve jutalmakat tűzuMk\'ki páljáiiiüveltre." Hogy -pc^^s^töDTESÍak"-" bsn jelejrféTk. meg, s hetenkénti yendégök lehessen, —?_ez egyedül önök buzgó pártfogásától függ, melynek Idéraemlésére mindent elkövetünk. JljUőfízéthetnT^lei3?ben>~^tg), minden CS. kir. postahivatalnál egylSvre^ 5 frt, fél évre 3 frt-, negyed évre 1 frt. 70 kr. ó. értékkel. ~
- Kelt Nagy-Kanizsán, nov. hó.:20.-án lg64.
ROW
\' .......sserkessíő. " ---------.....^
kiadó.
A romogynjpgyei gazd. egyesület.
1864. évi szept. 26-án Harcsaliban a so-mo^ymegryei -jga&dasági egylet statipticai^ Jtöz-|r&&diig&&^fflkG«tály& rés&éröl- Baiss. Boldizsár nr eln8!d|te|i3átt ngog Inkey \'József,ngos. Sanu-@ich Pi^^^^eV"G^pán. Antal, Kozma Sándor, "Vörös-"^mml, szakosztályi tag urak éa Paisa Andor felkért jegyző jelenlétében tartott ülés jegyzökönyve, mely alkalommal:
- .Qoi» jjbIvís ea.
— Hngo Victor. —
Eseírmeimek^aa\'ok maradnak Siló osavára egy hervasztó zivatarnak, Egyezerre tűnnek ci, a porJt C2" emSerek. E földi honban itt egy a ugyanaz a szél, mely
JTBlSttllnk száll-leheUetével,
S mitől a levél lepa^eg,,
A maradék\'az elmenöknek így szólnak; Arcz.otok~ halálszint bit szegények!
Többé nem hallotok zajt o emberi szavat, \'E4o3olygiS ké\'i: agei, nőid fát többánem láttok! Elmentek éasötét nagy ójazakábs szálltok! 8 aláástok hideg kC alatt! —
Az elmoníika maradáknak- ——
_Kincs semmitek ezért aokogtok I — szólnak
Két legfőbb szavatok : szerencse, liir hazug.
1.
Elnök nr azivea Brömsd üdvösölvén a megjelent szakosztályi tagokat. — Somogrymegye mitgoa főispánjának ezen gazdaság egylethez intézett, a ennek folyó évi n^jusitf ^BlEapofivárott tartott közgyűlése által, ezen iizakcar.ff^boa váiainányezéa végett kiadott levele föÍrUn,fÍéIallíttataiíarveit-fe. karékmagtárak azükségének a egyszersmind ba es csélszerünek tűnnék fel, azok létesítése körüli teendőknek megvitatására kérte fel a szakosztályt.
A takarékmagtárak felállításával elérni óhajtott czólt t. i. szűkölködő—embertársainkon a leg-
ssorosaBb körülmények kösött & regn\'élkülögbeír lenebb életszükségletekkel segíteni\' — tssélta-nyoUa," a -eaea czél lé^wtésérVJcö^esniikQdnT kötelességének ismeri ezen Bzakoaítály — azonban a megváltozott körülmények kCz@tt ama. featárintetteTedménvl^anL^ ta^^^up^^Urg^ felálUti^aL^éíi. elcrhetoneki-— sasíS-cbiőberi a küsszükeágletack megfelolft nagyobb csántu magtár helyiségek építése magában Ejár nly nagymorvü kéaz^énnbell befektetéaeketi^ényef-nének, melyek a snlyos adókkal terheli s kr-" ozazaithatlan eredményű öletni eeepaaoktóJ eak* \' látott gsxdakosönségjnk erejér^9~tako1i!ágát
^zébTiJion, igaz"javak a mégholtakrarvárnak; Élők ! Vagytok csak paszta árnyak ;
Élűk mi haldoklók vagyunk! ________._
JÁNOSI GUSZTÁV,
— = (?ípt. U l\'J. 1861T
!tt állok a virágos Judomnál, Itt állok anyám hamvaid\'fülhtt ; Imádkozva iírök nyugalmadért, Imádkozom fajé kllnyok küaiitt.
Egy áve már, hogy könnyel áztatám, Előttem e drága és szent helyet Melyen — mint a buzgó. Mahomedan, Imádva érintem a porszemet.
Itt van az én legmags&bb egem, Hol a szeretet napja mosj ]s ág... . . S a mit soha be henLlöltJiöny, bánat, Nekem ez a legnagyobbik mélység.....
Ha lehajtom márvány keresztedre — Imádkozván .— bánatos fejemet. Érzem a követ átmelegedni.; Sejtem újra dobogni szivedet. 7 . . .
S mintha a lágy fuvalom hangjában ,
A le édes ssavadafe-ha^lanáavt--------
-, A mi- egy; vűlt^egygyé..kelüio^y legyen, Vigasztalódj, el fogsz jönni. hhwámtt 1 •
Jólvan! Jól van! megnyugszom szavadban; -flsent-aB-rmi-a-rnenUyi^ldengJeJtipzzánk. E peroztöl nem rettegem a halált, Te mondád : hogy találkozást hoz Tánk! . . .
-............- —...........J.
&& Yaliere hercsegnő életéből \').._
Ez idiibon 5) ál udvar íolo volt-holgyekkel, kik azerencaéjflket.várOi. ha^^ az egridejtt «Vakbinrd l8hetKnem-voltak.épea kérWtiotlonok.__Bi51 aiort ember, ki. egy osámtalan- virágokkal ékeakodS kert-
i Ekliljűk mnaiiitírannk «8J nagyako t«ijolerail íardltíít;
oil — _ Bttth,
Ji Üaiirln Ubarook hal M a, » Krfly Maaiaaga, ia Hinaint H>-
ri« tlvo.i\'aá lltin. \' \' ----------> \'".!\'• .
ben látta magát, egy meglepetésből másba csík, úgy a király ia, annyi szépség környezetében nem\'tudta elhatározni, melyik felé hajoljon. A velellen hati~~ roaott, és La Valiére kisaszEony, ki köldnbea a szép* aég tekintetéből semmi ajánlatoesal sem bírt, gyfisüft a többiek- fölött. — Termeiére nézve eléggé közép, mzerü és, gyenge, járása kecs nélküli, kissé btesegs; arcza halvány, himlőhelyes, haja BzokB ; azetnej^iár/r nák,-tekÍBtet5-eseö*S^tt^^Laü^yIL $F$wmlfoimtM-u$t*ím
gai-tegkavSshbá^épelL7^yaka:.tíBLÍii,-"eaglle Bgikáe,......
testé nek\' egyéb-risserrö i imia a legjobb iajúni&toit nÁ-Tfán. Os-akran igan-vig, dő mindig stellcmdűa és dléok. Beaséde kaU^mea-j iicm is liiányzacük nála iainoretek éa aserényuéjj; olraaott, nagy lel kü, bűké. sü;- éff érdek nem t«Bette, {jácinté, a-tataseig^taek-nagy ollenisógo, -mindenek felett igen JA esivo levéo, ¦baráöiií a lelietS leggyengédebben bsereit. ^ ~
Líi VaHére kiBaaBscmj Tonraine JavtomdnybÓl\'"-való. Ssáimnsata-jgen vitatott, mórt úéme]ysk ne-mesnok állítják,.mások pedig-mi_tagfedják, Baesó iiabaün on mS^a\'monaj a: liogy Mez ön boa hercseg megígérte-.e-_holgy; atyjának d^eaíéfföl-oklriüai,
lyosá ssarát megtartani. Én beszéltem teurmíniakkal kik namecaégdt erőeen álllttak, azzoI Hgyio^lu^j-j.* : nora a legrégibb; hogy egy elődjét kMVtiwtewaiiTa* n^gnpilt ft\'M>*«>*tjf7W ^Ligü_**^f trolwf TolLkfilööfi- ... sen jól iaíaerték; ssüTei mlalStt a \\lakMSzonY -öd; varhoa kerfilt toIda megboktakj lwgy Veauíeflrd urunk legelső MvmUTa volt tü kaioa• i-tókig&k igiup-ióitdga; EiSgy régre ssáp jCTede.rae létéö, bünlur7 ja a kincstárnókfiAgot vette ineg magáiuk, lael^áJ latsában megismerték mindig megmaradt Esek.eíeitat: agy lityik -nekeo. iiogj i>eaieiUég4t mvm igen lahet
-rltatnU-^,—*¦ . ,............
Ki hosts as-UrTurhoo^sem tudnám m^ntondfta,^ Uem idöjet- meghâtorossi, : mikor jött 4de.rXrgy«R -^lágT- Ii#ey - os- oriaaaai—hercgcgpfi^ -f^aria^^iWia^i -udrar hö 1 gya-volt.^korT^idöo kiHly^áyttiKgapp^ Tagy^obbaff mondva^ rnldSa^V aüwéleu píkfnljba [" \'. EjpjVannyrKsröyoSj\' hogy a k írÖVQ^yfrs\'BáöM ttü: -mint-teaég eddig -soWőenkitj. valamint i»»i«-yiitó, tögy aehány Watöéja elfiti BjiUÜUicwtt:-miWp _ óbájiana, hógy\'a kirfly m Iíodc Hi^It. Eat tadvt^ gúnyolták is ÖL A kirúly-Sentitvrem^uQ&Rtijf^
8. A liágyávnlí szabálytalan bánásmód. • ; 9. AgondviBcl^öFvöüok/átlátgyógyáHzok gon-dplaClsQ niffgitartáaa.
10. A véasznl fcnyogotö ,ragály térj ed én unok crBssakos elfojtása ellen, végső esotb.-u igénybe ™VÓűnd5"lcaTÖ!iaÍB\'éc;éIy\'ki ÜVás.
~—.11-A bctcgok iránU kÖzüriyüBBég, ezeknek fonák ápolása, védelme.
13s A hullák asabatos oltakarításában, minden-féKa viBssaéléaek.
Ily önmegtagadás mellett épen nem csodálható, ha a nevezett vésznek caírájábnni gyom elfojtása lehetetlenné válik.
Ez esetben ío azért akadunk fel az ügy rendes karmáoyzáBában, mert a nép nem tanulta ú kólában, ííűztolni a törvényeket, illetőleg az engt-\'delmeaaéíet.
Ibten önnel, a viszontlátásig. TERSÁNCZKY.
Levelezések.
• ¦¦ ¦ .......... -p«su Uouz. u a-áu.
Tisztelt szerkeBZtő ur !:.
Megvnllom Őszintén, hogy gondolkozóba estem, vájjon nem volnajó,ncvemet vészmadárra vi\\lí...ztatni, mert valahányszor levelezői kötelességeinél tuljeai--teiii tihajtoni, mindig halálhírrel kel! mc-glandcncm. A derék fiatal Író,-UÍflck lapjaink nnPV\' élvezett!na sorukat k üssön hétnek, a törteti csősz, Líeniezky Emi!, móglialt. 0 kezdtu meg az év utolsó havában a halottak sorát, ki fogja még Szilveszter estélyeig követni; forró kívánságunk a magyarok la lenéhez ; vajba senki\'
-A-fr.trnl írók küzott Pestéin
^p-Orvat
kezd fejlődni versen v-bgsaélrekfct adnak ki: _aznz ugyanegy czim fölött kiki más beszély, kúzól, eddig hárum luplioz Kinek beadva: Családi kórhoz, Kuhzo-ruhoz éa fő városi lapokhoz^ miután val.imonn) iben nagy tekotBÓg rejlik, érdemes teljes figyelmet e ver-
" aenynok íZeTítEtnlT"""\'~"
A budai*színházban magyar előadásokat fognak tartani, Ezt a lapok hozzák, hanem a mi még fonto-aabb az, hogy már 40U0 frlig.biztoaitva van. A budaiakra, kik eddig a németismussat voltak vádolva, ez által megtérésüknek fényes jelét adták. Talán cz egy kia uiea culpn, a népszínház b$aáratásáért. K vé-
"\'gol iMij targj?alií? lön eIrendti 1 ve,\' raety doezember f>. veszti kezdetét. Molnár oly; meggyőződéssel van ügyének Imegnyuréso iránt, ugy, hogy már tagokat is gyűjt, s mindenfelé híreszteli, hogy karácson után, tcuát legfeljebb újévkor megnyitja a\'szinházat.
A mi iiíépi-^p^i nemigen vnlt, két cireua, két igazgató vaa^Kgyszérro7\'hknem mig az egyiknek már kiadták az útlevelet — Trpstnak, — a másik ellen megérkezése napján caÖd követelés lön beio-lontyc^ b: igy véletlenségből mégis a „M, Sajtónak^1 van .igaza, ha azt mondja, hogy : inter duos litigantcs
gaudet — nemzeti színház. Itt Füredi fellépte nagy Bcniatiot okozott s azt nv.ndiák, hogy ha átkerülne vendégjátéka, mint rend.\'« miliődnek újra.
, .A 1iaiigvnr«enyek korszaki megkezdődött, s miután lest, mint minden migyvároa, télről télre egy v?fiXmrani,llink UíJol, iüén aooiiearlüinauia jött azin-re, a íme már novemberben volt vagy hat — keveset mondva — de ha a deezcmberi mind Elkerül — lesz hu5Z ís még az ó-éviién. Jaj nektek fülek, j,j neked kegyelet! Ez a kegyelet az oka, hogy az ember csupa kegyeletből, nem korholhat, IcgFelebb rémé* nyit\'fejezi UI, hegy afátyoluzottaágajOveciaadáznál meg fog ozürmí.
Lapjainkra nézve fid kell CmtUericm, hogy rlig van remény, miszerint a Hölgyfutár íncgjeltínjék, hanem lehetetlen nz olvasók ngy-tmét rNiik divatja" ozimil lapra M nem hívnom, mely mutatvány számait doczember kGzepón kühk-ndí szél, én a legjobb erük kösrnmÜkodéséuttk örvend. • A „Budapesti Szemle" szintén tovább fng megjönni.
Gyulai Pál ugynu még nem adta ki YöröBraarty életrajzát, hanem azért más mii v.-k mégis, fokozzák az irodalomkedvelők fi^y.-lmét. L nap... kinn fog, tv. iüidviUi..^stip4í-ó V-ft#-^n*e4rett: .Disi" czimü knr-rajjsa két t-s az „Anglus Magyarországban" czímQ Inim-ríeztikus r^roví íi/v kötetben megjelenni. Jósikának • Emlékiratai, ncmküLnbon Sulnvarz (iyuUnf.k: Egy magyar író "á külföldön, Etnieli__Bzé^Jimdásában\'\'feziötén e lefolytán fognak napvilágot látni. \'
A ciagyar"Tiidoe\'.."k kozüTaz akadémiai tltkár-eágra jt-loll"k .közt: Rónai Játsir.tnak megemlítése jó hatást Bzültj mórt igy remény van, hogy .íz akadémiai elnökaég szeretett hazánkfia vÍEBzaiiveriietésérc lépéseket fog tenni.
A redoiitiit megf.jgják nyitni januárban a képző müvészeb ünnepélyével; ez nagy érdekeltséget fgéx a brraneEtuk kéníezösködéEví ny^mnírf itöívKr-
Miután a ludnapí bárom !nii;\'v-Tsnnvfi\' és Szigligetinek uj darabjára „Te 1 és 1 ^ ~ . j --L\\rc kidl jirae-numcralnoín, Ulín i.in-Uk-\'l ! * XAVÉlí.
.reskedu és eladó által ópen nemrTajry-ceak a legna-—\'¦ gyubb Ogvgyelj bajjal levén rnegközclitliítőkj termé- _ nyeink_telen át a. kereskedelmi speculatio körén kívül canefc.^^n^íimHt^UvmuPtranom mí"7roppant TrLr" ~ származik ebbotcigyca-réTref-eBS vidékekre pésve "~ mint p, o,-eaak magunkra,-^rka melléklekre1 nés\'V^-iL-Íb, hdl a bor k^reskeiíeBiiekas hévben" \\h^SB^9ü-~ "
kej-efiziűl ajaratlan utak miatt tökéletesen\'meg kül^ -állni. . .„..............._ - .. ..i..;
Ki nem litja berJiogy e bajon fiegÜenTkcll, segíteni kütelcnségünk ? Ezen égető- ssükBég érzetétől áthatvaj\'véleniEnycmct következőkben közlömT--------
Jelöltessenek kt egyes-mellék utak,\'metvak az illető vidékekre nézve íö kúzlekedcBi eazkyzQl ozolT gáloak, azok a vidék kÓzrcm0kűdyncvel7"mTnn SCI; évben tobb helyütt ti>rtenti"reteBBOnek épitéa, illető-lég munkalat aia,- Htttssanak-el-t.-í. renden, intly-wr.....
tartóij mellek árkokkal es hidakkal;-hordajssaiTalc földdel Eelíjbol a felületi igényli és egészben tfltaroe-taesanak meg. A szükséges kavics, ha-a "távoleág• iní^tt nem kuphsto valamely nagyobb folyóban, meg-vizEgalaiiűok a patakok es fold retekek, — mert nem
ban az, ba tan földes alakbaniBr nem Tülna fel tálai-"* ható. — Ezen mellek és a psatantak utan másodrendű fantossaggíitbiró utak-m egcsi nál ás a részint & megyei közmunkából, rSazínt egyca vidékek m g*n-munkalataival vtilna teljesitondo. — Valamint meg anyagi erdekét felfogöt nem bíró köznépünknél ji "kényszer semmIB*eh51-níT^*¦ rsdhai^* 1; ugyja-A hatux-, — sTg részéről is igénybe vétetnék auny^bafi^trí^"h~ogy~ minden egyes Jcőzségre aránylagogan a megeflina-landó vonal kijcgyeztetvén,- mulasztás eaeiélmn az pénzbírsággal büntettetnék^ melynek árával az elhn- -pyagull tér elkészíttetnék.
A jní pedig a megyében lévő harmadik rendű-es csak egy ket községnek közlekedést eazküzgí
^r.. iszis- th, dei., hó elején.
Egy vidéki lapunk küiúmjí-\'n fi\'lad^lJÍnl lévén ki\'üzve a vidékbdi anyagi crd<.-kek képvisuléEe hasábjain; megengedi tok. ezerkoÉKtö ur -vly ííir^ybál víizlatban ér ti-kezűi , melv bel vételünket csaknem éLt fídt«.udkónt érinti.
Példabi\'Hz^d tárgyaivá lettek európai liirhedí-ségro emelkedett roaz, járatlan uLi nk,.és különöfien megyénkben gúnyként állanak azok az azt keresztül raetEZŐ vaopdlya nielli-tt, l\'gy réi-zröl a inndeni Európának egyik legjelentékenyebb embletneje a guz-mozdnnv, —-mia részt az óo kornak legsznmorjbb hagyománya, ombert éa állatot egyformanlkmzó járatlan rósz ut. — A vaspálya es a posta utak előnye a mellék utak esen járatlansága -mellett, kivált lébtn, egészen elvész, — mert mind kettő esős időben akc-
Ezütgaío Tavnt3rhtrei!"OTit3íiat líieti. a?ok jó tartása a helvsegbeli takoesagot illeti, — a melyért ie egv-cn&cL\'n az clütjaru vutna a li«tÖBag Jranyábao. ft-lelos a banvagaag eaeteben pénzbírsággal Bujtandó. .________,_____ , - —
Lnr.vit jüni:k találtára e .tárgyról értekezni óa befejezésül kerek mindenkit a Marán átvetni ízeméit, iparkodó es jelétnek urvendŐ Hnrvath atvánkfiairaj kik megértvén a ¦közlek\'ídeífi. eszkrisök fontosságát, jarbnto. j"ü utakkal azclLek -kérésziül felszigeíjöket, ugy bogv ki íülük a Murán uL bpzsank jőn."kiválfka -lilééin, aligha ralodi kelfít ;üLpel nem JAtLaJ«itU— nüiik. ARVÍ2L
Vcssppe\'ni v november 28. Vallásos. Ünnepélyben* vettünk réezL Tegnap szenteltetett fel a hajraáskárí belv. .hitv.. egyháznak temploma, melyet az 18Gl-ikévi tüsvóaa utánj^romokból a vallás iránti buzgalom szent lelkétől "áthatot! 1 híveknek" öBHZptnrtáBáyerSteBgitcfle , áldöLalkte&!"fe~ emelt kt sokkal szebb és diszeaebb alakban, mint mi-
olárultn, igy szólt: Kom tudom, ba sokáig szolgaian-dok-u mindezeknek őrvül; nem nézhetem pír nt-lkül; hogy oly magas álláabéli^ ily alacsony és nemtelen szövetséget korea; nem tudom felfogni, mint alás^ hatja lo magát oly nagy kevélység? I
--¦ — ¦ABBZOrrycrni\'—^\'Válsssolt ? grófi kedreffei]
fb^adá..Q- pin&^&p^^&zs^ü&Máí a^átiaaaáa^kfl.^-lölifutus^c^oliBjeTfti. jaR a\'nae\'rélem gAtja7,A,a3ntjy szive épen oly gyurmából készült mint máa emberé; s ha a szerelem elfoglalja, minden nehézaéget^eí-egyongótf mindent egyesit s egy pillanatban eloszlat minden aggályt. A király (jenkit som tudna országában a maga -állásából valót Bzaratnj, a Így kell, hogy leszálljon vagy kedves nélkül éljen: mfnthngy pedig itt k^v^a"aa^tleköLelöani_tadá hnrczegnö, azílg-ségkép, példájára királyt elődeinek, cgyasoríi böl-gycklrés kell fordulnia. .
üzua hangon — de azt tartom: mivel mind király^ keod-tizeretttti jobhan" kollena fönntartania a királyi ^méltóságot. Jly nagy bukás csak aségyenletee lehetr Kern tarthatom viaiaa érzeteimet^ melyek a király \'íráut^ümben a6ha sem éltek, s meg vagyok győződve; hogy -Van as-advarhaa-több—ne maa-omber^-ki-
ncigyobb leíkfl íí kinek saivo jobban bolyén vagyon. Nyíltan beazélyek, ^róf nr, — folytati — miveliírít nemeolélkflnök i&merem a Montalct-ben mTnden bizalmam\'hz-tycsem: tehirmlndon tétova nélkül kimondom : hogy a király-magához illőbb választást— is lehetne. -: "" " * .
\' Miért ütközik inog oson fenség? A királyon iránt még mindig tiastelottol viseltetik, Í7a Valiér-ro csak ^kkor veti csocüeit, midőn niá\'r önt látta, aha Qn , Tela! mulatni^ oaareí, öntökfügg, ,Végrot aaazonvom. megvagyok gyoaÜdvéJ .hogy \'ír király aoha-som viooT-
megvagyos gyoaüűve, nogyTTítiraiy aonajflom viaoi-tépett lin iránt oly órntilM\'okkel, melyek ilnt_órdekel-\'hették\'TolnHr7A"^ööSíÍSjS^^ Bloau-i ntolaó .uiaaáa -^^ffyftsiilt engenlürről^ii; öacja lát, a a királynak W?Vflliárrfcli -Agyast oU .tücMut két.rondbtilf fc*rtó,a MtsaJgiflftT^lin hom kétaikedtéia azon, íítlkép a ki-™ly. o. níft- szenvedélyesen ssorotí. ^Ea az ^pcn,^rai \' (ingomrboaznnt-— vélaBzoUfifeníégff^Jikrászodni aknrtök;ftiVnlóboii ír«í»k;nBgyon is sikerült nekik." .. Ne érdekoljn magát "dolgaikban fenséged —;^
monda Montalat, — b ba ugy cselekszik mind ez mulatságául azulgál&nd,
"Guicbe gróf ezek halattára örült. U a bercseg-nöt szerette, halgatán-a éa udvarlása eléggé tanuaitak est ö fenségének, ki nem oly ügyetlen, bogy mindest naártstte.s\'ídofl.meg- — /.í^b.tw.m-.uum,!
Guicho grójfa királyt jjyakori Játoea^^wmiatt ^díg^íéTeíöW^^gyti^
után felvidult, mortroméíuie-lehstett, hogy nemsokáig fog jutalmatlanai epedni. Ugya,n lehetett-e örömet elnyomnia 1 Ezen kedves essmek zavartan rohanván át: a gróf- bekején , -feifüggesztek kevéasé, a társalgást. Nem tudnnijha nem banta-e meg fl herczegng aatj hagy igen előretört, vagy a grófnak kívánt elógto-tolt adni ós űloB2latnÍ minden gyannját? annyi való, hogy amdy indulatban volt-iraent oly hidegvérrel válaszolt Montnlet kisasszonynak. ^
-. Ónnek igaHa van, Mantalet, nevetségesnek vo-Bzemaa egészet, látszólag mitaem-foguk tudni a-vhh^--o-akiráiy- kiidviáltését aem-néV.endeínnferde- azemmel^r oly jól fogom .iárosaui Bzerepem^bogy a király Boha,-aem Fogja éazrovenni^míkep viselete _bántotC^ívev3s* sel e-sutáu 999 asszonyság viszont látogatván,Ö fen-aégét, amint be lépett La Valiero iött^alébe, az^kér-
leraü levén, raindenaol fölényét éa. uraság át-ér este t-ven, igán méltatlanul bánt -vele, b Ezt mondi többek . kozt, niikepLa\'Valiéru ezarelniébeo annyira msgy^ hogy a PulaiB-Eogal-festvényalbe is heleBaarttr.
.. Meg bcBséltek La Valtécéieiol midí&i ft_király
c^ak^öbirtj beje^^K^^^^t^^^n^a^^o^A^^^^^^^
raly majd halvány, majd meg vérverea éa ieniát halovány lett. Lrj Víiiiér^es lépett, éa é2Erevev\'éo,bogy ssomtii a sok sirágtóUdagadiaky ^éatvvéjben-gazaak, hogy reasvétét-eltakarja, — ha tndta.volna, — Bao-Bolygva kérde kedvetleaségJ gkát^^Gandolliatjak, _ hogyT Jiem kltEélleiilBS
egymás után sietett elbeszélni mindazt, mit máa ér-dektelen ssemély-á&Q titkoliii^rehshrteraErA.kí-\'rSty\'attól tartván, hogy hotránkozAfiát nem fogjOr^ndni eltitkolni, caak- hamac-táiozott, An^ oeni\'\';jBarAdt el Ttokara^ mert tfbta aa anyakuályué a tebh HdrajfaJír
dezé öt: ha nom találkozott-e egy kiBasazonnyal, kit azonban egész röviden nevénél nevezett.
**.* asszonyság külöuban is igen kényes levén az illóra dolgában, nom talált elég tiszteletet La Va-. lióro kérdÓBében, mely rokonát é» barátnőjét érdekli s ezt ő fenségének megponoszlottá. Q fonségo ámbár különösnek lattá az asszonyság panaszát, azért, mert La Valiéra rokona nevéhez.a nkiaaaszonylt.azóoB-kát nem bigygyesztá; mégis titkos ellensaenve, csak hamar talált ebben okot La Valiére$3i6gttUzni; ifyí^1 ráygán hibdre utaBÍtá tehát a. lebótő legazigQfüt?b
de^me^akarja &i tanítani egyszor,, ©.indenkorrajjmir kép, kőzte ji-\'hölgyeinek ^cgutolsóbbja kozUo.nagy a különbség. Li Valiéry est annyira aziyérq .yotte, hogTf kcadrth\'égélien talán raogli.ilt vulnfl,JiiLjzemín. ázivónek segclvéi-o nem leendeitck : kcsorüaógo nagyobbodott, miiíiín ballá, hogyu, király iránti asen-vod\'ólyoiért\'kiaevetik. * . ,
¦»*íl -asszonyság merészlolkü éa hatArozottjcl-
gyek-kiflérőtében Iámét viBssatórt\'. A kirátjnStt ogy igenszép gyémánt karpereta volt, milyeoreddigelé -mSg^e ni :T*lrlA^ia^T;:^^^SiÉr^Ss^:^teJi ^* ¦Sfi**!W vala, közepén Lukracziával biz festásbea, mely wú
valóban rome.K^^laUaB-Cft"*1 A^.n|ln -j^ffhf.^1-:
hölgyek vágyainak főtárgya volt. Némelyek kozülok, kik nagybab képzelték jogot tarthatnia király Sftivire, hízelegtek magunknak,, hogy ca ékszer neja^oazik ki kezei köBttl,T»9mí« feledtek mindent elkövetni, tudtára adandókj> királynak, hogy nagyon kallómé* t^ag- . lepetóatFenno a karporBcaot n^kikaj ind okozván; azon- _ ban a kövotkesás megmátaSta^mi rosszul szájnltojtaB.
A király /ugtaa_karper.ecEet,éa zógnrnojo mifi-. den udvar hölgyeinek megmutatta:: köIöi^Mn^L^ Valiére feléíntear azavűSl^ tooudvan: míW^ nők itt mindnyájan Bzgrcncséjiaknek tartajiak^^ha-nló ékazer birhAtaBat^keiaözömugoudojafto W^\'u.
^ÍTlSfce^rubb\'modorban:-többek fcozt azt monda-, aon.ü ouinruu^\'^^^\'^^ílZf^\'ránTvíOi^-A hÍBW-W óta b.azéd^gyanak ^szj kXma^ La_ y.liero^rála^^^^
kinlly csoU .icnvetólyiar (mScsolva. anílkal, hogy _ sokicondolkoinékiiMíítyiiSrUgkaniolyji^nkiííe ... ¦¦
oUnicrl velő oiBgcíeréliii. L\'ítvina kirflj-of), logy kedys Ülik bonni, ÍSgUB,oda. ajindákoíi -rr-
rillynkk., A» igínyképíí Mlgye.S,¦.» "pf*
liitlük mnr.t,í JBinŰia tgj mit-arMy.Mrul. Unna. Bi-ó\'líl.-olmotlóiikstltck tadnl vigy:V»í"Jiogy^;.M ,
¦is Ihiíűí: nyiijtaudja.
J, i • Vnuhifaiüc. A nimtt ipar íh kc-zi, pgészen vaaból ItÍBilÜt"házak gyártásával ibgli.llí<w.ú; az épllletfii rfrá óvTÖNvre ugy emelkedik, hogy
. a vas már versenyezhet vele és már ninca távul ason iÜtfpont, mmön á fedélzetet fa-hclyett vas-
"""li(5l"fpgják készitcnixmi^-tűzveszélynuk íh ele-jót veendi. Ez szoros összefüggésben áll egy
—^i^g^lbiií^,gai^áisaliJ^érdissfil az erdtík kímélésével. Vaspályák, nagyszerű, építkezések, a átalván az iparíevékeuyeég növekedésének - következtében az erdíik annyira megritkul tfek-r hogy a legkárosabb következményektől lehet tartani. Főleg aa épUletfa mind ritkábbá válik; a vasházak tehát e tekintetben is jótékony ha-ttÍHFál lennének.
~~ 0 Megtagadott csok koTnkíz\'rnín\'ye. liesz-_|ercsén egy lakatos legény ,éljen1 kiáltással főbe lőtte magát, egy megtagadott-csdk miatt.
daláról irják, hogy ott egy öreg szerb niSr háromTietutn nyomdánál eltűnt. Végre nov. 15-én Ha jelent meg a szol-k\'iibiröi hivatalnál, és Önkényíesen bevallá, hogy ö a gyilkos, és atyját, mert iszákos és préda volt, megfojtotta. Neje és ipa segítették a bor-.zunTitff _tet_t végrehajtásában. A hullát a ház ud-vjii\'ábn temette, mely n bmSság jelenlétében ott 1V1 is ásatott. Mindhárom bűnös elfogatott.
K i ^ o s v ti r.
8 Említettük egyik lapunkban, hogy ssék városi Caainónk jövőben a gyjrniasmmhelyiségcben leend. A Casínöwí^rad, hol eddig volt a nagy Fogadóban, csakhogy folbordosóskodnftk as -emcletbü.
\'* Legközelebbi usáraunkban egy falnei poéta megdicséri E&ékvarosi boltos éa mea:ercmbereinket azért, hogy még ily eríticus ídífben ia hitelbe adnak és dolgoznak. Errekapjs inngát o különben derek ooatály — pár fnrkósbotban gyönyörködő ingja, a elkezdik fenyegetni a flEerkeastöt —per mopr/s — bogy merte as ö nevüket újságba tetetni V! Midőn egyréearöl sajnáljuk azt, a haladás időszakában még mindig vannak- olyanok, kik saját érdekeiket eem
f,]( b„(,;j „.^V\'l.-ikkcl fcyg-Mik n víhigoa-¦ÍBot, korflhk a hetüket fl forr-llanok „Uraeln™ « -inia-j-uaxröl aggódnunk k,>ll: mikén mag7aV..r»^»g9n
ara-n-yidat, toidön anáirt./.ó* tőrrel kell védeni
B midőn kilépnek hainkból", axebéklicn ór.l ficlftött —
kíméletből elhallgatják. ;
= Hennicke FIgzbö, győri könyvárus elafiietént
hirdet n3^vhangökü-Czí^^ leaznelf\' 4
újévi, nóvéuasaletéBnnpi, lanod/ii ünnepélyekre való I
o egyéb b alkalmi üdvözk-tek; emléksorok kütütt j
alakban, mind két nembeli ifjúság asámára. A müvet |
írták; Nagy Antal és Vargyos Endre. Ajánljnk újévi I
ajandDkni,-.T............. ..............—_.................. i
8e főispán 5 méltósága, fovrírosi útjából a szék- \' varosba megérkezett.
T.V.-aak, fis.-P.Ao. LcTc\'ünk rWei f ttowln.: ferrit jaTgy
nívóban fira\'ío\'Asoiliii. • re Im-\'-nyt vLrnuk.
L. J-nak. "BiífpictSn 7 AjAuhtát ?-irmot, r^tH^fy^érnfe-íerieoi--tiwit (i hnvak í. !5. 26-ig mici\'líc Ti*síildeai, hagj pouíTiein tticrjrlenbr-saeRfk. A „[int ai Ígéret teljesedésbe Up, a lapo* ntonna! mt»^n\'nti!-lj:ilí aa/iiafim. HAí a Sioa-vsííle furdalom.
,JIéff tíí7 troiaf J Adilj^ nem adhaijot, talg- aa mzgLt. sicg u-a
Keastifiljre : Vágj pontoB^n k»\'-rj-fca tadosi^üoliat küldeni, va~j-
misníik krilJüah niegbiíi*\'. Baltttonmellikre : A lapot meglE-ldCik , a mcgbijf^lrnil cljürtüak,
most mi virjnk a — o^cp s ó:.
VrtEprÍBibo ; Portcnií ascriatrlsoJilj\'ÜC" ---------..... •
F. K-nak, N.-Kaniiso : A krildcmcnj jó, de acm Idusáéra; ÍLL3.U
üiaA vele leefaljebl). holott mmit sokat kell felpdni éa eyó-
gyítani. MAat kérünk. D. J-nek : 8okaf^ en^oJ «n v&rtii! *" Karácsony után igen ; addig Pök &: aküdály. Borsnak: A levelek uasjaa ritki\'i jönnek. Marcialiba: Hcgírkcrptt
P.. R-uek. NaCTvára-\'.ra : KiWank SatGl mo án levelet, Ki-líLsti
mejrsuJjnk, mi n tcatính.^\'lLs 1 K. K. Pent i Tuiftunkra a cQ milom zzcxz6ir-=-.r- teljes ; ejyéi-
iran! tEDsík aa i™n^:fitiÍEáphoi folj-rtrut \' Sa. F. éa St-npU Pnkson\'í KacTsápí^klúl,
ert-dmáorhez Itaood!^! r^ifit\'o/l\'iiik. „Síikloa aapra." Nem lnpr.nkbn való.
,Két haa." Ti&Kyj\'ink békít nekik ; neci tud tik. mii csi-lekr^ S. M-p, Z -h--\',S! ; !U Ün mí- liérrarűleilei. lorAlben d)j rn>=r b. t kiil.l, kiadjuk nrm (»ak verset, liineia — artski:pí\'l i
ííazdusúgL tudósitiídok- •
Aa^7-KaTii^»is," A beállt.ÍMgyv^lbd kelyFo állt^ kGzlt!k.-Ut;H.ak(H;8ITiUMnia;tT^ én esaltai-fomélylie^"-njigyobb f«rgalüin.egyréazt,má«réBst s négy altatáson C pnngaa oÍikíbt ^b*a|B]ST^korrTftnrtév^Gtettakiet\'-¦befwly.-isaikftt, a mi -gabnapíacsankm íb.-.^^mért n~f. .gahnii^ö—l(j krt alább .ggailt ; a mint is: (egyesSak.¦ Huz& 3 frt. Ilota 2 frt Árpa 1 TiFTgCTkKTtuííTrTcrS— 2 fri. Z.b I frt TO kr. Öab feber S fri 20 kr. Biib^-j pettyegetütt merőnként 2 frt 75 kr. j ^apusvap, deűs.ho 6. A kivalu"\'fesép idüi\'^iit— : ílai^irauji...kareB_.tarinck saalhttátott a mai hetjva-I sárra, a as arak al/Tní álltak."Baza g fr50^Ö4tri^ — j Rom 1 frt 92 kr. Arpa 1 frt 40 krTZab 1 frt. Üj W-; koricaa 1 frt_40 kr. Hajdina 1 frt 30—L2 kr Egv : ¦ d b-ssxtEéa_ k fi rg 1 h^TOTT^r^i^_^0-fiTi^--ta,f tatuti f ! esakhögvilY ar rBellettjsenki-\'B^S\'-vett9r-Káp"iist»t--i még folyvást esáJiitaEak Peesrol, saáaa 3 frVl ft
kng. Aa ó bort egytaMra kereatk; 9—10 frUg igér-...nek akojaert, Id5nk_ hidege napfényes. Szebbet kt-. TUTini saui lebgfc——--~ ~p —
| decs. hé elejéni A lurtelen "bekö-
vetkezett fagy miatt ntaink megjavultak, Tnrnvgia látEsik píaczmikun, mert a forgalom valamivel élénkebb ; legalább elenégeí többet Esalíitsn&k. így ?11-
; nak aa árak. Bnsa 2 frt 75—90 krig. Eoas a arép 2 ft,
: kősönsegesebb 1 frt G8 kríg. Árpa 1 frt 4G—5u kr.
1 Ó:kakflriegaTL4&-65--k*J i frf fin fcV-
Zab l ft 10 krí^CT-«k"ó-WM-9-^lO^:lI.ítlg;-7Jild.. Bég még mindig_&Piryi, bogy ritka évbao volt pisr-csonk ilyen bőviben. Kfiíönüaen Pápirjil rgyniást érik a, esáílitmányok. Ha as idő ily keményen naeg-mariid^ jó Miklóa-napi vásárt reményiünk; ember, piLriLka...lega.Libb..-leE3L.„?lÉi, .eEEk..iján3 éa veverje- . gyen. r.17
Keszthely, decí:. hó 5. Bnza 2 frt 70—L0 kr. Ross 2 fit 5 kr. Zab í frt 1-2 kr. Lakonc2a.(Ídei l ft 50 kr, rosesabb minőségű X.frt 2ü—30 kr, Arp.l\'ft 40—tó krig. A kitűnőbb ő borlakója ÍU ft ITJ^TT frtig. A Balaton hö__Log1állanÍ". ha a hideg .hasonló mértékben nevekedik^ n..—o.
Felelős Bzeriesztö : EOBOZ ISTVÁN. Eí. 13 E3 T 3ÉS S
Allerneueste
2 Millionen «51.250 Mark,
Ja welcher nur-43 «mv in ne gesogen .wef\'d^s. Garantirt von der StnatBregierung. Ein gansea Original-Staata-Loa koatot 7 fl. Oeaterr. Pap.-Gnlden t)\\ü halbes „ • „ „ 3V2 fl. „ „
Zwei Viartel n n D 3\'\'a ü. n n
Vier Achtel „ „ „ 31/, fl. n
Unter 17,000 Gewinnen befinden aich Haupttreffer von Mark 250,000, 160,000, 100,000, 50,000, 2mal 25^000, 2mat 20^000. 2mal
8dma4,3^3^:1(krat\'lSS6^a€&tBaMO(Xry\'te „
260, tTJrÖ0Omal 1H ete.
Beginn der Ziehung den 15. Decembör ~d. J.
Unter meiner ia weitester Ferne bokannteai nnd allgemein beliebten Geschfifto-Deviao
. • . t,G@ite&-Siu>{LLts. bei Cotiial\'*
habe ich bereite ISmal das grosae Loa ausbezahlt
~*j^swärtigQ Auftrüge mit1 Rimessen in allen Sorten Papiergeld oder FretHiarkea^fäbra ich salbai nach.den entferntesten Gegenden yrnrppft npd vor9cJ>_YUJ_ggn aua jnd isende amtliche Zjahanga-iisten und Gewinngelder Bofort nach der Entscheidung an. ~ j_3i-9) LAZ. SAUS. COHN, Banquier in Hambarg.
ES K.\'
T
Miután néhai Tallifo Borbíla, íérjezefFTuSSsy Fercn(!r.nén5V,-niint— azon magvaszakadt Tallün-Oábor iestvórei egj-ikínek is \'/,-etí rfsz-beni föágnsli maradéksü, az eddig őket képriselS,- de ellmnj^ Tbassy Károly nr helyett másikat választani én nevezni mind ez ideig elmulasztottak — ezzel általam Ünnepélyesen lel hivatnak,, hogy\'a családből.egy ily mégliizottat.aki ezen ágnak érdeleit kiválolng képviselje és as itteni képviselőkkel magát folytonos érintkezésbe tarthansw, 30 nap alatt annál bizonyosabban aziveskedjenek neveznr, mivel hallgatások esetében ezen ág legidősb férfi tagja fog képviselőjüknek elismertetni és igy vélelmeztetni, míntha-a feraiczimEeti^g^lerfeg-^letben-levdSttgjai-ast különösen is elválasztották volna, férvén ezúttal azt is, hogy ezen fel* hWi*i JdK folyama .^«tt-iaeii:^g-,li%id5»h,t«g)»^B«git vélem ininijene-__
tával a már ngy is oly sürgőssé vÖreáiaiíi^enáoWsn-mnSjárí^jar-hasson. Kaposmérő, nov. 30-án 1864. ----------------- - - ¦----------
_3^ mini néhai Talliaa József maradékai
képvisel&je és családi jogyzö.
Kt;t?zürke Pony (töröklri) 10 ívesek, szépek e\'s szelidek-— nz itt volt lovarda tulajdonosától visszamaradt) — lovaglásra ugy fogatba is igen nlUalrunzhatók, minden ónín szabad •kdaböl;-készpénz iizetás inellett, jutányos úroiv —.eludatnak. •-; JSövebben;tüd&óződlíatni NeiiBiedler P& 1 tulajdonosnál, -a „"zöiafa"-vend<ígl5"htirlőjéntfl Nagy-Kaniagán.. - (1^-3) —
>T-*t • rt ¦ IMr»iy»iátijrr ni^ilil......liiiirllt. ii ili«r<»sliorfinrl^=.p«tÍ8Jr\'?<-"
¦fOm^\' UláiBll <:cl)«iap--!^»-St«M«lu«i MzBÓgokhsTíJíwEi, korcsmai ípfl-lelck, burirulílsi joggol olBdandík, — as tl/\\[JiÍBÍ foltéíolök irnnl értdcznolnT,. lUároa.Bflíénvi^n ^^bs; Jánofr "uradalmi ög>Téildcl.— - - (ií—
mm
mai naptól fogva szabad kézből eladandó, akár bérbe veendő. A mégvenűi, vagy- haszonbérbe- yenni-tóranók—a-felteteleitt-mBgtndhatják alólirott labásán> BaÄan.
Stottinbon, a porosz koronaliarczcg 8 kir. fensége Dirtfogisa alatt egy Hzotttnány alakalt, melvnok caílja.as 1865-iki majnsézjaniw kávaira,frteltin-bin egy aluUnas kézmil és ipar.tarlatolrendezni, melyen minden oz^Jyk «*-szirraénvei kiállíthatok. , . . , .\'i
\'Eaen kiillitis 1865-iki májas közepétől Jnaiaa végéig tart, a aojrlea-tések pedig Í86Ő-ÍU Jaöaár 1-élf fcf^tortwlrTi". -.--;—
A kiiiUfók részére minden tailitott tárgyaknak. a.pBEOE3 yaaa*«ta.tsí díjmentes -risozazcUlitáia vc^ki)4íi">>\'^:kaly=^«>..11 minUezen tá^.te*/
váinegyletbei ádémentes be-és kiv!ilfe-4s rtroenyllielä. Ellenben UtateakB kiálIitókatazellcaiJlUtositoa kOllségeU-sajá^akbél viselni,és miai^-^SM^ 01 tírért 5 Vi esüüí garas bért, cség io_esän felal \' " - .
• 40 tallér ertéktt tárgynkért 10 ézSst garast t _ .
60-149- „ „-----ö- *>-¦•.. Vi,"if L" -" ¦"-
a véllatnli:liltségcinck fedezcséro fifiQtni. : \' • * —... : ¦¦:
1*52 fy-
Hircltetiiiény.
" (3-a)
„üattjirt* Év», Ann* éaTeroaU retpWa
sirvsPK vivii n3Tv*y< flgybitt —tt^végrehajtással MWM va.ua j\'w(ra«.««}u. ímBWiir-Mf^-at^lJ-\'fc^loilMt\'ir „¦..[¦a-i .Alapja, és Wléa ajapján_C2_3 fl Mkr^rwiLijtoy •i^iAÍÍ«S5t*W.\'f«gUll.«/. \'ólok óí bükT hogy..22(S0 hr. is. .IBlIu Birtoír n«k ílirv«r«íiV«rr<!nilsltí!tviSii — árverési határidőül f.évi dooombor hó 14-fco - ennekncB-slkerulto esetében-pedigTSSS. évijnnnár bó.16. napjának reggeu, .7 oriJttTflaeiett-^r — inelyTtrverogr határidők- ezennel- megkeresés folytan oly í,<Saía<lÍ.»al\'tÍir«a\'lohiok, "hogy a telok becsdía 1310 —"oliKlIü^\'pedrS-iSOO-ft
i laléondS. Ab árverési foltéterek-
I. Cbáoatnininl ezen OaszegekneS !U*/„ - . .. pedig a sámsoni jegyzC! irodában megtekinthetők,
Kaposvárott, nor. 11.1864. ....., .
• \' T. \' --jfr:j&»HooyBgo^r&^nyflziLa^
Hirdetmény.
13-3)
— -Kalmár IMI taazári Iakoa Yitnldz5inek-a»aaehivikal Somogy mfgp-pijlg*. .-.rréuvszéko mint telekkönyvi hatóság részérül közhírré tétetik liogy Vegh IbI-,án feipcreanek Kalmár IMI elleni kereantóbci, n UMÓgitéa! végrehajtás utóbb,, iák a tasiári 10. ir. Lj.könyvlien 1—7 rendszámig bejegyzett \'/, tolt reazb.rto-icára elrendeltetvén, as árverési foltételek i a kielágiié.i ¦orrend megáUan.tása ¦okinteléböl hitelesüknek tárgyalton határnapul 181:5. Kbruár hé 28. napjának reggeli 9 érája kituzoük; mire hitelezők azinl. hivatnak nieg, l„.gy meg nem j^nrVilr ..^Uljn . fancbhi flgylctek bíróilag fognak mm állapíttatni
EgyíwTíUilnd- ieliuvnrnalr mind atnk^ült i kijelelt ItorftliKFTgényt tartanak, azt a fcnncbbi batáridőig ide bejelenteni sieaaenek. Kaposvár novombar hó-P. 1864.
^ Somoaymefjye t&rvényszéka mint telekkönyvi hatöatUj
*3-34
Krtmogymegye- polg. törvényszékének, mint teh-kkönyvi bntOHágnak rémiéről közhirró lék-rik^ hogy Bernritter Frigyes vrászlói lakoBnak Mperesség alatt Hímkorlitván gombai lakos elleni követelése fedezésére lesálogolt éa a pamtiáikörség B6.BS.mu telek j egy zökönyvébmi 373. 522. bz. bz. alnit foglalt <-8 bíroiltg 4300"frt— kr. n.í. b-scsuK ingatlanok .gombai községben a helyszínén f. évi december-hé 14^-nfl\'yAnnk reggali 9 éráján — mint az első határnapon — elárvereztetni fognak^ ^második-Árverési iilü, ha ne.táruas yls&n vevő nem talál-kőznék, 18GÖ. évi január hó>IT. napjának- reggeli 0 órájára a helyszínére kitöretik, azznl hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlalatmk a becsáron alól is eladatni fognak.
Az árverési f.fliétolak a törvényszék irodájában mindenkor megto-
hinthetők. ________
------------Keit tíapnavárott, november-hó 2-án 1SG4-.
SomQgyiTUigye türvényszékő mint telekkönyvi hatóság.
erési
Somogymegye pelg. törvényszékének , mint t cink könyvi hatóságnak rú»zón"rk5tbirré tétetik,\'hogy Bezerédy Boldizsár n.-bnjomi lakosnak folpurou* géga dlatt Pótor János bulbtdi lakos elleni követelése fedezésére lezálogolt es a liorrátbkatt község 181; szánra talokjegyzdköny vében f 338. hz. sz. alatt foglalt 1 hold 130QQ 6lyi bíróilag 240 frt— kr. o. é. becsültazaiio-Horváthknt községben a helyszínén .f. öv docomlwr hó 4. napjának reggeli 0 óráján — mint as első batámapoiij elárvereztetni fognak; a második árverési-új5t ha netán as elaön vevű nem tabil kőznék t T8C5. évi jannár b6 4. napjá^aElrepgeU 9; órájára a hely* agjné>» .-kftaattik:, mmül hogy, nkknr fennebb kijelölt ingatlanok a beeaáron alél
is eladatol fognak. : ......*\'¦
¦~rr^T-öia^jiéí3T?í4,&i?li^tl^li^-- n tÖrvényflzek jfodájh^-m. m^ndcnHor, mpg^
^MB^t^k^-^-^S ZJ^^jy -----1-¦^U-^TJ.^-r?^-r^r^^^^a^^^^^p^^
------- - r.--z- j&mogyjimgya tSfréayazSka miüi UUkkSnyvt hatóság. _
Árverési Mrdetmény.
(S-3)
.->\'•. SboMgy-ffiegy. píilg. t»rvínj-»iékénqk,"mint tolokküiiyTÍ batéaágnak \' résiórSl.kajbirré létrtik^liogy Bergor Zaipmond marcznli laknának folneroaaégo alatt SfUfk lUrtaa ¦onatkw\'rUk»>- éllwl.kít.liléa. fcdczéaéra ltallocult éa a
h^Utí^jk&^i^^i^t^lvki^rakinj^é^ 340. hz. az. alatt fuglalt
é. b*ir«tl8a;\'íS4S^fH>M^^ft.^lte«#filt illirntlnmilr hnFVd»liln>i:. bá..^-!..- ^-r.^T..~
*• liirotlai; 349 frt _-^kí.;n.e. Ijce<8U_ ingnUmmk bonráthtnti kijzaégben aTIoTy •xinéo 18EB ^vy nlinár U-S. napjának rrggcli Ű órájaii — mfnt harmadik liatár-\'T.f^\'^ytfí/"gnakj a, laáledikÜrvéréil ida, ha netán az elsün vevő ..^m^ia^f^iiek.JBtjfi^jlvi Január.bé üríf napjának ro"ggoll."0_órára_a holvazh ~xfa4toi&lét^Zhim*&*Ml!Um»Tit ¦•taa»S -{(^jrák *JMorfng\'<lH
il «ladaitti fognak. - _.. •..•¦j . _^f. . ._í _ . _____ . - ¦ _ \'
.^Bi^JUtétföifltfMl&sh*-.¦»\' türvényazék irodájában mindenkor moete-lÜDlhetalz. -. y
¦ Kall KapoaTarotL, noveniüir li» 4-én 18G4. _
Híimoqjmtjyjé-tenSnyiifU nini telMjjnyvi hatJidg.
erési
(3-S)
Árverési iiráötiiéfiy.-
Somugymegyo polg. torvény.zékének ral„t telekkOnyvi imté.ágn.k ráarírül Üöah\'iíré~téteÜk, hogy Libeni« EdoJinnoavilri lakosnak f.-lparesaégo átatt^ Balogh^JoT.eV,nennTei*ak6.-nHenr kövotnléso fedezé.ére lezálog,, t da . Kapoavár köaaég 70. számú telokjogy.8kliny™ben T I rd. az a .11 roglal, 6, "bíroTÍK Í2ÖÓÍrt o."í. Becsült ingatlan, Kapoimir közaégbon n liclyazmén 186f>. évi Jáínar hó 7. napjának reggeli 9 éráján - mint a. elso. határnapon - clár-voreatetni fognak jVí má.odik árverési idü, ka netán az elaiin vevo nem találkoz-nélf, Í866.\' febrnúr líd 7. napjának roggoU 0 órájára a .elyazmere kitttaatik, MÍal, bogy-ekkor füjuiejih Isuetólt ingatlanok a l.e_eaarmi nlol U/Matm Tognak. ~ m árveréjf feltételek n törvényesek -irodíVjában niindenko.-megie-
kintlietSk. ..óm
Keli Kaposvárott november hó tb-an, irt>4.
tiomompnegyo törvényszéke uiint toUklil}ityvi hatúmrj.
31../
/PO
Hirdetméi
..........-------Marsik Janös kiTpőBvTirí lakos hitelezőinek öBszefaivjrsa ! íjomogymegyc "
polg. törvényszéke mint tt-1 ;kkÖnyví hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Königaberg Lipót felperesnek Maráik Jánoa elleni keresetéhen akielégitési végrehajtás utóbbinak a kaposvári 389 sz. t. j. könyvében 1—9 rendssámig he-jdgyzii.tt részbirtokára elrendeltetvén, az árverési feltételek" s a kielégitésl sar--ond mr-f-állapítáfla tekintetéből hitelezőknek tárgyalási határnapul 18C5. évi f.-liniár lió 27. napjának reggeli 9 órája kitüzetik; mire hitelezők azzal hivatnak
\'tirc&MiDgy\'megnisto\'^eEéBÖ áHapiilitoi.
Egyszersmind felhivutnuk mindizok , kik akijelelt birtokhoz igényt tnrtatmk, azt a feooebbí határidőig ide-bejelenteni siesBtindiS-Kaposvár novL-mber dó G. 1^64.
tiomoiiymagya liirvtnyazéka, miat telekkönyvi hatóság.
urdetniény.
Haláss Foroncz hitohisöitiek összehivása! Somogy megye polg. törvényszéke nünt telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Oyulassy Ignácz-uak llnlázs Forenez elleni keresefi-ben a kielégítési végrehajtás utóbbinak a T. Koppányi 33. sz. t. j. könyvben ÜÍ-7Ü. hrajzi Bzára alatt bejegyzett birtjkára elrendeltetvén, az árverési F-diétolek s á kielégitéei sorrend megállapítása tekintetéből hitiilezöknek tárgyalási haniriin pnl 1805. január hó 23. napjának reggeli 0 órá.a kitüzetik; mire hitelezők az/.il bivntnak meg, hogy megneni jelenóaök ed etében n fennobbi Ügyletek biróilng fognak megállapi Itatni.
Egyszersmind felhivatnnk mindazok, kik a Vcij•_-1»¦ 1C birtokhoz igényt tartanak, i.zt a fennobbi liaüiriilöig ide bejelentéin siessenek. Kaposvár november bú 1". 1^04.
•Somo/jympijtfo törvényszéke, mint telekkönyvi hatóság.
Hirdeti
T2—3i
.Sára Jankó István hitelezőinek ÖBszehiváaal. öomngymcgye pnlg. lur-vényszekc mint telekkönyvi hatóság roazóröl közhírré tétetik, hogy Üaál Alajosnak, íjára Jankó István elleni keresetében a kielégítési végrehajtás utóbbinak a k.-raóriji 36. bz. t. j. könyvében I. és f alatt bejegyzett birtokára elrendeltetvén, az árverési föltételek a a kietégitnai sorrend megállapítása tekintetéből ItitctczGk-nek tárgyalás ."határnapul 18ü5. február"lió 10. napjának reggeli 9 órája kitazo-lik; miro hitelezők azzal hivetnnk mr-g, hogy meg nemjolenéBók csetóbe i fl fennebb! ügyletek bíróilag fognak niegíillfipittatni.
EgyaMramind felhivatnnk mindazok , tik a kijelelt birtokhoz igényt itartanak,asta fennebbi liatiiJÍdői^^o.,bBJeb5atenr siesaenek-i-t . lt
~ ~ üonio\'jyiilogye törvény széke, m!nl lelik]Jjnyvt %<ilóság. ~
-3)
- •*WÜt^fS.<t}Slk\' to»;graa.a yárolyj^helyi lakúnak felptrea.ég.
"~ »t. ,. , ... . . alatt íagialtéi
j^iaaínBn^Jeii
... .. ~~..... . . —J fiatárnapon-r—etár"
aét; im. Un. li i nmTSSlT regélj 0 érijá«-aíely.«úiér« kHOaetik, azzal _A»4r^p«51 hltíl"!* a tarvénysiéklMdijában^^mrnd«nW«\'riní.gtokiht-tóTKapnaYárött,\' noVjDibaLhii.fl-én-ilBOt-Eíi\'"\' .
. Somogymegyo pöTg. törvénykonyvének, mmt telek"könyTÍ batoaágnnlt részéről kdzliirré tetetik, hogy Vojnok Anna andoosi lakosnak felporeooégo alatt Kovács Forencz andocsi lakos elleni k5vateléso fedezéséro lozálngult és as An-docs község 62. számú telekjogyzCkünyvébcn I. I— Q-rendszámig foglalt és bi-1W0 flT—-kt. ». 6. b«o«nlt-lngalahok-Anaoct-"kiliaégnon » halyaainén f. évi deoember hó 15. napjának reggíli Wráján ^mintás elsii határnapon — elárvereztetni fognak; a második árverési ida, ha „otáh nz elaön vevü nem talál--tomiVJgCSr-jannár hó-t4»-napiának Teggeti\'O-nTájára\'i. belyarinéré Ttitflüetifc, ^aHSt.lBgZ\'íkfcpr fennebb kijelölt ingatlanok n becsáron alól ja oladatni fájtnak-Azi árveréaiTcItételok a törvényszék irodájában mimlenltor nioKloltlnt-l.«8k;.--"-\'-F^^.-:. . • ; ........
.Kelt Kaposvárott, noTcmlfor hó 5-én 1864.
Somogymeqye ttirvinyizéla mini ulekkUnyvi TialJsiij-
.:_- R1PPL JÓZSEFNÖ,
született^&ieze-vjch. Anna .Paulina a jrimlga nu kir. Helytartótanács által engedélyezett s még ez évi ^^iecombor l-jjén Kaposvárott-megnyitott— ^
anagyon tisztelt uzüiők^örgyárnotc szives figyel-- * mébo ajánlja. \' (8-s>
Ezen in^ny-leany-íiuiodii látoniéti -,-r—--7..„^—w ^ ^^.^ .„^ BitenaOlcsI oktatásMelkcsz által nyeressflí
NttgfiKuáiat. Harmadik évfolyam.
, 3«. szám 1864. Bee. 20-án.
Ismeretterjesztő kp
széHfo,lat(rra, kcresIccírüfBW, ípar7g*áászat. tudomány és mfiVBS7.pt íJrUJT
\'soiapgymegyel gajiasági egyesület Irivafeitoriagga,:
\'í^7*irlS5^L&^f?TOl\'f Kirt".-6 V1"^nnai»!!*rP„.u„.U*.h*?«i *,k^.\'u**X*>r7
Svíluír ^Jp^ií t/^li!í.~ "l * o"\'," " taM»«™ klfcT"> könyvtarát iu. edd*i fo»M*H» feltételek meHrft fa 1 irDotalsAsTSE^
» !, M i ^j*- kr. - Hintettek nogy h «abo» Petit .orért l-ör 7 kr,, 2-or 0 kr. o. minden további bolkUtisért 5 kr. . bályeednért JO\'kT&e&S A be.ktatas, d.j . a lap k««K.ít lUo« m!nd« Urgv. ^ ^_^ berra öntve & GEerko.ftstSségkcz. kölilendok Kaposvárra " -
Előffzetési ff
._^^-JaLg^^J9^J^^iferfal^^ midőn ennek irányát, nHO^\'at^mm^ölv^kíizömépsite-a hosszas felhívás, programul helyett nincs más mondandóul: mint szívesen felkérni a nagy érdemit t. ol^oközöaséget, becses pártfogásában-továbbra is m^íaíÉam lapunkat,.-Mi Fajtar leszünk; hogy ez a jók és hivatottak közreműködésével szellemi tekintetben nem csak hogy csökkenni nem fog a jövőben, sőt einettedli^\'nienityibén igéVtőHcezdve jutalmakat tüzünk ki páiyainuvekrc. Hogy pedig nagyobb álak-ban jelenjék meg, s hetenkénti vendégük lehessen, — ez egyedül önök buzgó pártfogásától függ, mélynek kiérdemlésére mindent elkövetünk. Előflzethetni^helybert, ugy minden cs. kir. postaMvaMnál egy éms 5yfrt,-fel-évre 3 frt, negyed évre 1 frt. 70 Tcí. óTérteSiel. »oöom iBtrvfctt.\'7\' "
Kelt Nagy-Kanizsán, nov. hó 26.-án 1864. r ¦ maiSSt"\'^?\'
kiaíe.
Kaposvár.
lödöVfWyiWvben és-ntoW-sBáratnal üdvözüljük j^jifcBÍ közönségünkét, — kivánjnk;
HorfspFmi csapás, véna, nyomor, bánRt, szerencsétlenség érte 18G4-ben, ezek áldás, Bröm , szerencse éa boldogságban legyenek feledve. A ki felhozta a véss és bánat napját, az hozza fel as áldás éa örömét is.
Hogy- a küzdelem, a verejték, mely a kart edzette, a homlokát ékesítette, érett gyUmöl-osöt vigyen be minden ház küszöbén. Ha ez év még virágban is szegény vol^annál gazdagabb legyen a jövő a szorgalom gyümölcsében.
As ön képzeletem.
~Ás én képbflTetem^"\' Nem szárnyal magasra, As én földem, egem Egy kis jak, egy *zoba. ~ A mi ide nem fúr Bár mi fényes, mi szép: " Tartsa meg magiinak -rA-^T»ra toldi m ?gr:----
ÁieA^erfSéTyérBÍ Eg\'y.ktsgyBhgy kell nekem. S föld kebelén egy Virágasál mindenem, As égen egy\'csillag A "mennyién egy angyal, A mire énjyágyom ^ \' A mi felmagasztal.
Képsetem,-egy képben
Mindezt leltalalja. -
Te\'vagy-ejUndérkép,
FoMié^tiéánya. - •¦ jSyBSylSi^fizéjrgyermck!
SzelidV kék szemekkel. \' Nekem «*ak jő müved. ; Szépséges lel ked kell!
Hogy az erő, mi élporlott nyomtalanul, szent akarat mellett, ne slndjék sokáig, hanem uj tcttéklien éTjerí.\'HTszfln az\'erCbcn Isten akaratja nyilatkozik s ig^líalHxatbtFdnnak kels lennie,...
Hogy a szent vágyak, melyek be nem teljesültek ; a magas remények, melyeket való nem követett; az akarat, melyet a jé és nagy-nak-osélja hevített, do megtört, —^-teljesüljenek, valíivá legyenek, ozélt érjen... "
Hogy a buzgalom, mely nem egyben ós nem egyért, lianem milliókban és miliőkért forrt — tehát a közjóért, — ne legyen halott az ó évvel, hanem as újban újra éljen, újra forrjon.. .
Az Isten -ia^mindonft— Kicsinyben ragyogtat. A szw, a lélek is. Kicsinyben boldog csak.
Te légy-kis-szobámnak Nagy gyönyJSrilséga A földtől, az égtől Szívem mást, mit kérne?..
CSEl\'ELl SÁNDOR.
Virégaím Közi.
Kedves virágok, édes illntár, Egy sóhaj esd felettetek: Emlékeim szerelmes almiból Még egyszer oh ébredjetek!
Halljátok, muTt ver, mint eped szivem, Az egykor boldogLgyermeké., _ Midiin »»¦ elsii..ufejn.uutiiryiyd~ Ültem hü játéktok közé.
Ledőlök njra — an.nyi év után Oíy jdl esik pihenni már, Az üdv óhajra, kebletek felett- -Multam feltámndiísa vár.-
I logy a sok sebre, melyet a napok ütöttek, Lt jövő évnek ypjnrlen nnTJSj Ir^tíaBI fo-gyen... Azon sebak fg^iJtmfAstswbarek ütörtek, tegs&feastr, íe^ve^^eiieí.\'Ség » fájdalom iskönn^m fWed ott, hol a Yallia-vigasz tül! Még a boszu, harag is megbocsát ab-ban, kinek hit ospazlopa... - \'
Hogy a sxantővetS komor arozát kint bő-ség, bent megelégedés kossoru»xtt;-hogy;az ember imádkozzék, a mecö virágozzék^ gyil-mölcsöz&ék, as ég pedig áldást harmatozzék...
Hogy a hullámok felett, hol bár hasafmi erény, szent buzgóság tartják o kormányt de a türelem fásul, a kitartás.sabad, az er6 fogy... napjaink, életünk-kiaosé merül, — mégléisak
A régidaln Smudss.-Oh! zúgjatok a szellő szárnyain Ábrándotimményiaes.
Beraéljetekrr^l-~meírB_tahTaiáiiyl\' Coerébe néktek mit hagyott? Ajkát a rózsán, lelkét a liljomoiv Kék raem helyett a harmatot.
Eltűnt. Db arcait híren gnatek, Scsókját ti mézes illatok.
" Aáhnambp^y-b*ldog-ragyek.-
, HAJOATÓ SASDÖR
La Valiéra hercségnö életéből*)
l . . ¦^¦¦.¦!-
Midon niadeaki .issauTDBalt r i-ibnml ..
ndvarhSlgjeival ^^^^^!^^!?^^^^f
Valiéreelpinill, mit ráTálassoMa, e«»kkamar tí-vosíitt. 0 fsnsége észre vette unrat»Igy adw-kslgye iltal^smálieuUaáitaU. Alig fasaa^ttíiWfa-linra szobaiba, azonnsl a kareemet aaamWIgeti I kezdi, több Uü>en oMjieselulvan, épin^bláswatwr- .
Éffr iiítttlí\'a ppykora fmiwils IrAntiBr;
;-\' valahára » rí vet sji lei *t,.a-n "
ib^jedelens.é»
ROÉOZ.
TJeveléettgyrtöEÍeményeS.
llaajauk. kedvue alvoszík, egy nép—(postait-) iskolába vésetem önttkst. Ne retten-
\' jenok meg ,~hom "ssájrpBköWWJta^uiagzhi^ mert indám még a gondolat is halálig untat né\' melyeket, nem_is fogom az abc-t végig, hallgattatni, sem akáté elmjinmUát, vagy az egyszer\', egyet produkáltatni; esak kis türelmet erőszakolva, ne resteljünk legalább pillanatra figye-
—.-lemmel végig tekinteni a tanonczck_során. Mily
-—3a»feii»«-,TOIzát^
égj\'ik már most is kx>moIy,-máaiE folytonnevet; eitttaTattoóiosaág tinyomatát viseli, mif amott egy vidám tekinretu.íiertd TonatníoSikülscjtt :^elmJgjlU«8iuk —_áUupudjunkmeg-kissé e
\'tónál, de asértiia-ngyrtctBrit, az*b*inHnnmik-(-| as iskolából. Kárdésitnkrea j<5 tahité stivexen el-mőadja^togy a gyermek egy szegény ön egy asz-"¦^"y^i^éijú.előttjépteát; ejusz^raaiskjilajijw szóbél l már tőbbetjiid két éres\'tanonczntmnál; awident bI«S hnl)á»rB-fetlbc;T s_hn korosabbjniiu már néhányszor előketült olvasmányai fogliil-koijiak,ö bizunvám jobban eltlldjeTn un d.-ii;i, mint amázok^olvasni, átaUu riundeii tekintetben elsíi" ¦tUBOflez as iskolámban stb. Szóval, nem hiába
yügfX eslIsUtt a nélkül, hogy hasznára fordi-. taiaá--^ ott hegyrja^edkjni.^adá»-LgJ)j.nk; bVfctzfatén, miUigV lesWni.-Elómerjuk utólag merytóeíy;5$*Lkr
•~si3rifltjál%....... i -
^őS^gftr ^étsé%íe ne találhatnánk ¦xnfgtf a talált legdrágább kinoset — a nemzőt, a haza fcttíkínosét^lveszni hagyjuk. A drá-gakS.értékét csúzolaa, az ész becsét .művelés által\' Roveljnk.^zakwak ki e$ idBr0 *Bré\' bőí oz-ily tehetséget s adjuk kiművelve ismét nsai«;népnéTL"»»ját gyermekét, hogy apostola legyon. Akkor nem csak, ki urnát illetőleg kabátosnak született — fog előhaladni, hanem a \'nép muvelodesen\'is segítve leend! _ ~"
¦_ -_ _.Ynu ki tudomány szomjjal bir a.mivel a kis iskola (elemi tanoda) azt ki nem elégíti — -tovább-tanulásra^egy rajzra, más zonére sat. érez kedvet és~ íítlíno hajlamánál lógva erre vagy amarra képes. Csak pár évig kellene az ilyeneket segíteni tanácscsal, lia szükség pénzzel is, mert megtörténik, hogy jómódú gazdaember na a genie, hol a költség megvolna, csak egyedül biztatás hiányzik , szülei kezdeni nem-memefcv-—Kiazép művészetek vsiamulyikr ágára~kulönöa hajlamot liom érezne, pár éy múlva övéi körében, mint képzettebb a_ többig nél;"tf VílM:a7n"ép"eTlelmc3bje, az okszerű g az (íá ssat buzgó terjesztője „mert — mi-is itjti — az ilyen kimivelt fin bizonyosan iparkodnék az apai vagyonban helyesen gazdálkodni, a tudást közölni mással is, kivált ha arra 1 gyelnénk is, hogy q fink - ierkesührnv-követőket keresnének, — a mintegy vetélkednének a jót terjeszteni."
Nem mondóin, urat képezzünk mindenkiből, inert akkor ki lenne foldmivelő, ki cseled, ki ez, vagy amaz? Pe igenis azt megtehetjük, hogy jó toldmivelót kéj ezzünk néhányból, kik müjdlnssan mag\'uk terjesztendik sorsosaik közt a szerzett hasznos ismerteket. Kivitelénél épen nefflfognáuk nngy nchézségekkLirldizdeni,^8ak akarni kell. Hála az -égnek és nektek hazám lelkesei! — van két társmegyénknek már gaz-
feltűnő kinézésű a többi goraboüozás közt
Tehát kitUnö* gyermek, lángész, valóságos - - riitssátrsT^gB^ftíMcsíbelőle* Még.pár évig iskolába\'jár, azután as eke mellett marad s lesz mi apja vplt t. i. szegény paraszt; » niost . -^n/v^Aoujf -láinreranr később-eitOTnjTnl^hB.szon^- -dáízaii-intése te, van vinczellér képezdéje, s jgy "Tehetlenné váll. A» ékkövet sárba döbjuk7 a kési aranyat, csak felvenni kellene, mi akarva eítiporjnkipedig ugyan nagy szükségünk volna «á3ogy a közjónak kamatozzék. . ^ÉMazél^s e-r6Ve3l« Vjelsid, mégis
a^éazt. mibe sem vtaszük. Nem - balga ember, ki arany vagy ezüst érré bukkan a az aranyat
«snst :A;a. sfiilftHra^fieJs awuebd ^rnb;\' "\'----------
m»í*» elinütz.
nem volnánk kéhytetve a lölkaroltakat messze küldeni. ,¦¦
.A költségre nésvo petug, mi volna a leg-, szegényebb községnek is minden tizedik évben-egyet eltartani? A gazdagabb helységek föl\' küldhetnének az intézetbe btödévenkónt egyet vagy kettőt, a nólk I, hogy koldussá válnék a néhány\'év mnlva már kamatoznék községének a csekély pénzáldozat. A vinczellér képezdében -200 frt díj volt az oktatás, minden ellátás, még
-ruliáutial is együtt.-J^gy júaze^rat som lesz aokkal.\'vagy tán wwmjvei aejg^gibb az újra szervezés után?-— H* P&S «l.afla«lf<f még ma-Igát "is "scgítbetttéiíyjMkintfilJ^fi^íírttal, már ;csakr 150-et völHirWtkaíga-kfefatoítérból ki-sznrkolni Mi részletfizetésben afalu lakosainak asámához képest a többi adó közt alig észrevehető pár krajezárba fogna osak kerülni. — Mint látjuk a költség nem oly elviselhetlen; az idő sem jokj mely Tei kívántatik; legszebb alkalmunk van, tehát rajta!: ,
Alakítsunk ily falusi gazdák kitűnő tehet-ségü fiait képeztető^ társulutoi! Vagy ismét adakozzunk e-czelrs^isJ-Efcannyiszpr áldoztak a haza -oltárára, hiszem,, mpHt ^.söra fognának hátra maradni. Ezenkivül minden községben történhetnék gyűjtés, s rövid időn oly összegre -tehetneak-jrért, melynek kamatjáM^éreiikdnl néhányat képeztethetnénk, és minden két, három évben más közBégbelieket. Tizedek folytáu alig találnánk községre, mely ne bírna ily kiképzett gazdaemberrcl. Míg ezt nem tesszük, &z ekeverseny~BRt. pangani fog, vagy IcgaláLb -m.nenvéri czélját-
AzonjbanL_niit tervésgcíék én? csekély^sé^ gem kivinni ngy\'Bém tno!^á! \'Bízzuk! azT\'nagy-jaíhkrá. Ismert lelkesíink, megyénk csillagai bizonyára nem fogják soká igy hagyni! Én csak megpenditerrenTB-\'hfl egyet -ís sikerült csak annyira\' \'még\'riy\'eTneör,\'~iiögy"Q kurszerü^eszme -fölött gondolkozzék, már czéh értem, mert tudom nem hiába vcUemtollsju kezembe.
SELLYEY HÉLA.
A csurgói gyamaBinra,
mint a nevuía lelkek Jiguelmének 8 hdláa szeretettnek tárgya.
Hogy a.czimiett VI. osztályú helv. liítv. gymna-siamrél ^ly ritkán van emlékezés boxál közlünyoink-ben, Annak okn — agy vélem — uuin a tanll^y iránti érdokeletlenseg , vagy a nyilvdnosságtóli fölülem : kenum Inkább ama szerénységet takrOzi úlettlv ; bono vivit, qui bene-lsteU^Iipolsfl-különösen a dioBÜ Feiteti.s siellemtSl, felnStl, megerősödött a gymnasíum ; s blztes alappal ellátva és a magyar nomzotiBég^egyik déli védbastyAjaként, magasztos hivatássa! ~ ögy szölván — missióv»ÍT*rfva, tán sajt is üthetett s modera-fairre-is^kapbatott vulna: de e helyett hetven éves életében folyvást csondeBcn mánkéit s igánytelenal veti részt a kozinivclődés előmozdításában,
Itt a Dráva- part kies vidékén a mn&aáknak fény s pomnanílkaii, egyszerű lakhelye es intését. — Da mindsxáltal nincs"~miaden féay nélkül. — A
fény
_í\'d5fí|jjt?íí^KB!|!í^
-TÍTíiíliT^lsigSSaaprj.^-nrerL-TOÍt\'asm tslálliatnak \' rmg-ehwillyiik; „EnyiUtUflzat a Váríalllas 1 kertbea
WgiT bölgvhe. ilaiÍi^a7k1»as«»oáy _ iiy szóit .^zL^UtálTTllVániV Mrtnk«^irT.ii,-»r„f-\'Í,«, ..\\
*«fTM, • l^SakbaMte.irrfl megfog .. »-fra\'\'W^.»*l""M»/:e»>»WI«iU meg
""í?1" 1 kivineUmUt, -aa«lb.a helyén
**kl rtgtía «g«„ k»b«dja feläk _: -^6z^^jaods-iJ^saz41jt*
. ^. vagr nemj ezt
______¦¦¦ . . , .-. ¦ •;.*í«W!«mwp4b,hogy aiis-
ári Hill ¦nTmnlÜ.laiSant^L,^
- - kogy* fenségét ntjabaa kisérje, Mt aaoaasa a kisas-\'?Zt J*&Ji*m**J&-jBBSt 8 fsoségének megma^ lalaf a fttaty. mia^ Marlrsao líbbé Üikot csi-SÍ^^SP" \'r*^^«»lMl szl akarta, begy dét«*a a<W _ nili t, kirilr let*«m. / -- O-<eíse»«lliaU*M0tt, (eltevéu-zaacahan, hoVv\' becaastgt» a királynak el«u t6Ulü,\'L. Vall.re\'t olőt-
^A5\'*!,!\'" *F™^«~íB1í*i" •sU-keizslenda,
lle.hvtttra
^*WMl JXi» kamix. ke>él ní,rhi tSv.ltí..
-tMz^tzvart Jöria kasix, kaaitnyzdti ti-VJWr.
atthbieketoulwgya.
»md««tef.lom, iJizá.frei\'jrTO.-kte\'óitrsjt, a király nenrnyiuitko-
megtorlént, oson nyilatkozat, mely s király szívét-kö-
f zclttgy-héte; elfoglalta...... -----
A \'sserelum knjünös változásokat visz véghez, ¦királyok~ssivében-épei>-ngy-mint más omborekében. — A kfllüHben bátnr ésVátlalkiizó Yejedfáem jily fé\'-" lénkön fogott szorelmi ügyébes, hogy különben is orőton ráskodott szive, ingitxggá taré modorát. Eló-Jénle egészsége, msjd kodvetlensígo ellon""fakaá\'t-•röaMsa. t»-TaWreTYísit vett o bsjiiban a loliclö IsggyengéJeblnnrAli mily jé ön kiisaiiony , — szélt 0,rfB.^a_k|rálj_-^jn_ünny_íro lekötelezettje" vngynk, hogy egy sasreDCsétüin fejedulom zorsán részt vesz, Uialö^benjen, ajánlatos, s kiért semmi e.olben zeft
, ,. j *<*»»E!8e"«, nyogklmzm egyedal öntől
WíT—Wyutt isvArrah;,* összefaggetlonül. melytől a kedves elbájolva volt, — ¦ merem ¦állítni kis-suzooy, .h4>gy:0oasegyedaliki sorsom felett liatá, í°* , ,U,V"li<WeUl»í\'anynlt, I ínnylr* zavart 1ön, — aogy lehelten vsls széhos jntní. Ez eset elég volt, llogymeglepesiékáltáls.Erzé.hogyzzeretteték, ezer-¦ yy^gff*"".** »»• Mah-ra királyt aUttvsléja-: -"BJasiatíf — A-szerolmeeefc-ízení-iiáthstoV nqin kell tzhai Sélkedoí, -aogr a király kedvenének
zavará\'t észr* nayetio válna. Okátíkérdé lialla-ntá-
atom, hogy ön osirt hAllgat,-mivel nem tud érrzni : i \'&v»»,<Wyi*n feleltessánandé vagyak, mindeíí, fn^H^*Scl»k»roni, ha-nrfr szsrenciétlon vsivok ««rgymgéó>hinr-—;¦. -.--------; .....,.™ _
lil\'ű\'íí?*" >í 0"7»*li és érzd vagyok k.J. lam« IranVSlre,- válaszolá L» Vnliéro _ . ha ön vauban ak«nt_aaeret, mind mondja,, szuni azt hálásan fogadj., nem Is leend ok», hílátlan.ág és hidegséí"-gel vádolni, De tjnja, H.re, míkÍE aeveUé^nek
Wort5k^ff\'e1«iri^1;---eílrrf=f«gréiafeasatimi-; áur^-\'-bár egy királynál osak koronája jiLJekiatethe, melyet epTredal- ktsárélag, s elvonalva személyétől halmosnak el dicséretekkel, mindamellett ía, e szokást elhagy vs, én önt dicsértem, s azt, mit önben dicsérendőt tiláltam. Ha most felséged ezen\'alapon azt hiszi, mikép nem less, nem less nehez engem rássednl, b hogy mindazt-, a mit basaélt komolyan fogadom, engedje meg kinyUatkaalatnom i aa nem volna királyi tény. A bcczuleteiiég és igozaágoaság oson erények, melyeket fulnégodben csodálok,\'ha pedig olyast ven-nék é>>rc, ml véleményemet mcj^ai\'aatbtna, szivemből elítélném felségedet, mint bár ki mást. feltéve, _ha senki Bem lenne, kinek bizalmasan nyilváníthatnám, mikép erényei sem Inalák. \'\'" _ SB.épj.éB.neniíB gop4olks«4í>- vílsssolá a ki-
megvetni tudja. De igazságtalan iesaz.1 én^Sánsnde,-ha gyanúba venne engem, Öu tudja, kogy a dicsőséget, mindenek felett szeretem | mdja sst lo, mlkép. kivül, belel megBZeném eat znaganaak, sozjan azt dicBÖség hárámisnék reám, ha ígyee eialónnk tarutr ním, ki as ország legoemeob a legbdjlíbb leányit rászedni tudta? Nem, nem, kissssiony i vegye ssí-mitá.ba, hogy klrllyna.k. Bifllettaa, á aa vagyok, 1S^ lekben \'UEyrminXto-srbrirrm-aróTOmt —
adn, n lilsgoii semmizetírnarVast-moednni önnekf
Bága kiolégnő lesz, sohasem advin okot megbánni, hogy engem szeretett Azonban kloaunány szavaira-\' Ml gondolhatná valaki, légy mir boldog vagyok, le:
hat, hiigyanha sem lmzeky\'-r tal\'lzroiy^ajtuaiűámal széllnk klszínwdéselm feletti mulatni fog. -, A jövőről nem felelhetek — viszonzá La ¦ Valiéra — de azt bizonyosnak mondhatom, hogy-jratrom *agy aa-Mrhan van, sfébk, mikép\'sok szomont pereseim oka \'»¦¦ ha a Mvarom tártís leendő, ¦ ¦\'"".¦¦-;.\'
alatt*ne értően aenU gazdag .feliioralt, és kÜlsO díszt, fcényelroea berendezési, mik kiválta helvét reformot! ónak b általában a proteatantiamuannk ném kívánalmai; a lény\'itl nem külső\': a fény itt lelki. eflcUeait. ÜUszkén raon(tha0a el a caut-gói gynitta-^tffm; hogy fulütte fényfalhÖ lehíg, mely a yullá-boa felekesuteBségen fulöl emelkedett testvériség uagáribAl-aetlvödvO, az áldásnak cseppjeit hullatja pá. ...Elég ceak a dicső emlékű alapitóra t» annak hősi méltó nagy unokájára — a két méltóságos gróf FeotöticsíJyÖrgyre hivatkoznom: már érthető miért vél látni maga—fellett fényfelhöt e protestáns gymnu. BÍam. Itt nincs szükség többé unióra; a legszentebb uniónak sztntoly szent záloga es intézet, fonállása óta: a es uniót le bem ronthatja se ni a szűkkeblű önérdek,, aom a sötét vakhuzgalom.. féltékeny irigy fcezé. A világoaotiáa terjesztésének « fii .által.. ajnép boldngitásnak eszméje és a szeretetnek lelke hatja át eí uniót: azért ea rofnt kemény ezikla áll a sors \' hullámainak csapkodásaival szemközt.
~ "Águl iQitntl^itgkTmk^hjhb-biaony^ a
jelenleg hivatalosan köztudomásra hozandó azon adat a csurgói gymnaaium életéb&l, miszerint a magyar imza oaa lop-e n i bori ne k egyike, Üouiogymegyének büazkesége, nngyságnfl Sorosich Pál ur — azon, lóiekemtakedettségliíil folyó nézat, s8t meggyőziidéa alapján, hogy a. nevelés terén nincs felekusulenség, mert ott inkább humanitást a nemzeti szempontok áltaTTkelt vezéreltétti l ^— ezrnttéaetat ti ári-pártfogásába n- dOO\'o^^önyikegyiiaaUpltTányábon réBsesitó. -^"A.nagy férfin, Ri a polgArerények disskoBsornjá-val homlokán, politikai saerepTése által mór rég ki-vivra-raogásak a „feli^thetten" nevet — a nemzeti kősóiét ooromuóinak iHSsáj-gltával nem szűnik meg iuitui ft tt^ry^rrtj t-fr^iy— a a hon javát ktÜönősen a raussák kegye lése által munkálni. —átérezve V bibliai igWság borderejét^.Belvéaa a nép, mely tudomány nélkül való" — magas szelleme as iskolákat, minLa népélet focusait a litereit tekinti, a ehhez ke-pest tiltatja"figyélemrér ^ e nemes
iéle&nekj hogy f. év cet. 6-én aa 5 buzgalma, áldozat kisssíffo a ÖdvBe fáradozásai által létrejött kap© b vári ty Iskolai épületnek feiavatáaakor — „Ünnepe volt Somogynak s Tele együtt ünnepelt a tudomány" és ez bs ünnep egyedül neki volt köszönhető t figyelmének, áldozatkészségének egy részét számunkra tartotta fenn, hogy mintegy a ffFestetÍCB-szetlemu-meÍ kesét fogva, oegitaen annak Őrködni e gymnnsinm élete felett, egyúttal közelebb hozza egymáshoz Somogy páTTBaömBaeVtöB-^^felsőbb tanintézetét a aaok között & testvériséget igyekezzek megalapítani.— As Ily működésre .nem kell mondani, hogy t áldott le* gyen t merijjM^^áat Jogtftl magában már a gondolat.
mely. ily- sJMiiii\'iiiiV milfiji -____=_
S as ily szép tett tömjánesésre, magasztalásra nem ozorai agyán : de a legbentfbb elismeréaro ér--detaw. •— Fogadjaj.zértfeau«ich, Pál urő nagysága, ~ kegyes alapítványáért, & nt. b. eromogyí egyházmegyének, mint a caurgói gymnuío,m birtokosa s hü űrének a hazai nagy ko^ntégeíőtt általam kifejezett legmélyebb b forróbb köszönetét, s neki, mint a ki az egész magyar haza s as összes protestáns agyház osztatlan tisztelete-* Jkoeattlásél&BD. réBltesal — legyen jutalma as öntudat azon oagallása, hogy e tettével is
«4
Jók szíves kivánata mellett. v»gyük a nagyon Üiste-UndŐ igazgató a a tahhl tenáy Wt-^faftk" ajázatös ii6\\- " gájok: Fuldváry Antal,ref. *rWE**sviL.—.
\' Ezek alevélnek HATci/w^Erit4lMl~TÍlághatt a bála a legritkább ttlneményekjtösé tartosik ssinU "E7~«t?y* vtemé]rAhmt ¦iid^^epj^Vrtigálwn*\' -aienajfl-KőIcMy. a íhkei képeet M*í Be^t^lW^ közlött hagyaték becsét, <rdemétls«ar zf is. «1- -dogult nemett íöítíc: báliját-p4v4V4#4 csurgói gymnaaium iránt, mely Őt egykor, miht 4f-vát, árvateatvérivAl egyfltt anyai d\'isNüq dajkáldt\'o hol a tuűom&nygk furráüából merítvén, öukéjmésóíy lelke kim ívelését me$j^^fi^^^m^^^^^-~ jellemű férfin, a liáMsBxewtétnek^VÉ^^^aák^rafóoy-bg ily n«gy rnertekbeJi tannaiiáaakor olmondkatá- -vnla Horáezczat: DKsegi monuE5®Bttiq|, tMare poreti> nitii," ha ugyan e goiidolfl*--E3«g^rdaU-kLaflág_aiL_ küti ^^^^^—^^^TTTrnyfSrf. firfikit^n TrriT!i_irimliVlT.olu azt a neve iránti kegyelet cseg fo^Q SíSSoi; jutalmat pedig a tnegidvezüítlélak már ssegkjipta Istezi-töl 1 Végül nem lebeCelieiaorés a köszönet nélkQl jiagytii a Eiegbpldogult ^testvérje, a fötebbi kiél írója, líigglftnrlft FóldvAry Ái1!ti»V~VaMg^tMlklfat -s. Icrkéaz urnek "igf?n--becöe(ri igéroteit, naiat BEintán hálás szeretetet kifejező adományokat — Tortaa meg Isten intézetünk iránti nemes voaaalc.it toréfebra ifl, mert törekedni fogunk magánkat folyvást ér doni ea ebbe kké tenni. ~ ~" "
A megírtak ban teljeaitva . van megbízatásom -» azokkjilji nagybeosfi a^a eaurgdi gyumagittBg- ugy szellemi, mint anyagi gyarapotfáiát ^wakösIS^Ilftt-" vány s hagyatékra nécvB~^=~i gye késtem a-p^ t.—k, sotnogyi egyliázmegye -hősOcaá^e a_ iHgtfileg kor-máqy&ó testületeitek -erőmét • kőszeneiét erőtlen nyelven tolmáesoluu — ......*
LfCgvógül mini a csurgói gymuathim le^Vs*»ki ~ tan eví eleiére von&tknó stattstiei4~4ulaiat-mLgsjzdi± _ tera, hogy az intézetnek jrlooleg .130 növendéke van, — As összes számból vallásra! tekintettel 19 r. kathohkuB, 8 ágostai h^ 10 héber, 74 belv. hitv. — Aa egyoa oBstaláybani Jat iriám_aaetint_VI-bao"Tan 1 az V-ben lOialV-ben ll\\ ollTbaa BSiKlT-héa-13. az I-ben 31. ... ._ : r - ;
Azon szilárd meggyBíödésael teszem le *íoHa-mat, hugy a hol a nemes lelkek jótékony sugarai, mint gyüpontban egyecálnok; hogy -iUtet, -melegséget b virágzást teremtsenek, — a "hol a növelés oseirt ügyének oltárán a Festetiesek, SárkSsiek, CaipápeV, bomssichok, Földvaryak, a polgári élet meséjén o nagy réBzt ünnepelt s ragyogó nevek —» Áldozattól!--lei fQstÖ]ögnek; — s B hol • mindig jobban feUlrdn ngytlem, s lolksiröTUtáe h»f«fc«Méb>zi rfttld b*Vy év alatt a tanulók eoáma megkátz—rwidftttJ ott, -oson tanintézetben nem lehet rettegni» Rnr*rU ««• táfi^-toT^ — sőt — róly^rtfiWwfl^flhhre w>BY6 tf* haladó kor kívánalmainak- nrted jehbra-raegLdelvi_ — annak jövője teljesen bf»tosltra von.
Csurgó, no*. 21-kén 1864.
CIPŐS Mő&-
ifazgttó tanár;
-------^-rrV-k^t ira3f"JraJ!L J^wi^JTlVJ\'d* volna meg- e"~mellett, ha_egy véletlen idÖváltós!^ nem szakítotía" volna meg.együttlóielÖk^anTTyi sot mönaanl,*Taló)ok voll, hogy mindamellett,-mikép tárealgáauk elég botuzurn nyalt,rargyukat csak felftleteaen érintették. Azogósa ndvaríi»>eVeJíe, hogy La Vnliére-igen méla, a a király sokkal nyugtalanabb mint rendesen.
Un szeretünk, caakjieenYedolyÜnk tárgyát kfl-re^jftk, kivált akkor, midőn szerencsáB bonyolítást ígérünk mngunknnk. A király as emberek lugfürel-metlencbbike , ki legkevésbé nlkalin«zzi magát valamely bizonytalan helyzetbe. Az\'éJ minden óráit B&átnltáj s n mint nap lett azonnal sietett La Val éret ¦eiaannt látni t visssa vezetvén őt a lefoly nnp tar--ealgáíára^-HirLiien ugy ment^ a mint kívánni b;h<4ett, király öly megelégedetten tert vissza, hogy ked-T«ének"ep pár *Pany falba valót, melyek érieko _50.000 tflllér. kflldört ajándékba. Nflbány nap mnlva ¦egy láncaot ee óratT melygk értiHe-wajd-nzothctlen, .Töl^ ajándékozott kővetkező kézirat kísérőiében : Kézirot: " Minek Bokái\' tétovái ni I Kii»»»í)y 1 én szora-- tem öntf-a estjnár__bevjUlára őjiaekj nem elég? Iln-láloaat kívánja? erre Í« késC vagyok, hegy eleget tegyekjnneit.\' De kegyetlen) ne hagyjon epedni. A .vib^hqldognek ETsz engempm^ödják; hogy n hői-eyek kedvemet ker««lk , dé esek :oht nom tudják, ^l5^-oWtrenerete» ,-hegy gn nm én bum. Adja tohát vissza elrablott nyngaimamat, nyítatkn^sék kérem aa égre^islegyenoly kegyes te mint szeretetre méltó-> t . Axőt^mfttiQiybes könnyen jutunk értéké a ok. felertf SialL ExtJ^^VnlíeTe igen jól tadtn és olég -eaaélyea .vall saját értékei ökndályotkilTiÖvélni; de oly kicálylynl volt dotejp^; hnjavonát nem 8"*«^ rottejhi épen oly tUrelmetfon volt, mint szerelmen, akl_külőnben meg volt gyÖBÖdve arról, hogy máa nÖ ifi flÍEellemdavr-fl hogy. e \'CaSolt-mielőbb elérni jobb, a
begy es történbosaék, mercssnek kell lenni, ho " mindentttyerhesserr. filhaUrosJuleJiái^^ft^S^ Volierór mtfgTátí^otni, nem - ny«god vin meg. fia fl^y. leien állásában: alig jelent meg a király, a La Va-.
1.. >1 i I ni \' T_ ..___:-t , 1 _._1. m.
szédhea, kedvese láthatta, mikóp minden bátoraága elhagyá. Végfü is erőt vett magán a a mint naak sse-relemmel telt czivo ongedó , a leggyengédebb nyilatkozatokat ada kedvesének.; egész életén &l azerctni ígérte; kérto, adná jelét viszont Bzeretméaok, biz-tnsitá mikóp nein vágyatnak kielégítése régntt kéri kegyeit, mint más t-m berek*, kik vágyaikhoz kőlik minden kedveskedéseiket éa udvarlásaikat; hanem frigy öriimo lehessen ama meggyőződésben, mikép valóbAn viszont axoroti, sxerenesésnek érezvén m*v irat Uv hódítást tehetni, moly aa eddigrekel mtnd
n •\'. - i t- tr.i___rnlnl — A V:.
folmonllistlira Uctols«.*g, nm gondoUr.fcogy.feUig-.irU.t VQ»ct el, MlOnlicn i. kprnni. koiTOM c«k kollamoo dolgot Uért Iole), it .oltk.l lokBtelo^bbon «zJlliitt-BorahogyJb»«\'i\'»»ii!l«tó .Iobiw- JHegoit» te-Ut m^it, kinyilatkoitntran,Ti»gy.rt"\'r SyMBM^S
noin»ilni;IiiiBJ koronijin.il ténjn oom loiin» kéfM \'OtalnkitinJi s c.at .ajméljréook iUob».«I, mtt ¦korairtjtiiali. i»Ti«..«mii ilMfljTOHgtt T.i\'n».v.Yip.,
fcoroQumnnn .uuul/w—\'"","-"""T:11r ¦¦ T». ."\'i\' mludon ».rUrti.o.a(on i miUA kuonliikoifllmo-iIT«k k0.t » «ip-wo Mnwntli.taiwk.jwi
Uni, \' kero«UU » gyM kirjnb. omloB, Ui.
vili bociiuu iMg-synossííginek. ^"«em .7?}\'¦* iierelomn.k oly ..Ép iWoi>tiirtó,\'-»,>hB tl.itább é. Bngodikonyoob.
A kod««mény«k rondo.cn » .ini-elím-«rj.i j i.onban itt nom volt 6. a. «et; rocrt a kirity oly
BzeoveJílye. Srorabcn auott, mind M elBtt mig hi-\' !?»i»- t. .tiwor Sklte 4t kedteott» bhlwHi, Jiöi^n^^itraittM|,VWlWlallt.\'lllflllwil»|aiiMil^ tSlí, Líg luroB^t:.^. -Mítwp-^ J^litooi* .itt történt, hojj 1* V.liíre \\irf* Vtűttet^ l«»jr .sorolmttk titok, mi Tel 8 fíní%« *kÍTti^ltt<>nBjt ast hiúi, mikép » kirilj_.MMUw. Volí, • a Mbm nem kell m.gingifci: Mo»4J*fc BlkÍB .rw^kiriljr HE? nyiUtkoiott Tolna, bofT Mkkal ««aal> WM, ".^nW""*iediil:*kirat--—ktmtat-^ .rótt L& V.Here. — V»\\ob«nr— tíwobií a király —Igen megli\'poB! *¦ lekintre a iofelf álláult, én öne fagyok mondám, • ta.lta jemjiTal ílni akar, ney nebeaan védhetem aeft; magam. ¦ .
SierelmeaeiDkllek gmUtl 8ri»ttr-Tl»MBy«k nem ibkallr Volt titok. FelMeatebBaa, arelo^goii-
nem au^ug .¦ • — —.----——-—.
doltik-Tolna, ra\'mek kSTctkejmÍByB lett, h«w »*« titkot »enui!iÍBÍllakLbil^-0\'faB«W:ÍW~^^ kódolt Biotte," nam «km*» mtU^jymtir* « kirily iránt — ini irt moníatík —\'5ff5ghJBhl!2" -1abViuia^rsm«im»»w^*^ utetL As irlkyaágmk I. reame lehetett tHm,.m<f -olTégre ia ralá aa,. Kogy «s^aiim-aarelaMl, mely -•««Mécflket arittBBsm^oealiyjIlkm^fV a»ert-b» jm-naMli aa egé.a aolgotSkWlyío^ktayilmÜto^-Ttu .i».katoU»áaat^1.»tt^»ajTAi^»«naaera-p«t liuaotuk, aajit pMofijW ¦SDa^affSmwdáTrt^ ^ylarraliaxtaa halraj A.aá^>wwpt» Hl4-
uot tartott • határomba vaal,-1mcy -L> Y•"*»» *»-
niokr»ert. kát klrilyru? viwmo^ « M^;}*-guk elé hi.aUk U Valr^^raag. J^»%W»bb
-eVlegkeaer4bbmoooramnit\'h»""."\\— r-.:r
"nri^rTawet^raik^a^ayTra-iwll^^ ~J - ^..u~l.»«AíúmlAát«HirfáMaxíaa.-
.écbeeaá.iboi> mep«»kiIT»-aa«t.lnTltribatárottoa-git, rárdiba lépni, ott Tegwmdí be <Wit. -, -
a haza Iránti szent kötelességét telje.ité. - Mert I Széchenyiként : „minél magaab a «ületés,Tninól nagyobb a vagyon : annál jobb * bivobb szolgálatot vár ti haza." rj.van-e, khe^e jobb b bivobb szolgálat & t\\ írint\' tÖ\'nt B "nüTol°8 B tanításOgy clörooadl-tása ? I EltcBBe iaten Ő nagyságát a haza szolgálatában BzámoB óvekigl Hogy még inkább elmondhassak re tuti vej: „nem méltó o rá, hogy a hasa szivében hordja annak emlékét, ki a hazát szívében hordósa ?u
A b. somogyi h. h. egyházmegye, illetőleg annak kormányzó testülete szerencsés áltsUm még egy má-aik, azíntén a caargói gymoasium részére megboldogult tek. Földváry Sándor volt kir. táblai bivfl. talnok ur által végrendeleti] eg tett hagynmányról is értesíteni a hanal nagy közönséget, —"ide vonntfen* EÓlft^ezéljanak boly ettem. A. hagv^^ vélnek igen B*ép a megható sorai:
„Kun Sseut-Mikléí novera. Ö-en 1864. Kagyon tisztelendő igazgató ur ! ö tisztelt tanár urak ! 1 Fold-váry jaándor királyi táblai hivatalnok, kedves testvérem okto"ber Ij-an meghalálotváff.\'v^grt\'nduIetébeiiT melye, közÖBen alkottunk — a esurgói reform, gym.-naBiiimrél ia, melyben neveleteltünk — megemléke-| zett, hagyván számára 4CK)=n égyBzáz oaztrák f o r i n t a i és. k ö n y v i á r á t-a
„Mig tek. Pest vároBától a végrendelet másolatban hivatalosan megkütdetnék; Addig is én a csur-gói g>muaatui2fft~-T<Hífttkowi -Borokatt melyek cU6 helyen állanak ide iktatom."
bo1. sz. NevPTnrtf ÍÖD==négyazaa uj forintnyi alapítvány tek. tíomogym egy ében a ceurgóí ref. gymnaaium javára.uu
„,.9. bz. Szép kís könyvtáramat, iró-asztslomban 4e>5-^ó4akép kötogokkeí együtt _a_csurgói gyinnaBÍ-umnak hngyom ; de ha ez, a netnlanlan tnlnágos szál-litási költségek miatt nzt el nem fogadna, ét ba bátyám i a ast magára nézve becaesnek nem tartaná; akkor a kun-szent-miktÓBiiskola vagy Caatno javára átengedheti.1"1 ,
„A pótlék-codicillusban pedig ez áll: „Kétolaj-fűstvónyemot-B-köi>yv tárral együtt szinte ef-cawrgói iskolának hagyom. . Eddig a végrendelet azavai.
„Vegyék tisztelenŐöségtek oly jó szívvel, minővel ö ezt hagyományozta."
„A könyv körülbeto! 300 db, melyet ep 60 darabbal megszaporitanduk t és eltukellett akaratom egy csínoB szekrényt, üveggel ellátva csináltatni, melyben oBupáa~«zeiL.kimsrekJecndenek, s Föld-v á r-y-t h«k-0v navet viaeljen^AB elszállitást Nagy-Kanizsáig magam költségén eszközlendcm, tavassaal a gőzhajó legelső megindultával, minthogy a könyveket egyVToleiton caet Kun Szent-Miklósra Bsálfí-totta.
„A ml & 400 nj forintot íllatf, forathogy már boldogult testvérem as interest előre felvetta, csak jnliua el síi napjára leoa lefizetendő, moly időben lehető, hogy személyesen kézbesítendőm-."
„A könyvek catalognsát rövid időn megküldöm, as uj irodalom nagyrészt képviselve van , éa pedig diszcB kötésben."
„Ennyitkívántam egyelőre tudatni; többiro ma. g&mst jó emlékeserokbo ajánlott,-minden lelki s testi
l^í -ilIitaV-ffsWniher >-*n Ig&L.
efrsaéSt) «ljr (
aalotwtniMsluuiloJspok L h/rfl, sasi; » birod. fováratnsk
ia|TTM,iT \'lUf iwtf Iseasa. ¦ * —" a - —- — -:----: —--—------u \\ -e " 1_ ;; j \'¦
¦silvTlakéeik kmi.ir.it kosta mozgásba- Talódi 0/sl.ege- err. oromét s megélését fejezvén ki, ^^lihm^:wlt.tft|rwAp Bécs VAroaanak:a achloa-T^Ji^ö^liiTlyo^.osixsi^
¦ í\'-\' A* ttnnep elonajrjin érkestflk meg a hősök, kik kWBjtwMl egy egéas-áíig laktak az éjssak Téres tooatéieiti;,— tagBSp el6a érkeztek Sk meg, bogy a csaták védéseit a hasa bin toe kőtárai kOst ki-pihenjék hegy assisi vesselyernrvtonntlAtas-bcl-
5ag paláséiban elfelejtsék. - -— --7.-..-.....
-!."\'.¦ As\' éjszaki pályaudvar tornyoio ép.aaon irány basr bneeté-s -sséi a,Jdbas4kat,atdybén_alkedves iLralánskJrkezendSk, kogy már tátolrvl íj i« a oesoket y kibe a*-egész vires rárakó-
helyet keresve, hogylegalább, résében lehessen szemtanú* -- - .__. . \' .....
\'7: rE.JGÍf*a: ÚnfyfyWlW*****:. fél UleBCB-ku tÍEkeseU: nu .Giiuir.ö Faliégt nyitott kocám, ft^pTrinii^liaf^ lánfluhldhöH,
hö>a^ö**mfev-elitfE^~. Wkkeálmrg állal fogad* Utott; kl Deaaédében a hídnak forgalomériekében!
meifMet* vagonok oly dwn valának felékitve adattok^ tsárnyaik tflntak\'feU\'B a ae"beaen asaladó nkosdcayayal látnának ká5ar-rafiködnL —,4a idő már ealre járt, nem vált elég aa ttnnepélyw elfogadás ¦ ¦¦¦¦ bevtMoiáara^ aaért ex másnapra balaastatott i addig.
—SéínmAt mm oa.jtott aap. A dladal-neaet ??1-előtti 9 ói^itf voít mee^wdenda, de tan kora t*%-—-nl-a*re%ia*-vArQ*-m*j\\üilf-i&iadeBÍí-aB tliinepély hctryaafatffétí sietett. ^ - -
: .\'A t&dalnWDetet egy más Ünnepély- etoate a,5gf al^na*caatorsin épített aaép lAnesbid roegnyitiaa. Ésoo hlá, mötj^Bőí;sne bT egyík ékMSégéyas uj allée-t .kSÚ Öaase 4 pratefutcsávaf/—kSavetlen tíkis ajperui o tusával. — 8 éa 9 óra köxt volt régbemeneodS a hld m$spy1tá*a,~ .-=.-:--
—~:_ .-M^ 1^!^^ B-^^^iÖffiallln \'népTOmeg- ~afl rgBlT forgott a luttaS* ünnepély helyjulnén. Lipót kfllváxoa-iixan"*réaso melyen-a h&resok emberei Tálának bem
elöasőr ment át a hídon , a igy adá aat a köafofg,a-
f lomnak; ___. _ _
: O; -tiVTOtáYai- ínegköEc[tídBÜ a diadal.
nmretpigyanUDn hfdsii^BrtéDiir^bevöirolái^-melyen csak pár |»ri»oael elSbb mx^a Ca&asir O Felség* hatolt kereastill.
Alig hogy megpillantá a néptömeg a hBa caaps-tokat j ir-élflkdir-B-^ftár^ltAtei^gy^ leots-et; 4sQntat nata akaró „hoch8 Qdvfeiáltáaok tölték el a levegőt. —" Hfegfisólalt a kűtonr4.\'sQnekür, Radetxky indulóval lttpdoltek a- harczok \' gyBateaei. A zenskar, me\'y nora régen a baUl félelmeit tála
elüxendö, diadalt seng^moet; a oaatak golyózáporai helyett a kdueliBraerÓB, és tisztelet virágfösérei huU lanak isrMrölrrBi kik tflaakén tekintenek magasra tartott babéros lobogéjokra.
Míi^nzigy; aa &inepelt altábornagy táborkarival a bidboB ért, a kSsség éa várba tanács élén dr. Zaltabé polgármeaiu fogadta ttdroslS beas^ddel a <tttda4aicBofcat| melyre Biiddn b. Gi bl on+a-Tncg-ha.va válawolt/^ijra faangiott a leikeaitö índni6, ojra kitört éaer viöangban b íÖbBé megaem bbUdí aa flfl-pcpóly végoig, a ddrgg abocbB üdTkláUáa, mert as ntat allepS népaoknaág b gySstsa seregek iaaiú-den léptÓM mtjgniegiyitá ast. A tolongieJoljPíiBgy^ VD\'k hogy a Bjjgoni roodfelflgyalet dacaára ía alig yoh elegendő tifr7~mél^D71i íárosí médaTllé Vs^cT galylyal döuilett caapatok háboritlanal folytathatták volna azokat a Blngatraaae felé. — Aa itteni palo-ták^Ljlibb-íaóltaDkVki^éBsHÓBfll csak azt adjuk aa^éföbbiektBa, hogy itt aa erkélyeket többnyire f8* rtnguak: tö^*t n»gYOp-firf Vílrpoa főhercoeg^íJí;
___ "J01-11 palala-jinakegyikoailtogó erkélyén Cftáaaámé
noktódék, a Uácabid, aa ^1^ a filegTülvS helyet fenséges gyermekei köot.
1^-a naicTaaarti palotákká! negrakott Ringitraiaa Ida is-oljatott végtére-» vitéa hadsereg, melynek élén _ k»lT7.-J-lM^t ^hi^^it. vala: á ritka ttióe^ I ^"dicskoBgoi-uaűtt véaéf, — Q 4 b lent. altábornagy,
pélrbea atelléUg volt felékeaitva. — Nem volt háa tDttdrntLJal>iAlr^ .párkáo n tarka (öasT-
rák, Béawt, bjuoi^o&Cáin) lobogók, drága atony egek _ s aöW-k««a«űk Bem fSggtsk volna. Pompáa látványt
----BnftoU-a-kis Aajtefa^ahsstréa a láimhitL-Aa ttttaa
----«a^^alrakbórkét obeliaak voUTflUUhva. aöld
_ k*t 7^^-tttt^-feaaTaaaIn viHa^uaéreEbeír -T«>lt»jt-JagliJiT»M^B^^ netyek?
liok véfta meaejéo arattálra gyox&k babéralkaU BgVea feHrafc.k. aaok kegyelotea emlékéi kőitekig kiket
"- BkaűtWaai BBaitáa- urea alatl taak * hidag éjaaaki-
alatt akiknek hoapora^elath ¦tag éjaaaki aaál euekel JiadaHuAet.. A _ _^aáajüók-4 feny^lwaaorólc, ¦ virágfOaérek OaAnfék al« talapt.ati.il pedig a6ld galyak éa caímerek étitéJtw. - - .
* ^ mbUkok, erkélyek, emel«éoyek—terhelve-nésfikkel; ioldaxint haliáinaé tötajsg jár-kfil olkalmaa.
barna harcai\' paripájáB, -boai- maga tartásával különösen magárr vMs^iiéztüt figyelmét, éa aokiaorosta aa Qdvkiálttaokat. IklidSn Caáazárné 0 feUége elé jutott boai Tkardjar vllhgtatáaával adá katonai tioste* léte jflleif. .melyeket .Q-Felaégo- kegyga-bajloDgáaoal,
_____ _ ____ fogadott aa erkélyről. ^Rudolf, akia koronaliercsag
iMnhköasorBval ÖMaokotvv homloaMfaikiM fid^6^|^^^
lapjáral Jeleaté fldvogletét. — JÜngilfafltw végéft tur 0 gyn* vawtt-ft|te^AJ^*g-«HsT-fo aége fénye* udvari kiaérettel a tryfaelem hSs fórfiait, kiknek kitartáaaért, aerege aásslóinak által ok o&er-aatt aj djoaoaéjreért, aaját b aa egéaa Wa köaaöoetét ~A~ ayilváaitá.—- Baaaéde végén barátmágaaan a&oritá
ahÓe Tfiaérnek Qable n tanek jobbjai, ki a feje delmi kegy iránti hálából kézé Bókolásra hajtá meg magát.
Épen dél Túj&jpid&t. adíadaim«Bet végrejái+{
ja B y|4rOn egAmu nap mnginrtA flpfifpjlly^g BHÍDrlfflQf \'
^rrVfT^ÉiSIt:,-^ a Utateany kedveséi ,1». „taaiairtsiJa^Ljrtohé^Jaani^
iisreMgöOtSt tí«ott4 «lUUifti»4^»er^^6I UténdjÜCTainiábaTonalnl. Bár,min.t volt «, ) a -Cha4sst3aáh^
utt> «nealállh«,tlaiml soko««tt.-
I,erkeaett követekéi Jóslata, tó. itt-\'koíei-iasttk tteseménv skenetu Jíswssnkségo. olva^iiik-jnkilitln.nl«>al, hogj hasoaB asertartasokra klttaBU \'.hcJymgísdsf^biiíoroioit.leitm^ aranykészletek a legdrágább uolarek vnnak kiál-
légek-najrjt ssámban\' \' \' ajMtmk-hgat
t»király MsmélrfléTWi\'koseláHUk ^ k"P"\'^ytálsiraThTtársJgá^lán,
--bt Vsll/ranevét hallá, asojmaVoda fordnll, nüntha ff vUUta lesapa. taUIta volna; izgatottan kérW MstsaUbMiéltLa Veiére íeUL A Cerezeg átv^
Si^radn^t; . .. lg- m^^i.in^it^T
awlsz. EigaMt yala, hDar asj sem bendetl vobiá -Tíaíz^tialatnl^aog/ a követeket Urtelen
rogajáY randeh. eUr-da-iiem t±.. •Jil bsrárnl Laaria Idrs üli éa Charlict-lg 1 ,J-ílraSta>oliülá>na>J!l, visau akart. iHnfctl Uni.ijvlf Tlsszatassia,
> ¦«iviMu,-ein) ItóTegkJsr brattstk. A király Dotnsaan ilt?-ha szenTcdefyet
nem vagyok, asszonyom, reménylem asnk elessek kik
ÍBtaie^vlf^Jr^^a^^na^eqre^a8Var íbVmegy, »1^ VaJleríj^ivaT^, n osak honiar megjehmt7°a~Bély fájdalom nsindeirjelelyel. As. sf-esáa éssre^vett váltosía oly érzékenyen hatott 8 fel-•égére,Jiogykfeyeitjrinza aem-fojthstá. — Mintán "kissé ieeaitlapnlt volne^felszárrtráirkOoyeit,bánatos kengon szélt: Táléban kisasszeny, fn mit sem gondol azokkal^ kik szeretik; L. Valiere Tálaasolai-akart, de kflnytUnek Szénéi elfojtá hangját. 8 ea így vala rendén, hogy ntánoiza a hOst, s mint as, ngy 8 Is konydlrel Ismerteiso meg szive hnllámzáaát. Hem -kell kételkedni, hogy a jó apaezák, kik nem szoktak meg ej* fejedelmet- Í5nyesve látni, klTálMly-nagy fejedelmet, nevelek volna jókoraré.stekony.\' verse^boi^nelsi.re.krmiadenüvé eljutott mm
phonia reiai; nem lérín pedig uoü eaberak vslé,^ egy IdeJéa\'Jott éleset eb
-«aj hoaeWllU WsaMáhei uil suga" ____________
gyonySiüea sírnak, liogj\' kedvet kapok, feíettBk" ki ez»gni^ljátssTSiiaMem*k.serepeikot,i»erelmeaeink aslrei mnUnoyebhflltek, ét bé.sélni-koptok. Akl-r»ly Mrf Wyesér.hssami- ,1 a zárdát, ea aokábr eUoae jnozulott, njindea okai oda mentek kl. hogy 8
keCTÍni gedett,
ostve Lii>ét kíilvároB prater és Aopern-utcsál fénye sen voltak Uviligltraj a transparent feliratok adui virágkoszorúk "kost Igen szépen tűnlek fel.
— Igydfelyt le Uéoshen. a soblewig-holatoini bQsBk diadaiannepe. e hősekhez mélté vmnepélya volt es- ÖröBmel emléusllnk-rá, « megérdemli, hogy emlékét Béés mindenkorra- megfirízse.
KANIZSABERKi.
Veaspréra, decs. bó közepén. Tt-kintctes szerkeszti nr 1
.....•- -Süóíaelkészült a- k asts oai vonat, vároaank
egyre-hanyatlik minden tekintetben, vagy ha noraio épen-hanyatlik — de hátra murád, mert a haladás aemhl senkit, nem vár senkire. Éa e hátra maradás egyedüli oka a köalekedésji í ánjrt as t. L hogy a^aapálya távol esls; tfilooEz.- ki as élött ismerte Vessprémet, most CBodálkov népelhsgyottságán { kereskedése országszerte híres\'Volt, mlg most oreságoa vásárai is néptelenek. A körüllevB faivak inkább viszik terményeikot\' a vaanti állomásokhoz:, lepsény, sfdfok éa csikvári állomásokra, mint Veszprémbe, hol kevés a Vev8. Ily körfllmépyek közt nem csoda, ha osigamédra- tor előre:^Pehérvár ^halad,- Veszpróm
asaradl -¦ - --------— -
Lassan, lassan ébredőn mindazáltal. est nem tsg*dhmtnL-4zar ^egy áT éta 4aVr4rdXv-a I-bir, do a vasat hiányzik meíldle. ~A táviidát ITuredig akarják vésetnie As-egyeues ni ut as- erd&ir éo Csopííhon át jó ideje elkéssfllt Fflreűro, eoakaz oszlopok nineso-Jn^méfieíiílitya;r(?). ,
Említést érdarael n{ hidja ossaa atozá-han, mely nem sokára a közhasználatnak engedtetik át._A bid eWgnaey és erBfl^3finx..k5ll tartani, hogy a-haragos kis~Liéd^folyam;-me]y óvenkintl áradatkör néhány áldozatot ssekTort rnsgéTal ragadni, est bizonyára nem fogja szétszedni.
Egy lámpával is gyarapodott Veszprém világossága, as éji kóborlók könnyebben járhatnak fals alá a Benedrt-domb0nv, holea-«18Wiáb|3résl81 is. lehete -tartani, a á bakter jobban látja elkiáltani di-ctiéját. De koránsera légasesálárapa, hisz agy ritkaságként kellett vol&a felemütonem. Bár azon nap ragyogásáréi Is írhatnék mielőbb, mely sselleml -Világosságot-áraast - -
Végül a kSvézetrftl szelik t i. tsbb figyelmet keüene erre is fordítani, raertbiz/nagyon kellemetlen térdlgért árban urtanl sétát Úgyis oly ksves vidéke van, hogy-kere&nikell a tissta-ialaJts^OTérkoltaéggel megtbrténhetnék akSveaéa, mintán nem k\'ftlarsság-bét kéaytelenittetnénk hozatni. Aligran ejrykövesett otcxink.as ia milyen?Tndom felhaaaoálnálc a,kapo-siak, csak oly köoyoa juthatnának hoisá, mint Yasz-préraí. A hol von, ott nem kell 1 . 8. B.
tet elnyomni tttdnáaak^ ¦újjá. UeusalflínWí tíf
.......Hfrek-és asemóiiysk.
(.) Tisztelt olvaaoinjkaí. Wtrak"v^yunk ;tóeaMn^ESisilpÍEg.y nj i\'évtól kezdve lapimk nagyobb, alakban éa terjedeleraben fog meg. jelenni, annélltUlL hog^-ára feljebb enrelked-nék; a ezntán is azon fcazUn1--, hogy a legnagyobb pontosság- éa tisataasiiggS kerüljön ki a sajtó alóT. — Kegyes pártfogáaáért esedezünk.
(.) Folyt) hd 17-éntartá s helybeli vadáaz-tirsnlat ez általuk bérelt kanizsai érdiben hajtó vadászatát; az eredmény: 14 nyúl, 2 5b és lrdkaja vadászat végeatével a tintiUt a „Polgári Egylet* Myia^ber g7«lr«, rig estély t reyidsawtt- maly ^l^alftw^H^ql nfirt mnlOTiitnifr -T^-»r-bérl8t: Tóth- Ji^Tim^^jit-italok éa\' ízletesen késznjt, vadas étkek megdieaéré-•éért, méTt válo\'b^ faradhatlarr szorgUtnáért-éa Ügyességéért ezt kiérdenoli. A fáradt vadászok vig kedélyttvó villanyozddtak, ¦ a leg-forrébbfolkoszbntések mellett telték áz estélyi. —Jlindig Bryendttnk ,haarrdlérte«allÍnk,hoKy yfaosankWtársnlatok-alakxilnák. kiváltba
^^^Ttez^^^gs^nrkeianw J-Mti—Vm
tadnl M^\'esolaftsjsJ ássknak 1 lesznek, BatkeserjhlfVisi^p- •
enpl
BBNYJ.
l/ií^>liohíj.Tán ui^mZl**^ jtj ríönemlUeU o^rék tárajatjagjai kozt
Jatszámos taggal iiaaiporndn^ H«\' tiiivl" na-^ -gyölrb, iragyar-iriiwr bír egy ily társolattal, mjért maradnánk mi hitra? "r7 ÖBre tehát, jo- és szeptrHangolc: férfiak, ne^Bgeajék: ez eszmét szuny adni h—^ \' "—.
(Folyt, a melléki.)
(.) A helybeli dnlárdu, pártold tagjai mu-lattatáaÜrn nngy eTUkíaíllléieltet teBz, iiSíIvester , cat éNeíCtdús megtnrtusára, melyben nemcsak a dalárdái testUlot íog^ működni, liuneni\'egvescl; is, vállaltuk magokra élezés- éa bohdczoa elüa-alsókat, kttlttndscn, éjfélre jó k«i vet vnrázySó Jelenet van kitűzve^ daliírdn tagjain kívlü csal; a helyben ideiglenepen s a vidéken lakdk vehetnek részt, 1 frt belépti díj mellett.
(;)-\\Vajdit» József könyvkereskedő ajánlja ig-eii díszes karácsom- és uj évi tijtíndékuit, melyek "üzletében egy dúsan felszerelt irirnmid.it, albumok- és dÍBzmüvekb#l kípez ; 6zéj> kú-pe&- éa köszöntő* könyveit, ngyszirrtt-n csinos levélpapiros és jegyeit a legnagyobb vdiaöz-tékban.
_, _^(^_JtzJjJ;enL_csendoi;ölc^^dasszpn^a ejry
ivodiibn oly dühösen összekuczczjtnt eg\\ dsidas kú] litrral,Jiugy előtte tíllú itczés üveget lel-k;<|»vn, ngyegrík szeméhez snjtá, hogy uz, nemik látását többé nein haszmílhoíjn. j —• a nő a liatúhúgnak szulgiUtütott út.
0 Si.kamjús jéj:gó fagjott uíaínk , méhen fingok, ifjakj gyermekek alig képesek magukat 1 önntartani, n. leghissebb figyelem sem ftrdirrn-tiki—«-miuUÍn-erre_riúzve büntetés még nem szabatott ^—¦tUlünbeír ia , ez a liázíarakiak valóba nem válik dicséretére, mert ugy lnaázUkt ka egyéb rtem is, egy kévén hamu minden hasSIn csak tnliüluitú volna, bogy a házak járdáit behintettL-ssék. Jelenleg pedig , hogy :i íagy.felengedtv városunk en mini a t,ur Vtlen-cae^^Sakaza különbség e keltűi közt,liogy niiuk ntczüi víz, emezéi pedig egy eártenger; tisztaság és kövezet, hol marad a te országod.
ujonezozás közeledtét liirdeti, a vjí-rosha2aii.ielfúggeaztett több százra menü bennszülött névsora.
(.) kíinixsa-sopronvi vafint vonalhoz kívántató telkek értéke bec>lését a köz- mu-g-dnbirtokosok --iránt, .aiikúi_tdjáráa f- hó lu-án inditofta meg, és" ]9-én a várasilakosok icle-mea hátrányára befejeztetett; e felől a részletes köslést Jö*y^^^i%)ijiaik hozzák..
; /\\ Er^ví\'utolsó lapunk .záráaa után Bzomoru hirrellcpettQnk meg.ugyanis TrieatbÖl Bécsnek tartó gyors vonal Posnitz mellett a Bécsbb\'l jövő torhes vonaliul összeütközött, melynek következtében a temérdek karakót nem tokintve, néhányan halvn maradtak éa tübben nehéz sebekkel vitettek el a szomorú hely-ezinrOb
¦N - ¦ üspDB vá r. ¦
* Mar o \'szókvárosban i" megkezdik a lopásokat. A közeli éjjeleken egymásután két boltot ver-
<. ífeek fft^alrgcrüsűbb .aárakflt hano=n_ b%ja$[y^ bátorsággal, 11a- népes ntczákoíT7\\áToffoktiaii ia ily
""\'catoBtrri(Sbáknnfc~Vngyiink kitéve,-miktöríéhhetuck
- akkttr kiüt a helységükés pusztákon ? A gazda félve alszik L b«<gy reggelre nincs-e kövesebbff-^ jármns ökrével, ¦ vagy lovával? meg vannak-o a zár alatt sertései?.: Ha polgár sertést,6t, éjjel a zsirosvindcly roelMt fükszik s.a tölteléket oda rakjajeje uielle. A gazdasszony kiteszi a fagyra megölt, ludját^ujkajat a mire észre veszi, másnál melegszik fel. *) -Seuruiit
" sein nagyítunk, iiiirt a fairek valóks uiutatják jio-pünk egy részének romlottságát, melynél a lcgszig»-rubb hntó«ágl őrködés, fenyítés is elveszti hatását, h fájdalom, is nem egytdl.1 Somogyban van igy, bánom a kBomatéd-megyékoon is.^Innen-onnan nzt ii mog-érjttfci^ twgy nt^g magunkat is zsákra raknak!..
kl.Yi**kgit5 éy elején agéhvárosi ftüzmalmánk megkezdi az őrlést (tán msg^ezóv-TulyíiniB?]^ 4 valpaiUrűa -áldáaá"ra % vidéknek.-jdint értesültem, a
magtár még-épülésre vár j nem jó loiino-e, ha a tisz telt érdeme*-társulni kicsinyben a.franejria éjszak-megyei Uaany uradalomban levS magtárt miutául venné-MÜkségletéhei képest, mely magtár 0 Góth ialésCT, négy-tornyu várt képez, hol a nagyszerű min--^den^egree tonmy-vaziomeazet boritoU eili[>dereben vágyón ogabna; rgy-egy toronyban 10 ezer franczia --¦ Tsérflr^irWjápifl géptflí egy toerneelnff ittnWel-tv-tor--nv^W feral-aa_eleBéget é»ahil aleloyiloU csnpnani. tóbariXréi^\'mutató nertnt folyik le egyeuesan a -aalfcAiW. ?-1* níljan na JtteUf g»ajpaniynt-a .tomy oku ^Í^iatají^ík^-Ta-Tnindenférgetás nélköl Jól cl-í : Urtott hé|»brt^A tqráyok közti épület:.szolgálhatna \' ~ Ueat tartott;\' iiy^\'fn%g^S^ii-a csh. a haszonnal paro_-j _ ¦ralvaTlwnno. (Beküldotott\'} ..
t HelBB FHliiio^eiti/^pitzer.Annn decz- 8-ánj J^T^^ vira-
1G7 rV
gábau. Ki ismerte arjó" csaíá*danyát, a szegények ápo.
« nemes bővülést, fnely ^^011 szép Iráni UU k-Hit.:tt« n bohlog^luit, -U2\' l<érui\'fogja a kora ta-_ vStsztr hogy eUü.vifasával hi.iUc uu-^airl. 3WLf-doiuü a hervadt virágT a nvílo virága; s hagy bít-soTsosai megtépjék_iajl4ioLaL^.^4saW azért,-k»^ ^titr.yi stépel-éajótelvitt nragar-al, B\'trtánna rsak tcbz-tcetig fajdatuiát hagyta.
* Olyan tragikomikus hirt hollunk egy. helvség-l\'ol, hogy megérdemli a feljvgyzésL Az oltani boltosok ugyan is — a pénz szűkében — áruezikkuiket öri5me^AajAk..caexéhe termékekért. 31 ilyen szép lusz ba a régi jó id»k ismétlődnek, a cgv éves borjún vagy l-Hikón cserélünk egy pár bag^rint ;*Lecskéert knpunk petróleumát és mi Ily gyrt> -t; g\\-apj.ifrt nadrágot, Imdttt^ Eáp..BEtáért fokötöt; Árpáért, raukml, kávét j k"pú és avarért, esértiyüt jjlb.
= A „Sürgöny" vezetését, ismert jciug tárcza-irónk, BulyoVEjky (jynla vt-tte át.
?1, A XVII-ik ezáz.i(ílian ngy sváb tanító, Hö-
bc-flc* JSíTüs"""Jitfearjküverkeiríl;rp~vsejS-gtettt _.....„
nyailja n Pzellemi«krfl, 50 évi ti..itoak...!*bft r.Uu. Ki-(isztutt ugyanis \'í* 1 1,527 bolü\'.L>l; I^4."l"> virgán,
üU\'at, 7ím4 pofont; l.U^,^1\'" f..-j\\n.üu-t , ea 70:1 H\'itíiWiiét. a bibliávul. káttva!, ztidtarral, éc g\'r.iiiji-tik.ival, lehat összesen : 1^3lJJ/\'.U ütébt. Azonkívül • 777 tiu-.WtK.n-; Ci;if hár«m sKÜglylü fán térdepelt; : &U.UUI viseltft- nyakában a szam/irat, s 17\'.M urtutta : rnugasra a-vrrgircgftl. ^[.^t
= ilegjel\'-nt l.\'gkitZi\'J¦ (-!» n „Vnsmr,pvt\'í Naptár" el«<> cví fvlyama j a lekinire a kezdet uxvlrér:é-geit(etég változat.\'S tartalommal. .Szerkeszti\'tték: Ua-loph tryiila, Augusztich Irnra, és Paii\'ir Altul. Tiszta jövedelme a izitmbathelyen t-pittü.üu öU-nsdó esinház . javára f..rditutik.
Z.i A párizsi clök\'..\'lü vil.is el-jit istn-Tí-tes Bcaa Jiilia szíiiész\'iiönek huterait c» ék^z-Toiripk t*<ry rc-ezé: árv-frfxték li*gk.">zrl.;bb. As árvt-ree.é&ro kiuÜi^-ti>lt tárgynk pompája fi\'lül inlaj\': mindt-n CtlJig ily alkitl-mimal l\'it«+ttiikat. Volt e?v k^rperocz bú gyoncy-gvd, m-\'lv franknn üti •(¦¦tt ct. Egy másik 2550;
fgy m.-lltö egy nyakkntö I\'JT gyt\'njrygyi;!\'JUttí),
rgy másik SüO!\'; fgy pár fülönfögsti lt^KJU 8 másik pnr 2l.55i» frankon, egy gyémánt diadém .— üO.Oőí\' frankkal fizettetett.
A Lrrant tábornok 3 nnpra Nev-Ycrk-ba érknz-vón csniadjáhi\'z, Sctt tiiborrikfl Íb mi-gl»l\'gatá, ki-vt-I 6<ikuig beszélgetett. Távozásakor , >cott emléki-rataíbűl egy példányt nyiijttitl át neki, előlapjára következüket irváji: nFrora tho oidost tn iho ablcst generál in the wnrld". (A világ legidősebb tábornokától, a világ legügyesebb titbornokának.)
A Á vílágjáró-kis Tora Puuce tábornok családostól Corapiegnebe ment, a koronahercegnél magát bemntatiarni.
* A megyeház" termében, hol a mult évben 24 szegény gyermek lelte űrömet b ruháztatott fel, cz évben ia fel lesz állítva a karácsony es brümfuja, hozván kalácsot, gyümölcsöt,.aranyos diot, s mim aranyos diónál ia többet er, meleg ruhát a srükiilkö-dÖknek, kikjebstt iBten őrködik, b a jok emlekesetöi E kedélyes örömünnep-tererotűjefötapaniiö 0 méltósága, ki a tijhbek adakoaaBaf bÖkozüleg ír-tozi, hogy azok számúra ib ünueppc tegye a karácsonyt, kik ox ehaeg miatt elfölejteuek ünnepelni, s a kony es hideg miatt
„Kunokbul-éoeklt Kováeh Kálmáü~-ttiY^*Ía&^ felelt r.ogv ábránd Liazí FerencztöU±Uiadja a hai»g._^". versenyző.,Munr Gyuhua.tökély;-magfta; l^ra vitt ^ it^.jjrolclj^ jaíukaval.nagy tattfaéal arateti!- Öainta szép siktírrtH-működték-ötabo^s Kováoí^Kábaáo.
"U+fi»-ort«Ulve vngynnkr •¦Un*tvmmj-9G-hí kerftl jövrrlchninnrrrn fentebb] czélra: \'
= Megjelent n bzokoly Víclnr által^Haain"E & a k Q I f i) 1 dJ czimü képes hetíkoilöuy, iűutalvany aiuuiiaj-u!^ tdtjgiinti^vaV^fc^nŐ-belt^alunímdjkogy--- \' l«lknsiiujtTetea\\kütelezLegfink\', :azt--ftjánjasipdmojleztzr -
^rentTít éa rr.ngn íjlvaj,okozönsegUnk^Sgyglfflébe.^^tjm— caaL a kialtitna oíinja, bel tártai ma; hanem olcsósága ib, {»<*tís.7. -LvVű csak ü LrL) nelkülözbetöíe tessi a * külföld ily nemű vállalatait számunkra.
Gazdasági fu3oaíláa.
N.-Uniiizsa, deez. 19. GabonaüzUmnkröI még semmi urvendetc-Bt nem Írhatunk j mivel a mennyi tan. : " T~asx^~sz^^i^IA^li^
az időszak k.-dvezötlen járása miatt a kocsi utak annyira visszavetnek. A piaczí kereskedelem 0 mintt csak ti -KözeiMelyekre terjedítet^fl léggyérebb eredineauyel : Buza közép 85—8rj fóntos-S-frt 1O—20 kr. Ruzb ><t\\ fontoa 3 frt. Kukoricza uj, de meglehetős ~. ezáraz 2 frt lu kr. Árpa\'l frt 50—1 frt 60 krrért alig eím&a!ú. Zab 4L fontoa i krT-Baedeker—a-fri-25r tirka -J frt 10krrírt.adatilu_.......:__________...„ j
Ct. S-Enfc Pest Kirflfii a jiiü5(-tí»i==f^
iprÍDS; A tápot mEfTTBoásitlt-flirniinira
*i let:ül a stirpa:
nMííguíegi tetttek^ te b_azadnak kövérségétől\'és"HTe gyönybrk-_ BégidnefcrfülyÓTrizBTctmFgTta^ tDd tikot
- ¦ Zsolt. K. XXXVI. 9. v;
- 0 Jelen-azámunk utqleó bz évben; reményljükj hogy azon jókrkík lapunk anyagi; áilaaat. bizjositani. körénk gyűltek, a jövőben sem hagyjak el az ügyetj b~% két megye szellemi es anyagi erdeke tekintetében megteszik -azt, mit a napjainkban! haUdaa, közszellem és önérdekünk kivannak. Mi nem ígérhetünk elbfizetö gyűjtőinknek sem dínga tijtpipát (magunk 1* s*lme-űzlböl pipázunk) aojn százezrekkel kecBcgtetö Bori-jegyeket? do-azt-megit igerjükt. oiviaróközöniegünk-nekt li"gy bff»\',y rm-rtfogaatafitlytán-nam CBaknugyohb -alflkban^s hetenként jelenít mcgpde jntalmak4citfl--TéTe átfcvrtátczinkat niinóLérdekesBebhé tenni SEánV . dokunk^Jc^ölvéa-a^eii^Umift^
éédéka „La"Valién berezegne .élete" csimfl müvet is. Kérjük továbbá t. munkatarBniekat, továbbrais mogörvendeztetni bennünket becaes közreműködésekkel. Iston vetQuk t . IV
= A magyar zenészuTtut segelyafi egylet javára^, 3nSr~Gyuta~Uttal roridozott- b^ngverfinny-tT^rtrineg-^
tartatott, ós pedig válogatott küzöneeg jelenlótébew,.
_L««tLerenca átirata "Wagner It. 1T vnnhaaser3 enlmtt
—±Al»*t \' LII.UV.mim.—.-m. 0----itji-üj —-^--¦¦¦¦¦ ..^-ff pl---7tt
Tliímflljök .oniorinolSailjii !í Irangveraímviu.Jl.- .gj —tiB» B0llini-.Sorinii5_eMráiabol. i«oUt Ko»aeb [ -
íjaóiv-
•Zl EitTe b pTöetáW bddsa ia^rl.tnrf a tníkjícijnj.
Kitiüámir; UI. Kot!toiiV.CTcrH. „ RopulS HoH«ni-maV itlrva-rBifftúT; longontn tlSndjo,a_hanever-.onviü. IV. sPifiaiaa-^\' Byrontól;J>avaljS- S»abL. KH\'tn\'n Kugy-AbrAnd\'.Wwjiier-Il, .LowmPyr
|in*^eiÍmrTilMS«wráli»tt,*ft>p»»-aa olSadja a hagg-;
impromptu Cliopia elCadja a bapgvi.r.iaHj^llt I
Pars/in: TArjiíU levclcdlj a lop U tir rcM. :-tinli, nf.nüoii : Kermit tad sitii a ka! ia öatöl úoa , . i\'iiiGI szép teli u.~n;el rlfojlalt téftso peiig ajitlj^k í^, taíittlniáort; \\Lf l>iiU>« b siker- "¦ \'
t-e akli (ijt nahüg hiti^st.
1\' ü-nnh\'EJ-geátÜIiháf: a tSroa ísiciira fi k^ünk WHv T:iiL.a;-mtL. kettói tgriJi\'T Tlaiaaügja *jtkjű Jobb mlat Siti. \\
E. K-"a^ k, S.-VAj-a^ : Csak nem jRa 5n levele !
-EUlfeat aIi,at.s\'A7í^VngiulátatíS»ttrr—" " ~"
D-vsi l-Tfl.-aÜ^knrk : Cuk mtfliLb. - - - —~...... -
Gr p-tiok : Val.-iliira »ikarait Atolvatanah,\' a saósX hatí~ raíotlan umu hatjuk, iingy a LíLetaét^jei cié^ aynma "iata. Ha már a r;i»; ¦ — un\'ti .iűtl^L.t ticra tai\'ü un, jobb-, ka &dll); toll&t r.í^i. .t.t.- - ( i:*t ri-.
S T-Bak, B-in : Igaza ran 1 a pKféla kET^i napJAÍuU.kui a a lik vanBnk; ScTa hlt^aek Pcktfa^ArJcrititeni^ijjTB ¦ttaxt- aa ifa.itni ratflj hugy adáig ujatlt^etfis irBÍ^n.^. , ~ "
?ajjónak, Puitre i Hoirr a kSilcménr sebet ejtett és \'aj \'g cem t-L-tunk r-\'-ta Ai olyanf b nranitiiTftnyuk & aipstil tiRKJuHi kirí ilsíjjijí.t miül a Tonik-Talár ha^daasbaa. A njpael a ií inat 1» »:<k ht*Sje ran, hilha. cyotntaiTB 1U TaJamlt; A ke-uv<írkirt»ís l\'v uu-űjü e5j^Li.\'JibaB nnsuljak. VLau » níp *ok tekíatttbeu, arra leh t Bjnnit, baJTanl, sterre akartML YalliaW*-t^pol , trkptí-tiit, űjiTí;3(t»l UatsSak, M pratij — poaxjTáí-iUDk \' EjrúbblrAnt iirretnCk, b* Bn OctH mtfíruL
%\\ balak-1 in\'jiuak. Cjjí biísiűk, 60 cuk trífSl kCld«-mcureTrl. ...... .......- ¦-......
S K. Elint*-fik] ABte~bisá>t miikw U axlrtMa Rittlk. A ktrdcn.lt dataaott a napokban.
rL*J évre\' Öa nniriJB 1» korto- bokEHo ^Íc*ir3 Ttusiit rtrm blaa=ik, hogy annyi |u tB<.t\\]4«taiial hfyt« tnabí mtciMT* u iJu uí ttj iiUlittjo uUutSo íüjtítbI fogadai akarja. KBlflabvB iff ,
°* B rirrojiapuak, 8-on: To-ltnakr* i>B ¦táraira. * t^-Tfia*! tár-Ta: -ikVtjft- mini h-VtJeiöot IjirCiaaTCSTSük « j8rfc>»j U. ~"A EZ*ilicü Sínkor1 vaalafoa Bos*aLi
Kr3rsrtrta&s^^-\',,) -=r Zselicri viaaoatagsagok.
Hn azt nem mondja, \' liogy ma," »k, «et gesilja; És itt aécni fegja--Mit e levéLtokj*-: : " \'
Kéjt, a-odabb aem dugja, . Pláne; férnem ragja, Akkor tan mígjarja,-Mint tök-nem !0\' párja Aiert, bit yaak halli
" Mint emberaek tején baja. ^ \' tHbnát hiaba-kjiiaQa, \' -Kírreíkeo6_u*ljelB.4lU»::5
Pedigtárp, aaabó, IwfSa,:^ Boirnárr bolu«, aaa^oa>.aaa, dwléd, aafalnWrij» ;
EeaekB
Hit rníu-,,. ,
Mért btaeníl
*) Itt áiiadsaKl tyiJUn-JOkro. J. tat. »- i1\'.-1.^-
"7
-tjjl Iti»
4i^t>-3M»l&JL Csalüa±atlen
patkányok, egerek," poloskák és i- .^svábbogarak kiirtására,
nirly flsértalalirt bátorkodik-a t.c^:ktisoaaég fifryél-rudlwajánlani. Alalirtas általaAltaLUtMésseréneb ""^Etl^fel^Hcöpca^rísy-lnagánoBDk^niint .áUsinhátó^ wigtfk wltjtí kiadott bizunyilványokfcaJtnagátigasolni, __^.-minélíbgiaJtíállH\'9 míSrejDdebjseketremól. -
..^sLajt\'aMír.lO.<TÍgí».«Ull.éi mégis sikeresen használltató...
Kapható .Hagy-Kaaissáa egyedi.l csak yesseUiofer JózsefnáL
lísíBrBaá^»itl«ai»ini*, mr|y aiMUj-CaíiiHaisa aívperaíttelf van sl!öí-n. s»»«|»i fs p«Wt bas;uólaii utasításéul együtt S frt 10 kr. avé. .
¦ : V;_BIESS -QŰTTMAMT, vcgyéas- éa szabadalom tulajdonos.
Két szürke Pony (törökíó) 1 ímitrEöBöE, szépeTrf&lizelffltelr ___^_-^rjt^ttr^0lfcjűYarfja^ tul^dgnwátrtl-visazmnaradt) .— lovag-lásHTOgyfögatba iílgen alkalmazhatók, minden ófaKízabsd" hlzbSkjiéízpeúz fizetés mellett, jutányos áron — eladatnak.
Bővebben tudakozódhatni Jieusiedler Púi tulajdonosnál," !1 „aíijdfíf vendéglő bérlőjénél Nnyy-Kunizfsán. (2—8)
i Miután tó
azon magvaszakadt¦ Tallián Gábor"fostvérei egyikéneVés-\'/j.éíl pdsa-beiii főágnak maradékai, as eddig fiket képviselő, de elhunyt Thasay Károly ur helyett másikat valósítani éa nevezni mind"es-ideig elmulasztottak — ezzel általam ünnepélyesen felhivatnak, hogy a családból egy ily megbisiötrat, a kFezerTágriak érdekeit : kiváldlng kéjiviseíjVéa aa itteni képviselöttel magit folytonos érintkezésbe tarthassa., 30 napalatt annál bizonyosabban szíveskedjenek novezni, mivel hallgatásuk esetében ezen\'ág legidöab férfi tagja fog képviselőjüknek" elismertetm~és igy vélelnieütetni,: mintha a fonnozimEett ág jelenleg életben lev8 tagjai azt különösen is elválasztották volna. Kérvéi) ezúttal\'azt is, hogy ezen fel-bivási idö folyama rdutt ezen ág legidösb tagja magát vélem mindene-, satre atyafiságos érintkezésbe tegye azért, hogy amaz eshetőség beálltával a\'már.ngy\'ís oly sUrgtlssé vált családi leendőkben mindjárt eljár- . hasson. KaposmérS, nov.-30-án 1864. ¦ . .....
............-.-—:____.....;Lraal \'AiajoB,
.(2—3) _ mint néhai Tatlián Jézaef maradékát
képviselője és CBaládi jegyző.
inrirnnpt.i11~fogTn^zabaTÍ-kézbŐl:-gladnhdii_iiknr.-berbe veendő. " A megvenni, vajry haszonbérbe Tenni kiváltók a feltételeket
megtudhatják alólirotfc lakásán^Batébao-.-----\'-----_. __¦
(2—3)\' ¦" >*" cSastiL-1D Asa.«s«il~"
Sanyi
rdeímény.
0-3)
--—-—Stepfiai^--Bli:baTd-.njt(>lQzüinokHiaasfíbí.viaa1 .Somfigymegye.polg. tör* v t^itysaéke" utiiit telekkeny vt biléaág résséVriLküzbirrú tét-tik,\' hogy aíayer Ab-~-Tahamnak-8tgftbaiea-RiCBard elleni koreseíóVn a kielégítési vpgrebftjtáfl,jttóbbi-nak e-Kéniea^dédi (18. ss"."t,j.. könyvben 17G8 htslyr. szám alitl bejegyzett bírta-kára elrendeltetvén, as árverési feltételek fi a híulégitcui ánrronil megállapítása tekmtutauSlbiteleailkaek.tárgyaidat határnapot ISúú. janu:tr hú31. napjának reg-\'jgatHl órája.: IÁUBaettk-^mtre-4itt\'elüfl6k-^Ba4tliigarnak.tneg, li<igy_ineg nem jolo-nésök esetében a fenebbí figylilok biréilng. fognak ntegállnpiutni.
EgyssBfemind felhívatnak mind asnk, kik a kijelelt \'birtokhoz igényt ttrtanflkv aatt a fennabui batáridőig tde\'nojclenteni sieBBOiiah; KapMTir »ov. bd 30. 1864. ~ " ""T
üomegymegye¦ tBrviayaz&B mint tücTűiQnyvt hatdedg.
(2-3)
(1-3)
íny.
.-3-.\' Fiaa alálé blteleaonaek Da.aoblvaaal^Sainoe^aiegL/n-nolf;. törvényszéke
, jattjí^telekkönyvi baté^a^: re8zer^.luabirré^iétetik7-.Ui>Ky"Kltiin-Litittlrnak,:_Fiaa.
- Jt^-elié»i^-w
- ea^t.;^.k9BYvbaa I.- l^n-.r:endBaainie;-bejegyaett réssbirtokéra :elrendeItotvén-,: ^ aa yverABi feltétetek, á a-JrirffegitendB^Ttorrand raegitllapttAaa leklittotéböl hitolp.
-Jtgjtka\'-BMca hjtobtejMt^ayal.AlyatoAk-meg,.:bngy.meg nem jelcnéaük^ictábéalt \':¦ fe&aebbTttj^Fl«lek^ birótl.g fog;nalr magéflarTitattni.-r—- " "
~Lgyaáer.lnin<l f Itiivalnak "mind iiauk, i.ik a kijel.lt birtokhoz igényt tartanak, aal a rintnebbi batanddta; ide bnjelatit^iii ate.senek^ \' ¦
Sapoavir deej. ha lft 1S&4.-
StKogfsajft tórríiiylit\'ia mi°«j lelékkHát/ci twiitá].
slareik JunoB kaposvári lakés hitelezőinek összehivass. I KomogytnOgy. ; pol?. tOrvönyszéke mint -telekkönyvi hatóiig résziről loablrré tétetik, hegy atönigaherg. Ltpót: felperesnek Maráik János elleni keresetében a kielégítési .yégcehajfihi utóbbinak a kaposvári 389 bb. t. j. könyvébea 1—9 rendszámig lejegyzett réBzbirtokára elrendeltetvénj-^s árverési feltételek\'a a kltdégitéBi aer-rend megállapítása tékintetéböl-biielealiksek tárgyalási .hatirnapol 1865. évi Joit?2áE±á_2L: Mpjiaakxt^elLSiSrJ^tífet^^ro^tM^ta „
^PKi-bpgyrnjegnoHi jelenésök^eoetéhaft afennebbi flgylstok biröUa^ittKn^:ni«r;-állapíttatni. ------¦—- . - -___^_- ^_ ¦
-Ü^yazerBmind.felhivatnak mindssok; kik a kijeleli birtokHöa~;lgényt -T tartanak, .azliLf^nnebbi haiarulSig ide_bejelenteni siöaseáek.
KapoaváMiDvember hé 6.-1864. " \'-----"
"., ~&asjyaiaays_ttliTs\'ne^z^«^»fi«fr ~
Uja Kosma Jonoo hiti-li^ajtínck öBBsohiviia.LilofaogymggYa~polg. íoi^ véitysaék. mint t-t kbdnyvi hatsaag renerei ki-ahirré tétetik, hogy Kozmn Jánost" if,o «Ileo a kielegité.1 régrebajtea ennek i Knilarknt -182. sa. t. j; kontvébsn L-t—8. r»a»lasaln|tg-tejegy.ult aaBlakáaa «lr«njrli«i»..| _ f+IMi^h±_^.
Uetéajiléai aarrand air^tllaflaln tektotolébél biteleioknek táreyaláai határnapul k* htnsaV hé 14. napjáaak r-gpa\'l V Ir.,. UtAsettk; mira- hileleük aasal knatuK roejC begy-meg n«n= jebjnéoSl «aloben nfennebbL üg)lct<il; bjijnlan;
Egyneraaind relhivatnnk mlad asah, kik akijeiéit blrtokhe: iinnvt tartanak, asjt a finaebbl hitánMtt; Ida Bejelenteni alcas.nek. -
kannái dce> hé 1. I8M.
*<a00jr=g3r\' Wnafnjiaéíe/miní l^eíkUnyvi KaUUg: v
l«-3)
„ , _. r ^ ÍBriáayLsakícek. infal -ti4el;hoByvi buteVagook ré.
atsalffl bArbliraEIIheIi, ho{(y Hrjbiimj Oyorgyntl Mpereuege alali BraidLr Idám I*y«*>k»nis»«ws4re é. « Inonlai bb/.ég 141. eaámn ttdek-J,^ MIA br *a. Jall h&Jt*, Ur«llv 800 (ria. e. binatili aaOllélo a-C, WJyoaiaAn l a. deca, hi 31. napjának regnili V ornian — bw» a tattili» fanéirjrauk értelmélwa becaáron «lei I, et
éfcmsfsH CataUlak a tDrréajSirk tnala.aban mindenkor\'nseglekint-
>t«illkin\'s>BInrorl sor, hé B-t} IS61.
Somogymegye polg. törTénTSséténeke mint tulckkfinyvi" hatóaágnitlc TÍizérSl köshirró tétoütc/-hogy-i6Ui^nitiaJEáa tapoavári- Jakósantc f-ilpereníégo alatt, Balogi] Jósaef nfonnyetTÍíESá- ellönllíÖvctBlése fedcaésóru leaálogdlt, fo a Kaposvár község 75. Baámu íelekjegyzukönyvében f I. i-d. aa. ^lutt fu^lnít és bíróilag 12GÜ frt o\'.-é. becatllt ingatlan, Kaposvár közaégbon a lí oly szín en-l8(^__ évi J^naar hó 7. napjának reggali 9 óráján — mint i,z t-lsii hutiimapon — ilár-verezfntni fognak.; a második árverési idő, ba netán az oUön vovü nom találkax-néky 1865. fubru4r-bó-ÍL_nftpjiinak.j\'eggcli 9 óri\\jáVí\\ .a_li^y82"Lér_o_kíJftactili,_ azzal, bogy okkor fennebb Is íj elült ingntlanok a becaáron alól is cladntni fognale.
As árverési feltételek- a törvényszék irodájában, miiidcnkur ni égte- _ kíntbetak. - • - • ~
Kelt Eapoovárott november hó 16-án, 1864.
Bovutgymegyo tVrvfayuék* miiit teUkJUSatfvi hatóság.
/89
A3-»)
eímeay. - - ,
- Baiai» ilf«rOBC»^Wt«laa?inekJlasaeh!vá^ri^iOT _
azéke mint telekkönyvi hatéBág.résaérSl közhírré"tétBtik,bn«3Tryntaaay Igniea-nak Balázs. Ferencz-iellení keresetében a kielégítési végrebajtis ntébUnak a T. Kupnánvi 33. ni t i hnnyrhen v°/W 1,r*j.i «.s- k-j.g—.1. rendeltetvén,-az árverést feltételek a a kielégitéel sorrend megállanitáaa lektata- \'
téböl hiteleabknek tárgyaltai haUrnatnil 1805. január ha\'93. « éráia-kiMsetik; mire. hitelezők azzal hivatnak meg, bog; eaetábezm fannabbt Jgi-leiek hlroil«r^fn[..»V -.^llrpji.^jl
c&pjárok reggali 9 M0ZSBI jelen ásöt
__ Egyszersmind felhívatnak mindazok,.kik a kii eláll btrtobböa" igdnyl tartanak, ut a tennebbt határidőig ida bejelenteni elessenek. " . Kapóavár novemberbe 17. 1864. :,.:\';-.-•\'
Sára JiuikA Tutván bitflli.\'<ioint*k fisuiiehivúeal "
W-3)
H\'ajdtu JtTaael kjadtS, lap. éa nyomda Inlajdonw Nagy-Kanirsán
lényazike mint telekkunyvl balúság riusérüLkuzhirié lételik, hogy&aa! Alajos-^á,.t .lai.ké láttán elleni keresetűben n kijlé^itcsí vé(;relinjtác nlábbínak a k.-mérói 36, ae, t j. könivilien I. éa \\ alatt Uj egyse tt birtokaim nleesdeltelvén, aa árverési roltélelekaakielégilési surr^ndmegáiupitása tabinlr téliül bllMraoi-nek tárgyalási határnapul 186D. február hé 10 napjának reggeli 9érijokitüzetik; arire hilelesok azaal biínloak meg, hogyjtec sem jelénéaök esetében a fennebbl-\' egyletek liire-lag fugimk megrtl|a»ittatniF- . : \' - \' ^. \'
Egysaejimind felhívatnál: mindazok,Ttlk a kijelelt birtottioaigényItar\'
tanzk, azt a fennobbi haiáridSig ide bejelenteni sleaaaBak."\'--1-_
Kaposvár niiveaibur hé 7. 1B7Í. __. — "^ , ,
flonfagyimoje luraOtiycaéta ui\'nl Ufe3i»agri aajásd?.